גליון 2117

״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי * ,המערכת והמינהדזז :
תל־אביב. רחוב גורדון ,3טלפון .1(3*243386 תא־דואר • 136
מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס ב״הדפוס החדש״ בע״ם, תל*
אביב. רה׳ בן־אביגדור. הפצה :״גד״ כע״מ. גלופות: צינקוגרפיה
כספי״ בע׳׳מ. העורך הראשי: אורי אבנרי העורך: אלי תבור * עורך
תבנית: יוסי שנון * עורכת כיתוב: נורית יהודאי ראש המינהלה :
אברהם סיטון * מה׳ המודעות: רפי זכרוני. המו״ל: העולם הזה כע״מ.

מאמריו של הפרשן הצבאי של
העולם הזה, בנימין עמידרור, המתפרס מים
בקביעות מעל דפי עיתון זה, מעו ררים
הדים ותגובות מסוגים שונים. מאחר
שהם מהווים, לכל הריעות, את הניתוח
המקצועי והמעמיק ביותר של בעיות הביטחון
הלאומי של ישראל ושל ההיבטים
הרב־גוניים של מילחמות צה״ל ומיבצעיו
הצבאיים, הם גם זוכים בקהל קוראים הרחוק
בדרך־כלל מנושאי היסטוריה צבאית
וביקורת אסטרטגית.
בצה״ל עצמו זוכים מאמריו של עמי-
דרור בתשומת־לב רבה, והם משמשים
לא אחת נושא לדיונים ולוויכוחים ב רמות
שונות. לא תמיד תואמות תפיסותיו
של עמידרור, המוגדר כיום כפרשן הצבאי
החשוב ביותר בישראל, את העמדות הפו ליטיות
המוצאות ביטוי מעל דפי העולם
הזה, אולם הם מתפרסמים ללא כל צנזורה
מערכתית, מאחר שאנו מאמינים בחשי בות
הוויכוח הציבורי בנושאים הנוגעים
לגורלה של האומה. אלה אינם יכולים
להיות נחלתו של חוג סגור של אנשי־מיקצוע,
וחיוני שכל אזרח חושב יתן את
דעתו עליהם ויתרום, במידת יכולתו, את
תרומתו להעלאתם על סדר־היום הציבורי.
בגיליון שעבר (העולם הזה )2116 פיר־סמנו
את מאמרו של שאבי תמיר (״הלקח
שלא הוסק״) ,סטודנט לכלכלה ומדעי־המדינה
באוניברסיטת תל־אביב, החולק
על עמדותיו ותפיסותיו הצבאיות של עמי־דרור.
בתגובה על מאמר זה, הראשון ב־סידרת
מאמרים של שאבי תמיר, מבקש־בנימין
עמידרור להעיר מיספר הערות.

!״מרכיבי יסוד״) משלו, ואחר יצא לערוך
תריטיקות עלי, כאילו מרכיבי־היסוד שלו
הם אמיתיות אכסיומטיות, המקובלות על
כל העולם וגם עלי.
גרוע מן מליקוי השני ונובע ממנו, הוא
השלישי: אם אאמץ את מרכיבי־היסוד
הצבאיים המשמעותיים של שאבי תמיר
(שאינם אלה שלי) ,ספק אם יהיה ויכוח
בינינו. הוא מניח, במפורש, פירוז כס־עט־טוטאלי
של סיני וגם הקפאת התש תית
התחבורתית. במשתמע — אבל חד־משמעית
— הוא מוסיף ומניח, שעד לרגע
פרוץ המילחמה אכן יישמר הפירה ובשום
פנים ואופן לא יופר על־ידי המצרים;
שהעוצמה הצבאית המצרית, בעיקר (ל צרכינו)
כושר הנ״מ ויכולת התנועה וה־היערכויות
האסטרטגיות (במושגיהם) תת פתחנה
הרבה פחות מן המתוכנן אצלם
והמוערך על־ידי ; ושבכל הנסיבות, מוב־

ריבות הדיבור לעמידרור:

ארבעה ליקויים ראשיים במאמרו
של שאבי תמיר ,״הלקח שלא הופק״ (העולם
הזה ,)2116 שנכתב כראשון בסיד-
רת ביקורת על מאמרי בנושא הסכנות
הצבאיות הטמונות ב״שלום סאדאת״ ;
ובמיוחד על מאמרי ״מפלה בטוחה מראש״
(העולם הזה 28 ,2104 דצמבר .)1977
הליקוי הראשון איננו באשמת תמיר.
מאמרי הנזכר תיאר את רקע ״מילחמת
חיטין השנייה״ — היא זו שבה צפויה
ישראל, להערכתי, למפלה צבאית טוטאלית
וודאית מראש, אם תפרוץ בנסיבות
הצבאיות שייצור לנו שלום סאדאת. ה המשך,
שכותרתו ״מילחמת חיטיו ה שנייה״
,נכתב גם הוא על־ידי לפני כ שלושה
חודשים. בגלל סיבות שונות לא
פורסם אז, ויפורסם עכשיו. בשל עיכוב
זה בפירסום ההמשך יצא, כאילו תיארתי
מילחמה בלא אלמנטים שונים, כמו חיל-
האוויר. בתיאור השלם מופיע חיל־האוויר,
גם מופיע.
הליקוי השני תמים פחות. מאמרי התבססו׳
כמובן מאליו, על סידרת מסויימת
של נתונים — עובדות והנחות. אפשר
לבקרני בדרך של ביקורת על נתוני או
עירעורם. אפשר גם להסכים עם נתוני
ולבקר רק את מסקנותי. אבל אי־אפשר
ליצור מערכת נתונים חדשה וזרה לח לוטין
לזו שלי, ועל סמכה לטעון כלפי
ולבקרני. אלא שכך בדיוק נהג שאבי
תמיר. הוא ברא לעצמו מערכת נתונים

בנימין עמידרור
״מערכת־נתתיס חדשה וזרה״
טח לגמרי חופש־פעולה מוחלט לחיל־האוויר
שלנו מעל סיני ושתמיד, למן ה שניה
הראשונה, גם יוכל חיל־האוויר לפעול
מעל סיני במלוא העוצמה הדרושה
נגד הצבא המצרי. מהקדמתו של תמיר
אפשר להבין, שבהמשך הסידרה שמורות
עימו הנחות סימפטיות דומות גם ביחס
לאפשרויות ולנסיבות על הקרקע.
כאשר אלה הם ״מרכיבי היסוד״ ,אין
בכלל ספק: מבחינה צבאית, יכול צה״ל
לסגת עד הקו הירוק מייד. תמורת עוד
כמה מרכיבי-יסוד שוליים. באמת זוטות
— נאמר, סתימת המינהרות שמתחת ל תעלה
וחרישת כל שדות־התעופה במידבר
המיזרחי, בין הנילוס לתעלה — אני
נכון להרים קולי בשאלה מהדהדת: למה
לא נסוג צה״ל עוד אתמול מכל פירור
בשטח סיגי?
הצד המגוחך בכל העניין הוא, שאת
מרכיבי־היסוד הסופר־ורדרדים־אופטימיים
שלו, מלווה שאבי תמיר באזהרה, ש־
״ישראל חייבת להתכונן לאיום הצבאי ה חמור
ביותר, כאשר הוא מתרחש בנסיבות
החמורות ביותר מבחינתה.״ ומהן?
״מיתקפת־פתע״ מצרית. נו, באמת: ב
מצב
שאלה מרכיביו, נצחוננו תפור ומונח
כולו בכיס, ואין כל חשיבות של
ממש לשאלה אם יתקפו המצרים פתע,
או לא־פתע.
1 הליקוי הראשי הרביעי אצל שאבי
תמיר מכניס אותו לחברה שהיא מכובדת
יותר מטובה, ובה אי־אלה קולונלים וגנרלים
(מיל מומחים״ מן הסוג השורץ בפנ־טאגון
וב״מכוני המחקר האסטרטגיים״,
וכיו״ב! בלא בושה — כלומר, מתוך בורות
אותנטית, או מתוך הנחת בורות הקורא
— הופכים הללו על ראשו את ההיגיון
הצבאי האלמנטרי ומספרים לנו שווי תור
על שטח, במיוחד בנסיבותינו ועבר־רנו,
מבחינהצבאית ־ אובייק -
טיווית לא רק שאין בו חיסרון, אלא
עוד טמונים בו יתרונות גדולים. איוולת
גדולה מזו אינני מכיר, ולא תיתכן.
כוונתי לתיזה הבסיסית של תמיר, ש לפיה
נסיגת צה״ל מסיני תיצור ריקנות
מפורזת בעומק 200ק״מ — וזה מה שיהרוג
את המצרים.
טכניקת הבדיקה של אמיתויות־כביכול
כאלו פשוטה: צריך רק להרחיבן. הטכ ניקה
עובדת, כמובן, גם בכיוון ההפוך
ושימשה גם לבדיקת הטיעונים ההפוכים,
בזכות חשיבות העומק ואחזקת השטח.
נחיל אותה תחילה על הטיעון האחרון,
על־ידי ההנחה שהעומק שלרשות ישראל
בדרום הוא 1000ק״מ. כלומר: כל התק פה
על ישראל מדרום מתחילה מקדחת־חלה,
העובר אי־שם בקירנאייקה שב לוב.
עם פתיחת המיתקפה, עומד לרשותנו
עומק של 700—800ק״מ שבו אנו
יכולים להיסוג, תוך ניהול קרב־אשהייה,
דרך המידבר המערבי, הדלתא, המידבר
המזרחי ועד תעלת סואץ. זהו יתרון אדיר.
כאשר נתייצב לקרב המכריע — שננהל
לאורך התעלה, קו החזית האופטימלי, מבחינתנו,
בחזית הדרומית — יהיו נתוני
יחסי־הכוחות משופרים לטובתנו הרבה יו תר
משהיו בתחילת המילחמה. כי (בהנחת
רציפות המבצעים) ,בקרב־אשהייה המנוהל
נכון, המשהה מפסיד שטח, והמושהה —
כוחות וזמן. מובן שאינני מציע כי ניהול
הקרב בחזית התעלה — או בכל חזית אח רת
— ייעשה על פי קונספציית בר־לב.
וכל זה, רק מקצת שבחיו ויתרונותיו של
העומק הגדול יותר.

עכשיו נכוון את טכניקת הבדיקה
כלפי טענת שאבי תמיר בזכות הנסיגה ה עמוקה
ויתרונותיה. אם כל הדברים הנוראים
האלה שהוא חוזה למצריים נובעים
מנסיגתו מסיני אל הקו הירוק, חובה
להניח שנסיגה עמוקה יותר תחסל אותם
לגמרי. וכמותם גם את צבאות ערב האח רים,
ממיזרח מצפון. לכן, צריך שלקראת
כל מילחמה אשר תיקרה אחרי הנסיגה
לקווי 67׳ ,ייערך צה״ל להקביל את פני
האוייב לא בגבולות הקו הירוק, אלא
פנימה מהם: חזית הדרום תימתח בקו
בת־ים— חולון; חזית המרכז — בין בני-
ברק וגיבעתיים ; וחזית הצפון —.במרחב
גהה—קאונטרי־קלאב.
אם — לפי שאבי תמיר — ההתקדמות
בעומק 200ק״מ מקנה יתרונות כה מכ ריעים
לישראל וחסרונות כה מכריעים
לאוייב, נקל לחשוב מה יקרה לצבא
המצרי האומלל אחרי 300ק״מ.
לא כאן המקום להרחיב בסוגיות ״הש טח״
,״העומק״ ובכל התיאוריות המטופ שות
שמעלים בהקשרם. עד שנגיע לכך,
ינסה הקורא לברר לעצמו, על רקע
הדוגמה שהבאתי בעקבות שאבי תמיר,
שמא בכל־זאת נסיגה קטנה עדיפה (מן
הבחינה הצבאית הטהורה וכשלעצמה) על
נסיגה גדולה ; שמא נסיגה של 200ק״מ
גרועה, בעיקרון, מנסיגה של 100ק״מ
ושמא, מן הבחינה האמורה — ותוך
התעלמות מכוונת ומוחלטת מגורמים ושיקולים
פוליטיים ואחרים — הנסיגה
יכולה רק להחליש את נתוניה הצבאיים
של ישראל, לא לחזקם. בירור כזה גם
יוכל להועיל להבנה, שאולי בכל־זאת
יש משהו בחששות מן הנסיגה ושאולי
המתנגדים לה — אפילו שסאדאת ממליץ
עליה בכל לב — לא כולם עוכרים
כפייתיים של ישראל ושל השלום.
ליקויים נוספים שמצויים לדעתי אצל
שאבי תמיר הם ענייניים. לכן, אי־אפשר
יהיה לדון בם קודם שיסיים את סידרתו.

שיחת הסאחבק
חפיף *1וטרון
אתמול בצהריים גא אלי חצקל,
הידוע בשכונה באבא של סאחבק,
ובפיו תלונה חדשה נגד העולם.
— אדם עמל פל ימיו — אמר
חצקל — בונה בית, שלושה חדרים
עם שתי מירפסות גדולות.
ממלא ביתו בבל טוב: בורסות
!פיניווג, ספה מנורווגיה ושולחן
סלוני שוודי. טלוויזיה יפנית, ותנור מכונת בביסה גרמנית
אפייה מתוצרת הארץ. והוואזה ויום היפה שקנינו באיטליה !
אחד, ללא הודעה מוקדמת, בל
עמל חיים זה הולך לאיבוד ברגע !
— שוב מס הכנסה ז — שאל
סאחבק.
— לא אמר חצקל — הפעם
אני מתכוון לשואה אטומית. האין
זאת איוולת זועקת לשמיים
להרוס בך סתם רבוש רב ערך ן
— אתה יבול להירגע — שח
סאחבק — נמצא הפתרון לבעייתך

— באמת — 1שאל חצקל —
ביטלו את פצצת האטום !
— אי אפשר סתם בך לבטל
את פצצת האטום — 1סאחבק
שח לו — איזה שהיא פצצה בני
האדם צריכים בבל זאת ! לבן
המציאו את פצצת הניוטרון.
— מה זה ן
— זהו מין תחליף דל-קלוריות,
במו הסאברין במקום סובר, בהבדל
שבפצצת ניוטרון אפשר להשתמש
ללא הגבלה ואין חשש
לסרטן !
— אתה צוחק קרץ לי חצ-
קל — איך יבולה להיות פצצה
בזאת 1
לנוכח חוסר האמונה שניבט
מעיניו של חצקל נחלץ סאחבק ונתן
הרצאה ׳מדעית קצרה :
— אסביר את העניין בדוגמה :
אם נופלת פצצת ניוטרון על שביל
הכניסה לדירה של בבודו — שום
דבר לא קורה לבלטות ! הניו־טרונים
שבפצצה, מין דברים קטנים,
מתפזרים לכל עבר כשמטרה
אחת להם — למצוא את בעל
הבית !
— אני מתחבא במקלחת —
אמר חצקל.
—י אתה במקלחת — המשיך
סאחבק — והניוטרונים מגיעים
לדלת הכניסה לבית. הדלת סגורה
על מפתח, אך להם זה לא איכפת.
הם פשוט עוברים את הדלת !
בן בן ! עוברים את הדלת כאילו
לא היתה קיימת, או באילו שהם
לא קיימים, ואינם משאירים אח ריהם
אפילו חור אחד קטן !
הניוטרונים בהול. הם עוקפים
את הוואזה האיטלקית בלי לנגוע
בה. עושים סיבוב בסלון ונזהרים
לא לקלקל את הריפוד על הספה.
מגלים את חיים יבין בטלוויזיה
ועושים ״היכון להסתערות״ ,משום
שואת מטרתם — יצורים
חיים• בהגיעם למסך הם מבינים
את טעותם ופונים למיטבח.
מי שיכנס למיטבח לאחר ש-
הניוטרונים עברו שם לא יאמין
כי משהו כמו פצצת אטום ביקר
במקום• ספלי החרסינה לא זזו
מילימטר ! אין אף סריטה בני-
רוסטה של תנור האפייה ! ה-
ניוטרונים לא מצאו באן את מבו קשם,
אך לא גרמו שום נזק מתוך
נקמנות אלה פנו ישר לחדר האמבטיה

— שם אני נמצא נבהל
חצקל — מה אני עושה?
— אין עדיין בידינו מידע מדו״
ייק על שיטות הלחימה של הניו-
טרונים — אמר סאחבק — אך
בינתיים אני ממליץ להחזיק בכל
בית, מתחת לקופסת העזרה הראשונה
בחדר האמבטיה, ארגז
מיוחד ובו ידית עץ כבדה של
מברשת או מעדר שבור, ומיכל
עם תרסיס נגד מקקים.

ג ס ^ י

ה עו ל ם

הז ה 2117

י 0002024802020101010101010101

ה עו ל ם הז ה 2117

וממשלת לבנון רואים בחרא ד זרוע של
צה״ל, לביצוע משימות שצה״ל עצמו

שם ה מי בצעבל בנון:
!,אבן ה חו ב מהיי
שם הצופן למיבצע צה״ל כלבנון לא היה
״מיכצע ליטאני״ ,כפי שטען השבוע
הרמטכ״ל, רכ-אלוף מרדכי גור. השבועון
האמריקאי ״טיים״ ,שאינו כפור למיגבלות
הצנזורה כישראל, גילה השבוע בי שם
הצופן של הפלישה ללבנון הוא
״אכן החוכמה״.

1צחק שווה סיר

שווה, שרק בתחילת השבוע נפגש עם ראש־הממשלה
והודיע כי הוא עומד על המשך מועמדותו,
ינקוט בצעד זה אחרי שהופעלו עליו לחצים מצד
מקורבי ראש־הממשלה כדי להבהיר לו שהסרת
מועמדותו תקל על בגין ותמנע ממנו ביזיון וכישלון
אישי בעקבות הכשלת מועמדו.
אם אומנם יחזור בו הד״ר שווה מהתעקשותו לרוץ
לנשיאות, אין ספק שיצחק נבון ישתכנע לחזור בו
ויסכים להצגת מועמדותו שלו לנשיאות. במקרה כזה
עשוי נבון להיות מועמד סיעות חרות, לע״מ, ד״ש
והמפד״ל, לזכות בקולות האופוזיציה ולהותיר את
הליברלים בודדים בתמיכתם בד״ר אלימלך רימלט.

קרוב לוודאי שאם יווצר מצב כזה יסיר
גם הד״ר רימדט את מועמדותו ואז יהיה
נכון המועמד היחיד לנשיאות, שיזכה
בתמיכה כללית של בל חברי הכנסת.

אם ייבחר נבון כנשיא, יבוא במקומו כח״כ מטעם
המערך איש קיבוץ נחל־עוז, אברהם כ״ץ, המכהן
כיום כיו״ר מחלקת האירגון של מיפלגת העבודה.
כ״ץ הוא כוכב עולה בשמי המיפלגה, נחשב כאחד
ממנהיגיה בעתיד ומוגדר בפי מקורביו כ״פנחם
ספיר של שנות השמונים.״

״מימש ל נוצרי״
ב מ קו ם מי מ של צבא
הודעתו של ״מייג׳ר חדאד״ על הקמת
מומשל לבנוני כדרום־לכנון אינה אלא
ניסיון מוסווה להקים מימשל צבאי ישראלי.
הקצין הנוצרי, שהודח מצבא לבנון אחרי שהעמיד
את עצמו לרשות ישראל, מתכות להטיל את מרותו
על האוכלוסיה המוסלמית־השיעית, המהווה את הרוב
הגדול באיזור שמדרום לליטאני. מאז מעשי הרצח
והביזה של הנוצרים באיזור זה, בעיקבות כיבוש
השטח בידי צה״ל, גברה שינאת השיעים כלפי
חדאד ואנשיו, אך איש לא יעז לבטא שינאה זו
כל עוד מצויים כוחות צה״ל בשטח.

האוכלוסיה המקומית, בוהות האו״ם

״ ה קו פסההב תו ל ה ״
הגי ע ה לי שראל
הכנסות מישרד־׳התיקשורת מתשלומים
עכור שיחות־טלפון עלולות
לרדת כעתיד כמידה ניכרת, בתוצאה
מייכואה לארץ של *,הקופסה הכהו־לה״
.המדובר איננו כמוכן כקופסת
הקרן־הקיימת אלא במיתקן אלקטרוני
כלתי חוקי הנפוץ כעיקר כארצות-
הכרית. בשמחכרים מיתקן זה למכשיר
הטלפון של המנוי, ניתן לבטל
באמצעותו את פעימות המונה במרכזיית
הטלפונים. כתוצאה מכך נרשמות
כחשבון המנוי שיחות ארוכות
ושיחות לחוץ־לארץ כשיחות רגילות.
לאחרונה החלד מכריחים להפיץ את
המיתקן גס כישראל, כשהם מבקשים
תמורתו כ 5000-ל״י. התקנת מיתקן
כזה מהווה עבירה על החוק והעבריין
שייתפס עלול לאבד את זכותו להחזיק
מבשיר־טלפץ כביתו.

ההנחה הראשונה היתה שהתפוצצויות
אלה נגרמו מהטלת רימוני־יד כידי
המחבלים אל תוף האוטובוס. עתה מסתבר
בי הן היו תוצאה של פיצוץ חגורות־נפץ
שחגרו חלק מהמחבלים. הם צויידו
בחגורות אלה כדי שיובלו להתאבד
אם יעמדו על סף תפיסה.
אולם מסקר של הניצולים באוטובוס הדמים,
שהצליחו להיחלץ ממנו כשהם פצועים, מסתבר
שחלק ניכר מהם נפגע מכדורים שנורו מטווח רחוק,
מחוץ לאוטובוס, ולא מטווח קרוב — בידי
המחבלים שבתוך האוטובוס.

הפגנת כו חשל
ההסתד רו ת ב ־ ובמ אי

מו ע מדו תו לנ שי או ת
הד״ר יצחק שווה, מועמדו של ראש-
הממשלה לנשיאות המדינה, יודיע בנראה
עוד השבוע על הסרת מועמדותו לנשיאות.

כנראה מהתפוצצויות שאירעו בתוך האוטובוס
•לא מירי כדורים.

נסיגת צה״ל מדרום הלבנון תתמשך ככל
הנראה הרבה מעבר לשבועיים שהוקצבו לה לפי
התחזיות הרשמיות שפורסמו השבוע. צה״ל יישאר
בדרום לבנון גם אחרי שכל כוח החירום של האו״ם
יגיע לאיזור ויתפוס את עמדותיו. העיכוב בנסיגה
יוסבר ברצון לשקם את בתי הכפריים באיזור,
שנפגעו בצורה חמורה ביותר בהפצצות ובהרעשות,
ולאפשר לרבבות הפליטים החוזרים עתה לכפריהם
למצוא קורת־גג למישפחותיהם.

תוכנית השיקום, שאושרה על־ידי שרה
ביטחון, מיועדת לתקן, ולוא כמעט,
את הנזק ההסברתי העצום שגרמה פלישת
צה״ל לישראל כדעת הקהל העולמית
״וללכת הכיתה עם מצפון נקי״ ,כפי
.לצודד
שהגדיר זאת אחד
זה יוצבו ככפרים ההרוסים בתים טרומיים
והעובדים המקומיים יועסקו כשיפוץ
הכתים־הניתנים־לתיקץ על חשבון מדינת•
ישראל. מעריכים כי מיכצע השיקום עשוי
להסתכם כסכומים של עשרות מיליוני
ל״י, שיעלו את סחיר המילחמה כדרום
הלבנון כהרבה מעבר ל 500-מיליון הלירות
שהיא עלתה עד כה.

וייצמין ל הור ביץ:

״שק בתחת; ״
היחסים העכורים בין השרים בממשלה הגיעו לשיא
חדש בקבלודהפנים שנערכה לראש־הממשלה מנחם
בגין ביום השישי האחרון, בעת שובו ממסעו
לארצות־יהברית. שרי הממשלה שבאו לנמל־התעופה
המתינו לבגין באולם האורחים החשובים, שבו אירעה
תקרית בין שר־הביטחון עזר וייצמן לבין שר התעשייה־המיסחר־תיירות,
יגאל הורביץ.

וייצמן קידם את פניו של הורכיץ כשלום,
אכל הורכיץ התעלם ממנו ולא השיב לו.
וייצמן שהבחין בכך, ביקש הסכר
מהורביץ :״מדוע אתה לא אומר לי
שלום ץ״ תשובתו של הורכיץ, שבאה כבל
הנראה לבטא את מורת רוחו מהצעתו
של וייצמן, שפורסמה כאותו בוקר, להרכיב
״ממשלת שלום לאומית״ ,היתה :
״היום לא מגיע לך שלום.״
עזר סיכם את הוויכוח כמילים :
״אז שק כתחת!״
לא מכבר, כשבוע לפני נסיעתו לוושינגטון, בעת
שאיים לראשונה בהתפטרות, התבטא וייצמן בצורה
דומה כלפי שר־החוץ משה דיין, כשהעיר לעברו
בנוכחות שרים :״העיוור הזה — שייכנס לי לתחת !״

מ הרג יוחר

באסון

האוטובוס1

שני צוותי החקירה, הצבאי והמישטרתי, שמונו לחקור
את אירועי השבת השחורה, שבה נערך הטבח בנוסעי
אוטובוס הדמים בכביש החוף, נימנעו מלעסוק
בסוגיה המעיקה ביותר של הפרשה: ממי נפגעו
נוסעי האוטובוס החטוף — מירי המחבלים בתוך
האוטובוס או מירי השוטרים והאזרחים, שירו אל תוך
האוטובוס אחרי שנעצר מול עיר המכוניות, ליד
צומת הקאונטרי־קלאב, בכביש החוף.
מרבית גוויות ההרוגים בתוך האוטובוס היו שרופות
או חרוכות, כך שגם בבדיקה שלאחר המוות לא ניתן
היה לקבוע בבירור מאיזה ירי נפגעו. חלקם נהרגו

מצעד פועלים ענקי לרגל חג הפועלים, האחד במאי,
ייערך השנה מטעם ההסתדרות בתל־אביב. זו הפעם
הראשונה מזה שנים רבות שההסתדרות מארגנת
מצעד כזה ביוזמתה. בדרך כלל נערכו מצעדי
האחד במאי ביוזמת מיפלגות פועלים, שקיימו
מצעדים נפרדים.

המצעד הכללי בחסות ההסתדרות ייערך
לכאורה לרגל חגיגות השלדטים למדינה,

..המרגל על ר0 .ו 0י׳
11ל׳חזוד
וולפגאנג (״המרגל על הסוס״ז לוץ,
מי שהיה כמשך שנים רכות מרגל
ישראלי כקאהיד, ככיסוי של כעל
בית-ספר לרכיכה, ונתפס, נאסר
ושוחרר על-ידי המצרים כעיסקת
חליפין אחרי מילהמת ששת־־ימים,
מבקש לשוב ולעדות לישראל. לוץ,
שפירסס את הרסתקותיו כמרגל
*סייע ו־ואזרהייש אחרי

מות אשתו הוא ירד מהארץ, עובד
.כיום
— כ — לכלי-דייג בחנות כל-בו
ו י ״ נקפורט שבגרמניה.
לאחרונה הביע לוץ כפני ידידיו
כארץ מישאלה לשוב ולעלות, כתנאי
שיסייעו ילד בקליטתו מחדש בארץ.
אודם למעשה .׳הוא נועד להיות הפגנת-כוח
של ההסתדרות מול ממשלת הליכוד.
במצעד השנה יוצג גם מסר הישגים נייד על גבי
משאיות, בדומה לתהלוכות העדלאידע.

הקוני!׳

בגינו

וגד בגין
כמה קבוצות בלתי־מיפלגתיות, ובראשן קבוצת־הקצינים
שכתבה את המיכתב לראש־הממשלה,
קבוצת ״שלום עכשיו״ והתנועה לציונות אחרת,
עומדות לקיים בשבת הקרובה, בשעה ,18.30
עצרת־הזדהזת גדולה בכיכר מלכי ישראל בתל־אביב.

כעצרת ינאמו אנשים בלתי־מיפלגתיים,
•טאינם ידועים כציבור.

איך נמכר
הליכוד לבוחרים*
סודות מאחרי־הקלעים על שיטות מכירת
הליכוד לקהל המחרים ככחירות האחרונות
לכנסת, יפורסמו בספר חדש, ראשון מסוגו
כישראל, העומד להופיע בקרוב.
הספר מכירת הליכוד, נכתב בידי השחקן והשדרן
אלכם אנסקי, שהיה ממונה במערכת הבחירות
האחרונה על הפקת סרטי התעמולה הטלוויזיוניים
של הליכוד. הספר אינו מכסה אומנם את כל
מסע התעמולה והפירסומת של הליכוד בבחירות
ואת המאמצים ליצירת תדמית חדשה למנחם בגין,
אלא רק את הצד של מכירת הליכוד לבוחרים
באמצעות המדיום הטלוויזיוני, אולם הוא כולל
פרטים פיקאנטיים רבים וגילוים על התנהגותם
של ראשי הליכוד באותה תקופה.

הצרפתים יודעי להטת מכל רגע.

אנשים רבים מדי מתערבים בחייך ה גרמיים.
הגיע הזמן
שתהיה לך גם דעה
שלך. עד מתי תמשיך
להיות ילדותי ! הרי
לכל דבר יש גבול. דע
לנבל שינויים אלה ולהשתמש
בהם לטובתך•
טע למקום בודד
ומרוחק לסוף שבוע
לבדך. אל תתפתה לקחת
אותה איתך. אל
תחזור על שגיאותיך — ראה הוזהרת!

לבני מזל שור — צפוי שבוע פורה ביותר.
הבוס יציע לכם הצעה

מעניינת מאוד, אל תדחו
אותה. קבלו אותה
והשתדלו למלא את

דרישותיו על הצד ה£ל

טוב ביותר. זה ישתלם
לכם בסופו של דבר,
עס סיכוי די רציני
ז 2באפריל
לעלות בשלב הדרגות.
? 0ר רו א י
לך, בת שור, ייגרם
השבוע מפח־נפש קל
מצד אדס הקרוב אלייך קירבה חברתית.
המשך בדרך בה התחלת לפני שבוע.
אל תהיה כפוי״טובה,
ואל תהיה מדי ספקן.
מחכים לך ברוב ה שטחים
הצלחה ועניין.
אדם זר, אשר
ממנו לא ציפית לשום
דבר, ישמח אותך ויעזור
לך בשטח החברתי.
צעדי לאט וז
2בריא־ -
20ב׳תי
בטוח. מוטב שתקפיא
השבוע את התחום
העיסקי שלך. זהירות תמנע הסתבכות.

תאותיס

*0111

שבוע מלא פעילות מצפה לך, בן מאזניים,
בשטחים רבים. חלק משאיפותיו בעבר יתגשמו
סוף־סוף. עיסקה גדולה, אותה אתה

מתכנן כבר הרבה זמן,
תצא לפועל. בחיי המשפחה
— רגיעה. לך, בת
מאזניים, מצפה הפתעה
מצד אדם קרוב ביותר.
טיול, שאותו תיכננת זה
זמן רב, ייצא אל ההאז]״(!
פועל.
הוא יקנה לך
מה שביקשת. אס אתה
25 בג 1פי:!1זבר י־
27 באוקלוובי
.רווק ואיש עסקים —
אל תחסם השבוע לפעול
בכיוון שתיכננת בעבר. היסוסים לא
יביאו לך הצלחה. להיפך, העזה משתלמת.

בריאותך הלקוייה תלן ותשתפר. אבל
אל תאמץ את עצמך טרם זמן. צפויים
לך ימים קשים, חוסר
סיפוק ועבודה קשה.
אולם אל תתייאש, הזמן
עושה את שלו.
בשטח האינטימי אתה
עומד לחזור לרומן ישן.
הראה לה יחס חם,
ולבבי, ועזור לה. זה
ישתלם בסופו של דבר.
2ב*ו־זי1ונר •
בת עקרב — לבשי
; 2בנובלער
כחול ולבן. אם יש לן
רכב כלשהו, הקפד והיזהר השבוע יותר
מכל — כי הסכנה אורבת לפתחך.

השבוע צפוייה לך, בן קשת, פגישה ש־תהפוך
את עתידך למזהיר ביותר, אם תדע
לנצלה כראוי. את, בת
קשת, תשתתפי השבוע
במאורע שייחרת עמוק
עמוק בליבך וישפיע באורח
ניכר על עתידך.
נצלי את בן־זוגך לטובתך,
הוא לא ירגיש בכך.
בני קשת משני המינים:
הרבו בטיולים
ד ירי
אל מחוץ לעיר, בעיקר
בחיק הטבע, ובמסעות
ברגל. הוא אוהב אותך, אך אין בו העוז
להודות בכך. קחי את היוזמה לידייך שלך.
ממזכי מזימה סובייטית
תוך פחות משנה, מא נבחר כראש־מפד
שלה, הצליח מנחם בגין לגרום להידר דרות
ביחסים בין ישראל לארצות־הברית
שלא היתד, כמותה מאז קום המדינה. אם
העניינים יימשכו בקצב כזה עלול בגין
לגרום לכך שהסובייטים יחזרו למזרח-
התיכון. אני מתחיל לשקול אם אין כאן
מזימה מתוכנת והאם בגין אינו למעשה
סוכן סובייטי סמוי? העובדה שהוא משר בב
כמעט לכל נאום שלו, לא חשוב באיזה
נושא, התקפה על הסובייטים, מוכיחה רק
את ניסיון ההסוואה הבולט שלו. כבר היו
דברים מעולם. הד״ר ישראל בר, מי שהיה
יועצו של ראש־הממשלה דויד בן־גוריון,
התגלה כסוכן סובייטי. אז מדוע שהסוב ייטים
לא ינסו לשתול לנו גם ראש־ממש־לה?
אמ:ץ
פרץ, נתניה
ראש־הממשלה בגין הצהיר כי המחב לים
הפלסטינים באו ״לרצוח יהודים״ .מ מנהיג
לאומי אחראי ומרחיק ראות ניתן
לצפות שיגנה רצח אזרחים: נשים וילדים.

לצותיו על מוצאו של המועמד ועל אי
מעורבותו בחיים הפוליטיים. תכונות אלו
בדיוק פוסלות את האיש מלכהן בתפקיד
נשיא המדינה. על הנשיא להיות אישיות
בעלת שאר־רוח, רחבת אופקים, ובעלת
עבר ציבורי רחב ככל האפשר. העובדה
שיצחק שווה הוא אדם דתי, שומר מצוות
ומסורתי אינה מקילה על בחירתו. בחירת
מועמדו של רוה״מ יכולה רק להצביע על
שיקולים כיתתיים, פוליטיים וצרי־אופק.
יש לבחור בנשיא שכל האומה תהיה גאה
בו ותעריצו.
דן יהב, תל־אביב
מנחם בגין רצה לחלוק כבוד לבני העדה
הספרדית במדינה, בהציעו לבחור הפעם
נשיא ממוצא ספרדי. העובדה שלא יכול
היה למצוא בין הספרדים מועמד מתאים
יותר מאשר הפרופסור יצחק שווה היא
עלבון לעדה הספרדית ולא לכבוד לה.
משה אשר, ירושלים
אם הקיסר קליגולה יכול היה למנות
את הסוס שלו כסינאטור, מדוע שעל מנחם
בגין ייאסר למנות את הפרופסור(?) יצחק
שווה כנשיא?
אליעזר אב־ידן, הרצליה
בגיליון העולם הזה ( )2115 מופיעה כתבה
על הפרופסור יצחק שווה. נדהמתי
לראות את שמי מופיע בכתבה זו, בתוך
סיפור המהווה סילוף חמור של האמת.
בערב בו שודרה הידיעה על מועמדותו
של פרופסור שווה התקשרו אתי בטלפון
ממערכת החדשות של הטלוויזיה וביקשו
פרטים. הסברתי להם שפרופסור שווה

זן;11ן!

היחס הקריר אותו גילית כלפי בת-
זוגתך רק יזיק לן. פנק אותה ותן לה
את כל מבוקשה• זה
ישתלם לך בסופו של
דבר ויחזיר את ליבה
הפצוע אליך• עזור לה
בעבודה, אף על פי שלכאורה
זה נראה כעיסוק
לא משתלם ולעיתים
אף מטריד.
לכן, בנות מזל גדי :
השבוע נראה כשיגרתי
ומשעמם למדי. אבל
אל ייאוש — עוד החיים לפניכם ומצפות
לכם חוויות מסעירות ומהנות למכביר.

אתה מגזים בהוללות־יתר. התמכרות מופחת
תביא אותך לידי
חוסר הגיון בדבריך.
אתה שוב פחל ללא־הרף
לצדדים. התרכז
באובייקט אחד. השבוע
תקרא ספר מרשים ש יעורר
אותו לנסיונות
חדשים. היכרות עם
אדם חשוב, תביא אותך
לפגישה עם אנשים השבוע כל תוכניותיו תתגשמנה. אנשים
מאד רציניים ; אדם שוב יתנו בך אמון מלא. אמצע השבוע
קרוב לך במשפחה חושב עליך מעבר לים.
הוא הזמן המתאים ל*

פעילות והישגים. חתום
על החוזים וההסכמים
התחשבי היטב בריגשותיו ! אל תהיי
עליהם היססת לחתום
קטנונית. ותרי לו. כסף
בשבוע שעבר. היזהר
לא רב אמנם, אבל
מאדם המתחזה כידיד
חשוב מאוד עבורך,
טוב והרוצה להילוות
(1ין \
יגיע אליך. בזבז אותו.
אליך לכל מקום. תחת
קנה בו מתנות —
20גיגואר ־
הרומן המשעמם שניאבל
לא רק לעצמך.
1$בפברואר
הלת, תבוא סערת אהשתף
בחוויותיך את

בים, שתשנה את שיגרת
האנשים הקרובים בחייו
בעתיד הקרוב. השבוע כדאי להמר,
יותר אליך• לא בריא
ז 2ביולי -
21 באוגוסלו
בעיקר על סכומים קטנים ובלתי מחייבים.
לשמור הכל בפנים. צא
מתוך הקליפה. זה
ישתלם לך וגם לאלה הסובבים אותך.
לבני דגים צפוי שבוע קל ביותר. בשטח

הרומנטי, הצלחות מסחררות. אם אתה
איכזבת בשעתו ידיד הקרוב לך, הוא לא
מצייר, הגיע הזמן ש־יסלח
לך על כך אלא
תקח את המכחול לאס
כן תפצי אותו. הידיים.
זה שבוע בו
שבוע תהיה לך הזדמתיהנה
מהליכה לנות
לזאת. אס אנשים
תיאטרון, קריאת ספהקרובים
אליו מרגירים
ושמיעת מוסיקה.
שים הסתייגות כלפייך,
בשטח הפיננסי צפוייה
אל תופתעי, אם אינך
לן הצלחה, אן היה
נותנת לאנשים להתזהיר
וחשב את צעדיך
9ובפברואר
20במרס
קרב אליך. בחיים ההיטב.
כי לא כל מה
רומנטיים מצפה לך
שנראה ברור ובטוח מ הצלחה,
אולם אין לך מבט ראשון, אכן הוא כזה. לעומת זאת
מה להשתחץ, היא תהיה זמנית לחלוטין — .אין לך מה לדאוג מיריבך המבוגר.

אבל לא בגין. בהשתמשו בניסוח ״הם הור גים
יהודים״ פעל בגין על הטראומה של
הפוגרום שלנו, עורר יצרים אפלים והסית
לשינאה גזעית ותגמול ...שהם הרג של
כל תקווה לשלום בזמננו. כל עוד מכהן
בגין בתפקידו, הטירוריסטים הפלסטינים
אינם יכולים להפסיד, ואין זה משנה אם
הם נכשלים או מצליחים.
יוסף שריק, ציריך, שוויץ
מנחם בגין הוא שפסק, שאסור לנו
לקרוא לשטחים המוחזקים בשם ״הגדה
המערבית״ אלא רק בשם ״יהודה ושומ רון״
.אחרי כישלון פגישתו האחרונה עם
הנשיא קארטר בבית הלבן, ודאי ייאלץ
אותנו בגין מעתה לכנות את בית הנשיא
האמריקאי ״הבית השחור״.
שלמה הרשקוכיץ, תל־אביב

נשיאים ורוח
קראתי בעיון רב על כל המועמדים
לנשיאות. לפי עניות דעתי עושים מכל
העניין הזה בדיחה תפלה וזולה. נשיא
חייב להיבחר ישירות, באמצעות מישאל-
עם, ולא על-פי פרוטקציות או בדרך של
תככים פוליטיים. אם כבר בוחרים בצורה
כזאת, אז מכל המועמדים המוזכרים המת אים
ביותר הוא ח״כ יצחק נבון. אם היה
מישאל־עם אין ספק שהוא היה נבחר
כנשיא.
סמי בהן, פתח־תיקווה
סמכויות נשיא המדינה מוגבלות ביותר
והן מתמקדות בעיקר בתפקידים ייצוגיים,
מינויים שונים (ללא כל השפעה על דרכי
הבחירה) והשתתפות באירועים חגיגיים
ולאומיים. ציפיות האומה מנשיאה הם
שיסמל את אחדות־העם מעבר לכל דיעה
פוליטית, תרבותית או עדתית. הנשיא
חייב להיות דמות אהובה, מקובלת ונושא
לגאוותו של העם.
האם עומד מועמד ראש־הממשלה, יצחק
שווה, בקריטריונים אלה? מתוך עדויות
שונות ועל סמך הופעתו בטלוויזיה ובעיתונות,
הספקות המנקרים בלבנו גדולים
ביותר.
אחד המדענים הבכירים בארץ כינה הצ עה
זו כפארסה. מנחם בגין מתבסס בהמ
פרופסור
יגאל תדמי
מהו שם עולמי?
אינו עובד מכון וייצמן למדע, כפי ששודר
בטעות. הבעתי תרעומת אך ורק על שידור
ידיעה שהמידע בה אינו מדוייק. בתשובה
הוסבר לי שהידיעה הגיעה סמוך מאד
לשידור ולא היה פנאי לאמת את פרטיה.
בתשובה לשאלה עניתי שפרופסור שווה
הוא חוקר ותיק ובעל הישגים. נשאלתי
האם יש לו באמת שם עולמי. הסברתי
שלמושג ״שם עולמי״ אין מובן ברור. עם
זאת הדגשתי שפרופסור שווה ידוע בת חומו
בעולם.
אני מתעב אנשים המנסים להשיג יוקרה
על חשבון אחרים על־ידי השמצה או ליג־לוג.
אינני יודע איך סולפו העובדות כפי
שהופיעו בכתבה. בכל מיקרה אני מרגיש
את עצמי נפגע על-ידי הפירסום בעתונכם.
יגאל תלמי, מכון וייצמן, רחובות

הברירה של ״ברירה*
כיהודי אמריקאי אני מעוניין עמוקות
בביטחונה ובהמשך קיומה של ישראל.
אני מאמין כי תוכנית השלום שהוצעה
על-ידי הנשיא סאדאת לישראל מהווה
בסיס לשלום בר־קיימא במזרח־התיכון.
לכן אני מציע להסכים עם העקרונות
הבסיסיים של הצעת סאדאת שהם:

• ערוכות כטחוגיות לישראל:

על ישראל לקבל ערובות מהמדינות השב־
(המשך בעסוד )8
ה עול ם

הזה 2117

נז כ ת בי ס

(המשך מעמוד )6
מת לח ומארצות־הברית, לאבטחת ביט חונו?
.ישראל זקוקח לפיקוח בינלאומי
ולשטחים מפורזים בגבולותיה. הצעת סא-
דאת מסכימה עם זאת.

• נסיגה מהשטחים שנכבשו

כ ־ 7נא : 11 בנקודה זו זהה הצעת סאדאת
להחלטת מועצת הביטחון 242 הקוראת
לנסיגה.
• שלום מלא: ישראל זקוקה לש לום
מלא עם חילופי נציגויות דיפלמא-
טיות, מיסחריות ותרבותיות. סאדאת כבר
הציע זאת.

מה אמרת שיש לך
ולאחרים אין?

>• הגדרה עצמית לפלסטינים:

לפלסטינים יש זהות לאומית התובעת מי מוש.
הם זכאים לבחור בעצמם את צורת
מולדתם בעתיד.
אלה הם עקרונות בסיסיים שיהיה בהם
בדי לספק הן את ישראל ואת מדינות
ערב השכנות. לכן אני מציע לתמוך בעק רונות
אלה בפומבי ולחדש את שיחות
השלום. הרבה יהודים אמריקאיים שותפים
עמי לדיעה זו. רבים מאיתנו חברים ב־אירגון
ברירה והאחרים הם יהודים אמרי קאים
ממוצעים המתעניינים בביטחונה וב קיומה
של ישראל. אנא, התחשבו בהצעות
אלה. אל תחמיצו את ההזדמנות ההיסטו רית
להגיע לשלום.
קן גילם, וושינגטון, ארצות־הברית
אמרתי אמרטו.

הייתי מלא התפעלות כאשר הצליחה
הכתבת שלכם ״לסחוט״ מנושא כל כך יבש
במו תחביב פרטי(מדור אח״מ, העולם הזה

ג^׳־ס, גוו
-ע•הי״־יז

אמו־טו־ליקרשקדים.
יש בו טעם מיוחד וניחוח עדין.
אין פלא שמעדיפים אותו, באמריקה,
על כל ליקר אחר.

א 5 1 0 €

עיתונאי גולן
עגול ומצפצף
— )2115 והתפעלות מכך שתחביב זה
מזכה אותי להיכלל במעמד הלא־מחמיא
של אח״מ. לגופה של הכתבה, שתי הע רות:

הסירה המופיעה בצילומים אינה
הסירה שלי. הסירה שלי היתד, בטיפול
עונתי כשפנתה אלי הכתבת שלכם וכדי
שלא לאכזב אותה הסכים ידידי, יוסי
קוהן, איש המשביר המרכזי, לתרום את
הסירה שלו.
!• החפץ העגול המופיע בתמונה אינו
ג׳ירוסקופ כי אם קומקום, אומנם מצפצף.
מלבד הערות אלה הכתבה נחמדה.
אכיעזר גולן, תל־אביב

החור הוא הפושע
ברצוני להתייחם למיסמך המגמתי וה פוליטי:
דו״ח ועדת שימרון.
לדעתי, מאז דו״ח ועדת אגרנט, לא
ידענו דו״ח מעין זה. עלינו לשים לב
שתוך שלושה שבועות נרגעה הארץ אט
אט מהדו״ח והוא כמעט ונשכח. מר שימ תן
וחבריו התעלמו מהעובדה הפשוטה
שהציבור בעצמו הזמין את הפשע לביתו.
הציבור לא נרגש מהפשע הלא-מאורגן
והחובבני מפני שהוא מעניק לו את האפ שרות
לרכוש מוצרים במחיר מוזל.
היוקר, ורמת־השכר הנמוכה, אינם מאפ שרים
לציבור חיים טובים ונורמאלים. ה פשיעה
מאפשרת לו לרכוש מוצרים ש אחרת
לא יכול היה להגיע אליהם. הציבור
ה עול ם

הז ה 2117

מכת בי ם

מעוניין להיות טוב, לעבוד, לאכול ולב לות׳
אך אם יהיה ישר לא יוכל להגשים
את רצונותיו אלה. מדוע שאדם נורמלי
יוותר על ההזדמנויות האלה י
הפשע הוא תוצר של ביקוש החברה.
דו״ח ועדת שימרון זרה חול בעיני אנשים
רבים. בעולם כולו נוצר רושם מוטעה.
החברה הישראלית הזמינה את הפשע, הוא
סופק לה והיא שמחה בחלקה. אבל הדו״ח
מתעלם במגמתיות מתופעה זו.
בנימין שיד־אנקורי, כפר־סבא

של רות דיין. האם אפשר לקבל פרטים
על האבקה הצימחית שסייעה לה להוריד
ממשקלה? האם אפשר להשיג אבקה זאת
בארץ? אין לי בעייה להשיג את האבקה
הצימחית בארצות־הברית, ולכן: האם
אתם יודעים את שמה המדוייק והיכן ניתן
להשיגה בארה״ב?
תמר פרלשטיין, ירושלים
• נוסחת האבקה היא של רופא, השוהה
עדיין בארצות־הברית, השומר אותה
כסוד מקצועי שלו. כשיעלה לארץ, כפי
שהוא מתכנן, ישמח העולם הזה לראיין
אותו ולספר על האבקה הדיאטתית שלו
לקוראים.

דו8קימ (בדלת?)

לסיום מיבצע ״מתנה לקוראים״ (העולם
הזה — )2108 הערצתי למערכת ולקוראים!
הי׳רגשתי כמו הילדה העניה של האחים
גרים עם סיר הדייסה השופע ׳ללא סוף :
קיבלתי ב־ססד כתובות של קוראים שרצו
׳לקבל את ספרי (השיא: ייעל ר. מאשקלון,
שצירפה 24 כתובות במעטפה אחת) ;
בעבודה מטורפת ארזתי ושלחתי ספרים,
ותיבת הדואר מוסיפה לשפוע. מה ל־עשיות?
די ! רחמים על הבנאדם !
׳ומאחר שאין הכם כבעל ניסיון, הרשו
לי להביע כמה הירה׳ורים .׳לקוראים: אל
תבזבזו כספכם על ״לוח שמונה״ — פרסמו
דבריכם במכתבים למערכת ! ולמערכת :
מה בנידון ז אולי תתקינו מדור כמו ״לוח
שמונה״ ? אגב ,׳ודאי זכיתי במבול גם
בזכות הפירוש המבטיח של הצייר שלכם,
פרי, לשם הספר — דופקים; תנו לו
דפיקה על הכתף ! ולכותבים: התפללו
שיצמידו ציור נחמד למכתביכם ! זה מוסיף
— כמו מוסיקה ׳לחתונה !
וכללית: כמה מיני ארץ־ישראל יש
לדעתכם, מלבד א״י העובדת, המסורתית
זההושבת י בעזרתכם גיליתי את א״י
המכופתרת (ג.נ ,.הנידון: בהתייחס ל מכתבו
מח.ז את א״י החשדנית
(למרות שכל זה ודאי רק מתיחה את
א״י הזהירה (ללא שם פרטי אפילו, רק
תיבת־דואר) ; את א״י התפרנית(המדגישה
בשני קווים את המילה ״חינם״ ׳ולא מפסיקה

מכת בי ם

קוז׳אק מושל בכיפה
קוג׳אק ותעלומת הכבוד היהודי האבוד (יחיאל כהן)
קרחת מקודשת
להתפלא •שיש מילה כזאת) ; את א״י
השובבה (הפותחת ב״טותק״ ומסיימת
בבקשת ראיון ובמספר טלפון) .והעיקר
— את א״י הפתוחה והלבבית, שלמענה
כדאי כל הטורח.
ולאיציק עסיס: בקיבוץ גברעם לא
מכירים אותך והספר חזר. מי טעה בכתובת
— אני או אתה? ולמערכת: אולי תתקינו
מדור של הודעות פרטיות ז בעיתוני ה סטודנטים
בארצות־הברית הולך למדור
הזה קלף משוגע!
ושוב, כללית: מפני שהמון שאלו מה
כתבו האחרים, הנה טיפה מהים (בלי
המחמאות) :״נורא תודה באמת. המורה
לאזרחות תפס אח החברה שלי קוראת
בספרך בשיעור והחרים אותו, והייתי
צריכה להסביר לו, שהדופקים הוא לא
,הדופקים׳ הזה שהוא חושב, אלא השני...״
(מיכל ש ,.טיבעון) .״אינך מכירה את
הספרות הקלאסית, לכן חיברת מה שחיר־בנת
5 1 0את אחד הסימנים של ניוון,

שפל בערכים מקודשים, הפקרות ואילתור
וולגארי.״ (אליעזר פ ,.נחריה) .״מצאתי
המון משותף ׳לי וילך, ירק ׳לפעמים התפל־ספת
יותר מדי.״ (יעקב ק ,.תל־אביב).
״הסיגנ׳ון שלך מזכיר לי את דן בן־אמוץ
המאוחר ׳וראובן קריץ, אבל הסוס של
ספרים עם מונולוגים די נגמר.״ (בועז,
תל־אביב) .״השתקפות במראה, המגלה
באכזריות צוננת כל ׳קמט. היטבת לשרטט
דמויות המתקיימות בשיממון רוחני.״(רותי
כ ,.נצרת־עי׳לית.
ולסיכום: זאת היתר חווי״ה ! תודה !
ריקי קלר, ת״ד ,39489 תל־אביב
• שמות הכותבים שנזכרו וכתובותיכס
שמורים במערכת.

האבקה — סוד מקצועי
אולי •אוכל להיעזר בכם. קראתי במדור
אח״מ (העולם הזה )2114 על הדייאטה

לאחר מינוי הוועד המנהל החדש של
הטלוויזיה, אולי ייראו תוכניות הטלוויזיה
בעתיד כפי שהן מופיעות בציור שציירתי.
יחיאל כהן, רמת־חן
• הציור של הקורא כהן — ראה קא־ריקטורה.

מעות
לעולם צודקת
את המודעה הבאה מצאתי במדור המו דעה
הקטנה בלוח הכפול. זו אומנם אינה

טעות, אבל היא שייכת לדעתי למדור:
במקום שמזוזות אינן מועילות יהלומים
תמיד יועילו.
יצחק שכיב, נתניה

פרסום אבנת
ה עו ל ם הז ה 2117

לשלם אלפי לי רו ת על תי קוני ם ו שיפוצים ב מ כוני תילא
ב או טו בי אנ קי שלך. אתהוה או טו בי אנ ק י לא נו הגי םלבקר
ב מו ס ך, פרט ל טי פו לי ם ת קו פ תיי ם — כל 5000ק׳״מ, וגם
זאת, כ די ל שמור על ת כונו תי ה ה מיו ח דו ת של ה או טו בי אנ קי :
+ביצועים — יו צ אי ם מן הכלל, עם מנוע 903ס מ ״ ק.
* נו חו ת פנ ט ס טי ת — כש־ 5אנ שי ם יו שבים בה נינו חי ם
ו מ טען של >/2טון נכנ ס ל תו כ ה לל א ב עיו ת.
* צריכת דלק נ מו כהמ הרגיל. ו בנו ס ף, נו סעת גם ע ם דל ק
83 או ק טן ( 18.4ק״מ לליטר).
* א ח ריו ת ל שנה שלמה לל א הגב ל ת קי לו מ ט רי ם.
* מ חי ר — 1,16,600ל״י ללא מ ע״ מ נכון לתא רי ך . 13.3.78

מה חדש באוטוביאנקי שלן?
רו אי ם מי ד שיש לך או טו בי אנ קי חד שה. ה חזי תמל פני ם
קי בלה תו ספתא לגנ טי ת לעיצוב ה מיו ח ד, כ מו גם חלקה
ה א חו רי שזכה לעיצוב מעניין. הגג הוג בהב־ 3ס ״ מ נו ס פי ם
ל טו ב ת הרא ש שלך, ולוח שעונים חד ש, כעת מ שוכלל יו ת ר
לב חיר ת ך 3דגמי או טו בי אנ קי: נו ר מל — החדשה,

אלגנט — הי פ ה פי ה, אבארט — ה עו צ מ תי ת.

!05523

וא0ו\ו4ו 6סח1

או עו בי או קי -איו ב עיו ת!
תצוגה ומפירות: תל־אביב — טל קאר חב׳ בע״מ רה׳ ה מסגר ,32 טל׳ 37538־33539 ,03־ .03 ירושלים — רח׳ דוד המלך ,8ט ל׳ 225522־ .02 חיפה — חי פ ה־ קאר
בע׳ימ רה׳ ה מגיני ם , 53 טל׳ 515392־ .04 רחובות — הרצל , 221 טל׳ 951462־ .03 באר־שנע — כרמלי, דרך חברון, אזור התע שיה, ט ל׳ 77021־ .057 נתניה —
מוסך מרכזי בע״מטל׳ 23037־ .053 שרות: תל־אניב — מו ס ך מרכזי, רח׳ חו מ ה ומנדל , 27 טל׳ 37538־ .03 מו ס ך כדורי, רה׳ אר תור שניצלר — 4פינת סלמה
,25 טל׳ 823732־ .03 רמת־גן — מו ס ך קרול, ר ח׳ היצירה , 21 טל׳ 725451־ .03 חולון — מו ס ך אתגר, אזור התע שיה, ר ח׳ המ שביר ,4טל׳ 803591־ 03 ירושלים
— מוסך גדעון. לוי, אזור התע שיה, תלפיות, ט ל׳ 717555 02 חיפה — אייבי א ת עזריה, חוף שמן, טל׳ 660456־ .04 מו ס ך אופיר, שד׳ .ההס תד רו ת,
טל׳ 724696־ .04 אשקלון — מו ס ך שוסטר, אזור ה תע שיה, ט ל׳ 24658־ .051 באר־שנע — כרמלי, ט ל׳ 77021־ 057 גתניה — מו ס ך מרכזי בע״מ, טל׳ 23037־. 053

טיילו בארץ וזכו במדליה!
100 טיולי ם לבודדים, קבוצות וצופים.
בל טיול על דף הדרכה נפרד — מפה, צלום.

[ 1111111111111111.1
הוזיאטו־ן העירוני באר-ע 1בע

רוסיאו ויוליה
מאת וויליאם שיקספיר
] 111־1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ׳1

יהל חמישים חמיזלולים
ת.ד >4768 .חיפה 31040

עלון הסברה חינם תקבלו כד

הצגות בכורה

״ט — ״50 טיול חמישים המסלולים

בבאר־שבע

ת.ד — 4768 .חיפה.

מוצאי־שבת 8.4
יום א׳ — 9.4יום ב׳ 10.4
שעון שוויצרי
מצוין
ר 4ו

בהשגת הצבעים קילקלה והפריעה.״
לשתי הבנות יש עיסוקים אחרים —
לימור ( )20 היא חיילת ואורלי ()18
לומדת בשמינית תיכון. לפני שבע שנים,
בהיותה בת 11 בלבד, הדהימה אורלי
את הוריה וכל המכרים כאשר זכתה
במקום החמישי באליפות נשים בשחמת.
חיים הוא חובב שחמת גם כן, אבל ברור
לו שאין לו שום סיכוי לנצח אי־פעם
את בתו.
במקום זה הוא אוסף בולים, מטבעות
ותמונות• קירות דירת־הגג הגדולה שלו
עמוסים בתמונות .״אני מעדיף אותן על
טאפאטים,״ הוא אומר.
קופמן 43 יליד פתח־תקווה, המתגורר
עד היום בעיר זו בגלל הסנטימנטים
למקום, נהנה לשחק מדי פעם עם אסי
ב״לגו״ ,בעיקר בשבתות, וטוען שהוא
יודע בבירור שהורים נהנים מן המישחק
לא פחות מילדיהם .״חברי־כנסת ופקידי־ממשלה
בכירים נוהגים לספר לי על
חוויות ה,לגו׳ שלהם,״ הוא מספר,
״במישחקים אחרים האב עושה טובה
לילד שהוא משחק איתו, אבל ב,לגו׳ כל
אחד תורם לבנייה המשותפת כמיטב
יכולתו.״
״זהו מישחק יפה ומעניין,״ מעיד האיש
על סחורתו ,״אפשר ליצור דברים תוך
דקות, ומייד לשנות אותם. אני מאמין
שב,לגו׳ באים גם יצר הבנייה וגם ייצר
ההרס על סיפוקם״.
קופמן מנדב מידע נוסף בנושא .״ישראל
היא המדינה הראשונה בעולם, פרט
לארצות אירופה (שם אין, מיסיס על
,לגו׳) מבחינת רכישת המישחק־לאיש,״
הוא מדווח ,״מחקר פסיכולוגי שנעשה
בארצות־הברית הוכיח, שכמות הרכישה
של, לגו׳ במדינה מסויימת עומדת בייחס
ישר לאינטליגנציה של תושביה.״
ואם נותר עוד בארץ אינטליגנט שעדיין
לא רכש ״לגו״ לילדיו, הוא בוודאי
ירוץ לעשות זאת אחרי ההכרזה הנ״ל
של הח״כ־איש־העסקים חיים קופמן.

ח״כ חייכו קופמן:

הקולגיבו בכנסת
מתלהבים בו,.לגר

״רק אנשים המבוססים מבחינה כלכלית
יכולים להרשות לעצמם להיות חברי־כנסת,״
טוען ח׳׳כ חיים קופמן,
״ההוצאות על אירוח וטיפול בכל מיני
בעיות הן גבוהות וקשה לעמוד בהו.״
אבל קופמן יכול להישען בביטחון על
עסקיו המשגשגים כיבואן והמפיץ
הבילעדי של ׳מישחקי ה״לגו״ בארץ. בלב
שקט הוא מקדיש את מרבית זמנו —
חמישה ימים בשבוע — לפעילות פוליטית,
כחבר ועדת הכספים של הכנסוק יושב־ראש
ועדת־מישנה למיסים ויושב־ראש
חטיבת חרות בכנסת. בהיעדרו מנהלת
את העניינים במישרד חנה אשתו.
העסקים לא סובלים, לדבריו, מחברותו
בכנסת, אבל לעומת זאת הם לא
מתפתחים כפי שהיה קורה אילו היה
מתמסר רק להם.
הנהנה העיקרי ממישחקי ״לגו״
במישפחת קופמן הוא אסי בן השמונה,
שאף משמש כדוגמן־צילום במודעות
החברה, אם כי, לדברי האב :״אין לו
יותר מאשר לילדים אחרים. להיפך,
לפעמים הוא בא בטענות שראה ״לגו״
מסויים אצל ׳מישהו. אבל אני מעדיף
לא לתת לו יותר מדי, כדי שלא ירגיש
שהוא מקבל הכל בקלות ושהכל מגיע
לו, וכדי שילמד להעריך דברים. אני,
למשל, אהבתי לצייר בילדותי, והיה לי
קל להשיג צבעי־ציור, כיוון שאבי עסק
בהפצתם בארץ. עד היום יש לי ׳הרגשה
שלא התמדתי בציור כיוון שהקלות

חיים וחנה עם הילדים: אורלי. אסי ולימוד

חזרה לתחילת העמוד