גליון 2084

העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 1 | המחיר [ך ןץ
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 2 | ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי י המערכת והמינהלה : תד־אכיב. רחוב גורדון ,3טלפון 243386־ .03 תא־דואד * 136 מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ,
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 3 | חדש! ! 1י* ! 6 ! 14 ^ 11 1ז 1 11 1. למבקש• את הטוב ביותר... 015*5מלדק/רבאיטיראן ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 4 | על־תניאי, כלומר: אם יתפטרו חברי הממשלה מתפקידם הממשלתי, יפנו חברי־היכנסת שנכנסו במקומם את כיסאותיהם. בהצעת הוק זו תומכים כעיקר חברי תנועת החרות, ובמובן כד
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 5 | הקיע* הרענן של ייקויק פרש״ וייבידקס ׳0 0 0 0 0 . :0020044 ץ 8ז ק 5הז!1מ! <<0138810*: $מ11ז0י<ס!111׳* בידקס׳ דיא־מ?ומט $שי ^ ן ן ג מיקולוגיס עבור ח בי ת ״מד
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 6 | לא הבנתי את ״העביך עד שניסיתי בעצמי יתרה מזו, טמפוני טמפקס מתרחבים גם לאורכם ולכן אינך חשה בהם כלל. נסי אותם בעצמך ואז תביני. טמפוני טמפקס הם.היחידים בעלי מיכל
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 7 | גלמו ״העולם חזה״ שיצא לאור לפני • 25 פנים פריו? דיווח, בסיקור וכצילום, תחת הכותרת ״פוגרום כרמלה״ ,על התפרעויות כיו יהודים לערכים פעיר זו. כמחלף הפרעות נרקד
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 8 | גילויי ידידות ורצון שוב כלפי מכרים חדשים, גם אם הי* כרת אותם רק בימים אלה, עשויים להשתלם במרוצת הזמן. אל תל• רב לארח מכרים חדשים גם אם יביאו איתם ידיד משלהם,
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 9 | וי שן 13 *1חדש תוציאו נו ס ח 7 7 41 שנות פעילות מ ״ ל תינו ק ״ בשנת 1936 ועד ״ מרה״ 77 ... ״להיגור היכן? רבים מאיתנו זוכרים את חב׳ ״לתינוק החברד. לעגלות ילדים
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 10 | מכתבים יגע׳• לעייל״ והנה, יזם. אחד התחלף השילטון. פית־אום לא היה מישרד־מישטרה ולא שר מהמערך — אבל היה פשע מאורגן. ואמרו את זה בגלוי בכנסת, כתבו בעיתונים והיה
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 11 | מיבאל * יצחק שמיו נקו ער הויגת הווה־ מוין * הוא הוציא והודג את מתחוהו בהנהגת המחתות * הוא המציא את שימת המישרוח שר..מעמטת ה1נץ״ * הוא היה מבוקש ערירי ממשות
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 12 | נשיונל מוכרת יותר טלויזיות ניידות מפל המתחרות יחד, מ ס קנ ה: נשיונל הקני ה הטובה ביותר. מן המסקנה שבכותרת אתה יכול להסיק מסקנה נוספת: כדאי גם לך לרכוש טלויזיה
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 13 | כל אנשי בגי! (המשך מעמוד )11 ולסייע לבריטים כאילו אין ם פר־לבן״ (מדיניות שהביאה למותו של מפקד ה־אצ׳׳ל, דויד רזיאל, בשליחות הבריטים בחבאניה שבעיראק) .שמיר קיבל
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 14 | לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. מדוע מ ב רי קההקרחת של ייגאל ידיו, ומדוע מצייר יג אל תומרקין ר ק תותחי 8 :הטייס אפריים כר־• ארז! ,שמסוסו גפל
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 15 | 1ו1>1 כדי להשתתף סד,צבעת. אתר תביט׳ לגמרי במיקרוד״ לעבר ציר ר,תנועת, ת׳׳ג ייגאל ידין סש׳חאד: .כי ידין נמנע :סתהצבעת, מקהר להוריד את ידו. 1שר־סביטחון עזר וייצמן
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 16 | 11111 3ה ן 4203-12345 י 1ודד ... 123456ד 50105 מסיגוו־ ע ם ברט די ם קונ ט או דיינד ם קלו ב כ ל הקניותבל נחומן כמהמ הן -חינ ם! כשאתה נושא אי תן את כרטיס דיסקונ
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 17 | מ ערכ ת־ ה ש מו עו תהפכהבל חי ־נסבלת. דרו שה הבופה משפטית! ^ דבר הזה אינו יכול להימשך. 1 1מזה שנים מפיצים אגשים שונים כי קבוצה, המתרכזת סביב מרדכי (״מנטש״)
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 18 | בזמן האחרון, לאור חילופי השילטון, מדברים על מכירת חברות ממשלתיות למשקיעים פרטיים. עקרון המכירה או אי־המכירח חוא עקרון הרווח וההפסד — חברה ממשלתית שמרוויחה יש
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 19 | רש: לא התנשונו על עקרון ונסנו הנעליים י דן: נד הננוד וח • :1111 הנזשסייו נא נחנוריח וחיוב אח חגרו! כמשיכת עיתונאים שערבו אמש: הסכירו ראשי התנועה הדמוקרטית
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 20 | העו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 21 | העיתונאי אב, ורנטיו(!< ח 3אהוד אורמוט(שמאל) ואיש־המודעין המישסוח לשעבד סמי נחמיאס (למסה) יצאו להתקנה על בצלאל מיזרחי וגאנדי המיתקפה הגדולה נפתחה בעת ובעונה אחת
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 22 | (המשך מעמוד )21 תיות שמנות, התפוצצה הפרישה ברעש גדול. היה זה בעיקר -בזכותו של ח״כ אהוד ואולמרט, שקפץ על העגלה ברגע האחרון, ניצל את חסינותו הפרלמנטרית כדי להפכה
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 23 | אעמוד לצידו של גנדי בכל מישפט שינהל נגד אולמדט בכל הקשור להוצאת־הספרים.״ למרות שרק לפני שנה וחצי הוד. אולמרט מוכן להצהיר פומבית לכל מי שיבקש זאת, כי לא התכוון
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 24 | נושאת־מטוסים אמריקאית הושמדה במילחמת״העולם השנייה, משחתת מחכה לניצולים: האם יהיה הים־התיכון חסום? אחר, שי תנ פץהבל 1ףשל, סידורי־הביטחון ,׳ עולות׳ י 1צי א
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 25 | לוהיות שונה לגמרי — ולבו אץ בל סיכוי לשלוט עליהם. אולם אלה דן שאלות פוליטיות, ולכן לא נרחיב בד,ן. לענייננו עלינו להניח, שאין קיימת כל מניעה פוליטית לחוזדדהגנה
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 26 | מלון בלווי־פאלאס בבון שבשוו״ץ מציע לתושבי ישראל ת״וות בסיגנון חוש מלון בלווי־פאלאס בברן שכשווייץ׳ הנהיג השנה שיטת תיור חדשה — ומיוחדת לישראלים: השיטה מבוססת על
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 27 | ה או טו מחנה סושך *** ר־ החוץ האמריקאי סיידוס ואנס \1/לא נפגש עם אש״ף במהלך מסע- הבזק שלו סמיזרח־התיכון, אך הנושא הפלסטיני היווה חלק בלתי־נפרד מדיוניו.
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 28 | מאיו 11ו ע זוק כבי ענייני המישטחד, ובמדינה? תדבר שופך אור מוזר ביותר על מערכת !השיקולים וה״עקרונות״ של ראשי ד״יש. מי ל ח מו ת הי הו די ם אדוניס בדימוס: אהרון
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 29 | :צצה ־ ואמות סיני ר ש ועדו ובמדיניות ליברלית־סוציאלית — טייבעי שיתנגד להצטרפות לממשלה. היושר כ מ חל ת־רוח !ו ודטה״מו 1(1וע1ע ^ ילד היו כל ראשי התנועה עסקני-
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 30 | ויו ו. ו _ י י 1ו 1 (!המשך מעמוד )29 יאץ זו הפעם הראשונה .׳שזורע גורם סערה ציבורית ביגלל אמירה חריפה שלו. כל מי שמכיר את תולדותיו של האיש, יודע שהיתה זו עוד
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 31 | התביעה טוענת שריקה סלומון(משמאל) הרעילה את בקרה יעקב, שהינה אותה רעל ענברי דבונד? יעקב וריקה סלומון היא התנגדה לניתוח אחר־המוות ^ ת המצבה פירקו הקברנים תוך
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 32 | חחה הגנה לנשף ב חי ר ת (המשך מעמוד )25 ]סיכת הים התיכון רותיה: וכד סיוע והגנה אמריקאיים יוכדו דההשכ כעדי מש מעות ותועלת מעשיים, רק אם יתבטאו כתוספת כזו. אשר
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 33 | טון! ,הגדול 1בעולם) ועוד 2400 גיחות הרקולס. זאת, בטווחים אופטימליים ובמיטען מיירבי — וכבר אמדנו שאנו מניחים כי ,כך נחשב לצרכינו, בהנחה של תידלוק באוויר, למרות
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 34 | ! ^ 11 רעל עכברים 0 (המשך מעמוד )30 ההחלטה בדבר גובה השכר. הוא דרש מהממשלה בתקיפות שתציין כי הוועדה אכן הוטעתה על־ידי השר, ואף הצטרף לאותם שדרשו ששפיריא יתפטר.
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 35 | רס״ל אלי רדון, משויטריו הבכירים ש,ל מיחלק־הסמים במדור המרכזי של מסוז תל־יאביב, שהוא בעל !ביסיוז־ן רב בלכידת מעשני-תש״ש ידע סלי !סמק כי ׳כמת של רבע־שק, המתחלקת
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 36 | במדינה מיש פט התמוטטות לא־דגאידיח טיעוניו ש 7הסגיגיר הוציאו את התובע מכליו, והוא השתולל באולם וגרם לביזיון בית־הדין השופט איתמר פלפל נדהם. הוא שמע כבר על
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 37 | מה מר יץ את הצעירהמ יב נ ה המאיימת להשיג את שיא המצריחנות ״׳הבוטיק הלך שיגעון, אבל רציתי שיהיה מיוחד, שיהיו בו דברים יוצאי־דופן. לכן התחלתי לנסוע לחו״ל לייבא
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 38 | — כלא1ש בגין אני נהנה כ פ יים ! /חחצ פחו ת ניקוטין־יותר טעם! 11 חחצ טקס בחיר ת ייערך במוצ״ש 27.8.77 באשק לון על שפת הבריכה של מלון חזית מלון ״גני שולמית״
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 39 | ואת כל החצרות המפולשות, שאפשר לנצלן כעת נסיגה מפעולה כדי להטעות את המדפים ולהימלט מהם. האירגון היה מבוסם על תאים מצומצמים, שלהלכה לא היה צייד להיות קשר ביניהם,
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 40 | תלי ביינר: עקרת־בית בהתנדבות ^ גיל ,16 הגיל הכי מתוק של הנעורים, 2נ-טלה על עצמה עתליה ביינר, שכולם קוראים תלי, אחריות כבדה. אמה האהובה נפטרה באורח פתאומי
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 41 | דינה קהלני: מלכת הבוה מה ך* יא פשוט ירושלמית גזעית, גבוהה י י ( 1.65ס״מ) שחומד. וקצוצות־שיער, חיוך נצחי על שפתיה ובכלל עושר. רושם של אחת שנורא מבסוטה מהחיים__
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 42 | כל אנשי בגין (המשך מעמוד )39. באדיס־אבבה. הוא ואריה בן־אליעזר ׳עברו מוסתרים ׳בקחן־רכבת מלא בשקי־קפה, שהובילם לג׳יבוטי. שם נמסרו על ידי עובדי הרכבת לידי
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 43 | ׳׳ ,לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! ל* פינת המדליות גנים תלויים איד ״מלבישים״ בית. בצורה היפהפייה ביותר ווהזדלזד. ביותר 1עושים הוקוס־פוקוס קטן!
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 44 | קולנוע סרטים ניתוח קורנועי לסזכר 0014 כשאירופה עדיין זוללת סרטים נבחרים בפסטיבלים, נהנה הישראלי המצוי מבצורת לוהטת בעולם הקולנוע. נדמה שמפיצי־הסרטים הישראלים
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 45 | מצרים המרגלת מסוכנת -וש 11 אה תופיע! הגדיון החדש שר את הסרט העלייה אל הגיהנום, הפקה מצרית — שצילומיה החלו רק בימים אלה — אפשר בהחלט להכתיר בתואר הסרט המקורי של
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 46 | במדינה (המשך מעמוד )42 ״כשהתובע רמז לי שמא מעוניין בבחד רות, לא השבתי לקבל ממנו טובות. פחדתי שאם לא אמלא יאת רצונו הוא יעשה צרות לבעלי ולי. נזכרתי בנעמי, בת
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 47 | נח דמישבחת אצורה ]/אתיוביה(11 ימי)1 עובדת כמנהלת מועדון תל־אביבי שלים, היתד, לי עוזרת שניקתה את הבית. פיתאיום זה נגמר. הפסקתי לקנל כסף מהבית. הייתי׳נפחדת
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 48 | כמהמשתכר מנ ה ל תי א ט רון ללא ־ שחקניס? דמוקר טי הלדיקטטורה? תיאטרון 5223 מוסינזון ה־2 מאזוכיאון פעם, לפני ישנים רבות, היתד ,״להקת הנח״ל״ ,וברפרטואר הלהקה
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 49 | עיתון 77׳ * בפתח בסיפור פרויס גראץ מאת הסופר הסובייטי ממוצא יהודי יגהק 1באסל, הנחשב במעולה בץ אמני הסיפור הקצר ברוסיה במאת ה־ .20 תחת הכותרת < שירים ושערים
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 50 | קורט וו 1גו ט גיהנום. בתיאורה מאבד קורט וונגוט את הסארקזם וה־ציניות :״במוץ מיתה סופת־אש. דרזדן מיתרו להבה אחת גדולה. הלהבה אכלמ כל דבר אורגני. בל דבר יטריף. זה
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 51 | במדינה (המשך מעמוד )46 ילדיה, אמנון ׳ותמר, שנולדו ולה מתקופת שבה היתד. כידועה-בציביר של ׳מאיר. מדיון המי׳שפטי הראשון זכתה נעמי מתביעה! .כית־המישפט פסק כי מאיר
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 52 | העט שהוא תכשיט $ 9ו ל־י בלבדבמבצע היכרות מיוחד ולא כולל מעים{ * ו 2קראט 0אוזו1/ק ס1נ< * אבו חו אמיתית משובצת בראש העט * מוגש בקופס ת שי מהודרת #קו עיצוב גברי
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 53 | נקצה המסלול מדוגמנית לדוגמנית; .הפעם זוד,י דורין דורי] ,הפנים החדשות כשידה הדוגמנות שלנו. .אז, ככה דורין דודין, ל!מי שלא תופס את השם ;מפעם אחת, הגיעה אלינו
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 54 | 1 \ 111 *1־ 1שהוכנה למאורע, היתה 111111111 הפתעה בפני עצמה. היתה זו עוגת־שוקולד ענקית ועליה ציור מדוייק של הבית הלבן, עשוי מירצפן. ראד חתך את העוגה רק אחרי שכל
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 55 | באי מסיבת יום ההולדת לעולה מפרס ־ נזרקו לבויכת־השח״ה ** אתיים האורחים, שכל אהד מהם 1נבחר רק אחרי סינון קפדני, שיפשעו את עיניהם בתימהון. לרגע נדמה יהיה להם כי
העולם הזה - גליון 2084 - 10 באוגוסט 1977 - עמוד 56 | מאיו וווע מאשים את חנויו בצמות ד
חזרה לתחילת העמוד