גליון 2095

העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 2 | הישן של זאב דבוטינסקי, שאינו מתאים כלל וכלל לתנועת־החרות :״אלוהים, לשיל־טון בחרתנו!״ ״העולם חזה״ ,שכוטון החדשות הישראלי * המערכת והמינהלה : תל־אכיב, רחוב
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 3 | חדש! למבקשים את הטוב ביותר א 11י ״£חע 8 0 .3 £ד 0 סי^סוס מדן־ק/רסאי טיראן העולם הזה
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 4 | ח״כי אגו״י הודיעו לכנין שלא יפרשו כשום מיקרה, יקרה אשר יקרה. הם מרוצים מן הממשלה הנוכחית, הממלאת כיד נדיכה אחר כד דרישותיהם הכספיות. מנוי וגמור עימם שלא לאפשר
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 5 | ר י ! 1ייי ^ י 1 ¥ 8יי״ מין ^ ן |1# ממתינות לךה חוד ש ב בנ ק הפועלים. מבצע מיוחד של בנק הפועלים לרגל הודש החסכון הבין לאומי, * כל המפקיד ב״מטמון ח״י כפליים״
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 6 | אם תסמוך השבוע על האינטואיציה שלך, ולא תהסס לקבל המלטות חשובות במישור הכספי, עומדים לרשותך סיכויים רבים לעשות עיסקה מצויינת ולהבטיח את עתידך לאורך ימים. אם
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 7 | אוקטובר- ^חודנגו ן החסכון 1הב״נלאוח 1בד״סקונט יתרונות נוספים בתוכנית״יתרון ח״י כפליי באוקטובר 1977 | ^יי אם תתחיל בחסכון באוקטובר־^ כאילו התחלת לחסוך בספטמבר ^
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 8 | מכתבים אל, של עמה וממשלתה -החדשה. בכך אתם מעודדים את אוייבי ישראל ומבי אים ללחץ מדיני לפתרון כפוי מהגויים. על העם?;יהודי בארץ ובתפוצות ותוש בי מדינת ישראל
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 9 | מכתבים במישמעת יש דווקא מקום לקוסמטיקה. צבא הוא חלק מסימליות מסויימת, ה מביעה את אחדות העם ושלמותו. העובדה שיש קצינים בכירים שהופעתם מרושלת אינה יכולה לתרץ או
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 10 | אף אחד לא יצול לתופף צמו אהרליה קמינסקי חוץ מהסטריאו שלו. אהרל׳ ה ק מינ ס קי יודע מ הו ביצוע מושלם. כ מי שנ מנה על צמרת נגני הג׳אז והפופ,יודעאהרל׳ה כמה נסיון,
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 11 | 1ר חיה העוו! ס הז ה שחיה גיליון ״העולם הזה״ שיצא לאור לפני 25 שנים כדיוק הקדיש חמישה עמודים (מתור ,16 כולל שני שערים) לסיקור ״מישפט ציכורי״ שערכה מערכת השבועון
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 12 | מכתבים (המשך מעמוד )9 כל־כך דומה למאמרים בעיתונות הסוביי טית, עד שלרגע שאלתי את עצמי: איפה אני? איני מתייחם למעשיהם הפליליים של אלה שכבר נשפטו, אלא לגישת הכותב
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 13 | ד״ש מכרה אותו, בשם שהמפד״ל מכרה בשעתו את העיקרון המקודש •טלה, וכאותה שיטה כדיוק :׳מונתה ועדה. ועדה שתגבש הצעות לשינוי שיטת־הבחירות. ועדה שתסיים את עבודתה תוך
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 14 | ח״ם יבין שיחק כקסצת הפועל ירושלים !..השיניים של המדינה־ מנגן ב,,על* כותרת״ לאנשים הנכונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי. טלי!גיורגי סאבאלס הסידרה הפופולרית
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 15 | א 1שי ם חדרו של ארליך מקשטת עתה תמונת־קיטש של ירושלים ש׳ אותה צייר מנהל מוזיאון המי׳ סים, ואילו בחדר־ההמתנה ציי רו לוח שח־מת. את תמונותיהם של שרי האוצר
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 16 | בעד ה ת חבו רהה צי בו רי ת ילך כן ארמן, מרטין קונספה מגן כריגיטיה שבפרנקפורט, חט!ז הבוקר נזלת והוא דורש כופר של 2מיליון מארק, נוסף על שיחדור חבריו מן הגן.
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 17 | כדורגליזציה הרבה פעמים מועלית ההאשמה החריפה כאילו יש פוליטיזציה של הכדורגל, אבל אף פעם לא הועל תה ההאשמה החביבה כאילו יש כדורגליזציה של הפוליטיקה. אז אם אף אחד
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 18 | הרמטב״ל, דויד אלעזר, במסוק מעל לשטח הכבוש באפריקה הממשלה. המטביל ומיפקדת פיקוד־הדרום אשמים במהלך שהבטיח לסאדאת את הניצחון האסטרטב׳ :ההתקפה דרומה. במקום צפונה
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 19 | בדיוק כפי שטענו כל: הדוברים חרשמיים, כתבי ה- רפורטז׳ות והמפקדים הנוגעים עצמם, אכן בוצעה הבליחה ״שלא כמתוכנן״; אך לא במשמעות שביקשו כל אלה לתת לביטוי, אלא בזו
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 20 | סוך־סוף, בית או 13ה לגברי בלבד מו ק ד אופנ תי לגבר, מיו חד במינו נפ ת ח בארץ — בכוונ תו להח די ר תודעת ה או פנ ה לגבר הי שראלי , חדש לגבר הישראלי; לא, אין זו
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 21 | ״ה מי לחמה הלאי־נכונה, במק 1 הלא־נכון, נגד ה אויי ץ והי ויאט־ נאם של ישראל,״ אמר / /י לא מכבר פקיד אמריקאי בכיר ספק בצער, ספק בשימחה־לאיה בעת דיון על המצב
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 22 | במדינה ימפודט העם הגרומדם ה טו בי ס מי. היה, מאמין שישראלים יריעו לכבוד יעילותם של חיילי קומגדו גרמניים? בחורים בלונדיים, גבוהי־קומה. פקודה? מקוטעות בגרמנית
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 23 | כי מאישור ניחן על-ידי שר־המישטרה של המערך, שלמד! הילל. מכשיר מזדיין. שום דבר אינו מגלה את ההתפרקות המהירה של מדינת־החוק, ואת ההידרדרות לתוך תהומות הלאומנות
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 24 | במדינה צה״ל סוף !האנרגיה מאסרים בפועל, מאסר על־תנאי ואישפוז בבית חולי״רוח, היו התוצאות של האורגיה הראשונה בצה״ל ק 1פד מציע טיול עול 27 יום דנזזדח הדחוק יפן.
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 25 | לפי החוק האמריקאי. שבן, למעשה קיבל מודעי את שכרו לא מן החברה שהעסיקה אותו ,״רבלון ישראל״, אלא בצורות מוסוות, בלתי״חוקיות, מחוץ לישראל. מר רואבדו לא רצה להיות
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )24 עליו והוא הצטרף אליהם.״ טענתו של נהן־צידון הצילה את הנאשם. הוא קיבל חצי שנה מאסר, ממנה רק חודשיים בפועל. בעוד מישפטם של שני החיילים מס
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 27 | המצב הוא שידין אינו עושה צעד מבלי להתייעץ או לקבל אח אישורו של תמיר, ואף דואג להפגין את ידידותו והערכתו ל- תמיר בכל פורום אפשרי. לתמיר היתד. מטרת־חיים אחת:
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 28 | ״לו? דמוקרטיה, ד א שיוו,, ! אולי גלאת 1ועה...״ ף* ארבעה טורים על לוח הגיר היו ^ רשומים שמות כל המועמדים. בשניים מהם היו שמות של יותר מאיש אחד: בטור של תיק
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 29 | ; עצב ההתבנחות (אתי של ההצבעה פוליטיקה.״ ״אני קצת דאגתי,״ אמר ידין עצמו לשמואל תמיר כשפניו קורנות מאושר ,״אבל הכל עבר בשלום.״ השרים החדשים והמועמדים שנפלו
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 30 | 4מדליות ל״ כרמל מזרח״ באולימפיאדת המשקאות החריפים ־ לובליאוה וד\9 חב׳ כרמל מזרחי זיכתה בימים אלה את מדינת ישראל במוניטין בינלאומיים לאחר שמשקאותיה החריפים
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 31 | ..שגית בבירסו הידיעה. בפע הבאה אנהג אחרת!״ אומר מיק גורדום, הא יש שפירס את הס קופ שידורי רדיו־טלפון. קיימים, לדבריו; אין- סוף תדרים ומיספרים. במשך השנים אסף
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 32 | במדינה נוישטרוז פגיעה נפ שית וגופנית שגי החשודים ששוחררו תובעים פיצויים מ3מישמדח ומחמדיגה מישטרת ישראל היא הנתבעת בתביעת נזיקין אזרחית חסרת־תקדים שהוגשה ב ימים
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 33 | הצלם הישראלי אונ ס זמרי הפופ בלו רווו וצלם־האופנה מצליח תבר ילי שח עוגיות חיו עוגיות חשיש, ושאני פשוט הייתי מסטול בלי חכרה.״ אחת התמונות המפורסמות ביותר בעולם,
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 34 | ב מדינ ה (המשך מעמוד )32 בו אם הם כן ימסרו הודעות מפורטות. הוא איים עליהם במעצר ובשליחתם לחברת פושעים ועבריינים ובמיקוד. אחד גם איים על עד לפגוע בעתידו הצבאי.
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 35 | המישטרה חוקרת שוב את עצמה: מפקד המחוז עומד׳ לקבוע א נכונה תלונתה של אשת הקצין הבכיר, הטוענת ב* המפקדים קיימו חסי ע שוטרות התגובה הראשונה ישל רחל היתד.
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 36 | יי זיאט־נאם היעור אלי ח יי למה לא ארמיה 2י (המשך מעמוד )19 כזכור, נטען נגד דרישתו (המאוחרת) של שרון לפנות מראש־הגשר שמעבר התעלה כלפי צפון, כי קודם־כל עליו
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 37 | כתבה ארוכה שפורסמה ב״ 9בחודש זה ב״לוס־אנג׳לס טייימס״ חושפת שערוריה מישרד-הביטחון, הממהר לגבות מכל מפיק מחיר מלא תמורת מדהימה. מסתבר השימוש בצה״ל ובציוד צבאי
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 38 | •כאל הרסגור עהכ רו ב׳ ״בקרוב נרד לרמתה האינטלקטואלית של לוב. מבלי שיהיה לגו הנפט שלה ...כל ההישגים שלנו. כולל צהי׳ל. נתונים בסכנה...״ פרופסור מיכאל חרסגור (
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 39 | שאנחנו דבר אחר -לגמרי. מישרד־יד,חינוך לא הבין ׳בעבר, ואינו מבין בהווה, שאנחנו מצויים בעצם בנקודה הקריטית ישל האנושות פולה. כוונתי לבך ׳שבישראל !נפגשות -שתי
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 40 | ה ת חנ ה המ שדרת ת חנ ת ה שידול 063£6 הפופולארית ביותר במזרח־התיכון קול חצות הצגת חצות ״ 0300 לקראת שחר 0600 מוסיקה לארוחת־בוקר 0900 תוכנית הבוקר * 1200 מוסיקה
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 41 | שדור צל׳יש למה אטור לשקר * • לעורכיה ולמשת׳תפיה של ת׳ובנית־הטלוויזיה מצפ מישפחתי( ,יום א׳) ה ממלאת תפקיד חיוני בשטח שהוזנח עד כה על-ידי הטלוויזיה — ייעוץ בחיי
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 42 | ,צח בשלג שיפוץ חדרי מדרגות מבנים פנים וחוץ בשפריץ סינטטי. ניקיון יסודי +פולי ש. טל.202427 . ־ * מבצע מיוחד * י שד מוצרי ץ א$0 קולנוע במאים ה ארו טי ק ה !המידור
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 43 | הצר של האמנות. הניסיון הסוריאליסטי האחרון נעשה במאי 68׳ .אבל הזמנים השתנו. חמישים משוררים הפועלים בצור תא — זה נהדר; 500 משוררים — זה פנטסטי. אבל 50 אלף
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 44 | קבעת מודעות לפל העיתונים במחירי המערפת קולנוע היי יפה וחלקה ללא כאב שתי שיטות מהפכניות במכון הותיק — עור חלק (המשך מעמוד )43 הבורגני המכובד, כאשר מאיימים על
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 45 | במדינה ת ל־אוב י ב תשבץ הו1ו1 0 !1נוה מעמדר־עגמיי לי ם עיריית תל-אביב ייבשה את הים אך שכחה לציין זאת ם מפות במעגן הסירות שיל המרינה, על חוף יטה של ת׳ל-אביב,
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 46 | האמן שפועלי! פושעים ובטלנים וצריכים ״לעבוד לפחות 14 ימים בשבועי ללמד על ה״סיזון״? התעשיין ההוגה עמי שביט הוא תעשיימן־תעשייו וגם אמן. הוא משלב יתעניוג עם כסף,
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 47 | אנתולוגיה מודרנית מ את: רוגרט לואל סול בלו נוש־כה־מישפטית סבירות גובוהה לכך שהחוק האיטלקי, יז מה את לואיג׳י קומנצ׳יני. זיכוי שכזה עומד ׳להפוך את סול !פלו
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 48 | ריס את אורד צינור השתן. משאירים את מרבית כלי־הדם הרחכים, והחשוב כיותר — נזהרים שלא לגעת כעצבים כדי שלא לפגום כרגישות התחושה. משווים לראש־האיבר צורה של הדגדגן
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 49 | במדינה (המשך מעמוד )45 למרר את חייהם של אנשי השירותים ב- !מקום ולסגור את עיסקיהם. במארס 1977 הושלם בניין המרינה על העסקים והשירותים שסו. מנהלי המרינה, גיורא
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 50 | מווו מ זמ/עע המולטימיליונר האביון תאמינו לי, מי שמחפש לו בידור לא סטנדרטי, המקום האידיאלי בשבילו זה בית המישפט. למה לכם ללפת לקולנוע ולהצגות. ועוד לשלם ממיטב
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 51 | פוקוספלד רז ש ה׳ ל לו רמרבר לו כל שיער יכול להיות שיער רויאל עם ״שמפו רויאל״ לבחירתך שמפו״רויאל״ב 4-סוגים שונים: צהוב־עם תוספת הלימון הנפלאה.כחול-לשיער שמנוני
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 52 | צ לוני מו צ בו ת. נלשנה ת3ג1ש נ11 יותו1יותו. מדרגות,מדרגות שיש,בלוקים ־111 מ שרד ואולמי תצוגה: תל אביב,דחי שפירא 11 אי(פינת דחי דיזנגוף )40 טל 280764 .
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 53 | >צ>אה סי פ רו תי ת גבריאל מוקד, שהוא ממש כשמו לכל היפות בעיר, עומד מזה זמן־מה לפני גירושין. אומנם, התהליכים נמשכים קצת יותר מהמצופה, אבל העיקר הוא שהעי קרון
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 54 | גידי לוי מצייר, בונה את ביתו ומטנד בבנו בעת ובעונה אחת שנח ציורך על פני פלאסטית בבת־ים. ד.וא מביא עימו שלוש עבודות לדוגמה !והתקבל מייד לשבה ה שלישית. גידי,
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 55 | ק ת 71 מפיק הסרטים המיליונר ארנון מילצ׳ן ביקר בביתו שד 11111 י ^ 1111 יי גידי לוי ביפו ורכש תמונה זו עוד לפני שהוצגה בתערוכה. מילצ׳ן רכש תמונה נוספת, ביקש
העולם הזה - גליון 2095 - 26 באוקטובר 1977 - עמוד 56 | י״ד חשון תשל״ח26.10.77 , המחיר מסמר
חזרה לתחילת העמוד