גליון 2114

העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 1 | הסי ׳ פו ר 1 1עמאחר ה עי מו ת : 1ין עורו ״ צ מ ל א רי ק ש רו ןהמטרפד את הסדר ־ ה ש לו
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 2 | בבית־המישפט להכרעה ברורה וסופית. אולם לגבי אישים ונושאים שלא הגיעו לבית־המישפט, היה זה מחובתה של ועדת שימרון לפזר את הערפל ואת החשדות שפרחו במשך שנים רבות
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 3 | אנטנה טלס קו פי ת ח 1ז11ו: 81 זזזט^/ו/ץ עםאפש רו ת חיבור ל אנ טנ ה מרכזי ת פועלת על ח ש מל או ב טריו ת • משקל: ד ק ״ ג אביזרים אפשריים: ־ אוזניה -מחברלמ צבר
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 4 | צ הייל מאבטח ה הי א ח זו תבשילה התמרמרות רבה שוררת בין חיילי המילואים שגוייסו במייוחד כדי לשמור ולאבטח את ההיאחזות ״הארכיאולוגית״ בשילה. שילה היא ההתנחלות
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 5 | 3ר סו ם די ריעקב סון חתיכת״ עלית-חתיכת בריאות! ״ אתם יודעים כמה אנרגיה אני מוציא במשחק אחד? פעילות ספורטיבית צורכת המון אנרגיה,מה אני עושה? אוכל חטיף שוקולד
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 6 | אתה נמצא בתחילתה של תקופה בת שישה שבועות, שבה עשוי לחול מיפנה ביחסים שבינך לבין קבוצת אנשים הממונים עליך, או אחראים למעשיך. יהיו אלה מעסיקיך, או מוריך, במקרה
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 7 | ש ל הרג שה טובה שהם דו אגים ל,: מדברי נוסע ברור שאנו דואגים לך. הגידול המתמיד במספר הנוסעים שוב ושוב בלופטהנזה הוא ההוכחה הטובה ביותר שדאגתנו ומאמצינו לשרת
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 לפני כמה שבועות עזב את הארץ, והעתיק את פעולתו לארה״ב, פתח משרד בניו־יורק. בין הגירסאות שהועלו לגבי עזיבתו הועלתה הגירסה כי הסתבר עם העולם
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 9 | שחס ±העובם חזה ציונות ש ל ציניות אילו עסקו משתתפי הקונגרס הציוני הכ״ט בתכנים ועקרונות מוסריים באותה דבקות בה נלחמו על נתחים מעוגת הכבוד והשררה — אולי היה נמנע
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 10 | מכתבים (המשך מעמוד )8 פורניד. שבארצות״הברית, ועוסק בלימודים ובתום תקופת לימודיו בדעתו לשוב ארצה ולהמשיך את עבודתו כעורך־דין. עו״ ד ע מו ס *.צר, תל־אביב י• לשם
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 11 | 1י ב 1״ 11 פועל מנח בגין בניגוד להשקפ תו? חשה! מחו שהו מוזר קורה למנחם בגין. • ז אנשים רבים במדינה האמינו, לפני עלייתו לשילטון ואחריה, שהוא ינהל מדיניות שלילית
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 12 | האלוף שהכדורים לאלוף פיקוד ׳הדרום דן שומרון (,)40 ש ני תמנה ליא־מכבר לתפקיד זה, אין עודף זמן פנוי, אבל אם הוא רק יכול, הוא מקדיש את שעות אחר־הצהריים בשבתות
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 13 | הלירה היא כלי נגינה*... הלירה שלנו היום מנגנת לפי הצלילים של מטבע זר... עוד לפני זמן מה היה המטבע הזר מטרה בפני עצמה. אבל היום הוא אמצעי מפתח לעסקים בינלאומיים
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 14 | קרן התרבות אמריקה ־ ישראל 365 מפעל המילגות ע״ש שרת הרשמה ימים חופשיים בשנה ופון או־בה, הטמפון הקטן הנוח והבטוח ביותר בעולם נותן לר הרגשה משוחררת וחפשית, 365
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 15 | בעת ביקורה האחרון בארצות־הברית. ״במשך חודשיים אכלתי חמש ארוחות ביום,״ היא ׳מגלה את הסוד, ״כל ארוחה — אבקה צימחית מומסת במים, המכילה 300 קלוריות. הרגשתי מצויין
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 16 | לאנשים הנבונים! 777 הברנדי הלאומי שהוא בינלאומי מה קורה כשמרים אשכול מרגישה כמומזהה ומיהו שר התח־־ת אליבא דעזר וייצמן ׳ 8ראש־הממשלה מנחם כנין גרם בהלה גדולה
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 17 | 11*111114 נתן פלד, אינו נבהל מתביעת תנועת המושבים לפרק את המערך. בראיון שערך עמו יעקב אגמץ, הסביר פלד מדוע הוא תומך בפילוג :״המערך הוקם בזמנו כדי למנוע את
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 18 | מסכת בפרוס שנת השלושים לחידוש עצמאות ישראל, אנו מביאים לפניכם את מסכת השלושים. אויבים ושונאים שואלים — למה ישראל! ואנו עו נים — כ״י (בגימטריא — )30 ישראל !
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 19 | לפיד ד : לפיד ה : לפידי ו : מקהלה : לפיד ז : מקהלה׳ : לפיד ח : מקהלה׳ : לפיד ט : מקהלה : לפיד י : מקהלה : לפיד א : מקהלה : לפיד ב : לפיד ג : לפיד ד : לפיד ה :
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 20 | השויס שלא שות 1בונה׳ל מעולם לא היתה בישראל ממשלה שנ ה רבים מחברי ה 1זיי בי־ו וגיוס ! ה צלי חו להתחמק משוות מלא נצבא ישראל נמו ממשלת בגין ה עו ל ם הז ה ״ ממשיו
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 21 | פרופיל עד .64 הפרופיל הקרבי הוא, כידוע, עד .97 מפרופיל — 24 הפרופיל בו משתחררים לגמרי מצה״ל — ועד פרופיל 64 משרתים החיילים, בין אם בשירות סדיר ובין אם
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 22 | עזו ו״צמן מאיים ״אלץ לבחור בינו למילחמה, ולהתייצב אחר־כך בפני עשרת אלפים משפחות שכולות שיפגינו מולי ב שאלה, :איפה הייתי לפני המילחמה?׳״ מישקעי עבד ו א מביציות
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 23 | בהתפטרות ובגין ,רביו אזיק שוון בי שיטול את השילטון מידי המערך, אך לא זכה להיות שותף בהקמתו. אריק, ש תרם יותר מכל אדם אחר להקמת הליכוד, הלך הביתה דווקא ערב
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 24 | ההתיישבות בספר יכולה להוות נטל על המאמץ הביטחוני בעיתות מילחמה או לסייע לן -הבל תלוי במיקום היישובים ובשטח שוני-סנו -נן או ואל מד ככל נושא אחר שהוא
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 25 | בט״ש טוב מאד, נגד חדירות. ופיגועים פיסיים, גם בשיטתי תספר ר,פרובלמטיים ביותר. המפתח להצלחת ודאית: ומובטחת כזו הוא הימצאות היישובים בשטח הנתון לשליטה ישראלית
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 26 | לפני שהואשם באחריות לרצח כפויים ערבים ־ הואשם שמואר רהיס, כיו!ס מנכר ז;סוכנות, נירי ביהודים: ניצולי ספינת ה אצ־ ל ״אלטלנה־ מו כ ״ללה ־ ס ן״י טענות כאילו מנסה
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 27 | מדמהחדשהנרקמת מאחרי הקלון׳ של ה כנ ס ת לסרק שני ח יני ארה שר האופוזיציה ולהכניס במקומם שני ח״כים שיצטרפו לליכוד שייח אבו ־ רביע שייח גיעבר מועדי ף* כנסת ככר
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 28 | 1ה היה הסרט הראשון והאחדו שיוניה חגהגס ה־קנה רה חנק־ ו נ רדנה מל טרא׳ף, וביקש ממנה להיפגש איתו במט רה שתגלם את דמותה של המלכה השוודית בסרט שאותו עמד לביים,
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 29 | 1שר״ ,אומדת ודנה גוו בי ץ ובבת בסיוט! שר המחזאי חנוך לוין ־ת שוודיה ואז חזר לישראל, כשהוא על סף הייאוש. כאן פגש בטקסי, אשתו הגרמניה של אבי עופרים. טקסי נמצאה
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 30 | שוד המנדטים (המשך מעמוד )27 מת אפשרות שהוא לא יתן ידו למזימה בזו. לבנין יש סיבה נוספת שלא לרצות בכל העניין: מאזן הכוחות בתוך הליכוד יתערער אם יצטרפו עוד שני
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 31 | במדינה (המשך מעמוד )26 שיחה שנייה — בין אותו ח״ב לבין השר איקס. בתיאור מתרפס הח״ב, מהלל את השר ומפאר את שמו, ומגניב לתוך דבריו גם בקשה ״צנועה״ :להישלח
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 32 | שוב -ספר -כן או ל א * (המשך מעמוד )25 לית היו תוקפי רמת־רחל ( 29 שנים לפני אנוואר אל־סאדאת) .כוח ד,לעיון שכבש את גוש־עציון — יום לפני הכרזת המדינה — נטש את
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 33 | אח ו, שהסתב נה בהונאת העולם נודו בהצגת ההתנחלות בש׳דה נ״מחש־חניוות אוניאודוג -שתות הממשלה רהיבשל גס בהוגאה מרעית -אתו שירה נבו שפו בעבו שלוש נעמיס עדיו׳
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 34 | רדנה הלכת שוודיה (המשך מעמוד )33 פוסטרים שלה קישטו את בתי הכל־בו והפרפורמריות. אך ירדנה הוסיפה להתעקש לש מור על אלמוניות. לעיתונאיות שביקשו לראיין אותה השיבה
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 35 | במדינה (המשך מעמוד )30 טור חזן. את הסכום שמגיע לה מן דד שניים היא מעריכה ב־ססס 137,לירות. רכים נרתעו .״הם רימו אותי במשך שנה,״ אמרה הזמרת השבוע, לאחר שהסתיימה
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 36 | אליפות ישראל בשש-בש בחסות חברת ״דובק״ יצרני סיגריות איכות מזה 40 שנה ישראל גשש-בש אליטת ה11 וי! 0ה 1ה יצרני, משווקי ויצואני לוחות שש־בש וחברת מטעם ׳בשיתוף
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 37 | והגידה היהלומנים פטור, מהג׳׳א מי שחשב בי חברי בורסת היהלומים פטורים רק ממס־הכנסה, טעה. הם פטורים גם משירות מילואים בהג״א. כאשר חתם פינחס ספיר על הסכם עם
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 38 | * * קור ה כנ ס ה חדש בא למדינה, י ז מקור שלא היה לו תקדים בשלושים השנים הראשונות, עד לאותו יום גורלי שבו הגיע לנמל־התעופה בן־גוריוו הנשיא אנוואר אל־סאדאת. כי
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 39 | ויי באדיאנה התגלו גדולי הכוכבים של הזמר היפני בישראל. פה התגלה אריס סאן, שכיום הוא בעל מועדון־לילה מפואר בניו־יורק. כאן שרה לראשונה עליזה עזיקרי. כאן שר
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 40 | הקו ש ל ולב שידור חמילחמד. הפרטית של עבאד בשבוע שעבר הסתיימו ארבע ישיבות מארתוניות סודיות, של הוועד־המנהל ה יוצא של רשות השידור. בארבע ישיבות תמימות, שכל אחת
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 41 | ניר, היוצא ללונדון. האחד הוא הכתב הכלכלי הבכיר של הטלוויזיה אדי אג ג׳ל, והאחר — מי שהיה כתב הרדיו, יותר. בחודשים האחרונים — צוקרמן הוא הכל בטלוויזיה.
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 42 | — בורים —11111׳ ׳(המשך מעמוד )9 קיים, חברות״הביטוח, חברווג־הנפט, מי9־ עלי התעשייה הרב־לאומיים — מסרבות להעסיק אמריקאים בני הדת היהודית במישרות החשובות
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 43 | דן פיינח מדווח מפסטיבל הקומוע בברלין אני ,׳בשני סרטים שהוכיחו אומץ־לב ויושר אמ׳נויתי. האחד: שנותיו היפות של אבי, סרט הונגרי !נוסטאלגי פיוטי ורגשני, שלמרות
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 44 | במדינה ע ד 1ת הגאון של הספרדי המיליארדר היהודי מזיגווה נחלץ למאבק — >7העניק לבברדיב ייצוג הר7מ בקונגרב הציוגי יושב ראש הפדרציה הספרדית העולמית, ניסים גאון,
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 45 | ה היה הו ר שהיח גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנים בדיוק, ערד פתפת־תדמירה מצולמת, תחת הכותרת ״פוטרת מעבודתו!״ הפתכה מתארת את נתיב־היסורים שעוברים
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 46 | העול ה1ה מאוזן : .1עולם הצלילים; .5גויאנה ההולנ־דית; .10 לא קשה .11 :זכר בבקר; אמונה; .16 דג־נהרות; .18 כיתה דתית; .20 מזמר; .21 מערות קטנות; .22 קרי־את־יגון
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 47 | המתוודה הימה סטודנטית שנה ג׳ במדעי החברה. שמה טלי, והיא בת .24 את הפרטים האלה, ועוד רבים אחרים, היא השמיעה באוזני כתב וכתבת של פי האתון, עיתון הסטודנטים
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 48 | פעמוני־החירות מתבשילי מיטבה התיאטרון הלאומי מצלצלים על צהוב וש׳ י עעון כותב מערומיו הסטירה הכמעט השחיתות הקטנה של סופד׳ ירושלים מצונזרת של י־־ה ברור תיאטרון
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 49 | טשאטשקיס מתוח ונימגם , :אתה הושג? איר אפשר להדפיס אותו? האם עולה הרפה כסף לפרסם סיפור שכזה? האם מוציא לאור יל,כל עליו את הדבר ף ולי איו כסף לשלם לכית־הדפום
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 50 | ההצלחה הגרמנית ( עיסקה 1עם אלוהים לא, שלא יעלה בדעתכם שאני עושה פירסומת לבוטיק. חס־וחלילד .,׳אץ לי שום כוונה להפסיד את מקום הפרנסה שלי, ואפילו הוא צנוע מאד.
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 51 | אף אחד לא יבול לשיר כמו מיכל טל חוץ מהסטריאו שלח. מיכל טל אוהבת מוסיקה טובה. קל לנחש זאת. קל גם לנחש שלגבי מיכל טל פירוש הדבר הנאה כפולה: כזמרת מצליחה בעלת קול
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 52 | שיש טבעי־מרצפות שיש ״ מדרגות שיש ציפוי שיש לחירות שולחנות שיש דקורטיביים בל שנ התפ גו ש בנו יותר ויותר. חיי ם חיי נבצעע בו דר בל עבודות ריצוף וליטוש, בולל
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 53 | כו ב ע ) שחור־לבן למי שצופה קבוע בתוכניתו של ירון לונדון, עלי כותרת, אולי יצא לראות בשבוע שעבר זמר כושי בשם כוכי מגי, ששר וזימר אנגלית. ובכן, בובי זה, שהוא
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 54 | !!ומת לנכד קצ תבסף בבנ ק לאונו*. עבו!ו*ו סחבה להס בסף גדול... ״תראי. ת ר אי כמהשכסףי כו ל לג דו ל. שנולדו הנ כ די ם ש מ תי עבור םקצתכסף בבנק ל או מי ו תראי
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 55 | חבוי־הכנסת מביעים למנות בסיניאטוו קבוע דעתם ער ההצעה לטיפול בנבחרי העם 9ה ״כ יצחק ־בי* ,ראש־הממשלה לשעבר : ״רעיון מטופש. מי שחושב שהוא נזקק לפסיכיאטר — שיילד.
העולם הזה - גליון 2114 - 8 במרץ 1978 - עמוד 56 |
חזרה לתחילת העמוד