גליון 2046

העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 2 | הצה רו ת ההון ש ל בו ר ג רו צהדפ נו ת ה ב כי רי ם -ח סויו ת צנ 1ורד חי יוזמת שר־המישפטים חיים צדוק, לחוק חוק שיחייב את שרי־הממשלה, השופטים, השוטרים, קציני
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 4 | טעות אופטית. עם כל המיגרעות שבה, עדיין יש לחברה הישראליול יתרון אחד שאינו קיים בחברה המצרית, ועליו כדאי לומר כמה מילים. עגיגז ||$ מ לי י יייי העולם הזה״
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 5 | ב דו ק א אלנו א ת אפ שרויות! להחלפת די ר ת! הי שנה בבית חדשב: השכובה המקסימה המשקיפה אל הנוף המרהיב של הר ׳רושליו דירות רווחה 4-1 3חדרים. 111111 השבעה הכפרית
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 6 | מכת בי ם עוסק נכבד, עליך לדווח למס ערך מוסף עד ה 15-בחודש זה אם קבוצת הדיווח שלך היא: עוסק מ 1רשה ע 1סק זעיר שתקופת ה מ אזן שלך הי א בחוד שים יוני או דצמבר
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 7 | מכת בי ם מישהו, לא להרפות ולדרוש אישור או הכחשה מן הנפגע• ,ולפרסם במקום המתאים את התוצאות או את תשובת הנפגע. חבר־הכנסת ידידיה בארי דיבר רבות על ההיבט של החשוד
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 8 | מכת בי ם 1 1289 סמק 2 1ק״נז לליטר (המשך בעמוד )7 א. דן עומר, אשר ציטט מהשיר סוף, ניסה להראות את השימוש בדימוי הרכבת של עמיחי, והתעלם מהעובדה ששירי מבוסס
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 9 | 1ה היה השנסה 1ה שהיה בליון ״העולם הזה״ ,שיצא־לאוד לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש כתבה מצולמת לבעיית התפשטות נגע תאונות״הדרבים בארץ. הכתבה נעשתה על־ידי אהרון דולב,
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 10 | מבצע דא טוב־דא כסף באמקור בטוחים שמכונות הכביסה הקומפקטיות שלנו, הן הטובות והאמינות ביותר שתוכלי למצוא. טובות ואמינות עד כדי כך שאנו יכולים להציע לך הצעה שלא
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 11 | כתבה שנייה בסידרה ונד המסע ה מ תנ הל נגד חופש העיתונות במדינה ף* ד רד לגיהינום רצופה כוונות טובות. אפשר להחריף אימרד. זו: הדרך לגיהינום י 1רצופה בכוונות
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 12 | להדיח שופטים מדרך־הישר. תהיה זאת מורסה •טל ריקבון, שממנה תתפשט המוגלה לשאר ערכאות המישפט. גם נימוק זה לבדו די בו כדי לפסול את ההצעה מכל וכל. (הממד מעמוד )11 מה
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 13 | על רכ את פרטית ביטוח החובה לרכב עד 25.11.76 בידר נמצאת תעודת ביטוח חרבה אשר נשלחה אליך על־ידי חברת הביטוח שלד. עליר לשלם בבנק את מלוא הסכום הרשום בתעודה ולקבל
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 14 | הזזגים. נששלזזנו לבסוף את מכתבי הפיטורים לא היתד. לנו בדירה אחרת• ככלות הכד אנחנו חברה עיסקית ולא מוסד סוציאלי:׳ (דברי עקיבא הררי, מנכ״ל ע סי ס, ידיעות )
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 15 | כבה נכה אי־ אפשר יותר * 9 9ווור בבנס אנשי רוח ומעש בקיבוץ ו תי ק ומשגשג הו חלט: ככה אי־אפשר יותר בנס מחאה של אנשי רוח ומעש, שנעיד השבוע כאחד הקיבוצים חמכוססים
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 16 | ואש־העיו רא בא למסיבה שו עצמו ולא הודיע על ביטולה ! 8בניגוד להבטחותיה, לא ילדה הברונית נילי רוטשילד לבית לימון את תינוקה בישראל, כי־אם בפאריס. לצידה של נילי,
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 17 | אין החאגו אצי ג על מות לנין * מישחק,־ המניס של הילל ובגדי־החאק, של בן־מויון הרו שם הי שרא לי והמציאות האמ רי ק אי ת 1 1 1 1 1 1 71111 ¥1נער-השעשועים המחלים עתה
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 18 | נ תנ ה שנייה ב סיוו ה: פרטי ההדחהש הוג ש ה עדיו גאז לניב דואש אגר החקיהת שו המישסוה בוים גיריתי ׳ן * -א ביולי 1973 פרצה שריפה גדו־ ^ לה בפרדם רייספלד
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 19 | עיסקות תמוהות אחרות של אברהם עופר נוגעות לשנים .1968—1972הקבלן אברהם מלבין היה בקשיים כספיים, ולא הצליח להשלים את המיבנה שהתחיל להקים ברחוב אבן־גבירול פינת
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 20 | ב מ די נ ה העם סומו ש ד 1ר ח ־ דבש כ 7גערה יודעת: יש הכרז בדו? כין החנע־דפגי ?כין היגע־אחרי כל נערה פיקחית יודעת, שאם ד,יא רוצה להשיג משהו מגבר החושק בה, מוטב
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 21 | 1י 1יו 1־•*1 פה אפשר לעש 1ח? ף* עסק מתפרק. הברגים מתרופפים. י 1חלקים גדולים כבר חדלו לתפקד. הכל חורק. בכל רגע עלולים הגלגלים להיעצר כליל. אין זו עוד הרגשה
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 22 | אתה מדבר עם טרוריסטים ריח של אכילת קורצה ומלשינות!״ תתבייש לו מי בכלל יודע מי אתה מי שלח אותר? על דוכן־הנואמים עמד אמנון לין, איש מפא״י שעבר לליכוד אחרי שמולק
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 23 | נים אותי אנשים פרטיים. יצחק בן־אהרן: חוא לא חייב לקבל שום רשיון. אברהם זילברכרג: תגיש שאילתה לראש־הממשלה. מה אתה רוצה ממנוי זלמן שובל: לא מעניין אותי פלוני
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 24 | אע1״ףבכנסת (המשך מעמוד )23 האכזרי ביותר! ימם נמצאים טובי בנינו — בניו ובני. שם אנו נפגשים עם הערבים הפלסטינים. זה התפקיד של בנינו. התפקיד שלנו הוא לנסות בזמן
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 25 | המתנה שנתן אבוהםעונו למנחם הרו, איש־אמוגו נחקה 1ווול־ידי וומישש־ה שירש אותו כמנכ״ל ״שיכון עובדי! ,ים פני שבוע, כאשר התפרסמו ב/עיתונים ידיעות כי המישטרד. חוקרת
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 26 | פך נתפס האנס שנס ציד אד בניידת שלמה חליווה מסתיר את פניו וכאילו הוא מתחבק עם הבלשים שתפסוהו ושהובילו אותו בניידת־המישטרה, בחזרה לבית־הכלא. 11צ 111 שלמה חליווה,
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 27 | אילנה אבוג ״ ו תענו מספרת על אהבתה ונאשם באונס והחשוד בוצה *** ישה ימים רצופים סערה ורגשה הארץ. הטרמפיאדות התרוקנו מחיילים, בעיקר מחיילות, במדים. מאות שוטרים,
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 28 | (המשך מעמוד )27 המישטרה פירסמה בעיתונים את תמו־נותיו של הפושע המסוכן, והזהירה צעירות שלא לנסוע בטרמפים. הוקם צוות של בלשי היחידה המרכזית זהלישכה לתפקידים
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 29 | ב מ דינ ה השר יעקובי למה יעקובע 1 ׳(המשך מעמוד )24 כלליות, הקיפו כמעט את כל חלקי המנגנון הציבורי ומשק השירותים. גד יעקובי היה האיש שהיה אחראי לכך יותר מכל אדם
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 30 | במדינה חדשב שו ק: נ 1עד שנתוני לחות מחוצות ״סקול,, מוות ב כוו רו ת אברהם אוחיון בלע רעל; 1 מת מהתקף־לב ומרעילו בנראה לא יועמד כלל לדין ה ש בו עעדה מינימום הפוס
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 31 | משוד החינוו וחתונות העניק ובנות ר׳ והבקת הסוס ״הבננה השתווה־שמשרד־הפנים אוסר את הסתתו החסיד יוסל׳ה, המגולם באופן מיקצועי על־ידי מהנדס המסרב להודהות בשמו
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 32 | סן ן | י ן 1י ן ץי!ן[ חיה נץ בת ה־ 18 מחיפה, המשתוקקת להשתתף בסרט י כי טיבצע אנטבה ריתק אותה, איבדה את הכרתה ונתקפה ייי י 11 היסטריה עקב הדוחק, הצעקות
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 33 | הם באו לשמש בניצנים בסרט -ובגעט שהוצאו באלונקות דלת חדר הראיונות שמסביבו מתחוללת מהומה .״כולם פה חיות,״ אמר ויצא. היסטריה המונית 2 משולחת כל רסן, לא התחשבו
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 34 | בכוח־ההרגל — כן כוח־האהבה: שניהם מושכים אותך לפסים בהם התרגלת ללכת, בעבר, גם שעה ששברת את הראש בנתיבות הללו עצמם. במילים ו 2במרס - אחרות: אתה עלול 20באפ רי ל
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 35 | הל דג צעד, אכל ומתייפח, אחד \ /ארונו של הרב הראר, רבה הראשי של העיר בוסקירה אשר בדרום מארוקו. בבית־הקברות היהודי שבפרברי העיר, הוכנה חלקת־קבר מכובדת לרב הנערץ.
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 36 | האישום, תלות נפשית בפרופסור, שאין ספק כי הפעיל עליהם כוחות מסויימים חוץ־טיבעיים. מלקוחותיו גבה הררי סבומי-בסף גבוהים ומדהימים. לקוח אחד סיפר כי נתן לו כעשרים
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 37 | במדינה (המשך מעמוד )34 כדאי להם להגיע ביום פתיחת הרשימה לקופה ואז אולי יישאר להם מקום׳ וגם אז לא בחודשים הטובים.״ ״שיתפוצצו!״ .אולם באותו בוקר נחבשת הממתינים
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 38 | בואו 11 טיול הגדיל ל״ 4ימי נופש ותיור ב איל ת שארם־א -שייך וסנטה קטרינה * מבצע ב ־ 7 9 9ל׳׳ בלבד המחיר כולל : לינה 3לילות במלון בקע ת הירח ב איל ת עם א רו ח ת
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 39 | 60 מיליארד לירות אבוודות חנ״המס תי ר ה דר־ח בו ש חברת ״חנ״ה״ (חיפושי נפט והשקעות) ,שהיא ביום הזרוע המבצעת העיקרית של הממשלה בתחום חיפושי הנפט, הזמינה אצל מומחה
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 40 | קולנוע אנו מוכרים יעיחת. מבחר מזכירות אלקטרוניות עם מכשיר הפעלה מרוזוין, פועלות 24 שעותכיממה! חוגת לחיצי אלקטרונית בעלתזנרזו, מאושרתע״י משודהתקשזות מבחר
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 41 | הרים מפיצי הסרטים מלשלם סכומים נכבדים מדי עבור מוצרים שמעבר לים, אפילו הם מצטיינים, כי כשיגיעו ליבשת כל האפשרויות, האפשרות היחידה שתהיה פתוחה לפניהם תהיה
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 42 | בלדה לחיילת שובר הלב בו ת רק לעיתים רחוקות ונשיש תירוצים טובים, אני מכניסה מישהו מחוץ לתור, ובמיוחד אם מדובר בכזה שבבר הופיע אצלי פעם ונהנה מחסדי. אבל ל( )2/46
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 43 | קשקשת 2046 במדינה את ההסבר לכוחה של מפא״י מציג יועצו של ג׳ימי קארטר, על־ידי העמדתה בצד מיפלגת הניאו־דאסטור השלטת בתוניסיה. בהמשך דברי הסברו קובע פרופ׳ ^
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 44 | כצעדים איטיים הם יורדים מעל במות ההיסטוריה. עייפים. מלוכלכים מדם ועפר. רעבים לשלווה. סרוחים. שרופים. נושאים צלקות בנשמה מחזה וגיר ער ווו אבוד א .״דור שלם בעל
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 45 | אינך יכול לתרום לחיים תרומה חד־פעמית משום שהחיים אינם ל,ופסה של הל,רן הל,יימת. אחרת מתים כמו דני. מה אתם יודעים עליו ...מה אתם יודעים. מי מכם יודע מה אנחנו
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 46 | דוזך בן־אזאואו, יריד מרוקו, הבו בבאויס למיליונר בזנות סיום !1וונו ועתה הואר וצה שב נ ות יוי יתחנכו בישראל 111111דין ! 1 \ 1ך | ך | ״העבודה שלי היא קודם־ .
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 47 | באירופה, מודל אינטתשיונל, המנוהלת על-ידי אשתו מזה 15 שנים, סימון. ״אני אומנם נשוי לאותה אישה מזה 15 שנים,״ אומר ג׳ו ,״אבל לא צריך להבין מזה בטעות שאני גם נאמן
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 48 | אהבתההר דו ף כדי להוכיח לעצמכם שאפילו מים רבים לא יכבו את האהבה, רק תסתכלו על מלכת־היופי לשעבר חווה ליי היפהפייה, ועל החבר שלה דני הרדוף, שבא ארצה היישר אליה,
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 49 | מ ש כו ר ת?1 חו ד ש ע ם ׳׳שקד״ יש לד ה כנ ס ה חו ד שי ת נו ספת ו ק בו ע ה -פ סור הממס. ״שקד״ -קרן נ א מנו ת של בנ ק די ס קונ ט מו מ חי ה בנ קמש קי עי ם עבורך ב
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 50 | תד״ראן 400 10 ן רר ההצלחה המחלל המיוצר חחומרים בלתי חחלידים,בעל נפח וקבול אופטימליים תודות לשיטת הבידוד החדשה, במיגוון צבעים מודר 1״ם-ועוד ועוד סיבות שע שו את
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 51 | השמירה של שומרו! רק שלא תחשבו, חלילה, שהבחור מתבטל. השבוע חזר תת־אלוף דן שומרון מסיבוב־הופעות מוצלח עבור הבונדס באירופה, וגם זה לא קל, בהתחשב בימים טרופים אלה
העולם הזה - גליון 2046 - 17 בנובמבר 1976 - עמוד 52 |
חזרה לתחילת העמוד