גליון 2080

העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 1 | כ״ז־ממוז תשל״ז13.7.77 , עווווי ט שנה 41 ה מ חי ר : 9 .0 0ל ״ י (גולל מ.ע.מ). מספר 2080 ניס ה..לגנוב׳ ״ נהעונישרהמ
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 2 | הפעם יתבקשו שידטונות מס־ההכנסה לכדור, את הצהרותיההץ ותשלומי סם־ ההכנסה של אכא אכן לגבי אותן שנים שכהן נכנסו לחשכונות־הדולארים שלו כחו״ל רככות דולארים.
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 3 | פרסים ד ׳ר
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 4 | השכוע לפני 25 שנים נערכה סידרה של הפגנות השבת בגד חוקי הכפייה־הדתית, שחור!? דויד בן־גוריון ביחד עם שותפיו הדתיים לקואליציה. על אחד האירועים שנערף, אותה שכת,
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 5 | יש אנשים שלא טובלים בקיץ. ״תפסנו שלוה על הסיפון, השתזפנו ולא לתסוס. לא הרגשנו את חום הקיץ. הרגשנו ״ 3דברים לקחנו אתנו כשיצאנו לשיט: המון תקליטי פופ ׳ אוכל טוב
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 6 | תוכל להחזיק בה גם אם אין לד אחזקת רכב כאשר אחה נוסע ב״דיאן 6״ של סיסרואן, כמעט ואינך מרגיש בהוצאות האחזקה. היא מצוידת במנוע קטן ונמרץ, אמין וחסכוני בן 602 סמ״ק
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 7 | ״העולם הזה״ ,שבועון ההדשות הישראלי. המערכת והמינהלה : תל־אביב, רחוב: ורדון ,3טלפון 2433815־ .03 תא־דואר . 130 מען מברקי :״עולמפרם״ מודפס כ״הדפום החדש״ בע״מ, תל
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 8 | מכחכים עינויים — של! ר או אמת ידיעד, בעיתון אומרת :״עורך העולם הזה אורי אבנרי אמר, בהרצאה שהשמיע בווינה, כי חקירה שניהל הוכיחה, שלא נהוגה שיטת העינויים בישראל.
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 9 | ה עו ל ם הז ה 2080
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 10 | מכת בי ם (המשך מעמוד )8 הגנאי הטיפשי הזה, הם מביעים בכך תים־ בול אישי רב. הנימוק לתיסכול הוא פשוט. דיבריהם של אנשי המאפיה נשמעים הגיוניים גם לאנשים שמוחם שטוף
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 11 | כל אנש• בגין * הס ביר הנצח שתנס טרמב עד זזו זובדמזז * האיש ש רא וחם מעורם ומינה את עצמו! נ ס נו ם שר סתמי מיריחמות ׳שיראו £שבשבח־הווח שהייה חמיו במקום שנדא
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 12 | כל אגש׳ בגי! ביטאונד, של תנוועתו, תוך שהוא מתחיל לתאר את חוויית הנוער הארצישראלי. מרשימות וממאמרים של משה שמיר באותה עת בולטת נימת פגיעתו מהמשורר הלאומני
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 13 | ראש־ממשלתה הראשון של ישראל, דויד בן־גוריון, ביקש לשלוט בהכוונת הטיפרות והתרבות !בארץ מייד עם תום מילחמת־תש״ח, ועל־כן הזמין ללישכתו, בחודש נובמבר ,1949 קבוצה של
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 14 | נשיונל מוכרת יותר טלויזיות ניידות מכל המתחרות יחד מ ס קנ ה: נשיונל ה קני ה ה טוב ה ביותה מן המסקנה שבכותרת אתה יכול להסיק מסקנה נוספת: כדאי גם לך לרכוש טלויזיה
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 15 | על השרי החדש לפרס ד!״ ח על רכוש! ל 1ט1 ך* הכרה הגונה, כך קובע הנימוס הבריטי, אין 4מדברים על כסף ועל דת. זה ילא יאה. כחיים הפוליטיים, בך קובעים כללי־הנימוס של
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 16 | לאנשים הנבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. כך חיסל אריק שירו! את הדיאטה - ובך הפכה מסיבה אינטימית למיפקדת־חירום המזנית באחת הישיבות האחרונות של ממשלת
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 17 | אית הסרט נערה מחפשת כתובת, בטלפונים מעיתונאים ש ביקשו לראיין אותה. שלושה ימים לא השיבה לקריאות הטלפוניות. לבסוף הפסיקה את שתיקתה והסבירה :״שלושה לילות לא
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 18 | העולס הזה
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 19 | אלוהי ח׳ והוא קפיטליסט סקירה מקדימה כשפרופסור מילטון פרידמן בא לארץ הוא נת קבל ברגשות מעורבים. המיעוט צעק לו ״פרידמן, לו הביתה!״ ,כי הם חשבו שהוא פאשיסט׳ והרוב
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 20 | 602 הרוגים 3.472 .פצועים קשה 16.846 .פצועים קל. 20.920 תאונות דרכים. זה המחיר הנורא א שר שילמו תושבי י שראל ב שנת 1976 על פגי הכבי שים. כך נוהגים בארץ. הגיע
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 21 | לקנות עונות סנואיס! ״ביזנס־חיק״ :תוספת אבטלה של >־׳ל 5בי התעשייה הישראלית עומדת לפני אתגר שיהפוך 5מכוח-העבודה הישראלי למובטלים — כך כותב שבועון־העסקים האמריקאי
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 22 | או ר לי חיד ה גיבור ת תוכנית הטלוויזיה ..להיות מל כ ה ״ התקדמה צעד ח שוב כ שז כתהב תו א ר לכת המי 1976 מי תהיה לכת המי <977 מטע 091111ה 1ה ה שבוע נפתתהה הר
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 23 | ד׳יש ווומדת ל ה צי לאח שידטון הימין ב מ דינ ה ה אס מל ל בג! ל סול [ ך* דהירה של רכבת־אכספרם ממזרת 4״התנועה הדמוקרטית לשינוי״ אל הקואליציה. בהדרכת שמואל תמיר,
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 24 | האם יכול בגין (המשך מעמוד )23 כזאת, עלול הדבר לזעזע לא רק את דד סיבנה הפנימי של הליכוד, אלא גם להביא לסערות ציבורית ברחבי המדינה, ש־ידאיגו את מנהיגי חרות. גם
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 25 | סייף־אדדין אדזועבי ־ חבר־הכנסת הערבי של המערך ־ דחה ההצעה ן-ן ״ב סייף אל־־דין אל-זועבי לא 1 1האמין למשמע אוזניו. השליח המיוחד שהתייצב לפניו בחשאי, וביקש להידבר
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 26 | המו\ונינים להשתתף במחר •פנו לקאח בג• טל 241530 . ק ה ־־ סיפורהצדחוזהשדחבר חברת ״ישיקה״ הגדילה את ייצורה פי שלושה ב״ 4השנים האחרונות מר שירו קנקו נשיא חברת
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 27 | האיש עו ל מנסה לדחוק רגל האיש ף! משרד ראש־הממשלה הושלמו 4מהכנות לקראת נסיעתו של מנחם בגין לארצות־ד״ברית, כדי לפגוש שם את הנשיא ג׳ימי קארטר. מכל עובדי המשרד,
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 28 | קוץ ב לי עו כוז בגי! (המשך מעמוד )27 לו אינו יוצא לשירותים לעשות את צרכיו מחשש סן ינצלו את העדרו לסילוקו. בלישכתו של בגין נוצר מצב מביר. יחיאל קדישאי הוא אדם
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 29 | אולם התיאור הביקורתי ביותר שנכלל בהחלטת השופט היה זה שהתייחס למה שאירע בשטח ההמראה, בעת שהמסוק המריא עם הצנחנים שבתוכו לתרגיל הצבאי. פי התיכנון המוקדם אמורים
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 30 | 111X111 1ן! 11ך י 1י| |,ן! ניכרים עדיין היטב על צווארו ^ 1י של דויד פטאו, נהג הג׳יפ ש־ 11111 11 1 1התנגש במחסום המריבה לפני שבועיים. דויד מאושפז בבית[ החולים
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 31 | שקטה מאד ודלת־משתתפים. עקיבא שרון מטעם ד״ש, לטיף דורי ואפריים קורן מטעם מפ״ם, בועז מואב מטעם ר״צ, הסופר עמום קינן, אורי הופרט מטעם הליגה למניעת כפייה דתית,
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 32 | במדינה הטי שטרה חוקרת: (המשך מעמוד )29 להפעיל ״אולימפיאדה״ שתהיה גדולה מזו של אולימפיאדת 1932 בלוס־אנג׳לס. בעוד פחות משבועיים, כשיסתיימו ה־מישחקים, אין ספק
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 33 | שהוא מסר את שמי — זד, מעשה־הנוכלות הכי גדול שהיה בארץ בשנה האחרונה. אני רוצה שהמישטרה תשמיע לי את הקסטה, תבדוק אם זה בכלל הקול שלי. אני גם מוכנה להיבדק
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 34 | ״וולוו״ כמככיה בטקס חגיגי העניקו מר יעקב שחר, מנהל חב׳ מאיר בע״מ יבואני ״וולוו״ בישראל ומר שמעון דנאי מנב״ל אוויס בישראל — 15 מכוניות ״וולוו״ 244 לרשות מטה
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 35 | ה מ שך ה סיד רהעלהמתרחשב מי ש טר ה מ חוווינ אתהננשים? מפלגתו של ש ריה םשטרה החד ש י, אחת ־ חמולה ״ מוינה על וצמרת המישטדה מנינה על החמולה היריבה - במאבק הקטלני
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 36 | במד־ינה (המשך מעמוד )32 דיון בהיבטים החדשים שנתווספו, תגיע שעתו של הסרט הרגיש. חבל. אילי, אם יקרינו אותו מהר, יזוז משהו, והנושא יהיה פחות אקטואלי. זהו
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 37 | 11 יקה לחתן אלי מזרחי, סטודנט־הימשפטים, בנו של הקבלן בצלאל מיזרחי, זוכה בנשיקה מפי כלתו לפני צאתם אל החופה. חתונתם היוותה עילה לעריכת אחת ממסיבות־החתונה היקרות
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 38 | עונג אבירן ביום השישי ראו כולם את דויד אבידן. לא היתה ברירה. הוא מילא את המסך הקטן לאורך ולרוחב ובאלכסון, לפעמים כפול שתיים וכפול ארבע, לפעמים על רקע דבריהם
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 39 | 0 1אחדון חסלשב׳קים 1 0 (המשך מעמוד )13 המשך ״גילוי־הדעת״ פוגה שפיר לאלתר* מן, נערצו מנוער :״האפשר לחבר את ,שימחת עניים׳ השותתת מכאוב דם וגבורה — עם קואליציה
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 40 | אחרון ה בו ל ש בי קי (המשך מעמוד )39 בדמות שימעץ בן־שטח, המוצג כמזיגה של מרטין בובר וא.ד. גורמן. את. הסריס שלו בהיסטוריה יהודית המשיך משה שמיר גם ב־ , 1956
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 41 | מו מונית. דומה שבסיפור זה המשיך לש רת׳ כנראה מתוך הרגיל, את האידיאות ועמדת־ד,הסתכלות שהונחו אותו משך שנים כה רבות, וספק אם יפרסם את ״החלוק־הישן״ פירסום חתר,
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 42 | י — אחרון הבולעויביקיס במד-ינה (המשך מעמוד )41 יב־ 1974 פירסם שמיר את סיפרו אל מול פני המילחמה החוקה, שבו קיבץ מאמרים מכל תקופת ארץ־ישראל־השלמד. שלו, מאמרים
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 43 | הנאצים החדשים אפו&י־העשן, של בתי־מרזח הם נפגשים, הנאצים הוותיקים מכל ׳הסוגים ובעיקר אלה ששרדו בחיים מן הוואפן־אס־אס״ שמנה בשעתו 910,000 איש. הם חולמים על עברם
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 44 | חייג ישירות לביתם, בחיוג הבין־לאומי הישיר, בכ־ 26ל״י לדקה. אם אתם מתכוונים לטלפן לקרוביכם ולידידיכם בארה״ב, נצלו את שעות התעריף המוזל בחיוג הבין־לאומי הישיר.
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 45 | ?!ולנוע בקרוב בי״שראל ה סי * ,עו? 3ץ עד ההיפנוזה דושאן מאקאבייב הוא. אחד •היתרים המעניינים ביותר •של הקולנוע בימינו. יוגוסלבי זה, שהבין את הרמז הדק שרמזו לו
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 46 | תור שעות נתחיו בבי תך א ת מזבן ה איכו ת השקט חבול קולנוע (המשך מעמוד )45 בין הישאר, להראות כי מרבית בגי-האדם חיים במעין היפנוט־עצפי, המאפשר להם להמשיך לחיות
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 47 | !7133ל א1מ 33נ !7לאומי תקבל בתובנית״בח מי בבל • 12156 מע !71 מייד עד 4,500 לי י. •לחוסך 3תשלומי - 0מ שלו 0ראשון על מש3ון הבנק. •האמדה מלאה על החסבון בס בתום
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 48 | בווי כו חעלה בי ט חון הצב אשלמ דינ תישראל מדברי יותר מדי על ״שטח״ ,ופחות מדי על.,עוצמה״ < חעבר גבולו 1נז ו בי ט חון שאלת ביטחונה הצבאי של ישראל — כלומר,
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 49 | טרטגית. כמכשיר המדיניות, חייבות היכולת הצבאית והאיסטרטגיה לאפשר חופש־פעולה: מדיני מוחלט, על־ידי הימצאות גיבוי צבאי לכל אופציה מדינית ; כך, ששיקוליו והחלטותיו
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 50 | 1מעבר ל ער פלי שוחות מכוני יופי וקוסמטיקה ת״א,ראע 1ל״צ המכון הו תי קבארץ להרחקתשע רו תלצ מי תו ת (המשך מעמוד )49 כמסקנה מן הדברים הללו יש לומר, שבשום תנאי
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 51 | מספרת מרה :״הוא התאקלם כאן היטב, והבנתי שיש בישראל מקום לכלבי אלק־הונד. בשנה שעברה קניתי מחוות־גידול ידועה באוהיו את אלופת י-שראל, נורמרק טי־אנד־טי פרומיסס
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 52 | מעבר לערפל במדינה (המשך מעמוד )50 איזה גודל של טמפון הוא הנוח לף ביותר? טמפון או־בוה קטן משפתו! ולכן, קל ונוח לשאתו בארנק. טמפון 0.6.נכנס לתור גופר בקלות תור
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 53 | ניברסיטה מטעם -עבודת״ ,מיפלגת סטודנטים שמאחריה עמדה מיפלגת העמדה. (באופן רישמי אסורה פעילות מיפלגתית באגודת הסטודנטים אבל המיפלגות, וזה דבר ידוע ונפוץ, נכנסות
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 54 | במדינה דרכי אדם מ •סלח לסאלח?־ זמרות שטוהר מב? אשמה ־ כבר?פני חמש שנים — עדיין מתייחסים אזיו כא 7פושע ״לפני חמש שנים הושעיתי מעבודתי׳ באשמת־שווא, ועדיין לא
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 55 | מוסע תחרות מרהיב וססגוני בהשתתפות 16 פיסיות מ 1צ ״ ש 8.45 16.7.77 בערב ב׳ הי כרהתר בו ת׳ ת׳׳א מ כי רתכר טי סי :״ ה ד רן ״ א בן ג בירול 9 0ת ״ א טל 2 4 8 7 8 7
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 56 | המש1רו־ הערבי־ישראלי סמיח אל־קאסם כתב שיר 1ב* תיאר כיצד הסתתר במהלך מילחמת !־הכיפורים אצל יהודיה שבעלה גו״ס , למילחמה. הסופר סמי מיכאל בתב על בך רומן מעולה
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 57 | את ישראל. הם מציירים את המדינה הזאת כמחנה ריכוז, והכה מופיע משודר אמיץ ומעז להתייצב כנגד הצכא הבר- כרי ..מדוע כרכרי, פתחי? מי זקוק להגזמה הזאת?״ ״כל צכא כיכוש,
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 58 | ליטר א חד ש ל מאלט לעומת של מ שקה קל אחר: לנטל אחד • פ1זות בס ף -ליטר אחד של מאלט עולה״לך \ 10 פח 1ת מליטר של,המשקה הקל האחר. • פחות קלוריות -בליטר אחד של מאלט
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 59 | ן ח תונ ה באר מון הו ר דו ס 011111117 1111 תסכימו אתי שאין היום הרבה זוגות שיפולים להתפאר בחתונה בנוסח רומאי, בין עתיקות קיסריה, אבי מי שעשו את זה גם הפעם היה
העולם הזה - גליון 2080 - 13 ביולי 1977 - עמוד 60 | ב״ז תמוז תעל״ז13*7*77 , *נוז 41 אורית שי ט רי
חזרה לתחילת העמוד