גליון 2136

אחרי גד השמועות והמיכחבים
ד 1י ד

א ד מו!:

ה דוג מני ת שור׳ הנני הגי ש ה חביונה
נגדה עול ם הז ה -ונ עצרה ער־יד
המישטרה כחשודה בהדחה לעדות־שקר

--ק רן
אמרושהקרן מסומנת כולה על־י1י הסוכנות, אך סירב ;;
למסגד פרטים עליה בטענה שהיא סודית.

בגין נגד נבון
ראש־חממשלד. מנחם בגין זועם על־כך שנשיא־המדינה,
יצחק נבון, הזמין אליו את שר־החוץ
האמריקאי סיירוס ואנס.

בגין ביקש מאחד המקורבים אדיו, הידוע
בידיד איימי שד נכון, להביע מורת־רוה
כפני הנשיא, על ״התערבותו בעניינים
מדיניים טיהורים.״

החקירה נפתחה לאהר שדמישטרה הגיעו
ידיעות עד עיסקות שעורך אותו פקיד,
העוסק כענייני ירושלים כמיסגרת תפקידו,
עם אהת הכנסיות הגדולות ככירה, שיש
דה אדמות רכות.

בנ ס טו ר ס
בינתיים ידוע על 41 חכרי־כנסת שיסעו
כעת פגרת הכנסת לחוץ־לארץ, או שנסעו
ככר.
מספר זה אינו סופי, מאחר וחכרי־כנסת
נוספים הודיעו לסיעות שלהם כי קיימת
אפשרות שהם יסעו, אם כי הנסיעה שלהם
עדיין לא בטוחה.

ברד בל* א בן

גו ש־אמוני

ח״כ אבא אבן עומד להתפטר מתפקידו כיושב־ראש
הנהלת בית ברל. אבן מסר על־כך לראשי מיפלגת־העבודה,
וביקש ליצור תפקיד אחר עבולו, שיגביר
את מעורבותו בעבודת המיפלגה.

ככוח-הנשק לכוחות צה״ל,
כמיקרה שתינתן הוראה להוריד ככוח
התנחלויות שד הגוש.

בן־נ תן רונה ל פ רו ש

תוכניות אלה אינן מתייחסות לכוונה מסויימת של
הממשלה, או לתאריך מסויים. הן כלליות וטובות
לכל עת.

אשר (״ארתור״) כן־נתן, מועמד המערך
לראשות עיריית תל־אביב, ביקש לפני
שבועות אחדים להתפטר, ורק בקושי רב
הצליח שימעון פרם להניאו מצעד זה.

אלי הו מציע מי פדגה

הדבר אירע לאחר שלבן־נתן נמסר סקר־דעת־קהל
שהזמין המטה שלו, ואשר הראה לו כי מתחרהו,
שלמה (״צ׳יצ,״) להט, יביס אותו בסיבוב הראשון.

הח״כ החדש־יחסית, יוסף אליהו מד״ש, ערך לאחרונה
שיחה עם דאש־הממשלה, שבד. הציע לבנין סיעה
חדשה מפורשי ד״ש, בת חמישה ח״כים, שתישאר
בקואליציה במיקרה של פילוג בד״ש.

אליהו טען בי הוא מסוגל להביא לסיעה את
ח״ב אסך יגורי, ח״כ מרדכי אדגברלי ושני
חכרי־הכנסת הדרוזים של ד״ש, ודרש
תמורת זאת תפקיד של שד-הרוותה-לעצמו,
וסגן־שד ליגורי.

השלמה > 3ין־חמיר>-
כהוגי חרות הוכעה דאגה מההתקרבות
הפיתאומית כץ מנהיג המיפלגה, מנחם
כגין, לבין שר-המישפטים, שמואל תמיר.
לעומת זאת, טוענים כמה מהמקורבים אל בגין כי
היחסים החדשים בין בגין לתמיר הם תוצאה של
טקטיקה מסוייימת שבה נוקט ראש־הממשלה, וכי הם
בוודאי יסתיימו בקרוב.

שערורי ה
ב חי ל־ ה אווי ר
שערוריה פלילית גדולה מעסיקה כימים
אלה את חיל-האוויר. היא קשורה כאחד
טייסי החיל, קצץ
ודמות ידועה בחיל-האוויר ומחוצה לו.

ד ה ־ ש לי טנגד *דין
מאיר (״ממי״) דדדשליט עומד להתפטר
מתפקידו כגיזכר ד״ש.
דה־שליט אמנם אינו פורש מד״ש ולא היה קרע גלוי
בינו לביו ייגאל ידיו, אך לאחרונה הביע אכזבה
מידין. דה־שליט היה ידוע כאחד האחרונים שנשארו
עדיין נאמנים לידין במינהלת התנועה.

סרן סנ די ח 0113103
בסוכנות היהודית קיימת ק ח סודית, המכסה את
ההוצאות הרפואיות של שליחי הסוכנות בחו׳׳ל.
ממלא־מקום דובר הסוכנות, יוסי הראל, שמסר זאת
בעיקבות פרשת האולקוס של דולצ׳ין (ראה עמוד )17

למלא טופס, שפו יצויינו:הרווחים שלהם מעבודות 1

אלה. העובדים׳ תחליטו שלא לדווח לו כלל. עתה )
מתכוון עבאדי׳ לערוך כמה מישפטי־מיבחן בעניין זה.

ח קי רו תנגדבכיר

למרוזז הכחשות מישטרת ירושלים, נערכה חקירה נגד5
פקיד ממשלתי בכיר ביותר, בעניין׳ קרקעות בבירה.

מו טונ! י ף

פ תי ר
ל מי שרד -ה בי ט חון ז
שר־הביסחון, עזר וייצמן, הציע לדן פתיר, אחד
מיועצי ראש־הממשלה לענייני הסברה, את תפקיד
הממונה על ההסברה במישרד־הביטחון ודובר המישרד.

פתיר עדיין לא נתן תשוכה לוייצמן.

בנ כני שוו׳ רוץ לעירייה למרות נסיונות־שיכנוע ואיומים מצד אנשיו
שד טדי קודק, החליט מירון כנכנישתי, מי
שהתפטר השבוע מתפקידו כסגן ראש
עיריית־ירושדים, לרוץ כריטימה עצמאית
ככחירות לעיריה.
בנבנישתי לא ישתתף במירוץ לראשות־העיר, אלא
רק למועצה.

ד רו ש: דוברל סו כ נו ת
יושכיידאש הוועדיהפועל הציוני והסוכנות
היהודית, אריה דולצ׳ץ, מחפש כימים
אלה דובר, לאחר שדובר הסוכנות יצחק
(״איציק״) פיינכרג התפטר מתפקידו,
ויוצא כימים הקרובים לשליחות
סוכנותית כאמריקה.
כמה מועמדים שהוצעו לדולצ׳ין על־ידי עוזרו,
העיתונאי יצחק רגר, נדחו על־ידו.

שו ט רי־ מכס
ישר אליי םיבל שו
א ח רי הימ אים
שלטונות המכס שלחו כשבוע שעבר
שוטרי-מבם אחדים לכמה מארצות
אירופה, כדי לעקוב אחרי נסיונות־הברחה
של ימאי מיכליות ייטראליות
מאירופה לארץ, עוד כארץ מוצאן של
הסחורות המוברחות. הדבר נעשה
לאחר שהתגלתה דשת מכריחים גדד
לה, שעכדה בדטיתוף פעולה עם עובדי•
מכס.

מי שפטי־מץ בחן
קיצוצי ג ״ א ל ־ ע ל ״
סמנכ״ל רשות־השידור, שלמה עכאדי,
מתבונן להכיא לדין כמה מעוכרי הרשות
כפני כית־הדין המישמעתי, כאשמת ביצוע
עכודות פרטיות ללא אישור.
עבאדי דרש מכל העובדים העוסקים בעבודות פרטיות

ג ון ב איי!
תשתתףב אירו עי
..שלו עפשיו״
הזמרת !האמריקאית ג׳ון כאייז
תתרום מחצית מהכנסות הקונצרט
שלה, שייערך מביעות אשר כסיני
ב3-צ באוגוסט, לתנועת ״שלום עכשיו״
.למחרת יום הקונצרט תערוך
,,שלום עכשיו״ קבלת-פנים, המונית
לכאייז, שכה ישתתפו אמנים ישראלים,
מאוהדי שירתה ורעיונות ה שלום.

הסכמת הזמרת לכך השיג
אלכם מסים, מסיק־הסרטים הישראלי
׳השוהה כאמריקה.

מנכ״ל ״אל־על״ ,מרדכי(״מוטי״) הוד,
הכין תוכנית כוללת לקיצוצים כהכרה,
שתתבטא כין היתר כפיטורי עובדים
כלתי־קכועים, הורדה דראסטית של הוצאות
מישרדיות והוצאות אישיות, וקיצוץ
משמעותי של הוצאות ההסברה והפידסום
של ״אל־על״.
חברי ועדים באל־על ממתינים בימים אלה לקבלת
התוכנית של הוד, כדי לבחון אם אין בה הרעת
תנאי העובדים.

רא ש חד שלהרכשה
׳לום רוזנפלד,
יורם רוזנפלד, בנו של עורך מעריב, שלום
עומד להתמנות על־ידי שד־הביטחון עזרר וייצמן
במישרד־הביטחון, במהו י י

כראש מינהל ההריכשה ס מישרד־הביט
של צבי אילון, היוצא מטעם
כראש מישלחת המישרד באירופה.

ה ע בו ד ה חוז רתלד
מיפלגת־העבדדה החליטה להקים מחדש
את, המחלקה הדתית שלה, שנסגרה לפני
שנים אחדות.
בראש המחלקה הדתית יעמוד ח״כ הרב מנחם הכהן,
רב ההסתדרות ותנועת־המושבים.
לדעת ראשי העבודה, טיפול נכת בבוחרים דתיים
יוכל, בבחירות הבאות, להביא אותם לשורות הפערך.

!ה היה 03111:1ח 1ה שהיה
גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה
בדיו? ,הקדיש כתכת־שער נירחכת לישראל חרבון, שנאשם
ברצח יצחל, כהן. מערכת השבועון אימצה כסיל,ורה את קו־ההגנה
של עו״ד ישראל פלדמן, שהאשים את החכרה הישראלית בבד,
שהיא הביאה את ישראל הרכון לכדי ביצוע הרצה. כמל,ביל
לסיקור זה, הובא תחת הכותרת ״מגיל 7הייתי פושע סיפור־חייו
של חרבון, בפי שסופר לכתב ״העולם הזה״ יהודה גבאי.
כמדור ״מחתרת״ פורסם סיפור־חייו של יעקוב חרותי,
ממנהיגי ומנאשמי מחתרת צריפין. במדור ״תודת האומה״ סופר
על הקמתה של מצבה ככית־הספר החקלאי מיקווה־ישראל, לזכר
חללי הגדוד ה־ 3של הפלמ״ח שהיו בוגרי המוסד, ועל מישרד
המסחר והתעשייה, שהתנגד להקמתה מארד. תחת הכותרת ״נישו אין
ללא רב״ סיקר ״העולם הזה״ באורח בלעדי את טבס נישו־

איהם של הנהן והגדושה אהרון בהן ובלה כוסליק, במישרדו
של עורד־הדין דודי גנור.
מסע הספינה ״ישראלה״ ,שנועד להקיף את שבעת הימים,
נכנס לשבוע השלישי. כגיליון דווח על הנעת הספינה לחופי
איטליה, בלוויית מפת המסע. בסידרה ״הנוער והמשכר המיני״
רואיין ד״ר אברהם מטמון, סכסולוג נודע באותם ימים. כשער
האחורי של הגיליון, כמיסגרת המדור הספרותי, הובא מערבונו של
ישראל אכיעומר — ״הצד השני של הדלת״.
בשער הגיליון: נאשם ברצח, ימאי ישראל הרכון.
העם ארץ שוקעת?

הסדק הראשון
כשהחלה איראן את המאבק עם הממ לכה
המאוחדת, בהלאימה את מיפעלי ה נפט,
חיסלה גם את נציגותה בישראל.
המגמה היתה לזכות בתמיכת ארצות ערב.
שנים עברו. ארצות ערב הגדילו את
תפוקת הנפט שלהן, לכאב לב איראן, ולא
חשבו אפילו על תמיכה ממשית במילחמת
דאש-הממשלה האיראני מוצאדק עם הכו בש
הזר. ממשלת איראן החליטה לבדוק
מחדש את מדיניותה כלפי מדינת ישראל.

25 20/

האם אוץ־ישואו שוקעת? •*י ונואנים בין הניסאות *ו
פנחס רסן וההשגחה העליונה * :ווזנבלום נגד צעירי ״וואוץ

המונים שהתרחצו השבוע בחוף הריוו־יירה,
בודים, לא תיארו לעצמם את האמת
האיומה. אולם היתד, זאת עובדה: החוף
שקע ממש מתחת לרגליהם. לו עמדו במ קומם
מבלי לזוז, במשך 100 שנה בלבד,
היו טובעים אלה מהם שלא היו לומדים
עד אז לשחות.
אמת איומה זו נתגלתה להם מפי פרו פסור
משה אבנימלך, גיאולוג של האוני ברסיטה
העיברית בירושלים. במשך כל
שנה נעלמים 10ם״מ של חוף. בעבר ה קרוב
ביותר של 500,000 שנה בלבד, שק עו
בים שלושה קילומטר של אדמה לאורך
כל חופי הארץ.
כמו כל האסונות בא גם אסון זד, מן
הצפון הרחוק. שטחי קרח לבנים הנמסים
והולכים, מימיהם נשפכים לתוך הים. פני
המים מתרוממים ברחבי העולם. ארץ־יש־ראל,
מצריים ואפריקה הדרומית נמנים עם
הקורבנות העיקריים.
נזוחמד והחדוצים. יתכן והיו בארץ
אנשים כה אנוכיים שלא היה איכפת להם
כלל מה יקרה לבני-בניהם, בדור ה־500
או ד 800-,אחריהם. אולם גם אלה לא היו
צריכים להתעלם מכך שישנם עוד דברים
השוקעים בישראל. ובמהירות הרבה יותר
גדולה. למשל: הרמה המוסרית, המתח ה חלוצי.
אחד
הסמלים לכך היה המיפגן הגדול
של נוער הקיבוץ המאוחד שנערך השבוע
בתל-אביב, כשאלפי הבנים בחולצות הכחו לות,
בלוויית פרות ועגלות ושאר ירקות,
עברו בחוצות העיר. היתד, זאת הפגנת-
כוח גדולה של נוער שעוד מוכן לעמוד
לפקודה. אולם יחד עם זאת היתה זאת
הפגנה עגומה: בימים עברו לא בא הקי בוץ
אל העיר, וסמך על כך שבני העיר
יבואו בחרדת קודש אל הקיבוץ. עתה
הסיק גם הקיבוץ את הלקח מן המציאות:
אם מוחמד לא בא אל ההר החלו צי,
הדי שעל ההר החלוצי לבוא אל מו-
חמד.
אולם, מנחם הגיאולוג אבנימלך, שקיעת
הארץ אינה אלא תוצאת השלב הגיאולוגי
הנוכחי, ובעוד כמה עשרות אלפי שנים יש
לצפות שחוף הארץ יתרומם מחדש. ואם
כך המצב בטבע, בו שולט רצונו של בו-
רא־העולם, הרי ייתכן הדבר גם בנפש
העם, בה שולט רצת האדם.

הדה

,,העולם הזה״ 4צ8
תאריך6.8.53 :
מיוחדת של מתמחים, ומיהרה להציג את
דרישותיהם בפני המוסדות השונים.
כל המוסדות — קופת־חולים, הדסה והס תדרות
הרופאים — מיהרו להיענות, והס כימו
עקרונית להעניק שכר הגון למת מחים.
היחידי שסירב: מישרד-הבריאות.
בינתיים מיהרה ההסתדרות להודיע על
החלטתה להקציב סכום כסף גדול לרשות
האירגון הצעיר. עתה יש להניח כי גם
שאר הגופים ימהרו לנקוט פעולה, ולא
יניחו שסידור הבעייה ייזקף לזכותה של
ההסתדרות בלבד. סוף־סוף יהיה זה קוצר
ראייה להפסיד את הרצון הטוב של 57
רופאים בעתיד.

כחרסל

״לפו לישון !״

| ף ד * ן * כיוס ראש עיריית מזת־גן, אז עורך־דין צעיר,
ל יל
בשס פלדסן, הופיע לפני 25 שנים כסניגורו של

ישראל חרבון, שהורשע ברצח. החישפט היה אחד ממישפטי־הרצח הגדולים בזמנו.
היא טרם קשרה יחסים דיפלומאטיים תקי נים׳
אולם דרך הבנק מלי איראן נחתם
הסכם עם ישראל, המבטיח חילופי סחו רות
חיוניות בקנה־מידה גדול.
איראן מציעה לישראל בראש ובראשונה
נפט, שעד כה היה על ישראל לייבאו
ממרחקים (מוונצואלה) תמורת מטבע קשה.
היא הציעה גם: בשר, דגים, כותנה, חומי
רי־גלם לתעשיית־שמנים, חיטה, עצים, גו מי׳
שלחין, שעורה, קמח, פחם׳ תפוחי-
אדמה, תה ותוצרת חקלאית מגוונת.
בתמורה ביקשו האיראנים: מכוניות,
צמיגים, זבלים כימיים, תרופות אנטיביו טיות׳
מוצרי כותנה, מלט, שיניים תותבות,
סכיני-גילוח, עטים נובעים, שעונים ומו צרי
ניילון.
לתעשייה הישראלית נפתחו, איפוא, או פקים
רחבים. בתוכנית הייבוא האיראנית
לשנה השוטפת נמצא סכום של למעלה
ממאה מיליון דולאר בערך, שהוקצבו ל-
מיצרכים הנמצאים ברשימת הייצוא היש ראלי•
התעשייה הישראלית יש ביכולתה
לספק, ללא קושי מיוחד, את הסחורות
הדרושות, ולהגדיל על-ידי כך את התע סוקה
בארץ ולחסוך סכומים גדולים במט בע
חוץ.
ניתוח המאזן המיסחרי הקודם של אי ראן
הראה, שאת המקום הראשון בייבוא
אליה תופסת ארצות־הברית, אחריה צוע דות
הממלכה המאוחדת, גרמניה וצרפת.
אלא שממשלת איראן משתדלת להשתחרר
מתלותה הכלכלית בארצות האנגלו־סכסיות.
ואם תדע ישראל לנצל את ההזדמנות
שנפתחה בפניה, תוכל בבת אחת לפצות
את עצמה על הנזקים שנגרמו עקב ההס גר
הכלכלי של כל שאר ארצות המר חב.
יהיה זה הסדק הראשון במסך־החול
הכלכלי.
רפואה פרנסה ל>־ופא-ד.עת*ד
סטודנט לרפואה המסיים את לימודיו ב אוניברסיטה,
חייב, כידוע, להמשיך אחר־כך
ולעבוד כמתמחה בבית־חולים, בטרם יוענק
לו התואר הסופי. בתקופת התמחותו הוא
ממלא, למעשה, חלק גדול מתפקידי הרופאים,
ומקל עליהם את עולם.
בין 57 המתמחים, בוגרי המחזור׳ הרא שון
של בית־הספר לרפואה, ישנם 27
נשואים ו־ 12 אבות לילדים. במשך חמש
שנות לימודיהם יכלו לפרנס את עצמם
רק בקושי, ונזקקו לרוב לתמיכת הוריהם.
משסיימו את לימודיהם, קיוו כי מעתה
יוכלו לפרנס את עצמם, ולו בצימצום. היה
לתיקוותם על מה להסתמך: ועדה ציבו רית
קבעה בדצמבר , 1952 כי שכרו היסו די
של המתמחה יהיה 65ל״י לחודש.
אך עם מינויו של ד״ר שמואל בטיש
למנהל כללי של מישרד־הבריאות נשתנה
המצב. ד״ר בטיש נתקל כנראה בקשיים
תקציביים גדולים, ונפל על המציאה ששמה
דופאיפ-מתמחים, והחליט שהמתמחים יקב לו
מקום־לינה, כלכלה, דמי־כיס בסך כמה
לירות, וזה יספיק להם.
לילד אין אבא; .למתמחים היתד, זו
מהלומה כבדה. כשרצו לפתוח במאבקם
המיקצועי, התברר לר,ם כי אין שום גוף
מיקצועי אליו הם משתייכים, שיגן עליהם.
הסתדרות הרופאים הישראלית לא יכ לה
לטפל בעניינם של אנשים שאינם נמ נים
על חבריה. אך לעומת זאת התעניין
בדבר הגוף המתחרה, אירגון הרופאים חב רי
ההסתדרות. ההסתדרות אירגנה סקציה

חמישה צעירים חסוני-גוף, שחקני ה כדורסל
של מכבי תל-אביב, עלו בביטחון
על המיגרש הנאה בחולון. השתעשעו, עד
למישחק, בכדור הגומי, להנאת הקהל. מו לם
התייצבה החמישייה של הפועל חולון
שהבטיחה לדגדג היטב את האלופים.
למעשה היו כמעט כל העשרה, עד לפני
שבועות מיספד, חברי נבחרת אחת, שחז רה
עטורת תהילה ממוסקווה. שנתיים לפני
כן היו החולונים כולם שחקני מכבי תל-
אביב, שעלו ממצריים ועברו מייד אל
האגודה אליה השתייכו עוד בארצו של
פארוק. אולם לאחר מאמצים לא קשים
נעלמו באחד הימים כליל מתל־אביב והש תכנו
בחולון, תחת סמל הפועל. מאז הפכה
הקבוצה לכוח חשוב בענף הכדורסל, אך
מעולם לא זכתה לנצח את מכבי תל-אביב.
השבוע קיוו החולזנים, ד 1ברי הצרפתית,
לגמול לאלופים. הם הסתמכו בעיקר על
קליעותיו המדוייקות של מרסל כהן, שהשחיל
לסלי מוסקווה יותר כדורים מכל שח קן
ישראלי אחר. מאידך, היו התל-אבי-
ביים פחות נלהבים, והסתמכו בעיקר על
עבודת הצוות המצויינת שלהם, ששיתקה
כליל את התפרצויותיו של כהן, וקלעה
מיספר סלים משולש מיריבתה, וזכתה ב סיום
בתוצאה .22:64
הקהל הרב, שציפה לראות מאבק עק שני
וסועד, לא הסתיר את אכזבתו. דקות
ספורות לפני הסיום קרא נער חולוגי לעבר
קבוצתו :״הדבר היחיד שיכול עוד להציל
אתכם, הוא שתכבו את האורות, ותלכו

לישון !״

אנשים

!• בהסביר ממלא־מקום שר-הביטחון,
פנחס לבון, את ההכרח בגיוס בנות ל ביטחון
המדינה, שיסעו ח״כ אגודת־יש־ראל,
הרב יצחק־ מאיר לווין :״אין
אנו לבד, אלוהים עוזר לנו.״ תשובת לבון:
״עוד לא ראיתי רב, אפילו באגודת־יש־ראל,
שלא ידאג לפרנסתו, ויסמוך רק על
חסדי ההשגחה העליונה.״
!• בהתקפה חריפה על שבתי (סבי)
טבת, סופר ו&רץ, יצא השבוע עורך
ידיעות אחרונות, הרצל רוזנכלום, ש שכח
כביכול את שמו של טבת, וכינה
אותו :״מר תמוז, מר שבט, מר טבת או
אולי מרחשוון הסיבה: טבת כיסה, ב שליחות
עיתונו, את נשף בחירת מלכת
היופי, ופירסם כתבה לגלגנית על המאורע
ועל מארגניו, העיתונים ידיעות אחרונות
ולאשה.

...עד שמגישי
גלידת והב שטראוס
בקפה קר עלית.
״המזגן עובד לשוא ואתם צמאים עכשיו
אז יש לי רעיון של זהב(אומרת המארחת)
מה בדבר קפה קרד׳
(היא אמרה 6£זקס)10£ 0
״הולך(אמרו האורחים)
ותביאי גם חמוצים.״

* גלידת זהב מוקה• וגיל על בסים שמנת.

פרסום דיר יעקבסון

בליל 1ת הקיץ החמים
שו דבר אינ 1קורה...

האסהמשפחה שניר
איענה מ ס פי ק טו ב ה
ב ש בי ל ה פיני ם
ה טו ב ביו תרב עו ל ם?

תמונות טובות באמת אפשר להשיג
רק עם פילם טוב באמת.
ופילם טוב באמת יש רק אחד. קודאק.
לא רק אנחנו חושבים כך.
־ 807 מהצלמים בעולם משתמשים בפילמים
של קודאק, ובארצות הברית מוכרת קודאק
921 מכלל תצרוכת הפילמים.
מפעלי קודאק בארצות הברית מהווים
רכוז אדיר של ידע מקצועי מתקדם ביותר,
ציוד משוכלל וחדיש שאין שגי לו בעולם
ותקציבי פיתוח עצומים,

כל אלה מאפשרים לקודאק לייצר פילמים
שאיכותם עומדת מעל ומעבר לכל תחרות.
אלה הן הסיבות להצלחתה של קודאק.
ובאשר לתוצאות -את אלה תוכל לראות
במו עיניך.
קח פילם של קודאק וצלם את בני משפחתך.
את ההבדל במחיר -כ 12-ל״י, תשכח כבר למחרת.
את האיכות לא תשכח לעולם.
צלם בקודאק.
אתה חייב זאת למשפחתך.

העולם מצלם בקודאק.

דרוש פיתוח באיכות קודאק במעבדות דלתה קולור!,

ה עו ל ם הזה 2136

רק לכתבים של העיתונות היומית. לשבו־עונים,
רדיו וטלוויזיה אין כל התייחסות
בתקנון. מובן שכתבי הטלוויזיה ושדרי ה רדיו
זכו באישור־כניסה קבוע, כמו כתבי
העיתונות היומית, אך לגבי העולם הזה
התקנון, משום מה, תופס.

״העולם הזה׳ /שכועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה:
תל־אביב, רחום גורדו! ,3טלפון .03*243386 תא־דואר . 136
מען מברקי :״עולמפרס״ .מודפס ב״הדפוס החדש׳׳ כע״מ, תל־אביב,
רה׳ בן־אכיגדור. הפצה :״גד״ בע׳׳ט. גלופות: צינקוגרפיה
״כספי״ 3ע״מ. העורך הראשי אורי אבכרי י העורר: אדי תבור עורף
תכנית: יוסי שנון עורכת כיתוב: נורית יהודאי. ראש המינהלה :
אברהם סימון * מה׳ המודעות: רפי זכרוני המו׳׳ל: העולם הזה כע״מ.

סיפר לי לפני שבועות אחדים הדובר
החדש, של שר־הפנים הד״ר יוסף בורג,
יחזקאל לביא :״ישבתי בספריית הכנסת
ועיינתי בגיליון אותו שבוע של העולם
הזה. לפתע הרגשתי כי מישהו חוטף את
העיתון מידי. כשהסתובבתי לראות מי זה,
ראיתי את ח״כ גד יעקובי, שר־התחבורה
לשעבר. כשראה את מבט־התדהמה שעל
פני, הוא אמר, :עכשיו אני רוצה לקרוא
את העולם הזה !׳ אני נפגעתי מהחוצפה
שלו ולא אמרתי שום דבר, אבל באותו
רגע למדתי דבר חשוב: חברי-הכנסת הים־

עובר לסוף התור. רק כאשר מסתיים תור
הדיפדוף, יכולים חברי הכנסת להתחיל
ב״נאגלה״ הבאה, לקרוא את העיתון באו פן
יסודי יותר.
הכתב הפרלמנטרי של העולם הזה סיפר,
כי רבים מחברי הכנסת קונים את העיתון
כבר ביום הרביעי, עוד לפני שהם מגי עים
למישכן, אך משאירים אותו במכוניתם.
אמר השבוע ח״ב אמנון לין :״מה
אני צריך, שיראו אותי במיזנון הכנסת
עם העולם הזה ביד ז עוד יחשבו שאני
מסכים איתכם. חוץ מזה, כל אחד יבוא
ויבקש את העיתון, ובסוף הוא ייעלם לי.״
אין ספק שהעולם הזה הפך גורם חשוב
בכנסת, וההתייחסות לכל מילה הנכתבת בו
מושמעת במיזנון, שהוא המוסד החשוב
ביותר בכנסת, אך פעמים רבות גם בדו־

כתחילת כהונתה של הכנסת הקו דמת
היה לכתב הפרלמנטרי של העולם
הזה אישור כניסה קבוע. אולם לאחר ש פורסמה
סידרת כתבות, על ניצול כספי
הכנסת לשיפוץ ביתו של היושב־ראש דאז,
ישראל ישעיהו, החליט ישעיהו ״להעניש״
את הכתב, ושלל את האישור.
שמיר המשיך בדרך קודמו, ישעיהו, ולא
הסכים לחדש את האישור הקבוע. גם בעת
ביקור נשיא מצריים, אנואר אל-סאדאת
בכנסת, סירב שמיר לאפשר לכתב העולם
הזה לשבת ביציע העתונאים. הדיווח ה נרחב שהיה בהעולס הזה על ביקור הנשיא
המצרי בכנסת־ישראל הוא ההוכחה הטובה
ביותר, שלמרות מרובו של היושב־דאש,
הצליחו כתב וצלם העולם הזה לשבת ב־יציע
העתונו ת בכנסת ולדווח על המאורע.
הדוגמה הטובה והאקטואלית ביותר ל השפעה
שיש להעולס הזה על עבודת
הכנסת והיחסים האישיים בתוך הכנסת,
ניתנה בכתבה שפורסמה בשבוע שעבר,
״התיק הסודי״ (העולם הזה ,)2135 על ה תיק
הרפואי שהכץ מצליף סיעת הליכוד,
פסח בתפר, ובו חומר פיקנטי על מצב
בריאותם של ראשי המערך.
כשנודע לכתב הפרלמנטרי של העולם
הזה כי קיים תיק כזה, וכי רק ברגע האח רון
נמנע ח״כ גרופר מלקרוא אותו מעל
הבימה, שבוע קודם־לכן, הוא פנה לגרר
פר כדי לקבל ממנו אישור לקיומו של
החומר בידו. גרופר לא הכחיש. תגובתו
הראשונה היתה :״ממזר, מאיפה נודע לך?״
אחרי שאישר את כל הפרטים שהיו בידי
כתב העולם הזה, ואף השלים אותם, תוך
כדי שיחה, ביקש גרופר שלא לפרסם את
הגילוי, או לפחות לדחותו בכמה שבועות.
״הם ישנאו אותי,״ אמר גרופר, בהתייח סו
לחברי המערך. הכתב הסביר לגרופר

מי שחיפש את גרופר היה בראש וברא שונה
חבר־הכנסת גד יעקובי. יעקובי נפ גע,
כפי הנראה, מכך שגרופר רצה לפר סם
את סיפור ניתוח־הלב־הפתוח שלו. אח רי
מאמצים הוא הצליח למצוא אח גרופר
ובנוכחות חברי כנסת רבים, שהתקבצו סבי בם,
נערכה אחת השיחות הקשות ביותר
שנערכו אי-פעם בין חברי כנסת בבית.
אמר יעקובי לגרופר :״עברתי ניתוח־לב־פתוח,
ואני לא מתבייש בזה. הפרופסור
שניתח אותי אף הוציא הודעה לעיתונים
על כך. מאז, הייתי כבר סגדשר־התח־בורה
ושר-התחבורה, וזה לא פגע בעבודה
שלי. אני מוכן לעמוד יחד אתך למישפט
ציבורי, כדי לראות מי פגוע יותר: אני
עם ניתוח־לב־פתוח׳ או אתה בלי ניתוח-
לב־פתוח. בכלל,״ הוסיף יעקובי ,״אתה תו פעה
בלתי־רצויה בכנסת. מאז שאתה מצ ליף
הליכוד, הכנסת לבית וולגאריזציה ש היא
לא ידעה מעודה. אתה מוריד את רמת
הכנסת כולה.״
•גרופר החליף צבעים. הוא לא השיב על
עצם ההאשמות של יעקובי, אלא אמר לו :
״אני לא מסרתי את החומר להעולם הזה.
אינני יודע מניין השיג הכתב שלהם את
החומר. אני רק אמרתי ליגאל אלון שיש
לי חומר, וייתכן שהכתב של העולם הזה
היה באותו זמן בסביבה ושמע על כך,
ומזה הוא ידע על כל העניין. לא אני
מסרתי את החומד, אני נשבע לך !״
מאוחר יותר, כאשר דאג מישהו לספר
לח״כ יגאל אלון על התירוץ של גרופר
בוויכוח עם יעקובי, טעו אלון :״האיש
הזה הוא שקרן! הוא מעולם לא דיבר
אתי על העניין הזה!״
גם חברי-כנסת אחרים, מהמערך וגם
ממיפלגתו של גרופר, כעסו עליו על שאסף
את החומר הרפואי הנוגע לאישי המערך,
אם כי התייחסותם היתה רצינית יותר. הם
לא כעסו על הפירסום בהעולם הזה, אלא
על עצם מעשה האיסוף. אך נראה כי הת גובה
המעשית ביותר היתה דווקא של ח״כ
יעקוב (״ז׳אק״) אמיר, איש דימונה ועמיתו
של גרופר: אמיר הוא מצליף המערך.
אמר אמיר, שבתיקים של גרופר נמצא
חומר גם על מצב בריאותו שלו :״הלוואי

חברי־ הכנסת יעקוכי, גדופר וארון
מי חולה? מי בריא? מי שקרן?
כן הנואמים בתוך המליאה. אם כי שם
טריים לגמרי במה שקשור בהעולם הזה,
״שוכחים״ ,משום־מה, חברי-הכנסת לגלות
ולפחות בקרב חוג קוראים זה, מגיע אחוז
לקהל השומעים את מקור המידע שהם מוס הקריאה
של השבועון שלכם ל*.100״
רים. ייתכן ששיכחה זו אינה שיכחה
הצטערתי על הפגיעה בלביא, שהוא
כלל, מאחר שכל חבר־כנסת יודע כי שאר
דובר חדש ונמרץ, אבל ידעתי על התו פעה
המעניינת של בולמוס קריאת ה עו ל ם׳ חברי־הכנסת קוראים מדי שבוע את העי תון
בדיוק כמוהו.
הזה במישכן הכנסת. מדי יום רביעי בבו פרט
מעניין: דווקא לכתב העולם הזה,
קר אפשר לראות התנפלות של ממש מצד
שהוא גורם חשוב בעיתונות הפרלמנ חברי
הכנסת על שני העותקים היחידים
טרית, אין אמנה ככתב פרלמנטרי. יושב
של העיתון המגיעים לסיפריית הכנסת.
ראש הכנסת, יצחק שמיר, מסרב להרשות
על-פי הסכם בלתי־כתוב בין חברי הכנסת
לכתב העולם הזה להיכנס למישכן הכנסת,
לבין עצמם, יש שני סוגי ״תורים״ לקריאת
כמו לכל כתב פרלמנטרי ישל כל עיתון
העולם הזה. בתחילה מותר לחבר־הכנסת
אחר. מדי שבוע נזקק כתב העולם הזה
המחזיק בעיתון רק לדפדף בו, לחפש את
לחסדיו של חבר־כנסת אחר שיכניס אותו
שמו, ולקרוא רק אותם הקטעים שבהם
למישכן, כאורח אישי שלו. שמיר מצא
הוא מוזכר, אם הוא מוזכר, באותו שבוע.
סעיף בתקנון הכנסת, האומר כי אישורי-
כשהוא מסיים את הדיפדוף עליו להעביר
את הגיליון לזה שאחריו, והוא עצמו
הכניסה הקבועים יינתנו באורח אוטומטי
ה עול ם הזה 2136

שאין טעם בדחייה, והסקום חייב להתפרסם.

כיום הרביעי כבוקר צהלה הכנסת
ושמחה. בתחילה נדמה היה כי המתח
הרב וההסתודדויות בפינות שונות של חד רי
הבית ושל המזנון, נובעים מן העובדה
שהיתר זו הישיבה האחרונה של הכנסת,
לפני יציאתה לשלושה חודשי פגרה. אולם
רק אחר-כך התברר, כי המתח הפיתאומי
הוא תוצאה ישירה של אותה כתבה שהת פרסמה
בהעולס הזה.
גדופר, שאין חבר־כנסת הבולט יותר
ממנו, הן בגלל ממדי גופו והן בגלל קולו
הרועם והופעתו הגברתנית, נמצא אותה
עת במישכן, אך הצליח להצניע עצמו,
כמעט שלא הסתובב במיזנון וקשה היה
למצוא אותו.

שכל חברי-הכנסת, כולל גרופר, היו ברי אים
כמוני, ואני מתכוון לא רק לבריאות
גופנית, אלא לבריאות נפשית. אבל כדי
להיות בטוח שכולם בריאים, יש לי הצעה
לגרופר. שהוא ישיג רוב בכנסת, להצעת-
החלטה לשלוח את כל חברי־הכנסת לבדי קות
רפואיות, גופניות ונפשיות, בארצות-
הברית. יש שם רופאים טובים, ואנחנו
גם נרוויח טיול.״
במדינה שבה בדיחות כה רבות הופכות
אמת, עלולה גם הצעת-לצון זו של אמיר
להתקבל ברצינות.

נו, באמת ! כמה זמן
אמה חושב שהיא תח•

הבעיות המרכזיות שלך סובבות, השבוע,
מסביב לשתי החלטות מרות שיהיה עליך
לקבל: בעוייני־כספים

בקושי, להשיג את א־
0 £ 3 5 0

אם תתקפל לרוחב ול׳
אורך, ותתרפס ממש.
אם אתה סבור שזה
21במרס -
בניגוד לאופייה זביר
* 20באפ רי
3503ל

שגם אינך אוהב בדי־דות
ושיש דברים החשובים
לך אפילו מגאוותך. קשר חם עם
ידיד ותיק אך שיטחי יתגלה כחשוב.

חה את ההכרעה הפי־ואנסית
לשמע הבא־ ל ׳
כל המוקדם. בת מאז־ניים:
פגישה בלתי־שכיחה
מטרידה את

מאזנ״ם
1.1,ו ^5

0*11

81318$

הקסם האישי שלך ים־

1121נ1א2פ2רי8ל 0-3

32!00 1ב 9ט£אי0 3
תימוג ותיראה

בה נקטת היא בהחלט לרוחך
__ ועל־אף הפחים הזרו־עים
על פניה — היא
אשר תוביל אותך למה
שאתה רוצה להשיג
ולמה שאתה צריך לעשות.
זכור כי עליך
לסמוך, קודם כל, על
עצמך. אבל נסה גם להתחשב
באחרים, עד
כמה שרק אפשר. היה
מתון בבל תגובותיך.

עכשיו בבר מאוחר מ-
מי עם המצב החדש,
שתבצרי את עמדותייך,

תועלתיה—יכילו7 -ך זן ך1דך0
להפיקייצח׳ אי קא 21ב מ אי
? 0נ׳ ו ג

נקלעת. זה רק תלוי
בידידך. לזוגות הרומאנטיים: אם היא
תאומים — תגיד כן. אם הוא תאומים
והיא לא — מאד רצוי לחכות.

אין חלק
העולם הזה מיום 26 ביולי ,׳78׳במדור
״אתה והלידה״ ,הופיעה ידיעה תחת הכו־יתרת
״מגאזין לרושתות השיווק״.
׳בידיעה נכתב כי המועצה הישראלית ל צרכנות,
בשיתוף עם הרשות המרכזית
לצרכנות ורישתות השיווק, עומדות להו ציא
לאור מגאזין בשם קוקטייל.

מאות בעצרת
מחאה בתל־אביב

כהפרזה בתפיסת המצי־אות.
עליך להשמר ח־להיות
אכזר כלפי אחד
האנשים הקרובים אליך
ביותר. אכזבה ריגשית
באור שונה. לבשי בורדו.

קלפים. אם אתה דוו-

מכתבים

כעצרת מחאה גגד גזר־הדין
שהוטל על אנטולי
שצ׳ראנסקי, שנערכה אמש

1ן ןש1

7ןןן 7ן 1 1
¥10111 113

מאנטיים, על הסרט־הנעי
בת !7שת: אם את
} 2בנו בטבר -
חושבת שאת יכולה ל״
620ב0ד1צ£טבב6ר
הגיד לו את הכל, ב־ ו 3 £

תקיפות כזאת — את
טועה. אם תמשיכי בכך, הקרע יבוא מהר,

ברצוני להביא לידיעתכם כי למועצה ה ישראלית
לצרכנות אין יכל חלק בהוצאתו
של מגאזין זה והנכם ;מתבקשים לתקן סחת־אם.
מאיה
תכורי, תל־אביב

בתקופה האחרונה עלתה קרנה של הטלוויזיה
הישראלית. האזרח, במקום להתלונן
על רמתה הירודה, על ריבוי פירטי
האלימות !ובו /ישש כעת ברצון ׳לצפות על
מסכה. הסיבה? ״סינימד, בלש״ המוצגת
לפני האזרח כמעט מדי ערב. המשתתפים
הראשיים: ראש ־הממשלה מניחם בגין וחברי
ה כנסת•
לעיתים נדמה לצופים סבות, כי הם צופים
בסירטי־בלהות. ולא לצחוק אנו רוצים, אלא
׳להזיל דמעות ולשאול אותו :״איך הצלחת,
׳תוך שנה ומישהו, להוריד את רמת המדינה
בכל תחומיה ;תהומה?״
כל הקאקופוניה ׳בכנסת, ההשמצות ה
הצטברות
יתר של עצ־

סו!11

את פוגשת אותו, את
האחד. את מסתכסכת
איתו. את עלולה לאבד
אותו ביום ו׳ שבסוף
השבוע. זמן נהדר
לצאת לטיול עם חבר
או חברה טובה. זמן
עוד יותר טוב להכיר
את הנעלם, להיכנס להרפתקות
קלות, לעשות
שטויות ובכלל,

ידידך כועס — אבל לא

הזארד — בבקשה, אך
כדאי יהיה שתישקול
זאת היטב. השבוע
21בדצמבר
אתה עתיד לפגוש נעבינו
א2ר0 1
99 1ו1 2 1
רה חמודה, שתעמיד
בפניך את הברירה היא 1או הפוקר.

אם חשבת לנסוע ביום א׳ — ייתכן ש־

תתאכזב. אבל גס אם

טב שתרכז בהם וברים
הקשורים בביתך. ואם
אתה חייב לנסוע, נהג
בעצמך. פגישה מיקרית
20 בינו א ר .־
הופכת לרומאן של $1 $ו1 3ב פ0ב£רוא ר
קבע. הצלחה, בה זכית
לאחרונה. מתגלה כעלייה בדרגה במשרד

שבוע מצויין — אם תדעי לנצל אותו
ן ןי|ואם לא תנטרלי את
הכוכבים מבשרים על

1 1ן ן 1ןןי 0של דבר. בכל השט־
0 1 8 1 1 1 1 -0חים. זהו כנראה השבוע
שלכם, בני בתולה. בלו
6 3 3 2 2 9היטב, טיילו הרבה, בעיקר
בחיק הטבע ו נצלו
את החיים. אל תשימו לב למה שהשכנה
ממול אומרת. מה היא כבר מבינה
חוץ מזה, הקינאה מעבירה אותה על דעתה.

הדדיות, הגידופים, הדלפת הסודות הביט-
הוניים ׳והמדיניים, ההתפיארווות ובד, מוכיחים
לבוחר ׳הישראלי שהתאכזב מרות
!מראש-ממשלתו, כי בגין חייב היה להישאר
באופוזיציה עד ׳לפרישתו. כי באופוזיציה
הצליח האיש להפוך את יריביו לידידיו.
קשה להאמין שהאיש הנ״ל מתנהג כאי״
פאנטיל, משמיע הלצות זולות והופך את
מישכן הכנסת לחוכא־ואיטלולא.
הד־ כל אהד מאיתנו יודע, כי האולם
מלא צלמים, ועיתונאים זרים המעבירים את
הנעשה אצלנו לרחבי התבל, ובמיוחד ל־
!מדיניות ערב. מנהיגיהם משפשפים עכשיו
ידיים. ואומרים :״הרי אמרינו שהם אינם
מעוניינים בשלום. אין עם מי לדבר !״ אין
פלא. וגם חיבל.
מאשה פורמן־ הלפרין, רמת־ג!

כיס, ובשני המישורים
| | 0 ^ 11770 וגדולות. אתה יכול
למצוא עצמך, לפתע,

19בפב רו א ר ב מצב חדש בו לא
! 6203ב6טו2״ז 0 3י| ׳-רצית. בדוק אותו מח־
״ ^ דש. אתה עלול לגלות
משהו חדש שיעזור לך בעתיד הקרוב.

— מאת י אי ר ע מי ק ם, כתכ ״ידיעות אחרונות״ ־־
כעשרת אלפים איש השתתפו אמש כהסגנת הזדהות

תחי האמינות

מי שאמר כי המצליח בקלפים נוחל כיש-
לונות בחיי האהבה

יו 1 0נטייתך הטיבעית. לה־
8 3 1 -1 1 -1 8חר על דברים חסרי
סיכויים של ממש, עלו־

ביוני -
כ 21 ביו לי
לה להפילך השבוע ב פח.
פקחי עיניך והי־שמרי.
מחלה קלה עלולה לפקוד את בי תו.
טפל בה לפני שתדביק את שאר בני הבית.

10,000 בעצות
למען שציונסקי
בתדאביב

״מעריב״ (ימין) ו״ידיעות אחרונות״ (שמאל)

רק באופוזיציה
אומנם אתה בן קשת — אבל זו לא סיבה
להגזים ! קח את

סוף סדיר העדיפויות שפרי הגיגיהם ייראו
אור במדור המרתק ״מכתבים״ ,והיות שאני
נמנה, לכד הדעות (גם על דעתי עם הכותבים
הרבה, בנ^־זאת אני שוב איתכם.
כי לדעתי, הנושא הבא חשוב.
כעיתונאים ממולחים ,׳נמרצים ועתירי-
דימיון. אנא, הסבירו ילי איך קרה ששני
העיתונים הנפוצים ביותר במדינה דיווחו
(<ב־ 16 ביולי) על עצרת למען שצ׳דנסקי,

פער חדיווח
אם כי קראתי את איגרתו של עורך
העולם הזה אלי תבור, שהכותבים הנא מנים
הכותבים לעיתים קרובות עומדים כ
שנערכה
במוצאי שפת 15.7וראו זה פלא:
מעריב !מדווח י מ או ת בעצרת מחאה
בתל־אביב״ יואילו המתחרה, ידיעות אחרונות,
יוצא בכותרת-ענק :״ 1 0 , 0 0 0בעצרת
למען שצ׳דנסקי בתל־אביב״. .
אני עלול להפסיק להאמין לנכתב בעיתון.
איך אפשר להאמין לעיתונאים, אם
אחד טוען על מאות משתתפים, ושני
על עשרותאלפים? !
ד. בר־חיים, ירושלים
#הכותרות — ראה גלופה.

בשיבחו של בלום
נדהמתי לקרוא את הכתבה ה״קוטלת״
(העולם הזה ,)2132 כמדומני השנייה ב־סידרה
בעלת אותו אופי, שנושאה היד,
מידותיו הבלתי־הולמות והמגונות של
שגריר ישראל המיועד לאו״ם, פרופסור
יהודה בלום. נדהמתי, משום שנעלה הדבר
מעל לכל ספק בעיני, כי הרוב המכריע
של הדברים שצויינו בכתבה בתכונותיו
האישיות של הפרופסור, רחוקים מאישיותו
כרחוק מיזרח ממערב.
היכרותי את פרופסור בלום מבוססת על
עובדת היותי סטודנט שלו בפקולטה ל-
מישסטים באוניברסיטה העיברית בירוש לים,
מיסגרת שאיפשרה לי היכרות איני
טנשיווית למדי איתו.
לעניות הערכתי, הפרופסור בלום הוא
מרצה מעולה, בעל כושר־ביטוי נדיר ו יכולת
רטורית בלתי־מצויה. דומני ש קשה
מאד לחלוק על עובדת היותו אדם
אינטליגנטי ומבריק, ולפי עניות דעתי גם
סימפטי עד מאד, נעים־הליכות, מאיר־פנים
וסבלני. בקיצור, ההיפך הגמור מן
המתואר בכתבה שהתפרסמה.
צר לי לבשרכם כי קשה להימנע מה מסקנה
שכל התיאורים אודות פרופ׳ בלום
כנואם גרוע, מרצה נוורוטי, רגזן ואף
אטום־כלשהו, נראים כמצוצים מן האצבע
או מגמתיים.
לי, כמתרשם אובייקטיווי, אין צל של
ספק שהם משוללים כל יסוד, ועלי להדגיש
שרק התקוממותו של חוש־הצדק שלי
היתה אמו-הורתו של מיכתב זה.
אלץ גדרן, אשקלץ

תלונות האחים
ב־ 18 ביולי השנה הנעתי לתחנת־ד,אוטו בוסים
במירון. חנה שם אוטובוס, ובו הנהג
וחבר׳ה מהמושב. עליתי, והתכוונתי לשמוע
מוסיקה. החברה שלו תופפו, וביקשתי ש יפסיקו
את הרעש כדי שנשמע !מוסיקה.
בצחוק אמרתי לו שאיני ארביץ ליו, אבל
לא הייתי יכול לעשות זאת כי הייתי פצוע
בידי.
חטהג תפס אותי, הוריד אותי בכוח מה אוטובוס:
ודחף אותי. ביקשתי שיוריד את
ידיו: ממני, אבל הוא סירב. בינתיים הת אספו
שם חיברה. הנהג נסע לאחור מבלי
!להסתכל ומבלי לבדוק את ההילוכים שלו,
ויפגע ברסב, שחנה אחריו.
אז הופיעה ניודת-מישטרה, ובה הסמלים
איטה ודדון, וחזון הודיע באלחוט לקצין
ריויף. זה, כששמע שמדובר באחיו של
(המשך בעמוד ) 10
ה עו ל ם הז ה 2136

^ ן -ן ך ^ 1ן ן ^ ןךן

0א 011$^ 61£א1 £

היא מעדה לגברי ם

במוך.

שרתון היא סיגריה עם אישיות.
התערובת המשובחת שבה הוכנה בקסדנות
מעלי וירג־יניה מובחרים. במיטב הסיגריות האנגליות.
אם עדיין לא ניסית-קח שדתו! עוד היום.

מזקך|ו 5

ה עול ם הזה 2136

תשבץ הווו ל ס

מכתבים
(המשך מעמוד )8
הסמל עזרא (׳אחי משרת במקשטרה) ,בלי
ולשמוע מה קרה אמר לעצור אותי והטקס
אותי לבית־סזיהר. אפילו הסמל איטה אמר
שהקצין לא בסדר, כי החליט לעצור אותי
כנקמה .׳ואפילו דדון אמר לפני ׳שלא יעצור
אותי. כולם העידו שאני לא אשם, ולא היו
לי אף פעם בעיות עם הימישטרה.

מה רוצים מראש־־הממשלה?

לאור המתרחש במישטרת צפת כיום,
הייתי רוצה שישלחו אנשים ׳מבחוץ לבדוק
יאת הקורה ישם. אני חושב שאם ייש למישהו
שקנאה נגד ׳אחי, השוטר, הקצין ריויף לא
צריך להתנקם בי.
שמואל עזרא, ספסופה

ביקורות קטלניות בוקעות מפיהם של
מרבית ׳חברי הסיעות שבכנסת, על מצב
!בריאותו הרופף של ראש־הממשלה.
!נשאלת השאלה: על מי מבין שרי ה ממשלה
כיום ניתן לומר בפה מלא, כי הוא
בריא בסל רימ״ח אבריו? אחד לוקה בהש כלתו,
ישני לוקה בדיבורו ושלישי בעיניו...
הרויה״ם חולה אנוש /כך פסקה האופו זיציה
/הוא איבד את כל החוש /של
רצון ושל אמביציה.
הרוה״ס הנוכחי / ,כדיברי סיעות הכנסת
/הוא אדם ״חולה״ ניצחי /שאינו
חפץ — לסגת !
הוא עקשן כיהודי /כל־כולו אוון ־
אפיים /הוא שובב וילדותי — /ילד טוב
ירושלים.
חרוה״נו הוא הפכפך /איש־זדון רודף
פירמומת /כך מכריז המערך /היו שב על
אם הצומת.
הרוה״מ הוא אשמדאי /כך טוענת ה־מימסדה
— /כי נשבע באדוני /לא ליפול
שני, מצדת !
ש• א• ,תל-אביב

׳ביום 14 ביולי השיטה, בשעה 19.30 גע-
.צרתי בצפת כחשוד בגניבה על־ידי המקש-
טרה. האסמכתה למעצרי נחתמה ׳ואושרה
למחרת, בשעה 2.00 אחרי יחצו,ת, במטרה
להפוית על מעשה שאספר להלן.
נעצרתי בעיר על-יידי שוטרים. ,המפקח
כהן, רס״ר לסטר סילבי ושיטרית. הם נסעו
אתי מהעיר לביריה, בטענה שהם לוקחים
אותי לקיר-יהמוות בכיריה. הם נכנסו ל-
דרך־עפר, שם היכוני בכל חלקי גופי, אג רופים,
סטירות ובעיטות. בעיקר השתולל
וותיפד. הקצין כהן, בצורה אכזרית מזאדיס־טקת.
אחרי
שראו ׳שאני מטיוישטש, כלאו אותי
בתחנת צפת. ביקשתי רופא, וסירבו. אחרי
יום, כשסימני התבלה טושטשו במיקצת,
הוציאו פקודת-מעצר ל 15-יום בבית־המיש־פט.
יאך מאחר שלפני שנכנסתי לשופט. ,כהן

מאוזן :
)1איגוד מלקנות ; )5מחברי-יהכ׳נסת 10
מש׳אבתוהגוף 11 מאכל אבותינו במיד בר
; )13 מארבעה בנים 14 תנועת ומים
בים ; )15 טול 16 מעוברת ; )18 אריג
מיקראי מובחר; )20 מילת ברירה; )21
פאלחה; )22 קריאת־צער; )24 תיבלה*.
)25 קידומת שפירושה שניים ; )26 אמנה ;
)28 בואו ונעשה!; )30 שדה חרוש; )31
ארה דבש! )32 זכר בצאן; )34 עז־ססר:
)35 עיגול; )38 שיר-לכת צבאי; )3ענף
צעיר; )41 כינוי; )42 אריה! )43 קידומת
הולנדית; )45 ארוכה; )47 וזס־וחלילה
(ר״ת); )48 פילוסוף גרמני (ש״מ); )50
צורר היהודים; )51 מעצב את הבצק;
)52 מספיק 54 מערה קטנה ; )57 הגבר
הראשון; )61 אביון; )62 לא־אמת)64 :
מחוספס ; )6 5אריג מובחר ! )66 בגד־׳שרד
)67 שופט ; )69 מבני נוח ! )70 הרוסה מאד
)72 מחית ; )74 תנועת אוויר ; )75 נגיעה
)77 קיבוץ במרכז הארץ; )78 היד שלו
)81 בדצבע; )83 ודי בלי סוף; )85 אלו הים;
)86 ללא נעליים; )88 אות בא״ב
האנגלי ; )8 9יוקרת הניצחון ; )91 מהלומה,
בעגה; )93 מסולם הצלילים; )95 מקשחק
קלפים; )96 קידומת צרפתית; )98 מילת
שאלה; ) 100 מן השבטים ) 102 :חי איטי
ביותר; )103 מרגיש; )104 טירוף; ) 105
מילחמת-שוורים.

י 10 -

גם מוכן ׳שגירסתי תיבדק ותאומת,בכל אמ צעי
היעיל, אך לא מישטרתי. סימני ה חבלה
ניראו עלי על־ידי שוטרי התחינה
שיטרית סעד ורס״ר סרגנו מראש-פיינה.
מאיר עזרא, ספסופיה

מי מגיר, מי יודע?
שתי התמונות המצורפות נמצאו בתוך
עריימה ׳גדולה של תצלומים, שהיתה מפו זרת
בגן עירוני ׳בצפון תל-אביב. לפי מה
שהצלחתי ללמוד מהתמונות, מצולמת בהן
בחורה ׳בשם ישמחה, שהיא בנראה אמו של
פעוט המופיע בהן גם הוא. הלק ׳מהתמונות
צולם בביאר־׳שבע, וחלק בתל־אביב, נוסף
על תצלומים מישפחתיים שונים.
אגיב׳ בחלק מהתמונות מופקעים עובדי
מיפעלי יס־הימלח בטיולים שיונים ובמיפעל
עצמו.
אספתי את התמונות שניראו כאילו נגנבו
!והושלכו — או איבדו בד׳רך איתרת.
אם הצליח מישהו לזהות לימי שייכות

מאונך :
! ) 1מחוז; )2מחייתדיער ; )3נטיעה;
)4מטבע יפאני; )6צאצאה; )7אתמול
בלילה; )8פרוסה; )9הבה ונלכה!; )12
מים קפואים; )15 מריש; ) 16 פנייה טלפו נית;
)17 מידת לח; )19 שילקה; )20 מן
ההורים; )21 שדה-תעופה ליד תל-אביב!
)23 מכינויי האלוהות ; )24 מזל ! )26 בית
יעקוב לכו ונלכה (ר״ת); )27 משקה קל;
)29 מקדים את הרעם; )30 מתחרט; )33
סוג של אדמה בבדה; )34 סליל חוטים;
)36 מידת לח; )37 משמש ׳לשיוט)40 :
עולז; )41 מינתה; )44 פלא; )46 מזמר;
)47 מבני נוח 49 נווד )50 :גוף שלישי
יחידה; )53 מאטר״ה; )54 טורף ימי;
)55 סופו של כוש; )56 כלי־קיבול גדול;
)58 חי ימי ; )59 קטיף זיתים ; )60 מן האר טילריה
; )62 רוח ירעה ; )63 בוא מלמעלה
למטה 66 בתים ; )68 משמשת •לעישון ;
)71 צמח־נוי ; )7 3סיוע ; )76 רמת־גן(ר״ת);
)77 צאצאים; )79 אשרה; )80 אסקופה;
)82 מונח בתורת החשמל; )84 שעט;
)85 לקראתי; )87 תחמושת קידומה)90 :
אגם גדול ; )92 בהרת־קיץ ; )9 4עייף מאד ;
. )96 אמור דברך 97 חווה היתד. הראשו־נד
)99 ! .קינה ; )101 מסולם הצלילים 102
פקודה מפורשת; )103 שואל חידות.

שמחה וכנה
מחפשים את האלבום 1

איים עלי שלא אעז לספר לשופט שהוכיתי,
פחדתי ולא סיפרתי. גם השופט לא רצה
לשמוע אותי.
אומנם עברתי עבירה, אך יחסם האכזרי
׳כלפי היה זהה לסיפורים מסמרי-יהישיער ש עליהם
קוראים בסיפורי השואה! ,ובייחוד
מדובר ביחסו הקשה של הקצין כהן. רבים
הם ׳חברי שהוכו על לא עוול בכסם והת לוננו
על המישטרה בצסת, אך מעשי ה קצינים
בצפת טושטשו. לכן אינני מוכן
למסור פרטים על התנהגות אנשי המישטדה
׳בצפת בפני חוקרים ממונים מטעם תוקפי,
או מפקדיהם שמחפים עליהם.
רצוני שימנו היוקר בלתי-תלוי מטעם שיר־המ״שפטים,
שבפניו אוכל לחשוף פרטים על
מעשיהם של קציני המישטרה בצפת. אני

התמונות, יואיל להתקשר יעם מערכת העולם
הזה, ת.׳ד , 136 .ת׳ליאב״ב. התצלומים
ממתינים לבעליהם.
נורית י ,.תל־אביב

״יודנראנז״ והריבונות כנדה
תוכנית־חשלום ישל מנחם בגין, המעניקה
ריבונות לפלסטינים בגדה המערבית, מז כירה
!את ה״ייוד׳נראט״ שהושלט על־ידי
הגסטאפו לפני ובמהלך מילחימת-הע׳ולם ה שנייה.
סמכות
יהודית כלשהי — שניבחרה על-
(המשך בעמוד ) 14
ייעול 0ייזי׳ 6ל•21

אסץ

מ׳\ צבע מ מד חדש בטלוויזיה צבעונית

דו פן
בשיתוו מיו׳ זיכרוני
ופי 1׳
מציגים:

מלכת הוו״ם 78
דובק בשיתוף אברהם גיי ד

ה של הזה

היכל התרבות

תל־ א ב׳ ב
׳ 1ראשון 13.8.78 בשעה 8בערב

ב תוכני ת האדנותית:

חביבי מני

פאר * טוביה צפיר ג׳מי לויד
ת ימי טובים * להקה הכושי להקת הכל עובר חביבי

במופע יוגרלו פרסים יקרי ערך :

תכשירי איפור מרי קרונט

כגדי ים וחוף גוטקם •

תכשירי שיער וולה 0

מכירת כרטיסים מוקדמת :

מני פאר

טוביה צפיר

ג׳ימי לויד

גלל אורך התוכנית 1א לדייק!

הפצה ראשית ״•הדרן״ ,אכן
גכירול 90ת״א, טל 248787 .
וכמשרדי ״רוקוקו״ ,״לאן״,
״קסטל״ וכיתר המשרדים כעיר.
כערב המופע כקופת
״היכל התרכות״. .
הנחות לוועדי עוכרים, מוסדות,
קכוצות מאורגנות, לחיילים
כקצין העיר תל־אכיכ.

המופע נערך בעזרתן האדיבה של
ההכרות ״אגד תיור״ ו״אולימפיק״ .

שי חתהסאחבק

בשם החברים

— רק אל תעשה לי מה שעשית לבגין !
כן, פחות או יותר, מבקשים פולס.
מאז שסאחבק החל לחשוף את עצמו בעיתון, אני עומד בפני זרם אינסופי של
פניות מכל מיני אנשים שהיו חברים של שאחבק, או שרצו להיות חברים של
סאחבק, ושפתחו באחרונה פיצריה, או גלידריה, או הרוצים סתם לראות את שמם
מופיע בעיתון .׳
— רק אל תעשה לי מה שעשית לבנין !
הם מבקשים ורוצים לומר בכך: כתוב עלי מה שאתה רוצה, העיקר שתמצא
תירוץ להכניס אותי פנימה.
מדורנו השבוע מוקדש כולו לבקשותיכם, חברים יקרים.

חהע סו ק
— אין לי היום זמן אלין !
כך אמר לי ביום החמישי, השבוע חיים לנדאו, כשפגשתי אותו במיזנין־הכנסת.
חיים, אינו מוכר לי כאיש עסוק במייוחד, לכן נתתי לעצמי רשות להתפלא.
— אני מתפלא — אמרתי — הרי כולם יודעים שאינך עושה מאומה !
_ כן הם חושבים אמר השר־בלי״תיק חיים לנדאו — אני השר״בלי־תיק
חיים לנדאו, הנני המומחה מיספר אחד של המשלה הזאת לבעייה החריפה ביותר
של העולם המודרני
— איזה בעייה ז
— בעיית הפנאי !

רפאלה שו ב ב
בחורף שעבר עשיתי מילואים בצפון. בוקר אחד הודיעו לנו שאלוף־הפיקוד צריך
להגיע, וכדאי להכין מיסדר.
סיימנו להכין את הנגמ״ש שלנו למיסדר, כאשר פיתאום אני רואה איש לא־גבוה,
לבוש כובע אוסטרלי רחב־שוליים, הניגש לרכב ומתחיל לבדוק אותו.
לפי הכובע האוסטרלי ידעתי מייד כי האיש הוא מהחוליה הטכנית. אלה
אוהבים ללבוש כל מיני פריטי״לבוש לא תיקניים. הם מסמלים בכך את חוסר־העניין
שלהם במישמעת הצה״לית המרובעת.
— חביבי — אמרתי לאיש מתחת לכובע האוסטרלי, שעה שטפחתי על גבו —
אל תלכלך לנו את הרכב. האלוף עומד להגיע כל רגע לעשות לנו מיסדר.
האיש זרק בי מבט אדיש, כדי להפגין גבריות, והסתלק מהמקום.
השבוע קיגלתי צו־מילואים לשלושים וחמישה ימי״מילואים, ומישהו לחש לי
כי האיש ההוא, מתחת לכובע האוסטרלי, קיבל קידום ונעשה משהו רציני בצבא,
ואומרים שעכשיו הוא יורד על החבר׳ה.
אני מבקש להזכיר לבחור כי אין התיישנות על העבירה שהוא ביצע (הכובע
האוסטרלי) .כל היטפלות שלו לסאחבק תיגרור תגובה נגדית חריפה !

ישראל המגחמיץ
— איזה טיפש הייתי אמר לי השבוע ישראל כץ, כשנפגשנו במסיבה
ב״אכדיה״.
— מה קרה ז
— כתבתי דין־וחשבון על הפער החברתי בישראל !
— דו״ח ועדת־כץ — נזכרתי — בזכותו נעשית שר־העבודה־והרווחה !
— הייתי תמים — אמר כץ.
— למה !
— אילו חיברתי דיו״וחשבון על יחסי ישראל־ערב, היו עושים אותי ראש־ממשלה !

ש מו א ל המעש
— שיבעת העקרונות של ד״ש היו מישגה חמור !
כך הודה בפני השבוע שמואל תמיר׳ בשעה שלגם מן הברנדי במסיבה אצל השגריר
ההודי.
— מדוע אתה מתלונן י — התפלאתי — חמישה־עשר ח״כים אינם הולכים ברגל !
— כדי לזכות בכוח — הסביר תמיר — שהיה מאפשר לנו לכפות את דעותינו,
היה על ד״ש להימנע מעקרונות בכלל, או להסתפק בשניים־שלושה מכסימום.

שי מעון ה הו ג ה
— תכתוב שאני מעלה חזון של שיוויון — ביקש ממני שימעון פרס, שעה שנפגשנו
עם הדליים בידינו בדרן לפח.
— איני בטוח אם יש היום ביקוש לשיוויון — אמרתי.
— אתה יכול לכתוב כי אני מעלה גם רעיונות נבואיים, הגיגים על תקומה,
רמזי־גאולה ושבבי״חזון, והכל בזיל הזול !
— בכמה !
— תמורת שלושים ושתיים לירות בילבד — אמר שימעון — יכול כל פועל משכיל
לרכוש את סיפרי החדש ״כעת עכשיו״.

אריה נאור אינו מעז
לעשות צעד אחד בילעדי !

ס אמי ו ס אוו ב ק
פלאטו־שרון מחזיק אותי בארץ הזאת.
לפעמים סאחבק מתייאש לגמרי. לפעמים נדמה לי שכולנו חבורת מטושטשים,
הצועדת לקראת אבדון בטוח. ברגעים כאלה אני חולם על בריחה לאיי ג׳מאיקה,
או לטרינידד, שם אבלה את חיי ללא דאגה מתחת לעצי המנגו.
ברגעים קשים כאלה אני קופץ לסמי׳ ומתעודד. האיש הזה, מלא כסף, יכול
היה למצוא מיקלט בכל מיני ארצות נידחות ושקטות. האיש הזה הוא האבא של
המסתדרים. בצרפת טוענים שהוא הצליח להוליך שולל עשרות אלפי חוסכים קטנים.
את המישטרה הצרפתית הוא סיבן. על הסקוטלאנד״יארד הוא עבד. חמישים אלף
ישראלים הוא שיכנע להצביע בשבילו. את פלאטו שרון אי־אפשר לסדר.
ואם הוא בחר לחיות עיטנו, סימן שהעסק בטוח, ויש תיקווה.

הער וו שוד-י ס
כל השמות בכתבה הזו שונו. אחרי ששיניתי את השמות חששתי כי השמות
הבדויים עשויים בכל זאת להסגיר את בעליהם, לכן שיניתי את השמות שנית. כדי
להיות בטוח, שיניתי את השמות הבדויים כמה פעמים נוספות, כן שאם זכה מישהו
מהדמויות הבדויות בשמו הבדוי הרגיל — הדימיון הוא מיקרי בלבד.

השר חיים, לנדאו במרכז חרות

מכחכים

למען התענוג...

דלת ניקוטין בעישון, עשירה בטעם .

(החשו מעמוד ) 10
ידי הגרמנים — הורשתה להחליט מי יישלח
למחנות־ההשמדה מייד, ומי יי׳שלח מאוחר
יותר. ד,״יודנראט״ אולץ לעשות את ה עבודה
השחורה בשביל הנאצים, כפי ש השלטונות
הפלסטיניים שייבחרו על־פי
תוכנית־השלום של מנחם בגין — יעשו
יאת העבודה השחורה עבור המיישטרה וה־מימישל
הצבאי שלנו.
נאמר כבר, שאדם הופך לבסוך הדבר
שנגדו הוא נלחם. מנחם בגין גלחם בנא צים.
וסן!
שריק, תל-אביב

השראה אלוהית
סיקרי דעת־קהל שנערכו בעת האחרונה
על־ידי העיתונות הישראלית ועל־ידי מכו נים
׳שונים, על־מנת ׳לזהות את כיוון הרוח
הפוליטית בעת הזאת, הראו כי אילו נערכו
!בחירות עתה, הרי מיפלגית השילטון הייתה
זוכה ברוב משמעותי, וזאת למרות שהליכוד
לא היטיב עם העם ולו באחד המיגזרים —
החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים או המדי ניים.
אין
עלייה, אין הסברה, אין התיישבות
ואין השקעות ,׳ולעומת זאת יש אינפלציה
(!שאת ׳ביטוייה המדכא יאפשר למצוא בקו פות
״דן חסכן״ .שם, כחיזיון ליא-ינדיר,
מצויים לא אחת שטרות שיל 500ל״י, בצד
שטרות ישיל 100ל״י) .מציאות סטאטיס־טיית
זו (קרי: תוצאות הסקרים) ממחישה
תיזה פוליטית, המתייחסת ל״מנהיג המונים״
׳שהמרכיב השליט באישיותו הכאריזמאטית
הוא הנתון הדמאגוגי, המהווה אבדישואבת
לשכבות נחשלות, חברתית ובלסלית, ה זקוקות
נואשות לכוח־על על־מנת לשולסן
מ״בירא עמיקיתא״.
בארצנו, אותו חתך חיברתי הנותן למיפ-
לגת החרות — כלומר, למנחם בגין — את
מסד הכוחות (ישנות דור) ומשמש לו ״סוס

טרויאני״ לתפיסת השילטון. נעדר גמישות
פוליטית משום אמונתם שהש״ץ שילחם
ניזון !מהשראה אלוהית. על-יכן, גם מחדליו
הם רצון עליון.
להמחשת הנ״ל אביא שתי דוגמות היס טוריות.
מוסוליני, הדיקטטור הפאשיסטי,
נהנה מאהדת יפני ארצו למרות כישלונו תיו
המחפירים בחבש וישותפותו בציר (גר־מניה־איטליה)
יפעת מילחמת־העולם הש נייה.
והקדימו בכמה דודות שבתאי צבי,
משיח השקר. למרות תעלוליו בגין מופרעות
נפשית, האמין עם יישראל בחלקו כי התפר־עוייותיו
אלה הן חלק מן ה״ויא דולוררזה״
שנכפתה עליו לפני הגאולה השלמה.
על־כן, מתוך הנ״ל, חוששני כי מניחם
בגין יאייש את תפקיד ראש־הממשלה גם
בעתיד הנראה־לעין. והמאזוכיזס שרויים
׳באורגזמה ניצחיית. עד מאה ועשרים.

אליעזר צוקר,

ומת־גן

לא ״ 3ית תיגה״
רציתי להודות לכם על הכתבה ״קן הקו-
קיה״ (העולם הזה .)2132 ברצוני רק לתקן
את דברי בקשר למוסד נווה־נזיכאל, שבו
מצויים שלושה מאחי. לא אמרתי לכתב
העיתון כי הוא ברמה של מוסד בית־תינה.
שלמה פרץ, נהויה

יש צעיר, האם אתה רוצה לעשות
\ 1קאריירה פוליטית?
אם כן, הנה כמה עצות:
(אל תלך לצה״ל. זה ביזבוז זמן. מצא
לך סיבה טובה כלשהי להיפטר מן הצרה
הזאת. אך דאג שזה יהיה רישמי ולגיטימי.

לך לאוניברסיטה. אם אין דך
חשק ללמוד, אל תלמד. גם זה כיז-
בוז זמן. כחיים הפוליטיים, ידע
והשכלה אינם אלא עומס מייותר.

הצטרף לאגודת הסטודנטים. היה עסקן
זוטר. שם יתחיל הזינוק שלך אל ההצלחה.
אל תתעסק בעסקים של מדדבכך, כמו ושטויות תוכנית־לימודים
שכר־לימוה
כאלה. מזה לא תצמח לך כל תועלת.

חפש את הערכים.

יש ערבים. ברוך השם, יש. בכל אוני ברסיטה.
בטכניון. בבאר־שבע. בבר־אילן.
יש ערבים, יש מה לשנוא, יש נגד מי
להסית.
קמפוס ניברסיטה, על שמו של דויד בן־גוריון.
הוא לא כל־כך אהב ערבים, אבל הוא
סבל אותם איכשהו. עכשיו יש ערבים
באוניברסיטה שלו.

הערכים גרים כמעונות. כאותם
המעונות גרים גם יהודים. וגם יהודיות.
אהה :
נמצא שם טיפוס, סטודנט יהודי, איש־הליכוד,
והיה לו רעיון. איני יודע איך
זה בא לו. הברקה ממש. אולי שכב באמ בטיה,
הירהר על הא ועל דא, על סטודנ טיות
ועל מין, ופיתאום קפץ מן האמבטיה
וצעק: אוירקה !
הוא הריץ מיכתבים לחברי־כנסת. נבלה
נעשתה בישראל ! בוגדים ושמאלנים שיכ נו
בחורים ערביים ובחורות יהודיות ב דירות
משותפות במעונות. יש מעשי־אונס.
גרוע מזה — יש נשואין.

האם בשביל זה שפכנו את דמנו?
גם שם יש רקטור קל־דעת. הוא פירסם
הודעה בגנות מחוללי־המהומה. הערבים
צודקים, אמר. גם הוא, הרקטור, לא היה
רוצה לגור מאחרי דלת המקושטת בצלב.
להבא תסיר הנהלת הטכניון עצמה את
המזוזות מן החדרים הנמסרים לערבים.

זה מאוהד מדי. הקאריידה של
עוד מנהיג לאומי מזהיר החלה.

לה הן רק החוליות האחרונות ב־
\ 1שרשרת רצופה ומפוארת.
בירושלים ובחיפה תבעו מנהיגי הסטו דנטים,
בשעתו, לגרש את כל הסטודנטים
הערביים, אחרי שאלה סירבו לקחת חלק
בשמ־רדדהעצמית על המעונות.

היו קצת מכות, קצת מהומות,

ההגה המיכחן: עדיך למצוא
משהו מרשים, כדי להוכיח את
שינאתך התהומית ולהדליק את
הסאדיזם החכוי בדככות רכים.
דרוש לגרש מן האוניברסיטה כל ערבי
שאינו מנשק את המזוזה. לכרות את הלשון
לכל ערבי המעז להשתמש בשפת־המרצ־חים
בקמפוס. לסרס, על פי חוק, כל ערבי
המקיים יחסי־מין עם סטודנטית יהודיה.
משהו. העיקר שוהיה עסיסי.
כתוב לראש־הממשלה. שלח איגרת ל נשיא.
ערוך הפגנה לפני לישכתו של ה רקטור.
הרבץ מכות לכמה ערבים.

וכעיקר :
נאים.

וככן — לעכודה: עורי, ישראל :
התפגרי, ערב :

ך* אם המתכון הזה מזכיר לך משהו?

י 1כמובן, אין הוא חדש. הוא עתיק-
יומין, כימי האנושות עצמה.
ולאחרונה זה הצליח במרכז אירופה,
בשנות ה־30׳ .הערבים היו אז יהודים,
אבל חוץ מזה הכל היה אותו הדבר. הת נפלות
קטנה על מעון־הסטודנטים היהו דיים,
זריקת כמה יהודונים עלובים מחלו נות
הקומות הגבוהות, שריפת כמה ספרים
יהודיים — והופ, היתד, קאריירה.

זהו הפרינציפ.

אין צורך בכישרון. אין צורך במיטען
רעיוני. אין צורך בשכל. גם מטומטם יכול
להצליח בכך. בעצם, ככל שאתה מטומטם
יותר, הצלחתך מובטחת יותר.
אם אתה עדיין מפקפק, אם שרד בליבך
ספק כלשהו לגבי יעילות השיטה —
הסתכל־נא ם ביבך.
מזה עשר שנים, זוהי הדרך שבה עושים
אנשי-ליכוד צעירים את הקאריירה שלהם.
כמה מהם יושבים בכנסת. אדטו-טו הם
יהיו שרים.

זה הולך. זה מצליח. הזדרז, פן
יקדימו אותך :

ר ש לך מתחרים. מדינת־ישראל אי נה
חסרה, השבח לאל, צעירים בעלי
תושיה ודימיון.
הנה, זה קרה בבאר־שבע. יש שם או
וכן
הלאה וכן הלאה. לא נותקה
עוד השלשלת. שככל דור ודור יש
מחזור הדש של צעירים שאפתנים,
שלמדו את הטריק.

ל ש כאן תעלומה, שאיש עדיין לא
הצליח לפענחה.

ככל העולם פונים הסטודנטים
שמאלה.
הסטודנטים האמריקאים הפכו את ה מדינה
בתקופת מילחמת ויאט־נאם, הצר פתים
חוללו כימעט־מהפכה במאי 1968
למען האחווה והשיוויון, הגרמנים הקימו
מחתרות של טרור, היפאנים עורכים קר־בות־דמים
עם המישטרה כדי לחסל מיטר־דים
אקולוגיים, המצרים מנהלים תעמולה
נגד הקו הימני של אל־סאדאת, הדרום-
אמריקאיים מתענים במחנות־ריכוז פא־שיסטיים
בחצי תריסר ארצות, הסינים
חוללו את מהפכת־התרבות. יש שמאל
ראציונלי ומטורף, מימסדי ורדיקלי, בלתי־אלים
וטרוריסטי, רפורמיסטי ומהפכני, שו חר
איכות־הסביבה ולוחם בדיכוי המיעו טים,
אנארכיסטי ופמיניסטי. איני יודע
מה המצב בדרום־אפריקה וברודזיה, אך
בארצות שאנו רגילים להשוות את עצמנו
אליהן, שולטת בקמפוסים מגמה שמאלית.

ורק כישראל, המצב הפוך. כאן
שולט הימין ככיפה.

ערוך מפיכת־עיתו

מכאן והלאה יסתדר הכל מעצמו. הצעתך
תזכה בכותרות ראשיות. יזמינו אותך ל עלי
כותרת. יראיינו אותך ברדיו. המאפיה
השמאלית תעלה עליך. הארץ תדבר עליך.
אתה תיבחר ליו״ר אגודת־הסטודנטים
שלך, חרף זעמם וקינאתם של מתחריך,
שסמכו על רעיונות באנאליים כמו גירוש
הערבים מן הארץ. אתה תהפוך יו״ר הת אחדות
הסטודנטים הארצית.
משם תעלה מעלדדמעלה. תהיה מזכיר
הסניף של המיפלגה. תיבחר למרכז. בבחי רות
הבאות תהיה מועמד לכנסת, במקום
בטוח. עוד שנתיים־שלוש, ואתה שר. ואחר
זה, מי יודע? אחרי המילחמה הבאה,
כאשר יודח ראש־הממשלה הנוכחי ביגלל
המחדל הגדול, איש כמוך יוכל לתת את
עינו גם במישרה הרמה ביותר.

יוכלו להצטרף אל אמנון ליו בכנסת.
רעיון מבריק היה לסטודנט בעל־תושיה,
שיזם את המחאה נגד קבלתו ללימודים
של הצעיר הערבי, שהטמין בשעתו פצצה
בקפטריה של האוניברסיטה. הלה נשפט,
ריצה את עונשו והגיע — הפלא ופלא ! —
למסקנה שהוא רוצה ללמוד דווקא באוני ברסיטה
העברית. אדם נורמלי יכול לחשוב
כי זהו ניצחון קטן, אך משמעותי, ל-
מדינת־ישראל. אך לעסקן המבקש לעשות
קאריירה סטודנטיאלית, זוהי הזדמנות־פז
לפרוץ אל הכותרות.

זה לא התחיל תמול־שילשום. זמן רב
לפני שמישהו חלם על האפשרות שהליכוד
יגיע לשילטון במדינה, כבשו אנשי גח״ל
והליכוד את השילטון במוסדות הסטודנ טים.
בקמפוסים התחולל המהפך שנים
אחדות לפני שזה קרה במדינה כולה.

נכיא-זוועה יבול לטעון: מה שקורה
היום בקמפוס, יקרה מחר
כמדינה.
לכן כדאי לשים לב למה שמתרחש
בקמפוסים. לשים לב ולחרוד.

תיגרה בין ס טו דנ טי ם י הו די ם וערבים בקמ פו ס הירו שלמי
נשואי־תערוכת.
שמד. געוואלט :

חילול

הגזע.

וחבר־הכנסת יהודה בן־מאיר קיבל את
המיכתב, וקפץ ממושבו המרופדיהיטב כ־נשוך־נחש.
האמנם? הייתכן? ערבים ו יהודיות?
אויה !
מסיבת־עיתונאים. מיברקים לכל עבר.
שאילתות. הצעות דחופות לסדר־היום.
כותרות! אורגאזם של כותרות!
והרקטור של האוניברסיטה ניסה לדחות
את העניין בבוז .״עושה־צרות מיקצועי,״
כך הגדיר את הבחור שחולל את הסערה.

רקטור תמים: כדאי לו לנצור
את לשונו: כי הבחור הזה נועד
לגדולות. לפניו קאריירה מזהירה.
כאשר יישב הבחור, על כס שר
החינוך, יתחרט הרקטור על מה
שאמר :
18 ( 1
בחור מבאר־שבע הצליח, אבל ה בחור
מנווה־שאנן שם אותו בכים הקטן.

ך- י1 לחיפאי היה רעיון מבריק ממש.
יש מעונות לתלמידי הטכניון. המשקוף
של כל חדר מקושט במזוזה. באחדים מן
החדרים האלה גרים סטודנטים ערביים.
הם הסירו את המזוזות מדלתות חדריהם.
סיפור עסיסי ממש. הנשמע כדבר הזה?

הרכה כותרות בעיתונים. המנהיגים
זינקו אד הזירה המיפלגתית,
והעניין נשבה.
בתל־אביב ערכו הסטודנטים הערביים
הפגנה שקטה, כדי למחות על הקשיים
שהם נתקלים בהם בהשגת דיור בעיר.
מייד התארגנה קבוצת יהודים בעלי-יוזמה,
ערכו פוגרום במפגינים, הרביצו לערבים
מכות נאמנות. תצלומים. כותרות. ראיונות.
בירושלים קמה תנועה ספונטנית, שמט רתה
היתה לגרש את הסטודנטים הער ביים,
ביגלל ספר של שירים לאומיים
שנמצא ברשותם. החוצה!
!(מה היה קורה אילו תירגמו הסטודנטים
הערביים פשוט את שירי זאב דבוטינסקי,
והיו שרים אותם בערבית :״שתי גדות
לירדן / ,זו שלנו, זו גם כן כי
שקט הוא רפש / ,הפקר דם ונפש !״ וכר
— שלא לדבר על ההימנון הלאומי: עוד
לא אבדה תיקחתנו /להיות עם חופשי
בארצנו
בירושלים ובחיפה אירגנו מנהיגי־סטו-
דנטים זריזים תנועה גדולה, הדורשת לסלק
מן האוניברסיטות, וגם מכל עיסוק ממלכ תי
וציבורי, ערבים ה״מזדהים״ עם אש״ף.

זהו רעיון כביר, כעל אפשרויות
רכות. אם יתקבל, ימצאו מאות
סטודנטים יהודיים עיסוק (כשכר,
סטודנטים מחללים את קודשי כמובן) .הם יכלשו אחרי הערכים,
האומה: עוקרים את המזוזות ה יקשיבו לשיחות, ינסו לדוכב אומקודשות:
מעליבים את עמנו: תם, בדי דברר מה יחסם, בסתר
יורקים על כל היקר לנו: פוגעים ליבם, לאותו אירגון. תוכל לקום
כזכרם •טל שישה המיליונים.
״סיירת שחורה״ ,שתעסוק כשלימיכתבים
למי־ומי. זעקות־מהאה. מסי -חות קדושה זו.
בת־עיתונאים. כותרות שמנות.
המוני ישראל מזדעזעים. לאן הגענו?!

מפקדי הסיירת יהיו הפעילים המרכזיים
של הליכוד בקמפוסים, וכעבור זמן־מה

כי שם לא ניצח הימין המתון,
השמרני, האחראי. בקמפוסים עולה
הימין החשוך, הבריוני, הפא־שיפטי,
כלי מדכאות. באן גדל טיפוס
של פאשיסטודנט, דור של מנהיגים
אשר כהשוואה אליהם
ייראה משה שמיר כשמאלן, גאולה
כהן כעדינה, אמנון לין כחכם.
(כתגובה על כך, הלך והתקדם גם בקרב
הסטודנטים הערביים תהליך של רדיקלי-
זציה, הנזון מן הבריונות היהודית, והמזין
אותה. בעיני כמה מן החוגים הערביים
באוניברסיטות נראית רק״ח כסמל המינד
סדיות המתונה. יתכן שלא ירחק היום ו מוקד
הלאומנות הפלסטינית הקיצונית ב יותר
לא ישכון בביירות, בשכם או בביר־זית,
אלא בקמפוסים הישראליים.

פשר לטעון

כי לפוליטיקה הסטודג־

\ 4טיאלית אין כל קשר עם ציבור־הסטודנטים
הכללי. מוסדות הסטודנטים
נבחרים על-ידי אחוז קטן של בעלי זכות־הבחירה.
הרוב הדומם בקמפוסים עוסק
בלימודים, וסולד מפני העסקנצ׳יקים.

אולם אין לקבל טענה זו. כשום
מקום כעולם, שבו ניצה הפאשיזם,
לא שוחרר הרוב הדומם מן האחריות
לפשעיו.
למי איכפת •כיום שרוב הסטודנטים ה גרמניים
היו אדישים בראשית שנות ה־,׳30
כאשר השתלטו הנאצים על הקמפוסים?
עובדה היא שכמה מן הטיפוסים המב חילים
ביותר, המסתובבים כיום בזירה
הפוליטית, הם פעילי-סטודנטים לשעבר.
עובדה היא שכימעט מדי שבוע מתפרסם
בכלי־התיקשורת ספור מגעיל חדש על
פוגרום מילולי או גופני בקמפוס כלשהו.

ורק הסטודנטים עצמם יכולים
לעקור מן השורש פירות-כאושים
מצחינים אלה.

0ם טם ם

״מעריב״ ,יום ב׳31.7 ,

אפשר >ה>ה לה>רע\ם
לנסיעה לארוז״ב
יום לפני הטיסה
ולחזור לארץ 10 שנים אחריה.
״ידיעות אחרונות״ ,יום ר28.7 ,

..זהלאהסוף־זו רק התחלת ההמשך
מכתבים חושי הארבי
אני מתייחם למאמריו ישל אורי אבנרי
״׳המלכודת״ (העולם הזה )2127 יבו הוא
׳משתמש ׳במושג ״עצות אחייתופל״ ׳במקום
עצות ״מושי מארבי״.
עצת ׳אחיתופל ד,יא ׳מעצר, מטובה. עצתו
שיל יתושי רארכי רי:א העצר מרעה, שבאר,
לרפר את ״יעצת אחיית׳ופל״.
ממי שמשתמש במושגי רתנ״ך לצרבי
הסבריה !אפשר לקוות שהוא עצמו יבין על
מה הוא מדבר ולא יתן פירוש היפוך ושי מוש
הפוך, שימסרם את משמעיות הדברים,
במכשיל ומטעה.
ד״ר אדן גרץ, הרופא היורד,
פירנצה, איטליה
• ד״ר אדן גרץ צודק — ראה שמואל
ב׳ פרק י״ז. אחיתופל השיא לאבשלום
את העצה הטובה לתקוף את ׳דויד מייד,
ואילו חושי הארכי יעץ להמתין עד לגיוס
כל העם, ובכך דחה את ההכרעה.

נ ו הכויז אתמול אלי־מ יעקב היכל, שחזו נו א ש משלחת צהי׳למאלכסנדריה 1

ואולי — התחלת הסוף.
״מעריב״ ,יום ב׳31.7 ,

״מעריב״ ,יום א׳30.7 ,

מטוסי..אד ער
לא אחרו

קיושנבאוס נדדע1

להתפטר -או לעב::
ולא רק לבוא לעבודה.

״נדאג שהדבר לא יקרה שנית.״
הבטיח מנכ״ל החכרה .״איננו רוצים
לפגוע בדימוי שנוצר לנו
כעיני הציבור.״

״על המשמר׳ /יום ג1.8 /

אמהות עובדות מדינה יביאו
את ילדיהן למקום העבודה
בדי להעסיק עצמן במשהו.
״ידיעות אחרונות״ ,יום ו׳28.7 ,

..בסד, שלףאקדח
וווו ן\ן*
- 1ךון וו
וון ע 1111
וקח ־ ודחץעלההדק׳
״נהרגתי כמקום,״ סיפרה אשתו ז״ל.

הליגה מכחישה
בגילייון העולם הזה ( )2131 התפרסמה מו דעה
מטעם ״מפתח״ תהית הסותרת :״קיול
קורא יאל המהנה היאנטי-צייוני בישראל״
ובה השתרבב ישמר, ישל הליגה לזכויות ה־
׳אדם ׳והאזרח. בעניין זה אביו מבקשים ׳לה גיב.
ובתקופה
האחרונה היו אי-אלה ׳נסיונות
בארץ זבחו״׳ל ולהתייחס יאל הליגה כאל
איריגון ׳שאפשר לבוא אליו ׳בטענות ו בדרישות
ובתביעות בעלות משמעיות פולי טית
יאו מפלגתית ולשייך לו ׳תפקיד נוסף,
ישונה מטרותיו המוצהרות .׳נסייונות אלה
יש בהם משום סטייה מן הדרך שהייתוו
לעצמם חברי הליגה למן היווסדה יועד היום.
הליגה לזכויות האדם והאורה היא אגודה
הרשומה בישראל, הפועלת במסגרת הוקי
מדינת ישראל, וייעודה הוא להגן על זכויות
האדם והאזרח במדינת ישראל ,׳ומאז יוני
1967 גם על זכויות האדם של תושבי רד
׳שטחים הערביים הכבושים — ברוח ׳תקבר
תיה, העולות יקנה אחד עם ההצהרה האו ניברסלית
על זכויות האדם () 14.12.1948
ובאמנות הנבה 12.8.1949 שמדינת ישראל
חתומה ׳עליהן.
מטרות הליגה, הכתובות בתקגונה הן:
• להגן על זכויות האדם ולפעול למען
הגשמתם של עקרוניות הצדק, החופש, ה־שיוויון,
מבלי להפלות בין ׳אדם לאדם מחמת
עמדה סוציאלית, גזע ,׳נתינות ,׳לאומיות,
מפלגה, או אמונה דתית. הליגה היא בלתי
פוליטית.
י• להושיט עזרה יורידית לעשוקים.
להגן על כל מקופח בזכויותיו האנושיות.
>• להסב את תישומת־לבם של ממשלת
ישראל, הכנסת והמוסדות המינהליים, לכל
צורך בחקיקת יחמוק יאו חיק־עזר יחרש,
או בהתקנת תקנה הדשה לתועלת הציבור.
למען קיום ׳מטרות אלה פונים אינו אל
דעת־הקהל בארץ ובעולם יואל ׳מיוסדות הד
עיסויים ׳לסייע בידינו. המטריות הללו בלבד
מחייבות יא׳ת הליגה ולא אחרות. השקפת
העולם ו!/או ההשתייכות המפלגתית של
כיל חבר בליגה הן עניינו האישי של החבר
ואינן מחייבות את הליגה.
ממילא מובן, שלא הליגה אחראית, אלא
כל יחבר ׳ויחבר על פעילותו במסגרת חב רתית
׳אחרת, שלא מטעם הליגה.

מרדכי אבי־שאזל,
נשיא הליגה לזכויות האדם והאזרח,
תל־אביב

״מעריב״ ,יום א׳30.7 ,

הצעה דרו העסת
לחנו ״מפריעים קבועיס
ולאלץ אותם להיות נובחים בבל הישיבות.
״הארץ״ ,יום ו׳28.7 ,

ניצב שלוש: נבלם
גידול הפשיעה בארץ
אחרי שהגיע ל־ 100 אחוזים.

״מעריב״ ,יום ד׳2.8 ,

נעצר חשוד
באונס אכזרי
ולעומת זאת שוחרר
חשוד באונם עדין.

פיראמידה להבל ימית
בפיתחת רפיח יש היום אחד־עשר יישו בים,
בתוכם שניים של הליכוד (דיקלה,
נאות־סיני) .כל האחרים משתייכים לתנו עות
ההתיישבות של המערך.
ערב צאתו של ראש־הממשלה לאיסמא־עיליה,
התארגן ועד־פעולה איזורי, במטרה
למנוע ויתור על היישובים.
ברוב היישובים הוועד לא נבחר על-ידי
התושבים, אלא מונה על־ידי הוועדים ה מקומיים.
ועד־הפעולד,
אינו מייצג את תושבי דד
פיתחה, שברובם אינם רוצים בשום אופן
להיות מיכשול למשא־ומתן. הוועד נתון
לביקורת קשה של החברים.
לשיא הגיחוך הגיע ועד־הפעולה במיב-
צעו האחרון, שעורר את רוגזם. של תושבי
האיזור.
ועד־הפעולה העביר מיכתב לממשלה, ובו
תביעה להחיל ריבונות ישראלית על הפית־

הה, בעיקבות בקשת־המחווד, של סאדאת
על אל־עריש.
לפי אותו ההיגיון, יכלו לתבוע החלפת
בית־העם המקומי — בפירמידה.
שרמה בץ, שדות

מהול הזוועות
לפיני שבועות או חודשים, מילאתם את
עייתונכם ׳באינפורמציה אודות התנהגותם
הבלתי-ינסבלת שיל חיילינו ׳ומפקדייניו ב־-
דרום-הלבניון .׳חלקתם, בצדק יאו שלא ב צדק.,עם
הפלישה מחד יועיל הפגיעה בחיי
אדם ׳מאידך. כעיתון, אולי היחיד, שנושא
המיכ׳תב הוא בראש דאגותיו, האין לכם
מה לומר עתה על הנעשה במרינה הצפונית
לנו? יאו שמא יכל הסיפורים על הפגזות ׳ו הפצצות
וחרג הם סיפורי־יבדים י
אם כן, כדאי אולי להביא גם זאת לידיעת
ציבור קיוראיכם. אולי !אתם גורסים שמה
שמתרחש ביירות הוא עניינם הפנימי של
סוריה ולבנון ׳ולעולם הרחיב — לאיו דווקא
לישראל — אין מה לענות בו?!
ישעיהו ברוש, אופירה
• תגובת העולם הזיה טל המאורעות האחרונים
בלבנון: ראה ״מחול הזוועות״
(העולם הזיה .)2132

תלמידים תומכי אש״ף
הדמוקרטיה במדינת ישראל הולכת ד
משתפרת מיום ליום, בסיועה האדיב של
משלת הליכוד. הנה יזה עתה שטענו ׳ש נשיא
הטכניון, יהודה אבינר, סבור שאין
מקיום בטכניון לתלמידים תומכי אש״ף.
אומנם זוהי ׳בינתיים דעתו הפרטית בלבד,
אבל בעתיד הקרוב! ,אם ירצו השם ובגין,
׳תהפוך ידיעהי זו למדיניות הרשמית של ה טכניון
,׳ואולי יגם של ׳שאר המיוסדות ה אקדמיים
בארץ.
׳אינני מדביר כבר על הפגיעה בעקרונות
היסוד שיל הדמוקרטיה ׳שבהצעתו של אבנר.
מה היה!אומר מזכיר הממשלה לשעבר אילו
בברית־המועצות היו שוללים את זכות
הלימודים האקדמיים מכל היהודים המז דהים
עם הציונות ומבקשים לעלות ל ארץ?!
הוא ודאי היה מתייצב בראש
המגנים את הרוסים ׳וזאת למרות שבמייש־טרם,
מבחינתם, ונחשבת הציונות בתנועה
פסולח ממש כמו אש״ף בעיני אבנר וחבריו.
האיוולת ׳שבטענות מסוג זה של אבנר
טמונה בתוצאה המעשית שלהן. ימה יקרה
לאותם סטודנטים ערבים, שייזרקו מהטב-
ברון בגלל אהדתם לתנועה המייצגת בעי ניהם
את שאיפותיהם הלאומיות? הם יהפכו
ושונאי המדינה ויידחפו לפעילות חבלנית
ע׳ויינת. בדיעותיז !משירת ואבנר את אש״ף
יותר מכיל ׳תעמולה עדינת. הוא פשוט דוחף,
בשלילת יחופש המחשיבה והביטוי שהוא
מציע, סטודנטים ערבים מתמיכה באש״ף
׳להתגייסות לשורות אל-פתח.
אדי א־וקיים, חיפה

זכרוגורג של חול
בילדותי יצאתי עם משפחתי לסעוד ׳ב אחד
מן המקומות. כידוע עוסקים המבו גרים
בעניינים שיבריומיו ישל עולם, והילד
׳מטבעו מביט לצדדים, מסתקרן.
נכנסתי למיטביח ׳והנה אני רואה ילד ערבי,
כבן גילי, עומד על כיסא וידיו !תחובות
בכיור ענקי מלא בכלים מלוכל׳כים. ינדחמת
מיהרתי אל השולחן ושאלתי מדוע עובד
הילד במיטבה בשעה שעל פי הגיוני עליו
׳להיות בביתתחספר או על מיגרש המיי׳ש-
הקים. התשובה שקיבלתי :״כמה שיהיו
יותר טיפשים, יותר טוב ׳בשבילנו.״
עברו עשרים שנה. הילדה של אז עדיין
זוכרת. ועדיין ואינה מבינה. הטעויות ׳ההן
׳נותנות תוצאות היום. ימי ייודע אם לא
באשמתן ׳נחימיץ יאת השעה.
אלא שהייתי בת מזל. מורה היה לי,
שראה בעבודתו שליחות• מאחורי גיבו אמרו
עליו שהוא, רחמנא ליצלן, קומוניסט .׳אולי
יבשל סיבה זיו !נתן לנו ,׳תלמידיו, השקפת
עולם הומאנית, ליבהאלקת. לימד ׳אותנו שקש
לנו מוח, אבל גם לב.
לא ׳בכדי הערצנוהו. מתחת ידו ייצאו
מאמקנים ׳גדולים וגם אפיקורסים ׳גמורים.
כולם מכירים בערך של עצמם ושל אחרים.
כולם, יש בהם אהבה.
לא ספק ילמדו!את ילדיהם, בבוא העת,
שיש עובדות-חייס יבשות, אבל יש מקיום
גם ׳לחלומות. ילא כל שיכן — !לאהבה.
הורים — היזהרו בבניבם, שמהם ׳תבוא
גאולה.
רחל אלכסנדר, תל־אביב

הניתוח של אריה דולציין עלה כשני מיליון לירות.
הנ סיע ה של אשתו והחלמתו עולים הון עתנו נו סו

האולקוס חיהו
ך* חילה היתה הידיעה מקור דאגה
• ל ק רו ביו, בני־מיושפחתו וידידיו של
יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית יוה־וועדחהפועל־זהצחוגי,
אריה לייב דולצ׳ין.
בעת אחד ממסעותיו הרבים של יושב־הראש
בחוץ־לארץ, יומיים לפני שיעמד לחזור ליש ראל,
חש לפתע דולצ׳ין כאבים עזים
בביטנו. תחילה חשב כי לקה בהרעלת-
קיבה, החליט לעלות על מישכיבו בשעה
מוקדמת ולהמתין שד,הרעלה והפאבים יח לפו.

הטיפול
הרפואי בארצות־הברית, ובעיקר
הטיפול בבתי־הולים ידועים ועל־ידי רופ אים
מומחים, יקר גם לאנשים אמידים
באמריקה. מי שאין לו ביטוח בריאות, ונזקק
לטיפול רפואי, נחשיב אידם הרוס
מן הבחינה הכלכלית. חשבון הניתוח ר
ה׳אישפוז של דולצ׳ין בביית־ד,חולים באר־צוית־הברית
הגיע לסכום של 97,180 דולר.

אפשר יהיה לבנות מחלקה שלמה לניתוחי
אולקוס בכל אחד מביתי־החולים בארץ.
דולצ׳ין אינו בא ממיושפחר, עשירה. אין
בידו לשלם את סכומי העתק האליה מהמש כורת
שקיבל כל חייו. את הסכום הענק של
הניתוח, וההוצאות שנילוו אליו, שילמה
הסוכנות היהודית.
ממלא־מקיום דובר הסוכנות, יוסי הראל,

אולם ׳בשעת ׳לילה מאוחדת לא יכול
דולצ׳ין לסבול עוד, והוא הזעיק אליו את
רופא המלון. בארצות־הברית, המקום שבו
אירע הדבר ,׳נהוג כי כל סלון קשור עם
רופא, ומזעיק אותו בכל עת שאחד מאורחי
המלון אינו חש בטוב. ככל שהמלון
משובח יותיר, כן גם הרופא הקשור עימד
טוב יותר, וייושב־ראש העם היהודי אינו
מתאכסן, כידוע, במלונות סויג ב׳.

אנט דולצין
ירח־דבש מחודש
ממשלה חשל תשריט, מבלי שיתחזק יגביל
את סכום התוצאות.

הרופא, שהובהל אל מיטתו של דולצ׳ין,
קבע כי יש להעבירו !מייד לבית־תולים.
הוא הועבר לבית־החולים, יושם נקבע כי יש
לנתחו באופן מיידי. התברר כי כיב־הקיבה
(׳אולקוס) ישלו התפוצץ.
מאוחר יותר׳ אחרי שהחלים, סיפרו ה רופאים
לידולצ׳ין כי איחור ישל דקות אח דות
היה עולה לו ׳בחייו. לפי דיברי ה־ייושב־ראש,
אמרו לו רופאיו :״עוד כמה
דקות היית מת.״

או ל קו ס
ב־ 2מיליון
ין ספק שמי שתחליט לשלוח את
י * אנטידולצ׳ין לארצוודן תברית על חשבון
הסוכנות, בוודאי ידע על התוצאה תבספית
של הניתוח -ותחליט כי תוספת זעירת זו
לא תעלה ולא תוריד. אנשי הסוכנות ביקשו
להרגיע את הרעייה המודאגת ולסייע בחח־למתו
של היושב־ראש שלהם, על־ידי
כך שאשתו תעודד אותו ליד מיטת חוליו,
אפילו ייעשה הדבר על חשבון הציבור.

אחרי שינותח דולצ׳ין ויצא מכלל סכנה,
אסרו עליו הרופאים לקום ממיטתו, ולא
אבו אף ׳לשימוע על ושיבה לארץ. ראשי
הסוכנות היהודית ,׳שהבינו כי היושב־ראש
שלהם עומד להיעדר מהארץ למשך שבועיות
ארוכים, החליטו לערוך ליו ׳הפתיעה. הם
שלחו את אשתו אנט אל מיטתו שבבית־החולים,
כדי שתהיה לידו בשעותיו ה קשות.
אחרי
תקופת החלמה, בה בילו דולצ׳ין
ואנט ירח־דבש •מחודש, בעקביות סידרה
של משברים מ״שפחתיים שפקדה אותם ב אחרונה,
הירשו הרופאים לדולצ׳ין לטוס
חזרה לישראל. מייד עם רדתו ׳מהמטוס נסיע
לקיסריה, ישכר לו ולאשתו חדר במלון
הפאר דן־קיסריה, שהוא אחד המלונות ה יקרים
׳בארץ, שהה בו ׳שבועיים שהוקדשו
להמשך ההחלמה.
אולם דולצ׳ין לא הבריא לגמרי גם אחרי
הנופש בקיסריה. אנשים שראו אותו באח רונה
טוענים -כי הוא צל שיל עצמו׳ ירד
במיישקלו, פניו החווירו והוא מתקשה בדי בות.
אולם דולצ׳ין סרב להמשיך בחופשה
שלו. הוא ישכר לו חדר רתב־יידיים במלון
המלך דויד בירושלים, העביר ׳לשם את
מושכנו זאת לישכיתו, ובשבועות האחרונים
הוא אינו זז מן החדר ומנהל ממינו את ענייני
הסוכנות.
עד כאן, סיפור אנושי יפה, עצוב ׳ובעל
סוף טיוב. אדם שהקדיש יותר מ־ 25 שנים
לעבודה בסוכנות היהודית ובהסתדרות ה ציונית
העולמית, לקה בהתקף־אולקוס בעת
שהיד, בשליחות לאומית, חייו ניצלו בנס,
חיי מ״שפחתו שיוקמו והוא ממשיך לנהל
את ענייני הסוכנות במסירות ממיטת הח למתו
בחדר שיבבית-ימלון.

״העיקר
שהאיש חי״
ולב, בעוד הידיעה על הניתוח של
דולצ׳ין הייתה מקור דאגה לקרוביו
וידידיו, הרי הידיעה על החשבונות ׳הכס פיים
שהגיעו לגיזיבדוית הסוכנות, היוותה
מקור דאגה לאחראים על כספי מוסד צי בורי

הסלון בקיסריה היד. חלק מההחלמה ה רפואית
שלו׳ ולכן הוא כלול באמנה שבין
הממשלה לסוכנות. לגבי מלון המלך דויד,
אין איש בסוכנות מבין על מה הצעקה.
עוד לפני ׳שחלה התגורר דולצ׳ין באופן
קבוע׳ בכל פעם ששהה בירושלים, במלון
המלך דויד. ליושיב־ראש הנהלת הסוכנות
היתודות מגיעה, לפי דיברי דובר הסוכנות,
דירת־שדד בירושלים, וחדר מפואר בבית־מלון
עולה פיחות מדירתישירד. סובן שמנ היג
העם היהודי אינו יכול לליון, דווקא
בבירה, בבימקטלון לא־מכובד. לדיברי עוז ריו
של דולצ׳ין התגורר היושב-ראש, מאז

שלהעם היהודי
במושגים אמריקאים זיהו ׳אומנם סכום גדול,
אך כל אזרח אמריקאי יודע כי ניתוחים
ואישפוז כבתי־חוילים טובים איכן מגיעים
לסכומים כאלה. במושגים ישראלים, זהו
סכום עתק. על־פי שער (מיושן) של 17.5
לירות לדולר, מגיע חשבון ביתיהיחויליס
של דולצ׳ין ל־ 1,700,650 לירות, כמעט שני
מיליוני לירות!
כאשר מצרפים לסכום ענק זה את דמי
הטיסה לארצות־הברית וחזרה של אנט דול־צ׳ין,
דמי השהייה של רעיית היושב־ראש
בארצות־היברית׳ את התשלום למלון דן־
קיסריה במשך שבועיים (כ־ 1,500 לירות
ליום, שהן יותר מ־ 20,000 לירוית בסך־
הכל) ,׳ואת שהייתו שיל דולצ׳ין במלון
המלך דויד בירושלים, המלון היקר ביותר
בארץ, נראה כי בכסף שיעלה הניתוח ה יחידי
של יושב ראש הנהלת הסוטות,

סרב להגיב על כך. לדבריו, אין הוא
ייודע בדיוק מהם הסכומים ששילמה הסוכ נות
עבור הניתוח של דיוילצ׳ין ועבור הטי סות
של אשתו ובתי־המלון׳ אבל אין הוא
רואה פגם בכך שהכל משולם מקופת ה סוכנות.
אמר
חשבזע הראל לכתב העולם הזה :
״אנחנו שמחים שהאיש חי. הוא היה
בסכנת מוות. אין זה עניין של כסף בכלל.״
על פי החוק היבש, צודק הראל. בין
הסוכנות לממשלה קיימת אמינה, שלפיה
שווים תנאי השכר ושאר התנאים הסוצ יאליים
של יושב ׳ראש הנהלת הסוכנות
לאלה של ראש ממשלת ישראל, והתנאים
של חברי הנהלת הסוכנות לאלה של שרי
הממשלה. על־פי החוק, חייבת המדינה
לשאת בהוצאות הרפואיות של ראש ה־

נבחר וגם לפני־כן, בעת שכיהן כגיזביר הסוכנות,
במלון המלך דויד, ובתקופה ש קדמה
לניתוח שלו התגורר שם כמעט מדי
יום ביומו. כך שאחרי הניתוח, מבחינת
מלון המלך דויד, לא השתנה דבר.
ייתכן כי הוצאה. של כשני מיליון לירות
עבור ניתוח אולקוס, מעוגנת היטב בחוק
ולא נעשתה כל עבירה. ייתכן גם כי נסי
עתה של הגברת דולצ׳ין על חשבון הציבור
מעוגנת בחוק, וודאי שהיתר. זו מחווה אנו שית
ממדרגה ראשונה. אולם קשה להסביר
לפועל, שמשכורתו ימשך כל ימי חייו אינה
מגיעה לשני מוליוני לירות, מדוע עליז
להוציא מכיסו סכום עצום כזה עבור האול קוס
של דולצ׳ין. קשה עוד יותר להסביר
זאת לעולה חדש, מחוסר-עבודה, אשר
המוסד שדולצ׳ין עומד בראשו הוא ש הביאו
לארץ.

הדוגמנית שו!לי חנני ווגישה תניעה נגד ״ 1ועורם הזה״ ־ והמישמדה
עצרה אותה בחשד שהיא איימה ער עדה כדי לשנות את עדותה.

דמותו שד קוק
בשבוע שעבר הופרה שלוות הפגרה בבית-המיעיפט
בתל״אביב.
הדוגמנית שולי הנני הגישה תביעת נזיקין על שן
150,000 לירות נגד ״העולם הזה״ ,על־פי חוק לשון
הרע. תביעתה של שולי התבססה על כתבה שהופיעה
בגיליון ״העולם הזה 2131 תחת הכותרת ״חבורת
הכרם פושטת שוב״ ,חשף כתב העיתון, יגאל לביב,
סידרת פגישות ברחבי העולם בין חבורת הכרם, ששותפים
בה בין השאר טוביה אושרי, רחמים אחרוני וצבי
פאר, עם קבוצת נוכלים בין־לאומית. בסיומה של הכתבה
הוזכרו שתי דוגמניות: ברכה (״ביאטריס״) שוורץ
ושולי חנני, כמי שאנשי חבורת-הכרם מייעדים להן
תפקידי אירוח של אנשים שאותם צריך לקנות או לה ביא
לידי לד שישתפו פעולה. כן תוארו יחסיה של
שולי עם כמה אנשים המקיימים קשרים עם חבורת
הכרם, ובהם צבי פאר ואריה פרום. כן סופר על הרקע
למעצרה של שולי בידי המישטרה, בשל עבירות מטבע.
תפקיד נוסף בעיסקי חבורת הכרם, שיועד לפי אותה
הכתבה לשולי, היה הברחת כספים של החבורה
בצורת יהלומים מלוטשים, מדרום־אפריקה לישראל.
מייד אחרי הפירסום פנתה שולי לפרקליט תל־אביבי
ידוע, בבקשה שיגיש בשמה תביעה נגד ״העולם

חקירה ראשית של עורד־הדין
זיכרוני( .העדויות ניגבו באנגלית ותורגמו
בו במקום לעברית).
איזבדה מנד;זה: שמי איזבלה מג-
דוזה, ואני מכירה את שולי חנני רק בשם
שולי. פגשתיה בבית־המישפט, וזו שולי
שאני מכירה. פגשתיה בדרום־אפריקה, ב־קולוני,
פרבר של יוהנסבורג. חבר שלה
התקשר לבעלי. שמו צבי, והוא צילצל ל בעלי
ואמר ששולי נמצאת בדרום־אפריקה,
והיה אדם בשם בני בוסטון, שאיתו היא

הזה״ .הפרקליט סירב. היא פנתה לפרקליט אחר,
וזה הגיש את כתב־התביעה בשמה ובו נטען בין
השאר :״פירסום הכתבה גרם לה צער ועוגמת-נפש,
פגע בסיכוייה להינשא וגרם לכן ששוב אין מזמינים אותה
לתצוגות אופנה.״
פרקליט ״העולם הזה״ ,עורך־הדין אמנון זירימי,
הגיש כתב הגנה. במיסגרת עדויות ההגנה ביקש זכרוני
להשמיע שניים מן העדים שהיו אמורים לעזוב את
הארץ בימים אלה, ולפיכך ביקש להקדים ולשמוע, עוד
בתקופת הפגרה של בתי״המישפט, את עדותם. שופטת
השלום התל-אביבית עדנה שצקי מינתה בהתאם לסמכותה
את מזכיר השופטים זליג פוסק, לשמוע את ה עדויות
המוקדמות ולרשמן.
לשם כך נקבע מועד באמצע השבוע שעבר, והוזמן
להעיד אזרח דרום־אפריקאי, ששמו הוזכר בכמה מהכתבות
על חבורת הכרם, בגיליונות קודמים של ״העולם
הזה 2107 ; 2108 קוקי מנדוזה. בתחילת
הדיון, בעוד הצדדים ממתינים למנדוזה, הופיעה אשה
שהציגה עצמה כאיזבלה מנדוזה, אשתו של קוקי, והודיעה
שבעלה לא יוכל להופיע לדיון בשל מצב בריאותו
הרעוע. עורך־הדיו זיכרוני העלה מייד שתי הצעות:
האחת — לנסוע מייד לבית בנו של מנדוזה
ברעננה, שם שהה קוקי. האפשרות השנייה — לדחות

את הישיבה, להוציא צו״עיכוב־יציאה״מהארץ נגד מנ-
דוזה, ולקיים את ישיבת בית״המישפט בדירה ברעננה.
ההצעה השנייה נתקבלה, וביום השישי האחרון
נגבתה עדותו של מנדוזה בנוכחות כל הצדדים.
אך עוד לפני״כן, בעת הופעתה של אשת מנדוזה
בבית־המישפט, אירעה תקרית מפתיעה. דין־ודברים
חריף פרץ בין התובעת, שולי חנני, לבין איזבלה מג-
דוזה. שולי טענה שאינה מכירה את איזבלה, וזו כינתה
אותה ״שקרנית״ וסיפרה שהלוותה לשולי 300
ראנד (יותר מ״ 5,000 לירות ישראליות) .בעיקבות התקרית
החליטה ההגנה במישפט לגבות עדות גם
מאיזבלה מנדוזה.
אולם, עוד לפני שהחלה הפגישה בין הצדדים ברעננה,
אירעה התפתחות נוספת. איזבלה מנדוזה התקשרה
למישטרה, וסיפרה ששולי איימה עליה, בניסיון להשפיע
עליה לשנות את עדותה, ולא להזכיר את עניין
ההלוואה של 300 הראנדים. המישטרה באה לבית
מנדוזה וערכה הקלטות של שיחות שתי הנשים, וכן
הקלטה של שיחת־טלפון בין שולי לבין אשתו של
מנדוזה. השבוע נעצרה התובעת שולי חנני.
להלן הקטעים העיקריים מעדויותיהם של קוקי
ואיזבלה טנדוזה, כפי שנרשמו על־ידי מזכיר בית-מיש-
פט השלום זליג פוסק :

בעלה, וגם נזמין את אותו צבי פאר כעד
חיה תקופה מסויימת בדרום־אפריקה. צבי
אני מבקש להפנות את תשומת־הלב לכך
לבית־המישפט, על־מנת לאמת פרט זה.
שבשלב זה איננו מנהלים מישפט בשאלה
אמר לבעלי שבני בוסטון מבקש למנוע
אשר לנקודה המישפטית: מר פוסק הת את
יציאתה של שולי מדרום־אפריקה.
אם שולי חנני זונה או שאינה זונה. אני
מנה לגביית הודעות על־ידי שופט השלום
זיכרוני: מה אמר צבי לבעלך?
רק מבקש להוכיח שדברים מסויימים
התורן.
נאמרו, ובתביעות של לשון הרע יש מיש-
משגב (פרקליטה של שולי חנני) :אני
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, כשמת-
קל רב וחשיבות לתום ליבו של העיתונאי,
מתנגד לשאלה, מאחר שהיא לא שמעה
מנה אדם לגביית עדות ומתעוררת מח והדברים
מתקשרים לנושא המישפט.
מה אמר צבי לבעלה ואין היא יכולה
לוקת הדברים נרשמים, כולל השאלה וה איזכלה
מנדוזה: בני בוסטון אמר
להעיד על שיחה שלא שמעה.
תשובה, ובשלב מאוחר יותר קובע השופט
לבעלי ששולי היא זונה ארורה, משום
זיכרוני: אנחנו ערים לכלל שזוהי
את עמדתו בעניין. תפקידו של גובה ה שגנבה
את הטבעת והשתמשה בטלפון
עדות שמיעה, ואנחנו נוכיח כל פרט ה עדות
לרשום את הדברים כך, ולשקף
שלו. בעלי אמר לבני בוסטון, :תניח
טעון הוכחה, דהיינו — נשמיע כעד את
את חליפת הדברים.
אותה לנפשה ואל תעשה לה צרות.׳ בני
משגב: הסכמתי כי שופט יגבה את
בוסטון הכיר את בעלי, והסכים לכך. בעלי
יי 5 יי העדות, על־מנת לקבוע ולהכריע לגבי עדו ובני
בוסטון נהגו להמר ביחד. לאחר־מכן
יות קבילות, ולא פקיד גובה עדות שאינו
שוב צילצל צבי מישראל. זה היה הצילצול
מוסמך לכך. כמו כן הסכמתי רק על
השני. גם הראשון היה מישראל.
גביית עדותו של מנדוזה, ולא של אשתו.
אני עניתי לטלפון, והוא ביקש לדבר
לכן אני מבקש להפסיק את גביית העדות
עם בעלי. הוא ביקש מבעלי שיתן לשולי
בשלב זה, ולהעביר את הדיון בהמשך 300 ראנד, כי לא היה לה מספיק כסף.
לשופט מוסמך.
בעלי טילפן לשולי בנוכחותי, ואמר לה
זיכרוני: עם כל הכבוד, לא ! לא
שצבי טילפן זה־עתה וביקש ממנו לתת לה
מר משגב, לא זיכרוני, ולא פוסק, קוב קצת
כסף. בעלי עשה סידור להיפגש איתה
עים את סידרי גביית העדויות. לשם כך
למחרת בבוקר בשעה ,9ולמחרת בבוקר
קיים חוק וקיימות תקנות. התקנות מדברות
בעלי הרגיש לא טוב ואני לקחתי אותו
בעד עצמן. לשימחתי אני נמצא במצב
לבית החולים.
שבו אני זוכר מה אומרות תקנות סדר
הואיל שהמקום המיועד לאותה פגישה
הדין האזרחי. ואם חברי לא הביא עימו
היה באותה דרך, לקחתי 300 ראנד ו את
תקנות הדין האזרחי...״
הלכתי למקום, שהיה ברחוב ששמו לא
זכור לי. הייתי צריכה לפגוש אותה בשעה

(יהמשד עדותה של איזכלה מני ,9והיא איחרה בעשר דקות. בעלי הסביר
לי איך היא נראית. ראיתי אותה צועדת
דוזה).
במורד הרחוב. יצאתי מהמכונית וצעדתי
איזכלה מנדוזה: צבי נתן לבעלי
לקראתה. שאלתי אם היא שולי. היא אמרה
את מיספר הטלפון בבית שבו התגוררה
״כן,״ ואני אמרתי שאני אשתו של קוקי
שולי, ואני אתן לך מיספר זה על גבי
והבאתי לה את הכסף שצבי, ביקש למסור
כרטיס־ביקור של בעלי, כתוב בכתב־ידו.

בעלי טילפן לה באותו ערב, בנוכחותי, ו זיכרוני:
מה קרה אחרי הדיון בבית-
קבענו פגישה למחרת היום. כשבעלי פגש
המישפט ביום רביעי 1
את שולי, הוא שאל אותה מי האיש ש איזכלה
מנדוזה: שולי באה אלי
מאיים עליה.
בערב, ואמרה לי ״למה אמרת להם שאת
שולי מסרה לבעלי את מיספר־הטלפון
מכירה אותיז״ עניתי לה :״אני מכירה
של האיש המאיים עליה, לדבריה. וכשבעלי
אותך ועוד נתתי לך כסף.״ היא אמרה
בא הביתה הוא טילפן לאותו האיש ב שלבעלי
ולי יהיו צרות רבות בישראל, אם
נוכחותי. שמו בני בוסטון. לא שמעתי מה
לא אכחיש שאני מכירה אותה, מפני שהיא
אמר האיש, שמעתי רק מה אמר בעלי.
נחקרה במישטרה אודות בעלי והכחישה
מדוע אתה מחפש צרות עם האשד, הזאת
במישטרה שהיא הכירה את בעלי ואותי.
(הכוונה לשולי) ובעלי אמר לי לאחר־מכן
היא ביקשה ממני לשכוח את הצהרתי,
שאותו אדם אמר לו כי היא זונה מלוכלכת.
ושאני ובעלי נאמר שאנו לא מכירים אותה.
משגבי: אני שוב מתנגד. זוהי רכילות
בעלי לא ראה אותה בשום שלב בדירה,
מרושעת מכלי שלישי, שאינה קבילה ב־משום
שהוא ישן. היא התעקשה, ואמרה
בית־מישפט. ואני מבקש שלא לתייק יותר
שאם אומר שאני מכירה אותה יהיו לנו
דברים שנאמרו כביכול מפי בני בוסטון,
צרות רבות כאן ,״מפני שהם יבשלו הרבה
אלא־אם־כן יצהיר עורך־הדיו זיכרוני ה האשמות

מלומד שבני בוסטון יהיה עד במישפט.
(בתמשד מסרה איזבדזז מנדוזה
לכל הדברים האלה שאמר בני בוסטון, אין
כעדותה כי היא ביקשה משולי את
ערך מישפטי.
זיכרוני: בנוסף למה שטענתי לעיל, מיספר־הטלפון שדה, דהן נדברו

להיפגש למחרת כערב. אחרי ששולי
הלבה התקשרה איזכלה למיש•
טרה, ושוטרים שהגיעו לביתה
חיברו מכשירי־הקדטה לטלפון כבית
מנדוזה..ז
איזכלה מגרתה: בשעה 8היא
באה. שני אנשי-מישטרה ושוטרת היו ב-
חדר־השינה שלי, ושיחתה (של שולי) אתי
הוקלטה. היא אמרה שאני חייבת לשנות
את הצהרתי שהכרתי אותה ושנתתי לה
כסף. היא אמרה שעורך־הדיו שלה יבשל
האשמות נגדי ונגד בעלי, ושלא נוכל
לעזוב את ישראל לעולם, ושד,עיתון שכתב
את הסיפורים אודות בעלי זוהי המאפיה
הישראלית ויכול להציג כל אחד בבישול
האשמות.
הבן שלי נכנם, ואמר לה :״האם את
מתכוונת לומר לי שאם אמי לא תשנה
את הצהרתה, עורך־הדין שלך יבשל האש מות
נגדה?״ היא השיבה :״כן, כן,״ ו הדגישה
בידה. היא הביאה לי שבועון כמו
העולם הזה וכן קיטעי-עיתונות, ואמרה :
״הם (אינני יודעת למי התכוונה) אינם
מעוניינים בשולי רק בקוקי מנדוזה.״ היא
התכוונה ללכת, והבטחתי לטלפן אליה
יותר מאוחר בערב. כשהגיעה לדלת היא
אמרה לבן שלי :״בבקשה, אל תספרו
לאיש שהייתי כאן,״ אמרה ״שלום שלום״ ז והלכה.
המישטרה ביקשה ממני לטלפן אליה ו לבקש
אותה שתבקש מפרקליטה לצלצל
אלי, ולתת לי את מילת־הכבוד שלו שהיא
תחזיר לי את ה־ 300 ראנד. כשהיתה כאן
בבית, לפני־כן, היא הציעה לתת לי את
הכסף משום שהלוויתי לה אותו.״

חקירה נגדית •טל עורר־ הדין
משגב:
איזכלה: הכרתי את בעלי ב־, 1954
והתגרשתי ממנו בשנת 1967 ואנחנו ממ שיכים
לחיות יחד, כבעל ואשה. אני
יודעת כל דבר על עסקיו ומקורות הכנסתו

שה עליה את החיים. לשאלתי איזה בעיות
עושה לה האיש, הוא ענה :״מאיים להרוג
אותה.״ שאלתי מה שם האיש, והוא ענה
שעלי לברר מה הבעייה ולהסדיר את

העניין.
באותו לילה צבי טילפן לי, ואמר :״תן
לה מה שהיא מבקשת.״ שאלתי כמה,
והוא ענה :״תן לה 300 ראנד, כי היא
מסובכת בסכום כזה של כסף.״ הוא לא
אמר לי איך ישיב לי את הכסף, כי בין
חברים לא מדברים על כך. באותו לילה
בני בוסטון התקשר אלי, ואמר לי :״קוקי,
אני לא רוצה צרות אתך, אבל אשה זו
ישנה בדירתי, היא ניצלה את הטלפון
וגנבה טבעת. היא לא טובה.״
אמרתי לבני שהיא חברה של חבר שלי,
ושיעזוב אותה לנפשה .״לא איכפת לי
שתלך למישטרה ותאמר שהיא ביקשה
ממר מנדוזה הגנה. אני לא רוצה צרות
אתך,״ אמרתי .״אתה רוצה ללכת למיש־טרה
— כל הכבוד.״ הוא הלך למישטרה,
כך אני מאמין.
מאוחר יותר היה טלפון נוסף מצבי,
שעכשיו אני יודע ששמו פאר. הוא שאל
אם הכל סודר, אם סידרתי את האיש
שרצה להרוג אותה. הוא אמר לי שעלי
להגיד לשולי לחזור מייד לישראל כי אני
זקוק לה, והיא אמרה לי בסדר. אני לא
יודע למה.
הוא שאל אותי אם אני מכיר את בני
בוסטון. בני בוסטון הוא תעשיין, ולפי
דעתי איש־עסקים מכובד.
זיכרוני: כשד,עוזר שלי בא לתת׳ לך
את ההזמנה למישפט, שאלת במה העניין
והוא סיפר לך כי שולי חנני תבעה את
השבועון, בין השאר בגלל הכוונות שלה
להתחתן. אתה פרצת אז בצחוק, מדוע?
משגב: השאלה לא רלוונטית. העד
לא עונה לסיכוייה של שולי להינשא.
זיכרוני: העד נתבקש לענות למה
הוא צחק, ולכן זה כן רלוונטי.
ומנדוזה: התשובה היתד, ברורה. בני
בוסטון אמר מילים מאד לא יפות. אם הסי-

תובעת הנני
״העורך־דין שלי יבשל האשמות...׳
פור על תוכנית נישואין נכון, אז מה שהוא
אמר היה אינדיקציה מובהקת לחוסר כל
סיכוי להינשא בכלל.
בני בוסטון כעס עליה מאד. הוא אמר
דברים נוראים עליה. הוא אמר שהיא
הכלבה הגדולה ביותר בעולם, ואני צחק תי,
כי אדם לא אומר על אשד, שהוא
עומד להתחתן איתה ״היא השפילה את
הכנסת האורחים שלי, היא פגעה בזכויותי
ואין היא שווה לשום דבר.״

עדה איזבדה מנדוזה
״אין עסקים בלתי־חוקיים

כהמשך הראה עורך הדין זיכרוני
לעד מנדוזה תצלומים של עו
רך־הדין אליהו קירר, רחמים אחרוני
וטוביה אושרי, ומנדוזה אמר
שאינו מכיר איש מהם. כן השיב

של בעלי. הוא היה מנהל מועדון־הימורים,
ובנוסף הוא עוסק בניהול ענייני איגרוף
וגם מאמן. אינני יודעת על עסקים בלתי-
חוקיים של בעלי.
בעלי אינו קשור לאנשים שרימו יהודים
בדרונדאפריקה ...לבעלי יש עסקים ב אתונה,
ואין אני יודעת מה טיבם ...אין
זה נכון כי בעלי עשה את כספו במו-
זאמביק, ואין זה נכון כי ברח ממוזאמביק
אחרי שהשמאל עלה לשילטון. כל זה
בולשיט...

חקירה ראשית של עורך־הדין
זיכרוני :
קוקי מנדוזה: שמי אדוארדו(״קוקי״)
מנדוזה. פגשתי את שולי חנני ביוהנסבורג,
לפני שלוש שנים. הוזמנתי למסיבה, ושם
הוצגתי לפני אדם ששמו צבי. התיידדנו.
הוא עזב את דרום־אפריקה ולאחר־מכן,
בערך באפריל , 1978 קיבלתי שיחה טלפו נית.
האיש הציג עצמו כצבי. שאלתי
״מהיכן אתה מדבר?״ והוא ענה :״מיש ראל.״
החלפנו
דברים, ואמרתי לו שהכל בסדר.
שאלתי לשלומו. הוא אמר שיש לו חברה
יפהפיה ויש לה בעייה. שאלתי מה הסיבה,
והוא אמר שאיש מסויים ביוהנסבורג מק-

שאינו יודע דבר על נסיכות גירושה
•טל שולי הנני מדרום־אפריקה.
העד גם נשאל ביחס לקשריו עם אדם
בשם סם ראנד, ואמר שהלה נהג לבוא
למועדון־ההימורים שלו, אך הוא מעולם
לא נתן בידי ראנד המחאות מזוייפות
(ראנד טען כך, במישפט שהיה לו ב־

רודזיה).
גם את שמותיהם של אנשים שהוזכרו
בכתבותיו של יגאל לביב בהעולם הזה
על פרשת ההונאות בדרום־אפריקה טען
מנדוזה שאינו מכיר.
מנדוזה סיפר שהוא אמרגן של תחרויות-
איגרוף .״לא הייתי מעורב בחקירות ב־מוזאמביק,״
אמר .״ידוע לי כי סם ראנד
הסתבך ברודזיה, זה היה כתוב בעיתונות,
וכל אחד יודע את זה.״
הוא סיפר עוד, שנחקר ארוכות בידי
מישטרת ישראל, שקיבלה מידע אודותיו
ממישטרת דרום־אפריקה. כן סיפר כי כש הגיע
לישראל, טילפן לביתו של צבי
פאר על־מנת לקבל את מיספר־ד,טלפון של
שולי הנני ולברר מה גורל ההלוואה
שנתן לה, אך כשביקש מאשתו של צבי
פאר את מספר הטלפון של שולי חנני,
טרקה אשתו של פאר את השפופרת.
זיכרוני: צבי פאר, שאתה טוען ש הוא
ידידך, אמר כאן, במישפט־דיבה ש הגיש
בצלאל מיזרהי, שטנדוזה הוא איש
העולם התחתון בדרום־אפריקה.
(זיכרוני מתרגם למנדוזה, קטע מעדות
פאר בבית־המישפט המחוזי).
מנדוזה: אם אלה ידידים, אני לא
זקוק לאויבים.״

ער באן העדויות שניגבו משך
• 7טעות בכית ברעננה.

העימות בכית־המישפט

איזבלה מנדוזה מול הנני (יושב: זיכו
״אני לא מכירה אותך ! ׳

בבוקר של היום הראשון השבוע, נעצרה
הדוגמנית שולי חנני בידי אנשי היחידה
הארצית לחקירת פשעים, שהיא יחידה מיו חדת
של המטה, שחוקרת פשעים מאורגנים
בהיקף ארצי או בין־לאומי. בראש היחידה,
שהוקמה בעיקבות המלצות ועדת־שימרון,
עומד תודניצב ראובן מינקובסקי.
שולי הוחזקה ונחקרה בירושלים.
(על נסיבות מעצרה ראה כתבה נפרדת).

\ הקניה

״להחבייף״ בא לי בסנדלי גלי

יח, חופש, קיץ שובב, אני ו״הגלי שלי״ _
תמיד ביחד. סנדלי ״גלי״ האוויריים והקלילים
עושים לי כיף בקיץ.
כל החברה יספרו לכם איזה
רומן ארוך יש להם עם גלי, לפני
ש״התלבשנו״ על גלי ניסינו הרבה
אחרים אך ת׳שמעו לנו ...לגלי אין
תחליף.סנדלים שאוהבים א ת החברה.
ושלא יעבדו עליכם ...גלי זה רק עם
סמל הצפרדע!

ג נ 1י • 0 3 1 1

הקיץ באלי,״בסנדלי״גלי

העולם הזה 2136

סדי סולק היה אחו מראשי ונר.
רפ״י המציאה את שיטת הבחירות האישיות.
ע נשיו ערוד 10 ריבוד לסו
שהוא נו ה לעצמו
*>ן ני היריבים בבחירות הקרובות
/לראשות עיריית ירושלים מסכימים,
כל אחד בשיחות פרטיות עם ד,־מקורבים
לו, על תוצאות הבחירות. לשניהם ברור
כי טדי קולק יזכה ׳ בהתמודדות על כס
ראש העיר, ושניהם צופים כי לליכוד
יהיה רוב במועצת ׳העירוה.
כדי להבין כיצד ייווצר מצב כזה, יש
להכיר את רזי־הרזים של שיטת הבחורות
החדשה לעיריות ולמועצות המקומיות, אשד
תופעל לראשונה בבחירות של חודש נו במבר
השינה*.
נושאי דגל הבחירות האישיות היו ראשי
רפ״י דויד בן־גוריון המנוח ושאר אישי
מפלגתו, כשח״ב גד ייעיקובי הוא האידיאולוג
של השיטה. הבחירות האישיות לראשי
ערים, הן רעיון הבחירות האיזוריות ל כנסת
בתרגום לבחירות מוניציפיאליות. ב משך
שנים רבות נאבקו ראשי רפ״י, בי ניהם
אף ראש עיריית ירושלים טידי קולק
למען יישומה של שיטת־יבחיריות חדשה זו.
כאשר הופתיר מאבקם בהצלחה והישנה,
סוף־סיוף, ייערכו בחירות לעיריות עיל־פי
השיטה החדשה, יהיה הראשון שיסבול מכך
דווקא טדי קולק.
המצביעים לראשי העיריות יצטרכו להצ ביע
פעמיים: פעם אחת עבור המועמד
שלהם לראשות העיר (בפתק וחוד) ,ופעם
שנייה עבור הרשימה המתמודדת למועצת
העיר. המועמדים לתפקיד ראש העיר יצ טרכו
להעמיד עצמם פעם אחת בבחירות
לראשות העיר, ופעם שנייה בראש הרשימה
של מיפלגתם.
בירושלים מתמודדים על ראשות העיר
רק.שניים״• :ראש־העיר הנוכחי טדי קולק

יבן ה־ ,67 וסגן ראש העיר, ראש סיעת הלי כוד
בעירייה יהושע ימצא בן ה־ .42 ניצחונו
של קוליק בקרב על ראשות העיר מובטח
לו. בשיחות שאינן לפירסום מודה בכך גם
יריבו, מצא. קולק הזמין אצל סטטיס־טיקאי־זבחירות,
חנוך סמית, סקר שקבע כי
על כיל ׳שמונה מצביעים לקולק, יצביע רק
אחד למצא. אולם אותו חילק מהסקר שאותו
פירסם המערך, לא גילה כיצד יצביעו תו שבי
ירושלים ברשימות למועצת העיר.
סקרים מדעיים פחות שעשו אנשי ה ליכוד
בירושלים, מוכיחים, כי ככל שיגדל
הפער בין יהושע מצא לבין טדי קוילק,
כן יגדל כוחו של הליכוד ׳בבחירות למו עצת
העיר. וב־ , 1965 כאשר קולק התמודד
לראשונה על ראשות העיר, הוא רץ ברשי מה
עצמאית משלו, הקשורה ברפ״י, והת מודד
נגד המערך והליכוד. טדי קולק
זכה, אולם בבחירות לכנסת קיבל הליכוד
את מספר הקולות הגדול ביותר. מאז גדל
כוחו של הליכוד בבחירות לכנסת מדי
בחירות ובחירות וכיום ירושלים היא׳ העיר
שלה היה בבחירות לכנסת מיספר הקולות
הגידול ביותר. בבחירות לכנסת לפיני כשינה,
היה יחס המצביעים בין מצביעי הליכוד
למצביעי המערך 1לעומת .2.2
כ־ 60 אחוזים מבעלי זכות הבחירה ב ירושלים
הם בני חשבונות ויוצאי עדות
המייזרה. בקרב אלה גבוהה ׳הפופולאריות
של הליכוד ,־ושל יהושע מצא עצמו. מצא
חוא ס״ט (ספרדי טהור או, על פי הג דרתו,
סוף־טוב) ,שמונה דורות בארץ ובן
לעדה היוונית. לראשי מערכת הבחירות של
קולק ברור, כי גם אליה מתושבי השכונות
שיצביעו עבור קולק כראש העיר, יצביעו
עבור רשימת הליכוד לעירייה.
התוצאה המתקבלת ביותר על הדעת

נערכו לפני כשנה לעיריית נצרת, מאחר
שבעיר זו נערכו בחירות מוקדמות יותר
בעקבות הקמת ועדה קרואה.
*־ ייתכן גם שמי שהיה חבר עירייה עד
לפני כשנה, אודי הופרט, יתמודד אף הוא
על בם ראש העיר, אולם לא יהיה לדבר
כל משמעות וזה יהיה צעד הפגנתי בלבד.

של תוצאות הבחירות לעיריית ירו שלים,
אילו התקיימו היום, היא ניצחון
מוחץ לקולק, אך רוב לליכוד במועצת
העירוה.
על־פי החוק החדש, אי־אפשר להדיח ראש
יעיר. גם מועצת עירייה בעלת חוב נגדי
אינה יכולה להדיח ראש עייר, אליא בימיק־

* בחירות על־פי שיטת הבחירות החדשה

דיה שהוא הורשע במעשה פיליילי שוש עיטו
קלון, או שנקבע באופן מוחלט כיי הוא
חוליה בנפשו. במייקרה של ראש עיר החולה
או המורשע בפלילים, או במיקרה שראש
העיר מתפטר או הולך לעולמו, לא נערכות
׳בחורות מחודשות, אלא מועצת העיר בו־יחידת
ביורשיו.

אם אומנם יהיה למתנגדי טדי קולק
רוב בעירייה, אין ספק שהם ימררו את
חייו, לא יאפשרו לו לפעול, ויגרמו שירצה
לעזוב. באותו רגע תיפתח הדרך בפני
מועצת העירייה לבחור בכל אחד מחברי
המועצה לתפקיד ראש העיר.
׳באוזני ידידים המקורבים לו הביע קולק
את חששו הגידול מפני מצב שבזה. קיו׳לק
מכיר את מי׳גב׳ליותיו בעבודה משותפת עם
אנשים, בעיקר עם מתנגדים, ויודע שלא
יוכל להחזיק מעמד כראש עיר אלא חו דשים
ספורים, ללא מועצת עייר שבה יהיה
רוב לאנשיו. מבלי לומר זאת בגלוי, אלא
רק תוך פיזור רמיזות, ניתן קולק להבין
כי אם לא יהיה רוב לרשימה שלו במועצת
העירייה, הוא יתפטר מייד מתפקידו כראש
העיר.

הליכוד מחכה
לפיינשטיין

מצא >עם אשתו)

אנג׳ל >עם קולל!)

כנבנישתי

גילויים

כסף

כבוד

ף* צב הכוחות בעירייה כיום אידיאלי
* 1לקולק. למערך יש 14 חברים מתוך 21
חברי מועצת העיר. לליכוד מחצית: שיבער,
חברים. לשתי הימיפלגות הדתיות, המפד״ל
ואגודת״קשראל ופועלי-אגודת-ישראל, אר בע
חברי מועצה לכל אחת, לליברלים העצ מאיים
חבר אחד, ולרשימת הסוחרים חבר
אחד.
בתחילת מסע הבחירות שלו, ביצע קיולק
את ההונאה הציבורית הגדולה ביותר של
מערכת הבחירות לעיריות עד כה. הוא הכריז
על הקמת רשימה על-מיפלג־תית, ש בראשה
עומד הוא. הרשימה של קיולק,
הנקראת ״ירושלים אחת״ כוללת, לפי דיב־

(המשך מעמוד )21
רי קולק ארבעה גופים: המערך, ד״ש,
ל׳׳ע, וגופים לא מזוז־,ים כוויצ״ו ואחרים.
׳לאמיתו של דבר, הרשימה היא בעלת
אותו מיספר חברי מועצה שהיה לקולק
כאשר עדיין נקרא המערך. אחד מהמערך,
סגן־ראש״העיר מירון בנבנושתי׳ לא הס בים
להיפרד ממיפלגת־האם שלו ולהצטרף
ל״ירושלים אחת״ .לד׳׳יש אין ייצוג כלל
במועצת העירייה, ויש להניח שמיספר ה מצביעים
עבור ״ירושלים אחת״ ,׳בגלל ד״ש
ברשימה, יהיה אפסי. נציג ל״ע בעירייה,
שהצטרף ל״ירושלים אחת״ ,אליעזר גלאו־בך,
מעולם לא נבחר לעירייה. מצביעי ל״ע
הצביעו הצבעה אישית עבור אורי הופרט,
עורך־דין ירושלמי ודמות רעשנית וידועה
בעיר. פשהצטרף ד,ופרט לד״-ש, ערב הבחי רות
לכנסת, הוא נאלץ לעזוב את מיפלגתו
ולהחזיר לה את המנדט בעירייה, ובכך
נכנס לתמונה גלאובך.
מטהו של טדי קולק כבר עובד במלוא
הקצב. בראש המטח עומד, לאמיתו של
דבר, יד־ימינו של קולק, מנב״ל העיר
רוני פיינשטיין. אולם פיינשטיין, שהוא
פקיד־עירייה, אינו מודה בכך, משום שעי-
סוק בבחירות אסור עליו על־פי החוק.
מצב זה יצר מסך של סודיות סביב מטה
הבחירות של קולק. למרות שהמטה כבר
עובד במלוא הקיטור, אייאפשד לפרסם,
לפחות לא באופן רי׳שמי, את שמו של מנהל
המטה. אולם אנשי הליכוד אוספים עתה
עדויות וראיות לכך שפיינשטיין הוא אכן
ראש מטה הבחירות של קולק, ומתכוונים
לפנות לשילטונות המושפט בארץ מייד
אחרי שיסתיים ׳איסוף הראיות.
אחת מבעיותיו של קולק היא במי לב חור
לרשימה שלו, כמועמדים למועצת ה עיר.
במשך תקופה ארוכה ערך משא־ומתן
עם מנכ״ל מישרד האוצר, עמירם סיוון.
קולק ביקש להציב את סיוון במקום שני
ברשימה, מייד אחריו, ואף הבטיח לו כי
כעבור שלוש שנות שילטון, יתפטר הוא
מתפקידו כראש העיר וסיוון יכהן כראש
עיר במשך כשנה, מה שיקל עליו אחר־כך
את ההתמודדות בבחירות הבאות.
תשובתו של סיוון,שלילית, בינתיים. גם
מיפלגית העבודה אינה ששה לוותר על
האיש ישלה היושב בלב־ליבו של מישרד-
האוצר. אולם קולק עדיין לא איבד את
התיקווה, וממשיך ללחוץ על סיוון. במידה
•שאומנם ייעתר סיוון בסופו של דבר, מת כוון
הליכוד לחשוף את ההסכם ביניהם
ולטעון כי קולק אינו מתכוון כלל לשמש
כראש־עיר, אלא נותן את שמו ליורש שלו,
מרמה על-ידי כך את בוחריו וכי משום
כך על מצביעי ירושלים לתמוך במצא.

מי י הי ה
מיספר שניים!
^ ולם קולר, מנהל בעת ובעונה אחת
ו י משא-ומתן עם אישים נוספים כמוע מדים
מספר שניים ברשימה שלו, במידה
שעמירם סיוון לא יסכים בסופו של דפר.
לפני שבועות אחדים עשה הליכוד ניסיון
להציג בראש הרשימה שלו את אתת
הדמויות המכובדות בירושלים, עורך־הדין
שלמה ׳תוסיה־כהן. קואליציה של ח״כ
חיים קורפו ויהושע מצא עצמו, טירפדה
ניסיונות אלה של ראשי הליכוד. קורפו
ומצא, שהם חברים בלב־ונפש, שולטים
׳שילטון לא־מיצרים בסניף חרות בירושלים.
עתה מוכן, כפי הנראה, תוסיה־כהן להצ טרף
אל קולק, ולכהן כמיספר שניים ברשי מה
שלו, והמגעים עיסו נמצאים בשלב
מתקדם ביותר.
•מועמד אחר הוא האלוף (מיל ).אלעד
פלד, מי שהיה מנכ״ל מקשרד־החינוך. פלד
מוכן להיות מיספר שניים של קולק, אולם
אחדים מיועציו של קולק עדיין אינם
משוכנעים כי פלד יוסיף להם קולות. יש
כאלה הטוענים כי פרשת המיליגה המופרזת
של פלד, מילגת־לימודים בחו״ל שסידר
לעצמו כאשר עדיין היה מנכ״ל מישרד-
החינוך, וד,שערורייה הציבורית שצמחה
בעקיבותיה, מהווה כתם־של־בחירות על
פלד.
שיחות־גישוש נערכו גם עם מנכ״ל מיש־רד-התינוך,
אליעזר שמואלי, בן עדות ה־מיזריח.
שמואלי הוא דמות מוכרת ואהודה
בירושלים, הן על הציבור המשכיל והן על
•בני השכונות, הרואים בו איש שלהם. אולם
שמואלי עדיין לא מסר את תשובתו. הוא
פוחד להישאר קרח מכאן ומכאן: להפוך
חבר מועצת עירייה אפור, ולהפסיד את
המנכ״לות של מישרד־החינור-והתחבות.
שם נוסף שהועלה במטה של קולק,
ואשר קולק עצמו כבר ערך עימו כמה
שיחות, הוא זה של אליעזר שיל,וני, מי
שהיה עד לפני חודשים אחדים נציב מס־

על הסגן שלו, במילים קולקיות טיפוסיות
שאין להיעליותן על הנייר.
אולם מיפלגגת העבודה פוחדת לאבד את
רוזן. היוא יידוע בבעל השפעה רבה על
ציבור עיולי רומניה בירושלים, ואיזור
הבחירה שלו הוא קריית־יובל, איזור הבחי-
ירה הגדול בייויתר בירושלים. קולק אומנם
הודיע כי לא יסבול את נוכחותו שיל רוזן
ברשימה, אולם נראה כי העסקנים ד,מיפ־לגתיים
שלו יעמדו על שלהם.
מיגצע קריי תי

טדי כפעולה
בועטים בספרדים 7

ראש ה עי ר
07 15105X1.814

א׳ אג ס״ליי*
4 *8 .7 9

לככווי
•זי 8יוזן נג בנ ע אי
סגן דואו מעיוי

! • 181

מהמגף למר קיגו א ל די*מן ב?מר לה *2ר 0ו *
ין ד#י*י
וזכרי* ג פיז ס ממעויף לרשימה הרקב ח אמין י מוני•
ה#ו**ח ייגלמי ומנעה הבכמבף זה ומיחזלמס וימממיך
סיא ***וימיו• גיננו הגיעזו ל?י*יי•
אני מידי ע לך בזאת י כ* ה ריני ממל•* לגייל אח יי*צליי
הסמכריוא וודמפקידי• ץ ה*גלח• לך גימיאיו ייימיי
לגמי *פנזלקה לש!נננן•
• י ו0
אגי נגחגוגן לחוריזן על בי *\ ל 81 למרעמס אעיליא
ניייסדו הערוגה מחרמיים•

22^ 221

• גני רא* יניי •

מתפטר או ממטו

קולק טען כי מירון בנבנישתי, סגנו־יריבו,
התפטר, אולם בנבני שתי הכחיש זאת. כאשר
לא הסכים מירון לפרוש מסיעת המערך ולהצטרף לרשימה החדשה של קולק, שלח לוי
קולק מיכתב שבו כתב :״התוצאה הבלתי־נמנעת היא שהשותפות בינינו הגיעה לקיצה.
אני מודיע לך בזאת כי הריני מחליט לבטל את האצלת הסמכויות והתפקידים, שהאצלתי
לך בישיבת המועצה מיום 3.2.74 לגבי מחלקת התיכנון. אני מתכוון להודיע על ביטול זה
למועצת העירייה מחרתיים.״ קולק, שאינו יכול לפטר אח בנבנישתי, השאירו ללא סמכויות,

ההכנסה. אולם, כל איש־בחירות יודע כי
•נציבי מם־ההכנסה אינם בדיוק הדמויות
האהודות על הקהל, וכי כוחם האלקטורלי
מוטל בספק.
שני שמות נוספים שהוזכרו במטה ה־
•מערך, ואשר יצטרפו בוודאי לרשימה של
קולק אם כי לא במקום השני, הם יוסף
(״יוסקח״) שרון, מנכ״ול חברת שיכון ופיתוח
והילל אשכנזי, מי שחייה מנכ״יל מיש-
רד־הקליטה ואחר־כך יושיב ראש המועצה
הישראלית לצרכנות. שמו של אשכנזי היה

קשור •בזמנו בשערוריית קרקעות בלוד, מה
שבוודאי לא יתרום רבות לרשימה של קו-

לגבי שני אנשים החברים כיום במועצת
•העיריייד״ צפוי לקוילק קרב עם עסקני
מיפלגות העבודה ומפ״ם. חבר מוצעת ה עירייה
צבי רוזן, המאושפז עתה בבית-
חולים, הוא יריב אישי של קיולק, והיחסים
בין השניים הם במו בין חיתול לעכבר.
רוזן הוא סגן ראש העיר לענייני תיכנון,
וקולק הביע לא פעם את דעתו השלילית

ך מאבק השני יהיה על מקומה של
י י נציגת מפ״ם מרים מיוחס. קולק אמר
ליא אהת :״אני לא סובל את יהאשה הזאת!״
אנשיו החלו סבר מפיצים כאילו אין כל
כעייה עם מיוחס, וכי היא עצמה אינה רו צה
להוות הברת מועצת העיר. אולם מיוחס
הודיעה כי תילחם על מקומה ומיפלגתה,
מפ״ם, הודיעה לטדי קולק כי סילוקה של
מיוחס הוא עניין של ייהרג וליא יעבור.
נראה כי לפחות במקרה של מיוחס. ייאלץ
קוילק לוותר.
הקואליציה עם ד״ש במיסגרת ״ירושלים
׳אחת״ ,גם הייא תעורר צחור של בעיות בעית
שיהיה על קולק להרכיב את הרשימה שלו
למועצת העירייה. ד״!ש דורשת שלושה
׳מקומות ריאליים. ואילו קולק מוכן ליתית
להם רק מקום אחד. המקום הראשון של
ד״יש שמור לאבנר פרץ, איש רציני לכל
הריעות, מנהל מיפעלים בירושלים. המקום
השיני שבו רוצה סניף ד״!ש בירושלים הוא
ישל מתי רונן, מי ששמו נקשר באחרונה
בפרשת זיופי הבחירות הפנימיות בסניף
ד״!ש בירושלים. ואילו המקום השלישי
שימור בימיפלגה זו לשמחה פופס, אחד ה עובדים
הבכירים לשעבר שיל מישרד התיי רות
וכיום עוסק בעסקים פרטיים. קולק
ילא יוותר לד״׳ש, ויעמדו על כך שיהיה לה
רק נציג אחד בטוח. ואם ד״ש לא תתקפל,
רבים הסיכויים ש״ירושלים אחת״ תתפרק
עוד לפני שתעמוד לדין הבוחר.
׳נראה כי מערכת הבחירות תהיה סוערת
במיוחד. פקיד מישרד המיסחר והתעשייה
בשם אברהם קרייתי, קרא בעיון את האו־טובייוגראפיה
שניתב קולק — לטענתו, יחד
עם בינו עמום — ומצא בד, כמה פסוקים
•שלדעתו, מעידים על כך שקולק שונא את
האוכלוסייה הספרדית. בספר כתב קולק כי
קברניטי המדינה קילקלו את אנשי עדות
המיזרח במעברות, על־ידי מתן כסף ועבו דות
יזומות, ובכך תרמו לנחשלות של בני
עדות המיזרח.
קרייתי נזכר גם בפסוק המפורסם של
קולק ״תרדו מהדשא !״ שקרא בשעתו
לעבר הפנתרים השחורים שהפגינו מול
בניין העירייה, הגיע למסקנה כי קולק שונא
את הספרדים, ויהתל מפגיז את ראשי ה מדינה
ואישי־ציבור במיכתבים המצביעים
על כך.
,אנשי המטה של קוולק, שאליהם הגיע אחד
ממיכתביו של קריייתי, נבהלו. לדיבר״הם,
בדור לחלוטין הקשר בין קרייתי לבין
הליכוד בעיר, רמיכתיבייו מעידים על כך
שהכיוון שקבע הליכוד למערכת הבחירות
יהיה עדתי. קולק קרא לציבור הירושלמי
שלא להיגרר למילחמה עדתית, וטען נגד
ראשי הליכוד כי ך,ם מתכוונים להחזיר את
המצב לתקופה של שניות ד־50׳ ,אז סערה
המילחמה העדתית בירושלים במלוא עוזה.
מצא עצמו מושך בכתפיו בתדהמה. לד בריו
הוא אומנם היה איחד מביותביו של
קרייתי, וקרייתי גם בא לפגוש בו אישית,
׳אולם לדבריו גירש את קרייתי מעל פניו.
לדיברי מצא, לא עלה כלל בדעתו להש תית
את מערכת הבחירות על העניין ה עדתי,
,והוא לא יעשה כן גם בעתיד. מצא
טוען כי העובדה שהמערך מאשים את
הליכוד בכוונות כאלה, מעידה על המערך
עצמו, אולם הוא לא ייגרר לוויכוחים
עדתיים.
פרשה אחרית, מלבד הנושא העדתי ו בעיית
מנכ״יל העירייה המשרת את קולק,
תהיה ללא ספק פרשת ארי ספיר. שתי
המיפלגות תוצאנה סכומים ניכרים במע רכות
הבחירות שלהן. על-פי החוק
מותר לרשימה להוציא רק את ההקצבה
הממלכתית לבחירות בתוספת 35 אחוזים
מהקצבה זו שאותם היא רשאית לגייס
מת׳ומכים. במידה שימיפלגה תוציא כסף
יותר מן המותר, היא תיענש בכך ש־15
׳אחוזים מההקצבה הממלכתית יישללו ממינה.
אנשי קוילק אינם מסתירים כלל כי ייש להם
כסף ריב, כה רב עד שהם סוכנים גם
לכנסת. המקורות הכספיים של טדי קולק
ורשימתו אינם ידועים בינתיים, אולם ה צינור
הראשי לכספים אלה יהיה אגודה
שהוקמה לפני שבועות אחדים, תחת ה־
(המשך בעמוד )38

זו לא רק מכונית; זה סגנון חיים:
סיטרואן מגדולי יצרני
המכוניות בעולם המייצר
800,000 כלי־רכב בשנה,
משלב במכוניות המיוצרות
על־ידו טכנולוגיה
אבנגארדית (המיחדת את
דגמי סיטרואן) עם נוחות,
איכות, בטיחות ועיצוב.

עוצמת

מנוע מקורר אויר,שקט
ודינמי בעל הספק של 59
(\1וו)0יו 88 אמין וחזק
בנסיעה גם בדרכים קשות
ומרחקים ארוכים.
עוצמת המנוע מבטיחה זינוק
מהיר, עקיפה בטוחה
ומהירות מקסימלית 150

קמ״ש1.
בטיחות
לא ל חינ ם זכו דגמי ה0 5 -
בפרס ה ב טי חו ת.
המערכת

נוחות

מערכת מתלים
׳הידרופנאומטית(בלעדית
לסיטרואן) ,המאפשרת
לכל גלגל בנפרד להצמד
לקרקע בכל מעמס,
בצורה מושלמת הגורמת
לנסיעה חלקה ונוחה ללא
תנודות.
מושבים רכים ונוחים
במיוחד, שפע של מקום
לנהג ולנוסעים.
תא מטען מרווח ונוח
לטעינה ופריקה.
ההידרופניאומטית הבלעדית לסיטרואן
מעניקה למכונית יציבות
ורכות בנסיעה בכל תנאי
דרך ומעמס.
מערכת בלמי כוח עם 4
מעצורי דיסק (מערכת
כפולה) מבטיחים עצירה
מושלמת.
המרכב הקשיח מגן על
תא הנוסעים.
הנעה קדמית, שיטת היגוי
משוכללת ושדה ראיה
רחב מוסיפים מימד חדש
של בטיחות לנוסעים.

עיצוב

עיצוב אלגנטי אירודינמי
המעניק למכונית בנוסף
למראה ספורטיבי גם
ניצולת טובה יותר של
המנוע הודות להקטנת
התנגדות האוירבעת
הנסיעה.

ובמחירים מפתיעים
הנמוכים ללא כל השוואה
ממחירי מכוניות אחרות
בגודלן.
30ו,ו סמ״ק 0131-ק )3 . 5
כולל— חגורות
ב טי חו ת או טו מ טיו ת —
צ מיגי ם רדיאלי ם — שעון
ז מן קוורץ — מו שבים
ק ד מיי ם נשכבים —

החל מ-

131,870י י״
1,220ס מ ״ ק 0 . 8 11138-

כל הנ׳׳ל ובנוסף,
צבע מ ט לי — חי מו ם שמשה
אחורי ת — מד סיבובי מנוע -
פנסי הלוגן .

החל מ•

* 213,600ל י

111 לוניו סקבע ״ג!
מפיץ סיטר 1אן בי שר אל.

* .המחירים נכונים להיום. לא בולל מ,ע.מ.

דוד לובינסקי בע״נו, ת ל״ א בי ב: רה׳ שונצינו , 16 טל6 .־.33214׳ ירו שלים: רה׳ ה ס ,3טל 22888 8 , 222666 .
,סוכנויות: תל־אביב: ב.ג. מוסכים ומפיצים בע״מ, רח׳הרו ץ , 12ט ל 31339 03 חי פ ה: רכב הצפון בע״מ, שד׳ בן גוריו! 8טל 538228.־ ^04
באר־ שבע: אשנב הנגב, דרך חברון ,3טל 77021 057

*ע 0£1ח017

במדינה השם פני הדור

פעם. הוא היה
חריר. מביך. עכשיו
הוא ממי!? מכובד אחד מישטר
מכובד
של מי

מסימני־ההיכר החשובים ביותר של
טמון בשאלה: מי מכובד ומי אינו
בוו דעתו של מי נסבלת, ודעתו
אינה נסבלת?

לפני שבועיים הושעה מתפקידו השדרן
דודו וייזר, מפני שריאיין ברדיו את סר־בן־המילחמה
אורי דייוויס, איש השמאל
הקיצוני, המתנגד לקיום המדינה.
השבוע רואיין בטלוויזיה בהרחבה ד״ר

כלפי ערבים והטיף, למעשה, לסילוקם מן
הארץ.
כל מילה מדבריו יכלה לשמש חומר־תעמולה
מצויין לאויבי ישראל בעולם
הערבי, ובוודאי גם תמצא שימוש כזה.
בהצדיקו בפירוש את רצח הרוזן השוודי
פולקה ברנאדוט, מתווך האו״ם בארץ
ב־ , 1948 הוא סיפק הצדקה לכל מעשי־ההרג
של הפידאיון, וביכללם הטמנת הפצ צה
שהונחה השבוע בשוק הכרמל בתל-
אביב. לדברי אלדד, נתקבלה החלטת־הרצח
על־ידי הנהגת לח״י, שכללה אז מילבדו
את יצחק שמיר ונתן ילין־מור. הגילוי
שיו״ר־הכנסת הנוכחי החליט על רצח דיפ לומט
בינלאומי כה חשוב בוודאי יפורסם
מעתה בפירסומי־הסברה ערביים רבים.
לתעמולה הערבית העויינת, דברי ישראל
שייב עוזרים יותר מדברי אורי דייוויס.
כל זה לא זיעזע איש. במדינה שבקמ־

אך אז שמו־לב המומחים לפרט אחד
מכריע: בכל הפירסומים, בלי יוצא מן
הכלל, בכל השפות, הופיע בהבלטה שמו
של סמי פלאטו־שרון ,״הפרלמנטר הישראלי
העשיר״ ,וצויינו בהרחבה מעשיו הטובים
בעבר.
מתת שמיים. בדיקה קלה אכן העל תה
כי כל הפירסומים נבעו ממקום אחד:
וינה, שם שוהה עכשיו מזכירתו של פלא-

בדזמנית הופיע פלאטו מעל מסכי׳הט לוויזיה
הישראלית. אחדי שגימגם כמה
מישפטים בעברית קלוקלת, עבר לאידיש.
המטרה הברורה: להבליט את עצמו כאיש
המנהל משא־ומתן עם מדינות.
שיגעון־הפירסום של פלאטו כבר הפך
אגדה. אין נושא בעולם שאינו יכול לש מש
לו מכשיר לפירסום. גורלו של יהודי
הצפוי לשנים ארוכות בכלא סובייטי אינו
יוצא מכלל זה.
הנושא עצמו בא לפלאטו כמתת מן
השמיים. בימים אלה עצמם חייב היועץ
המישפטי החדש לממשלה להחליט אם
להעמיד את פלאטו ואת עוזריו לדין, כח שודים
בביצוע פעולות בלתי־חוקיות במע־רכת־הבחירות
שלהט. הופעתו של פלאטו
כגיבור לאומי ובינלאומי, פודה אסירים,
בוודאי יכולה להשפיע על ההחלטה.
ציניות נוראה. את הציניות הנוראה,
הטמונה בפרשה, מחמירה העובדה שפלאטו
יודע היטב מה הוא עושה. עורך*הדין
המיזרח־גרמני, וולפגאנג פוגל, כבר הז היר
את פלאטו רשמית, במיכתב אליו
שפורסם גם בהעולם הזה ()2132 ,2131
כי כל פירסום בעניין זה ימנע ממנו לט פל
בו. הדבר לא הרתיע את פלאטו.
למען הפירסום־העצמי שלו, השיג בפר שה
זו שתי תוצאות סותרות, המשלימות
זו את זו:
ו• גם שבר את המסע הבינלאומי למען
אנאטולי שצ׳ראנסקי,
ו • גם הקשה על החלפת שצ׳ראנסקי
במרגלים סובייטיים, ואולי מנע זאת כליל.
מדיניות שלי חו תשלהצלה
ואנס הסתובב גרוס?
המנסה למכור סחורה
שאין 7ה ערך

נטדיה שצ׳ראנסקי(בז׳נבה, בחברת הרב ספרן^
מהו גבול הציניות 1

שראל אלדד (שייב) ,איש הימין הקיצוני,
המתנגד לקיום הדמוקרטיה הישראלית.
לא היתה כל תגובה שלילית. איש לא
הושעה מתפקידו. הכל היו מרוצים.
• דיקטטורה וכיבוש. עד מילחמת
ששת־הימים היה אלדד חריג בשולי החב רה׳
ששום גוף מכובד לא היה מוכן לנגוע

כי אלדד הוא פאשיסט גלוי, מוצהר,
המתגאה בדיעותיו. הוא דוגל בכינון דיק טטורה
לאומנית, בחיסול הכנסת ושאר אבי זרי
הדמוקרטיה (״שילטון הבחירים במ קום
שילטון הנבחרים״) ,בכיבוש לבנון,
סוריה, ירדן וחלקים ממצריים ומעיראק
למען הקמת ״מלכות ישראל״ (״מנחל מצ ריים
עד הנהר הגדול״) ,בגירוש הערבים
מן הארץ, בכינון מישטר רשמי של הפ לייה
בישראל, בהפעלת שיטות של אלימות
נגד יריבים, המייצגים את דעת הרוב.
בשנים הראשונות של המדינה הוזכר שמו
של אלדד כמה פעמים בקשר למחתרות
לאומניות אלימות שהוקמו בימים ההם,
שהטמינו פצצות אצל יריבים פוליטיים
ושאחת מהן הורשעה בעוון רצח ישראל
קסטנר. אלדד לא היה ״מכובד״.
שמיר החליט לרצוח. מאז מילחמת
ששת־הימים .,שבה הפכה ישראל מעצמה
קולוניאלית, השתנה גם היחס לאלדד.
המכובדות הגיעה אליו ואל דיעותיו.
עתה, אחרי עליית הליכוד לשילטון ופי צוץ
יוזמת־השלום של אנוואר אל־סאדאת,
מרקיעה המכובדות של אלדד שחקים. הש בוע
חגג את ניצחונו בטלוויזיה. הוא הצ דיק
בפירוש רצח פוליטי (״זה מעשה פו ליטי,
לא פלילי״) ,דגל בהפלייה גלוייה

פוסים שלה גואה גל פאשיסטי ־(ראה הנדון)
,גם הופעת הפאשיזם כזרם מכובד
של דעת־הקהל בכלי־התיקשורת הממלכ תיים
אינה יכולה להפתיע איש .״אמור לי
מי מכובד אצלך, ואגיד לך מי אתה.״
פרשות שיגעון תפירסו

שצ׳ראגסקי נמק בכלא
וטווילח שלו בסביון
מנהל פלאטו מסע
עולמי של פירסום עצמי
לפתע פרחו הכותרות בכל רחבי העולם.
הם סיפרו על התכונה להביא להחלפת
אסירים — אנאטולי שצ׳ראנסקי, פעיל-
העליה היהודי שהורשע ונדון בברית-
המועצות בעוון ״בגידה״ ,תמורת כמה
מרגלים סובייטיים במערב.
המומחים לענייני בריודהמועצות תמהו
לרגע קט. אין זה מקובל לפרסם ידיעות
על משא־ומתן סודי לחילופי־אסירים בעוד
המשא־ומתן נמשך. כל פירסום כזה מביא,
בדרך כלל, לביטול העיסקה בטרם נולדה.
תחילה סברו המומחים כי הפירסומים
באו ביוזמת הסובייטים. בעולם גואה עתה
גל־מהאה נגד פסק־הדין החמור שהוטל על
שצ׳ראנסקי. אשתו של שצ׳ראנסקי, נטא-
ליה, ערכת סיור בעולם כדי להזעיק את
דעת־הקהל. הפירסומים על חילופי־אסי־רים
יכלו להרגיע את הרוחות, להחניק
באיבו את המסע הבינלאומי.

״׳שליחות ׳שיל הצלה״ — בך ׳הגדירו סקד
רות אמריקאיים יאת הטיול האחרון של
סייחוס ואונס בישראל וסמיציריים .׳שר־החוץ
האמריקאי רציה׳ להציל יאת ייוזימת־השלום של
אנוואר אל־סאדאת.
לוואנם לא הייתה סל סחורה משליו. ה מדיניות
האמריקאית משותקת ביין הלחצים
השונים, ואינה מסוגלת לנסח הוכנית־שלום
משלוה ולכפות אותה על ׳הצדדים.
׳תחית זאת הסתוסב ואגם כרוכל, כשהוא
מנסיה למכור למצרים ׳שיגוייחנוסח זעירים
של ישראל, שאין !להם כיל משמעות׳ ויש־נולדו
במוחו חפורה ישל משה דיין׳ כטכ־סיסים
של השהייה. נסיונו החלוש של ואנס
לשכנע את ממשלת בגין בצורך לשנות את
עמדותיה ׳נידון מראש לכישלון. היה ברור
כי אין בידיו כלים להפעלת לחצים מש מעותיים.
דו״ח
קודר. כאשר יחזור לוושינגטון,
יצטרך ואנס למסור לג׳ימי קיארטר דו״ח
קודר מאד. עיקרו: התזוזה המצרית מיח־מת־השלום
כבר החלה. היא ׳חדלה מלהיות
בגדר איומים ואזהרות ביילבד.
בהעדר הצלחה מינימלית ׳כדרכו ישל אל־סאדאת
אל השלום, גובר הלחץ הסעודי
עליו להסכים להתפשרות עם הגורמים ה ערביים
שיל ״הזית !האיתנות״• ,אולי אף
עם ״חזית הסירוב״ .פשרה כזאת תשים
קץ לסיכויים של שיותוף־ופעולה מצרי־יש־ראלי
למען השלום.
!כל מטרתו של ואנס היא לדחיות את ה רגע
הזה, מתוך תיקווה ׳שרווח־יזימן !עשוי,
איכשהו, בציורה מיסיתורית, להביא לשינוי
המציב. לשם כך הייה מוכן ואנס להציע
פיתויים שונים, כגון פגישה בין קאחטד
וסאדאת. ייתכן שגם הסביר ׳למצרים שלא
כדאי להם להפסיק את יוזמתם בציוריה
דראסטית, בי הידבר ישחרר יאת ממשלית-
בגין מן האשמה הגלריה הכישלון.
בין שיקולים סותרים אלה, יצטרך אל-
סאדאת למצוא את דרסו. הוא סבר הגיע
למסקנה הסופית כי אין שיום שיסוי להת קדמות,
כל עוד מכהן מניחם בגין כראש
(המשך בעמוד )36

} ¥¥מו כאילו הותאם מראש לתפקידו.
/י י ״׳קלק״ פירושיו, כערבית, חרדה. ו אכן
,׳עדאל־דין קלק חרד.
כאשר שאלוהיו, לא מסבר, מדוע אינו
שוכר מישרד ׳ניפרד ליאש״ף בפאריס, וניש אר
יושב במישרד הליגה הערבית סשידרת
הוסמן, גם לאחר שהממשלה הצרפתית התי רה
לאיש״ף להקים מקשרד ׳רשמי בעיר,
חשקם קליק :״איני רוצה לסכן את השכנים
שיהיו למיישרד החדש.״
יתכן שבאותה עת חשב על הסכנה ה עלולה
להיות צפריר, לו מצד מוסדות
חשאיים ישראליים. קודמו בתפקיד, מחימוד
חמשירי, נהרג נד 9בינואר 1973 באמצעות
פצצה מתוחכמת ביותר, שהופעלה מרחוק.
אז הודיעו כל העיתונים כי העבודה בוצ עה
על-ידי המוסד הישראלי, במיסגרת ה־מילחימה
נגד ״ספטמבר השיחור״.
כאשר הוטל התפקיד אז יעל קלק, גרם
הדבר אפתעה להבים. כי המוסיקאי ה צעיר
,׳שלמד באחת המוכללות הצרפתיות,
לא נראה בדיפלומט. בניגוד לחמשרי, ש הייה
פופולרי מאד, ושינחשב כדובר מצטיין
של אש״ף׳ לא סלט קליק ב׳גמישוודייתר.
הוא רק חיזר ׳בדייקנות על הקו של הממונה
עליו, פאריוק קדומי, שר־ההוץ של אש״ף.
״׳מדוע שלחתם איש כזה לתפקיד כה
דגוש? הרי הוא צריך להופיע כל הזמן
ססלי־התיוקשיורת !״ שאלתי פעם ׳איש אש״ף
בכיר.

״לא היה מיכחיר,״ השיב הלה.
״אנחנו, הפלסטינים, איננו מרבים
לדעת צרפתית. פמוכם, הישראליס,
אנחנו דוכרי־אנגלית. ושנית, אחרי
הרינת חמשרי, לא היו קופצים
רכים על הג׳וב המסוכן.״
!קלק, מי שהיה יסר ׳אירגון הסטודנטים
הפלסטיניים, ידע שהוא הולד לתפקיד מסו כן
׳וחשוף. אך יתכן שלא העלה על דעתו
שימצא את מותו דווקא מידי השליחיס שיל
שירותי־הסתר העיראקיים.

האיש שנדון למוות
ך• פ״שרד ג שדרת הו ס ט 138 -00
י י היה מבוצר ומאובטח היטב. גם ידידי
אש״ף לא יכלו להיכנס אליו בנקל. שוכנים
בבניין מישרדי הליגה הערבית, אש״ף ו מוסדות
ערביים ׳ופריו־יערבייס אהרים. אי־אפשר
להיכנס אליו טפלי להזדהות ,׳וגם
אז ריק אחרי סדיקה קפדנית.
אולם שיני המתנקשים ׳שביצועו את ה התנקשות
ביום החמישי, בשעה 10׳בבוקר,
התגברו על המיפשיול. הם פוצצו את הדלית
בעזרת מישען של חיומדחנפץ, יפרצו פנימה,
ירו בקליק 16-סדורים. גם סגניו נהרג.

שני המתנקשים נעצרו. לא היה
קשה דגלות את זהותם: הם היו
שני פלסטינים המתגוררים בצרפת,
שהיו שייכים לאירגונו של אכו־נידאל:
,הכפוף לעיראק. קלק הי,ה
קורסן נוסף כמילהמה ׳הרצחנית ׳המתנהלת
עתה, בבל רחבי העולם,
כין הנהגת אש״ף, הנשענת על
אירגון פתח, וכין שרותי־הכיון העיראקיים,
המשתמשים כאירגונו
של אכו-נידאל.
אבו־ינידאל היד, פעם אי1ש פתח, שליחיו
של יאסיר עראפאת בבגדאד. הוא התקרב
לעיראק, קשר את גודלו אל מי׳שטר הסעת
העיראקי. כאשר נתברר כי אינו ממלא את
הוראות אש״ף׳ אלא פועל על פי הנחיות
עיראקיות, סולק משורות פתה, פוטר על־ידי
אש״ף ואף נידון למוות בהיעדרו. הוא
התיימר לייצג את פתח האמיתי, הקים איר־גון
משלו ופועל מאז כמשרת עיראקי, כשם
שאנשי ׳אל־צעיקה פועלים פמשירתים סו ריים.

התופעה
עצמה לא היתה כלתי
רגילה. רק איירגונו שד יאמר ערא
פאת, הכוח המרכזי שד אש״ף,
מהוויה כוח פלסטיני עצמאי, המתנגד
עקרונית לאפוטרופסות שד
מדינה ערכית כלשהי. כימעט לכד
מדינה ערכית יש אירגון־פידאיון
פלסטיני משלו, קבוע או זמני, המקבל
ממנה כסף ונשק, תמורת
שרות האינטרסים שדה,
אולם יש הבדל אחיד יבין אביו־ינידאל ובין
כל האחרים. לכל האחרים יש עניין כשמי דת
אירגון־הגג של אש״ף. העם הפלסטיני
רגקש ביותר לצורך בקיום מיוסדות לאומיים
מאוחדים. אוש מבין הפעילים המרכזיים, אף
ממתנגדי עראיפאית, אינו מעז לחפיר רצון

מעשי הוצח 11־ 1001 בין אנשי א שיו
וגוומים עיראקיים -הם תוצאה שר
הסכמת אש־־ף להכיר במדינת ישראל

לאומי זה. אפילו ג׳ורג׳ יחמש, שהוציא את
אירגוניו (החזית העממית לשיחרור פלסטין)
ממוסדות־ההנהגה של יאש״ף, לא פרש
מן האירגון עצמו, ועדיין שייך אליו באופן
רשמי.
אבדנידאל אינו שייך לאש״ף, ולוחם נגד
עצם קיומו של האייריגון. התירוץ הרשמי:
הנהגת אש״ף׳ בראשותו של עראפאת, מו כנה
לפשרה עם ישראל, על בסים של הכרה

עכשיו הופרה הסכמה אילמת זו. העי ראקים
הכריזו מילחמת־רצח על הנהגת
אש״ף.

התקנה והתקפה נגדית
ף 1ינואר פרצו אנשי אבו־נידאל למיש־רדו
של נציג אש״ף בלונדון, סעיד
חטאמי, ורצחיוהו בדם קר מטווח קרוב.
לאחר מכן רצחו את נציג אש״ף בכוויית,
עלי יאסין. במארסראפרקל, אחרי פלישת
צח״׳ל לדדום־לבנין ושיגור כוודאו״ם לשם,
גילה ייאסר עיריאפאת כי אחד מפיקודיו
המרדניים בדרום רלבנון הכנים לשיטתו יאת
סוכניזו של אבו-ינ״דאל. האיש, אבו־דאוד,
נעצר יחיד עם עשרות הסוכנים העיראקיים.
הרקיע לתקרית זיו היה ׳אופייני. עריאפאת
חתם על הסכם עם מפקד כוחות האדם.
החמר היה חשוב לו, כי בעיקביות מילחמת
הליטאני חסרת־יהתבוגה זיכה עראפאת ב הכירה
בינלאומית כיבצד לוחם, נפגש עם
מזכיר האדם יועם הגנרל של האירגזן ה־בינלאומי.
תמורת אלה הסכים לשביתת־נשק
בין בוזזות האדם ונוחיות אש״ף. היה
תשובי לו לשמור על המעמד החדיש הזה
שהוענק לו ולאש״ף, ולקיים בקפדנות את
כל התחיופויויתוו.

הסוכנים העיראקיים שוגרו כדי
לפתרה באש עד בוהות האו״ם, ובכר
להפר את השקט ולחתור תחת
מעמדה שד הנהגת אש״ף.

עז־אל־דין קלל!
אדם בשם חרדה
הדדית והקמת טדינד׳ פלסטינית ברצועה
ובגדה, לצד ישראל. זוהי בגידה באטנה ה פלסטינית
,׳שקבעה כי יש לחסל את יש־

ראל.

למרות זאת, דא נשפך כמשך זמן
רב דם. כעם הפלסטיני יש התנג
דות עמוקה למילהמת־אחים, אולי
כתוצאה מן ׳הטראומה של המרד
הערבי (״המאורעות״) של
כאשר שליחי המופתי,
חג׳ אמין אל־חופייני, ערכו טכח
ביריביו. עד -כה התגאו ראשי
אש״ף בכך שלמרות כל חילוקי
הריעות בין אירגוני-הפידאיון השונים,
נשמרה האחדות הבסיסית
של אש ״ף ונמנעה שפיבת־דמים*.
• מילבד תקריות בודדות. בין השאר :
קרב־דמים שהתנהל בירדן בין לוחמיו של
ד״ר עיסאס סארטאווי, שעמד אז בראש
אירגון־פידאיון עצמאי, ובין אנשיו של
ג׳ורג׳ חבש, שתקפו את מיפקדתו של סאר־טאווי,
נלכדו בפח ונהרגו באש צולבת.
סארטאווי תמך אז ביוזימת־השלוס של
גמאל עבד־אל־נאצר, וחבש עמד בראש
כוחות־היסירוב.

יעוד לפני כן רצחו אנשיו של אבדינידאל
אית העיתונאי המצרי ייוסף סבאיעי בקפ ריסין,
ובכך גרמיו להרחבת הקרע ביין מצ ריים
ובין המחנה הפלסטיני.
כאשר נמשכו מעשי־הרצח החליטה הנ הגת
אש״ף לפתוח במערכה של טרור־נגדי,
כדי להרתיע את העיראקים. הונחה פצצה
במכוניתו של שגריר עיראק בלונדון, שני צל
ריק בנס. לוחם פלסטיני משם חמד עיבאס
חסן חמאמי, המציג את עצמו כאחיו של
סעיד חימאמי, פרץ לשגרירות העיראקית
בפאריס. כיקמעט באותה עת הותקפה השג רירות
העיראקית בפאקיסתיאן. בתנומה על
כך תקפו שליחי עיראק את מישירד אש״ ף
בפאקיסתאן, והרגו יבו ׳שלושה אנשי אש״ף.
ההתקפה על מ״שירדו שיל קליק היתה אף
הייא חלק ממערכה זו.

קלס לא ידע
ין• ש משום אירוניה טראגית בכך שדווקא
עדאלידין קליק נהרג ממערכה זו, ש החלה
בהריגתו של סיעיד חטאימי.

אנשי-ביטחון ערביים כופתים את אחד מרוצחי קלק
רצח בשם המטרה
׳אמנם, שני הדיפלומטים הפלסטיניים היש־יתייפו
לאותו דור — הפלסטינים הצעירים
שיברחו או גורשו משטח ישראל במילחמת
תש״ת, בעודם ילדים. חמאמי נולד ביפו
ב־ , 1940 קלק נולד שנתיים לפני כן בחיפה.
זהו חדור המאייש כיום את רוב העמדות
הבכירות באש״ף.
חימיאמי הייה מקורבו של עראפאית, שהטיל
עליו בשלב מסויים את המשימה של קיום
המגעים עם ישראלים. קלק נחשיב אף הוא
כמקורב אל מנהיג אש״ף.

אך מכאן והלאה היה הבדל
תהומי כין דרבי השניים. קלק לא
נחשב מעודם כנציג הקו הפלסטיני
המיתון. להיפך, בפאריס הייה מקובלת
הדיעה כי הוא נוטה יותר אד
עמדות חזית־הסירוב, אף בי נשאר
נאמן להנהגת אש״ף. הויא מילא
את הוראות הבוס שדד, פארוק
קדומי, שעשה את הכד בדי לחבל
במגעי_8דלסבל .0
׳ מאשר נפתחו, כמחצית , 1976 המגיעים
הרשמיים (אד הסודיים) בין נציגי אש״ף,
בהנהגת ד״ר עיסיאם סארטאווי, צברי
ג׳ריים ואחרים, ובין המועצה הישראלית
למען שלום ישראלי־פלסטיני, נעשה הכל
כדי שלא לשתף את קליק בעניין.

הפגישות הוסתרו מעיני קלק,
הוא לא ידע עד עצם קיומן.

נציג ההנהגה הוישגית
ך* איטר הדליפו מקורות ישראלים עוי-
נים את דבר הפגישות, מיהרו העיתונ אים
הצרפתיים אל קלק, הנציג הרשמי של
אש״ף בעיר, ושאלוהו בעניין זה. קלק
הודיע רשמית כי ״שיום נציג מוסמך של
איש״ף לא נפגש עם ישראלים״ .בכך מולא
את שילקהותו שיל קדומי, שהתנגד יאף הוא
לפגישות אלה.

בתוצאה מעמדתו זו, ליא קייס
שום שליח ישראלי מגעים עם קלק.
הוא היה מחוץ למעגל הפגישות
והמגעים.

׳מאשר החליטו !העיראקיים ומשרתיהם
לרצוח את חמאמי, הם רציו לפגוע באדם
שהפך סימל רעיון חשלום הפלסטיני־ייש־ראלי,
איש שניהל במשך שינים מגעים
רצופים אייתי, שהופיע ׳בפומבי כאביו הערבי
שיל רעיון המדינה הפלסטינית לצד ישראל.

׳בכל זאת פגעה בו הזרוע העיראקית.
הוא לא נהרג מפני שבלט כאישיות ׳שוחרת־שלום,
אלא מפני שהיה נציג ׳ההנהגה ה־רשמיית
של אש״ף.

קלק לא הי,ה חימאמי שני. הוא
היה שונה ממנו מאד.

ובתפקידו זה ייצג קליק ,׳בזמן האחרון,
את הקו הרשמי: שאש״ף מוכן להקים מדינה

פלסטינית ״בכל שטח של הארץ שיפונה
על־יידי ישראל״ (יקרי: הגדה והרצועה).
הוא ייצג קו זה ׳בהופעות תכופות בטל וויזיה
וברדיו של צרפת ומונטה־קארלו.

הוא נהרג מפגי שהיה כעד כתובת
קיבועה, חשוף להתנקשות. ה*
איש העומד בראש רשימת המדע-
מדים־להירצח, ד״ר עייסאם פאר•
טאווי, לא נלכד, כי אין לו כתובת
קבועה כזאת.

פרשת אדסדיגה חסרנית
ף* שעה זיו סוערת חמיליתטה ברחבי ה־
*י עולם. משטח המובלעת הישראלית
בדרום־׳לבנון ניתן היה השבוע להבחין ב חילופי
אש מיקיליעים ותותחים בין כוחות
אש״ף ובין אנשיו של אבו-ינידאל ובעלי־בריתם.
ההחלטה הפלסטינית, שלא לשפוך
איש את דם רעהו, מתה.
!ליפי ידיעה אחת, נעשה גם נסיו לרצוח
את עראפאת עצמו, באשר היה בדרכו בין
דמשק וביירות.
קש הרואים בכך דווקא סימן טיוב. לדעת
ריבים, ליא יוכל ייאסר עראפאת למלא את
תפקידו ולכפות את חיקו הרקאליסיטי שלו
על המחנה ׳הפלסטיני סולו, מפלי לחסל את
״הפורשים״ ,כיפי שיעשה דויד בך גורי־ון
בפרשת אלטלנה ובפרשת רצח ברנאדוט.
השאלה הייתה ריק מיתי תתחולל החית־ניגשות
הבלתי־נימיגעת.

עתה היא פרצה, לא ביוזמת
עראפאת אלא דווקא ביוזמת אוי ביו.
יעל
כף המאזניים המגואלת-יבידם מונחים
שיני עקרוניות:

• עיקרון העצמאות שד העם
הפלסטיני, באמצעות מוסדותיו הלאומיים,
בנגר הגופים הפלסטיניים
הפועלים בשליחות מדינות ערביות
אחרות.
• ׳הקו שד עראפאת, החותר להקמת
מדינה פלסטינית בגדה וברצועה,
לצר ישראל (וכמובן תוך
הסכם עימה) ,בנגד התיזה השוללת
כד פשרה והסדר.
לפי כל הסייטגים, עוד יישפך דם רב
במאבק מכירי׳ע זה.

אורי אבנרי ;

לאנשים
הנכונים!

777

אבן חיקה את סאדאת, יעקוב׳ חיקה
את אבן, ובגין חיקה את בגין
8כשנפגש ראש־הממשלה,
מנחם כגין, עם שר־החוץ ה אמריקאי
סיירוס ואנס, עמ דו
צוותי הטלוויזיה והמתינו
שהשניים ייצאו אל העיתונות.
לפתע ניגשו אליהם אנשי־בי־

81 עוזרו של יו״ר מיפלגת־העבודה,
בועז אפדכאום,
היה הכוכב במסיבה שנערכה
בביתה של ח״כ תמר אשל
לחברי סיעת־המערך, היוצאים
לפגרת־הקיץ. אחרי שהבוס שלו

לשעבר, חיים כר*לס, שבו עז
היה עוזרו כאשר כיהן כ־שר-המיסחר-וו;תעשייה
ניסה.
לארגן לשווא שירה בציבור,
הציע בועז לעבור לחיקויים,
וחיקה את שר־האוצר המנוח,

הברנדי

פינחס ספיר, ואת גולדה
מאיר. החרד,־החזיק אחריו
אבא אכן, שחיקה את נשיא-
מצריים אנוואר אד־סא־דאת,
ואילו ח״כ גד יעקו־כי
חיקה את אבא אכן עצ מו,
ואחרי הפצרות גם את
ראש־הממשלה. כשביקשו מ יוסי
שריד שיחקה מישהו,
שלף מכיסו פיליטון על חברי-
הכנסת וקרא אותו באוזני חב־ריו־לסיעה.

8במסיבה דיברו על ״האנס
המנומס״ .בין השאר נאמר כי
האיש, שלמה לב־ עמי
(תנעמי) ,הוא ד״ר ג׳קיל, ה יוצא
בבוקר לעבודתו, והמפרנס
את מישפחתו בכבוד, ומיסטר
הייד בערב, כשמחלתו פוגעת
בו. הגיב חיים בר־לב :״מחלה־מחלה,
זה יותר טוב מסרטן —
עד שתופסים אותך !״

הלאומי
שהוא בינלאומי.

! כתבת דבר, טובה צי מוק
,,בתו של העיתונאי אר יה
צימוקי, ערכה מישאל בין
חברי־הכנסת, לפני צאת הכנסת
לפגרה. היא שאלה את חברי
הבית כיצד הם עומדים לבלות
את חופשתם. כל נשות הח״כים,
שנשאלו על־ידי הכתבת הצעי רה,
ענו :״עליך לשאול את
בעלי.״ רק ראש־הממשלה לשע בר,
יצחק רכין, השיב לה :
.,עליך לשאול את אשתי.״

צבי שיסל

במאי הסרט ישראלים מצחיקים, נחשב האיש המצחיק ביותר בארץ. אן שיסל
טען, בשבוע שעבר, כי הוא האיש הכי עצוב במדינה. אחרי שנסע לירושלים
לחגוג עם ידידו, אורי זוהר, את הולדת בנו איתמר, התוודה שיסל כי הפעם הבין, באופן סופי, כי
כמעט שאין סיכוי שיחזור ל ;ביי עם אורי זוהר בקולנוע. שיסל מתכנן כעת צילומי סרט חדש.
טחון ודרשו לערוך בדיקה במצלמות.
הצלמים התרגזו, במ יוחד
הזרים בהם, שסיפרו כי
לאנשי־ד,ביטחון המצריים יש
שיטה. הם מבקשים מהצלם
לכוון את המצלמה אל מיל
פניו, וללחוץ. לעומת זאת פיר קו
אנשי־הביטהון הישראליים
את המצלמות. בתוך המהומה
והצעקות יצא ראש־הממשלה
ושאל מה קורה. הסבירו לו כי
הבדיקות הביטחוניות גרמו ש מרבית
הצלמים לא הספיקו
לצלמו. הגיב בגין :״אל דאגה,
אני אמתין ואצא עוד פעם בש בילכם.״
וכך היה. ראש־הממ־שלה
נכנס בחזרה, ואחר-כך
יצא החוצה. שכילו הצלמים ל צלמו,
החווה כלפיהם קידה
ואמר :״נו, איך הייתי?״

81 אחרי הוויכוח
כימעט תיגרר״ בין ח״כ
כהן, איש חטיבת לע״ם, לבין
ח״כ פסח גרופר, בוועדת ה כספים
של הכנסת, שדנה ב פטור
מחובת דיווח למס־ההכ־נסה,
הגיב ח״כ המערך עדי
אמוראי ׳ ״המושבים שמייצג
יגאל כהן, נוקמים את נקמתם
באיכרים הפאודלים שאותם
מייצג פסח גרופר.״
שהפך

יגאל

אי־שם במחסן אמריקאי
מונח קטע טלוויזיוני משעשע
ביותר של מנחם בגין. ראש־הממשלה
רואיין על-ידי צוות
אמריקאי, לשידור מחוף־אל-
חוף. לפני ההסרטה סיפר לעוז ריו
בדיחה. כאשר התכונן ל התחלה,
שאל :״האם כדאי
להשתמש בבדיחה הזאת בעת
השידור?״ הוא לא הבחין כי
המצלמה והרשם־קול כבר פו עלים.
קטע זה מופיע בסרט, אך
לא הוקרן, כמובן.

אליעזר

׳ 8סידרת־השמצות חדשה
הונפקה למיזנון הכנסת בימי
טרום־הפגדה. אחת מהן מספ רת
כי חברת־הכנסת שרה
שטרן קטן שינתה את שמה
לשרה שטרן־חוי.
מזרחי כרמל $
נד קני ראשון לציון וזכרון ״>קכ י

! 8סיפור אחר נוגע לראש־לישכתו
של ראש־הממשלה,
יחיאל קדישאי. בדרך־כלל,
כאשר שואלים את קדישאי ״מה
נשמע?״ הוא נוהג להשיב :״עם
ישראל חי!״ כעת, כך מספ רים
המשמיצים מן המערך, הוא
משיב :״עם ישראל חיי.״

! 8שגריר ישראל בארצות-
הברית, שימחה דיניץ, שו הה
בארץ בחופשת־מולדת. ב שבוע
שעבר היה אורח־הכבוד
בחתונתה של גוני מרדור,
מפיקת־רדיו ובתו של מוניה
מרדור, יו״ד ועדת מל״ח ה עליונה,
שנישאה לרוני סכיר
בגן בית הוריה שבכפר-שמד-
יהו. דיניץ הוא אחי אמו של
החתן, והתגלה כבדרן ממדרגה
ראשונה וכמספר־בדיחות מעו לה.
בתוך חמש דקות מרגע
הגיעו למקום כבר עמד דיניץ
במרכז מעגל, שהתרחב והלך,
והצחיק את הנוכחים. התחרה
בו רמי מרודה, אחיה של
הכלה, שהוא מנהל עסקיו של
המיליונר הצרפתי מורים
קאהן בישראל, ובעלה של
אוסנת, רב־סרו בלישכת דו בר
צה״ל, שהיתה מזכירתו של
רב־אלוף דויד (״דדו״) אל־עזר
בתקופת כהונתו כרמטכ״ל.

בתו הנכורח של חמתאגרף חמנוח
משה רומנו, מחללי אולימיפיאדת מינכן,
חגגה את בת־המיצווה שלה במסיבה מפוארת, שהתקיימה על
שני גגות שחוברו יחדיו בהרצליה. אמה של אושרת, אשת יחסי-
הציבור אילנה רומנו, דאגה להזמין לחגיגה את כל אלמנות טבח
מינכן וכן את יו״ר הכנסת לשעבר, ישראל ישעיהו, שלדבריה סעד
אותה רבות באסונה, ומאז הוא מקיים עם המשפחה יחסי״רעות.

! 8שר-ו־,בריאות
שוסטק פגש בצוות רשת ה טלוויזיה
האמריקאית אן.בי.סי.
הוא פנה אל אחד מאנשי-
הצוות, שהוא ישראלי, ואמר
לו :״בכל פעם אתם מצלמים
אותי, אבל אף פעם אני לא רו אה
את עצמי בטלוויזיה.״ השיב
לו איש־הצוות, דרך לצון :
״סדר לי כרטים־חבר חופשי ב-
קופת־חוליס לאומית, ואני מס דר
לד הופעות בטלוויזיה כמה
שאתה רוצה.״ השיב שוסטק :
״לא צריך פינקס. מתי שתצ טרך,
תתקשר אלי. אני בבר
אדאג לך !״

81 החוזר־בתשובה אורי
זוהר, שהפך שוב לאב, אחרי
שאשתו אליה ילדה לו את
בנם הרביעי, איתמר, סיפר

לידידיו הבוהמיים שבאו לחוג
איתו את ברית־המילה, כי הרב
אישר לו לעשות סרט־פירסומת
מדי פעם, בשביל הפרנסה. כל
זאת בתנאי, כמובן, שבסרט לא
יהיה שום פרט העשוי לפגוע
במוסר ובטוהר־המידות. לברית־המילה
לא ניתן לצלמת לשהות
בחברת הגברים.
81 שחקנים רבים היו מוע מדים
לגלם את דמותו של
אלוף־הבריחות, נחמן פרקש,
בסרט הנושא שם זה, על־פי
תסריט של עמוס קינן ובהפק-
תו של מיכה שרפשטיין.
שני המועמדים העיקריים לתפ קיד
היו השחקנים אשר צר פתי
ושרגא הרפז. לבסוף
זכה בתפקיד הנכסף השחקן
יוסי פולק, שעבר מיבחני-בד
לתפקיד־מישנה בסרט. הבמאי
יהודה (״ג׳אד״) נאמן דרש

מפולק להוריד 12ק״ג ממיש־קלו
עד תחילת הצילומים. פו לק
הבטיח להוריד את המיש־קל
הנדרש תוך שבועיים. כ שנשאל
כיצד, השיב :״בשיטת
אורי זוהר. אני אשתה רק
מים.״ אמר לו המפיק שרפי
שטיין, שהציע בתחילה את תפ קיד
פרקש לאורי זוהר עצמו,
שהוא ידידו האישי :״אתה אל
תלך לי בשיטות של אורי זוהר!
אני צריך לתפקיד הזה
שחקן, לא חוזר־בתשובה !״
את תפקיד גאולה, אשתו ואם-
בנו של פרקש, תגלם שחקנית
בלתי־מפורסמת מתיאטרון חיפה
בשם עופרה קלדרון.
! בשבוע שעבר ביקרו ה־המפיק
והבמאי אצל פרקש, ה מתגורר
על אחד ההרים ליד מו שב
הטיבעונים אמירים. פר־קש
שיתף איתם פעולה וגילה

|1ד 11 171 הזמרת הישראלית המצליחה בפאריס, פגשה במסיבה בשחקן־הקולנוע האט•
1| £1ך י
11 11-1 11 1111 ריקאי אליוט גולד (משמאל) ,ובשחקן־הקולנוע מייקל קיין (מימין) עם אשתו
סאקירה באקאש. לפי בקשתו המיוחדת של קיין, ששהה בישראל לצורך צילומי אשאנטי, שרה לו טובה
את הבה נגילה ואילו גולד, שהוא יהודי, ביקש ואף קיבל שיר באידיש. טובה שרה את האידישע מאמע.
התעניינות בסרט הנעשה על
חייו. אשתו גאולה, לעומת
זאת, המתגוררת בנפרד ממנו
בצפת והעובדת שם כספרנית
בסיפרייה העירונית, סירבה
לשתף פעולה עם המפיק, ה מכיר
אותה אישית מזה שנים
רבות.
! אגב, מיכה שרפשטיין
החל את הקאריירה שלו ב קולנוע
לפני שבע שנים, בני צב
בסרט דון קארלוס, שצולם
באילת בכיכובן של ג׳ראל־

דין צ׳אפדין ואנה ל,אדני־במאי־הקולנוע
הישראלי, נסע השבוע לפס־

טיבל הסרטים בלוקארנו שבשווייץ, עם סירטו
111111

סוסעץ. הסרט, שלא הובר בסרט־איכות על־ידי מישרד־המיסחר־
•התעשייה הישראלי, זבה בפסטיבל אובספורד בפרס הסרט שתרם
תרומה חשובה לאמנות הקולנוע, ובפרס השחקן המצטיין שהוענק
לגדליה בסר. בתמונה: כוכב העבר ג׳וזף קוטן מעניק
את הפרסים ליקי יושע. משמאל לקוטן פיליפ ברגסון,
מנהל הפסטיבל, ומימין ליושע השחקן הבריטי רוברט פאול.

טוביה צפיו

נה. מאוחר יותר הוצע לו,
בגלל מראהו, תפקידו של ישו
הנוצרי בסידרת־טלוויזיה אמ ריקאית.
לבסוף קיבל את תפ קידו
של יוחנן המטביל, אך
חיידק־הקולנוע דבק בו דווקא
מצידו האחר של המלצות, והוא
הפך תאורן. ג׳אד נאמן נתן לו
את ההזדמנות הראשונה, לע בוד
כמנהל־הפקה בסרט מסע

החקיין והמנחה, הוא אחד האמנים המשתתפים בנישפי
בחירת מלכת המים 1978 הנערכים ברחבי הארץ. בחלק
הראשון של התוכנית מופיעות המתמודדות בתצוגות־אופנה ובראיונות אישיים. בנשף
העולם הזה 2136

אלונקות. אחר־כך הפיק בפועל
סרטים אחדים. כעת, כשהוא
מפיק את סירטו העצמאי הרא שון,
לא שכח מיכה לג׳אד מה
שעשה למענו, הזמינו לביים את
הסרט על אלוף הבריחות.

לנטוש לזמן־מה את העיתו נות.
פלר קיבל על עצמו תפ קיד
של שליח־עלייה מטעם ה סוכנות,
ונסע עם אשתו ושני
ילדיו למדינת אוהיו בארצות־הברית.

מסיבת־פרידה
רישמית
נערכה באחד מבסיסי צה״ל ליד
תל־אביב, למפקד היוצא של
התחנה הצבאית, מוטקה
נאיר. מילבד קצין־החינוך ה ראשי
של צה״ל, תת־אלוף
אבנר שליו, באו להיפרד
ממנו כל כתבי התחנה, עורכי
העיתונים ואנשי־צבא. עובדי
התחנה מתכננים לו מסיבה אינ טימית
יותר בקרוב.

1הזמר אושיק לוי קיבל
הצעה מפתה מאוד ממפיקה צר־פתיה
בשם מרים זינגר, ש היא
ישראלית־לשעבר. היא רו צה
שאושיק יעבוד על תוכנית
חדשה של שירים, הכתובים
במיוחד עבורו, כדי שתוכל ל-
הקליטם בצרפת. לשם כך היא
נתנה לו רשות להשתמש בווי לה
שלה בספרד. אושיק לוקח
איתו לשם את התמלילו אחוד
מנור, הנמצא בלונדון. את ה מוסיקאי
הישראלי נפתלי
אלתר ואת המוסיקאי הצרפתי
מישל ג׳ורדן. עירית, אש תו
של אושיק, תיסע גם היא
לשבועיים לספרד, כדי ״לתפוס
שלווה״.

כתב-הרדיו יצחק פדר,

שהתפטר מעבודתו ככתב מח־לקת־החדשות
בתל-אביב בגלל
סיכסוך שהיו לו עם מנהל־הרדיו
ומנהל־חטיבת החדשות
בפועל, חגי פינסקר, החליט

האחרון הזמין מני פאר, המנחה, אל הבמה מועמדת ששמה לא התפרסם קודם״לבן.
ואז עלה טוביה לבמה בלבוש גולדה אופייני. שאל אותו מני :״גולדה, מה את עושה
פה?״ השיב טוביה :״החברים הציעו את מועמדותי, אז קיבלתי את דין התנועה.״

מודעי :״לא היו דברים מעולם!״ ארמון :״פקיד נו־ג! גנב מיסמן־

.לא היה ווו1חדי־מ*
חילה התקבלו השמועות בחיוך ש,ל
• ספקנות :״אצלנו זה לא יבול להיות!״
הסיפור על כך שהפירסומאי דויד אדמון,
מנכ״ל הוועדה לחגיגות ה־ ,30 שילם ומשלם
באופן קבוע שוחד לשר יצחק מודעי, היה
נחלת מעטים.
אולם כמו סל שמועה, בעיקר אם היא
נוגעת לאישי־ציבור בצמרת המדינה, הפסו
שמועות אלה לנחלת שרי־הממשלה, הפקי דות
הבכירה וכמה עיתונאים, הנמצאים ב עיצומה
של חקירה בעניין זה.
לאחר השמועות שסעל־פה החלו להגיע
אף מיסמכים, שמועות־ישססתב. אל אישים
שונים הגיעו מיכתבים אנונימיים, הטוענים

כי בשעה שיצחק מודעי היה מנכ״ל ובלון,
והפירסומאי דויד ארמון עסק רק בחבחת־הפירסום
שלו, שעבדה גם למען ובלון,
נחתם בין השניים הסבם למשך חמש שנים,
שלפיו יקבל מודעי באורח אישי סכום־
כסף טאזומון, וזאת תמורת חוזר־פירסום
בן שני מיליון לירות בין חברת־׳התמרוקים
לפיוסום אדנזון. לאחר שמודעי נבחר כשר,
המשיך ההסכם להיות בתוקף, וכן גם יחסי-
המיסחר בין פיוסום אדמון לובלון.

המיבתב האנונימי טען כי דויד
אדמון קיבל את התפקיד של מנכ״ל
חגיגות ה־ 30 מהשר האחראי על
החגיגות, יצחק מודעי, ,כין היתר

בעיקכות חששו של מודעי מסחיטה
שד ארמון כתוצאה מפרשת
השוחד.

מיכתב
ח תו ם מצולם
^ אוחד יותר הגיע לאישים שונים גם
^ז צילום של מייכיתב חתום, לא-יאנונימי.
היה זד. מיבתב שכתב מנהל-ותשבונות מ־תל־אבייב,
בשם שלמה אוורבוך, שבו טען
כי הוא היה מנהל־חשבונות בפירסום אד־מון,
וכי ידוע לו על הסכמים מתחת־לשוול־

חן, שבהם התחייב דויד ארמון לשלם שוחד
אישי למנהלים !)לראשים של חברות שחת מו
איתו על חוזי-פ״רסום גדולים.

כמיכתם המצולם של אוורבון־י
צויינו כמה הכרות, כיניהן חברות
מיסחריות, ובראשן חברת ״רבלון״.
שמועות אלה, שהגיעו כפי הנראה גם
לידיעתו של ראש־הממשלה, מנחם בגין —
ועל כל פנים ברור שאנשי־לישכתו הקרו בים
ביותר יודעים עליהן — היו מדהימות
בחומר-הנסץ שהיה כלול בהן.

היתר זו הפעם הראשונה שנרמז
כאילו שר כישראל נטל שוחד.

לרבים הזכירו שמועות אלה את פרשת
סגן שד־הבריאות לשעבר, יצחק רפאל,
שהואשם בלקיחת שוחד (!וזוכה סמישפט
מחוסר תוכחות) וכמובן את פרשת לוק־הייד.
בפרשת לוקהייד הואשמו ראשי-מדינה
בכל רחבי תבל, אם כי לא הורשעו,
כי קיבלו סכומי־עתק לכיסיהם, מחברת
המטוסים הגדולה, בעקבות רכישת מטוסים
על־ידי המדינות שלהם מלוקהייד. הפרשה
הטילה דבב על אישים בכירים כראש
ממשלת יפאן, פראנץ יוזף שטראום במערב
גרמניה, הנסיך ההולנדי ברנארד, בעל ה מלכה,
וראש ממשלת איטליה. לאחר ד.רצ־חו
של המדינאי האיטלקי אלדו מורו, נרמז
בעיתונות האיטלקית כי ממשלת איטליה
לא רצתה סשיחרורו של מורו, מאחר והוא
ידע ״יותר מדי״ על פרשת לוקהייד.
לפחות שר אחד, שר־החינוך־והתרבות
זבולון המר, קיבל לידוו חומר המעיד,
כביכול, על שוחד שקיבל מודעי מאדמון.
המר, המתייחס פאי־זאמון לידיעה •זו, חשש
להציגה בפני שרים אחרים, כדי להתייעץ
איתם מה לעשות. המר חשש כי ואשימו
אותו בכך שהוא מעלה את פרשת השוחד
בנקמנות במוזזעי, מאחר ומודעי קובל את
חגיגות ד.־ 30 לטיפולו, בעוד שהטר ראה
עצמו, כמועמד טיבעי לניהול החגיגות.

למרות העובדה שהמה שומר
בינתיים את החומר אצלו כלישכה,
הגיעו העתקים ממנו לאישי־מדינה
אחרים, ביניהם אף שרים. איש
מהם לא העז, בינתיים, לדרוש כדי-
קה יסודית של שמועות אלה, אך
נראה כי השמועות הגיעו ככר לדרגה
כזו, שאי-אפשר יהיה להימנע
מחקירתן כעתיד הקרום כיותר.
נראה כי השר מודעי עצמו
ידרוש כימים הקרובים כי תעיד
חקירה בנגד ״רצח האופי,״ בדי שיוכח
מעל לפל ספק שהוא לא קיבל
ואינו מקבל שוחד.

מנ הל־ ה ח שבונו ת
מעל
ף* תשובה לשאלת העולם הזה אמר
השבוע שר״האנרגיד. יצחק מודעי :
״לא היו דברים מעולם, אולם כאשר נמ צאים
בפוזיציה ציבורית, צריך להיות מו כנים
ללב דבר.״
דויד ארמון, שעל פי השמועות נתן את
השוחד, הכחיש גם הוא את הפרשה כולה,
אך היה מוכן לפרט יותר. טען השבוע
ארמון בפגי העולם הזה :״נערך נגדי רצח־אופי.
בשבועות האחרונים יש מי שדואג
להדליף לעיתונים סל מיני דברים נגדי.
הכל מתפרסם, וסל זאת רק מפני שהייתי
מוכן לשירת את המדינה, לעזוב את עסקי
הפרטיים וללכת לארגן את חגיגות ה־,30
תמורת משכורת של לירה אחת לשנה.
״אני יודע על השמועות בעניין השוחד
שנתתי, כביכול, ליצחק מודעי. כולם מדב רים
על זה. אני לא ייודע למה עושים לי
את זה. אני לא יודע אם השמועות הם
מאנשים שרוצים לגמור אותי, שמקנאים
בי, או מאנשים שהם יריבים פוליטיים של
השר מודעי, והרוצים לגמור אותו.
״סל הפרשה התהילה לפני איזה 10
שנים. היה לי במישריד טנהל-חשבוינות רא שי
בשם שלמה אוורבוך. האיש הזה נכנס
למשבר. לפעמים היה נעדר מהעבודה ימים
שלמים. התחלתי לבדוק מה קורה איתו,
והסתבר לי כיי הוא נדבק במחלה של מיש־

והפיץ אותו בצורת מיכתב אנונימי!
הקי-קלפים ולא ד.י!ד. יבול לעצור בעצמו.
״מאוחר יותר התברר לי כי אוורבוך
מעל בכספי פירסוס אדמון. הוא זייף חתי מות
שלי על צוקים ושטרות בסכומים גדו לים.
פיטרתי אותו והתלוננתי במישטרה.
״לאחר שהתלוננתי במישטרה, הוא כתב
לי מיכתב שבו הוא איים עלי שאם אני
לא אבטל את התלונות שלי במישטרה נג דו,
הוא יודיע למסהתהסנסה ולעיתונים על
שוחד אישי, שאני משלם למנהלי כל מיני
הברות שהו לקוחות שלנו, של פיוסוס
אדנזון. קראתי לאותו בחור ואמרתי לו:
,אתה יודע שזה לא נכון מה שכתבת לי,
אבל אם זה יתפרסם׳ זה יכול להרוס אותי.
למה לך להזיק לי. עשית מעשה שלא
ייעשה, תשלם עבורו כגבר ונסגור עניין.׳

״ואמנם, אני יודע שבאותה תקופה
דא מימש אוורכוך את האיום

עשה בשביל חברת ובלון את שלטי הניאון
שלהם. כאשר ובלון פתחו את המיפעל
שלהם בארץ, וחיפשו פירסומאי, הוא המ ליץ
עלי.
״הקשרים שלי הם לא ושירות עם הברת
ובלון אלא עם חברת הפירסום של ובלון
בארצות־הברית. חברת גויי שלה אני מש לם
עמלה כ!ל שסה. לא היותי צריך את
מודעי משביל להשיג את ובלון ומודעיי,
למרות שהיה מנוהל החברה בארץ, לא
יכול היה לתת לי את הפירסום, הלא יכול
היה לקחת !אותו ממני, ולכן גם לא הייתי
צריך לתת לו שוחד.

״חוץ מזה, גם אני וגם מודעי
אנחנו אנשים ישרים ולא מתעס קים
עם עניינים כאלה שד שוחד.

״השמועות האלה על השוחד למודעי הן
חלק ממסע של רצח־אופי שנערך נגדי

השר מודעי מסר את התפקיד לפיוסומאי
הוא לעיתונים

השד המר רגז על מסירת התפקיד למודעי
שלו, ולא שדה מיכתכים לאף אחד.
,הוא נשפט, נדון לשנתיים וחצי
מאסר, ואני חושב שאין לו תלונות
נגדי. אפילו אחרי שהוא יצא מ
כית־הסוהר הוא חיפיט עבודה, וביקש
ממני המלצות.
״׳הלכתי למקשרד אחד, שם שקלו אם
להע 0י!ק אותו או לא. הם ידעו על פרשת
הזיופים של אווחבוך, אולם הסברתי להם
שהוא שילם בביתיסוחר על מר, שהוא
עשה. ולא צריך להעניש אותו יותר. חוץ
מזה אמרתי להם שהוא עובד מעויין.
״זה הכל היה לפני שינים, אבל לפני כמה
חיויהשים עזב אותי אחד התקציבאים ב־מיושרד
שלי. הדרישות הכספיות שלו ממני
היו מוגזמות, ולמרות שנתתי לו הרבה
מעל ומעביר למה שהגיע לו, נפרדנו בריב.
לפני שהוא עזב הוא אמר לי שיש לוי
חומר מרשיע נגדי׳ ואם אני לא אתן לו
מה שהוא מבקש, הוא ידאג לדפוק אותי.
לא נכנעתי לסחיטה שלו. אני ייודע שלא
יבול להיות שום הומר מרשיע הנוגע
אלי. מאוחר יותר שמעתי מכמה אנשים
שאותו תקצקבאי הראה להם מיסמיכים ו קבילות
מהמיושריד שלי, וטען שבעזרתם הוא
יכול לגמור אותי.״
מוסיף אדמון :״כאשר נודע לי בפעם
הראשונה על המיכתב של אוורבוך
המסתובב בכל מיני מקומות, הלכתי לחפש
אותו בתיקים אצלי במושרד, וילא מצאתי
אותו. אני רק יכול לשיער שאותו תקצי-
באי, שידע על כל הפרשה עם אוורבוך, גנב
מהמישרד שלי את המיכתב, ועכשיו, כשמו־נייתי
לתפקיד ציבורי, צילם אותו, שלח
מיכתבים אנונומייים המסבירים באילו אני
נותן שיוחד, וגרם בכך לגל־חשטועוית.
״׳אני מעולם לא נתתי שוחד למודעי או
למישהו אחר. את העבודה עם ובלון בכלל
לא קיבלתי ממודעי. קיפלתי אותה מהדוד
שלי. היה לי דוד ׳פארצות־חברית, שהוא

בשבועות האחרונים. האשימו אותי כי בתתי
עבודות מוועדת ה־ 30 לחברות שאני קשור
איתן, דבר שהוא בכלל לא נכון. האשימו
אותי שלא חתמתי על החוזה עם הממשלה,
דבר שלא היה נכון. אני חתמתי, לאחר
שמחקתי כמה סעיפים שהיו מנוגדים לרוח
ההסכם בעל־פה שלי עם הממשלה, וה ממשלה
לא חתמה.

״חוץ מזה, אפילו אם לא חתמתי,
הרי שיש מאות פקידים כמדינת
שלא חתמו על הסכם עם הממשלה,
ודווקא העניין שלי הגיע איך ש
ופורסם

כרכים.

לי יריבים חדשים, מהרגע שהס כמתי
להיות מנכ״ל החגיגות. כאלה שמקנ אים
בהצלחה שלי ובעובדה שלא נתנו
להם, או למקורבים אליהם, לנהל את הח גיגות.
כשנכנסתי לעניין, לא ידעתי לאיזה
קן־נחשים אני נופל. אם הייתי יודע, בוודאי
שלא הייתי מקבל על עצמי את התפקיד.
הרי בסך הכל אני עושה טובה: אני מש רת
את המדינה בלי לקבל שכר, ומפסיד
הרבה מאוד כסף מכך שאני לא משרת
את הלקוחות של המישרד שלי, כמו שהיי תי
נוהג לעשות.״
טוען אדמון :״אני יודע בדיוק מי דואג
להפיץ את השמועות האלה, ומי דאג למסור
לכמה עיתונאים את החומר המרשיע־כביכול
נגדי.

״אדה הם גם אנשים במישרד
ראש-הממשדה, שבו אני עוכר עכשיו,
גם אנשים כמישרד החינוך,
שהוא המישרד הממונה עד מרכז־ההסברה,
ונם יריכים פודיטיים
שדי בתוך תמיפדגה הדיכרדית.
״כאשר אל אלה מצטרף אדם כמו אותו
תקציבאי, שעבד אצלי וגנב ממני מיס־מכים,
ומלעיטים אותם בחומר שהוא
מזוייף ולא נכון, פורחות השמועות. יכול
להיות שאני אפנה למישטרה, שתחקור
מי גנב מהמישרד שלי את המיסמכים.

״אני לא מאמין שאוורבוך נזכר פית־אום,
אחרי 10 שנים, שהוא צריך להת נקם
בי. יכול להיות גם שהמיכתב שמס תובב
עכשיו בחתימה של אוורבוך, הוא
מיכתב מזוייף של אותו תקציבאי שעזב
אותי. אי־אפשר לדעת. אוורבוך נעלם
כאילו בלעה אותו האדמה, ואני לא יכול
למצוא אותו כדי לשאול אותו. כאשר
צריך לקום כל בוקר ולהתגונן מהשמצות,
קשה להקור אחרי המקור שלהן.

״אני גם יודע עד מתנגדים חריפים,
גם כתוך הממשלה, ביניהם
שר כדכדי בכיר ביותר, אשר היו
שמחים דראות בנפילתו שד השר
מודעי, כינדד שיקודים פודיטיים
ואישיים.
״מודעי ואני ידידים טובים, וזה טבעי
ביותר, לאחר כל־כר הרבה שנים של
עבודה משותפת. לאחר שהוא מונה כשר,
נותקו הקשרים בין מודעי לבין רבלון,
וכמובן. גם הקשרים העיסקיים בין פיר־סוס
אדמון לבינו. אני גם לא יודע מדוע
עושים את זה עכשיו למודעי, אחרי הטר גדיה
שהיתה לו במישפחה. האיש הזה הוא
איש הגון ויקר, והוא בוודאי שלא לקה
שוחד, ואני בוודאי שלא־ נתתי לו. מודעי
לקח אותי לחגיגות ה־ 30 מכיוון שהוא
הכיר אותי בעבודה, וידע שאני אצליח
בתפקיד. אם יש לי טענות אל מודעי, זה
על כך שהוא הציע לי את התפקיד. אבל
אני בטוח. שגם הוא לא ידע אז על כל
האנשים הרעים האלה שמשמיצים אותי,
ולא ידע כי זה יהיה השכר שלי.״

ח קי ר ה
מו סמכת
ך* קשה אמנם דהניח כי שר ביש )
/ ,ראל מעורב בפרשת־שוחד. מודעי הוא
שועל פוליטי ותיק וזהיר, ידוע כאיש עס קים
נמרץ ויעיל. המשכורות והתשלומים,
שאותם קיבל מודעי מהחברות שבהן עבד,
הן מרבלון והן מחברות שבהן עבד קודם
לכן, איפשרו לו תמיד לשמור על רמת־חיים
גבוהה, להתגורר בווילה מפוארת ב־הרצלייה־פיתוח
ולהיות, עוד לפני שהיה
שר, לאהד האנשים העשירים במדינה.

מודעי ואשתו סיכל (עם ח־־נ נלאטס

אולם כאשר חרושת השמועות
מעלה עשן בה כבד, יש להקור את
השמועות עד תום. אין ספק כי גם
מודעי עצמו, ובוודאי דויד ארמון,
ישמחו מאד אם השמועות תה־קרנה
על-ידי גוף מוסמך, כדי שיהיה
כדור לבל שהשר יצחק מודעי
לא קיבל שיוחד.

אצולת הנסר שלחה את בניה לבית־ספר יוקרתי בבדייטון ־ והשבוע ה

סגישת המחוור
ף* מסיכת המחזור, שנערכה ביום
י• החמישי לפני שבוע במלון דיפלומט
בירושלים, היו כמה הבדלים שאיפיינו
אותה לעומת מסיבת־מחזור רגילה של בוג רי
בתי־ספר ישראליים. ראשית, הפאר
הבולט: אולם ענקי, אריחי־שיש, שולחנות
עמוסים מיני בשר, שני בארים עמוסי
משקאות, ומלצרים לבושי מדים שהתהד רו
בכפפות לבנות.
קשה לראות את בוגרי גימנסיה רחביה
בירושלים או הרצליה בתל-אביב, מתכנ סים
למסיבת־מחזור בתפאורה שכזו. והיה
הבדל נוסף: הקהל, בן 150 הצעירים, היה
חתך של מה שמכונה ״החוג הנוצץ״ .ה גברים
היו לבושים במיטב האופנה האח רונה,
והנשים עטויות שמלות נוצצות, מש תפלות
או צמודות לגוף, שבכולן ניכרה
ידה של תופרת־עילית. בערכם של התכ שיטים
שניצנצו על צווארי הנשים והג ברים,
זרועותיהם ואצבעותיהם, אפשר היה
ללא ספק להאכיל במשך חודשים רבים
חלק ניכר מבוגרי גימנסיה גאולה התל-
אביבית.

אחד סבני מישפחת גהל,
ד 1ךןן
כעלי מיפעלי הסיגריות דו־י
11 יי 1#
בק, חיים גהל, אשר בברייטון נקרא הרי.

המארחת במסיבת
המחזור, מישל שיף,
1.1111 1 אשתו של דובי שיף, מנהל ומבעלי מלון
דיפלומט, אשר אירגן את המסיבה.

בגי אצולת
הממון
ך י היה שוני גדול אחד: השפה השלטת
1במקום היתה האנגלית. אומנם, התירוץ
הרישמי לכך היה העובדה שאורח־הכבוד
דיבר רק אנגלית, אך ניכר היה בסניף
הישראלי של בוגרי קולג׳ ויטינגהאם ש־בברייטון,
כי קל להם להתבטא באנגלית
יותר מאשר בעיברית.
״ויטינגהאם קולג׳ הפך נכס בהיסטוריה
של החינוך הישראלי,״ הסביר מנהל בית-
הספר, פרדריק סמית, אנגלי טיפוסי, בעל
חוש־הומור דק, לחיים ורודות ואשה המק פידה
תמיד להימצא במרחק חצי־מטר
מאחריו. סמית צדק: יותר מ־ 300 ישרא לים
למדו בבית־ספר זה עד שהוא נסגר
לפני 12 שנה — ישראלים ששם־מיש־פחתם
פאר אז, ומפאר היום, מיפעלים
רבים, חנויות יוקרה ועסקים משגשגים
בארץ.
דובי שיף, מנהלו הנמרץ של מלון דיפ לומט
בירושלים והיורש של אימפריית
המלונות שהקים אביו, חיים שיף, גם הוא
מבוגרי ברייטון. לפני שבועות אחדים
סיפר לו מיכאל דרזנר, מי שירש את מלון
ציון בחיפה — אשר, בתקופה שבה למד
מיכאל בברייטון, נחשב אחד המלונות ה טובים
בארץ — כי מנהלם־לשעבר, פרד-
ריק סמית, עומד לבוא לביקור בישראל.
דובי מיהר להזמין את סמית להתאכסן
במלון שלו, על חשבון הבית כמובן, והח-

המחזור שר המחזור

טון כמה׳ מחבריו שהתאספו במלון דיפלומט בירושלים. לברייטון היו

בנו של בעל מיפעל ניקוי והצביעה קשת, סמי יעקובוביץ, 1111111 המנהל עתה את עיסקי אביו הכוללים נוסף על קשת
גס כמה מיפעלי טכסטיל. ליד סמי יעקובוביץ גירעון המבורגר.
בעל חברת־ביטוח, אף הוא בן־עשירים, ורעייתו של המבורגר.

הצעיד מנהריים

פינחס רוטנברג, נכ דו של פינחס רוטנברג, הזקן
המפורסם מנהריים ומייסד חברת־החשמל בארץ
ישראל. רוטנברג, בן למישפחה אמידה מצהלה, נשלח ללמוד בברייטון לפני 19 שנים
דליה.
וחזר ארצה כדי להקים חברה גדולה לייבוא. לידו, אשתו הישראלית

ליט לארגן עבורו מסיבודהפתעה במלון.
אחרי עבודת־מחקר מעמיקה הצליח דו בי
לאתר יותר מ־ 300 בוגרים ישראלים של
ויטינגהאם קולג /והחליט להזמין את כו לם׳
על נשותיהם, למסיבת־ההפתעה לסמית.
מזכירותיו של שיף ואשת יחסי־הציבור
שלו עבדו שעות נוספות בבירור מיס-
פרי־הטלפון של כל הבוגרים, ועד מהרה
התגלתה תמונה מדהימה: כשני־שלישים
מהם לא נמצאו בארץ. חלקם שהו בחוץ-
לארץ בענייני עסקים, אחרים שוהים ב־חו״ל
דרך־קבע.
אולם, גם ב־ 80 הבוגרים שהצליח דובי
שיף למצוא, די היה כדי להפוך את הערב
למסיבה עליזה ומשעשעת, שרק שילוב
של החינוך האנגלי עם בנים להורים יש ראלים
עשירים, והרבה מאד ויסקי ומאכ לים
משובחים יכול להשיג.
ומי לא היה שם. רמי אילון, איש־

נשלחים בני אצולת הו
נתיים אז בארץ. תוך זו
ישראלית, שבה למדו
3מדוחת מלון ציון בחיפה שאוו
בירושלים ודובי שיף,

עסקים ובנו של אפריים אילין. אחיו של רמי, ארנון
אף הוא למד בברייטון, אך לא הגיע למסיבה. אנש)
הטבק חיים (״הרי״) גהל איש דובק, ודודי פראג׳!
זה בא מחיפה והשני מהרצליה פיתוח. אלכס בי!
בן לאחת המישפחות העשירות בראשון־לציון, ה^
בגאווה רבה את אשתו, מאירה, לפני חבריו לספס׳
הלימודים. איש־הקולנוע שלמה מוגרבי החליף חווי!1
עם בעל חנות־הבדים התל-אביבית הגדולה נעים שאב
וזיכרונות מן הפרוצה היחידה שהיתר, באיזור ד ,
הספר, בחורה אנגליה בשם ריטה.
מיקי גילרמן, בעל חברה גדולה לכימיקלים ורו
חיה בכל משובות תלמידי ברייטון, הסתובב כל הער
במתח .״אני זוכר את כף־היד של המנהל סמית,
אמר .״הוא לא הפסיק לחלק לי סטירות, וכשגמ
עם הסטירות היה מטיל עלי קנסות כספיים: בב
פעם שילינג.״ סמית עצמו זכר את הסטירות, וא
חייך כשנזכר בהן, וזכר גם את העונשים .״מה את
רוצים 1״ אמר .״ההורים העשירים שלכם אהבו או
ויטינגהם קולג׳ ורצו לתמוך בבית־הספר, לכן ד,טלו

מיליונר במושב

ז׳ילבר בן־זקן, שהוריו נחשבים על
המישפחות העשירות באירופה, נפגש
עם ישראל דווקא בברייטון. הוא עלה_לארץ, התחתן ועבר לחיות במושב.

וון הישראלית שלא התקבלו לבתי־הספר האופי
קצר הפך בית־הספר ויטינגהס בברייטון מושבה
זשך השנים יותר מ־ 300 בני משירים ישראלים.

1י 11,ן דודי פרג׳י, בנו של סוחר הטבק הגדול ביותר
בישראל, אשר נשלח על־ידי אביו ללמוד
בברייטון, מנשק למישל שיף, אשתו של דובי, מארגן הערב.

בוגרי ויטינגהאם בישראל,״ אמרו ,״או
שניצור קלוב, כמו באנגליה, שאליו תהיה
הכניסה מותרת רק לברייטונים ולרעיותי-
הם.״ גם למיזרח-הרחוק היתה נציגות ב מסיבה.
אדי סטרוד, קונסול תאילנד ביש ראל
ואיש־עסקים מצליח בזכות עצמו, אף
הוא למד בוויטינגהאם. סטרוד הסתודד
מרבית הזמן עם גדעון קוטלר, מנכ״ל מיס-
על המשקאות סטוק, והשניים ערכו הש וואות
בין יינות הארץ לאלה של אנגליה.
מה המיוחד בבוגרי ברייטון, שאינו ב נמצא
אצל בוגרי בתי־הספר הישראלים?
על כך השיב מיקי גילרמן :״כשזרקו או תי
מגימנסיה הרצליה ולא הסכימו לקבל
אותי אפילו בשלווה ובגאולה, עמדה לפני
ההורים שלי הברירה: או שאני לא אל מד
בכלל, או שישלחו אותי לברייטון,
שם כבר נמצאו רבים מבני החברים שלהם.
הגעתי לברייטון, ומצאתי שם בית־ספר
ישראלי על טריטוריה אנגלית. אז מובן
שזה משהו מיוחד, שנשאר להרבה שנים.״
והראייה הטובה ביותר לייחוד נמצאה
במנהל עצמו, חתן המסיבה. הוא זכר את
שמותיהם של מרבית תלמידיו, ואף הז כיר
לכל אחד מהם את התעלול המפור סם
ביותר שביצע אותו תלמיד. סמית גם
הסכים שלא לגלות לנשות תלמידיו את
מעלליהם עם צעירות אנגליה, וזאת
״בתנאי שאתם לא תספרו לאשתי מה ש אתם
יודעים עלי.״

נשות בגי העשירי

בבית־הספר ויטינגהס למדו רק בנים, אולם
מסיבת המחזור היתה עמוסה לעייפה בנשים,
נשיהם וידידותיהם של הבוגרים. בתמונה: רוזי רייזנר, דינה ורג׳ס ודניאלה ברוס.

נליהם של שלושה מלונות מפורסמים בישראל
זחנכו בברייטון. מיכאל (״מיקי״) דרזנר, בעל
ירש ; אלכם אמיד, בעליו של. מלון המלכים
נהל מלון דיפלומט בירושלים, השייך לאביו.
עליכם קנסות, לפי הוראות שקיבלו מהם.״
היו שם גם אילן איווניר מרשת חנו יות
האופנה, סמי יעקובוביץ מקשת וסמי
יוליס, שאחרי לימודיו הממושכים בקולג׳
המפואר, חזר ארצה ופתה עם אשתו בית-
אופנה לביגדי־הריון.
אולם לא רק אנשי־ממון יצאו מקרב
בני אצולת הממון של ברייטון. היו בהם
גם שני אנשי־חוק: השופט המחוזי עמי
זאבי, והד״ר למישפטים יובל לוי, שבלטו
בתוך הקהל הנוצץ בחליפותיהם הסטנ־דארדיות
ובעניבותיהם האנגליות.
איש הקרקעות והעסקים אלי טמיר הח ליט
לעזור לדובי שלף במאמצי האירגון
שלו. טמיר, עם אשתו היפהפיד. אנאבל,
חילקו בץ הנאספים דפי־נייר, שעליהם
התבקשו כל הבוגרים לרשום את פרטיהם
האישיים .״מי יודע, אולי נוציא פעם ספר

כימיקלים

מיקי גילרמן עם רעייתו רעיה, בן למישפחה עשירה
שהוא ואחיו, דני, למדו בברייטון וכיום הס שותפים
בחברה גדולה לכימיקלים. מיקי הסתכל במשך כל המסיבה בפחד
על ידו של המנהל סמיח, אשר סטרה על פניו לא אחת בעבר.

מוג ובי

שלמה מוגרבי, איש תעשיית הסרטים.
היה מראשוני הישראלים שלמדו בי
בר יטון. באמצע: המישפטן והמרצה למישפטים ד״ר יובל
לוי ושניהם משוחחים עס מנהל בית־ספרם, פרדיק ממית.

עירית :״או רקמבצעת. ש ״ ק ה
תיכון אסהבל ! ״
ש״ל!ה.. :זוהי ב חו רהלא־וו רו ל די ת.
היא !הודה הזיו ת ! ״
דודו. :או עד״ן אוה 3או ת ה ״!
לי די ה :״אילו היה ללבחלש,
י בול היה להיגרס נז ק עצום!״

דודו ועירית מתן כזוג מאושר
״מל רומנטיקה לא היה בכלל מה לדבר״

א שג דא-בלב
אי די א לי ת

ן* פצצה נפלה על עולם הבידור ה י
1ישראלי כרעם ביום בהיר. דודו ו עווית
דותן, הבדרן השמנמן ׳ואשתו הזמ רת,
בעלת ׳מראה עקרת־הבית, עומדים
להתגרש.
מכריהם לא יפלו לעכל את הידיעה
המרעישה. רבים ׳נטו ליחס, אותה לרכי לות
ח׳סרת-ישחר. ישכן עירית ׳ודודו דותן,
הנשואים מזה ישבע ישנים ,׳נחשבו כיאחד
הזוגות היציבים והמאושרים של עולם־
הבידור. ד,ם ניהלו חיים מרובעים של בעל
ואשה בורגניים, נסנו על אותו חלק ב־
׳שהקונה הישראלית שאינו ׳נמנה על חוגי
הבוהימיה. ידידיהם היו אנשי רדיו ׳ובדר-
נים, ובו אנשי עסקים, מורים וגננות, ש בינם
לבין עולם הביוהימה הפריד מרחק

,את הידיעה על גרושי השיניים הפיצה
עירית עצמה. בעליה הודו ישהה אותה שעה
בטיול בארצוודהבירית. עירית, יאשר יל דה
ירק לפני חמישה ׳חודשים את ביתה
הבכורה, מיכל, טילפניה בעצמה לעורכות
מדורי-הרכילות בעתונים, סיפרה כי היא
עומדת ׳להתגרש.
אך יאת הפצצה האמיתית הטולה מאו חר
יותר, כיאשר יחזר ביעלה לישראל. אז,
אחרי ׳שהודיעה לו כי היא נפרדת מימינו,
סיפרה עירית — לא רק לבעלה, כי אם

גם לעיתונאים, שאליהם טילפגה — כי
הגורם לגירושיה איינו אלא יאחד האימנים
המפורסמים ביותר בישראל ,׳שייקה אופיר.
עירית דותן טילפנה גם למערכת הער
לס הזה. עוד באותו ערב צילצל גם דודיו
דוחן, הכחיש את הידיעה מכל וכל, כש הוא
טוען כי הוא הי עם אשתו בעושר
ואושר, ואין שום תקלה בחיי־הנישואין
שלהם. יחמש דקות לאחר מכן צילצילה
עירית שוב ואמרה !שלא זו בילביד שהיא
מתגרשת, אלא שהוא כביר חיה עם .׳שיי קר,
אופיר. המערכת החליטה שלא לפר סם
בינתיים את הפרשה, להמתין לשובו
שיל שייקח מגרמניה, שם הוא מצלם את
הקוסם מלובלין. עייתון אחר החליט שלא
לחכות, פירסם את הסיפור על גירושי
הבדרן והזמרת, בגלל רומן סוער שהיא
מנהלת עם שייקה אופיר.
יאך עירית ילא הסתפקה גם בכך. יום
לאחר מכן הופיעה בעמוד החדשות של
ידיעות אחרונות ידיעה מרתקת! ,שסיפרד.
כי עירית דוחן טיליפנה למערכת העייתון

דודו ועירית, ערב הנישואין

שייקה ולידיה,

״לא הייתי מאושרת טס בעלי...״

״אנו חיים חיים

פיר; .איני ירק המבצעת. ליאט-ילאט אוציא
וביקשה, את עזרתו, מכיוון שבעלה, דודו
החוצה יותיר ויותר פרטים. בל מה שאיני
דוחן, חיכה אותה ואיים להורגה. חמיש־יכולה
לספר כעת, ואני מבקשת שתכתבי
טרד, נכנסה לתמונה ועצרה יאת דוחן,
את זד, הוא: אם שייקר, יכחיש שי׳ש
׳שישוחרר לאחר מכן על-ידי מישרד־בינינו
יחסים, זיר, בגלל שיתיכננו את זה
האמרגנות שלו.
ככה. תיכיננו את הפירסומת הזיאת מראש.
אני ליא עושה לישייקד! ,נזק ׳בכך ׳שיאני
מפרסמת יאת היחסים בינינו .׳תיכננו את
זה! ,שהדברים יגיעו לעיתונות באשר הוא
׳נמצא בגרמניה. הוא המוח ד,׳מתכנן, ואיני
המבצעת. כך קבענו.
ו יהי תה הפעם האחריונד, שדודו דוחן
1ישמע, לדבריו, מאשתו עירית ומר.,תי ״את
שייקח הכרתי כשהייתי בחודש ה נוקת
ישלו, מיכל.
שני להריוני, והוא התחיל לביים את דודו
לדבריו, הזר מהופעה בעיירה י,מית,
בתוסניית־היחיד שלו. במשך יכל ההריון
ולא מצאה את ׳אשתו ואת ׳ביתו בביתם
היינו בקשר טלפוני אינטנסיבי. לא היה
׳שם רמית־יהשרון. העולם הזה ׳איתר את
בעיינו כל מגיע שיל ממש פרט לכך שנפ האשד,
המסתתרת, יחד עם התינוקית, ב גשנו
בחזירות יעל התוכנית ישל דודו.
מילון סטאו שברחוב טרמפלדיור.
״אחרי הלידה התחלנו להיפגש. איני לא
יכולה להגיד מתי ׳והיכן. הקשר בעיינו
בפיה של עירית היד, סיפור סנסציוני.
הלך ׳והתהדק בחמשת החודשים האחרו היא
סיפרה ׳לכתבת העולם הזה :״יש
הרבה דברים שאני עדיין לא יכולה לה נים.
גיד. הכל יתוכנן ׳מראש על־ידי שייקח או־
״תמיד חשביו עילי שאני מרובעת. אם
חייתי ׳חיים מרובעים עד היום, זה היה
בניגוד לאופי ולטבע האמיתי ׳שילי .׳בעז רתו
ובזכותו של שייקה אני ׳משיתחרדת.
זו בעצם היתד, המטרה ישלו, לשיחרר או תי
מהמיסגרת שאני חיד, בה, להוציא
!אותי החוצה כמו שאני, משוחררת וחום־
ישיה. הוא קיווה שבעזריתי הוא ישתחרר
מהמיסגרת שהוא יחי בה. הוא מת לעזוב
את אשתו ואת ילדיו, ותיכנן שבעזרת
הפירסומת הרעשניות אשתו תעזוב אותו.
״בשלב זה אני מסתתרת כאן עם התי נוקת
שלי .׳אני כימעט וילא יוצאת מפתח
המלון, ירק כדי לקנות אוכל לילדה, וכדי
לקחת אותה לטיול.״
כשנשאלה עירית על־ידי הכתבת מד,
יהיה !אם שייקח יתבע איותה לדין על
הוצאת לשון הרע, ויכחיש את כל הסי פור
ביניהם, אמרה עירית בקול נחרץ :
״שייקה לא יכול לתבוע אותי. אם הוא
יתחרט ויחזור בו ,׳אתבע אותו אני על
הפרית הבטיח ת־נישואין. הכל יתוכנן על ;
,ידי שייקח — ׳אני רק המבצעת.
״שבע ישנים לא הייתי מאושרת עם
3בעלי .׳נכון, הייתי אישה אידיאלית.
ס צ הב א תי לו יאושר. דאגתי רק שיהיה לו
טוב. אבל לי היה ירע. בל הישנים האלה
||ן ד,י ה לי רע. הרגשתי שאני חיה חיים
זרים ,׳חיים שלא מתאימים לי.״
כשעת נישואיהם
כישינישאלה מר, יהיה על התינוקת ישלה,
? שיבה :״׳אני לא מוכנה להקריב את חיי
מאושרים ומלאים...״

״חשבו שאגי
מרובעת״

בשביל ;התינוקת ׳שלי, למרות !שיברור לי
שהיא תהיה עם שייקר! לאיתי. לשייקה
יולי יש תוכניות להביא ילדים נוספים
׳לעולם, ברגע שביו נתחתן.״

האשה
ה אידי אלי ת

ירית דותן, שישמר. לפיני נישואיה
^ היה בך כנימין, עומדת לחגוג אית
יום הולדתה ה־ 27׳בחודש ׳אוקטובר ה קרוב.

בעלה, דודיו, הכירה בשהיד. מפקדה
בלהקת פיקוד צפון .׳בראיון שהעניקה
בזמנו, סיפרה עירית :״שירתי עם דודו
בלהקה, אבל על רומנטיקה לא היה בכלל
מיה לדבר.״
הקשר בין השיניים חודש כאישר נפגשו
׳שניהם יעל האויניד, נילי .׳שיניהם הופיעו
לפני קהל־יהנוסעים. לאחר בילוי ׳משותף
של עשרה ימים, בלב הים, החליטו להי נשא.
כעבור חודשיים הפכו יבעל ׳ואישה.
עירית הנאה ׳ודודיו כבד־המישקל הפכו,
מאז, זוג ׳בל־יפרד. היא ׳ניסתה כוחה ׳ב כמה
פסטיבלים. הוא. אורח אותה ובתוכי
ניתו. יאך ׳כוכבה לא דרך. ככל שהפך
בעליה בדרן יותר ׳פופולארי, כך לא הצ ליחה
היא לשבור יאת מחסיום מיציעד־הפיזמונים,
אם כי מדי פעם צעד שיר
זה או אחר בביצוע במיצעד.
לפני שנתיים זכתה בתואר הנכסף דונה
אידיאלה (״׳האישה האידיאלית בתחרות
על יתואר האישה המושלמת. בתחרות זיו
נדרש ממנה לבשל, לתפור, להיות אישה
שכל יגבר חולם עליה.
׳בעילה, דודיו, טען כי הוא ייודע שלא
זכתה ׳בתואר בכדי. היא ׳נסעה לייצג את
ישראל באיטליה ׳בתחרות הבינלאומית,
חזרה כ׳שבאמתחתה תואר סגנית דונה
אידיאלה העולמית.
כל ׳תדמיתם של בני-הזוג דותן הייתה
אידיאלית. היה להם קוטג׳ בשכונה נאה
ברמודהשרון, מכונית ורכוש משותף —
כל זה כשהוא בן 30 והיא ב ת .27
דודיו עצמו הוא דמות טראגית. אבייו

עירית עם דודו, אחרי היכח׳רה ב״אשה אידיאלית״
״נכון, הייתי אשה אידיאלית...״

מרלן דיטריך. את לידיה, בתו של שח־קן־האידיש
הנודע ישראל שומכר, פגש
בקבה קליפורניה. סיפר שייקיה, בזמנו,
להעולם הזה :״ראיתי חתיכה. אני מס-
יתבל עליה. היא מסתכלת עלי. .אני מחייך
׳אליה. היא מחייכת אלי! .ולפני שקמה,
אמריה אפילו ׳•שלום. אמרתי לעצמי: זאת
לא ישראלית!
״למחרת פגישתי אותה בדיזנגוף. לקחתי
את הטלפון ישלה. יומיים לא יצאה מה בית,
יעד שטיילפנתי. קבעתי איתר, פגי שה,
ואז מצלצל רן בך׳אמוץ ׳ואומר ילי
׳שהמשורר האמריקאי אלן גיינזבורג בארץ,
והולכים לבלות. אמירתי לדן: אני מביא
חתיכה חדשה. אבל לידיה לא ביאה. היא
הודיעה לי שהיא לא התכוונה לצאת לב לות
איתי לפני המיועד ׳שקבענו.
״הצעתי לה לנסוע לסופשבוע בעין-
היוד. היא אומרת לי;, :אני לא ישנה
מחוץ לבית; .אסור לי ׳.חשבתי: וואלה,
ימה זה פה, איזה מין חתיכה זאת שיאסור
ילד .׳לישון מחוץ ׳לבית, ושלא יבאה לפגי שות
׳שלא נקבעו מראש.
״העניין התחיל לגרות אותי! .ואז, יום
אחד !אני בא לקחת אותה להופעה בצבא.
לידות שברה את הראש מה ללבוש בש־
!בייל להיות בוהמית במוני. לבסוף מצאה
ילה ;איזה בגד מתאים. כשהיא פתחה את
הדלית היא ראתה ׳אותי לבוש חליפה אפו־רה
ועניבה, והטפה שוק. אחרי ההופעה
הלכנו לאכול ,׳ובדוב חוצפתי הצעתי לה
לבוא אלי לחדר. היא אמריה לעצמה:
,׳חוצפה נוראית, יאבל !אני רוצה לראות
עד היכן היא מגעת, החוצפה.׳ מאז לא
נפרדנו עד עכשיו 12 ,שנים.״

זוג מ קו ב ל
בחברה
^ אז אותו ראיון חלפו שלוש שנים.
• 1ללידיה ולשייקה נולדו שני ילדים, יש-
ראל־אלכסנדר המכונה גיגי, בן ה־ ,12ו־קארין
בת החמש.
הזוג !אופיר נחשב כזוג מקובל בחברה

לידיה, שייקח וידידה בנשף
״סיפור של דימיון חולני !״
בבית חיים אידיואליים. עיריית עמדה לצי ידי
בשעות הכי־קישות שלי, ועזרה לי. גם
׳אני עזרתי לה. אני מאמין בכיישרון שלה.
הוא בחורה כישרונית. יש לה בולבול,
כעת. היא לא יודעת ימיה שהוא עושה. אך
אני מאמין בכל ליבי ׳שזה יעבור.
״עד לנסיעה ׳שלי לארצות־הברית היה
הכל ׳בסדר! .נסיעתי ב־ 15 ביווני, וחזרתי
ב־ 8ביולי. כשחזרתי הודיעה לי •שהחלי טה
להיפרד ממני, כי כל ישבע השנים
חיתה בשקר, ולא נועדה לחיים מרובעים.
היא טענה שהחיים לצידי לא מעניינים
יאותה וותר.
״הייתי המום. וניגשתי לייעוץ פסיכיאט רי.
ואמרו לי שוש כאן, ליפי מה ׳שיאני
מספר, סימפטומים ברורים של משבר־לידה.
שייכינעתי איותה לגישת לייעוץ. היא
סירבה. לבסוף שוכנעה, הלכה לפסיכיאטר.
לאחר הפגישה עם הרופא הוא הסביר
לי ׳שזה עניין של טשבר־׳ילידה ירגיל, ש קודה
להרבה נשים, המפתחות עויינזת
כלפי הבעל, וכי ׳אחרי טיפולים אחדים
יעבור הכיל; .אך היא סירבה בכל תוקף
לקבל טיפולים, בטענה כי יאונה זקוקה
להם.
״לפני שיפוע ׳וחצי סיפרה לי על הרו מן
ישלה עם ׳שייקה. קשה לי להאמין.
זיו פנטסיה, חילק מהמשבר שהיא עוברית.
הסתבך בעבירות פליליות ׳והושם מאחיו-
ירי סורג ובריח. דודו פירנס יאת מישפה־ יאו אולי באמת הוד. ילה איזה רומן איתו.
אני ילא ייודע מה לחשוב. בשני המייקרים
•תו, והוא ׳ועיריית אף !אימצו יאת אחיו
אני ממשיך לאהוב אותה, ומחכה ילה ב הצעיר
של דודו, שגדל בביתם. כיום,
בית.
•שנים לאחר מכן, מסרב דודיו לשוחח על
״אני סולח ליה יגם על זה שהיא התליונ־הטרגדיה
שפקדה את מיישפחת הוריו. הוא
יניח במישטרה, כאילו ניסיתי לרצוח או עסוק
בטרגדיה ׳שפקדה אותו עצמו..
תה. המישטריה עצירה אותי, ואיני משוחרר
בעריסות. אם אמנם הוכיתי אותה מכות
כימו שהיא טוענת, מדוי לא הציגה ׳תעו דות
רפואיות, שיעידו על חיסלה גופנית?
״היא מחזיקה בילדה קטניה בת ׳חמישה
חודשים, ונמצאת במצוקה. אני חושש ש וא
מסתגר ב ד אמות, כימעט ו הוא
עישוייה לגרום !נזק לתינוקת. היא לא
! 1אינו יוציא מפתח־ביתו, אלא להופ ניתנת
לאייש להיכנס לחדר שלה, היכן
עות. בהופעות טופח ליו הקהל על השכם,
שהוא מסתתרת .׳אני אפילו לא יודע איפה
מנסה לעודד. אך דודיו עודנו המום מכדי
היא. אבל אביה נסע אליה ,׳והיא לא
להגיב. הוא ביקש לפרסם בהעולנז הזה /מופנה להיפגש ׳אייתו.
קריאה נרגשת אל אשתו עירית, בזיו ה •
״היא פשוט קיבלה כמה עצות אחי- 1 לשון :
׳תופל. אמרו לה ׳שכדי שלא תהיה על
״במשך שפע שנים היו לי חיים יפים
תקן של אחת שברחה מהבית ולא תקבל
עם ׳אשתי. אני אוהב אותה מאיד גם עכ כלום
— כי הרי יש לנו ירכוש משותף,
שיו. בל החברים שלנו ידעו שיש לנו
שבע שינים אנחנו חיים, עובדים ומרווי
״עירית/
שובי
הבי ת ה! ״

חים הרסה בסף, הכיל עשינו בעשר אצב עות
ואין לנו חובות, איננו חייבים לירה
אחת — אז כדי שהיא לא ׳תפסיד מה רכוש,
הציעו לה להגיד שאיני חיכיתי
אותה ,׳ולכן בריחה מהבית. דיש לנו גם
ילדה.
״:אני מתפלל ׳שהבל יחזור למקומו ב שלום.
זו בעייה ריגשית. אני חושב ש איני
והיא ורופא-הנישים שלה נוכל לטפל
בזה. אני קורא לה באמצעות העולם הזה :
חזרי הביתה!״
סשנשאל ;אם הוא מאמין ישיש רומן בין
אשתו לבין שייקר! ׳אופיר, חשיב :״׳עי רית
היא ׳בחורה יישרה. אם יש ילה פג־
׳טסיות, זה כתוצאה ממשהו. יכול להיות
שקדה ׳ביניהם משהו. אפל ׳אני לא מאמין
׳שישייקה הבטיח לה נישואין. אני חושב
שהיא מדמיינת לה יאת הכל. צריך לנהוג
אייתה בזהירות. היא הרי מחזיקה בתי נוקת.״

אי דיו טיז ם! ״
ייקח אופיר עצמו, גיבורה. ה ״
שיני של הפרשה האומללה, אינו
נמצא ׳בארץ. הוא עסוק בצילומי הסרט,
בבימויו ישל מנחם גולן. העולם הזה טיל-
פן איל ישיייקה ׳במלונו שבברלין. הוא הייה
מעודכן בכל הפרשיה. אשתו, לידיה, מי־יהרה
לטלפן אליו ׳ולספר ליו על המתרחש.
באוזני העולם הזה חיווה ישייקה אופיר
את דעתו על כל הפרשה במילים בוטות
ו׳חד־טשמעיות.
״זוהי בחורה לא־נורמלית !״ קרא ביהת־רגשות
.״היא הוזה הזיות!
״אתם חושבים שזה כיל־כך פשוט שאני
פתאום אעזוב אשר! וילדים, מנישואי ה קודמים
׳ומנשיואי הנוכחיים?
״זה רק איד״וטיזם ! זוהי מחלת־נפש !
זה הכל מהדמיון שלה !
״כל מה שהיא ;אומרת, שקשור בני שואין
׳ובמין, זה מצוץ מהאצבע!״
אשתו של שייקח אופיר, לידיה, היתה
נסערת פחות. לידיה ושייקה נישאו לפני
כ־ 15 שנה. הוא חזר אז משהות ממו שכת
פארצות-יהברית• ,שם זבה בהצלחה
מרעישה, והיה אחרי רומן ממושך עם

לידיה
״קיבלתי שוק !״
ומעורה מאד ׳בבוהימה העילית. הוא נו הג
לפקוד בתדירות את מועדונם של פר־דרי׳ק׳ה
וחב סגל, מבלה בכל המסיבות
מריאה בכל הצ׳גות-ה־בכורה החגיגיות :
לידיה, יפהפייה בלונדית ׳ואלגנטית יורשיי-
קה לידה. שייקד. אף ניסה לשתף את
לידיד, באחת מתוכיניותיו, טען ׳שאינו יכול
להיפרד ממנה ׳בלילות. אך חנסיון ׳נכשל,
ולידיה ׳חזרה לתפקד כעיקרת-יבית. הזוג
אופיר אינו ידוע כזוג שערורייתי ,׳וחייו
הפרטיים מתנהלים ,׳בדרך כלל, על מי
מנוחות, מבלי שפרטים על המתרחש בד׳
׳אמותיו יגיעו אל ׳טורי־סרכילוית.

״ ה אב סורד
מ צחיק או תי ״
^ גיכה לידיה אופיר על מה ישינב־
* 1תב עיל הרומן של בעלה ושל עיריית
דו׳תן :״ירדתי לרחוב וקניתי עיתון. קי-
(המשך בעמוד )59

ענו: הנונישטוה חיפשה פצצות
והנשו ו!המוני נימעט שהתפוצץ

גדג
ף * סערהפרצה בעת שמלכה פרע׳
י 1החייכנית ניצבה בביקיני קצרצר על
הבמה, מסונוורת באור הזרקורים, ענתה
על שאלותיו של המנחה, מני פאר. על
משטחי הדשא הרחבים של הקאונטרי־קלאב
בעכו, בצילו של המבנה החדיש של מלון
חוף־התנזרים, הצטופפו כארבעת אלפים
צופים. האזור כולו היה מוקף בעשרות
שוטרים, אנשי־אבטחה וסדרנים, שהקיפו
את השטח בטבעת־מגן צפופה. מידע מוקדם
שהגיע לכוחות־הביטחון, יצר חשש שהאי רוע
ההמוני בשטח הפתוח עלול לשמש
יעד לפיגוע חבלני, ומישטרת הצפון נער כה
במיבצע מיוחד כדי לסכל כל ניסיון
כזה.
למרות זאת עמד נשף בחירת נסיכת
הצפון, שנערך ביום השישי האחרון, ב־מיסגרת
התחרויות המוקדמות לבחירת מל־כת־הנזים,
בפני פיצוץ. מכל רחבי הצפון
המערבי נהרו אנשים לעבר עכו: מחיפה,
מהקריות, מקיבוצי המיפרץ ומיישובי ה־גליל־המערבי.
כמה מאות מהם הצליחו
להסתנן לשטח האירוע, הצטופפו בעמידה
ליד הבמה, הסתירו את המתרחש עליה
לאחרים. קבוצה קטנה של חמומי־מוח
ביקשה מלכתחילה — על רקע של חשבו נות
אישיים — לחבל באירוע. אלה החלו
להרעיש ולהפריע. אחד מהם אף עלה אל
הבמה, תפס בכוח את המיקרופון והחל
להסית את זלקהל. כמה ביריונים לחצו את
מגי פאר מאחרי־הקלעים, הפעילו עליו

וסינת הצנון

שנבחרה על־ידי חבר השופטים בנשף שהתקיים במלון
חוף התמרים בעכו היא מלכה פריג׳ מבת־ים( ,במרכז) ,שזה
עתה השתחררה מצה׳׳ל. כסגניותיה נבחרו יהלומית בר־און (מימין) וויווי בן־דוד.

ניקול כנפי, מקיבוץ גליליים, יוצאת במחול. עם הדוגמן מכס לביא בעת נשף
11ך 1
נסיכת הצפון, שנערך במלון חוף התמרים בעכו. הדוגמנים הגברים השתלבו
1-141
במופע בעת שהציגו את אופנת־הגבריס של אנווה, כולל ביגדי־יס, ברוקדס עם המועמדות.
איומים להפסיק את המופע.
אולם הסערה שככה באותה מהירות בה
החלה. המתפרעים הורגעו והורחקו. מלכה
פריג׳ בת זד 22 מבת־ים, סמלת בצה״ל
שזה עתה סיימה את שירותה הצבאי, על תה
שוב אל הבמה, חיפתה על התרגשותה
בחיוכים. התקרית לא העיבה על המשך
האירוע, בו שולבו תצוגת יופי ועלומים
וקטעי בידור. הוא נמשך מאוחר אל תוך
הלילה ושילהב את קהל האלפים. כאשר
האירו בסיומו זיקוקי דינור את שמי ה־מיפרץ,
זכתה מלכה בפיצוי על קור־רו־חה
בשעת התקרית. חבר השופטים, שכלל
את במאי התיאטרון ז׳ק יעקב: את טוס-
קה קרויטרו, נציג חברת הקוסמטיקה מרי
קוואנט; את נציג אגד, אבי אללוף: את
מנהל הקאונטרי־קלאב העכואי דוד גרש־טיין,
ואת צבי שרף, מבעלי מלון חוף־
התמרים — העניק לה את כתר נסיכת

השופטים

הצפון, לא במעט בזכות אומץ־ליבה והת נהגותה
המופתית בעת שיהצגתה על הבמה
נקטעה. הכתיר אותה נציג חברת נולה,
שלמה אקסלרוד שהגיע לאירוע במיוחד מ ירושלים.
כסגניותיה
נבחרו יהלומית בר־און בת
ה־ 17 מתל־אביב, וויוי בן־דוד בת ה־ 18מ חיפה.
שעה
ארוכה אחרי שהסתיים המופע, ש נערך
בחסות חברת הסיגריות הישראלית
דובק, עדיין הצטופפו רבים מהצעירים ב צופים
סביב הבמה כדי לראות מקרוב את
היפהפיות, שכבשו בהופעתן את בני ה גליל.
מסע
כיבוש הגליל של נימפות־המים
לא הסתיים באותו לילה. למחרת היום נו עד
מופע נוסף, עבור תושבי הגליל המז רחי,
בחוף השקט בטבריה. בין שני המו פעים
ניתן היה לראות כיצד דווקא התח־

חבר־השופטיס שבחר בנסיכוז־הכינרוז. מימין: אניס חדד, נציג
חברת מרי קוואנט ; אלכם רבינו, נציג אולימפיק ; שלמה פרמון
מחברחו של אברהם גינדי, יעקב קלישר מהמושבה מיגדל; דני שרון וזאב קירשנר מאגד.

טנויה: התוו השקט ועש נשחוכתוה נסיכת הנינות
בשעות הקטנות של הלילה, פרצה מתוכן
שימחת הנעורים והשובבות בשירה אדירה
שנמשכה לאורך כל הדרך.
למחרת, אחרי מנוחה במלון גינתו! ,ש בעליו
עשו כמיטב יכולתם כדי לארח את
הנערות ולהנעים להם את שהייתם במקום,
יכלו המתחרות לפוש במיתקני החוף השקט
של טבריה. המתח וההתרגשות שאחזו בהן
במופעים הראשונים התנדפו כלא היו
והבנות נראו כידידות ותיקות, חברות טו בות
המכירות זו את זו משכבר הימים.
הן סייעו זו לזו בעצות בכל הנוגע לאי פור
והופעה על הבמה, כשכל אחת תורמת
את חלקה למאמץ הכללי.
את פירות האווירה — שהזכירה במקצת
אווירה השוררת בלהקות צבאיות הנודדות
על פני הארץ — ניתן היה לחוש בנשף
שנערך אותו לילה באולמי החוף השקט.
הפעם לא רק שהמופע עבר ללא תקלה,
אלא שקבלת־הפנים החמה, שהעניק הקהל
הטברייני למתחרות, שברה את המחסומים.
המועמדות לא הסתפקו עוד בהופעה על
הבמה בבגדי־הים והחוף של גוטקס; ב תצוגת
דגמי האופנה של בית־האופנה מ.ב,.
ובהפגנת צעדה נשית בקבקבי גלי. אחרי
שנפל הפור ונודעו תוצאות הבחירה של
חבר־השופטים המקומי, יצאו המתחרות אל
הקהל, שלא לפי התוכנית הרשמית, ביטאו
את עליצותן בריקודים.
• שלא כמו בשנים קודמות, בהן נפלו
כמה תוארים בחיקיהן של מיספר מצומ צם
של מועמדות — זכו כבר השנה מר בית
המשתתפות בתואר כלשהו. הרמה ה־שווה־כמעט
של הופעתן וטעמו השונה של
הקהל בכל אחד מהנשפים שנערכו עד
כה, יצרו בכל פעם הפתעה מחודשת. ב טבריה
בחרו השופטים להכתיר כנסיכת
הכינרת את סלי שעשוע, בת ה־ 17 מפרדס-
כץ. כסגניותיה נבחרו יונה וירניק בת ה דג,
ילידת בלגיה, שעלתה בגיל 9לארץ
והלומדת כיום בבית־ספר תיכון ברמת-
השרון ; ואת מלי כהן, בת ה־ , 17 תלמידת
_תיכון מחיפה
״״לקראת סוף השבוע״״מצפה למתחרות על

פוח־מ

כשזר־פדחים בידה ניצבת
יהלומית בר־און, קורנת
מאושר אחרי שהוכתרה בתואר הסגנית
הראשונה לנסיכת הצפון בידי משה גליק,
נציג חברת־הבנייה של אברהס גינדי, לידה.

הכתר הנכסף של מלכת־המים 1978 טיול
ומופע מוקדם נוסף באילת. לאחריו —
ביום הראשון בשבוע הבא — יתקיים
שיאו של מיבצע הקייץ המסורתי של
העולם הזה: נשף הבחירה הסופי בהיכל־התרבות
בתל-אביב. שם לא תהיה עוד
הבחירה בידי חבר־שופטים אלא בידי קהל
הצופים עצמו. באמצעות פתקי־ההצבעה,
המצורפים לכל כרטיס, ייקבע אז סופית
מי מכל הנסיכות וסגניותיהן תהיה מלכת־המים
לשנת . 1978

71 שש מהמחתרות על תואר נסיכת הכינרת בסירת־מירוץ הנושאת עליה
את הסמל המסחרי של בית־האופנה מ.ב. בחוף השקט של טבריה, שבאולמו
נערך נשף־הבחירה. את היום שלפני התחרות בילו המשתתפות בתחרות בבילוי בחוף השקט.
רות מלכדת 13 .המתמודדות על כתר
מלכת־המים לשנת , 1978 היו צריכות להיות
לכאורה יריבות. הן הגיעו לתחרות מבלי
להכיר האחת את חברתה, כשכל אחת מהן
מטפחת בליבה תיקוות ומישאלות. אבל
השהייה הממושכת בצוותא, החוויות המשו תפות
וההופעה זו לצד זו בנשפי הבחירה

הדון השקט

השקט בטבריה, נושק ליונה וירניק.

המוקדמים, הפכו אותן לחבורה מגובשת
ועליזה, בה שמחה כל אחת בהצלחת חב רתה.
תופעות
כמו קינאה וצרות־עין נעלמו
ופינו את מקומן לחברות ועזרה הדדית.
בדרך מעכו לטבריה, אותה עשו הנערות
באוטובוס ממוזג האוויר של אגד תיור,

ו 11ו! 1ןוה מיכאל בראון, מנכ׳׳ל חברת
אינטרקוסמה
1 |# 1*1 1י תכשירי־השיער
וולהבישראל, זוכה בנשיקה מפי סלי שעשוע.

]סיכת הכינרת

חביבות הקהל הטברייני היו סלי שעשוע מפרדס־כץ
(כמרכז) ,שזכתה בכתר נסיכת־הכינרת ושתי סגניותיה,
יונה וירניק בת ה־ 16 מרמת־השרון (משמאל) והסגנית השנייה מלי כהן החיפאית (מימין).

במדינה
(המשך מממוד )24
ממשלת־״שדאל. יתכן שמגיע גם לימסקסה
כי מסיכויים לשינויים בישראל מם קלושים.
עזר וייצמן ניוטרל במודה חבח בממשלו!,
ממערך אינו מחאת סימונים של אופיחיצימ
אמיתית, ודיתנוזעל. של שלום עכשיו נרדמו?
בצורר! מיסתורית.
שלושת חלקי הגדוד. גם ממצב ב-
דרום־לבנון לא שיפר את מאווירד!.
דיבוריר, של ממשלת ישראל בחוחשים
מאחרונים, על דצונר! בממזרת מריבונות
מלבנונית בדרום־ילבנון, הופרכו ברגע ש-
ממשלתחביירות יניסתר! לבצע זאת. מגדוד
מלבנוני שנשלח לדרום נשאר תקוע במ קומו׳
מול מתנגדותד .׳המוחלטת של מכד
שלת־ישיראל למחיר את ׳מעברו ב״סוסלע׳ת
הנוצרית״ שהיא׳ מכיל בחינה מעשית, אינה
אלא מובלעת ישראלית.
אמנם, סיפור־׳מבדים׳ כאילו זיהו גדוד
סורי מוסווה, או גרוד של סוכינים סוריים,
הופרך כליל. הגדוד מורכב בקפדנות
משלושה חלקים — פלוגה *שבאה משטח
מוסלמי׳ פלוגה שבאה משטח נוצרי!ופלוגה
שהיותה בתחום המטכ״ל מלבנוני. אך ה דבר
לא שינה את ממסקנות. מסשלת-ישריאל
חוצה למחזיק בשליטה הישירה, באמצעות
״׳בעליחברית״ ,ברצועת-משטח הגיוסלת עם
ישראל. למעשה זהו ישטח מסופח, שאין
מטשלת-ישראל מוכנה להתיר בו כל גורם
הכפוף לביירות.
מאחר שהערבים היו ׳משוכנעים תמיד
כי ישראל רוצה לספח את דרונדלבנון עד
הליטאני, מחזקת פרשיה זיו את מתדמית
השלילית של ישראל במרחב, מקטינה עוד
יותר את היכולת האמריקאית ולשכנע את
אל־סאדאת להמשיך במישחיק, שהתרוקן
מתוכנו.

הפרקליטה הכינה בתב־איש־ם נגד שולי,
וצירפה ואליו ׳שתי בקשיות: בקשה למעיצרה
של הנאשמת עד לתום ההלייכים זזמייש־פטיים
נגדה, והבקשה לשמיעה מוקדמת של
עדות המתלוננת, איזבילה מנדוזה, העומדת
לעזוב את הארץ. בקשת המעצר נתמכת
ד!ן ׳בחומרת חעבירה והעונש המוטל עליה,
והן בשל ׳היסיסנה ׳ששולי יתנסה לעזוב את
הארץ.
מאחרי ׳נימוקים, אלה מסתתרת סיבה נו ספת,
מתוחכמת יותר. היחידה של מיינ־קובסקי
הוקמה בעייקבות המלצות ׳ועדת-
שימתן, עולומנת ׳ללחום !בתופעות ושל פשי עה
כלליאירצית או בידלאומית, מה שמבונה
״פשע מאורגן״ .סוד גלוי הוא שהמטה
הארצי ׳מתעניין ׳מזה זמן רב בפעילותה של
שולי ושל ידידיה! ,רחמים ואחרוני וצבי
פאר (פאר נמצא !אף הוא במעצר, בפרשה
אחרת) ,שזכתה בפירסום בהעולם הזה.

הודה, מאשים ידידה
של הנרצחת:
..המישטרה הוגה

החול,
שיוויון 133

האזרח וסיירוז הבטיחות
ביצעו עבירת תנועה וחסמו
את מעבר חולבי הרגל
— מי אשם יותר?
מישטרה המא שימה הנ אשמת
הימישטרה רצתה לעצור
את הדוגמגית?הקידה
והיא עצמה סיפקה
עיזה גוספת
הדוגמנית שולי חינני קביעה משבוע שיא
חידש. בפרק זמן 1של שלושה ימים היא
הפכה, מתויבעת ׳לחשודה הנתונה ובמעצר,
ומחשידד! לנאשמת הצפוייה, אם תורשע,
לעונש עד תשע שנות מאסר.
השיא שיל התובעיתחמנאשמת התאפשר
תודות ולשיא ׳נוסף, שאותו יש לזקוף לזכות
חוקרי המטה הארצי:ופרקליטה ימתח המר כז.
במיבצע־בזק לליא תקדים הם !מביאו
לסיום החקירה ולהגשת סתביא״שום, יוכן
בקשה למעצר עד לתום ההליכים המי׳ש־פטיים
נגד שולי.
תכיע ת דיכה. שולי חניני היא ונערית-
זוהר תליאביבית, הדואגת מזה שנים אח דות
לעדכן ואת כותבי טורי־הרכילות ב עיתונים,
ביניהם את מדורה של רחל המוחלת
בהעולם הזה.
היא החלה את דרכה ב־ 1971 כמועמדת
לתחרות מליכת־המים 1971 מטעם העולם
הזה. אז היתד! נערה בת . 16
לפני חודש פורסמה בהעולס הזה ()2132
סתבה שחשפה ציד אחר בעיסוקיה של
שולי. הכתבה ״חבורת הכרם פושטת בעולם״
תיארה את שולי חינני כמי שקשורה
עם עסקיה של חבורת־נוכליס, שפעילותה
משתרעת טדרום־אפריקד. עד לדרום־ואנד
ריקה, ומשמשת ׳בלדרית־כספים ׳ומארחת
מטעם !אותה החבוירד! .הבהבה שימשה עילה
לתביעת־פיצויים, שהגישה שולי על פי
חיוק-לשוך הרע (ראה עמודים 19־ ,)18 נגד
העולם הזה.
כשהחלה גביית עדויות מוקדמת, בשבוע
שעבר׳ טענה ׳אחת מעידות ההגנה ששולי
ביקרה מביתה !ואיימה ׳עליה.
העדה, איזבלד, מנ׳דוזה שמה, פנתה ולמטה
הארצי של המישטרה !וביום חמישי הוק לטו:
שיחות ביינה !לבין התובעת הנני.
מאז ההקלטה היתד! ׳שולי נתונה לעיקוב
של בלשי מישטרה: ,וביום הראשון בבוקר
נעצרה. חקירת המטה הארצי ׳נתונה ובידי
אנשי היחידה ללוחמה בפשע, בפיקודו של
תת־נייצב ראובן מינקובסיקי. בראש הצוות
החוקר את שולי עומד סגן־ניצב אליהו
אריאלי, ראש מיפלג-חקירוודפשעים.
מעצר עד למישפט. לאחר יממה של
חקירה צולבת, הוגש חלק מחומר החקירה,
הנוגע לפרישת האיומים יעל העדה, לעיונה
של פרקליטה מחוז המרכז, עורכת־זזדין
שרה סירוטה.

ראש לישכית החקירות בכבודו ׳ובעצמו.
ייעל הבלונדית בת ה־ 22 היתה נבוכה,
ואף מבוהלת, איך החוקר המשייך ברוב
חשיבות :״המסקנה היחידה שמתבקשת
היא, שמישהו רוצה לאנוס אותך. הוא הדר
לדירה והמתין שתבואי. כשבוששת לבוא
הוא הסתלק, יאך אין. ערובה שלא ישוב.״
כעת כביר היתה יעל היסטרית לחלוטין.
כעבור זמן יצאו החוקרים פעם נוספת
ל:דיירר! בנאות־אפקה: והטמינו ׳מלכודות ל אנס
האלמוני. כל: תריסי הבית סומנו על-
ידי השוטרים. על המיטה הונחו כלי
ביית שונים, שמהם, נוח לקחת טביעת ׳אצ בעות.
מול הדירה חוצבה תצפית: ואילו
יעל הוזהרה לסל תתקרב לביתה ׳בתקופה
הקרובה.
החלום שנגוז. שלושה ימים לאחר מיכן
התקשרה יעל למישטרת ׳מרחב דן. הידיעה
שמסרה גרפה אכזבה לחוקרי התחינה. בפיה
היד. הפיתרון לתעלומה המוזרה. התברר
שידיידד, של יעל הגיע לבייתה בערב הפרי צה.
הוא ראיה יאור בחדר השינה אך אי׳ש
לא פתח לו את הדלות, גם אחרי שעה של
ציל׳צולים: בפעמון. יחשדו של הידיד גבר,
ומאחר שלא היה מצוייר במפתח לדירה
ניכנס מבער למירפסת. הבית היה ריק ו הוא
נרדם על המיטה והתעורר בבהלה
למחרת בבוקר. סשהת׳ע־ורר, יקפץ החוצה
והסתלק, מכילי להשאיר הודעה כלשהי.
רק כעבור שבוע סיפר על כך לייעול.
חלומם של שוטרי מרחב דן, לתפוס אנס
׳ולזכות בפירסום, כדוגמת עמיתיהם ממרחב
הירקון, שלכדו את ״האנס המנומס״ ,׳נגוז.

נאשמת ח:ני *
מהירות שיא
:על רקע זה כבר ׳נעצרה שולי פעם אחת,
לפגי כחורש, יושוחיררה כעבור ! 48 שעות.
עתר ,.׳לאחר שהתפוצצה !פרשית האיומים,
החליטה המישטדה להעמיק ואת החקירה
בעניין עייסקי וחבוחת־הכרם.
.אך כידי להאריד יאת מעצרה של שולי,
צריכה הייתה המישטחד! לינהל ׳דיון פומבי
לפני שופט-מע׳צרים ולחשוף חלק מחומר-
החקירה. חוקריו של מ״נקובסקי העדיפו
להביא למעצחה של שולי בעניין האיומים
על איופלה מנדוזה. כך ׳״וסלו לנהל את
חקירתם הרחק מאיור הרזקורים.

א׳| א011

סימני:הפריצה עוררו חשד
והולידו תיקווה ב 7כ השוטרים,
עד שנפתרה התעלומה
כשנכנסה יעל*• לדירתה שבשכונת נאות־אפקה,
בפרברי:תל!-אבייב, לא יהיה לה ספק,
שבדירה ׳בוצעה פריצה. התרים במירפסת
היה פתוח למחצה, לא כפי שעזבה את
הבית. מנורת הלילה הקטנה, ליד המיטה,
לא דלקה, בעור ׳שיעל זכירה בבידור ׳שהיא
הותירה אותר, דולקת. אלה היו הסימנים
היחידים לביקורו ישל זר ׳בדירה: .מלכד זאת
לא חסר ברירה: מאומה. המערכת הטטרי־אופונית
המשוכללת נחה במקומה וכך גם
הקופסה ׳גדושת התכשיטים, שיעל מיהרה
לבדוק אותה. הכל היד! מונח במקומו.
סיקור לילה• יעל לא ביז מ ה זמן מיו תר.
היא פנתה לתחנת מיש׳טר׳ת מרחב
דן ׳שברמודגן וסיפרה יאת סיפורה. אך יאי!ש
מחוקרי מחלקת החקירות לא האמין תחילה
לסיפור. אולם ׳כשעמדה על רעתה, ייצאו
חוקרים לבייתה לסדוק את הסיפור. הבדיקה
אימתיה את התיאור ׳שמסרה ייעל .״.מישהו
ביקר בלילה בביתך, ישכב יעל מיטתך ועיין
בעיתון במשך כימה שעות ואיחר-כך הס תלק
בקפיצה מהמי׳ריפסת,״ הסביר לייעל
בתור מועמדת י לתואר מלכת־וומים
.1971
** שם בדוי.

״׳תיקח ׳בבקשה את הקטנוע שלך,״ אמירה
סיירת והבטיחות לראובן לוין ,״אתה הוסט
את מעבר החצייה !״ לוין שלח מבט לעבר
הסיירת ,׳שעמדה מולו ופיטפטה עד אותו
חרגע עם חברתה לתפקיד .״הקטנוע שלך
מפריע לא פחיות,״ השיב לה והצביע על
הווספה סכתיוסד. מיס׳ ,541—424׳שחכתה על
איותו מעביר חצייה.
לוין התכוון לגשת יאל חנות החשמל ה סמוכה!
,אך הצעירה: במדים הכתומים ,׳סטו דנטית
בשם דרורה תמר, היתד! ,כפי הנר אה,
עקשנית .״!אס לא: תזיז ומייד את ה קטנוע
שלך ממעבר לחצייה ארשום לך
דו״ה,״ ואמ:חד.,
״אני אזיז את הקטנוע שלי: אם את
תזיזי את שלך,״ השיב לוין בתקיפות.
״יתראה,״ ניסתה להתערב סיירת ׳הבטי חות
השנייה ,״הקטנוע שלך מפריע יויתר.״
״זו לא שאלה ישל ׳יותר יאו יפחות,״ ענה
לוין במצח נחושה ,״׳אתן צריכות להבין
שהמדים לא מקנים לכן זכיויות־יתר. אם
הפרעה — אז הפרעה, בלי יותר וובלי
פחות.״
״שמע, אתה לא תעשר, אתי תנאים. אם
לא תזיז את: ר׳יבבך ׳תוזמן לבי׳ת-ימישפט,״
אמרר. דרורה תמר ונופפה בפיגקס הדו״חות.
״׳אם תרשמי דדה: ,אדאג לשלוח אותו
בחזרה לראש ענף התנועה, בצירוף מילים
חריפות,״ השיב לוין ׳והלך לסדר את וענייניו,
כשהוא מותיר את הקטנוע שלו במקומו.
כשחזר, עדיין עמדה הסטודנטית: במדים
הכתומים!ליד הקטנוע כשהיפי׳נקם!בירד .,לוין
התניע את קטנועו ׳והסתלק. האיום פעל,
הדו״ה לא נרשם ודירורה ׳תמר סגרה אית
פינקסה ושיבר, לפטפט עם חבירתה לעבודה.
עיתונות מידה כנגד מיד ה
אגשי־האוויר הטילו
חרם על ״מעריב״ — ומסתמכים
על התקדים
של החרמת ״העולם הזיח״
לנוסעים בימים אלה בטיסות חברת אל־על
צפויה הפתעה. כאשר הם יעלו למטוס,
יתרווחו על מושגיהם ויבקשו לקבל את
היומונים הישראליים, הם יגלו שמשום מה
חסרים גליונות הצהרון מעריב.
לנוסעים שיתעקשו לקבל גם את מעריב
תצפה אכזבה. הדיילת תסביר להם בחיוך
מיקצועי רחב, שבעיקבות החלטה של ועד
(המשך בעמוד )38

פרוצה צעירה, בעלת שיער בלונדי שו פע,
וממתינה ללקוחות.
גבר ממושקף מתקרב אליה, ואחרי הס תודדות
קצרה נפרדת אלים בת ה־ 22 מחב־דתה־למקצוע,
ונבלעת עם הלקות בחש כת
החצר הסמוכה.
שעות אחדות לאחר מכן, עם אור רא שון
של בוקר, מגלה אחת השכנות בבית
מיספר 10א׳ ברחוב הירדן, את גופתה
המעורטלת של אליס. השכנה מזעיקה למ קום
את המישטרה, וזו מגיעה בלוויית
פתולוג, ובוחנת את הגופה. לחוקרים אין
ספק רב — אלים נרצחה לאחר מאבק
עם אלמוני, שתקף אותה בחצר האפלה.
ידה של אלים מכופפת מאחורי גבה.
מיכנסיה מופשלות, וחולצתה הקרועה חו שפת
את חזה.
הפתולוג, הד״ר בצלאל בלוך מהמכון
לרפואה מישפטית, קבע שהמוות נגרם
כתוצאה מחנק, לאחר שהתוקף הצמיד
בכוח את ראשה לקרקע. בתוך כוך קטן,
סמוך למקום הימצאה של הגופה, גילו
החוקרים שני ארנקים. אחר הארנקים,
שהכיל 500 לירות ותכשיטים, היה שייך
לאלים, והשני היה שייך לגבר בשם שלום
זיסמן מרחוב פרישמן בתל־אביב.
החוקרים לא ייחסו בתחילה חשיבות
לארנקו של הגבר. מיקרה טיבעי הוא שגבר
יאבד את ארנקו בעת מגע מיני חפוז
בחצר חשוכה. החוקרים החלו בגביית
עדויות.

״עם תכ שיטים
וטבעות״
ף* בית ׳הקפה ״רונה״ של מנחם שוק-
רן שררה השבוע אווירת־אבל. קבו צת
גברים נוקשים התגודדו סביב איש
לבוש־שחורים, שזקן בן ימים אחדים עי טר
את לחייו. זה היה מרדכי (״מורדוש״)
כהן בן ה־ ,27 ידידה הקרוב של אלים.
הגבר הקשוח ישב ומירר בבכי, כש חבריו
מנסים לשווא לנחמו. ממול הש־

קיפו במחזה בדומיה חברותיה־למיקצוע
של אלים. סיפרה אחת מהן. יפה ביטון:
״הכרתי את אלים לפני שיבעה חודשים.
הכרתי אותה ביום הראשון שהיא הגיעה
מרמלה לתל־אביב. מאז עבדנו ביחד ברחוב
הירדן.
״היא היתה בחורה שקטה, לא היו שומ עים
את הקול שלה מתי שעצרו אותנו
שוטרים. כל בחורה פה ברחוב אהבה
אותה. היא היתה תופרת מעולה, הכי טו בה
ברמלה, והיתד, תופרת לנו בגדים.
״היא חשבה על חתונה עם החבר שלה,
מורדוש, והם תיכננו להשתקע בבאר־שבע
ולהתחיל בחיים חדשים. היא היתה חיה
כל הזמן עם מורדוש, אפילו באות אליו
כל הזמן הרבה בחורות. הוא תמיד דחה
אותן. הוא אהב את אלים, ולא רצה אף
בחורה שתבוא בחדר שלו.
״באותו לילה ראיתי אותה, והיא אמרה
לי להישאר. זה היה בערך בחצות. אמר תי
לה שאני עייפה והלכתי הביתה. בבוקר
הביאו אותי לזהות את הגופה. מורדוש
הלך למכון הפתולוגי. רצו שיזהה את
הגופה. הוא לא היה יכול להחזיק את
עצמו, השתולל ודפק את הראש בקיר.
היא היתד, יתומה. לא היה לה אבא, והיא
היתר, נוסעת פעם בשבוע לרמלה, לבקר
את אמא שלה והאחיות שלה. היא גם
היתד, מביאה להם קצת כסף.
״אלים היתד. ,באה לעבודה בלילה. היה
לה מקום קבוע ברחוב הירקון פינת היר דן.
היא היתר, באה עם תכשיטים וטבעת,
והיתה יפה מאוד.״

״בכל א שמה
המי שטרה״
¥ה המישטרה הרגה את אלים.״
1 / /יבב מורדוש כהן, חברה ומי שהת כונן
להיות בעלה־לעתיד של אליס שרביט.
״בגללם היא היתה צריכה לעבוד בלילה,

גונתה של אליס, כני שנתגלתה בחצר, בבוקר אחו׳ הרצח

ארס שרביט נתונות
דנני שחננו כווצה
ולא ביום. כל פעם שהיא היתד, מגיעה
בבוקר לעבוד, היו באים המישטרה ועוצ רים
את הקליינטים. השוטרים היו יושבים
בתצפית, וכמו שהיה יוצא הקליינט מה חצר,
הם היו מזנקים ועוצרים אותה. אחר-
כך היו לוקחים בצד את הקליינט ואומ רים
לו, :תראה, כדאי לך לתת עדות.
אם לא, אז נעצור אותך והעסק יתפרסם׳.
אחר־כך היו מאשימים אותה בשידול ל זנות.

״אחרי
שהיו אוספים איזה ארבעה-חמי־שה
תיקים נגדה, היו מביאים אותה למיש״
פט. אם המישטרה היתד, נותנת לה לע בוד
בבוקר, לא היו רוצחים אותה.
״הכרתי אותה במועדון ברחוב אלנבי,
ומייד התאהבתי בה. מכרתי את שתי הדי רות
שהיו לי, בשביל שנוכל לקנות דירה
בבאר־שבע ולהתחתן. היינו צריכים להת חתן
באחד בספטמבר, בעוד פחות מחו דש.
״היא
היתה בחורה זהב, הייתי אוהב
אותה מאוד. היתה בינינו אהבה חזקה
ביותר. היא היתה יותר טוב מאמא ואבא
שלי, היא היתד, הכל בשבילי.
״אבל ביגלל המישטרה היא היתד, צרי כה
לעבוד בלילה, מתי שכל המנייאקים
מסתובבים כאן. עכשיו החיים שלי לא
שווים. אני אנסה להתאבד, או שאני אנסה
להיכנס למעצר, בשביל לחפש את הרוצח
של אלים ולהרוג אותו.
״השוטרים אמרו לי , :אתה בחור צעיר,
לך תעבוד, תמצא בחורה אחרת ותתחתן׳.
אבל אני לא יכול בלי אלים.״
למורדוש 11 אחים. ארבעה מהם כלו אים
על עבירות שונות.
פרוצה אחרת מאותו איזור, מזל ג׳ירס,
ידעה אף היא לספר בשיבחה של אלים.
״היא היתה בחורה הכי־השקטה מכולנו.
היא היתה מפחדת להיכנס לחצרות של
הבתים בלילה עם הלקוחות. בשביל זה
אני לא מאמינה שהיא הלכה לשם מרצונה.
כנראה שהרוצח גרר אותה בכוח.
״את החשוד ברצח אנחנו מכירות. הוא
הסתובב כאן באיזור. יומיים לפני הרצח
של אליס הוא ניסה לחנוק בחורה אחרת,
שעובדת בבן־יהודה. היא התחילה לצעוק,
ופרוצה אחרת, ששמעה את הצעקות, נכנסה
לחצר עם מוט־ברזל והצילה אותה. הב חורה
ההיא הלכה עכשיו למישטרה לזהות
את החשוד בתמונות.
״אבל זה המישטרה אשמה בכל הבל גאן
הזה. המישטרה לא נותנת לנו לעבוד
ביום, ואנחנו צריכות לעבוד בלילה ולסכן
את החיים שלנו.״

לזכותו של מרה נזקפות כמה הצלחות
בפיענוח מעשי-פשע חמורים. היה זה מרוז
שעמד בראש צוות־החקירה, שחקר את
פרשת הפיצוץ הקטלני בבית הזוג קטלן
ביפו (העולם הזה ,)2094 ,שבו מצאה את
מותה הצעירה רינה אשכנזי. הצוות של
מרה הצליח להביא לדין שני צעירים,
שמאוחר יותר הורשעו בקשירת־הקשר ל פיצוץ.
אלא שהיתה זו הצלחה חלקית,
שכן מבצעי הפשע ההוא לא הובאו לדין
מעולם.
צוות־חקירה אחר, שבראשו עמד דני
מרוז, הצליח לפענח לפני זמן קצר את
פרשת־הרצח הסבוכה של מוביל־הכספים
מחברת צ׳מפיון, שנרצח במהלך שוד בר־מת־גן
(העולם הזה .)2112
בתחילת החקירה של רצח אליס התחיל
הצוות של מזור ומרה בגביית עדו יות
שיגרתית. בין היתר ממורדוש כהן
ומחברותיה־למיקצוע של הקורבן. אלא
שפחות מיממה לאחר גילוי הגופה, כבר

היה החשוד־ברצח נתון במעצר בידי ה חוקרים,
ובלילה,־שבת האחרון כבר שוחזר
הרצח על־ידי החשוד והוסרט במצלמות
המישטרה.
החוקרים הגיעו לביתו של החשוד כא שר
החליטו לבדוק את זהותו של הגבר,
שארנקו נמצא במקום־הפשע. הוא נשבר
כבר בשלב מוקדם של החקירה, והודה
במעשה. הוא טען שהפרוצה ניסתה לזרז
אותו לסיים את האקט המיני, והוא הת רגז
והטיל אותה ארצה.
דמותו של החשוד לא היתד, פחות מפ תיעה.
הוא סטודנט השוקד על עבודת־הדוקטורט
שלו בפיסיקה, במעבדות־המוד
קר של אוניברסיטת תל־אביב, רווק בן
,32 שבעבר היה בטיפול פסיכיאטרי במוס דות
לחולי־רוח. שופט־שלום עצר אותו
ל־ 15 יום.
בבית־הקפה של מנחם שוקרן, בקרן
הרחובות אלנבי והירקון, ממשיך לשבת
מורדוש כהן, למרר בבכי ולמאן להתנחם.

הפרוצה זירזה או תו
** וות החקירה שהוקם מייד לאחד
£המקרה, כלל, בין היתר, את רב-פקד
סנדו מזור, שהתמנה לפני שבועות ספו רים
לעמוד בראש מיחלק־תישאול ביחידה
המרכזית, ואת פקד דני מרה, אחד המוכ שרים
שבקציני התישאול בתל־אביב.

נהן־מודדוש
אריס וידידה, מרדכי

הבור של טד

(המשך מעמוד )22
שם :״למען טדי קולק כראש עיריית ידו־
׳שלים״ .האגודה הוקמה על־ידי איש ה מאפיות
הירושלמי הוותיק. דני אינג׳ל.
אחד מראשי אגודה זז והגיזום־ שלה הואאדי ספיר, מנב״ל בנק כללי בירושלים. ה בנק
שבבעלות הברון אדמונד חד-,רוטשילד.
אנשי מצא חיפשו ומצאו, כי חלק ניכר
מכספי קרן ירושלים, הקרן המממנת את
׳מרבית פעולותיו של ק׳ולק כראש עיר,
מופקד או עבר בבנק כללי. הקשר, לדעתם,
יבין כספי הציבור של קרן ירושלים לבין
כספי מטה הבחירות של קולק׳ השוד.
אנשיו של והושע מצא מנסים בימים אלה
במלוא כוחם להשיג את מאזני קרן ירושלים
ואת מיספרי חשיבון־סבנק של קרן זו,
׳המנוהלת על־ידי ידידתו האישית של קדלק
׳רות חשין, סדי לנסות להצביע על הסכנה
שבקשר בין כספים אליה לכספי הבחירות
של מטה קיוילק, אם כי הדיבר קשה עליהם.
למחות שקרן ירושלים היא קירן ציבורית,
שהוקמה למען ירושלים ולמען פעולות
פיתוח העיר׳ נשמר חלק גדול מפעולותיה
בסוד, ומאזנה אינו חופשי לפירסום.
פרשה אחרת שתפריע לקולק היא זו של
מירון בנבנישתי. בנבנישתי, סגן ראש ה עיר,
היה מנערי קולק במשך שנים רבות.
כהיסטוריון ובנו של סופר, היה בנבנישתי
האיש הקרוב ביותר אל קולק, יד-ימינו
בכל פעולה בעירייה ואיש־סודו לכל דבר.

״ירושלים
אחת״
^ ולס הרומן בין בנב׳נישתי לקיולק
הסתיים לפני ת׳קופת־סה. יש הטו ענים
כי רוני פיינשטיין. מי שמונה על־״די
קולק כ&נב״ל העירייה, התקנא ביחסים
שיבין קוולק ובנביניש׳תי והצליח לטרפד
אותם. כמו אצל זוג נשוא ואוהב שנפרד,
גם ביו קיולק לבנבנישתי הייתה הפרידה
קשה, והמריבות בין השיניים מזכירות ב אופיין
גן־ילדים ובחומרתו את העולם ה תחתון.
קוילק מנסה זה זמן רב להיפטר
׳מבניבנקשתי, אולם לשם כך הוא זקוק
לרוב של שני שלישים מחברי מועצת ה עירייה
— רוב שאין לו.
לפני כשבוע, אחרי שקולק סירב לתמוך
בב׳נב׳נישתי בסיכסוך ענייני שהיה לזה
עם מהנדס העיר אמנון ניב, בעניין של
׳בניית חניון תודקרקעי בכיכר ציון בירו שלים,
ניהל בנבנישתי עם קולק שיחה
קשה, שבה אמר לו בין השאר :״בצורה
כזו איני יכול לעיבוד.״ למחרת נדהם ב־נ־בינושתי
לשמוע, ברדיו, כי טדי קולק קיבל
את התפטרותו. לקולק היה נוח לקבל את
המישפט, הנאמר במק׳ומות־עבודה עשרות
פעמים ביום — ״בצורה כזו איני מוכן
לעיבוד״ כהודעת-יהתפטריות של סגנו, והוא
מיהר לקבל אותה. לבנבנושת׳י לא נותר
אלא להודיע לקולק, במיכתב רישמי, כי
לא זכור לו כליל שהוא התפטר, וכי קבלת
ההתפטרות ושימחתו של קולק היו מוק דמות
מדי.
כמה ימים לאחר־מכן נקראה מועצת ה מערך
בירושלים להצביע על הצעתו של
קולק כי הוא ירוץ בבחירות שלא בשם
המערך, אלא תחת השם ״ירושלים אחת״.
בנבנישתי, יחד עם עוד ארבעה, שאחד
מהם הוא אהיו׳ התנגדו להצעה מול 120
חברי מועצה שקיבלו אותה. כאשר התבקש
בנבנ״שתי מאוחר יותר ליבוא לחתום, יחד
עם כל חברי המועצה האחרים, על הודעה־בכתב,
שבה הוא פורש מסיעת המערך
ומצטרף לסיעה חדשה, הוא סרב, קבול כי
ה׳חלט׳ת מוצעת המחוז עמדה בסתירה ל חזקת
מיפלגת העבודה ,״וכפיית כלג־תריזם
קולקטיווי.״
כשישמע זאת קולק׳ הוא הגיב בחריפות.
הוא שיגר מי׳כתב אל בנבנישתי עם הע־
׳תקים אל סל סגני ראש היליד, ובו ביטל
את כל סמכויותיו של בנ׳בנישתי והציגו
כלי ריק מתוכן. ק׳ולק אינו יכול, כאמור,
לפטר את פנבני׳שתי מתפקידו כסגן ראש
עיר, איו לסלקו ממועצת העירייה, אך הוא
יכול להותירו ללא סמכויות וללא עבודה.
ביום ראשון השבוע הודיע בנבנישתי על
התפטרותו.
בנבנקשתי אינו חושב לוותר, ומתכוון כפי
הנראה להיולחם בקולק. ייתכן גם כי ב־נ־בנישתי
יחליט לרוץ בבחירות למועצת ה עירייה
ברשימה עצמאית, או ״׳רשומת ה מערך
האמיתית״ ,כפי שיכסה אותה. עסקני
המיסלגות בירושלים צופים, כי במיק׳רה
׳כזה יש לבניבנקשתי סיכוי להעביר מנדט
או שיניים, וברור שאחרי הבחירות יעבוד
בנבנישתי עם סיעת הליכוד — נגד קולק.
בעייה נוספת של קולק היא זו של הצי בור
הדתי בירושלים 27 .אחוזים מציבור
הבוחרים בירושלים הם דתיים, לעומת 12
אחוזים בממוצע בשאר חלקי הארץ, מלבד

בני־ברק. בכל מערכת בחירות עולה הצי בור
הדתי בירושלים בשני אחוזים לערך,
כך שבעוד כ־ 15 שנים יהיה לציבור הדתי
בעיר רוב מוחלט. קולק השכיל להגיע
להסכם מתחת־לשולחן עם הרב פורוש,
מנהיג אגודת־ישראל ופועלי״אגודת־ישראל
בירושלים. כיום יש לפורוש ארבעה מנד טים
במועצת העירייה. על־פי ההסכם בין
קולק לפורוש, תיווצר בין ״ירושלים אחת״
לבין האגודה קואליציה מייד אחרי הבחי רות.
להסכם דומה עם המפד״ל, שגם לה
ארבעה צירים במועצת העיר, לא הצליח
קולק להגיע, ונראה כי המפד״ל נמצאת
פחות או יותר בכיסו של מצא.
שדה־קרב נוסף יהיה הסקטור הערבי
בעיר. מתוך כ־ 160 אלף בעלי זכות בחירה
בירושלים, יש כ־ 40 אלף ערבים. בקרב
הציבור הערבי יש לקולק רוב מוחלט,
וציבור זה בוודאי לא יצביע עבור מצא.
אולם בעייתו של קולק היא כיצד להביא
את הבוחר הערבי אל הקלפי. בבחירות
שעברו הצביעו כ־ 4,000 בוחרים ערביים
בלבד למועצת העירייה, ואין להניח שה שנה
יצביעו הרבה יותר. קולק מינה כראש
המטה שלו בסקטור הערבי את יוסף גדיש,
העוסק בענייני חינוך בעירייה ומי שהיה
לפני שנים רבות ראש עיריית עכו.

נגין יתמוך
במצא
ד נדד מערד כוחות ובעיות שכזה
מתייצב יהושע מצא, שהוא מזה שמונה
שנים סגן ראש העיר ו־ 12 שנים חבר מוע צת
העיר, ובקדנציה האחרונה היה ממונה
על שיסור פני העיר. עיקר מאבקו של
מצא יהיה ״לשבור את הבלוף הזה ששמו
טדי קולק.״ מצא טוען כי מרבית הדברים
שבהם מתהדר קולק עשה בעצם הוא עצמו
כמו הגינון הנרחב של העיר, שמירת יופיה
של ירושלים ושמירת נקיונה .״אני עושה
את העבודה והוא, בעזרת יחסי ציבור
ומירח אברך, לוקח את התהילה,״ אמר.
לדיברי מצא תהיה מערכת הבחירות שלו
מבוססת על הטענה כי קולק הוא אדם חלש
אופי ועייף, וכי בשנתיים האחרונות אין
הוא מנהל לאמיתו של דבר את העירייה
אלא פקידים שהוא שבוי בידיהם, וכי
ירושלים זקוקה לראש עיר .״אני מוכן
שקולק יהיה אצלי, כשאני אהיה ראש
עיר, שר־חוץ או נשיא קרן ירושלים, ב דברים
האלה הוא טוב. את העבודה השחורה
של ניהול העיר הוא. צריך להשאיר בידי,״
אומר מצא לבוחריו.
מצא ריכז סביבו כמה אנשי־מיקצוע
שיערכו עבורו את תעמולת הבחירות, וטו ען
כי לא יחרוג מן התקציב הממלכתי
שיינתן לו. בראש מסע הבחירות של מצא
עומד נתן ברון, בעל בית־ספר לעיתונאות
ובעל חברה רשומה לניהול מסעי־בחירות.
ברון עמד בראש מסע־הבחירות של שלמה
(״צ׳יצ׳״) להט לעיריית תל־אביב לפני
ארבע שנים, והיה גם רכז הבחירות של
מיפלגתו של אריק שרון.
לברון יעזרו במטה של מצא איש יחסי
הציבור והפירסום הירושלמי מני הירש,
והגרפיקאי התל־אביבי ראובן אדלר.
מצא אינו מוכן עדיין לנקוב אף בשם
אחד מאנשי הרשימה שלו בבחירות למו עצת
הערייה, אך הוא מבטיח שיהיו שינו יים
רבים ברשימה, וכי דמויות רבות, ש אינן
מזוהות כעסקנים מיפלגתיים, יופיעו
בה. מצא מסתמך מאד על הבטחתו של
ראש״הממשלה, מנחם בגין, להירתם למסע־הבחירות
שלו. לדבריו הוא ידיד אישי של
בגין, למרות שמצא לא היה חבר אצ״ל
אלא דווקא בלח״י, והוא מאמין כי לא רק
בגין ישמור על הבטחתו, אלא אישים
ממלכתיים נוספים מהליכוד יופיעו עבורו
בבחירות. בשיחות אישיות מודה אומנם
מצא כי לדעתו קשה, או כמעט אי־אפשר,
להבים את קולק במירוץ לראשות העיר,
אולם הוא בונה רבות על העובדה שיהיה
לו רוב במועצת העיר, וכי קולק לא יחזיק
מעמד כראשה.
אם אכן ייווצר מצב זה, נראה כי בירו שלים
לא תסתיים מערכת הבחירות ב־7
בנובמבר אלא תימשך גם חודשים רבים
אחר־כך. מצא וחבריו יעשו כל שביכולתם
להמאיס את התפקיד על קולק ולגרום את
התפטרותו, כדי שמצא עצמו ייבחר כראש
עיר. מצב זה נוצר דק משום שהחוק החדש
לא נתן סמכויות מספיקות בידי ראשי ערים
לפעול ללא המועצה שלהם.
החוק החדש ויוזמיו, ביניהם טדי קולק
עצמו, לא השכילו לצפות מראש מצב שבו
יהיה ראש העיר איש מיפלגה אחת שייאלץ
להתמודד נגד קואליציה יריבה. עתה עלול
קולק לשלם ביוקר על מאבקו לשינוי שי טת
הבחירות לעיריות.

• במדינה
(המשך ממנזוד )56
ציוותי־האוויר של אל־על~ד,ופסקה חלוקת
הצהרון.
התבטאויות מעליבות. החרם ה מקורי
הוטל השבוע. מזה זמן רב שבחוגי
ציוותי־האוויר של אל־על שוררת התמר מרות
כלפי מעריב. תחילה היתה זו כתבתו
של הכתב הכלכלי של הצהרון הימני, יובל
אליצור, שהתייחסה לשביתת־הדיילים לפני
שנים אחדות. אליצור כתב אז כתבה בשם
״הדיילת הערומה״ ,וממנה ניתן היה ללמוד
שהשביתה הוכיחה את אי־נהיצותם של
דיילים בטיסות. אחר־כך פרץ סיכסוך נוסף
בין החברה הלאומית לדיילי־האוויר, על
רקע הפעלת הקו החדש למונטריאול. גם
אז נקט כתב הצהרון בעמדה עויינת לדיי לים.
ועד־הדיילים פנה אז לעורך מעריב,
שלום רוזנפלד, בתלונה, והעורך הבטיח
שבעתיד לא ייכתבו דברים מבלי לקבל
תגובה של אנשי צוותי־האוויר, והגישה
תהיה יותר מאוזנת.
לפני שבועיים הוגדשה, לדברי הדיילים,
הסאה. הכתב הכלכלי של מעריב פירסם
טבלת־שכר של אנשי צוות־אוויר. לדברי
האוויראים, היתה בטבלה הטעייה רבה של
הציבור, שכן המיספרים שפורסמו הכילו
את מחיר העלות של העובד לחברה, ולא
את השכר שאותו הוא מקבל ליד, וההבדל
הוא, כמובן, משמעותי. בעיקבות הפירסום
כתב הפיליטונאי יוסף לפיד מאמר עוקצני,
שבו תוארו טייסי החברה כמי שרוחצים
בשמפניה, ודיילי־החברה תוארו כזוטרים
שאינם מסתפקים גם במשכורות של ראש־הממשלה.
כאן
כבר לא יכלו ציוותי־האוויר להבליג,
ואחד מהקברניטים הבכירים, גידעון
(״גידי״) אברבנאל, כתב מיכתב־תגובה ל מעריב.
המיכתב לא פורסם עד היום, ו־ציוותי־האוויר
החליטו להפסיק את חלוקת
הצהרון במטוסים. כדי למנוע ביזבוזים
מייותרים של כספי החברה, טרחו הדיילים
להודיע להנהלת החברה שכדאי להפסיק

^ ללה רובצת על פיתחת־רפיח.
ת| רק הבקיאים ברזי הקבלה יכולים ל אתר
את מקור הקללה. ייתכן כי הקדוש-
ברוך־הוא כועס על הנחלנים, שהתיישבו
על אדמה שממנה גורשו הבדואים באכ זריות
על-ידי אריק שרון. אולי קילל את
המקום אחד הילדים הערביים בני ה־,6
העובדים שם עשר שעות בשכר־רעב.
העובדה היא עובדה: בצורה מיסתורית,
שאין לה הסבר הגיוני, נכשל כל מעשה
של המתנהלים.

ה ת מי מו ת
שגו צלה
ך•* !נה, למשל, הפרשה המוזרה וד,מפ־י
1חידה של בית־האריזה לעגבניות, ש קם
במושב שדות.

יוזם אבני
״נתקענו ! ״

פלבל שוורץ
טוב לשבועון, טוב לצה רון
לאלתר את קניית הצד,רון, שכן ממילא הם
מתכוונים להשליך את כל הגיליונות לפח־האשפה,
לפני חלוקתם.
תקדים ״העולם הזה״ .סמנכ״ל ה-
מיבצעים של אל־על, הקברניט יעקוב
מורגן, ראש אגף השירות לנוסע, ודובר
החברה, הובאו בסוד ההחלטה. מורגן הת נגד
בתוקף, ואף ניסה לשכנע את הדיילים
לבטל את ההחלטה .״זוהי פגיעה בחופש
העיתונות,״ טען ,״אי־אסשר ללחוץ בדרך
כזו על העיתונות! זוהי סחטנות! גם את
ההנהלה משמיצים בעיתונות !״
על כך העיר איש ועד־הדיילים, הכלכל
עמי שוורץ :״העיתון היחיד שמתח אי־פעם
ביקורת על ההנהלה הוא השבועון
העולם הזה — ואותו אתם אינכם מחלקים
לנוסעים !״
ואכן: לפני עשרים שנה הטיל אל־ על
חרם טוטאלי על העולם הזה, אחרי שה־שבועון
מתח ביקורת על המנכ״ל דאז,
אפריים בן־ארצי. מאז נשאר החרם על כנו,
ובשום מטוס של אל־על אין מחלקים את
השבועון.

חבר־מושב כן־ יום ן!
״ניצלו את התמימות
בית־האריזה הענקי, שהוקם במשותף
על־ידי שדות ונתיב־העשרה — שני ה יישובים
הוותיקים בפיתחה — נסגר ה חודש׳
זמן קצר אחרי הפעלתו. המיפעל,
המשתרע על שטח של שיבעה דונמים
נחשב, עד להפעלתו, לגדול ולמשוכלל
מסוגו בארץ, ואף באירופה. ההשקעה הס תכמה
ב־ 26 מיליון לירות, שהגיעו ברובם
ממקורות ממשלתיים.
במיפעל יש מכונות משוכללות ביותר
למיון העגבניות ולאריזתן. מערכת־הבקרה

סללה הנ צ ת עד נ ו הנעשה בביתחת
ופיח, וגם ער נית־אויזה ענקי, שה1קם
בהשקעת מיל]!1׳ ־ והתמוטט ללא סיבה
מופעלת על־ידי מחשב. כימעט כל המית קנים
הובאו מארצות־הברית, אחרי שנתב רר
כי טכנולוגיה משוכללת כזאת, לטיפול
בכמויות כה גדולות, אינה קיימת עדיין
באירופה.
ובכל זאת — בית־האריזה נכשל ו נסגר,
אולי לזמן מסויים, כפי שטוענים
האופטימיסטים, ואולי לצמיתות, כפי ש־מנבאים
רואי־השחורות. אך איש אינו יודע
מה קרה, ומדוע מיפעל כה מפואר נכשל
מראשיתו. רק קללה מיסתורית יכולה ל הסביר
זאת.
״הטעות היתד,.״ טוען זאב בן־יוסף, מ מושב
נתיב־העשרה הסמוך ,״שהחליטו
בכלל על הקמת בית־האריזה.״ בן־יוסף,
ממייסדי המושב, הגיע למקום לפני שנים
אחדות. בשעתו ישב בכלא המיצרי, אחרי
שנתפס במהלך פעולה צבאית מאחרי ה קווים.
כיום הוא מתגורר, עם אשתו ושני
ילדיו, במושב ומתפרנס מגידול ירקות,
בעיקר עגבניות ופרחים. כחקלאים אחרים
במקום, שהתנגדו לרעיון הקמת בית־האריזה,
הוא מסביר :״ניצלו את התמימות
של החברים שהתחייבו ושילמו עבור
מיפעל כזה.״
לעומתו טוען יוזם המיפעל וחבר מושב

מערך שלא היה מיועד מראשיתו למיון
ואריזה של עגבניות,״ טוען בן־יוסף .״ניסו
להתאים על חשבוננו מערך ניסויי.״

ך ם יוסף אבני מודע לכישלון —
י * הזמני, לדבריו .״נתקענו,״ הוא אומר,
״העגבניות היו נופלות מהמסילות ונפגעות
במעברים צרים. נוכחנו לדעת כי שיטת
האריזה האוטומטית שהפעלנו, נכשלה. הת חלנו
לארוז בידיים, והדבר יצר פקק בכל
התהליך. כתוצאה מכך לא הספקנו למיין
את כל הכמות שהגיעה, וחלק מהעגבניות
שכב בחוץ 48 שעות.״
עם זאת הוא דוחה את הטענה כאילו
חוסר ידע הביא לקניית מכונות שאינן
מתאימות :״לא נעשתה טעות בבחירת
הציוד, לא בארץ ולא בארצות־הברית.״
לדבריו ניתן היה למנוע את כל הבעיות
אם היו עושים הרצה עם כמות קטנה של
עגבניות לפני שהתחילו להפעיל את בית-
האריזה. הרצה כזאת, טוען אבני, היתה
מגלה את הפגמים ומאפשרת לתקן אותם,

נ סי? ו 1גב1יו ח

שדות, יוסף אבני, כי במיפעל בגודל זה
היה חיוני, כדי להבטיח את אפשרויות ה ייצוא
של המושבים.
״החלטנו להקים בית־אריזה כדי לחסוך
מהחקלאים את ההוצאות הכרוכות במיון
ובאריזה עצמית, וכדי לייצא יותר תו צרת,״
מסביר אבני. לדבריו, הוכיחו ה חישובים
כי קיים פוטנציאל טוב לנושא
זה. שני המושבים גידלו באותה שנה
10 אלפים טון עגבניות, מתוכן 1000
טון לייצוא 1070 שהיוו 75 אחוזים
מכלל יצוא העגבניות מהארץ.
״התחזיות הצביעו על גידול משמעותי
בכמות התפוקה של שני המשקים, ולכן גם
בייצוא,״ מסביר אבני .״נוכחנו לדעת ש נצטרך
בית־אריזה בעל כושר קיבול של
עד 250 טון ליום, כיוון שעונת קטיף העג בניות
באיזור מצטמצמת ל־ 3חודשים
בלבד.״
לאחר קניית המכונות, ובעקבות סיור
בבתי-אריזה שונים בארצות־הברית, הוקם
בית־האריזה על־ידי חברת פרוייקט מתל-
אביב, שהתמחתה בנושאים כאלה.
בית־האריזה החל לפעול בדצמבר . 1977
חודש לאחר הפעלתו, בעיצומה של עונת
הקטיף, הופסקה פעולתו והחקלאים נאלצו
לשלוח את תוצרתם לבתי-אריזה אחרים
בארץ ובאירופה. ההפסדים שנגרמו לחק לאים
נאמדו ב־ 12 מיליון לירות ועל אלה
יש להוסיף את ההפסדים למדינה במטבע
זר. הנזק בטווח הארוך: פגיעה בתדמית
הייצוא הישראלי לאירופה, לאחר שהכמות
שהובטחה לא הגיעה לשוקי אירופה.
״בית־האריזה נכשל, מפני שהרכיבו בו

אפילו על חשבון עונת־קטיף אחת .״אך
בגלל בעיות של אספקת חלק מהציוד מ־חוץ־לארץ
ובעיות אחרות, הסתיימה ה בנייה
רק עם תחילת העונה ולא היה זמן.
לכן, לאחר חודש של הפעלה, החלטנו ל השבית
את העבודה במקום ולערוך את
השינויים שנדרשו.״

מחיר ״השינויים הלא־מהפכניים,״ כפי
שמגדיר אותם דו״ח שפירסמה הנהלת בית-
האריזה, הוא 4מיליון לירות. הדו״ח מציין
את איכותן הירודה של כמה מהמכונות
שניקנו בארצות־הברית ואת האיחור ב תחילת
ההפעלה, כגורמים העיקריים ל כישלונו
של בית-האריזה.

בסעיף מס 5 ,של הדו״ח נאמר :״תיכנון
בית־האריזה ענה בעיקר לבעיות של תפו קות
ולא ענה מספיק לבעיות של פגיעות
בפרי. בפונקציית המטרה של בית־האריזה
לא הושם דגש מספיק על שמירת איכות
הפרי.״

ה ציו ד —
על הריצפה

וילה כמושג שדות
האס אחד הילדים קילל?

לםגעיות התפוקות אותן אמור היה
י * בית־האריזה לפתור, לא תיפתרנה. היום
ברור כי אפילו יופעל בית־האריזה בעונת
הקטיף הקרובה, יאלצו חלק מהחקלאים
לשלוח את תוצרתם למקומות אחרים,
״הבטיחו לנו כי כאשר יופעל בית־האריזה
יעלה אחוז הפרי המיוצא ל־ 60 אחוזים,״
קובל בן־יוסף .״מאז הפעלתו עלו ההוצאות
נד 25 אגורות עד 120 אגורות לקילו עג בניות.״
בית
האריזה, שהופעל על־ידי צוות מיג-
הלי קבוע של 11 עובדים (במשכורת כוללת
של 200 אלף לירות לחודש) וכמה עשרות
בידואים, מושבת כיום. פרט לשומר בי-
דואי וצוות אחזקה מצומצם אין איש ב מקום.
אך המבקר במיבנה הענקי יראה
כי בית־האריזה מוזנח וחלקי ציוד פזורים
על הריצפח. תושבי המקום אינם בטוחים
עוד אם יזכו לראותו פועל בשנה הבאה.
אך אפילו יופעל, לא ימהרו רבים מהם
לשלוח את תוצרתם אליו .״הסיבה לכך,״
אומר אחד החקלאים ,״שאני רוצה להבטיח
שהתוצרת שלי תגיע לשווקים באירופה
ובארץ, ובמצב טוב.״

10י

כתבת השלם הזה הצטרכה אל מסיבת הרווקים והחוקות מארצות־הברית
והתחזתח מעדה ישראלית המחכשת חתן אמריקאי עשיר
להיכנס! ,לשכנע את יוחנה, השיער הנבוך
— שזו לו הפעם הראשונה שנתקל בכל־כך
הרובה חיוכים ורמזים במנה אחת, שיתן
להן צ׳אנס.
השוער !נכנע !בפני תחנוניהן של אחדות
מהצעירות! ,והירשה להן להיכנס. אחר־בך
היה כבר יותר קשה. המלון הזעיק יתיג־בזרת
של המישטרה, והשוטרים המנוסים
חסמו יאת הכניסה. ילא יעזרו!מאמצי השיב־ניע.
״אני
ממועדון האקדמאים,״ עיפיעפה ב עיניה
שחרחורת בת 40 פלוס. משלא נתנו
לה להיכנס הרימה ידה על השוטר, ונגררה
משם בכוח ,׳בעודה מצווחת בקולי-קולות.
אחרות סיפרו ישיש להן חברים ׳המתאכ סנים
במלון. ניסו לעורר רחמים.
כולן הביטו בערגה בקבוצת האקדמאים,
ובראשם השדכנית הזריזה הלנה, שנכנסו
עם כרטיסים שהוכנו מראש.

__ וילה
ו מכונ ת כ בי ס ה

נהג המונית

— סטיוארט רוזנברג בן ה־ ,26 מתהולל
על רחבת־הריקודים במלון סיני בתל־אביב,
מול כתבת העולם הזה, יאירה יסמין. בערב, שנערך לכבוד

קבוצת הרווקים.והרווקות היהודייס־אמריקאיס, שהגיעו ביום השני
שעבר לסיור בן שבועיים בארץ, היתה הנוכחות מלאה. קשה היה
לאתר את האמריקאים בין מאות הישראלים, במטרה למצוא שידוך.

ליתי למעלה, נכנסתי לשירותים
* 3לבדוק את התיסרוקת בפעם המי יודע
כמה! ,משחתי שפתי בשפתון, אספתי את
הבטן פנימה, חייכתי לעצמי חיוך של עי דוד,
ו — קדימה !
היה קשה למצוא את המיליונר האמרי קאי
המיוחל עם הפונטיאק או המרצדס,
שבא גם הוא לצוד חתיכות כמותי.
אחרי חיפוש קצר הצלחתי לשלוף מבין
כ־ 200 הרווקים הישראלים שבמקום אמרי קאי
אחד לרפואה. היה זה סטיוארט רוזנ ברג
בן ה־ 26 והוא לא היה בדיוק גבר-
חלומותי.
,גו, ניחמתי את עצמי, הוא לא מרלון
ברנדו, אבל רואים שכסף לא חסר לו.
את המכונית -בטח הביא מאמריקה, נוכל
להסתובב קצת בארץ, יזמין אותי למיס־עדות
ולמועדוני־לילה, ובמזל טוב גם יקח
אותי איתו לארצות־הברחת, ישכן אותי
בחוויילתו המפוארת, יציג אותי בפני הו ריו,
יראה לי את המישרד שלו בקומה
החמישים, ואחר־כך נלך לרב.

הדכדוי דחש

שיו־1ן־
אמריקאי
ן \ פשר דהציע לך סיגריה?״ שאל
קול. הסתוובסתי. ליידי עמד בחור
שמנמן, בסביבות ישנות השלחשים לחייו,
שערו השחור עשוי בקפידה. עיניו הצרות
התבוננו בי ביתיקווה.
שכחתי לרגע !שבאתי לכאן כעיתונאית,
למסיבת הרווקים והרווקות היהוידים מ־ארצות־הברית
שנערכה ׳ביום הרביעי שיעבר
במלון סיני בתל-אביב. זו היתד, אכן מסי-
בת״ישידוכים.
נשלחתי על־ידי המערכת למסיבת 152

הרווקים והרווקות ׳שהגיעו ביום שיני ש עיבר
לסיור בן שבועיים ׳בישראל, ביוזמת
הקונגרס היהודי־אמריקאי, כשאני מתחזה
לישראלית המחפשת חתן אמריקאי עשיר.
בעמל רב הצלחתי לפלס את דרכי בין
מאות הרווקים והרווקות תוצרת הארץ, ש צבאו
על !שער הכניסה למלון. התחרות
היתד, קשה. חתיכות לא-נורמלייות, מתים-
רוקות אופנתיות ושמלות החושפות טפ חיים,
עמדו לצד ׳נערות זוהרות פחות, שעל
פניהן המיואשים נמרח האיפור במאמץ

שערים ]עורם

רווקים ורווקות ישראלים רבים, שקראו על המסיבה
הצפוייה בעיתונים, ניסו להיכנס למלון ללא הזמנות,
אך השערים ננעלו בפניהם, בעזרת כוח מישטרתי. לא עזרו התחנונים, והם נשארו בחוץ.

,לרגל עסקים
לראות אם

הגיע למסיבה ויקטור לופו מטירת הכרמל. ויקטור,
החבר במועדון־רווקים בחיפה, בא עס חבריו ,״כדי
חידושים.״ מיספרי הטלפון עברו מפינקס לפינקס ומרווק לרווק.

״1 1 1 ״ 1 1 7 1יניר תנפילוב רוקד ב־חברת
האמריקאית האלי
לקוביץ בת ה־ ,23 שאותה פגש במסיבה.

י י^־ 1י יי

״׳אינני אוהב. את האמריקאיות,״ לחש
לי סטיוארט .״מלן מזוייפוית ! הבתוחות ה ישראליות
לא צריכות להתאפר בשביל
להיראות יפות. יאבל אני מת על היישריא-
ליהת,״ טפח יעל ברכי. בשנה הבאה מתכוון
סטיוארט לעלות לארץ. יש לו קרובים ב חולון,
והוא יחיה בקיבוץ .״מה פיתאום
בקיבוץ?״ תמהתי .״מה עם הווילה בקי־סרייאה,
ומכונת־הסביסה, המערכת הטטרי־אופונות
והמכונות?״
״זה יכול לחכות,״ ענה לי.

לר או תאם
יש חידו שים!״
ר מה ילא התחתנת עד עכשיו?״
שאלתי אותו .״אני רוצה ירק יש ראלית,״
השיב .״׳עכשיו באתי לבדוק את
השטח, ובשנה הבאה. אתחתן. הגיע הזמן,
את לא חושבת?״
אחרי שהחלפנו כתובות ומיטפרי־טלפון,
תזמין ׳אותי לרקוד. את ימה שלא הביע
בדיבור הצליח סטייוארט לבטא בריקוד
שייק ואיני, כל עוד רוחי בי, ניסיתי ליעקוב
אחר קפיצותיו וסיחרוריז על בימת הרי קודים,
לקצב שירי שיגעון המוסיקה. מה
לא עושים בשביל !שידוך, הרהרתי, מיו זעת
״לא חשוב הפרצוף, העיקר הכסף.״
״במה אתה עוסק?״ שאלתי .״אני ינהג־מונות,״
באה התשובה. עיני חשבו. מכונת
הכביסה, המערכת הסטריאופז׳נית והפונטיאק
נעלמו כלא־היו, וכבר ראיתי את עצמי חו
לבת
פרות בקיבוץ.
ביקשתי את סליחתו ,׳והלכתי לצנן את
עצמי במשקה. הבאר היה מוצף רווקים
ורווקות גילאי ,40—19 כשהרוב השולט
הוא ישראליות ׳שגילו יוזמה מפתיעה נוסח :
.,אתה לא מוכר לי מאיזה מקום?״ —
״אפשר להזמין ׳אותך לרקוד בוא
נשתה ״משהו ביחד.״ גם הישראלים לא טמנו
ידם ׳בצלחת: אמריקאיות או לא אמרי קאיות.
והם עברו מאחת לשנייה, בדקו את
ה״סחויחה״ ,החליפו ׳רשמים ביניהם, ומים־
פרי־טלפון בסיטונות.
סקירה מהירה של המצב הבהירה ילי ש האמריקאים
כבר תפוסים, חוץ מאחדים
שלא: נראו לי בגלל שהיו נמוכים מדי,
איו זרוקים מידי. ניסיתי עם יאחד: ביישן
מומשקף, בן , ,39 שסיפר לי כי הצטרף
לטיול ׳מפני שבארצות־יהבירית קשה לפגוש
בחורות .״אינני רוצה ללכת לבד לכל
מייני מקומות,״ התוודה !בפני .״קשה מאד
למצוא ישם אנשים צעירים שאפשר לדבר
אייתם. במקום־העבודה ׳שלי כולם נשואים,
ומסיבות אינני אוהב.״ כשסיפר לי שהוא
״רק״ מנהל־חשבוסות, עשיתי ויברח׳ ו מצאתי
עצמי פני־אל־פנים עם גבר חסון,
ממושקף, מתולתל, לבוש חולצה בהירה
ומיכניסיים משובצים.
״זה, לפחות ,׳נראה כמו איש־עסיקים מצ ליח,״
חשיבתי לעצמי. ויקטור לופו, כך
הציג עצמו הרווק ׳בפיני. הוא יבין 34 מטירת־הכרמל
שליד חיפה, הפר במועדון־רווקים
בחיפה הטונה 200 חברים .״אני כאן לרגל
עסקים,״ סיפר לי ויקטור, העוסק באלקט רוניקה
.״קראתי על המסיסה בעיתון, ו באתי
עם יבמה חברים לראות אם יש
חידושים.״ הוא הזמין אותי לכוסית, ושאל
אותי מה אני עושה מאוחר יותר. כאן
התעורר חשדי, ושאלתי אותו אם איננו
נשוי, במיקרה, הוא הבטיח לי שלא -ואז
ביקשתי יממנו את כתובתי ומיספר־טלפון.
את המיספיר ׳נתן לי בשמחה :״עשרים־
וארבע ׳שעות לרשותך,״ הוסיף, אבל את
הכתובת ליא הצלחתי ׳להשיג, ירק מיספר
תיבת־דואר בחיפה.
השימחה הגיעה כבר לשיאה באותה
עת. למטר, צבאו המונים שניסו להי כנס,
למעלת זרמו המשקאות כמים. כולם
רקדו, שוחחו או יפרשו בזוגיות אל הלובי.
תפסתי יוזמיה ,׳ניגשתי אל בחור ממושקף
שניראה לי מופר ושאלתי איותו מניין איני
מכירה איותו .״גם יאת מוכרת לי מאיזה
מקום,״ אמר! ,והלכנו לרקוד.
שימיו אלי סלד, והוא הנדסאי מפונות בן
.32 אלי, לבוש חולצה משובצת ומיכנסיים
כהים יבעל שיער יתום הלק הנוטה להקריח,
סיפר לי כי שיתי בחורות התקשרו אליו
למקום העבודה שלו ,׳והזמינו אותו לבוא.
״יהיה שימח,״ הבטיחו לו .״ ייש חומר טוב,
׳אמריקאים, אמריקאיות.״
״אז באתי,״ יאמר אלי .׳נזכרנו ׳שבעצם
הכרנו בקורס לצרפתית! ,והכל התחיל
להתקדם על מי־מינויתות. לפני !שנפרדתי
ממנו, בחילופי !מיספרי־טלפון, קיבלתי הז מנה
לסרט שיגעון המוסיקה, ולא חשוב
שראיתי. אותו כבר פעמיים.
התיישבתי לנוח בחברת כמה אמרי קאיות
שפיטפטו !ביניהן.
!סיפרה דייאנה פרידמן בת ה־ 22 מיסך
פרנציסקו :״אני מרגישה שבאמריקה יש
החבה ייחודים שמנתקים בל מגע עם היה דות.
קמה לי ׳מאד, כיהודיה, לחידת בעיר
שבה כמעט אין ביתי־כנסת והווי יהודי. אז

.מונו מאיזה מקום

אלי פלד 32 הנדסאי־מכונות מתל־אביב,
רוקד עם כתבת העולם הזה. אלי הגיע
למסיבה בעיקבות הזמנה מחברותיו לעבודה, שהבטיחו לו כי ״יש שם חומר טוב.״
הצטרפתי לטיול הזה, כדי להכיר יהוד־ם
כמוני.״ דייאנה ,׳ששערה קצר ומתולתל,
היא מיתכננת-אופניה במיקציועה, וכל הערב
נצמדה אלי בתיקווה שאפגוש אותה עם
אנשים מהטלוויזיה הישראלית,
רבקה גרינפלד בת ה־ 25 עובדתי בבנק
לאומי בתל־אביב. היא הצליחה להיכנס יל-
מסובה בזכות ידיד העובד במלון! ,וסיפרת :
״מה, אני משוגעת ללכת לשדכנית ולשלם
3,000 לירות? וש מסיבות, ויש לי מספיק
קשרים ומספיק מחזרים.״ אז לשם מה !באה
לכאן? ״סתם כדי לשרוף ערב,״ הודתה
רבקה, בעילת השיער השחור !והעיניים
הכחולות. והלך לה דווקא יופי. נכנסה
למעלית ללובי עם זה, עילתה עם ההוא,
והפינקם פתוח יותיר רושמת.

״מחפ שיק

א מ רי ק איו ת! ״
יני קלטה לפתע את בן־דודי יניר
2בן ה־ ,24 שהתפלח למקום בדי למצוא
לו אמריקאית .״בינתיים ליא הולך לי,״
סיפר יניד .״מתחילות אתי ירק בל ימיני
ישראליות בינות ארבעים, שבאו הנה ל מטרת
רצינית. איני באתי, רק לבלות.״
ייניר תפס לו לבסוף צעירה אמריקאיית
משגעת בת 23 בשם האלי לבקוביץ, וניש אר
צמוד אליה כל הערב .״האלי,״ כך
סיפר לי לאח־־מכן .״היא מנהלית־חישבונות
במנהיאטן. התחלנו לחייך אחד לשני, ו רקדנו.
היא רוקדת נהדר.״ האלי, דקת־גו,
בעילת שיער ערמוני גולש ׳ועיניים ירוקות,
עמדה להתחתן לפני שנה, אבל נפרדה
מארוסה. היא לא מחפשת ישראלי, כי אינה

רוצה לגור בארץ כיוון ש ...כאן חיים ב מתח,
לא יודעים מתי תפרוץ מילחמה. אם
הוא יהיה ׳מוכן להגר לארצות־תבריית,״
אמרה על יניד ,״אז בסדר.״
יאבל ייניר התרעם .״היא אפילו לא שאילה
אותי בן כמה אני. לאמריקאיות האלה זה
לא משנת.״ אחרי במה ריקודים תזמין
אותה לטיול על חוף הים, אך היא סירבה.
בשיאו של הערב פגשתי באביר־חלו-
מותי. מנחם בן ה־ 34 הוא תתיך של ממש.
במשך כיל הערב תחליף בתורות כימו גר .

׳אתחיל (גם זה עובד, לפעמים) .סק רנותו
הגברית התעוררה, ובילינו שיעה
ארוכה בשיחה.
מניחם, גבר ׳תמיר !בעל -מיבנה־גיוף נישל
ספורטאי! ,שייער ׳בלונדי יקצר ועיניים כחו לות
משגעות, למד שלוש שנים קולנוע.
עכשיו הוא עובד בניכסי־דלא-ניידי. הוא
הנוע למסיבה עם השדכנית, שאיתר! ,הת קשר
כבר לפני שנת .״׳אני מחפש בתורה
מיוחדת,״ גילה לי .״היא צריכה להיות יפה,
הבימה, לא תוקפנית מדי כמו רוב הי׳שרא־לייוית.
איחית שאפשר לדביר איתה, ושתענייו
אותי כל הזמין.״ במישך הזמן שהוא אצל
השדכנית, נפגש כבר עם עשרות בחורות
ועדיין לא מצא את מי שהוא מחפש.
קיבלתי ממנו את מיספר־הטלפון שלו,
והוא רצה להוסיף לי גם כסה מיספרי־טלפון
של חברים ישלו .״לשם מה?״ שאל תי
.״סתם, כדי לעשות חיים,״ פטר אותי.
יצאתי מהמסופר. כשאני עמוסת תוויות,
מיסיפרי ׳טלפוניים ׳והבטחות לבילויים.
השוק האנושי הוסתר בהצלחה.

יאירה יסמין ! 3

ה סי ד

ג בו ה

ג ״ גנמת ״
כדאי מאד לחסוך
לחינוך גבוה ב״גחלו־ו״,
לכיסוי הוצאות שכר־לימוד במוסדות
להשכלה גבוהה בישראל ובחו״ל.
החסכון לחינוך גבוה ב״גחלת״
נושא 70/0ריבית נצברת,
הקרן והריבית צמודים ס/ס 100 למדד
המחירים לצרכן;
כל ההטבות פטורות ממס־הכנסה;
ביטוח חיים להבטחת המשך התשלומים.

בעקבות הנהגת חינוך תיכון חינם :
הטבות מיוחדות תוענקנה לחוסכים
לחינוך תיכון, שיעבירו את חסכונותיהם
מחסכון לתיכון לפתיחת חסכון לחינוך גבוה.

בואו ל״גחלת״ ,שם יכול כל אחד,
לחסוך ולהשכיל עד ל״דוקטוראט״.
וכל המתרשל להירשם ב״גחלת״,
כל ימיו יצטער על האוולת,..

מעל תל-אביב, רחוק מכלרדמסביב־ערב
שבולו חג,
ב׳׳מוריה
על הגג״:

•רחצה לילית
בבריכת הגג;
•ריקודים באווירה
נפלאה;
•מבחר סלטי
ומנות ראשונות;
•מעדני בשר ודגים
על הגריל;
•מבחר מנות
אחרונות;
• ״ן -חו 9שי.

ערב-ערבגסרט לימיו׳)
סרטים והזמנות:

למען הילד -חיסכו ב ״ונמ ^ ד ג ״

הטובה בתכניות החסכון ב מ דינ ה־1 1408

4ת כני ת חסכון לחינוך גבו ה
1מי סוד ה עול עירית ת ל־ א בי ב־י פו

ההרשמה־ בכל לשכות המודיעין העירוניות וב״גחלת׳;אלנבי ו>׳,ת׳׳א. ן

לון מוריה

( 115ו/ג־סוביב
רוז הירקון , 2 5 0טל 2 4 1 2 5 2
י־ שת נז לוגו תמוריה :
י רו ש לי ם, י ס ־ חמלח, ווילוןתל ־ א גי ב

מלכת המים 1978
תטוס לאתונה ומשם ולונדון במטוסי וזבות

בלונדון המלנה תחיה אורחת חנו ת

₪¥0011111$

כן״.כן.״קנוודי

רק אצל מוכן מוסמך •

אנו, כסוכני ם המור שים הבלעדיים
של חברת ״ קנווד ״ בישראל עם
מלאי חל קי חילוף ומעבדות שרות
מודרניות מ ת אי מו ת, מז הירי םאת
ל קו חו תינו כי ידאגו
ל קנו תאתה מי קסר רק
כשהוא מלווה בתעודת
א חריו ת של חברתנו
(בצבע ירוק עם ציון
שמנו על התעודה)
ויזהו אתמס פר
ה מי קסרה מוד פ ס
בתח תי ת המכשיר עם זה ה מודפ ס על תעודת
ה א חריו תובכך ת מנ עמהם עוגמת נפש מיו תר ת.
לכל מי קסרא חר לא תינתן בל א ח ריו ת
מטעמנו.
במקרה שלספקעומותלר שותן
אינפורמציה נו ספת בטלפון ; 03 *613636
יום יו ם בין השעות ,08.00 - 13.00
מחלקה מיו חדת לעולים חדשים.

יבואן ב ל עדי: בדיסאג בע׳־מ.
רוז לבונטין 11ת״א. טל 621931 .

קולנוע
סרטי ם
צליפות גניו־יורק

שחור לבן שחזר
ואומץ־לב ציבורי אינו אחת התכונות
המאפיינות את הקולנוע. מפיקי הסרטים
טוענים •שזה עולה יותר מדי כסף, מכדי
שכדאי יהיה ׳להם ׳להסתבך ׳בנושאים דד
שנויים במחלוקת. לכן, הם מעדיפים ש מישהו
אחר יפלס ראשון יאת הדרך בכל
כיוון, כדי שאחר כך הם יצעדו אחריו
בביטחה•
למרות שזה בדיוק !מה !שקרה עם סרט
בשם מידינו! הפראים, צריך לומר ׳שעצם
הופעתו של סרט זה 14 ,ישנים לאחר ש הספר
עליו הוא מבוסס יצא לאור, מהווה
עדיין ביטוי להעזה ייוצאת־דופן. כי זיו
הפעם הראשונה שהקולנוע מדבר על ה נעשה
באפריקה, ילא מנקודת המבט של
והאדונים המתבוננים בקופים שירדו מן
| העצים, וגם ילא מבעד ׳לעדשה המעוותת
של הלבן המתוסכל ועמוס רגשי האשמה,
!הסוגד ליבשת המתעוררת וחושש להראות
את פגמיה, יפן ייחשב לגזעני, שמרן, מפגר
ואוייב כוחות היקידמה.
מה לעשות בעצמאות ז מדינת הפראים
(השם הצרפתי הירא בעל משמעות
כפולה, הוא ניתן לתירגום גם כ״מצב
פראי״) הוא סיפור על מדינה אפריקאית
שקיבלה זה עתה את עצמאותה, ואינה
יודעת בדיוק ימה לעשות בה. ריאש־הממ־שלה
הוא היפוכונדר אנוכי. שריו מנסים
לסחוט ממשרותיהם את כל טובות ׳ההנאה
האפשריות. יואילו הלבנים שנותרו במקום
ואשר ב־לעדיהם מתקשה המדינה לתפקד,
הם תערובת של ממורמרים, רמאים, יתכ־נינים
וחסרי־ימצפון, שמנצלים תמימותם
של שחורים אחדים, רדיפת בצע של שתו יים
אחרים ׳ואנדרלמוסיה של מדינה ב התהוותה,
כידי לגרוף ממון לכיסיהם.
הדמויות המרכזיות שמסביבן נפרשת
׳יריעה זו הם ישר ׳בשם פטריס דוממה,
ופא בעל עקרוניות, המנסה לשכנע אתהממשלה כי עליה להשתמש באוצרות
הטבעיים ישל הארץ כדי להיטיב את ׳מצ נח
ולא כדי להבטיח ׳שוחד לשרים ; יאהו-
:תיו הלבנה ,׳שצבע עורה ושערותיה ה־
:לונדייות מטילות דופי ביאפריקאיות ה־
*הודה •של השר; סוחר צרפתי המציע
!ויוחד שמן לאחד מנ״בחרי העם המושח זים,
כדי ׳שזה יפריש יאת דרישות דומבה
:תעמולה סובייטית ׳ויבטיח, בדזמנית, את
;אורניום הנמצא במדינה לממשלת צרפת;
ועץ או״ם ׳תמים, שמגיע לקומם ונופל
שר לתוך מערבולת של מזימות שאותן
ווא ואיינו מסוגל כלל להבין ; ׳ומפקד מיש ירה
ל בן \,המתיימר להיות סופר, ישמש־
!יף בכל הנעשה מן הצד, מנסה להציל
;ת המעט שניתן להציל וללמוד. את ה־קח
מן השאר. העובדה שהסוחר המוש ת
היה מאהיבה־לשעבר של הבלונדית,
והיתד, נשואה למשקיף הא׳ו״ם והחיה
יתה עם השר השחור, מסבכת, כמובן
וד יותר יאת מערכת היחסים.
פרס גונקור. כאשר יצא ספרו של
•ורג׳ קונשון ליאור, בשנת , 1964 הוא זכה
ומנם בפרס גיונקור היוקרתי ,׳אך עורר

דירה ל שניים (סטודיו, תל־אביב,
ארצות־הברית) — זהו אחד
מאותם הסרטים שבהם הזריזות
השנונה של הכותב (ניל• סיימון) ,השקדנות של הבמאי
(הרב רוס) ,והקסם האישי של שני השחקנים הראשיים
(מארשה מייסון וריצ׳רד דרייפוס) נמצאו תואמים כל כך
זה לזה עד שההצלחה הקופתית הפכה למובנת מאליה.
נקודת המוצא אופיינית לסיימון: דירה קטנה, בלב
ניו־יורק, ושני אנשים לחוצים על־ידי נסיבות שונות,
שנאלצים לחלק דירה זו ביניהם. במיקרה זה, מדובר
בנערת־מקהלה, שהזניחה את הבמה לפני שנים, כדי להתמסר
לידיד אישי, עד שהיריד האישי הזניח אותה והותירה
ללא -פרוטה, ללא חוזה לדירה, אבל עם ילדה בת
( 9קווין קאמינגס) בעלת לשון חדה כתער. מולה מישהו
מן הפרובינציה שמחזיק בידיו את החוזה לדירה ואפילו
הבטחה לעבודה בהצגת אוונגארד של ״ריצ׳רד השלישי״
לשקספיר, אבל אינו יכול לזרוק את הדיירת המיסכנה
ממקום מגוריה, ומסכים בסופו של דבר לחלק עימה את
שני החדרים.
המצבים המבדחים הרבים שמלווים זיווג מיקרי זה,
ביניהם חיקויים של בוגארט, תפילות בודהיסטיות, נסיון
שיבה אל הבמה של נערת המקהלה שאינה עוד נערה,

מייסון ודרייפום— אנושית ומצחיקן
השיגיונות המודרניסטיים של הצגה שקספירית במרתף
טחוב — כל אלה מתוכננים בקפדנות רבה כדי לעורר
צחוק. הבמאי רוס, שהביא כבר בהצלחה את סיימון לבד
בעבר (״צמד בכותרות״) דואג שכל פואנטה תישמע ברגע
הנכון ובאינטונציה הנכונה.

רס>7ז>
ו>> 17־נאם
ה שיבה ה בי ת ה (בן־יהודה, תל־אביב,
ארצות־הברית) — הסרט
הזה מתקשט בשתי יומרות גדולות.
האחת — שהוא הסרט הראשון המטפל ברצינות
במילחמת ויאט־נאם, או, ליתר דיוק, בתופעות הלוואי של
מילחמה זו. השנייה — שהוא מתמודד בכובד־ראש עם
מצבה של האשה בחברה האמריקאית.
אין ספק שכל הנוגעים בדבר השתדלו מאד לממש יוגד
רות אלה, אבל התוצאה מקיימת רק חלק מן ההבטחה.
המסגרת העלילתית של הסרט היא קלאסית: המשולש
הנצחי. אשה, שבעלה נוסע לשנת שירות בווייאט-נאם,
מתאהבת בנכה מילחמה, אותו היא פוגשת בבית־חולים
שבו היא עובדת בהתנדבות. לכאורה, זה צייד היה להיות
השלד, עליו יתלו את כל מיגוון הרעיונות הרבים שיש
לג׳יין פונדה, הן על המילחמה, אשר הפכה בני-אדם
לחיות או לשברי כלי (פיסיים או רוחניים) ,והן על מעמד
האשה, שצריכה לחכות בבית, בצייתנות, ולשמש מישענת
לגבר בכל מיקרה, ללא התחשבות ברגשותיה או רצונותיה.
עם זאת, יש בסרט לא מעט רגעים יפים, הקשורים
ברובם להופעתו של ג׳ון וויט, כנכה בשתי רגליו, המנסה
לתפקד בצורה נורמלית על אף מומו. התקפות הזעם שלו

סעדה גדולה. קונשון, דיפלומט בשירות
ממשלת צרפת, שעשה שנים ארונו באפ ריקה
והיה אחד ממייסדי הרפובליקה ה מרכז
אפריקאית (כיום ממלכתו של בו־

דיפזרון, פיר,ולי זכארו כ״מדינת הפראים״
האפריקאיות הטהורה

מילפורד וקאראדין — רגעים יפים
בבית־החולים או שיחותיו עם בובי קאראדין (המגלם חייל
שמתאבד) הם בין הקטעים המוצלחים ביותר בסרט כולו.
ג׳יין פונדה נראית חדורה מדי בחשיבות המעמד מכדי
שתתפקד בחופשיות גמורה, וברוס דרן נאלץ להתמודד
עם הדמות הפחות-מפותחת מבין השלוש.

קאסה) ,חייכה בספרו גם בלבנים וגם ב שחורים
,׳ורמזיו על רצח לומומיבר, הוציאו
רבים משלוותם. צדקינים ריבים טעינו שלא
נאה לפקיד ציבור בארץ קולוניאליסטית,
המעוניינת לשמור על יחסיה הטובים עם
הקולוניוודלשעבר, לכתוב דברי יבלע
שכאלה על הממשלות הטריות.
פרנסים דירו, במאי צעיר 33 שהצ טיין
עד היום ׳בסרטים ׳שבהם הדגיש ׳את
הפעולה והניח לצופים להסיק את המס קנות,
רכש את זכויות ההסרטה יחד עם
השחקן מישיל פיקולי, שהיה בשנים האח רונות
גם למפיק נושאים הקרובים ללבו.
בדרך יא׳ל יהמ׳סך הודגשו בחריפות קווי
האופי של הדמויות לכיוון השחור והלבן.
למפלצ׳תיות ישל הסוחר הלבן הנבזי עונה
ישיבת ממשלה, ישיבה השרים השחורים
מוצגים באובלי־אדם שזה עתה יצאו ימן
הג׳מגל, מרקדים מסביב לשר השנוא עלי הם
(משום ׳שהוא משכיל ׳מהם ויש לו
מאהבת לבנה) ומזמרים ׳בקצב כמו יל דים
בגינון .׳וכנגד הפראות שיבה השחורים
מחסלים שחורים, מתייצבת הצביעות ה־
׳מתחסדת ׳שיל ׳ממשלה אירופית ,׳שמעמידה
פני דואגת ישעה שהיא מעודדת בעצמה
את הפורענויות שהיא מוקיעה.
ירק לא אצלנו. מאחר ולא ׳נמצאה אף
מדינה ׳אפריקאי ת •שהי תה מוכנה להרשות
את צילום הסרט בתחומה, ינסעו ידירו,
פיקיולי, ושאר אנשי הצוות, ביניהם ז׳אק
דיטריון• ,מארי־קריסטין בארו וקלוד יבריא-
סר, לג׳ויאנה, שבדרום יאמריקה, כדי למ צוא
׳נוף ואור דומים לאלה ישל אפריקה.

׳אולם מעניין שלאחר סיום העבודה, עם
הוצאתו לשוק, הוצג הסרט בפיני ׳נשיא
סניגל, ליאופולד סנגור, שהתבקש להביע
דעתו :׳האם זיו השמצה על היבשת האפ ריקאית,
כפי •שטעינו ריבים? תשובת סנ גור
:״זאת אינה השמצה. זה קירה באר צות
רבות ביבשת. אבל לא בסנגל , .ול־ראייה,
גם אני וגם המתחרה שלי על
השלטון נשואים לנשים לבנות.״
מעניין אם גט שליטים אחרים ׳באפ ריקה
השחורה היו משיבים באותה הצו רה:
זה נכון, אבל לא אצלנו ׳אלא אצל
אחרים.
׳תשובה כזו — היא בהחלט ברוח הסרט.
תדריך חובה ל ד או ת:
תל ־אביב: פוובידנס, אשה לא נשואה,
מיפגשים מן הסוג השלישי, הטפיל,
קח את הכסף וברח.
ירושלים: ג׳וליה, התפוז הנויכני,
דמי הכיס.
היסה: פנטסיה.

תל -אגי *ב
פרוכידנס (מוזיאון, צרפת)
— סיוטי הלילה של סופר ישיש מול הגד
צייאות של המחר. סרט מבריק, מורכב ו מסובך
•של אלן רינה, עם דון גילגיוד, דירק
בוגארד, דויד ודינר, אלן בורסטץ ואיליין
סטריץ׳.

״לעתים נדירות
רואים סרט

״המרוץ ל או סקר 78
ה תחיל ״ ח שי בהה בי ת ה״
סרט עליו לדברו
במשך חוד שי ם״ 7.\/.ס 48

בל בד מדגש,
הדמעות שעזמעתי
מסביבי היו
דמעות אושר׳,

״בדאי היה
ל חבו ת
ג׳יין פונד ה בלתי
נ שכחת ג׳ון ווי ט

ב הופ ע תו
הטובה ביו תר
מאז ״ ק א בוי של
חצות ,׳ ז$נ<ק .¥.עז

״ הכי מי ה הנוצרת בין ג׳ון וויט
וג׳יין פוגד ה היא זו הגו רמת
לאוהבי ה קו לנ ע בכל העולם
ל ע מוד שעות ב תו ר״ 80 ¥׳\ג?1

בקולנוע ״ בךיהה * ה ״ תל-אגיב

9.30 - 7.15 - 4.30

מכירת כרטיסים מוקדמת לשבוע מראש — במשרדים

כמה פעמים
נסית להסטר מהם-
ולא הצלחת??

אנחנו נחסל את הדוקים!
נסי פעם אחת את הדרד המודרנית והבטוחה
להשמדת הדוקים
לאחר חיטוי שלנו (שאורך כ־ !/2שעה) את מקבלת
תעודת אחריות לשנה• לא יהיו ז׳וקע בביתך!
ר״ג, מודיעין , 18 טל6 .־ 5־ + 790114 אילת: טל 3012 .־059
היתר משרד הבריאות ,21 :רשיון עסק .481/75

^ . 1* 7 1י ; 1־ 1ד ת 1מזת|י3

בעיות ולבטים
בחיי המין
מאת
חד״ר

מרדכי?ידמו
תוצאת רשפים

כלי־נגינה
גיטרות -אקורדיונים
פסנתרים — אורגנים
מיתרים — חלקים

* ה שאלה
* תיקוני ם
* ׳ מפירה׳
א. גינצכורג אלנבי 48ת״א
פיגת רה׳ גאולה, טל 57773 .־03

= גלריה חוראל =
רחוב ז׳בוטינסקי ,3תל־אביב

תהיה סגורה ב חוד ש אוגוסט
הגלריה תפתח בתחילת ספטמבר

במדינה
ד ר כי אדם
המיקצוע: תשיש
החשוד היח נרקומן ותיק,
חסם, היה בזתייטדי והשופט
סירב להאריד את המעצר
הגבר המזוקן בעל העיניים שטופות־הדם
לא הבין מה מבקשת ממנו המישטרה. אחרי
שלושים שנה בהן הוא צורך חשיש באופן
קבוע בביתו, באים לפתע שוטרים ועוצרים
אותו על אחזקת.סם מסוכן וכלי־עישון.
בעבר עבד עבד־אל־האדי, לדבריו, בהב רחת
סמים
ב־13
ביולי השנה הגיעו שוטרים לביתו של
חמאד עבד״אל־האדי בלוד וערכו בו חיפוש.
ליד הגדר, בחצר הבית, מצאו שלוש סו ליות
חשיש. השוטרים עצרו את עבד־אל-
האדי והביאוהו לביודמשפט השלום ברמלה,
להארכת המעצר, השופט התורן עצר את
עבד־אל־האדי ל־ 15 יום להמשך החקירה.
כשתמו ימי המעצר ביקשה המישטרה להמ שיך
ולהחזיק את החשוד במעצר על מנת
להעמידו לדין תוך תקופת מעצרו. פרקליטו
של עבד־אל-האדי, עורך־הדין מאיר זיו,
הסכים ששולחו יוחזק במעצר ששה ימים
נוספים, עד להגשת כתב־ד,אישום נגדו,
ועורך־הדין לודוויג פלס, מפרקליטות מחוז
המרכז, הכין את כתב האישום ובקשת ה מעצר.
השופט
השתכנע. לפני השופט דוב
לוין, ביקש בא־כוח הפרקליטות לצוות על
המשך החזקתו של עבד־אל־האדי במעצר.
עורך־הדין התנגד בתוקף .״הנאשם משת מש
בחשיש לצריכה עצמית מזה שלושים
שנה,״ טען ,״ואילו הכמות הגדולה שנתפסה
אינה שייכת לו. הסם היה מפורר, וניכר
עליו שהוא מונח בשמש זמן רב. מישהו
רצה להטמין לשולחי מלכודת. לא יתכן
שאדם יזניח כמות כזו בצורה כזו רשלנית,
גלוי לעין השמש.
השופט התעניין לדעת מה המרחק שבין
מקום מציאת הסם לבין הבית, אך התובע,
שהביא עימו מפה, לא ידע להשיב על כך.
״איני מוצא טעם בהמשך החזקתו של
הנאשם במעצר,״ קבע השופט לוין, בשח ררו
את עבד־אל־האדי ממעצרו, ללמדך
שמיקצוענות בעניינים כאלה, היא לפעמים
משתלמת.
פשעים בגי דו ת שבנישואין
הבעל נידה יותר
מדי ידידים שבאו
?בקר אצ 7אשתו,
?קח אקדח וביקר אצ 7ה במישרד
״הוא הוציא את האקדח. נשמע צילצול
בדלת, והוא ירה בי מייד, מבלי לדבר
איתי. הוא שלף וירה וכיוון לעבר הרקה
השמאלית שלי. היינו מאד קרובים. ברגע
שירה, הוא עזב את היד שלי. נפגעתי.
נדמה לי שאני זוכרת את הצילצול שלפני
הירייה. נפלתי על ד,ריצפה ואיבדתי את
ההכרה לכמה שניות. אחר־כך התעוררתי
והתחלתי לצעוק לעזרה. ידעתי מה קרה
לי. ירדו ממני כמויות עצומות של דם
והייתי מאד מבוהלת. קמתי בכל כוחותי,
והתחלתי לזחול לכיוון הדלת. צעקתי
,הצילו! רוצח!׳ וגם צעקתי, מאיר, למה
עשית לי את זה?״׳
תיאור מפורט זה היה חלק מעדותה של
טובה חזות, צעירה נאה ואם לילד. מולה,
על ספסל הנאשמים, ישב בעלה, מאיר
חזות, ותלה בה מבט מעורר־רחמים. התבי עה
האשימה את מאיר בניסיון לרצוח את
אשתו במקום־עבודתה.
יחסים גרועים. מאיר חזות נשא את
אשתו נד , 1972 וזמן קצר לאחר־מכו נולד
בנם הראשון. לפני שנה וחצי נולד לזוג בן
שני, שנפטר מייד אחרי לידתו. לפי עדות
האשה, היא נסעה להתאושש בארצות-
הברית אצל הודיה, וכששבה בבר לא היו
יחסיה עם בעלה כתמול־שילשום .״בעלי
לחץ עלי, והגשנו בקשה לגירושין,״ סיפרה.
״אחר-כך הוא הבטיח שיהיה בסדר, וביטלנו
את הבקשה. הוא ביקש שנסגור את התיק.״
בהמשך עדותה המוקדמת, שנשמעה לפני
תחילתו של הדיון המישפטי, אחרי שה־

אשד, החליטה לעזוב את הארץ בעיקבות
המיקרה, סיפרה על אירועי הבוקר שבו
התנקשו בחייה.
היא הגיעה, לדבריה, למישרד, השאירה
את הדלת פתוחה וזמן קצר אחריה הגיע
הבעל במפתיע. דקות אחדות לאחר־מכן
נשלף האקדח, שעל־פי העדות היה מוסתר
בחגורתו של הבעל, והתרחש ניסיון הרצח.
הכדור פילח את לחייה של האשה, אך
ההתנקשות בחייה נכשלה, ואחרי טיפול
רפואי היא יצאה מכלל סכנה.
גבר בחדר־השיגה. לאחר־מכן עברה
האישה לתיאור מערכת היחסים בינה לבין
בעלה. היא אמרה :״אמי ואחי סיפרו לי
שבעלי מקיים יחסים עם החברה הטובה
שלי. שמה דבורה דרעי, והיא היתה באה
לביתנו באופן קבוע. לא באתי אליו בטע נות.
לא הייתי בטוחה אם זה נכון או לא,
וכל זמן שלא הייתי בטוחה לא רציתי
להטיח אשמה כזו בפניה. מאז שהילד שלנו
נפטר, זה פגע בנישואין שלנו אבל לא
התערערו היחסים האינטימיים בינינו.״
אחרי עדותה פתח פרקליטו של מאיר
חזות, עורך־הדין צבי לידסקי, בחקירה
הנגדית. לשאלותיו, אמרה האשד נכון
שבעלי פגש בחור בן 17 בביתנו. הבחור

נאשם חזות
כדור בראש האש ה
היה לבוש חולצה, אבל הוא לא היה בלי
מיכנסיים. הוא היה בחדר־השינה, ואני
הייתי בכותונת־לילה. השעה היתה, כמדו מני,
אחת בלילה. בעלי היה אותו זמן במי לואים.
ידעתי שהוא צריך לחזור. הבחור
לא היה המאהב שלי...״
אחרי סיום עדותה נערך דיון, בבקשת
התביעה לעצור את הבעל עד תום ההליכים
המישפטיים נגדו.
מבט אחרון .״אין לו עבר פלילי, והוא
לא עבריין, הוא עובד כנהג מיכלית-דלק,
אין סכנה של השפעה על עדים כי האשה
כבר העידה ועומדת לעזוב את הארץ.
לפיכך אבקש לשחרר את מאיר חזות בער בות,״
ביקש עורך־הדין לידסקי. התובע:
התנגד. השופט דוב לוין הירהר רגע קט,
ואחר פסק :״העבירה חמורה, הנאשם!
מודה בחלק ניכר מהעובדות, וצפוי לעונש
כבד אם יורשע. לפיכך יישאר במעצר.״
מאיר חזות, גבר צנום וחיוור, שעיניו
אדומות ומתרוצצות בחוריהן בפחד, עוד
שלח מבט אחרון לעבר הוריו הקשישים
שישבו על ספסלי הקהל, לפני שהורד אל
מרתפי העצירים.

עבודה
קרח מכ אן ומכאן
תעובד שיזם דמיימפתח
זבעל־המישרה הקודם,
ו?! 7בך פוטר
מן העבודד
״נשארתי קרח מכאן ומכאן,״ טוען דוד
שטינמץ .״גם איבדתי את כל כספי, וגב
נשארתי ללא עבודה.״
(המשך בעמוד ׳48

שידור

מי השקרן *

תו צאתה שערוריות :

ההתפוצצות הבלתי־נמנעת ליבני־צוקרמן הגיעה סוף־סוף, בשבוע שעבר. היה זה
בעת הדיון בוועד־המנהל, על ההצעה להוציא מיכרז למנהל מחלקת התובניות. יצחק
ליפני, מנכ״ל רשות השידור, רצה במיכרז, כדי לאייש את מקומו של הנמצא בחופשה־ללא־קץ
מרדכי (״מוטי״) קירשנכאום, ולהביא לתפקיד את ידידו האישי, אכיטל

ה ת חז קו ת ידון

מוסינזון.
שתי הימילחמות הגדולות של השבועיים
האחרונים, האחת בראדיו והאחרת בטל וויזיה,
חיזקו את מעמדו של יוישב־יראש
הוועד־המנהל, הפרופסור ראובן ירון, ו היו
לגביו יממש מתת משמיים.
פרשת הראיון של דויד (״דודו״) ויזר
עם אורי דייוויס ונתנה לירון דריסת־רגל
של פיקוח ברדיו. אחרי שידור הראיון עם
דייוויס התברר, כי ויזר הצליח למנוע מכל
האחראים עליו -אסתר ברזל, אליהו
כרמל ויצחק ליבני, לדעת במה תע סוק
התכנית 1שלו. ויזר, המשתמש בדגל
של אי־סתימת־יפד, כדי׳למנוע טעורכיו לש מוע
מראש את השידורים שהוא מגיש,
הוענש והושעה, אולם איש לא יקם נגד
ירון ,׳שטען בעיקבות פרשה זו כי הוכח
שמערבת הפיקוח והבקרה ברדיו לקויה,
וכי ייכנס לתמונה כדי לתקן אותה.
פרשת מוטי קירשנכאום והקצר בין
מנהל הטלוויזיה למנכ״ל הרשות, שוב
הביאה את ירון להיכנס ולעובי הקורה. עתה
הסמיך עצמו ירון, שאיש לא היה מניח
לו קודם־;לכן לעשות זאת, להיות בין ממני
ראשי המחלקות והעובדים הבכירים בטל וויזיה.

צוקרמן,
שאינו מחסידיו של מוסינזון, נזעק מחופשתו והתנגד לרעיון כולו. בישיבת
הוועד־המנהל טען צוקרמן, כי קירשנבאום הוא עדיין מנהל מחלקת התוכניות, ולכן
אין להביא אחר במקומו. במהלך הישיבה, שהיתה מתוחה ביותר, כינו השניים זה את

צפויים ׳שיעדים במיבנה ׳לשכת דובר
רשות השידור. הדובר׳,
החליט כי העבודה קשה !מדי וכי הוא
זקוק לסגן. הוא השיג תקן לכך, ועתה
הוא מחפש מועמד. מתאים.
׳באחרונה נערכו בלישכה כמה שינויים.
בין הישאר הועברה •מזכירתו שיל עמירב
מתפקידה, יוד,יובאה ראש-ליישיכה חדשה. ל דוברי
עמירב נערכו החילופים מאחר שהוא
זקוק לראש־לישכה בעלת השכלה אקד מאית,
ואילו למזכירתו הקודמת לא היתד,
השפלה גבוהה.

אין כר טיסי לאר<וי1׳ון
מנהל צוקרמן
מי רצה את הנזיכרז

ראובן

מחאה משותף ליוישב־ראש הרשות
ירון, נגד התוכנית, ובשיחות אישיות הו דיעו
כי ברגע ׳שיוחל במימוש התוכנית
הם יכריזו על !שביתה כללית.
גם ׳שר־החיינוו זבולון המר, הממונה
על ׳ביצוע חוק חשות השידור, התנגד ל תוכניתו
של עבאדי וביקש להקפיאה.
יצחק ליפני ׳תמך בה, בהסבירו :״עיבא-
די הוא הסגן שלי, ואני מוכרח ׳לתמוך בו.״
ירון והוועד-המנהל נכנעו לבסוף ללחצם
של המר ושל העובדים ,׳והחליטו לדחות את
ביצוע התוכנית.
אולם עבאדי המשיך יבשלו• מאחרי גבם
של העובדים הוא הוציא מיכרז למנהל אגף
כוח־אדם ומיינהל, עמדה חדשה ברשות
השידור שלא היתה בנמצא קודם־לכן, ו היא
על־פי התוכנית החדשה. עבאדי חשב
שיוכל להערים על כולם ולהכניס את
תוכניתו לביצוע חלקים־מלקים ,׳מסלי שאיש
ידגיש בכך.
אולם העובדים הודיעו על עיצומים, השר
המר נזעק: ,ועבאדי נאלץ היה לבטל את
מיכרז־הדמייה שלו.

זה ״שקרן !״ בקול רם. היה זה כשליבני טען שדווקא צוקרמן הציע לערוך את המיכרז.
צוקרמן קרא לממונה עליו ״שקרן״ ,ואז הגיב ליבני באומרו :״זה מהדברים החמורים
ביותר ששמעתי בחיי.״ בינתיים נכשל ליבני בנסיונו להביא את מוסינזון לטלוויזיה
וקירשנבאום ימשיך־יתחיל לנהל את המחלקה.
תקרית זו מאפיינת מה שקורה כיום בצמרת רשות השידור. מנכ״ל הרשות ומנהל
הטלוויזיה אינם מדברים זה עם זה, מלבד כמה מישפטים הכרחיים, וכל אחד מהם
הקים לו לובי התומך בו, וחבר־עיתונאים הנאמן לו ומשמיץ את האחר. נודע כי צוקרמן
עומד לפרוש בתחילת חודש מארם בשנה הבאה, בין אם ליבני יישאר או יפרוש וזאת
בניגוד להודעתו הקודמת :״אני אעזוב יום אחד אחרי ליבני.״

ל א והיה קשר

להקפיא

חיים (״קיימול״) גיל, מי שהיד, הכתב
לענייני אווירה במחלקת החדשות ועזב
מחלקה זו, לוטש עתיד, עיניים לתוכנית ׳ל תחנות
ולאמנות קלעים.
את התוכנית ערך, עד ׳שהיא יצאה ל חופשה
לפני ׳שבועיים אפריים סטן, או לם
יחסים מעורערים בצוות העריכה של
קלעים הביאו את סטן לכך שיבקש לעזוב
את התוכנית.
עתה מנסיה גיל לקבל את עריכת התוכ נית
הזיו לעצמו.

ימשח עמירב,

מנכ״ל ליכני

שד המר

גיל ל״קלעים״

מז כי רהעהשכלה

מיכר! בסתר
!תוכנית האירגון־מחדש שהעלה סמנכ״ל
רשות השידור, שלמה עכאדי עוררה,
כזכור, התנגדות של מרבות עובדי הרדיו
והטלוויזיה, שטענו כי תוכנית זו נוטלת
משאבים וכוח ׳למינה,לות רשות השידור יד
לעבאדי עצמו, על חשבון כספים ומשאבים

שנועדו לשידורים עצמם
הדברים הגיעו ילידי׳לכך שכל י ועדי ה עובדים
ברדיו ובטלוויזיה, שלהו מיכיתב־

שבי הגדה, ובשאלה אם עלו יפה תוכניות!
האינטגרציה בין מיזרח ירושלים למער בה,
בעוד שנמנע כליל מלדון בנושאי טל וויזיה
טהורים.

הפיגוע שנעשה ביום החמישי שעבר בשוק
הכרמל, בתל־אביב׳ הביא שוב לצעקה
ממחלקת החדשות כלפי מינהלת רישות
השידור.
יאת הפיגוע כיסו ישני צוותים: אחד ב ראשותו
של הכתב התל־אביבי חיים
פלטנר, שכיסה את השוק עצמו, והאחר
בראשותו של מנשיה רז, שנשלח מירו שלים
׳וכיסה את ביתי־ד,חולים.
אחת המסקנות מניתוח עבודת שני ה צוותים,
היתד, כי אנשי הטלוויזיה חייבים
להצטייד במכישירי-קשר. לעיתוני הערב ו לקבוצות
צלמי־ה,עיתונות יש כבר מכשירים
כאלה, אולם סמינכ״ל דשות השידור שלמה
עפאדי, מסרב לקנות מכשיריי־קשר ניידים
למחלקת החדשות, למרות שההוצאה הכס פית
בקניית מכשירים כאלה שווה רק ל שתי
משכורות ישל עבאדי עצמו.
גם אחרי פיגוע המחבלים בכביש החוף
הועלתה דרישה לרכישת מכישירי־קשר,
אולם נראה כי התגובה אחרי פיגוע שוק
הכרמל תהיה זיהה: לאו.

וי ינשט,ין הבר* א
׳ כמד, פעמים היתד, ועדת המיכרזים ל בחירת
מנהל חטיבת הרדיו צריכה להת כנס,
אולם ההתכנסויות בוטלו בכל פעם,
בגלל מחלה מיסתורית ש״תק׳פה״ את יושב־ראיס
ועדת המיכרזים, חבר הוועד המנהל
של רשות השידור אריאל ויינשטיין.
גם מבלי להיות רופא, יאפשר הייה לק בוע
בנקל כי שם המחלה הוא יורם רונן.
איש ׳מחלקית החדשות של הטלוויזיה היה
המועמד היחידי לתפקיד, וויינשטיין פשוט
לא רצה בבחירתו.
עתה יש מועמדים חדשים, וויינשטיין
הבריא בדרך פלא. נוסף לרונן יתחרו ב שבוע
הבא על התפקיד גם חנן נווה, מר צה
בכיר ליחסים בינלאומיים והמנהל־בפועל
של מחלקת החדשות ,׳והכתיב היפר־לסנטרי
שיל החדשות עמוס גיורן.
מלבד ויינשטיין יושבים בוועדה חבר
נוסף של הוועד המנהל, צכי (״הזי״) זי נ־דר,
מינכ״ל הרשות יצחק ליבני, מנהל

חגי פינסקר

ונציג של אגודת ה הרדיו עיתונאים.
׳ברדיו
אין ספק כי הבחירה תיפול על
עמוס גורן שהוא מועמדם של וייניסטיין ו ליבוי.

כמה
סוכיני-נסיעות בחיוץ־ילארץ פנו אל
רישות השידור, בעניין האפשרות לערוך
סיורים מאורגנים לישראל בפסח הקרוב,
שביהם תיכלל יגם צפייה באחרזיון.
אולם ׳ברשות השידור מתכננים שלא
יהיר, קהל של רוכישי כרטיסים באולם
בנייני האומה, בו ייערך הארוויזיון. כל
3,000 הכרטיסים יימסרו לעובדי הרשות,
בני־מישפחותיהם, יד,אמינים המופיעים ו מלוויהם,
וכן לעיתונאים מכל רחבי תבל
שיבואו לכסות יאת האירוע.

ל א יהיה עיתון
חלומו של דובר רשות השידור משח
עמיו־כ להיות גם עורך עיתון, נגנז בשבוע
שיעביר ׳באופן סופי. ע׳מירב היעילה בפי

מועמד וזיו־י
מיכרז תמוד, נוסף עומד להיערך ה שבוע:
המיכרז לתפקיד מנהל החדשות
בטלוויזיה הערבית. מאז מונה יוסף כראל
כמנהל הטלוויזיה הערבית ,׳נשאר תפקיד
זה לא־מאויייש. כאשר יאחד ;מאנשיי אמונו
של בריאל, יוסף ביניא, משמש ׳כממלא-
מקום המנהל.
ביניא הוא המועמד היחידי במיכרז. איש
במחלקה הערבות לא העז להציע יאת מו עמדותו
מול המועמד המקובל על בראל.
אולם המחיר ביותר הוא שבין ארבעת
חברי ועדת־המיכרזים, יושיב גם יוסף ׳בראיל
עצמו.

הקריין הירדני ישראל
בארץ נמצא עתה אורח, המוכר כמעט
בכל בית בירושלים ובגדה המערבית, וגם
בבתים רבים בשאר איזורי הארץ. זהו
הקריין הראשי והאחראי על מחלקת ה קריינים
בטלוויזיה הירדנית, הישאס

דבג.

באופן רישמי הגיע דבג לארץ במיסג־רת
ביקורי קרובים בגדה המערבית, אולם
לאנשי הטלוויזיה הישראלית שנפגשו עי־מו
אין כל ספק כי הוא נמצא כאן בתפ קיד.
הוא ערך סיור מקיף בערי הגדה,
התקבל בחמימות רבה על-ידי התושבים
ברחוב שזיהו אותו מייד, חרש את ירו שלים
המיזרחית וביקר בבתיהם של שני
אנשי הטלוויזיה הערבית הישראלית, ה מנהל
יוסף פריאל, ואיש החדשות יוסוף
איסמעיל, שהוא חבר אישי של דבג
עוד מלפני מילחמח ששת־הימים.
שאלותיו של דבג מצביעות, להערכת
אנשי הטלוויזיה שנפגשו עימו, על כך
שהוא מכין תסריט, מחקר או דין־וחשבון
על ביקורו בארץ. התעניינותו העיקרית
היתה בבעיות שבין הממשל הצבאי לתו
סמנפ״ל
עכאדי
מיכרז וקשר
ני הוועד־המנהל הצעה, כי הרשות תפיק
מדריד טלוויזיה שבו ייכללו כל תוכניות
הרדיו והטלוויזיה, כפי שבעשה הדבר באר צות
רבות בעולם.
׳נימוקי הדחייה היו שניים. הראשון, אין
צורך להוציא מדריך-טלוויזיה במדינה ש בטלוויזיה
ישלה יש ריק ערוץ אחד, והשני
— מרבית העיתונים החלו באחרונה מק דישים
עמודים רבים לנושאי רדיו וטל וויזיה,
והביאו את שוק הקוראים לידי
רוויה בנושא זה.

גוון !1133 באכזיב
במחתות

^ 111 חצה נגישות

10 . 8

1ח מי שי

* מענישים את הצופים הערביים

* מי יהיה קריין

* אוהבים את באומה

#סרס בחובש
מחלקת החדשות סובלית בשבועיים האחרונים
ממצה של היעדרויות, בשל חופשות ׳או בישל
ישירות ׳מילואים. ראש הדסק הכלכלי, אלישע
• טפיגד מן ,׳נמצא במיילויא־ם. הכתב לענייני תר בות
ואמנות עמוס ארבל, שוהה עם אשתו
בחוץ־לארץ בביקור !אצל הוריה. הקריינית שדי
רז נמצאת בחופשת לידה, אחרי שהיא ובעלה
דן כירון ואימצו בת. האחראי ע׳ל מבט שני,
שמעון טפלי, נמצא בסיור לימודים וצפייה
באנגליה. דניאל (״דני״) פאר נמצא. בשירות
מילואים. הכתב עוזי כירמן — בחופשה. דן
שילון, סתב הרשות בניו־יורק, יוצא לחופשה
לחוף המערבי. יגאל גורן, הכתב לענייני הת נחלויות,
שלח את ׳אשתו עליזה ואת בתו בת
החודשיים, אל אחותה של עליזה בארצית־הברית,
ויצא לבלות שבוע שלם בכפד-הנופש הצרפתי
באכזיב.

* הקו״נית היפה ביותו
בשבוע ׳שעיבר ניגשו למיבחניימסך כמה עש רות
צעירים וצעירות, המעונייגים להיות קריינים
במחלקת הספורט, .אחרי ציליומי־המבחן, הרים ה־אחראי
על שידורי הספורט אלכם גילעדי יאת
ידיו, וטען :״איו לי עדייו האדם שאגי מחפש.״
גי׳לעדי מעוניין להכניס קדיינית־ס׳פורט לימח־לקח
הגברית ,׳אולם ׳אם לא ימצא קריינית, יהיה
מוכן להתפשר על קריין נוסף.
עוד בעצם יום המיבחנים יצאו מיכתבי הת נצלות
ודחייה לכל הנבחנים, מלבד שתיים: צעי רה
יפהפייה, בעלת תווי־פנים כשל בת המיזרח
הרחוק שיהיתה היי׳לת בלהקה צבאית ,׳והדוגמנית

ערגה רותם.

מי׳בחך יהבד של רותם. דוגמנית ואשת טייס
בחיל־ד,אוויר. עורר התפעלות עצומה אצל כל מי
שצפה בו .״היא בדיוק כמו פארה פוסט מיי־ג׳ירם״
,חיתיה הדי׳עיה הכימעט־כללית .״מעולם לא
הופיעה על המסך הקטן בישראל מישהי יפה יו תר.״
המצלמה אמנם אוהבת אית עדנה רותם או־

החליטה עדנה ,׳בעלת ה,גיוריה המושלמת ׳והשיער
הבלונדי הארור, להיות רוגמבן ת. אז כבר היתד,
אם לשני ילדים ,׳אולם בימיד״רה הפכיה ׳אחת הדוג מניות
המבוקשות ביותר בארץ. לפני חודשים
אחדים התפרסמה, כאשר הגישה תביעית־פיציויים
בסך מיליון לירות נגד המהדורה הגרמנית ישל
הפליי בוי, עלי שפירסם תמונת-פירסומת שלה ב אחת
ממודעות הירחון, מבלי לקפל ־קיודם־לכן את
רשותה (העולם הזה .)2113
רותם היא חובבת ספורט, עוסקת בשחייה ד
׳אוהדת מושפעת של מיישחקי-כדודגיל. יאם יצליחו
מאמציו של גיליעדי ׳לשפר את קריאתה- ,תזכה
הטלוויזיה כקריינית !שבוודאי תיחטף תוך זמן
קצר על־ידי מחלקית הרצף של החרשות.

אחרי י׳שיבת הוועדיהמנהל, התקיימה פגישה
שבת ד,ישתתפו ייושב-יר׳אש חוועד־חמנהיל ישל ה רשות.
,הפרופסור. ראובן ירון, המניכ״׳ל יצחק
ריככי ,׳מנהל הטלוויזיה ארגון צוקרמן ומנהל
מחלקת התוכניות מוטי קירשגבאום. באותה
ישיבה נדרש קירשנבאום להשיב אם. אכן הוא
חוזר מחופשתו הממושכת לעבודה.
קיד׳־שנב׳אום ביקש פירק־ז׳מן ׳בן יום !אחד כדי
לתת חישובה סופית ,׳ומיתה בפיו בקשה ׳נוספת :
להיפגש עם ירון לשיחה בארבע עיניים, לפני
שהוא מוסר את תשובתו. השיחה שהתנהלה אחר־כך
היתד, כדלהלן:
ירון: אני מניח .־שאיש. אינו מתנגד ׳לכך.
צו׳קרמן: ודאי ושלא.
ליפני: אני מתינג׳ד .׳אינני מוכן שמוטי ייפגש
׳אתך לא בנוכחותי.
קירשניבאום: ממה אתה פוחד, שאני אלשיו
עליך י
ירון: אז בוא ניפגש במחתרת, בלי שאף
אחד יידע.
מאוחר יותר הודיע ירון לליסני, כי הוא מת כוון
לקבוע ׳מדיניות שלפיה ייפגש עם כל עובר
שיבקש זאת, מבלי לקבל את ׳אישורו של ליבני
לכד.

שנש לתוניס

0נאוסה והישרנו׳ הממחווו

כמו פארה מייג׳רס
לם התעיורדיו כמה בעיות, שעד שאלכם גלעדי
לא יתנכר עליהן לא תוכל מחלקית הספורט לה עלות
על המסך את הצעירה, העשוייה להיות
הקריינית היפה ביותר ׳בטלוויזיה הישראלית.
רותם, שאין לה כל ניסיון קודם ׳בקריינות,
צריכה עוד ללמוד הרבה עד שתוכל לקריין ב טלוויזיה.
גם קולה ׳אינו מן המעולים, אולם לדיב רי
גיילעדי אפשר ייה־ה ללמדה ׳לקריין ׳ולשפר את

קולה.
עדינה חיתם התגליתי, לפני כ־ 10 שינים, כאשר
היתה חיילת בחיל־האוויר, על-ידי צוות כתבי
העולם הזה שבהר בה כמלכת הצעדה. אז היה
שמה עדנה ברייטנפלד. ביתו של הנס פרייטג־פלד
,׳מפקד מישטירת ירושלים. באותה. תקופה
היא התגלתה גם על־ידי בעלה, טייס חיל־חאוויר.
לפני כשנתיים ,׳אחרי שסיימה יאת לימודי
הגיאוגרפיה באוניברסיטה העיברית בירושלים,

.))5.32 למנחה עלי כותרת,
מני פאר, כדאי להתבונן ב תוכנית
זו. פאר, שנכשל ב ראיון
עם ה׳אופניאע הישראלי
ג׳רי מליץ, מוזמן לראות כיצד

הסידריה החינוכית מספרת על
ילדים ב־ 20 ארציות ברחבי
תבל, ביניהן גם ישראל. בעוד
כמה שסועות מספר יוקרן ה פרק
הישראלי.

נו מוא״ניס
}(עצב־אובש
חי ופועל באמת מעצב־אופנה.
אוסקאר דה לרנטה, מעצב־אופניה
מן הידועים בעולם, הוא
גיבור פרק זה של מאחרי הקלעים.

כעלי־ חיים כפרטים
(.) 7.011

השחקנית

אביבה

£בין האזרח לריטות

5.55 הכל־בו־טק הערבי
מעורר צופים יהודים לחשוב,
כי גם הערבים, מתמודדים עם
אותן ׳בעיות כמו והיהודים.
אחמאד כנען, מנצרת, נכה ה סובל
מתנאי דיור בליתי־יאניו־שיים,
מתלונן על מישרד־הבריאות.
חיי הנישואין ה־מעורערים
של בבד, של לטיפה
מזאריב, בידיויאית מהשבט ערוב-
אל־מזאריב, הותירו בידי ה־המתלוננת
את הטיפול בנכד

• בגישות ני ח תו ת

גם הערבים ראויים לעונש. הוועד־הטנהל של
רישות השידור החליט לקבוע מי׳שררי־ישיריות גם
בתוכניות הערביות, וכשלב ראשון יוקרנו מיש־דרי־ה,׳שיריות
המיוסרים !את תוצאות מיפעל ׳הפיס
והגדלת הלוטו.
ההחלטה על *מיפעל הפיס דווקא נפלה אחרי
שראשי מוסד זה הוכיחו לוועד־המנהל, כי אחוז
קוני כרטיסי ההגרלה והמשתתפים בלוטו באוב־ל׳וס״ה
הערבית ׳גברה במיוחד.

שדרית־דוגמנית רותם

• מאחרי הקלעים(שעה

• ילדים כעולם (.)5.30

סקר־צפייה חרש מראה, כי יכל זבל שמיוצג על
המסך הקטן, מתקבל על־ידי הצופים בשימחד,
רכה. על־פי הסקר מתברר, כי 52 אחוזים מכלל
צופי הטלוויזיה צופים בשיעור זה או אחר ב־סידרה
הכושלת בארטה. לשם השוואה: בסקרים
קודמים שנערכו, התברר כי 72׳אחוזים צפו ב־סטארסקי
והאץ; 60 ואחוזים מכלל הצופים צפו
במלאכים של צ׳ארלי יד 66 אחוזים בקוג׳אק.
אם לא נפלה טעות אצל עורכי הסקר, הפרו־פסורים
אליהו כץ ו דוי ד גוטמן, הרי אחוז
המרוצים מבארטה עולה על זה ישל אליה שיהיו
מרוצים משלוש היפהפיות יומר,בלש הקרח. לעו מת
53 אחוזים מקרב הצופים בבארטה המרוצים
מן הבלש עם התוכי, רק 3970 היו מרוצים מ פארה
פוסט־מייג׳רס ושתי חברותיה ,׳ו510/0-
מ טלי סאוואלאס.

9מ׳ ׳׳היה קו״ן?
פרישת קרייני־הרצף החרשים של הטלוויזיה
מתפתחת משבוע לשבוע. אחרי שהוחלט כבר יעל
שתי קדייניות חדשות (העולם הזה ,)2135 כרמל
בן־אפרייס יהודית יעקוב, נפלה בינתיים
החלטה חדשה: לאשר באופן סופי את כרמל בן-
אפריים וקריין חרש לחלוטין, תלמיד בצלאל
יוסי קורן, שהופיע פעם על המסך ׳הקטן יבמי-
שדר-שי׳רות. יהודיית יעקוב ׳תחייה ירק השלישית
ברשימה ותירקא למלא מקום כאשר איחד מקריי־ני־הרצף
יחלה או יתפטר.
כל זאת, עד להחלטה חרשה.

דרום אפריקה: מישפחיה בסווטו
יום חמיש י 9.30
מרכס סיפרה ב־. 9בריבוע ה אחרון
את הבדיחה על הקאני־באלים
׳והמוח הקטן של השח קניות.
ימי שיצפה בבעלי-היים
המשחקים בסרטים, במיסגרת
ידידי הארס, יבין כי בדיחה
זו אי־אפשר לספר על שחקנים
על !ארבע. למעלה מ־20.000
חייוית מופיעות ׳מדי שנה !בסר טים
ואמריקאים. על חיות ׳אליה,
ביניהן חייות יאשר ואינן מוכרית
כיניתנות לאילוף, כנחשים, ועל
מאלפיהם, מספר הפרק שישו דר
היום.

• האחים (•טעה .)8.00

מארוני הוא גיבור הערב. הוא
מביס את כיל מתנגדיו, בעיקר
את אדווארד ובראיין האמיונד.
!• מוקד 0.30 רק ביום
השידור מחליטים ימי יהיה או רח
מוקד, אולם על הצוות
המראיין יאפשר להחליט זמן
ריב יקודם לכן ,׳וכדאי שלא
לבחור בצוות ׳שראיין את שיר ד,בריאות,
אליעזר שומטק, ב מוקד
,׳־של השבוע שעבר. ה מראיין
הראשי, יאיר לאלוני,
נקרא משיום־מה על־ידי״עובדי
הטלוויזיה בשם הרס״ד, אולם
הוא לא הצליח להשתלט יעיל
השידור ודאג כל הזמן לעשיות אליעזר למצלמה.
״פוזות״
(״גיזר״) יערי היה טייס יבחיל־האוויר
לפני: שבא לטלוויזיה,
ומוטב שיחזור לצבא או ש יהפוך
לחיות דוגמן, לראיין
אי׳ניו יודע. ויקטור נחמיאס,
המראיין השליישי, שנטפל כל
הזמן לסטטיסטיקה, הוכיח ב שידור
זד, כי דן שילון צדק
בכל מה שאמר עליו.

• חוק ואי־ סדר (שעה

..)10.00 האב, השחקן מייקל
רדגרייב, אייניו רוצה שבניו ירע
על מיקצועיו — גנב. הוא גונב
כדי שבנו יוכל ללמוד מישפטים
׳ולהפוך עורך־דין. שוב, סרט
סוג ד׳.

ותלונות על מיישרד-ך,רווחיה.

י• חידון הרמאדן(•טעה

.) 7.20 כדאי גם ליהודים. ה־נושא:
כיבוד אב ואם.

י• מישחק השבוע(•טעה

.) 8.00 חובבי האערזף יכו לים
לסובב את ׳הכפתור מירדן.
הערב תחרויות איגרוף ׳שנער כו
בבלגראד, יוגוסלביה.

€סרט עדידתי (ירדן,
שני הערוצים .) 0.15 ,אמ

קשה לדלות מהתחנה יה־יררניית
איזה סרט עלייליתי יו קרן
כל שבוע. אולם יד,׳מאמץ
לסובב את הכפתור כדאיי. ה תחנה
הירדנית מצליחה לרכוש
כמה מטובי הסרטים, ישנים ו חדשים.
ביום החמישי יכול ה צופה
לחזות בפסטיבל קולנוע
אמיתי, בטלוויזיה הירדנית.

מבט אד דרום אפ
ריקה
0.30 החלק השיני
של הסדריה המצוייינית. ר,פעו
מסיביר אנטוני תומאס את ה רקע
למהומות שפרצו בסווטו,
דרום ׳אפריקה, לפני לימעליד, מ שנתיים.
כמו תמיד, המהומות
פרצו בגלל ״התאבדותו״ של
עציר בחקי־רד, אצל השוטרים
הדרום־אפריקאיים.
י• פיחלדארק 10.20ה פרק
האחרון, לא להאמין. ה סוף
ישל הפרק האחרון שדרייק
ומיורווניה !מתחתנים. למרות ש בתוכנית
ד,ראשוניה היתר, ילה־

ומותו

שד סלינגיו
בייא את סידרת וילי שייקספיר
מייד ׳אחרי פולרארק, יידחה
העניו בשבוע .׳בשבוע הביא תו־קרן
תכנית למלאות 30 לימרתו
שיל המפיק פול סלינג׳ר זבה,
בשידור חוזר, הכיסאות של
יונסקו.

11. 8

12 . 8

שבת

׳ 1שי ש׳

המלאכים

(ירדן,

;*רוץ 1.4)1 ,סידרה נח מדה
על !אחיות בתי־׳הולים ב אנגליה.

כדורגל (ירדן, שני
הערוצים, שעה 2.30ו־

4.0חגיגה לאוהבי הפ ת־רגל!
.שעתיים !וחצי ישל צילומי
מישחקים, ממיטב מ״ש׳חקי ה־שבועיים
האחרונים בכל רחבי
תבל.

׳• האיש השווה מיל
יונים
3.00 גם כשסטיב
אוסטין מגלה !תבונות אנושיות
ולא וביוניות ,׳אין לו מזל. סטיב
פוגש בברברה, המגולמת על-
ידי השחקנית היפהפיה לינדה
מארש, ישהי!א !רומן ישן !שלו,
!והרומן מתחדש. לאחר !שהוא
מציל !אותה מידי תוקפים אל מוניים,
מתקבלת לפתע !שיחת
טלפון מבעלה ישל בדברה, ש כולם
סברו כי נהרג ׳בתאונת
מטוס. סטי׳ב מלווה !אותה אל
בעלה .׳אגב, נוסף לידיעה על
הילד הנהרייני שניסה לקפוץ
כמו סטיב אוסטין, הגיעו ל-
מיישרד דובר רשיות-השידור
טלפונים אחדים מהורים נזע מים.
אשר ילדיהם מנסים לנ הוג
כסטיב! ,ומסבנים. את עצ מם!
.אחד ההורים סיפר לעדנה
חפץ, דוברת הרשות בפועל, כי
יבנו יניסה 1להיכנס ׳לסניף בנק

הסיג הישראלי
גרץ מנן!
מבעד !לזכוכית, כמו !שעשה
סטיב !אוסטין ׳באחד מסרטיו.

• חידון הדמאדן(שעה

.) 7.35 הפרק של היום ׳נועד
כאילו במייוחד לשיני מיצי ם
׳במחלקה הערבית, המנהל יוסף
בראל ומנהל התוכניות סליס
פתאל. נושאו: הסלחנות —
אל לו לאדם לנקום !ולנטור ו עליו
להיות ׳ויתרן וסלחן.

13. 8

14. 8

15. 8

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

• חידושים והמצאות

• סוף הדיר (.)5.30

• בועם והגיטרה (שעה

0.30 שילוב של דברים חד שים
עם ׳המצאות ושנות תחת
הכותרת: הפל הדיס. המידע
המציא מרגל־׳בקן־אווזים: בי צה
׳אלקטרונית ׳המוכנסת לקן
׳אווזים ובודקת את ׳תנאי ה דגירה.
כמ׳ו־כן מביאה התוכנית
׳שיטה חדשה לעיכוב ו האטת
גידול תפוחים, כדי ׳שהם
ייצאו מובחרים יותר. בחלק
הישן: המצאה ׳אלקטרונית בת
10 שנים, למיון תפוחי־אדמה.

׳במקום טלפלא, תוכנית ׳לט׳ ב־יאב•
׳כיעוד ׳אתמול בערב היה
משעמם, מנסה ׳המפיקה שרה
גינור לעניין את הילדים ב־מילחמ׳ו׳ת
היהודים ׳ברומאים ב עזרתם
של ספי בן־ יוסף, המנ חה
את ייגאל ידין, שמריה

.) 0.15 התוכנית הוזזה מאת־מול
להיום בגלל ט׳ באב, יוה־
׳אורח של השבוע הוא חנן
יובל! .אגב, מנהלת מחלקית ה ילדים
אסתר סופר שוקלת עתה
הפקת פרקים נוספים לסידרה
יזו, שזכתה בהצלחה עצומה. עד
יכה צולמו, או ׳נמצאים בתיפגון,
10 פרקים, וכוונתה ׳של סופר
היא לרכוב על גל ההצלחה
עד הסוף וליצור עוד 10 שעו רים.

מרד

כר־כוככא

00 במיקום ׳חבט ספורט,
יוקרן פרק ׳נוסף ׳בספורט ה לאומי
החדש, מזה שניה: שיל־ה׳וב
הלאומנות ׳והאדרת יכיל ימיה
׳שקשור בבית״ר. ליל ט׳ באב
הוא התירוץ ׳של הערב. מרד
!בר־בופבא! ,שפרץ 50 שינה ׳ל אחר
חורבן הבית, הסתיים ב כפר
ביתר. היסטוריונים של
ב״ת־ש׳ני ואלה ישל המאה ה־20
חוברים יחדיו ׳בהנחייתה של
עורכת דבר, חנה זמר, כדי ל נתח
את המרד. הפרופסור דויד
פלוסר ,׳שהוא דמוית משעשעת
הן באוניברסיטה העברית !בירושלים
והן כשהוא מופיע על
המסך הקטן, ייתאר יחד עם ה היסטוריון
ישעיהו גפני ואת ה אימפריה
הרומית ואת ׳ארץ־
ישראל !שיל אותם י׳מים. סגן־
׳אלוף (מיל ).הפרופסור מרדכי
גיחון, שהוא פרשן צבאי, ייתיאר
את המהלכים הצבאיים ישל ה מרד.

ירמיהו 10.15ה תוכנית
הבולטת בשידורי ה אבל
של הערב היא הסימפוניה
מס׳ 1של ליאונרד ברנשטיין,
עם התיזמורת הסימפונית ירו־
׳שלים, בניצוחו ישל מנדי רודן.
הסולנית: ג׳ני טורל.
מילחמות יזין וגוטמן
גוטמן ורב בן־דרור, הארכי־
׳אולוגים! .תהיה זו פגישה ומחו דשת
בין י׳דין לגוטמן, ואחרי
!שהיחסים בין שיני !ארכיאולו גים
אלה הורעו בחפירות מצדה
של ידין לפני 15 שינה .׳גוטמן,
ש״גילה״ מהבחינה הארכיאולוגית
׳את !מצדה ,׳נדחק הצידה
על־ידי יידין וצבא עיתונאים
ושהביא עימיו למצדה, ולמרות
זאת תוצאות חפירותיו של
׳סגן־ראש־הממשלה !במצדה הי־
׳תה אפסית. כדאי לשים לב ל במאי
הסרט שיוצג בתוכנית,
עמום גיתאי. הוא מבטיח רבות.

• הזוג המוזר (.)8.00

׳ • המידחמיה כעפרות
ערוץ ,0שעה

.) 8.10 שילוב טוב של חומר
דקוטנטארי בסידרה עלילתית.
באחרונה, בעקבות !המאורעות
בדרום־אפריקה, נעשה כל מה
!שקשור בעבדות ובשיעבוד או־פנתי,
לא רק בטלוויזיה היש ראלית
(מבט אל דרום אפ ריקה)
אלא גם בזו הירדנית.

• מסך גדול מסך קטן
.) 8.30 אהוד מנור נפרד סו פית
מהתוכנית. כדי להביע את
צעדו על הפרידה, הכין מנור
׳תוכנית על פרידות בסירטי ה קולנוע!
.את מקומו ׳של מנור

שירי רחל: נירגד
שעה 9.30

׳• קו אונידין (ירדן,
ערוץ ,0שעה .)8.10 על-פי׳
שיחות הסלון בבתים בארץ,
!נראה כי רבים עדיין זוכרים
ואוהבים: את אונידין, ו׳הסידרד,
המתחדשת בירדן זוכה בפופו־
׳לאריות ירבה גם בישראל.

• כאה שכת (.)8.05

אהבת סתיו: ג׳ונסון ומיינארד
יום ראשון שעה 10.00
ואחד הנעלמים הגדולים בסידרה
הוא שתי הגרושות של שני
הגיבורים. בפרק זה, בעזרת
״פלאש־בקים״ מוצגת פרשת
ההיכרות ׳של פליקם עם אשתו
לשעבד, ומיסתבר כי נ ם בענ יין
זה ״היתד, לאוסקר יד.״

ס מארי קירי (.)0.20
הפרק הראשון מספר על ילדותה
של קירי בפולין, על ה־

ירמיהו: ברנשטיין
שעה 10.15
• י ר דן. מאחר שלוח ה שידורים
בישראל מצומצם ו מוגבל
ביותר ,׳בגלל ט׳ באב,
להלן כל ׳תוכניות ירדן, למי

ירדן במקום

#ספינת האהבה (יר דן,
ערוץ ,0שעה .)8.10

הקומדיה הטובה ביותר המו־קרנת
עתה מעל מסכי הטלוויזיה
באיזור וליודעי אנגלית,
כדאי להעדיף אותה על־פני
הזוג המוזר המשודר בישראל.

* עוד להיט (.)8.30

דורי בן־זאב ישתדל להרוס ה ערב
כמה מטובי האמ׳נים הזרים.
בתוכנית יופיעו הזמרת
המצויינת ג׳ון ארמטרידינג, לה קת
אבבא, הבקארה ואלטון ג׳ון.

׳• מכט שני 30

טעה 9.20
אהבה הנכזבת הראשונה שילה
ועל פגישתה הראשונה עם ׳בע לה,
פייר. את מארי מגלמת ה־
׳שחקנית ג׳יין לה פוטר.

י• קוג׳אק (ירדן, שני

הערוצים 15 ,יאפשר
לוותר על חמש הדקות האח רונות
!של השבוע ולעבור מיד
לראות את הבלש הקרח.

• 0כריבוע 8 .00ה תוכנית
יצל טוביה צפיר ׳אומנם
עומדת עדיין, על־פי מהקרי
וסיקרי דעת הקהל, בראש סולם
הפופולאריות, אולם על פי מכ ותבי
צופיו ׳המגיעים ל׳לישכת
דובר רשות היסידור, חלה ירי דה
משמעותית בצפייה בה. מ כיוון
שברור שהתוכנית לא
ירדה ברמתה, נראה כי ׳הצופים
פשוט עייפו ממינה ,׳וכדאי לנ סות
לשוב לזה הסוד שלי.

מעטות הזמרות,הזוכות להופיע
בטלוויזיה ׳פעמיים !תוך ארבעה
ימים. נורית גלרון מופיעה ה ערב
בתוכנית זו וביום השלישי
,בקרוב בשירי רחל.

קירי: דה־ פוטר

4טלפלא 5 .30 במים־
גרת התכנית עושים סרט יובא
.שיר ׳של המצחיקן ׳של הטל וויזיה
כוכב טלי־כותרת ו־9
בריבוע, מאיר שלו .׳שם השיר :
״׳שיר הצלם״.

!שאינו צם הערב .׳שעה ,5.00
!שני הערוצים: התוכנית ליל דים
הסנה, הבוער. שעה ,7.30
ערוץ : 6קומדיה ׳אמריקאית
בשם רודה, על זוג צעיר בנייד
יורק! .שעה ,8.05 ערוץ : 6ה־סידרה
האנגלית המצויי׳נת לונדון
של דיקנס. שעה ,9.00 ערוץ
: 6׳חדשות באנגלית. שעה
,9.15ערה : 6תוכנית הבי דור
הבינלאומית של מוצאי ה שבת.
שעה , 10.20ש׳ני הערו צים:
פיטר ואן דה־פולק, סי דרת
מתח ואנגלית על קורותיו
של בלש הולנדי.

סביב כתבה ׳שהכין הכ׳תב זד
חל-אביבי שיל הטלוויזיה, נימים
מישעד, על שוד הקרקעות

• אהבת סתיו (.)10.00

בשבוע שעבר התפרסם בעי תונים
כי מחיר ׳שעורי הנהיגה
עלה ל־ 125 לירות השעור. אם
הייה המציב כזה !באנגליה, אין
ספק שאיחאפשר היה ליצור את אהבת השבועית, הדראמה סתיו. אשד, זקנה, שבין שאר
העיסוקים ׳שלה היא לוקחת
׳שעורי ׳נהיגה כדי לשוחח עם
מורה הנהיגה. סרט טוב !וכבד,
שבמרכזו השחקנית סיליה ג׳וו־סרן
המגלמת ואת הזקנה, וביל
מיינארד הוא מורה הנהיגה.

ירש !איש גלי צה״ל, יצחק
(״!איציק״) בן־ נר.

• המלאך חוזר (ירדן,
שני הערוצים .) 0.15 ,ה,צ-

גת־הבכורה של יאן אוגילבי,
כיורשו של רוברט מור, המל אך
המקורי, עברה בשבוע ש עבר
כהצלחה, ואין ספק כי
יהסידרה רפשה לה קהל צופים
קבוע בישראל.

כרים

ג׳וליאן

אלכסנדר

0.30 יום של גיטארה
בטלוויזיה. הגיט׳אריסט המפור סם,
ברים, מספר על חייו ועל
החווה !שלו שבצפון אנגליה
במשך 50 דקות תמימות 30 .
מתוך 50 הדקות מוקדשות ל נגינה.
בשידור אפשר לראות
את ברים עובד בגן שלו, מש-
חק קריקט וכותב מוסיקה. ב אורווה
של החווה שלו מעסיק
ברים בונ׳ה־גיטאריות מייוחד
משלו, חוזה רומאנילס, ובכג־סיה
של הכפר שלו הוא עורך
קונצרטים.

י• הבולש חוקרת (שעה

.) 10.20 המפקד האסקינס נו ד

דגן מציל
8זו זזאסקינס
פס ״כאילו״ על חם, בעת ש הוא
מקבל שוחד מפושעים, ו־ריגן
י׳וצא להגנתו ומצליח ל הוכיח
שד,״תה זו מלכודת.

כל־כו־טק (.)8.30

מגיש התוכנית ,׳דניאל (״דני״)
פאר, נמצא במילואים. על־פי
הסדר מיוחד יבין הטלוויזיה ל־
!שיל׳טונות הצבא, מקבל פאר
חופשה מדי יום שלישי בבוקר
כדי לבוא ולהקליט את כל־בו־טק,
וחוזר מייד אחרי ההקלטה
לצבא.

* מישפט הכתר (ירדן,
•טני הערוצים .) 0.15 ,גם

עיורכי־דין בישראל צופים בסי־דרה
זו, המביאה מי-ספטים
׳מפורסמים בהיסטוריה המיש־פטי׳ת
של !אנגליה ׳כאשר הם
מומחזים לטלוויזיה ביד-אמן.

!< שירי רחל (.)0.30
מפיקת התוכנית, אחרונה דיין,
רצתה לערוך בה שינויים לק ראת
השידור ד,׳•סיני. השידור
הראשון היה לפני במיה חודשים!
,אולם בטלוויזיה !אסרו
עלייה לעשות כן. לדעת דיין,
התוכנית מצויינת מלבד קיטעי

דצ 1לחתור

אח שוזר
ההנחייה של הזמרת נעמי שמר.
בתוכנית מופיעים, נוסף לשמר,
׳והיטב, שלומית אהרון, יהודית
רביץ, נורית גלרון וכוכבת ה סרט
הלהקה, לירון נירגד. ה הצלחה
של שירי רחל היא אתר
הצילומים: התוכנית צולמה
בגן הביוטאני בית ירח שעל
׳שפת הכינרת.

• כארטה 10.20 בא-
רטד, מוצא עצמו שומיר־׳ראש
של פושע, וזאת כדי ׳להגן על
ישמו הטוב שיל !אחד מחבריו.

במדינה

אמא!
המתנה החיונית ביותר שהינו
צריכה לתת לבתך הינם ה־קורסאים
הבאים :

בהגיען

(המשך מעמוד )44
דויד 24 רווק המתגורר עם הוריו
בחולון, עבד עד לפני שבועיים כשליח
בקצא״א, חברת קו צינור־הנפט אילת—
אשקלון. לתפקיד זה הועבר מתפקידו הקודם
בחברה, לאחר שמסר את כל חסכונותיו
— 60 אלף לירות — לאיש שהחזיק
במישרה, כדי שהלה יתפטר. חודש לאחד
עיסקה זו, פוטר דויד ממישרתו החדשה.
זאת, לדבריו, למרות שהובטח לו על־ידי
מנהל החברה, אלוף (מיל ).אברהם בוצר,
כי יישאר במישרתו.

לדוס אנגילס
אל תחמיץ אתה הז ד מנו ת ל קנו ת

* עידן נשי
׳מקנה ל ה :
יציבה טובה, חן, נימוסיו
ובטחון עצמי.

ב מחיו׳ם מ וזל,

מספד דויד :
התחלתי לעבוד בחברה לפני כשנה,
כשליח במחלקת הנהלת־חשבונות. נודע
לי, כי לא אוכל לקבל קביעות. רציתי
להמשיך לעבוד שם, כי התנאים היו טו בים,
וכששמעתי את זה, התייאשתי. הצעתי
לבחור בשם עוזי כהן, שעבד בתור שליח,
שימסור לי את מישרתו ויתפטר, ואז אתן
לו אלף לירות כל חודש. עוזי הסכים,
אבל דלש סכום חד־פעמי, ואמר לי שהוא
רוצה 60 אלף לירות.
ידעתי שזה הרבה כסף, אבל מאד רציתי
לקבל את התפקיד, כי זה היה מבטיח
לי קביעות. לכן הסכמתי.
נסעתי לבנק טפחות, שם היה לי חיסכון
לבניין, ונתתי הוראה לבנק להעביר את
החיסכון על שמו. בחשבון היו קרוב ל״60
אלף לירות, שחסכו הורי מאז נולדתי.
אחרי שקיבל את הכסף התפטר • .ואני
קיבלתי את מישרתו. הדבר נודע למנהל
החברה, בוצר. הוא ניגש אלי ואמר שעשי תי
טעות. הסברתי לו מה קרה׳ והוא הבטיח
שאם אגיש תביעה נגד עוזי, אז הכל יהיה
בסדר, ואוכל להמשיך ולהישאר בתפקידי.
לדבריו באה התביעה כדי שהחברה
לא תיראה כאילו היא חייבת לי את הכסף.
לאחר ששוחחתי עם עוזי ונוכחתי שלא
אקבל את הכסף, הגשתי תביעה על הוצאת
כספים במירמה. לא חששתי שאפוטד,
מכיוון שידעתי שבוצר הוא אלוף, והאמנתי
שמילה אצלו זה מילה.
ימים אחדים לאחר מכן נפגשתי עם
עורך־הדין של החברה. הוא כתב בשמי
מיכתב לוועד־העובדים, שבו ביקשתי סלי חה
על המעשה. עורך־הדין נתן לי מיכתב
מבוצר, שבו נאמר שאפוטר באם לא יוחזר
לי הכסף. לדבריו, נועד רימיכתב רק לצרכי
המישפט, ואין חשש שאפוטר.
חשבתי שהכל יסתדר, וחיכיתי לפתיחת
המישפט. שבוע לאחר הפגישה עם עורך-

בבית המסחר

* דוגמנות אופנ ה
— מקצוע
נועד לבנות תמירות ונאות
בלבד.
אין קורסים בקיץ.

* תרבות הגוף
מקנה ל ן יציבה טובה,
גמישות, חיזוק שרירים,
הרזיה מובטחת.
לקביעת ראיון:

אולפן
לאה פלטשר

ז*8א $שקזו$0
\ 17א \6263 87

8 0 0 0 0 — 465-1002 465-5525
9 5.01.ז— 5, 8:30 3.01.זג1)13־׳1י§-1׳ג<13מ1>10
.מז.נן 113^5, 8:30 3.01. — 7־83101

8110)13X8 30)1 0011)13X8, 10 3.01 5 5.01.

אבן גבירול ,50 תל־אביב

טל 267682 .

בין מו צ רינו תוכל ל מ צו א ביגוד ה כו ל ל :
קבלת מודעות
לבל ה עי תוני ם
ב מ חירי ה מערכת

פירסו אידי אל
אבן גגירול 110 תל-אביב
(פינת אנטוקולסקי)

* מכנ סיי ם וחולצות של

0 8א 1¥874

אוברולים

נעליים

* ועוד פרטי לבוש רבים ומגוונים
* אביזרי מ חנ או ת

ט ל פון 227118 ,227117

חגיה חופשית

תעדיפו! המנויים נטל
התל 0־1.8.78

ה עו צםגוד
ל שנה ב לי רו ת מחיר העתון

דמי ה מנוי בארץ

467

לבל אר צו ת תבל בדו אר רגיל

467
הוצאות משלוח

55 195

לחצי
שנה

585

310

741

385

מפוטר שטינמץ

דמי ה מנוי לארצות חוץ בדואר אוויר

אי רו פ ה

467

ארה ״ ב, קנ דהומקסיקו

467

צו אל ה, ברזיל, א רגנ טינ ה, קו לו מ בי ה,
או סטר לי ה, ניו זילנד, פרו

467

ג אנ ה, חו ף ה שנהב, טנזני ה, רו דזי ה, ז מ בי ה

467

ניגריה, דרום־־אפריקה, טוגן וחב ש

467

פנ מ ה, סינג פור, ט אייוון

467

ת אילנ ד, הונג־ קונג ונ פאל

467

227 540 1030 920 776 900
600

לקצא״א

121

1128

180

1677

855

166

1553

790

149

1392

710

1531

780

1195

610

164 128

777
415 580

הדין, כשחזרתי משליחות, ראיתי במישרד
את המזכירה של הסמנכ״ל, משולם,
מחטטת בחפצי האישיים. שמעתי שדיברו
במישרד על מיסמכים שמצאו אצלי. וש*
יסדרו אותי. שבוע לאחר מכן קיבלתי
מיכתב־פיטורין, למרות כל ההבטחות, ול מרות
שתמיד הייתי בסדר בעבודה.

עד כאן סיפורו של דויד.

בתגובה מסר מנהל החברה, אברהם
בוצר, כי מעולם לא הבטיח לדויד שטינמץ
שישאיר אותו בעבודה .״הגיעה אלי רכי לות
על המעשה. איני יכול להרשות תופעה
של דמי־מפתח בעבודה. בתור מנהל

יכולתי מיד לזרוק אותו, אבל ראיתי גם
את הצד האנושי בנושא.
״התלוננתי במישטרה, שגבתה עדויות,
והסברתי לבחור שאיני יכול להשאירו
בעבודה. ניסיתי לעזור לו לפחות לקבל
את הכסף בחזרה, כדי שלא יצא מופסד
גם בנושא זה. למה בכלל הייתי צריך
להתערב?״
טוען בוצר :״הוא לא התאים לעבודה,
והמיקרה יצר אווירה לא טובה בסישרד.
וזו הסיבה האמיתית לפיטוריו.״
יזמה פרטית. סמנכ״ל החברה הכחיש
מכל וכל כאילו ידע על החיטוט בחפציו
האישיים של דויד. מזכירתו, ליליאן סרוסי,
הודתה כי חיפשה משהו, אך לא היו אלה
מיסמכים .״באחד הימים הביא אלי דואר.
ביקשתי ממנו לפתוח את המעטפות. מש־החזיר
לי את המיכתבים, נוכחתי לדעת
שחסרה מעטפה אחת, אבל הוא הכחיש
שלקח אותה.
״לקחתי מזכירה נוספת, ופתחתי את
המגירה אצלו, לבדוק אם המעטפה שם.
מצאתי תיק במגירה ופתחתי אותו. לא
מצאתי בפנים את המעטפה שחיפשתי.״
בכל מיקרה, טוענת לילי, לא ידע הסמנכ״ל
על כך, והדבר נעשה ביוזמתה הפרטית.
בינתיים נשאר דויד שטינמץ ללא עבודה,
וגם את כספו אינו בטוח שיקבל. המישפט
אמור להיפתח בחודש אוגוסט, ודויד מס תובב
בינתיים ומחפש מקום עבודה חדש.
״אני יודע שעשיתי טעות,״ אמר ,״אבל

והחתיכות, אבל בעיקר באים להיראות.
גם המחיר הוא שונה. בעוד שבחנות
הסמוכה לדיזנגוף סנטר, בוסתן, בכיכר
דיזנגוף עצמה, או במעדני תמר, בקירבת
קרן־הרחובות דיזנגוף־פרישמן, אפשר ל רכוש
את התחנן המהלך ב״ 145 לירות,
ובשק״ס ב־ 128 לירות, הרי שבקבוק ויסקי
עם אווירה — ואותו אפשר להשיג רק
בדרגסטור מיספר — 1עולה 155 לירות.
כ 7י אן 5מו ר ם. ז׳אן פייר קון, בעל ה מקום
33 נולד בליון, העיר השניה בגוד לה
בצרפת. מישפחתו היא אחת המישפהות
הידועות בעולם האופנה. רשת־החנויות
שלהם, שלושת האמים, מספקת בדים ל־בתי־אופנה
של איב סאן־לורן, וכריסטיאן
דיור.
ז׳אן, גבר מלא, בעל פנים נעימות

המיסעדה פתוחה יום־יום עד אחת בלילה,
האופנה עד שמונה, ויתר המחלקות, כולל
תמרוקים ומעדניה, עד אחת־עשרה, כולל
מוצאי־שבת.
לא רק הכסף הוא גורם־משיכה לחוגי
הסנובה. אשה המוכנה להוציא על שמלה
4000 לירות ועל חולצה לערב 900 לירות,
או גבר הקונה מיכנסיים ב־ 600 לירות
ועניבה ב־ 400 לירות, או מתנה כמו חולץ־
פקקים עם ואקום ב־ 500 לירות, ומראה
עם שעון ב־ 1200 לירות, יודעים לאן הם
באים. מה הסוד? מסתבר שלבעלי הדרגס־טור
יש שיטת־מכירה שאינה ידועה בארץ,
אך הנפוצה מאד באירופה. לרשת אדם
וחווה, כך הדליפה אחת המוכרות, יש
מחשב, הכולל את שמות כל הקליינטים
הקבועים, הכתובות ומיספרי־הטלפונים

יזם קון ואשתו אן
לא מרימים אף

שותן? דינר וידידה
סוג מסוייס של אנשים
לא חשבתי על זה באותו רגע ואני מצטער
על כך. אך מרגיז אותי שהבטיחו לי
דברים, ולא קיימו אותם, ובגלל זה אני
במצב הזה היום.״

ת ל־אביב
1וז1ן ד״מהלר מרומים
הכסף, אינו השוט,
7מי שיש 7ו.
העיקר זה האווירה.
אפשר להיכנס לחנות־מכולת או לסופר מרקט.
ולקנות בקבוק ויסקי. אבל את אותו
הבקבוק אפשר לקנות גם בדרגסטור
החדש, דרגסטור מיספר ו, אשר בדיזנגוף
סנטר. ההבדל הוא לא בטעם של הוויסקי
המייובא. ההבדל הוא באיך קונים, ובכמה
משלמים.
סביב בקבוק הג׳וני ונקר יש אווירה.
מוכרות־חתיכות, מוסיקת־רקע, תפאורה על
גבול הקיטש הנוצץ. במקום שורצים חתי כים
וחתיכות, הבאים לראות את החתיכים

שהחיוך אינו סר מהן, מאס בכספו של
אביו ועלה לארץ לפני שבע שנים עם
אשתו הנאה, אנני, ושלושת ילדיהם בני
השבע, החמש והשנה.
את דרכו ההל כמחסנאי פשוט במשביר
לצרכן באלנבי. קידומו נעצר ביגלל אופיו
העצמאי וחוסר שליטתו בעברית, והוא
עבר לניהול חנות לבגדים בכפר־שמריהו,
חסך קצת כסף וקנה את החנות שממול,
וחנות בכיכד־אתרים. לרשת החנויות קרא
כל חווה וארס, כשחלומו הגדול היה ליצור
משהו בעל אופי צרפתי. הוא התגשם
בדמותו של הדרגסטור מיספר .1
תיכנון ובניית המקום נמשכו תשעה
חודשים, כבריאת ילד, והשתתפו בהם
עולים חדשים: הבעלים מצרפת: הנגר.
הארכיטקט ואיש־הווילונות מאורוגוואי ;
הצייר, שצייר את ציורי התיקרה בנוסח
בל־אפוק, מרומניה, והשותף — מתורכיה.
ז׳אן פייר ומישפחתו גרים היום בווילה
בהרצליה־פיתוח, ומעבירים את זמנם בין
שלוש החנויות.
מספרת לילי פום 40 מנהלת מחלקת
האופנה בחנות :״הם זוג סימפטי, ולמרות
כל הזוהר מסביבם, הם לא מרימים את
האף, וכימעט שלא רואים אותם במסיבות
החברה הנוצצת בכפר־שמריהו.״
נזחשכ הסנובה. ז׳אן מסביר מדוע
אצלו קצת יותר יקר :״לא כל אחד יכול
לבוא לקנות אצלנו. יש לנו מאות קליינטים
קבועים, מכפר־שמריהו, והם לא עושים
חשבון אם להוציא מאה לירות יותר או
מאה לירות פחות, כי הם יודעים שאצלנו
יקבלו את היחס שהם מצפים לו.״
הבעלים גם אינם מעוניינים ב״סתם
אנשים לא־מתאימים,״ שיקלקלו את אווירת
המקום. לכן אין הם מוכרים שם תקליטים,
למשל.
אומר סמי דינר ( )25 השותף בעסק:
״אלינו בא סוג מסויים של אנשים, היכו לים
לקנות חליפה ב־ 5000 לירות, והם
יודעים כי הם מקבלים את התמורה המלאה
לכספם.״
בקומת המיסעדה שלמעלה, הנקראת בל
אפוק (תקופת הכובעים בעלי־הנוצה,
,)1919—30 האווירה חגיגית. צבעים כהים
ההולמים את כל האנשים, בלונדים ושחו רים.
יש הרבה מראות, היוצרות אווירה
חגיגית, ואנשים באים לשם כדי לראות
ולהיראות, בלי להזיז את הראש אפשר.
בדיסקרטיות, לראות את כולם. נשים נר אות
יפה יותר בתאורה האינטימית.

שלהם, מידותיהם וסוג האופנה האהוב
עליהם. כשמגיעה קולקציה חדשה מודיעים
לקליינט מראש, וכך קורה שבאוגוסט,
למשל, כבר מתחסלת כל כמות הפרוות
ובגדי־החורף.
אומר ז׳אן פייר :״כאן אפשר לקנות
בסטייל. אני לא אומר שכל אחד חייב
לקנות. מי שיכול להרשות לעצמו —
שישלם, ומי שלא יכול — שיבוא להסתכל.״

נוישפט
הבעל דרנו! ומזונות
היא איימה עליו
בם כין־מימבח, ההוא
דרש שתשלם 7ו
דמי־מזוגות
האם זכאי גבר בן ,35 בריא וחסון, לדמי-
מזונות מאשתו בת ה־ ,45 המטופלת בשישה
ילדים?
תביעה -מוזרה כזא-ת, שאין -לה כל סימוכין
בדיני י-שראל, נתבררה בבית־המישפט המחוזי
בתל־אביב, לפני השופט שילה.
בני הזוג ׳אינם יישראלים. שניהם ילידי
ארצות־הברית, שנו׳לד-ו להורים פר-וטס־טנטיים,
ומעולם לא עברו הליך של גיור.
לכן הם נחשבים בישראל כשייכים לעדה
הדתית הפרוטסטנטית.
מכיוון -שעדה זו אינה מוכרת כעדה דתית
על פי החוק בישראל, הסמכו׳ת לדון ב־גירושיהם
נתונה לבית-המישפט, שא׳ו-תו
יסמיך נשיא בית־המישפ-ט העליון לדון
בעניין, לפי חוק שיפוט בענייני נישואין
(מיקרים מיוחדים) תשכ״ט.
הזכות לשלם. נשיא בית־המישפט ה עליון
הסמיך את בית־המישפט המחוזי ב־תל־אביב
לדון בתביעה, והחוק החל עליה
אינו חוק מדינת ישראל, אלא חוק מדינת
מרילנד שבארצות־הברית, מקום נישואיהם
של הצדדים.
עד שנת 1975 קבעו חוקי מדינת מרי לנד
כי בע-ת גירושין אפשר לפסוק מזו נות
לאשה- .אולם ב־ 1975 שונה החוק׳ ונאמר
כי ״׳במיקרים של גירושין, יכולים ׳להיפסק
דמי־מזונות לכל אחד מבני-הזוג.״ אומרת
עורכת־הדין היפה, אורה מר (מתחרז עם
נר) :״אחד מהישגיה -הגדולים של הליגה.לזכויות האישה בארצות־הברית הוא זכותה
של האישה לשלם מזונות לבעלה.״
(המשך בעמוד )54
זכוכית כליכית
כלי עץ מפות סטיחי ק ס
מוצרי ק ס קרמיקה אופנה ואביזרי אופנה
מוצרי נוי
צעצועים

? 7לאס
דיזנגוף 224
יר 1שלי ם
! 7ל אס בג אנז
הרצוג 61

בסיס ישראלי הוא כבר לא יכול יותר, הזמר־החתיך
יגאל ביטן. הוא כבר לא יכול יותר עם
הנסיעות האלה. הן מטלטלות לו את הבן,
אורי, בין ישראל לגרמניה, לאנגליה ול אמריקה,
עד ׳שהילד כבר לא ייודע באיזו
שפה לדבר ובאיזו שפה לשמוע. לכן הח ליטו
ההורים ׳בשן להפסיק עם הנסיעות —
יגאל ומיקה יושיבו בארץ, עם הילדים,
וכשהקאריירה תדרוש זאת, יגיח יגאל לפי נה
כלשהי בחו״ל, יזמר שם קצת ויחזור
מייד ארצה.
״המישפחה לא צריכה לסבול בגלל הקא-
דיירת ׳שלי,״ הסביר יגאל השבוע .״נסיעות
הן דבר הכרחי, במיוחד אם אתה חתום על
׳חזיזה עם חיברית־תקליטים בגרמניה. אבל
ובמקום לנדוד עם כל המישפחה, החלטתי
לנצל אית האפשרויות העומדות בפני ב־דור־יהסילון,
ולהגיה מפעם לפעם, כנדרש,
לחוצלארץ ובחזרה.״
ובכן, הוא חוזר — עם תדמית חדשה,
צעירה יותר, ופוני שובב, וחיוורון מסויים
שאותו רפש בגרמניה. נקבל אותו בזרועות
פתוחות.
דוגמן ליד
ה הג ה
עד עתה חשבתי ליתומי, כי חברי אגד
ודן הם מרובעים לחלוטין — אגשי-מיישפחה
שלווים, שמגדלים בביתם אשה וילדים,
חוזרים הביתה בשעות קבועות, משחקים
קלפים בליליות-שבת ורואים סרט פעם ב־
׳שבוע.
קחו׳ למשל, את אלי ביטון, שהיה
צמוד ליהגה האוטובוס במשך שנים רבות.

מיקה, יגאל ואורי בשן
באיזו שפה לשמוט?
מעי יוקיע
השביעי

! ייבוא מגרמניה

רישיון־צייד
בשבוע הבא הוא עומד לקבל, לדבריו,
את גט הפיטורין 1מאשתו, עימד. חי פעם
באושר !ובעושר. בכך תקבל עזיבתו את
הבית ,׳שתתרחשר. למעשה לפני שנתיים,
חותם רושמי וסופי.
1אלא שאין זה בל והסיפור.

ערב אחד נכנס לבאר צעיר יפהפה,
בלונדי, גבוה עם צילינדר ופראק, שהגיע
ישר מקונצרט ובילבל לכל הזרוקים את
העיניים. אדולף פון־גוסטב זה התאהב
׳במקום, והזר ישוב למחרת ושוב ביום ש לאחריו.
בקיצור, נעשה חבר־פבוד בקלוב.
דליה מלוז, אשתו של עמום, ששהתה
באותו זמן בגרמניה, זנתה מן ההפקר, ני
אדולף משוגע על קונצרטים ממש כמוה.
סוף־סוף היה ליד. עם מי ללכת, כי עיל עמום
׳אי-יאפשר להעמיס קונצרט אפילו פעם אחת
בשנה. הכל היה טוב ויפה, עד שלעמוס

מי שרואה יאת השניים האלה, יסתכל
עליהם בפליאה ובחוסר-אמון מוחלט. .וינכה,
כשכבר כולנו שנהנו מה זאת אהבה אמי תית,
נולדו שני אלה מחדש ׳זזגילו את ה עניין.
שניהם צעירים וצמודים כמו בטר־טים,
האחד ילא עוזב את השיני אפילו ל רגע,
מסתכלים עמוק-עמוק בעיניים ומגלים
את צפונות הלב. לא תאים ׳ולא שומעים
מהסביבה, ובקיצור, יוש להם חגיגה אחת
גדולה ׳בלב ,׳והיא נמשכת כבר לפחות
חצי שנה.
אני זוכרת, בשרק התחיל הרומן אמר
אלון לוי, הצד הגברי בעניין שזה לא
רציני, ואפילו התערב על תפיסת סיגריות
מארלבורו עם חבר שכל הסיפור לא יימשך
יותר מ שבת .׳וראה זה פלא, הבחור !נתפס
חזק, ועצם היותו בן 24 וקצידחימוש בדי מוס
מגביר אצלו את אהבתו לליאת שו־

הפועל תל-אב״ב בזמן התחרויות על אלי פות
צה״ל, כשחיוך רחב על פניה, הבין
׳שחיברה הצמוד יושיב ובקהל ומשגיח ׳למ רחוק.

׳אלון,
שהיה בזמנו קצין־׳בטיחיון בארקיע,
עבר הרבה בחייו, בתחום הנשי כוונתי,
וכבר הספיק להתגרש. אז נראה שליאת
זו היא באמת משהו מיוחד. היא, יבין השאר,
הכוכבת העולה של קבוצת הכדורסל הנשית
של חיל-יד,אוויר, ומי שריאה את היפה כשהיא
מגישה פרח לעמי שלף, ירכז הספורט של

השניים, שמסתובבים אי־שם יבין הרקוע
השביעי לשמיני, עושים לעצמם את החיים
יפים ונהנים מכל רגע, כי אם לא עכשיו
אומתי? אומנם ונכון שאלון מחוסר עבודה
כרגע וחי ׳מהיד לפה ומההורים, אבל מהי
העבודה לעומת האהבה? כשעובדים, הרי
אין זמן לסיפורי הרומנים הרומנטיים.

מכר.

אדי ביטון

.תסמכו על עמוס מרוז! ,שהוא יודע איך
לארגן ליו את החיים נוח. וסיפור שהיה,
החל בגרמניה לפני כשנה. לעמום, כידוע,
יש שם. באר בשותפות עם הזמר מוטקיה
דגן, מועדון השלום שמו, וכשמו כן הוא.
כולם מוזמנים, נוצרים, יהודים, ערבים ויש ראלים.

כשעזב
אלי את הבית, והעביר בכך פס
על חיי המישפחה שלו, החליט לשנות לגמ רי
׳את מתבונת חייו. הוא זנח את ההגה
והפך דוגמן. וכשאני אומרת דוגמן, אני
׳מתכוונת למשהו מי׳קצועי ולא היוב׳בני —
אחד ׳שהולך כמו דוגמן, ומתלבש כמו
דוגמן.
הוא ישכר דירה בצפון תל-אב״ב, כמובן,
כיאה למעמדו החדש, וחי לו,בה, כשימחה
עד מטל לראש, בצוותא עם צעירה בשם
אנדרה דנינו, שהיא ספרית במיקצועה.
׳עתה אפשר לראות את אלי כשהוא מדג־
!מן!בערבים ואוחז.בהגה בשעות היום. ופש־מזדמנות
לו כמה !שעות פנויות הוא יורד
לחוף־הים, לתפוס שיזוף־של־יופי! ,ולספר
לחבריו שאדטיו־טו הוא עומד לקבל את
הגט ולהתחיל שוב בחיים חדשים, חיי
יחופש וצייד ללא מעצורים.

נמאס לראות את המצועצע יחזה בחליפות
האלגנטיות, הפשיט אותו, נתן לו בגדים
זרוקים והחליף לו את הושם.
אדולף פון־גוסטב היה ארוך מדי בשביל
עמום, והוא ׳נתן ולו את השם ״אורביט״.
לא יעברו ימים ריבים, והאורביט הזה הפך
היפי מושלם, וכמיובן כמו יכל דבר טוב
גם ימיו פסו.
הזוג מרח חזר ארצה, ואו רבי ט נשאר
בגדר סיפור !נחמד בגרמניה העליזה, אבל
זה עוד לא הוד׳ היכל. לילה אחיד, לפני
כחודשיים, צילצל הטלפון ׳בדירת הזוג, וקול
במייבטא גרמני הצהיר שמדבר אודביט.
אומנם לקח לו לעמוס שתי דקות כדי
לצאת מהשינה ולהיכנס לפוקוס, אבל מובן
שהוא זכר את האורביט שלו, מה עוד
שהוא נתן לו את השם.
י ובכן ,׳אורביט אמר בטלפון שהוא החליט
לעלות, ארצה, שונא גויים, אוהב יהודים,
ושבכלל נמאס לו בגרמניה מהכל. יאמר
ועשה. הוא הגיע ארצה, ומיום בואו הפך
אותו עמוס לגוי של שבת. הבחור יעובד
כל ימות השבוע ,׳ולד״גרי עמוס לא יעברו
ימים רבים ׳וכשייכנס היטיב לעסקים הוא
יפתח לו ׳חניות.
הבחורות מסתובבות סביבו כדבורים ליד
הדבש ,׳וזה לא ירק ׳בגלל השם היוצא מן
הכלל. עוזרים גם הסיפורים על הטירה
היפה ׳והעתיקה ׳בגרמניה, ועובדת היותו
קרזיב-מיישפהה-של גינתר זקם. אבל כל
אלה קשורים לעברו של אוריביט. היום
הוא תל-אביבי ישרוף, קילר דיזנגופי רציני,
שמבסוט מהארץ שיגעון. נקווה רק שהוא
לא יתאכזב.
דקאמרון למה אנונימי? בגלל שאסור לכתוב על אנשים נשואים, ובייחוד כשהסיפורים הם
סיפורי זימה בה״א־הידיעה. ואסור באיסור חמור עוד יותר בשל העובדה שיש שם
במישפחה ילדים, ולא אחד או שניים — יותר, ברוך השם.
הציירת הזאת, שתמיד נמצאת בכל מקום ומחפשת את האמת האמנותית שלה,
מבלה ומתהיוללת בלי גבול. אבל מה? יש לה גם כעל דומיננטי, שעושה לה אמבושים
ויושב עם סטופר בכל פעם שהיא עוזבת את הבית.
נכון, קשה לנהל סיפורי-אהבה קצרים וקטנים בתנאים כאלה. ישבה הציירת, שדמה
חם ומיזגה לוהט, חשבה וחשבה, ומצאה שמה שירגיע אותו יהיה הידיעה שהיא
יושבת ומציירת, כי כשהיא מציירת הוא מבסוט וסופר לו את הזוזים בפוטנציה. וכך
מצאה לעצמה הציירת צייר, שגם הוא נשוי ומחפש גיחות, ויושבים שניהם ומציירים,
ובין ציור לציור מוצאים להם גם זמן למעשי-אהבה למיניהם.
הכל יבא על מקומו בשלום. מהבעל אין תלונות, כי תוצרת יש, ומהאשה גם כן לא,
כי גם אצלה יש תוצרת. וכולם מאושרים.

הנסי
של המלבה
במיקוד, שלא ידעתם, אז לאינפורמציה
כלילית: כשבדרום־אפריקה קיץ בארצנו
חורף ולהיפך. יומה עושה אחד שיש לו
:הרבה כסף והוא!שרוף על שמש, או פשוט
קופץ על מטוס ומבקר אצל המישפחה
בארץ. אהד כזה שנהנה מהשמש שלנו
בימים האחרונים, איננו אלא טרי טרייס־סטר,
ים עלה היהודי המיליונר של מלכת
היופי לשעבר אתי אורגה.
טרי, שהפך יאב ליפני חודשיים וחצי, מם־
!תוסב עם התמונה של הנסיך הקטן כשביולו
גאווה, ומצהיר יקבל עם ועדה ישבנו הוא
היפה ובעולם, .גם יעל אישתו, אם־בנו, הוא
ייודע לספר שמעולם לא פריחה ׳ונראתה כל בך
טוב כימו עכשיו, ושאחרי שנוכח כימה
האמהות הולמת יאוחד. הוא מתכונן לעשות
אותה אמא עוד הרבה־הדפד, פעמים.
ויש להם תוכניות לזוג הזה. בדצמבר הם
מתכוננים לבוא ארצה עם הצאצא, לשים
אותו פיה: אצל ההורים ולנסוע לסיבוב ׳סביב
העולם. זאת המתינה שהוא הבטיח לאתי עם
הלידה. טרי, שהוא איש-עסקים מצליח,
ידוע גם יכאב הרוחני וו־,פיננסי של כל
הישראלים בדרוס-אפריקה. אם אתה יש ראלי
ויש לך ׳כעייות, אצלו ידרכו !תמצא
את מקומך באפריקה הרחוקה. ביתו יתמיד
פתוח וטדי שבוע יש ישם התכנסות של
כל המושבה הישראלית במקום, חינגות והילולות
אל ׳תוך הלילה.
כך גם קרה שבברית ושל הבן שליו חגגו
האנשים עשרים וארבע שעות רצוף, והמזון
והמשקה לא היו מבייישים נשף מהתקופות
של לויאי ה --תחלי טו בעצמכם איזה.
נו, וטרי זה, מי שרואה אותו כזה חתיך
יחשוב אולי בה ארצה להתפרפר קצת. אבל
רבותי, תאמינו לי, הרפה צעירות יפות
התאכזבו קשות, הוא נאמן לאתי ישלו, ולא
עושה עיניים ׳ימינה ו/או שמאליה. רק ירצה
לתפוס קצת שיזוף, לנוח ׳ולבקר קרובים
ומישפחה. מזל טוב לזוג ׳המלכותי.

נ א מנות

ב רי בו ע
הולך לו קלף משוגע ממן האחרון, ל שדרן
זאב ענד, ואני לא יודעת אם זה
בגלל ההופעות הרבות בטלוויזיה או בגלל
החום ,׳או פשוט בגלל העונה הנוכחית שהיא׳
כידוע, עונת המלפפונים ופה כל מי שמה־

10/7(07/7(07מ

חשוס

ויקוק־ו
מה עושה בעל חכם גדול כדי להפתיע ולענג את אשתו ביום־
הולדתה וערב לידתה י מובן שהוא עושה משהו יוצא־דופן לחלו טין,
כיוון שפשוט לא מתאים לאחד כמוהו שיעשה דבר מקובל
ורגיל.
מ;י פאר, ממנחי תוכנית הטלוויזיה עלי כותרת, עמד
באותו יום שבו עתידה להתרחש לידת בנה או בתה. אבל ׳בכל־זאת,
רצונו עז לחגוג ולהפתיע ולעשות טוב על הלב.
ישב מני, וחשב, ומנה את הימים, והגיע למסקנה שאם
יערוך את נשף ד,שימחה שבוע לפני המועד הנכון יעשה נכון.
ועכשיו הבעייד, היא לא איך להסתיר מקרני את כל הרעש
שמסביב, ומי יכין את הכל, כי בשביל זד, יש חברים על הכיפק,
אלא מה לעשות יוצא־דופן, מיוחד ומהנה.
וכך, ממש כרעם ביום בהיר בא לו רעיון משגע. בשבת
יפה אחת, כשד,ינחה בהצלחה את נשף מלכת המים שנערך באש קלון,
ראה מני איך כל הקהל יצא מגדרו משימתה כשבסופה
של ההצגה הזמין לופו, אמרגן המופע ובעל הרעיון, זיקוקי די-נור.
יהנו אותה.
ואז, ממש שם בין כל היפות, עמד מני, התפעל וחשב על
אשתו ההרה שיושבת בבית ומחכה לשובו, וכמה שד,זיקוקים
בפני בעייה רצינית. לקרני, אשתו האהובה, יש יום־הולדת ממש
אמר ועשה. הוא הזמין איש מיוחד האחראי לעניין הזי קוקים
בארץ אבל ההוא, אחרי שבדק את הגג מעל לדירת הזוג
פאר שבאפקה הצעירה, טען שבשביל לשגר זיקוקין מגג של בית
בשכונת מגורים, הוא יצטרך אישור מהמישמר האזרחי, כיוון
שלטענתו השכנים ייכנסו לפאניקה ולהיסטריה כשיחשבו שקט יושות
נוחתות להם על הראש. ומובן שיש גם בעייה של הגיצים

קרני ומני פאר
יום־הולדת ולידה
לקח מני שלוש נשימות עמוקות, הלך למפקד המישמר,
ומובן שנתקל שם בלאו מוחלט. אכזבתו המרה רק הגבירה בו
את הרצון למצוא אלטרנטיווה עד לתאריך הגורלי, שלא תיפול
חלילה מן הרעיון המקורי הראשוני. אז קרני, רק שתדעי שיש
לד בעל מזהיר, ושיהיה קל ובמזל.

עבודה לחדד -אהבה לחוד
יש כלל ידוע בעסקים, שאהבה ועבודה
לא הולכים יחדיו. בכל אופן, ולא ברוב
ד,מיקרים שאני מכירה. וזה בגלל שהביזנס
תמיד קודם לתענוגות. אבל ימה? אליה
וקוץ יבה. הפרדה מלאה בין שני התיחזמים
האלה גם היא לא יבריאה באופן מיוחד,
כי כשיש אהבה זה מרענן את המוח ואת
המחשבות העיסקייות.

לייטו שלא ייפרדו זד, מזה גם כשעות
היום. כך קם חודר, ופתיח עוד סניף ברשת
שליו, בדיוק מול מיקומו של חברו שניידמן,
וכך הצליחו לפתור לעצמם בעיה אישית
לא־נורמאליית.
ני שיני אלד, מאוהבים מאיד, כל אחד להוד

שאתי עובדיה, חברתו שיל יוסי שניידמן
ו צי פי דייבי, חברתו של דודה, שהן יפה פיות
׳וחתוכות ידועות יבעיר, מצאו שהן
גם חברות טובות מחוץ לשעות העבודה
ומסתדרות יפה ביחד.
ורק לידיעתכם. זה לא סיפור מהיום.

ופה קחיו, למשל, לדוגמה שיני אנשי-
עסקים צעירים, מצליחים וידועים מענף
האופנה, יוסי שניידימן ורודה נחמן,
שגם הוא בעליה ושל ירשת ׳אופנה ועצמאית
ומכובדת בפני עצמה.
השיניים, שהם הברים מציויינים גם אחרי
שעות העבודה למרות הקונקורנציה, הח־

שיב את עצמו למשהו פשוט נופש בחו״ל
באקלים ינוח ייותר או באולמות מוזגי-
האוויר של כתי־המלוו.
•אבל נחזור לעניייננו. עובדה קיימת היא
שהגבר קטן־ד,קיומה הזיה מעלה את יד,׳פו פולריות
ישלו: מיום ליום, ואם אתם עדיין
לא יודעים הרשו לי לגלות לכם, שכל מי
שהוא קצת פופולרי בארץ -סופג מבויל של
מכתבי ׳מעריצות. ומיד, עושה ענד עם יכל
החתיכות ששולחות אליו מיכתיבי הערצה
בעיקבות התוכנית תשע בריבוע, שבה היוא
מופיע כמעט בקביעות?

זאב ענד
מיכתבים המעריצות

הוא יגיד לכם ישעם החתיכות האליה הוא
עוד איד שהוא מסתדר, אבל היצרות ד,אמי-
יתווה מתחילות כשהוא מוצף במכתבי ׳מע ריצות
מהתוכנית השנייה שאותה הוא
מנחה ובטלוויזיה, שאלה של זמן. כי זאת
כבר תוכנות לנוער, ומי בימינו רוצה
׳להסתבך עם קטינות?
לכל המעריצות: ידיעה זו מכוונת אלי כן.
למרות שזאב הוא חתיך ׳ואחד כזה
ששולח עיניים לכל עבר, ופד, ושם מרביץ
מעשר, קונדס שובבי, הריהו נשוי למהדרין
ומן הזן הנאמן למקשפתתו. ואם תשאלו
אותי, אהבה בריבוע היא שאלד, של זמן.

רודה: חמן(׳שמאל) עם רוג׳ר מור (׳מימין)
זה מול זה
כמובן, ושתי החברות שלהם גם הן עוב דות
באותו הענף.
ומד, עושים אנשים חכמים׳ שיודעים
שלעיבוד עם ׳אשיתיהחיק צמוד זה לא בריא:׳
הם מצאו לעצמם פתרון הלקוח ישר מ הסרטים.
חברתו של ׳שניי,דמן עובדת כ זבנית
בחנותו של רודה, וחברתו של רוז׳ה
עובדת ביתור מוכרת בשניידמן. וכך יצא

דוז׳ד, החתיך, שהוא בן שלושים ואחת,
יוצא עם ציפי ישלו כבר שימונה שינים
ברציפות ויוסי, בן העשרים־וחמש, מס־חובב
עם אתי היפר, ישלו כבר יותר משלוש
ישנים. אז מד, בכל אופן הבעיה? לא ברור.
העיקר ׳שעכשיו ׳שואלים כולם מתי ס׳וף־סוף
תפתח הרביעייה העליזה ׳במשותף מחלקת
כלות ,׳ואולי גם מחלקית ילדים.

על שמואל קרב, שנידון בגיל 13 על ת ח דודתו,
מנהל ת בי ת ־הספ ר 1111 ,נ שנו! 1שוב ל״ 5ו 1שנות תאתר בעוון
אונס פרוצות, ושבית־המישפט העליון הנחית מעונשו זה שמונה שנים

שוס הפרוצה תננוחו
״הוא קשר אותי לחוט שבגזע. יכולתי
לזוז קצת. הוריך לי את החצאית לריצ-
פה, שכב על הריצפה וביקש שאקח את
האבר שלו בפה. הוא שכב על הגב ואני
הייתי קשורה. היתה לי חופשיות לנוע
וכן להתכופף. לא היתה לי ברירה ועשיתי
את בקשתו
תיאור זה, של פרוצה בשם ז׳קלין רובינשטיין,
היה קטע מתוך עדותה במיש־פט
אונס. עדותה של רובינשטיין, שהצטרפה
אל עדויותיהן של שתי פרוצות
נוספות, גרמה הטלת עונש-מאסר, חסר-
תקדים במישפט הישראלי, על צעיר בן
24 שהורשע בשורה של מעשי-אונס.
״גם הזונות ראויות להגנה,״ פסקו
השופטים בנימין כהן, נחמיה בר ואליהו
וינוגרד, שעה ששלחו את שמואל קריב
(קירשנבוים) לחמש־עשרה שנות מאסר,
בסיומו של אחד המישפטים המרתקים
והמזעזעים שנשמעו בהיכל המישפט בתל-
אביב בקיץ .1977
הנאשם קריב הוכה בהלם כשנקרא
באוזניו גזר-הדין המחמיר. קודם-לכן הרשיעו
אותו השופטים בשוד ובאונס של
שתי פרוצות, וזיכו אותו מאונס הפרוצה
השלישית. תדהמה אחזה גם בעיתונאים,
בני-המישפחה וסניגורו של קריב.
פרקליטו של שמואל קריב, עורך־הדיו
מאיר זיו, הבהיר מייד שייאבק למען
שולחו בבית־המישפט העליון. בני-המיש-
פתה טענו שהעונש אינו צודק, והנאשם
עצמו שקע בייאוש. הוא כתב מיכתב
למערכת ״העולם הזה״ ,ובו הביע את
כוונתו לאבד את עצמו לדעת.
בין השאר כתב קריב במיכתבו :״מעל
גבי העיתון אני פונה אל ריגשותיכם,
ף* גיל 15 עשיתי את ההיכרות חרא-
— שונה עם בית־המעצר המחוזי באבר
כביר, בעיקבות מיקרה־רצח שהייתי שו תף

הייתי מעורב בעניין יחד עם עוד חבר-
נעורים. לאחר דיון מישפטי די ממושך
שהסעיר את המדינה, נשפטנו שנינו ל חמש
שנות מאסר בפועל. היה זה תק דים
מישפטי ראשון מסוגו בארץ, שבו
נשפטו שני קטינים על עבירה של רצח.
באותו זמן שוחחו איתנו עשרות אנשים,
שהתעניינו במיקרה ובהשלכותיו. אך מכולם
נשארו נאמנים, ומלאי נכונות לעזור,
רק שניים: קצינת־מיבחן יקרה, שליוותה
אותי לאורך כל תקופת מאסרי, וקצין-
המיבחן הראשי לנוער. גם לאחר שיח־רורי
מהכלא, שמרנו על קשר, והם היו
עדים לחבלי הקליטה וההסתגלות שלי
בחברה, ולא חסכו מאמץ להושיט לי עזרה
בכל דרך אפשרית.

בדאווין״
ך עצרתי כחודש נובמבר 1968 והזב־
^ נסתי לתאי־המעצר של הנוער. הייתי
עצור, אך לבשתי עדיין את בגדי בית־הספר
שבו למדתי.
צורת התנהגותי, דיבורי ותגובותי לא
היו אופיניים למקום, ולפיכך היתד, גם
התנהגות העצורים כלפי שונה. כאן נת־

הקוראים, כבני־אדם. גם אם לעזור לא
תוכלו, הרי די אם תחושו בתוככם איזו
הזדהות, ובזה — דייני. נשפטתי לחמש-
עשרה שנות מאסר על לא עוול בכפי.
עמדתי למישפט באווירה עויינת, מול
שקרים של אנשי מישטרה ופרובוקציה
של שלוש פרוצות, אשר ללא רגש גרמו
לי עוול זה ...פתחתי במאבק מישפטי
להוכחת חפותי, ואני מקווה שליבותיכם
יהיו אתי. במידה שלא אצליח במא בקי,
לא תיוותר לי אלא האפשרות ליטול
את חיי במו־ידי. אני מקווה שיבוא
היום שבו תוכח חפותי, בין אם אזכה
לראות בכך ובין אם לא״.
ידיעה קטנה בצהרון, בשבוע שעבר,
בישרה שאכן היתה אמת לפחות בחלק
מהטענות הקשות שגולל קריב במיכתבו

אל קוראי ״העולם הזה״ (המיכתב לא
פורסם, שכן הוגש עירעור, העניין היה
נתון בהליך מישפטי והיה בחזקת סוביודיצה).
אחרי
דיון בעירעור שהגיש עורך־הדיו
זיו, שארך שנה, זיכו שלושת שופטי בית-
המישפט העליון את קריב מאינוסה של
ז׳קלין רובינשטיין והפחיתו שמונה מתוך
15 שנות־המאסר שהוטלו עליו בבית-
המישפט המחוזי.
אישיותו של קריב שנוייה במחלוקת.
יש הרואים בו הוכחה ניצחת לכך ש״פעם
פושע, תמיד פושע,״ ויש הרואים בו
דוגמה לשיקומו של עבריין. בהיותו קטין
בן 15 הואשם ברצח דודתו, מנהלת בית-
הספר שלווה ביפו. הוא הורשע ונשלח,
יחד עם שותפו לעבירה, למאסר

קלתי לראשונה בהווי המיוחד של הכלא
והעולם העבריין. הייתי מחוץ לעניינים,
ולפיכך קבעו מייד את ההבחנה ש״אני
אחד שלא בדאווין״ ,כלומר — ״יורם״,
שאינו מכיר את מושגי העולם המיוחד
הזה ומינהגיו.
לישון לא יכולתי, וכשהאיר •הבוקר אכל תי
את הארוחה הראשונה מתוך צלחת
פלסטיק מזוהמת וספל צבאי מסריח כדב עי,
אשר הכיל תה בטיב מפוקפק.
בשלב זה ניגש אלי בחור לבוש גופיה,
שרעד מקור, וביקש ממנו בהשאלה את
חולצת הגולף שלבשתי מתחת לבגדי. רי חמתי
עליו ונתתי לו אותה, והוא הב טיח
להחזירה, דבר שלא עשה עד עצם
היום הזה.
זה היה השיעור הראשון שלי בתורת־הדאווין
* תורה זו היא מקור גאווה בעולם
העבריין, וכל מי שמעורר, בה היטב, מר גיש
עצמו בר־סמכא בעולם הפשע.
״תורת הדאווין״ מאגדת בתוכה ערמו מיות,
צביעות, חלקלקות, לשון רכה או
קשה — הכל לפי הצורך והנסיבות. יש
בד, הרבה מיסודות ה״שנור״ המסורתי.
האדם שמשתמש בדאווין מציג את עצמו,

לפי הצורך, כאומלל או כגברתן אלים.
היסוד והתמצית של ״תורת הדאווין״ הם :
איך להסתדר בחברה העבריינית כמה שיו תר
טוב, ולרכוש מעמד כמה שיותר גבוה.
בית־המעצר מכיל בתוכו, מילבד החו מר
האנושי המגוון, גם מיגוון של קולות
וריחות אופייניים. ריח של טחב נמהל
בריח הצבע שנמרח על הקירות לעיתים
מזומנות, ריח של סיגריות וחשיש. אך
מעל לכל שולטת בכיפה צחנת השתן, שאו תה
מנסים לטשטש באמצעות ליזול ושאר
חומרי־ניקוי זולים ופשוטים, המגבירים רק
את תחושת המחנק והסירחון.
באותו בוקר קמתי בשעה 5.30 לערך,
ובשער 8.00 ,או 9.00 נלקחתי למישטרה
לחקירות. במשך היום הובאתי לפני שו פט,
שחתם על פקודת־מעצר לחמישה-
עשר יום.
לחוקרי-המישטרה סיפרתי את סיפורי,
והם כתבו אותו בנוסח מישטרתי. אחרי
שכתבו את הסיפור בראשי־פדקים, הורדתי
למטה. הובטח לי שבגמר החקירה אשלח
הביתה, ואני האמנתי, בתום־לב, לסיפור.
אחרי כמד, שעות של המתנה, נלקחתי
שוב לחדר־החקירות, ושם הוצגו לי ניירות
גדולים, כתובים בכתב־יד צפוף, ואמרו לי
לחתום עליהם. כשניסיתי לטעון שאגי לא
יודע בעצם על מה אני חותם, הומרצתי
על-ידי שפע הבטחות, וכשאלה לא הועי לו
— השמיע באוזני ראש צוות־החקירה
איומים, שהוא יהפנט אותי ויזריק לי זרי-
קות־אמת ולקינוח אקבל גם מכות־חשמל.

* דאווין — שיבוש של המילה הערבית
״דוואווין״ ,שפירושה: פיטפוטי־סרק. המילה
נובעת מהמילה ״דיוואן״ — חדר־האור־חים
הערבי, שבו היו יושבים על הארץ,
לאורך הקירות, ומרבים לדבר.

ממושך בכלא תל־מונד. כששוחרר היה
קריב בין אותם בני-נוער, בעלי העבר
הפלילי, ששילטונות צה״ל החליטו לגייסם
לשירות סדיר. במהלך השירות הצבאי,
וגם לאחריו, נראה היה ששמואל
קריב הוא סיפור־הצלחה של שיקום וחזרה
מדרך הפשע. אחרי שיחרורו עבד כמדריך
חבורות-רחוב בחולון, אך פוטר
מעבודתו זו על־ידי עיריית חולון כשנודע
לה בדבר עברו הפלילי. בפברואר 1977
הוא נעצר כחשוד באונס פרוצה, ומצא
עצמו שוב מאחרי סורג ובריח. כיום הוא
מרצה את עונשו בכלא רמלה.
את חוויותיו מאז ביצוע הפשע הראשון
בגיל הנעורים ועד להרשעתו השנייה,
פירט שמואל קריב ביומן אישי המצטיין
בפירוט רב ובכנות. בסימון בהיר
ואינטליגנטי מביא קריב ביומנו פרטים
אינטימיים מהווי מישפחתו, חוויות מזעזעות
מבתי־הכלא שבהם ישב, ותיאור
מלא של מעשה הרצח בשנת .1968 היומן
הגיע בדרכים נפתלות לידיו של כתב
״העולם הזה״ ,עופר קוך, והוא יפורסם
כלשונו בכמה המשכים.
בחלק הראשון של יומנו, המובא להלן,
מתאר קריב את חוויות ילדותו ואת
השתלשלות העניינים שהביאה אותו בגיל
כה צעיר אל ספסל הנאשמים באשמת
רצח.
במהלך מישפטם של קריב ושותפו לפשע,
הטילו שני החברים זה בזה את
האחריות והיוזמה ולביצועו של הרצח
בפועל. כדי שלא להיכנס לסוגיה זו
באורח חד״צדדי, הושמטו מן היומן הקטעים
שבהם מעלה קריב האשמות חד-
צדדיות אלה.
לא נזקקתי ליותר מזה, לקחתי את העט
וחתמתי במקום שאמרו לי.
הייתי אז בן , 15׳ואת החקירה ניהלו
במשותף חמישה חוקרים מנוסים. למרות
בקשותי לא איפשרו לי לראות את אבי
או את אחי. איש לא טרח לספר לי שאני
זכאי לשתוק, או לדרוש ייצוג של עורך-
דין. כך סגרו עלי את המלכודת בשי טתיות.

אמא

לתה בסר טן
אותו זמן ואילך, הוחזקתי בבית נ
ו המעצר באבו־כביר, בתא נפרד, כ ששוטר
שומר עלי 24 שעות ביממה. מאו חר
יותר הועברתי, יחד עם שותפי, לכלא
תל־מונד.
מה בעצם גרר אותי לבצע את אותה
עבירה? מהו הרקע ש״הכין״ אותי לכך?
אני נזכר בילדותי, הייתי הצעיר, משני
בנים במישפחתי — מישפחה מאושרת, בת
המעמד הבינוני, שחיה בהרמוניה.
התא המיישפחתי הזדעזע מעט כשאחי,
שמבוגר ממני בשש שנים, התחיל לפרוק
עול וליצור בעיות מישמעתיות בבתי-
הספר. אמי, שהיתה הדמות המרכזית בחיי-
המישפחה, עמדה חסרת־אונים ואבי הגיב
על כך בהתפרצויות אלימות כלפי אחי.
זכור לי מיקרה שבו היפה אבא באחת

מהתפרצויותיו את אחי עד לאובדן ה חד
שים.
לעומת זאת הייתי אני מקור לגאוות
המישפחה: תלמיד מצטיין, שהכל תלו
תיקוות בעתידו. בהיותי בכיתה ו׳ בבית-
הספר היסודי, חלתה אמי, ואושפזה ב־בית־חולים.
הייתי
נער צעיר, ולא הבנתי בעצם מה
קורה. אחי היה כבר חייל בצה״ל, הכיר
באותה תקופה את חברתו (כיום אשתו),
והיה מחלק את זמן חופשותיו בין הבית
לבין הקיבוץ שבו גרה חברתו.
האידיליה חזרה שוב לביתנו, אך רק
לזמן קצר, עד שנודע לנו גודל האסון
שריחף על ראשנו: אמא חלתה בסרטן.
אבי, אשר מימיו לא היה אדם חזק, הלך
ונהלש. היה עליו לטפל באמא כשהיתה
יוצאת לחופשות מבית־החולים, או לבקר
אותה מדי יום כשהיתה מאושפזת. כל
העול הזה נפל עליו, נוסף על עבודתו
כסגן־מנהל מחלקה במיפעל ועל הצורך
לטפל בי.
באותה עת החלה ההתרופפות בחיי ה־מישפחה
שלנו. אחי מצא את דרכו עם
חברתו בחיי הצבא, ואני נשארתי בבית
עם אבי.
לא היה לי לפני מי לשטוח את בקשותי
ואת בעייתי, ולא קיבלתי כל הכוונה לק ראת
תחילת בגרותי. אני זוכר את הימים
שלפני כן, כשאמי היתד, שותפה לכל שימ-
חותי ולבטי. ממנה הייתי מקבל עידוד
כשנזקקתי לכך, ומאידך — כשסרחתי,
קיבלתי היטב על הראש. את צרכי החומ ריים
הייתי מקבל מאמי, וכשלא היה בידה
כסף, ידעה תמיד להסביר לי מדוע בקשו תי
אינן נענות.
אבי זכור לי מאותה תקופה כאדם שעבד
קשה לפרנסת המישפחה. במישרות יום
ולילה, בחגים ובשבתות, הכל כדי למנוע
מחסור במישפחה.
מדי חודש היה, מביא את המשכורת
לאמא, ובזה יצא ׳ידי חובתו למישפהה.
אבא כימעט ולא הורגש במישפחה, ואם
עשה משהו, הרי היה זה לדוב לפי בקשת
אמא, מעולם לא מיוזמתו שלו.
היוזמה היחידה שנקט בעצמו היתד,
כשהיכה את אחי. אז היה מאבד את עש תונותיו,
ואמא היתד, תמיד מתערבת ומפ רידה
ביניהם בגופה.
היא היתר, עקרת־בית למופת. הבית היה
תמיד מצוחצח ומבריק, ארוחות סדירות
היו מוגשות והן היו תמיד מעשה ידיה
וערבות לחיו. פעם בשבוע היתד, נוסעת
לערוך קניה מרוכזת בשוק הכרמל בתל-
אביב1 ,והיתד, חוזרת עמוסת סלי-מיצרכים
לכל השבוע.
החיים לבד עם אבא היו אחרים. פית-
אום גיליתי אותו, בבית, איתי. לא היתר,
כל פתיחות בינינו בתקופה ההיא, ולמעשה
גיששנו אחד לעבד השני כדי למצוא את
הדרך זה אל זה.
חסל סדר הארוחות המסודרות, הייתי
אוכל כשהייתי רעב. הייתי חוזר מבית-
הספר לבית ריק, כי אבא היה בעבודה,
וכשסיים היה נוסע מייד לבקר את אמא.
לרוב הייתי מצטרף אליו, וכששבנז, הוא
היד, הולך לישון ואני — לעיסוקי. בבקרים
הייתי קם לבד, ולילות רבים ישנתי לבדי,
כי אבי היה עובד במישמרת־לילה.
התפריט היה קבוע וחד־גוני, וכלל רק
את אותם התבשילים הפשוטים שידענו, אבי
ואני, להכין בעצמנו. המצב היה משתפר
רק כשאמי יצאה לחופשה מבית־החולים.
אז היתד, משנסת מותניה, ונרתמת לבצע
את כל עבודות הבית, חרף מחלתה, עד
שהיתד, מגיעה למצב של תשישות מוח לטת.
כשאבי היה הולך לעבוד בלילות
הייתי אני צריך לטפל באמי, ששכבה
הסרת־ישע.

קריב (עם ידידה) בחוף תל־אכיב
״הוא קשר אותי לחוט שבגזע, הוריד לי את החצ אי ת..
שכבה תשושה וחלושה, ואני הבאתי לה
כוס־מיץ וכדורים, שהיתר, צריכה לבלוע.
תמכתי בד, כדי שתתרומם ותשתה אותם.
היא הביטה בי, דמעות נקוו בעיניה,
והיא אמרה לי :״שמדליק, בגילך הייתי אני
צריכה לדאוג לך, ולא להיפך. הגורל נזר
עליך שבעוד זמן-מה תצטרך לדאוג לעצ מך.
הבטח לי שתהיה חזק!״ הבטתי בה,
ולאט־לאט חדרה למוחי ההכרה שאמי גו ססת
לאיטה מולי. ברחתי לשרותים ובכיתי
עד שאמא באה אלי, חיבקה אותי והש ביעה
אותי שלא לדבר על-כך עם אבי
או אחי.
קיימתי את הבטחתי ועד לרגע זה, שבו
אני כותב את קורות חיי, לא סיפרתי על
כך לאיש.
מאותו זמן ידעתי מה עומד לקרות.
ידעתי שאמי תמות, אך לא ידעתי מתי.

השתדלתי בכל מאודי לשמח אותה. בי ליתי
במחיצתה ככל שיכולתי. השתדלתי
להביא ציונים טובים מבית־הספר, כדי
להראות לה, וכך עברו 16 חודשי המתנה.
בערב סוכות 1966 חזר אבא מביודחחולים
כשהוא בוכה, חיבק אותי ואת אחי ואמר:
״יתומים שלי, מה יהיה הלאה?״

הדודה
נ תנה בסף
ף*ציתי לבבות, אך לא יכולתי. ישב נו
בשקט וכל המישפחה באה להביע

את תנחומיה.
כיום אני מבין שאת דבריו כיוון אבי
גם אל עצמו: כל זמן נישואיו הוא ידע
רק להביא משכורות. פיתאום הוא עמד

״אמא
גססה מולי״
ני דברים זכורים לי מתקופת מח־י
לתה של אמי, והשאירו בי רושם
חזק.
באחת הפעמים, בתחילת מחלתה, כשאמא
שוחררה מבית־החולים, עקב שיפור ב מצבה,
לא ידעתי עדיין שהיא חולד, בסר טן,
ושמחתי שהיא הבריאה ושבה הביתה.
אבא ישב עימי בחדר־ההמתנה וחיכינו לה.
הוא אמר שצריך לטלפן לאחותו, לבשר
לח, ואני ברוב שימחתי הצעתי לו לעולל
תעלול קטן. שאלתי אותו מה דעתו על־כך
שנודיע לדודה שאמא מתה. הוא פרץ
בבכי, ואני לא הבנתי אז מד, טעם לב כות.
הרי אמא הבריאה, והיא חוזרת
הביתה נ
כיום אני מבין מה גרמתי לאבי בשאלתי.
ד,מיקרה השני, שנחרת עמוק בתודעתי,
אירע כשהייתי לבדי עם אמי בבית. היא

קריב (עומד) כחברת ידידים
״אחד משני הנערים חנק אותה למוות״

לפני הצורך להיות אב ומחנך ולמלא את
החלל שנוצר אחרי מותה של אמי. התפ קיד
לא תאם את אבי, והיה גדול עליו
בכמה מיספרים.
אחי המשיך לשרת בצבא ואני — לח יות
עם אבא. אחותו של אבא היתד, באד,
לעיתים קרובות ומשתדלת בכל כוחותיה
לעזור. היא היתד, מנהלת בית־ספר לילדים
קשי־חיגוך ביפו, רווקה ומבוגרת.
יחסיה איתי ועם אחי היו מושתתים על
סכומי־כסף שבועיים, שאותם היא נהגה
לתת לנו. את מירב עזרתה היפנתה אל
אבי, אך אחטא לאמת אם אומר שאגי
ואחי לא היינו יקרים לה. לאחי היא אף
סייעה ברכישת דירה, אחרי נישואיו. אך עם
כל אהבתה אלינו, לא התפתחו בינינו מעו לם
יחסי-קירבה, ומעולם לא נפתחנו זה
לזו.
אחרי מות אמי אבדה לי המישענת
היחידה שעליה נשענתי. אבי היה שבר-
כלי, ולכן לא שיטתי בפניו אף בעייה
אחת שלי, מילבד בעיות כספיות. אחי
היה בצבא וניהל את חייו באופן עצמאי.
דודתי היתה עוזרת לי בכך שנתנה לי
בכל שבת שלוש לירות, לאיזון התקציב
השבועי. ומכיוון שהייתי ביישן מטיבעי,
נטיתי להסתגר בתוך עצמי עם בעיותי.
חייתי בתוך עולמי, ביליתי עם חברי,
ואט־אט, מבלי שהרגשתי, הפכתי פורק-
עול. לא שהייתי לעבריין, חלילה, אבל
נגררתי לכל מעשה שובבות מבלי לחשוב
על התוצאות או מד, יגידו הורי, כי הרי
אלד, לא היו בנמצא.
רמת לימודי ירדה פלאים, והיו לי חי כוכים
לא-מעטים עם מורי. ניצלתי את
העובדה שנוהגים בי ברכות, עקב מותה
של אימי, מה שעודד אותי להתרשל ולהע מיד
את מורי בנסיון: האם יענישו אותי
או לא?
באותה עת הייתי אמור לחגוג את טכס
בר־המיצווה. בשל האבל היה זה טכס קטן
וצנוע בבית־הכנסת בילבד. אז עוד היו
בני־מישפחתה של אמי, שהיו בארץ, ב קשר
עימנו. בטכס בבית־הכנסת נכחו כו לם•
לאחר מכן נעלמו כולם מהעין. לאבי
אין מישפחה בארץ מילבד אחותו ,׳והיא
היחידה ששמרה על קשר סדיר. כל השאר
נעלמו מהאופק .״שמוליק, כשהפצע טרי
כולם באים, אך כשעובר הזמן אנשים
שוכחים,״ ענה לי אבי, כשהייתי שואל
אותו מדוע לא באים קרובי־מישפחה וחב רים
לבקר עוד.
כך קרה ששנינו המשכנו לחיות לבדנו
בבית, כשאחי בא לבקר מדי פעם, אך
את רוב חופשותיו הוא עשה בקיבוץ של
חברתו. אחרי השירות הצבאי התחתן ועבר
לחיות בקיבוץ.

אבא ני ס ה
להתאבד
ך קשיים גדולים סיימתי את בית-
י הספר העממי. ציוני היו טובים, אך
התנהגותי גרמה לבעיות. חיי היו חד-
גוניים: בית־ספר בבוקר, ואחרי הלימודים
ויכוחים בלתי־פוסקים עם אבא על בית-
הספר והלימודים. באחד הוויכוחים האלה
הרים אבא זוג מיספריים והשליך אותם
עלי. המיספריים ננעצו בירכי השמאלית,
וגרמו לי פציעה חמורה למדי. מאז ואילך
החל אבי נוקט בשיטה שונה, כדי להמ ריץ
אותי לפעול כפי שהוא רוצה. בכל
פעם שמשהו לא השביע את רצונו, הוא
היה מנסה לשתות נפט או לבלוע גלולות,
כדי להתאבד. פעמים אחדות שברתי סוסות
מלאות נפט כדי למנוע ממנו מעשה נמ הר.
הייתי מחביא או זורק את תכולתו של
ארון התרופות.
אחי לא ידע על כך, עד שבא פעם
אחת לחופשה ונכח במיקרה כזה. כשלא
עלה בידו אז לשכנע את אבא לחדול מהת נהגות
זו, עזב את הבית. אודה ואת וודה
— כל הסיטואציות האלה אירעו
ביגלל לימודי, אך האם היתד, זו תגובה•
הולמת מצד אבא?
מביתיהספר היסודי עברתי לבית־ספר
תיכון־מיקצועי, במגמה של מכניקה עדי נה.
אחרי שנת הלימודים הראשונה רצו
לזרוק אותי ביגלל התנהגותי. נוסף על
כך נהגתי להעדר ימים רבים מבית־הספר,
ולעבוד בכל מיני עבודות שהשגתי, כדי
להרוויח מעט כסף. באותו זמן הייתי בתנו־עת־נוער,
והיתה לי כבר חברה. הייתי זקוק
לדמי־כיס במנות גדולות יותר, דבר שלא
הובן על-ידי אבי.
אחרי מאמצים רבים עלה בידי אבי
לשכנע את מנהל ביתיהספר שלא יזרוק
אותי, ואני נשארתי לשנה נוספת. הת חלתי
להשתפר, אך תחת לקבל עידוד מ אבי,
נתקלתי תמיד במטחים של ביקורת.
(המשך בעמוד )54

אונס ה פ רו צההכבולה

טק בחירת
נסיכת י סוף
ייערך ביום שישי , 11.8.78 בשעה 9.00 בערב

ב איל ח

על שפת הבריכה המחוד שת של מלון

מלכת שבא
יפהפיות

הגרלות

תצוגות אופנה

קבקבי וסנדלי

בגדי־ים וחוף
מיטב דבמי אופנת

בתוכנית ה א מנו תי ת:

מני פאר
טוביה צ פיר
האחי והאחיות
ג׳ימי לוי ד
שלישיית ימים טובים
הגרלות לקהל

תכשירי איטר

01111111 זווגי 6

תכ שירי שיער

הדרכתה בנו ת: לאה פלטשר • טי פו ל ב שיע ר:
א מן ה תי ס רו קו ת ג׳ימי: ה כנ תהכת רי ם רחל גרא
מ כי רתכר טי סי ם מו קדמת * עוזי בית״חלחמי, בקגלח של מליו
״מלכת שבא״ ,בכל בתי־המלון בעיר (בקבלה) ובערב הנשף בקופת בריכת
מלון ״מלכת שבא״ .הנחות לוועדי עוברים.

ה מו ע מ דו ת מגי עו ת
ל אי לתב או טו בו סי ם
ה מ מוז גי ם של חברת

(המשך מעמוד )53
על רקע זה היו לנו חיכוכים רבים. באחת
הפעמים הוא התרגז ונסע לדודתי, להשיח
בפניה את ליבו.
נאצי בבית
ף• שכת, כשהגיעה הדודה לביקור
* -השבועי, חשתי שאין התנהגותה כת-
מול־שילשום. בגמר הארוחה, כשאבי יצא,
היא פנתה אלי ואמרה :״אתה, עם בית־הספר
שלך. מוריד את אביך ביגון שאו לה.
אתה כמו נאצי. אנחנו מגדלים בבית
נאצי קטן !״ ידעתי את אשר עוללו הנאצים
לעם היהודי בכלל, ולמישפחתי בפרט,
והזדעזעתי למשמע ההשוואה.
״אז יש לד בן־אח נאצי!״ התפרצתי
כלפיה, וברחתי לרחוב.
שוטטתי ברחוב עד שעות הערב וחזר תי
הביתה. התברר לי שאבא לא ידע דבר
על מה שהתרחש, והוא אמר לי :״שמוליק,
על השולחן יש כסף שחרורה השאירה
בשבילך.״ ניגשתי וראיתי את שלוש הלי רות
המסורתיות.
באותו רגע רתחתי מכעס. אחר-כך באו
הספקות והחלו לכרסם בי — אולי לא
התכוונה, אולי ראתה ששגתה?
באותו מעמד גמלה בליבי ההחלטה. אני
נוסע אל הדודה ומברר את העניין. אם
תתנצל — אקבל את ההתנצלות׳ .אם היא
תעמוד על דבריה, אטיח את הכסף בפניה
ואבהיר לה שאין לי צורך בכספה, אם
כך היא חושבת עלי.
בדרכי לתחנת האוטובוס הצטרף אלי
חברי הטוב ביותר. אמרתי לו שכל עניין
הבירור יארך כמה דקות ואחרי כן נלך
לסרט-- .
(בהמשך החליטו השניים להעניש את
הדודה על התנהגותה, להיכנס לדירתה
ולגנוב את הכסף מארנקה).
היא היתד, לבדה בדירה, ואנחנו ני גשנו
מהחצר האחורית ופירקנו את הגדר
שהקיפה את מירפסת המיטבח. ניסינו לפ תוח
את דלת ד,מיטבה, אך היא היתר, נעו לה.
יצאנו והצצנו לדירה. היא ישנה על
הספה ,׳ובידיה החזיקה ספר.
בדלת המירפסת היו ריבועי-זכוכית קט נים,
ואנו החלטנו לשבור את אחד הרי בועים
כדי להגיע אל המפתח, שהיה תקוע
במנעול מעברה השני של הדלת. ניפצנו
את מרובע־ז,זכוכית, ואז שמענו רעש מ תוך
הדירה. הבינונו שהיא התעוררה, ומי הרנו
לברוח מהמקום.
באותו רגע נגנזה תוכנית הפריצה והעונש
ואנו הסתתרנו בפינת הרחוב, לראות
אם היא תזמין מישטרה. חיכינו ;שלוש
שעות עד חצות, ואז החלטנו להתקרב ל דירה
ולהציץ פנימה דרך החלון, לראות
אם הכל כשורה לחזור הביתה.
כשהתקרבנו לתריס והצצנו פנימה דרך
החלון נפתחה הדלת. הדודה עמדה בפתח,
לבושה בחלוק, ואמרה לנו להיכנס פנימה.
נכנסנו. היא שאלה אותנו :״מה אתם
מציצים מהחלון בשעה כזאת? מה מע שיכם

ענינו מייד שהיינו בהצגה שנייה בקול נוע,
כספנו אזל, וכשהלכנו ברגל לרמת־גן
עברנו דרך ביתה, ראינו אור דולק
והצצנו לראות אם היא ישנה או לא.
ניסינו להסביר לה שבעצם באנו לבקש
כסף לנסיעה, אך היא אמרה שהיא חושדת
שניסינו לפרוץ לדירתה. מדבריה הבי נונו
שבדעתה ללכת למחרת להתלונן ב־מישטרה,
ואם יתברר שאנחנו עשינו זאת.
היא תדאג שניענש.
(בדרך לתחנת מוניות־השרות לרמת־גן,
נערך דיון בין קריב לחברו. בסופו של
הדיון הס סבו על עיקבותיהס ושבו אל
בית הדודה).
צילצלנו בדלת. היא פתחה ושאלה אותנו
מדוע חזרנו. אמרנו לה שהכסף לא
מספיק לנסיעה במונית, וחסרות לנו עוד
שתי לירות.
(כשהסתובבה ונטלה את ארנקה, קפץ
עליה אחד משני החברים וחנק אותה
למוות. לאחר־מכן הושכבה הגוויה במיטה
וכוסתה בשמיכה, כשספר פתוח מונח מול
פניה. שני הנערים ניגשו לארנקה, רוק נו
את תוכנו והסתלקו מהדירה).
טרקנו את הדלת והעפנו מבט מבחוץ.
אור חיוור בקע מהחלון, אורה של מנורת-
הלילה שעמדה על השרפרף ליד מיטת
הדודה. חברי עצר מונית, ונסענו הביתה.
לפני־כן סיכמנו שאם ישאלו אותנו איפה
היינו, נאמר שהיינו בסרט, הכסף אזל לנו
וחזרנו ברגל.

• במדינה
(המשך מעמוד )49
אחת העילות המזכות: בן־זוג במזונות ב מרילנד
היא העילה של ״נטישה קונסטרוק טיבית״
.פירושה כי בן־הזוג!האחד, הנאלץ
לעזוב את מקוס־דימגורים המשותף עקב
׳אלימות של בן־יהזיוג השני — רואים איותו
כמי שניטש על־ידי הצד שהשתמש באלי מות.
סכין
בניידת. לעילה זו טוען הבעל
במ״שפט זה. לדבריו תקפה אותו אשתו
באלימות פעמים רבות. הוא אמנם התלונן
על־כך במיישטרה, נפתחו תיקים נגד ה אשד״
והיא אף הורשעה ונדונה למאסר פעם
בשל תקיפה כזאת.
בפסק־דינו קבע בית־המישפט כי הוא
מאמין לבעל, שעזב את בי!תו על יסוד
אזהרת המישטרד, שאם יוסיף ליגור עם
•אשתו היא עלולה לדצהו.
ואמנם, באחת הפעמים כאשר בני־הזוג
הובלו בניידת לתתנית־המ״שטרה, כדי לברר
תלונה של הבעל על תקיפה, שלפה האישה
סכין־מיטבח גדולה, שאותר, לקחה במיוחד
מהבית, וניפנפה בד, באיום לעיני השוטרים.
על סמל עובדות אלה טען הבעל כי הוא
זכאי לפסק־גידושין בעילת ״נטישה קונס טרוקטיבית״
,׳ומכיוון שאשתו היא אשר,
עשירה וקיבלה רכוש רב מפעליה הראשון,
יואילו הוא ״עולה חרש״ בישראל, שאינו
ייודע את השפה והניתקל בקשיי פרנסה —
הריהי חייבת במזונותיו.
אלוהים ותיגרות ידיים. האשד, הגי שה
גם היא תביעה לבית־המישפט להתרת
קשר־הנ״שואין. אולם עילותייד, היו אי-
׳מגורים משותפים ׳במשך תקופה שלמעלה
!משלוש שנים ו/או הסכמה הדדית.
בני הזוג ׳המוזר הגיעו לישראל בשנת
. 1972 הם נישאו ב־ 1968 בארצות־הברית.
באותה שנה אף התגרשה האשד, מבעלה
הקודם, שממנו היו לה ארבעה ילדים, והיא
ילדת יבת לבעלה החדש. בת נוספת, מוג־גולואידית,
נולדה לבני־הזזג שנד, לאחר
מכן.
עם לידת הבת המפגרת החל תהליך
הידרדרות בחיי-הנישואין. ב־ 1972 החליטו
השניים לעלות לישראל, אם כדי לנסות
ולשקם את נישואיהם, אם ׳מתוך ״השקפה
ציונית ואמונה שילמה •באלוקי ישראל וב נביאיו״
,כפי 1שהצהירה האישה בבית-
המ״שפט.
חודשים ספורים בארץ הספיקו כדי לה ביא
את נישואיהם למשבר סופי. חיגרות־ידיים
והתערבות המישטרה הפכו לעניין
יומיומי ,׳ואז עזב הבעל את הבית.
להתיר את הקשר. בית־המ״שפט קבע
בפסק״הדין :״אין לי ספק כי הם אינם
יכולים לחיות בצוותא, כמעל ואשה. ואין
לי ספק כי יש להיעתר לבקשתם המשותפת
להתרת קשר הנישואין ביניהם...״
נותר לבית־המישפם להחליט באיזו עילה
יפסוק הגירושין. האם נטשה האשד, את
ביעלה נטישה קונסטרוקטיבית? או שמא
העילה המתאימה היא הסכמת הצדדים?
או אולי המגורים־בנפרד ימשך התקופה ה
נקובה
בחוק ז
״מכלול היחסים בין בני הזוג מורכב
הוא במיוחד, כפי ׳שמורכבות גם איישיויתיהם,
ורוצה אני להימנע מהטלת אשם בצד זד, או
אחר, מאחר !שהסיבות האמיתיות לחוסר-
ההתאמה בין בני-הזיוג לא באו לידי גילוי
לפני, ומעשים שעשו ׳ודברים, שהטיחו יאחד
כלפי השני אינם אלא סימפטומים המראים
את אי־ההתאמה, ולא הם שיצרו אותה, או
אית הקרע הסופי.״
ביית־המישפט לא קיבל את עילית ״הנטי-
ישר, הקונסטרוקטיבית״ ,שלד, טען הבעל.
הוא קבע כי עילת-ו!גירושין היא הסכמת
הצדדים. על כן נדחתה תביעתו שיל הבעל
למזונות, מאשתו. בנסיבות העניין יש מקום
להתחשב אך ורק בשיקולים כלכליים• ,ואין
כאן מקום ל״עויבש״ יעל הריסת חיי-הגישו-
אין. והנסיבות הכלכליות. במיקריה זה, אינן
מצדיקות דמי־מזונות לבעל. אך בית־המיש־פט
חייב את האב ׳בתשלום ׳מזונות לשתי
בנותיו הקטנות .׳בסך 3,000ל״י לחודש.
שהבנות תדענה. הבעל עירער על
פסק-הדין לפני בית־המיפשט העליון. אמ נם,
יעל דחיית בקשתו למזונות אין הוא
מערער, וסנראר, התייאש ממנה. אולם הוא
מבקש לקבוע כי עילית הגירושין היא בכל
זאת ״נטישה קונסטרוקטיביות״ ,למען יידעו
הבנות הקטינות, כאשר תוכלנה לקרוא, בי
לא הוא שהדם את חיי־ד,נישואין. גם על
גובה דמי־ד,מזונות, ישבו חייב אותו בית-
המישפט, הוא מערער, בטענה שאין ידו
משגת לשלמם.
העולם הזה 2136

סלסלעלה
15 גרוולזוכרי

אנחנו זו כ ר .
אנחנונ

שמור

ערך

ספך

חסכון והצמדה ב״כוז ברירה דולרית״ או
אנחנו זוכרים איך זה היה פעם.
״כח ח״י כפליים״ ישמרו על ערך כספך.
הפלפל היה בזול ועלה גרושים,
אנחנו יודעים שהיום המחירים רצים מהר. שתי תכניות חסכון של בנק לאומי
שיבטיחו את עתידך ואת שלוותך.
אנחנו גם יודעים
הכנס לבנק לאומי, כאן ישמרו על ערך כספך.
שאפ שר ל שמור על ערך הכסף.

״ כחח״י כפל ״ ס כ ח ברירה דולרית״

לי6
עגל הזהב,
ממז 1.ר 1ת ״ז־ן1.ן״ לתרבות ..לאומנית־,
המזמזם אבאניבי אב אנ אב א ^ הפר אדוכסי ם של נחום גזלדמן
התפתחות
תווים

״שואה ותקומה״ אמר ח״כ ד־,ילל זיידל׳
כאשר הישווה בין הקרנת הסרט שואה
בביתו של ח״כ שמואל פלאטו־שרון, לבין
טכס ברית־המילה שנערך לבנו של זה.
״שואה ותקומה״ היו נושאים שהטרידו
מלחינים ישראליים רבים בשנה שחלפה.
ד״ר ראובן הכט (ממגורות דגון) אינו
רק מיליונר ויועץ בלא״שכר של ראש־הממשלה.
הד״ר הכט עושה מזה שנים רבות
ניסיון לתפוס מעמד של כבוד בתרבות
הישראלית. נוסף על אוספיו הארכיאולו גיים
הנודעים, הקדיש מרץ רב לייסודה
של הוצאת ספרים בשם שיקמונה, שהת מחתה
בהנפקת ספרים למדף הכרכים ה הרואי,
החל בטרומפלדור וכלה במשה
שמיר.
מיפעל תרבותי נוסף של הד״ר הכט היה
הקמת קרן ראובן ועידית הכט באוניבר סיטת
חיפה, שתרומתה לחגיגות 30 השנה
לעצמאות ישראל חופפת את׳רשימת ה ספרים
שהוציא לאור יועץ־ראש־הממשלה־

ד״ר ראוכן הכ ט
אגו־טריפ מוסיקלי
בלא־שכר. הקרן הכריזה בראשית השנה
על תחרות בינלאומית לחיבור יצירה מו סיקלית
בנושא שואה ותקומה. במילים
אחרות: אגדטדיפ מוסיקלי ומגמתי, ש אליו
הצטרפו מייד איגוד הקומפוזיטורים
בישראל והמועצה לתרבות ולאמנות.
בחוברת מהודרת על נייר־כרום, שראתה
אור בהוצאת שיקמונה הנ״ל, כאשר על
כריכתה ״דינר כסף מימי שמעון כר־בוב־בא...״
ובו הכתובת :״לחרות ירושלים״
פורסמו שלושה טכסטים של ״שואה ותקו מה״
מאת המשוררים אורי צבי גרינברג
ואבא קובנר, והתמלילן ישראל אלירז, ש לפיהם
היה על המלחינים המתעתדים להש תתף
בתחרות לחבר את יצירותיהם המו סיקליות.
לתחרות נבחרה הנהלה, אשר
עם חבריה נמנים בן־ציון אורגד, בנימין
ברעם, א״צ פרופס וח״כ משה שמיר
(שכאמור: ספריו האחרונים ראו אור ב הוצאת
שיקמונה) .לתחרות נקבעו שני
פרסים בסך בן 5,000 דולאר כל אחד.
אלא שמסתבר, כי מוסיקה בנושא ״שו אה
ותקומה״ באיכות ראוייה-לשמה, לא
ניתן לחבר לפי הזמנה. מתוך 62 יצירות
שנשלחו לתחרות, אף אחת לא נמצאה

5 6 .ו-

הציוויליזציה

ראויה בעיני ועדת השופטים המיקצועית
אף לאחד משני הפרסים. בעוד כמה מן
השופטים ״הסתייגו ממתן הפרם הח ליט
הג׳ורי פה אחד ״לציין לשבח״ כמה
יצירות, מהפה ולחוץ, שלא־על-מנת לקבל
פרס. אלא שהמלחינים המקומיים, המור גלים
בקבלת פרסים ומענקים, פעלו מאחרי
הקלעים למען ניצול כספי הפרס. התוצאה
של פעולת המלחינים מופיעה בפירסום
הרישמי של איגוד הקומפוזיטורים בישראל
עיונים במוסיקה, שם כתוב :״ד״ר הסט,
יוזם התחרות, נענה לפניית ההנהלה להע ניק
לכל היצירות המצטיינות מענקים כס פיים
לפי 2,000 דולאר לכל אחת מארבע
היצירות כקבוצה הראשונה, ו־ 1,000 דולר
לבל אחת מארבע היצירות כקבוצה ה שנייה

במילים אחרות: כך יעשה הכט למל חינים׳
שהוא חפץ ביקרם והם חפצים ב צלילי
מטבע זר.

תולעי תרבות

ושיחדיר

יהודי מצניע לבת, העושה כל ימיו ב מלאכת
הפילנרין העדינה ובלילות מעיין
כ,מדרש הגדול׳ וב,שתילי זיתים׳ וב,אגרת
תימן׳ של הרמכ״ם, ייצא כבוא היום עגל
הזהב, המזמזם, אבאניכי אבאנכא
(חיים באר ההלקאה העצמית המופרזת
מביאה לידי יאוש ולידי נטישת הארץ...
הבידור המוגזם והחולני משטיח את הנו ער
והוא אוייב היצירה האמיתית ...אל
נתמה איפוא אם מתגלגל לידינו שיר,
שאותיותיו עבריות ותוכנו לועזי, ואפילו
מתוקן השיר — לועזי הוא ...רפה כו חנו
גם כלפי הגולה ...נעמוד על המשמר
יומם ולילה. נעקור את העשבים ריטו טים
בשדות חיינו. נשמור על רוח האומה
ונכצרנה. נקרא לכל תושבי המדינה להגו־שד
היצירה המגוונת של חיינו. ובסופי
דים, נהיה נאמנים לעצמנו ולתעודתנו
(ישראל מהן
האם לא הגיעה העת שגבאי אגודת ה סופרים
של בטלונה יאזרו נפשם, ויקפצו
לנהר סירחונה י מה לתועבה הזאת, המי לולית
והמחשבתית, ולסיפרות הישראלית?

אי הדרך, אי?
החודש פורסם מיסמך תרבותי חסר־תק-
דים, המעיד כאלף עדים על ניתוקה של
אגודת הסופרים העיבריים בישראל מן ה־סיפרות
הישראלית. לרגל 30 שנות המדי נה,
כינס הוועד המרכזי של האגודה כמה
עשרות מפעיליה ועסקניה. מקומם של
סופרים כפינחס שדה, יהונתן רטוש, א.ב.
יהושע, עמוס עוז, יצחק בן־נר (שהאגודה
סירבה לקבלו לשורותיה) ,יהודה עמיחי,
יותם ראובני וסופרים מרכזיים אחרים,
נפקד מכנס זה. את מקומם של הסופרים
תפסו דמויות עסקניות, ביניהם ש(פירא)
שלום, ישראל אפרום, חיים בארי, בנימין
מיכלי, יעקב הר־אבן, ישראל כהן ואח רים׳
שהביאו את בירכת ״הסיפרות העב רית״
למדינת ישראל לחגה. דיברי העס קנים
כונסו בדפדפת דף גיליון מ״ד, בערי כת
מרדכי אותיקר (אחיקר החכם) .מיבחר
מפניני העסקנים בדף רצ״ב:
...מי כמונו יודע לגיל ברעדה למראה
שער ימים גבוה זה. המתנשא עתה לעי
נינו? ואם למשורר העברי בן־הדור לא
נכונו מצהלות חג ודרכי־מכטהים גם ב מבוא
השער הגבוה הזה ...בנפשם הביאו
והעלו את דורנו עד הלום (ש. שלום)...
לא עוד עליזים־מתרוננים, כדרכם של נל-
הכי־חזון, אלא עצוכים־מתלוננים, בדיד
הנכזכים הצועדים על אדמת-ההגשמה
רבת־החתחתים (בנימין נויכלי שמא אנו
מהכלים תוף בך בכוח היצירה של עמנו...
ובינתיים, בין שיפחה וזיכרון, נוצרת דיי־קות
נפשית שכולנו עדים כואבים לה בי
כמו בית שנתרוקן מיושביו פולשים אל
תוכנו שדים ורוחות היוצאות בדקירה של
הפקרות ופריצות לא ידענו עד כה דוג מתן.
הטו אוזן ושמעתם כקודש קדשים
שלנו שעטות רגליהם מפריסות הפרסה
כעגלים ...הרי עוד כל־כד צעירים אנח נו
-ועוד עלינו זמן רב להידבק כעם,
לינוק ולהיניק? הספרות העברית — מה
חזונה בעת, אי הדרה אי? (ישראל
אפרוס
...פוף־סוף נמצא החוט המשולש שלא
במהרה יינתק. אל הטובים השניים — אל
הבוכה הסינתטית המכונה מים תבל ואל
משחילי הכדורים, ממשיכי דרכם של יהו דה
המכבי, זוכי גביע אירופה לכדורסל,
מצטרף הכהן המזהיר מאחיו ...מי יסיר
עפר מעיניכם העולים כתמ׳ר ואוחזים כ-
סנסיני ארץ הקודש, מי יסיר עפר מעינה
שמואל יכניאלי, הלשם כף יצאת לשלי חותך
רבת הסכנות — כדי שמחלציו של

עדות

״ריש גלותא״י
במקביל לסידרת הראיונות שערך העי תונאי
ישעיהו בן־פודת עם נשיא הקונגרסים
הציוני והיהודי ר״ד נחום גולדמן, ראה
אור בשבוע שעבר *• ספר ראיונות שערך
ליאון אברמוביץ עם ״המדינאי ללא מדי נה״
הקשיש.
ספר ראיונות זה מהווה, למעשה, תמ צית
פופולארית מוזמנת מסיפור חייו של
נחום גולדמן, יהודי בעל שמונה דרכו נים
הממשיך, למרות, גילו המתקדם, להיות
״הילד הרע״ של הפוליטיקה היהודית ה

גחום גולדמן
טפיחה על שכס עצמו
בינלאומית, תוך שהוא מטיף בעקשנות
להשקפותיו יוצאות-הדופן.
מאמריו וספריו,
בדומה לאישיותו,
״הפראדוכס היהודי״ הוא טפיחה אחת ארו כה
של נחום גולדמן על שכם עצמו, תוך
שהוא מציג לעיתים את תולדות היהודים
* ,ראש הגולה׳ בשפה הארמית.
** נחום גולדמן ,״הפראדוכס היהודי״,
שיחות עם ליאון אברמוביץ, עיברית: יהו שע
קנז, הוצאת ״מסדה״ 177 ,ענב.

הארוס

במאה ה־ ,׳20 כאילוסטרציה טראגית לחייו
ההרפתקניים של ד״ר נחום גולדמן. לשון
ההתנשאות של המנהיג הקשיש, למרות
שחצנותה המעודנת, אין בכוחה לפגוע באו פן
כלשהו בשרשרת טיעוניו, היבטיו והש קפותיו
של המנהיג־בדימום על אודות תה ליך
התפוררותו של העם היהודי, וניוונה
של מדינת ישראל במשך התקופה שחלפה
מאז מילחמת־העולם השנייה.
ד״ר גולדמן אינו רק יהודי קוסמופוליטי,
אלא הוא בבחינת, ריש גלותא׳ ,דבר, מו כיח
וטוען של ערכי יהדות העולם, ההיס טוריה
היהודית, ובעיקר הערכים האנו שיים
שביהדות. הוא מעדיף לקרוא לבני
עמו ״העם היחיד במינו״ ולא ״העם הנב חר״
כמינהג היהדות הלאומנית. מתוך
תשובותיו לשאלות שנשאל על-ידי ליאון
אברמוביץ, ניתן להבין שד״ר !ולדמן הוא
כוכב־לכת ענק, שבין הלוויינים המקיפים
את חייו ניתן למנות אישים כמוסוליני,
היטלר, רוזוולט, טרומן, בן־גוריון, אדנו־אר,
בראנדט, קיסינג׳ד, סנגהור, חסן השני
ועוד רסיסי כוכבים. למרות התנשאותו של
גולדמן הוא מצליח, גם בספר זה, להציג
פרספקטיווה עניינית של הגורל היהודי ב מאה
ה*20׳ ,תוך הצגת גלריית השקפות
המהווה אופוזיציה אידיאולוגית למישטר
הנוכחי בארץ.

תרגום

מארכס +
פרדד =?
באיחור של 23 שנה ראה אור בימים
אלה, בתרגום לעיברית, סיפרו של ההו גה
החשוב הרברט מרכוזה ארוס וציוויליזציה
* .מרכוזה, חניך ״אסכולת פרנק פורט״
שנמלט לארצות־הברית ערב מיל-
חמת־העולם השנייה, הפך במולדתו החד שה
אחד האבות הרוחניים של מרד הסטו דנטים
והשמאל החדש שהגיעו לשיאם ב מחצית
השנייה של שנות ה־60׳.
מרכוזה מציג בארוס וציוויליזציה את
הזיקה בין שני המרכיבים של מישנתו ה חברתית:
קארל מארכם וזיגמונד פרויד.
בספר מפוענחת גישתו של מארכם להלי כי
הניכור המתרחשים בחברה הקפיטאליס־טית,
תוך שהוא מנתחם בביטויים והמ חשות
הלקוחים מתורתו של פרויד. מרכזו
של הספר הוא בעצם העמדת המיניות ה־מודחקת
של הפרט בשל תביעות וצרכי
החברה והציוויליזציה, תוך פיענוח ומיון
תהליך כניעה זה של הסרט, לשירות מט רותיה
של החברה כולה.
ארוס וציוויליזציה מתרגם את תהליך
הדיכוי של הפרט, ואת השתקפות התהליך
בדכאנים הפוליטים והכלכליים האופייניים,
לדעת מרכוזה, לחברה התעשייתית המע רבית
(וכן הדיקטטורה הביורוקראטית ה סובייטית).
סיפרו
זה של מרכוזה משמש, בעשור
האחרון, אבן־יסוד בתנועות־שיחרור שו נות׳
לאו״דווקא בעלות רקע לאומי או מע מדי
אלא קבוצות המדוכאות מן הבחינה
המינית: נשים, הומוסכסואלים ועוד, כאשד
הנחודהיסוד היא תיקוותו של מרכוזה כי
קידומה והתפתחותה של הציוויליזציה יבי או
לשיהרורו של הארוס, תוך כדי יצירת
עולם שבו יסופקו מאווייו של הפרט.
הרברט מרכוזה ,״ארוס וציוויליזציה״
,עיברית: יוחנן עומרי, סיפרי ״דעת־זמננו״
,הוצאת ״ספריית פועלים״ 186 ,עור.

כה אמר עמוס 1111
בראשונה מתוך שתי שיחות שערך השדר אמנון אחי־נעמי
עם הסופר עמוס עוז בשידורי ישראל, אמר עוז דברים
החושפים מעט מתוך עולמו. הנה כמה מדבריו :

על השפה העיברית לכתוב געיגרית כעת, זה גם
פיתוי עצום, כי זה הר־געש בפעולה. זאת התפרצות וולקנית.
פעם אמרתי — אולי בהגזמה — שעיברית מודרנית
דומה אולי קצת לאנגלית בתקופה האליזבתנית,
שקספיר. כאשר סופר, משורר, איש שאוהב מילים, יכול
עדיין לחוקק בתוך הלשון. יכול לחוקק חוקים בתוך
הלשון. ליצור ניגון בתוך הלשון, חדש לגמרי. וזה לא
אומר, כמובן, שכל מי שכותב עיברית כיום מובטח לו
שיהיה ויליאם שקספיר. אבל הפיתוי קיים. ובהשוואה,
עד כמה שאני יודע אנגלית של זמננו, זוהי גברת מזדקנת
שאיתה אתה לא יכול להרשות לעצמך יותר
מדי חירויות. היא גברת כבודה. חוץ מכמה אירים שיכורים,
או פוקנר, שעשו את זה באנגלית
על ספרים אצלי ספרים מתחלקים לשני סוגים.
זאת תמיד חלוקה אכזרית ושרירותית, ואפילו גסה.
אם אני קורא ספר, ואומר לעצמי: את זה אתה היית
יכול לכתוב — אז הוא נכנס אצלי לקלאסה של הספרים
הגרועים. אם אני קורא ספר, ואומר לעצמי: כזה
היית רוצה לכתוב, אבל לא היית יכול, אז הוא בקלאסה
של הספרים הטובים. וזה מיון לא צודק. אני יודען
אבל ככה זה
על ״עיר ההריגה אם אדם כותב שיר, שבו
הוא מבקש לבטא זעקת־חמס נגד סדרי-העולם, כי
כשהוא היה ילד הוא חשב שהעולם מסודר יפה, וסיוג-
אום, בגלל איזו חווייה מזעזעת, מתברר לו שהעולם
לא מסודר, ויש לו טענות קשות מאד, והוא מבטא
בעיקר את הזעזוע שלו על סידרי העולם. אני מתכוון
ליצירה מסויימת. ל״עיר ההריגה״ של ביאליק. והוא
כותב ״השמש זרחה, השיטה פרחה והשוחט שחט...״
במין רצף אידילי כזה, כמעט כאומר: זה סדר העולם.
ואנשים קמים ואומרים: פה ביאליק קורא לנו להתארגן
להגנה-עצמית ולצאת בנשק מול הפורעים, והשיר
אפילו מסייע לחולל תנועה חברתית ששינתה כמה וכמה
דברים. ואולי בתוך השיר הזה נמצא אחד הגרעינים
הראשונים של צה״ל, עם כל הפאנטומים ופצצות־המיצ-
רר. תאמר: ביאליק לא התכוון. אני חושב שהוא
באמת לא התכוון. תאמר: השיר, כשיר, היה לא
שימושי. בוודאי שהוא לא היה שימושי. תאמר: השיר
היה מעורב והוא טבע את חותמו. הוא היה...
על מחאה אם אני רוצה, נאמר, לכעוס מאד על
הממשלה, אני לא אכתוב רומן. אני אצא לכיכר מלכי-
ישראל ואגיד לממשלה: פויה, תתביישו לכם ! או אכתוב
מאמר מלא כעס ואשלח אותו ל״דבר״...
על נפשות פועלות יש אנשים, מה שהקוראים
נוהגים לכנות בשם, דמויות׳ ,אנשים. האנשים של הסיפור.
בדרך״כלל איש אחד באמצע או במרכז, ואנשים

שד ה

ציטוטון

אחרים מסביב. אז אני עוד לא יודע מה יקרה להם,
או לא. מה אני אעשה איתם, או מה הם יעשו אחד
לשני. אני יודע שיש אנשים, ויש לי הרבה בירורים
איתם. שיחות. עניינים. בדרך״כלל, הבירורים הם על
תדר שאני אומר להם , :עיזבו אותי ...לכו לסופר
אחר ...זה לא בשבילי ...אני לא רוצה את זה ...זה קשה
לי ...אני לא מתאים והם נאחזים מאד, ונעשים
אובססיווים למשל: חנה, בספר ״מיכאל שלי״ ,הציקה
לי הרבה מאד זמן. מתבייש אפילו להגיד כמה זמן, כי
לא יאמינו לי. ואמרה: אתה תכתוב סיפור, אחרת אני
לא אעזוב אותך ...והיא הכריחה אותי לכתוב את
הסיפור. אני לא רציתי לכתוב את הסיפור בגוף ראשון,

על תהליך היצירה בזמן שאדם, נאמר, מחבר
מוסיקה, אני חושב שהוא צריך מצד אחד להיות ער כמו
גנגסטר בליל־הסכינים, גנגסטר שיודע שאלפית השנייה
יכולה לקבוע. זה העניין של הדיוק, של העיתוי, של
הניקיון, של השלימות. מצד שני הוא צריך להיות גם
קצת בתוך חלום. אם הוא יהיה רק ער, עירני, אני
לא מאמין שהוא יוכל לחבר מוסיקה ...על סיפורים,
בעניין הזה, קצת יותר קשה לדבר
על ספריו הראשונים אני מכיר אדם אחד שהוא
חלוץ ותיק באחד הקיבוצים, מראשוני העלייה השלישית,
מבוני היישוב. ויש לו שלושה בנים כארזים. הם
היו צנחנים והכל. אחד מהם, היום הוא מהנדס ראשי
של רכבות במערב קנדה, השני נעשה פרופסור באוניברסיטה
אמריקאית, והשלישי עלה לגדולה באיזה
מקום בדרום־אפריקה, לא זוכר במה הוא עלה לגדולה
; בעסקים, אני חושב. פעם שאלתי את האב הזה
אם הוא גאה בשלושת הבנים שלו. ואז הוא אמר :
גאה ן אני גאה בהם מאד ! אני גם אוהב אותם —
הוא אמר — אבל אני לא רוצה לראות אותם, לא
טוב לי. אז מה שהוא אמר, זה האופן הקרוב ביותר
שבו אני יכול לתאר איך אני מרגיש לספרים האלה
על סיפרות עיברית יש סיפרות עיברית. זה
כמעט לא שאלה. אם היא כתובה עיברית, אז זה עיב-
רית. לא רוסית ולא פולנית, ולא שום דבר אחר. במה
היא שונה מאחרות! היא שונה מאחרות קודם כל
בזה שהיא כתובה עיברית. זה לא דבר טכני. שפה
בסיפרות זה לא כמו טייפ ברדיו שיכול להיות טייפ
מתוצרת זו או מתוצרת אחרת, קצת יותר רגיש קצת
פחות רגיש. שפה זה כלי״נגינה ...שפה זה עולם ...שפה
זו גם תרבות. אני לא אומר כמעט תרבות גדולה, או תרבות
לוואנטינית ן או תרבות סינתטית — אבל פה זו
תרבות. אדם חי עיברית, חושב עיברית, חולם עיברית,
שר עיברית, משקר בעיברית — אפילו משקר בעיב-
רית. אז הוא לא אנגלי, לא פולני, לא גרמני ולא יפאני.
אמרתי אדם — אז זה חל גם על סופר ...כשאדם כותב

עמום עוז
שפה זה נלי־נגינה

עיברית, אז הוא כותב סיפרות עיברית. אפילו אם הוא
יישב ויכתוב מחדש את דוסטוייבסקי. ברגע שהוא יכתוב
עיברית, יקרו דברים שלא יכולים לקרות אלא
בעיברית. מיקצבים, הלכי-נפש, צירופים — אפילו התייח סויות,
אפילו קביעת עמדות כלפי ה מ צי או ת...
...אני חושב שבסיפרות העיברית יש גם, במובן
הרחב ביותר של המילה, תמאטיקה. מה שאני אגיד
עכשיו, כל המבקרים יקראו לי בשמות, והפרופסורים
בראש. אני אומר שלכל הסיפרות העיברית החדשה יש
נושא, והיוצאים מן הכלל מעידים על הכלל. יש טיט-
רות (עיברית) כבר 100 שנה כימעט ...שהנושא הכימעט
יחיד שלה, זה הצרה, הצרות של היהודים, בכל מיני
גילגולים, בכל מיני מקומות, בכל מיני השתקפויות,
בבואות, פרספקטיבות ...היוצאים מן הכלל, אלה שיכולים
לשבת כאן ולכתוב על אהבה לשם אהבה, או על
אהבה ותענוגים ...כל הכבוד. אני מסיר את הכובע
שאני לא חובש ...אני רק לא מבין איך אפשר. בחיי
שאני לא מבין. היו כאלה, בעיקר משוררים ...בסך-
הכל כולם, ממאפו עם הגעגועים שלו לציון דרך ייסורי
המין והדת של ביאליק ושל עמון. וצרות השינאה,
האהבה והבדידות של ברנר ושל ברדיצ׳בסקי, וקיללת
הגורל מהאברך הנודד ועד הפייטרים של הפלמ״ח שהסתבכו
עם הנפשות הרגישות שלהם ועם הסנטימנטים
הלא־פייטריים שלהם, ועד לאחרונים שבאחרונים --
הנושא של הסיפרות העיברית הוא צרות הי הו די ם...

..המוות השחור״ של בנימין גל אי ^ תגן ן פורת 1.תרב קוק ופנחס
^ הסטודנטית נעשתאת את יורם קניוק ^ ערביה ל שמיר

• 1את ״כותרת השנה״ של התרבות הישראלית העניק העיתונאי עימנואל בר־קדמא
לדשימתו שעסקה במלחין שמואל פרשקו, מחבר הלחן לשירים באב אליוואד,
רבותי, ההיסטוריה חוזרת, נזיכתב לאמא ועוד רבים. הכותרת :״חופשת המולדת של
מלחין שירי, כובע־גרב בביקורת מחסלת זכה העיתונאי בנימין גלאי, על
ספר הפרוור, הראשון שלו: המוות השחור — דיברי ימי ג׳נזיני, ברשימה שנשאה את
הכותרת ״חגיגות המוות השחור״ שראתה אור בדבר, כתב יצחק בן־מרדכי, בין
השאר :״אך כאשר הלשון משתלטת על כל הדמויות, על כל המעללים — פעמים הופך
הדבר מייגע. הרי אי־אפשר שדיברי כולם יהיו מחודדים, שכולם ישפעו הומור שבע

בנימין גלאי

יורם קניוק

סחר כליפה

הלשון משתלטת
מסוג אחד ויחיד ...מתקבל הרושם, שגלאי נכנע ללשונו ומניח לה לשעוט שעטת־יתר
ולפטפט פיטפוטי־יתר מייגעים ...במבואו רומז בנימין גלאי למעין אליגוריה המקופלת
וחבויה בין דפי הספר (הכוונה לכך שג׳מיני היא גרמניה, או מעין גרמניה) .יגעתי
ולא מצאתי שום אליגוריה״ .עיתון־הסטודנטים הירושלמי, פי־האתון, ערך בגיליונותיו
האחרונים סידרת, דאיונות עם סופרים. על שיחה לתוך הלילה שערך כתב העיתון
אבי כצמן עם הסופר פינחס שדה, ציין המראיין בדיברי ההקדמה שלו :״רק בסוף
השיחה, כשסיפרתי לו (לפיגחס שדה) שחנן פדררג אמר פעם שאם הוא, שדה, היה
שומר־מיצוות, אזי לבטח היה בדרגתו של הרב קוק, הוא ניראה לפתע מאושר כילד,
נסחף בהתפעלות עצומה וביקשני להזכיר זאת, והריני ממלא את בקשתו שיחה

שערכה סופרת פי האתון פנינה טל עם יורם קנירק, הביאה את זה האחרון
להתייחס לשני צדדים של עיסוקו בכתיבה, והוא אמר :״לעיתים יש פיצוי. למשל :
קיבלתי מיכתב מבחור שהיה מאושפז בבית־חולים. הוא כתב לי שהקריאה בסיפרי נתנה
לו הרבה וסייעה בהחלמתו. וישנו גם הצד השני של המטבע. למשל: פגשתי סטודנטים
מאוניברסיטת תל־אביב שהיו צריכים להיבחן על סיפדי סוסעץ. הם נעצו בי מבטי שינאה
כאלה! אחת מהם אמרה לי, :עכשיו אני צריכה להתייחד אתך כל ערב, ואני שונאת
אותך פרט נוסף שהסתבר מתוך הראיון עם קניוק מתואר במילים :״בשבילי, ספר
הוא מין מסע כזד, שאני עובר אותו. אני מזדהה מאד עם מה שאני כותב. כך, אחרי
שכתבתי את אדם בן־כלב, המתאר את השואה, הייתי חולה. ניצולי הגיטו ביקשו
להיפגש עימי, ולא האמינו לי שאני יליד הארץ. שוחחתי איתם, ופיתאום ידעתי על
דברים שהיו במחנה שלהם, למרות שאף פעם לא הייתי בו(!) כך, למשל, ידעתי
שבביתן 46 היו נשים. אינני יודע איך מוזיאון תל־אביב מכין תערוכה תחת
הכותרת: הרצל בפרופיל, את התערוכה יערכו דן בן־אמדץ ודויד טרטקוכר • 1
בראיון שהעניק המשורר יאיר הורביץ לעיתונאי משה דור במוסף הסיפרות של
מעריב, אמר בין השאר :״אינני קורא אנגלית, והשפעת קאמינגס, או השפעת דילן
תומאם, נקנתה לי באמצעות תרגומים או ספקולאציות שלי לגבי שיריהם. הם נאחזו
במה שכבר בשל בקירבי וידויו זה של הורביץ עורר גיחוך בטרקלינים הסיפרותיים
בתל-אביב. הסיבה: בחוברת סימן קריאה מס׳ ,2בעמוד ,98 מתפרסם שיד מאת כרום
ויליאמסץ. לצד הכותרת מודפס בשחור על גבי לבן :״מאנגלית: יאיר הורביץ...״
השאלה בטרקלינים הספרותיים היא: כיצד תירגם הורביץ ,״שאינו קורא אנגלית״ את ה שיר
• 1בדיחה הרווחת באחרונה בין ציפורי־שיר תל-אביביות היא, שממלא־מקום עורך
הדף הסיפרותי של מעריב, העיתונאי חיים נגיד, מצא דרך לרצות את האיש שאת מקומו
הוא ממלא, ח״ב משה שמיר. דרכו של נגיד היא: עיקביות בפירסום השם המפורש
שמיר במדור הסיפרות למרות עיסוקיו הפרלמנטריים של בעל החזקה, אלא שהשם שמיר
מתפרסם כך: זיווה שמיר. לפני כמה שבועות, פירסמה הגב׳ שמיר ראיון שערכה עם
הסופרת היהודיה מארצות־הברית סינתיה אוזיק, ובפתיח לראיון כתבה, באותיות קי־דוש־לבנה,
שלא קראה אף ספר מספריה של הגב׳ אוזיק. כאשר נשאל משורר העובד
במעריב על המתרחש בין כותלי המערכת הנויפרותית שלו, השיב :״שמיר, שית ונגיד
נחום כרנע, במדורו ״יומן יומן יומן״ המתפרסם בדבר כתב על הצבר מאת סחר
כליפה ז ״הצבר הוא חומר־קריאה קלאסי בשביל משה שמיר וגאולה כהן. הרומן,
פרי־עטה של סופרת משכם בשם סחר כלייפה, מתאר את הכיבוש הישראלי כך שיקומם
את רוב הישראלים המבקשים פתרון של שלום לבעיית השטחים. הגירסה הערבית של
הרומן עוררה ויכוח עז בגדה המערבית ובין ערביי ישראל

פרסים והכרות
עם משחת ״בזק
המשופרת־לניקוי
כלים

נעחתזמגן

גושאתפרס
^ נערות״בזק״
ך בכל הארץ

ובחודש אוגוסט יבקרו גערות ״בזק״
אצל עקרות בית בכל רחבי הארץ. ן
כל עקרת-ביתשבביתה תימצא משחת
״בזק״ תקבל מנערת ״בזק״ חבילתשי,
ממבחר מוצרי ״עץ הזית״ וכן כרטיס-
הגרלה.
; בהגרלה 5 :סופי-שבוע באילת
(כולל טיסה) 1 700 חולצות ״בזק׳׳

איי *

מבצע

בחנויות ך השרות העצמי

כלעקרת-ביתשתצא מחנויות השרות העצמי
שקיים. סופרמרקט, שופר-סל-ובסלה תימצא
משחת ״בזק״ תיזכה גם היא בכרטיס הגרלה.
זכרי -הפרם הגדול שלך הוא שימוש במשחת
״בזק״ המעולה-חסכונית,מגינה על עור הידיים
^מנקה, מחטאה ומבריקה את הכלים .

0 9 6אשה אידי אלי ת
(המשך מעמוד )33

* בלתי שוק. יאט היית?)אשד, שחושדת ;ג )
בצלה, א! .שיש לה לג, חלש, יכו? 81 יה
לה־גרם לי ׳ נזק יעצום* .
״על הרו&ן־כביבדל יבין ועירית דוו*ן ^
יבין בעלי ינ3דע לי ביחד ׳זס הישבנים; של,1
מהעיתון. היתד. לי הפתעה? ובזה זה נגמר.
״מייד טילפנתי לשייקה דבדל־ן, וסיפרתי
לו. הוא ׳נדהם ,׳ולא הבין מדוע היא
מספרת את הסיפורים האלה. מה שמצער
אותי זה ׳שזה מפריע לו ממן ההסרטה.
הוא מאד מרוכז בעבודתו, ובדרך בלל זו
איני הדואגת לכל הדברים שאינם קשו רים
לעבודה, בזמן ־ שהוא עובד.
״הוא וביקש, ממש מתסנן בפני, ישיאמ־צא
סידור מהיר ואסע אליו לגרמניה, כי
הוא זקוק לי .׳בעוד שבועיים הוא גומר
את הצילומים, ואנחנו נעשה ביחד חופשה
באירופה, עד לחידוש הצילומים.
״ירודה אפרוני, שחזר מגרמניה, מסר
לי ד״׳ש ׳ואהבה ממנו. הוא סיפר לי ש־
׳שייקר. דואג ליי מאד ,׳ואמר שאני חייבת
לנסוע אליו.
״בסך הכל התרשמתי ישזד, סיפור של
דימיון סולני ׳וכנראה מסע פירסומת־עצ-
מית, אבל — לפי דעתי — בטעם תפל.
״;אני תובעת, ביחד עם -שייקר ,.את
העיתון ׳שפירשם זאת על לשון־הרע. זה
שוק למישפחה, במיוחד לילדים. הילד
שלי יודע ׳לקרוא. מייד אחרי שהכתבה
יצאה, לקחתי את הילדים ׳והסברתי להם
שזה הילק מחייו של שחקן, שממצייאים
עליו סיפורים.
״בי עצמי זד, לא פוגע, כי אני יודעת
שזה ילא !ניכון .׳שייקר .׳ואני חיים חיים
מאושרים ׳ומלאים. הוא יבעל מסור ׳ודואג,
מעולם לא חשדתי בו במאומה.
״מייד לאחר פיירסום הכתבה צילצל אלי
דודו דויתן. אמרתי ליו שאני ׳מופנה לעזור
לו, בי ר,וא ׳בצרה .׳אמרתי לו שהוא יבול
׳לבוא אלי ׳בכל שעד״ ׳ואם אני יבולה
לעשות משחו למעינו — אני אעזור לו.
״את עיריית ׳ודודו דותן לא חפרתי במלו־חד.
הם לא !נמנים על חחברים ישלנ׳ו.
ראיתי אותה !בזמן העבודה על התוכנית
׳שיל דודו. היא גם היתד, מטלפנת לשייקה
סל יפעם, כדי לדבר על דודו. בשהיא
ילדה, שלחתי לה זריעינק של פרחים, בשם
׳שנעו. יאחר בך היא טילפנה ׳והודתה רק
לשייקה.
״שייקח ואני חיים יוצא מהכלל. האב סורד
׳שבבל הסיפור פשוט מצחיק ׳אותי !״

אלפי חוסני 1..זזהן י סנ״סן נבר הסבו תכניותיהם
לחינוך ג סה. ההסבה ולתיכון לנתיחת חסמן לחינוך

1מה א שך סד 31.8.78

שרית ישי 1

שמד

כ־ 12 אלף חוסכים לתיכק (מתוך 31 אלף החוסכים הפעילים בתכנית זז) כבר
הסבו את תכניון זיהם מחסכו| לתיכון 85* .מהם פן נן זו חסכונות בתכנית ן החסכון
•לחינוך גבוה•-המופעלת ע״י ״גוזלת׳׳ לכל ייושגי-׳וזארץ. בהתאם לתכנית שאושרה
בוועדת הכספים של הכנסת1 16.7.78 יוכלו החוסכים לתיכון ב״גחלת״ להעביר
את חסכונותיהם לפתיחת חסכון לחינוך גבוה עד ה־ 31 באוגוסט — 1978 על כך
הודיעו מר ראובן ויטלה, יו״ר מועצת המנהלים וחבר מועצת העיריה ומר אריה
שטיין, מנכ״ל ״גחלת״ ,במסיבת עתונאים עם הכתבים הכלכליים.
מר ויטלה הסביר, כי לגבי כל החוסכים, שפתחו חסכונות בתכנית החסכון
לחינוך תיכון עד ה* 31.7.77 ואשר פותחים חסכונות >חינוך ׳גבוה, יחושבו ההפקדות
השנתיות שלהם ב״גחלת״ בהתאם למדדי שכר הלימוד תשל״ח ובתוספת *6
(״גחלת־4״) או *( 5״גחלת־3״) ריבית נצברת הצמודה ב־* 100 עד 31.1.78 למדד
המחירים לצרכן.
מועד התחלת החסכונות לחינוך גבוה יהיה פברואר .1978 החל ׳ממועד יה
ואילן. יטאו כספי החסכון, כולל הסכום המשוערך שיועבר לחסכון החדש לחינוך
גבוה, את ההטבות המקובלות לגבי כספים המופקדים בתכנית החסכון לחינוך גבוה.
הסכום המשוערך שיופקד בתכנית החסכון לחינוך גבוה, יחושב לפי תקופת החסכון
(פונקציה של גיל הנהנה ב־ 1.2.78 עד גמר תקופת שתתו בצבא) ותקרת החסכון, על־פי
מדד בסיסי שפורסם ב־ ,15.2.78 בהתאם ל״תנאים הכלליים״ לתכנית החסכון לחינוך
גבוה באמצעות ״גחלת״.
ר. ויסלה הדגיש, כי בעלי חסכון לחינוך גבוה קיים, יובלו להסב את חסכונותיהם
מתיכון, בתנאים הנ״ל, לתכנית נוספת של חסכון לחינוך גבוה. תכנית החסכון לחינוך
גבוה ב״גחלת״ נחשבת לטובה בתכניות החסכון במדינה, והיא נושאת *( 7כולל *2
מענק ללומדים) ריבית נצברת, כשהקרן והריבית צמודים ב־* 100 למדד המחירים לצרכן.
כל ההטבות פטורות ממס הכנסה, בכפיפות ל״תנאים הכלליים״ של תבנית החסכון
לחינוך גבוה.

בפיקוח אגרונום, רשיון 15

תל־אביכ —
״ירושלים _
באר־שכע —
אשקלון —

חיפה
— טבריה עפולה —

רובקס

1 1 1

5 3יר~1ו 3

5ימי נופש ובידוד משגעים
בכפר הנופש הצרפתי אשקלון מטבח חוף י
• אוי ר ה
בדרן מנחה

449554־03
457895־03
02*226618
30192־057
23019־051
712342־04
50488־ 067
22401־065

המתנה היפה ביותו־

רגליים
על ה אד מ ה
ף* י ״ תיי םנראה בי הפרשה אינה עד־מת
להסתיים במהירות. במזדשבה
שנייד, החליטה לידיד, כי אולי מוטב ש תחת
לנסוע אל ׳שייקח לחדל, כדאי ש הוא
יגיע ׳לישראל כדי לסיים את הפר שה
העגומה !שהיא ׳נקלעה אליה.
בשיחה עם ידידים אמרה לידיה :״אני
גמרתי עם מש׳ברי-הלידד ,׳שלי לפני חמש
שנים. אז מה אני צריכה לסחוב כעת על
הגיב שלי משבר ישל יאשר, שהיא זרה לי
לחלוטין 1״
עירית דותן עצמה טוענת כי היא עו מדת
עם ׳שתי רגליים נטועות באדמה.
ידידיה יודעים לספר בי שייקד, ביתב עבו רה
תסריט, וכי הם עומדים להפיק סרט
ב חדל, ישבו היא ׳תהיה הסובב הראשי,
ובי ״על הסרט הזד, עוד ידברו״.
׳ס־שנתבקשד, עירית להגיב על־כך אמ רה
:״בינתיים אני לא מובנה לדבר על
הסרט.״
אותם ידידים יודעים לספר כי עירית
טוענת שבידיה ׳תמונות אינטימיות שלד,
ושל שייקר״ ׳ושאם יהיה צורך ׳בכך תפר סם
את התמונות. גם על־כך הגיבה עי ריית
:״אין תג׳ובד!,״
יותר מכל היא ביקשה לפרסם מעל גבי
העולם הזה את המישפט הבא :״בל מי
שאומר !שאני פסיכית הוא פסיכי ׳בעצמו.
דוח־ נמצא בטיפול פסיכיאטרי, לא אני!
אני מכחישה ׳בבל תוקף שאני !נמצאת
במשבר-לידה. אני עומדת עם שתי רג ליים
על האדמה. אני חוזרת !ומצהירה,
ומבקשת לפרסם! :אם שייקח יתחרט וית בע
אותי על הוצאת־דיבה, אני אתבע א ד
תו בחזרה על זד, שהוא הרס לי את ה חיים.
כסה הוא תיכנן את זה, שזה ית פוצץ
׳ויעשה רעש בסל העיתונים. הוא
אוהב מאד פירסומת. הוא עצמו אמר לי
פעם שהוא ׳אכסטרזורט!״
תגובת לידיד מצחיק !״

הקץ לגיוקים

צרפ תי משובח • ב רי כתש חי ה
פ ר טי • פ עי לו ת ס פו ר ט מגוונ ת
( טני ס, כדור־עף ופו׳)
בינ ל או מי ת של נופש ובידור
ותוכניות • רי קו די ם מ שג עי ם
ערב ערב ל צ לי לי תז מו ר ת

ל ב חי רתכם 2מחזורי נופש:
א3/9/78-29/8/78 .
ב10/9/78-5/9/78 .
ה מ חי רלמ חזו ר נופש — 1,800.ל״י ל אד ם,
כול ל אי רו חמלאומ.ע. מ.
אלתח מי צו אתה תו כני תהמ סו ר תי תלצ עי רי ם־נו פ שון 78

סו כנו ת ראשית ל הז מנו ת:
סו כנויו תקל שרותי נופש ותיור
אבן גבירול 140ת״א טל.450683 , 450359 .
חיפה: נורדאו 33 טל 668734 .
ת״א: גורדון 28 טל 24( 222042 .שעות ביממה)
אלנבי 97 טל 287663 .
י־ם: המלך ג׳ורג׳ 23 טל 228258 .
ר״ג: ביאליק 56 טל 731773 .
ראשל״צ: רוטשילד 37 טל 941526 .
רמלה: שד׳ הרצל 72 טל 965294 .

ו׳ אב תשל״ח9.8.78 ,

שנה 42

המחיר 15.00 :ל״י (כולל מ.ע.מ<.

עירידו יתורו 1טועירו־ ״^ניי וש־יקה

מספר 2136

חזרה לתחילת העמוד