גליון 1979

העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 2 | גנראל כושי ורב יהודי נפגשו בקורס צניחה. — ״אני הכי גדול אמר הגג־ראל הכושי. חייך הרב ואמר :״נהפוך הוא, אני הכי גדול.״ — ״אני יכול להביא ארבעה אנגלים שישאו אותי
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 3 | — מ מי שנ תו של מיי ס דו — שונא המתנות יחיה ד״ר מ. זוארץ (בתור להתקנת טלפון) תקנו ת (ל.ע.מ על פי החלטת הממשלה ובתוקף סמכותו, על פי פקודת סדרי השלטון והמשפט,
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 4 | קדמה להתכנסות התייעצות ממושכת כין משה דיין לכין שר־הכיטחון שימעון פרם. השניים מרכיב לאחרונה להיפגש לשיחות ארוכות רבינובי ץהפ סי ק אתהטג ביוו ב ח ״ א 8 0 0 0ה
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 5 | 8888838 ״•״״1111111 ; } לכבוד • 1ישפאר חברה אלקטרונית למסחרבע־׳ם • ! ת.ד 29130 .ת״א הנני מבקש פרטים נוספים על רריו/טייפ קסטות
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 6 | כקורא מושבע של העולם הזה, ובפי כל אחד היה סיפור זהה: אדם שהתאים לתיאור האיש שנתפס על־ידי המישמר הציע להם את הבוקסר הלבן למכירה, במחירים של אלף עד אלפיים לירות.
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 7 | המבצע הם פורטיב׳ השנה! 11 גן פז ישלח אותר לארוע הספורטיבי מם פר 1־ אוויחפיזת 8ו 81ף * ו בין המשתתפים במבצע יוגרלו: זוג כרטיס• טיסה לאולימפיאדת מונטריאל פרס
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 8 | מדוע מגיעים התל־ א ב־ בי ם ישר לגן־עדן ואילו הירושלמי מגיעים לגיהינום ! בבנם סגור של מורי החוג למדעי*ד.מדיגד, באוניברסיטת חיפה, השתתף בין השאר גם הפרופסור הנס
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 9 | *71/717/7117 תתפלא על שכל־כך הרבה אנשים מתקשים להבינך. הצרה איתך, שאתה נמנה עם ה״זאבים הבודדים״ ואינך מרבה לשתף לאחרונה את הקרובים לך בבעיות המעיקות עליך באמת.
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 10 | י ה1מן נבו עכשיו מעות למודעות בגליו! ראשהשוה החגיגי שר העוו! ה ה הגליון יופיע בתל -אביב ביום > /ה־2.9.75 בערב ובשאר ח ל קי הארץ ביו ם ד /ה־. 3.9.75 מכתבים
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 11 | מכתבים ולגייס אותם לשורות אגף־העתיקות, בצורה ששני הצדדים ייצאו נשכרים. יש להציע להם לעבוד בתור קבלנים האחראיים לשליית העתיקות, כשעל כל ספיגה שלהם יימצא מומחה
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 12 | עוד גולדה הגישה נגד כתב־עת שטען י חביעת־דיבה מסרה לסטאלין רשימה של פעילי ציוני• ,מעלה נגדה עו 1ר נשיא הקונגרס היהודי העולמי האשמה חמורה אהדת: שנתנה הוראה
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 13 | באלז׳יריה ישבו אותה שעה כ* 120 אלף יהודים, רובם המכריע בערים הגדולות. עדה זו היתד! בעלת־הברית היחידה של דד שילטון הצרפתי, שלא סמך על האלז׳ירים. הצרפתים חש־שו
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 14 | אין ויכוח הוא הקצף לגילוח * מסידרת מט משחות גילוח, שזכו זו השנה השלישית ברציפות בתואר ״הקניה הטובה ביותר״. כי מט הוא קצף הגילוח האחד והיחיד שיספק את כל
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 15 | כל השביתות פסולות ־ מילבד השביתה שלי!״ איד אח!׳ > 4ת יחסו של העובד הישראלי המצוי ^ לבעיית השביתות ניתן למצות כך : ״בל השביתות פסולות — מיל כד השביתה שלי.״ זה
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 16 | במד העם עננת הסדו־־־הביגי־מ מה יבוא קורס: דומידחמה על הגבול או ההתפוצצות מבית ז הסדר־הביניים הוא תרופת־פלא. אין הוא פותר דבר -אבל אפשר לעסוק בו במשך חודשים,
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 17 | במעטההר פו רמה בו צעת רגי ל של הוואת העובד 1ות ועדת בן־שחר נתפרש גם כניסיון להקנות לראש הוועדה פופולריות, ולהבטיח את בחירתו כנשיא אוניברסיטת תל־אביב, אולם
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 18 | ״קרן חוסר עבודה״ של המפד־־ל מלווה לאבנר תומר מעבירה בספי תרומות למיפלגות עיריית מפא־־י ף יכסי המיפלגה הדתית־לאומית כמוהם *1כפיתגם האומר ״הפוך בה והפוך בד״ הכל
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 19 | מישרד החקלאות מישרד המסחר והתעשיה מישרד השיכון ומינחל מקרקעי ישראל מפעלי תעשיה וופיתוח כישראל חברת משה״ב מרכז המוסדות הכלכליים אוסאר בכד אווז תוחלת יגיב כיצור
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 20 | גילו״ מדהימים נוספים על עיסק מי שרד־הביטחון: ** וד מיליון וחצי דולרים ממלאי 2מטבע־החוץ המדולדל של ישראל נש פכו השבוע על־ידי מישרד־ד,ביטחון. ביום הראשון השבוע
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 21 | במדינה המורה והתלמיד: דיין ולגיא סיבות השמורות עימו רון להב טוען כי הוא קיבל כיסוי לעיסקה מראש מינהל ההרכשה (מנה״ר) צבי אלון. האמת היא שראש מנה״ר אינך יכול
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 22 | שמשנה כיוון מהאוטוסטראדה לתוך העיר. ואפילו בא נהג רק לקחת דלק, לא יעזור לו. אם יתנגד בחוזקה, הוא עלול למצוא עצמו עם צרור מזומנים בכיס במקום מכונית ביד. ההצגה
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 23 | מאות האנשים המסתובבים ביריד לבטח יימצא אחד שיענה על מבוקשו, הרי טעה טעות גדולה. תוך דקות ספורות יגלה את השליטים האמיתיים של השוק, את אלה המבצעים כ־ 90 אחוז מן
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 24 | * ש דפרים שהם מעל לכל דימיון. ,כמו החוצפה לתאר שז׳קלין בובייה— קנדי—אונאסיס, האלמנה המבוקשת ביותר בעולם, ומי שראויה אולי יותר מכל אשר. אחרת לתואר ״הליידי
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 25 | פיתוחי העץ הנדירים בתוך דלתותיו. כץ דאג לכך שדלתות העץ המעוטרו-ת יגיעו בסופו של דבר, אחרי גילגולים רבים, לאוסף בצלאל. תוך שנתיים העשיר כץ את אוסף ה* מוזיאון
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 26 | במדינה קשקשת 1979 המסד את דיסיונו ונמח למצוא לציור נטלמסח כותרת מתאימה, אט ר תסביר מת אתח רואה בו. הצעות לכותרות יש לשלות לפי תכתובת: ,קשקשת,׳ ת.ד ,156
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 27 | אריק שרון, ובמשך שית 1973 נפגש כמה פעמים עם ראש-ד,ממשלה דאז, גולדה מאיר, ועם פינחס ספיר, בבקשה שימנעו את פרישת שרון מן הצבא. במאי 1973 אמר חלפון לגולדה כי אריק
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 28 | במדינה (המשך מעמוד )27 ישראל לאחר שהייה בסנגל, ימשיך מכאן לירדן (שנוספה לסיור מחוץ לתוכנית המקורית) ,ומשם לאיראן ולערב הסעודית. איראן תופסת לאחרונה מעמד של
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 29 | המישפט העליון, נגד מפקד מישטרת מחוז תל־אביב ניצב דוד עושר, ונגד שר־המיש־טרה שלמה הילל, סיפרה האשד״ באמצעותו של סניגורה, עורך־הדין חיים משגב: ,״הרקע למעשה, הוא
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 30 | הרצל על גלגלים משתתף יחיד מת״א זכה השבוע 3־ 273,000ל״י בערד פרס ראשון ופרסים נוספים. השבוע משחקי הליגות האוסטראליות מינימום הפרס הראשון 100.000ד מינימום נלל
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 31 | הפסטיבל לסרטים אמנותיים וסרטי תעודה, שנערך במיסגרת פסטיבל הסרטים של ברלין. ״זה ממש מה שעשו ליהודים בגרמניה הנאצית,״ אמר אחד הצופים, בהבעה של שמחה לאיד. ״אתה רק
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 32 | ההנאה שבח״!!! מדינת ישראל אשדד החקלאית אםאתה גבר ׳ שאוהב אתה חיי ם, בו א ל מ כון ״ בז ל״ שם ת פנ קנ ה או ת ך 3מסג׳י ס טיו תיפה פיו ת. מסג, מהנה טיפול פי1יוטופי
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 33 | בשבח הפאטריוטיזם חנה אחוז אסיתים, מאלו שפעם קראנו להן מלח־האדמה, והיום מקובל לחשוב שהן רק זיכרון רחוק. הקשיבו בעצמכם מה יש ל( )1/79 להגיד. אלה שהיא לא בשבילם
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 34 | המרד הפוליטי של עדנה פוליטי במסגרת החוויות מלכת המים 1975 בודרת נסיכת (המשך מעמוד )31 כל הפנתרים היו בצבא• לא יכולנו לעשות את הסרט. מצד שני היה לנו הציוד
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 35 | חדנת 0*1111נ מטס ^י 1נ 1ר 11י 1ובח סו תחברת [ נ ת 6 1 . 0מ הסופיות כשרואים את אורית גולן, קשה להאמין שאת צבע־השיער הזה היא נושאת עליה עוד מילדותה. אבד זוהי
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 36 | קולנוע תודפס בעיתונים בהרחבה רבד״ ליד מאמרים שהתפעלו מן המראה האסתטי המלוטש של הסרט (סרטים פורנוגרפיים נעשים ב־ | דרך־כלל בזול, ואף נראים כך) ,המקושט
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 37 | תדריך תל־אביב כותרת ראשית (אלנבי, ארצות־הברית) — בילי ויילדר לועג לעיתונות ולעיתונאים בסאטירה עוקצנית מבוססת על מחזה משנות העשרים. עם ג׳ק למון וואלתר מתאו.
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 38 | באכ סו דו ס מה חסר לו, לדורון גולדמן, תגידו לי? באמת מה חסר לו ! הלוואי על כולנו מה שיש לדורון הנ״ל. אם לא די בכך שיש לו דירה נאה, וכלים נאים, הרי מזה חודשיים
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 39 | זו ג צ עי ה על מנת לעזור בפ תחן בעיית הדיזל שלכם, הכי[ משרד השיכזן שיטת סיוע לזוגות צעירים על מתן הלוואות לזכאים בסכנמים ניכרים לקניית דירה. במסגרת השיטה יוכל
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 40 | * 17י1 .בי ס״ מ קי ף ונ הנ ה מתנאי שבר מעולים הרשות לחינוך וההשרה מיי חודיעה על סתיחת *קורס לקציני חשמל מתקב לי ם א. בוגדי בתי״ס מקצועיים 4שנתיים במגמת חשמל.
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 41 | שו־סוו חתונה היא התחתנה לה בשקט־בשקט, עם האיש שלה, בטכס צנוע, שהתקיים בבניין הרבנות הראשית בתל־אביב, בשעת אחד־צהריים מוקדמת. לבושה בשימלה שנקנתה להזדמנות
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 42 | וווח1רה סן הנבון־ ן * י א לא הספיקה לרדת בכבש המטוס, ן ! וכבר עט עליה צלם־עיתונות. היא לא הספיקה לעבור את מחסום מישטרת־הגבולות, וכבר נמצא בנמל־התעופה בן־
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 43 | נלהבת של אופנת הפולקלור ההונגרי, שאותה הירבתה לדגמן מחגיגות לאומיות, בפני אנשים חשובים מאד. לעשות מה שרציתי. לא מצאתי את עצמי. הכל כל־כך סגור, שזה מחניק.״ ברגע
העולם הזה - גליון 1979 - 6 באוגוסט 1975 - עמוד 44 |
חזרה לתחילת העמוד