גליון 2236

סחה ולנציגיה לעשות • עסק עם החוט פים,
ולהיכנס לתמונה רק אחרי שהחטוף
הוחזר.
המישטרה החליטה, כידוע, לנהוג בצורה
הפוכה: להיכנס לעניין, להטמין מל כודת
לחוטף, להשתמש בפרשת הכופר כ־בפיתיון.

הוחלט כך — איזה הגיון יכול היה
להיות במניעת הפירסום של דבר החטיפה
ותמונת הילד ו

הכובע

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב,
רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מכרקים :
״עולמפרס״ * העורך הראשי: אורי אבנרי י ראש המערכת: יוסי
ינאי י עורך־תכנית: יוסי שנון * עורכת כיתוב: ענת ישראלי .
צלמי מערכת: ציון צפריר וגילה רזין. ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני המו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. מודפס ב״הדפום החדש״ כע״מ, תל־אכיב, רחוב כן•
אביגדור. הפצה ״גד״ בע״מ גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ כע״בג

אחרי כישלון המיכצע -ועם כל
הכבוד למפכ״ל המישטרה, המילה ״כיש לון״
היא לשוך־המעטה במיקרה זה —
השתנתה מדיניות הסירסום.
המדיניות החדשה לא היתד, פחות מוז רה
מאשר המדיניות הקודמות.
כאשר הפירסום יכול היה להועיל, וליצור
ערנות ציבורית לגבי הילד, נמנע
הפירסום. כאשר היה צורך לשתוק —
התחילה המישטרה לפרסם את העניין בחצוצרות.
לשם
מה נמסר לכלי־זזתיקשורת כי

כין בל הנושאים הצריכים לשמש
נושאים לחקירה בפרשת החטיפה של
הילד. אורון ירדן, נושא הפירסום הוא
מן החשובים.
במשך כל מהלך החקירה בלטה נטייה
אינסטינקטיבית של אנשי־החוק, שאפשר
להגדירה כסיסמה :״אם אינך יודע מה
לעשות, אסור קודם כל את הפירסום.״
איכשהו נדמה לקצינים נבוכים, כי זהו
האמצעי הראשון שיש לנקוט אותו, כאילו
זוהי מעין סגולת־פלא לכל דבר.

ההקל טו ת
והקלסת רוגי ס
מוזרה

כשלב זה נתקבלה החלטה
נוספת ביחס לפירסום.
בעוד שפורסמו ברבים פרטים מזיקים,
נאסרו לפירסום הדברים אשר יכלו
להועיל.
במשך כמה ימים יקרים מנעה המישסרה
את פירסום הקלסתרונים ואת השמעת
הקול המוקלט.
מדוע, למען השם?
הרי המישטרה כבר הודיעה ברבים, כי
הקליטה את הקול. השמעתו יכלה להביא
לגילוי החוטף. הוא הדין לגבי פירסום
הקלסתרון.
באותו זמן היתד. המישטרה צריכה
להניח כי הילד עדיין חי, ושכל יום
החולף בלי גילוייו הגביר את הסכנה
לחייו.
עברו ימים, ובאופן פיתאומי שינתה
המישטרה שוב את דעתה ודאגה לפירסום
הרחב ביותר.
מה היה ההגיון בהחלטות אלה? האם
ביכלל היה בהם הגיון כלשהו?
יתכן כי יש בפי המישטרה נימוקים.
איני בא כאן לחרוץ דין. אך אני בא
להצביע על כך שבענייני פירסום, לא
ההגיון הצרוף פעל. פעלו — כך אני
חושש — גם הרבה מניעים אחרים, ובהם
מניעים של יוקרה ויחסי־ציבור.
הדבר חייב להיבחן.
החלטה פזיזה
הפרק הראשון החל כאשר השתכנ עה
המישטרה שאכן יש כאן פרשה של
חטיפה.
המישטרה כינסה את אנשי העיתונות
היומית, המקבלים בדרך כלל את הוראותיה
בלא הירהור ועירעור, ושיכנעה אותם
שלא לפרסם את דבר החטיפה.
מכיוון שהעולם הזה לא הוזמן, התעוררה
הבעייה הרגילה: מה לעשות בשבועון
המסויים ו באופן בהול פנתה המישט־רה
לבית־המישפט, וזה הוציא צו־איסור־פירסום.
צו זה הוצא במיוחד (ובגילוי)
למען העולם הזה, והובא אל המערכת
בבהילות.
מידת החוקיות של צו זה לא היתה
ברורה לנו, אך בשלב עדין זה של הפרשה
לא היה לנו הרצון להיאבק עם המישט־רה
ו/או עם בית־המישפט. סברנו שיש
לאפשר למישטרה לנהל את הפעולה, ולא
הפרענו לה.
אך בדיעבד ניתן לשאול: בשביל מה
זה היה טוב ז
כיום אנחנו יודעים — וזוהי חוכמה ש־לאחר־מעשה
— כי באותם ימים הסתובב
החוטף עם הילד, ולדברי הגירסה שפורס מה
על-ידי המישטרה עצמה טייל החוטף
עימו בארץ, סעד עימו בגלוי במיסעדות,
ונראה על־ידי האנשים.
אילו פורסם אז דבר החטיפה, או אילו
לפחות פורסם בטלוויזיה ובעיתונות כי
נעלם ילד (תוך הצגת תצלומו) — האם
היה הילד מתגלה בעודו בחיים?
אי־אפשר להשיב על כך בנקל, ובוודאי
יש גם נימוקים נגדיים. איני מתעלם מכך.
אך דבר אחד אני מעז לטעון בפה מלא:
ההחלטה על איסור הפירסום היתה פזיזה,
בלתי־מחושבת, ונבעה לא־מעט מאותה
אמונה פשטנית, המציינת קציני מישטרה
וצבא (וגם פקידים שופטים) :שהפירסום
הוא דבר רע מעיקרו, אלא אם כן הוכח
ההיפך.
נדמה לי כי הגישה צריכה להיות הפו כה:
שהפירסום הוא דבר טוב, אלא אם
כן הוכח ההיפר. ובפרשה זו, זה בוודאי
לא הוכח.
אי־הפירסום יכול היה להיות הגיוני,
אילו החליטה המישטרה לנהוג — כפי
שנוהגות לא־פעם (ואולי לרוב) המישט־רות
בחו״ל: לא להתערב, לאפשר למיש־

שטרות־הכסף היו מסומנים, ושמיספריהם
נרשמו? לשם מה נאמר לחוטף (או ה חוטפים,
כפי שהמישטרה היתה צריכה
להניח באותו שלב) כי בניגוד לדרישתו/ם
המישפחה הזעיקה את המישטרה וכי
הוטמנה לו/להם מלכודת?
באותו רגע היתה המישטרה חייבת
להניח כי הילד עדיין חי. בכל חטיפה,
זהו השלב העדין ביותר. החוטף קיבל
את כספי־הכופר, ועליו להחליט אם
להחזיר את הילד חי — חרף הסכנה
הכרוכה בכך לגבי החוטף.
והנה נאמר לו שהכסף שקיבל אין
לו ערך, שאסור לו להשתמש בו,
ש״רימו״ אותו. בכך היתה סכנה רבה.
מאד לילד החטוף.
(העובדה הטראגית, שבאותו שלב הילד
כבר היה מת, נוטלת מביקורת זו בדיעבד
את העוקץ המעשי. אך איך היתה המיש־טרה
מרגישה, אילו הסתבר כי הילד נהרג
אחרי מסירת הכופר? האם לא היתד,
עולה אוטומטית הטענה כי דווקא פירסו־מים
בלתי־אחראיים אלה, שהמישטרה
עצמה אחראית להם, גרמו לאסון?)
נשאלת השאלה: לשם מה באו פירסו־מים
אלה, שלא יכלו לשרת כל מטרה
חיובית? ואין מנוס מן התשובה: על
ראש הקצין בער הכובע. המישטרה היתד.
מודעת לכישלון, שעלול היו להיות לו
השלכות ציבוריות מרחיקות־לכת. הפיר־סומים
באו כדי להסיח את הדעת וליצור
אווירה של פעילות.
לולא היה החוטף פסיכופאט גמור, היה
בשלב זה שורף את שטרות־הכסף המ סומנים.
יתכן שאז לא היה מתגלה לעולם.
אם לא נהג כך, אלא עשה את המעשים
שהביאו לגילויו (הפקדת הכסף בבנק),
הרי זה למרות פירסומי המישטרה,
ולא ביגללם.

אי סו ר
מגוחך
עם מעצר החשוד, החל שלב תמוה
נוסף.
המישטרה ביקשה מן השופט, שהוזעק
בשבת, לאסור את זיהוי החשודים.
הדבר נעשה אחרי הידברות עם כתבי
העיתונים היומיים (שוב מבלי להיוועץ
עימנו, והפעם גם מבלי להודיע לנו על
כך) .ההחלטה עצמה היא — כמדומני —
בלתי־חוקית. אין לה בסיס חוקי.
נניח כי היה הגיון כלשהו בבקשה
כזאת, כל עוד לא היתה המישטרה בטוחה
שאין לחשוד שותפים, וכל עוד לא נמצא
הילד. אולם ברגע שהתגלתה הגופה, וכא שר
כבר היתד. המישטרה משוכנעת כי אין
(המשך בעמוד )49

אמו של אורון ירדן ז״ל כהדווייה
האס לפרסם 7איך 7חתי 7

מכח כי ם
הסכל ר״אז־ם העדמי?־
הרב הראשי חרד לצדק
ולמישפט, אך מתעורר
רק כשנגרם עוול, לדעתו,
לבן-ברית.
האדון שלמה גורן מכחיש ש ניסה
למנוע את הכנסתו של ה אדון
מאיר כהנא למעצר אדמיניסטרטיבי
בכלא שאטה. לעומת
זאת טוען הרב המלומד, בהתייח סו
אל כהנא :״אם חטא, שיעמי-
דוהו לדין! כל אדם זכאי למש פט
צדק ויושר. הצדק צריך להי ראות
כלפי העולם כולו״ (מעריב,
19 במאי).

המדינה על־ידי סוחרי־הצמודים
למיניהם ועל-ידי נציגיהם בממ שלה.
קצת
משונה שאזרחי ישראל
מוכנים לשלם בשקט את מחיר ה התעשרות
של שכבות הסוחרים־
בצמודים, על חשבון רוב רובם
של אזרחי המדינה, החיים ברמת-
חיים נמוכה.
עמי ליבנה, עין־חרוד מאוחד

הרב, חמין וכד השאר
האם קוראים רבני אגודת-
ישראל ומנהיגיה את העולם
הזה״ ״ז
באחד הגליונות הקודמים ()2231
התפרסם מיכתבו של קורא מכו בד,
הרב ח״כ יהודה אברמוביץ,
סגן יו״ר הכנסת ומראשי אגודת־ישראל,
המתייחם לכתבה שלכם
על הדרכה מינית לצעירים דתיים.

הרב בהנא
צדק —

מי ל יו ן ל״

חשוב לציין שהעולם כולו עדיין
לא זכה לראות את הרב הראשי
מגן על עקרונות דימוקראטיים
אלמנטריים אלה, כאשר מדובר בעצירים
אדמיניסטרטיביים פלסטי ניים
—אזרחים ישראליים או תו שבי
השטחים הכבושים. מכיוון ש בשלושים
השנים האחרונות היו
לכבוד הרב די הזדמנויות להגן
על זכויות־האדם של אלפי עצי רים,
והוא לא ניצלן, מותר לנו
להניח, שלדעתו של הרב הראשי
לישראל הערבים אינם זכאים ל־
״מישפט צדק ויושר״ .אמור מעתה:
לא ככל האדם הערבי!

יאיר סבוראי,

פינקולזה אמיתית מרוכזת מרוכזת!
00365ו)101131x1־1

רק להוסיף הם1לשת1ת.

סו פינקולדות משגעות מכל בקבוק.
חפשו
את הבקבוק הירוק!
חשוב שיהיה בבית
המפיץ--:
1׳^03-657706-7
/נומי פני -אחיססגל נפיח. תל-אניבוח׳ גדור.8נוו

ואשינגטון, ארצות־הברית
• הקורא סבוראי נקרא יאיר,
על־שם מייסד הלח״י ומפקדו, אברהם
(״יאיר״) שטרן. הוריו של
סבוראי הינס אנשי לח״י ותיקים;
במיגסרת תפקידה במחתרת, שהתה
אימו במחיצת יאיר, בדירת
המחבוא שלו, בשכונת פלורנטין
בדרום תל־אביב, כאשר פרצו
לתוכה בלשי 8בריטיים והרגוהו.

חוק וו 3 1ו ך ןו 1בה
הצעת־חוק של קורא, העשויה
לקדם את פיתרונה
של בעיית הדיור המח מירה.
הגיע
הזמן שהכנסת תחוקק חוק
שיכוך חובה בישראל. כל אזרח
המסיים את שירותו הצבאי, יהיה
זכאי לשיכון, ללא תלות באפשרות
של מישפחתו לסייע בידו בכך.
דוגמה לכך יכולה לשמש הסוכנות
היהודית, החייבת לשכן את העו לים
החדשים. אפלייה זו בין העו לים
החדשים ובני הארץ אינה מוצ דקת.

הכסף למימון ההוצאות ה כרוכות
בחוק שיכורחובה יש ליטול
מן המתעשרים מן האינפלציה.
בניגוד לדעתו של שר־האוצר, יש
בידי שכבות המתעשרים הללו הרבה
מאוד כסף, שאותו צריך לקחת
כדי לשכן את צעירי ישראל, ה ראויים
לשיכון אנושי לאחר שסיי מו
שירותם הארוך למען המדינה.
האינפלציה אינה טבעית ! היא
מלאכותית ומכוונת. גורמים לה
אותם אנשים המתעשרים ממנה.
עליות המחירים בעולם מצדיקות
אינפלאציה של כ-ס/ס 20 וכל השאר
— 4״ — 100—120 משמעו שוד

הרב גורן
— ויוון) ר
הפלא ופלא! האם קוראים רבני
האגודה את העולם הזה, שיש בו,
לעתים, גם תמונות־עירום, ר״ל ן
שולי מן, נהריה

על הפצצות
ברמאללה ומשכם
שיקולים לטווח ארוך, ב-
עיקבות התנקשויות ב־באסם
אל-שכעה ובבארים
ח׳לף.
בטווח קצר גרמה הפגיעה ב ראשי
הערים הערביות נזק מדי ני
לישראל, אך בטווח ארוך יש
בה תועלת: היא גרמה להתפרצות
רגשות של שיטנה ! השאיפה
להשמדתנו עלתה על פני השטח
בצורה גלויה. רק עיוורים במת כוון
יכולים להתעלם מתופעות
אלה ולהימנע מלימוד לקחים ונד
הסקת מסקנות.
מ. כן־חורין, סביון
• כדאי, לפי אותו ההגיון, להפוך
את ההתנקשויות בראשי הערים
לנוהג קבוע. או, אז לא יוותר
אדם אחד, אפילו עיוור במתכוון,
ש״יתעלם מכך. ויימנע מלימוד
לקחים ומהסקת מסקנות.״
לא כן? !

הלו ! הדו !
שבגליל, הערבי בכפר
מג׳ד אל־ברום, אין טלפון
ציבורי. גם במוסדות ציבוריים,
במו בתי-הספר,
המרפאה של קופת-חולים
ומועדון הסתדרות, אין
טלפונים.
...על הקיפוח בתחום זה יעידו
הנתנים המיספריים הבאים:
בכרמיאל יש 10,000 תושבים ו־
2000 טלפונים ! ברמה יש 5,000
(המשך בעמוד )6
העולם הזה 2236

פרסום וי סריסקבסון

העולם הזה 2236

0 2 1 1 1 1 :1

מכחכים

הו ר

(המשך מעמוד )4
תושבים ורק 151 טלפונים ; בדיר
אל-אסד 3,500 תושבים ו־ 69 טל פונים
; בנחף 4,000 תושבים ו־28
טלפונים. ובכפר שלנו יש 6,000
תושבים ו־ 22 טלפונים בלבד !
מוחמר מנאע, יו״ר המועצה
המקומית, מג׳ד אל־כרום

מאוזן :

)1המקום הנמוך בעולם;
)5קריאת שבח לבורא עולם;
)10 יושר; )11 יום־טוב; )13
עוד נשמה באפו ; )14 חזר ;
)15 תעודה המשחררת מגשו-
אין; )16 כחש; )18 אל־מצ־רי>
)20 חיית־השממות ! )21
סרטו החדש של ורדי אלן ; )22
דבר־סתר, תעלומה ; )24 פטפוטי
סרק )25ר אבר הדיבור;
)26 אופנה; )28 די, מספיק;
)30 מדרגה בסולם ; )31 מפריד
בין האולם לבמה ; )32 במגרש
הכדורגל, וגם בפיננסים; )34
קול נשי בזמרה ; )35 חבר-
נבחרים בראש אגודה; )38
רוכב על סוס; )39 אות־הנצ־חון;
)41 בך בקר המוכשר
להרבעה; )42 צמח תבול, מוכר
גם בשם ״מטה אהרן״;
)43 עומד לנפול ; )45 רך-לבב;
)47 חצר־כוכים; )48 רוח־החיים
שבכל בעלי־החיים ; )50
אם לשבעה בנים בהיסטוריה
היהודית; )51 תנועה במים או
באוויר; )52 מפתן! )54 גמול
על מעשה רע! )57 שוקת;
)61 איש-שיבה ! )62 בעל־חיים,
שמו נרדף למוגי־לב ;
)64 מלת־תנאי; )65 שמו ה קדום
של חודש אייר; )66
ענף ; )67 תרופה ; )69 חיית-
התחבורה של חניבעל; )70
שמו הפרטי של שחקן בסרטו
החדש של אסי דיין; )72 פזיזות,
קלות־דעת; )74 מפל־מים
! )75 רכוש־רב ! )77 רצח;
)78 חפזון; )81 תחנתו האח רונה
של משה רבנו ! )83 תב לול
בעין ; )85 קינה, תעניה !
)86 אבן־טובה, קישוט ! )88
מיפלגה שהיתר, וחלפה בכנ סת
האחרונה ! )89 כשופים ;
)91 נכון, אמיתי! )93 יחד, ב חברה
אחת ! )95״יופיטר״ ;
)96 בעל־החיים המשמש כקורבן
לעולה! )98 מכין הק מח
לאפיה ! )100 תואר כבוד
לאמוראי-בבל ! )102 צדיק
תמים היה בדורותיו! )103 כל
אדם נושא אתו מלידתו ועד
מותו! )104 אחד מראשי ממ שלת
ישראל ( 15 שנים מלאו
לפטירתו); )105 עירוב משק אות
חריפים.

מאונך :

. )1הצלע הארוכה במשולש־ישר־זווית!
)2מפקד מחלקה
(ר״ת); )3מכשיר תפירה קטן;
)4מידה, רבע־הקב! )6כוח
חיוניות בצמח או בחי ; )7מלך
— גיבור אחד ממחזות שק-
ספיר; )8קיים; )9אד העו לה
מן הפה> )12 כלי לאיסוף
אשפה; )15 נהר קדוש להודים!
)16 מתנה, חלק של אוכל
! )17 שיח-בר קטן, שם
ישוב חדש בארץ ; )19 עשיית
תערובת! )20 משקה שמקורו
בסין! )21 הרוח הרעה במח
הבילבגל
בשערי
על השער הקידמי והשער
האחורי של ״העולם הזה״
(.)2234
נדמה לי שהפעם טעיתם בשי קול
המערכתי שלכם, והחלפתם
את השער הקידמי בשער האחורי.
מסורת נקוטה בידכם, שהשער ה־קידמי
מוקדש למאורע הרציני של
השבוע — בתחום הפוליטי, ה כלכלי
או החברתי; ואילו השער
האחורי, הקל, מוקדש לנושא בידורי
או רכילותי, שיש בו עניין
לקוראים.
והנה, את האיש הלא־רציני, ה־לא־מעמיק
ולא־אחראי, המכהן ב תפקיד
שר־האוצר, ייגאל הורביץ

זה ״פאוסט״ של גתה ; )23
רשע )24 :מבלה את הלילה !
)26 בדקדוק — ההטעמה של
ההברה האחרונה ; )27 מחבר
״רומי וירושלים״ (ש״מ) )29
שלם לו כפעלו ; )30 כמות, גו דל;
)33 פרזיט; )34 מחזאי
ישראלי מחבר ״האדמה הזאת״;
)36 האות ״ד״ באלף־בית ה יווני!
)37 ענק; )40 מקווה
רחב־ידיים של מים מלוחים ;
)41 פרי־בסר! )44 ילדים פעו טים
46 מסמר שראשו כפוף!
)47 בוסתן ; )49 בליטה בקרש
הנתקעת בחריץ בקשר שני!
)50 עמק בארץ; )53 ארכיון!
)54 נרתע ; )55 מידה עתיקה ;
)56 יד, זרוע ; )58 תבלין ! )59

4בריזה

פטדה ; )60 תנועת מחתרת
בארץ בימי הטורקים — למען
הבריטים ; )62 אבר־הנקה ; )63
דגל; )66 חסר־מזל (ארמית);
)68 כלי־נגינה זעיר, מופעל
ע״י נשיפה ; )71 סופר ישר אלי
מחבר הספר ״נוצות״ ,כעת
״בסט סלר 73 שימר גוף
מת בסממני רפואה שונים;
)80 מודח בשמן; )82 אריג:
)84 דרדר ; )85 אויבו של
״פיטר־פך ; )87 צייר ואייר
ישראלי (ש״מ) )90 :חלק נב דל,
קצה ; )92 מלחין ישראלי
איש־קיבוץ ; )94 שיר-לכת ;
)96 ענן )97 :נובל; )99 שמח
וטוב־לב ; )101 בן )102 :מילת
זירוז )103 :סיעה בכנסת.

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת
טלפון 772118 ,227117

הרברט סמואל 80ט? 656992

בלוז.

פולק
רוק

פתוח כל יום כולל יום א משעה 21.00

צחק פד ושיג/עון רבי!
תומך

במי מנין השניים
״העולם הזה״ 1
בימי המאבק הגדול בין התאומים
הסיאמים שימעון פרס ויצ חק
רבין, בתקופת הדימדומים של
ממשלת המערך, בטרם עלה בגין
לשילטון, נקטתם בקו לטובת
רבץ, נגד פרם. לדוגמה: במודעה
מטעם תנועת העולם הזה
שהתפרסמה בשבועון 2060 נא מר,
כי ״למרות הסתייגויותינו ה רבות
מיצחק רבץ, אנו מאמינים
כי בחירת שימעון פרס תהיה מה לומה
לדמוקרטיה, להיגיון, לאמי נות,
לטוהר המידות ולשלום...״
ועכשיו הפכתם את הקערה על
פיה. בין השיטץ אפשר לחוש ב שינוי
הקו הזה — לטובת פרס.
מה הסיבה י
ד.כר״חיים, ירושלים
• את התשובה על השאלה
ימצא הקורא בר־חיים במאמרו של

השער הקידמי (משמאל) והשער האחורי שד
״העולם הזה״ ()2234

מוסיקפה

חופשי, וללא כפייה או מעשי התחכמות
מצד המעביד.
יוסי זיו, תל-אביב

פיוסש אידיאל
אגן גבי רול 110 מל־א*•*
(פינת אנטוקולשקי)

כל אחד במקום היאה לו
שמו, קבעתם בשער הקידמי, ואילו
את השחקנית הרצינית, המעמיקה
והאמיצה ג׳יין פונדה תקעתם בש ער
האחורי.
לדעתי, טוב היה להפוך את סדר
העניינים: בכך הייתם עושים צדק
גם עם גיבורי השערים עצמם —
והורביץ ופונדה היו מוצאים עצמם
כל אחד במקום היאה לו.
דרור עוזר, רמת־גן
!• שערי העולם הזה — ראה
תמונות.

אורי אבנרי הסיבה השנייה (העולם
הזה .)2235 בסיומו נאמר, כי
״מי שרוצה לדאוג למיפלגת־העבודה,
אל נא יבזבז את ודר־צו
על תחרויות־יופי. יקום־נא
וידרוש משני המועמדים להזדהות
ולהציג תוכנית ברורה של הפיוז־רווות
המוצעים על־ידם. לא דייסה
של יחסי־ציבור, אלא רשימה
מפורטת ומפורשת של עמדות פוליטיות
מוחשיות: איך להשיג
שלום, איך לשקם את המשק. אחרת
כל המישחק אינו אלא בחירה
בין יצחק פרס ושימעון רבין.״

:מהטמון חיק וזאישין־
על התרמת אנשי צבא
הקבע — שכר של יום
עבודה אחד בחודש.
השיטה שבה מתרימים את אנ שי
צבא-הקבע — יום־עבודה אחד
בחודש (לקרן הביטחון!• להתנח לויות
ן) — מזכירה שיטות הנקוטות
במישטרים טוטליטריים.
הצבא מוריד אוטומטית שכר
יום־עבודה אחד בחודש מכל מקב לי
המשכורות הקבועים. אדם ה מסרב
שיורידו משכרו, חייב לכ תוב
מיכתב שבו עליו להביע את
אי־הסכמתו. ידוע לי על מתנגדים
ל״התרמה״ שחוששים לכתוב, שמא
יצורף מיכתבם לתיק האישי שלהם
והדבר יפגע בסיכויי התקדמותם.
ומי שאינו יודע על ההתרמה המו זרה׳
תורם למעשה ללא ידיעה.
אני מציע לשנות ולתקן את
ההוראה. מי שרוצה לתרום יום-
עבודה, שיעשה זאת מרצונו ה

ס ע על ג״ין?
הקורא רחמים נזעק להמתה
של ג׳יין פונדה
נדמה לי שאתם כועסים קצת על
השחקנית ג׳יין פונדה. האם טעות
בידיד מה הקשר שבץ מחנה ה שלום
הישראלי, שעליו אתם כה
גאים, לבין צעירה אמריקאית ש נקטה
עמדה ברורה וקיצונית נגד
מעורבות ארצה בוויאט־נאם? וכי
דומה הסיכסוך באיזודנו למילחמה
האומללה ההיא?
עליכם להבין, שיכול אדם
להיות קיצוני בהתנגדותו למעשי
האמריקנים בוויאט־נאם ויחד עם
זאת להבין את ישראל ולהגן עליה.
אין גזירה שווה בין המיזרח־הרחוק
והמיזרח-התיכון, ולא דו מה
ממשלת־ישראל לכת הגנרלים
המושחתים ששלטה בסייגון באו תן
שנים אומללות.
מיכה רחמים, תל־׳אביב
העו ל ם הזה 2236

העולם הזה 2236

אירופ ה-דל ת ניקוטין בעישון עשירה בטעם.

מכחכיס
מהאור, מרחוק
המדיניות של ממשלת
ישראל, הפי שהיא מצטיירת
בעיני קריקטוריסט
אמריקאי.
ג׳מם דנט, צייר, סטיריקאי ובעל
טור פוליטי בצ׳רלסטון גאזט, אחד

מבצע הנחות לחודשים יוני־יולי בלבד 1
בבתי המלון בעיר הכרמל

תליון משובץ יהלומים, שערכו 20,000 לירות, יוגרל בין משתתפי המבצע,
מתנת מרכז היהלומים בקרית־אליעזר בחיפה.
למשתתפי המבצע הנחות בסיורים באיזור הצפון, במסעדות, בבריכות
״דן־כרמל״ ,״מכבי״ ו״בת-גלים״ ,השכרת רכב, שירותי בידור ותיאטרון
חיפה. כניסה חופשית למוזיאונים העירוניים.

מנחם בגין ב״צ׳רלסטץ גאזט״ *
עס צבע שחור
מן העיתונים החשובים בארצות־הברית,
רואה כך את מנחם בגין
(הקריקטורה בצורפת).
י. קולר, ניו־יורק
< 6קריקטורה אמריקאית —
ראה ציור.

חי פ ה של י ם, הר ואת רי תיי רו ת ת עני ק לך חווי ה של נופש[.
בתי המלון המשתתפים במבצע
המבצע נועד לישראלים בלבד על בסיס מקום פנוי ושהיית מינימום של | 2
לילות, לרבות סוף שבוע. השוהים 4לילות ייהנו מלילה 5ללא תשלום?.
לנוכח מספר המקומות המוגבל והמחירים המיוחדים, הזמן מקומך מראש*.
המחירים הנקובים להלן הם לזוג בחדר ללילה כולל ארוחת בוקר וכל|
המיסים :״דן־כרמל כולל בריכה, טל׳ 2,100 )86211 לירות;}
״נוף טל׳ 1,-900 )88731 לירות; ״ציון טל׳ :)664311
1,700 לירות; ״שולמית טל׳ 1,700 )242811 לירות; ״בן־יהודה״ן
כולל בריכה, טל׳ 1,120 )80023 לירות; ״דביר טל׳ [)82777
1,400 לירות; ״כרמליה טל׳ 1,200 )521278/9לירות; ״מרום״|

(טרם דורג, טל׳ 1,400 )254355 לירות; ״לב הכרמל״
940 )81406/7לירות.
ילדים עד גיל 6בחדר ההורים — הנחה בשיעור 5 0ועד גיל 12 בשיעור 30
פרטים נוספים והזמנת מקומות בבתי המלון ואצל סוכני הגסיעות.
המבצע נערן ביוזמת האגודה לפיתוח תיירות חיפה ובשיתוף התאחדות בתי המלון בחיפה£
ומינהל התיירות במשרד התעשיה, המסחר והתיירות.

פרטים והזמנת מקומות;

״און״ ארוח ונופש
חיפה; משרד ראשי: רח׳ הרצל , 29 טל.640065,668274 .
שד׳ הנשיא , 128 טל.82277 .
רה׳ גורדאו 5טל 645403-4 .
ת״א: רה׳ אלנבי 111 טל.612610,612567 .
ככר דיזינגוף(רה׳ ריינם )4טל.229554,248306 .
ירושלים: רה׳ שמאי 8טל.224273 ,224624 .
נתניה: רה׳ הרצל 4טל.22947 .
באר-שבע: רח׳ הרצל 31 טל.73308 .
בני ברק: רה, עקיבא 91 טל.708751 .

כל המתמודדות על תואר

מונח המיס 80׳
תז כנ הבמצלמתה פו ק ט

ו 1131 זו\ / 1

״קל״ שרותי נופש
ת״א; :פתוח רצוף ) 1900-0900
בלילה -מזכירה אלקטרונית
גורדון ,28 טל 222042 .
אבן גבירול 140 טל 450359 .
חולון: סוקולוג 86 טל 892305 .
ירושלים: המלך ג׳ורג׳ 23 טל 228258 .
רמת־גן: ביאליק 56 טל 731773 .
ראשל״צ: רוטשילד 37 טל 997965 .
רמלה: שד׳ הרצל 72 טל 054/25294 .

תוך יומיים את תושב מחנה הפלי טים
בלאטה שהרג את איש ה שב.
עימו היה, קשור ביחסי
עבודה. חריצותם של השירותים
אומנם גדולה, אך נראה שחל שיבוש
מה בסדרי העדיפויות בעבו דתם.
בעקבות
הכרזחו/שאלתו של

לכו לרוסיה !
האם לא הגיע הזמן שפועלי
ישראל יקחו דוגמה
ממאבקם של העובדים
מעבר למסך הברזל?
פועלי ורשה יצאו השבוע לרחו בות
למחות על עליית מחירי
הבשר ומוצרי מזון בסיסיים אח רים.
לפועלים הפולנים האלה מסו רת
מרדנית (״חמומי מוח״ ו״חמי
מזג״ הם מכונים באמצעי התק שורת
הממלכתיים) שמפחידה את
הממשלה. עובדה: למרות המח סור
החמור נמנעה הממשלה להע לות
מחירים מיספר שנים. לפני
חמש שנים, בפעם האחרונה ש נעשה
נסיון להעלות מחירים, חז רה
בה הממשלה מכוונתה בעקבות
״מהומות״ ,שביתות וניתוק מסילת
הברזל פרים—מוסקווה.
גם מברית־המועצות נמסר לאח רונה
על שביתות ״פראיות״ במפעלי
המכוניות שליד מוסקווה( .כל
השביתות הן ״פראיות״ ,שכן זכות
השביתה אינה מוכרת מעבר ל מסך
הברזל) .על מאבקם של פועלי
הגוש המזרחי אין שומעים
רבות, אך כשכבר שומעים עליו,
הריהו מזעזע את יסודות המדינות
הקומוניסטיות.
אודי אברמוביץ, תל־אביב

שיבוש בסדרי עבורה
השירותים החשאיים הישראלים
פעלו בניגוד
מפורש להוראות ראש-
הממשלה.
שרותי הביטחון הצליחו לגלות
* ״זוהי הדרך הקלה ביותר
לטפל בביקורת,״ אומר בגין, אחרי
שצייר על השוק האירופי המשותף
את צלב הקרס ואת הכינוי ״גמרי
הנאצים!״

ראש־הממשלה מנחם בגין :״את
רוצחי הלורד מאונטבטן כבר
גילו שבאה לאחר הוראתו לח קור
״בצורה נמרצת ביותר״ את
ההתנגשויות בראשי העיריות בגדה,
ניתן היה לצפות להשתלשלות ה עניינים
הבאה :
— 8.1.81 מישטרת בריטניה
מגלה את רוצחי הלורד מאונטבטן,
חברי קבוצה טרוריסטית אירית.
— 12.4.82 מישטרח ישראל מודיעה
כי עלתה על עקבות המתנקשים
בגדה.
— 7.8.82 שילטונות. הביטחון
משוכנעים מעל. לכל ספק כי המתנקשים
בראשי העיריות, כארים
ודאלף ובסאם אל־שקעה נמלטו
מהארץ. על העיתונות נאסר לפרסם
את שמם, או כל פרט מזהה
אחר.
— 9.8.82 שרותי הביטחון מג לים
את סוכן הש.ב. שבגד והרג
את מפעילו.
יוני מעיין, חיפה

על גלגל שינ״ס
קורא המגדיר עצמו כ־
״נמושח״ ,על בעיותיה של ישראל המטרה העיקרית — מדינה יהודית
עצמאית בארץ־ישראל, ש תשמש
מיקלט ליהודים שנרדפו
בגולה והיו נתונים לסכנה פי סית
— הושגה. וכאשר הושגה,
איבד המנגנון את כוחו ואת תעוזתו.
האינפלציה
משתוללת הרבה
שנים ומכה בעובדים מדי חודש
בחודשו ; שרי הממשלה מתחל פים
זה בזה ועדיין לא הוסכם
על מדיניות מגובשת אחידה ; הר בה
שכבות בעם איבדו את אמו נתן
באפקטיביות של הממשלה,
לכן נוטלים אזרחים שונים את
היוזמה לידיהם — אנשי גוש־אמו־נים,
חבורת הרב כהנא וכר; הר בה
מישפחות נוטשות את המדי נה.
מסקנה: אי-אפשר להריץ
מדינה גדולה, יפה וחזקה באותם
גלגלי־שיניים של מכונה ספציפית,
שהוקמה בעבר לצורך הקמתה של
המדינה, ולא כדי להריצה.
משה רוטמן ,״נחושה״,
לוס־אנג׳לס
העולם הזה 2236

מחירים מיוחדים למזמינים בארץ
רכב שכור
באירופה.
אירופה עם הרץ

בתוכנית ה מיו חד ת של הרץ, כ שאתה מז מין ומשל
עבור ה מכוני ת שלך באירופה, אתה נהנה
מ מחיר מיו חד וחוסך עשרות דולרים לשבוע.

מספרינו החדשים להזמנות
בין־לאומיות 4־3־.255252
חיץ אילוץ אילת רלס־טוך

לרשותך מכוניותפורד
ומכוניות מובחרות אחרות.

עוד סיבה טובה לראות את סוכן הנסיעות שלך.

ש ־ חשבם חז ה
מי אתה, יצחק ר כין?
לפני שש שנים, באפריל ,1974 פירסם ידידי אורי
אבנרי מודעה, בשמה של תנועת העולם־הזה כוח־חדש
(מר״י) שביקשה :״תנו צ׳אנס לרבין״.
לפני כמה שבועות קראה ידידתי ציונה קדר לפגישה
בביתה עם ח״כ יצחק רביו, כדי לעזור לו ולסייע בידו
להיות ראש״הממשלה הבא של מדינת-ישראל ולתת לו
צ׳אנס נוסף. בשני המיקרים היתה זו בחירה בכי־רע.

1 18

מי אתה, יצחק רבין ז
לרבים נראה יצחק רביו כילד־טוב״ירושלים של תנו-
עת־העבודה הישראלית.
רביו הוא בנה של רוזה כהן, ממנהיגות תנועת״
הפועלים בשנות העשרים והשלושים. הוא ממפקדי
הפלמ״ח, שהשתתף בכנס הפלמ״ח המפורסם על אף
פקודתו של דויד בן־גוריון (אז ראש־הממשלה ושר-
הביטחון) למפקדי צה״ל שלא לעשות זאת.
רביו הוא מי שמינויו כרמטכ״ל התעכב מפני שהיה
בפלמ״ח.
רביו הוא מי שניצח, כרמטכ״ל, במילחמת ששת
הימים.
רביו הוא מי שהצליח לשכנע את ממשלת ארצות־הברית
(אצלה כיהן כשגריר ישראל) שאין צורן למהר
במציאת פתרון מדיני לשטחים הכבושים ותושביהם.
רביו הוא בן הארץ הראשון שהיה לראש״ממשלה.
רביו הוא מי שחדל לכהן כראש־ממשלה מפני
שאשתו החזיקה כמה דולרים בחשבון חסכון בוושינגטון•
רביו הוא מי שממשלתו נפלה משום שמטוסי״סילון
אמריקאיים הגיעו לישראל וחיללו את השבת.
רביו הוא יריבו של שימעון פרס.
רביו הוא נחמד.

מי אתה, יצחק רבין 2
רביו היה שר־העבודה בממשלתה של גולדה מאיר
— תפקיד שקיבל על עצמו כשידע שלא יעסוק אפילו
יום אחד בענייני ״עבודה״.
רביו הוא ראש־הממשלה הראשון של מדינת־ישראל
שיכול היה לקיים ממשלה ללא השתתפות המפד״ל,
אך בחר לסלק מהממשלה את השרה (ללא תיק)
שולמית אלוני ולוותר על תמיכת מפלגתה (שלושה
חברי־כנסת מסיעת ר״ץ) כדי לצרף לממשלתו את
מנהיגי גוש־אמונים.
רביו הוא ראש־הממשלה שרתם את מדינת־ישראל
לתפקיד הבזוי של יועץ ומחמש המישטרים הפאשיס-
טיים והנצלניים בסאלבאדור, ניקאראגוואה, צ׳ילי, ארגנטינה
ודרום־אפריקה — ואפילו מקוריאה־הדרומית
ופורמוזה לא משך ידו.

י— שחם

רביו הוא מי שמינה את אריאל שרון ליועצו. רביו
הוא מי שנכנע לשימעון פרס ואריאל שרון והתיר את
הקמתן של התנחלויות רבות ומיותרות בשטחים הכבושים.
רביו
הוא מי שנתן את שמו (וחתימתו) לאמרגן של
בר־מיצוות וחתונות, כדי שהוא, רביו, יאגור ממון רב
בהופעותיו ברחבי ארצות־הברית וקנדה. רביו הוא עשיר
ועתיר־ממון. השתייכותו ל״תנועת העבודה״ היא לעג
לרש, כמרביתם של מנהיגי מפלגת ״העבודה״ הישראלית.
רביו הוא תאומו (״מופים וחופים היכו בתופים״)
של שימעון פרס•
רביו הוא מכוער.

מי אתה, יצחק רביו ז
רביו הוא הסמן הימני של הקבוצות הימניות וה-
ריאקציוניות ביותר במפה המדינית של ארצות־הברית,
במימשל־ ובקונגרס: הוא מטיף ל״אינטרסים החיוניים״
של ארצות-הברית במזרח־התיכון ובמיפרץ הפרסי ומבטיח
לראשי הפנטאגון ואילי־הנפט (המוותרים על שרותיו
והצהרותיו) לשרת את האינטרסים שלהם.
רביו הוא שונאם של ברית-המועצות ושל המישטרים
הסוציאליסטיים ברחבי העולם.
רביו הוא אוייב העם הפלסטיני ומראשי אומרי
ה״לאו״ למדינה הפלסטינית, להסדר מדיני ישראלי״
פלסטיני, להסדר שלום כולל במזרח-התיכון.
רביו הוא הימין של ממשלת הליכוד הלאומי בישראל,
כשם שהיה שגרירה הנאמן של ממשלת הליכוד
הלאומי (המערן־מפ״ם־חרות-ליברלים) בארצות־הברית.
רביו, שהאגדה אומרת עליו כי לא היה שותף
למחדלי מילחמת אוקטובר בשנת ( 1973״מילחמת יום-
הכיפורים״) הוא אחד מראשי המחדל הזה. שליחותו
בארצות־הברית היתה ראש החץ והחלוץ של הכזב של
ממשלת־מאיר״דיין בכל התקופה שבין 1967ל״.1973
רביו איננו האלטרנטיבה למדיניות בגיו־שמיר-תמיר
— הוא ההשלמה של המדיניות הזו.
רביו הוא ראש״המטה״הכללי לחורבנה של ישראל.

ואפילו משה דיין• אחרי מילחמת העצמאות, פנו כמה
בני-הארץ אל חיק הכנענים או העברים ; אחרי מילחמת
אוקטובר 73׳ היה מיפלטם אצל צבר יפה ורענן כיצחק
רביו ; אחרי חורבן״הליכוד אומרים לנו שמוצאם הפולני
של מנחם בגין ושימעון פרס, מחייב אותנו לחפש ״צבר״
חינני.
יצחק רביו הוא צבר אבל איננו חינני.
יצחק רביו הוא נושא הלפיד, החוליה בשרשרת,
ההמשן הישיר, של גולדה מאיר ומנחם בגין.
יצחק רביו יהיה אסון לישראל, לשלומה ולביטחונה.
את יצחק רביו יש לתייק בארכיון תנועת״העבודה.
יצחק רביו איננו שיין למחנה״השלום בישראל —
הוא אוייבו.

מי אתה, יצחק רביו?
אין יתכן שאזרחית שוחרת שלום כציונה קדר תרצה
ביקרן !
בצוק העיתים אפילו עורב אפור נראה כיונה לבנה.
שוחרי-השלום בישראל, המאוכזבים מאזלת״ידה וחולשתה
של תנועת-השלום הישראלית, מחפשים לחם
מיקסמי-שווא אצל ״צברים״ כיצחק רביו, עזר וייצמן

מי אתה, יצחק רבין !
אינן משלנו !

אלכם

מיסיס, ניו־יודל,־חל־אביב

_חש3ם ומה

האני־מאמין של ד רוזי מישראל*
הופתעתי לקבל בימים אלה צו הקורא אותי לשירות
מילואים. אני מרשה לעצמי לחשוב כי הקריאה הזו
היא מעשה פרובוקציה, שבא אחרי הכרזתי בטלוויזיה
(ב־ ,)17.3.80 שאני מתנגד לגיוס ודורש מממשלת״ישראל
להכיר בזכויותינו הלאומיות כחלק מהעם הערבי הפלסטיני
ולשחרר אותנו מגיוס חובה. מה עוד שמזה
שלוש שנים אני משוחרר משירות מילואים ובפעם
האחרונה שנקראתי שוחררתי לאחר שמסרתי לשיל-
טונות הצבא העתק מצווי״הגבלה האוסרים עלי להיכנס
לשטחים הכבושים מסיבות ביטחוניות. ועל צו הקריאה
למילואים נרשם שסיבת שיחרורי היא ״סיכוו ביטחוני״,
בהוראת שליש היחידה.
אינני מבין כיצד אני נחשב כסיכון ביטחוני ובאותו
הזמן נקרא לשרת את הביטחון האם בחיי היומיומיים
ובעבודתי כעיתונאי אני מהווה סיכון ביטחוני אן כאשר
מתחשק למישהו לעשוק אותי ולנצלני אני מצווה
לשמור על אותו ביטחון שאותו כביכול אני מסכן 2
האם אין זה מעשה פרובוקציה 2
אני מוחה בתוקף על מעשה זה ומבקש לשחרר
אותי לאלתר מכל שירות צבאי או ביטחוני.

בהזדמנות זו אני מבקש להדגיש כי באופן עקרוני
אני מתנגד לגיוס ביי עדתי לצבא, מסיבות אנושיות,
מצפוניות, מוסריות, לאומיות ופוליטיות.
עובדה היסטורית, שאין ממשלה בעולם שיכולה
״ דברים שנכתבו בחיכתב לעזר וייצמן, כשהיה עדיין
שר־הביסחון.

לזייף אותה או לשנותה, היא שהדרוזים בישראל הם
חלק מהעם הערבי הפלסטיני כמו שהדרוזים בסוריה
הם חלק מהעם הערבי הסורי ובלבנון חלק מהעם
הערבי הלבנוני. מאחר שממשלות־ישראל אינן מכירות
בזכויות בני עמי, ומזה יותר משלושים שנה מתנהלת
מילחמת חורמה נגד בני עמי, בשום מיקרה לא אוכל
לשרת בצבא המנוהל על־ידי ממשלות אלה, כזרוע של
דיכוי. תאר לעצמן מה היית אתה חושב אילו גוייסת
לצבא שכל מיבצעיו ומטרותיו הם דיכוי בני עמן
היהודי. מה היית חושב ואומר על יהודי כזה ועל
שילטונות כאלה ז
בנוסף לכן אני כופר בברית-הדמים אשר כרתתם
עם מנהיגות מפוקפקת של העדה הדרוזית. אני מתנגד
לאותה עיסקת־חבילה שנעשתה על בסיס לא הוגן,
ולא בתום־לב. היא שירתה את האינטרסים האישיים
טל אותם מנהיגים וכמובן, את האינטרסים הפוליטיים
והצבאיים של ממשלות־ישראל.
במדינה מודרנית אין צורן בברית־דמים ובהקרבת
כ״ 100 קורבנות כדי לסלול כבישים ולהקים מיבני
בתי־ספר ; לשם קבלת זכויות אלה אנו משלמים מיסים
ואגרות כמו כל אזרחי המדינה, ללא הבדל מין, גזע,
לאום ודת. מה עוד שלמרות ההקרבה ולמרות תשלום
המיסים, ממשלות-ישראל קיפחו וממשיכות לקפח
אותנו.
מבחינה מוסרית לא אוכל לשרת בצח״ל שמזה
13 שנה מקיים כיבוש ומדכא את בני עמי בשטחים
הכבושים, סוגר בתי-ספר, מגרש מנהיגים, מדכא מפגינים,
קוטל תלמידים, מפעיל נגדם גז מדמיע, פוגע בהם
בסכינים ובאלות ללא רחמים, עוצר ילדים, מטיל עוצר

על מחנות פליטים, מנשל תושבים מאדמותיהם ומקים
התנחלויות בלב הערים הפלסטיניות ועל אדמות ה פלאחים.

אוכל לשרת בצבא אשר הרמטכ״ל שלו חונן
רוצחים. לא אוכל לשרת בצבא אשר מטוסיו ותותחיו
מפציצים מחנות פליטים, ערים וכפרים בלבנון. לא אוכל
לשרת בצבא תחת פיקודו של אלוף הרואה בי ובבני
עמי ״סרטן בלב המדינה״ (האלוף בן גל) .לא אוכל
לשרת בצבא אשר משמש זרוע לדיכוי בגליל, במשולש
ובנגב ; להרס בתים של אזרחים ערבים ולחפקעת
אדמותיהם. לא אוכל לשרת בצבא אשר הועמד הכן
לשירות הצי השישי האמריקאי ולשימוש מפקדי הצבא
של ארצות־הברית והאימפריאליזם.
סיבות רבות מונעות ממני לשרת בצה״ל — אני
מתנגד לגיוסי כאדם, כדרוזי וכערבי פלסטיני, ובתור
שכזה אני מבקש לבטל את ברית-הדמים וקורא לעם
היהודי ולמנהיגיו לכרות איתנו ברית של שלום צודק,
אחווה וכבוד הדדי, לטובת העם היהודי וגם לטובת
עמי הפלסטיני.
אנא, שחררו אותנו מהבושה הלאומית, אל תהפכו
את בני העדה הדרוזית, בעל כורחם, לבוגדים ולקורבנות.
יבוטל
גיוס החובה של בני העדה הערבית הדרוזית,
ויומר בשירות מרצון.

למאןנאטור, דד־ת אל־כדמל

ידמ פז מ ס
ו ^ ק\ /ח 0 6ו\ו 0ח ^ 0ח ^ 5 0 1

שעוו הלזוורע החדיש, המופעל באנרגיית השמעג
שעון עצר רב־תכליתי(סטופר כפול),
כולו פלדת אל־דולד; זכוכית קריסטל;
מצג שעות,דקות,שניות,תאריד,חודש יום;
תאורת לילה יי אחריות לשנתיים
להשיג בחנויות המובחרות בארץ
יבוא,שיווק והפצה: בני משה קרסו בע׳־מ.
רח׳ ריבל ,2$תל־אביבטל 79ג 2מ
0 ^ 00 .ז/#ץ7 \/ע081£1
סוכנים בלעדיים של:

אוריינט־ בדיוק בזמן הנכון.
וץ ק\/ח 06ו\ו0ן זו-ו_/\8 0ו50

העולם הזה 2236

פרס ראשון:
טלוויזיה צבעונית סניו ס׳רו 5/״)20
ועוד פרסים:
מערבת סטריאו סניו @
*וחו^סחז -מעבד המזון הצרפתי
כורסת טלוויזיה — רהיט מאיר
4טוסטרים א ג 7ק א ציו־ליין
2מאווררים ביתיים — נל־און
5מסחטות רפיד — ליפסק•
5זוגות סנדלים — 10111

מה יותר טעים ומרענן מגלידה קרה של ויסמן ביום
חם של קיץ!
קני ויסמן בחבילות, שכל המשפחה תיהנה. קני ויסמן
בחבילות ותוכלי לזכות גם בפרסים נפלאים.
מה צריך לעשות כדי להשתתף בהגרלה! פשוט מאד:
הורידי את לשונית־הפתיחה (ראי ציור)

מכל חבילת גלידה ויסמן שאת קונה.

איספי 10 לשוניות כאלה, צרפי אליהן
את שמך וכתובתך, שלחי אותן לויטמן

את כולן יחד. שלחי כל 10 לשוניות
במעטפה נפרדת. ככל שתרבי לשלוח מעטפות
כן יגדלו סיכוייך לזכות.

ההגרלה תיערך ביום ,31.8.80 במפעל ויטמן, בנוכחות
מנהל החברה, פרסומאי החברה ורואה־חשבון מוסמך.
כל המעטפות שיגיעו לויטמן עד תאריך זה ישתתפו בהגרלה.
ן ^ ^הכתובת למשלוח המעטפות:
ויטמן, שק דואר נעול, בית המיון,
״יי ^ רח׳ החרש ,8תל־אביב( .עבור מיבצע חבילות).
תוצאות ההגרלה יתפרסמו בעתונים
ובאופן אישי יישלחו לזוכים בלבד.
^ .אז התחילי לאסוף
ושיהיה לך במזל טוב.

מיסימכים אלה מגדים פרשיה המחייבת חקירה בדרג המ׳שפטי הבביו ביותו

פסהדין (19׳ חמישפס
* *ן מואד בוכוודטר לא יכול היה
י שלא להיות מרוצה. בית־הדין הא זורי
לעבודה בירושלים, בו מתנהלת תבי עה
שלו נגד המוסד לביטוח לאומי, קבע
כי הוא יוכל להגיש שאלות לפרופסור
משה גרון ולהגיש חוות־דעת משלו לתיק
התביעה.
היה זה במהלך תביעתו של בוכוולטר

החלט ;1

העתק (או תצלוגז) מחוות הדעת רל ה יו ע ץ מומחה ר פואי יומצא לצדדיס.

שונסי ניסויד דענודז!

הכיזו גסק־דין דנני שגנו

כל אחד מן הצדדים ר כ אי,

ז ו, להציג

היו 15יום מיו ם קבלת החלסה

,.לוו, נוספות למומחה באמצעות בית הדי

את חואזת -ונסס־תדין

ניתן היום

11 ^ 0

בירויל ים בהעדר הצדדים ,

נשלחבטעות מדהמפסיד
בבית־הדין לעבודה. בוכוולטר לקה בהת־קף־לב
במיסגרת עבודתו, וטען כי תנאי
העבודה הם שהמיטו עליו את ההתקף.
הוא דרש, באמצעות עורך־דינו, זאב וייל,
להכיר בהתקף־הלב כבתאונת־עבודה ול חייב
את הביטוח־הלאומי לשלם לו
פיצויים. כן תבע שיכירו בו כנכה תאונת־עבודה.
הביטוח
הלאומי הביא כעד את הפרו-

דרישה להביא ׳ראיות

החלטת שופט
לבית־הדין
עבודה,
לפיה ניתנו לצדדים 15 וס להציג שאלות לרופא המומחה

סו פם

ולהגיש סיכומיהם. עשרה ימים מאוחר יותר, בניגוד לנאמר
במסמך, נכתב בפסק הדין. י האם בעת כתיבת מיסמך
זה החליטו כבר השופטים שלא להתחשב בתוצאותיו 7

אפילו אם ארע לתו: י ה אונ ה, המומחה חוו ה את דעתן שאין קערבין הומזן ה המחלה בימים 1 7 .1 1 . 7 7
, 16 /ל ב ין האירוע בעבודה ביו ם . 1 6 . 1 1 . 7 7

בית הדיו י!*-יי׳

1עביר ה

מהסיבות האסורות לעיל אנו דו חי ם את התביעה, ללא צו להוצאות.

ני חן

היו

ב איי ר תש״ס 5 . 8 0

) בי רו ש לי ם, בהעדר הצדדים .

אפו ס&ן
ס סיו דיו

שושני

דר, ם .אדלר

פסק לפני הראיות

פטור גרון. חוות־הדעת של גרון היתה
קטלנית לגבי תביעתו של בוכוולטר. גרון
קבע שבוכוולטר סבל מאנגינה פקטורים,
וכי לא אירעה לו תאונת־עבודה.
אולם בהחלטה של בית־הדין לעבודה,
שניתנה ב־ 28 באפריל השנה, קבעו שלושת
השופטים כי כל אחד מהצדדים יכול
להגיש שאלות נוספות לפרופסור גרון
וכן להגיש סיכומים בכתב עד ל־ 15 לחו דש.
כתב השופט המיקצועי היחיד שישב
בהרכב בית־הדין (שני האחרים, כפי ש נהוג
בבתי־דין לעבודה היו נציגי ציבור),
סיגפריד אדלר בהחלטה שלו:
( )1העתק (או צילום) מחוות־הדעת של
היועץ־מומחה הרפואי (גרון) יומצא לצדדים.

)2כל אחד מהצדדים רשאי, תוך 15
יום מיום קבלת החלטה זו, להציג שאלות
נוספות למומחה באמצעות בית־הדין ו/או
להגיש סיכומים בכתב.
( )3ניתן היום 18,4.80 ,בירושלים ב העדר
הצדדים.
החשבון הפשוט הראה לשמואל בוכוולטר
ולעורכי־דינו שיש להם זמן עד ה־3
במאי כדי להכין שאלות נוספות לגרון,

ס ט סי ״ ס

עוז אי

נ ״י ג
פסק הדין של שלושת שופטי בית־הדין
לעבודה שניתן לפני המועד בו הגישו
הצדדים את השאלות למומחה רפואי וסיכנמוהם. התאריכים, העברי והלועזי לא נכתבו

-י..ו ר

במלואם, כדי שאפשר יהיה להשלימם אחרי תום המועד החוקי. מיסמד זה מוכיח
בעליל שבית־המישפט.כתב את פסק הדין לפני שהובאו בפניו כל הראיות וניסה לטשטש
עובדה זו( .בגלופה התחתונה) מכתב מזכיר בית־הדין לפרקליטי הצדדים לאחר מעשה.

הנדיזג ל. גובויליו ^,ד_^ 1 ,ן_.-1$ל ,1י טות .7.א^ 1י

הריניל הודי עך כי ביום 2 8 . 4 .8 0נשלח אליך בטעות
העתק מטיוטת פסק-דין בחיק ה נ ״ ל.
טיוטת פסק -הדין טרם נחתמה ע ל -ידי השופט ונציגי
ה צי בו ר וההעתק נשלח א לי ך, כאסור, בטעות,

בברכה ,
צ,ג טחן
סזכיר ראשי

ולהגיש את סיכומיהם לבית־המישפט. ל איש
לא היה ספק כי בעיקבות עדותו
של גרון, רק שאלות חדשות, שיזרו אור
חדש על התאונה של בוכוולטר, ורק סיכומים
מפורטים של עורכי־הדין, יוכלו
להציל את תביעתו של בוכוולטר.

חריצות
של פקיד
,אר תברר של א כך חשב השופט אד-
^יו לר, ועימו שני נציגי־הציבור. הם
החליטו שלא להמתין לשאלות מומחים
ולסיכומים של עורכי־דין, וניסחו את פסק-
הדין שלהם זמן רב לפני היום שבו היו
צריכים להגיש את השאלות והסיכומים.
כוונת אדלר היתה שפסק-הדין יהיה שמור
בתיק, ורק אחרי שיוגשו השאלות והסיכומים
הוא יפורסם• כאילו שהתחשבו בשאלות
ובסיכומים אלה בפסק־הדין.
אך בבית־הדין אירעה תקלה. פקיד חרוץ
מדי, שלא עשה את חשבון התאריכים,
שלח את העתק פסק־הדין לצדדים ב־28
(המשך בעמוד )48
!1 3 11 1,7 1

בומן האחרון יחסי״הציבור משובשים
מעט, ובכלל, בל מה שקורה בסביבתבם
הרחוקה אינו לטובתכם.
החיים מתרכזים
בבית, ובדאי להשקיע
מאמץ לשיפורו ושיפוצו.
לדאוג לתיקונים
או לקנות חפצים חדשים.
יש להיזהר מ 0ו
ו : 1 1גניבות ופריצות בבית.
הטלפון, הדואר או
21במרס * -
20באפ רי ל •
כל אמצעי-תיקשורת
אחר עשוי לגרום להפתעה
ולהיכרות חדשה, בתנאים מיוח דים
ומוזרים, לא במרחק רב מהבית.

קשר שנראה לכם עד בה שטחי למדי,
יקבל מיפנה. רגשות עמוקים יתעוררו
כלפי בן־זוג שכמעט לא
התייחסתם אליו. מצפה
לבם אכזבה בשטח
זה. שותפכם, שהתיי-
חסתם אליו כאל דבר
מובן מאליו, יתמרד
ויסרב להמשיך ולשו
״ ו או מי ס
מור על הקשר. המתינו
במה ימים בטרם
שתגיבו. נטו לא ללחוץ.
הקשר יתחדש
בשנית — הזמן מתאים לחשוב על הת-
ייחסות הרבה יותר רצינית. אולי, אפילו,
נישואיו ז השאירו זאת בגדר מחשבה.

מזר התווש:
ס ר טן
התייחסות המורות
וביחס ומישבתתם
מזל סרטן מציין את הבית
הרביעי בגלגל המזלות והוא מתייחס
לבית ולמישפחה. הסרטן
הביתי נמצא בימים אלה ב״מר-
כז הכותרות״ ומן הראוי לבחון
גם את התייחסותם של שאר ה מזלות
לביתם ולמישפחתם.

*¥טלה

הפופולריות שלכם תקבל חיזוק דרך אח־צעי־התיקשוות.
הזמנות לאירועים מוגשים
יגיעו באמצעות
הטלפון או הדואר. אי־הבנה
עלולה לקלקל יחסים
הנמשכים כבר זמן
רב. לפני שאתם מתפרצים
ומתרגזים, נסו
לברר אם אכן קיימת
סיבה לכעס. פנו למקור,
אל תאזינו ל 3 * 2 0 2 1 3 5
רכילות. בעיות של חד
סר־הבנה באהבה עומדות
להסתיים, ובאשר לבילבול מסוג
אחר, טל כך תוכלו להתגבר בקלות.

תקופה של מתח רב עברה עליכם בחודש
האחרון. הכוכבים ישפיעו על חייכם בתקופה
זו בצורה יותר
חיובית. אתם עומדים
לקבל פיצוי על כל
הסבל שנגרם לכם• לאלה
שמצפים ולהתחדשות
אהבה ישנה, סיכוי
טוב לחידוש. הקשרים,
אך חבל להתעקש
דווקא על הקשר ה71
ניזג־י—
20 ביולי
ישן. יתכן שהקשר ה־עשוי
להביא
חדש

לכם תקופה מאושרת שתימשך שנים רבות.

דברים רבים נאמרו בעד ונגד מזל
טלה. עיקר ה״נגד״ בגלל האימפולסיביות
והאני־החזק המאפיין את בני המזל.
למרות הרפתקנותם, ביתם חשוב להם.
התחושה שבמקום כלשהו ישנו בסיס
קבוע, קושרת אותם לבית. הטלה דואג
למראה החיצוני של ביתו, ומשקיע זמן
ומרץ בדי לסדרו בטעם רב ולקשטו בחפצים
שהוא עצמו התקין. אורחיו מרגישים
רווחה, נוחיות וחופש בביתו, והם
אוהבים לשוב ולבקר בו. אמהות
טלאות הן אמהות טובות ושאפתניות
מאוד. ילדיהן מוקפים אהבה וחום, ודבר
לא חסר להם. אך גם להם נועד תפקיד
חשוב בחיי המישפחה — הם חייבים
להצטיין בשטח כלשהו. המריבות שצצות
לפתע בבית טלאי מסתיימות מהר והאווירה
נשארת מלאת אהבה ושימחת־חיים.

מצב״הרוח
הכבד ממשיך להציק לכם,
אך במחצית השבוע תחושו הקלה, ומעט
משימחת החיים
הישנה והמוכרת תשתרבב
לחייכם ותגרום
לכם רצון לבזבז בספים,
לבלות, ולתכנן
חופשות. אבל, אולי
בדאי קצת להמתין
לפני יציאה לחופשה.
דברים רבים מעכבים
אתכם, והזלזול בהם
יגרום קשיים בתקופה
מאוחרת יותר. פיתרון ימצא לעניין מיס-
תורי המעסיק אתכם זמן. מה, הפיתרון
פשוט, ויתגלה לפתע בהברקה בת רגע.

קשרי־ידידות אמיצים יוכיחו עצמם בתקופה
זו. תחילה של קאריירה חדשה עומדת
בפניכם, אך אתם
חסרי־אמונה באשר ל־הצלחתכם
בעתיד. במשך
שנים נראה היה
לכס שלא תשיגו את
מבוקשכם, אך בדיוק
כעת עומדות השאיפות
להתגשם. אנשים
11111(1
יבקשו את חברתכם,
22באוגוסט -
22בספטמבר
חוש־ההומור יחליף את
הביקורת המעצבנת את
ידידיכס. בקיצור; תקופה טובה ומבטיחה.

תקופה של הצעות מפתות לעבודה חדשה,
קידום במקום
עבודתכם. שימו־לב במיוחד
ליחסים הוגנים
ביניכם לבין שאר העובדים.
קיימת נטיה
להאשים אתכם בדברים
שאינכם אשמים
בהם. אל תשיבו מיל-
חמה ועיברו לסדר-
היום, תוך זמן קצר
י ז? 1ז!1ז 11 זז 1
תתברר צדקתבם. רומן
חדש הקשור בארץ זרה יגרום לכם
שימחת־חיים, ובריאותבם גם תשתפר.

מאזניים

בשבוע. זה כמעט לא ידובר על דבר
אחר מלבד נסיעתכם ההולכת וקרבה.
לפתע יוצעו לכס שינויים
לתוכנית המקורית.
קבלו אותם, הס
יהיו לעזר בנסיעתכם.
.עקרבים העוסקים ב•

אמנות ירבו במייוחד
לעסוק בחחביביהם בתקופה
זו. הסודיות
11(111 1
והשקט ילוו אתכם
22ב או ק טו ב ר -
22 בניבליר. ר
ויביאו להצלחה. שיחת־טלפון
שתרגיז אתכם
במייוחד תתגלה כטעות בהבנה. לכו,
השתדלו להתייחס אליה בקלות ובה.

רצון חזק לשנות מיסגרת ולצאת מה־שיגרה
גורם לבם לשפוט דברים בצורה
בלתי־נכונה. רגשות־נק־מה
מציקים לכם, ואינכם
מובנים לוותר
עד לגמר החשבון הסופי.
אנא, התאפקו.
מצב רוחבם ישתפר בקרוב.
אל תסמכו על
האינטואיציה בתקופה
זו, בדאי להתייעץ עם
אנשים שעליהם אתם
סומכים. בסף שיגיע
לידיכם באופן פתאומי יעלה סוף־סוף
חיוך על פניכם, אולם אל לכם לבזבזו.

*ו חזז

הדגש יושם בשבוע זה על עבודה. אחריות
נוספת תוטל עליכם וזמנכם החופשי יצטמצם.
יש להשגיח על
הבריאות. קיימת רגישות
מיוחדת באיזור
הבטן, אך זו תחלוף
תוך זמן קצר. אורחים
^ 3 שיגיעו לפתע ישמחו
אתכם. בהמשך תצאו
בחברתם לטיולים ולהיכרויות
עט אנשים
20 בינו א ר ־־
חדשים. אחת ההיכרו־ _ 18בפב רו א ר

יות תתגלה כאפשרות
לרומן חדש, שעשוי -להכניס
אתכם לתקופה מסעירה ומלהיבה.

שור ביתו ומישפחונו של השור, מהווים על
פי רוב את מרכז חייו. הוא מעדיף לגור
בחיק הטבע, או לפחות במקום שיש
בו אדמה, שאותה יוכל לעבד ושבה יגדל
מלבד פרחים גם במה ירקות ועצי פרי.
השלווה של השוד משפיעה על מישפחתו.
למרות דאגתו לכסף ולרכוש, הוא לא
מעוניין במיוחד ברהיטים מפוארים או
בכל דבר אחר המעורר התפעלות וקינאה.
ביתו מרוהט בטעם פשוט ונוח.

.ף ניכם מאירות לאחרונה, ומחמאות רבות
נופלות בחלקכם. אנשים שלא היכרתס
נמשכים אליכם ואינם
מסוגלים להבין מדוע.
הכוכבים משפיעים על
מיזגכם הרציני, וגורמים
לכס לקבל דברים
בצורה יותר קלילה
ונעימה בתקופה זו.
יש נטייה לשכוח חפצים
ולאבד מיסמכים
21בדצמבר
__ 19 בינו א ר
__ חשובים. היו עירניים
ושימו לב לתעודות
ולמיסמכיס, בעיקר במקומות ציבוריים.

תקופה של התעוררות והנאה. בתוך כל
החגיגות והשימחה שאליהן אתם מוזמנים
לאחרונה, נסו לא לאבד
כיוון. מושפעים מאוד
מהרושם החיצוני שעושים
עליכם אנשים, אך
נסו לבחון האם הם
ראויים לאמונכם. הש גיחו
במייוחד כאשר
תתבקשו להלוות כסף,
9ו בפ ב רו א ר
״רק לזמן קצר״ ,כיוון
20במרס
שהזמן הוא עניין יחסי.
זאת כבר אמר עמית־כם
למזל. בילוי ליד המים ימשוך אתכם
במייוחד ותקופה זו מתאימה לחופשה
האהבה. בשטח ומבסיחה
עליזה

את ילדיו הוא מחנך בקפדנות וללא

פינוק. אורחים הבאים לבית בזה יודעים
שבמישפחה בת מזל שור יסעדו את

לבם במיטב המאכלים והמשקאות ובשפע
של עוגות וממתקים. כך מבטא
השור את אהבתו לאורחיו. בדאי לאור
חיו
לזכור, שכאשר הם מזמינים שור

לשולחנם כדאי שהמזון יהיה משובח ,
מכיוון שבנקודה זו רחוק השור מלהיות

ותרן או סלחן.

חוש־היופי והנטיות האמנותיות ה מאפיינות
מזל זה, גורמות לביתו שיהיה
יפה ומיוחד. ביתו של בן תאומים מסו

בדרך כלל בקפדנות, ובמיטבחו מיטב
שיכלולי ופלאי הטכניקה והמדע. התאו$ -
מים לא יחסוך מכספו על״מנת לצייד
את ביתו ב״צעצועים״ ,החוסכים ממנו
עבודה מיותרת. אורחיו רבים ומגוונים.
גם אנשים העובדים עמו מוזמנים לביתו,
ונהנים מעליזותו ומתשומת־לבו -הריגעית.
מכיוון שהתאומים אמון על מלאכות
רבות, יתכן שיבשל ארוחה מקורית. ציוריו
יתנוססו על הקירות, כלי-נגינה כלשהו
יראה שגם בנגינה הוא בקיא. ספר
ועיתון הנקראים בעת ובעונה אחת יש* -
לימו את התמונה. עם ילדיו הוא משחק *
כשחק ילד עם חבריו, אך סבלנותו פו$ -
קעת במהרה והוא מסוגל לנטוש לפתע *
את המישחק ולברוח מהבית, על־מנת
לחזור אליו אחר כך משוחרר.

תאומי
סרטן ביתו של הסרטן הוא מבצרו. אין לו
דבר בעל חשיבות כה רבה בחיים כמו
ביתו ומישפחתו. טעם העבר מורגש בכל
פינה. תמונות עתיקות של סבים וסבתות,
הורים, או הסרטן בילדותו המוקדמת,
מקשטות את הבית. הבלים שסבתא שמרה,
והרהיטים שהוא זוכר מהילדות, כל
אלה מוסיפים חום וביטחון לבן המזל.
בביתו הוא אוגר מזון רב, לכל צרה
שלא תבוא. את ילדיו הוא מפנק מעל
ומעבר למידה המותרת. אורחיו לא זקו-
(המשך בעמוד )62

על מ צ בו של
ראש־ הממש לוז
טבעי שהאזרחים מודאגים ממצבי של ראש־הממשלה
שלהם, ובמיוחד בשביל זה יש לראש הממשלה רופא, שיסביר
לאזרחים מה מצבו המדוייק.
וזה מה שהבנתי מההסבר ששמעתי וראיתי בטלוויזיה :
מדינת ישראל, מדינה די קטנה. ראש הממשלה שלה, מנחם
בגין, אדם לא גדול. אדם כזה, שכולו מלמעלה עד למטה
רבע עוף, כמעט מטר שישים גובה, איזה גודל לב כבר יכול
להיות לו ! לב קטן יש לבגין. נו, ובשביל לב כזה קטן צריך
רק שריר-לב קטן, שעורקים קטנים מביאים לו טיפ-טיפה דם
בשעת הצורן.
אז מה שקרה בסן־הכל הוא שבעורק קטן של שריר הלב
הקטן וכן הלאה, היה אוטם קטנטן. זה הכל. מר בגין
קיבל רק זריקה קטנטנה להרגעת מיחושיו הזעירים, והוא
יחזור לעבודה תון שבועיים מיקרוסקופיים עד חודשיים
מיניאטוריים.
שיטת רבלון
עובדת

!חמר
גדולד

עסק לא נעים, פרשת ״רבלון״ .לפני
שנתיים בערך, כשהתחיל שר האוצר דאז
שימחה ארלין לפשל פישולים, קם חברו
וידידו השר יצחק מודעי, והתחיל להגיד
שיש עוד מועמד לשר האוצר, תנחשו מי.
אז עוד לא אמר מודעי כמה אחוזים
כישורים יש לו לתפקיד, אבל אפשר
היה להבין שמדובר באחוזים נכבדים.
ומת עושה המזל — שפיתאום, ממש
פיתאום, נופלת עלינו כותרת בעמודים
הראשונים, שבאגף מס־הכנסה של מש-
רד״האוצר מתנהלות חקירות על העל-
מות־מס כבדות של חברת ״רבלון״ ,מהתקופה
שמודעי היה מנהלה. התוצאה:
מודעי נעשה שקט.
התרגיל הזה חזר עוד פעם־פעמיים
בתקופת ארליך, עד שארלין עזב את
האוצר, והורביץ נכנס. מודעי בטח שכח
מכל העסק, כי עובדה שגם נגד הורביץ
היו לו טענות קשות אחרי איזה זמן.
מודעי פותח את הפה ז אין בעייה: פרשת
״רבלון״ הגיעה שוב לעמודים הרא שונים,
ומודעי סוגר את הפה.
ואיך נודע לנוער שפרשת ״רבלון״ כבר
עזבה את מישרד האוצר? פשוט מאוד :
לא מזמן, כשהתפנה משרד־הביטחון, וחשבו
להעביר לשם את שר״החוץ, וככה
לפנות את מישרד־החוץ, חיה מודעי מועמד
חזק מאוד למישרד־החוץ, ואפילו
איים במשברים ממשלתיים. אבל מה,
למישרד-החוץ היה עוד מועמד אחד, שבאופן
טבעי לא חשב שמודעי מתאים,
וככה יצא שפיתאום הופיעה ״רבלון״ שוב
בעמודים הראשונים, כשהתברר שבמיש־רד
המישפטים עובדים על התביעה. התו׳
צאה הרגילה: מודעי שכח ממישרד ה׳
חוץ, שכח מהאחוזים שלי ושכח מהמשברים
הממשלתיים, והוא פשוט התאהב
במישרד-האנרגיה-והתשתית, למרות
שהוא ממונה על המישרד הזה.
ולמה נזכרתי בזה עכשיו ז לא בגלל
מודעי ולא בגלל ״רבלון״ .רק בגלל השיטה.
אני
לא יודע מי עוד שם לב, אבל
השר אריאל שרון ממישרד״החקלאות
מאוד השתתק בזמן האחרון. שקט שמאוד
מזכיר את השקט של מודעי. כל
כך שקט השר השרון, שזה היה יכול
להראות כאילו — ואני אומר אפילו את
הכאילו חזה בזהירות רבה שלא יתפוצץ
לי משהו בסביבה — כאילו שיש למישהו
משהו קשה נגד השר שרון. משהו שאם
רק שרון יפתח את הפה, המשהו הזה
הולך ישר לעמודים הראשונים.
תשימו לב, בבקשה, לדיקדוק של ה-

נ!א!וד
אחת הנחמות הגדולות מכל עניין ה חטיפה
והרצח של הילד אורון ירדן,
זה שלניצב טיומקין ממישטרת תל־אביב
,.יש יותר מתחושה״ שבעולם־התחתון
הישראלי קיימת הסתייגות רבה מכל
המעשה הזה.
אין צורן לומר שהמסתייגים, המיוצגים
בכנסת על ידי ח״כ שריר מהליבר-

ציור הממחיש כמה קטן הא וטס כלים ז של ראש־הממשלה:
משמאד — ;פרו ר, מימין — האוטם

הוו ל כ אי ם

ו הנ ד כ אי ם
הרחק מההמון הסוער מתנהלת עכשיו
מלחמה גדולה לטובת החלכאים והנדכאים.
בראש המלחמה הזאת עומדים השר
דוד לוי, ח״כ מנחם סבידור והמפלגה
הליברלית, וח״כ דוד גלאס, יו״ר
ועדת חוק, חוקה ומישפט של הכנסת,
שהולכים לתקן את חוק הגנת הדייר.
תתארו לעצמכם מה זה: הלכו אנשים
בישראל — סתם עמך, קבצנים ואביונים
ועוד כאלו, ובנו בתים. לא בתים סתם,
בתים קטנים בשביל לגור בהם, אלא
דווקא בתים גדולים, עם דירות ומישר־דים,
כדי להשכיר אותם. גמרו לבנות
והשכירו אותם. פיתאום באה הממשלה
והוציאה חוק, שאסור להם לזרוק את
הדיירים מהבתים, ולא רק זה, אלא
שאסור להם גם להעלות את שכר הדירה
כמה שהם רוצים, אלא רק בשלושים
ושלושה אחוזים לשנה מכסימום.
עכשיו, תתארו לעצמכם את המצב
הנורא של בעלי הבתים האלו, שיש להם
בתים במקומות הכי טובים בעיר —
והם מקבלים בשבילם דמי שכירות ממש
מצחיקים, כשלפעמים החנויות והדירות
תפוסות על-ידי כל מיני מיליונרים שיכולים
לכסות בכסף את בעלי״הבתים. ממש
זוועה. ואם מוסיפים לזה גם את האינפלציה
שיש היום, זה כבר לא סתם
זוועה, אלא שוד וגזל באמצע הצהריים,
ולא פלא בכלל שאנשים בעלי לב טוב
כמו השר דוד לוי וחברי הכנסת סבידור
וגלאס התעוררו.
אבל מה, יש כמה פרטים קטנים בכל
העסק הזה שבכל זאת מעוררים שאלות.

משולם (קוקו) הקטן
לים, דורשים עונש מוות לחוטף, ומוכנים
להוציא בעצמם את גזר״הדין אל הפועל
אפילו בלי חוזה. בראש המסתייגים מהעולם
התחתון עומד משולם (קוקו) הקטן
(ראה תמונה) שרק לפני חודשיים השתחרר
מכלא רמלה, אחרי שישב חמש
שנים בפנים על אונס שתי קטינות ושני
קטינים, רצח חנווני ישיש והברחת הרואין.
יחד איתו, בועד הפעולה של העי־לם־התחתון,
יושבים עוד שני סרסורים
ידועים, אחד סתם רוצח ושלושה צווא רונים
לבנים.
הוי, מה גדול העם הזה, העם חזה,
שאפילו חעולס-התחתון מזדהה עימנו
בעת מצוקה, וזו לא הפעם הראשונה :
כי גם בזמן מלחמת יום־הכיפורים וביום
הניצחון על צ.ס.ק.א. ממוסקבה ירדה
עקומת הפשע.
קטע הקודם. כתוב שם ״שזה היה יכול
להראות כאילו״ ,כי זה בטח לא זה מה
שאתם חושבים. השר שרון השתתק
פשוט בגלל שיש לו דלקת בגרון, מרוב
שהוא מתרוצץ בלילות בין ההתנחלויות
בלי צעיף.

לאר חו ק
היו ם, אחי
גאווה עצומה ממלאת את ליבי מה־תימרון
המשותף של הצי השישי האמריקאי
וחילות האוויר והים הישרא ליים
! לא לשוא הקמנו את מדינתנו,
הלוא היא מדינת ישראל! לא לשוא
יש לנו עצמאות! כשווים עם שווים
נתמרן יחד עם הצי האמריקאי, משח תת
ליד משחתת, סטי״ל ליד נושאת
מטוסים, מטוס ליד מטוס ! כגדולות
שבמדינות, כטובות שבהן ! ידע העולם
ויראה, שמדינת ישראל העצמאית והריבונית
היא בסיס קידמי רישמי ומוכר
של האמריקאים ! עד כדי כך מגיעה
זקיפות הקומה ! ולא רחוק היום, אחי,
שחיילים ישראלים ואמריקאים יסתערו
כתף אל כתף על שדות הנפט להגנת העולם
החופשי ו״סטאנדארד אויל קומ-
פני״ !

אחרי שנחקק החוק הנורא ההוא שסיפרתי
לכם עליו ,״חוק הגנת הדייר״,
כבר אי-אפשר היה סתם ככה להיכנס
ולצאת מהדירות האלו. היה צריך לשלם
דמי־מפתח. כלומר: סכום כטף לא קטן,
משהו בין שישים לשמונים אחוז מערן
הדירה. וזה לא הכל: כי כשדייר רוצה
לעזוב את הדירה הזאת, הוא מקבל רק
שני שליש מהכסף שלו בחזרה, ואם הוא
מתפגר ומת, הדירה בכלל חוזרת לבעל
הבית.
וגט זה עוד לא הכל. בשנת 1972 עשתה
הממשלה סקר על הדירות בדמי־מפתח.
מהסקר הזה התברר ש־״ 80׳/מבעלי
הבתים רכשו אותם אחרי שנח קק
החוק הנורא ההוא, ידעו בדיוק
מה הם קונים, וגם שילמו בהתאם. וגם
זה לא הכל, כי יותר מ־ס/י 50 מבין בעלי
הבתים בכלל לא עניים ואביונים, אלא
דווקא חברות גדולות, בנקים, חברות
ביטוח, חברות להשקעות ועוד כאלה שלא
נוהגים לקנות חתול בשק, אם זה לא
חתול סיאמי מזהב.
זהו, זה המצב. כיום גרים בדמי מפתח
כמה מאות אלפי אנשים, שכמעט כולם
שילמו הרבה כסף בשביל להיכנס, וכמעט
כולם לא בדיוק עשירים מי־יודע מה.
מהצד השני יש לנו הבנקים והחברות
הגדולות, ועוד כמה בעלי״בתים, שיש
להם מזל, כי בדיוק עכשיו עלתה ממשלה
שיש בה מגיני חלכאים ונדכאים.
אבל, אם זה המצב, איפה פה החלכאים
והנדכאים שעליהם מגינים סבי-
דור, גלאס ולוי ן
יש. דווקא יש. אולי שני אחוזים מבעלי
הבתים, או אולי חמישה אחוז, מי
יודע, הם באמת כאלו שנדפקו, כי גרים
אצלם כל מיני ישישים וישישות שלא
שילמו את דמי המפתח כי נכנסו לדירות
עוד לפני שנחקק החוק. אלה הדפוקים
שעליהם מגינים מגיני הדפוקים מהקואליציה
שלנו.
ואם באותה הזדמנות חגיגית יהנו גם
בעלי הבתים הגדולים, הבנקים והחברות
להשקעות שיוכלו להקפיץ את דמי השכירות,
להוריד את ערן הדירות, לזרוק
את הריירים לרחוב ולהעלות את ערן
הבתים — זו לא אשמתם של מגיני החלכאים
והנדכאים. אין נאמר: אם ב־אזובים
נפלה שלהבת, מה אשמים ארזי
הלבנון 1
עד עכשיו ניסיתי להיות ציני, אבל
עכשיו אגיד את האמת. לא איכפת לי
כל כן ממנחם סבידור שכולם יודעים
בדיוק מה זה. לא איכפת לי אפילו
מדוד גלאס עם ועדת החוכא איטלולא
ומישפח שלו, כי הוא בא ממפלגה שכל
הזמן טובלת עם שרצים. אבל השר דוד
לוי ! דוד לוי מבית שאן ! דוד לוי עם
עשרת ילדיו ! דוד לוי המיטיב עם העם !
דוד לוי שר השיכון ! הכל הייתי מאמין
עליו, אבל זה לא.

אברה גינדי
בצפה תל־אביב
בצפון ת״א, ליד הרחובות נורדאו, דיזנגוף וסוקולוב, מציע לכם אברהם גינוי
דירות יוקרה מפוארות בבנין בן 4קו מו ת(וו דיירים)
בבנין,דירות בנות 3ו־ 4חדרים + 41/2 ,חדר +גג.

בדירות אברהם גינדי בתל־אביב תכנון וגימור מושלמים, שיבלולים ברמה בינלאומית:

תכנון הבנין ע״י אדריכלים
רשקיס -גולדמן.
עיצוב חזיתות, לובי ופנים
ע״י משרד אדריכלים
אבי רסקין, הרי המלי.

אינטרקום עם טלוויזיה בכל
דירה, לזיהוי מושלם של אורחיך.
ריצוף בהה מיוחד בסלון,
שטיחים מקיר אל קיר בחדרי
השינה.
שני מפלסים בכל דירה.
קרמיקה ברצפת האמבטיה
ובשירותים, חרסינה פרחונית
וכלים סניטריים צבעוניים.
חימום נפרד לבל דירה.
מתקני משחקים ותאורה
דקורטיבית בחצר.

עד ה־30. .80
מחירי פרסום מיוחדים:

מ־3,250,000.ל
המחיר לא כולל מע״מ.

נושרד מכירות זמני לת״א: רח׳ סוטין 13ת״א(כניסה מבלון) .פתוח במוצ״ש החל נדפ .19.0משך השבוע: שעות עבודה.

*ברה גינד
רמת־השרון
רח׳ סוקולוב ,84 טל. ו 47513־03

ראשון־לציון
רח׳ הרצל 62

פתח־תקוה
רח׳ חיים עוזר ,28 טל 905593 .־03

חברהם נינ די במה די רותש בו שי ם

או ה בי ם
ה עו ל ם הזה 2236

השאה
בישראל קם אירגון חשאי חדש, הקרוי את״ש — אז-
רחים־תומכי־השאה. הוא מורכב, כימעט כולו, מאנשי
המערך, שטיפחו קשרים אינטימיים ממש עם רוצחם של
70 אלף איראנים.
רבים מאנשי המערך רואים בנפילת השאה עוד מח דל
אהד של ממשלת־הליכוד. שימעון פרס, יצחק רבין,
אבא אבן ובעיקר חיים הרצוג — חביבם החדש של חלק
מראשי שלום עכשיו — ראו בשאר. חלק בלתי־נפרד מהעולם
החופשי. אמנם, מרתפי־העינויים של הסאוואק דמו
בכל למיתקני הגסטאפו, אבל הסוציאל־דימוקרטים המתקדמים
התעלמו.
עתה נרתם גם ראש־הממשלה, מנחם בגין, במיסגרת
מאמציו הכוללים להחזיר את העולם לשנות ה־50׳ ,למיר־כבת
השאה הגוסס. ניו־יורק טיינוס מוסר שארצות־הברית
וישראל משדרים לאיראן בשפה הפרסית, וגומרים את
ההלל על המישטר הקודם. מחוגי מישרד ראש־הממשלה
הכחישו, אמנם, שבגין מכין תוכנית לסדר־עולמי חדש,
שבו יוחזרו בכבוד למקומם ג׳ון פוסטר־דאלאס, ג׳ו מק-
קארתי ויוסף סטאלין, כדי לשים קץ לאשליות הדטאנט.
אך איש לא הכחיש את השידורים לאיראן.
אהדת בגין לשאר. אינה מבוססת על ריאל־פוליטיק.
את זה הוא משאיר לאנשי המערך, המכינים עבורו סיזון
חדש. בגין רואה בשאה את ממשיכו של כורש, ראייה
מרחבית עיקבית של אדם הרואה בפירוש שלו לתנ״ך
בסיס למדיניות־חוץ ב־.1980
אין בושה. בינתיים פירסם השאה הגווע ראיון ב שבועון
הקאהירי אוקטובר, ובו אזהרה נוספת מפני הש-

ו נוי ח >ון
תלטות הקומוניזם על איראן. איראן של האיית־אללה
רוח־אללה חומיייני היא אמנם מעוז אנטי־סובייטי אים־
לאמי, ועומדת בראש ההתארגנות נגד ברית־המועצות
בעולם המוסלמי. אך השאה ממשיך בשלו, וזוכה בכותרות
שמנות בצהרוני ישראל. השאה מתבונן במערב במשקפיים
פאשיסטיות טיפוסיות. הוא רואה בכל קידמה,
מאמץ לשלום ושיפור ברמת־החיים רכרוכיות ופיק־בר־כיים.
לוחש השאה לעורך אוקטובר, אניס מנצור:
״אם הפטריוטים האיראנים לא יתקוממו, תכרע איראן
ברך לפני הקומוניזם. אשר למדינות המערב, הן עסוקות
ראשן ורובן בעניינים הנראים להן כאינטרסים חיוניים,
וזה כולל חופשות־קיץ, חופשות־חורף, בעיות שיכון וצרי כה,
צימצום החימוש, מכירת נשק לאחרים ודטאנט בין
אמריקה לרוסיה ...הרי לכם, זהו העולם המערבי.״
השאה כבר שכח, כנראה, את החופשות שלו בשווייץ
ובארמונות־פאר בכל רחבי העולם, ואת סיגנון השיכון
והצריכה שבו נקט על חשבון בני עמו. אבל אי־אפשר
לומר עליו שהוא אינו מתלבט או מבקר את עברו. ה שגיאה
העיקרית שלו, אומר השאה ללא שמץ של בושה,
היתד. הענקת יתר דמוקרטיה לעמו.
לקבוצת אזרחים־תומכי־השאה אין שום בעיות לגבי
השקפת־העולם הגלובלית של השאה. תומכי יצחק רבין
או שימעון פרס יכולים למצוא בה את כל עיקרי האמו נה
של מנהיגיהם. כדאי להם, לפחות, לראות נכוחה את
המציאות הבינלאומית. ידיעות אחרונות הכתיר, אמנם,
את הידיעה על דברי השאה למנצור בכותרת מאירת-
עיניים :״השאה: איראן זוחלת על גחונה לעבר הקומוניזם.״
כותרת יפה, אבל הכל יודעים לאן זוחל השאה
על גחונו. לפעמים חבל שאי־אפשר להאמין במיתוסים
העתיקים על אש הגיהינום, המצפה לרשעים אחרי מותם.

לעקוף את הקונגרס. בכך חזר ונקט בשיטות של ריצ׳ארד
ניכסון והנרי קיסינג׳ר.
במעמדו החלש, הוא לא יכול להרשות לעצמו קונגרס
מנוכר ועדין, והוא בהחלט בצרות. גם שר־החוץ התורכי,
היירטין ארקמן, הציג רק שישה עמודים של ההסכם,
המשתרע על מאה עמודים, לפני הפרלמנט שלו 94 .
העמודים הנותרים מקנים לארצות־הברית זכויות מפליגות
לפעילות צבאית מ־ 20 מיתקנים צבאיים, מעבר
להסכמי נאט״ו. בתמורה תחמש ארצות־הברית את תור כיה,
תכיר למעשה בשליטתה ב־ 40 אחוז משיטחה של
קפריסין, ותסייע לשילטון הימני להישאר בשילטון, ב שיטות
המוכרות מאמריקה הלטינית.
בכך מנסה ארצות־הברית לפצות את עמה על אובדן
איראן, תוך כדי חזרה על כל השגיאות הישנות.
השילטון בתורכיה הוא רופף ובלתי־פופולרי. שיטות
הדיכוי שלו כלפי שביתות־פועלים ופעילות סטודנטים
העלו אותו על מפת אירגון אמנסטי, כמישטר־עינויים
חשוך.
היווניס ;עלכים. בתורכיה נפוצו השמועות שהאמריקאים
השתמשו בבסיסים התורכיים לפעולת־הנפל
שלהם באיראן. שמועות אלה, וגילויי ניו־סטייטטסאן,
חשפו את המישטר לביקורת לא רק מהשמאל, אלא גם
מהימין הקיצוני, הפרו־איסלאמי. ממשלת תורכיה זקוקה
לקולות מיפלגת־ההצלה־הלאומית הפאן־איסלאמית, כדי
להישאר בשלטון. מיפלגודההצלה הודיעה שלא תתמוך
בשום הסכם, העלול לפגוע במדינות מוסלמיות. הממשלה
התורכית נאלצה להכריז שבעתיד לא יוכל הצבא
האמריקאי לפעול נגד איראן מבסיסים תורכיים.
גם מדינות־ערב חשפו שיניים !נגד תורכיה. סוריה
היא אמנם הנפגעת העיקרית מהנוכחות האמריקאית ב דרך
האספקה הסובייטית לדמשק, אך גם הלובים, ואפילו
העיראקים, איימו בצעדי־תגמול. לוב מספקת 21 אחוז
מתצרוכת־הנפט התורכית, עיראק 25 אחוזים נוספים. לאחרונה
חתמה תורכיה על הסכמי־נפט עם איראן בסכום
העולה על חצי מיליארד דולר. גם הסכם זה הועמד עתה
בסכנה, בעיקבות הגילויים מבריטניה.
יוון גם היא מחתה נמרצות. חיזוק כוחה הצבאי של
תורכיה, וההכרה האמריקאית העקיפה בפלישה התורכית
לקפריסין, נראים בעיני היוונים כעלבון לאומי צורב, וכ איום
ממשי על ביטחונם. משקיפים מערביים בטוחים
שאיוולתו החדשה של קארטר תביא לחיזוק משמעותי
של השמאל ביוון, עד לפניה למדיניות נייטראליסטית
באיזור איסטרטגי בים־התיכון.
זכנג וגמרנו. כדרכו, לא תרם היועץ האמריקאי
לביטחון לאומי, זביגנייב (״זביג״) בז׳דינסקי, להרגעת
הרוחות. הוא התעלם לחלוטין מסערת־הרוחות בארצו
ובעיקר בתורכיה, ומסר בראיון לעיתונאי תורכי שאם
האינטרס של המערב ידרוש זאת, תתערב נאט״ו במיפרץ
הפרסי, ואפילו בזירה הדרום־מערב־אסיאתית כולה.
התוצאה נטו של התרגיל של ארצות־הברית: עיעור
ממשלה ידידותית בתורכיה, התדרדרות היחסים עם יוון,
ביקורת בכל ארצות מערב־אירופה, הרעה נוספת ביחסים
עם הסובייטים וסערת־רוחות בקונגרס האמריקאי.
המכון ללימודים איסטרטגיים בלונדון פירסם מימצ־אים,
שאישרו את אשר נכתב השנה במדור זה אודות
התחזקות הציר האמריקאי־סיני בדרום־מערב אסיה והנסיגה
בכוחם של. הסובייטים. הפלישה המטופשת של
ריקשר האמריקאי
הסכם צבאי סודי, שנחתם בין \ ארצות־הברית ובין
תורכיה במרס , 1980 הגיע באורח מיסתורי לידי השבו עון
הבריטי ניו־סטייטסמאן.
הפירסום בשבועון הביך את שתי המדינות. הנשיא
ג׳ימי קארטר בחר בדרך של הסכם בין ממשלות, כדי

מי נפגע יותר — היוונים או התורכים?

גחווו

אנשי־־מערף פרס ורכין
מה יותר טוב — ניכסון או סאוואק?
ברית־המועצות לאפגניסתאן שיחקה ממש לידי האמרי קאים.
לפעמים נדמה שג׳ימי קארטר עושה כמיטב יכולתו
לאזן את מחדלי הסובייטים. הנהנה העיקרי עלול להיות
רונאלד רגן.

רבץ מראיין
את קרייסקי
יצחק רבין התקנא, כנראה, בראש ממשלת בריטניה
לשעבר, הרולד וילסון.
וילסון הפיק עם דייוויד פרוסט תוכנית־טלוויזיה ה קרויה
״ראש־ממשלה על ראשי־ממשלה״ ,המעלה, באו רח
אינטליגנטי ושנון, את דמותם של מדינאים בריטיים
דגולים בעבר.
רבין לקח עימו את הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות,
איתן הבר, לראיון עם ראש־ממשלת אוסטריה, ברונו
קרייסקי. הבר הסתפק בתיאורי־רקע, כאילו היד. עיתונאי
מטכסס בביקור ראשון באירופה. על רקע פיוטי, בנוסח
״אולמות מדיפי ריח היסטוריה״ ,ניהל רבין דיאלוג עם
קרייסקי על העולם ועל המרחב.
הדיאלוג היה מצחיק. רבין ניסה למכור לקרייסקי
ראיית עולם בנוסח רונאלד רגן, דאת תוכנית־אלון.
קרייסקי נהג באורחו בנימוס ובביטול, והציג תמונת־עולם
אלטרנטיבית, שאין לתארה בלי הדטאנט ושלום
במרחב, המבוסס על קיום מדינה פלסטינית לצד מדינת־ישראל.
כדי
שנשות חוג־אורים לא תקפוצנה שוב במיכתבים
שוצפים למערכת, כדאי אולי לצטט את הקדמתו של וילי
ברנדט לדו״ח ההיסטורי שלו לאו״ם :״צפון־דרום, תוכ נית
להישרדות.״ כותב ברנדט :״הבעיות הקשות ודד
שנויות־במחלוקת, המפרידות בין המדינות העשירות וה עניות,
לא תיפתרנה באמצעות דיעות קדומות או מיש-
אלות־לב חסודות. יש לטפל בהן מתוך נחישות־החלטה
להתגבר על מתיחויות בינלאומיות מסוכנות, ולהגיע
להישגים עבור כל האומות וכל המין האנושי. למטרה
זו יש צורך בשיתוף־פעולה של כל המדינות, כולל ברית־המועצות
ובעלות־בריתה. גם סין העממית חייבת להיות
חלק מהתהליך ...יש צורך בסיגנון חדש של יחסים בינלאומיים.
אני קורא להבנה. למחוייבות ולסולידריות בין
כל העמים. בעיות שנוצרו בידי אדם יכולים להפתר על-
ידי אדם.״
עבור רבין, כל זה אינו אלא סינית, או גרוע מזה —
בעיניו — רוסית. יריבו, שימעון פרם, מתגייס בינתיים
לעזרת המתנחלים הפולשים בגדה המערבית. ההתלבטויות
של יוני המערך מזמינות אהדה והשתתפות אמיתית.
ורתר הצעיר הקולקטיבי מתייסר בפומבי, מתלבט
בין תומכי-הסאו1אק במחנה פרם למעריצי ריצ׳ארד ניב־סון
במחנה רבין. לזה קוראים, בישראל, בשם סוציאלי
דימוקרטיה.

את הפריטים להלן ניתן לראות במחסני דניש לאזור תל־אביב, קרית אריה
צומת דרך פ״ת כביש גהה.
• מיטות דגם 101 בגודל של
x 250200ס״מ, מעץ אורן טבעי
או צבוע בבייץ חום. מחיר המי טה
היה — 11,250ל״י. עכשיו
במחיר —( 5,500.לא כולל מותן)
• ארונות בגדים דגם ״אריזונה״
בגודל 200x242ס״מ 8 ,דלתות עם
סידור פנימי, מותאם לכל דרישה
בגוון משולב של דמוי טיק עם
חזית בהירה.

המחיר היה — 34,700.ל״י.
עכשיו כמחיר — 24,500.ל״י.
דגם
דו־מושביות
#ספות
./\.א 7\,ס, נפתחות למיטה כפולה
, 140x190 מרופדות בבד קורד רוי.
עכשיו
במחיר — 19,600.ל״י
#מערכת ישיבה כפרית, מורכבת
מ־ 2ספות דו-מושביות +
כורסא מעץ אורן מסיבי, צבוע

מודולריות
#ספריות
\ 1/ע ו 0 /בגודל x 20080
עם ציפוי אורן או אגוז.
עכשיו במחיר — 7,190.ל״י

דגם

!• שולחן אוכל אובלי דגם ,68
מעץ פוליסנדר, בעל רגל מר כזית,
בגודל x 13590ס״מ, נפתח
ל ־ 235ס״מ.
עכשיו כמחיר — 9,500.ל״י
#שולחנות עגולים, דגם ,600ב קוטר
110ס״מ, נפתח ל־0 160״מ,
בעלי רגל מרכזית, בעץ צבוע ב־בייץ
שחור או פורניר פוליסנדר.
המחיר היה — 17,650ל״י.
עכשיו במחיר — 11,750ל״י

פתח-תקוה, קרית אריה רח׳ אפעל 18
חיפה, כביש עכו-חיפה
מול צומת קריתאתא, בנין 3
ירושלים, רח׳ ירמיהו , 19 רוממה
באר שבע, רח׳ החלוץ 124

\/6 ^5ורוט

בייץ חום עם כריות בבד קנווס,
מותאמים למסגרת.
עכשיו במחיר — 24,900.ל״י

• מזרונים קפיציים אורטופדיים
בגדלים שונים, מרופדים בבד פר חוני.
עכשיו
בחכחח עד 50

• כורסאות מודולריות דגם ן • ספה דו־מושבית, בעלת גב
ע \\ 1 1׳ 13 הנפתחות למיטה
גבוה הנפתחת למיטה כפולה בגו נוחות
לישיבה בגודל 85x190ס״מ,
דל 140x190ס״מ, עם אפשרות
ניתן לקבל במבחר בדים.
לקבל בבד קטיפה.
המחיר היה — 13,600ל״י.
עכשיו כמחיר — 7,950.ל״י
| עכשיו כמחיר — 12,950.ל״י.

את הפריטים הר״מ ניתן למצוא בכל המח סני ם:
#ארונות בגדים בגודל 242
ס״מ x 194ס״מ, בולל 8דלתות
עם סידור פנימי, נוח לכל
דרישה עם ציפוי חיצוני דמוי
אורן. קיימים גם בגדלים ,4 ,3
5דלתות.
עכשיו בהנחה של 15
!• מזנונים מדגם 0 0 4 1 *1
בצבע לבן עם אפשרות להרכבה
עצמית. מורכבים מיחידות מודולריות.
עכשיו
בהנחה של *.10
• 1שולחנות קפה_ בעיצוב כפרי
דגם 10 בגודל 110x70ס״מ
מעץ אורן מסיבי.
עכשיו בהנחה של עד *.40

שולחנות קפה בעיצוב כפרי

!• שולחנות אוכל עגולים דגם
644 בקוטר 110ס ״מ, נפתח ל־
160ס״מ, בעלי רגל מרכזית, ניתן
לקבל בשחור או בפוליסנדר.
עכשיו בהנחה עד *.30
• שידות לילה בעיצוב כפרי
כולל מגירה מעץ אורן טבעי או
צבוע בייץ חום.
עכשיו במחיר — 2,695.ל״י.
• מערכת ישיבה דגם 0 1*1
כוללת ספה תלת־מושבית, דו־מושבית
וכורסא. הספה התלת־מושבית
נפתחת למיטת קפיצים
כפולה. מחיר המערכת היה
— 57,425.ל״י
עכשיו במחיר — 45,446.ל״י

ץ 1ודבר 0מ צי ע ה: מבחר טיולים נפלאוים במחירים ללאו תקדים

2 6יחי חוויות ובילויים

16 ימי טיול מה],
חוויה בלתי ג שכחח
המניה יוגוסלביה
בולגריה
יוגוסלביה כולל:
טיסות. אזיכסוך במלונות דרגה או ,
חצי פנסיון
סיורים באזתרים גנים לאוומיים וכו
כולל טיסות, אזיכסון בסלתות מדרגה או
פנסיון מלאו ברומניה ובולגריה
2אורוחות ליום ביוגוסלביה
$ 1 5 9 5בלבד

$ 9 9 0בלבד

תל אביב: רח׳ רמב״ם 7ו( לי ד אלנבי) טל 622976 .ו397ו ,6
חיפה:

דגם 10 מעץ פורניר אורן.
עכשיו בהנחה של עד *. 50

רח׳ דיזינגוף ,204 טל 223463 .

דרך העצמאות , 88 טל 522041 .

העול ם הזה 2236

א 1שינו בטונים

קאדל קאוסטנס: ויינות את התדמית
מאז שנבחר קארל קרסטנס לנשיא גרמניה־המערבית לפני כשנה,
הוא נשא נאומים פשוטים ומצניעי לכת, שחיבבו אותו על הכל,
והצטלם עם ילדים (לדוגמא: הקוריאנית הקטנה שבתמונה) .התוצאה :
במישאל דעת קהל שערך השבועון רב-התפוצה בונטה התברר
שהפופולריות שלו בעליה מתמדת.

ד^לנה ביאטרקס:
שרביט במקום מטאטא קשה לומר על הילדה המחזיקה
בידה מטאטא (בתמונה
העליונה) ,שהיא נראית כמו
נסיכה. ובכל זאת, כך נראתה
ביאטריקם — היום המלכה
ביאטריקס הראשונה — בהיותה
בת עשר, ליד ביתה
באמשטרדם, שהוא, כמובן, אר מון
המלוכה. מאז ומתמיד גי לו
ההולנדים יחס מיוחד לבית
המלוכה, שחייב את מישפחת
המלוכה לתת דוגמה ומופת
לבני העם. כך, למשל, נהגה
המלכה יוליאנה לרכב על או פניים
ברחובות העיר והנסיכה
ביאטריקם טאטאה את החצר
בביתה. לאחר ההכתרה (בתמונה
התחתונה) מנסה ביאטריקס
להעניק נופך חדש למלכות.

העו ל ם הז ה 2236

לי שאלסק׳ :אני בכולו של אלביס
״אינני רוצה אף בפרוטה אחת מעזבונו של אלביס פרסלי. כל
רצוני הוא שיכירו בי כבבנו הראשון,״ טוען צעיר העונה לשם
לי מאתיו מקלואלל שאלסקי. לטענתו, נפגש עמו אלביס בליטל־רוק
שבמדינת ארקנזאס ב־ 1972 ובישר לו שהוא בנו הראשון. לי מספר
כי אמו הרתה לאלביס אך סירבה להראות לו את בנו, כנקמה.

אנשינו ב שו ס

עיבוי גיטליס: קד א• בודו
את הכינור הראשון שלו קיבל בחיפה, כשהיה בן חמש. היום
חי לו הכנר המפורסם, עיברי ניטלים, על אי שומם למחצה, כשיבעים
קילומטרים מפארים. את אורחיו הוא מעביר בים בעצמו, בסירה.
בתמונה נראה עיברי עם בנו דוד, בן השנה וחצי. הוא נשוי לשחקנית
סאבין גלאזר ולהם בת נוספת, נסי.

הנסיבה קאוזלין ממונאקו: חמוווח מחיי גידזשין
אם כי הנסיכה גרייס הקפידה לשמור על תדמית הגונה של חיי נישואיה, ומעולם לא נפגשה עם
חברים מהוליווד בלי נוכחות בעלה הנסיך רנייה (לפחות לא לעיני צלמים) — מאיים הקשר ההוליוודי
להרוס את נישואי בתה קארולין. לא מזמן חגגו קארולין בת ה־ ,23 ובעלה פילים דנו, המבוגר ממנה
ב־ 17 שנה, את יום השנה לנישואיהם באושר מופגן (בתמונה העליונה) .אחר כך עזב פילים את ביתם
הפאריסאי לניו־יורק, ואחד מן האורחים במסיבת החתונה נמצא מנחם את קארולין (בתמונה למטה).
זהו רוברטינו רוסליני, בן ,30 ילד אהבתם של אינגריד ברגמן ורוברטו רוסיליני. כשנולד פרצה שערוריה
גדולה, טרם נישאה אינגריד לאביו. עקב הידידות הגדולה ששררה בין גדיים לאינגריד (שתיהן היו
מן השחקניות האהובותעל היצ׳קוק) ,התיידדו גם הילדים. מסתבר שהארמון במונאקו אינו חסין בפני
אש הידידות.

לסל׳ קאוון: לרקוד, ושיו וראהוב
שואלים את לסלי קארון (מי שהיתה פעם לילי) ,כיצד היא
שומרת על נעוריה ונראית כאחותם הצעירה של כוכבים בני גילה.
תשובתה: לרקוד, לשיר ולאהוב. אין. זו גוזמה. אכן, בגיל 53
היא רוקדת ושרה עם צעירים אלמונים בני עשרים, והרומן האחרון
שלה. בריביירה הצרפתית, הוא עם ז׳אן קלוד בריאלי,
העולם הזה 2236

קארול קונווס: רומנים בחרוזים
היפהפיה המקפצת בזרועותיו של רוברט קאלפ אינה אלא אחת
התסלילניות המצליחות ביותר בהוליווד: קארול קונורס. היא שכתבה
את חרוזיו של רוקי, מעבר לחצות ושירים רבים אחרים המלווים
סדרות טלוויזיה פופולריות. קונורם נולדה בשם אנט קליינבארד,
אבל החליטה ששם זה אינו נאה די הצורך למשוררת רומנטית.

אורסזלה אנדרם: נ ו נולד דיזלטרי הראשון
״היו שחשבו שישו חדש נולה״ התבדחה אורסולה אנדרס על הולדת בנה דימיטרי, שהביא עימו לאוויר
העולם מאות שיחות טלפון בין־יבשתיות, אלפי מיברקי־ברכה ועשרות צלמי עיתונות שהגיחו אל הבית
כדי לצלם את האידיליה המישפחתית .״אורסולה האמיצה״ ,כך כינו את הכוכבת בת ה־ .43 אורסולה ואבי
הילד, השחקן הארי האמלין בן ה־ ,28 מנענעים את הפעוט בעריסה חלומית. התנוחה החביבה עליה ביותר :
ההנקה, המבליטה את העובדה שהיא יודעת היטב מהיכן צומחת פרנסתה ולכן היא שולחת מבט מאופר
היטב ישר אל העדשה. היא מודיעה לכל, שהלידה היתה חוויה משגעת, שבעלה לא הורשה להישאר
בחדר הצירים אבל עישן סיגריות בשרשרת, כמו בסרטים. איננה חושבת לחנך את בנה בבוורלי־הילם,
היא חושבת ששווייץ עדיפה על אמריקה, כדי לחנך בה את הבן, אבל עוד חזון למועד.

דורס די :

״יחי אני ר

נוב ונא;׳ :הנגדים הנועזים ביותו
קשה לתאר מישהו חיוני יותר להוליווד מאשר בוב מאקי. שכן
זהו המלביש החביב על ברברה סטרייסנד, סאלי פילד׳ ,סוזאן אגטון,
קארול צ׳אנינג, ועוד תריסר כוכבות, ביניהן גם שר הנראית אתו
בתמונה. הכוכב בן ה־ ,40 יליד קליפורניה, אוהב צבעים עזים
ורעיונות מטורפים, אבל שיהיו בסביבה, רק לא עליו.
העולם

הזה 2236

למרות שאת תוכנית הטלוויזיה
האחרונה שלה עשתה
ב־ , 1975 ולבעלה האחרון, ה רביעי
במיספר, בארי קומדן,
נישאה ב־ 1976 והספיקה להי פרד
ממנו, טוענת דוריס דיי
כי היא מאושרת כפי שלא הי־תה
מעודה. סיפרה הפך לרב-
מכר, הרבה בזכות הסיפורים
על בעלה השלישי, שהיה מפיק
הסרטים הארי מלצ׳ר שנים-
טר ב־ .68 את ממונה השקיעה
בקרן לטיפוח בעלי-חיים. היא
מנהלת חווה לחיוודבית, ל אות
הזדהות עם החיות הפכה
לצימחונית :״איני יכולה לח שוב
על בתי-מיטבחיים. נידמה
לי שאם כל אחד היה מבקר
בהם, ולו פעם אחת, היה נג מל
מאכילת בשר לכל ימי
חייו,״

מלון לרש איל ת סזמי[,:

לכלח! 5ימים.
ללון 4לילזת.
ולשלם עבוד 3בלבד

ישראלים. הקיץ חופשה מיוחדת
באוירה בינלאומית בחלון לרום
אילת ועד .)15/8
• לילה רביעי חינם(לינה וארוחת
בוקס.
• ילדים עד גיל 18 הלנים בחדר
ההורים חינם(לינה וארוחת
בוקר).
מלון לרום אילת, יותר חופשה
מחופשה בחו״ל עם אין סוף
אפשרויות בילוי:
מועדון לילה-דיסקוטק ״אואזיס׳:
מסך וידיאו ענק-סרטי בידור,
פופ וספורט.
בריכת שחיה מפוארת עם מזנון-
בר בתוך המים.
מיני גולף, כדור־סל, כדור־עף.
מגרש שח־מט ענק, טניס. סקי־מים,
גלשני־רוח,סירות־זכוכית.
יכטה מפוארת לטיולים יומיים.
מועדון צלילה בינלאומי.
חוף פרטי מפואר עם פינת חי,
שמשיות ושרותי חוף.
תכנית בידור עשירה.
ערבי בר־בי־קיו.
קפה מנחה לצלילי מוסיקה
בטרקלין, אל מול הים האדום.
מבצעי סיור מיוחדים באזור.
השכרת רכב במחירים מוזלים.
מגרש משחקים לילדים ושרותי
שמרטף.
לפרטים נוספים וברור מחירים
נא לטלפן למלון לרום אילת,
טלפון 74111־;059
מלון לרום ת״א,
מחלקת חכירות, טל 295588 :־.03

• למבוגרים בלבד

??׳חלון ל רו ם
שי ל ת
מחיר לדוגמא:

סריל׳

5ימים 4 ,לילות, זוג הורים
2+ילדים, לינה וארוחת בוקר החל
מ 9900.-ל״י בלבד, כולל כל
המיסים!

להתראות הקיץ במלח לרש אילת!

העו ל ם

הזה 2236

בגין הת 1וכ ח על פסוק לאטמי כאשד לקה
בהתקף־לב. והשולחן של פלאטו נעלב
8הדבר האחרון שאמד
מנחם בגין במליאת־הכנסת,
לפני שיצא מן האולם ביגלל
התקף־הלב שלו, נגע לפסוק
לאטיני. אחד הנואמים הזכיר
את פסוקו המפורסם של הפי לוסוף
הצרפתי רנה (״קארטד
יום״) דאקדט, בן המאה ה־:17
0 £!!50 811111ז .00 §1הנואם
תירגם זאת, כמקובל ״אני חושב,
משמע אני קיים.״ ח״כ
גירעון האוזנר פיקפק ב-
תירגום זה ונידב, בקריאת-
ביניים, תירגום אחר :״אני
מפקפק, משמע אני קיים.״ בגין
תיקן את האוזנר בקריאודבי-
ניים משלו, שבו אישר את ה־תירגום
המקורי. למעשה צדקו
הכל: דקארט אמנם אמר ״אני
חושב, משמע אני קיים״ ,אך
הסביר בתורתו כי הפיקפוק
המוחלט, שאין לפקפק בו, הוא
בסיס המחשבה.
^ 8באותו יום שבגין נכנס
לבית־החולים, יצא משם מזכיר-
הממשלה אריה נאדר. פגש
אותו בכנסת שר־העבודה יש־ראל
כץ והעיר :״אני רוצה
כי מחולה לחולה כוחנו עולה.״
8כאשר הובהל בגין מן
הכנסת לבית־החולים, נקלע
בדרכו מזכ״ל מפ״ם, ויקטדר
שם־טוב. אמר בגין :״הנה
שר־הבריאות !״ כאשר שר-
הבריאות, אליעזר שוסטק,
שמע על כך, אמר :״זוהי ממש
הדחה. תנועת לעם לא תוכל
לעבור על כך בשקט!״
; 8יצחק כרמן, יו״ר הכנסת,
לא היה מוכן לקבל
השבוע שאילתה, ובה 104ה שאלות
שהציג העולם הזה
בעניין טיפול המישטרה בפר שת
הילד החטוף. ברמן ביקש
לחלק את השאלות בין כמה
שאילתות. כדי להסביר זאת,
סיפר את הבדיחה הבאה: איש
מזמין את ידידו לחתונת בתו.
כעבור שנתיים הוא פוגש שוב
את ידידו, ומזמינו שוב לחתונת
הבת .״אבל היא כבר התחתנה

ויואר ששון

לפני שנתיים,״ אומר הידי.
״היא התגרשה, ועכשיו היא
מתחתנת שוב,״ משיב האב.
כעבור שנתיים נוספות מזמין
האב שוב את הידיד לחתונת
הבת .״הבעל נפטר, ועכשיו היא
מתחתנת שוב,״ הסביר. קרא
הידיד :״מה, כל־כך הרבה נחת
מבת אחת?״
81 בחוגי המפד״ל מתלוצ צים
שאין זה מיקרה כי השר
יוסף סורג הוא ראש המת נגדים
בממשלה להטלת מם-
נסיעות. הוא בעצמו אלוף ה נסיעות,
לדעת חבריו.
81 האם אפשר להעליב
שולחן 7ח״כ שמואל פלא־ט*
״ שרץ סבור כך. אחרי
חילופי־הדברים־והדחיפות בינו
ובין ח״כ צ׳ארלי ביטון,
שהפך בדיעבד לסנסציה לאומית׳
הסביר פלאטו את מעשיו
באידיש :״הוא העליב את ה שולחן!״
כוונתו היתה. כמובן,
לכל יושבי־השולחן שלו במיז-
נון־הכנסת, שכללו את אשתו
ז׳אנט ואת איש־העסקים ה מפוקפק
מתורכיה, ג׳ימי לוי.
81 כאשר הח״כים צ׳רלי
ביטון ושמואל פלאטו־שרון,
החליפו את הדחיפות, העיר
ח״כ שלמה הילל לח״ב יצ חק
יצחקו ז ״אולי במיסגרת
תחרויות־הספורט שאתה מארגן
לנו, תכנים גם היאבקות חופ שית
לפי שיטת תפוס־כפי-
יכולתך.״
! 8עירן בן ה־ ,12 בנו של
ח״כ יחזקאל פלומין, נבחר
כיושב־ראש מועצת התלמידים
בבית סיפרו, אמירים, ברמת-
השרון. אחרי הבחירה אמר ל הוריו
:״אבא היה פעם סגן של
שר-האוצר, ואמא (שושנה)
נבחרה כסגן־נשיא לישכת־ה־מבקרים־הפנימיים.
רק אני הצ לחתי
להיות נשיא שלם!״
! 8בדיון בוועדת־הכספים
בדבר העלאת משכורות השרים
והמנכ״לים, הוצע ששר יקבל
100 אלף לירות לחודש. העיר

ספר הצמרת ה א מריק אי, שנמצא
עתה בביקור בישראל, הגיע למועדון
החאן הירושלמי בדי ל חזו ת בהופעתה של הזמרת יפה ירקוני.

העו ל ם הזה 2236

על כד ח״כ שלמה לורנץ,
שזה גידול של יותר מ־,ס/מ100
במשכורות השרים, המקבלים
כיום כ־ 45 אלף לירות .״אני
לא מציע שיהיה כאן פער כמו
במדינות מתקדמות, שבהן
ראש־הממשלה מקבל פי שיבער,
מנהג-אוטובוס, אך אני מציע
פער קטן יותר.״

! 8ח״כ עדי אמוראי,
מאנשי המערד, הציע ששר
יקבל רק 70 אלף לירות ב
״התקציב
הזה מזכיר לי את
פח השמן של חנוכה. מקצצים
ומקצצים, ותמיד נשאר אותו
מיספר.״ העיר על כד ח״כ מלמד
:״אם תבחין היטב, תראה
שבגימטריה 653 זה תרנ״ג,
וכאשר אתה מחליף את האו תיות,
יוצא לד תגרן. שר-
האוצר ייגאל הורכיץ מת מקח
כתגרן, אך זה תמיד נשאר
בגודל של תרנ״ג.״
! 8כאשר נציג המושבים

התיישב בעתלית ׳ורכש שם
אדמות לחקלאות!״
! 8צלם הצהרון מעריב,
רחמים ישראלי, הזדרז ו נסע
לירושלים י כדי לצלם את
ראש־הממשלה מנחם בגין ב חדרו
בבית־החולים הדסה. אחרי
שעשה כן והיה היחידי שהצ ליח,
מיהר לחזור למערכת
עיתונו, כדי לפתח את התמונות.
אד בדרך קרתה לו תאו-
נת־דרכים קשה, וכרגע הוא

(מימין) ראש אירגון יינצ״ף, נפרד מרעיית הנשיא. אופירה נבון,
1י 1*11 ^״ 1 1 0 8
ג א מרו לג׳יי שמית (במרכז) ,שאף הוא איש יוניצ״ף, בי ״לישראל יש
1111 1י נשק סודי — אופירה נבון.״ עם תו ם שיחות העבודה שהיו לה ב א מריק ה, חזרה אופירה ארצה.

חודש. הגיב על כך ח״כ אבר הם
מלמד :״מה איתך, עדי 7
הרי אתם תהיו שרים בממש לה
הבאה! תסכים לפער גדול
יותר.״
8 :בסיור של הוועדה ב־שדות־התעופה
שבונים האמ ריקאים
בנגב, דובר על קיצוץ
התקציב, שהוא 653 מיליון
לירות. אמר ח״כ אמוראי :

של המפד״ל, אברהם אב״
טבי, הציע לחוקק חוק לעידוד
השקעות בתעשיה, העיר מישהו
כי עידוד־ההשקעות בתעשיה
מתייחס רק לאיזורי־פיתוח.
הגיב על כך ח״ב פסח גרו־פר
ז ״מה אתם רוצים, שאקח
על הגב את הקרקע שלי מעת לית
ואעביר אותה לאיזור-
פיתוח? אני לא אשם שאבי

מאושפז בעצמו בבית־החולים
הדסה בירושלים, לא רחוק מ-
ראש״הממשלה.

! 8הפיזמונאי דידי מנוסי
טוען כי לרופאו של ראש-
הממשלה, הפרופסור מר וו ין
גוטסטן, יש בעיה רצינית:
את מי להציל קודם — את
מנחם בגין או את המדינה.

ו״נה שוו
לדיינה

הזמרת ו ה מנ חההא מרי ק אי ת, שהגיעה ארצה לביקור, הי ת ה אורחת־הבבוד
במועדון ה ח אן בירושלים, בעת הופעתה של הזמרת יפה ירקוני. יפה העניקה
מדליון זהב, ודיינה הב טי ח ה לשמור עליו ב מ קו ם ב טוח בבית ה שבהוליווד.

מחנה אלון;
התל נע 1על
הת ערו!ה של
ב 1א ל1 1
״אבא שלי היה צריך להיות ב פתיחת
התערוכה שלי,״ אמד יפתח
אלון, בנו הבכור בן ה־ 32 של
מפקד הפלמ״ח, המנוח ׳יגאל אלון.
אביו אמנם לא היה שם, אך אמו,
רות, לא משה מן הגלריה אף לר גע.
היא הגיעה עם בנה הצייר
בשעות הבוקר המוקדמות, היישר
מקיבוץ גינוסר, ולנה בבית בנה
בתל־אביב. למקום הגיעו גם מוקירי
זכרו של האב יגאל, כדי
לצפות בעבודותיו של יפתח .״ארבע
שנים אני עובד על התערוכה
הזו,״ הסביר הצייר .״יש לי כאן

יפתח אלון

הצייר בפ תי ח ת תערוכתו, בגלריה ״ 13 וחצי״
ביפו. מימין א מו, רות, ובאמצע לאה ויצחק
רביו, שבאו לבקר בתערוכה. סיפרו של יגאל אלון ה מנו ח ,״בית

יצחק ובין

הרכיב א ת מישקפיו לצורך התבוננות ב ת מונו ת ה תלויו ת על
הקיר. משמאל: ה ת מונ ה שאותה קנ תהלאה רביו, לפי
המלצת בעלה. היא שילמה עבורה 4,500 לירות .״אחרי שיצחק א מר שתמונה זו מצאה

תורה נהו

מי שהיה מראשי הפלט״ח, בעת שאלון פיקד
עליו, הוא כיום יושב־ראש הוועדה להנצחת
זיכרו של יגאל אלון. בתערוכה פגש בלאה רביו והתבדח עימה.

אבי״ ,שיצא השבוע לשוק במהדורה חדשה, נמכר ב מ קו ם. רביו רכש
מיד אתא חד ה עו ת קי ם של הספר וא שתו קנ תהאתאחתהת מונו ת.
יפתח קיבל בחיוך אתה אור חי ם שהגיעו לפ תי ח ה, ביני ה ם מקורבי אביו.

חן בעיניו, עדיין הייתי ז קו ק ה לייעוץ של חברתי, העי תונאי ת עליזה וולך, כדי להח לי ט
שבאמת כדאי לקנו ת אותה ״ ,אמר הלאה. יצחק אמר: אני גמרתי לערב זה לתת עצות.״
תערוכה זאת היא תערוכתו הראשונה של יפ תח שלפרנסתו עובד בביטאון חיל האוויר.

עבודות שעשיתי עוד בעת לימו די
בלונדון.״
יפתח, המכונה בפי ידידיו הקרובים
״יפתי״ ,זכה להפתעה
נעימה. כמה חברי קיבוץ גינוסר,
שבו נולד, חזרו מטיול בירושלים
ועצרו בדרכם ביפו, כדי לראות
את עבודותיו.
בין המבקרים במקום היו איש
המערך וחבר־כנסת לשעבר, יש ראל
גלילי; ח״כ יצחק רבין ורעייתו
לאה, וידידים רבים שהיו
מקורבים לאביו ובימנו בשעתו על
״מחנה אלון״.
״אני בכלל לא מתעניין בפולי טיקה
.״העיקר שיאהבו את מה ש עשיתי,
ולא חשוב מי בא,״ אמר
יפתח; נשוי ואב לילד בן שלוש.
זו התערוכה הראשונה שלו ועל
פי תגובות המבקרים, בוודאי לא
האחרונה. יפתח עובד לפרנסתו
בביטאון חיל־האוויר. הוא מעצב
גראפי ומאייר ספרי־ילדים. כמה
מספרי הילדים כתב בעצמו.
״כל העבודות שעשיתי אי־פעם
תלויות ברגע זה על הקירות,״ אמר,
בהסבירו מדוע עבודותיו אינן
מקשטות את חדר־האוכל בקיבוץ
שלו .״רק הספרים שכתבתי ואיי־רתי
נמצאים בסופרמרקט של ה קיבוץ,
ליד פחיות השימורים.״

גאולה בו־אליעזר

בתו של דויד בן־גוריוו, באה
לתערוכה של יפ תח .״יפתי,
בוא תראה לי מה יש כאו ״ ,פנ ת ה אל הצייר, שליווה או ת ה בסיור ה.

מי רוצח את
הזקנות בירושלים?
המחלקה לחיסול חשבונות של הביטוח הלאומי

כרמליטה יש חגיגה!
כרמ לי ט ה סנג רי ה-
אין מהל הו סי ף,
הכל כבר בפנים.
כרמ לי ט ה סנגריה ־
מתחרה בהצלחה
מז ה 10 שנים
בסנגריות
ה ספרדיו ת
ברחבי העולם,
עשוייה מ מי ט ב
הענבים של כרמל.
כרמ לי ט ה סנגריה -
זה מ ה שהיה חסר
א צלכ ם בחגיגה.

כרמ לי ט ה
סנגריה

הלהיט החדש של מינה אולמן

(מימין) ומשה גרשוני (משמאל) היו
שני הציירים שייצגו א ת ישראל
בגי אנלה, ש ה תקיימ ה בוונציה לפני כמ ה שגועות. אולמן בן
ה־ 40 הציג א ת עבודתו ״הא שמורת השלישית״ .זוהי מערכת
התגוננות העשויה לפי ה מ תכונ ת של שוחות אישיות. גרשוני בן ה״ 44

0 :כאשר שמע ח״כמרד בי
ויו־שוספקי כי בישיבת הממשלה
לפני שבועיים נעלם
שר־האוצר ייגאל הורביץ, ו חשבו
כי הוא נעלב והסתלק,
אך בסו הכל הלך לשירותים,

ואב חפץ

הציע לאסור על השרים להש תין
בזמן הישיבות .״אז זו
תהיה ממשלת שלושת־הלאווים:
לא מעשנת, לא מדליפה ולא
משתינה.״
01 הפסל יגאל תומרקין

ראש לי שכת־העיתונות (מימין) ,הגיע ל מ סיב ה
ע מוס ת אנשים. כדי לשוחח עם עמיתו, כתב
יו״פי־אי, ריצ׳ארד גרוס, לקח או תו חפץ לחדר־ האמבטי ה בדירה
שבה נערכה ה מ סיב ה .״בגלל ה מו סי ק ה הרעשנית לא הצלחתי
לשמוע א ת ריצ׳ארד, ורק ב מי קלחת מצאנו קצת שקט,״ הסביר חפץ.

הציג א ת עבודתו ״ א טי מ ה אדו מ ה — תיאטרון״ ,שהיא אול ם
מלא ס ד קי ם שאותם או ט מי ם. השניים נסעו חודש לפני הפ תי ח ה
לוונציה, שם עבדו בשיתוף עם פועלים וונציאניים. אולמן נראה
יושב באחתמההת חפ רויו ת שלו, וגרשוני עובד על אחתהא טי מו ת.
עיתון ורשאי ציין כי הביתן הישראלי היה המעניין ביותר.

התבקש לחתום על עצומת
אל״ף — אזרחים־למען־פרס —
הקוראת להפלת ממשלת־הלי-
כוד ולהקמת ממשלת המערך
בראשות שימעון פרס. אמר
תומרקין :״להפיל את ממשלת
הליכוד אני מסכים. לתמוך
בפרס לראשות הממשלה אני
מסכים. אבל למה אתם דוחפים
לי את המערך באמצע?״
01 הבדיחה האחרונה של
הכתב הפרלמנטרי של על ה־משמר,
יצהלו שור, היא כי
נודע מי רצח את שתי הישישות
בירושלים: היחידה לחיסול
חשבונות של הביטוח הלאומי.
01 בפתיחת ועידת תנועת-
המושבים ניטש ויכוח־בחירות
בין פרס וירוה ם משל מצד
אחד לבין ייגאל הורביץ ו אריאל
שרון מהצד השני.
קבל נשיא־המדינה, יצחק
נכון :״רבותי, מה אתם כבר
דוחפים ומתעלמים מן הסמכות
שלי? בכל מקום מתוקן נהוג
שהממשלה באה לנשיא, מתפטרת,
ואחר כך באה האופוזיציה
ונאבקת לרשת את מקומה.
אתם עושים הכל בילעדי. אני
נעלב שמנהלים את המישחק
כאשר אני בחוץ.״
! 0באותה ועידה סיפר נבון
על קבצן שהלך ברחובות ירו שלים
וביקש מאלוהים שיתן לו
שטר של 100 לירות. אחרי שלא
קיבל, ביקש שטר של 50 לירות.
הוא התמקח עם אלוהים, עד
אשר הגיע לשטר של 10 לירות,
שגם אותו לא קיבל. לבסוף
המשיך ללכת ונתקל בעמוד.

?:זכרמל מזרחי
מיקבי ראשי! לזניון וזכרו! י צ קג

אמר הקבצן לאלוהים :״כסף
אתה לא נותן לי, אבל לדחוף
אתה דוחף!״
01 בסיום דברי־הפתיחה ב וועידה
ביקש המנחה מן הקהל
להישאר במקומו, עד צאת ה נשיא.
קם הנשיא ושאל :״ומה
יקרה אם אני לא אצא?״
׳ 0בסאפרי ברמת־גן נפגשו
ראש עיריית תל-אביב, שלמה
(״צ׳יצ׳״) להט, וראש עיריית
רמת־גן, הד״ר ישראל פלד.
כאשר נשאל צ׳יצ׳ מדוע הם
נפגשים בספארי, אמר :״קודם
כל אנחנו דנים בהעברת גן-
החיות מתל-אביב לספארי. ו שנית,
אחרי שהייתי בוועידת
הליברלים בכפר־המכביה, וראי תי
שמשעמם שם מאוד, הבטיח
לי פלד שיקח אותי למקום
יותר מעניין, והביא אותי אותי
לכאן.״ העיר על-כך חבר מוע צת
עיריית רמת־גן, מולי
הז ר :״כאן לפחות יודעים כי
נחש הוא נחש ואריה הוא אר יה.״

בבית־המישפט מספרים,
כי מיד כאשר נודע ששמעיה
אנג׳ל, הנאשם בסחיטת דמי-
חסות, שוחרר בערובה של 50
אלף לירות, החלה מרוצה ב־שוק-הכרמל.
תוך שעה, מרגע
שנתן השופט יום(? האג״,
יחיא את ההחלטה על השיח-
רור, נאספו בבאסטות של שוק־הכרמל
70 אלף לירות 50 .
אלף במזומן הופקדו בקופת
בית־המישפט, והיתרה — דמי
כיס עבור אנג׳ל.
מוקד העולם הזה 2236

שלח 5אריזות ממוצרי ״עץ הזי ת״ * ותשתתף בהגרלת
מבצע ״פרס קל״ שבו יוגרלו 20 פרסים חדשיים
ממוצרי ״עץ הזית״ בשווי של ב 2,500-ל״י כל אחד.
את האריזות יש לשלוח לעץ הזית ת.ד 193 .פ״ת
(לציין על המעטפה מבצע ״פרס קל״)

בכל בית מוצרי איכות של

ר שימ ת המוצרים המשתתפים במבצע:
סבונים: אוליביה, לימור, בלק טבק, לה ולי, קפרי.
משחות שיניים: זברה, קיס מי, תותי דנט.

קרם ידיים: לה ולי, אוליביה.
משחות גלוח: אוליביה, טבק.

ה עו ל ם הזה 2236

א 1שי ם
התיק שר נסנח־העתונות
ננתח במטוס בדון לקאהיד
וערמה של עונות קנוא׳ם
]שננה ממנו
9עוד מספרים, כי כאשר 1 יצא מהכלא שבו היה עצור
זמן ממושך, עשה שמעיה חש בון
עם כל הידידים שלא עזרו
די לאשתו היפה, שרה (״שמו־אליק״)
,בזמן שהיה במעצר.
81 הסיפור האחרון הוא על
חברו עובדיה דרוזיה, ש נאשם
יחד איתו בסחיטת דמי-
חסות. כזכור, ברח דרוזיה מ־בית־הסוהר
ללונדון. אולם על
פי השמועה הוא מיהר לשלוח
משם שליחים לבית־הכלא, כדי
להצדיק את מעשיו בפני אנג׳ל.
! 8הנוסעים במטוס מישראל
לקאהיר התפלאו כאשר על המטוס
עלה נספח־העיתונות ב שגרירות
ישראל בקאהיר, א ה רון
ברנע, כשבידו תיק גדול
מלא בעופות קפואים. באמצע
הטיסה נקרע התיק וכל העופות
התפזרו במטוס. כאשר נשאל
מדוע הוא לוקח כל־כך הרבה
עופות, הסביר כי זה מיועד
למזכיר השני בשגרירות האמ ריקאית
בקאהיר, דני קורצר,
שהוא יהודי שומר כשרות, ה מתקשה
להשיג עופות כשרים
בקאהיר .״בכל פעם שאני טס
לארץ, מבקש ממני קורצר
להביא לו מלאי חדש של עופות
קפואים.״
9אשתו של ברנע היא

העיתונאית עמדיה אדגמן,
הנמצאת בחודש החמישי להריונה.
כתבים זרים בקאהיר
הציעו לעמליה סכומי כסף גדו לים
׳יעבור סיפור בלעדי על
לידת הישראלי הראשון בקא־יהיר.
מזכירתו של שגריר אר־צות־הברית
בקאהיר, אלפרד
אתרטון, הציעה לעמליה לק נות
זכויות על הספר שלה
בדבר הלידה. העיתונאית סיר בה
עד עתה לכל ההצעות
המפתות.

אריאל מי

81 הביורוקרטיה בקאהיר
עוד יותר מסורבלת מאשר ב ישראל.
בזאת נוכחו עמליה ו אהרון
ברנע, שקנו מכונית
פיאט ריתמו בקאהיר. כאשר
בא ברנע לשחרר את המכונית
מן המכס, התברר לו כי אינו
נמצא ברשימת הדיפלומטים.
אחרי בירור שארך כמה ימים,
הסתבר כי הרשימה נעשתה
בשנת 79׳ ,בתקופה שלא היתד,
כלל שגרירות ישראלית במצ ריים.
אחרי שבוע של ריצות
שיחרר ברנע את מכוניתו.
! 8גם בעת שחיפש דירה
בקאהיר נתקל הזוג ברנע ב־סירבולי
הביורוקרטיה. מלבד
מתווכי־דירות רשמיים, יש שם
גם מתווכי־דירות היושבים
מתחת לעצים ברחובות. בני
הזוג, שלא הצליחו למצוא דירה
על־ידי המתווכים השונים,
נאלצו ללכת מבית לבית ולש אול
את שומר הפתח, המכונה
״באוואב״ ,אם יש דירה פנויה
בבניין. לבסוף מצאו דירה ב אמצעות
הבאוואב, אך כאשר
פשטה השמועה על כך, פנו
אליהם המתווכים שמתחת ל עצים
וביקשו לקבל את חלקם
במציאת הדירה .״שילמנו כסף
לחמישה מתווכים כאלה, עד
אשר הצלחנו להיכנס לדירה
החדשה שלנו,״ סיפרה עמליה.
! 8השופט אריה סגלסון
ציין בפסק־דין שנתן השבוע,
כי הנאשם מכר את עיסקו וכלל
בתוך המוניטין שלו מיתקן
שהזרים למיכליות הדלק בחז רה
את רוב הכמות שסיפקו
לבתים משותפים. הדבר התברר
כאשר רואי־חשבון של העסק
גילו כי האיש מוכר הרבה יותר
דלק מאשר הוא קונה מחברת

׳ 9בעת דיון במעצרו של

רונית נסכי

הדוגמנית הפגינה כושר ריקוד מעולה ב די ס קו ט ק בנתניה, כשהיא לבושה
שימלה שקנתה בצרפת, ששוויה עשרים אלף לירות .״כבר פנו אלי כמה
נשים, שהציעו ל קנו תאתה שימלה הזו, אך אני לא מוכנה להיפרד ממנה. שילמתי עבורה די כסף.״

צעיר בן הכפר טירה שכמשו-
לש, הופיעו בפני השופט אורי

בנו בן הארבע של הזמר אושיק לוי וגרושתו אירית, רצה לזנק לבריכת־השחייה
ב א חד מבתי־ה מלון בנתניה. כשאביו (במרכז עזר לו להתפ שט, בא
לעזרתו בועז אפלבאום, עוזרו של ח״כ שימעון פרס .״אני רוצה רק את אבא,״ א מר אריאל לבועז.

העול ם הזה 2236

שטרוזמן נכבדי י הכפר וסיפ רו
כי נעשתה כבר סולחה בין
שתי המישפחות. הם ביקשו
לשחרר את בן כפרם. השופט
שאל אותם מדוע השתמש הצעיר
בסכין של שווארמה .״אם
הוא רוצה לריב, שיעשה זאת
בידיים,״ אמר השופט .״ומילבד
זה הוא גם מטריד אתכם —
תחת לעסוק בענייני המועצה
של טירה, אתם מבזבזים זמנכם
בבית־המישפט.״
! 8נשיא בית־המישפט ה מחוזי
בתל־אביב, השופט בני מין
כהן, ביקש להוציא את
הילדים מתוך אולם המישפטים
בעת מישפטה של מלכה
חגג• היא נאשמת בכך שכאשר
ביקשה לרצוח את בעלה, הט פה
את בתו מאשר, אחרת וכרכה
חוט סביב צווארה. הנאשמת
הצביעה על ילד כבן עשר ו אמרה
לשופט :״זהו בני,״ אבל
הנשיא ביקש להוציא גם אותו.
״הוא לא צריך להיות מסובך
בצרות שלך,״ אמר למלכה.
81 כאשר האווירה התלהטה
במהלך המישפט, והתובעת
ריקי שפייזי חקרה ארוכות
את הנאשמת, פנה אליה הנשיא
ואמר :״גבירתי, זה לא תיק
מקצועי, זה תיק של רגש ואני
שמח שיש כאן נשים.״

נאשם בעיר־כלום
מתוכן
שלו, כיוון
מפרס, אמר

) 8כאשר טען
עור, שלא הבין
מישפט־התעבורה
שהוא עולה חדש
הנשיא, השופט בנימין כהן :
״זה ממש מעליב את כל עולי
פרם כאשר אומרים דבר כזה.
מלבד זאת, אם אני הייתי עולה
חדש בפרס, הייתי לומד פר סית.״

9באחד המישפטים הוזמן
עד מבית־הסוהר, אך לא הגיע.
הנשיא כהן קרא למזכיר הממו נה
על ההזמנות, דניאל דני אל,
ואמר :״תברר בבקשה
מדוע לא הגיע האיש למישפט.
אם זו אשמת נציבות בתי־הסוהר,
תצעק עליהם, ואם זו
אשמתנו, תעמוד בפינה ותצעק
על עצמך.״

! 8הבלשן עידו אבינרי
טוען כי שר־הביטחון לשעבר,
עזר וייצמן, פרש מן הממ שלה
מפני שלא ריצו לתת לו
גם את תיק־הבידחון.
׳ 8הסופר הירושלמי, הרב
אברהם בילו, שמע על מעשה
רע שעשה אחד ממנהיגי ה מזרחי,
לפני יובל שנים והגיב :
״הדתיים עשו מהדת מה ש רוסיה
עשתה מהסוציאליזם.״

111171
איננו יכולים לסבול פגיעה בילדים. כל ישותנו מתקוממת
נגד פשע, שקורבנותיו הם ילד או ילדה.
מדוע, בעצם?
הרי לכאורה אין הבדל בין פשע שבו נקטפים הייו
של גבר צעיר, או של אשה בגיל העמידה. זכותם לחיים
אינה נופלת מזו של ילד. ובעצם, גם חייל בן , 18 הנשלח
לקרב, זכאי להיות ככל יצור אנושי אחר.
׳ובכל זאת, גורלו של ילד צובט את לבנו, מביא
אותנו להזיל דימעה נסתרת בבית־קולנוע, מעורר בנו
התרגשות עמוקה.
יאמרו: זד. טיבעי. פשע נגד ילד מקומם אותנו, מפני
׳שהילד הוא חסר־ישע, חסר־מגן.
גם בכך אין תשובה מלאה. אשה, קורבן של רצח,
גם היא חסרת־ישע. והנה, רבים מוכנים למחול בנקל
לרוצח־אשה, למען כבוד המישפחה, למשל׳ אך מוכנים
להרוג — אם לא לענות עד מוות — רוצח־ילד.
נדמה לי שכאן פועלים אינסטינקטים עמוקים מאוד
של המין האנושי, דחפים תודהכרתיים שניטעו בנו לפני
מיליוני שנים. מטרתם ברורה: הם באים לשמור על
קיום המין האנושי, על־ידי הבטחת חייהם של הילדים
בגיל שבו הם פגיעים ביותר.
גם זה אינו מובן מאליו. כל בעלי־החיים מצויירים
באינסטינקטים שנועדו לשמור על קיום הגזע. אך לא
אצל כל בעלי־החיים הם פועלים על פי שיטה דומה.
חתול־בית, נוהג כבני-אדם. האם לא תיגע באוכל,
לפני שגוריה הרכים גמרו לאכול. היא תגן על גוריה
בחידוף־נפש. ראיתי פעם כיצד זונקת חתולה לעבר
כלב־ציד ענקי ושורטתי את פניו, כדי להגן על גוריה
שהיו חבויים בין שיחים( .הכלב ברח כל עוד נפשו סו).
אך קרוב־מישפחתו של חתול־הבית, האריה, נוהג בדרך
הפוכה. כאשר מישפח׳ת האריה צדה חיה, אוכל אבי־המישפחה
לבדו עד ׳ששבר את רעבונו. אחר־כך ניגשות
אל הפגר כל הלביאות הבוגרות, ואוכלות גם הן. רק
לאחר־מכן מגיע תורם של הגורים — אם עוד נותר
מזון. אחוז גדול של גורי־האריות מתים מרעב בגיל
הרך.
נראה כי גם שיטה זו פועלת, שהרי גזע האריות
חי וקיים. למרות האנוכיות של ההורים׳ נשארים די
גורים כדי לאכלס את השטח העומד לרשותם.
המין האנושי מעניק עדיפות עליונה לילדים. על
כן הוא מזדעזע עד למעמקי נפשו כאשר נרצחים ילדים.
בהיסטוריה הבריטית, שהיא עשירה למדי בפשעים מכל
הסוגים, נרשמה באותיות־רבתי פרשת רציחתם של שני
הנסיכים הקטנים, אדוארד וריצ׳אדד ב״מיגדל״ ושל לונ דון
ב־ ,1483 בידי דודם הרשע, המלך ריצ׳ארד ה־ .3ואילו
הגרמנים, שגם בתולדותיהם אין מחסור בפשעים, מוכנים
עד היום להזיל דימעה חרישית על רצח הנער קונראדין
לבית הוהנשטאופן ,״מלך ירושלים וסיציליה״ ,שהוצא
להורג בידי שארל לבית אנז׳ו בשנת ,1268 והוא בן .16
הילד אורון אכן ״איחד את העם״ .הוא עורר בו
רגשות עמוקים, אחד הרגשות העמוקים ביותר של המין
האנושי.

האישיות השמרנית
אמנון גולדנברג נראה לי תמיד כאדם חכם מאוד
וסימפאטי מאוד. שמחתי כאשר נודע שהוא עומד להת מנות
כשר־המי׳שפטים, מטעם המיפלגה הליברלית. כאשר
התבטל המינוי ברגע האחרון והתפקיד נמסר לשמואל
תמיר, היה צערי כפול. היה נדמה לי שהוא אחד משלושת
האמנונים המישפטיים — לצד אמנון רובינשטיין ואמנון
זיכרוני — הראויים לתפקיד זה.
תמהתי כאשר הסתבר כי גולדנברג, איש חדרה,
היה הרוח החיה באותה ועדה אומללה, שנתבקשה לחקור
כיצד להגן על צינעת־הפרט של האדם הישראלי, ושהו־ציאה
מתחת ידיה את הטיוטה הראשונה של חוק־יהעת־הפרטיות
— חוק קיצוני .,בלתי־מאוזן וקצת משוגע.
גולדנברג לא הסתפק בכך. כאשר העז אחד מחברי-
הוועדה, המישפטן גבריאל קלינג, לחבר דעת־מיעוט
ולהציע להעניק לעיתונות הישראלית את אותן הזכויות
שיש לעיתונות בארצות־הברית, חיבר גולדנברג חוות־דעת
נוספת, שנועדה לבטל ריעה זו מכל וכל.
שאלתי את ידידיו ומוקיריו מה מריץ אותו .״הוא
אדם נהדר,״ אמרו לי ,״בחור־חמד. אבל יש לו השקפות
שמרניות קיצוניות. אין מה
לעשות.״
לא היתה לגולדנברג כל
סיבה לפקפק במידת־האח־דיות
של העיתונות. פעם
בא אלי הביתה בחצות-
לילה, בליוויית פסיכיאטר.
העולם הזה חקר אז שמו עה
שאמרה כי אישיות ציבורית
חשובה לקתה ב מחלת
נפש. גולדנברג ביקש
לגנוז את הכתבה מטעמים
הומאניטרייט, והפסיכיאטר
הסביר כי הפידסום עלול
לגרום להתאבדות אותה
אישיות. הסכמתי לוותר על
סקוס, שהיה סנסציה.

לאחרונה, כאשר !שלף שמואל תמיר את הצעת־החוק
ההיא מן המגירה והפך אותה לדיגלו האישי, כשהוא
יוצא כמו ג׳ורג׳ הקדוש להרוג את הדרקון הנורא ששמו
עיתונות, התייצב גולדנברג לימינו. ה׳וא גייס את כל
לישכת עורכי-הדין, שהוא עומד עתה בראשה, כדי
לסייע לאיש שתפס את מקומו.
כל זה נראה לי כסטייה מצערת. אך איש מאי׳תנו
אינו מושלם, ולכל אחד יש פה ושם ג׳וק בראש.
אך בשבוע שעבר הצליח גולדנברג להדהים אותי
באמת. זה היה למחרת גילוי גופתו של אורון ירדן.
גולדנברג היה הראשון ׳שיצא בתביעה להנהיג עונש־מוות
לחוטפי־ילדים.
כאשר פוליטיקאי מפרסם דרישה כזאת ברגע כזה,
כדי להשיג כותרות ולעשות הון פוליטי מאסונם של

1111.

^ 141 11

הורים אומללים, זה מבחיל. אבל גולדנברג אינו פוליטיקאי,
ואני משוכנע כי לא ביקש להשיג דבר. אני
נאלץ להסיק בצער כי פעל מתוך דחף אמיתי.
רגש־הנקמה הוא רגש אנושי טיבעי. כאשר אנו
עומדים מול פשע בזוי, התגובה האינסטינקטיבית של
כל אדם נורמלי היא בנוסח ״צריכים להרוג אותו, את
המנוול הזה!״
אבל הקדוש-ברוך־הוא (או הטבע) צייד אותנו במידה
של הגיון, כדי שנתגבר על הדחף הראשון ונשקול דברים
בדיעה צלולה. איש תרבותי כמו אמנון גולדנברג יודע,
בלי ספק, כי המחקרים המדעיים הוכיחו בעליל שעונש־המוות
אינו מרתיע, ובוודאי לא פסיכופאטים מסוגו ׳של
החשוד־בחטיפה. בארצות שבהן בוטל עונש המוות, לא
התרבו הפשעים. הוא גם יודע, בלי ספק, כי ביטול
׳עונש־המוות ברוב ארציות־יהתרבות אינו נובע רק משי קולים
מוסריים עמוקים, אלא גם מן הידיעה כי רצח
בשם החוק מגביר את אווירת האלימות ;חברה, ובסופו
של דבר מגדיל את מיספר מיקרי־הרצח.
בכל זאת התפרץ גולדנברג ׳ופיירסם קריאת־נקם זו,
כאחד האדם בשוק. איכשהו, אין זה מסתדר לי עם תמונתו
של גולדנברג הנבון, האהוד והשקול שאני מכירו.
המסקנה? בני־אדם הם יצורים מורכבים יותר מכפי
שהם נראים.
ואולי יש מסקנה נוספת: מיבנה האישיות ד!,שמרנית
אינו תלוי בשכל, אלא במרכיבים אחרים, המכתיבים לו
את גישתו לנושאים כה שונים-לכאורה כמו עונש־הימוות,
חופש־העיתונו׳ת, מדיניות־חוץ ואופנת־נשים.

פרקליטי הפינוי
שמעתי השבוע הלצה על פעילות אחרת של אמנון
גולדנברג.
הוא האיש המייצג את מרבית תושבי חבל ימית,
המצפים לתשלום פיצויים עבור פינויים הצפוי. הסכום
יגיע למיליארדים, ונמסר כי שכר טירחתם של עורכי-
הדין, נציגי המתנחלים. יגיע ל־ 170 מיליון לירות.
אמר לי ידיד :׳אין ברירה, לא נוכל לוותר על הגדה
המערבית. מדיינת־ישראל פשוט לא תוכל להרשות לעצמה
את שכר־טירחת עורכי־הדין שייצגו את המתנחלים שם,
בבוא היום לפנותם.

ג׳ינו״יית בלב;
תמר גולן שעל המירק׳ע היתה ׳תמר גולן האמיתית —
אף כי בצילום ׳של שחור־לבן אי־אפשר היה להבחין
בשערותיה האדומות הלוהטות, שהן חלק מאישיותה.
אך לא היתר, זאת תמר גולן כולה.
תמר היא דמות ישראלית נדירה. בת זו של הר־הכרמל
היתר, מתאימה הרבה יותר להיות אחת מאותן בשים
אנגליות, שהקימו תחנו׳ת־מיסיון במעבה הג׳יוינגל האפריקאי,

או בתי-חולים-למצורעיפ במחוז נידח בסין. היא מיסיונרית
אמיתית, אחת המשלבת את ההרפתקה עם המעשה הטוב.
הכרתי אותה באמצע שנות ד 50 כשהיתה קיבוצניקית
צעירה ,׳מזכירתו ישל שימעון אבידן, המח״ט שלי
בגיבעתי, שניהל אז את ענייני־הביטחון של הקיבוץ
הארצי (בתקופה שבה חשד איסר הראל בקיום מחתרת
מודיעינית של מפ״ם ב־צה״ל
).היא הזמינה אותנו
לבוא לקיבוץ שלה, להב.
בתקופה ההיא קרא דויד
בן גוריון לכל המדינה ל היחלץ
לעזרת ישובי־הספר,
וכל מערכת העולם הזה
יצאה לשבוע של עבודה.
בחרנו בקיבוץ להב ובילינו
שם כמה ימים נהדרים, תוך
עבודה ועריכת כתבה גדו לה.
מאחר שאני אוהב
חיות, הפכתי בוקר —
אחד שרוכב על סוסים ו משוחח
עם פרות.
בעלה של תמר היה אבי-
הו, צעיר שקט ומקסים מ נודקונפורמיסט
הקריות,
אמיתי.
מה יכול נודקונפורמיסט לעשות בקיבוץ אדוק
של השומר הצעיר? הוא יכול להצביע בעד מפא״י. אחרי
ויכוחים לוהטים עזבו השניים את הקיבוץ, לימדו זמן־מה
בכפר־גלים. ואז נשלחו בשליחות לאתיופיה (אז קראו לה
חבש).
המיפנה הטראגי בא שם. אביהו נהרג, הרחק־הרחק מכל
ישוב, בתאונת־דרכים ׳מוזרה. הוא נפח את נישמתו בחיק
אשתו, שהובילה אותו לבית־ח׳ולים רחוק. מאחר שלא
רצתה ללבוש שחורים, היא לובשת מאז לבנים. היא
הפכה ״האשד, בלבן שיער אדום, שימלה לבנה׳ דיו
ירוקה. יתמיד.
קשה לי להתייחם אליה כאל עיתונאית. היא מיסיונרית
המטיפה לעקרונות, פעילה, כובשת, אוהבת. ביגלל עקרו נותיה,
לא חצתה מאז מיל׳חמת ששת־הימים את הקו
הידוק. אהבתה נתונה לאפריקה ולאפריקאים. פעילותה
היא קשירת־קשרים.
פגשתיה כמה פעמים בקאהיר, בפאריס, במקומות
שונים ומשונים. בכל מקום היא מכירה את כולם, מפגישה
יא׳ עם ב׳ ,מעוררת ת׳שו׳מת־׳לב ומחלוקת, פעילה באופן
אינטנסיבי, מדברת באופן אינטנסיבי. נדמה שכלל אינה
יודעת מה זאת רגיעה. לפעמים נדמה ׳ששערותיה האדומות
אינן אלא הלהבות של אש פנימית.
אני אוהב אנשים מעורבים. קשה להיות יותר מעורב
מאשר תמר גולן.

האיש מטבריה
המכונית שלי יצאה לכמה ימים מכלל שימוש. בחוזרי
ימן הכנסת לשפלה, מצאתי טרמפ במכוניתו של יצחק
יצחקי.
יצחקי התמרמר על ידיעה שפורסמה עליו, באותו
ביוקר, באחד הצהרונים. ושנינו לא ידענו עדיין כי גם
בגליון ׳העולם וזזה, שהופיע באותו בוקר, נכתבו עליו
כמה מלים בלתי־מלבבות.
דרכו של יצחקי אל הכנסת היתד, מוזרה, כדרכם
של רבים שהגיעו איכשהו במיקרה אל הכנסת התשיעית,
והנמצאים בה עתה בנשמות תועות.
הוא היה מס 2 ,ברשימתו של אריק שרון. לא היתד,
זאת הצהרה מדיינית. באותו שלב סברו רבים כי אריק
מתכוון להקים מעין רשימה
של רפורמה, ליברלית ב מהותה,
אפילו קצת־קצת
שמאלנית. ולראייה: ה-
מיפלגה זכתה בשמה מידי
עמום קינן, שהשאיל לה
את שמה של בתו שלומד
ציון.
בכנסת הוא איש סימ פאטי.
הוא עוסק בהרבה
דברים טובים כמו הספורט
בבניין הכנסת. אין הוא
מתיימר לייצג דיעות בענ יינים
שברומו של עולם,
כמו מילחמה ושלום ומדינה
פלסטינית. הוא החליט
להתרכז כולו בכמה עניי נים
חיוביים. כך, בעקשנות
של בולדוג, הוא משתדל להעביר בכנסת כמה חוקים
הנוגעים לילדים מקופחים ומוכי־גורל.
מדוע נשאר איש-טבריה זה, מורה ׳ומנהל בית־ספר
בעבר, בליכוד? מדוע אינו פורש, כאשר הוא רואה
מה טיבו של הליכוד, שהוא נזדמן אליו במיקרה? טענתו
של יצחקי: רק בעזרת הליכוד אני יכול להעביר יא!ת
החוקים שיזמתי. מה אעשה בסיעה קטנה?
מכיוון שהוא באמת ׳אינו מתיימר ׳להציל את מדינת־ישראל,
כמו כמה ממ׳וכרי־הקול׳ות בכנסת: ,והדברים ׳שהוא
עוסק בהם באמת ׳חשובים — אני מוחל לו על הצבעתו
נגד ׳פיזור הכנסת.

*41 9

0 61

חלום־הבלהות

^ יה לי חלום־יבלהדת.
י • ראיתי בו את אלזף־מישנה מועמד
קד׳אפי יושב באוהל המישפחתי ישלו ליד
בנגאזי, מוקף ביועציו הקרובים ביותר.
הוא הביט מהורהר בשמש השוקעת. זה
היה בשבוע הראשון של מאי׳ . 1984

״הגיעה העת,״ אמר, כימעט
כלחש .״יש לנו פצצה גרעינית.״
הוא לא גילה אם השיג אותה
מעיראק אד מפאקיסטאן, ופמה זה
עלה לו.
״מה נעשה בה ז״ שאל אחד היועצים.
״האם זה לא ברור כשמש?״ השיב

מייד התחיל חלום חדש.
ראיתי את ראש ממשלת־ישראל, אריאל
׳שרון, יושב בפתח הווילה שלו בחוותו.
מולו ישב גבר ממושקף, יועציו לתפקידים
מיוחדים. היה זה דני חסון, שהכל הכירוהו
בכינוי ״דני המריח״ .הכינוי דבק בו בימי
הפלמ״ח, כאשר נסוג באחת הפעולות מבעד
לצינורות־הביויב.

זה היה כשבוע הראשזן שד
מאי.1984 ,

״אנחנו צריכים לגמור את זה בינינו,״
אמר ראש־הממשלה .״הממשלה שלי מור כבת
מתבוסתנים, אנשי גיס־חמישי, סוכני
אש״ף. אנשי גוש־אמונים הם נמושות, וגם
גאולה כהן. כל מילה שאומרים להם דולפת
עוד לפני שהיא יוצאת מן הפה. האחריות
היא כולה עלי. אני אחליט, כמו שהח לטתי...״
כאן
באה רשימה ארוכה של החלטות
מימי היחידה ,101 פעולות התגמול, שלוש
מילחמות, הטרור הנגדי בעזה, הקמת הלי כוד
ופירוק הליכוד.
״מה אתה מתכנן?״ העז דני המריח
לשאול, לבסוף.
״בעיראק ובלוב יש פצצות גרעיניות.
אבל הם לא יודעים מה לעשות בהן. אנחנו
נקדים אותם. הקם להרגך השכם להורגו.
זוהי הציוניות האמיתית.״
״אבל איך?״ שאל היועץ.

הטיק העצבני באפו של ראש־הממשלה
גבר .״אנחנו נחסל כמכה
אחת את כל מרכזי העולם הערכי.
כמכה אחת, תוך שניות, ייעלמו
קאהיר ודמשק, כגדאד וטרי־פודי
מן המפה.״

מועמר קד׳אפי
האחד ביוני —
קד׳אפי בלהט .״מזה שנים אני ממתין
לרגע הזה! הרגשתי תמיד שאללה מסר
לי את השילטון בארץ זאת, מפני שייעד
לי את התפקיד שכל המנהיגים הערביים
רכי־הלבב אעם מסוגלים למלאו. מישהו
מוכרח לקבל על עצמו את האחריות
למעשה ההיסטורי, שיירשם באותיות של
אש בתולדות האומה הערבית !״
הושלך הס באוהל .״גם לאוייב הציוני
יש פצצה גרעינית,״ אמר לבסוף, בהיסוס־מה,
היועץ הבכיר .״הם יכולים להשמיד
את קאהיר ודמשק, את בגדאד ואת
בארות־הנפט. העולם הערבי יהפוך לביה־קברות.״

עיניו
שד קד׳אפי הבריקו .״גם
אם המרחם בודו יעלה כאש, זוהי
משימתנו הקדושה :״ קרא .״האומה
הערבית תחיה: היא תכנה
עד החורבות: היא תקום לתחיה,
כשהיא מטוהרת מן החרפה: אבל
לאדייב הציוני לא תהיה תקומה:״
ובקול שקט הסביר את התוכנית.
״זאת תהיה הפתעה מוחלטת. מטוס יחידי
ישא את הפצצה. הוא ינמיך טוס מעל לים.
הנ״מ הציוני לא יגלה אותו עד שזה יהיה
מאוחר מדי. המטוס יפיל את עצמו במרכז
תל־אביב, וישמיד את מרכז האוכלוסיה
הציונית. לא יישאר ממנו שריד וזכר.״
״מתי?״ שאל ראש־הממשלה, בדממה
דקה.
״החלטתי,״ אמר קד׳אפי. זה יהיה באחד
ביוני, בשעה אפס־שש־אפס־אפס״.
״ומי יהיה הטייס?״ שאל מפקד חיל-
האוויר.

עיניו שד קד׳אפי הבהיקו בהתלהבות
קדושה .״אני:״ אמר.

ל תעוררתי מן החלום, אחוז פלצות.
י י עברו כמה דקות עד שהצלחתי להירדם
מחדש.

דני המריח נדהם .״האם ניתן להפעיל
את חיל־האוויר בצורה כזאת, בסודיות
מוחלטת? לא תהיינה בעיות?״
״איזה. חיל־אוויר!״ אמר אריק .״אל
תחשוב במושגים שיגרתיים. אני אדם לא־שיגרתי,
ובשביל זה אני ראשה־,ממשלה,
ולא אף אחד מן המטומטמים ההם. הפצצות
תהיינה בצורת מיזוודות. אנחנו נחדיר
אותן באמצעיות סוכנים זרים לבתי־מלון
במרכזי ארבע הערים. כל מנגנוני־ההפעלה
יהיו מופעלים מראש. לשעת־אפס אחת.״
״מתי?״ שאל דני.
״כמה זמן דרוש לד כדי להחדיר את
המיזוודות בביטחון מוחלט ליעדים אלה?״
דני הירהר כמה שניות .״שלושה ׳שבועות
צריכים להספיק.״

״ובכן,״ סיכם אריק, והחיוך
חשף את שיניד .״אני מחליט: האחד
בידני. המנגנונים יכוונו לשעה
אפס־שש־אפס־אפס.״

ח וף החלומות, הזרה למציאות.
^ העידן הגרעיני מקיש עד
שער המרחב, אם לא חדר בבר
כשקט פנימה.
לפחות מדינה ערבית אחת — עיראק —
מתקרבת בצעדי־ענק לפוטנציאל גרעיני
צבאי. מעשי החבלה וההרג, שביצעו
״אלמונים״ ,יכולים לעכב תהליך זה ולהר חיק
את היום, אך אין הם יכולים לעצור
את התהליך עצמו. נראה כי מעצמה מוס למית
אחת, פאקיסתאן, קרובה אף היא
ליעד זה, ואין כל ביטחון כי פצצה זו
לא תגיע למדינה כמו לוב, היכולה לשלם
ביד נדיבה.
העמדה הישראלית הרשמית היא, מזה
20 שנה, כי ״יש לישראל פוטנציאל
גרעיני, שהיתר, מחייבת אותה לקבל על
ניס נשק גרעיני למרחב.״

עמדה יפה ומכובדת. אלא שאין
אנשים רכים כעולם המאמינים כה.
מומחים זרים משוכנעים כי
ישראל הצטיידה מזמן כנשק גרעיני,
לבד מיקרה שלא יבוא.
בינתיים סירבה ישראל בעקשנות לחתום
על האמנה הבינלאומית לאי-הפצת נשק

גרעיני ,׳שהיתר, מחייבת אותה לקבל על
עצמה פיקוח בינלאומי חמור,
העידן הגרעיני מתקרב בצעדי־ענק. רק
שרותי־ביון משוכללים יכולים לקבוע את
התאריך הסביר. אך נדמה לי שאם נקבתי
בשנית ,1984 אין זו הערכה מופרכת לחלוטין.

רכה אנשים טובים יגיבו על כך
י י באימרה ״ברוך השם !״

אם יהיו פצצות גרעיניות כידי
שני הצדדים כמרחב, כך הם סבורים,
ייווצר סוף-סוף גם אצלנו המצב
האידיאלי של ״מאזן האימה״.

ו״מטורפים״ .ישנו דוקטור סטריינג׳לאב
הישראלי, הפרופסור יובל נאמן. יש אריק
שרון, מיודענו. האיש הנכון, ברגע הנכון,
יוכל להשיג בלי קושי ברכה אלוהית מידי
הרב ׳שלמה גורן, וגם חוות־דעת מוסמכת
מטעם הדוקטור ישראל אלדד כי הטלת
פצצה היא מיצווד, מהתורה, המגלמת את
מהות המוסר היהודי. וביכלל, מה. אפשר
לדרוש מאיתנו אחרי מה שהגויים עשו
לנו בשואה?

יש אומרים כי כשום פנים ואופן
לא יתכן שילטון כזה כישראל.
הלוואי והייתי בטוח ככך. אחרי

מצב כזה קיים מזה דור בין שתי
מעצמות־העל — ארצות־הברית וברית־המועצות
— והוא לבדו מנע עד כד: ,את
פרוץ מילחמת־העולם השלישית והאחרונה.
״מאזן האימה״ פירושו שכל צד יודע
כי בידי הצד השני נשק גרעיני, וכי נשק
זה מוסתר ומוגן עז־ כדי כך שאי־אפשר
לחסלו במכה אחת. משמע שגם מכת־פתע
אינה מבטיחה ניצחון לצד התוקף, מפני
׳שהצד המוכה יוכל להחזיר מנה אחת
אפיים. מכיוון ששום מדינאי, שאינו מטורף
לגמרי, אינו מוכן לסכן את עצם הקיום
הפיסי של עמו וארצו, מונע מצב של
הלכי־רוח הרפתקניים. ההנחה היא ש־במעצמה
גדולה אין שום מטורף יכול להגיע
אל עמדת־האחריות העליונה.

אין כל הוכחה לכך שתיאוריה
זו היא נכונה לאורך־ימים. לפחות
מדינה תרבותית חשוכה אחת
התמסרה כמאה יה־ 20 למטורף,
צייר בושל כשם אדולף היטלר.

יתר על כן, מאזן־האימה עצמו:תלוי על
בלימה. אם תשיג אחת משתי המעצמות
יתרון מכריע כלשהו — ׳למשל, בכושר
למנוע חדירת טילים זרים למרחב שלה,
או ביכולת ליירט ולהשמיד טילים בחלל
החיצון — עשוי כל החשבון להשתנות
לפתע. הפרת מאזן־האימה עלולה אז לפתות
את הצד בעל־ד,יתרון להשתמש בו מייד,
לפני שהמאזן יחזור לקדמותו.
על כל פנים, מאזן־האימה החזיק מעמד
במשך ׳שלושים שנה, וזד, טוב. אם יהיה
למין האנושי מזל, יחזיק מעמד עוד שלו שים
שנה. דור שלם נוסף יוכל לחיות.

השאלה היא: האם התיאוריה
•טל מאזן־האימה נכונה גם לגבי
הסיכסוך הישראלי־ערכי ז

ף* רק אדם חסר־אחריות ישיב על כך
בחיוב מוחלט. בלא עירעור והירה׳ור. י רוב המנהיגים בעולם הערבי הם אנשים
אחראיים. גם אותם הנראים מרחוק כקנאים
קיצוניים מתגלים, לא פעם, בהיכרות
מקרוב, כאנשים מפוכחים, מתונים ומצי אותיים.
ראינו זאת כאשר למדנו להכיר
מקרוב את אנוור אל־סאדאת, אשר מנחם
בגין קרא לו פעם בשם ״דודן מצרי צמא־דם״
.אישים זרים התרשמו כך גם מחאפז
אל־אסד, מיאסר־עראפאת ומשליטיה הנוכחיים
של עיראק.

אך האם אפשר לסמוך על כך
.לאורך ימים ץ האם מותר לכנות
על כך תורה של ביטחון לאומי ץ
מועמד קד׳אפי הוא, לכל הדיעות, אדם
מסוג אחר לגמרי. יש אומרים שהוא מטורף,
יש אומרים שהוא ילדותי, אך איש לא היה
מפקיד בידיו בלב קל פצצה גרעינית קטנה.
ובמקום שצמח קד׳אפי אחד, יכול לצמוח
מחר גם קד׳אפי שני.
אנחנו בטוחים, כמובן, כי אצלנו ״זה
לא יכול לקרות״ .מנהיג משוגע אצלנו?
במיבצר היחידי של הדמוקרטיה במיזרח
התיכון? אי־אפשר ! אי-אפשר.
למרבה הצער, מתרוצצים כיום על הבמה
שלנו כמה וכמה אנשים אשר זרים יכולים
להתפתות לקרוא להם בשמות כמו ״׳קנאים״

1 161׳ 8

אריק שרון
— שעה אפס־שש־אפס־אפס

שנתיים של השילטון המחודש של
המערך, הנראה כפי שהוא נראה,
הכל עלול להיות אפיטרי.

יני כותכ את הדברים כדי להפחיד
או להבהיל.

אני כותב אותם כדי לשים את
הדגש על גורם אחד: הזמן .
הדיעה המקובלת בישראל היא ׳שכדאי
לדחות את הכל, לשחק מישחקי־אוטונומיה,
להרוויח זמן. אם !נחזיק מעמד די זמן,
או שד,פריץ ימות, או שהסוס ימות.
׳תיאוריה זיו לא היתד, נכונה אף פעם.
אך עכשיו היא הופכת מסוכנת יותר
מתמיד.
הג׳ין הגרעיני יוצא מן הבקבוק, והוא
משנה באופן מוחלט את בעיית־הזמן.

כאשר השד הגרעיני יסתובב במרחב,
עלולה הבדיחה הישנה לזכות
כסוף חד־ט: גם הפריץ ימות,
גם הסום ימות — וגם אנחנו נמות.
כולנו ביחד, בזכנג אחד גדול.

איני יודע כמה זמן נותר לטו, עד ש ייווצר
מצב־האימה .׳שנתיים? שלוש?
ארבע?
דבר אחד ברור לי: אם אנחנו עם
שפוי, עם חפץ־חיים, עם שאינו מוכן
לשחק פוקר בעצם קיומו — מוטב כי
נשנה את כל גוש תנו אל השלום, אל מחירו
והדרכים להשגתו המהירה.
אחת הצרות הגדולות של המין האנושי
היא אי־יכולתו של האדם לשניות במהירות
את הרגלי־המחשבה שלו, כאשר נוצר מצב
חדש, שאינו רגיל לו. זה קרה לנו בשואה.
זה קחה לנו, בזעיר אנפין, ערב יום־
הכיפורים.

זה עלול לקרות לנו עכשיו, מול
פני הסכנה הגדולה כיותר שעמדה
אי-פעם לפני היישוב העברי החדש
כארץ־ישראל.

אולי 7ה בגלל
הגארל ו!ול?

הגיעי.
ונמצא במכירה

5£ע0ווזו£1ק

טסנוע גארלי ״ויפ 2״ _ נוחות ובטיחות על 2גלגלים
14*1 * 114
/ובשלל צבעים— 2הילוכים אוטומטיים 4 ,בולמי זעזועים

) טלסקופיים ומערכת בליטה משוכללת ובטוחה;
י 11111111111
ון חמחילים ) והעיקר _ צריכת דלק של כ־ 50 קילומטר לליטר!
טסנוע גארלי ״ויפ 2״ -כמה טוב שהוא שלך.

111י ה רי שוי מגיל 16 ומעלה1
בואו לאחד הסוכנים
והמוסכים המורשים בכל

רחבי הארץ.

3 3ין [5

יק״/טסבמיומן
^ :ין זטם גן ע ען ל ך

הי תרה ; י ד ׳

״ ת׳ יליס -ם ^
לאצ מו רי ם
ב תנ אי ם מי ר הי־י״

גליון חודש יולי 80׳
110 ¥0511ס 61י1

הפצה בלעדית
סטימצקי

רח׳ הס .5תל־אביב
טל׳ 297263

יום שלישי 15.7.80 ,

למה לא נוסעים
לאולימפיאדה ן
דייו על
ספורט ופוליטיקה
עם אלוף (מיל).

ססנוע גארלי-זה •פה1,ה חזק חה שלך
יבואן בלעדי
ומוסך מרכזי

אהרון דורון
יו״ר ההתאחדות לספורט

יורם גוז׳נסקי

מזכ״ל תנועת הידידות
ישראל—ברית־המועצות.
יוקרנו סר טי ם דוברי עברית
על ההבנות
לאולימפיאדת מו סקבה 80׳
המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב. ה תוכניו ת
מ ת חילו ת בשעה 9.00 בערב.

אזור התעשיה, ק .ביאליק, ת.ד .7175 .חיפה, טל 731291

אופן״ ,ש. קרביץ, הרצל ,92ט ל׳ 664885־04׳ חיון א ת מזור, רח׳ ת ״ א ,5
ר שי מתסוכניםומוסבים: חי פ ה
טל 537434 04 מו ס ך יאב, רח׳ אלנבי ,44 טל 521813 04 תל־אביב: קל־נע, דרך פתחת קו ה ,27 טל 612310 03
חולון: רתקו• רה׳ סו קו לו ב ,67 טל 845743 03 ירו שלים: נתן איינבנדר. תלפיו ת (מול משרד הרישוי),
טלי 713748־ .02 באר־שבע: מו ס ך מלכה, בני עין חרוד .65 טל 31614 057 מו טו כלי ט רו מפלדו ר , 84ט ל76388 .־ ד,05
החלק, דרך חברון ,7טל 36663 057 אשקלון: סו כנו ת או פניי ם א פנו עי ס א מי ר, ככר העצמ או ת ,107
טל 23183 051 רחובות, סו כנו ת רא שי ת הדרום, הרצל , 138 טל 52074 054 ראשון לציון: רוזנב או ס, רוט שילד,
טל 941634 03 דמלה: מו ס ך חדד, הרצל ,112 הוד השרון: מו סךד או ם, דרך ה שרון ,35 טל 24295 .־.052
פתח־ תקו ה: מו ס ך אלמוג, רח׳ ס ט רו מ ה, סל 913635 03נ תני ה: שמעון ויי ס, הרצל ,38 טל 22697 053חדרה :
שירותי וספה שומרון, הנ שי א 42׳ טל 22670 063 עפולה: רכב העמק בע״מ, ליד ה דו א ר המ רכזי, טל 22666 065
מו סך ה ק טנו ע, איזו ר ה תע שיה, טל 91194 065ט ב רי ה: מו ס ך אשר כהן .,ר ה׳ כנרת׳ טל 20830 067 נהריה :
מו סך ה ק טנו ע. אזור ה תע שיה, טל 923616 04 וולפוביץ, הרצל ,63 טל 920543 04ק. שמונה: בית ספר לנ היג ה
וזמ רוד, טל 35359 067אילת: מו סךה או פנו ע׳ אזו ר ה תע שיה, טל 73408 059 כסוכן בכל בו שלום ת״א

אימפקט

רב־־שיח
על הנושא :

צחי ריתוק ומעצר בית
ב ׳1980

1מלכת המי 80

ב ה •טתתפות :

ח״כ משה עמר
ד״ר מאיר פעיל
ד״ר אבי עוז
ד״ר אמיל תומא
ורמזי ג׳רייסי (סנן ראש עיריית נצרת)
המנחה: לאון זהבי
יום ראשון ,13.7.80 ,כשעה ,20.00
כאולם בית סוקולוב, רחוב קפלן ,4 ,ת״א
הכניסה לפי הזמנות • להשיג בכניסה לאולם

כל המת מו ד דו ת

ה סו פיו תבתח רו ת

תטוסנה לטיול משגע ביוון

במטוסי ואברת
בעיות ולבטי
בח״ המין
סאת

חד״ר מרדכי זידמן
הוצאת רש9ים

ד די מי

ה עו ל ם הז ה 2236

במדינה
העם
קד־נ^ה ל־ ! 1973

״איך עזה הפייטפש
7נזע 7ה? ״ שוא? עיתון
מפ״ם?גבי האיש
שהתגגר 7מיגוי ג?י7י
הציבור התייאש מן הממשלה
הנוכחית. לפי כל הסקרים, הוא
רוצה בהחלפתה. אך לפי סקר נו סף,
שפורסם לפני שבוע, אין אותו
ציבור מצ^ה לשינוי רב כאשר יח זור
המערך לשילטון.
נראה כי מנוי וגמור עם המערך
לחזק דיעה זו. לכן נקט השבוע
בצעד שהדהים רבים: הוא הטיל
על ישראל גלילי את התפקיד של
יו״ר הוועדה שתכין את המצע המדיני
שלו.
החלטה זו לא היתה תוצאה של
מאבק בין שני המועמדים היריבים.
גם שימעון פרס וגם יצחק
רבין תמכו בגלילי.
הפטרון של ימית. ישראל
גלילי היה היועץ העיקרי של
גולדה מאיר, בתקופה שקדמה ל־מילחמת
יום־הכיפורם. יותר מכל
אדם אחר, מילבד משה דיין, נושא
גלילי באחריות למדיניות שהביאה
למילחמה.
בשעתו גילה אנוור אל־סאדאת
כי החליט סופית על פתיחת מיל־המת
יום־ד,כיפורים כאשר קרא
שמיפלגת־העבודה קיבלה את ״מיס״
מך גלילי״ — מצע־המיפלגה לקראת
הבחירות של , 1973 שנתקבל
כתוצאה מאולטימטום של משה
דיין, ושנוסח עלי־די גלילי. במיס־מך
זה הוחלט על הקמת העיד
ימית.
היה זה כימעס קוריוז, שעל מינויו
החדש של גלילי נמסר באותו
שבוע שבו הקרינה הטלוויזיה הישראלית
כתבה ארוכה על המיל יארדים
שהושקעו בימית, אשר
ילכו לטימיון ביום שבו תימסר ה עיר
הבנוייה־לתיפארת למצרים.״
בשיחתו עם העולם הזה אמר
אגוור אל־סאדאת כי לא מיסמך-
גלילי בילבד גרם להחלטתו —
אך שהידיעה על מיסמך זה חיזקה
בו את ההחלטה לפתוח במילחמה.
אין ספק כי גלילי מייצג עכשיו
את הקו הנוקשה והניצי ביותר

מגורש מוכרן 511
הפרקליט רומה, המגורש התאבד
המוכן עתה לריב עם גורם־כוח
זה. הקיבוץ תומך ברבין, ופרס
אינו מוכן להתמודד עימו. .
הסולידריות הקיבוצית הצמיחה
גילוי מוזר עוד יותר. למחרת המינוי
יצא להגנתו עיתונה של
מפ״ם, בכתבה חסרת־תקדים כימ-
עט בגסותה.
על המישמר תקף את מזכיר
המשמרת הצעירה של המערך,
חיים רמון, שהתנגד למינוי גלילי,
•ושהציע במקומו את חיים הרצוג.
כתב על המישמר על רמון :
״(התנגדותו) נועדה לזכות את רמון
בכותרות שבהן אינו יכול לזכות
בזכות עצמו ...התנהגות משולחת־רסן
זו מעלה את השאלה מה־פיזמון,
איך קרה שהפישפש עלה
למעלה?׳״

יו״ר־ועדה ג7ילי
גם דם, גם מיליאדדיט
במיפלגת־ד,עבודה. הוא קיצוני יותר
מפרס בהתנגדותו לכל פית־רון
פלסטיני?
״משיכמה ומעלה״ .מדוע
נבחר לתפקיד זה?
! גלילי הוא איש הקיבוץ־ד,מאוחד
(קיבוץ נעו) ,ואין כוח במיפלגה

על המישמר ציטט את מתנגדי
רמון במיפלגת־העבודה, אך לא
השאיר ספק בכך כי זוהי גם דעתו.
גלילי הוא ״אישיות תנועתית מ־שיכמה
ומעלה.״ כתנועה קיבוצית,
מעדיפה מפ״ם, כנראה, את הנץ
הטורף — כל עוד הוא איש-קיבוץ.
מה משמעות הדבר לגבי ה

השבוע החליטה תנועת המושבים,
השייכת למערך, שהיא מתנגדת
להחזרת חבל ימית,

* בשער העולם הזה , 1307נ־איש־השנה
תשכ״ב.

העולם הזה 2236

ממשלה הצפוייה של המערך? נר אה
כי המערך צועד במרץ קדימה
— לקראת .1973
מיפלגות מודה ועוזב ־ •ר 1חם

סיעת ש״י עזכד אד היא 7א הודתה. היא
פשוט העמידה פגים
כאילו 7א היו דברימ מעולם
מי מוכן לאחוז בדגל של ההתנגדות
להצעת־החוק של גאולה כהן
בעניין ירושלים?
השבוע נמצא המועמד: סיעת־ש״י
המצומקת, על ששת חבריה.
כאשר נדונה הצעת־החוק בווע דת
החוקה־חוק־ומישפט, הצביע
ח״כ מרדכי וירשובסקי(ש״י) נגדה.
אבל הוא סירב לנקוט טכסיס פר למנטרי
מקובל לעיכוב ההחלטה:
לתבוע דחייה לשם קיום ״התייע צות
סיעתית״ .טען וירשובסקי :
״אני לא מוכן להוציא את הערמונים
מן האש בשביל הממשלה!״
ואכן, הממשלה היתד, מעוניינת
בעיכוב הצעודהחוק, אשר גרמה
להשעיית השיחות עם מצריים, ש טרם
חודשו רשמית גם השבוע.
והמעכירה את היחסים בין ישראלי
וארצות־הברית. החלטת הוועדה
קדמה רק בכמה שעות להחלטת.
מועצת־הביטחון של האו״ם בעניין
ירושלים. הידיעה על החלטת ה וועדה
של הכנסת הביאה את אר־צות־הברית
להימנעות מן ההצבעה!,
תחת להשתמש בזכות־הווטו שלה.
פרט קטן. סיעת ש״י לא הס תפקה
בקבלת הדגל. היא גם הניפה
אותו ברמה. בסידרה של מודעות,
ובמאמר של ח״כ אמנון רובינשטיין,
ייסרה את. הסיעות שנתנו יד ל־הצעת-החוק
הפרובוקטיבית, העלתה
על נס את גישתה האמיצה של ש״י.
במודעות ובמאמר שכחו אנשי
ש״י לציין רק פרט קטן אחד:
שהם עצמם הצביעו כאיש אחד
בעד הצעודחוק זו במליאת הכנסת.
כאשר
העלתה גאולה כהן את
הצעת-החוק, הציע נציג הממשלה
להעבירה לוועדה. נציג של״י קם
ותבע להסיר את. ההצעה מסדר-
היום, בהזהירו את הסיעות שקבלת
ההצעה תביא למשבר בין ישראל

מגורש קוואסמה
תחוק נשכח, הטלפון נותק
ומצריים וגם בין ישראל וארצות־הברית.
מייד
לאחר מכן נערכה ההצבעה.
כל סיעות הקואליציה, המערך,
ש״י, ר״ץ ול״ע הצביעו בעד הצעת-
החוק. רק של״י ורק״ח הצביעו
נגדה.
מדוע הצביעה אז ש״י כפי ש הצביעה?
אין ספק שסברה כי הצ בעת
אחרת לא תהיה פופולרית.
היא לא רצתה להימצא במחנה הרדיקלי,
כאשר המערך מצביע בעד
ההצעה של התחייה. עתה התעלמה
ש״י כליל מאותה הצבעה, והעמידה
פנים כאילו לא היתה.
החגיגות מחייבת .״מותר ל סיעה
לחזור בה מעמדתה ולנקוט
עמדה הפוכה,״ אמר השבוע אחד
מחברי־הכנסת ,״אך ההגינות מח ייבת
שהיא תגיד זאת בפירוש ו תביע
צער על טעותה. הפסוק אומר
כי, מודה ועוזב — ירוחם.׳ ש״י
אמנם עזבה, אך לא הודתה, לפי
הפסוק, היא ״לא תרוחם״.
השטחים דמי וגדודו ה 3ו*11ו, 1ם ץ

בקבוק ויסקי מו?בקבוק ויסקי — האס
יצווה כית־המישפט
?החזיר או 7א?
״אדוני כבר ביזבז שעה על חומר
בלתי־רלהזנטי. אולי נתחיל עכשיו
בחומר רלוונטי?״ קולו של נשיא
בית־המישפט העליון, השופט משה
לנדוי, היה עדין, אך הדברים היו
חריפים.
פרקליט־המדינה, גבראל בך, בלע
את הדברים בחיוך מאולץ והמשיך
בטיעון. הוא לא עשה זאת בלהט
של פרקליט היודע שהוא מייצג
עניין חזק. בך ידע, בלי ספק, כי
ה״קייז״ שלו הוא חלש, והוא הש תדל
ככל יכולתו לחפות על כך.
״אני מודה שהגירוש נעשה ב צורה
בלתי־תקינה,״ אמר, כדי לק דם
את פני הרעה. טענתו העיקרית:
למרות שראשי־העיריות של
חברון וחלחול והקאדי של חברון
גורשו בניגוד לנוהל הקבוע בחוק,
הגירוש היה חוקי.
חלוגות מוגפים. אולם בית-
המישפט העליון במיגרש הרוסים
בירושלים היה מלא עד אפס מקום.

לעשרות ערבים, שבאו להפגין ב נוכחותם
את הזדהותם עם המגורשים,
לא ניתן להיכנס לבניין.
את האולם מילאו עיתונאים מקו מיים
וזרים, אישי־ציבור ממחנה-
השלום, שישבו מחוסר מקום על
ספסל־הנאשמים, נכבדים מן הגדה,
בני מישפחות המגורשים ושורה
של משקיפים שבאו במייוחד מ-
חו״ל — חברי הפרלמנט הצרפתי
ושליח אירגון־המישפטנים הבינ לאומי.
ברגע
האחרון חל שינוי מפתיע.
שני שופטים שהשתתפו בשמיעה
הראשונה של העתירה, אהרון ברק
והדסה בן־עיתו, הוצאו מן ההרכב.
תחתם באו נשיא בית־המישפט משה
לנדוי והשופט הדתי יצחק כהן.
העיתונאים ניסו לפני הישיבה
לנחש אם יש משמעות פוליטית
לחילופין אלה.
המתח גבר באולם, יחד עם החום.
החלונות היו מוגפים, ואין באולם
מיזוג־אוויר או מאוורר. בהעדר ה שופטים,
גם לא העז איש לנקוט
יוזמה ולפתוח חלון.
אך ברגע שנכנסו השופטים, הש תנה
הכל. החלטתם הראשונה היתה
לפתוח את החלונות. האוויר הירושלמי
חדר פנימה, יחד עם קול
הפעמונים של הכנסיה הרוסית ה סמוכה.
בדיחה
שד עזר. במישפט
כזה, דרוכים הכל להערות־בינייס
של השופטים, בנסיון •ללמוד מהן
מה. תהיה ההחלטה הסופית׳״
הפעם לא חסרו הערות כאלה.
חיים כוהן, ששרד מן ההרכב ה מקורי,
לא הסתיר את דעתו על
צדדים-שונים של הפרשה. גם ה שופט
לנדוי לא ראה צורך להתאפק.

כך, כאשר הזכיר גבריאל בך כי
דיבר השבוע עם עזר וייצמן, וכי
זה מכחיש שאמר בפאריס שלא
היה מגרש את השלושה אילו היה
הו ראש־הממשלה, החליפו ביניהם
לנדוי וכוהן חיוכים רחבים. כאילו
שמעו זה עתה בדיחה וייצמנית
נוספת. כמה עיתונאים צחקו בפה
מלא.
כאשר אמר בך כי מאז הגירוש
משמיעים השלושה דיעות קיצו ניות,
העיר כוהן :״אולי זוהי תוצ אה
של הגירוש?״ וכעבור רגע:
״הפכתם אותם לקדושים!״
חיים כוהן ביקש לדעת אם ה־
(הנושך בעמוד )32

במדינה
(המשך מעמוד )31
קצינים, שהחליטו על הגירוש
החפוז, ידעו כי חם מפירים את
החוק בכך שאינם נותנים למגורשים
אפשרות לפנות אל ועדת־הערר
הקיימת כחוק. בך הודה
שהקצינים הכירו את החוק היטב.
״הייתי רוצה לראות תצהיר על
:ך !״ הפליט כוהן.
״זה חמור שלא נתנו להם לער ער
לפני הוועדה!״ הוסיף לנדוי,
״אך עוד יותר חמור הוא שלא
איפשרו להם לפנות לבית־מישפט

בכך שם את האצבע על אחת
מנקודות־התורפה. המימשל הצבאי
נאלץ להגן על מעשיו באותו בית-
המישפט שאת הגישה אליו מנע
בכות מפאהד קוואסמה, מוחמד
מילתם והקאדי אל־תאמימי.
כך עשו האנגלים. מול מת-
קפה מרוכזת זו, ניסה בך לבנות
טיעון. עיקרו:
• המצב באותו לילה, אחרי
זריגת השישה בחברון, היה כה
חמור עד כי לא היתד. שהות למצות
*ת התהליכים החוקיים ״התקינים״.
*ד הדבר אינו פוסל את חוקיות
זגירוש. תוך כדי כך הודה בך גם
:כך שהטלפונים של המגורשים
נותקו לפני הגירוש, כך שלא יכלו
והתקשר עם הפרקליטה. הוא הכ חיש
שגם הטלפון שלה נותק בזדון.

#אין בית־המישפט צריך להגיש
סעד למי שרוצה להרוס את
המדינה. השלושה אמנם השמיעו
דיברי-שלום בהזדמנויות רבות ב אוזני
יהודים וזרים, אך בעולם ה ערבי
הם השמיעו, אחרי הגירוש,
דברים שפירושם קריאה למרד ול השמדת
ישראל.
(בעניין זה מצא בך את עצמו
במצב מביך. הוא טען כי כל כלי־התיקשורת
הצרפתיים ״טעו״ כאשר
דיווחו על דבריו של עזר וייצמן
נגד הגירוש, אך נאלץ לטעון כי
דווקא עיתוני אש״ף אומרים את
האמת לאמיתה, כאשר הם מדווחים
על דברים שנאמרו, כביכול, על־ידי
קוואסמה ומילחם).
— האנגלים, השתמשו באותו
סעיף של תקנות־ההגנה כדי לגרש
את אנשי אצ״ל ולח״י מפלשתינה
(א״י) ,לא עיכבו את הגירוש כדי
לאפשר למגורשים לפנות אל ועי
דת־העירעורים.
מכיוון שבך מייצג עתה ממשלה
שחבריה המרכזיים היו חברים ב־אצ״ל
ובלח״י, היה בטענה זו יסוד
של קוריוז.
#אכן יש זכות למגורשים לפנות
לוועדת־הערר, אך אין זכות זו
עומדת להם דווקא לפני הגירוש.
הם יכולים לפנות גם אחרי הגירוש.
וכך
הגיע בך לטיעון העיקרי

מגורש מילחם
מתון?

זומם השמדה 7

קדוש?

הערר. אך בך ושולחיו רצו למנוע
בכל מחיר את החזרת המגורשים
ארצה, כדי לאפשר את הופעתם
לפני הוועדה — כי עצם כניסתם
לארץ תהווה מכה חמורה ליוקרת
הממשלה. לכן פתח בך פתח לפית-
רון אשר יספק את צורכי החוק
להלכה, מבלי לאפשר זאת למעשה.
השופטים הקשיבו לדבריו ב־חוסתסבלנות
גובר, בייחוד כאשר
קרא באריכות קטעים שנאמרו על-
ידי המגורשים בעיתונים ערביים

שלו: שבעצם אין מניעה לקיים
את הבירור בוועדת־הערר עכשיו.
לשם כך אין להחזיר את המגור שים.
הם יכולים להיות מייוצגים
בדיון באמצעות פרקליטיהם, ו להגיש
את השגותיהם בכתב מחוץ-
לארץ.
.מפה ליו קרה. היתד. זאת טענה
מחוכמת. כי היד. ברור כי השופטים
לנדוי וכוהן סבורים שהגירוש בוצע
בצורה המפירה את החוק, וכי יש
למגורשים הזכות לפנות לוועדת-

ואחרים, או שייוחסו להם בדו״חות
של שרותי-הביטחון. רק בסוף דבריו,
כאשר דיבר על אופן תיפעול
ועדת-הערר, חדלו מהערות-העקיצה
שלהם.
באותו שלב כבר נערכו בין ה עיתונאים
בלחש התערבויות. זו
מול זו עמדו שתי תחזיות:
י• שהשופטים יחליטו כי הגירוש
היה בלתי־חוקי, אך שניתן לתקן
זאת אם יפנו המגורשים עכשיו
לוועדת־הערר בכתב ובאמצעות
פרקליטיהם, מבלי שיוחזרו לארץ.
!• שהשופטים יחליטו שיש לה ביא
את המגורשים לארץ כדי ש יופיעו
לפני ועדת־הערר, אך שה-
מימשל הצבאי יכול להחזיקם כאן
במעצר.
ההתערבויות היו — 50*50 בק בוק
ויסקי מול בקבוק ויסקי.
רוחו שד סובלו שם אחד
שנזרק לחלל בית־המישפט על־ידי
אחד השופטים הזכיר נשכחות.
היה זה שמו של רוברט סובלן,
היהודי־האמתקאי שנחשד בארצות-
הברית בריגול, כאשר נמלט ארצה
ב־ ,1962 ציווה דויד בן־גוריון ל גרשו
מייד, והסגירו למעשה בידי
שוטרים אמריקאיים שהגיעו ארצה.
בדרך לאמריקה התאבד סובלן. ה דבר
עורר שערוריה, מפני שפרק ליטו
של סובלן, ארי אנקוריון,
רומה על-ידי השילטונות וסובלן
גורש בצורה שלא איפשרה לו לפ נות
לבית־המישפט.
הזכרת השם העלתה את תיקוד

החל מ־ 22 ביולי ובכל יום שלישי
טיסת נופש לנן העדן של איי יחז־* 08
חברת דיזגהויז הבינה עבורכם
חופשה בלעדית ומלאת חוויות ,
באי קום ־ גן העדן של איי יוון!.

החופשה מתחילה מיד.

לראשונה בישראל טיסה
ישירה מלוד לחופים המקסימים
של ״קום״ ללא בזבוז זמן
בנמל תעופה של אתונה,
במעבורת וכד׳,
חוויות בלתי רגילות מצפות
לכם באי קום ובסביבה.

מועדי יציאה:
כל יום ג׳ בשעה 10.30.
, 19 /8 ,1 2 /8 ,5 /8 , 29/7,22/7
9/9 , 2/9 , 26/8ערב ראש השנה,
23/9 ,16/9סוכות

7י מי ם ד
$ 333״450

על ״,־שד, בלתי נ נטלי

יוגרלו 2כרטיסי
טיסה חינם!

רולל טיסות ישירות הללו ושוב

הרשמו מיד.

דיזנהויז בע״מ
רח׳ בן־יהודה ,21 טל׳.652140-
רח׳ בן־יהודה , 33 טל׳.652676-
סניף רמת־גן, בנין בורסת
היהלומים, טל׳ .266222 -
וושבסקי־ פריליך

* שייט להרי געש ומנזרים
באיים סמוכים.
* צייד עופות וחיות(ברשיון)
באי קום.
* טיילת שופעת טברנות ובתי
קפה.
* מבצרים, מקדשים, מרחצות
רומיים.
* חופי רחצה של מי בדולח.
* טברנות המגישות לו דגים
טריים ישר מהים.
* מלונות מפוארים, חופים
פרטיים, בריכות שחיה,
מגרשי טניס, סירות מפרש,
סקי מים,בידור בערבים.

הפתעות ומתנות,
ל־ 65 הראשונים,
בטיסת הבכורה ב־22/7

!7וי תעופה בישראלבע׳כז
651)<1חו1־ו!<13 וו 13ח3611ז15

תל-אביב רח׳ החשמונאים , 88
טל 218181 .
רח׳ פרישמן , 11
טל 226640,231735 .
ירושלים בגין טפחות, רח׳ הלני
המלכה , 9טל, 233355 .
.225888 ,234855
רח׳ איבן סינא .4
חיפה
טל 667722/3 .
כיכר העצמאות ,7
נתניה
טל.23644,91207 .
באר־שבע רח׳ הרצל ,31 טל 73308 .

ובכל משרדי הנסיעות.

גן העדן של איי יוון

תיהם של אותם שהתערבו לטובת
החזרתם של המגורשים.
שטן? הדיכור. כאשר קמה
פליציד. לאנגר, פרקליטת המגור שים׳
להשיב לטענות בך, לא מצאה
את עצמה במצב קשה.
היא יכלה להתאים את עצמה
למצב-הרוח של בית*המישפט. מאחר
שהיה ברור כי לפחות שני
שופטים סבורים כי הגירוש היה
בלתי־חוקי ופגע במעמד בית־ה-
מישפט, יכלה לאנגר לפתוח בטיעו־יניד.
בנקודה זו.
תחת זאת פתחה בטיעון פוליטי,
שעורר מייד מורודרוח בולטת אצל
השופטים. כאשר ביקשה לאנגר
להוכיח כי אין לייחס אמון למוב אות
מן העיתונות הערבית על
התבטאויות השלושה, נתקלה בהע רות
עוקצניות של השופטים.
השופטים גם רצו לדעת מדוע לא
שלחו המגורשים עצמם מחו״ל
עתירה לבג״ץ, תחת להסתפק ב עתירה
של נשותיהם. הדבר היה
חשוב כי עתירה של השלושה ל-
בית־המישפט הישראלי היה מפריך
את טענת בך, שהשלושה כלל אינם
מכירים במדינה ומבקשים להרסה.
תשובת לאנגר: אין לה קשר
עם המגורשים, אין היא יודעת היכן
הם נמצאים, ועל כן אין היא יכולה
לייעץ להם. אך השלושה טילפנו
אליה פעמיים אחרי הגירוש, וסמכו
את ידיהם על העתירה.
אם עקצו השופטים קודם לכן
את בך, הם לא נצרו את לשונם
גם מול לאנגר .״אנא, אל תפסיק
את שטף־הדיבור של הגברת לאנ-
גר,״ אמר לנדוי בחיוך לבך, כאשר
זה קם להעיר הערה. הוא הדגיש
את המילה ״שטף״ ,ברמזו על ה דיבור
המהיר והנלהב של הפרק-
ליטר״ שדבריה היו שזורים בסיס מות
פוליטיות לרוב.

לדברי בך, במיקרה הראשון
תהיה התלקחות בשטחים המוחז קים.
הטענה ההפוכה: דווקא ב-
מיקרה השני תהיה התלקחות.
העיר השופט כוהן לבך: אם
כוחות־הביטחון חוששים מפני הת לקחות,
האם אין זה מתפקידם
למנוע זאת?

עיתונות
כלב עוד !יו־

כוכי יהיה כזכ״רחוב
פשוט, שגעשה מפורסם
בג 77 פיקציה עיתוגאיוז
בכל רחבי
אותה ב-
של כלב
היתד, ה
הידיעה
היכתה הדים
הארץ. מעריב הבליט
מיסגרת .״גורלו המר
שסירב לרדת מהארץ״
כותרת.
במדור ברחבי המדינה של ידיעות
אחרונות היתה הכותרת לא
פחות מרעישה :״שמונים יום היה
כלב זאב כלוא בדירת בעליו״.
בהמשך הידיעות תיארו עיתוני-
הערב את הסיפור בצורה דרמטית.
בוקי נאה, כתב מעריב, סיפר על
כלב זאב שהוזנח על-ידי בעליו,
תושבי שכונת גימ״ל בבאר־שבע.
במשך חודשיים, כך סיפר הכתב,
היד, הכלב בובי נעול בדירה ללא
אוכל ומים, כשהוא מיילל ומבקש
מזון. השכנים נהגו לשפוך מים
לדירה הנעולה מבעד לחריץ דלת
הכניסה.
ן ןובדות מוזרות. הוסיף צבי
אלוש, כתב ידיעות אחרונות :
״השכנים סיפרו למלי ליבידינסקי,
נציגת אגודת צער־בעלי-חיים ב־באר-שבע,
כי בעליו של בובי
העריכו את כושר ההישרדות ה גבוה
שלו. הם ציידו אותו בדלי

ואחת מריאותיו פגועה. הכלב קיבל
טיפול, והוא מאושפז כיום בביתר,חולים
הווטרינארי בבאר־שבע.
לפי ידיעות אחרונות היד, כלב
הרועים, שמישקלו כרגיל בגיל זה
כ־ 30ק״ג, רזה וכחוש. הוא שקל
שיבעה קילו בלבד. אולם במשך
החודש האחרון קיבל ארבע ארו חות
דשנות ביום ומישקלו עלה
ב־ 14 קילו.
העולם הזה ניסה למצוא את
ביתה של המישפחה שזנחה את
הכלב, להשיג את שם הבעלים,
לנסות לאתרם בחוץ־לארץ ולצלצל
אליהם כדי לשאול אותם לפשר
המעשה שעשו.
פרלה ליבידינסקי, בתה של מלי,
העובדת כרוקחת בסופר פארם ב שיכון
ה״א, טענה כי לא ידוע לה
דבר על המישפחה, שזנחה את הכלב.
לדבריה, שמעה על כלב זאב
המשוטט בשכונתה. במשך שבוע
שלם חיפשה את הכלב, איתרה
אותו וניסתה להתקרב אליו.
״הייתי מסתובבת בשכונה וכש הייתי
רואה את הכלב נתתי לו
אוכל. לאט לאט הוא הפסיק לפחד
ממני ואז לקחתי אותו והבאתי
אותו לווטרינאר. הכלב נראה כמו
פליט ממחנה ריכוז,״ סיפרה.
אמה של פרלה, ששמה נלי ולא
מלי, טענה כי מישהו אכן צילצל
אליה וסיפר לה שהיה כלב סגור
בדירה בשכונה גימ״ל .״הלכתי ל שכונה
גימ״ל וחיפשתי את הכלב
שדיווחו לי עליו. חיפשתי אותו
במשך שבוע שלם אבל לא מצאתי
אותו. אחרי שבועיים מצאתי כלב
זאב משוטט אצלנו בשכונה והבת
שלי הצליחה לתפוש אותו.״
כאשר נשאלה נלי ליבידינסקי
מניין לה שהכלב שאותו מצאה
בתה הוא אכן הכלב שהיה סגור
בדירה, לא ידעה להשיב. לגבי

הרוכש
מגר שי ם !

סר 1
עד תאריך 31.7.80

באזורים :

י הר הכרמל: וילות וו ל פ סוז ״
מצפה עין־הוד׳
•נז ף עתלית: באזורה קו
סביון(קביאליקן:ט ג ייגו בם ל הבמב נפיו הא רים 1
• גוה

* קרקע פרטית -קושאן בטאבו
וחלוקה 9
* תכנית אדריכלית לפיתוח
* להבטחת כספך תקבל ערבות
בנק גדול

אפשרות רכישה בתשלומים ללא המענק
החל מ 28,500.-ל־־י במזומן והיתרה -
בתשלומים נוחים

ין ן ^

המהיר; 75,000־ 220,000ל״ י

חיפה, רח׳ נודדאי מ,״ל• ו7גז 44־04

אדמות מבטחים

היפ ה,ו ח׳ ארל1זור 1ב 5ו,על2 ,ן<$455־ 04
תל-אביב דח׳ בז-יהודח ,; 9על 8 0^ 459021.

וטרינר יגיל

חוכבת־דויות פולה ליכידינסקי
כלב רחוב או כלב

שיקול מול שיקול. אולם למרות
העקיצות, היה ברור כי ה עניין
חמור. כאשר יחליטו השופ טים,
בסוף השבוע, אחרי שיסתיים
הטיעון של לאנגר, יעמדו לפני
ברירה קשה:
• להחזיר את המגורשים, לשם
השמעת דבריהם בוועדת־הערר והגשת
עירעור אפשרי בביודהמיש־פט-הגבוודלצדק.
החלטה כזאת תע שה
רושם מצויין בעולם, אך תהווה
סטירת־לחי לממשלה ולמימשל הצבאי.

לקבל את הטענה כי אין צורך
להחזיר את המגורשים כדי שאלה
ישמיעו את טענותיהם בוועדת-
הערר. החלטה כזאת תציל את
יוקרת הממשלה, אך תעשה רושם
קשה ביותר בעולם.
העולם הז ה 2236

ורד

מים ובמעט שיירי מזון. כעבור
מיספר ימים, לאחר שגמע את כל
כמות המים שהיתה בדלי, שתה
בובי בצמא את המים שבתחתית
האסלה ולעס כל דבר שנקרה ב דרכו.
מאוחר יותר היו השכנים
עדים ליללות הכלב, שגם שרט
נואשות את דלת הבית ...כעבור
80 יום נכמרו רחמיו של אחד ה שכנים
על בובי והוא הזעיק את
המישטרה ואת הנציגה של אגודת
צער־בעלי־חיים.״
״כאשר הוצאנו את בובי מה דירה,
הוא נראה איום ונורא, הש תעל
ובקושי רב עמד על רגליו,״
צוטטה מלי ליבידינסקי.
בהמשך, תואר כיצד הובא הכלב
לווטרינאר, הדוקטור ראובן יגיל,
שבדק אותו ומצא שמצבו חמור

השם ״בובי״ טענה, כי ״ככה אמרו
לי ילדים שקוראים לו, אז קראתי
לו ככה.״
רק כוכי יכול. חבר אגודת
צער־בעלי־חיים בבאר־שבע, יהודה
ברינסקי, צילצל למתנדבי האגודה
בשכונה גימ״ל ולראש ועד ה שכונה.
העולם הזה ערך סריקות
בשכונה גימ״ל ושאל את התושבים
אם ידוע להם היכן היה הכלב
כלוא. איש לא ידע על כך דבר.
גם במישטרת באר־שבע טענו
כי המישטרה לא פרצה כלל את
הדירה, וכי על המקרה נודע להם
רק מקריאה בעיתונים .״תשאלו
בחברת ענוידר, אולי הם פרצו את
הדירה,״ הציעו שוטרים מהתחנה.
גם בחברת עמידר לא היה ידוע
(המשך בעמוד )46
דבר.

313

הפיקוד העליון ציווה ב־ 1948 לגרש את כל האוכלוסייה

ניצוח x

הערבית או לגרש אותה. דרישתי עלולה
להיראות כמוזרה, אך היתד -לי סיבה טובה
לחוש בדאגה בעניין זה.
כמה שעות בילבד לפני כן בא אלי חיים
לסקוב, כשבפיו פקודה מדהימה :״לפנות״
את האוכלוסיה האזרחית של נצרת ! נדהמתי
ונחרדתי. אמרתי לו שלא אעשה
שום דבר כזה — לאור הבטחותינו לשמור
על שלום האוכלוסיה בעיר, יהיה מעשה
כזה מיותר וגם מזיק. הזכרתי לו שרק
יום אחד לפני כן חתמנו שגינו, הוא ואני,
כנציגי הצבא הישראלי, על מיסמך של
כניעה, שבו הבטחנו חגיגית שלא לעשות
דבר לפגוע בעיר ובתושביה.
כאשר נוכח חיים לדעת שאני מסרב
לציית לפקודה, הוא יצא.
עברו בקושי 12 שעות, ואברהם יפה
בא להגיד לי שהוא בא במקומי כמושל

ך | 1 \ 1ך ן 1ן ה בן דונקלמן במילו
א ו 11-41 1חנזת־העולם השניה,
כסגן־מישנה של ״חטיבת רובאי המלכה״,
ן• הד סל,ופ עול מי.
1בפעם הראשונה מתגלה בעמוד זד, כי
במשך כמה ימים גורליים ריחף על פני
נצרת הערבית — אחד ממוקדי הנצרות
העולמית — אותו הגורל שפגע בלוד
וברמלה, ביפו ובבאר־שבע, ובעשרות עיי רות,
שכונות וכפרים ערביים במילחמת־העצמאות.
נצרת
•ניצלה מגורל זה תודות לאומץ־
ליבו המוסרי של אדם אחד: יהודי קנדי
בשם בן דונקלמן.

מתוח דל־ דד??זר !?1ידור1רו י ולהי־ריי דיי! ייייייי״י יי*י<י*י י 1י

הקטע שבו תיאר דונקלמן את כניעת נצרת ואת

1״1 71
1 •4 1 1 .1הבטחתו לשמור על שלום התושבים. אחרי קטע זה
1111 1111
היה צריו להופיע בספר הקטע שנגנז, שבו תואר מהלך הכניעה של העיר הערבית,
הקטע הגנוז
ף } יפור זה היה עשוי להתגלות כבר
* 1לפני שלוש שנים, עת יצא לאור
סיפרו של דונקלמן, נאמנות כפולה, בהוצאת
שוקן. באותה עת פורסם הספר
גם במקורו האנגלי, בשם \.110נ 01131״
£131110״.
הקטע הנדון היה אמור להיכלל בפרק
״נצרת״ (בעמוד ,168 בהוצאה העברית).
שם, בעמוד ,176 תוארה הכניעה של העיר
הערבית.
דונקלמן כתב את הספר בעזרת עיתונאי
ישראלי, פרץ״ קידרון, ששימש כ־
״011051 1-11:01״ .חלקו של קידרון ב כתיבת
הספר מוזכר במבוא, בעמוד ,9
שבו מודה דונקלמן לקידרון על ״עזרתו״
בכינוס כתב־היד.
אחרי שקידרון כתב למעשה את הספר
כולו לפי סיפורו של דונקלמן, הוא המציא
לו את כתב־היד לעיון ולתיקון.
בעמוד 298 של כתב-היד הופיע הסיפור
המדהים.

הנה הוא כלשונו:
יומיים אחרי שנכנסה לתוקפה ההפוגה
השניה, הוציאו אותנו מנצרת. אברהם יפה,
שפיקד בהתקפה על העיר על גדוד ,13
הופיעו אצלי, כשבידו פקודה מטעם משה
כרמל להחליף אותי כמושל הצבאי של
העיר.
מילאתי אחרי הפקודה, אך רק אחרי
שאברהם (יפה) נתן לי את מילת־הכבוד
שלו שלא יעשה דבר לפגוע באוכלוסיה

י> 3 4

— *י1111־1

הצבאי של העיר. הייתי בטוח שזה נעשה
ביגלל סירובי למלא את פקודת ״הפינוי״.
אך למרות שהוציאו אותי מנצרת, נראה
כי היתד, תועלת בסירוב שלי למלא את
הפקודה. נראה כי זה נתן לאנשי הפיקוד
העליון שהות לחשוב על העניין מחדש,
והמחשבה השניה שיכנעה אותם שיהיה
זה לא־נכון לגרש את תושבי נצרת. לפי
מיטב ידיעתי, לא דיברו מאז אי־פעם על
תוכנית ״הפינוי״ ,והתושבים הערביים של
העיר חיים שם מאז.
עד כאן הכתוב בכתב-היד.
כאשר קיבל דונקלמן את עמודי כתב-
היד, ערך בהם כמה תיקונים סיגנוניים
קטנים, אך בשולי העמוד כתב בכתב־ידו :
״אני רוצה לחשוב מחדש אם לכלול את
זה או לא.״ (בהערה זו יש שגיאת־כתיב :

ב־ 16 ביולי, בשעה ,2040 שלחתי את התשדורת הנלהבת :״נצרת נכבשה!״
בתוך זמן קצר הגיע מטה החטיבה אל מפקדתגו החדשה. ביקשתי את ראש
המטה שלי לנסח את מיסמך הכניעה, ברוח ההסכם שהשגתי על־פה עם אנשי
הדת הנוצרים והמוסלמים! נצרת נכנעה ללא תנאי, ואני הבטחתי כ* לא
יאונה בל רע לעיר או לתושביה. למחרת פירסם ״ניו־יורק טיימם״ תצלום
של טקם־הכניעה: בנוסף על חיים לסקוב ועלי, נראים בתצלום קציני־המטה
הבכירים שלי ומפקדי הגדודים, אותם הזמנתי לחתום על הכניעה.
זה היה נצחון גדול. עם נפילת נצרת, שהיתה המעוז הראשי בקו־ההגנה של
קאוקג׳י, נחלש המערך שלו בכל הגליל. אנו לא סבלנו אבידות רבות במיבצע
זה, ועלה בידנו לכבוש את העיר בלי להסב נזין לה או לתושביה — למרות
גורודצקי.
אף־על־פי־כן, נגרם לי נזק אישי בנצחון קל זה. מאז החלה ההתקפה על
שפרעם, לא נחתי כמעט. כעת, לאחר מספר ימים ולילות ללא שינה, הייתי

^001

!|| 1 1*1 1ו 11 קטע אחר בכתב־ידו של דונקלמן. נאמר בו :״בערך
11111114111 14111 באותו זמן ביקרתי אצל ב״ג (בן־גוריון) ,שרצה לדעת
איך השגנו הצלחה כה מזהירה באבידות כה מעטות, הוא נראה מרוצה מאד. הוא
שאל אותי על חיים (לסקוב) .שיבחתי אותו בפה מלא והמלצתי עליו למען תפקידים
יותר גדולים וטובים. זמן קצר לאחר מכן מינה ב״ג את חיים כראש אגף ההדרכה בצה״ל.״

ך 1 4ן ך | 4דונקלמן כשומר, רוכב על
11 - 1י ן סוסה ערבית. זמן־מה שהה
בן דונקלמן בקיבוץ רמת־אשר אך עזב.
• ^ 03.11101 במקום ז/ 1101110י\ .נראה כי
הדברים נכתבו בחטף).
דונקלמן חשב והחליט שלא לפרסם קטע
זה. הוא גנז אותו.
חרפת עולם
ל< ש עניין רב בקטע זה, כי הוא
מלמד הרבה על אותה תקופה.
קודם כל, הוא מלמד כי דונקלמן, שיצא
בינתיים לגימלאות, והחי עתה בטורונטו
שבקנדה, יחד עם אשתו הצברית, היה
אדם הגון. שם כזד, יצא לו כבר במילחמת־העצמאות,
שבה פיקד על חטיבה .7בעת
המעשה היה חיים לסקוב מפקד הגליל
המערבי.
שנית, הקטע מלמד עד כמה היה ביצוען
של פקודות מסוג זה תלוי באופי האיש
שבמקום. תושבי הכפרים בירעם ואיקריט
גורשו אחרי שוך הקרבות על פי פקודה
דומה, שבוצעה על־ידי המפקד המקומי.
עד היום מטרידה הפרשה העגומה את
המצפון הישראלי ואת הערכאות המדיניות
והמישפטיות.
שלישית, הסיפור מוכיח כי אכן היו
פקודות כאלה, שבאו מלמעלה, ושניתנו
כנראה באורח ספונטני, בלי מחשבה רבה,
למרות שהשפיעו על חייהם של רבבות
ומאות-אלפים. דונקלמן סיפר לקידרון כי
בשעה שסירב למלא את הפקודה, שהיתר,
בעיניו בלתי־חוקית, תבע לקבל הוראה
בכתב מידי דויד בן־גוריון עצמו. בכך
הכשיל את המזימה. יתכן שבן־גוריון לא
ידע על הפקודה, ויתכן כי ידע אך לא היה
מוכן לאשר זאת בכתב.
(אחרי מילחמת יוס-ד,כיפורים סיפר ה אלוף
(אז מיל׳) ישראל טל שהכשיל פקודות
דומות של שר-הביטחון משה דיין במצריים
בטכסיס דומה).
אחרי הפרטים על גירוש הערבים מרמ לה,
שהיו כלולים בסיפרו של יצחק רבץ,
מאשר גילוי זה את התמונה הכללית.
אין עוד ספק כי בשלב השני של המיל-

3 \711־1ג)111־ 6 1 / 7 1מ /7 6ו 1 7 6־ 6 1 *1*6 0

131:11 1331:1:311011
1*1*010

1 0־ 1ז 1

1110 3 0 0 0 1 1 )1 1:1*3 0 6־ :נ 3 £ 1 : 6

;7110 113 )1 0010111311)1 6 )1 1:110

! 171 *311310 1 3 1 *1*6 ,

5מ 1111 0 1 *)10־ 1ש 10ז 1 0 )1 1:0 1־מ 0כו 6מ 7ו 0ת
.מ 0ת* 1 3 1 0 7 0 1־ 11:3 1 0 1 1 1

1113מססז
1:116

03106

3 3ססז 010־0 7 6 1 * 1*1

ת 1׳ 0ע § 3 1 *1:61 • 3 7 1 *311810 113 )1

)1131 ( 1 3 3 6

113 )1 § 0 0 )1

•־ע 1־ 1:110 0 1

^ 11ז 1131: 0

§ ת ) 11ת 1 0 3־ 111 3 8־ 1:0 1!16 ;7 1

1.103116 0 3 1 *1001 1:0 1:31) 6

,מ 1 1 6 )1 ; 711:11 1:116 0 1 *)1 0נ!מזס 0

6נת 113 )1 0 0

§ מ 01:111ת ;7 0 3 1 )1 )10

? 010111)1 6 )1 11101
1116־ * 0 1

1131111 1 3 5 1 ) 0 7ו 1*6 ^ 11031 *8 1(**6 7 1 0 3 3 1 7

3זג 1מ 0

1 :0 1 )1 11101׳ 1

מ ס 0 )1ת מ 0 6ת 0 0

1־*11161

1 1 *1 6 )1 .מ מ 1 110ז מ 311001 ) 6 )1 3

1 ,־ח 0 3 1 0 6ס )1

1 1 0 1 3 1 3י־} 0ע

1 0 1 1־

;7 3 3
1־ע 3 0

,מ 1 1 6מ 3 3ע 3ג<

<1 1 ,ת 1 1 6 ׳ 3

מ <1 6ת 8 6מ 1116 3 3־ 113 )1 3 1 § 116 )1

8611מ13

1 3־ 1׳ מ ס ׳}1־ 1131*141 1:116 0 1

116 1 0 1 *1 .
016

8י111־ 6מ 1 1 3 2 3

^ 0 6 1מ 1 3 0 3־ 1118־

1 7ת!1ז 5 0 1 6

ו 3מ )1 6מ 0

• 1)11*3 1מ ) 1 113מ £1113033 3י 6 1כ] 111 3 3־ 3 3 0 1 1 3 0 1 0 7 6 ;7 0 3 1 )! 1( 6 1( 0

1 1 7 6 3־ 1 8־מ 6 3 6מי 61 .מ

7 6ו 111011־;;

1 .ז 3 1 3 1 : 1 0ע?0נ ג 31מ\ ^
1:0 1*6 6 1

מ 1 0 3ז^ 01 *01 0 1 * 110

ת6330מ

! ״ 1 6 )1־ ;7 3 3 1:0 1( 6 ״ 6 7 3 0 3 3מ 1 1 0־ 0 1 3כנ >0ן ת 0 1 7 1 1 1 3
0 1 * 1:116

ת ס 111 1:110 3 3 3 3 3 1 1 :

^<1 103ת 3מ ״17 3 6

• 1־ 1:11118 3 3 1 ( ,5 6 0

;£*1*010 1^3 2 3 1 *61:11 .

מ ס 1£ 1:0 1131*10׳נ 1111־ 0ו נ 1:1131: 116 ; 7 0 3 1 )1 )10
§ 6 ,ת 3מ 1־ 5 0 3 1 1 )1 3

,מ 6ג) מ 1116 0 01 ( 6
811301 1*3 1 *1*6מ ^ 7

$ 3 ;<1 08016

§ 1נ 1811־ 0ת 1 6 )1 £ 6 )1 1:0 )10 נץ

1 0־ 6 1 *0 8 6 )1־ 1

,מ 1 6־ 1 3

3מ 1103

1־ 1113 113101 8 3

!;7 6 1 7 6

06מ 8 0 3

111131 תז 06:1-36 -ע 10 1-לזרס 11 סמ־315-א1
מ <1מ 0

״ 11011־ 1110 ״ 6 7 3 0 0 3־ * 0 1

^נ2מ

׳}1זנ 11131:־ 8ו!׳ 1 8 6 6־ 1

0 6ת 6 1 *1 3ג) ׳}0 1 * !0
1\ 3 2 8 ? 6 1 1 1 ,מ! 0מ*1

1116־ 10 11376 § 1 7 6 1 1־ 1 8661118־ 1
1 0־ 11161:1 11011 1 6 )1
1116־

6 1ע6 ::

1 0־ 011£־ ;71

8כ 6 6 <1 1ג<מ 1

06מ00116 כו<1180

11010־ ) 1ת 13מ0ז 111§ 11 0 0

0 1 )1 ,־ 1 ;7 0־ 11131: 1־

מ 0 1 3 3 1 0מ ם 1116 0־

1־ת 1 3־ 1 1 3 0 1ת 5 1ג 1נ 3ב 3 !2ז 1מ ±

6מ 1116־ 1 1 7 6 )1

המקורי, שבו מופיע תיאור המזימה לגרש את אוכלוסיית נצרת,
בניגוד להבטחה מפורשת שעליה חתמו נציגי צה״ל יום קודם
לכן. בטחוד נזופיעיס בכתב־יד תיקונים סיגנוניים של דונקלוזן, ובשוליים השמאליים
חמה, אחרי מאי ,1948 כבר היתד. קיימת
מדיניות שיטתית של גירוש הערבים מן
השטחים שנכבשו בידי הכוחות היהודיים.
אגב, גם בגילוי הפרשה של גירוש ה ערבים
מרמלה ומלוה מילא פרץ קידרון
תפקיד חשוב. פרץ הוא שתירגם את
סיפרו של רבין לאנגלית. הוא תירגם גם
את הקטע על הגירוש, שהופיע בכתב־היד
העברי. לאחר מכן גנזה הצנזורה את הקטעים
האלה בספר, אך קידרון הביא אותם
לפירסום בארצות-הברית כתוצאה מכך
התירה הצנזורה לפרסמם גם בארץ.

מ סי!

׳0701

7 /3 3

11103§11 1־1 31־£3

1 11 )3 1 1 3 7 6 30106 6 1 *1 6 0

1116 ״ 0 7 3 0 3 3 1 : 1 0 1 1 1 3 1 1 0 1

כתב היד

ת111)1? 3 ;7־ ; 7 1

1 3 ,־11103 § 11־ !)8 6 0 0 1 :

/1 6 )1§ 6י\ 0מ ) 1׳}1 0 1 * 10־ 1116 1( 6 3־
1116־ 311)1

6 ^ 1 >6 0 3 3 8 6ת < 1 0־־£מ 4ר 8ש-ץ 11115־

6מ ס 10׳}311
11376

מ676מ

;7 3 8

11161 *6־

3ת 1 1 2 6־ 0 1נ 31מ׳ 8 / 1

הודעת המחבר שהוא רוצה לחשוב אס לפרסם את הסיפור או לא. למטה: בחתונתו
של דונקלמן (שני משמאל) נכח הרמטכ״ל, יעקוב דורי, ובל הצמרת הבכירה של צה״ל,
וביניהם חיים לסקוב (משמאל) ומשה כרמל (מימין) .אשתו היא צברית בשם יעל.
נצרת נכבשה רק כמה ימים אחרי כיבוש
רמלה ולוד, בימי הקרבות שבין ההפוגה
הראשונה והשניה. את ההקדמה לסיפרו
של דונקלמן כתב — יצחק רבין.
רק תודות ליהודי הגון ואמיץ — שהוא
גם ציוני נלהב — נמנע בנצרת מעשה,
שהיה ממיט על ישראל קלון בל-יימחד,
— הן ביגלל עצם אכזריותו, הן ביגלל
היות נצרת עיר קדושה למאות מיליונים
בעולם, הן ביגלל ההפרה המפורשת של
התחייבות מקודשת, שעליה חתמו נציגי
צה״ל.

בירידה
יושב־ראש הכנסת, יצחק ברמן, עומד לצאת
בפעולה ציבורית על־מיפלגתית נגד גל
הירידה מן הארץ.
לדעת ברמן יש להפנות את כל המשאבים הכספיים,
המושקעים בנסיונות לשכנע את הנושרים לעלות
לישראל, לפיתרון בעיות הנחשבות כגורמי־הירידה,
ובראש וראשונה מצוקת־הדיור.

טקיף

אד כרמן עומדים להצטרף אישים מכל גווני
הקשת הפוליטית בישראל.

ספר על
צפויה העלאת

פרשת החטיפה

מחירים כללית

כתב ״ידיעות אחרונות׳׳ ,יוסי בר, שסיקר
עכור עיתונו את פרשת חטיפת הילד אורון
ירדן, עומד לסיים כימים הקרובים כתיבת
ספר על הפרשה.

העלאת־מחירים כללית וגדולה ככד
המוצרים והשרותים הנשלטים על־ידי
הממשלה צפויה כחודש הבא, ערב עידכון
התקציב לקראת החצי השני •טל שנת־הכספים.
כאוצר
הכינו תוכניות מפורטות להעלאת־־
מחירים כדלית ולכלימת ההתנגדות
הציבורית להעלאה זו.

הליכוד

שמיר לא רוצה

מחלק משרות

בביטחון

כמה מאות אישים, המקורבים לליכוד, עומדים
להתמנות בימים הקרובים כעורכי־דין, כרואי־חשבון
וכחברי דירקטוריונים של 150 חברות ממשלתיות.

שר־החוץ, יצחק שמיר, גידה השבוע
למקורביו שאין הוא רוצה כדל בקבלת
תיק־הביטחון.
שמיר טען כי ככל שהוא מכיר יותר את בעיות
מישרד־ההוץ, כן הוא משתכנע שי*ש כד נרחב
לפעילות במישרד הזה, שבה הוא מעוניין. שמיר עומד
לבקש מראש־הממשלד מנחם בגין לזנוח את הרעיון
למנות אותו כשר־הביטחון. לדברי שר־החוץ הוא יקבל
את התיק רק אם הדבר יעזור לראש־הממשלה
להתגבר על בעיות קואליציוניות.

צפו* משבר נוסף
בעיקבות פירסום תוכנית־המיתאר לירושלים, חוששים
חוגים ממשלתיים למשבר עם הממשלה האמריקאית,
חריף יותר מהמשבר סביב פרשת העתקת מישרד
ראש־הממשלה לעיר המיזרחית.

חלק שד תוכנית־המיתאר, שלא זכה
דפירסום, מפרט את הרחבת שיטח השיפוט
שד ירושלים והפקעה משמעותית שד אדמות
היטייכות לתושבים ערביים.

כעס על ניצול

בר, שהפך ידיד־המישפחה, קיבל את אישורם של
פנינה ועמוס ירדן לכתיבת הספר, שיופיע תוך
שבועות אחדים.

הליכוד החליט להכניס אנשים שדו אד
הדירקטוריונים של החברות הממשלתיות,
משום שגם אם יתחלף השידטון, אי־אפשר
יהיה להחליף אנשים אדה במשך שלוש
השנים הבאות.

ניס!! דרמות
את אל״תירכאוו?,
בפרשת תשלום הפיצויים לבעל הבתים בחברון
שפוצצו, בלי בירור ובדיקה, אחרי הרגת השישה
בחברון •,חל מיפנה. כאשר התברר כי מישפחת
אל־חירבאווי הצילה עשרות יהודים במאורעות תרפ״ט,
הוצע לה על־ידי המימשל הצבאי לפצות אותה על
הנזק שנגרם לה על לא עוול בכפה.

עם סיום המשא־והמתן הוגש דאד־חירבאווי
מיסמך לחתימה. כאשר הקפיד לבדוק את
תוכן המיסמך נדהם להיווכח כי היה זה
הסכם למכירת המיגרשים הנדונים. קיים
חשד כי ביקשו להוציא ממנו במירמה
חתימה, למרות שתוכן המשא־והמתן היה
הפוך — לשלם לו פיצויים כדי שיוכל
להקים מחדש את הכתים שפוצצו.
אל־חירבאווי סירב לחתום.
הבחירות חוגים בממשלה האמריקאית כועסים עד
החלטת הממשלה מהשבוע, שלפיה תקיים
הממשלה דיון מיוחד כיצד לנצל את תקופת
מערכת־הבהירות כארצות־הברית לצורכי
ישראל.
גם שרים בממשלת ישראל הביעו רוגז רב על
שההחלטה דלפה לעיתונות בארץ.

בירושלים מצפים לתגובה רשמית חריפה
כיותר שד הנ׳טיא קארטר עד ההחלטה.

החריף הריב
הורביץ ־ פת
בדיון על יקור האשראי ליצואנים, שנערך בשבוע
שעבר, התמרמר שר־התעשיה, גידעון פת, על נימת
הזילזול שנשמעה, לדעתו, בדברי פקידי מישרד־האוצר
כלפיו. פת אמר :״אם תמשיכו לדבר אלי ככה, אני
קם והולך.״

מישלחת ז׳בוטינסק

בשתיקה שנפדה בחדר נשמע לפתע קולו
שד שר־האוצר, יגאל הורביץ :״אז שיקום
וילך כבר:׳׳

ל]יו־יור?

!,מע ריב׳ 1ירכוש

ראש־הממשלה, מנחם בגין, החליט לארגן מישלחת
לניו־יורק, כדי לחגוג בעיר זו את יום־הולדתו ה־100
של זאב ז׳בוטינסקי. ז׳בוטינסקי נולד באודסה, אך
נפטר בניו־יורק.

במישלחת, שתגיע דניו־יורק בנובמבר,
יום הולדתו שד ז׳בוטינסקי, ישתתפו מילכד
בגין עצמו גם יושב־ראש הכנסת, יצחק
ברמן, שר־החוץ, יצחק שמיר, שני הרבנים
הראשיים והמשורר אורי צבי גרינברג.

את תהד־ארצי״
״מעריב״ נמצא כמשא־ומתן מתקדם ביותר
עם בעדי חברת־התקדיטים ״הד־ארצי״
מתוך מגמה לרכוש חכרה זו.
משקיעים שונים נכנסו בעבר למשא־ומתן עם בעלי
הד־ארצי לרכישת החברה, אך נסוגו כשבעלי
הד־ארצי דרשו סכום־עתק עבור המוניטין של החברה.

דו בר איש
׳אנשי רפ״י מודאגים מירידת קרנו של שר־האוצר,
יגאל הורביץ, בציבור, והחליטו לפתח את יחסי־הציבור
של הורביץ.

מפכ׳׳ד רפ״י, רפי ללקין, הציע לעיתונאי
גלי צה״ד, צבי רימון, איש הטלפון האדום,
להיות עוזרו של הורביץ לענייני תיקשורת
המונים. אחרי התלבטות דחה רימון את
ההצעה, והחליט להישאר כ״גלי צה״ל״.
עוזר אחר של הורביץ, חיים הנם, מנסה לטרפד
את מאמצי ללקין למציאת דובר לשר.

אסיפות מול
מיליון לירות
הקבוצה התומכת כח״כ שימעון פרם
בהתמודדות במיפדגת העבודה, אל״ף
(״אזרחים תומכי פרם״) ,עומדת להוציא
עד מודעות בעיתונים סכום של מיליון
לירות.
קבוצת, אוריס, התומכת בח״כ יצחק רבץ, מתכוונת
לערוך פעולודנגד ולקיים בכל רחבי הארץ עשרות
אסיפות של תומכי רבץ ומתנגדי פרם.
הסקר של ד״ר מינה צמח, שיתפרסם השבוע, מצביע
על עלייה נוספת בפופולריות של רבץ לעומת זו
של פרם. בינתיים מכין אחד מאנשיו של פרם,
אהרון (״ארלה״) הראל, סקרים נגדיים, שיפורסמו
בקרוב.
תסיסה 0113010 ישראל
בהנהלת מיספנות ישראל קיימת לאחרונה תסיסה,
בגלל החלטתו של שר־התחבורה, חיים לנדאו, למנות
ניושב־ראש מועצת־המנהלים של המספנות את
מפקד חיל־הים לשעבר, האלוף (מיל׳) שלמה הראל.

מנכ״ל המספנות, ישראל דיברטובסקי,
מתנגד למינוי, וטוען שהוא מינוי פוליטי.
הראל ידוע כאיש־חרות מובהק. גם שר־האוצר, יגאל
הורביץ, מתנגד למינוי, אך לנדאו הודיע שהחלטתו
היא סופית, ואינה ניתנת לעירעור.

מצאו תפסיד דת 3ור׳
מפנ״ל־המישטרה לשעבר, רב־ניצב (מיל׳) חיים תבורי,
עומד להתמנות כיושב־ראש מועצת־ד,מנהלים של
מיפעלי תובלה חברת־בת של כינזיקאלים לישראל.

כתנאי למינוי התבקש תבורי לוותר עד
פעילותו במיסגרת מיפלגת־העכודה. תבורי
הוא מתומכיו של ח״כ שימעון פרס. תבורי
הסכים לתנאי.

הראל ועי 1ב
מאפשרים השקעות
אנשי־העסקים הישראליים, יוסף (״יוסי״) הראל
ועזריאל עינב, פנו בימים האחרונים לבנק לפיתוח
התעשייה וביקשו הצעות להשקיע כספים במיפעלים
בארץ.
הראל ועינב הם בעלי חברת־היבוא אתזקור ובעלי
בריכת־השחייה גורדון בתל־אביב.

הסכומים שהם מוכנים להשקיע בעסקים
חדשים הם בסידרי־גודד •טל מאות מיליוני
לירות.

אין אינו! לעתווא
מועצת־העיתונות החליטה כי לעיתונאי
אין תקופת־צינון. המועצה דנה על כך
בעיקבות תלונתו שד כתב ״הארץ״ ,אמנון
ברזילי, נגד עיתונאי ״ידיעות אחרונות״,
שלמה נקדימון, מי שהיה יועץ ראש
הממשלה לענייני תיקשורת, שכתב, מיד
אחרי שפרש מתפקידו הממשלתי, סידרת
כתבות על היחסים בין שרי־המשדה.
מועצת־העיתונות נזפה בברזילי על שפירסם את
תלונותיו נגד נקדימון עוד לפני שהן נדונו במועצה.

גוו הוא פסימפאם המעל

אין סנה ב׳ גוו

נגד מעונת העונים שוו
חנינות! נובעת מדצוזו

רצח אורון 0יג ל עבורו

לחסחיד אה בואו חאמיח׳
הוא מעל ולתוך ו חו נכ״ת

מלכתחילה לחרוג אח אורון

את הריגת בוו ש לו
גור 1ניתפס כי רצה להסגיר

* את עצמ ו

להזיע, בלתי לימן לשליטה

ולהיחשף

ד * 1ו ! 1וטולבסיבופאט
החשש כי חוטפו שד אורון ירדן הוא פסי•
כופאט, כמוכן הפאתולוגי שד המילה. קינן
כלכ החוקרים לכל אורך הפרשה. היה כדור
כי כמיקרה כזה נשקפת לילד הסכנה הגדולה
כיותר. כמה סימנים העידו כי האיש הוא
אכן כזה, אך רכים העדיפו להתעלם מהם.
אחרים פשוט לא פירשו נכונה את משמעותם.
כיום, אחרי שמרכית הפרטים על הפרשה
ועד קורות חייו של צבי גור, החשוד כחטיפת
אורון וכרציחתו, ככר ידועים, מצטרפים החלקים
לתמונה אחת שלמה וכוללת. כתמונה זו
טמון הפיתרון לשאלה המציקה.
הפסיכולוג הנודע, דויד רודי, נאות לנתח
עכור ״העולם הזה׳׳ את אישיותו שד גור.״
כניתוחו קוכע הד״ר רודי, כאופן חד־משמעי,

מאת די׳ר דויד רודפי
גור הוא פפיכופאט קלאסי. רודי מסכיר
מהו פסיכופאט ומתאר מה הניע את גור לכצע
פשע כה אכזרי.
הניתוח מכוסם על כד המידע המצוי עד
החטיפה ועד גור עד היום. רודי אינו מכיר
ודא כדק מעולם את גור. לכן ניתוחו גם אינו
מתיימר לתאר כמדוייק את התהליכים, והוא
יותר כגדר של הסכר סכמאטי. יחד עם זאת
שופך הניתוח אור הדש עד הפרשה כולה,
ועל מהדכויו של גור וסיבותיהם.
להלן ניתוחו של ד״ר דויד רודי:

ך* די לקבוע שגור הוא פסיכופאט, די במישפט אחד
~ שאמר להורים :״הילד יותר חשוב מהכסף !״
רק פסיכופאט יכול היה להגיד דבר כזה. אדם שבמו
ידיו חטף ילד, אומר להורי החוטף כי בנם חשוב
מהכסף! הרי הוא עצמו העדיף את הכסף על פני שלום
הילד! רק פסיכופאט מסוגל לעמוד בניגוד כזה.
כדי להבין זאת צריך לדעת קודם מהו פסיכופאט.
כולנו נולדים חיות־טרף. אנחנו מסתגלים לחברה,
עם ההתבגרות, על־ידי מערכת־הערכים שאנחנו רוכשים
לעצמנו. מערכת־ערכים זאת מהווה את הבלם לדחפים
ולייצרים החייתיים שלנו. בלעדיה איננו מסוגלים לחיות
בחברה תרבותית.
מערכת־הערכים נרכשת תוך כדי תהליך של הזדהות
עם ההורים ועם הקרובים לנו. כאשר אנחנו מפתחים
(המשך במנזוד )40

קהל אבלים בהלוויית הילד אורון ירדו: ובים העדיפו להתעלם מסימני האזהרה

111 1 1 1 1 1 1 1

קטע מתוך הציור המופיע למסה מימין. בקטע זה נראית
דמות• עצמית שצייר גור, מחזיקה במיכחול ענקי. ניתן
למצוא דימיון מסויים ומספר סימני־היכר בין הדמות המצויירת לבין צבי גור.

חת הדרכים ללמוד על תכונו־י
תיו של אדם היא באמצעות ציוריו.
במיבחנים פסיכוטכניים שונים מת בקש
הניבהן לצייר דבר־מה. הבוחנים
משתמשים בציור לצורך ניתוחיהם, ולומ דים
ממנו על הניבחן. במיקרה של צבי
גור, החשוד בחטיפת אורון ירדן וב־רציחתו,
איו צורך לבקש ממנו לצייר.
האיש הוא צייר, שיצירותיו מעידות על
כישרונותיו. מאות מציוריו מפוזרים בגלריות
ובבתים שונים ברחבי הארץ.
גולגולת גור. היא שייכת

רישום בשחור־לבן של גולגולת ועצים
מסביב. זהו אחד מציוריו המפחידים של
לסידרה של גרדומים ושלדים שצייר.

דמות עצמית
דמעות אמצע,

נראות

עץ שגזעו בדמות גו אישה. הענפים חוכיריס
אצבעות ארוכות. בתור הדימעה הגדולה, בשתי
נשים. למטה, דמותו של הצייר.

אלברט סיבוני, בעל הגלריה לאומנות הפרוד:
דור במבשרת־ציון, רכש בעבר כמה עשרות׳
מציוריו של החשוד. סיבוני התיר להעולם הזה
לצלם ציורים אלה, כמה מהם מופיעים כאן.
לפני שנגלה הקשר של גור לפרשת החטיפה,
נאמד ערכו הממוצע של ציור אחד שלו בכמה

באותיות של דם

אומרת ״להיות חופשי״ .היא כתובה בצבע אדון

*1111*1*1191
עשרות אלפי לירות. בעיקבות מעצרו הוצעו
מחירים גבוהים בהרבה. רבים אמנם מיאנו להכ ניס
לביתם ציור של אדם הנחשד בפשע כה
אכזרי׳ אך בקרב אספנים ומשקיעים שונים
גבר דווקא הביקוש לציוריו.
בציורים של גור בולט ביותר מימד ה
פחד.
כמה מהציורים מפחידים בעצמם,
ובכמה מהם ניתן להבחין בפחדיו האישיים
של הצייר. הפסיכולוג הנודע דויד רודי,
המנתח בגיליון זה את אישיותו של החשוד,
מצא בציורים סימוכין כי גור פסיכופט. אך
כל אחד יכול ללמוד מתוכם דברים נוספים.

עיני האימה

אחד הציורים היכולים להעיד על הקרע בנפשו של
גור. בתחתית ניראה חתך תפור, כפי. שחופרים בגופו
של מנותח. העיניים הרבות, המופיעות בגוף שחציו תמים וחציו מפחיד, מזרות אימה.

בתמונה למטה

בסממנים של בית־הכרזה
על הדגל
הנוטף כדם, הדמות

בתחתית הציור נראית נאחזת בדגל, תחת להניף אותו. לתמונה וו
יכולה להיות גם משמעות לגבי נפשו של גור, המנסה להשתחרר
חתסביכיו. בתמונה מימין נראית דמות עץ לובשת ילקוט, המייצגת ילד.

ציור שניתן ללמוד ממנו על הדיוק הרב של החשוד. הוא
,הקפיד לצייר על חווית החולצה את המידה ואת שם הייצרן.
ציור נסף של דמות אדם הפונה לעבר גוף מוטל הנראה כשחוט.

ד*41ז1111\1ניסימבאט
״אין ל״ ספק כ צב, גור תיכון מלכתחילה להרוג את
אורון1 .את היתה בעצם המוטיבציה העיקרית, המטרה
המרבדית. הכסף היה, מבחינה וו, רק אמתלה״
(המשך מעמוד )37
עם הזמן מערכת זו, אנו מסוגלים להבחין גין רע
לטוב, ולכלכל בהתאם לכך את מעשינו. אולם איש
מאיתנו אינו מושלם. מעדכת־הערכים שלנו היא מתפשרת.
אנחנו מסוגלים להבחין בין עיקר לטפל. בין העתקה
בבחינה ובין שוד־בנק. כתוצאה מכך נשמר האיזון
בין הצרכים והדחפים שלנו ובין הערכים שעל פיהם אנו
חיים.
אולם יש ובמסיבות מסויימות אדם מסגל לעצמו
מערכת־ערכים אבסולוטית. מערכת כזו היא נוקשה, ואינה
מסוגלת להבחין בין עיקר וטפל. כך הופך הדבר הפעוט
ביותר שווה בערכו לעיקרון הנשגב ביותר. אין אבחנה.
מערכת כזו היא מסוכנת לגבי האישיות, ועלולה להביא
למרד פנימי.
מערכת־ערכים אבסולוטית סוגרת, למעשה, על חייו
של האדם. אדם שסיגל לעצמו מערכת־ערכים בלתי
מתפשרת כזו אינו מסוגל לתפקד, והוא עלול לאבד
את הקשר עם המציאות. הוא כופה על עצמו דברים
שהם מעל ליכולת.
מצב כזה מסכן את שלמות האישיות. ה״אני״ של
האדם עשוי להישבר. כאשר ה״אני״ נשבר, האיש הופך
חולה־רוח ומתנתק מהמציאות. כדי להגן על עצמו מפני
סכנה זו משכנע האיש את עצמו שהוא רע. הוא מתמרד
נגד מערכת־הערכים שלו עצמו. זהו מין תהליך של
גירושץ. האיש מתחיל לפעול בניגוד למערכת־הערכים.
הוא הופך להיות הנגטיב של ערכיו. ואז הכל מותר לו
— הפשע הנתעב ביותר מקבל צידוק.
זוהי הפוסיכופאטיה. היא מהווה בעצם את קו ההגנה
האחרון לפני הנפילה בשבי מחלת־הרוח והניתוק מהסביבה.

להתחבב. הרצון ליצור אמון ואהדה אינו נובע מחוך
רגש לזולת. זאת היא מטרה בלעדית, שמאחריה עומד
רק דחף כפייתי עצום ובלתי־ניתן לשליטה — להזיק.
הפסיכופאט מחפש תמיד אחר דרכים כיצד לנצל
את האמון שרכש לו כדי להזיק. כך מספרים ידידיו של
החשוד כי נהג ללוות כספים, אך תמיד שכח להחזיר. כך
ביצע פריצות דווקא לבתי־עסק של אנשים שהכיר,
בסביבת מקום מגוריו בנתניה. כך איכזב תמיד את מי
שתלו בו תיקוות.
אך לא תמיד מספיקים דברים קטנים כגון אלה
בלי תחפו שת

להרע ול הזי ק
לאח רי ם
1אמצעות השיכנוע העצמי שהוא רע, ושלו מותר

לעשות רע, משתחרר הפסיכופאם סוף־סוף מהתלות
במערכת־הערכים הקובלת וחבלתי־ניסבלת שלו. הוא
מתגרש ממנה ומתכחש לה באופן טוטאלי. כל מעשיו
מכוונים מרגע זה בניגוד לה.
זהו למעשה תהליך של מעבר מקיצוניות לקיצוניות.
הוא אינו יכול להיות לבן, אז הוא הופך שחור. תוך כדי
ההתכחשות לערכים מאבד הפסיכופאט גם את רגשותיו.
הוא מפתח עודף נוקשות, הנותנת בידיו את החופש
לבצע מעשים אכזריים ביותר. יחד עם התרת הרסן
הערכי מותר גם הרסן הרגשי, ואז נוצר הפסיכופאט
הקלאסי.
לפסיכופאט כזה אין למעשה כל רגשות כלפי אחרים.
הוא שיכנע את עצמו שהוא רע, והדחיק את הרגשות
יחד עם הוויתור על הערכים. כל מעייניו מוקדשים
רק כדי להרע ולהזיק לאחרים. אולם יש לו בעיית: כדי
להרע ולהזיק הוא צריך לשחק על פי כללי החברה.
כללי החברה מושתתים על רגשות וערכים. אבל לו
הרי כבר אין דברים כאלה. וכאן נכנם לתמונה המאפיין
הנוסף של הפסיכופאט — המישחק.
כדי להצליח במזימותיו, משחק הפסיכופאט את התפקיד
של האדם המתורבת, הסימפטי, ההגון, מעורר האמון.
בתוכו מסתתר הדחף המחפש להזיק. אולם דווקא משום
כך הוא משחק את תפקיד האיש ההגון, ומשתדל לעורר
אמון, כדי שיוכל לנצל זאת לקידום תוכניותיו האפלות.
במישחקו נוטה הפסיכופאט להגזים. הגזמה זו נובעת,
ראשית, מרצונו להסתיר בכל מחיר את פרצופו האחר.
אולם משפיע כאן גם הריחוק שהוא חש כלפי הסביבה.
מחוסר ערכים ורגשות, התיקשורת של הפסיכופאט עם
הסובבים אותו היא שיכלית בלבד. כדי להתגבר על פער
זה יוצא הפסיכופאט מגידרו כדי להתחבב ולהתקבל
על־ידי אחרים.
הדחף להרוג ילד
ף* אן נ3גס לתמונה החוטף, צבי גור. גם עליו
אומרים כל ידידיו ומכריו כי הוא ניחן בכישרון
יוצא מן הכלל לעורר אמון. גם עליו אומרים כולם
כי הוא אינטלגנטי, תרבותי, איש־שיחה וכד. אך מי
שאומר זאת לא ידע, ולא יכול לדעת, כי זהו רק
מישחק.
הפסיכופאט איננו כן כלפי הסובבים אותו. הוא אומד
דברים כדי לסבר את האוזן. הוא מחפש אצל כל אחד
את הנקודות החלשות באגו, שעליהן יוכל לטפוח כדי

ילד. זה ברור כשמש. ההסבר לכך טמון בילדותו של
החוטף.
אמו של גור היתד אישה שתלטנית. היא הציגה
לילדיה דרישות גבוהות בענייני מישמעת וחינוך והישגים
בלימודים. התוצאה מכך היתד ,.שהחוטף פיתח
מערכת־ערכים אבסולוטית, שהפכה אותו לפסיכופאט.
כך הפך לתלמיד גרוע ונכשל בלימודיו. הרצון להיות
רע דחף אותו לכישלון. כך גם הפך לחייל גרוע ונכשל
בכל מיקצוע שניסה בחייו. במילחמה נגד ערכיו הבלתי-
מתפשרים, נהרסו חייו עוד בצעירותם.
אחיו, לעומת זאת לא פיתחו אישיות פסיכוטית. מדוע
הוא כן והם ל אן לצורך זה יש לבדוק את צבי גור
מקרוב. אולם גם על אחיו השפיעה ידה הנוקשה של
האם. לא לחינם הגיעו אחותו הבכירה ואחיו הצעיר
לשירות במישטרה. מבלי שידעו, משכה אותם המיסגרת
המשמעתית, שהיוותה תחליף לאם השתלטנית.

ד״ר דוד דודי
ניתוח סכמאטי

חשוד צגי גור
פסיכופט קלאסי
לפסיכופאט. יש והוא מרגיש צורך לבצע משהו איום.
אז בוחר לו הפסיכופאט את קורבנו בקפדנות. כך בחר
החוטף באורון, רכש את אמונו וחטף אותו.
אין לי ספק כי צבי גור תיכנו מלכתחילה להרוג
את אורון. זאת היתה בעצם, המוטיבציה העיקרית, המטרה
המרכזית. הכסף היה, מבחינה זו, רק תירוץ או אמתלה.
הדחף להרוג הוא הבלתי-מודע. בצע הכסף הוא המודע.
זה לא היה סתם דחף להרוג. זה היה דחף להרוג

ך׳ מדוע רצה החוטף להרוג ילדו התשובה טמונה
1בכישלונותיו בלימודים ובחיים, שהתבלטו על רקע
הצלחותיהם של אחיו. הוא הפך הכבשה השחורה במיש־פחה.
היחס אליו מצד בגי־המישפחה היה בהתאם.
זיכרון ימי-הילדות, שבהם חש עצמו מנוכר משאר אחיו,
הציק לו. יתכן שהריגת ילד סימלה בעיניו את הריגת אחד
מאחיו, שבהם קינא.
אולם ישנם סימנים המעידים כי רציחת אורון סימלה
בעיני החוטף דווקא את הריגת בנו שלו. העדינות והרוך
שהשפיעה אשת החוטף על בנה הקטן. ,יתכן שעוררה
את קינאתו. יחס זה עמד בניגוד גמור ליחס שקיבל
הוא מאמו. על הרצון להרוג את בנו מעיד
מישפט מסויים, שאמר החוטף לידידתו המשוררת. כאשר
שאלה אותו, אחדי שכבר חטף את אורון, מדוע הוא
עצבני, ענה לה :״בני רצה לקפוץ מהקומה הרביעית,
בגלל שהיחסים העכורים ביני לבין אשתי השפיעו עליו.״
הסבר זה היה, כמובן, שיקרי. אולם דווקא העובדה
שהחוטף המציא שקר כזה, שאף אב שאינו פסיכופאט
לא היה מעלה אותו כלל על דעתו, מעידה על הרצון
המוסווה להרוג את הבן. יתכן שרצון זה בא לידי ביטוי
בפרשת הילד אורון.
כוונת הרצח משתקפת גם בתוכנית שאותה הגה וביצע
החוטף. צריך להבחין: פסיכופאט איננו מטומטם. להיפך,
בגלל הצורך החולני להזיק לזולת, הוא עושה מאמצים
עליוניים להצליח. .לצורך זה הוא משקיע את כל מיטען
האינטליגנציה שלו בדברים שאותם הוא מתכנן. התוכנית
שהגה החוטף היתד, מושלמת. הוא לא ניסה להתחפש,
כדי שאחר־כו יוכל לשחרר את הילד. עצם העובדה
שחטף את אורון מבלי להסוות את עצמו, מעידה על כך
שלא היתה לו כוונה לשחררו. הוא תיכנן גם לרצוח
— כדי להבטיח במאה אחוז שלא יזוהה בצורה כלשהי
— וגם לקבל את הכסף.
למכריו קשה לתפוס, שאדם נעים־הליכות זה תכנן
מראש לרצוח את הילד. אך מי שיודע כי הפסיכופאט
הוא נטול רגשות ופועל בצודה קרה לגמרי, מסוגל
להבין זאת. כל סברה שהילד מת כתוצאה מתאונה
היא משוללת יסוד. מי שטוען זאת, כפי שטען הד״ר
גרשון אוריון* ,אין בכלל מושג בדינמיקה של הפסי-
כופאטיה.
העדות החזקה ביותר להעדר כל רגשות אצל החוטף
הוא המישפט ״הילד יותר חשוב מהכסף״ .החוטף אמר
דברים אלה להורים של אורון אחרי שהילד כבר לא
היה כבר בחיים. כפסיכופאט מבין החוטף שלאחרים יש
רגשות. הוא מתרגם אותם לעצמו באופן שיכלי, אך
למעשח אינו חש דבר. כך יכול היה לנגן על רגשותיהם
של ההורים, בכל הנוגע לטראגדיה שהוא עצמו גרם להם,
מבלי שיחוש כל רגש-אשם. הוא נמצא מעבר לכל אלה.
הוא שאמרנו — פסיכופאט קלאסי.

__ ס תי מ ת -פ ה
או חגי ק ה בצוואר
* ,6מרות כל זאת ניתן למצוא אפילו אצל החוטף
/ניצוץ אור אחד, מעין שמץ של הומאניות. תוכניתו
היתד, בנוייה כמיבצע צבאי. היא היתד, אמורה להתבצע
* אוריון, מרצה בכיר באוניברסיטת בר־אילן, גורס
כי החוטף פעל בגלל בצע כסף ולא היתה לו שום כוונה
לפגוע בילד.

בדייקנות, ללא שתיות מיותרות. אולם בניגוד לכך
הסתובב החוטף במשך יומיים במכוניתו, עם הילד.
ביומיים אלה יכלו אנשים להבחין במשהו מוזר. הילד
היה יכול לתבוע פתאום לחזור הביתה ולהתחיל לצעוק
בנוכחות אנשים. משהו היה יכול להשתבש. ברור שלפי
התוכנית המקורית תיכנן החוטף להרוג את הילד מיד.
אך הוא לא עשה זאת.
ההסבר היחידי לכך הוא, שבאיזשהו מקום היה קשה
לחוטף להרוג את אורון. הוא התמהמה. משך את הקץ.
הסבר זה מקבל חיזוק גם מנסיון החטיפה הקודם שביצע
כנראה גור בכפר־שמריהו. אז הוא שיחרר את הילד
כעבור זמן קצר. כנראה שעוד לא היה בשל לבצע
רצח. אולם בחטיפת אורון הצליח להתגבר לבסוף על
שמץ ההומאניות שנותר בו ורצח אותו. מימצאי הנתיחה
הפאתולוגית מצביעים על כך, שזאת היתר. חניקה
בקנה־הנשימה. לא היתד. זו סתימת־פה, כדי להשתיק
את הילד, לבל תשמענה צעקותיו, כסי שטוען החשוד.
מסתימת־פה לא מתים. זאת היתד, חניקה בצוואר. רצח
לשמו.
למעשה היתד. תוכניתו של החוטף יותר איומה ממנו.
לכן הוא התקשה לבצע את הרצח. החוטף לא יכול
היה לדעת כי הרצח הוא בעצם מטרתו האמיתית,
הבלתי־מודעת. במודע סבר, כי הוא מבצע את החטיפה
עבור בצע כסף. לכן, למרות שתיכנן מלכתחילה לרצוח
את הילד מיד ובדם קר, נתקל בקושי מסויים.
צריך לזכור, שהחוטף הוא בעצם שבוי של עצמו.
הוא כבול לפסיכופאטיה שפיתח. כל מעשיו נכפים עליו
כתוצאה מכך. הוא עצמו כלל אינו מודע -לתהליך האיום
שהשתלט עליו, לעובדה שהפך מיפלצת. הוא עושה רע
מתוך דחף להינתק ממערכת־הערכים ההרסנית שלו. אולם
לעולם אין המעשים עצמם מספיקים. גם רציחתו של
אורון לא הספיקה. צריך מימד נוסף.

ה מנו ח ה
ה א מי תי ת
^ ערכת־הערבים שדנו מייצגת, למעשה, את
• 1החברה ואת דרישותיה מן הפרט. לכן חייבת ההתכחשות
למערכת זו לקבל מימד פומבי. הפסיכופאט
צריך שגם הסובבים אותו יידעו, שהוא ויתר על מערכת-
הערכים שלו. לכן הוא גם דואג לעדכן אותם.
זהו ההסבר לטעותו של החוטף. למרות האינטליגנציה
והתיחכום שלו, הוא הלך להפקיד את הכסף המסומן
בבנק. בכל העיתונים פורסם, שמיספרי שטרות הכסף
נמסרו לבנקים. למרות זאת הלך החוטף היישר אל לוע
הארי. אילולא עשה כן, ספק רב אם המישטרה היתד,
מצליחה לתפוס אותו. אולם החוטף הוא שאיפשד לה
ללכוד אותו.
כדי להשתחרר מידי התליין הפרטי שלו, הטמון בתוכו,
הוא הסגיר את עצמו. שוב, מבלי שיהיה מודע לבך.
כאן פעל הצורך שאחרים ידעו כי אין לו מערכת־ערכים.
החוטף היה זקוק לכך באותה מידה שהיה זקוק
לבצע רצח של ילד. שני השלבים משלימים האחד את
השני- .
החוטף אינו מבין כלל מדוע נתפס. כך היה גם כאשר
ביצע פריצות פשוטות, ותמיד נתפס. הוא סבור כי
העובדה שהשתחרר ממערכת־הערכים שלו מעניקה לו
עליונות על פני האחרים. הוא מאמין כי מגיע לו יותר.
כי הוא מסוגל ליותר. בתוך תוכו הוא מזלזל ולועג
לחברה, החיה על פי מערכת־ערכים. הוא סבור שיש לו
יתרון עליה. לכן גם קשה לו להבין, מדוע הוא נכשל
במקום שגנבים פשוטים מצליחים. כך גם אחרי החטיפה
והרצח של אורון. הוא אינו יודע שן!ותו הדחף, לבצע

רועי, פניגה ון$מוס ירדן בהלוויית אוריל

התעללות ברגשות

>׳ 6ין

בתב־ידו של גור
בריחה מערכים
את המעשים, גם דוחף אותו לבצע את השטות שתסגיר
אותו.
בפירסומים שונים ניסו לייחס לחשוד תכונות נוירו טיות
שונות, ואפילו פיצול-אישיות. גירסות אלה הן
מפורטת מיסודן. הן אינן נקשרות לשום חלק ממעשה
החטיפה או לקורות חייו של גור. אמנם, כדי לנתח
במדוייק את כל התהליכים, יש צורך לבדוק אישית את
החוטף. אולם אין כל ספק שזהו מיקרה מובהק של

פסיכופאטיה. רק כך אפשר להסביר את התמונה הכללית
המצטיירת. הסבר זה מתקשר לכל חלק ממנה, ולתמונה
כולה. הכל מצביע על כך שהחוטף הוא פסיכופאט קלאסי.
את המנוחה האמיתית מוצא בדרך כלל אדם כזה
בכלא. מעצם שהותו שם הוא מקבל את ההכרה התמידית
הנכספת, בכך שהוא עבריין. שם הוא יכול להרגיש
שהוא אדם שלילי. החברה זרקה אותו לשם בגלל שהוא
מאס במערכת הערכים שלה. וזהו בדיוק מה שרצה —
שיידעו שהוא כזה!

הסוהרים והעובדות הסוציאליות באישיותו ובקיסמו האישי.
סביר שיחזור לצייר, אם יאפשרו לו. הוא ישתדל לפתח
עד כמה שאפשר את כישרונו, כדי שכולם יתפעלו
מציוריו. עתה, אחרי שהשתחרר מהמועקה הפנימית,
יוכל אפילו להיות אדם חיובי.
זהו סיפור נורא של אדם שקרה לו דבר נורא.
אולם הנורא מכל היא התוכנית שהתגבשה במוחו. תוכנית
שאחרי נסיון כושל, הצליח לבסוף להוציאה אל הפועל.
פסיכופאטים כדוגמת החוטף ישנם רבים בחברה
האנושית. מיעוטם מכריזים על עצמם במודע כעל עבר יינים,
ואפילו מפתחים להם פילוסופיות עברייניות. אלה
מצליחים יותר במעשיהם. אולם לרוב הפסיכופאטים
אין יכולת כזאת של תיקשורת־עצמית. הם אינם מודעים
לכך שהם רעים בזדון.

פיר להניח. כי בכלא ירגיש החוטף עצמו חופשי
״ י מאותו תליין פנימי. הוא ינוח על זרי-דפנה. יתכן
גם שיפתח את רגש העליונות. תוך תקופה מסויימת
יחזור למישחק הרגיל שלו. הוא ירשים עד מהרה את

לקבוצה זו משתייך החוטף. פסיכופאטים כאלה חשים
דחף בלתי־מודע להביא להסגרתם. וזהו בעצם מזלה
של החברה. שכן אחרת היינו חיים בחברה, שהפשע
היה מצליח בה לאין שיעור יותר מאשר כעת.

ללא

תיק שורת-עצמית

הפחחפ או?

ך• צעירה תמירת־ הקומה,

י • בעלת השיער השטני, לא
הבינה מה הסערה סביבה :״בסך
הכל חתמתי בשביל עדנה. אני לא
מבינה מה כל הרעש. עדנה ביקשה
ממני לחתום בשבילה, אז חתמתי.״
מול רותי אקראי, פקידה במחלקת
כוח־האדם של קול ישראל בירוש לים,
ישבו שלושה: מנהלת־המח־לקה,
עליזה אלון, שהיא אשתו של
כתב הארץ גידעון אלון ז יושב־ראש
ועד־העובדים המינהליים ברדיו,
אברהם כהן, ואת חיים לב.
הפרשה החלה כמה שעות קודם
לכן. עליזה אלון הבחינה כי החתי מות
על כרטיס־הנוכחות של שד־רית
הרדיו המפורסמת, עדנה פאר,
אינן חתימותיה. החשד של אלון
החל מתעורר כאשר בדקה את כל
כרטיסי־הנוכחות של פאר בחודשים
האחרונים. היא הבחינה כי
מדי פעם מופיעה עליהם החתימה
של פאר, כפי שהיא מכירה אותה,
אולם במרבית המיקרים החתימה
שונה לגמרי.
אלון נזכרה כי אחת הפקידות
שלה, רותי אקראי, עבדה חודשים
אחדים קודם לכן כעוזרת־הפקה
של עדנה פאר בתוכנית זה איכפת
לי. היא שאלה את רותי אם היא
מזהה את החתימות של עדנה,
ורותי השיבה לה בתמימות רבה:
״זה לא חתימות של עדנה. זה אני
חתמתי. עדנה ביקשה שאחתום.״
עליזה אלון הבינה את חומרת
הגילוי שלה. אם דברי רותי נכונים,
הרי שגם רותי וגם עדנה פאר
מעורבות בפרשייה חמורה. היא
קטעה את דברי רותי באמצע, והזעיקה
את יושב־ראש-הוועד כהן
ואת לב. בנוכחות שני אלה חזרה
רותי בתמימות רבה על הסיפור
שלה, ולא הבינה מדוע השלושה
אחוזי-התרגשות.
עליזה התיישבה וכתבה תזכיר
מפורט על השיחה למנהל הרדיו
גירעון לב-ארי. באותה תקופה היה
לב־ארי גם ממלא־מקום מנכ״ל
רשות־השידור, יוסף (״טומי״) לפיד,
ששהה בחוץ-לארץ. לב־ארי הנד הם
קרא אליו את כהן ולב, ואלה
אישרו לפניו את הסיפור.
לב-ארי הטיל על לב לחקור בפרשה
ולהגיש את מסקנותיו ל-
מנכ״ל הרשות. בשבוע שעבר הגיש
לב את מסקנותיו, ואלה היו חמורות
במייוחד. המסקנות הוגשו ללפיד,
שהספיק כבר לחזור לארץ.

פרשת עדנה פאר החלה לפני
כחצי שנה. בעיקבות התוכנית
שלה על מיבצע-ליטאני, שבה העיד
קצין צעיר על התעללויות וביזה,
הורה לה לב־ארי לקבל תגובות
מכל האנשים המואשמים בתוכניות
שלה, ולשדרן באותה תוכנית. היחסים
בין לב־ארי לפאר, ששניהם
!נחשבים כאנשי־רדיו מעולים, היו
עד לאותה תקופה חברותיים וידי דותיים
במייוחד. היום טוענת פאר :
״אני עשיתי את לב־ארי למנד,ל ד,רדיו.
תמכתי בו, אז מינו אותו
למנהל־הרדיו.״ לב־ארי דוחה טע־נד,
זו של פאר :״היא אמנם אשה
נאה ועושה חנדלאך להרבה אנשים,

אבל למינוי שלי לא היה לה כל
קשר.״ גם לפיד מאשר את גירסתו
של לב־ארי, שלפאר לא יכולה היתד,
להיות השפעה על בחירתו של לב-
ארי.
כאשר דרש לב־ארי כי בתוכנית
זה איכפת לי יופיעו התגובות של
האנשים המואשמים בה, סירבה
פאר. היא פנתה אל ועד עובדי ה רדיו,
אך הוועד נמנע מלתת לה
גיבוי. פאר לא ויתרה. היא הלכה
אל הפרופסור יהושע רוטנשטרייך,
יו״ר־מועצת־ד,עיתונות, שיטה לפ ניו
את טענותיה וקיבלה ממנו
מיסמך המצדיק אותה. לב־ארי סירב
להתייחם למיסמך :״זה לא רציני.
כשדנים בעניין כל כך עקרוני,
צריך גם לשמוע דיעה אחרת, אפילו
אם אתה רוטנשטרייך.״
פאר פנתה לאגודת העיתונאים
בירושלים. היא פרשה את צרותיה
והודיעה לאגודה כי לא תסכים
להמשיך בזה איכפת לי, כל עוד
יחולו עליה ״הגזירות החדשות.״
אגודת־העיתונאים לא מיהרה ל העניק
לפאר את התמיכה שבה
רצתה. עד היום עדיין לא החליטה
האגודה בפרשת פאר, למרות שמאז
עברו כבר שישה חודשים.
כשהבחין לב־ארי שפאר אינה
מתכוונת להמשיך בתוכנית זה איכפת
לי, הוא הורה למנהלת מחלקת-
התוכניות של הרדיו, אסתר ברזל,
להטיל עליה עריכת תוכניות אח רות.
ברזל פנתה אל פאר והציעה
לה, בשותפות עם אנשי רדיו נוספים,
להכין לסרוגין תוכנית חדשה
בשם דיוקנאות, על ״אנשים המשוגעים
לדבר חיובי״.

מגהל לב־ארי
מי רודף את מי?

מנכ״ל לפיד
מי יחליט?

כמו פניות קודמות של ברזל על התוכניות ארוכות־הטווח שלו.
עובדת אחרת, שהודחה על רקע
ולב־ארי גם את הפנייה הזו דחתה
פאר. היא כתבה לברזל במיכתב פוליטי, באה כל יום לרשות ב־מיסגרת
הטיול היומי שלה עם
מה־ 26 במרס :״יש בדעתי לחזור
לתוכנית זה איכפת לי. מאחר ש כלבה, מחתימה את הכרטיס והולכת
העברתי את העניין לטיפול הוועדה הביתה.
המיקצועית של אגודת־ד,עיתונאים,
איש רדיו וטלוויזיה אחר, אשר
עלי להשהות תשובתי בעניין דיוק מאז שהורדה תוכנית־טלוויזיה שלו
נאות.״
מהמסך לפני שלוש שנים לא תרם נמנהאף עדנה פאר לא עבדה במשך חצימאומה לרשוודהשידור,
שנה. התוכנית זה איכפת לי הורדה הוא עם אותם המראים נוכחות
מקפיד להראות עצמו בבניין.
מעל גלי האתר. על פי הוראתו של
לב־ארי כלל לא נכנסה לתיכנון
עדנה פאר לא נהגה כך. היא
החדש. כשנודע לגירעון לב־ארי כימעט ולא הגיעה למישרדיה שב תוכן
תשובתה של פאר לברזל הוא רדיו במשך ששת החודשים האח דיווח
על כך לסמנכ״ל הרשות ל רונים.
לעיתים לא היתה באה ב ענייני
כספים ומינהל, שלמה עבא -משך חודש שלם, לעיתים היתד,

מראה נוכחות רק אחת לשבועיים,
נן כ חי ם וגם זח לכמה דקות. על פי הנוהג,
לולא היו מופיעות חתימות שלה
על כרטים־הנוכחות, היתה תקופה
נפקדי ם זו נחשבת לה כחופשה השנתית,
ואם היא היתד, עוברת את מיכסת

1דרך כלל, במיקרה כזה, אין החופשה השנתית שלה, היתד, עדנה
י• משלמים משכורת לעובד. יש פאר נחשבת כמי שיצאה לחופשה
אמנם דמויות מפורסמות ברשות-
ללא־תשלום. אך עבאדי הוא ידיד
השידור שאינן עובדות כבר שנים של פאר, והוא החליט לנהוג ב־אחדות,
אך אלה באים למישרדים, מיקרה זה לפנים משורת הדין.
יוצרים רושם שהם עובדים, אם כי
הסביר עבאדי :״עדנה פאר היא
לאט. ידוע על מפיק־סרטים אחד
שדרנית מוכשרת. חבל להפסיד
שערך סרט אחד במשך שנתיים.
אולם אותו מפיק הקפיד להופיע אותה. החלטתי לחכות עד שה כימעט
מדי יום במישרדי הטל עניינים יסתדרו, ולשלם לה בינ וויזיה.
להראות !נוכחות, להסתובב תיים משכורת.״
במיסדרונות ובמיזנון ולערוך שיגם
גידעון לב־ארי הסכים לכך.
חות נוטלות, כשהוא מקפיד לספר כאשר נשאל מנהל-הרדיו על כך

השבוע, השיב :״רציתי שהכל יס תדר
עם עדנה. לא רציתי ללכת
איתה למילחמות.״ מנכ״ל רשות־השידור.
העוסק בחודשים האחרונים.
יחד עם עבאדי, בקיצוץ דמי
האש״ל והקמ״ז לעובדי הרשות,
חשש גם הוא להתעסק עם פאר.
אחד מידידיה הקרובים ביותר
של פאר הוא הרמטכ״ל רב־אלוף
רפאל (״רפול״) איתן. רפול הכיר
את פאר באמצעות דובר צה״ל,
אלוף־מישינה יעקוב אבן, שהוא
ידיד־מישפחה של פאר. הוא הת ראיין
אצלה בתוכנית, ומאז הפך
ידידה. בשבוע שעבר, כאשר נודע
לרפול שפאר עומדת לפני הסתב כות,
הוא מיהר להורות לגלי צה״ל
לשגר לרשות־השידור מיכתב שבו
מבקשת התחנה הצבאית להשאיל
את עדנה פאר לתקופה של שנה.
כאשר נדמה היה לחוקר הרשות
לב, כי כל העדויות בידיו, הוא פנה
אל עדנה פאר וביקש ממנה לבוא
למישרדו כדי לתת עדות. פאר
סירבה .״תבוא אתה אלי.״ לב לא
הסכים לבוא אל פאר :״זו חקירה
רשמית, והיא צריכה להיעשות
אצלי במישרד. את תבואי אלי.״
שתי גירסות
ך* הפתעה ציפתה ללב יומ י
1יים אחרי שהפרשה התפוצצה.
במישרדו הופיעה רותי, וביקשה
לתת עדות שונה מזו שהשמיעה
אותה יומיים קודם לכן :״עדנה
פאר לא ביקשה ממני לחתום ב שמה.
אני שיקרתי כשסיפרתי את
זה. זו היתה יוזמה שלי. עדנה
בכלל לא ידעה על כך שאני חותמת
בשבילה.״ רותי הודתה כי מאז
שסיפרה את הגירסה הראשונה שלה
ועד שמסרה את גירסתה השניה,
היא פגשה את עדנה פאר. גם עדנה
פאר אישרה זאת :״רותי באה אלי.
אנחנו ידידות עוד מהתקופה שהיא
עבדה איתי בתוכנית. אני יודעת
שהיא התבלבלה בפעם הראשונה,
כשהיא סיפרה שאני ביקשתי ממנה
לחתום בשמי. היא לא חתמה על
העדות. רק סיפרה את הסיפור ל כמה
אנשים, אז אי־אפשר לעשות
עם זה כלום בבית־המישפט. אבל
כשהיא היתד. צריכה לחתום על
העדות, היא סיפרה את האמת,

והאמת היא שאני אף פעם לא
ביקשתי ממנה לחתום בשמי.״
כשבאה רותי אקראי לחוקר
לב כשבפיה הגירסה החדשה,
הוא סירב לקבל אותה .״מה שאת
אומרת כאן זה דבר חמור. את
יכולה להסתבך בעדות־שקר ולהי כנס
לבית־סוהר. אני מוכן להמתין
יום אחד. תלכי לעורך־דין, התיי עצי
איתו ותבואי אלי מחר.״ למח רת
חזרה רותי אקראי ועמדה על
דעתה, שהיוזמה לזיוף החתימות
באה ממנה, ללא ידיעתה של עדנה
פאר. היא נתנה עדות בהתאם לכך
וחתמה עליה.
במסקנות החקירה שלו טוען לב
שאין הוא מאמין אף למילה אחת
של רותי אקראי. בשיחות עם ידי דים
אמר לב :״אני יודע שיש
לעדנה פאר השפעה גדולה על
רותי. רותי באה ממישפחה הרוסה.
עדנה עבורה זו דמות האם שחסרה
לה. אם עדנה י פאר ביקשה מרותי
לאמר שאין לה כל קשר לעניין,
רותי תאמר את זה.״ במסקנות שלו
קבע לב כי הוא מאמין לגירסה
הראשונה של רותי אקראי, שלפיה
עדנה פאר ביקשה ממנה לחתום
בשמה. לגבי השאלה אם רותי
בכלל טענה אי־פעם שעדנה ביקשה
ממנה לחתום, מאמין לב לעדותם
של עליזה אלון, ויו״ר־הוועד אב רהם
כהן. זאת מילבד העובדה
שהוא עצמו שמע אח רותי מספרת
זאת.
עדנה מכחישה את הפרשה כולה.
בשיחה עם העולם הזה אמרה עדנה
:״זו עלילה שמעלילים עלי
לפיד ולב־ארי. זו עלילה פוליטית
וחיסול חשבונות פוליטי. אני לא
מוכנה להסביר מה בדיוק העלילה,
אבל יש לי חומר על שני אלה
שיפוצץ אותם. אם הם יעזו לעשות
לי משהו, אני אפרסם את החומר
הזה. השגיאה שלי בכל הפרשה
היתד. שלא הדלפתי לעיתונים מה
שאני יודעת.
״כבר כמה חודשים נערך נגדי
ציד־מכשפות. רוצים לחסל אותי
ביגלל עניינים פוליטיים, ועכשיו
תפסו את השטות הזו של החתימות,
והופכים את זה לסיפור מרושע.
אין בעניין הזה שום דבר. אני
יודעת שרותי טוענת שלא אני בי קשתי
ממנה לחתום בשמי. אבל
אני יודעת שרוצים לחסל אותי
ברדיו. זה לא נכון שכתבתי מיכתב
לאסתר ברזל ואמרתי לה שאני לא

שדרנית. פאר במסיבה
מי יזם את החתימות?

סמנכ״ל עכאדי
מי הביא את כרטיסי הנוכחות?

מובנה לעבוד. האמת היא שרציתי
לעבוד. אבל לא נתנו לי. זה חלק
ממסע־ד.חיסול נגדי.״
כאשר הוצג המיכתב, אמרה :
״נכון, תוכנית אחרת לא רציתי
לעשות. רציתי לעשות רק את זה
איכפת לי. אגודת־העיתונאים אסרה
עלי לעשות כל עבודה ברדיו, חוץ
מהתוכנית הזאת, אז הייתי צריכה
להישמע לאגודה.״ האיש שטיפל
בפרשת פאר מטעם אגודת־העיתו־נאים
חיים יפת, טוען, כי האגודה
לא,נתנה כל הוראה לעדנה פאר.
הריכוז המיקצועי של אגודת ה עיתונאים
בירושלים החליט להעביר
את הטיפול לוועד העיתונאים
ברדיו תוך הנחיות ליצור משא-
ומתן עם הנהלת הרדיו כדי לפתור
את בעיית עדנה פאר ולדאוג
לכך שעד שהמשא־ומתן לא יסתיים
לא תועלה תוכנית אחרת במקום
זה איכפת לי.
לב טוען בדו״ח החקירה שלו כי
יש להסיק את כל המסקנות נגד
רותי אקראי. הוא אינו מציע הסקת
מסקנות נגד עדנה פאר, ביגלל
התרגשותה. עבאדי, ידידה של פאר,
תומך במסקנות הדו״ח, ולדעתו יש

לפטר את אקראי ולסיים בכך את
הפרשה.

״ציד
מכשפות \ ״
ודם פנ כ ״ ל רשות-השידור,
א טומי לפיד, החליט אחרת.
לפיד טוען שהוא חושש שמא יא שימו
אותו בהתנכלות לפאר, אם
הוא יסיק נגדה מסקנות, ושיאשימו
אותו במשוא־פנים אם האשמה היחידה
בפרשה תהיה הפקידה הזו־טרת,
רותי אקראי. לפיד החליט
להטיל את האחריות על גוף אחר.
בהתייעצות עם היועץ־המישפטי
של רשות־השידור, עורך־הדין נתן
כהן, מגיש השבוע לפיד את החומר
כולו, כולל דו״ח הביקורת של לב
והעדויות שלב ליקט למישטרה.
המישטרה תצטרך להחליט אם אכן
נעשה הזיוף ביכלל, ואם כן —
אם התבקשה רותי אקראי על-ידי
פאר לחתום במקומה.
״ברשות־השידור מודים כי לא
אחת נוהגים עובדי-הרשות לחתום
עבור חבריהם, ומעולם לא נקטה

הרשות פעולה כלשהי נגד העוב דים
שנחשדו בפעולה מסוג זה,
ומעולם גם לא נוהלה חקירה. מדי
פעם, כאשר עובד אינו מגיע ל עבודה,
הוא מבקש מידיד שלו
לחתום.
כל הנוהג של החתמת כרטיסי-
נוכחות הוא מגוחך. מערכות הרדיו
והטלוויזיה בישראל הן, כנראה,
המערכות היחידות של כלי־תיק-
שורת בעולם שבהן מחייבים עיתו נאים
לחתום על כרטיס־נוכחות
— מאחר שעצם תפקידו של עיתו נאי
הוא מחוץ לבניין המערכת,
ואין הוא דומה לתפקיד הפקיד. היה
זה רעיון של עבאדי שקומם את
העיתונאים, אך כעבור כמה ימים
שככה הסערה סביב החתימות, וה נוהל
שכל העיתונאים מתנגדים לו,
והפותח פתח לאי־סדרים, עובדה
קיימת.
השדרית הוותיקה, בעלת תווי-
הפנים הנאים, שנחשבה כמלכה
בעת שהיתר. בשיאה, כשהתוכנית
זה איכפת לי זכתה להאזנת־שיא,
תחקר ככל הנראה בימים הקרובים
על-ידי המישטרה והפרשה עלולה
להגיע לבית־המישפט.

לשעבר, עוזרו של ארליך ודוברו
של צייצי, הגדלת ד מי המזוזות
וטוענת.. :נעלי גרם 1לפיטורי!״

עמיקם שפירא עם אחד הכופים שדו, שימחה ארליך
מי מרוויח 200 אלף לירות

אפתי שפירו8
בעלי לשעבר גרם לפיטורי
זה מה שקורה כשבן־אדם הוא מפורסם.
פשוט לא נותנים לו לחיות בשקט. אני
מתכוונת לעמיקם שפירא, העסקן הצעיר
של המיפלגה הליברלית, מי שהתפרסם
כדוברו של ראש־עיריית תל-אביב,
שדמה (״צ׳יצ׳״) לחט.

לפני ארבע שנים התפוצצה שערוריה
סביב עמיקם, כשאשתו אפתי שפירא
החליטה להתגרש ממנו. הגירושין לא
עברו על מי מנוחות. כשאסתי הגיעה
מקד אחד למישרדו של צ׳יצ׳ ,וביקש8
ממנו להשפיע על הדובר שלו שיתן לה
כסף, כדי שיהיה לי ולבן שלנו מה
לאכול,״ גירש אותה צ׳יצ׳ טהמישרד.
כשאסתי סענה שהיא רזי 0כ והיא לא
בעלה, התפתהולכת
עד שצ׳יצ׳ ידבר
חה תיגרר. בקומה מ־ט של עיריית תל-
אביב. בתיגרה גינתה מנבירתו דאז של
צ׳יצ׳ ,רותי גיר, שדד־פה ומבטה קצת
באסתי.
אבל עורכי-הדין של בל מצדדים הגיעו
סוף־סוף להסכם שאושר על-ידי הרבנים.
לא שלא היו מריבות. הם רבו על הבית,
על המזונות ולפי טעגת אסתי בבית ה-
מישפט, גם רבו סתם, עם מהלומות.

אז אם לבעלה לשעבר כל כך טוב, למה
שלה לא יהיה טוב? למרות שחתמה על
מיסמך, שלפיו הבטיחה שלא לדרוש העלאת
דמי־המזונות, הגישה אסתי בקשה לבית-
הדין הרבני ודרשה מעמיקם מזונות חודשיים
בגובה של 21,700 לירות.

בבית־המישפט טענה אסתי כי היא מר-
וויחה כפקידה רק 14,500 לירות, וזה לא
מספיק לה. היא גם כועסת על כי יש
לעמיקם מכונית פיג׳ו ,404 ולה רק סובארו
מיני.
אבל עם הגשת התביעה לבית־המישפט
עדייו לא הסתיימה הפרשה שמחוץ לכתלי
בית־המישפט. אסתי טוענת כי מיד אחרי
שהגישה את התביעה התחיל עמיקם להת נקם
בה. לדבריה, ואני לא מוכנה להישבע
שהם נכונים, התקשר אליה עמיקם ביום
הגשת המישפט וסיפר לה שהיא מפוטרת.
הוא אמנם לא רשאי לפטר אותה, אבל

חברת עזרא וביצרון, שבה היא עובדת,
היא חברה השייכת לעיריית תל־אביב,
ומנהל אותה ארצי דיין המפורסם. עמי קם
הוא חבר של צ׳יצ /צ׳יצ׳ הוא חבר
של ארצי, וכך לדבריו העניין סודר.
יתכן ואסתי היא סתם היסטרית. בינתיים
לא הגיעה אליה הודעת־הפיטורין, אבל אם
היא אכן תפוטר, הצעד הבא שלה יהיה
דרישה לתוספת 14,500 לירות לדמי-המזו-
נות שהיא ביקשה.
האמינו לי, גם אנשים שאנחנו חושבים
שהם מבוגרים הופכים ילדותיים כשמדובר
בגירושין ובמזונות.

אבל הסוף היה, כך נדמה היה אז, טוב.
עמיקם התחייב לשלם מזונות צמודים
לאינדקס, ומזונות אלה מגיעים עתה לסכום
של 3,678 לירות. אסתי מודה שעמיקם
בעצמו מבין שהמזונות הם לא כל כך
מספיקים, ונותן לה עוד 3000 לירות ל חודש,
ככה, בלי החלטה.
אבל בתקופה האחרונה התפרסם עמיקם
בעיתונים, ודווקא בעיתונים שגם אסתי,
צעירה נאה ושמנמנה .,העובדת כפקידה
בחברת עזרא וביצרון, קוראת. היא גילתה
שעמיקם הוא לא רק הדובר של צ׳יצ /אלא
גם עוזרו האישי של סגך ראש-מממשלת
שימחה ארליך, וגם מנהל חברודהתיי־רות
העירונית של תל־אביב. אסתי, כך
היא טוענת, בדקה והקרה וגילתה שעמיקם
מקבל שלוש משכורות, שכולן ביחד מגיעות

ל־ 100 אלף לירות, ועוד הטבות ותשלומי־הוצאות,
המגיעים ל־־סס! אלף לירות נזם־
פות.

עמיקם שפירא וחתיכות (מימין עורכת־ הדין ליאת שפיגל ואחותו)
יחי החיים המשוגעים

הרומן נגמר עם ההסרטה
גבוה, חתיך ויפה. אבל אין לו מכונית
אמריקאית והרבה כסף להוציא על כל
חתיכות. לכן הוא נשאר די אנונימי בנוף
התל־אביבי. אבל אני שומעת שבירושלים
דווקא הוא כבש כמה לבבות.
גרטל, מי שהיה אלוף ישראל בשחייה
בסיגנון החתירה, עובד ככתב במבט ספורט
של הטלוויזיה, שב מספרים לי כי כאשר
המפיק יואש אלרואי לא נמצא בשטח,
גרטל הוא הכי יפה במקום.
אחרי כל מיני רומנים קצרים שהיו לו
בירושלים, ואולי גם כמה שאני לא יודעת
עליהם, נדלק הקיבוצניק־לשעבר מרמת-
יוחנן על חתיכה חמודה, שקוראים לה
רותי אסטליין, וכבר חמישה חודשים

משה גרטל
אהבה בירושלים
שהוא נמצא ברומן משגע איתה. רותי
הנאד, בת ה־ 23 היא צורפת במיקצועד,
ולומדת עד היום בבצלאל בירושלים.
אני יודעת שהשניים לא מבלים במקומות
יקרים מאד, אך אפשר גם לאהוב מקומות
שקטים ולא יקרים, הרחק מן ההמון הסואן.
גרטל, שיותר מכל אוהב לטפח ולשמור
על כושר גופני, החליט שרותי טובה ל בריאות
שלו .״אני לא מתחתן,״ הבטיח לי
היפיוף ,״אבל אני מאוהב.״
אז אני, שמפרגנת לכל היפים ושמאחלת
להם אהבות ארוכות־טווח, שמחה שגרטל
מצא את רותי והפסיק באופן זמני לשבור
לבבות. אם כולנו נחזיק אצבעות, אולי
יום אחד הוא שוב יחזור לשוק, לשימחתי
ולשימחת כמה חתיכות בעיר הזו, שמצפות.

אני לא יודעת אם המישפט הזה מזכיר
לכם משהו, אבל חתונות באות בצרורות
— לא רק צרות. עוד לא הספקתי להת אושש
מההלם בעיקבות הידיעה על חתונת
הזמרת רדתי נכון, ועוד לא הספקתי
לרחם על האקס שלה, המוסיקאי דויד
קריבושה, וכבר נודע לי שבעצם אני
לא צריכה לרחם. פשוט קריבושה נמצא
גם הוא על הגג של גן־עדן הפרטי של
האוהבים.
האהבה הגדולה של קריבושה, מילבד
המוסיקה, זה חיות. לא חשוב איזה חיות
— העיקר שתהיינה חיות. כמו שהוא מם-
•הובב לו עם מנגינה עצובה בלב בגלל
רותי, הוא מוצא מישהי שיש לה הוכחות
לכך שהיא אוהבת חיות, בעיקר כלבים.
אני מתכוונת לחגה איילון היפהפיה

לא חשוב מה האיש הזה עושה, תמיד
זה מלווה בפירסומת גדולה. אני מתכוונת
לאפי דיין, שהוא כבר לא סתם בנו של,
אלא שחקן־במאי־מפיק בזכות עצמו
אבל יש לי בשבילכם משהו, שאסי
ן הקדיש מאמצים שהוא לא יפורסם, כמו
המאמצים שהוא עושה כדי לפרסם דברים
שהוא רוצה להתפרסם. אני מתכוונת לרומן
הכי אחרון שלו, לפחות עד לרגע זה —
רומן שאמנם הסתיים, אבל היה סוער
ומרוכז.
בסרט החדש של אסי מככבת אחת הנשים
הפוטונוגניות בארץ, קרוליי] מגפורד.
מעריצי קארולין טוענים שהיא גם תהיה
שחקנית גדולה, בעוד כמה סרטים. אבל
מה שברור הוא שקארולין היא אשה מענ יינת.
אחרת איר אפשר להבין מדוע אסי,
שכבר ראה הרבה שחקניות בכל מיני
מצבים, נדלק דווקא עליה?
הרומן בין השניים היה הסוד השמור
ביותר על בימת ההסרטה, והכל הקפידו
לשמור אותו בתוך המישפחה, למרות ש-
רומנים כאלה עוזרים לפירסום של הסרט.
עכשיו, אחרי שההסרטה נגמרה, ואסי ו־קארולין
החליטו כי מוטב שגם הרומן שלהם
ייגמר, אני מספרת לכם על כך.
הם כבר לא כל־כך אוהבים, אבל נשארו
ידידים טובים ואסי מבטיח, לכל מי שמוכן
לשמוע, שבכל סרט שלו תככב קארולין.
אז אולי הרומן יתחדש בסרט הבא?

אפי דיין
להפסיק לאהוב

קרולין לנגפורד
להפסיק להצטלם —
שעזר כבר הרבה זמן שלא היתר, שימחה בלישכת שר־הביטחון. כולם עצובים מאז ש^זר
וייצמן נטש את המישרד, ואפילו הבודדים, שאיכשהו התרגלו
הוא שר־ביטחון של יום חמישי, קיבלו זאפטה נוראה כשביום החמישי שעבר הופיע
בלישכה הפרופסור ייגאל ידין.
לכן אני שמחה בשימחת הלישכה על הדבר היחידי הטוב שקרה בה בזמן האחרון.
ליויה גילעד, מי שהיתר מזכירתן של עזר משך שנתיים תמימות, שהשתחררה לא
מזמן מצה״ל, הזמינה את עזר ואת יתר חבריה הטובים מהלישכה לחתונה שלה.
והאמינו לי שיהיה שם שמח בכפר־שמריהו — בבית הוריה של לידה, רוח-י
ומהנדס־התאורה אריה (״אריק״) גילעד. ליויה, בלונדית יפהפיה, סטודנטית לביולוגיה
באוניברסיטזדה,עברית בירושלים, תינשא בעוד שבועיים לצעיר שבוודאי נולד עם כפית
של זהב בפה. יונתן האומר הוא לא רק נחמד וחתיך, אלא גם סטודנט לרפואה,
מעין חצי־דוקטור. הוא זכה באשה, שרק מעטים מאלה שפגשו בה לא חשבו בלב:
״אך, הלוואי והיא היתר, שלי.״

לרעיון שמנחם דגין

שלא רק מספרת שהיא אוהבת חיות, אלא
גם מספרת אותן. לחיה יש מספרה לכלבים,
ואומרים לי שהכלבים והבעלים שלהם
אוהבים אותה נורא.
קריבושה אינו אוהב כל־כך ספריות,
זה רואים לפי השיער הארוך והזקן הגדול
שלו, אבל כשהוא שמע שהחתיכה שהוא
שם עליה עין היא ספרית של כלבים

ולאי של בני אדם, נדלק אצלו משהו בלב.
עכשיו יכולים כל שוחרי המוסיקה וה כלבים
לראות את השניים צועדים בכל
המקומות הכי 111 בתל-אביב, כשהם מיני מום
מחזיקים ידיים, ובדרך כלל מחובקים.
נדמה לי, אם כי אני לא מוכנה להישבע
על זה, שקריבושה עומד ללכת בעיקבות
רותי נבון ולעשות לנו עוד חתונה.

פשוט קשה לי לעקוב אחרי האיש הזה.
הוא לא רק מלא הפתעות, אלא גם הפתעות
מהירות.
לא מזמן סיפרתי לכם על החתונה החדשה
של צדוק קראום, בפעם הרביעית
אם לא איבדתי את החשבון. היתד, זו
חתונה מפתיעה על אמת כשהכלה המאו שרת,
שהפכה את צדוק לחתן מאושר,
היתד, תימניה יפהפיה, עם תסרוקת של
המון־המון צמות קטנות, שענתה לשם

אורנה.

עכשיו יש לי עוד חדשות מהמיגזר הזה.
אורנה וצדוק ממתינים לצאצא. עוד לפני
שעיכלתי את הידיעה, כבר נחתה עלי
ידיעה נוספת: צדוק החליט שהוא לא כל-
כך בעד זה שהצאצא יוולד בארץ־הקודש.
נדמה לו שטוב יותר יהיה לצאצא ולהורים
שלו באחד האיים המקסימים של יוון.

אורנה וצדוק קראום
בוזוקי במקום הורה

חנה איירון ודויד קריכושה
רומן שקט

אורנה, כפי שאני מבינה, לא כל־כך
רוצה לעזוב את הארץ. הוויכוח בין השניים
הוא ויכוח של אוהבים. לכן אני לא יכולה
לנחש אפילו מי ינצח. מה שברור הוא
שהתינוק יהיה מוצלח עם הורים שכאלה,
לא משנה איזה אוויר ראשון הוא ינשום.

אם אינך מעונין בטיול מאורגן בחו״ל
שירות מהפכני חדש זה
עשוי לעניין אותך__ .
•באירופה-סיורים, כרטיסי תיאטרון,
ביקורים במועדוני לילה, השכרת רכב,

בתי-מלון.
כל *את בשוברים שאתה רוכש בטרם צאתך לחו״ל,
•התכנית מקיפה 28 ערים באירופה, מקופנהגן עד
ליסבון ומאתונה עד דבלין.

עם טיולי ״עשה זאת בעצמך
1ו1ס-1ס*@-טקח1ס 0

ש ל? היי

במדינה
(המשך מעמוד )33
היכן אם כן היה הכלב כלוא?
כתבי שני הצהרונים גילו כי אינם
יודעים מיהם בעלי הכלב. טע>ה
נלי ליבידינסקי :״אני לא יודעת
מאיפה הם ציטטו אותי. אני כלל
לא סיפרתי להם שהייתי בדירה
של הכלב בשכונה גימ״ל.״
רק מאוחר יותר התגלה מקור
הידיעה: כתב קול ישראל, ירון
אנוש. לדבריו, הוא שמסר את
הידיעה לשני העיתונאים .״שמעתי
את הסיפור ממישהי בשם רינה
בבית־החולים הווטרינארי.״
בבית־החולים הווטרינארי אכן
היתד, צעירה בשם רינה, שביכרה
לא למסור את שם מישפחתה.
״אני שמעתי את הסיפור מהרופא,
דוקטור איתן ברנע,״ גילתה.
טען הדוקטור ברגע :״כלל לא
מעניין אותי מיהם הנבלות שעשו
את הדבר. אני דאגתי רק לצד

תה ידוסי־מין. זאת הוכיחה התו בעת
שרה ספיר־חן ללא קושי,
ובכל זאת יצא ארקין זכאי.
התלונה -כנקמה. הדבר
ששיכנע את השופט דויד ולך בחפותו
של ארקיו היה העדויות
הרבות על התנהגותה של הקטינה.
אהת אחרי השנייה עלו תלמידותיו
של ג׳וקי על דוכן־הידים,
סיפרו על לבושה הפרובוקטיבי
של הקטינה, על התנהגותה החצופה.
על שהיתר, מתחילה עם כל
גבר, ועל כך שאיש בלהקה לא
חשד שהיא צעירה מיתר הבנות,
שהיו אז בגיל 17־.18
השופט התרשם במיוחד מתמו־נותיה
של הקטינה ׳משנת ,1975
אשר הוגשו לו כראיה. במיוחד
מתמונתה בכתבה של העולם הזה
( )1944 מאותה שנה. היא נראית
שם רוקדת בלהט, כאשר פניה
מכוסות שיער וגילה מצוין שם

תיסע ל חדל חופשי חופשי.
טל־ארויו

ג׳וקי ארקין אחרי הזיכוי
לבוש פרובוקטיבי, התנהגות חצופה של קטינה

קנה מהיצרן
וחסוך סס 50
+מבצע מיוחד
לוועדי ב תי ם,
כולל ה ת קנ ת.
* גופי תאור ה
לגן, לגג,
ו תאור ת רחוב.
* מנורות
פלורסצנט עם
בית מנורה תוצרת גרמניה,
במחירי הפתעה.
* הכניס ה
מ״טמפו״ איזור
התעשיה חולון,
(שילוט הכוונה
ב מקו ם).

^המבצע
יס תיים
ב 13.7.80 -

תפעל׳ ת או ר ה

נזפטו׳.׳ תאוורו,
׳ 111 היוצר 2ו
אזור התס שי ה
חולון, טל 800858 .

הטיפולי. שמעתי על כך מחבר
אגודת צער־בעלי־חיים, יהודה
ברינסקי.״
ברינסקי :״הכלב הובא אלי
על־ידי ילדים שהוציאו אותו מה בית,
הילדים הלכו ואני לא יודע
מי הם.״
מי מצא את הכלב? האם מדובר
בכלב אחד או יותר? מניין
ידוע שהכלב נמצא בדירה, אם
אכן נמצא כלב בדירה? ומהיכן
השם ״בובי״ ? רק בובי יוכל
להשיב על כך — אולם למרבה
הצער הוא אינו יודע לדבר בך
לשון בני־אדם.

תולדות
הז׳ס־ שד ג׳וק־התנהגותה
•ט: הקטינה
זיכתה את גיוקי
כימעט מרקד יצא ג׳וקי ארקין
השבוע מאולם בית־המישסט. עדת
נערות יפות עטה עליו ונשקה אותו
בלבביות על הזיכוי מאשמת
בעילת־קטינה.
תלמידותיו של ארקין ישבו ב נאמנות
משך כל המישפט באולם,
והקשיבו רב־קשב לעדויות. אחדות
מהן אף העידו בעצמן לטובת ה מורה
לריקוד.
בשנת 1975 התלוננה קטינה
ילידת ( 1962 אשר שמה נאסר
לפירסום) ,שארקין קיים אתה יחסי־מין
כמה פעמים במשך השנה,
וכי הוא ידע את גילה האמיתי,
שהיה אז , 13 כיוון שכתב אותו
במו ידיו בכרטסת ^בית-הספר ל ריקוד.
מאז
ועד היום היה הרקדן מסו בך
במישפט פלילי ארוך ומייגע.
לכאורה כל אשר על התביעה להוכיח
הוא, כי הנערה היתד, קטינה
בעת מעשה, וכי הנאשם קיים אי-

כ־ .17 השופט לא מצא דרך ל הבדיל
בתמונות בינה ובין יתר
הצעירות בלהקה — שהיו בגיל
הגיוס.
הקטינה עצמה העידה בבית־המישפט
בדלתיים סגורות. אך ה שופט
קובע בפסק־דינו, שהתרשם
כי עדותה היתה בלתי־אמינה. ה עדות
נמסרה רק כדי ״להציל
פנים״ בפני אביה, שהיה נוכח
באולם בעת מתן, העדות. השופט
האמין שארקין לא ידע את גילה
האמיתי, עד אשר יועצת מבית-
ספרה התקשרה אליו וביקשה ממנו
עזרה לשם סיום לימודיה של ה קטינה
בבית־הספר העממי. מיד
כאשר עמד על גילה, האמיתי הפסיק
ג׳וקי את יחסיו אחה, ועל
כך יצא קיצפה. התלונה למישטרה
הוגשה כנקמה מצדה.
בית־המישפט העביר ביקורת על
כך שהקטינה התחמקה מחקירה
נגדית של הסניגור .״היא ידעה
כי צבי לידסקי, הסניגור, מצפה
לעשות מטעמים מעדותה, ולכן
דחתה זאת פעמים אחדות ולבסוף
התחמקה, ונסעה לחוץ לארץ.״ בכך
הפכה עדותה כמעט לחסרת ערך.
בית־המישפט קבע כי בהתנהגותה
ולבושה היה יסוד מספיק
לגרום לנאשם להאמין כי היא בוגרת,
ולכן לא עבר את העבירה
המיוחסת לו. בית־המישפט העביר
ביקורת על סעיף העבירה המיושן,
ועל התביעה שמצאה לנכון להש תמש
בו במקרה זה. אפילו הגישה
התביעה את המישפט מתוך שיקול־דעת
מוטעה מלכתחילה, הרי ל משמע
העדויות המגוונות על או-
פיה והתנהגותה של הקטינה היה
מקום לחזור מהאישום תוך כדי
מישפט. אולם אנשי התביעה הכל לית
טענו, שבין שקוליהם להע מדתו
של ארקין לדין היתה דווקא
עובדת היותו מורה, אשר רוב
תלמידותיו קטינות.
העו ל ם הזה 2236

ו ה גי ד ה
מאת יגאל לביב

זיו.ל יתמנה לשופט מחזו
ראש מ חלק ת־ חקירו ת״הונ א ה במי שטרת ישראל, תת־ניצב בנימין זיגל, יקבל
מינוי של שופט מחוזי, אחרי שדרך־התקדמותו במי שטרה נחסמה על־ידי יריביו
בפיקוד, שאינם מעוניינים בקידומו. ב מ קו מו עשוי להת מנו ת יהודה רוזנפלד,
ראש מינהל כוח״האדם כיום, הרוצה ב תפקיד. רוזנפלד בא למישטרה מחיל-
ה תו ת חני ם, ועד כה הצליח ל הר חיק משורות המי שטרה קצינים מוכשרים רבים,
בפעלו יחד עם הפיקוד הוו תי ק והלא״יעיל של המי שטרה.
עתה הוא גרם ל ה תפ ט רו תו מן המי שטרה של חיים שמושקוביץ, רואה
חשבון במיקצועו וכלכלן מבריק, שהיה מבכירי ה חו ק רי םבמחלקה של זיגל.
רוזנפלד סירב לקד םאת שמושקוביץ בדרגה, מבלי שיעבור קו ר סי ם של שוטרים
רגילים, שעיסוקם בשיטור רגיל. שמושקוביץ, שעיסוקו הוא ני תו חי ם כלכליים, סירב
לדרישה זאת והודיע על פרישתו.

״אמפל״ הכפיל
את התה
קבוצת״ההשקעות הי הודי ת־ א מריק אי ת
״אמפ״ל״ ,ה מ קו רב ת ל״בנק הפו עלי ם׳/
הגדילה ב״ 1979א ת הונה ל־ 38 מיליון
דולר, לעומת 15 מיליון דולר ב״.1978
השנה מתכננ ת החברה מכירת איגרות-
חוב ב״ 30 מיליון דולר ב א מריק ה.
החברה הגיעו בשנת 1979
נכסי
ל־ 547.8מיליון דולר, לעומת 413.7מיל יון
דולר בשנת . 1978 הרווח הנקי של
החברה היה ב־ 1979 ארבעה מיליון דולר,
לעומת 1.3מיליון דולר ב־. 1978
בדין־וחשבון לבעלי־המניות מ סר נשיא

נשיא כהן
מיזוג מוצלח
החברה, רלף כהן, כי ב״ 1979 השקיעה
ו הילוו ת ה ״אמפ״ל״ בישראל 148 מיליון
דולר. היא התמזגה ב אוק טובר עם חברת-
א חר ת,
א מ רי ק אי ת גדולה
השקעות
״אי־די־סי״ .החבר ה שילמה לבעלי מניותיה
דיווידנד של 10
מאזן החבר ה מגלה פר טי ם רבים
וחברות־ שלובות של
חברות־בנות

״אמפ״ל״ :
$״כור סחר חוץ״ ,חברה-בת של
קונצרן ״כור״ ,הרוויח ה בשנת המאזן
340 מיליון דולר לפני הוצאות, ייצאה
ב״ 159 מיליון דולר, ו עיס קו תי ה הבינל
או מיו ת היו ב״ 60 מיליון דולר.
$חברת ״יכין מטעים״ מעבדת כ-
5000 דונם פרדסים. הרווח הנקי שלה
לשנת 1979 היה 10.6מיליון לירות ישראליות,
לעומת חמישה מיליון בשנה
קוד מ ת. מיפעל ״עץ ונייר״ ,השייך ל-
״יכין״ הרוויח 2מיליון לירות ב־,1979
לעומת 1.3מיליון ב.1978-
0רשת ה מלונו ת ״מוריה״ מפעילה
מלונות בסדו ם, ב איל ת ובירושלים. התפו ס
ה ב״ 1979 הי ת ה כימעט מל א ה. הרווח
הנקי היה 25.8מיליון לירות.
ב שנת-המאזן נעשו שינויים בהרכב ה השקעות
של ״אמפ״ל״ .היא רכשה ״/״51
ממניות חברת ״ניר בע״מ״ מ״בנק הפו עלים״
,ה מ קנו ת 86 מזכויות ההצבעה.
היא רכשה ״ 49׳/ממניות חברת״הספנות
״אופיר״ ,ה מ קנו ת 60 הצבעה, מ״בנק
הפועלים״ .היא רכשה 49מ מניו ת ״בנק
הפועלים (ק אי מ אן)״ מידי ״בנק הפו עלים״
.היא רכשה 75מ מניו ת מלונו ת
״מוריה״ מ״בנק הפועלים״.

״בנק המיזרחי ירוויח השנה מיליון דולר בניו־יורק
״יונייטד מיזרחי בנק ״ בניו״יורק ירוויח
ב־ 1980 כמיליון דולר, נקי אחרי כי סוי
כל הוצאות ההקמה של הבנק. ב־1979
גדלו ה מ קורו ת של הבנק ל״ 115 מיליון
דולר — גידול של 120 הפיקדונו ת
גדלו ל־ 96.6מיליון דולר — גידול של
108והה לוו או ת גדלו ל־ 41 מיליון,
דולר — גידול של 300 ההון העצמי
של הבנק הוא עתה 12 מיליון דולר —
גידול של ס/ס . 140 הרווח הל א -מ חול ק
ב־ 1979 היה 307.5אלף דולר.

ל הלוו או ת. הבנק פועל רק בח שבונות של
אנ שי-עסקים ופיקדונות גדולים• לאחרונה
הכריז הבנק על מיבצע ח לו קתמ תנו ת
לכל ה מפקיד 100 אלף דולר לפחות, או
מי שמביא מפקיד א חד שיפקיד פיקדון
זה. הבנק מאפשר גם לקבל פיקדון של 50
אלף דולר, והוא מלוו ה לחשבון הפיקדון
עוד 50 אלף דולר, ומאפשר לבעל החשבון
לזכות בריבית הני תנת ל הפקדו ת של
100 אלף דולר.

מי שמביא פיקדונות כאלה, מקבל

שנו חבוי־הכנסת
המשכורת של חבר־כנסת ישראלי היא
הנמוכה ביותר בעולם המערבי. משכורת־ברוטו
של חבר־כנסת בעל-ותק היא כ66-
אלף לירות לחודש, כולל כל הוצאות-
הרכב. משכורת זו אינה כולל ת שווי של
2000 שיחות טלפון חינ ם לחודש, טיפול
רפואי חינם, אש״ל על ה שתתפות בוועדות
ומגורים־חינם במלון בירושלים, בימי
נ לי א ת־ ה כנ ס ת.
משכורת חבר־פרלמנט באירלנד, שהיא
הנמוכה בעולם המערבי, היא 95.8אלף
לירות לחודש, והמ שכורת הגבוהה ביותר
במערב היא בצרפת וב א מריק ה, כ־249
אלף לירות לחודש.
הנתונים על משכורת חברי־הפרלמנטים
במערב, בי ח ס לשכר הממוצע במשק, מובאים
בגליון ״ א קונו מי ס ט 14 ביוני),
ומאפשרים ה שוואה עם ישראל. הנתוני ם
ב ״ אקונו מי ס ט ״ כוללים א ת השכר בילבד,
ונראה כי אין השכר כולל ה טבו ת ו תנ אי ם
למילוי ה תפקיד הניתנים במערב לחברי-
פרלמנטים ביתר נדיבות מאשר בישראל.
משכורת חבר״כנסת ישראלי 66 ,אלף
לירות לחודש, היא פי 2.3מן השכר
הממוצע במשק בחודש יולי, שהוא 29
אלף לירות ברוטו. הי ח ס בין המשכורת
לשכר הממוצע במשק היה בצרפת ,4.5
בארצות־הברית , 3.15 בבלגיה , 3.13ב-
מערב־גרמניה , 2.74 בהולנד , 2.58 בלוק סמבורג
, 1.81ב או ס טרלי ה , 2.1ב אי טליה
,3.1בקנד ה ,1.79 בדנמרק , 1.27 בבריטניה
2.15 ובאירלנד . 2.28 ישראל היא ב מ קו ם
השישי.

מה עשה
! ? 131 לאומי״
בשבעה מקלטי

יושב־דאש מאיר (מימין) ונשיא קראום
גידול נורשיס
הבנק, שמנהלו הכללי הוא משה
קראוס, ציין לא חרונ ה על־ידי ״ניו״יורק
טיימס״ כמוביל ב ת חו ם הוזלת הריבית

ארי טישש ונ ש
תחנת ולק במיא!(׳
אי ש־העסקים אלי טיסונה רכש לא-
מכבר ברובע הוליווד שבמיאמי תחנ ת־דלק
גדולה, הכולל ת מו סך ומיסעדה. לפגי
כן היה בעל מיסעדה ישראלית במיאמי,
בשם ״הכל בפיתה״ .המיסעדה הי תהבת
150מ קו מו ת, ושימשה מרכז לי שראלים
במיאמי. היא נמכרה למשה עסיס.
טי סונ ה היה קו ד ם לכן בעל רבע
חברת ״וימפי״ בישראל וחבר ת ״מזון
לעובד״ .״וימפי״ חכרה מיבנה בבת־ים

מרחמים אהרוני וטוביה אושרי,

טלוויזיה?
במי סגרת רכישות רכב-נוסעים חדש
לבכיריו, רכש ״בנק לאומי״ שבע מכו ניות
״פורד״ ,וקיבל מן המוכר שיבעה
מקלטי טלוויזיה ב חינ ם בגודל 12 אינץ׳,
במיסגרת מיבצע פר סי ם של ״פורד״.
הידיעה על מקל טי־ ה חינ ם פשטה בבנק,
ועוררה גל של שמועות לגבי ייעוד מ ק-
לטי-החינ ם. בדיק ה שעשה מדור זה
העלתה כי מקלטא חד הוצב במישרדי
ה הנ הל ה הרא שית של הבנק, לשימוש
העובדים בשעות מ או חרו ת, ויתר השישה
נתרמו לוועד למען החייל.

..נוס־ סגר ש וזו
בוידיווק

מבשר לבנזין

חברת ״כנס״ הישראלית סגרה א ת
מישרדה בניו״יורק, והעבירה א ת פעולו תיה
למישרד־נסיעות של ישראלים, הקרוי
״גיל״ .מי שהיה מנ הל ״כנס״ בניו-יורק,
יעקב אבצרי, עבר לעיסקי-מכוניו ת ב-
לוס-אנג׳לס ומפעיל חברה למכירת מכו ניות.

והדבר
גרם לקשירת שם החברה, ושמו
של אלי טיסונה, בפירסומים בעיתונות
עם עיסקי הפשע המאורגן. הפירסומים
הביאו אותו למכירת חלקו בחברות בישראל
לשותפיו (שסגרו את העסקים
בימים אלה לחלוטין) ולהגירה זמנית
למיאמי.

משקיע טיסונה

חינם מערכת טלוויזיה או וידיאו־טייפ.
יושב-ראש מועצת ה מנ הלי ם של הבנק
הוא אהרון מאיר, מנכ״ל ״בגק המיז־
1רחי״ בישראל, ועם חברי מועצת״המנהלים
׳נמנים אי שים רבי־עוצמה בכלכלה ה א
מריק אי ת, כמו ג׳ק בנדהיים, החשב
של ״פיליפ בראדאר״ ,אברהם בים,
לשעבר ראש עיריית ניו״יורק, רוברט
הבט, נשיא ״ אוק פורס ט בנק״ ,שיני-
שון פלדמן ממכ סי קו, ג׳ון פרבר,
נשיא תעשיות ״אי-סי-סי״ ,אלי זבו-
רובסקי, נשיא עטי ״שאפר״ בדרום״
טוטלמאן, נשיא
א מריק ה וזליג
״חברת הר״המלך לה שקעות״.

7 010 חו 1ג־!7ונג
מרו 1וון 1־ 100ל״ ש
ישראלים מ שלמים כיו ם לפ חו ת 1400
דולר עבור ה טי ס ה הזולה ביותר למיזרח
הר חוק. ה חל בי מי ם הקרובי ם יוכלו ה ישראלים
ל טוס מלונדון להונג־קונג ב מ חיר
הזול של 100 לירות אנגליות בחבר ת
״ק א תי-פ סיפי ק ״ ,או ב״לייקר״ ב מ חיר של
133 לירות אנגליות החל בראשון ב ספטמבר.
טי ס ה מישראל ללונדון וחזרה
עולה כיו ם 200 לירות אנגליות בכר טיס
מוזל, כך שניתן עתה ל טו ס להונג״קונג
וחזרה ב מ חיר של 800 דולר, דרך לונדון,
לעומת ה מ חיר של 1400 דולר כיום.
האפ שרות נוצרה לא חר שממשלת ברי טניה
אישרה א ת הצעת חברו ת ״ק א תי־פסיפיק״
ו״לייקר״ לפ תו ח קו ס ט אנד-
ביי יומי מלונדון להונג-קונג, ב מ חי רי ם
הזולים החדשים.

טיסונה ניסה כמה פעמים לקבל מראשי
מישטרת-ישראל הכחשות לפירסו-
מים בעיתונים, אולם גם המפכ״ל הקודם,
חיים תבורי, וגם ראש אגף־החקירות
לשעבר, אהרון שלוש, סירבו למסור
בכתב את מה שאמרו לטיסונה ואחרים
בעל-פה, כי הפירסומים אינם נכונים.
לדברי טיסונה, מרבית תחנות-הדלק
במיאמי הן בידי ישראלים, והפעלת
תחנת״דלק היא כיום עסק טוב. הגבלות״
הדלק הביאו להקצבות לתחנות, וקניית
תחנה היא למעשה קניית זכות להקצבת.
התחנות גובות כיום עמלה של 17 סנט
לגלון, והדבר משאיר להן רווחים יפים.

מיעופט
פסק־דין דפ1
(המשך מעמוד )13
באפריל, עשרה ימים בילבד אחרי שניתנה
ההחלטה הקודמת, וחמישה ימים לפני ה מועד
שבו היו צריכים להגיש את המיס־מכים
החדשים. התברר לצדדים כי בית־המישפט
גזר למעשה את הדין עוד לפני
שהיו בידיו הראיות במלואן, וניסה להע מיד
פנים כאילו גזר־הדין הוכרע ונכתב
רק אחר־כך.
בתחתית פסק־הדין שנישלח בטעות, בו
הופיעה החותמת כי הוא נכון ומתאים
למקור, נכתב :״ניתן היום (מקום ריק)
באייר תש״ם 5.80 בירושלים, בהעדר
הצדדים.״ השופטים הנכבדים לא רצו שידעו
שהם כתבו את פסק־הדין וחרצו
מישפט לפני ששמעו את כל חומר הראיות.
הם הותירו את המקום שבו צריך היה
להופיע התאריך המדוייק — ריק. מתוך
כוונה למלאו אחרי שיגישו הצדדים את
המימצאים שלהם.
פסק־הדין היה קטלני לגבי בוכוולטר.
כתבו שלושת השופטים בפסק-הדין שלהם
:״התובע מבקש מבית־הדין להצהיר
שאירוע שקרה לו ביום 16.11.77 או ביום
17.11.77 חינו תאונת־עבודה לפי חוק ה ביטוח
הלאומי (להלן החוק).
״ביום 26.2.80 החלטנו על קביעת ה עובדות,
מינוי פרופ׳ גרון כמומחה יועץ
רפואי והצגת שאלות למומחה.
״ביום 13.4.80 נתקבלה חוות דעתו של
פרופ׳ גרון. ביום 14.4.80 החליט אב בית-
הדין לאפשר לצדדים להגיש השלמת סיכומים
ו/או שאלות למומחה.
״מחוות־דעתו של פרופ׳ גרון עולה,
שלא אירעה לתובע תאונה בימים
16/17.11.77 או בסמוך, מאחר שהוא לא
סבל מאוטם שריר הלב. סימני המחלה
שעליהם הצביע התובע כתאונה הצביעו
על מחלה (אנגינה פקטורים) שנגרמה על-
ידי תהליך ממושך של שנים. כאשר אין
תאונה אין גם תאונת־עבודה ומסיבה זו
בילבד דין התביעה להידחות.
״אפילו אם אירעה לתובע תאונה, ה מומחה
חיווה דעתו שאין קשר בין הופעת
המחלה בימים 16/17.11.77 לבין האירוע
בעבודה ביום .16.11.77
״מהסיבה האמורה לעיל אנו דוחים את
התביעה ללא צו להוצאות.״

שיטת אירובי -
ההתעמלות לקצב
הדיסקו ־ הגיעה
והקפיץ לאן
את יהס בתות
^ ת נראית

נהדר, הגברת, כש־

/ /י את מזיעה...״
״ג׳ינג׳י, תפסיק ללעוס את המסטיק.
סגור, תרגליים. תשמע לי, אתה מינימום
אדם, אתה כדור בתוך עצמך, סגור, סגור.
אני לא רוצה לראות ישיבה בשירותים...״
״לא להישבר, בובה׳לה, את אולי מרגי שה
זקנה, אבל אני מבטיח לך שכשתצאי
מכאן תרגישי כמו שלולית של מים.״
הגברתן השרירי, גופו מבהיק מזיעה,
קיפץ וריקד באולם הגדול. מדי פעם שלח
תנועת־יד סמכותית וקול כשל מפקד ב־צה״ל
לעבר 30 הגופות המיועזים, שניסו,
מי בהצלחה ומי לא, לחקות את תנועותיו
לקצב מוסיקת־דיסקו משלהבת.
רוב הנוכחות באולם היו צעירות. היו
גם חמש נשים בגיל־העמידה ושלושה
צעירים צנומים, שהיה ניכר כי שנים
רבות לא ידעו התעמלות מהי.
המדריך, מוטי בן־בסט בן ה־ ,45 הסתו בב
הלוך ושוב בין המשתתפים, כשהוא
לבוש במכנסיים קצרים וחולצת טריקו.
דברינ כוונו אל כולם. מדי פעם היה
מכוון דבריו אל אחד שנשבר :״התאמץ,

ף* ק אחרי שפסק־הדין שנשלח בטעות
1לצדדים, התעורר מישהו בבית־הדין
בירושלים והבין את הטעות הגדולה ש נעשתה.
איש לא חשב להתנצל בפני
הצדדים על כך שפסק־הדין, שקבע לשבט
את גורלו של בוצוולטר, נקבע לפני שהיו
בפני שלושת השופטים כל הראיות. המזכיר
הראשי של בית־הדין לעבודה בירושלים,
מיהר לשגר מיכתב אל עורכי-
הדין, למחרת מישלוח־הטעות. הוא כתב:
״הריני להודיעכם כי ביום 28.4.80 נשלח
אליך בטעות העתק מטיוטת פסק־הדין
בתיק הנ״ל. טיוטת פסק־הדין טרם נחתמה
על־ידי השופט ונציגי הציבור, וההעתק
נשלח אליך, כאמור, בטעות.״
לא היתה במיכתב אף מילת התנצלות,
ואפילו לא נסיון להסביר כיצד שופטים
מכריעים דין עוד לפני ששמעו את כל
הראיות.
עורכי־דין העוסקים בדיני-עבודה לא
תמהו על פסק־הדין המוקדם. הם חשו
מזה שנים שדברים כאלה קורים בבית-
המישפט הזה, אך לא העזו, מפאת כבודו
של בית־המישפט, לטעון נגד. בעיקר
משום שלא היו בידיהם הוכחות לכך.
עורכי־הדין רק תמהו על הטעות של
הפקיד ששלח את העתק פסק־הדין.
השופט אדלר סרב להגיב בצורה ישירה
על מעשיו. באמצעות מזכיר בית־הדין
הגיב :״בין כה וכה היה לנו את מרבית
החומר. הגברת יעל עוזאי, נציגת הציבור
בבית־המישפט, היתה צריכה לצאת לחוץ-
לארץ ולא רציתי לעכב את פסק־הדין.
לכן כתבנו אותו עוד לפני שהגיעו הסי כומים
והשאלות למומחה. יכלו להיות
רק שינויים קלים בפסק־הדין בעיקבות
החומר החדש, ואת אלה היינו יכולים להו סיף.״
התירוץ
של השופט עלוב כמו הטעות
שעשה הפקיד שלו. השופט אדלר אינו
מתנצל על הדבר החמור ביותר שיכול
שופט לעשות — לקבוע הכרעת־דין, עוד
לפני שמיעת כל העובדות. גם מישרד-
המישפטים, אשר תשומת־ליבו הופנתה
לפרשה, לא הסיק מסקנות נגד השופט.

ה תעלפות
לשם הגנה

מדייר כן־בסט
לצעירים ולסבתות

נורמלי 200 :פעימות בדקה
חמודי, בטן מתפוצצת רק פעם אחת, לא
פעמיים !״
מי שהתיישב או צנח על הריצפה ב־חוסר־אונים,
זכה בקריאות־עידוד :״את
לא עושה את מה שאני מבקש, הגברת,
את לא שולטת על עצמך! קצת מישמעת
עצמית, בבקשה! את לא יכולה יותר?
שיכבי על המיזרון. את יכולה אפילו
לישון.״

לא ס לי ח ה
— טעות

יוסי ינאי 1

רקדנית־הג׳אז מדגימה

ף י חול אירובי׳׳ -זהו שם ה 1/
/׳ קורם, ההופך בימים אלה ללהיט
הספורטיבי הסוער ביותר בארץ. הלהיט
הובא מארצות־הברית, שבה הוא מוכר
כבר שנתיים. מקור המילה אירובי במילה
האנגלית איר, אוויר.
האחראים להכנסת החידוש המהפכני ארצה
הם אנשי מחלקת־הספורט בעיריית תל־אביב.
סיפר יהודה בירנצוויג, מנהל המח לקה
לספורט :״אצלנו בארץ מי שמשוגע
לספורט אין אצלו בעיות — קדימה הפועל.
אבל הבעייה היתד, להחדיר כושר
גופני ומודעות לנושא בכל השכבות, ה מינים
והגילאים.
״במשך זמן רב שברנו לנו את הראש
וניסינו למצוא שיטות איר להכניס את
המודעות לספורט דרך הדלת האחורית.
כשהובאה השיטה של המחול האירובי
ארצה, לפני כחודשיים, הרגשנו שאנחנו
עומדים להגשים את המטרה.״
לדבריו של בירנצוויג, אפשר באמצעות
השיטה החדשה, פלוס טייס ומדריך, לפו צץ
מסורת בת שנים של התעמלות של
כל מין לחוד. בשיטה זאת יכולה מישפחה
שלמה להתאמן.
את מהות השיטה התנדב להסביר רפי
גורן, האחראי בעיריה על הספורט למבוג רים.
לדבריו, בשיטה זו עומד מדריך על
הבמה, וכימעט שאינו מדבר בזמן השי עור,
שאורכו 50 דקות. במשך כל אותו
הזמן מופעל טייפ של מוסיקת־קצב, וה מתעמלים
מחקים את תנועות המדריך.
את ההפסקות הקטנות מנצלים למנוחה
ולבדיקת הדופק.
התעמלות אירובית היא פעילות ׳ גופ נית,
שמטרתה יצירת אפקט אימון רצוי

חמצן 071037
על מערכות הדם והנשימה. לדברי המדריך,
מוטי בן־בסט, מופעלים בהתעמלות
זאת יותר מ־ 620 שרירים בגוף.
המחול הופך אירובי, אם הוא אינטנסיבי
דיו להביא לשאיפת כמויות מוגברות של
חמצן לאורך זמן, להבדיל מפעילות אנאי־רובית,
שהיא כל תנועה התחלתית, כמו

הנקרא ״מחול אירובי אל״ף״ — עשר דקות
של עבודה מאומצת, בקצב הדיסקו. אחריו
יש שוב בדיקת־דופק, ושוב תרגילים מאומצים,
שבהם מגיע הדופק ל־ 140 עד 160
פעימות בדקה.
המדריך בן־בסט, עוסק בספורט כבר
יותר מ־ 25 שנים. לדבריו, ההתעמלות ה
קורא
יקר
(המשך מעמוד )3
לחשוד שותפים — איזה הגיון שבעולם
יכול היה להיות להמשך האיסור?
מובן שאיסור כזה אינו יכול להיות
יעיל. כי המדינה עקבה בנשימה עצורה
אחרי הפרשה, ואיסור מסוג זה לא יכול
היה להחזיק מעמד יותר מיום־יומיים.
ואכן, עיתון־בוקר אחד (דבר) פירסם
את השם המפורש. שאר העיתונים פירסמו
טורים על גבי טורים של סיפורים אישיים
על החשוד, כך שכל אדם שאי־פעם נתקל
בו יכול היה לזהותו בנקל. דובר על
מיקצועו, מקום מגוריו, חברתו, פרשות
פליליות מסויימות שבהן היה מעורב בע בר
(עם כל הפרטים המזהים) ,ועוד ועוד.
בשלב זה כבר היה איסור־הפירסום
מגוחך, והתרוקן מכל תוכן. הסיבות ש הובאו
כדי להצדיקו לא היו אלא אמתלות.
המפכ״ל דיבר על מיסדר־זיהוי. הרי זה
נכון כימעט לגבי כל חקירה, גדולה ובקטנה,
ואין המישטרה מבקשת בהן איסור־פירסום.

יתו
שים
או שותפים ל

מתעמלת שנשכרה
קצת מישמעת עצמית

מתעמלת כעת השידור
היעד 160 :פעימות בדקה

אירובית היא הפחות משעממת והיותר
פופולארית וטובה. לדבריו הוא מאמן
במועדון קאנטרי קלאב, ושם מתעמלת
אצלו אשד, בת ,85 המשתתפת שלוש פע מים
בשבוע בשלושה שיעורים רצופים.
״מה שמיוחד בהתעמלות כזאת הוא ש אפשר
להתאמן גם בבית, בזמן שמכינים
טוסט, ואפשר להיעזר בה בעיתון, בכיסא
ובחומרי פיסול וגרוטאות, ולמעשה בכל
חפץ שבא לידך.״
בתחילת השיעורים עדיין מבצעים ה תלמידים
את ההוראות כמו רובוטים. הם
מקשיבים לקול המדריך ומחקים את תנועותיו.
רק בשלב מתקדם הם לומדים לה יות
חופשיים יותר .״באחד השיעורים ל מבוגרים
לא שמתי לב וגירדתי מתחת
לירך. לפתע הבחנתי כי כל התלמידים
והתלמידות מגרדים גם הם באותו המקום.״
בעתיד מתכוונת העיריה להפעיל את
המחול האירובי במקומות־ריכוז המוניים,
כמו בפארק־הירקון ובגני־התערוכה. בינ תיים
פועלים רק שלושה. מרכזים — ב־בית־הנוער
ברחוב ביכורי־העיתים, בבית-
הספר אוסישקין ובבית־הספר הנרייטה
סולד.
״שם,״ סיפר בירנצוויג ,״האוכלוסיה
מזדקנת, האנשים לא יודעים מה זה
ספורט ואינם טורחים אפילו לבוא לראות
שיעור. אבל אני מאמין שעם הזמן הם
יבואו, ויהיו לנו גם סבתות מתעמלות כמו
בקאנטרי קלאב.״

קימה מכיסא, הנעשית ללא צריכת חמצן
בכמות מוגברת.
בחלק הראשון של השיעור ניתנים כמה
תרגילי־חימום, ואחר כך בודקים המתעמלים
לעצמם את הדופק. דופקו של רץ
למרחקים ארוכים, למשל, מגיע ל־40
פעימות בדקה. כאשר הוא מתאמץ יכול
הדופק שלו להגיע ל־ .160 אדם רגיל דופ קו
הממוצע הוא . .90—60 בפעילות מאומצת
יכול הדופק להגיע ל־ 200 פעימות בדקה,
ואז, כדי שהגוף יגן על עצמו, מתעלפים.

ס ב תו ת
מתע מלו ת
**• טרת השיעור היא להגביר את ה •
! כושר הגופני, ולהביא את הדופק ה בסיסי
של המתאמן למינימום.
כל הנרשמים לשיעור חותמים בעיריה
על טופס שבו הם מצהירים כי הם ברי אים
לחלוטין, ולא יבואו בדרישות לעי״
ריה במיקרה של אסון.
אחרי התרגילים הראשונים יש שלב

כן־כסט כפעולה

כאשר יוסקו הלקחים מפרשה עגומה
זו — במיסגרת חקירה יסודית, מקיפה
ואחראית — יהיה צורך לנתח גם את הצד
הזה של העניין, ולקבוע נוחלים הגיו ניים.

אז חוששני כי קציני־מישטרה רבים
ימשיכו להתייחם אל כלי־התיקשורת כאל
יתושים מטרידים שיש לסלק אותם, ולא
כאל משרתי־ציבור כמוהם, שיש להם תפ קיד
ציבורי חשוב לא פחות מתפקידם
שלהם, ושהם יכולים להיות שותפים חשובים
ואחראיים בכל עניין. גם המפכ״ל
ביסס את האופטימיות שלו לגבי אי-
הישנות פרשות כאלה בעתיד על ״יחס
הציבור״ לפרשה. מי גרם לכך, אם לא
כלי-התקשורת?
אחד התפקידים של העיתונות בפרשה
כזאת היא לחשוף פגמים, להתריע נגד
ליקויים ולמתוח ביקורת אחראית. העולם
הזה צעד גם הפעסם בראש במילוי תפ קיד
זה, למן הרגע שבו הותר הפירסום
לראשונה, והוא החריף את הביקורת ככל
שנחשפו פרטי המעשים והמחדלים של
המישטרה.
אם המטרה היא להביא לייעול המיש-
טרה, להגברת המילחמה בפשע ובמניעת
פרשות טראגיות נוספות מסוג זה —
מילוי תפקיד זה הוא חיוני.

סלי ח ה;
טעות בצייר
עד הסכנות הכרוכות במדיניות של
איסור־פירסום ישל שמות חשודים, מלמד
הסיפור הבא, שסיפר לי העיתונאי ג׳
עיטור.
״טילפן אלי צייר ואמר שהוא רוצה
לדבר עימי, בקשר לתערוכה שלו, העומדת
להיפתח. הוא אמר שהעניין דחוף, כי
בעוד יומיים הוא עומד לצאת לשרות*
מילואים של שבועיים. הוא רצה לבוא
אלי מייד בפולקסוואגן שלו, כדי להראות
לי איורים שלו לסיפרי־ילדים.״
נחש מי האיש, שאל עיטור.
מה יש לנחש? עניתי. הרי ברור שזה
האיש שחטף את הילד.
לא, אמר עיטור. דיברתי על יפתח
אלון, בנו של יגאל אלון ז״ל. יש לו
פולקסוואגן. הוא עומד לפתוח תערוכה
משלו. הוא צייר איורים לסיפרי־ילדים.
הוא עמד לצאת למילואים.
מכיוון שכל הפרטים זהים, היו שחשבו
.עליו, ברגע שקראו את הידיעות הסתומות
על החשוד בעיתונות.
כך, על כל פנים, סיפר עיטור בשם
יפתח.
מעניין כי דווקא השבוע קיבל בית-
המישפט העליון של ארצות־הברית, ברוב
של , 1:7החלטה עקרונית הקובעת כי
מישפט פלילי בכל שלביו — כולל השלב
שלפני המישפט עצמו — חייב להיות
פתוח לקהל ולעיתונות, בהתאם לחוקה
האמריקאית.
״בלי הזכות להיות נוכחים במישפט
כזה, הקיימת מזה דורות, יתרוקנו מתוכנם
מרכיבים חשובים של חופש־הביטוי ו־חופש־העיתונות,״
קבע בית־המישפט. מותר
לחרוג מכך רק כאשר קיים אינטרס
ציבורי ״מכריע״ — ובמיקרה זה חייב
השופט לציין בכתב מהו האינטרס הזה.

גברים ונשים ביחד

ש1וש הודאות
חווס הם מודים?
ך*׳ שומר הערכי לוטפי ענבוסי נר י
1צח לפני ימים ספורים בילבד, וכבר
היתה בידי החוקר איסר בראשי הודאה
מלאה וחתומה. אנשי־המישטרה היו מרו צים,
הם פיענחו את הרצח שאירע בממד
על־המתכת בחולון במהירות וביעילות.
היה זה בחודש אוגוסט . 1975 בעיקבות
מידע, עצרו השוטרים ימים אחדים אחרי
הרצח את סעיד מאג׳ד־אללה, בן כפרו של
הנרצח. הם חקרוהו ימים אחדים ללא כל
תוצאה. הוא הכחיש כל קשר לרצח, אבל
הסכים ללכת לבדיקה במכונת־אמת. ה מכונה
הוכיחה כי סעיד משקר. אז הת־

בשנת 1977 נרצח עובד בתחנת־הדלק שהטיל חיתיתו על בן־כפרו החלש. הוא
הסייריס, מול המכון המטאורולוגי. הוא היה מתקלס בו, מעליב אותו ומבייש אותו
בכפר. הוא סיפר לכל כי סעיד מסתובב
נרצח בעת שוד מזויין שבוצע במקום.
המישטרה עצרה שני צעירים ערביים, עם יהודיות מכוערוא, ואינו מצליח למצוא
בני־דודים. סלמן (״בועז״) וחסן אבו מד־ • לעצמו בחורה בין בנות־הכפר.
בחייו של השומר לא העז סעיד לפצות
ג׳ם. המישטרה החלה בניהול משא־ומתן
עם בועז, להפיכתו לעד־מדינה אם ישתף פיו. הוא סבל בשקט את כל העלבונות
פעולה. הוא שש לעזור וגילה כי היה
והמרורים. אפשר רק לשער כמה נקמות
שותף גם לרצח אחר, שבוצע בשנת . 1975
נקם בליבו, וכמה פעמים עשה חשבון
עם שנוא־נפשו. כאשר נהרג ענבוסי שיב־הוא
היה שותף לרצח השומר ענבוסי.
נע סעיד את עצמו בקלות כי הוא נקם
בני־הדוד הובאו לדין על שתי הרציחות
ועל מעשי־שוד שונים. אך סניגורי סוף־סוף את ניקמתו. ריגשי־האשמה ה הם,
מאיר זיו וחיים קאזים, גילו במהלך אמיתיים, שנבעו מהרצח הדמיוני, הם

מזוכח־מרצח עיסא

משוחרר־בלי־אישום חנוך

בעיטות באשכים

כאבים של אולקוס

חילו החוקרים לחקרו ברצינות ותוך זמן
קצר הודה סעיד בכל. הוא סיפר כי הוא
הרוצח והסכים ללכת לשיחזור הרצח בחצר
המיפעל.
השיחזור גרם הלם לשוטרים. החשוד
לא ידע כלל כיצד בוצע הרצח. הוא סיפר
כי חדר למיפעל אחרי שטיפס על גדר,
ואילו הרוצחים האמיתיים פרצו את שער
המיפעל במשאית, ואחר כך רצחו את ה שומר.
גם תיאור ביצוע הרצח עצמו לא
תאם את המציאות. לשוטרים לא היתה
ברירה. הם ידעו כי ההודאה והשיחזור
לא יעמדו בבית־המישפט, על כן שיחררו
את סעיד והמשיכו בחקירה ללא תוצאות.

החקירה כי בעצם הודה כבד סעיד ברצח
לפני שנים. הסניגורים רצו לבטל את הודאות
מרשיהם, וטענו כי גם הודאות אלה
נסחטו בכוח ואיומים, ואינן שוות יותר
מאשר הודאתו של סעיד, אשר נתגלתה
ככתבת.
אבל הפעם היו לפני בית־המישפט רא יות
חותכות כי השניים אכן ביצעו את•
הרצח. הס הורשעו, ונידונו למאסר־עולם.
מדוע הודה סעיד ברצח בן־כפרו, רצח
שלא היה אשם בו י
התשובה לכך התגלתה תוך חקירת מע־רכת־היחסים
שהיתר, בין השניים לפני ה רצח.
הסתבר כי השומר היה גברתן אלים,

אשר השפיעו על תוצאות מכונת־האמת.
היא גילתה את האמת הדימיונית של
סעיד, ולא את האמת האובייקטיבית. גם
ההודאה שמסר נבעה מאותם מקורות נפ שיים.

הו דאה
השניה
ף: פעס הראשונה בישראל ביקשה
י• המישטרה את הפרקליטות לבטל
כתב־אישום ברצח• ,שהוגש על פי הודא תו
של הנאשם,

דניאל חנוך ( )47 הודה אחרי 35 ימי־מעצר
ברצח אביו ואף שיחזר את המע שה.
האב, פינחס חנוך בן ה* ,81 התגלה
על־ידי הבן בחודש אפריל, בדירתו אשר
בבת־גלים, ללא רוח חיים. הוא נרצח באכזריות,
ראשו היה רצוץ, וגרונו שסוע.
כססו של האב, שהיה מצוי תמיד באבנט
על גופו, ופינקס־ההשבונות שלו
נעלמו.
האב היה לכאורה רוכל־סיגריות בשער
נמל־חיפה, אך למעשה שלח ידו גם בסחר-
השיש, ונהג להלוות כספים בריבית קצוצה.
על גופו היו בכל עת סכומי־כסף
גדולים במטבע זר.
האב היה אמור לנסוע עם בנו דניאל
לארצות־הברית ימים אחדים לאחר יום־
הרצח. באמריקה כבר חיכתה להם שרית,
אשתו של דניאל. מישהו סיפר לחוקרים
כי האב ובנו רבו. והאב הודיע, כי לא
יקח את דני עימו. דני עצמו הפסיד את
כל כספו במישחקי־קלפים, והיה תלוי ב חסדי
אביו. כל אלד, הביאו את המישטרה
לחשוד בבן (העולם הזה .)2231
הוא נעצר ונכלא בחדר־מעצר קטן ליד
נמל־חיפה. התא שבו נכלא אינו שונה
מכל בית־מעצר אחר. המיזרונים שעל
המיטות קרועים ומלוכלכים. ריח המחראה
וד,ליזול מחניק, מקקים מהלכים סביב־סביב.
חלש אופי

סוכל מאולקוס, ולדבריו לא קיבל
י אוכל מתאים לדיאטה הנחוצה לו. אחרי
חודש ימים של חקירות ממושכות, שארכו
לפעמים 16ו־ 18 שעות ביום, נשבר דני
והודה באשמתו.
אחרי שחתם על הודאה שכתב במו ידיו,
הלך עם סומחי״המישטרה לדירת אביו
ושם שיחזר את הרצח. הכל היה מוכן
לפתיחת תיק באשמת רצח בבית־המיש־פט
המחוזי בחיפה. כתב־האישום הוגש,
ודניאל הפך לנאשם.
ימים אחדים אחרי שהוגש כתב־האישום
הופיע בחדרו של מפקד־מחוז חיפה, אב רהם
תורגמן, אחד השוטרים שעסקו ב חקירת
דניאל. הוא סיפר כי ראש צוות
החקירה המיוחד, מפקח ישראל מיזרחי,
הוא אשר כתב את ההודאה בעצמו, ואחר
כך הכתיב אותה לדניאל, שחזר עליה ב־כתב־ידו.
לפני ואחרי שכתב את הודאתו
אמר דניאל כי הוא חף־מפשע. השוטר גם
סיפר, כי השיחזור היד, פרי עזרתו של
מיזרחי, אשר הורה לדניאל היכן לעמוד
ומה לעשות.
למרות שדניאל לא הוכה ולא השתמשו
כלפיו באלימות, שוכנע תורגמן כי ההודאה
לא תתקבל בבית־מישפט, ולכן פנה לתובעת
וביקש ממנה לחזור מהאישום 55 .
יום אחרי מעצרו שוחרר דניאל מבית־הסוהר.
כאשר
נשאל מדוע הודה ברצח שלא
ביצע, אמר דניאל :״לא יכולתי לעמוד
בלחץ. אני לא רגיל להיות בבית־סוהר.
החקירות שיגעו אותי. השוטרים הפעילו
עלי לחץ פסיכולוגי. לא הייתי יכול עוד
בתא הזה. גם האולקוס שלי עלה לי עד
הצוואר, ולא קיבלתי אוכל מיוחד לחולי-
אולקוס. החוקרים הבטיחו לי שאם אודה
הם יעברו אותי לבית־מעצר יותר נוח,
ושבכלל יהיה לי יותר טוב בחיים. החלטתי
להודות. ולהוכיח בבית־המישפט שאני
צודק.״
המילים האחרונות הן המפתח לנפשו
של דניאל. פסיכולוג המישטרה, צבי ידין,
שנקרא במהלך החקירה על־ידי תורגמן
לתת חוות־דעת אם דניאל הוא אדם ה יכול׳
להודות ברצח שלא ביצע, השיב
על כך בחיוב מוחלט.
דניאל הוא חלש-אופי. הוא נתקף בהלם
עז בהיתקלותו הראשונה עם תנאי המעצר.
הפיתוי, שאם יודה יועבר למקום אחר שבו
תנאים נוחים יותר, השפיע עליו. לדברי
הפסיכולוג, דניאל הוא מסוג האנשים ה דואגים
לפתור בעייה מיידית ללא מחשבה
על העתיד. וכך פתר בהודאתו את בעיית
תנאי־מעצרו, ואת שאלת אשמתו השאיר
למועד מאוחר יותר בביודהמישפט.

ה הו דאה
השלישית

קדין מרציאנו 28 פרוצה יפו אית,
נמצאה מתה ליד שער 12־של

איצטדיון בלומפילד ביפו. בחודש ינואר
השנה. גרונה היה שסוע, ובגופה היו דקי־רות־סכין
רבות.
למחרת הרצח עצרה המישטרה את עלי
עיסא, שהתגורר עם ז׳קלין בשנתיים ה אחרונות
והיה הסרסור שלה. ז׳קלין ועיסא
היו שניהם נרקומנים, ובאותה עת היו
כבר בטיפול־גמילה אצל ד״ר מיכאל רייטר
ביפו.
ז׳קלין היתד, צורכת סמים קשים בכמויות
גדולות, ואפילו הכנסתה מזנות לא
הספיקה לה. לכן היתה מכייסת מפעם לפ עם
את לקוחותיה. היא אף נידונה על כך
לעשרה חודשי מאסר.
גופתה נמצאה חלוצת נעל וללא גרב,
דבר שהעיד כי מישהו לקח את כספה,
שאותו שומרות הפרוצות בדרך כלל ב סוליית
הנעל.
עיסא סיפר לשוטרים כי ראה את ז׳קלין

לחבוט את ראשו בקיר ולהלום ברגליו ב־ריצפה,
ואז כבלוהו השוטרים לכיסא,
כאשר ידיו מתוחות לאחור. הוא התחנן
בפני השוטרים, אמר שאינו מסוגל לראות
דם, כי הוא חף מפשע, וביקש בזכות אמו
הזקנה והאלמנה שיניחו לו.
במשך הלילה הארוך נשבר עיסא. הוא
החל מספר גירסות שונות של הרצה. פעם
הסביר כי הוא שדקר את ז׳קלין, ורק אחר
כך עזר לו חברו שנעצר יחד עימו, מוחמד
סרור, לגמור אותה. אחר־כך טען, כי סרור
הוא שדקר את דקלין ושניגב את אולר־הדמים
בבגדיו.
בבוקר הגיע הקצין יעקב עמית, שלא
היה מעורב בחקירה, והוא אשר גבה את
הודאתו של עלי, בשעה .7.40
בהודעתו סיפר כי יחד עם חברו סרור
הלך לז׳קלין בשעה עשר בלילה בערך,
וביקש ממנה כסף לקנות סמים. היא נתנה

התארי;

הקטע האחרון כהודאתו של עיסא כרצח
״אני מוכן להצביע על הכל רק לאחר שאקבל את הטיפול״.״
בפעם האחרונה בשעה שש, בערב הרצח.
השניים ׳יצאו יחדיו מדירתם ביפו. עיסא
נשק לז׳קלין, והיא פנתה למקום־עבודהתה.
ואילו הוא שרק למונית ונסע לבית־הקפה,
שבו הוא מבלה את ערביו.
כאשר לא חזרה ז׳קלין הביתה עד חצות,
חשב עיסא כי היא נעצרה על־ידי המיש־טרה,
כפי שקרה בפעמים רבות בעבר,
והתכוון ללכת למחרת ״לצעוק לה״ ליד
בית־המעצר -ו״להכניס לה ביקור״ ,אם
לא תשוחרר.

24 שעות
של ח קי ר ה
ף• הקידה הראשונה הכחיש עלי כל
* -קשר לרצח, והחוקרים עזבו אותו ב משך
עשרה ימים. הם אמרו לו כי בעצם
אינם חושדים בו שהוא הרוצח, אלא חוש בים
שהוא יודע מי רצח את ז׳קלין, ורצו
שהוא יגלה להם את המידע שלו.
במשך עשרת הימים ערכו לו בדיקות
שונות, בהסכמתו. הוא נלקח למעבדה
לשם בדיקת דם ורוק, ובדרך למעבדה
הצביע השוטר על שער האי־צטדיון ואמר
לו ״כאן נרצחה ז׳קליך. אחרי תום הב דיקות
השונות, התבקש לעבור עוד בדי קה
אחת — במכונת־אמת. גם לכך הסכים.
הוא נלקח לבדיקה בפוליגראף בשעת־צהריים,
ויצא משם בשעה שש בערב. ה טכנאי
אמר לשוטרים כי התוצאות מראות
שהנחקר משקר ב־ס/ס.90
מרגע זה לא עזבוהו החוקרים. ראש
צוות־החקירה־המיוחד, מפקח גרשון ליב־ליך,
חקר אותו עד עשר בלילה, וכאשר
הלך, ציווה על שני השוטרים שנותרו
במקום להמשיך ולחקור את עיסא עד ש יישבר
ויודה.
החקירות נמשכו כל הלילה. כאשר סי רב
החשוד לדבר, היכוהו, לדבריו, השוט רים
בראשו ובכל גופו. בעטו באשכיו
והלמו בפניו. לדבריו שפתיו היו כל־כך
חבולות ופצועות שלא יכול היה אפילו
לשתות את הקפה שהוגש לו. הוא ניסה

לו 900 לירות, והוא הלך. אחרי זמן קצר
חזר שוב למקום ורב איתה. הוא יאמר לה
שהוא הולך לבקר באיזה מקום, והיא
צעקה עליו שלא ילך. סרור נתן לו אולר
שהיה עמו, והוא קקר את ז׳קלין בפראות.
חברו דקר אותה אחריו, ואז נמלטו מ המקום.
הודאתו
של עיסא, הכתובה בידי עמית,
נגמרת במילים :״זאת כל האמת ואין לי
מה לספר יותר, ואני מוכן להצביע על
הכל רק לאחר שאקבל את הטיפול שלי
אצל ד״ר רייטר ביפו.״ אחרי מתן ההודאה
נלקח עיסא למרפאה לגמילה מסמים, שם
קיבל את הסם מתאדון, ונלווה לאנשי־המישטרה
ששיחזרו את הרצח.
אחרי 24 שעות של חקירה רצופה היה
עלי מסטול לגמרי. הוא התנודד על רגליו,
עיניו נעצמו, דיבורו היה מבולבל
ותשובותיו איטיות. הוא אפילו לא זיהה
את השער הנכון באיצטדיון, שלידו נרצחה
ז׳קלין, אלא הביא את השוטרים לשער
אחר׳ הרחוק כ־ 70 מטר מהמקום. ובסוף
השיהזור, לעיני המצלמה, נטל את המיק רופון
וצעק :״אני חף מפשע י אתם מל בישים
עלי תיק באוונטה !״
על סמך ההודאה והשיחזור הוגש כתב־אישום
ברצח נגד עיסא וחברו סדור.
לסניגורים מאיר זיו, נחמן בטיטו ומנחם
קזז חיכתה הפתעה גדולה. עוד בטרם
השלימו את מישפט״הזוטא בעניין קבילות
הודאתו של עיסא, נגמר המישפט.
השופט פסל
ן* שיא כית־המישפט המחוזי, בני *
מין כהן -וחבריו השופטים יעקב קדמי
ומנחם אילן, הסתפקו בשמיעת עדותם של
שני השוטרים, אשר חקרו את עיסא. הם
שמעו כי החקירה נמשכה 24 שעות ללא
הפסק, כי במשך כל הזמן התנגד עיסא,
השתוללי ובעט בקיר כדי לשתחרר מה חקירה.
הוא צעק ״הניחו לי לנפשי! אני
חף מפשע!״

נרצחת מרציאנו כמקום הרצח (תצלום מישטרתי)
בלי נעל ובלי גרב ברגל הימנית
סרט הווידאו של השיחזור רק הוכיח
לשופטים באופן מוחלט שההודאה לא
ניתנה מרצון חופשי. בלי להתייחס כלל
להאשמותיו של עיסא על המכות שקיבל,
קבע השופט כהן שלמרות הקשיים הגוברים
והולכים של המישטרה לאסוף רא יות,
אין זאת אומרת שהמישטרה צריכה
להרשות לעצמה דרכי-חקירה כפי שתוא רו
על-ידי השוטרים החוקרים.
השופט כהן נזכר במישפט מדגים, כאשר
האיש הלא־נכון הודה במישטרה בעיקבות אינו תוצאות הפוליגראף .״הפוליגראף
אורים ותומים,״ קבע השופט, ופסל גם
את הודאתו של עיסא.
התובע עוזי שראטר נשאל על־ידי בית־המישפט
מה בדעתו לעשות אם תיפסלנה
ההודאות, והוא ענה כי לא יגיש ראיות
נוספות בתיק. פירושו המעשי של הדבר
היה כי שני הנאשמים ייצאוזכאים. וכך
אמנם קרה.
בניגוד לשני המקרים הקודמים, לא
תהיה בעתיד אפשרות להגיש תביעה חד

נגד עיסא. הזיכוי בדין מחסן אותו
נגד אישום נוסף ברצח, אפילו תתגלה
ראיות חותכות כי הוא הרוצח האמיתי.
על כך אמר השופט כהן :״הפרקליטות,
למרות שהיא עומדת בלחצים מצד העי תונות
והמישטרה, מוטב שתבדוק קבילות
הודאות בשבע עיניים לפני כתב־האישום.
לא רק משום הסבל הנגרם לנאשמים אשר
אולי הם חפים־מפשע, אלא ביגלל העוול
העלול להיגרם לציבור אם הם אשמים...
אם הם חפשי־מפשע — הצדק ניצח. אולם
אם הס אשמים — הזיכוי חיסל כל אפשרות
של אישום נוסצ.״
בראיון מיוחד שנתן עיסא להעולס הזה,
סיפר כי נשבר בגלל המכות, העייפות
והמחסור בסמים. לדבריו הוא פגוע בכליי־תו
מסמים, והמכות וחוסר־השינה גרמו
לו לאיבוד עשתונות מוחלט. לדבריו לא
ידע כלל מה הוא אומר, והיה מוכן לכל,
כדי לפטור עצמו מהסבל וכדי לקבל את
הסם מהדוקטור רייטר.

אילנה אדון 1

קולנוע
סרטים
מ׳שטדיר. שכזאת
אין זה פלא שמחבר הספר נערי הסקה׳
לה, עליו ׳מבוסס סרט בשם גברים בכחול,
שיוצג בקרוב בישראל, זעם והשתולל מכ עס
כאשר ראה את מה שעוללו לספר שלו
על המסך הגדול. המחבר, ג׳וזף ואמבו,
שוטר לשעבר, הנחשב היום למקור הספרות,
המהימן ביותר על חיי השוטרים
בכרך האמריקאי, בעיקר בחוף־המערבי
של ארצות־הברית, לא קיבל את גישתו
של הבמאי רוברט אולדריץ /שהפכה את
ספרו רב־המכר לחוכא ואיטלולא.
ואמבו, שנדד במשך שנים, במדים כחו־לים
של שוטר פשוט, ברחובות לוס־אנג׳־
לס, השתדל בכל הספרים שכתב, והוא
כתב לא מעט, לתאר את אורח־החיים של
חבריו לעבודה בעבר. זוהי תערובת מוזרה
של מסירות הגובלת לא פעם בהתאבדות,
עם קשיחות המסתירה מתחתיה עולם שלם
של תיסכולים, תסביכים ובעיות נפשיות
קשות. ספריו מהווים אספקלריה כללית של
חיי שוטרים ולכן ברוב המיקרים אין גי בור
אחד אלא סידרה שלמה של גיבורים.
המאפיין הבולט ביותר של שוטרי ואמבו:
הם סובלים מכל החולשות האנושיות ש יש
לכל בן־תמותה רגיל. הם יכולים לה יות
פאשיסטים או שמאלנים, היפיס או
מרובעים, ועם זאת העובדה שהם לובשים
את המדים הכחולים, מעניקה להם סמ כות,
מטילה עליהם אחריות, ומכתיבה
להם מישמעת העומדת, לרוב, מעל ליכולתו
של בן־תמותה רגיל.
אלימות והומור. כך רצה ואמבו
להציג את השוטרים שלו בספריו, או נ־סידרת
טלוויזיה שסייע להפיק, בשם סי־פור
נזישטרה .״שם לפחות,״ טוען ואמבו,
״ידעתי שעל כל שניים או שלושה סיפורים
מצוצים מן האצבע, יתנו לי להפיק
תוכנית אחת אמיתית ונכונה והמאמץ היה
כדאי.״ מעניין לציין שגם הקהל האמריקאי
סבר כך, משום שבמשך תקופה ארו כה
היה סיפור מישטרה אחת הסידרות
הפופולריות ביותר בארצות־הברית. כמה
מפרקי הסידרה הזאת הוצגו בזמנו, כ־מותחנים
של מוצאי-שבת, בטלוויזיה ה ישראלית.
כאשר
הוצע לו שיתוף הפעולה עם ה במאי
רוברט אולדריץ׳ ,סבר ואמבו, לפחות
בשלבים הראשונים, שזח יכול לה־

לו גוסט
גברים בכחול: התסביכים שמתחת למדים

סטיבן מאכט

דון סטראוד

ג׳יימס וודס
גברים בכחול: מסירות הגובלת בהתאבדות

שוטרים המתחזים לסוטי־מין כהתקלות בשעת מילוי תפקידם

שוטרים שותלים פתיון לשוטר־גזעני

מלכודת להומוסכסואלים בחדר הנוחיות־

מלכודת לפארטנר בחדר־השינה

יות מיזוג אידיאלי למסך הגדול. סרט
קודם לפי ספר שכתב, בשם הסנטוריונים
(שביים ריצ׳ארד פליישר) ,היה אמנם נא מן
למדי לכתוב, אבל לא הצליח להלהיב
במיוחד את הקהל. אולדריץ׳ ידוע, לעו מת
זאת, כמומחה לסרטי פעולה (לראייה:
12 הנועזים) .מצד אחר יצאו לו מוניטין
כמי שמסוגל להתגבר היטב על חומר דר מטי
ממדרגה ראשונה (לראייה: הסכין
הגדולה) ולשלב אלימות והומור בהצלחה
רבה (ארבעה לטכסס) .הומור אצל ואמבו
הוא עניין חשוב.
לקח מאלן .5אולם כאשר החלה ה עבודה
הממשית על הסרט, הסתבר שה שידוך
בכל זאת אינו כה מוצלח לשני

רוכדט וכר

צ׳ארלם דארנינג

הצדדים. אולדריץ׳ התעניין כל חייו ב התנהגות
בני־אדם העומדים בתנאי לחץ
אדירים, לחץ הכרוך, בדרך־כלל, באיומים
אלימים. כבמאי קולנוע ותיק ומשופ שף,
החליט לקחת את הפרקים היותר צב עוניים
בסיפרו של ואמבו, ולהרכיב מהם
פסיפס שבו חולפים במהירות מאירוע ל אירוע,
כאשר החלקים הדרמטיים או ה מד,ורהרים
יותר ניבלעים בתוך מעשי־קונדס.
ואמבו
ראה את הנולד והפעיל מייד את
כל המערכת המישפטית שעמדה לרשותו,
ועמה גם את כל קשריו בעיתונות ובטל וויזיה,
מתוך נסיון לעצור את אולדריץ׳.
אבל דבר לא הועיל. הסתבר שמן הרגע

הספר, לא היה
לימד אותו לקח
הטראומטית החכל
הסרטים ה
שמכר
את הזכויות על
למחבר מה לומר. וזה
מאלף. בעקבות החוויה
ליט שיפיק בעצמו את
מבוססים על ספריו.
כל זה, כמובן, אינו מהווה עדיין קנה־מידה
לשיפוט הסרט של אולדריץ׳ .כבר
היו סופרים רבים שזעמו על בימאי קול נוע
(ריימונד צ׳אנדלר תיעב את בילי
ויילדר וטען שהווארד הוקס הרס את
השינה הארוכה) ,והסרטים בעינם עומדים.
יתכן מאוד שזה יקרה גם הפעם.
העבודה השחורה. גברים בכחול
הוא אוסף של סיפורים שאינם משלימים
זה את זה, אך תמיד על תחנת־מישטרה

בחוצות לום־אנג׳לס •,ועל הטיפוסים השו נים
המאכלסים אותה. כולם כאחד משוכ נעים
בחשיבות המשימה שהם ממלאים.
כולם נאמנים לאידיאל השוטר. אלא שכל
אחד רואה זאת אחרת, וכולם גם יחד
חורקים שן מול ההירארכיה המישטרתית
הנראית מעוותת בעיניהם( .ואכן, גם ה צופה
מגיע עד מהרה למסקנה שכל שוטר,
שדרגותיו על הכתף במקום על ה שרוול,
הוא אידיוט, נבל, צבוע או קומ בינציה
של שלושתם ביחד).
עם זאת, כל שוטר הוא עולם בפני עצ מו,
וכל דמות היא הזדמנות לשחקן להב ריק
בדרכו שלו. המצליחים ביותר הם
צ׳ארלס דארנינג — שוטר ותיק וסרבן,
העו ל ם הזה 2236

העומד בפני הגימלאות אך עדיין אינו
מסוגל לשים מחסום לפיו כאשר בעל דר גה
גבוהה יותר מפליט שטויות — ובורט
יאנג — סמל מחלק המוסר, לבוש בגדים
מרופטים, מוצץ סיגר כבוי ומצפצף על
כל הביורוקרטיה המישטרתית. שוטרים
אחרים הם דמויות שבוודאי ייזכרו מ סדרות
טלוויזיה רבות. דון סטראוד (לשם
שינוי, לא כנבל) ,הוא שוטר צעיר וממוש קף
הנחנק ברגעי לחץ. ג׳יימס וודס (ה־
חוויית יוצאת דופן
הסייח השחור (אורלי, תל־אביב,
ארצות־הברית) — כדי למ נוע
טעויות: לא מדובר בסרט
הזה ב סיי ח. הד מו ת הרא שית בו הוא טוס רב״ממדים
ואדיר עוצמה, גיזעי ושחור. ומי שמבנה או תו סיי ח, יקרא
בוודאי לבאד ס פנ ס ר ״צוציק״.
הבהרה זו דרושה כדי ל ה סביר שאין זה סרט על
ידידות בין ילד ק טן ל סו ס ק טן, אלא בין ילד ק טן ל סו ס
גדול, שבשלבים הראשונים של הסרט, אף מפחיד למדי.
ומכאן ה מ קו םלהב הר ה שנייה. מי שחושש כי סיפור
ידידות שכזה מזכיר א ת סיפרי־הילדים ה מ תו קי ם והשיג״
רתיים ביותר, צודק ב ה חל ט. אבן, הסר ט מ בו ס ס על
ספר שכזה ו הו אבה חל ט נאמן לעלילה: ילד ו סו סהם
שני הניצולים היחידי ם כאשר אוני ה עולה באש, בלב י ם,
וטובעת. הילד עוזר ל סו ס לה שתחרר מכלאו ב אוניי ה,
ה סו ס עוזר לילד להגיע א ל החוף, ושם, א חרי ת קופ ה של
חשדנות מ שותפת, נוצר הקשר האמיץ ביני ה ם, שיחזיק
מעמד גם ל א חר שהשניים ישובו ל א מרי ק ה ויפגשו במא מן
סוסי״מירוץ בדי מוס.
א ם, בבל זא ת, הסר ט יוצא־דופן, הרי זה משום שהבמאי,
קארול באלארד, בן כי ת תו של פרנ סיס פורד קופול ה
(שהפיק א ת הסר ט הז ה) ,משתדל לומר א ת הכל בעזרת
המצלמה. בעזרת עבודת צילום בלתי״רגילה של כלב דשאנל
(שהיה מועמד -השנה ל או סקר על בך) הוא הופך א ת
החלק הראשון של הסר ט, שבו הילד ו ה סו ס נמצאים על
אי בודד, ל חווי ה טבעית שבה ילד ו סו ס הדוהרים על
שפת״הים מ מ חי שו תאת רוח״החופש והדרור, ושחייה של

כורט יאנג כסמד שוץ

הלי דנו והסוס השחור: ילד קטן וסוס גדול
השניים, ה מצול מת מתחת לפני הי ם, הופכת לבלט.
החלק השני של הסרט, המתרח ש בארצות־הברית, דומה
יותר למיבנה השגרתי של סירטי־ילדים נו ס ח בדרך ל ת היל ה,
אבל גם כאן, במו בחלק הראשון משתדל ב אלארד להימנע
מן ה״שמאלץ״ הנוטף שבמעט ומתבק ש בבל צילום, 7 ולהתרכז בעוצמה ה חזו תי ת.
לבן, גם א ם הסיפור אינו מקורי ב מיו חד, נעים מאוד
לצפות בו.

בשהבנופ>ות
ה>ו תמ>מות

השוטר מעל לבירוקרטיה

כל החברה הטובים (הוד,
תל־אביב, רצות־הברית) — ז הו
א חד מ או תםהסר טי ם המ תר ח־שים
למעשה ב חלל. יש בנופיות־נוער טובו ת וחביבות, גם
אם הן נראות מפחידות, ויש עבריינים, אבל או ת ם אין
מכירים מקרוב, בי ה ם לא נ ח מדי ם. החברה ה טובי ם
א מנ ם מרביצים זה לזה אבל אף פעם לא יותר מדי.
וכאשר מופיעים ב אופ ק החברה הרעים, הםמתאח די ם
לאגרוף קמוץ אחד, ללא הבדל דת, גזע או מעמד, ממש
לפי מיטב כללי ה חלו םהא מריק אי.
בבל הפרשות הללו, אין במובן צל של שוטר ב או פ ק.
מישטרת ניו יורק בידוע בשביתת״נצח בסר טי ם מן ה סוג
הזה. יש כאן מבוגרים, אבל אל ה בעצם די מגעילים.
ב מקר ה הטוב ה ם ״מאפיוזי״ ,וב מקר ה הרע, סתם חידלי-
אנוש. הצופה מתבק ש ל הר הר כמה עצוב הדבר, שהגיבורים
הנ ח מדי ם הללו, שמכים זה א ת זה ב חביבו ת גדולה בל
בך, יגדלו ויהפכו למבוגרים נבזים שכאלה.
עם זא ת, צריך ל הודו ת שהבמאי, פיליפ ק או פ מן, מצטיין
באווירה ציורית, בדמויות ס סגוניו ת ובשברירי איזבור
אופיינים ל ת קו פו ת מ סוי מו ת. הסרט מתרח ש בשנת , 1963

קן וול ואלן רוזנברג: כנופיות נחמדות
לל מדכ ם שאז עוד היו הבל ת מי מי ם בניו״יורק ורק אחר־כך
הפכו ל לו ח מי ם ונהגי מוניות של ממש. ב סך הבל נראה
ב מ חוו ה לבל מיני סר טי ם על כנופיות שנעשו בעבר, מ חוו ה
שהוא חי קוי מ תוך ה תבוללו ת ולא מ תוך מח שבה.

מישטרה חומדת לצון
השוטר מתחת לשוטרת

ג׳יימס ווד כתפקיד הארולד כלומגארד, השוטר הלוכד יצאנית
מיחלק־המוסד בפעולה
העולם הזה 2236

תמים שנשלח ללכוד זונות. פרי קינג
הוא חניך מינזר המתקשה להתאקלם במוסר
המשוחרר של העיר הגדולה. סטיב
מאכט (גיבור הנזהגריס המבקר עתה ב ישראל
עם אשתו ועלדיו) הוא ליצן ה מדרבן
חבר שיכור להתעסק עם שוטרת
צדקנית. חוץ מיהודים, יש בתחנת המיש־טרה
הזאת נציגים של כל צבעי הקשת, של
כל הגזעים, מעין מיקרוקוסמוס של האו מה
האמריקאית.
הדג מסריח מהראש. אולדריד עובר
במהירות מסצנה דרמטית של נערה
העומדת להתאבד בקפיצה מגג של בית,
למסיבת־שוטרים שבה מתגנב״שוטר שתוי
מתחת למושב של שוטרת המתייבשת
אחרי טבילה בבריכה ; מפרשיות מין לנס־יון
לשכך ריב שכנים; משיחרור הומו־סכסואל
צעיר, למלכודת של הומוסכסוא-
לים בשירותים של מוסד ציבורי. הסרט
מתאמץ לשקף את העולם שבו נתונים ה שוטרים,
וממנו הם מחפשים מיפלט בהל צות
(לא תמיד שנונות) ,בשתיה (לא תמיד
במידה) ,ובהתקוממות נגד הממונים (תמיד
מוצדקת).
אם מה שאולדו־יץ׳ רצה להראות, בסו פו
של דבר, הוא שהמישטרה האמריקאית,
במתכונתה הנוכחית, היא האמצעי הכי
פחות יעיל לשמור על הסדר הציבורי, כי

הדג מסריח מראש, הוא הצליח במידה
ניכרת במשימתו. ואולי זה מה שהרגיז
את ואסבו יותר מכל. לדבריו, פירוש הדבר
הוא לשפוך את גיגית המים עם התינוק.
תדריך חובה
לראות:
תל־אכיג — קרש־ נגד קרמר, קן ה־קוקיה,
כל הג׳אז הזה, שיער, נורנזה ריי,
ידיד אמריקאי, טס, נזנתטן.
ירושלים — מה נשמע דוק, קדמר נגד
קימר , 10 ,קן הקוקיה.
חיפה — רחוב המטר, קרמר נגד קר־מר,
מנהטן, גברים במלכודת.

תל אביב
מנהטן (שחף, ארצות־הב־רית)
— המשך תלאותיו המשעשעות של
המשכיל היהודי בשנות הארבעים לחייו,
שמתמודד עם מאהבת צעירה, עם מתחכך ת
אופנתית ועם רעיה העומדת לפרסם ב רבים
את כל סודותיו האינטימיים. מאחר
שהגיבור הוא וודי אלן, זה משעשע ומב ריק.
מי צריך יותר י

״אנחנו!ותני אולימפיאדה!״
שידור צליש

היומן האולימפי ישודר מ מו סקבה כמתוכנן. בשבוע שעבר
נתקבל ברשות־השידור מיברק מטעם אירגון השידור האירופי,
המזמין חמישה ישראלים להצטרך לאנשי הצוות של האירגון
ב מו ס קב ה. החמי שה שייצאו אל הכפור ה ם יוסי צמח ויואג
פלד (במאים) ,אריה נחמיאס (נתב תמונה) ,עמירם
שטדלר (עורך אלקטרוני) ואבי שמידט (טכנאי קול).
את היומן תגיש ברציפות מגישה אחת בלבד — אורלי
יניב. השידורים כול ם יובאו בצבע, בליווי פרשנות בערבית.
אללס גלעדי, מנהל מחלקת־ ה ס פו ר ט של ה טלוויזיה,
הצליח בתושיה ח סר ת־ תקדי ם, בניגוד לכל ה תחזיו ת, לבנות
מערכת תשתית מ אול תר ת, שתגיש ב מ הלך השבועיים של
האולימפיאדה 403 שעות שידור. א ת הישגו מנ ס ה גלעדי
כן :״אנחנו נותנים לצופים שלנו אולימפיאדה \ ״
אלא שיש בעיות שטרם נפתרו. הבעיה הרא שית היא
בעיית השדרים שידווחו על מהלך ה ת חרויו ת ממרכז־הקשר
בירושלים, ולא ב מוסקב ה• גלעדי, יורם ארבל, ניסים
קיוויתי ושאר שדרי־הספורט ייאלצו לה ת מודד עם הבעיה
הטכנולוגית של תיאור האולימפיאדה מר חוק, בלי עזרת
מחשבים, כפי שהיה במונטריאול• .
אצל גלעדי הי ת ה שאלת הדיווח שאלה עקרונית. מישרד•
האוצר הבטיח בשעתו 500 אלף דולר לרשות־השידור, לאימון
ההוצאות ה מיו חדו ת של הדיווח מ מו סקבה: תשלום עבור
ציותים, כתבים וזמן״לוויין. עם ביטול ה שתתפות המי שלחת
הישראלית באולי מפי אד ה בי טל מישרד־האוצר א ת הב טח תו.
מימון זמן־הלוויין ושאר ההוצאות יבואו מה תקציב השוטף
של מחלקת הספור ט.
מדי ערב (פרט לערב תשעה באב) יובא תקציר בן שעה
לפחות ממי שחקי האולימפיאדה. מדי יום, בשעה , 5.30 יי מסר
תקציר חוזר אן משוכלל לנוער, שידווח על מי שחקי האת מול.
אין ספק שאחד משיאי הצפייה ב מי שחקי ם י הי ה ביו ם
השישי 25.7בין 3:00ל״ 4:00 אחר״הצהריים יובא בשידור
ישיר גמר ה ה תע מלו ת לגברים• שלוש שעות אחר־כך, מ־ 7:00
עד ,9:00 יוקרן גמר ה ה תע מלו ת לנשים, שידחה אתפ תי ח ת
השבוע — יומן אירועים.

נ,צחון עד ,.גיגרד מוטעים״
• מפיק כלבוטק, רפי גינת, הוכיח
בתוכניתו ( )1.7כי תוכנית־צרכנות ישר אלית
עשוייה להשפיע גם על ענק תע שייתי
כחברת ג׳נרל מוטורס. הכתבה על
ליקויי המוניות מתוצרת חברה זו, ששוד־

מפיק גינת
הגנרל נכנע
רה בארץ בנובמבר אשתקד, וששודרה
אחר־כך בניו־יורק, הביאה לעריכת שינו יים
במנגנוני מכוניות ג׳נרל מוטורס וב פיצוי
נהגי־מוניות ישראליים, שרכשו
מוניות ממודל־הייצור הפגום.

גל1ח המלסטיוים
י• לבמאי רם לוי, יוצרו של הסרט
המעולה נבוכדנצר בקיסריה 30.6שהצ ליח
לשבור את מיתוס הצגת־האופרה
במתכונת הקלאסית, ושהביא סיפור אנושי
על אנשים העושים אופרה, על כיבוש
ירושלים בידי נבוכדנצר, כיבוש איטליה
בידי אוסטריה, ורמזים גלויים על גלות
הפלסטינים ־בארצם, ארץ־ישראל.
במישדר זה הצליח רם לוי ליצור את
אחת מיצירות־הפאר של הטלוויזיה ה ישראלית
— יצירה שבכוחה להיות מוק רנת
בכל תחנת־טלוויזיה בעולם, ולהביא
כבוד.
צ ל ״ג.
גסנאמינדר.

היא ארץ־ישראל

היא גיבוש רוב להבאת מחלקות־החדשות
של הרדיו והטלוויזיה אל מתחת למרותם
של חברי הוועד המנהל.
לשון־המאזניים בדיון זה תהיה עורו־הדין
מיכה ינון, נציג המפד״ל בוועד־המנהל,
העשוי להצטרף בהשקפותיו אל
שני נציגי המערך, דניאל בלוך וניסים
אלמוג.
הערכות מוקדמות לדיון הזה טוענות כי
ויינשטיין וזינדר לא יצליחו לשנות את
המצב הקיים במערכת־היחסים העדינה,
אך העמידה, בין מנכ״ל הרשות, יוסף לפיד,
ובין מחלקות החדשות, השומרות על עצמאותן
במיסגרת המיסמך, שמקובל לכנותו
ברשות־השידור ״מיסמך נקדי״.
״מיסמך נקדי״ ,או ליתר דיוק ״תדריך
לעובדי החדשות והרפורטז׳ה רדיו וטל־רויזיה
ברשות־ד,שידור״ ,שחיברו נקדימון
רוגל וארי אבנר, מהווה את מיסמדהעבד י
דה התיקני המשמש עבור שתי מחלקות־החדשות.
מעת לעת נערכים במיסמך זה
שינויים או חידושים, אך ספק אם אריאל
ויינשטיין וצבי זינדר יצליחו לשנות את

<• לעורך מהדורת־החדשות לקראת
חצות ביום החמישי 3.7בהתייחסה ל ביקורו
של הקאנצלר הגרמני, הלמוט
שמידט, במוסקווה, גנזה המהדורה את
דבריו של שמידט עצמו, הנחשב כיום
בכל רחבי העולם המערבי כמנהיג האחראי
והמוכשר ביותר של המערב, והסתפקה
בהשמעת קטע ארוך מנאום אידיוטי של
איש הימין הקיצוני, פראנץ־יוזף שטראוס,
ידידו הגרמני החדש של מנחם בגין.
באותה מהדורה דווח על פשיטה של
הצבא הדרום־אפריקאי לאנגולה, כדי לחסל
בסיסים של לוחמי־השיחרור הנאמיביים.
הדיווח היה בסיגנון של תיאור פשיטה
של צה״ל י בלבנון, לוחמי״השיחרור כונו
להנחיל לצופה הישראלי תחושה של הז דהות
מוחלטת עם המישטר הגיזעני של
המיעוט הלבן בדרום־אפריקה, חמחזיק ב־נאמיביה
בניגוד לדעת העולם כולו.

חמישה נוסעים
ל מ חר ת בשבת 26.7בין 6:00ל־ ,7:00 יוחל בשידורים
מ ת חרויו תהאתל טי ק ה, שידווחו על ההסת ערו ת על שיאי־עולם
ושיאים אולי מפיים — עד ליום השישי 1.8שבו תדווח
הטלוויזיה בין 4:00ו־ 8:30 בערב, על ת חרויו ת הגמר בקפיצ ה
על מוט, ריצת ,4x100 מירוץ מרתון, ריצת 1500 גברים
ו־ 5000 גברים. כן תובא תחרות־הגמר בכדורעף־נשים. בשבת
2.8בשעה 6:00 בערב׳ יובא בשידור־ישיר מי שחק־הגמר
בכדורגל.

כינוי זה מכנים את 101 עובדי
הרשות אתו רות דבל מווו ד
אשר פוטרו במיסגרת פיטורי־הייעול ש
נערכו ברשות, מאז הומלץ על צימצומים
ברשויות הציבוריות 101 .העובדים פוטרו
מתוך 1570 עובדי רשות־השידור.

ה<.מוקד״ האבוד
ונזל מוילהאו
פאטריק דניאל מויניהאן, מי שהיה נציגה
הקולני של ארצות־הברית באומוודהמאו־חדות,
ושנבחר מאוחר יותר כחבר בסינט

אחד מאורחיה המיועדים של תוכנית-
הרדיו הפופולארית בין שישי לשבת, ש אותה
מנחה מנכ״ל רשות־השידור לשעבר,
יצחק ליבני — היה חבר הוועד־המנהל
של הרשות אהרון פאפו.
נוהג קיים מזה שנים ברשות־השידור
קובע, כי כל חבר מליאת־הרשות, המופיע
ברדיו או בטלוויזיה, חייב לקבל קודם
לכן את הסכמת הוועד־המנהל.
הראיון של אהרון פאפו אצל יצחק ליבני
הוקלט בטרם מסירת הסכמתו של הוועד-
המנהל.

האמריקאי, ביקר לפני כמה חודשים בארץ
והשתתף בהקלטה של תוכנית החדשות
השבועית מוקד. אלא שהתוכנית לא שודרה.

גנוז
מויניהאן
י משעמם

נגד מחלקת החדשות

עבודת־החדשות הנעשית בהתאם למיסמך

זיי•

עדדת 101
כינוי ציני, שפשט במיסדרונות הרדיו
והטלוויזיה, הוא הכינוי ״יחידה 101״ ב
כאשר
נכנם יוסף לפיד לתפקידו כמנכ״ל
רשות־השידור, היה אחד מרעיונותיו הראשונים
להתקין בין עובדי־הרשות ה חיוניים
מערכת של תיקשורת מוטורולה,
מהסוג שבו משתמשים חברי מערכת מעריב
וכתביה.
בבדיקה התברר כי התקנתה של מערכת
מסוג זה תהווה עול כבד מדי על תקציב
רשות-השידור. פיתרון זמני נמצא בימים
אלה, בהכנסתן של 12 איתוריות (מכשירי-
ציפצוף) לאנשי החדשות ברדיו. ובטלוויזיה
( 6ברדיו ו־ 6בטלוויזיה) .האיתוריות, שגם
ראשי מחלקות־החדשות (חיים יבין בטל וויזיה
ויאיר אלוני ברדיו, ישתמשו בהם,
יקלו על תהליך זרימת החדשות.

הוועד וגד מאסו

אטור

הוועד המוהל

מפיק גידעדי

מושתק פאפו

מאחרי המסך

בכינוס הקרוב של הוועד־המנהל עומדים
חבריו למקד את הדיונים בנסיון לאכוף
את מדיניותם על מחלקות־־החדשות של
הרדיו והטלוויזיה.
המישנה ליו״ר רשות־השידור, אריאל
ויינשטיין, ביחד עם צבי זינדר, מי שכיהן
בעבר כמנהל הרדיו, הקימו לובי שמטרתו

בימים אלה תבע יושב־ראש רשות־השי־דור,
פרוס׳ ראובן ירון, לערוך בדיקה,
שתברר מדוע לא שודרה תוכנית זו. לטענת
ראשי מחלקודהחדשות, הרי שדבריו של
מויניהאן לא היו מעניינים. בתביעתו לחקור
בנושא זה תובע פרופ׳ ירון לבדוק: מה
לא היה מעניין בדבריו של מויניהאן, והאם
הדבר נעשה בידיעתם של ראשי־הטלוויזיה.
מויניהאן הוא איש הימין הקיצוני, נביא
המילחמה הקרה החדשה, והוא הפך את
החנופה ליהודים ולישראל לאמנות.

בישיבה של הוועד־המנהל, שחלקה הוק דש
לנושא זה, היו ארבעה מחברי הוועד-
המנהל נגד הראיון, ורק לאחר הפצרות
רבות הוחלט להתיר לפאפו להתראיין. אלא
שעל הסכמה זו הושם סייג. נאסר על
פאפו לשוחח בעניינים הנוגעים ברשות־השידור.
הלק
ניכר מהראיון שכבר הוקלט עוסק
ברשות־השידור וביחסו של פאפו אל אמי
צעי־התיקשורת. גידעון לב־ארי הורה שאם
פאסו ירצה בכל זאת להופיע בתוכנית
בין שישי לשבת, יש לראיין אותו מחדש,
וגס כאשר יתראיין, אסור לו להשמיע את
דיעותיו על המתרחש ברשות־ד־,שידור.

שבוע״ בל מודוס
במשך השבועיים, שבהן נעדר מהארץ
מנכ״ל רשות־השידור יוסף לפיד, לא נער כה
כל פגישה של ״פורום החדשות״ ה שבועי,
שבו משתתפים בדרך-כלל ראשי
הרשות, מנהלי מחלקות החדשות והכתבים
הבכירים, וראשי הדסקים השונים.
ה עו ל ם הזה 2236

פחה 8.30 הפעם :״שא לה
של זהות״ .אנשי מחלקת
הסרטים הקנויים בטלוויזיה,
משוכנעים כנראה בפופולאריות
של התוכנית, ואינם טורחים
לספק לכתבי־הטלוויזיה מידע
תמציתי עליה.

יום רביעי

אוליכר

טוויסט

5.30 סיפרו המפורסם של
צ׳רלם דיקנס עובד לסרט מצו ייר,
השזור במוסיקה. החלק
הראשון של הסרט נפתח ב ערב
קר וחורפי, בעיירה אנג לית,
בשנת ,1830 כאשר אשה
יולדת בן, בפתח בית־מחסה,

• קונצרט 0.3,1שי דור
ישיר מהיכל־התרבות ב־תל־אביב
של קונצרט התיזמו־רת
הפילהרמונית הישראלית,
לציון יום הולדתו ה־ 60 של
הכנר איזיק שטרן. המנצח :
זובין מהסה. בתוכנית: קע־צ׳רטו
ל־ 3כינורות מאת וי־ואלדי.
קונצרט לכינור ולתז מורת
מאת בטהובן.
ס קתרין: פרדייט ואוגדכי
יום חמישי, שעה 10.20
בקד, אל־גרביה, המיועד לילי דים
מפגרים בני הסקטור הער בי.
מצוקתם של הילדים מתו ארת
בראיונות עם החוסים ו עם
הוריהם. חוסר-תזונה, פגי עות
גופניות ויחם משפיל.

• דוד קוזי — נהר
האוורסט האכזר (.)0.30
הבן: מונטן
יום רביעי, שעה 10.05
ומתה בשעת הלידה. זהו סי פור
חייו של אוליבר טוויסט.

• הידושיס והמצאות

0.45 חשמל נולד ממים.
ליד מפלי צ׳רצ׳יל שבקנדה
נבנתה תחנת־כוח הידרואלק-
טרית. הסרט מתאר את בניית
התחנה ואת הפעלתה. התח נה,
הנחשבת לאחד ממקורות
הכוח האדירים שבעולם, כול לת
60ק״מ גשרים וסכרים,
המקיפים מאגר־מים עצום.
חמש שנות בנייה ד 25 אלף
איש נדרשו לביצוע העבודה.

השפעות

הפרק השלישי בסידרד. המבו ססת
על סיפרה של ג׳ין אום־
טין. אן, קפטן וונטוורת וידידיהם
יוצאים לבילוי חופשה
בליים רג׳יס. נראה שהקפטן
מתעניין יותר בלואיזה. באחד
הבקרים, בעת טיול, הם חול פים
על פניו של אדם זר,
לבוש בגדי-אבל, המתרשם
מאוד מהופעתה של אן. וונט־וורת
מבחין בהבעה שעל פני
הזר, מפנה את מבטו אל אן
ונזכר עד כמה היתד, נאה. ה זר
הוא לא אחר מאשר ויליאם
אליוט, דודו של סר וולטר ו יורשו.
בהמשך הטיול מתעק שת
לואיזה לקפוץ מהמדרגות,
אד כשוונטוורת מנסה לתופ סה,
היא נופלת ומאבדת את
הכרתה. כולם מאבדים עשתונותיהם
ורק אן שומרת על
קור־רוח.
• הכן 10.05 סרט
קולנוע צרפתי של הבמאי
פייאר גראניה, בכיכובם של
איב נזונטאן, לאה נזסרי ומר־סל
בחופי. סיפור על איש מא פיה
היוצא לבקר את אמו ה חולה
בקורסיקה, ומוצא עצמו
בעימות שבין המציאות העכשווית
לבין העולם של ילדותו.

יום חמישי
40. 7
• ילדים בעודם (.)0.00
הפעם, על ביקור אצל שחקן
קולנוע אמריקאי קשיש, על
קרב אבירים באי סרדיניה, ו על
סרפינג שנערך בהוואי.

סרט־תעודה מרתק, על שישה
בריטים ששמו להם למטרה
לרדת במורד הדוד קוזי באמצעות
סירות קאנו.

קתרין

סרט נוסף מתוך הסידרה עניינים
שבלב, המבוססת על
סיפוריו הקצרים של הנרי
גייימס. העלילה נפתחת כאשר
רופא עשיר מתכונן לקחת את
בתו ואת אחותו האלמנה ל מסיבת
האירוסין של אחייניתו.
אשתו של ד״ר סלופר נפ טרה
בשעת לידת בתם, והוא
נוטר לבתו טינה. העובדה ש הבת
איננה יפה, שונה ומקסי מה
כאמה, מוסיפה מלח על
פצעיו. אולם קתרין מעריצה
את אביה ויראה מפניו. השלו שה
מגיעים אל בית אחותו
השלישית של הדוקטור, ומוצגים
בפני ארתור טאונסנד,
הארוס של מריאן. קתרין יו שבה
בודדה כאשר ניגש אליה
גבר צעיר. ונאה המציג עצמו
בדודנו של ארתור, מורים
טאונסנד. הוא מעניק לקתרין
הרגשת נוחות ומחזר אחריה.
סלופר חושד במניעיו. מתברר
שהוא מתגורר עם אחות אל מנה,
נטול מקצוע וחסר כסף.
סלופר מזמין את טאונסנד ל ארוחה
כדי לגלות את כוונותיו.

• דיוקן של אירי קודין
11.10 סרט תיעודי המביא
את סיפורו של אירי?!ולין, ה כוריאוגרף
הצ׳כי של להקת
המחול ההולנדית, המספר על
עצמו ועל אומנותו. הסיפור
שזור בקטעים מעבודתו, ש צולמו
בחזרות.

יום שישי
44. 7
• א מיל 3.00 הפרק
מכירה פומבית בסידרה המבו ססת
על סיפרה של אסטריד
לינדגרן.
.) 0.02 ( 1 + 1 9סרט
מיצרי בכיכובם של השחקנים
דורת לחאם, נהאד קלי ודוהיר
מורשדי. סיפור אהבה בין גבר
לבין אשה, אם לילד בלתי-
חוקי. האשד, דוחה את המחזר
בשל תמימותו. בהמשך העלי לה
מסכים המחזר לקבל את
האשד, עם בנה. סיפור קומי
בעל נימה חברתית. צילומים
רבי עניין מחיי החברה במצ ריים.

כין האזרח דרשות

• שכת המלכה (.)8.05

7.00 הערב, כתבה מיוח דת
החושפת את מצבו הקשה
של מוסד פרח שלבי שבכפר

הפולקלוריסט יוצא קהילת חלב
שבסוריה, אמנון שמוש, מספר
על מינהגי הבית בימי ילדותו.

• שעה טוכה (.)0.20

שיחה

ביטניים

10.35 לציון יום־חיל־האוויר
משוחחת יעל דיין,
אשתו של תת־אלוף דוב שי-
און ובתו של משה דיין, עם

תוכנית היוקרה והבידור הפופולרית,
בהנחייתו של מני
פאר ובהפקת אהרון גולדפיו־

42. 7
• לולו הקטנה (.)0.03
הסידרה המצויירת האהובה על
הילדים. עם פס־קול בערבית
ותרגום בעברית.

• דיוקן — האב אל

יאם שקור 0.25 דיוקנו
של כומר יליד ברעם, המכהן
כרועה רוחני לבני העדה הק תולית
בכפר עבלין, ומתפלל
ליום שבו יוכל לשוב אל כפר־הולדתו.
האב אליאס שקור
מטיף נגד האלימות, שאינה
יכולה להוות תשובה לעוול
הנגרם לאדם. את מרצו הוא
מקדיש להקמת מיבני־חינוך
ומועדונים לנוער בכפרים —
ובגרמניה.
או סקר
מי ש פ טי

וויילד 10.05 העלילה
ניפתחת בתיאור הוללותו של
הסופר שנון־הלשון, ובתביעתו
נגד הלורד קווינסברג בגין
הוצאת־דיבה. הלורד זוכה ב-
מישפט, וויילד נשלח לכלא
רידינג, כעונש על היותו הו־מו־סכסואל.
השחקן האוסטרלי
פיטר פינץ׳ מגלם את דמותו
של וויילד. שחקנים נוספים:
ג׳יימס נזייסון, ג׳ון פרייזר ו־
.ליונל ג׳פריס.

השניה

השעה

0.30 אחרי נפילתה של ה תוכנית
כניסה חופשית בא
תורה של התוכנית השעה השניה,
שהיא השעה השלישית,
מקוצרת, ללא ירמיהו יובל.
בנעליו של יובל מופיע כתב־הרדיו
מיכאל דק, מי שד,ינחה
את הדיון בעקבות התוכנית
מותה של נסיכה. התוכנית הראשונה
של השעה השניה
מוקדשת לארבע נשים חולות
סרטן השד, המתארות בסרט
את העובר עליהן. סרט זה של
הטלוויזיה הקנדית, יהווה נקו-
דת־מוצא לדיון שבו ישתתפו
הרופאים המטפלים והנשים החולות.
מפיק התוכנית: יהודה
קורן.

ואשתו

הארט

11.00 הפרק ג׳ניפר בצבעי
מוות, שבו ממשיכים רו־ברט
ווגנר ובח״ל להילחם ב אנשים
הרעים, בהתאם למיטב
המסורת הסכרינית.

גי ׳ #תמונה מישפחתית
( ) 10.20 הפרק רעייה לשעות
היום ניפתח בבן ג׳ון, הנקלע
לקונפליקט עם הממונה עליו
בעבודתו, שהיא מכירת זמן
שידור עבור תחנת־רדיו. מר-
ג׳ורי מתחילה ללמוד בשיעד
רי־ערב, ומתיידדת עם המורה
אין זקס (השחקן ריצ׳ארד
בררן) .הנרי מתגורר עדיין בביתו
של ריצ׳ארד. בנו מגלה
לו שהוא מחליף עבודה, אך
אינו מספר על ייאושו הגובר.
כוזן מציעה לריצ׳ארד לפנות
לסוכנות־תעסוקה, ושם מתברר
לו שאין דרישה לכישוריו.

בהנחיית חיים קינן, תוכנית
שממחישה לצופי הטלוויזיה
מדוע עדיף לצפות באקרנים,
תחת לחפש מופעי תרבות.
נקודת האור בתוכנית זו: מבקרת
התיאטרון שוש אביגל.

שלישי
45. 7
• שחק אותה (.)8.03
קונצרט: מהיטה
יום ראשון: שעה 9.35
הטייס אייל אחיקר, שנפל בשבי
המיצרי במילחמת־הד,ת שה.
אחיקר משמש כיום כמו רה
בבית־ספר ברמת־השרון.

• כועות 11.00ל-
ג׳סיקה נודע על פרשת האה בים
שבין בילי ומורתו. מרי
וברט מתאחדים שוב. דני הולך
לבית־ד,קברות, לעלות על
קברה של אשתו, ופוגש בנע רה
הבאה לפקוד את קבר בע לה.
דאץ׳ יורד לחייה של יו נים,
בגלל בגידתה. ג׳סיקה,
הנפגשת עם מרי במיסעדה,
מבחינה בצ׳סטר המבלה שם
עם נערה.

ם זז[ £
14. 7
8.30 21 תוכנית
התיאטרון, האמנות והריקוד

פרק נוסף בסידרת השעשועים
שבהנחיית דודו טופז, שדומה
כי השאלות והמרואיינים אזלו

• כרטיס ביקור (.)0.30
׳לאחר הסידרה שעסקה באפד
נים, פותחת הסידרה חחדשה
בסרטון מה שאתה יכול — ומה
שאינך יכול, המביאה את סיפורם
של קשישים המגיעים
למודעות עצמית ומשתתפים
בחוג דרמאטי.

• אני קדאודיום (.)11.00
טיבריום נמצא בגלות מזה
שמונה שנים, משם הוא שולח
איגרת לאמו. בינתיים מבלות
יוליד, ואנטוניה את הקיץ החם
בחוף הים, עם בניהן ובנותי הן.
ברומא מעוררת התנהגותה
של יוליה שערוריה ציבורית.
ליוויה, כמיגהגה, מנצלת זאת
וסוחטת מקאיום את רשימת
המשתתפים באורגיות שעורכת
יוליה. ואז מגלה אוגוסטוס את
בתו. נראה שידה של ליוויה
על העליונה. לוציוס נשלח
לפקד על צבאות רומא בספ רד׳
ומת בדרך. טיבריום נק רא
לשוב לרומא. היסטוריה
בצבעים מרהיבים.

יום ראשון
43. 7
• כפתור ופרח (.)0.00
תוכנית הילדים החביבה בשי דור

• עוד להיט (.)8.03

תוכנית נוספת של להיטים לו עזיים
בצבע, בעריכת דן בירון.

• הכל נשארה כמיש־

השעה השנייה: נשים הודות סרטן
יום שני, שעה 9.30

טלפון ללונדון במחיר שיחה מקומית

אם אתה נוסע לחדל וזקוק
למלון בלונדון, פריז, ניו-יורק,
ציריך, רומא,אמסטרדם או
בכל מקום אחר ברחבי תבל.
צלצל שיחה מקומית בישראל
ואנו נזמין עבורן מלון
ללא כל תוספת תשלום.

מרל 1הזמנות לבתי
מלון בכל העולם.
חיפה 1תלאביב ירושלים
1 641162

286349

247870

1 6־ 71 *1181 1 4 0 1 1 8 6 8 ^ 0 1

חבחו מזנו תחבלה פי ר מו ת הגינ ל אווזיו ח
תתזגאבביתמסח רינ ו. ב מ חי רי םסיטונ אי נ
לנו נ סיון וטל 2 5וטוה .

נסהותהנה !

הופיע!

ספרו

החדש של גבי רוזנ ב או ם
מגרות

שבוע של ה ת אבדו ת
להשיג בחנויות הספרים !המובחרות
הפצה ראשית: בית־עלים

במדינה ישראלים בחז״ל
מקיב־ר. ס ד 1ו 1-רק
איש היחידה 101
מטיף בניו־יורק
?;ידוש הערבים מהארץ
שלמה באום מבקר בארצות־הברית.
שלמה באום הוא אזרח
ישראלי מן השורה שטובת המדינה
היא לנגד עיניו תמיד. הוא
מוכן לוותר על טובתו שלו ולהק דיש
ערב שלם מביקורו היקר ב־ארצות־הברית
כדי להסביר ל־400
אלף הישראלים בעיר הגדולה מה
טוב ומה רע למדינתם־לשעבר.
שלמה באום היה סגנו של אריק
שרון ביחידה . 101 יחידה זו ביצ עה,
מודה עתה שלמה באום בפומ בי,
את פשע־קיביה. בעת שהפשע
בוצע ( 70 ערבים נרצחו בערב
אחד, כמחציתם נשים וילדים) טע נה
ממשלת ישראל ש״כוחות בל־תי־סדירים״
ביצעו את המעשה
המחריד. בשבוע שעבר בא שלמה
באום לתחנת כאן ישראל בניו-
יורק והודה בפה מלא, כי הוא
היה ממפקדי הפעולה ובי ״לא היו
לנו פנסים או אמצעי־תאורה אח רים
ולא יכולנו לראות, כי בבתים
המפוצצים נשארו אזרחים ערביים...״
מומחה
ל ט רו ר. בערב שבו
נשא באום את דבריו בתחנה ה עברית
של ניו־יורק, עסקו כל כלי־התיקשורת
האמריקאיים במעשה־הזוועה
של הלאומנים שהתנקשו
בחייהם של ראשי הערים שכם
ורמאללה. באום לא התרגש מה מעשה
עצמו :״טרור הוא חלק
מאופיו של העם הערבי,״ אמר ה הומניסט
היהודי-ישראלי ,״זו היא
תרבות העם הערבי בכל הדורות.״
על טרור ישראלי אמר המומ חה
:״הדבר החמור ביותר במע שה
שנעשה.בשכם וברמאללה הוא
בכך שאזרחים. ישראליים הבינו,
כי ממשלתם אינה שולטת יותר במצב...״
המסקנה של באום: בימיו
של אריק שרון, כשהיה אלוף פי קוד
הדרום, הבינו הערבים, כי
אינם יכולים להרים ראש ולע שות
ככל העולה על רוחם בשט חים
שאלוהים הבטיח לאברהם
אבינו. כעת, בעת שבגין עומד ב ראש
ממשלה ״חלשה״ לא נותרה
ברירה ליהודים־ישראלים אלא
לקחת את החוק לידיהם.
בקול שלו, של ״מומחה״ מלומד,
הרצה באום בניו־יורק על
מוסר יהודי. את המוצא מן התים־
בובת בשטחים הכבושים ובמדי-
נת־ישראל הוא רואה בגירוש ה ערבים
מהארץ.
תהום ודא מיתרם. בניגוד ל ישראל
שממנה בא שלמה באום
עם מזוודת המוסר היהודי, קיים ב־ארצות־הברית
מוסד ושמו ״זכות
הזמן השווה״ .בזכות זו השתמש
אלכם מסים, נציגה של של״י ב-
ארצות־הברית, כשפנה לנילי ינאי,
מנהלת השידורים בעברית, ודרש
לממשה. במשך שעתיים שוחח
מסים עם ינאי ועם כ־ 50 מאזינים,
מתוך כ־ 500 שיחות טלפוניות, על
ישראל ופלסטין, ציונות מדינית,
הפרישה ההיסטורית של בגין ו חבריו
ואחריות זזמערו־מפ״ם ל אסון
שבא על מדינת ישראל.
אמר מסים :״שלמה באום אינו
מדינת ישראל ואינו עם ישראל.
כבר בהיותי חייל בחוות באר-
אורה ליד אילת לא התרנו לחיילי
101 להיכנס לשטחנו ...יש קו
גבול שחוצה בינינו י
נילי ינאי :״הנה אנו שומעים
את דבריו של מי שעומד מעבר
למיתרס עם שלמה באום...״
מסים :״אין שום מיתרס ביני
לבין באום. תהום עוברת בינינו...״
הוסיף מסים :״האלטרנטיבה ה יחידה
למדיניות המערך או הלי כוד׳
שהן שני ציריה של אותה
מטבע שחוקה, היא התוכנית המ דינית
של של״י ושל המועצה ל
שלום
ישראלי-פלסטיני ולקרי אה
טלפונית של מאזינה, שאמ רה,
כי מסים וחבריו הם שונאי־ישראל
:״אם מתי פלד, לובה אלי אב,
מאיר פעיל יעקב ארנון רן
כהן ואורי אבנרי הם שונאי יש ראל
— אני גאה להיות שונא יש ראל
שכזה.״
בסוף הערב, קרוב לחצות, הצ טרפו
כחמישה מאזינים לקבוצת
אוהדי של״י בארצות־הברית, ה מקימה
עתה את האגודה האמריק אית
לשלום בממרח התיכון, ש פעולותיה
משתרעות על פני אר־צות־הברית
וקנדה. במודעה ש פורסמה
בהעולס הזה, לפני שבד

תועמלן כאוס
לטרוריסטים אין ברירה
עיים, אמרו אוהדי של״י באמרי קה
הצפונית :״אם אתה רוצה
להציל את המדינה מחורבן.הלי כוד
— הצטרף אלינו.״

יחסים מרחביים
ההתנחלות השניה

כעזרת הווטו *טלה
בקונגרס האמריקאי,
מעכגת ישראל את
ההתנחלות הערכית
בנדה המיזרחית של הירדן
בישראל נערך מישחק־טוטו מת משך
על שאלה עקרה: האם יצ טרף
המלך חוסיין למשא־ומתן על
הסכמי קמפ־דייוויד?
אך בינתיים מתנהל משא־ומתן
חשאי־למחצה, המעניין את הצמ רת
הירדנית הרבה יותר. הוא נוגע
לתוכנית-ענק כלכלית, העשויה
לשנות את פני ביקעת־הירדן ה־מיזרחית
כשם שההתנחלות היהו דית
שינתה את פני ביקעת־הירדן
המערבית.
הדבר תלוי בסיוע בסך 150 מיל יון
דולר מטעם הקונגרס האמרי קאי.
במוסד זה יש לישראל זכות-
וטו, לפחות עד אחרי הבחירות
האמריקאיות. ישראל מעכבת את
האישור, ביגלל המחלוקת על חלו קת
מי-הירמוך, שיהוו את דם־
התמצית של התוכנית.
גן־ הירק המרחבי. החודש
יתכנסו בעמאן נציגיהם של 15
מאירגוני־הסיוע הגדולים בעולם
כדי להשלים את תוכנית־המימון
למיבצע שיעלה בסך הכל 1.3
מיליארד דולאר, ואשר יהפוך את
ביקעת־הירדן הירדנית לגן־הירק
של המרחב.
הכוונה היא להשקות 220 קי לומטרים
מרובעים של קרקע-
בתולין, כך שכל השטח המושקה
בביקעה המיזרחית יגיע ל־300
קילומטרים מרובעים.
לשם כך יימסר בשנה הקרובה
החוזה להקמת סכר מאקארין על
הירמוך. יימסרו גם החוזים ל־מיפעל
ההשקייה לקרקעות החדשים

לאורך מאה קילומטרים של הביק-
עה ולמערכת טיפול במים, איה־סונם
ואספקתם לערים עמאן ואיר-
ביד.
לפי נסיון העבר, משוכנעת ה ממשלה
שכל דולר של השקעה
ממשלתית יביא חמישה דולרים
נוספים של כסף פרטי מידי חקל אים
ואנשי־כספים, המכירים בפוטנציאל
הכלכלי העצום של ה־ביקעה.
לפי
התוכנית של רשות־עמק־הירדן,
שהוקמה ב־ ,1973 ושעיברה
תוכנית־אב כוללת ומפורטת,
יושקעו כספים פרטיים אלה ב הקמת
חממות פלאסטיות, במער כות
השקיית־טיפטוף ובמכונות
חקלאיות.
בעשור הקרוב, יהווה העמק שוק
לשירותים ולסחורות חקלאיים ב־סדר־גודל
של 10 מיליארד דולר,
הקורץ מאוד לארצות המערב.
33 התנחלויות. היתרונות
של הביקעה, בעיני המשקיעים ה זרים:
מימיהם של עשרה נחלים
המשפכים כיום אל הירדן, קרקע
פוריה שלא נגעו בה במשך 9000
השנים האחרונות.
ב־ 1950 החלו כמה חלוצים לג דל
בביקעה המיזרחית עגבניות ו מלפפונים,
שהשיגו מחירי־שיא,
מפני שהגיעו לעמאן ולארצות ה ערביות
הסמוכות כחודשיים לפני
התוצרת של החקלאים באזורים
גבוהים יותר.
אחרי מילחמת ששת־הימים, ו־פעולות־התגמול
הישראליות ב־ביקעה,
ברחו כימעט כל 60 אלף
התושבים. ב־ 1972 הצטמצמה ה־אוכלוטיה
ל־ 5000 נפש, שנותרו
באיזור־המילחמה כדי להשקות את
פרדסיהם היקרים.
שקט בגבול. ב־ 1972 נטלה
הממשלה הירדנית את העניינים
לידיה, גיבשה תוכנית־אב אשר
השלב הראשון שלה הושלם עתה.
שלב זה כולל את יצירת התש תית
ואיכלום 33 כפרים, המצויי־דים
בבתים, בבתי־ספר, במרפאות,
ברחובות, במערכות מים וחשמל
ובמשרדי־ממשלה.
כיום גרים בביקעה 80 אלף איש,
ובאמצע שנות ה״80׳ יגורו בה,
לפי התוכנית 150 ,אלף נפש. ה דבר
יבטיח, בין השאר, תמריץ
חזק לקיום השלום והשקט בגבול

איש ושמו חביב. השלב ה שני,
המתחיל עכשיו, מבוסם על
הכושר של סכר מאקארין לספק
350 מיליון מטרים מעוקבים. הוא
תוכנן על־ידי חברה משיקאגו.
התחרות על בניית הסכר נערכת
בין 22 חברות בינלאומיות מאר־צוודהברית,
מבריטניה, מצרפת ־
וממדינות אחרות. בסכר יושקעו
650 מיליון דולר, והקמתו תארך
חמש שנים. מערכת ההשקייה תוכ ננה
על־ידי פירמה ירדנית ותע לה
כ־ 200 מיליון דולר, ואילו אספקת
המים לערים תעלה 350 מיל יון
דולר.
בינתיים כבר החלה רשות־עמק-
הירדן מגבשת תוכנית דומה לער בה,
לאורך מאתיים קילומטרים־
עד לעקבה.
המחלוקת עם ישראל לא נפתרה,
לפי שעה, למרות מאמציו של
מדינאי אמריקאי ממוצא ערבי,
פילים חביב, המתווך בין המדי נות.
לפי התקדימים הבינלאומיים
זכאית ישראל לאותה הכמות ש קיבלה
עד כה, באמצעות הזרימה
הטבעית של הנהר — 25 מיליון
מטרים מעוקבים בשנה. אך סמי
שלת־ישראל דורשת כיום הרבה
יותר.
בידי ישראל נשק חזק לשגת
כמות נוספת: הכוח שלה בקונגרס
האמריקאי. הדבר מרגיז את המלך
חוסיין במיוחד, כי הוא בטוח ש המים,
שממשלת־ישראל רוצה לק בל
ממיפעל־הירמוך, מיועדים ל התנחלויות
ישראליות בגדה ה מערבית
של הירדן.
העולם הזה 2236

סמי ואורגיות לקט ישראל1980 ,
ני מכייר אולי עשרים סוחרי־
/ /י סמים בני .16 גם אני מכרתי
פעם, כדי שיהיה לי בשביל עצמי, אבל
הפסקתי, כי פחדתי שהמישטרה תעלה
עלי,״ גילה אברי מאיר *,בנם של מר צה
באוניברסיטה וארכיטקטית מצפון תל-
אביב.
רמי אבידן הפסיק ללמוד בגיל . 15״אני
מרגיש כמו זקן בן שמונים,״ ציין ובהה
בחלל החדר בשיעמום .״מה המבוגרים
יודעים בכלל. אני מכיר כאלה בני שלו שים,
שלא יודעים בכלל איך עושים אור גיה.
כבר ניסיתי את כל סוגי הסמים,
ואני והחבר׳ה שלי עושים אורגיות משג עות
עם בנות 15 ,16 ואפילו . 14 אז מה י
סוף־סוף חיים רק פעם אחת, לא?״
גיורא נדיר הוא חייל טרי בצה״ל.
״שנתיים יצאתי עם בחורה, שהיתה מכו־

או לתיקווה וקונים. יש גם תחנה במזח
בתל־אביב.
זה הולך ככה: אתה מעשן עם מישהו
ואז שואל אותו איפה אפשר להשיג איזו
אצבע, ואז הוא מכיר לך את הבנאדם
שממנו אתה קונה. בדרך כלל קונים אצל
סוחר קבוע. יש סוחרים גם בגנים הצי בוריים.
בגן העצמאות, למשל, מוכרים
לפעמים. אומרים לך תשמע, יש שם בנ אדם
ואתה כבר תסתדר בעצמך. זה לא
טוב, כי אחה מנחש ויכול לגשת בטעות
אל סתם מישהו או אל שוטר.
גם אני מכרתי פעם. יש מקומות שבהם
רוב הסוחרים הם ילדים. אני מכיר אולי
עשרים ילדים ביי גילי, תלמידים בתיכון,
שמוכרים סמים, ושמעתי על הרבה אח רים.
יש ילדים כאלה שמוכרים כדי ש־

״אזי לא יפחד היום
למות. אני לא רואה
׳הבדל בין להיות בן 20
ובין להיות בן 80׳

..׳ש ילדים שמוכרים
נוי שיהיה להם למום
בשביל עצמם, הם יושבים
בשער ביורם ומ1נוים י־

רה להרואין,״ גילה .״הייתי מזריק לה
ולחברים שלה. אני לוקח ספידים (כדורי
מרץ) ,אל־אם־די, ליבריום (סוג של כדו-
רי־הרגעה) ,ואליום, בנזדרין (כדורי-מרץ)
ומסקלין (סם־הזיות) ואני היי כל היום.״

יהיה להם לקנות בשביל עצמם, ואז הם
יושבים בשער של בית־הספר וכולם כבר
יודעים שיש ילדים שמוכרים. ואז ניגשים
אל ילד כזה ומדברים בשקט. אנשים
נורא אוהבים את כל הסודיות הזאת. מדב רים
איתו, נותנים לו כסף, והוא הולך
ומביא לך, או שיש לו בילקוט או בכיס.
אני יודע שכמעט חמישים אחוז מהמעש נים
רוכשים את החשיש בדרך זו.
.למה מעשנים? כדי לעזור לתדמית, אני
מתכוון לתדמית הזרוקה, כמו שערות
ארוכות. יש כאלה שמנסים להיות מבסו טים,
יש כאלה שמשעמם להם ולא מרוצים
מהחיים ומנסים להיות שמחים ב כוח,
ויש כאלה שרוצים לנסות ובסוף מת מכרים
לזה פסיכולוגית.

״אני פשוט
מ שועמם״
ף* משך שדדט שנים האחרונות נפת חו
במישטרת תל-אביב 500 תיקי־סמים
לבני־נוער. ממקורות במישטרת ה מחוז
נמסר, כי נהוג לפתוח תיקים רק
לאותם הנאשמים באחזקה ובשימוש חוז רים
ונישנים בחשיש ובמאריחואנה.
למישטרה ידוע רק על בני־נוער בו דדים
הלוקחים סמים קשים (אופיום, אל־אס־די,
קוקאץ, הרואין וכדורים למיני הם)
.על צעירים בני־טובים, הנוטלים
חלק באורגיות פרועות ידוע למישטרה
רק באופן תיאורטי.
בחקירה מיוחדת שערך העולם הזה
רואיינו עשרות בני־נוער מצפון תל־אביב,
בנים למישפחות אמידות, שהוריהם בעלי
מישרות בכירות. תמונת המצב שהצטיירה
בחקירה היתד, שונה במקצת מזו המוכרת
למישטרה. המרואיינים, גילאי ,18—15
סיפרו בגילוי־לב על שימוש הולד ונפוץ
בסמים קשים, על השתתפותם באורגיות
ועל סוחרי-סמים רבים העושים בבתי־הספר
כבתוך שלהם.
רוב בני־הנוער שהתראיינו לא נעצרו
מעולם על־ידי המישטרה. מתוכם נבחרו
שלושה, שסיפוריהם מייצגים נאמנה את
התופעה. השלושה ביקשו להישאר בעילום
שם. ופרטים העלולים לזהותם, שינו.
אברי מאיר הולך בג׳ינם קרועים ומשופשפים.
שיערו קצר ,״כדי שיראו את
העגיל שלי באוזן.״ על ידיו צמידים מוזרים,
ועל אצבעותיו טבעות משונות .״אני
לא הומו,״ מגלה אברי, שהוא הבן הבכור
במישפחתו.
עישנתי חשיש בפעם הראשונה כשהיי תי
בר־מיצווה,״ גילה .״חבר אחד שלי,
שהיה מעשן קבוע, אמר לי שכדאי לנ סות.
נסיתי, סתם ככה. לי אף פעם לא
היו משברים בחיים. אני פשוט משועמם.
זה הכל. כולם משועממים היום, אבל אני
חושב שאני יותר משועמם מאחרים, כי
עברתי כבר הרבה דברים בחיים שלי. אני
פשוט משועמם כי כבר ניסיתי הכל.״

טו חיי -ס מי ם
בג תי -הספר
!4דכריו, הוא מכיר עשרות בנות 13
* המשתמשות בחשיש. בורחות ל שבוע
שבועיים לנואייבה ומביאות איתן
את הסם.
* 6השמות בסידרה זו בדויים,
להגן על קטינים.

כדי

ד קו ח ד

ד 1/ש1
סיפר אכרי:
הן רק מתחילות, ואילו אני כבר הפסק תי
עם חשיש, כי זה הביא לי רק דיכ אונות.
לא הייתי נהגה מהחיים והייתי
מחפש את הסם כל הזמן. פעם הייתי משחק
הרבה כדורגל. גם זה היה משהו. היום
אין לי כמעט חברים. כולם שכהו אותי
ואני נמצא הרבה עם עצמי וחושב על
הטעם שבחיים. למה בכלל לחיותו אני
קורא הרבה ספרי פילוסופיה ופסיכולוגיה
כדי למצוא את התשובות לכל השאלות.
יש חבר׳ה בגילי שמעשנים כדי שידעו
שהם מסטולים, יעני, כדי לעשות רושם.
להראות שהם בפנים. הם הולכים ככה
ברחוב כדי שיגידו :״יו, איזה גנוב הבנ אדם
הזה.״ אני אף פעם לא סיפרתי
למישהו שלקחתי סמים.
בבתי־הספר האכסרניים אני מכיר הרבה
בנים, בכיתה יו״ד ומעלה, שמעשנים. ב-
בית־ספר למשל, י יש לך
סוחרים, שיושבים בכיכר, ויש מיסגרת
של קניות ומכירות, וכשהתלמידים מסתו
בבים
שם בהפסקות, הסוחרים מכניסים
אותם ישר לעניינים. אני כמעט לא מכיר
ילדים בני 18—15 שלא ניסו חשיש, לפ חות
פעם אחת. כי זה נושא פתוח. זהי
אולי די חסוי בעיתונות ואצל ההורים,
אבל בבית־הספר מדברים על זה היום
כמו שמדברים על ללכת לסרט.
מאיפה אני. יודע שיש הרבה חבר׳ה
שלוקחים סמים? כי נסעתי הרבה לנו־אייבה.
בחופש מכיתה חי״ת דיברתי ועישנתי
עם ילדים אחרים, ואני מכיר סתם
ילדים שאומרים לך שלום ברחוב ויודעים
הכל על סמים. זה הנושא הכי פופולארי
היום בין הילדים. אני מכיר גם הרבה
ילדים מבאר־שבע, חיפה וירושלים משעש־נים.
אני חושב שבסך־הכל יש כמה מאות
חבר׳ה שמעשנים חשיש בתל־אביב.
איפה קונים? את זה אני יכול לספר
מהנסיון. יש באר --ליד דיזנגוף,
ולידו מסתובבים כל מיני סוחרים. רוב
הסוחרים שם באים משכונות־מצוקה, וה ילדים,
שמתמצאים בעניין, נוסעים לשם

ל שחק
עם המזל
ך* שהייתי ככיתה טי״ת הייתי בא
כל הזמן מסטול לבית־הספר. היו לי
עיניים אדומות וכולם חשבו שזה מעיי פות.
היינו מעשנים גם בבית־הספר, אפילו
במיזגון.
אני נורא אוהב לשחק עם המזל שלי,
לכן לא פחדתי שיתפסו אותי שם. אני
מסוגל, סתם כך, ללכת על המעקה בווי לה
שלנו או להיכנס לים כשאני יודע
שיש מערבולות, וזה בלילה, בעיקר. אני
לא מפחד היום למות. אני לא רואה הב דל
בין להיות בן עשרים או להיות בן
שמונים. אני אוהב לשחק עם המזל שלי,
וכשרציתי להיות מבסוט אז לקחתי טריפ.
היום כבד לא. כי מישהו שלוקח טריפ
הוא מרוצה לאללה, ואז הוא לוקח עוד
פעם ועוד פעם, ואז הוא חי באשליות
ויכול להיגנב לכל החיים. לא איכפת לי
לחיות באשליות ולהיות מבסוט, אבל אני
יודע שלא יוצא מזה שום דבר.
אני אף פעם לא השתתפי במה שקוראים
״אורגיות של סמים״ ,כי העדפתי להיות
עם כמה חבו״ה טובים, להיזרק איתם
ביחד, ביום שישי. לקחתי גם אדולנים,
אבל זה בנוי לנרקומנים וזה סתם מכביד
עליך ואני בטוח שמי שלוקח את זה, זה
סתם כדי להשוויץ.
אפשר, למשל, לקחת אל־אס־די בכדור
או באבקה, עם מיץ לימון. אני מכיר את
כל הדרכים להשתמש בזה. עישנתי גם
מאריחואנה, אבל זה סתם מישחק־ילדים,
זה לא משפיע. לקחתי כל מיני כדורים,
אני לא זוכר אפילו את השמות. נתנו
לי כדור, אמרו שזה טוב, אז ניסיתי. יש
גם ספריי כזה שקוראים לו טיל
כלוריד1 ,

לסחור כד• לעשוי

ווויי*.
(המשך מעמוד )57
בתיכון שלנו מדברים עכשיו על
אנג׳ל׳ס דאסט, כתבו על זה לא
מזמן בעיתון. זה חומר הרבעה ל חיות.
אני מכיר ילדים שלוקחים

..נשה״חי בנייה ט׳
התו געשנים שם
אפילו במיזנון.״
את זה. עוד מעט לא אכיר אותם.
הם יגמרו עם הראש שלהם —
לתמיד.

״הרגשתי
שאגי משתגע״

לבחידתך 4משאלי תשלומים

ללא ריבית וללא הצמדה תשלום ראשון במזומן
תשלומים חודשיים נוספים

0ה״כ
מחיר מבצע

4תשלומים

11,668ל״י

3תשלומים שווים
כ״א 11,567ל״י

46,368ל״י

5תשלומים

15,468ל״י

4תשלומים שווים
כ״א 7,725ל״י

46,368ל״י

6תשלומים

18,568ל״י

5תשלומים שווים
כ״א 5,560ל״י

46,368ל׳׳י

7תשלומים

23,184ל״י

6תשלומים שווים
כ״א 3,864ל״י

46,368ל״י

מסלול

דגם 0^1ו1כוח
סוס
המזגן בעל הספק של
לחדרים קטנים ובינוניים.
עיצובו אלגנטי, שקט בפעולה.

£>^1^ *1^ 1070
דוגמא זו מתאימה לדגם 10/\1בלבד

ליעוץ חינם ללא כל התחיבות התקשר:
ת״א614281 ,458294 :
ירושלים 227281 :
חיפה 515281 :
באר־שבע 36878 :

אמקור טוב לחמת באת .
לאמקור תפסיד בחברת העתיד

* א ס קור
ה בי צי אוזסא ! סו ח רי ם חז ר שי

ך* רחתי גם קוקאין. להזריק
י • אני מפחד. אני בכלל מפחד
מזריקות זה נותן הרגשה כזאת,
שאתה חנוק ורדום. אני חושב ש אני
אחד מהבודדים שניסה את
מה שנקרא ״שיכרון סיני״ ,זה
הצמוד שהברואים מגדלים בסיני
ושמים אותו בתה או שמעשנים
אותו. אני חושב שזה הסם הכי
גזעי שקיים. הוא מפריד בין הש כל
לגוף. ראיתי בעצמי כמה
חבר׳ה שלקחו אותו וראו עץ. ה מוח
שלך משדר לך שזה כואב
להתנגש בעץ, אבל הגוף הולך ו נתקע
בעץ וחוזר ונתקע בעץ עד
שאתה מתמוטט. היתד. גם איזה
ילדה בת 13 שלקחה ולא ראתה
שבועיים. היתה ממש עיוורת.
על תלמידים בגילי שמזריקים
אני כמעט לא יודע. שמעתי על
אחד או שניים, אבל כאלה ש לוקחים
כדורים ומריחים יש המו נים.
היום
כבר נמאס לי מהכל. אפילו
אם יבואו אלי עם הדבר הכי מיוחד
בעולם ויציעו לי אותו, לא
אקח. נכנסתי לדיכאונות קשים.
אני לא יודע אם זה בגלל הסמים
או לא. עזבתי את הבית לכמה
חודשים ונסעתי לנואייבה ולא
נגעתי שם בשום סם. היתה לי פת־

• כולל מע מ

״׳סלם שנחו אותי
ואני יושב עם עונג׳
ותושב עד החיים.
למה בכלל לחיות?״
אום הרגשה טובה, כאילו שאני
נקי, ופתאום הרגשתי שאני מש תגע
או הולך למות, ואז כן הת חלתי
לפחד קצת מהמוות.
הגעתי למצב כזה שעישנתי
אפילו מבקבוק וזה לא היה מש פיע
עלי, ועשיתי שיקול הגיוני
שלא איכפת לי ושעדיף שלא את־בזבז
ככה סתם. תמיד הייתי
חבר׳מן, מעודד את כל מי שעברו
משברים ופתאום כל החברים שלי
עזבו אותי. התחלתי לריב עם כולם
בלי סיבה, לא הלכתי לבית־הספר.
הבנתי שאפילו אם אמשיך
לקחת סמים לא יהיה לי יותר
טוב.
גם עכשיו לא טוב לי, אבל הפ סקתי
להסתובב עם כל אלד. ש מתעסקים
עם סמים וגיליתי פת אום
שכמעט אין עם מי להיות, כי
כולם בפנים. אז אני לבד, קורא,
כותב קצת ומפתח את עצמי, אבל
אני משועמם. אין בי ריקנות,
אני פשוט מרגיש שעברתי כל כך
הרבה בחיים שכל השאר הוא
שטויות.
העו ל ם הזה 2236

עדסי• ריע לך ••לך, לאוסעתר#.חל0

אולמות: חולון, וטטמסקי .6טל) 55405.

* הדרכת המועמדות:
אולפן לאה פלטסר
־ -¥עיצוב תסרוקות:
סלון ג׳ימי חיפה
־ -¥עיצוב הכתרים:
רחל גרא, יפו העתיקה
איפור: המעבדה לעיצוב ההופעה
בהנהלת אביבה אורגד
• -¥צילום המועמדות: אסף שילה

עיצוב גרפי:
סטודיו סטודיו אוריין

סטודיו אוריין

סטודיו אוריין

זמועתדות הסופיות• מלכת המיס
^ תי נולדה לפני 16 וחצי שנה ביפו ומתגוררת
י בבני־ברק. הוריה הם מטריפולי ואביה קבלן, בעוד
אמה עקרת־בית. היא הבת השלישית במישפחה של חמישה
ילדים, שלוש בנות ושני בנים. יש לה שיער חום בהיר
וגלי, המגיע עד לכתפיה, עיניים חומות וחיוך ביישני.
גובהה 167 סנטימטרים. היא עולה לכיתה השמינית בבית
הספר אורט־חשמונאים בתל־אביב, במגמה הומנית.
על אף שעדיין לא החליטה בדיוק במה תעסוק כאשר
תהיה גדולה יותר, היא יודעת כבר היום שהיא תעסוק
בעיצוב. עיצוב־אופנה או עיצוב־שיער מושכים אותה.
היא מתכננת את הבגדים לעצמה, לאמה ולאחיותיה.
גם בשיער שלהן היא אוהבת לעסוק.
תחביב אחר שלה הוא מישחק הטניס. היא למדה

אתי סלע

אתי סלע בת ה־ 16 וחצי מציגה הדפס מצות בלבן
על רקע סוגל בשמלת בן־לוו חושפת כתף מעוטרת ב־אימרות
לבנות. מדגמי הייצוא של אופנת ניבה לקייץ 80׳.

לשחק בקריודאונו ומאז משחקת טניס פעמיים בשבוע.
חבר אין לה כרגע, אך היא יוצאת בחברה של ידידים
וידידות.
לתחרות הגיעה על־פי מודעה בעיתון. יש לה כבר
ניסיון קודם בתחרויות־יופי. היא זכתה בתואר. של
פגנית ראשונה לנערת היופי של רמת־גן.
אתי גם אוהבת לצייר ולקרוא. הספר האחרון שקראה
הוא הפילגש מאת הארולד רובינס.
אין היא מתרגשת מן התחרות בגלל הניסיון הקודם
שלה.
הבילויים החביבים עליה הם במיסעדות שקטות, שם
היא פוגשת באנשים שהיא מכירה. היא גם אוהבת לרקוד
וללכת ולהאזין לקונצרטים.
בחופש הגדול היא גם מרבה ללכת לקולנוע.
אתי מקווה שהחוויה שבהשתתפותה בתחרות מלכת
המים תביא לה סיפוק רב.

חלזס של מעצבת

קרין נגן כתה״ 17 וחצי ה מ תכוננ ת ל היו ת מורה בכי תו ת
נמוכות, ב שמלת שמש חושפת כ תפיי ם, עשויה בנדורה
(סריג קרפ אוורירי) ,מדגמי קייץ 80׳ של אופנת ניבה.

חובב ת
ך* יא נראית כמו צרפתיה, קוקטית, קטנה ומדברת
י • בלחש. שיערה חום בהיר וחלק. עיניה כחולות וגובהה
163 סנטימטרים.
קורץ סיימה את הכיתה השביעית ועולה לכיתה הש מינית
בבית־הספר אורט־חשמונאים בתל־אביב, במגמה
ההומנית.
היא נולדה בצרפת, לאב ממוצא הונגרי ואם ממוצא
מרוקאי. בגיל 7עלתה ארצה ומאז היא מתגוררת בבת ים.
יש לה אחות בת .5אביה עובד בתעשייה האווירית,
ואמה עקרת־בית.
קורין היא בת 17 והצי ורוצה להיות מורה
לכיתות נמוכות בבית־ספר יסודי, למקצועות הומניים,
כמו ספרות ותנ״ך.
היא למדה במשך 9שנים באלט ויש לה ניסיון בתחרויות
יופי. היא, השתתפה בתחרות אזורית של בת־ים
וניבחרה לנערת החן של בודים. לתחרות מלכת המים
הגיעה בהמלצת חברה והיא אוהבת את העובדה שמוע־מדות
בתחרות יופי מקבלות מתנות שונות.
בבית לא התנגדו להשתתפותה בתחרות וההורים
נותנים לה לעשות כאוות נפשה. גם בסרטים יש לה
קצת ^יסיון. בסרט יוצאים קבוע השתתפה כסטאטיסטית
וזה מצא־חן בעיניה.
גם דוגמנות צילום היא אוהבת .״דוגמנות מסלול היא
כמו קולב לבגדים, לכן אני מעדיפה להיות דוגמנית
צילום,״ היא אומרת. עולם רזוהר קורץ לה והיא מקווה
להשתלב בו בעתיד.
קורץ אוהבת מאד ללכת לים, לצאת לטבע ובורחת
מפני צפיפות. לכן היא לא יוצאת לדיסקוטקים ולא מבלה
במקומות צפופים.
אחרי התחרות היא מקווה שיגלו אותה מארגני תצו־גות־אופנה
וצלמי אופנה.

לקורין יש חבר, עימו היא יוצאת כבר 4שנים. הוא
ספר במספרת גילי וקוראים לו שמעון עזרן. החבר מנסה
עליה כל מיני תספורות, דבר החביב על שניהם. אך
כאשר הם פנויים הם אוהבים לצאת לדוג. הם עושים זאת
ביפו או בבת־ים ואת מלאי הדגים שהם מצליחים לדוג,
הם מביאים לאמא של שמעון והיא מטגנת אותם ועורכת
ארוחות טעימות מהם.
קורין אוהבת גם לקרוא, בעיקר ספרי מדע בדיוני.
גם לסרטים היא מרבה ללכת, או לביקור אצל חברים.
למועדוני־לילה היא לא הולכת הרבה בגלל הצפיפות.
״תנו לי מרחבים, שם אני מרגישה טוב,״ היא אומרת.
קורין אוהבת לעזור לאמה בבית ולערוך את קניות
האוכל, ללכת לשוק ולהסתובב שם שעות. עכשיו בזמן
החופש היא אוהבת לקום בשעת בוקר מאוחרת, ללכת

ןץרבעפע מי ם בכל שבוע יוצאת זיוה אל הים וגולשת
י — על גלשן־רוח או על גלשן־גלים. זה הספורט
החביב על היפהפיה בת דד.16
היא בלונדינית, עם שיער ארוך ועיניים ירוקות.
גובהה 174 סנטימטרים.
זיוה נולדה ביפו להורים ממוצא רומני. אביה פועל
ואמה עקרת־בית. יש לה עוד אחות ושני אחים. היא
לומדת בבית־הספר התיכון העירוני ז׳ שביפו. בשנה
הבאה תיכנס למגמה הספרותית. היא גם היתה בתנועת
צופי הים, שם למדה גלשנות ונידלקה מיד על ספורט
זה. גם החבר שלה עוסק בים — הוא שייט מיפרשיות.
אחותה היא מצילה במלון רמאדה בתל-אביב והים מעסיק
את כל המישפחה. זיוה גם אוהבת לשחות ולשחק
בכדורסל.

קור>ן נגו
לים עם חברות ולעזור לאמה. היא מדברת אנגלית
וצרפתית, אך לא מנצלת הרבה את ידע השפות שלה.
אנשים רבים חושבים שהיא תיירת צרפתיה על־פי
צורתה, אך היא מתקנת אותם בגאווה. על אף מוצאה
הצרפתי, היא גאה להיות ישראלית.
שיערה מעוצב בתספורת יפה והיא טורחת להסביר
לכל המתעניין כי החבר שלה הוא שעיצב אותו.
על נישואין עדיין לא חושבת, על אף הרומן הארוך
שיש לה עם שמעון.
״יש לי עוד זמן לחשוב על בעל ועל ילדים. אני יודעת
שזה יבוא, אך לא בוער לי,״ היא אומרת.
היא מקווה שהתחרות תביא לד, חוויות נעימות ומתנות
רבות. כרגע היא נהנית מן החופש הגדול והזמן הרב
המצוי בידה. היא לא מתרגשת לקראת התחרות בגלל
הניסיון הקודם שלה, אך מקווה כמובן לזכות באיזה
שהוא תואר.

ים ודייג

אוברול אופנ תי עשוי סי רסקר (אריג ק רפ /כו תנ ה) ,מציגה
זיוה ב רקן בתה־ . 16 צבע צהוב עם פש שחור לאורך
ה מכנס. מדגמי ה קו החדש של ניבה לקייץ 80׳.

בקשר לעתיד עוד לא ברורים לה צעדיה. קורץ לה
עולם הזוהר — דוגמנות, מיקצוע הדיילת, או מישחק.
אם תבואנה הצעות מפתות בשטחים אלה — בהחלט
תעיז ותנסה.
מלבד הלימודים בבית־הספר, אוהפת זיוה לצאת עם
חברים למיסעדות ומועדוני־לילה. אך הים חביב עליה
מכל. העובדה שהיא מתגוררת ביפו, קרוב לים, עוזרת
לה מאד. בכל הזדמנות היא מעדיפה ללכת לים.
״בגיל צעיר כמו שלי, אינני מנסה להיות יוצאת-
דופן בשום צורה. אני נהנית מחיי כמות שהם ומקווה
שאמשיך להנות מהם גם אם אזכה בתואר שלקראתו
אני מתמודדת,״ אומרת זיוה.

חובב ת הגלשני ם

ו הורוסקופ יי
(המשך מעמוד ) 14
קים לתנור שיחמם אותם, אפילו כש-
ביקורם מתרחש בחורף. החום השופע
ממארחם דיו כדי לחמם גם אותם. ה סרטן
מארח בנדיבות ובאדיבות אך לא
מצטער אם משאירים אותו בחברת בני
מישפחתו בלבד. הוא מעדיף לא לשנות
מקום מגורים.

א רי ה
הסיבון המקצועי של הפוליטיקאי הוא מפולשות פרטיותו
(הלובשת לעתים אופי אלים, גופני) .איש ציבור, מראשי ממלאי
התפקידים על הבמה הפוליטית ועד אחרון בדרני הבמה הקלה,
הזקוק כאויר לנשימה לאמון הציבור וללטיפותיו, חייב להביא
בחשבון מראש בי כל היבטי חייו ממיטת שכיבתו ועד מישכב
מיתתו ישמשו עניין לענות בו לכל הסובב והמסתובב.
לכן, אם מאוטם לאוטם מתחדד החוטם, וריח לא טוב
נושב מכיוון הטוטם, יש ויש מקום להכליל את מקדם־הבריאות
של ראש הממשלה במישוואת האמון והבטחון של האזרח
הישראלי בניהוג המדינה ובניהול ענייניה, שוטפים כמרחיקי-
טווח.
יש להניח, בי אילו בעלי סקרים־דעת־קהליים למיניהם
(מזכיר לי את ״מכשירי ציתות למיניהם״) היו שואלים באוב
הציבורי מיהו שראוי יותר להיות קברניט הספינה הישראלית
בימים טרופים וסוערים אלה — צעיר ובריא (כשנבחר קנדי היו
אמריקנים שאמרו :״סוף סוף נשיא שעוד יכול לדפוק״) או
זקן וחולה, היו * 51 מהנשאלים, לפחות, מעדיפים את הצירוף
הראשון (אף על פי שצירוף זה אינו ערובה להחלטות נבונות,
בפי שהוכיח קנדי עצמו, שלא לדבר על משה דיין בימי הזוהר
הצבאי־מיני שלו, אם נחפש ליד הפנס הישראלי, ובפי שהצירוף
השני אינו חייב להיות ברוך, בהכרח בבזיונות) .אבל בין
שמדובר בזיונים, בין בבזיונות, העדפת הבריא על החולני —
בבל תחום מתחומי החיים — אינה דבר שבמקרה או בגחמה.
אדם בריא פשוט קם בבוקר והנה הוא מתגלח, תופס כריך
למלא את מזוודתו הג׳ימס־בונדית — ורץ לעבודה.
אני משער, שזה מה שראש הממשלה עשה, פחות או יותר,
מאז האוטם שעבר ועד האוטם הנוכחי, אלא — ראו זה פלא
— בתקופה רבת מתח זו, ככל שזכור לי היה האזרח הישראלי
הממוצע דווקא מודאג למדי לא אחת ולא שתיים בגלל מה
שקורה בממשלה. עכשיו, תודה לאל, מבשרים לנו — מהגברת
עליזה בגין ועד ״קרדיולוג בביר״ — ש״אין מקום לדאגה״.
מי שרכש כרטיס טיסה וחופן דולרים יבול אפוא להמריא
בשלווה ולפזר על ימין ועל שמאל את עודפי מטבע החוץ של
אוצר ישראל• הלא שמעתם: אין מקום לדאגה׳ .אתם, הנוסעים,
אוצו־רוצו והתרוצצו לכם בין אנדרטאות, מוזיאונים
וחנויות בארצות מנוונות-תרבות, מוכות ראשי-ממשלה ונשיאים
בריאים ומתפקדים, שמשום־מה בדעת איש מהם לא עולה
להבריז קבל עולם שהוא ״נראה טוב״ או ״מרגיש טוב״ או
שניהם גם יחד.
אל דאגה ! פה בארץ חמדת יתנהלו העניינים במין הילוך
איטי, קיצי־ים־תיכוני שכזה, עד שתחזרו הביתה או אף אחר־כך•
העניין
הוא שאין טוב בלי רע. מפני שאם נכוחה קראתי
באחד העתונים, נגרם השיבוש האחרון בבריאות ראש ממשלתנו
בגלל מתח ועומס, ובבל שזכור לי מן העבר הלא רחוק. האיש
שבין השאר גם נקרא עכשיו לעמוד בראש ממשלת ישראל
ובראש משרד הבטחון שלה בבר הפגין חלישות-לב, ועומס
ומתח לא היו, בבל שידוע לי, בין המומלצות שבתרופותיו.
אבל עד מצב דאגה עוד ארובה הדרך ורבה. לא, לא,
אין שום מקום לדאגה. דאגה? מה פתאום ן אי־דאגה הוא
אחד ההישגים הכבירים של שלוש שנות ממשלת ה״ליבוד״
(שמואלביץ׳ ,אתה שכחת להכניס את זה לרשימה שלך —
וזה אולי כן מדאיג!) .באמת משונה מאוד, שהמונח הזה,
דאגה, הסתנן איכשהו פתאום לאוצר המלים השימושיות. מה
קרה ז בסך הבל ראש ממשלה מנוטר ב״הדסה״ ,ובכלל לסאדאת
בבר היו שלושה אטמים, אתם עם השנאה העצמית החולנית
הזאת.

צעצוע, שבאלה
דוד בן־גוריון הוא שטבע בשעתו את המימרה ״עתידנו אינו
תלוי במה יאמרו הגויים, אלא במה יעשו היהודים״ בנאום
שנשא במיצעד צה״ל באיצטדיון רמת־גן ביום העצמאות באפריל
• .1955 אין צורך לומר, שזו היתה ונשארה מימרה אווילית.
באותו מיצעד גופא שעטו טנקים ונגררו תותחים מעשה־ידי
״הגויים״ (ומעשה כפול: הגויים עשו והגויים ניפקו) — וסתרו
בעליל את הקביעה השחצנית. האמת היא, שעתידנו תלוי במה־יאמרו־הגויים
ובמה־יעשו־הגויים ובמה־יאמרו־היהודים ובמה-
יעשו־היהודים. כן, זה אולי קצת יותר מורכב וקשה לשיקלול,
אבל גם הרבה יותר נכון.
נזכרתי השבוע באותה מימרה היסטורית, שהמרחק ממנה
להכרזת מלכות ישראל השלישית האומללה ב־ 1956 היה קצר
מאוד, בהגיע ארצה רביעיית מטוסי 16 מפני שמרוב ששון
ושימחה על כלי הנשק המעופפים הללו (מישהו בטלוויזיה
כינה אותם ״צעצועים״) עלולים רבים למעוד שוב הישר אל פח
״מלכות ישראל השלישית״ .יהיה חבל מפני שמטוסי 16־?]
שקיבלה ישראל ועוד תקבל הם רק אבר אחד במישוואה המורכבת
״מה יאמרו היהודים״ ,שלמעשה היא המדיניות הישראלית
עד רגל אחת (נכון יותר, על ארבע רגליים) .מבחינת
המדינאות הישראלית, אם יש בכלל דבר כזה, מטוסי הדור
החדש הם נטל לא פחות מנכס, ולאו דווקא במשמע הכלכלי,
שכן לא זו בלבד שהם מזינים את מרוץ הזיון, אלא
מעמיקים את התלות המדינית.
נראה, שאין מנוס מפגיעות מדינית זאת, ואולי אף יש בה
ברכה מרובה, שכן לאורך ימים מוכתבת השפיות הישראלית
מכוח התלות בארה״ב, לטוב או לרע. אולי מצער, שהשפיות
אינה פרי ״מה יאמרו היהודים ומה יעשו היהודים״ ,אבל מה

לעשות — המדינאי הישראלי המצוי זקוק פעם בפעם לטענת
״מחזיקים בי״ מחוסר אומץ לנקוט מדיניות שפויה משל עצמו
— וכך נוצר משחק גלוי כמעט (לבד מלאותם שוטים, הסבורים
משום־מה שארה״ב מוכרחה להרכיש לנו נשק כדי שנשיג
בעזרתו את כל מאוויינו המעצמתיים, שאין להם לא יסוד ולא
תכלית) ; משחק גלוי, שבו ארה״ב מתמרנת אותנו בעזרת מקל
האו״ם ואיומים כלכליים משתמעים מזה, וגזר הנשק מזה,
ואנו מפריחים סיסמאות מעצמתיות (יישוב בתים בחברון, חוק
ירושלים) אך לא עוברים גבולות מסויימים מזה.
הצרה היא׳ שהמשחק הזה מחיש את מרוץ הזיון ואת
תהליך ההסלמה הישראלי־ערבי, ובתוך כך מתרכזים יותר ויותר
קלפים טובים בידי הגויים האמריקניים, עד שיום בהיר אחד
אפילו האיוולת הקטנה ביותר מצידנו תגרום להם גם לאמר
וגם לעשות, ולנו לא יהיה מה לאמר ומה לעשות.
ואז ספקי אם הרביעיות שיהיו בידינו יושיעו.

מחשבות אט1מי 1ת
מדען הגרעין המצרי שעבד בשרות פצצת הגרעין העיראקית
ונרצח במלונו בפריס במהלך שהותו בצרפת לצורך עבודתו אולי
״הסתבך״ עם יצאנית שסרסורה אלים במיוחד, ולאו דווקא
הועבר לעולם שבולו טוב בגלל חוזה שהוציא עליו גוף ביוני
כלשהו. לעומת זאת, יקשה להעלות בדעת, כי החבלה ה-
הידועה שבוצעה בשעתה במיתקן הגרעיני שעמדה צרפת לייצא
לעיראק היתה מעשה ידי סוחרי־מין• אותה חבלה היתה מיבצע
ביוני מובהק.
יש משום אתגר בפיענוח מניעי החבלה (ואולי גם הרצח,
אם סברת היצאנית אינה אלא ברווז) .סביר, שהמחבלים ביקשו
למנוע או לעכב פיתוח עוצמה גרעינית עיראקית (ערבית) ,ובי
קצרו הצלחה מיידית במעשה שעשו. אבל האם הצלחה
מוחלטת ן
עצם העובדה, שמדען גרעין עיראקי בכיר עשה בפריס
״בענייני משרדו״ ,מלמדת בי העיראקים — והצרפתים _ לא
למדו בשעתם לקח סופי ממי שביקשו להביאם לכלל הפקת
לקח זה על־ידי החבלה במיתקן, ולבן סביר לשאול האם —
במקרה שהמדען לא נרצח אלא הוצא להורג — הפיקו ה עיראקים
עכשיו את הלקח המתמהמה הזה.
ההצלחה, בין שמדובר במעשה הראשון בין שמדובר בשני,
נושאת אפוא אופי של עיכוב, לא של ביטול, ואשר ללקחים,
מי יתקע כף, כי הם לא יופקו בכיוונים מפתיעים כגון הגברת
המאמץ הכללי, העמקת החשאיות ופיגועי״נגד!
הגיוני לקבוע, בי בין אם אמצעי תקשורת מרבים לדוש
בפרשות אלו ובין אם לא, יש ברחבי עולם, ובוודאי בעיראק
ובצרפת, אנשים שמשלמים להם משכורת חודשית בדי לפענחן,
להפיק מהן לקחים ולנסח הצעות להיגבים• למשל, אפשר
להניח, בי העיראקים יסיקו שגם הם, כלובים, מוטב להם
להדגיר ביצתם בפקיסטאן. עוד יש לשער, שגם מדעני הגרעין
הפקיסטאנים אינם אלא בשר ודם, וגם אותם אפשר לרצוח
או להוציא להורג, אבל סביר כי אם גם אחדים מהם יסבו
מקצוע מרוב פחד וייעשו, נאמר, עתונאים, אחרים פשוט יגבירו
עירנותם או פשוט יוותרו על מנעמי פריס — ואז הצרפתים
יבואו לבגדאד ולקאראצ׳י. זה מסעיר פחות, יעיל ובטוח יותר.
אכן, אשר לצרפתים איני מטיל ספק במהלך שיחול אצלם
לאלתר לגבי העניין הגרעיני המזרח־תיבוני כולו. נובח חוסר
הרצינות של מדען עיראקי, שמרשה לעצמו להסתבך בפרשת
רצח במקרה הטוב ביותר והוצאה־להורג במקרה הגרוע, הם
עלולים להפסיק בקרוב את כל יחסיהם הגרעיניים עם עיראק.
אם תשאלו עם מי ישתפו אז פעולה גרעינית במזרח התיכון,
אשיב בי כבר היו תקדימים אחרים.
ואשר לישראל הקטנה, ברי דבר אחד: מדינה ששטחה זעיר
ואוכלוסייתה מרוכזת מאוד צריבה לחרוד מכל לוחמה גרעינית
(אם אבן מטרתה לשרוד) .מבאן, שחזקה על ישראל שהיא
עושה ותעשה להאטה ולמניעה של כל הסלמה אפשרית בפיתוח
עוצמה גרעינית במזרח התיכון, ולא תנקוט שום צעד, שעלול
להתפרש בעיני אויבים קרובים ורחוקים כצו לנקוט או לזרז
צעדי־נגד גרעיניהם למיניהם.
לכן, לפי שיטת ״למי זה מועיל״ ,אני משוכנע שהחבלה
במיתקן הגרעיני הצרפתי, שנועד ליצוא לעיראק, ואולי אף
חיסול המדען המצרי-עיראקי בפריס, היו מעשה־ידי הביון
העיראקי, היודע שרבים יתפתו להאמין שהמבצעים היו ישראליים
דווקא — ולכן יגבר כוחם של אותם גורמים בעולם
הערבי-המוסלמי, הדבקים כל כך בייצור הפצצה.
המוצא היחיד מתוך המילבוד הזה הוא שיפור הדימוי של
ישראל כמדינה שאינה מסוגלת לחשוב בקטגוריות של מלחמות
גרעיניות, והידוק הברית עם ארה״ב. קל להגיד.

סקר בל
ישראל חברים
אני מביר
שמעתי /
זיהיתי /
התכוונתי

/לא-מביר אישית את החוטף.
לא־שמעתי את קולו המוקלט ברדיו.
לא״זיהיתי קול זה.
/לא התכוונתי לגשת לתחנת המישטרה הקרובה.

על פי רוב ביתם של האריות יפה,
מהודר, נוצץ ומרשים. הוא מסודר בטעם,
והרהיטים מוחלפים בו לעתים קרובות.
בסף רב מוצא על מנת לייצג את הוד-
מלכותו האריה. ילדי הורים במזל אריה
ייהנו מכל טוב ; רק לעתים רחוקות
לא יקבלו את אשר יחפצו בו.
בתולה בית שבו מתגוררים בני מזל בתולה
בולט, על פי רוב, בנקיונו ובסדר הקפדני
השורר בו. לבני בתולה חשובים ביותר
חיי־המישפחה. הם מובנים להקריב רבות
על מנת לגרום אושר לשאר בני־המישפחה.
אשה בתולה, נאמנה מסורה, ודאגנית.
מאזני בני מזל מאזנים אוהבים בית נאה
ומקושט ביצירות אמנות, תרבות ומגוונות.
פעמים רבות הם בעצמם אמנים, וביתם
משקף את עבודתם. נשים, בנות מזל זה
מקסימות, בעלות הופעה זוהרת וגינוני
נימוס, מסובבות את הגבר על אצבען
הקטנה מבלי שיחוש בכך.
עקרב העקרבים אוהבים את עבודתם, ומסירותם
הרבה לתפקידם לא נותנת
להם להתמסר לביתם ולמישפחתם, ולעשותם
לעיקר. הרצון לשלמות והצורך
להיות הטובים ביותר בכל דבר, יוצרים
בהם רצון לבנות ולסדר את ביתם יפה
יותר משל האחרים. ביתם מסודר בטעם
רב, ומפגין לבל באיו את המקוריות שלו.
קשת החופש הנחוץ כל כך לבני מזל זה
מרחיק אותם מחיי-בית קבועים ומאורגנים.
לא קל לשכנע קשת שיכנס לעול
נישואין ויארגן בית ראוי לשמו. אך אם
החליט סוף־סוף לוותר על קצת מחירותו,
הוא יארגן את ביתו בצורה יעילה ונוחה.

אופיו הנאמן של בן מזל גדי יוצר
את הרושם שהוא איש־בית מובהק, אך
לא כך הדבר. הבית לא נמצא בראש סדר
העדיפויות שלו. קודם כל הוא מקדיש
את מירב מירצו וזמנו לעבודתו. השאיפה
להצליח, להגיע לעמדה ולהתקדם, חשו בה
לו מכל. וגם אם השיג עמדה מכובדת
עדיין ירגיש אחריות לעבודתו יותר מאשר
לביתו, אך גם חיי המישפחה נחוצים לו.
דלי יחסו של בן דלי לביתו לא קל להגדרה.
מצד אחד הוא אוהב בית נאה
שהריהוט בו יהיה הצעקה האחרונה של
האופנה. חשוב לו לארח ידידים רבים
ממקומות זרים ומוזרים. בדרך כלל ה קשר
בין אורחיו מיקרי בהחלט. בני-
מישפחה או אורחים מקריים — בולם
זוכים לאותו יחס ידידותי מרוחק. מצד
שני הוא לא אוהב להשתייך למקום
אחד בלבד, ובתים אחרים ימצאו חן
בעיניו ויעניקו לו אותה הרגשה בייתית.
דגים בית ומישפחה הם מרכזיים ביותר בחייהם
של הדגים. למרות חוסר מע-
שיותם, ביתם מאורגן היטב ונעים לשהות
בו. דגים דואגים שביתם יהיה יפה משל
האחרים, ואולי יוכל אפילו לעורר קינאה
בלב השכנים. בביתם מסתתרים לחם
בדרך כלל סודות, שלאיש אסור לדעת
עליהם. גם בקרב בני המישפחה. דברים
רבים מוסתרים, לא מדברים עליהם.
העולם

הזה 2236,

וום רנדסבוגו נותב מן הנוא
ההולנדי ושובו את ליבו:

ותניסבמא!
השכוע הגיע מיכתב מפתיע למערכת ״העולם הזה״ .הוא היה
מיועד לאילנה אלון, עורכת ״העולם הזה״ לענייני חוק ומישפנז, ונשיא
כתוכת •טל כית־סוהר הולנדי.
כעל המיכתם הוא יורם לנדסכרגר, והוא הגים על כתבה של
״׳העולם הזה״ שנגעה לליכו.
להלן נוסה המיכתם:
ני כרגע עצור באמסטרדאם, למע -משועמם בכיתה, ולפעמים חומר הלימוד

י שה אני שפוט לשלוש שנים ושלושה
חודשים מה־ . 1.4.79 אבל החוק פה בהו לנד
הוא שאני נחשב לעצור עד לגמר
ההליכים המישפטיים (בעירעור) ,אשר לא
נראה לי שייגמרו.
הורשעתי בגניבה ברוטאלית, על סמך
מה שנקרא אצלנו בארץ סיוע בלבד. ועכשיו
הם לא יודעים מה לעשות איתי, כי
לפי החוק חייבים לזכות אותי.
אבל מצד שני — אם יזכוני, לפי החוק
פה, יצטרכו לשלם לי הון־תועפות של
כסף פיצויים. אז עירעורי נדחה מיספר
פעמים. פשוט הם לא יודעים מה לעשות
איתי. כל דחייה היא בתירוץ אחר. הפעם
האחרונה היתה שילשום, והמיישפט נדחה
ל־.2.9.80
אם אפסיד בעירעור, יהיה לי זמן סביר
לשבת פה ולפתוב ספר אשר הפרפר

לא היה לפי רוחי.
שטויות, לא באתי לספר על עצמי
פה, אני רוצה לדבר על החוק הח דש
(המדובר כתיקון לחוק הראיות, ש לפיו
אפשר להגיש לבית־המישפט עדותו
של עד במישטרה, אם העד מסרב להעיד
או נעלם).
אני מאמין ובטוח • שעוד ישפטו הרבה
אזרחים חפים־מפשע בעיקבות החוק הח דש
הזה. כיום המצב הוא כזה שלמישטרה
כבר אין למעשה עבודה של ממש. כל
מה שנחוץ להם זה לעצור כל אדם שהוא,
ולגבות ממנו עדות אשר תפליל את מי
שהמלך אינו חפץ ביקרו. אם זה בדרכים
פסולות, באופן פסיכולוגי, או באופן פיסי.
ולא חסרים חוקרים כאלה (מנסיוני האישי)
.אז תיק דורש כסיוע ״דבר מה״ ,את
המושג ״דבר מה״ אפשר לפרש בדרכים

יורם דנדסכרגר
מבירה הולנדית לכלא הולנד

פתיחת המיכתם של יורם לנדסכרגר לכתכת ״העולם הזה״
״שמי יורם לנדסברגר (המפורסם
(ווסוין ג?) יחוויר לידו. ובין היתר יבייש
מספר אישים בארץ, שהם מושחתים מה יסוד
ומקומם בבית־הכלא. אך לצערי הם
משמשים עדיין כאנשי חוק ואוסרים אז רחים
שהם לפעמים גם חפים מפשע. את
זה עברתי והרגשתי על בשרי.
כל הבולשיט
ף*• י אני שאמתח ביקורת על ד,ממ-
שלה ועל מערכת השיפוט בכללה?
זאת שאלה מאוד רלוונטית, שאשיב עליה
מייד. הייתי בצעירותי עבריין ״בסך הכל״,
אבל נראה לי שהתברכתי ברציונאליות
בלתי־רגילה. אם ניקח בחשבון שלמדתי
בבית־הספר חמש כיתות בלבד, ולכל מה
שהגעתי היום הגעתי בכוחות עצמי. גם
את אותן חמש כיתות סיימתי בציונים
נמוכים יחסית, עקב היעדרויותי הקבועות
מבית־הספר. כי ממש הרגשתי את עצמי

שונות. וכל דבר שהוא, בין אם הוא ישיר
או עקיף, יכול לשמש כ״דבר מה״ .כגון:
מניע, זיכרון־דברים וכל הבולשיט הזה.
ידועים לי בוודאות מקרים שאנשים שהורשעו
ברצח (עוד לפני שיצא החוק
החדש) וברצוני להביא דוגמה או שתיים.
הרוצח של עזרא משפירה ונהגו .,לא
היה סמי אבו* .את הרוצח האמיתי יצא
לי לפגוש במקרה באחד האיים הספרדיים,
בשם פלמה־דה־מיורקה. טסתי לשם לתפוס
קצת שמש שחסרה לי פה. אגב, אני
מרגיש צורך לציין שסמי אבו לא חברי
ולא ידידי ומעולם לא החלפתי אתו מילה
אחת, למרות שיצא לי לשבת איתו באותו
כלא. הוא טיפוס סגור, שבכלל לא מדבר
ולא מתחבר עם אסירים אחרים.
החבר שהכיר לי י את הרוצח האמיתי
רמז לי שזה הרוצח של עזרא שם־טוב
ונהגו. אני ממש נדהמתי, ואז החלטתי
* הכוונה לסלומון אבו, מבורחי כלא
רמלה.

להתחבר עם אותו בחור (שלעולם לא אגלה
את שמו) ,דבר שאני בקיא בו. הגענו
למצב שהוא לא הרשה לי ולהברי, שבא
אתי מפאריס, לאכול במסעדות־יוקרה, אלא
רק בביתו שלו, שהיה בו שפע מכל וכל.
באחד הימים, אחרי שרכשתי את אמונו
המלא, כיוונתי אותו לעניין הרצח של
עזרא שם־טוב ונהגו. ואז הוא סיפר לי
את כל הסיפור, אשר גם נתן הסבר כיצד
נמצא כלי הרצח, האקדח, בצד ההפוך
של דרך נסיגתו של סמי אבו. הוא סיפר
לי את זה בצורה כה פשוטה וברורה כמו
שהדליק סיגריה.

הוד אה
ב מיר מה
ך ייץ היתר התברר שסמי אבו היה במקום
הרצח, ואחריו ניסה להימלט
מהמקום. הסיבות בוודאי ידועות לו עצמו.
כשאני חושב שאילו אני הייתי במקומו,

כעבריין בדוקאי, הייתי. בוודאי מסתלק
מייד מהמקום, כלומר סזירת־מפשע.
גם הרוצח של אילן אשרוב היושב כיום
בכלא, הוא חף מפשע במלוא המילה.
ברצוני לציין שאינני מכירו כלל. מעולם
לא ראיתי אותו ואיני זוכר את שמו כרגע.
הוא הורשע על פי הודאתו בלבד. אם
אינני טועה שמו ליאונטהי* או לוסייאן
או משהו כזה. את הרוצח האמיתי אני מכיר
אישית. ומאותן סיבות גם שמו לא יעלה
על שפתי לעולם.
הקצין ,--אשר לעולם לא אסלח
לו על זה, כדי לקדם את הקאריירה ה אישית
שלו, לדרוך על גוויות, טיפל ב אותה
פרשה. הוא עצר בין היתר אח
אותו ליאונטה. ואז נמסרה לחשוד בדרך
כלשהי הודעה, שאם יודה ברצח יקבל 50
אלף לירות. סכום ניכר ביותר באותם
ימים. הסבירו לו כי במישפט יכחיש הכל,
(המשך בעמוד )*64
** הכוונה ללוסיין לאונטה.

ח פי םמבשענרק בי םבכלא !
(המשך מעמוד )63
ולעולם אי־אפשר יהיה להרשיע
אותו, כי הרי לאמיתו של דבר
הוא חף־מפשע, אז איך יוכלו להוכיח
שהוא הרוצח?

זייק
בר מלה

ך* מטומטם אכל את הפתיון,
* 1כי המציע היה מוכר כמי שה מילה
שלו מספיקה כערובה בקשר
לכסף, והוא הודה באשמה. מייד
הוסע לזירת הפשע בעליה לכלא
דמון, עם צלם טלוויזיה, כנראה
מישטרתי. וכאשר אמר שאיננו זו כר
בדיוק את המקום, נענה :״אין
בעיות, אנחנו נזכיר לך.״ הוא
הוסע למקום הפשע, שם הורד מ־

מקום הפשע. הוא הורשע על פי
הודאתו בילבד, והיום זרוק שם
ברמלה במאסר־עולם! אבל אדון
--יו ד ע בתוך תוכו שאותוליאונטה חף־מפשע במלוא מובן
המילה.
בשיחה אישית שהיתה לי עם
קצין־מישטרה לפני שעזבתי את
הארץ בשנת ,1974 הוא הזדהה
איתי בכל כי גם הוא היה מעורב
בחקירה. אבל הוסיף :״מה אני
יכול לעשות, עכשיו כבר הכל
מאוחר״.
מזון למח שבה
ני יכול להצביע על עוד
י מיקרה של ערבי, שמאקדחו,
שהוחזק ברשיון, נורה אדם ונר־

נופש בגדול מלונות צפת
הרחק מהעיר הסואנת, באויר
הצלול, בנופים מקסימים, באוירה
מיוחדת, תבלה את חופשתך
בסגנון שונה

סיורים מודרכים בסמטאות צפת ובקריית הציורי
בגלריות המומלצות 5
בריכת שהיה בלב ההרים
מועדון לילה ובאר אינטימי לבילוי בערבים

הזמן מקום מראש

מלון רקפת צפת

טל5 .־)067( 30264

ובכל משרדי הנסיעות
׳ית יזיג
5יייי

3ך ךח
=2308
ץ ןן ן אריח תופש

לנדסברגר כחו״ל*
אס אפסיד בעיועור, יהיה לי זמן לכתוב ספר —

פרטים והזמנת מקומות במשרדי:
ת״א( :פתוח רצוף )19.00 - 09.00
7(81ן ת״א( :פתוח רצוף )19.00-09.00 בלילה ־
רח׳ אלנבי 111 טל .612610,612567 .הכר
מזכירה אלקטרונית גורדון , 28 טל,222042 .
דיזינגוף(רח׳ ריינם )4טל 237494 01 . 229554,248306 .אבן גבירול 140 טל,450359 .
חיפה: שד׳ הנשיא , 128 טל. 82277 .
450683 811 חולון: סוקולוב 86 טל 892305 .
רח׳ נורדאו 5טל 4 645403
ירושלים: המלד ג׳ורג׳ 23 טל 228258 .
ירושלים: רח׳ שמאי 8טל.224273,224624 .
ק ל רמת־גן: ביאליק 56 טל 777945,731773 .
נתניה: רח׳ הרצל 4טל. 22947 .
ראשל״צ: רוטשילד 37 טל 997965 .רמלה:
באר-שבע: רח׳ הרצל 31 טל.73308 .
שרות שד׳ הרצל 72 טל.054/25294 .
ספ ש
בני ברק: רח׳ עקיבא 91 טל.708751.

ר שיון
נהי גד.
2000 שקל
בי״ם לנהיגה
״גבע״
טל2 5 3 2 3 0 .
חן טרמם לחייל 614

קיליס ובני! נ״־י
נוסד כ־ • 1950 חיפה, רח׳ הפועל ,3טל 640222 .־04

מ כי ר ה, ה ת קנ ה, השאלה
ר מ קו לי םות או רהל אי רו עי ם
ביצוע ע בודו תלמע רכו ת הגברת
קול ק בו עי ם וז מניי ם
מי ת קני מנגינו ת רקע
שרות לב תי־ספר ו מו ע דוני ם

• לר שותכם — ציורים ומיכ שורים
החדי שים ביותר ב עול ם!!

מעטפת מיכתכו של לנדסכרגר
— שהפרפר יחוויר לידו
המכונית, ואמרו לו להצביע סתם
על איזו נקודה, וכך עשה. המצ למה
פעלה יפה ועשתה תמונות
ברורות של השיחזור.
כשבא אחרי חודשים מיספר ל־בית־המישפט,
הכחיש את האשמה
כפי שסוכם. נערו מישפט־זוטא
אם לקבל את הודאתו במישטרה,
וברור שזו התקבלה. שכן הרי
שיחזר והביא את החוקרים ל *
בתצלום מטושטש שהוא שלח
מהכלא לכתבת העולם הזה.

צח לפי תוצאות של המעבדה ה־באליסטית.
אבל אני משוכנע מעל
לכל ספק שהוא חף־מפשע. גרנו
מיטה ליד מיטה, ואני יודע להב חין
בין אמת לשקר. תכונה ש הרבה
שופטים בארץ חסרים.
אסיים פה בתיקווה שמיכתבי
יגיע למי שזה צריך לתת לו הרבה
חומר למחשבה. ומצרף ל־מיכתב
זה תמונה לא כל כך ברו רה
(בכוונה תחילה) ,אשר צולמה
בבומביי אשר בהודו, מול מלון
טאג׳ מהאל המפורסם.
בכבוד רב, יורם לנדפברגר.
העול ם הזה 2236

וסף אלמזו :,.האיש שייסד את פל1ז 1.ת האגרוף של הפועלי׳
שניהל את חסעי־הבחיר 1ת של מפא- -
דיכא את ..מדד הימאים״
חושףבזיכרונותיופרטיםמרתקים מן הם יטבח

$החולצות הכחולות
יום חורף אחה בשלהי ,1936 הוזמנתי
לפגישה עם מזכיר מועצת פועלי תל-
אביב, יצחק בן־אהרון. בבואי לבניין ה-
וועד־הפועל של ההסתדרות מצאתי שם
שניים מראשי ההגנה — שאול אביגור,
שהיה אז ראש מטה ההגנה, ויוסף אבידר,
שמילא תפקיד מרכזי באירגון. בפגישה
הוצע לי לעבור לכמה חודשים לתל־אביב
ולקבל על עצמי את אירגון פלוגות הפועל
בעיר, שהוחלט להרחיב את שורותי הן.
הפלוגות החלו את פעולתן כמה חודשים
קודם לכן, בראשותו של עזרא קריתי,
אשר נועד לקבל לידיו את הפיקוד האר צי
על החולצות הכחולות.
...פלוגות הפועל, או פלוגות הסדרן כפי
שהן נקראו תחילה, הוקמו כזרוע מגן של
ההסתדרות, עם גבור המתיחות הפוליטית
והבין־מעמדית בישוב אחרי רצח ארלו־זורוב
17,.6.1933 קבוצות של אנשי
בית״ר לבושי חולצות־חומות, אשר עוררו
בלב רבים אסוסיאציות בלתי נעימות של
התנועות הלאומניות שהרימו אותו זמן
ראש באירופה, גילו פעילות רבה. מנהי גם,
זאב ז׳בוטינסקי, שטבע את סיסמת
ה״הוד והדר״ ,קרא מפורשות לשבור את
כוחה של ההסתדרות ולהילחם ב״מונופד
לין״ שלה על העבודה המאורגנת. כן נק ראו
פלוגות בית״ר לשבור שביתות. לא
פעם פוצצו חברי בית״ר אסיפות של ההסתדרות
ושל מפלגות הפועלים. בישיבת
* הספר יראה אור בהוצאת עידנים +.
ידיעות אחרונות.

במשך עשרות שנים נחשב יוסף אלמוגי, מי שהיה שר־השיכון
ושר־העבודה, כ״בוס׳־׳ בה״א־הידיעה של מפא״י בחיפה, כמדכא
״שביתת־הימאים״ ,כאיש־הברזל של מיפלגתו.
בימים אלה עומד לראות אור ספרו האוטוביוגראפי של אלמוגי,
תחת הכותרת ״בעובי הקורה״ ,ובו הוא מתאר את ההיסטוריה
הארצישראלית והישראלית, כפי שזו נראית בעיני אדם שריכז בידיו
כוח, מהחזקים במדינה. להלן קטעים מתוך ספרו של אלמוגי

מרכז מפא״י ב־ 1934 אמר בן־גוריון, אז
מזכיר ההסתדרות :״במילחמה זו עם מת נקשים
בהסתדרות אינם מספיקים כל או תם
האמצעים אשר נקוטים בתנועת־הפו־עלים
בעולם וגם אצלנו זה היה הרקע
והבסיס להקמת פלוגות הפועל.
עברתי איפוא מכפר־סבא לוזל-אביב ו ניגשתי
במרץ לאירגון הפלוגות, שאת רוב
אנשיהן גייסנו מקרב חברי תנועות־הנוער
והאיגודים־המקצועיים, אימנו את האנ שים
...לא הזנחנו גם את החינוך הרעיוני,
וקיימנו שיחות בהנחיית מרצים מעולים
על !נושאים שעמדו אז ברומו של עולם :
מאבקו הנואש של שוצבונד באוסטריה
נגד כוחות הימין, מילחמת האזרחים בספ רד
...תוך זמן קצר אירגנתי כשבע־מאות
איש במיסגרת הפלוגות, שהתהדרו בחול צות
כחולות חדשות, כמישקל-נגד לחול צות
החומות של הבית״רים...

0הבכי של גולדה מאיר
ניסיתי תחילה ליישר את ההדורים בין
משה כרמל• ובין אבא חושי, ומשמאמצי
עלו בתוהו, פניתי בעניין זה אל בן־גוריון
ואל גולדה מאיר. הם הבטיחו לברר את
העניין.
בינתיים המשכתי למלא את מקומו של
אבא חושי, שעדיין היה מאושפז בבית־חולים.
הגנרל סטוקוול** ערך ביקור
אלמוגי
עם כן־גוריון וגולדה ()1959
״זקנה עמוסה צרורות של עוני״

* אלוף ומפקד חזית־הצפון בסילחמוז
השיחרור.
** מראשי וחאחרוני הצבא הבריטי נ
ארץ.

מכון התקנים והמועצה
הישראלית לצרכנות קבעו

מקרר תדיראן 4 4 0
הטוב ביותר״נל הנבדקים
בשמירת הקור וזכה לציון״טוב מאד׳

שי ת ח

11 ^ 1־ 11־0 * 1

ב ו1

^ ו ־ כקורח 0ז 3
חברת השיווק של ארנמן תעשיות בעייס

בז כותנה וצמר, מעודפי יצוא
במבחר דוגמאות וצבעים
לוילונות, לריפוד, להלבשה ומפות שולחן
תל־ץ וביב: כזונטיפיורי .32 טלפון 294971 :
בת-ים: הבונים .1אוזור התעשיה. טל4 4 .ו !5 8 7
בני-ברק: דבוטינסקי .9טלפון 784111 :
יבנה: מפ עלי ץ ורגסן. טלפון:וו 5 4 -7 7 8
ץ ושקלון:ספעל יוסאזר־ .אזזור תע שיה חדש. ט ל 25175־ 51

צוות
המעבדה לעיצוב
ההופעה

#אמנון לין עובר
ממפ״ם למפא״י
כ 7כ רת

סוף העונה

כרדב רי ה קי ^ צ׳ וד קנזס נג
וספורט ב הנ חו ת
בהנחלת
אביבה אותד

2 0 /לפחות
מכנ סים ו חו ר צו ת רנ ב רי ם ו עו ד
מסוקס עוחיר , .סנ פי רי ם, סי רו ת

במכירה: מכנסי באגי,
שורטים, חולצות וגופיות אופנתיות

בהנהלת

אביבה אורגד

י אפ ראתה מו ע מ דו ת
ה סו פיו תבתח רו ת

מרבת המי ׳80
רה׳ דיזגגוף 81 תל־אכיב,
טל 299736 .־03

(המשך מעמוד )65
חולים אצל אבא חושי ושיבח
את פעולותיה של ההגנה. עם זאת
הוסיף דאגה על דאגותינו כאשר
מחה על הביזה שהחלה בשכונות
הערביות. ואכן התברר, כי יהודים
פשטו על בתים ערביים נטושים
ונטלו מכל הבא ליד. בעלי יוזמה
זריזים פרצו את דלתות החנויות
הנטושות והעמיסו את תכולתן על
כלי־רכב. נקטנו מיד צעדים להפ סיק
את ההשתוללות. הוצבו שומ רים
מזויינים, שעשו ככל יכולתם
למנוע את מעשי הביזה...
ימים אחדים אחרי שיחדור חיפה
הגיע בן־גוריון לביקור בעיר,
כשהוא מלווה על־ידי זאב שרף.
אחרי שנועד לשיחה קצרה עם
אבא חושי, יצאתי עמו במכוניתו
לסיור בשכונות הערביות. ביקרנו
בוואדי־ניסנאם, בוואדי־סאליב ובכמה
עמדות מבוצרות של הער בים.
בן־גוריון היה מלא השתומ מות
.״מדוע לא נלחמו?״ חזר ו שאל.
אחרי כן העיר באוזני שרף:
״צדקה עשד. עמנו הקדוש־ברוך-
הוא שיריבינו הם ערבים.״ בערב
קיבל בן־גוריון לשיחה את אנשי
מטה ההגנה וועדת־המצב. לאחר
ששמע תיאור מפורט על מהלו
כיבוש העיר ועל המשימה הדחופה
של הריסת המיבנים החרבים
למחצה שנפגעו בקרבות, בייחוד
בשוק הערבי שמול תחנת־הרכבת,
נתן בן־גוריון הוראה תקיפה ל מפקדים
שלא לפוצץ ולא לפגוע
במיסגדים. ואכן, ההוראה בוצעה
והמיסגדים עומדים על תילם עד
היום.
בין האורחים החשובים שבאו
לעיר לרגל שיחרורד, היתד, גם
גולדה מאיר. ראש מיפקדת ההגנה
בחיפה, יעקב לובליני, הציע לקח תה
לסיור בעיר התחתית, שנפגעה
קשה בקרבות. גולדה השיבה כי
אינה רוצה לראות את החורבן
וההרס: היא מבקשת לבקר במ קומות
שבהם עדיין נותרו ערבים.
לובליני לקח אותה לוואדי-ניסנאס.
החבורה נכנסה לרחוב מובלים ו גולדה
עלתה עם לובליני לקומה
השלישית של בית הרוס־למחצה.
פתע יצאה לקראתם ערבייה זקנה,
עמוסה צרורות של עוני. כשראתה
את גולדה, פרצה בבכי. גולדה
ניצבה מולה ואף עיניה החלו זול גות
דמעות, וכך עמדו שתי הנשים
זו מול זו ומיררו בבכי —
עד שלובליני הפציר באורחת
להמשיך בסיור. אין צורך לספר
מה היו רגשותי במעמד זה, כש־נציגת
הצד המנצח היא הבוכה.
התגאיתי בה.

תן ם1מ נ
לחייל

׳42 5151
ללקזחותללא הוצאת הכלים

חיפה, התוססת והמתרחבת ב קצב
קדחתני, הפכה לזירת־מאבק
מרכזית בין המחנות היריבים ב תנועתך,פועלים.
הן מפא״י ודין
מפ״ם הקימו תאים מיפלגתיים באיגודים
המקצועיים ובמקומות-
העבודה החשובים, וגרמו להגברת
הפוליטיזאציד, במאבק המיקצועי.
כרטים־החבר הפך אמצעי מקובל
לזכייה בטובות־הנאה, לרבות ב שיכון
ובעבודה, והעולים החדשים,
שלמדו זאת מהר, עלו על הגל
וניצלוהו. נפוצה אז הבדיחה על
העולה החדש הפונה ללישכת־העבודה,
וכאשר סדרך העבודה
שואלו לאיזו מיפלגה הוא שייך,
משיב לו העולה בשאלה :״ווע-
לאכע דארפט איר?״ (איזו מיפל-
גה אתה צריך ושולף מכיסו
פינקסי־חבר של שלוש־ארבע מיפ־לנות...
המאבק
בין מפא״י למפ״ם, ש הביא
לפילוג בקיבוץ המאוחד,
נתן את אותותיו גם במישור האישי
של חיי הפועלים בעיר. מיקרה
אחד כזה, שהיתה לי בו נגיעה
אישית, זכור לי היטב. בתו של
אבא חושי, רותי, עמדה להינשא
לאמנון לין ממישמר־העמק, בן
למישפחה ותיקה של מייסדי השו

הצעיר וראשי מפ״ם. לפני החופה,
שנערכה במישמר־העמק,
עליתי לביתו של חושי ומצאתי
את רעייתו, חנה, ממררת בבכי.
התברר שאבא חושי אינו מרוצה
מן השידוך ואין בכוונתו להש תתף
בטקס הנישואין. כיוון ששיערתי,
כי סיבת הסתייגותו היחי דה
היא זיקתו המיפלגתי של אמנון
לין, דיברתי על לבו של חושי
ושיכנעתיו לנסוע לחתונה. ליתר
שיכנוע, אף הצטרפתי אליו. בדרך
הרגעתי את חושי ואמרתי לו, כי
עד כמה שאני מכיר את רותי, היא
מסוגלת בהחלט להעביר את אמ נון
לין למפא״י.
וכך אומנם היה — אם כי, כי דוע,
לא היתד, זו תחנתו המדי נית
האחרונה של אמנון לין•

#״מדד הימאיס״
וחסיד
״העולם הזה״
כמד, חודשים לאחר מכן, במאי
, 1950 נערכו בחירות לוועד האגו דה
(אגודת הימאים) ,וחרף הרוח
הביקורתית העזר, שנשבה בכינוס-
הימאים הראשון, היה הוועד ה חדש
זהה כמעט בהרכבו לוועד
הקודם. אמנם, שניים מראשי המורדים
— נימרוד אשל וולטר
מיכאליס — נבחרו לוועד, אך
הוברר להם, ללא ספק, כי בדרך
דימוקראטית רגילה לא יעלה ב ידם
לכבוש את האגודה. אי לכך
נמשכו הנסיונות לפורר את האגודה
בחתירה מבפנים.
דמות מרכזית בדראמה שעתי דה
היתה להתחולל בעיקבות כך
היד, נימרוד אשל. בחור נאה ודי נאמי
זה, בעל כישרון־דיבור בו לט,
בנו של אחד ממייסדי גדוד־העבודה
...מוכשרים לא פחות היו
חבריו, ביניהם יחזקאל ארקין,
אחיו של קדוש ארקין ...השלישי
בחבורה, חיים צוקר, היה אף הוא
צעיר אחראי מאוד, מעורה בענ יינים
— וחסיד של העולם הזה.
האחרון בחבורת המורדים היה
רב-ד׳חובל יצחק (״אייק״) אחרו-
נוביץ, מגיבורי ההעפלה, צעיר
צנום, בעל פנים ילדותיות, שמא חוריהן
ד׳סתתרד, אישיות אחראית
ורצינית. אייק סבר, כי את הצי
העברי יש להשתית על יסודות
קואופרטיביים...
...שנת ,1951 שהיתה גם שנת
בחירות לכנסת, הצטיינה במתח
סוציאלי ובמאבק פוליטי חריף בין
מפא״י למפ״ם, שעשתה כל מאמץ
ליצור אווירה ״מהפכנית״ בארץ,
תוך פזילה מודגשת לאוריינטציה
פרו-קומוניסטית ...היה לי יסוד
להניח, כי אנו מתקרבים למיבחן־
כוח, החורג במידה רבה מן המא בק
על השילטון באגודת הימאים.
חברי מפא״י נאמנים, שעימם
נפגשתי כדי לקדם את יוזמת הק מתו
של תא־מפא״י באיגוד, הביאו
לידיעתי, כי אחדים ממנהיגי ה מורדים,
ובראשם נימרוד אשל,
עמדו בקשרים הדוקים עם האיגו דים
המיקצועיים הקומוניסטיים ב אירופה...
בסוף
יוני 1951 פרצה שביתה
באונייה נגבה, בעת עגינתה ב־מארסיי,
על רקע הדרישה להגדלת
ההקצבה במטבע־חוץ ...כאשר חז רה
נגבה ארצה, הגיע זמנם של
שניים מאנשי הצוות להתגייס ל צבא.
עובדה זו נוצלה מייד על־ידי
הוועד הזמני, שפתח בזעקה
כי מפעילים, כביכול, אתי הצבא
כדי להעניש את הימאים ...עתה
משנמסרו לשניים צווי־גיום, שב
צוות נגבה ופתח בשביתה...
לאחר שהשובתים הורדו מן זז-
אוניה על-ידי המישטרה, הופסקה
העבודה בשש אוניות נוספות, ש עגנו
בנמל חיפה. שביתה זו, ש זכתה
אחרי כן בכינוי ״השביתה
הקטנה״ ,היתד, בבחינת חזרה כל**
כיוס איש הליכוד, רזצה לחזור
למערך.
העו ל ם

הז ה 2236

לית לקראת השביתה הגדולה, ש עתידה
היתד׳ לפרוץ כעבור חמי שה
חודשים השביתה הקטנה״
הגיעה בינתיים לשיאה. כל האונ יות
שעגנו בחיפה היו מושבתות.
ואווירה של אלימות ניסרה בחלל
האוויר.
הגיעו אלי ידיעות, כי משה
סנה. אז עדיין מראשי מפ״ם, בא
במיוחד לטיבעון כדי להיפגש עם
נימרוד אשל .׳נודע לי גם על פגי שות
שקיימו המורדים עם אסתר
וילנסקה, ממנהיגות מק״י.

#״אלטלגה של
השמאל״
המורדים העמידו מישמרת של

הבעייה במלוא חריפותה, וביקשו
מבך גוריון להטיל עלי ועל מוע-
צת־פועלי־חיפה את תפקיד הפעלת
הצי ...בן־גוריון סיכם את הפגישה
בקבעו שחובה על כולנו להבטיח
את תקינותו של הקשר הימי בין
המדינה והעולם, ושומה עלינו
לעבוד במשותף להשגת מטרה זו...
...בלב כבד חזרתי לחיפה, והת חלתי
לשקול את הצעדים שאנקוט
עד שהוועדה המרכזת תקבע רש מית
את עמדתה בנושאי המחלו קת.
ידעתי את הצפוי לי: אהיה
ודאי האיש המושמץ ביותר במדינה.
שוב יכנו אותי ״בוס״ ,״מחר חר
מילחמד משרת הקאפיטא־ליזם״
וכינויי־גנאי גרועים מאלה.
אולם במחשבה שניה אמרתי ל עצמי:
מה ממני יהלוך 1ירצו

כנסנו, חברי הוועדה המארגנת,
במלון אפינגר בחיפה, וטיכסנו
עצה עם המפקח הכללי של המיש־טרה,
יוסף נחמיאם. הבעייה שעמ דה
לפנינו היתד׳ אם לסייע באורח
פעיל למישטרה, שכוחותיה
עלולים היו שלא להספיק במיקרה
שהימאים יפרצו — לפי תוכנית
המורדים — את שער הנמל ויצ-״
טרפו למאבק עם השוטרים, בעוד
הללו נאבקים עם צוות האוניה...
ביום שישי ,14.12.51 ,שהוכתר
אחרי כן בכינוי ״יום שישי הש חור״•
הגיעה האונייה תל־אביב
לנמל, שמדפנותיה מזדקרים מוטות
ברזל ועץ, ומאחורי מיתרסים
מאולתרים על סיפונה מתבצרים
אנשי־הצוות. לאחר שהללו סירבו
לרדת על פי דרישת המישטרה,
החל הכוח המישטרתי להציב סו למות
על דפנות האוניה כדי לע לות
על סיפונה ולהשתלט עליה.
הימאים קידמו את פני השוטרים
משהצליחו כמה
בסילוני־מים.
שוטרים לעלות על הסיפון, הת פתחו
תגרות ביניהם ובין אנשי-
הצוות. אותה שעה לחצו ימאים
שובתים על שער הנמל, כשהם
מנסים לפרוץ פנימה, בעוד מולם
ניצבת חומד׳ של פועלי־נמל, ה מונעים
את כניסתם...
...השביתה נמשכה, פורמלית,
עשרה ימים נוספים, אולם אחרי
״יום שישי השחור״ ירד המתח.
ב־ 21 בדצמבר, אחרי מאמצי־תיווך
של גורמים שונים, בכללם רבי־חובלים
וראשי ההסתדרות, נתכנ סו
הימאים לאסיפה ...כעבור יו מיים
נסתיימה השביתה רשמית...
לא חשתי שימחה עם סיום ה שביתה.
אין זה תפקיד נעים לש בור
שביתה, אף אם היתד, זו ה שביתה
הפרועה ביותר שידעה
המדינה עד אז. צר היד׳ לי שהוטל
עלי להיאבק בבחורים צעירים
ונחמדים, אשר רוח־שטות נכנסה
בהם ויד לא־טהורה כיוונה אותם...

• ״המסרמים להכיר
בשעון הביולוגי״
אלמוגי כימי הפרשה
״אנשי העולם הזה וסטודנטים..,״
ימאים בפתח מישרד־האגודה, ולא
הניחו לאיש להיכנס. הגעתי לכלל
מסקנה, כי עלינו להתכונן עתה
למעשי-אלימות של ממש מצד טי פוסים
מפוקפקים, אשר הצבת ה־מישמר
בפתח מישרד־האגודה תע ניק
להם תחושת־כוח מדומה.
ראיתי בשלב חדש זה של ה(
סיכסוך מעין ״אלטלנה של השמאל״
,מאמץ הרסני להשתלט על
הצי ולנתק את הימאים מן ההס תדרות.
בדין הדגיש אז פינחס
לבון כי במשך כל שבועות הסיב־סוך
לא היה מגע של הימאים
המורדים עם חברות־הספנות או
עם ההסתדרות על תביעה כלשהי,
הנוגעת לשכר או לתנאי-עבודה.
ואילו בן־גוריון קבע, כי ״נעשה
׳נסיון על־ידי אוייבי המדינה לש תק
את הצי העברי.״
...בשיחות פנים־אל־פנים הסבי רו
ראשי־המורדים, כי אין להם
סיכסוך עם המעסיקים, אלא עם
ההסתדרות, שכן הימאים אינם
יכולים להפליג בלי תקנון־עבודה...
כך הכשירו את הקרקע לשביתה
הגדולה, שהחלה למחרת היום,
. 12.11.51
הימאים הודיעו על התפטרותם,
וירדו מן האוניות. אומנם לא כולם
עשו כן. היו ימאים שלא ירדו
לחוף ושהמשיכו בעבודתם בספינות,
אולם למעשה היה הצי משותק.
המהפכנים הגיעו לשיא ד׳אכס-
טאזה, כשהם מפריחים סיסמות
לוהטות, כגון ״בך גוריון פיזר את
הפלמ״ח — ואנו נפזר אותו !״
בד בבד חידשו את הגישושים ב קרב
עובדי־הנמל ליצירת חזית
משותפת נגד ״הסוציאל־דימוקרא-
טים הרכרוכיים.״
...ביקשנו להיפגש עם בן־גור-
יון ...חברי המישלחת הציגו את
העולם הזה 2236

להשמיץ — ישמיצו, ובילבד שחצי
יופעל מחדש!

#״יום שישי
השחור״
...כך התגודדו בערבו של אחד
מימי השביתה שני גושי אדם גדולים
ברחובות חיפה.
בגוש אחד — ימאים מובטלים
ותומכיהם, רובם בני־נוער ואנשי
פלי״ם * לשעבר, ובגוש השני —
פועלים שנענו לקריאתנו, בעיקר
פועלי חברת החשמל, שהוזעקו
על־ידי אחיו של אבא חושי, יעקב,
אשר כיהן אותה עת כמזכיר ה וועד
...מחשש של התנגשות אלי מה,
שאותה רציתי למנוע בכל
מחיר. לשימחתינו, העימות אכן
נמנע...
...ב־ 22 בנובמבר פרצה תיגרה
בין הצוות השובת של האוניה
גלילה ובין המתנדבים שעלו עליה.
המישטרה נאלצה להתערב. והד
שובתים הורדו מן הספינה. היה
זה הראשון בין ה״קרבות״ המתוכננים
היטב, שפרצו על האוניות
בהגיען לנמל חיפה. כעבור אר בעה
ימים נמסרו צווי־גיוס לקבו צת
ימאים, שצה״ל החליט לגייסם,
הואיל ולא שירתו בתפקיד חיוני
בים. כמו שניבאתי, הגיעו הדב רים
לידי אלימות, והמצב הלך והחריף...
...כאשר
נודעו לנו תוכניות ה שובתים
להתנגד להורדתם מן
האונייה האחרונה שהופעלה עדיין
על-ידי תומכי כינוס הימאים, חת *
הפלוגה הימית, אחת היחי
דות המהוללות של הפלמ״ח.

שנת העשור למדינת ישראל
היתה שנד׳ קשה גם בחזית הפני מית.
פרשת ״מיהו יהודי״ גרמה
למשבר ממשלתי עם הדתיים, ואילו
הדלפת הסוד על ביקור הר-
מטכ״ל בגרמניה חוללה משבר
עם אחדות־העבודה. בתוך מפא״י
החריף המאבק בין חוגי ה״צעי-
רים״ ובין ה״גוש״ והוותיקים, וה דברים
הגיעו אל סף משבר ב־מיפלגה.
הבולטים
בין ה״צעירים״ (שהת בגרו
בינתיים) ,היו שימעון פרס,
אהרון רמז, אהוד אבריאל, אברהם
עופר, שלמה הלל, אשר ידלין,
אהוביה מלכין, דויד גולומב ושו למית
אלוני. משד׳ דיין, שסיים
אותה שנה את תפקידו כרמטכ״ל
מצליח, עטור תהילת מיבצע
״קדש״ ,הצטרף אליהם.
...מול ה,.צעירים״ ניצבו חברי
ה״גוש״ והצמרת הוותיקה של
מפא״י. ה״גוש״ ,בראשותו של
שרגא נצר, עובד מחלקת־התברואד.
של עיריית תל-אביב, שלא היד׳
תלוי בפרנסתו בפעילותו המיפלג-
תית ולא עשה אותה קרדום לח פור
בו, הקיף את רוב מזכירי
הסניפים של המיפלגה. את ראשי
העיריות והרשויות המקומיות מטעם
מפא״י.
...משנתחדדו היחסים בין הצעי רים,
שנתמכו על-ידי בן־גוריון,
ובין ה״גוש״ ,שנתמך על-ידי הצמרת
הוותיקה, הציע שרגא לבן-
גוריון להקל עליו את העומס.
״אתר״״ אמר ,״תטפל אך ורק בענ ייני
המדינה. את ענייני המיפלגד׳
השאר לי...״
...פגישות ה,׳סולחה״ לא נשאו,
איפוא, פרי. היחסים בתוך המיפ־לגה
נשארו עכורים כשהיו, כש־הצעירים
אינם מסתירים את שאי פתם
להחליף את ותיקי־מפא״י,
״המסרבים להכיר בשעון הביולו-
(המשך בעמוד )68

כשאחרים סוגרים
אנחנו מתרחבים

וביהייס לדוגמנות וטיפוח החן
בהנהלת מוקה קריגר
פותח קורסים
בחייא-חיפה-ירושלים
לדוגמניס/יות רגיל
לדוגמניות מלאות
דוגמנות ילדים
עי י מיטב המורים והמדריכים
רמס״נז׳ הקורס -וזטודח גמר
חרצה אורחת. נזיר• 1מיר

בחירת בירדס יקבע א ת עתידך
ורז, סיור,ין לגבטח״ם נול 0582 .ו41-3ו03-318

הופיע!

ספרו החדש

של גבי רוזנ ב או ם
מגרות

שבוע של ה ת אב דו ת
להשיג בחנויות הספרים ׳המובחרות
הפצה ראשית: בית״עלים

(המשך מעמוד )67
גי.״ ולכבוש את עמדות־המפתח
במדינה, בהסתדרות ובמיפלגה.

9הדלנוית

ו/׳שלבקת חוגרת״

המת מו ד דו ת על תו א ר

מלכת הגג 80׳
תגענה לנ שפים בכל רחבי ה אר ץ
ב או טו בו סי םהמ רוו חי םוהמ מוז גי ם של

1131- • 01/

בע״ס

אוטובוסיס ל?1״וו 51ו 7ו 0י1/וו 5מיוחדות
יחי ה׳93/0ל׳ -731 .34 0אכ׳כ
עם הפנים
אל הטבע
לרשותך:

• קרס ניקוי פפאיה
• מי פגים \ל1ג1ם וו0* 1£1
• קרםל חו ת פפאיה
• ת חליב מזין פפאיה
• קרם מזין פפאיה
• שמפו פפאיה
מיוצר ע״י ״תמר׳׳ פי־מצבטיקה
ו קו ס מ טי ק ה טבעית.
מח׳ שיווק: טל׳ )03( 253002

008016

• £1337144332]45 713ז
הדיקדיה מציעה לך
חג האהבה

ט״ו כאב 24 ,עד 28 ביולי 1980
ימים ולילות של חיזור ואהבה בליל ירח
תכנית גדושה
סרטים והזמנות 87177 :־057

קוראי הערץ באוה״ב
הרוצים להשתתף בפעולה
להצלת מדינת ישראל
מחורבן הליכוד —
יתקשרו אל:
1ל[0 /1 1 1 0 :ן>נ; 0 1י1

1 7! 8 1ט 1*110

ס 19
360 £. 65111 31 10021
9190־161 212 ( 570

111 טרמפ ל 1זייל

במאבקים הפנים־מיפלגתייט לא
דיקדקו המחנות הביצים באמצעים.
הנשק הקטלני ביותר, שבו החלו
להשתמש, היה נשק ההדלפות.
עד מהרה הפכה מכה זו לנגע,
שגרם לא רק שיבושים חמורים
ביחסים האישיים, אלא אף נזקים
כבדים במישור הממלכתי.
עצם ההזדקקות להדלפות זיעזעה
את ותיקי מפא״י. זיאמה ארן,
למשל, סירב להתיר נוכחותם של
עיתונאים באסיפות שבהן הופיע,
ובמיקרים המעטים שהסכים לכך,
היתנה תנאי מפורש שהוא עצמו
יערוך את הכתבה. בהדלפות ראה
ארן סכנה ממשית ליציבות ד,מיש-
סר הדימוקרטי במדינה.
גולדה נפגעה אף היא עד שו רש
נישמתד. מפרשת ההדלפות,
ולא בכדי. זמן רב התייסרה על
כך שנאותה — מתוך נאמנות בל-
תי־מסוייגת לבן־גוריון — לשמש
מכשיר לסילוקו של משה שרת
מראשות הממשלה וממישרד־החוץ,
והנה זכתה בתמורה ביחס משפיל
מצד מישרד־הביטחון, שבראשות
בן־גוריון והטנכ״ל שלו, שימעון
פרס. ההדלפות על מחלתה (״של בקת
חוגרת״) והכתבות הבלתי-
מחמיאות עליה שנתפרסמו בג׳ו־איש
אובזרבר, שבועון בריטי אשר
מומן חלקית על־ידי מישרד־הבי-
טחון, מיררו את חייה *.וכאשר
גם בשבועון האמריקני ניוזוויק
הופיעה ידיעה על מחלתה, ותח זית
שהיא תוחלף על־ידי אבא
אבן, וזאת, לדעתה, בהשפעת
קבוצתם של דיין ופרס הסותרת
תחתיה — הוגדשה הסאה.
גולדה נשבעה לעזוב את תפ קידה
והודיעה על־כך לבן־גוריון,
אך הלה סירב לשחררה. חושבני
שגולדה האמינה לבן־גוריון כי
אין לו יד בכל הבחישה הזאת,
אך עם זאת לא יכלה לסלוח לו
על שלא סילק את המבקשים
להשפילה.
הצמרת הוותיקה, מצידה, זעמה
על ההדלפות המכוונות של ״מקו רבי
בן־גוריון״ ,אשר ניבאו חי-
לופי־מישמרות קרובים בהנהגת
המדינה, דהיינו סילוקם הקרוב
של הוותיקים מעמדותיהם.

#פינחס לבון על
משה דיין
ושימעון פרס
השיחה עם לבון, מזכיר ההס תדרות,
היתה ארוכה יותר, שכן
מערכת הבחירות לוועד־הפועל
כבר עמדה בשער.
יחסי עם לבון היו טובים למדי,
ואפילו השביתה הארוכה באתא
לא העכירה אותם יתר על המידה.
לא פעם סעדתי בביתם של חלבו נים,
ונהניתי מן הארוחות הטעי מות
שהגישה לנו לוסיה.
אין צורך לומר, שפינחס היה
איש־שיחה מעניין בכל עת. ניסו חיו
היו מבריקים, וסיפוריו מרת קים.
איש חכם היה וגלוי־לב, ב השוואה
לרמה המקובלת בקרב
אישי-ציבור. ליוויתי בעניין את
הפעילות הציבורית שלו עוד מן
הימים שהיה שר־החקלאות ואח ראי
לקיצוב המזון.
לא פעם התווכחנו, אך מתוך
יחס של כבוד הדדי. בתקופת היו תו
שר־הביטחון עזרתי לו כמיטב
יכולתי בהקמת נצרת־עילית, ופעם
אחת — זכורני — נתלוויתי אליו
לקבלו1־פנים, שנערכה לכבודו על
ספינת חיל-הים. זכורני שנהנה
* עורך השבועון, ג׳ון קינזחי,
היה סוכן של משה דיין ושימעון
פרס.

הנאה מרובה מהצרעת המלחים
ומשריקת המשרוקית המסורתית,
המקבלת פניהם של אורחים רמי־מעלה
על ספינת־מילחמה.
עתה, כשבאתי להיוועץ עמו בעניין
הבחירות, מצאתי לפני אדם
שונה בתכלית. לבון היה מתוח
מאוד, וכשדיבר על הצעירים, ובייחוד
על דיין ופרס, נאחז זעם
והמטיר עליהם אש וגופרית. בשי חתנו
דרש ממני לבון למקם את
מטה הבחירות של המפלגה להס תדרות
בבניין הוועד־הפועל, שכן
בבניין המיפלגה יסובבוני ד,״צעי רים״
בכחש. עניתי לו כי הדבר
אינו אפשרי, ומנטב שיסמוך עלי
ועל עזרתו של לוי-יצחק הירושל מי,
כי הבחירות ינוהלו כראוי מן
הבית ששכרה המיפלגה למטרה זו
ברחוב בן־יהודה.

#אלמוגי /בגין
ועשדת אלפים לירות בחודש יוני ( )1959 התחלנו
להפשיל שרוולים לקראת המבחן
הגדול. לרשימת הפעילים המרכזיים
שלנו נוספו כוחות חשובים,
ביניהם אבא אבן, משה דיין, משה
שרת, שימעון פרס ושולמית אלו ני
...ההרגשה שרווחה בציבור ערב
הבחירות היתד״ שהפעם עומדת
״חירות״ .לנגוס נגיסה של ממש
בכוחה של מפא״י. השאלה לא
היתד, אם מפא״י תפסיד, אלא
בכמה תפסיד. .
באחד מאותם ימים רווי־מתח
ישבתי בכנסת עם ד״ר שמשון יו־ניצ׳מן,
עם אליעזר שוסטק ועם
מנחם בגין, שהביעו באוזני צערם
על כי מפא״י מתאכזרת כלפי :
אנשי מיפלגתי — טענו — בחרו
בי כראש מטה,־ד־,בחירות על־מנת
שאשמש להם שעיר־לעזאזל לכישלון
הוודאי, ואז יוכלו סוף־סוף
להיפטר ממני...
הודיתי להם על רחשי הידידות
ושאלתים מד, יקרר, אם מפא״י
תנצח. ד״ר יוניצ׳מן השיב, כי
במיקרד, כזה אקבל ממנו בקבוק
קוניאק. היתד, זו ההתערבות היחידה
שלי במערכת־ד,בחירות.
חרות הפעילה בשלב מוקדם של
המערכה את ד,״תותח הכבד״ שלה! ,
מנחם בגין, אשר פתח בסידרת
נאומים תוקפניים ומשלהבים בכל
רחבי הארץ. את נאומו הראשון
נשא במיגדל-העמק, שהיתר, אז
עיירה בעייתית ואלימה. ד,קלטנו
את נאומו של בגין באותו מעמד,
וכאשר האזנו לו, התברר כי נוכל
להפיק ממנו תועלת מרובה.
במהלך הנאום פנה בגין אל אחד
השומעים ושאלו :״האם קיבלת
מהממשלה עשרת אלפים לירות?״
היד, זד, סכום עצום בימים ההם,
והנשאל המסכן והנבוך השיב,
כמובן :״לא, לא קיבלתי״ .בגין
שציפה לתשובה זו, ניצלה מיד
כדי להושיט את מכודהמחץ הרי-
טורית :״ודאי שלא קיבלת! אך
הסוכנות קיבלת עבורך אלפים ורבבות
לירות, והיא מבזבזת אותן ן
ואינה נותנת לך את חלקך המגיע

חשנו מיד כי מילים משולחות־רסן
כגון אלד, יש בהן כדי לקומם
נגד אומרן ציבור רחב וללכד את
השורות במחננו. הוריתי, איפוא,
להכין עשרות העתקים של הנאום
ולהפיצו בקיבוצים, במושבים וב מקומות
אחרים. ואכן, תוך זמן
קצר נעשה נאומו של בגין מבוקש
מאוד במחנה־העבודה, ועזר
לנו לגייס למערכה עשרות פעילים
מן התנועה הקיבוצית. בהתקרב
יום־ד,בחירות נתבקשתי על-ידי
אנשי חרות למכור להם עותק
אחד של הנאום האותנטי. כעבור
שעה אחת הגיע לידיהם התקליט...
...הסגנון השחצני של תעמולת
חרות הביא לנו את תמיכתם של
צעירים מעולם התרבות והאמנות,
שלא פיללנו כי ייחלצו למערכה
לטובתנו. חיים טופול, אורי זוהר,
העולם הזה 2236

דן בן־אמוץ ואחרים נרתמו למא־בקנו
נגד חרות. בכנס־הסברה
שנתקיים בהיכל התרבות בתל־אביב,
דיבר פינחס לבון על ה מאבק
נגד חרות. בן־גוריון, שישב
סמוך אלי, לא חדל להתפעל מן
הנאום המבריק והמצויין של לבון
— שלמעשה פתח את המאבק נגד
חרות *.

• האופנועים
של בגין
חרות ערכה מסע־ראווה ממונע
של ״ראש־הממשלה המיועד״ מנ חם
בגין, כשאת מכוניתו הפתוחה
מלווה מישמר־כבוד של רוכבי-

כות הרכש והמודיעין — דומה כי
איש במערכת־הביטחון לא יצא
נקי מתחת ידיו. יריבי מפא״י בור
עדה, וכמובן העיתונות, עודדו את
לבון בזעמו ושפכו שמן על ה מדורה...

התקפותיו שלוחות־הרסן
קיווה לבון, שאותם חברים ב־
״גוש״ ,שתמכו בו בנושאים ה קשורים
בפולמוס בינו ובין הצעירים
בהסתדרות, יעמדו מאחוריו
גם הפעם. אולם הם הודיעו לו
במפורש :״עד כאן. אם אתה פותח
במערכה נגד בן־גוריון, לא זו
בילבד שלא נתמוך בך, אלא אדרבא,
נתייצב נגדך.״ אך גם הס תייגות
זו של ידידיו לשעבר לא
הועילה. לבון המשיך בהסתערותו

אלמוגי כין פרס ונבון
״יסובבוני הצעירים בכחש״
אופנועים — מסע שעוד שנים
רבות אחרי כן הזכירוהו לבגין,
שלא בטובתו.
רחובות תל־אביב סאנו מהמו־ני־אדם
שהריעו לבגין, וחברינו
נתפסו למצב־רוח מדוכדך.
אולם רוחי לא נפלה. לאנשי ה צמרת
שבאו למטה, וביכללם בן־
גוריון ופולה, אבא אבן ורעייתו
סוזי ורבים אחרים, אמרתי, ש ראוי
כי מפא״י תרשום את רוכבי־האופנועים
של בגין בספר״הזהב,
שכן הם עשו לנו שרות מצויין.
לא היה לי ספק שראשי מסע־הבחירות
של חרות שגו שגיאה
גסה בהערכת דעת־הקהל. בן־גור־יון
היה שרוי במצב־רוח מרומם,
וזו הפעם הראשונה ראיתיו שותה
כוסיות אחדות של ורמוט. הוא
סיפר לנו כי בזמנו התאווה גם
לעשן, אלא שהעשן הפריע ליל דים,
והוא לא רצה שעמוס יאמץ
לו גם הוא את ההרגל הרע, ולכן
משך ידו מן הטבק.

#איש פצוע
ב־ 25 בספטמבר 1960 נפגשתי
על כוס־קפה עם שלום רוזנפלד,
אשר עיתונו׳ ,מעריב, פירסם באותו
בוקר סקופ, שעליו עדיין לא
ידעתי אותה שעה: התלקחותה ה מחודשת
של ״הפרשה״ המפורסמת
משגת ...1954 כותרת הכתבה ה מרעישה
היתה :״בן־גוריון ציווה
לחקור מחדש את העדויות שגרמו
להתפטרות לבון מהממשלה ה עיתונאי
המנוסה סבר, בלי ספק,
שאני מפגין ביטחון מופרז כדי
לשכך את הסערה המתרגשת ו באה,
והעיר כי לפי הרגשתו מת חיל
להתגלגל כדור־שלג עצום,
אשר סופו מי ישורנו...
...סמוך לפגישתי עם בן־גוריון
הופיע לבון בפעם הראשונה בפני
ועדת־החוץ־והבטחון של הכנסת.
מאותו יום ועד סיום עדותו המד הימה
הוצפה הארץ נהרות של
אדם ומבול של התקפות חמורות
נגד מישרד־הבטחון, הצבא, מער *
מייד אחרי הבחירות החלה
״הפרשה״ ,שבה חיסל בן־גוריון
את לבון.
העולם הזה 2236

ואמר בין השאר, כי מצוי בידו
״תיק סודי״ ,ואם ההשמצות נגדו
במישרד־הביטחון יימשכו, יגלה
את תוכנה של אותה קופת־שר־צים.
שאלתי
את תומכיו המושבעים
של לבון אם הם מצדיקים את הת פרצויות
השינאה שלו בוועדת־החוץ־והביטחון.
תשובתם היתר: .
״מה אתה רוצה? הוא איש פצוע.
בך גוריון צריך לטהר אותו. אם
ייעשה זאת, יתנצל לבון על חרי פות
דבריו.״

+פרי של קנוגיה
באחד מאותם ימים סוערים
הוזמנתי לשיחה אצל גולדה.
גולדה חזרה ושאלה את איסר:
״ובכן, מה אתה אומר?״
איסר השיב :״אינני מאמין ש־לבון
נתן את ההוראה. אבל בדיע בד
אישר אותה.״
גולדה הפנתה את אותה שאלה
למשה דיין והוא ענה כימעט ב אותן
המילים :״אני לא חושב ש־לבון
נתן את ההוראה, אבל הש לים
עם זה, ונתן בדיעבד את ה הוראה.״
החלק
הראשון של המישפט, ה משחרר
את לבון מן האחריות
למתן ההוראה, הוא שהיה חשוב
לגולדה ולספיר. הם עשו, כמובן,
שימוש בחוות־דעת אלה בוויכוחים
שניטשו עם בן־גוריון, אלא שבן-
.גוריון שוב לא התעניין יותר ב שאלה
מי נתן את ההוראה...
...השיחה נתמשכה שעה די ארו כה.
בסיומה נתברר לי כי גולדה
הגיעה לכלל הכרה נחרצת שהדח ת!
של לבון ממישרד־הביטחון, ואשר
היא מילאה בה תפקיד חשוב,
היתה פרי של קנוניה ...אשכול,
שהיה פעיל מאוד בכל הסבך הזה,
נהג לפרוש בין פגישה לפגישה
לבית! ,למנ!חה קצרה !לשתיית
כ1ס תה. פעמים רבות נלוזיתי
אליו. זכורני כיצד שכב על ה סיטה,
רגליו על הכיסא כדי לא
ללכלך את הכיסוי, והוא אחוז
הירהורים ומחשבות טורדניות.
״אתה רואה, יוסף, למה הגענו?״
נוהג היה לומר .״כל היום אנו
אוכלים את עצמנו. האם כדאי

בכלל להיות איש־ציבור? הבט
וראה: הגדיים היו לתיישים. פשוט
אינני מכיר אותם. גולדה, זיא־מה
...בן־גוריון היה אצלם אודים
ותומים, אחד בדורו. הם שתו ב צמא
כל מילה שיאה מפיו, ולא
חדלו להחניף לו...

#ההדחה
מחנה תומכי־לבון התארגן חיש.
בבוקר המחרת, יום שבת, ה־ 4ב פברואר
,1961 התאספו לפני אולם
אוהל, שבו נועד להתכנס מרכז ה־מיפלגה,
סטודנטים, אנשי העולם
הזה וצעירים ממיפלגות יריבות,
והשמיעו סיסמות ונאומים בעד
לבון ונגד בן־גוריון. שוב ושוב
נשמעה הקריאה לבן־גוריון לחזור
לשדה־בוקר.
בשעה היעודה פתחתי את ישיבת
המרכז. ראשון הדוברים היה פרץ
נטר, עורך־דין מהרצליה, איש
גורדוניה לשעבר, שהיה תקופה
מסויימת עסקן במיפלגה ...אחרי
כן דיברו אשכול ויוספטל בעד
ההדחה, שרת ורוטנשרייך נגדה.
הדברים נשמעו בשקט וללא הפר עות.
לבסוף נערכה הצבעה חש אית,
ובאווירה של מתח נודעו ה תוצאות 150 :הצביעו בעד הצעת
אשכול 96 ,נגדה ו־ 5נמנעו.
כשבאתי לישיבת ועדת־המצע
— שעם חבריה נמנה גם בן־גוריון
— וקראתי את הסעיפים הכלכליים
שהוצע לכלול בו, נדהמתי. נרגש
כולי קמתי ממקומי ואמרתי ל־שימעון
:״לא עזבתי את מפא״י
כדי להצטרף לציונים הכלליים!״

גם המתמודדות על תואר

מלכת המים ׳80

פיט?

• גולדה, הבכי
והוויסקי
ב־ 1בפברואר נועדנו עם בן־גור-
יון, במיסגרת ״חברינו״ ,במלון
השרון בהרצליה. עוד בטרם נפ תחה
הישיבה הורגש מתח רב באוויר.
ביקשתי מבן־גוריון לפתוח
את הישיבה, והוא פתח דבריו ב מילים
אלה :״שני חברים הורסים
את מפא״י — זיאמה ארן וגולדה.״
זיאמה החוויר, אך חייך חיוך
מאולץ, ואילו גולדה פרצה בבכי.
ליוויתיה לחדר סמוך, ולאחר ש־השקיתי
אותה כוסית ויסקי נרגעה
וחזרנו לישיבה, שלא הביאה כל
תוצאה.

ש ל דו?

| המשקה שעושה חיים מעניניכום ם...

שותות את המ שקה
שמטריף את העולם

#שימעון פרס
כ״נפס אלקטורלי״
שימעון (פרם) ראה בבעלי מיק־צועות
חופשיים, באקדמאיים, ב־תעשיינים
מסוגם של אברהם
(״בומה״) שביט, בבנקאים כזלמן
שובל ובבעלי־הון כיגאל הורוביץ
את הבסיס האלקטורלי של רפ״י.
לפיכך תבע להתאים את המצע
שלנו ואת הופעותינו בכתב ובעל-
פד לטעמם.
היה זה מגוחך בעיני שאנשים
כפרס, אשר גדלו על בירכי ה־מימסד,
אינם חדלים לדבר בגנותו.
אנשים אשר ינקו כל השנים מן
המנגנון ונשענו עליו — נושאים
לפתע את הדגל האנטי־מנגנוני...
...שימעון, דיין וחבריהם לא
הסתפקו באוריינטציה על צעירים.
בנסותם לשוות למיפלגה החדשה
תדמית צעירה ככל האפשר, ביק שו
להתבסס מבחינה אלקטורלית
על נערים ונערות, וערכו למענם
פיקניקים עליזי ם...
משקרב יום הבחירות -החלו אנ שים,
שלא עסקו מעולם באירגון
ממחיאות* להשתכר בחירות,
הכפיים באסיפות רפ״י. שיכורים
ולא מיין החלו להפיץ תחזיות-
באססמיה, כי נקבל בין עשרים ל שלושים
מנדאטים. אפילו שימעון
פרס העריך כי נקבל עשרים מו שבים
בכנסת ...ובסך הכל קיבלנו
עשרה מושבים בבית.
בכך הופרכה ההנחה, כי השלכת
יהמו על הבוחרים הלא־הסתד־רותיים
ועל סיסמות מכונפות כגון
״מידוע המדינה״ היא שתעמוד

בכורה ארצית
״הוד

ת״א 9.30 ,7.15 ,4.30 #

שנטר 313 בי םנצב טי ם

רק למבוגרים

ברסי מד

שלושת ענקי התקשורת
בחרו ב״ביפר״
מדוע?
כי מי שמבין בתקשורת מבין את ההבדל בין ״חברה להפצת מכשירי איתור״ לבין ״חברה למתן שרותי תקשורת״ זאת
הסיבה שכל 3החברות המובילות בארץ בתחום התקשורת: טלרד, תדיראן-חטיבת התקשורת ו 1.בחרו ב״ביפר״.
אם אתה זקוק לשרותי תקשורת ברמה מקצועית, לך בעקבות המומחים, הצטרף אל מנויי ״ביפר״.

ביפו״

משרד ראשי:
חלון ״שרתון״ ,רח׳ הירקון 115ת״א,
טל 288247.
להלן רשימה חלקית של לקוחותינו:
חברתהחשחל, בנקהפועלים, בנקהמזרחי, הסנה, הפניקס, אלקטרה, ישראליפט, גיבורטקס טיל, ס ברינ ה,׳ דפי זהב, סוללמנה ,
נור— חברהלגפ רו רים, קו ק ה— קולה, מפעליהבירה, מפעלי נייר חדרה, החברההד רו מי ת ל שו ו ק, המגבית הי הו די תהמאוחדת,
התאחדות התעשיינים, תנו עתהמושבים, המועצהל אר ץ י שר אל יפה, כוחותהבט חו ן, טבריהקלאבהוטל, הודלמ, אופיר טורס,
גת שרותי אוטו בו סים, אורדטה, יענא, קונתהל, ח לו ן שרתו!; רמדה, קיבוצים, שמאים. רופאים ועוד.
<ו ח ^ו ס 4

העולם הזה • 2236

יואל ברנד ומשה שרתוק (שדת) בצומת הכאב
ווזיהיסמודיה
מה תפוז

יורם ראובני על החיים והמ ו ות

ה מי כ א ני
עיון 1944
עמום אילון, מחבר בארץ רדנפת עבר,
שהתמודד עם גרמניה־החדשה, מחבר הישראלים,
שתיאר את האבות המייסדים
ללא כחל ושרק, מחבר הרצל, שהצליח
לשבור את המיתום, מתמודד בסיפרו הח דש
שעת אפס * עם אחד הפרקים המוזרים
והתמוהים בתולדות השואה.
ביום הרביעי 18 ,במאי ,1944 המריא
מנמל־התעופה בווינה מטוס תלת־מנועי
גרמני, לטיסתו השבועית לאיסטנבול. אחד
מנוסעי המטוס היה יואל ברנד, המכונה
בפי ידידיו ג׳ו. בכיסו היה דרכון גרמני
טרי, שאותו קיבל מידי אנשי הגסטאפו.
ברנד יצא בשליחותו של רב־צורר
אדולף אייכמן, שליחות שטנית למען
הצלת יהודים תמורת משאיות. פרשה זו

ציניים ביותר של מילחמת״העולם השניה.
עמוס אילון הצליח להפוך חומר תיעודי
עובדתי, מחריד, ולעיתים משעמם, ליצי־רת־ספרות
תיעודית מהממת. בנוסח כתיבה
מנוכר לעיתים, יבש ולקוני, מצליח
אילון, בעזרת רצף של דיאלוגים ותיאור
פסיכולוגי, לפרוש את עלילות ברנד בדראמה
מרתקת.
סיפור יציאתו של ברנד אל מחוץ לתחומי
הרייך השלישי, אל עולם בעלות־הברית,
שבו הוא נעצר, נרדף, מגונה,
מקולל ונשחק, הוא סיפור מחריד של צי ניות,
הן מצד הבריטים והן מצד הנהגת
הישוב היהודי בארץ־ישראל. אדם אחד
בהנהגה זו גילה אחריות מדהימה ורגישות :
משה שרתוק — ראש המחלקה המדינית
של הסוכנות היהודית. יסוריו אינם
נופלים מאלה של ברנד, שראה את ה שכיל
במו עיניו, ותיארו בפני נציגי ההנהגה
הארצישראלית.
אחד התיאורים המחרידים של שעח
אפס הוא תיאור מושב הנהלת הסוכנות,
שבו הועלה הרעיון שבעלות־הברית ים־
ציצו מהאוויר את מחנות־המוות באוש-
וויץ. סטנוגרמה אירונית מובאת בספר :

״בן־נוריון העלה לדיון את ההצעה ש־בעלדת־הברית
יפציצו את מהנות־המוות
באושוויץ.
שמורק נרעש .״דבר כזה אסור לנו אפילו
לדון בו,״ אמר .״אסור לנו לקבל אחריות
להפצצה העלולה לגרום למותם של
יהודים, אפילו למותו של יהודי אחד.״
שוב דיברו כולם יחד, בהמולה כזאת
שרדטם הפרוטוקול לא הצליח להדביק
אותם. בן־גוריון קראם לסדר ונתן את
רשות הדיבור לגרינבוים.
״זה לא רעיון חדש,״ אמר נרינבוים.
״נציגנו בשווייץ הגישה הצעה דומה לפני

המילכוד ההיסטורי אליו ניקלעים שני
אנשים רכים כיואל ברנד ומשה שרתוק
יוצר סיטואציה של אבסורד. האחד מגיע
עם הצעה של השטן (אייכמן) ,המבטיח
לספק יהודים תמורת משאיות. ברנד מאמין
שעם הגיעו לתורכיה, יגיע חיים וייצ־מן
ואתו משה שרתוק, והם יהפכו עולמות
כדי להציל את יהדות הונגריה.
אין ספק שאירוע מרתק ומחריד זה —
רעיון העיסקה יהודים תמורת משאיות —
הותיר משקע של חרדה ואימה בנפש
השניים — ברנד ושרתוק — עד אחרית
ימיהם. למרות אופיים החלש, הרי הם
יוצאים כדמויות הכי רגישות במחול דיו נים
זה. הם מתעלים מעל לסוכנים החשאיים
של הבריטים ושל ההגנה, מעל
לפקידים הבריטים ולעסקנים הציוניים.
אין ספק שעמום אילון מספק כאן חומר
דרמטי ספרותי אמיתי, ומתמודד עם נושא
שמרבית המחברים הישראליים חוששים
לגעת בו. הוא מצליח להפיח חיים בעולם
עכור זה של מילחמה-עולמית, שהמוות
הקולקטיבי מאפיין אותו. אילון מתאר את
מימד האחריות הקולקטיבית שלנו כלפי
השואה, את גורמי השואה ואת תוצאותיה,
אשר מן הראוי שישפיעו על חיינו העכשוויים.
הוא עושה זאת במישור של עומק
טכסט הכתיבה שלו, מישורי תת־ההכרה
הלשונית.
ספר זה מן הראוי שיהפוך ספר לימוד
על השואה, תחת כל היצירות השואניות.
נושא מכאיב ומפחיד זה.

ספרות מהמנות

שימשה שנים מאוחר יותר קרדום פוליטי
בידיו של שר־המישפטים הנוכחי שמואל
תמיר *י* .מסעו של ברנד אל מחוץ
למסך הנאצי, נחשב לאחד הסיפורים ה *
עמוס אילון — שעת אפס ! הוצאת
עידנים +ידיעות אחרונות; 294 עמודים
(כריכה קשה).
** ברשימה שליחותו של יואל ברנד
מאת פרופ׳ יהודה באואר, שראתה אור בילקוט
מורשת כ׳׳ו (נובמבר ) 1978 נאמר :
״גירסה זו של מת שהתרחש בקושטא
נתקבלה על־ידי עורך־דין זריז, מר שמואל
תמיר, ב׳מישפט קסטנד, ב־; 1954
שעה שהימין הציוני נלחם בשילטון מפא״י
בישראל, ניסה תמיר להשחיר את פניהם
של כמה ממתנגדיו המדיניים על־ידי כן
שתיאר אותם כבובות, מרצונם או שלא
מרצונם, של המדיניות הבריטית הפושעת.
הבריטים, כך יצא מן התיאור של העדים,
המכוון על־ידי העו״ד, דאגו לכך ששרתוק
לא יקבל את הוויזה לתורכיה...״

רסקין התערב .״יורשה לי להעיר. ברנד
הביא תרשים, תרשים מפורט מאוד. רואים
בו את כל פסי הרכבת שמובילים
למחנה.״״
...ד״ר יוסף וד״ר ורנד סנטור הצטרפו
לדעתו. סנטור אמר :״לא, איננו רשאים
לעימות זאת. אסור לנו לאבד אפילו נפש
אחת מישראל.״ בן־גוריון ושרתוק לא
הביעו דעה. העניין לא הגיע להצבעה.
הרוב בהנהלה היה נגד הפצצת אושוויץ
מן האוויר.
בן־גוריון סגר את תיקו .״ההנהלה מחליטה
שאיו להציע לבעלות־ הברית להפציץ
את מחנות־הריכוז ומקומות אחרים
שיהודים עשויים להיפגע בהם.״

שאין בכוחן להתמודד בבגרות ראויה עם

עמוס אירון
יצירת

התפוז

מקור
1980 יואל ברנד
סיפור מחריד של ציניות

חודש. הוא העכיר כקשות שקיבל מאנשי־מחתרת
בפולין, הונגריה וסלובקיה. הם
מתכננים שיפציצו את תאי־הגזים, ויוציאו
אותם מכלל פעולה.״
״ספק אם אפשר לאתר מטרות מגובה
כזה,״ אמר שמורק.

בגיליון החדש של הירחון לספרות פרוזה
מצוי אחד הסיפורים יוצאי־הדופן בספרות
הישראלית של השנים האחרונות, שיש
לו קשר ישיר למציאות הישראלית.
בסיפור חיים קצרים וסוערים, מאת הסופר
המוכשר יותם ראו3 ,גי, הצליח המחבר
לצאת לחופשה מאותו עולם של בני־מיעוט
הומוסכסואליים, שאותו הוא נוהג
לתאר בסיפורוי.
חיים קצרים וסוערים הוא ניסיון ספרותי
מרתק, שהגבול בין החיים למשל הספרותי
מטושטש בו לחלוטין. סיפור זה מתאר

המ וסלמ י
את חייו ומותו של צלם צעיר, בן למיש־פחה
הרוסה, אשר שם קץ לחייו. זה סיפורו
של גד, שהחיים מתאכזרים אליו. הוריו
הפרודים מתעלמים ממנו, חברותיו אינן
בעלות די כוח לשאת אותו, וחבריו שונים
ממנו.
סיפורו של ראובני ייחשב ביום מן ה ימים
לסיפור המאפיין את בני דור מילחמת
יום־הכיפורים. סיפור המביא את מצוקו תיהם
הנפשיות, את החידלון והריקנות,
את הכאב והצער, ואת החיסול שבקצה

יותב הראוכני
סיפור המאפיין דור

של כל אלה. בעוד עשר שנים יישבו דוק-
טוראנטים של אוניברסיטות, וינסחו את
עמודי המחקר שלהם בשאלות מייגעות:
האם גד, גיבורו של ראובני, מייצג את
המחבר? האם הוא הומוסכסואל, כמחברו?
האם הוא תפור מכמה דמויות? מי הן
אותן דמויות? האם הן מאפיינות את בני
התקופה? ועוד כהנה וכהנה.
חיים קצרים וסוערים הוא סיפור הלקוח
מתוך החיים, וכאן אולי המקום לחסוך
לחוקרי הספרות של המחר כמה מחקרים
רצופי סימני־שאלה. חיים קצרים וסוערים
מזכיר את סיפורו של גל עגור, סיפור
התאבדותו של צלם שראה אור בראשונה
בהעולם הזה 2231 שני משפטי הפתיחה
של הכתבה, כמו נותנים את המיסגרת
לסיפורו המרתק של ראובני :״בא׳טר לחץ
גל עגור על החדק, בפעם האחרונה, לא
היתה זו המצלמה האהובה עליו שאותה
הפעיל. בשבוע שעבר, ימים אחדים אחרי
יום הולדתו ה־ ,22 שם הצעיר החיפאי קץ
לחייו הקצרים והסוערים...״
הכתבה מתארת את התפתחות מצוקתו
הנפשית של הצלם הצעיר, שאביו הוריש
לו את שתי האהבות הגדולות של חייו:
המצלמה והים. גל עגור גדל בבית סבתו.
הטראומה של גירוש ההורים נחרתה בנפ שו.
הוא היה נער עצוב ומדוכא. בגיל 16
הצטרף לצוות צלמים שיצא לצלם בשדות-
קרב, והיה לצלם הצעיר ביותה שאחז

1*11 של נ• ר —(המשך מעמוד )71
במצלמה באותה מילחמה. כאשר התגייס
לצה״ל הפך לצלם של שבועון צה״ל
במחנה. אחרי שיחרורו ביקש לעבור לאהבתו
השניה, לים, לציר־הסוחר. בקשתו
נדחתה. הוריו סירבו לרכוש למענו ציוד
למעבדת־צילום, מפני שהיו חסרי־אמצ־עים.
גל נאלץ לפתח את צילומיו במעבדות
של חברים, תוך שהוא נתפס בהדרגה
ליאוש תהומי.
גל עגור לא יכול היה עוד לשאת את

מתאבד גד עגור(עם ידידתו ריאת)
אקדח לרקה

חייו. הוא נסע לחיפה, לן בדירת אמו.
הוא ביקר אצל חבר־ילדות, שהחזיק אקדח
ברשיון, וגנב אותו. כאשר יצאה אמו
לקניות אחז גל באקדח, הסתגר בחדר-
האמבטיה, הצמיד את קנה האקדח לרקתו
וסיים פרשת חיים קצרים וסוערים.
סיפורו הפשוט, הקולח והמרתק של יותם
ראובני מדהים. ראובני, שהקדיש את שנותיו
האחרונות להתמקדות בעולמם של
ההומוסכסואלים בארץ, מצליח כאן להביא
תיאור אוטנתי של גיבור הדור העכשווי,
שכל אישר נותר לו הוא לתקוע כדור
ברקה. בינות לפינות מלאות אווירה או־טנתית,
ישירה ואמינה של בני־הנעוריט,
מופיעות הערות בנוסח :״ואני — שדח־מצתי,
כבני דורי בולם, את הביטנילוים,
משום שאז היינו ילדים ; את ההיפים,
משום שאז היינו חיילים וזה מזכיר
את גיבורו של הבט אחורה בזעם לג׳ון
אוסבורן, המסביר שאחרי המילחמות
הגדולות כל שנותר לבני דורו לעשות
״הוא לקפוץ על הכביש, מתחת לגלגליו
של אוטובוס בן קומותיים...״
בלב גלריה של דמויות צעירים ממורמ רים,
לוגמי טיפה־מרה ומנפסי חשיש
מתקתק, נמלט המספר, ועמו כמה מחב ריו,
אל קיבוץ בדרום, אל עיר־מקלט,
שם חושף המספר את דליה, אהבתו של
גד :״ובאהד הביקורים האלה סיפרה לי
על אהבתה את גד. היא אמרה בי הוא לא
מיהר לשכב אתה, אף שידע בי יובל
לעשות זאת כל אימת שירצה בבד, ולב סוף,
באשר ביקש, והיא נענתה לו, הוא
אהב אותה מתוך ׳ריחוק ועצב, כאילו
הייתי בתולה או משהו כזה. והוא דיבר
על הנשים הקדושות שמופיעות בציורי
הקיר של הכנסיות, היתה לו אסוציאציה
מוזרה כזאת׳ .אולי בשל כד התאהבה
בו, אם כי אז, ובוודאי עכשיו, קשה לדעת
למה בדיוק־ היתה כוונתה, באיטר דיברה
על אהבה...״
קטע הסיום בחיים קצרים וסוערים של
ראובני הינו אחד מקטעי היחיד הנהדרים
שחוברו בשנים האחרונות, והוא מתמצת
בתוכו את כל מכאובי הדור הצעיר הזה,

מוקד והתרנגול

בחטף

• • חוקר־הספרות, הפרום׳ דן מי רון, סירסם בגיליון פברואר של הירחן ו מחברות,
ברשימה התוודעות למשוררת, העוסקת במעוררת יוככד כת־מרים, סיפור שסיפרה
לו המשוררת על חבר־הכנסת משה שמיר ג את הסיפורים שלו לא צריך לקרוא
עד הסוף ...הם כמו סירות ראשונים על העץ, יש אודם בלחי ועלים ירוקים, ואפשר לברך
שהחיינו, אבל אל תשים בפה — מר ותפל התוצאה היתד. רשימה של שמיר במעריב,
שם תקף בפראות את דן מירון. בניגוד לפראות השמירית, הפגין מירון אבירות כלפי
שמיר ודאג להזמינו להשתתף כאורח בערב שנערך בצוותא לזכר המשוררת המנוחה
בת־מרים. שמיר התחמק מהשתתפות מטעמים של ״סיבות משפחתיות״ .אגב, בהספדים
השונים על המשוררת בת־מרים, נמנעו המספידים והמבקרים להזכיר, כי המשוררת
היתד. אשת־נעוריו של הסופר חיים הזז ידיעה שפורסמה במדור זה לפני שבועיים
ציטטה קטע ביקורת מתוך השבועון הירושלמי כר העיר, שכתב על ערב משוררים
ירושלמי, כי חריידהשירה הירושלמי אה ר ץ שכתאי (חרא, מוות) אמר על גגריאל
:מוקד ז ״כל תרנגול שיגיש לו למוקד שיר — הוא ידפיס״ .הדברים לא היו מדוייקים.
מוקד מעיר, כי שבתאי אמר בערב זה ש״גם אם היה ניגש למוקד אדם בעל מראה
מכוער כפני תרנגול הרי שמוקד היה בוחן את שירתו בהתאם לערכה, ולא לפי מראהו...״
אגב, מוקד עשוי לתבוע את השבועון הירושלמי על פי חוק־לשון־הרע ו•!• הסופר
המצרי החשוב תאופיק אל״ חכים נעצר לפני כשבועיים על־ידי שילטונות המם
המצריים בהאשמה של העלמת מס בסכומי־עתק. יחד עמו נעצרו עוד 43 מבכירי
מילחמת־נשים אכזרית מתנהלת בימים אלה
הסופרים והמשוררים במצריים
בטרקליני הספרות של ניו־יורק. הסופרת מארי מקארתי (הקבוצה) תקפה את הסופרת
ליליאן הלמן וטענה כי היא ״סופרת גרועה ובלתי ישרה, וכל מילה שהיא כתבה
או כותבת היא שקר הלמן תבעה את מקארתי לדין על הוצאת־דיבה. אלא שמפנה
התחולל באחרונה במאבק שבין שתי הסופרות, כאשר הסופר נזדמן !מילד (שסיפרו
הערומים והמתים עומד לצאת בימים אלה במהדורה עברית מחודשת) קרא לשתי
הסופרות המכובדות והמבוגרות, להניח את נשקן :״בעבר הרגו הגברים זה את זה
בדו־קרב, היום מנסות לעשות זאת הנשים״...

שלא נותר לו בעבור מה לחיות ובעבור
מה למות (ראה: ציטוטון) .אין ספק,
שסיפור קולח, אמיתי ומרתק זה, מעמיד
את ראובני במרכז העשייה הספרותית של
שנת .1980 יותם ראובני מביא את הכאבים
של הפרט, בחפיפה לאימה שהפולי טיקה
משרה על החברה הסובבת את הפר טים
הכואבים המאכלסים את ישראל.
סיפור זה שקול לתריסר ספרי־מקור
שראו אור באחרונה, וניכתבו בידי כל
מיני בעלי יומרות, שכל קשר ביניהם
לבין הספרות הישראלית בהווה הוא מקרי
בהחלט. אין ספק, שיציאתו של ראובני
ממעגל תיאור המיעוט ההומוסכסואלי, נו שא
שהיה זקוק לעוצמת תיאוריו, מקדמת
את ערכו כסופר מעולה.

טונות ונשלח למרכז-שיקום, שם הוא עובר
שטיפת־מוח ומת.
1985 הוא עולם שהכוח הדתי המפעיל
אותו הוא האיסלם, שעצומתו באה מכוח
הנפט. בתו של ג׳ונם נלקחת על־ידי אחד
מנסיכי הנפט לשמשו בהרמונו. זה עולם
אותו מתאר בורג׳ס כך :״והאיסלם היה
לא רק המידבר הלוהט כי־אם גם האוק יאנוס
הקר, כיוון שהנפט מהים הצפוני
ניתן כעבוט לערכים תמורת מילווה ל-
ממשלה, אחיי שקוץ המטבע הבינלאומית
סגרה את קופותיה בבריטניה כפעם האח-
רונה, והגיע מועד הפרעון והממשלה לא
יכלה לבמות את החוב ותלוני הסהר הונ פו
מעל למיגדלי הקידוח והשאיבה כים־
הצפון. הערכים השתקעו ככריטגיה לצמיתות.
הם היו הבעלים של אל־דורצ׳ס־

גיבור דודנו
בסיפור חייס קצרים וסוערים מאת הסופר יותם ראובני, שראה אור בחוברת
החדשה של הירחון לספרות פרוזה, מצליח המחבר להציג את מכאוביו של בן־הדור,
לפני שהוא שולח יד בנפשו. להלן כמה ממכאוביו/מחשבותיו :
״גד הניח את האקדח על אדן החלון בחדרו, והתפשט לאיטו. אחר״כך
הניח את האקדח על הבר. היתה חשיבה. היתה דומיה בחדר. המיית הים
היתה קרובה ...בבי מפחיד אותי. אולי בגלל שאני לא ידעתי לבבות כאשר
הייתי צריך לבבות, ואמרתי לעצמי שעליי לנהוג בגבר, וקברתי הבל בתובי ...עכשיו,
למשל, מה אני יבול לומר על עצמי ז אני בן עשרים ושתיים ואני לא מאושר ...אני
משועמם עד מוות. לא משנה אם היתה ילדות מאושרת, בחולה, אדומה, ימית,
סתמית. לא משנה אם היה לי טוב אחר-בך או לא, אם שתקתי כאשר לא הייתי
צריך לשתוק, או לא. גם העצב והפחד ליציר קשר אינם מעלים ואינם מורידים. מה
זה ליצור קשר ז מה זה להראות לשרית את כל הריקנות הזאת שבתוכי ...יהיה
לי סטודיו ואני אתחנף ללקוחות ואני אצלם, כל־כך הרבה אנשים אני אצלם, ומי
יזכור כיצד נראיתי 1חיילים יורים בשלום־עבשווניקים לפי פקודת הממשלה ושלוש־עבשווניקים
יורים באוויר אבל מצליחים בבל זאת לפגוע בבמה גוש״אמונימקים
ובזאבי הרב בהנא, שגם הם יורים בכל מי שנמצא בסביבה: עיתונאים, שבנים,
צלמים. סיכון מקצועי. רק מידה מוגבלת של סבנה. אחר-בך מנקים את הרחוב,
סוחבים את הפצועים לבית־החולים, קוברים את המתים, אוכלים, מזיינים, ישנים.
למחרת, הבל מתחיל מחדש ...הייתי בשתיים שלוש הפגנות של שלום־עכשיו, מתוך
תיקווה למצוא שם בחורה סבירה, שתסכים לשבב איתי בלי פילוסופיה, בלי הסה
ובלי דן בן־אמוץ, בלי דון מקלין. זיון שקט, יעיל, אפילו בלי שמות, אם הדבר אפשרי.
אבל זה לא הלך. האהבה היא בלתי־אפשרית, אבל צריך לאהוב, צריך להעמיד פנים.
בעיקר להעמיד פנים. ללטף את השדיים מבעד לחולצה ולא לחשוב, בן, על הזיין
המשתולל, להתעלם ממנו, לדכא אותו, עד הרגע המתאים ...במו לאהוב את אלוהים
ביצר הטוב וביצר הרע. זאת אומרת, לזיין ולחשוב על אלוהים, לצלם ולחשוב עליו.
לצלם את אלוהים. זה השיא ...רק איזה שקט שהולך ומכסה אותי, שקט שחור
ומלטף. שקט בא מהחדר השני. הזרע נחת על הסדינים ועכשיו אפשר לישון ..גד יכול
לצאת מלילה בזה, ממש במו בסרט אמריקאי. הצעיר מתייצב מול אמו ואמר לה,
אז מה, בגלל שאת הזדיינת לילה אחד, ובטח נהנית, אני חייב לך משהו ז הוא צודק
או לא. מוסיקת רקע. קאט ...מה יקרה אם אני אירה, בבה סתם י מחבלים, יצעקו
בולם. מישטרה, בולשת, פעילות. התמונה תתפרסם בבל העיתונים. ייכתב שאני
גברתי על בל הכנופיה. צילמתי ולחמתי. הם לבשו מדים זוהרים: של אש״ף, של
בהנא, של של״י, של רק״ח, של המפלגה הנאצית בווארית, של האינטרנציונאל
הסוציאליסטי, של שליחי המאדים, של מגורשי ויאט־נאם, של חללי.יום הכיפורים.
של הצלבנים. הם באו אלי, כי הם ידעו שאני צלם־עיתונות, ובך יובלו1
להגיע מהר יותר לידיעתה של הרשות העליונה, רבותי, ששוב איננה
האלוהים, במובן...״

תוגר 1985
אנטוני גורג׳ס נחשב לאחד הסופרים
הפוריים ביותר בספרות הבריטית
העכשווית. ספריו מהווים שעטנז של המ צאות
קומיות מהולות בטרגיות האנושית.
הוא התפרסם בעולם הרחב בסיפרו התפוז
המיכאני, שחולל מהפכה במושגים קול נועיים.
בימים אלה ראה אור בתרגום
לעברית סיפרו של בורג׳ם ,* 1985 המכיל
שני חלקים: הראשון כתוב ברובו בצורת
שאלות ותשובות, העוסקות בעולם שאותו
תיאר ג׳ורג׳ אורווד בספרו . 1984 החלק
• השני של הספר כתוב במתכונת של נו בילה
קצרה, בה פורש בורג׳ם את סיוט־הזוועות
הפוליטי מפניו הוא חרד בהווה
של סוף שנות ד70 ב־ 1985 נשרפת
אשת הגיבור למוות בבית־חולים, משום
שהכבאים הכריזו על שביתה. או, כמאמרו
של בורג׳ס :״האיגודים המקצועיים מפ גינים
עכשיו אותו חוסר אחריות אנושית
שהיה אופייני לקפיטליסטים כעבר
אנגליה היא חברת־צריכה ההולכת ומת דרדרת
עקב אינפלציה דוהרת ושביתות
תכופות. גיבורו של בורגיס מחליט למרוד
במציאות הסובבת אותו, בדומה לדוינם־
טון סמית של .1984ג׳ונם קורע את
תעודת-החבר באיגוד־המקצועי שלו ומח ליט
להפוך למפר־שביתה. הוא מצטרף
לחבורה של פושעים, נתפס בידי השיל *
אנתוני בורג׳ס 1985 עברית :
אריה חשביה ; הוצאת יתד 212 ,עמודים
(כריכה רכה).

אנתוני כורג׳ס
סיוט פיקח ומפוכח
טר, אל־קלאריג׳ס, אל־כראונם, אל-היל-
טון ועוד, וכמסבאות הוגשו משקאות קלים
ולא ניתן קדל־חזיר לפת־שחרית ...וכקרוב
יעמוד כרחוב ממית הגדול הסמל של
עוצמתם — מסג׳יד אל־חראם, המיסגד
הגדול •טל לונדון. כדי להזכיר לבריטניה
שהאיסלם אינו רק דת העיטירים, זרמו
אליו באין־עוצר המוני מוסלמים פאקים־
טאניים ומזרח-אפריקאיים חרוצים...״
ישוע הנוצרי בעולם זה הוא נבי עיסא,
למרות שבמרתפים או בקטקומבות של
לונדון יש ישוע מחתרתי שאותו עובדים
ואליו מתפללים המהפכנים.
סיפרו זה של בורג׳ס הוא ספר פיקחי
ומפוכח מאוד, על סיוט שהכל מתפללים
שלא יתרחש והוא קרב ובא, כמו מזכיר
את תורתו של אוסוואדד שפנגדר או דות
שקיעת המערב.

דובר

נשמע מוגזם?
לאו דווקא. נסה לברר
כמה עולה לך
חופשה בארץ.
תופתע לדעת שחופשה ברודוס
עולה פחות.
וזאת מבלי שהוספת
לחשבון את הנוף המקסים
של רודוס, את החופים
הזהובים והנקיים,
את הריחות והטעמים
של אי־השושנים,
את סיגנון הבילויים
של עם אחר ובעיקר
את הניתוק המוחלט
מבעיות יומיומיות
שהופך חופשה שנתית
לחוויה נפלאה.

חופ שה ברודוס
7לילות, החלמ־

— 201,604.ל״י
חופשה מ שולבת
ברודוס ובא תונ ה
11 ,10 לילו ת, החלמ־

— 29,376.ל״י
טיולי ם מ אורגני ם לרודו ס
7לילות, החלמ־

24,939ל״ י
טיולי ם מ אורגני ם
מ שולבים
לרודוס ולא תונ ה
10 לילות, החלמ־

3-1,365ל״י

ברודוס ,
היא 11111
ס חו ת

קופל נסיעות

ה נו סעלחו ״ לעם קו פ ל
י כו ללהחנותאתמכוניתו
ב ח ני ון קו פלב תי׳ א,
תמורת — 10 .ל ״י ליו ם,
כו ללמע ״ מ.

המחיריםל פי שער = $1

51.ל״י

משרדרא שי: תל־אביב, ר ח׳ פ רי ש מן , 1 4ט ל . 246121 .ניה־אביבים: ט ל.423943 .ירושלים, ט ל232225 .
חיפה ( ,כרמל) ,ט ל 88011 .נוה־שאנן, ט ל 224730 .קרית־ביאליק, ט ל 740451 .נתניה, ט ל27410 .
הרצליה, ט ל 78057 052 רמת־גן, ט ל , 731105 .באר־שבע, ט ל, 78860 .אילת, ט ל.4105 .

ה עו ל ס

הז ה 2236

וה היה ה ש(ה הזה שהיה
גיליון ״העולב הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיור!,
המשיך כבירשוב השידרה על ״חושיסתאן״ :כתבתו של בחף
נאדל ,״שדד רכ ש הדמים״ ,שתיארה את ההשתלטות של ראשי
העיר על רכושם של התושבים הערכיים הנפר!דיפ.
תחת הכותרת ״האם האמהות היא הסוף ף״ פורסמה כתבת־שער
על אשית־חברה עדה מכנם, הנשואה תריסר שנים והיא
אם לשלשה ילדים. כתבת־השער תיארה את אורח־הייה של
מכנס, את הצדדים ההכרתיים והפעילותיים של חיים אלה. סיפור
שעסק באשה אחרת היה ״האשה כחדר על הגג״ ,על אירנה פופה,
אהובתו של שר־רוטני שיהפכה פרוצה כתל־אכיב וגורשה מדירתה.

תחת הכותרת ״אוזניים לכותל״ המיטיבה המערכת לפרסם
מידע מחקרי כדבר האמצעים האלקטרוניים החדישים, בעזרתם
מצותת השי״ב לאנשי־ציכור ולאנשי־שוליים בפוליטיקה היש ראלית.
סיפור
השיער: עדה מכנס — האם אמהות היא הסוף?

אינונס השחיתות בחינה ^ תעייני1הבחירות
קישודאוה * יגאל אלון והתחתונים של מ1ח בגין

,,העולם הזה״ 926
תאריך 14.7.1955 :

חיפה
אס זו?1א נ חיתות...

עם פתיחת סידרת ׳*הכתבות בהעולם
הזה על הגנגסטריזם והשחיתות בעיריית
חיפה, נלחץ ראש־העיריה, אבא חושי, על־ידי
שותפיו לקואליציה, ובפחדו מהעלאת
הדברים בפני בית־דין, פנה למבקר־המדי־נח
וביקשו לבדוק את ההאשמות שהעלה
העיתון. ההאשמות העיקריות היו:
( )1פרשה לא־חוקית ומעוררת חשדות
של מתן עשרות קיוסקים לחברת פתחון
(העולם הזה .)917
( )2פרשה מעוררת חשדות כבדים בעניין
חתימת חוזה להקמת מדחנים על־ידי
חושי (העולם הזה .)922
( )3קבלת מכונית במחיר ירוד מחב רת
ארטיק על־ידי סגן מהנדם־העיר (העולם
הזה .)917
( )4רמת חיים פנטסטית של מנהל מח לקת
מיסי־העקיפין והרשיונות, זכריה
פרייליך (העולם הזה .)917
( )5הקמת כנופיית נאמנים, סילוק אנשים
מוכשרים וישרים וחיפוי על מועלים
(העולם הזה .)923 ,922 ,921 ,918 ,917
( )6שימוש באמצעים דיקטטוריים נגד
עובדי העיריה (העולם הזה .)921 ,918 ,917
( )7קיום קרן חשאית בת רבבות לי רות,
העומדת לרשותו הבלעדית של ראש-
העיר (העולם הזה .)920 ,919 ,917
( )8קיום קרנות חשאיות־למחצה, בנות
מאות אלפים, ללא פיקוח המועצה (העולם
הזה .)920 ,919
( )9מתן הנחות מדמי־שלטים על־ידי
פרייליך והעברת כספים לקרן ראש־העיר
(העולם הזה.)917 ,
( )10 הוצאת אלף ל״י בטענת שווא על־ידי
שמואל (״דה־סוטו״) ביאליק, יד־ימי־נו
של חושי (העולם הזה .)918
( )11 מעילות בסד 900ל״י מכספי ועד־העובדים
על־ידי מזכירו, שלמה שפיצר
(העזלם הזה )922 ,918 והעברת רכוש הוועד
לידיים פרטיות על־ידי פרייליך.
( )12 זיהום חופי־הרחצה הפתוחים בחיפה
ואילוץ הקהל להשתמש בחוף ה סגור
של חברת חוף הכרמל, שם יושבים
ידידי חושי (העולם הזה .)919
( )13 שימוש באמצעים לא־הוגנים ל גביית
כספים בפרשת חלוקת הדירות לסופרים
(העולם הזה .)919
( )14 שוד קרקעות נפקדים שערכם ל מעלה
ממיליון ל״י (העולם הזה .)923
השחיתות לא כוקרה. השבוע, ל אחר
חקירה מזורזת, נתקבלו תוצאות
בדיקתו של המבקר. למרות הביטויים הצנועים
המציינים מאז ומתמיד את מישרד
המבקר, ולמרות נסיונות טישטוש הדו״ח
על־ידי עיתוני המישטר, היו המסקנות
קטלניות לגבי חושי, מעודדות לגבי העיתון
שנטל על עצמו משימה כה כבדה.
המבקר אישר: האשמות ,7 ,6 ,2 ,1
.13 ,9 ,8
לא טיפל: האשמות , 12 ,11 ,10 ,5 ,4

סירב להביע דיעה על האשמה ,3כיוון
שהנפגע הגיש לבית־המישפט תביעה נגד
העולם הזה.
סירוב המבקר להביע דיעה על האשמה
זו נראה תמוה מאוד, רצוי מאוד לחו־שיזם,
נוגד מאוד את נוהל משרד המבקר.
לא פחות תמוהה נראתה אי-חקירתן של
האשמות רבות בשחיתות אישית, שחיתות
שהפכה בעיריית חיפה מודד לעלייה בדר

אף־על־פי־כן, היו תוצאות החקירה
אנטי־חושאיות לחלוטין, והניחו מקום לספק
רב לגבי נאמני חושי, אך לא לגבי
השיטה. הדו״ח אמר בגלוי כי העירייה
ביצעה מעשה פלילי במהותו, בהעברת
כספי־ממשלה־ועיריה לקרן ראש־העיר, וכי
תשלומי חובה שונים לא נמסרו אף
הם לקופה, אלא הועברו לקרן.

כל ישראל
ע 1ברהב דו׳ ר ה
עלייה גדולה במחירי האמנים חלה ב שוק
החופשי עם התקרב תאריך הבחירות.
הופעה של דז׳יגן ושומאכר עולה
למזמין 500ל״י, ואילו, הופעה של איל־

בתוכה

בינינו, מכיוון שדמותו מגלמת
תכונות של אנשים רבים.״
אמיץ דולניקר, יליד מזרח־אירופה,
שהיה בשעתו חבר במשהו הדומה לגדוד־העבודה,
הובהל העירה בשנות העשרים,
כדי לתפוס את מקומו של מגיה שבועון־
המיפלגה, שחלה במפתיע. מכאן היתר, ה דרך
לקאריירה פוליטית סלולה. הוא נאם
במאות ועידות, וניהל עשרות מיפעלים
ומוסדות.
פערה ככיכר־לחם. לאחר שורה של
התקפי־לב, החליט דולניקר לפרוש מן
החיים המדיניים בכפר נידח. עלילת הספר
מתחילה כאן: הוא החליט להתיישב בכפר
הגלילי שתושביו מנותקים כליל מחיי
ישראל הסוערים, מגדלים באדמתם את
הכמונים המתבלים את הלחם.
עד מהרה הוא קץ בחיי השלווה של
הכפר, ומקדיש מירצו להקמת מוסדות פו ליטיים
בכפר, וגורם לשיגשוג תעמולה

דתו :״אם ההגנה האקטיבית בארץ נמ דדת
ברוחבם של מיכנסיים, סבורני ש מנחם
בגין יצטרך ללכת בתחתונים
בלבד.״
• בטור קראתי שמעתי כתב במעריב
שלום רוזנפלד :״אני מציע לקרוא
למכשיר שבעזרתו יושמעו תקליטי תע מולת
הבחירות: פטפטפון.״
בלתי מרוצה מהנוהג של בני-

לוויה אמנותיים היה שר־הביטחון המתפו־טר
פינחס לבון. אחרי סיימו את נאומו
בקרית־חיים, כשהודיע המנחה על הו פעת
המקהלה, קם לבון וצעק :״הגיע
הזמן להפסיק את הנוהג הקלוקל הזה, של
צירוף נואמים ואמנים...״

ג סנין ח*#ו66
עברי. דבר עברית !
פאריס

זוג חמשיר ,

במקום לקדד
הוא הוכרח ליילל,
אך נשאר לו עזכם רציני,
קד, ואביבה או שושנה דמארי מחירה 200
ל״י. חברות המוניות, שתחילה קבעו תע־ריף־בחירות
מיוחד של 5ל״י לשעה,
העלו בינתיים את המחיר ל־ 7ל״י.

ספרים
חץ!צר יד ׳החומר
כל מי שיקרא את עשרת העמודים ה ראשונים
של הרומן החדש שהוציא רב ד,ומוריסט
אפרים קישון, יראה בו סאטירה
מוחצת על בן־גוריון ופרישתו ל־שדה-בוקר,
כפר הלובש בספר את צורתה
של עין כמונים״ .מי שימשיך לקרוא
(וקשה להפסיק בנקודה זאת) יהיה בטוח
פחות במסקנתו, ויסכים עם הערת המחבר
כי אמיץ דולניקר, המנהיג הפוליטי,
גיבור הספר ,״הוא טיפוס שאינו קיים
* עין כמונים — אפרים קישון ; הוצאת
כרמי את נאור; 282 עמודים. כעבור
שנים, בספריה־לעם של הוצאת עם עובד,
הופיע הספר בשם השועל בלול־התרנגו-
לות והוסרט בכיכובו של שייקח אופיר.

קולנית מגוחכת עד לסוף המר, כאשר
הכפר מושמד בשיטפון, לאחר שמנהיגיו
המתרברבים הזניחו את הבעיות הבוערות.
הכל ארוך מדי. הספר משובץ פה
ושם בדיות קישוניות טיפוסיות (״הוא
לקח חבל ארוך בביצוע התוכניות״) ו משאיר
את הקורא מאוכזב במקצת. נדמה,
כי היוצר נישבה בידי החומר העצום
המחכה בישראל לגואלו הסאטירי, ולא
ידע את סוד הצימצום בשטח, והחדירה
לעומק. מעשי המנהיג דולניקר, המרבה
להשתמש במילים לועזיות משובשות מבלי
להבין כראוי את פירושן, נראים לעי תים
קרובות מדי כשיגעון — אך לא
כשיגעון שיש בו שיטה.

אנשים
#באסיפת בחירות אמר יגאל אלון,
ממנהיגי אחדות העבודה, בתגובה על הקריקטורות
שהופיעו בעיתון חרות, שרמזו
כי מיכנסי האקטיביזם•) רחבים מכפי מי *
האקטיביסטים היו הניציס של שנות

ישבתי לי בבולוואר קטן בביסטרו קטן
וכתבתי מיכתב דחוף הביתה. פתאום עבר
מוישה ואמר לי שלום! כבר מזמן לא
ראיתי את מוישה. שמעתי שהוא מסתובב
באירופה, אבל לא ידעתי שהוא בפאריס.
באמת הוא הגיע רק אתמול. הוא לקח
כסא וישב על״ידי. הידיים התחילו לר עוד.
כעבור חצי שעה התברר לי הכל
והוא הלך.
ניגש אחד שאני לא מכיר ושאל אם
אני לא עמוס קינן מהעולם הזה, יש לו
דרישות שלום מאורי אבנרי, אורי דן,
אורי סלע, אורי כדורי ואורי מורי. הוא
הגיע רק אתמול לפאריס, ואיפה יש מלון
זול, איפה אפשר לבלות, ולאן כדאי לנ סוע
קודם — לשווייץ או לאנגליה?
עוד זה מדבר והנה זה בא. אחד יהודי
יפה, ממושקף, ביקש סליחה ושאל אם
אנחנו ישראלים, מפני ששמע שדיברנו
עברית. הוא שאל אם אנחנו פה מטעם
איזה מוסד, או אולי קיבוץ. אמרתי לו
שהיום כבר יש בפאריס גם כאלה מטעם
שום מוסד או קיבוץ, סתם בלי טעם ומטעם.
הוא התפלא ואמר שהוא ממוסד,
והגיע רק אתמול ומחכה לאשתו, ואולי
יש לנו קצת אינפורמציה, מפני שכאן
עיר גדולה והוא פשוט הולך לאיבוד.
אמרתי לו אל תדאג, לך מכאן ישר
ותפנה שמאלה, תגיע עד האופרה, שם
תפגוש שני ידידים ישנים שלא ראית
אותם שנתיים, ושלושתכם תשמחו נורא
ותלכו יחד לבית קפה בשאנז־אליזה. שם,
בשאנז־אליזה, תפגוש את ידיד נעוריך,
שהיה יחד אתך בהחלוץ ונסע לאמריקה
לפני שלושים שנה, כשאתה עלית ארצה.
הוא השתנה אבל יכיר אותך. ולא תצאנה
כמה שעות ויתברר לך שפארים מלאה
קרובים, ידידים ומכרים, ממוסדות ולא
ממוסדות, ותקבל אינפורמציה לרוב ותר גיש
כמו בבית.
האיש הודה לי נורא ואמר שזה באמת
נכון, מפני שהנה עכשיו הוא היה בגר מניה,
ושם פגש אחד שהיה מוכר נקני קיות
במוגרבי, והיום הוא סגן ראש עי ריית
דיסלדורף.
אחר כך ניגש אחד וישר בעברית בי קש
גפרור. רציתי לצעוק, פתאום סתמו
לי את הפה בנשיקה. הגיעה ידידה מה ארץ,
אני מוכרח להראות לה את פאריס.
איפה הלובר?
הכי טוב להיות פיני. לפינים אין אף
חברים. רק בפינלנד. הפינים לא מכירים
אחד את השני! בקפה מלקט לא תשמע
מדברים פינית. אין להם שכל קולקטיבי.

שמן חמניות, שמן חריע ושמן תירס —
שמני האיכות של יצהר, מופיעים מעתה
בבקבוק פלסטי עמיד והיגייני, לשימוש
חד־פעמי.
אץ עוד צורך בפיקדון, ובהחזרת בקבוקים
ריקים.
לנוחותך מצוייד הבקבוק הפלסטי החדש

בצווארץ אל־טיפ המיוחד המונע נז ל ת
שמן על הבקבוק והכתמת הידיים.
והעיקר — בבקבוק הפלסטי ללא החזר,
אותה כמות שמן ובאותו המחיר!

זה נהדד-זה יצהר
שמני הבריאות המעולים של יצהר
מעתה בבקבוק אל־טיפ פלסטי חד־פעמי•

תמוז תש״ם9.7.1980 ,

מיססר 2236

שנה 44

המחיר :

5.50 שקדים (כילל מ.ע).0 .

שחיתות? התעללות? נקמה פוליטית?

חזרה לתחילת העמוד