גליון 2227

1009611

!ויי

הקיץ ת ת בל טי בחוף
בביקיני של ״גו טקס״
עם הדפס של פרחים
ס סגוניי ם על רקע
שחור ו שמלת־חוף
תו אמת 800011£1.1
הקיץ תפתיעי בבגד ים
חושף של
״גוטקס״ עם שילוב
של פרחים ו פ סי ם

בשלל צבעים —

( 0 .2ג14 טק*נ<*).
הקיץ יראו או תך
בבמ׳״ים שלם של
״גחטקס״ ,עם נ קו דו ת
שאורות עז^רקע לבן
וחולצה אוורירית
תו אמת ( .3סחוו.)*/
הקיץ ת שתובבי ב,

גושקס.יש לך כל מהשצדין*.

עם ״ גו טקס 80׳

הפקת צילומים: נזורנובסלזי.
! 9אד1ד\ץ

ב לי

ב ל שז א

ס בי בו

״העולם הזה׳׳ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: ח׳ל־אביב,
רחוב גורדון ,3טל 232362/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מברקים :
״עולמפרס״ .העורך הראשי: אורי אבנרי. ראש המערבת: יוסי
ינאי עורך־תבנית: יוסי שנון עורכת כיתוב: ענת ישראלי .
צלמי מערכת: ציון צפריר וגילה רזין. ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. מודפס כ״הדפום החדש״ כע״מ, תל־אביב, רחוב כן־
אביגדור. הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ כעי״מ.
אשר לי — הדברים שכתבתי, ושעלי הם
מגיב הקורא נקר, לא׳ התייחסו דווקא
לטוהר הבלשני של הנתיב. התכוונתי

מפני שקשה לנחש למה הכוונה. והוא
(או מלים)
הדין לגבי אלפי מילים
אחרות.
זוהי צרה צרורה, וכל עיתונאי נתקל
בה בלא־הרף. יש מאות מילים שהכתיב
הנכון שלהן אינו מאפשר קריאה שוטפת
של המישפט (או המשפט) .הוא מכריח
את הקורא לחזור לראשית המישפט,
לחשוב, לנחש. וזה נוגד את עצם המהות
של עיתונות מודרנית, שבאה למסור לקורא
העסוק והטרוד מידע במהירות, בלי
מאמץ, מבלי שיצטרך לשקוע בקריאה
כאילו קרא בספר התורה.
הכלל האחד המנחה אותנו, במערכת
זו, הוא הצורך לאפשר לקורא לקרוא בלי
מאמץ, ולהבין את הדברים בקריאה הרא שונה.
לשם כך אנסנו, פה ושם, את כללי
הכתיב שנקבעו על-ידי האקדמיה, אף
כי אלה הם טובים ונכונים בדרך כלל.
אך גם על כללי האקדמיה יש ויכוח רב
בין הבלשנים, ודומני שאין אף כלל
אחד שאין עליו עוררים.
זהו ויכוח בלי סוף ובלי הכרעה אמיתית,
מאחר שכל כלל הוא פגום ופותר
בעייה אחת בעודו מעורר בעייה אחרת.
הכתיב העברי המלא פשוט אינו מסוגל
לפתור את כל הבעיות — ועל כן היו
רבים, החל באיתמר בן־אב״י, דרך יונתן
רטוש ועד — כך נדמה לי — זאב
ז׳בוטינסקי, ששיחקו ברעיון של החלפת
הכתיב העברי (ליתר דיוק: הארמי) ב
שמו
של חיים נקר מבודים ידוע
לקוראים, העוקבים אחרי המיכתבים בשבועון
זה. נקר הוא אחד מאותו זן ההולך
וכלה בארץ: המשוגעים לשפה העברית.
מדי פעם שלח לנו בעבר הערות
על הכללים הלשוניים הנהוגים אצלנו.
השבוע שלח לנו נקר תרומה נכבדה,
המתפרסמת במדור פורום (ראה עמוד .)4
היא מעוררת למחשבה.

כמיכתב־הלווי כותב נקר:
מכובדיי שלום,
מצורף כאן מכתב ארוך מאוד ועניינו
מנהגי לשון בהעולם הזה, וביותר מנהגי
כתיב של שיבוש וסירוס.
מיסמך כזה ודאי אין לו מקום במדור
המכתבים למערכת, ועל כן תצמח טובה
לי, כקורא ותיק, לכם, כבעלי הדבר,
ולקוראים, שילמדו מתוך הדברים מה
שהם צריכים לו, אם יתפרסמו הדברים
במדור פנרנס.
אמת, יודע אני, שהפורום מתייחד על
פי רוב לבעיות של חברה ומדינה, ליחסי
יהודים וערבים וליחסי עדות, לדיונים
במדיניות חוץ ובחוקי המדינה פנימה.
אפעלפי כן, בעיית הלשון העברית
הנתונה בתהליך של התהוות של גיבוש
ועיצוב, להכשירה לכלל לשון של תרבות,
כלי של חברה, מסורת, של מורשת
עדות, של גאווה לאומית, של אחדות
לאומית, של מיזוג עליות היא. חייבים
אנחנו להיזהר באותיותיה ובמבניה ובמתכונתה,
ובאופייה.
המכתב הזה, אפעלפי שדומה שהוא כתב
של קטרוג אינו כן. תכליתו להבהיר,
שככל העיתונים העולם הזה, ואל לו
לאורי אבנרי להתגדר במה שאין לו
להתגדר — אץ לשונו מתעלה על לשון
רוב העיתונים, וסירכות ופגמים יש גם
בו בשפע.
אבל עיקר תכליתו להעמיד על הקל-
קלות, לפרש ולהסביר יפה, במה פסלותם
של כתיבים וצורות מסויימות, ועל-ידי
כך לעורר את הלבבות להבין ולתקן את
המצריך תיקון.
אשמח מאוד, ואראה בזה אות של
הערכת חשיבות לשוננו הלאומית בעיני
אורי אבנרי ואנשי המערכת, אף שגם
בלא כך אין בי ספקות בדבר.
מבקש אני בכל לשון של בקשה שלא
לכפות׳ עליי את מנהגי הכתיב של השבועון.
אני כותב על פי כללי הכתיב של
האקדמיה ללשון העברית, שהם הכללים
המוסכמים היחידים הראויים לנו, ואני
מבקש שלא להחיל עליי את כללי הכתיב
המקובלים עליכם, שהרי את הכללים
האלה אני מבקר במכתבי.
אני לא הערתי אלא על עיקרי דברים,
ואשמח מאוד לראות בתקנתם, אלא יורשה
לי לעוץ לכם לצמצם לכדי מזער
את הכתיב המלא הנוהג אצלכם שלא
כדין, ואם לעצתי תשמעו, השתדלו להתקרב
בכלליכם לכללי הכתיב של האק דמיה
ללשון העברית, שאת רובם ככולם
קיבל הארץ, למשל, ועל פיהם הוא נוהג,
עד כאן דבריו של נקר.
הע1לס הזה 2227

תיאודור הרצל (מימין) בחבר כאגודת־סטודנטים אוסטרית־גרמניוג
אילו דיברנו כיוס גרמנית עיהיא נהוג

לאמר
כי העולם הזה עיצב לשון
תונאית ברורה, בהירה ועניינית.
שמה קץ לשימוש במליצות, שהיה
בעיתונות הישראלית עד שחוללנו
מהפכה זו.
אך לא זה העיקר בוויכוח זה.
דבריו של נקר מעוררים מחשבה, מפני
שפשוט לא יתכן ויכוח כזה בשום עיתון
בעולם המערבי או המיזרחי. הייתכן כי
שני אמריקאים משכילים — או שני רוסים
משכילים — יתווכחו ביניהם על
הדרך הנכונה לכתוב מילה כלשהי, שיג-
רתית או בלתי-שיגרתית? הייתכן כי שני
צרפתים, בוגרי אוניברסיטה טובה, ית־ווכחוו
על הכתיב הנכון של מילה —
המילה ״מילה״ עצמה, למשל?
והנה, אצלנו יש ויכוח. האם לכתוב
״מילה״ או ״מלה״ ז הכתיב ״מילה״ מבלבל,
מפני שניתן להבין כי מדובר בברית-
מילה. הכתיב ״מלה״ גרוע עוד יותר,

כתיב לאטיני. אלא שגם פיתרון זה מעורר
אלף ואחת בעיות חדשות.

כל לי ם
אולם כתיב מתייר ,,ולשון מדוייקת,
הם צורך חיוני לכל תרבות. אנחנו מתבטאים
בשפה. אנחנו גם חושבים בשפה.
שפה שאינה מדוייקת פוגעת בהכרח
בדיוק המחשבה, ובמילא בכל היצירה התרבותית.
בחברה המודרנית, שבה ממלאים
המדעים המדוייקים תפקיד כה חשוב,
יש נזק ניכר בכתיב שאינו מדוייק. הוא
מכריח את המדענים להזדקק לשפה שנייה,
בעלת כתיב מדוייק יותר — דבר המערער
עוד יותר את השלמות התרבותית.
משוס-כך
אני מסכים עם הקורא נקר

בנקודה מרכזית אחת: יש למצוא כללים
מחייבים, המקובלים על הכל. אך איני
משוכנע כי הוא מצא את הפיתרון.
ולראייה: לא קל לקרוא את דבריו.
קריאתם מחייבת ריכוז ומחשבה.

ג טו עם
ד עו ת -ק דו מו ת
ז ה חבל מאד. כי החייאת השפה
העברית — מקור כל הצרות האלה —
היא אחד הפלאים הגדולים של התחייה
הלאומית, ואולי הפלא הגדול שבכולם.
שום עם אחר לא הצליח, עד כה,
להחיות שפה מתה, ולהפכה שפת-שימוש
יומיומית של כלל האוכלוסיה. היו עמים
שניסו, כמו האירים, למשל. אבל נם־
יונות אלה נשארו מלאכותיים, בעלי הצלחה
מוגבלת מאד( .צופי האירו־ויזיון,
לפני שבועיים, היו עדים לקוריוז הזה :
הקריינית האירית הציגה את השיר של
ארצה בשפה הגאלית, המובנת אך למע טים
באירלנד — ואילו השיר עצמו היה
באנגלית, שפת המדינה).
הפלא של החייאת העברית מופלא
שיבעתיים, מפני שנולד כימעט מאליו.
הוא לא היה חלק בלתי־נפרד מן התוכנית
הציונית. חוזה־המדינה לא היה חוזה-
השפה. להיפך.
הד״ר תיאודור הרצל, סופר ועיתונאי
וינאי שהצטיין בכתיבת גרמנית צחה, לא
חלם על מדינת־יהודים ששפתה עברית.
הוא היה בטוח כי הקהיליה היהודית החדשה
תתבטא בגרמנית. הוא היה כה
בטוח בכך, עד שביקש לפתות את הקי סר
הגרמני ברעיון של היווצרות ציבור
דוברי־גרמנית בצומת זו של העולם.
דוברי גרמנית, כך רמז, יהיו בהכרח גם
שומרי האינטרסים של גרמניה במרחב
זה. הקיסר כימעט התפתה.
יתכן כי הלורד נתניאל רוטשילד חשב
על ישוב דובר־עברית כאשר ניבא לפני
80 שנה :״הרעיון של מושבה יהודית
טהורה מחריד אותי עד עומק הלב. מושבה
כזאת תהיה מדינה בתוך מדינה,
גטו בעל הדיעות הקדומות של הגטו,
מדינה יהודית קטנה וקטנונית, אורתודוכסית,
בלתי-סובלנית, שלא יהיה בה
מקום לנוצרים וללא-יהודים אחרים.״
אין ספק כי השפה השפיעה במידה
מכרעת על מהותה של האומה העברית
החדשה שקמה בארץ. זוהי באמת אומה
״עברית״ ומדינה ״עברית״ — שכן השפה
עיצבה את רוחה ודמותה.
אכן, השפה דומה למזג־האוויד: היא
נתונה, אין מרבים לחשוב על השפעתה,
אך יש לה השפעה עצומה.
מה היתה דמותה של מדינת־ישראל
כיום, אילו נתקבלה בשעתו הצעתו של
הרצל, וכולנו היינו מדברים עתה גרמנית
ן או אילו השתלטה כאן, בעיקבות
הצהרת־בלפור, השפה האנגלית?
יתכן כי היינו, במיקרה זה, אומה
פחות פרובינציאלית, פחות מסוגרת ומנותקת
מן העולם, פחות לאומנית. יתכן
כי ההצהרות של גוש־אמונים היו מגוחכות
באוזנינו( .די לתרגם אותן לאנגלית,
כדי שהגיחוך שבהן יבלוט לעיני
כל ).יתכן שהתנ״ך היה נראה אז בעינינו
כספרות יפה, כפרק מרתק בתולדות
עמנו — אך לא כהנחייה אקטואלית
לחיינו, כפי שהוא נראה כיום לרבים.
הפיכת התנ״ך למעין חוקת־המדינה היתד׳
אפשרית רק מפני שאנחנו דוברים
את שפת־התנ״ך, והיא ״מודרנית״ באוזנינו.

כל פנים, תפוצת העולם הזת
בוודאי היתד׳ הרבה יותר גדולה, אילו היה
כתוב בשפה שמאות מיליונים דוברים
אותה — ולא בשפה השגורה רק בפי
חלק משלושה מיליון הישראלים החיים
בארץ (ושחלק מהם כבר התגנבו לחו״ל).
ובכל זאת — לא היינו רוצים לחיות
אלא במדינה הדוברת עברית. איננו מסוגלים
כלל לדמיין לעצמנו את מדינת-
ישראל בלבוש לשוני אחר. אגו מוכנים
להסתפק בתפוצה קטנה יותר, ולדבוק בשפה

ואם כך אף כדאי, מדי פעם, לריב על
הכתיב הנכון של המילה (סליחה, המלה)
העברית.

נם קזק

רוה״מוהאמרב ״ ל
בשבועות האחרונים התפאר עלינו אורי אגנרי
כמה פעמים בלשון הפשוטה, המדוייקת, הנמרצת,
השימושית, והבלתי ״ משובשת הנהוגה ב,העולם
הזה׳ .וקביעתו האחרונה היא שעוררה אותי לכתוב
את המכתב הזה ולהעמידו על קלקלות מספר המקובלות
בעיתונו ושהוא משתבח בהן.
לפני שנה וחצי ויותר (ב )78.9.13-כתב אבנרי את
מאמרו, מעל ומעבר׳ (המאמר שמור עמי בגלל חשיבותו)
,ובו תקף את הבורים בישראל, והכה אותם
בשבט לשונו הטובה מכות רבות וקשות, על שהם
טסרסים עלינו את לשוננו, מעוותים את דיניה, מעקמים
את הליכותיה, משנים מתכונותיה, עוקרים שימושי
לשון טובים וותיקים ונותנים תחתיהם ביטויים
מכוערים, משובשים, הצורמים אוזני כל בעל אוזן שומעת
ודוחים כל בעל טעם, וישרו הדברים מאוד בעיניי,
כאז כעתה.
אבל בגיליון פסח השתא (העולם הזה )2221 בכתבה
,הדוקטור המלטף׳ ראינו דוגמה מזעזעת לבורות
גמורה ומבהילה, שוודאי הכתה בתדהמה כל איש עברי
יודע לשונו 7 :פעמים מניתי את המלה אמרכל מודפסת
״אמרכ״ל״ ,כן, בגרשיים אחרי הכ״ף. כנראה סבור
היה בעל הרשימה, או עורכה, או משכתבה, מה יש
לנו רמטכ״ל, סמנכ״ל, מנכ״ל, אף כד יש לנו אמרכ״ל;...
אבל מה נעשה, והמלה לא זו בלבד שאינה ראשי־תיבות
מן הסוג הזה, אלא מלה עתיקה וקדומה היא.
המלה מצויה במקורותינו עוד במשנה, ואמרכל
אינו אלא אחד התפקידים הבכירים במערכת־המינהל
של בית״המקדש, משרתו בכירה ממשרת הגזבר ונמוכה
ממשרת הסגן. הוא היה מעין סוכן, או מנהל אדמיניס-
טראטיבי בימינו, ולפי המשנה היו בבית-המקדש שבעה
אמרכלים כנראה. מוצאה מן הפרסית העתיקה, ממנה
עברה לארמית הרשמית, לאכדית ולארמנית. לעברית
נתגלגלה עוד בימי שלטון הפרסים בארץ, וכן נתקבלה
לתוך לשון חכמים, בשתי צורות: אמרכל, הקרובה
לצורה המקורית שבפרסית, ומרכול, בלי אל״ף ובוי״ו,
בספרי ארץ־ישראל בלבד, ומחמת חוק פונולוגי שפעל
בא״י.
חז״ל, כדרכם, דרשוהו ״אמר כולא״ ,כלומר הוא
האומר הכול ועל פיו יקום דבר, וכן ״מר על הכול״ —
אדון על הכול. אלא שאין דרש יוצא מידי פשוטו,
והמלה בפרסית משמעה או הממונה על האוצר, או

האמוכ״ל 1תן
דוגמה מזעזעת לבורות
גמולה ומבהילה
עושה חשבון, כמובנה המילולי. זוהי מלה חשובה
למחקר לשון חז״ל, ואמנם בלשנים מצוינים כתבו עליה
מחקרים למדניים ועמקניים.
כל זה נעלם מעיני הכתבים והעורכים, מושג־יסוד
במידרג בית־המקדש נהפך למודרניזם עלוב ומכוער
ומקולקל מעין סמנכ״ל, מנכ״ל כבר ראינו בורות
למיניה — בורות כיבדת-עוון כזאת עדיין לא מצאנו.
באותו גיליון לכדה עיני כותרת אחרת :״הגרוטאה
והיצר המיני״ .שוב, אילו היה העורך מכתיר־הכותרת
טורח לפתוח מילון עברי כל שהוא לא היה מוצא
את המלה גרוטאה, כי כמוה אין בעברית, המלה נשא לה
מן היוונית ללשון חז״ל, וצורתה בלשון יחיד:
גרוטה, ולא גרוטאה, כמשובש וכשגור בדיבור העברי
המהלך ברחוב.
מה פתאום גרוטה, ולא גרוטאה, אתם שואלים?
כשם שאין אומרים כופתאה, דוגמאה, קצבאה, עסקאה,
פתקאה, עובדאה, קופסאה, כי אם פשוט: כופתה,
דוגמה, קצבה, עסקה, עובדה, קופסה וכיוצא בהן.
ובכן, גרוטה, בבקשה. זה משונה? אפשר, אבל בעל
לשון, שיראה גרוטאה, לא יוכל שלא למלא פיו שחוק.
חסכו קיתונות של לעג מעצמכם.

בשער העולם הזה : 2223״סאדאת שוקל הופעה
שניה בפני הכנסת״ .״בפני״ ו״לפני״ הם צמד המהלך
במקורותינו זה אלפי שנים, ולא תמיד אפשר לקבוע
הבחנה ברורה על פי מקורותינו. אפעלפי כן, לשון
חיה ומדוברת בפי המונים, שהיא לשון נלמדת בהתהוותה,
אי-אפשר לה בלא הבחנה ברורה, מדוייקת ובהירה
.״בפני״ פירושו בנוכחות. זה משמעו של ״בפני״.
זה הביטוי העברי המקורי לביטוי המתורגם ״בנוכחות״
,וכך ראוי לנו לומר. לא כן ״לפני״ .זה מכוון
לתשומת-לב, ולא סתם לנוכחות בלבד. לפיכך צריך
לומר: החוק יובא לפני הכנסת, הדיו־וחשבון יוגש לפני
הוועדה, ישראל תעלה את טענותיה לפני מועצת־הביטחון,
השר נאם לפני הטונים, לפנינו בעיות מרובות,
קשיים רבים לפנינו וכן הלאה. ואף כאן:

סאדאת שוקל הופעה שנייה לפני הכנסת, ינאם לפניה.
זוהי ההבחנה שנקבעה היום בדקדוק הנורמאטיבי,
ועלינו לנהוג לפיה. סטייה ממנה דינה להיחשב לשגיאה
של ממש.
ונעבור לבעיית הבעיות של, העולם הזה׳ — בעיית
הכתיב. הכתיב בשבועון הוא כתיב מלא דמלא, ואם
נתיר את חרצובות לשוננו נרחיק ונאמר שאפילו איג-
פאנטילי הוא, במידה מסויימת. לא אוכל להקיף את
כל סבכי הכתיב ושגיונותיו הנהוגים בעיתון, אבל
ראוי להביא דוגמות אחדות להראות, כיצד כתיב מלא
או חסר מביא לידי שגגה ומטעה את הרבים.
בגיליון 2216 מצאנו את הכותרת הזאת :״דובר
רוה״מ פורש״ .הכתיב הזה, ודאי לי שאין יסודו ומולדתו,
העולם הזה /מכיוון שפגשתיו הרבה קודם שמצא־תיו
בשבועון. חרזן אחד החליט שרצונו שקוראי חרוזיו
יקראו רוה״ם, כמו שוהם, לכן לא אמר דיי בחרוזיו
המנוקדים אלא הוסיף בה במלה וי״ו, ליתר ביטחון,

סאדאח לא ׳וניע
בפני המסת,
אר וטל לבניה
כמאמר הבריות. אבל למעשה, ובלשון בני-אדם מיושבים
בדעתם, אין אומרים רוחם, אלא אין חסים על
הגרונות, ואומרים בפשטות ראש־הממשלה. אין וי״ו
לא במלה ראש ולא במלה הממשלה, ואם אין את
נפשנו לשוב לכתיב של מגילות מדבר־יהודה, מוטב
נכתוב בפשטות ובלשון אנוש: רה״מ, או ראה״מ.
אבל הוי״ו ששלפנו מרוה׳׳מ יש לה שימוש נחוץ
מאוד במלה מאוד. המלה הזאת נכתבת בשבועון דרך״
קבע חסר, מאד, ואין להבין מדוע. הלוא שקולה היא
במשקל בכור, ברוש, דרור, יסוד, צחוק, שכול, שחור,
תאום, שרוך, טחול, צנון, פטור — ובכל אלה אנו
נותנים וי״וים, וכדין, ולמה נחסר את מאוד מוי״ו
שלה? ! ושוב, אפשר לקבוע בלי מורא, שכתיב מאוד
בלא וי״ו לשיבוש ייחשב, וחובת עורכים, ואף מגיהים,
לתקן קלקלה מהותית ושרירותית זו, שיסודה בכתיב
המקראי החסר שעליו מתחנכים בבית-הספר העברי.
וי״ו זו תמצא את מקומה על נקלה גם בצורותיה
של המלה, כל׳ .חוץ מסמיכות, ראוי גם ראוי לכתוב
וי״וים בצירופי כול למיניה: הכול יודעים, עושים הכול,
ידוע לכול, בכול ידנו שלוחה, קודם כול, ראשית כול,
על פני כול, הכול נמצא — כל אלה כך דינם להיכתב —
ודווקא ב,העולם הזה /הממלא מליו עד בלי דיי, הן
כתובות חסרות — שוב בגלל אמונות תפלות, ובדבר
הזה אני מייעץ לכל עיתונאי בישראל ללמוד מ,על
המשמר׳ ,ששם נהוג הכתיב התקני והמתוקן.

ומן הוי׳׳וים ליו״דים היתרות: בשום פנים אין
לכתוב מייד ונגזרותיו בשתי יו״דים ! הלוא המי״ם
הזאת אינה אלא מי״ם השימוש, מי״ם היחס, ולעולם
אין אחריה יו״ד לסמן את תנועתה, ממש כשם שאין
אנו כותבים: מייוזמתו, מיילד, מייחיד, מייריד, מיישו-
עה, מייתום, אלא כולם כמובן ביו״ד אחת, כמובן.
מהו מיד? אינו אלא צירוף של מן+יד, הנו״ן
נשמטה, אבל אין יו״ד יורשת את מקומה. לכן מיד,
מידי. מידית, מידיים — כל כתיב אחר אינו אלא

שי בו שגמור !

דוגמה אחרת: יש בעברית שתי מלים דומות לכאורה,
אך שונות תכלית שינוי, למעשה: מילה ומלה. מילה
אינה אלא ברית-מילה, כמובן, והיא אינה אלא קיצור
מהילה, בארמית הרחבת שורש ממול למהל. בלמ״ד
של מילה אין דגש, והיא רפה.
לא כן מלה, דיבור, מאמר. זו שורשה כפול, מלל,
יש בה דגש המכפיל אותה (מללה) והגייתה שונה.
כשבאה האקדמיה ללשון העברית לקבוע את כללי
הכתיב חסר״הניקוד פסקה, שהמלה מלה, במשמע
מאמר, תיכתב חסרת יו״ד, כדי להבחינה ממילה, שמשמעה
ברית מילה. ההחלטה הזאת היא פסק-הלכה
של המוסד העליון ללשון העברית, ועל כולנו לנהוג על
פיו. סטייה ממנו תיחשב לשיבוש קשה.
דוגמא אחרת: רוב העיתונים (חוץ מן, הארץ׳ !)
כותבים: מצויין, מסויים, מצוייד, מדוייק, צויין, צוייד,
זוייף, בשתי יו״דים. כללי האקדמיה מחייבים לכתוב
יו״ד אחת במלים, שסמוך ליו׳׳ד העיצורית שלהן יש
אם קריאה לפניה או אחריה. זהו כלל יפה, נאות, נכון
וצודק, ולפי טעמי מי שיש בעיניו חשיבות גם ליופי
ולאסתטיקה לא יניח את ידו לכתוב כך.
אבל ב,העולם חזה׳ מעבתים את השגגה, ומעבירים
את היו״דים גם לאחור: מייושב, מייובש,
מייועד, מייואש, מייודע, מייוזע — אין כתיב מכוער
מזה, מעשש את העיניים, לא אסתטי כל־כך.

אפשר היה להצדיקו, אילו הייתה תכליתו להקל
את הקריאה, להדריך את הקורא לקריאה נכונה,
לכוונו להגייה נכונה — כי אז החרשנו. אלא שכאן אין
להבין, מה יתרונו של הכתיב כפול היו״דים. אין הוא
מוסיף ולא כלום, אין הוא מדריך בכלום, אין הוא
מלמד כלום — זהו כתיב של כיעור גמור, של זרות
לאות העברית ותכליתה, של אטימות לדמות הכתיב
העברי, ליופיו ולצורות מליו בדורותינו. מצווה מצווה
היא לחדול ממנו בלא שהיות ופקפוקים.

ויש שתוספת יו״ד משבשת שיבוש של דקדוק ;
כגון הסיפור בגיליון 2219 במדור, דרכי אדם׳ ,ששם
מספרים לנו על השופט מנחם בוכוויץ, שלימד עצירה
עברית, ולא עצר אותה לעשר ימים, כפי שאמרה לו,
אלא לעשרה ימים. אלא ששם שאל השופט בצעקה :
״את אוכלת שימלות?״ ע אין אנו יודעים, אם נדפסה היו״ד הזאת מאחר
שכך אמר השופט עצמו (ואין הדבר נראה) ,או מחמת
הלהיטות התאוותנית של, העולם הזה׳ למלא יו״דים
באשר אפשר.
צורת הריבוי של שמלה שמלות היא כמובן, ולא
שימלות, צורת הסמיכות בלבד. וכן: עיסקות. מי

לואשהממשוה יש
דובו, או לחבר
אין ומדד
שכותב כך משתבש, ומשבש את הרבים; ריבוי עסקה
אינו עיסקות, כמובן, כי אם עסקות (סמ״ך קמוצה!),
והכותב עיסקות מרביץ טעויות ומפיץ סירוסים.
אחד מתפקידי העיתון העברי והעיתונאי העברי
בימינו להגיש לפני הקורא העברי לשון מתוקנת, פשוטה,
בהירה, מדויקת, לא מצטעצעת, בלא מודרניזמים,
בלא צורות משונות, שיסודן בבורות או בהשפעה זרה,
שאינה אלא עבדות לשונית.
תפקיד העיתון העברי, שלא כבעיתוני שאר גויים
ועמים, לחנך ללשון נאה, נכונה, נקייה משיבושים עד
כמה שאפשר, נאותה, להדריך את הקורא לקריאה
נכונה, להגייה מדויקת עד כמה שאפשר, להוליכו
לשבילי לשון סלולים ולנתיבות שפה מיושרות, בלא
עקמומיות ומעקשים והתעללות בקורא ובלשונו הלאומית,
נכס וקניין לכל דורותינו, לנו ולבנינו אחרינו.
נשמור את לשוננו וניזהר בה ובכבודה, כי בחייה
תנחיל׳לנו חיים ותשאיר לנו שורש !

זויי םנקר, גת־ים

מעדנת הקרוה-וידאו:
מסו הקתה״72
5ק-7210ק<ו
50 זא/ו/וו**1/5£0ק

וידאו בית׳

8080£־ 51.א*ו**/ז8£

בוא לרא 1ת ול ט מו ע הדג מה
באולמי ה ת צוג ה וי 1ל סוני, במגדל עולו, בתל אביב
או אצל סו כני ״ המורט ברחב• הארץ.
פרסום נזלניקן רפאל טיראן

השסעבסאה וזי 2 0
מכחכים הגורד דיפדואי

מה אירע כמאה ה־20׳ כשבוע שכין ה־ 7במאי וה־ 13 כו?
במדור זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו כ־ 80 השנים
הקודמות, כשבוע שבו מופיע הגיליון.

1916

הממשלה. היה בעל סמכויות
בלתי־מוגבלות.

— 8.5הר הגעש פלה, באי
מארטיניק, התפרץ והרם את
העיירה סנט פיאר 40 .אלף
מתושביה ניספו בלבה הרותחת.

הסופר האידי־עברי
— 13.5
שלום רבינוביץ, הידוע יותר
בשבדהעט שלום עליכם, נפטר
בהיותו בן .57

1927

1905

1917

— 8.5הצייר הצרפתי פול
גוגן נפטר בהיותו בן .55

— 15.5בצרפת, המארגנת
מחדש את צבאותיה, מונה
הגנרל פרדיגנד פוש לרמטכ״ל.
הגנרל פילים פטן, שהפך בשנות
ה־40׳ למשתף־פעולה עם הכובשים
הנאצים, מונה למפקד
העליון של צבא צרפת.

1902

1906
— 10.5ברוסיה נפתחו ישיבות
הדומה (הפרלמנט) ,אך
היא פוזרה על־ידי הצאר בשל
תביעות שהממשלה לא סמכה
ידה עליהן. הצירים מתכנסים
בוויבורג, פינלנד, פונים לעם
בבקשה לא לשלם מיסיס ולא
להתגייס לצבא.

המיבתב שלהלן נשלח אל
בנימין גוו־אדיה, יועץ
ראש־תממשלה לענייני ערבים.

0.5הנסיך מיורק חונך
את קנברה — בירתה החדשה
של הקהיליה האוסטרלית.
• — 11.5בהוליווד נוסדה
האקדמיה לאמנויות הקולנוע
— המחלקת את הפרסים החשו בים
ביותר בענף: פרסי האוסקר.
התמוטטות
המערכת
— 13.5
הכלכלית בגרמניה — ״היום
הששי השחור״.

1951

1918
— 0.5ממשלת איטליה
סומכת ידה על הצהרת בלפור,

מסיפרי״השנה: האדמה הטובה,
רומן מאת הסופרת האמריקאית
פרל בק.

נוויל צ׳מברליין
13.5.1959
1958 אלף פועלים יהודים, בחסות
כוחות מייוחדים של ההגנה,
התחילו להקים את גדר הביטחון
בצפון הארץ.

1959
— 13.5ראש ממשלת בריטניה,
נוויל צ׳מברליין, מוכן
לתמוך בהתיישבות יהודית ב גויאנה
הבריטית.

1940

צפת
10.5.1948

1907

שהבטיחה לכונן
יהודי בארץ־ישראל.

— 0.5אנה ג׳רוויס׳ ,רווקה
מפילדלפיה, מציעה להקדיש
יום בשנה — יום א׳ השני
בחודש מאי — לכבודה של
אם המישפחה. כעבור שבע
שנים אושר הדבר על־ידי הסנט
והנשיא של ארצות־הברית.
יום־האם הפך למסורת עולמית.

1920
1911 חלוץ התעופה האמריקאי, גלן
המונד קרטיס (,)1930—1878
פיתח את המטוס הימי.
מסיפרי־השנה: קים, מאת
הסופר הבריטי רודיארד קיפ־לינג.
מסרטי־השנה:
פינוקיו.

בית־לאומי

— 11.5אוניברסיטת אוכס־פורד,
אנגליה, החליטה להעניק
תארים אקדמים גם לנשים.

1926
— 12.5קשר צבאי בפולין.
המרשל יוסף פילסודסקי אילץ

— 0.5לראשונה מועלים
בגרמניה הנאצית ספרים על
המוקד 25 .אלף ספרים, ביניהם
התנ״ך, הועלו באש בכיכר
מרכזית בברלין. מוקדים רבים
באו בעיקבותיו. יוזף גבלס,
מעוזריו הנאמנים של אדולף
היטלר, הוא החורץ את דינם
של הספרים, בתוקף תפקידו
כמיניסטר לתעמולה ולהשכלת
העם.
מסרטי־השנה: צוואתו של
ד״ר מבוזה, סרט גרמני של
פריץ לנג, שהקרנתו נאסרה
בגרמניה.

1956

1912

— 8.5ייסוד נמל תל-אביב,
באישורו של הנציב העליון,
בעיקבות שביתתם הגדולה של
ערביי הארץ וסירובם לפרוק
סחורות בנמל יפו.

— 12.5הופיע הגיליון ל ראשון
של פרבדת (אמת —
ברוסית) ,עיתונה המרכזי של
המיפלגה הבולשביקית.

1915
— 7.5צוללת גרמנית מטביעה
את אוניית הנוסעים
הבריטית לוזיטניה. הגרמנים
טוענים, שהאוניה הובילה גם
ציוד צבאי ותחמושת. בין 1198
הנוסעים שניספו 139 ,אמריקאים.
ארצוודהברית שיגרה
מחאה חריפה.

1955
1957 שלום עליבם
13.5.1916
את הממשלה להתפטר, אולם
דחה את מנויו לנשיא. כעבור
כמה חודשים נבחר לכהן כראש-

— 12.5ברוב פאר והדר
הוכתרו המלך ג׳ורג׳ הששי והמלכה
אליזבת בכנסיית וסטמי-
נסטר, לונדון. במחאה על המשך
העלייה החרימו הערבים את
החגיגות שנערכו בירושלים לרגל
ההכתרה.

ביקרנו אצל 17 פישפחות הבדואים
מפלג הסבחאת של שבט ד־עזזמה,
אשר פונו על-ידי צה״ל
ממגוריהם באיזור חלוצה, ביום הרביעי,
ד.־ 2באפריל.
המישפחות הועברו על-ידי צה״ל
לאיזור טרשי, כקילומטר צפונית
לקיבוץ משאבי־שדה. במקום אין
מי שתיה, והמפונים נאלצים להביא
את מי השתיה מברז הנמצא
במחצבת רביבים, כמה קילומטרים
מערבית מהמקום.
4000 ראשי הצאן של הבדואים
צפויים לכלייה תוך ימים, מפגי
שהמרעה באיזור הוא דל ביותר,
ומקור המים היחיד לצאן הוא שתי
שלוליות של מי־גשמים הנמצאות
במקום — ואשר מתייבשות בקצב
מהיר בחום הגדול. מאותן שלוליות
שותים עוד כמה אלפי ראשי-
צאן של בדואים אחרים, המתגוררים
צפונית למשאבי־שדה.
התברר לנו שהדיון המישפטי בעניין
תביעותיהם של הבדואים במושבם
שבאיזור חלוצה (צפונית
לרביבים) עדיין לא הסתיים. בית-
המישפט העליון ביטל אומנם את
צו־הביניים שהוצא מטעמם נגד
צה״ל, אולם עדיין לא פסק בצו-
על־תנאי שהם הגישו ב־ 18 במארס,
בעניין זכויותיהם בקרקע.
ההודעות של צה״ל, בדבר פינוי
המישפחותלמקום שיש בו אמצעי
מחייה, אינן תואמות את העובדות
בשטח, כפי שתיארנו למעלה.
מתוך דאגה לגורל האנשים
ועדריהם, אנו פונים אליכם לפעול,
כדי שיימצא פיתרון הולם לבעיית
המים והמרעה של המישפחות ש פונו,
שלא יהרס מקור קיומם במהלך
הדיון המישפטי הנמשך.

אורי ומרינה שטראוס,
חכצלת וסרמן, רב קודר,
עליזה היימן, בשם קבוצת

89 — 10.5דיוויזיות גר מניות
פולשות לארצות השפלה
— הולנד, בלגיה ולוכסמבורג,
בהתקפה פתאומית ואכזרית.
הגרמנים מפציצים מטרות אז רחיות
ויורים בפליטים נמלטים.
בני־ערובה מוצאים להורג. ראשית
ההתקפה הנאצית במערב.

^.אמיתות,׳

1941

..המומחה לספרות״

— 10.5סגנו של היטלר,
רודולף הס, צונח במפתיע
באחוזתו של הדוכס המילטון,
בקירבת גלזגו, סקוטלנד. כעבור
שלושה ימים הצהיר בפני ה־שילטונות
הבריטיים :״באתי
להציל את האנושות.״ המניע
לצניחתו: האמין כי יעלה בידו
לשסנע את ברטיניה לעשות
שלום עם גרמניה ולצאת, בכוחות
משותפים, למילחמה נגד
ברית־המועצות. כלוא עד היום
בכלא שפנדאו בגרמניה —
האסיר האחרון מקבוצת פושעי-
המילחמה המוחזק עדיין בכלא
המשותף של ארצות־הברית,
ברית־המועצות, בריטניה וצרפת.
באותו
היום נערכה ההפצצה
הגרמנית הגדולה ביותר עד כה
על לונדון. בין המיבנים ש נפגעו:
בניין הפרלמנט, כנסיית
וסטמינסטר, המוזיאון הבריטי
ומיגדל הפעמון הנודע ביג־בן.

הנגב למען זכויות האזרח,
ת.ד ,206 .באר־שבע

בעיקבות הכתגה ״משורר
חצר״ ,מאת נמר של נייר
(״העולם חזה״ .)2218

אינני מוצא לנכון להתווכח עם
״המומחה לספרות״ על טיב שירתי

1944
— 12.5כנס ראשון של
חטיבת הפלמ״ח ביער מישמר-
העמק.

1948
— 10.5העיר המעורבת
צפת נכבשה על־ידי כוחות
ההגנה, התרוקנה מתושביה הערביים,
התוספה לשטח עברי
רצוף שהתהווה בגליל המזרחי.

ש. שלום
אחד מתשעת
או על ייחודה הסגולי של אגודת
הסופרים העברים בישראל. ואולם
יש בכתבה כמה פרטים אישיים
מסולפים, שאם לא יוכחשו הם
עלולים להתקבל כאמיתות. על כן
הנני בזה להגיב עליהם.
(המשך בעמוד )8
ה מו ל ח

הז ה

0097

11111111

בינתיים קח שו ץ ו 1ז
החירריה שרולו־ז >/ור 0 ,ח

מכחבים
(המשך מעמוד )6
(א) אינני חבר בשום מפלגה,
והכינוי ״משורר חצר״ כולו מצוץ
מאצבע מלוכלכת. לא רק שאינני
מקורב לשילטון הליכוד, אלא גם
עם שלטון המערך בשעתו, שיש
הרבה יסודות משותפים ביני ובינו,
היו לי דין ודברים קשים
בכמה עניינים העומדים ברומו של
עולמנו, כפי שאפשר להיווכח ממאמרי
בנדון בשני כרכי המסות
של כתבי.
(ב) אינני הסופר היחידי — בפי
שמשתמע מן הכתבה — שקיבל
דירה למגורים (ולא לצמיתות !)
מאת ראש עיריית חיפה אבא חושי
ז״ל, אלא הייתי אחד מתשעה.
(ג) לא נכון שח.נ. ביאליק ״הזמין
מן הסתם את ש. שלום לשעה
כזאת, כדי להבהיר שאינו מחשיבו״
וכר, אלא הנכון הוא שביא־ליק
היה אחד ממעודדי האוהדים
ביותר, שהוציא לאור כמחווה של
הערכה את ספר שירי מי וכתב
לי באחת מאיגרותיו ״זכרתי את
ימי נעורי ואת ימי בדידותי גם
אני ויצא לבי, יהיה אלוהים עמך!״
(ד) לא נכון ש״מעט המוזות(?)
שהיו (לי, ש.ש ).הוקדשו לשליי
טיו״ .הנכון הוא, שבכל שנים־
עשר הכרכים של כתבי שיצאו על
ידי יבנח ובשני הספרים הנוספים
שיצאו על־ידי עקד, לאמור בכל
אשר כתבתי ופירסמתי עד היום,

מאוזן :
)1התאונה בצ׳פקווידיק רודפת
אותו )5 :מטוס תובלה>
)10 מזכיר או״ם לשעבר
(ש״מ)! )11 נוזל, קולח! )13
קני שבלים; )14 חרבה; )15
בא לרבות; )16 חיה מקראית
שעורה משובח; )18 עני; )20
מחזאי בריטי שנון; )21 הר
בארץ; )22 אנקול; )24 שדה
בטרם נחרש; )25 הגיע; )26
קיסם, עץ ידק ! )28 שוקת ;
)30 מראה, הבעה; )31 מפקד
חטיבה )32 :כאב, אבל; )34
אינו מוטל בספק; )35 סופר
גרמני; )38 בן זוגו של קסידי:
)39 צייר ישראלי ריאליסט
(ש״מ); )41 חמישה־עשר! )42
בירת צ׳כיה; )43 מדינאי צ׳כי
שהתאבד (ש״פ 45 טירון במקצועו;
)47 שמה של הוצאת
ספרים; )48 עשב־רע העולה
בשדות; )50 מידת אורך בבריטניה
)51 :משורר, מספר
ומבקר אמריקאי (ש״מ); )52
גבה ליבו )54 :קומפוזיטור גר מני
— שלח לנו ״הזמנה למחול״;
)57 עוף־ים; )61 מט בע
יפני )62 :צמח, משמש גם
כתחליף לקפה )64 :שנון; )65
עץ, מתחתיו קברו של אבשלום
פיי׳נברג )66 :תרבות־דיור
(ר״ת 67 בכורו של נח ;
)69 שמדבר, אליהו הנביא נם
תחתיו; )70 סופר הרפתקאות
אנגלי )72 :כלי לגריפת אשפה
; )74 מנוף לנשיאת דליים ;
)75 טכנאי־שיניים ; )78 סופר
אמריקאי יהודי ; )77 נוזל
צמיג ; )81 עיר גדולה )83 :
פרשן התלמוד, נכדו של רש״י;
)85 מספר הגשרים שהופצצו
ב״ליל העשרים״; )86 אינס טינקט,
נטייה חזקה; )88 אנא;
)89 מקום באנגליה שבו נערכים
מרוצים; )91 מספר צדיקים;
)93 אחד מפרד״ם; )95 רכוש
רב )96 :יחידה של עצמת חשמל
)98 :עוללים ויונקים ;
)100 חומה !נמוכה; )102 בפי
כל )103 :החודש שמזלו אריה;
)104 מלך פריגיה שנענש
לראות חמדה ולא ליהנות :
)105 צוות.

מאונך :
)1פרסה; )2תוכנית בטל וויזיה
למניעת תאונות ; )3
תכשיט; )4שדה־תעופה פנים-
ארצי; )6מלה ממעטת; )7
אלכסנדר הגדול חתכו בגורד-
יום> )8קל־דעת ; )9קוץ ;
)12 כינויו של אלישע־בן אבויה
שנתפקר; )15 העץ שממנו נבנתה
תיבת־נח (כתיב מלא) ;
)16 חברת תמרוקים ישראלית;
)17 מזל החודש ; )19 נאמן,
דרוש־טוב; )20 שמה הלועזי
הקודם של חברת הדלק ״פז״:
)21 ישוב בנגב המערבי; )23
קול זעקה; )24 רוח־רעה)26 :

כיסוי־ראש לנשים ; )27 שר
בממשלתנו; )29 החלף!; )30
רובע בלונדון; )33 צלחת ה־פטפון;
)34 מתכת לבנה ש אינה
מחלידה ; )36 גרעון,
פחת ; )37 תארו של מלך
חבש; )40 חלק הרגל והאצבעות;
)41 ציפה, כיסה; )44
צדיק תמים היה בדורותיו :
)46 כלי במישחק השחמט; )47
טיפה (ישעיהו מ׳ ט״ו); )49
פדיון־נפש ; )50 שייכות למשפחה
מכובדת; )53 השערה:
)54 סופר בריטי — נענש על
סטייתו; )55 מחזאי אנגלית
בן דורו של שיקספיר (ש״פ);
)56 מדד (ישעיהו מ׳ י״ב);
)58 תכשיט קדמון; )59 מחזה
של רסין (הוצג בארץ); )60

איתן עסיחי

קבלת מודעות
לבל העיתונים
ב מחירי ה מערכת

הדברת מזיקים
מומחים להדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.
בשמירה על בריאותך ורכושו.

יו״ר חדש למוסד ממלכתי :
)62 נצח; )63 אריג מובחר;
)66 ההלכות שכונסו בידי התנאים
האחרונים; )68 ריקוד
איטי ממוצא צרפתי; )71 הוד
והדר; )73 צנוע; )76 שפל-
רוח; )77 את שכרו לא תלין:
)79 חצאית הסקוטי )80 :כבש
שמן ומפוטם; )82 מורה הלכות
)84 :חיבור עיוני קצר:
)85 ארץ — סמל ליופי בשירת
טשרניחובסקי ; )87 פקודה ;
)90 צופן; )92 זעזוע, רעד;
)94 צעיר של חרק )96 :שר-
חוץ שהתפטר (ש״מ) )97 :רמש
טורף דב־רגליים ; )99 אל
היערות במיתולוגיה היוונית ;
)101 אילו; )102 בליטה בצוק;
)103 אלפא־ביתא.

תד־12272
י מת־גו׳רח׳מודי״יו8ו׳
טל 7 9 0 1 1 4 - 5 - 6 .ר ע ׳ 1מ ס ׳21

ירו שלי ם־ , 664015 אד לת־ 3012־059

לא צריך לדעת מתמטיקה
כדי להביו ש:
נימוס +התחשבות +סובלנות
איכות חיים
נשטח לשמוע ממך

אזרחים למען איכות חיים ת. ד 1097 .גבעתיים

טלפיו 227118 ,227117

פירשם אידיאי
אבן גבירול 110 תל״אביב
(פינת אנטוקולסקי)

תן ט מפ
לחייל

המיעוטים כשנה וחצי, ונתקלתי
לא פעם ביחס של זילזול ובוז מצ•,
הדרוזים כלפי צה״ל וכלפי הערכים
המקודשים אצלנו. כך שלא יבואו
ויספרו לי על דרוזים מתונים, ש הרי
מי יכול להיות יותר מתון
מחיילים וקצינים דרוזים המשרתים
בצה״ל?
געים דניאל, נתניה

חגיגות סו פ די ם

הרסה די<ח

על המסיבה הספרותית
שהוזכרה במדור ״אנשים״
(״העולם הזה״ .)2223

המסיבה הספרותית שנערכה בצוותא
תקטנה, בהנחיית עורך עיתון
,77 יעקוב בסר, לא הוקדשה
רק לספרי זקנתה של מכשפה, כפי
שכתבתם, אלא גם לספרו החדש
של הדוקטור יוסף הדר, הצריף
השוודי — ובמידה שווה.
זיגמונט (״זי גי״) פרנקל,
רמת־גן

או ל אוזנ ״ ס
על טיבה של הממשלה
תעדנה הפוזות של השרים:

שרים ייגאל ידין ושימחה ארליך
על נחיריים ואוזניים
אין אף שורה אחת ״שהוקדשה לשליט״.
ולסיום,
יש אומרים שמעשה
לבטלה הוא ולמטה מכבודי, להתעסק
עם טחנות ״רוח״ כאלה, שהכל
מכירים באפסותן. ואולם על
כך השיב כבר ברטולד ברכט:
מהכרישים נמלטתי /הנמרים
הכרעתי / ,אכול אכלוני /ה פשפשים
בלבד.
ש. שלום, חיפה

ע ל זירזו ל ועיר בוז
בעיקבות דבריו של הדרוזי
פרחאת פרחאת על הדרוזים
(״פורום העולם הזה״
.)2223

לא דק שאינני חולק על דברי
פרחאת פרחאת, אלא אני בא לחזקם,
אפילו שלא ראיתי את תוכנית
הטלוויזיה על הדרוזים, משום ש כבר
הפסקתי להאמין למרקע ה מזייף
ולרובוטים המוצגים בו.
הכרתי את הבעיה הנדונה מתוך

אחד סותם את אוזניו
וחברו — את נחיריו.

רצ״ב תמונות מתוך העיתונות.
כל הסבר — מיותר.
ד.פ.ח ,.ירושלים

החנזצן יועיל אריק שדון
הממשלה גזרה אלם על
שריה, כדי להתגבר על
אחד הקילקולים הידועים
— ההדלפות.

בשם הרוב הדומנדהשומם־הזו־מם
(בחירות עכשיו) ,בא לי לבטא
מורת־רוח מן האיסור הפנימי שגזרה
הממשלה על עצמה בדבר
אי־הדלפות. מר מודעי, למשל,
קשור למיקרופונים כמו אל צינורות
אינפוזיה, והמצלמות הן החמצן
של אריק שרון. האיסור על
המשך ההדלפות הוא בבחינת גזר־דין
מוות פוליטי על כמה מאיישי
כיסאות ממשלתיים.
יבוטל מייד גזר־דין המוות בישראל

אכרהם שרון, עין השופט
העולם הזה 2227

סלק לרז זול ת מזנון:

לכלמו 5ימים.
לל1ן 4לילנת,
זלשלם עבור 3בלבד!

באוירה בינלאומית במלון לרום
אילת (:)1/5-15/8
• לילה רביעי חינם(לינה וארוחת
בוקר).
• ילדים עד גיל 18 הלנים בחדר
ההורים חינם(לינה וארוחת
בוקר).
מלון לרום אילת, יותר חופשה
מחופשה בחו״ל עם אין סוף
אפשרויות בילוי:
מועדון לילה-דיסקוטק ״אואזיס״.
מסך וידיאו ענ ק -ס ר טי בידור,
פופ וספורט.
בריכת שחיה מפוארת עם מזנון—
בר בתוך המים.
מיני גולף, כדור־סל, כדור־עף.
מגרש שח־מט ענק, טניס.
סקי־מים, גלשני־רוח, סירות־זכוכית.
יכטה
מפוארת לטיולים יומיים.
מועדון צלילה בינלאומי.
חוף פרטי מפואר עם פינת חי,
שמשיות ושרותי חוף.
תכנית בידור עשירה.
ערבי בר־בי־קיו.
קפה מנחה לצלילי מוסיקה
בטרקלין, אל מול הים האדום.
מבצעי סיור מיוחדים באזור.
השכרת רכב במחירים מוזלים.
מגרש משחקים לילדים ושרותי
שמרטף.
לפרטים נוספים וברור מחירים
נא לטלפן למלון לרום אילת,
טלפון 4111־;059
מלון לרום ת״א,
מחלקת מכירות, טל 295588 :־;03
או -ל רו ם מלונות ביל. בע״מ,
ת״א, טל; 296571/2/3־ ,03 מחלקת
ההזמנות.

מלון לרו ם
שילת

להתראות הזך*! במרת דרש אירח!

ורשבסקי -פריליך

מ חיר לדוג מ א:
5ימים 4 ,לילות, זוג הורים
2+ילדים, לינה וארוחת בו ק ר-
9900.ל״יבלבד, כולל כלהמיסים!

ידידים שבהם לא נזכרתם כבר זמן רב, שבוע של בילויים רבים, ונסיעות קצרות
השפעות טובות של הכוכבים יבטיחו הימנעו מקניות נמהרות, ונהגו בזהירות

יודיעו על קיומם ואף עלולים להופיע לצורכי בילוי. תפגשו מכרים מרשימים,
לבני טלה חיי אהבה נעימים והרמוניים. בכסף. במייוחד אם קרוב מישפחה קשור

ויתכנו קשרים עם בני
לפתע, ללא אזהרה
בדבר. אל תסמכו על
אותם שעדיין לא השי
מזל
תאומים. שתי
מוקדמת. תצטרכו להאינטואיציה,
היא בחשקה

את זה שבו

אהבות יעסיקו אתכם
התפנות עבורם ולארחס
החלט עלולה להטעות
נפשם, ישתדלו להי
בעת
ובעונה אחת, ולא

,״כיד המלך״ .זה ישבש
.אתכם, ולהביא לכיפגש
עימו באקראי.

תדעו להחליט למי
שלון במנייני כספים.
את התוכניות הקבועות,
המתאימים לין הם
חכו אתם נוטים.
טוב לקבל יעוץ ממיאך
בסופו של עניין זה
ימי ראשון ושני ב
מעט,
הדבר יתברר
שהו שאתם סומכים
שבוע, שאז תוארו בישתלם,
ותצאו נש
לכם
תוך זמן קצר,
כרים מהקשר המתחדש.
אור מייוחד, וקשה
עליו. הטוב ביותר לס
היו
חביבים לכולם.
מוך על בן דלי המויהיה
להתעלם מרצונ(
2בספטמבר -גם מיכתב מחוץ־לארץ
21 בדצמבר ל׳*..

22 באוקטובר
1$בינואר בהימורים העוסקים
כר לכם, הוא יוכל
כם, ומהופעתכם הבדרך
אליכם, ובו הצ
להם
סיכוי טוב לזכות

מרנינה. כדאי לכם
לפקוח את עיניכם,
עה מפתה לפגישה ב
עתיד
הקרוב עם אדם מייוחד במינו. בשבוע זה— אך נהגו בזהירות. כתוספת
לצפות לסכום כסף שיגיע בדואר, ולהבהיר עניינים שעבורכס הס חבויים.

]ן אץ]״11

או כתוצאה

משיחת טלפון

השוגה.

החיים בשבוע זה לא יהיו ״גז של שו־שנים״
.תוטל עליכם אחריות נוספת,
והקשיים שיבואו כתוצאה
מכך יחזקו את
אישיותכם, יביאו לקי־דומכם,
ואפילו למעמד
מכובד יותר בעתיד.
עשו מאמץ ואל תקלקלו
את היחסים העדינים
שנוצרו ביניכם
לבין אנשים שהיכרתם
זה מקרוב. התפרצויות
נמהרות של כעס מצדברים
אשר
יכולות לקלקל טבר אותם השתדלתם זמן רב להשיג.

מיום ליום אתם נוכחים לדעת, שבמקום
שבו אתם עובדים קשה להסתדר
חריצותכם,
בלעדכם.
כושר האירגון והזרי זות
בעבודה, מסייעים
לכולם לבצע את הכל ובאווירה ביעילות
נעימה. תוכלו להציע
שינויים, ואף רעיונות
חדשים. קחו על עצמכם
את ביצוע הדברים
וניהולם. ההצלחה
מובטחת לכם
אם תפגינו ביטחון וגלו כל מה
רב. זמן עימכם כמוס שהיה

תאומים

יש לצפות לשינויים בעיסוק, שלכם או
של בן זוגכם. המתינו מעט על מנת
לדעת באיזו דרך לנהוג.
נסו לא להתפזר
ולא לתכנן דברים בנפרד.
שתפו פעולה
וקבלו את עצותיו של
שותפכם לחיים. קנו
מתנה לשותפכם לעבו דה,
היא תתקבל בצורה
חיובית ותשפר
את היחסים. בקרוב
ישתפר גם מצבכם הכספי
ותוכלו שוב לבזבז, כאשר אהבתם.

תוכלו לפעול רבות בשבוע זה לקדם את
ענייניכם החומריים נוסף לענייני אהבה.
תחושו יוזמה רבה,
ומרץ שיביאו אתכם
למצב של התלהבות
ויצרנות בעבודה. אתס
חסרי מנוחה במקומכם
הקבוע, ומתגעגעים לנסיעה
לארץ זרה. הכינו
תוכניות כיד הדמיון
הטובה עליכם. מחכה
נסיעה שבה, גס הכסף
לא יחסר, וקשר
חדש ומלהיב שיווצר, עלול להשפיע על
חייכם בעתיד ולתת לכס רעיונות חדשים.

1תווה

מזל החודש:

לפגישה, והשור ירשום אותה בפנקסו
ואילו הוא ישכח את דבריו רגע לאחר
שנאמרו. לא יגיע לפגישה ולאחר מכן
ימצא תירוץ מבריק ומשכנע שיעזור
להמשיך את היחסים ביניהם. במצב
זה ימצא השור כל הזמן על סף ההתפרצות,
ויתהלך בהרגשה של אכזבה מתמדת.

שור
עם סרטן

שור וו טלה

מרגישים נוח איש בחברת רעייתו. הם
יתייחסו לדברים רבים בצורה דומה.
יתכן שיתוף פעולה מעל הכיריים או
ליד המקרר. ביתם השקט והנעים,

אתם עומדים בפני שינויים. סביבתכם תשתנה
בעתיד הקרוב וכל הסיכויים שהסיבה
לחוץ־ לארץ. נסיעה הזמן מתאים ללימוד
.של שפה חדשה, נצלו
זאת והתמסרו לעיסוק
זה. השגיחו על בריאותכם,
ולכו לבדיקה
שיגרתית. אולי המזון
שאתם אוכלים לא מתאים
לכם. רגישות באי־זור
הבטן תורגש השבוע,
וייתכן שהגיע
הזמן לשנות הרגלי אכילה המזיקים לכם.

יויב

ההתאמה שר
ילידי שור
למזלות אחרים

שור עם שור

עקע

שור

ילידי מזל שור אינם מתאימים במייו־חד
לילידי מזל טלה. האימפולסיביות
וההרפתקנות של הטלאים, תכניס את
השוורים למצב של מתח ודאגה. כ-
שהשור, אחרי יום עבודה מעייף, יתיישב
סוף־סוף בכורסתו (ארצ׳י בנקר —
שור) וירצה לפצח פיצוחים בנחת, לק רוא,
ולשמוע מוסיקה בהנאה, תכנס
ה״טליה״ כרוח סערה ותנער אותו בהתלהבות,
תאלץ אותו להצטרף לטיול
לילי, או למסיבה שגעונית בחצות הלילה.
כדי להשיג שקט ריגעי יגרד השור
האומלל להפתעות שהכינה לו בת זוגו
הטליה. ועל המנוחה הוא יוכל רק
לחלום. אך קיימים מצבים שבהם לבני
מזל טלה השפעות חזקות של שור. או
ההיפך, אז תיתכן הבנה ושיתוף פעולה
מבורן. כיוון שאותו הטלה יהיה יותר
הרפתקני.
רגוע, ואילו השור יותר

אנשים צעירים ומעניינים יעסיקו אתכם
בשבוע זה. יתכן שהיכרות עימם
תתרחש בזמן נסיעה.
בני מזל שור הם שותפים
טובים השבוע
גם לבילויים, וגם לקבורה
משותפת. זוהי
ההזדמנות האחרונה
לתבוע ולדרוש כסף
שחייבים לכם, ובגלל
רשלנות של מישהו,
22ב או ק טו ב ר -
לא מגיע אליכם. מ 22 | -בנו במבר
השבוע הבא תוכלו
כמעט לוותר עליו, כי הקושי הרב
גם אתכם.
אותו, ירתיע
להשיג

והארוחות הטעימות יזמינו אליהם אנשים
המתגעגעים לחמימות שורית. חוש
ההומור המפורסם יעזור להם להתייחס
לחיים ביתר קלילות מאשר מרשה להם
טבעם האמיתי. מה שעלול לקלקל את
היחסים ולערער את השלווה, זו העק שנות.
כשיתעקשו על דבר, אין סיכוי
שמישהו יוותר ויסכים לשנות את דעתו.
רק איזה ידיד או אורח מיקרי
יוכל לתווך בין העקשנים, ולקצר את
משך הזמן של שתיקתם ההדדית.

שור עם תאומים
לא קל לבן מזל האדמה המובהק
שור, להבין את בן מזל האוויר —
תאומים. הקלילות והריחוף מעניין
לעניין, המרחק שמשאיר בן־תאומים בינו
לבין כל אדם אינו מובן לשור ומשאירו
במצב תמידי של ציפיה לקירבה אמיתית
שלעולם לא מגיעה. מטבעו התאומים
נחמד ומבטיח הבטחות חגיגיות
כאשר הוא נמצא עם השור. יקבע זמן

ילידי מזל סרטן מעוררים אהבה בלב
השוורים. ההתחשבות, הרגישות, האהבה
למישפחה ולבית קוסמים לבן מזל שור,
ונוסכים בו ביטחון. היחס הרציני לכסף
מקבל את אישורו והסכמתו המלאה של
השור, ששונא זילזול והתייחסות קלי-
לה לכסף ורכוש• אך על השור להיזהר
מאוד מלפגוע בביטחונו העצמי של
ידידו. כל פגיעה קטנה משפיעה על מצב
רוחו והתנהגותו של הסרטן לזמן ארוך.
זכרונו הטוב לא יתן לו לשכוח. ואילו
השור בקושי ירגיש בפגיעה ולא יבין על
מה קמה מהומה.

שור ונם אריה
חוסר התאמה בולט. קיימת משיכה
חזקה בין שוורים לאריות. נוצרת קיר-
בה רבה, ידידות נלהבת, וקשר אמיץ
יכול להתפתח ביניהם. אך הגישה השו-
נה לחיים גורמת לזעזועים, מריבות, ניתוקים
ושוב חזרה איש לזרועות רעהו.
אחד מהדברים שמכעיסים את השור,
הצורך של האריה בבילויים אין סופיים,
בתיאטרונים ומקומות בידור שונים.
רכישה של כל היקר והנוצץ, וכמו

למזל רכשו לכם תכשיט שבו משובצת
אבן המזל של גדי — אבן הטורקיז.

אווירה נעימה אופפת אתכם גם בבית וגם
בעבודה. זה זמן מתאים לערוך שיפוצים
ושיפורים בבית שבו
אתם גרים. מי שעוסק
בהשקעות זה זמן טוב
להשקעות כספיות. יתעורר
בכס חשק לערוך
טיולים ולהכיר ידידים
חדשים. נהגו בהתאפקות,
האהבה נמצאת
בקירבתכס, פיקחו עי20
בינואר
ניים והביטו על בני
1$בפברואר
מזל תאומים, הם שוובחברתם
תרגישו,
תפים מתאימים
התחדשות, התלהבות ושימחת חיים.

אתם זקוקים למנוחה. חוסר כוח בגלל
עייפות מצטברת מקשה עליכם להתמודד
עם החיים והחברה.
נחוצה לכם בדידות,
מנוחה והסתגרות בבית
כמו אוויר לנשימה.
כדאי לכם לעסוק
במדיטציה או
יוגה על מנת לצבור
שוב כוח, ולהתכונן
* 1בפב רו א ר
לעתיד. נסו לא להי20ב
מרק
כנס לדיכאון, ולהישאר
עם שתי הרגליים על
הקרקע. קיראו ועיסקו בשטח האמנות.

כן חוסר המנוחה של האריה כשנותרת
פרוטה בארנק. יותר מכל הם רבים ביניהם
על השלטון. האריה רגיל לומר את
המילה האחרונה ומעורר התנגדות, עק שנות
וחוסר ויתור מצד השור.

שור נוס בחודה

הם מרגישים נוח כאשר הם נמצאים
יחדיו. גישתם לעבודה דומה. מסירות,
יעילות עניינית ומעשיות הן תכונות
המשותפות להם. שניהם שומרים על
כספם ומוציאים אותו רק כשנחוץ. גי שתם
לנישואים דומה והנאמנות חשובה
להם יותר מכל. הביקורת המושמעת מפי
בן מזל בתולה, מוצאת הד לליבו של
השור. אם כי הוא עצמו אינו טורח
להסתכל על כל פרטי הפרטים שמפריעים
לחברו. אפשר לומר ששור לעולם
אינו משתעמם כאשר הוא נמצא בחברת
הבתולה, הסיפורים הקטנים שמספר
לו ידידו מעניינים ואפילו מרתקים אותו.

שור עם מאוויים
לא קל להסביר את הקשר המייוחד
שנוצר ביניהם. לדברים רבים הם מתייח סים
בצורה דומה. ביחוד כאשר מדובר
בחושים, רגשות, והנאות. כוכב ונוס
שולט בשני המזלות ויוצר הבנה וקירבה•
בן מאזנים נמשך לכל דבר הקשור
ליופי או לאמנות, וכמותו גם השור,
אך השור בגישתו המעשית לחיים, אם
יאהב מוסיקה, ילמד לנגן• ואילו המאזנים
יסתפק בהאזנה, ויהנה באופן פא-
סיבי. המאזנים שהוא מזל אוויר יתייחס
לכל דבר בריחוק מסויים שעלול לעצבן
את השור, באותה מידה הוא היחידי
היודע להרגיע את השור, כאשר מנפנפים
למולו מטפחת אדומה, ומעוררים
את כעסו.

שור עם עקרב
הקשר הראשוני בין שור לעקרב, מדליק
אור ותיקווה בלב שניהם. הציפיות
שלהם אחד מהשני גבוהות, השור מסוגל
להעריץ את ידידו על כשרונותיו, גי-

(המשך בעמוד )47

עםץק 8 *€ת 1כלי 7ינש 1ם 7ר 11ח ה
כי ץ ק 816משמתיחדאתך.
טריומף אינטרנשונל תיכננה עבורך את
החזיה האידיאלית :
1 5החזיה המשלבת את יתרונות בד
הכותנה הרך והנעים לגופך עם הסיב
הסינטטי הגמיש המדגיש את יפי גזרתך.
£?¥יד - 5הסוד הנפלא שמתחת לשמלה.
סי ב סינ ס סי כ ל פי ה בג ד

כו תנ הכל פי הגו ף

711111111111

ץ ק §+6של טריומף
בטוחה, חוסשיה ונחשקת

גלידת שמנת בטעם שיקו־וניל

בטעמים: שוקו־וניל, מוקה״מיל
וניל־צימוקיס.
משקל> 400 :רם 600 ,גר ם.

< ו סוו ס

טעם שלבילוי אמיתשמנתשלן ׳
שטראוס־טבע שכולו חלב טהור.

א ר צו ת־ ה ב רי ח: ספיח המחדל המדיני באיראן
כמו בימים ד.רחוקים של אוקטובר ,1973 עוסקים ד.כל
במחדל הצבאי של ארצות־הברית באיראן. בישראל שורר
כמעט אבל לאומי. פרשנים חמורי־סבר לא חדלים לדוש
בשלומיאליות האמריקאית, באובדן האמינות וההרתעה,
בשקיעת המערב. אפילו התפטרותו של סיירוס ואנס,
שר־החוץ האמריקאי לשעבר, לא הצליחה למקד את
תשומת־הלב הציבורית במחדל האמיתי של ג׳ימי קארטר.
ואנס התנגד למיבצע עוד לפני ה״פאשלה״ הטכנית־מיבצעית,
מסיבות מדיניות כבדות משקל. יש להצטער
שהוא לא הגיש את התפטרותו מייד עם קבלת ההחלטה
הרת־האסון. ברור שמנקודת המבט המדינית, טמונה
בכישלון הצבאי ברכה לארצות־הברית. בלחץ דעת־הקהל,
אמצעי־התיקשורת ומסע הבחירות הבלתי־יציב, קיבל

ואנס היא גם ניצחון לקו הניצי בתוך האדמיניסטרציה,
המיוצג על-ידי היועץ לביטחון לאומי, זביגנייב בז׳ז׳ינסקי.
נצחון הקו הניצי מבשר רעות לדטאנט ולשלום העולם.
לא במיקרה העלו שוחרי המילחמה הקרה, בישראל
ובארצות־הברית, את שמו של הנרי קיסינג׳ר כמועמד
אפשרי לתפקיד בכיר במימשל קארטר. פישעי המילחמה
שלו בקמבודיה ובוויאט־נאם הם המלצה חמה לתפקיד
שהניצים מייעדים היום לאיש כ״הנרי היקר״.
הטראומה. התפטרותו של ואנס התקבלה בשימחה
גלוייה בישראל. גם שליח ידיעות־אזזרונווז בארצות*
הברית, רון בן־ישי, ציין באנחת רווחה, שסוף־סוף נפטר
המימשל מאחד מאחרוני הסובלים מטראומת ויאט-נאם.
בישראל שלאחר 1967 נחשבת שפיוודהדעת והמתינות
לחסרון עצום. גם בארצות־הברית חל באחרונה מיפנה,
ותומכי ההרפתקה הנפשעת בוויאט־נאם, שהיו כמעט
מנודים בציבור, התחילו להרים ראש.
ואנס מצטרף עתה לאנדרו יאנג, עוד פליט רם־מעלה•
מממשלתו של ג׳ימי קארטר. אם יימשכו הטיהורים בכיוון
זה, יהיה הצוות המפוטר של קארטר למוקד השפיות
המדינית בארצות־הברית. אין ספק שפרישתו של ואנס
היא מהלומה כבדה ליונים בארצות־הברית. כמו במיקרד,
של עזר וייצמן, יש כאן פחות מחמאה לאישיות של
ואנס עצמו ויותר דאגה מאופייה של האלטרנטיבה.

בדית־המועצות: סיוע
לפאשיסטים בצ ילה
מאז רצח סלבאדור אייינדה בצ׳ילה, בספטמבר ,1973
הוחרם מישטרו הפאשיסטי של אוגוסטו פינושט על־ידי
השמאל העולמי. פינושט הפך, ובצדק, לסמל של ריאקציה,
של מיגור משטר מארכסיסטי, הומאני ודמוקראטי באמצעים
אלימים וטוטאליטארים.
המהפכה של פינושט מומנה ואורגנה על־ידי הנרי

#ווי חוו !
לשלוח !נציגות מסחרית לסאנטייאגו. קיימות גם ידיעות
מוסמכות על הלוואות חדשות שנתנו הסובייטים לצ׳ילה,
אחרי רצח איינדה.
הסחר עם הסובייטים סייע לחונטה לגוון את היצוא
הצ׳יליאני. עד כה התבסס היצוא בעיקר על נחושת,
שמחירה בשוק העולמי הוא עתה נמוך ביותר. סחרו
של איינדה עם הסובייטים התבסס אך ורק על יצוא
נחושת. עתה רק 70 אחוז מהיצוא הצ׳יליאני למוסקבה
מתבסס על נחושת. הסובייטים קונים מהחונטה הפאשיס־טית
גם מוצרים חקלאיים, דגים, בשר וכימיקלים לצורכי
תעשיית הנשק. כל מי שחשב, או קיווה, שהתיאור
שהתפרסם במדור זה, בגליון ראש השנה, על הסיוע
הסובייטי לפאשיסטים בארגנטינה היה מוגזם! ,נפל קורבן
לתמימותו. החבר אנדריי גרומיקו, שר־החוץ הסובייטי
הוותיק, מגלה ציניות ואדישות לגורל מיליוני פועלים
ואנשי-שמאל, הנרדפים באמריקה הלאטינית.

גאנד׳ והגנר לי ם
קצת קשה היה לעכל את המחזה העגום, שהוצג
בטלוויזיה הישראלית. חניך הפלמ״ח, האלוף (מיל).
רחבעם (״גאנדי״) זאבי וחבר מרכז מפלגת העבודה,
חיים הרצוג, דנים בכובד ראש במפלת המערב. גאנדי
הוצג כיועץ לממשלות נגד טרור. מובן שמדובר
בדרך כלל בייעוץ לדיקטטורות פאשיסטיות. גאנדי
עוזר לגנרלים להימלט מזעמם המוצדק של בני עמם.
בשבוע שעבר ביקרה בלונדון מישלחת סוציאליסטית
מגואטמלה. בראשה עמד אחד ממנהיגיה
המרכזיים, גאלירמו קולון. אחיו, מנואל* -נרצח בשנה
שעברה על-ידי חיילי הממשלה. הוא הודיע שכל
מפלגות השמאל ותנועות המחתרת ברפובליקה המרכז׳
אמריקאית התאחדו לקראת העימות הגדול עם הממשלה.
קולון הזהיר, שאם יעזו האמריקאים להתערב
לטובת הממשלה ימצאו את עצמם בוויאט-נאם חדשה.
במסר שלו היתה, למרבה החרפה, גם נקודה

יועץ ז׳ביגנייב בז׳ז׳ינסקי עם בגין
חזרה לשנות החמישים
קארטר החלטה שהצלחתה היתד. יכולה למוטט חלק
ניכר מהישגיה המדיניים של ארצוודהברית בדרום־מערב
אסיה.
מחדל מדיני. בשנה האחרונה גבר כוחה של ארצות׳
הברית בזירה הבינלאומית. קארטר הצליח להדק את
בריתו עם מצריים, להוציא את עיראק מאיזור ההשפעה
הסובייטי, לבצר את בריתו עם סין ואת המאחזים המשותפים
של שתי המעצמות בפקיסתאן. הפלישה הסובייטית
לאפגניסתאן שיחקה ממש לתוך ידי הציר החדש, הסיני׳
אמריקאי. בפעם הראשונה בעשור האחרון מצאה ברית-
המועצה את עצמה מנוכרת לעולם השלישי, מנודה על־ידי
רוב המדינות המוסלמיות. מנקודת ראות קרה של המאבק
המעצמתי, פרשת בני־הערובה היא שולית, באורח יחסי.
יש לזכור, שחרף השינאד. המובנת באיראן כלפי
האמריקאים, על עזרתם המאסיבית והממושכת לשאה
ולתלייניו, אין שם שום נטייה לסייע לסובייטים. ההיפך
הוא הנכון. נשיא איראן וממשלתו מתנגדים בחריפות
לצעדים הסובייטים באפגניסתאן. הם מטפחים בעיקביות
את יחסיהם עם פקיסתאן ובעקיפין גם עם סין. על רקע
זה יש להבין את הצעדים החריפים שנקטה המועצה
המהפכנית באיראן נגד השמאל האיראני, בעיקר באוניברסיטות.
ואנס
דרש — ובצדק — לנקוט בקו פייסני כלפי
השילטונות באיראן, במטרה לסיים את פרשת בני־הערובה
בהצלחה, מבלי לפגוע במגמות המדיניות שהחלו להסתמן
בטהרן. הוא הבין היטב שמיבצע לשיחרור בכוח, אפילו,
ואולי בעיקר, אם יסתיים בהצלחה, ייראה בעיני העולם
המוסלמי כולו כתוקפנות שחצנית של מעצמת־על זרה.
פרשת קארטר־ואנם מהווה דוגמה קלאסית למתח הבלתי-
נמנע בין הדרג הנבחר לדרג המינהלי בשיטה הפוליטית
האמריקאית. קארטר נאלץ לפעול משיקולים פוליטיים
פנימיים. ואנס עשה כמיטב יכולתו כדי לקדם את האינטרס
האמריקאי בזירה הבינלאומית, ובעיקר באיזור העימות
בדרום־מערב אסיד״
זכיג ניצח. עם זאת יש לזכור, שהתפטרותו של

שר־ החוץ אנדריי גדומיקו
ב לי בו ש ה

קיסינג׳ר, באמצעות הסי־איי־אי. כל המחקרים הרציניים
שנכתבו על פרשת איינדה הבליטו את התפקיד המרכזי
שמילאה המפלגה הסוציאליסטית של איינדה והמפלגה
המהפכנית מיו, בשמאל הצ׳יליאני. המפלגה הקומוניסטית,
כמו בארגנטינה, היא שמרנית יחסית, ועמדתה במאבקי
הגבורה של העם בצ׳ילה נגד המישטר היתה תמיד
שנוייה במחלוקת.
נ חו שתו דגי ם. עתה מסתבר שברית־המועצות עצמה
מקיימת יחסי מסחר הדוקים עם המישטר בסאנטייאגו.
העיתונאי הבריטי דון חומפסון מגלה השבוע, שסניפו
הלונדוני של הבנק הממלכתי הסובייטי עורך עיסקות
רציניות עם הפאשיסטים בצ׳ילה. דובר הבנק הודיע,
שאין הוא רואה בכך צעד פוליטי, מדובר בעסקים בלבד.
אפילו חסידה המושבע ביותר של מוסקבה לא יוכל לראות
בכך גישה מארכסיסטית-לניניסטית.
צ׳ילה וארצות הגוש המזרחי משתדלות שלא לפרסם
נתונים על הסחר ביניהן. עם זאת נודע ממקורות בסאג־טייאגו,
שהיקף הסחר מגיע ל 33-מיליון דולר בשנה.
סכום זה אינו כולל את היצוא הצ׳יליאני לרומניה, המגיע
לשלושה מיליון דולר בשנה.
גם ממשלת מזרח־גרמניה, אחרי סידרה ארוכה של
מגעים חשאיים עם החונטה של פינושט, קיבלה אישור

אלוף רחכעם (״גאנדי״) זאבי
יועץ לפאשיסטים
ישראלית .״ארצוודהברית לא הפסיקה מעולם להתערב
מבחינה צבאית בגואטמלה, לצד •ממשלה ונגד העם,״
אומר קולון .״ההבדל היחידי הוא בכך שלאחרונה
הם עושים זאת באורח בלתי ישיר, באמצעות מדינת
ישראל.״ קולון האשים בפירוש את ממשלת ישראל
באספקה מאסיבית של נשק וציוד צבאי אחר לממשלת
הדיכוי בארצו.
נראה שגאנדי לא רק מדבר — הוא גם עושה.

חיים ברעם

כשאתה נוסע לאמריקה
כדאי שתבדוק כמה אמריקה
אתה באמת דואה .

״בוא ניסע״ מאפשרת לר
לראות את אמריקה, לחיות את אמריקה
ולתפוס אמריקה והכל כלול במחיר.
קולומבוס גילה את אמריקה לעולם.
אנחנו מגלים את אמריקה לאלפי ישראלים
כל שנה. הקדשנו שנים של מחקר, ערכנו
סיורים מוקדמים, התיעצנו עם מומחי-
תיירות אמריקאים, כדי שנוכל לגלות לך
טוב יותר את אמריקה.
אמריקה היא ארץ ענקית. אתה יכול
לטייל בה חודשים ולא לראות את
הדברים המענינים באמת. כאן במיוחד חשוב
התכנון הקפדני של המסלול ולוח הזמנים,
חשוב במיוחד לדעת איך לנסוע, מתי ובאיזה
דרך לבחור.
המסלול שלנו מקיף את ארצות הברית
וכולל סיורים יום־יומיים. בכל נקודה אנו
שוהים מספיק זמן על מנת שאתה תוכל
ממש להרגיש את אמריקה ולא רק להציץ בה.
המדריכים המנוסים שלנו אוהבים את
המקצוע שלהם ומכירים את ארה״ב. הם
תמיד נמצאים במקום ומוכנים להסביר
ולהדריך ולפתור כל בעיה שמתעוררת.
״בוא ניסע״ מאפשרת ל״תפוס אמריקה״
באמריקה-מלונות מעולים ברמה של
הילטון, ממוקמים במרכזי הערים, עם חדרים
ממוזגים, בריכות שחיה ורמת שרותים
גבוהה כיאה לרמת חיים אמריקאית. נסיעה

לחו״ל עולה כסף רב,לכן חשוב שתבדוק
מה אתה מקבל בתמורה. אנחנו כוללים
במחירים בנוסף ל״הצעות״ המקובלות גם
סיורים ובילויים ליליים מרתקים:
• סיור לילי ושיט באגם בשיקגו.
• ארוחת ערב יפנית בלוס אנג׳לס.
• ״הללויה הוליבוד״ ה״שאו״(״י0ונ )5בה׳
הידיעה בלאס וגאס.
• ארוחה במסעדה סינית מפוארת בצ׳ינה
טאון בסאן פרנציסקו.
* תכנית ״רביו״ ב״רדיו סיטי״ בניו-יורק.
• חויה מופלאה ב״החיש קאנטרי״ שם
תכיר את אורח החיים של המתיישבים
ההולנדים הראשונים.
• טיסה לאזור הפארקים.
• ביקור בדיסניוורלד ובסיפרס גרדן
שבאורלנדו.
ולזה אנו קוראים תמורה מלאה לכספך.
פנה לסוכן הנסיעות שלך ובקש את
חוברת הנסיעות שלנו. תוכל להתרשם טוב
יותר מהטיולים שלנו. המודעה הזו פשוט
קטנה מלהכיל את כל ״הדברים הטובים״
שמחכים לכם בטיולי ״בוא ניסע״ לארצות
הברית.

כמו בשנים קודמות אנו מארגנים גם השנה טיולי צעירים מיוחדים,״ארה״ב מחוף אל חוף״
ו״טרק אמריקה״ -טיולי קמפינג לשוחרי הרפתקאות.
מאי
15,29

יוני
5,12,19,2,6

תאריכי יציאה
יולי
3,10,17,24,31

אוגוסט
7,14,21,28

ספטמבר
4,10,18

ימים

שאל את מ• שכבר גסע.

וה התחיל!
ה היה בלתי־נמנע. יש חוקיות פנימית למאבקים
| עממיים בשטחים כבושים.
השאלה היתד. רק: מ תי זה יקרה, ובאילו נסיבות.
עכשיו אנחנו יודעים את התשובה.

זה התחיל.

1 1 1

** אז ראשית הניכוש, ביוני ,1967 ועד אמצע שנות
דדסד, שקטה האוכלוסיה בשטחים המוחזקים.
ההסבר — או האמתלה — לפאסיוויות זו היתה בנוסח
״מה אנחנו יכולים לעשותן אנחנו חיים תחת כיבוש.
אנחנו חסרי־אונים. גורלנו נתון בידי אש״ף והמדינות
הערביות.״
פה ושם היו פעולות אלימות. אך אלה בוצעו על־ידי
שליחים שבאו מן החוץ, או על־ידי תאי־מחתרת קטנים
שהופעלו מן החוץ.

ראלי־מצרי נתן לממשלת־בגין יד חופשית למסירת הגדה
כולה לגוש־אמונים.

ההרגשה היא עתה :״אין לנו מה להפסיד.
אס נשכ כשקט, יילקחו מאיתנו אדמותינו,
כפרינו ועריכד. אם נילחם, יש סיכוי
לסיכול המזימה.״
עמים אחרים הגיעו לאותה המסקנה בנסיבות דומות.

זהו המצכ הקלאסי שד מרד מזויין.

^ תכן כי ניתן היה למנוע, או לפחות לדחות, התפתחות
זו, אילו הבין שר־הביטחון את הבעייה הפלסטינית
כפי שהבין את הבעייה המצרית. למרבה הצער,
לא התפנה עזר וייצמן מעולם למחשבה רצינית על נושא

מה היו הסיכות האמיתיות לשקט זה ז

קודם כל, עצם ההלם של הכיבוש. הניצחון המדהים
של צה״ל במילחמת ששת־הימים יצר דמות של אדם־עליון
ישראלי, שכל התנגדות לו תהיה לשווא.
שנית׳ התיקווה שהמצב לא יוכל להימשך לאורך
ימים. העולם הנאור והמדינות הערביות לא ירשו זאת.
הנה, או־טו־טו, יתחיל הלחץ הגדול על ישראל, והיא
תצטרך להיסוג. ואכן, בכל שנה קרה משהו, שהזין
תיקווה זו — החלטה ,242 תוכנית־רוג׳רס, שליחות יארינג
ועוד.
שלישית, המדיניות הבלתי־שיגרתית של משה דיין,
שכיהן אז כסולטאן השטחים המוחזקים. הוא פתח את
הגשרים, מנע מוקדי־לחץ, החליק את פני הדברים. גם
בימיו לא היה שילטון־הכיבוש ״ליברלי״ ,כפי שנאמר
פעמים ללא־ספור, אך הוא היה אינטליגנטי — וזוהי
תופעה נדירה למדי.
רביעית, ההלם של ״ספטמבר השחור״ ב־ ,1970 שהכריח
את אש״ף להעביר את בסיסיו מירדן ללבנון, ולהיערך
שם מחדש.

זהו אקט שד פתיחת מילחמה, כמלוא מוכן
המידה.

שר־הביטחון־בפועל, אליקים
בטלוויזיה וברדיו: לגרש
בהר־חברון. שר־הביטחון־
למלא אחרי ההוראה עוד

התגובה לא איחרה לבוא.
העצני, הכריז על החלטתו
את שלושת ראשי הציבור
הרשמי, עזר וייצמן, מיהר
באותו לילה.
וייצמן הוא אדם יותר מדי אינטליגנטי, מכדי שלא
יידע כי זהו מעשה של אידיוטיזם טהור. אפשר לקרוא
זאת בכל ספר על מילחמות עממיות מן הסוג הזה: כאשר
מסלקים את המנהיגים הגלויים והממוסדים, עוברת ההנהגה
לידי מנהיגים מחתרתיים, קיצוניים ויעילים יותר. זהו
אל״ף־בי״ת.

ההמשך ברור מראש.

היה זה השלב של התארגנות למרי אזרהי.

האוכדוסיה הכינה כי הזמן פועל לרעתה,
מפני שאדמתה נלקחת ממנה כהדרגה, והמציאות
כשטח משתנה כלא-הרף כתוצאה
מהקמתן של התנחלויות ככל איזורי הארץ.
ביום־האדמה פתחו כוחות־הביטחון של ממשלת־רבין
באש על ערבים אזרחי-ישראל, וההרג חישמל את כל
העם הפלסטיני.
בגדה המערבית החלה שורה של הפגנות גדולות,
שבמהלכן ירו כוחות־הביטחון ״באוויר״ והרגו גברים
ונשים, נערים ונערות. כל אחד מן הקורבנות הפך קדוש,
שחישל את האחדות וכוודההחלטה של האוכלוסיה.
בחירת ראשי־הערים החדשים, הצעירים והתקיפים,
סיפקה גרעין של הנהגה מקומית. במרוצת הזמן התגבשה
הנהגה זו, התארגנה וכוננה את עצמה כ״ועדת ההכוונה
הלאומית״.

פרשת כאפס אל-שכעה השלימה את התהליך•
היא ניכשה סופית את האוכלוסיה כנדה,
כיססה את המנהיגות המקומית, יצרה תודעה
כדלית שאין עוד מנוס מן המאכק, יהיה המחיר
כאשר יהיה.
יוזמת אנוור אל־סאדאת, וסיכול נסיונו לכונן ״מדינה-
בדרך פלסטינית״ באמצעות האוטונומיה, הגבירו את
תחושת־הדחיפות. הפלסטינים מאמינים כי השלום היש
(לפי
הודעת סגן־שר-הביטחון בכנסת, זהו עוצר מסוג
חדש — עוצר שאינו חל על שטח, אלא על הערבים
בילבד).
השיא התקרב כאשר פלשו הנשים העליזות של
הגוש לבניין המכונה בית הדסה. גם מנחם בגין, שהוא
עבד נרצע של גוש-אמונים, הבין כי זוהי פגיעה חמורה
בביטחון המדינה. הוא רצה לגרשן, אך לא העז.
בחסותו של בגין, המופעל על־ידי הגוש כמו בובה
על חוטים, התבססו הנשים. בעיקבות נוכחות זו באה
ההחלטה לאכלס את מרכז חברון על־ידי אנשי הגוש.

^ עידן החדש החל עם הריגת החייל מישיבתי
1ההסדר, יהושע סלומה.
זה נראה כמעשה חריג וחד-פעמי, וניתן היה להתעלם
ממשמעותו. אך אי־אפשר להתעלם מן ההמשך: פתיחת־האש
על קבוצת החיילים של ישיבת־ההסדר, בלב העיר.

הכיבוש האינטליגנטי של דיין פינה את מקומו לכיבוש
המטופש של שימעון פרם. תחת חסותו צמח גוש־אמונים,
והחלה שרשרת רצופה של פרובוקציות, מקדום והלאה.

ככד התהליך הזה היה המימשד הצכאי
מין זנב מכשכש, חיל-עזר שנדרש מדי פעם
לאסוף את השברים ולנקות את השטח, לאסור
אנשים ולהטיל עוצר.

הוא התחיל, כמובן, בחברון.

ד שלם השני החל זמן־מה אחרי מילחמת יופיי
י הכיפורים.

אך סיכות אדה כשלעצמן לא היו מחולדות
את השינוי, לולא הסתייע התהליך לכל אורך
הדרך כמעשים ישראלייס.

מקריית־ארבע נשלחו הזרועות לעבר חברון הערבית.
מערת־המכפלה נכבשה בשרשרת של פרובוקציות דתיות,
נערכו התנחלויות סמליות על הגבעות הסמוכות, נעקרו
כרמים. ליל־הבדולח הראשון נערך בחלחול, ונגרמה
התסיסה שבמהלכה נהרגו נערים ערביים.

י 1 1

על כל פנים — הגדה שקטה.

כך, כעכור 3000 שנים, חזרה כירת ישראל
מירושלים לחברון.

התוצאה היתה כלתי־נמנעת, והיא היתה
ברורה מראש לכל מי שאינו כסיל מוחלט :
התחלת המרד המזויין שד העם הפלסטיני כשטחים
הככושים.

ברצועה היתה אמנם התלקחות, אך היא דוכאה במסע
ברוטאלי של טרור־נגדי, בניצוחו של אריק שרון, שהוכיח
את עצמו כטרוריסט מוכשר יותר מאשר החובבנים
המקומיים.

גם לשינוי זה היו כמה סיבות. בין השאר:
השינוי הפסיכולוגי הכביר שאירע ביום שחיילים
מצריים הצליחו לחצות את התעלה ולכבוש בסערה
את המעוזים של קו בר־לב המהולל.
תחושת־הכוח שהציפה את העולם הערבי כולו, כאשר
חרם־הנפט שינה את המפה הכלכלית והמדינית של העולם.
התבססות אש״ף כמימשל־בפועל של חלק ניכר מלבנון׳
תוך אירגון מינהל אזרחי וצבא סדיר משלו.
ההכרה הגוברת בעולם שאין פיתרון לסיכסוך בלי
הקמתה של מדינה פלסטינית, והאהדה הגוברת לעניין
הפלסיטיני בכל רחבי העולם.

לשם שאר השרים של ממשלת לוי אשכול.
כתוצאה מכך, גברה הנוכחות של הגוש בחברון
במהירות. תחילה תפסו את בניין המושל הצבאי. לאחר
מכן הוקמה להם קריית־ארבע, כשכונה קטנה. היא גדלה
והפכה עיר, בירת השילטון של גוש־אמונים.

ההתחלות: ההתנחלות הרא שונה
זה. הוא ראה בו, לכל היותר, את אחת ההשלכות של
יחסי ישראל-מצריים.
מאז כהונת משה דיין כשר־הביטחון, אין מנהיגות
של ממשלת ישראל בגדה וברצועה. אך יש שם מנהיגות
ישראלית אחרת.

הדכר חייב להאמר כצורה חותכת: מזה
כמה שנים, השילטון הישראלי כשטחים המוחזקים
הוא •טילטונו שד גוש-אמונים.
אילו פשטו כל המושלים הצבאיים את מדי-צה״ל
(דבר שהיה משפר את יוקרת המדים האלה בארץ ובעולם)
והיו לובשים את מדיו של גוש־אמונים, היה הדבר
תורם להבהרת המצב לאשורו.
מאז פלשו אנשי הגוש לחברון, לפני 12 שנים, תוך
הונאת צה״ל והפרת צו המושל הצבאי, רוקדים כל
המושלים הצבאיים לפי החליל של הגוש. אחדים עושים
זאת מרצון, אחרים בחריקת־שיניים.

כך או כך, השילטון שד הגוש קיים, ומכד
שדת-ישראל הרשמית אינה אלא ממשלת
צללים כשטחים הככושים, זרוע מכצעת של
הגוש.
חברון היתד. תמיד מרכז הגוש. שם הוא קבע את קצב
המאורעות. שם הוא יצר את העובדות המוגמרות, ששימשו
דוגמה ומופת לאנשיו בשאר האזורים.

אין זה מיקרה שחכרון הפכה גם מוקד
התגוכה.

ך ין חילה פלשו אנשי גוש־אמונים למלון בחברון.
י שם אץ אליהם יגאל אלון, כדי להתחנף אליהם ולהיעזר
בהם במילחמחו נגד משה דיין. אחרי אלון מיהרו

1מ א 0נ

מצד אחד: הטלת־עוצר, עונשים קולקטיביים, פיצוץ
בתים, מעצרים המוניים תוך מכוח ועינויים, גירוש
אישים, הפקעת אדמות, חקיקת חוקים, הקמת התנחלויות,
יריות על הפגנות — כל הרשימה הידועה של שילטון
קולוניאלי מתמוטט, בתוספת כמה המצאות ישראליות
מקוריות.
ומצד שני: הפגנות, שביתות כלליות, ידוי אבנים,
מחתרות, התנגשויות עם כוחות־הביטחון, מארבים, הריגה
— כל הרשימה הידועה של אוכלוסייה המתמרדת נגד
שילטון זר, בתוספת כמה המצאות פלסטיניות מקוריות.

דם. שינאה. מוות. והכל לחינם.

61חינם — כי התוצאה ידועה מראש.
/אין פיתרונות ישראליים לכעייה זו, מלכד
שניים: הסכמה ישראלית להקמת מדינה
פלסטינית, או נירוש כל האוכלוסיה הפלסטינית
מן השטחים המוחזקים, וצירוף השטחים
הריקים למדינת־ישראל.
כל שאר הפיתרונות שהוצעו השבוע, על־ידי מיגוון
עגום של פוליטיקאים עלובי־נפש ומשותקי־מוח, בממשלה
וב״אופוזיציה״ ,אינם אלא דיברי־הבל.
גם אילו היה הרוב בישראל מצטרף לגוש־אמונים, כמו
מנחם בגין, או נכנע לו, כמו עזר וייצמן, היה הפיתרון
של הגוש בלתי-ניתן לביצוע.
ישראל מבודדת בעולם. בעוד כמה חודשים, בתום
הבחירות בארצות־הברית, תחול הרעה חמורה נוספת
במצבה של ישראל, ולא חשוב מי ייבחר. השלום היש־ראלי-מצרי
לא יוכל להחזיק מעמד במצב של הקצנה
חמורה נוספת. ובמדינה של תופת, של דיכוי, של הרג
וגירוש — ייווצר קרע פנימי נורא, מלווה בהתקוממות
מוסרית ובירידה.

הדרך של גוש-אמונים יכולה להוכיל מהר
חכרון רק להר הסמוך — מצדה.
הבעייה הפלסטינית היא בעייה מדינית. אין לה
פיתרון אמיתי, אלא פיתרון מדיני. וצורת הפיתרון
המדיני נתונה מראש, בביטחון מוחלט. שמו הגדרה
עצמית.

השאלה אינה א ם יתגשם פיתרון זה.
השאלה היא כמהדם יישפך עד שיתגשם.
כמה דם שלהם, כמה דם שלנו.

אנחנו הולכים לקראת טכח הדדי.

מדרי

ד 91

מ ד. הבעיה?

לקיץ נק

מחרק׳ .
קח• .11

חסלי מקקים באופן
מקצועי, בלי לשלם
למקצוענים.

סנו טו ק ס ירוק.
לקטילת מקקים ונמלים
הנמצאים בסביבת מזון
אי ילדים.
סנו טו ק ס ירוק דו ח ה
ו קו טל מ ק קי ם ב מהירות
הבזק. אך הו א בעל
רעילות נ מוכה ביותר
לבני אדם. לכן זהו
המוצר ה אידי א לי
לריסוס ב מ קו מו ת
רגישים כמו חדרי ילדים ובסביבות מזון.

להדברת המקקים בשלבי
הדגירה.
א ת מעדיפה לגמור או ת ם
כשהם ק טני ם! מ ה
הבעיה! קחי 200״.
צינורית הפל סטיק
המצורפת לכל למיכל
מאפשרת לך לרסס
בחריצים ו מא חורי
הארונות. כך תשמידי א ת
הביצים הנ מצאו ת בשלבי
הדגירה.
200״ יעיל גם
לריסוס רגיל ולקטילת
מ ק קי ם. חוברת הסבר
מפורטת מצורפת
למיכל.

א ת יודעת כמה ידרשו
ממך השנה ל חיטוי
הדירה חסלי א ת
המק קי ם באופן מקצועי
מבלי לשלם למקצוענים.
300״ מכיל חו מר
ריסוס המ שמיד חרקי ם
ומונע א ת שובם במשך
זמן רב לאחר הריסוס.
אין זה משנה א ם תבחרי
לרסס ב 200״ או
ב 300״ .אלה שני
חומרים שונים שפותחו
במקביל כדי למנוע
מהמק קי ם לפתח מערכת
חיסונית.
מרכיביה של סדרת
הוכיחו עצמם ברבבות
בתים בארה״ב. חוברת
הסבר מפו רטת מצורפת
גם ל״ 1<-300״ .קראי
או ת ה בעיון,
ו מובטח לך קיץ נקי
ממק קי ם.

קוטל זבובים ויתושים.
(ריכוז נפול).
החומר הפעיל נ מצא
בתרסיס זר; בריכוז כפול
מזה שבתרסיסים
אחרים 400״ הו א
תרסיס יעיל בצורה בלתי
רגילה. הו א קוטל, מלבד
זבובים ויתושים, גם
מ ק קי ם זוחלי ם
ומעופפים.
400״ יעיל גם מחוץ
לבית: בפיקניק, על
המ רפסת ובגינה( .אגב,
אל תהס סי להשתמש בו
בגינה. הו א אינו פוגע
בצמחים).

אלתוש 5 -ג.
המגן האישי
להתזה ולמריחה על
הגיף.
רססי אלתו ש על
האברים הח שופים
והיתו שים יחפשו
להם קורבן אחר.
אלתו ש מפיץ ריח
לימון נעים, אך
מר חיק א ת
היתו שים באופן
מוחלט. ניתן
להשתמש בו
בפיקניק, בבית,
בגינה וב מילואי ם.
זהו מוצר ח סכוני
ביותר לעו מת כל
האמצעי ם
הח שמליים לדחיי ת
יתושים. אלתו ש־צ!
מ ת אי ם גם לעור
ילדייך. מרחי או ת ם
ו מוב ט ח גם
להם קיץ נקי
מיתו שים.

סנוטוקס אדום.
משמיד ודוחה יתושים
הביבים.
מי לא מכיר א ת
סנו טו ק ס! מוצר ז ה
משמש בבתים רבים
כאמצעי ההגנה היעיל
והמ קוב ל להיפטר מן
היתושים. סנו טו ק ס
מיועד בעיקר לשימוש
בתוך הבית. אז כ מו
שאומרים :
מה הבעיה! ק חי
סנו טו ק ס.

א ם נתקלת בבעייה כלשהי בהדברת החרקים, טלפני ל מחלקת ההדרכה של סנו. טל .)03(454186 .ב מחלקת ההדרכה ישמחו להשיב לכל שאלה שלך מו ש א.

/ו^> -961ז 13

שיס

עול

*111

0 9 1 1

סימון דה־בובואו: השלום האחחן

ת ה לבסק: הגידו ״לאי־ וטווח,. ,בך לקוו־בק עצמית
סייר אליוט טרודו ( )60 הביס, אמנם, אוייב פוליטי אחד, את ראש ממשלת קנדה הקודם, ג׳ו קלארק,
אבל הבעייה העיקרית עדיין לפניו: להבים את (האיש שבתמונה) רנה לבסק, ראש ממשלת מחוז
קוויבק. לבסק, קבע את ה־ 20 במאי כיום מישאל והצבעה למען קוויבק עצמאית, ונראה כי גדולים
סיכוייו לשמוע ״כן״ מתושבי המחוז, הצרפתים ברובם. טרודו הגדיר תוצאה חיובית שכזו כ״סכנה
המאיימת להפיל את קנדה הגאה על ברכיה,״ אד מסתבר כי לבסק נחוש בדעתו.

במבט אילם נפרדת סימון דודבובואר מן האיש שאהבה במשך
חצי מאה, ואם כי מעולם לא נישאה לו היה הקשר ביניהם חזק
מכל חוזה נישואין שהוא. סיפור אהבתה לז׳אן פול סארטר נמשך
חמישים שנה, אם כי לא תמיד היו זה לצד זה. השנים האחרונות
קירבו אותם עד כדי כך שהם התחרו ביניהם מי ילך לעולמו
ראשון. בהלוויה ישבה על כסא שהובא במיוחד עבורה.

מוטין שין
וגרוע שילום:
למען תנו׳
עד כמה דומה המירוץ לבחירות
בארצות־הברית לטכס
חלוקת פרסי האוסקר, אפשר
להיווכח בתמונות אלה: המוע מדים
אינם בוחלים, לעולם,
בשימוש בכוכבי קולנוע כמם-
ריצים במסע הבהירות שלהם,
ובתוך כל תעמולת בחירות
אפשר לסווג את אמני הוליווד
לפי מועמדיהם השונים,
לא פחות מאשר לפי תפקידיהם
על הבמה והבד. מימין
נראה מרטין שין — גיבור
הסרט. אפוקליפסה עכשיו ומי
שעיצב את ג׳ון דין בסידרת
הטלוויזיה — כשהוא מעודד
את תועמלניו של אדוארד
קנדי. משמאל יושבת ילדת הפלא
ההוליוודית היפהפיה,
ברוק שילדם, ליד כרזתו של
טדי. על האמנים התומכים בקנדי
נימנים גם לורן בקול,
הנרי פונדה, ברט באכראך
(בעלה לשעבר של אנג׳י די-
קנסון שניהלה רומן ארוך עם
ג׳ון קנדי המנוח) ,אל הירט,
אנדי וויליאמם, וורן בייטי
וג׳ק למון.
הווולח הזה?997

שים

ג״סמס :
תווזדותות הגוודה
וווו באודם נוח
הרצח וההתאבדות של 913 מאמיני
הכת המוזרה שבהנהגת ג׳ים
ג׳ונם בגויאנה ב* 1978 עורר גלים
של זעזוע, בשעתו, ועתיד לעורר
רגשות זועמים בקרב קרובי המתים.
הסיבה העיקרית: רשת
סי־בי־אס במירוץ אחר ״רייטינג״
לשנת ,79—80 שפירושו מיספר
גבוה של צופים, הסריטה דרמה
תיעודית על האסון. מאחר שלאחרונה
עלתה קרנה של רשת ה
אי־בי־סי החליטה סי־בי־אס על
גישה סנסציונית ככל האפשר
ובחרה לתפקיד המנהיג, האחראי
לטבח, בשחקן לא ידוע בשם :
פאורס בות, שמעלתו הגדולה בכך
שהוא דומה להפליא לג׳ים ג׳ונס
המקורי. לעומת זאת — את שח קני
המישנה בחרו מקרב המיק-
צוענים: נד בייטי, ברנדה ואקא-
רו, קולץ דיהרסט.

סוזאן סומוס: תדמית חשופה מוי
״לא אצטלם יותר בעירום, אבל אני אוהבת להיות סכסית,״
מצהירה הזמרת שירשה את מקומה של דודים דיי בארצות־הברית,
אחרי שתמונות עירום שעשתה עבור הירחון פלייבוי לפני שלוש
שנים איימו על עתידה ו״גרמו לי סיוטים בלילות.״ בעלה אלן האמל
לקח את העניין ביתר ספורטיביות :״היא דווקא נראית בהן טוב.״

דא>8דין 1־; 00
א־וזוץ קולנוע,
בלבד

קריסטד ג״ל: האחות האנונה וווו וין
אמנם הדיסקו והרוק קצת השכיחוה מלב, אבל זמרת הקאונטרי-
אנד־ווסטרן (שירי הסיגנון העממי הכפרי האמריקאים) ,לורטה לין,
עדיין נחשבת בעיני האמריקאים המלכה, והיום עושים על חייה
סרט עם סיסי ספאסק בדמותה. בינתיים זורח כוכבה של אחותה
הקטנה, קריסטל גייל (היפה שבתמונה) .היא זכתה בפרס גראמי
על רב־המכר האחרון שלה ונראתה בתוכנית עם החבובות.

ז׳אקלין ביסט היא שחקנית
קנדית יפהפיה שתפקידיה אי נם
מן המשובחים ביותר וחבל.
באחרונה שיחקה את דמותה
של ז׳אקלין אונסים (קנדי) בסרט
על חיי אונסים, שזכה
בקיתונות של צוננים. עכשיו
היא מנסה לתקן את תדמיתה
בסרט חדש על פלישת מק-
ארתור לקוריאה ב־ ,1950כשלצידה
חמישה ילדים דרום-
קוריאנים ותפקידה להחליף את
אמם לאחר שהתייתמו. במצי אות
ז׳אקלין עדיין איננה אם
והיא אפילו לא נשואה.

א*ב ממטאן:
הסאנגו עם מארג׳
גחן די השראה
השבוע חוגגת פאריס את שובו
לבמה של איב מונטאן, בתוכנית
יחיה לאחר שלא הופיע על הבמה
יותר מעשר שנים. שובו
צויין לפני שלושה שבועות באלבום
אריך־נגן חדש מונטאן אתמול,
היום ומחר שזכה בהצלחה
כה גדולה עד שהפך תוך זמן
קצר זה לתקליט זהב. מונטאן בן
ה־ 59 עשה לעצמו דיאטת הרזייה
חריפה כדי להחזיר לעצמו את
הגמישות, שאיפיינה את הופעתו
על הבמה. כששאלו אותו, אם אינו
חושש להסתבן במיבצע מסוג זה
ענה :״אני אוהב להסתכן כשם
שאני אוהב להמר ולשחק פוקר.
היפה בפוקר אינו הכסף, כי אם
הניסיון הפסיכולוגי. אשר לסיכון
שאני לוקח על עצמי מפאת
הגיל — הגיל בשבילי אינו גורם
משמעותי. אנשים מגבילים את עצמם
בגלל מוסכמות ביולוגיות מטופשות.
החשוב מכל הוא מה שחשב
סארטר כשאמר כי צריך
להרגיש שאתה קיים, וזה תמיד
נראה בעיני אנשים מסויימים כיותר
מדי. עכשיו אני מרגיש שחסר
לי חמצן, כי איני מספיק
להתרחק מהעיר. סיימתי שני סרטים:
אי מזו איכרום ונוגה נשים,
תקליט ותוכנית יחיד שביים ז׳אן
כריסטוף אברטי, שבשבילי הוא
מקביל לקוסטא גאברם על המסך
הקטן. למעשה מי שנתנה לי את
ההשראה היא מארג׳י, שאיתה אני
מבצע טאנגו על הבמה. היא שעוררה
בי את הרעיון לעשות קומדיה
מוסיקלית ממומחזת. מה
הייתי רוצה לעשות אחר כך?
להיות עם מישפחתי באנטיב, לקרוא
ספר טוב ולהינות מסרט טוב
או משיר טוב.״

אזידל ו חי סל:
1לזוח־תנדא

*תמות
מה לעשות, כריסטי מק־ניקול
וטייטום או׳ניל כבר אינן ילדות
עוד: שתיהן מופיעות יחד
בפרט חדש ושמו ליטל דאו־לינגס
(חמודות קטנות) ולמרות
שלכל אחת מהן כבר אופי של
בוכבת־פרימדונה, הרי על בימת
הצילומים הן ניסו לשמור על
יחסי ידידות מאוזנים. וזה לא
קל, לשתיהן כבר כמה פרסים
באמתחתן, בשעה שלטייטום
קאריירה מזהירה בסרטים,
הרי לכריסטי קאריירה מזהירה
לא פחות בטלוויזיה. אשר ל טמפרמנט:
שתיהן מפחידות.

את כל
מה שכדאי
לראות מחדל
הכנסנו ל* 12 טיולים משגעים
גם השגה, כמו בשנים קודמות, קופל מציע
לך את המיגוון הגדול ביותר של טיולים
מאורגנים וחופשות משגעות בחו:׳ל.
אן השנה יש לקופל
עוד שני ״צימוקים״ בשבילך:
)1טיולים חסכוניים (בזמן ובכסף) שיכללו
את ערי־הבירה המעניינות באירופה.
)2טיולים לצעירים (בני )18—35 מכל העולם
במסגרת טיולי חברת ״קונטיקי״ הידועה מלונדון
וללא, מסגרת של טיולים מאורגנים מקובלים.
עם ״קונטיקי״ אתה יכול ללון בחניונים
משוכללים, בבפו־י־קונטיקי הידועים או
בבתי־מלון מעולים בכל רחבי אירופה.
בחר את הטיול שלך מתוך 12 הטיולים
שקופל מציע לך, ובוא לקופל בדי לקבל
פרטים נוספים וחוברת מפורטת.
טיול נעים.

קו פד נ סי עו ת

המחירים לפי שער 42.50 =51ל״י.

94 1ליי.

טיולים מאורגנים
לאירופה ולסקנדינביה
25 ,20 יום, החל מ־

טיולים מאורגנים לספרד
ולפורטוגל 5ו יום (אפשרות
להמשיך עוד 8ימים בלונדון)
החל נד

טיולים מאורגנים
לארצות־הברית
28 יום.

טיולי ׳׳קונטיקי״ לצעירים
( 8— 35ו) ,לאורך מסלול
בפרי קונטיקי ברחבי אירופה
•4ו 42 ,21 ,יום, החל מ־

טיולים מאורגנים
לאירופה הקלאסית
24 ,22 , 19 יום, החל נר

׳משרד ראשי: תל-אביב,
רח׳ פרישמן 4ו, טל.246121 .
נוה-אביבים: טל.423943.
ירושלים, טל.232225 .
חיפה( ,כרמל) ,טל.88011 .
נוה-שאנן, טל.224730 .
קרית-ביאליק,טל.740451 .
נתניה, טל.27410 .
הרצליה, טל• 78057־052
רמת-גן, טל.731105 .
באר-שבע,טל.78860 .
אילת,טל.4105 .
$533

טיולים מאורגנים
לערי־בירה באירופה
5ו ,16 ,דו יום, החל נד

טיולי קמפינג של ״קוגטיקי״

ברחבי אירופה
(לצעירים בני 8— 35ו)
ו 35 ,2יום, החל מ־

טיולי מלונות של ״קונטיקי״
ברחבי אירופה
(לצעירים בני ) 18— 35
32 ,26 ,20 ,14 יום, החל מ־
־ 2 8 , 0 1 2 .ליי
טיולים משולבים
לרודוס ולאתונה
10 לילות, החל מ, -
־ 2 6 , 5 4 8 .ליי

בילוי חופשות
באי־השושנים רודוס
ד לילות, החל מ־

חופשות משולבות
ברודוס ובאתונה
11 ,10 לילות, החל מ־

טיולים מאורגנים לרודוס
7לילות, החל מ־
־ 1 8 , 9 0 0ל ״י

הנוסעלחו ״ לעםקופליכוללהחנותאתמכוניתובחניוןקופלכת׳ י א, תמורת . -סול ״ יליום, כוללמע׳ינו.

באיזה סלתות התגורד נלס1ן בקאה!,־

) 9שגריר מצריים ביש ראל׳
סעד מורתדה, נפגש
במסיבת קוקטייל עם איש־אילת
רפי כלסדן, מי שהתפרסם בשנות
החמישים כשישב ארבעה
חודשים בבתי־כלא במצריים,
כשניסה לעבור את תעלת סווים
על סיפון אוניה זרה. בין השניים
נקשרה שיחה ומורתדה,
שלא ידע את ההיסטוריה של
נלסון, שאל אותו אם ביקר
כבר במצריים. נלסון השיב בחיוב,
ואז התעניין השגריר
באיזה בתי־מלון התגורר נלסון.

תעודה. עוד בטרם שהתרגז
הסביר לו אחד מהם :״דווקא
אני תומך בך, אבל סדר צריך
שיהיה.״ דולצ׳ין נאלץ לשוב
לביתו, לקחת את תעודת־ה־זיהוי
ולחזור לתור הארוך של
הקלפי.
91 בליל השימורים הארוך
שאחרי ההצבעה, כשהכל המתינו
לתוצאות, התעייף אחד
מראשי הרשימות שרצו לבחירות
של המיפלגה הליברלית,
ח״כ אברהם (״אברשה״)
שריי, וביקש ללכת הביתה.

ומדוע נשלח דילצ׳ין לבי תו?
91 אל המאפיה הפולנית,
השלטת לפי הבדיחה בעולם,
הצטרף בשבוע שעבר חבר
נוסף. מילבד זביגנייב בז״
זינסקי הפולני, מנחם בגין
הפולני והאפיפיור הפולני, יהיה
עכשיו בליגה המובילה גם
אדמונד מאסר,י, פולני ב מוצאו
ששמו היה אדימונד

טרצ׳ישבסקי.
91 אגב, סגן נשיא אר-
צות-הברית, וודטר מונדייל,
נדהם כששמע שיחה בין שר־

הפנים של ישראל, הד״ר יוסף
כורג, לבין בז׳ז׳ינסקי. השניים
אמנם לא דיברו במעמע־לושן,
פולנית, אך הביאו דוגמאות
רבות מההיסטוריה הפולנית,
שאותה מכירים שניהם היטב.

91ח״כ מרדכי ויד־שוכסקי
הציע בשבוע שעבר
רעיון לסידרה טלוויזיונית יש ראלית
מקורית. לדברי וירשו־בסקי
יש לקרוא לסידרה המי־רוץ
אחרי הכיסא, על מישקל
המירוץ אחרי הגלימה, ואת תפקיד
המירוץ לתת לחבר סיעתו
לשעבר, מאיר עמית, ואת
תפקיד הכיסא לחבר האחר של
סיעתו לשעבר, דויד (״דודיק״)
גולזמב.

! 9אחרי העימות הטלוויזיוני
בין מזכ״ל ההסתדרות ח״כ
ירוחם משל לבין שר־האוצר
ייגאל הורכיץ, שבו השמיע
משל את זעקת העגבניה ואילו
הורביץ הציע לאכול חסה, אמר
ח״כ המערך גד יעקובי :
״הכל יצא מזה, חוץ מסלט
הגון.״ _

! 9ח״כ המפד״ל אברהם

׳( 1הפרקליט התל״אביבי המפור־
׳ 1סם ובעלה של אשת״החנרה
מלבהל׳ה רוזנשטיין, בלט בשבוע שעבר במטה הבחירות של המיפ־לגה
הליברלית. רוזנשטיין, שהוא עורך־דינו של המיליונר שאול
אייזנברג בישראל, הצטרף לסיעה של ח״ב אברהם שריר, שהת-
מודדה בבחירות, ושבה תמך גם אייזנברג. בשעת לילה מאוחרת
הופיע רוזנשטיין כשלראשו כיפה. כשנשאל מה לו ולכיפה, הוא
אמר :״רק אלוהים יכול להציל את המיפלגה, ויה לכבודו.״

(״אברמל׳״) מלמד רגיש ביותר
ללבושו. מלמד ידוע כאחד
מחברי־הכנסת המתלבשים באלגנטיות
רבה, למרות שהוא
טוען כי הוא מוציא על ביגוד
סכומים פעוטים בילבד. מלמד
רואיין בשבוע• שעבר לג׳רוסלס
פוסט והמערכת צירפה לטכסט
תמונה שלו. התמונה הוציאה
את הח״כ-הדתי־הקיבוצניק מכליו
:״הם שמו תמונה ישנה
שלי, עם חולצה בעלת דשי
צווארון ארוכים. היום זה כבר
לא באופנה ואף אחד לא רואה
אותי עם חולצות כאלה.״

עזרא קדם

הידוע יותר בכינויו ״בריש׳ /מי שהיה
אלוף־מישנה בחיל״הים והתפרסם כשחב-
ריח לישראל את ספינות שרבורג, פתח בשבוע שעבר מיסעדת
עופות באילת. כריש כה התאהב במאכל העוף, עד שהוא מלעיט
עצמו בכמויות ניכרות של בשר זה. אולם כריש גם שומר על
דיאטה. לשם כך הוא מתייצב מדי יום בכפר־הנופש של רפי
נלסון, ליד אילת, עולה על מישקל ישן המוצב במקום, בעוד נלסון
רושם את מישקלו היומי וגוער בו בכל פעם, כשהוא עולה במישקל.

במשך שעה ארוכה תיאר נלסון
את בתי־הכלא בהם ישב בקא־היר,
אלכסנדריה ואיסמעיליה
ואת תנאי המגורים בהם. חרף
זאת הפכו השניים לידידים ו־מורתדה
הבטיח לבקר בכפר של
רפי נלסון, על הגבול הישן של
מצריים וישראל.
91 אחד המתחרים על
הבכורה במיפלגה הליברלית
כמעט והפסיד קול — את קולו
שלו — בבחירות המיפלגתיות
שנערכו בשבוע שעבר. אריה
תלצ׳ין, יושב־ראש הנהלת
הסוכנות היהודית, ומי שמאיים
על מנהיגותו במיפלגה של סגן
ראש-הממשלה, שימחה אר ליך,
הגיע למרכז הליברלים
כדי להצביע באחת הקלפיות
שהוצבו ישם. דולצ׳ין שכח את
תעודת־הזיהוי שלו בבית וחברי
ועדודהקלפי סרבו לאפשר לו
להצביע, למרות שכולם הודו
כי הם מזהים אותו גם בלי

העולם הזה 2227

רעייתו דינה סרבה, והודיעה
לו שהוא יכול ללכת, היא נשארת,
עד שאחרון הפעילים למען
רשימת בעלה יסיים את
עבודתו. לשריר לא היתה ברירה,
והוא נותר במקום עד שעת
בוקר מוקדמת.
91ח״כ אבא אכן הרגיש
עצמו שוב בעניינים בשבוע
שעבר. אבן שהה בניו־יורק
בעת מיבצע הנפל האמריקאי
באיראן וזכה למבול של
קריאות־טלפון מעיתונאים, ש ביקשו
ממנו לערוך השוואה
בין מיבצע אנטבה למיבצע
טאבאס, במידבריות איראן. רק
אחרי שפתח את העיתונים הבין
מדוע פנו אליו. הדיילי ניוז
סיפר לקוראיו, כי אבן היה
ראש צוות המוחות שעמד מאחרי
מיבצע אנטבה. לעיתונאים
שפנו אליו, נאלץ אבן
להזכיר כי כלל לא היה חבר
בממשלה בעת המיבצע.

איש העסקים יוסי

הראל, מי שהיה מפקד אכסו־דוס,
ישב משך שעות ארוכות
במיסעדת היוקרה האילתית
הקונכיה, כשהוא מתוח. ליושבים
עימו הסביר הראל, כי השאלה
אם הצמחים שבגינה
המותקנת בתוך המיסעדה הם
אמיתיים או עשויים פלסטיק
מפריעה לו לאכול. בסוסו של
דבר התבונן הראל לצדדים,
להיווכח שאיש אינו רואה אותו
בקלקלתו, ניגש לצמחים ומישש
אותם. הוא חזר לשולחן ובישר
לכל :״הצמחים אמיתיים.״

העיתונאית לשעבר, היא עתה

111 *1 ( 11
דוברת המיפלגה הליברלית.

1 1׳ 1 —1

פריאל, גרושה ואם לילדה בת ,13 בילתה את כל ליל הבחירות
במטה המיפלגה, כשהיא ממתינה לעיתונאים שיבואו להיעזר בשרותיה.
אולם העיתונאים עזבו את מטה הבחירות בשעה מוקדמת.
פריאל שנותרה חסרת תעסוקה, בילתה את שארית הלילה בסריגה.

אגנם

סטנפורד,

רעיית שגריר קנדה בישראל
ג׳וזף סטנפדרד, נדהמה בשבוע
שעבר כשפנו אליה בשם
״הגברת פרינסטוך. רק אחר
כמה שניות התברר פשר ה טעות
והיא פרצה בצחוק. בעלה
השגריר נוהג להזכיר למכריו
החדשים, כי שמו הוא על שם
אוניברסיטה מפורסמת באר-
צות־הברית, כדי שיקל עליהם
לזכור את שמו. אחד המכרים
החדשים פשוט החליף אוניבר־סיטות.

מססיסו לל א

לא״ס הקאריב״ס

תוספת מחיר

באוניות שעשועים

מה זאת אומרת?
זאת אומרת כל הדברים היפים שקורים בטיול מחוף
לחוף באמריקה עם טיסה מיוחדת למקסיקו ואקפולקו
ללא כל תוספת במחיר.
ושם? טיולים לפירמידת השמש והירח, אפשרות
לשווט בגנים הצפים של קסוצ׳מילקו ועוד ועוד.

קי׳\ ס:0
צינפר לבני גיוס
השנה רוב השביעיסטים והשמיניסטים לא עושים
חשבון לאף אחד. לפני שמתחילים לדגור על
הבגרות, ולפני שרצים עם הדדים בג׳בלאות, לוקחים
ת׳הלואה של אופירטורס ללא ריבית וללא הצמדה
ויוצאים למסע כיופים באירופה.
ב־ 23 יום מספיקים לעבור את כל המקומות המשגעים
באיטליה, אוסטריה, שוויץ, צרפת, הולנד ואנגליה
ומבקרים גם בבלגיה.

המחיר? 2200 שקל .$ 1245 +

בקיצור שיגעון.

ילדים חיום בשבועות
בתקופה שבין ה־ 20.5.80ל־( 26.5.80 בחופשת חג
השבועות) קורה משהו מיוחד שאופירטורס מארגנת:
שבוע של בילויים ונופש
ביוון עם אכסון במלון
טיטניה מהמפוארים באתונה
במחיר $474 בלבד (דומה
למחיר חופשה בארץ) .וזה
עוד לא הכל.

כל זוג מקכל כמתנת
חג כרטיס טיסה חינם
עכור ילד עד גיל .12
אופירטורס נותנת,
למה לא לקחת ץ
אפשר להספיק להרשם
עד ה־.15.5
אמריקה לאינדיבידואליסם ים
גם אם אתה בעניין של לטייל לבד, כדאי שתדע
שדרך אופירטוס אתה יכול להבטיח לך כמה
טיולים מאורגנים בתוך ארה״ב. מה שבטוח בטוח.
אתה גם עושה מה שבראש שלך, וגם לא מממיץ
את המקומות שכולם מדברים עליהם. פרט לכך זה נוח
ונעים וזול יותר מכל טיול דומה שתזמין כשתהיה
בארצות־הברית.
הטיולים המוצעים :
7ימים מניו־יורק לקנדה
9ימים בדרום מזרח ארה״ב
19 יום מחוף לחוף
11 יום בחוף המערבי
6ימים במערב ארה״ב ובפרקים הלאומיים
8ימים בקנדה.

אנגליה 3אנגליה
ולמנהלים
*4 לתלמידים אופירטורס מציעה מבחר מגוון של
חופשות לימוד באנגליה במיטב
המכללות של 7\,0 £ 0להוראת האנגלית.
קורם קיץ כזה הנמשך בין 24—3
שבועות יכול לעזור ל :
4בני 15 ומעלה שיש להם קשיים
באנגלית.
שביעיסטיק, שמיניסטים לפני
״הבגרות״.
• -¥מורים לאנגלית המעונינים
בהכשרה נוספת ליתר בטחון.
• -¥סטודנטים החייבים להעלות את הרמה לצרכי
לימודיהם השוטפים.
* מבוגרים שרוצים סוף סוף לדבר חופשי.
במכלול ההצעות של אופירטורס ישנם גם קורסים
מקצועיים ספציפיים לאנגלית טכנית, עסקית, מסחר
ובנקאות, מזכירות ועוד.

כל זאת כמחיר מפתיע של 2,264
— 3,760.שקל. הניתן כשיטת התשלומים
המהפכנית של אופירטורס.
על זה נאמר :״סופר אמריקה״ וזה גם
שם הטיול הנמשך 28 יום__ .

מלונות מעולים
במחירים מודלים
באנגליה

אם אתה חולם להגיע לאיי הבתולה, לסאן מרטין,
לפורטוריקו או לאיי הבהמאס, אתה יכול להזמין
לך שייט משגע על אחת מאניות הפאר שאופירטורס
מעמידה לרשותך.
לאוניות קוראים:

וזה מבטיח לך: ארוחות כיד המלך, מסיבות
קוקטייל, נשף מסיכות, מופעי בידור, קבארט,
מועדוני לילה, קאזינו, ומה לא?

מס׳ 3 1טיולי
בארה״ב מחוך לחוף
במחיר החל מ־$2627
אופירטורס הראשונה שגילתה אותה לישראלים.
בקיאות, ותק ונסיון של שנים לא הולכים ברגל.
לאופירטורם היום המבחר הגדול והמגוון ביותר
של טיולים ברחבי ארה״ב, עם מלווים סופר
מקצועיים שממש מכירים את אמריקה.
וזה מה שעשה הזמן לטובת המטיילים עם אופירטורס
וזה מתבטא גם במחירים.

אם אתה נוסע לאנגליה
באופן עצמאי, תוכל
להתארח באמצעות
אופירטורס בבית מלון
מעולה בלונדון ולחסוך
הוצאות אכסון יקרות.
לבחירתך בשירות זה
2בתי מלון

מדרגה ראשונה.

החל ממחיר פנטסטי של $2627 כטיול
״אמריקה הקלאסית״ לטיול היוצא
כי 25( 24.6.80 יום).

נוסעים ביולי 80

מדרגת תיירות מעולה במלון מטרופול

גומרים ל של ם 3־<981

תיהנה כמשך 4הימים הראשונים >וכל
יום נוסף) לשהייתך ממחיר של £ 18.75
ליום כחדר זוגי כמקום —.£25.30.
המחיר כולל ארוחת בוקר קונטיננטלית, דמי
שירות ומיסים.
למזמינים באופירטורם ינתן במתנה צימוק נוסף :
מפת לונדון בעברית__ .

שיחות טלפון חיום

השנה אופירטורס יוצאת בתוכנית תשלומים מהפכנית
לאירופה ואמריקה:
/3ב המחיר ב־ 3תשלומים שווים מיום ההרשמה
עד 10 ימים לפני הנסיעה.
ג 1/המחיר 10 ימים לפני הנסיעה.
על היתרה נותנת אופירטורם אשראי שישולם לאחר
גמר הטיול ב־ 6תשלומים חודשיים שווים
ללא ריבית וללא הצמדה.

אפשר לנסוע כלי לגעת כחסכונות, לחפור
את עליות המדד הפרועות ולתפוס הרכה
הו״ל. לא כדאי לחשוכ פעמיים.
התוכנית כתוקף לנרשמים עד ה־.15.5.80

למטיילים 3ארהי 3
כשתיסע לארה״ב דרך אופירטורס תקבל רשימה
מקיפה של רשתות בתי המלון הגדולות ומשרדי
השכרת רכב ברחבי ארה׳׳ב (עם כתובות וטלפונים
כמובן).
כשתרצה לשריין מקום באחד המלונות או ליהנות
מטיול ממונע תוכל לטלפן חינם אין כסף לאחת
הכתובות שברשימה ולהזמין__ .

הרי ואגמים באירופה הרי האלפים, הרי הדולומיטים, יערות וינה, תעלות
ונציה. אגם ג׳נבה, מפלי הריין ו ...קצרה היריעה
מהכיל את כל מה שרואים במסלול החדש של
אופירטורס לאירופה.

״אירופה הרים ואגמים״ כולל את שוויץ,
איטליה, אוסטריה וגרמניה, נמשו 15 יום,
והוא התשוכה למי שמחפש טיול לא
יקר כחו״ל, כמסע עוצר נשימה.
המחיר — 1703 823.שקל__ .

ספרד ופורטוגל
3מחיר צ ירט ר
ליסבון, סיבייליה (אפשר להסתפר) ,קורדובה, גראנדה,
15 ימים נפלאים — גרנדיוזוס בספרדית
מדריד, טולדו, בדאחום.
איכות הטיולים — אופירטורם

המחירים: צ׳רטר נמוכים
1800 + $600 שקל.

צריך קצת למהר להרשם כי ההצעה לתקופה מוגבלת.

השכרת רכב בחו״ל
71־ $ 99.90לשסע
באמצעות אופירטורס
ניתן לבצע בארץ את
שכירת הרכב איתו
רוצים לטייל בחו״ל.
שירות זה ניתן ליעדי
אירופה ואמריקה.
לאירופה אפשר גם לשכור קרוון (בית ממונע) •בכל
גודל ובמחיר הנראה לכם ביותר. לנוסעים
ב״אופירטורס״ מוצעות 99 מכוניות להשכרה מגרמניה
ב־ $ 99,90 בלבד לשבוע במקום .$ 125—175
כל הקודם זוכה!

נציג החברהמס

נציגה 3לעד*ת
של. תופס קוק,,
״תומם קוק״ מלונדון הינה חברת הנסיעות הגדולה
בעולם. כ־ 1000 סניפים בעולם ולמעלה מ־12
מיליון נוסעים בשנה.
לתומם קוק נסיון של 150 שנה והמבחר העשיר ביותר
של מסלולי טיולים באירופה.
אופירטורס היא נציגתה הבלעדית בישראל.

מוכן איפוא שאם רוצים לשלכ כנסיעה
פרטית טיול מאורגן מעולה, כדאי לפנות
לאופירטורס. רק אופירטורס יכולה להציע
את כל המסלולים של תומס קוק באירופה
כמהירים השווים דכל נפש, ועם חסכוד

של פער התיווך.

אופירטורס

בעול

< 3 5 0 0 0 1רת 0ודו־

תל־אכיב: בן־יהודה ,32
אבן גבירול ,68 טל •! 269052 .ירושלים :

טל,299121 .

אגף מלון המלך דוד, טל• 222777 .
חיפה: דרך העצמאות ,62 טל.663011 .
שער 4.1שקל 1

מה למד חיים בר־לב
מהק1מ1ניסטים. איך הבהיל

)11111

בר־שביט את הקיבוץ. ואיך התבדר משל באחד במאי
1בביקורו חאחרון באר-

צות־חברית של ח״ב שימעון
פרם טילפנו אל מלונו מתח-
רהו הדמוקרטי של ג׳ימי
קארטר, הסנאטור אדוארד
קנדי, והמתחרד, הרפובלקאי

ולמנוחה, לקראת נסיעתו בחודש
הבא כשליח עיתונו ל-
ארצוודהברית. אבל כבר למחרת
נראה סאמט באולפני הטל וויזיה
בירושלים, כשהוא מראיין
את ההיסטוריון, הפרופסור

יעקב טלמון, לתוכנית שיחה
בשניים.
1אל בית לסין בערב
האחד-במאי הגיע מזכירה הכללי
של ההסתדרות, ירוחם
טשל, כדי להשתתף בערב ש
סביב,
אירגן שריפה במקום,
וכל הבלשים ברחו בבהלה.
! השחקן שלמה כר־שפיט
סיפר כי כאשר היה בן
שבע התגורר עם הוריו בקיבוץ
גיבעת־ברנר. בערב האחד ב
כומליטה יש חגיגה!

ר מ לי ט ה סנג רי ה ־
אין מהלהו סי ף,
הכל כבר בפנים.
כרמ לי ט ה טנגריה -
מתחרה בהצלחה
מז ה 10 שנים
בסנגריות
הספ רדיו ת
ברחבי העולם,
ע שוייה מ מי ט ב
הענבי ם של כרמל.
כרמ לי ט ה סנגריה -
זהמהש היה חסר
א צ לכ ם בחגיגה.

111 ״ 1 ^1הבדרן, בגבורת הסרט שביים ,״חייך,
0 !1ן 11ן
אכלת אותה״ ,שנערכה השבוע בתל-

אביב. למאורע הגיעה אמו, אסתר ברקוביץ מנתניה .״אותי
הוא אף פעם לא מצליח למתוח,״ הסבירה לסובבים אותה.

זהבה שירו!

אשתו של הבמאי השני של ״חייך
אכלת אותה״ ,הגיעה לבכורת הסרג
בגפה. בעלה, יגאל, שאביו נפטר באותו שבוע, ישב שיבעה בביר שילון אמו עם אחיו, כתב הטלוויזיה בניו״יורק, דן

הוקדש לשירי החג. משל סיפר
שחזר מסיור במסלול שבו יצעדו
למחרת היום הפועלים, כדי
לוודא שהכל בסדר. אחרי ש ראה
כי אין שום בעיות במסלול,
החליט להתבדר קצת.
! באותו ערב העלו כמה
אנשים זיכרונות מערבי האחד-
במאי בעבר. הסופר סמי מי כאל
סיפר כי בשנות ה־,50
כאשר היה בעיראק, השתתף
בפגישות־מחתרת של המיפלגה
הקומוניסטית שם. בערב האחד
במאי, כאשר ראה בלשים מ
רונלד
רגן, המתמודדים על
מועמדותם לנשיאות. שניהם
טענו כי מאחר שיתכן כי בעתיד
יעבדו ביחד, הם רוצים
להכיר את פרס. הוא דחה את
שניהם, והבטיח כי ייפגשו בעתיד.

לקראת
מיפגן האחד- 1 במאי שערכה ההסתדרות היה
צורך לקבוע מי יצעד בשורה
הראשונה ומי יעמוד על במת-
הכבוד וינפנף לצועדים. איש
בהסתדרות לא רצה לעסוק
בזה. לבסוף התנדב ח״כ חיים
ב ר־ ל ם באומרו :״אני אעשה
זאת, קודם כל ביגלל מוצאי
היוגוסלווי ושנית משום שהש תתפתי
בקונגרס האחרון של
המיפלגה הקומוניסטית ברומניה,
ולמדתי מהם איד עושים
זאת. אני כבר אמון על נוהלי-
המיזרח־אירופ־המאוזליאום
איים.״
אגב, בר־לב הוא ממוצא
וינאי, וגדל בזאגרב שביוגום־
לוויה.
! היומון הארץ מסתייג
מציון האחד במאי כיום חג
וחופשה. אבל לעורך־המישנה
של העיתון, גירעון סאמט,
היה זה יום בעל משמעות. הוא
סיים באותו יום תשע שנות-
עבודה בתפקידו, ויצא לחופשה
שתנוצל לפגישות, לסידורים
העולם הזה 2227

דודו טופז

מנחה ״שחק אותה״ בטלוויזיה, ירד
לאילת בדי להנחות ערב במועדון
חדש אשר נפתח שם. בבוקר קם מוקדם, כדי להשתתף
בהתעמלות־בוקר עם חברתו הצמודה, איריס קנר מנתניה.

מאי קם לפתע ממיטתו וצעק
״שריפה!״ דבר שהבהיל את
אנשי המשק .״כבר אז החליטו
בקיבוץ שאהיה שחקן,״ אמר
בר־שביט.
1כאשר נשאל מנהל בית
לסין, יעקב אגמון, מדוע הוא
מפיק מופע של פנטומימה,
טען :״ראיתי במדינה זו שאין
חופש־דיבור, אז עברתי לפני
טומימה.״
1בבל יום ראשון נשמעים
ויכוחים סוערים בעיריית תל-
אביב על נושא הספורט. מנהל
שירותי העיריה, פנחס (״פינ־ייר,״)
להם, מנהל את קבוצת
הכדורסל של הפועל תל-אביב.
היועץ המישפטי של העיריה,
עמי פז־טל, הוא חבר הנהלת
קבוצת הכדורגל של שימשון
תל־אביב. מזכיר העיר, יעקפ
הדר, הוא מזכיר קבוצת הכדורגל
של בית״ר תל־אביב.
שלום הררי, ראש אגף החירום,
נמנה על מנהלי קבוצת
הכדורגל של מכבי תל-אביב.
אריה קרמו, ראש אגף הפיקוח,
ויגאל גריפל, סגן
ראש־העיר, הם מראשי בית״ר
תל־אביב ויצחק כספי, ראש
אגף התשתית בעיריה, הוא
יושב־ראש מכבי ישראל.

! הפסלת אילנה גור
רצתה לבקר במצריים. היא הגי׳
ער. עם שתי מיזוודות לנמל-
התעופה בן־גוריון, ושם התברר
לה כי שכחה את דרכונה הישראלי
בביתה ביפו. את אשרת-
הכניסה למצריים קיבלה בזכות
היותה בעלת דרכון אמריקאי.
היא הודיעה בנמל כי תקפוץ
לביתה ותביא את הדרכון תוך
זמן קצר, אך אחרי שלקחה
מונית ליפו וחזרה לנמל-התעו-
פה גילתה שהמטוס לא המתין
לה. באין ברירה חזרה לביתה
והצליחה לטוס רק למחרת.
סנגריה הלהיט החדש של סזרהי
זמנכרמל

5 55 שק<ו*<:ח
סדרת הסטריאו היוקרתית של׳סניו:
יום אחד כולן יהיו כמוה.
ערוצי שידור מראש, עם תצוגה דיגיטלית של
אחת לכמה שנים מתרחש בשדה האלקטרוניקה
הערוץ הנבחר.
אירוע מיוחד המהווה פריצת דרך והישג טכנולוגי
אודיו טיימר 5 £551ט_1ק).מכוון את הקליטה
המקדים את המחר.
כזו היא המערכת היוקרתית של״סניו״5 55-כ!_1ח 0ח׳ לשעה מסויימת לפי בחירתך, מבצע 10 פעולות
זיכרון ומציג את הפעולה ע״י שעון דיגיטלי.
המייצגת דור חדש של מערכות סטריאופוניות עם
טייפ דקו 60ם 5ט_וק<.מצויד במתקן״דולבי״ וראש
תיחכום ואמינות צליל ללא תקדים.
מיוחד לקסטות מתכת. יש בו מנוע סרוו עם מתקן
את השיכלולים שבה צריך לראות כדי להאמין:
אוטומטי לעצירה בסוף כל קסטה. תצוגת פלורסנט
פטיפון 0 401 פטטקגמצויד במנוע סרח אוטומטי׳,
דיגיטלית מדווחת לך על ההקלטה או השידור.
הנעה ישירה, בקרת קווארץ וזרוע מאוזנת היטב עם
סופרס ן 55א 3ט1ק<.זוהי יחידה בלעדית ל״סניו״ עם
תדר תהודה נמוך.
מרחב דינמי של 88 ססבהיא מפרידה ומבודדת צלילים
אמפליפייר המורכב משתי יחידות:ו).ק^ו\ /ח 0ק
בתדרים שונים ומשתיקה גם את הרחש הקטן ביותר
55ק 3טסק עם הספק של׳״ססו א 2ומרחב תדר
אתה יכול לקנות את מערכת3 55ט>1ז בשלבים,
*ח3 055)2 . 7 100,000ט 1ק.ק^/־^חקהמאפשר לך
או בבת אחת.
להפוך תדירויות״בס״ו״גורבל״ ב— - 100,000142 סו.
לבחירתך גימור בצבע שחור או כסף, ומתקן מיוחד
טיתח 55ד 5ט1ק<,קולט גלים בינוניים ושידורי ו״יז
סונ^/סולכל החלקים.
בפיקוח קווארץ. מצריד במתקן זיכרון לקביעת 12
למערכת יוקרתית וו התאמנו רמקולים מעולים

מתוצרת דנמרק=53-ב1ח££יו.הם מפיקים צליל אמין,
טהור וחסר עיוותים, וכל אחד מהם עומד בקלות
בעומס עד 200 וואט.
גם אס תסתפק כרגע בכל מערכת סטריאופונית
אחרת של״סניו״,תהנה משיכלולים וצליל מקורי
שלא תמצא במערכות אחרות.
אבל יום אחד תהיה גם לך< 8105 55ו /\0ח.

היבואנ׳ :0ס.ט.ס. אלקטרוניקה בינלאומית בע״ם ת.ד ,2579 .ירושלים טל)02( 245283 .
תל-אביב: רח׳ החשמונאים ,91 טל )03(269858-210068 .־ חיפה: שדי ההסתדרות, מפרץ ח. טל • )04(740495-725681 .ירושלים רח׳ לונץ ,10 טל.)02(224829 .
__ מעב דו ת ה שירות האמין ש 7סניו :

* ת ל -אביב 442258 ,455925 :

* ירונווליס? 47534 :

חירה __ 775*76 :

וילה אלממר קיבלה זריקות
במקום מבזת. והשופטת
ופרדה ממנק׳ המכונית שלה
! במצריים הלכה אילנה
גור לחזות בפירמידות. היא
הגיעה לשם בנעלי־עקב גבוהות
והתעייפה מאוד. כאשר ראתה
מצרי מוביל סוס שאלה אם היא
יכולה לשבת על הסום כדי לנוח,
אך הסוס החליט לדהור כשהיא
רכובה עליו, ולתדהמתה הצליחה
לא ליפול ממנו, אף שזו
היתה הפעם הראשונה בחייה
שרכבה על סוס.
1השבוע חזרה אילנה
לארץ ואירחה את השחקן המצרי
מחמוד קאכיד, שבא
לארץ כדי לדון בהשתתפותו
בסרט ישראלי-מצרי. קאביל
סיפר כי בביקורו הקודם בישראל
דאגו מארחיו להראות לו
את נופי הארץ, והפעם היה
רוצה להכיר קצת אנשי־בוה-
מה. אילנה הביאה אותו לכסית
בתל־אביב.
! חבר־הסנסת יוסי שריד
סיפר השבוע כי אחרי שקטל
בדברי־ביקורת את ההצגה זוגות
לבילוי משותף בגלי צה״ל,
טילפן אליו אחד השחקנים המשתתפים
בהצגה, ואמר לו כי
כל הלהקה לא תצביע עבור
מיפלגת־העבודה בבחירות הבאות.

חווה
׳לוי

] 8כאשר עסק מני פאר,
מנחה תוכניודהטלוויזיה שעה
טובה, באירגון אנשים בעלי
שמות יוצאי־דופן לקראת תוכניתו
האחרונה, סיפרו לו על
אברהם גרשוני, שהיה מעורכי
האנציקלופדיה העברית,
כי לפני שנים רבות בא לקיבוץ
עין־חרוד כדי להרצות. הוא
פגש שם את שדמה לביא,
מוותיקי הקיבוץ, והציג את
עצמו :״גרשוני מירושלים.״
ענה לו לביא :״אין דבר, תישאר
אצלנו.״
! 8רפי נלסון והמלונאי
אלי (״פפו״) פאפושדו חיים
במתח רב בימים אלה. רפי
אינו יודע עדיין אם הכפר שלו
נופל בצד המצרי או הישראלי
של הגבול העובר במקום וכמוהו
פפו, הבונה מלון ליד
הכפר של !נלסון. כדי להקל זה
על סבלו של זה וכדי לנחם זה
את זה החליטו השניים להקים
ועד שכונה.
! 8השופטת הדפה כן*
עיתד נהגה לנסוע פעם בשבוע
למיתקן לרחיצת־מכוניות במבואות
תל־אביב, ושם נוקתה
מכוניתה. בשבוע שעבר הופיעה
שם למטרה אחרת: כדי לד,יפ-

מי שהידנה מלכת־היופי של ישראל, כיום
דוגמנית, ה שתתפה בתצוגת״אופנה של ״גו״
טקס׳ שנערכה בבניין ״מטרופוליטן אופרה״ בניו־יורק. מנהלי האו־

רעייה יגלום
התצוגה

בביתה.

נשיאת ויצ״ו העולמית, באה לתצוגת־אופנה בבית השגריר הצרפתי ביפו.
לידה, ב ת מונ ה: מוניק בונפו, אשת השגריר, שהסכימה לעריד אח
ה הכנ סו ת מן התצוגה הוקדשו להקמת מועדון חדש לקשישים בתל״אביב.

רד מעובדי המיתקן. השופטת
עומדת לעבור לירושלים, מאחר
שמונתה כשופטת בית־המיש־פט
העליון.
! 8השחקנית גילה אל ט,גור
סיימה את עבודתה ב־סירטה
החדש של מיכל כת״
אד ם, על חבל דק. אמרה גילה
:״זהו הסרט הראשון שלי,
שבו לא קיבלתי מכות ולא
נתתי מכות לאף אחד. קיבלתי
רק זריקות.״
! 8להיות אבא של שחקן-
טלוויזיה פופולרי זו אינה
מלאכה קלה. זאת גילה יצחק
כר־אכא, מנהיג פועלי־המזון
במיפלגת־העבודה, אביו של

שלמה כר־אכא, אחד המנ חים
בתוכנית־הטלוויזיה הלימודית
זהו זה. האב ובנו דומים
מאוד זה לזה, ובכל מקום ניגשים
אל האב בני־נוער ומבקשים
חתימה בציינם :״אתה
נראה הרבה יותר צעיר בטלוויזיה

81 מחופשה פרטית בקאהיר,
בת שבוע ימים, חזר שגריר־מצרים
בישראל סעד מור״
תדא. הוא הביא עימו את
כלבת־הפודל שלו, בלה, שהספיקה
להמליט חמישה גורים
בקאהיר. יחד עימה הביא
השגריר גור אחד. השגריר
חיפש שם לגור, שיישמע יפה

פרה ערכו נשף גדול, שכל כר טיס בו עלה 350 דולר, וכל ה ה כנ סו ת
נועדו לאופרה. החבר ה הישראלית תרמה לנשף א ת תצוגת־האופנה,
ו חוו ה הי ת ה הדוגמנית הישראלית היחידה אשר ה שתתפה בה.

בעברית ובערבית גם יחד
והחליט לקרוא לו ״מישמיש״
עכשיו מתרוצצים שני הכלבי!
במישרדי השגרירות במלו
הילטון בתל־אביב. השגריו
סיפר לידידיו שהוא ד,חלין
למעט בהשתתפות באירועי!
חברתיים, אחרי שתמונותיו ה
רבות הופיעו בעיתונים שוני!
דבר שגרם לו מורת־רוח.
1העיתונאית סמד!
פרי שלחה, באמצעות ידי
שנסע למצריים, חפיסת־שוקול
לאנים מנצור, עורך הישבו
עון המצרי אוקטובר. על ה
חפיסה כתבה בערבית ״מור
על״ .הידיד הזהיר אותה שמג
צור בוודאי לא יקבל א!
החבילה, אך אחרי כמה שעוו
קיבלה סמדר צילצול טלפוג
ממנצור, שהודה לה על השו
קולד הטעים, ושאל אם י!
מישהו שהיא רוצה שיקב
קצת מן השוקולד. אמרה ק
סמדר :״תן אותו לכל נ
שאתה רוצה — רק לא למור
תדא, כי אותו אנחנו אוהבים!
81 הסופר יותם ראוכו
הוצף במיכתבים רבים, בתגוב
על סידרת מאמריו בעיתונו
על חייהם האומללים של הה
מוסכסואלים בישראל. באד
מהם מצא ראובני המחאו
דואר בסך אלף לירות. הכות
שפחד להזדהות, ציין ש*
יפרסם יותם מודעה בעיתו
ערב, שבה הוא מודיע על מכ
רת תקליטים, יתקשר אל
הכותב. את הכסף שלח כ
לממן את המודעה. ואכן, רא
בני פירסם מודעה זו, והכוו
מיהר להתקשר אליו.
81 מכת אמנים ישראלי
מציפה את לוס־אנג׳לם. ראע
נים הגיעו יוסי בנאי ומו
כספי. הקהל אהב את בג
אך עזב את האולם בד,מ!
כשהופיע כספי. הסתבר כי ק
היורדים, הצמא לבידור י
ראלי, מונה בתוכו ישראל
הנמצאים בחוץ־לארץ עי
שנים ומעלה, ואלה לא מכיר
את כספי ולא שמעו ע
מעולם. קהל צעיר, המכיר י
כספי, מעדיף להוציא 15 דו
על קונצרטים של רוקנרול 11
על הופעות של אמנים
ראליים.
! אחרי כספי ובנאי הג
ללוס-אנג׳לס אילנית ואר
לכיא, שהופיעו באותו אוי
אל אריק לביא הצטרפה אש
שושיק שני, ושתי בנותי!
נועה ויעל. ואילו איל!
פגשה את החבר שלה, אי
העסקים אלי טמיר, ב:
יורק והמשיכה איתו לחום

משוויפת בספרד.

תיץ! מפנקת:

דרממז
ב-׳1 5 2 הנחה בחודש מאי תוכלו להתפנק עם דרמפון בהנחה
מיוחדת של .15/6
דרמפון, תפנוקים לאשה, לגבר ולילד בשפופרת
רגילה, בינונית ומשפחתית ובקבוק רגיל
ומשפחתי. דרמפון בכל בית.

דרמפון רגיל
דרמפון חסכוני
דרמפון יענק
דרמפון בקבוק קטן דרמפון בקבוק
ענק

מחיר רגיל

מהיר מבצע

24.60ל״י
27.20ל ״י
41.20ל ״י

^ ד ^ני ל ״י

ררמפון -הסבון לכל המשפחה

שני ט: נגיע ה
בי עי לי ם ובחלשים

קבוצת ..כור״
הודיעה על

היתמר שריר בדולצ״ן תמורת
מכירת ״רסקו״ ל אייי נברג?

רכישת>13<$
כ..משקיעי

קבוצת אייזנברג רכשה לאחרונה את
חברת ״אמישר״ ,שלה מניות בבורסה.
״אמישר״ היתח עד כה בבעלות קבוצת
״ירדן״ .רכישת ״אמישר״ נועדה לעסקי-
הבורסה הספקולטיביים של מיקי אל בין
/איש״הבורסה של קבוצת אייזנברג.
מקורות מהימנים מסרו בי הכוונה
היא להעביר לבעלות ״אמישר״ את ״בית
אסיה״ ,חברה שהיא בעלת ״בית אסיה״,
והיא מיפעל מאושר, ואחר־בן לצאת
בהנפקה לציבור. פעולות אלה יגרמו לעליה
ניכרת בשערי ״אמישר״ .בכל מיקרה
של השתלטות קבוצת אייזנברג על
״רסקו״ תיקח ״אמישר״ חלק בהשתלטות

אגב, תוצאות הבחירות במיפלגח ה

שראל

נציג־אייזנכרג, שריר
— תמורת הצבעה

יושב־ ראש הסוכנות דודצ׳ין
התימסר ״רסקו* —

פ ר נד ע ר יפיק
ויביים סרט
על דיין
אוטו פרמינג׳ר יפיק ויביים סרט
חדש על חייו של משה דיין, שייקרא
״שלוש מילחמות לשלום״ .התסריט נכתב
על־ידי התסריטאי י.פ. מילר וחלק
ניכר של הסרט יצולם בישראל.
הסרט ימומן על־ידי קבוצה דרום-
אפריקנית, שתשקיע בו 10 מיליון דולר.
הוא ייחשב כסרט ישראלי.
את המימון לסרט אירגנה חברת
״ישראם״ של אלכס מסיט, שגם קיבלה
את זבויות״ההפצה בכל העולם.
״ישראם״ תציע בפסטיבל קאן הקרוב
שישה סרטים, בהשקעה כוללת של 40
מיליון דולר. הראשון שיופק השנה בקיפטאון
יהיה ״דמויות בראי״ ,שיופק
בידי הארב שרמן. השני ,״עצמות
האוראקל״ ,יופק בפיליפינים ובסאן-
פרנציסקו. השלישי הוא ״קיר אבן״ ,ש־יוסרט
בברלין. הרביעי ,״זמן של כבוד״,
יבויים על-ידי ג׳יי לי טומפסין בפראג,
בספטמבר השנה. החמישי הוא
״אבן אפורה״ שיהיה סרט מישפחתי
על פטירות ומכשפות. הששי הוא ״האבנ-
גליסט״.
כל ששת הסרטים יופקו על-ידי חברת
המפיקים ״זיטמן־טאוסנד״ ,הפועלת באולפני
קולומביה בלוס־אנג׳לס.

ליברלית מחזקות את סיכויי קבוצת
אייזנברג לרכוש את ״רסקו״ .האיש שיקבע
אם למכור את ״רסקו״ ולמי, הוא
אריה דולצ׳ין, יושב-ראש הסוכנות
היהודית. דולצ׳ין מתמודד עתה במיפ-
לגה על תפקיד יושב־ראש למיפלגה. קבו־צת-כוח
גדולה במיפלגה היא הקבוצה
של חבר״הבנסת אברהם שריר. שריר
ממומן ונתמך על-ידי קבוצת אייזנברג.
מיקי אלבין מופיע ברשימת תומכיו
וממניו, וכן גם מנחם עצמון, המנהל
את חברת קיסריה של קבוצת אייזנברג.
שריר ניהל את מטה־הבחירות שלו מ־מיישרדי
אייזנברג ב״בית אסיה״.
סביר בהחלט כי שריר יתמוך ב-
דולצ׳ין ושזה יחיה קשור ברכישת
״רסקו״ על־ידי אלבין־עצמון עבור קבוצת
אייזנברג.

אייזנברג איוו
מביר ב ש קל
חברת ״דלתא קולור״ היא נציגת ו-
מפיצת ״קודאק-פילם״ בישראל. החברה
נרכשה לא מכבר על-ידי קבוצת המשקיע
שאול אייזנברג. מאז רכישתה מודיעה
החברה לסוכניה על מחירי המוצרים
בדולרים בילבד.
אגב, מחירי סירטי-צילום ״קודאק״ יקרים
בעשרים אחוזים בערך ממחירי מוצרי
״אגפא״.

במיכתב רישמי לבורסה של ניו״יורק,
הודיעה קבוצת ״כור״ כי היא רכשה *13
ממניות חברת ״משקיעי ישראל״ ,קבוצת
ההשקעות הזרה הגדולה בישראל. ההון
הנפרע של החברה גדול מ״ 35 מיליון
דולר, ורובו מושקע ב״בנק טפחות״,
״מיפעלי המלט״ ,סוכנות ״קטרפילר״,
מחצית הבעלות על ה״ג׳רוזלם פוסט״,
חלק נכבד ב״בנק לפיתוח התעשיה״ והשקעות
בשורה ארובה של מוסדות.
השקעת הנפל היחידה של החברה היא
ב״משבית״ .לחברת ״אמפל״ הקשורה ב־
״בנק הפועלים״ * 5ממניות ״משקיעי
ישראל׳ .,עתה תחזיק קבוצת חברת-
העובדים ב 18*-ממניות החברה, כאשר
החלק של ״בור״ נרכש מקבוצת המייסדים
של החברה, בראשות נשיאה סם
רוטברג, שהוא גם יושב״ראש מיפעל
הבונדס בארצות-הברית. הרכישה נעשתה
בהסכם מלא עם המוכרים, שהגיעו
לגיל פריש^ז.
חברת ההשקעות השנייה שגייסה בשעתו
הון אמריקאי, פי״אי״סי, שייכת
מזמן ל״בנק דיסקונט״ ולמעשה חדלה
לפעול בגיוס בספים. החברה השלישית
שניסתה לגייס כספים ביבשת אמריקה,
״כלל״ ,הפסיקה אף היא פעולה זו.
ל״משקיעי ישראל״ יותר מ־ 20 אלף בעלי
מניות בודדים המפוזרים ברחבי אמריקה.
העברת
השליטה ב״משקיעי ישראל״
לקבוצת ״בור אמפל״ היא סיום מאבק
ממושך של גורמים שונים להשתלט על
החברה. הניסיון הראשון נעשה לפני
עשר שנים על־ידי קבוצת ״בלל״ ,אולם
פינחס ספיר ז״ל הורה ל״בלל״ להרפות
מן ההשתלטות. לפני כשנה החלה
קבוצת בעלי מניות ״ירדן״ לרכוש מניות
בחברה, והגיעו ל .6.5*-הם ניסו לרכוש
את חלקו של ויקטור קרטר, שהחזיק
* 3מן המניות, אולם בעצם המגעים
הציע ״בנק המזרחי״ סכום גדול יותר
ורכש את החלק.
קבוצת ״כור אמפל״ מעוניינת להפוך
את ״משקיעי ישראל״ למכשיר גיוס הון
להשקעות, במקביל ל״אמפל״ ,שהצליחה
לאסוף מיליוני דולר חדשים להשקעות
בישראל. הדרך היא פניה ליהודים שעייפו
מתרומות למגבית, שישתתפו בהשקעה
באמצעות חברה שהוכיחה את
עצמה. נראה גם בי ההנהלה החדשה
תמיר חלק ניכר מן ההשקעות הפיננסיות
של ״משקיעי ישראל״ בהשקעות בתע־שיה
והשקעות יסוד אחרות במשק. נראה
כי צפוי שיתוף״פעולה בין ההנהלה החדשה
לקבוצת בעלי ״ירדן״ ,שעיקרה
מטבסס ומורכבת מעשרות יהודים שהתעשרו
בעסקי נפט ומתכות.

מפיצי קודאק בישראל

חז* נתל הפלדה. אזור הוזע7רה. הונליסב* .ת.ד 389 טל 930851 .
8 46103 * 0 8 389111 930851מ •00511* 11ד0 * 10* 1

הנציב מפד הוראתו

מ חי רון דו לאר • ל *גלם
לסר טי אי לי םקודא?

הרסיס זגבעוויים לתנזתות
סרס ! 1ם־ם >4חמתחז
סרס 11 כדם 14 חסונות
סרס למצלמת אינסטמטיק 20 חם־
סרס למצלמת כיס 20 תם־
כרס 4x4
* 8 * 400 0 0 135-36
0 0 120
סרט א מ אזו ת אינסטנט
סי וזסרסח לא כולל פיתוח

באסיפה כללית עם דיילי חברת ״אל
על״ מסר יושב־ראש מועצת־המנהלים
של החברה, אברהם שכיט, בי שוב
לא יפוטר איש בחברה, מאחר ומיספר
העובדים צומצם ביותר מ ,1600-וזה
מהווה הישג גדול. עתה יעבירו עובדים
מתפקיד לתפקיד בחברה, כדי לאייש
חללים ריקים. בן הודיע כי החברה
תפסיק למכור כרטיסים לישראל מערים
שונות בארצות־הברית, כאשר חברות
אחרות מטיסות את הקטע עד ניו״יורק,
שכן מה שנשאר ל״אל על״ לקטע ניו-
יורק—תל-אביב הוא כ 400-דולר, וזה
מחיר הפסד. הפסקה זו תקטין את
מיספר הטיסות הסדירות לניו״יורק ב״36
טיסות לשנה, אולם הגברת טיסות-
השבר עד ל 40*-מכלל הפעילות תפצה
על הקטנה זו .
שביט בישר לדיילים על הצעדים הבאים
לחיסכון: בטיסות לקופנהגן או
ללונדון יטוס אותו הצוות בטיסות ״קווי-
קי״ ,ללא שהיית־לילה במקום והחלפה.
בטיסות שבהן הצוות יישאר כדי לישון
יאכסנו בחדר אחד שני עובדים, אם הם
זמניים. מנות־האוכל של הצוותנים יצומצמו
וייכללו מעתה, בקו ניו-יורק—תל-
אביב, בריבים בלבד.
צעדים אלה הם בדיחה, ויגרמו להרעת
השירות לנוסעים בצורה חריפה.
צוות הטס לקופנהגן משבים שלוש שעות
לפני הטיסה בת שש שעות, שוהה שעתיים
בקופנהגן, ויש לו עוד שש שעות
עבודה בחזרה. אין לצפות מצוות כזה,
שיגיש שירות כל שהוא לנוסעים בדרך
חזרה. כפי שאמר אחד הדיילים בבדיחה
:״בדרך חזרה אני כבר זקוק
לגילוח וברור שאהיה תשוש לחלוטין״.
דוגמה למדיניות החדשה של ״אל על״
היתה בטיסת ״אל על״ ליוהנסבורג, ב־6
במאי. במקום בשעה 6.30 בבוקר המריא
המטוס ב״ 10.30 בבוקר, בגלל תקלה.
הצוות היה בבר ער משעה 03.00 בבוקר.
בעבר נהגה החברה להחליף צוות במקרה
בזה או לתגברו, שכן הטיסה ליוהנסבורג,
בולל נחיתה בניירובי, אורבת 12 שעות
לפחות. באן הושאר הצוות במות שהוא,
אולם ביוון שהחברה ידעה בי
מבחינה בריאותית לא ניתן להעביד אנשים
במשך זמן כה ממושך, הוסיפו
צוות אוויר חליף לתא הטייס. הדיילים
נחשבים כנראה לבהמות, שניתן להעבידם
בניגוד לחוק 21 ,שעות רצופות ! הצוות
הגיע ליוהנסבורג ב 22.00-בערב, והמריא
חזרה לישראל למחרת בבוקר. הוא עבד
שוב 12 שעות רצופות.
״אל על״ שמה את הדגש בפירסומת
שלה על שיפור השירות לנוסעים. הפיכת
הדיילים לעבדים והעסקתם בניגוד לחוק,
תחסל את השיפור בשירות. גם
הפחתת מנות המזון שלהם חוסכת פרוטות,
בשם ששיכון שני זמניים בחדר
אחד חוסכת סכומים לא-נחשבים. אגב,
חיסכון זה מוצא על העבודה שיש להשקיע
בתיכנון האיכסון של הזמניים, שהרי
אסור לשכן זכר ונקבה יחד, וכן לא
קבוע עם זמני.
מדיניות חיסכון אמיתית היא, למשל,
פיטורי מאות עובדי משרדים מיותרים,
בהם כמעט ולא נגע מיבצע הקיצוץ.
ב״אל על״ יש פי חמישה עובדי מישרד
למטוס לעומת כל חברה מקבילה אחרת.
אולם הנהלת ״אל על״ נוטה לשמור
על העובדים בהנהלה ומעדיפה לפגוע
בחלק היצרני. החלפת מטוסי ה״בואינג״
שותי־הדלק במטוסי ״איירבאס״ הצורכים
* 30 פחות דלק בטיסה, היתה
תורמת חיסכון גדול באלפי אחוזים מקיצוץ
מנות האוכל של הדיילים.

1)00*0010811*£0.
*0440010? 11 0-135-36
*0440010? 11 0-135-24
1)0440010? 11 0-126-20
*0440010? 11 0-110-20
*0440010? 11 0-120
*0440010? 11 00-135-36
*0440010? 11 00-120
מו|| £ו סוז? |יו$!4ת1

*80*4£*.0א1*0א£

* £8 135-36 64 * 5סוזוסזל£11140

נציבות״שירות־המדינה הוציאה, לאחרונה,
חוזר לבל מישרדי הממשלה, ה קובע
בי בל גוף ממשלתי שיעסיק עובד
בניגוד לתקן או לתקשיר או לכללי
צימצום המנגנון, שהוציאה הנציבות, ישלם
את שכרו מכיסו הפרטי של ה־| 1 אחראי להעסקה.
בהתאם לתקן אין נציב־שירות״המדינה
זכאי לנהג ממשלתי. למרות זאת הסדירי
הנציב, איתן יעקובסון, לעצמו נחל
ממשלתי. האם תורה הנציבות ליעקבסו*
לשלם את שכר הנהג מכיסו הפרטי !

יה! והאיים. כל ההנאות של אירופה
במחירי הנמוכים ביותר.
בואו לחופ שה באיי יוון. בואו ב אולימפיק.
רק אולי מ פי ק יכול ה להציע לכם לוח טי סו ת כה
נוח ונרחב ליוון ו טי סו ת זולות אל ה איי ם בכל
שעות היום.
באמצעות סוכני הנ סי עו ת שלכם, אולי מ פי ק
מעני ק ה לכם סיוע מירבי בסידורי לינה, ארוח
ושכירת רכב ויעוץ א מין לבילוי נפלא בהתאם
לטע מכ ם ואפ שרויותיכם.
אתם תיהנו מ חופי הי ם היפ ה פיי ם בצידם של

א תרי ם הי ס טו ריי ם מענינים, ומ ארו ח בר מ ה
בינל או מי ת ב מחירי ם נ מוכי ם ביותר.
ת אהבו א ת חיי ה לי להה תו ס סי ם עם מועדוני
הקזינו ואת הטע מי ם ה מגווני ם של מטבח יווני
עשיר.
ההווי הכפרי המרגיע עם צלילי הבוזוקי בטברנות,
יעשה לכם נופש א מי תי.
הז מינו לכם מ קו מו ת ב אולי מ פי קלהתחלת
חופ שה נפלאה...

צריך רק לקפוץ ליוון־וכדאי באנלימפיק.

פנה לסוכן הנסיעות שלך או למשרדי אולימפיק.

העולם הזה 2227

תרחץ נדד־נזים
(המשך מעמוד )29
ר ־ החקל או ת אריק שרון הסב ל״
ארוחת ערב בביתו של עוזרו, אלי
לנדאו, בהרצליה פיתוח. כמה דקות קודם
לכן הגיע השר ממלון אכדיה הסמוך, שם
נערכות שיחות האוטונומיה. לפתע צילצל
הטלפון ונמסר דיווח על מה שהתרחש
בבית הדסה בחברון. שרון הזמין מסוק
שיקח אותו ואת לנדאו לחברון. כשהגיע
המסוק הורה אריק לטייס להמתין. צלם-
החצר של אריק, יצחק ישמח, מי שהיה
שותף של לנדאו בעסקי־צילום, עדיין לא
הגיע.
קשה לדעת אם יש קשר בין תפיסת
המסוק על־ידי אריק לבין האיחור בנחיתת
המסוק שהביא עזרה רפואית בחברון. יש
הטוענים, שיש קשר אנשים בין השניים. לפחות דבר אחד ברור: גם
המסוק של חיל־האוויר, שנחת בשעה 20.40
בחברון, פלט מתוכו, מילבד אנשי הצוות
הרפואי וצוות החילוץ, גם צלם של
חיל־האוויר.

שילטונות צה״ל יצטרכו לענות על השאלה
מדוע איחר מסוק העזרה. הידיעה
על הפעולה בחברון הגיעה ליחידת המסוקים
בשעה 7.30 בערב. גם כש רוצים
לחשב את הזמן בנדיבות, הרי ההכנה
של מסוק הנמצא בכוננות אינה אורכת
חיל־האוויר כבר תירגל יותר וגם ביצעהמראות בהתראה קצרה יותר
מרגע קבלת הידיעה. זמן
לחברון הוא בין 20ל־25 הטיסה דקות. המסוק נחת בחברון בשעה 8.40
ואיחר בין 40ל־ 60 דקות.
אך לא רק על שאלה זו יצטרך צה״ל
להשיב, אם תוקם ועדת־חקירה כדי

ב ר רו אד המסוק: מרוע איחרה העזרה נ שע ה שדמ ה?
להסיק מסקנות לגבי הערכות הצבא בחברון.
על פי טענות תושבי הקריה, ש הוכחו
אחר־כך כנכונות, היו החיילים

^ יהודים חוטפים לנו את הבנות!״ צעקה היסטרית זו
/ /י • נשמעה ברחובות רמאללה ואל־בירה. לא היה צורך
ביותר מכך כדי לשלהב את הרוחות. אין פגיעה חמורה יותר
בכבודו של ערבי, מאשר הפגיעה בבתו. מכל עבר החלו מתאספים
צעירים ומבוגרים גם יחד, ומרגע לרגע גברה הפאניקה.
נראה היה כי האנשים עומדים לאבד כל שליטה על עצמם.
תחילתה של הפרשה בבוקר היום החמישי בשבוע שעבר.
קבוצה של תלמידות חזרה מבית־הספר התיכון באל־בירה. הלימודים
באותו בוקר לא התקיימו בשל שביתת מחאה, והתלמידות
עשו את דרכן הביתה דרך הכביש הראשי. לפתע נזרקו
אבנים לעבר רכב ישראלי אזרחי שעבר במקום. הרכב עצר
והתלמידות נסו לכל עבר.
נוסעי הרכב הישראלי פתחו ברדיפה אחר הבורחות. כולן
הצליחו להתחמק, פרט לאחת. היתה זו מונטהה עבד עלי חמד,
בת ה־ ,14 מאל־בירה. אחד מנוסעי הרכב הצליח להשיגה ולשים
את ידו עליה. לנגד עיניהם של עוברים ושבים מקומיים הוכנסה
מונטהה הרועדת מפחד לתוך הרכב, ונלקחה מהמקום.
היה די במחזה זה כדי לשלהב את הדמיון והיצרים, שהיו
כבר מוסטים דיים בעטיים של ליל-הזכוכיות והפגנות שינאד,
אחרות שאורגנו על־ידי הרב כהנא וכנופייתו ופנאטים אחרים.
עדי-הראיה לתפיסת הנערה, הבחינו כי נוסעי המכונית נשאו
נשק. היה להם ברור כי הללו הם מתנחלים מאחד היישובים שבסביבה•
מכאן והלאה התפתחו העניינים במהירות.
לבית הוריה של מונטהה הגיעו חברותיה שסיפרו להורים
את אשר התרחש .״גוש־אמונים חטפו את מונטהה,״ סיפרו התל מידות׳
״הם לקחו אותה יחד איתם ברכב.״ אביה של הנערה,
עבד עלי חמד, והאם שרה, כמעט איבדו את עשתונותיהם.
;,חשבתי שאני משתגעת,״ סיפרה האם .״מה כבר יכול להיות
גרוע יותר מדבר כזה?״
ההורים מיהרו לתחנת המישטרה ברמאללה. שם כבר ידעו
הכל. השוטרים הרגיעו את ההורים המודאגים וגילו להם כי
בתם הועברה על־ידי תופסיה לידי שילטונות הצבא, וכי היא
שוהה כעת בבניין המימשל ברמאללה. לשמע הידיעה נגולה
אבן מעל לב ההורים. נראה כי מעולם לא היתה משמחת אותם
הידיעה שבתם נמצאת במעצר צבאי, כפי שקרה באותו הרגע.
האפשרות השנייה — שבתם נמצאת בידיהם של אנשי גוש-
אמונים הקיצוניים, אשר מטרותיהם ומעלליהם מהלכים איימים
על תושבי הגדה — וזיתה גרועה אלף מונים.
אולם את מה שידעו ההורים, לא ידעו עדייו ברחובות.
השמועה עשתה לה כנפיים והרוחות הלכו והשתלהבו. על רקע
להצהרות האחרונות של המתנחלים, כי יש לנהוג ביד קשה
:תושבים המקומיים, החריפה הדאגה לגורל הילדה שבעתיים.
היו כאלה שידעו כבר לספר כי גוש־אמונים עומדים לשחוט

שהופקדו לשמור על בית הדסה חיילי
מילואים קשישים. לדברי ראשי הקריה
הם התריעו על כך כמה פעמים, עוד לפני

הפיגוע באוזני שילטונות צה״ל, וטענו כי
במיקרה של פיגוע לא יוכלו חיילים אלה
להגן על הנשים והילדים בבניין. אך צה״ל
דחה את דרישותיהם להביא למקום חיי לים
סדירים מיחידה לוחמת.
ואמנם, חששם של ראשי קריית־ארבע
התממש. כשנפתחה בליל־שבת האש על
אנשי הקריה ששבו מתפילה במערת-
המכפלה, שהו בתוך הבניין והחצר שבעה
אנשי מילואים, וביניהם מפקד פלוגה,
שרק במיקרה נשאר באותה שבת במקום.
קיימות שתי נירסות לגבי מה שקרה באותם
רגעים. לדברי אנשי הקריה, איבדו
החיילים את עשתונותיהם. אחד מהם, זה
ששמר על שער הבית, נפגע מייד. כל
האחרים נכנסו להלם של ממש, מילבד
אחד. יש מאנשי הקריה הטוענים, כי
הבחינו ששני חיילי-מילואים עשו את צר-
כיה,ם במכנסיהם מרוב פחד.
גירסה אחרת טוענת, כי אנשי המילואים
לא נתקפו בבהלה ולא היו מבולבלים,
אלא נמנעו מלפתוח באש מאחר שבשטח
שהפריד ביניהם ובין מקור הירי של התוקפים
שכבו על הארץ פצועים ובריאים,
שביקשו מיסתור מהאש, והיתד, סכנה שאלה
ייפגעו מכדורים של חיילי צה״ל. אחד
מחיילי צה״ל ירה בכל זאת לעבר אחד
התוקפים, רוקן שתי מחסניות של כדורים,
אך החטיא את כולם.

__״לא גובל
לערוב לביטחונך״

החטופה: מוזטהה עבועו ׳ חמד
את הילדה ולהעלותה קורבן. בעיני רבים מהמקומיים נראה
מעשה כזה הגיוני כאשר מדובר בגוש־אמונים.
רגע לפני שהמצב עמד להתפוצץ, באה הידיעה־ המרגיעה.
אביה של מונטהה בא לבניין המימשל וקיבל בחזרה את בתו
בריאה ושלמה. כאשר ראו התושבים את האב חוזר עם בתו
נרגעו הרוחות. התסיסה, שכבר הספיקה להתפשט בכל איזור
רמאללה ואל־בירה, פסקה.
בבניין המימשל נאמר לאב, כי יש חשד שבתו יודעת.
מי הם מיידי האבנים. אך הבת הזרה וטענה כל העת בלהט, כי
לא ראתה דבר. היא היתה חיוורת כולה וגופה הצנום רעד ללא
הפסק. זאת היתה הפעם הראשונה בחייה שנעצרה. אפילו אנשי
המימשל הקשוחים הבחינו כי לפניהם נערה, שההפגנות וההת־פרעויות
רחוקים ממנה והלאה .״אנחנו לא חושדים שבתך זרקה
אבנים,״ נאמר לאב .״היא ילדה טובה, אנחנו יודעים את זה.
אבל היא בטח ראתה משהו.״ אולם כאשר הסתבר כי מונטהה
עומדת על דעתה שלא ראתה דבר, וכאשר נודע על התסיסה
באמור, היא שוחררה.
פרט לכמה שעות של לחד ותסיסה לא אירע דבר. אולם
המעשה והתגובות הנזעמות שבאו בעיקבותיו יכולים לשמש אות
אזהרה לבאות. לאחרונה הודיעו מתנחלים כי יקחו את הרסן
לידיהם וינקטו פעולות כדי להגן על עצמם. פרשת תפיסתה
של ממטהר, מוכיחה כי התנהגות של לקיחת החוק לידיים
עלולה להסתיים באסון.

ף* עגיין זה העידו אחרי הפעולה שניים.
4חייל-המילואים אהרון ורטהיימר מירושלים,
ששמר על השער, סיפר :״לא
הספקתי לירות. היתד, אש תופת, אז מעדתי
ונפלתי, תפסתי מחסה. כל אחד ביקש
להימלט מהתופת הזאת. זה היה גיהינום.״
תושבת בית הדסה טענה אחרי המיקרה :
״החיילים שהיו כאן הם צחוק ולא צד,״ל.
הם זקנים בני יותר מחמישים, ולא
חיילים. כשנשמעו היריות הם התחבאו
מרוב פחד מתחת למיטות.״
עוד שאלד, חמורה המתעוררת בעיקבות
אירוע הדמים היא שאלת הליווי למתפללים.
מדי יום שישי היתה יוצאת קבוצת
ליווי של חיילים עם המתפללים למערת-
המכפלה וחוזרת עימהם, תוך כדי אבטחת
המסלול ושלומם של המתפללים. ביום
השישי האחרון לא יצאה משום מה חוליית
הליווי. יתכן ובנוהג זה אפשר להסביר
את העובדה התמוהה, שרק אחד מחיילי
ישיבת־ההסדר, שהיו בין המתפללים, היה
חמוש. חיילי־ההסדר ידועים כחיילים כשירים,
ויש להניח שאילו היו כולם חמושים,
היו מצליחים להשיב באש ותוצאות
הפיגוע היו אחרות. דווקא אותו חייל נושא-
נשק היה בין ראשוני הנפגעים. הוא לא
הספיק להפעיל את נשקו. קרוב לוודאי
שחיילי ישיבות־ההסדר, שהלכו להתפלל
במערת־המכפלה, כלל לא טרחו לקחת את
נישקם האישי, משום שידעו שבדרך כלל

הופתקן
ז ץ וא היה מחסל את כל הכנופיה,
״>/י אילו רק היתה לו הזדמנות,״ סיפר
צעיר חבוש כיפה-סרוגה לעיתונאי, בשעת
מסע ההלווייה של אלי הזאב, בבית־העל־מין
היהודי העתיק של חברון.
הצעיר החמוש, אחד ממתנחלי קריית־ארבע,
דיבר על הזאב בהערצה גלויה.
״הוא היה לוחם כארי, ופוגע בהם בול,
אחד אחד. הוא היה צלף מעולה ולוחם
אמיתי. אבל הוא היה ראשון הנופלים,
ומת במקום.״
צרור־יריות תודמיקלע פילח את בטנו
של הזאב, וצרור שני פגע בליבו. הצעיר
האמריקאי בן ה־ ,32 שמינהלת קריית־אר־בע
כינתה אותו במודעות האבל ״הקדוש״,
זכה בשנה האחרונה לחייו לפירסום חוזר
ונישנה באמצעי־התיקשורת.
מפיש פלסטין
׳\£לי הז א ב תקף לפני כשנה מפגינים
> 4של שלום עכשיו, שבאו לחברון
לטעת גפנים תחת גפני־הערבים שנעקרו
באישון לילה על־ידי אלמונים מקריית-
ארבע. בקריה עצמה לחשו אז מפה לאוזן,
כי אלי הזאב היה אחד מאותם אלמונים
עוקרי־גפנים.
כעבור שבועיים תקפו אותם ״אלמונים״
הפגנה שלווה של מחנה השלום בקאמפוס
של אוניברסיטת תל-אביב (העולם הזה
,)2176—8כשהם זועקים במקהלה ״דיר-
יאסין! דיר-יאסין!״ ומבטיחים לגרש את
הערבים, לתלות את השמאלנים ולחסל את
ההומוסכסואלים. ושוב — אלי הזאב היה
אחד מאותם אלמונים מבשרי-מוות.
כעבור שעה קלה, בשביל חשוך בקאנד
פוס, תקף הזאב את אחד המרצים באוניברסיטה,
יצחק לאור. הוא הטילו לארץ
במכת אגרוף, בעט בגופו ובפרצופו עד

אלי הזאב: במעצר בבית ־ המישפט ומול הפגנת ״שלום עכשיו
סקת בהטלת טירור על תושבים פלסטינים
בשטחים ועל אנשי מחנה השלום
בישראל.
מתנחלי חברון העריצו אותו כגיבור,
וכשנהרג — הספידוהו כקדוש. בקרב
אנשי השלום נודע כביריון מטיל אימה,
שזכה אף להיקרא פאשיסט ונאצי.
מפעם לפעם היה נעצר, אך מייד אח רי
ששוחרר שב לפעילותו, תמיד בשירותו
של כהנא. פעם פרץ לבתים של
ערבים בחברון, היכר. וחבט, שבר והדם.
בפעם אחרת הופיע במבואות שכם, כדי
להפגין ולאיים על ראש העיר. כמה ימים
לפני שנהרג, הספיק להפגין עם מנהיגו
ברמאללה, לחרף את העוברים והשבים
ולאיים עליהם בגירוש מן הארץ. סיסמת
הקרב שלו היתה תמיד :״מפיש פלסטין!״
(בעברית: אין פלסטין).
לשיא פירסומו זכה לפני שלישה שבועות,
כשתעה בוואדיות מידבר־׳ הודה, בחברת
שתי נערות צעירות מירושלים,
עימהן יצא לטיול.

הזאב ונשגאל ) ודיין נבאמצעו נהחנתשוח

^ ל מו צ או ועל עברו הילכו סיפו-
? רים רבים. אמרו שאביו גנרל בצבא
האמריקאי, פרוטסטנט שחינך את בנו
לאמונה באב, בבן וברוח הקודש —
וברובה. סיפרו שהיה לוחם אגדי בג׳וג־גלים
של ויאט־נאם, שם איבד גם את
אחיו, ושלקה בהלם ונפגע בגופו. יצחק
שיץ, שהיה מעבידו של אלי הזאב במס־גריה
של קריית־ארבע, סיפר השבוע כי
״הזאב היה אדם חסר־פשרות, ולא תמיד
הבינו אותו.״
רק מעטים ידעו את האמת. הזאב נולד
כבן למישפחה יהודית לא־דתית באר
צות־הברית.
הוא בגר והיה לאיש בימי
מילחמת ויאט־נאם. בשדות הקטל של
הודדסין נדבק בחיידק האלימות, והפך
מאז שוחר־קרבות־בכל-מחיר. מכריו מספרים,
כי במולדתו נאבק בשחורים, בשירותו
הצבאי נלחם בוויאט־נאמים וכאשר
השתחרר מהצבא האמריקאי מצא עצמו
לפתע ״מובטל״ — לוחם קשה־עורף שנותר
לפתע ללא אוייבים. אז התקרב
לחוגי הליגה להגנה יהודית שייסד כהנא
בארצות־הברית, ובהשפעתו של ה״רב״
חזר־בתשובה והפך יהודי מאמין עד ללא
גבול.
ביריוני כהנא פתחו את שסתום הלחץ
הנפשי שלו וסיפקו לו אוייבים — הערבים
— וכאשר העביר כהנא את עיקר
פעילותו לישראל, בא עיסו גם הזאב.
בארץ נשא אשה והוליד ילד. אחר־כך
התגרש ועשה כל מאמץ להתגייס ל צד,״ל.
הצבא מאן תחילה לחיילו, מפאת
פציעותיו הרבות, אך הוא התעקש, עד
שהצבא נעתר לו וגייסו לגולני.
״הוא רצה להוכיח לעצמו כי גופו, שהיה
שבר כלי, מסוגל לתפקד שוב בצורה
יעילה,״ גילתה השבוע קרובת מישפחד,
שלו לעיתונאי. וכשמצא עצמו מחוץ
לצבא, הפעיל את גופו נגד ערבים, ולפעמים
גם נגד יהודים, שאותם הגדיר
כ״סוכני הערבים״.
מנהיגו הרוחני ומפקדו, מאיר כהנא,
שוחרר השבוע ממעצרו, כדי שיוכל להספיד
את הזאב בטכס הקבורה.
״אחרי מותו,״ הבטיח מנהיג הביריונים,
״לא ישרור עוד הכלל עידתחת־עין, אלא
שתי עיניים תחת עין אחת.״
כעבור דקות ספורות החלו חסידי כהנא
במסע פוגרומי, בדרך חברון בית־לחם,
כשאישי-מדינה חשובים, ביניהם שרים,
רבנים וקצינים צופים במחזה מבלי להתערב.

פיגוע.
רבה של הקריה שלח אזהרה לשר־הביטחון
עזר וייצמן: אל תבוא להלווייה.
לא נוכל להיות ערבים לביטחונך.״
אולם גם וייצמן וגם לוי ופואד יודעים,
כי תחילתו של הפיגוע בחברון לא היתה
ביום הששי האחרון. הלחיצה הראשונה
על ההדק בוצעה שבועיים קודם לכן, בליל־הזכוכיות
ברמאללה ובאל־בירה. כשניפצו
חוליות החבלנים של אנשי גוש־אמונים

מעופרה ומבית־אל ב, את זגוגיותיהם של
יותר ממאה מכוניות אזרחיות של ערבים,
הם לחצו את הלחיצה המכינה על ההדק.
זעמם של תושבי שתי ערים אלה, הרגשת
חוסר־האונים שלהם, נוכח הוואנדאליזם
של המנפצים, הוסיפו למאגר המרירות ש התמלא
במהירות ושאיים להתפרץ.
אחרי פרשת רמאללה באה פרשת עג־בתא.
הכפר הגדול בין שכם לטולכרם

היה ידוע כאחד הכפרים השקטים בגדה-
המערבית. לפתע הסתערו תלמידים על
קציני המימשל. שלושה מהם תקפו, על
פי גירסת אנשי המימשל, אחד היה חמוש .
בסכין. התקרית, שהגירסה הרשמית לגביה
מעוררת ספקות חמורים ביותר, נסתיימה
במותו של אחד הצעירים. לראשי ענבתא
יש, כמובן, גירסה אחרת. הם טוענים ;
(המשך בעמוד )40

זוב דם ועד שנקרעה שפתו, ואחר-כך
קרא לכמה מחבריו, כדי שיפרקו גם הם
את זעמם הפטריוטי על גופו הפצוע של
יצחק לאור.
בזאת הפעם נחשף פרצופו ברבים. סטודנט
ממחנה השלום, שנזעק לעזרתו של
לאור, הבחין בכובע קסקט שנשמט. מראשו
של אחד הביריונים. הקסקט זוהה לאחר
מכן בכובעו של הביריוו שתקף את אנשי
שלום עכשיו על אם הדרך שבין ירושלים
לחברון, בעת מיבצע נטיעת הגפנים.
אז התברר, כי לחבורתו של ה״רב״
מאיר כהנא יש פלוגת־סער ניידת, העו שתי עינייס

מלווה
אותם קבוצת כוננות של צה״ל,
שתפקידה הוא להגן על המתנחלים.
הטענות של תושבי קריית־ארבע כלפי
שר־הביטחון עוררו את חמת זעמם של
קציני הצבא הבכירים שהיו בקריה. אלוף
הפיקוד, האלוף משה (״מוישה וחצי״) לוי,
ומושל הגדה תת־אלוף בנימין (״פואד״)
בן־אליעזר, עזבו בטריקת־דלת ישיבה עם
תושבי קריית־ארבע שנערכה למחרת ה

נקישה על הדלת בשעות הקטנות של הלילה:את מ׳ משות

¥ה מכבר לא ביצעה מערכת־הביטחון
1הישראלית מעשה כה אווילי והרסני כמו
גירוש שלושת ראשי־הציבור בהר־חברון.
למעשה הודה בכך עזר וייצמן עצמו,
בראיון מגומגם בלתי־אופייני, שבו ניסה
לשווא להתנצל על כי הוא ממלא את
הוראותיהם של שליטי קריית־ארבע (ראה
הנדון) .כאשר נשאל מדוע לא גירש את
השלושה לפני כן, לא היתה בפיו. תשובה.
אך התשובה מתבקשת מאליה: י אילו
היה טעם בגירושם, היה הדבר נעשה בלי
ספק לפני התקרית האחרונה. אם לא היה
טעם בגירוש, לא היו צריכים לגרשם גם
אחרי התקרית.
התקרית עצמה לא שינתה דבר לגבי
תבונתה של החלטת־הגירוש. השינוי היחידי
הוא שמול פני ההיסטריה של אנשי
קריית־ארבע ושאר התנחלויות גוש־אמו-
נים נסוג וייצמן, וביצע מעשה שהוא התנגד

הדבר: וגד החלטה מפורשת״של
הממשלה (הקודמת) שאין לגרש
אדם מהארץ מכלי שמליאת הממשלה
תחליט על כך ככל מיקרה.
היא גם גוגדת הכטחה של עזר
וייצסן, שהושמעה לא מבכר, כי
הפוגעים ככיטחון המדינה ייענשו
כארץ, אך לא יגורשו.

הגירוש עצמו בוצע בנסיבות שהבטיחו
את התגובה הבינלאומית השלילית
ביותר.

הושח שר

ניח־חמישנס
א נמסר לאנשים כי הם עומדים
/להיות מגורשים. לא ניתנה להם הזדמנות
להצטייד בחפצים החיוניים ביותר.
הכל בוצע בדרכי רמייה ושקר, המזכירים
מישטרים אפלים.
הנקישות על הדלת באו בשעות הקטנות
של הלילה, לפי המסורת הידועה. לשלושה
נאמר כי הם עומדים להיפגש עם המושל.
לאחר מכן נאמר להם שעומדים להטיס
אותם אל שר־הביטחון. למישפחות נאמר כי
יחזרו תוך כמה דקות. עיניהם נקשרו בבד
שחור. רק בתום הטיסה נמסר להם שהם
הולכים ״להיפגש עם עראפאת״.

רי שכפרשת כסאם אל-שכעה.
ניתנה לרא׳ט״העירייה האפשרות
החוקית לפנות לוועדת־הערר הצבאית
ולבית־המישפט העליון.
האיוולת של המעשה עצמו ברורה לכל
אדם הבקי במתרחש בגדה המערבית.
פאהד קוואסמה הוא הדמות המתונה,
השקולה והנבונה ביותר שבקרב ראשי-
העיריות שנבחרו לפני ארבע שנים. הוא
בן מישפחה פרו־מצרית, שגורשה מחברון
על-ידי סוכני המלך עבדאללה, סבו של
המלך חוסיין, כשזה רצה להשתלט על
העיר (ראה עמודים .)34—35
בניגוד לכרים חלף האימפולסיבי מרמאללה
ולבסאם אל־שכעה הנוקשה משכם,
ידוע קוואסמה כאדם שאינו ממהר להצהיר
הצהרות, השוקל את דבריו היטב,
והנמנע מביטויים קיצוניים. אילו נערך
בין המושלים הצבאיים מישאל על השאלה
מיהו המנהיג האחראי ביותר בגדה, היה
קוואסמה זוכה בו בלי קושי.

דווקא איש זה גורש. מדוע ץ
מזה חודיטים מתנהלת נגדו מע
ההונאה הכלתי-מכוכדת כאה, רכת־הסתה מצד אנשי י גוש־אמו
כפי הנראה, כדי למנוע פנייה כל נים, שראו כו מחסום כדרך להששהי
לכית־המישפט •טל מדינת• תלת אנשיהם בחברון.
ישראל. ההונאה היתה, על כן,
מוחמד מילחם מחלחול הסמוכה הוא
מכוונת כראש וראשונה נגד מע -טיפוס אחר• הוא יפה־תואר, בעל חזות
רכת-השיפוט הישראלית — אח של כוכב־קולנוע, פחות שקול מקוואסמה.

הוא התחבב במייוחד על כלי־התיקשורת
בעולם, הפך תועמלן מרכזי של העניין הפלסטיני
בעולם.
מבחינה פוליטית, מילחם נטה יותר לצד
שמאל, קוואסמה יותר לצד השמרני. אך
שניהם דגלו תמיד בפיתרון־השלום,
המזוהה כיום עם הזרם המרכזי באש״ף
(ובאירגון פת״ח) :משא־ומתן בין ממשלת־ישראל
ואש״ף, לשם כינון מדינה פלסטינית
בגדה וברצועה שתהיה קשורה ב-
ברית־שלום עם ישראל.

שניהם היו מוכנים תמיד לשתה
פעולה עם כוחות־השלום כישראל,
להופיע לידם כפומכי ולקכל את
פניהם בחמימות.

דיעותיו של האדם השלישי, הקאדי ד-,
שרעי של חברון, ידועות פחות. הטלוויזיה
הנציחה התבטאות קיצונית שלו, שנאמרה
בלהט של נאום זועם נגד הפרובוקציות
של אנשי קריית־ארבע. באותו נאום טען
שאנשי קריית־ארבע יוצרים גל של שינאה,
ושאם זה יימשך, הרי ״אתם (מדינת
ישראל או גוש־אמונים) תיכחדו \״
גירושו של איש־דת הוא תמיד שגיאה,
כפי שלמדו כל המישטרים הקולוניאליים
בעולם. אך בחברון, שבה יש רגישות דתית
מייוחדת, בגלל הנסיון הרצוף של אנשי
קריית־ארבע לגרש את המוסלמים מאתר
שהוא מקום קדוש להם* ,זוהי שגיאה
כפולה ומכופלת.

כמצב הנוכחי •טל תחייה דתית•
קנאית, כמרחב, נוסח חומייני, רק
טיפש גמור היה מסוגל דכצע
פרובוקציה כזאת נגד דת האיס־
* אין כל תימוכין לכך כי המיסגד
המוסלמי בחברון הוא אכן מערת־המכ־פלה
התנ״כית, וכי הקברים בו הם קברי־האבות.
המיבנה הוא מוסלמי במקורו, ומיקומו
נובע מאגדה מוסלמית.

פאהד קתאסמה ומוחמד מילתם: סילוק המתונים נ די להביא לקיצוניות?
לאם, שתדכה את היצרים.

כל שילטונות־ד,כיבוש בעולם למדו כי
טעות היא לסלק מנהיגות קיימת, המוכרת
על־ידי האוכלוסיה בשטח הכבוש. האל-
טרנטיבה היא תמיד גרועה יותר.
ראש־עירייה נבחר כפוף לאילוצים רבים.
עליו לנהל את עירו, והדבר מאפשר
לחצים רבים עליו, גסים ועדינים. רובצת
עליו אחריות. בהיותו דמות לאומית
ובינלאומית, הוא חייב לשקול את
מעשיו, גם אם הוא מתפרץ מדי פעם.
הוא מקיים צינור פתוח בין שילטון־הכי-
בוש וביו האוכלוסיה הכבושה.

סילוקו של מנהיג כזה משאיר
חלל ריק, המוכרח דהתמלא על
ידי מנהיגות מסוג אחר. כמאכק
עד הירושה ינצח תמיד האיש
הקיצוני כיותר. מכיוון שאיש כזה
,עלול לפעול במחתרת, מכלי שתרביץ
עדיו אחריות ציבורית כלשהי,
הוא יהיה משוחרר מן המיגכלות
החלות על ראש־הציכור הנבחר.
הצינור כין השילטון והאוכלוסיה
הכבושה נסתם.
ניתן היה לראות הגיון כלשהו במעשה־הגירוש
אילו נקטו המנהיגים המגורשים
סיגנון קיצוני יותר, או ביטאו דיעות
קיצוניות יותר, מאשר האוכלוסיה הכללית.
אך אין זה נכון לגבי קוואסמה
וחבריו. ראשי-הערים בגדה מבטאים את
הלוך־הרוחות הקיים באוכלוסיה, אין הם
קיצוניים מן הדיעה הכללית. אחדים מהם
אף מתונים יותר.

סתימת הגולל
על האוסתומיה
^ י ן שמץ של סיכוי לכך שמי שיבוא
י במקומם — רשמית או במחתרת —
יהיה מתון יותר ביחסו לשילטון־הכיבוש,
להתנחלות או; להסכמי קמפ-דייוויד, שכל
הפלסטינים רואים בהם בגידה בהם
ובעתידם הלאומי.
יש המאמינים כי הגירוש נבע ממח
שבה
מאקיאוולית: לחסל את המתונים
כדי לדחוף את האוכלוסיה למעשים קיצוניים,
שתצדיק את גירושה מן הארץ.
הסכמי קמפ-דייוויד נחלו בליל־הגירוש
תבוסה סופית.

ניתן לומר כי רעיון ה״אוטו־נומיה״
מת כרגע •טהמסוק שד
שלושת המגורשים נחת עד אדמת
לבנון.

המשא־והמתן המצרי־ישראלי על הגשמת
״השילטון העצמי הפלסטיני המלא״ ,שדמה
עד כה לקומדיה, הפך עתה לפארסה.
כל רעיון של אוטונומיה פירושו שהנציגים
הנבחרים של האוכלוסיה ינהלו את
ענייניה. יכול להיות ויכוח על טיב הסמכויות
וההיקף, אך לא ייתכן ויכוח על
עקרודיסוד זה.
פאהד קוואסמה ומוחמד מילחם הם בלי
כל ספק נציגים נבחרים של אוכלוסיית
הר־חברון — ולראייה, הם נבחרו בבחירות
חופשיות, שהתנהלו תחת שילטון-
הכיבוש, בפיקוח המימשל הצבאי.
הם ביטאו את הדיעות הרווחות בקרב
ו״ץ< 99 של האוכלוסיה בגדה. גם על כך
אין ויכוח.
אם יכול שילטון־הכיבוש להקיש על
דלתות בתיהם בשעות הקטנות של הלילה
ולגרשם לחו״ל, משום שהשמיעו באסיפה
פומבית דיעות מסויימות — הרי רעיון
האוטונומיה הוא בדיחה טפלה.

ריות הבילעדית לענייני ביטחון תישאר
בידי ישראל. ואילו ברמאללה ובחברון
נאמר לראשי־הערים הפלסטיניים שהם האחראים
לקיום הביטחון והסדר.

גנה?ושיא סאואת
ט הרי גירוש ז ה, שבוצע בעיצומו
א * של המשא־והמתן, לא יהיה אדם אחד
בעולם שיוכל להתייחם אליו ברצינות.
המעשה סיפק את כל התחמושת האפשרית
להסברת אש״ף, שטענה כל הזמן
כי האוטונומיה לא תהווה אלא כסות
למישטר־כיבוש מתמשך. הוא גם הנחית
מכה אישית על שלושת השרים המצריים,

ששהו באותו לילה במלון אכדיה בהרצליה,
ועל שולחם — הנשיא אנוור אל-
סאדאת.
כל ההשלכות האלה ברורות לגמרי. דקה
אחת של מחשבה צלולה היתה מבהירה
אותן גם בעיני בעלי־ההחלטה. אך למנחם
בגין לא איכפת, כי במילא אינו חולם
על הגשמת רעיון האוטונומיה, בצורה כלשהי.
עזר וייצמן לוחם בכוחות־הייאוש
נגד נסיונות גוש־אמונים ושותפיו בחרות
להדיחו, ופעל מתוך מניעים פנימיים בלבד.

ואילו הממוחים של המימשל הצבאי
אינם, כנראה, בעלי הרמה
האינטלקטואלית הדרושה לחישו•
כים כאלה.

המעשה הוא תקדים הכדור
לכל: אם אי־פעם תיבחר ״מועצה
מינהלית״ (נוסח בגין) בגדה,
וחבריה ישמיעו דיעות שאינן מוצאות
חן כעיני השילטון הישראלי
— הרי הם יגורשו כאישון
לידה.
הדבר אינו נוגד רק את התפיסה המצרית
והאמריקאית של מהות האוטונומיה.
הוא הופך גם את הנוסח הבגיני של האוטונומיה
למהתלה.
למעשה הופכים ראשי־העירייה בני־ערו־בה
— ואותו תפקיד מיועד לחברי המועצה
המינהלית של האוטונומיה.
צד מגוחך נוסף: בהרצליה לוחמת ה־מישלחת
הישראלית על העיקרון שהאח
מילחס
ב חבו ת חמישה מבין 10 ילדיו ז

ראש

עי ריי ת

ח ב רון.

״על הישראליםלבחורביןשתידרכים: מ די נהדמוקרטית
לפי תוכנית אש׳־ף או ד ו ־ קיום בין שתימדינות
הראיון המתפרסם בעמודים אלה נערן לפני ארבע שנים, בלישכונו של ראש־העירייה
החדש של חברון, פהד קוואסמח.
מכל הניצחונות המפתיעים של המנהיגים הצעירים בבחירות שנערכו בגדה,
נחשב אז ניצחונו של קוואסמה כמפתיע ביותר, כי הוא הצליח להכות שוק על ירן
את עלי מוחמד אל־ג׳עברי, שנחשב עד לאותו יום כשליט מוחלט, מדיני ודתי, של כל
הר-חברון — עמדה שבה החזיק במשך למעלה משלושים שנה.
הבחירות נערכו ב״ 12 באפריל ,1976 והתוצאות נודעו לקוואסמה למחרת היום,
שהיה יום־הולדתו ה״ .37 הוא נולד בחברון, בן למישפחה שעברה לגור בין 1942
ו־ 1948 בירושלים, שם יש לה נכסים רבים. לאביו של פהד היו שלושה בניינים
בירושלים המערבית, מהם אחד בן חמש קומות. כיום בונים על אדמתו, ליד שער
יפו, בתים נוספים. כל הרכוש הזה הופקע, כמובן, על־ידי מדינת״ישראל.
ב״ 1948 חולקה חברון זמנית בין הצבא המצרי והצבא הירדני. גם דיעות
תושביה התחלקו בין שתי המדינות. אביו של פהד היה ראש המחנה הפרו־מיצרי,
ואילו אל־ג׳עברי היה ראש המחנה הפרו־ירדני. המלך עבדאללה דן את אביו של

נפרדות־

פהד למוות, ביולי ,1948 אך פסק־הדין לא בוצע. בדצמבר 1948 הוטסה המישפחה
משדה־התעופה במפרק, בעבר־חירדן, לקאהיר, ושם גדל פהד. ב״ 1962 סיים את
לימודי ההנדסה באוניברסיטה בקאהיר — שבה סיים כמה שנים לפני כן יאסר
עראפאת את חוק לימודיו באותו מיקצוע, ולאחר מכן חזר לחברון.
פהד קוואסמה עבר ב־ 1968 שנית לקאחיר, אך ב״ 1970 השתקע סופית בחברון,
וכיהן בה כראש מחלקת״החקלאות, תחת השילטון הישראלי, עד לבחירות שבהן
נחל ניצחון מוחץ.
מישפחת קוואסמה, שמוצאה מעיראק, פרושה על פני העולם הערבי כולו. אחיו,
שביקר בארץ, הוא קבלן בלוב, ובני-מישפחה אחרים חיים במיפרץ הפרסי, בירדן
ובסוריה.
ראש־העיר הצטיין בהומור דק, שביצבץ לעיתים קרובות בדיבורו. במשך
הראיון התנהג בצורה בלתי־פורמלית, כאשר מדי פעם נפתחת הדלת ותושבים חב-
רוניים נכנסים, מחליפים דברים או מקשיבים. אף שהוא מדבר אנגלית רהוטה, הוא
הקפיד בראיון לדבר ערבית, כדי לדייק בדבריו. הראיון פורסם ביולי ( 1976״העולם
הזה״ .)2029

1111111,הפנים הנקיות
עוו הנש הפוסט׳!!
• מכד ראשי־הערים החדשים שנבחרו
בגדה, אתה נחלת את הניצחון הגדול כיותר.
אתה התמודדת עם אייט ששלט שילטון אישי
מלא כעיר הזאת, ושייצג מישטר חכרתי. איד
אתה מסביר את טיב השינוי שחד?

איפה? בבית? באוהל ז בבית־קפה ן

; 01 01 0
+מה גורדו שד העם הפלסטיני כיום,
לדעתך?
העם הפלסטיני מונה עכשיו כ־ 4מיליון נפש.
700 אלף חיים בגדה 500 ,אלף בעזה 500 ,אלף בישראל
עצמה. מחוץ לגבולות הארץ חיים כשני מיליון
פלסטינים נוספים, מהם 200 אלף בסוריה 200 ,אלף
בלבנון, מיליון בעבר־הירדן והשאר מפוזרים בכל העולם.

זהו שינוי מדיני, חברתי וכלכלי כאחד.

מהו טיב השינוי ההכרתי?

מעתה יהיה מצד העירייה יחס שווה לעשירים ולעניים.
עד כה לא יכלו העניים להתקדם. הם הקימו אגודות מיק-
צועיות, ורצו להחליף את המנהיגות המסורתית.
דרוש שינוי בכל המוסדות — בלישכות־המיסחר,
במוסדות הספורט, באגודות הפועלים, בכל. אנחנו נבצע
זאת.

• אם ותקום מדינה פלסטינית, בל אלה
יחזרו אדיה, לדעתך?

לכל הפלסטינים בעולם הזכות לחזור למדינתם, אם
תקום. המדינה תקבל כל מי שירצה לחזור. אנחנו חלק
מהעולם הערבי, וכל ערבי שירצה לחזור, יחזור.

האם זוהי מהפכה של צעירים ז

של צעירים־ברוח. זה איננו, בהכרח, עניין של גיל.
בגדה המערבית נבחרו אנשים צעירים, המעזים להגיד
את דעתם לכל, גם למושל הצבאי.

• איזו מדינה זאת תהיה? מה
המישטר כה?

אנחנו רוצים במישטר שישרת את המטרות הלאומיות
שלנו. סתם מדינה — דגל, מישטרה — זה לא מעניין
אותנו.

האם יש לך תוכנית כלכלית ז

עד 1967 היתה חברון תלוייה בחקלאות. אנחנו רוצים

— 99י

במאוועזח 1929 שלחו האנגלים
את משרתיהם להרוג ׳הווים,
ואילו חושני חברון
האילן את מרים
״אנחנו מקבלים שיש עם יהודי בארץ
להקים בה מיפעלים, בעזרת ההון המקומי. גיזום גם
מיפעלים מטעם העירייה.

כיבה?

כמה תושבים יש עכשיו כעיר וכס-

בחברון עצמה יש 60 אלף. בכל הגוש יש 150 אלף
נפש.

• מה אתם, ראשי־הערים החדשים, מייצגים
כעצם ץ
אנחנו מייצגים את הפנים הנקיות של העם הפלסטיני.

• אתה סכור שאתם יכולים למלא תפהיד
פוליטי?
אנחנו איננו מורשים לנהל משא־ומתן בשם העם
הפלסטיני. אבל אנחנו יכולים לתמוך באנשים הנכונים.

• מי הם?

האירגון לשיחרור פלסטין.

אם אינכם יבולים לנהל בעצמכם משא...

יהיה

ומתן
מדיני, האם אתה חושב יטאתפ יבולים
להועיד כיצירת קשרים כין ישראל ואש״ח,
ככוא היום?
הישראלים התעלמו מאיתנו, כעם פלסטיני. הם התעלמו
מדרישותינו, מזכותנו להגדרה עצמית.
כאשר הישראלים יכירו בזה, נוכל לדבר על התפקיד
שכל אחד יוכל למלא ביצירת הקשרים.

• אם ראש־הממשלה, מר יצחק רכין, יזמין
מחר את ראשי-הערים בגדה לשיחה, מה
תציעו לו ץ
נציע לו להוציא את הצבא הישראלי מן הגדה
המערבית.

ומה יקרה אז?

אם הצבא ייצא, נקים ממשלה משלנו.

• איד?־
זה עניין שלנו. עזבו אותנו, ותראו !
• מדוע לא תקימו את המוסדות המתאימים
לפני כן?

אינכם חדים מבני חאז־יה,
ואתם פוחדים גנני חשנן?
האם המזינות הערביות מסוכנות
פחות ממדינה פלסטינית קטנה?
הישראלים שואלים מה תהיה דמות מדינתנו בעתיד.
זה נותן לנו להרגיש שיש להם, לדעתם, הזכות לקבוע
מה יהיה המישטר שלנו, להסכים למישטר אחד ולדחות
מישטר אחר.
האם אפשר להכתיב לארצות־הברית את המישטר
שלה? או לברית־המועצות? או אפילו לישראל עצמה?
מה הם רוצים שיהיה לנו, מישטר שישרת אותם?
אנחנו כמו כל עם אחר. במה שהעם יבחר, זה מה
שיקום. מישטר קומוניסטי, או סוציאליסטי, או קפיטליס טי
— העם יקבע.
בישראל יש החולמים שתקום אצלנו מדינה של משת*
פי־פעולה, שתשרת את ישראל. זה לא מה שאנחנו רוצים.

• כבל זאת, כאשר נדרשים הישראלים
לפנות את השטח הזה, מעניין אותם לדעת מי
יקכל לידיו את השילטון באן.
מי בחר ביצחק רבץ? הישראלים. גם לפלסטינים

הזכות לבחור בראש־הממשלה שלהם. זוהי משמעות המושג
״הגדרה עצמית״ .לבחור את עתידנו, את מדינתנו,
את המישטר שלנו, את צורת־הכלכלה שלנו.
זה חשוב לשלום — שהעם הפלסטיני יבחר בגורלו.
זה יהיה שלום אמיתי, ולא שלום של משתפי־פעולה. תקום
מדינה עצמאית, ולא מדינה שתשרת את ישראל, או את
ארצות־הברית, או כל מדינה זרה אחרת.

אנא, הגד ר׳ משהו
שיאפשר לי להאמין
שישראל דואה נאמה בשלום?

אתה מאמין שמדינה כזאת תקום?

מדינה פלסטינית תקום. כל הדרכים מובילות אליה.
המוסד שיכול לעשות שלום, ולדבר בשם הפלסטינים,
ושאת החלטתו יקבלו הפלסטינים — זהו אש״ף.

• מהי דמותו של ההסכם בין ישראל והעם
הפלסטיני, העומד לנגד עיניו?
אחרי שיוסכם על העיקרון, איני רואה כל מיכשול
בדרך להסכמה על הפרטים.
קודם כל צריכה ישראל לקבל את הרעיון של מדינה
פלסטינית. אחרי קבלת הרעיון יבואו שני שלבים:
השלב הראשון — חיסול המצב שנוצר ב״ .1967 אין
אפשרות להתפשר על נסיגה מהשטחים שנכבשו ב־.1967
על כך אין משא־ומתן. שם תקום המדינה הפלסטינית.
השלב השני — טיפול בבעיות שמלפני .1967 את
כולן אפשר לפתור בדרך של שלום — בעיית הפליטים,
בעיית השיבה.

• האם פירוש הדבר, שאתה מקכד את
גכולות? 1967

אני מקבל אותם כגבולות זמניים. תקום מדינה פלסטינית
בגדה המערבית ובדצועת־עזה, והיא תנהל את
המשא־ומתן על זכויות הפלסטינים בשטחי ישראל מלפני
,1967 הזכות לאדמה, לשיבה.
עניין זה אינו מיכשול, ואינו קשה. אם יש רצון
לפתור את הבעייה, היא תיפתר.
הצרה היא שהישראלים חיים עדיין באווירה מסויימת.
הם רוצים להקים את מלכות ישראל מהנילוס עד הפרת.
הם רואים את עצמם כזרים באיזור.
אם הישראלים רוצים לחיות בשלום במרחב הזה,
עליהם לקבל את העובדות של המיזרח התיכון. עליכם
לקבל את העובדה שאתם חיים בין ערבים, בי ם של
ע ר בי ם, ושאינכם יכולים לחלום על מלכות עד הפרת.
על ישראל להשלים עם המציאות במרחב, להשלים
עם העובדה שהיא חיה בין הערבים, ואז יימצא,פיתרון
לכל הבעיות.

• הדכר לא יקום כל עוד לא ישתכנע
הרוב כישראל שזה יכיא כאמת לשלום. רוב
הישראלים אינם מאמינים ככד ביום. מה אתה
יכול להגיד להם?

ההיסטוריה של היחסים בין ערבים ויהודים היא
נקייה. היהודים חיים במרחב הזה למעלה מאלף שנים
בשלום. הערבים לא התערבו בחייהם, לא פגעו בכבודם.
בעיראק ובמצריים הם היו עשירים, היו להם בתי־חרושת.
הציונות בגדה בהם, והביאה אותם לארץ המובטחת, כדי
לחיות על חשבון הפלסטינים.
על הישראלים להבין שאפילו אם יכבשו את הער בים
עשר פעמים, זה לא יבטיח את מעמדם לנצח. קשה
מדי להשמיד את כל הערבים. עליהם לקבל את העובדה
שהם צריכים לחיות במרחב הזה!
ישראל לא תוכל להתקיים כאן כמדינה גזענית. יש ראל
היא המדינה היחידה בעולם המזדהית עם דת

..מדינה פלסטינית תקום! כל הדרכים מובילות אליה...
אמרה לך שאתה יהודי, והאמא שלי אמדה לי שאני
מוסלמי. זה כל ההגיון!
אנחנו, הפלסטינים, רוצים לחיות כמו האחרים. למה
נסבול ממה שעשו לכם הנאצים?
אנו, הפלסטינים, לא לחמנו נגד מדינה יהודית! כל
הסיכסוכים באו בגלל הבריטים והציונים.
ב־ 1929 רצו האנגלים ומשרתיהם לפגוע ביהודים.
משתפי־הפעולה של האנגלים הרגו יהודים. אך רוב החברונים
מנעו מהם להמשיך בזה, ופתחו את דלתותיהם
לפני היהודים בשעת־צרה*.
זה כמו בדיר־יאסין. כמה יהודים רעים עשו מה שעשו.

* מר קוואסמה, האם אתה מקבל את
זכותם של הישראלים להגדרה עצמית משלהם?

עליכם ותני את חעיבדה
שאתם ת״ם נין עתים,
כי שר עונים!
יש שני עמים בפלסטין — יהודים וערבים.
יש שתי דרכים לחיים משותפים:
הדרך האחת היא ״מדינה דמוקרטית״ ,שבה יחיו
כולם ביחד. זהו מה שהציע אש״ף. הפלסטינים מוכנים
לחיות בשלום עם היהודים במדינה דמוקרטית חילונית,
בשיוויון מלא, בלי הפלייה גזעית.
הדרך השנייה היא הקמתה של מדינה פלסטינית, כך
שיהיו זו בצד זו מדינה יהודית ומדינה ערבית.
אנחנו, הפלסטינים, מוכנים לשתי הדרכים. על הישראלים
לבחור באיזו דרך הם בוחרים.
אנחנו מקבלים עכשיו את העובדה שיש עם יהודי
בארץ, ואיננו רוצים לזרוק אותו לים. איננו רוצים לזרוק

+מה עם פאקיסתאן, דמשל?

זה יותר גרוע.

• האם מותר למכור כחכרון אלכוהול
כחנויות (כניגוד לצו האיסלאם)?
יש אלכוהול בבתים. קונים אותו בבית־לחם.

מה ההבדל בינינו, בינך וביני? יש לי עיניים חומות,
ולך עיניים כחולות. אז מה? במישפחה שלי יש
הרבה בעלי עיניים כחולות!

• זה שריד מתקופת הצלבנים.

בחברון יש הרבה בעלי עיניים כחולות ושיער בלונדי.
כשתשוטטו ברחובות, תראו אותם.
מה ההבדל בין יהודים, נוצרים, מוסלמים? האמא שלך
* באותו יום ריאיין העולם הזה גם את הראש החדש
של מועצת הכפר חלחול, במבואות חברון, מוחמד חסן
עבד־אל־רחמן מילחם, מורה בן .47 הוא סיפר כי אביו
ראה במו עיניו, בעת המאורעות ב־ , 1929 כיצד מסיתים
קצינים בריטיים במדים את סוכניהם הערביים לרצוח את
היהודים, בעוד שהערבים המקומיים השתדלו להגן על
הקורבנות. מישפחת מילחם עצמה הצילה בביתה יהודי
אחד, סלומון ,״המבקר בביתנו, לעיתים קרובות, שהיום,״
כדיברי מילחס־הבן.

״יש בחברון הרבה ילדים עם עיניים כחולות...״

איש לים, זה לא מינהגנו, לזרוק מישהו לים.
אנחנו מוכנים לחיות איתכם במדינה אחת. אך היש ראלים
דוחים רעיון זה, כי הם חושבים את עצמם לעם
נבחר. אלוהים בחר בהם, ולהם עליונות.
הישראלים היו כאן לפני .1948 היו להם כפרים וקיבוצים
וערים. אנחנו לא מתעלמים מהעובדה שהם כאן.
העובדה היא שהישראלים אינם מכירים בפלסטינים !

• איני חושב שתמצא הרכה ישראלים
המוכנים לקכל את התוכנית הישנה •טל אש״ח,
כעניין ״המדינה הדמוקרטית״ .האם אתה מוכן
להסכים לדו־קיום של שתי מדינות נפרדות
— ישראל ופלסטינים — שיחיו זו בצד
זו כשלום?
אם הישראלים רוצים שנחיה בשתי מדינות נפרדות,
׳ינחנו מוכנים לכך. הכוח הוא בידיכם. הארץ בידיכם.
אתם צריכים להחליט מה אתם רוצים!
אבל קודם כל עליכם להחליט לוותר על החלום של
מלכות־ישראל מהנילוס עד הפרת, כפי שנכתוב על הקיר
בכנסת.

• אני יכול להכטיח לך שאין כתוכת כזאת
ככנסת, ומעולם לא היתה. זוהי אגדה.
באמת? אני שומע זאת בפעם הראשונה !

• העניין הוא שישראלים רכים פוחדים
מפני מדינה פלסטינית, ורואים כה מקור לסכנות
רכות.
איפה ההגיון? אתם אינכם פוחדים מפני האריה, ואתם
פוחדים מפני השפן?
אתם אומרים שאתם חזקים יותר מכל העולם הערבי,
מ־ 20 מדינות ערביות ביחד, ואתם פוחדים מפני מדינה
פלסטינית קטנה?
למה אתם פוחדים מפני הפלסטינים? הרי מעולם לא
העמדתם את הרעיון הזה במיבחן, לא נתתם לו צ׳אנס.
תנו לנו צ׳אנס להוכיח שאנחנו יכולים להקים מדינה
ולחיות בשלום!
ממשלת ישראל מרמה את עמה, כאשר היא מדברת
על הפלסטינים כעל סכנה גדולה, סכנה שאין ישראל
יכולה לעמוד בפניה!

• אתם צריכים לשכנע את דעת־הקהל
הישראלית שעם הקמת המדינה הפלסטינית
יכוא השלום.
מה הישראלים מדברים על השלום י הם עושים
צעדים נגד השלום, ומדברים על השלום !
מה עם ההתנחלויות? לשם מה הן הוקמ׳ו? האם זה
יביא שלום? אתם לוקחים את האדמה מבעליה, האם
זוהי הדרך לשלום?
מתקבל הרושם שממשלת ישראל רוצה באדמה, ולא
בשלום. היא רוצה באדמה בלי אנשים, באדמה ריקה.
האם מה שעשתה הממשלה בשנים האחרונות בגדה
מוכיח^שהיא רוצה בשלום?
יש״ חצי מיליון ערבים בישראל. עד היום אין להם
זכויות מלאות. מתייחסים אליהם כאל אזרחים ממדרגה
שנייה, או רביעית, או עשירית. אילו היו להם זכויות
מלאות — היו צריכים להיות בממשלת ישראל ארבע
שרים ערביים, ובכנסת 20ח״כים ערביים. אם יתנו לערבים
בתוך ישראל זכויות שוות, יהיה זה רמז לרצון הטוב
ולכוונות הטובות של ישראל. אך כאשר הערבים תובעים
את זכויותיהם, אומרים שהם טרוריסטים, מחבלים.
למה הישראלים הם נגד ההפגנות בגדה? כל עם מסרב
לחיות תחת כיבוש ! האם אתה מוכן לחיות תחת כיבוש?
התהליך לקראת השלום מורכב ממעשים! צריכים לא
רק לדבר על השלום, אלא לעשות מעשים למען השלום.
ואילו ממשלתכם עושה מעשים בכיוון ההפוך.
אני מחפש הגיון, מחפש צעדים ממשיים, ולא רק דיבורים
על השלום ברדיו, ומפי השרים שלכם.
אנא, הגד לי משהו שיאפשר לי להאמין •שישראל
רוצה באמת בשלום!

— 315

-1111311
| 11ך 1חייל משקיף על בית הדסה בחברון לאחר המיקרה. בין הטענות של
1 אנשי קריית־ארבע, גס הטענה שחיילי המילואים שהופקדו על

שמירת בית הדסה היו קשישים, בלתי מאומנים ולכן השמירה לא היתה טובה.

כענ שו ת בית הדסה, לבושות
בבגדי־שבת, אוחזות בידי ילדיהן,
החלו עולות במדרגות, לעבר הגישרון
המחבר את בניין הדסה עם הכביש הראשי.
מולן, במרחק של כמד. עשרות מטרים,
צעדו שני גושים, או נכון יותר: שני
מעגלים. מעגל ראשון של ילדים קטנים,
חבושי ביפות המטלטלות בקצב הריקוד,

שעליהם כאילו מגוננות אימהותיהם. ומעגל
שני של גברים, רובם מזוקנים, האוחזים
זה בכתפיו של זה, מקפצים ושרים
בקול עמוק את שירי השבת.
הטכס היה כמעט קבוע. נשות הדסה
ממתינות למבקרים, מתפללי קריית־אר־בע,
המגיעים ממערת המכפלה. אחר־כך
היו צריכים להיערך הקידוש, השירה והם*

ך | 1 11 )1 \ 1 >11 אחרי שכבר הגיע, היה הצוות הרפואי של צה״ל

יעיל ביותר, הגיש עזרה ראשונה על הקרקע ופינה

את הפצועים במהירות. בתמונה למטה חיילים ותושבי קריית־ארבע נושאים פצוע למסוק.

מגיש לאחד הפצועים רופא מקריית־ארבע,
כשלידו חייל מילואים חמוש.

העזרה הראשונה שהגישו אנשי קריית־יארבע היתה מהירה יחסית,

אולם העזרה הראשונה
אירע בשעה 7.30 בעו
הגיע רק בשעה * .9.30

שתי גוויות מונחות על הקרקע, במקום שבו נפתחה
אש תופת על המתפללים ששבו ממערת־המכפלה.
אנשי קריית־ארבע נקבע עוד באותו הערב, ואילו אחד הפצועים

קשה נפטר מפצעיו יומיים •אחר־כך, והעלה את מיספר ההרוגים לשישה. אחת השאלות
שנשאלו היתה, מדוע לא נשאו עימם בני ישיבת־ההסדר, הידועים כלוחמים לכל דבר, כלי
נשק שאלה נוספת היא, מרוע לא פתחו מייד החיילים שבתוך בית הדסה באש לכיוון התוקפים.
רידה, עד לתהלוכה של ליל־השבת הבא.
אך לפתע, ללא כל רמז מוקדם, נפתחה
האש. הכביש כולו נשטף בכדורים,
שניתזו על האספלט וכרסיסי רימונים.
הדם נשפך על הכביש, הזעקות
מילאו את החלל. תוך שניות ספורות
נמוג העשן. הדם המשיך לזרום והזעקות
אף גברו.

נשות הדסה נסוגו אל תוך הבניין. הגוש
הראשון של הנשים והילדים התפזר לכל
עבר. הגברים התבוססו בדמם.
עבור שישה מתושבי קריית־ארבע ואורחיהם
נסגר המעגל 16 .אחרים מתחילים׳
עתה דרך ארוכה של מילחמה עיקשת
בנכות ובפציעה. בגדה המערבית נפתח
עידו חדש.

תשמירה

על בית הדסה לא
היתה יעילה לדברי
ונשי הקרייה. למעלה: חייל שומר למחרת
!פיגוע. למטה: רופא מטפל בפצוע.

שהגיעה במסוק באה באיחור. מרחץ הדמים
ב לערך, ואילו המסוק עם הצוות הרפואי
ות התמונות צילם אלי הרשקוביץ, מזום .77

ה 11111 כבר למחרת הפיגוע נהרסו ארבעה בתים, שבהם השתמשו התוקפים,
111111111 לפי טענת המושל הצבאי. מכיוון שאלה הם אותם הבתים שהממשלה
תיכננה להרסם לצורך ההתנחלות היהודית במקום יש המפקפקים בגירסה זו.

מסקנותיה השכוע כעניין הפיגוע החבלני
במישגב־עם,

ו״צמן חלונו

י ״ גי קיו הגירוש תוכנן מראש

נול נקדי מון
שר־הביטחון, עזר וייצמן, עומד להתלונן אצל ראש־הממשלה
על דוברו־לשעבר של מנחם בגין, העיתונאי
שלמה נקדימון. נקדימון פירסם לאחרונה
בידיעות אחרונות שתי כתבות על מערכת־היחסים
בין בגין לווייצמן.

לדברי וייצמן היו אלה כתבות משמיצות,
ושר־הכיטחון טוען בי נקדימון השתמש
כחומר שהגיע לידיו כתוקף היותו דוכר
ראש־הממשלה, ומנצל אותו עתה בעבודתו
כעיתונאי.
וייצמן יבקש מבגין לרסן את נקדימון. הוא ביקש
גם חוות־דעת מישפטית - ,אם אין חוק־הצינון חל על
נקדימון, ואם העיתונאי לא עבר על חוק זה.

הצבא לפתוח במיתקפת־הסברה בצבא על הנושאים
של דיני־מילחמה ומוסר־הלחימה.

מיפפר ההרצאות של אנשי הפרקליטות
הצבאית על דיני־מילחמה הוגדל כצורה
ניכרת. ההרצאות מועברות כקורסים
ברמות שונות בצה״ל. איגרת כנושא זה
חולקה כקרב הפיקוד הבכיר של צה״ל ו״דף*
למפקד״ ,אשר דן אך ורק כנושאים אלה,
יופץ כימים הקרובים כין כל מפקדי צה״ל.

למדיניות חדשה זו יש גם ביטוי בעיתונות.
בראיונות שנתנו קצידחינוך־ראשי והפרקליט הצבאי
הראשי לבנזחנה ולנזעריב, הם שמו דגש מייוחד
על נושא זה.

.,הפועלים״ רבוש
חברות כושלות
בנק הפועלים עומד לרכוש, באמצעות חברת תיעוש,
השייכת לחברת העובדים, שורה של מיפעלים
כלכליים, העומדים על סף פשיטת־רגל — מיפעלי
אלה יירכשו אחרי שהבנק יחליט שיש סיכוי
להבראתם.

גורמים כיטחוגיים לחצו על שר־הביטחון
עזר וייצמן לבצע את גירושם של ראש
עיריית חכרון פאהד קוואסמה, ראש עיריית
חלחול, מוחמר מילחם והקאדי של חברון
עוד לפני הפיגוע כחברון.
על גורמים אלה נמנים

״חתם

ואנשי השם ״כ.
וייצמן סירב כזמנו לבצע את הגירוש, אד
כיום השישי כלילה היה זה הוא שיזם אותו.

עם מרידוד

ד ר וו קט ד וי
על האוצר
הדין־והחשכון השנתי של מכקר־המדינה,
העומד להיות מוגש כשבוע הכא, כולל
דו״ח קטלני כמייוחד על מישרד־האוצר.
הדו״ח מתייחס לתקופתו •טל שר־האוצר
הקודם, שימחה ארליך.
יש בדו״ח המכקר גם פרק מייוחד, כעל
מימצאים חמורים על מישלחת־הקניות
של מישרד־הכיטחון כניו־יורק.
חקלאים החקלאים מארגנים הפגנת־ענק נוספת, אשר
תיערך מול הכנסת. השוני כין הפגנה זו,
שלפי התיבנון ישתתפו כה 30 אלה איש,
לבין ההפגנה הסוערת של החקלאים
לפני במה שבועות, יהיה שהפעם יפגינו
החקלאים כמשך ימים אחדים על הדשא
שמול הכנסת.
המועד המדוייק עדיין לא נקבע. גורמים מתונים
בקרב החקלאים מנסים לדחות את המועד, כדי
לנסות להגיע להידברות נוספת עם הממשלה, בעוד
גורמים קיצוניים בקרב ציבור־החקלאים דורשים
את קיום ההפגנה לאלתר.

הורביץ צעק
על גטו
נגיד כנק־ישראל, ארנון גפני, שוקל
התפטרות מתפקידו, כעיקכות •טיחה קשה
שנערכה כיום השלישי לפני שבוע כינו
לבין שר־האוצר, יגאל הורב־יץ.
השיחה בלישכת שר־האוצר בירושלים החלה
בהשתתפות עוזרי שני האישים. בשלב מסויים
הוציא הורביץ את כולם מהחדר ונשאר רק עם גפני.
הורביץ צעק על גפגי, ולדבריו ״קראתי אותו לסדר
ואיימתי עליו לקחת סמכויות מבנק ישראל.״

הברון רוטשילד
ירחיב אח הבנה
הברון אדמונד דה־רוטשילד עומד להשקיע סכומי-
כסף גדולים בבנק כללי שבבעלותו.

כוונת הכרון היא להפוך אותו לכנק
מיסחרי, בשאר הכנקים הגדולים הפועלים
כארץ. כין הצעדים הראשונים של ״בנק
כללי״ :לפתוח סניפים נוספים על שלושת
הסניפים של הבנק כירושלים, כתל־אביב
ובחיפה, וגם כערים נוספות.

תוכנית־ההשקעות של רוטשילד בבנק כללי עומדת
בסתירה למגמת הברון בכל הנוגע לעסקיו בארץ.
עד כה נהג רוטשילד לחסל את עסקיו כאן, אולם
נראה כי בכל הנוגע לבנק, מגמתו הפוכה.
לפני מיספר חודשים נודע על כוונת הברון רוטשילד
למכור את הבנק. התוכנית בוטלה בסופו של דבר,
אך התברר כי מנהל הבנק דויד שוהם, שלא ידע
על הפרשה, נעלב מגישתו של הברון וחתול שחור
עבר בין שניהם.

צעדיו האחרונים של חברון מהווים גס
צעד של פיוס כלפי שוהם. כין הצעדים
החדשים של ״בנק כללי״ :העלאה ניכרת
כמשכורת מנכ״ל הבנק ומנהליו הבכירים.

נ״גו־ הדליף
משכורות ההסתדרות
עתה מתברר כי מי שהדליף ל״מעריב״ את
הידיעה על משכורות־הענק שמקכלים,
כביכול, חברי הוועדה־המרכזת של
ההסתדרות, לא היה אלא נציב מס
ההכנסה, דוב נייגר.
נייגר ביקש להסיט את תשומת־הלב מהראיון
שהעניק שבוע קודם לכו לצהרון המתחרה,
ידיעות אחרונות, שבו טען כי הוא נמנה עם נצרכי־הסעד,
ושמשכורתו היא בת 40 אלף לירות.
הראיון עם נייגר עורר זעם רב, וסיכן את המשך
כהונתו של הנציב.

בינתיים גם התברר כי הנתונים שמסר
נייגר אינם נבונים, וכי משכורות חברי
הוועדה המרכזת נמוכות הרכה יותר.

צה״ד מחוף
ועדת־החקירה הצבאית, בראשות האלוף
יעקוב (״ג׳קי״) אכן, שהגישה את

״תיעוש״ יקכל מכנק הפועלים מי
מייוחד לצורך ריכדש המיפעלים.

ההסכם בין הממשלה לבין חברת־הבנייה ש
העסקים יעקוב מרידור, חבר חדות, עומד להח
בקרוב. על פי הסכם זה מתחייבת הממשלה לרבו
ממרידור 1000 דירות, שייבנו על־ידו. חתימת ההס
נדחתה עד כד״ משום שמרידור לא עמד בכל התנאים
שנקבעו על־ידי מבקר־המדינה ומישרד־השיכון.

כעוד שהסכם זה עומד להחתם, תכוטל
כנראה אופציה דומה שהוענקה להכרה
אחרת, שאותה מייצג כארץ אלכם פלדות.
על פי הסכם שנחתם כזמנו כין הממשלה
לפלדות, התחייבה הממשלה לרכוש גם
ממנו 1000 דירות, ופלדות התחייב להביא
לארץ השקעות כסדר־גודל של 120 מיליון
דולר. כשלב מאוחר יותר הודיע פלדות,
כי יגייס רק 30 מיליון דולר, אולם גם
סכום זה עדיין לא הושקע, ולכן עומדת
הממשלה לבטל את ההסכם.
המחשב מאבד שנה
ביגלל העובדה שאין עדיין החלטה סופית בעניין
הצהרות־ההון, ועדייו לא נערכו כל צעדי החקיקה
בקשר לנושא זה, הוחלט באגף מס־ההכנסה שלא
לתכנת את המחשב של המישרד, המכונה מוקד
הדיווח, בפרוייקטים חדשים, עד שיתברר עניין
הצהרות־ההון.

כעיקכות החלטה זו מאבד המחשב של
מס־ההכנסה שנה של עכורה שלמה.

..בגד עור״ קבב
30 מדיון
שר־האוצר יגאל הורביץ פנה לוועדת־הכספים של
הכנסת וביקש את אישור הוועדה לערבות המדינה
להלוואה בת 30 מיליון לירות, שאותה עומד לקבל
המיפעל בגד עור.

לפני חודשים אחדים, כשנדמה היה כי
״בגד עור״ עומד לפני סגירה, קמה סערה
גדולה. אז הודיע הורכיץ כי לא יתמוך
ב״כגד עור״ ,ולא ימנע את סגירת המיפעל.
נראה כי עתה שינה את דעתו.

סיוון לתיעוש

למוסר קרב

מי שהיה מנכ״ל מישרד־האוצר, עמירם
סיוון, מונה השבוע כיושב־ראש מועצת-
המנהלים של החכרה ״תיעוש״ שבבעלות
חכרת העובדים.

בעיקבות פרשות פינטו ושדה, החליטו שילטונות

סיוון יהיה יושב־ראש פעיל, בעל סמכויות־ביצוע,
ויקבל שכר עבוד תפקידו זה.

במדינה העם עידן חדעו

ההתקפה בחברון
פותחת תקופה חדשה —
וההכרעה הולכת ומתקרבת
הגדה המערבית געשה. דם זרם
בענבתא, בחברון, בירושלים. ה־שינאה
גברה על ההיגיון, היצרים
ההרסניים על קול התבונה.
כבר היו שבועות כאלה בישראל,
בעיקבות מעשי־זוועה ופעו-
לות־תקיפה שונים. אך השבוע
היה שוגה. הציבור כולו הרגיש
שבחברון לא קרה עוד מיקרה
אחד נוסף, חמור ככל שיהיה. הוא
חש שפעולה זו פותחת עידן חדש
בעימות ההיסטורי, המגואל בדם,
בין שני העמים הרואים בארץ את
מולדתם.
המאורעות השכיחו כל עניין
אחר. ההפגנה המרשימה של ה אחד
במאי (ראה להלן) נשכחה
במהרה. כמה מן הצועדים, שנש או
עימם מכשירי-רדיו, שמעו עוד
בשעת הצעדה את הידיעה על
הריגת הנער בענבתא, שפתחה
סיבוב חדש במעגל־הקסמים של
הרג והרג־נגדי. הם ידעו כי רבבות
מפועלי ישראל, העושים את ה עבודה
השחורה ביותר, חיים בשטחים
הכבושים שבהם אסור היה
לחגוג את החג.
גם הידיעה על מותו של יוסף
ברוז טיטו, הפרטיזן הקומוניסטי
שהתגרה ביוסף סטאלין וניצח, נב לעה
בסערה שפקדה את הגדה.
אל השיא. מזה קרוב למאה
שנים מעיב הסיכסוך הישראלי-
פלסטיני על מיפעל־התחייה הציוני.
השבוע חשו רבים. כי המאבק
הגדול מתקרב לשיאו.
האופטימיסטים קיוו כי שלב
זה, ככל שיהיה מלווה ביסורים
ובקורבנות, יפתח סוף־סוף את
הדרך לפיתרון של ממש ולהשכנת
השלום בין שני העמים. הפסימיס טים
חששו כי שלב זה מוביל לשואה,
שבה יעלו באש שני העמים
כאחד.
אלה גם אלה הסכימו שהמשבר
אינו יכול להימשך עוד זמן רב.

אי רו עי ם
\ בנלא <980

הדגל האדום מבריז:
הממשלה מורדת בעם
בטלוויזיה של שחור־לבן, אבד
סימן־ההיכר העיקרי של היום.
המצלמות תפסו את ההמונים,
ששטפו את רחובות תל-אביב על
פני קילומטרים — לפחות 150
אלף איש, אולי 200 אלף. הם גם
תפסו את הסיסמות — מהן זוע קות,
מהן היתוליות.
אך הם לא תפסו את העיקר:
את הצבע האדום, ששינה את פני
הרחוב באלפי דגלים. מעולם לא
ראתה הארץ מראה כזה.
המל ף מורד. הדגל האדום
נולד בימי המהפכה הצרפתית, בנסיבות
מיוחדות־במינן.
עד אז היה זה דגל־אזהרה מלכותי,
בדומה לדגל המסמן כיום
מיטען חריג במשאיות. כאשר היה
המלך מכריז על אחד ממחוזותיו
כעל מחוז מורד, היה מניף בו דגל
אדום, כדי להודיע זאת לכל.
המהפכה הגדולה הפכה את ה קערה
על פיה. ראשיה קבעו, כי
העם הוא בעל־הסמכות במדינה,
הריבון העליון. מכיוון שהמלך
מרד בסמכות העם, הניפו מנהיגי
המהפכה את הדגל האדום, כדי
להכריז על מרידת המלו.
מאז הונף הדגל האדום במהפ כות
רבות, החל בקומונה הפארי-
סאית של 1791 וכלה במהפכה ה בולשביקית
הגדולה ברוסיה. עם
עליית התנועה הסוציאליסטית —
הקומוניסטית והדמוקרטית — נת־העולם
הזה 2227

#ץ 11111111

1י ״י י

מנחם בגין כהפגגה נגד שטראום (מאי )1963
טמא, טמא, טמא
קבל הדגל האדום כדגל תנועת־העבודה
בעולם כולו.
שילטון המיעוט. במשך שנים
היה זה דגל מוצנע, כימעט מוחרם,
בישראל. השנה הוא יצא מן
הגניזה, נישא שוב ברמה.
הסיבה הזכירה את נסיבות לידתו,
אף כי מניפי הדגל לא ידעו
זאת. כי הפעם הונף הדגל כמחאה
על מעשי ממשלתו של מנחם
בגין, וההפגנה הגדולה כולה היתה
תהלוכת־מחאה אנטי־ממשלתית. ה המונים,
שהניפו את הדגל, כאילו
ביקשו להכריז: ממשלת־הליכוד
מורדת בסמכות העם.
מכיוון שממשלה זו איבדה, על
פי כל הסקרים, את הרוב בציבור,
ושוב אינה מייצגת אלא מיעוט,
היה גם הגיון סטאטיסטי
מסויים בקביעה זו.
״זה נהדר;״ אולם הפגנת
האחד במאי 1980 היתה יותר מאשר
מחאה נגד המדיניות החבר־תית״הכלכלית
של הממשלה.
היתד, זאת גם הפגנה רוחנית
מסויימת. מושגים כמו ״ערך העבודה״
,״כבוד האדם העובד״
הועלו בה על נס, לצד הדגל ה אדום.
הגיוס ההמוני של בני הקיבוצים
והפועלים הוותיקים מ־להצגת
מקומות־העבודה
הביא
פנים של ישראל, שכימעט נשכחו:
פניה של ישראל יפה יותר.
הרגישו בזאת דווקא התיירים
האירופיים, שנזדמנו למקום .״זה
נהדר ! מעולם לא ראיתי דבר
כזה !״ התלהבה תיירת גרמנית
מהאמבורג, הרגילה לתנועת־העבו־דה
העייפה של ארצה.
יתכן שהיתה זאת הפגנה של
נוסטלגיה. יתכן שהוצגו בה פניה
של תנועת־עבודה, שאינה קיימת
במציאות. אך כהבטחה, היא היחה
שובת־לב. היא הראתה, לפחות,
מה רב הפוטנציאל הטמון בתנו-
עת־ר,עבודה — שניתן היה לנצלו,
אילו עמדו על במת־ההצדעה אנ שים
מסוג אחר.

הממ שלה
הגרומו הרע הטוב
״שטראוס — ראום!״ צעק
מנחם בנץ. אבד זה היה
לפני שהגיע דשיזטון
״חזור לגרמניה הטמאה שלך!״
זעקה כרזה אחת .״שטראוס אחראי
למומחי־ההשמזזה הגרמניים

נראה כי ברבות הימים החל גם
בגין מאמין בקיומה של ״גרמניה
אחרת״ — בתנאי שתהיה זאת
גרמניה לאומנית, ימנית־קיצוניח
וקרובה לדיעותיו של מנחם בגין
עצמו. שלוש תכונות אלה רחוקות
מאד מד,למוט שמידט, מתחרהו
של שטראום ׳בבחירות, הזוכה בו
הערכה רבה בעולם, באותה המד
דה שבה מעורר שטראוס פחד ר!
סלידה.
בחוג ידידיה של ממשלת־ישר־ו
אל, הכולל את שליטי דרום־אפ^
ריקה, כמה רודנים מרכז־אמריקף
איים ודרום־אמריקאיים, השאח
הפרסי ורונלד רגן האמריקאי, יכול
שטראוס, מי שהיה חבר הפלוגות
הממונעות של המיפלגה הנאצית.
לתפוס את המקום הראוי לו, לימינו
של מנחם בגין עצמו .
חוק כהן, ג ד 1ש ה 11171711ד ר.

הדיון בנשואי מבביקו
בביוד־המישפט העזיון עשוי
לקבוע את עתיר הממשזדו
מנחם בגין מקבל את שטראוס כלישכתו(מאי )1980
כשר, כשר, כשר
במצריים !״ קראה אחרת .״שט-
ראום — ראום שטראוס —
החוצה!״) תבעה שלישית.
בין כל הכרזות האלה נע חבר־הכנסת
מנחם בגין, כמנצח על
המקהלה, כשהוא משמיע בעצמו
צעקות מרות.
זה היה לפני 17 שנים בדיוק, במאי
.1963 המנהיג הימני הבווארי,
שר־ד,ביטחון בממשלתו של קוג־ראד
אדנואר, ביקר בישראל, כאורח
סגן שר־ד,ביטחון הישראלי,
שימעון פרס.
נגד הביקור התקוממו רבים, ובראשם
מיפלגות חרות, מפ״ם ו־מק״י.
אבקת
בכיסה. היו שהתנגדו
לו פשוט מפני שהיה מנהיג גרמני.
היו שהתנגדו לו מפני שהוא
סימל את הלאומנות המחודשת
של גרמניה, השואפת לדיכוי החרדות
בגרמניה עצמה, לסתימת פי
הכוחות המתקדמים, למסע־צלב
עולמי נגד ברית״המועצות, העלול
לגרום למילחמת־העולם השלישית.
אחרים ראו בשטראום נציג
מעורר־סלידה של תופעה גרמנית:
הפרדישראליות הקיצוניות, שתפ

את מקומה של האנטי־שמיות,
מבלי שהמניעים הפסיכולוגיים
השתנו. אנשי הימין הגרמני הקי צוני,
החשודים על בני־עמם כיורשי
הנאצים, מבקשים לקבל מ ישראל
דבר שנקרא בגרמנית
״תעודת פרזיל״ .פרזיל הוא שמה
של אבקת־כביסה מפורסמת בגרמניה.
באמצעות
האהדה המופרזת ל ישראל
ביקשו אנשים כמו שט־ראום,
איל־העיתונות אקסל שפרע־גר
ודומיהם לשכך את החשדות
נגדם, לפלס את דרכם אל השיל־טון
בגרמניה עצמה.
המארח המאושר. השבוע
שוב הגיע פראנץ יוזף שטראוס
לישראל. עכשיו הוא ראש־הממ־שלה
של בוואריה, מועמד לתפקיד
הקאנצלר (ראש־הממשלה) ,אם
ינצח הימין בבחירות בסתיו ה קרוב.
ביקורו בישראל הוא חלק
ממסע״הבחירות שלו.
הפעם לא הפגין מנחם בגין בחוצות
נגדו. להיפך: ראש־הממ־שלה
מנחם בגין קיבל את פני ה אורח
הנכבד בחמימות, הרעיף
עליו שבחים.

אם ממשלת הליכוד לא תיפוק|
מעצמה בזמן הקרוב, עשויה נפי־ו
לתה לבוא מכיוון בלתי צפוי. הז
דבר יכול להיות תלוי כהחלטי
של בית־המישפט העליון.
עתירה שהגישה מרגלית כהן
לבית־המישפט העליון, בשבתו כי
בית דין גבוה לצדק, באמצעות!
פרקליטיה, עורכי-הדין אמנון זיכ-ן
רוני ויוסי ברד, עשויה לערער את
סמכותם של בתי-הדיך הרבניים לדון
בתביעות הקשורות בנישואין
אזרחיים.
אם יעתר בית־המישפט־ד,עליון
לעתירה, תהיינה לכך השפעות
מרחיקות לכת לא רק לגבי מעמדם
של הנשואים האזרחיים, שעד
היום ההתייחסות אליהם איננה
מוגדרת ואחידה, אלא גם לגבי
עתידה של הקואליציה הממשלתית.
לפי
ההסכם הקואליציוני, שהביא
להקמתה של הממשלה הנוכחית,
קיימת התחייבות לשמור
על הסטטוסלקוו בכל הנושאים ה דתיים.
אם יפסוק בית־המישפט-
העליון לטובת מרגלית כהן, ישונה
הסטטוס־קוו. מצב כזה עשוי
להביא לפרישת הדתיים מן הממשלה,
וכתוצאה מכך לנפילת ה ממשלה
כולה.
(המשך בעמוד 44׳

(המשך מעמוד )31
שהצעיר נהרג ללא שום פרובוקציה של
ממש מצירו, וכי אפשר היה למנוע את
שפיכת הדם. אולם גם אם צודקת גירסת
קציני המימשל, אין ספק שמה שהוציא
לרחוב את תלמידי ענבתא והביא את
בני הכפר השקט להסתער על קציני מינד
של, היה אירוע השבוע הקודם ברמאללה.
טירוד וטירור-נגד
ן• מים אחדים קודם לכן הסעירה את
רמאללה פרשה שמקורה בטעות. השמועה
שעברה בעיר החרידה את התושבים:
ילדה מקומית בת 14 נחטפה על-
ידי אנשי גוש־אמונים. אחר כך הסתבר
כי כל הסיפור מקורו בטעות. אמנם ילדה
נלקחה על־ידי אזרח, אך הובלה מייד
למימשל (ראה מיסגרת) .עצם העובדה
שסיפור כזה יכול היה להתקבל על דעתם
של ראשי רמאללה ותושביה מעיד על
מצב־הרוח והאווירה, שהכשירו את הקרקע
לביצוע מרחץ־הדמים בחברון.
קשה להניח כי בכך הסתיים העידן ה-

אים אנשי־הקריה ממערת־המכפלה, מגיעים
אל הנשים והילדים שבבניין הדסה, עורכים
שם קידוש וממשיכים לעבר בתיהם
שבקריה.
כמו תמיד צעדו המתפללים בשני גושים.
הגוש הראשון היה של נשים וילדים. גוש
זה עבר על פני התוקפים שהסתתרו על
גגות בתים סמוכים ובינות לשני עצים
שמאחרי שורת בניינים. התוקפים נצרו
את אשם. הם לא רצו לפגוע בנשים ובילדים׳
הם רצו בגוש הגדול — לפגוע
בגברים, מרביתם אנשי קריית־ארבע וחלקם
חיילי ישיבת־ההסדר.
משלושה עברים נפתחה האש, ,בו זמנית.
שני התוקפים, שהסתתרו תחתי עצים,
מעבר לשורת מיבנים שהפרידה ביניהם
לבין הכביש, ירו מאות כדורים תוך שתי
דקות. הם לא שכחו לשלוח צרור גם לעבר
החייל שישב על מישמרתו בפתח בית
הדסה. תוקף שלישי, שהסתתר על גג
אחד הבתים, מהעבר השני של הכביש,
או בין שני בתים, השליך לעבר גוש
הגברים ששה רימונים. רק ארבעה מהם
התפוצצו.
מנחם בית־הלחמי, תלמיד ישיבה שהח ליט
משום מה להצטרף לגוש הראשון של

דמותו של מושל

ף* שהייתי

בארצות־הברית,״

סיפר תת־אלוף בנימין (״פואד״)
בן־אליעזר כששב ממסע־הרצאות בשירות
המגבית־היהודית־המאוחדת ,״חלמתי
לילה אחד חלום. בחלום נקראתי אל נשיא
ארצות-הברית, ג׳ימי קארטר, לשיחה אישית.
בשיחה ביקש ממני קארטר לעזור
לו בנושא ההתנחלויות האינדיאניות.״
אין צורך להיות פסיכולוג כדי להבין
את הסיפור של פואד, שעורר בזמנו צחוק
רם בקרב שומעיו — תפקיד מושל הגדה
המערבית נכנס לעצמותיו. הקצין הקרבי,
מי שפיקד על אחת היחידות המפורסמות
של צה״ל, ואחר־כך על היחידה הדרוזית,
הפך תוך כמה חודשים מושל צבאי
בכל רמ״ח אבריו.
פואד בן ו־ 44-,עלה לישראל מעיראק
ארץ־ד,ולדתו כשהיה בן .13 הוא נשלח
לקיבוץ מרחביה של השומר־הצעיר, שם
קיבל את חינוכו הראשוני בארץ, ואחר-
כך עבר להתגורר בגבעתיים, שם השלים
את לימודי־ד,תיכון שלו. בשנת ,1954
כשהיה בן ,18 התגייס לצה״ל ונשלח
לגולני. חטיבה זו ריכזה אז רבים ממת-
גייסי ישראל־השנייה. גולני היתר, קרקע
נוחה לצעיר שהחליט כבר אז לעשות
קאריירה צבאית. הוא הגיע במהירות־שיא
מדרגת טוראי לתפקיד מפקד פלוגה בגול

פואד לחם במילחמת ששת־הימים, שבה
נפל אחד מפקודיו, חובש. קרבי בשם רפי.
פואד הכיר את בני המישפחה של מרבית
חיילי היחידה שלו, שמר איתם על

גים צה״ליים, ואריק, שהיה מפורסם בעולם
כולו כקצין נוקשה, ימצאו שפה
משותפת. אולם תוך תקופה קצרה עבר
חתול שחור בין השניים. יש הטוענים,
כי הריב נבע מסיבות אישיות. אחרים
קובעים, כי פואד התנגד למדיניות הברוטאלית
של אריק, כאשר זו הופעלה ללא
צורך, בעיקר בכל מה שנוגע ל״ביעור
קני המחבלים״ ברצועת עזה.
דוגמה לסיגנון ההומור של פואד,
וליחסים שלו עם פקודיו; הצטיירה בפעולה
אחת מני רבות, שאותד, ביצעה הסיירת
שלו באל־צפי, מעבר לגבול הירדני.
הכוח התרכז במיפעלי האשלג ויצא
משם לעבר יעדים באל־צפי. מידע מודיעיני
קבע ששם קבעו יחידות של פי-
דאיון את בסיסיהן.

צלחת
של מכונית
סיירת היה צמוד באותה תקופה
/רופא, עולה חדש מארגנטינה, שלמרות
הזרות שלו והעברית המשובשת
שבפיו, התקבל ונקלט על־ידי פואד ואנשי
הסיירת. עיקר גאוותו של הרופא היתד,
על מכונית בה־אס־וו חדשה שאותה הביא
עימו מחוץ־לארץ. הרופא הגיע במכונית
לנקודת הריכוז במיפעלי ים־המלח, החנה
אותה ויצא עם הכוח.
חיל־החלוץ של הכוח נתקל במכונית
בה־אם־וו, שהיתה שייכת לדעת החיילים

פצוע לרגלי אחת מנשות ״בית הדסה״
׳פעולה מתוכננת היטב
חדש של מעשי הטירור והטירור הנגדי.
גירוש שני ראשי הערים והקאדי של׳חברון,
והאופן שבו בוצע הגירוש (ראה
עמודיס 33־ )32 בוודאי שלא הביאו להרגעת
הרוחות. כבר למחרת הפיגוע בחברון
נמשכה האלימות משני העברים. נהג מונית
ערבי מירושלים גורה על-ידי שניים,
שאולי לבשו מדי צה״ל. היתה זו פעולת
נקם קלאסית, מהסוג האהוב על הקיצוניים
שבין אנשי ארץ־ישראל השלמה. בחברון
עצמה ערכו תושבים פעולות־נקם פרטיות
משלהם, במכוניות של בני חברון, וזאת
למרות קריאתו של רבם, הרב משה לויג-
גר, להימנע ממעשים כאלה. לעומת זאת
הותקפו מכוניות ישראליות, בדרך שליד
מחנה־הפליטים בג׳לזון, ושביתות מיסחר
והפגנות כמעט־אלימות נערכו בכמה מערי
הגדה.
פעולת־הדמים בחברון, בין אם היתד,
זו פעולה של בני חברון או של אנשים
שהגיעו מחוץ לעיר, היתד, פעולה מתוכננת
היטב, שדרשה איסוף מידע מודיעיני
מוקדם, תצפיות רבות ומבצעים מיומנים.
בשעה 7.10 בערב יצאו עשרות מתפללים,
ביניהם נשים וילדים רביט, ממערת־המב־פלה
לעבר בניין בית הדסה. מאז התיישבו
נשות קריית-ארבע בבניין, הפכה תהלוכה
זו כמעט למסורת. בשירה ובריקודים יוצ־

הילדים והנשים, ניצל בעיקבות החלטתו
זו ממוות או מפציעה. סיפר מנחם :״הלכתי
עם עוד תלמיד וילד לפני הקבוצה הגדולה
של הרוקדים. הם לא פגעו בנו. הם
המתינו לגוש האנשים שבא בעקבותינו.
המרחק בין שתי הקבוצות היה כעשרה
מטרים. לפתע ראיתי הבהק עצום ושמעתי
קול נפץ מחריש אוזניים. אחר כך נורו
גם לעברנו יריות. כעבור זמן מה היו
עוד שלוש התפוצצויות. עמדתי עם בחור־ישיבה
וילד ליד שער הבניין, וכך ניצלנו.״
ואילו על מה שאירע בגוש הגברים
שהותקף סיפר איתן ארבל, חייל בישיבת-
ההסדר בן ,21 שצעד בגוש זה כשהוא
חמוש :״זה היה מארב מתוכנן שהוכן
בקפדנות. הם ירו אש־תופת מכמה כיוונים,
וכל מי שהיה על הכביש נפגע. ה-
חבר׳ה נפלו בזעקות. אחד, שהיה חמוש
ברובה, ניסה להשיב אש אך אי־אפשר
היה לראות את היורים והוא נפצע. אני
בעצמי הצלחתי איכשהו לקפוץ פנימה,
לתוך הבניין. נפגעתי בשתי רגליים, בבטן
וביד ימין, בעת הדילוגים שלי מהכביש
אל הבניין.״
ההתקפה כולה ארכה כשתי דקות. מיד
לאחר שהסתיימה האש התעשתו החיילים,
יצאו מהבניין והזעיקו עזרה.

יוסי ינאי !

פואד כהפגנת ״שלום עכשיו״
כולם חושבים שהוא איחס
קשר הדוק. בני המישפחה נדבקו, בהשפעת
בניהם, בהערצת המפקד שלהם. רפי
נפל במילחמה. פואד ביקר את אלמנתו
היפר,פיה של רפי, כפי שביקר את כל
יתר מישפחות הנופלים מיחידתו. השניים
התאהבו ותקופה קצרה אחר־כך נישאו.

ריב עם
אריק
ך מילחמת ההתשה קיבל פואד את
הפיקוד על אחת הסיירות המובחרות
של צה״ל, שעסקה בפעילות סיור בחזית
הדרום ובפעולות מעבר לקווי האוייב.
כשאלוף פיקוד הדרום, ישעיהו (״שייקר,״)
גביש, עזב את הצבא, תפס את
מקומו אריק שרון. נדמה היה שפואד,
קצין קרבי שזכה כבר אז לתהילה בחו־

לאחד מראשי הפידאיון. לפני שהמכונית
פוצצה, הורה פואד להוריד צלחת מאחד
מגלגליה. בדרך חזרה, לאחר שהפעולה
בוצעה, התקשר פואד עם החפ״ק העורפי
ודיווח על ביצוע הפעולה וכן ציין כי
פוצצה מכונית בה־אס־וו חדישה. פואד
ידע שהרופא מאזין למכשיר הקשר.
כעבור דקות, אחדות הפעיל פואד שוב
את מערכת־הקשר וביקש להתנצל באוזני
הדוקטור .״טעינו בדרך וחזרנו למיפעל
ר,אשלג,״ הוא דיווח ,״חשבנו שהמכונית
היא של ערבים, אבל הסתבר שהיא של
הדוקטור. מה שנשאר ממנה למזכרת זו
צלחת.״ שעה אחר־כך נפגש פואד עם
הרופא הנדהם, ובטכסיות רבה העניק לו
מזכרת: צלחת הגלגל. רק כשחזר הכוח
לבסיס סיפרו לרופא את האמת, שהמכונית
חמדת־ליבו שלמה ומבהיקה כפי ש היתר,
לפני הפעולה באל-צפי.

פואד אהב את חייליו וליא הבין כלל
כיצד מישהו יכול שלא להתייחס אל
חיילי הסיירת שלו כאל גיבורים. כ-
שנחוג יום הסיירת חגגה כל באר־שבע,
בעל כורחה, את היום. פואד כמעט הכריח
את ראש עיריית באר־שבע לתרום
כספים ואולם־מסיבות עירוני גדול לחגיגת
הסיירת. הוא גרס שהשתתפות מי-
רבית של בני־העיר בשימחת החיילים
תהפוך את הבאר־שבעים לאזרחים טובים
יותר ואת חיילי הסיירת ללוחמים טובים
יותר.
בשנת 1970 יצא פואד לסינגפור, ל שהות
של שלוש שנים. הוא היה אז
אלוף־מישנה וראש מישלחת צה״ל בארץ
רחוקה זו. כששב פואד לארץ
אירע משבר מישפחתי. פואד ואשתו היפה־פיה
נפרדו למשך כמה חודשים. האשד,
עברה לאשקלון, אך שבה וחזרה לבסוף
אל פואד, ומאז חיים בני הזוג כאילו
היו בירח־דבש מחודש.
במילחמת יום־הכיפורים שירת פואד
כסגן מפקד חטיבה בדרום, ואחר המיל-
חמה מונה כמפקד חטיבה צפונית ומפקד
היחידה הדרוזית. באותה תקופה החלה
לפעול ״הגדר הטובה״ .פואד היה אחד מ-
מאיצי הקמת הגדר־הטובה וממטפחי ה יחסים
המייוחדים עם הנוצרים של לבנון.

באותה תקופה כיהן כאלוף פיקוד הצפון
מי שמכהן היום כרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל
(״רפול״) איתן. איתן אוהב את פואד,
הנחשב כאיש שלו בצה״ל.

פואד עם כסאם שבעה
להיות חברמן

מכונית עמוסה
כל־טוב
ף תפקידו כמפקד היחידה הדרוזית
לא רווה פואד נחת. מערכת היחסים

כי לא
וכי הם

,בסופו של דבר הסתבר
היה אמת בסיפורים אלה,
נועדו לשרת אינטרסים של

51-1־

תת־אלוף בו׳ א לי עזר, הנחשב כאיש
של הרמטב־ז־ בצה־־ל, נקרא 9ו דיזף ן
ו פ קי ד ה מו ש ל : 1גדה
המייוחדת בין החמולות הדרוזיות לבין
עצמן גררה אותו למעורבות במערכת של
הסתות ושמועות. דרוזים ממורמרים, ולאו
דווקא כאלה ששירתו בצה״ל, וקצינים
דרוזיים שלא התקדמו לדעתם די מהר
בסולם הדרגות הצה״לי, הפיצו שמועות
על מיקרים שבהם היה פואד מעורב כביכול.

מישפחות
או של קצינים דרוזיים, נגד
מישפחות או קצינים דרוזים יריבים, במסגרת
היריבות הדרוזית הפנים־עדתית.
לפני יותר משנה, כשסולק מושל הגדה
יעקוב (״ג׳וקי״) הגואל מתפקידו, אחרי
פרשת רימוני־העשן בבית־הספר, מונה
פואד תחתיו. פואד היה אז חניך המיב־ללה
לביטחון לאומי והתכוון להשלים את
השכלתו. לפואד אין השכלה פורמאלית,
אך הוא דובר ארבע שפות — עברית,
אנגלית, צרפתית וערבית מושלמת. פואד
נקרא אז על-יד רפול, שהורה לו לעזוב
את המיכללה ולקבל לידיו את מימשל
הגדה.
פואד הנהיג סיגנון חדש, וייצמני יותר,
במימשל. הוא פתוח וחברותי עם ראשי
הערים, אוהב להתראיין ולהצטלם לטלוויזיה.
אחד מידידיו הקרובים הוא כתב
הטלוויזיה הדרוזי רפיק חלבי, המסקר את
הנעשה בשטחים. חלבי, שהיה סגן ב־צה״ל,
לא שירת אמנם ביחידה הדרוזית,
אך פגש בפואד בצבא והשניים התיידדו.
ליחסים אישיים אלה בין פואד לרפיק יש
השפעה על הסיגנון החדש של פואד
בכל הנוגע לאמצעי־התיקשורת. פואד
פשוט אוהב להתראיין ואוהב את הפירסום.
הסתגלות למצביס ואנשים

פואד בבית־ הנשיא
מקובל על שרים

ך( ואד גם התחבב במייוחד על שר-הביטחון.
הוא הבין לאן נושבת
הרוח בלישכתו של השר, למרות שהוא
עצמו חסיד היד הקשה נגד ערביי הגדה.
הוא קלט מהר מאוד, שכדי לשמור על
יחסים טובים עם וייצמן, יש לאמץ את
מדיניותו של השר: להתערב עד כמה
שפחות בחייהם של ערביי הגדה, ולנופף
בשוט העונש רק לעתים רחוקות.
פרשת בסאם שכעה קידמה את מעמדו
של פואד, הנחשב היום כאיש החזק של

פואד עם כרים חלף כפתח בית עיריית רמאללה
לאן הובילה היד הקשה 7
מערכת־הביטחון בנושא השטחים. עזר
וייצמן כעס על מפקדו הישיר של פואד,
האלוף דני מט, על שסיבך אגתו בפרשת
שכעה. פואד אמנם לא ניסה לחתור תחת
מט או להתמודד עימו, אך המצב שנוצר
הביא לכך שעזר התקרב במידה רבה
לפואד, העדיף אותו על פניו של דני מט.
גם יחסיו המצויינים של פואד עם מפקדו,
אלוף פיקוד המרכז משה (״מוישה וחצי״)
לוי, הביאו לכך שמעמדו בצמרת צה״ל
התבסס. אגב, מאז פרשת מט־שכעה, הפך
פואד לידיד של שבעה, עימו הוא מרבה
להתראות. יתכן שבכך מודה פואד לשכעה,
על שבאופן עקיף גרם לקידומו.
בשבועות האחרונים הבין פואד לאן
נושבת הרוח. הוא היה הראשון שטען,
כי בגדה חלה החמרה והקצנה, והפעיל
לחצים כבדים על וייצמן, לשינוי המדיניות
המתונה־יחסית. היחס שגילה לראש
עיריית רמאללה, כרים חלף, בליל-הבדד
לח, לפני יותר משבועיים, היה בלתי־מוצדק
ונוקשה, בצורה שלא היתד, רגילה

עד אז. ההתקפה בחברון הביאה לכך
שווייצמן* נאלץ להנהיג מדיניות של יד-
חזקה, כדרישת פואד.
אולם מכריו של פואד משוכנעים,
שאם יווצר מצב אחר, ישנה גם פואד
את הקו שלו. אחת התכונות הבולטות
ביותר של פואד הוא כושר ההסתגלות
שלו למצבים חדשים ולאנשים.
כאשר מופיע פואד בפני אנשי גוש-אמו-
נים וקריית־ארבע, נדמה להם, בתום השיחה
עימו, שהוא תומך בהם בכל ליבו.
כאשר היה משוחח עם ראשי עיריות,
בתקופה שבה הוראות שר־הביטחון היו
מתונות, היו אלה מודים לאל על הימצאותו
של מושל המבין אותם. כשהוא נתקל
באנשי שלום־עכשיו בהפגנה, משוכנעים
הצעירים המפגינים, שאלמלא לבש פואד
מדים, היה בוודאי מצטרף להפגנה שלהם.
כשהוא מופיע בטלוויזיה הוא מתגלה ב מפקד
נוקשה המקרין סמכות, ממש כפי
שציבור צופי הטלוויזיה אוהב.

יוסי ינאי !
1 44

עדנ ה לב
מתח תנ ת?
הבחורה הזאת משגעת אותי. הכל קורה
לה וכלום לא קורה לה, ולך תדע למה
להאמין. וצריך להחליט כי עדנה לב
היא לא דק זמרת, ולא רק מותק של
בחורה, אלא גם חתיכה. נכון שיש לי
בלב קצת כעס עליה, על שעזבה אותנו
ואנחנו כבר לא יכולים להנות ממנה,
כמו פעם, אבל בעניין הזה יש לומר
לזכותה שהיא קופצת מדי פעם לביקורי
מולדת.
אז החדשות האחרונות שלי מעדנה הן
די טובות. ראשית, היא הצליחה לקבל

עדנה לב
הבית יוביל לחתונה
סוף־סוף גט מבעלה, הלא הוא המיסעדן
בעל השם של הנסיך ההונגרי ז׳ אן ־ז׳ א ק
דה׳לה־פונטיין, או כפי שהוא מכונה
על־ידי עדנה: המיזרקן. והאמינו לי שזה
היה די קשה. ז׳או־ז׳אק זה הוא משהו
כמו רפי שאולי של ניו־יורק, ולהשיג
גט מרפי שאולי זה גם כן לא הדבר
הכי קל בעולם. וגם את זה אתם יכולים
לשאול את עדנה, מפני שלפני שהיא
היתה גברת דה־לה־פונטיין, היא היתה
קצת חברה של שאולי.
והדבר השני הטוב הוא, שהיא והחבר
המשגע שלה, שדר הטלוויזיה האמריקאי
המפורסם דיויד כרנר עברו להתגורר
בדירה חדשה ומטרפת בניו־יורק.
אז כשאני עושה אחד ועוד אחד, קשה
לי שלא להמר ולומר שאדטו-טו, אם
חס וחלילה לא יקרה שום אסון, יש סי כוי
סביר שעדנה תהפוך לעדנה לב־דה־פונטיידברנר.

ח תיכו ת
מ תגר שו ת
זה קורה במישפחות הכי טובות, אבל
כשזה קורה אצל חתיכה כמו עירית
לביא, מתחמץ פשוט הלב. אני מתכוונת
לגירושין.
עירית היתה מלכת יופי או משהו
כזה, אבל מאותן שהיו באמת יפות. אחרי
שגמרה להנות מהכתר והתהילה, החליטה
להמשיך ולנצל את היופי שלה. היא עש תה
זאת בשתי דרכים. האחת, התחתנה
עם החבר האוהב שלה, בועז, שסבל
בסבלנות את כל המחזרים הקבועים אחרי
מלכות היופי, והשנייה — היא הת חילה
להיות דוגמנית, ואם תשאלו אותי,
דוגמנית מצליחה מאוד.
אבל מסתבר שלמה שהיה מוכן בועז,
שהוא סוחר מכוניות במיקצועו, לפני החתונה,
הוא לא היה מוכן אחרי החתונה.
בעוד שהוא גילה סבלנות רבה להצלחה
של החברה כמלכת היופי, הוא לא היה
מוכן לסבול את חיי הדוגמנות של אשתו.
העובדה שהיא מסתלקת לה לתצוגות
אופנה, ואולי גם העובדה שכל מי שקונה
כרטיס, יכול לראות את האשה שלו
בבגד־ים רחמנא ליצלן — פשוט לא
הסתדרה לו עם חיי נישואין.

עירית לביא
גירושין בגלל מסלול
מהשחקנית חודה למישפחה
מה אומר לכם? יש אלוהים בשמיים.
אם את העניין הזה הוא הצליח לסדר,
אז יש לי הצעה עבור כל הזוגות שלא
מסתדרים כל כך ואפילו חושבים על פירוד:
נא להמתין קצת, יש בכל זאת
סיכוי. לא הכל כל כך שחור,
אתם בוודאי זוכרים את הסיפור המרתק

טרה התערבה בעניין, אלא גם הרבנים
התערבו בעניין. לא רק הרבנים התערבו
בעניין, אלא גם מונה זילברשטיין
התערבה בעניין.
ומונה זילברשטיין זה העניין הכי מסוכן
לעידית. כי מונה השחקנית היא חתיכה
משגעת, שלא רק שרגא איבד לגמרי את

חת 1ו ת
ה שו ה
מישפחת ריבלין הגדולה עורכת בשבוע
הבא כנס גדול, של כל ענף היוחסין של
המישפחה הירושלמית המפוארת. מישפחת
צימוקי אמנם אינה כה ענפה כמו הריב-
לינים, אבל לא פחות ידועה מהם, והכנס
שהמישפחה ערכה השבוע, אמנם לא היה
רק של בני המישפחה, אבל היה לא פחות
מכובד.
אריה צימולן י, עיתונאי ידיעות אחרונות׳
חיתן את בתו חגית, ואל אריה
עלו לרגל כל המי ומי של מדינת ישראל.
מי לא היה שם? כל המדליפים וחמוד־לפיס
של צימוקי, יחד עם הידידים והחברים
הכי טובים. שרים, חברי-כנסת, פקידים
בכירים, עורכי עיתונים, ראשי
הסוכנות. ממש אפשר היה לעשות מהפכה
באותו הערב.
אבל אף אחד מהקרואים לא רצה

ע 1ד גירו שי!
במישפחת דיין
כולם באים כבר לפחות שנה ומספרים
לי איך או־טדטו עומד אהוד (״אודי״)
דיין, בנו של ח״כ משה דיין, להתגרש
מאשתו טליה. אני מחזיקה להם אצבעות
ונראה שזה עוזר. בינתיים הם לא
מתגרשים. אודי, העובד עתה כפועל בהקמת
גדרות בביקעת־הירדן, משתדל לחזור
כל לילה הביתה, לנהלל, שם ממתינה
לו טליה בווילה המפוארת שלהם.
אבל נראה שהחזקת האצבעות. אינה
מבטיחה את כל המישפחה. אחותה של
טליה, מיכל ראשל, התגרשה השבוע
מבעלה, משה (״מומו״) ראשל, אחרי
עשר שנות נישואין.
זה לא סתם אחות ולא סתם איזה מומו.
מיכל היתה במשך שנים רבות דיילת
באל־על, ואחרי שכולם הסכימו שהיא
דיילת מצויינת, היא קיבלה העלאה בדרגה
והפכה להיות עובדת בכירה של
החברה. מומו מכונה בפי העיתונאים הישראלים
בשם הסגן של סמואל (״סם״)
לואים. מומו הוא עובד בכיר במחלקה
המדינית של שגרירות ארצות־הברית ב־

י, 43 -

עידית ושרגא הרפז
חוזר הביתה

בהמשכים של השחקן שרגא הרפז
ואשתו עידית. לא דק שהם רבו וזרקו
זה על זה כל מיני דברים, אלא שגם
המישטרה התערבה בעניין. לא רק המיש-
ישראל, חביבו של השגריר, ובעצם חביבם
של הכל.
הוא כל כך חביב, שגם הגירושין שלהם
נעשו בצורה חביבה. למרות שגירושין
זה לא עסק סימפטי, התנהגו מומו ומיכל
כמו אנשים מבוגרים, ועשו את זה בידידות
המרבית האפשרית במצב נתון כזה.
לא שאני מאחלת את זד. לאחות טליה,
אבל אם חס וחלילה זה יקרה גם אצלה,
אני מקווה שהיא תעשה את זה באלגנטיות
כמו אחותה.

הצפון בגללה, אבל ג ם שרגא. אז
כשזה התחיל עם מונה, נדמה היה כי
עידית יכולה לארוז את הפקלאות ולהעלם
מהנוף. הרומן בין מונה לשרגא היה
אחד הסוערים שדיווחתי עליהם מעודי.
בצד ימים מאושרים, שבהם נדמה היה
לזוג הזה שהם המציאו את האהבה, היו
גם ימים סוערים מסוג אחר, שכללו קצת
מכות, פנסים, מעצרים ומה לא.
אז הנה אני מגיעה לפואנטה של הסיפור
שלי. שרגא *1וליט לעצור במקום,
לעשות חושבים ולהסיק מסקנות. המסקנה
שלו היתה לעזוב את מונה ולחזור אל
עידית ואל ילדיו, הפעם, כך הוא מבטיח,
באופן סופי.
אז אם זה לא נותן תקווה לחצי הזוגות
של עם ישראל, מה כן?

חגית צימוקי
כל החברים של אבא
במהפכה. הכל רצו רק לאחל לאבא צי־מוקי
ולבת צימוקי מזל-טוב, וגם, איך
אפשר לשכוח, לומר לבת האחרת של
אריה, טוכה, אחותה של חגית, שהיא
כתבת דבר בירושלים: בקרוב אצלך.

ישנן כאלה יפות, שתמונות הפירסומת
שלהן ממלאות את דפי העיתונות, אולם
מדפי הרכילות הן מצליחות להתחמק באלגנטיות.
אז להתחמק בבקשה, לא
ממני. אני מתכוונת ליפר, האמיתית, הסוחטת
קריאות התפעלות כל פעם שהיא יוצאת
לרחוב: הדוגמנית סימונה כלו־מנפלד.
גברים לעולם לא מניחים לה
להישאר לבד, אך הצרה היא שרובם לא
מייצגים בדיוק את דמות הגבר האידיאלי
כפי שסימונה היתה רוצה לפגוש
באמת.
כמו שאני אומרת, יגעת ומצאת ! סימונה
מצאה. גבר חלומותיה הוא אלמוני
בשם אבינועם בוינדט, מהנדס יצור,

סימונה בלומנפלד
נצח בלי חתונה
גד,ש בן ,32 המועסק בחברת טכסטיל
גדולה והיתרון הכי גדול שלו שהוא
א.־ ב מאוד את סימונה.
ז מונה סיפרה לי בחום רב שאם ה-
ע־יי ן. יהיה תלוי רק בה, היתה רוצה
להישאר עם אבינועם שלה לנצח, כרגע
הם כאוהבים חזק, אבל עדיין גרים כל
אחד לחוד, וזה לדעת הבלונדית רק מחזק
את ולקשר ביניהם.
על חתונה הם בכלל לא מדברים עדיין,
בכל אופן כשסימונה מדברת על ״לנצח״,
היא לא מתכוונת דווקא לחתונה ולא
דווקא לתמיד, כך שכרגע הרומן היפה
שלהם זורם לו על מי מנוחות ובלי סיבוכים
מיותרים. כמו שהם נראים יחד,
נוצר הרושם שלא קיים על פני כדור־הארץ
גורם כל שהוא שיכול להפר את
שלוותם של זוג האוהבים היפה הזה.
אם קיים כרגע גבר שיכול להסיט את
עיניה היפות של סימונה מאבינועם, הייתי
גם אני רוצה להכיר את הקוסם הזה.

בלי מיפעל
צילצול פעמוני חתונה הוא לא דבר
נדיר, למרות שהמצב הכלכלי היום לא
בדיוק מאיר פנים לזוגות הטריים. בכל
זאת אני מוכרחה להגיד לכם שיש כאלה
שבאמת מגיע להם להתחתן טוב, אבל,
ממש טוב.
קחו לדוגמה את השחקן דליק וולי־ניץ.
הבחור היה כבר נשוי בעבר, עוד
בזמנים שלמד באוניברסיטה. אשתו היתה

רומן שהוא
סוד צבאי
אני אוהבת את הנשים המסתוריות האלה, שכל פעם שפוגשים
אותן יש ההרגשה שמסתתר מאחריהן סיפור רומנטי ארוך
ומיסתורי. את ההרגשה הזאת יצרה אצלי תמיד ליאורה ניר,
עובדת לישכת־העיתונות הממשלתית בירושלים, דקת הגיזרה
ובעלת המישקפיים הגדולים, שבייחוס שלה אפשר למנות גם
את העובדה שהיא היתר. קריינית בגלי צה״ל ואת העובדה
שהיא אחותו של עמירם ניר, הכתב הצבאי של הטלוויזיה.
כימעט שלא דיווחתי לכם על רומנים של ליאורה מעולם.
גם לא על הידידות שלה עם עיתונאי אמריקאי נודע. עכשיו,
אני כמעט מתפוצצת מהלקאה עצמית. מול העיניים שלי ושל
כל עם־ישראל מנהלת ליאורה רומן, מהסועדים ביותר שידעה
הארץ, ואני ככה, לא ידעתי.
אני יודעת שאתם במתח, אבל לצערי הרב תצטרכו להישאר
במתח. אני לא יכולה לספר לכם על האובייקט של ליאורה.
זה פשוט יסוד צ כ אי. וגם לולא היה זה סוד צבאי, איני
בטוחה שהייתי מספרת לכם כי אותו גבר הוא אבא טוב ובעל
מסור, וכמו שאני יודעת, העניינים בכל מישפחה יכולים להתקלקל
יום אחד, אבל גם לבוא על תיקונם ביום אחר.
אבל אני בכל זאת יכולה למסור לכם כמה פרטים. ליאורה
והסוד הצבאי שלה נפגשו כבר הרבה פעמים, במיסגרת העבודה
של שניהם, אבל העניין התחיל להתחמם דווקא בחו״ל. ליאורה
הייתה שם במיסגרת עבודתה, סוד הצבאי היה שם במיסגרת
תפקידו, ומה שטוב בחוץ, טוב גם בארץ. גם אחרי שהם חזרו,
הם המשיכו להתראות.
אני אמנם שומרת על הסוד ולא מספרת לכן מי הוא, אבל
נראה שהסוד הצבאי לא-כל-כך שומר על עצמו. מדי פעם הוא
מופיע, כשליאורה תלויה על זרועו, באיזה מסיבה ירושלמית
שבה נמצאים כל החברים שלו.
אני מבטיחה לכם שכאשר יהיה לי ברור שזהו זה, אני
ישר מדווחת לכם — ואז עם כל הפרטים והשמות.

ליאורה ניר
להתחיל. בנזיצרים, לגמור בירושלים

נשואין נוסח תל־אביב
עוד חתונה שאני רוצה לספר לכם עליה

היא חתונתם של השחקן הצעיד עמי

וינכרג והשחקנית היפה שוש מר־ציאנו.
שוש נבחרה לא מזמן כאחת

הסגניות של מלכת היופי, אבל התפרסמה
יותר בסצנת המיטה המשותפת שלה
עם ששי קשת בסרט נשואין נוסח תל־אביב.
עמי,
מצידו, הופיע שנים אחרות בתיאטרון
לנוער עד שקיבל הצעה קוסמת
מתיאטרון באר־שבע, שבעיקבותיה עבר
לעיר הדרומית. כבר אז פרח הרומן שלו
עם שוש והפרידה גרמה לכך שמייד עם
תום החוזה חזר כמו חץ מקשת, לתל-
אביב. בתל־אביב הוחתם לתפקיד ראשי
בהצגת ינטל של התיאטרון הקאמרי שבה,
באחת הסצנות, הוא מערטל את גופו
ומסתובב עירום על הבמה. העובדה הזו
והעובדה שיחד עם הרומן שלו עם שוש,

יעל פיילר ודליק ווליניץ
יפים ומאושרים
רונית וייס שלמדה אז קולנוע באותו
המוסד שבו הוא למד, אלא שאליה וקוץ
בה. הגבר הצעיר היה בטוח שעצם
העובדה שכל רצונו הוא להיות שחקן
תתקבל כמובנת ובאהבה על־ידי אשתו
הטריה, אולם עד מהרה הסתבר שהכלה
חושבת אחרת :״לא שחקן ולא בטיח,
אתה תעבוד בעסק של אבא שלי.״
אני חושבת שאפשר בהחלט להגדיר
את המצב שנוצר, בחילוקי דיעות חריפים,
ואמנם אחרי זמן קצר חזר דליק
הנשוי להיות דליק הרווק, או יותר נכון
דליק הגרוש.
מאז, עברו כארבע שנים וראה זה פלא,
הבחור שכל כך רצו למנוע ממנו לחיות
שחקן, דווקא מצליח בכלל לא רע. הוא

שיחק בסרט הטלווייזה חירבת חיזעה,
לקח חלק בפרוייקט התיאטרון של נולה
צ׳לטון בקריית־שמונה ואפילו נבחר
להנחות את תוכנית הטלוויזיה לילדים
זהו זח. ואם לא די בכך, הקליט דליק
תקליט ילדים שנקרא דליק ונמכר היטב
בשוק.
למה אני מספרת לכם את כל זה,
ובכן דליק מתחתן שוב. הפעם המאושרת
היא יעל פיילר, שחקנית יפה וצעירה
ואני בטוחה שהדבר האחרון שהיא תעשה
הוא לנסות לשכנע את דליק לעזוב את
התיאטרון ולפנות לעסקי טכסטיל רחמנא
ליצלן, או משהו בסגנון הזה, אחרי הכל
היא למדה מהניסיון של קודמתה ולאבא
שלה גם אין עסקים.

שוש מרציאנו
כן למרות הכל
ניהל #ערכת יחסי ידידות אמיצים עם
המשורר והמחזאי יוצא הדופן מוטי
כה רב, לא הפריעה לשוש לומר לו כן,
כאשר הציע לה נישואין.
בינתיים האהבה שם גדולה. למרות כל
השמועות, אני בטוחה שאלה יהיו נישואין
נוסח נישואי אושר.

במדינה

מכונית הספורט
ש ל ..פיאט״

(המשך מעמוד )39

למטפחת מכוניות הספורט המפורסמת של ״פיאט״ —
ה־ ^ 1/9ה־ 124״ספיידר״ ,ה־״ 131 רייסינג״ וה״ 131 ראלי
אבארט״ (מנצחת הראלי המפורסמת) נוספה לאחרונה גם
אחות קטנה וזוהי ה־״ 127 ספורט״ .קטנה ככל שלא
תהא, היא מרשימה בהופעתה החיצונית ובביצועיה המעו
לים.
המנוע בעל הספק של 70כ״ס על פי תקן דין מקביל
בעוצמתו למנוע בעל הספק 1600 סמ״ק (אעפ״י שנפחו
של המנוע הוא 1050 סמ״ק ועל כן חסכוני בדלק).
תכונה זו מקנה ומאפשרת ביצועים ספורטיביים ממדרגה
ראשונה, כושר תמרון ותאוצה גבוהה.
המכונית היא בעלת סגנון ספורטיבי מיוחד ועיצוב אוירו־דינמי
עם גלגלי מגנזיום ספורטיביים.
ה־״פיאט״ 127 ספורט״ עוררה עניו מיוחד בתצוגת המכוניות
האחרונה בג׳נבה, יחד עם ה״פאנדה״.

טכס ללא בגי־זוג. העתירה
שהגישה מרגלית כהן קשורה בנושא
המעסיק את המערכת המיש־פטית
בארץ במשך שנים רבות —
בעיית נשואי כהן וגרושה. מרגלית
היתד, גרושה. היא נישאה
לפני תשע שנים בשנית לאברהם
כהן, ששמו מעיד עליו שהוא כהן.
מכיוון שנשואים כאלה נוגדים את
ההלכה היהודית, ובתי־הדין ה רבניים,
שהם על־פי החוק הקובעים
היחידים בארץ בנשואי יהודים,
אינם מאשרים אותם, נאלצו
בני הזוג למצוא סידור אחר.
הסידור האחר נמצא בדמות מה
שקרוי נשואי־מכסיקו. החוק במכסיקו
מאפשר להירשם לנשואים
גם ללא נוכחות בני־הזוג, אלא
באמצעות מיופי־כוח בלבד. מרגלית
ואברהם חתמו בזמנו במיש־רדו
של עורך־דין תל־אביבי על
כתב יפוי־כוח, שהסמיך אנשים
במכסיקו לייצגם לצורך רישומם
כנשואים. יפוי הכוח נשלח למכסיקו,
וכך נערכו הנשואים.
אחרי שהגיעו הניירות־ החתומים
ממכסיקו, קיבלו החיים בצוותא
של מרגלית ואברהם תוקף רשמי.
נולדו להם ארבעה ילדים והיח סים
ביניהם היו טובים, עד ש בשנת
1977 חלקרע. מאז הם
מתדיינים בבית־המישפט המחוזי
בתל-אביב בתיק מזונות. שנת
78׳ היתה שנה של רגיעה יחסית
בין בני־הזוג, ובמהלכה לא היו
התדיינויות מישפטיות בניהם, ואף
נולדה להם בת. ואז, ביולי
,1979 קרה הדבר שגרם לשינוי
המצב כולו.

הסדר הציכורי והתכונה.
הבעל הגיש נגד

אשתו תביעה

בשם מרגלית עתירה לבית־הדין-
הגבוה־לצדק נגד בית־הדין הרבני
ונגד הבעל. בעתירה הם מבקשים,
כי ינתן צו על־תנאי, שיורה
לבית־הדין הרבני ולאברהם לבוא
ולנמק מדוע לא יימנע בית־הדין
מלדון בתביעה נגד מרגלית. הם
ביקשו גם צו ביניים שיאסור
על בית־הדין לדון בתביעה עד
תום הדיון בעתירה.
בעתירה טענו זיכרוני וברד בין
השאר, כי ״אין בית־הדין הרבני
מוסמך להכריז על הנשואין במכסיקו
כבטלים, לא רק מכיוון שהם

יועץ־מישפטי זמיר
הממשלה תיפול —

״אימדיה דוסר״

להיות משמעות לגבי כלל הנשואים
האזרחיים. בשל כך, וגם בגלל
ההשלכות מרחיקות הלכת שייתכן
שיהיו להחלטה לגבי עתיד הממשלה,
ביקש היועץ־המישפטי־לממ־שלה,
הפרופסור יצחק זמיר, לה יותי
צד בדיון המישפטי. בכך מבקש
זמיר להגן על האינטרסים הקואליציוניים
של הממשלה. בית־המישפט
העליון נענה לבקשה וה־יועץ־המישפטי
הורשה לקחת חלק,
באמצעות נציגו, בדיון המישפטי.
בגלל מורכבות הבעייה והשאלה
העקרונית המתעוררת ממנה הה־

ליטו שלושת השופטים העליוניים,
משה לנדאו, אהרון ברק ודויד
בכור, שדנו בעתירה, להעביר את
הדיון לידי צוות של שבעה שופטים.
בכל ההיסטוריה המישפטית
של מדינת ישראל זכור רק מיקרה
אחד שבו ישב בית־המישפט העליון
בהרכב כזה. היה זה בפרשת
בני שליט, בעת שהתעוררה השאלה
מיהו יהודי.

צבעי השיער הטובים והנפוצים
בעולם.

ישרא לי ם בוזו׳ ל ;

1/0ה הם*-
האם חיים 50צ אלף
ידרדיס מישראל ^
כאיזדר לוס־אגג׳לס?

15 גובים אופנתיים

חיים

מערכת צביעה(קיט) מושלמת המכילה;
שפורפרת צבע, קרם מחמצן(במיכל שאינו
מחייב שמוש במברשת) חוג כפפות.
להשוג; בפרפומריות המובחרות
בבתי המרקחת וברשתות השווק.

מבית

פריז

החברה הגדולה והמפורסמת בעולם לתמרוקי שיער

#בריזה

מוסיקפה

הרברט סמואל 80 טל 656992

בלוז, פ ולק,
ג ׳ו. רוק

ריו

פתוח כל יום כולל יום א• משעה 21.00 י

לגרושין לבית־הדין הרבני, וביקש
לקבוע, כי הנשואים שבהם נישאו
אינם תקפים ולהכריז עליהם כבטלים.
אברהם ומרגלית חתמו,
במקביל לנשואיהם, גם על הסכם
שמבטיח את זכויותיהם במיסגרת
הנשואים, וקובע פיצויים למיקרה
שההסכם יופר. בתביעה לבית־הדין
הרבני ביקש אברהם ״לקבוע
כי ההסכם שנחתם בין הצדדים הוא
בטל ומבוטל מעיקרו ואינו מחייב
את הצדדים.״ בקשה זו מנומקת
מכך ש״דיו ההסכם כדין הנשו־אין,
דהיינו הוא בטל ומבוטל מעיקרו.״
ברור שאם בית־הדין ה רבני
היה נענה לתביעתו של אברהם,
היה הוא נפטר מן החובה
לשלם מזונות למרגלית.
עורכי-הדין זיכרוני וברד, פרקליטיה
של מרגלית, ביקשו מבית-
הדין הרבני לפסול את עצמו מלדון
בתביעה זו, ונימקו זאת בשורה
ארוכה של טיעונים. אולם הרבנים
לא קיבלו את הטיעונים והחליטו
שהם כשרים לדון. בתיק. השניים
לא ראו בכך סוף־פ0וק..הם הגישו

נערכו בחוץ־לארץ, אלא גם מכיוון
שהם מקובלים באופן חיובי על־ידי
חוקי המדינה, הסדר הציבורי
והתבונה גם יחד, ואין בית־הדין
רשאי לפסוק בניגוד להם.״
למרות שעיקר הטענות בעתירה
של מרגלית מופנות כלפי בית־הדין
הרבני ולא כנגד בעלה, יש
לבעל עניין שהעתירה תידחה, כך
שתביעתו בבית־הדין תובל להמשיך
ולהידון. בתצהיר תשובה ש הגיש
אברהם לבית־המישפט ה עליון,
באמצעות פרקליטו, עורך־
הדין מנחם הוכמן, טען הוכמן, כי
״ביודהמישפט העליון אינו מוסמך
להכתיב לבית־הדין הרבני
איזה טיעונים ועילות עליו לש מוע
ואיזה לא, במיסגרת סמכותו
בעת דונו בתביעת גירושין.״ עו־רך־הדין
הוכמן טען גם, כי ״בית-
הדין הרבני יכול לדון ולפסוק ב בעיות
גירושין בין בני זוג על־פי
כל טיעון ועילה המושמעים בפניו
ואשר הינם בהתאם לדין.״
העתירה עוסקת אומנם בנשואי־מכסיקו,
אך להחלטה שתפול עשויה

כמה יורדים ישראליים
כעת בארצות־הברית?
הערכה חדשה כלולה בעלון של
יחסי־ציבור, שהפיצה תוכנית־רדיו ז
ישראלית חדשה, שמישרדה ב־בוורלי־הילס
בקאליפורניה.
טוען העלון, במישפט־הפתיחה
שלו :״ביום השני, ה־ 5במאי,
יוכלו רבע מיליון הישראלים ה חיים
בחוף המערבי (של ארצות-
הברית) לשמוע את קול הבית י
אם נכונה הערכה זו, יש להוסיף
על כך מיספר דומה של יש ראלים
החיים בחוף ״המיזרחי —
ניו-יורק והערים הסמוכות. פירוש
הדבר: כחצי מיליון יורדים ישר אליים
— כשישית מכל האוכלוסיה
היהודית של מדינת־ישראל.
בית רוחני. התוכנית תשודר
בכל יום במשך שעה וחצי —
משעה 7עד 8בערב, ומשעה 9
עד 9.30 בערב. היא מנצלת לשם
כך תחנה בעלת עוצמה של 50
אלף ואט.
מתגאה אבי אלון, אחד מבעלי
התוכנית, שהסתבר בעסקיו בארץ
(העולם הזה : )2225״לא זה ביל-
בד שזהו שירות דרוש לרבע מיל יון
הישראלים דוברי־העברית,
אלא גם למיליוני היהודים, הרואים
בירושלים ובישראל את ביתם
הרוחני.״״
העולם הזה 2227

במדינה
נכי צה״ל
סוס תחת ע!,
ר פי בזסון התרגז
ע 7התרמית
של חכר-חפגסת, וגכי־צח״?
הרוויחו שגי סוסים
את רפי נלסון, איש אילת ה מפורסם,
קשה להרגיז. גם כאשר
נכנסים לכפר שלו בטבה 12 ,קילומטרים
מאילת, עם צידנית מלאה
במזון ושתיה, בניגוד להוראות שבכניסה,
אין נלסון מתרגז. בנימוס
טבול בהומור הוא מגרש את בעלי
הצידנית, הממהרים להיפטר ממנה
כדי שיוכלו לבלות בכפר.
אולם בשבוע שעבר התרגז נל-
סון. הוא היה כה כעוס, עד ש אורחי
הכפר שלו שאלו בתימהון:
״מה קרה לרפי? זה לא אותו אדם
שהכרנו.״
כמדי יום רביעי פתח נלסון
את גליון העולם הזה של אותו
שבוע. עינו נפלה על הכתבה הנכים
אכלו קש (העולם הזה ,)2226
בה סופר על התעלול האחרון של
ח״כ שמואל פלאטו־שרון. רפי,
נכה צה״ל בעצמו, שאיבד עין

המטרה :

ל הפ טד מ 9 -טון מערבו ת סטריאו
ההצעה:

מכירה לקהל במחירים מגוחכים
לדוגמא:

מערכתקומפלט — פ ט פון מונ ארך +מגב ר 2 x 2 5זוג ר מ קו לי ם,
מערכתקומפלט — פ ט פון + 8.5.1 ^.ר דיו 1ין?] 1/ו.1וי + 7מגב ר +
׳זוג ר מ קו לי ם,
מערכתקומפלט — פ ט פון + 8 .8 *11.טיי פ +רדיו 3ג לי ם +
זוג ר מ קו לי ם . 2 \ 35 \ ¥

ר סי ב ר טונ ר — פ ט פון ח צי אוטומטי +זוג ר מ קו לי ם

במקום 9,500

ל׳׳י7,250 ,

ל ״י בלבד

במקום 15,900ל״י 11,750 ,ל ״יבלבד
במקום 29,000ל״י 21,300 ,ל ״י בלבד
במקום 29,000ל׳ ״ 23,700 ,ל ״יבלבד

מערכות מק צו עיו ת

ר סי ב ר סו ני +פ ט פון ח צי אוטומטי +זוג ר מ קו לי ם
מערכתקומפלט 2 x 2 0 ^ 7פ ט פון ח צי אוטומטי הנ ע ת רצוע ה. טיי פ
מ שו כללל שני סוגי קסטות +רדיו 4ג לי ם 6 ,תחנותב חי ר ה
מראש +זוג ר מ קו לי ם

ב מ קו ם 43,000ל ״י 34,00 ,ל ״יבלבד
במקום 45,000ל״י 31,200 ,ל״יבלבד
במקום 43,200ל״י 32,000 ,ל ״י צלבד

כמו כן ב מל אי ללא ת ח רו ת:

תורם נדסון
לכעוס על פלאטו
במילחמת השיחרור, רתח מזעם
על שפלאטו־שרון הונה את העיוורים
נכי צה״ל כשהבטיח לרכוש
עבורם סוס, זכה להיות אורח־כבוד
במסיבה שאותה ערכו העיוורים
ושאליה הובא הסוס, וכפיר־סומת
נרחבת בעיתונים — ולבסוף
סירב לשלם עבור הסוס, כפי ש התחייב.
״בהתחלה
חשבתי לקחת את כל
האורחים שלי בכפר, לעלות לצפון,
ולערוך הפגנה מול ביתו של
פלאטו־שרון בסביון,״ סיפר נלסון,
״אבל אחר כך הבנתי שזו שטות.
פלאטו־שרון בוודאי רגיל להפגנות
ולנושים, ואפילו לא יראה
את הפרצוף שלו. נכי צה״ל העיוורים
לא ירוויחו מזה שום דבר.
אז בא לי רעיון אחר, פרודוקטיבי
יותר.״
בכפר של נלסון שלושה סוסים,
עליהם נוהגים ילדי אילת לרכב
מדי פעם בפעם .״החלטתי שהילדים
של אילת יכולים להסתפק בסוס
אחד, ושני סוסים אתן במתנה
לעיוורים נכי־צה״ל.״
רפי מיהר להתקשר עם מנהל
מלון מרינה בתל־אביב, מיכאל
(״מיקי״) יעקובסון, שנפל קורבן
לתעלול של פלאטו־שרון ושהיה
צריך לשלם מכיסו את מחיר ה סוס•
יעקובסון שמח על דנדי ו־מקם,
שני הסוסים אותם תרם רפי,
ומיהר לקשר בינו לבין העיוורים
נכי־צה״ל.
(המשך בעמוד )46
העולם הזה 2227

ר סי ב רי ם — סוני 7 0 ,פיוניר,
פ ט פוני ם — סוני, ס או נ ד ־ מסטר,
ר מ קו לי ם — גו ד מנ ס, סיז, נ מ קו,
טיי פי ם 0סוני, ס או נ ד,

טונ ר, הי ט צ׳י, ה ר מן ־ ק ר דון, א ק אי.
0מונ ארך, מי ק רו, סו ר ה, וגנר, מ רו ק ו 8 . 5 .8 גררד.
, 0 . 8 , 5 .אלק, אקאי, קף, מו ראל, פו רלס, אודקס .
טלטקס, פיוני ר הי ט צ׳י.

גןוו ^ ן ל בוגרשוב,72 תל־אביביטל 292701.

יבואני רמרזולים,מערכות סטריאו וציוד אלקטרוני

גבר!

התלבש על *7.1־
הגיעו!
44ח לי פו ת כו תנ ה
דג םספא רי
44ח לי פו תאלגנ טי ו ת
3.׳1 .ו 0 0 6 1 8.01
44מכנ סי יי צו א

0א 1א

דדס 0 £ 8 8
ל ה שיג בחנ וי ו ת
ה מו ב ח רו ת
הז מנו ת
לטל׳ 03-822152

כזה ידו ע לן־ על

יוגה?
לראשונה בתרגום עברי: ספרו המפורסם עזל
הסלואמי ונקססננדה -הדרן לחיים בריאים
ומאושרים יותר!
בלה שיג בחנויות הספרים המובחרות (הפצה: א .ער מוני)^
או ישירות מתמר חועאה לאור ע״י משלוח המחאה ע ״ ס
265ל׳׳ו לת״ד 45160ת״א, טל׳ 9 ,706770ווו .03-78

תן טרמפ לחייל

במדינה

ו1וד*אטעהח
נעו א ת החוויה

שתו פינה קו7־דה!
מבחר קוקטייד:

(המשך נוענזוד )45
״לי אמנם אין כסף להאכיל את
הסוסים האלה שנה שלמה,,׳ אמר
אחר כך נלסון ,״אבל בנוסף לסוסים
נתתי גם שני אוכפים.״ חש בון
מהיר מגלה, כי תרומתו של
נלסון שווה לפחות 80 אלף לירות
— מחיר כל סוס הוא 30 אלף
ומחיר כל אוכף עשרת אלפים.
״רציתי להחליף את השמות של
דנדי ומקס לפלאטו ושרון,״ סיפר
רפי ,״אבל אחר־כר נזכרתי שהם
לא חמורים, הם סוסים׳ והשארתי
את השמות המקוריים שלהם.״

דר ראיית־הנולד. מתפרנס מזרעים
של עץ־הזית. בעל התנהגות
תוקפנית, כשמתקרבים אליה מכל
כיוון שהוא. אינו מתאים לתפקיד
של חיית-בית חביבה.״
בעל הקאריקטורה הוא אחד בשם
טיילור־ג׳ונס.
עד כה לא נאלץ העיתון להתנצל
על פירסום זה — דבר המוכיח,
כי הקהילה היהודית המקומית לא
יצאה מגידרה כדי למחות על כך.
זה לא היה אפשרי עוד לפני שנה.
אז היתה קהיליית־העסקים המקומית
ממטירה מחאות על העיתון,
מבטלת בסיטונות מודעות ומנויים.

ה 3 0רה

מישטדה

מנחמום עגן עונוס

חסיד ו1ו 0ד דדין

מנחם בגין הוא
מברסם קטן ודוחה,
הן זופר מתחת 7אדמת
הגדה המערבית
ירידת קרנה של ישראל — ושל
ממשלת ישראל — בעולם מצאה,

ת״א, ה קו נגרס . 4 4טד 832236 .

מה אמר הרבי
על התנהגותו
ש 7שוטר התגועה
על ספסל הנאשמים ישב יהודי
מגודל זקן ופיאות, לבוש במיטב
המסורת החסידית. ניכר היה בפ
מועדון

לתרבות חדשה
רח׳ הס .5תל־אניב

סל׳ 297263

יום שלישי 13.5.8
המצב הנוכחי באירן

יואיר הירשפלד

(מרצה באוניברסיטת
תל־אביב)
כיום שלישי 20.5.80
המועדון סגור לרגל החג.
חמועדון פתוח בימי ג׳
התוכניות מתחילות ב־ 9בערב
המועדון פתוח
משעה 8.30 בערב
דרוש תנור

בגין כקאריקטורה כ״צ׳ארדסטון גאזט
מכרסם קצר־רואי
בין השאר, את ביטוייה בקאריק-
טורות המתפרסמות בעיתונות ה אמריקאית.

לא מכבר לא העז שום עיתון
אמריקאי לפרסם קאריקטורות מע ליבות
על מנהיגי ישראל, ולוא
רק מפני שכל עיתוני אמריקה
תלויים במודעות של עסקים יהודיים.
בניגוד לטלוויזיה, הניזונה
מן הפירסומת הכל־ארצית, שאינה
כפופה להשפעת קבוצות־לחץ אתניות,
חיים העיתונים מן הפיר־סומת
המקומית, שבה יש ליהודים
חלק מכריע.

לעבודות אמייל
גודל 20x22 :כערף
לפנות כערב:
טל 276 .־246־03
תו טרמפ
לחייל

לפני כמה ימים פירסם העיתון
המקומי בעיר צ׳ארלסטון, צ׳אר־לסטון
גאזס, קאריקטורה המהווה
שיא חדש. היא מראה את מנחם
בגין בצורת חיה קטנה ודוחה,
תחת הכותרת ״מושבה של בגינים
(מנחמוס עקשנוס)״.

111 הים חחההיא 1901
להטיב בחנויות מ וב ח רו תננל הארץ

בהסבר נאמר :״מכרסם קטן, ה חופר
מתחת לאדמה, החולש על
הגדה המערבית של נהר הירדן.
קל לזהות אותו על פי נשיכת־הכלב
שלו, ראייתו החלשה והיע־

ניו כי הוא מתאמץ להתרכז ולהבין
את הנעשה באולם המישפט.
היושבים באולם בית־המישעט
תמהו — הנאשם ז׳ק קשמרר הוא
עולה חדש מצרפת והעברית אינה
שגורה בפניו. מה עושה יהודי יפה
כזה בבית־המישפט כנאשם 7ה תובע
המישטרתי ציון אגמון האשים
אותו בכך שבחודש פברואר
בשנה שעברה, ברחוב עקיבא ב־בני־ברק,
העליב את סמל המישט־רה
יעקב נברו.
החסיד עצר בפולקסוואגן המיס־חרית
שלו ליד תחנת אוטובוסים
והוריד שם נוסעים. השוטר, שהיה
עסוק אותה עת ב״ניקוי הכביש
לתנועה,״ רשם דו״ח לנהג
ומונית. הוא סימן בידו לחסיד
להמשיך לנסוע, אך כאשר זה התמהמה
ניגש השוטר לחלון המכונית
וביקש את רשיונותיו של קש־מרר.

שקרה אחר־כך שנוי במח לוקת.
השוטר סיפר, כי מייד לאחר
מתן הרשיונות ירד החסיד מ־
(המשך בעמוד )48
העולם הזה 2227

71717#17ן71
(המשך מעמוד )10
שתו ההחלטית והנמצרת לכל
דבר. היחס של העקרב לכסף
מעורר בלבו כביד, יחסו לאהבה
ולמין מעורר בו תיקווה. אך כא שר
הם מנסים להעמיק את ה קשר
נוצרת אכזבה שגודלה כגודל
הציפיה המוקדמת של ה אחד
מהשני. הבעייה היא שגם
לאחר האכזבה, המשיכה ההדדית
נשארת חזקה, ומפגישה אותם
כל פעם מחדש. הניגודים שבאופיים
לא נותנים להרמוניה לשרור
ביניהם.

שור עם קשת
צירוף מקובל מאוד בזוגות
רבים. נוח להם אחד עם השני,
ונוצרת הערכה הדדית. השור

נמשן לאינטלקט, לנדיבות, ולהתייחסות
האגבית של הקשתות
לכסף. חוסר הדאגה שלהם בכל
מה שקשור לרכוש משרה על
השוורים ביטחון. ליד הקשתים
הם חשים שבעצם אין מה לדאוג,
הכל כבר יסתדר מעצמו. גם ה עניין
הרב שיש לבני מזל קשת
בכל דבר רוחני, מוסיף לשור
עניין ומרים אותו מעט מעל ה קרקע.
למרות כל הנאמר, ההבנה
ביניהם קשה. הם כל כך שונים
איש מרעהו שהקשר בסופו של
דבר נוצר סביב חיי היום יום,
או ענייני החומר.

שור ונם גדי
התאמה טובה במיוחד כאשר

גדי עם שור מתקשרים, הקשר
יימשך זמן רב ושניהם יהנו ממנו.
בן מזל גדי שהקאריירה חשובה
לו יוכל לסמוך על בת שור, שתעניק
לו בית חם, ותעשה רבות
למען התקדמותו. בת שור לא
תתן לגדי לפתח את הביישנות
וההסתייגות הטבעית לו. הפתי חות
שלה תשחרר אותו ותעניק
לו ביטחון. אם יגיעו לנישואים,
יתייחסו לילדיהם ברצינות והגי נות.
ויעניקו להם ערכי מוסר
גבוהים.

שור >ום דד
דלי ושור על פי רוב זרים האחד
לשני. בת דלי המתלבשת
בצורה מוזרה ומיוחדת, הלוקחת

לה חופש מדי פעם מהמיסגרת
המישפחתית, מרגיזה את השור
ומערערת את ביטחונו. חיי ה-
מישפחה משעממים וחונקים את
הדליים, ודרושה להם מיסגרת
אלסטית מאוד. היחס החביב שלהם
לכל אדם, מעורר קינאה ורוגז
בשור, הרוצה שיתייחסו אליו
יותר מאשר למכרים מיקריים.
דרישה זו עבור בן מזל דלי היא,
כמו עבור מישהו אחר, עונש מא סר.
הפער ביניכם יגדל מיום ליום
עד הפירוד הסופי. לכן כדאי שמההתחלה
יתרחקו האחד מה שני.

שור
011 דגים
הם אינם מהווים בני זוג איי

ריאליים לשוורים. למרות שקיימת
משיכה, השור נמשך לרוך
ולתמהוניות של הדג, ואילו הוא
נמשך ליציבות ולביטחון שמשרה
עליו השור. אך בחיי היום־יום
יהיו התנגשויות על דברים קטנים,
והשלום לא ישכון במעונם.
כשדבר קטן וחסר חשיבות ירגיז
את הדגים, הוא יפרוץ מייד
בבכי. הדמעות שנשפכות במהירות,
והחשיבות שמייחס בן דגים
לבכי, מעצבנת את השור ולא
מובנת לו. כשבן מזל שור יפרוץ
בבכי, הסיבה תהיה כל כך רצינית,
שבן דגים במצב כזה כלל
לא יוכל לבכות. וישב קפוא וחסר
תושיה בגלל רצינות הבעייה. גם
השגיונות והחלומות של ה״דג״
לא יתאימו לקביעות האחריות
והמעשיות של השור.

אם עורך יקר לך באמת
הרשי לעצמך את מוצרי טיפוח העור
היוקרתיים ס
מגוון רחב של קרמים מיוחדים לכל סוגי העור,
חלבים, מי-פנים,מסכות ומוצרי שיזוף.

המכירה הבלעדית
ב* 8תמרוקיות נבחרות בלבד:

תלאביביבוטיק״לילית־בכל-בו שלום(קומתקרקע מול הכניסה הראשית)
תמרוקיה׳דויטש* בככר המדינה 70 תמרוקיה״יסמין״ איבן גבירול 22
תמרוקיה״סוליי״ אופנהיימר 13 נווה-אביבים
ירושלים״תמרוקיהיאסתר״בן־יהודה 2
חיפהיבקרוב תפורסם רשימת התמרוקיות המאושרות__ .
צוות יועצות יופי מיומנות מטעם 8£8112ז*81£308״נ< פריז עומד לרשות המבקרות בתמרוקיות.

01141* .

גרפיק אי
מוכ שר
למה אתה מחכה ן

אנו מחפ שים או תךב תנ אי שאתה בעל נ ס מן וה שראה ביצירת מודעו תפר סו ם לע תונו ת, בוגר
בצלאל או מו ס ד דו מהב חו״ל ורצוי מ אוד עם כשרון איור.

רמה גרפית גבוהה הכרחית י
אםאתהמה שאנו מ קווי ם שאתה, תוכל לה שתלב בצוות יוצר של משרד פ ר סו ם בעל רמה
מקצועית גבוהה.
נא לפנו ת בכתב עם פירוט נ סיון קו ד ם ודרישות שכר לת.ד 10204 .תל-אביב עבור ״מוכשר״.

ת׳׳א. ממשלה
ש ות.ד.ת ,16303ה

ב ר צחק
המזדהים עם תוכן מודעה זו, מתבקשים לפנות ל״אורים״,
(נא לציין כתובת ומספר טלפון)

מודעה זו נתרמהע״י או ה ד ״ אורי ם״.

הוזזלת הזה לרסר

אורים -מאחור רובין

כמה את מ שלמת
, עבור אבקת הכביסה שלך?
בדקי והשווי: משקל אבקה א׳

שלגיתיצהר אבקה ב׳

מחיר לאריזה מחיר לכביסה
אחת
91.40
6.09
7 9 .—84.

5.26
5.60

1/2בום אבקת כביסה שלגית מספיקה
ל־ 5ק״ג כביסה (ראי ההוראות).
שלגית אינה רק אבקת הכביסה החסכונית
ביותר. תכונותיה החדשניות, לפי התקן
הישראלי ובפקוח מכון הסיבים, מעניקות
לה גם יעילות מירבית.
שלגית מכילה 4096 חומר פעיל המסיר
בקלות כתמי שומן חיעה ויעיל גם במים
קרים.
ניתן להשיג את שלגית באריזות של , 1.5
4או 6ק״ג.
כדאי לך לשלם פחות ולקבל יותר כביסה
נקייה.

במדינה
(המשך מעמוד )46
מכוניתו, רדף אחר השוטר ובקול
רם אמר לו :״אתה שונא חסידים,
אתה שונא יהודים, אתה פא־שיסט.״
הדבר גרם המולה והתקהלות
של אנשים שהיו בתחנת ה אוטובוס.
לכן לקח השוטר את
החסיד לתחנת המישטרה, ושם
האשימו, נוסף לדו״ח תנועה, גם
בהעלבת עובד ציבור.
קורבן לשוטר. כיום, יותר
משנה אחרי המיקרה בתחנה,
עמד הסמל מתנצל במקצת על
דוכן העדים וסיפר את גירסתו. השופט
דוד שטינמץ נהג בכבוד
בנאשם, שהופיע ללא סניגור, וניסה
להסביר לו את הליכי המיש־פט.
הוא גם ביקש מאיש מישט־רה
דובר צרפתית לשבת ליד הנאשם
ולתרגם לו בעת הצורך.
כאשר קם הנאשם לחקור את
השוטר היה קולו רך ונעים, והליכותיו
מנומסות ביותר. הוא אמר
לשוטר, כי חצי אמת גרועה משקר,
ושאל אותו אם הוא יודע, כי
הוא אינו תושב בני-ברק, והגיע
לשם באותו יום מצפת, מקום
מגוריו. במכוניתו היו שלושה
טרמפיסטים שביקשו לרדת. לדבריו
עצר לשתי דקות בלבד בתחנת
האוטובוס כדי לסיים את מעשה
החסד והצדקה של הסעת הטרמפיסטים,
ואז סימן לו השוטר בעצבנות
ובפנים מפחידים, כי עליו
לזוז משם. לפני שהספיק להזיז
את המכונית היה כבר השוטר לידו
וביקש את מיסמכיו .״בחיוך נתתי
לו אותם,״ סיפר החסיד, אך הוא
לקח אותם וחזר למונית. הוא
התעכב שם כעשרים דקות׳ בעוד
החסיד יושב וממתין.
״יש לי הרבה בעיות, אשתי
חולת־נפש כבר שנתיים ואני עסוק

השופט כנימין כהן
״עיניים מבריקות —

נשמח לשלוח לך דוגמית של שלגית במתנה
לב׳ יצהר ת.ד ,823 .תל־אביב
עבור ״שלגית״

בבקשה לשלוח לי דוגמית שי של ״שלגית״
אבקת הכביסה החסכונית ביותר.

השופט שטיינמיץ

כתובת __

יותר טוב בלי עורך־דין
היכונו למבצע פרסים ענק.
התחילו לאסוף את לשוניות
הפתיחה של שלגית
באריזת 1.5ק״ג ועקבו אחר
מודעות שלגית שיתפרסמו
בקרוב.

18י!ית

יצהר#

אבקת הכביסה המובחרת לכל מכונות הכביסה.

וטרוד, לא היה לי זמן לשבת
ולחכות לשוטר,״ אז ירד ממכוניתו
וניגש לשוטר ואמר לו שזו התנהגות
פאשיסטית.
בעוד החסיד עומד וממולל את
זקנו ואת פיאותיו ניסה השוטר
להסביר, אך הוא לא יכול לענות
על השאלה מדוע רגז כל־כך כאשד
הנאשם עצר לדקותיים והוריד את
נוסעיו, בעוד שהוא עצמו ציווה
על החסיד להישאר על עמדו למשך
כעשרים רגע ולהמתין לו.
״אם מטרתו היתד, להקל על התנועה
מדוע עצר אותי בתחנה
עוד עשרים דקות נוספות? אני
חושב אתה אדם רע. עשית לי
תנועה רעה ביד, ובפנים מאוד
נרווס,״ טען הנאשם .״אתה יודע
מה הרבי שלי אומר על זה י הוא
אומר שאני נפלתי קורבן לשוטר
אנטי־דתי. שוטר צריך גם לעזור
לאנשים ולא רק לעשות רפורטים
׳ולהרגיז,״ סיים הנאשם. דבריו
עשו רושם רב יותר מאשר אילו
היה אומר אותם סניגור מלומד
ומנוסה.

דן קיר־ ה עז ר כא במרוצה ל •
אולם המישפט. השופטת הדסה
בן־עיתו ביקשה ממנו להוציא
מייד מן האולם את כל האנשים
שסגרו את החלונות. השופט משה
טלגם ביקש כי כל האנשים הלו־עסים
מסטיק ייצאו מן האולם.
בקומה שמתחת ציווה השופט דב
לוין על פקיד־העזר להוציא מה אולם
ארבעה צעירים שלא שלטו
בעצמם והתפרצו בצחוק למשמע
עדותו של נאשם. ימים אחדים
קודם לכן ציווה השופט לוין להוציא
מאולם המישפט בני מישפחה
של נאשמים ערביים. הסיבה להד

באולם המישפט, נתונים גם הם
לחסדו של השופט. הוא יכול לנ־זוף
בהם, להוציאם מהאולם ואפילו
לעצור אותם באשמת ביזיון
בית־המישפט.

״טיפול
פסיכיאטרי״
ן* דועות הדוגמות שהפכו
לאגדה, על מי שהיה נשיא
בית־המישפט המחוזי בתל־אביב,
זאב צלטנר ז״ל, שעצר את המרכזנית
של בית־המישפט, אשר לא

יש שופטים מסו״ מיס
שעווכי־הדין מסרבים
תיקים הקבושים בפניהם
צאתם היתה, כי נופפו בידיהם
והניעו בראשיהם לאות ברכה לבני
מישפחתם היושבים על ספסל
הנאשמים.
השילטון הנתון בידי שופטים
הוא נרחב מאוד. אין על שופט
מרות בענייני שפיטה, מלבד ה חוק,
ובענייני ניהול אולם המיש־פט
כמעט שאין עליו מרות כלל.
מורה בבית־הספר שולט גם הוא
בחדר כיתתו, אך יש עליו תמיד
מורא המפקח או הורי התלמידים.
לא כך הדבר בביודהמישפט. עור־כי״הדין
המופיעים בפני השופט
תלויים בו וחוששים מפניו. הנאשמים
ובעלי־הדין תלויים לחלוטין
בשופט בעת המישפט, ומוכנים
לעשות הכל כדי לשאת חן בעיניו.
העדים והקהל, כל עוד הם

השיגה עבורו קו במהירות הדרו־שה.
וכאשר החלה בניית המוזיאון,
הצמוד לבית־המישפט, ציווה לע צור
את נהגי הרכב הכבד שעשו
רעש והפריעו את עבודתו השיפוטית.
בעוד
הקהל יכול לצאת בכל
רגע מהאולם, ובכך לפרוק את
עולו של השופט, אין זה כך עם
בעלי־יהדין ועורכי־זהדין. הללו
נתונים לחסדו של השופט עד תום
המישפט.
אי-אפשר לבחור את השופט
לפניו יופיע עורך־הדין, אך ידוע,
בי יש שופטים מסויימים שעורכי־דין.
מסרבים לקחת תיקים הקבועים
בפניהם. כאשר עדיין שפט
גבית־מישפט השלום בתל־אביב
השופט מנדל ורשאי, היו עורכי-

אדוני השופט
דין מתפטרים בכל תיק שהיה
קבוע בפניו. הם העדיפו זאת
מאשר להתדיין בפניו ולסבול.
כאשר היה מופיע עורך־דין מחוץ
לעיר, שלא הכיר את השופט ולא
רצה להתפשר, היו מושיבים אותו
למשך שעה באולם, ואז היה גם
הוא יוצא משם חסיד פשרות.
בתיקים אזרחיים יש עורכי־דין
המבטלים את התביעה, אם נקבעה
בפני שופט שאינו רצוי להם,
ומגישים אותה מחדש מתוך תיקווה
כי הפעם תיקבע בפני שופט
אחר, נוח להם יותר. אולם בתיקים
פליליים אין. אפשרות כזאת.
באשר נקבע התיק, שם בדרך כלל
יישאר. ואז יש עורכי־דין המבקשים
להתפטר, או ממשיכים בתיק
״ולוקחים מהקליינט שכר־טירחה
הכולל טיפול פסיכיאטרי־.״
השררה בעצמה אינה גורמת

בציניות חדה ולעג בולט הוא
מתייחס לטענות שאינן לרוחו. ב־מישפט
מסויים, שהתקיים לא מזמן
בענייני בניין, טען עורך־דין
צעיר, כי הוא בקיא בבניין, היות
ובזמנו עבד כפועל בניין. בלעג
קר ענה לו השופט :״אני מאמין
לך שאתה מבין בבנייה יותר מאשר
במישפט.״

ךראה כי השילטון והשררה
משחיתים. שופטים רבים, ה ידועים
בחייהם הפרטיים כאנשים
נוחים וחביבים, הופכים לפעמים
באולם המישפט לאימת עורבי־הדין.
זכור השופט המחוזי יוסף
לם. איש נעים הליכות מאין כמו־

טען בפניו עורד־הדין נחמן גולדברג,
ראש ועדת האתיקה של עור-
כי־הדין. השופט הפסיקו במחצית
דבריו ביקש ממנו לשבת. הפרק ליט
המנוסה לא ישב. הוא המשיך
לעמוד וכאשר ראה, כי השופט
נרגז מאוד, אמר לו :״אדוני,
אני מוחל על כבודי ועל כבוד ה לקוח
שלי, אבל על זכויותיו של
שולחי איני יכול למחול.״ השופט
הביט בו בכבוד, ונתן לו לסיים
את דבריו.
אהד השופטים הוותיקים, המטילים
את פחדם על עורכי־הדין הוא
השופט מאיר רובין. הצעירים ש בין
עורכי־הדין סובלים בעיקר
מנחת לשונו. במישפט נזיקין ש התנהל
לפניו לפני כמה שנים, הופיעה
עורכת־דין מתחילה ממיש־רדו
של עורך־דין ידוע* .כעבור
ישיבות אחדות ביקשה הצעירה

השופט רוכין
— בצורה חשודה״
לת, ועלול לפגוע בקידום הקא-
ריירה המקצועית שלו. אך לפעמים
כאשר עורר־הדין הוא בעל טמפרמנט,
ואינו מוכן לוותר, מתרחשים
באולם־הסישפט קרבות של ממש.
ידוע מיקרה שבו צעקה עורכת-
דין ידועה על השופט מנחם בו־כוייץ
:״אתה מבייש את הסמל
שתחתו אתה יושב.״

״יהיה לך
חושך בתיקים״
}( ך ני שופטים יוצאים בימים
אלה לגימלאות, השופט מנ חם
בוכוייץ, מבית־מישפט השלום
בתל־אביב, והשופט אריה לייב־

שופטים כאלה מתעלמים פעמים
רבות ממאמציו של הסניגור, חוקרים
בעצמם את אנשי המישטרה,
מציגים שאלות שהתובע לא יכול י
היה לשאול אותן ביגלל כללי ה דיון
הפלילי. אולם לשופט מותר
הכל, וכך הם מוציאים מפי עדים
תשובות שלא היו כשדות כראייה,
אילו נשאלו על־ידי הצדדים. שופטים
כאלה מנהלים במיקרים קיצוניים
את הפרוטוקול כרצונם, וכאשר
זה אינו משקף את כל
הנאמר בבית־המישפט, גם ערכאת
עירעור לא תועיל. תקנתם ה יחידה
של עורכי־הדין במיקרים
כאלה היא לאסוף תצהירים מ־עורכי־דין
אחרים, שהיו נוכחים
בדיון ושמעו את הדברים כדיו־

חיה יוק ׳מיקרה אחד בעולם
המישפט ׳הישראלי שבו הגיעו
עד כדי שביתה של עווני־דין

השופט דכ דוין

השופט לס

— על כבודי״

״אני מוחל —
לעיוות־דין. השופטים הנוהגים כך
יכולים לגזור דין־צדק, ולרוב גם
עושים זאת. אולם המתח והלחץ
שהם מכניסים י למישפט, גורם ל־עורכי־הדין
ולעדים פחד מתמיד,
ומצב זה עלול לגרום לעיוות־דין.
לא כל שופט בעל שררה התחיל
כך את דרכו. ידוע, למשל, כי
השופט דב לוין, שהוא היום אחד
מממלאי מקום נשיא בית״המישפט
המחוזי בתל־אביב, היה חביב ונוח
מאוד כאשר התמנה לבית־המישפט
המחוזי. בתחילת דרכו במחוזי,
היה יושב כאחד מחברי ההרכב
של השופטת מינה שמיר. עורכי־הדין
שהופיעו בפניו אז, חשבו
אותו לאיש עממי וצנוע. יחסו ל-
עורכי־הדין היד, לבבי והסר ממ רות.
בשנים שעברו בינתיים הפך
ליושב־ראש הרכבים, ולמקור פחדם
של עורכי־דין צעירים.

תו, אך את אולם המישפט שלו
.ניהל כאילו היה רכושו הפרטי.
עורכי־הדין היו אומרים בלצון,
כי אפילו החוק ששרר באולם שלו
היה ״לקס לם״( ,החוק של לם).
ולא פעם הפסיק עורך־דין צעיר,
שטען ארוכות( ,לא הירשה לו
להמשיך. במקרה אחד לפחות הושיב
השופט את הפרקליט שרצה
להמשיך לטעון ואמר לו :״בשבילי
גמרת!״ עורך־הדין לא נפחד
וביקש להמשיך. אז איים עליו
השופט, כי אם יפצה את פיו יצווה
לעצרו, ואף הזמין את פקיד־העזר
כדי שישב לידו, ויעצור אותו אם
ימשיך לטעון.
נשיא בית־המישפט המחוזי ב־תל־אביב,
בנימין כהן, אהוב על
כולם. אך כאשר עובר עליו יום
גרוע, הוא עלול לנהוג בזילזול
ובוז בעורכי־דין. בשנה שעברה

להשתחרר מהתיק, ביגלל העלבונות
והיחס המשפיל שלו זכתה. היא
הוחלפה בעורר־דין אחר מהמיש-
רד, שהיה ותיק יותר. אך גם זה
לא עמד בלחץ, ואחרי כמה ישיבות
חזר אל בעל המישרד וביקש
להשתחרר. אך הפעם החליט ללמד
את השופט לקח. הוא הגיש בקשה
לשופט, לתקן את הפרוטוקול
של המישפט, וכלל בתיקונים אלה
את כל מילות הבוז והעלבון שספג
במשך הישיבות. השופט דחה מפעם
לפעם את הדיון בבקשה זו,
ולבסוף דחף את הצדדים לפשרה,
ובכך סיים את המישפט המביך.
עורכי־דין אינם אוהבים לספר
את הסיפורים הללו על עצמם. אין
זה כבוד גדול לעורך־דין לריב עם
שופט, והדבר אינו מביא לו תוע י
השמות שמורים במערכת.

סון, נשיא בית־מישפט השלום ב־פתח־תיקווה,
כיוון שהשניים לא
יוכלו להתנקם בעורכי־הדין, נפתחו
לפתע פיותיהם של עורכי־דין
רבים, להתלונן על השניים.
על השופט בוכוייץ הרבו לכתוב
לאחרונה, והשופט המחוזי
דויד ולך אף ביקר אותו קשות
בפסק־דין, דבר שאינו מקובל בין
שופטים. אך ידוע, כי הוא אינו
מחכה כדי לשמוע את כל מה
שבפי עורכי־הדין. עוד הם מדברים,
הוא רושם את החלטתו, ואומר
לעורך־הדין הממשיך לטעון
בפניו :״אני כבר כתבתי את פסק־הדין
ואתה יכול לערער.״
השופט לייבסון נוהג ביד רמה
בעורכי־דין צעירים, ולא אחד
מהם יצא את אולמו כשעיניו מבריקות
בצורה חשודה.
אלה הם שופטים אשר בדרך
כלל התחילו את דרכם כאנשי
מישטרה, או כאנשי פרקליטות.
הם התרגלו לראות את החברה בצבעים
של שחור־לבן, ומקבלים
את גירסתה של המישטרה והתביעה,
כי הנאשם אמנם אשם. אחרי
ששנים רבות התאמצו כפרקליטים
להרשיע נאשמים ולהכניסם
לבתי״הסוהר, הרי גם אחרי שלבשו
את גלימת השופט הם ממשיכים
לראות עצמם במיסתדים כ־קטיגורים.

וכאשר מוגש העירעור מצרפים
אליו גם את תצהירי הצופים.

לשופטים בתל־אביב יש
שילטון מלא על אולם המישפט,
הרי השופטים בערי־השדה מרגישים
לפעמים כשריפים. יש כאלה
המכריחים עורכי־דין להופיע לפניהם
עד השעות המאוחרות של
אחר־הצהריים. הם ממשיכים לדון
ביום שישי, כמעט עד כניסת שבת,
ואף מזמינים למישפטים למוצאי־שבת.
שופט כזה, שיצא לגימלאות
בעיר־שדה בדרום, אף זכור בכך
שהזמין יום אחד את החשמלאי
של בית־המישפט ואמר לו :״התקלקל
משהו בחשמל אצלנו, יש
לך כאן תיקים של הוצאה־לפועל.
אם לא יהיה אור בבית־המישפט
תוך שעה, גם בתיקים שלך יהיה
חושך.״
נשיא בית״המישפט המחוזי ב־באר־שבע,
השופט שלמה אלקיים,
אינו אוהב שעורכי־דין מתל-אביב
נוטלים את פרנסתם של עמיתיהם
הבאר־שבעים. והוא אינו מסתיר
זאת.
היה רק מיקרה אחד בעולם ה־מישפט
הישראלי, שבו הגיעו הדברים
עד כדי שביתה של עורכי-
דין. היה זה בחיפה, נגד שופטת
השלום הראשית דאז, השופטת
מרים ורלינסקי שטרקמן.

קולנוע

הג און
אד פרד ר.יצ*ל!ול<
יש טוענים שהוא היה הגדול מכולם.
קשה לומר זאת בפסקנות. אמנות אינה
מדע מדוייק שבו אפשר לחלק נקודות
ולקבוע דירוג כמו בליגה בכדורגל או
כמו בטבלת היסודות של מנדלאיאב. עם
זאת, אפשר לומר ללא חשש, שאם יש
שורה ראשונה של קולנוענים, שורה שעליה
נמנים אבות האמנות הזאת, גדוליה וחשו־ביה,
הרי אלפרד היצ׳קוק חייב לתפוס
את מקומו אי־שם באמצע__ .
קראו לו אמן המתח, אבל הוא היד.
הרבה יותר מזה. הצופה, כאשר הוא כסס
את ציפורניו, בסרטים של היצ׳קוק, הוא
עשה זאת לא רק בגלל מה שהוצג בפניו
על הבד, אלא בעיקר מפני שהוא בעצמו
השלים בדמיונו, את התמונה על הבד, ומה
שמצא בדמיון היה איום, מפחיד ומזוויע
עשרת מונים מכל תמונה מצולמת. אלפרד
היצ׳קוק סיפר אמנם עלילות שבהן היה
חלק נכבד לאלימות, לפשע, למוות ולצדדים
האפלים יותר של הטבע האנושי. אבל
בעלילות אלה, היה הצופה שותף פעיל,
כשרגשות כמו פחד, חשד, ותוקפנות מופעלים
על־ידי אותם גירויים המופיעים על
המסך. כל צופה מורגל, כמו הכלבים של

במאי צעיר אלפרד זזיצ׳קוק

במאי בוגר אלפרד ׳היצ׳קוה

תיהם אחרי שצילמו חומר רב ושיחקו
איתו על שולחן העריכה במשך חודשים
כדי לראות כיצד אפשר לשלב אותו טוב
יותר, אצל היצ׳קוק היה הכל כתוב ומוכן
מראש, הסרט כולו היה בנוי, כתבנית
איתנה, עוד לפני שהתחילו הצילומים.
״הצילומים הם החלק המשעמם ביותר של
המלאכה, כל מה שצריך לעשות הוא
להיות שוטר תנועה ולדאוג שהשחקנים
והצוות יעשו בדיוק מה שכתוב בתסריט,״
נהג היצ׳קוק לומר. כמי שלא נמנה על
המאמינים הגדולים ביכולת הגזע האנושי,
הוא לא דרש מן השחקנים שלו אף פעם
יותר מדי .״השחקנים הם כבקר,״ נהגו
לצטט אותו, במדוייק או שלא במדוייק.
אבל אם אמר זאת ואם לא, עובדה היא
שהשחקנים הם עבורו אביזר, משוכלל

מאד אמנם, אבל אביזר המשולב בסרט
בגלל תכונותיו האובייקטיביות. הגיבור
צריך להיות גבוה, רזה וקצת נבוך (בדיוק
ההיפך מהיצ׳קוק עצמו) ,הנערה תמירה,
בהירת שיער, יפה וקרירה. אם הגבר
הוא קרי גרנט, ג׳יימס סטיוארט, או אנתוני
פרקינם, זה לא משנה, בדיוק כפי שניתן
בהחלט להחליף בין אינגריד ברגמן, גריים
קלי וטיפי הדרן.
העזה חזותית. ומה על היצ׳קוק, ה־ווירטואוז
בהנעת המצלמה? הרי לא היה
אף סרט שלו, אשר בו נעדר איזשהו מבצע
אקרובטי בלתי־רגיל ובלתי-אפשרי כמעט,
של המלצמה. אפשר למצוא זאת בסרט
ישן כמו צעירים ותמימים, שבו מתחילה
המצלמה, בסצנה אחת, במעלה כבש־מדר־גות
של אולם כניסה למלון, יורדת אל

מתחן־גאון היצ׳קוק ואחת הציפורים המפוחלצות. שלו
בין נגיסה אחת לשנייה
פאבלוב, להשלים לעצמו מערכת מסויימת
של מחשבה, כאשר מציגים לו רק את
הצעד הראשון. כשרונו הגדול של היצ׳קוק
היה טמון בניצול אותם רגשות ויצרים של
הצופה, שבדמיונו מסוגל, הוא וכל דומיו,
לדברים הגרועים ביותר. כך אפשר להסביר
את החרדה הכללית המשתלטת על
המתבונן בצילום פשוט של אדם הולך
בתוך שדה עצום ועזוב, כמו במזימות
בינלאומיות, או מסידרה של עורבים תמימים
הנוחתים על כבלים, מאחרי ספסל
שבו יושבות ילדות, בהציפורים. תגובות
אלה של הקהל הן חלק חשוב בחומר
הגלם שבו השתמש היצ׳קוק כל ימיו. הוא
פרט על תגובות אלה כווירטואוז, כאשר
הצופה באחד מסרטיו מצפה ברגע מסויים
שמשהו יקרה, זה דווקא לא קורה, וכאשר
נדמה כאילו זה כבר חלף, לפתע נוחתת
המהלומה. בשטח זה, אין לו אח ורע בכל
האמנות השביעית.
אבל היצ׳קוק היה לא רק מתחן גאון,
הוא היה גם אדם שהציג בצורה עיקבית
מאוד תורת חיים מסויימת, ובהתבססו
עליה פיתח את עלילותיו. הבסיס הפסיכולוגי
שעליו בנה היצ׳קוק את עבודתו,
ובזאת הבחינו כבר מעריציו מן ה״גל החדש״
הצרפתי, הוא אותה הרגשת אשמה
מקורית הרובצת על האדם, ואשר עליה
הוא מנסה לכפר בכל מחיר, כל חייו;
הרגשת אשמה שבגללה לעולם אינו יכול

לחוש חף־מפשע לחלוטין, גם כשברור
לו, כי ידו לא היתד, במעל. יש אומרים
שתפיסה זו באה לו מן החינוך הישועי
שקיבל בצעירותו, ומצביעים על סרט כמו
אני מתוודה, שבו כומר מקבל על עצמו
בשתיקה את חטאיו של אחד מצאן מרעיתו,
שהתוודה בפניו, כסרט המייצג בצורה
הברורה עמדה זו, אם כי אפשר להבחין
בה בסרטים רבים אחרים.
השחקנים כאביזר. כיצד אפשר לשכוח
את היצ׳קוק, האיש שידע להשתמש
במדיום הקולנוע בשלמות שלא היתד,
דוגמתה? סצנת המיקלחת או ההתנקשות
בעיתונאי, בחדר־המדרגות, שתיהן מפסיכו,
משמשות כשיעור המאלף ביותר בתורת
העריכה, שאפשר להעלותו על הדעת.
השלמות מצוייה לא רק בעריכת התמונה
בלבד, אלא גם במציאת העיתוי המדוייק
של החלפת זווית ראיה אחת בשנייה, של
הערכת הזמן המוקצב לכל תמונה, או
בבחירת המיסגרת המתאימה לכל צילום
וצילום. שילוב הקול, המוסיקה, התאורה,
כל אלה משתלבים יחד בשלמות מפתיעה,
המשמשת לחובבי קולנוע כמקור לא אכזב
ללימוד, כמעט כמו בסיפרי הקודש לתלמידי
חכמים.
מה שמפליא מכל, הוא שהיצ׳קוק ידע
להחליט מראש על כל פרט. להבדיל
מבמאים רבים אחרים, שהגיעו להברקו־

היצ׳קוק חהומוריסט יושב עד פח־אשפה
המין האנושי לוקח עצמו יותר מדי ברצינות
העולם הזה 2227

תוך האולם, נכנסת לחדר־האוכל, מסתובבת
שם לרוב ומסיימת בתוך התוף של
התיזמורת, אחרי מסע ארוך ומפרך. או
המסע האקרובטי מסביב לסועדים בסרט
מתחת לחוג הגדי, המסתיים ביציאה מוזרה
מחדר־האוכל, דרך דלת שאינה קיימת

האמ רי ק אי ם
ותה אנגלי
יאנקים (בן־יהודה, תל־אביב,
מה שקסם לג׳ון
אנגליה) :
שלזינג׳ר, מי שעשה את קאובוי
של חצות בארצות״חברית ואת יום ראשון הארוך באנגליה,
היה הרעיון לאחד שתי תרבויות הקרובות אליו, אנגליה
ואמריקה, תחת קורת גג אחת. לכן בחר תקופה יחידה
במינה בתולדות שתי הארצות: השנים שבין 1944—1942
כשהאמריקאים חנו באנגליה ערב פלישת כוחות הברית
לנורמנדי ה.
הסיפור: שלוש אהבות מקבילות בעיר שדה קטנה
שבמחוז לאנקשייר. הסמל ג׳ון (ויליאם דיביין) מחזר אחר
הלן, אשה נשואה (ואנסה רדגרייב) .הטבח מאט (ריצ׳ארד
גיר) מתאהב בג׳יין (ליזה אייכהורן) ,נערה שבעלה לעתיד
יצא לחזית. ודאני (צ׳יק וונדה) המתאגרף, נושא לאשה
נהגת אוטובוס מקומית ותוססת בשם מולי (וונדי מור־גן)
.שלושת הסיפורים מביאים חתך של חינוך, מוסכמות,
עקרונות מוסריים, והרגלי חיים המפרידים בין שני העמים
המדברים לכאורה, בשפה אחת. ג׳ון אינו מצליח לחדור
מבעד לנאמנותה של הלך לבעלה ולזעזע את המיסגרת
המסורתית והמוצקה של החברה הבריטית; מאט אינו
מסוגל לממש את יחסיו עם ג׳יין כי אינו מסוגל לקחת על
עצמו אחריות והוא עדיין ילדותי יחסית לאהבתה הבשלה
והשלמה ן ואילו דאני, חי את הרגע ואינו חושב מה יקרה
לאשה שהשאיר מאחוריו כשכרסה בין שיניה.

ריצ׳ ארד גיר וצ׳יק ותדר! ,האמו יק אי ם באי
הצלחתו הגדולה של הסרט בדיאלוגים שנכתבו על־ידי
קולין וילאנד הבריטי וולטר ברנשטיין האמריקאי,
המבליטים את הניגודים שבין האמריקאים לאנגלים, ובתיאור
האווירה המייוחדת לעיר שדה שהפכה לחניון אמריקאי.
החולשה נעוצה בכך שהבמאי לא הביא עד לשיא
את העימותים השונים, והשאיר את כל היחסים בגדר
טיפול על פני השטח, ונדמה לפעמים כאילו היה זה רומן
בהמשכים בבגדי תקופה.

שחקנית קארן ברק כ״מזימות״
תחפושת בלונדית
בנחת, כאשר העמיד את קארן בלק, בפאר.
נוכרית בלונדית, בתחילת מזימות כדי
שהכל יידעו כי מדובר בסמל היצ׳קוקי
אופייני, רק על מנת שכמה דקות לאחר
מכן, תסיר את הפיאה ותגלה את רעמת
השערות הכהות שלה. שלא לדבר על
הדרכים המבדחות שבהן נהג לשלב את
עצמו בצילום אחד לפחות, בכל אחד
מסרטיו, פעם כעובר אורח ברחוב, פעם
כיושב בספסל האחורי של אוטובוס, פעם
כתמונה על כוננית, ופעם כחלק מאמר
בעיתון רטוב. אפילו סיפור שמתרחש כולו
בסירת הצלה, או בחדר סגור, אינם יכולים
למנוע ממנו את התענוג שבהערמה על
הצופה, ובמציאת דרך להגיע אליו ברגע
הפחות צפוי.
מי שמעוניין בתיעוד ההיסטורי, ודאי
מצא אותו כבר בשפע בכל העיתונים. מתי
נולד היצ׳קוק, איך קראו לסירטו הראשון,
מה עשה לפני שביים ומה עשה אחרי,
איך קראו לאשתו, מה שלום ילדיו ומה
היו בעיות הדיאטה שלא אימץ לעצמו אף
פעם. אבל, עם כל חשיבותם של פרטים
אלה, אוהבי הקולנוע יזכרו את היצ׳קוק,
הדמות העגלגלה והשנונה, כאיש שסיפק
להם כמה מן השעות המרתקות בחייהם.
עוד אחד מדור הנפילים הלך לעולמו,
ובינתיים לא נראה באופק מי שיהיה מסוגל
לרשת אותו.

כדוס דרן, כארכרה הריס, היצ׳קוק, קארן כדק וויליאם דיווין ב״נזזימות״
׳אחד מדור הנפילים — מי מסוגל לרשת אותו?
בעצם. או החבל, סרט שמורכב מעשרה
צילומים ארוכים מאוד, שכל אחד נמשך
קרוב לעשר דקות, סרט שבו המצלמה
מתקרבת ומתרחקת מן הגיבורים ומן החפצים,
והתיפאורה, שנבנתה מקירות ורהיטים,
נעה על גלגלים, כדי לאפשר תנועה זו
של המצלמה מבלי שהצופה יחוש בה.
בפרנזי יוצאת המצלמה מתוך דירת הרוצח,
יורדת במדרגות תלולות, חולפת על
פני חדר־המדרגות ויוצאת עד לאמצע ה כביש,
מבלי שהצופה יוכל להבין, אם הוא
רגיש לנושא, כיצד אפשר לבצע זאת
בלי קפיצות והפרעות.
אסור גם לשכוח את היצ׳קוק האסתטיקן,
האיש שידע לשלב, בתוך סרטים שניראו
פשוטים ומיסחריים לגמרי, דימויים פלאם־
טיים מפתיעים בהעזתם. סאלבאדור דאלי
עיצב עבורו את הסיוט של האשם המדומה
בעולם השיכחה, מיבחר הצבעים בכניסה
לדירתה של קים נובאק בור טיגו, עם
הדלת האדומה הקורעת את העיניים, או
הסיוטים האבסטרקטיים של ג׳יימס סטיו-
ארט באותו הסרט, מעידים על העזה חזותית
שהיתר. רק למעטים באותה התקופה
בקולנוע. ואילו הקווים הישרים השולטים
במארני או אחת התמונות הראשונות בהעולם
הזה 2227

סרט, כאשר הגיבורה ניצבת בתוך תחנת-
רכבת ריקה, כולה בצבעים אפורים (גם
התחנה וגם הנערה) ,ורק תיק בצבע צהוב
קופץ כאילו מתוך ידיה אל תודעת הצופה,
כל אלה מזכירים כמעט ציורים קוביסטיים.
כתמונה עד כוננית. ולבסוף, ד,יצ׳-
קוק ההומוריסט. כמו בחייו הפרטיים, כך
גם על הבד, הוא לא יכול היה לוותר על
החיוך, על אותה הקריצה האומרת שצרתו
העיקרית של המין האנושי היא בכך שהוא
מתעקש לקחת את עצמו יותר מדי ברצינות.
מי יכול לשכוח את היצ׳קוק עצמו
זולל בעדנה רבה מיבחר מכל עופות הים
והיבשה, בתוך חדר מלא פוחלצי ציפורים,
כאשר הוא מספר בין נגיסה אחת לשנייה,
למצלמה המתבוננת בו, שהציפורים הם
הידידים הטובים ביותר של האדם. כל זאת
בסירטון שצריך היה לפרסם את הציפורים.
ואיך אפשר שלא לחייך לזכר העיתונאי
שרגליו מגובסות, המציץ אל תוך חדרי
שכניו וחייהם בהחלון האחורי כדי לחיות
את חוויות הזולת, אותו מרותק לכיסא,
או את הגוויה שאיש לא רצה לדעת ממנה
במה קרה להארי, ואת קארי גראנט ואיור
מארי סיינט בתא של קרון רכבת, במזימות
בינלאומיות. אפילו על מעריציו ליגלג

י שראל
פרס התעשיה והחרושת
מרכז הסרט הישראלי מחלק מדי שנה
פרסי איכות לסרטים הישראלים המופקים
בארץ. זהו מינהג ישן ונאה כשלעצמו,
עידוד עשיר, לצעירים, מה עוד שהפרס
מלווה גם בסכום כספי די נכבד. בשנים
האחרונות השתדל מרכז הסרט, הפועל
במיסגרת מישרד התעשיה, המיסחר והתיירות,
לשוות לחלוקת הפרסים הללו
אופי קצת יותר חגיגי וליצור סביבם
מין הילה של אוסקר ישראלי. כל זה טוב
ויפה, אולם הצרה היא שכאשר מכונאים,
ויהיו אלה אפילו מכונאים עדינים, מתעס קים
באמנות, התוצאה יכולה להיות רק
אחת: מסמרים בצורת פרחים, או לסירוגין,
פרחים בצורת מסמרים.
ואכן זאת הצורה שיש לפרסי האיכות
שהוענקו השבוע, הזוכה הגדול והמאושר
הוא סרט שצולם בברלין, עם סכומי כסף
רציניים מאוד מן העיריה שם, בצירוף
השקעות נוספות, ממקומות אחרים בעולם,
ובהנהלת חברה ישראלית אז, שאינה יש ראלית
עוד. בסרט משתתפת שורה שלמה
של שחקנים אמריקאים, אולי לא כוכבים
מן השורה הראשונה, אבל שחקנים מוכרים
בהחלט, שאין שום אפשרות לטעות בקשר

לזהותם הלאומית. בכמה תפקידי מישנה
אפשר לראות שם גם ישראלים. אשר לצוות
הטכני, חלקו ישראלי, ומיספרית, כדרך
הטבע בסרט שמצולם בברלין, הרוב הוא
גרמני. למי שטרם שמע או טרם זיהה
במה המדובר, הזוכה המאושר בכבוד פרסי
האיכות של מרכזי הסרט הישראלי הוא
.הקוסם מלובלין. למה הדבר דומה: באילו
בא מרכז הסרט ואמר לעושים במלאכה
בישראל: צאו לכם לנכר, מצאו לכם
מממנים שיסייעו לכם לעשות סרטים, ואם
יש לכם קצת שכל, הרי תקימו לכם
בסים שם, ואז כבר לא תזדקקו לפרסי
האיכות שלנו. כי זאת בדיוק דרכו של
מנחם גולן, אשר הפיק וביים את הקוסם
מלובלין.
אפשר, כמובן, לבוא לטעון: והיכן
האיכות? הרי על הישראליות של הסרט
הוחלט כבר קודם לכן, כאשר אותו צוות
שבחר בזוכה הפרס, הוא זה שמצא כי
הקוסם מלובלין ממלא את התנאים הנדרשים
כדי להיחשב ״סרט ישראלי״ .אז במה
שנוגע לאיכות, נדמה שכבר ברור היום,
לאחר שהסרט הוצג במקומות רבים בעולם,
שאין שום סכנה כי ירשום דף חשוב
בתולדות הקולנוע העולמי או הישראלי.
אין ספק שצריך להעריך את המאמץ ההם-
קתי שהושקע בו, את היכולת הטכנית
של הצוותים, את כוח האירגון וכושר
הביצוע. בסופו של דבר, קשה להיזכר
באיזשהו ישראלי אחר שהצליח עד היום
להרים תוכנית מורכבת כל כך לסרט,
ולצאת ממנה בשלום. אם זאת האיכות,
אז אין ויכוח, הקוסם מלובלין זכאי לפרסים.
אבל אז צריך לשנות את שמם של
הפרסים עצמם. אולי כדאי לקרוא להם
״פרסי התעשיה והחרושת עם הפנים לחו״ל
ועם הגב אל הארץ״.
למעוניינים הנה הרשימה המלאה :
פרס ראשון — לסרט רגעים — למפיקי
הסרט.
פרס שני — לסרט הקוסם מלובלין —
למפיקי הסרט.
פרס הבימוי — למנחם גולן עבור בימוי
הסרט הקוסם מלובלין. .
פרס התסריט — לאילן מושנזון על
התסריט לסרט רובה חוליות.
פרס הצילום — לדוד גורפינקל — על
צילום הסרט הקוסם מלובלין.
פרס העריכה — לעורכי הסרט הדוקומנטרי
חים האחרון חיים גורי, ז׳קו
ארליך ודוד ברגמן).
פרס ההלחנה — ליוסי מר חיים —
על המוסיקה לסרט רובה חוליות.
פרם המישחק: לגדליה בסר על מיש-
חקו בסרט טרנזיט.

שיד 1ר
תלווגה נג ד אי ש־תב־טחון
בדרו־כלל אין מנכ״ל רשות השידור,
יוסף (״טומיי) לפיד, יושב בשקט כש מישהו,
בעיקר מקרב עובדי-הרשות, תוקף
אותו. לפיד עונה בזעם על כל ביקורת או
התקפה עליו.
בישיבת פורום־החדשות, שנערכה בשבוע
שעבר, ישב לפיד וספג בשקט את דברי-
הביקורת החמורים שהשמיע נגדו מנהל
מחלקת־החדשות של הטלוויזיה, חיים
יכין, בפרשת שר־החקלאות אריק שרו*
והכתב מנשה רז.
רז, עם ציוותו, בא לצלם את אריק
שרון בפגישתו עם קבוצת-מתנחלים. הכתב
והשר• הם ידידים.משכבר הימים. רז היה
מוצב ככתב צבאי באוגדת שרון במילחמת
יום־הכיפורים, ונמנה על העיתונאים שבנו
את אגדת אריק־מלך־ישראל.
לכן רבה היתד. תדהמתו של רז כששרון
הסתער• עליו, בהתקף של אמוק, שרק
פסיכולוג יצליח להסביר אותו, אסר עליו
לצלם, כיסה את עין המצלמה בידו ושלח
את איש־הביטחון, השומר עליו, לכסות
בידו את המיקרופון של המקליט, אמנון

הקוב על
בתחילה חשבו כי הקרב על המשך עבודתו
של חיים יכין כמנהל מחלקת־החד־שות
של הטלוויזיה ייערך רק בסמוך ל־3
בנובמבר, עת נגמרת הכהונה שלו, ויצטרכו
להחליט אם להאריך אותה או להדיח את
יבין. אך נראה כי הקרב ייערך עוד הרבה
לפני כן, כבר בסביבות חודש יוני.
בישיבה האחרונה של מליאת רשות-
השידור נתן את הטון עורך־הדין אהרון
פאפו. הוא נאם ואום ארסי ומגוחך נגד
יבין, נגד יעקוב אחימאיר והשידורים
הלא־מאוזנים כביכול במערכת החדשות.
הינהנו אחריו והסכימו איתו בעיקר יושב-
ראש הוועד המנהל של הרשות, הפרופסור

ראובן ירון, וחבר המליאה חיים כניהו,
בנו של הרב יצחק ניסים ואחיו של
השר משה ניסים.
מנכ״ל רשות־השידור, יוסף (״טומי״)
לפיד, נמצא עתה בתקופה של ״לפסוח

חבר־ועד שיטרית
— לפטר

אלטשודר.

מאיר, הגיעה ההודעה המפתיעה של מאיר
שיטרית. שיטרית הוא בחור צעיר, ראש

רז נדהם. הוא גם לא ענה לקללות שרון,
שהישווה את עובדי־הטלוויזיה ל״מחבלים״.
רז וציוותו פשוט הסתלקו מהמקום.
אולם רז הנעלב החליט בכל זאת לפעול.

מנהל יכין
— יאו —

חכר־ועד כניהו
להתפטר —

חיים יבין, בצורה חריפה ביותר את
דובר רשות״השידור, משה עמידב. יבין
טען כי. עמירב אינו עומד על המשמר
ואינו מגן על עובדי מערכת-החדשות, כש
כתב

החבר של אריק
הוא התקשר עם העיתונאים המסקרים את
הטלוויזיה, וסיפר להם את הסיפור. הוא
גם סיפר אותו למנהליו ולראשי הוועד.
הוועד דרש מלפיד לפעול. לפיד טען שאינו
מאמין לסיפור, ודרש קודם לכן לברר
אותו עם שרון.
לפיד בוודאי רצה ששרון יכחיש את
הסיפור באיזושהי צורה, אולם שרון ועוזרו,
אלי לנדאו, לא זה בילבד שהודו
בכל, אלא אף הצדיקו את ההשתוללות
המטורפת של שרון.
אפשר היה לצפות מלפיד שיפרסם הוד־עת־גינוי
ושיגן על עובדיו מפני התנכלויות
של אישים לא־מאוזנים. אולם לפיד
פירסם הודערדלעיתועות, שאותה הגדיר
יבין כ״פרווה״ ,שוב מבלי לנקוט עמדה.
לפיד אמנם הדליף לעיתונים ששיחתו עם
שרון היתה ״קשה״ ,אך דוברו של שרון
לעג לכך, וטען שלפיד ״דיבר כמו חתלתולה״.
בינתיים
דן הוועד בדרכי-תגובה. יש
הגורסים כי אין להזכיר עוד את שמו של
שרון בשידורי־הטלוויזיה ולהטיל עליו
חרם -אך אחרים טוענים כי מאחר ששרון
יוצר חדשות, אי־אפשר יהיה להתעלם
ממנו.
תוכנית אחרת היא לבדוק מי הוא איש-
הביטחון שתקף את עובדי־הטלוויזיה, להגיש
נגדו תלונה למישטרה. בניגוד לשרון
אין לאנשי הביטחון כל חסינות חוקית.

מי סהלסבר
בישיבת פורוס-החדשות, שנערכה בשבוע
שעבר, תקף מנהל ׳מחלקת־החדשות,

על שתי הסעיפים״ .לפיד לא יצא להגנת
עובדו, אך נמנע מלתקוף אותו. לפיד מנסה
לשמור על מישרתו גם בתקופת שיבתו של
המערך לשילטון.
אחרי שהמליאה שפכה קיתוניות של
שופכין על שני העיתונאים, יבין ואחי-

תוכניות־חדשות או מערכות-חדשות בגלי
צה״ל חייבות לעבור לא רק את האישור
של שילטונות־הצבא, אלא גם את אישור
מליאת רשות־השידור, שלה כפופה גם
התחנה הצבאית. שפירא ידע כי לפחות
רשות־ד,שידור לא תאשר את המהפכה ה חדשותית
שהוא מחולל, ולכן החליט לקרוא
למהפכה זו רק ״עיבוי הטלפון האדום.״
מה שנעשה למעשה הוא שינוי מהותי.
יומן רבע־לחצוה של גלי צה״ל יתבטל.
גם יומן הערב של גלי צה״ל בשעה חמש,
ישונה לגמרי. בתוך מערכת גלי צה״ל
מכנים את היומן החדש של הערב בשם
״הארץ רדיופוני״ .כוונת שפירא היא שהחל

עורך שלו

עיסו או נלהפבה
רק עתה מתברר כי מילחמודהחדשות
בין גלי צה״ל לבין קול ישראל הולידה
מהפכה שלמה במערכת־החדשות של ה תחנה
הצבאית, למרות שמפקדה, צכי
(״צביקה״) שפירא, מנסה להמעיט בערכה.

במשך
כל הבוקר כולו יובאו יומני-
חדשות ומיבזקים. לשם כך הוחלט על כמה
צעדים משמעותיים. נמתחו קווי־שידור
קבועים למוקדים בכל רחבי הארץ: לתח־נות־המישטרה
הגדולות, לבתי-המישפט,
לבניין הבורסה ולבית-העיתונאים בתל-
אביב. הוחלט על הפעלה רצופה של ניידת
השידור. נשכרו לעבודת התחנה הצבאית
גם כמה עיתונאים איזוריים, שפוטרו, ב־מיסגרת
הצימצומים, מקול ישראל.

סער סוער
קריין הטלוויזיה, טוכיה סער, הודח
בשבוע שעבר מהנחיית תוכנית־הרדיו של
קול ישראל, מאחורי הבוחרות. התוכנית
עוסקת בעיתונים ובעיתונאים, ונחשבת כאחת
מתוכניות־היוקרה של הרדיו.
סער בא לישיבת־מערכת של התוכנית,
שנערכה באחד מימי השבוע שעבר, בבניין
הטלוויזיה בתל־אביב. כשהגיע למקום נמסר
לו כי שאר משתתפי־הפגישה יאחרו בכמה
דקות. סער התרגז, הודיע שהוא קבע קודם
לכן מישחק טניס, ולא המתין.
עורך התוכנית, יורם אלפר, ששמע
על כך, ביקש וקיבל את אישורו של מנהל
הרדיו, גדעון לב־ארי, להדיח את סער
מהנחיית התוכנית. עד שיימצא לתוכנית
מגיש קבוע, יעשה זאת דויד (״דודי״)

מרגלית.

או — או
הם מותקפים על־ידי גופים או אישים שמחוץ
לרשות.
מנכ״ל הרשות, יוסף (״טומי״) לפיד,
הביע את פליאתו על כך וציין כי הורה
לעמירב לפתוח במערכת־הסברדי בנושא זה.
״אם ככה, אז הוא לא מקיים את ההוראות
שלך,״ אמר יבין ללפיד. בסיומה של שיחה
נזף לפיד בצורה חמורה ביותר בעמירב,
על שאינו ממלא את תפקידו כראוי.

המועצה המקומית יבנה. את יבנה הוא
עדיין לא הצליח לשנות, אך הוא מנסה
את כוחו בשינוי רשות־השידור. שיטרית
חייב זאת לראשי מיפלגתו, חרות.
הוא הודיע שאם לא יחליט הוועד המנהל
על צעדים משמעותיים לשינוי פני מערכת־החדשות,
ברמזו על הדחת יבין ואחימאיר,
יתפטרו כל חברי הקואליציה במליאת
רשות־השידור.
מול איום כזה יקשה אפילו על לפיד,
הקורץ לשימעון פרס, לעמוד. נראה כי
כבר בחודשים הקרובים צפויות הדחות
חדשות ברשות־השידור, הפעם של יבין
ואחימאיר.

שדו בעיקבוח !*באדי

קריין סער
בגלל טניס
בשבוע זה יכלול היומן שיחות פרשנות
של בכירי העיתונאים בארץ, אשר יקבלו
תשלום מלא עבור השיחות שלהם, ולא
יעשו זאת במיסגרת ימי־מילואים. כבר
הסכים להיות אורח יומיומי קבוע ב״הארץ
הרדיופוני״ ישעיהו (״שייקה״) בן־פו־

בעיקבות הדחתה המכוערת של ריכקה
(״ריבקלה״) מיכאלי מהרדיו, כשהמנכ״ל
יוסף (״טומי״) לפיד הכריח אותה לצאת
לחופשה בת שנה ללא תשלום, מכיוון שהיא
משתתפת ברביו של מרדכי (״מוטי״)
קירשנבאום, יורדים עליהם השבוע, הת קשר
מנהל הטלוויזיה החדש, יצחק
(״צחי״) שמעוני, אל משתתף אחר ב תוכנית,
מאיר שלו, והודיע לו כי יהיה
עלו לעזוב את דשות־השידור אם ימשיך
להופיע ברביו.
בינתיים החליט שלו לוותר על הפינה
הקבועה שלו ביורדים עליהם השבוע.
שימעוני הוכיח שוב כי הוא יודע לשלם
למיטיביו, וכי הוא ישרת נאמנה את מי
שהביא לבחירתו האומללה כמנהל הטלוויזיה:
לפיד.
העולם הדה 2227

יום רביעי

• בית קטן כערכה
( ,5.30 שידור בצבע) .המורה׳
מיס ברדל, עוזבת את
הכתה ובמקומה מגיע מחליף
הסולד מלורה מהרגע הראשון.
בתפקיד חניבעל אפלווד, המורה
הקפדן המרחיק את לורד,
מבית־הספר וצריך להתמודד עם
זעמו של האב מופיע ריצ׳ארד
בייסהארט.

• חידושים והמצאות

( .)6.45 מוקדש לטיפול ב פגים•
מסתבר שרק לפני תשע
שנים היו סיכוייו של פג להישאר
בחיים נמוכים. רק 10
אחוזים מהפגים נשארו בחיים
ויותר ממחצית שיעור זה היו
פגועי מוח, כיום כ־ 70 אחוז
מהם נשארים בחיים והם בריאים
ושלמים.

• על אדונים ומשרתים
( .03א) .רוברט, המר
קיז
מסטוקברידג /עזר לגיור־ג׳ינה
לצאת מהסבר בפרשת
התאונה שלה והיא מתרשמת
ממנו עמוקות. הם יוצאים לב לות
כמה פעמים עד שערב אחד
הוא מתוודה בפניה על אהבתו
ומבקש את ידה. היא מסכימה.
למחרת בא המרקיז לאיטון
פליים לבקש את הסכמתו של
לורד בלאמי וזה שמה על הבשורה.
אמו של המרקיז אינה
חושבת שג׳ורג׳ינה די טובה
בשביל הבן שלה. רוברט זועם
על התנגדות אמו ומציע לג׳ור־ג׳ינה
שהם יברחו ביחד.

הנודעת (.)10.05

לגמרי במיקרה, עוד לפני שנפטר
אלפרד היצ׳קוק תכננו
להקרין סרט זה שלו הערב.
את התסריט כתב בן־הכט.
אלישה הוברמן, את תפקידה
מגלמת אינגריד ברגמן, שהתפרסמה
כשאביה הורשע בבגידה
בארצות־הברית, עורכת מסיבה
שאליה מגיע אורח בלתי קרוא,
הסוכן הממשלתי חולין, את
תפקידו מגלם קרי גראנט. לא חר
עימות מילולי בין השניים
מגלה לה חולין מי הוא ומציע
לה להתגייס לעבודה איתו ולנסוע
עימו לריו־דה־ז׳נרו. היא
מסתבכת במיסגרת תפקידה עם

נית עם מייק בורנשטיין כש-
לצידו מופיעה השחקנית עירית
לביא ובובות מדיסני־לאנד ואורחו
הכבוד הם הוריו של
מייק, ליליאן לוקס ופסח בורנשטיין.

סיפורי ח׳ליל (.)6.32

נורי ניגש לבחינות גמר בבית־הספר
ולכבוד הצלחתו הצפויה
מארגנים לו חגיגת הפתעה. רק
אחר־כך מתברר כי ההצלחה
היא לא כל-כך ודאית.

יחליטו על תוכנית אחרת לשעה
זו, יביאו סתם שירים
יפים לשבת. הפעם יהיו השירים
מפיהם של עירית דותך
פאר ועוזי המאירי.

• טווס הזהם (.)0.20

תוכנית של שירי איציק מאוגר
המתורגמים לעברית, בשידור
שלישי. את השירים מגישים
מירי אלוני, שמעון לב־ארי,
טוביה צפיר, מיקי קם, עליזה
רוזן ודורון חבורי.

• סיפורי מסע (.)8.03

• אהבה כין אמנים

פרק נוסף מהסידרה המצויינת
על מסעות מגלים דגולים. הפעם
מוקדש הפרק לסיפורו של
מגלה אמריקה קולומבוס.
• כדורסל 0.30 שידור
ישיר של מישחק הכדורסל
בין נבחרת ישראל לבין נבחרת
צרפת שייערך בשווייץ. המיש־חק
הוא גורלי עבור הנבחרת,
ויקבע אם תשתתף ישראל באולימפיאדת
מוסקווה. כדי ל הגיע
לאולימפיאדה תצטרך הנבחרת
לנצח מישחק זה.

10.00 פרק שני של הסיר־רה
על פי הרומן של ברנארד
׳שאו. אוון ג׳ק פוטר מתפקידו
כמורהו של צ׳טרלי סאתרלנד
אבל אינו נשאר מובטל ומוצא
עבודה כמורה למוסיקה בכתה
של בנות. כן הוא מוצא לעצמו
תלמידה חדשה, שחקנית צעירה
ושאפתנית בשם מדג׳ ברייסל-
פורד, אותה מגלמת השחקנית
ג׳יין קאר. מבלי שהוא יודע
על כך מנסה מרי לשכנע את
דודה להציע לג׳ק את מישרת
מנצח תזמורת הגדוד שלו. ג׳ק
דוחה את ההצעה, לתדהמתו של
הקולונל. בתלמידותיו הוא רודה,
אך הן מעריצות אותו. גם
מרי וגם מדג׳ נשבות בקסמיו
מה שאפילו מסכן את אירוסיה
של מרי לאדריאן הרברט. אחד
מחיבוריו המוסיקאליים של ג׳ק
נופל לידיו של פטרון מוסיקה.

• לורד פיטר וימזי —
עדות (.)11.00 ענני וימזי שב מפארים ומספר ל־פארקר
שקאתקרט החזיק דירה
שבה גרה מדמואזל סימון וונ־דרה,
פילגשו במשך עשר
שנים, המתגוררת עתה עם מיליונר
בניו־יורק. וימזי יוצא ל־ארצות־הברית
וכעבור יומיים
נפתח מישפטו של החכם. ב־ניו־יורק
מצליח וימזי לאתר
את סימון היפה המספרת לו
שהיא שלחה מיכתב לקאוד
קרט, שבו כתבה לו שהיא
עוזבת אותו למען גבר עשיר
ממנו. המיכתב הגיע אליו כפי
הנראה בליל הרצח, והוא שיגר
לה תשובה בצרפתית. וימזי
מבקש לראות את המיכתב.
בינתיים נמשך המישפט וסיכוייו
של הדוכס אינם נראים
ורודים במייוחד. נראה שלא

10. 5
• דיוקן 6.25 מגדל
הסוסים עבד זועבי חי בשני
עולמות: עולם המידבר עם
הבדואים ועולם העיר עם
מישפחתו וידידיו. הסוסים הם
עבורו גשר בין שני העולמות.

כצאת

השבת

• כראש מורם (,10.05
שידור בצבע) .הסרט שבו

טווס הזהב: קם
תהיה ברירה אלא להעלות את
הגברת גריימתורס על הדוכס,
אך הסניגור עדיין מהסס מ חשש
השערוריה שתפרוץ עם
בעלה. אולם דווקא גריימתורפ
מחליטה להתנדב ולהעיד כדי
שאדם חף מפשע לא יתלה.

החתול שמיל: כורשטיין

יום שישי

ידידיו הקודמים של אביה ואף
מתחתנת עם מנהיגם, הכל למען
המולדת. כאשר מתגלה הבגידה
שלה מנסה בעלה להרעיל
אותה באיטיות.

יום חמישי, שעה 5.30

יום חמישי

החתול
• מועדון
שמיל ( ,5.30 שידור ב*
צבע) .שידור שני של התוכ
משתתפים
ג׳ו דון בייקר ו־אליזבט
הרטמן מבוסס על סי פור
אמיתי של שריף במחוז
הדרומי של ארצות-הברית המצליח
להשליט חוק וסדר
בכוחות עצמו תוך כדי מילחמה
בכנופייה מאורגנת ואלימה של
העולם התחתון.

יום ראשון

כמו מרבית התוכניות הערב,
ערב יום ירושלים, תהיה גם
תוכנית בידור זו מוקדשת לתאריך
הירושלמי.

11 5
• החכוכות מרחוב
ההפתעות ( ,8.30 שידור
כצכע) .מארחות הערב את

• ירושלים לפני איחודה
( ,8.30 שידור כצבע).

לינדה לווין.

• רשת שידור (,)10.00

שם הפרק של הערב הוא ליל
מנוחה, מזל טוב.

כועות

12. 5

מורשה

תוכנית המוקדשת למוסד קריית
:וער בבית וגן בירושלים. לפני
:־ 30 שנה הגיע מארצות־הברית
חרב לנצ׳ר לירושלים, אסף
סביבו כמה ילדים מעולי תימן
והחל לחנכם. כך נוסדה קריית
תנוער המאכלסת. כיום 1200
תלמידים ודומה לקמפוס אוניברסיטאי
גדול. לבד כתות לימוד
יש במקום מיתקני ספורט, בריכה
אולימפית גדולה, מיסעדות
וחדר בילוי. לקריית הנוער
נכנם ילד בן 12 ויוצא ממנה
אדם מבוגר, יהודי שומר מצוות
בן 18 או .20

• מסך גדול מסך קטן

8.30 מוקדשת הערב לאיש
המערב הפרוע שאינו מתאקלם
בעולם החדש. בין הסרטים
שקטעים מהם יוקרנו הפרש
!חשמל השאפתנים ובילי ה־ער.

בגיסה

חופשית

הארט

ואשתו

יום
שלי ש

• שירים יפים לשבת
כדעות: הלמונד
יום ראשון, שעה 11.05

שרתי לד ארצי

סזקרזזס

.) 10.40 תחת הכותרת מוות
־מסלול האיטי בא הסיפור על
׳ונתן הקונה לאשתו מתנת
ום־הולדת מכונית עתיקה. מת־
:רר שלא רק ג׳ונתן רוצה
:מכונית אלא גם אנשים נוספים
אז מסתבך הזוג בפרשת ריגול
סבה מעורבים הסי־אי־איי והי־

• ד״ר דוליטל (.)3.00

רבים מהירושלמים ייזכרו בוודאי
בגעגועים בירושלים הקטנה
והטובה לפני שהתל-
אביבים פלשו אליה ,־ ירושלים
של לפני מילחמת ששודהימים.
את הסרט הכין דויד פרלוב.

התינוק של קורין ממשיך להש תולל.
בילי הופך להיות אחד
מבני כת השמש. דני מצליח
לתפוס את רוצחי איליין. ג׳סי-
קה מזמינה גם את בעלה צ׳סטר
וגם את הבלש דונהוי לטכס
שבו היא צריכה להודיע, במלוא
התיאטרליות, במי משניהם היא
בוחרת.

.)9.30 אם לא תבוטל תוכנית
ו שוב על-ידי מנכ״ל רשות
,שידור, יוסף (״טומי״) לפיד,
ביא אל ניסן את הנושא:
כות הציבור לדעת.

הד״ר רוצה להכיר את העוף
האגדתי פניקס, שמתעורר לחיים
כל מאה שנה. לשם כך
יוצא דוליטל למצריים והשודדים
שיודעים על כך יוצאים
בעיקבותיו ומתחפשים לפירמידות.

.) 8.05 לשמחתם של אחדים
ולצערם של אחרים יורדת
תוכניתו של הרב שמואל אבי־דור
הכהן מעל המסך. עד ש
יום
שלישי9.30 ,

8.00 הבמאי ציצי גרא
מדבר על יהדות ומסביר את
הקשר שלו ליהדות בתוכנית
הדתית של הטלוויזיה .״הקשר
שלי ליהדות הוא לא בגלל
העובדה שנולדתי יהודי אלא
מפני שאני עוסק בנושאים
יהודיים.״ גרא, במאי-תפאורן-
מעצב־צייר הציג לאחרונה תע רוכה
בשם יהדות ושורשים
וכך זכה להיכלל בתוכנית. הוא
מספר על בית סבו, ממייסדי
רחובות, ועל מה שנותר לו
מבית סבא בכל מה שנוגע ל שמירת
השבת. גרט מארח
בתוכנית את להקת ישיבת
התפוצות ואת הזמר הלל
(״אילקה״ן רווה.

יום שישי, שעה 9.20

שרתי לך ארצי: אטאם, גורליצקי ועטרי

13. 5
• שחק אותה (.)8.03

קאסטרכרידג׳ :

אליזכט

יום שלישי, שעה 10.50
( .)9.30 התוכנית מוקדשת ה ערב
לשנים 1963 עד ,1967
תקופה שבה הופקו בארץ מח זות
זמר רבים, בעיקר על־ידי
גיורא גודיק ז״ל. יושמעו קטעים
מגבירתי הנאווה, כנר על
הגג, קזבלן של גודיק ושלמה
המלד ושלמי הסנדלר של הקאמרי.
הכוונה היא להביא גם
את שולי נתן שתשיר את
ירושלים של זהב אך יום לפני
צילום התוכנית היא ילדה
ואפשר יהיה לשמוע רק את
ההקלטה של הביצוע המקורי.
בין השירים שיושמעו יהיה
התשמע קולי עם ג׳וזי כץ,
מחרוזת מתוך שלמה המלך עם
אילי גורליצקי, יונה עטרי ורחל
אטאס, לו הייתי רוטשילד
מפיו של שמואל רודנסקי, ברד
ירד אותו תשיר רבקה רז שגם
תשמיע רומנסרו ספרדי בלא-
דיונו, חייקמה שלי עם רחל
אטאם, ביתי אל מול גולן מפי
מיכל טל.

שיחה

בשניים

( ) 10.35 מאיר שלו מראיין
את אביו, הסופר והמשורר
יצחק שלו, המספר על ירושלים
ועל הבן שלו.

• ראש העיר קאס־טרכרידג׳
( ,10.50 שידור
כצבע) .הפרק האחרון בסיד-

רה. הנצ׳ארד יוצא מהעיר לחפש
עבודה אך בסופו של דבר
שב אליה ביום שבו נישאת
אליזבת לפאפרי.

במדינה
צהי׳ל
הסרבנית בכל א
לוחמת־השיוויון קיב 7ה
צידוק מוסרי משר״הביטחון
?סירובה לשרת במילואים
קשה מאד להתאפק ולא לדבר על מה שקרוי
בימי״ערובה אלה ״מיבצע הנפל״ .אנל אני אתאפק.
מזמן שקרטר לא נשמע לעצתי בעניין
אפגניסטן תפסתי תקן ״ברוגז״ וחדלתי לעוץ
לו עצות טובות ונאמנות (ובאמת, די חבל לי
עליו ן נכון, השם קרטר עדיין בחדשות,
אבל אתם בוודאי שמתם לב, שאפגניסטן כבר
יוק• היתה — ואיננה עוד אפילו בחדשות).
אז מה בכל זאת יש לי להגיד בענייו ״מיבצע
הנפל״! לא מה היה צריך לעשות, ואיך היה
צריך לעשות, ומדוע לא עשו קודם, ומדוע אם
כבר עשו מה שעשו לא המשיכו, והאם יד הרוסים
באמצע, ועוד ועוד, אלא פשוט להצביע
על העובדה המרשימה, שמול מומחים ישראליים
נודעים הגורסים שהמיבצע היה עשוי להצליח
בהחלט, עומדים מומחים ישראליים נודעים
הגורסים שהמיבצע היה נפל מברייתו. וזה משאיר
אותנו במבוכה מסויימת, מפני ששוב אנו
נתקלים בעובדה המדהימה, שהמוח האנושי
אינו מפיק תגובות אחידות על אותם גרויים,
אלא כל מוח ומוח, בדרכים מופלאות יותר ומופלאות
פחות, מבין אחרת, רואה אחרת ומגיב
אחרת, והאמת האמיתית, כמדומה, לא תיוודע
לעולם (לחשוב, כמה הכל היה אחרת אילו
המסוקים לא חיו מתנגשים אמרתי אחרת,
לא אמרתי שחמיבצע היה מצליח בדיוק כמצופה).
אבל
יש משחו מסויים, ובעצם שני דברים,
הראויים לשימת לב אגב הדיון ב״מיבצע הנפל״ :
.1שימו לב, שחלק ניכר של המבכים את
מות העוצמה האמריקאית (ואני מתאפק אך
בקושי מלדון על קצה המזלג בעוצמה הזאת,
אך יש לשער שלא נימלט מדיון זח אי-פעם),
הם אותם המקובלים כ״ניצים״ בכלוב הציפורים
שלנו. וזה די ברור :״אמריקה אבודה״.
״העולם החופשי אבוד״ .אז מה ההססנות הזאת!
קדימה לסיפוח הגדה ולהחלת החוק
הישראלי שם, והיידה, להעמיס אותם על משאיות
(כאילו שורש הבעיה הוא אם ארה״ב
מעכבת אותנו, באיוולתה, מלעשות זאת, ולא
השאלה העקרונית אם ישראל צריכה לספח
שטחים אלה ואלה, המיושבים ביותר ממיליון
ערבים בצפיפות ניכרת, ולהעניק לחם זכויות
אזרח, או לגרש אותם ולעשותם פליטים —
וכל מה שמשתמע מזה לגבי מהות החברה
הישראלית, בלי שמץ קשר ל״מה יאמרו הגויים״).
.2מעניין,
עד מה מותחי-ביקורת ישראליים
מסויימים על ארה״ב בפרשת ״מיבצע הנפל״,
הגורסים שארה״ב טועה בפנותה ל״פעולות ישירות״
ולא לתחבולות כגון חטיפות-נגד (זה הומלץ
בטלוויזיה הישראלית, וברגע ראשון עשה
רושם פנטסטי) ,אינם מבינים שמה שאולי
(אולי יכולה להרשות לעצמה מדינה קטנה
הנתונה בסכנת השמדה, שעד היום קיומה לא
הובטח כליל, אין מעצמה״רבתי כארה״ב הדמוקרטית
יכולה להרשות לעצמה, וכי יש איזה
דבר שורשי מאד, שאולי ראוי לקנאה, בכך
שארה״ב מסרבת להיות בריון סתם — ומכה
על חטא על גלישותיה לבריונות בינלאומית עד
כדי ירידיה לרמת הבריונים שממול. כבוד למי
שמוחלים על הפתרון הקמאי הקל של עיו״תחת-
עין, ולו במחיר של כך וכך נפשות מעונות•

בריטים.
ערבים.
ועשיתי על ברית-קנאים, חולי דיבוק ספחת/
הדוהרים אלי מלחמת אזרחים כאחוזי-קדחת:
האצ״ל, כידוע, את הבריטים עד אחד מארץ
ישראל גירש —
(זה, שקיסרות הבריטים קץ טבעי לה בא
— מקרה שבעיתוי) ;
עכשיו חולמים הממזרים של־אצ״ל לגרש ערבים
בשבר בדולח, דם ואש —
(לו רק כך לא יבריחו יהודים מארץ של
כיבוש ושל דיכוי).

—וווו

אלוהים זרי לא
ענין פשוט
הד״ר יוסף בורג, שהוא שר הפנים, וגם שר
החוץ, ובגימטריה גם ״גבור״ וגם ״ארי״ ,הוא
גם בורג קטן של הקדוש״ברוך-הוא, כידוע. ומה
פלא, שאינו מחמיץ לייצג אותו כאן על פני
אדמה ! הזדמנות שובה לכך ניקרתה לו כאשר
רואיין לא מכבר ב״מעריב״ כזקן ממשלות ישראל,
אם איני טועה — עד מאה ועשרים ממשלות,
הדוקטור! — ודלה פנינים מאוצר זכרונו
על כל ראשי ממשלה בישראל. בדברו על דוד
בן״גוריון גילה תגלית מרעישה :״אתה יודע —
אמר לו בי.ג׳י. בשדה״בוקר, כשנה לפני מותו
והוא אז ארי בחורף — אני באתי להכרה, שאי-
אפשר להוכיח שאין אלוהים.״
אני מודח ומתוודה אמירה זאת נשאה חן
בעיני, אף שלא ידעתי כיצד לפרשה בדיוק.
תחילה דימיתי, כי המנהיג הישיש חמד לו לצון
וביקש להתל באורחו חדתי, ותחת להגיד לו
שאי אפשר להוכיח שיש אלוהים, ובאופן זה
להסתכן בפגיעה במי שמאמין בכל לבו שיש
אלוהים, הביע אותו רעיון אבל בצורה מתוחכמת
יותר (נכון, אולי לפי דעתך יש אלוהים, ואולי
גם באמת יש אלוהים, אבל אי אפשר להוכיח
זאת, אז בינתיים הנח לי ולאלוהים, ותבוא פעם
שניה כשיהיו בידיך אי-אילו ראיות שבעזרתן
תזים את קביעתי, ש״אי אפשר להוכיח וכו״׳).
זה מה שאני חשבתי. אבל אולי בי.ג׳.י רצה
להגיד, שבעצם הוא חושב שיש אלוהים, אבל
להודות בזה עכשיו, כשהוא עומד על סף קיצו,
אין זו חוכמה יתרה, ואז אפשר להיזקק להודאה
עקיפה ! (אני לא אומר שאין אלוהים. מי יודע,
אולי יש! בכל אופן, אי אפשר להוכיח שאין).
האורח, בכל אופן, הבין את דברי המארח
בגירסה השניה .״הבנתי מה רצה לומר לי —
סיפר הד״ר בורג — הוא השלים עם בוראו
וגילה את מקור הנצח של היהדות״.
נו, זהו פירוש ליברלי מאוד, הייתי אומר,
אבל לא הליברליות של הד״ר בורג מדאיגה
אותי (הליברליות הדתית היא בסך הכל פונקציה
של מקדם הסחטנות הקואליציונית של
מפד״ל) ן מדאיג אותי הצורך של הד״ר בורג
להסתייע בבי.ג׳י. כדי לאשש את האמונה בקיומו
של אלוהים. מילא, כשכל מיני בעלי שררה ושו-
אפי שררה עולים פעם בפעם על קברו של דוד
בן גוריון כדי לדגוש את שושלת היוחסין הפוליטית
שלהם, ולרמז כי כתפיהם מוכנות ומזו-
מנות לנפילת אדרת ראש ממשלה עליהן, אין
בכך להפתיע, אבל לבוא ולומר ליהודים־באשר-
הם־שם: שורו הביטו וראו, אפילו בן-גוריון
זה, מנהיג ״החופשים״ ,הגיע לעת גבורות לדרגת
״חוזר בתשובה״ ,לא פחות ולא יותר (היש
בימינו הוכחה ניצחת יותר לקיומו של אלו-
הים זה כבר קצת יותר מדי, לטעמי. אבל
עובדה, הד״ר בורג התרשם שבי.ג׳י• השלים עם
בוראו ו״גילה את מקור הנצח של היהדות״ —
אז מה אתם מתעקשים לי, אפיקורסים לכאורה
או להכעיס, שובו בנים שובבים, חיבשו כיפה,
הניחו תפילין, והצביעו בעד המפד״ל !
אך מה עושה אלוהים! עד שאנו נתונים
בספק, בא ידידו ותלמידו של בי.ג׳ ,.הלא הוא
חיים ישראלי, ומגלה בתגובה לאותו ראיון של
הד״ר המתברג פנימה וחוצה ויהודה-ושוטרונח
והשמימה, שכבר בשנת ( 1967 נא לזכור תאריך
קובע זה בהיסטוריה של אלוהים!) כתב בי.ג׳י.
לנתן ברנשטיין :״אני מאמין באלוהים!״
ככה! ב 1967-הוא ״מאמין״ ,וב ! 972-הוא
מסתייג ואומר רק ש״אי אפשר להוכיח שאין
אלוהים״ ! מה קורה פה ! מה קורה ! פשוט
מאד ! במכתב לנתן ברנשטיין הוא מוסיף ואומר
— לפי ״מעריב״ — שאלוהים אלוהים, אבל
״בעניין תרי״ג מצוות יש דעות שונות״ — עניין
פעוט, תרי״ג מצוות ! הלא זה כל העניין !
אלוהים עם תרי״ג מצוות ואלוהים בלי תרי״ג
מצוות הם בכלל לא חברים כל כך טובים !
ובאמת, כעבור כמה שורות. בי.ג׳י. מוסיף:
״מכאן׳ שהעניין אינו פשוט כל כך.״
אז לפני שאתם חובשים כיפה ועוד תרי״ב,
ומצביעים בעד מפד״ל, אולי תעצרו בכל זאת,
ותהרהרו בדבר, שכן אותו ״חוזר בתשובה״
משדה־בוקר בכל זאת אמר, שאלוהים זה עניין
שאינו פשוט כל כך, ואם הרהוריכם לא יוליכו
אתכם למסקנות ברורות, אולי מוטב שתחכו
למידע אלוהי נוסף מהד״ר בורג•

״לאחר התלבטויות קשות מאוד
החלטתי להיענות לצו מצפוני ולא
להיענות לצו הקורא לי למילו אים׳
חאת לנוכח האפליה הקיימת
בין בנות ישראל בכל הנוגע
לשרות בנות בצה״ל.״
דברים אלה כתבה לפני חוד-

סרבנית כנש
בדיעה נחושה
שיים לוחמת־השיוויון ציפי בנש
במיכתב לשר־הביטחון, עזר וייצ־מן.
ציפי, בת ה־ ,23 דוברת תנועת
שוות־שווה, קיבלה אז צו הקורא
לה לחודש מילואים, החל
ב־ 2באפריל .1980 למרות שידעה
את הצפוי לה, לא התייצבה
לשרות.
בבוקר היום השני בשבוע שעבר

תמורת הבטחות מסוג זה ואחר־רות
הסכימה אגודת־ישראל לתמוך
בממשלה. אולם חברות שרות
שווה אינן נלחמות רק למען שינוי
המצב שנוצר אחרי עליית
הליכוד לשילטון. סירובן לשרת,
ההפגנות, העצרות ומחאותיהן הרבות
מופנים גם נגד העלמת העין
בנושא זה, שראשיתה בתקופת
שילטון המערך.
במיכתבה לשר־הביטחון עמדה
ציפי, מורה לעברית במיקצועה,
גם על הלבטים שהיו לה לפני
ההחלטה שלא לשרת .״למרות
שאני נקרעת בין הרצון האישי
שלי לשרת ולא להפר את החוק,״
כתבה ,״לבין המצפון האומר לי
כי אני צודקת במאבקי — ובנוסף,
אין לי ספקות שלפחות שמונים
אחוז מהעם היושב בישראל
מסכים כי עצם מהות מאבקי חשובה
וצודקת — המצפון במיקרה
שכזה גובר על שיקולים אחרים
ואני ניצבת בפני חוסר הברירה
שבהפרת חוק, ואם יהיה עלי לשלם
את מחיר ההיענות לצו מצפוני
ולשבת במעצר — אז אשב, ובלב
שלם !״
את תקופת המחבוש מעבירה
ציפי בכלא 400 בצריפין, המיועד
לחיילות. ציפי סירבה לבקש חנינה,
הודיעה כי ברצונה לרצות
את המאסר עד תום, ולמקד בדרך
זו את תשומת־לב הציבור לבעייה.
ציפי הדגישה כי היא רואה ב מאבק
נושא חשוב לכל האזרחים
במדינה וקראה להתעוררות המונית
נגד החוק המפלה.
עמידתה האיתנה ונכונותה לשאת
בעונש, יחד עם עיקביותה במאבק׳
עוררו גלי אהדה בקרב אג־שי־צבא
שנפגשו עם ציפי מאז
מעצרה. ביניהם בעלי תפקידים
בכירים, שהביעו בפניה את הזדהותם
עם מאבקה.
ציפי גם קיבלה. צידוק מוסרי
למאבקה משר־הביטחץ עצמו.
״הרשה לי להזכיר לך,״ כתבה ציפי
לעזר וייצמן ,״שגם אתה בצעירותך
ניצבת מול עימותים אישיים
חריפים, כאשר קול מצפונך
התנגש עם פקודות שקיבלת מהממונים
עליך — וגם אצלך ניצח
לא פעם המצפון( .ראה תקרית
ניר־עם, בעמוד 53 בסיפרך).

הרמה די להזכיר לו מגר אחר בצעירוחר ייצבה חול עיחוחיר איסייפ חריריר כא׳*ר
קול מציונו התנגמ עס פקודות מקבלת ההרחוניח עליו ־ וגי׳ אצלו ניצח לא חצר
(.ואה יז1וי,ז ניו*-ר ב 53״י חוור) .אחה הסוה ויודה ״אני נינב היה
עוד*חו הח ח1לזוח״.
אני^אפראת החוד ־ אבל אוכל להבייי בראי כל בוקר וליסחכל הימר אל חיו עיני
ראמ החחמלה, חר מנחי׳ בגין
העתק: ח״כ מולמיח אלוני
רר״כ ח. וירמובסקי

ח״כ אורה נחיר
ה״כ א. רובינמלזיין

יחי

מיכתבה של בנש לווייצמן
טינזותים של השר
הופיעו בביתה של ציפי, ברחוב
טאגור 3ברמת-אביב, שוטרים
צבאיים. הם לקחו אותה עימם. עוד
באותו היום הועמדה ציפי לדין
לפני קצינת־שיפוט צבאית, וני דונה
ל־ 14 ימי מחבוש בפועל.
בעבר עמדה ציפי כבר פעמיים
למישפט צבאי. במישפט הראשון,
לפני כשנה, קיבלה נזיפה. בשני
נידונה ל־ 14 ימי מחבוש על-
תנאי, והפעם הופעל התנאי שעמד
נגדה. בכל המישפטים חזרה אותה
עבירה: ציפי סירבה לשרת במילואים׳
במיסגרת מאבקה, יחד עם
חברותיה לתנועת שירות שווה,
שהחליטו שלא להיענות לצווי מילואים
עד אשר ישונה החוק ה מפלה
בין הבנות.
״אל עיני מצפוני״ .תנועת
שרות שווה קמה בעיקבות
ההסכם הקואליציוני של ממשלת
הליכוד, שבו הובטח לחברי-הב-
נסת הדתיים של אגודת־ישראל,
לשנות את החוק, כך שבנות
תוכלנה להשתחרר מצה״ל על
סמך הצהרה בלבד, שהן דתיות.

״אני אפר את החוק — אבל
אוכל להביט בראי כל בוקר,
ולהסתכל הישר אל תוך עיני מצפוני.״
בנקים הבוהים
והפשע
המאורגן
המידע בכבז בגלל חששס
של קציני מישטרח
מהמסקנות האפשריות
האם עומדים הבנקים מאחרי הפשע
המאורגן!
שאלה זו ניצבת היום בפני אנשי
יחידות המודיעין של המישט־רה.
עד כמה שהדבר נראה דמיוני
ובלתי הגיוני, הצטבר עד
היום מידע המוביל לשאלה זו. ה־מישטרה
גילתה מידע זה לא במתכוון,
אגב חקירת נושאים שונים.
השאלה המפחידה עלתה לאחרו-

חיו אמנם כמה קצינים צעירים
שצידדו בפתיחת חקירה סביב בנ קאים
מסויימים. אולם הם נתקלו
בחומה של חוסר מעוף מצד הוותיקים.
הללו סברו, כי מטרות ה חקירה
דמיוניות מדי. הם טענו,
כי למישטרה יש מספיק פושעים
אמיתיים, ואין צורך להוסיף עליהם.
המידע נשאר איפה בגדר מידע
והשאלות בגדר שאלות. אולם נוסף
לחומר שהצטבר בפרשת שול־מן
ולחומר שהיה בנמצא עוד קודם,
הגיעו לאחרונה ידיעות חדשות.
להפתעת קצינים בכירים ב-
מישטרה אימת מידע זה השערות
שונות של קציני מודיעין, שצידדו
בפתיחת חקירה כבר לפני
זמן רב, ושפרשו מן המישטרה
בשל חוסר ההתייחסות לאזהרותי־הם.
עתה קיבלו האזהרות מימד
חדש, וצמרת המישטרה נצבת שוב
בפני אותה השאלה. פתרונה תלוי
בהחלטה שתפול הפעם.

תיירו ת
ג?1נ מזווויד

שופט לוין
להפסיק עליצות
נח בעת חקירת רצח דויד שולמן,
בעל חברת רהיטי מרם, שנהרג
בעת שהתפוצץ מיטען חבלה ממול כד
במכוניתו. במהלך החקירה
התברר, כי מוסד בנקאי גדול רכש
אדמות מסביב לבניין רהיטי מרם.
הסתבר כי למוסד זה היו אינטרסים
שונים באמור.
פרטים שונים עוררו בלב חוקרי
המישטרה חשד. כתוצאה מכך נפ תח
כיוון חקירה מיוחד, שבדק את
האפשרות ששולמו וחברתו הפריעו
לאינטרסים של אותו המוסד.
החקירה ביקשה לגלות אם קיים
קשר בין מוסד זה לבין הרצח.
אך היא לא העלתה כל ראיות
משמעותיות, שיש בהן כדי להצדיק
העמדה לדין של אדם כלשהו. גם
כיווני חקירה אחרים הגיעו למבוי
סתום. רוצחו או רוצחיו של שולמו
לא נמצאו עד היום.
למרות כשלון החקירה, הצטבר
במישטרה מידע רב, שנאסף במהלכה
ושמתוכו מתעוררות שא לות
מרחיקות-לכת. אך לא היתה
זו הפעם הראשונה שחוקרי המיש-
טרה עולים על מידע המטיל אור
מוזר על גופים בנקאיים שונים.
כבר בעבר נאסף מידע עשיר על
קשרים שיש לבנקאים שונים עם
גורמים מסויימים. קשרים אלה לא
הוסיפו לאמינותם של אותם בנק אים.
אך יחד עם זאת היה צורך

עם 01*111111
בהתלהבות ובעליזות
שטח הנאשם את סיפור
יחסי־ המין שרו,
וגרס לצחוק כקהל
״עצרתי ליד שתי הבחורות ש ישבו
על ספסל ברחוב הרצל בנתניה,
הן נראו לי תיירות. שאלתי
אותן אם הן מוכנות לבוא איתי
לחבר הזקוק לתרגום מיסמך לשוודיה.
הן הסכימו. בגלל הכבוד
נתתי לשתיהן לשבת קדימה, ופתח תי
את הטייפ ושמתי מוסיקה יפה
כזאת. הצעתי להן לבקר במיפעל
יהלומים והן הסכימו. היתה אווירה
של צחוק ושימחה. שמתי את ידי
על זאת שישבה לידי והיא התקרבה
אלי. הכל היה חופשי כזה.״
כך סיפר יעקב (״דקי״) שבירו
מנתניה מעל דוכן־העדים.
סופו של אותו יום חורף בשנה
שעברה לא היה כה יפה: שתי
הצעירות, תי׳רות משוודיה, אניטה
וסוזאן, בנות 17ו־ ,18 הגיעו למיש־טרה
והתלוננו. הן טענו כי שבידו
וחבריו חטפו אותן, החזיקו אותן
בדירה שם אנסו אותן וגם ניסו
להכניס לאבר־המין שלהן ניירות
מגולגלים, בטענה שהם צריכים
לבדוק מה גודל ה״בריפקות״ ש יוכלו
להכניס לשם כדי להבריח
יהלומים.

תיירת אניטה
להתקרב ולהסתכן
בהרבה יותר מכך כדי להסיק מסקנות.
ברוב
המיקרים לא בדקה המיש־טרה
את המידע. לא נפתחו חקירות
והמידע תוייק ונגנז. בכל פעם
היתד, לכך אותה הסיבה: המסקנות
מרחיקות־הלכת, שעשויות היו
לנבוע מן החקירות, הרתיעו קציני
מישטרה בכירים.

עדותן של השוודיות נשמעה
בסמוך למעצרם של שבירו ושני
חבריו, חיים וויקטור מזל־טרים.
אחרי עדותן חזרו הצעירות לשוודיה,
והנאשמים שוחררו מ מעצרם.
רק בימים אלה נמשך
מישפטם של הבחורים.
לעשות רושם. נראה כי ה-
(המשך בעמוד )58
סרס/טו

אם לא ראית שם
תוכל לראות פה
ת ערו כ ת אדריכלו ת ובד ה ם 8י
5. 5 - 8. 5.80
ב או ל מי א ק טי ר, בי תאמ רי ק ה
שד׳ ש אול המלך , 35ת״ א.
אםלא היי ת ביריד התע שי ה ה קי בו צי ת,
אז יש ל ך הז ד מנו ת נו ספתלר או תולב דו ק
א ת תו צ ר תינו.
מרצפות קי ס רי ה , 3 0 /3 0ס״מבמבחר
דו ג מ או תנהד רו ת. הםהפת רון לכלהתלב טו ת
ה ק שו רהב דו גמא או ב גו דלהמרצפת.
בו או ל בי תן קיבו ץ ש דו ת־יםו תיוכ חו.

מרצפות קיסריה

הוורדת
הז ה דססס

שחידים

אולמי תצוגה: ת״א, נצח י שראל 9ו. טל.ו26047
ירו שלים, רח׳ פמס , 5טל 02-225608 .
במפעל: שדו ת ים, טל. ו 66ו 0 6 3 -6

ששת
חו מ שי תו ר ה

חג גדוד לפועלי 1במאי חג גדול לפועלים, ובראש הפועלים
צועד ירוחם משל המפקד. בבוקר
החג שאלו את החבר משל מה לדעתו
החג מסמל, והוא אמר שהחג מסמל גם
מאבק נגד התעשרות קלה. אם לא היה
אומר את הדברים האלה׳ בחיי שלא
הייתי נטפל אליו. אבל אמר, נתפוס
אותו במילה.
אני רוצה לשאול אותך, חבר יקר ירוחם
משל, אם שמעת פעם על חברת
״יענא״ .נו, שמעת ז זה מזכיר לך משהו!
ועל חברת ״מיקרודף״ שמעת? ומה בקשר
לחברת ״דלתה פילם״! ואיך זה
קשור אצלך לחברת ההשקעות של בנק
הפועלים ! ולמיליונר הידוע אייזנברג 1
וקבוצת פיריון! אתה עוד לא מבין על
מה אני מדבר, חבר משל 1
אז בוא תשמע סיפור. לפני איזה חודשים
נמסר בעיתון ששניים מחמשת בעלי
חברת ״יענא״ פרשו מבעלותם על החברה,
ובתמורה קיבלו שליש ממניות חברת
הבת ״מיקרודף״ .השניים החזיקו ב403>-
מהמניות של ״יענא״ שהמחזור שלה לש נת
1979/80 מגיע למאה מיליון לירות.
ומי השותפים של שני החבר׳ה האלה
שפרשו מ״יענא״ והצטרפו ל״מיקרודף״ן
עיתון ״הארץ״ טוען, ששליש נוסף נמצא

אני בן אדם לא קל. פשוט לא
קל. אז מה קורה! פעם נשנה, בערך
באביב, אני מתחיל לעשות שיפוצים ב-
מיבנה. מוריד מהתפריט סטייק פה, לח־מניה
שם, קצת פחות גלידה, קצת יותר
חסה. מה שאני מוכרח להגיד זה, שאף
פעם לא חשבתי לעשות מהדיאטה הזאת
הפגנה פוליטית, ורק עכשיו בא לי הרעיון
הזה.
נדמה לי שכבר לפני כמה שבועות
סיפרתי לכם שאני לא כל-כך מאמין לצום
של האלה מגוש אמונים ששובתים
רעב׳ יעני, מול הכנסת• האמת זה שאז
לא היו לי שום הוכחות, ורק עשיתי
ספקולציה, כי אף אחד מהם לא היה
קרוב להתפגרות, וגם אני מביר אותם
שאצלם חבל דמה: התנחלויות־דמח, דת־דמה
אז למה לא צום־דמה !
אבל עכשיו יש כבר הוכחות. בא עיתון
״הארץ״ כמה ימים אחרי זה, ומגלה
ככה :

שביתת ראשי
המועצות ביו״ש
ליומה ה־37
מאת סופר ״הארץ״
•.י כירושלים
.ששד, ראשי המועצות האזוריות
ביהודה ושומרון, המקיימים זה
היום ה־ 37 ברציסית שביתת־רעב
מול הכנסת, יעשו את השבת בי
מחנה האוהלים שהקימו במקלם״הששה, ועימם עשרות אוהדים
.שהצטרפו: אליהם בימים האחרונים7
,נוהגים לאכול מעט בשבתות
הזגים, או כפי שהם מכנים זאת
״לטעום כזית״ .הם ניזונים צומי-ץ
מעורב במים ופעמיים ביום לוגמים
משקה חס.
בעקבות שייפת השומנים בגופם,
סובלים שובתי. הרעב מסהרחירהן
וראייתם נפגעה. סריס׳ עזרא זוהר
בודק לפרקים את השובתים ומנחה
אותם כיצד לנהוג.
רופאים מומחים לענייני תזונה
אומרים, שניתן להחזיק מעמד ב־דיאטת
נחלים מספר חודשים, בהתאם,
למצב הגיפגי של *.יבת־ך)•

תופסים ! שביתת הרעב המשונה הסתיימה
ביומה ח .48-הלכתי וספרתי, שבתקופה
הזאת היו 6שבתות שלא נכנסות
בחגים, ועוד שיבעה ימים פסח, יום ה שואה,
יום הזיכרון, יום העצמאות ול״ג
בעומר. עכשיו, אם לוקחים כל שגת וחג
(חוץ מפסח) בתור יום וחצי, מכניסת

בידי החברה להשקעות של ״בנק הפועלים״
,ועוד שליש בידי חברת ״דלתה
פילם״ הנשלטת על־ידי המיליונר אייזנ-
ברג, קבוצת פיריון ומשקיעים פרטיים.
נו, תשאל מי השניים האלו, חבר
משל ז שאלת!
אחד מחם שמו דורון רעיף• אומר לך
משהו, השם הזה ז לא ז אז בוא ננסה
את השם הבא: מאיר משל. זה נשמע
לך יותר מוכר! זח לא הבן שלך, במק רה,
חבר ירוחם משל !
לא לצעוק עלי, אני יודע: מה האבא
אחראי על מה שעושה הבן שלו! מה
אשם חבר ירוחם משל שיש לו בן מוכשר
בזה, שנעשה מיליונר ומגלגל מיליונים
! אבות אבלו בוסר ושיני בנים תקהינה!
מפני שמשל אבל לבן למאיר אסור
לאכול קאוויאר!

שאלה טובח. אז תרשה לי לשאול
אותך בחזרה׳ מר משל :
איך התחיל הבן שלך, מאיר, את ה-
קאריירה העיסקית שלו ! אולי אתה יודע
! אני לא. זאת באמת שאלה ריטורית,
תענה.
האם לא היה לזה קשר עם איזה
חברות שיש לחן ״זיקה״ להסתדרות!
האם זה שאתה היית ראש האגף לאיגוד
מקצועי, ואחר כך אפילו מזב״ל, עזר
לבן שלך, או לא ! תענה, תענה בבקשה.
ואולי למכור ארבעים אחוז מהמניות
של ״יענא״ ,שהמחזור שלה מאח מיליון
לירות ולקבל שליש ״מיקרודף״ ,זה לא
התעשרות קל ה!
ומה עושה בכל הסיפור הזה ״בנק
הפועלים״ !
אבל, כמובן, כל הסיפור מלפני איזה
חודשיים, ואולי מאז עזב מאיר משל
את בל עסקיו, והוא היום פועל ייצור,
ואז אין שום קונפליקטים קשים בינך,
מר משל, ובינו׳ בענייו ההתעשרות הקלה.
מי יודע! אולי הוא אפילו צעד ב״1
במאי !

החג/שבת ועד צאתם, יוצא שבמשך ח48-
ימים האלה זללו שובתי הרעב ״מעט״
ב־ 11 ימים, חוץ מזה שבל יום חם ״ניזונים״
לנו ממיץ ומשתייה חמה (אולי
מרק עדשים בקיצור — אני עם דיאטה
כזאת אפילו לא מרזה כל־כך מהר.
מה אומר לבם! אם אלה היו צמים
כיום כיפורים בשביל האלוהים במו שתם

מדד עומס הצו

הסכרים לדיאגרמה — 1 :כרס
כמצב נורמלי. צ — כרס אחרי
״צום״ ראשי המועצות — 3 .כרס
אחרי דיאטת פרנקל — 4 .כרס
אחרי צדם אמיתי.
צמים בשביל בגין, היה היושב במרומים
שולח בהם בבר מזמן איזה שחין צעיר,
שידעו עם מי יש להם עסק.
זהו. אני בזח מודיע לכל העולם, שמתנהלת
עכשיו שביתת רעב שלי בדיזנגוף
פינת ארלוזורוב, ועד שלא יצרפו את ספר
יהושע לחמשת חומשי תורת, ויקראו
לזה ששת חומשי תורה, אני לא חושב
להפסיק.
ואגי דורש כיסוי של אמצעי־התיק-
שורת !
ואני רוצה שגם אלי יבוא ד״ר עזרא
זוהר לבדוק את עומס הצום ! אבל את
האקדח שלו שישאיר בבית!
דיזצגוף פינת ארלוזורוב זח לא בשטחים

דפיק ה
ק שה
ל ע שיוי ם

פי שו לקשה
פישלו אותה פישול קשה האמריקאים.
לא ברור מה חיפשו שם באירן, נפט
בטח לא מצאו הפעם• לא שאנחנו צריכים
להשוויץ יותר מדי, בגלל עין הרע,
אבל בבל זאת. ואני לא מדבר על אנטבה.
אנטבה זח לא דוגמה. התנאים חיו שם
אחרים לגמרי.
מה היה באנטבה ! אנטבה זח היו
חיילים כושים, ופאן מדובר בכלל במוסלמים,
שזה קלאסה אחרת. חוץ מזה,
באנטבה היה מדובר בפעולה צבאית
פשוטה, בלי אזרחים, וכאן מדובר באוב־לוסיה
עויינת ענקית. באנטבה זה היה
בשטח מבודד, בשדה״תעופה מחוץ לעיר
— וכאן יש לנו פעולה בתוך עיר צפופה.
ממש פישלו, האמריקאים. זה תיכנון!
זה ביצוע ! יכולים עוד ללמוד משחו
אצלנו. בעיי ה ראשונה: כלי-רכב. צריך
לדאוג למשהו שנוסע, ולא נופל כמו
ההליקופטרים שלהם• בעייה שניה: ה קשר.
צריך שיהיה קשר בין האנשים,
ולא לאבד בל מיני כלי רבב בדרך. בעייה
שלישית: החדירה פנימה. את זה צריך
לעשות בלילה, כשכולם ישנים, וככה לנצל
את גורם ההפתעה•
נו, זהו. בהחלט יכולים ללמוד משהו.
איך לקחנו שלוש-ארבע מכוניות בסך ח-
כל, עם מכשירי-קשר תוצרת־הארץ, במו
שצריך, שיעבדו. לוקחים את הנשק, ומבצעים
חדירה שקטה לתוך העיר הצפופה,
בלב האוכלוסיה המוסלמית העו-
יינת, ומתחילים לשבור שמשות, חלונות,
ובל מה שבא ליד ברמאללה ובאל־בירח.

סגו ל בחוץ
צ הו בבפד
— מה זה סגול בחוץ וצהוב בפנים,
תלמידים !
— אני יודע, חמורה.
— בן, יוסל׳ה !
— סיני שמרהו אותו ביוד, תמורה.
— לא, יוסל׳ה, תודה שניסית. מי עוד
מוכן לנסות ! כן, חיימק׳ה !
— חציל, המורה—
יפה מאוד, חיימק׳ח. וכמה עולת
חציל!
— מאח לירות קילו, המורה.
— מדוע!
— בגלל חוקי ההיצע והביקוש, המו רה.
יש ביקוש רב לחצילים, כי כשמטגנים
אותם עם קמח הם מזכירים קצת
שניצל, וגם אפשר לעשות מהם סלט ש
בבר
מזמן לא התעסקתי עם הורביץ,
ופשוט מגרד לי באצבעות. לא יבול להתגבר
על זה. היום לא נעסוק בכל מישנתו
הכלכלית של האיש׳ אלא רק באיזו הברקה
שלו. לא מזמן אמר חורביץ שלנו
באיזה ויכוח, שבעצם מה הם בוכים,
העובדים האביונים: השבר שלחם במעט
לגמרי צמוד למדד, אבל במדד יש דברים
כמו אחזקת טלפון ונסיעות לחוץ־לארץ,
שהמחירים שלהם עולים ומקפיצים את
המדד, ואחר־כך באים האביונים ונהנים
מעליית המדד גם אם אין לתם טלפון
ודווקא השנה לא בא לחם לנסוע לחיץ
לארץ, במו כולם• בחיי, את זה אמר
האיש בטלוויזיה• שמעתי.
הסידור חזה, שדווקא אותם שאין להם
סחיטת מים מחציל כשיטה ידנית
נהנים, בטח ירושה מתקופת המערך,
שגם רצה לדפוק את העשירים. ואיך
דומה לסלט כבד. החצילים מזכירים לנו
העשירים נדפקים! תשימו לב: השבר
את הבשר שאכלנו פעם בארץ, חמורה.
שלהם לא צמוד למדד, כי אין להם שכר,
— יפה מאוד. ועכשיו, למה ירד הרק
רווחים. אז שום עשיר לא יכול לעהיצע!
שות
את הטריק הזה של האביונים. אני
— כי חוץ מזה שהחציל מזכיר בשר
רואה שזה לא ברור, אז אסביר שוב,
יש בו גם הרבה מים׳ חמורה• והיום,
בעזרת דוגמות. אביון שהשכר שלו צמוד.
כשמחירי המים בל־כך גבוהים, גילו ה למדד,
יבול לוותר על טלפון, לוותר על
חקלאים שכדאי להם לגדל חצילים למים.
נסיעה לחו״ל׳ לוותר על ירקות, לוותר
הם מוכרים רק חלק קטן מהתוצרת ואת
על גבינות, לוותר על בשר, לוותר על חלב
היתר סוחטים ומשקים את הכרמים, ומ-
ושמן, ואפילו על לחם — ומכל ויתור
הקליפות תופרים גופיות.
הוא מרוויח המון כסף, פי המדד קופץ,
והוא מקבל תוספת יוקר על דברים שהוא
לא אוכל!
לפי דעתי הגיע הזמן שיהיה קצת
לעומת זאת, העשירים נדפקים. לאנשים
כמו אייזנברג, בומה שביט, או הבן שיוויון במדינה, וממשלת הליכוד, מותר
של הורביץ, יוני, זה לא יעזור אם יחליטו לה בהחלט להתחיל לדאוג קצת גם לעלוותר
על טלפון, על נסיעה לחוץ־לארץ, שירים, ולפצות י אותם על הדפק הזה
ועל גבינות, מפני שהם לא מקבלים תו עם התוספת יוקר׳ שנשאר ירושה מהמערך.
ספת
יוקר! ממש דפיקה בריבוע!

במדינה
ת ענוג
ב סלע
האדו ם
ב איל ת

אצלנו זו כבר מסורת:
הרבה יותר -ללא תוספת במחיר.
* בידור, צחוק ואירועים משעשעים.
* מוסיקה וריקודים במועדון.
* יין חופשי בארוחות ערב.
׳ קוקטיילים ואפריטיבים.
י מזנונים עשירים -אוכל מעולה.
* ספורט והתעמלות, קייאקים, מפרשיות, שייט ודייג.

(המשך מעמה־ )55
תחביב של צעירי נתניה, ציד תיירות,
לא פסח גם על ג׳קי. הגבר
בן וד 27 בעל רעמת שיער שחור
מסולסל וסבוך עמד על דוכן־העדים
לבוש חליפת קורדרוי חומה וחולצה
תואמת, ונראה נהנה מאוד מסיפורו.
עד כדי כך שהשופטים דב
לוין, נחמיה בר וישראל גלעדי
נאלצו להפסיקו מפעם לפעם כאשר
עליצותו הגיעה לשיאה.
אחרי שלקח במכוניתו את ה
...וכמו
תמיד -ינוח * מנ ה ל <יות השמחה .

עד 31.7

שקל( כו ל ל מע׳׳מ) ללינה וארוחת בוקר.
לינה חינם לילד עד גיל 2ו בחדר ההורים.
(המחיר לאדם בחדר זוגי -לא כולל חגים)

מנסה להדגים לשופטים הנדהמים
את תנועות הריקוד שעשו הנערות.
״בלי
פנטומימה, רק תספר,״
העיר לו השופט דב לוין, וג׳קי
המשיך את סיפורו .״ניגשתי אל
אניטה ככה (ושוב הדגים כיצד
הוא מחווה קידה) ובאלגנטיות הזמנתי
אותה לרקוד. בריקוד התחלתי
לנשק ולחבק אותה והכל
הלך יותר מדי בקלות. באשר נגמר
השיר חשבתי שאי־אפשר שחיים

הבטח לעצמך כבר עכשיו מקום באמצעות
| סוכן הנסיעות שלך או ב״סלע האדום״
אילת טלפון 5־)059(3171
ארקיע מצטרפת למבצע עם חבילת נופש
משולבת בטיסה במחיר מיוחד. פרטים
במשרדי ארקיע ואצל סוכני הנסיעות.

חיים וויקטור מזל־טרים (משמאל: אחיהם שלא היה נאשם)
מה הרוחב?

השנה ליוון של
קנופינגטורס

בתי מלון ובתגלוס.
10 מים
12 יום בלה חופשתו טיול+נופש כפר הנופש
אתונה, פורטהלי,
סיורים באתונה באי
אוויה, בארטריה
אי החלומות, שייט
ביוון
ו חלקי ם,נופ ש אמיתי
וסיורים באיי יוון
המקסימה ועתיקותיה.
באי המקסים.
|החלמ| |$575-הוזלמ|$463-

״>נבד,ו1 6/י 3

מצלמה חינם -
שי לנרשמים עד 10 במאי .1980
,קנזס^גטור^

5ז נ 1ס * 9ח 1קו דז _ 0 3
ח בר המס 11.בטיול הקמ פינג
7שנות נסיון -אלפי מטיילים מרוצים.
הטיולים והנופש ביוון
מתוכננים כך שתוכל
לבקר במקומות
ה מענייני ם לטיול,
לעסוק בספורט, לנוח
וגם ישאר לך זמן
לקניות. תחזור ניגו ח
ורענן עם המון חוויות.
לחופשות אלו תוכל
לקחת את ילדיך
במחירים מוזלים.

בכפר הנופש תוכל לבחור בחדרים לבודד,לזוגות
או למשפחה בנוחות מירבית ושירותים צמודים.
* מ ר כי ב ה טי סהבמ חי רי ה טיו לי ם מ גו ססעלמ חי רון
ב תו ק ף ליו ם 31.3.80 וכפוף ל שינויי ם.

דווש חובות קמפיובטווס 80 מסובן הנסיעות שלו
חוועת האוהל, בי שראל
קוראת לזוגות הצעיר

לצאת ב חזי ת מ שותפת בנושא ה דיור!
12,000 דירות בונה דוד לוי וממשלת הליכוד מעבר לקו הירוק לספסרי הגדה !
אגו קוראים לזוגות צעירים במצוקת דיור לצאת איתנו מיד להתנחלויות בשטח הקו הידוק של ישראל.
רק כך נגלה את פרצופה האמיתי של הממשלה המתנהגת בכפפות של ברזל עם השכונות
ובכפפות משי עם גוש אמונים.
מטה הפעולה נמצא בקרן היסוד ירושלים, טלפונים 02/241881 — 233064 — 241373
מארמים: ימין סוי ס ה מזכיר תנועת ה או ה לי ם

עזר כהן יו׳׳ר אגוד ת או ה ל יוס ף

צעירות נסע עימן לבית־מלאכה
לליטוש יהלומים, שם עובדים שני
הנאשמים האחרים. חיים הוא חברו
הטוב ובן גילו של ג׳קי, והם נוהגים
לבלות עם בחורות ביחד. גם
הפעם רצה ג׳קי להתחלק עם ידידו.
בבית־המלאכה צפו הנערות בעניין
רב בליטוש יהלומים, ושם
כבר דובר על כך שהנערות יבריחו
יהלומים בגופן .״אבל זה היה
בצחוק, אני אוהב חיים, ואוהב לצחוק,
ואמרתי את זה סתם כדי
לעשות רושם, ככה אני נוהג תמיד
כאשר אני מנסה להתחיל עם בחורה,״
אמר שבידו.
אחרי כחצי שעה, וכיוון שהשעה
היתד, חמש אחרי־הצהריים, וכל
מועדוני־הלילה היו עדיין סגורים,
הציע ג׳קי כי הנערות וחיים יבואו
לדירתו, לשתות כוסית ולשמוע
מוסיקה. כאשר הסכימו הנערות
לבוא לדירתו, ידע כי הכל יהיה
בסדר .״אם אני מתחיל עם בחורה
ומזמין אותה לדירה שלי והיא
מסכימה, אני יודע שאוכל כנראה
לשכב איתה.״ הוא לקח את חיים
עימו כדי שלא יישאר לבד במערכה.
כדי
פנטומימה. עימם במכונית
היו עוד שני גברים, ויקטור,
אחיו של חיים, שבא איתם מבית
המלאכה, ויוסף ניניו, סוכן מש קאות
המוכר סחורה לשבירו עבור
המיני־מרקט שלו בנתניה. כאשר
הגיעו לדירה ירדו חיים, ג׳קי ושתי
הנערות. לשני הגברים הנותרים
אמר שבירו כי יעלו למעלה
אחרי כרבע שעה.
״כאשר נכנסנו לדירה סגרתי את
התריסים, והדלקתי שתי מנורות
אדומות מהבהבות כמו בדיסקוטק.
התיישבנו בסלון, אני ליד אניטה
וחיים ליד הבלונדית. שמתי תק ליט
של ג׳ון טרוולטה על המערכת.
היא ישבה לידי. אמרתי לה שיש
לי רק מעם משקאות בבר, ושאלתי
אם היא מעדיפה ויסקי או קמפארי.
מזגתי משקאות לכולם ונתתי להם.
כאשר נגמר התקליט הסוער בא
תקליט עם סלואו עדין כזה, והבנות
התלהבו ועשו תנועות של
ריקודים.״ כאן נראה בעליל כי
הזיכרון מלהיב את ג׳קי׳ הוא החל
מתפתל על דוכן־העדים כשהוא

ואני נהיר, באותו חדר.״ השופט
עצר את שטף דיבורו ושאל מדוע
לא יכלו להיות באותו חדר, וחיים
הסביר כי ראה שאפשר כבר לשכב
עם הנערות ולכן חיים לקח את
סוזאן לחדר־השינה, ואילו הוא עצמו
ואניטה נשארו בסלון. הוא ישב
לידה וכדי להרשים אותה עוד יותר
נטל פיסת נייר ריקה, גילגל אותה
בצורה שבד, עוטפים יהלומים בבורסה,
והראה לנערה .״את זה
יצטרכו לשים באבר־המין שלך,״
אמר .,ולדבריו היא השיבה במנוד
ראש :״נו פרובלם״ (אין בעיות).
אבל זה היה רק עניין צדדי אשר
נשכח מייד. הוא הסביר לה שהח דרת
הנייר כך תכאיב לה, ולכן
בדי להקל על הכאבים הוא חייב
לשכב איתה קודם. גם על כך ענתה
שאין זו בעיה.
צחוק כקהל. הוא ביקש ממנה
שתוריד את בגדיה, והוא עצמו
הלך לשירותים :״לעשות נוחיות.״
אחרי שתי דקות, כאשר חזר לסלון
היתה אניטה ערומה ״כאדם וחווה״.
השופט לוין חייך ואמר :״היא
היתה חווה, אתה היית אדם?״ ״לא,
אני הייתי לבוש,״ השיב הנאשם.
הוא ניגש לשוודית ואמר לה באנגלית
כי הוא ״רוצה לעשות איתר,
אהבה״ או בלשונו הציורית של
השופט לוין :״לתנות איתה אה בים״
.״היא חיבקה אותי, והתחילה
לנשק אותי, ראיתי שזה בסדר,
הורדתי את בגדי ושמתי אותם על
הכורסה. שוב נאלץ בית־המישפט
להתערב ולצנן את התלהבותו של
הנאשם :״לא צריך להיכנס ל פרטים,
קיימת איתה יחסים?״
״קיימתי יחסים איתה׳ היא עשתה
את זה בחופשיות הכי גדולה, אני
שכבתי עליה, והיא עשתה תנוחות,
היא גם עלתה עלי.״ בתום המגע
אמרה, לדבריו :״יו אר גוד אין
בד,״ ובלשונו של השופט לוין:
״היא שיבחה אותי שאני טוב במגע
המיני״.
״אחר כך קיימנו מגע מיני נוסף
על השטיח, ואז יצאתי ערום החוצה
כדי להתקלח. שם ליד המטבח
ראיתי את ניניו שעלה בינתיים
לדירה עם ויקטור. שאלתי אותו
אם הוא רוצה לשכב עם אניטה,
(המשך בעמוד )64
העולם הזה 2227

וה היה

גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק
הציג כפני הקוראים כעייה אנושית מהמעלה הראשונה —
את סיפור מר־גורלם ומעמדם של נפגעי מגיפת שיתויך הילדים.
תחת הכותרת ״שניים אוחזים בילד משותק״ ,פירט את
המיפגעים האירגוניים המונעים פעילות ציבורית מכובדת בנושא
זה. במדור ״משפט״ ,תחת הכותרת ״כנופיית רחובות״ ,תוארו
כהרחבה מרכיביה של אותה פרשה.
השבוע, לפני 25 שנה, פתחה מערכת ״העולם הזה״ בפירסום
אחת מהסידרות העיתונאיות שהחרידו את המדינה, והפכו ברכות
הישנים לסמל בה״א הידיעה של עיתונאות חושפת שערוריות —

בחירות רהס תווו ת

בנסו?

חסידרה על השחיתויות בעיריית חיפה, שבראשות אבא חושי,
תחת הכותרת ״חדשיסתאן״ (ראה גלופה) .אביגדור כר־אל, שליחו
המייוחד של ״העולם חזה״ לפסטיבל הסרטים בקאן, הביא
סיקור מלא יטל הסרטים, הכוכבים והכוכבניות שנאבקו על
הבכורה העולמית בקולנוע.
כיטער הגיליון: קורבן מגיפת שיתוק־הילדים.

האם ניקנתה מישוה במ 3ד 7

גרמניה החדשה צועדת שוב
העם החמר א הכריע

היה שהיה

החבר xהכניס את מעטפתו לקלפי,
הלך הביתה, התקלח ואולי ישכח את כל
העניין. בשדה־הקרב נשארו חברי ועדות
הקלפי. מניין הקולות החל, עשן של
סיגריות מילא את החדרים. הנורות החזקות
הפיצו אור חסר רחמים על הפרצופים
העייפים. ככל שעברו השעות, התעמקה
הבעת הגיל בפני אחדים, והאכזבה
בפני אחרים.
למחרת היום כבר היה ברור! כמעט
כל המומחים טעו בהערכת הבחירות. מאות
אלפי חברי ההסתדרות, שערכו השבוע את
החזרה הכללית הגדולה לבחירות לכנסת,
נתנו ניצחון מהדהד לשני אנשים: לזקן
משדדדבוקר ולצעיר מגינוסר. אף שמע־ריציהם
פיקפקו בכך עד הרגע האחרון
ממש, הרי יצאו דויד בן־גוריון ויגאל
אלון מנצחים מן המערכה.
שבורים ורצוצים חזרו העסקנים הביתה,
לנוח אחרי המערכה, ולהרגיע את
גרונותיהם הצרודים ואת ראשיהם הכואבים.
הם ידעו כי הקרב טרם נסתיים,
אלא רק התחיל. אולם חוסר־הוודאות נסתיים
במידה רבה. הבחירות להסתדרות
כבר קבעו את המתכונת לבאות.
חקירות מינוי מסך 15,000
משך החקירה הממושכת בפרשת תת־שר
הסעד, הרב ד״ר רוזנברג, האפילה על
בהפועל־המזרחי *. הפנימיים הדיונים
האשמה אחרת, חמורה פי כמה, אשר
נלחשה מפה לאוזן בין חברי שורה ואנשי
צמרת: שר־הסעד משה שפירא מגן
על הרב רוזנברג בחירוף נפש כזה .,כיוון
שקיבל מ מנו, שע ה ש מינ ה אותו ל מי ש־דת
תת־שר, סך של 15 אלף ל״י. השמועה,
אשר איש לא ידע את מקורה, העיבה
על החקירה כולה. אם אומנם יתברר
כי כיסא תת־השר נקנה בכסף, יעמיד
הדבר בצל את פרשת מכירת כיסא הח״כ
לח״כ גולדראט, בין אנשי אגודת ישראל.
חסידי משה שפירא, שר־הסעד, טענו
שהוא לא קיבל את הכסף מרוזנברג
לצרכיו הפרטיים, אלא השתמש בו לצר-
כי הגדלת ההשפעה של סיעתו בתוך ה־מיפלגה.
השר עצמו סירב להגיב על
ההאשמות, ולא הכחישן אפילו כשנשאל על
כד על־ידי אישיות חשובה שלא ממיפ-
לגתו.
השבוע, בגבור השמועות על פרישתו
האפשרית של הרב ד״ר שלמה רוזנ ברג,
עברה בחוגי הפועל-המזרחי ידיעה
נוספת: ועדת־חקירה פנימית, המורכבת
מח״כי המיפלגה, חוקרת בפרשה ולא מצ אה
עדיין כל הוכחות בדבר ההאשמות
האמורות** .
* כיום המפד״ל.
** הרב רוזנברג, אביו של ח״כ יהודה
בן־מאיר, נמצא כסבור זמן חף־מפשט.

דרכי אדם
למען ח״ שקט
האשה השחרחורת, שבשערה זרקה שיבה,
הסתכלה יחד עם אלפי קוראים אח רים
בתמונה העתיקה שפורסמה בעיתונים
לרגל העדלידע, שבה נראית מלכת
אסתר מלפני שנות דור, כאשד לחצה
את ידי מאיר דיזנגוף וזכתה לנשיקתו.
אשה מזדקנת זאת היתה ציפורה צברי
עצמה, היפהפיה של שנות ה־20׳ ,שתמונה
זאת פתחה בפניה את הדרך לקאריירה
אמנותית.
מחלבנית באחד מפרברי תל-אביב הפכה
צברי ילידת תימן לכוכבת מבוקשת.
היא יצאה לגרמניה, השתלמה בהתעמלות,
הצטרפה לאחת הלהקות התיאטרו-
ניות הגרמניות הידועות של אותה תקופה.
שפת ההצגות לא היוותה לגביה
בעייה: ציפורה, השולטת כיום בעשר
שפות, העתיקה את הדיאלוגים של המח זות
באותיות עבריות, ושיננה אותם כתוכי.
לוליינית רוכבת. משחקה על הבמה
הביא לה תפקידי נערות ערביות, הו דיות
ואינדיאניות בסרטים רבים. השלב
הבא היה המחול. לאחר השתלמות באול פן
המחול, המסונף לסטודיו הדרמטי של
מאכם ריינהארדט, יצאה צברי לסיבוב
הופעות בעולם וזכתה להצלחה בלתי-
רגילה, בעיקר בריקודה השוק הפרסי.
התחנה האחרונה של הנדודים האמנו-
תיים: הקירקס, בו הצטיינה בעיקר כלו-
ליינית רוכבת.
אולם חיי האמנות הסוערים חלפו עם
הגיל. לפני שש שנים חזרה ציפורה ליש ראל
והקימה לעצמה מישפחה. קבעה היא
השבוע, בשיחה, אמת נצחית :״חיי הנדודים
של הקירקסים והלהקות האמנותיות
מתאימים אולי לנערות צעירות. בסופו
של דבר, כל מה שרציתי היה חיי שקט.״

ב שלם
אלוף־מ׳שנה מורד
הדגל השחור־אדום־זהוב התרומם. המים-
דר דיגל את נשקו וההימון בקע מהפיות.
עשר שנים לאחר חתימת הסכם־הכניעה,
הפכה מערב־גרמניה למעצמה ריבונית.
כאז, כן עתה דמעו העיניים — אם כי
הסיבה היתה הפוכה.
לא כל הגרמנים התלהבו עד כדי כך.
קשה היה לשכוח כי ההימנון עצמו מגדיר
את גרמניה כשטח המשתרע מן
הממל (כיום בתחומי ברית־המועצות) עד
נהר חמאם (כיום בתחומי בלגיה) ,מן
האטש (בתחומי דנמרק) ועד לבלט (איטליה)
.גרמניה נשארה מבותרת. צבאות
הכיבוש נשארו בשם אחר, כאורחים .״אנחנו
המדינה ה־( 49 של ארצות־הברית),״
רטן השבוע חבר סוציאל־דמוקרטי של ה בונדסטאג.
תזכיר
סודי. כל עוד היה נדמה לכל
הגרמנים שאין תקנה למצב, השלימו עימו
והצביעו בעד קונראד אדנאוור, שהכניס
את ארצו למחנה צבא־הברית־האטלנטית.
אולם לפני חודש התחכמו הרוסים והבטיחו
להחזיר לאוסטריה השכנה את העצמאות
בשלמות, תמורת אי־התקשרותה
עם המערב. הרמז לגרמנים היה גלוי.
מאז חלה מהפכה נפשית עצומה בגרמניה.
הפעם לא באה ההתקפה רק מצד
הסוציאל־דמוקדטים, שטענו תמיד כי רוסיה
תסכים לאיחוד גרמניה מחדש, אם
יובטח לה שזו תישאר נייטראלית. עוד
יותר תוקפני היה הימין הגרמני.
את הסנסציה יצר אלוף־מישנה פון-
בונין, לשעבר ראש־המטה של גאון ד*
טנקים היינץ גודריאן,׳ עתה מנהל ה-
מטכ״ל (שעדיין אינו קיים) של הצבא
הגרמני (שטרם הוקם) .פון־בוניין התפטר,
מסר לעיתון טופס שיל תזכיר סודי
שאותו הגיש למפקדיו. התוכן: על גר
״העולם
הזה״ 17ע
תאריך 12.5.1955 :
מניה להקים צבא נייטראלי ועצמאי, מחוץ
לברית־האטלנטית, שיהיה כולו צבא הגנה,
המצוייד רק בנשק־הגנתי, צבא שלא יפחיד
את הרוסים.
לא היו סיכויים רבים שהאמריקאים
ישבעו נחת רבה מילד טיפוחיהם, שהפך
לפתע למעצמה החמישית בעולם.
החי שכלול ט 3נ•
בתל-אביב, פרצו כמה עולי-פרס לחנות
למכשירי חשמל של יהודה קירשנבוים,
הביאו רדיו, שנקנה אצלו לפני ימים
מיספר, טענו כי אינו משמיע פרסית,
דרשו לתת להם רדיו אחר, שיכיל פרסי
קטן, שוכנעו כי מקלטי רדיו אינם מכילים
בני-אדם רק לאחר שהגיע למקום
משמר־שוטרים.

נז אד׳ ס ת מחייבת
בתל־אביב, עצר נהג דן את האוטובוס
מחוץ לתחנה, פנה אל הנוסעים בנימת
התנצלות :״סילחו לי שאני מפנה אליכם
את גבי.״

השחון־ והאד1ם
בקיבוץ בית־גוברין, בישר העלון המקומי
בשימחה כי ההשלמה החדשה של ילי-
די־הארץ שהגיעה למקום סיפקה לקיבוץ
לא רק צייר ואקורדיוניסט, אלא גם כמה
אדומי־שיער שלא נמצאו קודם לכן בין
החברים הוותיקים, יוצאי תורכיה.

מ• משוגע יותר?
בתל-אביב, הבחין משמר שוטרים באדם
שהציל אדם שני מהתאבדות, גרר אותו
מחוך הים, חקר את המציל, גילה להפתעתו
כי גם הוא וגם המתאבד נמלטו
ממוסד לחולי־רוח בירושלים.

תאנת ארס
במושב מרגליות, בגליל העליון, התחילו
המתיישבים, עולי עיראק ופרם, לטפל במסירות
במטעי התאנים המוזנחים, לאחר
שהכריז אחד מזקני הכפר כי כל אשה
המרבה באכילת תאנים יולדת בנים רבים.

אנשים

..חושיסתאן״ פרק אי

הראשון בסידרת המאמרים אודות מסך

השחיתויות של עיריית חיפה, סידרה
שהסעירה את המדינה כולה והפכה לאבן־פי נה בתולדות העיתונות החופשית בישראל.

#בתשובה לשאלת כתב על המשמר
״מדוע אתה מצביע בעד מפ״ם?״ השיב
הסופר משה שמיר ,״כל היהודים הגדולים
בהיסטוריה היו אופוזיציונרים.״
• שר-הביטחון דויד בן־גוריון לא
שכח לחלק שבחים לקודמו בתפקיד,
פינחס לבון, אותו כינה בהרצאה בכנס
ביטחוני ״האשם העיקרי״ בהרחבת ציודו
של צה״ל. בן־גוריון אף קבע בו במקום
שם חדש למטוס סילון מתוצרת צרפת:
״מר לבון״*.
י• אלפיים וחמש מאות צופים, שנהרו
השבוע להרצאתו של הסופר הרמן
(המרד על הקיין) ווק בבית־ציוני-אמרי-
קה, מצאו לפניהם גבר שחוד-שיער שהסביר
בעברית מדוע אינו מדבר עברית,
ובאידיש מדוע אינו מדבר אידיש, ושד,מ-
שיך באנגלית (״כי זו הסחורה בה אני
סוחר״).
* הרמז למילה מיסטר (שמו של אותו
מטוס) שהוא ״מר״ בעברית.

אמנות ׳
רסיסי משדד.־ הקרב
רחובות גיטו וילנה היו ריקים
מאדם. הכל התחבאו, בידעם ש עומדת
להיערך אקציה. מפקד גדוד
הפרטיזנים הצעיר, אלכסנדר
כונן, חדר לגיטו, תוך סיכון רב,
כדי לנסות לחלץ משם קבוצת
יהודים, שביניהם כמה רופאים,
שלהם נזקקו ביערות. באחת ה־סימטות
של ירושלים ד׳ליטא, פגש
את ידידו כרב זאלקינסון. בוב
היה רופא, פילוסוף, מתמטיקאי
והוגה־דעות. שאל אותו בוגן :
״מדוע אתה ברחוב בעת כזו?״ ענה
לו :״היום פתרתי בעיה מתמטית
שעבדתי עליה מזה שנתיים, וכעת
לא איכפת לי כלום.״
בוגן דאג להחביא את הרופא,
שהסכים לחמוק ליערות. ברגע האחרון
הגיעה מהגיטו לשער אמו
של בוב, עם שוטר, ומנעה את יציאתו
מהגיטו, מפני שחשבה שביער
יהיה מסוכן יותר. זאלקינסון מצא
את מותו מחבטת מקלו של נאצי
במחנה הריכוז. לפני מותו שלח
פתק להוריו :״השמש נפלאה והצפרים
מצייצות.״ הוא ראה רק את
היופי, לא את הזוועות.
שיריון רוחני. בוגן עלה לארץ
באמצע עבודת הדוקטורט שלו על
הנושא :״מוטיבציה ליצירה אמנו־תית
בזמן השואה״ .בוגר האקדמיה
המפוארת בווילנה, שהמילחמה קר

הטיפוסים שהזכירו לו את הפרטיזנים,
אותם מצא בנמל אילת,
בין הסווארים. בין הכפרים התחיל
לצייר את דמות האשד. המזרחית,
שהיא כה שונה מדמות האשה ש הכיר
באירופה. האשה המזרחית
שנושאת את משאה על ראשה בגאון,
וכולה תמירה וזקופה כאובליסק.
בעיקבות
משבר העליה, עבר בציורו
כמה תקופות, שבהן הושפע
מהקוביזם, צייד בסגנון ריאליסטי
בתים ונופים, אך לאחרונה כמו
בשל והגיע לשיא חדש ביצירתו.
תערוכתו החדשה בבית אגודת ה־אנזנים,
מגלה צייר בעל שיעור קומה,
שחדל לצייר את הצורה ה חיצונית
של הדברים שעיניו רואות,
והוא מבטא תוך שיחדור מוחלט,
את סערת הוולקנו שבתוכו, ונותן
ביטוי לתגובותיו על מה שהוא רואה.

3מהציל 1
מה גדם לארכיטקט האמריקאי
המצליח, דן כילי, לעזוב את
מישרתו ואת מישרדו המשגשג על
מנת להתחיל ללמוד תולדות ה אמנות
ולהפוך אספן צילום ן ביקור
שערך בדלי בטוסיאון המטרופוליטן
בניו־יורק, בתערוכת האדם, הוא
שהוליד בו את הרעיון.
בדלי התמקד בלימודיו בצילום,

עירום שד אדוארד ווטסון כמוסיאון ישראל מאוסף דן בדדי
הרעיון נולד מביקור במוסי־און
לחיים יוגב להתפטר, וזאת היתד.
תודתם לכך שהוציא את האגודה
מהבוץ מבחינה כספית, באמצעות
גיוס כספים וניהול מוצלח. החברים
הוותיקים־חדשים הם ניצה מדיני

יאק, פנחס אברמוסיץ, אלס־

סנדר כונן, רחל שביט ואליהו
גת. רק דן קריגר וגרשון רנדט
הם חדשים. כבר עתה נראה שהאגודה
תעמוד בפני הצורך לערוך
בחירות חדשות בקרוב. אותם שנבחרו
אינם מייצגים את כל 1500
חברי האגודה, אלא את עצמם.

הצייר אלכסנדר בונן וציורו ״פרטיזן״
מוטיבציה ליצירה אמנותית בזמן השואה
ער. אותו מלימודיו, והפכה אותו
לוחם יערות, היה מחלץ יהודים
מהגיטו, ובין קרב לקרב, היה מוצא
לו זמן לצייר. בציוריו הנציח את
הלוחמים, את מראות הגיטו הגווע,
את בית־הכנסת, בית־הקברות, את
הילדים והנשים שנלקחו למחנות,
ותיעד את מה שאף מילה לא יכלה
לתאר.
הזוועות כמו לא היו בציוריו.
תוך שניות היה רושם דמויות ונופים.
סיפורים מעניינים יש לו על
הדרך שבה השיג חומרים לציור באמצע
המילחמה .״פעם התקפנו
מכונית של גרמנים. במכונית היו
נייר, טוש, דיו ועפרונות. את כל
האוצי הזה החרמתי, וכך התאפשר
לי לצייר.״ כשהיה שם, לא חשב
על המניע לציור בשדה הקרב, אבל
שנים לאחר מכן הבין כי היה זה
השיריון הרוחני שהגן על צלם
האדם, שבו היצירה ביטאה גם את
הרצון לתעד מה שהיה שם, ואת
הרצון להקים צאצאים — והציורים
היו ילדי האמן.
שיא חדש. בבואו לארץ,
יחד עם אשתו רחל, שגם אותה
חילץ מהגיטו, קיבל בוגן הלם. ה צבעים
השולטים בנוף ישראל היו
שונים. שנתיים הוא לא צייר בצבע.
היה חסר לו עושר הצבעים ורכותם
שהורגל להם בצפון אירופה. הוא
התחיל לטייל בכל הארץ, ולרשום

בפרט על

אדפרד שטיגדיץ

בחמי
ו חבורתו.
שטיגליץ, מצלמיה הבול טים
של ארצות־הברית בראשית
המאה העשרים, היה גם בעל גלריה,
וגרם זעזוע בחיי האמנות האמריקאית,
כשהביא לארצות־הברית
את האמנות האימפרסיוניסטית, ש נחשבה
אז מהפכנית מדי לטעם
האמריקאי.
האוסף היפה והמעניין של דן
בדלי מוצג בתערוכה מקיפה ב־מוסיאון
ישראל, תודות לעובדה
שברלי משמש כיושב־ראש הוועדה
התומכת במחלקת הצילום של ה מוסיאון.
הודות
לתורמים כמו דן ברלי,
יש כיום בידי המוסיאון אוסף נכבד,
שחלקו הוצג בשנה שעברה, וגרם
התרגשות רבה בקרב חובבי הצילום
בארץ. בתערוכה החדשה מוצגים
צילומים נדירים החל מ־ 1840 ועד
ימינו, של צלמים כמו אמרסון,
ווטקינם, שטיגליץ, בטי האן, מאי־רוביץ
ולס קרימס.

שש־וד״ה באגודה
תוך כדי צעקות, גידופים והש מצות.
,נבחר ועד חדש לאגודת
הציירים. הוועד נבחר אחרי שהוועד
הקודם הוכרח להתפטר בגלל
חיכוכים אישיים בתוכו, שהעכירו
את האווירה. הקש ששבר את גב

שלושה בחורים צעירים, צכי
כוגץ, גועז אלוני ויגאל עו זרי,
ששניים מתוכם השתחררו זה

רי ^*3עירום של אסתר פרץ־ארד
נופים של צפת וירושלים
הגמל היה עובדת השתתפותו של
הצייר מיכאל ארגוב, שהיה גם
יושב־ראש הוועד, בתערוכה באולם
האגודה בדיוק בעת ביקורם של
אוצרי המוסיאונים מחוץ־לארץ בישראל.
לאחר ההתקפות נגדו,
החליט ארגוב להתפטר.
כדי לטהר את האווירה, הוחלט
להציג מועמדות שבעה חברים חדשים
לוועד, שייבחרו באופן קולקטיבי,
ברשימה אחת. בתוך ה צעקות
ואווירת השוק ששררה
בערב הבחירות׳ הצליחו שני חברי

הוועד הקודם, רחל שכיט ואלי הו
גת, להיבחר שנית לוועד, וזאת
חרף היותם עצמם קשורים
בשערוריה אמיתית הקשורה בהכנסת
אדם פרטי כבעל גלריה
פרטית בתוך בניין האגודה.
ותיקים־חדשים. תחת לבחור
בוועד חדש, לטהר את האווירה,
ולהביא לידי פעילות — מה שאגו־דת־הציירים
באמת זקוקה לו —
נבחר ועד שרוב חבריו היו חברים
בו קודם. בקריאות ״נפוליאוך, ש הופנו
למנכ״ל האגודה, גרמו גם

עתה משירות צבאי, נטלו על עצמם
להוציא עיתון חדש ושמו הזרם
החדש. העיתון אינו ביטוי לזרם
חדש באמנות, כפי שיכול אולי שמו
לרמז, אלא במה לאמנים, סופרים
ומשוררים להתבטא כאוות נפשם,
חרף כל המחיצות והקליקות שמנעו
ממנו זאת עד עתה. הוצאת העיתון
לאור אינה סוף שאיפותיהם, ומטרת
העיתון לשמש להם יתד לפתיחת
מועדון סיפרותי־אמנותי שייפתח
בחודש ספטמבר, במרתף שנדבה
עיריית תל-אביב. המקום שייקרא
גם הוא הזרם החדש, יהיה פתוח
לכל אמן.

רישומי העירום הרבים מספור
שעשתה אסתר פרץ־ ארד היקנו
לה את שמה, אך בתערוכתה החדשה
בגלריה אוגרית בתל-אביב, מושכים
את תשומת־הלב יותר מכל,
דווקא ציורי השמן המתארים נופים
של צפת, ירושלים ועוד. הנחות
הצבע החומריות והבטוחות, בצרוף
גוונים המזכירים אח אמני הציור
האימפרסיוניסטי בשעתו, מלבבים
את העין.
העול• הזה 2227

אחרי שתנסי פעם אחת
לא תרצי להפסיק!

טל־ארייי

איזה תענוג:
אתקערבבת את הקצפת עם השוקולד
ואוכלת לתיאבון את הקעדן הקריר
שי ש בו רק 180־ קלוריות!

-011000כ ל הטבע שבחלב טהור.

כששדכם בספיד
איך המשחק יסתיים
ב ס פי ד-נעלה ספו רטהמה פכני תהחדשה-
אתם מרגי שים אחרת.
אתם נראים אחרת.
כי ס פיד היא המילה האחרונה
בעיצוב נעלי ספורט.
דגמי הז מ ש והעור. הגזרה החד שני ת
ו שלל הגווני ס -פ רי עיצוב

של הטובים בץ מעצבי הנעלים בארץ ובחר״ל-
יעשו לכ ם משהו.
בי ס פיד תוכננה להעניק לכ ם תחו שה אחרת
מהד ריכ ה הראשונה.
הכנסו לספיר ותרגישו.
ס פי ד -ה מג פ ר נעלי ירושלים בע״ מ.
ספיד נקשרת באהבה

ק ט ״ נוטד 0 1 1 )1 0
ך* אשר התמנה עורך־הדין יעקוב
אמיתי למפרק חברת נווה־מידבר ב־שארם־אל־שייח׳
,באפריל ,1979 ידע כי
חוא נכנס לקן של שרצים. אולם הוא
סבר כי השרצים מקורם, רובם ככולם,
בעבר שהוביל לפירוק החברה. שכן ה־

לחתום חוזה עם המדינה על המשך חכירת
שטח הקרקע שלו ( 60 דונם).
הכונס פירסם מיכ׳רז למכירת הלק מן
הציוד והזכויות בקרקע. חברת נאות אופיר
בסיני, של המלונאי חיים שיף, שהפעיל
מלון בשם מרינה ׳שארם, הציעה מיליון

מעשים מוזרים נעשו בין המלונאי חיים
שיו ובין 1־אש מינהל סיני, ו או נן
אלוני, וי ועץ ואש־הממשלה ופאר איתן
מלון האומלל, שהוקם לפני 10 שנים
בהשקעה של חמישה מיליון לירות, על-
ידי קבוצת משקיעים מלוס-אנג׳לס, בראשות
אמנון ברנם, ידידו של אשר ידלין,
נכנס לקשיים. הוא נמסר לקופת־חולים,
לפי הוראת ידלין, כדי להציל את ברנם
מאבדן כספו. למעשה קיבלה קופת־חולים

לירות תמורת העיסקה. בעת הדיון ב־בית־המישפט
התנגדו נציגיו של אלוני
למכירת הזכויות בקרקע, ושיף רכש את
הציוד בילבד תמורת 600 אלף לירות.
הכונס, עורך־הדין יעקוב אמיתי,
תיאר השתלשלות זו בבקשה בדרך
המרצה שהגיש לבית־המישפט -והמשיך:

רא ש־מינהל אדוני
לקנות בזול
שהסדיר ראובן אלוני, בעלה של ח״כ
שולמית אלוני, לחיים שיף. יעקוב אמיתי
מייצג גם ביעלי עסקים אחרים בשארם־
אל-שייח /במיכתב שכתב בסוף 1978
לראובן אלוני, בשם ועד מתיישבי אופירה,
הוא חוזר ופונה בעניין מיבנד,־השירותים
שהוקם על־ידי מינהל שארם של אלוני
(המיבנד, קרוי ״הפיל הלבן״ ,בשל ה
קרוואנים
קטנים לרפאל איתן* .איתן לקת
את הקרוואנים למיפעל לייצוא־דגים, שבו
היה ישותף עם יהודה שגב. המיפע׳ל היה
של חברה בשם טרופי פיש. רפי איתן
גם קיבל שני מקררים. כמו כן הוצא
ציוד משטח המלון והועבר למלון של
חיים שיף ולפיל הלבן. הועברו מיבנים,
תנורי־אפייה גדולים, מזגנים, מקררים חש־

דר קון החרמות נית־החישפמ מתונגן,
אחדי שרוקנו מיתקני המלון בשארם

מלונאי שין? ועוכדות (תאילנדיות)
למכור ביוקר
על עצמה את הניהול על המלון, והעברתו
הרשמית לבעלות לא בוצעה עד היום.
כפי שסיפר מנהל חטיבת־המלונות של
קופת־חולים בשעתו, מנדי פורח, בעדות
בבית־המישפט, לא ׳מנע הדבר מידלין
להורות להעביר חלק גדול מן הציוד ל*
בית־החולים של קופת־חולים באילת, ואת
המזגנים למלון עין־בוקק בים־המלח.

״לתימהון כונס הנכסים וחברת נווה מידבר
בפירוק, בניגוד למוסכם עי׳מו ׳ובניגוד
לדין . ,פעלה רשות מינהל־סיני של אלוני
כדלקמן :
״ • איפשרה לחברה של שיף, באמצעות
מנהלה חיים שיף, הסכם־חכירה על הקרקע
להפעלת כפר הנופש, בתנאים נוחים ביותר.

#לא התנתה את ההסדר עם חיים
שיף ברכישת הזכויות מכונם־הנכסים או
בתשלום הסכום שהציע שיף לכונס-
הנכסים.

ן * ופ ת־ החולים ניסתה להבריא את
המיפעל, אולם מעצרו של ידלין
הביא להסתלקותה מהמלון, ובשנת 1977
מונה 1למלון כו׳נס־נכסים מטעם אחד הנושים:
הכונס סיכם עם ראובן אלוני,
ראש מינהל סיני ושארם אל־׳שייח /שאם
ימצא קונה למלון ולציודו, יוכל הקונה

#1,,התעלמה מהליכי כי׳נוס־ד,נכסים
והפירוק, לא נענתה לפניות כונס-הנכסים
והחברה ׳בפירוק, והעבירה זכויות או פגעה
בזכויות החברה בפירוק, וגרמה -לפירוק
נזקים והפסדים.״
החכרה מוזרה זו לא היתד, היחידה

השקעה הכבדה בהקמתו — כעשרה מיליון
לירות זהו מיבנה־השירו׳תים היחידי בחוף
אופירה. הוא נמסר בחכירה לחיים
שיף, תמורת 80 אלף לידות לשנה. שיף
משכיר, לדוגמה, אחת היחידות במיבנה
ב־ 100 אלף לירות לשנה. הוא משכיר
יחידות כמהירים גבוהים, בניגוד להסכם
בינו לבין אלוני. עורך־הדין אמיתי התלונן,
בהמשך דבריו, על טיב השירותים
המסופקים על־ידי שיף ועל חוסר הטיפול
של המינהל בתלונות המתיישבים נגד
שיף.

מליים, מיזרונים, קרוואנים, ציוד־עזר ו־חלקי־חילוף.
את הציוד הוציא דיאמנט
באמצעות בדואים.
״דיווחתי פעמיים לכונס־ד,נכסים כי גונבים
ציוד, וגם צילמתי איך מוציאים אותו.
שיף ׳גם לקח את הגנרטור של החברה והעביר
למלון שארם שלו, וכן העביר
שני חדרי־קירור על ציודם.״

״בגיגוד
לחוק״

דברים
מוזרים

^ תי ק בית־המישפט מופיע פרוטוקול
של חקירה רשמית של כונס־הנכסים
הרשמי, עזרה חבשה, בעניין לקיחת הציוד
ממלון נווה מידבר. כך העיד ג׳קי בן־מרגו,
מנהל־האחזקה במלון שארם של שיף:

ה קרה לרכוש של מלון נווה מידבר
•׳האומלל י ׳שיף קנה חלק מן הציוד,
ולא את כולו ,׳והפעיל את המלון כחוכר
מטעם קופת־חולים, זמן רב לפני שקנה
אותו מכונסת־,׳נכסים באמצעות בית־המיש־פט.
בתקופה זו, שבה רק הפעיל את
המלון עבור קיופת־חולים, ולא היה בעליו,
אירעו לציוד של מלון קופת־חולים דברים
מוזרים מאוד. בתיק בית־המישפט, הנוגע
לכינוס-הנכסים, העיד מיכאל מיכאלוביץ,
מפעיל מיסעדת־דגים בשטח מילון נווה
מידבר :

״מנהל מלון שארם, יעקוב דיאמנט, הורה
לי לגשת למלון נווה מידבר, הנמצא סמוך
למלון שארם, השייך לחיים שיף, וליטול
ממנו ציוד שכלל מזגני־אוויר, סככות,
לפרק את הדיסקוטק על ציודו ולהעבירם
אלינו, צינורות ואבזרים שונים. הציוד
פורק ׳והועבר שלושה חודשים אחרי מינוי
כונס-הנכסים, בסוף אוקטובר—נובמבר
(המשך בעמוד )67

״נתנו קרוואנים לצבא, ונתנו ארבעה

* מי שהיה דמות חשובה בשירותי־הביטחון,
ויועץ ראש־הממשלה למילחמה
בטרור.

במדינה
(המשך מעמוד )58
והוא ניענע בראשו. אמרתי לו
להיכנס.״
אחרי שניניו יצא מחדרה של
אניטה, הופיעה גם השוודית ב־מיקלחת
כשהיא ערומה ורצתה
להתקלח. כיוון שג׳קי עצמו טרם
סיים את המיקלחת היא נכנסה
יחד איתו למים החמים והחלה
מסבנת את גבו. הם התלהבו שנית
וקיימו מגע נוסף בתול המיקלחת.
מבט של חוסר אמון עבר ביעף על
פניהם של שלושת השופטים הנכבדים.
הקהל
שישב באולם היה רכון
קדימה שלא לאבד מילה אחת מה־׳
נאמר על־ידי הדון־ז׳ואן הנתנייתי.

כת־הדין של משה דויד, עורך־דיו
מאילת. פעמיים היתה השלילה לתקופה
קצובה, ובפעם השלישית
היתה השלילה עולמית. עד כה בוטל
אחד מפסקי־הדין הללו בגלל
שיהוי. העבירה נעשתה בשנת 1972
ופסק־הדין הסופי ניתן בשנת .1980
בימים אלה בוטל גם פסק־הדין ה משהה
את עורו־הדיו עולמית.
.פסק־הדין השני הצליח לחולל
מהפכה בלישכת עורכי־הדין. סניגורו
של דויד, עורך־הדין הצעיר
שמואל צנג, קבע הלכה כי פסק
שניתן רק על־ידי שני שופטים,
בבית־הדין המשמעתי של לישכת
עורכי־הדין, אינו תקף. הרבה עור־כי־דין,
שנידונו בשנים האחרונות,
מיהרו לפשפש כדי לברר אם דנו
בעניינם שניים או שלושה שופטים.
דוד אשר בתו נלקחה ממנו בשנת
,1972 היה נרגז מאוד, והוא שלח
מיכתבים שונים בעניין זה. מיכתב
׳אחד נשלח לעובדת סוציאלית,
ובגללו הושעה לזמן קצוב. את
המיכתב המכריע שלח לנשיא בית-
המישפט העליון כיום, משה לנדוי.
הוא כתב במיכתב זה כמה מילים
זועמות על ששפכו את דמו ונטלו
את בתו ממנו. כמה ממילים אלה
היו מעליבות. על כך הובא לדין

עו׳׳ד צנג
פירצה בחוק

קומוואלוקס
עם ״קונטראלוקס״ אין צורך
בשמשיה.
״קונטראלוקס״ מעניק לך שיזוף
מבוקר תוך הגנה מפני כויות.
״קונטראלוקס״ מהווה פילטר
המסנן את קרני השמש המזיקות

להשיג בבל בתי המרקחת

תעשיות פרמצבטיות בע״מ,

המשחה היעילה להגנה מלאה בפני עקיצות
יתושים ו ש או מעופפים עוודניים
בלתי ניראת ובלתי מורגשת
עם משחת קומפלו כיף להיות בשפת הים!

קו מפלר

רוחה חוקים מושלם

עבט תעשיות כונזצבטיווז ב״0מ

״מיסטר אבי״
חולצות? *
גברים
רח׳ הרזנל | 7 1 23י #

רש יון
נהיגה
1־ 201,000 לירות
בי״ם לנהיגה
״גבע״
טל2 5 32 30 .

כאשר יצאה אניטה מהמיקלחת
עטופה במגבת נפגשה בסוזאן אשר
באה מחדר־השינה כדי להתרחץ.
השתיים חייכו זו לזו והאווירה
היתה כל כך לבבית שג׳קי חיבק
את סוזאן ונכנס איתה לחדר-
השינה.
״נדמה לי שאחר כך קיימתי שוב
יחסים עם סוזאן.״ אמר ג׳קי הפעם
בהיסוס כלשהו. והקהל פרץ בצחוק
פרוע. בית־המישפט ציווה להוציא
ארבעה צעירים שלא יכלו להתאפק
וצחקו בקול רם. השקט שב על
כנו, והעד המשיך לספר ללא צורך
בשאלות סניגורו, אהרון בן־שחר.
״כשנכנסתי לחדר עם סוזאן,
שמתי שוב מוסיקה יפה על ה מערכת,
אבל היא אמרה לי, סטופ׳
כי היא אינה יכולה להמשיך, ולכן
עזבתי אותה.״
בשלב זה נגמרה האורגיה ה ארוכה.
סוזאן ביקשה שיקהו אותה
למלונה, ואניטה אמרה שהיא
עייפה, נשכבה ערומה על המיטה
וביקשה שיביאו לה סיגריות. ג׳קי
סגר את דלת הדירה ונעל אותה
״כדי שאיש לא יפריע לאניטה,״
והלך למיני־מרקט שלו. היה עליו
לפרוק סחורה, והוא נטל משם חפי סת
סיגריות עבור אניטה. כאשר
חזר לדירתו אחרי פחות משעה לא
מצא את אניטה בדירה. הוא מצא
חלון פתוח לעבר המדרגות, והבין
כי הצעירה נמלטה מחלון זה.
״אינני יודע מדוע הן העלילו
עליו הכל היה כל כך יפה, אין
לי כל מושג מה קדה איתן.״ כך
סיכם שבידו את עדותו הראשית.
כאשר הגיע תורה של התובעת
נורית שניט לחקור אותו בחקירה
נגדית נראה היה כי הסיפור כבר
מוצה עד תום.

מי שפט
בעיות ולבטי
בחיי המין
מאת
הד״ר

מרדכי זידמן
הוצאת רשפים

טובים השלושה
מן השג״ס

פסק שד כית־הדין
המשמעתי ש 7זישפת
עורכי-הדין תקף
רק אם ניתן עז־ידי
שלושה שופטים
שלוש פעמים נשלל רשיון ערי
עו״ד
דויד
השלילות בוטלו
על התנהגות שאינה הולמת עורך־
דיו•
המיכתב המעליב נכתב בשנת
,1972 הדיון בבית־הדין המחוזי
בחיפה הסתיים ב־ 18 ביוני ,1979
ועורך־הדין האילתי הורשע. רש יונו
נשלל ממנו ונגזר עליו להיות
מורחק מלישכת עורכי־הדין.
גילוי מפתיע. הפסק התקבל
על-ידי שני שופטים בלבד, הדיון
החל אמנם בשלושה, אך עורך־
הדין אלכסנדר שור הודיע מיד
בתחילת הישיבות :״הרינו להודיעכם
כי נבצר ממני להמשיך ולהש תתף
בדיונים בתיק זה כחבר ביתי
הדין.״ לפי כלל 76 לכללי הדיון
של לישכת עורכי־הדין יכול בית-
דין להמשיך את דיוניו בשני דיינים
בלבד, אם נבצר מאחד להמשיך ולהשתתף.

כלל זה נהוג בלישכה מימים ימימה׳
ואיש לא הטיל ספק בחוקיותו.
ורבים פסקי־הדין אשר ניתנו לפיו.
אולם במפתיע גילה בית־הדין ל-
עירעורים בפניו עלה עירעורו של
דוד, כי קיים סעיף נוגד בחוק ליש־כת
עורכי־הדין, סעיף 18 לחוק
הקובע מפורשות :״כל בית־דין
משמעתי ידון בשלושה.״
לכן הוחלט על־ידי עורכי־הדין
חיים גרוסמן, יוסף מלמו׳ ויוליוס
בק כי כל פסק־דין שהוצא על־ידי
הלישכה בהרכב של פחות משלושה
אינו תקף. פסק־הדין של משה דויד
בוטל והשופטים קבעו כי יש לחזור
ולהרכיב הרכב חדש. אולם בגלל
הזמן הרב שעבר מאז ביצוע ה עבירה
מציעים השופטים לשקול
אם יש מקום בהמשך ההליכים נגד
דויד.

בית־המישפט הגבוה לצדק החליט: הנוהג לע שות חוקן לעצירים ולאסידים כדי
לגלו ת אצלם סמים המוברחים לכלא ־ נוג עננ נו דהאדס ונוגד את החוק
ך* עציר הובא לבית־המישפט להארכת
י י מעצרו. במיסדרון פגש בידידתו הבלונדית,
אשר נישקה ׳אותו בלהט. בנשיקה
זו העבירה לפייו חבילה קטנטונת של הרואין.
החבילה היתר, עטופה היטב בחומר
פלאסטי, שאינו נמס או נפתח בקיבה.
כאשר חזר העציר לבית־המעצר, רצו

את העציר הנכנס במשך זמן, עד שירוקן
את קרביו בדרך הרגילה, התברר שהעצי־רים
אינם בוחלים בבליעה ׳מחודשת של
מנת־הסם, כדי שלא תתגלה. ואכן בשנים
האחרונות נהגו שופטים לאשר את הנוהג
של בדיקת חוקן לעצירים ללא הירהור.
בעת הדיון בבג״ץ התברר כי אפילו

השופט לנדוי

השופט כהן

״החוקן הוא מעשה מביש —

— פוגע בשלמות גופו של האדם —

שילטונוית הכלא להוציא את ד,הרואין מגופו.
לפני שהוא עצמו יוציא אותו בדרך
הרגילה.
לפי התקנות הקיימות מחודש יולי .1979
יש לבקש קודם כל את רשותו של העציר

השופט חיים כהן עצמו, בשיבתו כאב
בית־מישפט בשנת ,1966 אישר חיפוש
אחר סמים משכרים בגופו של האסיר
׳חיים ממן. מימן, אשר טען לעצמו, כי
שיטזת־החיפחש בגופו משפילות את כבוד*

בעיקבות עתידה
שהוגשה לבית־המישפט
העליון יעריך׳
שלושה עצירים *

הבע בית־המישפטבהחלטתו נ׳
נבוז האום
קודם לכל

לבצע בגופו חוקן. אם הוא מסכים נפתרה
הבעיה. אם אינו מסכים, מתיירות התקנות
למנהל הכלא לבקש מרופא לקבוע אם
החוקן עלול לפגוע בבריאות העציר. אחרי
שהוברר כי בריאותו לא תינזק, אפשר
לעשות בגופו את החוקן גם ללא הסכמתו.

האדם והציע דרכים חילופיות. אך בית*
המיישפט לא השתכנע, ואישר אית אמצעי-
החיפוש הגופניים. הוא תירץ זאת במצב
של הברחת הסמים לבתי-הסוהר ,׳והניסיון
שהיה לשילטונות בתי־הסוהר לגבי ממן
עצמו בהזדמנות קודמת.

?סחת בחי-חזוווד
1978 בסמים. אל תוך הכלא הוברחו וניוד
פסו כמויות הסמים הללו 44 :אצבעות
חשיש 200 ,גרם אופיום 17 ,גרם הרואין
7גרם קוקאין ומאות כדורי מתאדון.
לדברי שילטונות הכלא אחרי !שהוכנסה
לשימוש בדיקיודהחוקן, ירדה כמות הסמים
הנכנסים לכלא, ואחוז המשתמשים
בסמים בביודהמעצר ירד בשנת 1979
עד ל־ 270 בלבד !

השופט ברק
— מעליב —
לפעמים מוציאים את החבילה בשלמותה,
אבל אם ממדיה של החבילה גדולים,
עלולה בדיקה זו לקרוע את המעיים ולגרום
!נזק חמור לעציר. לפעמים נפתחת
העטיפה, וחלק מהסם נספג במחזיור־הדם
ועלול להרעיל את העציר.
אך כל הסכנות הללו לא הפחידו את
העצירים. בבדיקה שנערכה בכלא רמלה,
מאז הפך בית־מעצר, התברר כי 10^/0
מאוכלוסיית בית־המעצר השתמשו בשנת

געל הס מיס
שולט
^ אשר חזרו אריה קטלן ומאיר
* מרציאנו — שהיו עצירים בחשד של
ביצוע פיצוץ בביתו של שוטר, רס״ר
אלי מייסדן, בראשודלציון — לבית־המעצר,
נעשה בגופם חוקן לשם מציאת
סמים. החוקן לא העלה דבר, השניים
היו נקיים. אותו דבר קרה גם לאסיר
שימעון דובבצ׳י, שהורשע ברצח יפת
נגר. גם בגופו נעשה חוקן, אך לא
נמצא דבר.
השלושה החליטו להגיש עתירה לבג״ץ,

כדי לברר אם הנוהג החדש של שילטונות
בתי־הסוהר תקף. עורך־הידין שימחה זיי
פנה לבית־המישפט וטען, בשם שולחיו,
כי אף אם נשלל מהם חיופשם, ואפילו
יורשעו בדין, עדיין נותר להם כבוד*
האדם. הם ביקשו מבית־המישפט שיקבע
כי התקנה החדשה איבה במיסגרת החוק
הקיים, ולכן אינה תקפה.
לפני בית־המישפט הגבוה לצדק היתד,
בעייה חמורה. שלושת השופטים שישבו
בדין, נשיא בית־המישפט העליון משה
לנדוי, מ״מ הנשיא חיים כהן והשופט
אהרון ברק היו מודעים לקושי. הברחת
סמים לכלא גוררת פעיקבותיה רעות נוספות.
מי שבידיו סמים שולט על חבריו.
הוא יכול ׳להפכם שמשים ושרתים, לנצלם
למישכב־זכר, וכתוצאה מכך חוגגת האלימות
בכלא.

חיפוש כולל
ביצוע חוקן
אידך, הדרך להשתלט על הברחות*
! סמים לכלא קשה. גם אם מבודדים

תובעת נאור
— ומבזה״
׳נראה כי מצב הברחית־הסמים לבתי׳
הסוהר הורע מאז, שכן החוקן מוסד
בעזרת תקנה, והיה חשש כי השופטים
ידבקו בדעתם הקודמת ויכריעו נגד ה עותרים.
אולם
ההרכב שישב הפעם לדין
ידוע באנושיותו ובזיקתו לזכויות האדם.
(המשך
בעמוד )66

65ו

3י חוקן לבת־־הסיהר י

מאב 9איתנים

(המשך מעמוד )65
השופט חיים כהן לא חשש ׳לרדת לעומקה
של הבעיה שנית׳ ולשנות את
דעתו.
הנשיא לנדוי ידוע כמי שבשנת 1979
קבע בפסק־דין כי כבוד־האדם ושלמותו
הגופנית כלולות ״במגילת הזכויות השיפוטיות״
,שהוכרה על-ידי בית־המישפט
העליון.
אך היה זה דווקא השופט הצעיר, אהרון
ברק! ,אישר הוכיח בפסק זה כי הוא
ממשיך את מיטב המסורת הליברלית של
בית־המישפט העליון.
בפסק־הדין שכתב לא התעלם מן הקשיים
העומדים בפני הנהלת בתי-הסוהר .״שני
אינטרסים חשובים מתנגשים בענייננו ללא
אפשרות פשרה. אילו עלה הדבר בידינו,
היינו מנסים לאזן בעדם, תוך מציאת
שיווי-מישקל נאות.״ אך כאשר לא מצא
השופט דרך כזו, העמיד את כבודו של
האדם בראש, ופסל את התקנה.
פרקליטות־יהמדינה, שיוצגה על־ידי מרים
נאור, אשתו של מזכיר הממשלה, אריה
נאור, וכיום שופטת שלום, הביאה לפני
בית־המישפט שני מקורות מישפטיים,
שמהם רצתה לשאוב את סמכותם של
שילטונות־הכלא להתקין את התקנה.
הסמכות האחת נובעת, לדעתה, מפקודת
בתי־הסויהר, הקובעת בי ״בשעת קבלת
אסיר יבצעו בו חיפוש, וחפצים אסורים
ילקהו ממנו״ .חיפוש באסיר, כך פירשה
הפרקליטה, כולל ביצוע חוקן.
האלטרנטיבה השנייה שהציעה היתד,
מאותה פקודה. זו ׳נותנת סמכויות להשלטת
סדר בבית־הסוהר, תוך כדי שימוש
סביר בכוח. חיפוש־סמים נראה לפרקליטה
כקזימוש סביר בכוח.

ראשי, ובמיסגרת המאבק אף הועלו שמו־תיהם
של כמה רבנים אזרחיים, משורות
הרבנות הכללית, כמועמדים ל״הצנחה״
בצה״ל. דוגמה לכך ימשמש הרב ישראל
•לאו מנתניה, שסירב להצעה.
שני המועמדים העיקריים לתפקיד, מתוך
הרבנות הצבאית, היו הרב של חיל-האוויר
סגן אלוף אפריים צמל, והרב הצבאי של
פיקוד הצפון, סגן אלוף אברהם אבידן*.
שניהם נודעו כרבנים בעלי שיעור קומה,
היודעים לשלב ספרא עם סייפא.
שני המועמדים החלו מגייסים את ידי דיהם,
אישי-ציבור בעלי השפעה, כדי שיעזרו
להם לזכות במישרה הנכספת של
עוזר הרב הראשי! ,ובדרגה של אלוף-
מישנה שהיא מקנה למחזיק בה! ובטווח
הארוך — הסיכוי להחליף את האלוף נבון.
כשהיה צמל מפעיל, לדוגמה, את ידידו,
סגן השר מרדכי ציפורי, כדי שהלה ילחץ
למען מינויו, היה אבידן מפעיל את ידידו,
חבר־הכנסת יהודה בן־מאיר, וחוזר חלילה.

כבוד-האדם
בדאש הסולם
ד שופט כדק עשה עבודת־מחקר
י י מעמיקה באשר למצב המישפטי באר-
צוודהברית, בקנדה ובאנגליה. הסתבר כי
הבעיה אינה ייחודית לישראל, והצטברה
פסיקה רבה בארצות אלה.
בבריטניה אין מתירים אפילו בדיקת־דם,
הכוללת שימוש במחט והוצאת דם
מעציר. זה מזכיר לאנגלים שיטות אכזריות
של ימי־הבניים. לעומת זאת משתמש
המכס באנגליה בשיטה של חוקן
כדי למצוא סחורות המוברחות בתוך
הגוף. בשיטה זו נמצאו דברים רבים —
החל ב־ 600 דולר אצל אדם אחד, וכלה
באלפי כדורי מורפיום אצל אחר.
בארצוודהברית, לעומת זאת, אין עדיין
החלטה סופית של בית-ממישפט העליון
בנקודה זו. במיקרה אחד, שבו פרצו
שוטרים לביתו של חשוד, החדירו לנחיריו
חומר-הקאה וכך הוציאו מגופו סמים שבלע.
בית־המישפט פסל את הדרך הזאת.
אך במיקרה אחר התיר בית־המישפט ה אמריקאי
ביצוע !ניתוח בגופו של אדם,
כדי להוציא מתוכו קליע.
בתי-מישפט נמוכים מתירים באמריקה
ביצוען של בדיקות־דם׳ בניגוד להסכמתו
של העציר, ואינם רואים בכך דבר הפוגע
בכבוד או מזעזע.
בקנדה, לעומת זאת, נפסק כבר ב־1972
כי אין סמכות להוציא צו-חיפוש כדי
לערוך ניתוח בגופו של חשוד ולהוציא
מתוכו קליע, שהיה חשוב כראייה במיש״
פט, נגדו.
בית־המישפט במדינת־ישראל הלך ב-
דרך-המלך. הוא קבע חד וחלק בי חוקן
הוא מעשה מביש, פוגע בשלמות גופו של
האדם, מעליב ומבזה אותו. מכיוון שכבוד־האדם
הוא בראש הסולם, אין לפגוע בו
ללא חוק מפורש. לכן, עד שהכנסת תחוקק
חוק המתיר זאת, אין סמכות לבצע חוקן
בעצירים, ותהיה התוצאה חמורה ככל
שתהיה לשירות בתי־הסוהר.
בפסק־דין זה, שנתמך פה־אחד על־ידי
כל השופטים שישבו לדין, הוכח שוב כי
בית־המישפט העליון הוא מעוזה של הדמוקרטיה
ושל זכויות־האדם במדינה. ולכל
מי שחששו בי בצאת השופט חיים כהן
לגימלאות, בתחילת השנה הקרובה, תסתיים
׳תקופה, הוכיח השופט ברק כי הוא
שיהיה היורש המיוחל והממשיך במסורת
השופטים הדגולים.

אילגה אלון !

שניים אוחזים
בטלית
^ ישלא היה יכול להחליט ולבחור
״ י בין השניים היה הרב נבון עצמו.
האלוף לא רצה לאכזב את הידידים והתומכים
של שני הצדדים, שהפעילו עליו
לחצים כבדים, מלווים בפיתויים מעניינים,
מה גם ׳ששני המועמדים היו בעלי כישורים
מתאימים.
בצר לו פנה האלוף נבון אל המקורות,
והחליט על פי כלל ישן, שאותו שאב
מהתלמוד: שניים אוחזים בטלית —
יחלוקו.
נבון ביטל את תקן סגן הרב הראשי,
אך יחד עם זה מינה את השניים, צמל
ואבידן, כעוזרים לרב הראשי. לשניהם
העניק סמכויות שוות.
שני סגני-האלופים קודמו לדרגת אלוף־
מישנה ונכנסו לתפקידיהם. בכך דחה הרב
נבון את ההתמודדות ביניהם, עד אשר
תגיע שעתו לפרוש מתפקידו.
השניים ציפו כי הרב נבון, המתקרב
לשנתו הישישים, לא יכהן בתפקידו יעוד

הרב הצבאי הראשי נכון
לא רוצה להיכנע

םאתה רוצה למנות לו עוזר,
יהיה זה רק סגן־אלוף הראל.״
יזהו הסיכום האחרון של הוויכוח הנטוש
בצה״ל. הוויכוח לא נסוב על מינוי עוזר
למפקד חיל־האוויר או חיל־התותחנים.
הוויכוח נטוש דווקא על מינוי עוזר לרב
הצבאי הראשי. סיכום זה מעורר תסיסה
בחוגי הרבנות הצבאית, שהיתה עד כה
חופשית למדי במינוי קציניה הבכירים.
במילחמת־קודש זו מעורבים גם רבנים
שאינם לובשים מדים, עסקני״מיפלגות
ואפילו חברי־כנסת.
ספרא וסייפא
ף* מילחמה השקטה הזאת החלה לפני
י • כשלוש שנים, בעת שהאלוף גד נבון
החליף את האלוף מרדכי פירון בתפקיד
הרב הראשי של צה״ל. נבון כיהן כשבע

0 *77111

שנים כסגנו של פירון, והיה זה אך טבעי
כי בבוא העת יחליף אותו בתפקיד הרם.
עם היכנסו ׳לתפקיד החל בצה״ל ומחוצה
לו מאבק-אייתנים סביב השאלה הגורלית :
מי ימונה כסגנו שיל הרב נבון? המאבק
היה אכזרי ומר, שכן סגנו של נבון אמור
להחליפו, בבוא העת, כסמכות התורנית
העליונה בשורות הצבא.
במה רבנים צבאיים בכירים ראו עצמם
מוכשרים למלא את תפקיד סגן הרב ה
זמן
רב. אולם הוא הכזיבם והחליט להאריך
את כהונתו. הרב צמל איבד את סבלנותו,
הוא פרש מהמירוץ, יצא לשנת לימודים
והחיל מחפש קאריירה אזרחית. יש אומרים
שימונה כרבה הראשי של חולון.
* שהתפרסם בשעתו באשר הטיף במאמר
בכתב־עת צבאי להריגת שבויים
ואורחי־אוייב.

חשייח׳ שד שאר י
(המשך מעמוד )63
.1977 הכונס ׳לא ידע שאניו מפרקים ציוד
ומעבירים למלון שארס, ידעתי כי הוראתו
של דיאמנט היא בניגוד לחוק, אבל הוא
היה גם אחראי על מלון נווה מידבר.״
דיאמנט ניהל את נווה מידבר, שהופעל
על־ידי שיף אך טרם נמכר לו.
בתיק בית־המישפט מופיעה עדותו של
אחד המתחרים בשיף בקניית המלון,
יעקוב ג׳וט. הוא הצהיר :
״׳הייתי במקום ופתחו לי את המחסן
והיה חסר, וכימעט ולא היה דבר במח סנים•
קיבלתי בשעתו את רשימת הציוד
מכונס-הנכסים, והיא לא היתד, במחסנים.
אני מוכן לשלם את מה שהתחייבתי חמורת
המלון, אם יימצא החומר האבוד.״

דון קישוט

עייף
ל ם אחרי שקנה את המלון רשמית,
י* עשה שיף דברים מוזרים. בין היתר
מכר לחברה בשם אוטו פינחס בתל־אביב
20 קרוואנים. שיף שילם לכונס-הנכסים
3000 לירות תמורת כל קרוואן. לאוטו
פינחס מכר אותם תמורת 15 אלף לירות
האחד, וזה מכר כל אחד ב־ 23 אלף לידות.
אולם קרוואנים ׳אלה היו רכוש חברת
נווה מידבר, שהיתיה מיפעל מאושר —
כך שלא שולם עליהם מכם. מכירתם לכל

רב־צכאי אבירן >עם הרב הראשי גורן)
שניים אוחזים בטלית — יחלוקו
עם פרישתו ישל צמל נפתח מחול ׳שדים
סביב הכיסא הפנוי, ושוב עטו הרבנים
הצבאיים על הדרגה ועל התפקיד, שיאפשר
להם׳ בבוא היום, להתמודד על כהונת
הרב הראשי של צה׳׳ל.
ידיד בצמרת
ך* רב נכון החליט כי במינוי זה יהיה
י י הוא הפוסק היחיד. רבנים יודעי-דבר
טוענים, כי בחר ברב חיים בקשת, סגן-

כאשר פיקד רפול על יחידות הצנחנים,
שירת תחת פיקודו קציו־דת צעיר בשם
יוסף הראל, המכהן עתה כרב של פיקוד
מרכז, בדרגת סגן־אלוף. בין קצין־הדת
הצעיר והמפקד המהולל נקשרו אז קישרי
ידידות אמיצים הנמשכים עד היום. וכעת,
עם התפנות המישדה הנכספת, ביקש הראל
עזרה מוסרית במאבק על הכיסא.
שכן לסגן־אלוף השאפתן יש מתנגדים
רבים ברבנות הצבאית ומחוצה לה.
אין איש חולק על סגולותיו של הראי
כקצין־דת, כלוחם מעולה וכמנהיג טבעי,
אולם מתנגדיו טוענים, למרות קידומו
המהיר בסולם הדרגות, שאין לו השכלה
תורנית מספקת ,׳שתכשיר אותו לתפקיד
הרם ולאפשרות שביום מן הימים יהיה
מועמד לתפקיד הרב הראשי לצה״ל.
מתנגדיו טוענים שכל השכלתו העיו נית
מצטמצמת בשנת־לימודים אחת בישיבה.
את קידומו המהיר — יחסית
לידע העיוני המצומצם שלו — תולים
מתנגדיו בקשריו הטובים עם האלוף
(מיל׳) הרב שלמה גורן, שחיבבו וקידמו נד

רב־צבאי הראל
המועמד של רפול
אלוף בחיל־הים. מרבית אנשי הרבנות
הצבאית כבר בירכו על המינוי הצפוי.
הרב בקשת ידוע בחוכמתו ובידענותו,
והוא גם הוותיק שבין רבני החילות הפי-
קודיים. בתקופת מילחמת יום־הכיפורים
זכה בשבחים על עבודתו בזיהוי חללי
המילחמה ופינויים, ולאחריה קיבל את
תפקידו הנוכחי בחיל־הים.
כאשר החל האלוף ׳נבון בודק את האפשרות
למנות את בקשת כעוזרו ולקדמו
לדרגת אלוף־מישנה, נבנם לתמונה גורם
אחר, יוסי הראל.

רב־צבאי בקשת
המועמד של נבון
דרגות בעת ששימש כרב הראשי של
צה״ל.
לדעת רבנים צבאיים צריך לכהן בתפקיד
הזה רק מי שהוא תלמיד חכם
ומלומד, שיוכל להתמודד עם השאלות

ההילכתי׳ות הסבוכות שיופנו אליו. לדעתם
אין להראל כישורים מתאימים.

״מינוי מסוכן
כיהדות,,
ף* כ־אלוף רפאל איתן אמנם מקורב,
1בדיעותיו, בתחומים רבים, לחוגים
הדתיים, אך כאדם חילוני אין דעתו
נתונה לפשפש בהשכלתם של קציני הדת
שלו ולהחליט מי מהם בעל ידע עמוק
ונרחב יותר בהלכה היהודית.
הרב גד ׳נבון ניצב בפני בעיה קשה,
שהרי רפול לא יחתום על מינוי שלא
ישא חן בעיניו, ואילו המינוי המוצע
מעביר צמרמורת בגבם של אנשי הרבנות
הצבאית, הדואגים לרמתו הגבוהה של
המוסד. קצין בכיר ברבנות הצבאית התייחס
למינויו של הראל כ״מינוי המסכן
את הי ה דו ת,..״
הוויכוח נמשך, ועד כה מגלה נבון
עקשנות רבה בסירובו להצעת המינוי,
והוא נתמך על-ידי מרבית הרבנים הבכירים,
המתנגדים להתערבות המוסדות
החילוניים של הצבא בתהליכי המינויים
ברבנות הצבאית.
הרב צמל, שעל כיסאו. ניטשה המיל-
המה הקדושה, שמע על המתרחש, וכדי
״להציל״ את היהדות הוא עשוי לחזור
בקרוב לרבנות הצבאית, לתפוס שוב את
כיסאו. דובר צה״ל סירב למסור מידע
על המינויים הצפויים בשורות הרבנות
הצבאית. לעומת זה, טען הדובר, השכלתו
התורנית של הרב הראל מספיקה לו ומכשירה
אותו לכהן בתפקידו הנוכחי.
החב נבון עצמו מתלבט עדיין בבעיה.
הוא יכול לפתור אותה על-ידי החזרת
המצב לקדמותו — כלומר, על-ידי ביטול
התקן של שני עוזרים וקביעת סגן־רב-
ראשי אחד בלבד. אך בחוגי הרבנות הצבאית
חוששים.
לרב גד נבון יש התלבטויות נוספות.
הרב הראשי עומד לפרוש משורות צה״ל
בשנה הקרובה, ומלבד המאבק על ירושתו
בצה״ל, הוא מתכנן את עתידו האזרחי.
שר־הפנים יוסף בורג ואנשי סיעתו,
למיפנה, שואפים ׳להכניס יאת הרב לשורותיהם,
וכדי לחזק את סיעתם הם מציעים
לו מקום בכנסת׳ על חשבונו של חבר-
הכנסת בן־ציון רובין. זו אמורה להיות
״התשובה הספרדית״ של סיעת למיפנ׳ה
לשר־הדתות אהרון אבו־חצירא. שר-
הדתות, מצידו, מציע לרב הראשי לצה״ל
מינוי מפתה של דיין בבית־הדין הגדול.

יועץ איתן

ארבעה קרוואנים לדגים
גורם אחר מותרת רק אחרי תשלום המכסים
׳והמסים עליהם.
בהסכם־המכר שבין נאות אופיר של
שיף לבין אוטו פינחס הוצהר, בסעיף : 6
״החברה מצהירה כי כל המסים, כגון
מכם ומס־קניה, שולמו בגין הקרוואנים.״
אחד הקרוואנים נמכר על־ידי אוטו
פינחס לבצלאל אוסטרייך, נכה במאה
אחוזים, הזקוק לקרוואן מסיבות רפואיות.
בהמרצה שהוגשה לבית-המישפט על־ידי
יעקוב אמיתי, נאמר כי הצהרת חברת
נאות אופיר של שיף, כי המכס והמסים
שולמו על הקרוואנים, אינה ׳נכונה. המכס
אף הגיש למפרק הוסתת־חוב על סך
3.7מיליון לירות עבור המכס והמסים על
הציוד של המיפעל המאושר. הוכחת־חוב
זיו כוללת גם את המסים על הקרוואנים,
וביניהם זה שנמכר לנכה אוסטרייך.
עד היום לא קיבל אוסטרייך את ה-
מיסמכים הדרושים לשימוש בקרוואן.
אחד הקרוואנים הללו הגיע בדרכים מוזרות,
דרך רפי איתן, גם למיסעדן אלי
רונן, שהפעילו במשך כמה חודשים, עד
שהמכס תפס את הקרוואן שלא שולמו
עליו ד״מסים.
כל הפרשיות הללו אירעו בדרום הרחוק
,׳והן מופיעות ׳בתיקי בית־המישפט.
המפרק יעקוב אמיתי כבר עייף מיללחום
בחיים שיף. הוא טרוד בייצוג מפוני
שארם־אל-שייח׳ ,והחליט להפסיק להיות
דון קישוט.

יגאל לביב !

״הדו כר

את הפלמית
איזכור

| סארטר|
בחודש שעבר, כאשר הלך לעולמו ה סופר,
המחזאי והפילוסוף
סארטר, התמקדו אמצעי־התיקשורת בעיקר
בתרומתו להפריית המחשבה האכזיס־טנציאלית
ולספרות. אישיותו ויושרו ה אינטלקטואלי
לא זכו להתייחסות הראוייה
מטעמם של אמצעי־התיקשורת האלקטרון
ניים, שניסו, כמינהגם, לרדד את אישיותו.
באיחור של יותר משלושים שנה פורסמה

ז׳אן פול

ז ׳אן־ פול סארטר
יהדות — אנטישמיות — מענות
אשתקד, בתרגום לעברית, עבודתו המונומנטלית
של סארטר הירהורים בשאלה
היהודית* ,ודומה שיהיה בסיקור ספר זה
משום ציון דמותו של סארטר, מגינם של
החלכאים, הנדכאים והיהודים.
בהיהורים בשאלה היהודית בוחן סארטר
את העולם המייצר אנטישמיים, את הסיבות
לאנטישמיות, ואת ההשלכות של
האנטשימיות. הספר נפתח בהגדרות כמו:
״האנטישמי, המתון׳ איש־נימוסין הוא
שיאמר במוני,־שפתיים , :איני שונא את
היהודים. אני פשוט מעדיף, מסיכות אלה
ואלה, שיטלו חלק קטן יותר כחיי־האוטה׳.
אבל כעבור רגע, אם תרכוש את אמונו,
יוסיף מתוך נטילת־הירות רכה יותר:
,אתה מכין, מוכרח להיות, משהו׳ כנוגע
ליהודים: הם דוחים אותי פיזית תארו
לעצמכם מאן־דהוא שאומר ברצינות :
,מוכרח להיות משהו כעגבניות ...אכילתן
מעוררת כי זוועה וסארטר ממשיך
בעזרת סכין הגיונו להקצין איבחונים אלה,
וכותב :״אנשים מפויימים עשויים לאכד,
לפתע, כוח־גכרא שלהם כהתכרר להם בי
האשה עימד, תינו אהבים היא, יהודיה.
יש רגש־דחייה כלפי יהודי כפי שיש אצל
אנשים מפויימים רגשי־דחייה כלפי סינים
או כושים. דחייה זו ׳אינה פיזית במקורה,
שכן יבול אותו אדם לאהוב יהודיה בל
עוד לא עמד על מוצאה — היא מגיעה
* ז׳אן פול סארטו — הירהורים בשאלה
היהודית. הדבר שרוצה האנטישמי ...הרי
זה מותו של היהודי; תירגוס ואחרית דבר
מנחם בריקנר; ספרית פועלים; 106 עמודים
(כריכה רכה).

שרוצה האנטי שמי

קוליים ר יק י ת

^ הקשו המע ו ות
אל הגוף מן הרוח ...שאלתי עשרות אנשים
לטעמה של האנטישמיות שלהם. רובם
החלו למנות כפני את המומים המיוחסים,
באורח מסורתי, ליהודים , :אני שונא אותם
על היותם חמדנים, סכטכנים, דביקים,
חסרי טאקט ובו צייר אחד אמר לי:
,אני שונא את היהודים מפני שבהרגליהם
הביקורתיים הם מעודדים את משרתינו
להתחצף׳ .שחקן צעיר נטול־כישרון מתעקש
לחשוב שהיהודים מנעו ממנו את
ההצלחה בתיאטרון ...אשה צעירה אמרה
לי , :היה לי ניסיון מר מאוד עם פרוונים.
הס עשקו אותי והשחיתו את הפרווה שהפקדתי
כידיהם. מובן, הם היו בולם
יהודים׳ .מדוע בחרה לשנוא יהודים במקום
לשנוא פחונים, או לשנוא יהודים במקום
לשנוא פרוון מסויים? מפני שהיתה לה
נטייה קודמת לאנטישמיות...״
סארטר מהרהר בשאלה היהודית, תוך
מציאת ראייה אישית משלו לאנטישמיות.
הוא מציין :״צריך שיהיה מחוור לנו, כי
שום גורם חיצוני לא החדיר כאנטישמי
את האנטישמיות שלו. האנטישמיות היא
בחירה חופשית גמורה של האדם בעצמו,
עמדה מקיפה, שנוקטים אותה לא רק
ביחם ליהודים אלא גם ביהם לכני־אדם
בכלל, וביחס להיסטוריה ולחברה. הריהי
ריגוש ותפיסת־עולם בבת־אחת סארטר
בוחן למעשה את תופעת האנטישמיות
בעזרת כלי הביקורת האכזיסטנציאליסטית,
בהם הוא בוחן את העולם כולו. הוא גם
מוצא מאפיין מעמדי לתחושות של האנטישמיות
:״ראוי לזכור שבהסכמה להיות
בינוניים אין נע־טים בהברה לענוונים או
אף לצנועים. להיפר, ישנה יוהרה נלהבת
של הבינוניים, ואנטישמיות היא אמצעי
לשוות ערף לבינוניות בתור־שכזו, נסיון
ליצור את האליטה של הבינוניים. בעיני
האנטישמי התבונה היא יהודית והגדרה
נוספת מפי סארטר :״מתחילים אנו להבין
בי האנטישמיות היא יותר מסתם, דעה׳
בנושא היהודי, וכי היא קשורה בכל דמותו
של האנטישמי כולה...״
נושא זד, הביא לשואה, הביא לדחיית
היהודים מגופה דחי של אירופה, הביא
את הסובייטים להכניס אותו לטרמינולוגיה
שלהם. מנסח זאת סארטר בלשונו :״פטפטנים
׳מדברים על שאיפה יהודית לשלוט
בעולם. גם כאן לא היינו מבינים שאיפה
זו לולא היה בידינו המפתח להבנה. כמעט
בנשימה אהת משמיעים לנו כי מאחורי
היהודי מסתתרים הקפיטאליזם הבינלאומי
והאימפריאליזם של החברות הגדולות, יחד
עם עושי המהפכות והשודד הבולשוויקי
שסכין בין שיניד. איו מהססים לייחס
לבנקאים יהודיים אחריות לקומוניזם ה מבעית
אותם...״
אליבא דסארטר, לא אלמן היהודי :״יש
ליהודים בן־ברית: הדמוקראט. אלא שהגנתו
עליהם חלושה. ודאי, הוא מצהיר
שבל בני־האדם שווי־זבויות ומייסד את
הליגה למען זבויות־האדם, אולם הצהחת
אלה עצמן מגלות את רפיסות עמדתו...״
ומסתבר שלדמוקראט המערבי יש תביעות
כלפי היהודי, בנוסח שאותו מעלה סארטר :
״האנטישמי מאשים את היהודי על היותו
יהודי; הדמוקראט מאשימו ברצון על ראו־תו
עצמו יהודי. אוי ליהודי מאוייבו ואוי
לו מאוהבו. דומה שאין לפניו ברירה אלא
לבחור את הרוטב שבו יאכלוהו והתוצאה
היא :״היהודי נתון במצבו של יהודי
מפני שהוא חי כתור ציבוחות הרואה אותו
כיהודי. יש לו שונאים נלהבים ומגינים
חסרי־התלהבות. הדמוקראט משתבח כ־מתינותו.
כאשד מציתים כתי־כנסת הריהו
מלא האשמות ותוכחות...״
כמו בעזרת מכבש של רעיונות וביקורת
עצמית, מוליך סארטר את הקוראים אל
מסקנה, הנחשבת לרעיוך המהפכני ביותר

ג זע נית

הריזה מו תו
ורו איש

ש הל ן־ם

גרשוןשקד +שלמה ניצן

של בחינת נושא המשולש יהדות — אנטישמיות
— גזענות, והיא :״אולם אנו שאיננו
יהודים, הצריכים אנו ליטול בה
חלק? ריצ׳ארד רייט, הסופר הכושי, אמר
לא־מככר , :אין בעיה בושית בארצות־הברית,
ישנה רק בעיה של הלבנים.׳ כדומה
לכך נאמר בי האנטישמיות אינה
בעיה יהודית. זוהי בעייתנו שלנו: מפני
שאיננו — אך עשויים אנו להיות —
אחראים לה, הרי גם אנו קורבנותיה.
צריך שנהיה עיוורים לחלוטין כדי שלא
לראות שזה בראש־וכראישונה ענייננו
שלנו. אנו, ולא היהודים, הם אלה שעניינם
הוא לכונן ליגה פעלתנית נגד
האנטישמיות...״
במישפטים אחרונים אלה ממצה למעשה
סארטר את תורתו בשאלת־היהודים, עליה
הגן בעיקביות משך שנות דור.
ספרון זה חינו בבחינת ספר־חובה לכל
אותם החרדים לדמותם של הישראלים כחברה,
מאחר שאין בעיה ערבית במדינת
ישראל, ישנה רק בעיה של היהודים, ואין
בעיה של עדות־המזרח במדינת ישראל,
ישנה רק בעיה של ישראל הראשונה.
חבל שהעורך והמתרגם, ד״ר. מנחם
כרינקר, לא טרח להמיר את מסתו המייגעת,
שבסוף סיפרו הפשוט והבהיר של
סארטר, בעובדות, שהיה בכוחן ליישם את
התורה הזו של סארטר למציאות היומיומית
של החברה הישראלית. אחרית דבר אחרת,
במהדורות נוספות של ספר זה, יהיה בכוחה
לשמש זיכרון מכובד לסארטר — האדם
וההוגה.

שערוריה

סמי־גזענות
בסוף חודש מארס תרם שר־החינוך־
והתרבות את אחת מתרומותיו היחידות
לתרבות הישראלית במהלך כהונתו זו.
התרומה: פיטוריה של הגב׳ לאה פורת
ממישרתה כראש האגף לתרבות במישרד
החינוך והתרבות, לאחר שבמשך עשור

בהם ניהלה את מישרדה, במתכונת הדד־נוזביזם
הסובייטי במיטבו, בתוקף היותה
שליחת אחדות־ד,עבודה. אלא שנבצר ממדור
זה לגלות את המניעים המדריכים
את הגב׳ פורת.
בראיון שאותו העניקה הגב׳ פורת לעיתונאי
מיכאל אוהד ב־ 21 במארס,
פלטה מנכ״לית המועצה לתרבות ולאמנות
כמה הערות שהחשידו אותה בגישה גזענית
לנעשה בתרבות הישראלית. בתשובה
לאחת משאלותיו של אוהד השיבה פורת
״ומונדי לא היה בן יחיד אצלנו. בחודשים
הראשונים שלי במועצה נתקלתי עוד בתופעה
אחת, סמי מיכאל. סמי מיכאל חזר
וכתב את, המלט׳ מנקודת ראותו, והציגו
כהופעת־יחיד, בבימויו כמובן. זה היה
דבר מחפיר ...לא הסתפק סמי מיכאל
בשחיטת תרנגולות, אלא גם השתין לעיני
הקהל, ולא פקיר...״
מאחר והמדובר באירועים שהתרחשו
לפני כעשר שנים, הרי שהיה על כותב
שורות אלה לחקור, לבחון ולבדוק מיהו
אותו סמי מיכאל שריגש ודחה בצורה
כזאת את הגב׳ פורת. מחשבה ראשונה
היתד ,,כי המדובר בסופר סמי מיכאל,
איש חיפה, אשר עלה מעיראק. אלא שסמי
מיכאל זה אינו עוסק בתיאטרון, והתיאור
התיאטרוני הפלסטי שלו, אשר הרשים
כנראה את הגב׳ פורת, הוא התיאור ב־סיפרו
שווים ושווים יותר, בו הוא מתאר
כיצד מכסים את העולים החדשים שהגיעו
מבגדד בענני די־די־טי. לבסוף גילה כותב
שורות אלה את הסיפור שחשף את נפשה
גדושת הגזענות של הגב׳ פורת, באורח
העונה על כל הגדרותיו של סארטר את

האנטישמיות (ראה: סארטר).
האדם שחזר וכתב את האמלט ושחט
תרנגולות וכו /הוא איש־תיאטרון בך 1
תערובת בשם סמי שמואלי, אשר ניסה
בעבודותיו התיאטרוניות להביא בפני קהל
שוחרי התיאטרון בארץ מעט מעולמו, חייו
ומר גורלו של בן־תערובת יהודי־ערבי
בישראל. כאשר החל, כמה שנים מאוחר
יותר, הסופר סמי מיכאל לפרסם את סיפוריו,
הרי שדמותו ומוצאו כסופר ודמותו
של סמי שמואלי כבן־תערובת, הפכו לדמות
אחת בראיון שהעניקה למיכאל אוהד.
אם היה כותב שורות אלה יהודי מאמין,
הרי שהיה מברך את שר החינוך והתרבות
ברכה משולשת על פיטוריה של הגב, פורת
מן העמדה שבד, עשתה כל שביכולתה
לחנוק את התרבות הישראלית. יהיו פיטוריה
ברוכים.

תרגום
סימנון הוא כתב 216 ספרים, מהם 82 ספרי־מתח
שבמרכזם עומד
מספר קוראיו עבר את ד 500-,מיליון. בעיני
רבים נחשב סימנון לסופר־מתח מעולה,
שליצירותיו אין קשר כלשהו למה שמכונה
״ספרות טהורה״ .בימים אלה ראה אור
בתרגום לעברית סיפרו המעולה השלג היה
שחור* ,הנחשב בעיני רבים כאביהם ה ספרותי
של יצירות אלין רוב־גרייה
(אשתקד במארינבאד).
השלג היה שחור הוא רומן כמעט-אב-
סורדי, שעלילתו מתרחשת בימי כיבוש
צרפת בידי הנאצים. גיבור העלילה הוא
נער מתבגר המעביר את חייו במחיצתן

המפקח מגרה.

זבדלץ המר ולאה פורת
השר והקומים ו(ית)
שנים עשתה הגב׳ הנ״ל כל אשר בידה
להשחית כל חלקה טובה בתרבות הישראלית
הנוצרת. מדור זה בחן וביקר במשך
כמה שנים את מגרעותיה ואת האופנים ש

ז׳ורד סימנון — השלג היה שחור;
נוסח עברי אהרון אמיר; הוצאת ספריית
כתר ; 196 עמודים (כריכה רכה).

של פרוצות ולקוחותיהן. מבעד לעיניו של
אותו נער, מצליח סימנון לתאר את תהליך
שחיקתה של החברה הצרפתית וכריעת־הברך
שלה בפני הכובש הנאצי. הגיבור
חי חיים תמוהים למדי בנוסח תכופות
היד! יושב כמיטבה, כלתי־מגולח ושערו לא
סרוק׳ רגליו על התנור והוא קורא כל
ספר שהזדמן לו כמקרה, וכשקם כו החשק
היה עולה על השולחן לשמע קולות בחדר־המשכב.״
ספר
זה של סימנון הוא סיפור עלילה
של שולי המילחמה־העולמית, המקיף מראות
של אלימות והזייה, עולם שבו נפשו
של פרנק פריימאייר מוליכה אותו
לכדי כליאה מקרית, כאיש־מחתרת. בפרק
האישה כחלון הוא מתאר את עולמו ותחושותיו
למראה אותה גברת הניבטת
לעיניו מבעד לסורגי בית־הכלא. מצב
מתמשך זה מגיע לקיצו ׳בנוסח סימנוני
לאקוני טיפוסי :״והוא שכת לחכיט כחלון,

המתמשך תפור כמו לפי מידגם נפילת
הטכנולוגיות אותו הוא מציג בספר זה.
אחד מפרקי הספר רוצחים בגן־עדן מפרט
את ראיית היסוד של האריס, את תהליך
ההרס העצמי שהמין האנושי מפתח מאז
ראשית תולדותיו ועד עצם היום הזה.
הוא בוחן לאור הנחה זו את חיי המין
האנושי מאז תקופת־האבן ועד הלום. בפרק
שורשי המילחמה מביא האריס את האמצעי
בעזרתו רוצח המין האנושי את גן־העדן
האבוד שלו. הוא מחלק את גורמי המיל־חמה
לשלושה: מילחמה כמישחק, מילחמה
כטבע־אנוש ומילחמה כמדיניות. גורם נוסף
למילחמה נמצא תחת הכותרת חלבונים
והעם התוקפן או, במילים אחרות, ניתוח
תהליך המאבק להשגת חלבונים להזנת
אנשים. מפרק זה קצרה הדרך לפרק שורשי
העליונות הגברית ותסביך אדיפוס, שבו,
בניגוד לפרקים הקודמים, הוא אינו מחדש
הרבה, אך יחד עם זאת משתלב יפה בעולם
האנתרופולוגי, בעזרתו חותר האריס להס ביר
לקוראיו את הסיבות לכל המתרחש
בעולמנו, עולם המנותח בפרק ההונאה
התעשייתית.

עדות
לנדוברג הוא היה בן הגיטו וחניך החדר שהפך
למתאגרף, אחר כך התגייס לצבא הצאר,
ובימי ההמפכה נפצע כמפקד־פלוגה. לאחר
מותו של יוסף טרומפלדור הוא בא
למלא את מקומו והיה בין מייסדי גדוד-
העבודה. הוא היה בין מייסדי ההגנה

ג׳ורג׳ סימנון
500 מיליון קוראים
והוא שכח לחשוב. בבלות־הכל יהיה לו
כל הזמן שכעולם, אחר־כך.״ חבל־שיצירת־מופת
זו סימנון, שיש בכוחה לפאר כל
מדף ספרים, נפגמת לאורכה במילים כמו
״ברדסים״ ,״רידוף״ ,״כתפיו הרבועות״
של אהרון ׳אטור, שפירסם ס&ד זה לפני
כ־ 30 שנה, והפעם לא טרח להתאים לשונו
אל הזמן.

בחטף

ה ל טי פו נ די השלמגד * השקד

ה א די פ א לי * ״מחברות״ ל א ייסג ר!
* ״אהוד ד ב־ה מ בר מלמדכיצד לכתוב...
• • ניסים ונפלאות מתרחשים בעולם תככי הספרות של ישראל. בדומה לתרבויות
אחרות ישנם גם בתרבות הישראלית בנים המתקנאים בהוריהם, ועושים כל שביכולתם
במטרה להידמות אליהם. כזה הוא כתב גלי צה״ל אייל מגד, אשר נתקנא באביו
אהרון מגד, באימו אידה צורית, ובדודו מתי מגד, והחל להציף בחרוזיו את
עמודי המוספים לספרות ואת כתבי־העת. הוא פלט ספר שירה ועוד ספר שירה, מבלי
שהוא יותיר רישום כלשהו בשירה העברית החדשה, או לפחות רישום של אישיות
שירית בעלת ייחוד כלשהו. בדומה למרבית משוררי הדור הצעיר הרי ששירי מגד
הצעיר נקראו בתעתיקים חיוורים ומהולים של שירת זך־עמיחי. יום בהיר אחד ביקר
המשורר והמתרגם משה הנעמי (זינגר) בצורה חיובית את שירי הקובץ החדש של
מגד הינוקא, חצרות, באחת מתוכניות הרדיו. כאן החלה המאפייה המישפחתית של
מגד לעבור שעות נוספות. האב התקשר אל משה הנעמי, וביקשו לפרסם את ביקורתו
הרדיופונית על גבי עיתון. בו־זמנית התקשר מגד האב, שהשים עצמו לסוכן סיפרותי
של הבן, אל זיפי סתווי, עורך מוסף הספרות של ידיעות אחרונות, והציע לו לפנות
אל משה הנעמי ולהזמין אצלו רשימת־ביקורת על פרי הילולי בנו. מפאת כבודו של
האב, מחבר ותיק מדור הפלמ״ח שהפך לעיתונאי רדוד, פנה העורך אל המבקר והזמין
ממנו את הביקורת האמורה. משה הנעמי שלח את הביקורת. נהוג וידוע ומקובל בספרות
הישראלית, כי מאמרים ממתינים זמן רב לפירסום במוספים הספרותיים. אלא שמגד
האב הבטיח מתנה למגד הבן, וכעבור כמה שבועות של עיכובים קצרה רוחו, ואז הוא
שלף את עטו וכתב מיכתב שוצף וקוצף אל זיסי סתווי, ובו תיאר ונימק את הפגיעה
שזה העז לפגוע במגד האב. מסיבות נוסטאלגיות ספרותיות, שאינן נהירות די הצורך,
טרח העורך המנומס ופירסם את הרשימה שהוזמנה בידי מגד האב אודות מגד הבן.
השמועה אומרת, שמגד האב שמע כי שני פרחי משוררים בבאר־שבע הזכירו את שמה
של רעייתו המחברת אידה צורית לחיוב, והוא פנה אליהם וביקשם לפרסם מונוגרפיה
אודותיה לכינוי ניצן השקד זכה פרופסור גרשון שקד, ממורי האוניברסיטה
העברית בירושלים, שגיחך את עצמו ואת הספרות הישראלית כולה, בשיחת טלוויזיה
שערך בערב יום־הזיכרון לחללי צה״ל, ושבה העלה על נס את כתיבתו הספרותית
של סופר־הילדים שלמה גיצן, כמייצג בלעדי של סופרי דור תש״ח. העילה לכך
היתר. הצורך של הפרופסור למצוא סופר מדור תש״ח שעימו לא הסתכסך בצורה זו
או אחרת. את כל הסופרים האחרים ליווה הפרופסור לבית־הקברות של הסופרים בלוויית
הביטוי ״אדיפאלי״ שחזר על עצמו כ־ 15 פעם במהלך השידור. אגב, מינהגו זה של
הפרופסור להרים ולהוריד סופרים, הפך אצלו לשיגרה, ובאחרונה הוא נישל את א.כ.
יהושע מבכורתו, והעלה במקומו כמייצג דור המדינה את מחבר התיאטרון יעקוב
שבתאי בניגוד לשמועה שפורסמה ברבים, וגם במדור זה, הרי שירחון התרבות
מחברות, שבעריכת יהושוע קנז ויורם כרונוכסקי, לא ייסגר, וימשיך לפרסם
את סקירות הספרות והחברה המעולות שלו 6העיתונאי הפתח־תיקוואי אהוד
כן־ עזר פירסם מודעות בתל־אביב, ובהן בישר כי הוא עומד להרצות בבית פייטלוביץ
על הנושא איך כותבים רומן רב־מכר? הגיב על כך עיתונאי צמרת באחד מבתי־הקפה
של תל־אביב :״ובכן השומעים להרצאתו של בן־עזר יהיו תלמידיו דן כן-אמוץ,
פיגחס שדה ועמוס עוז, שילמדו מאהוד רב־מכר כיצד לכתוב

יהודי המושפע מכתביו של דוסטויבסקי,
ממוצארט וסאליירי של פושקין, ושאר

אנתרופולוגיה
רוצחים בגן־העדן
מעט מאוד ספרים העוסקים במדע האנתרופולוגיה
ראו אור בעברית עד כה.
ספר שראה אור בנושא זה באחרונה הוא
קניבלים ומלכים מאת איש אוניברסיטת
קולומביה מרווין האריס י. כבר בדברי
ההקדמה לסיפרו כותב האריס :״כוונתי
להביא כמקום ההשקפה הוויקטוריאנית על
קידמה, שכולה חיובית, תיאור יותר מצי אותי
של התפתחות התרפות. מה שקורה
לרמת־החיים כיום ככר קרה כעכר. תרבותנו
אינה טכנולוגיה ראשונה שנכשלה.
אף אינה ראשונה שתגיע לקצה גבול הצמיחה.
הטכנולוגיות של תרבויות נכשלו
שוב ושוב כשטכנולוגיות הדשות כאז
להחליפן. גבולות הצמיחה הושגו ונפרצו,
ושוב הושגו ונפרצו־מחדש, פעם אחר
פעם. הרכה ממה שתחשב בעינינו כהתקדמות
של תקופתנו אתו אלא הזרה ל־רמות־חיים
שהיו נפוצות ואשר מהן נהגו
בזמנים קדם־היסטוריים...״
סיפרו של האריס בוחן את הזיקה והיחסים
שבין רווחה חומרית ורוחנית לשיטות
חברתיות שונות, תוך בחינה של
הדטרמיניזם ההיסטורי. ימים אליה חינם
ימים הראויים מאוד לעיון ובחינה בסיפרו
של האריס, מאחר שבהתאם לשיטתו ולראיית
העולם שלו, הרי שמשבר־האנרגיה
• מוווין האריס — קניבלים ומלכים —
שורשי תרבויות ; עברית דאה זגגי ; הוצאת
ספרית פועלים; 229 עמודים (כריכה רכה).

יצחק שדה
אריה וגם דוב
ומאוחר יותר ייסד את הפלמ״ח והעניק
את חסותו
הוא היה יוצרה של תורת־לחימה מהפכנית,
ואחד מהודפי הפולש המצרי במילחמת
העצמאות. שמות רבים היו לו. הוא נולד
בשם לנדיכרג. בתקופת גדוד־העבודה
היה מוזכר והיה חותם לגדנברג, כינויו
בהגנה היה יורם, וכינויים נוספים אידיה
ודום. לאחר השבת השחורה נשא תעודת-
זהות על השם יצחק קורנוואסד. כינוייו
הספרותיים ה יו ; ו.ק ,.ואלריאן קזנסקי,
יצחק קזנסקי, יש, י .נודד. כיום הוא
מוכר יותר כמייסד הפלמ״ח האלוף יצחק

למשה דיין ויגאל אלון.

שדה.

בימים אלה ראה אור הכרך הראשון של
כתבי יצחק שדה המכיל את הפינקס פתוח
ורשימות אוטוביוגרפיות שונות * .בהפינקס
פתוח מגולמת למעשה עלילת צמיחתו של
אחד מגדולי המצביאים הישראליים במאה
העשרים, מצביא של גוף ורוח. עלילת
הפינקס פתוח מתחילה בתיאור הנופים
בהם גדל יצחק שדה, ברוסיה הצארית, עד
שנת .1905 זה עולמו המרגש של נער
* יצחק שדה, כתבים כרך א׳ הפינקס
פתוח ורשימות אוטוביוגרפיות שונות;
הביא לבית־הדפוס והקדים מבוא ביוגרפי
שלמה דרך; הוצאת הקיבוץ המאוחד 532 ,
עמודים (כריכה קשה).

סופרים מובילים בספרות הרוסית, שהנוער
של אותם ימים היה שותה בצמא מכתביהם.
הפינקס פתוח הוא אוטוביוגרפיה מעולה
ומעודנת המתארת את רוסיה של שקיעת
ימי הצאר בבהירות בעלת איכויות ספרותיות,
העשויה לעורר את קינאתם של חצי
תריסר סופרי דור הפלמ״ח, הנושאים מזה
שנות דור לשווא את שמו של יצחק שדה
על שפתיהם.
למקרא הספר אין הקורא יכול שלא
להתפלא מהפשטות הלשונית ואיכויות התיאור
של יצחק שדה. זה ספר המביא
מניחוח רוסיה של סופריה הגדולים, ומביא
עוד נדבכים מאותה אווירה שבה גדל האדם
אשר ערכיו השפיעו על דור שלם של
לוחמים, דור שניבצר ממנו לממש את
ערכיו של שדה בחיי היום־יום ולהנחילם
לחברה הישראלית כולה.
הקריאה בהפינקס פתוח מעציבה. היא
חוזרת ומזכירה את הסריסות והעקרות של
החיים הישראליים בהווה המיידי הזה, וחוזרת
ומעוררת שאלות מעציבות בדבר
התפוררותה של החברה, אשר דחתה את
יצחק שדה האדם והאלוף בשנות חייו
האחרונות, ועשתה כל שביכולתה לדחות,
בשנים שעברו מאז מותו, את הערכים אותם
ייצג. את הפינקס פתוח יש להפוך לספר
קריאת־חובה במערכת הלימודים, כדי ש הדורות
החדשים יכירו בגדולת הקודמים.

עתידנות

מושבות בחלל
מדף ספרי העתידנות בעברית הוא דל
ביותר. למעט ספרים כהלם העתיד ועוד

חצי־תריסר נוספים, אשר מתמודדים באופן
זה או אחר עם נושא העתידנות, הרי שה נושא
אינו בראש מעייניהם של •המו״לים
העבריים.
בחודש שעבר פירסמו שני מו״לים בעת
ובעונה אחת ספר תחת אותו השם, העוסק
באותו נושא, אשר הזהות בכמה מעמודיו
מדהימה, עד שהיא עשוייה לעורר דימוי
של ספריית המחר. הספר הוא מושבות
בחלל שראה אור בהוצאות כתר ועם עובד
ואשר שני מחבריו הם ת.א! .הפנהיימר
(כתר) ופרדריק גולדן (עם עובד) *.
שני ספרי מושבות בחלל מתארים את
עולם המחר, שתושביו יקימו מושבות
בחלל, יגדלו ירקות וחזירי־חלל. זה עולם
המחר שערכיו שונים ומיגבלותיו אחרות
מאשר מיגבלות עולמנו.
יחד עם זאת ישנן כמה סתירות מדהימות
בין שני הספרים. למשל במושבות בחלל
של ת.א. הפנהיימר מנוצל כוח־המשיכה
הנמוך ליצירת מה שהמחבר מכנה ״בריכת
שחייה בעלת בוח משיבה נמוך״ ,בלוויית
ציור של אם ובנה בבגדי־ים. במושבות
בחלל של פרדריק גולדן מובא ציור של
גברים בבגדי רוגבי, בתוך אותו מיבנה
קוני, והכתוב מלמדנו :״צעירים מנסים
כוחם בכדורגל אמריקאי (רוגבי) כבוח
משיכה נמוד, כתוך מושבת חלל״ .אבל
תמימות דעים בין ׳המחברים קיימת נ ־
גירסאותיהם על תפקידי מוליכות של
אנרגיה יושאר בעיות אשר כוכב־הלכת ארץ
מתחבט בהן בימים אלה, ואשר בכוח
מושבות בחלל של המחר לספק.
* ת.א. הפוהיימר — מושבות בחלל ;
עברית: צילה אלעזר ; הוצאת כתר 190 ,
עמוד (כריכה רכה) .פרדריק גולדן —
מושבות בחלל! עברית אריה חשביה;
הוצאתיעם עובד +דן חסכן; 127 עמוד
(כריכה רכה).

במחירם סביו
איך השתנו הזמנים. פעס״היתה החצאית
הכחולה או מיכנסי החאקי סימן היכר
לאופנת אתא. אבל כיום מדברים על קד
לקציה, ולא סתם קולקציה, אלא מיבחר
של 125 דגמים לנשים לעונת אביב/קיץ
! . 1980 אפשר למצוא כאן כ־ 90 שמלות
ד 35 חצאיות וחולצות המיוצרים כל אחד
בשניים־שלושה צבעים ובסדרות קטנות.
מרבית הבדים מתוצרת מיפעלי אתא

שחוו רבן

בשימלת קייץ עס מחשוף משולש וחגורת
מותן, אימרה קצרה, המכסה
את הברך בלבד, בקולקציית־קייץ 1980 של חברת אתא.
צווארון בייבי לבן להענקת מראה ״הילדה
הטובה״ .ופרט חשוב — המכפלת עולה
הקיץ ומתקצרת ב־ 4ס״מ. לא יעזור, קיצוצים
גם כאן. בשנה שעברה אורכה
היה 0 74״מ והשנה — 0 70״מ.

ירוק ואדום

ואפילו צהוב, סרט בצבע נוגד על
שימלה קייצית מכותנה לילדים, סרבל
מיכנס קצר בשחור אדום לבן מכותנה מבריקה דמויית עור.

המחירים: שמלות מ־ 1340ל״י עד 1730
ל״י. חצאיות מ־ 700ל״י עד 980ל״י.
מיכנסיים מ־ 995ל״י עד 1150ל״י.
באתא חושבים גם על הדור הצעיר ומתכנני
האופנה יצרו קשת רחבה של

דגמים הנושאים בחובם את הטעמים והריחות
של הקיץ: סירות, פירות, בועות
סבון ולבבות בצבעים עליזים המקשטים
את בגדי הילדים וחולצות הילדים.
בקולקציה שהוצגה*״״ לאחרונה הופיעו
80 דגמים לילדים ולילדות מגיל שנתיים
עד שתים-עשרה: שמלות, חצאיות, חולצות,
שורטס וסרבלים בעלי מיכנס קצר.
המחירים: חצאיות בין 420ל״י ל־750
ל״י. שמלות לגילאי 6—2בין 500ל״י
ל־ 750ל״י. לגילאי 12—8בין 700ל״י
ל־ 900ל״י.

מריצה
עד מאוחת

1ז!|ך״ן אלגנטי מסויג כותנה עדין
#י 1! 1של פפקו, סריגת פסים
בורקים, המינוס רחב מאוד ונוח, המותן
מודגשת בחגורה רחבה, עשויה סרט גומי
אלסטי, הבגד יפה לשימוש כבגד מארחות.
עשויים כותנה או תערובת דקרון וכותנה.
ההדפסים והצבעים עדינים — קשת בשמיים,
עננים ואניות על רקע צבעי גלידה:
ורוד, ירקרק, צהוב וסגול. המחשופים
עשויים בצורת לב, כבשנות העשרים,
או מוצלבים כשהמחשוף יוצר צורת משולש,
כתף אחת חשופה או כתפיות דקיקות.
׳לקראת
הקיץ אפשר להבחין בשלושה
קווים אופייניים: מישחקי שחזר־לבן ב־מישבצות
או במישחקי קטעים אסימט-
ריים. מראה אסימטרי — פסים, כתף אחת
חשופה, כפתורים ומיפתחים באלכסון. המראה
הרומנטי — !בשמלות רחבות כיש־בחזית
מוטיב דמוי תחרה או בתוספת

מימסונים סנווטינ״ם

סרוגים מקטיפה של פפקו. לריצה
או לטניס, מימין מיכנסיים בגיזרת
מתאגרף וחולצה בשילוב גיאומטרי של שני צבעים, משמאל חולצה בעלת מחשוף וי.

אוסף הקיץ של פפקו כולל כמובן את
הסריג שהוא תו־הזיהוי של פפקו — הלא
היא הקטיפה הסרוגה (וולור) — ואת
סריג הכותנה העדין שפותח אף הוא ב-
פפקו בשנה שעברה, המורכב מ־ס/״סל כותנה
ו־ס/ס 50 פולינוזיק, שילוב היוצר סריג
קייצי בעל מראה רך וגולש, מתכבס בקלות
ודורש רק גיהוץ קל.
הצבעים — כיאה לגווני הקיץ, עזים
בהירים, וקלילים — צהוב, אדום, ורוד,
טורקיז, כחול ועוד. והם משולבים לעיתים
בצורות גיאומטריות מעניינות שונות.
פפקו מציעה קולקציה הצועדת בהדרגה
מחשיפת־הכל ועד לכיסוי כללי של הגוף
החל מחולצת־טי בגיורת טוגה יוונית הנופלת
שמוטה בחן מרצועות־כתף אחת,
שילוב מהודר של שמלת־קוקטייל מסריג
קל וחולצה עליונה תואמת, שני דגמי
סרבלים׳ ״שמלות־שמש״ הסרות־כתפיים,
שאליהן נלווים ז׳קטים קצרים המאפשרים
ללבוש את הבגד ביום (בלי) ובערב (עם).
לחובבות הריצה (הג׳וגינג) או המראה
הספורטיבי הועידה פפקו חליפות קטיפה
המורכבות טמיכנסי מתאגרף קצרים או
מיכנסוניס קצרים עם חולצה !תואמת בשני
גוונים. ועוד — בגד־חוף ומארחת, חלוקי
קטיפה סרוגה רכים ומלטפים בגיזרה הדוקה
או רפויה ; שמלות-אוהל ארוכות,
עשויות מסריג־כותנה העדין החדש, שממנו
עשויים דגמים ספורטיביים ואלגנטיים
כאחד, חצאיות־מעטפת, חצאיות קפלים
וחצאיות עם מיפתח. חולצות קשורות,
חולצות עליונות, חצאיות קצרות.
מחירי השמלות נעים בין 1600ל״י
ל־ 2,000ל״י.

׳חניתה צנ טנו -

בימים אלו, לקנות את נעלי הספורט
הטיבות בעולם נחשב בהחלט תענוג...לא יקר
שלמה גליקשטיין אלוף ישראל בטניס
המבנה האורטופדי
היום לקנות נעל ספורט באיכות וברמה
והמדורג במקום ה־ 70 בעולם, גלעד כהן
עם הרפידה המיוחדת לספיגת הזיעה,
בינלאומית עשוי להיות תענוג יקר...
אלוף העולם בטניס עד גיל ,12
חברת גלי מייצרת עבורכם את נעלי טורנדו: העיצוב המרהיב והחומרים המעולים,
חיים ארלוזורוב מס׳ 2בישראל
הם שעושים את ״טורנדו״ של ״גלי״ לנעל
סידרה של נעלי ספורט ברמה בינלאומית,
ברמה אחת עם נעלי הספורט המעולות בעולם ועוד רבים אחרים בחרו ב״טורנדו״
כנהוג במפעלי הספורט הגדולים בעולם.
ובמחיר...ההופך את התענוג לגמרי לא יקר!!! ומעדיפים אותה על כל נעל אחרת.
סולית הפוליאוריטן המוזרקת המהווה
כשאתה קונה ״גלי״ אתה בחברה טובה!
חלק בלתי נפרד מהנעל,

טורנדו של גלי היום יותר מתמיד.
פרסום מלניק

חזרה לתחילת העמוד