גליון 1973

העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 1 | מספר 1973 המחיר 5.00 :ל״י ט״ז תמוז תשל״ה25.6.75 , ן הסיפור המזעזע של השנה: מו ת ם של שאול
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 2 | פרסי בטח!] העורך והמייסד הראשון: ד״ר מלכיאל זוארץ ז׳׳ל ממשיכי דרכו יבל״א : חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון ישראל עם סיום ת ח רו ת ״תם שראד 75״ האיש שמאחרי
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 3 | — ממישגוגו של מייסדי — שומר פתקים ה׳ ד״ר זוארץ ז״ד (מספרו ״איו להצליח בבחינות״) חופש נעים מדריך לילד ה מ חונן טנקציב המדינה ניצל בנס ע ל אף מזי מו תהמערך יזג
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 4 | העיתונות היומית הושבתה בתולדות המדינה רק פעם אחת. היה זה בשנת ,1965 כאשר עיתונאי ישראל השביתו את העיתונים ליום אחד, לא בענייני־שכר, אלא בעניין עקרוני: כמחאה על
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 5 | ש לנו ק שר מאוד שיר ע ם גרמניה 6טי סו ת ישירות כל שבוע 6טי סו ת כל ש בו ע 6טי סו ת ישירות כל ש בו ע 6טי סו ת כל שבו ע 6טי סו ת כל שבו ע 6טי סו ת כל שבו ע 6טי
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 6 | בעיות ומנסה לתקוף אותן, מציע בהתאם לכך יעדים, תוכניות והצעות שזכותו של המיועץ לקבל אותם או להתעלם מהם. בסך הכל בא המוסד של היועץ, בפירוש החדש שניתן לו בממשלת
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 7 | הס\נון של הדיסקונטאים אנחנו עושים הכל כדי שהדיסקונטאי שלך יהיה לא רק יועצך הכספי ועוזרך הנאמן בתחומי הכלכלה השונים. אנו משתדלים שיחד עם היותו בנקאי חריף
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 8 | באשר יובאו השבוע לקבורה בישראל עצמותיהס של אליהו חכים ואליהו כית־צורי, שגתלו במצריים אחרי שהרגו את הלורד מוין, יתעוררו שאלות רכות כליכם של בני הדור אשר לא היה
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 9 | שגואל בק משחזו את המעשה: תנים חוג את מוין, בי סו די יווה בנהגו זה. יצחק שמיר הכין אותו בסבלנות. אנשי לח״י הקימו תאים בין החיילים הארצישראליים במצרים, הקרקע
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 10 | הכ מו ת מעידה ע ל האיכות מכ ת בי ם הביטו? — מחליש העיתונות דיווחה לאחרונה שלמדי קוילהן היו קשיים בארצות־הברית, בהסברת עמדת ישראל לגבי ירושלים. מר קזלק מסביר
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 11 | מכתבים מיד,ו יחודי ומי׳הו לא-יהודי מעניין אתכם כשלג דאשתקד. ברם, תסכימו איתי שבאשר מיפלגה עומדת ומכריזה בפני עם ועדה ובוחרים על הבטחתה לפרוע שטר־פחירות זה או
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 12 | בהגיבו על ספרו של עובי ישראלי, מגלה עורו ..היעולם ה 1ה ־ לראשונה פושות נעלמות: איו ניצלה העיר קלקיליה מהשמדה, וביצר הופסקההריגתםשל פל יט ים על גר ות היוון מאח
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 13 | מסוגל להבין גם את השימחה שהציפה את כל הישראלים, שהאמינו קודם לכן, כי צפוייה סכנה לעצם קיום המדינה, או לפחות מילחמה שבה ייהרגו אלפים ורבבות ישראלים. ההתפרקות
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 14 | חופשתפארב כז רוי רעלו מי מכתבים (המשך מעמוד )11 ולכל הקוראים המבקשים להתקשר עם המרפאים הנ״ל — לח3ש את מודעות־הפיר־סומת בעיתונים. אין העולם ד.זה נוהג לפרסם
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 15 | בפעם הראשונה שירטט יצחק רבין מפה בדורה -ועליה מטיילות הפרות הקדנשות סיד״ ס 1ף כוחות צה״ל ברחבי המידבר. די היה אילו הסתפק רבין בקביעה שישראל מוכנה עקרונית
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 16 | בנעם הראשונה: הסינור הסוו על המיבצו 1התת־מימי 1שהביא רח שינו 1״ כוו :״ת השוטר׳![״ מאת 1א ב 9ת ך* צוללנים פעלו בחסות החשיכה. ן \ לילה־לילה הם היו חומקים חרש
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 17 | דים לפנות לנמל כדי ללכוד פורצים וגנבים אפשריים. אפילו, בדרך נס, לא היה נודע להם מראש על הסתערות מישטרתית מתוכננת על הנמל, תמיד היו יכולים להצטרף לכוח הסורק את
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 18 | ״״ ברוך נאדל ״דו״ח בן־שחר מצעיד אותנו לתוך מבוי סתום. אנחנו כבר רצי אמוק, ואי־אפשר לעצור את התהליך!״ כעוד שכוע צריך להתחיל יישום המלצותיה שד ועדת כן־שחר. כאשר
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 19 | מאשר בבנייה. יותר קשה לרמות במיפעל תעשייתי מאשר בסיטונאות־מזון או בסיטונאות־ירקות. לכן, הכלכלה היש ראלית מאז , 1970 מאז סיום בנייתו של קו בר־לב, הגיעה להישג
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )19 עומדים לגזול ממשכיר את רוב תוספת־היוקר שלו. לכן, הדו״ח יוגשם ב־ 1ביולי׳ למרות שחבר ועדת־הכספים, מהליברלים, הרואה עצמו כנציג העצמאיים, וזה
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 21 | גילעדי סירב. נודע לוועד־העובדים ב- תימנע כי נציג המחלקה לאיגוד מיקצועי של ההסתדרות ניהל משא־ומתן עם ההנהלה מאחרי גבם של העובדים, ושקיבל את דרישות ההנהלה. ״אני
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 22 | אומר, בגאוות־אב, בלתי-מוסתרת .״היא גם, מאד כישדונית, עובדה שהסכימו להעלות אותה לגן־זוזובה. אבל למעשה, היא אינה מבדילה ביני לבין אלה שמצלמים תמונות פספורט
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 23 | מאוד על הבת שלו. .״היא דומה לי כמו שתי טיפות־מים,״ הוא אומר, .״ירשה !ממני את כל התכונות הגבריות. עובדה, יש לה זקן והיא מתגלחת.״ אבל כמו כל אב המכבד, את עצמו,
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 24 | — רצחהלורד מוין1 (המשך מעמוד )9 יותר מכל ביוגראפיה ! ספר היסטוריה של העם האנגלי מאת אלי הלוי (הוצאת פינגווין) ,מסומן בכמה מקומות; העורב של אדגר אלן פו ; שירו
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 25 | ה״הונדה׳ המשותפת של שאול ויהונתן, היתה רכושם היקר ביותר. הם חסכו פרוטה לפרוטה כדי לקנותה, שמרו עליה מכל מישמר. ממש באותו יום שבו נהרגו, פירסמו האחים מודעה
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 26 | במדינה הנ דון (המשך מעמוד )15 המרוקנת את כל שאר עמדותיו מתוכנן. כי שום מדינה ערכית אינה יבולה לקכל תובנירדשלוס שעיקרה הוא התעלמות מוחלטת, קיצונית וטוטאלית
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 27 | וילדיגן ־ עדןס (המשך מעמוד )23 בגלי־צה״ל, הייתי !מעיר. אותה מדי־בוקר בברכת בוקר־טוב, והיא היתה מאושרת. ״לפעמים היא מביכה אותי ׳בשאלות שלה, בי אני מוצא את עצמי
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 28 | מדוע התחבק ויקטור שם־טוב עם אריה שרון במיסעדה הבולגרית? פגישה מלבבת נערכה השבוע במיסעדד, הבולגרית אסא בתל־אביב. שר־הבריאות, ויקטור שס-טוב, נכנס ל־ ,מיסעדה
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 29 | אנשים מור. מסתבר כי •מטמור נתב את המיבתב !עוד ב־ 7ביוני, והוא התעכב בדואר מפני •שהכתובת עליו לא היתד• .נכונה. היה יזה, כנראה, המיכתב האח־דוו שכתב, מטמור לפני
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 30 | 0הראי העקום של פ או!׳ ₪1 ש (המשך מעמוד )13 הירדן. היא חזרה וכתבה את הדברים הבאים וכאך מביא פאתי דו״ח קצר אך מזעזע על ההריגות. הדו״ח נפסל בשעתו על-ידי הצנזורה.
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 31 | 0 0 9 0 1 9 8 0 0 0 1 8 1 1 0 0 4 1 מטעם י! 111 1ויו 0י 8 8 8י 0 9 1 9 8 0 1 1 1 0 נבח טו תחברת חבות־התמווקיס..ובלון״ איכות את פניה שר מיקי בשלוש צווות שתות ה
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 32 | המצרים כלל לא הרגישו שעלתה עליהם ההתקפה הנוראה של פיקודהדרום ־ גם באשר זו ה יתה כברבמלואתנופתה נ ר התפורר חווג1וף ך ין. דוושת אוזולת־היד ואובדן־העצה, אשר
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 33 | להסתער, כי ״אנו סתם נשחקים על־ידי הארטילריה ה מצרית״ .אבל גבי, המח״ט, הורהו לקדם את *שתי הפלוגות : ולאחר שעה של ניהול אש — גם להסתער. נראה כי שרון התייחס
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 34 | במדינה 1יי ד ר בי אדם הרוגווו ג ירשו>־ ד״ר וולשטין מירושליס 7ו 0ם לפסילת המימצאיס שהופקו מגיסוייהס ח״מדעיימ״ שד הגאצים ״באוסף מאמרים על מישפט מינכן, וכמובן
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 35 | ני כךהת פו ררה אג רו ף 1 (המשך מעמוד )33 מסוכן ביותר, כתוצאה משליפת אוגדת שרון. סך־הכל נתארגנה התרפה חטיבתית, בכוח של שלושה גדודי-טג- קים מאומנים ורעננים־ביחס,
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 36 | במדינה (המשך מעמוד )34 דקות של סיקור עיתונאי מצולם, כשבמרכזו ראיון עם אשה סורית שהסבירה כי תוכל, אולי, לחיות בשלום צד בצד עם ישראלים, אד לא להיות חברה שלהם׳
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 37 | קולנוע קולנוע פורנוגרנגע־. הצופים הקבועים של בתי-הקולנוע בדרום תל-אביב, יודעים זאת •כבר מזמן• .תושבי־הצפון המפונקים עומדים לגלות זאת, עכשיו׳ ובמהירות מירבית:
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 38 | אמרגן ע תואר אקדמאי הוכחה חותכת לכך שהולך להם לאקדמאים הוא צעיר בלונדי, מוצק וחיפאי בכל רמ״ח אבריו בשם אלי לופוליאגפקי, או כפי שהוא מכונה בקיצור, לופו. אז אם
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 39 | למסיימים עו*רות בצ.ה! 7. 10110*1 הרשות דחינור והכשרה ימיים מודיעה עזי פתיחת קצף ל מקלח ת. העבר או תו על גופך ומיד תדגי שבש תי פעולותיו הנ פ ל או ת: מנ קה ל
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 40 | העולם חזה
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 41 | הנסין־ בא רבו 3עד מוסטנג רוק, ועורר את היפהפייה הנרדמת -בבע השנייה חת מאגדות הילדים המוכרות ביותר היא אגדת היפהפייה הנרדמת. היא מספרת על אותה מישפחה שערכה
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 42 | 00^ 0 0 0הראי ה ע קו ם עול פאוז מדינת ישראל משרד החקלאות דרישה הגיונית זו לא נתקכלה. נערכה חקירה סודית, שממנה סולקו אף המישפחות ופרקליטיהן. כמו רכים אחרים,
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 43 | אגדת שחשת הדובים מי כתבפרס ק רי א ת כיוון מהה תיי ש בו ת ה עוג ד ת. ג ם שם, כפי הנ ראה, עוד ל א א ת כל הבעיות ,) 6 /73 ( .כ מו שאני מ כי ר ה או ת ה, הי א קי בו
העולם הזה - גליון 1973 - 25 ביוני 1975 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד