גליון 1988

המחיר 5.00 :ל״י

ג׳ חשוון תשל״ו8.10.75 ,

שנה 40

עימות

ש ־ הממ

שלה

מספד 1988

בין
והרמטכ ״ ל

יפורקו השכפייצים

לחיל-האוויר, עשוי להימכר לאחד הקיבוצים הדתיים
באיזור הדרום. בעליו של המיפעל הוא אמנון אבני,
מי שהואשם בשיחוד פקידי מישרד־הביטחון, כדי
שאלה יעדיפו את מיפעלו במיכרזים ובמועדי־תשלום.

בבי צורי סיני

חפר שה

קבלני עבודות־העפר בסיני יועסקו בפירוק המוצבים
הנמצאים בקו הנוכחי של צה׳׳ל, כדי לנצל את
החומרים שהושקעו בבניינם לבניית קווי־הביצורים
החדשים. בפעם הראשונה יהיה עליהם לפרק שכפ״צים
(שיכבות פיצוץ) ,המורכבות מרישתוודברזל שבתוכן
אבני־סלע גדולות.

ב שיטות ראווה

ההחלטה על פירוק המוצבים כמקום
הריסתם התקבלה אחרי שהתברר, כי לאחר
* הנסיגה כמיסגרת הסדר-הביניים עם
מצריים, יימצאו כל מיצכורי האבן בסיני
באיזור החייץ שיימסר לידי האו׳ים.

כמפכ ״ ל המי שטרה
שר־־המישטרה שלמה הילל מנסה לשכנע
את רב־אלון ז (מיל ).דויד (,,דדו״) אלעזר,
שיקבל על עצמו את תפקיד מפכ״ל
המישטרה, אחרי שהמפכ״ל הנוכחי, שאול
רוזוליו, יפרוש מתפקידו.
דדו, שרק לפני חודשים אחדים נכנם לתפקידו החדש
כמנכ״ל צי״ס, נמצא ככל הנראה במצב שבו הוא
עדיין שוקל את ההצעה, מבלי שהשיב עליה לחיוב
או לשלילה.
בינתיים נמצא כבר מועמד לתפקיד דובר המטה־הארצי
של מישטרת־ישראל. המדובר הוא בסגן־אלוף
המשרת ביחידת דובר־צה״ל, שימונה ככל הנראה
לתפקיד זה.

רביו מנ טרל
א ת רביווביץ י
שורה של צעדים שנקט לאחרונה ראש־הממשלה
יצחק רכין, נראים כמכוונים
לנטרל את שר־האוצר יהושע רכינוכיץ׳,
ולערער את הברית שנוצרה בינו לבין
שר־־הכיטחון, שימעון פרס, בעודה כאיכה.
הקשרים ההדוקים בין פרס ורבינוביץ׳ היו לא רק
במישור הממשלתי, אלא גם במישור המיפלגתי.
בין השניים קיימת זיקה אישית, מאז שימש רבינוביץ,
כמורהו של פרס בעיר הפולנית וישניבה, בה נולדו
שניהם. אנשי רבין ראו בחשש את שיתוף־הפעולה
הגובר והולך בין השניים, וחזו בו סכנה לגבי
ההתארגנות הפנים־מיפלגתית במיפלגת־העבודה
בעתיד.
התערבותו הנמרצת של רבין בפרשת החלת
הרפורמה במיסוי על צה״ל, יצרה קרע ראשון
בין רבינוביץ׳ ופרם, שנמצאו משני עברי המיתרם
בשאלה זו. גם התערבותו של רבין, השבוע, ביחסי
העבודה, והודעתו על הקפאת המחירים לשלושה
חודשים, נראית כניסיון לנטרל את רבינוביץ/

העובדה שיבין נפגש אישית עם מזב״ל
ההסתדרות ירוחם משל לדיון כנושא זה,
ומינה את רבינוביץ׳ בחבר בוועדה
המשותפת לממשלה ולהסתדרות להבנת
תוכנית כלכלית, כעוד שהוא ומשל אינם
הכרים בוועדה זו, מתפרשת כאיתות
ברור לעבר רבינוביץ׳.

בי קו רתעד גו ב ה
העודדווו -
בדו״חהמבקר עד
התע שייה האווירית
בדו״ח מבקר־המדינה על התעשייה האווירית,
העומד להתפרסם כקרוב, כלולה בין השאר גם
ביקורת חריפה על גובה העמלות שנתנה התעשייה
האווירית לסוכנים, העוסקים במכירת מטוסיה
ברחבי העולם.

כדו״ח מצויין, בי אירעו מיקרים שבהם
ניתנו לסוכנים עמלות כשיעורים הגבוהים
מהשיעורים המקובלים והמורשים.

הביקורת מתייחסת גם לעובדה שההחלטה על גובה
העמלות היתה נתונה לשיקולו של יו״ר מועצת-
המנהלים של החברה, עורך־הדין מיכאל פירץ, מבלי
שההחלטות תעבורנה את כל התהליכים המקובלים
דרך הגופים המוסמכים להחליט בנושא.

ה ח די ם

לפרוש מעסקים עם מערבת־הכיטחץ
ולמכור את המיסעל.

בוו שא ה ר פו רמה
מינהל הכנסות־חמדינה מכץ שורד. של פשיטות־ראווה 1
של פקחי מם־חהכנסה על חברות ומיפעלים,
לבדיקת קיום חוק הרפורמה. הכוונה היא לתפום
חברות באי־קיום הוראת החוק החדש. ולפרסם את
הפרשות פירסום רעשני, כדי להרתיע עבריינים.

חישובים שנערכו העלו, כי זול יותר יהיה לפרק את
המוצבים ולהשתמש בחומרים המצויים בהם, בעיקר
אלפי טונות של סלעים ואבנים, מאשר להביאם
לסיני מצפון הארץ.

לראשי מינהל הכנסות־המדינה התברר,
כי מיסעלים רכים עדיין אינם מקיימים
את חולף הרפורמה.

באר באילת
הממ שרה הווה ה

לכפר ־נו פ ש
;1׳, 1111

י י יו:

אחה ציבור

:;:אחד מפתי״הממן חמעוליט של אילת,
;:״הסיע האיום״> עמר ^ פו ךמפר־
?1ופשי עתה מכ שילם את.ממדין
;:זמתקיגים כו את בד המיתענים
הדרושים ל שיממ קייטגיע ונופשים.
ג#$ה ש&עלי המיון ההדתוו דהפכי
?דכפד״ניפש אהרי הצדהת מיפעל
ו רומה של ,,מו ע מז והם־ההובוז״

בפית־מיון אחד.
את: כפו*ח3ופש: ,מ״ם ל^^תהימ״,
קמטה, ממלון ״נפטון״ .
^:תמדו

הודעת הממשלה לציבור, שפורסמה גם במודעות
רישמיות, כאילו מי ששילם לפני הפיחות ^25
ממחיר מוצרי־חשמל יוכל לקנותם אחרי הפיחות
במחיר הקודם — אינה נכונה.
כאשר קיבלו יבואני המוצרים את הנוסח הרישמי,
התברר לחם כי יוכלו למכור במחירים הישנים
רק במיקרים שלאחר שהקונה שילם 259 במזומן,
שילם היבואן את כל היתר ושיחרר את הסחורה
מן המכס.

אם שידם הצרכן, והיבואן לא שיחרר את
הסחורה מן המכס, לא יוכל הצרכן לקנותה

כמחיר של לפני הפיחות.

אי לתומא יי דמשה יני ^ א• .

פרס וד״ן

יתייקר

חידשו אתהקשר

הכבדהק פו א
הממשלה תעלה השבוע את מחירי הכבד הקפוא
ב־ 2.5לירות הקילו, ומחירו לסיטונאי יהיה 19
לירות במקום 16 לירות. התייקרות הכבד נובעת
מפיחות־הלירה האחרון ומהמיסים החדשים.

הקרע שנוצר, כביכול, בין שמעץ פרם למשה דיין
בעיקבות התנגדותו של דיין להסדר־הביניים
עם מצריים, אותה.

ככיקורו האחרון כארצות־הכרית נפגש
פרס עם דיין שלוש פעמים, לשיחות
ממושבות.

יש לצפות כי אחרי העלאת מחירי הבכר
יעלו גם מחירי שאר סוגי הכשר. המחיר
הנמוך של הכבד הקפוא מנע העלאות של
מחירי הכשר הקפוא והעופות.

על־פי דיווחים שהגיעו משם נראה, כי השניים דנו
באפשרות של ״איחוד שורות״ אנשי רפ״י לשעבר,
והגיעו לכלל הסכמה להמשיך בהתייעצויות מדיניות,
למרות חילוקי־הדיעות ביניהם בשאלת הסדר־הביניים.

ייקור מחיר הכבד גורם כבר לצימצום כמויות הכבד
המייובא. היבואנים אינם יודעים כיצד יקבל
הציבור את ההתייקרות, ואינם רוצים להסתכן בייבוא
כבד שלא יימכר.

קורת עד בי קור
רביו ח ר־ א בי ב

תו רתםשדד!

בחוגי מיפלגת העבודה מושמעת ביקורת חריפה
כלפי ראש־הממשלה יצחק רבין, בשל החלטתו
לערוך ביקור רישמי בתל־אביב ולהיות אורחו של
ראש־העיר מטעם הליכוד, אלוף (מיל ).שלמה

מבקריו של רביו טוענים, כי למרות שמועד
הבחירות לעירייה עדיין רחוק, הרי ביקור רישמי
בעיר הוא אקט תעמולתי מובהק, ויש בו משום
מתן גושפנקא והכשר לכהונתו של ״צ׳יצ׳״
כראש־עיר.

וברטו! ־ בספק

כדי להרגיע את מותחי הביקורת, החליט
רביו לערוף סיור גם ב״כית־־כרנר״ ,כיום
ביקורו הרישמי בתל־אביב, ולהיות שם
אורח מועצת פועלי תל־אכיב.

א.ג.׳ .תי מכר
דקיבוא ד חי
מיפעל א.ג.י. בקיריית־גת, המספק ציוד חיוני

הסיכויים כי מעריציהם הישראליים
של צמד כוכבי הקולנוע אליזכט
טיילור וריצ׳ארד כרטון, יוכלו לחזות
כהם שוב מקרוב, פוחתים והולכים.
קיים פסק אם אומנם ישתתפו
השניים או אחד מהם בסרט ״אבא
קארוכ״ ,אותו התכוונו לצלם בארץ,
ושלצורך ההכנות המוקדמות לצילומיו
ערבו השניים כיקוד כארץ כחודש
שעבר.
כרטון מעמיד בתנאי להשתתפותו
כסרט את הצבתה של ליז לתפקיד
הנשי הראשי. המשקיעים כסרט
1חוששים להמר על סרט בו משתתפים
השניים, שכן ניסיון העבר הוכיח
שבל סרט כו הם מופיעים יחד הוא
״רעל קופתי.״

רדיו ט• קסטות-ז0
)*- 130

2גלים * 54/1* 1
מי ק רו פון חי צוני

)*- 150

2גלי ם 51ו!\/
מי ק רו פון פני מי ו חי צוני
עצירה אוטומטית

)*- 310

3גלי ם •*יי!51/י 1/1
מי ק רו פון פני מי
עצירה אוטומטית

0?- 320

2גלי ם 51ל 1/1א\.
מי ק רו פון פני מי
עצירה אוטומטיתכל לי ת

3גלי ם צ1/1 ׳.\1/יי 3י.
מי ק רו פון פני מי
עצירה אוטומטית

)*- 420

4גלי ם ט\/ 1.׳\ ו 4/5ו!?שו!*
מי ק רו פון פני מי
עצירה אוטומטית
עוצ מת קו ל 2.7וו א ט

מי ק רו פון פני מי
2ר מ קו לי ם
עצירה אוטומטית
עו צמת קו ל 4וו א ט
אפש רו ת ל 511x1

2גלי ם 0־ז.י<ז 51 5ק\5{ /
2מי ק רו פוני ם פני מיי ם
4ר מ קו לים
עצירה אוטומטית
יכול לשמש
כ טייפ דקלמערכתסט רי או

מי ק רו פון פני מי
עצירה אוטומטית
עו צמת קו ל 2.5וו א ט

נו*ויו או ת.י חו ש וי ש מו ט מוסיק ה בא 1י מי התצוגה שי סוני

תי-אביב /מ ג די שי 1ם. רחאתדהטם . 9טי 524 3! .

ודלגג׳י^ן־ו/גיי׳^,

,,העולם חזחז׳ ,שבועת החדשות הישראלי. המערכת והמינהלח: תל־תא־דואר
. 136 מען מכרמי : טלפון אביב, רחוכ גוררת
.. 03ת ה ־ דו מ ר

243386־
פוך ם ^ 538
,.3פז 7
גורדון 3
החדש״
רחוב י*ן
תל־אביב 1 ,ו!!*•

כ״הדפוס 11111
מודפס ווויי
״עולמפרס״ *
״ טו 7ע /פרס
אביגדור. הפצה :״גד״ בע״מ. גלופות :״צינקוגרפיה כספי כע״ט .
העורך הראשי: אורי אבנרי. המוציא לאור: העולם הזח בע״מ.
אלא כזילזול, בוז ולעג לקהל הקוראים
של אותם העיתונים.

מה הם חושכים לעצמם ז -אני
תמד, לפעמים לדעת — אותם כמד. עורכים
בעיתונות הישראלית, המתייחסים לקהל
קוראיהם כאל עדר שוטים גבערים חסרי־אבחנה.
הנה
מופיע בשבוע שעבר גיליון של
שבועון־חדשזת מסויים. על שערו של אותו
שבועון מתנוסס גילוי בלעדי סנסציוני,
לפיו כמעט אירע אסון, שהיה בו כיי
לחבל בהסדר־הביניים שהושג בין ישראל
ומצרים. הגילוי היה קשור בפרשת שיגורה
של אוניית־המיבחן הראשונה שעמדה
להעביר מיטענים המיועדים לישראל ב־תעלת־סואץ.
העולם
הזה פוצץ את הסוד שאפף את
עיכוב האוגיה ואלנטינה פי ,.נושאת הדגל
היווגי, ואת הפנייתה לבסוף לנמל חיפה.
תחת הכותרת ספינת השוטים, פירסם
העולם הדה ( )1987 כתבת-מחקר מפורטת
שגילתה כי בחירתה של אוניה זו דווקא,
כדי לשבדש כאוניית־מיבחן היתד. או מעשה
חלמאי ממדרגה ראשונה או ניסיון הונאה
פוליטי.
שכן, גילה העולם הזה, אחד מבעליה
הרשומים של האוניה הוא ישראלי. ולא
סתם ישראלי, אלא עובד־מדינה בכיר, רב־חובל
מיכה לב, אחד מעוזריו של מנהל
אגף־הססינות־והנמלים במישרד־התחבורה.
בספר הרישום -של האוניה מופיע מיכה
לב כאחד משני הבעלים שלה. לפי טענת
אשתו הוא מחזיק ב־/0ס 49 ממניות הבעלות
של האוניה.
כמובן שעורכי העתונות הישראלית היומית
רשאים להתעלם מגילוי זה של
העולם הזה, כפי שהם נוהגים בדרך כלל.
הם יכולים גם להעתיק את הידיעה כלשו-

כבר כבוקר שלמחרת ליל הופעת
גיליון העולם הזה עם סיפור החרבת של
ואלנטינה פי. הזדרז היומון הארץ להגיב
על הפרשה. עורכי העתון המהוגן לא
טרחו כלל לציין בפני קוראיהם שמדובר
בסיפור שער של השבועון המסויים. תחת
זאת פירסמו ידיעה בנוסח :״טענה: רב־חובל
ישראלי שותף באוניה שעמדה לעבור
בסואץ. מנהל אגף הספנות והנמלים, רב־חובל
נמרוד אשל׳ אמר אתמול, כ־ כל
עוד לא יובאו לפניו ראיות, לא יבדוק את
הטענה נגד רב־חובל מיכה לב, עובד ה אגף,
כי הוא שותף סמוי באוניה היוונית

דב־חובל לב
ידיעות סותרות

הידיעה ב״חארץ״ 1.10.75
זה מצוץ מהאצבע
נה, מבלי לציין את מקורה ולהציגה בפני
קוראיהם כגילוי של כתביהם. גם זאת הם
עשו כבר בעבר.
אולם מה שאירע השבוע, בעקבות גילויי
העולם הזה בפרשה, בלתי ניתן להגדרה

ואלנטינה פי ,.שעמדה לחצות את ה-
סואץ.
״מר נמרוד אשל הכחיש בתוקף טענה
כאילו המצרים לא התירו לואלנטינה לעבור
את המואץ, משום שנודע להם כי
שותף בה גורם ישראלי. זה מצוץ מהאצבע,
אמר.
״דב־החובל מיכה לב הכחיש מכל וכל
את הסיפור.״
שימו־לב! הידיעה, הרצופה שקרים ו־עובדות־כביכול,
שהובאו בשם אומרם, מבלי
שכתב הארץ יטרח כלל לבוי־קן ילאמת
אותן, מתייחסת לטענה מופשטת, שהקורא
התמים של הארץ, כך סברו אולי עורכי
העתון׳ יכול לייחסה לרכילות שהושמעה
בחדרי חדרים. הם לא העלו בדעתם שאילי
מצוי בין קוראי הארץ לפחות קורא
אחד הקורא גם את העולם הזה, ועוד שניים
שניתקלו בשער העולם הזה שעליו הידיעה.
כשהוא תלוי באחד הקיוסקים.
באותה צורה בדיוק בישר אותו יום גם
הצהרון מעריב לקוראיו על קיומה של
פרשה הקשורה במסעה של ואלמו נח פי.
מובן שגם מעריב לא מצא לנכון לספר

כי מדובר בגילוי עיתונאי של העולם הזה.
תחת זאת הודיע לקוראיו :״עיבדה זו
נתגלתה בימים אלה בעקבות בירורים
שנערכו במישרד־התחבורה.״ מעריב גם
הרגיע את קוראיו שהפרשה אינה חמורה
כל־כך, שכן, לטענתו :״רב־חובל מיכה
לב, המועסק כיום כיועץ־כלכלי של אגף-
הספנות־והנמלים במישרד־התחבורה, רשום
ביוון כנציגם של בעלי־הון אמריקנים יהודים,
המחזיקים במניות מיעוט בבעלות על
האוניה זה היה כמובן שקר נס, שנסתר
באותה ידיעה עצמה, שבהמשכה נאמר:
״אפילו היו המצרים בודקים את רישומי־האוניה
ביוון, לא היה הדבר גורם, מבוכה׳
מדינית כלשהיא, מאחר שברישום היווני
מופיע מיכה לב בילבד...״
אחת מהשתיים: או שמיכה לב מופיע
ברישום כנציגם של בעלי־הון אמריקאים,
כטענת מעריב, או שהוא מופיע בשמו
בילבד, גם כן כטענת מעריב, באותה
ידיעה. השארת הבחירה בידי הקורא,
שיבחר לעצמו את הגירסה שתרגיע אותו
יותר, היא נדיבות עיתונאית בלתי רגילה.
האמת היתד. כמובן שמיכה לב מופיע ברישום
בשמו המלא. ולא כנציג של אף
אחד אחר.
אולם לא הנקודה של אי־ציון מקור הידיעה
והעלמת הפירסום בהעודם הזה, היא
החמורה. התרגלנו כבר לעובדה שבכל
פעם שאחד העיתונים הישראליים צריך
לאזכר את העולם הזה כמקור לידיעה כל-
שהיא, עולה הדבר לעורכיו בבריאות. היבט
חמור הרבה יותר של הפרשה נובע
מכך שהעיתונות הישראלית היומית מית-
גלה שוב כשופר רשמי של השילטון, המנוצל
בברוטאליות כדי לחפות על מחדל•
המימשל ולשטוף את מוחו של הציבור.
שכן, הידיעות שהופיעו למחרת הפירסום
בהעולס הזה, בהארץ ובמעריב, לא היו
פרי בדיקה עיתונאית של כתבי אותם
עיתונים את הפרשה• הם היו פשוט פרסום
הודעות־שקר ממקורות ממלכתיים שהוצגו
כידיעות עיתונאיות. העיתונים ש־פירסמו
אותן לא עשו אפילו דבר פשוט,
כמו בדיקת רישום הבעלים של האוניה,
דבר שהיה מפריד מיד את ההודעות־מטעם
שנמסרו להם.
מעריב, למשל, לא התבייש למחרת היום
לפרסם ידיעה נוספת בפרשה שסתיה
לחלוטין את הידיעה שפירסם יום קודם
לכן. הפעם היתד. זו ידיעה של כתב ו בחיפה׳
שסיפרה כי ״רב־חובל לב נדרש
לפרוש מעסקיו בספנות הפרטית וכי
״רב־חובל לב הוזמן אתמול אל מנחל
אגף־הספנות־והנמלים, נימרוד אשל, והתבקש
לפעול לשינוי הרישומים ביוון, שבהם
הוא מופיע כבעל־מניות מיעוט באוניה
ואלנטינה פי
מעריב אפילו לא מצא לנכון להתנצל
בפני קוראיו על השקרים־מטעם שפירסם
בידיעה הראשונה.
זה חיה ההיכט הגלוי של שידסום
פרישת ואלנטינה פי. היה עוד היבט נוסף.
חמור לא פחות, אלא שהוא היה חסוי.
כמו כל חומר מערכתי אחד של העולם
הזה, נשלחה גם הכתבה על אוניית־המיבחן,
לפני פירסומה, לביקורת הצנזורה
הצבאית. תפקידה של הצנזורה הוא לוודא
שאין בחומר העומד להתפרסם משוס
עבירה בטחונית כלשהיא. ואומנם, הצנזור״
לא פסלה אפילו שורה אחת בכתבה.
אולם, כפי שהסתבר מאוחר יותר, ד,ע-
בירד, הצנזורה את תוכן הכתבה העומדת
להתפרסם בהעולם הזה, עוד לפני פיו־סו־מה,
לידיעת כמה מוסדות ואישים בממש ל״•
דבר זה נעשה בתום־לב, במיסגרת
הבדיקות השיגרתיזת של העובדות על־ידי
הצנזורה. אלא שהשילטון ניצל את המידע
שהועבר אליו לאימות, כדי להתארגן להתגוננות
מקיפה מול ההאשמות העומדות
להתפרסם, עוד לפני הפירסום.
איני יכול אלא לכנות תופעה מגונה
זו כמעילח־באימון מצד המימשל. הצנזורה
הצבאית היא גרף המופקד על ביקורת
ביטחונית של פירסומים באמצעי־התיקשו-
רת. אין זה מתפקידה להגן על האינטרסים
של השילטון.
ניצול מידע המגיע אל גורמים שונים
במימשל באמצעות הצנזורה, אינו אלא
ניצול לרעד. של מכישיר בטחוני לצרכים
פוליטיים של השילטון.

רוצים התנצלות סומכות !
לפני ימים אחדים היינו עדים לראיון
של שר־הפנים (כעת ממלא־מקום של שר־הדתות)
,ד״ר יוסף בורג, בדבר ״פסד
לי-החיתון״ .הראית שודר בטלוויזיה.
על שאלתו של המראיין, חיים יבין:
״מה דעתך על ההכנסה לרשימה זו של
שמות אנשים אשר, כפי שהתברר, קביעתה
כפסולי־חיתון היתד, מבוססת רק על
הלשנה כוזבת ועל רכילות?״ השיב הד״ר
בורג קצרות :״זה כבר שייך לעבר. רשימת
אנשים אלה כפסולי־חיתץ כבר בוטלה.״
המראיין הסתפק בתשובה זו.
ברם, התשובה הנ״ל אינה מספקת. נעשה
דבר שלא־ייעשה: אנשים הוכתמו, ומי
שעשו להם זאת התנהגו בקלות־דעת, אם
לא גרוע מזה. והנה, כאשר נתגלה הדבר
אזי מישרד־הדתות (שהוא האחראי לכל
העסק הזה) מבטל את החלק האולטרה-
שחור של הרשימה השחורה ו — גמרנו,
זה כבר שייך לעבר.
האם את זד, פיתרון קצת יותר מדי
פשוט? והיכן ההתנצלות הפומבית, בעיתונות,
מצד מישרד־הדתות על העוול שנעשה?
היכן הפיצויים המגיעים, ללא
ספק, לאנשים המוכתמים?
באותו ראיון נתן ד״ר בורג להבץ, ני
רשימת פסולי־החיתון אינה נוגדת שום
חוק, וכי עריכתה היוותה מעשה משובח.
הדבר הרע נעשה לא על-ידי מחברי
הרשימה, אלא על-ידי העיתונות, אשר הזעיקה
את דעת־הקהל לדבר קיומה.
אילמלא מתן הפומביות לנושא, איש מאלה
שהוכנסו לרשימה באופן בלתי־מבו-
סס, לא היה יודע בכלל שהוכתם.
יעקב סימנייך־בוזו, ירושלים

לזכר החמישה

>י*הי ו .

כ / 7אוי ׳ ו׳יז 6״!

7 0אס^עוד>זיפ(>)׳ץ ג^1

ן)1ן. נ3״(ימז!
ס א׳׳ ויזורונ׳ ייייו

מי>ול)ין ר >ז־ ו
אגוסו הדג &סוי

#יי ויג ״ ן ־ יייז ^

3 10ויץי7

סין/ור^ל וזג^וז־ 0ייז לס ן :

^סגן;

להפסיק את ה״עסקים״!
עדים אנו לתופעה של התרבות מיסטר
הבחורים הצעירים הפונים ל״עסקים״,
קרי: דוכנים או חנויות מסוגים שונים,
תיווך וספסדות, סוכנויות-ביטוח וכד.
עסקים אלה מאפשרים עשיית רווחים
טובים וקלים, וכיוון שכך, קשה לשכנע
בחורים צעירים אלה לפנות לעבודה יצרנית,
שהיא צו־השעה.
אני מציע שהעולם הזח יפתח במסע-
(המשך בעמוד )6
העולם הזה *198

צעיר
זוג
אם אתם

על סנה לעזור בפתרון בעיית הדיור שלכם, הכין משרד השיכון שיטת סיוע
לזוגות צעירים על מתן הלוואות לזכאים בסכום ים ניכרים לקניית דירה.
במסגרת השיטה יוכל כל זוג צעיר שאין לו דירה לרכוש רירה המתאימה
לצרכיו ויכולתו. להלן יוסבר לכס כיצד אנו. אנשי תברח ־שיכון ופיתוח
לישראל בע־ם־ .נעזור לכם במימוש זכותכם להינוח מתכנית סייע זי.

.רוצים ,
לקבל סיוע - מררעליכם לעשות?

לגשת ללשכת הרשמה לסייע לזונות צעירים במקום
מגוריכם כרי לממש אח זכאותכם להכלל במסגרת
הסיוע. בלשכת ההרשמה נם יוסבר לכם מהי גובה
ההלוואה שתוכלו לקבל וכמה יהיה עליכם לשלם
כל חורש כהחזר.
לאחר שתקבלו אח הורעח הזכאות מטעם
משרד השיכון מוזמנים אתם אל אחד מסניפי
׳שיכון ופיתוחי׳ כרי שנוכל לעזור לכם
להגשים אח מטרתכם -רירה משלכם.

בבואכם,, ,
מה עליכם
להביא?

א. את הודעת הינאוח המקורית שר משחר ו,שינ!ן
נשרנזותה.
נ. ח״רים משוחררים -העתק שר תעודת ח״ר תשוחרר
ורפי חוק הח״רים המשוחררים).
.1תשרת זהות שר שוי נ ר הזוג.

ליד

כיצד תעזור לכם חברת לישראל׳?
״שיכון ופיתוח
לשיכון ופיתוח מאגר רירוח גדול בכל רחבי הארץ. מקריח שמונה רצפו

חווזיוחנס אין שרך ששו׳ נר הזוג יופיעו בסשררנו.

וער אילת בררום. אנו נעזור לכם לבחור מחוך מאגר זה רירה המתאימה
לכם. לאחר מכן נקשר אחכם עם אחר הבנקים אשר באמצעותו תקבלו
אח הסיוע לו אחם זכאים.
* זוגות צעירים העומדים לדזנשא -אף הם יוכלו לרכוש דירה לפי הכללים שנקבעו ע־י משרד וזשינו!,

היכן נמצאות הדירות אותו אנו
מציעים לכם?

חדרים

חצור טבריה טבריה כרמיאל
מגדל•העמק
מגדל־העמק נצרת עפולה
קרית־שמונד.
קרית־שמונד.
אור־עקיבא
אור־עקיבא
חיפה, עבאס
טירת ־־הכרמל מעלות גשר גשר גהריה נהריה עכו עכו עכו עכו עכו

הדרים

חיפה והצפון

113,400
113,600
120,000
124,800
114,400
121,000
130,000
122,000
116,500
130,000
83,200
114,400
155,000
135,000
130,000
120,000
105,000
141,000
138,000
111,000
153,300
146,500
131,000
128,500
עתלית עתלית עתלית פרדס־חנה
צור־שלוס
צור־שלום
צור־שלום
קרית־אתא
שער עליה
שער עליה
שער עליה

מחיר

119,600
117,500
95,000
130,000
131,000
122,700
107,500
135,200
142,600
133,100
101,900

תל־אביב והמרכז אשדוד אשדוד
יפו ב׳
ותגיה. דורה
נתניה ק. גורדאו
נתניה ק. נורדאו
נתניה ק. נורדאו
קרית ־גיורא
ראשון־לציון
י חובו ת
ראש־ העין
רעננה ק. שרת

126,000
130,000
154,000
130,000
139,000
136,000
158,300
128,000
165,000
138,000 1201000 130,000

ס£ ירושלים אשקלון אשקלון אשקלון
נוה־יעקב
קרית־גת
קרית־מ^אכי

135.200 3
124.800 3
130.000 3
158.200 2
93,600 2
117,500 3
באריישבע אילת אילת אופקים
ב״ש, מצדה
ב״ש, מצדה דימונה דימונה דימונה דימונה נתיבות ערד ערד ערד
שדרות

164,300
173.700
117.000
96,800
71.000
69.000
125.000
130.000
131,200
117.400
147.700
131.000
115.400

110.000

המחירים הנ״ל בתוקף עד 31 . <0 . 1 9 75
פרטים מראים והרשמה במשרר׳ החברה:

נצרת: רוו כרמל .9/4חיפה: רח־ י.ל.פרץ ג 3תל־אביב: רח׳ הארבעה /18א.ירושלים: רח־ מרדכי בן הלל .15
אשדוד: רוו אילת .4באר שבע: בדן מרכז הנגב. אילת: רח׳ ששת הימים. פמת לוס אנג לס.

* רשיסר 11 ,כוללת אח יתרת הדירות המוצעות לזוגות צעירים והיא שחנה בהתאם לביקוש.

^רותאיכותוחוחה
*• 635.1למנת וזצועיס הממ׳יייוויח

העולם הזה 1988

מכתבים
הלנה רובינ שטיין
מדע היופי
ריסים ארוכים, ארוכים,
עשירים ובכל זאת טבעיים
בעזרת
1־ 0 1^ 31א 1.0א 10י ר ^ א11[.11^ 1

של הלנה רובינשטיין.
סאס׳ז -מיכל גלילי
מהודר להפליא, מגוון את
ריסיך, ומכיל רסיסי שיער
הנדבקים לריסיך ומוסיפים
להם אורך ממשי ומראה
עשיר. העלי את 1.^ 514 סאס!.
בתנועות סיבוביות קלות
כלפי מעלה באחד מהגוונים
המוצעים לך. מלוי להשגה
בחנויות.
א 1.^ 5סאס-ז ידגיש את עיניך
ויבליט את יופץ.
יעוץ קוסמטי ניתן חינם במרכז
ההדרכה של הלנה רובינשטיין,
תל־אביב: שררות בן־גוריון , 94
טלפון 240256 בימי ב, ג ,ד,
בין השעות 3.30־ 6.30 אחה״צ.
בחיפה: מועדון א. א .ע.
רח׳ יחיאל 2טלפון 667613
בימי א. ג .בין השעות 3־ 6אחה־צ

(המשך מעמוד )4
שיכנוע, בדרך של פנייה אל ציבור הלקוחות
בבקשה להימנע מלקנות בחנויות
שבעליהן (או שמועסקים בהן) בחורים
צעירים.
במידה שהשתכנעו בכדאיות ההצעה, אשמח
מאוד לעזור ככל יכולתי בחקר התופעה׳
על צדדיה והשלכותיה, ובהצעת דרכים
שונות להילחם בה.
יהודה אר״י־גור, חיפה

מישרד־העינויים
ביום חמישי, ה־ 18 בספטמבר, נאלצתי
לפנות למישרד־הרישוי על־מנת להזמין
מועד לטסט (המישרד נמצא מול תחנת־הדלק
ליד גני-התערוכה בתל-אביב) .הופעתי
במקום בשעה 6בבוקר, מאחר ש-
המישרד ידוע כעמוס בפונים אליו. הופתעתי
כשעל־גבי הדלת היתד, הודעה מודבקת
:״המישרד ייפתח ב־10״.
עובר־אורח שהיה רואה הודעה זו, עשוי
היה לחשוב שלמישרד אין עבודה כלל.
נאלצתי להמתין עד ,10 כדי לא לבזבז
זמן נוסף ויום־עבודה נוסף.
מיותר לציין שכל הממתינים, לעשרותיהם,
אוכזבו, והמישרד נפתח בשעה 11
בדיוק! ממש שערורייה! ולא זו בילבד,
אלא ניתנה עדיפות למורי־הנהיגה, המופיעים
שם מדי יום.
אבקש לא לפרסם את שמי המלא, מאחר
שאני לפני טסט, והם עלולים לזכור את
שמי היטב.
י. צ ,.גבעתיים

לשלום יש ריח
משר־ביטחון של מדינה כישראל, השרו-
ייה יום־יום במתח של שלום או מילחמה,
אפשר היה לצפות לידיעה מינימלית של
השפה האנגלית.
היד, זה משונה ומוזר, לשמוע נאומו של
השר שימעון פרם באמריקה, ששודר בתוכנית
יומן השבוע 19.9.75 כאשר הוא
התכוון לומר את המילה 0300 שלום),

חברה, פצועי המילחמה האחרונה, פצועים-
אנושים אשר רק בזכות כוח-רצונם החלו׳
חוזרים לבתיהם ולעבודתם. אף אחד מהם
אינו מועמד לצל״ש, ואיש מהם אינו
עובד בבית־החייל. כולם ביקשו לחזור ל• -
טרקטור, לרפת, לשדר — ,וזאת, ללא רגל
או יד.
אתה אומר כי השגת עבודה המתאימה
למיגבלותיך, אך פוטרת עקב מיגבלות
אלו — האם לא היו סיבות נוספות לכך?
קיים בחור׳ טרקטוריסט, בשם אלי רגב,
אשר נפצע במילחמת־ההתשה ושותק ב־פלג־גופו
התחתון ( 10070 נכות) .כיום תוכל
למצאו נוהג בציוד מכני כבד בדרום הארץ
ובסיני. האם לדעתך, עבודה זו תפורה
לפי מיגבלותיו הפיסיות?
אין ספק כי עצם יכולתך ״להלביש
כיסא״ (כימעט) על ראשו של הרופא,
מוכיח כי אתה די חזק להמשיך לחפש
עבודה מתאימה — ולהתמיד בה.
אך אם אתה מתעקש לוותר, בגין הסיבות
שפירטת, על פינקס־ד,מילואים שלך
ועל אזרחותך — קום ועשה זאת — אין
אנו זקוקים לשכמותך בינינו.
שמדליק רגב, קיבוץ מעברות

מיכלגה נאצית חוקית
המיפלגה הנאצית חיה וקיימת: בקליפורניה,
ארצות־הברית, פעיל סניף של
מיפלגה שכזו. ראשיה מופיעים בטלוויזיה,
ברדיו ובעיתונות, ומסבירים ש״היהודים
אשמים״ בחוסר-העבודה, באינפלציה, ב־ 1
משבר הכלכלי, ברצח, באונם.
הליגה־להגנה־יהודית הוקמה, כביכול,
כדי להגן על יהודי ארצות־הברית ויהדות
העולם. ישראלים רבים מחייכים בהנאה
כשחברי־הליגה מאיימים ברצח על ערא-
פאת או על קיסינג׳ר, מטילים פצצה אל
מישרדי אמרגן יהודי בנידיורק (סול יורוק
— והורגים תוך כדי כך את מזכירתו),
או כובשים את מישרד־הקבלר, של הקונסוליה
הישראלית, כדי ״למחות על פינוי ן
השטחים המשוחררים״.
שום ישראלי, ואף יהודי בארצות־הברית,

מנהיג סטיוארט בכיתו*
״זה עניין שולי״
וביטא זאת כ 1$$שתן) .זאת עשה
מיספר פעמים במשך התוכנית.
א רי הכר, חיפה

״טרמ ״5על הנכות

חגי לגיגס!( אילזן

ברצוני להגיב על מיכתבו של הקורא
אלימלך שלום (העולם הזה ,)1984״דרך-
הייסורים של פצוע־צה״ל״.
אלימלך היקר, אין ספק כי אתה מייצג
תופעה פסולה, של מאבק על כמה אחוזי-
נכות — על ההכרה בך כנכד,־צר,״ל. ל דעתך,
צה״ל צריך לדאוג לך לעבודה,
לתגמולי-נכות חדשים ולשאר הטבות —
וזאת, מבלי שאתה תנקוף אצבע ותעזור
לעצמך.
קום, והטרח עצמך לחדר 308 בבית-
החולים איכילוב בתל־אביב, שם תמצא

לא שמע על פעולות הליגה (או תליגה־נגד-
השמצה של בני־ברית, למשל) ,נגד ד,מיפ־לגר,
הנאצית החוקית בארצות־הברית.
מדינת ישראל גם היא אינה מגיפה.
״זהו אירגון שולי,״ אומדים בארצות־הברית
דיפלומטים ישראליים, שאבותיהם כינו בתואר
דומה את מיפלגתו של היטלר לפני
ארבעים שנה בילבד.
אלכם מסים, ניו־יורק

לא להזכיר שמות
בכתבה אודות יהלומיד, של נעמי לרר
(העולם הזה )1985 מוזכר שמו של יורם
לנדסברגר, כקשור בפרשת רציחות סוכני*
ליד תמונתו של אדולף היטלר. התצלום
פורסם בלום־אנג׳לס טיימם.
העול ם הז ה 1948

מכתבים
היהלומים היהודיים בחו״ל. אם זיכרוני
אינו בוגד בי, נשלח לנדסברגר לחו״ל כדי
לפתוח דף חדש בחייו. העלאת זיכרו מחדש,
וכריכתו כקשור קשר בל־יינתק ל פרשת
הרציחות, אף שלא נמצאו לכך הוכחות
של ממש, מהווה רצח־אופי מן הסוג
החמור ביותר.
אינני יודע היכן מצוי כעת יורם לנדם־
ברגר, אולם חשדות מסוג זה שהעליתם
בכתבה, וזאת על סמך ידיעות מקצין-
מישטרה השומר׳ משום־ימה, על אלמוניותו
— מדוע? האם הוא פוחד לעמוד לדין
על הוצאת־דיבה ולשון־הרע? — מהווה
פתח ללינץ׳ ציבורי ולפתיחת ציד-אנוש,
נגד אדם שנשלח לבנות לו עתיד חדש.
מקווה אני כי תיזהרו להבא בחשדות
בלתי-מבוססים מסוג זח, ותמנעו עוול מאדם
שאשמתו טרם הוכחה. כלום לא
הייתם אתם שטענתם, כי אדם הוא חף-
מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו?
אלי שריד, תל־אביב

מחאווו של ה50ר

להוותחהו>1י?ן 1ו *ו ת

.,מתשיבים.
זוהה 1דתגותשיו ,

לרכוש אחד ממוצרי קריששל המעולים במחיר מוזל
היכמזי עוד היום ורכשי

ש £״ 11ן1

הספר שלי מבקש להוציא נגדכם מישפט־דיבה
יען
כי התיספורת שבתמונה אינה מעשי-
ידיו

מכונתכגישה׳ליידי״

מ7ן רר פחידגש

גט בעוד 20 שנה
תה•• מאושרת עם * !

11 1 1 117

ח ״כ הרמץ
הספה מוחה
ושלי אינו דיוקנה.
ולכן תמונה שלי לכם אשלח במעטפה
ואילו תורתי־שלי, כזאת של סינגפור
וממשלתה,
והיא קרוייה בפיהם מריטולוגיה...
ולארה״ב דווקא אסע בשבוע הבא
למכור בונדס עבור המדינה.
ח׳׳ב אסתר הרליץ, ירושלים
• תמונתה של ח״כ אסתר הרליץ, כפי
שנשלחה על־ידה, ח״כ הרליץ מגיבה על
הכתבה ״הבדיחה המעופפת״ (העולם הזה
)1986 על מסעות חברי־הכנסת .״מריטולו־גיח״
— פירושה — מתן זכות לכל אדם
על־פי כישוריו.

תנווגישול״הריגק״

11111

מ ה דור ה רא שזוה או ד ה! ספר ריגול חדש ומרתק

ד!ו ו״1ו
מ ד • יל די ם

אוסל צבאי מורעל
הסופר עמום עוז ד,ישווה את מדינת
ישראל לחניון־טנקים. אם אנחנו ספרטה
במובן הנלעג של הסופר, או לא — עובדה
היא, כי בפחנות־הצבא שוהים המוני בני-
אדם — קבע, סדיר ומילואים.
הבעייה שאני רוצה להסב אליה את
תשומת־הלב היא בעיית ניקוי כלי־הבישול.
בצבא שלנו, כלי־הבישול הם על טהרת
האלומיניום. ניקויים נעשה עם מים קרים,
והקירצוף עם ״רוקח״ .התוצאה היא ביזבוז
עצום של מים, וגירוד חלקיקי־מתכת הנט־מעים
באוכל. טעם המתכת של המזון מוכיח
זאת, ללא כל צורך בבדיקה נוספת.
מלבד זאת, מאחסנים את הסלטים במקרר,
באופן שתחתית הסיר העליון מונחת
על המזון שבסיר מתחתיו, בלי פיכסה
ביניהם.
בנוסף, הטיפוסים הממונים על הכשרות
לא מצאו דרך אחרת לסמן את הכלים
(המשך בעמוד )8
העול ם הז ה 1988
זאב בודד בחצר עוינת

פרשיות ריגול
מזימות בינלאומיות
גילויים מרעישים
בספרם החדש של
בונה תירוש וארנון הדר
ל ה שיג:

2חנ1יי 1ת ש7ן םי
כל־בושדוס ג

הוצאת פלג. איורים: אבנר כץ
להשיג בחנויות ד,ספרים וד,קיוסקים
חפצה: גד, רח׳ צ׳לנוב ,13ת״א

ובח מייז תבגדיי׳דרים

מכתבים
(המשך מעמוד )7
הבשריים והחלביים, אלא בכיתמי־צבע על
הסכו״ם, במקום לנקב חור בבלי הבשרי
ועל־ידי כך להבדיל ביניהם. הצבע מתקלף^ ,
כמובן׳ וגם הוא משתלב באוכל.
אז אולי הגיע הזמן לעשות משהו בנדון,
לפני שירעילו מישהו?
משה כהן, טירת־הכרמד

הזרזיר גמיקווה

חידוש מרענן:

תצלומו של הזקן הדתי, שצולם בירושלים,
מדהים במבט ראשון. נראה כאילו

מעכשיו גם

יהודי בירושלים
מח ביד?
היהודי הטוב נושא בידו הזרזיר, לא עלינו.
רק במבט שני רואים שהאיש נושא
מגבת, והנושה חתר מהמיקווה.
אבי רותם, ירושלים
• תצלום היהודי בעד המימען החשוד —
ראה גלופה.

לא רק בישראל
לא רק אזרחי ישראל סובלים ממכת
טלפונים. גם לשוודיה, המדינה שיש בה
650 טלפונים יכל אלף תושבים (הגבוה
ביותר באירופה) יש סיבות לתלונות. אום־ -
נם, מסוג אחר מזוז שיש לתושבי ישראל.
כאשר השוודי מחייג מיספר, ברי לו כי
יקבל את הסיספר המבוקש, רק במקרה
אחד לא יוכל להתקשר עם מנוי־טלפון,
זאת כאשר המנוי מבקש לשמור על סודיות
מיספר־הטלפון שלו.
כך עשתה מערכת העיתון הנפוץ ביותר
בשוודיה, אקספרס! .למערכת בשטוקהולם
יש סניף בעיר מאלמו(דרום שוודיה) .כדי 1
לאפשר קשר ישיר ללא הפרעות בין שטוק־הולם
למאלמו, קיבלה מערכת מאלמו מיס־פר־טלפון
סודי הידוע רק לחברי המערכת.
בשל שיפוצים בקווי־הם לם ון של מאלפו
הוחלפו רבבות מיספרי־טלפונים בעיר. בין
השאר, גם מיספר-הטלפון הסודי של מערכת
אקספרס! במאלמו. למחרת היום שבו
הוחלפו המיססרים, טילפן עורך העיתון
משטוקהולם למאלמו, וקיבל תשובה מוקלטת.,
:מיספר־הטלפון הוחלף. נא לפגות
למודיעין לקבלת המיספר החדש.״ העורך
טילפן למרכזנית המודיעץ וזו, לאחר שעיינה
ברשימות אשר לפגיה׳ אמרה:
״מצטערת מאד, זהו מיספר סודי, רק ,
לבעל הטלפון ידוע המיססר.״
״אני הוא בעל הטלפון !״ השיב לה עורך
האקספרס! .״מצטערת׳ אדוני, תקבל את
המיספר החדש במיכתב רשום בדואר.״
הדואר השוודי פועל כשורה, אולם בשל
תקלח אבד המיכיתב שהיה בו מיספר הטלפון
של מערבת אקספרס! במאלמו.
שלושה ימים נמשך הוויכוח המילולי בין
עורך האקספרס! לבין רכזת המודיעין של
מרכזיית שטוקחולם. לבסוף פקעה סבלנותו

של העורך, הסיפור פורסם בדף הראשון,
ורק בהתערבות שר-התיקשורת נערכה
״סולחה״ בין העיתון לרשות הטלפונים.
להנאת כל קוראי העיתונים בשוודיה.
י. גוזי, שוודיה

העולם הז ה 1984

ידיעה אחת עשוייה לח שמל בן־ו־גע
את עמי־ערב והעולם כולו: שיבת העק 1רים

איחדתי!001*3 .
^ כשם שיש לו יועץ לענייני מילוזמח, לענייני טרור,
לענייני עיתונות ולכל מיני עניינים אחרים !
ואילו היה ראש-הממשלה פונה אל היועץ הזה, ושואל
אותו :״מהו המעשה האחד, שאני יכול לעשותו עכשיו,
שיכשיר את האווירה לקראת שלום יותר מכל
מעשה אחר?׳
ואילו היה היועץ הזה אדם בעל אינטואיציה חמה
ושיקול מדיני קר כאחד —
ני אז חיה רושם על גבי הנייר שתי מילים בילבד,
ומשגר אותן לבוס שלו:

איקריתוכירעם.

א, אינני מתכוון לחזור כאן בהרחבה על כל ה/טענות
והנימוקים שהושמעו ב־ 25 השנים האחרונות
על נושא זח.
שזה היה עוול, המכתים את שם מדינת ישראל, בעיני
העולם ובעיני מיטב בגיד, שלה עצמה.
שעוול זה נעשה במקורו בידי קצין זוטר, רמאי קטן
במדי־צה״ל, שבא אל הכפר אחרי שוד הקרבות, ביקש
מתושביו לצאת לכמה ימים והבטיח להם שיוחזרו תוך
שבועיים.
ששני הכפרים האלה דווקא היו ידועים לפני גירושם
כשוחרי־שלום מובהקים, ושגם מאז לא הסתבכו המגורשים
בפעולה חבלנית עויינת, על אף מרירותם.
שיש בצפון כפרים ערביים הקרובים לגבול יותר מהם.

לשני כפרים נאמנים, שהמיקרה שלהם הוא
יחידי-כמינו.

הידיעה היתה מכה גלים גדולים בעולם. השמות ״איק־רית
ובירעם״ ידועים כבר למיליונים. לכך דאגה התעמולה
הערבית.

כל כלי-התיקשורת החשוכים כעולם היו
משגרים לארץ צוותים כדי להנציח את המאורע
הדרמאתי, המתחולל על רקע הנוף המרהיב
של הגליל התנ״כי.
כתבות־רקע, ראיונות נרגשים עם הכפריים, תיאור
עבודות השיקום של הכנסיות והבתים, הכרזות אישי-
הממשלה — כל אלה היו ממלאים את תוכניות־הטלוויזיה,
שידורי הרדיו וטורי־העיתונות בחמישים שפות.

המחווה המרגשת היתה מחשמלת את העולם
הערכי.

לא רק בני עדותיהם של שני הכפרים׳ המארונים וה*
יוונים-הקאתולים בלבנון, הנתונים עתה במאבק קשה, היו
רואים בו מעשה היסטורי. גם יריביהם המוסלמים, הפלגים
הפלסטיניים ועמי־ערב האחרים היו תופסים בן־רגע
את המשמעות של המעשה: מתן גט־כריתות לתקופת
גולדה מאיר.

המעשה מדבר. קולו חזק יותר משפת ההכרזות. הוא
חוצה גבולות וחודר לפינות רחוקות. בשורתו היא פשוטה,
אמינה ומשכנעת.

ך* ל זה כלפי חוץ. אבל יש גם בחינה פנימית, והיא
חשובה עוד יותר.

ישראל נמצאת עתה כין שני משכרים —
כין משבר חמור ומשכר חמור שבעתיים.
היה משבר ההסדר־החלקי. התקומם מי שהתקומם, הפגין
מי שהפגין, התגייס מי שהתגייס.

כשוך הסערה הסתבר בי אנשי גוש־יאמו־נים
עשו טובה גדולה לממשלה. הם הוכיחו לה
שהרוב הדומם כישראל מוכן לתמוך בממשלה
הפועלת למען השלום.
יתכן כי יצחק רבץ לא האמין בכך. אם כן, הרי
המאורעות בוודאי שיכנעוהו. ממשלה המגלה מנהיגות
למען השלום, שיש לה העוז לקפל אחריות ולהכריע למען
פיתרון — ממשלה זי יכולה לסמור על ישראל־השפוייה.
הקנאים הם מיעוט — לפחות כיום. מיעוט חזק, רעשני,
מסוכן. אד מיעוט.

עתה מתקרבת המדינה לקראת המשכר
הבא, שיהיה מסוכן הרכה יותר.

בוא יבוא היום כאשר יהיה צורך לסגת בגולן, להחזיר
שטחים, לפרק מוקשים הקרויים ״היאחזויות״.

כיום שבו תינתן הפקודה להזיז את היישוב
הראשון כרמת־הגולן — יפרוץ משבר פוליטי,
מוסרי ונפשי שלא היה כדוגמתו מאז משכר
השילומים. הוא יסעיר את הרחוב, ירעיד את

שמבחינה ביטחונית אסשר לסמור על תושבי
שני הכפרים שישמרו, אחרי החזרתם, על
חגכול הצפוני כיתר נאמנות ומסירות מאשר
כל כפר יהודי — ולוא רק כדי להוכיח עד
כמה היתח שיבתם מוצדקת.
שאפשר להחזירם מבלי לחסל את הקיבוצים והמוש בים
שעלו על חלק מאדמות בירעם ואיקרית — בידעם
היטב שהם עולים על אדמה גזולה.
ששני הכפרים שייכים לשתי עדות נוצריות, המהוות
את רוב האוכלוסיה הנוצרית בלבנון השכנה, כך שכל
החלטה בעניין זח תהיה בעלת משמעות מיידית על המתרחש
בלבנון.
כל הדברים האלה, והרבה אחרים, נלעסו עד בוש.
כל מי שאינו כסיל גמור או קנאי חשוד־מרפא השתכנע

ם אני רוצה לדבר על השלכה אחרת
לגמרי של פרשה זו: השפעתה על תחליד
ההתקדמות לקראת שלום.

ך* יחסים כין ישראל והעולם הערבי מתנהלים על
ן | שני מישורים שונים — המדיני והפסיכולוגי.
במישור המדיני נפגשים הדיפלומטים, נחתמים ה8כ־מים,
מתנהל משא־ומתן ישיר או עקיף. הבעיות הן תמיד
סבוכות׳ האילוצים הפוליטיים מאזנים זה את זה, ולפו־ליטיקאי
מן-המניין קשה מאד לזוז בו ביכלל, ולא כל
שכן במהירות.

כמישור הפסיכולוגי המצב שונה לגמרי.
שם יכולה המילה הנבונה ברגע הנכון לחולל
פלאים וגם אסונות. מעשה דרמאתי קטן אחד
יכול לחשמל מיליונים. מחווה נכונה יכולה
להשפיע יותר ממאה פגישות מדיניות.

נבון, זה קשה יותר. כדי לפעול במישור זה דרושים
אינטואיציה, הבנה אינסטינקטיבית לרחשי-ליבו של הצד
השני, הכישרדן לחדור לנישמתו של הזולת.
כל אלה הן תכונות יקרות ונדירות. אין הן מצויות
בדרך כלל אצל עסקנים פוליטיים, שמומחיותם היא בשטח
המאניפולציה המיפלגתית והפעלתם של מנגנונים.
מבין ארבעת ראשי־הממשלה של ישראל, שקדמו ליצחק
רבין, לא היה אף אחד שהיה לו שמץ מכישרון זה.
ממילא גם אין במדינת ישראל גוף המרכז בקירבו
כישרון מייוחד זה, המסוגל להציע, ליזום ולבצע פעולה
פסיכדפוליטית, מדינית־נפשית. גם על כך כבר כתבנו.

אילו היה קיים מן! כזה, היה מניח זה מכבר
על שולחנו של יצחק רכין תיק הנושא את
הכותרת ״תוכנית מיכצע איקרית/כירעם״.

ף ניח לרגע שאכן היתה מוגשת הצעה כזו לראש־הממ־
^ שלה, ושהוא היה מחליט לקבל אותה. מה היה קורה?

הוא היה קם למחרת היום במליאת הכנסת,
או במעמד חגיגי מייוחד, ומכריז כי ממשלת
ישראל החליטה לתקן עוול היסטורי שנעשה

הכנסייה באיקרית: מיגדלור שיאותת לבל פינות המרחב
כמו שני מיגדלורים, היו איקרית וכירעם
מאותתים לבל פינות העולם הערכי: חל שינוי.
קרה דבר. נמס הקרח. נושכת רוח חדשה.
אחרי המעשה הדרמאתי הראשון, יבואו בהכרח הרבה
מעשים קטנים, שישתרעו על־פני שבועות וחודשים —
עבודות התיכנון, האירגון, השיקום, השיבה, ההתבססות
מחדש, השילוב במערכת האיזורית של הגליל. במשך כל
התהליך הזה, תלודה התיקשורת העולמית את המתרחש.

משלת ישראל הסבירה את הכדאיות של ההסדר־החלקי
בסיני בכך שהוא יעזור ביצירת אווירה חדשה
במרחב, ויעודד את שוחרי־השלום בעולם הערבי.
למען הישג זה היתה מוכנה לשלם מחיר שלא היה
קטן: עמדות צבאיות בעלות חשיבות, אוצרות־נפט.

המחיר של החזרת תושבי איקרית וכירעם
לכפריהם יהיה הרכה יותר קטן, הן מבחינה
ביטחונית, הן מבחינה כלכלית.
התוצאות כמישור הפסיכולוגי תהיינה
חרכה יותר גדולות.

ההסדר־חחלקי בסיני היה כפוי לעיני כל. את הרווח
הפסיכולוגי הפיקה ארצות־הברית, לא ישראל. היא שהזיזה
את צה״ל. היא שהחזירה למצריים שטחים.
שיבת איקרית ובירעם תהיה החלטה ישראלית, מעשה
ישראלי. לא תוצאה של כפייה מבחוץ׳ לא כניעה
ללחץ של סחטנים, לא היענות לאולטימטום של מישהו.
הסדר־הביניים לא מחק את תדמיתו של הישראלי הכובש,
המאיים והשחצן. כבר למחרת היום הצטייר היש ראלי
שוב כמתנחל על אדמה לא־לו בימית ובגולן, הרוכש
טילים גרעיניום להשמדה המונית.

מעשה איקרית וכירעם יצייר תמונה אחרת:
תמונה שד הישראלי היפה, שהוא די חזק
בהי להודות מרצון כטעות והמתקן עוול, הפועל
עד פי הצו התנ״כי: צדק, צדק תרדוף.

ימנאור!

אמות הטיפים של המימסד המדיני.
תהיה זאת, בלי ספק, אחת משעות־המיבחן הגדולות
בהיסטוריה של עמנו׳ אחת מנקודות־המיפנה הגורליות.

כיום — אחרי המשכר שהיה, ולפני המשכר
שיבוא — יבולה שיבת איקרית וכירעם
להעניק למחנה השלום הזדמנות להיערכות
פוליטית ולגיבוש פנימי.

ין מחווה שנייה, המסוגלת לעודד ולחזקיף את
קומתו של אותו מחנה עצום (ולצערי סמוי) של
ישראלים הגונים, הרוצים שמדינתם לא תהיה רק חזקה,
כי אם גם צודקת! לא דק קשוחה, כי אם גם יפה.
פרשת איקרית ובירעם מעיקה מזה שנים על מיטב
אנשי-הרוח בארץ, שרבים מהם הרימו את קולם למען
תיקון העוול.
לפני עשרים וחמש שבה היינו קומץ זעיר של אנשים,
שנזעקו לעניין זה וראו בו בעיית־מצפון מרכזית. במאבק
האחרון, שנושא-דיגלו היה הארכי־בישוף יוסוף ריא, התקבצו
סביבו חילוניים ודתיים, שמאל וימין, יהודים וערבים.

היה זה לא רק מיפקד אדיר של הבוהות
ההגונים והיפים כארץ, אלא גם התגלות שד
רצץ הרוב.

גל יפה זה התנפץ על סלע הקשיחות הפרימיטיבית,
חסרת־הבינה, ששמו גולדה מאיר. אך ביום־הכיפורים סילקה
הטרגדיה הלאומית את הסלע הזה, וסחבה אותו אל
מחסן־הגרוטאות של האומה. מאז עברו שנתיים.

תפקיד גדול, תפקיד יפה, ממתין לגיבורו.

ף* שה לי להעלות על הדעת מעשה פשוט, המקפל
) /בתוכו בצורה כה ברורה ערך מוסרי ותועלת מעשית,
תבונה מדינית והישג פסיכולוגי, כמו מעשה זה.
יצחק רבין יכול לקנות את עולמו ביום אחד:

היום של איקרית ובירעם.

?!י הי

לימודי ערב אקדמיים
בשנת הלימודים תשל״ו

חוג ל כל כל ה
חוג למינהל עסקים
חוג ל ר אי ת ח שבון
(הבנה לבחינות מועצת רואי חשבון)

חוג לעתונות
1ההרשמה2 3 .1 0 :
המיכללה לכלכלה ולמדעי החברה הינה מוסד ציבורי, שנועד
לאפשר לאנשים עובדים לרכוש השכלה בשעות הערב.
הלימודים מ תקיי מי ם 4פעמים בשבוע, אחרי חצהריים.
במשך 4שנים.
לקבלת פרוספקט מפורט — ללא כל התחייבות — פנה אל
המיכללה לכלכלה ולמדעי החברה, ת.ד 17054 .תל־אביב.
פרטים נוספים והרשמה במשרדי המיבללה, בנין בית-ספר
תיכון חדש, דרך חיפה , 81 תל-אביב, טלפון .453317
ההרשמה: ימים א׳— ה ,,שעות . 20.00—17.00 , 13.00—9.00

לתלמידותי

שדה שקוב(חן)
חיה פליישנו
להיבחרן למלכת המים 75׳

להיבחרך לסגנית ראשונה
למלכת המים 75׳

ברכ ות
מ א חל ת מורתכם
לטיפוח חן ודוגמנות

לאה בלט שר

בעיות ולבטים
בחיי וזמץ
ס11(1
חד״רמרד כי זי ד מן

אנו מחפשים בתים ח מי ם
עבור ח תל תולינו ה ח מודים
אגודת צער בעלי חיים

עד שות

רחוב סלמח ,30 יפו
טל 827621 .

קרנית 8
מכון לעדשות מגע
רכות וקשות

הסכר אדיב מפורט
ינתן כמקום.
גורמן ,31 תל־אכיכ
טלפון .238642

העול ם הז ה 1988

א• 141

§11 1

שערוריית מועצת־הלול
מזה כמה חורטים מייצאת ארגנטינה עופות קפואים לגרמניה. החוזה בין
גרמניה למועצת־הבטר הארגנטינאית הוא על כמות טל 5000 טון פטמים קפואים
לחודט. ארגנטינה, הנתקלת בקטיי ייצוא טל בשר-חבקר, עוטה מאמצים גדולים
לפתח ענפי״ייצוא אחרים, כדי לחכניט לקופת המדינה דולרים יקרים.
ביוון טהמרחק מארגנטינה לגרמניה גדול במיקצת מן המרחק מיטראל לגרמניה,
וישראל היא בעלת תעשיית-עופות גדולה, בדק כתב ״העולם חזה״ מדוע אין יטראל
מייצאת עופות לאירופה. הסתבר בי הגרמנים, וכן מדינות אחרות, פנו לישראל בהצעות
לקניית בל במות טל עופות קפואים, שבן זול יותר להוביל עופות מישראל לאירופה,
מאשר מארגנטינה. באטר הגיעו ההצעות למועצת״חלול, חן נתקלו בקור מקפיא,
ונאמר שם במפורש כי אין בל עניין בייצוא עופות. מחדל זה, של אי־יצוא עופות
מישראל, הוא אחד החמורים ביותר בכלכלה הכושלת של המדינה, מבמה טעמים.
ענף הלול מייצר למעלה מ־ 60 אלף טון פטמים לשנה. במות זו נמכרת כולה
לישראלים. בענף הלול הושקעו בשנים האחרונות כ״ 800 מיליון לירות, ואיזורים שלמים
בנויים עליו.
על״מנת להבטיח למגדלי־העופות רווח נאה, דואג מישרד־החקלאות למחירים
גבוהים של עופות בשוק. הצרכן ישלם מחיר גבוה עבור עופות אם שאר סוגי הבשר
הנמכרים יהיו אף חם יקרים. לבן מכריח מישרד־החקלאות את מישרד-חמיסחר-
והתעשייה למכור בשר קפוא מייובא לסיטונאים ב״ 17 לירות הקילו, במקום ב־11
לירות הקילו, וההפרש הוא רווח של הממשלה.
הממשלה מייקרת את מחירי הבשר הקפוא המייובא בכוונה, כדי לשמור על
המחיר הגבוה של העופות, ולהבטיח למגדליהם רווח נאות• כך נוצר מעגל־קסמים,
שבו נאלצים כל האזרחים לשלם מחירים כפולים עבור הבשר לסוגיו, רק כדי לשמור
על קיום ענף חלול.
עד כה היתח טענת קיום ענף הלול תקפה, ולא איפשרח ללוחמים להוזלת מחירי
הבשר לגבור על מישרד״החקלאות. אולם עתה מתברר, כי קיים פיתרון פשוט: לייצא
עופות לאירופה. בדרך זו תקבל המדינה הכנסות במטבע זר, המגדלים יקבלו תמורה
גדולה יותר, וניתן יחיה להוזיל את מחירי הבשר הקפוא בשליש לפחות.
מדוע אין הולכים בדרך זו! התשובה היא: עצלות. הרבה יותר נוח למגדל למלא
טנדר בעופות ולשלחם לשוק, המשלם בל מחיר. אם יצטרך לייצא, יהא עליו למלא
אחרי תנאי היגיינה ובריאות המקובלים בעולם הנאור, והמהווים בישראל נעלם גדול.
למה לה, למועצת״חלול, כאב־ראש עם מישלוחים לחו״ל, עמידה בתאריכים ובאיכות ז
אז מה אם בגלל אי״היצוא אין מאפשרים הוזלת מחירי הבשר ן
למועצת הלול יש דברים אחרים לעשות, מאשר לפתח ייצוא. כמו, למשל, למכור
לציבור ביצים קפואות כאילו חן טריות, ולגרוף מרמאות זו מיליון וחצי לירות רווח,
מבלי שחמישטרח תתערב בעניין.
לאחרונה נודעו ליושב־ראש מועצת הצרכנות, ח״כ משח שחל, עובדות אלו,
והוא החל לוחץ בכיוון של בפיית ייצוא עופות על מועצת־הלול. אם יוזיל מישרד-
המיסחר״והתעשייה את מחירי הבשר המייובא, יוזלו מחירי העופות המקומיים, ואז
תחיה למגדלים רק אפשרות אחת: יצוא.

.לביד
נמסים לריהוט
קבוצת ״לבידי אשקלון״ החלה בימים
אלה בייצור רהיטים מודולריים, לפי ידע
הולנדי ובשיטת הרבב״זאת״בעצמך. קווי־הייצור
חם לרהיטי סלון, חדרי־שינח,
סיפריות וארונות־מיטבח. מנב״ל ״לבידי
אשקלון״ ,ליחיא ייסר, מסר, בי ה כוונה
היא להגיע למכירות של 7—6מיליון
לירות בשנה הראשונה.
חרחיטיס ייוצרו במקביל במיפעל ב־

ישאו את שם החברה ההולנדית. מכירות
הרהיטים בישראל מתקרבות למיליארד
לירות לשנה, וויסר מקווה לנגוס במה
אחוזים בשוק זח.
התחלת הייצור של מוצרים אלה מתרחשת
כאשר ענף הלבידים, שחיה המוצר
העיקרי במיפעל, נמצא במשבר חמור, וגם
בפורמייקה התחזית אינה ורודה. המעבר
ממכירות חומרי״גלם למוצרים מייועדת,
לדיברי ויסר, להתגברות על המשבר במכירות
המוצרים הקלאסיים של החברה.
ויסר היה, בזמנו, מנהל מיפעלי״הזכו-
בית של ״טמפו״ בירוחם, ואתר-בך ניהל
את מיפעל ״טכסטיל בית-שאן״ .עתה
הוא מנב״ל ״לבידי אשקלון״ ,ואחראי לייצור
הרהיטים מטעם קבוצת ״עץ״לבוד״.

מניר •נהל
החברה־־לישראל ׳
מי שחיה מנכ״ל .״לודזיח״ וקודס״לבן

ראש שירות־חביטחון, עמוס מנור,
יתמנה מנכ״ל ״החברה הבינלאומית ל׳
פיתוח״ ,הידועה בשם ״חחברח-לישראל
ב׳״ .מנור חזר בימים אלה מציריך, שם
התקיימו שיחות בין בעלי מיפעל ״עסיס״,
מישפחת בז׳רנו, עם ראשי החברה,

אהרון רובינשטיין והנריק מגדר-

כמכ״ל ויסר
מקווה לנגוס
אשקלון, במיפעל ״כיסאות ישראל״ לשעבר
בשדרות, ובמיפעל נוסף בעזה. ויסר
חתם, לפני חצי״שנה, חסכס-ידע עם חברה
הולנדית בשם ״בקו״ ,והרהיטים

מן. מטרת הפגישה חיתה גם להבהיר
את אי״ההבנח בין מנור לראשי״החברח.
מנור ניהל את המשא-וחמתן עם ״עסיס״,
כאשר בעלי ״עסיס״ החלו במגעים ישי רים
עם ראשי החברה מאחרי גבו, בהנחה
בי יהיו פחות קשוחים ממנו.
טנור היתנה את קבלת התפקיד בכך
— שיושלם גיוס חון המניות של החברה
ל־ 30 מיליון דולר (חסרים עוד 11 מיל׳
יון) ,וכי אם לא יגייסו את ההון תהפוך
החברה חברה-להשקעות רגילה, בלי ההנאות
של חוק עידוד ״החברה לישראל״.

אכזבה ב״נלל מצירה צמרת ״כלל״ אובזבח מרב-אלוף (מיל).
צבי צור, המנהל מזח שנתיים את ״ה חברה
המרכזית״ ,שהיא חברח־בת של
קונצרן ״בלל״.
צ׳רה גילח חוסר-בישרון במגעים שניהל
לאחרונה עם טף זר, ואשר בהם שכח
להתייחס לנקודה מרכזית וחשובה ביותר
עבור ״כלל״.
ב״כלל״ שוררת עתה אווירת של דריכה
במקום. ניסיוט של חמנכ״ל, אהרון
דוברת, להגדיל את הון החברה ל150-
מיליון לירות כדי להקטין את תלותו בשלושת
הבנקים הגדולים — ניכשל. ה בנקים,
המתעדים להגדלה, ציינו בי מבירת
האמיסיה החדשה של ״כלל״ מתנה לת
בעצלתיים, בעיקר בגלל הפיחותים
הרבים בישראל, המרתיעים משקיעים.
״בלל״ גם אינה יודעת מה לעשות בהשקעותיה
ב״אנציקלופדיה יודאיקה״.
ההפסד המצטבר עבר את 20 מיליון הלירות,
ועתה יש הפסד של 1000 לירות
לכל סט נמכר. הנציגות באמריקה עולה
מאות אלפי דולרים לשנה, ואינה מכסה
את עצמה. מי שחיה הנציג באמריקה,
גדעון נחמני — קודם מנחל חברת-
המחשבים הכושלת של ״כלל״ ,״תמכין״
— הוחלף .״כלל״ רוצה גם להחליף את
מנכ״ל הוצאת דפוס ״כתר״ ,המוציאים

רוט שילד רוצה
ל ה די חאת טאוב

את ה״יודאיקח״ .חטנכ״ל, יצחק רי*
שין, מואשם באחריות ישירה לשואה הפיננסית,
בכך שסילק את מיטב הכוחות
מן החברה. אולם רישין הבטיח ל״בלל״,
כי יגייס הלוואה של 20 מיליון לירות
לכיסוי ההפסדים, ומשום כך הוא ממשיך
בתפקידו.

רב־אדוף (מיד ).צור
מגלה חוסר־כישרון

היסתור־ תתחסל
חברת״העובדים החליטה, כי אין מנוס
מסגירת מישרד-חנסיעות ההסתדרותי
״היסתור״ .המישרד צובר הפסדים גדולים
גם בשנות הגיאות בתיירות, ולא נראה
סיכוי להבראתו מבחינה כלכלית.
המגמה תחיה למכור את כפר־חנופש
באשקלון, השייך ל״חיסתור״ ,לחברת־המלונות
של ההסתדרות, ואילו חברת־הבת
שלו בארצות-הברית תימכר ל״אל-
על״ .המישרד עצמו יגווע לאיטו.
בימים אלה מסיים מבקר-החסתדרות
חקירה ב״היסתור״ .המבקר גילה, בי
מנהל בכיר שם אירגן לעצמו נסיעה ל-
ארצות-הברית, למרות החלטה מפורשת
של מועצת-המנהלים עד הנסיעה. המנהל
יזם כי חברת-חבת בארצות-הברית תדרוש
את בואו לשם, וכך נסע בניגוד להחלטה.
מבקר-ההסתדרות, שחשף את הפרשה בביקורו
בארצות-הברית, מציין כי הנסיעה
חיתה מייותרת ולא הביאה כל תועלת.

יו״ר מאוב
מועמד לסילוק
ברית מוזרה נוצרה לאחרונה בין ח ברון
אדמונד דה״רוטשיקד לבין אויבו,
טיבור רוזנבוים. השניים שואפים
לחסל את יושב־ראש הרשות לניירות-
ערך, יצחק טאוב. חברון התבטא ב-
מועצת-המנחלים של ״החברח״לישראל״,
שנערכה בז׳נבה, כי טאוב מתנכל ל״חברה
לישראל״ ,בהכריחו אותה לפרסם את ה מאזנים
ולמסרם לבעלי-חמניות. רוזנבוים,
מצידו, סבור בי טאוב אינו עושה די לאילוץ
״החברח-לישראל״ למסור לבעלי-
המניות חומר מאזני.
אנשי חברון החלו בשיחות עם ראשי
האוצר, כדי שאלה יסלקו את טאוב
מתפקידו.

0(1־ו₪־הון ער
חסכונות הננסית
הממונה על הכנסות המדינה, משה
נוידרפר, הופיע בכנס סגור של המרכז
הישראלי לניהול, ואמר במה דברים חשובים

קניות באבן־יחווה
לאחר שהקרקעות הזולים של איזור
רעננה וכפר״סבא הפכו יקרים, פונים
מחפשי מיגרשים זולים למושבות בכביש
הישן לתל-מונד. הלהיט החדש הוא אבן י
יהודה, המושבה הוותיקה.
רק לפני שנה עוד ניתן חיה לקנות
במקום בית בודד על חצי דונם, ב־ 30 אלן[
לירות. ביום, המחיר הוא 130 אלף, אולם
נם מחיר זה זעום לעומת מחירי רעננה.
תנופה למקום נותנת גם העברת מיפעי
״עסיס״ לנתניה. הסגל הבכיר של ת׳
מיפעל מחפש לעצמו מיגרשים לווילווו
ליד נתניה, והמקום הקרוב והסביר חוזי
אבך יהודה.
• לא נוכל להמשיך זמן רב עם שי
עורי חמס של ועדת בן־שחר.
• האוצר שוקל הנהגת מס-קרקעוו
כמו באנגליה, המחייב תשלום טדי-שנז
או הוצאת הנכס למכירה. המטרה חיז
אילוץ בעלי-מיגרשים למכרם, וכך להורי
את מחירי הקרקעות.
• מס״רווח־הון נטו, שיהיה בשיעו
של 2.57,לשנה החל משנת ,1977 יחו
גם על חסכונות בקרנות גמל ופנסיה.

ביל קארטר
בים־המחת

העורך והמייסד הראשון :
ד״ר מלכיאל זוארץ ז״ל
ממשיכי דרכו יבל״א :
חנוך מרמרי, קובי ניב, אפרים סידון

(קטעים נבוזרים)
״השעה היתה עדיין שעה מוקדמת
של אחר־הצחריים, אך דימדוטי הערבית
האפורים של האיזור ההררי כבר נת•
עבו מעל הרכסים. זעם המים בנחל-
דרגות החל שורד, אך חיה זח שקם
שלאחר הסערה, שקט מבשר אסון. ואוט־גם,
מאוחר, חרבה מאוחר לאחר־מכן
התברר, כי באותה שעה יכול היה השטן
לסכם את מאיו״הדמים שלו.״

״מפקד היאחזות הנח״ל מיצפה־שלם
חיה אחוז חרדה, כאשר תר במישקפתו
אחר סימני חיים בתהום שלרגליו. פרצופו
היה סמוק ועיניו ברקו מזעם,
והוא רתח כאשר ירתח רק רופא, אשר
חולה אנוש הימרה פיו בגלוי.״

:־מ לתת

לאש״ף להופיע באו״ם״
אמר מנהיגם החביב והממושקף של איי פאקו־פאקו
המשגשגים לאחר ביקור בארץ

״באחד הערוצים של הנחל ח״פהפה
והמרושע הזה, קלטה מישקפתו של ה מפקד
מיספר דמויות, המנופפות בייאוש
לעזרה. עתה חיה בטוח, כי את אשר
יגור בא, ושיגיונותיהם של ואדיות ים״
המוות, אומנם גרמו לאסון״.
״כאשר הגיעו אנשי-החלוץ אל המקום
ביותר שלהוואדי, התחצר
והעמוק
נפל עליהם נד-חמים ברעם אדיר. לוי צור
ניסה לצעוק משחו, אן קולו נחנק באנקה
של מכאוב. הזרם הגואה, שהגיח
ממול בגובה של שלושה מטרים, הטיל
אותו לאחור והוא נחבט אל צידו של
סלע. עולמו חשן עליו בשבריר של
שנייה, והוא חש כי הוא צולל ונסחף בכוח
פראי. בעווית של ידיים ורגליים
דוחקות מתון ייאוש הוא לפת בזרועותיו
החזקות את זיזי הסלע החלקלק,
הועף כלפי מעלה, ונותר מוטל שם, חבול
בכל אבריו״.

(מתוך דיווחס של מיסב עיתונאי
ישראל — אורי פורת, גבי ברון,
אריה אגוזי, אברהם ארנון, ניצה
יששכרוב — על האסון בנוזל־דרגות,
.ידיעות אחרונות* )2.10.75

פגוראמה
סם כניסת עונת החורף לתוקפה ועליית
מחירי העיתונים, יחולו גם השינויים הבאים
בלוח כתבות, מעריב׳.
החל מן ת־ 5.10.75 ועד ה־ 1.4.76 תהיה
תוכנית כתבותינו במשך השבוע כמפורט
להלן :

יו ם א׳
הידיעות בנושא ״ס אד א ת כן־
זונה״ תמשכנה להופיע בעמודי
החדשות, א ם כי שימו ליבכם לשינוי
במיספרי העמודים. מעתה
תופענה ידיעות אלה בעמודים
הפנימיים .5—3א ת מקו מן תת פוסנה
בעמודים 1ו 8-ידיעות
חדשות שנושאן ״אסד בן-זוגה״
ואחת לשבועיים ״קיסינג׳ר בן-
זונח.״
עמוד 6
צנחן בין מ תנ חלי ם
(או) אברך בין צנחנים
עמוד 8
בעולם: עלילות אידי אמין
(או) בת י הודית בפ אקו-פ אקו
עמוד 5דוש

יום ב׳
עמודים 12 — 4
סידרת כ תבו ת סכנה :
הסכנה — קיסינג׳ר
(או) הסכנ ה — פרץ
(או) הסכנ ה — התבוללות
י הדו תפא קו-פ אקו
(או) הסכנ ה — אכילת פירות
לא רחוצים
עמוד 5דוש

צ;י -טן ג 1 מנהיגם החביב והממושקף של איי
פאקו־פאקו שבים הקאריבי, הצ׳יף
בדם צקך לזז* :

בלולדבלולו, הביע אמש תמיכה בל־תי־מסדיגת
בעמדת ישראל בסיכס׳וך
המזרח־תיכוני.
הצ׳יף השמנמן וטוב־הלב דיבר ב־מסיבת־עיתונאים
לפני צאתו את הארץ,
לאחר ביקור בן יומיים בהזמנת
מישרד־החוץ.
בתשובה לשאלה בעניין מעמדו של
אש״ף באו״ם, ענה הצ׳יף החמוד ללא־היסום
:״אני חושב שהיתר, זו טעות
לתת לאש״ף מעמד כלשהו באו״ם. בד־בבד
חושבני שאין להתעלם מעובדות
מדיניות,״ הוסיף הצ׳יף ובכך דחה מכל-
וכל את תביעת אש״ף לחיסול ישראל.
לאחר עשרים־זשש שנות שילטונו
הנאור של הצ׳יף בלולו־בלולו, שקי־בל
חינוך מערבי, הפכו איי פאקו־פאקו
האיים המשגשגים ביותר בשרשרת
האיים הווענטיליים.

אחוזים
יעי

יהודיה שנרצחה בלונדון
״מעורבת במין ובסמים״

הסמים* :הויי
בעורם
ע׳^פרו־ערבים
משמרת בריטניה מבררת אפשרות שנרצחה

לה (גם הוא !׳וני ידוע) ,היא פשסרה אינה נוסה לקב5י 17 בת מותה~געו!ה נחייה המאת
י. פמקלספון
גב׳ ביאסריס נולד. השניים כי המגיע לרצח טפיז דווקא 1פרטיים.
שמר נלרגדון
גולד|
גב׳ של הקבוע
בגוהגה
וב* בפיצעדים להשתתף
גזעו

הזסק ו,מעג*ג —
—ייי״
־;גיר למען ישראל וי״•**

מעריב2.10.75 ,
מגמזי־

מאת פרשננו

הירצחה של סוהרת־פמים וסו־טת־מין
יהודית וציונית על־ידי
חוגים פרו־ערביים מגבירה למעשה
את בדידותנו המדינית.
חלפו הזמנים בהם קיבל העולם
התחתון בברכה את הקמת
מדינת ישראל ברוב של 33 ננד
17 ובהימנעות חזונות והטעם ות.
משבר האנרגיה ולחצו של העולם
השלישי היטו את הכף ננדנו. השנה
הוזמנו נציגי אש״ף כמש-
קיפים לוועידת זייפני המטבע בנאפולי
ואילו אירגון הכייסים הבינלאומי
הגדיר את אנשי העולם
התחתון העברי כ,סוכני האימפריאליזם
והאינטרפול׳ .נציג ישראל
סולק מעצרת האנסים והוכרז כמלשין.
יחד
עם זאת אין לראות את מצבנו
בבחינת, העולם התחתון כולו
נגדנו׳ .הסחף מוגבל לסקטורים
׳טסויימים בלבד. בין השיכורים
חזק מעמדנו מבעבר, ונציג ישראל
בקרב חוטפי הילדים משמש כסגן
יו״ר האירגון וכדוברו בפועל. כן
עמדה לנציגנו תמיכת המאפייה
בארה״ב טול הנסיוגות להרחיקנו
מאליפות ספורט המועלים.
דווקא משום כך אל לנו להקל

ראש במשמעותו המדינית של הרצה
הנוכחי, ויש לצאת מייד ל־טיתקפה
הסברתית לבל יעשו אויי־בינו
בעולם הסמים כבתוך שלהם.

וודו איי בלולו־בלולו
הנחשלים
תקר את ישראל

צ׳יף רע פאקו
רותם הרזה והעצבני של איי בלולו־בלולו
הנחשלים שבים הקאריבי, ה־צ׳יף
פאק־רסאקו, תקף אמש בגסות את
ישראל במסיבת־עיתונאים בניו־יורק.
בתשובה לשאלה בעניין מעמדו של
אש״ף באר׳ם, ענד, הצ׳יף המגעיל:
״יכול להיות שד,יתד, זו טעות לתת
לעראפאת לדבר בעצרת. אך עתה יש
ללחוץ על ישראל בכל האמצעים
לשאת ולתת עם אש״ף על שלום ב־מיזרח־ד,תיכון,״
הוסיף הצ׳יף וניגב את
הסמארק שנזל לו מתאף.
לאחר שש שנות שילטון הדיכוי של
הצ׳יף סאקרפאקו, שלמד במוסקבה,
הפכו איי בלולו־בלולו האיים הנחשלים
ביותר בשרשרת האיים הווענטיליים
ועד בכלל.
הגיע עולה
בטיסה 427 של אל־על מווינה הגיע
אמש עולה אחד.

.הגה״ מודיע:
ציבור בעלי הרכב מתבקש להדליק את פנסי
המכוניות בשעות היום כמחאה על התייקרות
הרכב וחלקי־החילוף
אזרחים שאין ידם משגת להדליק פנסי מכוניות
— שידליקו מרגרינה!

יום ג׳

ישמחו השמאים
בשימחת בית־השואבה
של חברות־הביסוח.

31 רווו ת ארץ הודו:

קולונל סיר בנג׳מין א. פלד 0 0.6.מספר
אי רהעמידפילבאמצעהמונסון
״ימי המונסון של 1856 היו ימים
קשים אצלנו בהודו, וגם לאמפרללאר־גדדאר,
הכפר בו חנה הגדוד, הגיע המשבר
הכלכלי שפקד את האימפריה.
הסטרלינג לא היה סטרלינג, וב׳גיגי׳
שלם יכולת בקושי לשלוח, סיפאי׳
(יליד חום חריז אשר שירת בצבא
המלכותי) להביא טבק מבנראס.
״השערים ב,פיננשל טיימם׳ הלכו
וירדו, ולאוזנינו הגיעה הידיעה כי
עומדים לנכות מם משכרם של משרתי
האימפריה, גם בארצות שמעבר לים.
״בעצתם של בריגדיר אברקרומבי
ומייג׳ור הייסטינגס (המכונה ה׳סאהיב׳
— אדון) ,החלטתי להערים על חיל
האוצר המלכותי ולהעמיד את הפיל
האישי שלי, על מנת לחסוך במנת
החציר אשר ממנו מורידים את המס.
אני, שניצחתי בכל המילחמות, מימת
רודולף יועד לימת ברדוויל, יצאתי ל מאבק
נוסף. ואמנם, לונדון הזדעזעה
עד היסוד.
״אולם אני, באמפרללארגדדאר,
הערמתי על כולם. הפיל האישי שלי

בלה המלכותי בביטגבאללא, שם שכן
בה״ד 6של הסיפאים, וזה היה מזעיק
שישה סיפאיים־תורנים חרוצים אשר
עמדו לצורך זה בכוננות כל שעות
היממה. הללו היו נושאים אותי על
גבם הלוך וחזור, ואף היו נוהגים לסור
לשוק הצדקה של יום א׳ ולאסוף משם
את אשתי.
״לבסוף משראה מישרד המושבות
שאני עומד במריי, שלח לאשתי ולי
שני פילים לבגים פטורים ממסד
זה היה קולובל סיר בנג׳מין א. פלד
( )1 0 .8 .£שסיפר איך העמיד
פיל באמצע המונסון.

סאהיב 0 .8. £פלד וסיפאי־תורן
מבודד שש לקו האש

אמנם נשלח חזרה לאנגליה, אך אני
לא הלכתי ברגל. בכל פעם שהייתי
צריך לצאת לסיור בכפרים או לשחק
גולף עם לורד צ׳לטנהאם הייתי שולח
,סיפאי׳ בריצה למיפקדת בסיס התו־

סיפור אי שי שהוא
שירות לקור א
מחיום שאמרו לי, לפני שש שנים בערן ,״כדאי לך לפתות חשבון־צ׳קים,״
היה לי חשבון עובר״ושב בבנק דיסקונט.
החשבון הזה ראה ימים רעים (כשלא היה בו חרבה כסף והבנק לא
הרווית) ,וגם חודשים טובים (כשהיו בו למעלה מעשרת אלפים ל״י והבנק
עשה עלי כסף משוגע) ; אך מעולם לא גרמתי לבנק צרות כלשהן.
אבל פעם אחת, כשהייתי זקוק למעט עזרה מידידי (הוא לא רק בנק,
הוא גם ידיד) — הם דפקו אותי עמוק־עמוק בתחת.
ביום שישי של ערב הפיחות החלטתי גם אני להרוויח פעם אחת מפיחות,
ורצתי לקנות מכונית.
מצאתי מכונית כלבבי, חתמתי על זיכרון־דברים, נתתי למוכר צ׳ק על
3000ל״י כמיקדמה, והלכתי לישון שמח וטוב־לב.
אלא שביום ראשון בצהריים, אתרי כל חשימחח, אני מקבל פתאום טלפון
מהמוכר, חמודיע לי שלצ׳ק לא היה כיסוי, ולפיכך חוא מבטל את חעיסקח,
כפי שסוכם בינינו.
צילצלתי לבנק דיסקננט, שהוא כאמור לא רק בנק, אלא גם חבר על־חכיפאק,
ושאלתי מה קרח.
שום דבר, אמרו לי, היו לך רק 2600ל״י בחשבון — אז לא אישרנו את
הצ׳ק.
למחרת הלכתי לבנק להתלונן מרה. הפקידה החביבה היפנתה אותי
למנהל־האחראי. המנהל־האחראי, שכבר ידע במה מדובר, אמר לי לשבת.
ואם לא הייתי קם אחרי רבע״שעה, ייתכן שהייתי יושב שם עד עצם
היום הזח. אבל קמתי, הוצאתי את הכסף מהחשבון ועברתי לבנק אחר.
דרך אגב — באמצע השבוע גיליתי בעיתון שוב את המודעה של ״המכונית
שלי.״ צילצלתי לברר כמה היא עולה. אלפיים יותר.
ללמדכם איזה ידיד הוא בנק דיסקונט.

יופסק האפרטהייד

תופסקנה התערוכות הגזעניות של כלבים עשירים!
גם אנו רוצים אוכל טוב, חינוך טוב ושושלת־יוחסיו!
כלבים לא־גזעיים

יו ם ד׳
עמודים 12 — 6
ה אם ז קו ק ה סוריה לגולן !
(או) האםז קו קי ם המרוניטים
לבירעם !
(או) ה אם ז קו קי ם הפועלים
ל תוספ ת יוקר ז
(או) ה אם אכילת פירות לא
רחוצים סכנה לבריאות ז
עמוד 9
ספורט: הישגים לספורטאינו
בחו׳׳ל
(או) ספורטאינו חגגו א ת
כניסת השבת עם ק היל ת
פאקו-פאקו.
עמוד 5דוש

יום ה׳
בש אומר
תלמיד אחד, תמים, ברוב לביטאון
בית־סיפרו מאמר די בנאלי
ומלא ״גסויות,״ על משהו בנד
״העסקונה המיפלגתית האפורה
והסנילית.״
הנהלת בית־הבפר פסלה, כמובן,
את המאמר.
התלמיד, התמים, שלח מיבתב־תלונה
לשר־החינוך (אולי בגלל
שהוא־עצמו דוגמה טובה ל״עסקו־גה
מיפלגתית אפורה וכר
בקיצור, הנהלת בית־הספר סיכמה
במיבתב יפה את השקפת עולמה
; השקפה שאליה הצטרף
דוקטור אחד, עוזר שר־החינוך:
״לדעתנו, בית־ספר מחנך לדמוק־רטיה,
אך אינו מאפשר דמוקרטיה
מוחלטת של חברת־התלמידים. בית־הספר
מסביר מהו חופש העיתונות, אך
אינו מאפשר חופש־עיתונות מוחלט.
בית־הספר מסביר מהו עיקרון השבי־תה,
אך אינו מאפשר חופש־שביתח
בין כתליו.״

ועוד הוסיפה הנהלת
הספר את הפנינה הבאה:

עמודים 12 — 4
סידרת כתבות נפש :
יפהפיות נפש מול גבורת נפש
(או) נפש חולה (אידי אמין)
משתוללת
(או) נפש ק היל ת פאקו־פאקו
כמהה לישראל
עמוד 15
השביתות — מכת המדינה
(או) מכת המדינה — השביתות
(או) שביתות ופירות לא
רחוצים — מכה לבריאות
עמוד 5דוש

בית־

״הבימוי, עיתון־ מט עם׳ איוו נראה
לנו ביטוי־גנאי. עיתון בית־הספר הוא
בפירוש מטעם בית־הספר, ועליו לבטא
את בית־הספר כמוסד חינוכי, ולא
להיות במה לכמה טיפוסים יוצאי־דופן
מכל הבחינות

(מעניין איך מסבירים לתלמידים
ש״עיתון־מטעם״ זה כן ביטוי־גנאי
אם מדברים על ברית־המועצות,
למשל).
איך שלא יהיה, אני מקווה שכולכם,
תלמידים, הבנתם את המסג׳
— לחזור מייד לשורה ולחשוב
מייד כמו כולם. אחרת — לא
תתקדמו בחיים.
הנה, תראו את שר־החינוך
שלכם.

עמודים 10 — 4
צח״ל מוכן לקדם כל סכנה
(או) המשק ערוך לקלי ט ת
ידיים עובדות
(או) מישרד ה קלי ט ה ערוך
לקלוט עולי פ אקו-פ אקו
(או) מישרד התחבורה מוכן
לקדם כל שביתה
(או) מישרד הבריאות ערוך
לרחיצת פירות לא רחוצים
עמוד 5דוש

יום ו׳
תוכניות יום ו׳ תעמודנח
בסימן בידור.
עמוד 2
סקרי דעת ה ק הל :
רוב נגד נסיגה בגולן
(או) רוב נגד תוספ ת היוקר
(או) רוב נגד אידי אמין
(או) רוב נגד פירות לא רחוצים.
עמוד 4
בידור למישפחה :
משה שמיר
(ו) קיקיון
(ו) מנ ח ם תלמי
(ו) לפיד
עמוד 5דוש
עמוד 6
דע את יהדותך :
לולב שהוא טנקי ס ט
(או) תותח שהוא אתרוג
(או) חוזר בתשובה
(או) ישיבות ההסדר נגד הסדר.
עמוד 7
דע את רכבך :
מכונית יהודית בפאקו-פ אקו
(או) קרבורטור ציוני בטנדר
ארגנטיני
(או) תלמיד ישיבה שהוא נהג
(או) אידי אמין נכשל ב טס ט.
עמודים 200 — 8
לוח מעריב :
(השנה תונהג תוספ ת ללוח
שתיקרא, לרגל נסיעה׳ ובה
תוכלו למצוא חפצי בית, מכו ניות
ובנות-זוג בהזדמנות).
עמוד 10 ,9 , 8דוש.

ר? וסך אדנזוג מ סוג ל
להע לו תאח יהודי חיפ הארצה
9מפקד גייסות־השיריון,
האלוף משה (״מוסד )׳,פלד,
היד. נרגש מאד לרגל יום
גייסות־השיריון, שנערך השבוע.
פיקודיו הבחינו כי הוא
עונד על חזהו אותויה־מילח&ה
רבים יותר ממיספר מילחמות
צר,״ל. רק. אחרי שסקרו את
האותות מקרוב, הבחינו כי
האלוף ענד על חזהו שני
אותות של מילחמת יום־הכיפו־רים.
לא היה זה ניסיון להעניק
משמעות־יתר למילחמה זו. האלוף
פשוט החבלבל מדוב
התרגשות, וענד אותו אות
עצמו פעמיים.
9יועצו החדש של שר־הביטחון,
האלוף ישראל
(״טליק״) טל, שנכנס השבוע
במישרד־ד,ביטחת, לתפקידו הנהיג תקן חדש לגבי המקובל

בקרב יועצי השרים. לעומת
ריהוט הפאר בלישכות היועצים
והמנכ״לים למיניהם, תבע טליק
כי ללישכתו יוכנסו רק שול-
חנות־עץ פשוטים, וארון־ברזל
אחד. הוא עצמו הביא עימו
ללישכה רק שתי תמונות,
שאותן תלה על הקיר. היו
אלה תצלומיהם של אלופי ה-
שיריון, אלכרט מנדלר, ש נהרג
במילחמת יום־הכיפורים
וקלמן מגן, שנפטר מהתקף-
לב אחרי המילחמה. גם בכל
הנוגע לרכב פרטי יכול טליק
לשמש דוגמה לפקידי־ממשלה
אחרים. במקום מכונית־הפאר
האמריקאית שהוצעה לו, הודיע
כי הוא מסתפק במכונית
קטנה מדגם קורטעה.
בעת דית של סיעת 9 המערך בהסתדרות, שהתקיים

השבוע בבית־ברל בצופית,
הוחלפו דברים חריפים בת
מנכ״ל כור, האלוף (מיל).
מאיר עמית, לבת מזכיר
הסתדרות עובדי המדינה,
חיים כרנשטיץ. עמית תקף
את ברנשטיין על שמצד אחד
הוא דורש מהממשלה לקצץ
בתקציבה, ומצד שני הוא
מתנגד לפיטורי אלפיים עובדים.
עמית טרח לציין כי הוא
מבסס את דבריו על דברים
שאמר ברנשטיין לעיתונות.
ברנשטיין לא נשאר חייב, קרא
לעברו :״לא ידעתי שאתה
קורא יותר טוב מכפי שאתה
מדבר !״
9באותו דיון אמר עמית :
״קיים ויכוח בין שר־האוצר
יהושע רכינוכיץ לבין
מזכ״ל ההסתדרות ירדחם
לאנשים הנבונים
777
* 1 0 111 * 11ן 1<1 , 1 1 1 ¥בכנס יובל השיבעים לגימנסיה הרצליה שנערך השבוע, קדמו
11 לטכס הרישמי מיפגשי בוגרי המחזורים השונים. בבל מחזור
^_ #11111 111 ^ 1 1
התמקדה תשומת־הלב סביב מי שהיו, בשעתן, יפהפיות הגימנסיה. שתיים ששמרו על זוהרן היו אילנה
צוקרמן(מימין) ,מי שנחשבה ייפהפיית מחזור מ׳ של הגימנסיה, ודידי ליאור (תאזיני) יפהפיית מחזור ל״ט.
למרות שהשתיים סיימו את לימודיהן בגימנסיה לפני 24ו־ 23 שנים, עדיין נותרו מלכות המחזור.

מזרחי

מיקגי ואעגון לזגינן ^ 5 וזברזן יעקב

עדה ניסן

בתו של הסופר יעקב פיכמן, חיתח בוגרת
מחזור י״ב של הגימנסיה הרצליה. בשעתו
היא נחשבה כיפהפייה ששיטעה יצא לתהילה בכל הארץ. ס״פרו
בי המלך הירדני עבדאללה, כשראה אותה, הציע לאביה תמורתה
סכום של 5000 לירות שטרלינג, במותר. עדה, ביום מתרגמת סיפרי־ילדים,
נישאה לבסוף לישראל זילברשטיין, מגדולי סוחרי הנייר.

משל רבינוביץ אופר, :אי-
אפשר לטפל בבעיות כלכלה
בשיטה של זבנג־וגמרנו,׳ ואילו
משל אומר, :נכון שאי-אפשר
בזבנג־וגמרנו, אבל בקצב הזה
זה יהיה זבנג־ונגמרנו !׳״
! 9בעת שחיים ברנשטיין
דיבר בכינוס, הגיע
למקום צוות־טלוויזיה בראשותו
של הכתב חיים פלטנר.
הצלם התעלם לחלוטין ממנכ״ל
ההסתדרות, ירוחם משל, שישב
על הבמה, וצילם את ברנשטיין
בילבד. התמרמר משל :״נו,
מה אפשר לעשות?! יש סולידריות
בין עובדי-הפדינזב
עובד־מדינה אחד מצלם עובד-
מדינה שני.״
9בעת ישיבת-הממשלה
שהתקיימה בשבוע שעבר הזר
השר בלי-תיק גדעון האוזגר
בלהט על תביעתו לייעל את
מישרדי־הפמשלה. הפסיק אותו
שר־השיכון אכרהם עוסר:
״זה לא־כל-כך פשוט לייעל!
כשעבדתי תחת שר־האוצר
יהושע רבינוביץ, בעת ש היה
ראש־עיריית תל־אביב,
התבקשתי לנסות לייעל שתי
מחלקות־בעירייה. התוצאה הי-
תה שמאה־וחמישים עובדים
הועלו בדרגה.״ הוסיף שר-
הבריאות ויקטור שם. טו. 3
״בזמנו העליתי בישיבת הממשלה
את בעיית ריבוי קיומן
של חברות־קדישא בירושלים,
וגם שם קרתה תופעה מעניינת:
אגשים הפסיקו למות.״
9בפגישה שנערכה בין
שר-הבריאות ויקטור שם־טוב,
לבין שר־המישטרה שלמה
הילל, בהשתתפות ראש אגף-
המיבצעים של המשטרה0 ,נ״צ
חיים תבורי, על בעיית
הנרקומנים, אמר שם־סוב ל-
הילל :״מאחר שהיית כל־כך
קואופרטיבי במהלך הישיבה,
אני מבטיח לך שאם תזדקק
פעם לסמים, אעשה לד פרוטקציה
במישרד־הבריאות.״ השיב
לו הילל :״אני לא צריך
פרוטקציה ממך. אצלי יש סמים
יותר ממה שאתה מעלה בדעתה
ובכלל, אני לא מבין
למה מדינת ישראל לא מייצאת
סמים, במקום להשמיד אותם.״
9בערב־ראיונות שהתקיים
בבית לסין בתל־אביב

נורית בת־יעו

חאופנאית של שנות ח־ 60 וביום
כתבת״אופנה, הגיעה לכנס יובל
הגימנסיה הרצליה בליוויית בעלה, רמי סוריאנו, בוגר מחזור ל״ו
של הגימנסיה, שהיה בשעתו אחד מאלופי הספורט בה. בתמונה :
רמי מזהה את עצמו בתמונות שניתלו במיפגש המחזור, בהן
הוא נראה בתחרויות הספורט שנערכו בשעתן בגימנסיה הרצליה.
ה עו ד ס הזה 1988

אנשים
שאל המנחה, דודו טופז, את
גיבור ישראל, אסא קדמוני
מהי׳ לטגחו׳ הפיתרון לבעייה
הפלסטינית. השיב לו אסא:
״צריך לכבוש את ירדן ולהעבירה
לידי הפלסטינים. זהו
הפיתרון היחידי שאני רואה
לבעייה, ודיברתי על הפיתרון
הזה עם הרבה אנשים, בץ
השאר עם אריק (אלוף מיל.
אריאל שרץ) ועם דדו״

ובחרה לה אחת מחולצות הבננה
.״כמה מגיע לך?״ שאלה
את אאורו׳ .״בדרך־כלל המחיר
הוא ,200 אבל ממך אקח ריק
,100״ ז*שיב לה. מרוצה ועליזה
שלפה עדה הרצל צעיר מארנקה,
והושיטה אותו לאלונזו.
הוא הביט בה כבמי שמנסה
לשטות בו :״ 100 דולר, לא
לירות!״ אמר. עדה השמיטה
את החולצה מידה .״כשאהיה

הקסם האישי שלד יסייע לד להיחלץ ממצב מביך. הדיפיון הפורה בו
חנן אותך מזלך עלול להיראות השבוע בעיני אנדים מסויימים כהסרזה
בתפיסת המציאות. עליך להישמר מלהיות אכזר כלפי אחד האנשים
הקרובים אליך ביותר. אכזבה ריגשית תימוג ותיראה באור שונה.
ו8שן*>־.ו^1^ 11

כמו בשבועות האחרונים הבעיות המרכזיות שלך הן: חוסר־כמף ושיעמום.
במישור הפיננסי אין רגיעה. מוטב שתתחיל לחשוב על, חריגה קיצונית
מעיסוקיך — או אי־עיסוקיך — הרגילים. אם לא תשנה את המצב, אתה
עשוי להיתקע לצמיתות. במישור הרומנטי. בת שור. צאי השבוע לקניות.

11.ואוחי0

הקסם האישי שלן יסייע לך להיחלץ ממצב מביך. הדימיון הפורח בו
חנן אותך מזלן עלול להיראוה השבוע בעיני אנשים מסויימים כחפרזח
בתפיסת המציאות. עליך להישמר מלהיות אכזר כלפי אחד האנשים
הקרובים אליך ביותר. אכזבה ריגשית תימוג ותיראה באור שונה.

יוג במאי
20ג י* 1י

עכשיו כבר מאוחר מדי. אז מוטב שתשלימי עם המצב החדש, שתבצרי
את עמדותייך, ושלא תגלי את כל הקלפים. אם אתד, דווקא רוצה, אתה
יכול להסיק תועלת — והנאה — מן העיסקה או הסיבוך אליהם נקלעת.
זה רק תלוי בידידך. לזוגות הרומנטיים: אם היא דגים, תגיד כן. אם
הוא דגים והיא לא — חכו. האדם המדבר הרבה אינו מתאים לד כלל.
21.ביוני -
׳ 20 ביו לי

אויר!

דן ק־דו

הצייר המזוקן, ערך תערוכת־ציורים באילת. התערוכה,
שהתקיימה במלון ביקעת־הירח, משכה
אליה כאלף אורחים, שבאו לחגוג עם דן את פתיחת התערוכה.
ראש״עיריית אילת, גדי כץ (מימין) ,נתן את חסותו לתערוכה והביע
תיקוותו שציירים רבים מת״א יתארחו באילת יחד עם יצירותיהם.

(אלוף מיל. דוד אלעזר).
הגיב דודו בשאלה :״גם עם
יאסר ערפאת דיברת על
זה ז״
רק מעטים ידעו כי
הבדרנית הוותיקה נ׳טה לוקה,
שהופיעה לפני שבועיים
במיצעז־ המרגנית — מיצעד
פיזמוני העבר — שנערד ב־טלוויזיה,
הגיעה לצילומי ה־מיצעד
ישר מבית־החולים.
ג׳טה הימה מאושפזת במחלקה
הנאורולוגית ופרצה בבכי כאשר
אסרו עליה הרופאים לרדת
ממיטתה כדי להשתתף בהופעה.
היא הימרתה את פיהם
וברחה מבית־החולים בליל ההופעה.
כשחזרה לבית־החולים,
הסתבר לה כי הרופאים גילו
את בריחתה. הם נזפו בה
קשות. הסבירה להם ג׳טה:
״ההרגשה של הבמה והעידוד
של הקהל יתנו לי יותד כוח
נפשי להתגבר על מחלתי.״
מעצב־האופנה הפיליפיני,
אאורו אלונזו, שעיצב
ביו השאר גם את מלתחתה
הפרטית של אשת השאה של
איראן, פארה דיגה, מציג
עתה את יצירות האופנה שלו
באמצעות להקת בנו ודהפילי-
פינים, המופיעה במלון היל־טון
בתל-אביב. בין הצופות
באחת מתצוגות־האופנה הללו
היתר, גם העיתונאית עדה
הוז, שהוקסמו! מאחת החולצות
שעיצב אלונזו. היתד, זו
חולצת־משי שקופה עשוייה סי-
בי־בננה. בתום התצוגה ניגשה
עדה אל אלונזו, שאלה אם
תוכל לרכוש חולצה כזו. הוא
השיב לה בחיוב, הזמינה לבקר
למחרת היום בחדרו שבמלון,
הבטיח לה הנחה במחיר החולצה.
למחרת התייצבה עדה
בחדרו של האופנאי הפיליפיני
העו ל ם הזה 1988

עשירה, אבוא אליך למאנילה
לקנות חולצות,״ התנצלה .״גם
אז תקבלי אותן במחיר מיוחד,״
הבטיח לה אלונזו.
9תגלית מרעישה שלף
המנחה מני פאר משרוולו
עבור תושבי נהריה, אודות
ראש־העירייה שלהם אפריים
שריר כזכור היה חוף־הים
בנהריה סגור הקייץ למתרחצים,
כיוון שהעירייה לא עמדה
בדרישות מישרד-הפנים, ולא
הציבה על החוף שיתתים
אלמנטריים כמו מציל, מיק-
לחות וסככות. על החוף הוצבו
שלטים שהודיעו כי הרחצה
אסורה, וכל העבריינים ייענשו
וישלמו קנס. במלאות ארבעים
שנה לנהריה הינהה מני פאר
את העצרת החגיגית שהתקיימה
בעיר לרגל המאורע,
וגילה לתושבי העיר כי המתרחץ
הלא־חוקי הראשון בחוף
נהריה לא היה אלא
ראש־העירייה שלה, שבשעתו
עלה ארצה כעולה בלתי־ליגא־לי,
ושחה מאוניית־ד,מעפילים
שעגנה מול נהריה עד לחוף,
כשהוא מתחמק מזרקורי ה־מישטרה
הבריטית, שחיפשו
עולים בלתי־חוקיים בתוך מיד,ים.

8באותה הזדמנות טען
מני כי יש צד חיובי בהצעה
למנות את ראש־עיריית חיפה,
יוסף אלמוגי, כיו״ר הסוכנות
היהודית :״הוא האיש
היחידי המסוגל להעלות את
יהודי חיפה ארצה.״
1יו״ר חוג יושבי אכסו־דום,
קברניט אל־על אורי
יפה, סיפר כיצד הצליח לסדר
את מישרד־האוצר ביום הפיחות
והעלאת מחירי הדלק.
״מילאתי את כל המציתים שלי
עוד ביום שישי!״

הצטברות יתר של עצבים עלולה לגרום לך להתפרץ ולהזיק לעצמך.
גלולות ארגעה או מנוחה בבית־הבראה ישפיעו עליך לטובה. נטייתך
הטיבעית, להמר על דברים חסרי סיכויים של ממש, עלולה להפילו השבוע
בפח. פקח עיניך והישמר. מחלה קלה עלולה לפקוד אח בני ביתך.

הבעיות המרכזיות שלד סובבות, השבוע, מסביב לשתי החלטות מרות
שיהיה עליך לקבל: בענייני־כספים ובענייני אירגונים. זכור שאינך יכול
לעשות את הכל בעצמך, ושמור על כוחותיך. זכור גם שמוטב שתידחה
את ההכרעה הפיננסית לשבוע הבא, לכל המוקדם. בת בתולה: פגישה
בלתי־שכיחה מטרידה את מנוחתך. היא תידחק על-ידי השיגרה.

22באנג 1ס >- 1

מאזנ״ם

בסבממ**$

העבודה זה לא הכל בחיים. הגיע הזמן שתתחיל לחשוב יותר על בני
מישפחתך ולהקדיש להם יותר תשומת לב, כי בעתיד הקרוב תזדקק למלוא
אהדתם והבנתם. אל תהסס לשמוע לעצות של אנשים מבוגרים ממך ובעלי
נסיון רב משלך, אפילו שעצותיהם מיושנות. בת מאזניים: הסיסמה זהירות.

השבוע הזמן לתת דין וחשבון על מעשיך. אם אתה איש עסקים, עליך
לקבל החלטות סופיות. אל תהסס ! קצת יותר ביטחון יוסיף לכל תחומי
החיים שלך. שחה עם הזרם. בת מזל עקרב: מימכי על בני מזל י שור.
בתחום האהבה, היא עוברת לידך, אל תחמיצי אותה. שבוע רומנטי.

אל תחשוב שזה שאתה בוגד באשתך, נשאר רק חסוד שלך. בסופו של
דבר זה ייוודע לה, ואז אוי אז, תחול הסערה הגדולה. לך, בת קשת,
ייגרם השבוע אושר לא מצופה ודווקא מבן מזל תאומים, ממנו לא ציפית
לשום דבר. תקבלי את הצעותיו. נראה שאתם מתאימים אחד לשני.

הוויכוחים שערכת לא יעזרו לך להפגת המתח הפנימי. מאמץ מיוחד
מצידך למנוע מריבה רצינית — יצליח. גסיונותיך הנואשים להגיע
להישגים של ממש לא ישאו פרי, אם לא תדע לנצל את הערמומיות הטיב־עית
שלך. רגישותך המופרזת לדמותך החיצונית היא רק פוגמת בה.
21בדצמבר
• 1 9בינו א ר

כמה ממעשיך יזכו לציונים לשבח השבוע, יעוררו אותך להמשיך במרץ
במשימות שהצבת לעצמך. הצלחות גדולות יותר של אדם הקרוב אלייך
יגרמו לך לקנא מעם, אך הקינאה תחלוף, אס תדעי לנצל את כשרונותיו
ולהשיג הישגים גדולים. שני את אופי לבושך ודיבורך.

לא נכון שאתה אבוד. אתה רק מבולבל. לו יכולת להשקיע מעט לב
במקום תככים בעניין — היית יוצא ממנו בכבוד, אם כי בשום פנים
ואופן לא כמנצח. את בת דגים, רסני את חוש הביקורת החריף שלך, או
לפחות אל תגלי לסובבים אותך עד כמה הוא חריף. היי נדיבה.

תחסו שנעשה ביוזמת גישור־החינורותתומת
מגלה: ומת הבווות בקוב המועמדים למנגנון
עובוי־המדינה גבוהה ותו מאשר
הבווות בקוב כלל האונלנסיה
ראש מחתרת הצבא האירי! שכיר־חרב
נאצי העובד בשירות המצרים.
6670 מהנשאלים ידעו מי היא ביאטה
קלרספלד. ואילו 340/0הנותרים הביאו
גירסות מקוריות מאד, ביניהן: שחקנית־תיאטרון
מפורסמת! אשה שעשתה מעשי־גבורה
בתקופת ה,תורכים, והיה אף מי
שקבע כי היא חברת־כנסת.
האופרה היא -הר־נעש פעיל באיי יוון.״
לא מדוייק? הנה תשובה נוספת , :שיר
מתקופת החלוצים.״
4070 מהנשאלים לא ידעו על האופרה
דבר וזזצי־דבר.

סקר למידגם
מייצג
** 1פני כשנה התגלגלה הארץ כולה
/מצחוק. היה זה כאשר דלפה לעיתונות
סידרת תשובות מדהימות שניתנו
בשאלונים אשר חולקו למועמדים לעבודה
במישרות ממשלתיות.
בחודש אוקטובר 1974 החליטה יחידת-
הבחינות של נציבות שירות־המדינה לערוך
מחקר, כדי לעמוד על ההשכלה
הכללית ורוחב־האופקים של המועמדים
לעבודה במנגנון הממשלתי.

אידאם ש״קספיו: בלס דבתות־הכחוגל האנגלית

התשובות הזכירו מערכון שר
הנשש-החיוור. אפילו ההומורים־
טן הפרוע ביותר לא היה מטלה
המצאות כאלה בדימיונו הפורה,
כגון :״דינוזאור — נשיא מדינת
ישראל!.׳

עד־מז־.רזז פינד. הליגלוג מקומו לזעם.
חיצי-הביקורת הרבים הופנו כלפי מישרד־החינול
ומערכת־החינוך בכללה. המגדלים
דור של אזרחים בורים, הסרי ידע מיזערי
בתחומי ההשכלה הכללית.
עובדתית, החלק־הארי של המועמדים
שהשתתפו בסקר, רכש את עיקר השכלתו
עוד בארצות־המוצא. מבחינה זו לא היה
למערכת־החינוך הישראלית חלק במחדל,
בפי שנתגלה מתי*בות הניבחנים. אך
מישרד־החינוך לא הצליח להבהיר עובדה
זו לציבור, ודימויו נפגע קשות.
בעיקבות פירסום מימצאי הסקר על
רמת הידע הכללי של מועמדים לעבודה
במישרות ממשלתיות, הזמין מישרד־החינוך־והתרבות
סקר ידע כללי של
האוכלוסייה הישראלית. את הסקר ערכו
הד״ר דב אליצור והד״ר ישראל אלדד
(אין קשר בינו לבין הד״ר שייב) ,אנשי
המכון לנזדזקר חברתי־שימושי, בשיתוף
עם המכון־לתיקשורת של האוניברסיטה
העברית בירושלים.
שאלות הסקר הועברו בראיונות אישיים׳
על־ידי מראיינים מיקצועיים, ל-
1665 נבדקים, שהיוו מידגם מייצג של
האוכלוסייה היהודית הבוגרת בערים.
בסקר הנוכחי של המכון למחקר חברתי־שימושי,
נכללו במתכוון חמש שאלות
שהופיעו בסקר הקודם, זה של נציבות
שירות־המדינה. זאת, כדי לאפשר השוואת
המימצאים עם אלה של סקר הנציבות.

קובע הסקר :״השוואת התפלגות
התשובות במידגם הנציבות
ובסידגם האוכלוסייה הכללית

מ בור -שבד ציבור
ך 1מי שעדיץ אינו יודע , :אינפלציה
/היא חיה עתיקה, שהיתה מהפנטת
בני-אדם וטורפת אותם. למרבה המזל
נכחדה החיה לפני אלפי שנים.״
זו רק אהת התשובות שניתנו בסקר
לבדיקת המידע הכללי של האוכלוסייה
הישראלית, שנערך על־ידי המכון למחקר
חברתי־שיסושי, לפי הזמנת מישרד־החעוך־וד,תרבות.
תוצאות הסקר׳ שנסתיים
לפני זמן קצר, נשמרו בסוד מפני

וגת ההשכרה הממוצעת
של גועגו לעובו גועה:
9-10 שנוח ליג*ד
העיתונות, אך הן הגיעו לידיעת העולם
הזה ומתפרסמות כאן לראשונה.
> 517 ממשתתפי הסקר לא הצליחו להשיב
תשובה מלאה על השאלה: מה
ידוע לך על האינפלציה!
תשובה מוזרה אחרת, :אינפלציה זו
הצגה מפורסמת.״ תשובה מפורטת יותר:
.יש כוכב בשם זה המתגלה אחת למאה
שנים.״
על השאלה. מה ידוע לך על התורה
שבעל-פה?״ היה אחוז המשיבים נכונה
נמוך עוד יותר. רק 2670 השיבו תשובה
מלאה ונכונה. היו כאלה שלא היססו
לקבוע בי מתן התורה בהד־סיני געשה
חלקו בכתב, וחלקו בעל־פה.
בקיאות גדולה יותר גילו משתתפי
הסקר בשאלה ״מה אתה יודע על קורט
ולדהיים 687.השיבו תשובה נכונה.
אחרים ציינו כי קורט ולדהיים הוא
ראש מפשלת גרמניה ! שונא ישראל !

המימונה: יודה קחנה באוץ שנאנסה באכזריות ונוצחה

שר מ חקרנו ...מדאה שאחוז המשיבים
גכונה גבוה יותר כמידגם
האוכלוסייה הכללית.״

אחרים השיבו בי אלמלנה הוא שם של
בחורה יסה, או של חברת־תעופה. אחד
כתב כי היא היתד. אשתו השנייה של
המלך חוסיין. היו כאלה שהזזליטו כי
אלטלנה היא חללית, ואחד הנשאלים
השיב, בביטחון גמור, כי ״אלסלנו! זה
מחזה אמריקאי מפורסם.״
־ 497 מהנשאלים לא ידעו דבר על
הרעיון הציוני או, פד, שגרוע יותר,
נתנו תשובות כגת :״זה היה רעיונו של
היטלר לחסל את הציונות -.תשובה אחרת,
מדהימה לא פחות :״זה היה רעית
של שבתאי צבי, אבל הרעיון נכשל.״
באותו תחום 0/0 ,ג 5ידעו להשיב נכונה
על השאלה ״מה ידוע לד על גדולי
יהדות ספרד ו -מבין 4770 שהשיבו תשובות
לא־נבונות, היה אחד שקבע כי אלה
הם חברי־הכנסת הספרדיים.
5470 השיבו תשובה נכונה ופלאה לשאלה
״מהי המימונה?״ אך גם כאן
נמצאו רבים שהשיבו כי ״מימונה היא
אשתו של הרב מימון,״ או :״מימונה
היתד, ילדה קטנה בארץ שנאנסה ונרצחה.״

קו־ה מ שוו ה הוא
קו־ ה הפרד ה

* וחי עובדה מדהימה, הקובעת כי
( האינטליגנציה והידע בנושאים כלליים,
של הציבור הרחב במדינה, עולים על
אלה של המועמדים למישרות בשירות־המדינה.
מכאן
המסקנה כי עבודה במישרה
ממשלתית בארץ, אין בה יוקרה חברתית,
וממילא נמשכים לעסוק בה בני השכבות
הסחות־משכילות באוכלוסייה הישראלית.
עורכי הסקר ניסו לבדוק לאיזו קבוצת-
השכלה באוכלוסייה הכללית מקבילה
רמת ההישגים של נבדקי הנציבות.

מסקנתם (כפי שהיא משתקפת
כלוח מיספד ,4המצורן ז) :רמת
ההישגים של מידגם הנציבות מקבילה
כדרך־כלל לרמת הידע של
כעלי השכלה של 9—10 שנות לימוד.
זאת, כאשר משווים את ההישגים
לפי אחוז התשובות המלאות.
אם מצרפים תשובה מלאה
ותשובה חלקית, יורדת רמת

ההשכלה של ניכדקי הנציבות ל־8
שנות לימוד.

על רקע מימצא מדכא זה ניתן, אולי,
להבין את הסיבות לסירבול ולנוקשות
הביורוקראטית של המנגנון הממשלתי.
תשובות רבות מאלו שניתנו לשאלות
הסקר של חמכון למחקר חברתי־שימושי,
יכולות לתסכל לא רק את אנשי מערכת־החינוך,
אלא גם את אנשי העיתונות,
הרדיו והטלוויזיה•
לפתע מתברר שלאחוז בלתי־מט־טל
מתושבי הארץ אין אף מושג קלוש
בנושאים שהיו חייבים לדעתם לא רק
מתקופת לימודיהם בבית־הספר, אלא גם
מפני שנושאים אלה מופיעים יום־יום
בכותרות העיתונים, ברדיו ובטלוויזיה.

ישראלי כן ,25 אב לשני ילדים
ציין שקו־חמשווה הוא קו־ההפ
רדה כין ישראל למצריים, ולשאלה
״מה ידוע לד על משכר האנרגיה?״
השיב :״כמקום נפט יש
סולר״.
נבדקי הסקר של המכון למחקר
חברוזי־שימושי, נשאלו 18 שאלות בתחומי
המדע, האקטואליה, היהדות ודד
הומאניה.
אולם, למרות שאחוז המשיבים מבין
האוכלוסייה הכללית עלה על זה של
המועמדים לעבודה במישרוית ממשלתיות,
כפי שצויין, הרי בסיכומו של דבר מסתבר
כי אחוז המשיבים תשובות נכונות ופלאות
הוא נמוד, ומעורר דאגה חמורה.
כך, למשל, בשאלות בתחום המדע. רק
3370 מהנשאלים השיבו תשובה מלאה
על השאלה מי היה אלברט איינשטיין.
רבים השיבו כי הוא זמר שנות השיבעים
(כנראה החליפו אותו באריק איינשטיין,
שכבודו במקומו מוגה) .אחרים טענו כי
זהו רחוב בתל־אביב, או שחקן-קולנוע.

רק * 36 מהנשאלים השיבו תשו•
כה מלאה לשאלה ,״מה ידוע לך
על ליקוי-חמה? * 21 מהם השיבו :
״השמש נעשית חצי-ידח״.
487.הסבירו נכונה את המושג ״קרימינולוגיה״
.אך גם באן, למתת האתוז
הגבודדיהסית של בעלי ׳תשובות נבונות,

אלטלנ ה: אשתו השנייה של המלך חוסיין

נתנו רבים אחרים תשובות מצחיקות כמו
״זה משהו הקשור לגן־ילדים,״ או :״אלילה
יוונית מפורסמת.״
בתחום האקטואליה: על שתי השאלות
— החלטה 242 ומשבר־האנרגיה, השיבו
תשובה מלאה ונבונה רק 2670 מהנשאלים.

קשה להאמין שאזרחים בוגרים

של המדינה חיו מסוגלים להמציא
תשובות מטורפות כמו :״את החלטה
242 חוקקו אנשי הכנסת־הגדולה,
והיא דנה בענייני טוהרה
וטומאה״.
בתחום היהדות 3970 ,ענו נכונה על
השאלה ״מה ידוע לך על אלטלנה?״ רבים

השו ואת התפלגות התשובות ב מי דגם ה נ צי בו ת עוט ימי דגם
כלל הא וכל וסיר,
תש ובה תש ובה
מלאה חלקית
השאלה איי גשטיי ן

המי דגם
נ צי בו ת שרות

ה מדינה
המכוך למחקר חברתי 33

לא תשובה
לא נ בו נ ה יר דע

100 100

ולדהי ים

נ צי בו ת שרות המרי נר 44
המכון למחקר חברתי 68

100 100

החלסה 242

נ צי בו ת שרות ר,מדי נר 22 ,
המכון למחקר חברתי 26

׳ 100 . 26
00 16־1

אלסלנה

נ צי בו ת שרות המרי נר 17
המכון למחקר חברתי 39

נ צי בו ת שרות ד,סדי נר 35
המכון למחקר חברתי 61

100 12
׳1 00 710,

שקספי ר

השוואת הסרות

00ו 00ו

זהו קטן מתוך מסקנות הסקר שבדק את רמת
הידע הכללי של האוכלוסייה הישראלית, בהשוואה
לרמת הידע של המועמדים למנגנון עובדי־המדינה. בסקר נכללו במתכוון חמש שאלות
שהופיעו קודס־לכן בסקר של נציבות שירות־המדינה, שבחנה את רמת ההשכלה הכללית
של המועמדים לעבודה במישרות ממשלתיות. כך, למשל, על השאלה הראשונה :״מה ידוע
לך על אלברט איינשטיין?״ השיבו רק 22 אחוזים מנבחני נציבות שירות־המדינה תשובה
נכונה ומלאה; ־ 197 השיבו תשובה חלקית; 277.השיבו תשובה לא־נכונה. ו־־ 327 לא
ידעו כלל מה להשיב. לגבי אותה שאלה, השיבו ־ 337 ממרואייני מידגס האוכלוסייה
הכללית תשובה מלאה ונכונה; ־ 447 השיבו תשובה חלקית; 1194 השיבו תשובה לא־נכונה
ו־״ 127 לא ידעו כלל מה להשיב. בכל חמש השאלות מגלה המחקר, כי
אחוז התשובות הנכונות שניתנו על־ידי הסידגס של כלל האוכלוסייה האזרחית
עולה סל זה של המועמדים להתקבל לעבודה במישרות ממשלתיות.

בתחום ההדמאניה ידעו * 61 מי
היה וויליאם שייקפפיר 39* .שהשיבו
תשובות לא-נכונות, ציינו
בי ״שייקספיר חיה מנצח בקונצרטים,״
או :״הוא היה תורם גדול

למגבית.״ התשובה המוזרה ביותר
כנושא זה היתה :״שייקספיר הוא
כלם ניכחרת-הכדורגל של אנגליה״.
באותו
תחום, לגבי אתונה, היו גירסות
רבות מאד, אם־כי ־ 707 השיבו תשובה
נכונה 3070 .הנותרים השיבו כי אתונה
היא הנקבה של האתון׳ או ״זה משהו
מהעתיקות.״ אחת התשובות ציינה :
.אתמה, בית־קפה מיזרחי ביפו.״
הסופר המנוח ש״י עגגון, חתן פרם־
נובל לספרות, היה בוודאי מתפלץ אילו
קרא את הסברי תושבי ישראל לשאלה
בדבר יצירותיו. יק 397.מהנשאלים
השיבו תשובה נכונה ומלאה.

החלק הארי מכין הנשאלים
השיב תשובות מדהימות מאיד
כמותן. עלה על כולם אחד הנשאלים,
שהשיב :״ד״ר עגנון התמחה
בהפריית נשים עקרות באמצעות
הזרעה מלאכותית. הילדים
שאותן נשים עקרות ילדו נחשבו,
כאות־תודה, ביצירותיו.״

כדי להעריך את איכות הידיעות
של האוכלסיות השונות בישראל, פיצלו
עורכי־המחקר את האוכלוסייה לשלוש תת-
אוכלסיות, לפי ארצות המוצא.
עורבי הסקר גילו בי ממוצע הידיעות
בקרב אלה שהתחנכו בישראל או
באירופה ואמריקה, זהה כימעם, בעוד
שהממוצע הוא באופן מובהק
לרעתם של אלד. שקיבלו את השכלתם
באסיה־אפריקר.,
אלה שלמדו באסיה־אפריקה נמוכים
בידיעותיהם בכל רמות ההשכלה, מאלה
שלמדו במקומות אחרים.
אלה שלמדו בארץ, ביצועיהם נופלים
מאלה שהתחנכו באירופד,־אמריקה עד
לרמה של 9שנות לימוד.

נקודת־האור של המחקר היא, בי
רמתם של אלה שהשכלתם עולה
על 10 שנות לימוד — גבוהה יותד
כקרב המתחנכים בארץ, כהשוואה
לאלה שהתחנכו באירופה
אמריקה. זהו, בלי 1ספק, הישג
חשוב למערבת-החינוך הישראלית.

אריאל•

הפכת לאוהבים להיות יחד

לה ולי-הסבון לאוהבים להיות יחד.
ב־ 3צבעים ובניחוח מיוחד

חרש מעץ הזית(§)

העו ל ם חז ה 1988

עימות גרו בין ובין דוממנ״ל בננ 0קצי1ים
האודם ד או סחאח

#ואש^הממשדה עזב את

ובין הישווה את התנהגות מנקד חידהאוויו

דזותנהגות סבלי 731־ ?1תעובה

הרמתנ״ד מתעו־נ בענ״נ מזינה ונדנדה

110 התבוניות מהד
ניסתה מכונת-ההכחשה
1שווא
/הצה״לית לתקן את רישומו של ההלם
בו הוכה הציבור. לא ניתן היה עוד
להשיב את שנעשה.
היתד. רק משמעות אחת למה שנעשה.
למרות כל הניסיונות לתלות במעשה תילי
תילים של הסברים ותירוצים: בפעם

שבן האלוף פלד, כתוקף תפקידו
במפקד חיל-האוויר, הוא אחד מבעלי
המשכורות הגבוהות במדינה.
בוודאי שהוא כעד המשכורת
הגדולה כיותר בצה״ל, העולה אף
על זו של הרמטב״ל. שכן מילבד

שבר יסוד של אלוף, הוא מקבל גם תוספת
אקדמאית, בגין היותו מהנדם־טיים,
ותוספת טיסה־פעילה, בשל היותו טייס
פעיל. נכון, שגם עם כל תוספות אלה אין
משכורתו מגיעה לזו של קברניט באל־ על,
למשל, אלא שלא נראה שהרפורמה, ה־

הראשונה מאז ימי הבראשית של
המדינה, ניתגלה לעיני העם ניסיון
מובהק של הקצונה הבכירה
כצה״ל לכפור כסמכות ובמרות
של זרוע השילטון האזרחית.
הפרשה החלה להתגלגל כשמועה. בעיק־בות
החלת הרפורמה במיסים, נלחש מפה
לאוזן מזה כמה שבועות, מתכונן אחד
האלופים הבכירים בצה״ל, לבטא את אי־השלמתו
עם החלת הרפורמה על קצונת
הקבע, בהפגנת־מחאה. הוא עומד להשבית
את המכונית שהעמיד צה״ל לרשותו ולא
לנהוג בה יותר בעצמו. בדרך זו הוא
מתכוון למחות על שמוסיפים לשכרו את
ערך השימוש במכונית ומחייבים סכום
זה במם, אותו מנכים ממשכורתו הקודמת,
כפי שדורשות תקנות־המס החדשות.
כעבור ימים אחדים ניתגלתה זהותו של
מפגין המחאה בצמרת צה״ל: האלוף בנימין
(״בני״{ פלד, מפקד חיל-האוויר.
לעיתונות הסתננו ידיעות, שהסבירו צעד
זה שהוא עומד לנקוט. הידיעות לא היו
פרי ניחושיהם של עיתונאים. הן באו
ממקורות המקורבים למפקד חיל־האוויר,
אם לנקוט בלשון המעטה, שידעו היטב
את נימוקיו לצעד זה. היו אפילו שציטטו
אותו ישירות כאילו הצהיר :״אעדיף לנסוע
לעבודה באוטובוס!״

מבחינה אהת היתה זו הפתעה.

האלוף פלד: ה צדעה או אצבע משולשת *

מחייבת לנכות משכרו מס עבור שימוש
ברכב צה״ל ובטלפון, תוריד את רמת־חייו.
לפי
ההסדר שהושג בין צה״ל לבין האוצר,
הרי הסכום החודשי המירבי בו ניתן
לחייב את הכנסתו של בעל דרגה גבוהה
בצה״ל עבור שימוש במכונית הוא 1440
ל״י. כלומר, זהו הסכום החודשי אותו
רואים כאילו הרוויח מכך שאין הוא מש תמש
במכונית פרטית שהיא רכושו. לגבי
אזרחים פשוטים המשתמשים במכוניות
מסוג אלה העומדות לרשותם של אלופי
צה״ל, מוערכת ההכנסה בסכום הגדול סי
שניים וחצי.
על סכום זה חלים מיסים בשיעור מירבי
של > .60<£כלומר, גם אם מגיע בני סלד
לתיקרת־המס ינוכו ממשכורתו הצה״לית
864ל״י נטו, בשל השימוש במכונית ש־צה״ל
מעמיד לרשותו. זו היתה יכולה
להיות, כמובן, פגיעה בהכנסתו של האלוף.
אלא שבמקביל הוא נהנה גם מכמה תי קונים
של הרפורמה לגביו. לפי חישובים
שנעשו, הרי ההפרש בהכנסה לרעתו
עלול היה להסתכם ב־ 150ל״י לכל היותר.
ומכיוון שלחיילי צה״ל, כמו לכל אזרחי
המדינה, הובטחה עד חודש אפריל
1976 אותה משכורת נטו שקיבלו לפני
הנהגת הרפורמה, הרי שלמעשה לא היה
האלוף פלד מפסיד אפילו אגורה אחת.
אלא שפלד הודיע כי הוא נלחם כנגד
העיקרון ולא כנגד הפסד ההכנסה. היו
באמתחתו נימוקים רבי־מישקל, לפיהם אין
לראות באיש צבא-הקבע שכיר רגיל שיש
להחיל עליו את כל ־הגזירות המוטלות
על שאר אזרחי המדינה. על עקרונות אלה,

(המשך מענות )19
טען, חוא נלחם כגר מיספר חודשים. עוד
לפני שיושמה הרפורמה.
בני פלד צדק בכל אחד מטיעוניו. הוא
ביטא לא רק את הרגשתם של קציני־קבע
רבים, אלא גם את תחושתם של
שיכבות רבות בציבור השכירים במדינה
שהרפורמה במיסוי עשתה להם עוול.

חוא צדק ככד מאת האחוזים.
אכל הוא גם שגה כמאה אחוז.

״לא יכולים
להס כי ם! ״
* כותו שד כל מפקד בצה״ל שתהיינה
1לו דיעות משלו בענייני כלכלה ומי-
סים, ממש כמו שהוא זכאי להחזיק בריעות
פוליטיות משלו, חריגות ויוצאות-
דופן ככל שתהיינה.
אבל שום שילטון דמוקרטי אינו יכול
להרשות לעצמו שמפקד בכיר בצבא, ינקוט
בצעדים כדי לממש את דיעותיו
אלה. בפורטוגל יכול מפקד חיל־האוויר לצעוד
בהפגנות־רחוב ולהפריח סיסמאות
כנגד הממשלה. ישראל, למרבה המזל,
עדיין איננה פורטוגל. וכאשר מפקד חיל־

באופן מוחלט. נכנענו להחלטה כיוון שאנחנו
צבא. נאבקנו ככל שיכולנו, אבל
חוק זה חוק ופקודח זו פקודה ואנו מבצעים.
אבל בשום פנים אץ אנו יכולים
להסכים לראות את הרכב לקצינים כתנאי
שירות ...יש התמרמרות גדולה בצבא
ולפי דעתי, התמרמרות צודקת!״
הראיון עם מערכת ידיעות אחרונות לא
נערך בשבוע האחרון. מוטה גור לא אמר
את שאמר, בעיקבות התפוצצות פרשת בני

פלד. הראיץ עם מוטה עוכב לפיד
סוס כמשך שבועיים על־ידי ראש
הממשלה יצחק רבץ עצמו.
העיכוב לא נבע בשל הפיסקה הנוגעת
לרפורמה, אלא בשל דברים חמורים הרבה
יותר אותם אמר מוטה בראיון. בתוקף
תפקידו כממלא מקום שר־הביטחץ,
ששהה אותם ימים בארצות־הברית, מנע
רבץ את פירסום דבריו של מוטה. כאשר
חזר שמעון פרס לארץ, העביר אליו רבץ
את הראיון ופרס הוא שאישר את פיר־סומו.
אז התערב ראש־הממשלה ותבע
למחוק מהראיון כמה קטעים שהיו עלולים
להסעיר רוחות. גם בתוך הדברים
שהותרו לפירסום כלולות כמה פיסקאות
שתהיינה להן בעתיד השלכות חמורות.
אולם מוטה לא ידע מראש, כאשר

אתו של הרמטכ״ל מוטה גור, אילו היתד.
פליטת־פה מיקרית. אלא שהיא לא היתד,
בזו. אי אפשר לנתק אותה ממערכת
היחסים המורכבת והמסובבת, השוררת בחודשים
האחרונים בין הרמטכ״ל לבין
הממשלה, ובין הרמטכ״ל לבין ראש-הממ-
שלה, יצחק רבין.

יבין עזב
במחאה
ך• רקע ליחסים אלה נובע במקורו ממין
\ נויו החפוז של הרמטכ״ל הנוכחי. רב-
אלוף מוטה גור נמסר בירושה לממשלתו של
יצחק רבץ על ידי משה דיין, שערב
פרישתו מהממשלה כפה עליה מינוי
רמטכ״ל כרא״ינו.
אולם אם בשנה הראשונה עדיין חיו
היחסים בין ראש־הממשלה לבין הרמטכ״ל
יחסי עבודה קורקטיים, הם הלכו והחריפו
בחודשים האחרונים. ההתנגשות הגלויה
הראשונה בין הרמטכ״ל לבין רביו אירעה
על רקע רצונו של רבץ להחזיר את אלוף
(מיל ).אריאל שרון לשירות בצבא הקבע.
מוטה גור התנגד לכך בתקיפות. גם שרד,ביטחון
שמעון פרם לא הצליח לשכנעו
לחזור בו מהתנגדות זו.

החלטתו של רכין למנות את
אריק שרון ליועצו הביטחוני, מבלי•
שנועץ תחילה בדמטכ״ל ושר-הכי־טחון,
היתה סטירת-דחי פומבית
ראשונה לשניים. על רקע זה החריפו
חילוקי הדיעות וגם היחסים
האישיים. מוטה עשה צעד חסר־תקדים,
כאשר התנגד לצירופו של אריק לסיור
שערך ראש־הממשלה במעברי ההרים בסיני.
בעמדותיו אלה הוא קיבל גיבוי מלא
משמעון פרם.

אלא שגם פרס עשה בשבועות
האחרונים צעד שהיה בו משום
פגיעה כרמטכ״ל. כאשר החליט פרס
למנות את האלוף׳ ישראל (״טליק״) טל
כעוזרו המיוחד, תבע מוטה כי טליק יפרוש
מתפקיד־ד,חירום שנקבע לו במילואים .״לא
ייתכן,״ טען מוטה במידה רבה של צדק,
״שאותו אדם יהיה ממונה מעלי במישרד-
הביטחון וכפוף לי בצד,״ל.״ טליק הציב
כתנאי לקבלת מישרת היועץ את השארת

ממקורות משרד־הביטחון הודלף לעתד
נות כי הביקורת שמתח ראש־הממשלה על
עמדת הצבא בפרשת הרפורמה היא פגיעה
מעליבה בפרס ובגור. אבל רבין לא נרתע
מכך. כדי לתת תוקף לדעתו שלא הגיעה
לידיעת הציבור, חזר עליה בפומבי.
״ב־ 28 שנות קיומו של צה״ל דאגו האחראים
לכך שהצבא לא יהיה מעורב בוויכוחים
פוליטיים, כלכליים או חברתיים,״
אמר רבץ. היתה זו נזיפה גלויה

כשר-חכיטחון וכרמטכ״ל, עליהם
הצביע רבץ כאחראים להפגנת
המחאה של האלוף פלד.
רביו מרד ראשון
ך * כין הוא האחרון הזכאי לדבר על
״ 1אי מעורבות הצבא בעניינים אזרחיים,״
העירו מקורבי פרם. הם הזכירו כי
בשנית ,1949 היה זה יצחק רבץ׳ שהפר
פקודה מפורשת של ראש־ד,ממשלה ושר-
הביטחון שאסר על קציני צד,״ל להשתתף
בכנס הפלמ״ח. כתוצאה מהפרת פקודה זו,
שפורשה על ידי בדגוריון כהתערבות
גלויה של מפקד בכיר בצד,״ל בנושא
פוליטי, הוענש רבין על-ידי בדגוריץ.
קידום הקאריירה הצבאית שלו עוכב, והוא
יכול היה להגיע לתפקיד הרמטכ״ל רק
אחרי הסתלקותו של בן־גוריון.
אלא שטענה מסוג זה היא בבחינת
בומראנג למשמיעים אותה. שכן ביג׳י היד,
מגיב בחומרה הרבה יותר גדולה משהגיב
השבוע רבץ בפרשת האלוף פלד. אין

ספק שהוא לא היה מהסס מלפטר
את מפקד חיל־האוויר והרמטב״ל
מהצבא כעיקכות הדברים שהשמיעו
נגד הרשות האזרחית. במיקרים
הרבה פחות חמורים הוא נהג ביד תקיפה
ללא רחמים.
פרשת פלד החריפה את היחסים, המתוחים
בלאו חכי, בין ראש־ד,ממשלה ושרד,ביטחון,
הביאה אותם לידי עימות גלוי
בישיבת הממשלה שנערכה השבוע. כאשר
קבל פרס כי רבין לא מצא לנכון להיוועץ
בו בטרם החליט על עמדתו ותגובותיו
השיב לו רבין בסיגנון חסר-תקדים :״לא

רביו בין אריק ומוטה: מי פההמפקד *
האוויר מודיע כי יעמיד את רכבו הצה״לי
ולא ישתמש בו כמחאה על מדיניות־המי-
סוי לגבי צה״ל, עליה החליטה הממשלה —

אין כל הכדד כין צעד בזה לפין
מפקד שהיה מחליט להחזיר למט־שדה
את אותות־המילחמה שלו
כמחאה על הנסיגה מסיני•

רק כאשר, בעיקבות הפירסום והתהודה
הציבורית, הסתברה לאלוף פלד חומרת
מעשהו, הוא ניסה לחזור בו. באמצעות
דובר צה״ל י הופצה גירסה אידיאולוגית
לתירוץ מעשהו. כל אמצעי־התיקשורת
גוייסו כדי להסביר לציבור כי הוא לא
הובן כראוי, כי אין בכוונתו לנקוט בכל
צעד מחאה -וכי לא רק שהוא אינו מתנגד
לרפורמה, אלא שהוא מחייב אותה
ורואה בה פתח הצלה למוסר המיסים
במדינה .״העניין הוא אישי, פרטי וסמלי...״
ניסו להסביר את צעדיו. היה זה
מאוחר מדי. שכן, מה שצה״ל ניסה להציג
כבעיית פרטית של בני פלד, שאיננה
למעשה בעייה, הפך לעניין כלל צה״לי.

האדון? פלד לא היה נוקט כצעדים
שנקט לולא קיכל את ניכויו
המלא שד הרממכ״ל, רכ-אלוף
מרדכי (״מוטה״) גור. והנה, מפיו
שד מוטח גור עצמו, מסתכד שמה
שעשה פלד לא היה מעשה פרטי,
אישי וסמלי, אלא כיטוי לתחושה
של הפיקוד העליון כולו.
,בראיון שפורסם ביום השישי האחרון
בידיעות אחרונות אמר הרמטכ״ל :״לפי
הערכתי הרפורמה כלפי צה״ל בשאלות
הרכב, הטלפונים והדיור, היא לא צודקת

11 2 0

ווו ! 1— 1111

אמר את הדברים, שהם יתפרסמו רק אח רי
פיצוץ פרשת פלד. למעשה היה זה

הוא שהכריז כשם צה״ל מידחמת־מחאה
כנגד מדיניות־המיסים •טל
הממשלה. הצהרה בסיגנון ״רפורמה לא

צודקת באופן מוחלט בשום פנים אץ
אנו יכולים להסכים ו״יש התמרמרות
גדולה בצבא, לפי דעתי התמרמרות צ ד
דקת!״ -אינה יכולה להתפרש

אלא כמרי גלוי שד הזרוע הצכאית
כנגד הזרוע האזרחית של השיל*
טון.
הרמטכ״ל יכול לדגול בכל אותן די-
עות אותן הביע בראיון. אבל ברגע שהוא
נותן להן ביטוי פומבי מעל דפי העי תונות
ומכריז עליהן ברבים — זה עיר-
עור ברור על סמכות הממשלה.
אין כל הבדל בין התבטאות ביקורתית
של הרמטכ״ל בשאלות כלכליות לבין
התבטאותו בשאלות מדיניות. אילו היה
מצהיר בראיון עיתונאי כי ״לפי הערכתי
הנסיגה מסיני היא בלתי צודקת באופן
מוחלט. נכנענו להחלטה כיוון שאנחנו
צבא. נאבקנו ככל שיכולנו, אבל חוק זה
חוק ופקודה זו פקודה ואנו מבצעים. אבל
בשום פנים אין אנו יכולים לראות את
סיני בידי.המצרים לא היתה חומרת
ההצהרה נופלת מזו שהצהיר בשאלת
הרפורמה.

הרמטכ״ל הוא העומד מאחרי
מרד המכוניות כצה״ד, ולאו דווקא
האלון? סלד, שסביבו התרחשה כל
המהומה.

אפשר היה להתייחם בסלחנות לשגי-

פרס ורביו: מי יצית אחהאש *
תפקיד־החירום בידיו. פרם נכנע לתביעותיו
של טל ויצר בכך קרע גלוי ראשון עם
הרמטכ״ל.

כשהוא לחוץ משני העברים כידי
שני מומחים ביטחוניים בעלי שיעור
קומה — אריק מצד אחד
וטליק מצד שני — חל פיחות
כמעמדו של הרמטב״ל באישיות
הביטחונית הכבירה כיותר במדינה•
על רקע זה התחדדו היחסים בינו לבין

רבץ, הביאו לשורה של התבטאויות הדדיות
חריפות ולחרושת לחישות בדבר כוונתו
של ראש־הממשלה לחפש ולקבוע יורש
לתפקיד הרמטכ״ל.
הדברים הגיעו לשיא באירוע שנערך
לאחרונה. ראש־ד,ממשלה ביקר בחריפות את
צעדו של האלוף פלד, והוא אף עזב

אירוע מסויים באקט של הפגנת־מחאה.

שמעון
פרס מיהר
של הרמטכ״ל.

להתייצב

לצידו

ראיתי צורך לדבר איתך על כך.״
קשה היה להגדיר את היחסים שנחשפו
השבוע בצמרת, כדוגמא אידיאלית לעבודת-
צוות וליחסי שיתוף והבנה. בפעם הראשונה,
מאז תקופת כהונתו של פינחס לבון כ-
שר־הביטחון בממשלתו של משה שרת, נחשף
לעיני הציבור מאבק הכוחות המתנהל
בין ראש־ד,ממשלה לבין ראשי מערכת-
הביטחון.
תהיה זו אשליה להניח שהמאבק הסתיים
עם הודעתם של שריו־,ביטחון
והרמטכ״ל, כי הם מקבלים את הכרעתו
של רבץ בעניין וכי צד,״ל לא ייאבק עוד
לשינוי שיטת המיסוי לגבי קציני-הקבע.

פרשת מרד-חמכוניות דק החריפה
את המאבק כין ראש-חממשלה מצד
אחד ושר-חביטחון והרמטכ״ל
מצד שני. היא גדמה למצב בו לא
יהיה ליצחק רבץ מנוס מקבלת
החלטות חותכות כקשר למערכת•
הביטחון כעתיד הקרוב.

במדינה

7£11/1ט
העם משבר של אמון

אץ סיכוי זשיגזי —
הימה התחושה עוחציתח
את הזעם נ;ד
צעדיה חכזכזיים שד הממשזח
פיחות הלירה והצעדים ד,כלכליים הנו־שפים
שנקמה הממשלה במקביל, לא היו
בבחינת גזירה שאין הציבור מסוגל לעמוד
בה. השפעתם המוחשית בטווח הקצר לא
היתד, חמורה ולא היה בה כדי להרע את
מעמדה של אף מישפחה בישראל. אם הושמעה
ביקורת צודקת כלפי מדיניות הממש לה,
היתד, זו דווקא הביקורת שטענה
כי הצעדים היו פשדניים מדי ואין בהם
כדי לסתור אפילו בעייה אחת בפניה ניצב
המשק הישראלי.
אולם תגובת הציבור כלפי הצעדים הכלכליים,
עליהם החליטה הממשלה, היתה
בלתי צפויה. שביתות־מהאה ספונטאניות
הציפו את הארץ לכל אורכה. התבטאויות
הפועלים ואנשי ועדי־ד,עובדים כלפי הממשלה
וההסתדרות היו חריפות מאשר בעבר.
אש של תסיסה וזעם התלקחה בקרב שיכבת
ציבור השכירים במדינה, כשעיקר הזעם
מופנה דווקא נגד ההסתדרות.
לכאורה לא היתד, כל הצדקה להתמרמרות
שאיימה לערער שוב את יחסי העבודה
במשק. ההחמרה במצבה הכלכלי של
המדינה, הסביאה אותה אל סף שואה,
ברורה לכל. אין צורך במסע הסברה כדי
לשכנע את הציבור מה היא המשמעות
של הידלדלות רזרבות מטבע־החוץ וצינד
צום הייצוא. העם היה מקבל בהבנה צעדים
מוגיטאריים חמורים הרבה יותר מאלה
שננקטו לפני שבוע, אילו הם היו מלווים
באמונה כי יש בהם כדי להבריא את
המשק ולחוות תפנית בכיוון בו מדרדר
המשק.
אם נוצר זעם המוני הוא נבע מהעדר
תיקווה שכזאת. יותר מאשר כל גורם
אחראית דווקא הממשלה להיווצרות מצב
בו תחושת השכירים היא של חוסר תכלית
ותוחלת.
אפילו בתחום מדעי טהור כמו הרפואה,
מוכרת חשיבותו של הגורם המופשט ד,ניקרא
תיקווה. רופאים יודעים, כי הפחת
תיקווה בלב חולד-,אנוש שלקה במחלה־ממארת,
שאינה מותירה לו סיכוי־חיים,
יש בה כדי להאריך את חייו ובמקרים
נדירים אפילו לסייע לו להתגבר על המחלה.
העדר התיקווה ואובדן הסיכויים רק
מחמירים את מצבו של החולה.
זה מה שאירע לעם בעיקבות הפיחות
האחרון — אובדן התיקווד, להבראה כלכלית.
ההסתדרות
-דחליל. הממשלה נהגה
מצד אחד כאילו אין קשר בין פעולותיה
לבין מצבו החמור של המשק. היא לא
קיצצה בתקציבה. תביעות לאירגון מחדש
של המנגנון וצימצום משרדים נדחקו אל
מתחת לשולחן בשל סיבות קואליציוניות.
באותו שבוע עצמו בו גזר על הציבור
גזירות של מיסים והעלאות מחירים, הגיש
שר־האוצר יהושע רבינוביץ׳ לבית־המיש-
פט העליון תצהיר לפיו הוא מבקש להתיר
לו לחלק עשרות מיליוני ל״י לכיסוי
חובות המיפלגות. שר המיסחר־והתעשייה,
חיים בר־לב, שהתקנות החדשות נוגעות
למישרדו יותר מאשר לכל מישרד אחר,
אפילו לא מצא לנכון להפסיק את ביקורו
בארצות־הברית ולחזור לארץ.
כל ההבטחות על העמקת הגבייה בקרב
ציבור העצמאיים ומשתמטי־המס, ועל ניסיון
לאתר את המשק השחור, ניתגלו כחסרות
כיסוי.
ההסתדרות, בהנהגתו של ירוחם משל,
היתגלתה כנמר של גייר, דחליל ייצוגי
חסר כל השפעה, שהממשלה מזלזלת בו
ומתעלמת ממנו.
כל הגורמים האלה יחד חברו ליצירת
מועקה סוציולוגית העלולה להתפתח למי־מדים
מסוכנים• התחושה של אין סיכוי
לשום שינוי וכי מה שצפוי הוא רק גרוע
יותר מהקיים — תחושה -שהממשלה נושאת
באחריות לה — היא שהולידה את אחד
ממשברי-ד,אימון הגדולים בקרב העם.
העולם הזה 1988

בטאון מקצועי לספרי ישראל

לציבור הספרים בישראל !
אנו שמחים להודיע על הופעת
שיער בטאון מקצועי לספרי ישראל
ובו חומר מקצועי מגוון
וכתבות על ארועים מעניינים בשטח המקצוע
שישלח בדואר לכל מספרה בארץ
מספרות חדשות וספרים אשר שינו כתובתם
ומעונינים בקבלת החוגרת /מתבקשים להודיע
על כתובתם המדוייקת
לחברת ״וולה״; ת״ד ;1365 ירושלים

בברכת שנה טובח ופוריה
הנחלת אינטרקוסמא—״וולה״
ירושלים

״מלה״ ־ מוניטין בינלאומי ל 7ןוסמט יקוז ה שיער

תעריפון המנ 1״ ם של הווול 0הו ה
החל מ־ 5ז1.5.
ל־ !/2שנה

לשנה גלידות
מחיו הוצאות
העיתון משלוח

דמי המנוי בארץ
לכל ארצות תבל בדואר רגיל
180 180

מחיר הוצאות
העיתון משלוח

196 212

100 108

דמי המנוי לארצות חוץ בדואי אוויר

לבל ארונות אירופה ואיראן לקפריסין לארח״ב ולקנדח
לאוגנדה, טנזניה, אתיופיה, גאנה, קניה,
ניגריה, חוף השנהב, תאילנד
למק סי קו
לדרום־אפריקח, זמביה, רודזיה, ונצואלה
ברזיל, ארגנטינה, קולומביה, פרו ויפאן
לאוסטרליה וניו-זילנד
לפנמה
180 180 180 180

444-

70 56 120
112
180 180 180 180
189

117 156 200 196
170

250 236 300 292

297 336 380 376
350

102 +
100 +

128 = 36
121 = 29
154 = 62
150 = 58

152 172 194 192
179

במדינה פזורה האפיפיור והריב

יהודי חעוזם נושאים
נפשם לישראל — אך
מוחם נתון?מנהיגי
ארצות סזורתם

דתבעוודו

הג 1שנ1רה
ידר 11ןהמטטרהוכא רון 1ב ע 1ל ם

* ירחון ״חד שות המש טר ה״ מביא אליך בצבעים טבעיים א ת עולם
המ ש טרה ו מ לו או * פר שיות מ ס עי רו תומרת קו ת מהארץ ומה עול ם
בצד כ ת בו ת בנו שאי משפ טן ק רי מינולוגי ה ופשע * עולם שלם של
מתח, מ ס תו רין — עניין ו הנ א ה...
* ״חד שות המש טר ה״ מופיע מדי חודש — להשיג בכל ה ק יו ס קי ם *
הצעה ח ד־פ ע מי ת: אםאתה מעוניין בגליון לדוגמא של
״חד שות המש טר ה״ — כ תוב אל מ ח׳ ה מנויי ם ת.ד , 14011 .תל־אביב.

הפצה :״גד׳ /צ׳לנוב , 13 תל־אביב.

מיבצוו מיוחד לחיילים

גיטרות * אקורדיונים
כלי־נשיפה * אורגנים
תופים

מיתרים

..העול חו ה ״

השאלה 4מפירח 4
תיקונים

׳הנד הנחה של ^ 4 0

גינז ס רג מנסיעה

השבועון יישלח רק לדואר הצבאי

אלנבי ( 48 ליד רח׳ גאולדי) ת״א,
טל 57773 :־03

כל חייל שי ח תו ם בחוד ש או ק טו ב ר מינוי על

יהודים התומכים במישטרים שאינם מקובלים
על ממשלת ישראל וההסתדרות
הציונית, הם בדרך־כלל ״אכולי שנאה
עצמית״ לפי המינוח הרישמי, כפי שמלמדים
אותו בסמינרים של מרכז־ההסברה,
בקורסים לשליחים של הסוכנות היהודית
או בבתי־הספר הממלכתיים במדינת ישראל.
בני
הדת היהודית התומכים במישטרים
סאשיסטיים, בדיקטטורות צבאיות או
ברודנים מושחתים במדינות שונות סביב
כדור־הארץ — הם שליחים נאמנים של
הסולידאריות היהודית הבינלאומית. כזה
הוא, למשל, אחד בשם אדולפו יענקלביץ/
ניספח־ההסברה של מישלחת צ׳ילה ל-
אירגון האומות המאוחדות. יענקלביץ/
פרופסור לתיקשורת הסונים באוניברסיטה
של סנטיאגו, נושא בגאווה את
שמו, שאילולא בא לו מהוריו החוקיים,
היה •נדמה כאילו הודבק לאישיותו האקדמאית
הרישמית על־ידי עיתון אנטישמי
גרמני משנות השלושים.
ה״כנר״ נאסר. במאמר נלהב ותקיף
לניריורק טיינזס, גיגה בשבוע שעבר
יענקלביץ׳ את האמריקאים הסבורים,
והמאשימים -כאילו הסי־איי־אי הפילה את
מישטרו של סלוואדור איינדה, לפני שנתיים
בדיוק במרחץ־דמים שבו נרצחו
מאות יהודים בין חמשת אלפי הצ׳יליאנים
שנטבחו.
אחד הנימוקים שיענקלביץ׳ מביא לשלילת
ההאשמות המקובלות גם על הימין
האמריקאי :״לא ייתכן שמהפיכת־הנגד
לאיינדה בוצעה רק בעזרת שמונה מיליון
דולר שנתקבלו מהסי־איי-אי, הצ׳יליאנים
לא היו מוכרים את עצמם במחיר כל־כד
נמוך.״
יענקלביץ׳ אינו היהודי היחידי המשרת
את ממשלת התרנים הצ׳יליאנית, שרוב
שריר, ופקידיה הבכירים הם גאצים צ׳יל־יאנים
ופושעי־מילחמה בני מישפחות גרמנים
שהיגרו בשנות הארבעים מגרמניה
המנוצחת לדרום־אמריקה.
בירושלים יושב כיום יהודי אחר, ד״ר
סמואל לייזר, שהוא שגריר צ׳ילי בישראל
והמייצג בארץ היהודים את הממשלה
שאסרה את הצגת הסרט כנר על הגג
בארצו, בטענה כי ״הסרט פוגע בריגשות
האזרחים.״
כידוד מוחלט. אחרי ששתיקתו הרועמת
של הדמויות היהודיות הרישמיות
בכל העולם — בפרשת הטבח בוויאט־נאם,
הפלישה התורכית לקפריסין, הרעב
בבנגלה־דש והשמדת־העם בביאפרה —
תועדה בסיפרי־ההיסטוריד, לדורות הבאים׳
רשמו שליחי הדת היהודית אות-
קלון נוסף לחובתם בשבוע שעבר: אפילו
האפיפיור גינה את ממשלת ספרד הקא-
תולית, אחת הממשלות היחידות המקיי מות
מישטר קאתולי אדוק בארצן. אבל אף
רב ראשי יהודי אחד לא הצטרף למבול
המחאות נגד הוצאתם להורג של חמשת
לוחמי־החירות הספרדיים.
למנהיגי המימסד הדתי בישראל היו
סיבות טובות לשתוק, מול הגוויות על
הגרדומים של פרנקו. אלד, הרי הוגדרו כ-
״טירוריסטים״ .ישראל אינה יכולה להרשות
לעצמה לגנות הענשת אנשי־טירור, גם אם
היא עצמה אינה מחילה עונש־מוות. אבל
מנהיגי יהדות העולם, אינם כבולים בכבלים
אלה.
בכל המדינות שהתקוממו, נגד מעשי התלייה
בספרד, הצטרפו אנשי הרוח והדת
לגינוי המעשים. רק מנהיגי הקהילות היהודיות
באותן מדינות המשיכו בשתיקתם.
העולם עדיין אינו כולו נגד היהודים,
כשם שממשלת ישראל מנסה להוכיח,
בכישרזנה המצוי להסברה — אד הסימנים
לתהליך שמה, מתרבים והולכים.
המנהיגים הרישמיים של הדת ד,והורית
והמנהיגות המדינית שלה עושים כל שביכולתם
להביא לבידודה המוחלט, שהוא
ללא ספק מישאת־נפשם של הקיצונים-
הלאומניים, שממשלות כצ׳ילה וספרד הן
האידיאל המדיני שלהם ודוגמה למשאת־נפשם
בישראל.
העו ל ם הזה 1988

מאות אלפי לירות הושקעו במונע שנועד לתעלות מוראל -והעתר נו ח באמצע

•ח* ת המה׳לדסה ד,משפילה ביותר בתול־דותיהם,
לא ספגו גייסות־השיריון של
צה״ל במילחמת יום־הכיפודים. היא הונחתה
עליהם שנתיים אחר־כך, השבוע,
דווקא ביום חגם.
לקראת יום גייסות־השידיון, הנעדך מדי-
שנה, תיכננה הפעם מיסקדת־החיל עצ־רות־המונים,
שנועדו למשוך קהל של
נמארדאלף איש לחזות בהישגי החיל וב־תפארתו.
עבור אלה הוכן היזיון־ראווה
המוני, נוסח סירטי ססיל בי דזדמיל —
פירוטכני וטבניקולורי. בהכנת החיזיון,
שהוצג •שלוש פעמים רצופות בפארק הירקון
בתל־אביב, הושקעו מאות אלפי
לירות במזומן, שלא לדבר על רבבות

עמוס אטינגר

יגאל ל ב
קהל שאינו אנין־טעם במיידחד. כשתפסו
את הפרינציפ, החלו אלפים לנהור הביתה,
בעיצומו של החיזיון.
לפני ישנה, כשנערכה עצרת-שיריון דומה
על חולות הים שליד הקאונטרי קלאב, היו
האפקטים האדד-קוליים נילווים בילבד לתוכן.
הפעם הם הפכו לעיקר. להבטהה
כי השנה ייערך האירוע בסיסמה ;״האדם
שבשיריון״ ,לא היה כל כיסוי. תחת זאת

דיקלמו הקריינים, בפאתוס, גיבוב של מלל
נבוב, שנשמע כפארודיה מאקאכדית.
הא׳חראים־לכאורה לביזיון היו שניים :
הפיזמונאי עמום אטינגר, המייצר חגיגות־מילחמה
בסרט נע, שביים את המופע, והעיתונאי
יגאל לב, שעשה לעצמו חיים
קלים והרכיב את המסכת מקטעים שגזר
מספר־המילחמח, שמש שחורה שחיבר.
אבל האשמים האמיתיים הם אלה שאים-
שרו להציג בפני עם ועדה את הדבר
הנורא הזה. מפקד היל־השיריון לא קבה
חתיל בטנק. הוא פיקח אישית על אירגון
המופע ותוכנו, ידע מראש מה הוא הולך
למכור לחייליו ולאורחיו. אם לא הזה
מראש את הביזיון העומד להתחולל, זהו
הכישלון האישי שלו. אין בכך כדי לפגוע
בכישוריו כמפקד גייסות-השיריון, אבל
א־ן זה מעיד גם על חוש־אבחנה והבנה
רבה בהרמת מוראל.
מוראל לא קונים בכסף, בצבעים זרח־נ״ים,
ובמלל בומבאסטי.
אפשר למצוא ירק נחמה אחת בכי-שלון
המחפיר הזה: שהוא יהיה האחרון. ספק
אם אחרי הביזיון הזה יעז עוד מפקד כלשהו
בצד,״ל לנסות להעלות את מוראל חייליו
באמצעי־ענישה אכזריים כגון אלה.

טחול הטנקים

אלומות־אור מזרקורי טנקים מאירות את שמי פארק
הירקון בתל־אביב, שם נערך המופע האור־קולי של יום
גייסות־השיריון, שנועד למשוך רבבות ואיכזב את הצופים בו בשל רמתו הירודה.

שעות-עבודה של חיילי צה״ל ומאות שעות־מנוע
יקרות של טנקים וכלי־רכב צבאיים
אחרים. החיזיון הפך ביזיון.
ערב יום־הגייסות, בנסותו לדהות את
הביקורת על הביזבוז הכרוך במופעי־ראווה
מסוע זה, דווקא בתקופת משבר
כלכלי, טען האלוף משה (,,מוסד,״) פלד,
מפקד גייסות־השיריון :״זו שאלה של
מוראל. אי-אפשר לוותר על האירוע המרכזי
הזה. אי־אפשר לעשות צבא המבוסס
דק על אימונים, על ימ״חים ועל נשק.
יש גם צרכי־נפש של מוראל !״
בתום החגיגות יכול היד, האלוף פלד
רק להצטער על שלא ויתר עליהן, זריקת־העידוד
למוראל כימעט שקטלה אותו. מה
שנועד לגבש את רוח החייל, רק בייש
אותו. ומד, שהתיימר למשוך שנתונים
המתגייסים לצד,״ל להיל־השידיון,
מד,כומתות השחורות.

״האירוע המרכזי״ ,זה שאגזור היה להעלות
את המוראל, היה מהווה עלבון אפילו
לחיל־השיריון הסעודי. היתד, זו מסכת עלובה
ומצועצעת בדמה של גן־ילדים מפגרים,
קאקופוניה של יריות, פיצוצים, תיפאודה
זרחנית, שקופיות מטושטשות ומיפלצות-
פלדה. קיטש לוואנטיני חסר־תוכן, נטול
רגש ושאר־דוח.
הביאו לשם אמנים כמו הנה מרון ויהורם
גאון. מאות חיילים פערו פיות במקהלת
גברי השיריון. מאות חיילים נוספים ה,ש־תפו
בהתעמלות רשלנית. אבל בכל אלד,
לא היה כדי לחפות על חוסר־הטעם המזוויע.
בחוש נסתר חש חלק ניכר מהמוזמנים
בקאטאסטרופה המתרגשת ובאה.
כמחצית מארגזי־התחמושת שהוכנו במושבים
לקהל הצופים נותרו מייותמים. האחרים
התייתמו מיושביהם זמן קצר אחרי שהחל
המופע. זה היה קצת יותר מדי, גם עבור

אוי לעיניים!

שורת הנכבדים באירוע המרכזי של יום גייסות־השיריון
יושבת, נמו כל הקהל, על־גבי ארגזי תחמושת שהונחו
טל הדשא. מימין לשמאל נראים הרמטכ״ל, רב־אלוף מרדכי גור, מפקד גייסות־השיריון
האלוף משה פלד ואשתו, שר־הביטחון שמעון פרס, ושר החינוך אהרון ידלין.

במדינה
התעשייה האווירית
1*3״ה אסתטית

יו״ר מועצת המנחלים
שותף למישרד המייצג חברות
הסוחרות עם התעשייה״האווירית
בחודש אוגוסט ,1965 התקיימה שגישה
סודית בלישכתו של ראש־הממשלה ושדי
הביטחון דאז, לוי אשכול.
בפגישה השתתפו פקידים בכירים ממערכת
הביטחון — מהתעשידדהצבאית ונד
התעשיה־האווירית. נושא הפגישה היה
אירגון הבחירות לכנסת, כשהמגמה היא
לשכנע את אלפי פועלי מערכת־הביטחון,
להצביע בבחירות שעמדו להיערך, עבור
מפא״י.
בפגישה נכונה לאשכול אכזבה קשה.
ראשי התעשיה־האווירית לא הסכימו להירתם
למאמץ המפלגתי, משום שהיו אוהדי
רפ״י, אשר רצה באותה שנה, בפעם הראשונה,
לבחירות לכנסת. בל נסיונות השידול
של אשכול עלו בתוהו. התעשיה־

האווירית לא ״תרמה״ את פועליה כאיש
אחד, למפא״י- .
אשכול שמר את הדבר בליבו והחליט
לנקום.
חודשים ספורים אחרי הבחירות׳ שנסתיימו
בנצחון מפא״י ובתבוסת רפ״י, מינה
לוי אשכול את עורך־הדין מיכאל פידון,
כיזשב־ראש מועצת המנהלים של התעשיה־האווירית.
היה
זה מינוי פוליטי מובהק שראשי
התעשידדה,אווירית קיבלוהו בחרדה. פירון
היה ידוע כנאמן־קנאי של אשכול וכחבר
מפא״י מסור. הוא נישלח לתעשיה־האווי-
רית כדי לפקוח עין על צמרת החברה
הידועה באהדתה לרפ״י. אלא שבמתצת
השנים הפך פירון לחלק מהתעשיה־האווי-
רית. הוא הזדהה עם המיפעל, ולמרות
שאינו מקבל שכר עבור כהונתו הוא מסור
לו בלב ובנפש.
ניגוד אינטרסים. זמן קצר אחרי
שהחל פירון בכהונתו, הוא גיצב בפני
בעייה אסתטית. מישרדו מייצג את חברת
קונסולידיטט אנטרפריס בע״נז, שבעלי המניות
שלה היא חברת בקונאג אסטבליש־מנט
הרשומה בואדוץ, ליכטנשטיין, ואילו
אהד משני מנהלי החברה, הוא עורך־דיו

מה 8סתת ו מאחורי מסו! השמועות על
המשנו בחנוה הימית רהונחרבו?

ם 0ו מיליון דולו

פרקליט פירץ (עם שר-התחכורה יעקוכי)
משני עברי המיתוס
יהודה קרני, שותפו למישרד של פירון.
לחברה זו שש חברות בת. אחת מהן,
חברת אורליים אינג׳ינירג בע״מ ניכנסה
לשותפות עם התעשיה־ד,אווירית.
חברת אורליים והתעשיה־האווירית רכשו
במשותף בית־חרושת שעסק בייצור סירות־מירוץ
מפיברגלס, הסבו את הייצור לחלקי

הגורמים הבאים בחשבון ברחבי העולם.
עיסקת־מכר של המיכליות לברית־המו-
עצות כימעט שנחתמה, אולם למרות
שעמדה להביא בעיקבותיה 20 מיליון
דולר רווח, סירב מילה ברנד לתנאים,
בהניחו כי העתיד יביא רווח גדול עוד
יותר.
בימים אלה נחתמו חוזי־החכרה של
המיכליות לחמש שנים, במחירים הנמוכים
של היום, אולם מאחר שחוזי-הבנייה
נחתמו בתקופת השפל הקודמת, הרי שגם
המחיר שהושג׳ די בו.
אוניות־הקירור של החברה להובלת פרי,
40 במיספר, מוחברות כולן ל־ 10 שנים

ללא ביטחונות
יכולה החברה לתכנן בשקט את השלב
הבא — העברתה דרד הגלים הסועדים
של המשבר העולמי בספנות והנחתתה
בשלום עם סיומו.

הבנ קי ם
צימצמו אשראי
דינשטיץ השמועות —
ך* שמועות רדפו זו את זו: מילה
( \ ברנר ויעקב מרידור, מייסדי, בעלי
ומנהלי החברה הימית להובלת פרי, רבו
ביניהם! הצ׳קים של החברה אינם מכובדים!
אוניותיה נמכרות במחירי־הפסד:
הבנקים־הנושים יקחו לידיהם את המניות.
שמועה רודפת שמועה, כאשר במרכז-
האימפריה הכלכלית הגדולה של ישראל,
הנאמדת במיליארד דולר, וכוללת למעלה
מ־ 40 אוניות־קירור מן המשוכללות בעולם,
וכ־ 10 מיכליות להובלת דלק.
בשעה שהשמועות הופצו בישראל, היו
מילה ברנד ויעקב מרידוד טרודים במגעים
עם בנקים שובים בעולם, בוררים
לעצמם את התנאים הנוחים להלוואה
להון־חוזר, שתחלץ את החברה מקשיי-
הנזילות שלה. ואכן, ביום השני השבוע
נחתם הסכם על קבלת הלוואה של 6
מיליון דולר, ועוד 24 מיליון דולר הלוואה
בשלושה תשלומים, שיימסרו לה עד מח צית
נובמבר. עם מילוות כאלו בקופתה,

י 24

ף< חמש השנים האחרונות רכשה
מדינת ישראל צי של מיכליות להובלת
דלק. י עבור ציגור־הנפט אילת־אשקלון.
הקונה הרישמי היו חברת קו-
צינור־אילת, ועימה הממונה על הדלק
במישרד־האוצר, ד״ר צבי דיגשטיין. די•
נשטיין, יחד עם מנכ״ל חברת הצינור,
דב בן־דרור, רכשו מיבליות מבלי לשים
לב למחירי־השיא של מיכליות ששררו
בשנים האחרונות בשוק המיכליות העד
רכישות המיכליות נעשו בהנחה כי
שדות־הנפט של אבר־רודס יישארו בידי
ישראל לעד. כך, למשל, נרכשה לפני
שנה מיכלית במחיר שיא — כ־ 80 מיליון
דולר — המחיר הגבוה ביותר ששולם
אי־פעם עבור מיכלית כלשהי. היא נרכשה
למרות אזהרות אנשי־מיקצוע, כי יש
להמתין לירידת מחירים ודאית צפוייה.
בימים אלה מציעים מיכלית זו למכירה
ב־ 35 מיליון דולר בילבד. ואין לה קונה.
כ־ 400 מיליון דולר הזרימו הבנקים
הגדולים (בנק הספנות, לאומי, דיסקונט
והפועלים) לרכישות המיכליות עבור הצינור•
הערבויות היו המיכליות עצמן.
בחצי־השנה האחרונה ירדו מחירי המי-
כליות לשפל, והבנקים מצאו עצמם ללא
ערבויות על סכום של כ־ 100 מיליון דולר.
כאשר המקים מוצאים עצמם עם סכום
כזה ללא ערבויות, הם מצמצמים את
המימון לכל חברות־הספנות. כך קרה
בישראל, וכד נהגו הבנקים בכל העולם.
במצב זה מצאה עצמה החברה הימית
להובלת פרי עם שלוש מיכליות ענק,
שבנייתן עמדה להסתיים בארצות־הברית,
במחיר של כ־ 60 מיליון דולר כל אחת.
המיפליות היו חופשיות, והבעייה היתד.
למוכרן או להחבירן במחיר סביר, שיכסה
את התשלומים למספנות בתנאי־השפל
הקיימים בשוק.
ראשי החברה נחלצו למיבצע שליש
המיכליות, והחלי מקיימים מגעים עם כל

לקונצרן סאלס במחיר ריווחי ביותר.
המיכליות הנותרות של החברה עסוקות
בקו־הנפט הישראלי, ושאר אוניותיה הפנויות
להובלה טרודות בהובלת פרי־הדר
עבור המועצה לשיווק פרי־הדר. בימים
אלה נחתם החוזה החדש עם המועצה.
כאשר מועסקים /0ם 85 ממיכליות החברה
הרי אי־העסקת ה־ 150/0הנותרים יכול
להעיק, אבל לא לזעזע — כשם שעיכוב
תשלומים מצד החייבים לחברה בישראל,

מרידוד
— והמעשים
בגובה כ־ 4מיליון דולר, גורם קשיים
בנזילות.
על־מנת לעמוד בשעות הקשות, מברה
החברה מיבלית ב־ 2מיליון דולר׳ ועוד
שתיים־שלוש אוניות־פרי ישנות. כך יכלה
לזקוף גב מול הבנקים המקטינים את
האשראי, ולנהל משא־ומתן ללא מעמד
תבוסה.
הסיכומים על המילוות שהושגו השבוע
מעניקים לחברה נשימה ארוכה. עם חלוף
המשבר בהובלת הנפט והפרי, תצא גם
החברה הימית למרחב, מחדש — עם
נכסים בגובה מיליארד דולר.

מטוסים העשויים מאותו חומר.
פירון היה מודע לעובדה כי תיתכן
היתנגשות אינטרסים בין תפקידו כיו״ר
מועצת־המנהלים של התעשיה־האווירית,
לבין תפקידו כבעל מישרד עורכי־דין,
המייצג את החברה הפרטית שנכנסה
לשותפות עם התעשיודהאווירית והעלולה
להימצא עמה בסכסוכים כספיים או
משפטיים.
הוא כינס את מועצת־המנהלים של
התעשיה־האווירית, הצהיר בפני כל הנוכחים
בי מישרדו מייצג את חברת אורלייט
שניבנסה לשותפות עם התעשיה־האווירית
ובי שותפו למישרד, יהודה קרני, משמש
כאחד ממנהלי החברה. פידון הודיע כי
מישרדו לא ייטול כל חלק במיקרה של
סיכסוך מישפטי בין אורלייט לתעשיה־האווירית.
היתד.
זו הפעם האחת והיחידה בה דיווח
פירון למועצת־המנהלים על קשרים בין
מישרדו לבין חברות פרטיות הסוחרות
עם התעשיה־האווירית.
מחיקות במיכרז. במהלך הסיבסובים
האחרונים שנתגלעו בין קבוצת האופוזיציה
בקרב עובדי התעשיה־האווירית והנהלת
המיפעל, הועלה חשד לגבי כשרותו של
מיכרז מסויים. היה זה מיכרז מס׳
33/32952 מד,־ 14 במרס 1974׳ בו השתתפה
גם חברת ג׳נרל אירוספייס ישראל בע״מ
(ג.א.ל ).המוכרת מתכות לתעשיה,־האווירית.
בהצעת המחיר של ג.א.ל ,.שזכתה
במיכרז, היו כמה מהצעות המחיר של
פריטי הציוד מחוקות ובמקומן נרשמו
סכומים אחרים, בעט.
אז הסתבר כי ג.א.ל. היא חברת־בת של
חברת אורלייט, המיוצגת על ידי מישרד
עורכי-הדין בו שותף פירון. נוכח הטענות
שהועלו בדבר אי-כשרות כביכול של
המיכרז, נבדקה הפרשה. הסביר דובר
התעשיד-,האווירית, אלקנה גלי:
״בדקנו את הנושא. כמעט בל ההזמנות
במיכרז מתוקנות. הדבר נובע מכך שבאשר
חתמנו על הסכם עם ג.א.ל. הובטח לנו
שהם ייבאו ציוד לארץ וייאחסנו אותו
על חשבונם במחסנים שלהם. כאשר אנו
זקוקים למשהו אנו מושכים אותו מהמח סנים.
אנו בודקים את המחירים המוצעים
על־ידי ספקים אחרים, מודיעים לחברת
ג.א.ל. מה היתד, הצעת המחיר הנמוכה
ביותר שקיבלנו ומאפשרים להם לתקן
את המחירים ולהגיש הצעה בגובה המחיר
הנמוך ביותר שהוגש. אם הם מסכימים
— הם מקבלים את ההזמנה. במקרים
שזה לא משתלם ויש הצעות יותר זולות,
מקבלים אחרים את ההזמנה.״
סוחרים אלמונים. כאשר נשאל
עורך־הדין פירון אם אינו רואה פגם
ציבורי בעובדה שהוא משמש מצד אחד
כיו״ר מועצודהמנהלים של התעשיה־האווי-
רית ובאותו זמן מייצג מישרדו חברות
הסוחרות עמה, השיב :״אינני איש־ציבור
והנושא אינו מעניין את הציבור. איני
רואה בכך כל טעם לפגם. אם היה פגם,
זה היה לפני שנים, כאשר מישרדי קיבל
על עצמו את ייצוג החברות. אבל לא
עכשיו. מצפוני נקי.״
אבל למנכ״ל התעשיד,־האווירית, אל
שווימר, היו השגות באשר לעובדה כי
בעלת המניות של חברת קונטולידיטט
אנטופויס בע״ט, שחברות־הבת שלה סוחרות
עם התעשיד,־האווירית, היא חברה
ואדוצית אנונימית.
״זה באמת לא בסדר,״ אמר .״ד,תעשיה־האווירית
מספיק גדולה כדי לסחור עם
חברות שבעליהן לא יהיו אנונימיים כלפי
הצימר. בחודש הבא אפגש עם בעלי
החברה ואדרוש מהם שיסירו את אלמוניותם
מהחברה הוואדוצית. אם לא יסכימו
— נפסיק לעבוד איתם.״

סדמאן קדמאני
המון צעצועים
ף* חדר שררה דממה מעיקה. מצידו
1האחד של השולחן ישבו עודך־הדין
מיכאל פירון, היועץ־ד,כלכלי ברוך בר וה-
תעשיין אלכסנדר גתמון. מן העבר השני,
מולם, ישב סלמאן קדמאני, ולידו ברוך.
סתם ברוך, ללא שם־משם חה, אך עם גושי-
שרירים שהופגנו במובלט. ברוך לא היה
צריך לדבר. קדמאני דיבר במקומו והזיע,
בהתחננו לפני האחרים שיתנו לו 107 אלף
לירות, כדי שיוכל לתיתם לברוך.
ברוך זה, כך אמר קדמאני, בא מטעם
חברת המרים, השייכת למרדכי צרפתי,
הידוע יותר בכינויו ״מנטש״ .קדמאני חייב
לו את הכסף ואין לו מניין להשיגו. כדי
למנוע תקלות ותאוגות אפשריות, הוא מתחנן
עתה לפני שותפיו שילוו לו את
הכסף, על־מנת שיוכל לפרוע את חובו
למנטש.
מול טענות נחרצות כאלו קשה להתגונן.
וכך הסכימו גתמון ובר, ועורך־הדין שלהם
פירון, לעזור לקדמאני, עימו נכנסו לפני
כמה חודשים לשותפות במיפעלי־המתכת
שלו. אולם הם ביק־שו ממנו ערבות כלשהי
לכסף, שכן קדמאני כבר לווה מאות־אלפי
לירות מגתמון, באופן אישי. קדמאני הציע
למסור כעירבון מיגרש השייך לו. הוכנה
טיוטת-חוזד, שעליה היה צריך לחתום לאחר

מינער־הותנות שר האחים קדמאני בננו הדרוזי ובא
הנו הסמל ה״צוג׳ שר ניתוח התעשייה בין הוווזים -
עד שהתברר כי התעשייה היא חליבת כנופים מהמדינה
מיעוט קטן בכפר שבו שולטות משפחות
ותיקות כמו זו של סגן שר־התיקשורת,
ג׳אבר מועדי, וכן מישפחת שייך יוסף
מולא — עוזרו של שמואל טולידאנו,
היועץ לענייני ערבים במישרד ראש-הממ-
שלה, וכן ראש חבורת הדרוזים הצעירים,
מחמוד רמאל.
ד,מסגריה של האחים קדמאני היתד. בינונית
בגודלה, עד שהחלו עבודות הקמת
צינור-הנסט אילת־אשקלון. אז החלו האחים
מעסיקים פועלים, וטעמו לראשונה את
הטעם של מחזורים גדולים. אז גם נוצרו
יחסי־ידידות בינם לבין גתמון — שראה
בהם אנשי־מיקצוע מעולים.
עם סיום עבודות הצינור החל סלמאן
קדמאני שוקל הקמת מיפעל גדול בכפרו,
שירכז עבודות־מתכת לכרמיאל הנבנית.
הוא פנה אל ג׳אבר מועדי ויוסף מולא,
ואלה הצליחו להעביר במישרדי־ד,ממשלה
את הרעיון של הקמת מיפעל-מתכת דרתי
לדוגמה, שיוכיח את דאגת המדינה לעדת-
מיעוטים זו. החברה שהוקמה, מיפעלי־מתכת
קדמאני, קיבלה מעמד של מיפעל
מאושר.
לפי הספרים הושקעו במיפעל החדש ב-
5.8מיליון לירות. שבאו מן המקורות
הבאים 1.5 :מיליון לירות מענק של ממשלת
ישראל! 2.3מיליון לירות הלוואה
בריבית נמוכה ולא־צמודה של הבנק־לפי־תוח־יהתעשייה
היתר, כ־ 1.5מיליון לירות,
הם החלק הרשום בספרים כהשקעה עצמית
של האחים קדמאני.
בדיקה שנעשתה עתה מגלה, כי מרבית
ההשקעה הזו נעשתה כך: המסגריה היתד,
חייבת כספים לבעלי־חוב שונים, שהגדולים
בהם חיו הנושביר המרכזי ופקר פלדה.
האחים קדמאני הורו לרשום חובות אלה
כחובות אישיים שלהם, במקום של המס-
גריה, וכך יכלו להציג את תמורת החובות
כהשקעה שלהם. למותר לציין, כי בעלי־החוב
לא ידעו כלל שבמקום להיות נושים
של עסק בעל רכוש וציוד, הם הפכו
נושיהם של האחים קדמאני באופן אישי.
במקביל להקמת המיפעל ופתיחתו, בסוף

זו, וסכום של 4.1מיליון לירות מכספי
החברה פשוט נעלם, כאילו בלעה אותו
האדמה.
גתמון נקרא להציל
ך * מיפעיל ניגש למיכרזים במחירי!
| הפסד, אולם כאשר זכה במיכרז, היה
מקבל על סמך עובדה זו מיקדמות מבנקים.
כך הוציא המיפעל מבנק לאומי לישראל
כמיליון וחצי לירות ללא כל ערבות,
לבד מן הזכיות במיכרזים, המיפעל לא

מצא מוצא מהיר: אל תיתן צ׳ק — תן
מזומן. גתמון נכנע, נתן לו 3000 לירות
במזומן.
בד-בבד הפעיל קדמאני את העדה הדרוזית
וראשיה. הללו לחצו על שר הפיסחר־
.והתעשייה חיים בר-לב שייחלץ להציל את
המיפעל הכושל. בפגישות בינו לבין קדמא-
ני אמר לו זה האחרון, כי אילו רק היה
לו שותף המבין בניהול ובכסף, היה הכל
בסדר. בר־לב ביקש מגתמון להיכנס לעניין
ולהציל את המיפעל.
בתחילת אפריל 1973 הסכים גתמון לכך.
לפי ההסכם קיבלה מינמטל של גתמון ^״36
ממניות החברה, תמורת השקעה של 913

המיפעל שהפך אגדה

מיפטלי־המתכת של האחים קדמאני,
שבהם הושקעו 5.8מיליון לירות,
ואשר הפסידו תוך 15 חודש 7.7מיליון לירות. בין בעלי־המיפעל מתנהל מסע השמצות.

הזזוובים מנפר ובא
הדפסתה, והגובה השרירי קיבל את כספו.
אך קדמאני לא חתם על החוזה, גם לאחר
שזה הודפס, ועל כך הוגשה נגדו תביעה
לבית-המישפט, להחזרת הכסף. יחד עם
תביעה זו הוגשה נגדו, ונגד אחיו עלי,
תביעה גו,ספת על 5.5מיליון לירות.
כך הגיעה מילחמת קדמאני בשותפיו
לשיא חדש, ונראה כי רק בית-המישפט יתן
תשובה מניחה את הדעת לשאלה מי צודק.
אולם׳ עיון במיסמכים שונים משליך אור
מאלף על הטכניקות של הוצאת כספים
מן המדינה ביד קלה, טכניקות של חליבת
כספי הציבור, שנדמה ני אפילו טוביה
החולב לא ידע אותן.

מיפעל דרוזי לדוגמה חרי מילחמת ששת־היסים הקים
^ אלכסנדר גתמון, לשעבר סגן־אלוף ב־חיל-ההנדסה,
חברה משגשגת לעבודות-
מינמטל, בה השקיע בעיקר
ברנרד גוטמן. גתמון זכה

לדידהוהטלטלהר, הליטבגלייסיבור כיווזש.אי ל ה • לרמלה
להשקיעבחכרהוכי 5יהר 1:ד * שסדטעליפורק קנה רלל־לייה דטרלדי
אה ה׳ לקעחסבבגיוהובהלוואותבדהידהקיר, לגביסינדטלבילהקרן
והריביתכשעור *.ן 6רשהלסיהבפרנקיםבלגייסבסכום ־ ההלגבי
דקרןלסכוםשהועברעל— ידימרגוטלבבלגיהלגררך ~ השקעהכדפעל
בלי רו ת
והו שקעב פו ע ל במפעל, ולגבי הברה לסיכוןהע שיו ת
שראליוח לז ב י רו ף ־׳ 9לשנה • ׳

ההתחייבות!וממשלתית

קטע ממיכתבו של עורך־הדין
מיכאל פיתן, שאושר על־ידי
שר־הנזיסחר־והתעשייה חיים בר־לב. השר הבטיח לאנשי קבוצת מינמטל, כי יוכלו
לקבל חזרה את השקעתם במיפעל, במטבע זר ובריבית של שישה אחחיס לשנה.

שנת ,1971 הקימו האחים קדמאני לעצמם
שורת וילות מפוארות, התופסות רחוב
שלם בכפר ירכא. הווילה של סלמאן מלאה,
למשל, טלוויזיות במעגל־סגור ועוד צעצועים
שעלו הון רב.
המיפעל החדש החל עובד, ועד־מהרה
התברר כי לא כל דתך טוב הוא גם מנהל-
מיפעל טוב. תוך 15 חודשים הפסיד הממד
על 7.7מיליון לירות, על מחזור של 5
לירות. דומה כי זהו שיא ארצי —
עולמי. מניין באו ההפסדים?
של 4.1מיליון לידות משכו האחים
אליהם מכספי החברה, בטענה
שונות עבור החברה. עד
כל מיסמך להוכחת טענה

סיים כימעט שום עבודה שבד, זכה, גילגל
את עצמו הלאה באמצעות מיקדמות גוססות
שלקח מן הבנקים, על מיכרזים חדשים
שבהם זכה.
השיטה עבדד 15 ,חודשים רצופים, עד
שהתפוצצה. כאשר סירבו המקים לתת
עוד פרוטה אחת לאחים, היה בא סלמאן
אל קתמון ולווה ממנו כסף באופן אישי.
פעם בדי לשלם עבור דלק למכוניתו,
פעם כדי לשלם למלון. כאשר גדלו סכומי
ההלוואות הללו, התחייב גתמון כלפי אחיו,
מבלגיה, כי להבא לא יתן עוד כל צ׳ק
לקדמאני. כאשר בא אליו קדמאני שוב,
לבקש הלוואה של גמילות-חסד, הודיע לו
גתמון על הבטחתו לאחידשלו. קדמאני

אלף לידות. ואילו החברה־לימימון־תעשיות
הממשלתית תקבל 140/0מן המניות תמורת
הלוואה בריבית נמוכה של 1.3מיליון
לידות.
לנדנמטל ולממשלה יהיו שניים מחוך
שלושת המנהלים. לפי ההסכם, שנעשה
על-ידי עורך הדין מיכאל פירון ואושר
על־ידי השר בר־לב, תערוב הממשלה להחזרת
ההשקעה של חו״ל בפרנקים בלגיים,
ובריבית של 6לשנה. כן יימשך מעמדו
המאושר של המיפעל, וחובתו לייצא תידחה
בשלוש שנים. ד,ממשלה תדחה בשנתיים
את תשלומי ההלוואה שנתנה בשעתו להקמת
המיפעל. הממשלה תתן למיפעל הוו
חוזר בגובה של 3מיליון לירות.
עוד סוכם, כי בשעת ההסכם ידוע על
הפסדים של המיפעל בסך 4מיליון לירות.
רואי-החשבון סומך-הייקיך ציסריז יעשו
הערכה מאזנית, ואם ההפסדים יעלו על
2מיליון לירות ( 4מיליון ההפסד המוצהר,
בניכוי 2מיליון השקעות של הבעלים
הקודמים) ,תממן הממשלה את ההפרש.
נוסף לכך תתן הממשלה למיפעל מייד 2
מיליון לירות מחשבון מיוחד, שבעלי זכות־החתימה
עליו יהיו גתמון ונציג הממשלה,
הכלכלן ברוך בר.
ההסכם היה נדיב מאד לגבי גתמון, והבטיחו
מכל הצדדים. אולם הוא איפשר
גם לאחים קדמאני לצאת מן הבוץ, בתנאי
שיניחו לגתמון להפוך את המיפעל לדיווחי.
בסוף מארס 1975 פורסם המאזן הראשון
(טיוטה) של המיפעל בניהולו החדש, והוא
(המשך בעמוד )28

האפלייה הגדולה נגד הנשים, .״אנחנו נפג-
שור פעמיים בשבוע, בעיקר עם חברת-
הכנסת מרשה פרידמן, שלמרות שכולם
שונאים אותה היא המנהיגה ״שלנו,״ סיפרה
השבוע יחיה .״אחרי שקניתי את הפדייגרל
הבאתי איתו לפגישה שלנו, שהיתר. באותו
יום, סתם כדי להראות לחברות איך עושים

זהנ 17 תר!
צנזורה. מישהי סיפרה שהיא יודעת שה־מפיץ
של העיתון בארץ, סטימצקי, הוא
זה שעושה את הצנזורה. הוא לוקח צבע
שהוד ועובר על. כל תמונוודהעירום של
הגברים שמופיעות בעיתון ומכסה להם
את הזיין. אני הבאתי את העיתון לחברות
סתם, כדי להראות להן קוריוז, אבל מרשה
פרידמן נדלקה מייד.
״היא ראתה בזה את הסמל לאפלייה,
ואני חושבת שהיא צודקת. למה מותר
שיופיעו,בכל העיתונים, כולל העיתון הזה,
תמונות עירום מלא של בחורות, כשרואים
ממש הכל, אבל אסור שיופיעו תמונות
שבהן רואים את אבר־המין *של הגבר?
״אני באמת הושבת שזה הסמל של
כל המאבק שלנו. בדוגמה הזאת, של איזה
זקן אחד שמייבא לארץ את החוברות
האלה וקובע מה מותר לי לראות ומה
אסור, טמון כל המאבק שלגו.״
התנועה הפמיניסטית החליטה לא רק

חיה אשכנז ,1בת 25
מי לחמה על מניעת ר״

״ 111 חונה
111ח י1
לכתי לקנות את הירחון פלייגרל.
יאמרו לי קודם שזה משהו במו הפלייבוי
הידוע, אבל לנשים. כלומר, שיש
שם צילומים של גברים עירומים. הוצאתי
עלי זה 9לירות רק כדי להוציא מהעיתון
את התמונה המרכזית הגדולה ולתלות לי
גבר עירום על הקיר אצלי בחדר. אבל אחרי
שכבר קניתי את העיתון, פתאום גיליתי
שמישהו צבע את אבר־המין של הגבר ב כתם
שחור, ולא יכולתי לתלות את ה תמונה
על הקיר, זה כבר לא היה מעניין.״
חיה אשכנזי היא בימעט בחורה חיפאית
רגילה. לא שמנה ולא רזה, לא יפה ולא-
כל־כך מכוערת. שיער חום ארוך שנראה
כאילו לא סירקו אותו משך 25 שינוח-
חייה׳ מישקפי־ראייה עבים, שיניים עקומות,
צחוק נחמד ופה שאינו חדל לדבר.

ץ יה שייכת לתנועה הפמיניסטית} 1בישראל. אותן כמה עשרות נשים
(״יש לנו למעלה מ 400-חברות בסניפים
בכל רחבי הארץ״) הצועקות ונוהמות כנגד

*יי&יו

הדוגמה

ח״כ מרשה פרידנז.
האם הרוחנית ש
חיה אשכנזי, הטילה עליה להגיש או
התביעה בעזרת עורך־הדין של התנוער

;,סטימצקי הזק!
סמל המאבק״

המוצג

השער של הירחון האמריקאי
פלייגרל, המגאזין
לאשת, של חודש יולי. העיתון,
המופץ בארץ על־ידי סטימצקי, עולה 9.95
ל״י ומעניק שלל תמונות־טירום של גברים.

להתרגז עמוק בלב, אלא גם לעשות
משהו. מרשה פרידמן הטילה את המלאכה
על חיה אשכנזי, מפני שחיה היא שגילתה
את כיתמי-הצנזורה השחורים על אברי-
המין של הגברים בירחון.
״אין לי שום אמביציות להיות צנזור,״
הסביר סטימצקי בשעתו .״אני בעצמי מסתכל
בתמונות האלה שהפקידים שלי גוז רים
מהעתונים. חייתי יכול ליהנות מהן,
אלא שאני קצת זקן בשביל זח ואין לי גם
הזמן הדרוש לכך. אני לא חושב שהתמונות
האלה שאני נותן הוראה לגזור
אותן — תמונות של בחורים ובחורות
בעירום ביחד — פוגעות במוסר. אבל גם
אם היתר. בהן פגיעה במוסר, אני לא רואה
את עצמי כמופקד על שמירת המוסר של
אחרים. אני עושה את זה בלית ברירה,
מפני שאני רוצה לשמור על עצמי ועל
הפירמה שלי.״

5־ רז

יחזקאל סטימצקי לא קיבל הוראה משום
אדם ומשום מוסד לתלוש מהעתונים שהוא
מפיץ תמונות שהן בבחינת ״תמונות תועבה״
.אם החליט לעשות זאת על דעת
עצמו, הרי זה רק מפני ״שבארץ אין
הגדרה ברורה של תמונות פורנוגרפיות
וכל שופט יכול להחליט על דעת עצמו

ז ה אסור!
מה זה דבר תועבה ומה אינו דבר תועבה.״
עורך־הדין של התנועה, דויד ברקוביץ,
הוזעק, והוטל עליו להגיש, בשמה של
חיה, תביעה נגד סטימצקי על כך שרומתה,
יכן התבקש בית־המישפט להוציא צדמניעה
נגד סטימצקי, שימנע ממנו לקשקש כאוות־נפשו
בעט שחור על אבדי־המין של דוגמני
הצילום.
החבורה החיפאית של הנשים הממורמרות,
המזדנבות אחר חברת־הכנסת פרידמן,
לא הופתעה מצעדה של חיה. אך מי
שהופתע מאד היו הוריה, וחבריה לשכונה
שבה גדלה, קידיית־מוצקין. כיוון שחיה
לא נולדה בתוך התנועה הפמיניסטית.
אייה, מרדכי אשכנזי, הוא יהודי דתי
אדוק, והיה עד לפני כשנתיים, עת פרש
לגימלאות, מנהל בית־ההפד הממלכתי־דתי
בקיריית־מוצקין.
בבית־הספר הזה קיבלה גם חיה את

הכריזה
ה ממראה גוו גבו

1111 11111 יחזקאל סטימצקי, יבואן הספרים והעיתונים הגדול ביותר בארץ,
ע נוהג מזה תקופה ארוכה לבצע צנזורה משלו בירחונים שאותם הוא
י י ^ י4
מייבא. בחלק מהירחונים תולש סטימצקי את הדפים הפורנוגרפיים במייוחד, לדעתו,
ולאחרים הוא מציב פקידות הצובעות בצבע שחור בלתי־מחיק את איברי־המין ה״גסים״.
סטימצקי עושה זאת מפחד החוקים נגד הפורנוגרפיה, ובממלכתו — על פיו יישק דבר.
היד. הוא עושה רושם של גבר ממש.
״היחס שלי למין הוא כמו של כל אשה,
ואני פשוט נהנית להסתכל על תמונות-
עירום של גברים, בדיוק כמו שגברים
נהנים להסתכל על תמונזת־עירום של
נשים. גם בחיים הפרטיים שלי יש לי כמה
חוקים, שאולי יסבירו את ההנאה הזו שלי.
״עשרים דקות לפני שבאתם לראיין אותי,
היה אצלי גבר. אבל אין לי חבר קבוע.
אני אף פעם לא סוגרת את דלת הדירה,
גם כשאני במיטה, ואפילו אם אני במיטה
עם גבר. בל מי שרוצה יכול להיכנס.

,״אני בטוחה שאני אצליח במישפט נגד
סטימצקי, ואז כל בחורה תוכל להסתכל
על הזין של הבחורים שמופיעים שם ואפילו
לתלות אותם על הקיר אצלה בחדר. אני
צריכה את התמונות האלה באופן מייוחד.
בעוד מיספר שבועות אני הולכת לקורס
קציני־קשר על אוניות. כשאסיים את הקורס,
אפליג שבועות ארוכים בים, כקצינת-
קשר. לכל ימאי יש תמונות של נשים
עירומות אצלו בתא, ואני אצטרך שיהיו
לי תמונות של גברים עירומים. אז למה
סטימצקי מפריע לי בזה ז״

ממנה לתלות תמונה של גבר בעירום מלא
על קיר חדרה, ותבעה אותו לדין בשל כך.
חינוכה, כשבין שאר הדברים לימדו אותה
שם, ובבית, גם לא להסתכל יותר מדי
על גברים, להתלבש בצניעות בשרוולים
ארוכים ובגרביים, ולהתחיל להתייחם ל נושא
המין רק אחרי הנישואין. אבר־המין
של הגבר לא הוזכר מעולם בבית ובבית־הספר,
אפילו לא ברמז.

//מי שת צה —
יכול ל היכנ ס׳׳

(ותו קיבלה חיה אשכנזי, אינו מפריע לה ליהנות
ומיס, ולדרוש לקבל הנאה זו. בבית, ובבית־הספר
1בש באופן צנוע, עם שרוולים ארוכים וחצאיות
כלל. למין מתייחסים רק אחרי הנישואין.

ך! דת לא מפריעה לי בכלל בעניין
/ /י י הזה,״ מסבירה חיה .״היום אני כבר
לא גרה עם ההורים שלי, אם־כי אני ממשיכו,
לבקר אצלם ולהיות איתם בקשר. היום
אני גרה בדירה שכורה עם שני בחודים,
בנווה-שאנן בחיפה, ועובדת בעירייה בספקות
וסניטרית. אפילו פגשתי פעם את
ראש העיר יוסף אלמוגי, והוא לחץ לי את

בחיה המישיפחה

חיה עם אביה, יהודי אדוק, אשר שימש כמנהל
בית־הספר הממלכתי־דתי בקיריית מוצקין, אמה
ואחותה. למרות אורח־חייה הפרוע, לדעתם של הוריה, לא ניתקה איתם חיה את הקשרים,
וממשיכה לבוא לבית־הוריה שבקריית־מוצקין, למרות שהיא מתגוררת עם שני בחורים.

(המשך מעמוד )25
הראה כי המחזור הגיע ל־ 12 מיליון לירות,
והרווח הנקי היה למעלה מחצי מיליון
לירות. זמן קצר לאחר־מכן, פרץ הסיכסוך.
סמוך לפירסום המאזן שלחו האחים קד-
מאני מיכתג אל גתמון, עם העתקים לשר
בד־לב ! ליהודה גיל, מנכ״ל הבנק לפיתוח־התעשייה
שהילווה את הכסף, ולשמואל
טולידאנו. וכך כתבו האחים קדמאני, באמצעות
עורך־הדין שלהם, אברהם יהל :

ה א חי ם קדמיוגי
מ א שימים
^ ל״פי החוזה אתם יכולים לפעול
בחברה כראות־עיניכם, תוך שימוש

בשמי ובעניין שעוררתי בדאגה לעדה הדרוזית
בישראל, והיענות המדינה לעזור
לאנשי העדה בהעלאתם לדרגה שווה עם
שאר האזרחים במישור הכלכלי.״
המשיך המכתב החריף, וקבע :
״אתם מפיצים שמועות המבאישות את
ריחי ופוגעות בשמי הטוב. אתם מרוקנים
את החברה לתועלתכם בלבד, תוך קיפד
חנו. אתם מתרשלים בגביית חובות ולכן
יש הליכי הוצאה לפועל נגדי ונגד אחי.
אתם מגדילים את ההפסדים בכוונה.״
המיכתב הסתיים בבקשה להפסקת השותפות
בחברה.
נוסף למיכתב גייסו האחים קדמאני את
דואה־התשבון יצחק קונפינו, שחיבר מיסמך
מאשים כנגד גתמון ומינמטל. האשמה הרא שונה
היא כי נזינמטל נטלה לעצמה הלוואה
להון־חוזר בסך 1.5מיליון לירות, שהיתר,
מיועדת למיפעלי קדמאני, ובכך לא הקלה
על מצב־הנזילות הקשה של האחים קד-
מאני. קונפינו טוען כי מינמטל היתד,
חייבת לחברת קדמאני למעלה ממיליון
וחצי לירות, וכי גבתה לעצמה דמי־ניהול
שנתיים בגובה 200 אלף לירות.
הוא מונה שורה ארוכה של הוצאות,
שבהן חוייבו מיפעלי קד־מאני בעוד שנעשו
עבור מינמטל, ולכן יש למחקו — כגון
הוצאות־מלון של ציוותי מינמטל בגליל.
קדמאני עצמו, בתצהיר שהגיש לבית-
המישפט, מאשים את גתמון בכך שעמל
למען הגדלה מלאכותית של הפסדי המים-
על, על־מנת למשוך מן המדינה כספים
רבים יותר. קדמאני אף מאשים, בתצהיר
זה, כי מכספי מיפעלו שולמו לעורדהדין
פירון 30 אלף לירות לשנה דמי-ייעוץ.
טענות כבדות אלו מתרופפות מעט, כאשר
בוחנים כמה מיסמכים נוספים. אחד
מאלה הוא גיליון־ההרשעות של סלמאן
קדמאני, שהחל באוגוסט 1972 נפתחו נגדו
תיקים על עבירות עונשין ומירמה.
מיסמך נוסף הוא חוות־הדעת של רואי-
החשבון סומך יחייקין־ציטרין, שהם נאמני
הממשלה, והחלטתם מחייבת ללא כל עיר-
עור — בהסכמת האחים קדמאני. הם קבעו
במפורש כי תביעות האחים קדמאגי מן
החברה הן ״ללא הוכחות נאותות,״ וכי
יתרת ההפסד של החברה ליום הצטרפותו
של גתמון היא 7.7מיליון לירות. מזה,
משיכות של האחים ללא כל תיעוד בסך
4.1מיליון לירות — סכום שאותו תובעת
עתר, החברה מן האחים, בצירוף ריבית של
1.5מיליון לירות.
גתמון עצמו סותר את כל הטענות,
אחת־לאחת. העברת ההון־החוזר אליו
נעשתה, לדבריו, כדי שמיגמטל תוכל
לתת ערבויות ומימון ללא ריבית למיסעלי
המתכת, והדבר נעשה לאחר קבלת אישור
הממשלה. הטענה כאילו מינמטל חייבת
לקדמאני היא שקר, שכן דואר,־ה,חשבון
קונפינו ראה, כנראה, רק את מחצית
כרטיסי־המימון, ולא ראה את החלקים המצביעים
על חובות המיפעל לנזיננוטל.
התמונה האמיתית היא (ליום )31.3.75 כי
המיפעל חייב למינמטל במזומן 509 אלף
לירות, ובערבויות — 2.8מיליון לירות.
נכון כי הניהול כולו נתון בידי אנשי-
המיקצוע של מינמטל, אולם סלמאן מכהן
כעוזר־מנהל־ה,ייצור. הוא מקבל משכורת
( 2500 לירות לחודש) בתוספת הוצאות, אך
אין משלמים יותר את החשבונות הפרועים
שהגיש בעבר.
לדעת גתמון, הצרה היא שהאחים קדמאני
ניסו לטוס עוד בטרם למדו ללכת. לא כל
בעל-מסגריה מוכשר לנהל מיפעל גדול.
עתה ד,וברא המיפעל והוא עומד על רגליו-
שלו, ונראה כי זוהי הסיבה למסע־ההסתה
שהחלו האחים קדמאני לנהל, כדי להשתלט
על המיפעל בחזרה. האם העדה הדרוזית
תומכת בקדמאני?
רבים בכפר ירכא, מצדדים בהוצאתם מן
המיפעל ובד,כנסת אנשי הכפר כשותפים
תחתיהם. ייתכן שזי. יהיה הפיתיון.
במדינה דרבי־חיים
מהפכה מינית
ב״ ס ק הפועלים״

מנח? הבגק גיה 7רומן
ואשתו הקימה שערוריה בפנל,
דיירי הבית רב־הקומות ברחוב גרינבוים
8בראשון־לציון נחרדו משנתם. מן הקומה
השישית בקעו צעקות, שלוו בחבטות.
לא היתד, זו הפעם הראשונה שהצעקות
מדירה מיספר 20 בבניין החרידו את
השכנים והטרידום ממנוחתם. דיירי הדירה,
מנהל סניף בנק הפועלים בראשון־לציון,
אשר בלומברגר, ואשתו איבון, זבנית
בחנות שמלות, ניהלו בחודשים האחרונים
קרבות מילוליים שלוו לא אחת במהלומות.
זה החל לפני כחצי-שנה. אשר בלומבר־גר,
מנהל־בנק מכובד, פגש בפרגית צעירה.
כמו בחשבונות עובר־ושב, גם כאן היתד,
תחילה ההשקעה כולה של בלומברגר. רק
אחרי מאמצי חיזור רבים החלו היחסים
להיות עוברים ושבים. כאשר הרומן התלהט,
לא הסתפק המנהל בשהייה אצל
אהובתו בשעות הפסקת הצהריים של
הבנק, כאשר הוא מותח את הביקור
גם על חשבון שעות העבודה.
העניינים נמשכו מיספר חודשים עד ששכנה
רכלנית הגניבה רמז לאיבון, סיפרה
לה כי בשעות בהן היא מוכרת שמלות
עוסק בעלה בשמלה אחת בלבד. איבון
העתיקה את המערכה למקום עבודתו של
בעלה. היא החלד, לפקוד את הבנק אותו
ניהל ולא חששה מאוזני הלקוחות שהק שיבו
בעניין להשמצות ההדדיות. הצעקות
שבקעו מן הבנק לא הצדיקו את סיסמת
הבנק על ״המהפכה השקטה״ שבו.
עובדי בנק הפועלים בראשון־לציון מספרים
כי מאז התלהט הרומן בין מנהלם לבין
אהובתו הוא חדל להתעניין בנעשה בבנק.
בלומברגר הפך בלתי נסבל, הם טענו,
״אנחנו עובדי בנק מכובד והצעקות ש מקימה
אשת־המנהל מבריחות לקוחות.״

מישטרה

בחסות מועצת טעו תו־אביב
!עונות בבית־לסין חגיגות בונ לנוער

נ&סגיסמיווו כש״רנת פ^יל
המישנזרה מעגיקה
״ 1...״3״י חסיגות־־פדידית
?גשות קציגי צה״ד
בממשלה ובצד,״ל עדיין נמשך הוויכוח
אם קציני צבא־הקבע הם אזרחים ככל
אזרחי המדינה, או שהם זכאים לחוקים
נפרדים. אבל המישטרד, כבר מצאה את
התשובה. השבוע הסתבר כי היא מעניקה
חסינות לנשות קציני צד,״ל.
היה זד, אחרי שאנשי המדור המרכזי
של מישטרת מחוז תל־אביב, פרצו לבית
שברחוב נחשון ,6מאחרי מלון פאל בתל-
אביב. לפי הידיעות שנמצאו בידי הבל שים,
התנהל בו בית־בושת במסווה ׳של
מכודעיסוי.
ואומנם, דקות מיספר אחרי שפרצו
לבניין, יצאו ממנו הבלשים בחברת שש
נשים וגבר אחד. אולם למחרת היום,
כאשר הובאו העצורים להארכת פקודת-
המעצר נגדם, הסתבר כי מסג׳יסטית אחת
אבדה בדרך, באורח־פלא.
״היא שוחררה,״ הסביר נציג המישטרה.
״היא אם לשני ילדים. בעלה הוא סרן
בצבא־הקבע המשרת ביחידה קרבית בגולן.
אם נעצור אותה, לא יהיה מי
שיטפל בילדים. מילבד זאת הבטיח הבעל
שהיא תישאר בבית.״
״גם אנחנו מוכנים להבטיח!״ אמר
עורך-הדין משד, אלוני, פרקליט העצורות.
שופט־השלום עמום זמיר, שוכנע מהטיעון.
בשל שיחרורה של אשת הסדן,
שיחרר בערבות גם את שאר המעסות.
הידיעה על שיחרורה של אשת הקצין
פשטה במכוני־העיסוי בתל-אביב כאש
בשדר,־קוצים. כעבור יומיים פשטו בלשי
המישטרה על מכון-עיסוי נוסף, ברחוב
השופטים 25 בתל־אביב. גם שם הם עצרו
שש מסג׳יסטיות. אחת מהן, שהזדהתה
בחקירתה כלאה אלרום מבת-ים, הציגה
את עצמה כאלמנת סגן־אלוף בצה״ל, טייס
שנפל במילחמת יום־ד,כיפורים. השוטרים
הרחמנים שיחררוה בערבות.
כאשר ניסו השוטרים לאתר אותה,
הסתבר כי הכתובת שנתנה להם אינה
נכונה. האלמנה העליזה פרחה ונעלמה.

התלהבות!עווית

! ובמחיאות־כף

בפסטיבל

הרוק

בני צפון תל־אביב מגלים את הרוק.
צעירות נלהבות מגיבות בשאגות פראיות
השבועי הנערך בבית־ליסין הנמצא בתל־אביב.

אם פעם צעקו פועלי ישראל בהפגנות
ההסתדרות את הסיסמא ״לחם — עבודה !״,
הרי -שבעתיד הם עשויים לזעוק :״לחם —
פופ !״
מזה מיספר שבועות הפכו חגיגות הסום
לחלק מפעילות התרבות לצעירים שמארגנת
הסתדרות העובדים בבית־ליסין בתל-אביב.
התופעה חוזרת על עצמה מדי מוצאי-
שבת. מעולם לא זכתה ההסתדרות בתמיכה
כל כך גדולה מצד צעירים, כפי שהיא
מתגלית כאשר מאות צעירים נלהבים צובאים
על דלתות בית־דיסין כדי לקחת
חלק במה שמוגדר על־ידי המארגנים
כ״מהפיכת הרוק הישראלי״ .ואומנם המחזות
המתרחשים בתוך האולם, מזכירים
את מה שאירע בימי שילטון הרוק בשנות
ה־ 40 וה־.50
מאות צעירים נלהבים קופצים מכיסאותיהם
לשמע הצלילים שמפיקות להקות
הנגנים שעל הבמה. צעירות מאבדות את
עשתונותיהן, צורחות ומייללות עד איבוד-
חושים. המחזה נראה לפעמים כאילו הוא
שיחזור מאחד הסרטים של אלביס פרסלי.״אין מה לעשות,״ אמר יו״ר המחלקה
לצעירים בהסתדרות ,״אם ההר לא בא
אל מוחמד — צריך מוחמר ללכת אל
וועוד סוסו׳
הסוס

לא באה לבד. היא הביאה עמה גם את
בתה בת השלוש, השכיבה אותה על הארץ
בין הכיסאות. המוסיקה הרזעשת ומחדישת־האוזניים
לא הפריעה כלל לילדה לישון.
״היא כבר רגילה,״ הסבירה האם שהית־גלתה
כרובי קליין, צעירה אוסטרלית חטובת
איברים, המיתגאה להציג בפומבי את
כל מה -שהעניק לה הטבע .״מיום שהילדה,
דניאל, נולדה,״ הסבירה ,״אנחנו מסתובבות
יחד בעולם. היא הולכת איתי לכל מקום
שאני הולכת. המוסיקה היא חלק מהחיים
שלה. הילדה שלי היא פריקית!״
על הבמה ניגנה אותה שעה להקת זבוב,
שחבריה הם בניהם של אישי-ציבור. אפשר
היה למצוא ביניהם את רמי פורטים, בנו
של בנימין פורטים, מנהל מחלקת הנוער־התרבות
והספורט של עיריית תל-אביב, או
נטע וייסמן, בנו של אחד מעשירי חל-
אביב. נטע בן ה־ 18 לא ראה ספר זה ארבע
שנים ושערותיו מגיעות כמעט עד מותניו.
חברי הלהקה, הטוענים כי הם מנגנים
דק ״רוק קירקסי״ ,הופיעו גם בבגדי
קירקס. להקת חלום קוסמי, המנגנת מוסיקת
רוק כבדה יותר, הופיעה בבגדי חול.
תוך כדי הופעת הלהקה החל להיתמר
עשן מן הבמה. לא היד, זה עשן מהסוג

שמלה שקופה £״
רובי קליין האוסטרלית, סבלי שלבשה
תחתיה כל בגד תחתון, הסעירה את באי
פסטיבל הרוק לא פחות מהמוסיקה
הסוערת והמרגשת שהושמעה מעל הבמה.
המזעיק מישטרות, כי אם אפקט בימתי
מהסוג המקובל בהופעות להקות דומות
בחו״ל. הוא לא היתמר עד התיקרה ,״אבל
מצב־הרוח הגיע עד לשם״ ,במו שאמר
אחד מחברי הלהקה.
אם ערבי הפופ ההסתדרותיים יימשכו
באותה הצלחה בה החלו, אפשר יהיה
לצפות בקרוב, את הקמת איגוד־פועלי־הפופ,
במיסגרת הסתדרות העובדים.

להקת ״הזבוב׳ ־ ווק קיוקס׳ לגימחיסטים וח״לים
ההד. אם הצעירים לא באים להסתדרות,
היא צריכה ללכת אליהם.״ והדרך אל
הנוער, כפי שהסתבר, מובילה דרך צלילי
הפופ והרוק.
את המיבצע מארגן עתונאי־הפופ, שאול
נרוסברג. אין המדובר עוד בלהקות־קצב
נוסח רמלה או בקבוצות צעירים חסרי הש כלה
מוסיקלית המתייחמים על הגיטרות
שלהם. הלהקות המופיעות במיסגרת פסטיבל
הרוק ההסתדרותי מורכבות מצעירים
בעלי השכלה מוסיקאלית, שרכשו את הש כלתם
באקדמיות, ושבבעלותם כלי־נגינה
יקרים ומובחרים.
אל הצעירים האלה מצטרפים גם מוסיקאים
ותיקים, כמו יוסי מר־חיים, שהקים את
להקת חלום קוסמי. יוסי צירף ללהקה את
נגן המוג־סיוטיסיינר דני ווב, ששהה בעשר
השנים האחרונות בבריטניה, ומדהים את
קהל המאזינים בפעלולים האינסופיים של
כלי הנגינה המשוכלל שלו.
הקהל מורכב מרובו מגימנזיסטים וחיילים
הלבושים בבגדים ״זרוקים״ .הם נסח פים
בצלילי המוסיקה אולם אינם מתפרעים
ומשתוללים. הם עשויים רק להתנועע לפי
הקצב, להפליט שאגות או יללות.
״זה נראה כמו וודסטוק לעניים !״ התבטא
אחד הצופים. ואומנם, חלק מהמראות ש־
?״יתגלו באולם היה בהם כדי להזכיר את
וודסטוק. כך, למשל, הדהימה את הצופים
בשבת האחרונה, מאזינה שהגיעה לקונצרט
הפום כשהיא לבושה בשמלה לבנה שקופה
שמתחתיה לא לבשה כל בגד תחתון. והיא

שינה נין הכיסאות
הפופ מחרישת־האוזניים
הרועמים, אחרי שהיא

דניאל קליין בת השלוש, ישנה שנת ישרים
בין הכיסאות בבית־ליסין, מבלי שמוסיקת
תפריע את שלוותה. דניאל כבר התרגלה לצלילים
נלווית לאמה לחגיגות דומות ברחבי העולם הגדול.

1 .2 9

רדנה ארזי, הזמרת השחר חורת של להקת
*שוקולד־מנטה־מסטיק״ -ויסת הלהתאבד
בשל

אהבה

נכזבת

לכוכב

ידור
השוהוכדה שנימעט
נמסה למרות נטייתה הבולטת של ירדנה, לשמור על הופעה חיצו־
? 71ב ! 11 !11
נית נאה, למרות העובדה שפניה חשובים לה מאוד, היא מעולם

אינה יוצאת את פתח ביתה ללא איפור מלא, אפשר לתפוס אותה עושה פרצופים מצחיקים.

הילדים, הנערה היפה ביותר בבית־הספר,
והתיילת היפה ביותר בלהקת־הנח״ל. היא
גם התחתנה עם החייל היפה ביותר של
הלהקה, הלא הוא המפקד, עמוס טל־שיר.
היא מסודרת בחיים. היו לה בעל אוהב
ודירה מקסימה, והיא חשה עצמה מוגנת
ובטוחה. יחד עם עמוס השתתפה בהצגה
שוקולד־מנטה־מסטיק. השניים נחשבו כזוג
מקסים, רומנטי ומאושר, ואכן כך היו,
׳לפחות בשנה הראשונה לנישואיהם. עמוס
היה החבר הרציני הראשון של ירדנה,
והיא אהבה אותו אהבת־נפש, אהבה שגבלה
בכבוד הדדי. ואז, בשנה השנייה לנישואיהם,
לפני כשנתיים, נפל דבר שעירער
את יסודות עולמה המוגן, הבטוח והמסודר
של ירדנה.
במיסגרת עבודתה כזמרת פגשה בבדרן
צעיר, כישרוני ובעל־שם, ומה שהחל כרומן

של מבטים ושיחות ארוכות אל תוך הלילה׳
התפתח במהרה לסיפור־אהבה גדול.
ירדנה החלה שוגה בדימיונות. היא גילתה
כי היא אוהבת שני גברים: את בעלה
החוקי, ואת הבדרן, שהיה נשוי ואב לשני
ילדים. אישית, ניראה לה המצב כשיא
הטוהר. היא לא דאתה כל רע בכך שהיא
אוהבת שני גברים. בעיניה היה זה אנושי
מאד.
דומן סודי ביו תר
דא שירדנה חונכה על בירכי
\ £השמרנות הצרופה. החברה שמסביבה
הפחידה אותה, והיא החלה מתלבטת ומתבלבלת,
גלשה לדיכאונות.

התחלת הדרו
נישרונייס,

עמום טל־שיר וירדנה ארזי, כשהיו עדיין חיילים
בלהקת הנח״ל, שם הכירו והתאהבו. שניהם היו
שניהם יפים, והס נישאו עוד לפני תום השירות הצבאי שלהם.

חיות ורופאי חדר־חמיץ של
גית־זזוזולים על-שם שיבא בתל־השד
מר, עסקו בעבודתם השיגרתית. השעה
היתה 11.00 בבוקר, ובחדרי־המיון שהו
מיקרים בודדים בלבד. לפתע הופרעה שיגרת
העבודה בדבר שהיה אף הוא כימעט
שיגרה. מקרה דחוף הגיע.
על־גבי אלונקה שכבה צעירה יפהפייה,
חסרת־הכרה. אחרי האלונקה, שנישאה
בידי אחים־רחמנים, צעד גבר צעיר, שהיה
חיוור כסיד, מלווה על־ידי שתי צעירות.
עובדי חדר־המיון נזקקו למבט נוסף אחד
בלבד, כדי לזהות בצעירה את ירדנה ארזי,
חברת שלישיית־הזמר שוקולדימנטה־ימס־טיק.
הגבר הצעיר המזועזע היה בעלה,
עמום טל־שיר, ואילו שתי הצעירות היו
חברותיה של ירדנה לשלישייה, דותי
הולצמן קצוצת השיער, ולאה לופטין הבלונדית.
שמונה
שעות קודם־לכן נייסתה ירדנה

ארזי לשים קץ לחייה, בדירתה שבשכונת
נאות־אפקה.
תמיד היפה ביותר
ף די להכין ־מה הניע את הצעירה
** היפה, שלכאורה היה לד. הכל, לעשות
צעד כה נואש, צריך להתחיל מן ההתחלה
— התחלת הקריירה הבימתית של בת
הייקים מחיפה, שהיתר. כוכבת להקת-
וזנח׳׳ל.
ירדנה ארזי נולדה בקיבוץ בברי שבגליל
המערבי לאב ממוצא ייקי ולאם צרפתייה.
היא חונכה על בירכי החינוך האירופאי,
כולל נסיעות לחוץ־לארץ מדי־שנה, מלבושים
יפים, נימוסים, ארוחות מישפחתיות
וכל הכרוך בזה.
היא היתד. תמיד הילדה היפה ביותר סנן-

סוף הדרו

ירדנה ועמוס טל־שיר, כפי שצולמו יחד ימים ספורים לפני
ניסיון־ההתאבדות של ירדנה, כאשר באו לחצר של בני אמי
דורסקי. למרות הופעתה הזוהרת ניכר היה בירדנה כי היא עוברת תקופה קשה.
היא מיעטה לחייך, ולכל מי ששאל לשלומה השיבה במילה קצרה אחת :״רע׳.

חברותיה ללהקה, שהן גם ידידותיה ה קרובות,
הבחינו כי משהו אינו כשיודה
אצל השוקולד שלהן. אט־אט החלו גם
מבחינות בעובדות, אך הן שמרו את סודה
של ירדנה מכל מישמר• ואכן, היה זה
אחד הרומנים הסודיים ביותר בבוהימה
הישראלית. המוזר ביותר הוא, כי גם מי
שידע על הרומן שהתפתח ביו ירדנה
ארזי לבין הבדרן, טרח לשמור את הידיעה
לעצמו, לא להעבירה הלאה.
רק לאחרונה החלו הלשונות הרעות
מהלכות רכיל, ובמדורי החברה בעיתונות
התפרסמו סיפורים עלומי־שם, אודות
בקיעים שנתגלעו בחיי־המישפחה של בדרן
ידוע, ואודות רומן לוהט בין זמרת יפה
לבדרן ידוע. מי שידע את האמת —
ידע ! האחרים ניחשו במרץ. ירדנה החלה

חיי־המישפחה שלה, לא יכלה לשים׳קץ
ליחסיה איתו. מאידך גם לא יכלה לנתק
את קשריה עם בעלה, שאותו המשיכה
לאהוב כל העת.
לפני כחודש ימים, כאשר הידרדר מצבה
הנפשי לשפל, החליטה לעשות. מעשה.
בעלה, עמום טל־שיר, שהה אז בחו״ל.
כשחזר, החליטה לספר לו על קשריה
עם הבדרן בשנתיים האחרונות, על לבטיה
וייסוריה, ואז החליטה לחתוך את יחסיה
איתו, לחתוך את יחסיה עם הבדרן, ולהתחיל
לחיות ״בטוהר,״ כפי שניסחה זאת.
וכאן עשתה את טעות־חייה.
זה לא היה הזמן לחתוך דברים. במצב
נפשי כמו שלה, היתד, זקוקה למישהו
שיושיט לה יד.
ירדנה ניסתה להחזיק מעמד חודש ימים,

רומנטיקאית ללא תקנה

מכנה ירדנה ארזי את עצמה.
בזכות תכונה זו, לדעתה, היתה
מסוגלת לאהוב שני גברים בעת־ובעונה־אחת, להעפיל למצבים שבהם חיתה בדימיונות.

השוקולד נ מ

אך לא עמדה בכך. היא הבינה שאין מוצא.
בתחילה חיפשה מוצא, חשבה שהניתוק
מאהובה והניתוק האיטי יותר מבעלה יהיו
הפיתרון. אך כשהסתבר לה שזה לא יילך,
החליטה כי הפיתרון חייב להיות דראסטי.
אחרי הופעת השלישייה בטכס בחירת
מלכת־המים שנערך בשבוע שעבר ואשר
בו נפגשה עם הבדרן, לראשונה מזה
חודש ימים, ובקושי החליפה איתו שם
שתי מילים (הקהל, שנסחף אחר הופעתה
המצויינת של השלישייה, לא חש דבר),
נסעה לביתה שבנאות-אפקה. עמוס ביק־ש
ממנה שתתלווה אליו לביקור אצל חברים,
ואילו ירדנה ביקשה להיות לבדה.
כשהלך, לקחה את קופסת גלולוודהשינה

ירדנה, שהיא היפה והבולטת מבין השלוש.

מאשימה את עצמה. היא העמיסה על
כיתפי עצמה מיטען כה כבד של האשמות,
עד כי לאט-לאט החלה מתערערת מבחינה
נפשית. הדבר התבטא במצבי־דיבאון חוז רים
וניישנים, והגיע לידי כך שרותי ו־לאהל׳ה
נאלצו לא אחת ממש לדחוף אותה
לצאת אל הבמה.
מאידך המשיכה ירדנה לחיות חיים מאושרים
עם בעלה עמוס, כשהיא ממלאת
בנאמנות ובמסירות את תפקיד הרעיה
האוהבת. מה שסיבך את ירדנה יותר מכל
היה העובדה — שהיא לא רק שקעה
בדיכאונות, אלא האשימה את עצמה על

״מה חסר לי ז״ אמדה לא אחת לידידתה
הקרובה, רדתי הולצמן .״יש לי בעל שאני
אוהבת, מיקצוע שאני מצליחה בו, הכל
בסדר אצלי. אז איזו זכות יש לי להיות
בדיכאון, כשכל-כך הרבה אנשים מסביבי
יש להם סיבות הרבה יותר טובות משלי
להיות מדוכאים, ובכל-זאת הם צפים על
פני המים?״
הסיפור נמשך כך שנתים ימים.
ירדנה היתה בורחת מן המציאות, ואחר
צונחת על קרקעיתה. היא התאהבה בבדרן
ברצינות, וכך התייחסה גם ליחסים ביניהם.
למרות אזהרותיהן ישל חברותיה ללהקה,
למרות שהריחה בחוש כי היא מסכנת את

ה 1 \ 1(1ן 1 |₪ 1ך מייד לאחר שנישאו עברו ירדנה ועמום לדירה משלהם,
בנאות־אפקה. עמוס עבד כשחקן, ונרשם ללימודי
\ #111 141111י י 1411
טלוויזיה וקולנוע באוניברסיטת תל־אביב ואילו ירדנה ביססה לה מעמד כזמרת בשלישיית
הבנות המצליחה שוקולד־מנטה-מסטיק. הופעות הלהקה הפכו את ירדנה לפופולרית ביותר.

שהיתה מונחת ליד מיטתה, בלעה 20
גלולות בבת־אחת ונכנסה למיטה. אחרי
עשרים גלולות, זאת ידעה, איש כבר לא
יעיר אותה לעולם. כשעמוס יחזור מן
הביקור אצל החברים הוא לא ינסה להעיר
אותה, מאחר שהשעה תהיה מאוחרת.

סיפור עם
סוף עצוב

ך* דב;יתה פעלה כיעילות. עמום
1 1אכן לא העיר אותה בשובו הביתה
בלילה. אך מי שכן העיר אותה היה צלם-
העיתונות אבי דיין, שאמור היה לצלם
את שוקולד־מנטה־מסטיק עבור השער של
שבועונו. אבי חיכה לירדנה עד בוש,
ומשבוששה להגיע לפגישתם, צילצל לביתה.
עמום, שענה לטלפון, גיסה להעירה. כשדאה
שהיא אינה מתעוררת בשום אופן, הזעיק
אמבולנס, שהבהיל אותה לבית־התולים.
בדרך הספיק עמוס לטלפן לרותי הולצמן
וללאהל׳ה לופטין, שהצטרפו אליו.
כאשר הובאה ירדנה ארזי לבית-החולים,
היה מצבה אנוש. הרופאים הבינו כי שטי־פת־קיבה
כבר לא תועיל. הם חיברו אותה
לצינודיות־העירוי, וחייה ניצלו.
כאשר סיפרה ירדנה לעמום קודם־לכן,
על סיפור־אהבתה לבדרן, הוא הביע את
נכונותו למחול לה ולהתחיל מהתחלה. אך
ניסיוך ההתאבדות שיכנע אותו, ככל הנראה,
סופית, כי אין מה לתקן. השניים נפרדו.
ירדנה עזבה את דירתם המשותפת, עברה
להתגורר עם לאה בדירתה השכורה.
על יחסיה עם הבדרן אין ירדנה מדברת.
ימים ספורים אחרי גיסיון-ההתאבדות החלה
מתאוששת ׳ומשקיעה עצמה בעבודה.
אמדה ירדנה :״בפעם הראשונה בחיים
שלי, אני לא מוגנת. תמיד הייתי שמורה,
גדלתי בתוך חממה, התחתנתי והייתי מאושרת,
לפחות כך חשבתי. כעת, בפעם
הראשונה בחיי, בגיל ,24 אני עומדת מול
החיים — לבד. זה מפחיד.
״לפני חודש, כשהיה לי רע, חשבתי שאף
אחד כבר לא יכול לעזור לי, לכן לא ביקשתי
עזרה. היום מסתבר לי פתאום שאני
מוקפת חברים, שיש מי שרוצה לתת לי יד.
הסיפור שלי לא מסתיים בהפי-אגד, אבל
אני אנסה להתחיל מהתחלה.״

• .11 0191ר

נשואים לפחות ל־ 8שנים
* $גגות אחריות נותן לך ״אמקור׳ על דודי חשמלושמשמ צו פי םאמאי ׳ ל -א א 1אמקוראמא ״ לן.
ועל א ח רי ו ת •אמקור־ אתה יבול לסמוד. ג ם. א ח רי 7שגים ו -ו ו חו ד ש נחלי ףאתה דו ד הגוזל בחדש.
אנו יכולים ל עמוד בהת חיי בות זו רק מ שו םשהצל חנו לייצר דוד ה עו מ ד בכל דרי שות האקלים הי שראלי,
ה מי םהאלק ליי ם ובכל דרי שות מכון התחנים .
מיוצר מפלדות >טא
משובחות ורוומרי מצו לים
בלבד.
המינל הפנימי עשוי במכונת
ריתוך אוטומטית, ע״י
•תפר־ אחד בלבד ולא
חלקים חלקים לכו הדוד
אינו מתבקע ואינו מתקלף.
גוף הדוד מבודד ביציקת
פוליאוריתן ־ הידועה
כשיטת הבידוד הטובה
ביותר בעולם.
הבידוד המושלם שומר על
חום המים יותר זמן מכל
דוד אחר. ומבטיח ח סבון
של עשרות קילווטים
חשמל בחודש.
הדוד מצופה מבפנים
בשכבת אמאייל-פודצלו
וזכוכית משורינתן בתהליך
שדיפח כתנור ב,750*0 -
עפיי ידע מיוחד מחדל.

שנות אחריות

הגנה קטודית מקנה בטחון
נוקף נגד חלודה. התוצאה -
מים זכים וטהורים.
דרוש דק דוודי חשמל
אז דוור* שמש אא
|אמקור אמא׳ילו.
בהשגחת מכון התקנים.
לפרטים נוקפים פנה:
אמפא ת־א, די ד פ־ת 6ו,
טל 05-614281 :
ולנוחות תושבי צפון ת־א •
מרכז אמפא צפון
רח׳ פגקק .48
טל 05-455154 :
ירושלים: רח׳ יפו ,50
עי 02-224877 02-226411 :
חיפה: רח׳ שבתאי ליי , 25
טל 2 :ו 04 * 5272
ואצל הסוחרים המורשים.

שחת 012ב ל הלב!

.סטודיז רם

העולם הז ה 1988

מעשה נורא נחבא שהואשם עדיו
מתחריו נאילו ניתח את נינ תו נ חז ר
הניתוחים של ניה־־ח הממשלתי נחרדה
המיועד מא 1הקמתו להולכי־על ־שניים
ף* אשר הגיעה עת־הייחום, לכלבת-
השנאוצר החמודה של ד״ר יעקוב
ארווין, ראש המחלקה הכירורגית בי
בבית־ההולים הממשלתי הילל יפה בחדרה׳
לא העלתה כלל בדעתה כי פעולה
טיבעית כמו כניסתה להריון והמלטת
גורים תמימים, עלולה לערער את דימויו
המיקצועי המבוסס של בעליה הגאה,
ולהשמיט במיקצת את הקרקע מתחת
רגליו.
אך כשהחלה השמועה עושה לה כנפיים
במיסדרונות בית־החולים, ובתוספת פרטים
מהימנים הפכה מבוססת מרגע לרגע, לא
ידעו העובדים אם להתייחס אליה בביטול
או לראות בה הפריז חמורה של מוסר
מיקצועם המקודש.
קצת קשה היה להאמין, בתחילה, כי
הרופא־המנתח המכובד, ששמו יצא ל-

החולים. הנחתי אותה על ספסל מול
המחלקה שלי, ועשיתי לה ארבעה תפרים.
זה הכל. מעולם לא ניתחתי את הכלבה
בחדר־הניתוח של בית־החולים.״
אולם, כאשר נשאל אחד מבכירי הרופאים
בבית־החולים הילל יפה בעניין כל בתו
של הדוקטור יעקוב, אמר :״דבר
הניתוח נודע לי מלחישות העובדים.
הזמנתי מייד את ד״ר יעקוב למישרדי,
הוא לא הכחיש את סיפור המעשה׳ ואני
נזפתי בו קשות. הסתפקתי בנזיפה, כיוון
שהסיפור נודע לי רק כמה שבועות אחרי
שהתרחש.״

הי ה

מי ק ד הי כלב; ״
ן** י ב רי א ש תו של אותו רופא בכיר,
ן שהגיבה על הפרשה בנפרד, תאמו את
גירסת בעלה .״כשבעלי סיפר לי על
המיקרה,״ אמרה האשה ,״כלל לא התפלאתי.
זה לא היה דבר חדש עבורי.
אמרתי לו שאני יודעת על כך כבר מזמן,
ושלא סיפרתי לו קודם־לכן מפני שלא
ייחסתי לדבר כל חשיבות.
״על הניתוח של הכלבה בבית־החולים
שמעתי מפי ד״ר יעקוב עצמו, כשנפגשתי
איתו ועם אשתו במסיבה חברתית. זכור
לי שד״ר יעקוב הפך את סיפור הכלבה
שלו לנושא המרכזי של אותו ערב, הירבה
להתלוצץ על כך. שמעתי מפיו, אז, את
כל הסיפור כולו.״

תהילה כאיש־מיקצוע מעולה ברחבי הארץ
— אכן הביא את כלבתו האהובה לבית־החולים
שלו, המייועד מאז הקמתו ל-
הולכי-על-שניים, וביצע בה ניתוח קיסרי
בחדר־הניתוחים הסטרילי של המוסד. וכל
זאת — כך טענה השמועה העיקש ה —
בשעות־העבודה׳ אותן שעות שבהן חייג
חדר־הניתוח לשרת את עשרות החולים,
הממתינים לניתוחיהם חודשים ארוכים.
היבט נוסף של הסיפור, הנשמע דינר
יוני־כימעט: חדרי־ניתוח בבתי־חולים
חייבים להיות סטריליים. אם חודר במיקרה
זבוב לחדר־ניתוח, חייבים לחטאו מחדש,
לחזור על כל התהליך כולו. לפיכך, קשה
להעלות על הדעת שאומנם זה מה שעשה
הד״ר ארווין, תוך ידיעת כל המשתמע
ממעשה כגון זה.

״צריך גבול
לדימיון ! ״
דל רכה ספרים וסרטים נכתבו

י ונעשו על חייהם ומעשיהם של
רופאים,״ אמר מנהל אחד מבתי־החולים
במרכז הארץ, שגם לאוזניו גונבה השמועה
.״מה עוד לא נאמר עלינו? אבל
לבצע ניתוח־קיסדי בכלבה בחדר־ניתוחים
של ביודחולים? ! גם לדימיון פרוע צריך
להיות גבול!״
גירסתז של בעל הכלבה, ד״ר ארווין
| יעקוב, פשוטה .״הכלבה התקשתה בהמלטה.״
סיפר השבוע .״ניתחתי אותה בביתי י ניתוח קיסרי, אבל כעבור מיספר ימים
נפתחו התפרים, והיה חשש שהמעיים
יישפכו החוצה.
״אשתי הביאה אלי את הכלבה לבית-

§1 [? 1 ^111ד״ר ארווין יעקוב, רופא־מנתח, מנהל מחלקה כירורגית ב׳ בבית־
11111 #111 החולים הילל יפה בחדרה, שהואשם על־ידי עובדי בית־החולים, ני
ביצע ניתוח־קיסרי בכלבת־השנאוצר שלו בחדר־ניתוחים סטרילי של ביה״ח, בזמן העבודה.
אך, ביומן חדרי-הניתוח של בית-
החולים הממשלתי, הילל יפה אין בנמצא
כל רישום של ניתוח כלבה, ביום שלגביו
נטען כי בו נעשה ניתוח כזה. אחדים

מעובדי בית־החולים טענו, אומנם, כי
שמעו על הפרשה עוד קודם שהפכה
נחלת־הכלל, אך לא נמצא בהם אף אחד
שנכח אישית בזזדר־הניתוח בעת הניתוח,

או ראה במדעיניו כיצד מכנים ד״ר יעקוב
את כלבתו לשם, או מוציא אותה לאחר
מעשה.
ד״ר .0ג ,.ששימש רופא־מרדים בבית־החולים
הילל יפה, ועבר לאחרונה לעבוד
בבית־החולים בילינסון, לעומתם, טוען כי
הוא זוכר היטב שד״ר יעקוב סיפר לו,
בזמנו, כי כלבודהשנאוצר שלו עברה
ניתוח־קיסרי בבית, ורופא־וטרינר ניתח
אותה שם. כמו־כן זכור לו כי הכלבה
הובאה על־ידי ד״ר יעקוב לבית־החולים
מאחר שתיפרי-הניתוח נפתחו. לדבריו,
טיפל בתפירה־מחדש עוזרו של הד״ר
יעקוב.
חוגים מוסמכים במישרד־הבריאות ציינו,
כי ד״ר ארווין יעקוב נחשב מנתח
מעולה, מן הטובים בארץ, ועיקר התמחותו
בתחום ההשתלות. בעוד כשבוע
עומד הד״ר יעקוב לזכות בקידום חשוב
בתפקידו, דבר שיהווה הישג נאה ביותר
לגביו, ואף לגבי המערך הרפואי בישראל.
חוגים אלה העלו את הסברה, כי הדלפת
פרשת הכלבה והניתוח נועדה, מלכתחילה,
כדי לפגוע בו ובדימויו המיקצועי.
דבורה גנני, דוברת מישרד־הבריאות,
שנתבקשה להגיב על הפרשה, אמרה:
״בדקתי את הנושא. לא היו דברים מעולם.
לא היה כל מיקרה־כלב בבית־החולים
הילל יפה בחדרה״.
אולם׳ עצם העובדה שהד״ר יעקוב
מכחיש זאת מכל-וכל, ולעומתו טוען
עמיתו כי הד״ר לא הכחיש את הסיפור
וננזף קשות — מחייב חקירה יסודית
של מישרד-הבריאות בעניין. אם אכן
יוברר שהסיפור מצוץ מן האצבע, יפוזר
מייד ענך החשדות האופף אותו כרגע. ן
ואין ספק שהמאושרת העיקרית מטיהור 8
שמו של הרופא תהיה כלבתו הנאמנה,
שבעטייה החלה כל הפרשה מתגלגלת.

1.33

במדינה

חזית חדשה רוזערנת

חיפה

ההסנוה שר האיוגון

נלודק בארץהמלאות

מזכיר מועצת פועדי
חי5ח בנה 7י פתח•
בריחה סודי בזישכתו
?מיקרה שיותקף עז־ידי
סועדים נזעמים
״עכשיו הוא בטח יפסיק עם לימוד־האנגלית
שלו ויחזור לארץ,״ כד התבטאו
ידידיו וגם יריביו של מזכיר מועצת־פועלי*
חיפה, אליעזר מולק, אחרי המהומות
והשביתות שפרצו בחיפה לאחר הפיחות
והעלאת המיסים שנעשו בשבוע שעבר.
כמו בעבר, קודם שאשדוד נטלה ממנה
את כותרת המרדנות, התייצבה חיפה
האדומה בראש מה שנדמה היה כי יהפוך
מרי־פועלים כנגד המצב הכלכלי בארץ.
מייד אחרי הפיחות פוצצו אסיפות שההסתדרות
אירגנה בעיר, נערכו שביתות,
ובעיקר — הושמעו איומים.
הסיפעלים הגדולים ביותר בחיפה ערכו
שביתות־אזהרה. יושבי-ראש ועדי־העוב־

עשה * 7רמנהג 7ן ב 1ע -
מלא טוטו בכל שבוע!
המיעבה תזסזד ההימורים בספורט

קורסים למסדיסטיסדות)
השתלמות עיסוי ספור טאים ייפתחו
1־20.10.75

בהנהלת מר ג. גולדמן.

הרצאות מקצועיות מפי רופאים.
ביה״ס למסז׳יסטים(יות) ,ת״א,
שד׳ בן־גוריץ ,35 טל׳ .,225229
בשעות .9.00—13.00

מזכיר מולל,
אוויר שקוף
דים לא הניחו לנציגי ההסתדרות, ביניהם
אוריאל אברמוביץ׳ לפתוח את פיהם,
ויצאו בהכרזות-מרד נגד הממשלה וההסתדרות.

שבץ $$$ו
זוהי חידה חשבוניות כל ריבוע מסמל סיפרה. לאותו הספרות
יש אותם סימנים. בעזרתן של פעולות חיבור וחיסור
כגל וחילוק יש לטעוא איזו סיפרה מעיין כל סמל של ריגו*.

.< 6 1 1 1 1 1ה 1

תן מרמם לחייל

מעבר סודי כקיר. היה ברור לגמרי
שאליעזר מולק יחזור לארץ, כדי לנסות
להרגיע את הרוחות וכדי לקבוע את
עמדתו הפוליטית במאבק בין שני הכוחות.
אך רק ידידיו הקרובים ביותר של
מולק ידעו כי דווקא מסיבה זו -מולק לא
יחזור.
אחד הפחדים הגדולים ביותר של מולק
הוא סיוט הטורד את לילותיו, ואשר עליו
סיפר רק לבני־מישפחתו ולידידיו הקרובים
ביותר. מולק נמוך־הקומה ( 158 סנטימטר)
פוחד מהרגע שבו יתפרצו ללישכתו
או לביתו מישלחות של פועלים נזעמים,
יטיחו בו קללות ויכו אותו.
לידיד קרוב סיפר פעם מולק על סיוט
זה, ואמר :״בחיפה זה יכול לקרות. אני
לא אוכל לעמוד בפני הביריונים האלה.
הם יחסלו אותי במכה אחת.״
אך עוד קודם שהחלה התסיסה האח רונה,
דאג מולק לביטחונו האישי. בליש-
כתו המרווחת יש ארון גדול ובו משקאות
חריפים וספרים. חלק מארון זה הוא ארון
לכל אורך הקיר, לבגדים. רק אנשים
מעטים מאד יודעים כי כפתור סודי פותח
מחיצה בדופן ארון זה, ואז נפער מעבר
סודי לחדר הסמוך.
אחדים ממקורביו של מולק במועצת
פועלי חיפה ראו אותו עושה חזרות במעבר
מהיר דרך הפתח הסודי בארץ-
הבגדים שבלישכתו. אל החדר הסמוך.
אם אומנם יגיעו פעם הדברים לידי
כך שפועלי חיפה יבקשו להראות את
נהת־זרועם למזכיר־מועצת־הפועלים של הם,
ויתפרצו ללישכתו. תצפה להם הפתעה.
לפתע ייעלם מולק דרך הקיר. נוסח
עליסה בארץ־הפלאות -והם יפגשו אוויר
שקוף.

רשיחדזו נוסטין:
חנויוח־החקריסים
נא׳חבה מוצפות
תקליטים ופלאקאט׳ס
* * י שחיטב כי אירגוני הפאתח יס־תפקו
בחטיפות־מטוסים ובפיצוץ גינד
לי־תעופה׳ טעה טעות מרה. הנשק החדיש
שלהם הם התקליט והפלאקאט. חנויות־התקליטים
באירופה, בעיקר אלו המקורבות
לאירגוני השמאל, משופעות בתקלי טים
של להקות־הזמר של אירגוגי ה־פאתח.
לכל אירגון, להקה משלו. אספן
בעל נטיות פוליטיות יצטרך להקציב סכומים
נכבדים ( 22 מרקים גרמניים התקליט),
אם ירצה בייצוג מלא של להקות־הבידזר
הפלסטיניות.
ממבט ראשון נראות עטיפות התקליטים
כתקליטי הצ׳יזבאטרון ממילחמת־השיחרור•
על העטיפה, תצלום של לוחמים הולכים
בשדות, או משקיפים מעבר לגידרות־התיל
אל כפרי־מולדתם. התקליטים הרבים, בתוספת
פלאקאטים, מצטרפים לסידרה מרשימה
של ספרים וסרטים (כמו כפר־קאסס),
שהוצאו לאור במימון וביוזמת אירגוני ה־פאתח.
מול
כל אלה יכולה ישראל להציג כיום
באירופה רק תקליטי שוקי ואביבה או מייק
בראנט. מה פלא, כי בחנויות השונות מוצאים
ליד תקליטי פורטוגל, צ׳ילה או שירי
מיקים תיאודורקיס, גם את תקליטי הפאתח?
למי שאינו מבין ערבית, מציעים התקליטים
את תרגומי השירים לכמה שפות
אירופאיות. על כמה תקליטים מצוטטים
גם שיריו של מחמוד דרוויש, המשורר
הלאומי הפלסטיני שהיגר מישראל. ניתן
להאזין להם כקוריוז — אולם מיליוני בני־אדם
בעולם כולו מקשיבים להם, ומתרש מים.

להלן,
כדוגמה, תרגום 15 שירי
״פולקלור״ ושירי-לוחמים, המופיעים
על תקליט שיצא לאחרונה
כצרפת :
אל־עאסיפה
האוחזים בנשק / ,אל תבכו עוד! /
אלוהים מגן על מילחמתו / .אם תיפול/ ,
על קיברד /תפרח החירות / .על־מנת
שפלסטין שלנו /תקום ותחיה מחדש/ ,
אנו קוראים, אנו שרים / :עאסיפה, מא־סיפה!
מאסיפה!
מאסיפת! אלוהים גדול! עא־סיפה
! הישארי בליבותינו /ברע ובטוב ! /
אנו קוראים, אנו שרים / :עאסיפה !
עאסיפה !
את מובילה אותנו בנתיב הכבוד / .כן,
שמך יבער תמיד בליבותינו / .כולנו נלך
אחר אל־פאתח, המנצח / ,כולנו נלך אחר
אד־פאתח / ,המשתוקק, החייב להשיב לנו
את האושר.
כולנו, כאשר תפרח האדמה השרופה/ ,
כולנו נלד אחר אל־פאתח, המנצח / ,כולנו
נלד אחר אל־פאתח /המשתוקק, החייב
להשיב לנו את האושר / .כשהאדמה
החרוכה תפרח, תפרח...
מאסיפה ! הישארי בליבותינו /ברע ובטוב
! /אנו קוראים, אנו שרים / :מאסיפה!
מאסיפה !

נתיב הככוד

ניפצתי את הכבלים שהשפילוני / .ניצחתי
את תלייני׳ /זה שמעולם לא הצליח
לרמסני.
ניפצתי את חומות כילאי /והמראתי
כסופה, כלהבה, כאשר רעם שירי /תחת
דגל המהפיכה.
בן האל־פאתח ,׳שמך בילבד על שפתי/ ,
רק הצבא שבפירצה הפותחת לפני את
דרך־השיבה /הוא זה שחישל את המהפי-
כה בתוך עמי / .הוא זה שכבש את דרך-
השיבה.

זכות הפרטיזנים

אחי, אני מאמין בעמי הנודד, הכבול
בנחושתיים.
אחזתי בנ-שק על־מנת שיום אחד יאחזו
בנינו במגל.

אשד שמד

ו סו ק ד
דם פצעי מרווה את עמקינו!
זוהי זכותנו עליך, זהו החוב שאינו יכול
עוד לחכות.

אני א תנג ד
אני אתנגד ללא פחד / .כן, ללא פחד
אתנגד.
על אדמת ארצי אתנגד / .גם־אם יגזלו
ממני את כל אשר לי׳ אתנגד / .גם־אם
יהרגו את ילדי׳ אתנגד / .גם־אם יפוצצו
את ביתי׳ אתנגד / .הו ביתי היקר! /
בצל כתליו׳ אתנגד.
אתנגד ללא פחד...
במלוא רוחי הנחושה, אתנגד / .עם
אלתי. עם סכיני׳ אתנגד / .עם הדגל
בידי, אתנגד• /גם־אם יכרתו את ידי /
ויטנפו את הדגל / ,בידי הבריאה אתנגד.
אתנגד ללא פחד...
צעד אחר צעד, בשדי, בגני. אתנגד/ .
בנוח אמונתי ורצוני. אתנגד / .בציפורני
ובשיני, אתנגד / .ואפילו כאשר גופי /
יהיה כולו פצע וחבורה / ,בדם פצעי אתנגד.
אתנגד
ללא פחד...
קדימדז 1
קדימה, תמיד קדימה, הו המהפיכה הע
ממית
שלנו ! /איש לא יוכל לעצור את
מיצעדם של הפידאין.
הו המהפיכה שלנו, קדימה, תמיד קדימה
! /זוהי הסתערות, קדימה. תמיד קדימה!

קולו של העם חזק מקול הרעם / .אל־פאתח:
זוהי המהפיכה, והיא המעוררת
אותנו / .למענה נשפוך אנוכי וילדי את
דמנו.
לנצח אגו גופה ונישמתה, אנו המחסום
שאין לעברו / .זוהי שבועת הפרטיזן, זו
המהפיכה שלנו / ,זוהי סיסמת הפועל והאיכר.
ביד
אחת אנו נושאים את נס־המהפיכה/ ,
ובאחרת נישא את נישקנו.

כך צועד עמגו
אחי, ישנתי על אדמת ארצי, מאושר
להיות בה ז /חיבקתיה, אימצתיה, התגעגעתי
אליה כל־כך, יודע אתה נטף
אחר נטף מרווה דמי הבוער את רגביה.
כך מתקדם עמנו! /כך עולה השחר
שאותו יראו ילדינו.

על הגבעות
על הגבעות ולמרגלותיהן / ,חקור את
הרוח /כדי לדעת עלינו הכל.

שירי ההתנגדות
הפלסטינית: עטיפת
התקליט הנמכר ברחבי העולם
חקור את ההר הבוער /חקור את מחסי
מערותינו / ,חקור את אדמתך ושדותיו /
ובכל מקום תמצא את עיקבות אנשי־המח־תרת.

הגבעות...
לך מערבה ומיזרחה / ,שם תפגוש בסערה
חסרת־הרחמים / -על ההרים, בעמקים
/ ,תמצא את הגאווה ואת הכבוד.
על הגבעות...

קומי, פלסטין הפצועה

קומי, פלסטין הפצועה ! /אל־פאתח
ינצח את אויבינו המגואלים־בדם• /קומי,
פלסטין יקירתי! /אל־פאתח ינצח /כדי
להשיב לך את חייך.
אדמת אבותינו הקדושה / ,עוד תשובי
תראי את בנייך הגיבורים! /פאתח ינצח,
האמיני / ,אל־עאסיפה היא תיקוות
ארצי.
הו אדמת נדרינו האהובה / ,עוד תשובי
תראי את בנייך האומללים! /אנו נחזור
להצילך /ולנפץ את הכבלים שבהם
מתענה ארצי.
אדמת נביאו הנבחר של האל / ,אשר
ראה את ישו מת תחת שמייך / ,את תהיי
חופשית, הו מולדתי / ,את שטונפת והושפלה
על־ידם.
ארץ התהילה, ראי את בנייך /השולחים
אלייך את זרועותיהם המנצחות / .את היא
תיקוותו של עם נע־ונד /תחת דיגלי צבא
המנודים...
ארץ ניצחית, אם נערצת / ,עמך נחפז
לקריאתך! /אל־עאסיפה תהיה תמיד הראשונה
לרוץ אל הנשק /כדי להציל את
ארצי.
אל־עאסיפה יוצאת לקרב / .האדמה
הקדושה כבר רועדת / .מוות לבוגדים
בכל אתר / ,ולפולש שגזל את ארצי !

דם אחד, אותו דם

קוזו אוקאגוטו

במרכז התמונה המתנוססת על פלאקאט המופץ בעולם,
בחתימת, הצבא האדום היפאני״ והחזית העממית
לשיחרור פלסטין. הכותרת באנגלית, ערבית ויפאנית :״לקראת בינלאומיות פרולטרית
ואלימות מהפכנית מאורגנת.״ למעלה משמאל: עטיפת תקליט ״שירי המחתרת הפלסטינית.״

ניצחון, אל־פאחח! המהפיכה שלגו תנצח
/ ,ותנצחנה הידיים שתנפצנה את ה־שיריון.
דמנו
אחד הוא עתה, הו כראמה/ .
ליכדנו את השורות, כראמה / .על ההרים
הלוהטים ערים הפידאין / ,ובכל עמק —
פידאין נוספים / .על מצח המולדת הערבית
נכתב / :דמנו אחד הוא / .למען
׳מילחמת־ד,שיחדור העממית / ,דם אחד,
אותו דם.
ניצחון, אל־פאתח...
האדמה בוערת, כראמה / .זוהי אחדותם
של לוחמי־החירות• /יד ביד, כראמה/ ,
והלהבה מתגברת ואינה רפה / .זוהי אחדותם
של כל לוחמי־החופש / ,של הפי-
דאין כולם / .האש גוברת בקרב הפידאין/ .
על מצח המולדת הערבית נכתב / :דמנו
אחד הוא עתה / .למען מילחמת־השיחרור
העממית / ,דם אחד, אותו דם.
ניצחון, אל־פאתזז...

צוואתו של חלל

טבול את נוצתך בדמי / :רשום את השיר
שפי מכתיב לך / .אל תתיק עיניך

משפתי העיקשות /החוזרות שוב ושוב על
התיקווה שנולדה מפצעינו / ,על התפילה
הגדולה.
רשום באותיות־זהב את הבעתם /של
גיבורים המסרבים להשתעבד / .העם המאמין
בכוח הנשק / ,באלה שנטלו נשק
לידיהם: אל־פאתח ! /בדמנו המרווה את
הקרקע.
טבול את נוצתך בדמי / ,ורשום את
בשורתי / ,רשום למען כולם / :אחי,
אתם היקרים לי כל־כך / ,זוהי צוואתי.
כזו היתד, משימתם של הגברים היום/ .
הודע על בוא השחר, סופו של לילנו/ .
אני יכול למות, אתם תמשיכו את דרכי/ ,
באורך־רוח, בהתמדה...

לא ניטוש את אדטתנו
אני לא אברח, אני לא אברח•
לא יהיה שלום עם הצבא המשפיל אותנו
/ .הסערה משתחררת מכבליה / .מי
יעז לעצור בעדנו מלשחרר את אדמותינו?
/מהיום ואילך כל אחד, כל אחד
לוחם־חופש.
הם יוכלו לשלוח את טנקיהם ואת מטו־סיהם
/ ,הם יוכלו לרסק אותנו תחת מטר
פצצות / ,להגביר את הדיכוי והפשעים/ ,
לרדוף אחרינו עם יחידות־הצבא שלהם
זהו שטף בלתי-סוסק / ,ואלד, שיקומו נגדנו
ימצאו בו את אובדנם.
אל־פאתח נשא את נס המהפיכה / .ואנו
הולכים בעיקבותיו / .אנו הולכים בעיק-
בותיו, אנו צועדים קדימה / ,אנו נשבעים
לשחרר את המולדת / .אנו צועדים קדימה
נאמנים לשבועה / ,והעולם כולו לא יוכל
לצערנו עד הניצחון,״ זהו צדד,שעה/ ,
והדבר שאליו חותרת המד,פיכה יתגשם.
זוהי דרכנו, בחרנו בה / .זהו אל־פאתזז,
ובעיקבותיו אנו צועדים / .אל־עאסיפה
אומרת לנו :״הדרך תהיה ארוכה.״ /אנו
משיבים היא מובילה אל התהילה ואל
האושר / ,זוהי הדרך אל הגאווה, אל
הנקמה / ,תחת נם הניצחון.
״הנד, בנינו, רכושנו, זרועותינו ורובינו/ .
מהיום ואילך, כל אחד מהם לוחם־חופש.״

ערכי פלסטיני
דמי, דרכי, ארצי / ,שמי, בתובתי: ערבי
פלסטיני.
הנני גחלת במדורת המד,פיכה הגדולה/ .
הנני הפיגיון ההולם ביד בטוחה / .הנני
אבק־השריפה שברובים / .הנני היד הנכונה
על התותח / .בירושלים, ביפו, ברמלה
/ ,הנני המד,פיכה של המולדת השדודה.
דמי,
דרכי, ארצי / ,שמי, כתובתי: ערבי
פלסטיני.
זוהי הדרך אל החירות /שאותה פרצו
הפידאיון / .נילחם בידיים ריקות, או במהלומות
פיגיון׳ /בסכינים או בקרדומים/ ,
בתותחים או בציפורניים / ,כיוון שכך
מחשלים מהפיכה.
דמי, דרכי, ארצי / ,שמי, כתובתי: ערבי
פלסטיני.

נתב 2 3 0 ^ 1 1 1 : 1
!(דווח מיריז הבינלאומי נבונקנווט

11*1האיטלקים מוסיפים להאמין בקונים בעלי־יכו־לת,
ממשיכים להביא דגמים שיגעונייס כמו
!0 1 \ 111
הבוגאטי, הנראית למעלה, משגעת לא פחות מן החתיכה שטליה.

הבוגאטי מהווה תשובה לשיגעון המכוניות הישנות הכובש את
העולם, נבנתה בדיוק כמכונית טתיקת־יומין, כדי למשוך את לב
האוהבים למזג ישן וחדש, ומסוגלים לשלם את הנדרש לשם כך.

דנו הביאה דגמים הדומים לפולקסוואגן,
מיבנה מעוגל לפנים ומאחור. הגוש המיז׳
דחי המשיך להציע מכוניות בשמות שונים,
שכולן למעשה פיתוח של פיאט, אבל
בחצי המחיר. הצ׳כים הביאו את הסקודות
שלהם, במחירים של חצי־חינם, והיפאנים
המשיכו להפגין מכוניות מבריקות ונוצצות
במחירים חסכוניים.
הסלון הבינלאומי, ה־ 46 במיספר, משך
אליו מיליוני מבקרים מכל העולם. הוא התנהל
באווירה של אופטימיות, שכן לפני
פתיחתו התפרסמו גתונים שהורו על התאוששות
במכירת מכוניות בגרמניה.
בשבוע שבו נערך הסלון לא היה ניתן
להשיג חדר בשום מלון בפראנקפורט,
ומבקרים רבים מחו״ל ניצלו מלינה ברחוב
ותחת הגשרים תודות ליוזמתה של חברת־

הב יתוון הפולני

זוהי מכונית חשמלית מתוצרת פולין. מחירה בגרמניה
— 7500 מרקים, כולל מיסיס. טווח נסיעתה
כ־ססז קילומטר, ואז ש למלא את המצברים. משך־הטעינה שלהם כ־סז שעות.

•ו ש לך געיות עם הרפורמה בקשר
להוצאות־הרבב שלך? אתה נועץ ב־רואי־חשבון
ומוכן לשלם הון־תועפות כדי
שיראו לך איך להחזיק את המכונית על
חשבון מם־ההכנסהז או אולי אתה רוצה
ללכת בעיקבות מפקד חיל־האוויר, ולהשבית
את הרכב לאות־מחאה ו ובכן, כעת
תוכל לשכוח מכל אלה. נמצא פיתרון גואל
לבעייה — המכונית החשמלית.
ביריד־המכוניות הבינלאומי שהתקיים בסיף
חודש ספטמבר השנה בפראנקפורט
שבגרמניה, היו מוקדי העניין המכוניות
החשמליות• חברות קטנות וגם חברות-
ענק, הציגו דגמים של מכוניות המונעות
בכוח החשמל. ברור כי אלו מכוניות
ראשונות בסוגו, ויעברו שנים רבות עד
שתיבנה מכונית חשמלית העונה על הצרכים
כמו מכונית הבנזין. אבל חשוב נא
מה יקרה אם תביא ארצה כיום מכונית
חשמלית. אתה ממלא חשמל במצבר מן
המישרד, החשמל הוא הוצאה מוכרת. אם
אתה עובד חברת־החשמל, אתה ממלא
חשמל חינם. המכונית אינה יקרה — מחי-
רה בלי מיסים כ־ 20 אלף לירות, ממש
שליש־חינם. אין בה טיפולים, אין אחזקה.
ובעיקר: האחזקה על חשבון מם־מהכנסה,
המכיר בהוצאות החשמל של מישרדך.
היריד כלל עוד דברים מעניינים, בהש־פעת
מחירי־הדלק. סיטרואן הציגה מכונית׳
(דגם )1800 עם מנוע דיזל, והכל נקהלו
סביבה. ג׳נראל מוטורס הביאה את ה־שבאט,
היא השברולט הקטנה החוסכת דלק
כמו המכוניות היפאניות. הגרמנים שמו
דגש על מכוניות כמו הגולף והפולו, קט־גות
וחסכוניות בדלק• אפילו אלפא־רומיאו
הציגה בעיקר פיתוחים שונים של אלפא־סוד,
שכבשה את אירופה בסערה.

נ 34

11כ 1סוזז סז!£10€

הפיתרון הגרמני

זוהי המכונית החשמלית של
פולקסוואגן, הסייוטדת ל־רכב־טראנזיט.
היא נעה לטווח של 100־ 50 קילומטר עם 800

קילו מיטען. לצורך נסיעות ארוכות מרכיבים תוך שלוש
דקות מצבר נוסף, המכפיל את טווח הנסיעה. זהו מצבר רגיל
במישקל 850 קילו, המכיל מתח של 144 וולט ל־ 5שעות.

דינו פרארי

,סכונית־פאר איטלקית זו שימשה מוקד־התעניינוח ביריד.
הדלתות המתרוססות היו חיקזי של דגס־פאר של נדאנדוו.
שהוצג ביריד אשתקד. בעוד באנגליה נסגרים המיפעלים המייצרים מכוניות־יוקרה בזה
אחר זה, ממשיכים האיטלקים לספק את דרישותיהם השיגעוניות של העשירים החדשים.

ריקשה יפאנית

פיתרון יפאני למכונית חשמלית, המייוצר בגרמניה.
מחיר דגם זה הוא 3500 מרקים, והיא
מפתחת מהירות של 25 קילומטר לשעה. החשמל שבה מספיק ל־ 90 קילומטר נסיעה.

הפית וון האמריקאי

זוהי הקופפר, מכונית חשמלית אמריקאית
הנמכרת כיוס כלחמניות טריות בקליפורניה.
היא נעה במהירות של 80 קילומטר לשעה, וטווח נסיעתה 200 קילומטר
בשטח פתוח ו־ 20ו קילומטר בתוך העיר. במכונית יש מקום לשני מבוגרים, ילד ומיטען.

וזסיטיקאר

מכונית חשמלית זו אף היא אמריקאית,
וכבר נמכרו ממנה 25 אלף יחידות.
בגרמניה מחירה 8000 מרק, כולל ־ 1 1 7מס־מחזור ועוד ־127
מס־יבוא. נכנסים לתוכה שני מבוגרים ומיטען. היא מפתחת מהי
התעופה
לופטהגזה, שהעמידה לרשות הבאים
את חדרי־המלון המשוריינים בדרך־
כלל לצוותדת־האוויר של החברה.
מקום לא פחות חשוב מן המכוניות תפסו
ביריד אביזרים שונים, כגון המצאות
חדשות לתיקון תקרים אד לתיקוני־מנוע.
אחד הביתנים הראה מכונה המפרקת גלגל
ממכונית, מורידה ממנו את הצמיג, מתקנת
את התקר ומרכיבה הכל בו־במקום, ללא

רות של 60 קילומטר לשעה, ב־ 20 שניות. טווח נסיעתה כ״200
קילומטר, וטעינתה מחדש בחשמל נמשכת 10 שעות, באמצעות
חיבור תקע לשקע חשמלי. עתה החלה החברה המייצרת למכור
את הסיטיקיאר באירופה, מקווה להצלחה. היא לוטשת עין לישראל.

מגע יד־אדם• ביתן אחר הציג ציוד חדיש
לרחיצת וניקוי מכוניות, תוך שימוש מיז־ערי
במים ובמקום.
הסלון בפראנקפורט נבדל מהסלון בבריטניה
(בסוף אוקטובר) בעיקר בשימו
את הדגש על השימושיות והמעשיות, הן
של המכוניות והן של הציוד המתלווה
אליהן.

שקע־תקע

בעלת השקע־מכניסה

תקע מכנ1
מכונית 1
את התקע לשקע, לטעינתה של המכונ
נוסעת שוב1 .

מחדש. תוך שעה המכונית

1 . 37

קולנוע
סרטים
א בי ריה מי חפר ־ ס
רז ב בי סשזב

איגוד זיקני ציון, אותו מימצא ארכיאולוגי
נדיר המוכר גם בשם ״הוועדה לביקורת
מחזות וסרטים״ ,שוב השמיע קולו
ברמה. בהתרוממות נפש ובמסירות אין-
קץ למטרה המקודשת, שמירת המוסר הטהור
בעם היושב בציון, ישבו הזקנים יומם
ולילה, והגו בבעייה הסבוכה שהוצגה
בפניהם: הו כלכאתה. לבסוף, יצא גזר-
הדין לאמור :״לא נתיר !״
בגופייה נעלה זו, שטוהר־המידות הוא
מסימני־ההיכר הנודעים שלה, לא יכלה
לשאת את התועבה והזוהמה שהוצגה בפניה
.״תמונות פורנוגרפיות וניבול-פה

שחקני ״הו נדכאתה״ -
הצנזור ראה

המפלגה הקומוגיסטית הישראלית -רק׳יח

פסטיבל העשנות הקומוניסטית בישראל
* יערות הכרמל, אורן הסלע (בקירבת דלייודהכרמל) *
שבת * 11.10.75 ,שעה 10 לפנה״צ
בתוכנית :

דברים בעצרת ה חגיגי ת:
ח״ כמאירוילנר, אמילחביבי, יהודהאונגר.
ציון 10 שנים לב ט און המפלגה ,,זו הדרך״;
ציון 10 שנים לשבועון ״דער וועג״.
תוכני ת א מנו תי ת * פי קני קעמ מי; ת ערוכו ת;
ביתן לספ רו תמתקדמת; מזנון; ועוד.

ל ש לו ם צוד ק ויציב, ל ה גו ת זכויות העובדים,
ל ד מו ק ר טי ה ושוויון זכויות לאומי ועדתי!

במידה בלתי־רגילד״״ כתבו הנשמות הזכות
למפיץ הסרט, במיכתב שבו בישרו
לו על דבר האיסור.
אומנם, ידוע שמנהיג הכנופייה העליזה,
נהג לבקר בדירה מסויימת ברחוב בני־רן
בתל־אביב (העולם הזה ,)1947 שם הגשים
למעשה את מה שלמד בתיאוריה
מאותם קטעים שלא התיר ל״עמך״ לראות
על בדי-ר,קולנוע. אבל אין זה משנה ולא
בלום, כי עמך ישראל מטומטם, בור, גס
והדיוט ואילו הוא, הצנזור, מתנסה בחוויות
ובודק אותן עד הסוף. באשר הוא,
בידוע, מחוסן מפני כל פגע וחטא־בשרים,
וכל מעשיו אינם אלא בבחינת שירות הציבור.
המין
-נושא מקומם. מדוע נאסר
הו כלכאתה שעה שיצירות אחרות הותרו
להצגה? התשובה היחידה שניתן לקבל,
היא: כבה. זאת, משום שמיסדר אבירי־המיספריים
מירושלים, מהווה בפני החוק
ועדה ריבונית שאינה חייבת בהסברים,
והיא רשאית להחליט כראות־עיניה מה
מועיל ומה מזיק לציבור. אמות־המידה
שלה צריכות להיות הנורמות המוסריות
של החברה שבה אנו חיים, ואת זו אין
מייצגים האבירים הנ״ל בשום פנים ואופן.
לכן, בכל פעם שכלי־העיכול המוסריים
שלהם מתקוממים נגד תבשיל כלשהו׳ או
כאשר מזג־ד,אוויר מתחלף, למשל, נאסר
עוד סרט, מקוצצת עור סצינה, והזעקה
״לא נתיר!״ נישאת לשמיים.
ואם בבל־זאת מחפשים היגיון כלשהו
במעשיהם, אפשר אולי להבחין שבכל מה
שקשור למין (וזר, נושא שמקומם אותם
במייוחד) ,סבורים הצנזורים עדיגי-הנפש
שעוגמת־נפש מצידם היא היחס חנכת.
כלומר, אם להתיר, הרי רק מין שמלווה
בייסורים, בתיסכולים, בסבל ובעונשים
כבדים, למען יראו הכל וייראו. כי דרך
גבר בעלמה הוא חטא כבד מנשוא, וה-
מסתכן בו שם גפשו בכפו.
הכנסייה הקאתולית, בשיא האינקוויזיציה,
לא יכלה לחלום על עיקרון בריא
יותר. משום כך, טאנגו אחרון בפריז
מותר, כי הוא מתעלל במארלון בראנדו!
ועמנואל מותר, משום שמראים בו כיצד
העולם חזה 1984

מוביל המין לסטיות בגוף ובנפש. ואילו
בוטק המין, המתייחס לנושא בהומור ובלעג
— אסור. והו כלכאתה, שבז לצניעות
מפוברקת ומטיף להנאה מן המין, אסור
בהחלט.
שהרי מסרטים כאלה אפשר להסיק כאילו
המין הוא דבר מומלץ, רחמנא-ליצלן
ומה יקרה אם כל בני ישראל יאמינו בכך,
יילכו הביתה לבדוק את ההמלצות, ועוד
יגלו כי טוב?! בי-אז ייוותרו הצנזורים
הנכבדים, מטיפי-המוסר למיניהם ומנפג־פי
הרשימות השחורות המתוכנתות —
מחוסרי-תעסוקה, כי איש לא יזדקק עוד
לשירותיהם. בקצרה, זוהי מילחמת פרנסה.
בידור אירוטי מתורבת. שלא תהיינה
אי־הבנות. אין כאן כל כוונה להציג
את הו בלכאתה כיצירת־מופת, שבלעדיה
תישאר ישראל בורה ומפגרת. חס-יושלום.
הו כלכאתה אינו יותר מאשר שעשועון
בימתי (הסרט הוא בסך״הכל צילום של
ההצגה הבימתית, בעזרת מצלמות־טלווי-
זיה) ,שקרם עור־וגידים בגלל סיבה פשוטה
:״לפני זמן־מג עלתה במוחי המח שבה׳
שבעצם אין שום מקום שאליו יכול
גבר להזמין אשד. לערב של בידור אירו־טי
מתורבת ובריא. מצד אחד, יש הצגות־בורלסקה
זולות; מצד שני, מועדוני־לילה
יקרים. אבל באמצע — מאומה. הצגה זו
אמורה למלא את החסר.״
הדובר הוא קנת טיינן, אולי לא סמכות
מוסרית ותרבותית נעלה כמו ישישי ירושלים,
אבל בכל-זאת אחד ממבקרי התיאטרון
החשובים של ימינו, תיאורטיקן ו-
חוקר־תיאטרון, ששימש בין השאר גם
כמנהל התיאטרון הלאומי באנגליה. טיינן
הוא האחראי להעלאת הו כלכאתה. הוא
האיש שריכז את המערכונים יחד, עיצב
את רעיונות ההצגה, ותרם אפילו קטע
אחד מרי-עטו.
שאר המערכונים נכתבו על־ידי מחברים
כמו סמואל בקט (מחכים לגודו ומאבות
התיאטרון המודרני) ,ג׳ול פייפר, קריקטוריסט
מהולל (רציחות קטנות) הסופרת האירית
עדנה ארברייאן (הנערה בעלת המיניים
הירוקות) ,דייוויד דומן ורוברט
בנסון (בוני וקלייד) ,סם שפארד, מחזאי
אמריקאי צעיר ובולם וג׳ון לנון, שאינו
זקוק כמובן להמלצות.
פסכדו־־חירות מינית. כל מערכת
שולח חיצי-לעג אל עבר מעצור או תיס־כול
מיני אחר׳ מתוך הרבים שבהם התברכה
התקופה. באחד מהם, מוצג הפא־לוקראס
הגברי, שהמשגל חשוב לו יותר
מן הרגש, במערכון שבו שני הגיבורים,
הנער והנערה, לבושים בביגדי-ילדים,
משחקים בין קוביות של אלף־בית, ומודדים
אחד לשני את ה ...דבר (כפי שהם
קוראים לו) ,עד שבלהט המישחק שוכח
הנער שהוא מחצית צמד, ורודף לקראת
השגת המטרה, ולעזאזל בת הזוג.
מערכון אחר שם ללעג את מסיבות החשק
והחלפת בני־זוג, כאשר שוטר מבוגר
בעל זרוע מגובסת מתגלה ככישרוני
במישחקי־מין יותר מן המנהל הצעיר והנמרץ,
שבעצם יזם את האורגיה והנותר
לבסוף, בצד, מתבונן ברעייתו הנהנית.

ה מ שו ל ש

ה מדו מ ה
תמימות מזוהמת (בן־יהודה,
תל־אביב, צרפת) — למראית־עין,
מדובר כאן באשה צעירה, שנישאה
לבעל מבוגר ממנה בשנים רבות ואשר מסרב, אחרי הת־קף־לב,
לקיים עימה יחסים אינטימיים. האשת מתרועעת
עם שכן יפחיפה, ויחד עימו זוממת להיפטר מן הבעל.
מאחרי עלילת״מיסתורין זו, מסתתרות מיספר בשורות.
האחת, שאותה משחזר הבמאי קלוד שאברול זה שנים
רבות, מושאלת מחיצ׳קוק (האשמה המוסרית אינה נמדדת
במעשים, אלא בכוונות) .האחרות, נאמרות בפירוש
בסוף הסרט על-ידי עורן-חדין של האשה .״אנו חיים בעולם
של גברים,״ הוא מסביר לה, וחוץ מזה ,״העולם מאמין
במה שהוא רוצח להאמין, ולא במה שקורה באמת.״
הדרך למסקנות אלה רצופה, אומנם, מסקנות כוזבות
שקחל״חצופים מוזמן להצטרף אליהן, יחד עם שני הבלשים
המבדחים שבסרט. זאת, שעה שהעלילה כולה בנוייה סביב
חאשה, שכל רצונה במעט אהבה, אבל כל הגברים שבחייה
מנסים לנצל אותה, להשתלט עלית ולשעבד אותה.
מבחינת חזותית מהווה הסרט תרגיל מדהים בסימון
ויופי, חן בעיצוב הפנימי של התיפאורח, הן בצילום ובת-
נועות־המצלמה, וחן בתילבושות. אבל, אם הקפדנות החזותית
מעוררת התפעלות, קשה להשלים עם האיפיון השיט־

חי של הגיבורים בעלילה, ועם שיתופו של רוד שטייגר,
החורג — הן מבחינת״תשפה, וחן בסימון המישחק — מן
האווירה המאפיינת את סרטיו הקאמריים של שאברול.
ולמרות זאת, מי שאוהב באמת קולנוע ומי שמעריץ
את גופה החשוף של רומי שניידר, ימצא כאן דברים רבים
להתבונן בהם.

מה הרג
א ת מר>ל>ן
סמל המין (סינמח ,2תל־אביב,
ארצות״הברית) — ביוגרפיה טלוויזיונית
זו של כוכבת״קולנוע, אינה
קוראת לגיבורה שלה מרילין מונרו, רק מתון חשש
לתביעות מישפטיות. חשש מוצדק בהחלט, משום שהצגתה
עוכבה זמן רב, בארצות״הברית, על-ידי אנשים שטענו כי
ההסוואה שקופה מדי, וכי דמויותיהם מועלות בסרט
בצורה מעוותת.
הסופר אלווה בסי, שביסס את התסריט על ס״פרו
הסמל, נותן פירוש פסקני ופשטני לחייה של הכוכבת
הבלונדית. האנשים שבחייה מתחלקים לנחמדים ולמנוולים,
עם כמה שהם מנוולים־בעל־כורחם, פה-ושם. העלילה מגלגלת
בפירוט רב את חייה של מרילין, עלייתה בסולם הדרגות
דרך ספות המפיקים, מאבקיה לתפקידים עם מנחלי־אולפנים
שראו בה גוף בלבד, מילחמתה ברכילאית שהפכה
את חיית הפרטיים מטעמים ושפכה עליהם רעל, אהבותיה
הנכזבות, חתיסכולים והבדידות שמאחרי הזרקורים.
אשר לסופה, יש בסרט פירוש פושר ביותר, בימים אלה
שבהם מדברים שוב על אפשרות של רצח ומזימות בינלאומיות.
לפי גירסה זו, אהבתה האחת והגדולה של הכוכבת
היתה לסינאטור יפת מאוד ונשוי מאוד, אשר לא

— בקיצוץ איכרים חיוניים, בישראל
— הצנזור חתך
העולם הזה 1988

שטייגר ושניידר -מי רצח? למה רצח?

ווינטרס וסטיותס — כובעים של רכילות
הסכים לסכן את הקאריירה הפוליטית שלו למען האהבה.
אלא שלא קוני סטיוונס, ולא הבמאי דייוויד לוואל
(מאדאם איקס) ריץ׳ ,חודרים מתחת לעורה של הכוכבת.
והסרט נשאר ברמה של רומן־משרתות.

מערכון נוסף מוקדש לצביעות החבר תית׳
תוך תיאור מעשה אונס כושל בדי׳
רת־רווקים ויקטוריאנית. במקום אחר, מוצגת
מעבדה לחקר המין נוסח מאסטרס
וג״ונסון (יורשי קינסי באמריקה) ,שבה
צריך זוג להזדווג כשאלקטרודות מחוברות
לכל אברי גופם, להנצחת תגובותיהם
האינטימיות. פער הדורות מתגלה בזוג
גברים, אב ובנו, המשוחחים בניחותא:
האב על שיפור הקרקע, והבן על שיפור
המישגלים.
הפנטסיות המיניות הגבריות הן נושא
לבדיחה אחרת, שבה הן מוצגות לראווה
על מסכים• .והפסבדו־חירות המינית של
בני התקופה, זוכה בסנוקרת במערכון על
זוג מודרני, שבו האשד, אינה חדלה —
תוך כדי התעלסות — להדריך את הגבר
מתי והיכן לעשות איך ומה, אבל אינה
מסכימה להחליף את התפקידים.
על הצד הפיוטי. יש בסרט שני קיטעי
בלט, האחד בחיק הטבע, השני על הבמה,
שניהם עשויים בטעם, ושניהם מעלים על
גם את שלמותו של הגוף האנושי.
מפוריטניות למתוירכות. האם זו
פורנוגרפיה? אם מדובר בגופות עירומים׳
אין כאן עירום נועז יותר מאשר
בעלמה תוצרת שוודיה. אם מדובר בניבול-
פה, דבר מן הנאמר כאן אינו גס יותר
מידע הבשרים (שנכתב על-ידי ג׳ו פייפר
בעיקבות וברוח הו כלכאתה) .ואשר להש־חתת־המידות,
אין הסרט מגיע אפילו לקרסולי
הגמד, אותה הפקה דנית זולה,
(המשך בעמוד )42

נראתה

האחרוגה

הפנינה

במח רוז ת

ערבי תחרות ב חי רהמלכח־ ה מי םהג דו די ם

..העולם

חוו,״

תודות

למאמציהם

של ל החברות והאמ 1י שנטלו בו חלק

מ נת המיט

בראון, התכבד להכתיר הסגנית הראשונה.

נ י הערב החגיגי נפתח עס עלייתן לבמה של כל המועמדות,
• שהפנטומימאי־הרקדן ג׳וקי ארקין אימן אותן בריקוד, יחד
הנערות היו לבושות בבגדי־חוף של חברת גוטקם, בדגם הוואי.
להכנת הנשף הסופי של תחרות בחירת
מלכת־המים השנה, אשר נערכה בשבוע
שעבר (העולם הזה )1987 חברו יחדיו,
כמדי־שנה. חברות, גופים, ואמנים רבים,
שלולא הם לא היה המיבצע אפשרי.
היושבים הרבים שמילאו את אולם
היכל־התרבות יכלו רק לשער כמה שעות
וימים עמלו אנשי פירחי כץ, למשל, על
הכנת תיפאורת הבמה, שהורכבה מאלפי
פרחיים רעננים.
הם לא ידעו כמה זמן ותשומת־לב
צריכים היו להשקיע אנשי וולה בהתאמת
תכשירי־השיער המייוחדים לשערה של כל
מועמדת, על־מנת שתיראה על הבמה
במיטבה. עד־כמה עמלו אנשי רבלון על
צילומי השקופיות ועל הרכבת האיפור
ההולם את תודה וגווניה של כל אחת מן
הנערות היפהפיות שעלו להתמודד על
התואר הנכסף.
מאמץ מייוחד עשה גם האופנאי יצחק
אדלר׳ שתפר שמלות מייוחדות לכבוד
המאורע, עבור כל אחת מן המועמדות,
בארבעה צבעים שונים שיצרו על הבמה
ארבע קבוצות מרהיבות־עין.
עלו על הכל הסיפורים שמאחרי־הקלעים.
כמו, למשל, העובדה שהגברת
גוטליב מגוטקס, שהיא הרחדמחיה מעבר
לביגדי הים והחוף הנודעים של המיפעל,
נכחה באופן אישי ברבות מן החזרות
שערכה המורה לסיפוח־החן לאה פלטשר
עם המועמדות לקראת התחרות. הגברת
גוטליב באה להתרשם, והודיעה כי בכוונתה
לשלוח אחת מרצן לשלושה שבועות להציג

האופנה והחן

את אופנת 76׳ של המיפעל בפרים ובקאן.
או, למשל, כאשר ראתה הגברת גוטליב
את הבערות בביגדי־החוף נוסח הוואי, שהם
הסנונית הראשונה של אופנת 76׳ של
הטיסעל, החליטה בו־במקום, והזמינה עבורן
שחלבים אמיתיים, שאותם ענדה כל
אחת מן הנערות בשערה במשך הערב
כולו. בין השאר התלהבה מבנות־הג׳אז של
ג׳וקי ארקין, וכאות־התפעלות העניקה לכל
אחת מהן סרבל־חוף במתנה, פשוט כך.

לאה וארמין גוטליב (משמאל) ,בעלי
מיפעל גוטקס הנודע לביגדי ים
וחוף, ישבו בשווה הראשונה של אולם היכל־התרבות בטכס

שלו הציגו המועמדות לקול תשו־אוון_הקהל,
הכתיר את הסגנית השנייה.

בחירת מלכת־המים, כשלידם (שלישית משמאל) המורה לטיפוח־החן
לאה פלטשר, וליוו בהנאה את הערב המרשים. הס, כמו
רבים אחרים, נטלו חלק פעיל בהכנתו של הערב שזכה להצלחה.

מוחה הערב, גדי גיל, ב 1דו עו ת המועמדות, ב או ת־ תו דהעל מאמציו

ג׳וקי ארקין, הפנטומי־מאי־רקדן,
יחד טם להקת
בנות־הג׳אז שלג סחף את הקהל עימו.

ההכתרה

זיווה תלם היפה, יוטצת־היופי הראשית של חבות־התמרוקים
רבלון, שהיא אם לקלושה ילדים, לא חסכה מאמצים לאפר את
הנטרות לצילומי השקופיות המייוחדיס, והדריכה את המאפרות שהכינו את המוטמדות.

אם הדוגמניות

רותי
1 |111ן ירדנה,
בנות
י י ולאה,
שדקולד־מנטדדמסטיק, השרו אווירה מיוחדת.

לאה פלטשר, המורה הוותיקה להליכות ונימומין,
האחראית לדורות רבים של דוגמניות ונטרות־זוהר,
הצטלמה בגאווה טס ההישג המרי ביותר שלה, מלכת־המיס היפהפייה לשנת ,75 שרי חך.

קולנוע

קשקשת 1988
הפעל את דימיונך ונסה לסצוא
לציור שלמטה כותרת מתאימה, אשר
תסביר מת אתה רואת בו. הצפות
לכותרות יש לשלוח לפי תכתובת:
״קשקשת ׳,ובד .136 .תל־אביב. ההגדרות
חקולסות ביותר תפורסמנה,
ובאליהו יזכו בכרטיס כניסה זוגי
לקולנוע דרייב״אץ בתל־אביב, קול־נוט־הסכוניות
היחיד בישראל.

תנשבץ

העובםו לו ה

קשקשת 1986

סמל התנועה למניעת הולכי־רגל.
דני
כן־חור, רח׳ דובנוב
,21 תל־אביב
שרוול תוצרת עיראק.
ברוך כן־אר; ,רח׳ לה־גארדיה
,41 תל־אביב
י• יש להדק את החגורה.
אילנה חסדיאן, אפרסק ,17/4
אבו־כביר, תל־אביב
>• מוזיאון ישראל מציג: נעל־קד
מנדו מצרית, שנת 3ד.
ניטים לטץ, רח׳ שרת ,7/8חולון
• קיסינג׳ר — מנקודת־מבטו של
איש גוש־אמונים.

דליה יעקובי,

ת.ד ,30084 .תל־אביב

השבוע כדרייב־אין
בשעה 5.45
השעשוע המוסיקלי הנפלא

״צ׳יטי צ׳יטי כנג כנג״
בשעות 7.45 — 9.45
בכורה ארצית

״סיירת חדוברמנים״

בסיטונות
ש מלו ת הריון
מ כנ סי הריון
טוני קו ת הריון
ח לי פו ת הריון
מודל
כהן
תל־אביב, רח׳ נחלת בנימין ,4
קומה ב׳ .דרך החצר
פתוח עד 7בערב
וסגור בשעות )2—4
להזמנות ע״י סוכן: טל ,50344 .ת׳א

מאוזן :
.1חומת־מים; .2לויאליות; .7מועד;
.9מרה; .10 קריאת־צער; .12 בן־אדם!
.13 קוסם ; .15 מילת־קריאה ; .16 בלי־נשק
נוח לטילטול; .17 סודות; .18 הברת-
קריאח; .19 מכשף; .21 מחייתו־יער;
.22 משקה ביתי ; .23 ארמדה ; .25 סקלה
באבנים ! .28 מרנן ; .29 עושה חיים משוגעים!
.31 מעצב את הבצק; .32 למה?
.34 תנועת־מים בים; .35 אבר־תנועה!
.36 עשרת אלפים ; 39 שמא ; .41 מרחם ;
.44 מידודלח קדומה; .45 שובב; .47
סיגנון; .48 מופע באנגלית; .49 הווה,
קיים; .51 תיקווה; .53 תרדמה קלה;
.56 מן הגפיים ! .57 מצויים בכל רכס ;
.60 בלתי־מתורבת ! .61 שנף; .63 נרו
יאיר (ר״ת 64 משמשת להוצאת גחלים
מן האש ; .65 נועם׳ רבות ; .66 אתוריים ;
.67 הנה. לכאן ; .70 מתרחש .72 :ממוצרי-
החלב ; .75 צאצאה ! 76 מיופה־כוח ! .78
כפה ולא אחרת; .79 מספיק!; .80 מנעול
פטבטי; .81 תמים! .83 בהמת־משא טיבטית!
.85 יוהרה; .86 מין אבן טובה;
.87 מתווי־ד,נגינה ; .88 בתוכם; .90 סוג:
.91 קינה .92 :ההסתכלות ותוצאותיה;
.95 נודד .96 :סקרנות, חטטנית; .97 רך
בצאן.

מאונך :
.1תחזית, צפיית העתיד .3 :אתמול
בלילה ; .4אדון .5 :מאור קטן .6 :סופו
של מוהם! .8טמונה, צפונה . 11 :התעוררות
.12 :יובל; .14 כסות לרגל.15 :
נמל־התעופה של לונדון ; .20 חושב,
שוקל ; .21 מתווי־הנגינה .24 :מטבע יפני :
.26 רגל ללא התחלה; .27 זז ממקומו:
.28 רוח רעה ; .29 אור גדול .30 :הברה ;
.32 דאבון, אכזבה .33 :תבל ; .37 שכונה
בירושלים; .38 צאצא; .39 זכר בבקר:
.40 שוקט מזעפו; .42 מונח בתורת-
החשמל; .43 סרבל-עבודה; .45 טיפשה;
.46 ללא כסף .48 :שייך ל־; .50 כינוי;
.51 ארוכה, צרי; .52 מדווה, מחלה.54 :
חרש־ברזל ; .55 המאהב שלה .58 :מזמר ;
.59 מכינויי האלוהות .62 :מאכל חיוני:
.64 משמש באתלטיקה־קלד .68 ; ,נקבת
האריה ; .69 סיומת לרבות ; .70 נורד, מן
הקשת .71 :בשבילי; .73 אביון, דל;
.74 אילוץ; .76 נזכר לעיל (רית); .77
מופיע פתאום ; .79 נס קטן ; .80 מעמסה ;
.82 מין בורג .84 :ציבור הומוגני; .89
חומר המשמש לחיזוק שמשות; .90 זה;
.93 מידת־שטח; .94 סופד, של סין.

(המשך מעמוד )39
חולנית, מחליאה ומבהילה, שהותרה להצגה
על־ידי חכמי ירושלים הנאורים ללא
ניד־עפעף (הצנזור טען, בטלוויזיה, שאי נו
יודע על כך דבר. שיילך, אם כן, לש אול
את בעל קולנוע תמר בתל-אביב).
בעצם, הו כלכאתה הוא שעשועון בימתי
המציג את המין בצורה גלוייה כלבך,
שהתגובה האפשרית היחידה אינה
גירוי, אלא צחוק. כל מה שההצגה רוצה
לומר, מתמצה למעשה במערכון אחד, שנכתב
עבורה, אבל לא נכלל בה, בסופו
של דבר. תוך כדי סקירת התפתחות אום-
נת התחתונים (עם דוגמניות, המציגות את
ההתפתחות) ,מסכמים המנחים באותו עמר־כוו:
״אין
זה נכון לומר, שמאז 1800 התקדמנו
מפוריטניות ויקטוריאנית לחירות
מודרנית. צריך לומר שעברנו מתקופה
שבה היו האיסורים המוסריים חמורים וה־גישה
הפיסית קלה, לתקופה של מתירנות
מוסרית והתקרבות פיסית בלתי־אפש־רית.
ב־ ,1800 לא נהגו ללבוש תחתונים,
ונהגו לקרוא את התנ״ך. היום לובשים
גרבונים וקוראים את קובלנת פורטנוי.
תגוב*ת מאחדתחמ. מי שכתב שורות
אלו התחשב, במובן, במציאות הקיי מת
בעולם החופשי, ושכח שיש עדיין ארצות
מתקדמות, כמו ישראל ופאקיסטאן,
שבהן האיסורים המוסריים עדיין קיימים,
אבל ללא היתרונות הפיסיים של התקופה
הויקטוריאנית. למען האמת, כאשר הוכנה
ההצגה, נלקח בחשבון שהופעתם הטבעית
של שחקנים עירומים על הבמה עלולה
להרים גבות רבות. לכן, נכלל בה קטע
אחד שבו מאלתרים השחקנים תגובות אפשריות
של הקהל.
לדוגמה :״מדוע קוראים להצגה הו כל־כאתה?
משום שאי-אפשר לקרוא לה פנים
חדשות״( .הסיבה האמיתית: שמו של ציור
המסך הפותח את ההצגה, מעשזז־ידיו של
הצייר הצרפתי קלובים טדואי, שהוא מיש-
חק-מילים על הביטוי הצרפתי ״איזה תחת
יש לך!״).
תגובות אחרות, לדוגמה :״הצגה אידיאלית
לקיץ חם״ :״תראו את הבחורה שהשיער
דהה לה מה הם עושים כש־מזדקף
להם תראו את הגברת בשורה
הראשונה, עם המישקפת הגדולה״;
״אלוהים, זאת הבת שלי כל הגברים
נימולים, זאת בטח הצגה יהודית מעניין
איך הם בחרו את השחקנים?״ וכן
הלאה.
אץ בכל אלה כדי לפגוע במוסר, להדיח
מישהו למעשי־תועבה או לקלקל את
המידות. בל מה שרואים בסרט, וכל מה
ששומעים בו, הם דברים המוכרים לכל
אזרח בעל תעודת־זהות. אין זו פילוסופיה
עמוקה, אבל זה עלול לסכן אותו מטך של
סודיות מיסתורית, המעורבת בערפל ורדרד
של חטא מתוק׳ שהיא חיונית להצדקת
קיומה של הצנזורה. כפי שאמר לני
ברום המנוח, שתולדות חייו מוצגים עתה
על מסכי הארץ (ברשות הצנזורה) :״למילים
יש כוח כל עוד קיים עליהן איסור.
ברגע שהן מותרות, ניטל מהן העוקץ.״
והאינטרס של הצנזורה, הוא לשמור על
העוקצים, כדי לטעון שהיא מסוככת על
הציבור מפניהם.
אשליית שד מדינה. הו כלכאתה
יגיע, כנראה. כמו כמה מיקרים קודמים,
לבג״ץ. שם יטענו שהוועדה הממונה על
המוסר שלנו, ואשר איש אינו ממונה על
המוסר שלה, היא ועדה ריבונית. ואז ייל־יכו
לממשלה מעשו צעקות.
התשובה תחיה: אסור לפגוע בסטאטוס־קוו
המקודש, אחרת יתפלג העם.
התשובה הניצחית, שמאחריה מסתתרת
אשלייה של מדינה מודרנית.

תדריך
תל־אביב
הסנדק חללן כ׳ (פאר, אר-
צות־הברית) — מנהיג־מאפיה מודרני
במיפלצת המכלה את עצמה, ומולו סבו
בתחילת המאה, שהיה עדיין גיבור עממי.
פעלתני פחות, אבל הרבה יותר מעמיק מן
החלק הראשץ.

ירושלים
מיסתודי האורגניזם (סס• ^
דר, יוגוסלוויה) — שילוב בלתי־רגיל בין ״
סרט תיעודי לסרט עלילתי, המצליח להביע
בצורה מקורית רעיונות פוליטיים
וחברתיים, ולהמחיש את סלידתו של הבמאי
דוז׳אן מאקאבייב מן הקומוניזם זה-
קאפיטליזם גם-יחד. חווייה לאוהבי־הקול-
נוע.

אנ׳לא יודעת למה, אבל למרות העובדה
שאני חוזרת בכל מדור על כללי המישחק,
שאותו אני מנהלת, יש ביניכם כאלה
המעדיפים להתעלס מהם. אולי זה מפני
שהכללים מתפרסמים בסופו של המדור,
ו״ש הרבה שאינם !מספיקים להגיע עד
לשם. הם ממהרים לכתוב אל זה/זו ה־מוצאים־חן
בעיניהם, ושוכחים להדביק בול
על המעטפה הפנימית המייועדת לנמען.
בשבילכם זה אולי פיצ׳פקעס, אבל בשבילי,
להדביק בולים על עשרות מיכתביס
מדי שבוע, זה לא הולך ברגל. לא בגלל

צפרדע

״> ,הרד
בארנקה ׳של ידידה, שהגיעה לביקור מאיטליה,
גיליתי קופסת־פלסטיק שקזפה,
בגודל של קופסת סיגריות, שכל איש
הג״א היה עוצר אותה בגללה בכניסה
לבית־קולנוע.
1״מת זה ! 7״ גיליתי את בורותי בפומבי.
״צפרדעים,״ היתח התשובה.
ורק למראה המבוכה שהצטיירה על פני,
גילתה לי את הסוד. מסתבר שזאת אינה
אלא מעבדת־כיס קטנה, המייועדת למנוע
חרדה במיקרים של איחור במחזור. במקום
לעמוד בתור בקופת־חולים, להמתין
יזמיים עד שתגענה התוצאות של בדיקת
המעבדה, ולהסמיק כאשר המעבדן יחייך
אלייך חיוך ערמומי ויאמר :״התוצאה
חיובית״ — את יכולה מעכשיו לעשות
הכל בעצמך, צ׳יק צ׳אק, על הרגע.
הבדיקה המעבדתית לגילוי הריון, שכונתה
פעם בשם, בדיקת צפרדע /באה
אלייך בשיטת עשי־זאת־בעצמך. התכשיר,
הנקרא בשם חזאי, הוא שווה לכל נפש,
ונמכר בחו״ל במחיר השווה ל־ 35ל״י.
הוא מורכב ממבחנה, מטפטף, חומר כימי
ומינסרה פריזמטית מפלסטיק, כל מה ש׳עלייך
לעשות, במקרה של חשש מהריון,
הוא לטפטף מעט שתן למבחנה, להוסיף
לה כמה טיפות של החומר הכימי, לנער,
ולבדוק את המבחנה דרך המנסרה. אם
את מגלה עיגול שחום באמצע העיגול הצהוב
הנשקף אליך דרך המנסרה, סימן
שטעית בנטילת הגלולות. אם את רואה
רק עיגול צהוב, סימן שעוד פעם ניצלת
ממצב מביך.

ההוצאה — בגלל הלשון. לא הייתי רו־צה
לבלות את שארית חיי בללקק דבק.
אז ׳שלא תגידו שלא אמרתי: את ה־מיכתבים
למכותבים שמכתביהס מתפרסמים
במדור, יש לשלות במעטפה כפולה.
את המעטפת החיצונית יש להפנות אלי.
מכתבים לציפי, ת.ד ,136 .תל-אביב. ונא
לא לרשום שום דבר נוטף. על המעטפה
הפנימית י!ש לציין את מיספרו הסידורי
של הנמען בלבד. ורצוי לרשום זאת בפינה,
בספרות קטנות. המעטפה הפנימית
חייבת להיות מבויילת בבול של 35 אגורות,
בלתי־ימשומש אחרת עוד תבואו אלי
בטענות שהמיכתב לא הועבר לתעודתו.
אז מה זה כל־כך מסובך 7

עיניים צהובות
אילולא ראיתי את החתימה על
של 1/88 הייתי עלולה לדמות
שד, הסינית כבר התחילה. היא
שהיא בעלת עעיים צהובות. וזה
מיכתבה שהפלי- מציינת עוד לא

ראיתי. מי שייצא לו לפגוש אותזו, מוכרח
לדווח לי על כך. אולי אפילו באמצעות
תמונה ציבעונית. אני לא רוצה להחמיץ.
מלבד עיניים צהובות היא גם דומה
לחתול, בך בפירוש נאמד שם. החתולה
הזאת אוהבת לשחות המון, לרקוד ול הכיר
אנשים. והיא משוגעת לטיולים. יש
לה אומנם את ירושלים, שם היא חיה,
המדליקה בנפשה רגשות מעורבים. אבל
בכל הזדמנות היא ״,נוהגת לברוח ממנה
לכל קצוות הארץ, לצפות בשקיעה ובכוכבים.״
היא רוצה תמיד להיות בפעולה

ב א רנ ק

לוע או אפילו אצטרף לאיגוד הנוסעים
על כיסאות־גלגלים. אז אוכל לפרסם מודעה
שאני מחפש אחות רחמניה שתדחוף
לי את הכסא• מר, יש ו ! לאיירונסייד מותר
ולי ל אן !
״האמת היא שאומרים שאני נחמד. ו אולי
תימצאנה חלק מקוראות העולם הזה,
שאינן דומות לצבריות עם המנטאליות
של הכל־תלוי־בדבר ובכסף — וה עונה
על הכל.״
מזל שהוא כתב קצר. אחרת חייתי אולי
מזילה דמעה.

תגובה כימית
״אהבה היא תגובה כימית — אד כמד,
נעים לחפש את הנוסחה״ — אומרת ה־אימרה,
ו־( )3/88 רוצה לבדוק את אמי תותה.
הוא
צבר בן 26״,נאה, ובלתי־שיגרתי,
המחפש אותך, החושנית, הדוגלת באהבה
ומתקדמת בדיעותיה. אשמח לעשות ל מענו
הכל ...ומעל לכל לסבן את גבך
שעות על-גבי שעות.״
אני רואה שהעניין הזה עם סיבון הגב,
מתחיל לרכוש לו נפשות. אם יעלה ה ביקוש
לסבונים בזמן הקרוב, אני מקווה
ששמן, יצהר ועץ־הזית, ידעו למי התודה
ולמי הברכה.

כתף מוצעת
״קופידון-ציפידון״ קורא לי 4/88ואם
להיות כנה, הפעם זה מחניף. המח מאה
הזו שייכת לרווק בן ,30 מבוסם ל מדי,
אקדמאי העוסק בתחומים רבים ומגוונים,
שעיקר ליקחו בחיים הוא, לטענתו,
שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה
ומה הוא מסוגל לתת.
״אני מצפה לידידות כנה וחמה עם הנשית,
היפה, האנושית וד,מלבבת, בעלת
חוש־הומור, פיקחית וד,יודעת להעריך מוסיקה,
שירה, אמנות, ואת כל שאר הדב רים
הנפלאים בחיים. כאמון על תהפו כות
החיים, היודע עד במה המיכלול ה-
נ״ל אוזל והולד, איני מגביל את היעלה

הנדירה — אד האמיתית — לא בגיל ולא
במצב משפחתי, כי אם רק בחום אנושי.
אם יש את נפשך לדעת את הכתף המוצעת
בכנות, אנא פני, וניווכח יחדיו כי
עוד מפעפע בעולם אותו מעיין מים-
תורי שלפעמים סברנו כי !תם וגווע.״
לנוחיות בנות־הצפון הוא מוסיף ומציין,
כי הוא אומנם תל־אביבי, אך עובד
ברוב ימות השבוע בחיפה.

בקבוק חם לחורף

״החורף קרב ובא והקייץ מאחורינו״
מגלה לי 5/88 בתנאי שאשמור בסוד.
וכאשר כבר הכנתי את עצמי שיגלה לי
גם שבחורף עלול לרדת גשם, הוא בא
ומספר לי על ״המירוץ השגעוני אחרי
בנות הביקיני, אשר כל אחת מהן מרגישה
וחושבת כנימפה הוליוודית הדוגלת בסיסמה,
טוב מראה עיניים — אך בלי
ידיים
לקראת החורף המשמש ובא, וביגלל
התייקרות מחיר הסולר, הוא החליט להכין
לעצמו ״בחורה נחמדה אשר תמים
את השלג שבלב.״ הוא בן ,24ו־ 171ם״מ,
שאוהב סרטים, קריאה, מוסיקה ושיחה
מעניינת. הוא לומר ראיית-חשבון, וכדי
שתראי כמה הוא כישרוני, הוא מציין כי
הוא כבר מועסק כמתלמד במקצוע. הוא
מצפה בכיליון־עיניים ל.״ כוכב שיופיע מבעד
לערפל הציפיות והניחושים.״
אז אל תאלצנה אותו לעבור את החורף
עם בקבוק חם.

צה״ל זקוק לר

( )6/88 סבור שלחיילי צד,״ל יש עדיין
מה להציע לנערות ישראל, למדות הפיק-
פוקים שהעליתי לאחרונה בנדון. הוא מציע
לנסות אותו, חייל בן 171 ,19ס״מ, ש נמאסה
עליו ד,׳שיגרה של החופשות עם
נערות־לשעה. הוא מעוניין בצבריות האוהבות
לבלות או בתיכוניסטיות מגיל 16
וחצי עד ,18 הרוצות לבלות את זמנן
החופשי בנעימים. כאילו שצבריות ותינו-
ניסטיות לא הולד ביחד. אבל אולי הוא
יודע יותר טוב. הוא עצמו תיכוניסט
לשעבר.

מי כתבפרס
ושלא תהיינה טעויות. הימינסרה לא תגלה
לך כלום אם תבצעי את הבדיקה מיד
אחרי המגע. יש צורך לבצע את הבדיקה
החל מהיום התשיעי למועד בו חיה צריך
להופיע המחזור.
משוס מה, המכשיר עדיין אינו נמצא
למכירה בארץ. אבל אני בטוחה שכל
אחד מידידייך הנוסע לחדל, י׳שמח להביא
לך אחד כזה במתנה.
— השינה, לדעתה, אינה אלא ביזבוז זמן.
כל זה שייך לתיכוניסטית בת ,16 מב טיחה
מאד, שלא הגבילה את אלה שירצו
לכתוב לח. תרשו לי רק להזהיר אתכם,
אם לא קראתם בזמן האחרון את פקודת-
החוק־הפלילי. מבחינת החוק היא עדיין
קטינה.

איירונסייד בפוטנציה
לא הייתי אומרת של־( )2/88 יש דיעה
טובה ביותר על נערות ישראל. ואולי יש
לו סיבה טובה לכך .״אני אמן וגם טכנאי,״
הוא מספר .״בן ,35 וכבר 30 שנה
אני מחפש בחורה מתאימה — ולא מוצא.
ניסיתי את כל השדכנים, מכוני-ההתכתבות
וכל האפשרויות הדישמיות, ולא הצלחתי,
משונדמיה.
״מובן שאין לי דירה מפוארת, לא מכונית
ולא פריז׳ידר. גם לא עין מזכוכית.
אינני מגמגם, אבל אני מתכונן להתחיל
בקרוב. אולי תימצאנה כאלה שתרחמגה
עליז אם זה לא יילך, אולי אתחיל לצ־

דולשורר־ם וסטר־פטיזאיוח
היא ידעת כי חיא חולכת לזכות במיכתב־פרס, על בטוח .״כי אני לא טווס
מנופח בחום ולא טווס בכלל. אני לא משוגעת מייוחדת ויחידח״במינה האוהבת
את צפון הארץ ותכול כינרת בעיניהם של גברים. אני לא אקדמאית, ולא יפהפייה,
לא מגדלת מריחואנה בעציץ במירפסת, לא אוכלת תפוח בדבש לארוחת־הצהריים
ולא אוהבת כלבי פודל יותר מנקניקיות. לא מחפשת משמעות לחיים בכוח, בשביל
לעשות רושם על מעריצים.
״אין לי נשמה של אמן יוצר (שלושה שיעולים קצרים ולקונצרטים אני
מאזינה בחורף, עם התנור על השטיח, ברשת א׳ .אני גם שונאת את כל הגבירות
שריח של, משחו מייוחד׳ נודף מהן שעה שהן חולפות על פניך ואחר־כך מתגלות
כנבובות״משורש. גם את החתיכים המתוחכמים שבפגישה איתם את נבהלת מעצמך,
אין האמנת לכל ערימת הקלישאות.״
ועכשיו, כשאתם מבקשים כבר את המיספר שלה כדי למהר ולכתוב לה, יש לי
הפתעה בשבילכם: אין לה מיספר. היא רוצה בפירוש להזדהות בשמה המלא, בלי
מתווכים — עמליה רודיק, רמת בן־צבי ,3/3נס־ציונה.
רגע, אל תרוצו ! זה לא מה שאתם חושבים. היא לא״כל״כך אמיצה.
״אני לא מחפשת חתן ולא בן־זוג זמני וקבוע. יש לי אחד נהדר ואמיתי.״

אז מה חבעייח שלן! אתם בוודאי שואלים, כמוני.
או! ״בקרוב מאוד, אנו (בעלי ואני ועוד זוג חברים) עומדים לפתוח מועדון
צעירים, אחר ושונה מאלה שהולכים בשוק. עם שירה בשקופיות ומישחקי״חברה,
משוררים שקוראים משיריהם ותערוכות מתחלפות על הקיר. דרושים לנו אמנים
צעירים (או לא) ונחמדים, שיש לחם מה להציע והם יכולים להעביר ערב בכיף.
בקשר לתשלום, נסתדר. רק מראש שלא יצפו למשחו גדול, כי הכל זה כמו ועדת־תרבות
של קיבוץ. הכוונה היא לחבורות־נגינה, נגנים יחידים, זמרים, שחקנים,
סטריפטיזאיות, משוררים וכל מה שיכול להיות מהנה באמת. גם בעניין הסימון
אנחנו רוצים לתת יד חופשית, בתנאי שיהיה על רמה נאותה״.
אז אם זה מדבר אליכם, כיתבו אליה ישר. ועכשיו, אני רק שואלת את עצמי :
למה בעצם נתתי לח את הפרס ! !
שיחיה.

מכתב פרס השבוע — ובכל שבוע — מזכה את שולחו בחבילת שי של תכשירי
איפור ויופי, מתוצרת חברת ד,דם. הפרסים יישלחו לזוכים בדואר.

״אין לי רומן
עם ואלו׳ פאנוב״

״אני עומדת
להתחתן בקרוב־

״החלטתי להיות
ציירת רצינית־

44 -1

כך מגדירה איריס את עצמה.
היא טומנת שהיא מציירת 10
שעות ביום, חיה את התמונה, וכשהיא מחוץ,לביתה, היא מת

געגעת אליה. היא אינה מוכנה למכור את תמונותיה, כיוון
שלדבריה אין להן מחיר. טוענת שאינה ציירת מיקצועית, מאחר
שאינה מתפרנסת ממכירתן. מימין: אורי גלר כ״סופר־סטאר.-

החנו: אווי גלו

בן מזל קשת, שתפס מקום נכבד בחייה של
איריס והיה אהבתה הגדולה. היא מרבה לציירו
בדמות של ״סופר־סטאר״ .עיתונים רבים, שכתבו אודות גלר, גילו התעניינות גם באיריס.

* 113 1 • ״1ך הרקדן הרוסי המהולל, שמאבקו לעלייה לישראל יחד
1גי * 1יי עם רעייתו גאלינה זכה בפירסום בינלאומי. אירים
בתוקף כי היחסים ביניהם אמנותיים גרידא, וכי היא מיודדת גם עם אשתו.

* ה הי ה ליי די ר ח משגע. ים־חמלזז
1היה יפה כמו שלא היד, מעולם, וחבורת
האנשים שהתרחצו, עירומים בביום-
היוולדם, במימיו המלוחים העומדים, נראתה
מאושרת להפליא. בריחזק־מה מן
החבורה התבודד לו זוג. כל השאר הש־תובבו
במים כילדים חסרי-דאגות.
החבורה כללה במה אנשים מפורסמים
מאד בעולם האמנות, התיאטרון והבידור
בארץ, כמו למשל הבמאי יוסף (״פפו״)
מילוא, שחקדתיאטרון מפורסם מאד, ו*

דזמרת מרגלית אנקורי.
איש נוסף בחבורה היה הסופר ג׳ורג׳
פייפר, פי שכותב יחד עם הרקדן־כורי־אוגרף
הרוסי ואלרי פאנוב את הביוגרפיה
שלו. הסופר היה צמוד משך בל הערב
לסופרת, שכתבה בזמנו ספר סנסציוני ש עורר
הדים רבים בארץ, והיתה במקום
בחורה נוספת, שמישהו מהנוכחים הגדיר
אותה ב״עלמה בת שמונה־עשרה׳׳ למרות
שמבט מקרוב, או אורו של יום, היה מוכיח
בקלות כי עברת כבר מזמן את הגיל
המתוק ההוא.
כן, גם הרקה ואלרי פאנוב בכבודו*
ובעצמו היה במקום׳ בשבחברתו הדוגמנית
היפהפייה ומלכת־המים לשעבר, איריס
דוידסקו.

״פאגוב ואגי
רק ידידים \ ״

המועמד לנישואיו: איציק לוי
שאותו מכירה איריס, לדבריה, שנים, אך היא מנהלת רומן

אינטנסיבי איתו רק בשבועיים האחרונים. איציק — שהוא
דמות ידועה, אך איש לא עמד עדיין על מקור הכנסותיו —
ואיריס, החליטו להתחתן כבר ביסים הראשונים לרומן ביניהם.

ך* שמועות כ אי לו מתרחש משחו שן
| הוא מעל ומעבר לידידות, בין אירים
היפהפייה לבין הרקדן, שעם אשתו גאלינה
זכה בתואר ״רומיאו ויוליד! של שנות ה*
שיבעים״ ,נעשו נמרצות מאד לאחרונה.
היו כאלה שהיו מוכנים להישבע כי ראו
אותם יחד במקומות ציבוריים, כשהם אינם
מנסים להסתיר כלל וכלל את הידידות העמוקה
והמשמעותית ביניהם.
ואלרי פאנוב נמצא ברגע בחו׳׳ל, עם
אשתו. אירים דווידסקו עצמה — מכחישה :
להד״ם•
אומרת איריס :״הכרתי את פאנוב דרו
חבר משותף של שנינו, עולה הדש מרוסיה
בשם שבתאי קלמנוביץ /יצאנו יחד
להופעה של ואלרי וגאלינח בקיסריה,
ואחרי ההופעה הלכנו לבלות. אחר־כך,
אותו קלמנוביץ׳ בא אלי בהצעה לפגוש
צייר רוסי בשם יקרסון, שעדיין לא גילו
אותו בארץ, למרות שהוא היה צייר ידוע
מאוד ברוסיה. לדעתי, בעוד שנה שנתיים
הוא יהיה גדול ביותר.
״הכרתי אותו, והתחלנו לעבוד יחד על
רעיונות בשביל תיפאורה להופעות של

(המשך מעמוד )45
ואלרי וגאלינה. כיוון שאני ישראלית,
וכיוון שאני מציירת, מצאתי חן כעיני
יקרסון. הוא ראה את העבודות שלי, ואמר
לי , :אני צריו את הרעיונות שלך וחד עם
הטכניקה שלי, בשביל לעבוד עם פאנוב.׳
זהו׳ בערך, הקשר שלי עם ואלרי.
״מובן שעם כל אדם שאיתו אני עובדת
אני מפתחת יחסים של ידידות — אבל
הקשר שלי עם פאנוב הוא קשר אמנותי
טהור, לא קשר של סכם. אני עובדת
בשבילו וגם בשביל אשתו, לא רק בשבילו.
היחסים בינינו הם קדושים, לא משהו בשביל
ללכלך אותו. מה אני יכולה לעשות
שאומרים עלינו שיש בינינו רומן? אז
מהו אומרים עלי הרבה דברים, מתוך
קינאה. מספיק דברים אמרו עלי עד היום.
שאני אפילו לא ידעתי שהם קיימים.
כשהייתי בת שתים־עשרה אמרו עלי שנסעתי
לגרמניה ושאני נשואה לגרמני.״

״נישואין זה
דבר רציני!״
* * ה או פן ש בו אומרת איריס את שמו
של ואלרי, מן הנימה המייוחדת, ברור
שהיחסים ביניהם אינם כאלה שבין מעביד
לעובדת. וכשמנסים לרמוז על כך לאיריס,
היא מתפרצת :״אני חיה חיים חדשים,
הרחק מההמון הסוער. יש לי בית משלי,
קומץ ידידים מועט משלי, בהם בחור אחד
שנפצע במילחמת יום־הכיפורים ושטיפלתי

בו בבית־חולים איכילוב בתקופת המילחמה.
וחוץ מזה, אני מתחתנת!״
החתן המיועד הוא איציק לוי, אחיו
של הזמר שוקי לוי מהצמד שוקי ואביבה.
בחור בן ,35 גרוש ואב לשני
ילדים. דמות ידועה ומוכרת, גבה-קומה
וכסוף־שיער, שמקורות ההכנסה שלו לא
היו ברורים מעולם. איציק היה מן הראשונים
שהסתובבו בארץ כשהוא נוהג מכו-
נית־ספורט מהודרת. תמיד היה מוקף ב-
יפהפיות, ואת חייו חילק בין ישראל לבין
אירופה.
לדבריו׳ עסק כל השנים באמרגנות:
עבד עם להקות־קצב, ועם שלישיית חשו־קולודה
— שכללה בזמנו את אחיו שוקי,
את צביק׳ה פיק ואת גבי שושן — ומייד
לאחר שההצגה שיער, שבה השתתפו אחיו
ואביבה פז ירדה מעל הבמה נסע איתם
לחו׳׳ל, ומאז הוא משמש אמרגנם של
השניים. כיום הוא קורא לעצמו מפיק-
תקליטים. יחד עם אחיו שוקי ועם קרוב-
מישפחה של השניים, בשם משה נעים,
הקימו חברת־תקליטים בפרים עיר־מגוריו
הנוכחית, וקראו לחברה אל־אם־אן.
מכיוון שמאז־ומתמיד הסתובב בחוגי עולם
הזוהר והבוהימה, מכיר איציק את
איריס זה שנים רבות. אך הקליק המפורסם
נוצר ביניהם בעת ביקורו האחרון בארץ.
מספרת אירים :״הרומן בינינו התחיל
לפני חודש, הפגישה היתד, קצרה
מאד, נפגשנו ברחוב ואיציק חזר לחו״ל.״
הוא אומנם בא אז עם נערה שוודית
יפהפייה, וטען כי היא אשתו, אך איציק
ואיריס אומרים היום שהשוודית היתה רק
כיסוי לרומן שביניהם.
״לפני שבועיים הוא בא לארץ שנית,
נפגשנו שוב, ומאז אנחנו ביחד וטוב לנו
לאללה.״
ממשיך איציק :״אנחנו לא מסוג הזוגות
שיוצא שנים ובאופן ברור חושב על
חתונה כסיום מוצלח לתקופה מסויימת.
אנחנו לא התרכזנו בנושא הנישואין. זה
התחיל כבדיחה, ופיתאום התייחסנו לזה
ברצינות. ישבנו, הסתכלנו אחד על השני
וראינו שזהו זה. אנחנו מודעים לעניין
שמוסד-ד,נישואין הוא מוסד רציני, ואנחנו
לגמרי רציניים בנושא זה.״
אל דבריו נכנסת איריס, ואומרת :״אי-
ציק ואני מתייחסים אל מוסד הנישואין
מאד ברצינות. דברים קורים׳ וגם דברים
טובים, וזה מה שקרה לנו. אני באה מבית
הרום, ולא הייתי נכנסת לעול של נישואין
אפילו אם היה לי החשש הקטן ביותר
שזה לא יעבוד.״
איציק ואיריס עדיין לא קבעו תאריך
לחתונתם. אבל מה שברור להם הוא כי
החתונה תתקיים ביום ה־ ,13 לאיזה חודש
— עדיין לא ידוע. ולמה ה־ ?13 מכיוון ש-
לדיבריהם, ה־ 13 בגימטריה זה ״אהבה״ ר
״חוץ מזה,״ אומר איציק ,״הגעתי ארצה
ב־ 13 לחודש ואז אירע לנו חנם, וחוץ
מזה 13 הוא מיספר־המזל של אירים.״
התוכניות הן שמייד לאחר הנישואין
ייסעו השניים לפריס. מקום־מושבו הקבוע
של איציק, ומשם כמובן יסעו לכל חלקי
העולם בעיקבות עבודתו של הבעל. אירים
אומרת שעם כל האושר הרב שהיא מרגישה
כעת, בגלל השינוי העתיד לחול
בחייה, קיימת עבורה בעייה :״הבעייה
העיקרית שלי היא לשלב את הציור בנסיעות.
אני מתרגלת למקום, ובונה לי
בו את האווירה שלי.״
לאחר הירהור קל, היא מוסיפה :״לא
נורא, הרגלים אפשר לשנות, אופי אי-
אפשר. יש לי עוד כמה דברים לעשות פה.
אחרי שאגמור אותם, אסע. אני חושבת
על תערוכה בחו״ל, אבל אני לא רוצה
לדבר. כשזה יהיה בטוח, אדבר.
״בארץ יקח לי 20 שנה לעשות תערוכה.
בחו״ל הכל יותר פשוט. פה אי־אפשר להציג
בלי למכור׳ ולי יש תוכניות להציג
במוזיאונים. אני מציירת בסיגנון ריאלי.
כל ציור הוא דף מספר־חיי, איציק יצטרך
לחיות עם זה, והוא כבר התחיל.״

״יחס אנוש>
לציורים!״

אווירה

מייוחדת יוארת איריס
בכל מקום שאליו היא
מגיעה. את דירת שלושת החדרים
שקיבלה במתנה מאביה, ריהטה בסיג־נון
בוהמי, תרבותי וביתי גם־יחד.

^ יציק תולה מבט בכלה היפהפייה
שלו. הוא מעריץ כל מילה היוצאת
מפיה, וכל תנועה שלה זוכה בתגובה מיי דית
מצידו. והוא מספר :״ישבתי כל
הלילה והסתכלתי על אירים מציירת. אני
נמצא רוב הזמן בחברה של ציירים, אבל
אף פעם קודם־לכן לא קרה לי דבר כזח.
בפעם הראשונה התרגשתי ממש מעצם
העניין. כשאיריס מציירת אז היא צוחקת,
בוכה, מתרגשת ומדברת על הציור.
״רציתי לצאת לרגע מהחדר, ופחדתי
שאחתוך אותה מהריכוז הנהדר שהיתר,
שתייה בו. נהניתי כל-כך, הייתי ממש

בתוך העניינים, ואני מאחל לעצמי הרבה
לילות כאלה בעתיד. לא הרגשתי איך
שעבר הלילה, רק האור שחדר דרך התריסים
הבהיר לי שכבר בוקר. זה היה
ממש כמו לראות לידה. בדיוק. בכלל, היחס
של אירים לציור הוא יחם אנושי
ממש. ראית פעם צייר שמתגעגע לציורים
שלו? אירים מתגעגעת אליהם. היא נמצאת
מחוץ לבית, וחוזרת כדי לראות את הציורים
שלה.״
איריס אומדת שהיא מציירת משך כל
החיים שלה, אך רק לפני שנתיים התחילה
לקחת את הציור ברצינות. וכשהיא אומרה
״ברצינות,״ היא מדברת על העובדה
שהיא יושבת על כל ציור וציור למעלה
נד 10 שעות ביום. לדבריה הגיעה אל
הציור מאחר שהיו לה קשיים בהתבטאות,
כיוון שהאנשים מסביבה לא הבינו. כל
מצב וכל תקופה השפיעו עליה, ומה שלא
יכלה להביע בציור היא מביעה בכתב.
כמו, למשל, בשירשכתבה והמסביר׳ לדבריה,
את חייה כולם:
לשיגיוני /אין הסבר / ,לא שם / ,לא
בית / .רק הוא /מתרוצץ /בפינות
חוח /במוח /דימיון בלי מנוח /שרץ
אי־בתוכי /ובכה נפשי.

״תמיד עשיתי
הבל לג ד! ״
8| |1י§
1דבריה, הקונפליקט הגדול ביותר /שיש לה עם הציור הוא שהדימיון שלד
הכל
לבדה. חוץ מזה חתמה אירים, כזכור,
חוזה עם חברת־סרטים פרסית, והיא מצפה
מהם להצעה שתתאים לה. איך זה מסתדר
עם הרצון שלה לבנות את עצמה כשחקנית-
קולנוע רצינית ומצטיינת, ולהיות ״הס
טובה״ ?
לאירים יש תשובה :״משום כך אני פה.
ולא בפרס. בינתיים השבתי בשלילה לכל
ההצעות שהוצעו לי מפרס, כי לא חיה
שם תפקיד בשבילי.״
על יחסיה עם הוריה אין היא מרבה
לדבר. ידוע כי אביה׳ עורך-הדין, קנה לה
את דירתה היפה והיקרה שבתוכנית־למ״ד,
וכי הוא שומר איתה על קשר קבוע, דואג
ואוהב אותה. שיחת־טלפון אחת שקיבלה,
במשך הראיון, מאמה, זכתה בתגובה הקרירה
:״אין לי זמן כעת. אני מאד
מצטערת, אמא!״ ולהחלפת מבטים חד-
משמעית עם איציק, הבעל המייועד.
אשר לעניין פאנוב, אירים מתעקשת כי
יחסיהם הם יחסי-ידידות גרידא, וגם איציק
מחרה מחזיק אחריה, הוא אינו רוצה שאירים
תיפגע או תפגע באחרים. חיא
חשובה לו מאד, ושניהם פותחים את אותו
מזל. הוא נולד בסופו, ואיריס בתחילתו
של מזל-מאזניים — בהבדל של 15 שנים,
כמובן.
היא אינה מתרגשת במייוהד מהרכילות,

..אלה החיים,

אומרת איריס על ציור המלאך הטוב והמלאך הרע,
המרכינים ראשס זה בפני זה .״כולנו, יש בנו רע וגס
טוב, ואנחנו לומדים להסתדר עס שניהם.״ בתמונה למעלה: איריס בשעת רגיעה בחדרה,

רץ מהר הרבה יותר מהאפשרויות הטכניות
שלה להעבירו אל הבד. היא אינה
רוצה למכור את ציוריה, כי לגביה אין להם
מחיר. היא טוענת, בלהט, כי אינה ציירת
מיקצועית, כי מיקצוע הוא דבר שהבן-
אדם מתפרנס ממנו .״בשבילי — כל ציור
זה אני, אני חיה ממנו, הוא חלק ממני.״
איריס היא פרפקציוניסטית. אוהבת
להיות הטובה ביותר בכל דבר שאותו היא
עושה. לדבריה, היא מרגישה שהיא שייכת
לתקופה אחרת. עובדה, היא שונאת מוסי-
קת־פום ובכלל כל דבר שהתווית ״פופ״
מודבקת עליו. היא אוהבת מוסיקה קלאסית.
ועל הרשם־קול המשוכלל שבדירתה
המטופחת והמסודרת בסיגנון בוהמי, מסתובבים
סלילים שעליהם מיטב היצירות
של מיטב המלחינים הקלאסיים, נון־סטופ.
את תקופת היותה נערת־זוהר היא רואה
כפיצוי עצמי על ילדות ללא אהבה, אך
לדבריה לעסה את הנושא הזה עד תום,
וכל הארץ מכירה אותו בעל־פה.
לכן, אינה רוצה להיכנס אליו ,״אבל גם
אז, כשהייתי נערת־זוהר ומלכת־מים ודוגמנית,
ושחקנית־קולנוע, עשיתי את זה
הכי טוב שאני יכולה.״ התוכניות שלה
לגבי עתידה כשחקנית-קולנוע עדיין אינן
ברורות לה. לדבריה, תפקידיה באדם, הצד
השני וסרטים אחרים היו רק בית־ספר
ללימוד הטכניקה של הקולנוע. כעת היא
רוצה לעשות מה שמתאים לה באמת, משהו

רק חבל לה על גאלינה וואלרי. גאלינה
לא־כל־כך בריאה, ולפאנוב יש בעיות עם
מישרד־הקליטה, שעדיין לא סיפק לו דירה
כמו שצריך. ומה עם דירת־הפאר שסידרה
לו להקת בת־שבע, על גג אחד ממגרדי*
השחקים המפוארים של הרצליה־פיתוח ז
אירים אינה יודעת.
היא אומרת שזה שהיא מכירה את
סאנוב באופן אישי, לא עושה רושם על
אף אחד. היא יכולה לספק ספר שלם של
שמות של המי־ומי׳ הנימנים עם ידידיה
הקרובים: החל מבנו של בעל בית־חרושת
ידוע וכלה באחד הרוטשילדים. היא זכתה
בכבוד רב, ושמה נקשר בשמו של האליל
החדש אורי גלר בכל מקום שבו מתפרסמת
עליו כתבה, וכאלה מתפרסמות רבות.
היא מראה כתבה מצולמת בעיתון שוודי,
שבה היא נראית ליד ציורים שציירה
את אורי גלר, אשר תפס חלק חשוב בחייה,
גל ר נראה, באחד הציורים, כמו אורי
גלר ״סופר־סטאר״ ,והיא גם תופסת חלק
נכבד בספר שנכתב על אודות הקוסם מ-
ארץ־הקודש.
אך כל זה, לגביה, הוא נחלת העבר,
בדיוק כמו תיידהעבודה הענקי שלה המכיל
תצלומים נפלאים שהצטלמה עבור
ירחון־הנשים הנודע ווג,
לדבריה, מצאה אירים סוף־סוף את אושרה,
ויחד עם איציק היא מתכוונת לפתוח
בחיים חדשים.

ספזרט
כדורסל
ח 1רהלת מו נ ה

בחורף של עונת ד,כדורסל ,70/71 ירד
המסך על הופעותיה של קבוצת הכדורסל
של הפועל תל־אביב במיסגרת מיפעלי
גביעי אירופה בכדורסל. באותה שנה,
כאשר הובסה הפועל תל־אביב על־ידי
קבוצת זימנטאל מילאנו, החלה ההידרדרות
הגדולה של אחת משתי קבוצות הפאר של
הכדורסל הישראלי.
רק בשל תקלה טכנית של הפסקת*
חשמל, שאירעה השנה לקבוצת מכבי
רמת־גן, שבגללה נרשם לחובתה של זו
הפסד מכני במישחקה מול הפועל גבעת־ברנו—נען,
דורגה הפועל תל־אבי} בתום
העונה במקום הרביעי בליגה. כתוצאה
מכך היא שובצה כמייצגת הכדורסל הישראלי
במיפעל הכדורסל השלישי בחשיבותו
באירופה — גביע קוראץ׳.
בהגרלה שנערכה במיסגרת מישחקי
גביע זה, הועלתה הפועל תל־אביב לשלב
שמינית הגמר ללא מישחקים מוקדמים.
ב־ 18 וב־ 25 בחודש הבא, תתמודד הקבד
צד, עם א.א.ק. אתונה על הזכות להעפיל
למשחקי רבע־הגמר. הסיכוי הטמון במים־
גש זה הפיח רוודחיים חדשה בקבוצה.
״לא נ ש תו ל ל :״ העבר הקודר, שהעיב
על מצבה, הביא לתמורות מר-
חיקות־לכת בקבוצה. בהפועל תל־אביב
החליטו לבצע עירוי־דם. מחד, אפשר לראות
פנים חדשות המאיישות את הרכב
הקבוצה. מאידך, החליטו מנהלי הקבוצה
לשחרר שניים מד,כדורסלנים הוותיקים והבולטים
שלה — גרשון דקל ודן ברזילי.
בין הפנים החדשות אפשר לפגוש כיום
בהפועל תל־אביב את שמואל (״מולי״)
אבישר, שעבר ממכבי תל־אביב ואת גור
בן־דוד, שחזר לקבוצת האם שלו — מקבוצת
הפועל חיפה. הרכש השלישי חינו
אמריקני ענק, סטיב־פול וקסמן, המתנשא
לגובה של 2.06 מטרים. על האימונים
מנצח חיים חזן, לשעבר שחקנה המצטיין
של הקבוצה, ומי שהיה אמן הכיר-
רור בכדורסל הישראלי בכל הזמנים.
אימוני הקבוצה מתנהלים באינטנסיביות.
חזן מרביץ תורה בחניכיו ולא נירתע
מלגעור בחניכיו :״להרים את הרגליים
! תפסיק לספר סיפורים> תתחיל
לשחק כדורסל!״ אגלי־זיעה נוטפים 6ד
השחקנים — ללא הפסק. בארי לייבוביץ,
בעל השליטה המגנטית בכדור הפך לקפטן
הקבוצה. הוא מהתל ומתעתע בשחקנים,
ומשאיר את קומץ הצופים הבאים לחזות
באימוני הקבוצה פעורי־פה. סרט־לבן עוטר
את ראשו :״זה בגלל השערות, הן
חודרות לי לעיניים.״ בשנה שעברה הוא
השתולל במיקצת. העונה הוא מבטיח
להיות רגוע .״אני לא אתעצבן יותר ב-
מיגרש, אפילו אם מישהו ינסה להוציאני
מהכלים...״
על ההרגשה בקבוצתו החדשה, מספר
מולי אבישר :״טוב לי פה. פה אני משחק
קבוע. במכבי תל־אביב הייתי מתוסכל
במישחקי גביע אירופה. דבר אחד חשוב
לי: שמערכת הציפיות בקבוצתי החדשה—
התגשמה. זה הדבר הכי חשוב לכל כדורסלן.
פה אני נהנה לשחק עם בארי —
הוא משכמו ומעלה.״
למארק טורנשטיין, שחקן הקבוצה היחיד
שהופיע במשחקי גביע אירופה לפני חמש
שנים יש מה להוסיף :״הקבוצה החדשה
מתבססת על חרבה צעירים. מיספר כדורסלנים
צעירים־מבטיחים מאיישים את הקבוצה:
שמואל נחמיאם ( )21 ודני ברכה
( )20 שחקני הנבחרת, ופיני חוזז ( )18 כוכב
ניבחרת־הנוער שצפוי לו עתיד מזהיר.״
אוהדי הקבוצה, שנשארו נאמנים לה עוד
מתקופת הזוהר שלה, מאמינים בכך בכל
ליבם.

איו״רוף
מי לחמתחמשהש ני ם

היה זה, לכל הדיעות, אחד הקרבות
האכזריים ביותר שנערכו אי־פעם בהתמודדות
על התואר של אלוף־העולם ב־מישקל־כבד
באיגרוף — הקרב האחרון
במילחמת חמש השנים בין מוחמד עלי
(קאסיום קליי) לבין ג׳ו פרייזר.
במשך יותר מ־ 40 דקות, לעיני 27 אלף
צופים באיצטדיון במאנילה ולעיני יותר
מ־ 20 מיליון צופים שעקבו אחרי הקרב
בשידורים חיים בטלוויזיה, נדמה היד,
(המשך בעמוד )48
ה עו ל ם הז ה 1988
וקצין בים- מקיף עורנו

ונהנה חתנא׳
שכר מעולים

הרשות לחינוך והבשרה ימיים
מודיעה על פתיחת

* קו ר ס לק ציני ח ש מל
מתקבלים
א. בוגרי בתי־ק מקצועיים 4שנתיים במגמת חשמל.
ב. טכנאי חשמל, הנדקאי חשמל, מהנדקי חשמל.
ג. תחילת הקורק באוקטובר

* קו ר ס לחובל
מתקבלים משוחררי צה־ל בעלי בריאות תקינה. בוגדי 12 שנות לימוד ובוגרי
וו שנות לימוד. בעלי תעודה טונה.

* קו ר ק ציני מ בונ ה
מתקבלים משוחררי צה־ל בעלי בריאות תקינה, בוגדי בתי־ט מקצועיים 4שנתיים
ותלת שנתיים ולמעט חניכות) ,נעלי תעודה טובה במגמות המתנת. כו מתקבלים
בוגרי בתי־ס תיכוניים ומסיימ׳ ביתה י־א תיכוו שיוכשרו למקצועות המתנת
לפני כניסתם לקורס.

למהנדסי מכונה והנדסאי מכונה -מסלולים מקוצרים ותנאים מיוחדים

לפרטים נוקפים פגה למשרדינו:
בחיפה: דח -נתן גקייזרמז) 11 ליד ניכר פריז נימים אי-וי, בשעות 8־. 14
נתל־אנ׳ב: מגדל שלום, רח• אחד העם קומה ,: 8נימי ב• ,בשעות . 13.00*9.00
לנוחותד תוכל גם להדשם לפי הספח המצורף.

צזור ו שלח__ :
לני הדשות לחיטך והכשרה ימיים ת.ד 1909 .חיפה סססון

הנני מעוניין בפרטים נוספים נקשר לקורס

תאריך חתימה

היה
ההסתדרות ממשלת ישראל

הסוכנות היהודית לא״י

הציונית

המשרד לקליטת העליה

מחלקת חעליה והקליטה

העולמית

א ל הי שראלי

ממ שלת ישראל ו ה סו כנו ת הי הו די תהח לי טו לאח רונ ה על מ תן ה ק לו ת
ל ק לי ט ת תו שבים חוז רי ם.
על ה ענ קתה תנ אי ם יו חלטב או ר ח אינדיווידו אלי בהתאם למצב
ולצרכים של כל פונה.
י שראלים תושבי חוץ לארץ, המבק שי ם לשוב לישראל, יפנו אל משרד
מחלקתה עליה והק לי ט ה של ה סו כנו ת הי הו די ת /ההסתד רו ת ה ציוני ת
ה עול מי תהק רו בלמ קו ם מגורי ה ם, וי ק בלו מידע על סיו ע אפשרי.
הכתובת בארץ: ועדח לתושפים חוזרים
ת.ד7384 .
ירושלים

ספורט
(המשך מעמוד )47
למומחי האיגרוף כי ג׳ו פרייזר עומד
להדיח את האלוף בעל חפה חגדול מ-
כיתרו. שלושת שופטי הזירה הפיליפינים
אומנם זיכו בתום הקרב את מוחמד עלי
גם במיספר הנקודות הכללי וגם במיספר
הסיבובים בהם גבר על יריבו. אולם,
לדעת מומחי איגרוף אובייקטיביים שספרי
את הנקודות, הוביל פרייזר ביתרון
במשך שמונה מתור 13 הסיבובים הראשונים
של התחרות.
בסיבוב התשיעי נדמה היה אפילו כי
מוחמד עלי עומד להיכנע ליריבו. עינו
הימנית שנפגעה במהלומת וו אדירה נסגרה•
כשהוא נשען על חבלי הזירה עצם
עלי את עיניו כמי שעייף מכל המהלומות
שניתכו על גופו בקצב של הפגזה

״המלך׳ מוחמד עלי
הקרב האכזרי ביותר
רצחנית. כשחזר לזירה שוב היה זר פריי*
זר התוקפן המסתער.
רק בסיבוב ה־ ,13 כאשר הצליח מוחמד
עלי להלום בליסתו של פרייזר במכה
ימנית ארוכה, החל פרייזרלהתמוטט.
סידרה נוספת של מהלומות זיעזעה אותו
לגמרי. כאשר ניסה פרייזר לחבוק את
יריבו, שילחה אותו מכת ימין אדירה
נוספת אל החבלים. כשהוא יורק דם עלה
פרייזר לסיבוב ה־ ,14 הלפני אחרון. לרגע
נדמה היה כי הוא מתאושש. עלי, שנראה
מודאג ומייואש, חיפש לשווא אחר מכת
הנוקאאוט. כשלא הצליח להנחיתח, הסתפק
בסידרת מכות־שמאל, שהפכו את
פניו של פרייזר לעיסה של בשר ודם.
ואז, שניות מיספר לפני שצילצל הגונג
לתחילת הסיבוב ה־ ,15 הודיע מנהלו
של פרייזר, אדי פוטש, כי ג׳ו אינו עולה
יותר לזירה. מוחמד עלי ניצח בנוק-
אאוט טכני, הוכתר שוב בגיל 33 בכתר
של אלוף העולם בטישקל־כבד.
קצת פחות ממוות .״הוא הובס
תוך המירוץ לניצחון,״ אמרו הפרשנים
על פרייזר .״היה זה ג׳ו, יותר מאשר מד
חמד עלי, שהפך את התחרות לקרב גדול.
לא הרבה אנשים חיים היו מסוגלים לעמוד
במה שעבר על מוחמד עלי בין הסי בוב
החמישי לאחד־עשר. זה נראה כעונש.
אבל עלי לא רק החזיק מעמד וספג
כל מה שג׳ו יכול היה להנחית. נותר בו
עוד מספיק כוח כדי לנצח. ג׳ו פרייזר
היד. בקרב זה היריב הטוב ביותר שמו-
חמד עלי נילחם בו אי־פעם. ג׳ו הצליח
להפיק ממנו איכויות איגרוף שעלי אף
פעם לא הגיע אליהן.״
״הפסקתי את הקרב,״ אמר אדי פוטש,
מנהלו של פרייזר ,״משום שג׳ו החל
לספוג יותר מדי מכות נקיות. הוא לא
יכול היה לראות עוד בעינו הימנית. הוא
לא ראה יותר את ידו השמאלית של עלי
כשזו התקרבה אליו.״
״לא רציתי להפסיק,״ אמר פרייזר עצמו
,״אבל לעולם איני חולק על פוטש.״
הוא הכחיש כוונות לפרוש מהזירה, אבל
לדעת מומחים היה זה הקרב האחרון שלו.
״אני רוצה לצאת מכל זה,״ הודיע מד
חמד עלי עצמו .״אני עייף ואני בשיא.
מה שראיתם הלילה היה קצת פחות
ממוות. ג׳ו הוא האדם הקשוח ביותר
בעולם.״

העו ל ס הזה 1988

המסג״ם הנוט״ם
של א בומו ג
מה יהיה הסוף? הם ימשיכו להתחתן,
וימשיכו להתגרש, ועולם כמנהגו ינהג.
קחו למשל את אורנה עמרמי. בת 22
בסך־הכל, וכבר הספיקה להתחתן פעמיים,
להתגרש פעם אחת ובעת, אומרים לי, היא
עומדת להתגרש פעם נוספת.
בפעם הראשונה היא היתד, נשואה ל שלמה
גרוניך. אז כשהיא התחתנה

אשת־ח״ל
מי ימצא?
אני מתה, ממש מתה לספר לכם את
הסיפור הבא, עם שמות מלאים. מזמן לא
שמעתי סיפור יותר מצחיק מזה. אבל
במקום שמעורבים ילדים, אני לא אוהבת
לקרוא בשם המפורש. אז בואו נסתפק
הפעם בסיפור, בלי שמות, מה שיגרע
אומנם מעסיסיות העניין אבל לא מהסיפור
עצמו.
ומעשה שהיה — כך היה. הספורטאי
המצטיין, שהוא גם יהלומן ידוע, נשוי
ואב לילדים, החל יום אחד מגלה עניין
באחת הפקידות בבורסה ברמת־גן. העניין
שגילה הספורטאי־היהלומן היה מעל ומעבר
לעסקים רגילים שבין פקידה ד
יהלומן. ולמרות שהבורסה היא מקור לא־אכזב
של אהבות אסורות וכר, הרי שסיפור
הספורטאי-יהלומן והפקידה עשה לו
כנפיים• וכל זה למה?
אל״ף, מכיוון שהספורטאי-יהלומן לא
היה איזה כרסתן מקריח, אלא בחור צעיר
ויפה־תואר.

מונה זילברשטיין
רק לא ביחד
איתו הוא היה פסנתרן אנונימי, ואילו היא
ניסתה את כוחה ומזלה כשחקנית־קולנוע,
ונכשלה. היא אפילו הופיעה איתו ועם
מרדכי (״פופיק״) ארנון על הבימה,
ושלושתם ביחד שרו את תזה נזרצפן ש הפך
אחר־כך לשלאגר פרטי של גרוניך.
מאוחר יותר הם התגרשו, ואז היא פגשה
את עיתונאי-הפופ הילל אברמוב,
בנו של ח״כ מטעם הליכוד שניאור
זלמן אברמוב. הם היו נשואים באושר
קצת פחות משנתיים, וכעת עבר ביניהם
חתול שחור. והילל, שהוא בין השאר גם
מארגן ערבי־פופ וגם מנהל חנות־תקלי-
טים, קם ועזב את הבית.
נו, תנחשו עם מי הוא גר עכשיו?
עם לא אחרת מאשר מונה זילכרשטיץ.
הם עומדים בתוקף על כך שהוא גר בחדר
אחד והיא במישנהו, אבל כל בר־דעת יגיד
לכם שמי שמתגורר עם מונה זילברשטיין
באותה דירה ונשאר בחדר השני, מוכרח
להיות או נזיר או הומוסבסואל. והילל, כך
מספרים לי, הוא בהחלט אף לא אחד מהשניים.

בי״ת,
הנ״ל לא היה נשוי לאיזו אשה
מזדקנת כמו רבים מהיהלומנים, אלא ל חתיכה
לא־נורמלית, למעשה הרבה יותר
חתיכה מהפקידה שאיתה התעסק.
הסיפור הגיע, כמובן־מאליו, גם לאוזני
אשתו החוקית ישל היהלומן. הנ״ל לא התעצלה.
באיצטלה של מתרימה למען איר־גודצדקה
כלשהו הגיעה יום אחד אל
הבורסה, עברה מחדר אל חדר בד־בבד עם
התרמת העובדים, ורשמה את שמות הפקידות
החתיכות הבאות בחשבון.
כשהגיע הבעל הביתה בלילה ההוא,
היא פרסה לפניו את הרשימה ושאלה מיהי
אותה פקידונת שאיתה הוא מתעסק, כשהיא
צועקת את שמות הפקידות אחת־אחת ו ובקול רם.
לא ידוע אם הבעל גילה לאשתו את שמה
של צרתה. מה שבטוח הוא, שמאז אותו
יוס-התרמה מפורסם הוא חדל להתראות עם
הפקידה. מה הוא צריך צרות?

ס קנ דאלב טלוויזי ה
בניין הטלוויזיה בירושלים, הוא ביודהיהלומים, היה חשוך כימעט לחלוטין. מלבד
לתורני החדשות, עובדי הטלפרינטרים, המרכזנית התורנית והנוטר שלמטה, לא היה
בו איש.
היתד, זו שעת־לילה מאוחרת, והמנקה שעברה בין החדרים וניקתה את שרידי
היום שעבר, לא ציפתה למצוא איש באותה קומה שבה עבדה. אחרון העובדים של
אותה מחלקה עזב את המקום שעות רבות קודם־לכן.
כשהגיעה המנקה אל החדר האחרון בקומה, שינסה מותניה, מחתה זיעתה, והתכוננה
נפשית לנקות את החדר. זה היה חדרו של הבום, והיא תמיד הקפידה על נקיונו
של חדר זה באופן מייוחד.
אך משפתחה את הדלת, קפאה נדהמת לשנייה והמילים נאלמו בפיה. מן הספה
שבפאתי החדר קפץ לפתע האדון המנהל כשהוא לבוש בחלקו, פרוע ונדהם. מתחתיו,
בתנוחה שאינה מותירה מקום לטעות,־שכבה זמרה ידועה, ששכחה כבר מזמן את
טעמו של גיל-הנעורים המתוק.
עובדת-הניקיון הנדהמת שמרה על תדהמתה בשקט שניות מיסטר, אך מייד החלו
נמלטות מפיה צעקות היסטריות, שהביאו במרוצה אל החדר כמה מהעובדים ששהו בבניין.
למרות ניסיונו של המנהל לשמור על העניין בסוד, ולמרות שהידיעה מועברת בסוד
מפדדלאוזן בבניין הטלוויזיה, לא התרגש ממנה מנהל בכיר אחר שם. הוא הגיב:
״הזמרת הזו, היא נתפסה כבר בתנוחה דומה עם שקידים־זוטרים. אז למה שהיא לא
תיתפס עם פקיד בכיר?״

אילוף
הז מרת
מה לא אמרו עליה, על מירי אלוני.
אמרו שהיא מדרדרת, שהיא השתגעה, ש היא
משתתפת באירועים חברתיים שאינם
מותירים מקום רב לדימיון באשר לטיבם.
הכל אמרו.
רק לאחרונה התפשרנו כי היא הוצאה
מלהקת הפסטיבל החסידי שנסעה למסע־הופעות
בחו״ל ושבמקומה נסעה הזמרת
חיה ארד, וכל זה בגלל שהיא בלתי־יציבה
ובלתי־אחראית.
האמת היא שמירי החליטה לקחת את
עצמה בידים. נראה שבאמת עוברים עליה
ימים קשים. אך אם כל הזמן לא היתד,
מוכנה לשמוע לאיש, עשתה ככל העולה
על רוחה, היתד, בלתי־אחראית למעשיה
ובפירוש התעלמה מדורשי־טובתה.
הרי שכיום מתחיל לחול בה שינוי לטובה.
היא החליטה לקבל טיפול פסיכו־

לוגי וייעוץ, פנתה למכונו של הפרופסור
דוד דודי, והיא כעת פציינטית במקום.
היא טוענת בלהט כי היא הולכת ומש־תפרת
מדי־יום.
אגב, באותו מקום מקבלים טיפול אט־נים
רבים העומדים בצמרת עולם הבידור
והתיאטרון בארץ, וגם כאלה שבצמרת של
ענפים אחרים.
העולם משתגע, מה?

מקום עם סטייל

בהט סו ט
ב מו ס כ מו ת
אם אתה רוצה שבעלך ישמור לך אמונים,
אל תסעי לחוץ־לארץ לתקופה של
שלושה חודשים. למה לך? תראי מה קרה
ליפית, אשתו של הבדרן אבי בחט.
היא נסעה לה לאמריקה לעשות חיים,
השאירה בארץ בעל תוסס, צעיר, ורענן.
וכשחזרה ארצה, והיא בחודש החמישי
להריונה, הסתבר לה כי מה שהיה לפני
שנסעה — שונה מאוד ממה שיש בעת,
כשחזרה•
בזמן היעדרה החל הבעל מנהל חיי־רווק
עליזים עד עליזינדמאוד, כשהוא מספר
לכולם כי אשתו עושה חיים באמריקה,
והוא עושה חיים בארץ מבלי להתחשב
בכתובה. הוא הכיר חבורת אנשים שמתגוררת
בווילה ליד פתח־תיקווה, שהוא מתעקש
לכנות אותה ״קייטנה״ ,החל לבלות
באותה חבורה יומם וליל.
בלי להיכנס לפרטים של איך, מה ולמה,
הוא החליט יום אחד לעזוב את הבית.
לא התחשב במוסכמה החברתית שאומרת

אכי כהט
רק לא כתובה
שאשה בהריון כמוה כקדושה, ואסור לעשות
לה רע. וכעת הוא נמצא בווילה
הנ״ל, אשתו נמצאת בדירתם המשותפת,
ואי־אפשר להגיד ששניהם מאושרים מהמצב
החדש הזה.
אבל מה אפשר לעשות, המרחק והזמן
תמיד נחשבו כגורם מכריע, בכל הנוגע
לפרידות. אך הם גם תמיד נחשבו כגורם
מכריע בריפוי פצעים.
אז מי יודע, אולי הפעם הם יפעלו
דווקא בכיוון ההפוך?

מה יש לדבר, בארץ הזו לא נותנים
צ׳אנם י לבן־אדם להתפתח ולהתקדם. קחו
למשל את רפי ניצחון הבעל של יפה
ניצחון והבעלים של רפי׳ס פיאנו בר.
נסע לו הבן־אדם לארה״ב לפוש קימעה
וגם ללמוד מגדולים ממנו איך מנהלים
מקום עם סטייל. חזר ארצה כתום חודשיים
ימים מלא רעיונות כרימון. שלב אל״ף
אמר לאשתו הנאוה, נהפוך חלק מהפיאנו
בר למסעדה. ירצו יאכלו לא ירצו ירקדו.
שלב בי״ת נביא שיף פאר אכסלנס שיבשל
ממיטב מעדני צרפת והסביבה. שלב גימ״ל
נלביש את הסטודנטים המשרתים את האורחים
בחליפות ובעניבות פרפר שיראו
כמו מלצרים מן הישוב ולא כמו ביטני•
קים, ולא רק זה, כל סטודנט יתפוס לו
תיכף איך שהאורח מגיע, את האיש יקח
ממנו המפתחות של המכונית ובאלגנטיות
יחנה את מכוניתו, ואח״ב יחזיר לו את
המפתחות בדיוק כמו באמריקה הגדולה.
וגם סטודנט אחד מיוחד נעמיד בפתח
שיוביל את האורחים אל מקומותיהם.
אבל רעיונות להלכה, רעיונות למעשה,
מה שקרה ברפי׳ס פיאנו בר בימים הראשונים
של הפתיחה היה בערך כך: הסטודנט
שעמד בפתח כדי להוביל אורחים אל
השולחנות נותר מחוסר עבודה. האורחיב
התעלמו ממנו לחלוטין, לא ניצלו את שירותיו.
העדיפו להגיע אל שולחנם בכוחות
עצמם.
הסטודנטים שאמורים היו להחנות את
מכוניות האורחים זכו, כשהציעו את הצע־

תם האדיבה, לתגובה ישראלית טיפוסית :
״חביבי אני אתן לך את אשתי אבל לא
את המכונית שלי.״
״אז לך תנהל מסעדה עם סטייל״ ,קובל
רפי ניצחון, שלמרות הכל ואף־על-פי-כן
לא התייאש והוא ממשיך לנסות להקנות
קצת סטייל לקהל הישראלי•

׳סוס* זח ממ<צי

תתעיס1

צפה לכלי: ס ח ׳ ש״רגו ה עזו׳
ל ה עלו ת על הגדעד -ג ח !
צפה לפראות,
•.תד הסה 1 ,ז עזו ע.
ע צג. עצמה, בועוה״: .
עג׳ן ויו

* פהלאמת,
אתה מוגן ל״מנדינגו:

מפעלה פי
לקידום החינוך והבריאות

מדינ ת י שראל
משרד החקל או ת

יזגוסלז•^זי>ג^זג>

־י מנ אי ט ר

גיי מס מייקזון • סחו גיורג פרי קינג
״•דדינו דה לודמחס >*י>>דיצ׳דדפלייעור ״־•למודיע גאר
בכורה ארצית ס ס 6ו ס
ס 1י מ
בקולנוע

ה ת״א 7.00—9.30

ל ה לן לו ח מחירים
ה מו סכםלש בו ע
מ ־ 5.10.75 עז 10.10.75 לצרכן רקות
עגבניות מעולות גזר חצילים
פלפל — נהריה וקליפורניה
תפוא״ד בתפזורת
תפוא״ד ארוזים
בצל יבש
כצל יבש
ארוז בשקיות של 2ר,״ג

3.10
3.40
1.90
3.00
2.20
2.45
1.35

חק״ג

1.60

פירוח
רק בירה.

אמ סטל

תפוחים גרנד אלכסנדר גודל 2.85 6
תפוחים גרנד אלכסנדר גודל 3.65 6.5
3.00
תפוחים זהוב גודל 6
תפוחים אורליאנס גודל 3.65 6.5
ענבים — דבוקי, תמר בירותי 3.25
4.20
בננות

עופות

הי א
ההולנדית הטובה מכולן!
המפצם ׳ .דיטחיןב עיי ח
(יבואני בירר. בע״כז) טל 824673 .־ 826484 תייא

פטמים קפואים בטיב מעולח
בשקיות שקופות גודל 1
11.00
(עד 1.4ק״ג חעון)8
פטמים קפואים בטיב מעולה
גודל ( 2עד 1.6ק״ג העון נ) 10.00
פטמים קפואים כטיב מעולה
גודל ( 3מעל 1.6ק״ג העון ן) 9.00
דגים בסין•
בקלח — פרוס אחיד עשוי
מדגים שמשקלם לא פחות
מ־ 250 גרם.

8.50
10.00

העו ל ם הז ה 1988

אהבת הגשש החיוור

מרוב ׳*היינו עסוקים בזפן האוזרון באה־בתו,
נישואיו ואבהזתו ההולכת וקרבה של
הגשש ישראל >״פולי״) פדליאקוג, כים־
עם שכחנו שקיימים שני גששים נוספים.
אחד מהם, גברי גנאי, נשוי באושר לדפנה
ואב ליסמין, בתם המשותפת, וגם
לאודי, בנו הבכור מנישואיו־לשעבר עם
השיטה הוא משרת בצבא־הקבע בתפקיד בכיר
מאד. אנשים מכירים אותו כקצין ללא־
!חת, אחד מאנשי ואריק שרון וממעריציו
השרופים ביותר. אלה שלא מחבבים אותו
באופן מיוחד, יודעים לספר כי אחד התפקידים
החביבים עליו ביותר הוא ניחום

בחברתה הצפודה־מאד של דמות ידועה
לא פחות ממנו־עצמו. הלא היא גליה
ארקין, אחותו של ג׳וקי, מי שניהלה
בזמנו רומן לוהט ודב־הדים עם יהורם
גאון, וטי שהיתה מיודדת מאוחר יותר עם
השחקן יהודה פרקן. גליה, מחייה מרבית
זמנה בחו״ל, נראית מאז שובה ארצה
אך-ודק בחברתו הצמודה של הגשש הנ״ל.
מישהו שומע במיקרה פעמונים ז

אלמנות. הוא גם ידוע בכושר-התיכנון שלו
לטווח רחוק, ובראיית הנולד.
יום אחד נקלע קציננו לבעייה. זה קרה
כשהלד הלך לנחם אלמנה של חבר
שנהרג במילחמה. והנה, ניחם פעם, ניחם
פעמיים, נוחם שלוש — וברביעית התאהב
באלמנה הצעירה והיפה. ובלי לחשוב פעמיים
עבר קציננו הנועז להתגורר בבית
האלמנה והגיש בקשה לגט מאשתו החוקית.
אשתו התנגדה בכל תוקף, ומשך תקופה
ארוכה לא היתה מוכנה לראות את בעלה
הנואף, או בכלל להחליף איתו מילה.
ואז הגה הקצין רב-התושייה רעיון גאוני.
הוא הרי הכיר את אשתו מקרוב מאד,
ומי כמוהו ידע שהיא לא תוכל להיות
זמן רב בודדה. לכן התחיל לשלוח את

אחד מקציני יחידתו, צעיר יפה וסימססי,
בשליחויות משליחויות שונות אל בית רע־ייתו־שבנפרד.
ואשר יגור וקיווה — בא.
בין הקצין הצעיר לאשת המפקד התפתח
רומן־אהבים. ככתוב בספרים. וכשהיה קצי-
ננו בטוח בקיומו של הרומן, התפרץ יזם
אחד אל בית הרעייה-בנפרד, עם אקדח
ובליוויית אחד הדס״רים שלו אשר ישמש
כעד. הוא איים על האשד, והקצין, שנתפסו
בשעת מעשה כי יהרוג אותם באקדח שבידו.
הוא רק שכח לספר להם כי הריק את
המחסנית עוד לפני שנכנס אל הבית. האשד,
נבהלה. מייד למחרת היום ניגשה אל מיש־רדי
הרבנות, ועניין הגט סודר בו־במקום.
ומאז חי לו קציננו שלא-בחטא עם האל מנה
שתהפוך, ככל הנראה, כבר בימים
הקרובים אשתו החוקית.
מי שהפסיד מכל העסק הוא הקצין הצעיר,
שנאלץ לפשוט את מדיו שוב, הפעם
כדי לעזוב את הצבא.

אהבה בועות מאד
שייקה לוי
חדשות טובות
אורנה, שהספיקה בינתיים להינשא ליהודי
ידא־שמיים ומחמיר במיצוות, ללכת בדרכיו
ולנהל את חנות־הרהיטים המשותפת
שלהם בבני-ברק.
והשני הוא, כמובן, ידידנו שייקר! לוי,
שהיה נשוי בעבר פעמיים: פעם אחת
למורה בשם, עטרה, שאחרי גירושיה הצטרפה
אל מישפחתו של חיים טופול
בלונדון ובזמן שזה קצר הצלחה בכנר על
הגג, לימדה היא את ילדיו, ענת ועומר,
עיברית. ואילו השנייה היתה צעירה בשם
ישע, שמאז גירושיה משייקה נעלמו עיק־מתיה
משום־מה.
מאז ועד היום לא ניהל שייקה שום
ידידות ארובה ורצינית, כך שטורי־הרכי־לות
לא עסקו בחייו הפרטיים באופן מיוחד.
אולם לאחרונה נראה שייקה, תכופות מאד,

גליה ארקץ
אהבה חדשה

גירו שין בו ע רי ם מאד
אחד מתאהב, שני שונא, שלישי מתחתן,
אחר מתגרש. אין שקט אפילו לרגע
אחד, בתחום הנרחב הזה של בינו־לבי׳נה.
אז אם השבוע יש לי אחד סיפור-אהבה
בוער מאד בשבילכם, יש לי לעומתו גם
סיפור־גירושיו בוער לא פחות.
סיפור־המעשה החל לפני כשנה בערך.
שדרן גלי־צה׳׳ל הפופולרי אורי לוטן,
נשא לו לאשר, צעירה בשם רונית. החתונה
התקיימה בעם רב, ובתחנה הצבאית
הירבו לספר באושרו של הזוג הצעיר.
הם עברו להתגורר בדירה שקיבלו במתנה
לכבוד המאורע מההורים, ברמת-אביב. אבל
לא לזמן רב. חודשים ספורים לאחר טכס־הנישואין
החליט אודי לנסוע ללמוד בלונדון.
רונית הצטרפה אליו, הם השכירו
את הדירה ונסעו אל הבירה הבריטית.
לידידיהם, שנשארו בארץ, הם כתבו שהכל
בסדר, באינטנסיביות ראוייה־לשמה.
אך לפתע פסק !זרם־המיכתבים, וחני ת
הגיעה ארצה, בלי אורי.
היא לא פצתה פה. לא הרחיבה את
הדיבור על המשבר שפקד את נישואיה
קיצרי־הימים. קצת אחחה הגיע גם אורי,
וגילה שאשתו החוקית התאהבה לה בצעיר
אמריקאי, ועברה לגור איתו בדירה אחת.
אורי עלה על ספינת־השלום של אייבי
נתן, החליף שם את דורי כן״זאג כשדרן,
ורכש לו קהל-מעריצים. אך גם זה — לא
לזמן רב. הוא ירד מהספינה כתום פחות

מחודש. ומי שהתעקש למצוא אותו, גילה
אותו בבניין הרבנות הראשית שבשדרות
דויד־המלד בתל־אביב.

רונית ואורי לוטן התגרשו. אך אורי לא
חזר לשדר מספינת־השלום. מישהו אולי
יודע לאן נעלמו עיקבותיו מאז ז

אל תשאלו אותו מה בוער לו. הרי במר
לחלוטין מד, בוער לו. זה ניכר בהתנהגותו,
במראה־פגיו ובמעשיו ובמה לא. מה זאת
אומרת אז בכל־זאת מד, בוער ילו? האהבה
בוערת לו, אלא מה ז
אחרת, איך אפשר להסביר את העובדה
שד,מפיק סולו יורמן עוד לא הספיק
להתגרש מד,דוגמנית איה וייס־אדדר,
וכבר הוא מתחתן עם חיילת בת 19 בשם
אביבית ליטבק? או, כפי שהיא מכונה
בפי ידידיה ,״ויוי״.
לא, אל תלקקו את האצבעות ותחייכו
בארסיות ותגידו ״יצא המרצע מן השק״.
אביבית היא בהחלט לא העילה — או
הסיבה לגימ שי הדוגמנית והמפיק. האמת
היא שסולו התחיל עם אביבית כשהליכי-
הגימשין שלו מאיה היו עדיין בעיצומם.
לא שהוא ראה אותה אז בפעם הראשונה.
הוא ראה אותה הרבה קודם־לכן, כשהיא
היתד, בת ,15 כשהיתה בת ,16 כשהייתה
בת ,17 וכשהתגייסה לצבא. ורק כשהגיעה
לשנתה התשע-עשרה, והוא הגיע לסיום
פרק מסויים:בחייו, הבחין שהילדה הקטנה,
שכנתו של הזמר צביק׳ד! פיק, שהוא
ידידו הטוב, גדלה והפכה אשה•
והיא הפכה אשד, כל־כך מוצלחת, עד
כי סולו החליט להפוך אותה לרעייה הפר טית
שלו, ולא לתת לאחרים צ׳אנס לגלות
את העובדה הזו בעצמם.
חתונתם של השניים תתקיים בבית־ציוני־אמריקה
ב 20-באוקטובר, וסולו טרח
להזמין כבר את בל המי־ומי בעולם־

יורמן ואשתדלשעכר איה
ניסיון נוסף
הבידור, כשוויוי אינה טומנת ידה בצל חת.
ככלות הכל, אצלה יהיו אלה הנישואין
הראשונים, והיא מתכוונת לשחק את תפקיד
הכלה בשלמות, עם שימלה לבנה
וכובע ורבע־עוף ובורקאס ותיזמורת, והכל.

הוד! למנצח

אורי לוטן
היעלמות פיתאומית

בכל פעם שהוא מגיע לישראל, הוא
מצליח בלי בעיות לשבור כאן כמד,־וכמה
לבבות. ולא סתם לבבות, אלא כאלה שמשתייכים
בדרך־כלל לכמה מהנשים היפות
ביותר בארץ.
אין ספק שהוא גבר יפר,־תואר, המנצח
האמריקאי לוקאס פוס, שבא ארצה לתקופה
בת שלושה שבועות, כדי לנצח על
תיזמורת רשות־השידור.
נם הפעם, כמו בביקוריו הקודמים, הוא
הגיע בליוויית צעירה יפהפייה. לא, לא
אותה יפהפייה שליוותה אותו בביקורו הקו־דם,
אלא דווקא הציירת הישראלית פתיה

אפולו, שביעת ביקורו הקודם של פוס
בארץ היתד, עסוקה ראשה־ודובד, בידידות
הדוקה ונלהבת עם השדרן דורי כן־זאב,
בבית המבודד שבו התגוררו יחד, במגדיאל.
והנה, עם בואם ארצה החלה בתיה נר אית
בחברת פוס ממש בכל מקום — בחזרות
התיזמורת, במיבחנים שערך ובאירועים
פרטיים למיניהם.
נראה שהעובדה שפוס הוא בנאדם נשוי,
באופן רישמי לפחות, לא שינתה לבתיה
במיקדה הזה. עובדה, גם לפוס עצמו היא
לא משנה.

186181511

1 11ן

111

חזרה לתחילת העמוד