גליון 2221

הנמס
החדש
של עלית!

101 סיבות טובות ל קנו ת״ ארומה 101״
ספל קפ הנמס ארו מ ה 101 של עלית,
הו א סי ב ה טוב ה לעוד ספל קפ ה א רו מ ה 101
וכן הל אה עד 101 ספלי־קפה
מ קו פסתא רו מ ה 101 של עלית.
שותים א רו מ ה , 101נ אנחים ב הנ אה ו או מרי ם:

סו ב לי עםקפהנמס

ה ש בו ע חל יום-השבה של שני מאורעות
בחיי העולם הזה — לידתו ולידתו-
מחדש.
בפסח 1937 החליט עיתונאי צעיר בשם
אורי קיסרי, יליד הארץ, להקים שבועון
מסוג חדש. הוא קרא לו 9בערב, ולימים
שינה את שמו להעולם הזה.
בפסח 1950 מכר אורי קיסרי את השבועון
לקבוצת־צעירים, שחוללה בו שינוי
מהפכני. כך נולד העולם הזה מחדש,
והפעם במתכונתו הנוכחית.
הסיסמה של קיסרי היתה :״ריתמוס
החיים — דופק בזמן.״
הסיסמה שלנו היא :״בלי מורא, בלי
משוא־פנים.״

אלתר מן, שלוגסקי
וכל השאר
הייתי ילד כאשר חולל קיסרי את
המהפכה שלו, לפני 43 שנים. אך אני
זוכר את 9בערב, כביטאון שחרג לחלוטין
מן הנוף העיתונאי של אז.
לך, הקורא עתה את הגליון מם׳ 2221
של העולם הזה, קשה להעלות בדימיונך
מה היתה דמות העיתונות הארצישראלית
דאז. שלט בו השיעמום המוחלט, הבלתי-
מתפשר, ירושת העיתונאות של העיירה
היהודית במיזרח אירופה. הכותבים היו
עסקנים, מטיפים בשער, סופרים נישאים־
מעם, שכתבו מאמרים ארוכים ומסורבלים.
השפה היתר, כלי נוקשה, והיא היתה מלאה
במילים לועזיות, שלא נמצא להן עדיין
תירגום עברי, ומליצות עבריות שדופות
״מן המקורות״.
קיסרי בא להכניס חיים לעיתונות הארצישראלית,
להקדישה לנושאים מעניינים,
לתאר את החיים, את המתרחש. לשם
כך עיצב שפה חדשה, קלילה, גמישה.
עזרו לו הסופרים הצעירים של אז, שמרדו
גם הם בשיעמום של היישוב, כמו נתן
אלתרמן, אברהם שלונסקי ואלכסנדר פן,
שפירסמו כולם את יצירותיהם בעיתון זה.
קיסרי אהב תיאטרון, נשים יפות, קול נוע
ואת צרפת — לא בהכרח לפי סדר
זה. העיתון היה חי ותוסס, כפי שרצה.
הוא השפיע על העיתונות העברית כולה.
רבים ניסו לחקות אותו. שבועונים אחרים,
כמו דבר השבוע, ניסו להידמות להעולס
הזה. איש לא הצליח.
בין שאר תכונותיו היפות של אורי
קיסרי היתד, נכונותו לטפח ולגדל כישרו־נות
צעירים — מסורת שניסיתי להתמיד
בה. הוא פירסם בהעולם הזה כמה פיליטונים
היתוליים וסיפורים קצרים שלי, ולאחר
מכן ביקש אותי ב־ 1949 לקבל לידי את
העריכה הטכנית של השבועון. רק לאחר
מכן החלטתי על המיבצע, שהביא ללידת
המערכת הנוכחית ולהפיכת העולם הזה
למוסד ישראלי מיוחד־במינו, שאין לו
דומה בעולם.

ליד שולחן
ה מי טב ח
מה עכר בראשם של אותם צעירים
(שכללו גם כמה אנשים קשישים יותר,
בעלי מרץ־נעורים) שהתקבצו בראשית
,1950 מסביב לשולחן־המיטבח של הפסנתרנית
דינה אברך, ושתיכננו עיתון מסוג
חדשן
(דינה היתד, אשתו של יעקוב גל, עיתונאי
מיוחד־במינו, שהתמחה בו זמנית
בשני שטחים: מוסיקה ופלילים. הוא היה
כימעט היחידי בקבוצה, שהיה לו ניסיון
בעיתונאות מיקצועית. הוא גם היה הראשון
מבין חברי המערכת החדשה שהלך
לעולמו).
היתד, לנו מטרה עיתונאית ברורה למדי :
לחולל מהפכה בעיתונות הישראלית, לש בור
את כל המוסכמות, לשים קץ למאמרים
האינסופיים שמילאו אז את דפי כל
העיתונים, להיות שבועון של חדשות —
של כל החדשות.
רצינו גם לעצב שפה שתתאים ליעד
הזה — עברית פשוטה, תכליתית, מדדי־קת,
ללא הצטעצעות, מודרנית, משהו
דומה לשפה העיתונאית הנמרצת של העיתונות
האנגלו־סכסית. המודל שקסם לנו
אז במיוחד היה השבועון האמריקאי טייס.
המהפכה העיתונאית הראשונה של
העולם הזה, בשנות ה־ / 30 היתה גדולה.
המהפכה השניה, בשנות ה־ / 50 היתד, גדו

שיבעתיים, היא שינתה את העיתונות
הישראלית כולה ללא־הכר.
השפה הפשוטה, הכותרת הנמרצת, התיאור
התמציתי, שעיצבנו אותם בסדנת
העולם הזה, השתרשו ב־ 30 שנים אלה בעיתונות
כולה. אך כאשר השתמשנו בהם
לראשונה, היא הדהימה את הציבור וגרמו
לעיתונאים המכובדים של אז לעקם את
אפם. איזו וולגאריות! היכן כל המליצות
היפות?
במקום שחסרו לנו מילים עבריות, המצאנו
אותן. השפה העברית המעודכנת
מלאה במילים, שהומצאו במהלך העבודה
על־ידי העולם הזה — לעיתים תוך התייעצות
מערכתית, לעיתים פרי המצאתו
של מישהו מאיתנו. כך נולדו מילים כמו
״חללית״ ו״אופנאית״ ,״ביצועיזם״ ו״טיפש־עשרה״
,״מחזמר״ ו״חמשיר״ ,״כתבלב״
ו״שואן״ (אדם שהפך את השואה למיק־צועו)
,״ח״כ״ (מתחרז עם ״שק״) ו״חוצ־לארץ״(
כמילה אחת, כמו במישפט ״חוצ־לארץ
זה מקום יפה״) ,ועוד עשרות מילים,
שגם אנחנו כבר שכחנו שהמצאנו אותן.

סו דו ת בשפע אולם מכחינה עיתונאית, המהפכה
העיקרית שחוללה מערכת זו היתד, תוצאי
של החלטתנו הנחושה שלא לתת יד
לשום קשר־השתקה.
יש בעולם שתי תפיסות עיתונאיות יסודיות.
האחת (אפשר לקרוא לה ״הרוסית״)

רותי, סוכנותי או ציבורי. הנזק הגיע, בערכים
של היום, לעשרות מיליוני לירות.
אך לא נכנענו. וניצחנו.
ברבות הימים זה נמאס לעורכי העיתונים
האחרים. הם נכחו לדעת שהסקופים
שלהם אובדים. חברים בכירים בעיתונים
אחרים, וגם כמה מן העורכים עצמם,
טרחו למסור לנו בעצמם את הסקופים
שהם הסכימו לגנזם. כך היה להעולם הזה
שרוודידיעות חינם.
מאז השתנתה העיתונות הישראלית ל-
לא־הכר. כיום אי־אפשר כימעט לגנוז כל
ידיעה שהיא, והגיעו הדברים לידי כך
שהעיתונים מפרסמים את פרטי־הפרטים
של הישיבות הסודיות ביותר של הממשלה.

קשרי

שתקה
כמרוצת השנים נכתבו כמה ספרים
רעים על העולם הזה. אם ייכתב אי־פעם
ספר טוב, בוודאי יהיה בו פרק מרתק על
מאבקינו להפרת קשרי־שתיקה.
בראש הרשימה תעמוד, בלי ספק, פרשת
העסק־ביש. פירסומה, על כל פרטיה,
בצורת סיפור בדיוני, בשני המשכים, היה
מיבצע עיתונאי נועז.
עוד לפני כן ביצענו כמה פעולות עיתונאיות
חריגות על רקע פרשה זו, הראויות
להיזכר. כך פירסמנו, באחד השבועות,
תשבץ, שהכיל את כל השמות
האסורים של גיבורי הפרשה — ומאז

..ל־־י ־ )1דרשנו -להגיש לצנלודה מוקדמת גם את
אומרת: יש לפרסם מה שמז״עיל
התשבצים. כאשר ־ג? הארץ תמהה על
חברה, למדינה, למישטר א־ למיפלגה.
השניה (אפשר לקרוא לה ״האנגלו־סאבז - .מנ^ .נעושה המחלוקתזרמיסתורית בין דויד
סית״) אומרת: יש לפרסם כל מה ש בן־גוריון. גפינחס לגון, פירסמנו בעמוד
קורה, אלא אם כן יש סיבה מכרעת אחד שני סיפורים;שונים לגמרי — אחד
על מילחמת בדגוריון—לבון, שני על
למניעת הפירסום. כדברי הסיסמה המפור
סמת של טיימס הניו־יורקי :״כל הידי מישפט־קאהיר. לא?קשרנו ביניהם. הקוראים
עשו זאת בעצמם.
עות הראויות לפירסום״.
ביכלל למדו קוראי העולם הזה לקרוא
בשנות ה*50׳ שלטה בארץ הגישה
״הרוסית״ .דויד בן־גוריון התפאר שאם בין השורות, לשים לב לפרטים חבויים,
הוא רוצה להשתיק משהו, אין לו אלא להסיק מסקנות מרמזי־רמזים. אדם שרצה
לכנס את ועדת העורכים של העיתונים, לדעת מה קורה בארץ, פשוט לא יכול
לספר להם את הסוד ולבקשם לגנזו. כל היה להרשות לעצמו שלא לקרוא את
העולם הזה — ונדמה לי שמצב זה קיים
בקשותיו התמלאו.
זה היה, כמובן, נוח מאד לשילטון. שום עד היום.
מחדל שילטוני לא פורסם, שום שערורייה
רפובליק ת
מדינית או ביטחונית לא ראתה אור. העורכים
היו חדורים ״אחריות לאומיית״. בננות הדבר העניק להם הרגשה עמוקה של
סיפוק וחשיבות — הנה היו שייכים לחוג
המאכל,ים העיתוגאיים המובהקים
קטנטן של ״בעלי סוד״ ,המורמים מעם.
מה גם שהרגשה טובה זו היתד, מלווה היו רק חלק ממילחמות העולם הזה. והבסידרה
בלתי-פוסקת של הנאות חומריות: אידיאל שעמד לנגד עיניהם של חברי
מיגרשים חינם לעיתוניהם, הלוואות בתנאי המערכת, בפסח , 1950 לא היה עיתונאי
מתנה, שפע של מודעות מטעם השילטון בילבד.
יש לזכור את התקופה. זה עתה הסהכל-יכול,
הזמנות לחו״ל, ומח עוד. ולבסוף,
אחרי מותם, גם נקראו רחובות תיימה מילחמת־העצמאות. באנו מן הצבא.
רובנו שירתנו בה כחיילים קרביים.
על שמותיהם.
העולם הזה בא ופוצץ את האידיליה (הכסף שהשקעתי ברכישת העולם הזה
הזאת. העורכים המשיכו להתכנס ולהסכים בא בחלקו מהכנסות יומך־המילחמה שלי,
לגנוז משהו — ואז בא העולם הזה הרע בשדות פלשת ,1948 וחלקו מהלוואת־ופירסם.
הייפלא שעמיתינו שנאו אותנו? שיקום שקיבלתי ממישרד־הביטחון, כחניסו
להפעיל את הצנזורה, כדי לגנוו ייל שנפצע).
הרגשנו שאנחנו חלק מדור, שעמד זה
ידיעות אשר העורכים ״הסכימו״ לגנזן.
נאבקנו בצנזורה מסוג זה, ולא פעם הס עתה במילחמה, והאחראי לגורל המדינה,
שנולדה במילחמה זו.
תכנו והפרנו את צוויה.
מי שקורא כיום את גליונות העולם הזה
העונש היח חמור. הודחנו מכל מוסדות
העיתונות הרישמית. הוחרמנו על-ידי כל משנת 1950 או ,1951 יופתע מתחושת
שלוחות השילטון. במשך יותר מעשרים המחוייבות של העיתון לחיילי ,1948השנה
לא הופיעה בעמודי העולם הזה אף באה לידי ביטוי בכתבות רבות. הדבר
מודעה אחת של מוסד ממשלתי, הסתד־ התבטא במאבקים למען המישפחות הש
כולות׳
נכי-המילחמה, והחיילים המשוח ררים
ביכללם. אך בעיקר במחאה העמו קה
על טיב המישטר שקם במדינה.
החיילים שחזרו מן המערכה נתקלו
במישטר שקם בינתיים בעורף, בניצוחו
של בן־גוריון ומיפלגתו, מפא״י. כיום אנו
רגילים לשילטון המייוחסים, בעלי מכו-
ניות־השרד ודירות־השרד, הנהגים והמשרתים,
המחלקים ביניהם את שלל השיל-
טון בכל הצורות האפשריות, כאילו היה
רכושם הפרטי. אז זה היד, חדש, מרגיז
ומקומם. העולם הזה היה חיל־החלוץ ב־מילחמה
נגד התנשאות זו של כת עסקנים
ציניים, נגד השחיתות החדשה.
במרוצת השנים גילינו פרשות־שחיתות
לאין־ספור, גדולות וקטנות. אין זה מיקרה
שהיה זה העולם הזה שחשף את פרשות
אשר ידלין ונתיבי נפט, שפירסם את ה-
דו״ח הגדול הראשון של ההון השחור,
שטיהר את עיריית חיפה ואת צמרת ה-
מישטרה, ועוד ועוד. האיום ״אני אספר
את זה להעולם הזה !״ הפך אחד הביטויים
השגורים בשפה העברית.
האם הצלחנו למנוע את השחיתות י
בוודאי שלא. המצב כיום הוא בכי רע.
אך בטוחני שפעולתנו הרצופה, הבלתי-
נלאית, תרמה תרומה רבה לאיתור הנגע
ולהאטת התפשטותו. לולא כן, יתכן כי
מדינת־ישראל היתה דומה כיום לרפוב־ליקת־בננות
מרכדאמריקאית, שבה חונד
סת קבוצה קטנה של בעלי־שררה, וביניהם
עורכי־העיתונים, את הציבור.

מחוץ
ל קוג סגזו ס
וככל זאת, כל המאבקים האלה גם
יחד היו מישניים, בהשוואה למאבק העיקרי
— הפוליטי.
מבחינה זו, מהווה העולם הזה תופעה
חריגה לגמרי בזירה העיתונאית העולמית.

בעולם עיתונים בלא־ספור המטי פים
לרעיונות בלתי־מקובלים, השוברים
את המוסכמות, הפוגעים ב״קונסנזוס״.
אולם עיתונים אלה הם תמיד, מטבע מהותם׳
ביטאונים קטנים, שוליים, בעלי תפוצה
המוגבלת לחוגים מצומצמים של בע-
לי־דיעה. ואילו שבועוני־חדשות הגדולים,
בעלי התפוצה ההמונית, הם תמיד עיתונים
קונפורמיסטיים, המחניפים לדיעות
הקדומות של ההמון, הנזהרים מלהשמיע
דיעות בלתי-פופולאריות, ועל אחת כמה
וכמה דיעות חריגות ומרגיזות.
הייחוד של העולם הזה היה ונשאר בכך
שהוא עיתון בעל תפוצה המונית,
השובר מוסכמות והנמצא כימעט בכל השטחים
מחוץ לקונסנזוס. מבחינה זו, אין
לו אח ורע.
קיבלנו על עצמנו תפקיד זה בכוונה
תחילה, עוד ב־ . 1950 החלטנו אז שהמדי נה
החדשה יוצאת לדרך בלתי־נכונה —
החל במדיניות־החוץ קצרת־הרואי שלה
וכלה ביצירה הפער החברתי והעדתי. עוד
בראשית שנות ד,־50׳ הטפנו לשלום יש-
ראלי־ערבי, לחיוב התנועה הלאומית ה ערבית
כבעלת־ברית טבעית לישראל,
לתמיכה במאבקה הלאומי של מצריים,
להקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל. באותה
שעה המצאנו את הסיסמה ״דופקים
את השחורים״ והתרענו על התהום הנפערת
בין ישראל הראשונה והשניה, וגם
בין שתיהן וישראל השלישית (המיעוט
הערבי).
יחד עם המאבק הקיצוני נגד הכפייה
הדתית ולמען הפרדת הדת מן המדינה,
נגד שיבוש הדמוקראטיה על-ידי מנגנוני
המיפלגות הגדולות, בעד זכויות־האדם ו-
זכויות־האזרח, הביאו מאבקים אלה לעימות
חזיתי בינינו ובין השילטון הבן־גור-
יוני. גם על תולדות המאבק הזה נכתבו
ספרים (בין השאר: הספר על איסר הראל,
שהיה ממונה אז על שרותי־הביטחון,
המגלה כי ״מנגנון החושך״ ראה אז• ב-
העולם הזה את האדיב מס׳ 1של המיש־טר,
וכי נערך בכל שלוחותיו למילחמה
נגדנו).
המאבק היה, בחלקו, אלים. סיפור מע-
שי־ההתנקשות בהעולם הזה הוא ארוך
ומגוון: שלוש פצצות, שתי נסיונות־חטיפה,
שריפת המערכת, התנקשות בחיי.
לא פחות מרתק הסיפור על התנקשויות
(המשך בעמוד )74

*לי ז

השבוע במאה ה־ 2 0
מה אירע במאה ה*0צ׳ בשבוע שבין ה־6צ במארס עד ה־ 1באפריל ץ
במדור זה יסקור ״העולם הזה״ במה מן המאורעות שאירעו כ־ 80 השנים
הקודמות, בשבוע שבו מופיע הגיליון.
1955 קינג ז׳ילט פותח בייצור
המוני של המצאתו — סכין
הגילוח. כעבור 50 שנה הגיעה
התפוקה לכדי 100 מיליון סכי־
.נים בשבוע.

1915
— 31.3הלורד נתנאל מאיר
רוטשילד נפטר בגיל .75 היה
היהודי הראשון בבית הלורדים.
— 1.4באלכסנדריה נערך
טכס ההשבעה של חיילי גדוד
נהגי הפרדות, שאוייש בפליטים
מהארץ שהגיעו למצריים. חיילי
הגדוד הוכנסו למחנה אימונים.
כעבור שבועיים נשלחו לחזית
גליפולי.

1917
— 28.3המושל התורכי
ג׳מאל פחה מגרש כ־5.000
יהודים מיפו ומתל־אביב למצריים.
הקרב
הראשון על עזה, בין
הצבא הבריטי לתורכי, מסתיים
בניצחון הבריטים.

— בגרמניה הנאצית

החל חרם על חנויות, בתי-
מיסחר, רופאים ועורכי־דין יהו דיים.
בראש מסע החרם הנאצי
יוליום שטרייכר, לשעבר מורה
בבית־ספר עממי, עורכו של
העיתון הלאומני-אנטישמי-פור-
נוגרפי דר שטירמר. במערב
מעורר החרם תנועה של חרט־נגדי.

מסירטי
השנה: הנרי השמיני
של אלכסנדר קורדה, במאי
יהודי־הונגרי. בתפקיד הראשי :
צ׳ארלם לוטון.

1956
— 30.3החלה פעולתו של
קול ירושלים, שרות־השידור
הממשלתי. ביום הפתיחה שודר
שיר של אביגדור המאירי,
שנכתב במייוחד לרגל המאורע.
המשדר של קול ירושלים
נמצא ברמאללה, האולפנים —
בירושלים. ב־ 1948 הומר שם
התחנה לקול ישראל.

לפי שומה משנת הכספים הקודמת.
שמו של המם החדש:
מס־הכנסה. אומדן ההכנסה בשנה
הראשונה 120 :אלף
לא״י.
הסופרת וירג׳ינה וולף התאבדה,
בת 59 היתד, במותה.
— 30.3היומון הארץ נסגר
ליומיים בפקודת הצנזורה. הסיבה:
פירסום ידיעה על מהפכה
ביוגוסלביה, מבלי שהוגשה קודם
לכן לאישור הצנזורה.

1945
— 31.3הצגת הבכורה של
המחזמר אוקלהומה, מאת רו־ג׳רס
והמרשטיין, בניו־יורק.

1944

1949

— 31.3הצבא האדום הודף
את הנאצים ; המחנה האוקראיני
חוצה את הגבול הרומני.

— 20.3שגרירה הראשון
של ארצות־הברית בישראל,
ג׳יימס מקדונלד, מסר את כתב
האמנתו לנשיא המדינה, הפרופסור
חיים וייצמן.
— 30.3הפיכה צבאית בסוריה.
הקולונל חוסני אל־זעים
תפס את השילטון, עצר את
הנשיא שוקרי אל כוואתלי ואת
ראש-הממשלה חאלד אל-עזם.

1957
— 26.3המלחין הצרפתי
קלוד דביסי נפטר בגיל .56
— 1.4בבריטניה הוקם היל-
האוויר המלכותי(.אר־אה־אף).
כעבור חודשיים החלו מטוסיו
להמריא מבסיסים במיזרח צרפת,
כדי להפציץ מרכזי תעשיה
בגרמניה.

מיצירות השנה: ציורו של
פאבלו פיקאסו גרניקה, הפך

1951
— 26.3במיסגרת המילחמה
באינפלציה אסר שר־האוצר הישראלי
את המיסחר בזהב.

1925

1957

1924

ישראל פר
31.3.1961

— 1.4הנאצי אדולף היטלר
נידון לחמש שנות מאסר, בגין
נסיון פוטש ! בכלא לנדסברג

1945

קמפף

(מילחמתי) .כעבור כמה חודשים
זכה בחנינה ושוחרר מכלאו.

1926

1950
—. 28.3שמות חדשים לערים
תורכיות: קושטה הופכת
איסטנבול ואנגורה — אנקרה.
— 30.3מרד בחבש, בהנהגת
אחי הקיסרית, שהפך
כעבור שלושה ימים לקיסר
האילה סילסי.

1952
— 28.3בתל־אביב נפתחה
המכביה הראשונה, בהשתתפות
ספורטאים מ־ 22 מדינות.

— 20.3הסובייטים חודרים
לאוסטריה והודפים את הנאצים
בכל החזיתות.

מספרי השנה: שיבעת עמודי
חוכמה מאת טי. אי (״איש
ערב״) לורנס! תיאור המרד
הערבי בשנים .1916—1918

בעיקגות מותו של מפקד
הלת״י נתן ילין-מור (״העולם
הזה 2217

אורי -אבנרי כתב שיאיר, הוא
אברהם שטרן, נהרג. ובכן טעות
בידו. יאיר לא נהרג, כי אם נרצח
על-ידי אחד מאנשי הבולשת הבריטית
שפרצו למקום מחבואו.
משה פינטו, רחובות

וז״צוג החעוא ,
בזכות חנר־הכנסת החדש,
יהודה חשאי, בן העדה
התימנית.

היה זה ראש־הממשלה הראשון
של ישראל, דויד בן־גוריון, ש הביע
פעם מישאלה שנחרתה בלי־בי.
הוא הביע תיקווה שבעתיד
יהיה לישראל רמטכ״ל תימני.
רמטכ״ל תימני עוד לא היה,

— 20.3מת ליאון בלום,

— 26.3השחקנית הצר־פתיה־יהודיה
שרה ברנר, ש-
וויקטור הוגו כינה אותה
״האלוהית״ ,׳נפטרה בגיל .77

— 1.4על הר־הצופים בירושלים
נפתחה האוניברסיטה
העברית.
מסירטי השנה: הבהלה לזהב
של צ׳רלי צ׳פלין בן ה־.36

מ חו ד ד לוז

בן — 78 סוציאליסט יהודי־צרפתי,
שכיהן כראש ממשלת
צרפת בימי החזית־העממית בשנות
ד,־ 30׳ ואחרי מילחמת־העולם
השניה. בימי המילחמה
היה במחנה ריכוז.

— 28.3הבולשביקים כוב שים
את נובורוסיסק שעל חוף
הים־השחור. הצבא הלבן, בפיקודו
של אנטון דניקין, מתמוטט.

1925

צד מ ח

1950

1920

הו אכותבאתספרו מיין

מכוניות, שעשתה את דרכה
לירושלים, הותקפה על־יד חולדה
הערבית. בקרב הקשה
שהתפתח במקום נהרגו 24
לוחמים יהודים.
— במיסגרת מיבצע

בלק הגיע לארץ מטוס הנשק
הראשון מצ׳כוסלובקיה.
מועצת־הביטחון קיבלה את
הצעת ארצות־הברית, לקרוא
לשביתת־נשק ולכנס את הצד דים
לדיון. משה שרתוק הצהיר
בישיבת המועצה, כי החלוקה
מתבצעת למעשה, בין אם ירצה
בכך האו״ם ובין אם לאו.
״עברנו את מיפתן הממלכתיות,״
אמר שר־החוץ של המדינה
שבדרך ,״ולא נרשה להדפנו
אחור.״
40 .ערבים נהרגו בהתפוצצות
מוקש מתחת לרכבודנוסעים
ליד בנימינה.

מכתבים

איסר הראל
31.3.1963
סמל לזוועותיה של מילחמת
האזרחים בספרד. גרניקה הופצצה
מן האוויר על־ידי מטוסים
גרמניים, בשירות הפאשיסטים
הספרדיים.

1959
— 28.3הפאשיסטים כובשים
את מדריד, בירת ספרד,
ובכך מסתיימת למעשה מילחמת
האזרחים. ספרד נתונה מעתה
ולמשך כארבעים שנה לשליטתו
של הגנרל פרנסיסקו פרנקו.
אדולף היטלר, בן־בריתו של
פרנקו, מבטל את ההסכם לאי־התקפה
שנחתם חמש שנים
קודם לכן בין גרמניה ופולין.

1941
— 28.3מס חדש יונהג
בארץ בשנת הכספים ,1941—42

1946
— 27.3מיבצע למניעת
תפיסתם של מעפילי הספינה
וינגייט, שעשו דרכם לתל-
אביב. בהתנגשות עם הצבא
הבריטי נהרגה הפלמ״חאית ברכה
פולד ו־ 240 מעפילים נעצרו.
באותו היום נתפסה ספינת
מעפילים אחרת, שנשאה את
השם תל־חי, ובה 740 מעפילים.
— מפא״י׳החליטה ל 1.4
תבוע,
במצע הבחירות שלה
לקונגרס הציוני, הקמתה של
מדינה יהודית.

1947
— 31.3אנשי לח״י תוקפים
ומחבלים בבתי-הזיקוק בחיפה.

1948
— 30.3בירושלים הנצורה,
שמצב התזונה בה הולך ורע,
הוחל בחלוקת מנות קצובות
של לחם.
— 31.3שיירה של עשרות

— 28.3הבריטים שיחררו
ממעצר את ראש התנועה הלאומית
היוונית בקפריסין, הארכיבישוף
מאקריוס, לימים
נשיא קפריסין העצמאית.

1961
— 31.3הד״ר ישראל בר,
פרשן צבאי בכיר וסגן־אלוף
במילואים, ראש הקתדרה ל היסטוריה
צבאית באוניברסיטת
תל-אביב, נעצר כחשוד בריגול.
מאוחר יותר נדון ל־ 10 שנות
מאסר. בית-המישפט העליון
החמיר בעונשו — 15 שנות
מאסר. ב־ 1במאי 1966 מת
בכלא שאטה מהתקף־לב.

1965
— 31.3הממונה על שירותי-
הביטחון, איסר (״איסר הקטן״)
הראל, התפטר בעיקבות חילו-
קי־דעות בינו לבין ראש־הממ-
שלה דויד בן־גוריון בשאלת
המדענים הגרמניים במצריים.

1967
— 26.3ממשלת ישראל
החליטה על כינונה של הטל וויזיה
הלימודית, במיסגרת
רשות-השידור.

1977
— 20.3אש״ף דוחה את
הצעתו של נשיא מצריים,
אנוור אל־סאדאת, לכונן ממ שלה
פלסטינית גולה, תוך קשר
עם ממלכת ירדן.

ח״ב חשאי
קרנה של יהדות תימן
אבל חבר־כנסת תימני יש כבר
ב״ה, וגם זה משהו. כתימני אני
גאה בח״ס החדש יהודה חשאי, ואני
משוכנע שהוא יעלה את קרנה
של יהדות תימן מעלה מעלה ויהיה
פה לכל התימנים וכל האזרחים במדינה.
אהרון
ימיני, תל־אביב

הרעים !הטוב־ם
ב ע 1דמגו הקט!
ושוב על המדור ״עולם
קטן״ של חיים ברעם.

עיני לא טחו מראות, כי במס ווה
של אי־הזדהות ותמיכה בעולם
השלישי אנו זוכים מדי שבוע
למנה גדושה של תעמולה סובייטית
במדורו של חיים ברעם. עולמו
אמנם קטן, ואפילו קטן מאד,
אך תמונתו ברורה: ה״רעים״ הם
אנשי הסי־איי־אי, ועתה גם הסינים!
גזענות יש רק בעולם המע רבי!
ארצות־הברית היא מעוז ה שמרנות,
הריאקציה והאימפריאליזם,
ואילו לכל מה שברית־המוע־צות
עושה אפשר למצוא הצדקה
לוגית.
די! נמאס לקרוא דימגוגיה במסווה
של אובייקטיביות.
ד. רכיד, יהוד
י• באמת, נמאס לקרוא טענות
בלתי־מבוססות וכה פרובינציאלי
יות. לתשומת־ליבו של הקורא
רביד ,״הצדקה לוגית״ של ברעם
על הפלישה הסובייטית לאפגנים־
טאן :״יש להתייחם בחומרה רבה
לפלישה ...התערבות צבאית של
מעצמת־על בארץ זרה היא מעשה
הראוי לכל גינוי ...התערבות צבאית,
או אימפריאליזם כלכלי, של
מעצמות־על בארצות קטנות הס
(המשך בעמוד )6
העו ל ם הז ה 2221

ץ ול תהיה *וסיר של לוח התכניות בטכויזיה!

ץ ום יש לך טלויויה צבעתירו של 7א 80
{ט/ו/יו*ז-6£הפתרוו עבורך!
מ הו ה

״בטמקם״ הוא וידיאו־טייפ-קסטות לשימוש ביתי, בעזרתו
תוכל להפיק יותר הנאה מהטלויזיה הצבעונית שלך, ואם תרצה
להפוך את ביתך ל״בית קולנוע״.;.

עם ״בטמקם״ ,תוכל להקליט כל דבר מהטלויזה, להקליט
תוכנית אחת בזמן שאתה צופה באחרת, להקליט תוכניות גם
כשאתה אינך בבית, להקליט ולשדר סרטים תוצרת בית(ע״י
רכישת מסרטת וידיאו) ,ליהנות מספריית קסטות מוקלטות
ולהמשיך לצפות בטלויזיה גם לאחר סיום התוכניות.

גוסום מרניקן וכארטיראן

העולם הזה 2221

ו1ויובץ

מכחפיים״

ה עו ל הזה
(המשך מעמוד )4

מאוזן :
)1בת )5 ; 90 מגדולי משו־ררינו
10 מעצמות הפה ;
)11 ראשי חדשים 13 בתוכו ;
)14 הפסיק שעל האות; )15
קשר מרחוק — בזק (ר״ת) ;
)16 המלה הראשונה בכתובת
בלשצאר ; )18 עדין ; )20 מספיק
לנבון (ר״ת 21 צייר
ישראלי ידוע־שם ; )22 למטה ;
)24 ריק, אפס ; )25 אולם ;
)26 עדיפות ; )28 בללו קמח
במים ; )30 לקוי במעגל חשמלי
; )31 מספר ועתונאי צרפתי
; )32 מחלק המשכורות
בצה״ל ; )34 יחיד ; )35 מוצאו
של לבן ; )38 התעצמו 39
רתוק חלקי ; )41 חיה טורפת
ממשפחת הכלבים ; )42 פסי עה
; )43 די ; )45 אותה אבן
מפנים ומאחור ; )47 ערוץ ;
)48 שחקן קולנוע צעיר שנה רג;
)50 מרווח זמן ; )51
יסוד 52 לפני מי אתה
עומד ; )54 סופרת אמריקאית
(ש״מ 57 וישר בעברית
תקנית ; )61 מוט קפיצה ;
)62 עוף ממשפחת הנשרים ;
)64 מפרנס ; )65 שוקת ; )66
באותם ימים ; )67 המהדר
במצוות עושה זאת כל שני
וחמישי ; )69 היה בנוטרדם ;
)70 רגיסטרטור ; )72 בשרות
אדוניו ; )74 חלחלה ; )75
מראשי תנועת העבודה (ש׳׳ם) ;
)77 ישיבה ידועה בגולה ;
)78״עם־הארץ 81 פלצור ;
)83 זה הגיל לחופה ; )85
הפסק 86 הקדש מוסלמי ;
)88 נרגז ; )89 אנטנה ; )91
סדר שלא נגמר ; )93 הרי ;
)95 צייר צרפתי אימפרסיו-
ניסט ; )96 זאת ; )98 מספר ;
)100 נפלו בפיצוץ גשר אכזיב ;
)102 אחור ; )103 כל עוד
פועל המח ; )104 נצר לבית
שאול, נכה רגליים ; )105 נסדר
אותם.

תמיד נתעבים, אנוכיים העולם
הזה .)2210 ועל ההסברה הסובייטית
כתב ברעם :״הסובייטים מסבירים.
אבל לטווח ארוך אי־אפשר
להסביר בהצלחה פעולות מדיניות
מטופשות או בלתי־מוסריות. מאסרו
והגלייתו של אנדריי סאחרוב
לעיר גורקי מוכיחים שהרוסים לא
למדו לקח״ (העולם הזה .)2213

על מעללי אריק שרון ועל
טובת המולדת.

אריק

אריק איש כבוד הוא!
איש אמת הוא!
תחילת דרכו כקצין צעיר, ש־
״לקח את החוק לידיו״ וגרם לתקריות
שעוררו הדים בעולם כולו,
המשכה כמפקד בכיר בצר,״ל,
שנוי במחלוקת, המנהל את ״מיל־חמות
הגנרלים״ ,ועתה, כ״שר־החקלאות״
(״אני לא פוליטיקאי,
אני איכר!״) הוא קוצר את שיא
יבולו בנאומיו המזהירים בארצות-
הברית.
אכן, כל הכבוד, אריק! אתה
איש כבוד ואיש אמת, רק חבל
שאינך מבין את טיב מעלליו ואת
תוצאותיהם. ככל שתסיימם מהר
יותר, כן ייטב למולדתך.
מידן להב, תל־ אביב
פעילותו המדינית הבינלאומית
של אריאל שרון יכולה להתאזן,
אם ישכיל יצחק שמיר לעסוק במדיניות
חקלאית. המצב המדיני
של ישראל הוא בכי רע, עד שגם
אריק שרון לא יוכל להרעו עוד;
גם המצב בחקלאות הוא בכי רע,
עד שגם יצחק שמיר לא יוכל
להוסיף ולדרדרו. וכך יישמר האיזון
בתיפקוד הממשלה, ולא נמצא
עצמנו במצב מגוחך, שבמדי-
ניות החוץ עוסקים בהתמדה לפחות
700 במנין העברי ; )41 אחד
מארבעה יסודות העולם ; )44
בבקשה ; )46 עיר באמריקה ;
)47 שים ידך ; )49 מלך במצרים
; )50 דפק ; )53 יצירה
של בעל פרס נובל ; )54 אבי
תורת האכסיסטנציאליזם ; )55
תינוקות של בית־רבן ; )56
יצא, פרץ ; )58 חג לצאן ;
)59 מפקד פקוד ; )60 שיר
הלולים בהגדה ; )62 תעלומה ;
)63 נוגש ; )66 מושב טבעו־נים
; )68 חבל ארץ בצ׳כוס־לובקיד
)71 ; ,בנחת ; )73

בעיקבות הדיעה על מרד
הכמרים הרדיקאלים, במדור
״עולם קטן״ (״העולם
הזה״ .)2217

ה״אפטר שייב חטלהיב״
פלויד בלו

יום #לישי1.4.80 ,

מ׳ הוא מ ב בו רו
על דבריו של יוסי אמיתי,
לזכרו של הד״ר חיים
דרין״דרבקין (״פורום העולם
הזה״ .)2217

הכותרת ״סוציאליזם, מוסיקה וכדורגל״
מאפיינת את האיש, ש סקרנותו
והתעניינותו ופתיחותו
הפכוהו לאדם יחיד במינו. יוסי

במכחול של אמן

..דברי חיוב*:״

המועדון סגור

נציג ״אל על״ בציריך,
שווייץ, מעיד על חברתו.

איתן עמיחי

הדברת מזיקים

מומחים להדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.
בשמירה על בריאותך ורכושך.
רמת-גן. רח־ מודיעין ,18ת.ד2272 .
טל6 .־ 5־ 7 9 0 1 1 4

חיים ברעם הביע פליאה במדורו,
האם נגיע אי פעם לרבנים בישראל,
כדוגמת הכמרים הרדיקאליים
באמריקה הלאטינית, המביעים את
התסגדותם הנחרצת ל״שליטת השיטה
הרכושנית בכלכלה״ .ובכן, בישראל
זה נראה דמיוני, אך בארצות
הברית של אמריקה יש
כבר ניצנים של -מחאה רבנית,
שאותה מייצגים רבנים צעירים
משולי המימסד היהודי האמריקאי.
אלא שהעיתונות הישראלית לא
מדווחת על כך, ולא סזדון, חס
וחלילה, אלא פשוט מחוסר עניין.
לגבי דידם של מרבית הישראלים
וכימעט כל הציונים, מי שמתעסק
בתיקון העולם ולא שוקע כולו בענייני
ישראל, הוא בבחינת חצי-
משומד, שהוציא עצמו מכלל יש
ראל. וחבל.
כר:י קופפרמן, ירושלים

דרין־דרבקץ (מימין) ואיינדה
שני שרים, ואילו בחקלאות לא
עוסק אפילו שר אחד.
אבנר אריאלי, תל-אביב

רח׳ הם .5תל־אביב
סי״ 297263

חמועדון פתוח בימי ג׳
חתובניות מתחילות ב״ 9בערב
חסועדון פתוח
משעת 8.30 בערב

חסיםר די ק א לי

נשיא מכון וייצמן ; )76 מתארע
בתאריך ; )77 תער ; )79
מגדולי המטיפים לחזרה ל טבע
; )80 כניסה ; )82 פרפר
זעיר ; )84 השערה שלילית ;
)85 נוצר בשבוע בראשית ;
)87 הרכין ראשו ; )90 במוסיקה
— רך, מהסס ; )92 שם
שכנה הממשלה הזמנית בת״א ;
)94 דיאלקט ; )96 קרבן ; )97
נקבה מן הצאן, סמל לתמימות ;
)99 זכאי, נקי ; )101 בחזית
הבגד ; )102 קיבוץ בדרום ;
)103 אבי הבעל.

7=16101
לרגל החג

ישראל אברמוביץ,
ציריך, שווייץ

איש כמד, איש אמת

מאונך :

) 1ישוב בשמן הדרומי ;
)2חיל נשים ; )3בן־אבינועם ;
)4קצה הקוץ נשאר ; )6מטבע
בולגרי ; )7מחרוזת של קשו־טים
; )8חלל ; )9מכשול ;
)12 שירו ; )15 מיצפה חדש ;
) 16 מדידה במהירות הקול ;
)17 צייר ומעטר ישראלי
(ש״פ 19 הקפה ; )20 ראשון
באוקטבה ; )21 מד־זרם ;
)23 תלמוד תורה ; )24 התקיף ;
)26 קלאץ 27 אחד מאמו ראי
בבל ; )29 אין לו רגליים ;
)30 התיבה החותכת גורלות ;
)33 על שולחן הסדר ; )34
אבי המכונית המונעת בבנזין ;
)36 בשלכת ; )37 מקומו של
האורקל ; )40 זו היתה שנת

הנסיון להעמיד את אל על על
בסיס כלכלי בריא.
אנא, עשו זאת לשם שינוי.

ר ש׳נז סיוג

אינני קורא קבוע של עיתונכם,
אך מדי פעם נופל לידי גליון של
העולם הזה. והדבר מעורר תמיהה:
האם לצד כל הדברים השליליים
שאתם מוצאים בחברה, אין
מקום בימים אלה גם לדיווח על
הדברים החיוביים שמתרחשים בחברת
התעופה הלאומית 1כמו
השיפור ברמת השירות לנוסע, הדיוק
המיבצעי המשתפר, ובכלל,

במכחול של אמן. כל הכבוד לו,
ותודה.
בדרך כלל אתם מפרסמים בפורום
את תמונת הכותב ולא את
תמונת המשמש נושא הדברים. ה פעם
פירסמתם אוז תמונתו של
המנוח, מבלי לציין זאת מתחת לתמונה,
כך שנמצאו בוודאי קור אים
שטעו בין חיים דרין־דרבקין
ז״ל לבין יוסי אמיתי, יבדל־לחיים־
ארוכים־וטובים.
ח ,.5 .לונדון
י• בתמונה: דרץ־דרבקין לוחץ
את ידו של סאלוודור איינדה, כשהיה
נשיאה שלי צ׳ילה, בעת ועידה
בינלאומית שננ|רכה בסנטיאגו
(הנ|שך בעמוד )8

שסק 481/75

ירושלים . 664015 -אילת 059-3012 -
העו ל ם הזה 2221

מנו ״ קח £י \11־ 1
הסיגריה שכולם אוהבים

11[41£
€1 5**5776$
1111
1*40 612 6א

1 .3 8

נהג -תן טרמפ לחייל...

מכתבים
(המשך מעמוד )6
דה צ׳ילה ב־ .1972 כעבור שנה נרצח
איינדה בארמון הנשיאות, כשלחם.עם
אנשיו עד הכדור האחרון
נגד כת הקצינים שתפסה את ה־שילטון
והנהיגה בצ׳ילה דיקטטורה
אכזרית.

גור אריה ו ב חו רבארז
על הידיעה במדור ״דף
תשקיף״ :רביו לא ירוץ
(״העולם הזה״ .)2218

אבוקדו.
הסבון לטיבוח
ה עוו
סבון אבוקדו תורם לעור
בריא יותר.
הוא שומר על לחות
וחיוניות תאי העור.
סבון אבוקדו מיוצר
על בסיס שמן אבוקדו
ומומלץ לבעלי עור רגיש
ולתינוקות.

מסתבר ששתי הדמוקרטיות הגדולות
בעולם, ארצות־הברית־של-
אמריקה ומדינת־ישראל, נעות ב מסלולים
מקבילים לקראת הבחירות
הבאות.
בארצות־הברית מחפשת המיפל-
גה הרפובליקאית שבאופוזיציה,
מועמד שיפרוץ את סכר הבינוניות
של מועמדי המיפלגה לבחירות המוקדמות.
היא שלפה מאחת המ גירות
את הנשיא בדימוס ג׳רלד
פורד. בישראל, בה התכוננו בסיעה
האופוזיציונית העיקרית להתמודדות
של שני אישים, רצה ה גורל
המר שאחד המועמדים (״הנ סיך״)
הסתלק בטרם עת. הועלו
שמות מתחרים: האחד, היה בעבר
ראש הרשות המבצעת, ואילו השני,
גם אם לא העלו את שמו,
הציע את עצמו לפחות פעמיים.
בארצות־הברית הגדיר בזמנו
ביוגראף בלתי-ידידותי את ג׳רי
פורד במושג השאול מעולם תעשיית
המכוניות :״הוא אמנם
פורד אך לא לינקולן.״
ומה יגידו על אותו המישקל
אצלנו? יתכן ויבחרו דווקא במשלים
מהטבע. על הראשון :״למרות
שהוא בחור כארז הוא בכל זאת
לא אלון.״ ועל השני :״הוא אומנם
גור אך מי יודע אם יהיה
אריה.״
משה איזנברג, חדרה

טוריה נ בוכי ם
מסקנות ועדת עציוני —
לא לבלוע ולא להקיא.

...המורים (התיכוניים במייוחד)
זזרו בתחילת השנה לעבודה תוך
־,סכם מפורש ״לא לעשות צרות״
גד שתכריע ועדת עציוני המכו־כדת
בעניין ההוראה בכלל ומעמד

יוצא מכך, שצדקו אותם אנשים
ציניים, שראו בכינונה של ועדה
״נוספת הבל ורעות רוח. שהרי ביצת
הוועדה פקעה, אך מה יעלה
בגורלו של האפרוח?
צבי בן דב, קרית חיים

ב תיקנו הלצדק
מיברקה של מישפחת בר״
נס אל מערכת ״העולם
הזה״.

הזדעזענו לקרוא בעיתונים, כי
עדיין לא נפלה ההכרעה בעניין
תזכירו של מר עזרא גולדברג, בקשר
לבננו עמוס (לפי גירסת
גולדברג עמום ברנס חף מפשע).
מאז שהוגש התזכיר אנו חיים
במתח ובציפייה מתמדת י ומחכים
מדי יום ביומו להודעה על הוד

יותר ויותר תופס המישמר־האז־רחי
חלק חשוב ונכבד בפעילות
עניפה ומגוונת הקשורה לעבודת
המישטרה. זש לחזק את מעמדם
של אנשי חמישמר־ד,אזרחי ולהעניק
להם, בעת תפקיד, סמכויות
של אנשי־מישטרה לכל דבר.
המפכ״ל ן;חדש, רב־ניצב הרצל
שפיר, הטעים בדבריו בכלי־התיק־שורת,
שהמישמר־האזרחי מהווה
חלק בלתי נפרד מהמישטרה. כדי
לחזק את דבריו יש לנקוט בשורה
של צעדים שיהיה בהם משום מימוש
הדברים. מנסיוני אני יודע,
שניתן לסמוך על אנשי המישמר,
העושים עבודתם ללא ליאות ובה
תנדבות. הידוק שיתוף הפעולה
שבין המישטרה והמישמר־ד,אזרחי
יחזק את !כוחה ׳של המישטרה ויהווה
תגופה נאותה לגידול בממדי
הפשיעה. הדבר יתרום למאמץ
אכיפת החוק ויוסיף כוח־אדם ללא
הקצאת משאבים כספיים.
יוסף פינהסי, מתנדב
ן מישנ|ר־האזרחי, רנזת־גן

לעכב, ל ד חו ת,
להתמ הנל ה
על אוצר המילים של ראש
ממשלת ישראל.

אסיר ברנס
תמים, נאמן וחף מפשע
לטה בנידון. מישפחתנו הרוסה וכל
תיקוותנו היא, שעמוס יזכה בצדק.
הוא הוכנס לכלא על לא עוול
בכפו, על סמך שקרים, כזבים, רמאות
וביום. לו היה, חס וחלילה,
אשם במשהו, היינו מקבלים את
הדין. אבל היות ואין צל של ספק
שבננו עמוס הוא ישר והגון, מחונך
לטוב, תמים ונאמן וחף מפשע
— לא נשקוט ולא ננוח עד אשר
צידקתו תצא לאור.
אנו מבקשים מן השילטונות
בכל לשון של בקשה, שלא למתוח

השמועה אומרת כי ראש-המנד
שלד, שלנו, מנחם בגין, ביקש מ חכמי
אגודת־ישראל ביטוי אידי-
שאי חדש לפעלים ״לעכב״ ,״לדחות״
,״להתמהמה״ ,כיוון ששרי
הממשלה שלו השתמשו כבר בכו לם,
ולא נותר אף אחד ליישוב
הבתים ז־,יהודים בחברון — אלא-
אם־כן התומך המבריק ביותר של
גוש־אמונים, הרב־ח״ב חיים דרוק-
מן, ימציא כמה פעלים חדשים
לחלוטין.
יוסף •טריק, תל־אביב

האנוס, והקטנים
גילוי נוסף של בפייה דתית
— בגני הילדים !

מדי בוקר קמים עשרות ואולי
מאות ילדים וילדות, בנים למיש־פחות
חילונלות, המתגוררים בבני-

ה ב רו ! 1ה מ כו ע ר

1ה והדר־זה י*הר

המורה בפרט. והנה נגרמו הפרעות
רציניות לעבודת הוועדה, בעיקר
על־ידי ה,,נציב״ אברהם
פרידמן, שהתפטר בינתיים, וגם
האוצר זילזל בה. אך לבסוף פורסמו
מסקנותיה.
ומה יצא מכך? עוד ועדה לריק.
המלצותיה לא נחשבות, כי ״אין
כסף״ .להתנחלויות, להפקעות, לתשלום
עבור גירוש ערבי מן הרובע
היהודי, לבניית מיבצר על הר
כביר, לישיבות-הסדר — לכל אלה
יש כסף.

את עצבינו ולהחליט בהתאם ליסודות
הצדק. כל יום נוסף שבו נמשך
העניין הוא זעזוע נפשי ועי-
נוי־דין לבננו עמוס ולכולנו.
אנו מצפים להחלטה בכיליון
עיניים.
מישפחת בוינס, עכו

ה שומר הוא שוטר
אנשי המישמר״האזרחי —
שוטרים בפועל.

ברק, מתחפשים לדתיים — כיפה
וציציות — .והולכים לגן-חובה דתי.
כאם החייבת לרשום השנה את בנה
לגך חובה, הצגתי את הבעיה בפני
ראש מחלקת החינוך של בני־ברק
והוא, בשחצנות אופיינית אמר לי
שכל הורד, רשאי לבחור את המגמה
הרצויה לו. אלא שהבעיה של נו
היא, שאין במה לבחור. אני
מתעקשת על גן־חובה חילוני, אבל
מתברר שבכל בני־ברק יש רק שני
גני-חובה חילוניים.
*כיח נויפדד, בני־ברק
העולם הזה 2221

הבספוהט חוסך לך
הרבה אי־נעימות...
״פסטיבל החורף״ בכ דו רסל החל. ה ת כוננ ת היטב ה שנה.
קני ת טלויזיה צב עוני ת חדשה וגם את החצי השני שילמת,
אלא שאת חשבון הח שמל שכחת לשלם.
אז ני ת קו.זה לא נ עי ם אבל גם לא נו ר א( חו ץ מזה שקצת קר
כי גם ה תנור לא עובד).
במקרים כ אל ה -כמו ב אחרים -בא הכספו מ ט לעזרתך.
דרכו זה פשוט ו קל לבצע את תשלומיך.
כל מה שעליך לע שות על מנ ת ל הפ עילו זה ...להקי ש 3פעמים.
אתה •מכנים את כר טיסך ל מכונ ה, מקיש את מספרך הסודי,
מקיש במק ש המציין ״תשלום״ ,מקיש את סכום הת שלום,
משלשל ל מכונ ה את מעטפת ה הפקד ה עם החומר,
ו תופס את מ שחק הכדורסל הבא.
בכס פו מ ט אתה יכול גם לתת הוראת קבע לת שלום החשמל.
אם אין לך עדיין כרטיס כספו מט, היכנ ס ל אחד
מ־ 600 סני פי קבוצות בנ ק לאו מי ו בנ ק די ס קוג ט ברחבי הארץ,
ובקש ל ק בל כר טיס כספו מ ט, הנו תן לך שרות בנ ק אי
בכל שעות היממה.

נבםפ 1נ 1ט

שרות סשותר שד בוק לאוס• בוק דיסקווט
בוק

אי גו ד י

בוק

ברקליס -דיסקווסבוק

ערב

עז ראל

פרסום וימר י1/קבסון

שבוע עליז ומפתיע• יחסים מעורערים
עם אנשים קרובים וחברים המציקים
לכם כבר זמן מה יתוקנו
בצורה פשוטה וללא
מאמץ. לאלה שהיו
בודדים באחרונה,
סיכויים רבים למצוא
סביבם חיי חברה סואנים,
בידור במופעי־בידור
שונים, ואולי גם
אהבות קלילות ומל21ב
מרס -
20באפ ריל
היבות. ביום ראשון ושני
תחושו עייפות
רבה. תיפול עליכם מעמסה נוספת. טיפול
במבוגרים מכם ישפרו את מצב״רוחכם.

0וו1

שבוע של מרץ, יוזמה והתלהבות. עליכם
לטפל בענייני כספים

הקשורים לילדיכם. קיימת
נטיה לבזבז כספים
ולקנות דברים
מיותרים. ילידי מזל
אריה ינסו לשכנע אתכם
לקנות דברי זהב
וכסף. אם כבר לבזבז,
קנו מזון והניחוהו ב21
ביוני -
מזווה לשעת צרה, סי70
ביולי
כוי שיחסים טובים עם
ידידים במקום העבודה או בחברה
יהפכו יחסי־אהבה הרמוניים ותקינים.

ח הו ד ש:
טלה אסטרולוגית ״העולם הזה״
התבקשה להבין את המפה האסטרולוגית
של בן מזל טלה, נשיא-
המדינה יצחק נבון. נבון נולד
ביום האחרון של מזל טלה, ב19-
באפריל .1921 האסטרולוגית לא

יייייייייייייייי

את האריות אפשר למצוא השבוע בטיולים
בחיק-הטבע, כשהם עירניים, קלי־תנועה
ומחפשים הר־פתקות.
אכן אריות של
ממש. חלק מהם מתכונן
ומודאג מהנסיעה
הקרובה לחוץ־לארץ,
שאגב, תעבור בשלום.
עליהם לפתח חוש מידה
ולהימנע מרגשנות
שעלולה להסתיים בתאונה.
השבוע הבא
אינו מתאים להצעות
נישואים, או ליצירת קשרים מחייבים
ורציניים מדי. המנעו מהימורים כלשהם.

לא כל מצב־רוח שעובר עליכם מעיד על
משבר. הזמן מתאים
לפרק מיסגרות המעיקות
ומכבידות. נסו להרים
את הראש —
אן בזהירות. בייחוד
הישמרו בלשונכם הח דה
והנמהרת לעתים,
העלולה לסבן אתכם
במריבות. ידידים בעלי
השפעה ינסו לקדם את
התפתחותכם בעבודה.
צפויה נסיעה ובה הרפתקה מפתיעה.

8ז ד

החיים לא יתנהלו בשקט שאותו אתס
אוהבים. עלולות לפרוץ מריבות סביב
נושאי כסף ורכוש.
שליטה עצמית חזקה
תעזור לכם ותחזיר למצב
רגוע, וכך תוכלו
לשכנע את יריבכס ב־צידקתכם.
יתגלו לכס
סודות מעניינים בקשר
לאנשים שמסקרנים אתכם,
דבר שיביא להידוק,
הקשרים ביניכם
לבינם. למרות זאת אל
תבטחו בהם יתר על המידה, ומוטב ש תמתינו
מעט להתפתחויות מעניינות.

וצר טוב־ונוקשה

יווצר
הרושם שניתן להרוויח כספים בקלות
במהלך השבוע,
אך יש להיזהר מאש ליות
ומתוכניות גדולות
מכדי להגשימן. לאחר
זמן עוד עלול להתברר
שמרבית הכסף נועדה
לאחרים, למס״
הכנסה, או אפילו לקרו,

בים. הזמן מתאים ל21־
ב או גו ס ט -
22בספטמבר
התעניין וללמוד דברים
חדשים. אמנים מחוץ־לארץ יחפשו ויבקשו קשר הדוק אתכם.

ידעה כי המדובר בנשיא, והמפה
האסטרולוגית שהיא מביאה מדהימה
את כל מי שמכיר את נבון
בהגדרותיה המדוייקות, ומלמדת
דברים חדשים ונסתרים על נשיא
המדינה.
אישיות רחבת-אופקים. פעיל, כעל יוזמה
ונמרץ. בעל כושר־ביצוע מעולה. מחליט
במהירות, גלוי-לב ובעל זכרון טוב.
פוריטאני וצנוע, נקי ומסודר, גישה דקדקנית
לפרטים. מסוגל לעבוד או ללמוד
עד כלות הכוחות, אם כי תשומת״הלב
לפרטים מעכבת אותו לעיתים בעבודתו

*ץ ס*1

עומס ! עומס ! לקראת סוף־השבוע תקחו
על עצמכם התחייבויות
רבות מדי, שלא תוכלו
לעמוד בהן, ולכן רצוי
לסרב למבקשי הטובות.
האפשרות לשטף אירו עים
נורמלי היא קלו שה.
תוכניות ויחסים
חדשים שהחלו בסוף־
השבוע ייתקלו בקשיים
23בספטמבר -
77ב או ק טו ב ר
בתחילת השבוע, המתינו
יומיים שלושה, ו־והעניינים
יסתדרו. גם תרגישו יותר נוח.

מאזניים

עניינים מיקצועיים שולטים השבוע בעקרבים.
תתבקשו למלא
שירות מיוחד
עבור הבוס, אל תת־מרמרו
על כן. בהתקפה
של נדיבות לב
פיתאומית הוא יקדם
את שאיפתכם הניס״
תרת. המקומות ה מאוכלסים
בציבור רב
יסתירו בתוכם אהבה
חדשה עבורכם. מה
דעתכם לנסות שם את מזלכם 1

דברים חשובים
ידיעתכם. בני

קשת

23 בנו במבר ־
בדצ מבר

ובזהירות. אתם

נשיא נבון
מזל טלה

>,וד 01־

אופף אתכם בלבול קל בעגייני כספים,
ולכן לא כדאי לבצע
עסקות כספיות היכולות
להשפיע על העתיד.
יש להמתין. מתעורר.
בכס הרצון לעזור לסו בלים
מסביבכם, חישבו
על מיקצוע בכיוון זה,
לעוסקים בעבודות אמ־נותיות
סכויי הצלחה
20 בינו א ר -

טובים מאוד השבוע,
13בפב רו א ר
ביתכם יהפך מרכז חבי
רתי מלא עניין עפ חברים חדשים.

מתרחשים בביתכם ללא
הבית מתהלכים באווירה
של סודיות בלתי־מוב־נת
ומעצבנת. אל תשימו
לב והחזיקו מעמד.
אל תפריזו באכילה,
השבוע אתם נוטים יו תר
להשמנהיילכן זה
שבוע טוב להתחלת
דיאטות. מישהו בעבודה
יציע לכס להצטרף
אליו לנסיעה ארוכה.
שקלו זאת בכובד ראש,
מאוד זקוקים לאיוורור

נגוון1

(מזל טלה עם ירחי בתולה סטוטוץ־
שבתאי וצדק־יופיטר).
שיטתי ומציאותי. הגיוני וזהיר. אחראי
ודייקן. בעל כושר-הוראה ושואף לחנך
(השפעת מזל בתולה)• יש לו השקפה
ריאלית ועניינית לגבי דמות המחנך. שולט
בשפות ובעל גישה מיוחדת לשפה
ולתירגום. אוהב לייעץ לרבים, ומשפיע
בכוח דיבורו על רבים. עממי וקרוב להרגלי
העם. בעל גישה סנטימנטלית לעבר
ולמסורת, שעליהם התחנך (השפעת
פלוטו במזל סרטן בבית ה .)11-כאשר
הוא מתלהב הוא מוכן להקדיש כל דבר
לנשוא התאהבותו. אוהב קשר עם בני
עמים זרים ואלה אוהבים לשהות במחי צתו.
בעל
יכולת טובה לשפוט בין טוב ורע.
מוותר על כסף וממון (הקשר בין יופיטר
למרקורי) ומוכן להתמסר לעזרה לסובלים,
בעיקר הרחוקים, כשהוא לפעמים
מזניח את הקרובים לו. מצפה שיראו
בו אדם נאור, חשוב לו שיראו אותו
כראשון במעלה• מבטא השקפות הנוגדות

קרובים או הורים מבוגרים שרויים במצג־רוח
כבד ומדכא, עודדו אותם, הם סומכים
עליכם. בביתכם
יש הרגשה של התחדשות.
ניקוי ושיפוצים
מערערים את הסדר
שלו אתם רגילים, ואתם
מתקשים למצוא שקטה פינה לכם לקריאת עיתון וניט־נום.
אם אתם שייכים
21 בד צ מב ר -
לחזקים מבני המזל,
9ו בינו אר
תתכוננו להצעה מעניינת
בשטח העבודה. עשוי לחול שינוי
קיצוני שישפיע על הקאריירה שלכם.

זוג

בני מזל תאומים לוטשים עיניים לעברכם
__ וחושבים על פיתיון
מושך, כיוון שהחליטו
לדוג אתכם, ולבשל
אתכם לתוך רומן חדש.
4 3 0 /
תקבלו סכום כסף בזמן
שתזדקקו לו, ולא
תצפו יותר לקבלתו. דניס קבלוהו ללא נקיפת-
9ובפב רו אר -
מצפון זה תשלום עבור
?0במרס
עבודה שבצעתם מזמן.
הקסם האישי שלכם
שוב בעליה. תוכלו להשיג כמעט כל דבר,
בחיוך רן ובמילה נעימה. בהצלחה !

את המקובל ויתנהג כפטרון, מה שלעיתים
מבודד אותו. יש בו חוש״הומור וסלחנות
כלפי אחרים, אך אינו מייחס
משמעות רבה לדיברי אחרים. גם לאחר
תקופות קשות בחייו, התייחס לחיים
ברוח אופטימית.
אוהב תענוגות, מזון מתוק ועשיר בקלוריות,
ויש לו נטיה לעודף
מישקל. מעריך ומעריץ
מוסיקה ודרמה,
ובמיוחד ספרות. לעיתים
נעצר בגלל חששות וספקות,
וזקוק לעידוד ידידיו
כדי להמשיך.
קיימת בו נטיה נזירית
בכל הנוגע לאהבה, ונטיה
לוותר בצורה מופנמת• פוחד
להיתקל בדחיה. בנושאים
אלה הוא אוייב של
עצמו, ובגלל החשש מ-
דחיה החמיץ הזדמנויות
רבות. לכן הביטוי האישי
שלו הוא בעיקר בשטח
האמנות והרוח. לעומת
זאת, קיימת בו גנדרנות
אישית וחשש מ״איך אני
אראה״.
חושב ויוצר בצורה מקורית ביותר, אך
עם שליטה עצמית וביקורת עצמית חזקים
ביותר. מופנם ומרגיש צורך להגיע
להישגים דווקא במישור הרוחני.
בעל משיכה לענייגי בריאות דיאטטית
וצמחי-רפואה. אוהב לעבוד למען ציבור
גדול, לפקח על אחרים, לשפר ולארגן.
בחיפושים הרבים אחרי ידע, מתקשה
להתקשר עם אחרים במישור אינטימי,
כיוון שהוא זקוק לחופש רב. אינו משתתף
במישחק אם אינו קובע את החוקים,
ומצפה שיכירו בו כאדם נאור.
לעומת זאת פתוח לניצול טוב״ליבו על-
ידי אחרים. הרגלי חדיאטח שלו עלולים

לפגוע בבריאותו, בעיקר בכבד.
הוא בעל כוח־סבל רב, מסוגל לעבור
תקופות קשות או מצבים קשים, ובכך
הוא דומה למגלי־חעולם המפורסמים.
בעל מישמעת עצמית קשה, ונטיה גדולה
?!פוליטיקה. שואב כוח רב מהעבר, מאביו,
ובעיקר מהמסורת של אביו. בעל

עוצמה הגובלת בעקשנות, מזג עדין וטוב,
אך כשהוא מתעורר באיטיות לכעס, ה כעס
הוא בלתי נשלט ולא״נעים לסובבים
אותו.
לגבי העתיד — תוך חודשיים יחול
מהפך חשוב בחייו. אישיותו מתקדמת
בהתמדה ובכוח רב, אך יש דברים חיצוניים
המפריעים לו בהתקדמות, אם כי
בסופו של דבר הוא יתגבר על הדברים
המפריעים. השנה הקרובה מבטיחה לו
התקדמות רבה בשטח התעסקותו, בשטח
היצירה ואף בנושא כסף, וזאת
למרות עיכובים חריפים שבגללם יצטרך
גם לנסוע לחוץ־לארץ פעם אחת.

״בכל נסיעה בריתמו שלי אני
נוכח לדעת שיש לה את בל
הנקודות החשובות.
לריתמו מרחב פנימי של מכונית
גדולה, לצד צריכת דלק של מכונית
קטנה. היא המרווחת ביותר מסוגה-
^ 82 מניפחה מוקדשים לתא
הנוסעים. המנוע החזק שלה
מסתפק בליטר דלק ל־ 17.8ק״מ
ב־ 80 קמ״ש. עיצוב אוירודינמי,
הילוך קדמי חמישי והנעה קדמית
מאפשרים זאת ותורמים לתאוצה
ולתגובה מהירה בבל דרך.
גם המבנה הקשיח והפאר של
הריתמו הן נקודות חשובות שאינך
מצפה למצוא במכוניות מסוגה.

סם סס

מיקי נתן לה את כל הנקודות.

בנוסך לכך הריתמו!שקטה יותר
מכל מכונית אחרת בגודלה ־ בבל
מהירות שהיא.
בחר גם אתה בריתמו והיא תהיה
גם הקליעה המוצלחת שלך.
לבחירתך ריתמו עם מנוע בנפח
050ו, ססוו 300 ,ו ו־ 500ו סמ׳׳ק״.

_חשלם חזח

אתה, ס מי מי כאד *

לשעבר — נידון למוות בחבר מרכזי במחתרת הקומוניסטית
בעיראק. היום — תופס מקום נכבד בקהילת
הסופרים העבריים במדינת ישראל. בשנת 1974 מתגלה
סמי מיכאל לראשונה ברומן־מחאה ״שווים ושווים
יותר״ ,והוא כבר בן .48 בעבור שנה הוא מפרסם רומן
בשל יותר, המיועד לבני הנוער ,״סופה בין הדקלים״.
את שמו הוא קונה ברומן ״חסות 1978 בשנה האחרונה
פירסם ספר לבני״הנעורים ,״פחונים וחלומות״,
ורומן על יהדות עיראק בערוב ימיה — ״חופן של
ערפל״ (יצא לאור לפני חודשיים).
נפגשנו לשיחה עם סמי מיכאל בדי להכירו מקרוב,
לשמוע משהו על יצירותיו, על עולמו, על הציונות שלו.
להלן מבחר קטעים מן השיחה.

! 1 1 8

תשובה ! תראו, כתיבתי גואלת חיים אישיים
וחברתיים שלא ניתן להם ביטוי מספיק. אולי משום
בך זה מקבל אופי של גאולה תרבותית. עם כל ההצ־טנעות,
אני מבין שספריי פותחים צוהר לעולם שמעט
מאד יודעים עליו בארץ.
תמיד מתייחסים ליושבי בתי־הקפה בעיראק באל
ציבור של בטלנים וחיים בהבל• זו תמונה מעוותת. כל
התמונה הזאת של אנשים עם שש״בש, נרגילה וקלפים
— זו תמונה מסולפת. לשבת בבתי־הקפה בבגדד, זו
היתה חוויה תרבותית ואינטלקטואלית מאין כמוה.
ישבו שם תלמידים וסטודנטים, הבינו שיעורים, התווכחו,
תססו. כשהתבוננו למיבחנים הנמכנו את הרדיו.
יכולתם לשמוע את רישרוש הניירות, את הספרים
רוחשים.
בל הוויכוחים הפוליטיים התנהלו שם, בל הזרמים
הרעיוניים סאנו שם. ממש חוויה ! אני קמצן בבתיבתי,

תשובה ! לא. כמעט שלא נקשרו קשרים. גם לא
עם מפלגות קומוניסטיות באירופה. הקומינטרן לא קיבל
לשורותיו את המפלגה הקומוניסטית העיראקית, בגלל
נטייתה לעצמאות, מפני שקבעה עמדותיה בלי תיאום
עם הקומינטרן, בלי לקבל תכתיבים ממוסקבה. האחוז
הגבוה של היהודים במפלגה העיראקית היה גם הוא
גורם מרתיע• והיהודים הגיעו למפלגה כיהודים. הערבים
הגיעו אליה כאנטי-בריטים. אלה גם אלה לא נמשכו
אליה משום שהיו פרו־סובייטים. לא פעם שלחו אותי
ליצור קשר עם המפלגות הקומוניסטיות ולא עלה בידי.
שאלה ג הפרובלמטיקה של יהודי ביחסיו עם
ערבים מופיעה הן ב״חסות״ והן ב״חופן של ערפל״.
האם זהו אותו גיבור בגילגוליו השונים ז
תשובה נ זו ריקמת יחסים זהה בגילגולים שונים.
זה לא עניין של גיבור אחד• מדובר בגורלו של עם שלם :
העם היהודי שהקים מדינתו במרחב שהוא מרחב
ערבי...
שאלה: ערביי
תשובה: בעיקרו, באופן דומיננטי. ואני רואה
שזו הבעיה המרכזית של מדינת ישראל. אנו צריכים
לדעת כיצד להתמודד עימה• אם לא נצליח ולא נדע
לפתור אותה, איני רואה עתיד לקיומה של מדינת
ישראל. מדינת ישראל אינה קיימת באוקיינוס השקט או
באוקיינוס האטלנטי. היא חיה בליבו של מרחב ערבי
וזו הבעיה המרכזית של קיומה.

שאלה נ היו שניסו לצרף אותך לשורת מספרי
״דור בארץ״ — זאת בעיקבות ״חופן של ערפל״ ,המתאר
תמונה משלימה על שנת תש״ח מן הזווית של יהדות
עיראק. מה דעתך ן
תשובה: לא במודע. לא יצאתי דווקא מן הזווית
של תש״ח. חשבתי בעיקר על העבר של הקהילה היהודית
בבגדד. תקופה זו8 1947 נראתה לי תקופה מעניינת
מאד, מרתקת, תוססת. זה מה שתפס אותי.
שאלה • אתה מרגיש שייך לזרם ספרותי מסויים,
לקבוצה כלשהי ן
תשובה: לא. אני כותב בשבא לי. תובן הרומן
מכתיב לי את צורתו ולא זרם זה או אחר. אפשר, אולי,

שאלה ! מה היא, אם כן, הציונות של סמי מיכאל
היום 1האם זו סינתזה של רמזי ואכרם 1האם זו
זעקתם של האחים שאול ודויד מ״שווים ושווים יותר״ י

ששיבש0 *111 ,־1
וקרפיס 11 -הי
תגובה מסולפת

אימפריה שדמה של
משכירים, זבנים,
כלכלנים ומפרים

להסביר זאת כך• לי אישית אין קשרים עם סופרים.
איני מוצא אסכולה שאני יכול להשתבץ בתוכה. אני
מייצג את עצמי. בבל זאת יכול להיות שאני קרוב
יותר לכתיבה הריאליסטית.

ואולי זה קול המחאה של ״חסות״! היכן הציונות
של סמי מיכאל מעבר לבל אלה !
תשובה ! הציונות שלי היא פשוטה — אני פטריוט
ישראלי. איכפת לי גורל מדינת ישראל• לאחר מישפטי-
מוסקבה ולפני עיטקת הנשק הצ׳כית־מצרית עזבתי את
המפלגה הקומוניסטית כאן. שם, בעיראק, הייתי צריך
להיות קומוניסט בדי להרגיש את ערכיי היהודיים.
כאן, בארץ לחיות קומוניסט משמעו — להתבייש ביהדותי׳
להיות נגד עמי• ועליכם להבין: יותר מגורל
מדינת ישראל מדאיג אותי גורל העם היהודי. המדינה
קמה לשרת את העם היהודי ולא להיפך. העם היהודי
— אני רוצה שישאר לנצח ותמיד ישאר כעם.
שאלה מדוע זה כל בך חשוב לך שהעם היהודי
יתקיים ז מה חשיבותו של עם זה ן
תשובה: קודם כל מפני שאני יהודי. שנית, משחר
ההיסטוריה קיבל עליו העם הזה שליחות. אפשר לומר
בגלל ״גורל״ ואולי בגלל כוחות אחרים, שאני מאמין
או לא מאמין בחם, אבל העם הזה עמד בחלוץ בצעידה
של האנושות קדימה. קחו, למשל, את ענייו השבת.
לא מבחינה דתית, אלא מבחינה סוציאלית. ההכרזה
על קדושת השבת באה בתקופה של עבדות, בתקופה
שבה אדם היה זול יותר מבהמה. לא היה מותר האדם
מן הבהמה. ופתאום קמה תנועה סוציאלית והבריזה
על יום מנוחה ושבתון גם לעבד גם לבהמה. והיהודים
האלה נלחמו על רעיונותיהם, הקריבו עצמם למען זה.,.

8 ! 81

8: 81 8

שאלה: רמזי, גיבור הרומן ״חופן של ערפל״ ,הוא
יהודי בן־עיראק בעל השקפה יהודית מיוחדת, בעל
ערכים נאצלים, תוסס ולוהט. רמזי זה הוא עדיין
בבחינת נעלם מבחינת יכולת הסתגלותו לחברה הצברית,
יכולתו להתמודד עם החברה הישראלית המחוספסת
מחד ונוטה למערב מאידך. איך יעמוד רמזי
במיבחן בזה !
תשובה 1ניסיתי להתמודד עם בעיה זו בשני רומנים.
ב״שווים ושווים יותר״ בדמות האח המבוגר, שאול.
הוא מין רמזי שבזה. חזק באופיו, מתמודד, נאבק,
בונה את עצמו מול חברה שונה, עויינת. נאבק בלי
לבכות, בלי לדרוש מן החברה.
אותה דמות עיצבתי ברומן לבני הנעורים — ״פחונים
וחלומות״ .זה מין רמזי בגיל צעיר יותר, דמות עם
מיטען רוחני דומה, בהתמודדותה עם בל פצעי המעברה,
הניכור, המאבק על המקום בחברה• ורמזי 1רמזי
שעזב את בגדד לא חשב בצורה אידיאולוגית לעלות
ארצה. הוא פשוט ברח, בלית״ברירה. ולומר גלויות:
כך גם יהדות עיראק. זו היתה עליה של מצוקה, של
פליטים, לא עליה ציונית. קיום הקהילה היהודית
בבגדד נעשה בלתי אפשרי. הם אולצו לברוח ללא כספם.
רמזי הוא אחד מרבים.
שאלה: אתה מתאר ב״חופן של ערפל״ עולם
של יהדות תוססת, עולם מפותח, תרבותי. ולא כפי
שנהוג לא פעם לחשוב, באילו זו עדה שחיה בחשיכה
תרבותית, בנחשלות.
וחנה, מול עולם יפה זה, בגולה, אתה מתאר ברומן
״שווים ושווים יותר״ עולם שונה של אותם יהודים.
אין הם מוצאים עצמם, הן מבחינת מעמדם והן מבחינה
רוחנית• הם נחשבים כאנשים חסרי-תרבות. כיצד אתה
רואה תפנית זו !
תשובה 1זה כואב. זו היעקרות כואבת. ויש בבל
זאת עובדות שאי-אפשר להתעלם מהן. אביא כדוגמה
את מישפחתי. באתי ארצה בשברשותי תעודת־בגרות.
למדתי הנדסה בעיראק. אחיי, שבאו כילדים קטנים,
מצאו עצמם מילדות במצוקת הקיום של המעברה. הם
הצליחו בקושי לסיים בית־ספר יסודי. נאלצו להירתם
לפרנסת תמישפחה. בארץ ״הצליחו״ להוכיח שהם
״חסרי השכלה״ ,״חסרי תרבות״ .זה כואב. וכישוריהם
אינם נופלים משלי. אני חושב שהם עולים עלי.
שאלה: אפשר להבין שספריך באים למלא אמת
ביוגרפית, אך מעבר לבך גם אמת חיסטורית״חברתית,
שהיתה חלקית או חסרה. האם יש לך רצון שכזה למלא
חלל היסטורי!
תשובה: איני עושה זאת במכוון. איני כותב
בצורה מגמתית. אני כותב על דברים שאני מכיר,
שחוויתי, שראיתי. לא דברים תלושים. ונכון, אם הדברים
אותנטיים, יש להם השלכה מעבר לחם, זה מבטא
מציאות רחבה יותר.

שאלה: המחוייבות האישית שלך לעצמך חופפת
למחוייבות החברתית...

סמי מי כאל
טרם כתבתי על כך. אולי אני רוצה להשאיר לעצמי
משהו לרומן הבא. ואני אכתוב על זה. אכתוב את האמת
על בתי-הקפה בבגדד.
שאלה: קשה לומר שאותה מעורבות תרבותית
ואידיאולוגית של יהודי עיראק עברה עימם למדינת
ישראל...
תשובה: אתם צודקים. החיים הקשים במעברות,
מחסום השפה, העוני, כל אלה גרמו לנסיגה תרבותית.
יהדות זו, שידעה הרבה דיבויים, הרבה נסיגות, כיבוש
מונגולי וכיבוש פרסי וכיבוש תורכי, יהדות זו ידעה
תמיד להתאושש. להסתגל מהר מאד. תמיד ידעה
לעלות על דרך המלך ולתרום לסביבה.
באן, בישראל, היתה תקופה ממושכת של הלם.
ויש היום סימנים של התאוששות. יש ליהדות עיראק
כושר חיוניות מיוחד במינו, בושר לבוא במגע עם
תרבות שונה, לשאוב, להעניק. אל תשכחו: קהילה זו
לא היתה סגורה מעולם. היו לה שלוחות שהגיעו עד
סין והודו ואנגליה וציריך ואיפה לא. היתה אימפריה
שלמה, אימפריה בעלת משבילים, רבנים, כלכלנים,
סופרים...
שאלה: ואימפריה זו התנפצה עם חעליה למדינת
ישראל !
תשובה: כן.

8 ! 81 81
שאלה: במי הקהילות היהודיות באירופה, נק רעה
גם הקהילה היהודית בעיראק בין הפיתרון הלאו-
מי-הציוני לבין הפיתרון חקומוניסטי־האוניברסלי. בעת
ההתפכחות אומר רמזי, גיבור הספר, לאחיו אכרם :
״המילחמה כבר התחילה שם והאש שלה עומדת להתפשט
עד באן. לאמיתו של דבר אנו בבר בתוכה, ציונים
כקומוניסטים״ (עמי .)119 כיצד אתה חש כמי שעבר
התפכחות דומה 2
תשובה: היהודים שהגיעו למחתרת הקומוניסטית
בעיראק הגיעו אליה קודם כל בגלל יהדותם. הם
נהרו אליה לא בשל אידיאולוגיות תלושות מהמציאות.
צריך לזכור את הרקע: קמה גרמניה הנאצית וקלגסיה
צעדו מניצחון לניצחון, במטרה ברורה ונחרצת — להשמיד
את העם היהודי. זו היתה סכנה מיידית. ולסכנה
בזאת יש למצוא פיתרון מיידי. לא חלום.
הציונות אז ומדינת ישראל חיו בגדר חזיה, חלום.
הקומוניזם לעומת זאת בא והציע פיתרון מיידי. רוסיה
הסובייטית נרתמה למילחמה בנאצים. ולהיות קומוניסט
היה משמעו להילחם בנאצים.
שאלה: האם הזדהיתם עם הקומוניזם הסובייטי,
קשרתם קשרים עמו ז

סמי מיכאל נולד בשנת .1926 אביו היה סוחר בדים
אמיד בעיראק, נמנה עם המעמד הבינוני הגבוה. סמי
למד בתיכון ״שמש״ מגיל 15 נרתם לפעילות במחתרת
הקומוניסטית. הוא זוכר לטובה את מורו הנערץ מראד
מיכאל, שהיה סופר ידוע בעיראק. המורח הבין ללב
התלמיד והיה ביניהם הסכם בלתי־כתוב, שאיפשר לסמי
לחלק כרוזים בשעות מסויימות.
במחתרת עסק בעיתון המחתרת, באירגון החלק
השיעי של בגדאד ובאירגון תאים של קצינים בתוך
הצבא. באפריל 48׳ פרץ סוף־סוף המרד והקומוניסטים
הצליחו להפיל את הממשלה. כשההגה נפל לידי הקומוניסטים,
התברר שאינם יודעים כיצד להחזיק בו. המרד
נכשל. גזר דין־מוות הוצא נגד סמי מיכאל. סמי ברח
לטהראן והמשיך משם את מאבקו נגד המישטר בעיראק.
נציגים מן השגרירות הסובייטית מציעים לו לעבור
לברית״המועצות ולעבוד בשידורים הערביים ברדיו מוסקבה.
סמי דחה את ההצעה ועבר למשהד, במזרח פרס.
הוא הסתתר במיסגד (״זה חיה דבר מעניין, יהודי במיס-
גד של שיעים אדוקים״)• במיסגד עשה סמי חשבון״נפש
והחליט לעלות לישראל.
סמי מיכאל מתקנא בילידי מצריים, היכולים כעת
ללכת ולבקר במחוזות ילדותם. הוא היה מתאווה לחזור
ולחזות בכל אותם מקומות ילדות, שעליהם סיפר בצבעים
עזים ב״חופן של ערפל״ .הוא אומר :״יש לי שם
הרבה ידידים ערביים, שחירפו נפשם למעני״.
סמי מיכאל משתתק. מאחוריו פרקי חיים סוערים,
בעיניו מבט נוסטלגי אל ילדות שהיתה. ילדות שכוסתה
חופן של ערפל.

הר צל ובל פו ר חקק, רזשל־ם
13 --ן

מי מתנגד ל חו בתהצה רו ח־ ה הון ־ ו מ דו ע?

זו זוו^וסו 1£¥ו ז
ף* פעם אני כאה להגן על שר־האוצר.
1 1הוא ניסה לפגוע בהון. באו מים עד
נפש. מיספר המפוטרים גדל, החקלאות
פושטת רגל, הממשלה אינה מצליחה ל הקציב
את המינימום הדרוש לצורכי המשק
והחברה, אך בבורסה מחליפים כל
יום ידיים עשרות מיליונים.

קלה בהוצאות לשרותים, ובוודאי לא בפיטוריהם
או באי-פיטודיהם 60/0של כוח-
האדם — כפי שפרשני התקציב בעיתונות
מנסים לטעון.

טעות
או פ טי ת

שר־האוצר דרש הצהרות-הון ופתיחת
הכספות. ומה קרה? פית־אום
השמיים התמוטטו עליו.

ף נסה ונכדוק את התקציב מבחינה
י זו. איך דואגת הממשלה לכך שההפסדים
של ציבור אחד לא יהפכו לרווחים
של ציבור אחר — ולכך שאם יש
צורך בהפסדים, ישלם זאת הציבור כולו
לטובת הממשלה?
בצד ההוצאות :
הקיצוצים העיקריים בתקציב חלים בסעיפים
של הבטחת הכנסה (עליה של כ־ס/ס
40 נומינלית) ,בסובסידיות במחירי המוצרים
הבסיסיים( ,ירידה ב־ס/״ססז) ,בהשכלה
גבוהה (עליה ב־ ,)340/0בבריאות
(עליה ב־/0ס ,)46 בתמיכה ברשויות מקומיות
(עליה ב ,)430/0-ובשרותי־חברה אח רים.
גדלו ההוצאות דווקא עבור השרו־תים
הכלכליים, עבור החקלאות, התעשיה
והאנרגיה — עליה בק 6ן 112 מהשנה שעברה(
.סה״כ התקציב עלה ב.)57.50/0-

אסתר אלכסנדר
העיתונות, שהיללה אותו כל עוד דיבר
על ״הצורך״ באבטלה, על פיטורי עובדים,
על הקיצוצים בקצבות־הילדים, בסעד, בשכר,
בבריאות, בחינוך וכר, פנתה נגדו.
אותם שמשחו אותו כמשיח האומה, בעיק־בות
דבריו ומעשיו אלה, הורידו אותו בן
לילה מעל הכן עד שהפך בעצמו מועמד
לפיטורים.
מקהלת הכתבות הכלכליות בעיתונות,
שנכתבו על־ידי הכתבים הכלכליים ועל־ידי
כלכלני המימסד באוניברסיטות ובממשלה,
ששרה עד כה בלב שותת־דם על ״הנחיצות
הבלתי-נמגעת״ של האבטלה — זה
דבר אכזרי, אך מה אפשר לעשות ז —
פיתאום שינתה את הטון. לדעתם אין
דרך לגבות הצהרות־הון. דווקא האוצר
אינו מסוגל לזה. האוצר, שהיה צריך
להיות מסוגל לכל, להעביר עובדים מ־

,כל הנימזקיס על מצב
החירום של המשק
נעלמו ברגע שזה
הפריע לנעליץ יר
שרותים לייצור, לצמצם את הייצור המקומי,
להגביר את הייצוא, לעשות אבטלה׳
לקצץ בסעד (ובאיזה פלאים לא?)
פיתאום אינו מסוגל, לדעתם, לטפל בעשרות
אלפי הצהרות־ההון — דבר שלכל
הדיעות דורש פחות מאמץ מאשר לטפל
בעשרות אלפי מובטלים.

כל הנימוקים על מצב־החירום
של המשק נעלמו כלא היו. נשארו
רק האיומים — והפעם על שר-
האוצר עצמו.
מצג־חירום או לא מצב־חירום — כספות
אין פותחים והצהרות־הון אין גובים,
וזהו זה.
וכל זה למהר כי — כפי שאמר נשיא
ארצות־הברית, ג׳ימי קרטר, בהתייחסו ל־ץ
סג 11־״
חברת־הנפט :״ 311ס!
״הם רוצים בכל״.
ברור ששינוי פיתאומי ואחיד כזה ביחסם
של כלי־התקשורת אל שר־האוצר
אינו מיקרי. דווקא בשינויים דראסטיים
כאלה ב״דעת־הקהל״ ,כפי שקוראים אצ לנו
לטון האחיד בעיתונות, מורגשת היד
המכוונת. ומהותה של יד זו מתגלה בתוכן
השינוי: אנשי ההון הגדול, ובעיקר
הפיננסי והספקולטיבי ,״רוצים בכל״ ,ובידיהם
כוח רב. אין הם מהססים להשתמש
נגד שר האוצר. איו להם מעצורים.
כדי לקבוע זאת אין צורך להיות מהפכנים
או מארכסיסטים. די בעיניים פקוחות
ובשכל ישר. הנה רק בזמן האחרון פיר-
סמו הבנקים את מאזניהם, ונתברר ש-
רווחיהם הנקיים עלו במאות אחוזים. גם
לולא היו עולים, היו נשארים להם רווחים
מכובדים ביד. אך הרווחים עלו ריאלית
בעשרות אחוזים. וכל זה — כאשר השכר
הריאלי יורד, מיפעלים נסגרים ותקציבי-
הממשלה לשרותים הציבוריים מצטמצמים.

כמבט ראשון זה דווקא נראה לא
רע. לכאורה יש כאן קיצוצים ב-
רמת־החיים כדי לפתח את המשק.
כתנאים מסויימים זה מוצדק מאוד,
אז מי אומר שהמצב הכלכלי
לא טוב ץ לא טוב לשכירים, לא
טוב למדינה -ז -אך לבנקים ולדומיהם
הוא טוב מאוד. והם לא
יתנו לפגוע בו על-ידי הצהרות־הון.

כוחו

התקציב
*ל ה בעצם קורה? באותו זמן שבו
יי• פירסמו הבנקים את מאזניהם פירס-
מה הממשלה את תקציבה. שני ה&ירסומים
נעשו על רקע האינפלציה הדוהרת, ה־יריזעז
בשכר הריאלי והפיטורים ההולכים
ומתרחבים בענפי־הייצור.

יש כאן המשולש: הממשלה —
אנשי ההון — והשכירים :
• תקציב הממשלה מצומק מבחינה
ריאלית. אין כסף לשרותים החיוניים,
לשיכון, לקליטת עליה, לפיתוח, ובקושי
לביטחון. צימצומים בכל עבר.
• הבנקים שוחים בכסף, ואינם יודעים
מה לעשות אתו.
• 1השכירים שכרם יורד ריאלית,
עם כל יום של התייקרות, ורבבות מהם
הם מועמדים לפיטורים. גם המיפעלים ש-
השכירים עובדים בהם, מיפעלי ההון ה־ייצרני,
מפסידים בדרך־הטבע יחד עם

הקנייה של הציבור לטובת הממשלה, כדי
שהיא תוכל לבצע את תפקידיה. מכאן
שהאינפלציה פועלת בדומה למס. אך המצב
האמיתי שהתהווה הוא אחר לגמרי.

הממשלה מפסידה באינפלציה ב זמן
שחלק אהד של הציבור —
החלק הייצרני, הונו ועובדיו —
משלט את המט לחלק אחר של הציבור,
ההון הפיננסי, הקרקעות
והתיווך.
זהו מרכז הבעייה. זה העיוות הגדול,
ואותו אנחנו צריכים לתקן, אם רוצים
להבריא את המשק.
בתיקון מצב זה נועד תפקיד חשוב
לתקציב הממשלה, שהוצג כעת בכנסת.

כמצב זה צריך התקציב לדאוג
לבך שמס האינפלציה ישולם למט־ישלה
ולא לבעלי ההון הספקולטיבי
כמשק: ושמם האינפלציה ישולם
על-ידי הבל, ולא רק על-ידי חלק
מן הציבור.
במילים אחרות: התקציב צריך לדאוג
לכך שעול הבראת המשק בכלל, ושל עול
התקציב בפרט, יוטל באופן שווה על
כולם, במלים אחרות: הוא צריך לדאוג
לכך שההפסדים שנגרמים בשל מימון התקציב
יופיעו כרווחים של הממשלה, ולא
של אחרים.
אין זה רק עניין של צדק סוציאלי, אלא
יש בזה הגיון כלכלי טהור. אם זה לא

״ברגע ששודהאוצר דרש הצהרות הון!בוזיחת
הנסבות, בנתה נגדו העיתונות,
שמשווה אותו עד אז כמושיע האומוד
עובדיהם. אם אין קונים אין כדאיות
לייצור, רק הפסדים.

כיום ברור לכל מי מפסיד ומי
מרוויח. השכירים, הייצרנים והממשלה
מפסידים, הבנקים וההשקעות
הפיננסיות מרוויחים.
יש המכנים את האינפלציה כמס. הכוונה
היא שהאינפלציה מורידה את כוח-

קורה, וההפסדים שמקורם במימון התקציב
מופיעים כרווחים אצל ציבור אחר,
הרי אז הממשלה תפסיד, האינפלציה תדהר,
והמשק לא יבריא — כפי שקרה עד
עכשיו.
במילוי תפקידו זה נבחן התקציב. בזה
כוחו להבריא או לעזור להרוס את המשק.
אין חשיבותו בעלייה קטנה או בירידה

.בעיתונות יש יו ממונח
היד של ההון הגדול,ובעיקר הפיננסי
וחספקזלסיבי״
כמיוחד כאשר הקיצוצים למטרה
הזאת פוגעים גם בבעלי המאה.
אך האם הירידה הזאת בשכר הריאלי
תהפוך לפיתוח המשק, כפי שנראה במבט
הראשון? בתנאים ששוררים אצלנו, זוהי
טעות אופטית.

התנאים הכלכליים הכלליים, שבתוכם
יפעל תקציב זה, הם תנאים
של נסיגה, ולא של פיתוח
כלכלי.

רק העובדים
יכולי ם להציל
ך* חקלאות פושטת את הרגל, כפי
1 1שהראתה ההפגנה שהיתה בירושלים.
כוח-הקנייה של העובדים יורד עקב קיצוץ
השרותים וההתייקרויות היזומות באמצעות
התקציב (כי פירוש הקיצוץ ב-
שרותים הוא ייקור שרותים, ופירוש בי טול
הסובסידיות הוא בוודאי ייקור המוצ רים
החיוניים) ועקב המדיניות הכלכלית
החוץ־תקציבית נגד השכר ותוספת־היוקר.
מיפעלים מצמצמים את הייצור, והמלאי
אצלם גדל. התקציב המועבר משרותי־והחברה
לתעשיה ולחקלאות ישמש, קרוב
לוודאי, לתמיכה במשקים ובמיפעלים המתמוטטים,
למימון למלאי המצטבר —
ולא להרחבה.
תחת להשאיר את כוח־הקנייה בידי העובדים,
כדי שזה יתמוך במיפעלים בדרך
הטבע על־ידי קניות מוצריהם, ובצורה
זו לשחרר את תקציב־הממשלה מ-
(המשך בעמוד )98

לפגישת עסקים יוצא• עם !17 ׳ 1
קבעת פגישת עסקים אתה מעוניין להזמין את עמיתך לאר!רוה.
אינך חייב לשאת מזומנים או להיזקק לפנקס השקים שלך.
צא לפגישה עם

כרטיס !•זח

כרטיס האשראי של

בנק לאומי ובנק דיסקונט
ותהנה מבטחון.נוחות,אשראי עד
חודש ימים ללא ריבית
ומכל הכבוד !
השתמש בויזה-כדאי כך,
#״/ל*-כרטיס האשראי של:

בנק?1אנמי
בנק !סקונט
העול ם הזה 2221

״ספקטור״ חוסם
דרכים לפריצה לבית
או לעסק שלך.
אין ספק.
היום זה הכרחי להתקין מערכת אזעקה
ובטחון בנית,בדירה,בעסק,במפעל.
כשגל הפריצות גואה, אתה צריך להיות
בטוח שהם שמורים ומוגנים בצורה הטובה
ביותר( .גם חברת הביטוח דורשת זאת וגם
השלוה הנפשית שלך שוה משהו).
חשוב על כן מי ה״אבא״ העומד מאחורי
מעוכות אלו.
עם כל הצניעות, אנו החברה
המתקדמת ביותר בישראל למערכות אזעקה
וכיבוי אש( .מורשים מטעם המשטרה ומשרד
המשפטים).
יש לנו וותק ומוניטין רב; ציוד מעולה אמין
ומתוחכם של מיטב היצרנים בעולם; צוות
מקצועי העומד לשרותך 24 שעות ביממה;

אחריות מלאה לציוד ותפעולו. אנו נתאים
מערכת העונה לצרכיך, כולל אפשרות
להתחברות למוקדי שמירה.
פנה אלינו טלפונית או בכתב נציגנו ישמח
לבקר אותך ללא כל התחייבות מצידך.

מע רכו ת אז עקהובט חון

ש.ה.ק / .החברה המתקדמת ביותר בישראל
למערכות אזעקה וכיבוי אש אושומשי.
המרכז הארעי: ת״א־רח׳הרכבת 22
בית הדר של 622676/7 .
16^ 7
העו ל ם הז ה 2221

מיש וזי הממשלה דורשי לשחוט
פרות כדי לצמצם את תפוקת החלב ־
ומתירים יי:1וא אבקת־חלב זולה
המגבירה את ריווח המחלבות הפרטיות,
שאתת מהו שייכת למישפחת השר
עלויות הייצור. יצרני אבקה באירופה
מוכרים אותה לצרכנים מקומיים ב־2000
דולר הטונה (כ־ 80 אלף לירות) ,אולם
לצורכי יצוא נמכרת האבקה במחיר של
800 דולר הטונה בילבד. המחיר, כולל
הובלה, הוא 900 דולר בישראל, או 35
אלף לירות. האוצר הטיל היטל של 38
אלף לירות לטונה, כך שמחיר טונה
אבקה מיובאת הוא כ־73י— 74 אלף לירות
— כ־ 12 אלף לירות פחות מאשר המחיר
המקומי.

מהלכה גדולה המשתמשת כשנה
כאלף טונות אכקה יכולה
לחסיד• על-ידי קניית אכקה מיו-
כאת 1.2 ,מיליון לירות.

^ ם ימרטו לי את הנוצות, אוכל
לחזור למחלבות,״ כך צוטט שר־האוצר,
ייגאל הורביץ, במעריב של היום
השישי לפני שבוע, בתגובה על לחצי
השר זבולון המר, כי האוצר ישלם למורים
את המגיע להם.
מישפט זה, אם אכן אמר אותו השר,
כפי שציטט מעריב, מסמל היטב את המצב
הבלתי-רגיל, שבו שולט באוצר אדם
שלבני־מישפחתו יש מחלבות גדולות, שנוהלו
על־ידי השר עצמו עד לפני שנתיים,
ואילו השר קובע עתה מדיניות
בתחום המחלבות.

אילו היה מדובר כמצב רגיל,
ייתכן שמילכד כמה רודפי-צדק לא
היה איש שם לב לאנומליה זאת.
ד כימים אלה מנהל מישרד
,אוצר מאכק־איתנים לצימצום
ק-החלב ושחיטת פרות, כדי לאים
את הייצור לצריכה.
~ אחרי העלאת מחירי החלב ומוצ-
ירד הביקוש ב-ס/ס 20 לערך, ומשק
; ,שייצר 675 מיליון ליטר חלב, נד־זל-ידי
הממשלה להקטין את הייצור
.ה דראסטית.
־״מועצת החלב, נציגת יצרני-החלב, מתנגדת
לכל צימצום ורוצה לפתור את בעיות
עודפי־החלב על-ידי ייצוא אבקת־חלב
וחמאה.

אלא ראה זה פלא: כאשר הקטנת תוכע
מישרד־האוצר
ייצור-החלב, והוא מעודד ייצוא
עודפי־חלב, אין מונעים נציגיו
ייבוא של אכקת-חלב מאירופה.
מכיוון שמחיר אבקה מיובאת זול ב־12
אלף לירות ממחיר האבקה המקומית, טבעי,
כי יצרני מוצרי־החלב יעדיפו לרכשה,
בין הרוכשים גם המחלבות הפרטיות
המשתמשות הרבה באבקת־חלב, וביניהן
גם המחלבות המאוחדות, השייכות לבניו
של שר-האוצר.
למעשה מוציאים את רשיונות־הייבוא
לאבקת חלב מישרדי התעשיה והחקלאות.
אולם מועצת־החלב מנהלת את דיוניה

על כמות החלב שיש לייצר עם הממונה
על התקציבים באוצר, ישראל ארקין. היא
תבעה ממנו כמה וכמה פעמים כי יורה
להפסיק כל ייבוא אבקת-החלב. לחילופין
דרשה המועצה כי האוצר יגדיל את ההיטל
על אבקה מיובאת, כך שמחירה לא יהיה
זול יותר מאבקה מתוצרת מקומית.

בילבד, ואת העודף של 10 אחוזים תספוג
הממשלה באמצעות קרן מיוחדת למימון
עודפי־החלב. הקרן תציע אבקת־חלב או
שומן לצריכה מקומית או לייצוא.

הד״ר אמיר אמד כי לפי מיטכ
ידיעתו הופסק ייכוא אכקת הוזלכ
עד ל 1-כאפריל .1980 כאשר
ציינתי כפניו כי דוכר מישרד
התעשייה מסר כי כחודשים ינו־אר־פכרואר
המשיכו להוציא רש־יונות-ייכוא
לאכקת־חלכ, אמר
ד״ר אמיר כי ייתכן שיש הסתננויות
של מכקשי-רשיונות כעכר,
או שמדובר כמבקשים לייבא אכ
קה לשים יצור או לצרכים מיוחדים.

מועצת החלב פנתה כמה פעמים לישראל
ארקין, הממונה על התקציבים, והסבירה
עד כמה מגוחך להרשות ייבוא אבקה
מאירופה, המסובסדת על־ידי השוק, כאשר
האוצר מסבסד ייצוא של חמאה ישראלית
לאירופה .,הבאה לפתור את בעיית העודפים
הנגרמים גם בגלל ייבוא האבקה.
עד היום סירבו מישרדי האוצר והתעשיה
למנוע ייבוא האבקה, או את העלאת ההיטל
עליה.

^ מיר אמר כי אי־אפשר למנוע ייבוא
י אבקה לתושבי הגדה, כיוון שאין הם
מוכנים להשתמש באבקה מתוצרת מקומית.
הוא הוסיף כי אחרי ה 1-באפריל
יחדשו את מתן רשיונות־הייבוא לאבקה,

הד״ר מאיר אמיר, מאגף התקציבים של
האוצר, האחראי על המדיניות כלפי משק
החלב, אמר בתגובה על שאלותי, כי
האוצר החליט כי ייצור החלב בארץ לא
יעלה על הצריכה המקומית. בשנת התק
כיוון
שאי-אפשר לחייב את היצרנים המקומיים
להשתמש באבקה מקומית לשם
ייצור, אם אינה מתאימה לצרכיהם.
בשנת 1979 היו יבואנים רבים של
אבקת־חלב. ביניהם ניתן למצוא את דיו
גלידה שווה זהב

עד כה לא נעתר האוצר לדרישה
זו, והחקלאים הזועמים, הצרי־כים
לשחוט פרות, מתפתים לחשוב
שמא מסרב האוצר למנוע
ייבוא אכקה כיגלל שיקולים זרים
ופסולים.

ה ס תננו ת של
מבק שי רשיונות

ף* יום משתכדטים מיפעלי מוצריה
החלב בכמויות גדולות של אבקה,
הנאמדות כימעט בעשרת אלפים טונה
לשנה. הצרכנים העיקריים הם מחלבות
שטראוס והמחלבות המאוחדות.
הביקוש העיקרי לאבקה החל עתה לקראת
עונת־הגלידה, והמיפעלים מייצרים
מלאי־גלידה מאבקת־חלב. מכיוון שמחיר
טונה אבקה מיובאת זול ב 12-אלף לירות
מטונה אבקה מקומית, או מטונה של
חלב ניגר, הרי שההפרש הוא משמעותי.
ייתכן כי ההפרש גדול יותר, אם אכן
משתמשים המיפעלים בישראל באבקת־חלב
המיובאת על-ידי סוכנות הפליטים
של האו״ם (׳אונרד״א) ללא כל מכס, ולכן
מחירה זול יותר בחמישים אחוזים מטונה
אבקה המיוצרת מעודפי-החלב הישראלי.
עד כה טרם הונהג כל פיקוח על אספקת
החלב לסוכנות הפליטים, ואין לדעת מה
נעשה בו.
שימוש אחר באבקה הוא לניגרים השונים
(מישפחת היוגורטים והלבנים למיניהם)
ולייצור גבינות.
מועצת החלב מוכרת כיום טונה אבקה,
המיוצרת מעודפי-החלב המקומיים, במחיר
של 85 אלף לירות המכסה בקושי את

״המחלבות המאוחדות״ של מישפחת השד
חיסכון של 1.2מיליון לירות בשנה
ציב הנוכחית, המסתיימת ב־ 1באפריל,
ייצרו בארץ 675 מיליון ליטר חלב, למרות
שהביקוש היה קטן ב־ 15 אחוז, בגלל
התייקרות מחירי החלב ומוצריו.
מישרד־האוצר ומישרד-החקלאות החליטו
כי בשנת התקציב הבאה ייצרו 645
מיליון ליטר חלב, הקטנה של 5אחוזים

נתניה, המייצר גלידה, עלית, מיפעלים
לייצור תרופות, מחלבת כפיר, מחלבת
שטראוס, מיפעל רבלון, ויטמן, המחלבות
המאוחדות (מיספר יבואן )15046 :ועוד.
חלק ניכר מן הייבוא נעשה עבור סוכנות-
הפליטים (אונור״א) ,שהיא גם פטורה מן
(המשך בעמוד )88

ו.1.י

״לוח הטיסות
של לופטהנזה
מתאי לי בהחלט.״
מדברי נוסע לופטהנזה

3 3ח 3ו 411ו 1_ 1

הזמנות דרך סוכן הנסיעות שלך או טלפן אלינו: תל־אביב 4ו 4ו 65־ ,03 חיפה 2862ז 5־04

העו ל ם הז ה 2221

ן ץימיד הוא צמוד לייגאל הורגיץ.
! 4׳ כאשר מראיינים את הורביץ, בפתח
מישרד ראש־הממשלה, אפשר לראות את
ראשו מזדקר בחיוך מאחורי כתפו של
השר. לכל ישיבה הוא הולך עם שר
האוצר, כצל בלתי ניפרד. זהו הד״ר יעקוב
נאמן, המנכ״ל החדש של מישרד־האוצר,
ומי שמכונה על־ידי הכל בשם ״היועץ״
ועל־ידי אחדים בשם אחיתופל*.
יעקוב נאמן אינו הדמות האהודה ביותר
בציבור, ובוודאי שאינו אהוד על־ידי הכלכלנים
והפוליטיקאים, הן מהאופוזיציה
והן מהקואליציה. גם ידידיו של הורביץ,
הרוצים בהצלחתו, טוענים כי כל הכישלונות
של הורביץ עד כה נבעו מן העצות
הגרועות שאותן נתן לו נאמן, ושאותן
קיבל השר בתמימותו הרבה. עד לפני
כשבועיים־שלושה ידעו הכל, שאסור להשמיע
ביקורת, אפילו קלושה ביותר, על
נאמן בנוכחות הורביץ. שר־האוצר היה
מתנפל בשצף קצף, ואפילו בגסות שאינה
אופיינית לו, על המבקר. היום עושה
עצמו הורביץ כמי שאינו שומע. בחדרי-
חדרים הוא אף מסכים לעיתים עם הביקורת
על מחדליו של נאמן ומקבל, ב-
מידת־מה, את ההסבר, שהצעותיו של
נאמן הן הן שהמיטו עליו ביקורת ו-
כירסמו בקרדיט הציבורי הרב שבו זכה
רק לפני שלושה חודשים.
מי הוא אותו יעקוב נאמן, שרבים
טוענים כי היום הוא המנהל האמיתי של
המדינה? למרות שהורביץ איבד את
אמונו בו במידה מסויימת, הוא לא יפטרו
בגלל נאמנותו הידועה לידידיו. בן לא
ירצה הורביץ להודות בכישלון הצעד הראשון
שלו כשר־אוצר — בחירת המנכ״ל

אינה מסתכמת בטיולים לסיני. היא עמוקה
הרבה יותר ובעלת השלכות כספיות
רבות. נאמן הוא מהתורמים הגדולים של
צעירי המפד״ל ושל גוש־אמונים, אולם
יותר משהוא תורם לשני גופים אלה, הוא
מתרים להם. פרשת ההתרמה הגדולה
ביותר של נאמן לגוש-אמונים ולצעירי
המפד״ל היא פרשת סוחר הנשק היהודי-
מכסיקאי מרכוס כץ.

שמלות ורודות
ג ״ הי ל טון ״
^ משך ש;ים שימש נאמן כיועץ לעג־ייני
מיסיס וכעורך־דין של מרכוס כץ.
בין השניים קיימת גם ידידות אישית
עמוקה, ונאמן היה אורחו של כץ פעמים
רבות במכסיקו. לפני כשנתיים נערכה
חתונת בתו של כץ. החופה עצמה נערכה
במכסיקו־סימי אך מסיבת הכלולות המפוארת
נערכה במלון הילטון בתל־אביב.
שבועות אחדים לפני המסיבה, ביקש כץ
מנאמן ומשר־החינוך זבולון המר, לשגר
את מידות הגוף של שתיים מבנות המר
ושל שתיים מבנות נאמן במיברק למכסיקו.
כאשר הגיעו חתני השימחה לארץ, הם
הביאו איתן שמלות ורודות לבנות נאמן
ולבנות המר. הבנות התבקשו להיות השושבינות,
המחזיקות בשובל שימלתה של
בתו של כץ, כאשר זו צעדה מצידו
האחד של אולם האירועים בהילטון לצידו
האחר.
כאשר בעיקבות גילויים של העולם
הזה טל פעולותיו של כץ בסחר הנשק
עם ישראל, ועל העמלה המוגזמת שהוא
מקבל ממישרד־הביטחון הישראלי וממיס־עלי
התעשייה האווירית, החליט היומון
הארץ לחקור את הפרשה כולה ולחשוף
אותה, הודיע עורר־הדין יעקוב נאמן ל עורכי
הארץ כי אם יוזכר שמו של כץ
בסידרת הכתבות, הוא יגיש תביעת־דיבה
בסכום של 10 מיליוני לירות. הארץ נסוג,
ולא הזכיר את שמו של כץ.

״הראש הגאוגי
של יענקלה״
ן * יחסים שכין הורביץ לבין נאמן
י י נתהוו כאשר נאמן, כעורך־הדין,

הפך יועץ לענייני מיסים של הורביץ
איש־העסקים. נאמן התמחה בדיני מיסים
ונחשב כמומחה מס׳ 1בארץ. מילבד
לקוחות כבדים, כמו המיפעלים־ הגדולים
ביותר בארץ, פנו אל נאמן רבים, כדי
שיטפל אד־הוק בפרשות מסויימות שלהם.
כאשר הסתבך שר־החוץ־לשעבר, אבא
אבן, בפרשה הדומה לפרשת חשבון הדולרים
של יצחק רבין בחוץ־לארץ, הוא
פנה אל נאמן שיחלצו מצרה. נאמן גייס
את כל הידע שלו ואת כל כוח השפעתו
והצליח למנוע את העמדת אבן לדין. אחר-
כך התבדח אבן ואמר :״נאמן חסך לי
^ נ ^ זלירות קנס, אבל לקח אותם כשכר
היה היועץ לענייני מסים בעיס־
שו נו ת, בעיקר עיסקות קרקע של
^ ^ 1זת הורביץ באדמות שמעבר לקו
ק. השניים התיידדו. עוד בטרם מונה
־האוצר, הביע הורביץ במקומות שונים
את התפעלותו מן ״הראש הפיננסי הגאוני
של יענקלה.״
במיסגרת הרוח החדשה שאותה רצה
להכניס למישרד־האוצר, הביא עימו הור־ביץ
את נאמן. אולם הורביץ לא הבין
שמי שיודע לתת עצות בענייני מס ל־מיפעל
פרטי או לאיש־עסקים, אינו בהכרח
יועץ טוב לאוצר המדינה.

״בירושלים
בין ה חו מו ת ״

^ עקום נאמן נולד למישפחה דתית
בתל־אביב לפני 40 שנה. הוא למד
בבית־הספר העממי־דתי יסודי תורה בתל *
בביטוי ״עצת אחיתופל״ נוהגים ל השתמש
בטעות כ״עצה גרועה״ .לו היה
המלך דויד מקבל את עצות אחיתופל,
תחת עצות חושי הארכי, היה מצליח יותר.

אביב ואחר פנה ללמוד במדרשיית נועם
בפרדס־חנה, שבה למדו רבים מצעירי ה-
מפד״ל, ביניהם שר־החינוך זבולון המר
ורבים מצעירי גוש־אמוגים. אחרי שסיים
את לימודיו במדרשיה למד בישיבה כרס
ביבנה. עד כאן היו לימודיו של נאמן
רגילים, והוא היה תלמיד מצטיין בכל
אחד ממוסדות החינוך האלה.
את לימודיו הגבוהים החל באוניברסיטה
העברית בירושלים, בפקולטה למיש־טפים.
לדבריו סיים אותם בהצטיינות. ב
שוב
לניו־יורק וקיבל את תואר הד״ר,
שוב בהצטיינות, לדבריו, וכששב התחיל
להרצות בדיני מיסים באוניברסיטת תל־אביב,
ולעבוד במישרד עורכי־הדין של
האלוף (מיל׳) חיים (״ויויאך) הרצוג.
כל אותה תקופה התגורר נאמן בדירת
פאר ברחוב ברנדייס בתל-אביב יחד עם
רעייתו וששת ילדיהם. רק משקיבל את
המינוי לתפקיד מנכ״ל האוצר, השכיר את
דירתו ורכש בית בעיר העתיקה בירושלים,
ברחוב בתי־מחסה .8כאשר שואלים את

מאשימים אותו שהוא אחוא רנד
נישלונות יג או הודביץ. מ האיש
שלדעת רבים מנהל היום את המדינה
אותו זמן התפרנס מעבודה כמזכיר הוועדה
לבדיקת שיטות המיסוי ברשויות המקומיות,
בראשות השופט העליון אלפרד
ויתקון. את ההתמחות שלו עשה, לא כרבים
אחרים אצל עורך־דין, אלא כמתמחה
של מי שהיתה אז שופטת מחוזית
והיום שופטת בית־המישפט העליון, מרים
בן־פורת.
את לימודיו המשיך בבית־הספר למיש־פטים
של אוניברסיטת ניו־יורק, ואת
תואר המוסמך למישפטים קיבל כמצטיין.
אז חזר לארץ, השלים את ההתמחות ב־מישרד
עורכי־הדין גורניצקי בתל־אביב,
והתחיל לעבוד במישרד זה כעורך־דין.
באותו הזמן עבד כאסיסטנט בשלוחה ה־תל־אביבית
של הפקולטה למישפטים של
האוניברסיטה העברית. בשנת , 1968 נסע

נאמן היכן הוא מתגורר הוא עונה :״בירושלים
בין החומות.״
מילבד לימודיו שלו ועיסוקיו כמומחה
לענייני דיני־מיסים, מצא לו נאמן, האיש
השאפתני, נמוך הקומה ועגול הפנים, גם
לקוחות ששילמו לו סכומים ענקיים. כיועץ
גם בפעילות פוליטית. נאמן הוא
איש המפד״ל. כשהיה סטודנט צעיר שימש
גם כמזכיר המפד״ל בכנסת. הוא נחשב
כאחד מאנשי צעירי המפד״ל וכמקורב במיוחד
לח״כ יהודה בן מאיר. בין מישפחתו
של נאמן לבין מישפחת בן־מאיר נרקמו
יחסי קירבה הדוקים במיוחד. אחד הדברים
הראשונים שעשה נאמן לאחר שמונה לתפקידו,
הוא יציאה לטיול מישפחתי, יחד
עם מישפחת בן־מאיר, לסיני.
אך הידידות בין נאמן לבין בן־מאיר

ואכן, לכץ ולמישרד־הביטהון הישראלי
יש הרבה מה להסתיר, וכן גם לנאמן,
שכל פעולות מרכוס כץ בישראל קשורות
בו. סיפורו של אלחנן ישי, מי שהיה
נציג התעשייה האווירית במכסיקו ובדרום-
אמריקה הוא אחד הסיפורים האפלים בתולדות
עיסקי הנשק של ישראל.
אלחנן ישי הוגדר פעם על־ידי ידידו
דויד בן־גוריון ״אחד האנשים ההגונים
וההוגנים.״ ישי היה ממקורבי בן־גוריון,
ראש אגף־הנוער־והנח״ל במישרד־הביטחון
ואחר-כך נשא בתפקידים ביטחוניים רמי-
דרג במיסגרת מישרד־הביטחון.
לפני שנים אחדות נשלח ישי, מי שהיה
חבר קיבוץ אלומות הצופה על הכינרת
ואיבד בן במילחמה, לכהן כנציג התעשייה-
האווירית במכסיקו ובארצות אמריקה־הדרומית.
שם פגש ישי את מרכוס כץ,
יהודי אותו מגדיר ישי :״דתי מאוד,
כשהוא מגיע לארץ אך הרבה פחות דתי,
כשהוא נמצא במסעדה לא־כשרה במקסיקו.״
ישי
פגש את כץ בפגישות במישרדו
בפגישות במישרדיו של כץ יחד עם שר־הפנים,
הד״ר יוסף בורג, עם חברי-כנסת
של המפד״ל ועם עורך־הדין יעקוב נאמן.
כץ לא הסתיר בפני ישי את התרומות
שהוא העניק ביד רחבה, דרך נאמן,
לצעירי המפד״ל, לגוש־אמונים ולאישים
שונים. פעם הראה כץ לישי תמונה שלו
עצמו מתחבק עם ראש־הממשלה מנחם
בגין. כשתמה ישי מה עושה בגין עם
סוחר נשק, השיב לו כץ :״אתה חושב
שלא נותנים כבוד לתורמי קרן תליחי?״
כבר עם תחילת עבודתו גילה ישי שכל
עיסקת נשק הנערכת עם ארצות דרום־
אמריקה חייבת להעשות דרך מרכוס כץ,
גם אם הממשלות הנוגעות בדבר אינן
רוצות בו. מישרד־הביטחון בישראל נתן
את ההוראה לכך מהארץ. כן גילה ישי כי
כץ מקבל עמלה בגובה של 25 אחוז,

אחיתופל
(המשך מעמוד )19
עמלה העולה בהרבה על העמלות המקובלות
בשוק עסקי הנשק, שבהם נחשבת
עמלה בגובה של 5אחוזים כגבוהה ומכובדת
והעמלות הן בדרך כלל בגובה של
2עד 3אחוזים.
הקיבוצניק לשעבר, ששרת כל חייו את
המדינה, התקומם נגד גזל מדינת־ישראל
על־ידי יהודי היושב במכסיקו. הוא החל
להציף את הארץ במיברקים ומכתבים שלא
נענו כלל. אז החליט ישי לנקוט יוזמה.
הוא עלה על מטוס לארץ ונחת על ראשי
מישרד־הביטחון והתעשייה־האווירית.
ישי נפגש עם שר־הביטחון עזר וייצמן,
עם ראשי התעשייזדז־,אווירית, עם שר־הביטחון
לשעבר שימעון פרס ועם מי שהיה
אז שר־החוץ משה דיין. אחרי כל
פגישה שלו דאג יעקוב נאמן לערוך
פגישה משלו עם אותם אישים, כדי לנסות
ולבלום את הגזירות שאותן התכוון ישי

אחרי שנלחם נגד העמדות הגבוהות
לסוחר הנשק פרצו אלמונים לדירתו של
ישי, חיפשו מיסמביס ולא גנבו דבר
היתה שהעיסקה כולה בוטלה ומדינת יש ראל
הפסידה מיליוני לירות. מישרד־הבי-
טחון התעקש לבצע אותה דרך מרכוס
כץ ושלטונות הארץ המזמינה לא הבינו
מדוע הם צריכים לתת לסוחר הנשק עמלה
,״רק בגלל שמתחשק לישראלים״.
בפעם אחרת נדרש ישי לקחת את כץ
איתו במישלחת מכירות לאחת מארצות
דרום־אמריקה. הוא נדרש מהארץ להודיע
שכץ הוא חבר המישלחת הישראלית.
בבואו לאותה ארץ, הכירו השלטונות את
מרכוס כץ, הכריזו עליו כפרסונה נון־
גרטה, אישיות בלתי-רצויה, הבושה של
ישראל היתד, גדולה ועיסקת הנשק לא
יצאה אל הפועל.

ישי המשיך
ללחוץ
^ ל או ת ה?{,ת המשיכו לפעול, למען
מרכוס כץ, גורמים בישראל, שמי
שהנהיג אותם הוא עורר־הדין יעקוב נאמן,
נציגו של כץ בארץ ועורך־דינו. אחד
ממקורבי עזר וייצמן הצהיר אז בשמו של
השר :״וייצמן אינו מעוניין במרכוס כץ,

יים הודיעו מהתעשייה האווירית וממיש־רד־הביטהון
לישי כי עליו להפסיק להתעסק
בנושא כץ, להמשיך ולשתף אותו
בכל עסקות הנשק של ישראל עם ארצות
דרום-אמריקד, ולא לנסות להתלונן
נגדו .״אם אתה לא מוכן לתנאי הזה,
תחזור לארץ.״ ישי החליט לחזור.
עבודתו בתעשייה האווירית הופסקה
ותשלום הפיצויים שהגיע לו הוקטן בצורה
משמעותית. אז גם גילה ישי כי בין
יתר הכיבודים שבהם זוכה מרכוס כץ, יש
כיבודים מבית הנשיא. התברר לו כי כץ
יחד עם גורמים מהמפד״ל, עם השר יוסף
בורג, ח״כ יהודה בן־מאיר וח״כ זרח
ורהפטיג ויחד עם הרב הראשי לישראל,
הרב שלמה גורן, הקימו את קרן כץ ש-
היתד, מעניקה פרסים לתלמידים דתיים
מדי שנה. הענקת הפרס נערכה בבית
הנשיא. בתקופת הנשיא הקודם, הפרופסור
אפריים קציר, עדיין לא ידע איש
על העסקות האפלות של כץ והוא זכה
לכבוד מנשיא ישראל.
כאשר בפעם הראשונה תיכננו להעניק
את פרם קרן כץ בזמן כהונתו של הנשיא
נבון, הגיעו לאוזני הנשיא שמועות על
פרשות ססויימות בנושא כץ, אך הנשיא,
שהיה אז חדש, לא רצה להיכנס אליהם
וקיבל את העובדה שהנשיא קציר ארח
את טכס הענקת הפרס בביתו, כסימן לכך
שגם הוא רשאי לעשות זאת. כץ הגיע
לישראל, הצטלם עם נשיא המדינה, שריה
וחברי־הכנסת שלה, תמונות שאותן יכול
להציג אחר־כך אצל השלטונות בארצות
דרום־אמריקה השונות ולהיראות בפניהם
כנציג מדינת ישראל. בקהילות היהודיות
בארצות אלה לא עשו התמונות כל רושם.
היהודים במכסיקו מכירים את כץ

שר וייצמן

עניין של קואליציה
להטיל על לקוחו וידידו של נאמן, מרכוס
כץ. וייצמן הבטיח לישי לבדוק את הנושא,
ואם הוא אכן כמו שישי מציג אותו
״להפסיק את השערוריה.״ בפגישה שניה
שהיתה לשניים אמר לו וייצמן :״מה
אני יכול לעשות. זה עסקים של קואליציה.״
למרות זאת הורה וייצמן להקטין
את העמלה ל־ 15 אחוז, אך החסכון לא
והיה של 10 אחוזים אלא הרבה פחות.
כששב ישי למכסיקו הוא קיבל הנחיות
לתת לכץ 15 אחוז מלמעלה, כך שהאחוז
היה לאמיתו של דבר 17 עד 18 אחוז
מכל עיסקת-נשק.
כשפנה ישי לשר-החוץ משה דיין, אותו
הכיר מתקופת רפ״י שרייתה. משותפת לשניהם,
הזדעזע דיין. הוא לא האמין ל ישי
ודרש ממנו מיסמכים. ישי הביא לו
מיסמכים ובהם הוכחות חותכות להאשמותיו.
משה
דיין הבטיח ״לחסל את השערו-
ריה,״ אולם כעבור כמה ימים הוא קרא
לאלחנן ישי והודיע לו :״אני מצטער.
אני לא יכול לעשות שום דבר. בעניין
הזה הם יותר ח׳זקים ממני.״ ישי לא ויתר.
הוא הלך א׳ל שימעון פרם. בתמימותו
הוא חשב שפרס, שהיה פעם שר־ביט־חון,
יכול לעשות משהו. פרס נשבע לישי
כי לא ידע על העסקות המוזרות בין
מרכוס וכץ ושליחו בארץ יעקוב נאמן
ובין מישדד־הביטחון למרות שאותו מצב
היה קיים בעת שפרס היה שר־ביטחון.
ישי סיים את הביקור שלו בארץ וחזר
למכסיקו. שם נפלו עליו מה שהוא מכנה
״אסונות חדשים״ .עיסקת נשק גדולה עם
אחת מארצות דרום־אמריקה, שהיתה
אמורה להיות בהיקף של 100 מיליון דולר.
ישי עבד על העיסקה במשף תקופה
ארוכה, וכאשר נחתמה, לא היה אדם
מאושר ממנו. אולם לפתע הגיעה הוראה
מהארץ :״על העיסקה להיעשות דרך מרכוס
כץ.״ שלטונות אותה ארץ סירבו:
״אנחנו ערכנו את כל המגעים ישירות
עם ישראל. אנחנו מכירים את מרכוס כץ
ולא מוכנים לתת לו עמלה,״ התוצאה

ח״כ כן־מאיר
ידידות משתלמת
הוא יחסל את כל הפרשה איתו.״ אולם
ככל הנראה, כפי שאמר וייצמן לאלחנן
ישי השיקולים הקואליציוניים חזקים יותר
מרצונו של השר לזרוק את העלוקה
הסוחטת עמלות ממדינת ישראל. ראשי
המפד״ל, בעיקר חברי צעירי המפד״ל
כיהודה בן־מאיר וזבולון המר, המשיכו
ללחוץ כדי לשמור על הקשר בין מדינת
ישראל לבין כץ ולשמור על העמלות של
סרסור הנשק.
כץ גם טיפח קשרים אישיים שהיו כדאיים
למי שתומך בו. מילבד הנסיעות
של נאמן למכסיקו וטיולים ארוכים שהוא
עשה על חשבון סוחר־הנשק בדרום־אמ־ריקה,
הזמין כץ גם את בן־מאיר ואת
זבולון המר, על חשבונו, כשהוא מבטיח
להם אירוח מלא והדור ביותר. בן־מאיר
נסע ונהנה על חשבון כץ, ואילו המר
נרתע ברגע האחרון. נודע לו כי עיתונאים
עומדים להתחיל לחשוף את פרשיות
כץ, והוא החליט שלא להסתכן .״אני
לא שייך בכלל לכל העניין של מרכוס
כץ,״ התמם המר ,״אני בקושי מכיר את
האיש.״
אלחנן ישי המשיך ללחוץ ממכסיקו על
מישרד־הביטחון והפך להיות מיטרד לכץ
ולנציגו בישראל יעקוב נאמן. בשלב מסו-

מנכ״ל נאמן
לאכול מכל צלחת
הצהיר ־שיש לו תיק מסמכים המעיד על
השערוריה של כץ. ערב אחד נפרצה דירתו
של ישי בגבעתיים. לא נלקח ממנה
מאומה. למרות שהיה בה רכוש רב ומטבע
זר שישי עדיין לא המיר מהנסיעה
שלו למכסיקו. מקומות שבהם יכולים היו
להיות מיסמכים נסרקו בקפידה, ברכוש
לא נגעו הפורצים. כאשר התלונן אחר־כך
ישי אצל גורמי ביטחון על כך שפרצו
לביתו כדי לקחת מיסמכים, שאגב לא
היו בבית באותה עת, אמרו לו אנשי
הביטחון המיקצועיים :״זה לא יכול
להיות בשביל המיסמכים. אנשים המחפשים
מיסמכים, יודעים תמיד לקחת משהו
קטן בעל ערך, כדי שלא יבינו שהם באו
רק בשביל המיסמכים.״ כאשר חזר ישי
׳לביתו הוא גילה שמסרטת־קולנוע זולה
נגנבה ממנו, כדי שיראו.
יעקוב נאמן סרב להתייחס לפרשת כץ
ולפרשת היחסים שלו עם כץ ועם השלטונות,
עוד לפני שהיה מנכ״ל האוצר.
בשיחה עם העולם הזה אמר נאמן :״מדובר
ביחסים בין עורך־דין ללקוח, אני לא
מוכן להשיב על אף שאלה בנושא זה.״
נראה כי פרשת כץ רק קרבה את נאמן
אל השילטונות. במיסגרת העבודה שלו
בקרן מרכוס כץ התהדקו היחסים בינו
לבין הרב הראשי לישראל הרב שלמה
גורן. נאמן הצליח להקסים את גורן, כפי
שהוא מצליח להקסים רבים בעזרת ה חשיבה
האנליטית שלו ובידע ההילכתי
שלו. הוא הפך יועץ בלתי־רישמי לרב
גורן. אולם בכל בעיה שבה היה גורן
מתייעץ עם נאמן׳ היה נאמן מציע לו
לפנות לבית־הדין, להגיש בג״צ, בעוד
שעל היהדות הדתית מקובל להימנע
מלפנות לבתי־דין של המדינה. גורן נש מע
כמה פעמים לעצותיו של נאמן, אך
כאשר הבין כי העצות מזיקות לו יותר
מאשר מועילות סיים את קישרי הייעוץ
שלו עם נאמן.

נאמן לא לנא גציג ישי
פריצה לבית
ומחרימים אותו, כשהם מביעים מדי פעם
את תמיהתם על יחס הממשלה הישראלית
לסוחר־הנשק.

יועץ רישמי
לרב גורן
^ שי פנה אל הנשיא נבון, שגם עי-
מו הוא בידידות מתקופת שירותם
המשותף אצל בן־גוריון, והציג בפניו את
הנושא כולו. תגובת הנשיא: ביטול הענקת
פרם כץ במישכן הנשיאים.
באותה תקופה התגורר אלחנן ישי בגבעתיים.
באופן רישמי היה עדיין עובד
התעשייה האווירית. כאשר ניסו מקורבי
כץ ונאמן לגשש אצלו אם הוא ימשיך
במילחמתו נגד כץ למרות שכבר הוחזר
לארץ, השיב אלחנן ב״כן״ רבתי, ואף

ולס יגאל הורביץ קיבל את עצו-
תיו של נאמן. היה זה נאמן שהציע
להורביץ את כל הצעדים הכלכליים החדשים
שעוררו פליאה בארץ וגיחוך בחוגי
הכלכלנים. הרעיון של הכספות היה רע יונו
של נאמן. רעיון 500 הדולרים במזומן
והיתרה בהמחאות נוסעים, רעיון ש איש
אינו מבין אותו, היה גם הוא של
נאמן. ליגאל הורביץ יש נסיון רב בני הול
מיפעלים, אך אין לו ניסיון בניהול
משק שלם של מדינה. יגאל הורביץ גם
יודע כי הוא עצמו אימפולסיבי מדי וכי
עליו לקחת מנכ״ל אשר ימתן אותו ויתן
לו נקודות־ראות נוספות לכל אחת מהחלטותיו.
הורביץ בחר בנאמן המתחרה בו
באימפולסיביות שלו, בהצהרותיו הבלתי-
אחראיות, כמו בפרשת המורים, ובצורת
ניהול גסה.
אולם המקורבים להורביץ טוענים כי
הורביץ לא יעיף את נאמן. הסביר הש בוע
אחד מבני מישפחתו של הורביץ,
המצוי בחיים הפוליטיים :״יגאל הוא
(המשך בעמוד )63

הדפסים, סריגים
ובדים בלעדיים-
מרהיבים ביופיים.
עיצוב עדכני של צוות
מעצבים בראשות גדעון אוברזון,
עשו את אפנת ניבה לסיפור הצלחה בינלאומי.
בבתי האפנה היוקרתיים בעולם, מוצגת אפנת ניבה,
לצד יצירותיהם של המעצבים הנודעים בעולם.
את דגמי אביב/קיץ 80־ ,תוכלי להשיג גם בבתי האפנה
המובחרים בישראל.

1־אפנתהגשים ודעות

אשף 80 פותח במעבדות פזגו ויוצר בשיטות טכנולוגיות מתקדמות.
הוא מיועד להקל על חייה של עקרת הבית ולחסוך מומנה ומכספה.
לתנור מערכת בישול הכוללת 5להבות בשלושה גדלים ו 2-דרגות
בעירה כל אחת, לוח בקרה מתוחכם,מכסה עליו! ודלת אטימת לכל
תא עם זכוכית פנורמית לבדיקת כל שלב של האפית והצליה. גוף
התנור מצופה מעטה אמאייל קשיח העמיד בפני שריטות,כתמים
וחומצות. עיצוב מהודר ויפהפה ב 5-גוונים לבחירתך: לבן,חום,
אבוקדו,בננה ושקד.

משהו גדול מתבשל פה
אשף 8 0עםו!1נ תא א פי ה
גז +ח ש מל
אשף 80 הוא התשובה האידיאלית לעקרת הבית המודרנית שזמנה
קצר ומשפחתה אוהבת ארוחה טעימה העשויה היטב.
אשף 80 החדיש והמשוכלל בתנורי המטבח בארץ, מהווה מהפיכה
בעולם הבישול והאפיה-שני תנורים בתנור אחד! 2תאים, אחד המופעל
בגז והשני בחשמל, הפועלים בצורה עצמאית אחד מהשני והמאפשרים
אפיה נפרדת באותו זמן של שני מאכלים שונים או מאכל ועוגה, או שתי
עוגות. כל זאת בלי שריחו של האחד יגיע לשני. יש לציין שאפיה בגז
מתאימה במיוחד לעוגות עדינות ומונעת התיבשות יתר של כל סוגי
העוגות בזמן האפיה.
אשף 80 מצויד במערכת טרמוסטטית כפולה: טרמוסטט אחד המפעיל
את המבער בתא האפיה התחתון ושומר על חום קבוע בזמן האפיה;
הטרמוסטט השני, שהינו דו תכליתי, מפעיל הן את גוף החימום בתא
החשמלי העליון לאפיה ולצליה והן את הגריל, הפועל בשיטת ההקרנה
האינפרא אדומה.
2התאים אינם תלויים אחד בשני. אם חלה תקלה בזרם הח שמל-ניתן
לאפות בתא המופעל בגז. התאים מכילים 3תבניות, רשת וכן מגן חום
לתא העליון בעת שימוש בגריל. בנוסף ניתן להתקין שיפוד מסתובב
עם מנוע חשמלי והצתה אלקטרונית.
20£ 5ג

אשף 80 מבית פזגז— חברה בעלת מוניטין חסיון שנים בתנורי בישול
ואפיה, עם 37 מוקדי שרות נאמנים בכל רחבי הארץ,אחד קרוב אליך.
להשיג בסניפי פזגז: ת־א: מגדל שלום, מונטיפיורי-פינת הרצל, טל, 652331,652321 .בת -ס:
רוטשילד ,34 טל , 585888.רמת-גן: הרצל - 48 פינתהרואה,טל• ,721811 .ר!שלים: שמאי 6
טל , 02-221331 .ח יפה: הבנקים ,9טל , 04-520416 .באר -שבע: דרך חברון טל,057-78627 .

וכן בסוכנויות פזגו ברחבי הארץ ובחנויות המורשות.

י מי ש

השר שרון ועיתונאי דן

השר שרון ויועץ לנדאו

הנאמנות משתלמת

״סותר. לי להזמין את אשתי״
^ כרי ועדת הכספים של הכנסת לא הופתעו כשהת-
י 1בקשו בשבוע. שעבר לאשר העברה כספית רגילה.
שר־החקלאות אריק שרון ביקש להעביר סכום של 300
אלף לירות מתקציב האחזקה של מישרדו לתקציב הנסיעות
של מישרדו. הידיים כימעט הורמו, כדי לאשר בקשה
רשמית זו, עד שח״כ פסח (״פייסי״) גרופר ביקש לפתע
את רשות הדיבור.

המישרד שלהם. לגבי אישתי, יש בידי כרטיסים המעידים
ששילמתי עבור הכרטיס שלה. אורי דן לא נסע על חשבון
המישרד. הוא נסע נסיעה פרטית, ללא קשר לשר החקל אות,
ואפילו נשאר בארצות־הברית אחרי שאנחנו חזרנו
הביתה.״

סו דו ת
ה מו ס ד

נקמה

מ תו ק ה
ן* ום קודם פרץ ריב נוסף בין שרון לגרופר. הח״כ
מעתלית ועימו שני חברי־כנסת נוספים, כבר ארזו
את מיזוודותיהם כדי לנסוע לאירופה בשליחות מועצת
הפרחים. הם תיכננו גם לשהות בברלין ביום החמישי,
ולצפות במישחק הכדורסל שבין מכבי תל־אביב לריאל
מדריד על גביע אירופה לאלופות.
כששב אריק שרון מארצות־הברית, ונודע לו על
הנסיעה הצפויה, הוא הורה למועצת הפרחים הנמצאת
בשליטתו לבטל את המסע של שלושת חברי־הכנסת.
שרון לא הסתיר גם מניעי הביטול. לשני חברי־הכנסת
מיכאל דקל ויגאל כהן אמר :״אתם יכולים לנסוע, אבל
גרופר לא יסע על חשבוני !״ היתה זו הצורה שבה החליט
שרון להתנקם בגרופר, שהרי שבועות אחדים קודם לכן
הציג גרופר בפני ראש־הממשלה מיסמכים המטילים דופי
אישי בשר־החקלאות.
גרופר לא נשאר זמן רב ללא מענה. דקות אחדות
לפני שעמדו חברי הוועדה לאשר את בקשתו של אריק,
להעביר את 300 אלף הלירות מסעיף תקציבי פעיל לסעיף
הנסיעות לחוץ־לארץ, שאל גרופר :״האם זה בסדר
שאל השר מתלווים יועצים, יועצי־יועצים ועיתונאים
בנסיעותיו לחוץ־לארץ 1״ איש לא ידע למי מתכוון גרופר,
אולם ההצבעה עוכבה. רק אחר כך הסכים גרופר לגלות,
כי מילבד יועצו האישי של השר, אלי לנדאו, ל-יוו את
אריק שרון בטיולו במכסיקו ובארצות־הברית גם רעייתו
של לנדאו, ליאורה, ועיתונאי מעריב הידוע כעיתונאי-
החצר של אריק, אורי דן.
חור בתקציב
יש אינו מכחיש שלנדאו ואשתו, שהיא בתו של
י י אחד האנשים העשירים במדינה, עובד בן עמ״י,
וכן העיתונאי אורי דן, נסעו עם שרון וליוו אותו בכל
האירועים המבישים שאותם יצר שר־החקלאות בחוץ-
לארץ. אולם חילוקי־הדעות בין חסידי שרון לבין תומכי
גרופר נסבו על השאלה על חשבון מי נסעה הקבוצה
העליזה, ומדוע דווקא עכשיו. אחרי הנסיעה הזו ננקב

^ ל הוצאות השהות מסרב לנדאו לדבר .״אם אני
< אוכל ארוחות על חשבון האש״ל של מישרד החקל אות,
מותר לי גם להזמין את אישתי,״ טוען לנדאו .״חוץ
מזה, אין לי תגובה. העברת כספים מסעיף תקציבי אחד
של מישרד־החקלאות לסעיף תקציבי שני היא לא עניין
של העיתונות ואפילו לא של ועדת הכספים. זה שביקשנו
את העברת הכספים דווקא עכשיו, אחרי הנסיעה, זה
עניין של מיקריות. כל דבר בחיים זה מיקריות. אריק
שרון לא ביקש מוועדת הכספים של הכנסת תוספת
תקציב של 300 אלף לירות. הוא בסך הכל רצה להעביר
מסעיף אחד בתקציב שלו לסעיף אחר. בסעיף האחזקה
נשארו 300 אלף לירות ובסעיף הנסיעות לחוץ־לארץ
היו חסרים 300 אלף לירות. אני לא מוכן למסור על
כך פרטים. אתה לא מבקר־המדינה ואני לא חייב לך
תגובה.״

נוסעת לייאורה לנדאו
רק ארוחות?
בתקציב הנסיעות של מישרד־החקלאות חור גדול, בשיעור
של 300 אלף לירות.
יועצו של השר, אלי לנדאו, טוען כי לפחות שר־החקלאות
עצמו לא נסע על חשבון מישרדו .״השר נסע

אריק שוון ביקש
תוספת של 300 אלף ל
לתקציב הנסיעות ולקח קיגו
את אשת יועצו והעיתונאי שלו
על חשבון קהילות יהודיות ולא על חשבון המישרד.״
לנדאו מודה שהוא עצמו נסע על חשבון המישרד, אבל
היה היחיד שדמי הכרטיס שלו שולמו מתקציב הנסיעות
של מישרד-החקלאות .״אנשי הביטחון נסעו על חשבון

אחת השמועות שהגיעו אל אוזני חברי ועדת הכספים,
שעוד ידונו בפרשת תקציב הנסיעות של מישרד־החקל־אות,
היא שאורי דן ואלי לנדאו הצטרפו לנסיעה כדי
לדון עם מוציאים־לאור של ספר על המוסד, שאותו כתבו
השניים יחד עם אחד בשם דניס אייזנברג. לפי השמועה
באו לדון על תירגומו של הספר לשפות נוספות ועל
תנאי תשלום שכר־הסופרים שלהם. במידה ותודפסנה
מהדורות נוספות שלו. לנדאו מודה כי הוא כתב את
הספר יחד עם דן ואייזנברג, אך מכחיש כל קשר בין
הנסיעה לבין הספר.
״זה הכל שטויות. הספר כבר לא מעניין אותי עכשיו.
הוא יצא לאור לפני שנתיים, ובשביל מהדורות נוספות
או תירגום לא צריך לנסוע לחוץ־לארץ.״
אלי לנדאו סירב להבהיר אם נסיעתו של אורי דן
עלתה בכסף למשלם המיסים הישראלי. דן, המקורב
לשרון והידוע מזה שנים רבות כעיתונאי־החצר של שר־החקלאות,
עוד מהתקופה שאריק שרון לבש מדים ואורי
דן היה כתב צבאי, יצא מהארץ יחד עם שרון, ליווה אותו
במסעו באמריקה וחזר לארץ כמה ימים אחריו.
ועדת הכספים ומבקר־המדינה יחקרו אם וכמה כסף
הוציא שר־החקלאות על נסיעת ליאורה בן־עמי ואורי
דן בפמליה שלו. אם יתברר שאכן הוצאו כספים, בסעיף
אש״ל או בסעיף אחר, כדי לממן את נסיעות רעייתו של
נושא־הכלים וכתב־החצר, עשויה השערוריה שתפרוץ
עקב כך להאפיל אפילו על שערוריית נאומיו המבזים
של שרון בפני המנהיגים היהודיים בארצות־הברית.

1- 23

במדינה העם
ה ב די חההאח רונ ה
דויד 7וי ;שבע
שיעבור להם הצחוק.
השבוע הוא עבר
סמל ממשלודהליכוד שוב אינו
מנחם בגין, הגיבור הטראגי׳ ההורס
את הבניין שהוא עצמו בנה
אותו, כשמנוי וגמור עימו להשאיר
אחריו עיי־מפולת.
אין זה גם אריק שרון, השור
המשתולל בכנסת (ראה הנדון).
זהו דויד לוי.
מקומדיה לטרגדיה. כאשר
קמה ממשלת־הליכוד, הסתכלה
המדינה כולה בדויד לוי בצחוק.
מאות בדיחות הציפו את הארץ
מגבול אל גבול. כולן תיארו את
האיש מבית־שאן, נציגם של טעו־ני־הטיפוח,
האיש שלא שירת
מעולם בצה״ל, כדמות היתולית.
יתכן כי דויד לוי החליט להביא

תלט על הקהיליה היהודית בימי
הבית השני, לחסל את כל הכוחות
השפויים, להטיל את היישוב
לעימות עם העולם כולו, שהסתיים
בחורבן הבית ובסרגדיה של מצ דה?
שאלה
זו העסיקה במרוצת המבעלי־המחשבה,
דורות
רבים
יהודים כלא־יהודים. יתכן, כי בעוד
אלפיים שנה תעסיק את ההיסטוריונים
שאלה דומה לגבי מדי״
גת־ישראל בשנת .1980
הם יוכלו לבודד את פרשת השבוע
— החלטת הממשלה על
יישוב יהודים בעיר חברון —
ולשאול לגביה את אותה השאלה.
מיעוט כמיעוט. מי שולט
ברגע זה במדינת־ישראל?
לפי כל סיקרי דעת־הקהל איבד
הליכוד מזמן את הכוח המרשים,
שנפל בחלקו בבחירות האחרונות,
לפני שלוש שנים. הסקר
המוסמך האחרון מלמד, כי
הליכוד היה זוכה עתה ב־ 24 אחוזים
מקולות הבוחרים, אילו נערכו
הבחירות עכשיו.

לא תמך בה מנחם בגין בכל כוחו.
ואילו בגין שרוי עתה בתיסמו־נת
נפשית, המשעבדת אותו למיעוט
קטן עוד יותר.
למעשה שולטת עתה במדינת־ישראל
כת קטנה של סיקריקין,
כמו בסוף ימי הבית השני —
טיפוסים כמו שימעון בר־גיורא
ואלעזר בן־יאיר בדמות הרב משה
לווינגר ואנשי גוש-אמונים, האחוזים
באכסטאזה קדושה של
ריצת־אמוק לאומית.
סטירה ויריקה. בעוד שהחלטה
כורה תהום אחת בין
הרוב העצום של הציבור הישראלי
ובין הממשלה המתיימרת לפעול
בשמו, היא כורה תהום שנייה
בין ישראל והעולם כולו .״
בבואה חודשיים לפני ״תאריך
היעד״ לסיום המשא־והמתן על
,׳השילטון העצמי המלא״ לפלסטינים,
בהתאם להסכמי קמפ־דיי-
וויד, היא מהווה סטירת־לחי לשני
הנשיאים — אנוור אל־סאדאת המצרי
וג׳ימי קארטר האמריקאי.
בבואה, שבועיים לפני הפגישות

סגן־ ראש־ הממשלה ידין
טרגדיה אישית

׳כך ש״יעבור להם הצחוק״.
השבוע הוא אכן עבר.
הקומדיה הפכה טרגדיה.
מירשם קלאסי. היד, זה דויד
ווי, שעמד השבוע במרכז ההח־זטה
לשתול ישוב יהודי פרובו־
?טיבי בעיר חברון (ראה להלן).
לעיני המדינה הופיע דויד לוי
זדש. לא עוד הסאנשו־פאנסה של
נזר וייצמן הדון־קיחוט. לא עור
איש־השוליים, שהאחרים מסתכלים
בו בסלחנות המהולה ברחנד
;ות. לא עוד בלון נפוח, שממנו
•ולף האוויר כפראזות בומבסטיות.
אלא דויד לוי חזק, בוטח ב־נצמו,
שמצא סוף־סוף עניין לע-
ות בו — הגיבור של גוש־אמו־ים,
אביר ארץ־ישראל השלמה,
;פרימיטיב האמיתי, הממזג דמ־וגיה
סוציאלית ולאומנות מיס-
וית.
מיזוג זה הוא, כמובן, המירשם
;קלאסי של הפאשזים.

הממשלה
?גאטוגץ׳השד טירוף
בחברון עלולה להתחיל
הספירה לאחור לקראת
חורבן הבית השלישי
איך הצליח מיעוט קטנטן להש

שותפי הליכוד בממשלה מתנגדים
כולם ליישוב יהודים בחברון
— מי מבחינה עקרונית (הדמוקרטים
של ייגאל ידין, שכוחה בציבור
ירד, על פי הסקרים, לאפם),
מי מבחינת העיתוי והשיטה (ה־מפד״ל,
השומרת פחות או יותר על
כוחה).
אילו היה הליכוד מאוחד, ניתן
היה לומר, כי ההחלטה הגורלית
ליישב את חברון נתקבלה על
דעת רבע הציבור. אך גם זה
אינו נכון.
בתוך הליכוד יש חטיבה מרכזית
— הליברלית — המתנגדת
כימעט כולה להחלטה.
דעתן של חטיבות־הרסיסים בליכוד
אינה חשובה, מפני שאין
להן שום אחיזה בציבור.
נותרה חטיבת חרות בילבד, כנושאת
דגל ההחלטה. אבל גם
בחרות חלוקות הדיעות. שר־הביטחון
עזר וייצמן, השר השני
בחשיבותו מטעם תנועת־החדות,
מתנגד להחלטה בחריפות. אין
הוא יחיד.
בחינת ניתוח הכוחות מלמדת,
כי מאחרי ההחלטה עומד רק ה רוב
שבתנועת־החרות, המייצג —
לפי הסקרנים המעודכנים — בין
ס/ס 10ל־ 120/0מן הבוחרים.
ריצת־אמוק לאומית. יש
ספק אם אף אחוז מבוטל זה היה
תומך בהחלטה הרת־אסון זו, לו־

המתוכננות ביניהם בוושינגטון,
היא מוסיפה יריקה בפניהם.
על כל אלה אפשר להוסיף שורה
ארוכה של מהלומות נוספות,
שבהן הולמת ההחלטה באינטרסים
החיוניים של ישראל. בין
השאר :
!• היא תפלג עוד יותר את
הפזורה היהודית, תרחיק אותה
עוד יותר מישראל.
• היא תוסיף לבידוד מצריים
בעולם הערבי, מוסיפה תחמושת
לכל אויבי אל־סאדאת במרחב ה מוסלמי
ובמצריים עצמה.
• ברגע עדין ביותר של התפתחות
הנורמליזציה, היא תאט
את התהליך ותגביר את בדידותו
של השגריר הישראלי בקאהיר.
השבוע פורסמו בעיתוני העולם
כתבות, שתיארו את הבידוד שהוא
נתון בו כבר עתה, כאשר
החברה הקאהירית חוששת מלחי-
ראות בקירבתו.
!• היא תחזק את הכוחות היותר
קיצוניים בגדה המערבית. הש בוע
פורסמה ההערכה של שירותי-
הביטחון הישראליים, שגילו לציבור
הישראלי והעולמי עובדות
שהדהימו אותו: אנשי פת״ח
מאבדים את עמדותיהם בגדה ה מערבית,
מפני שהם נחשבים כ־מתונים
מדי. עמדות אלה נתפסות
על־ידי כוחות המזדהים עם איר-

גוני חזית־הסירוב והקומוניסטים,
המתנגדים לא רק להסכמי קמם־
דייוויד, אלא גם להנהגתו ה־שפוייה
של יאסר עראפאת.
מעבר לחברון. מה עומד
מול רשימה זו של מכות? למי
ולמה תועיל ההחלטה להשתיל
כמה יהודים — רובם קנאים מטורפים
— בלב העיר חברון?
אין בכך אף יתרון אחד — לא
מדיני, לא ביטחוני ולא כלכלי.
זהו סימן־ההיכר של תקופת־הקנאים:
הכרעות גורליות מתקבלות
על־ידי מיעוט זעיר בהיע דר
כל ניצוץ של הגיון, על סמך
אמונות מיסטיות שאינן מן העולם
הזה.
בשבועות הקרובים ייקבע בחברון
אם אומה שלמה, המאורגנת
במדינה דמוקרטית, עלולה להיכ נע
למיעוט זעיר כזה.
אם כן, תהיה לכך משמעות ה חורגת
בהרבה מעבר לעיר חברון.
היא תעלה, לראשונה מאז
קום המדינה, את האפשרות ה מעשית
של הספידה־לאחור לקראת
חורבן הבית השלישי.

מיפלגות
תהדר הוא עירום
זהו המסמר
האחרון בארוך־חמתים
ש 7ד ״ש,
זיברוגה לא לברבה
״יש לי כסא בבית, ויש שם
הרבה ספרים,״ השיב סגן ראש־הממשלה,
ייגאל ידין, כאשר איש־הטלוויזיה
יורם רוגן ריאיין אותו
אחרי ישיבת־הממשלה, שהחליטה
על שתילת היהודים בחברון.
הוא ענה לשאלה שנשאלה בלי
כחל ושרק: האם אתה, ככל הפו־ליטקאים,
דבק בכסא?
הנקודה המרכזית. ידין לא
הראה כל סימנים של מבוכה. להיפר׳
הוא נראה כאדם שעשה את
שלו. אחרי ככלות הכל. הוא הפעיל
את ההסכם הקואליציוני, ש־איפשר
לו לערער על החלטות הממשלה
בענייני התנחלות. בצורה
בלתי־רגילה, החורגת מן ה חלוקה
התקינה בין הרשות ה
מחוקקת
והרשות המבצעת, נקבע
בהסכם, כי במיקרה כזה תחליט
ועדת־החוץ־והביטחון של הכנסת
אם תוקם ההתנחלות או לאו.
ידין סבר, בלי ספק, כי בכך
מילא את חובתו כלפי עם־ישראל
וכלפי עקרונות־ד״ש המפורסמים.
ומה יכול אדם הגון לעשות יותר
מזה?
אולם לא היתד, זאת אלא הע-
מדת־פנים. כי הנקודה המרכזית,
לגבי ההחלטה המחרידה שנתקבלה
השבוע, היתה זו: היא לא
היתה מתקבלת כלל, לולא היה
מנחם בגין בטוח לגמרי, כי שרי
הדמוקרטים יתקפלו, ושיסתפקו
במחווה פורמלית.
מילה אחת. מנחם בגין הוא
טכסיסן מעולה. הוא יודע את
נפש בהמתו. כל עוד לא היה
בטוח לגמרי, כי יש רוב בממ שלה
להחלטתו, וכי ההחלטה תע בור
גם את השלבים הבאים בש לום,
לא היה מגיש אותה כלל
להצבעה. הוא דחה אותה משבוע
לשבוע — עד שהיה בטוח שהכל
בסדר.
אילו ניגש אליו ייגאל ידין,
והיה אומד לו בשיחה בין שניים,
כי קבלת ההחלטה הזאת פירושה
פרישתה של הסיעה הדמוקרטית
מן הממשלה, היתה הצעת־ההח־

לטה מתה באותו רגע.
מנוי וגמור עם בגין להחזיק *
את ממשלתו בחיים, יקרה אשר
יקרה. במצב העדין הנוכחי לא
היה מסתכן בפרישת הדמוקרטים,
כאשד הממשלה מתנדנדת במילא.
די היה במילה אחת של ידין,
כדי לסיים את העניין.
ידין לא אמר את המילה הזאת.
הסיבה: הכסא הנוח בביתו, ה מוקף
ספרים על ארכיאולוגיה,
אינו מושך אותו. כפי שרמז ה מראיין
בטלוויזיה, הוא אכן דבק
בכסא. ככל הפוליטיקאים. זוהי
הטרגדיה האישית שלו.
תאריך אחתן. לגבי ד״ש
ויורשיה היו מאורעות השבוע
המסמר האחרון בארורהמתים.
מה נותר מאותו ייגאל ידין,
אליל הציבור הנאור, שקם בשעתו
והכריז, כי מטרתו העליונה היא
דמוקרטית?״
״מדינה יהודית
הוא הוסיף אז, כי מדינה יהודית
(המשך בעמוד )30
ה עו ל ם הזה 2221

מישרד־התעשייה המליץ לפני מינהל־מקרקעי־ישראל
לאשר לשתי קבוצות־ר,משקיעים, שבהן שותף קורפו,
פטור ממיכרז על שטחי־אדמה גדולים בשכונת
תלפיות וגבעת־שאול בירושלים. מנהל מינהל־מקרקעי
ישראל, יעקוב עקנין, אמר, כי המינהל יקבל,
ככל הנראה, את המלצות מישרד־התעשיה.
עם הקבוצה מדנוור עומד קורפו להקים בדרך
שבין תלפיות לגילה מיצפה גבה־קומה, אשר בקומתו
העליונה יהיה בית־קפה ומיסעדה, שהסועדים בה
יוכלו לצפות על נוף ירושלים ועל שני הימים,
הים־התיכון וים־המלח. עם הקבוצה הישראלית
מתכוון קורפו להקים בגבעת־שאול היפרשוק גדול.

לין טען שנאמן עוקף אותו, מזמין את פקידיו
של לין לפגישות, ומנטרל אותו מתפקידו. לעומתו
טען נאמן, שלדעתו אין לין ממלא את תפקידו כיאות.
הטענות של השניים הובאו לפני שר־האוצר, שפסק
כי הצדק עם לין. הוא הורה למנכ״ל מישרדו
שלא לעקוף עוד את הממונה.

ב כי ר ער קמצה * ד
ב גין לו ח ץ
את ו״ צ טן
כשיחה שנערכה עם אנשי־לישכתו
המקורבים כיותר, התבטא השכוע ראש־הממשלה
מנחם כנין על שר־הביטהון עזר
וייצמן :״אני לא יודע כאיזו רשימה
הוא יהיה ככנסת הכאה.״
מקורבים לבגין גורסים כי בין הסיבות לעקשנות
ראש־הממשלה, להעלות את נושא חברון דווקא
השבוע, היה שר־הביטחון. בגין, הנוקט לאחרונה קו
ניצי, מעוניין לדחוק את וייצמן אל הקיר, להוכיח
לחסידי וייצמן בקרב תנועת־החרות שאין הוא
ראוי לעמוד בראש הרשימה.

וייצמן עמד
להתפטר

אחד הגורמים המעורבים במישפט עומד להביא
מיסמכים נגד הצד האחר, אף הוא אישיות מדרגה
בכירה ביותר, על שערק מצה״ל בעת מילחמת־השיחרור.
נגד אותו איש נפתחו הליכים פליליים,
אך על־פי הוראת גורמים עליונים, נסגר
נגדו התיק.

הלו דו רששכר
מאיר הלוי, מי שעמד כראש אגודת
״קורת-גג״ ,החליט שלא לוותר על סכום
כן 400 דולר, שהם כ־ ±!5מיליוני
לירות, המניע לו, לדעתו, עכור פעולתו
והוצאותיו האישיות למען הקרן.
מישרד־האוצר הקים ועדת־שלושה, אשר תדון
בדרישותיו של הלוי. אולם מנהל־האגודה לשעבר
החליט שאם הוועדה לא תאשר לו את מלוא סכום
התביעה, הוא יפנה לבית־המישפט.

ה נ טו ר יו גדל

כשכוע שעכר שקל שריהכיטחון
אפשרות להתפטר מהממשלה.

ל 100דולר

לקרובים אליו אמר וייצמן שאינו רוצה להתפטר
דווקא בגלל נושא מסויים, אלא ״פשוט נמאס
לי מכל העסק.״
בין אותם ששיכנעו את וייצמן להימנע מצעד זה היה
הפירסומאי וידידו האישי אליעזר ז׳ורבין.

החוזרים מחו״ל יוכלו לעכור, החל כחודש
הכא, כמסלול הירוק של המכס, אם
כרשותם טוכין שערכם אינו עולה על
100 דולר.

הנימוק ששיכנע את וייצמן היה שקיימת
סכנה שיורשו כתפקיד יהיה אריק שרון,
ושאסור להפקיר את ענייני־הכיטחון כידיו
של שרון.

תתחדשהמח לו ק ת
ס בי בסיידביאי ׳
המחלוקת סביכ יצור מטוס־יהקרב הישראלי
״לביא״ עומדת להתחדש כמלוא עוזה.

כמיסגרת מישפט פלילי, העומד להסעיר
כקרוס את הארץ, עומדת לצוץ פרשיה
מדהימה.

חברי ועדת־המישנר, לענ׳ייני־הביטחון של ועדות־הכספים
וועדת־החוץ־והביטחון של הכנסת ביקרו
השבוע במיפעל מנועי בית־שנזש, אשר לפי התיכנון
ייצר את מנוע הלביא. כמה מחברי הוועדה
התרשמו, לדבריהם ,״באופן שלילי ביותר״
מהמיפעל, וטענו שהוא לא יוכל לעמוד במשימה.

אריק קרא
לד! תו ר ה
ח״כ המערך יחזקאל זכאי מתכוון להזמין את שר־החקלאות,
אריק שרון, לפני בית־דין רבני, לדין־
תורה. זכאי החליט על צעד הפגנתי זה, אחרי
שבדק את כל האפשרויות לתבוע את שרון
למישפט־דיבה, והתברר לו כי חסינותו של שרון
עומדת לו בכל מצב.

שרון אמר ליחזקאל זכאי •טיש לו עליו
״תיק״ ,ורמז למעשים פליליים של זכאי.

עד כה היו הטובין חייבים במכס החל ב־50
דולרים. הממונה על הכנסות המדינה, אוריאל לין,
החליט על הכפלת סכום הפטור.

ת 1כ 1יתחברת
ה טל פוני ם תי דחה
שר־האוצר, ייגאל הורכיץ, יחד עם שר•
המישפטים שמואל תמיר, החליטו על
דחיית הדיון כתוכניתו של שר־התיקשורת,
יצחק מודעי, להקים חכרת טלפונים
פרטית.

השניים החליטו ביניהם להקפיא את הדיון על נושא
זה במישרד־המישפטים, הצריך לנסח את החוק,
וזאת מבלי לומר למודעי שכוונתם היא לדחות
לזמן בלתי־מוגבל את התוכנית, שעליה השליך שר־התיקשורת
את כל יהבו.

הקבל!
11־ 1111 עז ר ה
הקכלנים הפרטיים ידרשו לעזור להם,
על־ידי רכישת הדירות הריקות שלהם
על־ידי הממשלה.
לפני שיציגו דרישה זו ודרישות אחרות, בעיקר
בתחום המיסוי והאשראי, יערכו הקבלנים מסע
נרחב של יחסי־ציבור ופירסום, כדי להכין את
הקרקע לדרישותיהם. הסכום שהוקצב על־ידי
הקבלנים למסע הפירסום מסתכם בשני מיליוני לירות.

קו ר ב! 3ו 1ה

הו ר בי ץ פסק

פ ר שו ת

לו כו ת לין

ח״כ חיים קורפו הוא שותף כשתי קפוצות
משקיעים, האחת ישראלית והשנייה מהעיר
דנוור שכארצות־הכרית, העומדות להקים
עסקים כירושלים.

שר־האוצר, ייגאל הורכיץ, קיכל את
עמדתו של הממונה על הכנסות המדינה,
אוריאל לין, כריכ שלו עם מנכ״ל מישרד־האוצר,
הד״ר יעקוב נאמן.

ס פר נגד
היועץ ה מי ש פט
מי שהיה היועץ האישי של שלושה שרי
מישפטים, עורך־הדין יחיאל (״חיליק״)
גוטמן, עומד להוציא לאור ספר, התוקף
את מוסד היועץ־המישפטי וטוען כי תפקיד
זה מהכל כמישטר הדמוקרטי.
לפני שפנה לפרקטיקה פרטית היה גוטמן עוזרם
של שרי המישפטים יעקוב שימשון שפירא, חיים
צדוק ושמואל תמיר. בסיפרו הוא מביא אנקדוטות
רבות על העבודה המשותפת עם השרים ועם
שלושה יועצים מישפטיים, שאותם הוא תוקף,
מי שהיום הם השופטים העליונים מאיר שמגר
והפרופסור אהרון ברק, והיועץ־המישפטי הנוכחי
לממשלה הפרופסור יצחק זמיר.

מי שטרה־גנוויו ת
כין השוטרים, מפעילי־הרדאר כככיש
ירו־טלים— תל־אכיכ, לכין רכים מנהגי
מוניות־השרות כקו זה, קיים הסכס כלתי־כתוב,
שלפיו אין עוצרים את המוניות
אם הן אינן עוכרות את מהירות ה־110
קט ״ש.
שוטרי־הרדאר עוצרים מכוניות אחרות אם הן עוברות
את מהירות 90 הקמ״ש.

תו קגדר
נוספת ב כנ ס ת
יושב־ראש הכנסת, יצחק ברמן, נענה לבקשת קצין
הכנסת, יצחק (״איזי״) בן־גל, ואישר את הקמת
הגדר הנוספת, שתיבנה במקביל לשער פולומבו.

הצורף כגדר זו התגלה כעת הפגנת
החקלאים הגדולה שנערפה לפני כחודש
ככנסת, עת הצליחו המפגינים למוטט את
הגדר שליד ״שער פולומכו״ וכמעט
שפרצו לתוך מישכן הכנסת.
חגיליון הנא של ״חעולם חוח.״ יופיע, למל
חג״חפסח, רק ביום חחמישי, ח״ 3באפריל.
ברחובות תל־אביב אפשר יחיח לחשיג את
הגיליון כנר ביום חרניעי בשעות הערב.

אם וא תעוב!
ואש הביטחון,
צפרה שואה
בנוסח 01 חניפוריס
ביגור תתדטות
חסרות אחריות
הטעונות חקירה
ישרת ביותר

נת 2א .19 המתיחות בין
י סוריה לישראל הגיעה לשיא
חדש. סוריה וכוחות אש״ף בלבנון
החליטו לפתוח במיתקפה בגבול
הצפוני.
כאשר הצו כוחות השריון ה־סוריים־פלסטיניים
את הקווים בצפון,
החל מערך־גיוס־המילואים
של צד,״ל לפעול. כמתוכנן, תוך
מיספר שעות, היו עיקר כוחות
המילואים בבסיסי ההתכנסות, ועלו
לאוטובוסים של אגד, שהתחילו
להסיעם לחזית הצפון ול־ביקעת
הירדן, שם ציפו להתקפה
ירדנית קרובה.
כאשר יצאו האוטובוסים אל
קווי הגבול, כשהם עמוסים בחיי לים,
יכול היה שר הביטחון לדווח

יו״ר בוגין
נציג צה״ל לא היה
בסיפוק לראש־הממשלה, כי גיוס־המילואים
פעל כהלכה.
אולם תוך כמה דקות החלו
להגיע לשר־הביטחון דיווחים בהולים
של הרמטכ״ל, שגרמו לו
להחוויר. הוא מיהר לבור הפיקוד,
כשהוא מסרב להאמין למיש־מע
אוזניו. אולם הוא נאלץ, תוך
כמה דקות, לדווח לקאבינט־המיל־חמה
את הבשורה המרה: צפוייה
התמוטטות כל המערך הקדמי של
צה״ל, בגלל אי־יכולת חיילי־המי־לואים
להגיע אל הקו ולחזקו.

או טו בו סי ם
ת קו עי ם
ף• עו ד שביוכדהכיפורים ניצל
• הצפון הודות לחטיבות־המי־לואים
שהגיעו בזמן אל הקווים,
והדפו את המיתקפה הסורית, הרי
הפעם לא יגיעו המילואים.

הסיבה: האוטובוסים ש
הסיעו אותם אד הקווים נת קעו
ברגע שהם ירדו מן
הכביש והחלו עולים כדרבי־העפר
הלאיימופגזות, המובילות
לקו הראשון.
הרמטכ״ל דיווח לשר־הביטחון
כי טרם קיבל הסבר, אולם נראה
כי כל צי־הרכב, של אגד ודן אותו
שיתף צה״ל בהובלת־חייליו בשעת-
חירום, אינו יכול לנוע אלא בנד
בישי־אספלט. יעברו לפחות 12
שעות עד שצה״ל יתגבר על האנדרלמוסיה,
ויוביל את המילו־

אוטובוס של ״אגד״ במידבר סיני כמילחמת יום־הביפורים
האס הוא יוכל לרדת מכביש האספלט?
אים ברגל ליעדיהם. בינתיים עלול
הקו ליפול.
תיאור מצב זה, שכמוהו כחזרה
על מחדלי מילחמת יום־הכיפו־רים,
יתאמת בוודאות, אלא אם
יתעוררו גורמים שפויים בצמרת
כדי לשנות את המצב הקיים.

הסיכה לוודאות של מצב
זה, שבו לא יוכל צה״ל
להסיע את חייליו כאוטובוסים
של ״אגד״ ו״דן״ אלא על
כביש סלול היטב, היא
פשוטה כיותר. בגלל סיכות
שונות, שחלקן טעונות חקירה,
החליטו מישרד-התחכו-
רה וראשי ״אגד״ ו״דן״ כי
כל האוטובוסים החדשים,
הנרכשים עכור הנוסעים,
יהיו מדגמי ״מרצדס״ או
״מא״ן״ ,שהם דגמים נוחים.
משוכללים, וקלים להפעלה

אוטובוס ״מרצדם״ כחוכרת פירסומת
האם הוא יוכל להסיע את צה״ל לקו?
אוטובוס ליילנד, הוא, לכל הדעות,
נוח פחות מאשר אותם הנרכשים
עכשיו. חסרונו הבולט הוא
שהוא גבוה 1.2מטר מעל הכביש,
בעוד שהמרצדם והמא״ן, כמו
האמריקאים הצפויים, גבוהים רק
60 סנטימטר מעל הכביש. לנוסע
קל יותר לעלות על אוטובוס
נמוך.

מנכ״ל שילו
נוחיות, לא ביטחון המדינה

מאין כמוהם. כמקכיל ירכשו,
החל משנת ,1381 או*
טוכוסים אמריקאיים, המתואמים
לתקן האירופי, שיהיו
אף הם כעלי מנוע אחורי,
נוחים ויפים ואשר ישפרו
את טיב הנסיעה ותנאי־העמדה
של חכר הקואופרטיב
הנוהג כהם, והבוחר
כהנהלה שקנתה עכורו אוטובוסים
אלה.
אוטובוסים אלה יחליפו את
4500 האוטובוסים מדגם ליילנד,
שהם רוב צי־הרכב של אגד
וחן כיום. חברות אגד וחץ
כבר הזמינו 1500 אוטובוסים
מדגם מרצדס ומא״ן, ותוך שנה־שנתיים
יסעו רק בדגמים אלה.

נון בוגין, מסר לי כי בשעתו דרש
אגד במפורש ממישרד־התחבורה
כי יצרף לוועדה, שקבעה עקרונות
לרכישת אוטובוסים-לאגד ולי
דן, גם נציג של מישרד־הביטחון
ביגלל העובדה שאוטובוסים אלו
משמשים בשעת־חירום את צה״ל

כוגין אמר כי מנב״י
מישרד־התחכורה, אהוד שי
לו, השיכ לו כי תפקיד מיש
רדו הוא לדאוג לנוחיור
הנוסעים ולא לביטחון יהמ
דינה, וכל אם מישרד־הכי
טחון רוצה אוטוכוסים עכוו
צה״ל, שיקנה אותם כעצמז

אולם לדגמים ה
שהזמינו ושיזמינו
ו״דן״ ,יש מכנה ג£טותף
אחד: כגלל המיכנה הנמוך,
המנוע האחורי וחוסר־השיל•
דה, אין הם יבולים לנסוע
אלא על בכיש.
יק לפנ סיונרי ם
^״ליילנד״ ,כמו התלוו או הו
* סאואר השווייצי, נוסעים על
דרכי-עפד כמו איילות. מכיוון ש מ
ערך הסעת צה״ל בנוי בין היתר
על האוטובוסים של אגד ודן, הרי
שמי שהחליט על החלפת צי־הרכב
באוטובוסים שאינם יכולים לרדת
מהכביש, מנע בזאת את הסעות
צה״ל בשעת־חירום, אלא על כבי.
שים.

טעות
גורלית כזו, היכולה
לגרום לשואת-יום־כיפו-
ריס יטנייה, לא נעשתה
מתוך היסח־חדעת.
יושב־ראש מזכירות אגד, אם־

מושב הנהג ב״מרצדס״
טוב לקראת הבהירות

שילו סירב לבקשת בוגין לצ
רף נציג של מישרד־הביסחון לוו
עדת הרכישות.
לאחר מכן פנה אגד למישרד
התחבורה והציע, כי כדי שיהיו ב
עתיד אוטובוסים עבור צה״ל, יק
אגד 300 אוטובוסים מדגם ליילנז
העומדים לצאת עתה מן השירוו
ולשפצם מחדש כך שמערך הג
עת־המילואים לא יינזק קשוו
בגלל הכנסתם של יותר מ־200
אוטובוסים אירופיים נוחים, ע
אינם יכולים להסיע חיילים. ג
לזאת סירב שילו.
היה קשה לי להאמין לדברי ב
גין. אולם כאשר שאלתי בעצו
את שילו מדוע לא הביא בח7
בון את הגורם הביטחוני בעת 1
רכישה, השיב :״אני דואג לפני
(המשך בעמוד 5

החרוסת והזריקות
*ווומות דאובידה
נדוד, שינת. היא
נותרת נוווי־שינה
המקשים עליה
דהת עור ו בבוקר

לבני שנתיים נבר
עבות אובירה
ניתוח להסרת
גירול סרטני
מנוייה ולנו היא
חוששת מהונעת
המ חל ה בש ל ישי ת

האש ה שאינפח
ך* ק מעטים מבין האורחים במסיבה
1שחתקיימה בבית מישפחת אריה
איבצן בשבוע שעבר, היו יכולים
לנחש עד כמה עייפה אופירה. רעיית
נשיא־המדינה, לבושה שימלה פשוטה רח־בת־ממדים,
רקדה במשך שעות ארוכות
בחדר האורחים של ידידה, ובהפסקה, בין
ריקוד לריקוד, שוחחה עם מכרים, העלתה
זיכרונות, מצאה מילה טובה לכל אחד
והגישה את מיני המאפה שאותם היא
הביאה למסיבה .״את נראית נהדר,״ אמרו
הכל, ואופירה ידעה כי אין זו מחמאה
לשמה. היא טרחה להיראות יפה,
טרחה להיראות רעננה, טרחה להיל&ם
בעייפות ובתוצאותיו של הטיפול הרפואי.
כמה שעות קודם לכן נחת מטוס אל־ על
שבא מלונדון בנמל־התעופה בן־גוריון.
אופירה נבון ירדה ממנו כשהיא תשושה.
אחרי כמה ימים בלונדון, שבהם התרוצצה
במשך 20 שעות ביממה, מפגישה
לארוחת-ערב, ומהתרמה למגבית לשיחה
ארוכה עם מלכת אנגליה, כל מה שרצ תה
אופירה היה להיפגש עם ילדיה נעמה
וארז, לפרוק את המיזוודות, להיכנס לכו-
תונת־לילה ולישון עד למחרת בבוקר —
ללא ארוחת-ערב אנגלית מכופתרת ובלי
נאום ציוני, שנתפר במיוחד לאוזניהם
של תורמים יהודיים.
כשהיתה כבר במיטה, אחרי שניצלה
כל דקה פנויה כדי לשחק עם נעמה וארז
ולשוחח עם בעלה הנשיא, טילפנה אופירה
למזכירתה האישית, צעירה בעלת
שיער אדמוני בשם ריבקה סרוסי.

רבקה. רעיית שאלה

את כבר לבושה י״ שאלה אותה
״כן, בכותונת־לילה,״ השיבה לה
הנשיא .״אבל מה עם המסיבה?״
המזכירה.

רק באותו הרגע נזכרה אופירה שהבטיחה
לאיבצנים לבוא למסיבה שלהם.
היא נאנחה, קמה מהמיטה, התלבשה ויחד
עם הנשיא צעדה ברגל, לבית שבו נערכה

המסיבה. באותו היום הביסה שוב אופירה
את העייפות. באותו היום היא התגברה על
המחלה והוכיחה לעצמה בפעם־המי־יודע-
כמה שהיא מסוגלת לכל מאמץ. היא הוכיחה,
למי שמכיר את הקשיים העומדים
בפניה, שהיא מתמודדת בגבורה עם י מצבה.

!]^1ך 1אופירה יחד עם שני ילדיה, למענם החליטה להיאבק במחלתה

״ *״יי יייי * י ולהביס אותה. נעמה יודעת שהיא בת מאומצת ואומרת לחבריה
בגן הילדים:׳**וני היחידה שהיא בת מאומצת. ההורים שלי בחרו אותי ולא קיבלוני.״

קו ב ה
וגפילטע פיש

ן* שנישאו אופירה ויצחק נבון החלה
פרשת חיים משותפת של שני אנשים,
היכולה למלא פרקים מרתקים בכל
ספר. אופירה, סמל הצברית, מחנכת
ופסיכולוגית, שהתמחתה בטיפול בילדים
בעייתיים, חידשה רבות בשטח זה וזכתה
להערצת מומחי־חינוך ; יצחק נבון,
איש חינוך, עסקן פוליטי וחבר־כנסת, מי
שעבד שנים במחיצתו של דויד בדגור־יון,
הושפע ממנו ויש אומרים שאף השפיע
עליו.
היה זה גם מיפגש בין שתי תרבויות.
אופירה ויצחק, שניהם ילידי הארץ,
אולם בעלי רקע שונה. בגלל יופיה הרב
ונעימות הליכותיה היתד. אופירה, נוצצת
וצעירה, מבוקשת בכל חברה. נבון היה
שילוב של איש־רוח, פייטן וחבר במיט-
בחים פוליטיים. השניים השלימו זה את
זה, ובמהרה הפכו למבוקשים בכל אירוע
תרבותי כמו בכל מסיבה ראויה
לשמה.

המשבר הראשון בחייה של אופירה התחולל
כאשר היא ובעלה גילו את עקרותה.
שניהם אהבו ילדים ורצו בהם מאד.
שלא כבמיקרים רבים אחרים, הם התגברו
על משבר העקרות של אופירה כשהם
תומכים איש ברעהו. בשלב מסויים הם
החליטו לאמץ בת, והעניקו לה את השם
נירה. רק לפני כמה חודשים גילתה נירה,
כיום כבר בת שבע, את השם נעמה. הוא
מצא חן בעיניה והוריה נעתרו לבקשתה
להמיר את השם נירה בנעמה. לבית־הספר
נרשמה כבר בשם נעמה. בבית ממשיכים
לקרוא לה בכינוי החיבה ניני — הוא
מתאים הן לנירה והן לנעמה.
כפי שקורה לעיתים, הצליחה אופירה
להיכנס להריון דווקא לאחר שאימצה בת.
שנה אחרי שנולדה נעמה, נולד ארז, בנם
השני של אופירה ויצחק נבון.
לפני שנה וחצי נבחר נבון כנשיא
המדינה. היה זה משבר נוסף שעליו היו
חייבים אופירה ויצחק נבון להתגבר
בצוותא. הוא הפך נשיא, היא הפכה רעיית
נשיא, עם כל האחריות והגמל הכרוכים
בתואר זה.
כבר במסיבת ההכתרה היה ברור שאופירה
נותנת את הקו החדש בבית הנשיא,
קו שחיבב אותה מייד על הכל. היא לא
היתד, חסידה של הכיפתור והרשמיות.
הידידים הוותיקים נשארו ידידים. הרבה
חן ומחשבה הושקעו על-ידה בכל דבר,
ובזהירות מרובה. הבית נועד להיות מחייך
ומלא פרחים, למרות השערוריה שפרצה
בעיקבות ההוצאה הכספית על פרחי בית
הנשיא בתקופת נינה קציר. אופירה מצאן;
את הפיתרון: היא גידלה את הפרחים
בגינת מישכן הנשיא.
הבית נועד לדעתה לבטא את ישראל,
כפי שהיא אהבה, הכירה ורצתה לראות,
והדבר ניכר בכל פינה בו. אופירה רצתה
את האמנות הישראלית בתוך המישכן,
שאותו הפכה, למרות קשיים אובייקטי־ביים
רבים, לבית. היא ידעה שעלולה
לפרוץ שערוריה ציבורית אם תשקיע מאות
אלפי לירות באמנות ישראלית, ומצאה
את הפיתרון. היא הביאה עימד, מהדירה
השכורה שבה התגוררו למישכן הנשיא
את יצירות האמנות הישראליות המקו-

אופירה בפתח ארמון בא
ל 11111ל 7 1 1 1 ,לךה
קינגהאם בלונדון, דקות
1 1 1111
1 1 1 1 1 1 .1
אחדות לפני שהתקבלה על־ידי מלכת אנגליה, לפני כשבועיים.
השיחה בין המלכה לרעיית הנשיא היתה מן הארוכות שידע בית
המלוכה השעה ההזמנה ביקורה

הבריטי. המלכה סירבה להיפרד מאופירה בתום רבע
שהוקצבה לשיחה, והשתיים שהו ביחד כשעה וחצי.
לתה אצל מלכת אנגליה הגיעה. אחרי שהמלכה שמעה על
של אופירה בלונדון, וזכרה את פגישתן הראשונה.

שלה, ולהיות אם לנעמה ולארז ורעייה
ליצחק. ואכן, סיכום פעולותיה בשנת
הנשיאות הראשונה מעורר הערצה. מאות
אירועים, קבלות פנים וארוחות, שבהן
תרמה, בחן המייוחד לה, להצלחת הנשיא:
החל מהשתתפות בערב לזיכרו של המלחין
יצחק לוי ועד להשתתפות במופע
התנועה הקיבוצית, בכנס הצופים בצמח,
בחגיגת בר־מיצווה לילדי כפר חב״ד
ובקבלת-פנים במלאת 60 שנה להביסה.
אופירה הפכה לנערצת על הדיפלומטים
והאורחים רמי-המעלה שהגיעו מחוץ-
לארץ. היא אירחה את הנשיא האמריקאי
קארטר, את הנשיא אל־סאדאת ורעייתו,
את ז׳קלין קנדי ואת סגן נשיא אר-
צות־הברית, ולטר מונדייל, את אנשי
הסגל הדיפלומטי, את שר־החוץ של סלוודור,
את הישראלים המייועדים לתפקידים
בשגרירויות בחוץ־לארץ, את נשות
המגבית מארצות-הברית, את ראש ממשלת
אונטריו, את יושב־ראש הפרלמנט׳
האוסטרלי, את הנשיא האמריקאי לשעבר
פורד ואת רעייתו, את הנשיא לשעבר
מארגנטינה, את שר־האוצר של גוואטמלה,
את אימו של ג׳ימי קארטר, ליליאן קאר־טר,
ואת אלמנת נשיא אירלנד.

אירוח וקבלות־פנים הם חלק נכבד מתפקידי
הנשיא, וממילא חלק נכבד יותר
מתפקידי רעיית הנשיא. המאכלים היקרים
והרשמיים פינו מקומם למאכלים טעי-
מים ומקוריים. היום שותים בבית הנשיא
מיץ הדרים טבעי, אוכלים סיגארים מרו
קאיים,
קובה, גפילטע פיש ולוגמים מרק
עם כופתאות.
גם בלבוש הונהג שינוי. לא עוד בגדים
התפורים אצל אופנאי הצמרת בפאריס
וברומא, שלפיהם נמדדות נשות חב־רה-ישראליות
אחרות. אופנה מקורית, המתוכננת
ומעוצבת על-ידי אופנאים יש ראלים,
מתאימה לסיגגון החיים, לאקלים
ולצבעים השולטים בארץ. הסיגנון החדש
של הגברת הראשונה הוא קליל, פשוט,
צבעוני ואלגנטי, באופן המייוחד רק לה.
האזרחים שהתרגלו לנשיאות קשישות,
החל מוורה וייצמן, עבור דרך רחל
ינאית בן־צבי וכלה בנינה קציר, קיבלו
באהבה רבה את הנשיאה הצעירה, היפה,
המטופחת, הישראלית כל־כך, שהכניסה
סיגנון חדש למישכן הנשיא. אולם למרות
ערמות מיכתבי ההערצה המגיעים
אחרי כל הופעה ציבורית שלה, ידעה
אופירה נבון כי ישנם כאלה הממתינים
לה בפינה, הרוצים לראות בכישלונה,
המקנאים בחיוניות שלה.
היא נאבקה בהם. בנועם מייוחד לה
שמרה בעצמה על צעדיה. חששה להתחלק,
חששה להיכשל ולהכשיל את
בעלה — והצליחה בכך. לחובתה אפשר
לציין כי כל מילה של ביקורת —
לעיתים היו מגיעים לאוזניה דברי הביקורת,
חלקם מתוך כוונה טובה וחלקם
בזדון — פגעה בה.
הרגישות של אופירה נבון ידועה לכל
מכריה ומיודעיה; רגישות זו התנקמה
בד, מאוחר יותר. פעם התלוננה אופירה

אסה חמי שיה
ואס הגני ם

וף שנה וחצי הפכה אופירה
1 1ולמושג בחצרות נשיאים בכל
העולם. מעולם לא היה ישראלי
להערצה כה רבה בגלל רעייתו, כפי
לכך הנשיא נבון.
אולם ככל שהכירה בחשיבות פעילותה
לצד הנשיא, ידעה אופירה עד כמה חשובות
פעולותיה העצמאיות.
היא התרוצצה מבית־שאן, שם חגגה
עם נשות המקום את חג האשה, למעלות-
תרשיחא, שם היתה אורחת הכבוד ביום־
האם. היא ערכה קבלות־פנים למתנדבות
ויצ׳׳ו, מיח״א, נעמ״ת, בני־ברית, והמגבית
היהודית המאוחדת. היא הרצתה בכנס פסיכולוגים
שה במצבי־לחץ, בכנס של נשים
ערביות שסיימו קורס לאזרחות, בקונגרס
הבינלאומי של נוירוכירורגים ובכנס של
העובדים הסוציאלים. היא נסעה לבקר
את אם־החמישייה בבית־זזחולים הדסה
ואירחה את אם-הבנים ריבקה גובר בביתה.
היא ביקרה בשכונת־התיקווה וקיימה עש רות
פגישות בביתה למען מטרות אותן
החשיבה.
אולם את עיקר מאמציה השקיעה או- לסמל רחבי שזכה שזכה

המי שנתה הראשונה 5:־£5״ ,מ ״ עו ע?

ברכי אופירה ונעמה על ברכי הנשיא. אופירה הצליחה להכניס לבית הנשיא סיגנון חדש,
נעים יותר, ישראלי יותר, וזכתה להערצת המונים המציפים אותה במיכתבי ברכה ועידוד.

בפני ידידה קרובה :״אני ממש מצפה
לביקורת בונה. אני רוצה ללמוד מכל
אחד ולתקן שגיאות שלי. אני מודה גם
לכל מי שמצביע על שגיאותי. אבל אני
לא יכולה לסבול דברים מרושעים. הם
ממש מציקים לי.״
כשנבחר יצחק נבון לנשיאות המדינה,

החליטה אופירה לנהל את חייה בשלושה
מישורים אינטנסיביים ביותר: למלא
את הפונקציות המוטלות עליה כרעיית
הנשיא וללוות את הנשיא כאשר הדבר
נדרש ממנה; לפעול במיסגרת עצמאית
כאשת נשיא הטינה, בתחומי פעולותיה
החינוכיות מהתקופה ד,טרום-נשיאותית

האשתש אי כפתלה
משך מעמוד )29
רה בשני נושאים. ד,קמ / 1קרן
כפת לי ושנת הילד הבינלאו־ת.
קרן איכפת לי היתד, ד,מ־
־ לעבודתה החינוכית לפני שנכה
למישכן הנשיאים. אופירה התמה
בילדים מחוננים, שבגלל
אים חיצוניים — כלכליים, סבי־

ציגת ישואר

מת ערי״מיקלט לילדים בארצות
הנמצאות במילחמה. מאחורי ה הצעה
של אופירה עומד רעיון
פשוט. אין שום סיבה שילדים יסבלו
בגלל המילחמות של הוריהם.
בכל עת,שתפרוץ מילחמה, יוקמו,
בעזרה כספית בינלאומית, ערי־מיקלט
לילדי הארצות הנלחמות;

אופירה נואמת בכנס
שנת הילד
:ינלאזמית שנערך במכסיקו בשנה שעברה. רעיונה
ן אופירה בדבר הקמת ערי־מיקלט לילדים בארצות
וש בהן מילחמות, זכה להערצה כללית מצד הנצי
דים
ומישפחתיים — נכשלו ב-
מודיהם. כאם שאימצה ילדה,
נינה אופירה את בעייתם של יל יט
אלה. היא החלה, עוד לפני
בעלה נבחר לנשיאות, לרכז מר־ים
מיקצועיים שכל אחד מהם
1מץ ילד אחד כזה. כשהפכה
1גיית נשיא המדינה החליטה להב־
־ח שהמיפעל שבו החלה לא
(מוטס. היא הצליחה לגייס סכום
יול של כסף, המסתכם היום בני
מיליון לירות, והמשיכה ב-
לחמה הפרטית שלד, למען־ ה דים
המחוננים, בעלי הציונים ה־זוכים.
היא עברה מבית־ספר
:ית־ספר, שוחחה עם מורים
(חנכים, צדה את התלמידים הכשרים
וגייסה מורים שיאמצו
למידים אלה. עתה נמצאת אוירה
במתח נפשי חזק, שכן עם
ם שנת הלימודים יתברר אם סיטד, החדשה שלה לפיתרון
גיותיהם של ילדים אלה;, ,שי-
ז האימוץ״ ,אכן הצליחה.
*שר יבואו למישכן הנשיא
:ילדים של אופירה״ עם תעודו-
יר,ם ומוריהם המאמצים, אפשר
1יה לדעת אם אופירה הצליחה
]ם הניסיון החינוכי שלה יוכל
זוות דגם לשיטת חינוך חדשה

רכילות
על כו סקפה
^ וד נו ש א עימו התמודדה
#אופירה, ללא השתתפות בע־
; ,היה שנת הילד הבינלאומית.
פירה נבחרה לעמוד בראש
רועי שנה זו בישראל. מילחמת
לבודיה גיבשה אצלה רעיון ש ה
לתהודה בינלאומית אדירה:
:מת ערי־מיקלט לילדים. בפני
!ים מכל רחבי העולם פרשה
פירה את תוכניותיה בדבר הק-

1סס ...

ותינוקות יגוועו מרעב כפליטים.
כיום לא איכפת לה אם הרעיון
יופקע מידיה על־ידי גורמים בינלאומיים.
היא ״מוותרת על הכבוד״
ובילבד שהקמת ערי־המיק־לט
אכן תוצא אל הפועל.
יציאתה הראשונה של אופירה
לחוץ־לארץ, כרעיית נשיא מדי
גות
כולן, כולל נציגות הארצות הערביות והגוש
המיזרחי, שלא הצביעו נגדו. מאז הופעתה של אופירה
במכסיקו, היא הפכה לשס דבר אצל ראשי
מדינה ושרים, כאשה המביאה כבוד רב לארצה ברעיונותיה
המקוריים ובעבודתה עבור מימוש הרעיונות.

ביניהן תארך רק שניות ספורות.
אולם בין שתי הנשים נוצרה ה כימיה
המפורסמת. מלכת אנגליה
שכחה למשך כרבע שעה את יתר
אורחיה, ושוחחה בלבביות עם
אשת הנשיא מישראל.
לפני כמה חודשים התכוונו בני
הזוג נבון וילדיהם לצאת לטיול
לאחד מאתרי הנופש בארץ, בחברת
זוג ידידים שלהם. לפני היציאה
הגיע טלפון בהול. הידידים
הודיעו שאינם יכולים לצאת לטיול.
אצל האשה התגלה חשש
לסרטן שד, והיא הובלה לטיפול
בבית־חולים. המישפחה הנשיאותית
לא יצאה לטיול, תחת זאת
נסעה אופירה לבקר את הידידה
שלה בבית־החולים, והשיחה בין
השתיים נסובה, כמובן, על מחלת
הסרטן. הידידה סיפרה לאופירה
איך התעורר בליבה החשד — גוש
קשה — ואופירה סיפרה לה, כי
גם היא מרגישה לעיתים בגוש
קשה כזה. בבדיחות הדעת של
אשה ערב ניתוח גורלי אמרה לה
הידידה :״כדאי שגם את תיבדקי
אצל רופא.״
בסופו של. דבר התברר, כי ה ידידה
של אופירה לא לקתה בסרטן
— הגידול היה לא־ממאיר;
אולם ההתחכמות בדבר מצב בריאותה
הטרידה את אופירה. היא
התקשרה עם רופאה־ידידה, פרופסור
שושנה מרן, והזמינה אותה
אליה. כעבור שבוע, כשנפגשו
השתיים במישכן הנשיא כידידות
ותיקות, הן שקעו בשיחה על כוס
קפה, ריכלו קצת, והעלו זיכרונות
על ידידים משותפים.
רק אחרי שעה ארוכה ניגשה
בירן לבדוק את אופירה. לפתע
השתנה מראה פניה. לא היתה זו
שושי החברה, אלא ד״ר בירן
הרופאה. באותו הרגע ידעה אופירה
כי לקתה בסרטן. שנתיים
קודם לכן הורחק גידול סרטני מ והיא
ידעה שהיא מועדת
פניה׳
למחלה זו.
בירן הורתה לאופירה שתבוא
מייד לבית־החולים. כעבור
עימד,
דקות שכבה כבר אופירה עשר בהדסה, נתונה לבדיקות של טובי
הרופאים. באותו הרגע החלה ה־

י 8 1 0 71 1מיכתב־תודה של אשח
שגריר ארצות־הברית
11 1111
בישראל, סאלי לואיס, אחרי ארוחת־צהריים בבית
הנשיא שאותה הכינה אופירה, אם כי לא השתתפה
בה. כותבת לואיס :״לארבעה אמריקאים רטבים
הם ישאו סימני־זיהוי ממש כמו
בתי־חולים הנושאים את סימלי
הצלב־האדום. הכוחות הלוחמים
לא יפגעו בערים אלה, ואחרי ה־מילחמה
יחזרו הילדים לארצותיהם,
על פי התחייבות מוקדמת
שלהן, ולא יווצר מצב שילדים

היתה זו ארוחודצהרייס נהדרת. השגריר לינוביץ
אמר שזה היה האוכל הטוב ביותר שהוא אכל בישראל׳
והוא הוגש נפלא. תודה לך. אנא, דעי שאני
מתפללת לבריאותך. סס שולח לך איחולים. הודי
לנשיא נבון. סאלי.״ מכתב אחד ממאות שקיבלה.

נת־ישראל, היתה לאנגליה. היא
הופיעה בפני נשות ויצ״ו, השתתפה
בערב למען בתי־ספר יהודיים, נפגשה
עם ראשי שנת הילד הבינמלכת
לאומית
והתקבלה אצל
אנגליה. עוד לפני הביקור אצל
המלכה הוזהרה אופירה שהשיחה

מילחמה הקשה ביותר של אופירה,
מילחמת החיים בצילו של
המוות.
כמה שבועות קודם לכן קראה
אופירה מאמר באחד העיתונים,
שבו סופר על נסיונות של רופא
(המשך בעמוד )75

במדינה
(המשך מעמוד )24
שתחזיק בשטחים הכבושים לא
תוכל להיות דמוקרטית, וכי מדינה
דמוקרטית המחזיקה בשטחים
אינה יכולה להוסיף להיות יהודית.
עתה ממשיך ידיו לעזור לקיומו
של מישטר הצועד בדרך המלך
לסיפוח השטחים, בדרך של התנחלות,
תוך ניתוק ישראל מן ה עולם
כולו.
גם משאר עקרונות ד״ש לא
נותר דבר. ידיו אמנם הצביע
בשבוע שעבר נגד חוק הרבנות,
המגביר והממסד את הכפייה ה דתית
במדינה, אך הוא לא עשה
דבר כדי למנוע בעד הממשלה
להעביר את החוק הזה בכנסת.
מטרה אחרת של ד״ש — ה מאבק
•למען סדדי־שילטון תקינים,
וחיסול השחיתות — הפכה
אף היא בדיחה בממשלה, שבא
מחזיק אריק שרון בחווה הפרטית
שלו, בעזרת תעלול מגוחך
ושקוף, וקובע מדי יום את רווחיה
על־ידי החלטותיו כשר־החקלאות.
חזון אחר של ד״ש — הרעיון
לשנות את שיטת־הבחירות — מת
אף הוא. תחת זאת מציע עתה
הליכוד׳ להעלות את אחוז־החסי־מה.
צעד כזה ישיג את ההיפך
ממה שד״ש התכוונה להשיג: הוא
יסלק מן הכנסת את חברי־הכנסת
המעטים שנבחרו בבחירות ישירות
על־ידי ציבור־בוחרים, ויעניק
למנגנונים המעובשים של המיס־לגות
הגדולות שילטון מוחלט על
כל חברי״הכנסת שייוותרו בבית-
המחוקקים, ושיהיו רובוטים מים־
לגתיים.
אחרי המחדל המביש שלו הש בוע׳
נשאר לידיו תאריך אחרון
להסקת מסקנה הגונה: התפטרות
ביום שבו תחליט ועדת״החוץ־וה־ביטחון
של הכנסת על אישור ה התנחלות
בחברון, אם אכן ישיג
בגין החלטה כזאת.
הסיכויים לכך: קלושים.

מישפט
ממט רי דאחמ>־
המישטרה עוצרת את
הפרוצות ספני שהן
מהוות לדעתה מיטרד.
הזוגות טועגות כי
המישטרה מטרידה אותן
כוכבה בכר היא בחורה חרוצה.
גם כאשר היתה בחודש ה שביעי
להריונה, המשיכה לעבוד
ולא התלוננה. כוכבה עוסקת בז נות,
ומקומה הקבוע הוא בפינת
רחוב אלנבי ואידלסון.
היד, זה בחודש נובמבר ,1977
כוכבה היתה עדיין רק בת ,17 ובהריון,
כאשר עצר אותה שוטר
בשעת הצהריים, בטענה שעמיד־תה
במקום הקבוע שלה גורמת
מיטרד לסביבה. המיטרד התהווה
בכך שגברים נעצרו על המידרכה
לידה, ומכוניות התעכבו כדי לשוחח
איתה, ואחדות מהן גם צפרו.
אישום שני המיוחם לכוכבה
הוא כי פיתתה את אלבאשה מוח־מד,
ושידלה אותו לזנות.
כיום, כאשר בנה של כוכבה
כבר בן שנתיים, הועמדה לדין בפני
השופט דויד שטינמץ, על אותו
עניין ישן.
סניגורה הצעיר והשחרחר, יהודה
גרינוואלד, טען, כי כוכבה לא
שידלה ולא היתה צריכה לשדל
את מוחמד, כיוון שהם מכירים
כבר מקודם. ויחסי לקוח־יצאנית
כבר התהוו ביניהם בעבר. לכן,
כאשר עבר הפעם ברחוב ודיבר
איתה לא היה כאן משום שידול.
השניים הלכו יחדיו אחרי השיחה
למלון גלים, כדי לקיים יחסי־מין.
המחיר 200ל״י ועוד 80ל״י עבור
החדר במלון׳ היו ידועים וקבו עים
בין הצדדים כבר מהפעמים
הקודמות.
(המשך בעמוד )62
ה עו ל ם הז ה 221׳

אריאל

3888888

לרשותן־תחנותהשירותהבינלאומי:
ודא, רוז הרב קוק 0 ;5יפה,רח׳פרץ(32 מעל השקם); ירושלים,רח׳ יפו.60

־ 1 3 3 0 1־ 1

רשימה חלקית של החנויות המשתתפות במבצע ״חדש תמורת ישן׳
תליאביג: דיאדם, בן־יהודה ; 11 זוהר, בדיהודה ; 40 אומגה, אינני ; 48 הרשקוביץ, נן־יהודה ; 5ליכטנשטיין, אינני ; 9 0שייזי אלנב׳ ׳ 7 9טב י׳ י ״ י י 9, 0פנג 1ג׳י י ׳ז,ן גו י 2.7
וויף, אינני ; 77י סו קויונ ר, נחלת בנימיו 42 עיטורי, אינני 62 שעוננו, יהודה היוי ; 137 סקאיה, כנר מטריק ; 17 מחוג יונה הנביא .24 הי־ ה -י אי;ת ׳ ,היצי ; ד ^ י י ^ י ^ ו ^ ד ^ י
;; 30 קוזין, הרצי ; 5רכטמו, העצמאות ; 37 שושני, העצמאות .41 ירושלים: ניידא, ה מיו ג׳ורג׳ ; 10
הרצי 30
קרומהויץ, הרצי חולץ יוין ; 10 ניג־בן, הרצי ; 7מייר, הרצי ; 50 קאופמן, הנביאים ; 13
רזמוניץ, קק״י ; 124 שניידר, קק״י . 144 גבעתיים ; ארייך, כצניסוו .52 רחוכות: סויומון, הרצי ; 194 אהרונסון,

פז־חי, שטראוס ; 13 תכשיטי נוי, יפו .55 באר־שנע: וינברג, קק״י ; 89

כץ,׳ שנקר .47
64י ;
פטמן,״ סוקויוב
חולון :
כיפור .60
;; 27 פדרופסקי,
רוטשייד 27
תרשיש, רוטשייד
הרצי ; 178 טייץ, הרצי . 169נ ת-י ם: בינק, כיפו ר ; 49 תרשיש,
92ר.
קי .״א.ו א.
ז׳בוט. ׳.נס. .
שבי׳; ר .
ריזו ר. לו.
פתח־תקוהי* .ו :״

״ * יודד* יל * יל ל\ יז • .לתל*ל יללי

קרית־אריה ; ברקוניץ, מוהייבר ; 3אידישטיין, חיים עוזר . 14 רפת־גן: ייכט, ביאייק .54 נהייה: אייוביץ אייהו, גבעת כצניסון ; מפת אילו׳ ה״ 1״ אגד ; שמישקו׳ י צמז. ד
וייצמן . 15 חדרה: הכט את ברודנר, רוטשילד .38 הרצייה: ישרא־ון (יני א) ,סוקויוב .47 רפיה: פרידמן אברהם, הרצי . 100 רעננה: תכשיטי רעננה, אחוזה . 102 ערד: פדג, מרכז מסחר .
נתניה• שטסיר שער העמק .8כטר־פבא: מטומר, וייצמן ; 116 מרקיז, וייצמן . 117 חנויות השקם בערים הגדולות; חנויות המשביר לצרכן ׳בערים הגדולות.

גיתם מערכות תדמית

זוכר את שעון ״אומגה״ הישן שלך שקנית
בזמנו ב־ 50ל״י? יש לנו חדשות עבורך
היום הוא שוה 2,250ל״י! ומה עם שעון
״טיסו״ שקיבלת לפני 21 שנים? ובכן
היום תקבל תמורתו 1,250ל״י.
מפתיע! נכון. כמו שאמרנו, שעוני
״אומגה״ ו־״טיסו״ שוים יותר מזהב.
לרגל מכירת השעון החצי מיליון מבית
״אומגה״ ו־״טיסו״ בישראל, מכריזה

חברת ״אומטיסו״ על מבצע ״חדש תמורת
ישן״ .אם ברשותך שעון ״אומגה״ או
״טיסו״ ישן, בכל מצב, הכנס לחנות
שעונים המשתתפת במבצע, מסור את
שעונך הישן ותזוכה ב־ 2,250ל״י(עבור
״אומגה״ הישן) או ב־ 1,250ל״י(עבור
״טיסו״ הישן) ,בעת קנית שעון חדש
מהמבחר המרהיב של ״אומגה״ ו־״טיסו״.

המבצע לזמן מוגבל

ארצות־הברית: קארטר בעד רגאן
השימחה במטה הבחירות של ג׳ימי קארטר אינה
נובעת רק מהניצחון הגדול על הסנאטור טד קנדי בבחירות
המוקדמות באילינוי. עוזריו של קארטר תמיד זלזלו
בקנדי, איש מוגבל ועילג־לשון מאין כמוהו (העולם הזה
.)2205 נסיונותיו של קנדי להקים לתחייה את העולם
האבוד של שנות ה* / 60 להיאבק למען יעדים שכבר הושגו
מזמן, ובעיקר תמיכתו ההיסטרית כימעט במדיניותה של
ממשלת־ישראל, חיזקו את תדמיתו כעסקן לא־רציני. הוא
זכה, אמנם, בקולותיהן של כמה זקנות יהודיות בפלורידה,
אבל קנה את איבתם הבלתי־מתפשרת של כל הפרשנים
הליברלים הרציניים בארצות־הברית.
אנשי קארטר היו בטוחים כל הזמן שהמינוי הדמוקרא־טי
לנשיאות הוא בכיסם. לעומת זאת היו, הפעם, מודאגים
מהאתגר שתציג המיפלגה הרפובליקאית. ירידת יוקרתה
של ארצות־הברית בזירה הבינלאומית, האינפלציה והאב טלה
היו עלולים לקדם את סיכוייו של מועמד דפובליקאי
רציני.
עתה נשמו הדמוקראטים לרווחה. ניצחונותיו של
רונאלד רגאן, וסיכוייו הגוברים לזכות במועמדות הרפוב־ליקאית
עם פרישתו של ג׳ראלד פורד מהמירוץ, מבטיחים
למעשה את בהירתו של קארטר לכהונה שניה.
השריף הרע והמושחת. רגאן הוא מועמד הימין
הקיצוני לנשיאות. שחקן־הקולנוע לשעבר, שעיצב בדרך
כלל את השריף הרע והמושחת, ידוע בדיעותיו האנטי-
סוציאליות החמורות. רגאן מצדד בקאלוויזיניזם קיצוני,
בהתמודד הפרט עם העולם והטבע ללא ערבות חברתית
הדדית. הוא מתנגד קיצוני לכל הרחבה של השירותים
הסוציאליים, לביטוח בריאות ואבטלה, להתערבות הממש־לה
הפדרלית בתהליכים כלכליים וחברתיים.
עקרונית, נחשב רגאן לנץ קיצוני. בתקופת מילהמת
ויאט־נאם היה סמל השמרנות הניצית ומטרה עיקרית
להתקפות הליברלים. ב־ 1969 הקדישה זמרת העם ג ון
באיז את שירה האנטי־פאשיסטי לרגאן .״הוא ראש הקו-
קלוקס־קלן,״ (אירגון גיזעני־רצחני בדרום ארצות־הברית),
שרה אז באיז ,״כשהוא יתחיל להשתולל ברחובות, כדאי
לברוח מהעיר...״
משקיפים טוענים שרגאן השתנה. הוא אמנם דבק

ווו לסו! טן

רגאן מאיים על פסל־החרות

מועמד — כן, נשיא — לא

הוא מופקד על מילוי הציווי העיקרי שלה: על כל ממשלה
פורטוגלית מוטלת המשימה החוקתית להצעיד את פורטוגל
לסוציאליזם.
לנשיא ולמועצתו יש זכות חוקית מלאה לבטל חוקים
והחלטות של הפרלמנט הפורטוגלי, הסותרים את המגמה
הסוציאליסטית של חוקת היסוד. את החוקה ניתן לשנות
אך ורק ברוב מיוחס של שני-שלישים. לברית הדמוקרטית
השמרנית השולטת עתה בפורטוגל יש רוב רגיל בפרלמנט,
וגם הוא תלוי על בלימה וצפוי לזעזועים בכל רגע.
הסכנה. התנגדותה של ממשלת פראנסיסקו סא קארנ־יירו
לחוקה אינה נובעת רק מטעמים אידיאולוגיים מופשטים,
או מרתיעה אסתטית מהתווית הסוציאליסטית.
הבורגנות הפורטוגלית וכן בעלי האחוזות וסוכני החברות
העל-לאומיות (שהן בעצם אמריקאיות או מערב־אירופיות),
בדיחה בהשקפותיו הקודמות, אבל לאחרונה הוא נוטה ליתד
בדלנות ביחסים הבינלאומיים. עוזרי הנשיא קארטר בטוחים
שהוא לא ייבחר. האמריקאים אינם נוהגים להצביע
עבור מועמדים קיצוניים. ב־ 1964 נכשל מועמד הימין
הקיצוני, בארי גולדווטר, והעניק ללינדון ג׳ונסון ניצחון
חסר־תקדים. ב־ 1972 נפגע המועמד הליברלי, ג׳ון מק-
גוורן, מאותה תופעה וכשל קשות מול ריצ׳ארד ניכסון.
לניצחונו של רגאן יש גם השלכה במרחב. אם אמנם
ייבחר כמועמד הרפובליקאים, יזכה קארטר בחופש-
תימרון מוחלט בפרשת יחסיו עם ממשלת־ישראל. היהודים
לא יצביעו בעד רגאן. ניצחונו של קארטר יהיה מובטח
במילא, והוא יוכל לפעול כאילו כבר נבחר לכהונה שניה.

פזרטוגל: לקראת
משבר באפריל?
ב־ 25 באפריל תחגוג פורטוגל את יום השנה השישי
למהפכה. הפורטוגלים התרגלו במהירות לדמוקרטיה.
אחרי 64 שנות דיקטטורה פאשיסטית, רבים מהם, בעיקר
הצעירים, אינם מעלים בדעתם את האפשרות שחופש
הביטוי וההתארגנות הפוליטית עלול לעמוד שוב בסכנה.
משקיפים זרים, לעומת זאת, חוששים מנסיונות נואשים
של הימין לשנות את החוקה הפורטוגלית ולמנוע את
התפתחותה של החברה בפורטוגל בכיוון של שיוויוניות
וצדק חברתי.
מבחינת המיסוד הפוליטי נמצא מוקד העימות בפורטוגל
במתיחות שבין הממשלה השמרנית לבין המועצה
המהפכנית והנשיא. נשיא פורטוגל, ראמלהו אינס, הוא
גם יו״ר המועצה המהפכנית. בהתאם לחוקת פורטוגל,

כ שרות
לציבור
יש המתחננים ממש לבדיחה טובה על העולם
הקומוניסטי. בדיחה כזו שודרה השבוע בבי־בי־סי,
ויוחסה דווקא לדיפלומט סובייטי בלונדון.
בברית־המועצות, סיפר הדיפלומט ששתה כמה
כוסיות במסיבה עליזה, הכריזו על שבוע הנהג
הזהיר. שוטר־תנועה רוסי עצר נהגי איטי ואדיב
במיוחד, ובישר לו שזכה בפרס של 1000 רובל.
אשתו של הנהג והוריה שהתעוררו משנתם הכבדה
במושב האחורי, נעצו מבט מבוהל בשוטר .״כמה
פעמים אמרתי לך לא לנהוג לפני שתקבל רשיון־
נהיגה?״ רטנה האשה.
״ועוד במכונית גנובה!״ הוסיפה החותנת. החותן
הזקן התאושש אחרון .״כבר הגענו לווינה?״
שאל.
אבל כדי ששוחרי הבדיחות על אחרים לא יהיו
זחוחי־דעת יתר על המידה, כדאי, אולי, להוסיף
סיפור חדש מארצות־הברית על השר אריאל
שרון. ישראלי, שחזר השבוע מניו־יורק, שוחח
לקראת שובו עם דיפלומט אמריקאי מיקצועי,
העובד בסטייט־דיפרטמנט. הישראלי סיפר לדיפלומט
שבן־גוריון היה נוהג לשאול את שרון
האם כבר הפסיק לשקר. הדיפלומט האמריקאי
הירהר לרגע, ואמר :״בקורם לדיפלומטים בכירים
לימדו אותנו שיש אנשים שהם כל־כך טיפשים,
עד שאינם מסוגלים לשקר. שרון שלכם
הפך את היוצרות. הוא כל־כך טיפש, עד שאינו
מסוגל לומר את האמת...״

לוחצים על ממשלתם לנקוט בצעדים ממשיים כדי לבטל
את ההישגים החברתיים של המהפכה הפורטוגלית. בעיקר
מעוניינות הממשלה והבורגנות לבטל את הלאמת הבנקים
וחברות־הביטוח, ולהחזיר את כל האדמות שהולאמו
בתקופת הרפורמות האגרריות, אחרי המהפכה.
צעדים כאלה יפגעו קשות במקורות המימון לשירותים
הסוציאליים בפורטוגל ויחזירו את החברה האזרחית למצב
ששרר בתקופה הפאשיסטית. רק בנין־העל הדמוקרטי
ישאר, כל זמן שהוא משרת את ההון הגדול, המקומי
והזר.
השמאל בפורטוגל רואה בתוכניות כאלה לא רק נסיגה
לאחור וסבנה עצומה למהפכה, אלא גם פגיעה גסה
בחוקה. מנהיג הנוצרים־דמוקרטים בפרלמנט הפורטוגלי,
לוקאס פירז, לא מכחיש שזוהי, אמנם, מטרת הימין.
״תמיד התנגדנו לחוקה,״ טען באוזני העיתונאי אנדרו
ג׳אספאן .״אנו חותרים לשינוי מיבני מוחלט של השילטון
והחברה בפורטוגל. החוקה אינה עונה על צרכי ההווה.
היא לא יכולה לשמש בסים לשום ממשלה שאיננה סוציאליסטית.״
החגיגות.
בניגוד למצב השורר ברוב מדינות אמרי-
קה־הלאטינית, תומך הצבא הפורטוגלי בחוקה הסוציאליסטית.
הצבא לא מעוניין אמנם להתערב בחיים הפוליטיים,
אבל יש לו תפקיד בשמירת החוקה. אומר על כך
ואסקו לורנסו, אחד מגיבורי מהפכת אפריל וחבר בכיר
במועצה המהפכנית :״איני מחבב במיוחד את קארניירו,
או את הימין. אך העם בחר בהם באורח דימוקרטי והצבא
חייב לכבד את רצון העם.״
מוסיף על כך חברו לנשק ולפוליטיקה, מפקד הצי
מארטינס גאריירו :״מצע הימין והחקיקה המתבצעת
באסיפה הלאומית חייבים להוות שתי יחידות נפרדות
לחלוטין. יש להם סמכות מינהלית מלאה, אבל בהתאם
למגמות הסוציאליסטיות שהיו מונחות ביסודה של המהפכה
הפורטוגלית.״
ראש־הממשלה, קארניירו, עושה כמיטב יכולתו לחתור
נגד הנשיא. לאחרונה נעזר בדיווח סנסציוני של היומון
הניאו־פאשיסטי בליסבון, או דיא, כאילו זומם הנשיא
אינס הפיכה צבאית שמאלנית, כדי לפתוח במסע תעמולה
נגדו. הממשלה מנסה למתן ככל האפשר את החגיגות
שנועדו לציין את יום המהפכה. אך ה־ 25 באפריל עומד
להיות לא רק יום של חגיגות עליזות אלא גם הפגנה
מאסיבית של השמאל נגד הממשלה. הפגנה זו נועדה
להיות פתיחה הולמת למערכת הבחירות הפרלמנטריות
ב־ 1980 והבחירות לנשיאות ב״.1981
הסוציאליסטים, הקומוניסטים, השמאל המהפכני וה קצינים
עושים כמיטב יכולתם להוציא המונים לרחובות
בעת החגיגות. השמאל יקרא לביצוע העקרונות הנובעים
ממהפכת אפריל. אפילו ראש־ד,ממשלה בטוח, שבבהירות
הבאות תעלה ממשלת שמאל בפורטוגל. יסודות קיצוניים
יותר במפלגתו היו רוצים להפעיל את המישטרה ויסודות
פאשיסטיים אחרים להפיכה אנטי-דמוקרטית. סיכויי
הפיכה כזו הם זעומים. פורטוגל אינה צ׳ילה והצבא הפורטוגלי
יעמוד לימין החוקה. מכל מקום, נסיון לפוטש הוא
אפשרי. שנת 1980 עומדת להיות סוערת מאד ומשקיפים
אירופים רבים עוקבים בהתמדה ובעניין אחר ההתפתחויות
האפשריות בפורטוגל.

לפני שתספיקי להגיד3 :־2־1
״קצ׳יק קצ׳אק״ בראנן
כבר קצץ, טחן,פרס,
ערבב 1ערבל.
מה עוד את מקבלת?

ז את יכולה לעשות עם ״קצ׳יק-
צ־אק־ בדאון?

בעצם, מה לא? את יכולה
הכין: קציצות והמבורגרים, להגיש
למים נפלאים מכל ירק שעולה על
עתך ולהכין מיצים ומשקאות כיד
דמיון הטובה עליך, זאת בעזרת
ערבלהמשקאות.
את יכולה לקצוץ שקדים
קישוט, לטחון גרגרי חומוס, להכין
לידה, ולהגיש פשטידות. בקיצור,
ת יכולה לחסוך הרבה עבודה
!רבה מאד זמן.

להב בעל 3מ הירויו ת-כך את
יכולה להתאים את מהירות
הפעולה לסוג המזון איתו את
משתמשת.
תפס ב ט חון -רקל״בראון״ יש
תפס בטחון השומר על בטיחות
הפעולה.
מערבל רב-עוצמה.
פורס ירקות(8ם סס 8£ת- ) 5
התוספת האחרונה שלבראון,
למענך!

יך חוסך לך ה״קצ׳יק-קצ׳אק״

״קצ׳יק קצ׳אק״הוא קוצץ המזון
יחידי שעוצמת המנוע שלו היא
80 ווט.
ה זה אומר לגביך?
כל פעולה שאת מבצעת נגמרת
הר יותר, כלומר, חסכון בזמן יקר.

״קצ׳יק־קצ׳אק״
קוצץ המזון של בראון.
אריאלי

המובילים בטכנולוגיה ועיצוב.
מפיצים בלעדיים של מוצרי בראון בישראל-דל־תה מוצרי איכות חשמליים בע־מ. רח־ ה׳ באייר(כיכר המדינר ,40 ).ת־יא. טל.252385,252388 :
להשיג ברשתות השווק-שק״ם. משביר לצרכן. כל־בו שלום. ובחנויות החשמל המובחרות.

העול ם הז ה 2221

1 1 *1 1 1 1 1 1

בווונים

בחנו סר״סקי: אין־ הפו ואש־ממשלה למור נדרו האוויר
לא בכל יום הופר ראש־ממשלה למלך. בכל זאת היה מי שזכה לכך: הקאנצלר האוסטרי ברונו קרייסקי.
בתמונה היסטורית זאת הוא יושב בכסא מלכותו של חאליד מלך סעודיה, במטוס הפרטי של השליט הערבי
הנחשב ארמון לכל דבר. רק על פי חלונותיו אפשר להבחין כי הטרקלין המפואר הוא גופו של בואינג
707 שתוכנן לפי דרישותיו של חאליד. הטיסה המיוחדת נערכה כשהקאנצלר רצה לחזור לווינה דרך
בירות, לאחר ביקורו בסעודיה. מאחר שבאותו יום רעשה בירות, הציע המלך הסעודי, ברוח הכנסת־האורחים
שלו, את מטוסי הפרטי, וכך הפך קרייסקי למלך ברונו הראשון.

חבוט!מוגאבה: שימחת וניצחון
מנהיגה הנבחר של זימבאבווה, רוברט מוגאבה, ברגע של שיחרור
והרפייה המהולים בעליצותו של פוליטיקאי שניצח בסיבוב המכריע :
למרות התנכלויות ותככים של יריביו, הפתיע מוגאבה אפילו את
עצמו, משזכה בשמונים אחוזים מכלל המקומות המוקצים לשחורים
בפרלמנט. ניצחונו של מוגאבה עשוי לפתוח עידן חדש, ולשנות
את דמותה החברתית־פוליטית של דרום־אפריקה הגיזענית.

הנסיבה אובוס:
מתחה או רא?
מוסל דאסו: קבלת פנית אבירית לאיפור קטנת
מרסל דאסו, איל המטוסים והעיתונות הצרפתי, מפגין את התלהבותו והערצתו למראה מיריי מאתייה,
הציפור הקטנה בעלת הקול הגדול, כשהוא נושק את ידה. היה זה ערב גדול לכל הכוכבים בפאריס. בית-
קולנוע חדש ומפואר בשם פאריס, מצוייד בעששיות קריסטל ובכורסות־עור יקרות נחנך בסרט חדש ושמו
כל הכוכבים. במאי הסרט, מישל לנג, בחר לתפקיד הראשי בלסלי קארון, אך לצידה אסף כעשרים צעירים
אלמונים שהמשותף לכולם: כשרונם לשיר ולרקוד גם יחד. מרסל דאסו היה חתן־הערב, שכן לאנג הודיע
קבל עם ועדה כי הרפתקה קולנועית זו יצאה לפועל אך ורק הודות לגיבוי הכספי של דאסו.
העו ל ם הז ה 2221

טרם נרגעה השערוריה מסביב
לנסיכה מרגרם ולמאהבה
הצעיר רודי להלין שברח
עם כספה ועם אחרת (יש אומרים
— לישראל) .והנסיכה שוב
בחדשות: הפעם בגלל שינוי
שהבחינו בפניה. המקורבים
אליה טוענים כי ערכה ניתוח
של מתיחת עור־הפנים. היא
בעצמה משאירה לכל אחד את
הזכות לדמיין ולשער.

א 11נויגו

מה שלא הצליחה לעשות בהוליווד, היא עושה בניו־יורק. מארגו
המינגווי לא הצליחה במיוחד בקולנוע. אך כיאה למי שמתגוררת
במנהטן סכבבת מארגו יחד עם בעלה, ברנארד פושה, בכל המסיבות
המכבדות את עצמן בעיר ניו־יורק.

בויז״ס באתו: אימצתי את דוכסית כדי להצילה וגומות
בריז׳יט בארדו ידועה באהבתה ובמסירותה לבעלי־חיים. אחרי שיצאה להגנת חיות מפני נתיחות
מדע, היא נרתמה למסע הצלה של סוסים, תוך מתן דוגמה אישית: סוסה יפהפיה בשם לצורכי דוכסית הזוכה ביחס אימהי בחוותה של ב.ב. יחד עם כמה חברים: עזים, ארנבים וכלבים. מדי יום
ביומו עוברים את הגבול מפולין לצרפת דדך גרמניה עשרות סוסים בתנאים מחרידים: שניים מתוך
חמישה מתים בסוף הדרך ממחנק ומחוסר מים, האחרים זוכים לגורל של עבודות פרך .״אימצתי את
דוכסית כדי להצילה וכדי שאחרים יעשו כמותי,״ הצהירה ב.ב. היש אנושי מזה?.

אן־שב• מונוו:
מוצרט ו?ן
בששת העבודה

שאו? אונאבוד: נשיקה על השת
כל מישפחת אזנאבור חגגה את המאורע: ניקולה הקטן עושה סקי
לראשונה בחייו. בנשימה עצורה התבוננו בו אמו אולה (ממנה ירש
את שערו הבלוונדי) אחותו קטייה ואחיו מישה. אך הגאה מכולם
היה, כמובן, אבא שבסוף ה״סלאלום״ קיבל את ניקולה בנשיקה| .

316

רק בת 16 ולוח־השנד, כולל
בתוכו קונצרטים בכל היבשות
האפשריות. זוהי אן סופי מוטר.
ילדת־הפלא של הכינור ותג־ליתו
של הרברט פון קאראיאן.
״חוץ מזה אני נערה רגילה בהחלט,״
טוענת אן סופי ,״ארבע
שעות נגינה ביום -ובחופש־חסל
סדר מוצרט.״
העול ם הז ה 2221

אווסורח אנדרם: ה^ו׳ המזין הוא הגבר היחיד בת״ ,שהעיז בי את רגש האמהות
ובכן גם אלילות רוצות ללדת! כשהיא באופוריה של אושר הצהירה אורסולה
אנדרם בת ה־ 43 בנמל־התעופה שבלונדון, לשם הגיעה עם שותפה לחיים, הארי המלין:
״אני מצפה לו במאי.״ כוונתה לילד העתיד להיוולד בחודש מאי, שאביו, שלו היא
מקווה להינשא עד אז, הוא הארי המלין בן ה־ .28 הראשון שהתבשר על כך הוא

צלמה האהוב של אורסולה, ג׳יימס פרונטוני, שיצירתו האחרונה (כשהכרס עדיין אינה
בולטת) מתנוססת למעלה. אחריו שמעו את הבשורה אימה ושתי אחיותיה, המוכנות
לסייע לאם העתידה. בכל אופן דבר אחד ברור לה: המלין הוא היחידי
שהעיר בה את רגש האימהות, וזה כבר מבדיל אותו מבני־תמותה רגילים.

האיית־אללה חומ״ני: בל המיצובת הדתית ובדי חמאמיניס

זלנט׳נה וליאוניד קוזלוב: תופשה נאריסאית

בתמונה נדירה זו נראה האיית־אללה חומייני כמעט במערומיו, או ליתר דיוק כמו סבא עייף
וחולה, כשהוא שרוע על מיטת חוליו, לפני שעזב את בית־ר,חולים, שאליו הגיע כשהוא סובל מהתקף־לב.
נראה כי האיום הכאריזמאטי וסבר־הפנים החמור נושרים עם הסרת המיצנפת הדתית המסורתית, והאיש
נראה ככל האדם. בנו התיאולוג אחמד ניצב למראשותיו ושניים מנכדיו יושבים לידו (כשברקע מתלחשות
כלתו ואחותה לבושות בבגדי ציאדור מסורתיים) ,חומייני נראה כאילו התגמד והצטמק מתחת לכיפה הקטנה.

שני רקדני הבולשוי, ולנטינה וליאוניד קוזלוב המשתזפים בשמש
החופשה הפריסאית, כשד,סימן היחידי, החי, לעבר הרוסי הוא הכלבלב
של השניים (שהם מחזיקים בחיכם בתמונה) וגם זאת בשל שמו
״לודזה״ .השניים יגשימו את חלומם הגדול בקרוב: להופיע עם
הניו־יורק סיסי באלט בניו־יורק, שם הם גרים.

העולם הזה 2221

אף יצרנית?ולוידות
ל א יכולה
להצהיר הצהחח כאלה
ראנק היא בין השתיים היחידות בעולם המייצרות ומפעילות מערכות של תקשורת לווינית
(קליטה ושידור).
ראנק מפעילה מערכות בקרה, פיקוח והתראה במנהרות הבינלאומיות הגדולות בעולם.
.ראנק מייצרת ציוד מתוחכם ביותר לחדרי בקרה באולפני הטלויזיה הגדולים בעולם: אנ.בי.סי; בי.בי.סי;
סי.בי.אס; או.אר.טה.אפ.
ראנק היא הראשונה שיישמה את טכניקת קרני הלייזר להשגת רמת צליל גבוהה ביותר ברמקולים.
ראגק גם סיפ קה ציוד מחקר לחברות כמו מרצדס־בנץ, רולס רויס, טויוטה ופיאט.
לר אנק יש אולפני קולנוע וטלויזיה, בהם צולמו סרטי מופת רבים וסדרות טלויזיה פופולריות(זוכרים א ת
סרטי האיש עם הגונג
ראגק מייצרת עדשות צילום טלויזיה מיוחדות, שכל אולפן המכבד את עצמו לא יכול בלעדיהן.
ראנק פיתחה את המערכת היחידה בעולם המאפשרת העברה מסרטי וידיאו לסרטי פילם.
ראנק היא הראשונה שפיתחה וייצרה טלויזיית תקשורת בשם טלטקס, באמצעותה ניתן, בלחיצת כפתור,
להתחבר למרכז אינפורמציה ולקבל בכל רגע מידע על מזג האויר, מצב הבורסה, חדשות אחרונות וכו׳.
כל הידע הזה מושקע בטלויזיות הצבעוניות של ראנק, כדי שאתה תהנה מרמת התחכו ם הגבוהה.

ולמכור במחירים כאלה.
ועתה — תוכל לרכוש טלויזיה צבעונית ״ראנק״ בהנחות ניכרות, כמכצע ״ההנאה הכפולה״:

הצבעים הטבעיים
של ראנק בתנאים המיוחדים1
שלאלקטרה.
לבחירתך שני מסלולים:
הנחה ניכרת על כל
קניה במזומן או תנאי־תשלום
מיוחדים ונוחים. וגם כאן תקבל
הנחה.

במסגרת״ההנאה הכפולה״ יבוא
איש אלקטרה לביתך ויתן לך
הסבר מפורט על הטלויזיה
המתוחכמת של ״ראנק״ ,וכיצד
לחנות ממנה שנים על גבי שנים.
המבצע ייערך בין התאריכים
8.4.80—14.3.80 או עד לגמר
המשלוח הקיים (במשלוחים
הבאים יעלו המחירים!).
ח131ח 8חו /!3016א

שירו תנא מן שעמד במב חן.

) 1ת 9ז ו £ז

הצבעים הטבעיים של ראנק בתנאים המיוחדים של אלקטרה.

אבנת|קרמון ןשיפרין|נעמן

ח״ב המפר״ ל מזמ ין אונס וחייב העבודה

א 111וים
) בטרקלין הכנסת נראה
יושב־ראש סיעת המערך משה
שהל ניגש לח״כ שושנה
ארכלי־אלמוזלינו ומברר
אותה על נאום טוב שנאמה
במליאה. ארבלי התרגשה מהמחמאה,
ונישקה את שחל. שחל
מיהר לפינת האולם, שלף מיט־פחת
מכיסו וניגב בקפדנות
את סימן השפתון .״זה עוד
חסר לי,״ טען ,״שיראו אותי
מסתובב עם סימנים.״
0 :חוק הליברליזציה של
הזנות עבר לוועדת־החוקה־חוק־ומישפט
של הכנסת, ויו־שב־ראש
הוועדה, איש המס־ד״ל
דויד גלם, מעכב את
הדיון בו בכוונה. חברת־הכגסת
שושנה ארבלי־אלמוזלינו שיגרה
לגלם מיכתב, בחתימת
ששה חברי־כנסת, שגד* דרשה
ממנו להתחיל לדון בחוק. גם
אחרי קבלת המיכתב סירב גלס
להעלות את החוק על שולחן
הוועדה. ארבלי תפסה את גלס
במיזנון הכנסת ונזפה בו על-
כך שהוא מתעלם מפנייתה.
השיב לה גלם :״שושנה, במה
שנוגע לחוק הזה, תצטרכי לאנוס
אותי כדי שאני אעלה
אותו לדיון !״
! 0אחרי פירסום תוצאות
המחקר של הד״ר מינה צמח,
שלפיו יזכה המערך בבחירות
הבאות ב־ 62 מנדאטים, הצהיר
יושב־ראש מיפלגת העבודה,
שימעון פרס, כי הוא מאמין
לתוצאות הסקר. נראה כי
שאר חברי המערך אינם מאמינים
לו. גלס פנה אל שורה
של חברי־כנסת מהמערך, ביניהם
משה שחל, יוסי שריד,
הרב מנחם הכהן ועוזי
כרעם, ושאל אותם אם הם
מוכנים לעמוד במקום ה־62
ברשימת המערך לבחירות לכנסת
הבאה. תשובת כולם
היתה :״השתגעת?״
! 0בוויכוח על חוק־ה רבנות,
שנערך בוועדת־החוקה־

חוק־ומישפט של הכנסת, תקף

את החוק וטען כי הוא מפלה
בין ספרדים ליהודים. כשהש־תררה
בחדר דממה מיהר ויר־שובסקי
לתקן את עצמו ואמר:
״הוא מפלה בין ספרדים לאש כנזים.״

מרדכי
דירשוכפקי

01 טענה אחרת נגד החוק

היתה לחברת־הכנסת אסתר
הרליץ, שטענה כי החוק ימנע
מאשה להיות רב ראשי.
כשפרצו חברי־הוועדה בצחוק,
מיהרה הרליץ להרגיע אותם
ואמרה :׳״אני מבטיחה שאני
אישית לא אציג את מועמדותי
לתפקיד זה.״
! 0נראה כי השיעמום
מקשה את החיים על ח״כ ה

תציג מועמדותה לכהונת רב ראשי
מערך אסתר הרליץ. רבים שמו
לב, באחרונה, שהרליץ מסתובבת
בבניין הכנסת כשהיא
מדברת אל עצמה.
! 0ח״כ גוסטס כדיאן
נכנס למיזנון־הכנסת וניגש לשולחן
שלידו ישבה אחת מ-
מזכירות־הסיעות, יחד עם עיתונאית
זרה. בדיאן בירך את
העיתונאית בעברית, ומזכירת־הסיעה,
שהבינה כי הוא מחליף
אותה במישהי אחרת, אמרה
לו :״בדיאן, זו לא מי שאתה
חושב שהיא.״ בדיאן התעקש
ואמר :״מה זאת אומרת י זו
המזכירה שלי! אני עובד אי-
תה כל יום, ואת אומרת שאני
מחליף אותה?״ מזכירת הסיעה
היתד, זקוקה לכמה דקות
כדי לשכנע את בדיאן שהוא

נשיא המדינה אירח בשבוע שעבר את

הנסיכה מנינגאוסה, אחותו של מלך

סוואזילנד שביקרה בארץ. בצאתה ממישכן־הנשיא התעניינה הנסיכה

טועה, וכי היושבת לידר, אף
אינה מדברת עברית.
01 בריב מילולי בין ראש
עיריית ירושלים טדי קולק
לבין נציג הליכוד במועצה
יהושע מצא, קרא מצא לעבר
קולק :״את כל הממשלות
תקפת, לא רק אותנו!״
השיב לו קולק :״אצל כל
הממשלות זה עזר, אצל הליכוד

0היועצת המישפטית של
משרד־החוץ, עורכת־הדין רות
לפידות, שהשתתפה במיש-
לחות ישראל לשיחות השלום,
הכינה את חדרה לקראת ביקורו
של שר־החוץ החדש י צ הלו
שמיר והציבה במרכז
השולחן עותק של חוזה־השלום
בין ישראל לבין מצריים. שמיר
התעלם מהחוזה וסרב להתבונן
בו אחרי שלפידות העירה את
תשומת ליבו אליו.

• 11י ] 11ל 1 ^ 11111ח״כ הליכוד היה גם הוא עסוק
^ 11 י | /השבוע בעצים• באחד מימי השמש

של השבוע החליט קאופמן לעבוד בגינת העציצים שעל גג ביתו,
בקומה השביעית בבית רב־קומות בפתח״תיקווה, חבש כובע טמבל,
לבש חולצה קיצרת שרוולים וטיפל בעציצים בגינה התלוייה שלו.
העולם הזה 2221

! 0מהנדס עיריית ירושלים,
אמנון ניס, אשר השע-
רוריה בעניין משכורת הענק
שהוא מקבל עדיין לא שככה,
גרם לפרצי צחוק בלישכת
ראש עיריית ירושלים, כאשר
נכנס אליה. ניב תמה לפשר
הצחוק, ואז היפנו את תשומת
ליבו לעובדה שהוא נעל נעליים
משני צבעים שונים.
׳ 0הרב, ח״כ אגודת־יש-
ראל, מנחם פרוש, צירף לעיסוקיו
הרבים עיסוק נוסף.
פרוש הפך להיות סיטונאי ו-
יבואן של ירקות ופירות. פרוש

החליט לשבור את המונפול
של מתחריו ביבוא ירקות לחוגים
דתיים בשנת־שמיטה,
התקשר עם חקלאים מהגדה
המערבית ומייבא את הירקות
והפירות לדתיים בשנת־השמי־טה.
כאשר הבחין פרוש כי
לקראת הפסח עומדים להיות
חפרים בשוק בצל ותפוחי־אד־מה,
הוא ביקש וקיבל רשיון-
יבוא לשני סוגי ירקות אלה
מאירופה.

כי זה עתה נזכר שראה את
המחיר על הספר, ואין זה נאה
לתת ספר עם הקדשה של
ראש־ממשלה לפני שמחקו את
המחיר, מה גם שהמחיר איננו
עממי כלל וכלל. חברי המועצה
נאלצו לפתוח את סירטי העטיפה,
גילו את המחיר, מחקו
אותו וארזו שנית.

! 0יועצו הצבאי של ראש-
הממשלה תת-אלוף אפריים
(״פרוייקה״) .פורן, התקשר ל־מישרד
ראש־הממשלה, היסווה
את קולו ושאל את המזכירה :
״היום מתקיימת ישיבת ממשלה?״
כאשר נענה בחיוב שאל:

בעץ הזית הגדל ליד הבית, ונבון הסביר לה את הסמליות של
העץ. נבון לא רק הסביר, אלא גם קטף ענף מהעץ (התמונה
לנסיכה (התמונה משמאל).
מימין) ואחר״כך הגיש אותו

״צריך להביא תחפושות?״ רק
כאשר המזכירה התרגזה ועמדה
לטרוק את הטלפון הזדהה
פורן.

01 עליזה אולמרט,
אשתו של ח״כ אחוד אול״
.מרט, החליטה להתגייס למען

הקמת מעון לנשים מוכות בירושלים.
עליזה טרחה להסביר
שהיא אינה עושה פעולה זאת
בגלל בעיות אישיות שלה.
01ח״כ עמוס הדר, אחיו
של שר-האוצר יגא,ל הוד־כיץ,
נראה בשבוע שעבר
משוטט ליד מישרד־האוצר. כשפגש
אותו עיתונאי מיהר
הדר להסביר :״אני לא נמצא
כאן בשביל אחי. באתי
לעזור לבעיות של כפר־וית־קין.
אחי אפילו לא ידע שהייתי
כאן.״
! 0כיצד מתייחם ראש-דד
ממשלה מנחם כנין למתנות,
למדו השבוע חברי מועצת פועלי
תל-אביב. בשבוע שעבר
אירחה המועצה אורח מגרמניה,
אשר ביקש לקבל את הספר
המרד של בגין עם ׳חתימה
והקדשה של ראש־הממשלה.
קנו החברים את הספר, ופנו
אל אילן, מרל, חבר־המועצה,
נציג הליכוד. מרל פנה אל
שמחה איליו וביקש ממנו
שיפעל אצל בגין. כעבור יומיים
חזר הספר עם חתימה
והקדשה חמה. באותו ערב טיל-
פן ארליך למרל, ואמר לו שבגין
טילפן אליו והעיר לו

׳ 0את חסכנותו המוגזמת
גילה השבוע ראש עיריית תל-
אביב שלמה (״צ/יצ׳״) להט
כשהגיע לחנויות הפטורות ממכס
בשדה־התעופה בן־גודיון.
צ׳יצ׳ שהיה בדרכו לחו״ל ביקש
לקנות מי־גילוח אולד־ספייז.
המוכרים הגישו לו בקבוק
בגודל בינוני, אך הוא
התעקש לקנות את הבקבוק
הקטן ביותר. כשהסבירו לו ש החברה
הפסיקה לייצר את ה בקבוקים
הקטנים כעס צ׳יצ׳
וויתר.
! 0על אי־סדרים בכרטסת
הסודית של מישרד־הפנים
סיפרה חברת־הכנסת שולמית
(״שולה״) אלוני בראיון למני
פאר שולה סיפרה שכאשר
הציצה, בלי רשות, בכרטיס האישי
שלה, הסתבר לה כי על
תקופת לימודיה בבית־ספר
תיכון צויין בכרטיס שהיא כמ עט
מופרעת. אך לא צויין בכרטיס
הכל־יודע, למורת רוחה
של שולה, ששולה למדה מיש-
פטים באוניברסיטה ונחשבה
תלמידה מצטיינת.

שמואל תמיד מצפצף על חברי־הבנסת
וממה פוחד מתי שמואלביץ
01 בהמשך הראיון שאל
פאר את שולמית אלוני אם זה
באמת נכון שחוג ה׳ באייר
מורכב, למעשה, כולו מקבוצת
אשכנזים־חילוניים אקדמאיים,
המנסים לשכנע ספרדים־דתיים
שהם לא דפוקים. ענתה אלוני:
״לא נכון, יש לנו גם כמה
ספרדים־אקדמאים.״
1הצופים הקבועים ב־מישפט
שוד בנק לאומי ברמה־אביב,
נדהמו השבוע לראות
כי בשעת הסיכומים בתיק, הופיעה
השופטת הדסה כן
עת* כאשר אצבע יד ימינה
בגבס, והיא נושאת את ידה
בתחבושת המשתלשלת מצווארה.
הם זכרו כי כאשר התחיל
המישפט היה התובע עוזי
(״סבריך) שראטר במצב דומה,
ידו היתה חבושה ונישאה
במתלה על צווארו.
01 כאשר ניסו מישפחות
של עצירים להעביר אוכל ל עצירים,
עם תום הדיונים באו-

ודיגמנה כמה משמלות המא רחת
ברגליים יחפות.
01 כשנשאל מנכ׳׳ל מישרד
ראש־הממשלה מתי שמוא־לכיץ
מדוע הוא נראה מודאג
הוא השיב :״אני חושב שאני
לא בסדר, שאני לא נאמן
מספיק לתפקיד. עובדה, כועז
עכרון בעדי, עמוס קינן
נשמע כאילו הוא מחבב אותי
והעולם הזה לא מטפס עלי.
התוצאה הישירה של זה יכולה
להיות רק שבגין יפטר אותי.״
01 שר־המישפטים, שמו אל
תמיר, נשא בשבוע שעבר
את אחד הנאומים הארוכים
והמשעממים בתולדות הכנסת.
אפילו מצליף הקואליציה
ח״כ חיים קורפו, ששלח
לו פיתקי זירוז במשך כל זמן
הנאום, לא נענה על-ידו. כאשר
ירד תמיר מהדוכן, אמר
לו יועצו ועוזרו האישי חיים
סמט :״הנאום היה ארוך
מדי.״ תמיר התרגז והשיב :
״אם חברי־הכנסת לא רוצים,

נה שעברה, כמעט נפלה בעת
הצילומים לתקליט הילדים של
המועצה למילחמה בתאונות־דרכים.
לילך הועלתה על סולם
גבוה, בצומת דרך פתח־תקווה
ודרך חיפה. הרוח היתה
חזקה והילדה כמעט צנחה על
אמה המבוהלת שעמדה למטה
וכעסה. לילך הקטנה הועלתה
לסולם כדי שאפשר יהיה לצ לם
אותה על רקע התנועה הסואנת.

שביתת המורים תרמה
לתעשיית הסרטים הישראלית
שני ניצבים עליזים. אסי
דיין, במאי הסרט מלך ליום
אחד, נאלץ לטפל בילדיו אס גר
בן ודד ו ע מלי ח בת ה־6
בעת השביתה. הוא הביא אותם
לאתר־ההסרטה בנתניה, אך השניים
התרוצצו והרגיזו אותו
כל־כך עד שהכניס אותם כניצבים
לסירטו. הם נעמדו ולא
זזו יותר כל היום.
! 0בקומה השמינית של
בית־החולים הר־סיני בניו־יורק
נפגשו דליה לכיא ו מאיר
לגסקי. דליה, יפה יותר
מאשר לפני שנה, עברה
הפלה. לנסקי עבר ניתוח ריאות
מסובך. השניים זיהו זה
את זה, אמרו ״היי״ חטוף והלכו
איש לדרכו.
0מישרד התיירות היש ראלי
תומך תמיכה מאסיבית
במישרד המקביל בתוניסיה,
כך הסתבר למנשה (״מנש״)
שמחה מבעלי המצודה בירו שלים,
כאשר סיפרו לו תיירים
אורחים כי במישרד התיירות
בתוניסיה מתנוססת תמונת ענק
שלו על רקע מיגדל־דוד. את
הפוסטר פירסם מישרד־התיי־רות
הישראלי, ואילו התוניסאי
טרח לגזור את קטעי הכתב,
והשתמש בזה כפירסומת לטיולים
בתוניס.
! 0התובע הודיע לשופט
דוד דולו כי העד דוד איילדז
עזב את הארץ, ואינו מתכוון,
כנראה, לחזור, וביקש להמשיך
במישפט. השופט וולד חייך
ואמר :״אתה מתכוון שתהיה
זו אילוזיה לקוות שאילה יחזור.״

0הסופר זיגמונט (״זי-
גי״) פרנקל, אשר ספר רסי-

פורים הקצרים שלו זיקנתה
של מכשפה זוכה בהצלחה גדולה
בימים אלה, סיפר כי שמע
במו אוזניו כיצד שני עסקנים
שיצאו מבית־ז׳בוטינסקי אומרים
זה לזה :״איזה מצב
גרוע במדינה,״ והוסיפו באנחה
:״אח, אילו בגין היה
חי!״ זיגי, מסרב לחשוף את
שני המקטרגים הידועים ושד

תנחום כהן מינץ

מר שמותיהם בחדר עבודתו.
01 תאונת־עבודה אירעה ל איש
יחסי־הציבור סן״ ציון
שירה כשהסתובב בגלריה
ארבל. הוא סייר במקום עד
שלפתע נפל עליו פסל של
סוגיה לישגסקי ששוקל 40
קילוגרם. רגלו של בן־ציון נפגעה,
הוא סובל מכאבים וצליעה
קשה.

האחרונות, מאז פרש ממישחק הכדורסל, התגלה בשבוע שעבר
מחדש. מסתברר כי כחן־מינץ, השחקן גבה״הקומה וחובש חמיש־קפיים,
הוא עתה אלוף־מישנה בחיל החימוש של צה״ל. כהן״מינץ,
הנראה במרכז התמונה קיבל לא מכבר את דרגות אלוף־המישנה
שלו, ונראה כי הוא מצליח בקאריירה החדשה שלו, הצבאית.

הוצל שפיר

מפפ״ל המישטרה ויעקוב מרקוביץ,
הממונה על אגף המישטרה במישרד־הפנים,
נתפסו על־ידי צלם זריז מאחרי הסורגים. היה
בבת״ים,
בתחנת־מישטרה
זה בעת סיור של השניים
והתמונה נלקחה מעברה של גדר המקיפה את תחנת״המישטרה.

לם המישפט, נזפה השופטת
הדסה בן־עתו באיש הסישטרה
שהחזיק בסלי־המזון, ואמרה
לו :״תפסיק בבקשה להעביר
תפוזים באולם, זה עדיין
לא שוק!״
! 0מיקרה רגליים קרה לשתי
הדוגמניות חדי גולד ברג
ובתיח דיסנצ׳יק בעת
תצוגת־האופנה של משכית. ל בתיה
נקרעה רצועה מהסנדל
הלבן שנעלה, אך היא המשיכה
לחייך סיבוב שלם, והחליפה
לסנדלים שחורים. אלה לא
היו, כנראה, נוחים לה והיא
החליפה אותם באחרים. לחלי
לחצו הנעליים הלבנות החדשות
שקנתה כדי לדגמן את
אופנת הקיץ, והיא חלצה אותן

שלא יקשיבו. אני מצפצף עליהם!״

באיומי רצח הוזעק לארץ
איש־העסקים, ידידו האישי
של ראש־הממשלה, יוסף
(״יוסקר,״) קרמרמן, ששהה
בניו־יורק לצורך עסקי
העץ שלו. הוא קיבל מיברק
להגיע לבר־המיצווה של אייל
אלקון, נכדה של דובה
יהודאי, אחותו של קרמרמן,
שגם היא שותפה בעסקי העץ.
אמרה עידית, אמו של אייל:
״אם הוא לא היה מגיע אז אמא
היתד, רוצחת אותו, והוא ידע
את זה טוב טוב!״
01 הכוכבת־זמרת־דוגמנית
בת ה־ 6לילך גליקסמן, שהתגלתה
בפסטיבל הילדיס בש
תמו
ישו

קניינית ״משכית״ ,אשתו של האדריכל יצחק ישר, עם בנותיה שולי (מימין) תלמידת
הכיתה י׳ ,ואיילת, מהשמינית. השתיים ליוו את אימן לתצוגת־האופנה של
המיפעל, שנערכה בבוקר יום חול• שולי לבשה חולצת ״שלום עכשיו״ ,ושאלה את ראומה וייצמן, לאה
רביו וסוניה פרס, אם הן תורמות לתנועה זו. תמר הבטיחה לשתי בנותיה שאם יהיו צרות
העדרותן. את מהמורים למחרת בבוקר, בגלל העדרן, היא תתן להן מיכתב־מחלה שיצדיק
העול ם הז ה 2221

מאת כתפנו הפיננסי•

?!רנות הנאמנות של כני! הפועלים חניכו כשנים
האחרונות את התשואות המוכות כיותר, כהשוואה
רכנה! ים האחדים הפועלים כמערכת.
ן בשנת 1979 היתד^ ,שביט״) של
| בנק הפועלים הקרן הטובה ביותר
(תשואה שי )104.7997 מביו הקרנות
המשקיעית את מרבית נכסיהן בצ־מודים,
וזאת למרות •שפעלה החל
מדד9ד.י .28.1כלומר באחד עשר חו דשים
הניבה הקרן תשואה גבוהה
יותר מאשר בל קרן צמודה אחרת
שפעלה במשך שנה שלמה.
קרן (ירשן׳^ של בנק הפועלים
היתד, הטובה ביותר מבין ך,קרנות
המשקיעות את מרבית נכסיהן במט״ח
(תשואה של .)85.9490
קרן^ארז״)של בנק הפועלים היתד,
הטובה ביותר מבין אלו המשקיעות
את מרבית נכסיהן במניות
(תשואה של .) 49.2493
מבין הקמות המעורבות היו גי-
ח״ ^ צבד ^ הטובות ביותר, כשה !
תשואה ב״גורך היתד 82.06ו
התשואה
בצבר היתד.77.33:90 ,
כן היתה עדיפות ביורד• לקרן ׳
0ד תן ^ של בנק הפועלים (תשואה
שלי )86.8997 על פני ״אלון״ שד
דיסקונט הגביש״ של בל״ל.
גם בשנת 1978 היתד, עדיפות ב רורה
לקרנות של בנק הפועלים ער
פני קרנות של בנקים אחרים^ .אל£
,קוג^ו היתד, הקרן הטובה ביותר מ*
בין הקרנות הצמודות ( 3 ( )53.5293י
תן*) הטובה ביותר מבין הקרנות המשקיעות
למעלה ממחצית נכסיהן ב-
צמודים 46.8297 ועדיף״) הטובה
ביותר מבין אלו המ£קי?ות במחצית
נכסיהן במניות 2 . 9־2 4
בר £הטובה ביות ר,מהקרנות המעו רבות
41.14*93ך!ארז״) הטובה ב יותר
מבין הקרנית המשקיעות במ ניות
(.)55.897

״יום*יום״ 15.2.80

בוא לגדול א תנו.

העו ל ם הזה 2221

ל 11 **111 סגן שר־האוצר לשעבר, ח״כ
יחזקאל פלומין, מגרן את

וב״ראש הכנסת, חברו לסיעה, בהרמת כוסית מיץ.

ףךח | 1 1ך ״ 1|1ן ך ברמן יוצא ממסיבת הקוקטייל
1 1שנערכה לכבוד בחירתו בכנסת,
# 11 11 1 _ 1
כשבידו זר שהעניקו לו בהתרגשות מזכירות ועדת־הכנסת.

1ח״כ דני רוזוליו, איש המערך מקיבוץ
* כברי, הנחשב יורשו של יגאל אלון י1 המנוח בהנהגת הקיבוץ המאוחד, היה אחד החוגגים.

המיץ. רבים, גם חברי סיעתו של
שמיר שמחו על־כך שהוא כבר
לא היושב־ראש. אחר כך בירך
ראש־הממשלה. הדיבורים נמשכו,
איש כמעט לא האזין לדברי מנחם
בגין, גם לא חברי תנועתו. רק
כשחיים בר־לב לחש בקולו הרועם,
ובגין הפסיק לרגע את נאומו,
כדי לבקש שקט, היה מי שהיסה
את בר-לב. כשהודה היושב־ראש
החדש למברכיו הוטלה דממה.

סת שאינם דווקא ממיפלגתו, ה־מיפלגד,
הליברלית, עיתונאים, חברים,
מזכירות ויועצים.
כבר זמן רב, בעצם מאז עלה
הליכוד לשילטון, לא הרגישו הכל
כל־כך נינוחים וכל־כך ביחד. יריבים
מסיעות קוטביות שתו יחדיו,

; /אי ך אוכל
להפריע!״

ירו ד רו

שר״החוץ, היושב־ראש
היוצא של הכנסת,
ק שמיר, שולח יד, כאילו הוא מעביר את כל

הסמכויות, יחד עם מזכירת הליכוד בכנסת, ירדנה
מלר, לידי היושב־ראש יצחק ברמן, שאינו נראה
בתמונה. שמיר נראה כמתקשה להיפרד מתפקידו.

יתד! זי הפעם הראשונה
י י שראו את ברמן בכנסת כש הוא
מתרגש. האיש שידע תמיד
לקבל כל מצב קשה ומסובך ברוח
שקטה ובהומור רב, היה נרגש,
והדביק ברגשנותו את כולם, את
חברי־הכנסת, את המזכירות, את
המלצרים ואת עובדי הבית.
אחר כך נעמדו הכל בתור מאולתר
כדי ללחוץ את ידו של ברמן,
אולם הוא הצליח, באלגנטיות רבה,
לעבור מעל התור, לגשת בעצמו
אל ידידים שלו בבית, חברי־כנ־

לחצו ידיים ושוחחו, ללא מתח
וללא עקיצות הדדיות. החגיגיות
פשטה בכל. לכל היה ברור, כי
הכנסת נכנסת לעידן חדש, עידן
שבו יערך לפחות ניסיון להחזיר
לכנסת את כבודה העצמי.
״הוא הרווק הכי מבוקש בארץ,״
אמר אחד מחברי־הכנסת
מהליכוד ,״הוא יהיה חבר־הכנסת
הכי מבוקש בארץ,״ השיב לו
חבר־כנסת מהמערך .״אל תשכחו
שהוא חבר ליכוד,״ הוסיף אותו

קו א לי ציו ת

מוזרות
א יהיו שם קואליציות ואו־פוזיציות.
לא היו הברי מע־או
חברי ליכוד. היו שם רק
ים של יושב־ראש הכנסת הה־יצחק
ברמן.
פתע התברר שחברי״הכנסת
זלקים בין אוהבי ברמן לבין
׳יכי ברמן. אף אחד מהם לא
ב כיריב שלו. בתקופה בת
תיים, שבה התנהג ברמן בזת
בלתי־רגילה בבית־המחו־
:הישראלי, שבו כיהן כיושב !
ועדת־הכנסת, הוא רכש לו
ידידים, מכל עברי הבית.
סהכריז הרמקול, בתום ישיבת
זת שנערכה ביום. השני ש,כי
חברי־הכנסת והעיתונ־מוזמנים
להרמת כוסית לכ

בוד
שני יושבי־הראש — היוצא,
יצחק שמיר והנכנס, יצחק ברמן
— בטרקלין שאגאל של הבית,
התרוקן המיזנון במהירות, המסדרונות
התרוקנו, ואיש מהנמצאים
בכנסת באותו הרגע לא הע לה
על דעתו ללכת הביתה.

פרכות
ונ או מי ם
:ך* טכס היה קצר. מי שכיהן
י • במשך 48 שעות כממלא מקום
היושב־ראש, משה מרון, היה ראשון
המברכים. היושב־ראש היוצא,
יצחק שמיר, בירך, אולם אז
הסתערו חברי־הכנסת על כוסות

הזמש לריקוד

אולם תנועותיו של המצליף לשעבר של הליכוד

פסח (״פייסי״) גרופר ושל יורשתו בתפקיד ירדנה
מלר, נראות כאילו גרופר מזמין את ירדנה לרקוד.
ירדנה נכנסה לתפקידה כמצליפת הסיעה במרץ.

ל 1 1ן 1 7ח״כ הליכוד הלל זיידל, השתלט על מגש
11111/111 מיצי ההדר, שהיו הכיבוד היחיד במסיבה

הצנועה שנערכה לכבודו של ברמן. מאחורי הלל זיידל נראה
ח״כ המערך זאב כץ המתבונן בצמאונו של זיידל במבט תמה.

עמית־מיפלגד, של ברמן .״אנחנו
מקווים שהוא ישכח זאת מהר,״
השיב לו־ח״ב המערך.
קשה היה להפסיק את קבלת־הפנים.
בגין עזב מייד לאחר נאומו,
מלווה בידי שומרי ראשו ואנשי
לישכתו. יצחק שמיר נראה
כמי שאינו רוצה עדיין להיפרד.
הוא אהב את תפקיד היושב־ראש.
ברמן עצמו, ניגש אל צ׳ארלי ביטון,
עושה־הצרות הקבוע ליוש־

רק־זח והוריכוז

בי־הראש, ולחץ את ידו בחום.
״איך אני אוכל להפריע לו 1״
קונן ביטון בצחוק.
כבר למחרת אפשר היה לראות,
כי לפחות הסיגנון השתנה. אפשר
היה למצוא את יושב־ראש הכנ סת
במיזנון הכנסת, יחד עם שאר
חברי־הכנסת, היועצים, המזכירות
והעיתונאים. גיחותיו של המשב־ראש
הקודם למיזגון נעשו רק
לעיתים רחוקות.

הח״כ הרעשני והפרוע ביותר של הליכוד מאיר כהן.

אוי דאוזנ״ם

ירדנה מלר, מזכירת
הליכוד בכנסת, לוחשת
סוד לאוזנה של חברת־הכנסת שרה דורון, אף היא

מהליכוד. קשה לדעת מה לחשה ירדנה לדורון, איל!
קודם לכן היא הסתובבה בין חברי־הכנסת וסיפר
להם בגאווה, איך הצליחה לגייס ח״כים להצבעו

1 )!1ך) ך | 1ך| ח״כ התחיה, גאולה כהן וח״כ הליכוד,

^ 1י 11111י י אמנון לין משוחחים בעת נאומו של בגין

במסיבה. גאולה כהן אמרה ללין :״אינני מסוגלת לשמוע אותו.״

יחד עם מזכירת סיעת

הליכוד,

ירדנה

אג שי ם

:רמליטה
ש זגיגה!

5תרומה ראשונה בסך
150 חתימות מוצעת השבוע
למלונאי יקותיאד פדרמן

למית העליונה בהודו מעו־לאנה
מחמד עדי באסרי

איזה תה תשתה אופירה נבו!
ומה! בעיות הלס ש
של ראותה ו״צנון?

הגיש מיכתב מחאה חריף ל־

מדי חשוף, הרי אני בבר סבתא!״
״אז מד, יש ראומד?,״
ענתה אמה ,״מה זה שייך אהד
לשני?״

1מליטה סנגריה ־
גין מה להוסיף,
זכל כבר בפנים.
!רמליטה סנגריה -
גתחרה בהצלחה
]זה 10 שנים
וסנגריות
]ספרדיות
רחבי העולם,
,שוייה ממיטב
!ענבים של כרמל.

111 הידיעה בדבר הזמנתה
של אופירה נכון לפגישה
על כוס תה עם מלכת אנגליה
אליכט השנייה לא גילתה
באיזה תה תכבד המלכה את
אשת הנשיא. י הפירסומאי. אילי
(״לב״) לוי הזדרז לטלפן לבית
המלכה וביקש לדבר עם ה מזכיר.
למחרת פירסם לב מו דעות
ענק שבהן סיפר כי ה מלכה
שותה ומכבדת אך ורק
את התה שלמען הנציגות שלו
בארץ עובד לוי.

רמליטה סנגריה -
־ז מה שהיה חסר
וצלכם בחגיגה.

כ רנו לינו ה

סנגריה

;להיט החדש

מזרוזי
|| כרמל
1־**זמזזהזמזמחמון ףמב --י

הציירת בפוזה סכסית, ליד אחת מעבודותיה האירוטיות שהיא מציגה
בימים אלה בתל־אביב. בתיה טוענת כי עיקר עניינה הוא ״המקום
שאליו מכוונים את הטמפון.״ מקום זה הוא עיקר־חעיקרים ביצירותיה, העשויות בדי־משי מבהיקים.
את חלק־הגוף המבוקש מדגישה האומנית בתאורת ניאון צבעונית. בתיה, בעלת השיער הארוך והמקורזל׳
מחפשת בחורה, שתוכל להכיר ולחבב אותה, כדי ששתיהן יהד תגלחנה את שיער ראשן.

אחרי שזה פירסם שהוא מעוניין
לאסוף מיליון חתימות למען
הקדמת הבחירות 150 .החתימות
נתרמות על־ידי יהו דה
ברקן שאסף אותן במיס־גרת
סירטו האחרון, כשמטרת
החתימות היתה בנק חתימות
בעד שום דבר ונגד שום דבר.

מישרד־התרבות ההודי, ואיים
להתקשר עם מדינות ערב כדי
שאלה תאיימנה על ממשלת
גאנדי לבל תאפשר לזמרת ה ישראלית
להופיע. סנדרה לא
נכנעה והמשיכה במסע ההופעות
ברחבי הודו.

51 ממשלתה של אינדי״
רה נאנדי כמעט נפלה בגלל
הזמרת הישראלית סנדרה
ג׳ונסון. סנדרה, בעלת דרכונים
ישראלי ואמריקאי, נסעה
להודו כנציגת השגרירות הא מריקאית
וגרמה להפגנות
פרו-פלסטיניות מחוץ לכל ה אולמות
שבהם הופיעה. המזכיר
הכללי של המועצה המוס־

11 הפתעה מהכד, למערי-
ציה של סנדרה לקראת צאתה
בתוכנית היחיד החדשה הגברת
עם הפטרוזיליווז. סנדרה
שהכינה את התוכנית במשך
שנתיים תמימות למדה הגייה
והיא מופיעה ללא שמץ מיב-
טא אמריקאי, מה שלא הצליחה
לשנות במיבטא היומיומי
שלה.

5אכלני תל־אביב הפסי-
דו מיסעדן שקשה יהיה בלעדיו.
בארים יונס נבחר לראשות
מועצת הכפר טורען,
הוא עזב את המיסעדה היפואית
והקים אחת דומה לה בצומת
גולני. כדי לנחם את
הזללנים הוא העביר ליפו את
אחיו הצעיר יוסוף יונס שימשיך
במסורת.
51 בעת תצוגודהאופנה שנערכה
בשבוע שעבר יעזבה
ראומה וייצמן וספקה כפיה.
״אני לא יכולה עם הבגדים
האלה,״ אמרה לאמה רחל
שוורץ, שמלווה אותה בדרך-
כלל לתצוגות־אופנה .״זה יותר

רבקה מיכאל
השחקנית־בדרנית־זמרת, רוכבת
על סוס־מירוץ בתפקידה
בגברת שנייצר, תיירת גרמ ניה,
המנסה לצוד ג׳יגולו שלומיאלי
בסרט ״מלן ליום
אחד״ .רבקה׳לה, אשר מימיה
לא רכבה על סוס, פחדה
מאד, ואילצה את עצמה בכוח
לעלות על האוכף. הסוס
הרגיש שהגברת עליו אינה מנוסה
בכגון אלה, עצר ליד שיח
והתחיל לאכול מעליו. השחקנית
המבוהלת פחדה לצעוק
לעזרה, פן תבהיל את הסוס,
ונשארה יושבת במשך כרבע
שעה, עד שבאו אנשי צוות-
ההסרטה המודאגים, שעמדו
וחיכו לשווא שהרובבת תחזור.
ה עו ל ם הז ה 2221

בדיקה השוואתית שנערכה ע״י

המועצה הישראלית לצרכנות
במכון התקנים,קובעת:

^״הציוץ המוענק לדגם טובמאד
$צריכת חשמל נמוכה

^ טוב ביותר מבל הנבדקים בשמירתהקור
יחסית

תא ההקפאה

4עיצוב פנימי וגימור נאיםמאד
3נוח בשימוש ״

5ארע 1מ1
כבו כז^ירדזף

ססבול• החסכון
30 בנק דיסקונט
1980

!שנה שנים שנים שנים שנים שנים שנים שנים:
.ץ100

ריבי ת 04ו ו
או הלתאהעד
, 0 0 0ססד-ל־י
ללא רי בי ת,

הצמדה

תקרתהחס כון-
1מיליון ל י

^ ׳ 120־ 120/

*1 1 2 1
הצמדה

׳1 1 6 1
הצמדה

הצמדה

תקרתהחס כון-
ו מיליון ליי

חקרתהחס כון-
1מיליון ל־י

תקרתהחס כון -
ו מיליון ל־י

הצמדה ריבית מצטבר תת קרתהחס כון-

*0.000ל׳י

הצמדה

הצמדה !

•-ריבית מצטברת * -רי בי תמצטברתן
תקרתהחס כון !
תקרתהחס כון-
90,000ל־י

90,000ל־י

י שאל את הדיסקונטאי שלך איזה מסלול מתאים לך בתכניות ״חן״;״חן 6׳׳;״יתרון 3 .שנים״;,.יתרון כפול שלוש״; ״יתרון ׳12011׳׳;
ך יתרון טד 120 פלוס״ ו״יתרון ברירה דולרית״.
!* שיטור ההצמדה מורכב מהצמדה מלאה של קרן החסכון וממטנק נוסף־שגם הו* צמוד במלואו למדהזזמטנקים נכונים ליום הפרסום.
! התשואה הריאלית הממוצטת בתכנית ״יתרון כפול שלוש״ היא0׳ 3.89 לשנה.

כל הרווחים־הפרשי הצמדה,מטנקים וריבית-פטורים ממס בתום שלוש שנות חסכון3 .רטים בכל סניפי בנק דיסקונט ובנק ברקליס דיסקונט.

טוב לעבוד עם

1^6671

ט בנ ק די ס קונ ם

הצד האנוס• 30 המטבע

העו ל ם הז ה 2221

הדנע הנא ססחוומק

ך* ד אחד מכיר את הדמות :
הוא היה גיבור־מילחמה אמיתי, חייל
קרבי למופת, אמיץ־לב ונועז. אנשיו היו
מוכנים ללכת אחריו באש ובמים.
למרות גופו השמנמן, הוא נראה לרבים
כסמל הגבריות.

הוא אוהב פאר ומותרות. כחווה
הפרטית שדו כנה לעצמו ארמון.
שהפך שם־דכר. לשס הוא מזמין
את האישים המקומיים והזרים.
שהוא מכקש לרכוש את ליכם.

מעולם לא הצליח להיות מם׳ .1אבל
מאחרי גבו של המנהיג, הוא משיג את כל
אשר הוא רוצה.
המליצות הלאומניות שבפיו מרוממות
את ליבו של כל פטריוט נאמן. כאשר הוא
נואם על הצורך להחזיר את שלמות הארץ,
מוכנים האמונים לקום ולהתייצב לימינו.
בבני־העמים האחרים הוא רואה אבק־אדם,
חוטבי-עצים ושואבי־מים.
מאחריו מזדנב תמיד שובל ארוך של
שמועות על פרשות־שחיתות. אומרים עליו
שהוא מוכן תמיד לרמות, לגנוב, לצבור
רווחים אישיים מכל מעשה והחלטה הקשורים
מעמדו המדיני הרם.
הוא ברוטאלי, אכזרי, קהה־חושים. הוא
מסוגל לדרום כל מי שעומד בדרכו. איש
אינו מוכן להסתכן במעשה אשר יעורר
את זעמו. עמיתיו, שרי הממשלה, פוח־דים
ממנו יותר מכל.

של גרינג במאמר המוקדש לבעל חוות
שיקמים, לולא הייתי רוצה להטיל אור
על תופעה מעניינת.

יש סוג שד מנהיגים פוליטיים
•שאינם יכולים דסכול את הפרלמנט.
אנשים
שיש להם, כאילו, אלרגיה טב עית
למוסד זה, שהתפתח ב־ 800 השנים
האחרונות באירופה.

אנשים שאינם מסוגלים להימצא
כפרלמנט, מכלי להקים כו שערוריות,
להשניא את עצמם על
הכל, לגרום לעימותים.

אוליוור קרומוול, מנהיג המהפכה הבריטית,
פלש בראש חייליו אל תוך אולם
הפרלמנט ושילח את חבריו לכל הרוחות,
באמרו :״בהשוואה למעט הטוב שעשיתם,
שהיתם פה זמן רב מדי. למען השם, הסתלקו

נאפוליון בונאפארט ניסה להשתלט על
הפרלמנט, וכאשר נכשל בנאום הרה־אסון,
— שלח את אחיו, לוסיאן, בראש חיל-

את ההצעה מסדר־היום, וסירב להשיב אף
על מילה אחת של ההצעה, תוך השמעת
מילות־גנאי גסות.
הסיעה הקומוניסטית היא הפחות פופולרית
בכנסת. אך התנהגותו של אריק זיע-
זעה את כל הנוכחים, ואף את אנשי חרות.
קמה סערה ממושכת. שרון הוסיף להשמיע
דיברי־ביע, וגם כאשר קם לבסוף
וקרא מן הכתב את נאונדו־,תשובה שהביא
עימו מראש, הקפיד להעליב את המציע.
שוב נזפה בו ארבלי־אלמוזלינו כמה פעמים׳
בחריפות גוברת. היה ברור כי היא
מבטאת את רגשותיהם של כל חברי־הכנסת,
שנכחו בישיבה.

הסתכלתי בהבעות־הפנים שד
הח״כים כעת מעשה, וכרמזים שרמזו
איש לרעהו. נדמה לי •טאידו
ניתן לתרגם אותם למילים, היו
נרשמים בפרוטוקול שד הי־טיכה
חוות-דעת כגון :״האיש השתגע״,
״הוא ירד מן הפסים״ ,״האם אתה
חושב שהוא לגמרי נורמלי ץ״

כזה היה הרמאן גרינג, המנהיג
מם׳ 2של הרייך השלישי.

התיתכן נקמה מתוקה

יותר?

חברי־ר,פרלמנט שהרגיזו אותו מצאו,
ברובם הגדול, את מותם במחנות־ד,ריכוז
ובמרתפי הגסטאפו. הם גילו, מאוחר מדי,
שלא כדאי היה להרגיז את האיש.
גרינג עצמו נדון למוות בנירנברג, אך
הספיק להתאבד ברעל ערב הוצאתו להורג.

^ ין, כמוכן, שום דמיון בין הרמאן
גרינג ובין אריק שרון.
לא היה עולה כלל על דעתי להזכיר שמו

אלוהים ירחם על הכנסת, אם
איש כמו אריק יגיע אי-פעם לדרגת
השליט העליון.

ך יתן לנחש מה מקורה של שינאד, זו,
ומאילו מעמקי-נפש היא יונקת.
המילה ״פארלמנט״ גזורה מן השורש
הצרפתי ״פארלה״ ,שפירושו ״לדבר״ .בפרלמנט
מדברים, דנים, מתווכחים, נואמים.
משום־כך
יש בכל פרלמנט יתרון גדול
למי שמיטיב לדבר, מי שמסוגל לערוך
את מחשבותיו בצורה מושכת, הגיונית.

שום אדם שנהן ככישרון זה אי נו
יכול לשנוא את הפארלמנט.
מנחם כגין, למשל, כמו וינסטון
צ׳רצ׳יד, רואה כפארלמנט את ביתו
השני, ולא יעדה עד הדעת ש•
יעליב אותו.

כשהוא עומד חסר-אונים וכבד-
פה מול מליאת הכנסת, הוא זועם
ומתפוצץ. השערורייה אינה אלא
שיטה •טל כריחה; שד עריקה מן
הוויכוח, של הסחת־הדעת מפגם.

* * י הוא האיש המתואר בשירטוט־אופי
י׳ קצר זה ן
הקורא האינטליגנטי בוודאי ניחש מייד.

>7ריק שרון לא ירד מן הפסים. הוא
פשוט נותן עתה דרור לעצמו ומבטא
את רגשותיו האמיתיים כלפי הכנסת, ב-
סיגנונו האישי המיוחד והאותנטי.
אריק שונא את הכנסת. נקודה.

אריק שרון סובל מבעייה של תיקשורת
מילולית. אין הוא מסוגל •לדבר בצורה
מושכת ומעניינת. אין הוא מסוגל לערוך
את מחשבותיו הפרימיטיביות. כאשר קור אים
לו קריאת־ביניים, הוא מתבלבל ואינו
יכול להמשיך( .מכאן המזימות השונות של
ידידו ועמיתו, יצחק שמיר, להפסיק בכוח
את קריאות־הביניים בכנסת).

אך שינאתו הלוהטת כיותר
מוקדשת לפרלמנט. הוא שונא את
הפרלמנט. שם הוא עורך מדי פעם
שערוריות קולניות. הדומו המתוק
כיותר הוא להשתלט עדיו, לעשות
כו שפטים, לעשות קציצות
מכל עדת הפטפטנים, הקשקשנים,
המעזים להתגרות כ ו

במילחמת־העולם הראשונה היה טייסקרב
מעולה, מפקד ״להקת־ריכטהופן״ ה אגדתית,
אחרי מותו של ״ד,בארון האדום״
עצמו. עבור מיבצעיו זכו בעיטור הגבוה
ביותר בצבא הקיסרי (״פור-לד-,מריט״).
הוא היה שמן, וגם גבוה, מושחת עד
היסוד, חובב־מותרות. כאשר הכריזה ההנהגה
הנאצית על מישטר־חירום של צנע
והידוק־החגורה, ערך נשפים מפוארים ברוח
הרינסאנס, ואף דאג לכך שכל גרמניה
תשמע על כך. כאשר עמיתיו התלוננו
באוזני הפירר, השיב להם :״אינכם
מכירים בני-אדם. כשהם חיים בעוני ובמצוקה,
הם אוהבים לדעת כי לפחות
מנהיגיהם חיים ברוב פאר...״
הוא רכש חווה פרטית ענקית, ושם הקים
את הארמון שנקרא על שם אשתו הראשונה
,״קארין־האל״.
בימי מילחמת־העולם השנייה חמם את
כל אירופה, שדד יצירות־אמנות על ימין
ועל שמאל. הוא הטיף לסיפוח השטחים
שאבדו לגרמניה במרוצת־ד,דורות, לשלמות
הרייך הגרמני, לדיכוי העמים הנחותים.
הוא היה נביא ״התשובה הגרמנית״ לאויבי
הרייך, הממונה על ״הפיתרון הסופי״.
אחרי שורה ארוכה של שערוריות ברייכסטאג,
שבו כיהן כראש הסיעה הנאצית,
התמנה כיושב־ראש הפרלמנט. בתפקיד
זה היה אחראי — לפי הגירסה המקובלת
עד היום, אם כי לא הוכחה מעולם
סופית — לשריפת הרייכסטאג.

הוא ירד מן הפסים?״

א רי ק שרון: הוא לא ירד מן ה פ סי ם
הפרשים, וגירש את הצירים בכוח מאולם־
המליאה.

למחרת היום נמשך המחזה בוועדת-
הכספים של הכנסת.

יש עשרות דוגמות כאלה כהיסטוריה
של הפרלמנטים. יש עימות
טכעי כין כית־נכחרים וכין טיפוס
מסויים שד מנהיג פוליטי.

זוהי הוועדה החשוכה כיותר
של כית־הנכחרים. היא ממלאה
את התפקיד החשוב כיותר שד הפרלמנט:
אישור תקציב המדינה.

נדמה כי עימות זה אינו נובע רק מן
השאיפה הטבעית של הדיקטטור לסלק מדרכו
מיכשול או מיטרד, אלא גם מניגוד
רעיוני עמוק.

מכאן חובתו של שר להופיע לפני ועדת־הכספים
של הכנסת בשעה שזו דנה ב תקציב
מישרדו. בניגוד לנוהלים רבים אחרים
בכנסת, זהו נוהל הקשור בתפקיד ממשי
ביותר, הנוגע לעצם מהותו של מישטר
דמוקרטי־פרלמנטרי.
באותו בוקר היה על אריק שרון להו פיע
בוועדת־ד,כספים של הכנסת. לשם דיון
בתקציבו של מישרד־החקלאות.

אנשים כעלי אופי מסויים פשוט

אינם יבולים לסבול

הזה ששמו פרלמנט.

המוסד

ף* חשכות מעין אלה עברו השבוע
י בראשי, כאשר הייתי עד לשורת התפרצויות
של אריק שרון בכנסת.
תחילה ענה לשאילתות של חברי־כנסת,
שהוגשו לו (בהתאם למקובל) בכתב. הוא
ענה בזילזול, תוך התחמקות ממתן תשובה
של ממש. כאשר קמו חברי־כנסת לשאול
שאלות נוספות — זכות המעוגנת בתקנון־
הכנסת — סירב להשיב להם, חילק להם
ציונים ופנה אליהם בגסות גוברת והולכת.
בסופו של דבר נאלצה יושב־ראש הישיבה,
ח״כ שושנה ארבלי-אלמוזלינו — הקרובה
מאד לשרון בדיעותיה הלאומניות הקיצוניות
— לנזוף בו מעל הדוכן. היא העמידה
אותו על חובותיו לפי תקנון הכנסת, וביקשה
ממנו לכבד את המוסד.

נזיפה כזאת לשר היא כלתי־רגילה
כיותר ככנסת.

לאחר מכן נדרש שרון להשיב להצעה-
לסדר־היום של הח״כ הקומוניסטי תופיק
זיאד, ראש עיריית נצרת. ההצעה היתד, על
נושא מעשי, ונומקה בצורה עניינית ומכובדת,
תוך הסתמכות על מיספרים ועובדות.
אריק שרון קם, הציע במישפט אחד להסיר

הוא לא כא ולא התנצל.
הה ״כיס המתינו והמתינו. לכסוף
נעלו את הישיבה.

רק אז הוזעק אריק על־ידי עוזריו —
הבורר, מוזרה, הראויה לתיאור נפרד.
אריק הופיע והפליט משהו על ישיבה
חשובה שביגללה לא יכול היה לבוא. היתה
זאת הערה מעליבה מאין כמוה, שהרי לא
תיתכן כלל ישיבה יותר חשובה מישיבת-
תקציב -בכנסת, מילבד ישיבת המטכ״ל
ערב מילחמה לחיים־ולמוות.

ואילו מדבריו של אריק היה
ברור כי קשה לו להעלות על הדעת
ישיבה פחות חשוכה מישיבת
ועדה של הכנסת.

כאשר נפתחה סוף־סוף הישיבה, היא
הוקדשה בעיקר לחילופי־מחמאות בסיגנון
שהפך סימן־ההיכר של אריק שרון :״אתה
קשקשן אתה הקשקשן הכי גדול !״
— וכן הלאה, פרחי־נוי שגדלו בשממה
רוחנית.

ושוב עכרו הלחשושים כין ה•
הכרים :״האם הוא כסדר״ ,״האם

>7ך הניגוד בין
האיש והפרלמנט הוא,
י נדמה לי, עמוק אף מן התיסכול הזה.
הפרלמנט, עם כל ליקוייו, הוא מוסד שבו
שולט הסיגנון הסביר, הרציונלי. גם כש הוא
מלא כסילים (ובכל פרלמנט יש אחוז
ניכר מאד מן הסוג הזה) ,וגם כשדיונים
גובלים בפיטפוטי־סרק של אפסים אינטלקטואליים
(וזה קורה לא פעם בכל פרלמנט)
,מנצחת בכל זאת, בסופו של דבר,
הגישה הסבירה.

איש-הכוה הכאריזמטי הוא מטבע
מהותו כרייה כלתי-הגיונית,
בלתי-סבירה. סיגנון הפארלמנט
מעורר כו סלידה.

כאשר הוא אגו־מאניאק מוחלט. רודן-
בדרך, איש המאמין שהוא — והוא לבדו
— נקרא על־ידי צו עליון של ההיסטוריה
להציל אומד, ומולדת (תכונה שהיא, לדעתי,
סימן־הכר מובהק של מופרעות נפשית
מסוכנת) — הרי הפרלמנט מוכרח להיראות
לו כהמצאה של השטן.
אצל אריק שרון, הדברים גלויים לעין.
הוא בז לכל חברי הפרלמנט, כשם שהוא
בז לכל עמיתיו בממשלה, ובייחוד לראש-
הממשלה. עצם קיומה של הכנסת נראה
לו כעיוות מיפלצתי, מאחר שהוא חוסם
את הדרך לפני האיש אשר הגורל ייעד
אותו להנהגת עם־ישראל בדור זה.

קל מאד לדמיין את אריק שרון
כראש טור־שריון העולה עד הכנסת.
קד מאד לדמיין את הבעת
פניו, בהיכנסו לאולם־ המליאה
וכחוזרו שם, כקולו המאנפף, על
מידותיו של קדומוול :״למען השם,
הסתלקו:״

ני מקווה מאד שציורים דימיוניים
י י אלה לא יתגשמו במציאות.
הדבר תלוי, במידה רבה, בכנסת.

אם היא תשלים עם התנהגותו
שד אריק שרון, אם תעבור עדיה
כשתיקה, במשיכתת־כתף ובקריצות
ממושב למושב, תוך נגיעה
כאצכע ברקה — יתכן שעוד נחזה
כשריפת־הרייכסטאג נוסח-ישראד.

כשאתם מחפשים מיטת תינוק, אתם מקפידים
על האיכות. העיצוב, הנוחות בתפעול. הגימור
(פיניש) המושלם והמחיר הנוח.
התינוק אינו יודע עדיין להביע זאת במילים.
אך חשובים לו הרגשת הנוחות. סוג הצבע,

א.מ.י רהיט• ילדים וסער

הערר פינות החת, והרגשת היציבות כשיתחיל
לעמוד.
לכן בלכתכם לבחור מיטת תינוק, התייעצו
עם חברים שיש להם כבר א.מ.י -הם פשוט
לא יתנו לכם לקנות מיטה אחרת.

להשיג בחנויות המובחרות
אוד -כרסום וקידום סנירות

ה עו ל ם הז ה 2221

הגאנגססוים מבינים איש את ועתו * האם שקו ״ה והעלות את
אחודהחס* ₪ודממו סחורה מיפרגתית פגו גאו וין נגד
״הברית הקדושה׳ של קיסו הליכוד, הצאו של המעוך ומלו המפד״ל

קואליציה בבטן
צב מוז ר השתרר בכנסת.
•״> הפעילות הגלוייה והסמוייה מתנהלת
בה בשלושה מישורים שונים, בלי כל קשר
בין זה וזה. המצב גובל בסכיזופרניה פרלמנטרית.
המישור
הגלוי והרישמי הוא המישור
הקואליציוני. יש קואליציה. יש ממשלה.

היא מתפקדת איכשהו( .הדגש הוא על
״איכשהו״) .הסיעות, החטיבות, הח״כים בקואליציה
משמיצים איש את רעהו בלי
הרף. אך כשצריכים להזדעק להצבעה,
כדי להעביר הצעת־חוק או החלטה מטעם
הממשלה, זה עוד פועל. מצביעים אוטומטית.

המישור
השני הוא המישור הגאנגסטרי.
שם קיים ביודחרושת למזימות שונות ומשונות,
שמטרתן היא לדאוג לאינטרסים
של שתי הסיעות הגדולות — הליכוד והמערך
— בגד כל שאר הסיעות. השבוע
נולדה שם הקנוניה — או השמועה —
בדבר העלאת אחוז־החסימה ל־ .2.50/0ה־
העכברי רוצי דרו־וו

את הדברים הבאים אמרתי בדיון על הצעת
אי־האמון שהוגשה על־ידי סיעת התחייה :

הספינה טובעת. העכברים מחפשים, בשארית כוחות היאוש,
אפשרות לרדת. אך בבטן הספינה הזאת טמון גורל המדינה,

גורליש להציל את המדינה מידי הקברניט הזה ומידי
הצוות הכושל המוביל לאסון.
כמה מפעילי הסיעה הדמוקרטית החליטו אתמול שמיצווה
לאומית היא לפרוש מהממשלה. זוהי הצהרה פטריוטית. אני קורא
למיפלגה הדמוקרטית לממש אותה.

זוהי חובת־כבוד אחרונה שמיפלגה זו יכולה למלא
כלפי 202.265 האנשים הטובים והתמימים שהצביעו
בעד ד״ש, שהעלו בכך את הליכוד לשילטון.
גוסטב בדיאן ז מדוע אחרונה?
אורי אבנרי: מפני שבזה הס יירדו מהפרק.

שמעון פרס
,שחרר את עצמך מהדאגה הזאת

8״וו קודם?

הלוואי והעולם יייטאר דבק בעיקרון שישראל
צריכה להתקיים בגבולות מוכרים ובטוחים, בשלום
ובביטחון, לצד מדינה פלסטינית.

אין צורך לומר שאנו פוסלים מכל וכל את האידיאולוגיה
של תנועודהתחייה, סיגנונה ודרכה.
אילו היתה הברירה בין מנחם בגין ומשה שמיר, ודאי היינו
מעדיפים, למרות הכל, את מנחם בגין.
אך לא זו הברירה. הברירה שתעמוד לפני הבוחר היא בין
ממשלת הליכוד, ממשלת ההרס הלאומי והחברתי, ובין דרך
השלום והצדק החברתי.
ממשלה זו גורמת לחורבן כללי בכל המערכות: הרם מוסרי,
הרס מדיני, הרם כלכלי, הרם חברתי, הרס צבאי, הרם חינוכי.
וגרוע מכל — הרם אנושי פשוט. כל יהודי־ישראלי שישי יושב
כיום בהוץ־לארץ, ורבבות מישפחות יושבות ברגע זה על המיז־וודות
ושוקלות ירידה.

בוס מבטיח

השאלה, אדוני היושב־ראש, היא: מי יירד
קודם — מנחם בנין מהשילטדן אד כד האזרחים
האלה ממדינת־ישראל?
בשטח המדיני הגיעה ממשלה זו לעברי־פי־פחת.

היא דומה לאיש המנסה בכל כוחו למנוע את
פתיחת הדלת• ,טעדיה לוחצים כוחות כבירים, בעוד
שמשני הצדדים מתמוטטים הקירות.
העולם כולו רוצה בשלום. בפיתרון הבעייה הפלסטינית.
אירופה מתייצבת, מדינה אחרי מדינה, מאחרי העיקרון שלעם
הפלסטיני, כמו לעם הישראלי, יש הזכות להגדרה עצמית. יש
להבטיח גם לישראלים וגם לפלסטינים הזכות לחיות במדינה
לאומית משלהם, בביטחון, בשלום ובשכנות טובה.
אירופה רוצה בתיקון ההחלטה ,242 כדי ליצור בסיס איתן
למימוש עיקרון הזה.
אדוני היושב־ראש, אני זוכר נאומים נרגשים, נאומים נלהבים
של מנחם בגין נגד החלטת מועצת־הביטחון .242 איזה נאומים
חוצבי־להבות נאם מנחם בגין מעל הבמה הזאת, כאשר ממשלת־ישראל
דאז קיבלה מאונס, בחצי-פה ובקומה כפופה, את החלטת
מועצת־הביטחון .242 מנחם בגין אמר שזה יביא לאסון לאומי,
שזו ראשית הכניעה הלאומית.
והנה הפכה אותה החלטה עצמה דגל מקודש בפי מר בגין,
מיסמך שאין לשנות בו לא פסיק ולא נקודה. אם ההחלטה תשונה
— מדינת־ישראל תתמוטט, כביכול.
אדוני היושב־ראש, אלה הן שטויות גמורות. הזמן עושה את
שלו, יש מציאות מדינית חדשה. יש קונסנזוס בינלאומי, טוב
וחיובי — הלוואי ויישמר.

עסקנים המיקצועיים של הליכוד והמערך
מבינים איש את רעהו היטב, כשם ש־גאנגסטרים
בשטחים אחרים מבינים זה את

המישור השלישי הוא המישור של הקואליציה
הבאס־״ הנולדת בבטן הכנסת הנוכחית•
זו בולטת יותר ויותר. עדיין לא
נפלה הממשלה הנוכחית, עדיין לא הוחלט
על בחירות חדשות, איש אינו יודע אם
הממשלה הנוכחית תתקיים עוד שבוע או
עוד שנה וחצי, עד תום תקופת־כהונתה. אך
מתחת לפני השטח כבר קיימת ופועלת
הקואליציה הבאה, שהכל מצפים לה —
הקואליציה של המערך והמפד״ל, אולי
בתוספת אגודת־ישראל.

אדוני היושב־ראש, נוסף על כל צורות ההרס שממשלה זו
והליכוד מביאים על המדינה, יש כאן הרס הסדרים הדמוקרטיים
הפרלמנטריים. הייתי רוצה שיושב־ראש מיפלגת העבודה ויושב־ראש
המערך, הבר־הכנסת פרס, ישמע מה שאני רוצה לומר
עכשיו: אין זה נוגע רק למנחם בגין, אלא גם לך! לא רק
למיפלגה שהשילטון שלה מתמוטט, אלא גם למיפלגה הרוצה
לתפוס את השילטון. אומר כמה דברים על דעת חברים רבים
בבית הזה :

נפוצה שמועה בבית הזה, כאילו נרקמת קנוניה
חדשה בין הליכוד לבין המערך להגדלת אחוז־החסי
מה ; שבאותה שעה שבה מזעיק המערך שמיים
וארץ כדי להוריד את הליכוד מן ן זשילטון --
שמעון פרס ז אל תטיף מוסר. לא לעתיד ולא על העבר.
תשחרר את עצמך מן הדאגה הזאת. אין כל קנוניה.
שולמית אלוני: יש רק הסכס!
שמעון פרם: אין שוס הסכם!
אורי אפנדי: חבר־הכנסת פרם, חברי ואני מקבלים את

דבריך בשימחה רבה.
לצערי, זה לא מקובל על חבר־הכנסת חיים קורפו וחבריו.
שמעתי מפי חבר־הכנסת שחל היום שאמנם המערך לא החליט
על־כך, אבל שהמערך נמצא עדיין בשלב של דיונים והתייעצות
לקראת ההחלטה שאתם צריכים לקבל.

אני רוצה להזהיר אתכם. אנחנו עומדים בפתח
מערכת־הבהירות, העשוייה לבוא במהרה בימינו.
אל־נא תלכלכו את ידיכם :

אל תלכו לקנוניה חדשה בנוסח ״בדר־עופר״ ,ואל תצטרפו
למסע־שוד, למין קרטל של עסקנים מיקצועיים ציניים נגד
הדמוקרטיה בבית הזה.

אין בכוחן של הסיעות הקטנות בבית הזה להכריע
בהצבעות גורליות, לרוב. אפל הן הסיעות האיכותיות,
הסיעות שאינן לוחמות עד כסאות, כי אם
על עקרונות. בילעדיהן יאבד הבית הזה הרבה מרמתו
המופרית והאינטלקטואלית.
אדוני היושב־ראש, סיעתנו תצביע בעד אי-אמון לממשלה,
בלי קשר לאידיאולוגיה, להשקפה ולסיגנון של תנועת התחיה.

ך* סתכד־נא בטופס החוזר הפנימי
י י לחברי מיפלגת־העבודה, המתפרסם ל ראשונה
בעמוד הבא.
הוא בלתי-רגיל. אין מיפלגת־העבודה —
או כל מיפלגה אחרת בבית — מזעיקה את
חבריה בלשון קיצונית כזו, בכתב, אלא
בהכרעות חשובות ביותר. בדרך כלל כש יש
להציל את הממשלה, או להפיל אותה.
שים לב לפרטים. החוזר מופנה ״לחברי
מיפלגת־העבודה״ ,לא ״לחברי המערך״,
למרות שחתום עליו ״יו״ר סיעת־המערך״.
משמע: הדברים אינם מופנים לאנשי

מפ״ם.
״אין קיזוזים״ — פירושו של דבר, אין
הסכמים פרטיים בין אנשי מיפלגת־העבודה
ובין חברי סיעות יריבות, על הסתלקות
משותפת מן הבניין. קיזוז כזה אינו משפיע
על תוצאות ההצבעות, מכיוון שלפי שיטת-
הקיזוז נשמר מאזן־הכוחות על כנו. מצ-
ביע־הן מסתלק יחד עם מצביע-לאו.
מדוע אסור להתקזז? מדוע צריכים
כולם להיות נוכחים ולהצביע? מהו נושא
ההצבעה י
על סדר־היום עמד חוק־הרבנות — חוק
שהוצע על-ידי הקואליציה, על פי הסכם
בין הליכוד והמפד״ל.
אם כן, מדוע היתה דווקא ־מיפלגת־העבודה
להוטה כל־כך להעביר את החוק
הזה? מדוע רצתה כל־כך כדי להצביע
בעדו? מדוע לא הסתפקה בהצבעה רגילה
בעד החוק, אלא יצאה ממש מגידרה כדי
להוכיח למפד״ל את להיטותה?
הנה כי כן: כאן כבר פועלת ההוא-
ליציד. הבאה. שימעון פרם החליט להפגין
לעיני המפד״ל את הנאמנות הקיצונית

לפרו טוקול

של מיפלגת־העבודה לכפייה הדתית, ואת
נכונותה לפעול למען הרחבתה.
ואכן, בהצבעה הסופית היו חסרים רבים
מחברי־הליכוד. אך ספסלי מיפלגת־העבודה
היו מלאים כימעט עד אפם מקום. היו עש רות
הצבעות, ובכולן הורמו הידיים של
מיפלגת־העבודה כמו מכונה משומנת היטב
— אפ-להוריד-אפ-לר,וריד-אפ-להוריד...
מול הקואליציה של מיפלגת-העבודה והסיעות
הדתיות, בתמיכת הליכוד המיסכן,
שחזה במחזה בעוגמת־נפש, עמדה הקואליציה
החילונית: של״י, ש״י, רק״ח, ר״צ
וייגאל ידין.
״הנה הקואליציה הקדושה, תרתי מש מע!״
רטן ידין, נגד הסיעות הגדולות,

מחוץ ל פ רו טו קו ל
זמשך מעמוד )49

אשר יצא מן האולם בתום ההצבעות.
הקואליציה הקדושה״ היתה הברית של
צאר הרוסי, הקיסר האוסטרי, מלך טרויה
והמלך הצרפתי, ששיתפו ביניהם מעוד,
במחצית הראשונה של המאה ה־ 19 כדי
דכא כל ניסיון של רפורמה חברתית או
יחרור לאומי באירופה שלאחר מילחמות־
*וליון.
אין זו השוואה מחמיאה. אך היא נכונה.
• תמכרות המעיד לברית עם זבו-
י לון המר ומנחם פרוש יכולה למצוא
ידוק רק בתירוץ אחד: הצורך להפיל
ת הליכוד.
אך ראה זה פלא: באותה השעה שבה
וגדת מיפלגת-ד,עבודה לכפייה הדתית,
די לשכנע את המפד״ל לעזור לה בהפלת
משלת־הליכוד, היא נמצאת בסבך של
גוניות משותפות עם הליכוד דווקא. הטרה
של הקנוניה היא להגדיל באופן

מלאכותי את סיעת הליכוד, תמורת חלק מן
השלל, לגזול מנדטים מן הסיעות הקטנות.
קוראים לזה ״העלאת אחוז־ד,חסימה״.
העלאת אחוז־ד,חסימה באד, לשרת את
אותה המטרה הקדושה. אם בתוצאה מכך
יאבדו 100 אלף קולות של בוחרים —
דבר שהוא אפשרי בהחלט, אם יישלל
מבוחרים אלה הייצוג — הרי יגדל אוטומטית
חלקם של בוחרי הליכוד והמערך.
למה הדבר דומה? נניח ששלושת הבנקים
הגדולים במדינה יצליחו להעביר
חוק האוסר את קיומם של בנקים שהמחזור
שלהם לא יגיע לסכום־עתק מסו־יים,
דבר שיביא לסגירת כל הבנקים האחרים.
או שרשתות־הסופרמארקטים יעבירו
חוק האוסר על קיום חנויות בודדות.
במילים אחרות: קארטל מיסחרי.
במדינות המתוקנות יש חוק נגד
קארטלים. מוסכם על הכל שקארטל אינו
רק תופעה בזוייה, אלא גם מזיקה: אחרי
שהקארטל הבטיח לעצמו מונופול, הוא
מוריד את איכות הסחורה שלו ומעלה את

המחירים. כך או כך, הקורבן הוא הצורכן,
שנשאר חסר מגן.
גם בארץ יש חוק, שבא למנוע ״הגבלים
מיסחריים״.
עכשיו באים עסקני שני המנגנונים הפוליטיים
הגדולים, המוכרים מזה עשרות
שנים סחורה פגומה לציבור־הבוחרים —
תוך שימוש בכל אמצעי ההונאה, הפיר־סום
הכוזב והפצת המחאות בלי כיסוי —
מבקשים לחוקק חוק להאדרת הקארטל.
בעת נאומי על הצעת איחה,אימון (ראה
נזיסגרת) הצגתי אתגר ישיר לשימעון פרס.
בתשובה לדברי, וכאשר הומטרו עליו קריאות
מכל עבר, הכריז פרס שהוא מתנגד
להעלאת האחוז. ניצלתי את ההזדמנות כדי
להכניס את הדברים לדברי הכנסת.
אם מותר להצביע בעד הצעת איי
1אמון המוגשת על־ידי סיעת־התחייה,
בעלת הסממנים הפאשיסטיים?
לא קל להשיב על כך בחיוב. זכורה

קצינים רקסוקסין,
רבנים לבית־הכנסת!

לחברי

חלה

מפללת

סיעת של״י דוגלת בהפרדה מוחלטת בין הדת והמדינה.
כל מה שאנחנו אומרים על החוק הזה נובע מההנחה
היסודית הזאת.

אנחנו רוצים 6דינה מודרנית שכה יהיו
ענייני הדת שייכים לתחום־הפרט, ולתחום־
הפרט כלכד.
בנימין זאב הרצל קבע ביומניו -,שבמדינת־ד,יהודים
יהיו הקצינים בקסרקטין והרבנים בבתי־הכנסת. לא
הקצינים ולא הרבנים יתערבו בענייני המדינה.
גירעון האוזגר: לא קיימנו לא את זה ולא את זה.
שולמית אלוני: בשני הדברים נכשלנו.
אורי אכנרי: זה ההבדל בין האוטופיה ובין המציאות.

זאב
ז׳בוטינסקי האורים והתומים של הממשלה הזאת,
כתב במאמרו המזרח מ־( 1926 שהוא, דרך־אגב, מאמר־שיטנה
נגד עדות־המיזרח) :״דת בארצות התורבתות
באירופה אינה מתערבת לא בתהליכי התחיקה, לא בפילוסופיה,
לא במדע ולא בדיאטה יש) לעמוד בכל תוקף
על־כך שאנו, היהודים שייכים למערב, ואין לנו שום דבר
משותף עם המיזרח.״ לדעת ז׳בוטינסקי, מכיוון שהמיזרח
אינו מפריד בין הדת והמדינה, אין לנו דבר משותף עם
המיזרח. ז׳בוטינסקי רצה במדינה ״מתורבתת״ ,״מערבית״
,מדינה של הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה.

תן מ שרוצה
כמדינה שיש כה הפרדה מוחלטת כין דת
ומדינה — האם י־ש כה ככלל מקום להולך
רכנות זו
יש שתי דרכים להשיב על כך. אפשר לטעון שבכלל
אין בה מקום לחקיקה בענייני רבנות. אני מוכן להיות
יותר מתון ולומר: כשם שאנחנו רוצים שיהיה במדינה
חוק־מיפלגות, כן יש מקום לחוק-רבנות.
חוק-מיפלגות אינו כופה על שום אדם להצטרף למיפד
לגר, כלשהי. מיפלגה היא גוף וולונטרי. מצטרף אליה
מי שרוצה, פורש, ממנה מי שאינו רוצה בה. אך המיפלגה
עצמה כפופה לחוק נורמטיבי המסדיר את החיים הפנימיים

עד מישקל זה אפשר לומר: יש
לחוק־רכנות, האומר שהרכנות תהיה
וולונטרי, שייזקק אליה מן שמאמין
היהודית והרוצה דקכל את עול הרבנות
ואילו המדינה תקבע כללים מסויימים
הדמוקרטיים בתוך הרכנות.
מכיוון שיש להניח שחלק
ירצה להזדקק לרבנות, מכיוון
דית׳ הרי יכולה המדינה לקבוע
מים לניהולה, כפי שהיא עושה
מיפלגות ואירגונים דומים.
מקום מוסד כדת הזאת,
להיים

ניכר מהציבור הישראלי
שהוא מאמין בדת היהוכללים
נורמטיביים מסויי-
לגבי הסתדרויות־עובדים,

שש?ן המשוט הדבון־מ
אני מציע לחוק שני שמות אלטרנטיביים, ולפי השמות
תראו שיש פה שתי קונספציות אלטרנטיביות. השם האחד
הוא ״חוק הרבנות הראשית של הזרם האורתודוכסי
בישראל״ .השם האלטרנטיבי הוא ״חוק הרבנות הראשית
המאוחדת לכל זרמי היהדות בישראל״.
אילו זה היה נתון בידי, הייתי אומר לחברים האורתודוכסיים
לבחור, בין שתי האפשרויות: או שתקימו
רבנות אורתודוכסית, ואז הרפורמים והקונסרבטיבים יקימו

בסיעת:המעי

בהתאם ל הח לטתחברימפלגתהעבודהבסיעה ,
חובתנוכחותוהגבעה בעד חוקהרבנותה רא ש ית .
החברים

אין

להלן כמה מן הדברים שאמרתי להנמקת עשרות
ההסתייגויות שלי ל״חוק הרבנות הראשית לישראל״.

העבודה

בהיסטוריה הצבעת השמאל הקיצוני הגר מני,
יחד עם הנאצים, למען הפלת המיש־טר
הסוציאל־דמוקרטי של הרפובליקה של
ויימאר. יש מקום להיסוס.
אך השבוע מילאתי תפקיד כלשהו בהצבעה,
שבה הצביע כל המערך, יחד
עימנו, בעד הצעת אי־האמון של התחייה.
לדעתי, יש להיזהר מאנאלוגיות פשטניות.
אין סכנה שמא תתפוס התחייה את
השילטון בעתיד הנראה-לעין, אפילו בעז רת
אריק שרון (ראה הנדון) ,אך יש סכנה
חמורה בהמשך קיום ממשלת־ד,ליכוד.
עזרתי לשכנע כמה מחברי העבודה ו־מפ״ם
שרצו להימנע מהצבעה. הנימוק שלי
היה מעשי :״כאשר יגיע המועד ונוכל
להפיל את הממשלה, יהיה דרוש לנו כל
קול בכנסת. לכן, אל נקבל את העיקרון
שהצבעה על הצעת אי־אמון תלוייה בזהות
המציע. מי שאין לו אמון בממשלה —
צריך להצביע נגדה, בלי קשר למקום שבו
עלתה ההצעה.״
דיעה זו התקבלה.

רבנות מתחרה ; או שאתם
רוצים ברבנות אחת לכל
הזרמים ליהדות, ואז חייב
החוק להבטיח את אי־קיפוח
המיעוט, למנוע מה שנקרא
בחיים המיסחריים ״עושק
המיעוט״.

צריכים

להיות

נוכחים עד

חום

ההצבעות.

קיזוזים!

מ שה שחל
י ו ״ רסיעתהסקרן־

אני סכור שיש ל־*
הכטיה כרבנות כזאת
חוזר המערך לטובת ״חוק הרבנות״
זכויות מינימליות ל,חלק
מההסכם הקואליציוני של הממשלה הבאה , ולקונסר רפורמים
כטיכים. לכן הצעכל
אזרח, ועל אחת כמה וכמה שר, חייב אמונים
תי הסתייגויות האומרות שכגוף הכוחר
לחוקי-ישראל, ואין שום צורך בהצהרה מיוחדת. זה
לרכנות הראשית יהיו קונסרבטיבים ורפורמים.
לגבי רישום הנישואין: יהיה־נא דין אחיד לטכס
שבוצע על־ידי רב רפורמי או קונסרבטיבי או אורתודוכסי.
עיקרון שני: אני מתנגד תכלית התנגדות להפרדה
בין מי שקרויים ״אשכנזים״ ובין מי שקרויים ״ספרדים״.
נוצרי יכול להפוך ליהודי על־ידי טכס של ברית־מילה !
יהודי יכול להפוך לנוצרי על-ידי טכס של טבילה !
קומוניסט יכול להפוך לפאשיסט, ופאשיסט יכול להפוך
לקומוניסט. בימינו, אפילו גבר יכול להפוך לאשה ואשה
לגבר, על-ידי ניתוח.

רק דכר אחד לא ייתכן: אשכנזי אינו
יכול להפוך לספרדי, וספרדי אינו יכול להפוך
לאשכנזי.
זהו דבר גיזעני מובהק, וכל מי שבא ומתלונן על
קיפוח עדות־בישראל נאלץ לזכור שהעניין מתחיל בדת.
בדת נעשתה ההפרדה, האפרטהייד הזה, כחוק או כדין.
אני בן למישפחה שבה כל הבנות, בלי יוצאת מן
הכלל, התחתנו עם ספרדים, ולכולם יש ילדים. למי הם
שייכים? התפתיתי פעם ליצור מושג עברי חדש ,״אשכר־דים״
,כדי להגדיר את אותם שהם חצי-ספרדים וחצי-
אשכנזים, או רבע־ספרדים ושלושת־ריבעי-אשכנזים.
מדוע לא למנות רב ראשי שלישי, לאותם שהם מעורבים,
בני ״נישואי תערובת״ — אם מותר להזכיר את המושג
המתועב הזה?
...יושבים פה היסטוריונים וארכיאולוגים, ויעידו. נדמה
לי שאין דוגמה בהיסטוריה האנושית לכך שמוסד, הבנוי
על צמד שווה־זכויות, תיפקד אי-פעם כהלכה. בכלל אין
בהיסטוריות מוסדות רבים שבראשם עמד צמד, שסמכויות
שני חבריו היו שוות. נדמה לי שזה היה קיים רק אצל
הקונסולים של רומא --
מרדכי וירשובסקי: אתה יכול לתרגם גס את
מוסד הנישואין. זה גם כן עובד בצמד.
אורי א מ רי: גם שם זה לא תמיד מצליח.

...חוק זה הוא כבר חלק מההסכם הקואליציוני של
הממשלה הבאה, זו שעומדת לקום, הסכם בין המפד״ל
ובין המערך.

קריאה: עומדת לקום מתי?
אורי א מ רי״ :או בעוד שבוע, או בעוד שנה וחצי.
מי שמאמין יכול לומר: במהרה בימינו, אם ירצה השם.

ומים וזעו לחוק?
יש בחוק זה סעיף אחד, שאני מציע לכם לחשוב היטב
לפני שאתם מרימים ידיים כדי לאשרו.

אני מתכוון לסעיף הפוטר את הרם הראשי
ככלל מהצהרת-אמונים, והפוטר את חכרי מו־עצת־הרכנות
מהצהרת־אמונים לחוקי־ישראל.
אילו היו בכלל מבטלים את הצהרות־האמונים — ניחא.
איני יודע למה היא דרושה. מדוע צריך שר להצהיר
אמונים לחוקי־ישראל?

טקס, דבר פורמלי.
אבל אם מנהיגים הצהרת־אמונים, איך אפשר להשמיט
מתוכה, במתכוון, את האמונים ל״חוקי ישראל״? הרי
זה כאילו אומרת הכנסת: אני מחוקקת חוקים, אך אני
פוטרת את הרבנים מלהצהיר אמונים להם. זהו דבר מוזר,
בלשון המעטה.
מתעוררת השאלה: מדוע היה צורך לשחרר את רבני
ישראל מההצהרה הזאת?
מתחילה כאן מחשבה מעניינת: מה מונע בעד רבני
ישראל מלהצהיר הצהרת־אמונים לחוקי־ישראל?
*שולמית אלוני: והרי הס פועלים מכוח חוק חילוני!
אורי אבניי: ברור. הרי חוק זה כולו הוא חוק
חילוני, שעל־פיו יפעלו מוסדות דתיים.

במוסדות הדתיים האלה, שביקשו כי נחוקק את החוק
הזה, שלחמו למען חקיקת חוק חילוני זה של הכנסת
החילונית הזאת, באמצעות מיפלגותיה החילוניות (ואני
רוצה להזכיר לכם שגם המפד״ל היא מיפלגה חילונית,
כמיפלגה היא חילונית — אולי בעלת תכנים דתיים,
וגם על־כך אפשר עוד להתווכח).
אבל הרבנים האלה, המבקשים להתמנות לפי החוק
החילוני הזה, מבקשים שנשחרר אותם מהצהרת־אמונים
לחוקי-המדינה. הייתי שמח אילו חיה יושב־ראש הוועדה
יכול להסביר לנו, בדברי תשובתו מעל הדוכן הזה —
מה מונע מרבני־ישראל להצהיר אמונים לחוקי מדינת־ישראל?
אני
יכול להעלות על דעתי רק תשובה אחת, שמעתי
לא פעם גם בכנסת: העובדה שבמדינת־ישראל קיימת
בכלל מערכת מישפטית חילונית, אינה בסדר בעיני הרבנים.
לדעתם, זוהי מדינה יהודית, והיא צריכה להתנהל
על־פי חוקי ההלכה. רק הרבנים מוסמכים לפרש את
ההלכה, וממילא אין במדינה הזאת מקום לבתי-מישפט
מלבד בתי־מישפט דתיים.
אם חוקי־המדינה החילוניים תואמים את ההלכה —
יפה מאד. אם יש סתירה בין חוקי־המדינה ובין חוקי-
ההלכה — אין רב יכול להצהיר במצפון שקט אמונים
לחיקי• דמדינה, מפני שהוא חייב באמונים לחוקי־ההלכה.

וכאן קבור הכלב . :הרבנים מסרבים 7הצ
ריר אמונים לחוקי-ישראל, מפני שבין חוקי־ישראל
מצויים חוקים הסותרים, לדעתם, את
חוקי ההלכה.
לכן, למעשה, אומרת הכנסת החילונית לרבנים: לגבי
אותם החוקים הסותרים, לדעתכם, את ההלכה — אתם
פטורים מנאמנות לחוקי־המדינה, ואתם תמשיכו לדבוק
בחוקי ההלכה.
אדוני היושב ראש, אני סבור שאסור לה לכנסת לתת
יד למציאות מישפטית כזאת. יהיו חילוקי־דיעות על כל
שאר הסעיפים כאשר יהיו — לגבי סעיף זה היתה הכנסת
צריכה להתאחד ולקבל את ההסתייגות שלי, שתחייב
את כל הרבנים להצהיר אמונים לחוקי־ישראל, ואת הרב
הראשי על אחת כמה וכמה.

ת! מ תנ הלמ כנוי ת ותלו־.
משלוח שי לחגים הוא מנ הג יפה בין הבריות. בחג הזה, תן
מתנה אורגינלית גם ל מכוניתך -מגיע לה!!
תן לה כדי שתרגיש טוב ושתאריך ימים.
פז קסטרול השמן המובחר למנוע -ל הנ א ת שניכם

1 3קסטחלה עוילנ ב ה מנ צלת

^ גרונדיג ס
צבעי שנעלמיכ

עד ה צליל האחרון
עד הגוון האחרון
נסה בעצמך להשוות ולבדוק האם תוכל למצוא
גרונדיג סופר קולור מצויירת
עוד מכשיר טלויזיה צבעוני המציג בפניך תמונה
במערכת צליל בעוצמה של
צבעונית עשירה כמו זו של גרונדיג סופר קולור.
15 ואט.5.ו\/ו.מ.׳ וברמקול חזיתי
שפופרת המסך הבלעדית המשולבת בשיטת
באיכות הוה. יחד עם כפתורי את וברור
שאט או ומ-8וה, מוציאה לאור באופן חד
הבס והטרבל הנפרדים
כל הצבעים עד הגוון האחרון. היא שומרת על מיקוד המאפשרים איזון מדוייק,
קבוע של התמונה
מגיע אליך צליל מלא המלווה
את התמונה העשירה.
ובעזרת מייצב מתח
מיוחד נמנעות הפרעות עד השכ לו ל
ונשמרת אחידות האחרון מחשב
ובהירות הצבע.
מאז נוסד מפעל גרונדיג
קוורץ מיוחד בורר
הענק ממשיכים מהנדסי
עבורך את קונטראסט
החברה להיות חלוצים
הצבע האופטימלי
בכל הקשור לשכלולים.
ומציג בפניך את
כך גם בטלויזיה
סופר קולור, מנעון גיתייס 1פ ר קולנר-תוצרת גרמניה.
הדרגות הנכונות של
להשיג בחנויות
חוזק ועומק הצבע.
אוטומטי סורק ומאתר
יבואנים בלעדיים: גיל אלקטרוניקה
את התחנה הרצויה

(סוסת

וציאה לאח ו
בטלויזיות אחרות

הפעלת וידאו־טייפ ותמונה ללא קול.
בלחיצת כפתור(בעזרת
;פס הפלא כדז\,/המופיע
בלחיצת כפתור ״מעלה״ השלט רחוק על מסך
על המסך) ובקרת התדר
הטלויזיה שעון קוורץ דיגיטלי.
מכניסה את התמונה
עד הפר ט האחרון
:להתאמה מלאה.
קשה לדמיין עד כמה עושה גרונדיגכדי להבטיח את
כפתור נוסף ״זוכר״ את
איכותן הגבוהה של טלויזיות סופר קולות כל רכיב
התחנה ויכול להחזיר
אלקטרוני, כל מכשיר וכל מסך־צבעוני נבדק ונבחן
אותך אליה במדוייק.
עד הפרט האחרון.
שכלול נוסף מאפשר
טלויזיה גרונדיג סופר קולור למכשיר וכן סטריאו למערכות הטלויזיה חיבור מכשיר
עוברת סדרת ״עינויים״ כולל
וידאו טייפ; שלטר1ז 1ק ו 0ח־רעו £1¥101£ 0 0מ) מבחן הטבלה ברטיבות במשך
המתוחכם של גרונדיג,
24 שעות, מבחן עליית מתח
המוכנס כקסטה לגוף
חשמלי, מבחן זעזועים פיסיים,
הטלויזיה, מאפשר 25
תנאי חום וקור קיצוניים 200 ,
פעולות שונות כולל
שעות הפעלה ו־סססו הפעלות
שליטה ב־6ו תחנות,
וכיבוי של המכשיר. כך שאליך
הטלויזיה הנמכרת ביותר באירופה. התאמת צבע,
מגיעה גרונדיג סופר קולור,
כיוונון בהירות,
|המובחרות
אמינה ומוכנה להוציא לאור את כל הצבעים עד
עו צמתצ לי ל,
בע״מ, אב! גבירול 8ו תל־אביב.
הפרט האחרון.

סתס)

שמפן לשיער
יבש או פגום

וו $ 9ו€1
0 0ק ׳ 1א ^5
רח 83153
§ 1ווח { 1 0ו ) 1ח 0 0

*ס 10ס631 יו*
שמפו לשיער שמו

ססק ^הל

0,׳\ 51ס* 6סוסג
ז *0ס ס קו 04 0111)151130ץ
זוגו^ ץ 5ג 6ז 2
111/1

שמפו לעיפול
נגד קשקשים
שמפו לרענון הקרקפת

$ו -זול €1ווסס9ק ר ו לח €

ססק ^/
10*0קרסס/\ €
ז ם*1ס6רס*03י*1

111111

ץ{ו \ 1131ק5):31
03101601־*1

£11/4

מאת יגאל לביב

טזיילוב הפסיד 70 מיליון בבניה
היהלומן הנודע בן־ציון פתיילוב יצא משותפות בעסקי בניה עם אהרון
מיש, לאחר הפסדי עשרות מיליוני לירות, בגלל שיטת המיסוי הקיימת. ההפסד
הוערך על־ידי פוזיילוב ב־ 70 מיליון לירות.
פוזיילוב היה שותף במחצית ההשקעה בפרוייקט בניית שלושה מיגדלי דירות
בשיכון הוותיקים ברמת־גן יחד עם אהרון דוד מיש. כאשר הושלמו הבתים, וחלק
מן הדירות נמכרו, החלה גם הירידה החזקה בשער הלירה. פוזיילוב השקיע בבניינים
דולרים שמשך כיהלומן מבנק-ישראל בריבית מקובלת. כאשר היה עליו להחזיר
את ההלוואה בשער הלירה החדש, התברר כי ההפרש עולה על מאה אחוזים. אותה
עת היה עליו לשלם מס״הכנסה מלא על הרווחים ממכירות הדירות, כך שההכנסות
הנקיות לא כיסו את הפרשי ירידת הלירה.
מיש עצמו טרם פתר את בעיותיו בהרצליה, שם הורה מהנדס־העיר על הפסקת
הבניה בגלל בניה ללא אישור כחוק. מיש טרם הסדיר את רישומו כחוק בפינקס
הקבלנים, ובמישטרות הרצליה ורמת־גן מונחות מזה שנתיים תלונות של רשם
הקבלנים על בניה בניגוד לחוק הקבלנים, כאשר המישטרה המקומית אינה חוקרת
את התלונות ואינה מגישה כיתבי־אישום.

המכס 1״ ב1אני ״שאוב לורוץ
באוקטובר 1979 הציע יבואן הטלווי זיה
מתוצרת ״אי־טי־טי-שאוב-לורנץ״,
חברת ״כנורי״ ,לוועד מחלקת־החקירות
של המכס הצעה לרכישת מקלטי טלוויזיות
מתוצרתו. ההצעה הציעה מחירים
הנמוכים ב־ 1000 מארקים גרמניים למכשיר,
לעומת, המחירון של החברה לקונים
בייבוא אישי. לדוגמה: המכשיר
הפופולארי ביותר, רוחב מסך 26 אינץ׳,
ללא בקרה מרחוק, דגם מיספר ,3620
הוצע למכס במחיר של 3454 מארק. או-

במיכתב לממונה על הכנסות המדינה,
אוריאל לין, באמצע נובמבר אשתקד,
כותב עמירם בן־ימיני, בעל חברה ליבוא
אישי בשם ״א-ב-י-ע.״ ,כי מסר לפני
כמה חודשים פרטים לקציו״המודיעין הראשי
של המכס, גבי אוי ה פרטים
לגבי מחירי יבוא של מכשירי טלוויזיה
אי־טי־טי־שאוב-לורנץ, אחרי שהתבקש לעשות
זאת על-ידי אריה כהו, עוזר
שר-האוצר. תוך זמן קצר הסתבר לו, כי
נודע לייבואן על המידע שהועבר לגביו,

ל כ בו ד
ועדעוב די מחי ח קי רו ת

הנדון: הצעה ל ר כי טתמ קל טי טלויזיהצבעונייםמ תועד ת:

זזוטאובלוונע __

וואי־החשסן וסניעיס

ה ב עיו ת

דזאת ב ט ני אופנים :
א. מקלט צבעוני ״ 20 ללא בקרה מ ר חוק דג ם 3300

״ + 20 בקרה מ ר חו ק דג ם 3320

ח1בת הצהרות כליית
בהצעות לתיקונים לפקודת מס״ההכ־נסה,
שמעבדת לישכת רואי״החשבון למען
ועדת־הכספים של הכנסת, כלולה ההצהרה
כי הלישכה רואה בהטלת חובה
של הצהרת״הון על כלל המשק וכלל
האוכלוסיה, בתאריך אחיד, תנאי להצלחת
המיבצע של הצהרות-ההון. בהתאם
להצעות הלישכה, יגיש כל מפרנס הצ־הרת״הון
לסוף מארס ,1979 תאריך שלגביו
מכינים רוב הנישומים נתונים להצהרות
מס-ההכנסה שלהם.
ההצעה אומרת כי יש לאפשר לרוב
האוכלוסיה למלא טופס אחיד ופשוט,
שיהיה לשימוש בעלי הכנסות נמוכות,
וישמש בסיס להחלטה אם יש צורך
בהמשך הטיפול.
רואי־החשבון מציעים לתת לבעלי הכנסות
גדולות שנה להגשת הצהרות-ההון,
מכיוון שהשגת כל האישורים תארך יותר
משלושה החודשים שהציע האוצר. אלה
יגישו הצהרה מפורטת בנוסח השונה
מהצעת האוצר, שהיא סתמית ואינה
מאפשרת פירוש.
כך, למשל, הנוסח של האוצר אינו
דורש הצהרה על מקורות ההון.
חבר נשיאות לישכת רואי״החשבון,
י ע קו בורקר, שלח לשר-האוצר מיכתב-
תגובה להצעתו על הצהרות־הון. ורקר
חוזר על הצעותיו, משנת , 1977 למילחמה
בהון השחור, הכוללות חיוב כל הציבור
להצהיר על כל ההון ולשלם מס על
הפרש־ההון הלא-מוסבר, ללא ריבית וקנסות
וענישה, וכך ליצור קו־התחלה
שווה לכולם. הוא מציע ללוות את הצהרות
ההון הכלליות ברישום תכולת
הכספות, ולא לפטור איש מחובת הצ-
הרות־ההון. הוא סבור כי היה צריך
לנצל את החלפת-הכסף לגביית מס-הון-
נטו.
ורקר מציע להשוות את הצהרות-ההון
של עובדי-הטדינה עם ההצהרות שנתנו
בעת התקבלם לעבודה, ובכל מיקרה של
גידול בלתי־מוסבר למסור את החומר
לחקירה פלילית, וכך להילחם בנגע השוחר.
רואה-החשבון
ורקר מציע גם איסור
יציאה מן הארץ למי שלא יוכיח שיש
לו תיק במס־ההכנסה.

1ימד יפיק
את ״פילון
הפירסומאי ראובן (ימר קיבל על
עצמו את ההוצאה-לאור של הדו-שבו-
עון לילדים ״פילון״ ,היוצא לאור על-ירי
הוצאת ״מסדה״ ,בסיוע ״בנק דיסקונט״.
וימר ינהל רק את ההוצאה״לאור, ולא
יעסוק ברכש מודעות .״פילון״ מתחרה
בדו־שבועון ותיק יותר ,״אצבעוני״.

בההאסלבאט תנ סהרינולה צי ע לי םלר נו ט ע בד רעובדינסמ קל טי טלויזיהצבעונ יי ם

באונוריקה

״ 22 ללא בקרה מרחוק דג ם 3400

בקרה מרחוק דג ם 3441

2 ,8 0 7 .״11 2 ,6 1 1 .11 3 ,׳145. -

״ 26 ללא בקרה מרחוק דג ם 3600

בקרה מרחוק וגם 3620

11 2 ,9 8 9 .11 3 ,4 5 4 .-

הו אי ת ט לו ס: מזומן .
אספקה; :ט לו טי, ט בו עו ת מי ו ם ההומור. ,

מי שחושב שבאמריקה איו לשלטונות
מס־ההכנסה בעיות, או שהן שונות מאלה
שבישראל, טועה. כתבת מחקר גדולה, שפורסמה
ב״ 16 בחודש זה במוסף של
״ניו״יורק טיימס״ סיפרה, כי מעלימי מס
הפכו בעייה לאומית גם באמריקה. בשנת
1979 בין 250ל־ 400 מיליארד דולר
הכנסות לא דווחו בסקטור העסקי. לכך
נוספו עוד 50 מיליארד דולר מיסיס שהיה
על אנשים לשלם ולא שילמו, ו״18
מיליארד דולר נוספים שהוכרו כהוצאות,
שלא כדין. הכלכלה השחורה באמריקה
מאיימת על מכלול מערכת־המיסים. כך,
למשל, מחזור המיסחר במריחואנה המגיע
ל״ 48 מיליארד דולר לשנה, פטור
כולו ממס. לפי הערכות של מומחים עולה
המחזור השחור על 400 מיליארד
דולר לשנה.
מסתבר כי אפילו המערכת המשוכללת
של מחשבים באמריקה אינה פותרת בעיות
איתור העלמות מס. כך, למשל,
מודים ראשי מס״ההכנסה כי אם אדם
אינו מדווח בטופס הצהרתו השנתי על
הכנסות נוספות במזומן, שלא הוכנסו ל-
חשבון־הבנק המוצהר שלו, אין אפשרות
לאתר הכנסות אלה. כדי לסגור פירצת-
ענק, הוכנה, לפני חמש-עשרה שנה, תוכנית
ענק להשוואת מיסמכים, כאשר כל
פרט היה מוזן במחשב ואמור להיכלל בתיק
האישי של הנישום, גם כאשר ה פרטים
באו ממקורות שונים.
אולם, למעשה 14 ,שנה לאחר הפעלת
התוכנית, הודו ראשי מס״ההכנסה כי
מרבית המידע הצטבר ללא שימוש, והושמד.
התגלה כי מיסמכים הקשורים
בפעולות פיננסיות של גופים אמריקאים
שהגיעו למחשב ממדינות אחרות, כמו
קנדה, אוחסנו במחסנים שנים רבות עד
שהושמדו ללא שימוש.
אחת ממטרות תוכנית השוואת״המסמ־כים
היתה להשוות בין טפסי הצהרת
ההכנסה של הנישום והצהרת ההון שלו
או בקשתו להחזר מיסיס. הסתבר, כי
לא רק לגבי חברות גדולות לא הצליחו
לעשות השוואות אלה, אלא גם לגבי
ס/״ 60 ממשלמי המיסים, שהם העוסקים
הזעירים, אין למס״ההכנסה כל מידע
שהוא.
מחלקת-החקירות של מס״ההכנסה באמריקה
כוללת 2800 חוקרים סמויים
מיוחדים. בשנת 1978 הוגשו, על סמך
עבודתם, כיתבי-אישום נגד 414 מיקרים.
קרוב למחציתם יצאו זכאים ורק מחצית
מאלה שהורשעו קיבלו עונשי־מאסר. ככל
שהכנסת הנישום גדולה יותר, כך
קטנים סיכוייו לקבל עונש״מאסר. בשנת
1978 הורשעו 75 עובדי-כפיים על העלמות
מס 39 נשלחו לכלא. באותה
תקופה הורשעו 29 רופאים אך רק ״/״14
מהם נשלחו למאסר.

ה מ חי ראינובולומ עי מ.
תעוד תאח ריו תטנ תי ת.
הו בלהוהת קנ ת המקלט ע ״ יבנורי ( ב גו טדן ) .

תו דגם הוצע במחירי ייבוא אישי במחיר
של 4380 מארק. גם דגמים אחרים,
שהוצעו למכס, נהנו מאותה הנחה
של 1000 מארק למכשיר.
מדוע היה ״כנורי״ מעוניין לתת הנחות.
כה גדולות למחלקת החקירות של
המכס ן

מחדד תחנת
״ ארעד בפאריס
ב־ 7במארס יצאה טיסת ״אל־על״
רגילה ( )324 מפאריס לתל-אביב. הטיסה
יצאה באיחור של חצי שעה בגלל
פיגורים של התחנה המקומית. בניגוד להוראת
הנהלת ״אל־על״ על סגירת דלפקים
חצי שעה לפני מועד ההמראה, המשיכו
לקבל נוסעים לטיסה זו גם אחרי
שעת ההמראה. הטיסה עוכבה דקות
נוספות על־מנת לאפשר לשבעה עובדי״
חברה מפאריס להצטרף לטיסה ברגע
האחרון.
כל ההודעות של חברת ״אל־על״ לנוס-
עיה, שהושמעו באולם המיוחד שבו נכלאים
הנוסעים שעה וחצי לפני ההמראה
ללא כל שירותים או מי שתיה, תיו בשפה
הצרפתית בלבד. חברת ״אל״על״ לא
מכירה בעברית כשפה לאומית של החברה.
קצין־הביטחון של הטיסה, שהיה
אחראי לביקורת הבטחונית של הנוסעים,
העביר ללא כל בדיקה כמה פרוטקצית־רים,
מבלי לשאלם אם לא קיבלו חבילה
מגורם כל שהוא. בין הבאים: קרובה
של עובד-חברה, אזרחית צרפת; מכר
של סגן־מנהל מישרד התיירות בפאריס.
כולם כבודם במקומו מונח, אולם הור-
אות־הביטחון מחייבות בדיקת כל אחד.

וכתוצאה מכך נכשלה פעולה של מחל-
קת-החקירות של המכס. כותב המיכתב
מבקש לחקור כיצד דלף המידע לייבואן,
ומה היו הסיבות לכך.
המידע שמסר המתלונן היה נגד ה ממונה
על המחירים במכס, עוזי !ל ברט,
המגן על הייבואן הרישמי של
אי־טי־טי באמצעות קביעת מחירים גבוהים
מהדרוש לצורכי מכס על מחירי
מכשירים אלה, המיובאים ביבוא אישי.
כך, למשל, בעוד דגם , 2632 הכולל בקרה
מרחוק, עולה במחירון הרשמי של החברה
בישראל (אוגוסט 1259 )1979 מארק,
הורה המכס לחשב לצרכי מכס את מחי רו
ביבוא אישי לפי מחיר של 1541
מארק. תוספת המחיר, שעליה הורה ה ממונה
על המחירים, גורמת לייקור ה מכשיר
ב״ 20 אלף לירות בערך בייבוא
אישי. בעיקבות התלונה של בן־ימיני
החלה חקירה של מחלקת-החקירות של
המכס לסיבות ההגנה על היבואן. זמן
קצר לאחר תחילת החקירה הוריד ה יבואן
את מחיריו, עבור הקונים בייבוא
אישי אצלו ב־ 400 מארקים למכשיר. בגרמניה
לא היתה כל הורדת מחירים בתקופה
זאת, מצאה מחלקת החקירות
של המכס, שרצתה לשאול מדוע יכול היה
היבואן להוריד את מחיריו בקלות כה
רבה.
חקירת מחלקת-החקירות לא הושפעה
כלל מהצעת המכר של הייבוא! לעובדיה,
אולם היא הסתיימה בלי כל מימצאים
לגבי הסיבות להגנה שנותנת מחלקת ה חקירות
של המכס לייבואן הרישמי עד
היום.
אסתר ראופמן, מהנהלת חברת
״כנורי״ ,מסרה כי ההפרש במחיר שבין
מחיר הטלוויזיה שהוצע לאנשי״המכס לבין
המחיר במחירון של ייבוא אישי נובע
מכך שבמכירה מרוכזת מוכנה החברה
לתת הנחות גדולות, והמחיר במחירון
הוא לפני ההנחות. אשר לתלונות של בן־
ימיני, אין לחברה כל ידיעה עליהן.

מחשב המס מפגר בשנה וחצי
ראשי מס־ההכנסה מסרו לשר־האוצר, כי כיום מפגר המחשב של מס־ההכנסה
בשנה וחצי אחרי תוכנית העבודה שלהם בגלל עיצומים, כך שעד שהמחשב יוכל
לספק להם נתונים ממה שנאסף כיום, יעברו לפחות כמה שנים טובות. הם הציעו
לשר״האוצר להתגבר קודם על עיכול החומר שנמסר למחשב לפני שנה וחצי ואשר
טרם עובד, לפני שינסה להזינו בחומר חדש.

— או טובו סהמחדל 1
(המשך מעמוד )27
יונר, ולא לביטחון. תובנית־הרכי־שה
אושרה על־ידי ועדת־השרים
הכלכליים, ואם יש למישרד־הביט־חון
התנגדות, היה יכול להתנגד.
תפקידנו הוא לשפר את השירות
לציבור, כך שבעלי רכב פרטי יעדיפו
לנסוע באוטובוס, וזה ייתכן
רק באוטובוס עם מירכב נמוך.
חוץ מזה יש עוד אלפי ליילנדיס
ישנים, שיוכלו לשמש את צה״ל.״
קביעה זו של שילו נדחתה בצורה
מוחלטת על־ידי מומחי המשק
של אגד. הם אמרו, כי האוטובוס
החדש ביותר של ליילנד נרכש
בשנת , 1973 והגיל הממוצע של
צי־ליילנד הוא 15 שנה. מרבית
הליילנדיס אינם ניתנים לנסיעה
על כביש רגיל, וברור, כי לא יסעו
בדרכי־עפר בסיני או בגולן תחת

לא לרדת
מהכביש

הבשר ומוצרי הבשר של ־בוטשר בוי־טריים
ישר מן המשק ומן המפעל
וארוזים בהתאם להזמנתך בצורה הנוחה
ביותר לנשיאה בציידנית.
* סטקים

* קבבים

* ־ספריבס־

* נקניקיות

* נקניקים יבשים ועוד.
על פ׳ הזמוה טלפונית. נכין ונארוז
עבורך באריזה אטומה את הכמות
הדרושה לן־ לטיול ־ ולאחר כשעה
תנבל לקבל את הזמנתך במרכז השיווק
שלנו.

״טששו-ב!״ ,

שמוח ושיחק נשו1שצח1
רח׳ רבן גמליאל 26 תל־אביב
ומאחורי קולנוע אלנביז טל 650335 .

מוסך בני
ונ״א, צו מ ת אבו-כביר
י ח׳ , 381 טל8 6 2 1 7 8 .

פעולה צבאית מדהימה שתרתק אתכם לכסאנת

0א\/ק 1£0ו\ו0ת\/א£ק0
מוסך מורשה ל מכוניו ת
דלתה
שרות נאמן ומקצועי
ל מכוניו ת

״דנו פי אט״

* פחחות
* מכונאות
* ח שמלאות

ברכת חג שמח
לכל ל קו חו תי נו

חטמ 1לי או פרד
כל האמת על פעולת הקומנדו הצרפתי
לעויחרור בני הערובה בקונגו.

ג 1ליאמ ג

מה, ב רו נו קרמו־,מיחסיפרמר,ג׳אק פרין.

בכורה ארצית בעת ובעונה אחת
הד אביב
חיפה ארמון רמת אואזיס

^ הרי דברי מנכ״ל מישרד־
\ 1התחבורה ויושב־ראש מזכירות
אגד, שהשלים עם תשובות מיש־למישרד־
רד־התחבורה,
פניתי
הביטחון. הבאתי את העובדות וביקשתי
תגובה. אחרי כמה ימים
השיב הדובר, כי הנושא הוא מורכב
ומסובך מדי, והוחל בבדיקת
הבעייה על־ידי מומחים, ולכן התגובה
תארך זמן. כדי שלא להש איר
שום פירצה בנושא זה, שנראה
לי כבעל חשיבות לאומית ממדרגה
ראשונה, הבאתי את ה עובדות
גם לידיעת חברי ועדת־החוץ־והביטחון
של הכנסת וועדת־הכספים,
שהבטיחו טיפול מיידי.
היועץ המישפטי של אגד, עו־רך־הדין
אסף כספי, סיפר, כי
אגד החל בבדיקת דגמי־רכישה
לפני שלוש שנים. כימעט כל ספקי
האוטובוסים בעולם נבדקו. הבדיקות
נעשו בהתאם לעקרונות
שנתן מישרד־התחבורה, ואשר
אסור היה לסטות מהם: היצרן
חייב להיות בעל מוניטין, הרבב
צריך להתאים לתקן של מישרד־התחבורה,
והרכב חייב להיות
בעל כמה שנות ניסיון בפעולה.
מניוון שתיקני מישרד־התחבורה
הם דומים לתקנים האירופיים, הרי
שחברות אמריקאיות יצאו מייד
מההתחרות, למרות שאוטובוסים
אמריקאיים הם זולים וטובים יו־תר
מאשר האירופיים.
רק עתה פיתחו האמריקאים
דגם מתאים לאירופי (צר יותר
ב־ 9ס״מ, בין היתר) שיוכל בעתיד
להיכנס לישראל.
נשארו רק כמה חברות, שענו
על הכללים, ביניהן ליילנד, מר־צדם,
מא״ן וסאואר השווייצי. ה־שווייצים,
לדברי כספי, יצאו מה־מישחק
מייד, כיוון שיכלו לספק
רק שלושה עד שיבעה אוטובוסים
בחודש, ואילו מישרד־התחבורה
דרש את כל הדגמים העירוניים
( 400 במיספר) עד קיץ .1980ה מחיר
של השווייצים היה גבוה
משל האחרים.
אחרי שנה וחצי של בדיקות,
נותרו שלוש הצעות. אגד שלחה
לכל יצרן בקשה להמציא טיוטת־הוזה.
לגבי ליילנד היתה בעייה.
האוטובוס העירוני שהציעו התאים
לכל הדרישות. אולם האוטובוס
הבינעירוני היה דגם חדש,
שליילנד השקיעה בפיתוחו מיל יון
לירות אנגליות. מישרד־התח־בורה
טען, כי זה רכב שטרם נוסה׳
ולכן אין להציעו (למרות ש קרוב
ל־ 5000 ליילודים כבר נוסו
בישראל) .לכן יכלה ליילנד להיכנס
לתחרות רק בהצעת אוטובוס
עירוני, ובסוג זה רצתה אגד 200
אוטובוסים שלמים ו״ 200 שלדות
(יתר האוטובוסים היו בינעירוניים׳
נוחים ומשוכללים יותר).
מכיוון שגורם הסעת צה״ל לא
היה קיים, ונשארו רק שאלות של
נוחות הנוסעים והנהג, נותרו למע שה
רק נזרצדס ומא״ן. אילו היה
ה עו ל ם הז ה 2221

במיטעלה, במחיר זול יותר מאש
המחיר של 22 אלף מרק שישיל
אגד לקרי״ר תמורת ההתקנה 11
נפרדת. אגד החליטה להעדיף א
קרייר בגרמניה. לקרייר מיפן
בישראל, וסוכנות בשם אוויר
וניתן היה להתקין את ר:מער.כ
בישראל, המייצאת מערכות מ•
זוג־אוויר לכל העולם. מישהו 1
אגד החליט אחרת. גם זוהי החי
כה הטעונה חקירה.

קיים השיקול של הסעת צה״ל, היו
נשארים רק ליילנד, וולוו וסאואר.
אולם למישרד־ה תחבורה לא
היה איכפת השיקול הביטחוני. וכך׳
מסיבות תמוהות ביותר, הח ליט
המישרד, כי צה״ל ידאג לעצ מו׳
ואילו המישדד ידאג לנוחות
הנוסעים. נוחות זו תאמה גם את
הצרכים של הנהלת אגד, שרצתה
לספק לחבריה אוטובוס נוח יותר
לעבודה, לקראת הבחירות הקרבות
בנובמבר השנה. החלטות אלה
של התעלמות מצורכי־הביטחון
תאמו גם את האינטרסים של ספ קי
חברת מרצדס או נזא״ן (המספ קת
לדן אוטובוסים) ,שרצו לנגוס
נתח משוק־האוטובוסים בישראל.

ד רו שו

ח קיין

מתנה:
80 מיליון
ך* גורם הביטחוני האפיל
י י על שאר הפרטים התמוהים
בעיסקת האוטובוסים, ולולא התגלה
הגורם הביטחוני היה די גם
בכל אחד מהם כדי להצדיק חקירה
פומבית.
עיסקת אגד־נזרצדס היא בהיקף
של 100 מיליון דולר.

עיסקה זו דא מיקרה או
נבדקה מבחינה כלכדית על־ידי
שוס גורם ממלכתי.
מישרד־התחבורה הסתפק בהת ועדת״השרים־
וויית
עקרונות.
לענייני־כלכלה אישרה הנחיות
טכניות להזמנת האוטובוס. אגד
חתמה על עיסקה בשווי של 100
מיליון דולר, כאשר בנק הפועלים
הסכים לפתוח עבורה מיכתב
אשראי. אף גוף לממלכתי אחד לא
בדק או אישר עיסקה זו מבחינה
כלכלית. אם יסתבר אגד ביגלל
העיסקה, ולא יוכל לעמוד בתנאי
האשראי, יוכל תמיד לדרוש הע לאת
מחירי־הנסיעה או הגדלת -ה סובסידיה
לחברה.
שאלה: האם מדינת ישראל
צריכה לרכוש את האוטובוס היקר
ביותר בעולם, מרצדס? אין
ספק, כי אוטובוס זה הוא הטוב
ביותר עבור הנוסעים ועבוד הנה גים,
חברי יאגד. אולם גם מכונית
רולס־רויס היא הטובה בעולם, ואין
השרים מעזים להשתמש בה.
האם מדינת־ישראל, בעלת חוב
היצוני של 14 מיליארד דולר,
צריכה לרכוש דווקא את האוטובוס
הטוב והיקר בעולם?

העולם הזה 2221

אוטובוסים של ״אגד״ ונהגיהם כמערך יום־הביפורים
מילחמה רק על אספלט 7
בחוזה שבין חברת דיימלר־בנץ,
יצרנית טרצדס, לבין אגד, נאמר
במפורש, כי החברה הגרמנית לא
תשלם כל עמלת־סוכן עבור ה־עיסקה.
לדיינזלר־בנץ
יש סוכנות בישראל,
הברת כלמוביל. חברה זו
מקבלת מדימזלר־בנץ עמלת־סוכן
על רכישות כמו מוניות נזרצדם
או אוטובוסים לחברות הפרטיות
השונות. על עיסקת אגד אין היא
מקבלת עמלה.
ראשי דיינזלר־בנץ, דודי שוויי-
נפודט ומרטין הופה, שעימם נפ גשתי
בסנהיים, אמרו, כי מרצדס
אינה משלמת עמלה על עיסקות
עם חברות ממשלתיות או חצי־מט־שלתיות,
כמו אגד. הם ציינו׳ כי
לסוכן אין כל תפקיד בעיסקה. ה־משא־ומתן
התנהל ישירות בין
אגד לגרמנים. אגד תחזיק בעתיד
חלקי־חילוף, ותיתן טיפול ושירות
לאוטובוסים, כך שלא מגיעה
לסוכן כל עמלה.

והנה, כאשר ההברה הגרמנית
מצהירה כי אינה
משלמת עמלה לסוכן ש־ה
כישראל, החליטה ״אגד״
לשדם עמלה של שני אחו זים,
או סא מיליון לירות,
להכרת ״בלמוכיל״.

כאשר נשאל עורך־הדין כספי
מדוע התנדבה אגד לשלם עמלה
לסוכן של החברה הזרה, שאיבה
משלמת עמלה בעצמה, השיב, כי
אגד סבורה שיש לשלם עמלות
לסוכנים, מטעמי הגינות.
זוהי סיבה מוזרה ביותר. לאגד
לא איכפת לשלם עמלה של שבי
מיליון דולר לסוכן, גס אם העמלה
לא מגיעה, שכן הנוסע משלט
את, כל ההוצאות. כאשר׳ )אגד
משלמת לכלנזוביל עמלת־סוכן,
יכולה גם כלנזוביל להיות בדיבה.

התנדבות זו של ״אגד״
לשדם סכום אדיר כזה מחייכת
חקירה. לא מקוכל שהכרה
תתנדב לשלם עמלה
שאינה מגיעה לסוכן שד
חכרה זרה.

לטדיאטט
ך חוזה שכין אגד לדיימלר־
*= בנץ נכתב, כי אגד ישלם לגרמנים
עמלה מיוחדת, הקרויה
עמלת־פו״ב, בסך 2000 מרק בממוצע
לבל אוטובוס. זאת מכיוון
שאגד החליט, כי הוא רוצה שהאוטובוסים
לא יימסרו לידיו בנמל

המבורג או בגבול גרמני אחר,
אלא דווקא בטריאסט באיטליה.
אילו היה אגד מקבל את האוטובוסים
בהמבורג, למשל, היד,
חוסר 2000 מרק לאוטובוס, או
יותר מ־ 2.5מיליון מרק, שהם כיום
60 מיליון לירות.
נציגי נזרצדס הסבירו, כי ה תשלום
של 2000 מרק מחולק כך:
850 מרק תמורת שירות ראשוני
לאוטובוס בגרמניה, בדרך לטרי-
אסט, ההיתר תמורת נהיגה של
600 קילומטר לטריאסט.
לשלם 850 מרק תמורת גריז
זהו סכום מופרז. לשלם 1150 מרק
תמורת נהיגה של 600 קילומטר,
זהו סכום מופרז לא־פחות.

דא כדור מדוע לא רצה
״אגד״ דקכל את האוטוכו-
סים בהמבורג, כאשד יכלה
לחסוך בכך 2000 מרק לאוטובוס.
גם זהו מיקרה הראוי
לחקירה. שכן ״מרצדס״ אינה
מטפלת כנהיגת האוטובוסים,
ו״אגד״ הוא שבחר
בהכרת נהיגה.
קרוב ל־ס 30 אוטובוסים, שיורכבו
על־ידי מרצדס, יעצרו בדרך
במינכן, ושם יתקינו ב,1ם מערכת
מיזוג־אוויר של חברת קרייר. נזר־צדם
הציעה להתקין את המערכת

התעקש

נים בחוזה עם מרצד
סעיף, המתיר להקטין את כמו
השילדות ב־ ,200 אותן התכוו
להזמין בליילנד. ראשי אגד הן
עדים לבעיית הביטחון, וכן רצ
לשמור על קשר עם החברה ה
אנגלית. גם מישלחת של ראש
יהדות בריטניה, בראשות הלור
זיו, ביקרה בישראל, וביקשה מ
ראשי מישרד־ד,תחבורה ומישרד
התעשיה לחדש את הקשרים ע!
ליילנד.
אגד היה מוכן להזמנת 00
שילדות באנגליה. מישרד־התחבו
רה הכשיל כוונה זו. מישהו ב
מישרד־התחבורה כיוון את ה
עניינים כך שכל האוטובוסים יוז
מנו רק בנזרצדס י או, לחילופין
בנזא״ן.
י בישיבות של ראשי מישרד
התהבורה עם אנשי אגד הרגיש
אנשי אגד יפה, כי יש משתתפי!
בישיבה, הדוחפים לכיוון חברו
מסויימת, מבלי להתחשב בצור
כי הביטחון.או המשק. ראשי אגד
כמו אמנון בוגין, יכולים לטעו
עתה, כי עשו מה שהיה צריך לעי
שות כדי להעלות לפני מי שרד
התחבורה את צורכי הביטחון והמשק.
ייתכן.
אני בדיעה כי לפחווהשיקול הביטחוני הוא כה חה|
שאסור היה לראשי אגד להשל-י!
עם התשובות של אהוד שילו, ו
היה עליהם להרעיש עולמות כד
למנוע שואה. אולם ייתכן, כי ם
שד,יה מעוניין להעביר עמלה ש׳
80 מיליון לירות לסוכני מוצת
לא דאג לשעת־חירום.

אם היה אדם כזה, עליו
להיחשף כחקירה.
יגאל לכיכ @1

אורד׳ חיוה שינתה את שמה,
את ומותה ואת יעדיה בחיים,
!מתגוררת עם הצום שר בו דוק

ים׳׳ישראלים הבוססים את

ציפור
/ניחם
במתח וממתינים לגליון מפלי־בוי
שבו יופיעו תמונות העירום של אורלי

חידה, צפויה אכזבה. לפני שבועות ;אחדים
טילפנה הישראלית שיצאה לכבוש את
העולם למערכת הפליבוי, וביקשה לדחות
את פירסום הכתבה עד לקיץ הבא .״אני
בונה לי עכשיו דימוי רציני; ,תנו לי לבנות
את עצמי, ואז אתם יכולים לפרסם את
התמונות.״
אורלי חידה עסוקה עכשיו, במלוא המרץ
האופייני שלה, בבניית הדימוי החדש
שלה. לא עוד חתולת־מין, לא עוד מלסת־יופי,
לא עוד דוגמנית, לא עוד הנערה
השוטה שרק במאמצים רבים אפשר לגלות
כי הטימטום היה אצלה הצגה, לא עוד
אורלי חידה.
עכשיו יש את אורלי או. וכפי שאורלי
מסבירה את שינוי שמה מחידד, לאו :״זו

אותה הגברת, רק קצת בשינוי אדרת.״
כל הזמן של אורלי, או כמעט כל הזמן,
מוקדש ללימודים. חצי יום היא לומדת
בבית־הספר המפורסם לשחקנים של לי
שטרסברג, ואת המחצית השנייה היא
מקדישה ללימוד אנגלית, או כפי שהיא
אומרת :״ללימוד אנגלית סיפרותית.״ והיא
מצליחה בזה .״התחלתי להרגיש בשני
בתי־הספר כמו בבית. זו;תוצאה ישירה
של המאמצים העצומים שהקדשתי ללימודים
ולבניה־מחדש שלי. אני לא מוכנה
להשתתף בשום פרודקשן, ולא לעשות
שום סרט, למרות שמגיעות אלי כל יום
הרבה הצעות. קודם אני אלמד, ודק אחר-
כד אני אעשה סרטים. אומנם חטאתי ועשיתי
תפקיד קטן׳ אבל חשוב מאוד,
בסרט מצדה, אבל זה רק בגלל זה שהסרט
נוגע בישראל, ואני נורא מתגעגעת
הביתה.״

אורלי חידה הטילה על עצמה הסגר
לא רק במה שנוגע להשתתפות בסרטים.
ההסגר שהיא גזרה על עצמה בנושא הדוגמנות,
המיקצוע שבו התחילה 1ערת-
החוץ בקיבוץ דגניה בדרכה שהובילה או-
;תה לכבוש את אמריקה, הוא חמור פי
כמה. מספרת אורלי :״קיבלתי הרבה הצעות
להופיע כדוגמנית מסלול וצילום ופירסומת
בטלוויזיה. אני יודעה שכל אחת אחרית
•במקומי היתה קופצת על זה, אבל אני
אמרתי, לפחיות לפי שעה, לא. אני רוצה
להיות מיקצועית ולעסוק אד ורק בקולנוע.
שום דבר אחר לא בא בחשבון. אני
גמרתי עם לחטוף כל דבר. אפילו שהציעו
לי להתראיין בתוכנית הטלוויזיה לישראלים
בלום־אנג׳לם סירבתי. המנג׳ר שלי
אומר שהם לא מספיק מיקצועיים בשבילי
ושזה יכול יותר להזיק לי מאשר להועיל

א שחק או ת ה ״
(£ורלי, שסיחררה ראשי גברים
\ 1רבים, ביניהם של בעלה לשעבר, אבישי
הראל, המרצה עתה עונש מאסר בבית-
הסוהר, טוענת כי השינוי שחל בה נוגע
גם לבחורים ולבילויים. מהוליביוד הרחוקה
היא מספרת :״החבר הכי קבוע שלי

והכי אהוב עלי עכשיו הוא ג׳יימם גלו בוס,
צלם במיקצועו שמצליח מאוד באמריקה.
הוא מצלם בסרטים, מצלם שחקנים
ועובד בעיתונות העולמית. עכשיו הוא
הצלם של בו דרק. גלובוס הוא אח ישל
קן גלובוס מסיוטי נוח בישראל ודוד של
מנחם גולן.
״טוב לי איתו. אנחנו לא מבזבזים את
הזמן שלנו במסיבות ובהילולות הוליווד-
יות. בזמן הפנוי שלנו, וכמעט ואין לנו
זמן פנוי, אנחנו מעדיפים לראות סרט טוב
או להיות ביחד ולהישאר מחוץ אבל ההוליוודי.
ג׳יימס ואני עומדים לקנות בית
יפהפה עם הנוף הכי אלוהי בלוס-אנג׳לס.״
לאורלי יש גם בשורה :״אני חזקה. יש
לי סבלניות. אני בוררת את צורת חיי ואת
ידידי בזהירות ואני מאמינה שאני בדרך
הנכונה. אני אשחק אותה, ואני מאמינה
בעצמי ובפיתגם, אין דבר העומד בפני
הרצון׳ אלא שיש לי בעיה. לפעמים נדמה
ל־ שהרצון שלי חזק יותר מכל מציאות
הגיונית. המניג׳ר שלי ואני ביקשנו מה-
פלייבוי לדחות את הצילומים ושלי אצלהס,
למדות שהם שלחו לי כבר מיפרעח. אני
רוצה שהתמונות שלי יתפרסמו בפלייבוי
כמה שיותר מאוחר, אחדי שאסיים את
הלימודים. אז אהיה מוכנה נפשית להסתער
על העולם האכזרי שנקרא שאו־ביזנס.״
נראה כי דרך ארוכה עברה אורלי
חידה, בת למישפחה הרוסה מיפו, ה

|יי ^(ן 1י ^| אורלי חידה כמלכת־המים
— * י י 1של העולם הזה. התואר
פתח בפניה את הדלתות אל מולם הזוהר.

באמריקה

לפני שהחליטה
להיות רצינית
הצטלמה אורלי חידה בתמונות פירסומת.

הומות החושה

מלבד את השט, ששינתה
אורלי מחירה לאת היא גם
שינתה את דמותה, וטוענת שהיא נמצאת בפרק חדש לחלוטי!
בחייה. כיוס, לדבריה, היא אינה עוד אורלי חידה הדוגמנית,
פנסה עתה לכבוש את הוליווד. אורלי
נשלחה על־ידי בני מישפהתה לקיבוץ
דגניה* .כאשר לא יכלה יותר לסבול את
הקיבוץ, חזרה לעיר הגדולה וכבר אז
החליטה לכבוש את העולם. העולם שהכי-
רב סבב סביב רחוב דיזנגוף, סירטי נוח,
מחזרים ישראלים, כסית והטלוויזיה הישראלית.
הצעד הראשון היה כשנבחרה
כמלכת־המים1של העולם הזה. הבחירה פתחה
בפניה שערים רבים בתחומים שעליהם
חלמה: דוגמנות מסלול ופירסום׳ סרטים,
מדורי חברה ורכילות בעיתונים, מיסעדות
פאר, מועדוני־לילה ודיסקוטקים, והמון
המון מחזרים.
כאשר הטלוויזיה הקרינה את הסרט, שאורלי
היתד. נושאו, להיות מלכה — הסרט
הראשון שנעשה בארץ על מלכת־יופי כלשהי
— הפכה חידה בת בית בכל מישפחה
בישראל. אורלי חידה הפכה בעיני ציבור
צופי הטלוויזיה מסתם חתיכה הנושאת תואר
לאישיות בעלת אופי.
היא פגשה אז בבחור צעיר שהרעיף
עליה מתנות, שאותן אוהבת אורלי יותר
מכל, והבטיח לה הבטחות רבות, אביושי
הראל. הראל היה אז בעליו של מישרד-
נסיעות, ואורלי אהבה את הסיגנון שלו:

שואפת־הבילוייס
הוליווד בסערה,
וביקשה לדחות
לימודיה. למטה :

מישראל, אלא אורלי או, העומדת לכבוש את
אך ברצינות. אורלי פנתה אל מערכת הפלייבוי
את פירסומת כתבת העירום שלה עד שתסיים
אורלי כדוגמנית בארץ, לפני נסיעתה לאמריקה.
נסיעות לחוץ־לארץ, פגישות בבתי־מלון
מהודרים ומסיבות מפוארות. נערת־החוץ
מדגניה החליטה להתחתן עם אבישי. כעבור
תקופה קצרה התברר לה כי הצעיר שלו
נישאה הוא רמאי פשוט וזול.
הפרידה בין השניים היתד. מנוערת.
השמצות הדדיות, בתי־מישפט, שוטרים ו־
*נושים. עסקיו של אבישי החלו מתמוטטים,
המישטרה החלה מגלה בהם עניין ואבישי
ניסה לברוח מהארץ כנוסע סמוי על
אוניה. המישטרה לכדה אותו והוא נפצע
קשה מיריית שוטר שרצה לעצור אותו.
אורלי ניסתה לשקם את עצמה. היא
פתחה בית־ספר לדוגמניות, אך התלמידות
לא באו. אימהות חששו לשלוח את
בנותיהן לאורלי חידה, אשתו של הרמאי
המפורסם ביותר -במדינה באותה העת.
אורלי לא התייאשה. היא סגרה את העסק
שלה, מכרה את הדירה שקיבלה מאבישי
ונסעה לכבוש את אמריקה.
עכשיו, כשהיא כבר לדעתה בחצי הדרך,
והחצי השני נראה בהישג יד, מפריע
רק דבר אחד לאורלי :״אני מתגעגעת לישראל
והמחשבה שלא אראה את נוף ילדו תי
עוד שנים רבות, מעבירה בי צל של
כאב.״

קולנוע

£)1**4!3306638991י*3£ז^=7ל. ז־־

יו מן החדשות
$חודש אפריל מביא בכנפיו אורחים
לישראל, ובראשם הזוהר מכולם, בעטרת־ראש
לבבה ומוכספת, קרי גראבט. גראנט,
אחד המוהיקנים האחרונים למה שמכונה
בהוליווד ״סטאר פאואר״ (הכוונה לכוחו
של כוכב במשיכת ההמונים לקולנוע) ,בא
לישראל כ,,שגריר״ של חבדת ברוט־פאברג׳ה,
ביוזמתו של סגן־נשיא החברה,
חיים אשל. מאחר שיראנט הוא חבר ב־מועצת־המנהלים
של החברה, הוא יבוא
במטוסו הפרטי של ג׳ורג׳ בארי, נשיא
החברה, וישהה בישראל ארבעה ימים.
לאחר ניסיונה של פארה פוסט מייג׳ורס,
שהיתה האורחת הקודמת שהגיעה לישראל
במטוס זה ורק בקושי חולצה משיני
מעריציה, ביקש גראנט מחיים אשל לראות
את המקומות הקדושים ולהיראות במסיבת
קוקטייל מצומצמת ככל האפשר. אם
לשפוט לפי ההיסטריה שאחזה בכמה צל מים
ועיתונאים משהופצה השמועה כאילו
גראנט מגיע השבוע, יש צדק בנקיטת
כמה צעדי זהירות לקראת בואו של ה נסיך.
0לראשונה
בישראל, גם כן בחודש
אפריל, השווייצים באים, השווייצים באים.
שגרירות שווייץ, בשיתוף עם הסינמטקים
והמכון הישראלי לקולנוע, תציג בישראל
שמונה סרטים עלילתיים ושלושה סרטים
תיעודיים שילוו שני במאים, שיבואו להיפגש
עם אנשי קולנוע ישראלים. הבמאית
פאטריציה מורה, תציג את סירטה
הדרך האבודה, והבמאי יורג האסלר יציג
את הסרט יוזפסון. כמעט במקביל, ואולי
כמה ימים לאחר מכן, יערוך מרכז התרביות
האיטלקי, בשיתוף עם הסינמטקים והמכון
הישראלי לקולנוע, שבוע רוסליני,
שיכיל הקרנות שמונה מסרטיו של רובר־טו
רוסליני, מי שנחשב אחד מאבותיו של
הקולנוע המודרני.
סרטים דאנ*לא וים הו ד דוו
״הכרתי פעם עיוור. בגיל ארבעים הוא
עבר ניתוח וראייתו שבה אליו. תחילה
היה מוקסם, המום. הפנים, הצבעים, הנופים,
הכל שיכר אותו ...אבל בהדרגה הכל
החל משתנה ...העולם נראה לו הרבה יותר
עלוב מכפי שהוא תיאר אותו לעצמו...
איש לא סיפר לו, בעולמו החשוך, כמה
ליכלוך וכיעור יש סביבו ...בכל אשר
פנה, נתקל בכיעור, בסכנות ...כשהיה
עיוור, חצה את הכביש בכוחות עצמו, עם
מקל הליכה לבן, משהחל רואה, פחד ל עבור
אל המידרכה שממול ...הוא הסתגר
מדי יום יותר בביתו וחי בתוך עלטה
מוחלטת ואחרי שלוש שנים התאבד.״
סיפור אימים זה, הוא מתנת הפרידה
של דייויד לוק, גיבור זהות גנובה של
אנטוניוני, לפני שהוא נהרג. הסצנה מת־

מלכת־היופי שד ספרד, אמפארו מעוז כבתה היפהפייה שד ״אמא כת 100״
י־פהפיה של ממש וכישרון של ממש

רחשת בספרד, אותה ספרד שעתידה היתה,
זמן קצר לאחר שצולם סרט זה, לזכות
בניתוח הפלא שישיב לה את מראה עי ניה,
או אולי צריך לומר, אשר ישיב לה
את כוח הדיבור אחרי כארבעים שנות־דממה
תחת מישטרו של פראנקו. ועם כל
החדווה שבחופש החדש, היתד, סכנה, שכמה
מן האמנים אשר גדלו עם מחסום על
הפה, ואשר בנו לעצמם הרים וגבעות של
אשליות על חופש, יעברו את טראומת
העיוור של אנטוגיוני.
״כדי להישאר בחיים, צריו היה ל המציא
שפת ביטוי שאינה הורגת,״ אמר
קארלוס סאורה ,׳גדול קולנועני ספרד
היום, על התקופה הפראנקיסטית .״חיפשנו
כל הזמן דרכים עקלקלות כדי לומר
יותר מכפי שהיה מותר, ויש הטוענים היום
שדווקא אילוצים אלה עיצבו את הסגנון
שלנו.״
השאלה היא, כמובן, מה עושים עם סיג־נון
שפותח למטרה מסויימת, כאשר או תה
מטרה אינה קיימת עוד ל איזה צורך
יש לעקוף את האדיב כאשר האוייב
הסתלק? הקולנוע הספרדי עדייו מתלבט
במציאת תשובה לשאלה זו, וסאורה עצמו
נראה, לפחות בשני הסרטים הראשונים
שעשה אחרי מות פראנקו, נודד עדיין
במבוכים המסובכים של עולם הדימיון,
שבו ניהל מילחמות עם צללי העבר.
עד שיום אחד חש את הצורך להחליף
מהלך .״אחרי הסרטים האחרונים שלי,
הרגשתי תשוש, ריק. הסרטים האלה
הישרו עלי דיכאון וחרדה, ונכספתי ל
משהו
פתוח, מאוורר ומשעשע יותר.״
התוצאה — סרט בשם אמא היא בת
מאה, אולי הטוב, השלם והמפובח בין
כל הסרטים שעשה סאורה בשנים האחרו נות.
הסרט זכה כבר בפרס בפסטיבל סן־
סבסטיאן והוא מועמד עתה לקבל את
האוסקר כסרט הזר הטוב ביותר של השנה.
אמא
היא בת מאה הוא המשך ישיר
לסרט שעשה סאורה לפני שמונה שנים,
ואשר הוצג לא מזמן גם בישראל, סרט
בשם אנה והזאבים. מי שראה אותו ה סרט,
זוכר בוודאי שמדובר באלגוריה
שקופה למדי על מצבה של ספרד באותו
הזמן, כפי שהוא משתקף בעיני אנה, נערה
זרה שבאה לבית מבודד, כדי לטפל
בשלוש ילדות קטנות. המישפחה בבית
היתד, בבואה של ספרד בזעיר־אנפין. ה־אמא
הזקנה, סובלת ממחלת־הנפליה,
תאוותנית המשלמת ביוקר על כל תאוותיה,
רודה בילדיה, שוקעת בהזיות דתיות
וכופה את שמרנותה על הכל. הבן האחד,
הוא מיליטריסט המשתעשע באוסף ה מדים
וכלי־הנשק שלו, הבן השני הוא
רודף־שמלות מושבע, חסר אחריות וילדותי
למרות היותו מעבר לגיל הארבעים,
הבן השלישי סובל ממאניות דתיות, ה מתנגשות
בתשוקות־בשרים נוראות שמייסדות
אותו. וביניהם, אשתו של רודף־
השמלות, האם של הילדות שבהן מטפלת
אנה, אשד, כנועה, שתקנית, חיוורת, דמות
שאין כמעט שמים לב אליה. בסופו של
אותו סרט, קרעו בני הבית, את גופה
העולם הזר 2221 ,

של אנה לגזרים וזכותו של כל צופה היתד.
להחליט אם היה זה סימלי או ממשי.
לפני כחמש שנים, הרהר סאורה באפשרות
של סרט המשך. תחילה, זה היה
אמור להיות מערכון אחד בלבד, בסידרה
של ארבעה מערכונים שתוכננו על־ידי
ארבעה במאים שונים, כמחווה לצלם
לואיז קוארדאדו, אשר צילם את כל סרטיו
של סאורה עד אז (ורבים מן הסרטים
הספרדים הבולטים של התקופה) ,והת־עוור
באורח טראגי. התוכנית לא יצאה אז
לפועל, וסאורה המשיך להילחם ברוחות־הרפאים
של העבר. עד אשר לא יכול
היה לשאת זאת יותר, וחזר אל אנה ואל
מארחיה. עכשיו, נראה לו הרעיון ברור
לגמרי: יש להשתמש באותן דמויות, ל החזיר
את אנה לחיים, ולראות מה קורה
בספרד שנטלו ממנה את עול הפאשיזם.
״הכתיבה התקדמה מהר מאוד. בגירסה
הראשונה שהכנתי, הפך האח המיליט־ריסט
איש־עסקים ממולח. לא הייתי מרחיק
לכת ואומר שהוא צריך היה לגלם
את פני הדמוקרטיה היום בספרד, אבל
כמעט ...אחר כך, כאשר השחקן חוזה
מריה פראדה, שגילם את האח בסרט
הקודם, נפטר עוד לפגי שהחלו הצילו מים׳
הייתי צריך לכתוב את התסריט שוב,
ולהתאימו לשינויים במציאות.״
סאורה עצמו מצטער מאד על מותו של
השחקן, והוא אומר זאת שוב ושוב. אבל,
יתכן שיד הגורל היתה בכך. הסרט החדש
מתחיל, למעשה, ליד קיברו של האח
שנפטר, ובכך נקבע כבר מן הרגע הראשון
ההבדל בין סרט זה לקודמו: צילו
של האיש במדים, האיש החזק ונותן הפקודות,
נעלם. הוא נעלם מספרד, עם
מות פראנקו, ובמקביל נעלם מן הסרט.
הסיפור מתרחש כמה שנים אחרי אנה
והזאבים. האם הישישה, האפילפטית, הרודנית,
מן הסרט הקודם, קברה אומנם
אה בנה יקירה, והיא עולה מדי יום על
קיברו, אבל היא עצמה עדיין חיה ועומדת
לחגוג את יום הולדת המאה. אנה,
שבכוח הסוריאליזם המבורך שבה לתחיה,
ובעלה החדש, אנטוניו, מגיעים למקום
כדי לחגוג את האירוע ולראות מה השתנה
בזמן שחלף, והשינויים מזדקרים לעיני
הצופה מן הרגע הראשון. פעם היה ה מקום
מנותק, עכשיו רואים מודדי־קרקע
עובדים ללא לאות על קו־האופק. הבן שהיה
קנאי דתי מנסה להתעופף בעפיפון,
הבן שהיה רודף שמלות ברח עם העוז רת,
אשתו הכנועה מנהלת את האוצר
של המישפחה ביד דמה ולוטשת עיניה
לירושה, ושלוש הבנות הקטנות גדלו ו פרחו.
אחת היא יפהפיה של ממש (מגולמת
על־ידי אמפארו מוגוז, מלכת־יופי של

;׳רלדין צ׳אפדין ונורמן כרינסקי
תלות הדדית

ספרד ובעלת יופי וכישרון בלתי־רגי-
לים) ; השנייה נראית כיורשת רוחו של
הדוד המת: השלישית, עדיין קטנה, מכונסת
בעצמה, וכדברי סאורה ,״קוראת
דוסטוייבסקי וכואבת את כאבי העולם״.
ואילו האמא חולמת חלומות על אפוקליפסה
(לא זו של קופולה, אלא סוף עולם
בנוסח הקאתולי) .היא מרותקת למיטתה,
משם היא מולכת על ממלכתה הקטנה,
וצופה בעינה הפקוחה הרואה הכל, ב־נסיונות
להרעילה, או ליתר דיוק, לא ל הושיע
לה בהתקפת האפילפסיה הבאה
העולם הזה 2221

נועם
הח>>ם
לילה מאוד מוסרי (תכלת,
תל־אביב, הונגריה) — אולי אין
זה הטוב שבסרטים ההונגריים
שנעשו בעשור האחרון, אבל זוהי דוגמה נאה למה שמסוגלת
ארץ זו להעניק למסך, מכל הבחינות.
ראשית, זהו שיחזור היטטורי מפליא ברגישות שלו, הן
בתפאורה, הן בתאורה, והן בעיצוב הדמויות. המדובר
בהונגריה של תחילת המאה, בפרברי עיר, ובשולי החברה,
והבמאי, קארולי מאק, ממקם את כל הפרטים הללו היטב,
בתוך הסרט שלו.
שנית, היופי הפלאסטי של הצילום. כמה מן הצלמים
הגדולים של הקולנוע בשלושים השנה האחרונות הם הונגרים•
אחדים מהם (לאסלו קובאץ׳ ,וילמוש זיגמונד) ,חיים
בארצות״הברית, ואילו אחרים (יאנוש קנדה, ויאנוש טות,
שצילם סרט זה) חיים ועובדים בהונגריה ועבודתם מעוררת
התפעלות בכל המובנים. לא רק בביצוע חלק ומלוטש
של תנועות מצלמה, אלא בעיקר בדמיון המושקע בתאורת
כל סצנה וסצנה וביכולת להפיק מתפאורה, ובעיקר מפני
שחקנים, אל כל מה שטמון בהם.
שלישית, השחקנים. לא צריך להיות מומחה גדול כדי
להיווכח מתוך ראיה של כמה סרטים הונגריים, כי כמות
הנשים היפות בהם, גדולה מעל ומעבר לכל ממוצע מקובל.
ונשים אלה, מלבד היותן יפות, ניחנו במזג סוער, באישיות
שמכתיבה את עצמה על המסך ובכשרון לרתק אליהן את
עין המצלמה.
אפשר עוד להפליג כהנה וכהנה במעלותיו של הקולנוע
ההונגרי בכלל, ובכישרון של קארולי מאק לחשוף נתחים

דקים של הטבע האנושי, בסיפור שעיקרו מהתלה, על
יצאניות שמסתירות בחיקן סטודנט חופשי, כשאמו באה
מן הכפר, לבקרו. העלילה מספרת על דמויות ועל אורח
חיים שאבד עליהם הקלח, ועם כל הנימה הביקורתית
כלפיהם, יש בסרט מן נוסטאלגיה ל״נועם החיים שלפני
המהפיכה״ כדברי טאליראן.
משום כך, גם אם אין הסרט רלוואנטי לבעיות היום
והשעה אצלנו או בהונגריה, נעים מאוד לראות זאת.

קסמיו של
עופר איילים
ב מ בי (גת, תל־אביב, ארצות-
הברית) — זהו אחד הסרטים ה אהובים
ביותר על ילדים ומבוגרים
גם יחד ממיבחר סירטי אשף־ההאנשה, וולט דיסני.
הסרט, שנעשה בשנת , 1942 על פי סיפרו של פליקס סאלטן,
נראה היום פחות מפחיד מכפי שנישאר בזכרונם של צופים
שראוהו לראשונה בהיותם ילדים, ואולי דווקא משום כך
יכולתו לרגש באמצעים תמימים, לכאורה, גדולה שבעתיים,
גם לאותם הרואים אותו בפעם השנייה או, אפילו השלישית.
הקווים והצלילים של דיסני, המטפסים על המיתרים
העדינים והמתקתקים ביותר של השמיעה והראייה גורמים
גם לצופה, כמו לכל חיות״היער להתאהב בעופר הרך והחמוד,
במבי. בבטבי מתבטאים התום והאצילות של מי שנולד
כנסיך היער. אלא שהחיים והמציאות שביער מאלצים את
הנסיך להתמודד גם עם האדם וגם עם חיות אחרות
ולעבור את כל שלבי ההתבגרות שיש בהם אלימות ואכזריות:
הנסיך מאבד את אמו, שנורתה בידי ציידים, נאלץ
להיאבק עם מתחרה על אהובתו, נפצע בעצמו בידי ציידים,
ולבסוף עומד על רגליו שלו בלי התמימות שבהתחלת
הדרך אבל עם ניסיון החיים של המשכה. נסיך היער
הופך למלך היער שעה שאי־שם נולד נסיך חדש. לכאורה,

שלה. כל זאת, שעה שהכל מתכוננים ל מעשה
לחגיגות יום הולדתה.
סאורה מתבונן בכל אלה, במבט משועשע
ומבודח. לעומת אנה והזאבים הקודר,
הזועם, שבו שפך קיטונות של ביקורת על
כל הדמויות, הפעם הוא רוחש להם, בבירור,
חיבר, רבה. לא רק לטובים, אלא
גם לרעים, לחלשים, לטפשים ולחסרי הישע.
וזאת משום שהוא משכיל להכניס
לכל אחת מן הדמויות משהו מכל התכו נות
הללו. הוא חופר עמוק יותר במקורות
המישפחה (הוא קורא לה ״לאטינו־יהודית־ערבית״
ואחד החדרים, שבו מפתה הבת
הבכירה את אנטוניו, הוא שילוב מוזר של
שלוש מורשות אלה) ,הוא משקיף בהבדלים
הממשיים וד,מדומים שבאורחות המוסר
בין בני דורות שונים והוא אפילו משלב
סצנה קצרה מתוך אנה והזאבים כדי לערוך
השוואה עם הימים ההם. הסמלים
מפוזרים לכל אורך הסרט, כמובן, בין
אם אלה מלכודות לחיות, המונחות בין
צימחי־הפרא באחוזה ׳(למרות שאין שום
הייודבר בסביבה)! העפיפון של איש הדת
שמחפש עדיין התעלות, אבל הפעם בדרכים
׳שונות, מסיכות פאשיסטיות מגוחכות
שמודדים לקראת יום ההולדת: או הסצנה
שבה אנטוניו. נושא את אנה על גבו,
כסמל לתלות ההדדית בין השניים.
אולם מה !שמדהים ומקסים כאחד, היא

במבי: בוקר טוב לכל חברי היער!
אגדה לילדים, למעשה סיפור מוסר למבוגרים כשדרך
היער המצוייר נשקפות עונות השנה, הפריחה הקמילה
והפריחה מחדש, הלידה והמוות והמחזוריות שבטבע כערך
עליון לגבי בני־אדם כתלמידיחם של בעלי״חיים.

הקלות והטבעיות שבה סאורה משתמש בטבעי
ובעל־טבעי זה לצד זה, גולש מן
האחד לשני ללא קושי והופך את הסוריאליזם
חלק בלתי־נפרד מן החיים כתלמיד
נאמן של מורו ורבו, לואיס בוניאל. כאשר
האם כמהה לכך שבנה, רודף־השמלות (הנקרא,
כמובן, דון חואן) ,יבוא לטכס יופר,ר,ולדת,
מובן לכל שדי ברצון עז כדי שיישמע
לפתע רעש של מסוק, רוח חזקה
תנשוב, והבן יופיע בפתח הבית. איש אינו
מוצא ישיש משהו מוזר בכך שהאמא שומעת
הכל בבית, גם מבעד קירות אטומים
ודלתות נעולות. כאשר אנה מסתתרת
במערה, וקרן־אור פורצת מן התקרה
שעה שקול בוקע מן האבנים, זה נראה
הגיוני בהחלט. ואולי התמונה המופלאה והניצחון
הגדול של הדמיון הפיוטי על
המציאות המשעממת, היא הופעתה של
האמא לטכס יום־ההולדת שלה, ועל כיסא
מלוכה מוזהב שיורד מן ר,תיקרה הגבוהה
מאוד אל המסובים הממתינים לה למטה.
סאורה נעזר מאוד בעובדה שהוא עוסק
באותם אתרים, באותן דמויות ועם אותם
שחקנים, שהיו לו !בסרט הקודם. הוא
לא צריך ליצור מחדש דמויות, כי הן קיימות.
הוא פטור מלהסביר את מניעיהן,
הוא מכיר אותן ואת המקום שבו הן חיות
טוב יותר. ג׳ראלדין צ׳אפלין (אנה) היא
לא רק בת־זוגו של הבמאי, אלא גם שות
פתו
ליצירה, לפחות בכתיבה. נורמן בריס־קי,
המגלם את אנטוניו, הוא אולי דמות
חדשה בסרט (באנה והזאבים היתד, אנה
רווקה) ,אבל הופיע כבר בסרט קודם של
סאורה (עליזה, אהבת חיי) .רפאלה אפא־ריסיו
(האמא) ,פרננדו פרנאן גומז (האח
הדתי) ,חוזה ויוו (דון חואן) ,צ׳רו סוריאנו
(אם הילדות) ,כל אלה מרגישים בתוך הדמויות
כמו בתוך נעלי־בית ישנות ונוחות,
שקיבלו כבר את צורת הרגל.
כדי להבין את השינוי שחל בבמאי, מאז
אנה והזאבים ועד היום, די להקשיב ל־מישפט
המסיים את הסרט. האמא, שהתעוררה
מהתקפה כמעט קטלנ״ת, מספרת
על חלום־ד,בלהות של סוף העולם, שראתה
בסיוט. וכך היא מסיימת את דבריה :
״היתד, שם מילחמה ...מילחמה איומה ונוראה
...כל כך הרבה אכזריות, כל כך
הרבה איוולת, כל כך הרבה סבל מיותר.׳
״כשעשיתי את הסרט הראשון שלי,
הציד, באה הצנזורה של פראנקו וכפתה
עלי לשנות את הדיאלוגים. בכל פעם ש דובר
על מילחמת־האזרחים הספרדית, צריך
היה לומר המילחמה, ותו לא. במשך
שנים, השתוקקתי תמיד לומר, מילחמת
האזרחים ,,הפעם, זה אני שבחרתי לומר :
המילחמה.״ הווה אומר, סרטיו אינם עוד
בבואה של ספרד בלבד, אלא של פני
העולם כולו.

ר??לא 11 רא!1

־מנפח האויר הפרטי שלך־:״ יפתור את הבעיה !

במדינה
(המשך מעמוד )30
בעוד מישפט זה מתנהל, תלוי
ועומד נגד הפרוצה ושתיים מחברותיה
למיקצוע, אורלי ממון
ושרה אמוף, מישפט נוסף בעניין
דומה.
השלוש נאשמות בכך שבחודש
יולי ,1979 גרמו מיטרד לדיירי
הסביבה, כאשר עסקו בעבודתן
על המידרכה ברחוב בן־יהודה .2
כל השלוש משוחררות בערובה
של 3000 לירות לאשה.
המישטרה טוענת, כי הן מטרידות
את הסביבה בגלל ההתקהלויות
שהן גורמות, ואילו הצעירות
מתלוננות שהמישטרה היא המטרידה
אותן בעודן עובדות בשקט
ובלא הפרעה כלשהי לשכנים.
אחרי שסגרו את מכוני המסא־ג׳ים
בתל־אביב, ורודפים את בתי-
הבושת המתנהלים בבתים פרטיים,
לא נותר לנערות מקום ללכת אלא
לרחובות. ואם הן עושות את מלאכתן
בבתי־מלון המיועדים כמעט
אך ורק לכך, ואינן גורמות ל
מאיימים,
ואולי כדאי לו להימנע
מפגיעה בהם.
תחת להודות לו, כפי שציפה,
התנפל עליו הפקח, ואמר לו ש האיומים
הם בגלל תלונה שהגיש
בנו למישטרה, על תיק שנגנב
ממנו וכי מסיקה מאיים עליו, למען
ישנה בנו את עדותו במישט־רה.
הפקח
ובנו הבינו את פנייתו
של מסיקה כאילו הוא בא להזהירם
לבל יתלוננו במישטרה על הגניבה,
וכי האיומים היו כדי לשכנעם
בכך. הם פנו למישטרה, ונפתח
תיק על איומים נגד מסיקה.
בבית־המישפט חזר -מסיקה במפורט
על סיפור הגן הציבורי, וכאשר
ביקשה התובעת נאוה שילד
לברר את שמה של הבחורה
שלה חיכה בגן, אמר מסיקה, כי
הבחורה היא גרושה, ופירסום
שמה עלול לגרום לה צרות. הוא
ניאות לכתוב את השם על פיסת
נייר ולהציגו לשופט בלבד. ה סניגור
סמי יונה ביקש מבית־ 1
המישפט להאמין לגירסתו של הנאשם
ולקבוע שמסיקה בא להזהיר
ולא לאיים.

דרכי חיים
מנפח האויר החשמלי של /^ 851£8י
(קנדה)(כולל מד לחץ) הינד להיט בארה״ב
אין חשש עוד לפנצ׳ר באמצע הדרך או
לחוסר אויר בצמיגים ובגלגל הרזרבי. ע״י
חבור פשוט של המכשיר לשקע המצית או
למצבר תוכלו מיד למלא אויר בצמיגי
המכונית בכל דרך שתמצאו בה.
במנפח האויר החדיש ניתן גם לנפח
כדורי רגל, אופניים, קטנועים,
סירות גומי וכד׳.
הפעלה פשוטה ונוחה תוך דקות ספורות.
עד 120 ליבראות.

שבעת ימיי ו>יוו*^1ה
היטוסט ראה את
ההזמנה לחתוגה
וציווה ע 7המישמרה
7א להטריד את החתן [
־בשבעת ימי ה&ישתה
רפי פרץ הוא בחור בר־בזל.
היא עומד לשאת נערה בלונדית

פרקליט יונה
רק אזהרה
קטטות או צעקות במקום ציבורי.
האם נכונה וצודקת מדיניות ההטרדה
של המישטרה?

יבואנים וסוכנים בלעדיים:אברוד בע״מ רה׳ לבנדה 18ת״א טל׳ 334162
להזמנה דרך הדואר: שלח צ׳ק ע״ס 2,800 -ל״י(כולל מע״מ) ותקבל בדואר
חוזר את ״מנפח האויר הפרטי שלך״.

נוה ש אנ ך

99ו

יסוד המעלה ,15 תל־אביב (ת. מרכזית)

פרט״

ע בו דו ת ד פו ס מ עו לו ת
בל ט * מולטיליט

בערבית מדובר ת
וספרו תי ת
בכל הרמות

־מסחריות * משרדיות 4ח ש בוניו ת /ק בלו ת
חוברות * הזמנות חתונה בר־מצוה וכו׳

(גם הכנה לבגרות)

טל 614844 .־03

טל 261993 .מאירה
עד 9.00 בבוקר

מען: רהוב נחמני ,36 תל־אכיב

תן טרמפלחייל

אז הרה או איומים
״באתי להזהירו מסכנה,״
אמר הנאשם
״הוא בא לאיים עלי,״
סיפר המתלונן
בערב חשוך בספטמבר שנה
שעברה, עמד לו אהרון מסיקה ב פתח
הגן הציבורי בשיכון־שביב
בהרצליה, וחיכה לחברה .״קבעתי
איתה לשעה תשע בערב וחיכיתי
הרבה זמן והיא לא באה,״ סיפר
מסיקה לשופט חיים דבורין .״לפ תע
שמעתי מתוך החשיכה בגן
קולות. הם אמרו, :אנחנו נסדר
את המפקח קלדרון, נזרוק על
ביתו רימונים, ונשרוף אף המכו נית
שלו. בואו נעשה לו בלגן.׳״
מסיקה מכיר את הפקח העי רוני
משה קלדרון מילדותו. ו כאשר
שמע תוכנית שטנית כזו
החליט למהר ולהזהיר את הפקח.
״הייתי יכול לעשות זאת למחרת
בבוקר, אבל פחדתי שהם עלולים
לבצע את זממם באותו לילה, ומחר
יהיה מאוחר מדי,״ סיפר
מסיקה. הוא נטל את מכוניתו
ונסע לביתו של קלדרון הנמצא
במרחק מה משם בפאתי השכונה.
מסיקה ירד מהמכונית וניסה
להיכנס לחצר אבל מאחר שהכלבים
התחילו לנבוח וניסו לנשכו,
הוא הסתפק בקריאות ׳ לקלדרון
לצאת מביתו. כאשר יצא הפקח
הזמין אותו מסיקה הצידה כדי ש יוכלו
לדבר בשקט. שם, לדבריו,
חזר על האיומים ששמע מתוך
הגן הציבורי, ואמר לפקח שכדאי
לו להיזהר, כי האנשים נשמעו

שופט כוכוויץ
לא להטריד את החתן
יפהפיה, הזמנות לחתונה כבר היו
בכיסו, ומישתה כיד המלך הוכן
לזוג הצעיר באחד מאולמי הפאר.
אך ימים ספורים לפני מועד
החתונה נעצר רפי בחשד פריצה.
שכנים סיפרו, כי ראו אדם מתגנב
לבניין, והיו אמורים לזהותו. הארכת המישטרה ביקשה את
מעצרו של רפי כדי להבטיח את
נוכחותו במיסדר־הזיהוי.
אם היה השופט מקבל את בק שת
המישטרה היה רפי מאחר
לחופה, וכלתו היתד, מחכה לו
שם לשווא. כאשר הראה דרור
מקרין, הסניגור, לשופט מנחם
בוכוויץ את ההזמנה לחתונה הת רכך
השופט .״הרי הוא לא יברח
מהארץ תוך כדי ההכנות לחתונה,״
אמר הסניגור, והשופט הש תכנע.
הוא ציווה על שיחרורו של
פרץ בערובה, בתנאי שיתיצב ל־מי&דר־זיהוי
בתחנת־המישטרה בכל
עת שיתבקש. אבל בפניה
מיוחדת למישטרה ציין השופט
לבל תטריד את החתן ביום חתונתו,
או באחד משבעת ימי המש תה
שאחריה.
העול ם הז ה 2221

א חי תו ב ל
(המשך מעמוד )20
אדם נאמן לא רק לנאמן אלא
לכל חבר. הוא הביא את נאמן
אליו, מפני שחשב שהוא יעזור
למיבצע האדיר שהוא רצה
לקיים בכלכלה הישראלית.
למרות שיגאל יודע עכשיו ש נאמן
מזיק לו, וכי האשראי
שנתן לו הציבור התמוסס בגלל
נאמן, הוא ישמור לו חברות
ולא יעיף אותו.״
למתנגדי נאמן במישרד־האוצר
יש בכל זאת תיקווה
מסויימת. הם רואים את ההתקררות
ביחסים בין הורביץ
לנאמן, ומצפים לכך שדווקא
בגלל הנאמנות של הורביץ,
יעוף, בסופו של דבר, נאמן.
נאמן נוהג לסכסך בין עובדים
בכירים באוצר לבין פקידים
בכירים אחרים. מדי פעם הוא
פונה אל פקידים זוטרים כדי
שיעזרו לו בסיכסוכים שהוא
רוקם נגד הממונים עליהם. לא
אחת נתקל פקיד בכיר באוצר
בתופעה שהמנכ״ל מזמין אליו
לחדר, או מזמן לפגישות, את
אחד הפקידים. העובדים מתח תיו
וזאת מבלי לבקש את אישורו,
או לדווח לו על כך.
לכל ברור כי כאשר יגלה הוד-
ביץ, כי מיקרים אלה קנו שליטה
במישרד־האוצר, וכי המיש־רד
כולו מעורער עתה מבחינת
יחסי האנוש שבו, הוא יחליט
להיות נאמן לעובדים ויסלק
את מי שמחרחר ריב.

נעלי

0ח ^0ו
שפתיםלהודיעעלפ תי חתאולם
המפירההחדששלהמפעל, הראל 140ולא .
( פונוח 18-8

להפ שיט
א ת הבגדים

ל עקוב נאמן עדיין מתנהג
כאילו נמצא העולם
כולו בכיסו. למרות שגם הוא
מרגיש ביחס הקריר יותר
מצד הבוס שלו, יגאל חור־ביץ,
כלפיו, אין הדבר ממעיט
מהשחצנות של המנכ״ל, ה מייצג
סיגנון חדש של שילטון
הליכוד. נאמן נהנה בינתיים
משני העולמות: מצד אחד
תמיכת הליכוד, מפני שיגאל
הורביץ בחר בו, ומצד שני
תמיכת המפד״ל, שלצעיריו
סידר בעבר מימון לפעולותיהם
ולפעולות גוש־אמונים.
אנשי האופוזיציה טוענים,
כי נאמן יהרוס את המדינה
מהר יותר מבגין. אנשי הקואליציה
טוענים, כי נאמן הוא
זה שיהרוס, הפעם באופן סופי׳
את סיכויי הליכוד לא רק
בבחירות הקרובות, לנצח אלא להפסיד בהן בכבוד. אולם
את נאמן לא מעניין דבר. הוא
ממשיך להכריז את הכרזותיו
השחצניות, ממשיך לנסות
להמטיר על הורביץ עצות
אהיתופל, ממשיך לארוב ל פקידי
מישרד־האוצר, לראות
אם אינם מאחרים לעבודה.
נאמן עדיין משתתף בישיבות
הקבינט הכלכלי, שבהן
שולט הורביץ, אולם בישיבות
האחרונות כבר התנהג בנימוס
רב יותר אל השרים,
שלהם בז אך לפני חודישיים.
נראה כי הוא מרגיש שהקרקע
מתחילה להישמט מתחת
לרגליו. לישיבות הממשלה
ממעט עתה יגאל הורביץ לק חת
אותו איתו, גם לאותן
ישיבות שבהן דנים בנושאים
כלכליים טהורים. עד למשב-
רון ביניהם היה הורביץ נוהג
להצמיד אליו את נאמן גם בישיבות
הממשלה, ובהן היה
נאמן משתלט על הדיון.
לאחרונה גילו, דווקא פקידים
באוצר, כי אמו של נאמן לבגדי מנהלת חנות קטנה
נשים, המוכרת בעיקר חזיות.
אלה טענו השבוע בבדיחות
הדעת ׳:״אם נאמן לא יעזוב
את האוצר וילך לעזור לאמא
שלו בחנות, סופינו שיפשיטו
מאיתנו לא רק את הבגדים,
אלא גם את מה שמתחתיהם.״

רק לפני ששה שבועות
יצא לאור ספרו החד ש של

לאד.

בל טשד

ארנון הדר

עז ננוח הרגלי ובחורה
(בהוצאת תמוז)

וכבר אזלה המהדורה
פותחת קורסים חדשים
לפני פגרת הקיץ

עידון נשי
יקנה לך :
שיפור בהופעתך
נימוסי חברה ויחסי
אנוש, תרכשי בטחון
עצמי וחדוות חיים,
תצליחי בלימודים, עבודה,
חברה בינו לבינה.

הופיע ספד חדעו
.11 גבריאל ו 1זנבא 1ם

דוג מנו ת
מקצוע מכובד ומשתלם
לבנות נאות ואלגנטיות
בלבד.
סיכויים גדולים לעבודה.

ה ת מונה ה מדבר ת

התעמ לו ת
תשפרי גופך
לקראת בגד הים.

׳ טויט וויליאמס(נונב״שיער) מיורי המילטון
ג׳והן בלושיהתגליתהמטורפתשלהשנה! לוויין גאוי •
״תל־אכיב״ ,תל-אביב
״אוריון,״ ירושלים

״מגדל״,

״ א ס פי ״ ,חיפה
.״רמת־ גן״ ,רמת-גן
חולון

גאז— ,
בהדרכת שמעון לוי
מורה מעולה.
הרשמה מיידית.

טלפני לראיון בלתי
מחייב, אבן גבירול 50
ת״א. טל.267682 .

יוסי ינאי :
63 העולם הזה 2221

פרס ראשון של סוכנויות קופמן לחג יציאת מצרים

כרטיס טיסה הלוך ושוב למצרים

חדר או רוזי ס)

במבצע הנחות

מעבדה לכימיה
( 600 ניסויים)

(רנו ענתיקה)

(ם ערכת

במבצע הנחות

כדורגל ביתי ארקופלק

פישר פרייס 952

פישר פרייסי 930

פישר פרייס 305

(דנם )52200

(בית בובות)

(מוסך)

(הליקופטר)

כל הרוכש אחד מן הפריטים המופיעים במודעה, זכאי להשתתף בהגרלת
פרסים יקרי ערן שיוגרלו במבצע ״אפיקומן לפסח״ של סוכנויות קופמן בע״מ:
פרס ראשון: כרטיס טיס ה הלון ושוב למצרים
פרס שני: אופני צ׳ופר 3מהלכים ( )57 1/\ 5 1 £ 8
פרס שלישי :״חבילה״ משגעת לגו 911 אוניברסל +לגו - 107 מנוע משוכלל
פרס רביעי: אופני סוני סייקל ״20
פרס חמישי: אורגן חשמלי בונטמפי (18105
פרס שישי: שולחו כדורגל ביתי -ארקופלק (דגם )52200

כל שעליך לעשות: מלא את התלוש הרצ״ב בעת קניית אחד המוצרים המופיעים
במודעה. החתם את המוכר על תלוש אישור הקנייה(חתימה +חותמת החנות)
ושלח במעטפה לפי הכתובת הרשומה בתלוש.

המבצע יס תיי ם ב״11.4.80
לרבוד סוכנויות קופמן /מבצע אפיקו׳^מן
ת.ד 412 .תל־אביב
כ תו ב ת .

סוכנויות קופמן בע״מ
תאריך ה קני ה .

ת ל אביב: רח׳ החש מונ אי ם 105 טל 6 .־268155
ח תי מתה מו כ ר __
אולמי תצוגה: ת״ א, מגרשי התערוכ ה, סוף דיזנגוף טל 455141/2/3 .
8 0 6381;83 23021 1
ההגרלה תיערך ב״ 15.5.80 בנוכחות רואה חשבון ונציג משרד הפרסום.

מאשר רכישת הפריט .
חותמת החנות .

111

ע צ מלג במט ^י\05 >85ת!

(רחוב הפלאות)

(מערכת בסיסית)

ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי סוכנויות קופמן ומשרד הפרסום.

וויו ד חוו״ן
1ז זו 0י * 1י||>1־^זי.י1,י ווו יי י י*ו י *יי י
^ שה צעירה שחרחורת ומתולתלת
א הרכינה את ראשה ועיניה זלגו דמעות.
זה עתה הודחה ברכה ארזי לפני

זקוקה לכסף, ולכן כאשר נקרתה לפניה
ההזדמנות יוצאת־דופן להשיג כסף במהירות
וללא סיבוכים, כפי שחשבה, התקשרה

נעות הפיתוי

ברכה ארזי משחזרת יחד עם שוטרים את השוד. היא
קיימה יחסים עם תייר הולנדי שפגשה ערב קודם לכן,
בפרדם במגדיאל, לשם הגיע, על פי תיכנון מוקדם, ידידה עמרם מלכה ששדד את ההולנדי.

ך|.ו ך \ 1ר ך ¥1י 1 || 1יי ה ברכת ארזי נראתה מחייכת בעת שישבה
11׳ 111111 #! 1 111\ 1111 בתחנת־המישטרה לאחר שנעצרה באשמת שוד
מזויין, אולם בבית־המישפט, כאשר הודתה בפני השופט, היו עיניה מלאות דמעות. ברכה
הודתה כי יחד עם ידידה, הצעיר ממנה בעשר שנים, שדדה תייר הולנדי שהכירה לא מזמן.

לעמרם מלכה, צעיר שטרם מלאו לו 21
שנים, והציעה לו שותפות בשוד.
אחיו של עמרם מתגורר בביתה של בר-
כה, והיא ידעה על עברו של הצעיר כאשר
הציעה לו את תוכניתה.
היא סיפרה לו כי יום קודם לכן הכירה
בטרמפ גבר הולנדי. אחרי שיחה ובילוי
משותף, היא ביקשה ממנו כסף לסיגריות,
והוא שלף מכיסו חבילה מרשימה של שטרות
דולרים, ונתן לה שטר של 100 דולר,
כדי שתקנה סיגריות.
הערב הסתיים בכד שהשניים קיימו יחסי־מין
במכונית, לשביעות רצונם של שני הצדדים,
והם קבעו פגישה נוספת למחרת.
את הפגישה הבאה התכוונה ברכה לנצל
על הצד הטוב ביותר. היא הסבירה לעמרם
היכן קבעה את הפגישה עם ההולנדי, ו אמרה
לו כי היא תנחה את הגבר אל
פרדס שליד מגדיאל, ושם יחכה להם עמרם.
כאשר הסתבר לה כי לעמרם יש אקדח,
שגנב חודש לפני כן מדירה בהוד־השרון,
הוסכם כי הוא יבוא מזויין בנשק, ויסתיר
את פניו בגרב־ניילון, כמו בסרטים.
ברכה פגשה את ההולנדי כפי שקבעו,

בית־המישפט המחוזי בתל-אביב באשמת
שוד מזויין, ובקשר לביצוע שוד כזה.
גם הצעיר שישב לידה הודה באשמתו, אולם
עיניו היו יבשות.
בחודש נובמבר בשנה שעברה, מלאו העיתונים
סיפורים על אשה גרושה שנוו־תה

ב עוד

היה

שהע תווי ס

ומאהבה

אשה שנו רו

הידיד

בידי בעל?ו אי ־

שודד

כ מ קו ם

השותף

ך•,מכונית חנתה בפרדם המוסכם,
י 1ההולנדי סגר את חלונו, אבל ברכה
השאירה חלון פתוח למרות שהיה זה חודש
נובמבר, ובחוץ היה קריר. והנה לא עברו
דקות אחדות ומבין עצי הפרדס הגיחה דמות
חסונה של גבר. חוא ניגש לחלון הפתוח,
ובאקדח ששלף איים על הגבר לתת את
כספו. ההולנדי הוציא מכיסו ארנק עור
יקר, שטרות של כסף בסד 500 לירות,
ואף את שעונו נתן לשודד לפי דרישתו.
לא ברור מדוע, אם מעד עמרם בבוץ
שבפרדס, או שמא רעדה ידו מהתרג שות,
ואולי הוא לא הכיר עדיין היטב
את האקדח שגנב רק חודש לפני כן. לפתע
נשמעה יריח, וכדור אחד שנפלט מהאקדח
עבר דרך זרועה של ברכה וחדר לצווארו
של ההולנדי.
כאן נפרדו דרכיהם של השלושה. בבית-
החולים נפגשו ברכה וההולנדי כשבאו לטפל
בפיצעיהם. רק אחרי חקירות מרובות הצ ליחה
המישטרה להבהיר את התמונה של
היריות והשוד המיסתורי.
השבוע, חצי שנה אחרי המיקרה, ישבו

דיוו חו

מפתה

הקורבן
פגישה בבי ת־ חולי ם

בו נו ד

ש ה 1נ ע -ר ה

התה

במרכז רמתיים, בשעה תשע בערב. אחרי
שיחה קצרה ונעימה הדריכה אותו לנסוע
לכיוון הפרדס, כדי ששם יבלו בנעימים
כמו בליל׳ אמש.

התרחש
שו ד

במכונית בהיותה עם גבר זר בפרדס במגדיאל.
השמועות אמרו כי בעלה הקנאי
הוא שעקב אחריה והתנפל עליה ועל
מאהבה באקדח, וירח בהם. אך המישטרה
שחקרה בעניין גילתה כי לא היה כאן
משולש רומנטי, אלא שוד לשמו.
ברכה בת ד 31-,היא אומנם גרושה, ו־

דידהשותו

עמרם מלכה (מימין) ,אשר ידו רעדה בעת השוד
וכדור נפלט מאקדחו, בעת שמסר עדות במיש׳
עמרם מלכת הודה גם בבית־המישפט כי תיכנן את השוד יחד
ברכה, וכי הצליח לקחת מהתייר ההולנדי כסף ושעון־זהב לפני שירה בו.

מ 11יין

השניים בתא-הנאשמים, עיניהם מושפלות,
וסניגוריהם מודים בשמם, כי העבירות ש יוחסו
להם על-ידי התובעת ד׳׳ר דרורה
פלפל הן אמת.
השניים הורשעו לפי הודעתם, והשופט
דב לוין דחה את המשך המישפט לשם
מתן גזר־הדין.

שידור
פ־טור־ןבגדלש * 71 די 1וו
אחד מעמודי־התווך של יומן גלי צה״ל,
יופי עוזרד, קיבל בשבוע שעבר הודעה
על הפסקת עבודתו בתחנה הצבאית. עוזרד
עובד בגלי צה״ל כבר שלוש שנים. תחילה
עבד כפרי־לאנס, וקיבל שכר עבור כל שי דור.
אחר־כך התקבל לניסיון. עתה, כש התקרבה
לסיומה שנת הניסיון, וכאשר היו
צריכים להחליט אם לקבל אותו לקביעות,
קיבל עוזרד את ההודעה על הפסקת העבודה
שלו.
בגלי צה״ל מנסים להעביר את רוע הגזירה.
עוזרד הוא אחד העורכים הבולטים
ביותר בתחנה. בין השאר הפיק את מיבצע-
השידורים המסובך של ביקור א נוו ד אל
סאדאת בארץ.
מפקד גלי צה״ל, צדי(״צביקדד) שפי רא,
אמר השבוע כי הוא אינו יודע מדוע
הופסקה עבודתו של עוזרד. לדברי שפירא,
הוא מנסה לפעול בצינורות המקובלים כדי
לשנות את ההחלטה.
אולם ספק רב אם שפירא יצליח במאמציו
אצל מיפקדת קצידחינוך־ראשי. עוז רה
שהוא איש קיבוץ לשעבר, ידוע בשל
דעותיו המוגדרות כ״שמאלניות״ ,אם כי
הכל מודים שדיעות אלה מעולם לא השפיעו
על עבודתו בגלי צה״ל. מה שאירע הוא,
שלפני שהוחלט לתת לו קביעות, התבקש
ענף ביטחון־שדה של צה״ל להגיש את
חוות־דעתו. ביטחון־שדה גילה כי דיעותיו
של עוזרד אינן תואמות את רוח השילטון,
והורה לפטרו.
תגובת דובר־צה״ל, אלוף מישנה יעקוב
אכן, היתה :״עוזרד לא פוטר, אלא לא
קיבל קביעות. הגורמים המתאימים לכך
בצה״ל החליטו על צעד זה.״

מ־שמט ד* 3ה
הטלוויזיה עומדת סקרנית לקראת פתיחת
מישפט־הדיבה שהגיש עורך מבט שני
שימעון טסלר נגד היומון הארץ וכתבו

עקיבא אלדד.

אלדר כתב כתבה שבה הובעה השתוממות
על ההבדל שבין עבודתו ושעות

עבודתו של טסלר, שאינו ידוע כאחד החרוצים
בבניין הטלוויזיה, לבין השכר ושכר
השעות הנוספות שהוא מקבל. טסלר איים
במישפט־דיבה, אלא אם כן יאפשר לו
הארץ לפרסם בעיתון מאמר נגדי.
הארץ, תשוש המישפטים והנאמן על המסורת
לאפשר לכל מי שמותקף על־ידו
להתגונן, הסכים. המאמר של טסלר פורסם,
אולם תביעותיו של טסלר לא הסתיימו.
הוא דרש שהארץ ישלם את הוצאות ה־טרום־מישפט
שלו, סך 33 אלף לירות.
הארץ ראה בדרישה זו סחטנות, ו?החליט
ללכת לקרב. עתה אוספים כתבי הארץ
חומר על טסלר, אשר יצדיק את התמיהות
על שכרו הגבוה לעומת עבודתו. בין השאר
ביקשו אנשי הארץ מטסלר ומדובר רשות-
השידור, משיה עמירב, את רשימת הסרטים
שהופיעו במבט שני משך השנתיים
האחרונות, כדי לבדוק כמה מהם היו
סרטים קנויים ועל כמה מהם טרח טסלר
ועבד. אך טסלר סרב לתת מידע זה גם ל-
הארץ וגם לדובר שלו.

ס ער מגן עלא רי ק
הופעתו של יגאל גורן בתוכנית מוקד.
שבה התארח שר-החקלאות אריק שרץ,

גרמה לסיכסוך בינו ובין מגיש התוכנית
ומפיקה טוביה סער.
בין סער וגורן נשמעו חילופי דברים
חריפים אחרי התוכנית. סער, המכין את
השאלות לשני השואלים האחרים לפגי
התוכנית, טען כי גורן גלש מהשאלות
שהוא הכין לו, ותקף בחריפות רבה מדי
את שרון. סער איים על גורן :״זו ההופעה
האחרונה שלך במוקד.״ גורן לא טמן ידו
בצלחת והשיב לסער :״אתה לא תקבע מי
יופיע במוקד.״

והקרב ומעוך
הקרב בין מנכ״ל רשות־השידור יומה
(״טומי״) לפיד והפרופסור ראובן ירון
לביו מישרד־החינוך בראשות זבולון המר
נמשך. המר אינו מדבר עוד עם לפיד,
אחרי שלפיד הביס אותו בשני מאבקים

עורך טסלר
עבור 33 אלף לירות
שהיו להם לאחרונה: העלאת אגרת־הטלוויזיה,
אשר בה תמך לפיד, והמר
התנגד לה. ההעלאה אושרה על־ידי ועדת-
הכספים של הכנסת. את התבוסה השנייה
ספג המר מידיהם של לפיד וירון בעניין
בחירתו של יצחק (״צחי״) שמעוני כמנהל
הטלוויזיה.
עתה החליט המר להשיב מילחמה שערה.
הוא מסרב לאשר את תקציב רשות-
השידור בסך יותר משני מיליארד לירות.
המר מתכוון להילחם על-כך שהתקציב
יקוצץ במידה ניכרת. כן נוקטים נציגיו
של המר בוועד־המנהל פעולות נוספות נגד
לפיד.

שה למקומות שונים ומונעים מהם אישורים
לעריכת כתבות.
הוסכם כי יערי ישוב לקאהיר לשבועיים
שלושה נוספים אשר בסופם יוחלט אם
להחזיר אותו לארץ ורק לשלוח אותו מדי
פעם למשימות מיוחדגת, או להמשיך ולהח זיק
אותו ככתב הרשות בקאהיר.

מ תנג די ם ד סוו ר
המועמד של יוסף (״טומי״) לפיד ל תפקיד
מנהל מחלקת־החדשות, במקומו של

הכתב ״וחזר מחאה־ ר
כתב הטלוויזיה והרדיו בקאהיר, אהוד
יערי, ערך ביקור־מולדת בשבוע שעבר.

יערי ניסה לשכנע את ״פורום החדשות״
ברדיו ובטלוויזיה להחזיר אותו לארץ.
לדברי יערי אין השלטונות המצריים נ$אפ־שרים
לצוות שלו לעבוד, מונעים מהם גי

רגותומ רי בו ת
שלמישעל אין ותק, חישב יבין את הוותק
של מישעל הדתי בעבודה קודמת שלו,
ביומון המפד״ל הצופה. את הוותק של
ישראל סגל חישב יבין כשכלל בתוכו גם
את עבודתו של סגל בשבועון בול. אורי
גולדשטיין, אשר השיב ליבין מילחמה

הוועד, הצליח יבין לקבל את תמיכת ועד-
העובדים לחלוקת הדרגות שלו. זכו ב דרגה
הנכספת גם אהוד יערי, חיים
פלטנר והכתב החיפאי עמום כרמלי,
שרק לאחרונה נכנם לעבוד במישרה מלאה
בטלוויזיה.
אותם שקיבלו רק דרגת כתב-עורך־בכיר
ממורמרים למדי. אליעזר (״גיזר״) יערי,

אבי אנג׳ל, עמום ארבל ומנשה רז

עורך־ככיר חלבי
חופשה ארוכה
עובדי מחלקת־החדשות דורגו בשבוע
שעבר לפי שלוש דרגות. הדרגה הנמוכה
ביותר, דרגת כתב-עורך, הוענקה לכתבים
זוטרים כאיתן אורן, כני לים וכמה
כתבי־ספורט. למרבית הכתבים הוענקה דרגת
כתב-עורך-בכיר. הדרגה הגבוהה ביותר
נקבעה ככתב-עורך-אחראי.
בין אותם שקיבלו דרגה זו היו ראשי
הדסקים כעמירם ניר, אלישע שפיגל־מן,
משה שלונסקי ואלימלך רם וכתבים
אשר מנהל־המחלקה חיים יכין
רצה ביקרם.
בקביעת הדרגות היתה בעייה. הכתב
לענייני מיפלגות, ניטים מישעל, קיבל
דרגת אחראי. כדי להתגבר על העובדה
׳ 616י

עורך־כביר גורן
פנייה לאגודה
שערה, כאשר זד. ניסה להצר את צעדיו,
קיבל אף הוא את דרגת האחראי. כן קיבלו
דרגות אלה הכתב הפרלמנטרי יורם רונן
ואיש הספורט יאיר שטרן. באמצעות
הענקת הדרגה לשטרן, שהוא יושב־ראש

אינם מרשים לעצמם להתמרמר בקול רם,
אולם שני הכתבים המצטיינים ביותר של
מחלקת־החדשות, רפיק ה ל כי ויגאל
גורן, הם מלאי כעס.
חלבי וגורן הם שני הכתבים השנואים
ביותר על יומן? (״טומי״) לפיד, ואי־קידומם
נועד, ככל הנראה, לרצות אותו.
חלבי הודיע לעורך מבט, יעקוב אחי-
מאיר, כי הוא שוקל יציאה-מחאה לחופשה
בת כמה חודשים מתוך מגמה למצוא תע סוקה
אחרת ולעזוב את הטלוויזיה, ואילו
גורן נשא נאום בישיבת הבוקר של מח-
לקת־החדשות, שבה תקף בחריפות רבה
את יבין. גורן הגדיר את חלוקת הדרגות
החדשות :״חלוקת מתנות לאלה שליקקו
ליבין, תקיעת תריז בין כתבים ועורכים,
מתנות לאלה שעובדים פחות, ועונש לאלה
שעובדים את העבודה העיתונאית האמיתית
והחרוצה בשדה.״ גורן הודיע ליבין כי
הוא ואחרים יפנו לאגודת־העיתונאים כדי
לשנות את כל !,מיבנה שעליו החליט יבין.
גם עורכת השבוע יומן ארועים, יעל
חן, לא קיבלה את הדרגה הבכירה. אולם
במיקרה שלה הבין יבין כי הגזים במתיחת
החבל בנסותו למצוא חן בעיני לפיד, והוא
הבטיח להעניק לה דרגה מיוחדת ברגע
שהתקן יאפשר זאת.
חיים יבין עצמו טען השבוע באוזני העולם
הזה :״השיקולים היו מיקצועיים בלבד.
לא היה שום דבר אישי. נתתי את הדרגות
לפי שיקולים מיקצועיים ושיקולי־ותק ביל-
בד וכן על פי דעתי האישית האובייק טיבית.״

מפקד
שפירא
לא יודע למה

חיים יכין, הוא עודך מוקד טוביה
סער.
סער ייבחר אם לסיד לא יגיע להסכם עם
זבולון המר בדבר מינויו של כתב הארץ
דן מרגלית לתפקיד, וזאת כמתן פיצוי
להמר-מרגלית על הכשלת בחירתו של
מרגלית כמנהל־הטלוויזיה.
בינתיים כבר הודיעו שניים שיעזבו את
המחלקה אם סער ימונה לתפקיד. האחד
הוא סגנו של יבין, יעקוב אחימאיר,
והשני הוא אחד מעורכי מבט, ישראל
סגל. במחלקת־החדשות סבורים כי עובדים
נוספים יצטרפו לשני אלה, אם אומנם
יקבל סער את המינוי.

גו• ש ל חג
הכתב הדרוזי רפיק הלכי התבקש
לערוך את מהדורודהחדשות של ליל־הסדר,
כדי שהכתבים היהודים יוכלו להיות עם
מישפחותיהם בחג בבית.
חלבי סרב, ואז שלח לו מנהל מחלקת-
החדשות הוראה בכתב, שלפיה עליו לערוך
את המהדורה בליל-הסדר.

אלוני ח דוד דטדוויו״ר.
מנהל-החדשות ברדיו, יאיר אלוני,
שוקל התפטרות מתפקידו וחזרה לטלוויזיה.

אלוני ממורמר על מנהל־הרדיו גדעון
לב־ ארי ועל תוכנית יומני־החדשות ה
חדשים
מתל-אביב, אשר לא יהיו בפיקוחו
של אלוני.
ה עו ל ם הז ה 2221

דור הכהן. הערב מופיעה בה
שולה חן.

יום רביעי

• ימי ניסן (.)0.30
רק לפני שבועיים ראינו את
נעמי שמר בימי אדר ועתה
נופלת עלינו עוד תוכנית איתר
.,התוכנית של אדר היתה
טובה לעומת התוכניות האח רות,
וניכרה בה ידו של יוסי
צמח. צמח ניסה גם להוריד
כמה קילוגרמים טובים מנעמי
שמר על־ידי התחכמות של
תאורה, אבל זה לא עזר לו.
נראה כי הצופים ימשיכו לסבול
מהופעתה של חורשת האקליפטוס
עוד ירחים רבים.

26. 3
• עד אדונים ומשר־תי
ם 8.03 ריצ׳ארד שואף
להתמנות כתת־שר במישרד-
החוץ זסבור כי סר גאי פיינ-
טר, מיליונר בעל השפעה,
עשוי לעזור לו. הוא מבקש
מווירג׳יניה להזמין את הסר
לארוחת־ערב וזו מסכימה תוך
הבעת מחאה: היא אינה או הבת
את עירוב הפוליטיקה ב בית
וגם אינה אוהבת את פיע-
טר, שעליו רק שמעה, שהוא
מחזר בעיקר אחר גרושות ו אלמנות
ונעלם מיד כשסכנת
הנישואין מרחפת עליו. הארו חה
מתנהלת כסידרה עד ש-
פיינטר מדבר על פחדנות ב-
שדה־הקרב. וירג׳יניה נפגעת,

• המורדים (.)10.00
כדורסל: גילעדי
יוס חמישי, שעה 8.55
אליאונור הרט, קריסטיאן בר
בייה ומרק פורל.

]5252513
27. 3
• מבט לחדשות (.)8.30
שידור מבט הועתק לשעה זו
בגלל מישחק הכדורסל.

!• כדורסל ( 8.55 שי•

הראש: פורל
יום רביעי, שעה 10.15

מספרת לו את סיפור בנה.
פיינטר ממהר להתנצל, אד ויר־ג׳יניה
נפגעה קשה מדי. הוא
מתחיל לשלוח לה פרחים ומתנות
והקשר עם בני הזוג
מתהדק. כשמבקש פיינטר מ־ווירג׳יניה
להיות המארחת במסיבה
שהוא עורך, מעודד
אותה בלאמי, העומד לנסוע
באותו זמן לחוץ־לארץ, לקבל
את ההזמנה. גם אצל המשר תים
יש חידושים. רובי, שהכל
רודים בה, מפרסמת מודעה בעיתון
ומבקשת חבר־עט ומקבלת
מיכתבים רבים כתגובה.
לאחר לבטים שבהם משתתפים
כל המשרתים היא מחליטה לענות
לפקיד דואר בן .35
• הראש 10.05 סרט-
פעולה עקוב מדם, שבו מככב
דאן גאבן כאוגוסטוס, פיאודל
בעל אחוזה, החי עם בני מיש-
פחתו ועם עובדי האחוזה העצומה
שלו במיסגרת סגורה
ונוקשה. יום אחד מגלה אוגום־
טוס חבילת סמים באחד מ־אסמיו.
הוא תופס שני עבריינים
בשעת מעשה, מאלץ אותם
לדבר, ואלה מספרים לו כי החווה
משמשת כבר זמן רב כ מקום
לאיחסון סמים בדרכם
לשווקים, וכי בכנופיה חבר גם
נכדו שלו. אוגוסטוס משמיד
את הסמים וכולא את נכדו.
הכנופיה שולחת את אחד
מחבריה כדי לקבל חזרה את
הסם, ואוגוסטוס הורג אותו. אז
שולחת הכנופיה אש באסמים
והורגת את אחת מפרותיו. בינתיים
מצליחים אנשי הכנופיה
להרחיק אותו מביתו ובהעדרו
צרים על הבית ואונסים את
נכדתו. מאותו שלב שלב מת חיל
הקטל הגדול כשאוגוסטוס
הורג את כל חברי הכנופיה
בזה אחר זה. המישטרה פותחת
בחקירה אולם איש בחווה אינו
פותח את פיו ללא הוראת או-
גוסטוס והוראה כזו לא באה.
מלבד גאבן משחקים בסרט גם

דור בצגע) .זהו השידור
שבו יצפו הכי הרבה צופים
מאז הוקמה הטלוויזיה היש ראלית
ושידור הספורט הרא-
שון בצבע. אלכס גילעדי יש דר
מברלין את מהלך המישחק
על גביע אירופה לאלופות בין
מכבי תל־אביב לבין ריאל מד-
ריד. על״פי סקר פרטי שעשה
אלכם אנסקי בגלי צה׳־ל מתב רר
שלמרות יגאל הורביץ ולמרות
המצב הכלכלי הקשה,
עלו השבוע מכירות מקלטי ה טלוויזיה
הצבעונית, וזאת בגלל
המישחק, וכן עלו מכירות
המשקאות החריפים, בין אם
לחגוג את ניצחון מכבי או להטביע
את היגון בשיכר אם
ינצחו הספרדים.

גכרת

קולומכו

( .)10.00 בביקור בבית־חולים
פוגשת גברת קולומבו את נואל
אבוט. אותו מגלם השחקן
ג׳יי ג׳ונמון, מדבר־מהבטן מפורסם
המתנדב לשעשע את
החולים. כעבור זמן מה היא
פוגשת אותו שוב כאשר עיתוני׳
שולח אותה לחקור פרשת
רצח של בונה בובות. בעייתה
של הגברת קולומבו היא לשכנע
את אבוט להכיר בעובדה
שלא הבובה שלו אלא הוא אח ראי
לרצח.

יום שישי

פרק שלישי בסידרה על פי
סיפרו של ג׳ון ג׳ייקס. פולטשר
מתחיל לעסוק בפוליטיקה בעוד
פילים וטייט נשארים בצבא.
פילים נשלח למשימה ונלכד
על־ידי הבריטים. הוא נידון למוות
ובכלא הוא פוגש את
אביו האמיתי.

שבת
29. 3
• חידושים והמצאות
6 .30 אסונות כבדים יכו לים
לקרות כאשר בורג נסדק,
סתם ככה בגלל עייפות מתכת.
רכבות ירדו מפסים ומטוסים
נפלו בגלל סיבה זו. עתה המ ציאו
מדענים בורג נוזלי. זה
בורג מסוג חדש אשר מילאו
אותו בנוזל. כאשר הבורג ניס-
דק הוא מתחיל לנזול ומתריע
על הסכנה. הפרק השני בתוכ נית
הוא ישראלי. מדענים בא רץ
המציאו מכונת. תפירה
מחוברת למחשב.

• פסטיכל הזמר דה־פיזמון
( 0.05 שידור נ
צבע) .שידור ישיר מבנייני
האומה של פסטיבל הזמר,
תוכנית שאינה עומדת בזכות
עצמה אלא שימשה בדרך־כלל
מיסגרת לבחירת הזמר או הלהקה
שייצגו את ישראל באיר־וויזיון.
בגלל צרות המוחין של
קברניטי רשות־השידור אין
ישראל משתתפת השנה באיר־וויזיון
כך שפסטיבל הזמר
הופך תוכנית טלוויזיה פרו בינציאלית
בצבע. המנחה תהיה,
כמובן, רבקה מיכאלי והמפיק
חיים מלובן. רק גובה
הפרסים השתנה. הפרס הראשון,
שיתחלק בין המלחין, המשורר
והזמר יהיה בגובה של
16 אלף לירות, השני בגובה
של שמונת אלפים לירות והש לישי
חמשת אלפים.

תוכנית הילדים בשידור ישיר
תוקדש לכמה נושאים: יום-
ההולדת לעיר רחובות 10 ,
שנים למותו של נתן אלתרמן
וחג הפסח. האמנים המתארחים
בתוכנית הם יונה עטרי ואילי

גורליצקי.

• עוד להיט ( 8.03 שידור
כצ 3ע) .להיטים לועזיים
וצבעוניים.

• ה הסוכות מרחוס ההפתעות
( 8.30 שידור ב
צבע) .החבובות מארחות הערב
את כריסטל גאייל.

• יגאל אדון (0.30
שידור כצבע) .כאשר לפני
כשנתיים הפיקו אולפני הסרטה
הרצליה את התוכנית
חיים שכאלה עם יגאל אלון,
סרבה הטלוויזיה לשדר את
התוכנית. היא היתד, פוליטית
מדי לטעמה והאישים שהופיעו
בה נמנו על חוגי המערך ש אינו
אהוב במייוחד על יוסף
(״טומי״) לפיד. אולם אחרי ש יגאל
אלון נפטר, אפשר כבר
לשדר, אם כי, גם כאן, נערכים
קיצוצים, בעיקר במה שנוגע
לחלק הפוליטי של המישדר.
אפשר יהיה לצפות באורי סלע
המראיין את אלון עצמו, את
מוריו ואת שכניו של אלון ב־מסחר,
ובגינוסר, את חיימקה
לבקוב, אהרון ידלין, ירוחם
כהן ומולא כהן והרבה הרבה
אישים המחממים היום את
הלב.

• רא*ט העיר קאסטר־כרידג׳
10.50 תחילת
שידורים חוזרים של סדרות ש הוקרנו
בערבי שבת כדי שגם
הדתיים יוכלו לחזות בהם, וגם
משום שלטלוויזיה אין חומר
אחר. הכל זוכרים את הסידרה
בת שבעת הפרקים שבה מככב
אלן בייטס על סוחר התבואה
העשיר שמכר את אשתו ובתו,
בתקופה שבה היה עני וחשש
לגורלן, ועל העלילה המתחילה
להתפתח כאשר ד,ן ן חוזרות.

31 . 3
• מסט 8.00 לכבוד
ליל־הסדר מחליפה מהדורת החדשות
את מקומה, ומשודרת
כבר בפתיחת השידורים.

קונצרט

פאול בן חיים כתב את נעים
זמירות ישראל ותיזמורת רשות
השידור בניצוחו של גארי בר־טיני
מבצעת יצירה זו.

• פודנו מסובין (.)8.35
שיא חדש בטלוויזיה. שידור
חוזר מלפני חמש שנים. הרב
שמואל אבידור הכהן מארח
לשולחן הסדר אישים ואמנים,
ביניהם כאלה שנפטרו כבר,
אבל זה לא הפריע לטלוויזיה
להימנע מלהכין תוכנית לחג
ולהשתמש בשידור זה. ליד
שולחנו של הרב ישבו חנה
רובינא, שימעון פינקל, שושנה
דמארי,ליאה קניג, שלמה בר־שביט,
מישה אש רוב, יהודה
עפרוני, יעקוב בנאי, נירה רבי־נוביץ,
אופירה גלוסקא וחברי
קיבוץ ביודהשיטה.

• דודה קלרה (.)0.50
הקרנת סירטו של אברהם הפ׳
נר, שאותו ראו כבר חצי מתושבי
המדינה לפני שנים
אחדות. משתתפים בסרט חנה
מרון, רות סגל, יוסי כרמון,
ליא קניג ושמואל בונים.

יום ש לי ש •

• דמישפחה (.)7.00
התוכנית מוקדשת לחג הפסחא
שיחול ימים אחדים לאחר שידורה.
מילבד הברכות לכל
הדתות שישודרו בה, ישירו

יו ד<יוע1ון
30. 3
• כפתור ופרח (.)5.30

זרע הטמרינד: שריף ואנדריוס
יום שלישי, שעה 9.40

28. 3

אדית שחאדה ובסאס בשארה

את שיר הפסחא. לכבוד החג
תלמד התוכנית כיצד לשזור
פרחים יחד עם עצי תמר.
שריף תעשן, אחד ממחברי ה־מילון
העברי-אנגלי-ערבי ליל דים
יספר לאמל סמען על ה בעיות
בכתיבת המילץ, ואחרי
תצוגת־אופנה לילדים תוגש
תצוגה ברוח התקופה: דגמים
בסגנון הפרעונים.

+סיפור אחכה (.)5.30
אהבה בין מורה לנגינה, אותו
מגלם הזמר המצרי הידוע שנפטר
לא מכבר, עבדל אל־חלים
חאפז לבין אחת ממערי־צותיו,
היא השחקנית מריס
פכר־א־דין. הפואנטה בסרט
שהוא מספר את תולדות חייו
של חאפז עצמו, שנפטר בגיל
צעיר ושירתו, שכבשה את מצריים,
נגדעה באיבה. מפיקי הסרט
שידעו על מחלתו הקשר,
של השחקן צילמו סרט בהשתתפותו
שהוא בעצם סרט על
חייו שלו.

+שירי ניסן (.)0.00
שידור חוזר של האסון הטל וויזיוני
הזה.

זרע

הטמרינד

שידור סרטם המ

כאח שכת (.)8.05
חידוש מרענן. אחרי הזמרים
דרגה ג׳ שהופיעו באחרונה בתוכניתו
של הרב שמואל אבי״

ג שו

יגאל אלץ: אליאב ואלון המשוחח עם קיסינג׳ר
יוס ראשון, שסה 9.30

עולה של עומר שריף וג׳ולי
אנדריוס. סרט שלא מכבר
הוקרן בהקרנה חוזרת על מ סכי
הקולנוע.

617

ביריד התעשיה הקיבובית נדיזנגו ף־סנ טר ) 23.3-27.3.8

הנ חו ת12.5 7.
על ח רי פו ת

במשך שבוע ימי ניתן לרכוש את מרצפות־קיסריה
בהנחה משמעותית.
מרצפות בגודל 30 סמ׳ 30 /סכל במבחר דוגמאות
נהדרות לכל חדר בבית ולכל בנין.
בואו לביתן קיבוץ שדות ים ותיוכחו,
נציגנו ישמח לייעץ לכם.

מרצפות קיסריה
שדות־ים

אולמי תצוגה: ת״א,נצח ישראל ,19 טל 260471.
במפעל: שדות־ים, טל 61661 .־ 063

להחז>ק
לקרייני ת
א צב עו ת
כבר זמן רב לא הייתה הטלוויזיה כל
כך מאוחדת. לא סתם מאוחדת, אלא
מאוחדת בטוב־לב ובתפילות. אין איש
בבניין הטלוויזיה שלא מאחל לקריינית
מיספד אחד, דליה. מזור, כי תלד בן או

וס(חווו1ו (111ע 0111111
המן עם ניבה בהמשכים החתיכה, שתמונותיה החשופות משגעות
את המדינה בימים אלה, היא
לנגפורד שסיימה את תפקידה בסרט
חייך אכלת אותה ועתה היא מככבת בסרט
אחר, מלך ליום אחד של אסי דיין

קרוליין

ונפתלי אלטר.

פעם, לפני כמה שנים, היתה קרוליין,
בתו של במאי הטלוויזיה כארי לנגפורד,
שהוא עצמו, כפי שמעידה עליו קרוליין,
מומחה בכיר לעסקי נשים ואהבה, מאוהבת
חזק חזק בשחקן זמר חנן גול דבל ט.
הרומן ארך תשעה חודשים תמימים והיה
מלווה בנישוקים וחיבוקים בכל מקום שבו
הם היו. אחר כך קרה משהו. הם נפרדו
ושניהם נראו שבורים במשך תקופה ארו כה.
מובן שאני מוכרחה לשאול: אם
הם כל כך סבלו, אז למה לא חזרו
זה לזרועותיו של ז הי
מאז לא שמענו על רומנים בומבסטים
!של השניים. הוא משחק בסרטים והולד
פעם בשבוע לשמוע הרצאה מפי אחד
מרבני ירושלים. לא, הוא עדיין אינו
׳חוזר בתשובה, אך בשנתיים האחרונות
הוא די מתקרב לעניין. אם תאמצו את
הזיכרון אז גם תזכרו שהוא היה שותפו
לעיסקי שירה של הרב מרדכי (״פופיק״)
ארנון ופופיק הוא גם זה שמארגן לו את
המיפגשים עם הרב.
אז ימה שעכשיו מקשר ביניהם הוא
אחיה של קרוליין, ג׳רמי לנגפורד,
שהוא עצמו חוזר בתשובה ומשמש מרצה
במכון לקבלה. ואם בקשר זה לא די אז
עכשיו קרוליין וחנן משחקים בסרט תלך
ליום אחד ולא פחות ולא יותר, הם גם
מאוהב,
מהווים, בתסריט כמובן, זוג

דדיה מזור
או־טו־טו
בת בריאים, וכי תהיה האמא הכי מאו שרת
בעולם.
דליה אמנם מאוד עצבנית לפני הלידה
שלה, למרות שהיא מסוג הנשים שנראות
נפלא. בהריון. אך נראה כי העידוד של
כולם בטלוויזיה עוזר לה להתגבר על כל
המשברים שעוברים על כל אשה בעת
הריון ולידה.

התפילות הרבות והדאגה הם בגלל ה עובדה
שבתה הראשונה של דליה נפטרה
ממחלה קשה. דליה הסתכנה והחליטה כי
היא רוצה עוד ילד, וקשה. שלא להעריץ
אותה על אומץ ליבה.
וכפי שאמר מישהו מהטלוויזיה: אלוהים
אוהב אמיצים. מה שדליה עשתה זה צעד
אמיץ, ואנחנו מצטרפים לאהבה של אלו הים.

קרוליין
לנגפורד
בין שחקן לאח
הכלה נכנסת להריון בלתי צפוי, והם
נישאים באושר ועושר.
אז שאף אחד לא ישכנע אותי שאין

אלוהים בשמיים ושרוח הסרט לא תשרה
על חייהם. הם ימצאו עם סוף ההסרטה
שוב אחד את השני, הפעם על אמת.

כ ל הרומני ש ל ושב־־ראש ה כנ ס ת
האיש הזה עשה מהפכה חברתית. לא
עוד יושב־ראש כנסת הנראה בכל מקום
עם אשה מבוגרת ועם ילדים ׳ונכדים, ללא
שום סקס אפיל. עתה יש לנו יושב־ראש
שהוא רווק מושבע, או כפי שהגדיר אותו
אחד מליצני הכנסת, ח״כ גוסטכ כדיאן,
״הרווק חכי מבוקש בארץ.״ אלא שי צ חק
כרמן, היושב־ראש החדש, הוא גם אוהב
נשים.
לפני חודשים אחדים היו עדים חברי
הכנסת ׳למריבה כמעט מישפחתית במיז־נון
חברי־הכנסת: ברמן ניגש אל הרכי לאית
מירח א=יד, שהיא ידידתו
משכבר הימים, והתלונן על כי בטעות
נכנסה למדורה תמונת של מישהו אחר,
כאשר הסיפור היה עליו .״אז אנחנו לא
נתחתן,״ אמר לה ברמן. אז התגלה, כי
פעם בשעת בדיחות הדעת, החליטו מירח
וברמן להתחתן ,״בעוד 12 שנה ״.זה
היה לפני שש שנים.
אחר־כך סיפר ברמן עצמו על הרומנים
של חייו. בראיון מקיף איתו (העולם הזיה
)2208 סיפר ברמן, שנבחר בשבוע שעבר
באותו היום שבו נבחר כיושב־ראש הכנסת,
כגבר האלגנטי ביותר :״שלוש פעמים
הייתי כמעט נשוי. בפעם הראשונה היד,
זה לבחורה שהכרתי באנגליה בעת ש למדתי
שם. היינו מאוהבים ורצינו להת חתן,
היינו נלהבים, אבל לבסוף עצרתי
בעצמי. ידעתי שככל שאבא שלי היה
מתקדם, בשבילו תהית זו מכה קשה אם
אביא לו גויה הביתה.
״בפעם השניה חית זה בישנות השלו
שים
שלי. הכרתי בארץ בחורה ורצינו
להתחתן אלא שההורים שלה התנגדו.

הם הודיעו שאני ידוע כרודף 1שמלות
ולא רצו שהבת שלהם ׳תהיה נשואה

יצחק כרמן ועדה מפגם
למה רק שמלות?

לאחד כזה. הבת.נכנעה, תודה לאל, ל הורים.
״בפעם
השלישית הייתי ממש מאוהב,
׳ואני לא כולל ברשימה את כל ההת אהבויות
הקטנות והפחות רציניות. זה
יהיה לא מזמן, לפני כמה שינים. ניהלתי
מערכת יחסים הדוקה ונהדרת עם אשה
שמאוד אהבתי. אבל היא הייתה נשואה.
בסופו של דבר היא לא עזבה את בעלה,
נסעה אייתו לחוץ־לארץ. והקשר בינינו
נותק.״
בנוסף לאהבות המוצהרות של ברמן,
מדביקים לו פעמים רבות רכילאים שו נים
נשים, שהקשר שלו איתן הוא ידי דותי
בילבד. כאשר הופיע במסיבת יום
ההולדת המפורסמת של מנחם בגין,
עוד כשבגין היה אהוד, יחד עם אשת
החברה הבלונדית עדה מכנם, החל
גל הליחשושים. רק מעטים שמו לב לכך
שגם בעלה של עדה, הפרדסן אריה מה״
נס הייה איתם, ורק מי שמכיר אית ברמן
ידע כי הוא בידידות רבה עם אריה,
וכי לאמיתו של דבר, הקשר החברי שלו
הוא דווקא עם אריה.
אבל תאמינו לי ׳שאני יודעת על מיה
אני מדברת. האיש הזה, ברגע -שהופנו
אליו אורות הזרקורים, לא יחזיק הרבה
זמן מעמד מול שפע ההצעות, הפניות ו־האמבושים
שכל מיני נשים תעשינה לו.
אחדי הכל, להיות אשתו החדשה של
יושב־ראש הכנסת החדש זה לא דבר
פשוט, ואיזו אישה לא תרצה ב תו ארו

לאכול ולהחליף בחורות
אני מכירה שני גברים שמסדרים להם
הכל מלמעלה. טפו טפו טפו בלי עין
רעה. הם מצליחים בעסקי ממון, בעסקי
אוכל וגם מענייני הלב אינם נמנעים. אני
מדברת על ישראל כויקו ומשה בי־טר,
שניהם צעירים ונחמדים בעלי מיס־

עמית קסטן וישראל כויקו
בין אל־ על —

ל ב בו ת שבורים בניו־־יורק

עדה סינית בתל־אביב. עד לפגי כשלוש
ישנים היינו ׳שומעים מהם יום יום במדור
ישלי ובמקורות שמעתיקים אותי. פעם
זו חיזרה אחרי זה, ופעם אחרת חיזרה
אחרי ההוא. אתם בוודאי שמים לב שאני
אומרת מחזרת. זה מפני שהם עצמם
אף פעם לא הספיקו לחזר. נערות החמד
הוו עושות צעד אחד קדימה. לישראל
יש עבר של לב שבור, הוא היה פעם
מאוהב חזק חזק בשחקנית חנה (״בן-
חור״) עדן, שהיתה גדולה עליו בכמה
מיספרים ובכמה שנים. אחרי רומן של
שנתיים הם נפרדו. הבחור נשבר ולמשך
חודשים רבים השקיע מרץ רב במים־
עדות הסיניות, שהיה שותף בהן אז.
חנה עדן עזבה את הארץ, ומי שראה
או שמע ממנה לאחרונה, שיבוא לספר
לי היכן נמצאת היפהפייה האכסוטיית ואם
היא עשתה עסק טוב בזה שנפרדה מישראל.
אחר כך הוא התחיל להירגע, יצא
עם כל מיני ׳חתיכות, עד שלפני כמה
חודשים נתפס חזק. קוראים לה עמית
קס מן, היא דיילת־אוויר באד־על, חתיכה,
נחמדה והכל.
על שותפו, משה ביטר, לא יודעים
אצלנו הרבה. ידוע שהוא עזב את הארץ
לכיוון גרמניה לפני שלוש שנים ועבד
בחברת אלקטרוניקה. אחר כך נמאס לו.
הוא שב לאמא־מולדת, התייצב אצל החבר
ישראל והשניים החליטו לעבוד יחד. הוא
למד ׳מהחבר שלו להתפרפר והגערות המסכנות
היו מתבלבלות למי ללכת קודם.
אז עכשיו יש שקט גם מהאגף הזה. משה
התאהב בחיה, לא ברור חיה מה, והיא.

אני יודעת שהתכתבות ואהבה דרך
מיכתבים הם שגעונות בני הנעורים אבל
איך אמר המשורר ״עוד לא אבדה תק וותנו״
וגם אנשים שעברו את יגיל הנעורים,
לפחות לפי לוח השנה, עדיין
משתעשעים במעטפות ובולי־דואר ומסתבר
שאהפות יפות צומחות בקלות דרך אמצעי

תלמה גלבוע היא רק בת שלושים
ומאחר והיא בחורה נמרצת כסו שצריך,
הספיקה די הרבה באותן שנים מאז שהיא
זוכרת את עצמה. לפני בשנה וחצי, כש־נחשבה
בנתניה, העיר שבה היא מתגוררת,
כעיתונאית הכי יפה בעיר, נהגה להתכתב
עם בחור ארגנטינאי בקצב כזה שגרם
לחורים בארץ ובארגנטינה לעבוד שעות

משה ביטר וחיה
— לישראכארט
לא תאמינו, עובדת כמזכירתו של מנהל
ישראכארט• .
אז הגה הם השתלטו על העולם: יש
ישם אוכל, יש שם עובדים תאילנדים,
הם טסים באל־על ואת התשלומים הם
עושים דרך ישואכאוט. ועוד תגידו משהו
בקשר לפודא-עולם?

הערצת האזרחים
לא נעים לי, אבל יש לי את ההרגשה
שעשיתי איזה משבר בינלאומי. כאשר
סיפרתי לכם לפני כמה שבועות על הרומן
בין הדוגמנית הישראלית, אשת טייס,
עדנה רותם, לבין המדינאי הגרמני
הבכיר יוהאנס (״יוחנן״) ראו, לא

ידעתי שכל העולם קורא אותי ושכל
גרמניה הפכה למעריצה של עדנה.
עזרו לכך כמובן גם העיתונים הגר־

אוסבלדו צווטלמן ותלמה גילבוע
לאהוב ולשיר

נוספות. מסתבר שאוסבלדו צווטלמן,

אתם שמעתם על חנן אכיטל? גם
אני לא. אבל אם תשאלו יהודי מברוקלין,
או מוטב יהודיה מברוקלין, מי הוא חנן
אביטל. הם יענו לכם במקהלה :״הזמר
החסידי הכי טוב בישראל ובעולם פולו.״
אתם הייתם צריכים לראות את האימהות
הדתיות, עם השבים על הראש, או
את הילדות הצעירות, בנות החמש: עשרה,
עם השרוולים הארוכים וההופעה המתחסדת,
כשהן מתרוצצות, אם הן לא היו
דתיות, הייתי אומרת מיוחמות, סביב א ד
תם מקומות בילוי שבהם היה חנן נוהג
להופיע, ממתינות אולי -לנס משמיים שהוא
ישלח בהן מבט כדי שהן תוכלנה להחזיר
לו מבט עורג, כיוון שיותר מזה אסור
להן. אבל לחלום מותר, לא?
חנן דנן הגיע לברוקלין לפני כשנה
עם מקהלת ילדים בשם פרזזי ירושלים.
המקהלה עזבה את אמריקה והוא נשאר
׳להמשיך ולשבור לבבות. אלא שאסון
נורא קרה, שוד ושבר. יום אחד, לפני
כחודשיים, הבחור פשוט קם ונעלם ליו.
נעלם לא סתם׳ אלא חזר לארץ.
אני אישית לא הצלחתי למצוא את
הכתובת שלו כאן, אבל אם מישהי מכירה

עדנה רותם
מאות מיכתבים

בכי בברוקלין

מניים, שגם הם קראו אותי ומהירו לשלוח
צוותים לארץ כדי לראיין את עדנה ולש אול
אותה על הרומן הגרמני שלה.

אותו, שתודיע לו שבברוקלין יש הרבה
לבבות שבורים; ,ושאולי כדאי שיעשה
דשם גיחה קטנה, כדי להרגיע את הרוחות.

אני
לא בדיוק יודעת מה הופיע בעיתוני
גרמניה, אפל מה שאני כן יודעת זה
שתיבת־הדואר של עדנה ברמת־השרון
מלאה במיכתבים, שעל המעטפות שלהם יש
בולים מגרמניה. אזרחים גרמניים מברכים

חנן אביטל

הצד השני של קו המיכיתבים, שהוא בן
שלושים וארכיטקט מצליח, נהנה מאד
מהעניין. הוא כל כך נהנה עד שהחליט
יום אחד לחסוך בולים וכמה שזה בשמע
מפתיע עלה לארץ.
לא קשה לנחש מי חיכתה לו בשדה
התעופה. מאז הם ביחד ובתה הקטנה
של תלמה מזמרת את שיריהם, וההרמוניה
שלמה בביתם שבנתניה. תלמה כותבת
מילים עבריות לשיריו של אוסבלדו, ה מלחין,
מנגן בגיטרה ומזמר בסיגנון ה־דרום־אמריקאי
שכה פופולרי היום.
ובכן אם זה לא נקרא קליטת עלייה
אז אני לא יודעת מהי קליטת עלייה ובכלל
כדאי שכל המומחים במשרד ה קליטה
הממשלתי ילמדו מתלמה איך
מעודדים גברים מוכשרים לעלות לארץ.
הראשהם עתיד
תהיה

מי שהם חושבים שתהיה הגברת
שונה שלהם, ואחרים, מספרים לה
יותר צעירים, יותר יפים ויותר עם
מראו, כך שאולי כדאי שהיא
דווקא שלהם.
אם זו לא הצלחה בינלאומית, אז אני
לא יודעת מה זו הצלחה בינלאומית.

שפו שה קל במחיר ס הל
2070 הנחה

6ל 1 0

על מרבית .
מוצרי רס-רן לקראת הפסח.
ל א ריז ה.

המס קנ ה;

הי דת הי״

_רזטיבה 5ב
הככזרך גיון

י ר הגזוגז ל,

רם לניקוי מושלם.
העולם הזה 2221

אננתן קרמו! [שיפוץ [נעמן

למה לקנות לבד חוצרח חוץ,
כשאפשר באותו מחיר
לקנות שטיח אמיתי שהוא ״לחיק״!

אם אתה חושב על שיפוץ פני
המשרד, האולם, בית המלון או
ה בי ת -אתה ודאי חושב על
נקודת צבע יפה ונעימה למגע.
חשבת בודאי שאינך יכול
להרשות לעצמך שטיח אמיתי.
אבל זה לא נכון.
ירושלמי מציע לך הצעה
מפתה מאוד .״להיט״ .שטיח נמוך אמיתי מניילון, שמחירו
יש לרשותך ״להיט״ מקיר
מכל שטיח דומה.
לקיר ו״להיט״ בגדלים שונים מרהיב צבעים
זאת, במבחר
לפי בקשתך. ויש ״להיט״ אחד שכן רגילה, בלתי ובאיכות
גם בשבילך.
״להיט״ עשוי על שכבת יוטה
(במקום על גומי) כדי שיחזיק
מעמד שנים רבות יותר, לא
יצור בועות, לא יתקלקל בחום
וינשום.

שטיחי ירושלמי בחנות
המפעל ובחנויות השטיחים
ברחבי הארץ.
אולם התצוגה החדש
של ירושלמי ברחוב הירקון1
פינת מודיעין 7רמת־גן,
טלפון 793134 :
שעות פתיחה: בימים א׳ -ה׳
בשעות 19.00-08.00

שטיחי ירושלמי

רשימת סוחרי השטיחים: בני ברק: מחסן שטיחים מרכזי, רח׳ הקישון .13 תל־אביב יפו: אחים ברוך, ארלוזורוב ; 100 גולדה שטיחים וטפסים, בן־יהודה ; 224
כהן בנימין, המלך ג׳ורג׳ ; 84 מאירדזה, רח׳ יפו־ת״א ; 48 פרוסלי, דיזנגוף ; 218 קראבסי, יהודה המכבי ; 89 שטיחי ארגמן, יפו־ת״א ; 37 סימן טוב אצל שבן, בן־יהודה
; 206 שקלים ציון, יפו־ת״א .62 ירושלים: דיורם, הלל ; 28 בן דוד, יפו ; 56 ירושלמי חיים, יפו ; 47 שפיצר, יפו ; 51 שטיחי השאח, בן־יהודה .24 חיפה
והסביבה: אפריון, קריית טבעון ; ב. לוריא בע״מ,הנמל ,35 חיפה ; נוסבאום, הרצל ,18 חיפה ; קולטאי, נורדאו ,31 חיפה ; שקלים נסים, יחיאל ,2חיפה ; אחים
איריס, בלפור .118
סיני, מפרץ חיפה, ליד צומת כפר־אתא. חולון: איריס, רח׳ אילת ,18 נאות רחל ; שקלים יואל, שנקר ; 43 חיים שקלים, קוגל .40 בת־ים :
פתח־תקוה: א .ג. שיווק ישיר, ההסתדרות ; 11 בנאי רחמים, חובבי ציון .30 רמת־ גן: שי שרות, ארלוזורוב ; 11 שקלים שלמה, ז׳בוטינסקי .93 גבעתיים: חנגל
שלום, כצנלסון .132 הרצליה: בית הוילון, סוקולוב .20 רמת השרון: רהיטי צפריר, סוקולוב .66 כפר־יסבא: אחים שרגא, וייצמן ! 111 מגדל וייצמן .105
נתניה: אחים יוריסטה, הרצל .31 חדרה: יוקוביץ יצחק, שד׳ פלטרין. נהריה: מיכאלוביץ, שד׳ געתון .20 ראשון לציון: ליבדרו, אחד העם .8רחובות: טאוב מיכאל,
אחד העם .4אשדוד: דקורציה מלמד, רח, רוגוזין. באר שבע: בוטח דוד, טרומפלדור .36 דימונה: בוטח ציון, מרכז מסחרי. אילת: הוכמן ובניו, רח׳ מדין __

באורם ההצגות של אוניברסיטת ודא ומנוניות צרים ומכוניות
הוצג מחזה
הנוושו יצרי!1
מחוה 1זקוש ו
הגרוסאה והיצר החיו
^ ולס ההצגות !של אוניברסיטת תל-
י * אביב דמה לפני שבועיים לשדה קטל.
שלדי מכוניות נטושות היו פזורים באולם,
ודווקא בחלק המאכלס בדרך בלל את
הצופים. המושבים נעלמו, ובמקומם ניצבו
הגרוטאות, שהיוו תיפאורה אותנטית ל-
מחזהו של פרננדו אראבל בית־קברות
למכוניות. לקהל הוקצו מושבים על המשטח
הישר, המהווה בדרך כלל במה. התים־
אורה הפכה למציאות מהממת, ש״עבדה״
על הצופים.

אראבל, שכל מחזותיו האוטוביוגרפיים
ספוגים יצרים עזים של מין, תשוקה, שיג־אה,
אהבה, ובעיקר, תחושת חטא, בחר
במחזה זה להעמיד את זירת ההתרחשויות
במקום המשמש כבית־מלון לקבצנים י־עלובי־חיים.
הקלושארים הבלתי־נראים
חיים בתוך שלדי המכוניות, כאשר גם הם
וגם בעל המלון מנהלים את סדד־יומם
בטכסיות של מלון בן חמישה כוכבים.
הגיבורים של המחזה הם בעל המלון,
זוגתו, אהובה הפוקד אותה מדי ערב

ג בו רדפו צופי

מילוס, הגבר הדו־פרצופי, נראה שבור, אחרי
התקפת הזעם של זוגתו. למרות דמותו המעוררת
רחמים בסצנה זו, בקטעים אחרים במחזה נראה מילום כשהוא מצליף בירידתו
עד זוב דם, מה שמוסיף כמובן לגירוי היצרים במחזה המין והגרוטאות.

אשוד׳לזה־ןוש

מכה את בן זוגה במחזה מכות נמרצות כשהיחסים
ביניהם מסתובבים במעגל סגור. פעם היא מכה
אותו ופעם הוא מתאכזר ׳אליה, והכל בתפאורת הגרוטאות וביחד עם עינוג מיני.

וידידיו הקבצנים. אלה, האחרונים, נסים
מפני השוטרים וחרדים לחייהם. על מה
ולמה, לא אומר המחזה. אולי בגלל אהבת
המוסיקה שלהם ׳ונגינתם בפני העניים.
טוב הלב הוא חטא. מערך היחסים
הפרוורטי של דילה, האשד״ עם בן זוגה
נע במעגלים שבין אהבה נואשת לקינאה
מטורפת ׳והשלמה עם מציאות מאוסה. הגבר
שולית יאת האשד, לקיים יחסי־מין עם
אורחי המלון תמורת שלמונים. יצר הקיום
הופך אותם לחיות. אך הזיק האנושי קיים
בה, באהבתה לעימנואל (עימנו) ,המד
סיקאי הנרדף. האשד, החושנית והיפה
מתרפקת על אהובה כמו ילדה ׳תמימה,
ודואגת תמיד להרחיקו מהשוטרים.

גן התענוגות
הארציים

יצרי השוטרים

נעלמים, מתאמנים

קטע ההתעוררות של המישטרה במחזה. השוטרים
המתרוצצים על הבמה כשהם מחפשים עבריינים
ותוך כדי כך מקיימים יחסי־מין בתוך שלד המכונית.

י 6רד!־ האידיליה, אם אפשר לקרוא
• לחיים אלה בביב־שופכין בשם אידיליה,
נכנסים השוטרים, הרצים כל העת
ומנסים לתפוס את השוטה, התם והטוב,
עימנו. היחסים בין השוטר והשוטרת
חושפים את שחיתות המישטר, עד כי גם
הם מבקשים מבעלי המלון מכונית ללילה.
כשהוא נותן להם חצי מכונית, ומאלצם
לבלות את הלילה במשותף עם עוד שכנים
למכונית — גדלה האירוניה.
שינאת אראבל למישטר של פרנקו גרמה
לו לעזוב את ספרד, לעבור לפאריס ולכתוב
את כל מחזותיו בצרפתית. מכאן
הרקע לדמויות. שינאתו לדת הנוצרית
גריסה לו בגיל צעיר להטיל את מימיו
מחלון ביתו לכיוון יד,כנסיה שממול, וגם
במחזותיו הוא ממשיך להטיל רפש בפני
הכנסיה.
ההשפלה והאכזריות הם חלק בליתי נפרד
ממחזותיו של אראבל. את יחסי שני
המינים הוא מטביל, מלבד באירוטיקה,
בהשפלות של אחד מבני הזוג. לאחר מכן
מתחלפים ביני־הזוג ואת מקום הגבר המענה
׳תופסת האשה המייסרת. גם ב־

בית־קברות למכוניות רואים גילויי אכזריות
— אם בקטעים שבהם הגבר מצליף
באשתו עד זוב דם, ואם בקטעים שבהם
היא מכה ומשפילה אותו עד דכא.
כדי להבין את אראבל צריך להכיר
את חייו. הגאון נמוך הקומה ׳נוליד במרוקו
הצרפתית ב־ .1933 שלוש שנים לאחר
מכן, כשפרצה המהפכה — נאסר אביו
ונעלם מאופק חייו. יש אומרים שהיתה
זו אמו האחראית להיעלמות אביו. בילד
אראבל הוטבעו רגשות מעורבים. מדוע
זנח אותו האב? אך בליבו היתד, גם
שינאה לכל הנשים שהבית מלא אותם,
ושחינכוהו בסיגנון נוקשה וקפדני.
״כל דבר נחשב בילדותי לחטא,״ מספר
אראבל בספרו האוטוביוגרפי בעל באבי־לון.
לכן החל בגיל צעיר לברוח מהמציאות
הקודרת אל עולם דמיוני שבנה לו
בביתו — ׳תיאטרון בובות שיצר במו
ידיו. בגיל ,12 כשעמד בפעם הראשונה
בחייו מול ציורו של הירונימוס ביוש גן
התענוגות הארציים, במוסיאון הפראדו
במדריד, הרגיש התפעמות עצומה, שבאה
לידי ביטוי מאוחר יותר בכמה ממחזותיו.
בשלשלות ברזל
ך* מחזה שהועלה באוניברסיטת תלי
1אביב על־ידי החוג לתיאטרון היה
חווייה עזה. בין השאר בגלל הבימוי
המעולה של דויד מעין, שהיה ממוקם
בצורה יוצאת מן הכלל בתוך התיפאורה
של מיקי צחר. מיקי ודויד בנו מחזה,
שבו הן הבימוי, שהתרחש בכל חלקי
האולם ואף מחוצה ליו, והן התיפאורה היו
חלק אחד. אראבל הצליח לחדור לעולמם
של אנשי־ד,ביבים, ולהראות שגם אצלם
יש טכסיות וכללים מחייבים.
דויד מעין, שסיים את לימודי התיאטרון
ותרגם את המחזה, הוא בעל ותק
במחזותיו של אראבל. לפני שלוש שנים
השתתף כשחקן במחזהו של אראבל

קור א יקר

הג רו טאה }היצר המיני 1
(החשך מעמוד )73
גרניקה, שהועלה באוניברסיטה. הפצצת
העיר גדניקה, בעת מילחמת האזרחים
בספרד, על מנת לבדוק את איכות הפצצות
ואת רמת הטייסים הגרמנים שנטלו בה
חלק, כתומכי פרנקו, מהווה רקע למחזר,ו
של אראבל הקורא לשידוד מערכות ומתנגד
למילחמות.
המישחק של העולה החדשה מנורבגיה,
בנטה קאהן, גורם לה שתישא על כתפיה
הצעירות את עיקר עולו של המחזה.
כימעט ללא הרף רואים את דמותה של
האשה־ילדה על הבמה. כשעליה לעבור
מקטעי אהבה לקטעי שינאה ועינויים,
לספק את יצרי דרי המלון לפי פקודת
הגבר מילדם, ולאהוב אהבה עדינה את
עימנו, עד למותו. כשפוגשים את בנטה
אחרי ההצגה אין זו כילל הפאם־פאטאל
שבהצגה. נערה צנועה ועדינה, שקשה
להאמין שאך לפני כמה דקות ברקו עיניה
אש בחמת זעם או באהבה. קשה להאמין
שרק לפני שנתיים עלתה לארץ עם מיש־פחתה,
כי העברית שבפיה קולחת בקלות
ובטבעיות.
אלברט (״בבר״) עמר המזוקן, המזכיר
במראהו את דיוקן ישו מציורי ימי־הבי־ניים,
מתאים לתפקיד הקדוש המעונה,
שגורלו נגזר עליו מלכתחילה. כשהוא
מובל בסוף המחזה, לאחר הירצחו בידי
השוטרים. כפות על קרש עץ בשלשלאות
ברזל — אי אפשר שלא למצוא הקבלה
לישו הנוצרי.
ג׳יל בן־דוד, בתפקיד מילום, ממש חי
את תפקידו — בעל המלון ומשרת הדיירים
כאחד. ג׳יל, הסטודנט הצעיר לתיאטרון,
מוצא את מחייתו כמלצר באחד
מבתי־המלון המפוארים בתל־אביב. ואם
כך, צדק אראבל באומת :״אני אוהב
את התערובת הזו (התיאטרון) ,היא היא
החיים.״

חווי ה א מנו תי ת
ותרבותית
** שיחה עם דויד מעין ומיקי צחר מם־
תבר, שהסטודנטים עבדו על המחזה
כחודשיים — ימים ולילות. הם אכלו, ישנו
וחזרו יחד על המחזה. דרך העבודה הזו,
אומר מעין, של התפתחות בכיוון האמנותי
והחברתי גם יחד, היא אחד הדברים
החשובים שנוצרו בהצגה זו. המגמה :
להשיג את האמת של ההצגה.
גם מיקי אהבה את ההצגה והשתתפה

(המשך מעמוד )3
כלכליות ומישפטיות: שורה ארוכה של
מישפטים פליליים נגדנו, החרם הכלכלי
שכבר הזכרתיו, הנסיונות להקים שבועונים
מתחרים כדי להכריע אותנו, וגולת־הכותרת
— חקיקת חוק־לשון־הרע ב־,1965
שנועד להרוס אותנו, ושתרם תרומה מיידית
לבחירתי לכנסת.

שלבי
החל לי ת

דמות הילד יטופח במחזה מגולמת על־ידי השחקנית
נטע אורן המדגימה קפיציות, חתוליות ושפע של
חיות. הבמאי טשטש במחזה את הגבול בין הנשיות לגבריות, השתמש במיוחד
בנשים לתפקיד י גברים כדי להעניק ליריות ויותר עוצמה לקטעים מסויימים בהצגה.
בכל החזרות, והקשיים האובייקטיביים רק
הוסיפו, לדבריה, לחוויות. איך הביאה
את המכונוות אל: תוך האולם? ראשית,
היא מספרת, דן אינן כל כך כבדות: כן
הן רק גוף, בלי מנוע. שנית, לאחר
שכבר נמצאו המכוניות, הפכו כל השח קנים
לסבלים, ובכוחות אחרונים הצליחו
להרים את גוויות המכוניות ולהביאן ל אולם.
פעם אפילו נתקעה להם מכונית
בדלת, ואי אפשר דיה להכניסה או להוציאה.
זה קרה באישון לילה. הם קראו
לחברת גרירה, וזו חילצה את המכונית.
במיקרה אחר שברו את אחד מחלונות
האולם. קטעים מז&גחזה מתרחשים מחוץ
לאולם, ליד החלונות, כשהקהל רואה
צלליות ושומע את המתרחש.

בעייתה של מיקי הייתה איך ליצור
תחושה של מיגרש גרוטאות, שיהיה בו
מקום גם למישחק, מבלי שהשחקנים
ייפגעו תוך כדי מישחק. היא הצליחה
לפתור את הבעיות בהצלחה, והעניקה
לקהל את מירב התחושה שהוא אכן נמצא
במקום ההתרחשות. הפער שבין המציאות
העלובה והטכסיות הנעלה הוא
שמגרה את הדמיון.
זוהי הצגה מעולה, חרף היותה פרי
עבודתם של שחקנים צעירים ומתחילים:
כולל עבודת תאורה טובה ומוסיקה מתאימה.
המאמצים שהושקעו בהצגה והתוצאות
שהושגו בה מחייבים העלאתה בפני
צופים רבים, אולי במיסגרת אחרת. חווייה
אמנות״ת ותרבותית שלא במהרה תישכח.

תכונה אחרת, המייוחסת להעולם
הזה, היא הצירוף המייוחד של מדוריו
וחלקיו. גם חוא היה פרי החלטה שקיבלנו
בפסח .1950
אין בעולם עיתון בעל צירוף דומה של
חלק מדיני רציני, המכיל ניתוחים מעמיקים
השוברים מוסכמות, חלק ציבורי־כל-
כלי, החושף פרשות־שחיתות, חלק חברתי
— רכילות וחלקים בידוריים. בתקופה
שבה החליט העולם הזה לשבור מוסכמות
חברתיות ולפרסם תצלומי־עירום,
בלט הייחוד שבקוקטייל זה עוד יותר.
בהרצאות נהגתי להשוות את העולם הזה
לחללית תת־שלבית, מן הסוג ששימש ל כיבוש
החלל החיצון. שני השלבים הראשונים,
שהיו בעלי ממדים עצומים, שימשו
אך ורק לשם הוצאת הלוויין הקטן אל
מחוץ לכוח־המשיכה של כדור־הארץ. ה חלק
הקל של העולם הזה שימש, לפי משל
זה, להבאת החומר המדיני־ציבורי של
העולם הזה לבתיהם של המוני־אזרחים,
מחוץ לתחום כוח־המשיכה של המישטר.
אולם זהו רק הסבר חלקי. הרכב הגליון
משקף את תפיסתנו, שעיתון חייב לשמש
בבואה נאמנה של כל שטחי החיים, הרציניים
והקליליים, העליזים והמעציבים.
יש תכונה אחת של העולם הזה הנשכחת
בדרך כלל, אך היא חשובה מאד.
העולם הזה יכול היה לעמוד בכל המאבקים,
ההתנקשויות והעימותים, מפני שאין
בו תופעה השולטת בחייו של כימעט כל
עיתון אחר בעולם: ההתנגשות המתמדת
בין הבעלים המיסחריים ובין העורכים.
בעלי־עיתון דומים לבעלי כל מיפעל כל כלי
אחר: הם רוצים להרוויח כסף. עור-
כי־עיתון מעוניינים, בדרך כלל, לפרסם את
העיתון הטוב ביותר שהם מסוגלים לייצ רו,
בהתאם לתפיסתם. יש ניגוד בין שתי
התפיסות, והמנצחים הם, לרוב, הבעלים.
כאשר רכשתי את העולם הזה מידי אורי
קיסרי, במחיר י 7800 לירות (של אז!),
נעזרתי בכמה שותפים. תוך זמן קצר הסתבר
כי שותפות כזאת לא תאפשר להגשים
את היעדים שהצבנו לעצמנו, מכיוון
שחלק מהשותפים היו בעלי אינטרס כל כלי
בילבד.
תוך כמה שנים, ובמאמץ קשה, איחדתי
בידי את השליטה הכלכלית הבילעדית
בחברת העולם הזה בע״ט, ומאז הוגשם
אצלנו לפחות אידיאל אחד: מערכת העיתון
משוחררת מכל לחץ של בעלים. מובן
מאליו שהעולם הזה צריך להתנהל על פי
עקרונות כלכליים, מכיוון שהכנסותיו
צריכות לכסות את הוצאותיו. אך למעשה
מתנהל העיתון כגוף ציבורי, שמטרתו אינה
להפיק רווחים, אלא לאפשר את הג שמת
יעדיו הציבוריים. משום־כו לא חיל קה
החברה, בכל 30 שנות קיומה, אף
אגורה אחת של דיווידנד.

מב ט

אהבה ליד הג רוטאה

עושים עומנו ואהובתו
דולה
בקטע המסמל ותר מכל את המחזה: אהבה ליד גרוטאת מכונית,

714ו

מבלי
לשים לב כלל לקהל שבאולם ולקהל שעל הבמה. ההצגה
של ״בית הקברות למכוניות״ על־פי יצירה של פרננדו אראבל,
גרמה להתעוררות מה בחיי הסטודנטים של אוניברסיטת תל־אביב.

התקופה אינה מתאימה לחגיגות,
ולא נעסוק בהן השבוע. שלחנו מבט אחורה.
אך זהו מבט חטוף בילבד. עינינו
נשארות, כמו תמיד, נשואות אל ההווה
והעתיד.
בניגוד לכל חוקי הטבע נשאר העולם
הזה עיתון צעיר. אץ זד, מיקרה שמילבדי
אין במערכת הנוכחית אף אחד מאותם
אשר יצאו לדרך בפסח .1950 יש תחלופה
רבה במערכת זו. אין בה מקום למי ש מתעייף,
מי שרוצה להתמסד, מי שרוצה
לנוח על עלי-דפנה. אך המערכת עצמה
היא גוף שיש לו חיים משלו, המתחדשים
בכל שבוע.
לפני 30 שנה פירסמנו את גליונו ה ראשון.
שהיה גליון מם׳ 650 של העולם
הזה. השבוע מתפרסם הגליון מס׳ .2221
וגם זוהי רק ההתחלה.
ה עו ל ם הז ה 2221

הא שהש אי כפתלה
(המשך מעמוד )30
איטלקי מפורסם לרפא את סרטן
השד מבלי שיהיה צורך לכרות
אותו. אופירה לא זכרה את פרטי
המאמר אך זכרה את הכותרת
שלו :״תיקווה חדשה לחולות סרטן
השד.״ היא ידעה גם, כי הרופאים
בארץ אמונים על האסכולה
הגורסת, כי יש לכרות את השד
בכל פעם שמתגלה בו סרטן. אופירה
לא רצתה לוותר. היא לא
רצתה להיכנע לגורל, והסכימה
לשלם כל מחיר, ולשאת כל כאב
הכרוך במילחמה זו. ההוראה שנתנה
לרופאים היתה חד־משמ־עית
:״לא לכרות !״

בתו של נשיא
בולגריה
^ חי ל ה גי סו הרופאים לשב־
4 1נע אותה. הם הציגו בפניה
ובפני הנשיא מימצאים סטטיס־כיים
על סכנת המוות במיקרה

לה אופירה את בעלה .״זה חשוב,
אבל יותר חשוב שתהיי בריאה,
והשאלה היא אם יש לך כוח 1״
תשובת אופירה היתד, חדה :״אין
לי כוח אבל אני אסע.״ רק אופירה
עצמה, רופאיה ונשים שעברו
את אותם הניתוחים והטיפולים
יודעים איזה קורבן הקריבה ה־אשה
התשושה והפגועה, אכולת
הפחדים והספקות, בכך שהסכימה
לצאת למסע הארוך *והמייגע. אופירה
קפצה לארץ לשבוע, הקדישה
כל דקה מזמנה לטיפול בילדים
ולהבנות לנסיעה ויצאה למכסיקו.
מכסיקו
היה מסע הניצחון של
אופירה. היא כבשה את לב כולם.
נשיא מכסיקו אינו מפסיק
עד היום להביע את התפעלותו
ממנה באוזני כל מי שקשור בישראל
או ביהדות. נציגות מכל
רחבי העולם נשאו אותה על
כפיים. היא התיידדה עם הנציגה
המרוקאית והפכה ידידה בנפש של
נציגת בולגריה, שהיא בתו של

!הכימוטרפי גורם תופעות־לווי
בלתי נעימות. שיער ראשה השחור
והגולש של אופירה, שהפך
כימעט לסמל המיסחרי שלה, נשר.
אופירה אימצה לעצמה פיאות
נוכריות וטענה באוזני ידידות :
״אני לא רוצה להסתיר עובדה
זו מעיני הציבור. אני לא רוצה
את גל השמועות והניחושים, זו
כן פיאה זו לא פיאה. נשירת ה שיער
היא אחד הדברים הבלתי
נעימים ביותר שקרו לי בגלל ה מחלה,
אבל צריך לדעת לקבל את

התרופות והזריקות גם הדירו
שינה מעיני אופירה והיא נוטלת
גלולות־שינה, המקשות עליה את
הקימה בבוקר. אולם אופירה נמצאת
במאבק מתמיד עם המחלה,
מאבק שבו הנשק הסודי אינו רק
תרופות ורופאים, אלא גם ההרגשה
הפנימית. היא מכריחה עצמה
לקום והיא עובדת, לפי עדות מזכירותיה
:״יותר מאשר כל אדם
בריא שאנחנו מכירות.״ משעות

בכור האר צי תבעת ובעונה אחת
ירו שלי ם
תל -א בי ב
״עדו״
״הוד״
ממוצ״ש 29.3
בליל שבת 28.3ב־10
שבעה כוכבים • בצבעים

פעמיים אופירה

למרות המאבק המתמיד
שבו הי*
נמצאת, נגד מחלת הסרטן, ממשיכה אופירה נבון
של אי כריתת השד. מאוחר יותר
הועברה אופירה לבית־החולים
תל־השומר, שם נערכו בגופה
בדיקות יסודיות יותר. בבית־החולים
נערך קונסוליום של רופאים
מכל רחבי הארץ. אחרי מאבק
בן יומיים בתיאוריה הרפואית
התומכת בכריתת השד, כשמתגלה
בו סרטן, קראה אופירה לאחד ה רופאים
שלה והודיעה לו :״אני
מוכנה לכריתה, אם אתם חושבים
שזה מה שצריך.״
הרופא הנדהם השיב לה :
״עדיין לא החלטנו ואת כבר מוכנה
ן אנחנו עוד צריכים לדון בעניין.״
הרופאים לא החליטו. הם
החליטו שלא להחליט ולהטיל על
אופירה את העול הנורא שבהחלטה.
לכך התנגד בעלה. הוא
אמר לרופאים :״אתם בכירי הרופאים
בארץ. אתם לא יודעים
להחליט ומטילים את האחריות
ואת ההחלטה על אישתי ז״ הקוני
סוליום נמשך. בסופו נכנס בכיר
הרופאים לחדר שבו שכבה אופירה,
הזמין אותה למישרדו ובישר
לה בחיוך :״החלטנו לא
לערוך כריתה. החלטנו על טיפול.״
אחרי
חמישה שבועות יצאה
אופירה לבית־חולים בבוסטון,
ארצות־הברית, שם עובד רופא שהתמחה
בשיטת הטיפול המיוחדת
של הקרנות רדיואקטיביות אל רד
איזור ממנו הוצא הסרטן הממאיר.
בתום הטיפול בבוסטון הגיעה
לאופירה ההזמנה להשתתף
בכנס עולמי של פטרוניות שנת
הילד הבינלאומית, במכסיקו. הנשיא
הוא שסיפר לה על ההזמנה
למכסיקו בשיחה. טלפונית שנערכה
בין ירושלים לבוסטון.
״זה חשוב שאני אסע ז״״ שא־העולם
הזה 2221

מכתב גדו

לשמור על ארשת פנים שמחה ומאושרת. בשתי
תמונות שצולמו בשני אירועים שונים, נראית
אופירה נבון מחייכת, מטופחת ובעלת פנים מרתקות.

נשיא בולגריה. כאשר נשאה אופירה
את דברה בפני באות הכינוס,
הוטלה דממה באולם והכל
הקשיבו לרעיון בדבד ערי־המיק־לט.
אחר כך התבקשו המשתתפות
להצביע בעד או נגד הצעה, והיתד,
זו הפעם הראשונה מזה שנים
רבות שלא הורמה אפילו יד אחת
נגד הצעת הנציגה הישראלית,
חרף העובדה שהשתתפו בכנס
ערביות ונשים רבות מהגוש הסובייטי.
בכל
הלהט האופייני לד, נכנסה
אופירה בעול התפקיד הבא —
להיות מארחת מושלמת ומכובדת
של נשיא מצריים אנוור אל־סאדאת
ורעייתו, ושל נשיא ארצות־הברית
ג׳ימי קארטר ורעייתו, בביקוריהם
ההיסטוריים בארץ.
רוזאלין קארטר הוקסמה מאופירה
נבון. גם ג׳יהאן אל־סאדאת,
שהגיעה עם בעלה ובתה לביקור
בחיפה, נקשרה אל אופירה. לשתיים
נושאים משותפים רבים,
והן הפכו ידידות קרובות. ידידותו
משרתת את ישראל יותר מ אלפי
נאומים. שתי נשות הנשיאים
שומרות על קשר ביניהן.

גיבורה
של ממש
^ ל אותה עת קיבלה אופי*
רה את הטיפולים הקשים
שבהם איימו עליה הרופאים כשלא
הסכימה לכריתת השד. הטיפול
הכימוטרפי ידוע כאחד הטיפולים
הקשים, המכאיבים והמתישים
ביותר. פעמיים בחודש היא
מקבלת זריקות עם חומר מרוכז,
ושבועיים בכל חודש היא מקבלת
כמות עצומה של כדורים. הטיפול

הבוקר המוקדמות ועד השעות הקטנות
של הלילה עוסקת אופירה
בפעילות הקרן שלה, מקיימת מגעים
עם שותפיה ברחבי העולם
לרעיון ערי־המיקלט לילדים, משתתפת
בכל אירועי הנשיא, מארחת
נשות דיפלומטים, ילדים ומחנכים
ועונה אישית על כל מיכ־תב
מאלפי המיכתבים הזורמים
אליה מדי חודש.
כל זאת תחת צל המחלה. אופירה
יודעת שהיא ״חזרה משם,״
חזרה מסכנת מוות וחיה תחת
צילו של המוות. בעוד כחודש
תסתיים תקופת הטיפול הכימוטר־פי
הראשונה, שנמשכה שישה חודשים.
ואז יחליטו הרופאים אם
להפסיק את הטיפול או לחדשו
לשישה חודשים מתישים ומכאיבים.
אולם גם אם ייפסק הטיפול,
עדיין נמצאת אופירה בסכנה ש המחלה
הנבזית תחזור ותכה בגופה
במקום אחר. היא מצויה בהתמודדות
מתמדת עם הגורל, מנסה
שלא להישבר ומקווה להינ צל.
הרופאים אמרו, שאם לא יופיע
אצלה גידול נוסף בחמש השנים
הבאות -יהיה זה אות ש היא
ניצלה. לאופירה נבון נותרו
עוד ארבע וחצי שנים של חיים
בצל המוות, חיים במתח של דאגה
/ומכאוב. אולם אופירה החליטה
לנצל תקופה זו לפעילות מוגברת.
היא מתישה עצמה בעבודה,
כדי שלא להרגיש בתשישות ש מקורה
בתרופות. היא מעסיקה
עצמה בפעילות נמרצת, כדי שלא
להיות מועסקת על־ידי המחלה.
אמר אחד הרופאים המלווים אותה
הגידול :
מאז שהתגלה אצלה
״אופירה נבון היא גיבורה של
ממש. היא תצליח להבים את
הסרטן !״

לכבוד ציבור נכי צה״ל
הוועדה לעידוד ספורט נכים
יו״ר מר פינק ולכל התורמים לבית הלוחם
ברצוני לשאול האם בבית הלוחם שהוקם לשיקום חבר ועידוד נכי צ.ה.ל. לפעילות ספורטיבית צריך
להאבק ולהתמודד עם מקום בפעילות ספורטיבית עם
בני חברים בריאים לגמרי י
האם לא קרה עיוות בכל הגישה שיותר חשוב לנצח
אפילו בעזרת אנשים בריאים ולדחוק את הנכים מפעילות
ספורטיבית י
האם זה הוגן להופיע בתור קבוצת נכי צ.ה.ל. עם
שחקנים בריאים ז האם לשם כך תורמים לבית הלוחם 1

אבנרי אמנון (*)50
חכר אירגון נכי צה״ל
רח׳ מנדס 63 רמת־גן.

לא מועמד בבחירות.

שיטות לגילוי העתיד
.1קלפים עם הסבר מפורט,
כל קלף מסומן בשפה העברית
— 150ל״י.
.2גרעיני תירס (שיטה צוענית)
הסבר מפורט —250

.3שיטה רומנית
רגילים — 100ל״י.

בקלפים

גל־אור, ת.ד37612 .
תל־אכיב.

לחייל

למוות ששרים
נקבו נסנום שד
71100 ידיון דיווח
רהונתקה החושה
נהנהן, בווו ננו
עתה שהסנום
יהיה פי שלוש
^ אשריצא שר־הרווחה, הד״ר ישראל
כץ, מישיבת הממשלה האחרונה, הוא
מילמל, בקול רם מספיק כדי שעיתונאים
ישמעו אותו :״הם אומרים שזה יעלה
100 מיליון לירות.״ ה״הם״ ,שאליהם התכוון
כץ, היו השרים בראשותו של שר־הבינוי,
דויד לוי, שהגישו לממשלה את
תוכנית יישוב שני הבתים בחברון על־ידי
יהודים.
כץ נדהם מהסכום הענק אשר ההרפתקה
של בגין ולוי עומדת לעלות לקופת־המדי-
נה, בעוד התקציב של מישרדו, המיועד
למעוטי-היכולת, קוצץ. אך כץ לא הסיק
את המסקנות הנדרשות, ולא התפטר. קשה
להניח כי השר כץ או חברו למיפלגה,
סגן־ראש הממשלה ייגאל ידין, יתפטרו
גם כאשר יוודע להם מהו הסכום האמיתי
שקופת־המדינה תוציא על שני הבתים
היהודיים בחברון — 300 מיליון לירות.

400
ב מ קו ם 80
*** גי המיבנים אשר יוקמו בחברון
הם בית־מידדש וישיבה, שיוקמו
סביב בית־הכנסת של אברהם אבינו ובית-
ספר־שדה שיוקם בבית־הדסה. הבולדוזרים
יכנסו לאתר של בית־הכנסת של אברהם
אבינו, שהוא כיום מגודר וסגור. הם לא
יפגעו במיבנה של בית־הכנסת עצמו, אלא

חייל שומר על ילדי קריית־ארכע
כמה תעלה השמירה בחברון

300 חידי1ן ד
סב!!* סי ח ך

יהרסו את כל מה שסביבו, בין היתר גם
את שני הבתים המפורסמים, בית מני,
השייך למישפחת השופט העליון אליהו
מני ובית צרפתי, אשר בעליו מתנגדים
ליישוב יהודי בחברון.
על־פי החלטה של ממשלת המערך משפצים
מזה שנתיים את בית־הכנסת של

אברהם אבינו. השיפוץ מתנהל בעצלתיים
והעבודה במקום הופסקה כבר מספר פעמים.
על-פי החישובים של מישרד־הבינוי
יהיה צורך בארבעה מיליון לירות נוספות
כדי לסיים את השיפוץ, ובעוד 2.5מיליון
לירות כדי להכניס למקום ריהוט ואביזרי
ריהוט־פנים יקרים והדורים.

השר דוד לוי
ניצחון על שפיות הדעת

גאולה כהן, מנחם בגין ויוסף בורג באלון־מורה
הרב לויער רקד משימחה

השם הכולל של פרוייקט בית־המידרש
והישיבה סביב בית־הכנסת של אברהם
אבינו נקרא במישרד השיכון חצר היהודים.
שמונה מיבנים רבי קומות, אשר אדריכלים
עוסקים עתה בפתרון תיכנון צורתם
החיצונית, יבנו במקום. בכל בניין יהיו
אולמות ציבוריים וכעשר דירות. על פי
התוכנית שפורסמה יבנו במקום חדרים ל-
80 תלמידי־ישיבה.

האמת היא שונה לגמרי.
בשמונת הבניינים הגדולים ייבנו 80
דירות, בנות שניים עד שלושה חדרים
כל אחת, כאשר בכל דירה יוכלו להתגורר,
בנוחיות וברווחה, בין ארבעה לשישה
תלמידי-ישיבה. גם בית־המידרש הנבנה
ליד בית־הכנסת, מיועד ליותר מ־ 400 תל-
מידי־ישיבה. ההדלפות מישיבת הממשלה,
כאילו ייבנה הפרוייקט רק ל־ 80 תלמידי
ישיבה, הן אחיזת־עיניים.

חצר מרוצפת
מוז אי ק ה
^ דירות שכהן יתגוררו תלמידי הישי-
י • בה לא תביישנה אף את הדירות החדשות
בצפון תל-אביב. חדרים גדולים ומרווחים׳
חלונות גדולים, חדר־רחצה רחב-ידיים
ומיטבח. סכום העלות של בניינים אלה
יגיע, במחירים של היום ותוך התחשבות
במרחק הנסיעה הגדול מהמרכז הקרוב,
ירושלים, ל־ 100 מיליון לירות. אל אלה
צריך להוסיף את מחיר ריהוט הפנים של
הדירות. לדעת מישרד הבינוי תלמידי ישיבה
של היום הם אינם תלמידי ישיבה של
פעם. הצניעות והספגנות שלהם נעלמו.
בכל דירה יהיו שטיחים מקיר־אל־קיר,
ריהוט מודרני ויקר, תנור־בישול חשמלי,
מקרר גדול ומערכת הסקה מרכזית.
הוצאות הריהוט של דירות האברכים
תגענה ל־ 25 מיליוז לירות נוספות, סכום

לבנות את כל המיבנים בסגנון של בית
הכנסת העתיק, מה שיהפוך את הבנייה
ליקרה וממושכת יותר.
אתר הבנייה השני הוא אתר הבנייה של
בית הדסה. הממשלה החליטה לבנות במקום
בית־ספר שדה, אולם חוגים בחברה להגנת
הטבע, אשר מפעילה את בתי־ספר השדה
בכל הארץ, טוענים, כי איו צורך בהקמת
בית־ספר שדה בחברון. בסביבה הקרובה
קיימים כבר שני בתי־ספר שדה, גדולים
ופעילים במיוחד, האחד בגילה והשני בגוש
עציון.
דעתם של אנשי החברה להגנת הטבע
אינה מעניינת את הממשלה, אשר החליטה
:״באי בית־ספר שדה בחברון, ילמדו
על העיר חברון. את תולדות הישוב ה יהודי
במקום וכן על יהודה, השומרון ו־ארץ־ישראל
בכלל.״
את המיבנה הקיים בבית הדסה ישפצו
ויחזקו, כדי שאפשר יהיה לבנות קומה
נוספת על שתי הקומות הקיימות של הבניין.
בית הדסוך יכלול בקומת הכניסה 4
כיתות לימוד, חדר אוכל גדול, מיטבח וכמה
חדרי מגורים. בקומת המרתף יהיו
חדרי מגורים נוספים, דירה גדולה לצוות
הקבוע של המקום, מחסנים ומיקלט. בקומה
העליונה, שתבנה רק אחרי ששתי הקומות
הקיימות ישופצו, יהיו חדרי המינהלה,
כיתות לימוד נוספות, ספריה ובית־כנסת
מפואר.
העלות של השיפוצים, חיזוק היסודות,
בניית הקומה העליונה והריהוט הפנימי

בית־הכנסת על־שם אברהם אבינו כחכרון
כאן תיבנה ישיבה
האבטחה, שצה״ל יצטרך להעניק למקום
החל מהיום הראשון לבנייה, תעלה מיל יונים
רבים. האבטחה, שצה״ל יצטרך לתת
למקום, כאשר תושלם הבנייה ושני האתרים
ישקקו חיים, תעלה עוד הרבה יותר.
עד עתה אי אפשר היה לקבל ממישרד־הביטחון
הערכה מדוייקת של תקציב האבטחה
של שני הבניינים בחברון. אולם
גורמים ביטחוניים ציינו, כי ההוצאה תגיע
לכמה מאות מיליוני לירות בשנה, בשלב
המאוחר של פעילות בישיבה ובבית הספר
שדה, ועשרות מיליוני לירות בשנה כל
עוד תימשך במקום הבנייה.

דאש־הממשדה מנחם בגין וסגנו ייגאל ידין
איומי הסרק המזיקים
אשר לא הוזכר כלל בישיבת הממשלה
שבה ניסו לוי ובגין להשפיע על השרים
לאשר את התוכנית.
מלבד דירות האברכים יוקמו גם שתי
וילות, למגורי רב הישיבה ומנהלה.
סכום העלות של. וילות אלה, עם הריהוט
שיושקע בהן, מגיע, על פי ההערכה, ל־30
מיליון לירות נוספות. נוסף לדירות של
תלמידי הישיבה והבתים של המנהלים יבנה
בניין שבו יהיו חדרי עזר וחדרי כיתות.
או כפי שמגדירה זאת התוכנית ״בניין
לצרכים משתנים.״
בצידו השני של בניין בית הכנסת יוקמו
שלושה מיבנים, צמודים זה לזה וגדולי
מימדים, כדי למלא דרישות נוספות של
ישיבה גדולה. באחד מהם יהיו חדרי הכיתות
ומשרדי ההנהלה, בשני יוקם חדר-
אוכל גדול ומפואר ובמיבנה השלישי תהיה
הסיפריה של הישיבה. מתחת למיבנים
אלה ייבנה מיקלט דו־תכליתי, מהמשוכל-
לים בארץ. את כל המיבנים של חצר היהודים
תחבר חצר מרוצפת במוזאיקה, ש אותה
יתכננו אמנים ישראלים ידועי שם.
העלות של בנייני העזר, המישרד והחצר,
תגיע ל־ 70 מיליון לירות.
אחת ההוצאות הגדולות ביותר תהיה ההוצאה
של האדריכלים. הם קיבלו הוראה

תגיע ל־ 65 מיליון לירות, גם זאת במחירים
של היום.
הסכום הענק הזה יוצא כדי שאפשר יהיה
לארח במקום 50 אוהבי טבע וארץ ישראל,
אשר לוי ובגין החליטו עבורם שאין הם
רוצים לאהוב את ארץ ישראל מנקודת
המוצא של גילה או של גוש עציון, שם
כבר קיימים בתי־ספר שדה המוכנים לקלוט
כל קבוצת תלמידים או מטיילים שיגיעו
אליהם.

פי תיון לבעיות
א ח רו ת

חוברת צבעונית
ו מ הודר ת
ף* עיה נוספת היא פיתוח הסביבה
והתשתית הסביבתית. הוצאות אלה,
הכוללות גינון ויעור, יגיעו ל־ 5מיליון
לירות נוספות, שגם הן לא נכללו בחישוב
שאותו הציג דויד לוי בפני חברי
הממשלה. פרט מעניין הוא שהפקת החוברת
המהודרת והצבעונית, שאותה הציג לוי
בפני חברי הממשלה, עלתה כ־ 150 אלף
לירות.
על כל הסכומים האלה יש להוסיף את
ההוצאה הבטחונית העצומה לאבטחת שני
אתרים אלה ואבטחת היושבים בהם. טענת

שר־הביטחון עזר וייצמן
״אין טעם לדבר״
ראשי קריית־ארבע, שהם עצמם, ללא
תשלום, ישמרו על שני האתרים, אינה
עומדת במיבחן המציאות. כבר היובב מוציא
צה״ל מיליוני לירות בחודש על
אבטחת קריית־ארבע עצמה על-ידי חיילים,
ומישרד הביטחון משלם סכומים גבוהים
נוספים כשכר, לאותם תושבי קריית-
ארבע היוצאים לשמירה וזאת בנוסף לחיילי
הסדיר או המילואים המוצבים במקום.

הו צאה הכספית של בניית שני
1 1אתרים אלה יכלה לפתור בעיות שיכון
לזוגות צעירים. בעיות שבהן מתחבט שר
הבינוי, דויד לוי, הנץ התורן של הממשלה,
שהביא את התוכנית היקרה ל אישור
הממשלה. הוצאה זאת תכסה את כל
הדרישות של הפרופסור ידין בנושאי רוו חה,
דרישות שמזה שנתיים הוא מאיים
לפרוש מהממשלה אם הן לא תעננה, אך
בינתיים מסכים לקיצוצים נוספים בתקציבו.
ידין נושא כיום את דגל המילחמה בתוכנית
הישוב היהודי בחברון ומחבל במאמצים
הכנים של ;אותם שמתנגדים לתוכנית
המטורפת.
לאיש אין ספק שידין ימצא, בסופו של
דבר, תירוץ להתקפל מעירעורו ומדרישתו
לבטל את התוכנית. אולם בינתיים, כל
עוד הוא עוסק בכך, אין המחנות האחרים,
המתנגדים לישוב היהודי בחברון, יכולים
לפעול.

סיפוריהם האישיים
של שת י הגשים
ה עוברוהו ׳ב בי ה־ ח
..אסף ה רופ א־שסמרו
במר כז
פרשות המין של
מנהל בי גרהחורים

מנהל בית־החוליס

מצלמת העולם הזה. קליין הביא לבית־החוליס ביריונים חמושים

באקדחים והורה להם למנוע את צילומו או צילום מנהלת המנגנון,
בטי קרני, שהתלוננה נגדו על כי ניסה לשכב ׳איתה בכוח
ועשה בה מעשים מגונים. קליין עצמו סירב להגיב על ההאשמות.

טענות כלשהן על עבודתי. מר עומר
הזדעזע ואמר שלא ידוע לו דבר, אלא
להיפך, שהוא שומע מד״ר קליין תיש־בוחות
על אופן עבודתי.
במשך כ־ 3שבועות לאחר המיקרה נמנעתי
מלהיכנס למישרדו. בסוף חודש ינואר
נקראתי למישרדו של ד״ר קליין
בשעות הערב, כאשר לא היה איש מעובדי
לישכתו במישרד, וכשנכנסתי למיש־רדו,
יצא ד״ר קליין מחדרו ושמעתי את
נקישת נעילת הדלת החיצונית על־ידו,
והוא ניגש אלי, לפת אותי וניסה לנשק
וללטף אותי, ואז אמר לי, .למה את מתחמקת,
האס לא נעים לך? עניתי לו שאכן
לא נעים לי, והזכרתי לו שהוא אב ל־5
ילדים ולבד מכך מחכים לי בחוץ. השתחררתי
ממנו וברחתי ממישרדו.

גיו ח טוו המלטך

^ שניים שנקשר על דלת ביתו של
י 1סמנכ״ל מישרד־הבריאות, משה בר־גיורא,
בירושלים, ניראו חמורי־סבר ומוד־אגים.
היה זה בתחילת החודש, מייד לאחר
ימי השלג בירושלים. בר־גיורא המתין
להם. בשיחה שנערכה אחר־כך בחדר־האורחים
בבית בר־גיורא, שבה נכחה,
מלבד השניים, גם רעייתו של המארח,
נשמעו דברים חמורים ביותר.
שני המבקרים הליליים היו אמרכ״ל בית-
החולים אסף הרופא, אליהו (״אלי״) עומר
ומנהלת המנגנון של בית־החולים, בח־שבע
(״בטי״) קרני. בר־גיורא פנה אל
בטי ואמר לה :״מה שאת סיפרה כאן
אלה הם דברים חמורים. אני רוצה שתחשבי
עוד פעם. אם הדברים אמת, הם
יכולים להרוס את ביודהחולים. אני רוצה
שתחשבי עוד פעם אם הם אמת.״
בקול נרגש חזרה בטי על דבריה.
וטענה כי אלה הם דברי-אמת. בר־גיו־רא
פינה לה מקום ליד שולחן קטן באב־סדרת
הדירה, נתן בידה בלוק נייר ועט.
״תכתבי את הכל כהצהרה בשבועה,״
הורה לה.
האשד. מלאת הגוף, בעלת השיער השחור
והמתולתל, ישבה במשך יותר משעה
וניסחה את ההצהרה בשבועה* שלה, שהביאה
מאוחר יותר לחשיפת אחת השערוריות
הגדולות ביותר בעולם הרפואה
בישראל.
שיחה אישית
ף* הצהרה בשבועת חשפה בטי
—• פרשה מזעזעת, שבה תקף אותה
מנהל בית־החולים אסף הרופא, עשה בה
מעשים מגונים, והתנכל לה ולפרנסתה אחרי
שסירבה לו:
אני קרני בת־שבנב מם. ת.ז5044161 .
מצהירה בזאת לאמור:
.1מיום 9.12.73 מועסקת אני בבית*
לדברים שבטי כתבה אין כל ערך
מישפטי כהצהרה״בשבועה, מאחר שהצ־הרות־בשבועה
חייבות להיעשות בנוכחות
עורך־דין המאשר אותן בחתימתו.

החולים אסף הרופא בצריפין.
.2סיום 17.1.79 מוניתי בפועל למפקיד
עוזרת ראשית לענייני עובדים בבית־החולים.
.3ביום
31.12.79 נבחרתי לתפקיד זה
במיכרז פנימי.
.4במשך כל תקופת זמן כהונתי בתפקיד
זה אני זוכה לשבחים מהממונים עלי
בבית־החולים אסף הרופא ובמישרד־הברי־אות,
כולל ד״ר קליין.
.5מאז מוניתי בפועל לתפקיד זה, נהג
ד״ר קליין מדי פעם, ובהזדמנויות שונות,
במישרדי או במישרדו, או במגורי ה־רווקיה
בבית־החולים, תוך כדי שהוא
משבח את עבודתי, לשלוח את ידיו ודלט־פני,
ואף אמר לי שאם אהיה טובה אליו
יהיה לי טוב בבית־החולים. זאת בניגוד
לרצוני. בכל המיקריס הזדעזעתי נפשית
ודחיתי אותו בעדינות ממני. נמנעתי
להתלונן משוס כבודו וציפיתי שלא יחזור
על מעשיו.
לאחר שעברתי את המיכרז בהצלחה, בא
אלי ד״ ר קליין בשעות הערב לדירתי
ברווקיה, בתואנה של מסירת מיכתב, ושלח
את ידו ללטפני. הסרתי את ידיו בעדינות
וביקשתי שיפסיק. בתגובה לכך לפת אותי
מלפנים בחוזקה ולחש לי :״האם זה לא
נעים לך?״ הדפתי אותו, ואמרתי לו שלרגע
אינני שוכחת שהוא אדם נשוי
ואב ל־ 5ילדים. תגובתו היתה ״אז מה?״
פניתי לכיוון המיטבחון, ואז חיבק אותי
בחוזקה, בניגוד לרצוני, הדף אותי לעבר
המיטה ונשכב עלי. נאבקתי איתו והדפתי
אותו בחוזקה מעלי. כאשר הרגיש שאכן
אינני נענית לו, עזב את החדר
בבושת־פנים.
למחרת בבוקר נקראתי אליו לשיחה
אישית ובה אמר לי ד״ר קליין שהוא לא
יודע מה קרה לי בזמן האחרון. והוא
בכלל לא יודע מה קורה במחלקת׳ המנגנון
מבחינת העבודה והזכיר לי כי אני
נמצאת עדיין בתקופת ניסיון, וכי כל
דבר שאעשה יירשם בדף הנמצא אצלו,
ואז הוא ישקול את מידת התאמתי לתפקיד.
מאחר
עדשוס דבר קונקרטי בקשר לעבודתי
לא יכול היה להצביע על טעות
או כישלון, לא היה קשה לי להבין כי

אין זו אלא נקמנות על סרובי להתמסר
לו ערב קודם.
פניתי אל הממונה הישיר עלי, אמרכ״ל
בית־החולים, מר אליהו עומר, וסיפרתי
לו את העניין. ביקשתי לדעת אסיישנן

האמונ״ל המפוטר

גם בטי וגם אלי עומר לא יכלו לשער
לעצמם כיצד יתגלגל כדור־השלג שהחל
גדל. בר־גיורא הביא את המיסמך של
בטי לידיעת הנהלת מישרד־הבריאות.
מנכ״ל המישרד, הפרופסור ברוך מודן,

אליהו (״אלי״) עומר, אמרכ״ל בית־החו־לים,
שאל חדרו פרצה בטי עם חולצה
קרועה, אחרי שמנהל בית־החוליס ניסה לשכב איתה בכוח, נרתם למען יפסיק ד״ר קליין
להתעלל בפקידה. תוצאת מעשיו של עומר היתה מיכתב פיטורין מהנהלת בית־החולים.

קצין־הביטחון כדי שיגן עליו. אחר־כך
התברר לי שאותו אדם טען כי קליין מתעסק
עם אשתו, פורטונה אוחיון, העובדת
כמנקה בבית־ר,חולים. לדברי אוחיון, ה פרשי׳
בין מנהל בית־החולים לבין אשתו
גרמה למשבר בחיי הנישואין שלהם והם
עומדים עכשיו להתגרש, למרות שיש להם
שישה ילדים.
כל הדברים האלה הם לא בריאים. אני
החלטתי לשוחח עליהם עם קליין בהזדמנות
התלונה של בטי, ולחסל את כל
הפרשות האלה. הן לא הביאו כבוד ל-
בית־החולים וגם גרמו לכך שעובדים
לא יעבדו כמו שהם צריכים.
התגובה של קליין לכל הדברים שהעליתי
לפניו היתה :״מה אתה רוצה. גם
משה דיין עשה את הדברים האלה. ניסיתי
להסביר לו שעד כמה שאני יודע,
משה דייו לא התנפל אף פעם על אף אשה
בכוח, וגם לא נקם בנשים שסירבו לו.
,אז קליין צחק לי בפרצוף ואמר לי:
״אני מוכן לשים את אבר־המין שלי על
השולחן.״
שבועיים אחר־בך פרצה בטי, בשעות
הערב, למישרדי, כשהיא בוכה ומבוהלת,
כולה סמוקת פנים וחולצתה קרועה. היא
סיפרה לי על ניסיון נוסף של קליין לשכב
איתה, תוך שימוש בכוח ועשיית מעשים
בגופה. הפעם ניסה קליין, לדבריה, לעשות
זאת במישרדו. בטי ביקשה להתפטר מיד.
ניסיתי להרגיע אותה, אבל כעבור יומיים
הבנתי שהיא צודקת.
בישיבת הנהלה העלה קליין את נושא
תיפקודה והתנהגותה הלקויים של בטי, למרות
שהנושא לא היה כלל על סדר היום.
עד אותו רגע ידעתי שכל עובדי בית-
החולים, כולל קליין עצמו, מרוצים מעבו

שינוי יחס מצידו של ד״ר קליין. היא
לא יכלה להמשיך לעבוד בבית־החולים
וביקשה העברה לבית־החולים תל־גיבורים.
אמרתי לה כי לדעתי עומדות בפניה שתי
אפשרויות: לפנות למישטרה או לפנות
לממונים עלינו במישרד־הבריאות בירושלים•
בטי לא רצתה לפנות למישטרה.
היא פחדה מהאי־נעימות בחקירה המיש־טרתית
ובפירסום בעיתונים, אבל היא
הבינה שהמצב לא יכול להימשך כך, והחליטה
להתלונן על ד״ר קליין בהנהלת
מישרד־הבריאות.
הבטחת טובו ת־ הג א ה
ך* ציתי לעזור לה. הבנתי כי יש כאן
אדם שהוא סוטה ובעל אופי חלש, אבל

זה לא מה שהפריע לי. הפריע לי שהוא
מבטיח טובות־הנאה לעובדת אם היא תשכב
איתו, ואחרי שהיא מסרבת הוא מתנכל

יזמתי פגישה עם מנהל המחלקה לענייני
עובדים במישרד־ד,בריאות, משה בר-
גיורא. בטי סיפרה בטלפון לבר־גיורא את
כל העניין. אחר כך נודע לי שבר־גיורא
הביא את העניין מיד לידיעת שר־הבריאות
אליעזר שוסטק ומנכ״ל המישרד ברוך
מודן. בר־גיורא הודיע לי כי הוא עומד
לבוא לבית־ד,חולים כדי לגבות ממנה עדות
בכתב. אבל ביום שהוא היה צריך להגיע
ירד השלג הגדול בירושלים והוא לא
יכול היה להגיע. למחרת, על פי בקשתו,
נסענו בטי ואני אליו והיא נתנה לו את
ההצהרה שלה.

עד כאן דכרי עומר.

בת־שבע (״בטי״) קרני נתנה הצהרה
בשבועה לאחד הפקידים
הבכירים של מישוד־הבר״אות, לפיה ניסה* מנהל ביתיהחוליס כמה פעמים ׳לשכב
עימה בכוח ועשה בה מעשים מגונים. אחרי שהופעל טל בטי לחץ כב,1
היא ביטלה את תלונתה וטוענת שהיא ״מבינה את מעשיו של ד״ר קליין.״
מיהר לפעול. הוא ביקש ממנזזל בית-
החולים לצאת לחופשה. הקים ועדת־חקי־רה
והתייעץ עם היועץ המישסטי של
מישרד־הבריאות ועם היועץ המישפטי של
נציבות שרות־המדינה איד לנהוג בפרשה.

אי־ שקט
בבית״החו^ים
זלם, שלא כפי שציפו בטי, עומר
ומורן, הפרשה הסתיימה, אם אכן
הסתיימה, בצורה מוזרה. עומר קיבל
מיכתב פיטורין מעבודתו כאמרכ״ל בית־החולים,
על בטי הופעלו לחצים עצומים
מטעם חבריה לעבודה שתוותר על תלונתה,
והיא הפכה חסידה של האדם שאותו
האשימה, ואילו מנהל בית־החולים, הד״ד
ישראל קליין, שב לעבודתו אחרי ארבעת
ימי החופשה־מאונס, כשהוא בטוח
בעצמו, ממש כמו לפני שהתפוצצה הפרשה,
מקיף עצמו בגנגסטרים חמושים,
ומטיל טרור על עובדי ומבקרי בית-
החולים.
אלי עומר, רב־סרן בצה״ל שהשתחרר
מהצבא ופנה ללימודים אוניברסיטאיים,
ניגש לפני כארבעה חודשים למישרה הפנויה
של אמרכ״ל בית־החולים אסף
הרופא. יחד עם עומר ניגשו 77 מועמדים
נוספים למישרה, אולם מנהל בית־החולים,
הד״ר ישראל קליין, בחר דווקא
בו. בתחילת החודש שעבר קיבל עומר מינוי
ממישדד־ר,בריאות לתפקיד אמרכ״׳ל
בית־ד,חולים. המינוי היה ׳למשל שישה
חודשי ניסיון, אולם עומר לא הספיק
לסיים את חודשי הניסיון שלו. בשבוע
שעבר הוא פוטר.

פיפר עומד:
ב־ 15 בינואר פנתה אלי בת־שבע קרני,
וסיפרה לי על שני נסיונות שעשה ד״ר
ישראל קליין לשכב עימד, בניגוד לרצונה,
תוך ביצוע מעשים מגונים בגופה.
קליין עשה זאת, לדברי בטי, בדירתה
במגורי בית־החולים, שאותם אנו מכנים
הרווקיה.
יומיים או שלושה אחרי שהיא התלוננה,
יזמתי שיחה עם ד״ר קליין. הבנתי
שלא ייתכן שדברים כאלה יעשו בבית-
החולים, ורציתי לשמוע מד, יש לו לומר
על כך. אחרי הכל, אני הייתי הממונה
הישיר על בטי, ואני צריך לשמור עליה,
אם הדברים שלה נכונים.
כאשר הייתי אצלו העליתי בפניו עוד
כמה האשמות מסוג זה, וביקשתי ממנו
לומר לי מה באמת קרה. קודמי לתפקיד,
אדם בשם שביט, סיפר לי כי עוד לפני
שאני הגעתי, נתפס ד״ר קליין על־חם,
כשהוא בתחתונים בלבד, בחדרה של ה בן־חור.
לי לא מפריע מה
אחות חנה
עושה קליין בחייו הפרטיים, אבל אותה
אחות מנהלת למעשה את בית־החולים, תוך
שהיא זוכה לגיבוי מלא של קליין, גם
כאשר מיסמכים רישמיים קובעים שהיא
המסכנות חיי
עושה עבירות פליליות
אדם. זה כן הפריע לי, ובהזדמנות זו
רציתי לדבר איתו גם על זה. אני יודע
שאותו שביט וד״ר ורון, סגנו של קליין,
העירו לו אז על העניין וביקשו ממנו
להפסיק צורה זו של התנהגות, מאחר
שלדעתם הדבר גרם לאי־שקט בקרב עובדי
בית־החולים.
עוד בעייה. יום אחד הגיע
היתד, לי
למישרדו של קליין בחור שעובד בבדק,
שלום אוחיון, וערך שערוריה לפני הצוות
הרפואי והחולים. קליין מיהר להזעיק את

הצהרה בשבועה

ההצהרה של בטי קרני כפי שנכתבה בכתב־ידה
בביתו של אחד מראשי נזישרד־הבריאהז
בירושלים. בהצהרתה כותבת בטי :״ללטפני ואף אמר לי שאס אהיה, טובה׳ אליו יהיה לי
טוב בבית־החוליס, זאת בניגוד לרצוני.״ אחר־כך נסוגה בטי מהתלונר! שהגישה.
דתה של בטי. קליין העלה טענות רבות נגד
בטי, אבל אני הפסקתי את הדיון. אמרתי
לחברי ההנהלה שלא הועלתה אף טענה קונקרטית
נגד בטי, וכל מה שקליין אמר
אלה הם דברים כלליים. ביקשתי, כממונה
הישיר על בטי, לבדוק את הטענות עם
תיקי העובדים. ואומנם, אחרי יומיים של
בדיקה התברר שלא היה שחר לטענות של
ד״ר קליין נגד בטי, ובסיכום־ישיבה ב־מישרדו
של קליין, הוכחו הדברים בנוכחות
בטי והאחות הראשית של בית־החולים.
במשך כל אותו זמן, וגם אחרי כן,
פנתה אלי בטי כמה פעמים בטענות

עוד בית־החולים עוסק בפרשת בטי ומנהל
בית־ד,חולים, הגיע אל לישכת שר־הבריאות
מיכתב נוסף בעניין התנהגותו
המינית של דיר ישראל קליין. בכתב־יד
פשוט, עם הרבה שגיאות כתיב וסגנון,
גולל שלום אוחיון מרמלה את פרשת הרם
מישפחתו, לדבריו, על־ידי קליין.
כתב אוחיון לשר־הבריאות :״אני מביא
באכזבה רבה על המודעה בעיתון מהיום
על בית־החולים אסף-ד,רופא. ברצוני להוסיף
על האסון אשר קרה לי במישפחה
שלי.
אני, אשתי,׳ למשל, ביקשה לעבוד חצי

9ז 7

ה דו ק טו רהמלטף
פורטונה עצמה הכחישה השבוע את ה-
יתסיס בינה לבין הד״ר קליין. האשד, בת
ה־ ,40 בעלת הגיזרה הדקה והשיער השחור
הארוך, סיפרה :״לא היה שום דבר ביני
לבין ד״ר קליין. הוא תמיד היה בסדר
איתי ונתן לי את כל הכבוד. הוא איש
טוב וינחמד, תמיד התייחס אלי יפה ואני
תמיד ניקיתי את הביתן שלו, ביתן .19
״אני ובעלי מסוכסכים. הוא עושה לי
בושות, לכן אנחנו מתגרשים. בעלי תמיד
חושד בי שאני בוגדת בו וזה הכל דמיון
שלו. מה שהוא עשה בבית־חולים, שהוא
צעק על ד״ר קליין שהוא מתעסק איתי,
עשה לי בושה גדולה. מאותו היום אני כבר
לא מנקה אצל ד״ר קליין. ד״ר קליין קרא
לי ואמר שבשבילי יהיה יותר טוב אם ;.ני
לא אנקה יותר אצלו. הוא העביר אותי
לנקות ביתנים אחרים.״
מאז הגיעו התלונות על קליין להנהלת
מישרד־הבריאות חלו כמה הליכים מעניי נים
בפרשה. על בטי הופעלו לחצים עצומים
כדי שתבטל את תלונותיה. חבריה
לעבודה — רופאים בכירים וקליין עצמו —
ביקשו ממנה ״לשכוח את הפרשה.״
בטי אוהבת את בית־החולים ורוצה להמשיך
לעבוד בו. בשלב מסויים היא נכנעה.
אז לקח אותה קליין, יחד עם עוד אנשי
בית־חולים לארוחת־ערב חגיגית במלון
הילטון בתל־אביב, ארוחת סולחה.
בטי לא יכלה לסגת מההאשמות שאותן
הטיחה בד״ר ישראל קליין ב״הצהרה בשבועה״
שלה, אולם היא ניסתה להסביר
מדוע היא ביטלה את התלונה :״עומר
הוא זה שהסית אותי להתלונן נגד ד״ר
קליין. מה שקליין עשה זה לא כל כך

פועלת הנקיון ב־
1י 1ך 1ץ י 1 1 1ן
בית־החולים, שבעי

לה טוען כי התעסקה עס הד׳׳ר קליין
וכי הרופא הרס את מישפוזתו, שלה שישה
ילדים. פורטונה מכחישה קשרים אלה.
(המשך מעמוד )79
מישרה בבית־החולים הנ״ל כעובדת־ניקיון.
עבדה אצלו (אצל קליין) במישרד מיספר
שבועות. לאחר ששמעתי ממנה כמה רמזים
שמתחיל איתה, ביקשתי להפסיקה
מיד העבודה, אך למזלי לא עלה בידי.
היתה התנגדות של האשה. יש שמועות שהיא
נפגשה עימו כמה פעמים, שוב ביקשתי
להפסיקה, אך לא עלה בידי.
אדוני השר, יש ברצוני להגיד לך שהיא
הצהירה בפה שלה כמה פעמים שהוא מתחיל
איתה, עד אשר הצליח להרוס לי כל ה-
מישפחה בת 6ילדים. כיום אנו עומדים
בפני הגט.״

כאן זה קדה

,,לגבי הפרשה*
ה ס תיי מ ה //
ישראל קליין ממשיך לנהוג בבית־ד,חולים
כאילו לא אירע דבר.

על פי דרישתו נשכרו כמה בריונים חמושים
המסתובבים בתוך בית־ד,חולים ובוחנים
בחשדנות כל מי שנכנס לשטח בית ד,חולים,
שמא הוא עיתונאי. קליין נתן
הוראות מפורשות לבריונים אלה להשמיד
כל מצלמה של צלם־עיתונות שינסה לצלם
אותו או את בטי.
לגבי הפרשה לא הסכים קליין להגיב.
קליין, שהיה קצירו־,רפואה של פיקוד־דרום,
הוא רופא האהוד על ידידיו הרופאים. הוא
עלה מדרוכדאמריקה, שירת תקופה ארוכה
בצד,״ל וכיום הוא אב לחמישה ילדים. בימים
אלה נמצא קליין בהליכי גרושין מאשתו
אינם, שכל פרשיות האהבים שלו הביאו
אותה לידי ההחלטה להיפרד ממנו.
קליין, שהודה בפני ועדת־החקירה ב־

ס/׳׳ז 04

מכתב של הבעל

אוחיון לשר־הבריאות אליעזר שוסטק, ובו סיפר לשר על מעללי

מישרדה של מנהלת המנגנון של אסף הרופא, בטי קרני.
גם במקום זה ניסה לרבדיה, הד״ ר קליין, מנהל
ועשה בה מעשים מגונים בכוח. המקומות
בית־החולים, לשכב איתה
האחרים שבהס ניסה ד״ר קליין להתעסק עם בטי היו חגורי הצוות ומישרדו שלו.

נורא, אבל מה שעומר עשה, הוא פשוט
ניצל אותי, כדי לקדם את האינטרסים האישיים
שלו.
״כל הפרשה הוצגה באור לא-נכון. הוט־עיתי.
הוזרם אלי מידע מאוד לא נכון.
בכל זאת אשם אלי עומר. הוא מציג את
עצמו כשאילו בתור אמרכ״ל הוא ניסה
לעזור לי להוציא את האמת לאור, אבל
זה שקר. האמת היא שהוא תפס טרמפ
על העגלה שלי, וניסה לנצל את הפרשה
כדי להשמיץ את ד״ר קליין.
לא התכוונתי להגיש תלונה נגד ד״ר
קליין. עומר לחץ עלי להגיש תלונה והוא
כיוון את כל העניינים. הוא אפילו נסע
איתי בשלג לירושלים כדי להגיש את ה-
הצהרדי־בשבועה. אני רק עשיתי את מה
שהוא אמר לי לעשות.
זה נכון שד״ר קליין ניסה לשכב איתי
בניגוד לרצוני, וכל מה שכתוב בהצהרה
בשבועה שלי זה אמת, אבל אני מבינה
את זה. דבר כזה יכול לקרות לכל אחד.
זה טיבעי. השאלה רק איך מתמודדים עם
זה. כל העניין יכול היה להיגמר בשקט,
אם לא הייתי מספרת לעומר את מה ש קרח.
סיפרתי לו את זה במיקרה, בשיחה
חברית.
״במשך הזמן שעומר היה הממונה הישיר
שלי התפתחו ביננו יחסי ידידות ו־הירשתי
לעצמי לדבר איתו בחופשיות.
בכלל לא התכוונתי לעשות מזה עניין. אני
אפילו לא יודעת למה סיפרתי לעומר.
פשוט יש רגעים כאלה שמרגישים צורך
לספר. ד״ר קליין מעולם לא ניסה להתנכל
לי. אני אחרתי פעמיים לישיבות הנהלה
וד״ר קליין העיר לי על כך, אבל

חוץ־לארץ. מנהל בית־החולים, קליין ניצל
את ההזדמנות, טען בפני סגנו של מודן
לענייני מינה,ל, משה הורביץ, כי יש עם
עומר בעיות פנימיות בתוך בית־החולים,
שאינן קשורות בפרשת בטי. קליין דרש
לכתוב לעומר מיכתב־פיטורין מיידי. הוד־ביץ
תמך בדרישתו אולם כדי לתת לעצמו
גיבוי, פנה לשר־הבריאות. שוסטק, ש החליט,
ככל הנראה, להשתיק את הפרשה
בכל מחיר, אישר להנהלת בית־החולים ו־לד״ר
קליין לשגר מיכתב־פיטורין לעומר,
עוד לפני שמודן חזר לארץ.

קליין. כותב אוחיון לשוסטק בעברית עילגת :״אשתי למשל
ביקשת לעבוד חצי מישרה בבית־החולים ...עבדה אצלו במישרד
והוא ניסה להתעסק איתה ״.פורטונה אוחיון מכחישה טענות בעלה.

אני חושבת שזה היה מוצדק מצידו ולא
ראיתי בזה נקמנות. ד״ר קליין הוא אדם
טוב שלא היה מסוגל לפטר אותי.
הייתי צריכה לשאול את ד״ר קליין לפני
שהתלוננתי עליו. זאת היתד, הטעות שלי
ועשיתי לו עוול גדול. מאז שחזרתי לעבודה
התפייסתי עם ד״ר קליין והיום אין
לי שום דבר נגדו. הוא אפילו אמר לי
שהוא יודע שמגיע לו עונש בגלל שניסה
לעשות איתי את מה שניסה, אבל בגלל זה
אני לא הייתי מתלוננת נגדו. התלוננתי
רק כיוון שעומר הסית אותי.״
קליין הודה בפני ועדת־חקירה שהוקמה
על־ידי מישרד־הבריאות על מה שאירע
בינו לבין בטי, הביע על כך חרטה וטען כי
היו אלה התקפים של חולשה ריגעית.
למרות זאת החליטה נציבות שרות המדינה
שלא להשעות אותו מהעבודה, למרות ש-
מנכ״ל מישרד־הבריאות הפרופסור מודן,
ביקש הנחיות כיצד לטפל בפרשה. על
פרשות פורטונה אוחיון והאחות חנה בן-
חור כלל לא נשאל קליין על־ידי הוועדה.
בינתיים חוקר בפרשה חוקר מטעם נציבות
שרות־ד,מדינה. לזכותו של מנכ״ל
מישרד־ד,בריאות יש לציין כי הוא לא ניסה
לטייח את הפרשה או להסתירה, ועמד על
כך שהאמת תצא לאור ושהמסקנות יוסקו.
אולם לא כמוהו נהגו הממונים עליו, סגנו
והנהלת בית־ד,חולים.
על פי ההנחיות של מודן אי-אפשר היה
להסיק כל מסקנה, כולל פיטורין, עד ש החקירה
לא תסתיים. בשבוע שעבר גסע
מודן לכמה ימים, בשליחות מישרדו, ל
האשמות
שהטילה נגדו בטי, ובפני אנשים
אחרים בבית-החולים התפאר בגבריותו, סרב
להגיב על הפרשה בפני העולם הזה :״לגבי
הפרשה הסתיימה,״ טען, למרות שידע ש החקירה
והסקת המסקנות נגדו עדיין לא
הסתיימה .״אני לא מוכן להרוס לי את ה־מישפחה
בגלל העניין הזה.״
נדמה כי בדבר אחד צודק קליין. בינתיים
נדמה כי הפרשה הסתיימה, לפחות
מבחינתו. למרות הנסיונות של מודן להביא
לחשיפת האמת להסקת המסקנות, לא הר-
שיעה ועדת מישרד־ד,בריאות את קליין,
ונציבות שרות־המדינה עדיין חוקרת בפרשה.
אם לא די בכך, הורה היועץ דד
מישפטי של נציבות שרות־ד,מדינה להחזיר
את קליין לעבודתו, מהחופשה שאליה הוציא
אותו מודן, למרות שהחקירה נמצאת
כביכול בעיצומה. בטי שוכנעה לחזור מעדותה
כנגד קליין, חנה בן־חור היא ידידה
ותיקה שלו ונהנית מהמעמד המיוחד בבית-
החולים שבו זכתה בגלל הקשרים שלה
עם קליין. גם פורטונה מכחישה בכל תוקף
את טענות בעלה, כאילו היו לה קשרים
אינטימיים עם קליין. חנה בן־חור, בטי
ופורטונה ממשיכות לעבוד בביודו־,חולים.
רק אלי עומר פוטר. עומר, שהרגיש חובה
לעצמו לחלץ את אחת העובדות שלו
מהסיוט ששמו ד״ר קליין, פוטר מעבודתו
בשרירות לב, עוד לפני שהסתיימה חקירת
הפרשה. עתה גם קל לטעון כי עומר הוא
שוחר נקם, וכי כל פרשת בטי, שבה אחרי
הכל הוא לא היה מעורב, היא תוצאה
של נקמנות שלו נגד מנהל בית־החולים.

תו כרהז כו תלאלשרת
בשטח הכבוש!
ה חייל דני א מיר, שנשפט ונידון שלוש פעמים
רצופות ל 25-ימי־מחבו ש, על סי רובו לשרת
ב שטחים הכבו שים, שוחרר באמצע ת קו פ ת
המאסר השלישית. זאתלאחר שהגיע להסכם
עם שילטונות הצבא. דני שוחרר מיד, וייצא
ל טירונו ת בכל מ קו ם שיידרש ו שילטונות הצבא
יתח שבו בדרישתו במשך כל יתר ת קו פ ת שירותו.
ארבעה י מי םלאחר מכן נשפט ה חייל אורון
אדר מ קבו צתה 27-ונידון ל־ 35 ימי־מחבו ש
על סירובו לשרת בשט חי ם הכבו שים.

ישוחרר

אדר!

אורון

ביום החמי שי, ה 27-במארס, בשעה 5
א חר-הצ הריי ם, אנו מ קיי מי ם א סי פ ה פומבית
בהשת תפו ת :

פרופ, ישעיהו ליבוביץ׳
ד״ר מתי פלך
המשורר יאיר הורוביץ
יבי
מ. אבי־שאול

ב מ קו ם תוצג תערוכת ה א מני ם יגאל תו מר-
קין, יאיר גרבוז, רפי לביא ו ת מי גטר.
ה א סי פהתת קיי ם ב או ל ם בני-ברית בתל-
אביב, ברח׳ קפלן פינת רח׳ המאס פי ם.

קבוצת ה־27

ת.ד , 22582 .תל־אביב

התחדשות,
רעיונות חדשים ;
החדשים ה ם!
החדש האביב !
מימי קדם שב
ומתחדש
על־פי גלגל חוזר
ותמיד רענן וטרי,
מלבב ומוריק ;
ז הו הטבע
והאדםבתו בו

לשלום

יולד

לזכות באור נגוהות
בעולם הזה.
מי שם גבולות
בין אדם לאדם
כעיקבות פסע־דם
בין עם לעם !
מי הפך את
פרחי הפרג
לסמל שדות הקרב!
מי שעשה פרחי״אביבים
חללים על מיזבח״

הבדלנות,
הייחוס
ו ה סגוליו ת;
מי שהשביח את
היות כל אדם —
אדם•
אל תאמינו לדוברי
ההלל העצמי המנופחים
שסופם לאמר :
״תמות נפשי עם פלישתים״;
האמינו לדוברי
החמלה, הסליחה;
,האמינו לדוברי
האהבה יחי

האביב

והעולם

הזה!

אדם!
זהה את עצמך כמות שחנך —

אדם!
רשות שרות תבל מנפיקה :
תעודות חולדת,
זהות,
אזרחות,
נישואים עולמיות
ואת

הדרכון ה עו ל מי

שכולן מעוגנות בסעיפי
ההכרזה העולמית על זכויות
האדם של או״ם
פרטים :

ר שות שרות תבל
חוף־מיזרח־הים־התיכון,
ת״ד ,20178 תל־אביב—יפו.

אל תשבחי לטפח
עצמן לפני החג
חייג 238973
אבי אשרוב
הקוסמטיקאי,
מז מין או ת ך
ל טי פו ל, ני קוי
ומסג׳ פני מ עו ל ה.
במספרה

״שונטל״

ר ח׳ גורדון , 4$ת ״ א.

גם סידור שערות
ובוטיק סטייל פריז.
דאי הוזמנת י
עשה למענך!
היה אי כ פ תני ק
ולא פלג מ טניק
פעל ל שיפור איכות
החיים שלך ע״י דוגמא
אישית בנימוס,
התח שבות בזולת,
סבלנו תועוד...
נשמח לשמוע ממך מד

אזרחים למען איכות חיים
ת.ד 1097 .גכעתיים

בינתיים פרצו בגיבעון סיכסוכים חריפים בין המתנחלים
מישראל לבין המתנחלים העולים, שבאו מרוסיה.
כשהחריפו המריבות הוקמה ועדה קרואה לניהול המקום.
אחר כך החליטה הוועדה להעביר את הטיפול בגיבעון
לידי אנשי גוש־אמונים, והמקום נמסר לשלושה מהם:
אחד בשם יונה הופמן, אחד בשם טוביה ועוד אחד שאינני
זוכר את שמו. הם השתלטו על המקום.
לפני כחצי שנה, כשהחל השלב השני של האיכלוס,
התקשרנו כדי לברר׳מה קורה. אני הייתי אז במילואים

אג ש׳ גו ש ־ א מו ני ם
סי ל קו \ו: ה ה תנ ח לו ת
את יריביהם ־ בטענה
שבדיקה גו א פולוגי ת
מוכיחה שאינם מתאימים
אן א י נם מוכנים
להראות את תוצאות
הבדיקה ווו למס1ר את
שם הג ר פו לוג שלהם

הבדיקה הנגדית שד הגבר
ממוצע ,75 כושר שיכנוע 80
^ ישי גדש־ אמונים הם כל־יכולים. בכוחם לא רק
להכניע ממשלה ולקבוע עובדות, אלא גם להחליט
מי רשאי להתנחל בשטחים ומי פסול. את הסוד הזה
גילה לאחרונה אליהו פלד, שחלם מזה שנים על התנחלות
בגיבעון, צפונית לירושלים, בואכה רמאללה.
אליהו ואשתו עליזה • לא היו מעודם קנאים לדת,
ולא מיצוות יישוב הארץ הניעה אותם לצאת להתנחלות.
הם ראו בהשתכנות בגיבעון פיתרון דיור נוח וזול. כל
מה שנדרש מהם, כשהצטרפו לפני כשנתיים וחצי לגרעין
שהקים את גיבעון, היה תשלום של אלף לירות כדמי-
הרשמה, כמה ימי-עבודה בשיפוץ המחנה הצבאי שבתחומו
הוקמה ההתנחלות ומעט לילות של שמירה במקום.
בתמורה הובטחה להם דירה חינם אין כסף.

סיפר אדיהו פדד:
אין לנו דירה ואין לנו אפשרות להגיע לדירה. לכן
הצטרפנו לגרעין גיבעון. בשלב הראשון, לפני כשנתיים,
אוכלסו 40 מישפחות בדירות שבהן עבדתי בשיפוצים.
האחראים ביקשו ממני לוותר אז על זכותי להיכנס לדירה
בשלב אל״ף, ותחת זאת הבטיחו לי דירה בשלב בי״ת,
כאשר יאוכלסו במקום 100 מישפחות בדירות הניבנות על-
ידי עמידר. הסכמתי. לקחתי את אשתי ואת שני הילדים
ועברנו להתגורר אצל אחותי. זה היה פיתרון זמני.
־ השמות בדויים. השמות האמיתיים שמורים במערכת.

ואשתי
נדרשה לשלוח את כתב־היד שלי לבדיקה גרפולוגית.
שלחתי דוגמה של כתב־היד שלי בעודי במילואים.
ואז הסבירו לאשתי שצריך להמתין כמה ימים עד שתגיע
חוות־הדעת של הגרפולוג. מי הגרפולוג ולמה גרפולוג?
זאת לא ידעתי אז ואינני יודע גם היום. בכל זאת המתנו
כמה ימים לתשובה וזו לא הגיעה. אחרי שבוע התקשרתי
עם האחראים והם אמרו: מצטערים, התשובה שלילית.
עד כ אן סיפורו של אליהו פלד.
פלד, שהוא מנהל מיפעל, לא הסכים בקלות לפסילה
שלא נומקה, אך אנשי גוש־אמונים היו נחושים בדעתם
שלא לגלות לו את זהות הגרפולוג ואף סירבו להציג בפניו
את חוות־הדעת שחרצה את גורלו. הוא החליט שלא
לוותר.
הפלישה לגיבעון
ף* יגתיים גידה שלגיבעון התקבלו גם. מישפחות
״ שלא עברו את רשת הסינון הגרפולוגית, ביניהן
כאלה המשכירות את דירותיהן בירושלים במחירים מפולפלים.
בין השאר גילה גם, שאחד המתנחלים, שעבר
את המיבחן הגרפולוגי בהצלחה, הוא אדם בעל עבר
פלילי, שיש לו שישה זתיקים במישטרה.
פלד החליט לקחת את היוזמה לידיו. יום אחד העמים
את מטלטליו על משאית, העלה עליה את בני מישפחתו
ועשה דרכו לגיבעון. שם בחר דירה ריקה ופלש לתוכה.
אז שינו אנשי הגוש את הטקטיקה שלהם ומתקיפות
בלתי־מתפשרת עברו לדברי נועם. הם שלחו אליו מיש-
לחת־פיום נכבדה, שהורכבה ממפקד מישטרת נפת
רמאללה, יו״ר המועצה האזורית של ההתנחלויות שבסביבה
ושלישיית אנשי גוש־אמונים האחראית על גיבעון.
אלה שיכנעו את פלד להסכים לפינוי הדירה תמורת
הזדמונת נוספת להיבדק אצל גרפולוג.
פלד היה סבור כי זכותו לבחור בגרפולוג כרצונו.
אנשי הגוש, לעומתו, דבקו בגרפולוג המיסתרי שלהם.
פלד סירב להיכנע והחליט לפנות לסיוע בית־המישפט.
יחד עם זאת פנה לגרפולוג ירושלמי ידוע, כדי שזה
יחווה דעתו על אישיותו.
הגרפולוג הירושלמי קבע שאליהו פלד הוא בעל כושר

הבדיקה הנגדית של האשה
ממוצע ,79 קשיבה לזולת 78
ניתוח והפשטה, שיש לו התמצאות בתחומים אחדים
ושהוא יורד לעומקם של דברים. כמו כן חיווה את דעתו,
ששיפוטו של פלד מבוסס על שיקולי הגיון, שיכולת
הריכוז שלו גבוהה, שמהירות החשיבה שלו בינונית
ומעלה ושיכולתו לנצור סוד גבוהה. בעיקר ציין שהנבדק
״איננו עובר לסדר היום בעניינים שאינם לרוחו״.

הקפאת
ה אי כ לו ס
^ נשי הגוש דחו את חוות־הדעת הזו ואף רמזו שאינם
׳ י מאמינים ביושרו המיקצועי של הגרפולוג הירושלמי.
אחד מהם אמר :״כל זמן שאני פה, אתה לא תגור
בגיבעון !״
היועצת המישפטית של מישרד־השיכון, שאליה פנה
פלד בצר לו, פסקה שבתנאי הקבלה להתנחלות אין שום
צורך בחוות־דעת של גרפולוג. היא הורתה להקפיא
את כל תהליכי האיכלום בגיבעון. גם בית־המישפט לא
קיבל את תעלולי אנשי גוש־אמונים וציווה עליהם לבוא
ולנמק את צעדיהם.
פלד אמנם לא הצליח עד כה להבין ולגלות את
הסיבה לפסילתו על־ידי אנשי גוש־אמונים. תחת זאת
העמיק הרבה את הבנתו בגרפולוגיה.

להגיע
רע]ן

גם ברכב
קטן

איר •כולה חברת״אלכס;
שמייצרת מיגוי אויר לרכב ,
לעתור לר בעיות קוסמטיות?
הנה דוגמא: את מתקלחת מתאפרת,
מתלבשת ויוצאת ר עננה לדרך.
ואז -פקקים. חום, זיעה ...
וכשאת יוצאת מה מכוני ת בבגדים
ספוגי זי ע ה -את נראית סחוטה ועייפה
וזה גורם לך להרגשה גרועה עוד יותר...
קוס מטי ק ה רגילה לא תעזור כאן.

עובדה. מה שכן יעזור -זה רק מזגן
״אלכס אוריגינל״; מזגן שיעני ק לך
מזג־אויר מרענן לאורך כל הדרך...
ועכשיו, שימי לב. גם אם את חוסכת,
או שהרכב המ שפחתי אצל הבעל, או
שאת מסמפטת דווקא רכב קטן -
עכשיו יש מזגן גם בשבילך. כי

ל״אלכ ם״ יש מזגן גם לרכב קטן.
לכן, זיכרי. מה ש קוסמטי קה רגילה
לא תעשה בשבילך, יע שה בשבילך
״אלכס אוריגינל״ ,כי רק עם ״אלכס
אוריגינל״ תגי עי ר עננה גם במכונית
קטנה.

*ילוואילמרליזטיץ

קליפיס-קלמנטינות ומנדרינות לזניהן ,״ממפל״ ו״טופז״,
קלים לקילוף, מהנים, בריאים, מרווים.
אפשר לחטוף ולזלול אותם בלי לדאוג לגזרה.
מה טבעי יותר להגיש למשפחה
בשעת שיחה, לפני הטלויזיה או לאורחים?
חטוף גם אתה חגיגה אמיתית בביתך עם כל המשפחה,
קלף חטיף טבעי, חטיף קליף, לפני שאחרים יחטפו אותו.

חטיף קליף,טבעי לבל הזדמנות

המו 1/צה לשיווק פרי הדר

לאנוס, לשבת, לצאת ־ ולאנוס שוב?

בית־המישפט שהזדעזע מאכזריות
המעשה גזר על סמיר
14 שנות מאסר בפועל, ועל
השניים האחרים 10ו־ 8שנים.
סמיר טען כי היתד. טעות
בזיהוי, וכי לא הוא אשר היה

במקום המעשה. הוא ערער
לבית־המישפט העליון. אך ה שופט
משה לנדוי (היום נשיא
בית־המישפט העליון) לא קיבל
את גירסתו של המערער, וקבע
בפסק דינו :״היתד. זו התעללות

1113 ^ 11 סמיר עוואד, החשוד באונס אכזרי של צעירה
בשם׳ חרותה לוי וחשוד בתקיפת שתי נשים
נוספות, השתחרר רק לפני שנתיים ממאסר בן 9שנים על
אונס אכזרי של חיילת חיב״ה. אם יורשע עוואד גס הפעם,
תתעורר השאלה :״האם הכלא הוא העונש המתאים לאנסים?״
ן * מי ר עוו א ד נאשם בכו
״ י שבחודש מאי בשנה שעברה׳
נכנס לדירתה של חרותה
לוי בתל־אביב, חיכה אותה,
על המיטה, הפשיט אותה בכוח,
ותוך איומים שאם לא תפסיק
להתנגד יקיים איתה יחסים
שלא כדרך הטבע, אנס אותה.
סמיר הוא גבר בן ,36 יליד
יפו, בעל תווי־פנים נגרואידיים
בולטים ומבע מאיים. הוא עדיין
אסיר ברשיון, והשתחרר מבית-
הכלא זמן קצר לפני שקרה
המיקרה המיוחם לו עם חרותה.
בשנת 1971 נידון סמיר ל־14
שנות מאסר, על־ידי בית-
המישפט המחוזי בתל־אביב.
הוא ושניים מחבריו, צעירים
ערבים מיפו גם הם, נאשמו
והורשעו באחד ממיקרי האונס
אשר הסעירו בזמנו את המדינה.
בשעת ערב מאוחרת בשנת
,1970 נהג סמיר במכונית שבה
ישבו שני גברים צעירים ופרו*
צד. יהודיה בשם תקוה כהן. הם
היו מבושמים במקצת ובמצב-
רוח סוער. כאשר הגיעו אל
מיגרשי-התערוכה הישנה, בסוף
רחוב בן־יהודה בתל־אביב, ראו
מכונית חשוכה החונה על גדות
הנהר. המקום היה כמעט שומם,
וזוגות נהגו להתייחד בו. במכונית
החונה ישב זוג צעיר
שהתגפף, שניהם היו עירומים

נגד ירצח אותה. כאשר היתר,
שכובה כך הצליח לבצע בה
מעשה־סדום. העדות הרפואית
אשר הובאה לבית־המישפט
אמרה כי נמצאו בפי־הטבעת
של החיילת קרע, ותאי זרע.
אחרי שסמיר יצא מהמכונית
המריץ את חברו לעשות גם
הוא כמוהו. הבחורה בכוחותיה
הנואשים הצליחה למנוע שוב
אונס, והצעיר השני התייאש
ויצא מהמכונית. באותו רגע
הגיעה למקום ניידת, שהיתר.
רגילה לעשות סיבובים שיגר־תיים
במקום. סמיר התחבק מיד
עם תקווה שישבה לצידו, כדי
להטעות את השוטרים וליצור
את הרושם באילו הם זוג.
כאשר התקרבה הניידת מאוד
נבהלו השלושה וברחו. השוטרים
הצליחו לעצור אחד מהם,
והוא אשר גילה את זהות
שותפיו לעבירה.

115/1 71 *1 * 1111ל ״1 1ר רותי חודייפי, צעירה וז־עוסקת
בזנות, התלוננה נגד
! ^ 1111 11-1 11
עוואד שפרץ לדירתה יחד עם שני חברים שלו, והיכה אותה.

בכבודה של אשה, מן המכוערות
ביותר שנדונו בפני בית־המיש־פט
שלנו בשנים האחרונות.״
באשר לעונש קבע בית־המישפט
כי כיוון שהמתלוננת
הופיעה בפניהם במערומיה והדבר
גרם להם גירוי מיני, וכיוון
שלמזלה היא נשארה בתולה
הודות למאבקה הנואש עם
תוקפיה, יש מקום להקל מעט
בעונש. עונשו של סמיר הומר
ל־ 12 שנות מאסר ושל השניים
האחרים ל־ 7שנות מאסר.
כאשר השתחרר סמיר מכיל-
או, לפני כשנתיים, חזר ליפו.
הוא הכיר את חרותה, העובדת
בחברת־ביטוח, כיוון שהתגוררה
באותו בניין שבו גרה ידידתו
של סמיר, פרידה בסון, יצאנית
במיקצועה. גם פרידה הגישה
נגדו תלונה על איומים ועבירות
שונות אחרות, התלויה ועומדת
בפני בית־המישפט.
תיק נוסף נגדו נפתח עקב
תלונתה של צעירה אחרת, רותי
חודייפי, העוסקת גם היא בזנות,
ומקום עבודתה הקבוע
הוא בקצה רחוב בדיהודה.
לדבריה בא סמיר לביתה ב סלטה,
בשעה 3לפנות בוקר,
יחד עם שני חברים. הוא פרץ
לדירתה, ואמר לה כי שפט
אותה על שבגדה בו בתקופה
שהיה עצור. ולכן ״מגיע לך
שיירו בך, אני אעשה לד משהו
שאפילו אם תהיי אמא ל־20
ילדים לא תשכחי את סמיר
עוואד.״
האיומים על רותי נמשכו עוד
יומיים, עד שהיא פנתה למיש־טרה.
אך גם בתחנת המישטרה
עצמה, תקף סמיר את רותי
באגרופו והיכה אותה בפניה.
כך טוען כתב-האישום.
התובע, אברהם לנדשטיין,
הצהיר בפני בית־המישפט כי
(המשך בעמוד )89

בחלקי־גופם העליונים .

סמיר עצר את מכוניתו באופן
שחסם את ד,מוצא.למכוניתם
של בני הזוג, וירד להציץ
בשניים. יחד עם חבריו הוציא
את הצעיר מהמכונית ובתואנת-
שווא כאילו מכוניתם של בני
הזוג הפריעה לו, התחילו השלושה
להתעלל בצעיר.

מעשה
ס דו ם
ך מ כוני ת ;ותרה הצעירה
שד,יתד. חיילת חיב״ה.
חזה היה מעורטל וחצאית המיני
שלה לא הסתירה הרבה
מחלק גופה התחתון. למרות
שהפרוצה שהיתר, במכוניתו,
ניסתה להניא אותו מכך, נכנם
ספיר למכונית ובמכות ואיומים
ניסה לאנוס את הצעירה. החיי לת
היתד, בתולה, מה שהיווה
סיבה לכוחותיה העל-אנושיים
לעמוד בפני תקיפתו של הגבר.
כאשר ראה כי לא יצליח
בצורה זו, הפך אותה על ביטנה
ואיים עליה שאם תמשיך להת־

אונס מספר 1

שיחזור האונס של חיילת
חיב״ה כפי שנעשה על־יד־העולם
הזה בשנת .1971 בעיקבות האונס האכזרי הזה, גזר

בית המישפט 12 שנות מאסר על ממיר עוואד והגדיר אותו
כפושע אלים ומסוכן. בית המישפט העליון קבע כי ״מעשיו
של סמיר עוואד היו התעללות חמורה בכבודה של האשה.״

בעלת מיפעל האופנה ..גנטקס״.
...משמאל) נלחמים
גידעזן או ב דזון(

דיפלומטית. עלעריכתהצתה
במצריים ועולם האופנה

בעלת ״גוטקס״ לאה גוטליב
יצואן מס׳ 1

ך*׳ שמועות רדפו זו את זו .״גירעון
״ ׳1אוברזון השמיץ את גוטקס בפני השגרירות
המצרית בארץ,״ טענו חסידי
גוטקס .״לאה גוטליב, בעלת חברת גוטקס,
פנתה כביכול אל שגריר ישראל במצריים,
הד״ר אלי בן־אלישר (לשעבר גוטליב),
כדי שיקלקל לאוברזון את התצוגה,״ טענו
חסידי אוברזון.
השמועות אומנם הסעירו את עולם-
הדוגמניות הישראלי, אשר התחלק בין
חסידות אוברזון לבין חסידות גוטקס, כאשר
בתווך, מקפידות לשמור על שתיקה
אותן דוגמניות שנבחרו הן על־ידי אובר-
זון, הן על-ידי מטקס, לנסוע למצריים.
הצרה היא שכל השמועות לא היו בכלל
נכונות.

בכות מצריים
צנועות יותר
,ך* יריכות כ ץ מטקס לבין אוברזון —
י י שניהם יצרנים גדולים של בגדי־ים
וחוף — היא בת שנים רבות. רק השבוע
טען גירעון אוברזון באוזני כתב העולם
הזה, כי מטקס העתיק בגד־ים שלו, ו-
מוכר אותו בסכום נמוך יותר מאשר
את המקורי. כאשר התבקש אוברזון לאפשר
לצלם את בגד־הים המקורי, כדי שאפשר
יהיה להשוותו עם ההעתק כביכול,
הוא הסכים, אך אחר־כך נסוג מהסכמתו,
וטען :״אשתי אמרה לי שלא להסכים.״
בעל מיפעל מטקס, ארמין גוטליב, הגיב
על האשמותיו של אוברזון בצחוק :״ה1א
*רק רוצה פרופגנדה. מה שהוא אומר
זה שקר גמור. אפשר לראות את כל בגדי
הים שלנו ואת כל בגדי־הים שלו ולראות
מי מעתיק ממי. גוטקס מייצא, מאז מיל-
חמת ששת־הימים, מאות אלפי ביגדי־ים
לכל רחבי תבל. הוא ר,ייצואו מם׳ 1של
ביגדי חוף וים.״
אולם עיקר הקרב היה על הבכורה בעריכת
תצוגת־האופנה הישראלית הרא שונה
מזה 2000 שנה בקאהיר. היוזמים
הראשונים היו בעלי מיפעל גוטקס. הם
קיבלו פניות מבעלי עסקים מצריים ש הכירו
את בגדי־הים שלהם מתצוגות ש־

״גוטקס״ :״אגם״
הצינורות המקובלים

מצריים
,גוטקם

נערכו באירופה ובארצות־הברית. אותם!
יזמים ביקשו לרכוש בג־י־ים מתוצרת
המפעל בעל המוניטין העולמי.
לאחר בדיקת התחייבויות קודמות, פנו
בעלי גוטקס בצינורות המקובלים, וביקשו
לערוך תצוגה במלון הילטון בקאהיר. ממד
עלי־האופנה לביגדי ים וחוף רוצים לא רק
לכבוש את שוק ביגדי־הים של מצריים —
שהוא שוק-ענק גם יחסית לשווקים האחרים
שלהם הם מייצאים — אלא גם למכור
את שארית התוצרת הישנה של אותם
מיפעלים, מאחר שבנות מצריים צנועות
יותר במה שנוגע לחשיפת גופן, ובוודאי

לא תלכנה כשלגופן רק ביקיני נועז או
חוטיני. לתצוגת־האופנה הישראלית ב מצריים
יש גם ערך פירסומי ענק, הן לגבי
השוק הישראלי, הן לגבי השוק הבינלאומי
באירופה ובארצות־הברית.
גוטקס למשל ייצאה השבה לאירופה
וארה״ב מערכות של בגדי-ים וחוף ב־10
מיליון דולר.
גידעון אוברזון שמע על הרעיון של
גוטקס, וביקש לערוך, אף הוא, תצוגת-
אופנה בהילטון בקאהיר. אך הוא היד,
איטי מדי. אוברזון התקשר עם אשת-
העסקים וסוכנת־הנסיעות הירושלמית גוגה

לאה גוטליב (מימין) .ו ה אז פ נ אי
מילחמת־חורמה שהפכה תקרית
־ ה או פנ ההישראליתהראשונה
והדוגמניות כארץ רועש וגועש
רג׳ואן, אשר הצליחה בחודשים האחרונים
לטפח קשרים מסויימים עם מצריים, ואף
לנסוע לארץ זו. גוגה הפעילה את קשריה
והצליחה להזיז את העניין לטובתו של
אוברזון.

ה תאריך
בוטל

שלהם, ובכל זאת רצו לזכות בבכורה,
טירפדו לאוברזון את התצוגה במצריים.
היו גם שטענו שהם יודעים איך לאה ואר־מין
גוטליב עשו זאת :״הם ביקשו מ-
קרוב־המישפחה שלהם אלי בך אלישר,
לרמוז למישרד־החוץ המצרי שלא יסכים

ן* וברזון מיהר לקבוע תאריה ה־3
י במארס. השבוע אי־אפשר היה להבין
ממנו מדוע בדיוק לא התקיימה התצוגה,
אולם העובדה היא שהתצוגה נדחתה ל־5
באפריל. הדוגמניות שנוהג אוברזון בדרך-
כלל להעסיק כבר התרוצצו סביב הילטון
בתל־אביב כדי להשיג את
אשרות־הכניסה, אך בינתיים הן
בארץ. קארין דונסקי, רותי
ירון, בתיה דיסנצ׳יק, ניבה
פון־וייזל, תמי בן־עמי וציונה
הירשנברג התחילו להיכן את
עצמן לקראת הנסיעה לקאהיר
בתחילת החודש הבא, אולם השבוע נודע
כי גם תאריך זה בוטל, והתצוגה נדחתה
שוב לתאריך בלתי־ידוע.
נועז מדיי
^ דידיו של אוברזון התחילו להפיץ בארץ
שמועות, המסבירות את סיבות הדחיות.
היו שטענו כי מכיוון שאנשי
גוטקס, עדיין לא היו מוכנים לתצוגה

אופנאי אוכרזון
פיתוח קשרים

לקבל את אוברזון, מפני שהדגמים שלו
אינם מוסריים והם נועזים מדי.״ אלא
שלמרות העובדה ששמו של אלי בן-
אלישר היה גוטליב, לפני שעיברת אותו,
הרי אין כל קשר בינו לבין מישפחת גוט־ליב,
בעלת גוטקס, וההיכרות ביניהם אינה
מסתכמת אלא בפעמים אחדות שבהן נכח
בן־אלישר בתצוגות־אופנה של גוטקס.

ברזון היה דוחה את התצוגה שלו מדד5
במארס ל־ 5באפריל, היה גוטקם מצליח
להיות הראשון. אך כמו שאומר בעל ה-
מיפעל :״אנחנו לא עושים תחרות בתאריכים.
אצלנו התחרות היא לא בפרופגנדה,
אלא באיכות של ביגדי־הים שלנו,
הנמכרים בחנויות היוקרה של ניריורק,
פריז, לונדון ודיסלדורף. מאות אלפי הנערות
המסתובבות בחופי אירופה ואמריקה
בבגדי־הים שלנו הם הפירסומת הטובה
ביותר שיש לנו. הרי כל מי שקשור לאופנה
יודע כי לאה גוטליב היא בעלת
שם בינלאומי שיצרנים ברחבי העולם
הולכים בעיקבות קו האופנה שהיא מעצבת
ומחדשת מדי שנה.״
כאשר ביטל אוברזון בפעם הראשונה
את תצוגת־האופנה שלו, הוא טען כי הוא
עושה זאת משום שרעיית נשיא מצריים,
ג׳יהאן אל-סאדאת, לא יכולה לבוא בתא ריך
הזה, והוא אינו מוכן לערוך תצוגה
במצריים בלי נוכחותה. עתה טוען אובר-
זון כי אין לו הסבר לביטול תצוגת-
האופנה, אגב רמיזה על כך שאנשי גוטקס
הם שחיבלו לו בתצוגה. ואילו אנשי
גוטקס אינם קושרים כלל את אוברזון
בביטול או בדחיית התצוגה שלהם, וההסבר
שלהם הוא רק ברצון המצרים. ל טענתם
הוא בכלל לא מתחרה בהם ״לא
באיכות ולא בכמות.״

ג׳יהאן לא
יבלה לבוא

דיפלו מ טיה
בבגד־ים

^ ?}לי ״גוטקם״ אינם מכחישים את
רצונם לערוך תצוגת־אופנה בקאהיר.
היו להם מגעים עם מישרד־החוץ ועם
השגרירות המצרית, והם כבר ערכו הכנות
לתצוגה, שבה יקהו חלק אותן דוגמניות
שהיו אמורות להשתתף גם בתצוגת־האופנה
של גידעון אוברזון, מלבד קארין דונסקי.
אולם בעלי גוטקס קיבלו הודעה כי ״זה
עדיין מוקדם לערוך תצוגת־אופנה במצריים,״
והקפיאו בינתיים את הרעיון עד
אשר יחסי הנורמליזציה בין ישראל ומצריים
יתהדקו יותר.
אילו היתה הקרקע מוכנה לעריכת תצו־גת־אופנה
ישראלית במצריים, וגידעון או־

ף* ין אם ת לר ד, בסופו של דבר,
יי תצוגת־אופנה של ביגדי־ים ישראליים
במצריים, של גוטקס או של אוברזון, ובין
אם לא תיערך כלל, ברור שפרשת קאהיר,
שכימעט הגיעה לממדי פרשה דיפלומטית,
תעיב עוד זמן רב על היחסים המתוחים
בלאו הכי בין היצרנים השונים בעולם־
האופנון הישראלי.
סיכמה את הפרשה אחת הדוגמניות שאמורה
היתד, להציג במצריים :״אני מקווה
שעם ההתקדמות ביחסי השלום בין
ישראל ומצריים יתחילו גם יחסי שלום
בין יצרני בגדי־הים בארץ.״

אוכרזון: כגד־חו!?
שוק ענק

אוכרזון: חליפה
צנוע

אוכרזץ: שפנית
נועז

אבקת הז הב
(המשך מעמוד )17
ההיטל. לאונור״א עולה טונה אבקה 35
אלף לירות, ללא ההיטל, והיא יכולה
למכרו בזול ולהרוויח יותר.
קיים גם ייבוא של אבקת־חלב ומוצרי
חלב, כגון גבינות, הנעשה בנימוק של
ייבוא־לשם־ייצוא. יש מחלבות המייבאות
גבינות, המשמשות כמרכיב בגבינות כשרות
ומורכבות יותר, שהן מייצאות. אנשי
מועצת החלב ותנובה חושדים כי הגבינות
המיובאות, שרובן מעולות (אסור לייבא
גבינה לישראל בשום צורה) נמכרות כמות
שהן, בעוד היצרן משתמש לשם ייצוא
בגבינות מקומיות. עד היום סירב המכס
לבדוק את נכונות החשדות הללו.
החשדות הן כי גם חלק ניכר מאבקת־החלב,
המיובאת, כביכול, לשם ייצוא בצורת
מוצרי־חלב, שהיא על כן פטורה
מהיטל, נמכר ליצרנים מקומיים.

דובר האוצר נשאל אם אין טעם לפגם
בהמשך ייבוא אבקודחלב, כאשר האוצר
דורש מן החקלאים לצמצם את תפוקת־החלב,
בעיקר בגלל היות מחירי האבקה
המיובאת זולים יותר, ובגלל העובדה ש אחד
הצרכנים העיקריים של אבקה למוצריו
הוא מיפעל המחלבות המאוחדות,
השייך לבניו של שר־האוצר.
הדובר השיב כי מאז התמנה לתפקידו,
מסרב השר הורביץ לשמוע או לדעת כל
דבר הקשור במה שעסק בו בעבר. נכון
כי אגף־התקציבים של האוצר שותף בכל
דבר, אולם הסמכות להוצאת רשיונות-
ייבוא לאבקודחלב היא בידי מישרדי התעשייה
והחקלאות, ולא בידי מישרד־האוצר.
הדוכר הכפירים
כמדי;יות
ידיעה

מחלבת כפיר, המייבאת אבקת־חלב וגבינות
מסוגים שונים, וכן מחלבות
שטראוס או המחלבות המאוחדות, הן
גם יצרניות גלידה (כפיר מייצרת גלידה
בשם סנוקוסט).
המצב הנוכחי גורם להתעשרות המחלבות,
הצורכות אבקה מיובאת תוך פגיעה
במשק החלב.

קשור באמצעות מיו מושא שהם
קובעים בו. הוא השים כי יש להכין
שכיגלל המצב שבו נמצאים
החקלאים, והכאב הרב שלהם,
הם טוענים או חושבים גם דברים
לא־נבונים, ומישרד האוצר מכין
כי הם לא היו אומרים זאת לולא
מצבם.

;שאל אם אין הפקידים
של האוצר, העוסקים
ההלם, מושפעים מן ההשר,
הממוגה עליהם,

על מצב דומה העיר מבקר־המדינה בדין
וחשבון לשנת ,1978 שבו בדק את נושא
קביעת מחירי מוצרי־חלב עם ביטול הסובסידיות
בסוף אוקטובר ,1977 עת היה
יגאל הורביץ שר־ה תעשיה, ופקידים בכירים
במישרדו קבעו את המחירים החדשים,
שנגעו גם למחלבות המאוחדות.
קבע אז המבקר :״לא היה צורך ב הערת
השר, כדי לדעת שנפשו אכן קשורה
עדיין במיפעל. הוא הוסיף כי ״הרי
היה ברור שיש לו עניין בכך.״
על אי־התקינות שבקיום מצב כזה עמד
לאחרונה בית־המישפט הגבוה לצדק
(בג״ץ) ,בפסקו בשאלה של ניגוד־אינט־רסים
הנגרם בגלל היות חבר הנהלת־עיריה
חבר גם בוועדת הביקורת שלה
(בג״ץ .)531/79 קבע השופט העליון אהרון
ברק, בפסק שאליו הצטרף השופט
העליון חיים כהן :״עובד ציבור, אסור
לו להעמיד את עצמו במצב שבו קיימת
אפשרות ממשית של ניגוד עניינים בין
האינטרס שעליו הוא מופקד לבין אינטרס
אחר כלשהו — רכושי או אישי — שלו
עצמו או אינטרס אחר. אפשרות ממשית
של ניגוד־עניינים אינה עולה בקנה אחד
עם חובת האמון, שכן חובה זו גורסת
הינתקות מכל אינטרס נוגד.״
״טעמו של הכלל בדבר ניגוד עניינים
הוא כפול,״ המשיך השופט ברק .״ראשית,
טעם פרגמטי: עובד־הציבור חייב להפעיל
את סמכותו מתוך שהוא מעמיד לנגד
עיניו את מכלול השיקולים הרלוואנטים
להפעלתה של אותה סמכות, ושיקולים
אלה בלבד. כאשר עובד הציבור נתון
במצב של ניגוד עניינים, קיים חשש כי
יביא בחשבון, שעה שיפעיל את סמכותו,
אף את האינטרס הנוגד. כתוצאה מכך
עשויה לבוא הפעלה בלתי-ראויה של הסמכות.
״שנית,
טעם ערכי: קיומו של שרות
ציבורי סדיר, אחראי ובעל עמדה ציבורית
נאותה מחייב אמון הציבור בכך
שהחלטות עובדי-הציבור הן ענייניות, ונעשות
ביושר ובהגינות. עובדת הימצאו
של עובד־הציבור במצב של ניגוד־עניינים
פוגעת באמון הציבור במערכת השילטו-
נית. בלב הציבור מתעורר החשש כי
שיקולים זרים מנחים את עובד־הציבור,
ואמונו במערכת השילטונית נפגם.״
את עמדתו סיכם השופט ברק במישפט
מפתח :״כל משרתי הציבור חייבים להימנע
מניגוד עניינים, ודבר זה חל
במיוחד על נבחרי-הציבור, החשופים לעין
הציבור, והחייבים לשמש דוגמה לציבור.״
השופטים ברק וכהן פסקו כי חבר מועצת-
העיריה האמור לא יוכל לכהן בשני ה־

מנהל יוני הורכיץ
״ברור שיש לו עניין בכך...״
תפקידים, בגלל ניגוד העניינים. מקריאת
פסק-הדין ניתן לראות, בין השורות, כי
השופטים דנים בחבר מועצה מקומית,
אך מתכוונים גם לשרים בממשלה. אחרי
הכל, השופט ברק היה זה שקבע את
ההלכות לגבי שרי ממשלה ורכושם הפרטי,
הנרמסות עתה על-ידי הממשלה
הנוכחית.
בתלונה ששלחתי ליועץ המישפטי לממשלה
ב־ 27 בנובמבר ,1979 על דרך
ייקור מוצרי-החלב באותה עת בצורה
שהעשירה את המחלבות הפרטיות, ציינתי
כי השר הורביץ נחשב מבחינת החוק
כעובד־ציבור. בהתם לסעיף )10(278לחוק
העונשין עובד־ציבור הוא נושא מיש רה
או תפקיד על פי חיקוק, בץ במינוי,
בבחירה או בהסכם, ולפי סעיף 5לחוק
יסוד־הנזמשלה, השר הודביץ הוא עובד
ציבור, שכן מישרתו נקבעה במינוי. תלונתי
היתה כי השר עבר על החוק האוסר
על עובד-ציבור להשתמש בכוח סמכותו
לגבי נכסים שיש לו בהם במישרין או
בעקיפין, בעצמו או באמצעות אחר, זיקה
פרטית. לדעתי לא השתנה מצב זה גם
כאשר התפטר השר מהמחלבות ומסר את
חלקו לבני־מישפחתו, לפני הנחיות ועדת-
אשר.
היועץ המישפטי טרם השיב על ה-
תלונה.

יגאל לביב 1

נשיא מדינת ישראל, מר יצחק נבון, יפתח את התערוכה
ביום ראשון, י״ג בניסן ( )3 0 .3 .8 0במעמד ראש העיר חיפה -מר אריה גוראל, נשיא ה״אינטרפלורה ,,הנינ״ל, שרי ממשלה, חברי מועצת העירית, חברי כוס ת ונכבדי אחרים.

אביב בישראל!

פלוריש 80

תערוכת הפרחים הבינלאומית ה23-
חיפה, קרת אליעזר
פסח• יג בסן-כב גיסן חשט 30.3.-8.4.1980

התערוכה פתוחה לקהל בשעות 23.00—10.00
בימי שישי וערבי חג — בשעות 16.00—9.00
ביום א׳ — 30.3.80 בשעות 24,00—20.00

כ מי התערוכה :
• מרבדי פרחים שתולים בשלל צבעים -מאירופה וישראל
• צמחי בית ונוי • עצים ואוסף נדיר של קקטוסים
• צמחי מים ונוי • מזרקות ומפלי מים מוארים בתאורת
מיוחדת • פסלים • ביתני מסחר • ביודקפה
• מגרשי משחקים ונופש • .צמתי איכות הסביבה.

ב הי כלישראל:
• למעלה מ־ 5000 שתלנים, מגדלים ומטפחים מישראל
מציגי את הישגיהם, החל מבתי ספר חקלאיים ועד
ליצואני פרחים של 100 מליון דולר
• תצוגת.התפתחות של זנים ישראליים • תצוגה איזורית
• תצוגות בכורה של צמחי בית • תצוגת התפתחות של
32 ענות המדינה • אוסף ראשוני של אוויכידיאות.

בביתן השלום:
התערוכה מאורגנת ע״י חברת תערוכות ישראל חיפוז בע״מ,
בחסות כב׳ נשיא המדינה
ובהשתתפות: עירית חיפה. משרד החקלאות. משרד החינוך והתרבות
י אינטרפלווה. המועצה לייצור ושיווק פרחים, פקעות וצמחי־נוי
י האיגוד הארצי של מגדלי פרחים בישראל

• תצוגת בכורה עולמית, בשיתוף מוזיאון צה׳׳ל
• צמחים ופרחים מישראל, מן הגבולות ומעבר ^הגבולות*-
אטרקציה בינלאומית • זה מול זה: יצירה מול הרס,
שמחת חיים מול יתמות • פרגמנטים מביקורו של נשיא
מצרים בישראל • השלום בפרחים.

באר מו ןהפרחיםהבינלאומי :
• אלפי פרחים אשר יגיעו מ־ 19 מדינות, יוצגו בתצוגה
עולמית על 1,000ט״ר — בשני מפלסים וב־ 10 זוויות
צפייה • תצוגת בכורה של צמחים ופרחים מרחבי העולם•
• ורדי ״רוזלין״ מה״בית הלבן״ לתערוכת
• אוסף אורכידיאוו־נ מדרום אמריקה ואפריקה
• חידושים בעריכה ושזירת פרחים בכלים מיוחדים.

סי מפוני ה של צנעיס ופרחים בשטח של
28,000מ״ר
תצוגת בנור ה עולמית של חביתנים -המצאה
ישראלית !
זנים בלעדיים לתצוגה בתערוכה ע״> גדולי
רפלוריט טי ם בעולם!
18מ טו סי ם מני אי ם אלפי פרחים ו צ מחים
לתערוכה!

•יו ם השלום 8.4.80 הדגמות של שזירת פרחים ע״י
מומחים מישראל והעול— בתאריכים ; 3.4.80 ; 1.4.80 :
• 7.4.80 ; 5.4.80 תערוכת יחיד של ציורי פרחי מאת
האמן לם — באודיטוריום חיפה •תערוכת ״פרחים״
מיצירות מאנה כץ — במוזיאון מאנה כץ • תערוכות
ציירים בנושאי פרחים בגלריות, פרטים בלוחות המודעות.
•הגרלת טבעת יהלום יקרת ערך,מתנת המרכז
החיפני ליהלומים בקרית אליעזר (יש לשמור על
הכרטיס עד לפרסו תוצאות ההגרלה) .המציג כרטיס
כניסה לתערוכה במרכז החיפני ליהלומים יזכה ב־4״12
הנחת על כל קנייה.

אלתחמיץ את הגדולה בחוויות!
כ ר טי סי ם :
• ניתן להשיג בקופות התערוכה ובמשרדי הכרטיסים בעיר.
• לימי שבת וחג — כרטיסים במכירה מוקדמת.
• לקבוצות מאורגנות מאיזור המרכז והדרום —
״אבני הפקות״ ,טלפון 769144 :־ 03 ובמשרדי התערוכה,
טלפון 530108 :־532117 ,04־-.04

אי רו עיםבתערוכה :

תחבורה:

•יו ם ה״אינטרפלורה 1.4.80 יו ם זהב״י — 2.4.80
•יו ם •הנוער והחינוך ההתיישבותי — 2.4.80
•יום השתלן 2.4.80 יו ם האישה 3.4.80

כל הדרכים מובילות לתערוכה: מתחנת הרכבת
בבת־גלים ומתחנת אגד. המרכזית ; כל הקווים מדרום
לצפון ומצפון לדרום עיברי ליד התערוכה.

ססססססססססב

תן טרמפלחייל
1 העולם הזה 2221

0 1אגס כרוז י
(המשך מעמוד )85
בחורה נוספת, בשם מרים
אלקובי, התלוננה גם היא ש ספיר
אנס אותה. אולם כיוון
שאין עדיין עדות מסייעת לדבריה,
טרם הוגש כתב־אישום.
סניגורו של סמיר, נחמן
בטיטו, טען בלהט בפני השופט
דויד ולך, כי הכל עלילה וכי
שלוש הנשים, שהן חברות,
התאגדו כדי לטפול האשמות
על שולחו, ולרדוף אותו.
בית־המישפט החליט להחזיק
את סמיר במעצר עד תום
ההליכים, ושיחרר את שני
הערבים האחרים העצורים עימו
בתיק הסחיטה והאיומים.

עונש
מר תי ע!

מיר הוא נאשם ככל נא-
** שם אחר. ועד שלא הוכחה
אשמתו באונס ובהאשמות האחרות
הרי הוא, כמובן, בחזקת
זכאי. אולם, אם אומנם יוכח
כי הוא ביצע גם את העבירות
הללו יהיה בכך משום הוכחה
כי עונש מאסר אינו מרתיע
את האיש, ואינו מונע בעדו
מלעבור את אותן העבירות
שוב ושוב.
במקרים כאלה, כאשר למא סר
אין כל השפעה על העבריין,
וברור כי הוא מסוכן לחברה,
והוא עלול לפגוע שוב בנשים
חסרות ישע, יש לשקול את
טובת הציבור. העונש המוצע
של מאסר עולם ירחיק אומנם
את העבריינים מהחברה לתמיד,
וימנע מהם לבצע עבירות, אך
הוא לא יעשה דבר כדי לעזור
לעבריינים, או לרפא אותם.
שיכבה רחבה במדינה מצדדת
בעונש של סירוס על
עבירות מין, במיקרים של
עבריין־מין מועד. הנפש נוק עת
מעונש כזה, המזכיר את
העונשים המוטלים בארצות
כמו ערב־הסעודית, שבהן נוהגים
לקצץ את ידיהם של גנ בים.
אולם מי שזוכר את שנות
הפלמ״ח יודע כי היו דברים
מעולם. וכי נהגו לענוש אנסים
בסירוס, גם ללא צו בית-
המישפט.
היה מי שהציע לאפשר ל־עברייני־מין
מועדים בישראל
לבחור בחופש תמורת סירוס.
אומנם הדבר יספק, כנראה,
את החברה, ולא יסכן יותר
נשים תמימות, אבל ההצעה
עדיין נראית ברברית במקצת
לחברה מתקדמת.
לעומת הצעה זו קיימת ב־ארצות־הברית
שיטה שכדאי
אולי לאמצה אצלנו. שם נהוג
להטיל על עברייני-מין מועדים
עונשי־מאסר לתקופות בלתי-
מוגדרת. העבריין מורשע, וני דון
לתקופת מאסר אשר תיקבע
סופית על־ידי ועדה מיוחדת.
ועדה זו תדון במצבו של
האסיר מדי חצי שנה. רופאים
ופסיכולוגים של הכלא יטפלו
באסיר, ויכתבו דו״חות על התקדמותו.
הוועדה תורכב ממש־פטנים
מחנכים, רופאים ופסיכולוגים.
הם יקראו את ה־דו״חות,
יראיינו את האסיר, וכאשר
יוחלט כי יש סיכויים
טובים שלא ישוב עוד על מע שיו,
ימליצו לשחררו. הדבר
יכול לקרות אחרי שנה אחת
או 20 שנה, כל מיקרה לנסיבותיו.
פתרון
זה אנושי יותר מסי-
רוס, וממאסר־עולם, וגורם לכך
כי האסיר ישתדל לעשות את
כל אשר ביכולתו כדי להבריא
ולהשתחרר. אין גוזלים ממנו
את התקווה להיות אדם חופשי.
מאידך בטוחה החברה כי האיש
לא יעזוב את ביתיהסוהר
לפני שוועדה מוסמכת, המכירה
את מצבו העכשווי, קבעה ש הוא
רשאי לחזור לחברה.

ע שה לך הנהג קבוע-מלא טוטו בכל שבוע המועצה ההימורים י ס פוו ט ז להסדר בספורט

111111-

אילנה אלון י

העולם הזה 2221

את גיזרתך והופכים אותה רחבה יותר.
אם גיזרתך רחבה הפסים לא ישנו מאומה,
ואם גזרתך מושלמת — הפסים רק יח־מיאו

מראה הקונפטי
שימי פס
בוודאי שמעת לא פעם, שמישהו הרגיז
אותך, את העצה ״שימי עליו פס״ .הכוונה
להתעלם ממנו. השנה לקראת האביב ורד
קייץ תוכלי לשים הרבה פסים. הפעם יהיו
הפסים על לבושך, והם יהפכו את הופעתך
בולטת מאד בשטח. השנה השתלטו. הפסים
על האופנה. והם מופיעים בצורות
שונות ובצבעים שונים.
הפסים יודפסו על גבי השמלות, המיכ־נסיים,
הז׳קטים והחצאיות.

חברת הלנה רובינשטיין הציגה לאחרונה
את המראה החדש לאביב־קיץ ,1980 הנקרא
״המראה הקונפטי״ .זהו שילוב נועז
של גוונים באווירת קרנבל, ממש כמו
פתיתי־הנייר הצבעוניים שמשליכים בעת
הקרנבל. הצבעים השולטים הם: כחול,
ירוק, סגול, ורוד ואדום. הטורקיז והכחול
כאיפור לעיניים נעלמו בשנים האחרונות,
אבל הם חוזרים במישנה מרץ לאופנה.
מראה הקונפטי משתלב באופנת הלבוש
לעונה הקרובה, ומאפשר לכל אשד. להתבטא
בהתאם לאישיותה ומלתחתה. הפה —
ורוד, מתוחם בדייקנות, צורתו עגולה
בשפתון חדש פנטסי פינק. הציפורניים
משוחות בצבע תואם פנטסי פינק.
לשעות היום מציעים לך את הצבעים
הפסטליים והגוונים הבהירים לאיפור העיניים.

׳״ 1 1 ׳1ל ׳\ 1י; * 1111 *1של כחול, ירוק, סגול, והוד, אדום וטורקיז
מציגה חברת הלנה רובינשטיין במראה החדש

שלה לקיץ זה. גוני האיפור משתלבים יפה באופנת הלבוש לעונה הקרובה. לאיפור
היום לעיניים מציעה החברה את הצבעים כחול בהיר וטורקיז בהיר.

\1 1ך \ 1 | 1ך וקצר הוא אחד מקווי האופנה החדישים האופייניים לחולצות
הגבר לקייץ 80׳, .מנהטן מציגה חולצת פסים, שרוול קצר

כיס פנימי בטל ביטנה ושסע חיצוני ומכופתר, וצווארון ״ביבי״ מכופתר.

הקיץ לגבר

גייר׳ם ובסיס 5
הדפס

קווים

ושימלת־פסים

גלייס

בקולקציית האביב שהציגו לאחרונה בלונדון
אופנאי צמרת, כאדריאן קרטמל
ג׳ון בייטס וברוק אולדפילד, נתנו הפסים
את הטון. ושלא ׳יספרו לך שפסים משנים

ופיינייס על בדי האביב והקייץ. היאופנאי
מציג חליפת־מיכנסיים מבד נזשי עם
בקווים ישרים בצבעי כחול ולבן.
לשעות הערב מציעים את הצבעים החזקים
כמו כחול, סגול חזק וטורקיז.
חשבו לזכור שהמראה בכללו הוא באווירת
קרנבל עליז וחגיגי.

מה יהיו סימני ההיכר הבולטים של
חולצות הגברים לקיץ? 1980
אם לשפוט על פי הקולקציה החדשה
של מנהטן אלה יהיו הקווים העיקריים :
הצווארונים קטנים בדרך־כלל, במקום
6—7ס״מ בשנים קודמות ובכותנות קלאסיות
יהיו הצווארונים השנה בגודל 5
ס״מ. קצוות הצווארונים מעוגלים (״בייבי״)
או חדים. הכיסים יהיו אלמנט חיוני
בחולצות הקיץ. אלה הם כיסים פנימיים
בעלי שסע חיצוני, ביטנה בכיס וכפתור
או כיסים מתופרים.
הגיזרה היא רחבה יותר, על-מנת להת
אים
את החולצות לגיזרת המיכנסיים,
בעלי הפנסים הפתוחים. עדיין מופיעות
חולצות צרות בעלות פנסים, אך מסתמנת
נטיה ברורה של חדירת החולצות הרחבות.
על הבדים תודפסנה הדוגמות ה״נקיות״
והחדות — פסים ומישבצות גדולות.
הצבעים: סגולים לגווניהם, ירוק, אפור-
כסף, בורדו וחרדל.
סוגי הבדים האופנתיים השנה הם תערובות
כותנה ודקרון, ואחד הלהיטים הוא
בד האוקספורד הרך.
המחירים לצרכן (כול מ־ע־מ) נעים בין
650ל״י ל־ 850ל״י. את חולצות מנהטן
אפשר להשיג בחנויות אתא.

חניתה צנטנר•

לחופש

נולדתי!

הזמנים ה שתנו.
איזו נערה הי ת ה מעל ה בדע תה לע שו ת פעם מה שאני עו שה בימי המחזור החוד שי ש ליי
אני רוכבת, שוחה ורוקדת בחופ שיות וללא דאגה. הכל בזכות טמפון או־בה, ה מו מלץ
־ ,גדלים, בשלש
לבל נערה צעירה החל ממחזורה הרא שון לאו־בה שלו שה ״
למרבית הנ שים
דרגות ספיגה: מיני ־ לב תולה ולנערה המתבגרת, נורמל
^ £הספיגה הטוב
ואקסטרה לנשים עם דימום רב. או־בה בעל כו שי
קטן וקל
בעולם, מתרחב ואוטם בפני דימום וריח. או־בה
* 8דחיפה קלה
להחדירו. או־בה אינו זקוק למוליכים:
גדולתו של

והוא בפנים. בלתי מורגש ונעלם מעיני כל.
הקטן של
^ או־בה בקטנותו^ .אני נו שא ת אותו בכיס

עצמון
--ענחלב׳
--אבקש לשלוח אלי את |

כתובת

הטמפון הקטן
שכבש את העולם

משתמשת בטמפוגים
לא משתמשת בטמפונים

יעקב שרת /איש ממאדים

נדבו ער אססוולוגיה
זה היה בשיקגו. הזדמנתי לאותו כרן לפני שנים
מחשב) ,שאין להם דבר וחצי דבר עם האני המסויים
מיספר במהלך מסע הרצאות, ויהודים לבביים הזמינוני של מי שחש עצמו נזקק להדרכתם.
לסעודת־ערב במיסעדה דגולה שבראש אחד מגורדי
נתקלתם במי שנשבע בנקיטת חפץ, כי האסטרולוג
השחקים, ושתינו ואכלנו ושתינו, ועל מה לא דיברנו,
שלו קלע בעניינו אל השערה ולא החטיא? אל תכפרו
ופתאום אחד המסובים, יהודי קשיש ונשוא־פנים
בכך, מפני שזו אמת! אלא מה? זו לא כל האמת,
ובעל־בעמיו, הפטיר משהו על אסטרולוגיה, ואז, כטוב
כפי שיתחוור לכם אם תבקשו את המנובא המאושר
לבי ביין וככל ישראלי בחנות חרסינה — כמעט כאריה
לפרט לכם את כל הנבואות שפורנס בהם לאורך תקופה
במועדון הנשיאים — פתחתי פה גדול ועשיתי את
נתונה ן או אז יתגלה שיעור האמת והכזב.
האסטרולוגיה ללעג ולקלס, וכך הייתי שופך וחולן
אבל למי יש זמן לבדוק כל זאת, ומי רוצה
השמצות בלי הרף, אלמלא הבחנתי כעבור דקות
לזכור בכלל את שלא התגשם? ועד שאתם מהרהרים
מיספר שהשולחן דמם סביבי, ורצינות נוראה השתלטה
במה שהיה, או לא היה, כבר נוקף שבוע ופתשגן
על כל מארחי. כלום צריך אני לומר, כי כולם עד
חדש של נבואות מוכן ומזומן בשבילכם.
אחד היו אדוקים קיצוניים בדת הכוכבים והמזלות?
ויש עוד עניין מטריד: מהו בדיוק המירווח שבין
ואותו גביר בעל״בעמיו הגדיל: סח לי אחר־כך, כי אין
פסק-דינם של הכוכבים ובין חרותם של הכבולים
הוא עושה עסק אחד בלי להיוועץ תחילה במכשף,
אליהם כל החיים, לשנותו או להתמודד בתוכו? אם
סליחה, באיצטגנין, סליחה, באסטרולוג שלו, ואיפה
הכוכבים לא משנים את מסלוליהם מרצונם, אלא נעים
הוא ואיפה אני כיום הזה !
בקביעות ״מדעית״ ,איך אפשר להמרות את פיהם?
מאז אני נוהג כבוד בחסידי האסטרולוגיה, ובוודאי
ואם הם אינם ״מדייקים״ — מה מידת זכותם לבלבל
שאיני מעז לנסות להחשיך עליהם את שמיהם המכולנו
את המוח? טלו למשל את מוות של יגאל אלון.
כבים והממוזלים, וכשם שאיני מוצא טעם לנסות
אסטרולוג אחד צפה, כביכול, שאסון ממשמש ובא
לאפקר אדם דתי ולעקור מלבו את אמונתו הזכה,
עליו, אך לא אמר לו זאת, וגם אחרים ששמעו זאת
כך איני מוצא טעם לנסות להנביט הירהורי כפירה
לא גילו את הדבר לביש־המזל, ואני שואל: האם זה
במי שנתפס לעבודת כוכבים ומזלות. אלא מה, יש
שאיש לא גילה ליגאל כי אסון עומד להתרחש, וכי
במקומותינו לא מעט נפשות תמימות, שאם־לא-יועיל-
עליו להיזהר, לא היה בלתי״נמנע, משום שפשוט היה
לא־יזיק, ומחוסר קביים אחרים בחייהם המשוערים —
מכוון על-ידי המזלות (של יגאל, של האסטרולוג, ושל
המשטרה מרימה ידיים. הפסיכולוגים והפסיכיאטוחיי
מי אינם משוערים בימינו הסעודים — מציצים
אין זה במקרה

גילה) ולא שידע
מי כל רים משתגעים ממש. לעיתונאים ולאמצעי התקשורת
בפסקי״השבוע האסטרולוגיים שאין עיתון ראוי לשמו
להצטער על שאיש לא הזהיר את יגאל ! אימרו נא, זה
עוד לא היתה עונה בה פוריית-אלימות וצבע, וגם
יוצא לאור בלעדיהם, ויש שהם מאזינים לתוכניות גזרו הכוכבים

: ועוד זאת

דעתכם על מתקבל
הרבנים זכורים לטוב, משתדלים שלא לפגר אחרי
רדיו, שבהן מספרים לנו נסים ונפלאות על כוחה של
על יגאל למות, האם אילו הוזהר, היה נזהר? ואם
המציאות, אבל איש מהם — איש אינו יודע
אסטרולוגיה, ומביאים אותות ומופתים להוכיחם. אל כך, מה טעם יש בכל האסטרולוגיה, אם בסופו של
מה פשר רציחות־הצמד בחיפה האדומה מדם.
התמימים האלה אני פונה פה — ירצו? יאכלו.
דבר הכל גזור מראש? ואם הכל גזור מראש, מדוע
אמת, לא בל בך נעים לעסוק בתופעה בעלת
ובכן, קודם כל אסטרולוגיה הוא עסק, ועסק טוב
חופפות? האסטרולוגים נבואות אין היבטים טראגיים בל כך, אבל אם לא נכתוב על כך,
מאד. כמו כל דת. כוהני האסטרולוגיה המפרנסים
ועוד משהו, אחרון ולא בחשיבות. אמרתי, שהאס־ולא
נדבר על כך בגלוי, אולי המצב יהיה גרוע
עיתונים ושבועונים בנבואותיהם, וגובים שקלים עוברים
אי״היותה
במשמע דת היא
אבל
דת. מין היא טרולוגיה עוד יותר. הלא בבר לפני הרצח הכפול האחרון,
לסוחר מכל המשחרים לפיתחם, למען יכוונו כגננת
מדעית, כלומר אי-היותה נתונה, מעצם מהותה, לבחינה
קראתי בעיתזן כותרת מפורשת משמו של הפרופ׳
רחימאית את צעדיהם החברתיים והכלכליים, מעולם
שתוכיח את שקריותה (אי-אפשר להוכיח שדת היא
יוחנן הופמן מאוניברסיטת חיפה :״מזהיר מאמונות
לא פשטו רגל.
שקרית ן אפשר להוכיח כי קביעה מדעית היא שקרית,
תפלות כאילו רוח רעה מרחפת על מקום בו מתרחשים הן המדע
״תולדות
פופר, קרל ההוגה שאמר וכפי
עניין. של ועכשיו לגופו
אירועים כאלה״ (״מעריב״ .)16.3.80 ,וזה היה לפני
תולדות החשיפה של השקפות שקריות, לא תולדות
שבוע רודף שבוע, ודרכם של החיים שהם מזמנים
הרצח הכפול האחרון, בפי שאמרתי. אז יש רוח רעה
הגילוי של השקפות אמיתיות״ — הגבול המשמעי
לנו, ככל שהם חולפים, יותר ויותר עיסוקים ולא
או אין? איך אפשר להסביר אחרת את הזוועה?
פחות ופחות, ועל כן מי מן המשחרים לנבואות השבוהמפריד
בין השקפה מדעית ובלתי-מדעית הוא זה
ובכן, אם תשאלו אותי אין כאן, בלומר שם
המפריד בין השקפות שלגביהן קיימת אפשרות להוכיח
עיות של האסטרולוג החביב עליהם מחשב אי־פעם,
בחיפה, שום רוחות רעות ומזיקים, ולבן גם שום
כמה מן הגיבויים שלו בעבר, לאורך תקופה נכבדה, אפשרות אין שלגביהן השקפות
ובין
אי-אמיתותן, את תפילה זבה של רבנים לא תעזור, וגם המשטרה
התגשמו וכמה לא?
שכזאת כלל ).היפוכה של השקפה מדעית היא השקפה
יכולה להמשיך להתרכז במחלקת הרציחות בתנועה,
קנאית, והאסטרולוגיה אכן נמנית עם ההשקפות היתר
על כן, אני מציע בזה ניסוי פשוט לכל מי
והפסיכיאטרים בוודאי שלא יעזרו, ולא מפני שאין
שנוהגים להציץ באיזה מדור אסטרולוגי: נסו נא
קנאיות, שכולן כאחת ״מערכות סגורות״ ,המקיימות
ביכולתם לעזור לנפש במצוקה, אלא מפני שכאן יש
להחליט, כי נולדתם ב״מזל״ אחר (אגב, שאלת ההי-
את עצמן מכוח עצמן ואינן נתונות להזמה בראיות.
סיבה אחרת לגמרי: חיידקים.
וולדות ב״מזל״ מסויים טעונה בדיקה ; הקדמונים,
אבל בעוד שהדת במשמע המקובל היא מערכת
כן, חיידקים. קטנים קטנים באלה, עד שאי-אפשר
שכידוע הם שהגו את ״מדע״ האסטרולוגיה, קישרו
מוסרית, משמעות בעלי
ב״אלוהות״)
(שמקורן עקרונות לראות אותם. איך הם הגיעו לחיפה זה סוד. אבל
במחשבתם מצבים ארציים עם מצבים שמיימיים, ומה
האסטרולוגיה היא ״תורה״ הפוכה. האסטרולוגים משמפני
שהם קטנים כאלה, הם נעים לאט, ולכן לעת
פשוט מזה? — הרי אין זה מקרה, שכל חגי ישראל
תמשים בלשון הדת ומצווים על מאמיניהם ציוויים
עתה הם במעט לא חרגו מתחומי מוקד חיפה,
כמעט נחגגים בלילה של לבנה מלאה אלא מה?
שונים — עשו זאת, אל תעשו זאת — אשר אילו
ונוגפים רק בחיפנים. אולי זה טוב ואולי זה לא,
הם לא ידעו דבר אחד, דבר שאנחנו יודעים, או לפחות
נשמעו מפיו של רב או כומר לא היו בעלי צליל
אבל זהו המצב, ואם מישהו מעוניין לשנותו, הוא
חייבים לדעת היום, והוא שהמצב השמימי שרואה
מזוייף, אלא בעוד שהרב או הכומר ממליצים לפני
צריך להביא לחיפה הרבה מיקרוסקופים. מהר.
אדם בשעה מסויימת איננו המצב השמימי האמיתי
כל בני-האדם לנהוג לפי אמות-מידה מסויימות, אך
כי בעין בלתי־מזויינת אפשר להבחין בלי שום
לאותו רגע, אלא מצב שהיה לפני כן, שכן קרן
כלליות ויפות לכל נפש, האסטרולוגיה היא בעלת
קושי, שיש מצוקה נפשית בארצנו, ויש מתחים משפח האור,
ככל שהיא מהירה להדהים, נעה במרחבי היקום
למשל,
מצווה,
היא זח בחודש שנולד למי
: קפריסות תיים וחוץ־משפחתיים בארצנו, ויש אהבה מכל הסוגים
לאורך זמן. ואם ה״מזל״ של היום, בעצם, שייך
״להשתחרר מדברים מיותרים ולא לסבך את החיים״,
וקינאה מכל הסוגים בארצנו, ויש הרבה הרבה נשק
לאתמול או לשלשום, אז מה, בעצם, ה״מזל״ שלכם?
ולמי שנולד בחודש אחר ״לא להפריז בעשייה זו או
בארצנו, אך כל אלה מתחלקים במידה שווה ממטולה
תשאלו את האסטרולוג בפעם הבאה, והוא בוודאי ישיב
זו״ .אלה מדברים בשם אלוהים ואלה מדברים בשם
עד אילת, ולבן בהחלט יש לשאול: למה חיפה? למה,
לכם תשובה משכנעת, שתאפשר לכם להמשיך לפרנס
הכוכבים, ואלה כאלה אינם נזקקים לראיות כדי
למה חיפה?
את העסק) ן ובכן, נסו נא להחליט אך ורק לשם
להוכיח את אמיתות צוויחם והוראותיהם למאמינים
למה חיפה? זה בגלל החיידקים, אני אומר לכם,
ניסוי, כי ״מזלכם״ אחר (ומה הבעיה ! בסך הכל יש — מה שכתוב בספרי-הקודש או במדורי״חאסטרולוגיח
ואני יודע מה שאני אומר, כי במאדים כבר היתה
12 מזלות לאיזה 4מיליארדים בני-אדם ; לא ביררתי
כתוב כך ולא אחרת, וזהו זה ; ואלה ואלה עושים
לנו כבר מין מגפת חיידקי ״דמדמת״ שכזאת, אבל
עדיין, האם הכוכבים במסילותם משפיעים גם על
להקלת החיים על האדם הנתון במועקותיהם, אבל
כשגילינו זאת, וכל אחד בשטח ידע, שאם יש לו
בעלי-חיים אחרים — סביר שכן) .בחרתם ״מזל״
בעוד שהמאמין בדת מוסרית נהנה ממערכת עקרונות
חשק לרצוח את אשתו, ולייתם את ילדיו הקטנים,
אחר? יפה. עכשיו, במטותא מכם, היצמדו למזל
המסייעת לו בהתוויית אורח־חייו, המאמין בכוכבים
ולשכל את הוריו, הוא לא צריך להתבייש וללכת לאיזה
החדש — הזמני — מיספר שבועות או חודשים, וראו
ובמזלות אין לו מכוח האסטרולוגיה שום עקרונות
פסיכיאטר, או ללכת למשטרה ולהסתכן במאסר, או
זה פלא — עד כדי כך גם אני אסטרולוג מיומן —
מוסריים, ולכן הוא חייב לחזור ולקרוא מדי שבוע
למצוא איזה עיתונאי נאמן ולספר לו עלילת חיים
מצא תמצאו נבואות ״נכונות״ או ״מתאימות״ בשיעור
בשבוע את ההוראות לגבי התנהגותו בשבוע הבא !
אומללה, אלא פשוט ללכת לבית־המרקחת הקרוב,
שלא ירד מזה שמצאתם בנבואות ה״מזל״ ה״אמיתי״ !
כי לאלוהים בוודאי יש עקרונות נצחיים, אבל הכוכבים
ולבקש גלולות־אנטי-רצח — וזה עובר אחת שתיים.
מדוע? פשוט מאד. מפני שבסך הכל כולנו בני-
האלה יכולים להשתגע בשבוע הבא, ולהפתיע אותך
אני חוזר ואומר: זה חיידקים ולא יותר, וצריך
אדם, ולכולנו, בסופו של דבר, אותן בעיות״יסוד קיובהפתעות
שכאלו, עד שבוודאי ובוודאי לא רק כדאי
לנפק לבתי-המרקחת את הגלולות האלה מייד, כי
מיות ספורות: בעיות ילד-הורה (ולהיפך) ,בעיות בוגר-
לך, אתה פשוט מוכרח לקנות את העיתון עם המדור
יפה שעה אחת קודם, ואם לא עכשיו אי ...בום
בוגר, בעיות מזון ומין, וברגע זה איני מוצא יותר.
העכו״מי שוב ושוב...
הופס, עוד שניים !
מכאן, שכל מה שהאסטרולוגים מספרים לנו על
אין מה לדבר, כעסק האסטרולוגיה ריווחית הרבה
עצמנו אינו אלא וריאציות על ארבעה״חמישה נושאים,
יותר !
ואיך אפשר שלא נמצא בווריאציות הללו הד למתרחש
(הערה מן המאדים: נעזרתי לצורך רשימה זו גם
בנו וסביבנו? והאמנם אפשר, שהשוני באופי ובבעיות
בשכלו של ניל פוסטמן, מחבר הספר ״שיח מטורפים,
של מאות מיליוני אדם בני ״מזל״ פלוני — בינם לבין
שיח שוטים״ ,״דל פבלישינג קורפוריישן״ ,ניו־יורק,
עצמם — יהיה קטן מהשוני שביניהם ובין מאות ) 1976
ועשיתי על ״העבודה״ ,כי בידה המפתח /למען
מיליוני בני ״מזל״ אחר? שטויות במיץ עגבניות!
תזכור משל החוגר כמפתח :
כל העניין הוא בכך, שהשוני והדמיון חוצים בין
הנה קרב יום ,״העבודה״ תכבוש שלטון ואין
בני-אדם בלי שום ״התחשבות״ באור כוכבי אתמול
מחריד —
או שלשום — כפי שיתחוור לכל מי שיטרח למצוא
הודות לאב המנחם ושות׳ ,שאת ממשלת ההדר
מיספר מספיק של בני ״מזלו״ לשם השוואה.
הורידו עד יריד ;
על כן ראוי לאדם המבקש להכיר את עצמו, ולפעול
יש רק דבר אחד מחריד יותר מהתנהגות השחץ
אבוי ! מרגע שתוכרח לומר מה כן, לא רק
מתוך מודעות לדחפיו, לברוח מנבואות ועצות המורשל
אריאל שרון בארה״ב, והוא ההתנהגות המאופקת
מה לא — הברית ״הדר־ועד־שריד״ —
עפות עליו מפי חרשתני נבואות סיטונאיות (אני משער,
של הקהילייה החושבת בישראל נוכח התנהגותו.
איכה תמימות־דעים תשיג, לא תטולטל עד לא
שבאמריקה האסטרולוגיה כבר הועלתה זה מכבר על
ואני לא מדבר על אלת שששו על אותה התנהגות
הדר, עד אין שריד ז
אראלית, והם בוודאי אינם מעטים. אמנם רחמי עליהם,
בי ברגע שהם יתפכחו הם יישברו, כשם שנשברים
חסידיו של משיח ברגע שמתחוור קבל עולם, שהוא
משיח שקר (חסידי שבתאי צבי, שהתחוור להם שאלוהים
של המשיח שלהם ״לא עובד״ ,התאסלמו ;
חסידיו של הנביא השחור ג׳ונס התאבדו) .אני מדבר
על אלה, שמבינים באיזה עולם אנחנו חיים, ומהי
ארה״ב, ומהם יהודי ארה״ב, ואיך צריך להתייחס
אליהם, ולהתחשב בהם, ולשתף אותם, ולהפעיל אותם
— בלב, בשכל — אם אלה לא התפלצו כאשר אריאל
שרון לימד אותם פרק באי־גמגום, ולא יצאו לרחוב
ממש כדי לדרוש את התפטרותו מהממשלה, או את
התפטרות הממשלה שאינה מתנערת ממנו — זה
מחריד עוד יותר מאותו מופע שחץ.
ולכל מי שחושב שאריאל שרון, כקולומבוס בשעתו,
פתר חד וחלק, ללא גימגום, ללא חיישנות, אם לא
גרוע מזה, את בעיית העמדת ״הביצה״ פתרון פשוט,
אמיתי, ממשי, סופי ומה לא, אני מעז להזכיר כי
אותו קולומבוס (שחשב שהוא מגלה את אמריקה)
אמנם העמיד את הביצה — אבל גם שבר אותה.

חיפה נרצחת

£העבודה1

^ הביצה של שרון

24 דרכים להיות יפה.

0. 1ן\ו מגישה לך היום סידרה חדשה
של לכות ושפתונים 12:גוונים
לשפתיך 12 ,גוונים לאצבעותיך ועוד
אחד שקוף המשמש כשכבת בסיס
( 0 £ 7כ< .)8/\ 5£שפתוניס נעימים
למגע ומדגישים את הקו הנשי של
שפתיך בקשת של גוונים אופנתיים
ובמראה החושני המבריק.
לכל שפתון תוכלי להתאים את הלכה
המתאימה לו לפי טעמך, מצב רוחך
או לבושך.
הלכה של. 1סעו מיוצרת לפי נוסחה
מדעית חדישה: היא גמישה, מתיבשת
מהר ועמידה יותר.

את תופתעי כל יום מחדש מהגוון
האחיד והזוהר של הלכה, הנשמרת
זמן רב ואינה מתקלפת.
עכשיו יש לך 24 דרכים להיות יפה -
וכולן מתחילות ב .0 -

ממולא ע״י תיא.

זה היה

גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני • 25 בכה בדיור,
היה יוצא־דופן, וחסר־תקדים כין השבועונים בעברית. העורף
הביא תחת הכותרת ״טוינבי: תביעה ומענה״ דיון עם השקפות
העולם של ההוגה הבריטי ארנולד טוינבי, דיון שהוגדר במילים :
״בעיני יהודים, ארנולד טוינבי הוא אנטישמי. הוא מכחיש את
קיומה של אומה יהודית בפזורה. והוא רואה כציונות כובש זר
שהשתלט בכוח על ארצם של אחרים. זוהי השקפה מרגיזה,
אולם היא גם מעוררת למחשבה. כי טוינבי הוא אחד מענקי־הרוח
של דור זה. גדול ההים טוריונים של התקופה. לדבריו יש
משקל מסביב לכדור־הארץ, והם דמויים לזרוע זרע באדמה
הצחיחה של המחשבה הישראלית״ .במקביל לרשימה זו של
אורי אבנרי, הובא תחת הכותרת ״אל תחזרו על שגיאות הפליש־תים
והצלבנים ראיון מיוחד עם ארנולד טוינבי, שעוך כתבו
המשוטט של השבועה באירופה, עמום קינן. ראיון מקביל, תחת
הפותרת ״הערבים פוחדים מפני השתלטות ישראלית״ עיד קינן

גוה שחיה

עם פרופסור אלברט חוראני, יליד מרג׳ עיון, אימר שימש באורח
קבע באזפספורד כמרצה להיסטוריה של המזרח־התיכה.
מדור ה״היסטוריה״ של השבועון, הוקדש למלאת 15 שנה
להתגייסותם של ראשוני המתנדבים לצבא הבריטי, עם פרוץ
מילחמת־העולם השנייה. תחת הכותרות ״תותחים של הסנה״
ו״זכרונות הבריגדה: מיבצעי קרב, בריחה מן השבי, טיולים
באירופה״ הובא סיפורם של המתנדבים, לרגל מלאת עשור
לכניסתם לקרבות על נהר הסניו באיטליה. סוכן הפירסומת
האיטלקי, גואידו אורלנדו, הביא תחת הכותרת ״כיצד הולכתי
שולל את פארוק״ .מדור הקולנוע סיקר את ״חופי הכיר״ של
איליה קאזאן, בכיכובו של מארלון ברנדו.

מ ׳לחימת הקודש של. זרח 1רהב טי ג * דן לנו ואהוד
אב ריאל ׳נגד נישואים דתיים * האיש שחיקה את אלוהים
מיסיונרי זה, סנט לוקס החיפאי, אשר על
הכרמל, הוציא מכיתותיו מאות רבות של
לוחמי ההגנה, אצ״ל ולח״י. כמה מאנשי
המדינה המכובדים ביותר, שופטים וקצינים
בכירים, הם חניכיו, ולא נודע אף
על מקרה אחד שיהודי התנצר בהשפעתו.
סוג בריאות ה ׳ .מי שהישווה השבוע
את רמתו המוסרית של משה ברק,
שסיכן את חייו למען עקרונותיו עם רמתו
של ורהפטיג, נציג הגוש הדתי מגובב
ההשמצות, נאלץ לשאול מי הוא בעל
האמונה שבין שניהם.
משה ברק עצמו רק צחק בקראו את
הנאום בבית־החולים, ואמר :״אם מחט טים
בחירו של אדם, אוי לו לאדם שאין
לו צללים. לא התיימרתי מעולם להיות
קדוש. אני גם מודה ששכבתי בחיי עם
בחורות בלי רשותו של רב נ״ ההשמצה
העיקרית לא פורסמה כלל. חוקרים דתיים,
בעזרת כתבלבי הדור המפא״יי, שהעירו
בלילה את שכניה של מישפכת ברק בחיפה
כדי לגלות ליכלוך כלשהו, ניסו
להוכיח כי ברק לא נפצע כלל במילחמת־העצמאות.
השמצה זו לא פורסמה. הסיבה
לכך כלולה במיכתב רישמי ״לכל ה־מעוניינים״
מטעם מפקד מחנה אלישע
מיום ,12.9.49 מיספר .2406/9/1הוא נגע
לסגן משה ברקוביץ מ ,30124/שגויים
ב 1-בפברואר ( 1948 גיוס מנגנון ההגנה),
ושוחרר ביום ה־ 12 בספטמבר .1949 כתב
המפקד :״הריני לאשר כי הנ״ל נפצע
בקרב. סוג בריאותו ה׳ והוא עומד להשתחרר
כנכה מילחמה.״

העם
גם פרש מאומן מתקשה ברכיבה על
שני סוסים. עסקנים דתיים מסויימים החליטו
לרכב על סוס הפוליטיקה המיפלג-
תית, והגיעו על גבו לכנסת ולמישרדי
הממשלה. לצורך זה היה עליהם לרדת
תחילה מן הסום ששמו אמת.
השבוע ראו אזרחי ישראל את ההצגה
העגומה של נציגי המוסר הדתי פותחים
במסע של השמצה אישית שעוררה גועל
גם בלב אוהדיהם. ברכזם את כל כוחם
נגד איש תשוש אחד, שנאבק עם כאביו
במיטה של בית־החולים בתל־השומר הוכיחו
לפחות דבר אחד: שלטובת טוהר
הדת מוטב היה להם להישאר בבתי-
הכנסת, במקום לעבור לבניין הכנסת.
נציגי הדת לא ניסו אפילו להתווכח אם
ישנה הצדקה כלשהי לכפות על מיליון
ושני שלישי המיליון של אזרחי ישראל
חוק, המונע מהם את חופש הדת והמצפון,
ומכריח רבים מהם להתחיל את הפרק
הקדוש ביותר בחייהם, את ייסוד מיש-
פחתם בשקר. במקום זה עסקו בתמרון
שקוף אחר: להשחיר את פניו של משה
ברק שובת הרעב, כאילו היתה לאישיותו
של הצייד חשיבות כלשהי לגבי נכונות
או אי-נכונות מאבקו.
הפירוש: כאמת. פתח במערכה
קדושה זו סגן שר־הדתזת, ד״ר זרח
ורהפטיג״ ,שהיה צריך לשמש דוגמה לאחרים(
.ורהפטיג פירושו בגרמנית:
באמת) ,גבר ננסי הידוע בדרך־כלל כאדם
בעל רצון טוב, ואשר הניח מסביבו מסך־
עשן של השמצות אישיות, עד שיושב־ראש
הכנסת המפולפל, יוסף שפרינצק,
נאלץ להפסיקו. טען ורהפטיג, על סמך י
חיטוט בתיקים מיושנים של בית־הדין הרבני

!• ברק לא שילם מזונות לאשתו הראשונה,
להחזקת בתו, אוריה.
בשעה שחברתו הנוצריה התגרשה
מבעלה, העיד כי היא יהודיה.
• הוא עצמו, חניך בית־הספר של
המיסיון.
משה ברק נשא את אשתו הראשונה,
מאירה, חצי שנה אחרי שנולדה בתם,
אוריה, שהיא כיום בת שש. השניים,
שהיו אחידים בדעתם השלילית על הטכס
הרבני, נפרדו כעבור שנתיים. הסיבה:
מאירה רצתה שמשה, שהיה אז סגן בצה״ל, ,
יישאר בצבא־הקבע. ברק שהחליט להקדיש
את חייו לאמנות, העדיף חיי רעב, על
משכורת חודשית, ומאירה נישאה מיד
לאחר הגירושים מחדש, הפעם לסרן מ־צה״ל,
והיא מתגוררת עם בתה בדדה
מרווחת באשקלון. היא גם לא עשתה כל
ניסיון לגבות מברק העני, את חמש-עשרה
* במשך משרים שנה שימש ורהפטיג
כסגן־שר ואחר כשר־הדתות, מישרה שבה
כיהן בימי ממשלת המחדל. הוא מכהן
כיום כחבר־הכנסת, ונחשב כקשיש שבין
חברי הבית.

כחרסל

אלמ או ר

זריקה לסל בדרבי מול היריבה העירונית,
הפועל תל־אביב. כיום מכהן קליין כ־מאמנה
רב־התהילה של מכבי תל־אביב.
הלירות אשר בית־הדין הרבני פסק לה
כדמי מזונות.
החדבה: שקר. טענתו השנייה של
ודהפטיג בקשר לשבועתו של ברק, פוגעת
קודם כל בחוק הדתי עצמו. בלי שבועה
זו לא יכלה אוריה בכלל להתגרש מבעלה.
אין שום מוסד מישפטי בארץ המסוגל
להכריז על גט בין יהודי ונוצריה.
חוק המחייב את האזרח להישבע שבועת״
שקר הוא חוק מתועב. עשרות שבועות
שקר מסוג זה נשבעות מדי חודש בבתי־הדין
הרבניים של ישראל, בידיעתם ה אילמת
של הדיינים. ההצדקה היחידה:
אין לבעלי־ר,שבועה שום מוצא אחר.
מגוחכת עוד יותר היתד, הטענה השלישית,
כי ברק למד בבית-ספר של המיסיון.
איש לא פיקפק בנאמנותו של ברק כשגויים
ליחידה קרבית במילחמה. בית-ספר

״מה קרה? בתי־הקולנוע פתוחים גם
היום?״ שאל אחד העוברים ושבים למראה
האנשים שזרמו בליל־שבת לעבר
קולנוע אוריון התל־אביבי. לאמיתו של
דבר זרמו ההמונים לעבר מיגרש מכבי
הסמוך, כדי לחזות במאורע לא פחות מ הצגת
סרט קולנוע: המשך מישחקי הליגה
הסדירים בכדורסל. אחת המטרות
של מארגני המשחקים: להוכיח כי ה־כדורסלנים
הישראליים, שצברו שפע של
סלים במישחקים בינלאומיים, מסוגלים לעניין
גם את בני ארצם, ממש כמו הכדורגלנים.
מטרה שנייה, נכבדה לא
פחות: לאפשר לקבוצות כדורסל צעירות
להתמודד עם הוותיקות, להפגין את
יכולתן.
המטרה הראשונה הושגה עם הופעת
ההמונים מסביב למיגרש. המטרה השנייה
הושגה במישחק רב־הפתעות בין קבוצה
ותיקה לקבוצה צעירה: הפועל חולון *
עם שחקניה הוותיקים התמודדה עם מכבי
* קבוצת מעולה, שרבים משחקניה היו
חברי קבוצת מכבי ׳אלכסנדריה, ועל שורותיה
נימנו רבים משחקני הסגל.

״העולם הזה״ 11ע
תאריך 31,.3.1955 :
הדרום, המישמרת מצעירה של אלופת
ישראל, מכבי תל־אביב.
לתדהמת הקהל נאלצו שחקני הפועל
חולון להתגונן קשות בפני התקפות הצעירים
ממכבי הדרום. אוהדי מכבי אשר
מיספרם היה גדול ביותר אותו הערב,
נשמו לרווחה, וציפו להתמודדות השנייה
בין קבוצה צעירה (הפועל תל־אביב) לבין
קבוצה ותיקה, בעלת שם בינלאומי (מכבי
תל־אביב) .הם היו בטוחים כי גם הפעם
יזכו להפתעות גדולות.
חובבי הכדורסל טעו. אומנם בתחילת
המישחק סמכה קבוצת מכבי על כוכביה
(שניאור, עופרי, קליין, וינר וקורמן) ולא
ניצלה את יתרון הביתיות שלה, שעה
שאנשי הפועל (לוסטיג, קופפר, שלח,
בארי והס) ניהלו התקפות מחץ. אולם
בסיום המישחק ליכדו המכבים את שו־דותיהם
וגברו על הקבוצה הצעירה של
הפועל ביתרון .39:44
מכחכים צודק ואנושי
אשתי, ידידי דן לנר* ואנוכי מרשים
לעצמנו להביע לך (למשה ברק השובת
רעב) את הוקרתנו בפני מאמצך הנועז
והנמרץ להביא לידי ביטול גזירה מימי־הביניים.
תקוותנו כי כוחך יעמוד לך עד
להשגת פתרון צודק ואנושי.
אהוד אכריאל, נאות־מרדכי

סדק בגלוות׳ות
אנו שולחים לך את ברכותינו על אומץ
ליבך ועל שיצרת סדק ראשון בקיר האטום
של הגלותיות, האופף את ממשלתנו
בפרט ואת מדינת ישראל בכלל.
הרצליה ונחום ** לוין, תל-אביב

אנשים
!• שר־האוצר לוי אשכול, בדיון
על תיקוני מם־ההכנסה בכנסת :״כל הנחלים
הולכים אל הים וכל הכספים הולכים
לאוצר.״
• ח״כ יוחנן באדר באותו הדיון:
״יש אנשים העוקפים את החוק, אולם
ישנם אנשים שהחוק עוקף אותם״.
!• המשורר נתן אלתרמן על קריאת
התנ״ך של הקריין שלמה כרטונוב בקול
ישראל :״הוא מחקה את אלוהים.״
• בוועידת האינג׳ינרים שנערכה במוסד
אוהלו (של וע״ש ברל כצנלסון
המנוח) לחוף הכנרת, הועלתה הצעה בל-
תי־רישמית להקים בשדה בוקר, מקום
מושבו לשעבר של שר-הביטחון דויד
בן־גוריון, מוסד דומה בפארו, ולקרוא
לו בשם: צריפו***.
* הכוונה לאלוף (מיל ).דן לנר, המשמש
כיום כאחד ממארגני התנועה לסיפוח
רמת־הגולן לתחומי ישראל.
** נחום לוין היה נציב בית״ר במדינת
ישראל, ואחר כך חבר־הכנסת.
*** הכוונה היא למדרשת שדה־בוקר
שהוקמה מאוחר יותר ונקראה ע״ש בד
גוריון.

אמנות •

את שוב
מלאה?

הוד ב ח מו קי ס

נפיחות? עצירות?
תה ביקוגיס לעיכול טבעי: נמס היחידי בישראל עלים וטבליות,
מיוצר מצמחים.

$וחט<861
חזרה לעיכול טבעי

צילומים מדהימים ביופיים של
עירום נשי. תלויים במוסיאון עין
חרוד, באולמות התערוכות המתחלפות.
צילומים אלה המשלבים
איכות של רכות ותחכום, המראים
רק חלקי גוף בקלוז־אם ויוצרים
אשליה אירוטית, תלויים בצד
אוצרות האמנות של המוסיאון,
המפארים את קירותיו במשך כל
השנה. האמן האחראי להם, יש ראל
(״רולי״) ׳נתיב, מדהים עוד
יותר בסיפור חייו, הנשמע כמו
לקוח מרומן דמיוני מרתק.
את ימי ילדותו עבר כתיב בממזרים,
שבהם הוסתר בעת השואה.
את אביו, שניספה בשואה, לא
ראה מעולם, וגם את אמו, החיה
עדיין בבלגיה — לא ראה מעודו.
למרות שיש לו מישפחה עניפה
בעלת אמצעים בארץ, גדל במוסדות
שונים.
חום ואנושיות. בגיל חמש-
עשרה, גמלה בליבו ההחלטה לעזוב
את המוסד לילדים. הוא רוקן
את ארון־הבגדים שלו לתוך תרמיל
שגנב ממישהו, ופשוט קם
והסתלק. הנער הבעייתי, כביכול,
התקבל כמדריך־נוער במוסד־יל־דים
קרוב, ליד כפר־בתיה ברעננה,
תמורת לינה ואוכל.
אחרי זמן מה, עזב את כפר-
בתיה ונדד צפונה לטבריה. באותה
תקופה היתד, מצוקת מורים
באיזורי פיתוח, ולאחר שנתיים
שבהן קיבל על עצמו רולי לנהל
מועדון של מישרד־הסעד בשם

לגור שם, ושם הם גרים עד עצם
היום הזה.
אולם נדודיו של רולי לא תמו.
לפתע, גילה מישרד־החינוך, שרד
לי לא סיים את לימודיו הפורמליים,
ודרש ממנו להשלים את לימודיו,
כתנאי להמשך עבודתו.
הוא ראה בדרישה להמשך לימודיו
חוסר הערכה ליכולת שהופגנה
בשטח. הוא עבר לסמינר הקיבוצים
אורנים. בסמינר למד צי לום
בשנה המסיימת — שנה ג׳,
ומאז ועד היום, הוא המורה היחידי
לצילום שם. אך מלבד הצילום
הוא עוסק גם בכתיבה, בשי רה
ובהלחנה.
בשנתיים האחרונות צורף גם
לפרוייקט מחקר של קרן ואן־ליר
במרכז ללימוד פעילויות הילד.
כיום, כשהוא •מביט לאחור, אין
בו טינה או מרירות. הוא רק מגלה
רגישות וביקורת קשה על
מערכת־החינוך המוסדית, למרות
שהוא מקווה שהיום היא אחרת.
הצילומים המוצגים במוסיאון
מין חרוד, מביעים אהבה רבה
ליופי, רכות ותמימות, הבאים
לידי ביטוי בעושר הגוונים
של צילומי השחור-לבן, ויכולת
פיסולית מלאת עוצמה המשתקפת
בצילומים.

עיסתה סגלדייה דולהועו
מי שחושב שאוצרות האמנות
הפרטיים נמצאים רק אצל המיליונרים,
טועה טעות מרה. דווקא
הציירים הם בעלי האוספים הגדולים
ביותר. ההוכחה הטובה ביותר
להשיג בבתי המרקחת בלבד אישור משרד הבריאות
002־11146-929

הדיר למישרפות של ליאופולדו מנדם
עיסקת־חליפין

הנ 1ר13
ה ארכני
חיו ת ב״ת

חגיגה של פסח
במרכז הארצי
לחיות בית

עכברים יפאניים רוקדים נחשים ציוד לסוסים
אקוריונים ביולוגיים (כיחידות ריהוט)

עוד תוכלו לר או תול קנו ת: מבחר דגי נוי ל מי ם מ תו קי ם ו מלו חי ם,
צפרים, תוכים, מכרס מי ם, ח תולי ם, מזון, אביזרים ו תרופו ת לבעלי חיים.
סלון מספרה לכלבים.

3קומות תצוגה — גן חיות אמיתי
המרכז הארצי לחיות בית: רח׳ מקווה־ישראל 2ת״א

• טל 621166 .

פתוח: א—ה .09.00—19.00 ביום ו׳ וערב חג 09.00—14.00

תקוותנו, שנועד להציל ילדים יהודים
מהמיסיון, ביקשו ממנו לחנך
כיתה בבית־ספר דתי בטבריה
עילית. אחר-כך המשיך לצפת,
שם עברה עליו תקופה מגוונת
מאוד. את חדרו הקטן חילק עם
נערה מבוגרת ממנו בכמה שנים,
שעסקה במיקצוע העתיק ביותר
בעולם. בלילה היה מפנה את החדר
עבורה וחוזר בבוקר. נערה
מקסימה זו, שגם עליה עברו מאו רעות
קשים, שבעטיים עסקה בזנות,
היתה עבורו ידיד מבוגר,
דמות שעזרה, כבסה, תמכה ודא גה
לו. הקשר ביניהם היה מעין
קשר שבין אח לאחות. היא היתה,
לדבריו, אדם חם, אנושי ומבין.
ואת החום והאנושיות שהקרינה
עליו, מקרין רולי כיום על כל מי
שנמצא בקירבתו.
חוסר־ הערבה. בשנת ,1958
התייצב בלישכת־הגיום. לתדהמתו,
התחוור לו, ששמו פשוט אינו מופיע
ברשימת החייבים גיוס. הוא
פשוט לא היה קיים במירשם התושבים.
אך בזכות עקשנותו י הפך
צד,״ל ביתו למשך שנתים וחצי,
שבהן שימש כמדריך קשר בבית-
ספר לתותחנים.
כשהשתחרר מהצבא, עבד במוד
לקה-הסוציאלית של עיריית תל-
אביב כמדריך חברתי. שם גם נישא
לאחת המטפלות, וכשהציעו
לשניהם עבודה בטבעון, עברו

לכך היא הצייר משה גת, המציג
את אוסף ציוריו הפרטי למכירה,
בגלריה מיקי תירוש החדשה שברחוב
גורדון.
כשמיקי תירוש החליט לפתוח
גלריה בתל־אביב, הוא ביקש מגת
להציג את האוסף הנדיר שלו. גת
מסרב להיפרד מכמה מהציורים,
אך הסכים לרעיון על־מנת שיוכל
לרכוש לאוסף האישי שלו יצירות
שבהן חשק.
התערוכה מורכבת מליטוגרפיות,
רישומים, צבעי־מים ופסטלים, ש בהם
גם יצירות פאכדו פיקא־סו:
מוזם סויאר, אחיו של
רפאל סויאר; כן שאהן; של
סיקיירוס המפסיקאי, שציור
שלו נתן האמן הנודע במתנה ל בתיה
גת, אשתו של הצייר. גם
חיתוך הלינול של ליאופולדו
מגרם, המתאר את דרכם האחרונה
של היהודים למישרפות, מוצג
בתערוכה. בתערוכה גם תחריטו
של פול גוגן, אך היצירה המפור סמת
מכולם, היא ציור הפסטל של

טולוז לוטרק.

אדנגזדז או א ה לי ם
אמנית מקורית המחפשת דרך
שונה להציג את יצירותיה, מאשר
הדרך המקובלת בגלריות, היא
מרים שרון. בהשתמשה באהלים
כחומר ליצירה מצאה לה שרון

ה עו ל ם הז ה 2221

עירום שד ישראל נתיב
גם בעין־חרוד
דרך ביטוי חדשה המתמזגת עם
הטבע והנוף שסביבם האוהלים.
נושאי תערוכותיה הקודמות היו
החלל כתמונת־מצב למצבים חבר תיים
שונים, ונקראו בשמות:
פרוייקט חלל אנשי אדמת־סיני,
מיקדשיס — מכסיקו והאדמה השחורה
— האשה הנודדת. תערו־כותיה
הנוכחיות של שרון מבוצ עות
בדזמנית על הר הגלבוע —
מחזור/גוף/ירח מלא, ופרוייקט ב־מיפעל
נהריה הנקרא: מאהל חולי
משתנה המתאר הימצאות והעל מות.
את יצירותיה היא מתעדת
בעזרת פוסטרים, גלויות, שיקופ־יות
וסירטי וידיאו. אוהבי אומנות
או אוהלים מוזמנים לקיבוץ בית-
אלפא או למיפעל בנהריה.

מאנרע השגה
האירוע החשוב ביותר בארץ בחיי
האמנות השנה, הוא לדעת
אמנים רבים ביקור של קומץ אנ שים
מסויים בישראל. האנשים ש כל
האמנים בארץ מתרגשים לק ראת
בואם הם חברי הוועד של
אוצרי כל המוסיאונים החשובים
בעולם. הם יבואו בסוף החודש, על
מנת לקיים פה את ועידתם השנ תית.

אמן שואף בעמקי ליבו ל התגלות
ביום מן הימים על־ידי
אוצר מוסיאון חשוב, שיעניק לו
הכרה בינלאומית על-ידי מתן ה זכות
להציג במוסיאון, או לפחות
על-ידי רכישת עבודתו. הוועידה
הקרובה גרמה לכמה גלריות יוק רה
להציג דווקא כעת תערוכות,
שלפי דעת בעליהן ייצגו את מי טב
האמנות הישראלית. גם מוסיאון
ישראל נתקף בבהלה ובחר לפ תור
את הבעיה בהציגו תערוכה
קבוצתית, שרוב האמנים המשתתפים
בה מייצגים את השמנת ה־אמנותית.
ההתרחשויות האמורות
העלו את לחץ הדם אצל כמה אפר
נים.

הגדיל עשות האמן הידוע יגאל
תומרקין, שפירסם ביומון דבר
העולם הזה 2221

את הרגשותיו ודעותיו בנושא,
כשבדדך־אגב הצליף במבקר אמ נות
ידוע, בשל היותו היועץ היש ראלי
של הביאנלה בוונציה. מבלי
לנקוב בשמו, התכוון תומרקין ל מבקר
אמנון ברזל. הוא כינה
אותו ״קומיסאר הממנה אמנים ל־ביאנלה
של וונציה״ ,וכתב ״משו רה
משחרר רק המוות״ ,ברמזו על
קיפאון ועל חוסר־אונים של האמ־נים
נוכח הסלקטיביות בבחירת
האמנים שייצגו את ישראל בביא־נלה.
תומרקין תיאר את בוחר ה־אמנים
כ״איש המחליף צבעים
כזיקית, הרוכב עליך כברת דרך
וקופץ לסוס אחר.״ תומרקין, ב-
סיגנונו הבוטה והנוקב, לועג לכל
האמנים שתמיד לעגו לו על שהוא
מציג בכל הגלריות הגובות תש לום
מן האמן. ואילו כעת, הם עצ מם
ממהרים ובאים לבעלי גלריות
ברחוב גורדון בתל-אביב :״אהלן
נעמי (גבעון) ,אהלן אפריים (מג לריה
נזבט),״ בתיקווה שעבודותי-
הם יוצגו בפני אוצרי ד,מוסיאו נים.

החדש,
הדן בחשיפה נוקבת של
הומוסכסואל חופש ומתי רנות
בעיסוק בנושא הדו־מיניות
וההומוסכסואליזם הביא להולדת
תערוכה קצת ״שונה״ ,בגלריה
ג׳ולי מ׳ בתל־אביב. על קירות ה גלריה
תלויים צילומי פורטרט של
צעיר יפה־תואר. על הצילומים
צבע הצייר פעם את השפתיים באדום,
פעם את השיער בצבע גזר
לוהט, את הציפורניים הפך לצי־פורני
אשה. כשנשאל האמן, יע״
קוב מישזורי, שפניו מופיעים
בצילומים, האם יש פה איזה מסר,
השיב שאין הכוונה להודות ב נטיות
אישיות. ההיפך הוא הנכון.
מישורי מעיד על עצמו שהוא צעיר
נאה, אך חסר־גינונים ואפילו
מחוספס, המגלח את זיפי זקנו רק
אחת לשבועיים, מוצא את פרנ סתו
כסבל, ואוהב עבודה זו. העי סוק
בדדמיניות אינו אלא תירוץ
במסיבה שנערכה
ליצור.
בשבוע־הפתיחה של תערוכת זיוה
ליכלי ד, בביתו של בעל הגלריה
הוראס ריכטר, נראתה כל צמרת
האמנות הישראלית. מנהל מו סיאון
תל־אביב ׳מרק שפס, בא
עם ידידו, מבקר האמנות של ה עיתון
הצרפתי לה סונר, פייר
ראסטני, וצוות אמני הווידיאו
הבינלאומיים שבאו להסריט במצ דה.
בין האמנים בלטו דני קרוון,
מנשקה קדישמן ובתו מאיה,
ואישי ציבור רבים האמן
הישראלי החי בניו־יורק, יעקב
אלחנני, שהיה בין הישראלים
הבודדים שנכללו בתערוכת אוסף
חברת מרקורי, תערוכת הקונם־
טרוקטיביזם, שנערכה בשנה שעב רה
במוסיאון תל־אביב, קפץ לבי קור
חטוף בארץ. הוא ניצל את
שהותו לחידוש קשרים עם ידידיו
ומישפחתו, אך בעיקר לשיזוף אינ טנסיבי.
על הצלחתו באמנות הוא
בקושי מספר. אך עובדה היא, ש עבודותיו
נרכשו למוסיאון גוגז־הייס
ולמודרן ארט בניו״יורק, ועבור
המוסיאון החדש של דל־וור*
.ו** בו־זמנית נפתחו ב ערב
אחד תערוכותיהם של יהו־

תני לו הערב
את הססר המשגע

מי די ס

כתובות קיר עסיסיות
כמו שהחברה כותבי

להשיג בחנויות הספרים המובחרות
הפצה: א .ערמוני, טל)03 ( 292026 .

מבקר תומרקין
״אהלן נוסחי״

כ תג ד ם
גלריה שרה גילת הירושלמית
פותחת תערוכה של שלושה אפד
נים: מיכל נאמן, אביבה
אורי וקופפרמן. על אביבה או רי
אין צורך להמליץ. היא נחשבת
הרשמת מיספר אחד בארץ. קום*
פרמן מקובל וידוע אף הוא בסג נונו
הלירי. השנויה במחלוקת היא
מיכל נאמן, תלמידתו של רפי
לביא, שהציגה פעם עבודה של
צילום רכס החרמון, וכינתה או תה
העיניס של המדינה, שולחת
מניו־יורק יצירות שהקו המשותף
לכולן הוא בעיית הזהות. היצירות
מצטיינות בתחכום רב, כמו מר בית
היצירות המושגיות והביצוע
בעיית ההומוסכ מיקצועי.
סואליות
הולכת ותופסת מקום נכ בד
בכותרות. הסופר יותם ה־ראוכני
התוודה לפני כמה ימים
שהוא נאלץ לריב עם רבים מידי דיו,
התובעים ממנו כשי את סיפרו

שוע נוישטיין (כלב משתין בגולן
!פנחס בהן גן ( אני ספרדי,
לכן אני סובל) שניהם יקירי המימ־סדים
ובעלי הגלריות. אצל נוי-
שטיין, בגלריה גבעון, היה כמעט
צריך להזמין שוטר־תנועה מרוב
הקהל שבא, בעוד שאצל אפרים
ממבט, בתערוכת כהן־גן היה אולם
התערוכה כמעט ריק. אולי בגלל
העובדה שהאמן עצמו שהה בניו־יורק
בעת פתיחת תערוכתו, וכך
מכל הצמרת, רק יוסף זריצקי
הישיש, נכח בשתי התערוכות גם
יחד. מספרת אחת המבקרות בתע רוכת
כהן־גן, שכאשר נכנסה ל תערוכה,
שאלה את אפרים :״מה
זה פירסומת לעץ לבוד?״ היתה
זו תגובתה למראה השימוש בפור־מייקה
ולוחות עץ לא מעובד בי צירות
הארכיטקטוניות, הנראות
זעירות בחלל הגדול של גלרית
מבט.

תן טרמפ לחייל

עליס כליטנטל

(המשך מעמוד )14
לתמוך במלאי העודפים המצטברים
ובמשקים המתמוטטים — לוקחים
את כוח־הקניה מידי העובדים. כך
יוצרים צורך בתקציבים לתמיכה
במשק. תקציבים אלה נלקחים מתקציבי
הסובסידיות ושרותי־החב־רה,
דבר שמוריד עוד יותר את
כוח־הקניה של העובדים. כך נוצר
צורך נוסף בתקציבי תמיכה ממ שלתיים,
וכן הלאה.

מ פ סי ד!

׳^י עובדים כוודאי מפסידים
י 1בתהליך זה, וכך גם הממש לה.
אין לה כסף, לא לשרותי
חברה ולא לפיתוח המשק.
חלק לא-מבוטל מתבזבז על ה־נסיונות
של בניית פיגומים מס ביב
לקירות הסדוקים של המשק.

150,000ל קו חו ת ק ריס טל מרוצים
יאשרו זאת,
• מכונת הכביסה היחידה שלה
15 שנות בטוח ושרות.
• קריס טל שווה הרבה יותר
ממחירה -היחידה שזכתה בתאר

אין אני מתנגדת לעזרה
ממשלתית להצלת מיפעלים,
אך אני טוענת שהגדלת
כוח־הקניה של העובדים
מצילה אותם בצורה הרכה
יותר מוצלחת, מכלי לגרום
הפסד לממשלה.

״הקניה הטובה ביותר 1980 -״.

להיפר, בצורה זו גם הממשלה
היתה מרוויחה.
כי מה קורה היום? אם נסתכל
בתקציב מצד ההכנסות :

*שני מיליון ועוד חצי

5258

0י1־ו< קולדה
עוד

טעמת

2,5 0 0 ,0 0 0ל״י פרס ראשון!
מאות אלפי זכיות בהגרלת הפיס!
30ל~-מינימום זכיה בזוטא ובהגרלה!
קנה את כרטיס המזל שלך עוד היום!
233,600 זכיות מיידיות בזוטא!
14,406,000ל״י -
ט 8י סך כל הזכיות, בכל שבוע!

נסו א ת הדזוויה
שתו פינה קולרה!
פרטיים בערבית מדוברת וספרדית בכל הרמות

״ההכנסה הלאומית
מורכבת ימומנו
•מרוות בילבד.
אס ׳תאחז?,111
מולה תומר בהכרח״
היום כבר ברור שהן לא תהיינה
מספיקות לקיים גודל והרכב זה
של הוצאות. הירידה בשכר, הירידה
בכוח־הקנייה של העובדים,
מתבטאת בצד ההכנסות של התק ציב
בירידה במסי־קנייה ובמסי־הכנסה
כאחת. מסיבה זו רוצים ל הגדיל
כיום את המסים, את מסי-
הקנייה למיניהם ומסי-ההכנטד כאחת.
התוצאה תהיה ירידה עוד
יותר גדולה בקניות, וכתוצאה מ זה
במסי־קניות, ויתהווה צורך נוהלאה.

בהעלאת מסים. וכן

הממשלה מפסידה באופן ברור
בתהליך זה. אין זה פלא, כי ה עובדים
הם המקיימים את הממ שלה,
וכאשר הם מפסידים גם ה ממשלה
מפסידה. ולכן זה בכלל לא
חכם מצד הממשלה לגרום הפסדים
נוספים לעובדים, דרך תקציבה ו מחוצה
לו. אין עשירינו מפרנסים
אותה, וגם אין הם מתכוונים לכך.

בעל מגרש

!ת בוניס

(גם הכנה לבגרות)

סיימון בע״ר

טל 261993 .מאירה
עד 9.00 כבוקר

חברה לבניו
טל 843331 :־03

מ רווי ח!
אם מישהו מרוויח כאן? מן
!1 1ההכרח שכן. כאשר התוצר
הלאומי קבוע, פחות או יותר, הרי
בכל מיקרה של ירידה בשכר ה ריאלי
עולה בהכרח הרווח הריאלי.

ההכנסה הלאדמית מורב־כת
משכר ומרווח כלבד. אם
אחד יורד, השני עולה. זהו
הפרח מאתימטי. ראה מאזן
הבנקים.
גם על התקציב הזה

נעשים

רווחים. ראינו שנעשים הפסדים.
יש בתקציב גם סיבסוד הון, אך
לא זהו העיקר הפעם. כ־ס/ס 30מ תקציב
של יותר מ־ 600 מיליארד
ל״י הולך לכמר, מאות, ואולי ל כמה
אלפי ספקים 100( ,אלף עוב-
די־מדינה מקבלים רק 70/0ממנו !).

ספקים אלה מקבלים את
תשלומיהם כ־ 100$ישל ההתייקרות,
ובפיגור מינימלי,
אך לעובדיה פ הם משלמים

״האינפלציה היא
באמת!מס ־ או איו
הוא משולם
לממשלה, אלא
לשיכבתהומתעשויס
רק 70$מההתייקרות הזו,
ובפיגור גדול. על הבסיס ה זה
הם זוכים לרווחים טובים
על חשבון הממשלה.
גם בעלי רוב איגרות־החוב ה צמודות
זוכים בחלק לא־מבוטל של
התקציב, וההתייקרויות שנגרמות
על-ידי ביטול הסובסידיות בתקציב
וצימצום השרותים בו רק מוסיפות
להם אחוזים מתוך התקציב עצמו.

מכל זה ברור שהתקציב
אינו שוכר את הנוהג, שאת
מס־האינפלציה משלם חלק
של הציבור להדק השני שד
הציבור, תחת שכל הציבור
ישלם אותו לממשלה.

מ תנג ד!
ר דרך זו לא נבריא לעולם את
המשק. כדי להבריאו יש צו רך
להחזיר את כוח־הקנייה לידי
העובדים, שיקיימו את הייצור ו את
הממשלה. וכוח-הקנייה זה
צריך לעבור לידיהם ממרוויחי
ריווחי־ד,אינפלציה היום.
תקציב, שמטרתו להבריא את
המשק, צריך לדאוג לתהליך זה.
אך כוחות פוליטיים וחברתיים חז קים,
שאף אינם רוצים למסור
הצהרות־הון, חוסמים את הדרך.
תמיד נאמר שבגלל ״סיבות פו ליטיות״
אי-אפשר לבצע צעדים
כלכליים בלתי־פופולריים, ולכן
קשה ללחום באינפלציה. הכוונה

.׳הצעדים
הא-נפלציוניים
האמיתיים אינם
טפו ל ויים ־
אצל בעלי המאה
היתד, תמיד לעם העובד, שמשום-
מה מגלה התנגדות אם רוצים ל הוריד
את רמודחייו. האמת היא
שהמתנגדים הם דווקא בעלי־המ־אה,
כי הצעדים האנטי־אינפלציו־ניים
האמיתיים, כגון מיסוי אמת
וחלוקה שיוויונית של ההכנסות,
אינם פופולריים אצלם — וכאן
באמת יש קושי לממשלה לבצעם.
•העולם הז ה 2221

במדינה

נוימד נודעו

אלון, סוכן של חברת 0
המייצג זה שנים רבות את גו אטמלה.
כאשר
נשא בן־צבי אשה בשנת
1975 היה זה טבעי מאד שיפנה
לידידו אלון, ויקנה אצלו את כל
מכשירי־החשמל לבית, מתוצרת
החברה הגרמנית המכובדת וידו־עת
השם.
בני הזוג הלכו יחדיו אל אלון,
ובחרו מצנם, מכונת־כביסה ותנור-
חימום חשמלי. כאשר הגיעו לב חירת
המקרר, הציע להם אלון
דיפלומטים הילחמח חק 11ם 1ל־ם

קוגסול־כבוד אחד בחר
לקגות את מבשירי־החשמז
לביתר מקוגסול־בבוד אחר,
אך העיבקה הובילה את
שגיהם לבית־המישסט
״כדאי שנסדר את העניין הזה
גיננו,״ אמר פקד יהודה בן־יהודה,
קונסול-כבוד לשעבר של פראג-
וואי למקם אלון .״אם יימשך הברור
וקונסול־הכבוד של מלטה
ימשיך לתבוע אותך — קונסול-
הכבוד של גואטמלה — העיתנות
תעלה על זה ותכנה זאת ״מילחמת
הקונסולים״.
אולם העניין לא נגמר בכך, ו יוסף
בן־צבי, קונסול־הכבוד של
מלטה הגיש תביעה מישפטית אז רחית
נגד אלון, קונסול־הכבוד של
גואטמלה.
על מה נלחמים קונסולים בימי נו
ז על מקרר מתוצרת 0
בן־צבי, גבר חסון וחייכן, הוא
מהנדס־מזון במיקצועו. כאשר ממשלת
אנגליה צימצמה את תקצי בה
עקב מצבה הכלכלי הכושל
בשנת , 1967 היתה אחת ההצעות
לקיצוצים — פינוי הצבא האנגלי
ממלטה. קריאות אהדה לבני האי
הקטן, התלוי בכלכלתו בצבא ה בריטי,
נשמעו במקומות שונים,
וגם בישראל. היחידי שניסה לע זור
לבני מלטה היה בן־צבי. הוא
העלה רעיון מקורי בפני חבריו
המהנדסים, והציע כי ישלחו לממ שלת
מלטה כמה תקצירים של
פרוייקטים תעשייתיים שנמצאו ב מגירותיהם
חסרי שימוש. החברים
צחקו ושרו לבן־צבי את שירה
הישן של יפה ירקוני ,״האוניות
עגנו במלטה״ .אבל תוכניות לא
שלחו. בן־צבי התרגז, בזמנו ה חופשי
ישב ותיכנן שלוש תוכניות
למיפעלי מזון, ושלח אותן ישירות
לראש ממשלת מלטה, שהיה
אז בורג אוליבייה.
מאז לא שמע יותר על מתנתו

עד היום נאלצת לבחור את המערכת הסטראופונית שלך בחברת
לקוחות נוטפים, בחנות צפופה, בתנאים לא־מציאותיים ולצלילי תקליטים
שאחרים בחרו עבורך.
אנו גאים להציע לך חדר האזנה מיוחד לרמקולי 6 0 5 £שיתרונותיו:
* חדר רגיל בבית פרטי בו תוכל להאזין למערכת כפי שתשמע אותה
בביתך ללא כל סידורים אקוסטיים מיוחדים.
* אתה הלקוח היחיד בחדר בשעת ההדגמה ואינך צריך להתחרות
על תשומת־ליבו של המוכר זמנך בלתי־מוגבל.
* ספריית תקליטים בת 3000 תקליט ממנה תוכל לבחור כרצונך א$
המוסיקה האהובה עליך.
* מיזוג אוויר מלא, כורסאות נוחות, בוס קפה ואווירה נעימה ונינוחה.
־״ לקביעת פגישה במועד ובשעה הנוחים לך -גא להתקשר לטלפון-.
§ 03-442826 בשעות אחה״צ והערב.

דיפלומט בן־צבי
,קאדילאק״ במקום ״פולקסוואגך

אלקטרו־ויסטה בע׳־מ
יבואנים ומפיצים בלעדיים של
תל־אניב, של־ ממטיפיורי רוז, שפע טל 10

ת. ד7039 .

״ >4טל 254361 .

תאריך

ח שבון לכבוד כתובת ( י -

דנ ם

כסות

48263

וא מסי חלקוח

הזמנה ע״י

פרסים

׳י׳ידי-ר׳

סחיר

החשבון לקונסוליה של מלטה

סך חבל

פיצוי עבור המיצרכים המקולקלים
הנדיבה, ולכן, כאשר היה באנגליה
שנה אחרי כן נכנס לשגרי רות
מלטה בלונדון, ולהפתעתו
הרבה התברר לו כי סגן־הנציב
במקום ידע על מיפעלו של בן-
צבי. סגן־הנציב קיבל אותו בלבביות,
והבטיח לו כי ״המלטזים
אינם כפויי סובה.״
פריז׳ידר לבל החיים. ב1-
באפריל 1968 התקבלה מעטפה
מאורכת בביתו של בן־צבי, שבתו כה
היתר. הזמנה להתמנות כקוני
סול־כבוד של האי הקטן. מאז מש מש
הגבר החייכן קונסול־כבוד של
האי, וכך גם נכנס לסגל הקונסו לרי
בישראל, וכיום הוא משמש
כסגן ראש הסגל. בישיבות ובפ גישות
של הסגל הכיר טכנאי-
המזון את חברו לקונסולות, מקם
העולם הזה 2221

או הסמל של חברת £0־^ .על
המקרר היה כתוב השם המרשים
״סנטור״ ,ומאחור היתה כתובת
בגרמנית. גם חוברת ההדרכה הי-
תה בגרמנית, וצויין בה כי השירות
בגרמניה ניתן על-ידי בית ד.מימ־כר
קואלה הגדול ביותר בברלין.
גרוטאה איטלקית. כשנה
אחרי שקנו את המקרר נשרף
מנועו. כיוון שנגמרה שנת האח ריות,
החליפה חברת אלקטרו־ויסטה,
החברה של אלון, את ה מנוע
ללא תשלום, רק תמורת

בהדגמתטעונות סטר)*

מכשיר יפהפה, גדל -מידות, בעל
שתי דלתות, שניפחו 21 קוב, ש שמו
״סנטור״ .בני הזוג הוקסמו
למראהו, אך המחיר 13 ,אלף לירות,
הפחיד אותם. באותה תקופה
היה זה מחיר עתק למקרר. כאשר
עמדו ללכת אמר להם אלון, לדב ריהם
:״זה פריז׳ידר לכל החיים,
למה לכם לנסוע בפולקסווגן
כשאפשר לנסוע בקאדילאק?״
האשה שהיתה עדיין בצבא־קבע,
התאהבה במקרר בעל המי דות,
והציעה כי תיקח הלוואה
מייוחדת מצה״ל בסך של 10 אל פים
לירות כדי לקנות את המקרר,
וכך עשו.
כאשר הגיע המקרר לבית הזוג
הציצו בו בהערצה, אך התפלאו
שלא מצאו בשום מקום את השם

דמי-עבודה. אך המנוע חזר ונש רף,
ובני הזוג לא רוו נחת מ המקרר
היוקרתי. בזמן אחד התי קונים
הסבירו הטכנאים לבני ה זוג,
כי המקרר אינו אלא ״גרו טאה
איטלקית״.
עד שנת 1979 סבל בן־צבי
בשקט, ושילם עבור כל התיקו נים
הנדרשים. אבל כאשר תוך
תקופה של ארבעה חודשים פסקה
פעולת המנוע ארבע פעמים, המזון
שהיה במקרר התקלקל, ולבסוף בחודש
אוקטובר 1979 שבק המקרר
חיים סופית, החליט לעשות משהו.
בן־צבי קנה מקרר אמריקאי,
פנה למישטרה כדי לברר את
העניין, וכאן נכנס לתמונה פקד
בן־יהודה, שגם הוא מקורב לסגל
הקונסולרי. הוא ניסה ליישב את
ההדורים, אך הדבר לא עלה בידו.
לבסוף הגיש בן־צבי תביעה נגד
חברת אלקטרו־ויסטה ומנהלה מר
אלון לבית־מישפט השלום בתל־אביב.
הוא מבקש כי יפצו אותו
בסכום של 134 אלף לירות. הסכום
מורכב ממחיר המקרר החדש ש קנה,
וממחיר המיצרכים שהתקל-
קלו במקרר הישן בארבע הפע מים
שבהן הפסיק את פעולתו ללא
אזהרה מוקדמת.
בן־צבי טוען כי במהלך התי קונים
התברר לו מפי מנהל החברה
הנותנת שרות למקרר, חברת
אויס, כי ה״סנטור״ מיוצר על־ידי
חברת איגניס באיטליה, ולא על־ידי
חברת 0־£־ 4בגרמניה.
״כיצד יכולתי לחשוד במשהו,
הרי לא קניתי את המקרר בשוק
הפישפשים, קניתי אותו מקוג־סול-כבוד
!״ אמר בן־צבי כאשר
הגיש את התביעה.

קוכות רושמות

תקונ > םואת 1קר־.
ובטוח שנתי
המרכז לקופות רושמות־ דיקלבע־מ
ת״א״רוד שינקין 60 טל 613095 .

למכירה כרכי

הוווו 09 הוה
מ* 1955 ועד עתה
״סיכות״ 1941—1940
״הגלגל״ 1945
טל 03*318979 .

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת
טלפון 227118 , 227117

פירסום אידיאי

אבן גבירול 110 תל־אביב
(פינת אנטוקולסקי)

שלימות שהרעה לשיא

• טלויזיה סעו .״20
דגם 787501,
וסת אוטומטי של התמונה מאפשר תמונח
זהה לזו המשודרת.
וסת חדות התמונה מאפשר קבלת תמונה
רכה.
מנורת מטן £א-01א.1
שלט רחוק — אולטרה־טוניק.

•סטריאו קטט דק — 88 - 1) 08-201א* ( 808611 למעלה)
(השתקת רעשים אוטומטית)
.1תחום הענות תדרים!!ס! 30-15 נורמלי, עם
קטטות כרום 30-161)111
מנוע סס מבוקר
דיוק סבובי מנוע 0.0596
.1רסיבר 2x38 1118-201* 8 ^18 עם אקוויליזר
£<?0/001268 משוכלל.
.2אחוז עוותים נמוך 0.0196
.3תחום הענות תדרים 1-401)111) - 148+048 :א5
.4נתן להשתמש באקוויליזר גם בהקלטה
ועריכה בין הטייפים
.5לבחירתך דגמים זהים עם הספק שונה

• וידאו טייפ קטטות צבעוני סעו

פטיפון <?66 — 4
פטיפון קוורץ 17ז3״ 0 0
אוטומציה מלאה עם סטרובוסקופ
הנעה ישירה מנוע סס
נעילת קוורץ.
דיוקי סבוב מנוע ס/ס 0.025
יחס אות לרעש 18ו —8( 72א1ס)

חדש! א80 838/
רדיו טייפ ביפוניק 10 אס1וק 81
סטריאו ב״ 3ממדים
4רמקולים 6גלים
הספק יציאה — עו9
קסטות כרום
2מיקרופונים או 80107
חיבור למכונית ועוד.

אססא

•בוא ושרות

מפיצי אחסא זסוחרים מורשים 9
אולמי תצוגה: ח״א־פנקס 48 טל .458294 :חיפה: ככר אמפא, רח־ שבתאילן 25,טל.515281 :

טל־ ארויו

100

העול ם הז ה 2221

המהדורה האומללה של ת! מד ב״ ץ *לד מומלץ
״ אל־פתח בסל האפרסקים האיש שהתעורר אריה
הילדים

אריך קסטנר מטיף לשלום

^ מחתרת

פליקו־י. קסם שחור ואחרים

סנו׳ ילדים גגוגלצים 1980:
סיפרי

פתיח

ילדים

מאזן

עד 5

ספרות ילדים ונוער משקפת נאמנה את
מגמת פני החברה. ספרות הילדים והנוער
בישראל התמסחרה בשנים האחרונות,
והפכה למוצר־צריכה ככל מוצר תעשייתי
אחר. בעוד שבמערב-אירופה קיים תהליך
של הפיכת ז׳אנר סיפרותי זה למכשיר
רב־עוצמה, למען קימומה של חברת מחר
טובה יותר .,בעזרת ספרים הדנים בנוש אים
כמו אמנציפציה, אנטי־סמכותיות,
אנארכיזם, מאואיזם, ניאו־מארכסיזם —
הרי שספרות הילדים והנוער בישראל
נעדרת כל אידיאולוגיה, המנסה למסור
לדור הצעיר את עומק אי־הצדק של ה עולם.

אין
ספק שהמשוררת לאה גולדכרג,

במקביל למו״לים המתמסרים לפירסום
ספרים שיש בכוחם להקנות לילדים ולבני
נוער ערכים, באמצעות ערוץ־תיקשורת
זה של ספרי ילדים ונוער, הרי שבמערב
ישנה גם קאנוניזציה של ספרות קומיקס.
את התנ״ך הפכו לקומיקס בצרפתית. באיטליה
הפכו את אורורה של ג׳ורג׳
סאנד לקומיקס — תוך הפיכת הלק מ-
ז׳אנר סיפרות זה לפרק מישני לצד תרבות
הפוסטרים, הפלקטים, הכפתורים.
המו״לות לספרי ילדים ונוער בארץ,

ניכור אופייני של סיפרות ילדים
מיליוני שקלים בתעשיית הספר
כאמור, היא תעשיה משגשגת, המפיקה
מדי שנה אלפי ספרים, על כמה מישורי
איכות. בשבועות הקרובים, מערב פסח
ועד לשבוע־הספר־העברי, יושקעו מיליוני
שקלים ברכישת מוצרי תעשיית ספרי ה ילדים
והנוער. לכן מוצא מדור זה חשיבות
רבה בסיקורם של כמה מהמעולים והבול טים
שבספרים, מתוך מבול הספרים המציף
את מדפי החנויות.

הנחשבת מזה שנות דור לאשף של ספרי
ילדים (המפוזר מכפר אז״ר, ניסיס וניפ־לאות,
ידידי מרחוב ארנון, מר גוזמאי
הבדאי, מה עושות האיילות, דירה להש כיר,
איה פלוטו) ,השאירה.גין כתביה קובץ
נוסף לילדים, שראה אור רק השנה תחת
הכותרת שמגר הנגר, בהוצאת ספרית
פועלים, גיבורו הוא נתרור ״מורח דרך
מן העיר שמעכרענן״ ,הנוטל את גד ושני הם
יוצאים למסע במהלכו ״גד שמח
שנתרור נמצא עמו להדריכו כארץ העי ניים
העצומות בדרכם אל העיר ש־מעברענן.
הם מבקרים אצל הענק העליז,
ובהמשך מסעם מגיעים אל שמגר הנגר,
מסע שבאחריתו ״היה זה טיול נפלא
ונעים /ושני ידידינו שטים ונוסעים/ ,
חותרים הם עכשיו כלי רפיון ולאות /
כדיר אל אדן מציאות.״
בסידרת כתר לי, שבעריכת אסתר
סופר, בלטו השנה שלושה ספרים. הצבעים
של ירון אותם סיפר וצייר דויד
הראל, ספר שבעזרת ניירות צלופן שקו פים
בצבע מתדרך את הקוראים במיכלול
האפשרויות של מיגחץ הצבעים. ספר מרתק
בפשטותו ובציוריו השובבים הוא שפת
הסימנים של נועה, מאת נירה הראל,
עם ציוריה של אלישכע געש. בספר
בדיחות פשוטות בנוסח ׳/כערכ יום רכיעי
קלעה לה ארכע צמות, וליום חמישי
חמש צמות ספר נוסף בסידרת כתר לי
הוא הפילה תותי, מאת עוזי זמיקי בן־
פגען, הנפתח בקביעה :״׳האהבה היא
הדכר הכי עצוב כעולם,׳ אמרה לי תותי
הפילה, ככר כביקור הראשון שלה אצלי.
׳יותר טוב לרקום, לשחק דומינו, הכול !
— רק לא לאהוב סיפור שהוא מן
המרגשים, הפשוטים, היפים והמצויירים
נהדר, שראו אור בעברית.
הצב חבקוק ועוד שירים מאת רכל, ה
זיו, עם ציורים של מיכל אפרת ראה
אור בהוצאת סיפריית פועלים, ובו שירים
בנוסח ״על אפה של יעל חמישה נמשים/ ,
שלושה מימין ושניים משמאל / .על אפה
של יעל חמישה נמשים /שחיו כשקט
עד יום אתמול קובץ שירים לילדים
שמעלתו בפשטותו. ספר מעולה נוסף,
שראה אור בהוצאת סיפריית פועלים, הוא
סיפרם של אטילו קסינלי וקרין גוג־טרופ
בנוסח עברי של מוטי סנדק,
תחת הכותרת חדווה הפרה הולכת לקירקס,
ספר המתאר ביקורה של פרה בקירקם,
שציוריו המעולים מכסים על הפגמים
בלשון־הילדים שלו .״לדניאלה היה יום
הולדת. היא קיבלה מתנות רכות. היא
קיבלה כובה עם שעורת ארוכות שאפשר
לסרק, היא קיבלה דוכי גדול כצבע
דבש כתוב בפתיחה לחולצת האריה
סיפרו של סופר-הילדים המעולה אורי
אורלכ, שראה אור בהוצאת מסדה. זהו
ספר שובבי, חינוכי, שכל מטרתו למנוע
פחד של ילדים מבעלי־חיים.
מפתיע הוא סיפרו של יעקכ ק מ חי
מעשה בשמנבוץ, סיפור הרפתקאות המוק דש
״ליעקב, ההיפופוטאם מגן־החיות ב־

תל־אכיב״ שראה אור בהוצאת הקיבוץ
המאוחד. זהו סיפורו של ההיפופוטאם
שמנבוץ שילד חכם גונבו בעורמה מתוך
גן־החיות, במטרה להשיבו ליערות אפ ריקה.
סידרה
חדשה שראתה אור השנה, היא
הסידרה הקטנה של כתר, שבה ראו אור
מעשה באבטיח של יורם טהר־ לב, שבו
חוזר ומוכיח טהר־לב אשפיות בלשון־שיר
פשוטה של ילדים. סידרה מרתקת היא
הסידרה של הצייר אבנר כ״ץ, אשר
מובאת תחת כותרת־המישנה ״אבנר כץ
צייר וחישב ומירה מאיר העלתה על ה כתב״
,סידרה, שגיבוריה הפשוטים, הם :
״אדון מישהו קם בבוקר ויצא מביתו...״
ועבר חוויות מרתקות של אדון מישהו
והפרח האהוב עליו, ושאר הרפתקאות של
אותו מישהו, עם כתר והצב שבונה לו
בית.
׳התה בחוסר כישרון, הוא זיגי פרנ קל,
הפותח סיפרון־ילדים לתלמידי פעו טון,
במוטו ״דע את עצמך״ כפי שאמר
סוקראטס. סיפרוניו מי אני ופרדי הצפרדע
והעפיפון שלו הם נואלים, חסרי
טעם וכישרון, וגם כישרון התרגום המעולה
של אורי סלי ,{,אין בכוחו להפיח
חייט בסיפורים המתים של זיגי פרנקל.
כל שנה מביאה את סופרי הילדים הח דשים
שלה. התגלית של השנה האחרונה,
היא ללא ספק, גברת בשם אורה מורג,
שפירסמה במשאבי עצמה ובכוחותיה
ספר־ילדים מחורז ומרתק תחת הכותרת
תומר כ׳־ץ — ילד מומלץ שראה אור בהו צאת
11 פרפרים צהובים, עם עיצוב ואיורים
של זאק פרנסס, ספר שהמוטו שלו
הוא ״הפסד מדקש לצומר ק״ש״ (או
בעברית של יום־יום :״הספר מקדש -לתו מר
כ״ץ״) ,ולאחר ההקדשה מודבק לו
״פרס״ צבעוני. סיפרה של מורג פשוט
וחכם, ואת מעלותיו ניתן לגלות בחרוזים
כמו :״יום אחד / ,אחרי שטוב אמרו
לי אם לא תגמור את כל חאוכל
עד חסוף /יבוא שוטר / .הגיע שוטר /
עם עוד איש אחד /ולקחו מחבית /את
המקרר וזה תחת הכותרת עם האוכל
בא העיקול. סיפרה של מורג, המעוצב
למופת, אשר חלק מעמודיו שקופים, וה־הדפסה
בו נקייה ואדומה, זכה למהדורה
שנייה, הרוסה, מרוטשת ומקולקלת בהו צאת
זמורה ביתן מורן שסילקו את ה־
״פרסים״ ,את העמודים השקופים, את
הצבע האדום, והדביקו לספר עטיפה בנו סח
ציוריו של שמואל כ״ץ מלפני שני
עשורי שנים, וכותרת אחורית זולה של
תומר כץ ספר פצץ, כותרת שהתיקווה
היא, כי המהדורה השלישית תמחוק אי וולת
זו, ותשיב לתומר כ״ץ את יופיו, את
פשטותו ואת חינניותו.

סיפרי נוער

מ־ 5עד 50
אליעזר שמאלי ממחברי הקלסיקה
לנוער של הספרות הארצישראלית, מחב רם
של אנשי בראשית, שומר בישראל,
חיי ראשונים ועוד ספרים רבים, פירסם

תמליץ

טולקין רשות׳
שתי סדרות וספר בודד, המומלצים
באן, מייצגים זרם יוצא־דופן בסיפרות
הנוער. הספרים בתמליץ זה, ייזכו
בקרוב לסיקור ניפרד במדור זה :
• 0שלושה מספריו של ק.ס.
לואיס ראו אור עד כה בתירגום
מעולה לעברית (תרגומו המעולה של
גדעון טורי) והם: המסע בדורו
השחר, אחיינו של הקוסם והנסיך כס9־
יאן שעלילתם מתרחשת בממלכת נרג־יה,
שברא הסופר ק.ס. לואיס, שגי בוריו
מתנהלים בין הגדולה, התים־
ארת, המילחמה והמנוסה ושאר ההרפתקות
המופלאות ומסמרות השער של
ליצירותיו של
ממלכת נרניה
הסופר ג/ר.ר. טולקין, התוודע
הקורא העברי עם תרגום ההובים
(בתרגומו המעולה של משה הנעמי)
ובתרגום המקביל להוביט שתרגמו
טייסי חיל־האוויר וחבריהם בשבי ה מצרי,
בכלא עבסייה, קאהיר, בשנים
1970 עד .1973 הטרילוגיה של טולקין
שר הטבעות שתרגומה הושלם בימים
אלה, מביאה את מסעו של פרודז
באגינם, ועלילותיו בין שאר ברואי
דמיונו של טולקין. ספר נוסף שעלי לתו
מתרחשת בעולם פלא של מילים,
וגיבורים מצוצי דמיון, הוא המגדל
הפורח באוויר של נורטון ג׳סטד,
שגיבורו מילו, אשר נידון לששה
מיליון שנות מאסר בעוון גרימת מהו מה
בשוק המילים, נטל על עצמו את
המשימה לחצות את הררי ״בערות״,
ועוד. כל הספרים הללו ראו אור
בהוצאת זמורה ביתן מורן • •

השנה בסיפריית פועלים, את סיפרו בשכנות
טובה העוסק בחיים הדו־לאומיים שביו
יהודים לערבים בארץ. סיפורים שהמשו תף
למרביתם הוא קשר שהביא בנו של
השומר אלכסנדר זייד, גיורא זייד,
עם השכנים הערביים. הסיפור הראשון
׳אל פתח׳ בסל האפרסקים הוא על תקן
של פארודיה, והוא מתאר את סבא יוסף
גולני, איכר מאחת המושבות בגליל.
שמלאו לו 70 שנה והוא מחליט לבקר
ידידים מנוער בתל־אביב, חיימ׳קה, משה׳-
לה ויענק׳לה, ונוטל עימו שלושה סל־אפרסקים.
בביקורו
במישרדו של חברו העסוק
והחשוב מר משה גנני (מקודם: משה״
לה) מוסר יוסף גולני את הסל, ובתיכי
פתק, שבו כתוב. אהלן וסחלן, ואי;-
שאללה (הלוואי) שוב כגליל, כיתי פתח
(פתוח כשקראה המזכירה את המילה
״פתח״ ,מיהרה לטלפון, הזעיקה את ה־מישטרה,
שאסרה את יוסף גזלני, האיכר.
ברחוב.
סיפור אחר הוא מעשה בחרדון, שהביא

נמרשל 1יי1־
(המשך מעמוד )101
מטמון ...אגדה מזרחית הנפתחת ב :״לפלח
אהד היו שני כנים: שם האחד אחמד
ושם השני עבד. אחמד חיה כו־יא כגופו,
ערום כנפשו ורע כאופיו. ועבד — חלש
ורפה, חסר־דעת ונכר לא יצלח. והנה
זקן הפלח והגיעה שעתו להיאסף אל
עמיו״.״ וככל האגדות ר,מזרחיות זו אגדה
עם מוסר־השכל, עם אזהרה לרעי־לב ול־אכזרים.
אינה נופלת באיכותה האגדה
של אבו־חסן והנמר והמעשה בשוטר זקן
ובשודד מסכן הנפתח בתיאור :״שנוא
החרדון על כני דת מוחמר, והם זורקים
כו אכנים. לטאה זו, אפורה־שחרחרה וקו־צנית,
כהתחממה כשמש, כורעת היא תמיד
ומשתחווה כלי הרף, המוסלמים אומרים :
היא מתפללת לשטן, לועגת לנו ולכן
סוגדת כמונו...״
אורי אורלט. אם בשנה שעברה סיקר
מדור זד, את ספריו של אורלב מחשבות
צהריים וקטנה גדולה. הרי שהשנה פירסם
אורלב בסידרת דן חסכן שבהוצאת עם עובד
את סיפרו קשה להיות אריה, עם ציורים
נהדרים של יוסי אבולעפיה. אורלב
הופך את המספר שלו מאדם לאריה :
״זה לא היה לילה שונה מכל לילה אחר...
ועוד לפני שהספקתי להעלות אור קרו
שלושה דכריס כעת וכעונח אחת: נקרע
כגר הלילה שלי כקול של סמרטוט ישץ,
השעון שלי נפל על חריצפח משום שרצו־עתו
התפקעה ואני מצאתי את עצמי שקוע
בתור המיטה משום שהמיטה התמוטטה
מכוכד משקלי ...היא לא עמדה במשקלי
החדש, כ־ 200 קילו כמדומני. הושטתי את
ידי למפסק להדליק אור. מה זה? לא
הרגשתי כמפסק. רק שמעתי חריקת טיח
משונה, כאילו מייטחו מגרד כציפורניים
כקיר וכך החלו הרפתקותיו נדודיו של
דויד ההופך לאריה.
אורלב מתחיל להוליך את האריה, בספק
עיני אדם, ספק עיני אריה, במבוכי הפיר־סומת,
טלוויזיה וקירקס עד ׳לניו־יורק.
מתעשר ומחליט להיעלם ביערות־העד של
אפריקה, אליהם הוא צונח ממטוס ששכר
בעזרת אמרגנו־שותפו. באפריקה פוגש
האריה לאחר שלבי הסתגלות קשים, כ לביאה
והם יולדים גורים. וכמו בכל הא גדות
ובסיפורי הילדים והנוער, ביום בהיר
מציל האריה חוקרת־אריות (יפה) ובהדרגה
הוא שב להיות אדם, ושניהם נישאים,
וכך מגיעה עד תום עלילת קשה להיות
אריה שראה אור באחרונה.
ל. שאול. הוא סופר המתמחה בסיפורים
בהמשכים. סיפרו החדש בוז לספר
הלבן ! שראה אור בהוצאת עמיחי, פורסם
קודם לכן בהמשכים בדבר לילדים. ככד

פיות. את סיפרו בוז לספר הלבן ! מצליח
ל. שאול למלא בפרטים היסטוריים, שהם
בחינת חידוש לדור אשר לא ידע, פרטים
המובאים בנוסח כתיבה קפדני תוך הת ייחסות
לפרטים ולעמת בנוסח שסופ רים
רבים לבני־הנעורים נכשלים בו. פר־
.טים עמומים מתוך הזיכרון, של תחנת־השידור
המחתרתית, פיצוצים של אנשי
האצ״ל (סיפרו בני־הנוער עד היום, כמו
מתעלמת מקיומם של האצ״ל והלח״י מסי בות
תמוהות למדי) .בוז לספר הלבן ! הוא

תרגום

נורית זרחי
חדר איזולציה
פרק פשוט של מיון היסטורי לאירועיכג
כאשר המחבר אינו חושש מלכתוב :״הנערים
לא דחקו כו, גם הם לא רצו לחטט
כנושא הכאום של אותה עונה, שנקראה
בפי האנשים ׳סזון׳ והיתה עונה של מרי־כות־אחים
מכוערות וקשות, חיכוכים ו־מאכק
חריף כין ההגנה לכין אצ״ל ולח״י,
חיכוכים שהסעירו את הישוב כולו
בוז לספר הלבן הוא ספר רב־ערך לגבי
תיאור אותה תקופה עבור בני־הנוער,
והוא כתוב ברהיטות, תוך דבקות בעובדות
ההיסטוריות.
נורית זרחי, היא סופרת־ילדים שעש תה
לעצמה שם בשנים האחרונות, ובתו
של הסופר המנוח והמעולה ישראל זר־חי.
בסיפרה החדש, ילדת חוץ שראה אור
בהוצאת זמורה ביתן חודן, היא מביאה

הרכבת לכית־העליון של החיות
״תם וחסל סדר גבולות״
תרת כן גם העלילה של הספר, והוא מתאר
את אותו עולם של ארץ־ישראל הישנה,
שאיננה עוד. ארץ של נעורים, מאבק,
מחתרות, בריטים, קפיר, צוף, אסקימו,
סחלב, לדר וכסף מנדטורי, וכהרבה סיפורים,
הרי שהעלילה נפתחה במעשה שהיה
כף היה״.
באחת ממושבות השפלה משתוללת לה
כנופיה של בני־תשחורת, עד שהיא מתגייסת
לשורות ההגנה לתפקידים שבני-
נוער מילאו בה באותם ימים, כאיתות,
הדבקת כרוזים ועיתוני־קיר, סיורים ותצ־

מחלות מדכקות את העולם הקודר הזה
מעבירה זרחי בבהירות, במונחים של יל דים,
לנקודות מעוררות צחוק, כמו :״כשנכנסה
דפנה לבית־הילדים, חלתה מיד
כחזרת, היא שככה כחדר אחד עם אר־בעח
ילדים אחרים שחלו גם כחזרת. כמה
זח מצחיק, חשכה, בית־חרושת לילדים
חולי חזרת...״
אחר־כך הופכת דפנה לתקופת מה להיות
״הילדה החדשה״ ,כאשר בדרגה אחת
מתחתיה בהירארכיה הקיבוצית מצויים
״ילדי הגולה״ ,אותם ילדים אשר ״שוגים
בעברית״ .סיפרה של נורית זרחי, אינו
נופל באיכותו מברקיע החמישי של ר חל
איתן, שתיאר מעבר וחיים בפנימיה כש נות
הארבעים, והוא משמש דוגמה ברורה
על הגבול הדק הקיים או שאינו קיים
כלל, בין ספרות לבני-נוער לספרות למבוגרים.
ילדת חוץ הוא מיסמך רב־ערך של
מה שהיה מכונה בשעתו :״הילדות ה ארצישראלית״
,מיסמך שהמחברת עמדה
בכבוד רב בחיבורו. ספר זה זכה בשנת
,1978 בפרס יציב.

בישירות ובאותנטיות מעולמה של ילדת־חוץ
בקיבוץ של סוף שנות הארבעים,
עולמה של ילדה שעולמה העירוני חרב
עליה ויום בהיר אחר היא מגיעה אל
הקיבוץ.
ההלם של המיפגש עם תרבות אחרת
מצוי בהובלתה של הילדה אל ״חדר האי זולציה״
(בידוד) :״דפנה לא ידעה: מה
זה. האישה הסכירה לה שכדי שילדים
הכאים מן החוץ לא ידכיקו את כני חקי־כוץ
כמחלות מכודדים אותם במשך שכוע
עד שיתכרר שאין הם נושאים חיידקי

ספריו של אריך קסטנר, הסופר רב־התהילה,
מחברם של אורה הכפולה, הביתה
המעופפת, אמיל והבלשים, פיצפונת ואו־טון,
שלושים וחמישה במאי ועוד עשרות
ספרים, שהפכו חלק מפולקלור ההתבגרות
בארצות רבות וגם בישראל, ממשיכים
לראות אור בעברית, גם לאחר מותו. באח רונה
ראתה אור מהדורה מתוקנת של
סיפרו עצרת החיות בתרגומה של משו־ררת־הילדים
מרים ילן־שטקלים (הבובה
זהבה) בהו*את הספרים אחיאסף, בלוויית
ציוריו הנהדרים של דלטר טרייר.
בספר זה ממשיך קסטנר מסורת של
סיפרי־משלים, שבהם קיים ניצול של
חיות לשם קידום בני־דאדם, דרך המח שות
שלעיתים הן אבסורדיות. את סיפוריו
זה חיבר קסטנר כמה שנים לאחר תום
מילחמת־העולם השנייה, כאשר המיל־חמה־הקרה
בין הגוש הקומוניסטי לגוש
המערבי היתר, בשיאה, ולכן :״יום בהיר
אחד נמאסו העניינים על החיות אשר
מלגלגות על האנשים :״אנשים נוראים י
והלא יכלו לחיות כל כד יפה! צוללים
הם כמו דגים, רצים כדיוק כמונו, שטים
כמו ברווזים, מטפסים כמו איילות, עפים
כמו נשרים — ומה יוצא מכל החוכמה
שלהם?״ ועונה על שאלה זו מרדכי ה אריה
:״אד ורק טילחמות. ומהפכות.
ורעב ומחלות חדשות ...צר לי רק על
הילדים שלהם (אמר הפיל) ילדים כל כך
חמודים ! ותמיד הם ניגררים אל תיד כל
השביתות והמהפכות והמילחמות שלהם,
ולכסוף עוד מתפארים: הכל למען ילדינו,
למען עתיד טוב לילדינו! חוצפה שכזו,

ואחרי לילה נסער מתקשר הפיל לידי דים
וקרובים בכל העולם, ובשורתו היא :
״כל הזמן עורכים האנשים ועידות על
ועידות, כינוסים על כינוסים, וללא כל
תוצאות, ובכן — הרעיון שלי, שגם אנחנו
נעחך ועידה וכעבור זמן לא רב:
״כתחנות הרכבת שבאפריקה, כאסיה, באמריקה,
באירופה ובאוסטרליה עמדו רכבות
אכספרם, וקטריהן העלו את קיטורם.
הרמקולים צרחו :׳הקשב, הקשב! הרכבת
לכית־העליון של החיות...״
כאשר נפתחת לה עצרת החיות, תביעתה
היא אחת ״חיסול חלוקת העולם למדי נות.״״
דרישה שלמען מימושה, נאלצות
החיות לשלוח בבני־האדם מגיפת עכברים
שישמידו את התעודות, וענני עש
שכירסמו את מדי הצבאות והגנרלים, כאשר
זבולון השוד, מסביר :״המדים שלכם
חוסמים לפניכם את הייד אל התבונה
מועילים, כלל וכלל, חוטפים בעלי־החיים
ומעלימים את ילדי תבל עד שהתבונה
תשוב אל המבוגרים. ולבסוף חותמים
על חוזה בין בעלי־החיים לביו בני־האדם,
ובו נאמר כי :״כל מחסומי־הגכול
וכל מישמרות־הגבול יורחקו. תם
וחסל סדר גבולות. כל הצבאות וכל כלי־הירייה
ופיצוץ וכל כלי־המשחית ככלל
יחוסלו. תם וחסל סדר מילחמות. המיש־טרה
הדרושה לקיום הסדר הפנימי תזויין
בחיצים ובקשתות. תפקידה העיקרי יהיה
כשמירה על נד שהמדע והטכניקה ישרתו
את עגייו השלום כלבד. תם וחסל סדר

בחטף

קניוק ; 12 +
• • השמועה כי הכתב דודו אורן,
מחבר עבור הזמר צכיקה פילו ספר
ביוגרפי שייקרא צביקה פיק סופר־סטאר
הביאה משורר תל-אביבי נודע
לומר :״טוב ששם הספר לא יהיה
כאשר
״צביקה פיק — אלוהים״
נפצע בשנת 1976 הסופר עמוס עוז
בתאונת־דרכים, ביקרוהו בבית־החולים
שר־הביטחון דאז שמעון פרם, ושר-
החוץ אז יגאל אלון. פרס שהה במ חיצתו
שעה קלה, ויגאל אלון ישב
לצידו שעה ארוכה מאוד. הבדל נוסף
בביקורים אלה, היה בכר שיגאל אלון
המנוח הגיע בלי צלם עיתונות. לפני
כמה חודשים בליל סגריר, שמע עוז
דפיקות בדלת ביתו, וכאשר פתח אותה,
הוא מצא את פרם, שבא בלא
צלמים הפעם, כדי לשכנע את עוז, לת מוך
בו במאבקו נגד יגאל אלון על
ראשות המערך המבקר הגרמני
החשוב מארסל דייך־ראניצקי,
שביקר החודש בישראל, והנימנה על
מייסדי קבוצה 47 בגרמניה, שעל חב ריה
נימנים גינטר גראם, היינריך
כל וזיגפריד לנץ, סיפר בראיון עם
חיים איזלן, את ההערכה המפתיעה
הזאת :״אין זה נכון שאפרים קי־שין
זוכה להערכה בגרמניה המער בית.
על ספריו אין כותבים ביקורת
ספרותית, ואם היא נכתבת, היא על פי
רוב שלילית ואת הסיבה למכי-
רותם של ספרי קישון במערב־גרמניה,
נימק רייד־ראניצקי בהערכה :״להי-
טוטם של הקוראים לסיפרי קישון נו בעת
מרגשות אנטישמיים החבויים ב נפש
חלק מן האוכלוסיה הגרמנית...״
ועל מתרגמו של קישון, הסופר פריד־דיך
טורברג, ואיכות תרגומיו:
״(הוא) היה עיתונאי מצויץ וסופר
וסטיריקן טוב. יש בליבי חשד, שההו־מורסקות
של קישון בגרמנית שנונות
יותר וקולעות יותר מן המקור״ .בת גובה
לדברים אלה, אמר אפרים קי•
ש ץ :״דבריו (של רייד־ראניצקי)
משקפים את עמדתו של יהודי מתוסכל,
שבחר להשתקע בגרמניה אחרי
השואה ושזה שנים מגלה עוינות כלפי
קישון הישראלי בעיתון עוין לישראל,״
קישון הוסיף כי ״בהתקפות רייד־רא-
ניצקי עליו מתבטאת קינאתו של המ בקר
בהישגים של סופר, שהוא עצמו
אגב, בחוברת
לא הגיע אליהם...״
פרוזה שבעריכת נתן זך, הרואה אור
בימים אלה, מתפרסם לראשונה בכתב-
עת ספרותי עברי, סיפור פרי עטו
של קישון
טדע־חרצח. מיספר המישרדים, הפקידים
וארונות־חוזיקים יוקטן עד השיעור ההכרחי
הגמור כיותר. המישרדים קיימים למען
האנשים, ולא להיפף. הפקידים כעלי
המשכורות הגכוהות כיותר יהיו להכא
המורים. מוטל עליהם תפקיד חינוד היל דים
להיות לאזרחים ראויים לשמם, והרי
זהו התפקיד החשום והקשה כיותר...״
ספר זה אינו מומלץ על־ידי משרד
החימר והתרבות.
ידידתי פליקה הוא שם סיפרה של
מירי אויהרה, שתורגם לעברית רהוטה
בידי אבידמה גולן, ואשר ראה אור
בהוצאת זמורה ביתן מודן, הספר ידידתי
פליקה שהוסרט בעבר מתאר את פרשת
אהבתו של נער כבן 10 לסייחה מורדת ן־
בחווה גדולה אך ענייה, במדינת ואיומינג ן
שבארצות־הברית. זהו סיפור מרגש על
המגע שבין תמימותו של הנער למסירות
של בעל־חיים.
הקסם השחור הוא ספר נוסף על בעלי-
חיים, והפעם פרי עטה של סופרת הנוער
אנה ם ואל המספר אינו אלא הסוס
המכונה קסם שחור, המספר על חייו
ועולמו, החל בינקותו, דרך ילדותו, אימו ניו׳
ידידיו המהלכים על ארבע ובני־האדם
שבקירבתו. הקסם השחור נחשב מהמעו לים
שבקלסיקה של ספרות בני־הנוערים,
ותרגומו בידי דניאלה שליט נקי משגי אות׳
וכן עיטוריה של אלונה פרנקל,
שהצליחה להתעלות כאן מעל לרמה המש מימה
הרגילה של עבודותיה לספרי ילדים.

א אתה קתה פילם א חד בשסע. או ב שנה.
קח ל ך את הפילם הנמכר ביו תר בעיל ם.

העולם מצלם בקודאק.

׳*00*0זי•

דל ת ה קולו ר מפיצי קו דאק בישראל

העולם מצל בקודאק. עובדה. ס/ס 80 מכלל
הפילמים הנמכרים בעולם הם של קודאק.
בנמלי תעופה מפוארים ובעיירות נידחות,
בחנויות יוקרה ענקיות ובחנויות צילום קטנות,
בכל מקום בעולם.
קודאק הוא הפילם הטוב ביותר בעולם,
ולכך יש מספר סיבות: לחברת קודאק
משאבי ענקיים של ידע מקצועי, תקציבי
מחקר ופיתוח עצומים, ציוד חדיש וכח אד
מעולה המאפשרים לה לייצר סרטי צילום
מעולים, מעל ומעבר לכל השוואה.
א אתה קונה $יל אחד בשבוע, או בשנה,
קח קודאק. הפילם הטוב ביותר בעולם.

חזרה לתחילת העמוד