גליון 2240

אריאל׳

של ערבים מכפרי המשולש והגליל, ושמות
של נשים. גם אלה וגם אלה אינם יכולים,
בינתיים, ללמוד בישיבות.
הפרופסור ברק עיין בחומר שהגיש לו
הפקיד. הוא ביקש מן האיש שינסח את
מימצאיו בכתב וכן שישלים את החקירה
שלו, והבטיח לו הגנה מלאה. בימים הקרובים
אמור אותו פקיד להגיש את מימ־צאיו
לפרופסור ברק, ואז יחליט היועץ-
המישפטי מה יהיו צעדיו הבאים. בין ה אפשרויות:
הגשת החומר למישטרה כדי
שתפתח בחקירה פלילית.

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי * המערבת והמינהלה: תל־אביב,
רחוב גורדון ,3טל / 3/4 .צ6צ32צ־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקים :
״עולמסרס״ י. העורר הראשי: אורי אכנרי. ראש המערבת: יוסי
ינאי. עורד־תבנית: יוסי שנון יי עורבת בי תוג: ענת ישראלי .
צלמי מערכת: ציון צפריר וגילה רזין. ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. מודפס כ״הדפוס החדש״ בע״מ, תל־אביב, רחוב בן־
אביגדור. הפצה ״גד״ בע״מ. גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ בע״מ.

בימים האחרונים מלאים כמה עיתונים
בגילויים סנסציוניים על המתרחש
במישרד־הדתוח. הם מספרים על פעו־לות־מירמה
של ישיבות ו״כוללים״ ,על
תשלום סכומי-עתק מקופת המדינה על־פי
רשימות מזוייפות של תלמידים, על חלוקת
כספים ביד נדיבה לבני־חסותו של
השר.
לא היה קשה לנחש כי ידיעות אלה
באו על רקע המשבר שפקד את מישרד-
הדתות, כאשר הדיח השר אהרון אבו־חצירא
את שותפו לסיעה במפד״ל, ה־מגכ״ל
ישראל ליפל.
לכל הידיעות האלה היה מכנה אחד
משותף: הן פורסמו מזמן בהעולם הזה.
ליתר דיוק: לפני שנתיים.
גלוני 1978 פירסם העולם הזה ()1929
כתבת־גילויים תחת הכותרת ״כך גונגים
בשם אלוהים.״ היא הכילה את כל
הגילויים ה״חדשים״.

כתב אז
השאר :

״העולם

כדי להבין כיצד מצליחים ראשי ישיבות
לקבל כספים שאינם מגיעים להם, יש
להכיר את מערך הישיבות בארץ. כ־20
אלף תלמידי־ישיבה לומדים בארבעה סוגי
ישיבות: גדולות, קטנות, תיכוניות ומיק-
צועיות. עבור כל תלמיד מקבלת הישיבה
סך של 3000 לירות לשנה. סך-כל ההו צאה
עבור תלמידי-ישיבות אלה הוא כ-
60 מיליוני לירות.
ה״כוללים״ מתחלקים לשניים: כולל של
חצי־יום, וכולל של יום שלם. בכוללים
של חצי־יום לומדים כ־ 3200 אברכים,
ועבור כל אחד מהם משלמת המדינה
סך 2000 לירות לשנה. בכוללים של יום
שלם לומדים כ־ 5000 בני-כולל, ועבור כל
אחד מהם משלמת המדינה 4000 לירות.
סך־כל ההוצאה עבור הלומדים בכולל היא
כ־ 27.5מיליוני לירות בשנה.
עבור בגי ישיבות ההסדר 2000 ,במיס*.
פר, מקבלים 5000 לירות כל אחד. סך-

בדקוורפתע גיח
שאד 3עונים,
נשיס 1חיל!1״ם
נמצאים ברשימת
בחווי־הישעות
ועבורם הוצאו
מעונת המדינה

הזה״ ,כין

כאשר הכין קצין־התקציבים של מיש-
רד־הדתות, אליהו (״אלי״) ברייטברד, את
תקציב המישרד הוא קבע, על פי נתונים
שהיו בידיו מהמחלקות השונות של
המישרד, כי בשנת הכספים 1978—1979
ילמדו כ־ 35 אלף בני־ישיבות בישיבות
השונות ברחבי הארץ.
מיספר זה הוא משמעותי ביותר לשם
הכנה תקציב מישרד־הדתות. המדינה
משלמת לכל ישיבה סכום שנתי קבוע עבור
כל בן־ישיבה הלומד אצלה. על־פי מיס-
פר הלומדים בישיבות, קובעת המדינה
כמה ישלם משלם־המיסים עבור לימו דיהם
של בני־הישיבות.
ועדת הכספים קיבלה את המיספר כמות
שהוא, ואישרה למישרד־הדתות סכום של
110 מיליוני לירות לשנת־הכספים הנו כחית,
לתמיכה בבני-הישיבות.
אולם לא חלפו אלא חודשים ספורים
מיום אישור התקציב, ומישרד־הדתות גי לה
לפתע כי נפלה ״טעות״ במיספר הלומדים.
עתה טוען המישרד, בבואו לבקש
תקציב נוסף, כי המיספר הוא 46 אלף,
והוא דורש מקופת המדינה כ־40—30
מיליונים נוספים.
הרב יעקב שאול, הממונה על מחלקת
הישיבות במישרד־הדתות, טוען כי פשוט
נפלה טעות .״קצין התקציבים לא ידע
מה המיספר של בני הישיבות, ולכן הגיש
מיספר מגוחך,״ אמר .״האמת היא שיש
אצלנו רשימות של כ־ 46 אלף תלמידי
ישיבות, שכולם לומדים יומט וליל, וצריך
לשלם עבורם בסף לישיבות.״
~*׳קשה״להניח שאדם כברייטברד, העוסק
מזה שנים בהכנת תקציבים, יעשה טעות
כה אומללה, שתעלה למישרד שלו מיל יונים
כה רבים. קציני־תקציבים או חשבים
של מישרדים ממשלתיים מנסים בדרך-
כלל להגזים בתצפית ההוצאות שלהם,
כדי שלא יועמדו במצב שלא יישאר כסף
לפרוייקטים מסויימים. ועדת הכספים של
הכנסת מקדישה חלק ניכר מזמנה לחי פוש
אחר ״ניפוחים״ אלה.
ברייטברד עצמו טען השבוע באוזני כתב
ה עו ל ם הז ה 2240

העולם הזה, כי הוא הגיע למיספר זה, על פי
המיספרים שהיו בשנת־הכספים הקודמת
.״עכשיו הם הוסיפו לי כל מיני
קטגוריות אחרות שלא היו קודם.״ בריינר
ברד מכחיש כי נפלה טעות בתקציב ש הכין.
נראה
כי ההפרש העצום, של 11 אלף
בני-ישיבות נוספים, שצצו לפתע, מוסבר
טוב יותר על־ידי פקיד אלמוני בעל־מצ־

שתי חקירות
מקבי לו ת

התקציבית שלנו היא כזו של כל מישרד
ממשלתי אחר, מאפריל עד אפריל,״ הוא
אומר ,״קבענו את היום הקובע ל 1-בספטמבר.
ראשי הישיבות הייבים להגיש לנו
רשימות של אלה שלמדו בהן באותו יום,
ועל־פי המיספר באותו היום הם מקבלים
את התקציב השנתי.״ אך מתברר כי רא שי
הישיבות מתחכמים. באותו יום הם
מצרפים לישיבות שלהם אנשים נוספים,
שאינם לומדים בישיבות בדרך־כלל .״יש
מיקרים שבאותו יום לומד בן־הישיבה,
אבל גם האבא שלו והסבא שלו, שכבר
אינם לומדים בישיבה, לעיתים הם באים
אליה לשעדדשעתיים ונרשמים כתלמידים,
ואם יש לתלמיד הישיבה בן גדול, הוא
מוסיף גם אותו.״
נוסף לסכומים שמקבלות הישיבות
לפי גולגולת, מקבלות הישיבות סכומים
נוספים מהביטוח הלאומי, גם־כן לפי גול גולת.
הסכומים אופנם ניתנים על שם
המבוטח, אבל הישיבה מקבלת את הצ׳ק.
נוסף על אלה עורכים ראשי הישיבות בין
באופן פרטי ובין כאירגונים של כמה ישי בות
יחד, מסעי־התרמות, בעיקר בחוץ-
לארץ. אלה נקראים במישרד־הדתות ״מס עו
תשנור״ .אחרי שהישיבה גובה את
הסכומים, הן ממישרד־הדתות והן מן
הביטוח הלאומי ומהשנור, היא נותנת לכל
תלמידי־ישיבה אמיתי סכום של כ־1500
לירות לחודש דמי־מחייה.
מלבד התקציב של 110 מיליוני הלירות
אשר יגדל ב* 30 עד 40 מיליונים נוספים
בחודשים הקרובים, מתפרנסים כ־ 500 תל מידי
ישיבות במקומות קטנים מתקציב
המועצה הדתית. בעיירות באופקים, שדרות
ודימנוה, מממנת אותם המועצה הדתית
המקומית. שליש מסכום זה בא ממישרד־

הפוחז הזת ני היא הגיע לם י 68י זוז, על ם׳
הסיספדים שריו נענת־הנספיס הקו דרת..
.עכשיו דב דופיפו לי נל מיג*
קסגודיות אחרות עלא היו קידם ׳.אילם
ביייעניד סנת־ע ני גפלת מו ת גת־,צינ
עהנין•
ניאת ני דד,פרע דווים. על 11 אלף
בני־יעינדת גוססים ׳שווי לפיזע. רוסני
סיב יותר על־ידי פקיד איגדג* בזל־סוסון
כסיערד־הדתות, ען ילד. גילדים אשר זי-
עשו אותו. ומיהר *־חס אל היוזץ־תניע•

דגיקפטי גת יהיו מ דיו דנאים נץה אפשרויות•
:הנעת החוסר לסיעסיו, נוי
תגזסזח בתקירה פלילים

שת ח קי רו ת

^^__מקב2לות
ך נכי ;* 5 ״.לריערד רבקי־הסרינה
* על ניפוה רעיסור. גאלת ביעינית נ־איזיר
היפה, בעוד הניסנאיס על סקז

כד גונבים
נש )ולוחי
ריערז״תדתית *:רגוע לבר? התייחסו
נע־קר ליעיבית נעיזור •רוזי־ם. סיעוד
לנקר־הסד־נה דוקר עתי. רשמת לגבי
גיסות רעיסות על תלגיוי־יסיביח מיזוו*
ד.־*ז. אולם עתי רתקירות. וי על וי וו ן -
וזפיעססי וזו עיו רו עתה מיערר סנקר•
ד ידמה דזזיעה. בקבילות בלבד ואץ 3ן
יגדע י ל הק-רתו על סב
כדי לתנין ני צי בצל־תים ראשי ישיבות
לקבל נספים?*•נס גביעים לתם, י ע להכיר
את געיד ד,׳עינית בארץ. נ־ססססג חל•
ם ידי-יעינה לוגדים נארנעה סוגי יעי*
בית: גדולות. קסנית. תינמיות וריקצו•
עיות. עביר נ י חלסיד סקבלת היעיסז
פד על 1000 לירות לענה. סך־נל התוצאת
עבור חיסיד-יעינית איד, הוא נ־ 60 פיל•
יוגי לירות.
זז-נילליב* כתהלקים לעניים: נולל סל
וצי-יום ו!ילל ע ל יום עלם. גניללים
על רצי־יום לוכדים נ־00ג.נ אניניס.
וזניר נל ארד סתם בעיסת רסדינת סך
2 000 לירות יענר״ בניילים ע י יום עלם
לורדים נ־ 5300 נניינילל. תביר נל אהד
דתם סעיסת הסועד 4.0*0 .לידות. סך־נל

פון במישרד־הדתות, שגילה גילויים אשר
זיעזעו אותו, ושמיהר איתם אל היועץ״
המישפטי-לממשלה, הפרופסור אהרון ברק.
כאשר מגישות הישיבות את דרישותיהן
הכספיות למישרד־הדתות, הן מצרפות ל דרישה
הכספית את רשימת התלמידים או,
כפי שהיא מכונה בסלנג של ראשי הישי בות
:״מיספר הראשים.״ הרשימות מורכבות
משמות תלמידי הישיבה, ובאחרונה
גם ממיספרי תעודות-הזהות שלהם. אותו
פקיד שפנה אל היועץ־המישפטי־לממשלה
לקח עיסו כמה רשימות לדוגמה, והריץ
את מיספרי תעודות־הזהות שליד השמות
במחשב של מישרד-הפנים.
התוצאה היתה מדהימה. המחשב פלט
שמות שלא תאמו את מיספרי תעודות־הזהות
שהגישו הישיבות. ביו השאר הופיעו
ליד מיספרי תעודות־הזהות גם שמות

כך ער סנע הפומן עליהן גניו״ 5 :ביל• ג :׳•ישיבות נעיי ס לסהמין. גס יועצו על
עד־הדתות. דויד ננ*ו. לא עסע על נ ד.
י;ני ליוויו
י ק השנת ביקרן דאעי יעינות בליענח כנסו אורנס יודע נ* ד,סנקר רסביפי על
ייי־הדתות אד,רון אנו־,ח 1ירא-.ומנו גניו דריעדד. שרצון יולי.. 6חוקר בניוון. אבל
— הסכום מ סו ד עסקבלת ועיבה עביר לדיברי כנפו.רדונ ר דק בכולי אתד וג*
פספר קסן על אנעיד
אנררצירא י

בן-יסיכת.
זום יאוער התקציב הנוסף. הקבל בל י
דגילה 5000 לירות בבקיס 3,000 קירות
לראד.

הכל לבני ישיבות ההסדר 10 מיליוני לירות
וסכום דומה מקבלים עבור כל
ראש בישיבות של בעלי־תשובה, כשמדובר
באותם צעירים עירוניים חילוניים-
לשעבר, או כאלה שבאו מברוקלין, ש־האופנה
החדשה אצלם היא עתה הדת
והם נרשמו לישיבה. ם ך-כל ההקצבה של
מישרדיהדתות כעור ההוזרים־בתשובה היא
5מיליוני לירות בשנה.
רק השבוע ביקרו ראשי ישיבות בליש־כת
שר־הדתות אהרון אבו־הצירא, וטענו
נגדו על הסכום הנמוך שמקבלת ישיבה
עבור כל בן־ישיבה. אבו־חצירא הבטיח
להם כי אם יאושר התקציב הנוסף, תקבל
כל ישיבה רגילה 5000 לירות במקום
3000 לירות לראש.
הרב שאול יודע על דרכים נוספות להג דלת
תקציבי הישיבות .״למרות שהשגה

בקיד אלמוני ממישודהדתות
הביא ויועדהמישנט 1 ,ז 1מ ו
הבטיח לו הגנה מפני התנכלות

הדתות, ושני־שלישים באים מן המועצה
המקומית.
עד כ אן קטעים מהכתבה שלנו לפני
שנתיים• .
אילו היתד, כל העיתונות נזעקת אז,
כפי שהיא מזדעקת עתה, יתכן שהיה ניתן
להפסיק אז את פעולות הזיוף והמירמה.
אולם שנתיים חלפו מאז בלי פעולה.
וגם עתה אין זה ברור כלל שמסע-השוד
נגד קופת־המדינה, לטובת אברכים ש רבים
מהם אינם משרתים בצה״ל, או
לטובת מוסדות מיפלגתיים של המפד״ל,
ייפסק.

מכחנים
קו ל וזמגנרע!
הקוראה דלוגוף, ישראליתלשעבר, משפרת על ראשי
הערים הערביות שגירשו
ועל משעם בארצות־תב־רית.

כשבועיים
לפני צאתי לביקור
בארץ, קיבלתי שיחד, טלפונית מ-
אירגון מסויים הפועל למען שלום
ישראל־פלסטין ונתבקשתי לערוך
קבלת־פנים בווילג׳־גייט לשני רא שי
הערים המגורשים, מחברון ה
מחלחול, פאר,ד קוואסמה ומוחמד
מילחם. היות והיום היחידי שניתן
היה לערוך בו קבלת־פנים היה יום
ראשון — היום היחידי שבו מתקיי מות
הצגות יומיות בגייט — לא
הייתי יכולה להיענות לבקשה. ה תאריך
היה ה־ 15 ביוני — יומיים
לפני צאתי לביקור בארץ.
קבלת־הפנים התקיימה בין ה
לפינה
קולדה אמיתית
לא צריך להוסיף כלום.
רק למזוג ול שתות.

9יט? ק 1לדר

שערים המופץ, לפי בדיקה ש ערכתי,
בכעשרת אלפים עותקים
מדי יום, ואילו לליכוד אין אפילו
עיתון־קיר, כדוגמת העיתונים ה מצויים
בכל בית־ספר בארץ.
אהוד רונן, הרצליה

איש כבוד הוא הו־ב
הרב הראשי לוחם להגנת
כבוד השבת ובועט בכבוד
האדם.
הרב הראשי שלמה גורן, שהוא
איש כבוד ומיוחס, ידוע ברדיפתו
אחר הצדק, היושר והכנות. ל דוגמה:
הוא רודף עד הורמה את
התקנות המנדטוריות הקובעות, כי
יש להנהיג שעון־קיץ, שמא תיפגע
״שבת המלכה״ ומשרתיה. אך כ אשר
עוצרים כמה מאזרחי המדינה
על פי צווים אדמיניסטרטיביים,

ייי• 0ויו* וי**ו<*יי•

המשקה שעושה חיים מעניניסם ם,..
יבואנים ומפיצים בלעדיים בישראל: י.ד. עסקים בעם.ו ד א טל 832236 .

קבלת מודעות
לבל העיתונים
במחירי המערבת

מוחמר מידחם כחוג־גית כניו־יורל,

טלפיו 772118 ,227117

להתנצל על העוול

נדחים אידאז־

* (191 גידול 111ז ול־ו—י1
(ומת אגמוקולידן י)
רשיון נהיגה
2000 שקל
בי״ס לנהיגה
״גבע״
25 3 2 3 0

* וזי מוגו־

שעות 5ו־ 7באותו הערב. בעלי ואני
זנחנו את אריזת החפצים ל נסיעה
וטרחנו בהכנת שולחן גדוש
בכל־טוב ובפרחים. ביתי הוא בית
ישראלי מובהק. על הקיר תלויות
חנוכיות עתיקות ומרבית התמונות
הן של ציירים ישראליים. המשקיף
של אש״ף באו״ם, מר לביב טרזי,
הגיע לביתי, ולהפתעתי היה עימו
מר מוחמד מילחם (הוא נראה קצת
מוזר על רקע החנוכיות).
בין הבאים היו יהודים בעלי-
עמדה, פרופסורים, רבנים ואנשי-
ספר, וראש עיריית חלחול סיפר
בקיצור על קורותיו מאז הגירוש.
נשאלו שאלות והוא השיב באנגלית
טובה ובתבונה רבה. הפגישה נער כה
בשובו מוושינגטון, בדרכו ל-
אסיפת־עם בריוורסייד צ׳רץ׳.
הרושם הטוב שהשאיר מילחם
על האורחים שיכנע אותם שאכן
נעשה לו עוול משווע ומטופש. נדמה
לי שכולם הסכימו שיש להח זיר
את המגורשים. לדעתי, יש
להתנצל בפניהם על העוול שנגרם
להם בעיקבות הגירוש.
אכיטל דדוגוף ז, נידיורק
• מוחנזד מילחס בחוג־בית נ־ניו־יווק
— ראה תמונה.

התאמן/׳ בביתו !
סוד הס־וס

צ׳יקו רה
ת.ד 11117 .תל־אביב
מיקוד 61 110

גלה 6מספרים
וזכה מיד ב-
,0 0סכלי
חפעלס \0ה פי ס

של ״שערים״
לפועלי אגודת־ישראל יש
עיתון יומי. מי מממן
אותו 1
אולי יכול מישהו מן הקוראים
או מישהו מן העורכים להסביר
תופעה מוזרה. למיפלגה קיקיונית,
שרבים מקוראי העולם הזה לא
שמעו עליה — מיפלגת פועלי
אגודת־ישראל (פא״י) — יש עיתון
יומי, ואילו למיפלגת השילטון אין
בכלל עיתון משלה.
פא״י מוציאה לאור יומון בשם

על פי אותן התקנות, אין הוא
פוצה פה ומצפצף.
אכן, איש כבוד הוא הרב.
דן י הכ, תל־אביב

אנ שי־ חסדובכ רי ם
זעקתו של נכה, באוזני
המוטד לביטוח לאומי.
עד ה־ 1באפריל 1978 קיבלתי
קיצבת־נכות בשיעור ׳ ,7570 ומאז
אותו היום הופסקה הקיצבה, למרות
שמצבי הלך והחמיר. פניתי
מאז עשרות פעמים למוסד לביטוח
לאומי בנתניה, הן לפקידים זוט רים
והן למנהלים, וכל מה ש קיבלתי
היה ״התיק בטיפול״.
אני סובל ממחלת דיסקוס וכבר
עברתי ניתוח בעמוד השדרה,
שהיה כרוך בדלקת באיזור ה מנותח.
אחת מרגלי גם נחלשה.
יש לי משפחה בת חמישה נפשות,
ביניהן אחד מפגר, ואין
מי שיעזור לי. אני מפרנס יחידי
של המישפחה. אפילו את חלקת
האדמה שבבעלותי אינני יכול
לעבד. אני חי ממש בגיהינום.
אינני מסוגל לפרנס את מישפחתי
בכבוד ואין אני יודע מה היה
קורה בלעדי העזרה של אנשי-חסד
ומכרים, המודעים למצבי הקשה.
כולי תקווה שלפחות עכשיו אז כה
בטיפול נאות בבעייתי.

עאזם יוסף מופטפה,

טייבה, המשולש

1ו 1אדר. של סגנון
על סיגנונו המייוחד של התוקף ראש״הממשלה,
את מדינות אירופה ואת
כל העולם.
הבה נודה על האמת: ראש-
הממשלה היקר שלנו, מנחם בגין,
(המשך בעמוד )6
ה עו ל ם הז ה 2240

רסום 1ימר יטקבסון
ה עו ל ם הז ה 2240

17 שבץ

ה ע 1ל

הזה

מאוזן :
)1כדור בתבנית הדור־הארץ!
)5הגבור הפלמי ששימש ליצירות
גיתה ובטהובן! )10 סימן
מקובל להתווית כוון! )11מכיוון
)13 ,אחד משיבטי־יש־ראל!
)14 כלי שבו גחלים בוערות
לחמום החדר! )15 בתוכי!
)16 שם־כולל לבעלי-חיים קטנים,
בים או ביבשה! )18 המון,
קהל־רב! )20 מי שקיבל עליו
את הדת היהודית! )21 לימריק
(יצירה שירית בעלת 5שורות)!
)22 ממהר! )24 נשיא, עב!
)25 עדין! )26 כלי־דישה קדמון!
)28 שאנן! )30 בהנדסה —
קו היוצר זוית־ישרה עם קו
אחר! )31 מלחין גרמני (ש״מ):
)32 מכשיר שבאמצעותו סוג רים
או פותחים זרם־חשמלי!
)34 קמצן! )35 מאורת אריות
(כתיב מלא)! )38 כמו, כשם!
)39 אות, סימן על בגד! )41
אם־הפנינה — (עם 41 מאונך =
קוץ)! )42 מחל על זכותך!!
)43 מילת שלילה! )45 גבול,
תחום בין ארצות! )47 גדול
בתורה! )48 פתרון, פירוש!
)50 רווח, פתח! )51 זמן! )52
אחוריים! )54 קובץ סיפורים
לילדים של הסופר האיטלקי
ד׳אמיצים! )57 נעים לאוזן!
)61 של (ארמית)! )62 גמל
צעיר! )64 מופע אמנותי —
באנגלית! )65 רוטב הבשר
הבא עם הספגטי! )66 לא
כבד! )67 ככה! )69 גשר מן
החוף אל הים! )70 קשה למצ אה
בערימה של שחת! )72
עצמה, כוח! )74 שם כולל
לחרקים חסרי־רגלים וחסרי-
צבע (כתיב מלא)! )75 סוג
קפיצה באתלטיקה! )77 מדינאי
צרפתי בוגד — בווישי (ש״מ);
)78 מקום מושב ממשלת גר-
מניה־המערביתו )81 אריה! )83
שני עמודים בספר! )85ר״ת
המוספים לאחר שמו של אדם
חי! )86 סבר, ניסח, נטה ל-
דיעה! )88 תם כוחו! )89 אוהל
אינדיאני! )91 אחת הגפים!
93 טרומפלדור איבד אותה
במלחמת־קרים! )95 כלה ו נעלם!
)96 עלה על פני המים!
)98 בדקדוק — לנסתרת! )100
קריאת־צער! )102 גוף! )103
סוף! )104 האחות־הרחמניה ה צבאית,
האנגלית, הראשונה ו הגדולה
(ש״ם)! )105 מבצרים,
מצודות — ושמה של שכונה
בירושלים.

מאוגף :
)1התכופף! )2קל-דעת! )3
התיפחות! )4אות־הנצחון! )6
מזל! )7עכוב! )8מבושל רק
בחציו! )9רטיבות! )12 כפר-
נטוש בהרי־יהודה — בסביבתו
מערת־התאומים )15 :בן־אדם!
)16 סוג דג! )17 כינויו של
ראש־עירית תל־אביב ! )19
חגורה להידוק הגוף! )20 מקום
גידול עצים שונים! )21 ישוב
כפרי בשפלת־יהודה ע״י כפר-
מנחם! )23 נושא — משרה
ממשלתית! )24 גברתו של ה־

מכחכים
(המשך מעמוד )4
נוהג תמיד בסיגנון. בגנותו את
תשע המדינות האירופיות על הח לטת
ונציה שלהן, הקוראת לשלום
במיזרח־התיכון, הוא הישווה את
אש״ף לאם־אם הנאצי, ההולך ב־עיקבות
מיין קאמפף של היטלר.
ובנאום הגדול הזה — שנישא
מעל מסך הטלוויזיה בקול רועד,
באוזני עולם ומלואו — השתמש
ראש-ממשלתנו היקר בדיוק באותם
המישפטים שבהם השתמש אדולף
היטלר במיין קאמפף שלו. תמיד
בסיגנון, תמיד בסיגנון...
יוסף שריק, תל־אביב

3ד א הז? 1ק ד אי דו ף וגני ביטון
מרציאנו,
עדות״המיזרח בכנסת.
בבחירות לכנסת התשיעית הצ בעתי
עבור של״י. כבן עדות-
המיזרח לא עשיתי זאת בגלל
הופעת סעדיה מרציאנו ברשימה,
אלא למרות הופעתו. הכנסת נצי גים
מסוגו של מרציאנו, במקום
בולט ברשימות המועמדים לכנסת,
מוטעית, הן מבחינת יחסי״הציבור
.של המיפלגה, הן מבחינת היחסים
עם המועמד עצמו.
יוצאי עדוודהמיזרח, לרבות
תושבי שכונות־המצוקה, אינם רואים
בסעדיה מרציאנו או בצ׳ארלי
ביטון, אנשים חסרי-השכלה העומ דים
מבחינות רבות על סף ה עבריינות,
נושאים להזדהות. היפוכו
של דבר: עצם המחשבה
שניתן בעזרת דמויות כאלה למשוך
את קולנו היא בבחינת עלבון,
משום שניתן להבין מכך שכולנו
דומים להם או שואפים להידמות
להם. דמויות חינוכיות, דוגמת

תיש! )26 פרי סוב־טרופי ש-
יבשיל אצלנו בקרוב! )27 מדרך
ענבי־יין! )29 בית לתרנגול
ומשפחתו! )30 עורך תוכניות
פופולרי בקול-ישראל רשת ג׳
(ש״מ); )33 מכרסם ממשפחת
היונקים! )34 גרזן קטן להק-
צעת קרשים! )36 הוגה־דיעות
ישראלי(ש״מ)ו )37 כליון, הש מדה!
)40 מילה הבאה לרבות!
)41 ראה 41 מאוזן! )44 אחד
מגדולי המספרים באידית בפולין
(ש״מ) )46 :שם כולל
ליונקים השוכנים במדברות!
)47 ידיד! )49 כפן! )50 באופן
בלתי צפוי! )53 שחקו יהודי
בריטי שנפטר לאחרונה (ש״מ)!
)54 שרפרף נמוך להשענת
הרגלים )55 :שחקנית קולנוע
בריטית ידועה (חלף עם הרוח)
(ש״מ) )56 :טהור; )57 עני:
)59 האותיות בדקדוק העברי

שמוצאן מן השפתיים)60 :
בית־סוהר בארץ שהיה לאח רונה
בכותרות )62 :ממציא
אמריקאי ליד סקוטלנד)63 :
צעיר; )66 בירת נפאל)68 :
הספרים האחרונים בתנ״ד)71 :
איזמל, מיפסלת! )73 מדינאי
וסופר רומי — 149—234ל ספירה;
)76 פרפרים קטנים
מזיקים לצמחים ולבגדים! )77
בן לעם החי באתיופיה; )79
וירום; )80 שלא בדרך הטבע!
)82 משפחה הברונית בתקופת
המקרא! )84 שן במפתח; )85
פנורמה! )87 משול!! )90בגלגל
המזלות; )92 שיח־בר בעל
פרחים גדולים ואדומים! )94
ישוב חוף בשומרון! )96 מיץ
הפרחים )97 :לא הרבה! )99
תבלין )101 :מטבע עובר ל סוחר
במזרח הרחוק )102 :נח-
שול; )103 התווית דרך.

סעדיה מרציאנו
בחירה מוטעית
יצחק נבון, או אנשים שהצליחו
בתחומם, כשלמה אליהו, יותר
מקובלות עלינו.
שנית, אני מרגיש הזדהות טסו־יימת
עם סעדיה. בחברה שבה
נמצא הרגיש כפרא הזקוק לאילוף,
כמסכן הזקוק לפטרונות. אילו היה
הנציג נבחר מלכתחילה על יסוד
כישוריו ולא בגלל שמו המיזרחי,
לא היתה נוצרת מערכת היחסים
שהביאה לפרישתו. אין לראות בו
בוגד.
דני אל אסולין, פתח־תיקווה

עם דדת הנלסך

ה ט ״ ל חנ

הקיץ. בכך יהפוך חוק מצחיק-
עצוב זה לחלק אורגני ממסכת
חיינו הפוליטיים והיורידיים.
הכל היה צפוי במחזה התעתו עים
הזה, וכמעט שהייתי אומר:
״...והרשות אינה נתונה״ .אף על
פי כן מדהים להיווכח, כל פעם
מחדש, בטימטום החושים, בשילוב
המזעזע של כסילות וזדון, וב עיקר
— באמת שאין להתחמק
ממנה, ש״הקונסנזום הלאומי״ ,אבי
אבות הקטסטרופה, חי וקיים ו

הרברט סמואל 80 תל אביב טל6 5 23 0 9 .

מיהו הנציג הלגיטימי של
העם הפלסטיני 1
שורות אלה נכתבות שעות ספורות
לאחר שירד המסר על מחזה
התעתועים הקרוי ״חוק הטירור״
(קריאה ראשונה) .עד ששורות
אלה תראנה אור, יעבור בוודאי
החוק קריאה חפוזה בשניה וב שלישית,
ויאושרר סופית על־ידי
הכנסת, הנחפזת לצאת לחופשת-

יוסי אמיתי
הנציג הלגיטימי
בועט (אוהו, ועוד איך בועט)...
וקואליציה ואופוזיציה, ליכוד ומערך
יחדיו, חוברים כתף אל
כתף, מערכה אחר מערכה, ב־סידרת
מחזות־אבסורד של שעת-
דימדומים.
אינני יודע מה יילד יום. אינני
מעז לחשוב על הצפוי לנו במע רכה
הבאה, במחזה הבא. לפיכך,
עד שיעלה המסך על המערכה
הבאה, נתתי לעצמי עונש (וזה
מגיע לי, כי אני חלק מן העם
הזה, שבחר לעצמו את השילטון
שהוא כנראה ראוי לו) — לכתוב
את השורות הבאות עד שייגמר
לי הדף:
אש״ף הוא הנציג הלגיטימי של
העם הפלסטיני; אש״ף הוא הנציג
הלגיטימי של העם הפלסטיני !
אש״ף הוא הנציג הלגיטימי של
העם הפלסטיני! אשף הוא הנציג
הלגיטימי של העם הפלסטיני...
יוסי אמיתי, קיבוץ גבולות
• אכן, אש״ף הוא הנציג הלגיטימי
של העם הפלסטיני...

אס־או־אס1
להצלת השעה העברית
המשודרת בארצות״הברית.
אני סטודנטית הלומדת בבוסטון
ומשתתפת בעריכת והגשת תוכנית המשדרת רדיו בתחנת
לבוסטון־רבתי. התוכנית משודרת
בעברית ובאנגלית אחת לשבוע,
במשך שעה. חלק חשוב ונכבד
משעת השידור הנ״ל מהווה שידור
חי ומעודכן מהארץ של תקציר
חדשות השבוע החולף והחלפת
רשמים על חדשות אלה. שעת
השידור מכוונת אל אוכלוסיית
הסטודנטים והמשתלמים הישרא ליים
באיזור בוסטץ וכן לקהילה
היהודית העניפה באיזור זה.
לפני כחודש הוחלט ברשות-
השידור, ללא התייעצות איתנו,
לבטל את השידור החי. הסיבה
שניתנה לכך היא תקציבית. ל״
דעתנו, נפל גרזן הקיצוץ במקרה
זה במקום הלא נכון, וכל סכום
כסף שיחסך אינו מצדיק את ה הפסד
הכרוך בהחלטה הנ״ל. ה תוכנית
והשידור משרתים, לדעתי,
כמה מטרות חשובות ביותר בימים
אלה של סחף בדעת הקהל ב-
ארצות־הברית נגד ישראל:
(המשך בעמוד?)
ה עו ל ם הז ה 2240

מונטנה ת שנה אתדעתן
על סיגריות מנטול
ה עו ל ם הז ה 2240

בי ם

המת מודדו ת על תואר

מלכת המי ׳80
תגענה לנשפים בכל רחבי הארץ
באוטובו סי םהמ רוו חי םוהמ מוזגי ם של

1/ס י 1 1 3 1 -

ב״1/ס <

אופזובוסיכ7 /ז3״הו 3וד 01י1/וו 3פזיוחדו 31
וחי הכו7 ׳91 731.34 0אכיכ

! £1337144 3 32145.70

(המשך מעמוד )6
(א) התוכנית מהווה מקור אינ פורמציה
מהימן ואוהד לארץ, הן
לישראלים והן לקהילה היהודית
אשר הינה יהודית באיזור זה, בג לל
ריבוי המוסדות להשכלה גבוהה
שבאיזור.
(ב) הנושא של עליה וקליטה,
העובר כחוט השני בכל שידור
ושידור, מגביר ומחזק את הקשר
של הישראלים והיהודים לארץ.
אחד האספקטים המוצלחים ביותר
של השידור הישיר מהארץ, הן
השיחות הישירות בין עולים הנמ צאים
בארץ לבין מישפחותיהם
כאן ועולים פוטנציאלים. שידורים
כאלה זכו בתקופה האחרונה
להצלחה ולהערכת מוסדות הקהילה
ושליח העליה המקומי.
(ג) התוכנית עוזרת למאמץ ה הסברה
של ישראל על־ידי הצגת
הצדדים החיוביים של החיים ב מדינה,
ואין ספק שהיא מהווה
משקל־נגד לדימוי השלילי של
ישראל כפי שהוא מצטייר ברשתות
התיקשורת המקומיות.
(ד) בגלל היות השידור ישיר
וחי, הוא מספק לפעמים אינפור מציה
טריה ממקור ראשון על
אירועים וחדשות בארץ ומספק
לרבים מהישראלים כאן את המגע
הישיר שכה חסר להם בשהותם
כאן.
לאור כל האמור לעיל, אני
מקווה שתעזרו לנו על־ידי פניה
לרשות־ה,שידור, לחדש את השידור
החי מירושלים.
חנה ילון, עוזרת־הפקה,
בוסטון, ארצות־הברית

הת או מים וגז־גמר
הנייר

צוות

)-4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 :

המעבדה לעיצוב ההופעה בהנהלת

אביבה אורגד

יאפר א ת המועמדות
הסופיות בתחרות
מלכתה מי ם 8 0

המת מו ד דו ת על תו א ר

מלכ ת המי 8 0
נו ע לו תאת

׳111111(111111111
רה׳ דיזנגון ן 81 תל־אביב,
טל 299736 .־03

)•4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 :
44444444444444444444444444444444444444444

הפאשיזם,
הארס, שן טוהר הלשון והציונות
(״העולם חזה״ .)2237
המדרש היהודי מספר על ״אחד
שהיה מהלך בדרך וראה כת של
כלבים, ונתיירא מהם וישב לו
ביניהם״ (בראשית רבה פ״ד) .לא
אחת אנו עומדים בפני הדילמה
כיצד לנהוג כשאנו מותקפים ב־סיגנון
משמיץ, המסלף את דעו תינו
האמיתיות מתוך׳כוונה לפגוע
בשמנו הטוב. עמדנו בפני דילמה
זו בעבר, והשתדלנו לשמור על
תגובה עניינית ולא לנהוג כאותו
אדם ש״ישב לו ביניהם״.
תחושה דומה ליוותה אותנו כש קראנו
את התקפתו שלוחת הרסן
של דן עומר נגדנו, תחת הכותרת
״אלדד ומירר מתנבאים בפאשיז־מים״
.לא פעם אנו תמהים בסוג־שנו
אנשים המניפים דגלים מצו-
דדי-לב (״פתיחות״ ,״חופש, הפרט״,
״עושר לשוני״ ,״קידמה תרבותית״
וכיו״ב) ,ובשם אותם דגלים אין
הם מהססים לפגוע בשמם הטוב
של אזרחים שדעתם שונה משלהם.
עומד י מעיד כי קרא את חליפת
המיכתבים שהתנהלה בין משה
זינגר ובינינו מעל דפי כלהעיר,
למרות זאת, איו הוא מהסס לייחס
לנו ריעות שבדה מליבו ולהאשי-
מנו ב״פאשיזם״ וב״טוהר הלשון״.
דן עומר (כמשה זינגר) עושה
מלאכה קלה: כנגד הקוטב של
פתיחות ומתירנות לשונית הוא
מציב קוטב של הסתגרות ו״טוהר
הלשון״ ,ואין נאור יותר מלהילחם
בכת-קנאים חשוכה ששרדה מימי-
הביניים. מי שחשיבתו פתוחה ו רחבה
באמת, יודע שבין מתירנות
להסתגרות יש קשת של גוונים,
ורק חשיבה חיצויית (דיכוטומית)
רואה ״שחור״ ו״לבן״ בלבד.
כדי לעקור את ״שן הארס״,
נפתח בהצהרה: איננו בעד טוהר
הלשון, ועם זאת אנו נאבקים
בחדירת הלעז לעברית. כדי להבין
קביעתנו זו, יש להבחין בין שני
סוגי לעז. יש לעז שהוא חיוני
להתפתחות השפה. כל תרבות
(ובכלל זה לשון) סופגת במהלך

התפתחותה השפעות זרות. כך היה
בימי המקרא, המישנה, התלמוד
וכן הלאה.
לעומת זה, יש קבלת לעז ו שימוש
בלעז מתוך חיקוי והתבט לות.
כאשר אומר שר בכנסת (וזו
אינה בדיה זו אינה בעיה,
זו ברובלימה״ ,לא נוכל שלא
לגחך. היטיב להגדיר תופעה זו
הנשיא יצחק נבון בפגישתו עם
פעילי קל״ע (קרן הלשון העברית):
״כסבורים אנשים שהלשון הלוע זית
נאה יותר, מקנה מעמד נכבד
יותר, ולכן יש קאונטרי-קלאב ו־סוסייאטי
שופ ...זו התבטלות עצ מית,
פזילה לחוץ מגוחך על כן
לקשור המאבק של קל״ע בלעז
כפעילות פוליטית ימנית.
איננו מסתירים שהמאבק למען
העברית הוא חלק מתפיסתנו ד-,
לאומית־תרבותית, אנו מודעים ל כך
שמעבר להתקפתו של עומר
נגדנו בנושא הלשוני מסתתר ה נושא
האמיתי של המחלוקת: מה
משמעותה של הציונות, מה מש מעות
השיבה לארץ־ישראל ומה
מקומה של התרבות הלשון) בתהליך
השיבה.

הרצל וכלפור חקק,
ירושלים

3י 0ח בז־ צ ב עוני ת

על האיסור להניף
דגל פלסטין.
שמעתי שמטילים עוצר בגלל הנ פת
דגלי פלסטין. זה נראה מגוחך,
כיוון שעל־ידי כך לא נגרם נזק
כלשהו. הרי הבטחנו אוטונומיה,
הכוללת, בדרך כלל, גם את הזכות
לדגל, כפי שלכל עיר יש דגל
משלה.

רלן 5הלינגר
לכל עיר דגל משלה
כדאי שאנשי המימשל הצבאי
יסעו כשעל ריכבם דגל ישראל
ודגל פלסטין. פיסת בד צבעונית
לא מזיקה- .יתכן שיש בכך כדי
להרגיע את הרוחות ולסמל שצה״ל
שומר על הסדר גם בשטחי האוטו נומיה.

רלף חליגגר, תל־ אביב
ה עו ל ם הז ה 2240

זה יהיה
קיץ שד ביד1ר לא רגיל
וקיץ של חסנון ״־ י
למי חברי
סו ע דון חצב
מחיר כני ס ה לעיר הנוער לחברי מועדון חצב בלבד ־ 60.ל״י
3ביתנים עליזים
בהם תוכל־להשתתף בהגרלה המיוחדת לבאי עיר הנוער. מידי יום תיערך הגרלה בוז יוגרלו
פרסים גדולים (פרטים במקום).
בסיום עיר •הנוער -הגרלת 3פרסי ענק בין כל המשתתפים.
תחרויות קט־רגל בחסות מועדון חצב
66 פרסים מטעם מועדוז חצב לשחקנים ולזוכים בתארים ״השתקן המצטיין״ והשחקן ההוגן״
תאריכי התחרויות יפורסמו בנפרד.
16/8אליפות הדיסקו
פרסים לזוכים מטעם מועדון חצב
18/8איש השנה הצעיר בחסות מועדון חצב
מבצע של הלשכה הצעירה(גיייסי ישראל) ,שמטרתו העיקרית היא לציין את בני הנוער
העוסקים בהתנדבות, בהתמדה ותוך גילוי יוזמה אישית שלא על מנת לקבל פרס או שכר.
מועדון חצב יעניק את הפרס לזוכים.

שימו לב י

א ם הזוכה. ח בי ״יעדיו חצב,
כפל גיבה הפרס•

23/8תו חביב הנוער בחסות מועדון חצב
בחירת האמנים הנערצים על הנוער בכל־תחומי האמנות והבידור״בה יוענקו ע״י מועדון חצב
8פרסים לזוכים בתארים 35 ,פרסי ניחומים ו־ 10 תעודות חסכון יוגרלו בין שולחי הגלויות.
הופעות אמנים בבמה המרכזית
2/8ערב הפתיחה -צביקה פיק
4/8הפלטרס
6/8צביקה פיק
9/8גרי אקשטיין ולהקת דובדבן
12/8גזוז
16/8שרי

רוצה להצטרף לחצב? אין פשוט מזה.
כל צעיר או צעירה בגיל 12-18 תחויסכים בתוכנית ״כת נעורים״ מצטרפים למועדון חצב.
פרטים בכל סניפי קבוצת בנק לאומי.
1171111 חוסך צעיר בל״ל

בנ ק לאומי הבנק שלי.

בנק לאונו

ה עו ל ם הז ה 2240

_חשנם חזח
לנחום גו לד מן, עד 120
בין מנהיגי התנועה הציונית והעם היהודי החיים
איתנו כיום אין עוד דמות מעורה ופעילה געיצוב
החיים היהודיים, בקשת רחבה כל כן של תחומים,
ב־ 60 השנים האחרונות, כדמותו של ד״ר נחום גולדמן,
שלא מכבר מלאו לו 85 שנה.
ציוני משחר נעוריו, נתמזגו בו מוצאו, מיהדות
מיזרח־אירופה (בילו־רוסיה) ,והשכלת המערב (אוני-
ברסיטות היידלברג, מארבורג, ברלין) ותרבותו. כבר
בגיל צעיר יחסית נעשה לאחד הפעילים המרכזיים
בבעיות הרות־הגורל שהוטל על היהודים להתמודד
איתן במאה סוערת ורבת תמורות זו. בגיל 32 נבחר
( )1927 בא״כוח מפלגת הציונים הרדיקליים, כחבר
הוועד־הפועל הציוני. לקח חלק בוועדה המדינית שניהלה
מו״מ עם ממשלת בריטניה, ממשלת מקדונלד, לאחר
פירסום הספר הלבן של פאספילד 1930 כאחד הפעי לים
ביותר במאבק על זכויות המיעוטים היהודיים
בתפוצות, היה מראשי המארגנים את הוועידה היהודית
העולמית בז׳נבה ( )1932 ואחר״כך היה לנשיא ועד
המישלחות היהודיות בפאריס. ב־ 1933 נבחר ליו״ר
בפועל של הוועד־הפועל הציוני העולמי ובקונגרסים

הרוצה לעמוד על אישיות מופלאה זו, העמיסה
תורה רב־גונית וחוכמת־חיים יהודית, על תרומותיו
והישגיו הנכבדים וגם על השגותיו ומישנתו העיונית
נוכח הנסיון ההיסטורי, ימצא עניין רב בספר זכרונו-
תיו המרתקים, שמן הסתם לא במקרה יצא לאור
בהוצאה פרטית (״זכרונות נחום גולדמן״ ,הוצאת
וידנפלד וניקולסון, ירושלים 320 ,1972ע׳) .אין אדם

כן נשמעות חריגות יותר השגות בהשגותיו של ד״ר
גולדמן, הרואה דברים כהווייתם, אינו נרתע מלכנותם
בשמם ומנסה להתמודד עם הבעיות המתחדשות עלינו
מכוח ההתפתחויות שבזירה הגלובאלית והשלכותיה
על העם היהודי ועל עתידו.
עם היותו רחוק מדלטוניזם (עוורון צבעים) פוליטי,
אין גולדמן עשוי לטעות בהבנת משמעותם של דברי-
שבח בנוסח ״דמות קונטרוורסאלית אן בלי ספק רבת
זכויות בזירה היהודית והציונית״ ,ש״אפילו מתנגדיו
הצודקים לפעמים לא יוכלו לשלול ממנו את מקומו
המובטח בהיסטוריה של עמו״ ודברים דומים, המשתדלים
לשמור על ״מרחק מתאים״ בין גדלדמן לבין
יריביו הרעיוניים. הטענות המושמעות כלפיו — למאי
לא עשה ישיבתו בישראל קבע ולא השתלב בחייה
הפוליטיים, למאי הוא נושא דרכונים של ארצות שונות
וביניהם גם של ישראל, וטענות כיו״ב — מעולם
לא היו הסיבות האמיתיות והעיקריות שבגללן הגדירוהו
לא פעם כ״מנהיג מורם מעם, עתיר זכויות אך
שנוי במחלוקת״.
״חטאו״ העיקרי האמיתי של גולדמן היתה תמיד
ביקורתו החד־משמעית, העקבית והמתמדת על המדי ניות
הציונית והישראלית, בעיקר בשאלות־מפתח כמו

מקוריות מחשבתית,
יושר אינטלקטואלי
ואומץ לב בהתמודדות

יחס הישואריס אדו
מבטא זזדיחח, קותוות
תרבותית ועיוות פוליטי

הציוניים העולמיים שמאז 1935 נבחר כל פעם מחדש
לאקזקוטיבה הציונית, עד שנבחר ( )1955 לנשיא ההסתדרות
הציונית העולמית.

היחסים היהודייס״ערביים ; ראיית מדינת ישראל במצווה
להשתלב באיזור בו היא נטועה ולא בקומבי-
נציות פוליטיות המכוונות נגד האיזור; שאלות האוריינטציה
בזירה הבינלאומית וכיו״ב. לא פחות הרגיזו
את אנשי המימסד הישראלי יוזמותיו האישיות, הנועזות
לפרקים, בתחומים אלה (כשיחות שעמד לקיים
עם גמאל עבד־אל-נאצר המנוח, מגעיו עם ראשי הדיפלומטיה
הסובייטית, קשריו עם טיטו המנוח, עם
נשיא רומניה צ׳אושסקו) ותמיכתו בחוגים פוליטיים
בארץ הקרובים להשקפותיו המדיניות. צלילות דעתו
הפוליטית ועמידתו האיתנה בבעיות כבשונו של עולם,
הם שהרגיזו תמיד מובי־שיכרון למחצה ולרביע ופוסחים
על הסעיפים בשעות הדורשות מדיניות ברורה ונחרצת.
לא רבות חן דמויות אנשי החזון והמדינאים בקנה-
המידה של גולדמן, אך ״הענשתו״ על־ידי דעת־הקהל
הנרפית ובעלי־כאריזמה למיניהם הנוטים להחניף לה —
לא חזיון בלתי נפרץ הוא. בלי משים עולה בזכרון
מנת חלקו של ענק־הרוח ואיש המאבק מרטין בובר
המנוח (שלא מכבר מלאו 15 שנים לפטירתו, בגיל
: )87 הוא זכה לתהילה והוקרה בקרב יהודים ולא
יהודים בעולם, שראו בו אחד מגדולי הדור וסמל
חהומאניזם שביהדות זמננו; הוא התיישב קבע בארץ,
נשא דרכון ישראלי בלבד (בוותרו על הצעות מפתות
שיכלו להקנות לו דרכון ״מיוחס״ מזה של ישראל);
הוא השקיע מאמצים להשתלב, על־פי דרכו ונטיותיו,
במדיניות הישראלית — אף על פי כן התנהל בעיריית
ירושלים ויכוח נלעג ועקר על הקניית אזרחות כבוד
בעיר, לאיש שמישכנו בלבד היה בו משום כיבוד
בירות רבות בעילם...

כיו״ר ועד המישלחות היהודיות היה הרוח החיה
בייזומו ובאירגונו של הקונגרס היהודי העולמי הראשון
( ,)1936 נעשה לראש המוסד המוציא לפועל של אירגון
זה ולבסוף לנשיאו במשך שנים רבות. בשנות שבתו
בז׳נבה , 1940—1933 ,היה מעין כתובת יהודית רשמית
לבעיות יהדות הגולה דאז. עם זאת, משנפטר נציגה
הוותיק של הסוכנות היהודית ליד חבר־הלאומים, ד״ר
ויקטור יעקובסון, נתמנה גולדמן לנציג הסוכנות היהודית
ליד אותו מוסד בינלאומי שבז׳נבה, תפקיד בו
התמיד עד סוף פעולת החבר, בימי מילחמת״העולם
השניה.
מאז עלו הנאצים לשילטון בגרמניה התריע גולדמן
נגד אדישות ראשי התנועה הציונית והעולם כולו נוכח
מגיפה זו, בתבעו נקיטת צעדים חריפים ממשיים
נגדה. אחרי תבוסת גרמניה הנאצית היה מראשי
היוזמים של המו״מ עם הריפובליקה הפדראלית של
גרמניה בדבר תשלום פיצויים לישראל ולקורבנות
הנאצים, וכיו״ר הוועדה לתביעות חומריות של היהודים
מגרמניה נטל חלק פעיל ומכריע במו״מ זה ובסי כומו.
כאחד הפעילים המרכזיים במדיניות הציונית
תרם תרומה רבת חשיבות במאבק להקמת מדינה יהודית
בארץ־ישראל, ומאז תקומתה של זו לא חדל
מללכד סביבה את העם היהודי בתפוצותיו ומחיפוש
דרכים ומיסגרות להתייעצות ולתיאום בין האירגונים
היהודיים למיניהם, בעניינים בינלאומיים, שהשלכות
להם על החיים היהודיים. יוזמתו ומאמציו הוליכו
לייסוד מועצת האירגונים היהודיים (רומא,)1958 ,
כשם שהיה לו חלק בהקמת מועדון הנשיאים של
חשובי האירגונים היהודיים בארצות־הברית. תמיד
חתר ליצירת מיסגרת יהודית כל-עולמית, שתקיף את
כל המגמות שבעולם היהודי — ״למן הרבי מלובביץ׳
ועד לקומוניסטים יהודים שאינם מתכחשים לעמם״ —
לעריכה מתמדת של מאזן מצב היהודים בעולם,
מעמדם הפוליטי, בניינה וחיזוקה של מדינת ישראל,
בעיות החיניד היהודי, טיפוח ערכי תרבות יהודיים
וכו׳ .בשמו ובמאמציו כרוכים האנציקלופדיה יודאיקה
( 16 כרכים, שהושלמו במיפעל לתרגומי מדע,)1971 ,
הקמת המיפעל רב החשיבות בית־התפוצות שבתל־אביב,
ומיפעלים אחרים פחות מפורסמים.

מוכרח להסכים לכל השגה או ניסוח של גולדמן,
כדי ליהנות ממקוריות מחשבתו, יושרה האינטלקטואלי
ואומץ לבו בהתמודדות עם בעיות מורכבות
ועדינות.

מוסדות המדינה והתנועה הציונית לא אצו לציין
כראוי את יום־ההולדת הנכבד של בעל־היובל רם
התארים ועתיר הזכויות וההישגים. על יוס״הולדתו
ה־ 85 של ד״ר גולדמן נתבשר הציבור הישראלי לראשונה
מאמסטרדאם. סוכנויות המודיעין מסרו על סעודה
חגיגית שנערכה שם בתחילת יולי, במלון ״הילטון״,
מטעם הקונגרס היהודי העולמי. נואם ראשי באותה
סעודה היה הקאנצלר הגרמני חלמוט שמידט, שהקדיש
עיקר דבריו לחלקו של גולדמן בהשגת הסכמי השילומים
בין גרמניה־המערבית והנציגות היהודית.
על־פי בקשתו של הקאנצלר, גם שגריר בון בישראל,
ד״ר קלאוס שיץ, כיבד בנוכחותו את המעמד.
כן נמסר על השתתפותו של פיליפ קלוצניק, נשיא
הקונגרס היהודי העולמי אחרי גולדמן (קלוצניק התפטר
מתפקיד זה כאשר מונה לשר בממשלתו של ג׳ימי
קארטר) .כפי שנמסר בעיתוני ישראל ,״זכה״ יום־
הולדתו ה 85-של גולדמן ל״קיתונות של ביקורת
בישיבת הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים״ .בסעודה
האמורה השמיע גולדמן דברים ברוח מאמרו הנרחב,
שהופיע בעיתון הגרמני החשוב ״די צייט״ ,שעיקרי
דבריו פורסמו בעיתונות הישראלית והמאמר כולו,
בקיצורים מסויימים, הובא ב״הארץ״ (מה־ 15 ביולי)
תחת הכותרת ״חזות קשה לישראל״.
מלבד רשמיו מן המתרחש בישראל, בבקרו בה
באחרונה במאי ש.ז — .דברים שסוכנויות הידיעות
מביאות מישראל מדי יום ביומו — ספק אם אפשר
למצוא בהשקפותיו של גולדמן על בעיות הציונות
והעם היהודי משהו שטרם השמיע במאמריו ואף
בספר זכרונותיו הנ״ל. כמובן, ככל שקברניטי התנועה
הציונית ומנווטי המדיניות הישראלית מתרחקים יותר
מדרך־המלך ההיסטורית של תנועת התחייה היהודית,

שוש • ח ש 1ם ח 1ת
יצחק רביו הוא האיש
הקורא אלכס מסיט, היושב בניו־יורק, הכתיר
את יצחק רביו כרמטכ״ל חורבנה של מדינת ישראל
(״פורום העולם הזה״ .)2236 ברצוני להשלים את
התמונה אותה שטח לפנינו מסיס.
יצחק רביו הוא האיש אשר החל בחתימת
הסכמי-הביניים וביצע אותם (למרות התנגדותם של
משה דיין ישימעון פרס) ,ובכך פתח את הדרך ליוזמת

השלום של אל-טאדאת, שאף הודה בכך ונתן לזה
פומבי.
יצחק רביו הוא האיש שהיה מובן לכל פיתרון
של הבעיה הפלסטינית (ולא התעלם ממנה, כמו
גולדה) שלא תסכן את קיומה של מדינת ישראל,
כמו מדינה פלסטינית אשפי״ת, מליטנטית ופרוס
וביי טי ת.

בהגיעו לגיל המכובד, שבע מעשים ובלתי נלאה
במאבקיו הרעיוניים, אין נחום גולדמן זקוק לתוספת
דברי״הערכה ושבח על שאר״הרוח אשר בו, על הכיש־רונות
הגדילים ועל כוח־העומס שהעמיד לרשות בנייתה
של ארץ זו ולהבטחת עתידו של עם ישראל.
ברכות ואיחולי ״עד ״120 שולחים לי רבים, לא
כל שכן מי שזבו להכירו אישית ולשתף עמו פעולה
בתחומי מעוניינותו. ברם, יחס הציבוריות הישראלית
כלפיו — כמוהו כאספקלריה המשקפת את דמותה
היא, דמית רדידות וקרתנית תרבותית־רוחנית והת-
עוותית הווייתה הרעיונית והפוליטית.

א ה רון כ הן, שער־העמקי

יצחק רביו הוא האיש שהתנגד לגוש־אמונים,
למרות התמיכה המאסיבית שבה זכה הגוש בתוך
המערך. הוא שהקים, לראשונה במדינת ישראל, קוא ליציה
בלי הדתיים, שלצערנו כיהנה חמישה חודשים
בלבד.
יצחק רביו הוא האיש אשר ממשלתי מילאה
את המלצות ועדת כץ לנוער במצוקה. עשה לפיתרון
(המשך בעמוד )65

ציונ הקדר, חוד-איביב

אל תחכי שילזד יהיה״חשמלאי:

התקיני שד היום״ממסר פחת״ של
תדיראן ציתור
0000
זא**יס*ז

0 ~0ס 0

ילדך הסקרן מעונין לחקור את החורים המוזרים שבקיר
ואינו בוחל בשום כלי היכול לחדור פנימה. סקרנות זו
עלולה לעלות לו בחייו ואת כמובן מודעת לכך ואינך מסירה
ממנו עין. גם השגחה צמודה אינה יכולה
להבטיח שאמנם ילדך לא יתקרב לתקעים ושיוותר על
״משחק״ חדש.
ממסר הפחת החדשני והמתוחבם של ציתור תדיראן,יגרום
לנתוק מיידי של זרם החשמל ברגע שתווצר סכנת
התחשמלות,דבר המבטיח את שלום בני ביתך.
ממסר פחת -להגנת חיי אדם
התקח על מצפונך אי התקנת ממסר פחת?

1ציתור

ת ע שיו ת ישראל לאלקטרוניקה בעמ

תדיראו -תחכו ם,איכות, אמינו ת.
רשימת מורשי התקנה ומכירה:
ירו שלים -ליפשיץ טל׳ , 281808אלקט רו מיגדל 221633 -תל אביב -סו ס תי א ל 835006 רצאור ,621669א. כהן ,612656אלקט רו שמואל , 823298
ק פנ ק ריג ר -קורץ ,623110 אי טר י שראל , 827722הארקה , 836012א שכנזי , 828355 דותן אריק ,393376 רמת גן -נקר אפרי ם ,790279גבע תיי ם -ח שמל
מודיעין ,735072 חולון -כרמי א שר , 855843ר חובו ת -דרא ב ע״ מ ,53249 ברקוביץ , 50315 רא של״צ -אצ״ח ,941841 הרצליה -א חי ם בכור 81088 -
נ תני ה -כהן ו בניו 22515א שקלון -נדיבי 24848 פתח ת קו ה -ש. אופיר ,922039ב ת-י ם -אל ב ם את אל עזר 583822 חיפה -יוסף חיים , 534988כ הנ א
זאב ,667067 נצר אלי , 256490אלקט רו חב״ ש ,645067ק. טב עון -זו הר אור , 932137 חדרה -אלקט רו חיש , 26690נ ה רי ה -רמית , 926363 באר שבע -
מרכז לחש מל ברקובי ץ ,71735ד. פ רוינ דל ,37460 אילת -גבי סו כנויו ת .74881

ה עו ל ם הז ה 2240

יצחק סער,
יליד הארץ, נשוי ואב
לבת ושלי).
שירת כטייס קרבי
בחילהאויר.
בעל ותק של מאות
שעות-טיסה במבצעים
שלא על כולם
אפשר עדיין לספר.
היום הוא קברניט
-מטוסבארקיע.

תכנון וגמישות הם הסיסמה שלי. התיכנונים שלי שואפים לאפס תקלות
ואינם מניחים ל מיקריו ת לנהל את חיי.

זה נכון. באופן מיו חד. כשהדבר נוגע לעתידה הכלכלי של המ שפחה.
אינני אוהב הפתעות מיו חדו ת ול כן אני משקיע בצמודים.
טקטיקת ההשקעות שלי בנויה על שלו ש ה עקרונות. שעליהם אינני מתפשר:
תכנון מדו קד ק. ביצוע קפדני והשגת היעדי ם.
הצמודים הם נכס אמיתי. אמינים. גמישים ומבטיחים את הערך
הריאלי של ההשקעה.
הצמודים הם ניירות הערך של המדינה ש לי ואני מאמין ב מדינ ה הזאת.
אני מ שקיע בצ מודי ם ובעזרתם השגתי את ה מדד.
תמיד אוכל לעשות בצמודים שי מו ש חיובי למען האשה והבת.
זה עניין בטוח.

השקל שלך שחה יותר בצנזודים - 10070
ניירות הערך של המדינה שלך
עניין בטוח . 10070

האג׳ מאמין״

•צמק ס עו

• 313ש רוו ל

אניהשקיעבצהודיס־ענין בשה

?ה היה 051113ת 1ה שהיה
גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השכוע לפני 25 עמת
כדיוק תיאר את האכל הגדול שפשט כישראל עם היוודע דכר
הפלת מטוס ״אל־על״ מעל שמי בולגריה. כתכי השכועון
סיקרו את מסע הלוויית •טל 58 חללי המטוס. תחת הכותרת
״דרייפוס בחושיסתאן״ המשיכה המערכת לחשוף את השחי תויות
בעיריית חיפה, והפעם הביאה את סיפורו של העולה
החדש מרדכי מכסימיליאן שטטנר, שהעז למרוד כשחיתות
והופקר לרעם ; כניו נרדפו וחייו הפכו לגיהינום.
שות״ סיפורים מצולמים על מילחמת השיחרור כאלג׳יריה.
במיסגרת הדיווח על הנעשה כעולם הכיא ״יומן החד־

בווו
מוות חדשים

מדור החברה הכיא את סיפור חייו ׳טל עלי חאן, הנחשב
כצאצא ה־ 49 של מוחמר, נכיא האיסלאם.
כשער הגיליון: הלוויית של חללי מטוס ״אל־על״ ,שהופל
מעל שמי בולגריה.

לאיסטנבול

קואליציה נוסת

העם
ס ט רו מ ה העוגיה
שום דבר לא זיעזע את הישוב בימי
המנדט הבריטי, כמו טביעתה של ספינת-
המעפילים סנורומה, שירדה למצולות בימי
מילחמת־העולם השניה, לאחר שהבריטים
מנעו את בואה ארצה. הטרגדיה של מטוס
אל־ על שהופל מעל לשמי בולגריה, זיעזעה
את המדינה לא פחות. המטוס הופל, כך
רצה הגורל, מעל לעמק הנהר סטרומה בבולגריה.
כשליוו
ההמונים השבוע את החללים
למנוחתם האחרונה, התמלאה המדינה בשמועות
מוזרות. החידה הגדולה החלה
כאשר אזרחים חדי־מחשבה שמו לב לכד
שחברת אל־על פירסמה רק 57 שמות של
חללים. שם אחד היה חסר. מפה לאוזן
עברה השאלה: מיהו האלמוני המסתורי?
מכאן היתד, רק קפיצה קטנה לניחוש
השני: האם בגלל אותו אלמוני הופל
המטוס? ותרמו לכד הפרטים המסייעים:
ו• מטוסי המיג דלקו אחר מטוס ה-
קונסטילישון עוד מווינה, מעל לאיזור ה כיבוש
הסובייטי של אוסטריה.
•:ממשלת בולגריה העלימה את האסון
במשך 24 שעות.
• נערך מיד ריכוז גדול של חילות
יבשה באיזור הנפילה.
• לוועדת־החקירה הישראלית גיתן
לבדוק במקום הנפילה, רק כעבור כמה
ימים.
!• זמן זה נוצל על-ידי הבולגרים כדי
לערוך חיפוש מדוקדק ביותר במטוס, בכיסי
החללים ואפילו בריפוד של הכיסאות.
• הבולגרים עשו ניסיון קפדני ביותר
לזהות את הגופות.
ברטים לאיסטנבול. המסקנה היתד,
כמעט מובנת למפענחי־סודות חובבניים :
במטוס היתד, אישיות מסתורית חשובה, כגון
ראש שירותי־ריגול, שהשתמש במטוס
אל־על כדי להגיע, אולי, לאיסטנבול, מבלי
לעורר את תשומת-הלב. לאותם שטענו כי
הריגת שום אדם בעולם לא היתד, יכולה
להיות כדאית לאור המחיר החמור של
הרעשת דעת-הקהל בעולם, היתד, התשובה
מוכנה: התוכנית לא היתה כלל להפיל
את המטוס אלא ליירט אותו, כדי לתפוס
את האלמוני.
דבר אחד היה ברור: כשתפרסם ועדת־החקירה
הישראלית את מסקנותיה, יעברו
רבבות על המיסמך בלהיטות של קוראי
ספרות בלשית.

כספים

חזר ונשנה השבוע אותו מחזה: הקופאי
מסר ללקוח צרור של ניירות צבעוניים
מוזרים, שדמו לכרטיסי־כניסה לקברט
מזרחי, דחוסים משני צידיהם בציורים
שונים ומשונים .״זהו הכסף החדש,״ הס ביר
הקופאי בנימה של התנצלות.
והיה על מה להתנצל. שטרות הכסף
הבכורים של בנק ישראל* העלו על לח ייהם
של מנהלי הבנק סומק שדמה לצבעי
חצי הלירה החדשה. אמר אפרים דוברת,
איש המחקר של בנק ישראל*( :אלי

שנוסד שנה קודם לכן.

׳וסו

אלמוג

מה שמתכנני השטר לא ידעו, ששנה לאחר
עיצוב השטר הופצץ בית־כנסת זה, במטרה
למנוע את שיבתם של יושביו, המארונים,
לכפרם. בצידו השני של השטר: ציור
של יצור מוזר, כאילו בעל כנפיים, שזכה
מיד לכינוי ״ציפור הנפש״ ,ולידו כתובות
באנגלית, עברית וערבית וחתימתם של
דויד הורוביץ, נגיד הבנק, וזלמן הופיין,
יושב־ראש המועצה המייעצת.
השטר הגדול יותר, בן 10ל״י, מראה
את נוף עמק יזרעאל, לפי מיטב מסורת

״העולם הזה״ 930
תאריך 11.8.1955 :

אישי בהחלט. כדי להוכיח את בקי אותו,
המציא אלמוגי שיטה לחסל את המפלגות
הקטנות — מק״י, העובד־הציוני,
הציונים־הכלליים. זה היה פשוט: אלמוגי
קם והכריז כי הבחירות יהיו אישיות.
כדי שבבחירות האישיות ייבחרו האישים
הנכונים עשה אלמוגי הסכם עם שני
שותפים שהשמיצוהו עוד אתמול: אחדות־העבודה
ומפ״ם. החלוקה 20 :.אנשים
מפא״יים, ו־ 4אנשים לכל אחת משתי
האחיות הקטנות.
זה היה כדאי, לכל הדעות: תמורת
נזיד האדישים הזה, מסרו שתי המיפלגות
הקטנות את הבכורה הסוציאליסטית, ויהיו
מעתה אדישים כלפי פיטורי־ייעול במיפעלי
ההסתדרות, שיעילותם טמונה בפיטורי אנשים
זקנים והחלפתם בצעירים.

חינו
פרט קטן נשכח

ממשלתו!הוחלשה של בן־גוריוו

הצילום של העולם הזה, טל הרכבה של חמשלתו החדשה של דויד בן־גוריון, העומדת
לקום על בסיס קואליציה כימטט־בלתי־אפשרית והופיע כהמחשה, בכתבה לפני 25 שנה.
עזר) קפלן ** הוא שהחליט על צורת
השטרות! לא נערכה כל תחרות בין ציי רים
לקביעת צורתם.״ קפלן, שנפטר לפני
שלוש שנים, לא יכול היה להצטדק.
הדתיים התנגדו. בישיבה המכרעת
עם אליעזר קפלן, הוחלט בשעתו ברוב
דיעות כי לא תופיע דמות אדם על השט רות
החדשים. למרות שקשה יותר לזייף
שטר בו מצויירת דמות אנושית, התנגדו
הדתיים מטעמי ״ולא תעשה לך פסל וכל
תמונה״ והתנגדותם היא שהכריעה.
!נקבע, איפוא, כי יש לצייר על השטרות
הממלכתיים תמונות נוף ישראליות. בצד
השני של השטרות הוחלט אם כן לצייר
ציורים אבסטרקטיים, כמעט סוריאליסטיים.
הציורים והצילומים נשלחו לחברה הלונדונית
תומס דה לה־ רו והיא שקבעה סופית•
את צורת השטר החדש.
טעות ועוד טעות. השטרות הראשונים
שהוצאו לשוק היו בני 500 פרוטה
ד 10ל״י. הראשון, בצבע אדמדם־חום
הנושא תמונת בית־הכנסת בברעם, בגליל.

צ בו ר הנ פ ש
בעשרות סניפי בנקים ברחבי הארץ,

שטר ות

כסו

* הסשמש כיוס יועצו של שר־האוצר
יגאל הורביץ.
** שר־האוצר הראשון של ישראל.

לוחות הקרן־הקיימת מלפני 30 שנה, וגם
בו נפלה טעות מצערת, כאשר במקום ה מילה
״נוף״ כתב הצייר ״גוף״.
עם הופעת השטרות החדשים חששו
רבים לאינפלציה. אך האוצר מיהר להרגי עם:
זוהי רק החלפה. תמורת כל שטר
חדש שיוכנס למחזור, יוצא שטר ישן.
הכסף החדש, הסבירו אנשי האוצר, יהיה
שווה בדיוק לכסף הישן — לפתוח בערכו
המשקי, אם לא בצורתו החיצונית.
חיפה נזיד ה אדי שים
״דמוקראטיה — זה אני!״ הכריז ב שעתו
בניטו מוסוליני, כמה שנים טרם
סיים את הקאריירה שלו כשרגליו באוויר.
השבוע הבליט יוסף אלמוגי, הדוצ׳ה של
מועצת פועלי חיפה, את סנטרו והכריז
אף הוא :״אין צורך ללמד אותי מה זאת
דמוקראטיה !״

האוניברסיטה העברית בירושלים לא
שכחה אף פעם להזכיר לעולם את הישגה
המזהיר: כחמישים סטודנטים ערביים
נמנים על תלמידיה, הוכחה חיה לרוח ה נאורה
של המדינה.
בשבוע שעבר פנו חמישים אלה במיכתב
אל נשיא המינה, נשיא האוניברסיטה ומערכת
העולם הזה, והזכירו שבכל זאת נשכח
פרט אחד: אין הם מסוגלים להתקיים
בירושלים.
״חלק מהחתומים מטה,״ התמרמרו ,״פנה
אל לישכת העבודה של הסתדרות הסטודנטים,
ולאחר פניות חוזרות ונישנות קיבל
תשובה שלילית, כשההנמקה היא שה־מישרדים
אינם מוכיים לקבל סטודנטים
ערביים משום שהם ערביים.״

אנשים
• הסיכסוך בין ראש־הממשלה הקודם
משה שרת וראש־הממשלה הבאה דויד
כן־גוריון תואר ביומן המצרי אל־אחבאר
באופן מוגזם. בין השאר נכתב שם, כי
בין תומכי שרת ותומכי בן־גוריון פרצו
תיגרות דמים ברחובות תל-אביב.
#בתגובה על מהלך מערכת הבחירות
אמר שחקן תיאטרון אוהל מאיר מר ג
לות :״אני מקווה כי בבהירות הבאות
יהיו לנו חמישה מיליון בוחרים, נואמים
כבר יש לנו די והותר בשבילם.״
!• היומון חרות בתגובה על שטר-
הכסף החדש הנושא על גבו ציור סוריא ליסטי
:״לאחר הפעלת דמיון מפותח אתה
יכול לראות בו אצבע משולשת.״

התקופה בסימן של התחלות חדשות
אנשים שדעתם חשובה לכס, יכירו בהי־יש
לנהוג בזהירות בכל מה שקשור
¥הביטוי העיקרי בתקופה זו יהיה בעניי¥
בתחומים
שונים, אך בעיקר בשטח ה־שגיכם
המיקצועיים, וישבחו אתכם על
לענייני כספים, במייוחד אס׳קרובי־מיש־
¥נים רומנטיים, זה הזמן להתחלות חד¥ קאריירה מיקצועי. רעיונות שות.
אלה השרויים
חלאי־דמיון
פחה קשורים בעניינים

חדשה או קידום מיק- שהכנסתם ומקוריות,
אלה. תקופה לא טובה
בגפם יוכלו לנחול הצ¥
צועי
משמעותי. בני

לחה, הצעות ואיתו-
לתחום העבודה. מצב־להיכנס
לחובות, או

מאזנים יחושו מרץ
לעול כספי כלשהו.
רוח של ביזבוז שורה
תים יתקבלו, ויענו

״עקרבי״ ,כאילו היו
ברצון. אלה המסוכ־עליכם,
ומפתה אתכם
מצב־הרוח כבד, ושימ־

השכן. למיל שייכים
בני־זוגם, עם טכים בעיקר מותרות, לרכוש הוו־שלה
חת־החיים,

דברים
שלא העזתם
קישוטים יקרים שיוסייוכלו
להחליט סוף־
גלתס בעת האחרונה .

מכם והלאה. אכזבות
אפילו לחלום עליהם,
סוף לסיים את הקשר.
פו יופי והדר לבית.

בתחומים שונים מלוות
יהיו לפתע בטווח־הג׳ יספיק אומץ־ליבם
( 2בספטמבר גי
תקופה׳ טובה לקידום

22באוקטובר

שמה. ההתלבטות ה !
£1311 ¥פ 5להט בתקופה זו, על-
תקופה זו. קיימת אפעניינים
כספיים, או

שרות לצאת מכל הפי- ימצאו סופית אינ צעדים לנקוט מנת ש בהשקעות
להתחיל

תרון
מהיר ומיידי, בהברקה בת״רגע. ידי¥משמעותיים
לכל כיוון. קשר שהסתיים
יעמדו במיבחן־הזמן. סרטנים האוהבים
מצב בעזרת ידידים שהכרתם לאחרונה .

דים שהכרתם, ישפיעו על עתידכם.
¥¥יביא בעקבותיו תוך זמן קצר קשר
להשתעשע במישחקי־מזל, יוכלו לנסות
אלה יציעו תוכניות, שיגרמו לשינוי מש ¥חדש.
אופייני לתקופה זו: חדוות־חיים,
את מזלם בשבוע זה. יש סיכוי טוב
מעותי בעתיד הקרוב. כדאי לשים־לב לדב¥

ריהם, ולשקול ברצינות כל הצעה שהיא .
¥התעוררות ריגשית, ורצון לבלות בכל
לזכות, אם כי לא בסכום הגדול ביותר.
צפו לשינויים והפתעות, ונסו לשמור על

¥מקומות הבידור האפשריים. האמנים

מהיר כושר־הסתגלות פתחו שיווי־מישקל..
יש לנהוג בזהירות בבריאותו של בן -
השבוע. בכם יתעורר לנדודים חזק רצון מאד.
¥יחושו השראה וכושר יצירתי פורה
לתנאים חדשים, שיבו¥
הזוג,
היא יכולה להוות מקור לדאגה ,
צורך חזק בשינויים חיצוניים יאלץ את¥

או כהפתעה מוחלטת.
לא רצוי לעצום את
כם לצאת ולהתרוצץ

¥ביתכם עשוי להיהפך למלון בזעיר־יאנפין,
זעזועים־ריג־צפויים

העיניים
ולהתעלם מ בכבישי־הארץ,
ולטייל
¥אורחים באים ויוצאים, וידיכס מלאות עבו¥
שיים,
בעיקבות פגישות
לתכנן כדאי
המצב. מוג מטרה ללא כמעט

השקט לו הורגל־

עם אנשים בעלי גישה

תוכניות משותפות, ולשנות הצורך דרת, הגע והלאה.
חכם תם ובלתי־שיג־חדשנית

מקום

כה חזק, שכמ אף
לקבל את עצותיו
¥גועים לפרשיית־אהבה
עלולים אתם
,רתית.
עט לא איכפת לכם
של שותפכם לחיים.

¥חדשה או מחודשת מתלהימצא
תחת ביקורת
בי דווקא אך לאן. ת העכשווית ראייתו סוף־
¥¥גברים.
לקראת

אנשים של חזקה
22באוקטובר
סייע לכם בתקופה זו, להי עדיף זה שבוע
הסי

¥השבוע
מתגבר

21נניבמבו
מתוסכלים, שירצו אף

שאר יותר בבית, ולמרות
אהבתכם לחו21
ביולי -
¥¥כוי לפגוש שותף לצי על נהגו
לכם. להתנכל באוגוסט
2 ו להימנע
מסיכונים מיו¥פיות
אלה, ולטיפוח רופש
ולבילוי נפרד. נסו 6 3 3 9 3 1 9 1 9
פי החוק שלא לתת פיתחון־פה לאיש.

כעת להתפייס עם אנתרים.
אפילו נסיעות

¥¥מן חדש ש״ישמן״

לשם שעשוע בלבד מיותרות ומסוכנות
שים המקורבים אליכם, ואף
¥הלב. בינתיים חשים צולהעניק
קיימת
נטייה להיסחף בהתלהבות, ולבבשבוע
זה. אי־שביעות־רצון פתאומית
להם מתנות. דליים שעדיין חיים בחב¥רך
לשפץ את הבית,
רת ידידים בלבד, וזקוקים לרומן חדש ,
רוח מעט מהמציאות. הנושא העיקרי
בעבודה, עשוי להוביל להחלטה מוטעית,
¥¥ולהכניס בו שינויים, שיוסיפו. נוחיות

המעסיק אתכם, הנסי להם
סיכוי טוב למצוא את מבוקשם.
לכן נסו לעצור עצמכם, ולהתאפק קצת.
¥ושלווה לאלה החיים בו. הזמן מתאים.

עה המתקרבת לחוץ-

לארץ, שלבם או של
תקופה שבה עליכם לנוח מהמאמצים ה¥אתם
עדיין סובלים מנדודי״שינה ומתח
עבודה רבה מעסיקה אתכם, ואין באפ¥ התחייבויות בני־מישפחתכם.
אוררבים
שהשקעתם, בעת האחרונה. יתכן
שרותכם להשתחרר מכל
¥רב, המתבטא ברצון לשנות מקום, ולמ חים
מארצות אחרות
שתיאלצו בקרוב לטפל
צוא סביבה חדשה

הקשורות בה. הגיע

הזמן להחליט אם להמעשויים
להופיע לפתע,
באדם חולה במישפחה,
התואמת יותר את

ולהוסיף להרגשה ה-
לכן איספו כוח ! אנשים
צפיותיכם. הצורך ה-
שיך כרגיל, או לפנות

לעיסוק שונה לחלוטין .
בלתי-מציאותית האובלתי-פוסק
לדבר ולחסרי־אחריות
עשויים

כדאי לפחות לשנות את בעבודה אתכם. פפת פטפט עלול להזיק.
להטיל עצמם על כתפי־

יש אפשרות לקידום.

מחלכם,
נסו לשלוט מעט
מקום־המגורים.
כס. ההתחשבות המוג¥
שבות
על עבודה בארץ
כמו־כן זו תקופה טויותר
במוצא פיכם,
זמת באחרים תזיק

בה להתחיל עבודות חדשות. חיי־האהבה
לכם, יש לומר בגלוי
ואל תפיצו אינפור¥
אחרת
מעסיקות אתכם,

בפברואר ־
באחרונה. מאשר יותר רגועים יהיו כמעט הידועה מציה ולהיפטר
דעתכם,
את ל נסו
להחליט.
וקשה

2במאי ־ -

20 במרס
20 ביוגי
״רק לכם. היכרות חדמעול
נוטף ומיותר. על
השהות את

ההחלטה

נוסף ,
שה עשויה להרשים
התוכניות, שברצונכם
לפחות לשבוע

¥אתכם עד״כדי״כן, שאפילו מצב־הרוח הלבצע
בשלב מאוחר יותר, אל תכריזו ב־ולהתייעץ
עם אנשים שאתם נותנים בהם
אמון מלא, עצתם מיקצועית ולא מתקול־רם.
יש להיזהר מאנשים המעמידים־
¥כבד ישתנה, ותהפכו אופטימיים, נינובססת
על רגשות, אשליות, או דמיונות .
¥¥חים ושלווים יותר. ידיד משעשע בעל
פנים כידידים, ונוהגים מאחורי הגב בצו
משעשע.
¥חוש־הומור
יוציא אתכם לבילוי
הבילוי בקירבת מים יביא עימו מרגוע.

רה לא אתית. היזהרו מהצעות מפתות.

זוגו האריה כאשר הוא יבקש רק עוד
נה לחיים גורמת לזעזועים, מריבות,

ניתוקים ושוב חזרה איש לזרועות רעהו.
פעם כסף לקנות מותרות, שבעיני הסר¥

מיותרות לחלוטין. בכל פעם שיראה
אחד הדברים שמכעיסים את השור הוא

את כספו ״נזרק״ בקלות, תתווסף שערה
הצורך של האריה בבילויים איו״סופיים,

לבנה נוספת לראשו.
ובמקומות־בידור שונים. רכישה של כל

היקר והנוצץ, וכמו־כן חוסר-מנוחתו של

האריה כשנותרת פרוטה בארנק. יותר
צירוף נדיר. אפשרי רק כאשר אחד

מהאריות כנוע מרעהו, ומוכן לקבל עליו
מכל הם רבים ביניהם על השילטון.

האריה רגיל לומר את המילה האחרונה,
את השילטון. לא קל למצוא מלך שמו¥

לוותר על כיתרו, לכן אפשר לצפות
ומעורר התנגדות, עקשנות וחוסר ויתור

מצד השור.
למאבקים על השילטון, לחוסר-מנוחה,

ולפגיעות של האחד בשני, לאו־דווקא

מכוונות מראש. כאמור אם אחד מהם

יכנע, הקשר עשוי לגרום לשניהם הנאה

אופטימיות, התלהבות ושאפתנות עצו-
רבה. תהיה הסכמה הדדית בקשר לצו¥

מציינת את הקשר החיובי ביניהם.
רות הבילוי, הביזבוז, וחלוקת המתנות

האריה נוטל את השילטון על שותפו
לידידים. ביתם ייראה מפואר ומסודר
¥ את יצמצם לא הוא
מאליו. מובן כדבר
בטוב־טעם. ילדים בבית כזה יהיו מו¥
שני
מזלות אלה משתייכים למזלות

חירותו של שותפו, יתר לו חופש-פעו-
קפים בחמימות רבה, ויוכלו כמעט
¥¥האש, והם מתאימים מאוד זה לזה. קשה
לוותר על חימום מלאכותי בחורף.
לה, ולא יצר את צעדיו. המשיכה לנו-
¥למצוא מקום שבו שורה עליזות, שימ-
צץ ולבגדים יקרים, מיסעדות מפוארות
¥חת־חיים והרפתקנות כמו בבית טלה-
וחיי בוהמה תמשוך את התאומים
* אריה. האימפולסיביות והילדותיות של
כבכבלי-קסם אל בן־זוגו, האריה. ביתם
¥¥הטלה, היא מקור הנאה לאריה שמשקיף
להת-
הבאים
כל את ירשים המשותף לעיתיס״קרובות נוצר קשר בין שני
¥מעט מלמעלה, ובנדיבות״לב אופיינית
ארח בו ביצירות אמנות מקוריות ומעניי-
מזלות אלה, ואף־על־פי־כן אי-אפשר לו¥¥משתדל
לספק לטלה הנאות רבות
נות, ויחס לבבי נדיב וחם, בקיצור את
מר שהם מתאימים. ניגודי אופי בולטים
¥כאשר יחפוץ. ביתם על־פי־רוב ידוע כבית
שיתוף הפעולה ביניהם אפשר לראות
יוצרים הבנה קשה ביניהם. החסכנות,
¥פתוח, כל אורח מתקבל בכבוד-מלכים,
עורכת מדור ה״הורוסקופ״ של
כדבר מבורך.

הצניעות, ההסתפקות-במועט, והעצבנות
¥ומוזמן להצטרף לחגיגה האיו״סופית
האסהזה״
היא
״העולם
של בת בתולה לא מובנים לאריה. הוא
¥המתקיימת בבית מסוג זה. מריבה עלוטרולוגית
וקוראת כתב־היד, מרים
מעדי שלווה וגישה רחבת-לב לכל דבר
¥¥לה לפרוץ לפתע, מלווה בוויכוח סוער.
בנימיני מירושלים.
ולכל אדם. כאשר נדרשת עזרה, שניהם
¥אך מריבה כזו לא נמשכת יותר מדקות
עוד לפני שנודע שמרים היא
מוכנים להשקיע מאמץ ולסייע לסובלים.
צירוף של מזלות שאופיים שונה בתכ-
¥¥ספורות, כפי שהיא מתפרצת לפתע, כך
עורכת המדור, פנו למערכת איאך
החום, ההתלהבות, והסערות המלוות
לית. למרות שהשפעות אריה (מזל שכן)
¥היא מסתיימת בפתאומיות, ולא מששים
רבים שביקשו לקבל את
את חייו של האריה, גורמות לבן מזל
• יוכלו להוסיף לסרטן הבנה, שניהם יר־
¥¥אירה אחריה כל מישקע, להיפך, הכתובתה.
בין אישים אלה היו
בתולה דאגה וחוסר-ביטחון. למרות זאת
גישו מבודדים מעט איש מרעהו. הדבר
¥פיוס יהווה סיבה טובה למסיבה.
הרמטכ״ל לשעבר, מרדכי (״מוכאשר
הם חיים יחד, הבתולה מוכנה
המשותף להם הוא אהבת ילדים. שני ¥

גור, שאישר את המפה ה ¥
להיכנע
ולתת לאריה תחושת שליט.
הם חובבי ילדים מושבעים, ונישואיהם
אסטרולוגית שלו כפי שפורסמה

יביאו ילדים רבים ככל שהמצב הכל¥
על־ידי
בנימיני וח״כ שימעון פרס

כלי יאפשר. אך בזבזנותו של האריה,
שביקש מבנימיני לבקר אותו ב¥
חוסר
התאמה בולט. קיימת משיכה
והרצון להרשים את הסביבה, עלולים

כנסת, כדי לשוחח איתה על ה קיר נוצרת אלה. מזלות שני בין חזקה

לזעזע
את הסרטן כל פעם מחדש, ולכן
מאזנים ואריה ממט נולדו האחד
מפה האסטרולוגית שלו.

¥בה רבה, ידידות נלהבת, וקשר אמיץ
הסתגלותו לנישואים תהיה איטית. הלמען
השנייה. הצורך להרשים את הסבי״
יכול להתפתח ביניהם. אך הגישה השו-
סרטן טוב-הלב לא ירצה לסרב לבן-
(המשך בעמוד )65

1ן אץ]״0

עקו!

מאומיס

קשת

1ניס

ז׳/,ד 01

3זד החודש:

אריה

התאמה
לכל מז ל

א רי ה עם א רי ה

ת או מי ם עם א רי ה

טלה עם ארי ה

א רי ה עם בחודה

סר טן עם א רי ה

שור עם ארי ה

א רי ה עם נ 7א 11י ם

י-טל

זהו זה!
עכשיו כשתרצו רהיטים לחדד הילדים הכנסו ל״כל־גיל״
והגידו ״מגידו״.
המוכר יציג בפניכם מערכת רהיטים מודולרית שהיא ממש
יצירת מופת של נגריית גבעת במר ׳ באיכות המעולה בעיצוב
המרהיב בגימורים המושלמים ומה בעצם לא.
אז בקיצור, הגידו ״מגידו״ ותחסכו לכם הרבה זמן של ריצות בין
חנויות בדיקות מוצרים וכו. ,

מרכז תצוגה ומכירה: תל אביב, דיזנגוף 201
חיפה: בית הזורע, שמרת, אלנבי , 117 קלוזיני,הרצל 32
ירושלים: ויסמן, תלפיות.ז*רך בית לחם 118

מדוע יותר ויותר נשים
מכבסותב״שלגידד...
ומה יוצאלהן מזה:

כביסה מבהיקה במיוחד.

חסכון ללא תחרות.

״שלגית״ היא אבקת הכביסה
היעילה ביותר שאת יכולה להשיג
כיום:
יש בה 40 חומרים פעילים, שהם
מעל ומעבר לדרישות התקן. היא
מסירה כל כתם בקלות — אפילו
במים קרים!

״שלגית״ הוכחה כחסכורת ביותר,
בהשוואה לאבקות כביסה אחרות
מסוגה:
\ כוס ״שלגית״ מספיקה ל־ 5ק״ג
כביסה!
(התקינות: כוס אחת שלמה ל־4

בכל הגרלה: מערכת סטריאופונית משוכללת במזוודה!

בכל הגרלה: מערכת
סטריאופונית במזוודה!
במבצע מיוחד של ״שלגית״ תערך
הגרלת פרסים בכל חודש.
בכל הגרלה תוגרל מערכת
סטריאופונית מושלמת בתוך
מזוודה, ועוד פרסים יקרי ערך.
כל שעליך לעשות׳ הוא לשלוח 2
לשוניות פתיחה של ״שלגית״
מאריזות של 1.5ל״גאותלו ש אחד
מאריזה גדולה של 6,4או 10ק״ג.
שלחי אותן אל:
״מבצע שלגית — יצהר״
ת.ד ,823 .תל־אביב

בכל חודש יוגרלו פרסים יקרי ערך:
מערכת סטריאופונית מושלמת
בתוך מזוודה, הכוללת: מגבר,
פטיפון, טייפ־רקורדר וזוג
ן־מקולים!
כמו כן תוסלי לזכות בפרסים
נוספים:
• שעונים מעוררים • שולחנות
פיקניק מתקפלים • מחשבי כיס
• עגלות תה ועוד.
ההגרלה הראשונה תערך

ב־ 15.9.80

ה הג ר לו ת י ערכו בנו כ חו ת רו א ה חשבון. הה ש ת תפות
במבצע אסור ה על עובדי ״יצהר״ ,פ ר סו ם אדמון ו בני
מי שפ חותי הם.

מיזרח טימור: נשק־ השמדה ישראל?4
קטן, בעולם נכתב אתדים חודשים לפני בון סתמך על פירסום בעיתון זת כי ישראל
מוכרת נשק לאינדונסיה. הצנזור לא מחק את הידיעה.
היא לא הוכחשה, ולא הוזכרה במקום אחר. בשבוע
שעבר פרצה שערוריה באינדונסיה, עקב הידיעות על
הנשק הישראלי.
המסורת האנטי־ישראלית בארץ־־האיים המוסלמית
( 100 מיליון תושבים) לא השתנתה כלל. אך שמה של
ישראל נקשר לאחד המישטרים הרצחניים באסיה, שידיו
מגואלות בדמם של חצי מיליון אנשי שמאל. העובדה
שגם ״בדית־המועצות וסין התייחסו לטבח בשיוויון־נפש
אינה מטהרת את הדמוקרטיה היחידה במרחב.״
עתה הודיעה תנועת השיחרור המחתרתית של מזרח-
טימור, פרהטילין, על חידוש המיבצעים הצבאיים נגד
אינדונסיה. שר־החוץ של פרהטילין, מארי אלקאטירי,

ביק, כבר הכירו בפרהטילין ובזכותם של הטימורים
להגדרה־עצמית. עד כה לא הצטרפו להכרה מדינות
ברית־וארשה, השואפות להשתמש באינדונסיה כבמדינת־חייץ
נגד סין־העממית.
קשה להאמין שמישהו בישראל יזום חקירה רצינית

0 ( 11/הטן
של ההאשמות בדבר אספקת־נשק לאינדונסיה, למרות
שהופעל, בין השאר, גם בטבח־העם בטימור. התבונה
המדינית והטוהר המוסרי חברו כנראה יחדיו, באורח
כל-כך אופייני לממשלה הזו.
מה אומרים על כך שר־הביטחון וסגנו, מרדכי ציפורי,
ששניהם אמונים על ההדר הבית״רי י

עד 1985 ישתפר מעמדם בכל הקשור למאזן האימה.״
חוסר ודאות. בינתיים לא עומד ההסכם אפילו
על סדר־היום הלאומי של ארצות־הברית וכל אזהרותיו
של ג׳ימי קארטר נתאמתו. ההוצאות על נשק גרעיני
אסטרטגי גדלו בהרבה, גבר חוסר הוודאות בכל הנוגע
למאזן האימה האסטרטגי בין ארצות־הברית לברית־המועצות.
תפוצת הנשק הגרעיני הולכת וגוברת. הודו,
פקיסתאן, עיראק ולוב מצטיידות בהדרגה בנשק כזה,
או לפחות ביכולת לייצרו. צרפת, יפאן, מערב־גרמניה,
ממשיכות לשדוד את אוצרות
דרום־אפריקה
האוראניום של נאמיביה, ומסתבכות בעימות הבין־גזעי
בדרומה של אפריקה. גבר המתח בין מיזרח למערב
ופוטנציאל ההסלמה, עד כדי עימות של מעצמות־העל,
הפך אפשרות קודרת.
קשה להבין את האינטרס של האמריקאים בהרעה
מפורשת של מאזן־האימה, כאשר מאזן־הכוחות הולך
ונוטה לצידם. ירידת כוחה של ברית־המועצות חדלה
להיות דיעה חריגה של מדור זה, והפכה לנחלת הרוב.
בסימפוזיון שערך ירחון מפלגת־העבודה, מיגוון, הודה
הפרופ׳ שלמהיאהרונסון בירידת כוחה של ברית־המועצות
בזירה הבינלאומית. רק מזרח־גרמניה וויאט־נאם הם
בעלי הברית האמיתיים של הסובייטים, טען אהרונסון.
הוא שכח, אמנם, את בולגריה, צ׳כוסלובקיה וקובה,
אבל התמונה היא פחות או יותר נכונה.
;מילכוד בינלאומי. בשנה האחרונה איבדו הסוב ייטים
את עיראק, קוממו נגדם את כל העולם המוסלמי.
קארטר הידק את הברית עם סין. הסינים נטשו את
מדיניות הבדלנות המסורתית שלהם ומגלים פעילות

ארצותהברית: אין
איזון מ אזן האימה

סגן שר־ הביטחון ציפורי
הדר בית״וי באינדונסיה
הכריז שהמחתרת הטימורית פועלת בכל רחבי האי,
וגם בעיר הבירה, דילי. כוחות אינדונסיה מבצעים
ג׳ינוסייד במיזרח־טימור. בשנה שעברה נהרגו 200 אלף
טימורים מכדורי האינדונסים וכתוצאה מהרעבה שיטתית.
ידיים מלוכלכות. מיזרח־טימור היתה בעבר
מושבה פורטוגלית. אוכלוסייתה היא קאתולית. המאבק
האנטי־אינדונסי נתמך על־ידי הכנסיה המקומית. הבישוף,
מארטינו דה־קופטא לופז, הכריז בראיון לטלוויזיה הגר־מטית
שהמילחמה תימשך עד ליציאת הפולשים מהאי.
גם באינדונסיה עצמה שוררים חילוקי-דיעות ביחס
למדיניות. שר־החוץ שואף לעמדת בכורה לינדונסיה
בקהילת המדינות הבלתי־מזדהות, וחושש מתגובה שלילית
בעולם השלישי.
מדינות רבות בעולם השלישי, וביניהן אנגולה ומוזמ־

לפני קצת יותר משנה התייצב נשיא ארצות־הברית,
ג׳ימי קארטר, בפני כינוס משותף של שני בתי הקונגרס,
והציג את הסכם סאל״ט .2קארטר נשא נאום מזהיר,
שניכרו בו היטב חותמו של שר־החוץ לשעבר, סיירום
ואנס, וההתרגשות מעצם ההישג בזירה הבינלאומית.
ההסכם אינו מבוסס על אמון הדדי, אמר אז קארטר,
הוא מאפשר לארצות־הברית אמצעי־פיקוח מגוונים, כולל
לוויינים, ואוסר על אמצעי הסוואה והונאה באורח שזכה
לאישורם של מיטב המדענים האמריקאים.
ההסכם לא אושרר על־ידי הקונגרס, ולא נכנס לתוקף.
הפלישה הסובייטית לאפגניסתאן והתחזקותם של הניצים
בוושינגטון סיכלו כל נסיון רציני לקדם את ההסכם.
כיום נראה תהליך בלימת מירוץ החימוש כחלום אידיאליסטי,
השייך, אולי, לסוף שנות ה־.60
המועמד הרפובליקאי, רונאלד ריגן, מתנגד לכל צעד
שיחזק את הדטאנט. קארטר מסובך בפרשת אחיו, בילי —
מיני-ווטרגייט עלוב, שנופח מעבר לכל פרופורציה על-ידי
הקואליציה המוזרה קנדי־רגן. התעמולה הניצית, הגעגועים
למילחמה הקרה והעליה המחזורית של הימין ברוב
הארצות הרכושניות, פוגעת, למעשה, באינטרס אמריקאי
ברור. קארטר הזהיר את הקונגרס באורח ברור וחד־משמעי,
שדחיית אישרור סאל״ט 2תפגע, בראש ובראשונה,
בארצות־הברית עצמה.
״אם תובס האמנה בקונגרס,״ הבהיר הנשיא ,״יוכלו
המנהיגים הסובייטיים לבנות עוד 1000 טילים גרעיניים,
משוכללים וארוכי־טווח. הם יוכלו להכפיל את מספר
ראשי־הנפץ הגרעיניים שלהם, לשלש את כמות מטוסי
הבאקפייר ובכך לשפר ולגוון את אמצעי־השילוח. הם
יוכלו להסוות את הניסויים שלהם בטילים חדשים,
להסדיר את כל מערכות כלי־הנשק הגרעיניים שברשותם.

דיוקנו שד
העריץ כפירושו
הרבה דמעות שסכו בישראל על השאה המודח,
רוצחם של 70 אלף איראנים, שמת בקאהיר בשבוע
שעבר. הגדיל לעשות קול־ישראל, שהגדיר את מוחמד
דידה פהלווי, מייסד הסאוואק (שרות הביטחון האי ראני)
,בתואר :״האמלט ואפלטון של המאה ה־20״.
עניין האמלט הוא יגע במקצת, ואפשר אולי להסתפק
בדברי הוראציו להאמלט :״מתן־נא את הערצתך לזמר

ההשוואה לפילוסוף היווני אפלטון היא קצת יותר
מוצלחת. קרל פופר מגדיר זאת היטב. בפרק העוסק
באפלטון, בספרו החברה הפתוחה ואוייביה. כותב
פופר :״אפלטון הלך בדרך שגרמה לו להתפשר עם
מצפונו. הוא נאבק נגד המחשבה החופשית והחיפוש
אחר האמת. הוא הגן על שקרים, הונאה פוליטית,
אמונות תפלות, דיכוי האמת ומעל הכל — תמך
באלימות ברוטאלית. הוא תמך באמצעי עריצות,
והונע על-ידי ההגיון הפנימי האנטי־הומאניטרי שלו.״

השאה פהלווי
האמלט ואפלטון בסאוואק

מועמד טד קנדי
קואליציה עט רגן
אנטי־סובייטית הולכת וגוברת. פקיסתאן משתפת פעולה
עם ארצות־הברית וסין, ואילו איראן האנטי-אמריקאית
לא התקרבה כלל לברית־המועצות. מצריים הפכה משרתת
ראשית של ארצות־הברית במרחב ובצפון־אפריקה והצ טרפות
המעצמה האסיאנית, יפאן, לברית סינית־אמריקאית
מהווה מאורע היסטורי ממדרגה ראשונה, שלא זכה עדיין
להכרה של ממש מצד הפרשנים. גם אחיזת הסובייטים
בסוריה היא די רופפת. כפי שאומר הפרוס׳ יאיר עברון,
די בוויתור ישראלי על רמת־הגולן תמורת שלום, וחאפז
אסאד יצטרף, בהדרגה, למהלכי השלום וינטוש את
הסובייטים.
המדיניות הניטראליסטית של יוגוסלביה, העצמאות
ההולכת וגוברת של רומניה ותהליכי התסיסה והליברלי זציה
בפולין ובהונגריה תורמים אף הם למצבם הקשה
של הסובייטים. עבורם האטת מירוץ החימוש מהווה
אינטרס כלכלי חיוני, שיאפשר הפניית משאבים לצריכה,
בברית־המועצות בפרט ובגוש הסובייטי בכלל. מאזן-
האימה הוא, לעומת זאת, המקור האמיתי לסטטוס של
ברית־המועצות כמעצמת־על.
האשליה. סיכויי אישרור אמנת סאל״ט 2הם,
כאמור, קלושים ביותר. קבילותה של מדיניות־חדן הגיו נית
בארצות־הברית של 1980 היא נמוכה. היסטריה,
תחושה של אובדן־דרך, ומערכת בחירות הפונה למכנה
המשותף הנמוך ביותר שולטים כיום בכיפה.
התוצאה, עלולה, להיות נשיא בדמותו של רונלד
רגן ופושעי־מילחמה מסוגו של הנרי קיסינג׳ר, כשידם
על ההדק הגרעיני. האירוניה ההיסטורית היא שבארצות-
הברית מסרבים לקרוא את התמונה הנכונה של מאזן
הכוחות, בשל פרשת שולית־יחסית (מבחינת יחסי־הכוחות
הגלובאליים) של בני־הערובה האמריקאיים באיראן.
למרבה הצרה מנהלים עסקנים מליגה ג׳ את מעצמת-
העל, ובעקיפין חורצים את גורל הקהיליה העולמית כולה.

חיים ברעם

קחו לכם
על כ 1כב
אחר
ק 1ס־גן העדן
של איי ימן
לעצום את העעים ולחלום על חופשה שלא
מן העולם הזה. לראות את החולות הלבנים
ואת ים הבדולח הנושק להם ...לעבור בין
מקדשים עתיקים והרי געש מלאי מסתורין.
לטייל בין טברנות ירוקות, לסעוד ארוחות
נפלאות ...לצאת לציד עופות בנופים
פראיים ...
פקחו את העיניים. אתם באי קום.
טיסת אקספרס שבוע ׳,נטו| ,של הנאה.
חברת דיזנהויז ארגנה עבורכם טיסות
ישירות לגן העדן של קום. ללא בזבוז זמן
בנמל התעופה של אתונה,שיט במעבורת
וכר. כך תוכלו להנות משבוע ימים נטו
של בילוי מרתק, בבתי מלון מעולים עם
בריכות שחיה, מגרשי טניס ובידור ערב
ערב(בהתאם לסוג המלון שתבחרו).
חופי רחצה מקסימים. חוף נודיסטים ...
הרשמו מיד.

דיזנהויז בע׳־מ
רח׳ בן־יהודה , 21 טל׳״ .652140
רח׳ בן־יהודה , 33 טלי.652676-
סניף רמת־גן, בנין בורסת
היהלומים, טל׳. 266222 -

ז 1,7 01/11 נישראל ב׳1/ח
1519611)131x131111116311)3.

ובכל משרדי הנסיעות.

טיסה ישיר ה נ כל שבוע:
בכ ^יו סגל בשעה 10.30 בבוקר.

ק 1ס ־ גן ו עדן של איי יונן 05

אברה גינדי
י עני קלמלכת

הגיע!
ונמצא במכירה

המים $ 0׳

הנחה שד
1 0 0 ,0 0 0

ל קניי ת די רהבאחדמה בנייני ם ש הו א בונ ה בר א שון־ל ציון,
פתח ־ ת י קוו ה, ר חו בו ת, רמת־ ה ש רוו ו תל ״ א בי ב.

אבדה גינד בו 1ה די רו ת שא 1שי ם או ה בי ם
גיליון אוגוסט 80׳

למד צילום

?;,יי 42 5151
׳גלקיחומללא הוצאת הבלים

קורסים למתחילים ומתקדמים
בשחור לבן וצנע

קמרה אובסקורה
שלמה המלך ,58ת״א
טל 234162 .

:זג 31111י:11081נ 0111/61 1*0

£ 1116 831 ( 168.ת811511

תן טרמפ לחייל

5 7ח הפצה בלעדית
סטימצקי

ה עו ל ם הז ה? 240

א1111יםב עו ל ם

בראש הלווייה של מוחמד ריד׳ה פהלווי, השאה המודח של איראן, צועדים (משמאל,
למרכז התמונה) אלמנתו, הקיסרית־לשעבד פארה, מרכיבה משקפיים כהות, הנשיא*
לשעבר ריצ׳ארד ניכסון, הנסיד ריד׳ה פהלווי, יורשו של השאה, והנשיא אנוור אל־סאדאת.
אל־סאדאת היה ראש־המדינה היחידי שהשתתף בלווייה, והיה בכך טעם אי רוני
מר, שכן ניכסון, שהיה ידידו של השאה, היה האישיות הרמה ביותר (לשעבר)
שנכחה בלוויית, לצד קונסטנטין מלך יוון, שגם הוא אינ(ו יושב עוד על כיסאו

העגה נקנו נ צו הם־ומיוות: הנשיא
ו שי נו והקיסרית ושינו בואש הלוויה

ושוהה בגלות מאונם. האלמנה פארה הגיעה למסע בלימוזינה שהירה, כשהיא מלווה
כבנו הבכור של השאה, יורשו ריד׳ה בן ה־ . 19 אחותו התאומה של השאה, אשרף,
המתגוררת באמריקה, הגיעה במכונית נפרדת. שתי הנשים לבשו שחורים והרכיבו
משקפיים כהים ששיוו להן מראה של שתי אחיות. אחרי הארון צעדו גם בנו הצעיר
של השאה, עלי ריד׳ה בן ה־ , 13 ושתי בנותיו, פאראנהאז בת ה־ 16 וליילה בת ה* .9מסע
הלווייה של השאה המודח נערך לפי כל כללי הטכס.

הנסיך ונייח: שיגעון הטניס

המונה בדימוס וליאנה: ההמונים אינם גובים

היו זמנים, שראשי מדינות נהגו לשוחח על מיגרש־הגולף. היום
עברו המגעים למיגרש־הטניס. הספורט הלבן יאה לאצילים, כך
חושב גם הנסיך רנייה, הידוע בשיגעונו לטניס.

המלכה־לשעבר יוליאנה לא תיארה לעצמה עד כמה תרקיע הפופולריות שלה דווקא אחרי פרישתה.
בתמונה היא נראית נוסעת עם בעלה, הנסיך ברנארד, ברחובות אמסטרדם, כשהמוני אזרחים מלווים
אותה בהערצה. לפני שלושה חודשים ויתרה יוליאנה על כיסאה לטובת בתה, המלכה ביאטריקס.

ה עו ל ם הז ה 2240

11*111111בשלס

מויאנה וביוון בורג: החג הנשוי הממוסס בעולם
נישואיהם של נסיכי הטניס, מריאנה פופוסקו וביורו בורג, היו האירוע המפורסם ביותר באירופה,
מלבד ביקור האפיפיור בצרפת. מאז נישואיה של קארולין ממונקו, לא היתד. חתונה כה מכוסה על־ידי
העיתונאים בחתונתם של הבורגים. בורג הפך את העניין לעסק, וחתם חוזים לצילום, החל במיגרש
הטניס וכלה בחדר־השינה.

מאו׳ טויסיניאן•

המח לבל אווחה

איזאבל הופום: שזונונית דנו עח
כך נראית איזאבל הופרט, השחקנית הצרפתיה, בגירסד, מחודשת
של הגברת עם הקמליות של הבמאי מאורו בולוניני. כך נוספת
דמות ידועה — הגיבורה מרגרט גוטייה — לשלל הגיבורות של
איזאבל, שכבשה את מקומה ברוקמת התחרה וביססה עצמה
בויאולט נוזייר.

זוהי אחת היפות שבבנות הדור
החדש בקולנוע הצרפתי, מארי
טריטיניאן, שגדלה בבית קולנועי.
אביה הוא השחקן ז׳אן לואי
טריטיניאן ואמה — הבמאית נא-
דין. מאז ביקרה בישראל עם אביה,
הופיעה הצעירה הביישנית בפסטי בל
קאן יחד עם אריות ותיקים
של הקולנוע. לצידם הופיעה ב-
מירפסת של אטורה סקולה. אך
מאנפרדי,
מאסטרויאני, בעוד וגאסמן סעדו את ליבם בארוחות
דשנות, הסתפקה מארי בתפוח לכל
ארוחה.
ה טו ל ת

הז ה וו 7 ? 3

הגורל הפגיש ביניהם בתקופה קשר .,מימין נראית ג׳יהאו אל־סאדאת הבת ליד
אמה, כשמצידה הימני אחמד עות׳מאן, שממנו התגרשה, לפי הפירסומים בשבועון הגרמני
בונטה. זה זמן רב שהשמועות בדבר חייהם הנפרדים של השניים עושות גלים,
אבל רק לאחרונה, טוען השבועון, נפרדה בתו של סאדאת מבעלה בצורה רישמית.

השבועון ממשיך ומספר, כי בין ג׳יהאן לבנו של השאה (בתמונה משמאל, לצד אמו,
אביו ושנייס מאחיו) ,ריד׳ה פהלווי, נקשרו יחסי־אהבה, בהמשך ליחסי־הידידות העמוקים
ששררו ביניהם מזה שנים רבות. עתה, כשריצ׳ה שוהה במצריים, באורחו של נשיא
מצריים, אנוור אל־סאדאת, יכולים הקשרים להתהדק יותר.

פעמיים אן! :אלוי אן הצרפתית עם אן האנגלית
$סיכה אחרת, ההולכת בצל השמועה על נישואין מתפרקים היא אן מבריטניה. זה שנה שהיא
עורכת את מסעותיה המלכותיים בגפה, ובעלה אינו נלווה אליה. כאן היא נראית משייטת בסירה על
הסינה, בהדרכתה של ואלרי אן, בתו של הנשיא ואלרי ז׳יסקאר דאסטין, הנסיכה אן הקדישה זמן רב
למסע קניות אצל אופנאי פאריס.

העולם הזה 2240

הזוג היפה :

15887343

וסידני הם

הקסם הלאטינו־אמריקאי של הזמר חוליו איגלסיאס אינו פועל רק
על בנות־ישראל, המוכנות לשלם גם אלפיים לירות כדי לראותו
בגודל טבעי. כשביקר בצרפת, זכה לאירוח מלכותי, הן על מסך
הטלוויזיה והן במועדוני־הלילה, ובעיקר בזרועותיהן של כוכבות יפהפיות
כסידני רום (איתו בתמונה).

היבואן שלך נעלם!

אם אתה עומד לרכוש
מכשיר טלויזיה צבעונית
יקר ערך
ועליך לשלם עבורו
במיטב כספך,
עליך להיות בטוח
שאמנם תקבלו.
כמובן עליך לוודא
שתקבל אחריות,
שרות וחלפים מקוריים
במשך שנים רבות.
מנסים למכור לך
עשרות סוגי טלויזיות,
אך האם גם מחר
יהיה לך עם מי לדבר?
חובתך לעצמך
לקנות מכשיר טוב
ממקור מהימן ובטוח.
כדאי לך לשאול
על האיכות
של 111 שאוב לורנץ
ועל היבואן הבלעדי
כנורי בע״מ (נוסד .)1950

111
ש או ב -לו רנ ץ

היבואן הבלעדי
רחוב פרץ ,4תל-אביב, טלפון.624193 621984 :

הטלויזיה הטובה בעולם

להשיג בחנויות האלקטרוניקה המובחרות
ה עו ל ם הזוז 2240

ש ד ־ ה ד תו תעלשר ־ ה מי שפט • :
״ מ ס פי קשת מי ריאמר
01 ביושבו השבוע במינון
הכנסת, ניגשו אי ראש־הממ-
שלה, מנחם בגין, שני יל־דיו
של ח״ כ •בדמה אדי הו.
בגין בירכם, כשהוא קם לק ראתם.
שאלה אותו רעייתו
עליז מדוע אתה קם לכ בוד
ילדים ן״ השיב לה בגין :
״היזהרו בבני-עניים שמהם
תצא תורה.״ אמרה לו עליזה
:״אבל אלה ילדיו של
אליהו.״ שלמה המיליונר
השיב בגין :״אוי, ואני חשב תי
שהם ילדיו של הח״ב ה דרוזי
שפי קאס אד .״
! 0בוועדת הכספים של
הכנסת דנו בשכר שרים ומנ־כ״לים.
אחרי שסיפר מישהו מנחם ראש־הממשלה, כי בגין, ויתר על 15 אלף לירות
משכרו, אמר ח״כ אב״
דחם מל מ ד :״אני מצפצף
על ראש־הממשלה.״ העיר לו
על-כד ח״כשלמה לורנ ץ :
״זה לא יפה לדבר כך על
ראש־ממשלה.״ השיב מלמד :
״טוב, אז אני שורק עליו.״
! 0בשדר ששלח מנחם

ה עו ל ם הז ה 2240

בגין לנשיא המצרי, אנוור
אל־סאדאוז, היו שתי הודעות.
האחת תלונה על עורך
השבועון אוקטובר, אניס רשימה שפירסם
מנצור,
מדוע המצרים לא מרבים לבקר
בישראל, והאחרת, שלמחרת
בבוקר הוא יטלפן אל
סאדאת. כאשר טילפן בגין
לנשיא, שאל אותו מה שלומו
והסביר :״כאשר שכבתי
בבית־החולים טילפנת אתה
אלי והתעניינת בשלומי. עכ שיו
אני מחזיר לך שיחה עם
אותה שאלה.״
( 0שר־המישפטים שמו־אל
תמיר הודיע על התפטרותו,
לפני שידיעה זו שודרה
בטלוויזיה, לנשיא בית־המישפט־העליון,
נדמה לנ דאו.
אחד־כך הודיע על-כך
סגן ראש־הממשלה, ייגאל
ידין, ורק חצי שעה לפני ה שידור
בטלוויזיה, הודיע זאת

בטלפון לראש־הממשלה, מנ חם
בגין.

01 שר־הדתות, אהרון
אכו־חצירא, הגיב על •פרי שת
תמיר, ונסיונו של שר־המישפטים
לשעבר לשוות להתפטרות
אופי רעיוני :״מס פיק
שתמיר יאמר את האמת
כדי שלא יאמינו לו.״
! 0כאשר בא שמואל
תמיר לסיעת המערך כדי לדבר
על החוק למניעת הטרור,
הסביר כי הוא רוצה שגם יצטרפו האופוזיציה חברי אליו :״כמה מבין חברי הקואליציה
יעצו לי לא לבוא
אליכם.״ אמר לו יושב־ראש
מיפלגת העבודה ה״כ שי,מ־עץ
פרס :״כבר מזמן אמרתי
ילך להחליף את החברים
שלך.״ העיר לו תמיר :״או לי
גם אתה צריך לעשות
זאת.״

1ת השש של ראש־הממשלה, מנחם בגין, היתה אחת האורחות
הולדתו ה־ .67 בנוכחות כל האורחים במקום, החליטה הקטנה
אמה, חסיה, עוזרת לסבתא עליזה להגיש מטעמים לכל האורחים.
ובקרובי״מישפחה, הסביר לנכדתו מי הוא מי בין הנוכחים.

01 לאותה ישיבה איחר
ח״כ אבא אכן. אבן הסתובב
שעה ארוכה בקומה החמישית
של בניין הכנסת, שם חדרי
הסיעות, והתבייש לשאול הי כן
חדרי סיעתו, סיעת המערך.
01 לאותה פגישה בא שמו אל
תמיר, עם מזכירתו נו רית
הפץ. ביוצאו לאחר ה דיון,
טענה ח״כ חייקה
גרוסמן, בעיקבות הוויתו רים
שנעשו לו, בי תמיר יצא
ברכוש גדול. העיר על כך
ח״ כ עוזי כר־עם :״אל
דאגה, הוא כבר הגיע הנה
ברכוש גדול.״
! 0אחד הסודות הכמוסים
ביותר דלף מישיבת הקאבינט
הכלכלי. זוהי בדיחה, שסיפר
בישיבה גירעון פת, שר־התעשייה,
בוויכוח על מחיריהם
של מיצרכי־היסוד. סיבת
ההכחשה: טיב הבדיחה, ה עלולה
להתפרש כגיזענית.
סיפר פת :״הכושים באמריקה
דרשו שגם אדם שחור
ישותף בטיסות לחלל. גייסו
כושי לקורס של אסטרונאוטים.
באותו זמן גייסו גם קוף.
במרוצת הקורס התברר כי
הקוף תופס הרבה יותר מהר
מאשר הכושי. אמרו לכושי :
הסתכל בקוף, ועשה בדיוק
כמוהו. השיטה הצליחה, עד
שהקוף שלף מכיסו פתק. ה כושי
שילשל את ידו לכיסו,
ולא מצא בה שום פתק. הוא
חטף את הפתק של הקוף, ושם
היה רשום :״אל תשכח
להאכיל את השחור!״
! 0באותו יום ישב עזר
וייצמן במיזנון הכנסת מול
טדי קודק, ראש עיריית
ירושלים, והיה שקוע בשיחה
עימו. מייד נפוצו בכנסת
שמועות שהשניים דנים בה קמת
מיפלגה חדשה, אשר
בראשה יעמדו וייצמן, קולק,
ואולי גם משה דיין. למים־
לגה כזאת, כך הסתבר, יש
בסיס איתן: שלושת האישים
הם ילידי מזל תאומים.
0שאול, בנו של עזר
וייצמן, זכה במתנה מידי ה תעשיין
יוסף שידלוכפקי.
זוהי המצאה של שידלובסקי
עצמו: מישקפי־שמש שאליהם
מחובר ראי, כך שרוכב-
אופניים יכול לראות מה מת רחש
מאחוריו.
! 0שגריר ארצות־הברית
בישראל, סמואל לואיס,
ערך ארוחת־ערב חגיגית לכ בודו
של סגן־שר־המדינה לשעבר
שלי ארצות־הברית.
נ׳וזף סיפקו, המבקר בארץ.
סיסקו, שבא עם אשתו ג׳ין,
פגש בארוחה את כל מי ש כיהן
בעבר במישרות בכירות
בממשלת-ישראל. היו שם
ראש־הממשלה לשעבר, י צ-
ח* רכין, שר־החוץ לשעבר,
אכא אכן, שר־הביטחון ל שעבר,
עזר וייצמן וכל ה שגרירים
הישראליים לשעבר,
שכיהנו באמריקה, אמר על
כך ייגאל ידין :״יש פה לא
רק אנשים שהיו פעם בתפקידים
רמים. נמצא פה גם
סגן-ראש״הממשלה בהווה —
אני.״
0סמואל לואיס טען, באותה
הזדמנות -כי סיסקו
מכיר את בית השגריר בהר־צליה־פיתוח
יותר טוב ממנו,
מאחר שביקר כאן עם הנרי
קיסינג׳ד בהזדמנויות רבות.

ב קי ץ?

מוקד

נכדתו
11 11111
ביום

להיצמד לסבא האהוב עליה, בעוד
סבא בגין, שהיה מוקף בידידים

אתהאמתבדישלאיא מי נזל1

מזוג כרמליטה
בכוסות
עם קוביות קרח,
הוסף פלחי לימון
ומעט קינמון
לפי הטעם.
אתה תהנה
ואורחיך יודו לך. כרמליטה סנגריה
עם קרח,
היש טוב
ממנה

מ ל מז ר חי
י! זכר
דיזנ-ויי׳*׳!
ר ״ יו ייגית 9ג

231

הנאר 8חאונת׳
18(1״אסא״
ושעה הסונה
״אולי תהיינה פה כמה חתיכות,
באתי לבדוק את העניין מקרוב,״
אמר השחקן־במאי יהודה ברקן.

״אני נורא מתבייש כשאני בא
למקום שבו אני לא מכיר אף אחד,״
אמר הזמר דני גרנות.

הבדרן לקח ברצינות
רבה את עניין הבא־

״גם אני יכול להיות רקדן. לעת עתה אני
שלא מבין צרפתית ולא מבין בבאלט החליט

לצאת בריקוד עם הרקדנית הצרפתיה לורנס
1 111 - 1
# 1\ 11
דבייה. למטה: הזמרת עירית בולקא ורקדן צרפתי בפוזה אבירית.

״יש לי הזדמנות לשפשף קצת
את הצרפתית שלי,״ סיפר הבדרן
שייקר, אופיר.
האמנים באו לקבלת־הפנים ש נערכה
השבוע ללהקת הבאלט של
האופרה הגדולה של פאריס, ש הגיעה
ארצה למסע הופעות.
האמנים התקבצו, בחנו בסקרנות
את הרקדנים והרקדניות, שבאו
לבושים במיטב בגדיהם, ולא ניכר
בהם שרק לפני שעות ספורות נחתו
בנמל־התעופה בן־גוריון.

מעדיף להתאמן בהרמת הרקדנית פראנסואז בריאו,״
אמר. פראנסואז נהנתה מאוד מן הפוזה ואמרה
שאם ברקן יתאמן מספיק, אולי יצליח להיות רקדן.

״חבל שאנחנו צריכים ללכת לי שון
מוקדם, מחר בבוקר כבר יש
לנו חזרה,״ התנצל הרקדן מישל
מסנייה.
העליזים,
באמצע הריקודים
שתיית ליקר וטעימת כריכים, נפסקה
המסיבה, לפחות עבור הרק דנים,
כאשר הודיע להם אמרגנם
שהם צריכים ללכת לישון. היש ראלים
עוד נשארו לחגוג.
ביום הראשון לשהותם בישראל,
הוזמנו אנשי הלהקה על־ידי מפיקי

0 1 ״1ך 1 ״1ו | 1ה הרקדנית נהנתה להר•
י י אות ליהודה ברקן פו־
- 1 1 111 11 #
זה בריקוד (משמאל) .גם הזמר דני גרנות (מימין)

התוכניות בטלוויזיה שעה טובה
ושמונה וחצי, להופיע בהן. אך הק דימו
אותם נציגי אירגון אמני־יש־ראל,
שהודיעו להם על שביתתם
נגד רשות־השידור.
״אנחנו מזדהים איתכם ולא נופיע
בטלוויזיה,״ הודיע אמרגנם היהודי,
דני דלמן, לנציגי אמ״י.
להקת הבאלט הישראלי בת־דור,
שהוזמנה גם כן לאירוע, לא טרחה
לבוא. אך אמני ישראל באו כדי
להודות לרקדנים הצרפתיים.

החליט להתגבר על ביישנותו ולהראות לפראנסואז
את כוחו בריקוד. הרקדניות התרוממו באלגנטיות
ונהנו מן האמנים הישראלים שהשתובבו איתן.

! 8ג׳וזף סיסקו, המכהן
כיום כנשיא אוניברסיטה ב־וואשינגטון,
סיפר באותה ארו חה,
כי מעולם לא נשלח על-
ידי ארצו לכהונה בחוץ-
לארץ .״אך אם היו שולחים
אותי ונותנים לי את הבחירה,
הייתי רוצה להיות שגריר
אמריקאי בישראל.״
8בוויכוח על חוק־ירוש־ליס
בוועדת החוקה־חוק־ומיש־פט
של הכנסת הציעו הדוב רים
להעביר כל מיני מוס דות
לעיר־הבירה. ראש־העי־דייה
טדי יקולק, לא האמין
להבטחות אלה. לבסוף העיר

בעיקבות ראש־ הממשלה מציע מנב״ ל !־!שד ,
להעביר גם את הים אל הבירה
יצחק

יושב־ראש הכנסת,
ברמן, שלא לאפשר כניסה
לכנסת לאנשים הנועלים סנ דלים
לרגליהם, העביר אליו
ח״כ מנחם הכהן פתק, ה שואל
מדוע יצאה הוראה כזו.
השבוע השיב לו ברמן במכ תב
כנ״ל :״אצל רוב הציבור
נחשבים הסנדלים לחלק
מלבוש שאינו הולם במקומות
רשמיים. מפאת החום בקיץ
נוח אולי להתהלך בהם בזמן
העבודה בשדה, אבל מסופק ני,
ואני נכנס כאן לתחום ש אינו
שלי, אם נאה להופיע
בהם בבית־כנסת בשבת גם
בכפר או בקיבוץ, שהרי ה־

אינני סבור שיש מקום לס טות
מהוראה שקבע לוז ב נושא
זה.״ הגיב על־כך ה כהן
:״הלוואי והיו מאמצים
עוד כמה הוראות של לוז
ולאו דווקא בנושא הסנדלים.״
מאחר שהאסטרולוג

הרצי ליפשיץ אמר בהזדמ נויות
רבות כי השאה עומד
להחלים ולחזור לאיראן כ שליט,
נשאל ליפשיץ מה יש
לו לומר על מות השאה. אמר
ליפשיץ :״אני לא יודע איך
זה קרה לו ! לקחתי נתונים
על שעת הלידה שלו מעיתון
גי־מני, ולפי זה הכנתי מפה
אסטרולוגית. אני שפוט לא
מבין מה קרה. אם אני אלמד
עיד 100 שנה אסטרולוגיה,
גם אז לא אדע את הכל.״
! 8בעבר אמר ליפשיץ
שה״כ יגאל אלץ יגיע לרא שות
הממשלה. אחרי מות אלון
היתה תגובתו דומה.
׳ 8מנבואותיו הבאות של
ליפשיץ ניתן להבין כי כל
נשיא אמריקאי שייבחר השנה
ימית בתפקידו .״זה קורה ל כל
נשיא שנבחר בכל עשרים
שנה באמריקה. קיימת מחזור יות
מסויימת בזה,״ אמר.
! 8באוגוסט הקרוב, עו מדת
לדברי ליפשיץ, להתחולל
מהפכה באיראן.
8בעיקבות שביתת אירגע
אמני ישראל הוחלט שגם
התוכנית תשע בריבוע לא
תונחה על ידי טוביה צפיר,
כדי שלא להפר שביתה. בפגישה
עם צפיד עם מנכ״ל ה־

יעקוב אבן

דובר צה״ל אירח בשבוע שעבר את שח קנית
הקולנוע השוודית ביבי אנדרסון.
אחרי השיחה עם אגן טענה אנדרסון, שלראשונה הבינה את
הבעיות האמיתיות של ישראל. אנדרסון הסכימה לצאת לטיול
מתוכנן בצפון, רק אם אבן ילווה אותה. אחרי השיחה בין
השניים טענה אצדרסון :״עד היום פגשתי רק שני אנשי־צבא
שעשו עלי רושם. האחד היה פידל קאסטרו והשני יעקוב אבן.
לקאסטרו יש אמנם זקן, אבל לעומת זאת אבן הרבה יותר יפה.״
אולפנים

קול, אמר צפיר לקול :״אני
מקווה שלא תפטר אותי משום
שאינני רוצה להפר שבי תה
!״ ענה לו קול :״אל
תדאג, אני אנחה את התוכנית
עד אשר אתה תחזור.״ אמר
לו צפיר :״קח את מאיר
׳טלו, הוא בין כה כבר הת־לכ־יך
בכך ששבר שביתה,
כאשר הינחה את שעה טובה.״

טובה נוות

הזמרת תופיע בנשף המסכם של
בחירת מלכת״המים, שייערן בהיכל
התרבות. היא חזרה ארצה מפאריס, שם השתתפה במסיבה
שימלה,ששווייה כ״ 100 אלף לירות. בתמונה: עם בעלה״אמרגנה
בתמונה: עם בעלה־אמרגנה
שימלה, ששווייה כ־ 100 אלף לירות
פורת, הטוען שאינו מבין בשמלות, אן מבין בשוויין. אמציה המנכ״ל החדש של העירייה,
ראובן חז ק :״מדוע לא תח ליטו
להעביר גם את הים ל ירושלים?״
8ייגאל
ידין נזכר באחד
מביקוריו של קיסינג׳ר ביש ראל,
כשהוא היה עדיין פרו פסור
לארכיאולוגיה .״לקחתי
את קיסינג׳ר לטיול במצדה.
רציתי להראות לו את ארמון
הורדום, שם צריך היה לרדת
מאה וחמישים מדרגות. שאל
אותי קיסינג׳ר :״האם גם
צריך לעלות אותן בחזרה?״
השבתי לו שכן. שיעשה זאת
צעד אחר צעד, כמו השיחות
שערך אז בין ישראל לבין
מצרים.״
1בראיון עם ח״כ יצחק
רבין הוא סיפר למראיין אי תן
דנציג :״נפגשתי בעבר
עם רונלד רינן ועם ג׳ימי
קארטר, כאשר שניהם היו
מושלי מדינות, אך לקארטר
אני חייב יותר. כאשר הייתי
שגריר ישראל בארצות־הברית
הוא העניק לי תואר של אד מירל
כבוד״.
81 בעיקבות הוראתו של
ה עו ל ם הז ה 2240

סנדלים מטשטשים את ההב דל
בין לבוש של ימות חול
לשבת. אבל על כך יחליטו
רבנים. אינני סבור שאפשר
להתייחם לסנדל כחלק מלבוש
לאומי, גם לא של בני מיש-
סחת האדמה. עובדה היא כי
בארץ־ישראל לא היו נוהגים
להופיע באירועים חגיגיים או
רשמיים בסנדלים עד לפני
תקופה קצרה יחסית, לפני
כמה עשרות שנים. איש ה אדמה
הוותיק, קדיש לוז,
׳זכרונו לברכה, שהיה מנציגיה
הבולטים של התנועה*
הקיבוצית, לא ראה בכך לבוש
לאומי, והוא שאסר על כניסה
למישכן הכנסת בסנדלים בתקופה
שכיהן כיושב־ראש־הכנסת.
לא יתכן כי כל קבו צה
באוכלוסיה תקבע לה
לבוש לאומי באירועים רש מיים.
יש שכונות בהן נוה גים
מתפללים להופיע בבית־הכנסת
בקיץ בשבת כשהם
לבושים בפיג׳מות. אפשר לט עון
שלבוש זה מסמל לגביהם
את יום המנוחה. אף־על-
פי־כן אינני סבור שיש להר שות
להם להופיע בלבוש זה
בכנסת. מכל הנימוקים הללו

המאוחדים,

יצחק

! 8בוויכוח על חוק־ירוש־לים,
הפריע שר הבריאות,
אליעזר שוסטק, בקריאות
ביניים בלתי־פוסקות לדברי
ח״כ מרדכי וירשובסקי.
השיב לו זה :״אדוני שר־הבריאות,
שמור על הבריאות
שלו ואל תחלה אותי בצע-
קותיך.״
8 .השבוע נחנך בכנסת
בקומת הממשלה, קיר הנושא
את ציוריו של מרסל ינקו.
אמר על כך ח״כ עדי אמו ראי
:״אין לממשלה מה להתאמץ.
גם מיכאל אננ׳לו
היה מכסה על ערוותה.״

פיטר לאקנמאכו

בסידרה בלשית בטלוויזיה,
הדומה במתכונתה לסטארסקי.והאך. הוא בא לישראל במיוחד כדי
לחגוג את פתיחת חנות הגלידות של ידידו, מנפרד כץ, מלן הפיצות
הגרמני. פיטר, שהיה נשוי פעמיים ועתה הוא רווק, מסייר
ברחבי העולם, בעיקבות תפקידיו בסרטים הרבים שבהם הוא
משתתף .״התפקיד הבא שלי בסרט הוא של מפקד אס־אס.
אני כבר גילמתי בעבר את האיש הרע בסרטים על הנאצים. אני
שחקן, ובשבילי זה תפקיד שבו איננו מערב את ריגשותי,״ הסביר.

! 8בהופעתו בסניף צהלה
של מיפלגת־העבודה, טען
שימעון פרס כי בקואליציה
הממשלתית ישנה חלוקת עבודה
ברורה מנחם בגין מתרוצץ
עם כיפה על הראש ו קובע
הלכות תיאולוגיות, ואי לו
הרב חיים דרוקמן מס תובב
עם מפה ביד וקובע
גבולות גיאוגרפיים.
81 בישיבת סיעת המערך
אמרה ח״כ אסתר הרליץ:
״אני מרגישה כעליסה כארץ
הפלאות.״ העיר לה שימעון
פרס :״נו, זה נעים או לא
נעים?״

גו ס ט אנ
מספר עד

דברים חשובים. הייתי סבל בנמל.
פקיד־קבלה במלון. עבדתי במח צבה.
אבל כל זה לא משנה לי,
כי אני מרגיש טוב בכל סיטואציה.
אנשים חושבים שמה שהכי חשוב
לי זה להיות חבר־כנסת. זה לא
נכון. התפקיד הכי חשוב שעשיתי
היה להיות המזכיר־הארצי של הוד
אהדות־המהנדסים בישראל.

או תי מ עניין
האדסהק טן

קיללת הטלוויזיה

התפרסם לאחרונה בהתקפותיו על הטלוויזיה. למ חלק
מהעיתונאים תקפו י אותו.
אחרים לעגו לו. ח״כ אליקים גוס*
טאב בדיאן התפרסם, אחרי שלוש
שנים של ישיבה על כסא. חבר־כנסת,
משום שתקף את הטלוויזיה.
בדיאן, קרח לחלוטין, בעל מש קפיים
עבים (״אני לא מרכיב אותם
בבית, רק בעבודה״) ,מתגורר ב דירה
צנועה על הכרמל בחיפה.
אשתו. מאדלן, עובדת במעבדת
?!ופח־חוליס בעיר (״לקחתי גם מ־גוסטאב
פעם דם״) .יש לו שגי
ילדים. אמיר׳ הבכיר, שסיים השנה

רות נאומיו חוצבי־הלהבות נגד הטלוויזיה טוען
בדיאן :״אני רואה טלוויזיה רק 20 דקות ליום
בממוצע. אני רואה קצת מבט ולפעמים סרט טוב.

בהצטיינות את לימודיו בביודהספר
הריאלי בחיפה, ועדיין לא החליט
אם להתגייס לצה״ל או ללכת ל־עתודה־האקדמאית,
ואיריס, יפהפיה
בת , 15 שבחדרה הקטן יש פסנתר
גדול ואורגן חשמלי משוכלל. איריס
רוצה להיות מורה למוסיקה. קשה
לתהות על קנקנו של בדיאן. נראה
כי מי שמכיר טוב יותר מכל את
גוסטאב בדיאן הוא גוסטאב בדיאן
עצמו.

ח״כ אליקים גוסטאב
כדיאן שיפר השבון ן ככיתו

על עצמו ל״העולם הזה״:
כשהייתי ילד קטן ברומניה, רציתי
להיות אדם מפורסם. מה זאת
אומרת אדם מפורסם 1שיעשה
דברים גדולים למען האנושות ו־שהאנשים
יכירו בכך, יכירו לו
תודה וימחאו לו כפיים. היום אני
לא בטוח שהגעתי לזה. אולי כן.
אני עוד לא בטוח.
הגעתי לארץ בגיל מאוחר יחסית.
היום אני בן ,54 וביליתי שנתיים
במחנה בקפריסין. מאז שעליתי ל ארץ,
בשנת ,1049 עשיתי הרבה

אני יודע שיש אנשים שמבקרים
אותי בצורה חריפה. אבל בכל פעם
שיש עלי ביקורת בעיתונים, אני
מוצא גם דברים טובים. אני יודע
שיש גם כאלה שלועגים לי, אומ רים
שאני נודניק, אבל אני לא
רואה בזה שום דבר רע. אני חושב
שאותי מעניינים הדברים הקטנים
של האדם הקטן. בגלל זה, בכל
פעם שאני צריך לעשות משהו ל אדם
הקטן, ולפנות לאישים במדינה,
אני מוכרח להיות נודניק, כי אחרת
שום דבר לא זז.
אני איש מישפהה מצויין. אני
אמנם לא עובד בבית, אבל נהגתי
בכל שבוע ללכת לשוק תלפיות בחיפה
ולקנות לאשתי את המיצרכים

בשוק. כולם הכירו אותי שם. בזמן
האחרון אני לא הולך לשוק. ה אנשים
בשוק התחילו להיות נגד
הליכוד, והם צועקים עלי שם.
העובדה שאני חבר־כנסת לא
מפריעה לחיי־המישפחה שלי. אני
מרוחק מהבית במשך שלושה ימים
(אשתו מאדלן: זה בסדר, אנחנו
יכולים לדבר בטלפון כל יום. חוץ
מזה, כל מה שהוא עושה בבית
זה רעש !) אבל ביתר הימים אני
עם המישפחה.
התחביב הכי גדול שלי זה שח מת.
אני כבר 15 שנה מועמד-בכיר
לתואר רב־אמן בשח־מת בחוג
לסקר לשח־מת בחיפה. יש לי חוב רות
של שח־מתאים ישראלים, שם
אני מופיע במקום שמונים בערך
כמועמד בכיר לאמן. זה הספורט
הכי טוב. אני לא אוהב את. כל
החוכמות האלה של הספורט של
ח״כ יצחק יצחקי בכנסת. שיחקתי
איתו פעם פינג־פונג, והוא ניצח
אותי ופירסם את זה. אחר־כך, באו פן
פרטי, הוא אמר לי שחוץ ממנו

בתו היפחפיח של

חח״כ חחיפאי בד-

יאן טוענת :״לא מפריע לי שאבא
הוא חבר־כנסת, ולא מפריע
לי שלפעמים מבקרים אותו.״
ומח״כ טולדאנו, אני השחקן הכי
טוב• אבל אני לא בעד המישחקים
האלה. אני בעד שח־מת, אם כי כבר
הרבה מאוד זמן לא שיחקתי.

או הבבאלט
וחתו נו ת

החתול לבני

לבגי מישפחת בדיאן שני חתולים הבאים
לקבל אוכל מידיה של אם המישפחה,
אך לא מתגוררים בבית. החתול שאותו אוהב בדיאן יותר מכל
הוא החתול לבני. בשעות הפנאי שלו, הוא משחק עם החתול.

בדיאן היה נוהו, ללפת מדי שבוע

ל א 7111
לשוק תלפיות בחיפה, לערוך את

הקניות המישפתיות. לאחרונה הפסיק ללכת לשוק .״בשוק לא
אוהבים את הליכוד בזמן האחרון,״ הסביר .״אז התחילו לצעוק עלי.״

אני גם לא אוהב ללכת לים. אני
שונא ללכת לים כי חם שם, יש
זפת, אנשים מזיעים ודוחפים. כש אשתי
והילדים רוצים ללכת לים
בשבתות, הם הולכים בלעדי. מה
שאני כן אוהב במקום ים זה נחלים
קטנים. אני נורא אוהב נחלים
קטנים. יש כמה נחלים קטנים ב צפון,
באצבע הגליל, שאני נורא
אוהב; אני נוסע לטייל שם פעם
בחודש־חודשיים. לא מזמן גיליתי,
ממש גיליתי, נחל קטן פרטי שלי
ליד קיבוץ בצת. אני אוהב להת רחץ
בנחלים הקטנים שלי. שם אין
אנשים, אין זפת, אף אחד לא דוחף,
ואף אחד לא מזיע. כשאני אפרוש
מהעבודה אני אעבור לגור ב־קריית״שמונה.
זה על-יד אצבע ה גליל,
ועל־יד הנחלים הקטנים שלי.
אני גם לא אוהב אופרות. אני
לא אוהב ללכת להצגות, אבל אני

אוהב תיאטרון. הכי אני אוהב
באלט. אשתי ואני הולכים המון
לבאלט. אפילו השבוע אנחנו הול כים
לבאלט.
ספרים אני לא קורא. יש לי מוח
למטמתיקה, ולא לספרות. חוץ מזה
אין לי זמן לקרוא ספרים, כי אני
צריך לקרוא עיתונים. אני לא רק
קורא את העיתונים בארץ, אלא
שישה תקופונים: טייס, ניחוויק ו כאלה.
כשקוראים כל־כך הרבה
תקופונים, אין זמן לקרוא ספרים.
הבילוי שאני הכי אוהב זה ללכת
לחתונות. אני הולך פעמיים, שלוש
או אפילו ארבע פעמים בשבוע ל חתונות.
כל חתונה שמזמינים אותי
אני הולך אליה. הנה, השבוע אני
הולך לחתונה של הבן או הבת
של פסח נ תפר, ולחתונה של הבן
או הבת של שמואל תמיר. אני לא
מביא צ׳קים לחתונה. אני תמיד
קונה משהו קטן מעבודות בצלאל
או קריסטל זול. זה עולה הרבה
כסף, החתונות, אבל אני אוהב
ללכת לחתונות.

__ ע שיתי
ד ב רי ם ח שו בי ם
אני בעל טוב ואבא טוב. הקדשתי
הרבה מאוד שעות ללמד את הבן
שלי שח־מת. איזה מאות שעות.
הקדשתי גם מאות שעות ללמד
אותו מתמטיקה. זה שווה הרבה
כסף, השעות שהקדשתי. את הבת
שלי אני לא יכול ללמד מוסיקה,
כי אני לא יודע, אבל יש לי אוזן
טובה. אני אוהב לשמוע אותה
מנגנת, וקניתי לה גם פסנתר וגם
אורגן. אני יותר אוהב את הפסנתר
מאשר את האורגן. האורגן זה יותר
מכני. בכלל, במוסיקה אני לא אוהב
קונצרטים של מוסיקה קלאסית,
אלא רק קונצרטים של פולקלור
או מוסיקה קלה.
עכשיו אני נזכר שלפעמים אני
כן עובד בבית, מחוץ לזה שהייתי
נוהג לעשות את הקניות בשוק :
אני עושה לפעמים מנזליגה. זה
מאכל־התירם הרומני(מאדלן: פעם
אחרונה שהוא בישל נזמליגה זה
היה כשהוא היה סטודנט!)
לא איכפת לי מה שכותבים בעי תונים.
אני רק יודע שככל שכות בים
עלי יותר, חושבים שאני פעיל
יותר. אחרי שכותבים עלי בעיתו נים
אומרים לי בחיפה :״נו, רואים

יש לי אחו

טוען ח״כ גוסטאב בדיאן למרות שהוא מודה
שאין לו מושג במוסיקה. בדיאן מטפח את
כישרון המוסיקה של בתו איריס, רכש לה גם פסנתר וגם אורגן

שאתה פעיל בכנסת.״ אבל כשלא
כותבים עלי, למרות שאני מתעסק
עם הבעיות של האדם הקטן, ושאני
חבר בשלוש ועדות של הכנסת, אז
אני לא פעיל. אני גם לא מתרגש
מזה שלועגים לי. ללעג אין על
מה להתבסס, אז לא איכפת לי.
אני עשיתי כמה דברים חשובים
בכנסת. דבר אחד זה הטלפונים.
ראיתי שקשה להשיג קווים בכנסת,
אז עשיתי מילחמה שיכניסו 10
קווים ישירים לחברי־הכנסת. הכ
חשמלי
משוכלל. הוא נהנה לשבת לידה כשהיא מנגנת .״אני לא
אוהב מוסיקה קלאסית, אלא מוסיקה של פולקלור או מוסיקה
קלה, ונהנה כשאיריס מנגנת על הפסנתר,׳׳ מעיד על עצמו בדיאן.

ניסו אותם, אבל כל מיני ראשי־סיעות
לקחו אותם לעצמם, כך
שלנו, לחברי־הכנסת, נשארו רק
שלושה.
יש לי עוד כמה מאבקים חשובים
לעשות. אני רוצה שתהיה מזכירות
בכנסת, שכל חבר־כנסת שמטל־פנים
אליו ורוצים להשאיר לו הו דעה,
תהיה מזכירה שתקבל את
ההודעה. עוד מילחמה רצינית שלי
היא בעניין המיקלחות בכנסת. היום
יש רק מיקלחת אחת. כשאני מזיע

? ¥1 111 ¥1־ ל 1ך 11| 1בדיאן גאה בכך שב־ 15 השניכ|
\ —1 1 /י 1האחרונות הוא מועמד בביר ל[
1 / 1 1 1 1 /1
תואר רב־אמן בשח־מת. הוא לימד את בנו אמיר את רזי המישחק

ורוצה להתקלח, אני גוזל בעצם
מיקלחת מאחד מעובדי־הכנסת, כי
המיקלחת היא שלהם. אין לי גם
איפה להחליף חולצה בכנסת, אם
אני מזיע. אני לא יכול לקחת את
החולצה שלי לחדרי־המנוחה, כי
אז אני עובר על־יד הלישכה של
ראש״הממשלה, והוא תמיד עומד
שם עם סוללה של עיתונאים ו עוזרים,
וזה לא נעים שיצלמו אותך
עם חולצה ביד.

אהיה עצוב

מא דדן והילדים
הצנועה בחיפה: חבן אמיר בן ה״ ,18 שסיים
לאחרונה בהצטיינות את בית־הספר הריאלי, האם,

מאדלן, העובדת במעבדת קופת־חולים בחיפה, הבת
איריס בת ה־ ,15 ובדיאן עצמו. לדברי בדיאן הוא
אב טוב ובעל מצויין, ולפעמים אפילו עוזר לאשתו
בהבנת ממליגה ואף ערך את הקניות בשוק.

אני יודע שהתפרסמתי בעיקר
בגלל המילחמה שלי נגד הטלוויזיה.
אבל אנשים לא הבינו שזו היתה
מילחמה לא נגד הטלוויזיה אלא
רק נגד הדיווח של הטלוויזיה מה כנסת.
אני חושב שהצלחתי במיל־חמה
שלי. מאז שהעניין התפוצץ,

הופעתי יותר פעמים בטלוויזיה, וכי
מיני חברי־כנסת צעקניים מופיעה
פחות. הדיווח מהכנסת נעשה הרב!
יותר רציני, בזכותי.
אני חושב שהליכוד הצליח מאו
בשלוש השנים האחרונות, והיו ל
הישגים יפים. אני לא מאוכז
מהליכוד. אם תשאל אותי אם אנ
רוצה להיות בכנסת הבאה, אג
אגיד לך: אין תגובה. אבל אם תל
חץ עלי, אני אגיד לך שאני אאב
על המקום שלי בכנסת הבאה. אב
אם אני לא אבחר, אני אהיה הרב
פחות עצוב מאשר אילו לא הייו
נבחר לכנסת הזאת. בינתיים כב
הספקתי להכיר את כל הצדדי
השליליים של הכנסת, את זה שאי
לי שם בחורה שתעזור לי ושתז
פיס בשבילי מיכתבים, את זה שא
לי שם מיקלחת ואת זה שאין י
שם טלפון שלי. אז אני לא בטו
שאני אהיה עצוב אם אני לא אבר
לכנסת הבאה.

שר הזוג שהתחתן
בעזות גל* צה״ל
״כל סיבה טובה למסיבה,״ הצ היר
קריין גלי־צה״ל לשעבר, יו .רם
יוגב, בהזמינו את עשרות ידי דיו
לחגיגת העשור לנישואיו עם
שרה אשתו.
טוביה סער, חיים יבין ויורם ארבל
ייצגו את אנשי הטלוויזיה.
ציפי שביט, שולה חן ודובי גל
ייצגו את האמנים. כולם באו ל מסיבה
עם מתנות, כאשר הם מסתערים
על המזון שהוכן.
הזוג, המתגורר בארצות־הברית
כעשר שנים. בא ארצה לחופשת־הקיץ
שלו, במיוחד כדי לערוך את
מסיבת העשור הפרטית שלהם.
״יש לנו בדירה בניו־יורק חדר
מיוחד לאורחים שבאים מן הארץ.
אני לא זוכרת שבוע אחד שלא גד
בו איזה אורח,״ אמרה שרה.
למסיבה באו כל אלה שזכו אי
פעם להתארח אצל הזוג, כאשר הם
מחליפים רשמים מטיול בניו־יורק.
״אין כמו מסיבות ישראליות. לכן
אנחנו תמיד מעדיפים לחגוג מאו רעות
מישפחתיים כאן,״ מסבירה
שרה.

שיחה במיטבח

נערכה בין הבדרן דובי גל ושדר הטלוויזיה
טוביה סער. הנושא שהעסיקם
היה שביתת האמנים נגד הטלוויזיה. המקום שמצאו היה המיטבח.

כרת העשוו

היא שרה יוגב (משמאל) ,הרוקדת עם
עורד־הדין אברהם יהל .״שהוא ידיד ותיק
שלנו ״,הסבירה. את הבגד שלבשה ייצרה במיפעל האופנה שלה.

השומית

היא בתיה שושני״אגסי (במרכז) ,דוברת גלי-
צה״ל, שהציגה את שרה בפני יורם לפני עשר
שנים. הזוג יוגב (שמאל) לא איכזב אותה .״הם נשואים באושר ואני
מקווה שהם מאושרים כמו שאני מאושרת בנישואי למאיר,״ אמרה
בתיה. בתמונה למטה: דובי גל, יהודה ברקן וציפי שביט, שהתארחו,
בהזדמנויות שונות, אצל היוגבים בניו״יורק, באו גם הם לשמוח איתם.

טלוויזיונ

הפגינו השדר

חיים יבין ויוספה.
חיים השתתף בקורס קריינים עם

בעל המסיבה, יורם יוגב, אך במסיבה זו החליט
להפגין את כושרו בריקוד דיסקו סוער. יוספה, שלמדה
עם יורם באוניברסיטה, לא פיגרה אחרי בעלה.

אנ שי ם
8במיפגש של פוליטיק-
אים בביתו של ח״כ אבא אבן.
סיפר הח״ב :״מדוע זועמים
שר האוצר יגאל זזורביץ
ושר הזזקלאות, אריק שרון,
על הטלוויזיה בארץ? כי מציגים
את שניהם ללא הרף במבט
לחדשות ולתוכנית מוקד.
והתוצאה, עליית הפופו לריות
של אנשי המערך בסיקרי
דעת הקהל.״
81 באותו. מיפגש נשאל
אבן על חוק ירו,שלים. הוא
השיב :״מעשרות קבין של

ערך בחיפה ראש־העיר אריה
גוראל, שאל אותו אחד העי תונאים
:״אני יודע שהורו
בעיריה להפסיק להגיש כרי כים
בעת הישיבות. מדוע
אנחנו מקבלים בכל זאת כרי כים?״
השיב לו גוראל :״זה
כדי לשחד אתכם.״
81 ידידים שאלו את ה־פירסומאי
דויד ארמון מדוע
לממשלה יש תדמית כל־כך
גרועה. השיב להם אדמון :
״אני משווה את מצב הממ שלה לכמה יהודים שהולכים

הפיו־סומא׳ המשיל שדים למקקים
ונהג המונית סירב להסיע את שר־הפנים
אשה הם נכס חשוב למעצ בי
אופנה. וירה שטרן, אש תו
של הכנר איזק שטרן,
באה בחיפזון אל מעצב ה אופנה
ג׳רי מליץ לפני ש עזבה
את הארץ, והזמינה
אצלו שלוש שמלות. היא בח רה
את הבדים ועזבה. את
השמלות הכין לה המעצב, על פי
מידותיה שנמצאות אצלו
מן העבר, ושלח לה את ה שמלות
המוכנות לאמריקה.
81 הסטודנטים באוניברסי-
בר־אילן ברמת־גן טוענים ש־

ד 1ד ד 1״ 1111! 1־ 1 8 1הוא שחקו אמריקאי המבקר בימים אלה בארץ. הוא עורך
| #1 1 1 11 1 ^ 1 1הופעות־יחיד שבהן הוא שם על פניו פלסטלינה ומעצב
אותה לפני הקהל במסיבות. בבל פעם יוצאת מסיבה שונה .״אני לא מאמין שהמסיבות
חוסר תבונה שירדו לעולם,
תשעה נטלו יוזמי החוק.״
81 העת״אי יג אל ל ב
היה מתוסכל ביותר בימים
אלה. לב משרת בצה״ל וידע
ממקור ראשון על ניסיון ה מחבלים
לעבור את הגבול עם
כדור פורח. במשך יומיים הת לבט
בין חובתו למעריב ול-
צה״ל עד שראה את הסיפור
מופיע בכותרת ראשית ב ידיעות
אחרונות.

למיסעדה טובה ומזמינים מכל
טוב, מקבלים את האוכל ואינם
אוכלים. כאשר ניגש אליהם
הטבח, ושואל מדוע אינם
טוענים מן האוכל, הם
משיבים לו :״בגלל שעל
התיקרה מסתובבים מקקים
גדולים.״ זהו מצב הממשלה.
התבשיל שהכין בגין הוא
טוב, אך הוא לא הצליח לה־רוק
את המקקים בעודם קט נים.״

בכנס של יובל החמישים
לתנועת הנוער-העובד,
שנערך בשכונת בורוכוב ב גבעתיים,
אמר המנחה :״אני
רוצה להזמין אל הבמה את
חניך הנוער־העובד מחדרה,
שחיזר אחרי חניכת התנועה
בגבעתיים, התחתן איתה, וכ יום
הוא ראש עיריית גבע תיים,
יצחק ירון.״ בין
בוגרי התנועה בשכונה זו
נמצאים שימעון פרס, מי ש היה
שר התחבורה, משה
כרמל, המוסיקאי גיל אל־דמע
והסופר אוריאל או

8לאחר שמנהל סניף אל־על
בניו־יורק, ירחמיאל
יטרם, ביקר עם יושב ראש
הנהלת אל-על, אברהם
(״בומה״) שביט בבתי־כנסת
בברוקלין, ונוכח לדעת ש מיסטר
הנוסעים הדתיים בחברה
עלה, החליט שרם לעודד
גם נוסעים נוצריים לטוס עם
החברה הישראלית, למקומות
הקדושים להם בישראל. התלוצץ
שרם :״בסופי השבוע
אני מסודר. ביום שבת אני
הולך לביודהכנסת, וביום רא שון
אני הולך לכנסייה. העיקר
הוא שמתפילה לתפילה —
מיספר הנוסעים באל־על עלה.״

במסיבת עתונאים, ש־

! 8מידותיה הגופניות של

...העול״ הזה 2240

! 8אבינרי טוען שהמועמד
הרפובליקני לנשיאות ארצות-
הברית, רונל ד ריגן, לא היה
מצליח בישראל .״כאן שום
פוליטיקאי לא יודה שהיה
כוכב בעבר.״
! 8המזכיר הראשון בשג רירות
מצרים בישראל, ד״ר
אחמד גומעה, שכר את
דירתה של רות דיין בהרצ ליה.
רות, אשתו לשעבר של
מיטה דיין, עובדת בארצות-
הברית. מכוניתו של גומעה

מטי, אחת לשבוע, לוגמות
קפה ומפטפטות •עם נשות ה חברה
הגבוהה בקאהיר; .י צה
כן־אדייטר, אשת השגריר,
הוזמנה למיפגש החברתי על-
ידי רעייתו של נציג שגרי רות
מערבית. השתיים הגיעו
אל הדירה בשעה היעודה.
כאשר צילצלו בפעמון, פתחה
את הדלת בעלת־הבית. היא
הציצה בפניה של האורחת,
זיהתה אותה על נקלה — ו מייד
טרקה את הדלת בפניה
הנדהמות, מבלי להוסיף מי לה.

האלה
עלולות להפחיד מישהו. הן צריבות לעורר באנשים ובילדים רגשות שונים,
הוא מסביר. כאשר הוא מופיע לפני ילדים, הוא נותן גם להם פלסטלינה ומבק!
הצופים בו ובמסכותיו
שיעשו כמוהו, והדבר משעשע מאוד את הילדים

זו אוניברסיטה ברמה של גן.
סטודנטית מהחוג ללשון עברית,
המשמשת כיום כמזכירת
אחת הסיעות בכנסת, נש אלה
מה דעתה על ראש החוג,
פרופסור בן ־ ע מי צרפ תי.
השיבה :״היה לנו קשה מאוד
איתו. שנה שלמה עברה עד
שהצלחנו ללמד אותו עברית.״
! 8מסתבר כי לשגריר יש ראל
באו״ם, יהודה בלום,
רחשו כבוד עוד כאשר היה
מרצה באוניברסיטה. יום אחד
נכנס אחד המרצים לחדרו כדי
לתת שיעור וראה שבלום
מעביר שם שיעור. אמר לו
המרצה :״אני צריך לתת
כאן שיעור וזה החדר שלי.״
ענה לו בלום :״מה אתה
רוצה, שאעזוב את החדר עם
כל התלמידים כרגע?״ המר צה
הלך והתלונן אצל המז כירה.
אמרה לו זו :״מה אני
יכולה לעשות? אני פוחדת
מבלום.״

81 הבלשן עידו אבינרי
מציע ששיחות השלום תתקיימנה
על אי בשם אי ההבנה.

נפרצה
השבוע, אך לא נגנב
ממנה דבר.
81 בהנהלת־הסוכנות עובד
יהודי צרפתי בשם רנה וייל.
הוא מספר כי השבוע יצא
מביתו ברחביה, וראה אדם
עומד ומתווכח עם נהג מונית.
כאשר התקרב זיהה את
אחד המתווכחים כשר־הפנים
הד״ר יוסף בורג. וייל ני גש
אליו ושאל אותו במה ה עניין.
ענה לו בורג :״אני
צריך להגיע לישיבת־הממש-
לה, והנהג מסרב להסיעני כי
לטענתו הנסיעה הזו קצרה
מדי.״

8העיתונאית סמדר פרי
פירסמה מאמר על בידודו של
שגריר־ישראל במצריים, אל יהו
בן־אלישר. בין היתר
כותבת סמדר :״בשעה קבו עה
מדי בוקר, סוגר השגריר
את דלתו ומקיים את שיחת
הטלפון עם, המפקד׳ בירוש לים.״

באחת מדירות-הפאר
בשכונת היוקרה זמאלק, מת אספות
נשות הסגל הדיפלד

פעם אחרת, בעת קב־לודפנים
בביתו של דיפלומט
מערבי, הבחינה רעיית השג ריר
הישראלי באיש־רוח מצ רי,
אשר טרח ושיגר אליה
ספר פרי-עטו. ניצה ביקשה
להודות לו על המחווה, אך
שלחה אליו מתווך, לשאלו
אם תוכל לפנות אליו בפומבי
וללחוץ את ידו לאות תודה.
תשובת האיש :״אני מצטער.
לא בנסיבות חברתיות עם
קהל גדול כל-כך.״
81 בן־אלישר מוגדר על־ידי
המצרים כסנוב, כשחצן
וכאדם שקשה ליצור עימו
קשר מיידי .״ישראל שלחה
לקאהיר פוליטיקאי, ולא דיפ לומט,״
הם טוענים לדברי
סמדר פרי.
81 ראש עיריית תל־אביב,
שלמה (״צ׳יצ״׳) דהט, לקח
חופשה בת 10 ימים. אך אין
לקנא בתוכניות־הבילוי שלו.
הוא נמצא בביתו, ותחת עי נה
הפקוחה של רעייתו זיוה,
נכנס למישטר של דיאטה רצ חנית:
אכילת לבן ומילון
בלבד. מטרתו היא להסיר את
15 הקילוגרמים שהעלה מאז
שנבחר כראש־העירייה.

סיבורה שד ושת

אוי זוכר את היום ואת השעה, זה היה בסורים
,1964 בשער 11 ,בלילה. ושתי נכנסה לחיי.
ידידים הזעיקו אותי אל צעירה, שהיתר, במצב של
יאוש. ארוסה, שעימו עמדה להתחתן תוך כמה ימים,
ברח לבריטניה בחברת יורשת אנגליה. הוא היה איש־בוהמה
ידוע, והחברים קיוו, כנראה, שאוכל 1להרגיע
את הצעירה הזועמת.
עשיתי כמיטב יכולתי. בסוף הצביעה הצעירה על
חתלתולה סיאמית, כבת חודשיים .״הוא נתן לי אותה
במתנה,״ התפרצה .״אני לא רוצה לראות אותה ! עשה
לי טובה וקח אותה ממני !״
לקחתי את החתלתולה עימי. אני אוהב חיות. יותר
מזה: אני משוגע לחיות. לכל החיות — סוסים, כלבים,
פרות, תוכים, ג׳וקים, פילים, עכברים, הכל. ובמיוחד
לחתולים.
מתקופות שונות של חיי היו לי חתולים וכלבים, אך
בשנות עבודתי כעורך העולם ׳הזה ויתרתי על חיות.
החיים היו עמוסים ומתוחים מדי. חששתי שלא אוכל
לטפל כראוי ביצור חי, הדורש תשומת־לב ודאגה.
אך חתלתולה זו שינתה את דעתי. אולי עזרה
גם אווירת־פורים. כשעליתי לדירתי תחבתי את החיה
הקשנה אל מתחת לחולצתי.
אך נכנסתי הביתה, השמיע היצור ״מיאו״.
״מה זה היה?״ שאלה אשתי, רחל, בתדהמה.
״זה אני הייתי,״ אמרתי ,״מיאו, מיאו!״
כעבור רגע השמיעה החתלתולה את קולה בשנית.
״יש פה חתול!״ קראה רחל.
שלפתי אותה. התעוררה בעיית השם.
איך לקרוא לחתולה המצטרפת למישפחה בליל־פורים?
לא, לא אסתר. מעולם לא חיבבתי את הגברת
ואת מישפחתה. אך תמיד הייתי מלאה הערצה לקודמתה.
רק מלך טיפש מאוד היה מעדיף את אסתר על פני
ושתי. הענקנו שם זה לשותפה החדשה ושלנו לדירה.
שותפה — כי מעולם לא היה ברור מיהו בעל*
הדירה ומי דייר־ד,מישנה. בעיני ושתי עצמה לא היה
כל ספק בעניין זה. היא היתה הבוס. תפקידנו היה
לשרת אותה, לספק לה אוכל מגוון (מזון שהיה טעים
ביום א /נפסל בבוז ביום ג׳) ,ללטף אותה כשהיתה
מעוניינת בכך, אך להפסיק בכך מייד כשאיבדה את
העניין.
במשך הישנים העמידה ושתי ולדות רבים. הם פזורים
עתה ברחבי הארץ. פעם היו בדירה, מילבדה, שתי
בנותיה, בנה, בן נוסף שהיה גם נכד, עוד נכד, ושיבעה
גורים של בל ׳שלוש הנקבות — בסך־הכל 13 נפשות.
נאלצנו לצמצם מאוד את מרחב־המחייה שלנו.
אופייה של ושתי השתנה כליל כמה וכמה פעמים.
בצעירותה התמחתה במיבצעים מרושעים. היה היתד,
מתחזה לחתולה טובה, שכל מחשבה רעה ממנה והלאה,
ממתינה עד שהמבקר הבלתי־זהיר היה מרימה ומלטף
אותה, ואז, כשד,יתד, בטווח הנכון, היתר, מכישה את
אפו במהירות־הבזק, כנחש ממש. לא פעם הצליחה,
לשימחתה הבולטת, לפצוע גם את אפי עד זוב דם.
כשד,מליטה הפכה המכשפה בן־לילה אם יהודיה.
היא לא היתד, ניגשת לקערת־האוכל עד שאחרון הגורים
אכל, ותוך כדי כך היתה שולחת בנו מבט צדקני שאמר :
״ראו־נא איזו אמא טובה אני!״
היא ידעה, כמובן, לפתוח דלתות בלתי־נעולות
בקפיצה על הידית, והיו לה תעלולים משלה. היא
הפריכה לגמרי את התיאוריה כאילו אין לחיות חוש-
הומור. אחת מבדיחות־הקבע היתד, לחמוק אל חדר-
השינה, שהכניסה אליה היתד, אסורה עליה, ולהסתתר
מתחת למיטה. כשלא היו מבחינים בה, היתד, משמיעה
קול מתגרה. כשקראו לה לצאת, היתה מתחבאת. כשאמרו
לה :״ושתי, ושתי, ראיתי אותך!״ היתה שותקת. רק
כשהיו מתכופפים ומביטים בה ממש בעיניים, תוך

אוד׳ אבנדי

השמעת אותו פסוק־קסם, היתד, יוצאת לאיטה, בגאווה
מעושה, בצעדים מדודים ובהילוך מלכותי, כשהנזב מזדקר
אל־על.
שלב זה חלף, היא החליטה להיית רודנית. כשבנה
(שהיה גם מאהבה) היה עובר על פניה, היתד, מנחיתה
עליו סטירת־לחי שיגרתית, כאחת האומרת :״אם צריך
ואם לא, זה לא יכול להזיק.״
כשהגיעה לגיל ,15 החליטה שדי במאמצים. היא
ישנה הרבה, נעה מעט, הביטה בנעשה בהבעת־פנים
של חוכמה אינסופית, כאחת שראתה את הכל, וד,יודעת
שהכל הבלוהבלים.
במשך השנים נוצרה בינינו תקשורת מושלמת,
שנעזרה בתנועות, בהבעות, בקולות ובדיבורים. לפעמים,
מאוחר בלילה, כשישבה על רגלי וכששנינו הקשבנו
לתקליט של בך, היה נדמה לי שאני חידר אל עולם

מחשבותיה.
השבוע, כשישבתי בכנסת ועקבתי אחרי הדיון על
אחד החוקים, ביקש סדרן שאצא לקבל שיהת־טלפון
מביתי. אשתי הודיעה לי ישוושתי מתה זה עתה. כמד,
ימים לפני כן עברה ניתוח של סרטן, התאוששה והחלה
מתפקדת כראוי. אך גופה הזקן שוב לא עמד במאמץ.
היא נפטרה בשנתה. בנה, יוחאי, שהיה נאמן לה כל
חייו, ושתמיד הלך אחריה מחדר לחדר וליקק את עורה,
נשאר לבדו.
חזרתי לאולם. קשה היה לי להתרכז בוויכוח. חשבתי
על דשתי. היא העניקה לי רגעים בילא־ספור של שימחה.

מנדי וההיסטוריה
פגישתי את מנדי רייס־דייווים־שאולי־ועוד־ועוד.
בלונדית מאוד. בריטית מאוד. עיניים כחולות מאוד.
מכנסיים קצרצרים ורגליים יפות מאוד. מיבטא אנגלי
צח מאוד.
מה היא עושר, כאן? היא מסתתרת.
למה היא מסתתרת? מפני שבעוד חודשיים עומד
להופיע בבריטניה ובעולם כולו ספר־הזיכרונות שלה,
ובו תיאור מלא ומפורט של פרשת פרופיומו. עד אז
אין היא רוצה שיראיינו אותה, כי את כל הפירסומת יש
למקד עם הופעת הספר. לכן היא נהנית כאן מן השמש.

בפי מנדי היתד, בשורה משמחת: היא השיגה דבר
׳שגדולים וטובים בהיסטוריה ניסו להשיגו, אף במחיר
חייהם, ולא הצליחו. אחת מאימרות־פיה הוכנסה למהדורה
האחרונה של ספיר המובאות תמפורסנזות של אוכספורד.
מהו פסוקה של מנדי, המופיע עתה בצד פסוקים
כמו ״להיות או לא להיות, הנה השאלה״ ,״באתי לקבור
את קיסר, לא להללו״ ,״אין לי מה להציע מ״לבד דם,
עמל, דמעות וזיעה״ ,או ״הבל הבלים, הכל הבל״ ?
הפסוק בן־האלמוות הוא:
״? שמ ש ״ אסשסס ^ ,סשס 0ז\\ שמי׳
הוא נולד בשיא השערורייה ישל .1963 בדי לרענן
את הזיכרון: שר־הביטחון הבריטי. ג׳ון דניס פרופיומו,
הואשם על־ידי עלון קטן בקיום יהסי־מין עם פרוצה
בשם כריסטין קילר. זו היתד, באותה עת גם פילגשו
של הנספח הימי הסובייטי, אלוף־מישנה יבגני איבאניוב.
וכל זה היה בשיא משבר־קובה,
כשהעולם התנדנד על
עיברי־פי־פחת.
אחת מגיבורות הפרשה
היתד, צעירה בת 16 בשם
מנדי רייס־דייוויס, שהת חזתה
כבת . 18 היא היתד,
נערת־זזשעשועים של כמה
וכמה אצילים ואישים מן
הצמרת החברתית והמדי נית.
כאשר
נערך מ״שפטו של
הנאשם העיקרי, רופא מצ ליח
ששימש גם כסרסור־לדבר־עבירה,
כבשה העדה
מנדי את ביודהמישפט. ב ניגוד
לכריסטין קילר, ש־היתה
שפופה וחיוורת, דיב רה
מנדי בקול רם, בביטחון
עצמי, כשיש לה תשוגזו
חוצפנית ומוחצת לכל
שאלה. היא טענה שהיתה,
בין השאר, פילגשו של
לוריד אסטור. כאשר טען
לעומתה הפרקליט כי ה לורד
מכחיש שהוא מכיר
אותה, השיבה מנדי את ה תשובה
הניצחת והמשב־נעת

לאחרונה נסעה מנדי ל בריטניה
כדי להופיע ב־הצגת־תיאטרון.
אך ההצגה
התפרקה לפני שהתחילה,
למנדי היה פנאי, והיא הח ליטה
להעלות את תולדות
חייה על הנייר. לא רק את
הפרשה הגדולה, אלא גם
מנדי 1965
את חייה בישראל, הכל.
זאת תהיה סנסציה עולמית.
פרשת פרופיומו מעניינת שוב את הבריות, אך דעת־הקהל
השתנתה כליל. נערות־השעשועים שהושמצו מאז
כפרוצות מושחתות ונתעבות מעוררית עכשיו אהדה.
עדות לכך היא סידרת־טלודזיה חדשה, המוקדשת
לפרשות של אז. מנדי מוזכרת בה, כמובן. כאשר פנתה
לפרקליטה כדי לברר אם יש לה זכויות לגבי ד,סידרה,
השיב לה המישפטן המלומד :״לא. על פי החוק, אין
לדמויות היסטוריות זכויות לגבי סיקור המאורעות שהם
היו מעורבים בהם. את אישיות היסטורית.״
הנה כי כן: כרטיס־כניסה להיסטוריה. יש דוקומנטים.
כדי
לרענן את זיכרונה בעת כתיבת הספר, נעזרה
מנדי גם בהיפנוזה. אבל זה לא הצליח. בכל פעם
שהופנטה חזרה מנדי לחיים קודמים יותר. היא הרגישה
כחתול. וגם פניה לבשו הבעה חתולית.
עכשיו היא יודעת שהיא היתה, בשעתו, חתולה
קדושה במיצריים העתיקה.

חסידה וליאור
ואלישע ואביגיל

ושתי
״ושתי, ושתי, ראיתי אותך !״

אחד מקוראי העולם הזה בלוס־אנג׳לם שלח לי הזמנה
לטכס הענקודהתארים באוניברסיטה היהודית באותה עיר.
הוא לא התכוון לפתות אותי לנסוע לשם, אלא אך
להפנות את תשומת־לבי לרשימה של עשרת הסטודנטים
המאושרים, שקיבלו תארים של ב״א בפקולטה למדעי
היהדות.
שמונה מן העשרה הם חסידה בן־טל. רות כפיר,
פרידה איתן, ליאור אינדיג־גיבעון, אביגיל קהה, יעל
נגר, עליזה רפאה ואלישע תרנור.
הוסיף השולח בכתב־ידו, ליד שמות אלה :״כולם
ילידי־הארץ או בנים ובנות של יורדים.״
אותו קורא מסתפק בהערכה מתונה. לדעתו יש כעת
80 אלף יורדים בלוס־אנג׳לס, ו־ 120 אלף בקליפורניה
כולה.

!״ודי
החקיקה היא עניין רציני מכדי להשאירה בידי
הכנסת לבדה -דרוש בית שני בגונו 11.ן ־ב קדה

^ א פעם אני מזדמן לבית־מישפט, כאשר מתנהל
* בו ויכוח מלומד על נקודות מישפטיות מסובכות
ומורכבות.
״אין ספק כי כוונת המחוקק בסעיף זה היתזז כך-
וכך!״ טוען בלהט פרקליט עטוף גלימה שחורה, בעל
עשרות שנים של נסיון מיקצועי.
״בהחלט לא!״ מתרים נגדו חברו המלומד ,״ברור
לגמרי כי המחוקק חשב כו־וכך.״״
לבסוף באים שלושת השופטים, ובססקי־דין מנומ קים
וארוכים — ואולי גם סותרים זה את זה — הם
מנתחים ארוכות את כוונת המחוקק.

ואני יושב ומתאפק בקושי רם מלפרוץ
כצחוק. כוונת המחוקק:

צ ח 1ח
זהו תיאור נאמן.
אך גם תיאור זה אינו שלם. חוק יכול להידון בוועדה
במשך חודשים, ברצינות רבה. אך כאשר מגיעה עת
ההצבעות עליו, נכנסים לחדר־הישיבות חברי־ועדה ש כלל
לא השתתפו בדיון, ומצביעים. אם החוק הוא רגיש
מבחינה פוליטית, מביאות הסיעות מצביעים מן החוץ,
שכלל אינם חברי־הוועדה, כדי למלא את מקומם של
חברים נעדרים. זהו הנוהל המקובל. אז נערכת הצבעה
אוטומטית — ממש כמו במליאה.

לא מכבר הייתי כישיבה שד ועדת־הבנפת.
נערכה הצכעה על עניין כלשהו. לפתע נפרצה
הדלת, לחדר נכנס ח״כ דתי. הוא הביט

חכרי־הכנסת שומעים את הצילצול, המזעיק
אותם להצבעה אחרי שכד המסתייגים כבר
סיימו את הנאומים שבהם נימקו את הסתייגויותיהם.
נאומים אלה מושמעים כדרר כלל
לפני אולם כימעט־ריק, וכו שישה עד תריסר
חכרי-כנסת.
לפתע מתמלא האולם. הח״כים מפסיקים את ארוחותיהם
ושיחותיהם (המוקדשות לרוב לרכילות פוליטית)
ונוהרים לאולם. שם הם יושבים ומרימים ידיים, מבלי
להסתכל בהצעת־החוק, בניירות הלבנים והצהובים. הם
מצביעים לפי דוגמת חברי סיעותיהם, האמורים לדעת
על מה מצביעים ומהו קו־המיפלגה.
במשך השנים נדחו אלפי הסתייגויות שלי בדרך זו,
על־ידי ח״כים שכלל לא היה להם מושג מה הצעתי,
ונגד מה הם מצביעים.

מתרגלים לזה.

ד* אותו מיקרה — הקריאה השניה של חולן־האזר־חות
— קרה משהו אחר.
הוועדה הוציאה תחת ידיה חוק מאוזן ושקול, בעל

מי הוא המחוקק?
המחוקק הדמיוני הזה מורכב מ־ 120 בני־אדם . ,המכריעים
בהרמת-ידיים על קבלת כל סעיף וסעיף.

— 120 כתיאוריה. כי רבים מן הסעיפים
האלה, המשמשים כיום נושאים לדיונים מלו
מדים ככתי־המישפט, נתקבלו כמליאת־הכנסת
כרוב של 12 ננד ,8או אף של 7ננד .4
י י 1
^ ם כן, מיהו ״המחוקק״ ?
י כשהפרקליטים והשופטים מדברים
הם בוודאי רואים לנגד עיניהם דמות
מודרני, בעל עיניים נבונות ומצח גבוה,
שות־ד,קמטים ועטורי־הזקן מלמדות על

הכל לי לקלקל אשליה זו.

על ״המחוקק״,
דמיונית. סולון
אשר פניו חרד
חוכמה ונסיון.

המחוקק הוא ח״כ גוסטאב אליקים בדיאן. כן, אותו
בדיאן שנראה לא־מכבר בהרחבה בטלוויזיה, ושעם־יש־ראל
כולו שמע את המרגליות שהפיק פיו. ידו המורמת
שווה לידו של הפרופסור (למישפטים) אמנון רובינשטיין.
המחוקק הוא ח״כ עקיבא נוף. ולא סתם מחוקק. הוא
מכהן גם כיו״ר ועדת־מישנה לחוקי־יסוד!
המחוקק הוא ח״כ שמואל פלאטדשרון. עם־ישראל
דאג לכך שקולו יהיה, בהצבעות, כקולו של מנחם בגין
או יצחק רבין.
דוב שילנסקי. גאולה כהן. מוחמד אבו־רביעא. צ׳רלי
ביטון. קלמן כהנא. שרה שטרן־קטן. סעדיה מרציאנו.
אהוד אולמרט.

זהו ״המחוקק״ .וזה מחריד למדי.

ך* כל רואים את מליאת־הכנסת. הטלוויזיה עזרה
י * לכך מאוד. משום כך מבקשים חברי־כנסת כה רבים
לסלק את הטלוויזיה מאולם־המליאה.

אם לא נעים להסתכל כראי, אפשר תמיד
לשכור את הראי.

אולם, כך חוזרים ואומרים סניגורי־הכנסת בכל הז דמנות,
אין ביכלל כל חשיבות למה שקורה במליאת־הכנסת.
אישור החוקים במליאת־הכנסת אינו אלא עניין
פורמלי. למעשה מחוקקים את החוקים בוועדות. שם יש
אווירה לגמרי אחרת. שם יושבים אנשים רציניים. שם
דנים בכל סעיף וסעיף לגופו, בלי דמגוגיה ובלי טכסיסים
מיפלגתיים, וגם בלי טלוויזיה. שם מקדישים לכל
חוק שעות ארוכות, ולפעמים עשרות ישיבות. שם מש תנים
בדיאן, שילנסקי, שטרן־קטו וגאולה כהן באופן
מופלא.
האמנם?
יתכן כי עדותי שלי על המתרחש בוועדות־הכנסת
פסולה, כי טענתי תמיד שהגדת הוועדות אינה אלא
אגדה. אך הנה יש לנו עדות מוסמכת ביותר, שאינה
יכולה להיות חשודה על איש.
אם יש בכנסת יו״ר של ועדה המתייחס לתפקידו
ברצינות קיצונית, הרי זה יו״ר ועדת־החינוך, אורה
נמיר. היא מייחסת חשיבות עליונה לוועדה שלה ולכל
,ועדות־הכנסת.
וכך היא מתארת את המתרחש בהן :
״אם סיקור הוועדות ייעשה בדרך־קבע על-ידי הטל וויזיה,
לא תוכל הטלוויזיה להסתיר מהציבור את העובדה
שלא כל חברי הוועדות באים לישיבות, שבמשך
דיוני הוועדות יוצאים החברים פעמים רבות לקבל שי־חות־טלפון,
שלעיתים נזרקות פיתקאות (מאיש לאיש),
שבזמן הדיונים עוברים על דואר וחותמים על מיכת־בים,
שקוטעים לעיתים איש את דיברי רעהו, ולא תמיד
בנימוס.״

לא היתה זאת התפרצות. אורה נמיר קראה
את הדברים מן הכתכ, כעת הדיון על סיקור
הכנסת על־ידי הטלוויזיה, לפני שבועיים בילכד.

הכנסת מצביעה: אין להשאיר את המילחמה לגנרלים
כחכרי־הקואדיציה המצביעים והרים את ידו.
ואז שאל :״על מה מצביעים?״
ך נניח לרגע שבוועדה אכן מתנהלים דיונים רצי־י
ניים, נשמעים דיבריהם החכמים של מומחים ומיש־פטנים,
נשקלת כל מילה של הצעת־החוק. לא פעם זה
אכן קורה כך.

מה הלאה?

בשבוע האחרון, ערב סיום מושב־הכנסת, ניתנה דוג מה
מאלפת מאוד לכך.
למליאת־הכנסת הגיע, לקריאה שניה ושלישית, תי קון
חשוב לחוק־האזוחות. זהו חוק הנוגע להרבה מאוד
אנשים, יהודים וערבים. זהו גם חוק טכני מאוד, מורכב
מאוד. הוא נדון ארוכות במליאה. כולנו נאמנו. אחר-כך
הועברה הצעת־החוק לוועדת־החוקה־חוק-ומישפט. שם
נדונה במשך עשרות ישיבות, ובאמת השקיעו בה עבודה
מרובה. בתום דיון זה הוחזרה הצעת־החוק למליאת-
הכנסת, לקריאה השניה והשלישית.
בשלב זה רשומה הצעת־החוק, שסוכמה בוועדה, על
גבי דפי-נייר לבנים. מצורפים אליהם דפים צהובים,
שבהם רשומות ההסתייגויות של חברי-הכנסת שטרחו
להסתייג.
לרוב נדחות כל ההסתייגויות אוטומטית, על-ידי עש רות
חברי־הכנסת המוזעקים מן המיזנון אל המליאה,
והמצביעים מבלי לדעת על מה הם מצביעים. זה טיבעי,
מאחר שהרוב בוועדה מקביל בדיוק לרוב במליאה. ה מקומות
בוועדות מחולקים לפי המפתח הסיעתי, ולקו-
אליציה יש רוב בכל הוועדות.

סעיפים חיוביים רבים וגם כמה סעיפים שליליים (כגון
הסעיף המאפשר את הענקת האזרחות הישראלית לתוש בים
הלא־יד,ודיים בשטחים המוחזקים. הכוונה היא ל דרוזים
של רמת־הגולן).
בדפים הצהובים הופיעו כמה וכמה הסתייגויות של
ח״כ דוב שילנסקי.
שילנסקי הוא איש הימין הקיצוני־הקיצוני של תנו־עת־החרות.
הוא ניצול־השואה. הוא גם איש סימפאטי.
אך איש בכנסת לא היה מגדיר אותו כמאור־הדור. וכ אשר
הוא נואם על ״דם, ילדים יהודיים״ אפשר לקבל
עור־אווז. אין כימעט נאום של ח״כ שילנסקי שאין
הוא מזכיר בו את דם־הילדים-היהודיים, בפאתום שיש
בו כדי לשגע פיל.

ההסתייגויות של שילנסקי לחוק רוקנו אותו
מכל תוכן חיוכי. ככמה מהן היו כלולים עקרונות
נוראים, המערערים את עצם קיומו של
שילטון־החוק. למשל: ששר־הפנים יכול לשלול
את האזרחות, כלי דין ומישפט, מאדם ששהה
אי־פעם כמדינה עויינת.

והנה מה שקרה: כולנו, גם שילנסקי, נאמנו לפני
אולם כימעט־ריק. כאשר צילצל הפעמון, התמלאה ה מליאה.
הידיים הורמו כרגיל, אוטומטית. אבל אנשי-
הליכוד לא ירצו להרגיז את שילנסקי, ואנשי הקואליציה
לא רצו להביך את הליכוד. כך, לפתע, נזרקו לפח־הזבל
הסעיפים שהתגבשו במשך חודשים ארוכים של
דיונים בוועדה, ושאושרו על־ידי נציגי אותן הסיעות
עצמן. כל ההסתייגויות של שילנסקי נתקבלו.

התוצאה: חוק זוועה.

׳(המשך בעמוד )32

(המשך מעמוד )31

ומחר ידונו בו שופטים ופרקליטים׳
וידברו על ״כוונת המחוקק״

המחוקק לא ידע בין ימי נו
דטמאלו. לא חיה לו מו שג
על מה הוא מצביע.
הוא רצה לעשות טובה ל ח
״כ דוב שילנסקי.

ואולי נכון יותר לאמר: ח״כ
דוב שילנסקי הוא המחוקק.

הוא וחברתו לדיעה, ח״כ
גאולה כהן.

^ מה ימים לפני כן אירעה
• י במליאה הצגה דומה.
על סדר־היום עמדה הצעת חוק
העמותות( .״עמותה״ היא מילה
שנגזרה מלשון ״עמית״ .העמותה
היא, לפי המילון החדש, מה
שנקרא עד כה ״אגודה עותומנית׳
/כלומר — אגודה וולונט רית
לצורכי-ציבור, שהוקמה על פי
החוק של השילטון העות׳מני
משנת . 1909 החוק החדש בא
להחליף את אותו חוק תורכי
פשוט וטוב).
בחוק החדש היו כמה סעיפים
אנסי-דמוקרטיים קיצוניים, המגבילים
את חופש־ההתאגדות, על
פי ההשקפה האנטי־ליברלית ה קיצונית
של ״ליברל״ דגול, שמו אל
תמיר. הסתייגתי מהן. הסתיי־גויותי
נדחו, כמובן, על-ידי הרוב
האוטומטי, ששוב לא ידע על
מה הוא מצביע.

לבסוף נשארה מחלוקת
אחת: כאיזה מישרד ישכון
המוסד שיפקח על אגודות
אלה?

עד כה הוא נמצא במישרד־הפנים.
הוועדה החליטה שימצא
להבא במישרד־המישפטים. אך
במישטר הפיאודלי הקיים בארץ,
העברת תפקיד כלשהו ממישרד
אחד, השייך למיפלגה פלונית,
למישרד אחר, השייך למיפלגה
פלמונית, הוא אקט של מילחמה.
העניין נגע לסעיפים שונים.
נערכו הצבעות אחדות. בכולן
ניצחה הקואליציה, שהסכימה לש מור
על הנחלה של. שר־הפנים
המפד״לי.
לפתע אירעה תקלה לרגע-קט
לא שמו הדתיים לב, וכך ניצחנו
מנגדיהם. בסעיף שנדון באותו
רגע נקבע כי שר־המישפטים
יהיה אחראי לעניין.

נוצר מצב אבסורדי. בכמה
סעיפים נמסרה האחריות
לחוק לשר אחד, ובסעיף
אחד נמסרה האחריות
לשר אחר.

אך החוק נתקבל בצורה זו גם
בקריאה השלישית. תמיר לא היה
מוכן לדחות ההצבעה הסופית על
קבלת־החוק. זה נראה מוזר. אך
כעבור כמה ימים התגלתה הסי בה:
הוא כבר ידע על תימרוך
ההתפטרות שלו, ורצה לסיים את
קבלתו של חוק נוסף, שיוכל
להופיע ברשימת־התעמולה שלו.

ף י שבועות האחרונים נת-
—י קבלה שורה ארוכה של חו קים
בחיפזון, בלי מחשבה יתרה,
כדי לענות על צורך מיפלגתי-
פוליטי, או כדי לספק אמביציה
אישית של תמיר, או כדי להתחנף
למנחם בגין.
חוק יסוד: ירושלים בירת יש
ראל
הוא רק הדוגמה י הבולטת
ביותר לכך. לא פחות חשוב ה תיקון
לחוק־מניעת־טרור על הש לכותיו
השערורייתיות, ההצעה
המגוחכת של חוק הנצחת זיכרם
של נשיאי ישראל וראשי ממש
לותיה,
תש״ם־( 1980 שנתקבל ב קריאה
ראשונה) ועוד.

אפשר דאמר שזוהי אחת
התוצאות של התמוטטות
מישטרו של בגין, בעזרתו
האדיבה של שמואל תמיר.

אך התופעה עצמה אינה חד שה.
שר־המישפטים הטוב ביותר
שהיה אי־פעם לישראל, יעקב
שימשון שפירא, נשאל לא מכבר
בראיון מטעם ביטאון לישכת
עורכי־הדין ״אם הזכרת את בית...

המחוקקים, מה דעתך על החקיקה?״
הוא השיב כך:
״לעיתים קרובות מחוקקת הכנסת
חוקים, שלפי הרושם שלי
אין היא ערה למה שהיא עושה...
וכי מה הם יודעים, כ ל מאה
ועשרים האנשים, על חוק־המכר,
למשלי ...במיקרים רבים הכנסת
רק מאשרת את מה שהמומחים

מביאים לפניה.״

הדברים גאמרו עוד לפני
השילשול התחיקתי האחרון
של תמיר.

^ ם גן, מהי המסקנה הנר
בעת מעובדות אלה?

טאליראן אמר ^י המיל״
חמה היא ׳;״יין רמיקי מדי,
מכרי להשאירה כירי א מט י־הצכא.
אפשר לטעון כי החקיקה
היא עניין רטי־״י טדי
מכרי להשאירה כידי חברי
הכנסת.
אם כן, מה ז הוצאת החקיקה
מידי הכנסת? דיקטטורה של טכ־נוקראטים?
כוו
ד אי של א. כדכרי צ׳ר־

צ׳יל: הדמוקרטיה היא
שיטה רעה, אך כד שאר
השיטות גרועות ממנה.
במדינה העם

הסכמתו של בגין לרעיון זה —
אליבא דארליך — קמה סערה בלי כוד.
כי בליכוד יש לפחות 25
חברי־כנסת שאין להם שמץ של
סיכוי לחזור לכנסת הבאה.
בגין נאלץ להכחיש, אך איש לא
התייחא ברצינות להכחשה. מאי 81׳
נשאר תאריו־היעד הסביר — ואולי
יהיה זה תאריך־היעד היחידי ש יישמר
בכל תקופת שילטונו של
מנחם בגין.

זה היה ב חו ד ש נלא
ייתכן כי זה יהיה
תאריך־היעד היחידי
שיישמר בימי שילמון בגין
...מנחם בגין מוכן לבחירות ב מאי
.1981 מנחם בגין לא התכוון
לכך. בגין רוצה בכך. בגין אינו
רוצה בכך. הוא נכנע לשימחה
ארליך. ארליך סילף את הדברים...
קדחת הבחירות אחזה השבוע
במדינה. היא השכיחה את המשבר
החדש בין ישראל ומצרים (ראה
להלן) ,ואף את האולימפיאדה ש הסתיימה
באותו יום במוסקבה.
ספורט חדש עמד בשער. סוסי-
המילחמה הוותיקים של כל המיס־לגות
נשמו את אוויר־הבחירות
מלוא הריאות. המירוץ הגדול׳ ה־ארבע־שנתי,
התחיל.
שירה ופרוזה. למעשה ניחשו
רוב העסקנים המיקצועיים מזה
כמה שבועות כי מאי 81׳ הוא ה־

יחסים מרחביים
מטורף. מ טורף! ,לטורף
זסאדאת?א היתה
ברירה. בגין הכריח אותו
אנוור אל־סאדאת לא פעל בחי פזון.
לא היתד, זאת תגובה נמהרת,
בהתקף של זעם. לא היתה לו
ברירה.
כאשר עבר חוק יסוד: ירושלים
בירת ישראל את כל שלבי החקיקה
בכנסת, נלווה אליו פיזמון חוזר:

איני בא לפגוע בכנסת. היא
הטובה שבכל הרעות.
האם אפשר לשפר אותה?
מסופקני. ציבור השולח לכנסת
איש כמו פלאטו־שרון, דמות
הכנסת אינה מטרידה אותו.

אך אני כא וטוען כי יש
למנוע מן הכנסת את קבלתם
של הוקים בחיפזון. יש לבטל
את האפשרות שרוב
מיקרי כה יקבל חוקים, אשר
יופרכו על-ידי המציאות תוך
זמן קצר. יש ליצור מנגנון
של בקרה.
מנגנון כזה קיים במדינות מתו קנות
רבות. כזהו בית־הלורדים
בבריטניה, הסינאט של ארצות״
הברית, הבונדסטאג בגרמניה ,״ה בית
העליון״ או ״הבית השני״
במדינות רבות אחרות.
כל אחד מן המוסדות האלה
צמח, כמובן, מתוך מציאות מקומית,
מסורת מקומית, בעיות מקו מיות.
הבית העליון של מדינה
פדרלית, כמו ארצות־הברית וגרמניה,
אינו דומה לבית העליון
שצמח מתוך מציאות פיאודלית,
כמו בבריטניה.

אני סכור כי יש מקום
להקים כישראל בית עליון,
שבו יישבו אישים שהצטיינו
כשיטחי-החיים השונים
(כמו כבית־הלורדים המחודש
בבריטניה, הממלא
עתה תפקיד חיוכי מאוד),
נציגים של גופים מיקצועיים
(כגון ההסתדרות והתעשיינים,
לשכות עורכי-הדין והרופאים,
הרבנות, ואולי גם
נציגי עדות) ,ח ״כים ותיקים
ועוד.
למוסד כזה יש לתת את
הסמכות לעכב חקיקתם
של חוקים (או רק לזמן
מוגבל) ,לערוך עליהם ויכוח
נוקב, להחזירם לכנסת לקריאה
נוספת.
הצעתי הצעה מעין זו עוד ב ראשית
כהונתי בכנסת, ועל כך
זכיתי בשעתו בכמה וכמה קארי-
קטורות טובות־לב. הקמתו של
״בית־לורדים ישראלי״ נראתה כ רעיון
משעשע. מובן שההצעה
נדחתה על-ידי הכנסת ברוב גדול.
כיום, כעבור תריסר שנים, אני
משוכנע יותר מתמיד שהדבר
דרוש כדי למנוע זיהום החקיקה
הישראלית — תהליך המצטרף
לזיהום שאר מערכות המדינה.
איננו זקוקים ל״בית־לורדים״,
כשם שאיננו זקוקים למועצה של
זיקני-ציון.

אכל אנחנו זקוקים למוסד
פרלמנטרי שני, מיקצועי ורציני,
שיעמוד מעל ללחצים
הפוליטיים והאישיים של
יום־יום, ואשר ישמש כמחסום
להפקרות ולקלות-הדעת
של ״המחוקק״.

לנהל על-כך משא־ומתן לנצח. ממ שלת
מצריים היתה חוזרת שוב
ושוב על דעתה, שירושלים הער בית
שייכתי לפלסטינים ולעולם ה מוסלמי,
ממשלת ישראל היתה חו זרת
עד בוש על דעתה, שירושלים
היא כולה ישראלית ויהודית. י
חוק ירושלים הפר אידיליה זו.
אילו חזרו המצרים לשולחן ה־משא־והמתן
אחרי קבלת חוק זה,
היו מכריזים בכך קבל עם ועולם
— ובעיקר קבל העולם המוסלמי
— כי הם השלימו עם הפיכת ירו שלים
המיזרחית לעיר ישראלית.
רק כסיל בירושלים יכול היה
לצפות שאנוור אל־סאדאת יסכים
לכך. הדבר כלל אינו אפשרי. כי
הסכמה כזאת היתד, שורפת את
הגשרים האחרונים בין מצריים
ובין העולם הערבי כולו, וביכללו
סעודיה. הוא היה מספק נשק קט לני
לאויבי אל־סאדאת בעולם ה ערבי.

זה נאמר בפירוש בוויכוח בכנסת
— הן בדיון בקריאה הרא שונה,
הן בדיון בקריאה השניה
והסופית. בשני המקרים נכח מנחם

מ פ לג תהע בו ד ה הי שרא לי ת
הסיעה בכנסת

ירנמלים.

מ יסמר השבוע 7,״״

מערך למען נציגיו בוועדת החוקה־דזוק־ומישפט של
הכנסת, בדיון על הצעת־החוק של גאולה כהן. על טופס
של מיפלגת־העבודה הוכנה הצעה לסעיף, שנוסף

מועד הסביר ביותר לעריכת הבחי רות,
ולא רק מפני שחודש מאי
הלהיב את המשוררים תמיד (לא
בארץ־ישראל, כי אם באירופה).
גרמו לכך כמה שיקולים פרוז איים

!• בנובמבר 80׳ ייבחר הנשיא
האמריקאי. הוא ייכנס לתפקידו
בינואר 81׳ .יהיה דרוש לו זמן-
מה כדי להסתדר. אז יתחילו הלח צים
הקשים על ממשלת ישראל.
אם יתחילו מייד לאחר מכן הבחי רות
בישראל, יידחו במיקצת הלח צים,
והנשיא האמריקאי החדש
(אם יהיה חדש) יוכל לפתוח דף
חדש עם ממשלה ישראלית חדשה,
בהנהגת המערך.
!• הכלכלה הישראלית מתמו טטת.
ניתן יהיה לקיים מצב נסבל,
באופן מלאכותי, במשך כמה חוד שים׳
בתנאי שהזמן לא יהיה ממו שך
מדי. מבחינה זו מתאים חודש

מאי הבא.
!• ההתמוטטות הכללית בכנ סת
הגיעה לממדים כאלה שלא
ניתן יהיה לקיים בכנסת זו שום
ממשלה. הסיעות מתפצלות כמו
אמיבות. עשרות ח״כים מושחתים
מנהלים עתה מישחק אישי בילבד,
כדי למכור את הצבעתם בכנסת
זו תמורת כסא בכנסת הבאה. ה-
תימרונים של שמואל תמיר (ראה
עמודים )40—41 היו רק דוגמה
בולטת לתהליך ההתפוררות. הפי כת
הממשלה לממשלת־מעבר, לה לכה
או למעשה, תרסן השתוללות

25 אבודים. עם היוודע דבר

ול , 1י

לחוק. יש בה פרט פיקאנטי ביותר, המעיד על
הפסיכולוגיה של בעליה. מתוך טעות פרוידיאנית,
נאמר במקור כי ״המיפלגה תשקוד על פיתוחה ושיג־שוגה
של ירושלים״ .ברגע האחרון שם מישהו לב
למישגה, מחק את המילה ״המיפלגה״ ורשם ״הממשלה״.

בעצם אין הוא משנה דבר. הוא
רק מאשר מצב הקיים בירושלים
מאז סופח החלק המיזרחי של העיר
לחלק המערבי ביוני .1967
לא היתד, זאת אמת — ואנוור
אל־סאדאת ידע זאת.
דין בוגד. עמד על כך דווקא
אחד מראשי הימין הקיצוני: אלי-
קים העצני, איש קריית־ארבע וגוש
אמונים, מישפטן המזכיר את ד״ר
סטריינג׳לאב בסרט המפורסם*.
ערב קבלת החוק בקריאה ה שלישית,
הכריז העצני, בעל העי ניים
המבהיקות מאחרי משקפיים
עבים: מעתה השתנה המצב החו קי.
כל מי שיעז לנהל משא״ומתן
על ירושלים, דינו כדין בוגד. הוא
יפר את החוק המפורש.
הכל פתוח. בכך יש שינוי
מכריע במצב.
עד כה היתד, העמדה הרשמית
של ממשלות ישראל כי ״ניתן לנהל
משא־ומתן על הכל״ .על כך חזרה
לא דק גולדה מאיר, אלא גם מנחם
בגין.
אמנם, נאמר, העמדה הנחרצת
של ממשלת ישראל היא כי ירוש לים
כולה היא בירת ישראל, וש אין
להחזיר אף חלק אחד ממנה
לריבונות ערבית. אך אם הצד
השני רוצה להעלות את הנושא —
תמיד אפשר לדון על כך.
נשק קטלני. אילו נשאר ה מצב
כך, ניתן היה — בתיאוריה
* שם גילם את דמותו פיטר
סלרם, שנפטר בשבוע שעבר.

בגין עצמו באולם. הוא שמע את
הדברים יחד עם רוב חברי־הכנסת.
הדבר לא שינה את עמדתו.
מלכודת כלא מוצא. לכן לא
יכול היה איש להיות מופתע הש בוע.
נשיא מצריים פעל בדיוק
כפי שצפוי היה שיפעל.
הוא העביר למנחם בגין איגרת
ארוכה, באמצעות שני השגרירים
— אליהו בן־אלישר בקאהיר וסעד
מרתודא בתל-אביב. התוכן: אין
הוא יכול לנהל משא־ומתן כל עוד
נשאר חוק ירושלים בתוקפו.
הדברים נוסחו במתינות מיר־בית״
.אך המסר היה חד־משמעי.
לא יתכן חידוש המשא־והמתן, אלא
אם כן תכריז ממשלת־ישראל ש היא
מוכנה לנהל משא־ומתן גם
על ירושלים. לאור החוק החדש
שנתקבל, הכרזה כזאת תהיה בלתי
חוקית.
כך הכנים מנחם בגין — בעזרת
שימעון פרס ויצחק רבין — את
ממשלת־ישראל למלכודת בלא-
מוצא.
מה יהיה? הניחוש הסביר ביו תר
הוא כי המשא־והמתן יישאר
קפוא, עד אחרי הבחירות בארצות־הברית.
אז, כך מקווה אל־סאדאת,
תפעיל ארצות־הברית לחץ כה
מאסיבי על ממשלת־ישראל, עד
שזו תיאלץ, בעל כורחה, לבטל
את חוק-ירושלים.
אם יפול תפקיד זה על ראש-
הממשלה פרס או רבין — לא ירחם
עליו איש.
העולם הזה 2240

יחד עם הסופר וכותב התסריטים, דויד
מרסר.

ועץ ב ג !,
המנכ״ל המודח של מישרד־הדתות, ישראל ליפל,
מונה כיועץ ראש־הממשלה, מנחם בגין, לענייני
הנוצרים בישראל. תפקיד כזה לא היה קיים עד כה.

המינוי נעשה תוף התייעצות כין כגין לכין
שר־הדתות אהרון אכו־חצירא.

תיגיגן־ ך

!יו ע

בגין ל א רו צ ה

מוכייל ה ע בו ד ה

אתת מי ר

כשיחות שקיים יושכ-דאש מיפלגת־העכודה,
ח״כ שימעון פרס, עם מקורכיו, הוא הודיע
כי המועמד שלו לתפקיד מזכ״ל מיפלגת־העכודה,
אחרי הכחירות, הוא הח״כ
הירושלמי עוזי כר־עם.

כניגוד לחישוכיו של תמיר (ראה עמודים
)40—41 לא מתכוון ראש־־הממשלה, מנחם
כגין, לקכל את תמיר וחכריו כסיעה
לליכוד.
דכרים כרוח זו אמר כגין למקורכיו כיום כו
התפטר תמיר מהממשלה. לדעת כגין יש
לממשלה רום גם ללא תמיכת אנשי תמיר,
גם אם מספרם יגיע לחמישה. אחד מעוזריו
הקרוכים כיותר של כגין אמר :״ראש־הממשלה
היה צייד לכלוע את תמיר
כמיסגרת קואליציונית, אך לא יסכים לקכל
אותו לליכוד.״

חוקי ת מי ר ונלמו החוקים החדשים שאותם העביר שר־המישפטים
לשעבר, שמואל תמיר, בקריאה ראשונה בכנסת, לא
יובאו לקריאה שניה ושלישית, אלא אם כן ישוב
תמיר לכהן כשר־המישפטים.

חוק הפי
חוק־המיפלגות~ ,־ק
--הפרטיות וחוק־ההומוסקסואלים
ימותו מיתת נשיקה
בוועדת־החוקה־חוק־ומישפט.
מרכית חכרי הוועדה, וכראשותם היושכ־ראש
ח״כ דויד גלם, אינם מעוניינים למעשה
כחוקים אלה, והם הצכיעו עכורם כקריאה־הראשונה
רק מתוך הלחצים הככדים
שהפעיל עליהם תמיר.

ת מי ר 3מסט
ולא התפטר
בישיבת־הממשלה שנערכה ביום הראשון האחרון,
המתין שר־המישפטים המתפטר, שמואל תמיר, עד
לסוף הישיבה, מבלי שהגיש את מיכתב־ההתפטרות
שהיה מונח לצידו על השולחן.
בסוף הישיבה שאל אותו ראש־הממשלה, מנחם בגין:
״נו, מה עם המיכתב?״ תמיר השיב לו :״המיכתב
פה,״ אך לא הראה שום כוונה למסור אותו לבגין.

שר־הכריאות, אליעזר שוסטק, זינק
ממקומו, ניגש אל תמיר וחטף את המיכתכ :
״עכשיו אתה כידיים שלי,״ הוא אמר
לתמיר לקול צחוקם של חכרי-הממשלה.
״יש לי עוד הרכה העתקים ממנו,״ השים
לו תמיר, ושוסטק, שהיה חכרו של תמיר
למיפלגת המרכז־החופשי, אמר :״הכוונה
שלי היתה הפוכה.״ אחר כך הגיש שוסטק
את סיכתב ההתפטרות של תמיר לכגין.

דומיין מגייס

למקורביו סיפר דולצ׳ין שהוא הצליח לשכנע את
וייצמן לחזור מיד לפעילות פוליטית, אם כי וייצמן
עדיין לא החליט לדברי דולצ׳ין אם לעשות זאת
במיסגרת הליכוד או להקים׳תנועה חדשה.

האםנרצ חו
ה א סי רי ם ב כוונ ה י
שני האסירים הערכים, שמתו כנסיון
הזנתם, נפטרו כתוצאה מחדירת נוזלים
לריאות. התברר כי הכניסו את צינור
ההזנה לריאות כמקום לקיכה. השאלה
היא אם ההזנה בריאות נעשתה כמתכוון.
הדבר הגביר את הדרישה שתתנהל חקירה בלתי*
תלויה, מטעם ועדה שלא תתמנה על־ידי שרות
בתי־הסוהר או שר־הפנים.

לאחרונה דרש בר־עם הבטחה להיות שר־הקליטה־והעליה,
אולם פרס מסרב לצרף אותו לממשלתו
העתידה.
תפקיד המזכ״ל נועד לפייס את בר־עם הכועס.

ח פי ד ת 3 *3 0
ז יא ק א מיר
מישרד־חקירות־פרטי ערך חקירה נרחכת
סכיכ ח״כ המערך, ראש־עיריית דימונה,
יעקוב >״ז׳אק״) אמיר. החוקרים הפרטיים
ניסו למצוא רכב אישי כאמיר, ובפעילותו
כראש־עיר.
החקירה הוזמנה על־ידי גורם המתנגד לאמיר בתוך
מיפלגת־העבודה. היא עלתה למזמיניה 50 אלף
לירות, אך מילבד דברים שהופיעו כבר בעיתונים,
לא היה בה מאום.

אמיר נמנה על מחנהו של יצחק רכין.
הכוונה להעמיד את ;מועמדותו לתפקיד
מזכ״ל ההסתדרות כנגד מועמדו של ח״כ
שימעון פרס פרס לתפקיד זה, ירוחם משל.

א ״זנ 3ר ג

אניס מנ צור -

פרשמש רי ר

לתפקיד ממלכ ת

איש־העסקים, המיליונר שאול אייזנברג, ניתק את
קשריו עם ח״כ אברהם (״אברשה״) שריר. אייזנברג
היה מתומכיו הגדולים של שריר ערב הבחירות
הפנימיות במיפלגה־הליברלית, והשקיע סכומי־עתק
במערכת הבחירות של שריר.

•טריר מסכיר זאת בשיקוליו העיסקיים של
אייזנכרג. לדבריו מעוניין עתה אייזנכרג
למצוא־חן בעיניו של שר־האנרגיה, יצחק
מודעי, יריכו של שריר כליכרלים, כדי
לנגוס נתח גדול כפרוייקט הובלת הפחם
לארץ.

דין דרש
ל הו רי דאחה 3ודקה
אחרי הפירסום לפיו ויתר סגן־ראש־הממשלה, ייגאל
ידין, על השמירה האישית עליו, דרש ידין בתחילת
השבוע להוריד מיד את מיבנה השמירה בפתח ביתו
ברחוב רמב״ן בירושלים.

ידין פיקח אישית על פועלי מישרד־הכיטחון

שעשו כן, כיום השני האחרון.

א ת וייצמן
בשבועות האחרונים נערכה סידרה של
שיחות כין שר־הכיטחון לשעכר, עזר וייצמן,
לכין יושכ־ראש הנהלת הסוכנות־היהודית,
אריה דולצ׳ין.

מורו הגיעה עם מרסר לישראל כדי לכתוב ביחד
תסריט על־פי סיפורו הקצר של ארתור שניצלר
ביאנוריס. היא שהתה בארץ רק שלושה ימים, וכמעט
שלא יצאה מפתח הדירה.

ד אן מורו
בי סרה בי שראל
השחקנית הצרפתיה ז׳אן מורו, כיקרה
כשבוע שעכר אינקוגניטו כישראל. מורו
התגוררה כדירה כרחוב השרון 0צ בחיפה

עורך ״אוקטובר״ ,אניס מנצור, המקורב
לנשיא אנוור אל־סאדאת, עומד לעלות
כדרגה ולקכל מינוי ממשלתי כסיר.

שטר או ס הוזמן
ל ח קי רו תמס ־ הכנסה
מי שהיה נשיא לישכת רואי־החשבון בישראל,
ישראל שטראוס, הוזמן לפגישת בירור עם מנהל
מחלקת־ר,חקירות של מס־ההכנסה, יוסף לוין.

שטראוס הוזמן כעיקכות מידע שאסף
המודיעין ה ס מוי על מס־הכנסה, על קכלת
תשלומים מלקוחות כאמצעות טכניקה
שאיפשרה דחיה של שנה כתשלום המיסים
עליהן.

לקייא־ -1-1>1 1י1ללללי
שוב נאלץ ״העולם הזה״ להעלות את
מחירו, בדי להתאים אותו לדהירת האינפלציה.
נמנענו
מלעשות זאת בחודש שעבר, מתון
התחשבות בקוראים שלא קיבלו בחודש יולי
תוספת״יוקר. משום בך אנו נאלצים הפעם
להעלות את המחיר בעשר לירות, המינימום
הדרוש כדי להדביק את קצב עליית הוצאות-
הייצור במשך החודשיים.
אנו מקווים שהקוראים יתייחסו לבן
בהבנה, במו עד בה.

ערב, ערב.

מה ק 1רה?
ארועים מרכזיים

6 .8.80

13. 8.80

יום ד׳ — 6.8

מופע :
במת הכנר :
המועדון הפתוח :
במת הספורט :
סרט :
ין ן

על הדשא :
ביתן : 31

— 17.30
— 17.45
— 21.30
— 18.00
— 19.30
— 21.00
— 18.00
— 17.30

המפוזר מכפר אז״ר
משחקי תיאטרון סנטוולגיה מופע אתלטיקה כבדה׳ אגרוף וסרטי ספורט
היבשה הששית
שתי שניות לחיים
הצגת כלבים מאולפים
קורס קוסמים

יום ה׳ — 7.8
במה מרכזית :
במת הכבר :
המועדון הפתוח :

— 21.30 צביקה פיק

במת הספורט :
טכנולוגיה :
סרט :
על הדשא :

— 20.30 אבי טולדנו, ג׳וקי ארקין, שליחי
הנשמה• בחסות מועדון חצב
— 17.30
— 18.00
— 19.30
— 18.00
— 20.00
— 19.30
— 21.00
— 18.00

קוסם — רוני שכנאי
גרפולוגיה — חנה קורן
״ערב השלושה״ — מנהיגות צעירה
אתלטיקה כבדה, מחול אירובי וסרטים
המדע לעזרת המשטרה — זירת הפשע
היבשת הששית
שתי שניות לחיים
אימון אילוף כלבים

־ יום שבת — 9.8

בהתאם ל״חוק העונשין (תיקון מס׳ )14 תש״ס־1980״,
שהונח בשבוע שעבר על־ידי שר־חמישפטים שמואל תמיר
על שולחן הפנטת :

גבר גרוש

המועדון הפתוח :
במה אינטימית :
טכנולוגיה :

— 19.30
— 19.30
— 20.00

סרט ו

— 19.30
— 21.00
— 19.00

מול פני הנוער — ״להיות כוכב״
שלי אייזנברג, אורית קובר, עופר פורטוגלי
״אתה והמימסד״ — רבי שיח בהנחיית
האדריכל ישראל גודוביץ
מסע ליבשת הששית
קומפיוטר בנעלי טניס
קורס קוסמים — מילו פרקש

ביתן : 31

מסודר, בעל אמצעים וניסיון, מעוניין להכיר

עז אינטליגנטית ונאה
לצורך קיום יחסים אינטימיים ו/או נשואין.

יום א׳ — 10.8
במה מרכזית :
המועדון הפתוח :
במת הספורט :
סרט :

— 21.00 הפלטרס
17.00
18.00
19.30
21.00

הצגה — ״רופא בעל כורחו״
אתלטיקה כבדה וסרטים
מסע ליבשת הששית
קומפיוטר בנעלי טניס

יום ב׳ — 11.8

סודיות מובטחת.

דן בן־אמדץ,

במה מרכזית :

— 22.00 ערב רוק: גרי אקשטיין ולהקת
סתיו, להקת דובדבן בחסות
מועדון חצב חוסך צעיר בל״ל

יפו העתיקה

במה מרכזית :
במת הככר :
המועדון הפתוח :
במת הספורט :
טכנולוגיה :
סרט :

גלריה חור אל מודיעה הגל רי ה ת הי ה ב חו פשה
במ שך כל חוד ש או גו ס ט
ניתן להתקשר לטלפון
241628 איי 242738
ז׳בוטינסקי ,3תל־אכיב

על הדשא :
ביתן : 31

— 21.30 צביקה פיק
17.30
17.30
19.30
21.30
18.00
20.00
19.30
21.00
18.00
17.30

המפוזר מכפר אז״ר
ילד טוב ירושלים
מול פני הנוער: ערב אסירים
מהמרים על האהבה
מופעי ראווה בג׳ודו והיאבקות
התפתחות הרכב — ג׳ו קריידן
הפשיטה הגדולה
פורענות נעורים
אימון, אילוף כלבים
קורס קוסמים

יום ג׳ — 12.8
במה מרכזית :

במת הככר :
המועדון הפתוח
במת הספורט :
טכנולוגיה :
סרט :
על הדשא :

— 21.30 שלום חנון. בחסות מועדון חצב
— 17.30
— 19.30
— 18.00
— 19.30
— 21.30
— 18.00
— 20.00
— 20.00
— 19.30
— 21.00
— 18.00
— 20.00

אלונה טוראל — קלידים
מיקו שביב — בס

מאיר ישראל — תופים
קרואן צוציק
שחק אותה — עם יואל ריפל ומשה טימור
צורה ויצירה — רינה ואורית שרת ושוקי
מול פני הנוער: מה מריץ את הספורטאי
ג׳ז עם הקהל
מופעי ג׳ודו והיאבקות
סרטי ספורט
מדע בדיוני — חלום ומציאות
הפשיטה הגדולה
פורענות נעורים
הרצאה: כלבנות בסיסית
מגרש כדורסל — טל בדודי: בוא נשחק
כדורסל

כ ר טי סי ב ־ 8 0לי י ב קו פו ת.

תן טרמפ לחייל

עיר-נוער 80
גניהחעחכה ח־א עד 23.8.80
ימי ח 1ל 23.00־ 17.00 ובמוציש עד 24.00

ן ^ ן מיויחח^אנינידו
^ מיוד׳.1וד\1ך!;1וש חותיטז!

או טו בו סים׳ ־ ק רוי דן 21 , 48 , 47

לאחר סיום המופעים יובלו באי עיר הצוער לרכוש

* האם הועבר בזו
של בעל פונדק
ש או ללק ויי ה?

האם הקר אובר
בתנו 1׳ מעצרו
של סגן פירטו?

* האם קי בל ארבל
כ ו טי ס ט! י ס!1
ל ח*ץ־ל!אוץ?

השתהו

האם

במסיבות סועדות
באילת 1בת א?

מה הקשרים של
ארבל עם גאנדי,
מג טשו מיזו חי?

1מ יי שיפץאת
הו וילה של ארבל
ב גי בעת אוו י ה?

(*ני הקצינים־הזוטרים של המיש־
״יי טרה־הצבאית יצאו חמורי־סבר מפגי קצין־מישטרה־צבאית־ראשי עם שתם
(קמצ״ר)
,תת־אלוף ברוך ארבל .״זה כבו
הסוף,״ אמר אחד מהם לחברו .״האיש
מושחת, ולנו הוא נותן נזיפות חמורות
על שטויות כאלה.״ כמה דקות קודנדלכן
ננזפו שני הקצינים על ידי מפקד־החיל

שלהם, ביגלל עבירה פעוטה הקשורה
במיצרכי־מזון.
שיחה זו, שנערכה לפני כשנה, גרמה
לסערת השחיתות הגדולה ביותר שידע
צה״ל מעודו. שני הקצינים החליטו להק דיש
את כל זמנם לאיסוף חומר מרשיע נגד
ארבל. במשך שנה תמימה הם חיפשו עדו יות,
הקליטו, רשמו, תייקו עד שלפני
כמה שבועות הניחו על שולחן הרמטכ״ל
תיק עב־כרס, ובו האשמות חמורות ביותר
נגד ארבל.
הרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל (״רפול״)
איתן, התייחס לחומר שהוגש לו ב חומרה
רבה. הוא לא הופתע לגמרי.
בשבועות שלפני כן הגיעו אל הרמטכ״ל
שמועות על התנהגותו של ארבל ושני
מיכתבים אנונימיים, ובהם האשמות חמורות
נגד ארבל. לרמטכ״ל גם נודע על הת בטאויות
של רס״ר מכלא ,4רס״ר (היום
טוראי) חיון, שאמר בבית־הדין־הצבאי כש נידון
לשנת מאסר באשמת שוחד :״יחד
איתי יפול גם הקמצ״ר.״ בחומר שהגישו
לו שני הקצינים היו גם פרטים רבים
שנמסרו להם על־ידי חיון.

אפ שר

בלי זיגל

רמטכ״ל איתן
לחקור עד הסוף

ף* פול הוא מסוג האנשים שאינם מו ן
כנים לטאטא אל מתחת לשטיח. הוא
החליט לפעול במהירות. הוא קרא אליו
את ארבל, הודיע לו על החקירה העומדת
להתנהל נגדו והוציא אותו לחופשה. תגו בת
ארבל שיכנעה את הרמטכ״ל בצורך
בחקירה מקיפה :״אני לא אשם. מעלילים
עלי. אני רוצה עורך־דין.״
בפני הרמטכ״ל עמדה בעיה. מי יחקור
את השוטר הראשי של צד,״ל 1כדי ש
החקירה
תהיה ללא רבב וללא משוא-
פנים, אי־אפשר היה להטיל אותה על
החיל שעליו מופקד ארבל, על המישטרה,
הצבאית. גורמים אחרים בצה״ל, כביטחון-
שדה, אינם בנויים לחקירה מסוג זו.
תחילה חשב הרמטכ״ל להטיל את החקירה
על תת־ניצב בנימין זיגל ממחלקת־ההונאות
של המטה־הארצי של המישטרה.
אולם הדברים ששמע הרמטכ״ל על סיגנון
החקירה של זיגל ולאור העובדה שבמשך
השנים נוצרו יחסי־ידידות בין שתי
המישטרות, האזרחית והצבאית, החליט
איתן שלא לבחור גם במישטרה האזר חית.
הוא פנה לשרות־הביטחון-הכללי
(השב״ב) וביקש ממוסד זה לחקור את
פרשת ארבל.
תוך כמה שבועות היה תיק החקירה
שלם ומוכן. אנשי השב״ב עבדו ביעילות
המאפיינת אותם. הם גבו עשרות עדויות,
הקליטו שיחות־טלפון, צילמו מקומות ופגישות
ויכלו להגיש בתחילת השבוע
תיק עב־כרס, ובו מימצאים חמורים ביותר
נגד ארבל.
תוך כדי חקירה הגיעו אנשי השב״ב
לחומר מחשיד שסימר את שערותיהם.
התברר כי ההאשמות הראשוניות נגד ארבל,
שנסובו בעיקר סביב קבלת טובות־הנאה
אישיות ושימוש בסמכותו כדי לשלם
עבורן, היו רק קצה הקרחון. בתיק־החקירה
נגד ארבל יש חומר המעורר חשד לגבי
יחסיו של ארבל עם אנשי העולם־
התחתון, אנשים שהוזכרו כראשי־הפשע-
המאורגן בישראל, וגם מעשים שונים של
ארבל שהראו בעליל כי הוא היה בורר
ושופט כמעט מיקצועי בסיכסוכים שבין
אנשים בכירים בעולם־התחתון.
אך הפרשה החמורה ביותר הנחקרת עתה
היא פרשת קופת־גמילות־חסדים שבה היה
מעורב ארבל. חוקרי השב״ב, שאליהם הצ
טרפו
גם חוקרי־מס־ההכנסה, מנסים לפע נח
את פשר הקרן שאותם הקים הקמצ״ר.
את החוקרים מעסיק חשד כי קרן תמימה-
כביכול זו, אשר נועדה לעזור לחיילים
במצוקה, שימשה צינור להלבנת הון־שחוי־של
הפשע־המאורגן בישראל ולהברחת
מיליוני לירות לחשבונות מטבע־זר בחו״ל,

פצ״ר שפי
להסיק את כל המסקנות

ארבל נחערבולוו
(המשך מעמוד )35
רשימת החשדות נגד ארבל ארונה כאורך
הגלות. מילבד האשמות בקבלת שוחד
תמורת־טובת הנאה שניתנו בתוקף סמכותו
הצבאית, חשוד ארבל בקשרים חב רתיים
ועיסקיים הדוקים במיוחד עם אנשים
ששמם שורבב בעסקי הפשע־המאורגן.
לגבי שני מקרים יש כביכול ראיות לכך
שארבל, על פי החשד, ניצל את תפקידו
ודרגתו, ועזר לאנשים שמהם קיבל טובות־הנאה.
בנים של שניים הועברו מיחידות-
קרביות ליחידת־מחנה־מטכ״ל, להיות ג׳וב־ניקים,
נהגי־בום.
אחד מהם הוא בנו של יוסף (״בעל

בל היתד. לפני סיומה, הודלף לארבל מידע
כוזב, כאילו החקירה לא העלתה דבר. לא
ברור אם המידע הזה הודלף בכוונה,
על־ידי הגורמים החוקרים, או שהוא ב גדר
שמועת־שווא.
ארבל, שמתח החקירה הפך את חייו
בשבועות האחרונים לסיוט, השתולל מ-
שימחה. הוא הזעיק מייד את ידידו הטוב
יוסף שאול, וזה אירגון לו מסיבה מהסוג
שהוא ידע שארבל אוהב.
ליוסף שאול יש בית קטן על חוף־הים,
ליד מלון שרתון הישן בתל־אביב. אל ה מקום
הובאו ארגזי משקה, אוכל בכמות
שיכולה היתה להשביע את עניי תל-אביב,

קומה והשקיע במקום כמיליון לירות. ל ארבל
אין רכוש. חוקרי השב״כ ידעו כי
בצלאל עזר לארבל בבניית הקומה ה שנייה
ובשיפוצים בבית. החוקרים מנסים
לברר אם מיזרחי רק שימש איש קשר בין
ארבל לבין קבלני המישנה והפועלים, או
שחברת הבנייה שלו, אלישיב, היא שערכה
את השיפוצים. בצלאל מיזרחי לא נמצא
בארץ. כאשר נפוצה השמועה על החקירה
נגד ארבל, בין אם העיתוי הוא
מיקרי ובין אם לא, עזב מיזרחי את הארץ
ויצא לרומא. במישרדו לא יודעים לענות
מתי ישוב, ומזכירתו טוענת :״זה יכול
לקחת עוד כמה שבועות.״ יתכן שהעובדה

כשהיה ארבל מועמד לקידום ולדרגת רב-
סרן, נפתחה נגדו חקירה על נושאים
פליליים. ותיקי המישטרה־הצבאית זוכרים
כי היתד, פרשה הקשורה בארבל, בעקבו תיה
הוא יצא לחופשה־ללא־תשלום בת
שנה. מפקד המישטרה-הצבאית דאז, אלוף־
מישנה (מיל׳) זלמן ורדי, הסכים שלא להעמיד
את ארבל לדין בתנאי שייצא לחופשה
בת שנה, וכשישוב, לא ישוב לשורות
המישטרה־ד,צבאית.
כיום אי-אפשר לברר את פירטי ה פרשה.
כל החומר הקשור בפרשה זו נעלם
מתיקו האישי של ארבל, אחרי שארבל
חזר למישטרה־הצבאית. יתכן ואז החלד.

אובד הסתבך עם אנשי עסקים, בחורות ודמויות מכרם־התימנים
מהם קיבל טובות הנאה ולהם נתן שירותים השווים מידיו] 1לירות
הצלקת״) שאול, בעליה של המיסעדה ה מצליחה
ביותר בתל־אביב בשנים האחרו נות,
פונדק שאול. על־פי בקשתו של שאול
דאג ארבל להעביר את בנו מגולני ליחי־דת־מחנה־מטכ״ל.
המיקרה
השני הוא של הבלש הפרטי
שלמה נחשון, בעליו של מישרד-החקירות-
הפרטי אוגוס. גם בנו הועבר מיחידה קר בית
למחנה־מטכ״ל הנוח, על פי הוראותיו
של ארבל. לגבי נחשון חשוד ארבל בכך
שהעמיד לרשותו מידע סודי, הלקוח מ מחשב
צד,״ל ומתיקים אישיים של חיילים
ואנשי־קבע, בכל פעם שמישרד ארגום

ומה שחשוב יותר מכל, כמה נשים צעירות,
חלקן בגיל טרום צבא. הכוכב הראשי של
המסיבה היה ארבל. כשעיפו החוגגים על
היבשה הם עלו על סירה השייכת לשאול,
והמשיכו את המסיבה על המים.

חתי כו ת
ו מ טו סי ם
ריא !וזיתה זו הפעם הראשונה שארבל
* השתתף במסיבות שנערכו ב״צריף
של שאול״ .ידידיו של ארבל ידעו שהנקו-

שמיזרחי איננו בארץ מקשה על החוקרים
לברר אם מיזרחי מימן את השיפוצים בדירתו.
ברור שלארבל עצמו אין סכומים
כה גדולים להשקיע בשיפוץ בית.
ארבל אהב את חיי־הלילה ואת הבילויים
שנילוו לקשריו עם אנשים מסויימים. הוא
אהב להתהדר בחברים החשובים שלו, ולא
הבחין בין אנשים כמו האלוף (מיל ).רחב-
עם (״גאנדי״) זאבי, האלוף אברהם (״אב-
רשה״) טמיר לבין מיזרחי, מרדכי (״מני
טש״) צרפתי, שאול או סוחר בשר־החזיר
יהודה טרייווש. לגביו הם היו קבוצה אחת
של ידידים העורכים עסקים מיסתוריים

ההתדרדרות שלו. ארבל התיידד אז עם
יהודה טרייווש, סוחר בשר־חזיר מהגדו לים
בארץ. במשך השנה שבה הושעה מתפקידו
עבד אצל טרייווש. יתכן ואז הוא
הכיר את יוסף שאול, ציון מכרם־התימנים,
מיזרחי ומנטש.
כשחזר אחרי שנה לצר,״ל בחר הצבא
עבור ארבל את מסלול השלישות, הוא היה
קצין־השלישות של חטיבת־שיריון, אחר-
כך של פיקוד הנח״ל ובסוף של פיקוד־מרכז.
יש הגורסים שאז החלה ההתדר דרות
שלו, ולא בתקופה של שנת־החופש
מצה״ל. אלוף־פיקוד־המרכז באותה תקופה
היה רחבעם (״מדי״) זאבי. בין האלוף ל-
רב־סרן, שקיבל במהירות דרגות סגן־אלוף,
התפתחו יחסי קירבה וידידות. באמצעות
בילויים משותפים הכיר ארבל את החברים
של גנדי, ביניהם: בצלאל מיזרחי, האלוף
אברהם (״אברשה״) טמיר ואנשי כרם-
התימנים. אט אט הפך ארבל, בהמלצתו
של גנדי, לאיש סודם של אנשים אלה,
התהדר בחבריו הגנרלים ואהב לבלות עם
האחרים.
לארבל היה חלום אחד: לחזור למיש־טרה־ר,צבאית,
כמפקד החיל שהוקיע אותו
מתוכו. מדי הבטיח לעזור לו. היה זה
מיבצע קשה. השמועות על חוסר נקיון-
הכפיים של ארבל החלו כבר אז להציף
את צד,״ל, וראשי הצבא לא רצו למנות
אדם כמוהו בראשות המישטרה־ר,צבאית.
אולם גנדי הצליח. ארבל מונה כסגן קמצ״ר
וכעבור שנים מיספר, ב־ 14 באוקטובר
,1977 קיבל את המינוי הנכסף של ה-
קמצ״ר ואת דרגת תת-אלוף.
המיסגרות החברתיות של ארבל היו
נרחבות מאוד. ידיד של יוסף שאול, בעל
דיסקוטק ברמלה, הפך להיות ידיד שלו,
לעיתים בא ארבל עם צעירה, כל פעם
אחרת, אל הדיסקוטק שלו וזכה לכבוד-
מלכים. כשפנה אליו בעל הדיסקוטק וביקש
לשחרר לחופשות קרובי־מישפחה, וקרובי-
מישפחה עובדים שלו הכלואים בבתי־כלא
צבאיים, לא היתד, לארבל כל בעיה להיות
טוב למי שמארח אותו ואת הידידות שלו
במועדוני־לילה.

פר שת
פינ טו ב ,

היה זקוק לעסקיו הפרטיים למידע זה כדי
לחקור על אנשים הלובשים מדים.
בידי החוקרים יש מידע מפורט לגמרי,
לפחות לגבי שני מיקרים, בהם הועבר
חומר צד,״לי, המסווג בסיווג ביטחוני,
לידיו של נחשון, כדי שישתמש בו לעסקי
חברת החקירות הפרטית שלו.
עדיין לא ידוע מה קיבל ארבל מבעל
חברת ארגוס. לגבי יוסף שאול, בעל מים-
עדת פונדק שאול, נפרסה בפני החוקרים
יריעה רחבה של מחוייבויות ומחוייבויות
נגדיות, ויחסים מיוחדים ביותר בין ה שניים.
ביום
ראשון לפני שבוע, כשחקירת אר

החלשה של ארבל היא נשים. הוא לא
היה בררן גדול בנשים, אך בעיקר חמד
נשים צעירות. כשארבל התחבר עם חמלו־נאי
בצלאל מיזרחי אהבו השניים *ם עוד
ידידים משותפים, לשכור, על-חשבון מיז-
רחי, מטוסים פרטיים, לטוס איתם לאילת
ולערוך מסיבות מטרפות במלון גני שולמית
של מיזרחי באילת. ידידיו של ארבל דאגו
תמיד שבמטוס הפרטי השכור תהיה בחורה
צעירה בשביל ארבל.
בעקבות קשריו עם מיזרחי, היו לארבל,
על פי החשדות הנחקרים עתה, עוד כמה
טובות-הנאה. ארבל שיפץ את הווילה שלו
ברחוב גבעת־אוויה ביהוד. הוא הוסיף לה

ביחד, קומבינציה מעוררת דימיון של
פושעים, אלופים ואנשי־עסקים, מוציאים
כספים רבים ונהנים מהחיים,

חבר של
ג אנדי
ך! ין ידידי ארבל קיים ויכוח מתי הוא
החל להתדרדר. ארבל בן ד־,־ 48 עלה
ארצה מגרמניה בהיותו בן שנה. את שרותו
בצה״ל החל בשנת 1949 כטוראי במישטרה-
הצבאית. במשך השנים הוא עלה בחיל
זה בדרגה, והגיע לדרגת סרן. בשנת ,1960

ל ידידים אחרים של גנדי התיידד
? על־פי החשד ארבל. המדובר באחים
ג׳קי ואלי רונן, הראשון בעל המיסעדה
הסינית ג׳קי אונסים והשני בעל הסטייקיה
אצל רונן. האחים רונן מכחישים שהם מכי רים
את ארבל. אלי רונן טוען :״אני ראיתי
בפעם האחרונה את ארבל כשהיה טוראי
בצבא. לא אכל אצלי וגם לא ביקשתי ממנו
להעביר את הבן שלי למטכ״ל. הבן שלי
מצליח בשיריון וגם אם הייתי מציע לו,

לא היה עובר למטכ״ל.
גם ג׳קי רונן טען תחילה כי אינו מכיר
את ארבל. בהמשך השיחה עם כתב העולם
הזה הודה רונן :״בטח שפניתי אליו. בן
האחות שלי, סגן דניאל פינטו, ישב בכלא,
אז אני לא אפנה אליו בשביל הקלות ל-
פיגטו?״ רונן הודה שארבל אכל אצלו כמה
פעמים במיסעדה הסינית: בפעם האחרונה
הוא בא עם שלוש בנות שלו, לחגוג יום-
הולדת או יום־נישואים. חוץ מזה הוא
אכל אצלי כמה פעמים, ואולי נתתי לשולחן
בקבוקי יין.״
אלי רונן, שטען שארבל מעולם לא היה
במיסעדה שלו, סירב להתחייב שאיש
מלישכתו של ארבל לא קיבל אצלו סטייקים

מדי פעם כדי להביא אותם ללישכה. אולם
קשה להבין מדוע היה על ארבל לשלוח
דוקא למיסעדה של רונן את הנהג שלו
או עובדי לישכתו כדי להביא סטייקים.
מכוניות של לשכת קמצ״ר נראו יותר
מפעם אחת בשבוע חונות, בשעות הצהריים,
ליד פונק שאול או המיסעדה ציון אקס־קלוסיב,
כשנהגיהם ממתינים עד שהסטיי־קים
יורדו מהאש כדי להביאם ללשכת-
המפקד.
כמו בצלאל. מיזרחי, כן גם ג׳קי רונן,
נסע לחוץ־לארץ כשהחלה להתפרסם פרשת
ארבל. תחילה אמר רונן כי הוא נוסע
לרודוס, אחר־כך סיפר שהוא נוסע ללונדון
דרך רומא. רונן סירב לספר לכמה זמן
הוא עוזב את הארץ, אך ידוע שהוא נסע
עם מישפחתו.
פרשה אחרת היא פרשת שמואל אוחנה
בטבריה. אוחנה הוא דמות ידועה בעיר
הצפונית, ידו בכל ויד כל בו. ארבל הכיר
את אוחנה דרך יהודה טרייווש ויוסף
שאול. בכל פעם שארבל נסע לטבריה הוא
התארח בביתו, או במועדון־הלילה של אוחנה
על שפודהכיינרת. לאוחנה יש אח
שהסתבך בפלילים, ונחשד באחזקת מחסן-
נשק עצום ובאחזקת הרואין. לאוחנה יש
קרוב־מישפחה אחד שהוא על־פי החשד
עריק מצה״ל מזה שנים אחדות. אחרי
מאמצים רבים של המישטרה־הצבאית המקומית
נעצר סוף סוף העריק, היה ברור
שהוא יישפט לתקופת־מאסר ארוכה. על פי
החשד התקשר באותו ערב, שבו נערך
המעצר, אל ארבל. כבמטה־קסמים קיבלו
השוטרים הצבאיים המתוסכלים של טבריה
הוראה לשחרר את בן משפחת אוחנה.
פרשה אחרת היא פרשת ששת המיני בוסים•
מפקד־מישטרה־צבאית פיקוד־הדרום,
קצין בדרגת סגן־אלוף, סיפר לאלוף־פיקוד־הדרום,
האלוף דן שומרון, על טיול אותו
ערך ארבל לידידיו בששה מיניבוסים
צבאיים. אותו קצין סיפר לשומרון שבין
הגברים, הנשים והילדים, כולם אזרחים,
מילבד אנשי הצבא שהופקדו לשמור עלי הם׳
היו דמויות מוכרות מהעיתונים, או
כפי שאותו קצין הגדיר אותם :״אנשי
הפשע המאורגן.״
כאשר ניסה הקצין להתווכח עם ארבל
בעניין הקצאת המיניבוסים, הוא נתקל
בתגובה חריפה, או כפי שהוא טען:
״היסטרית,״ של ארבל שאמר לו לדבריו:
״האנשים האלה תורמים לצה״ל ולמיש-
טרה־הצבאית יותר מאשר אתה תרמת.״
המיניבוסים יצאו לטיול. חיל־המישטרה־הצבאית
בדרום־הארץ סיפק למטיילים מזון,
משקאות, קרח ועיתונים. רק כשהסתיים
הטיול סיפר סגן־האלוף לדן שומרון על
הפרשה. שומרון דרש ממנו לכתוב לו
מיסמך על כך, ואחרי שקרא את המיסמך
הסדיר פגישה בין אותו קצין לרמטכ״ל.
פרשה אחרת היא פרשת האקדח לצעיר

מלונאי מיזרחי ואלוף (מיד׳) גאנדי (מנשק את אשתו של מיזרחי)
הקשרים הטובים של ארבל
המסומם. על-פי הוראתו האישית של ארבל
קיבל הממונה על הענקת רשיונות לנשיאת־נשק
במיפקדת קמצ״ר, הוראה חד־משמעית
לתת רשיון־נשק לצעיר שהיה ידוע כבעל
עבר־פלילי. על־פי הפקודה אין לתת רשיון
נשיאת-נשק למי שיש לו עבר־פלילי.
החשד הנחקר עתה הוא שאותו צעיר היה
בנו של אחד מאנשי כרם־התימנים המייו־דדים
עם ארבל. ימים אחדים אחרי שניתן
הרשיון, נתפס אותו צעיר על-ידי המיש־טרה־האזרחית
באחת מהשכונות־הדרומיות
של תל-אביב כשהוא מסומם ומאיים באקדח
על עוברים ושבים.
כשהסתיימה כמעט החקירה, הגיע, לגמרי
במיקרה, חומר נוסף לחוקרים. חוקר של
המישטרזדהאזרחית נזכר כי שמו של ארבל
השתרבב גם לחקירת פרשת שחיתות
שנערכה במקורות. כאשר נערכה החקירה
לא שם איש לב לעדות המייוחסת לארבל,
אך עתה, עם פירסומה של הפרשה, הועלתה

אחת העדויות מהגינזך. בעל־מוסך הואשם
כי הונה את חברת מקורות שתיקנה אצלו
את כלי-הרכב שלה. באחת מעדויותיו
במישטרה סיפר בעל-המוסך על עסקן־
כדורגל מפורסם, עובד מקורות, שהיה
מביא את מכונית הפולקסוואגן הפרטית
של אשתו של ארבל לתיקונים במוסך שלו
ומורה לחייב את חשבון מקורות. בין החש דות
המוקדמים נגד ארבל היה שיחרור
כדורגלנים, חיילי חובה, מאחת מקבוצות
הכדורגל מדרום תל-אביב מהכלא ומה שרות,
כדי שיוכלו להתאמן בכדורגל.

גו ררגעיסקות
מי ליוני ם
עמדו של אוכל התבסס בשנים ה אחרונות
אצל החבורה החדשה אליה
הצטרף. הוא היה אורח־כבוד במסיבות

מיסעדן רונן

אלוף טמיר
סטייקים ופרוטקציה בכלא־הצבאי

הסוערות שלהם, והטיסות לאילת הפכו
להיות יותר ויותר תכופות. כן נחקרים
חשדות בעניין טיסות חפוזות לחוץ־לארץ,
אותן נהג ארבל לערוך בשנים האחרונות.
חוקרי השב״ב מנסים לגלות אם ארבל קיבל
ממישהו כרטיסי טיסה, לו, ולעיתים גם
לבני מישפחתו. חוקרי
השב״כ טוענים שיש ראיות לכאורה שאר בל
לא שילם מכיסו כרטיסים אלה.
במשך השנים זכה ארצל לאמונם של
חבריו החדשים עד שהפכו אותו לבורר
בעיסקות שונות שלהם. אחת העיסקות
בהן היה ארבל בורר היא עיסקת סן-
מרטין המפורסמת. שגזלה שעות ארוכות
במישפט הארץ — בצלאל מיזרחי.
אל מנהל מלון ראמאדה בתל־אביב, דב
אודנץ, הגיעה הצעה מעורך-הדין היהודי
מניו־יורק, ליאון צ׳רני, הידוע בידידו של
שר־הביטחון לשעבר, עזר וייצמן, לרכוש
מלון וקאזינו בסן־מרטין, לאודנץ אין כסף,
אך יש קשרים בחוגים מסויימים. הוא פנה
אל בעל פונדק שאול, יוסף שאול, והציע
לו את העיסקה. שאול פנה אל חבריו:
בצלאל מיזרחי, טוביה אושרי, רחמים
אחרוני וכל החבורה, יחד עם אחד מוער-
כי־הדין של מיזרחי גבי כהן, ועורו־הדין
הרחובותי צנעני, יצאו לסן־מרטין
כדי לבדוק את טיב העיסקה.
בסן־מרטין הם החליטו לרכוש את ה מלון
והקזינו. הם הפקידו בידיו של צנעני
סכום של 600 אלף דולאר כדמי-קדימה,
כדי שהוא יעביר אותם לבעלי-הנכם. שבו עות
אחדים אחרי שחזרו לארץ החליטה
קבוצת מיזרחי שלא לרכוש את המלון ואת
הקאזינו, וביקשה את 600 אלף הדו-
לארים בחזרה. הם קיבלו רק 200 אלף
דולאר. אז התברר להם שצנעני השליש
400 אלף דולאר לכיסו, ושילם לבעלי
המלון והקאזינו רק 200 אלף דולאר.
כשפנו לצנעני הוא הודה בכל, אך טען
שאין לו יותר את הכסף. בהסכמת שני
הצדדים מונו שלושה בוררים כדי לפסוק
אם ואיך צריך צנעני להחזיר את הכסף.
אב בית-הדין המיוחד הזה היה תת-אלוף
ברוך ארבל, ולידו ישבו בדין אריה ברקת,
שגם הוא היה עד במישפט מיזרחי, ואיש
העסקים עזריאל עינב, בן־דודו של ידידו
של ארבל, יהודה טרייווש. בית־הדין ברא שות
ארבל החליט שעל צנעני לשלם את
חובו בשיעורים של 25 אלף דולאר ל חודש.
פרשה
אחרת שבה היה ארבל בורר היא
פרשת החוב הכספי של יהודה טרייוויש,
חברו הטוב, לבעל מועדון־הדימורים והשש־בש
בכיכר-מסריק בתל-אביב, יוסי טיסו-
נה. טרייוויש הפסיד סכום גדול של כסף,
כ 80-אלף לירות במשחקי-מזל עם טיסונה,
וסירב לשלם את הכסף. כפי שנהוג בחוגים
אלה הוחלט על בורר. ארבל התמנה לבורר
בסיכסוך הכספי בעניין ההימורים.
(המשך בעמוד )44

1 37

)וושמיה

כיפת־הסלע וועמסס: חני פרי וח

במהום

)•ו1ווווו 1ה
וגרנות הוגים שר ״העולם הזח
שיחות האוטונומיה בין מצריים וישראל
הושעו, ושום תוצאה ממשית אינה
נראית לעין.
אגל י שיחות־האנטומיה שיגשגו השבוע׳
ועברו ביעף בין קאהיר וירושלים.
גרמו לכך שתי דיפלומטיות ישראליות,
היכולות להתחרות בהחלט עם אלי בן-
אלישר וציוותו — חני פרי ותמי בן-
דמי. כשהופיעו בקאהיר והצטלמו ב-
בגדי-יט ליד האתרים הלאומיים המפורסמים
ביותר, נמסו כל הקיפאונות הפוליטיים
כמו גושי־קרח בקרני השמש
המצרית.
שתי הצעירות החטובות החלו את
הקאריירה שלהן כמלכות־מים מטעם
״העולם הזה״ .אך את ההשראה למסע-
הדילוגים האנטומי סיפקו שלוש מלכות
אחרות: האט־שפוט, נפרטיטי ו־קליאופטרה,
שלוש המלכות האגדתיות.
על כך העידה, לפחות, יוזמת המסע :
לאה גוטליב, מנחלת חברת־האופנה
״גוטקס״ .לדבריה, קיבלה את ההשראה
לקולקציה שלה לשנת 81׳ מביקור במו-
סיאון הניו־יורקי, שבו נערכה באותה
שעה תערוכה של עתיקות מצריים.
מכאן היה רק צעד אחד למיבצע-
פירסום המקביל למסעות השר יוסף
בורג. שתי מלכות־המים־בדימוס הוטסו
למצריים. נלוותה אליהן יפחפיה שלי שית:
הצלמת נירה דויד, שהנציחה או־

;׳ ברעמי יוצרות ״לינקייגי״ חדש

ל ד גי מו ת בקאהיר ובירו שלי ם

תן בלבוש האופנה החדשה על רקע מצרי
אופייני. לאחר מכן חזרה כל הקולקציה
האנושית והטכסטילית לישראל,
ושם הנציחה נירה דויד את שתי הדוגמניות,
בלבוש זהה, על רקע סימני־הדרך
האופייניים של עיר־הנצח, ברוח
הצעת־החוק של גאולה כהן.
על טיב האופנה יכולה לאה גוטליב
לטפר רק בשפת שירה :
״מאותה תקופה שבה שלטה מצריים

על ארצות וימים — תקופת הפרעונים
— מגיעים אלינו הצבעים, העיצובים
ומישחק הדמויות ששולטים בקולקציה.
״הקבוצה המצרית בקולקציה מתרכזת
בצבעי המידבר העזים: צבע הלבנה
השרופה, הקוראל המבהיק, צבע החלודה,
התורכיז הרענן והכחול של אבן
הלפיס המצרית. ההדפסים כוללים תח-
ריטי-פנים מצריים עתיקים במראה צד,
פסים וסמלים מכתב־החרטומים.״

הכד סברו 3שמואר ת 3יו אינו מסוגי עוד רהטזיע ־ או השבוע
הצליח להפתיע את הבל במיבצע־סק שהוסיף מיבנה לדרך הזיג־זאגים
האם יתכן כי העכד פעל כניגוד לרצון
אדונו 1

חד מידידיו אמר עליו פעם בהערצה :״הוא מסוגל
׳ י לתקוע לך סכין בגב ולסובב אותה, מבלי שתרגיש
בכך !״
השבוע מצא ייגאל ידיו את עצמו במצב זה. האיש
הנערץ עליו ביותר מזה כמה שנים, שמואל תמיר, נעץ
סכין בגבו וסובב אותה.

החע 0 1ן ווו ד 11ף
ילו נערכה בכנסת התחרות על התואר ״חבר־הכנסת
הפחות מכובד בעיני עמיתיו״ ,יתכן מאוד שעקיבא
נוף היה זוכה במקום השני, אחרי שמואל פלאטדשרון.
מבחינה פרלמנטרית ואינטלקטואלית הוא אפס. חייו
הפרטיים אפופים שערוריות מאז גירושיו העכורים מאשתו,
העיתונאית מירד, נוף, שהגישה נגדו קובלנות. רבות על
תקיפה גופנית ואי־תשלום מזונות. פעם אף הוצאה נגדו
פקודת מעצר.
״בלי תמיר, נוף הוא שום דבר,״ אמרה אחד הח״כים,
״לא יתכן כי נוף ינטוש את תמיר!״

אד ידיו כלל לא הרגיש בכך. הוא המשיך
לחייך כאושר, כאילו זבה בליטוף.

דו ד״! ב קיו־ ק ס
^ כל ציפו ששמואל תמיר יעשה משהו. אך כאשר
י 1זה בא, הצליח תמיר להפתיע את הכל -הן בשיטה,
הן בעיתוי.
מזה כמה חודשים היתד, אחת משאלוודהקבע במליאת
הכנסת ובמיזנון הח״כים, בין הפוליטיקאים והעיתונאים:
מה יעשה תמיר עכשיו?
כימעט אץ דומה לתמיד בזירה המדינית הישראלית
מבח״נת כושר־ההישרדות והיכולת לקפוץ מסוס לסוס,
בתרגילי־זריזות שהיו מעוררים התפעלות גם בקירקס.

אך ייתכן כי נוף למד מאדונו איך לעשות
חשכון פרטי. הצטרפותו לפירמה של אליהו
ושות׳ היתה מיכצע מעניין מבחינה כלכלית.

לפני בל מערבת־כחירות עשה הערכת־מצב,
העז וקפץ על הסוס החדש.
ב־ 1965 תפס תמיר טרמפ על תנועודהחרות, שהיתה
שותפה לגח״ל, אחרי שחיסל את תנועת ״המישטר החדש״
שהקים. ב־ , 1969 אחרי שניסה לפלג את חרות, ניסה ללכת
לבדו, כימעט נמחק מן המפה, אך חמק פנימה, כשהוא
מזדנב אחרי תנועת העולם הזה ומק״י. נסיון עגום זה
השאיר צלקת עמוקה בזיכרונו, ומאז לא הסתכן עוד
בהופעה עצמאית בבחירות. ב־ 1973 תפס טרמפ על הליכוד.
ב־ 1977 קפץ קפיצה נועזת, תפס טרמפ על ד״ש (ראה
טבלה).

ד״ש נגמרה. הסוס מת. היה דרוש כאופן
דחוף סוס חדש.

מזה חודשים הוחלפו בכנסת ניחושים לגבי הסום
הבא. טוטדתמיר היה אחד ממישחקי־החברה החביבים

העריכו שזה לא יהיה קל, ביגלל המישקע העמוק שהשאיר
תמיר בליבו של בגין, כאשר ניסה להפילו ולהשתלט על
חרות ב־ . 1966 אז תקע תמיר את הסכין בגבו של בגין
בצורה מפתיעה, וכימעט הצליח. בגין לא שכח לו זאת
מעולם.
בשבוע האחרון של הכנסת הביא תמיר לדיון הצעת-
חוק מוזרה להנצחת נשיאי ישראל וראשי־ממשלתה. בווי כוח
אמר על-כך ח״כ אורי אבנרי :״השר תמיר מוכרח
לתפוס טרמפ על חרות. את כל שאר הטרמפים הוא כבר
גמר. לכן הוא מתחנף עכשיו למנחם בגין, ומבטיח לו
הנצחה בהצעת־חוק זו.״
כשנאמרו דפרים אלה פשטו חיוכים בספסלי הליכוד.
יתכן כי הח״כים לא היו מחייכים אילו ידעו כי באותה
שעה עצמה כבר היו בעיצומן ההכנות של שמואל תמיר
למיבצע החדש שלו.

*לפנו תאת הסיפון!יי

תמיר וידין משועבד ביותר במיזנון. וככל שחלפו השבועות, כן התעבו השמועות.

יעשה תמיר? האם יזוז לעבר המערך, ינסה לתפוס
טרמפ על מיפלגת-העבודה, תמורת הפלתה של ממשלת־בגין?
האם ישתתף בהקמת מיפלגת־מרכז חדשה? האם
יזוז לעבר תנועת-התחייה 1
האופציות שעמדו לפני תמיר היו מעטות. רבים מחברי־הכנסת,
השונאים אותו, כבר החלו שמחים לאידו .״הפעם
זה לא ילך לו,״ צהלו ,״כל הסוסים נגמרו. כולם מכירים
אותו, ואף אחד אינו רוצה בו!״

מי שסכר כך לא הכיר את שמואל תמיר
די הצורך. השימחה־לאיד היתה מוקדמת מדי.
מי שהיטיב להכיר את תמיר המתין בסבלנות למחלך
הבא שלו. איש לא ידע מה הוא יהיה, אך הכל היו
בטוחים שיבוא.
בין הפוליטיקאים המשופשפים שלטה ההערכה כי
לפני תמיר יש רק דרך אחת: חזרה אל חרות. הם

ך* אשר זה כא, זה הפתיע את כולם.
״ רק אחרי־מעשה נזכרו חברי-הכנסת כי בעצם כל
הסימנים היו כבר גלויים לעין מזה כמה זמן. בין השאר :
• שמואל תמיר הפעיל טרור חסר־תקדים בכנסת,
ובמיוחד בוועדת-החוקה־חוק־ומישפט, כדי להעביר באופן
בהול שורה של חוקים, שבהם קשר את יוקרתו. בין
השאר: תיקון החוק למניעת טרור (נתקבל סופית) ,חוק
הנצחת נשיאים וואשי־הנומשלות (נתקבל בקריאה ראשו ני׳)׳
חוק הגנת הפרטיות (נתקבל בקריאה ראשונה) ,חוק
המיפלגות (נתקבל בקריאה ראשונה) ,חוק המקרקעין
(״חוק הבדואים״ — נתקבל סופית) ,חוק יסודות המישפט
(נתקבל סופית) ,חוק העמותות (נתקבל סופית) .הלחץ של
תמיר לקבלת חוקים אלה היה בלתי-מובן עד כה.
• תמיר הנפיק חוברת של שבחים וקילוסין לעצמו,
ובה סיכום ״מיפעלו״ במישרד־המישפטים ובממשלה. תחי לי׳
לא נשאה החוברת שם של מו״ל ודפוס, כך שנתקבל
הרושם שזוהי חוברת ממשלתית. רק אחרי שהעולם הזה
( )2239 החל חוקר. את הפרשה, הוצאה בחיפזון מהדורה
חדשה, ובה צויין שם התנועה הדמוקרטית כמו״ל.
בימים עברו היתה קיימת בחילות-הים הפקודה ״פנו
את הסיפון לקראת פעולה!״ תמיר פינה את הסיפון שלו,
כדי לפתוח בקרב על חייו הפוליטיים.

כאשר התפלגה ד״ש, מנתה הסיעה הדמוקרטית שיבעה
חברים. מרדכי אלגרבלי פרש, ונותרו שישה. אליהו ואסעד
פרשו, ונותרו ארבעה. עם הצטרפות נוף לאליהו, נותרו
שלושה מול שלושה: ידין־תמיר-הלוי מול אליהו־אסעד-
נוף.
לפי תקנון הכנסת, כאשר סיעה ״מתפלגת״ שווה־בשווה,
מתחלקות גם כל זכויותיה. משמע: אליהו ושות׳ (המכו נים
גם בסלנג של הכנסת ״האחים אליהו״) ,יקבלו שלוש
יחידות-מימון — סכום של כ 450-אלף לירות לחודש. אם
יתחלק סכום זה בין הח״כים, מכיוץ ששום מיפלגה
אינה עומדת מאחוריהם, הרי כל ח״כ יקבל 150 אלף ל״י
לחודש — נוסף על משכורתו, כמובן.
יתר על כן: לתנועה הדמוקרטית יש רכוש של כ־14
מיליון לירות, המושקע בניירות־ערך. אליהו ושות׳ יכו לים
לדרוש מחצית הרכוש הזה — כשיבעה מיליון לירות
צמודות. אם יחליטו שלכל אחד מן חשלושה תינתן
השליטה על שליש מהסכום הזה, כגוף פוליטי עצמאי,
הרי יקבל הגוף העצמאי ששמו נוף יותר משני מיליון
לירות צמודות. ואם אליהו, שהוא עשיר כקורה, יוותר
על חלקו ויעניק אותו לשני עמיתיו — יגדל הסכום
עוד בהרבה. הוא כבר רמז על כך.
כל זה לגיטימי בהתאם לחוק, כל.עוד מוצאים הכספים
במיסגרת הליברלית שקבע מבקר־המדינה לשימוש בכספי
מימון־המיפלגות. איש הכספים של התנועה הדמוקרטית,
מאיר (״ממי״) דה־שליט, כבר הודיע שהוא הולך עם
תמיר.

אילו פעל נוף כאופן עצמאי, הרי היה זה
מיכצע מעניין: תחת להיות חכר אפסי כתנועה
גוססת, מצא את עצמו לפתע חולש על
כספים רכים מאוד.

הנוף שלו השתנה לפתע באופן מכריע.
נוף לא מצא תירוץ פוליטי או רעיוני כלשהו להצטר פותו
לאחווה — כשם שאליהו ואסעד לא טרחו מעולם
להעניק אמתלה מדינית או רעיונית כלשהי להקמת
סיעתם הנפרדת.

המהמר הניצח
ולס מעטים היו מוכנים להאמין כי נוף פעל על
י דעת עצמו. כאשר נראה במיזנון הכנסת, כשהוא שקוע
בשיחה עם שמואל תמיר, בדקות האחרונות שלפני נעילת
מושב־הכנסת, סברו רבים כי משהו נרקם ביניהם.
ח״כ שולמית אלוני, שהיא פוליטיקאית משופשפת,

האות הראשון ניתן על־ידי ח״כ עקיבא נוף.
שהוא מעין שמש ונושאי־בדים שד תמיר.
ברגעים האחרונים ממש של מושב הכנסת הודיע
נוף כי הוא פורש מן התנועה הדמוקרטית, ומצטרף אל
סיעת ״אחווה״ של חברי־הכנסת שלמה אליהו ושפיק
אסעד.

מאותו רגע החלו הניחושים: האם פעל
נוף על-פי הוראתו שד תמיר, או לא? אם כן
ואם לא, האם ידע מה מתכונן תמיר לעשות \
קשה להעלות על הדעת כי כוף היה מסוגל לעשות
משהו בלי תמיר. כי נוף משועבד לתמיר, ותמיר רואה
בו כימעט משרת אישי.
את נושא-כליו השני, אהוד אולמרט, איבד תמיר
כאשר העדיף את נוף על פניו, ושיבץ את נוף במקום
מוקדם יותר ברשימת הליכוד ב .1973-מאז הפך אולמרט
אויבו המושבע של מנהיגו הנערץ, פילג את המרכז
החופשי ואינו מחמיץ כל הזדמנות כדי להרע לחמיר
ולנוף. ואילו נוף הפך עבד נכנע לתמיר.

תמיר ונוף
משועבד

קבעת בו במקום :״עקיבא נוף פועל בשליחות תמיר.״
(ביגלל אותר. שיחה לא הספיק תמיר להגיש לכנסת
את התיקון לחוק־הטונשין, המטיל מאסר של שנה אחת
על קיום יחסים הומוסכסואליים בין מבוגרים, תוך הס כמה
— שערוריה מישפטית שנכפתה על הממשלה על־ידי
הדתיים. החוק לא הובא לדיון).
למחרת היום התפוצצה הפצצה, שכימעט השכיחה את
התימרון הקטן של נוף, ושנתנה לו משמעות חדשה
לגמרי: שמואל תמיר הודיע על התפטרותו מן הממשלה.
מבחינת הבוחרים, זוהי סיעה אפסית. כל התנועה
הדמוקרטית ביחד זכתה בסיקרי דעת־הקהל האחרונים
ב -ס /ס — 0 .2ואין לה שמץ של סיכוי לגדול.

הכעייה של תמיר היא, איפוא, בפשטות:
למכור את כוחו ככנסת הנוכחית כדי להבטיח
את עצב נוכחותו ככנסת חטאה .

באופן תיאורטי, יכול תמיר להציע את סיעתו החדשה
למערך: הפלת הממשלה הנוכחית תמורת צמא בכנסת
הבאה. אולם הצטרפות סיעת-תמיר כחטיבה במערך
תיתקל, בלי ספק, בהתנגדות קיצונית מצד מפ״ם, ושימעון
פרס לא יוכל לכפות זאת גם על מיפלגתו שלו ביגלל
התמודדותו עם יצחק רבין. למערך כדאי יותר לקנות
ח״כים בודדים, או לעשות עסק עם השותפה הוותיקה,
המפד״ל.

האופציה האמיתית של תמיר היא ככיוון
ההפוך. כראש סיעה חדשה יוכל להצטרף שוב
בחטיכה עצמאית׳לליכוד.
יהיה זה מיבצע מבריק מכמה בחינות:
י• בראש חטיבה של ארבעה (או חמישה) יוכל לדרוש
כעשירית מן הייצוג של הליכוד בכנסת הבאה. אם יזכה
הליכוד ב־ 20 מנדאטים, יוכל תמיר להבטיח מקומות
לעצמו ולאליהו( .לשני האחרים יצטרך לתת פרסי-
תנחומים. בוודאי לא תהיה לתמיד בעייה לסדר את
נוף, כשם שסידר בשעתו את אולמרט).
!• כראש חטיבה עצמאית, לא יהיה תלוי באיש.
אילו נכנם לחרות, היה תלוי במישחקים הפנימיים בתנועה
גדולה זו. אך איש בליכוד אינו יכול להתערב בענייניה
של חטיבה אחרת, ובתנועה שאין לה חברים תהיה
חטיבת־תמיר נתונה במצב אידיאלי, כשהיא בת־חורין
לגמרי להבטיח את האינטרסים האישיים של מנהיגיה.

• אחרי שייכנס לכנסת הבאה, ייפתח
מישחק לגמרי חדש. אז יהיה לתמיר פנאי
לעסוק כמיכצעים חדשים — למשל הצטרפות
לקואליציה כראשות המערך .

כל זה ברור גם לראשי הליכוד. איש מהם אינו אוהב
את תמיר, ומעטים מהם מאמינים לו. אך לא תהיה
להם ברירה. כראש סיעה בכנסת הנוכחית, יהיה תמיר
דרוש לעצם קיומה של הממשלה. הוא יוכל לנהל עימה
משא־ומתן קואליציוני חדש, לדרוש לעצמו את תיק שר־החוץ
בכנסת הנוכחית, ובוודאי יוכל להבטיח לעצמו את
שיבתו למישרד־המישפטים תוך כמה שבועות.

המפ סי ד הי חיד
^ יהו, אם כן, המפסיד בכל המישחק הזה?
יו המפסיד היחידי הוא האיש המחייך: ייגאל ידין,
המשועבד לתמיר מזה שלוש שנים.

למעשה כל התרגיל לא נועד אלא לדבר
אחד: לחסד את ידין, ולתפוס את מקומו כמנהיג
השריד האחרון של ד״ש, בדי לסחור כו
לקראת הבחירות.
ידין אינו מבין זאת. הוא תמים מדי. אך כימעט
כל פוליטיקאי אחר בארץ תפס זאת מייד.
כאשר אמר אבנרי כי ״זוהי הבגידה האחרונה של
תמיר — לפי שעה,״ הביע את אשר חשבו רבים.

אך כמעשה כגידה, היתה זאת מלאכת־מחשכת.
העיתוי, השיטה, האפתעה היו מושלמים.
כדרך הזיג-זאגים של שמואל תמיר נוסף
זיג נוסף — והזאג לא יאחר לבוא.
מיכצע-ההישרדות של תמיר, שהבל ציפו
לו, החל — אך כצורה שאיש לא ניבא אותה.
התירוץ היה עלוב ושקוף: אין תמיר יכול לסבול
מבחינה מצפונית שסיעה בת שלושה ח״כים תחזיק
שלושה שרים בממשלה. מבחינה זו באה פרישת נוף
בדיוק בשעה הנכונה — היא הורידה את מיספר חברי
הסיעה מארבעה חברים לשלושה, וכך נתנה חיזוק לתירוץ
של תמיר.
לפני כן, בחודשים האחרונים, השמיע תמיר את
הדרישה כי עמיתו, ישראל כץ, יתפטר מן הממשלה
כדי להקטין את מיספר שריה. כץ סירב, הזמין את תמיר
להתפטר. עתה ברור כי תמיר השמיע תביעות אלה כהכנה
לפרישתו שלו.
מובן שפרישת תמיר מן הממשלה היא רק צעד
ראשון במיבצע מורכב. מד, יהיו הצעדים הבאים?
למעשה פתח תמיר לפני עצמו שתי אופציות:

* להצטרף אף הוא לסיעת אחווה, ולהעמיד
את עצמו כראש סיעה של ארבעה ח״כים.
+להצטרף מייד לחרות.
שמואל תמיר רגיל להמר כדי להישאר בחיים. בחודשים
האחרונים של הכנסת הקודמת, כאשר הבין כי הישרדותו
מחייבת את הצטרפותו לד״ש, עשה תרגיל נועז. ד״ש
לא רצתה בו, והעמידה לו תנאי שנועד לחסום אותו:
להתפטר קודם כל מן הכנסת, להצטרף לד״ש כחבר פשוט.
אך תמיר לא היסס, התפטר מן הכנסת יחד עם נוף.
השניים הצטרפו לד״ש — וחיש מהר השתלט תמיר
על התנועה כולה.

התפטרותו של תמיר עתה מזכירה תרגיל
זה. הוא ויתר זמנית על מקומו בממשלה כדי
להבטיח לעצמו את היעד שהוא עכשיו עיקרי :
להבטיח לעצמו מקום ככנסת הבאה, בנקודת•
מוצא לזינוק חדש.

חזרהד לי ־ ס ד
ן * רעיון להצטרף עכשיו כחבר פשוט לתנועת־החרות
י 1הוא מפתה מאוד. לפחות איש אחד, המקורב לבגין,
יעץ לו זאת השבוע.
חרות היא תנועה מדולדלת. מילבד בגין אין בה
מנהיגים מרשימים. אחרי בגין יישאר חלל ריק. עזר
וייצמן נפלט החוצה, ומנוי וגמור עם רבים מראשי
חרות לחסום את דרכו בחזרה, גם אם ירצה 1בכך. הוא
נטע זר בחרות.
לא כן תמיר. הוא היה באצ״ל, היה חבר חרות
כמה פעמים בעבר. השינאה שעורר בעת הפילוג של
1966 שככה. בממשלה הנוכחית התחנף לבגין ככל שניתן.
על הקיצוניים שבחרות התחבב בשורה של חוקים דרא-
קוניים, בעלי ריח טוטאליטרי חריף. אנשים כמו דוב
שילנסקי (ראה הנדון) מעריצים אותו.

כהנהגה חדשה, כלי כגין ווייצמן, יובל תמיר
לתפוס את מקומו כקלות לצד אנשים כמו
יצחק שמיר ודויד לוי. תוך זמן קצר ישתלט
על התנועה, כלי בעיות.
זוהי האופציה האחת. השניח היא מורכבת יותר.
אם יצטרף תמיר ל״אחווד,״ ,תבוא זו במקום התנועה
הדמוקרטית. כראש סיעה בת ארבעה חברים (שאליה
יצטרף, קרוב לוודאי, בנימין הלוי( ,שגם הוא משועבד
לתמיר במידה רבה) ,יהווה תמיר כוח בכנסת הנוכחית,
!המפוצלת.

מיבצע בחיות מלבת־המיס 80

ו! 7ילה

11 חוחו
המחוגים
! ך 1ן || ץ י| ן סילביה בן־שושן מטפסת במדרגות שהובילו אל הבמה בנתניה. המועמדות
1כולן לבשו את ביגדי־היס של גוטקס ונעלו את נעלי מרנו. הן עדרו
אחת לשניה לעלות במדרגות .״התיידדנו מאוד במיסגרת הנשפים האלה,״ אמרה סילביה.

ד* ניגוד למסורת הנשפים של מלכת^
המים, המתנהלים בדרך כלל סביב
בריכת־שחייה, נערך הנשף החיפאי בהיכל
הספורט החדש. הקהל הצטייד במישקפות,
כדי לבחון ביתר תשומת־לב את המוע מדות
הצעירות.
4,000 איש ואשד. מילאו את ההיכל,
צפו בתוכנית האמנותית העשירה — ו־במועמדות.
הם נשארו במקום עד השעות
הקטנות של הלילה, שלא כהרגלם של חיפאים.

פני במה ענקית שהוצבה במרכז
האולם צעדו 12 היפהפיות כשהן מוקפות

נסיכת ׳הינדחת״נון

במרכז, עדי שריטר מנס־ציונה, מימין,
דגנית נחום מרמת־גן וקורין נגן מבת־ים.
עדי עונדת אח הכתר שעוצב במיוחד לתחרות זו, על־ידי מעצבת התכשיטים רחל גרא.

1י) ה( 1 1 ״1

דויד חיימוביץ, מ-

הנהלת חברת או-

י 1 111ייי
פיר־טורם, ש תארח את הבנות ביוון, מכ
תיר
את עדי שריטר, שנבחרה בנתניה
לנסיכת הים־התיכון. מימין: הדוגמנים
של אנוה, ליד ריטה כהן ועדיה מרון.

בעשרות זרי פרחים. הקהל החיפאי קיבל
אותן במחיאות כפיים סוערות.
גולת הכותרת של הערב היתה בחירת
נסיכת־הצפון וסגניותיה *.בתואר הנכסף

זכתה דווקא בת הדרום — אורלי חן מ עקרון.
לסגנית ראשונה נבחרה דורית
ברזילי התל־אביבית•
דורית, שחגגה את יונדהולדתה ה־18
באותו ערב, זכתה להפתעה נעימה, כש־תיזמורת
הדולפינים השמיעה לכבודה את
השיר יום הולדת שמח. היא כה התרגשה,
עד שמעדה ונפלה. מיד הוחשה עזרה־ראשונה
— תחבושות קרות, שהונחו על
רגלה, ובקבוקי פינה קולדה, שרוממו את
רוחה.
כסגנית שניה נבחרה מועמדת חיפאית,

המורה־החיילת ריטה כהן. על השופטים
החיפאיים נימנו: יעקב שריד מעץ־הזית,
מנחם אקרמן מפינה קולדה, קרלוס ור־

שבסקי מוולה, ג׳ימי, הספר החיפאי, ופול
לואיס מאופיר־טורם.

סיף־סוף

__קיץ
ן * ע כו ר ח מי שהי מי ם נערך נשף נו ״
-סף, הפעם במלון בלו ביי בנתניה,

מתקרב לשיאו
על הדשא המשתרע לא הרחק מבריכת-
השחייה.
קהל של ארבעת אלפים איש ואשה נהר
למקום, והדשא דמה למיגרש בלומפילד
ביום של מישחק כדורגל. אותם שלא הצ ליחו
להיכנס לתחום המלון, הצטופפו ליד
הגדרות, וגם על העצים שבסביבה, כדי
לחזות בבנות ולצפות בתוכנית האמנותית
העשירה.
גם הנשף שנערך בנתניה התחיל במיצ־עד
המועמדות, בבגדי ים וחוף של גוטקס.
המנחה, מני פאר, שהיה במצב־רוח מרומם,
הציג את הבנות בזו אחר זו בפני הקהל.
בהמשך הערב הציגו הבנות את שמלות
הבוקר והערב של ניבה ואת שמלות החופה
של רשת סלוני אמבר.
באותו הלילה הוזזו מחוגי השעון שעה
אחת קדימה. סוף־סוף נמצאה ממשלה ש הכירה
בקיץ. בשעה הייעודה עצר מני
את החגיגה ומעל הבמה הכריז על בוא
הקיץ. לפי השעון החדש נמשך הנשף עד
השעה ארבע לפנות בוקר.

סגנית

ראשונה דורית ברזילי, ש נבחרה
בחיפה, נזוכתרת מל־ידי
נומי טלמור, מהנהלת עמי־תור. דורית,
צברית דור שישי בארץ, מפגינה בחיוכה
השובב שיניים צחורות ושימחת־חיים.

ה 1 \ 1י אורלי חן. לידה דורית בחילי

1 1 —1וריטה כהן. שלושת הזוכות בנשף
10 1 1 ^ 1 1 1
החיפאי היו במצב־תח מרומם אחרי זכייתו. דורית חגגה באותו

בחבר השופטים הנתנייתי היו נוטה
מדון מאולימפיק, יעקוב ויינר מנומי־תור,
נורית רוזנצווייג מסנדלי נימרוד המנהלת

| ז ן | 1| 1 |1ך 1ה של הצפון היא אורלי
1 / 4 1 1 וזן; שהוכתרה על־ידי
אלכם רבינו, מחברת אולימפיק, המכתיר
כבר שנים את המלכות בצפון הארץ.

את הנציגות הנתנייתית של רשת החנויות
המוכרות את סנדלי נימרוד, דני אם־
יאס מעץ־הזית והפירסומאי אודי יעקו־בוביץ,
נציג מצלמות הדר.
בסיום הנשף נבחרה עדי שריטר מניס״
ציונה לנסיכת הים־התיכון. סגנית ראשונה
— דגנית נחום; סגנית שניה — קורין
נגן. את עדי הכתיר נציג אופיר טורם
דויד חיימוביץ. את דגנית הכתיר מנהל
מלון בלו ביי עזרא אלוני ואת קורין הכ תיר
הנרי בן־שיטרית מהנהלת אנוה.
שרשרת הנשפים עדיין לא תמה. ה נשפים
הבאים ייערכו בטבריה, על שפת
הפשרת, בחוף השקט, באילת, על חוף
ים־ס-ף במלון לרום,, ,ובהיכל התרבות
ב 1ל־אביב, י־שם ייערך הינשף המסכם שבו
תיבחר מלכת-המים של .1980
המועמדות, המורגלות כבר בהופעות
לפני קהל, אחוזות התרגשות רבה לקראת
הנשף המסכם ולקראת הטיול הממתין להן
באיי יוון.

ארבי גהונהנולת
(המשך מעמוד )37
אך הנושא שהעסיק באופן מיוחד את
חוקרי פרשת־ארבל, והנושא שגרם ל קשיים
רבים בחקירה שלהם, היה קרן
קמצ״ר המפורסמת. אחד החשדות הוא
שארבל הקים, ביוזמתו או כשליח של
אחרים, קרן מיוחדת אשר באותם חוגים
קיבלה את הכינוי קרן קמצ״ר. חוקרי ה־של
צה״ל היו צרי שב״ב
כים
את עזרתם של חוקרי מם־ההכנסה
ושל חוקרי המישטרה־האזרחית כדי להבין

בשליחות ״התורמים״ לקרן, והפקידו את
הכסף בבנקים באירופה. אם אפשרות זו
אכן נכונה, והקרן היתה מסווה להלבנת
כספים והברחתם מהארץ, עדיין נשאלת
קיבלו שכר עבור
השאלה אם ארבל
שירותים אלה, או שהסתפקו בכרטיסי-
הטיסה ובאירוח בחוץ־לארץ. החוקרים
מתעניינים בנסיעות של ארבל, ובעיקר
שנערכה בחוד שעבר,
בנסיעה של ובני אחרי שכבר החלה החקירה של
מישפחתו.

החומר הועבר לפרקליט הצבאי הראשי
תת־אלוף שפי. שפי יחליט אם יש מקום
להעמיד־לדין את ארבל או שהוא זכאי.
אפשרות של עיסקה, כפי שנעשתה עם
ארבל בשנת 1960 לא תיתכן. הרמטכ״ל
דורש להחליט אם ארבל זכאי לחלוטין
ואם יש חשד מבוסס נגדו, להעמיד אותו
לדין ולערוך מישפט פתוח.
חוגים בצבא טוענים שאין כימעט כל

החושש שמא החקירה תתמקד רק לגבי
ארבל וקציני־הצבא הקשורים בפרשה,
דורש מזמיר להטיל על המישטרה לחקור
את ההיבטים האזרחיים של הפרשה ולחקור
אם היו לאנשי-צבא-לשעבר, שהם היום
אזרחים, או לאותם שלא שרתו בצה״ל
שרות מלא, קשרים עם ארבל ואם אלה
עברו על החוק.
זמיר לא יצטרך להטיל על המישטרה
לחקור בפרשה וגם לא יצטרך לבקש את
החומר מהשב״ב או משלטונות הצבא.

האם הצליחו גורמים מסרמים לגרור את ארבל לעב
ניתו״ם של בסן י, ארוחות שחיתות, מסיבות סועדות ונשים צעירות או
שארבל ווא שותף מלא :1ביר שר עודם הפשע־ המאורגן בישראל
08164638

מה בדיוק קרה בקרן זו. בעוד, שככל הנראה
המסקנות בפרשות האחרות של אר בל
כבר נכתבו, עדיין לא הצליחו החוקרים
לפענח את כל רזי קרן קמצ״ר.
על־פי הנראה עד כה הקים הקמצ״ר,
בניגוד לפקודות מטכ״ל, קרן פרטית שלא
על דעת הגורמים הצבאיים. בצה״ל אסור
להקים קרנות פרטיות וכן לא לקבל תרו מות
אלא אם כן הן מועברות דרך הוועד-
למען־החייל. הקרן נועדה כביכול לעזור
לחיילי המישטרדדהצבאית הנמצאים במצו קה
כספית, לחיילות הרוצות להינשא, ל חיילים
הרוצים לרכוש דירה, או שמצב
הוריהם בכי רע. החוקרים עוד לא הצליחו
למצוא חיילים מהמישטרה־הצבאית ש נעזרו
על־ידי הקרן, מסתבר, שלגבי חיילי
המישטרה־הצבאית היתד. בלתי־ידועה. בידי
החוקרים יש רשימה של עשרות שמות,
שעל פי החשד הכניסו מיליונים רבים של
לירות לקרן הפרטית של הקמצ״ר. ביניהם
שמות ידועים כקצין צה״ל בכיר המשרת
עדיין בצבא, כקצין צה״ל בכיר לשעבר,
מחבריו של ארבל, כסוחרים הידועים כ חברים
שלו, אנשי כרם־התימגים, ואנשים

חוקרי פרשת ארבל החלו בימים אלה
בחקירת שני נושאים נוספים, על פי
מידע שהגיע אליהם בתחילת השבוע.
החוקרים מנסים לגלות כמה כסף יש
לארבל בסניף בנק לאומי לישראל בבורסה
ברמת־גן ואחרי שיבררו זאת ישאלו את
ארבל למקור הכסף. שאלה שניה המעסיקה
את החוקרים היא אם אכן ארבל הוא
שותף סמוי בסוכנות־ביטוח גדולה בתל-
אביב.

ספק שארבל יועמד לדין, ויש הטוענים
שהוא ייעצר בימים הקרובים. אותם חוגים
מזכירים שהצמד רפול־שפי היה זה שהח ליט
להעמיד לדין את מפקד חיל־הים
לשעבר האלוף (מיל׳) אברהם (״יומי״)
ברקאי, למרות שהחומר נגד יומי היה
פחות חמור מהחומר נגד ארבל.
נראה כי בימים הקרובים, יכנס לעובי
הקורה גם היועץ־המישפטי-לממשלה, ה פרופסור
יצחק זמיר. ח״כ אהוד אולמרט,

ביום השני האחרון, כשקיבל הפרקליט
הצבאי הראשי דב שפי את החומר, הועבר
העתק מכל העדויות למטה־הארצי של
מישטרת־ישראל.
ארבל עצמו מכחיש כמובן את ההאשמות
וטוען שמעלילים עליו. אולם ארבל ופרק ליטו
רם כספי, מי שהיה עורך דינו של
בצלאל מיזרחי במישפט הארץ אינם מו כנים
לפרט ולהשיב על ההאשמות הספצי פיות
בפרשה.

האס יעצר
א דבל ז
י שכקיא בחומר טוען שפרשת ארבל
1תהיה הפרשה הקשה ביותר שפקדה
אי-פעם את צה״ל, ואחת הפרשות שתסעיר
במיוחד את הציבור בישראל. השמות ה קשורים
בפרשה, מי בחומרה גדולה יותר
ומי ברמז, מאיימים להפוך את פרשת
ארבל למרתקת יותר מאשר פרשת בצלאל
מיזרחי, ויש הטוענים שבמקומות מסויימים
פרשות אלה קשורות זו בזו. אולי אחד

מלונאי |זדנץ (מימין)
תת־אלוף; כבורר

פרקליטים גבי כהן ורם כספי עם בצלאל מיזרחי
הקשר בין מיזרחי לארבל

ששמם הוזכר בהקשרים שונים כעומדים
בראש הפשע-המאורגן בארץ.
מי שניהל את הקרן היה הקמצ״ר עצמו
ואיש סודו במישטרה־הצבאית, סגן־אלוף
.עצמו הושעה מתפ קידו
ונמצא עתה במעצר בית, כשהוא
נמצא בחקירה אינטנסיבית ביותר של כל
הגורמים החוקרים עתה בפרשת המישטרה ארבל: השב״ב,
האזרחית ומחלקת־החקירות הסמויה של
מס־ההכנסה. הבריחו נבדקת האפשרות שארבל
את כספי הקרן הפיקטיבית לחוץ־לארץ,

הרמזים לכך הוא בדרך שבה התפרסמה
הפרשה. הרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל
(״רפול״) איתן, למרות שהחליט לחקור
בפרשה עד תומה, ולהעמיד לדין את כל
מי שיתעורר חשד נגדו, ניסה למנוע את
פירסומה. רפול טוען :״יתכן ויתברר
שהכל רק סיוט לילה. צריך לתת לארבל
ליהנות מהספק, עד שלא תושלם החקירה.״

פונדק שאול ככרם התימנים
סטייקים והעברה נזיחידה־קרבית
ה עו ל ם הז ה 2240

פה באמת אירע בווע דח פח״ח*

מותו שו
חת התעלומות הגדורות במר י
חב מצאה השבוע את פיתרונה —
אחרי שבילבלה במשך חודשיים את כל
המומחים.

כמרכזה עמדו ההחלטות שנת
קבלו על־ידי הוועידה הרביעית
של תנועת פת״ח שנסתיימה כ־31
כמאי 1980 כדמשק.

..לחסל וגת
הי ישות הציונית׳
ידיעה הראשונה, שנפוצה באחד
י 1ביוני, מילאה בשימחה את ליבם של
קברניטי ישראל, דיכאה את ידידי הפלס טינים
בעולם, הדהימה את ראשי מדי״
נוודאירופה.
נאמר בה כי פת״ח החליטה ״לחסל את
היישות הציונית מבחינה כלכלית, מדי נית,
צבאית, תרבותית ורעיונית״ ,ו״לה־קים
מדינה פלסטינית דמוקרטית על כל
אדמת פלסטין״.
פת״ח היא התנועה המרכזית באש״ף
— לא רק מפני שמנהיגה, יאסר ערא־פאת,
הוא גם יו״ר אש״ף, אלא גם מפני
שהיא מייצגת את הזרם המרכזי של ה תנועה,
המשוחרר מן השיעבוד למישט״
רים ערביים אחרים.
מאז 1974 מאותתים מנהיגי תנועה זו
שהם מוכנים להסכים למדינה פלסטינית
בגדה וברצועה לצד ישראל, תוך השל־מה־מאונס
עימה. איתותים אלה מצאו את
ביטויים בהתקדמות זהירה והדרגתית בניסוחים
רשמיים, ובהתבטאויות הרבה יו תר
מרחיקות־לכת בשיחות סודיות.

והנה — כך נראה, החזירה התנועה
כמכה מוחצת אחת את
הגלגל אחורה.
בעיני המומחים (להבדיל מן התועמל נים)
עורר הדבר תמיהה. כדרכם של
מומחים, הם ביקשו קודם כל להשיג את
הנוסח המקורי של המיסמך, כדי לבדוק
כל מילה, פסיק ונקודה.

ואז אירע הדכר המוזר הראשון:
אי-אפשר היה להשיג את
הטכסט.
אנשים שפנו אל נציגי אש״ף באירופה
נענו בהתחמקות נבוכה. גם קשרים אי שיים
עימם לא הועילו: הטכסט פשוט
לא היה מצוי בידיהם.
מיטב העיתונאים בעולם השתדלו לה שיג
את ההחלטות. כל אשר יכלו למצוא
היה נוסח שפורסם בעיתון הלבנוני אל־ליווא,
מהאחד ביוני, ובו המיסמך שכלל
את הפסוק בדבר ״חיסול הישות הציונית״.
בלית
ברירה, השתמשו כל אמצעי־התיקשורת
והמומחים בעולם בטכסט זה
של העיתון הלבנוני. הוא הפך מקור ביל-
עדי. כל מי שדיבר מאז על ״החלטות
פת״ח בדמשק״ הסתמך באופן בילעדי
על טכסט זה. ובראש המסתמכים עליו
היה מנחם בגין.
על״ סמך העובדות שהיו ידועות הסי קו
כל המומחחים האחראיים כי בדמשק
הושגה מעין פשרה בין האגף המתון של
עראפאת ובין חוגי־הסירוב, שכוחם עלה.
על פי פשרה זו נשמר ואף חוזק מעמדם
של עראפאת ומקורביו, אנשי הקבוצה־המייסדת
של אש״ף בצמרת התנועה, אך
חמורת זאת הסכימו לנוסח קיצוני של
החלטות, שסתר את מדיניותם (העולם
תזה .)2233

הסו שד (11 וא3אח
^ כל זאת כירסם ספק בליבם של
— מומחים קפדניים. משהו בכל הפרשה
נראה מוזר.

כעבור כמה ימים שודר על־ידי
הרדיו הרשמי של אש״ף בביירות
הנוסח הרישמי של החלטות ה וועידה.
הוא השתרע על פני שישה
פרקים. וראה זה פלא: לא היה
בו זכר לחיסול היישות הציונית.

ההחלטות לא היו מתונות. דובר בהן
על ״הסלמת המאבק המזויין בתוך האד מה
הכבושה״ ,נדרשה הפעלת ״סנקציות
נגד הבסיס הציוני והאימפריאליסטי ב פלסטין״
,וגם ״ביטול הסיוע האירופי ל-
יישות הציונית״.
אך לא היה במיסמך זה איזכור כלשהו
לשיחרור ״פלסטין כולה״ או לחיסול מדי-
נת־ישראל. להיפך: הסעיף השביעי של
הפרק הראשון מאשר מחדש את כל הדב רים
הכלולים בתוכנית המדינית של

נוקשים של סעיפים שאין להם
ערך ביצועי.
•׳11( 0 1 1 1 1 1 .1 ״!11111111

ף* רגע ששידר רדיו אש״ף בביירות
את הנוסח הרישמי של ההחלטות,
התייחסו המומחים רק אליו, אף כי ה תעלומה
של נוסח אל־ליווא נשארה
בעינה.
גם המומחים של מישרד־החוץ הישר אלי
התייחסו באמון מלא לנוסח של רדיו
אש״ף. כאנשי-ימיקצוע, הבינו כי אין ערך
לפירסום של אל־ליווא. שירות״המיסמך
של מישרד־החוץ הדפים את החלטות ה וועידה,
לפי הנוסח של הרדיו, והפיץ
אותו לכל המעוניין.

״תוספת״ .מיסמך זה הופץ על-ידי מיש־רד־החוץ
אחרי שהפיץ את הנוסס ה רשמי
של ההחלטות. נאמר בו, בזהירות,
כי ״לפי העיתונות הלבנונית״ קיבלה
הוועידה הרביעית של פת״ח בדמשק
תוכנית הכוללת שני חלקים: הקדמה ו החלטות.
ה״תוספת״
של מישרד־החוץ הגדירה
כ״הקדמה״ את המיסמך הראשון שפור סם
באל־ליווא, שהכיל את הפסוק על
חיסול הישות הציונית.
מישדד־החוץ לא היה היחידי שניסה
בדרך זו ליישב את הסתירה. המומחים
בעולם כולו, שניסו להבין את הפער בין
הפירסום באל־ליווא ובין ההחלטות דד
רישמיות ששודו־ו ברדיו אש״ף הסיקו כי
יש שני מיסמכים, המשלימים זה את

^ 0 ,1 0 6 1 1 1 6 8 0 1 1 0

)׳ *16׳ 0 0 0 5 6 0 1 1 0 8 10 1116 10 ) 6 0מ 13 1 3 ( 4 81 ,
x10115 8ז 6 3ק ק 3 3 0 1(6

) ע 5 0 0 3 1 1 0 ¥ 0 1ז 6ק 1115ץ
ק 10 1116 155116 10 560)1 3 5 ))0 0 ׳8 518031 10 £ 0 ) 0 6
ק 511ץ11131 116 15 81111 31(16 10 0001 0 1 3 0 )1 013.] 0 )1 )-
ז 61( 0 1 0 ) 16׳ \ 3 ) 3 ) 1ק 1ס ס 1116 0 ) 0 ) 1115 0ס ! 1ז 0ק.׳ 316 ¥ 1 6 * 5
0 01ס ס ( 81). ,4 )3 1 3 )׳5 5131601601 )0 )1 3
־ ) 0 1116 0 0 6 )1 1115 56051 ) 1¥1ז 5 0 0ז |6 0 )1 ¥ 6 3 110)16
ק 1601131 0 3 5 116 11131 01131865 ( 0 1 3 0 1 3 8 6 ( 1031(0 8
־51316
X1601 01ז 6 3 0 163 )16ק 0ז011516)1 £116 1116 0111) 31 5
ק1118 0 1 0 ¥ 6 0 1 6 0 1 ׳5 1111101316 163)110655 10 3 0 0 6 3 1
068011316)1 811)1)116 £ 3 5 )^ 0 1 0 )1 0 0 .

־ ^ 0 6 )1 10 8 1 3 3 0 0 0ק ) 6ץ ,4 5 1011131101 655 1116 6110
£ 3 ) 3 8־ ^ 0 1 8 3 0 1 2 3 1 1 0 0 .3
״ ז 6״8
־ 6 )1 0 11)( 01 )13 ) 6 1116 2100151 6 0׳ * 03 0 1 3 5 0 1 1 5 ¥ 0
־11( , 0111־ 11) 10311( , 6001100110311 01111) 31ס ק 1־
״( )0 )3 1 1 ( 3 6 )1 1 )1 6 0 1 0 8 1 0 3 1 1
£31311 18 1116 1

ק 0 0ז 8651 8 ^ 6 ^ 1113 8־ 10
? £ 0 3 0 )1 , 11106 1116 0 , 11 18 1163)16)1 8 ( 81).

8 6 6 1 1 8

סז £ו 11 £ 1 1ק 3 0 5 €ץ 8

ס 101 ( 3 0 ) 1*£1 10 3 0 6110יית 8 £ 1 £ 1
־ )16160)1 1116 ?31651106 £ 1 8 6 )3 )1 0 0 0 )8 3 0 1 2 3
,ק 0ז 1111031 £ 3 1 0 5 3 0 )1 016 )111( 1111( ׳ 10 £11ס ק 1100*8 6
ק ,4 ) 31 3 ) )16016 )1 ) 0 )13 ( )11ז ¥ 3 5 5 6 1(3 0 10013110
) ס) ) 15 ) 131108 8301ז 0ק 6ז 655ז ק 3 *1* ) 8 1 3
־110־ 606011 ( 03116) 1 1 0 ) 1116 )16511ז ק 0 0ז 11113 8־81161
) ז1100 0 1 1565( 6 (10 ) 3 0 1(1 0 0 6 (3 8 3 0 1(113 1(3 0 361
( 10 0 6 8 0 1 1 3 1 1 0 8 1 0 ) 3 ?3165110130 0 1 1 0 1 0
.ז X181 3100851)16 1 5 3 6 1־ 0 0 6
׳ * 6ד 0 0 5 6 10 3 )( 1165) 1 0 0 10 3 0 1 0 ) 6ק 65ז1 0 116 ,
־ 0 5 ) 3 0 ) 1 11001131ק 531)1 )113) 116 113)1 16) )116 )6
זקסס ) 661) 5 86031156 8 6 8 3 ) 1 8 6 6 0׳ 16086)1 1 0 6׳ * 1551168, 31 ) 80 1 1 8 8 ) 8 6 ) 6ז 16) 1 8 ( 0 ) 8 6ק 000116( 6
) ־ 315 0 1 ) 8 6 8 0 0 8 3 0 ) 1׳)11 8 3 ¥ 0 * 6 0 1 6 0 (3 (5 361( 15
8 ( 0 ) 8 6 0 011101315.

׳ * 6ד 10 )8 6 1 0 )6 )\361( 15 1(3001156 (3 1 3 ( 4 8 1 ,
ק 1 0 8 011) 3 0 10 ) 6 ) 0 3 ) 10031 0׳ (1־ 01 0310 ( 1 0 0 (3 ( 6

ק ( 0115)61108(0118163 0 0 1(8 3 5 6 ,£ 0 ? 8 6 ( (6 5 6 0
( 3 01(0
) 1 8^8 065
־5 0000111 )1־
* )1 0 0 0 0 1 6 0 )5 0 3110־ ( 6 (65^,41
)10)1610001016013101׳1 2)66

־ 3051־ 3611 1 0 0־6)1 11131 1116 0 . 1)0 5 ))3 )6 < 1 8 ( 151

־0 3111־ ) 8 ^ 6 5 ) 61ד * 01016 ) 1ק ק8 6 0 0 6 30)1 )1153
)1)16׳ * 0 1 0 8ק ק 101180 ) 0 0 0 ) 1 0 0 6 5 0ס ת 116 00111)1

1) 6 $1£ק 11111116 0 65׳ * 6 3 0 0001 3 0 1 5ק £ 0 ) 0111)165, 113)1 01(1186^ 8 1 4 )3 1 3 ) 10 3 1 (3 0 )1 0 0 1115

[111103111 ) 6 0 6 0 0 § 310$ 511011 35 1116 00111־31100 3 0 ) 1 3010 1116 1־ 100130 ( 01 0 1 0 ) 161ק )1111031(3
00115108ק361( 15 8 (1
165 ׳ )16015100 0 0 1 10 ¥016־ 8 1 3 ) 1) 6 ) 00111111ח 1 0ח

31( 011001־
, 4־ 68 01 3 *.ח 3 1 0 0 8 56ס! ) ז 3ק 11 15 )8 6 13)6 5
0 0 0 5 )6 )0 3 )1 0 0
6501111100 0311108 ) 0 ) 3־ > 3£31051 1116 131651 £181 1י ת 6 3ק 6 3 )1 3 0 1 0 0 8 0ז ק 5

? 3165110130 51316 , 1116 011100016 01 1116 £31311
־130 1130061101־ 5 01 1116 0 . ,411511ז ! 6ז 0ק ק511
ק 011 ) 1031ק?3 1 6 5 )1 0 1 3 0 10 ,1(531 8 6 ״ ,1 0 0 (051
ק 0ז 0 £11־, 1116 11151 65161 6181־1100 !£1־ 816 3 0
)3 0 0 0 5 1 0 8 8 ( 0 3 0 1 6 15)3611 ? )1 0 1 6 811015)6

111€ח1
( . 7־ 1ס6 2 , 010

1(531
, ) 011101311

.( 8?1* £01661ת, ס 4
8160308610 86810.

הידיעה כראש העמוד הראשי ש ד ״הראלד טריביון 31.7.80
מדוע הוא שתק ל
אש״ף, וגם את כל ״ההחלטות התקפות
של המועצה הלאומית הפלסטינית״.
״ההחלטות התקפות״ של המועצה הפ לסטינית
משלימות, למעשה, עם חלוקת
ארץ־ישראל, מכיוון שהן מדברות על הק מת
מדינה פלסטינית בכל חלק של הארץ
אשר יפונה על־ידי ישראל. סעיף זה הוא
המעורר את זעמם של אנשי חזית־הסירוב
באש״ף ובעולם הערבי כולו, והוא מזוהה
עם הקו של עראפאת.
הקרב בתוך אש״ף סובב סביב הקו
של עראפאת, השם את הדגש על המער כה
המדינית הבינלאומית להשגת הכרה
באש״ף. קו זה מחייב, כמובן, השלמה
כלשהי עם ישראל. מולו מתייצבים אנ שי
הסירוב, המתנגדים למערכה זו וה רואים
בה, בצדק, סתירה לשאיפתם לחסל
את ישראל.
החלטות פת״ח מסתיימות באישור מפורש
של ״הצורך להגן על ההישגים המ דיניים
שהושגו בזירה הבינלאומית ול חזק
אותם.״ זהו אישור לקו של עראפאת.

אילו נתקבלו רק החלטות אלה,
היה ברור כי הוועידה הסתיימה
כניצחון של עראפאת ושל הקו
המתון שלו, למרות הניסוחים ה

נוצר פער כין שני מיסמבים.
כעוד שמנחם בגין ואנשיו ניצלו
כל הזדמנות כדי להסתמך על ״החלטות
אירגון־המרצחים הנאצי״ הדוגלות
בחיסול ישראל, לפי נוסח
״אל-ליווא״ ,השתמשו המומחים
של מישרד-החוץ כנוסח של רדיו
אש״ף, שבו לא היה זכר לפסוקים
כאלה.
התעמולה הישראלית בחו״ל העדיפה,
כמובן, את נוסח אל־ליווא. נציגות יש ראל
באו״ם הפיצה נוסח זה בקרב כל
הנציגויות באו״ם.
התעלומה העמיקה. אחד מחברי-הכנסת,
שהקשיב לדברי בגין, פנה אל מישרד־החוץ
וביקש נוסח מוסמך של החלטות
פת״ח. הוא קיבל את הנוסח הרשמי של
ההחלטות, שלא היה בו זכר לפסוקים
שצוטטו על־ידי ראש-הממשלה.
כאשר הפנה חבר־הכנסת את תשומת־לב
מישרד־החוץ אל הפער שבין המיס־מך
ובין דברי בגין, המציא לו מישרד־החוץ
מיסמך חדש, שנשא את הכותרת
* הכותרת :״עראפאת מכחיש שמדיי
ניות אש״ף שואפת להשמדת ישראל.״

זה — הקדמה ״היסטורית״ ,שפירטה את
עמדות פת״ח בעבר, ו״החלטות״ ,שהן
מיבצעיות.

בילמל *ביש
ך | ברה זו השתרשה בעולם — מה
י גם שיאסר עראפאת עצמו מילא את
פיו מים. אמנם, כמה וכמה דוברים של
אש״ף ופת״ח, וביניהם מחמוד לבדי,
דוברו האישי של עראפאת בביירות,
הכחישו את דבר קיומה של ה״הקדמה״,
אך דבריהם לא עוררו אימון. החריש
שנחרש על־ידי הפירסום הראשון היה
עמוק מדי. שתיקתו של עראפאת עצמו
עשתה את שלה.

אך השבוע פתח עראפאת את
פיו — וכל הפרשה המוזרה התבהרה
לפתע.
עראפאת העניק ראיון ליוזף פיטצ׳ט,
כתב הראלד טריביון הבינלאומי בפאריס.
הוא גילה שם סיפור מפתיע של ביל־בול
מביש, אך הגיוני למדי בעיני מי
(המשך בעמוד )46

מוווו שלבסון
(המ שך

מ ע מוד )45

שמכיר את המתרחש בתוככי פת״ח ו־אש״ף.
התמונה
המתקבלת מדברי עראפאת,
והמסבירה את הסתירות הקודמות, היא

>• ועידת פת״ח קיבלה רק מיסמך
אחד של החלטות — ההחלטות הריש־מיות
ששודרו ברדיו אש״ף.
#במהלך הוועידה הגישו קבוצות
שונות הצעות־החלטות משלהן, כפי ש מקובל
בוועידות. אף אחת מן ההצעות
האלה לא נתקבלה על־ידי הוועידה.
• כדי לסיים את הוועידה ברוח של
אחדות, הוחלט להעביר את כל ההצעות
האחרות לוועד־המרכזי (״הוועד המהפכ ני״)
החדש, לשם ״דיון״ .זהו טכסיס מקובל
בכל ועידה פוליטית. מטרתו היא
לקבור הצעות־החלטות בלתי־מקובלות,
מבלי לערוך עליהן הצבעה רשמית.
!• אחת מקבוצות־הסירוב הקטנות
מסרה את הצעת־ההחלטה שלה לעיתון
אל־דיווא, בטענה שזוהי החלטת הוועי דה.
אל־ליווא פירסם הצעה קיצונית זו
כאילו אכן היתה החלטת פת״ח.

בכיוון שפירסום זה בא באחד
באוגוסט, שעות מע?זות אחרי
סיום הוועידה, ושום החלטה אחרת
לא פורסמה עד אז, עטה העיתונות
הבי-לאומית כולה על מציאה זו,
וכך נגרמה הסנסציה הכינלאומית.

וזסות ושגית ריווד

מו של שלמה גרפינקל זכור היטב
באשקלון. הוא כיהן בה כמזכיר־העירייה,
כאשר התפוצצה שם פצצת־השחיתות.
בעיקבות התפוצצות זו הורשעו
כמה אנשים, והאיש החזק בעירייה, ברוך
אבו־חצירא, נשלח לכלא.
תחילה היה חשש כי גם גרפינקל
יהיה מסובך בעניין. אולם הוא נהג ב חוכמה,
מסר עדות נגד המעורבים בפרשה,
ויצא בלי פגע.
אולם התוצאה הפורמלית לא קבעה לגבי
גרפינקל. הוא החליט כי הקרקע באשקלון
בוערת. על כן הסיק את המסקנה והעביר
את עצמו ואת מישפהתו ללום־אנג׳לם ש במדינת
קליפורניה שטופת־השמש.
עד כאן זהו עניין אישי. אולם יש לכך
המשך אקטואלי.
לא מכבר קיבלו היהודים והישראלים
בעלי האמצעים בלוס־אנג׳לס הזמנה משוכפלת
נאה, על נייר משובח. היתד, זאת
הזמנה לביתה של ורדה גרפינקל, אשתו
של שלמה, שהודיעה כי היא פתחה גלריה
בביתה הנאה, וכי היא מזמינה את ה מכותבים
לתערוכה הראשונה, על טהרת

יכל זה אינו מטיל אור חיובי במייוחד
על היעילות של מנגנון פת״ח. אך ביל-
באש״ף
אינו^01 חריג זה 011ח בול

ובעולם 16 )1 30־00
1 § 31161־31
5) 31־ 11001 מסוג 6

)631
הערבי כולו. זהו כימעט הכלל, אחרי
3611 31־ 16301116 131ע(! 1) 3־ 01״ 1־ 111 5563601 31״ ^־
כל ועידה. דבר דומה קרה אחרי ועי-
החלטה־ 33 311011 ,1 0 0011116111 1130168
1)1 1116
דת־בגדאד1,־31
,־ 01״ הדליף מישהו כאשר קיצונית שלא היתה ולא נבראה. כאשר
־3 )10 0101
פורסמו ההחלטות הרשמיות, שהיו מתואיש

נות ביותר ,׳5־לא שם
אליהן1 .־ 50016 (^01 1(1
1 0 51306
§31161ע01

״היתד, זאת טיוטא שהוגשה על־ידי
קבוצה קטנה, ושמעולם לא נתקבלה על-
ידי ועידת פת״ח,״ אמר עראפאת על
המיסמך שהתיימר להוות את ה ״הקדמה״
להחלטת הוועידה.
בעת הראיון שלף עראפאת מיסמכים,
שהיו מתוקנים בכתב־ידו, כדי להוכיח
את דבריו. במהלך השיחה גם ביקש
מעוזריו להביא לו תיקים נוספים. מדי
פעם עבר מערבית לאנגלית, כדי להד גיש
נקודה זו או אחרת. הוא הזכיר את
העובדה ששום עיתון ביירותי אחר, ואף
לא אחד העיתונים הידועים כמקורבים
לאש״ף, לא חזר על הפירסום הכוזב
של אל־ליווא.

6ת § 6מז 0 8 6־ 0 1
7־ § 6 1 1 6 1־ 0 8 1־ 0 1

׳615־1/3331

6 5 5־ 4 8 8 1

4 1 ׳1׳8 1 1 ׳ 5

8 1־ 0611:111־ 1 ? 0 1גו 5ת ס 0

563106 1

0536311,

1 531)6 0

X60 1־ 00 10 !661 1ע 3 )11״ 1 613
00016 300 1)1311 016.

.״1יז 1ם 30 355־ 11016 101ע 66 10 0311 016 30־1־661 1־00 11601

0560106 ,

(61 156

00033100 01 156

156 3560131ס06(531 111

)50013 *0113531

1) 151112 06 § 3013

1 § 1031 3115־01

0331 601־061

*0103 13031

)?61- * 1)11

053101 803601531

133־11561

* 0103׳ 1331) 11

6 :־565) 31־1

1) 3 10 0 11 ,־ 01״ ־63601 15611־ 111 51״ ׳1565

׳5׳ 55־3 300 1356311־00101־ 3161״

3553 ,־11150 § 1

1 01 3 ,־660 51־301
* 0103 1 33811 .

131 10 .1006/815

006ע 001־1־ 111 1331 1״

״ 350־ 005־156 § 1

6 5.1)1.

. -ז ז 660 11 561

סס סב 115 ס0 10 016611־31״־1ס § 1ס 615,1001) 1־1 301 310061
1־01

115 016 156״ 316־10 061651

6 1 1־ 1 5 8 1

הזמנה למסיבה

§ 1ז 1ת 6כן 0
. 0861111־8/11

בעל החסות: חיים רוזנטל

מ 6 1 ;:1 0־ 0 6 1 6 8 1

!6 1 , 1 9 8 0נגדנ* 51111)167

11:861־ 8 0 5 6 1

§1655

§ ת 1ת 6כן 1:116 0־ 0 1

11 §11)63 016 01005 5 1 6 3 5 0 1 1 0

001x116117
5 1 1 5 6־1:0 1

0 0 )1עו׳ג 6 1/1) . 8 0 1 1זו 1 .מ ם . 811111:167מ 1 8 2 2נ 0

!.גץ אשמי

אם כן, טעה.

X־10 6

״ 6־ 3101035561ע 1 3 002 560

״החלטות פת״זז״ המפוברקות שימשו
תחמושת מצויינת בידי ממשלת בגין וידידיה
בעולם, גרמו נזק עצום לערא־פאת.
לולא החלטות אלה, קרוב לוודאי
שתשע מדינות אירופה היו מצביעות עם
הרוב בעצרת האו״ם, תחת להימנע מה הצבעה.
גם ברונו קרייסקי הצהיר כי
לאור ההחלטות ״אינו יכול עוד לתמוך
בהרחבת המגעים של אירופה עם אש״ף.״
בראיון שלו עשה עראפאת נסיון מובן
לגולל את כל האחריות על בגין, בהז כירו
אותו בשמו .״זהו הפרק האחרון
בסידרה ארוכה של נסיונות מצד בגין
לסלף ולהשמיץ את העמדה המדינית ה פלסטינית״
,אמר למראיין.

*׳ז 7 0

7 1 1 ; 6 5־1׳נ 1

0631• 01165 15 ,

־(531 1 11131 00(01-5

ך שאלת השאלה מדוע שתק ערא-
״ פאת במשך חודשיים, ולא העמיד את
דיוקם.
350־ 005־311600 111
על 01״
מייד 131
הדברים 3611־
11313־31
העיתונאי האמריקאי הציג, כמובן,
שאלה זו לעראפאת, והוא השיב כי ״היה
עסוק מדי בעניינים אחרים, והסתפק ב־הכחשות
החזקות של דוברי אש״ף.״
הסבר זה צולע.
יתכן כי עראפאת חשש שמא הכחשה
רישמית מצידו תרגיז את אנשי־הסירוב,
ותפר את האיזון העדין הקיים כיום ב־אש״ף
בין הרוב המתון והמיעוט הקיצוני.
יתכן שסבר כי אחרי כמה ימים ייש כח
כל העניין במילא, ולא יהיה עוד
צורך בהכחשות.

ז1י 5 8 1 8 4 ? 185 4 8 ? 5 0 4 5 1 £ 8

1980 31 2

500035) .1006 1 ,

111 00011006 00111״ 63601311003־? 1

10131

§ .ס 1ס 056

10561.־1־03 031־ 31ע

האמנות הישראלית, שהיא עורכת בביתה.
גם זה יכול היה להיות עניין אישי. עוד
י יורד ישראלי התבסס בחוף המערבי, ומשתדל
להסתדר על הצד הטוב ביותר.
אך היא חדלה להיות אישית, כאשר
היורד מודיע בגאווה כי התערוכה נהנית
מחסותה של מדינת־ישראל. ליתר דיוק :
מחסות הנספה התרבותי של מדינת־ישראל,
בעיר שהפכה מוקד שני ליורדים היש ראליים
בארצות־הברית.
מה הביא את הנספח התרבותי, נצי גה
הרישמי של מדינת ישראל, להע ניק
את חסותו לתערוכה ישראלית המת קיימת
בביתה של מישפחת יורדים ן
פיתרון התעלומה טמון, אולי, בכפילות
מוזרה בהזמנה. שמו של הנספח, חיים רוזנטל,
מופיע בה פעמיים.
אין הוא מופיע רק כבעל־החסות ה אדיב
במסיבת־הפתיחה. הוא מופיע גם
ברשימת האמנים, שיצירותיהם מוצגות
לראווה — ולמכירה — בתערוכה זו.
מסתבר כי רוזנטל הוא, נוסף על שלי חותו
הלאומית, גם צייר. וכצייר, הוא
רוצה שיראו את יצירותיו — וגם שיקנו
אותן. ואם אין דרך אהרת, כמו תערוכת-
יחיד בגלריה מכובדת — הרי גם זוהי
דרך טובה: תערוכה פרטית בבית פרטי
של יורד פרטי.
בקרב המושבה הישראלית בלוס־אנג׳לם
— שלא כל חבריה הם יורדים — עורר
הדבר רינונים מסויימים. אין זו הפעם
הראשונה שמרננים על הנספח התרבותי.
לא מכבר עורר רוזנטל תגובות משוע במסיבה
שעות׳
חברתית.
היד,
זה בביתה של ישראלית אחרת,
אמנית המתגוררת בלוס״אנג׳לם. בנוכחות
כמה מבקרים מישראל, עמד רוזנטל על
הסכנה הרבה הצפוייה לחייו, מאחר שאנשי
אש״ף זוממים להתנכל לו׳ .

15 וז* פא* ? 1ח 1א5

ההזמנה לתערוכה
הצייר :

עראפאת שלף מתיקיו נייר ובו הנוסח
המקורי של הסעיף העיקרי של ההחל טות,
שאישר את ההחלטות הקודמות של
המועצה הלאומית הפלסטינית.

ם ע ין ר״זדדה יה~ב תוב־־בכתב־ימ
של עראפאת עצמו. הסעיף מאשר,
לדבריו, את נבונות אש״ף לקבל
מדינה פלסטינית בגדה וברצועה.
כאשר
שאל אותו המראיין אם אינו
מכחיש את עמדות פת״ח רק כדי לזכות
מחדש בגיבוי אירופי, אמר עראפאת :
״איני מכחיש שום דבר שנתקבל בוועי דה.
אני נאמן להחלטות. אך אותה, הק דמה׳
לא היתד, אלא שמועה.״
עראפאת הודיע כי מסר על השתל
חיים
רוזנטל

שלות זו גם לברונו קרייסקי, שאותו הגדיר
כ״ידיד עמי״.

מות הברווז
רי אחרונה הוזכר שמו של אש״ף
* בקשר לשני מעשי-טרור באירופה :
רצח ראש־ד,ממשלה האיראני לשעבר,
שאה,פור באחטיאר, בפאריס, ורצח הילד
היהודי באנטוורפן.
עראפאת הכחיש כל קשר של אש״ף
עם שניהם .״הרוצח. של באחטיאר טען
שאני נתתי לו אישית את ההוראה,״ ליג־לג
,״אילו הייתי רוצה במעשה זה. האם
הייתי נפגש אישית עם האיש, שהיה
עלול להיתפס ולהיחקר?״

לא קל להיות נספודתרבות, כפי שמסתבר.

במיקרה נתן עראפאת ראיון
זה עתה, ודווקא לעיתון בינלאומי
המופיע בפאריס. ברור כי הוא
מעוניין עכשיו יותר מכל בהר־הבת
ההכרה האירופית כאש״ף.
פגישתו השבוע עם נציג תשע המדינות,
גאסטון תורן, היתה צעד

נוסף ככיוון זה.
הוא הרגיז את מישרד״החוץ הישראלי
עד להשחית. כבר למחרת פירסום הראית
עם עראפאת פורסמה בירושלים הב-
חשה להכחשה — ובה נאמר כי עראפאת
משקר כדי להוליד שולל את העולם ה תמים.

נראה בי בחוגים רציניים
מת השבוע הברווז מדמשק.
ה עו ל ם הז ה 2240

והגידה
מאת יגאל לביב

המכס מפסיד
עשרות מילין! ,
שילטונות המכס ומס־קניה מפסידים עשרות מיליוני לירות של מס־קניה כל
שנה בגלל תרגיל מחוכם של כמה חברות גדולות. לפי החוק יש לשלם מס־קניה
בעת מכירת מוצר לפי שוויו ביום המכירה. כמה חברות גדולות הנהיגו שיטה,
שלפיה משלם הצרכן מחיר קבוע מראש במשד 12 חודשים, ומקבל את הסחורה
בתום התשלומים. החברות מעבירות את מס-הקניה לאוצר ביום מסירת הסחורה,
אולם לפי שווי הסחורה ביום חתימת ההסכם, שנה קודם לכן. בצורה זו משלמות
החברות את מחצית המס שהיה עליהן לשלם אילו הקפידו על קיום החוק.
פקיד בכיר בהנהלת המכס הורה לבדוק את הנושא, על מנת לגבות מן
החברות את מס״הקניה שלא העבירו לאוצר.

סי הדליף
את שינוי
אגרות וזח! 1ב?

רת בבוקר נקנו בבורסה כ־ 200 מיליון
לירות אגרות צמודות של ס/ס ,80 מפני
שהיה יסוד להניח כי העלאת ההצמדה
לאגרות החדשות באותם שערי ריבית
של ״ 7 ״/יהפכו אותן כדאיות יותר מה ישנות.

קרן
מיגוון של הבינלאומי גייסה 2
מיליארד לירות. קרן קלע של בל״ל
גייסה 4מיליארד לירות. קרן ספיר
של המזרחי תגייס 2מיליארד לירות.
קרנות דיסקונט והפועלים גייסו יחד
כ־ 7מיליארד. סך־הכל גייסו הקרנות
החדשות לאחרונה יותר מ 15-מיליארד
לירות. קרנות אלה משקיעות שני״שלי-
שים בצמודים ושליש במניות בבורסה.
מכאן, שקרוב ל 5-מיליארד לירות נוספים
יושקעו בבורסה, בה המחזור ה יומי
הוא כחצי מיליארד לירות. אולם
מרבית המחזור כיום הוא במניות הבנקים,
בעוד שהקרנות החדשות לא משקיעות
כמעט במניות בנקים.

אל־־על

״בנק המזרחי״ יפתח עד סוף השנה
בנק בשווייץ. כל ההכנות כבר הסתיימו,
והבנק יפעל כדוגמת הפעולה המוצלחת
של הבנק בניו־יורק, המתמקד בעיסקות
גדולות.
הבנק זירז לאחרונה את הפעלת ה-
״בנק למימון וסחר״ שרכש, ויעביר לטיפולו
את מיפעל ״סבקל״ מחדרה.
הבנק קיבל אופציה לרכישת שליש ה מניות
במיפעל בכל עת שירצה, ואת
זכות הניהול הבלעדית. המיפעל יעבור
הסבה לעבודות אלומיניום ויציקה. ה־מיפעל
קיבל לאחרונה ביטוח שער להלוואה
של 900 אלף דולר, שנועדה להקל
על מצבו הכספי הקשה של המיפעל.
מניות המיפעל ברובן בידי ביל לויט,
משקיע מארצות-הברית, בשותפות עם
״מיפעלי נייר חדרה״.

מי מפיץ
ארו ״גיין מ שי ך
בגר מני ה

כל שנה

ח״כ פלומין
לשם החברים

ח ״ ב מל מ ד
לשם התנומה

הבאת ההצעה לאישור ועדת־הכספים
של הכנסת פגש שר-האוצר יגאלהור -
ביץ במיזנון הכנסת שלושה מחברי
ועדת־הכספים, חברי-הכנסת עדי אמור
א י, יחזקאלפלומין, ואברהם
מלמד. הורביץ סיפר על כוונת האוצר
להעלות את שיעור ההצמדה, אולם
לא סיפר על הכוונה להוריד במקביל
את שיעור הרבית מ״״ 70/ל 2למח
חברת
התקליטים ״הד־ארצי״ ,השייכת
לזאב לוי ן, נמכרה ל״מעריב״ בסכום
של 15 מיליון לירות, כפי שדווח
כבר במדור תשקיף. לחברה מיגרש ומיבנה
בגבעתיים .״מעריב״ יעביר את
מיפעל התקליטים לדפוס לווין אפשטיין,
שבבעלותו.

ביום שבו נעשו המכירות בבורסה
(הבורסה נפתחת ב־ 9בבוקר, תוכנית

הנהלת הבורסה בודקת מי היה המדליף,
של תוכנית האוצר, לשנות את
ההצמדה על איגרות החוב הצמודות
מ 80 לשנה ל 100 לשנה. תוכנית
זו הודלפה יום לפני החלטת ועדת-
הכספים על השינוי, וגרמה לפעילות
בהיקף של כ־ 200 מיליון לירות כתוצאה
מן ההדלפה, של לקוחות של ״בנק
המזרחי״.
בבדיקה שעשיתי התברר, שיום לפני

נמכרה ל״מעויב״
למה תימשך הגיאות

..המיורח׳ ,,ינתח
בקרוב בנק
בשוו״ץ

חברת ״אל־על״ מוותרת כל שנה על
עשרות מיליוני לירות רווחים המגיעים
לה .״אל-על״ שותפת ב־ 50 אחוזים בחברת
״אייר-תור״ ,המפעילה את טיסות
הקבוצות מישראל עבור כל חברות-
התעופה. המחצית השניה של המניות
שייכת לכל סוכני הנסיעות .״אייר״תור״
מקבלת מחברות-התעופה כרטיס חינם
על כל 16 שהיא מוכרת, או 6.5מכלל
המקומות שהיא מוכרת .״אייר־תור״
מוכרת בשנה בממוצע 30 אלף כרטיסים,
מהם היא מקבלת חינם כ־ , 2000 שהם
יותר מ״ 4מיליון לירות. בנוסף לכך
גובה ״אייר־תור״ 20 דולר מכל נוסע,
המכניסים יותר מ״ 600 אלף דולר בשנה.
רווחי
״אייר-תור״ מתחלקים כל שנה
רק בין סוכני-הנסיעות ; ״אל-על״ מוותרת
על חלקה. סוכני-נסיעות מסרו,
כי הוויתור נובע מרצונה של ״אל-על״
לגרום לסוכני-הנסיעות לשלוח יותר
נוסעים בטיסות שלה ; אולם הכוונה
מוטעית לחלוטין, כיוון שהסוכנים שולחים
נוסעים לחברות לפי הקומיסיונים
הנוספים שהם מקבלים מכל חברה.

חברת ״ג׳ינטקס האנדלס״ מגרמניה
הודיעה כי היא מחזיקה בזכיון הבלעדי
להפצת תוצרת ״ג׳ין משין״ בגרמניה,
לפי חוזה שחתמה עם החברה האנגלית.
החברה הגרמנית הגיבה בכך על דברי
מפיצי ״ג׳ין משין״ בישראל, חברת ״קנדי״
,כי קיבלו את הפצת תוצרת החברה
גם בגרמניה.

חנות

״אליטליור
והנוסע הישואלי
חברת ״אליטליה״ הנהיגה לאחרונה
חידוש למען נוסעיה, שאינם מבינים
את הוראות הבטיחות במטוסי החברה
הכתובות איטלקית. היא מחלקת בטי־סות
החברה לארצות שונות דפים עם

״זב ׳ש׳י רוצה

ח״ב אמוראי
לשם ימה 7
האוצר הובאה לוועדה בשעה )11 למדו
חברי הוועדה כי מורידים את שערי
הרבית, מה שיעשה את האגרות של
״/״ 80 כדאיות יותר לבנקים, שכן חלה
עליהן חובת מס בגובה ההצמדה. חבר-
הכנסת פלומין נלחם כראוי להעלות
את שיעור הרבית שהציע האוצר, וגרם
להעלאתה ל״ .30/0התוצאה היתה כי
עושי הפעולות בבורסה לא הרוויחו ו לא
הפסידו.

ב״מסדה״
הספרים זמורה-מודן־ביתן
הוצאת
(זב״מ) פנתה להוצאת ״מסדה״ וביקשה
לשכור אצלה קוטת-מישרדים, כדי
לרכז שם את מישרדי זב״מ .״מסדה״
התנתה את העיסקה בהמצאת ערבות
בנקאית. זב״מ חתמה כבר על חוזים
עם החברה לשיקוס״המלאכה, לפיהם
שכרה בית״מישרדים בן שלוש קומות
בקריית המלאכה, אליו עמדה להיכנס
לפני חודשיים. זב״מ ביטלה את החוזה
בנימוק, שמכונת הדפוס של ההוצאה
לא נכנסת לקומת המרתף.

0 1*1111^ 1 9

קטע מדן! ההסבר
ערבית לכל

תרגומי הוראות הבטיחות בשפה המקומית.
החברה מחלקת הוראות כאלה
גם בטיסותיה לישראל, אולם הן כתובות
רק באחת השפות הרשמיות של
מדינת ישראל — השפה הערבית.

סע ליוון עם פלתורס ותגלה עולם אחר

מישפט
3ל ס דו *3ד 0ד1ן
שגי מדעגים התמודדו
כבית המישפט בנושא
צמח הבילפלון בפרשת
רצח קשישה

• 14 ימי הפלגה, סיורים באתונה ונופש במלון ״וראוגה ביי״
יוצאים בכל ימי א׳י בחודשים אוגוסט ספטמבר.

• תוכנית יוקרה 10 -ימי סיורים באתונה ויוון העתיקה
ונופש במלון פורטו־הידרה המפואר.
יוצאים בכל ימי ג׳ בחודשים אוגוסט ספטמבר.

• יוון לצעירים -נופש, בילויים והכרויות
באווירה בינלאומית
יוצאים בכל ימי ג׳ בחודשים אוגוסט ספטמבר.

לסיורי החגים בראש השנה ובסוכות
נותרו עדיין מספר מקומות בכל התוכניות.

חשוב מי מראה לך את העולם
פ ב תו ח

; סיוגו מו מ ״וו ת

פרטים והושמה במסרדי פלתורס ובבל מסרדי הנסיעות ברחבי וואוץ,
תל״אביב, משרד ראשי: רה׳ אחד העם 28 טל• ,650862 רח׳ נן־יהיח! ,49 סל ,221226 .מלון הילטון,
טל .246832 .ירושלים, רה׳ שלומעיוו המלכה ,2טל ,234318 .מלון הילטון, סל ,534091 .מלון פלאזה,
טל .224622.חיפה: דרך העצמאות ,82 טל• .660981 חדרה: רה׳ הרברס סמואל ,66 טל.22927 .
רחובות: ריח׳ הרצל ,167 טל .51060 .נתניה: רח׳ דזנגוף ,33 טל .22724 .הרצליה: מלון השחן,

מיטב היצרנים בעולם
ממשיכים לשלוח אפנה
למצקין. ומצקין מציע
אותה בהנחות עצומות
בעיצומה של העונה.
כן. אפנת הקיץ
המעודכנת ביותר,
ממרכזי האפנה
העולמיים מחכה לך
בחנויות מצקץ. הננסי
אלינו. אנחנו לא
צועקים אחוזים, אנחנו
נותנים הנחות.
נוצקין — נתי אי 14ח
רח׳ דיזנגוף , 101ת כ ־ אביב
ר ח׳ אלנני 74ת כ ־ אניב
ר ה׳ נחלת בני מין ,44
וז ל־ א בי ב
ר ח׳ הרצל 37 חי פ ה
י. לוי, ר ח׳ יפו
בניין ה ע מו די ם, י רו ש לי ם.

מצקין מגלה את הצד היפה שלך.
׳96ז! 3

415

במדינה

בחודש ינואר השנה, פרצו שלושה
אנשים לבושי מדי־שוטרים ל בית
משפחת קריכלי בנתניה, ו ביקשו
לערוך חיפוש. באותו זמן
נכנס אדם רביעי לדירה צמודה
באותו בניין, השייכת לשרה גאנא-
שווילי, אמם של בני קריכלי.
בעלי הבית גילו מהר מאוד כי
השוטרים אינם אלא שודדים ופתחו
בצעקות. השודד, שהיה בחדרה של
שרה בת ה־ ,72 כרך מיטפחת סביב
פיה וצווארה כדי להשתיק את
צעקותיה, וקשר את ידיה. היא מתה
מחנק אחרי זמן קצר.
בגלל צעקות בני המישפחד, נמ לטו
ארבעת השודדים אל מכונית
פורד־טראנזיט בצבע כחול, שחיכתה
להם מעבר לפינה כשנהגה בתו כה.
עדי־ראייה
ראו את מכונית ה־פורד
נוסעת ואוספת את השוט רים
המדומים. מישהו זכר כי על
הדלתות האחוריות של המכונית
היה מנעול גדול ובולט. מישהי אתר
זכר חלק מסיפרות המכונית הבו רחת.
השוד
אירע בשעה 8.30 ביוקר,
כמחצית השעה אחר־כר נעצר אי-
סאק קצובאשווילי, במבואות נתניה
במכונית פורד־טראנזיט כחולה.
המישטרה עצרה אותו, ושאלה
מה מעשיו של חושב חולון בשעת
בוקר מוקדמת כזו בנתניה. איסאק
אמר כי בא להזמץ את הדודה מרו
לאירוסיו. שכן, זהו מינהג עתיק
בין יהודי גרוזיה. לכן שבת באותו
בוקר מעבודתו כמחלק ביצים, ו השתמש
במכונית הטראנזיט שלו
להזמין קרובים לאירוסין. הוא הכ חיש
כל ידיעה על השוד והזקנה
שנהרגה, ודבק בסיפור האירוסין.
בינתיים נתפסו עוד שני אנשים,
גם הם יוצאי גרוזיה, שנחשדו ב השתתפות
בשוד. אחד מהם, רומו
ביניאשווילי, הודה בכל וגם סיפק
את שמות שותפיו למעשה. אחד
מהם היה לדבריו איסאק מחולון.
שלושה מהשודדים טרם נתפסו
עד היום, והמישטרה עדיין מחפשת
אותם בעזרת מודעות בעיתונים.
אבל חבילת מדי־שוטרים, שכנראה
שימשה את מבצעי השוד, נמצאה
במגרש חנייה באזורים, ליד בלוק
מיספר 21 בנתניה.
דוג מ ת על עלי םמהעץ. ה-
מישטרה נטלה את הבגדים, ושמה
לב כי הם נמצאו מתחת לעץ נוי
בעל עלעלים דקים ונאים הידוע
בשם פלפלון־בכות.
היה מי שחיפש ומצא בתוך מכונית
הפורד־טראנד־ט של איסאק על עלים
מאותו עץ, וגם על דופן ה מכונית
נמצאו עלעלים כאלה. מתוך
מחשבה לעתיד, נאספו העלעלים
שנמצאו במכונית, ונלקחה דוגמת
עלעלים מהעץ במיגרש־החנייה, ש מתחתיו
נמצאו הבגדים. הדגימות
נשלחו למעבדת המישטרה, למח לקה
לזיהוי פלילי.
התובעת, ד״ר דרורה פלפל, הגי שה
לבית־המישפט את עדותה של
דליה דורון, המומחית של המיש־טרד,
שבדקה את עץ הפלפלון. ב עדות
זו מסרה גברת דורון :״כל
העלים וחלקי העלים שייכים לעץ
מסוג פלפלון־בכות. בכל קצות ה עלים
נמצאה צריבה דומה.״
לבית־המישפט הסבירה העדה
המומחית, כי צריבה הוא הכתם ה חום
המצוי בדרר־כלל בקצה ה עלים.
הוא נוצר מגורמים חיצוניים,
ולכן מיוחד לסביבתו. לפעמים נו צרת
הצריבה מרוח, מריסוסים,
ממכת־קור וגורמים אחרים. אפשר,
לדברי המומחית, להבחין כי הצרי-
(המשך בעמוד )50
ה עו ל ם הז ה . 2240

להוגיע למטרה עם חסכון בדיסקונס

מבצע מיוחד-רק בהודע! <ווגוכדמ

12 חודשי חסכון אחרונים
על חשבון הבנק
זה הז מן להת חי ללח סו ך

בחודש אוגוסט אתה מקבל
תוספות-שכר שונות.
בחודש אוגוסט יש לך הזדמנות
חד-פעמית להרוויח הרבה כסף
במבצע ״שנת חסכון על חשבון
הבנק״״ .אל תפסיד הזדמנות זו!

1ץ ז\<

שנת ח סכון -על חשבון בנ ק
די ס קונ ט

12 חוד שי החס כון -ועוד
ה ט בו ת

אתה חוסך בתכנית ״יתרון עד
120״ ,מ 200-ועד 4,000ל״י
לחודש, במשך חמש שנים. השנה
השישית ־ על חשבון הבנק! בנק
דיסקונט ישלם עבורך את 12
חודשי החסכון האחרונים (כל
תשלום יהיה בגובה ההפקדה
הראשונה שלך בתכנית) עד
50,000ל״י בסך הכל. כך תגיע
בקלות לקו הסיום.

בנוסף ל 12-ההפקדות על חשבון
הבנק ־ אתה נהנה מכל ההטבות
הרגילות בתכנית: מענק, ס1000/
הצמדה, ריבית מצטברת.

כל הרווחים והה טבו ת -כולל
שנת החסכון על חשבון הבנ ק ־
פטורי םממס.

*11*1ר־ .רו ד 1י־ 11

במדינה
שני הנאשמים האחרים, וביניהם
בעל המכונית, איסאק, נדחה לאחר

דרכי חיים
אשד. ד 1בדה
צעירי השכינה התעללו
בגרושה הצעירה ואיימו
על חיי ילדיה אם
תתלונן במישטרה

ענף פירפדון
העלים העידו אחרת
(המשך מעמוד )48
בה בקצותיהם של העלעלים משולשת
הדגמים היא דומה. ולכן מת קבל
על הדעת שמקורם מאותו עץ.
אולם גם הסניגורית ד״ר עדנה
קפלן היא עורכת דין חריפה ולא
נתנה לאתגר הבוטאני להכריע את
גורל המישפט נגדה. היא פנתה ל חוקר
מהאוניברסיטה העברית, ד״ר
אבינועם דנון, וביקשה ממנו לערוך
עבורה בדיקה קטנה. בעזרת ה־מישטרה
קיבל החוקר דגימות מ שלושת
המקומות אותם בדקה ה מומחית
המישטרתית. הוא בדק
את עלעלי הפלפלון ממגרש ה חנייה
ואת העלעלים שנמצאו על
• הדופן ובתוך מכונית הפורד טראנזיט.
אך הוא לא הסתפק בכך׳ הוא
בדק גם עלים מעץ פלפלון שקטף
בירושלים.
כאשר עלה על דוכן העדים הת ברר
שהעלים יכולים להעיד גם
אחרת. חוקרת המישטרה העידה על
העלים מראייה בלבד, אך החוקר
עשה בדיקה במיקרוסקופ אלקטרוני.
מכשיר משוכלל זה עושה בדיקה
מיקרו־אנליטית של החומר ש בפניו.
האלקטרונים של הקרן ש מייצר
המכשיר פוגעים באטומים
שבחומר הנבדק, ומעלים את ה אלקטרונים
של האטומים הפגועים
לרמת אנרגיה כזו, שהאטומים עצמם
מתחילים לפלוט קרינה.
הקרינה טיפוסית מאוד לכל
אחד מהחומרים הידועים. הקרינה
נבדקת על־ידי המכשיר והוא מראה
אותו על המסך. הקרינה של כל
יסוד כימי ניתנת לזיהוי על־ידי
אמצעים הקיימים במכשיר.
מארבע הדגימות, שבדק מון,
התקבלו צילומים של קווים המייצ גים
כל אחד כמות של חומר ה קיים
בעלה הנבדק. החוקר בדק
רק את החומרים שנמצאים כעל עלי
הפלפלון בכמויות גדולות :
צורן, כלור, אשלגן, סידן וגפרית.
שני סוגי קווים. הוא הציג את
התמונות בפני בית־המישפט והתוצאה
היתד, מפתיעה. בעלעלים ש נמצאו
במכונית ועל דופן המכונית
נראו קווים כמעט זהים בכל החומרים
העיקריים. ואילו הקווים של
הדגימה מהעץ במיגרש־החנייה הר או
קווים שונים ונבדלים לחלוטין.
אפילו בית המישפט בעינו הבלתי-
מנוסה יכול היה להבחין בכך. ב־חוות־דעת
מנומקת הסביר המומחה
כי אין לו ספק שהעלים מהמכונית
ומדפנה מקורם באותו עץ, והמקור
אינו עץ הפלפלון שבמגרש החנייה.
גם שתי הדוגמאות הנוספות שלקח
בירושלים ובתל-אביב הדגישו את
השוני בהרכב הכימי של העצים.
על פי הבדיקות שערך, קבע
החוקר בחוות־דעתו, כי העלים ש נמצאו
בפורד טראנזיט לא נפלו
מהעץ שבמיגרש־החנייה. ומאחר
שהפלפלון הוא עץ נפוץ ביותר ב גינות
הנוי העירוניות והכפריות
לאורך עמק החוף ושאר חלקי ה ארץ,
מניח החוקר כי הדוגמאות
של עלעלי הפלפלון חדרו למכונית
ממקום אחר.
היחיד אשר הורשע עד כה בתיק
השוד וההריגה, הוא רומן ביניאש־ווילי,
שהודה במעשיו. המישפט נגד

גישים עצמם חופשיים להתעלל בה.
כל מי שהתחשק לו היה נכנם
לדירתה בכל שעה משעות היום.
הם היו מתיישבים בדירתה כאורחים
בלתי־קרואים, ומשתמשים בה
כבמועדון פרטי. היום פותחים את
המקרר בלי בקשת רשות, ואוכלים
מכל הבא ליד.
יום לפני ביקורה של המישטרה
הגדיש את הסאה בחור בן־גילה,
מרדכי (״מראד״) יצחק. הוא הת יישב
לו בסלון וביקש לשמוע מוסיקה
מהטייס שלה. כאשר התנגדה,
ניסה לקחת את המכשיר איתו.
״היום אתה רוצה את הרדיו, ומחר
תיקח את הטלוויזיה,״ אמרה ריקי
והתנגדה. התפתחה מריבה, כאשר
מראד מכה אותה, יורק בפניה ו קורע
שרשרת מעל צווארה. לבסוף,
כאשר ראה שריקי נאחזת בטייפ
בכל כוחה, בעט בשולחן זכוכית
שעמד בפינה וריסק אותו לרסיסים.
הוא עזב את הדירה ברוגז, אך בלי
הרדיו.
במהלך המריבה איימה ריקי על
מראד כי תתלונן במשטרה, ואז
לדבריה אמר לה :״אני אעלים לך
את הילדות.״ איום זה החריד את
ריקי. כאשר היא הולכת לעבודתה,
היא שולחת את הילדות לשחק בגן
הציבורי שליד הבית. והאיום גרם
לה לחשוש להשאיר את הילדות.
ריקי היא למודת סבל ומכירה
יפה את דרכי הפעולה של העולם
התחתון. היא נולדה וגדלה ביפו,
בשכונה של מפוני עוני, מקום
שהסמים והעבריינות נפוצים. ב שיכונים
החדשים המצב דומה.
למחרת באה ריקי בוכיה למיש־טרה
וביקשה לבטל את עדותה.
למרות ביטול התלונה נפתח תיק
פלילי נגד מראד יצחק. נגד הגבר
השני לא הוגש מישפט על אונס,
כיוון שלא נמצא סיוע לעדותה של
ריקי. אולם המישטרה אספה חומר
מבעלי חנויות, והגישה כתב אישום
נגדו ונגד עוד חמישה צעירים ב עבירות
סחיטה באיומים.

יומיים. אובחנו אצלו שטף־דם
חמור בעין השמאלית, חתך בתח תית
האף, פגיעה בשפה העליונה
ובלחי, מפיחות כללית בפנים.
נחמיה בן ה־ ,25 המתגורר ברמתיים,
הוא מחסנאי בסוכנות
מצברי שנאפ בנתניה. בבוקרו של
היום השלישי יצא במכונית האופל
שלו מביתו. על מה שקרה במהלך
אותה נסיעה קיימות שתי גירסות.

מספר נחמיה פינחס:

נסעתי בכביש לכיוון ראש־העין.
לפני נסע טרקטור, שהיה עם שני
גלגלים על שפת הכורכר של
״הוא אמר שיעלים לי את ה הכביש.
כדי לעקוף אותו לא
ילדים. הילדים הם הדבר היחיד
נאלצתי לסטות מהמסלול. הדלקתי
שנשאר לי בחיים ואני נורא
רק איתות ועקפתי. בסיום העקיפה
מפחדת עליהם.״ סיפור הפחדים
עברה מולי מכונית פורד אסקווט
של ריקי (שם בדוי, כדי לשמור
ירוקה. לא הפרעתי לה, והיא המ על
שלומה) נתגלה בצורה מוזרה
שיכה בחופשיות. לא הבחנתי ב ומזעזעת.
משהו
מיוחד.
ריקי היא גרושה בת ,27 ולה שתי
אחרי כמה דקות של נסיעה
בנות קטינות. בעלה של ריקי נהג
ראיתי פתאום את האסקורט חוזרת
להכות אותה ולכן התגרשה. כעת
במהירות. היא עקפה וחתכה אותי
היא גרה עם בנותיה בשכונה בבצורה
חדה ונוסעיה צעקו לי
יפו, ומתפרנסת מעבודות נקיון.
לעצור. היו בתוכה חמישה גברים
בחודש מאי השנה גילו אנשי-
בבגדים אזרחיים. עצרתי ונשארתי
המדור־המרכן י במישטרת תל־אביב
בתוך המכונית. ארבעה מהם קפצו
מהאסקורט ובאו אלי בריצה. בלי
בעקבות מידע שהגיע אליהם, כי
בשכונתה של ריקי שולטת חבורת
לשאול שום דבר הם החלו מייד
בריונים צעירים. אחד ממנהיגי ה להרביץ

כנופיה, גברתן שהשתחרר לא
לא ידעתי מי הם. ראיתי על
מזמן מבית־הסוהר, וחבורת מריעיו
הזרוע של אחד מהם קעקוע.
היו נוטלים מצרכים בחנויות ה חשבתי
שהם עבריינים. לכן פלטתי
שם של עבריין ידוע מרמתיים,
מכולת ולא משלמים. היו מטרידים
ואמרתי שאני מהמישפחה שלו.
את הדיירים בשיכון, וסחטו באיומים
כסף ושווה־כסף מאנשי השכוחשבתי
שזה ירתיע אותם והם
יפסיקו. אבל זה רק עודד אותם

להרביץ לי יותר חזק. אני רק
רוב הקרבנות היו קשישים בוכיסיתי
את האיברים שלי כדי
דדים חסרי מגן שחששו אפילו
להתגונן מהמכות. לא ניסיתי אפילו
להתלונן במישטרה. אנשי המדור
להתנגד להם.
לקחו את היוזמה לידיהם, ויצאו
אחרי שהם הרביצו לי חמש
לחקור את הקרבנות.
דקות ברציפות, הם הכניסו אותי
שניים מאנשי המדור הגיעו גם
לתוך האסקווט. אחד מהם נכנס
אל דירתה של ריקי, בקומה השלילתוך
המכונית שלי ונסע. בתוך
שית של בניין מגורים גדול. הבניין
האסקווט ראיתי מכשיר־קשר ונראה
כמו כל שיכון אחר בסביבות
הבנתי שהם מהמדור. הם הודיעו
תל־אביב. ארבע כניסות, עשרות
בקשר שהם לוקחים אותי לבית־החולים.
בזמן
הנסיעה הם אמרו לי :״יא
בן־זונה, יכולת להרוג פה חמישה
אנשים!״ אז רק הבנתי שהמכות
שקיבלתי היו בגלל שהם חושבים
שסיכנתי אותם בשעה שעקפתי
את הטרקטור.
בבית־החולים ניסה אחד השוטרים
לאיים עלי שלא אתלונן. הוא
אמר שזה רק יסבך אותי, ושאקבל
בסוף שלושה חודשים בכלא. הוא
גם ניסה לשכנע את הרופא שלא
יבדוק אותי. אבל הרופא ראה
את המצב שלי ואמר לשוטר :
״חכה בחוץ, פה אני קובע מה
לעשות!״
עד פ אן סיפורו של נחמיה
פינחס.
ביום החמישי בשבוע שעבר
השתחרר נחמיה מבית־החולים.
השכונה ביפו
הוא קיבל תעודה חתומה על־ידי
סחיטות ואיוחיס של ביריוניס
הדוקטור יוסף לוי, שמעידה על
מצבו הגופני. בתעודה אושרו ל דירות
וחדרי מדרגות אפורים. דל נחמיה
עוד שבועיים של מנוחה.
תה של ריקי בלטה בשריטות, ו מבית־החולים
פנה נחמיה ישירות
אל עורך־הדין אברהם (״אבי״)
בכך שהפעמון ליד הדלת היה מ הרבי ץ ד*1ג
שבור ומקולקל. על הכניסה לא
אורן, שהגיש בשמו תלונה, לקצין
היה כתוב שם, והמנעול נראה חדש,
הצעיר טוען שהשוטרים
תלונות־הציבור במרחב המרכז.
ולידו סימני פריצה בולטים.
מסתבר שהשוטרלם שבהם מדובר
תקפו אותו.
כאשר נכנסו אנשי המדור ל כולם
מתחנת המישטרה בפתח-
דירה פגשו אשה מפוחדת שלא
המישטרה טוענת שהוא
תיקווה .״אני מתכוון לתבוע ש רצתה
לתת עדות. היא בכתה בכי
תקף, ו 7א גחקר החקירה תיערך על־ידי חוקר מיו היסטרי,
רעדה בכל גופה והפחד
חד מחוץ לתחנת המישטרה בפתח-
ניבט מעיניה.
״השוטר נתן לי אגרוף בפנים תיקווה,״ אמר הפרקליט .״אני אדסיפור
כן -עדות לא. שעה
רוש להעמיד את השוטרים לדין
דרך החלון. הוא גרר אותי החוצה
שלמה ישבו אנשו המישטרה עם
מהמכונית, ותוך כדי-כך בעט לי בפני בית־מישפט מחוזי, ולא לדין
מישמעתי, שבו נגזרים עונשים
ריקי. היא לא הסכימה לתת עדות בצלעות. כשהתקפלתי הוא נתן לי
מגוחכים.
בכתב, אבל סיפרה להם קצת על אגרוף באף. שוטר אחר הפיל אותי
חייה בשכונה. היא התלוננה על
לריצפה, והם בעטו בי בכל הגוף.״
״יהיה צורך לחקור, נוסף על
מלך החבורה, אשר השתחרר מבית
תיאורו של נחמיה פינחס לא המכות, גם נקודה חשובה אחרת :
הסוהר. ומאז התחיל לבקר אצל
סתר את מה שהתגלה לעיניהם
במשך היומיים שנחמיה שהה ב־בית־החולים
הוא ביקש שישלחו
הגרושה הנאה, להציק לה, ואף של רופאי בית־החולים השרון ב־אנס
אותה.
חוקר, לקבל את תלונתו נגד ה פתח־תיקווה.
הצעיר, שהוכנס באבל
אותו בריון לא היה היחיד יום שלישי שעבר בדחיפות לחדר -שוטרים. המישטרה לא טרחה לש לוח
חוקר, אפילו כדי לגבות את
שהטריד את ריקי. כאשה צעירה המיון, היה חבול בכל גופו. דם
גירסתו של נחמיה על מה שאירע.
ובודדה, ללא גב כלכלי וגבר שיגן רב שתת מפניו. אחרי סידרה של
(המשך בעמוד )58
צילומים ובדיקות אושפז למשך
עליה, היו הגברברים בשכונה מר

שט רה

ע ל 11הלי
הביטוח ,

ה ע 1שקים
את האזרח
ואת הציבור
׳ך* פני כ שנ ה שמו כמה מאנשי״
צבא־הקבע לב לכך שמנכים
משכרם סכומים גדולים מדי, כפרמ יות
עבור ביטוח־החיים וביטוח־ .
הרכב שעליהם חתמו בתחילת ה שנה.
בדרך
כלל טרודים אנשי־הצבא
מכדי לשים לב לקטנות מעין אלה,
מה גם שידעו כי שינויי־המדד גרמו
לשינוי מתמיד בסכומי הפרמיות
שנוכו משכרם תמורת הביטוח ה שנתי.
אולם היו כמה מיקרים, ש בהם
ההפרשים היו כה גדולים, ש־
:אחדים מהם פנו לסוכן־הביטוח
שלהם וביקשו הסברים. בדרך כלל,
אחרי כמה פניות, היה מקבל איש־הצבא
מיכתב מחברת־הביטוח, המודיע
לו כי אכן חלה טעות, ונוכה
משכרו סכום גדול מדי, וההפרשים
יוחזרו לו בעת הניכויים הבאים.
אולם רבים מאנשי הצבא אינם
בודקים בכל חודש אם הסכום ה מנוכה
משכרם הוא הסכום האמי תי.
אותם שלא פנו לבקש בדיקה,
לא קיבלו בחזרה את ההפרשים.
מדובר ביותר מ־ 50 אלף איש,
ובכללם אנשי מערכת־הביטחון.
אלה מבוטחים באמצעות כמה חב־רות־ביטוח
ישראליות. לסוכני חב רות
אלה אישורי־כניסה מיוחדים
למחנות צה״ל, כדי לטפל בלקוחות.
הסוכנים באים למחנות, ומשכנעים
את אנשי-הצבא ועובדי־מערכת־הביטחון
לעשות ביטוחים שונים.
חלק עושה רק ביטוח־רכב, חלק
ביטוח-חיים בלבד, וחלק ביטוח חיים
וחיסכון. כל עוד לא היתה אינ פלציה
דוהרת, היו מפרמיות מש תנות
אחת לשנה, או לכל היותר
פעמיים בשנה. אולם בשנה־שנתיים

החוק החוש
מז ע את
מצב זנגע ׳
התאונות
האחרונות היה צורך לשנות את ה פרמיות
אחת לחודש, כדי להתאימן
למדד. וכאן החלו הצרות.
ניכויי־השכר נעשים, כמובן, על־ידי
המחשב של צה״ל ומערכת־הביטחון.
המחשב קובע לכל איש-
צבא את שכרו, ומדפים לו את
תלוש־המשכורת. גם ניכויי פרמיות
הביטוח נעשות על פי הוראות ה מחשב
של צה״ל.
כאשר החלו להגיע אל חברות־הביטוח
תלונות רבות של אנשי-
צבא * ממורמרים, החל ויכוח בין
חברות־הביטוח לבין צה״ל, מי אשם
בניכויי־היתר. אנשי־הביטוח טענו
כי הם מעבירים למחשב הוראות,
הכוללות את הסכומים המדוייקים
שיש לנכותם, ואילו אנשי־המחשב
של צה״ל השיבו כי ההוראות שהם
מקבלים מחברות־הביטוח על סרטי-
ניקוב כוללות את הטעויות.

נוינלה בי טו ח 3

׳0 9 1 1
בוויכוח גין צה״ל וחברות־הבי־טוח
נפגעו אנשי־הצבא. אלפים מהם
שילמו חודשים רבים סכומים מיותרים,
ורק חלק קטן מהם ידע זאת,
וביקש לתקן את המעוות. גם כאשר
נעשה התיקון, הוחזרו רק הסכומים
המקוריים, ללא הפרשי ריבית
והצמדה. בכל מיקרה יוצאים אנשי־הצבא
נפגעים, כתוצאה מניכויי ה ביטוחים.
במשך
השנה האחרונה נעשו נס־יונות
רבים להתגבר על התקלה,
אולם בלא הועיל. תחת לפתוח ב־מסע־פירסום
נרחב, שיבקש מכל
איש־צבא לבדוק את הסכומים ה מנוכים
משכרו, מעדיפות חברות־הביטוח
ואנשי״המחשב של צה״ל

פרמיות-יתר, שעליהן דובר ברשי מה
השנייה בסידרה (העולם הזה
.)2238 בעיקבות פירסום שתי ה רשימות
הקודמות, שתיארו כיצד
חברת באנר נעשקת על־ידי חברות־הביטוח
על־חשבון מבוטחי־החובה
של מכוניות, המציא עורך־הדין
אהרון ברקאי, המייצג את אירגון
המשתמשים ברכב, להעולס הזה
מיסמכים המתארים את הקיפוח ה־בלתי־מוצדק
של בעלי־הרכב על-
ידי חברות־הביטוח והממשלה.
כך, למשל, ההחלטות על העלאת
תעריפי־הביטוח נעשות אחרי שמי עת
אירגון חברות־הביטוח, אך בלא
שמיעת נציגי המבוטחים. לאחרונה
הכריז בית־המישפט המחוזי את

הביטוח הוא הצעת־החוק החדשה
לפיקוח על עיסקי־ד,ביטוח, המח ליפה
חוק ישן משנת . 1951 הצעת-
חוק זו מניחה את היסודות ליחסים
שבין המבוטחים למבטחים, ובהכנתו
שותפו חברות־הביטוח — אך לא
המבוטחים.
לדעתו של אהרון ברקאי, החוק
לפיצוי נפגעי תאונות דרכים —
1975 הרע את מצב נפגעי־התאונות
לעומת המצב שקדם לו. החוק ה חדש
מגביל את בית־המישפט,
כשהוא בא לפסוק לתובע הפסד
בגלל אובדן כושר־השתכרות בעתיד,
עקב נכות, עד לתיקרה קבועה,
שהיא שילוש השכר הממוצע
במשק. קודם לכן, לפי פקודת ה

.1 0 7 ,איש זה יקבל רק קרוב ל־10
אלפים לירות, הצמודות לתחולת
החוק.
לפי החוקים הישנים, היה מקבל
עשרות אלפי לירות.
תיקון נוסף בחוק החדש, שנכנס

הקרן זכאית לאורכה של 30 יום,
עד למתן תשובה לתביעה, ולעוד
90 יום אחרי מתן התשובה, עד
לתשלום. מסתבר כי הנפגע מפסיד
120 יום, שהם — בתנאי האינפלציה
של היום כ־ס/ס 40 מהתביעה. נוסף

אנ שי־המח שב מא שימים את חברות
הביטוח 1 ,ואנשי הב יט וח מאש י מים
את < נ נש י־ו 7מחשבשל צו ז־ ל
גם יחד להשתיק את הפרשה, ה ממשיכה
לגזול כספים מאנשי צה״ל.

איגוד חברות־ו^ביטזת^כהגבל עלם־

תי קרה

הממונה על ההגבלים במישדד
התחבורה לא התנגד כלל לבקשה,
שתגרום לייקור המחירים ולהרעת
השירותים. גם כאן לא נשמע כלל
קולם של בעלי המכוניות המבו טחות.

א רי א לי ת
מ גין$ות אד ה במבוטחי־צה״ל
״ הם מאותו סוג כמו הפגיעות
במבוטחים אזרחיים, המשלמים

הצעד האחרון להגנת חברות־

ע\נר עי ב ד, צ ה־ ל
הנדון

הוראהבל תי ח וז ר ת לנינ ו • חדשיממשכורת •
לתש לו םפר מי הנערביטוחח יי ם

* 0הסחוז ! סניף סחיזי :

ועי החים נותן נזה הוראה בלתי חחרת לנכוי הסך דלהלן ולהעבירו לחברת 0 0

ג. עם הגדלת הסרנדה. לרגל שינו• בערך ההצמדה. או כתנא• הניסוח. עליכם לנכות רם שכורת•
את הסרמיה הסתימה, כסי שתקבע ע ל ־ י וי חכרה ישראלית לניסוח נע״מ.
. 1סא אפרו/א לג מ ל או ת אני גווי הנוחת >>להסשך גי בוי הסדסיר. נ מ דו דגמל או ת לניכוי
י רנ ח עג ח׳.

התחייבות נו דינה בלתי חוורת מאחר שהיא נוגעת לנכויות צד שלישי.
להלן פרסי ההתחייבות:

נזיקין, זכאי היה התובע להוכיח
כי הכנסתו היתד, גבוהה מאותה
תיקרה, ולקבל פיצוי לפי הפסדיו
הריאליים. עת האסור דבר זה.
לדוגמה: לגבי סוחר שהשתכר
30 אלף לירות בחודש, ושניתר נכה
לצמיתות, יביא בית־המישפט בחשבון,
בעת קביעת הפיצויים, רק
כדי מחצית שכר זה (סכום השווה
לשכר הממוצע במשק כפול שלוש).
סעיף זה בחוק פוגע באופן חמור
בעיקרון של דיני־נזיקין, שלפיו
יש להשיב כל ניזוק עד כמה שניתן
למצבו לפני התאונה.
בפיצויים עבור נזק שאינו נזק־ממון
— כמו כאבים, סבל, כיעור,
אובדן סיכוי־נישואין — יצר החוק
החדש עיוות חמור. לפי החוקים
הקודמים, לא היתד, כל הגבלה
על פיצוי על נזקים כאלה• ,השופטים
פסקו לפי ראות עיניהם. החוק
החדש קבע כי בנזק מסוג זה יפסוק
בית־המישפט לפני שני יסודית
בלבד: מיספר ימי־האישפיז בבית-
החולים, לפי סכום קבוע לכל יום-
אישפוז, ושיעור בנכות לצמיתות,
לפי סכום קבוע לכל אחוז של ננוח.
כאשר הנפגעים הם בני 30 ויותר,
יפחיתו אחוז לכל שנה מעל ל־.30

תצפה

ברור כי חישוב זה מביא לפיצויים
מגוחכים ובלתי־ריאליים.

קי ו
כוסס זר. י מול• במקור ו* 1העתקים•

ל טו בתמין

•ש להקפיד על סלי• הסו־סיס ריו * 1״ ס ירז הסכגסיס ב * 0ו ברור. חיו ז

גסשבצח *חת בלבד לכל תו
נ&שנצייו בזץ ימול* סכים — •ש •*השליס •*סיס ס ש סיל ל׳ס0x3

טופס הניפוי כצה״ל
נוי שלא ביקש, לא זכה

לתוקף בשנת ,1977 קובע כי יש
לנכות מהפיצוי מס־הכנסה בשיעור
2570 על חלק השכר האבוד. תיקון
זה מפחידת במידה ניכרת את סכום
הפיצוי.
גזירה נוספת היא שלא ישלמו
כשכר טירחת עורכי־דין, יותר

ם י כו ״

מונחת ית

פרקליט ברקאי
החוק תחדש גרוע יותר

4דוג מ ה: אדם שנפגע בתאו *
נד, אושפז במשך שבוע, ועבר
כמד, ניתוחים. נותרו בגופו צלקות
מכערות. הוא איבד את סיכוי־נישואיו,
ונותר נכד, בשיעור של

לכך מתחיל מניין הימים רק מאותו
הרקע שקרנית הודיעה כי קיבלה
אח כל המיסמכים הדרושים לה.
החוק החדש מתיר לקרנית לד רוש
מיספר בלתי־מוגבל של מיס־מכים
וראיות. הנפגע אינו זכאי
לפנות לביח״המישפט לפני שעברו

וונשואי1

שלר

\; ל ל 111א 1נ ה

לקבלנ צ1
מ״ 70ג . 1ברור כי הדבר מגביל את
הסכום שהנפגע מקבל מחברת־הביטוח,
בעוד שעליו לשלם ל־עורך־הדיו
סכומים ניכרים.
החוק החדש יצר מצבים בלתי-
נסבלים, כאשר נפגע בתאונה נהג
הסר־ביטוח. כמה פסקי־דין קבעו
כי נהג כזה לא ייהנה מפיצוי,
למרות שהחוק החדש והקרן החדשה
שהוקמה, קרנית, נועדה בהפודש,
לפי דברי ההסבר לחוק, לכסות גם
מקרים כאלה.

א מ ימי

120 הימים האמורים. הקרן מנצלת
את התקנות החדשות עד תום, ו בכך
היא מכבידה על אותם חסרי־הישע
שלהגנתם היא הוקמה.
לסיכום: החוק החדש הרע לא
במעט אח מצבם של נפגעי תאונות־הדרכים
בהשוואה החוק הישן,
כאשר נפגעי־התיאונות ממשיכים
להישחק תחת גלגלי הביורוקרטיה
וסעיפי־החוק שנועד, לכאורה, להי טיב
עימם.

יגאל לכיס 1

קולנוע
שחקנים
תז מו רתשל איש אחד
״אני מרשה לעצמי לנבא, שהטלוויזיה
תזכה בעתיד במונופול מוחלט על הזבל.״
דעה זו תפורה על פי מידותיו של האדם
הניצב מאחרי הסרט להיות ־שם (ראה
שעון) .ואכן, בעל הדבר היה השחקן
פיטר סלרם המנוח. הדברים התפרסמו ב־
1963 בעיתון קולנוע בריטי, בימים שהיה

בגיל ,55 אמור היה להתרגל לגורלו. שהרי
חודש וחצי אחרי חלוקת האוסקרים, כאשר
נחשב למועמד בטוח לזכייה בפרס הפס טיבל
בקאן, נשמט גם זה מידיו. כי סלרם
היד, שחקן שאיש לא ידע כיצד להתייחם
אליו; שחקן שהיה תמיד כימעט־כוכב,
ואף פעם לא כוכב במלוא מובן המילה !
כימעט גאון אבל תמיד קצת פחות מזה;
מוכשר כימעט כמו אלק גינס, מטורף
כימעט כמו באסטר קיטון, מצחיק כמעט
כמו לורל והארדי. כמעט — אבל לא
לגמרי.
צאצא של שושלת בדרנים ותיקה, שדם
יהודי זורם בעורקיה (לא זו בלבד שאמו
היתד, יהודיה, אחד מאבות אבותיו היה
דניאל מנדוזה, יהודי ספרדי שהיה אלוף
האיגרוף המהולל של אנגליה במאה רד
,)18 חדר לראשונה לכל בית באנגליה ב תחילת
שנות ה־50׳ .הוא השתתף אז,
יחד עם שניים מחבריו, ספייק מיליגאן
והארי סיקומב, במופע הומוריסטי מטורף,
עבר בהצלחה מבמת הבידור אל • שירותי
הרדיו של הבי־בי־סי. ההומור האנרכי
והפרוע של אותה תקופה הותיר חותמו׳
על כל מה שעשה סלדס לאחר מכן. ריבוי
הדמויות שלבשו השלושה באותו מופע
הוליד מאוחר יותר את הכינוי שדבק
בסלרס :״תיזמורת של איש אחד״.
כמו אלק גינס. בסרטיו הראשונים
היה עדיין אב־טיפוס של האיש הקטן.
עד מהרה החל האיש הקטן הזה להתנהג
בצורה אכסצנרית ומוזרה, מצחיקה, משע שעת
ואנושית בעת ובעונה אחת. תוך
כדי חיקוי מושלם של מיבטא הודי ב־מיליונרית,
לצד סופיה לורן, הוא העיף
לעבדה, כבדרך אגב, משהו בנוסח :״כל
העניים האלה שייכים לך, אבל האם את
מסוגלת לרפא אותם 1״
פיצול האישיות שלו — כלומר, כיש־רונו
להיות יותר מדמות אחת, בולטת עד
מהרה על המסך. בהעכבר ששאג הוא
חייל פשוט, אבל גם ראש־ממשלה וגם
מלכה (ממין נקבה) של מדינה דמיונית.
הביקורת האנגלית התבוננה, התפעלה ופסקה
.״הרי זה כימעט כמו אלק גינם״.

פלרם עם גודד׳ האון ב״יש נערה במרק שדי״
כמעט אוסקר

פחות מוכשרים היה גולש להגזמות (הפסי כיאטר
המטורף במה חדש פוסיקאט),
שהיו לעתים אפילו מביכות (״חמישה בל
סלרס
כגידגול שד המפקח קלוזו
כמעט כוכב

שים לקינוח).

משום מה, מעולם לא הצליח להגיע

פטר סלרם

הגנן כ״להיות שם״
מטורף

סלרם בגילגול שד קצין נאצי
נמעט גאון

עדיין כוכב קולנוע פרובינציאלי, לפני
שהוליווד גילתה אותו.
העובדה שהדבר נאמר לא לפני תסריט׳
אלא מתוך אמונה כנה, מסבירה,
במידה מסויימת, את הזדהותו עם התפקיד
ואת העובדה שלהיות שם היה הצלחתו
הגדולה ביותר של סלרס בקולנוע. זאת
היתה הפעם שבה התקרב יותר מכל אל
האוסקר הנכסף, אלא שגם הפעם, כמו
בפעמים קודמות, הפרם נגזל מידיו.
פיטר סלרס, שנפטר לפני שבועיים

הכוונה היתר, לשבעת התפקידים של גינס
בסרט בדם כחול. אלא שלא כמו גינם,
סלרם לא ראה בנסיון של העכבר •קזשאג
קרש־קפיצה לקראת עבודה מעמיקה ורצי נית
יותר, שתחרוג מן הקומדיות הקלי-
לות — גם אם הן לעתים ארסיות ומחו-
כמות — שבהן הופיע עד אז. נדמה היה
כאילו הוא מנסה בעקשנות ובהתמדה לברוח
אל תפקידים מוזרים, אכסצנטריים
ורחוקים יותר מפיטר סלרס האדם.
״אני חושש שאני מאכזב מאוד את
אלה שעושים אתי הכרה,״ אמר פעם,
מודע לעובדה שבחיים הפרטיים לא היה
כלל אותו מצחיקן שהבל ציפו לפגוש בו.
״אני מקנא בפיטר יוסטינוב, שיודע תמיד
לספר סיפורים משעשעים,״ היה אומר.

קאריקטורות גאוניות. אחרי לוליטה
ובעיקר אחרי דוקטור סטריינג׳לוב, שבו
היה נשיא ארצות־הברית, קצין בריטי ו מדען
נאצי מטורף, בזה אחר זה, אומץ
על־ידי הוליווד. הקאריקטורות הגאוניות
שסיפק לו קובריק שיכנעו את אילי-
התעשיה שיש להם אוצר בידיים. הם לא
רצו שיהיה כמו אלק גינס. הם חיפשו,
כפי שהגדירו צינורות הפירסום, שטיפלו
בסידרה המצליחה מאוד של הפנתר הוורוד,
שילוב של באסטר קיטון, סטן לורל ו-
אוליבר הארדי. סלרס סיפק להם את כל
זה בשפע. אבל היה תלוי, כפי שהתב׳רר,
באנשים שביימו אותו. במחיצתם של
קובריק או בלייק אדווארדס (במאי רוב
הפנתרים) היה כימעט גאוני, בידי במאים

סלרס ב״להיות שם״
כמעט פרס בקאן

לעמדה של ״השקעה בטוחה״ ,כלומר,
להימנות על אותה עלית של שחקנים,
ששמם בלבד דיו כדי לשכנע מפיק שיש קיע
כסף בסרטיהם. הוא גם לא זכה
למעמד של שחקדיוקרה, אולי משום ש נמלט
מחשיפה עצמית על המסך. כאשר
התארח בתוכנית החבובות, הזמינו קר מים
להיות הוא עצמו. סלרם השיב :״זה
בלתי אפשרי.״ הצפרדע תוהה מדוע והוא
משיב :״כי אין דבר כזה, זה היה קיים
ה עו ל ם הז ה? 290

פעם, אבל עברתי ניתוח והוצאתי את זה
החוצה.״ האם חשש סלרס שמתחת לשכ בות
האיפור והדמויות המוזרות אין
מאומה?
פרשיות האהכים. אם לא חשף את
עצמו על המסך, קשה לומר שהסתתר
מן העין הציבורית בחייו הפרטיים. פר״
שיות האהבים שלו סיפקו חומר בלתי־נדלה
לטורי הרכילות, נשותיו הרבו לספר
על שגיונותיו האינטימיים, ומחזרותיו
שיבחו אותו גם שלא בפניו. לא פחות
מפורסמים מחיי־האהבה שלו היו האמונות
הטפלות שלו והתמכרותו למיני שיגעונות
דתיים. פעם הוא מכריז שהוא יוגי, ופעם
הוא בוחר לעצמו כומר קאתולי כמדריך
רוחני. כאשר נמסר לו, למשל, שבקאן
עומדים להציג את להיות שם ב־ 13 במאי,
הטיל וטו ודרש שישנו את התאריך.
הנהלת הפסטיבל נעתרה לבקשתו וב־13
במאי פרצה שביתה ששיתקה את הפעי לות
הקולנועית למשך שעות רבות.
מיקצוען מושלם. בעבודתו נחשב
סלרס למיקצוען מושלם, למוקיון שמצליח
להצחיק את חבריו עד כדי דמעות, אם
להאמין לעדותו של הבמאי בלייק אד-
ווארדס, שעשה ששה סרטים עם סלרס
(כולל סירטו האחרון, שלא יצא עדיין
לאור, הרפתקה נוספת של המפקח קלוזו
והפנתר הוורוד).
תביעתו לפרטיות וסירובו להיחשף נבעו
כנראה מתסביך, מהרגשה שכל חייו בוזבזו
על מישחקים, ולא על דברים של ממש.
ואכן, כאשר נהגו לשאול את סלרס מה
היתד, השאלה הטפשית ביותר שהוצגה לו
אי־פעם, היה משיב :״זאת לא היתד,
שאלה של עיתונאי, אלא של לורד בריטי
שישב לידי בארוחה חגיגית. בין המרק
למנה העיקרית פנה אלי ושאל: וחוץ
ממישחק מה אתה עושה? מד, ההתעסקות
האמיתית שלך?״

ג אוניו ת של
אידיונו
להיות שם (סטודיו, תל־אביב,
ארצות־הברית) — בל מי ששונא
טלוויזיה, פוליטיקאים ומיל-
יונרים — ומי אינו שונא אותם? — יהנה הנאה רבה
מסרט מבדר זה, השם את בולם לצוחק. האיוולת הנש־פבת
מן המסך הקטן, החרדה האוחזת בבל מי שרסן
השילטון בידו, והבמיהה לבשורה של אותם שהבסף לא
פתר את בעיותיהם, משמשים חומר״גלם בידי הסופר יז׳י
קושינסקי בסאטירה הפראית שלו, שהתפרסמה לפני
בשמונה שנים בספר דק ותמציתי.
המעבר של צ׳אונסי גארדנר, האידיוט שבל חייו טיפל
בגינה והתבונן בטלוויזיה, אל המסך הגדול, דרש מן הסופר
ומן הבמאי, האל אשבי, עיבוי רציני של בל המרבי״
בים, שהיו במקור קאריקטורות והפבו בשר ודם. התוצאה:
בל האנשים שבהם נפגש צ׳אונסי לאחר שהושלך
מגן-העדן הפרטי שלו, קיבלו ממדים אנושיים, חדלו
להיות קריקטורה והעמידו את כל התיאוריה של קו״
שינסקי בסימן״שאלה גדול.
חוכמת החיים של צ׳אונסי, האידיוט המושלם שאינו
יודע קרוא ובתוב, קשורה בטיפוח צמחים. אוצר־המילים
שלו נשאב מפטפוטי הטלוויזיה. הוא נקלע לביתו של
מיליונר גוסס, שובה את לב אשתו, והופך למאור המדריך
את המדינאים, אנשי״התיקשורת ואנשי-הבספים המבקרים
בבית. דברי ההבל הנפלטים מפיו מקבלים משמ עות
עמוקה ונבואית באוזני מאזיניו. המסקנה: אם
צ׳אונסי הוא אידיוט, וזה ברור לבל בר-דעת הצופה בסרט,
מה אפשר בבר לומר על אלה שבולעים את דבריו בצמא ן

מלוא הפ ה
רוז (בן־יהודה, תל־אביב, אר־צות־הברית)
— הבמאי מארק
רידל והתסריטאים שלו׳ (אחד
מהם הוא מייקל צ׳ימינו, במאי ״צייד הצבאים״) מתרכזים
בשמונה ימים בחייה של בוכבת־פופ דימיונית בשם רוז.
בשמונה הימים הללו קורה לה בימעט הבל: סיפור
אהבה עם עריק מן הצבא, תיזבורת לנטייה לסבית, התנגשות
עם זמר ממוסד, ביקור במועדון ההומוסבסואלי
שבו הצליחה לראשונה, ובמובן, אין־סוף סיכסובים עם
אמרגנה, שהוא תמצית בל המאוס והמפלצתי שבאמרגני-
פופ, והרבה סצינות של תינוי-אהבים עם קהל מעריץ
במופעים פומביים.
בתחילת הסרט הבוכבת קרובה למשבר. בסוף הסרט,
כשהיא שבה למופע בעיר מולדתה, היא נשברת לגמרי.
לא קשה להבחין בחולשותיו של הסרט הזה. הוא
ארוך מדי (שעתיים ורבע) ,דמויות המישנה שלו שטוחות,
המצלמה נעה בחגיגיות מנופחת גם כאשר אין בל צורך
בכך, הדיאלוגים נשמעים אותנטיים בניבולי-פה ורדודים
בתוכן. אלא שבל זה מישני, משום שהעיקר הוא הופעת
היחיד של בט מידלר, בתפקיד הראשי.
יש, אולי, צדק בדבריהם של אלה הטוענים כי הגברת
מידלר, אחת הבדרניות הגדולות ביותר באמריקה, אינה

פר אהלמארק, יצחק ארצי, כיכי אנדרסון ואלון גרבוז (מנהל סינמטק)
לבטל את המיסים, לתמוך בקולנוע!
ה עו ל ם הז ה 2240

ג ט נוידלר

שיעור בדימוקר טיר.
פר אהלמארק היד, בעבר מנהיג המפ לגה
הליברלית בשוודיה. בתור שכזה
הוא שימש, בין היתר, כסגן ראש־הממשלה,
עד לבחירות האחרונות. מאז שפרש מן
החיים הפוליטיים הוא מסתפק בתפקידו
כיושב־ראש ההנהלה הציבורית של המכון
השוודי לקולנוע.
לאהלמארק יש קשר נוסף לאמנות ה שביעית.
הוא נשוי לשחקנית הבלונדית
ביבי אנדרסון, אחת הכוכבות הבולטות
בסרטיו של אינגמר ברגמן.
כידיד־ישראל ותיק, וחרף כל ההסתיי גויות
שלו מן ההתנחלויות בגדה, ממדי ניות
הסיפוח ומחוק ירושלים, הוא ביקר
כבר פעמים רבות בארץ. הפעם הוא בא
להראות אותה לרעייתו, שזה לה הביקור
הראשון בישראל. ואם כי הביקור הוגדר
״פרטי בהחלט״ ,הסכימו השניים להופיע
במסיבת־עיתונאים צנועה שערכו לכבודם
המכון הישראלי לקולנוע והסינמטק של
תל־אביב.
כאוזגי הממשלה. מי שסבור כי

מסתבר שאשבי הצליח יותר מדי. לא רק בהדרכת
פיטר סלרס המנוח, המגלם את התפקיד הראשי באיפוק
ובדיוק מושלמים, ואינו מתפתה אפילו לרגע לקרוץ לקהל,
או להעמיד פנים כאילו הוא באמת גאון בתחפושת של
דביל. לא פחות משכנע ממנו הוא המיליונר הישיש, מלווין
דאגלס. זה משחק את תפקידו בל בך טוב, עד שקשה
להאמין כי אינו מבחין באיוולת הזועקת לשמיים. בך
גם שירלי מקלין (רעייתו) ,ג׳ק וארדן (נשיא ארצות-הברית)
ושאר דמויות־מישנה.

אורחים
?,ודנועית

פטר סלרם ומלווין דאגלס: איפוק ודיוק

בט מידלר: אחת הבדרניות הגדולות
מסוגלת לשחזר על הבמה את ההתמכרות המוחלטת של
זמרת כמו ג׳אניס ג׳ופלין. אולי זאת הסיבה שהיא שרדה
בחיים ואילו ג׳אניס נפלה קורבן למגת־יתר של סמים.
אבל מילבד ההסתייגות הזו, אין שום ספק שבט מידלר
מרשימה ביותר — הן כזמרת, הן כשחקנית והן כאישיות.

תפקיד של יו״ר מכין לקולנוע הוא ב בחינת
פיחות בכבוד או ירידה בדרגה
לאיש־ציבור, אינו מבין לרוחו של אהל-
מרק ואינו תופס את החשיבות העצומה
שיש לקולנוע בשוודיה. ואכן, כאשר סגן
ראש עיריית תל-אביב, יצחק ארצי, בירך
את האורחים וביקש לדעת כיצד יכול
פוליטיקאי להתאים עצמו לתפקיד כל כך
לא פוליטי, הסביר אהלמארק מהו מכון
הקולנוע השוודי, ומדוע הוא רואה בכהונתו
תפקיד חשוב.
לדבריו הקולנוע הוא אמצעי התיקשורת
החשוב ביותר של המאה, וזאת חייב כל
מדינאי לדעת ולהב־ן. אלא שהקולנוע ה לאומי
במדינות קטנות כמו שוודיה או
ישראל אינו יכול להתקיים על בסיס כל כלי
טהור. לכן נועד תפקיד חשוב ל־מימסד
— לולמוך בקולנוע, על מנת
לאפשר יצירה מקורית שאינה תלויה בל עדית
בהכנסות הקופה. ועוד גורס אהל-
מארק: צריו להבטיח שתמיכת המימסד
תינתן ללא שום התערבות פוליטית, מבלי
לבקש תמורה לממון, אלא מתוך מטרה
ברורה של עידוד היצירה והיוצרים, שלהם
השפעה רבה על קביעת איכות החיים של
העם.
איך מתבצע הדבר? אהלמארק הסביר

שכרטיסי הקולנוע בשוודיה משוחררים
ממסים, פרט להיטל של 10 אחוז, שהולך
כולו למכון הקולנוע. כל הסרטים, המקומיים
והמיובאים, חייבים בהיטל זה,
והתעשיה האמריקאית, שניסתה להתקומם
נגד הגזירה, והעזה להחרים את השוק
השוודי במשך שנתיים, נאלצה להרכין
ראש ולשאת בהיטל.
״אני מבין את הקשיים שלכם,״ אמר
אהלמארק ,״כמדינה שצריכה להשקיע הון-
עתק בצרכי-ביטהון. אצלנו יש צרה דומה,
הון רב הולך להבטחת התנאים הסו ציאליים,
שהם המשוכללים בעולם. עם
זאת, אסור שכסף זה ילך על חשבון ה תרבות.״
וכאן הוא פנה בהצעה ליצחק
ארצי, שינהג כמו בשוודיה, יבטל את
מיסי העיריה על כרטיסי הקולנוע ותחת
זאת יאפשר העברת היטל מוגבל לטובת
הקולנוע .״שיעבור ישירות לקולנוע, לא
באמצעות הממשלה ולא באמצעות הכנסת,
ומבלי שתהיה לגורמים הללו אפשרות
להניח את ידם על הכסף, בכל פעם שית הווה
גירעון במקום זה או אחר או כל
אימת שלא ישבעו נחת ממעשי הקול נוענים.״

הפה של אהלמארק — לאוזניים של
הממשלה. הלוואי!

שירח־מאחר•
ה ססך
היועץ תמישסס
ב״פורו החד שו ת״
סנכ״ל רשוודהשידור, יום,ה לפי״,
נוהג לזמן לעיתים דמויות־מפתח בחברה
הישראלית, במישרות המספקות מידע,
להשתתפות־אורח בפורום החדשות.
בעבר הופיעו בפורום זה המפכ״ל הקודם
של המישטרה, דובר־צה״ל ואחרים.
בשבוע שעבר הופיע לפני אנשי פורום
החדשות היועץ־המישפטי לממשלה, הפרו פסור
יצחק זמיר.
במיפגש זה השתתפו, בניגוד למשתתפים
הרגילים (מנהלי הטלוויזיה והרדיו,
מנהלי החדשות האלקטרוניים) גם כתבים
רבים מהטלוויזיה והרדיו. הדיון נסב על
בעיות מישפטיות המתהוות במהלך שי דור,
שאלות של התמודדות עם שאלות
של ״סוב־יודיצד,״ ,צינעת־הפרט ושאר בעיות,
שבהן המערכת המישפטית של ד,מ־ ׳
דינה היא צד בעל-עניין.
היועץ המישפטי הבהיר לאנשי פורום
החושות נושאים שהועלו.
המיפגש נמשך יותר משלוש וחצי שעות.

ח ד שו תתפוסת -
כאשר יצאו מנכ״ל רשות־השידור, יו״
סף לפיד, ביחד עם מנהל מחלקת־הח־דשות
של הטלוויזיה, חיים יבין, ממים״
גש עם ועדת־הכנסת, שעסקה בטלוויזיה
ובשידורי־החדשות שלה, פלט לפיד, בנו סח
חוש־ההומור שלו, אל עבר חיים יבין:
״לפניך דוגמה של רמת־דיונים שכדאי
שתנסה להגיע אליה גם במהדורת מבט
לחדשות...׳
יבין, שקלט את הבדיחה, חייך את חיוכו

המפורסם.
סימפוסיוו 0מיווון
לראשונה בתולדות הכנסת שימש מיז״
נון־הכנסת סימפוזיון משותף לכמה מרא שי
סיעת־הליכוד בכנסת עם ראשי רשות״
השידור. תוך סימפוזיון פומבי על איזון
בטלוויזיה, הועלו דיעות על שאלות כגון
״מה חשוב ומה לא חשוב במהלך שידור
של מהדורת מבט לחדשות.׳
זוגות״זוגות צפוי בחיים יהין, שהגיש

האתיקה ,״מעריב״
ברופסור ירון והעובדות
מאבק גלוי מתנהל באחרונה על עמודי מעריב נגד רשות־השידור. זהו
מאבק רצוף סילופים, עובדות מוטעות ואי״ידיעת העובדות.
לשיאו של המאבק הגיע העיתונאי אורי דן, בפרשת פינוי הבדואים מוזל־מלחתה
(העולם הזה .)2239 כאשר יו״ר רשות־השידור, הפרופסור ראובן
ירון, פנה ברשימה רצופת־הבהרות אל מנהלי מעריב בעניין תל־מלחתה,
הובאו דבריו במדור ״קוראים כותבים״ ,תחת הכותרת ״פרופסור ירון מודה
בעובדות״ .רשימתו/מיכתבו של ירון מסתיים בקביעה :״אבל בכל אלה
אין כדי להצדיק את אופן כתיבתו של אורן דן, והחובה לדייק חלה גם
עליו. קביעתו החד־משמעית לפיה הכתבה, לא צולמה כלל בתל־מלחתה׳
איננה תואמת את העובדות...״
בעוד מאמרו/מיכתבו של הפרופסור ראובן ירון פורסם במדור ״קוראים
כותבים״ ,פורסם מאמר־מערכת של מעריב, תחת הכותרת ״האתיקה
של רשות־השידור״ .במאמר מותקף דובר־הרשות על דברים שהוא לא אמר.
מאמר זה מסתיים בקביעה :״כלומר: המטרה הושגה, וזה העיקר. ואין
תיקון, או התנצלות, או הודאה בטעות (או באשמה) .הטלוויזיה, כמו
האפיפיור, אינה טועה לעולם״.
כאשר פנה כתב העולם הזה אל הנהלת רשות־השידור כדי לבדוק אם
מצויים בהנחיות-השידור של הרשות תקנות הנוגעות לתיקוני״טעויות, התנצלויות
והודאות בטעות, גילה כי ב־ 20 ביוני ,1980 שבועיים בטרם התעוררה
פרשת תל-מלחתה, פנה מנכ״ל הרשות יוסףל פי ל /אל ראשי המדייה
(הרדיו והטלוויזיה) במיכתב שעניינו תיקוני טעויות (ראה גלופה).
חבל שעורכי מעריב ומחברי מאמר־המערכת לא הטריחו את עצמם
לפנות אל חברם לשעבר, יוסף לפיד. זה היה מכוונם, מן הסתם, אל המיכתב
הזה.
וי ב תמוז ודי״ ס
20ביוני 1980

אל: ראשי המדיית
וראשי הסיכות החדשות

מוייס כרוך. הוא מצא פיתרון טכני
שחיסל את התקלה.
החברה המייצרת את המכונה העבירה
את פיתרונו של ברוך לתחנות־השידור
האירופיות, וכעבור יום הודתה החברה
לברוך על תרומתו לשידור התקין של
המישחקים האולימפיים באירופה כולה.
רדיו האיש שחשךאת ..בידיג״ט,,
את ארצות־הברית מרעישה בימים אלה
הפרשה הזוכה בכינוי ביליגייט (על מיש-
קל ווטוגייט).
מסתבר, כי פרשת קשריו של אחי נשיא
ארצוודהברית, בילי קארטר, עם הלובים
פורסמה לראשונה על־ידי הכתב הצבאי
של שידורי ישראל, רוני דניאל, לפני
כשנה וחצי. כבר אז פירסם דניאל כי
כמה מטוסי הרקולס אמריקאיים הועברו
כפי הנראה ללוב, באמצעות חברה אמ ריקאית
הרשומה על שמם של בילי קאר־טר
וסוחר־הנשק הסעודי עדנאן חאשוקקי,
ומי שהיה ראש מינהל התקציבים בבית-
הלבן, ברט לאנס. מסתבר כי השלושה
הקימו חברה בשם: קי הול (״חור המנ עול״)
,ורשמו אותה כהברה לבוטנים.
חקירה שערך בשעתו העיתונאי האמ ריקאי
הנודע נ׳ק אנדדסון, ביחד עם
רוני דניאל, העלתה כי שמונה טייסים
בחברת תעופה תוך־אמריקאית העבירו את
מטוסי ההרקולס דרך ספרד ללוב. כאשר
פורסמה ידיעה זו בקול ישראל, הכחישו
מקורות בארצות־הברית את הדברים.
כיום, כאשר מתחיל להתבהר הערפל
מעל לעיסקות אחי־הנשיא עם לוב, בול טת
גם העובדה שהסיפור נחשף בידי כתב
קול ישראל, שהוכח כאמיתי לחלוטין.
מעניין אם מוסד ישראלי כלשהו עזר לו
קצת בגילוי הפרטים.

הקרבעדתש ער
הו איל והתרבו הסקרים שבהם ס עויו ת בשידור אינן מ תו קנו ת בצורה
הנאותה, אני מבקש לראות בנו ה ל הבא ־ חוו-את-ם גכייל:

נפלה סעות ב שידור, אין להסתסק בהעמדת דברים על ריו ק ם, אלא
יש לסרס שאירעה מעות.

אם חית בסעות כדי ל פגו ע בגו רםנלפ תו, י ס להתנצל על הפגיעה.

דריסה ל תי קון סעות תובא אל העורך האחראי (הכתב עצמו אינו מוסמר
להחלים על תי קון ואף אינו מוסס^ לקבוע אח נו סחה חי קו ך).
סבר העורך האחראי כי אין מקום לתי קון, י עביר את ה עניו להכרעתו של
מנחל חסיבת החדשות.

שביתת הסטרינגרים ברשות־השידור חושפת
בהדרגה אווירה של חופי־הכרך, ה קיימת
בין עובדי רשות־השידור.
מאחר וכתוצאה מהשביתה נאלצה קבו צה
שלמה של מקבלי־משכורות בטלווי זיה
להתחיל לעבוד, הכריז ״ועד עיתונות
והפקה״ בטלוויזיה מילחמת־נקם בסטרע-
גרים השובתים.
אקט תוקפני למדי נעשה בידי חברי
״ועד עיתונות והפקה״ ,שהפקידו מיש-
מרת בשערי בניין הטלוויזיה. בראש ה מונעים
את הכניסה ניצבים צבי רודף

סבר מנחל הסיבת החדשות, אף הו א, כי אין מקום לתיקון, יו די ע על כך
בכתב למתלונן עם ציון כי המתלונן י כו ל ל פנו ת אל הממונה על ק בי לו ת
ה ציבור. מנחל הסיבת החדשות ימציא העתק מכתב זח למנהל ה מדיום.
בברכה,
יי פחלפיו

הוראת־ ההתנצלות •טד לפיד
״טעויות בשידור אינן מתוקנות״...

יועץ־־מישפטי זמיר
השתתפות אורח

את מהדורת מבט, הפרופסור ראובן
ירון, שישב עם סגו-השר יורם ארי־דור,
יוסף לפיד שישב ביחד עם חבר-
הכנסת אהוד אולמרט, ודובר רשות-
השידור משה ממירב שישב ביחד עם
חבר-הכנסת רוני מילוא.
מסתבר שלשלושה היו הערות רבות
לגבי המהדורה הספציפית, וגם הופעתו
של חבר־הכנסת ארידור עצמו במהדורה
לא מנעה אותו מלהטיח בפרופסור ירון
טענות כרימון על מהדורת־חדשות זו.

שידור• ישר אל מקפ ריסין

חמינז שלא סו ־ באבר

פנייה מפתיעה הגיעה בימים אלה ל משרדי
רשות־השידור, מטעם סוכנות-
הפירסום הגדולה ביותר באי־השכן, המבקשת
את הנהלת הרשות לספק לד. בהק דם
האפשרי לוחות־שידור מעודכנים של
הטלוויזיה הישראלית. הסיבה לפנייה זו,
כמסתבר, היא עלייה תלולה במיספר הצופים
בשידורי הטלוויזיה הישראלית, הנק לטים
בבהירות בקפריסין.
לוחות־השידורים של הטלוויזיה היש ראלית
בקפריסין עשויים להיות תקדים
תיקשורתי, מאחר ואף מדינה מרחבית
אחרת אינה מפרסמת את לוח־המישדרים
של הטלוויזיה הישראלית.

מינוי חסר־תקדים היה בשבוע שעבר,
כאשר מחמוד אכו־כאכר מונה כמנהל
חטיבת־התוכניות בטלוויזיה הערבית.
אבו־באכר, ערבי יליד הכפר זלפא ליד
מגידו, סיים את לימודי־התיכון שלו ב כפר
טייבה, ואחר־כר רכש ב״א במדעי-
מדינה ובסוציולוגיה באוניברסיטה העב רית.
לאחר־מכן השתלם בלונדון בלימודי
טלוויזיה וקולנוע. הוא איש־המיעוטים,
שהגיע למישרה הבכירה ביותר בטלווי זיה
הערבית.
מינויו בא רק אחרי שהמישנה למנכ״ל
רשות-השידור, אדיאד וינשטיין, ני צל
בוועדת המיכרזים את זכות הקול הכ פול
שלו. נימוקו של וינשטיין :״כאשר
אדם מתאים לתפקידו. אין זה משנה מה
מוצאו האתני, ובמקרה הזה מדובר באות-
כבוד למדינת־ישראל

אחד המיתקנים החשובים ביותר באול-
פני־טלוויזיה, בכל מקום עלי־אדמות, הוא
מיתקן האינטרקום, שבעזרתו ניתן לש מור
על רצף תיקשורתי בין האולפן לח־דר־הבקרה
בטרם שידור.
באולפני הטלוויזיה הישראלית אין מית קנים
כאלה מתפקדים מזה שנים. הסיבה:
במשך שלוש השנים האחרונות נדחה נו שא
התקנת האינטרקום באולפנים, ב טענה
כי מולצ׳ינובסקי ממחלקת-הפי-
תוח טרם פיתח את האינטרקום כנדרש.

הנ דסת צי ס עו ד ת

ה אינ טרקום ש ל
מ חלקו תתחד שו ח

במיסגרת ההכנות של מהלקת ההנדסה
בטלוויזיה לאולימפיאדה, הובאה אל בניין
הטלוויזיה מכונה 8 0וידיאו של אינץ׳
אחד) .זוהי מכונה שדומות לה נרכשו
בידי מרבית תחנוודהשידור האירופיות,
ששידרו מהאולימפיאדה. אלא שמכונת
ה־ז< 801 לא פעלה ביומיים הראשונים
בארץ, וגם לא בתחנות האירופיות. את
תעלומת אי־השידור פתר המפקח הטכני

מישנה־רמנכ״ר ויניטטיין
״אין זה משנה מה מוצאו האתני...״

(נציג הצלמים) ויוסי משולם (מפיק),
שדאג לאסור את כניסתם של מנהיגי ה־סטרינגרים
השובתים לבניין הטלוויזיה,
ובייחוד את אותם שהפגינו בעכו, שם
מפיק משולם סרט (העולם הזה .)2239
בימים האחרונים נמנעה הכניסה לבניין
הטלוויזיה מהבמאים אלי כוהן, נילי
טל, עמוס ;יתאי, דיהי הנוף וג׳ א ד
נאמן. במיקרה אחד הפעילו אנשי הוועד
אלימות, ואנשי־הביטחון של הטלוויזיה
לא מנעו זאת בעדם.
ה עו ל ם הז ה 2240

יום רביעי

• שירוויזיון (כצבע)
5.30 שידור חוזר של מו-
פע־בידור, בהשתתפות עופרה
חזה, דודו דותן, להקת הכל
עובר חביבי, הגשש החיוור ו עוד
אמנים רבים.
והכו־חידושים

או ת 45״) .התוכנית
תוקדש לבנייה טרומית, ול-
מיבנים עמידים ונוחים להע ברה
ולשימוש שפותחו בבריטניה.
הסרט מתאר את שיטת
הבנייה שבה השתמשו בגג של
חברת־הביטוח הלונדונית ה־נודעה
לוידס, תוך תיאור איכות
הבניה, הגימור, והחומרים
המבטיחים חיים ארוכים ונטולי
סיבוכים. הסרט מתאר דירות
קלות להעברה, שניתן לשלחן
לכל מקום בעולם ולהתקינן
במהירות.

ניקולאם

ניקדכי

8.03 פרק ראשון מתוך
שישה, בסדרה דראמתית חדשה
המבוססת על סיפרו הנודע של

נסיונות מהפכניים בכדור־פו־רח.
בדרכם לצפון סודאן עוב רים
המפעילים מעל לפירמי דות,
גמלים, נהרות ושאר
מראות. עמודי אוויר חם הרימו
את הכדור לגבהים מאיימים.
המפעילים מגלים תגליות מ אלפות
בדבר השוני שבמראה
הפירמידה מגבהים שונים. שני
צנחנים שהצטרפו למשלחת
הכדור הפורח ערכו נפיונות
ליא ודיקינסון בן ה־ ,23 צבר
בקפיצה. הצלם של הסרט,
בעבר ניסיון רב בהנצחת הר פתקאות.

פרשת

אגחה
קויסס,

לקראת שידור:

החל מה״ 14 באוגוסט יוקרן בארבעה המשכים סיפורה של
אגתה כריסטי ״מדוע לא ביקשו את אוונס״ ,בכיכובה של פראג״
צ׳סקה אניס, ג׳והן גילגוד וג׳יימס וורווייק,

איילנד

10.20 דרמה מקורית ש עוררה
שערוריה־רבתי עוד
לפני שהגיעה אל המירקע.
הדרמה נכתבה על־ידי אלי
כוהן ועלי מוהר, והיא מספרת
על ״מרד ותיקים״ הפורץ בארץ
בשנות ה־ / 80 לאחר שממשלת
ישראל החליטה לבטל מיפעל
לשיחזור תולדות היישוב ה יהודי
בארץ־ישראל. הוותיקים
רואים במעשה זה משום כפירה
בערכי תנועת־העבודה והם
עולים על באריקדות. גיבורי
הסרט הם פנסיונרים מוותיקי
התקופה, המחליטים להנציח

מזון משמין. מרי דואגת כ אשר
ברט מבשר לה שבכוונתו
להתפטר מעבודתו, ולהישאר
איתר, לקראת הולדת התינוק.
בינתיים מסתתרים דני ופולי
במכבסה * אוטומטית, כתחליף.
לפיקניק שתיכננו בגן־החיות.
פולי מתוודה לפתע כי היא
אוהבת את דני, וכמובן, הוא
חש אותן תחושות. לאחר שהם
מתנשקים לראשונה מגלה דני,
כי אנשים מרכלים עליהם בשל
היותם זוג מעורב, לבן ושחורה.
האהבה חוגגת גם באגף אחר
של המישפחה. בילי הצעיר
מתעורר לאחר לילה אותו
בילה בחברת לסלי, מורתו ל שעבר.
לאחר שאיבד את בתוליו
מתפעל בילי ׳מגילויי המין,
והוא לוחש ללסלי כי המין
הוא הגלידה שבעוגה. מרי
מנסה בינתיים להתעלם מ אהבתו
של דני לשחורה. ג׳ודי
נותן לדני עצה: תתעלם מכל
שאומרים לך האחרים ופעל
בהתאם לצו ליבך. מרי מגלה
את דבר הריונה לג׳סיקה. ה תינוק
העומד להיוולד עשוי
להיות בנו של ברט איש־החלל.

מדוע לא כיקשו את אוונם: גילגולד וורוויק

יום שני

ארבעה פרקים

אנה קונינה
החל מיום שישי ה״ 15 באוגוסט יוקרן מדי שבוע, במשן
עשרה שבועות, פרק מסידרת היוקרה של הבי״בי־סי ״אנה קרצינה״
מאת ל.נ. טולסטוי, בצבעים. בתפקיד אנה קרנינה מופיעה השח קנית
ניקולה פאג׳ט, ובתפקיד קרניו — אריק פורטו /כוכבה של
סידרת הטלוויזיה ״בית פורסייט״.

11. 8

השנייה

השעה

0.00 תוכנית חודשית ב שידור
חי על ״ישראלים —
יורדים — חוזרים״ .במיסגרת
התוכנית יוקרן הסרט היש ראלים,
שצולם בניו־יורק.

ואשתו

הארט

11.00 הפרק ליל האימים,

יום שליש•
12. 8
+נשים קטגות —
(יום ג׳ 12.8 ,ויום ד׳,
.)5.30 — 13.8סיפורה

פרשת איילנד *.רוני דניאל מראיין
יום חמישי, שעה 10.20
צ׳ארלס דיקנם. בפרק זה פוגשים
בניקולאס, באחותו קייט
ובאמם. אחרי מות אבי ה־מישפחה
— הם מחליטים לנסוע
ללונדון, אל הדוד, וזה מוצא
לניקולאס ניקלבי מישרה ב־פנימיה.
בתפקידים הראשיים :
נייגל הוורסט בתפקיד ניקולאם
ניקלבי, הילארי מייסון בתפקיד
אחותו קייט. את תפקיד
ראלף ניקלבי ממלא השחקן
דרק גודפרי.

• אני נטאלי (.)10.05

את תולדות היישוב בארץ על-
ידי הקמת יישוב מוזיאוני. ה דרמה
מתרחשת כולה תוך כדי
שידור מהדורת מבט לחדשות
בטלוויזיה. את תפקיד כתבי-
הטלוויזיה מילאו כתבי הרדיו
(בשל סירוב הנהלת הטלוויזיה
לאשר לשדרי הטלוויזיה ול-
כתביה למלא את התפקידים).
דמויות המשתתפים מגולמות
על־ידי שחקנים לא-מקצועיים.
במאי הסרט: אלי כוהן.

• כאכי יאר (.)11.15

סרט בצבע המתאר את סיפורה
של נערה יהודיה החפצה בעצ מאות.
היא נוטשת את בית
הוריה ועוברת להתגורר בגפה,
בשכונת גריניץ וילאג׳ כניו־יורק.
בתפקידים הראשיים :
פאטי דיוק, גיימס פארנטינו.

בלט המבוסס על עיבוד יצירה
של דימיטרי שוסטאקוביץ. ה מחול
מתאר את רדיפת העם
היהודי בתקופת השואה*.

1חמישי

• חתונה כגינה (.)5.30
שידור נוסף בסידרת תוכניות
הילדים הנודעה קרוסלה. בסיפור
של הערב מתרחש ביל-
בול קטן בגינת קרוסלה. הכל
מתכוננים למסיבה, כשלכל אחד
מן המשתתפים סיבה משלו.

• ילדים כעולם (.)0.00
הפעם על ילדה שחורה השרה
ג׳אז בארצות־הברית, ועל יל דים
יפאנים הלומדים את תורת
הסמוראים.

יום שישי

ס אמיד 3.00 פרק
נוסף בסידרה שצולמה על־פי
סיפרה של איסטריד לינדגרן.

* שעה טוכה עם מני
פאר ואורחיו ו/או עם
מאיר שליו ואורחיו

0.20 תוכנית־הבידור הפופולארית,
המעוררת עניין ב־סאלונים
של ימי ששי.

• תמונה מישפחתית

10.20 פרק אחרון בסידרה
בשם מלים שקשה לומר, בו
מנסה ריצ׳ארד למצוא מוצא
הן לבעיותיו הכלכליות והן
לבעיותיו האישיות.

• ימעל המידכר כ(.)0.30 פורה כדור

סרט
תיעודי, המתאר מסע ב־כדור־פורח
מעל מדבר הסהרה
ומימי הנילוס. באירופה סיכלו
מזג־האוויר והפיקוח האווירי
את תוכניות המפעילים לבצע

שבת

מנזר

הקלאסי של לואיזה מאי אל-
קוט. חיים ואהבה נוסח אמ ריקה
במאה שעברה.

• תשע כריכוע (.)8.03

אנה קרנינה

עשרה פרקים בצבע
0.25 סרט תיעודי על מיג־זר
מר־סבא, השוכן במידבר
יהודה. המינזר, שהוא מראשוני
המינזרים האורתודוכסים בארץ,
הוא המינזר היחידי ה אוסר
כניסת נשים.

• מופע הקסמים של
(.)8.00 קאדיט דיק

בשל שינוי תוכניות השידור,
כתוצאה מהזזת השעון, יוקרן
מדי שבת מופע בידורי בשעה
זו. ראשון המופעים הוא מופע
הקסמים של ריק קאווט שבו
משתתפים עושי־להטים, לה־טוטני־קלפים,
סליידני הגדול
ועוד קוסמים.

• דה מאן (.)10.00

סרט קולנוע המתאר את מירוץ
המכוניות הארוך ביותר 24 ,
שעות רצופות, הנערך בעיר
לה מאן, בצרפת. עלילת הסרט
על רקע מירוץ מקצועי ומפרך
זה, שבמהלכו נחשפים היחסים
בין נהגי המירוצים, נשותיהם
וידידותיהם. בתפקידים הרא שיים
סטיב מקומן והלגה אנ־דרסן.

יום
ראשון
10. 8
• עוד להיט (.)8.03

מר-סכא

תוכנית בידור שבועית בהנ חיית
טוביה צפיר.

הפעם תוקדש התוכנית ללהי טים
לועזיים.

• הכל נשאר כמיש•
פחה 8.30 יביא את ה אפיזודה
גיסתו החדשה של
ארצ׳י.

• אכיון וגנב (.)10.00

פרק שלישי בסידרה. עלילתו
נפתחת בהוליווד. דונלי, אהו בה
החדש של גרטכן, עושה
הכל כדי שסירטה של אהובתו
יוצג בפסטיבל קאן, וזאת בלא
ידיעתה.

שיחה

כשניים

10.45 לאחר פגרה אולימ פית,
שבה התוכנית אל ה-
מירקע. הכתב תום שגב משוחח
עם מרדכי בנטוב, מי
שהיה שר בממשלות ישראל
מאז הממשלה הזמנית. בין
השאלות שנשאל בנטוב: האם
מוכן ׳דור המייסדים׳ ליטול
על עצמו אחריות לטעויות ה עבר,
והאם שגתה מפ״ם כאשר
תמכה במדינה דו־לאומית בסוף
שנות הארבעים, ובסגידה ל-
סטאלין בראשית שנות החמי שים.
בנטוב נשאל גם לדעתו
על הירידה ועל הטוהר האישי
בפוליטיקה.

כדעות

ברט ממהר הביתה, בחזרה מ-
מישרדו של הרופא, כשהוא
נתון בהלם. הוא מגלה כי
מרי מודעת למצבה, אך מת עלמת
ממצבו. בזמן הקצר ש נותר
לו לחיות מתעתד ברט
לעשות הרבה. הוא חפץ ל התחיל
לעשן, לטייל ולאכול

אני

קלאודיוס

1 )155 הפרק החמישי ב-
סידרה הנהדרת, המבוססת על
ספריו של רוברט גריוום. גר-
מניקוס וקלאודיום חוזרים מ גרמניה
עטורי ניצחון, וקלאו-
דיום מספר לגרמניקום על ה מלכודת
שנטמנה לפוסטמוס.
גרמניקום הנדהם מבטיח ל הביא
את הסיפור לידיעתו של
אוגוסטוס. אוגוסטום מבקר אצל
פוסטמוס במקום גלותו ומודה
בפניו על טעותו. הוא מתכוון
לתקן את המעוות ולבטל את
צוו הגירוש. חשדותיה של
ליביה מתעוררים והיא מבקרת
במקדש האלה ווסטה, בו
שמורה צוואתו של אוגוסטום.
בעבר סייעה ליביה לכוהנת
הראשית של המקדש ותמורת
זאת היא תובעת ממנה למעול
בתפקידה ולהראות לה את
הצוואה. עם שובו לרומא,
נופל אוגוסטוס למישכב. מצבו
משתפר לאחר שהוא מגביל
עצמו לאכילת מזון שלא נגעה
בו יד אדם. הוא יוצא לחופשת
החלמה בהאפרי, ושם הוא
נתקף שוב במחלה לאחר שאכל
מזוז שהוצע לו על-ידי ליביה.
עתה הוא משוכנע שליביה.מר עילה
אותו, ומת. פוסטמום ו־פאביום
מאקסימוס, המוציא-
לפועל של צוואת הקיסר, נר צחים
גם הם. דרכו של טיבר־יוס
אל הכם פתוחה. צוואת
קיסר, הנקראת באוזני הסנאט,
נוקבת בשמו של טיבריום כ יורש,
וגם זה מעשה ידיה
של ליביה. בסוף הפרק שולט
ברומא בנה, טיבריום.

אברהם גינדי
ברמת-השרת
אברהם גינדי מציע דירות יוקרה מפוארות בנות 4חדרים ודירה עליונ ה +גג,
בבנץ בן 3קומות עם מעלית.
בבל בנין 6דירות בלבד, עם 3כווני אוויר מלאים.

תבנית דירה טיפוסית

כל אלה ב־ 2בניינים, הבנויים בצורה מדורגת ומיוחדת
בלב רמת השרון, עם מרחב גדול ביניהם.
• אינטרקום עם טלוויזיה בכל
דירה, לזיהוי מושלם של אורחיך.
• ריצוף בהה מיוחד בסלון,
שטיחים מקיר אל קיר בחדרי
השינה.
• קרמיקה ברצפת האמבטיה
ובשירותים, חרסינה פרחונית
וכלים סניטריים צבעוניים.

• חימום נפרד לכל דירה.
• אדניות עם צמחי־נוי בבל
מרפסת.
מחיר מבצע מיוחד ע י

15.8.80

החלמ־ 3.750.000ל״י
(לא כולל מ.ע.מ).

תל-אביב(זמני):
רח׳ סוטין ,13 תל־אביב(כניסה מבלוך).

רמת־השרון
רח׳ סוקולוב ,84 טל 131 .־475־.03

ראשודלציון
רח׳ הרצל .,62

פתח-תקוה
רח׳ חיים עוזר ,28 טל 905593 .־03

אברהם גמדי במה דירות שאנשים אוהבי

בוסט של קדושה
ברטט של קדושה אני דופק במקשי מבונת הכתיבה, והאותיות מופיעות על
הנייר כשהילה זוהרת מכרכרת סביב ראשן. הוא עשה זאת, האיש הישר הזה,
האיש האציל הזה, האיש האמיץ הזה, בן־פורת שמואל, מנהיג ושוע ; שר חמיש-
פטים שמואל תמיר הודיע על התפטרותו !
בשעת כתיבת שורות אלו אמנם לא ברור עדיין אם ההתפטרות תיכנס
לתוקפה אך ההכרזה בבר היתה !
ואל יהא הדבר קל בעיניכם ! לא בל אחד יבול לחוש בהבדל המהותי בין
סיעה של ארבעה, חמישה או שישה חברי כנסת המיוצגים בממשלה על-ידי שלושה

החשכון האחרון שד תמיר

שלום לן מובטל יקר. אנחנו חוזרים
אלין גם השבוע, במו שהבטחנו. אפשר
להניח שהמצב לא השתפר, בינתיגם. אבל
מה, אתה עדיין חי, ויחסית גם זה משהו
בימינו• האם ידוע לך, מובטל יקר, שבשבוע
שעבר — על-בן מוסר עיתון הפועלים
״על המשמר״ — התאבד בתליה
מובטל בן 25 תושב בת-ים ! בן, בן, תלה
את עצמו. המישטרה מצאה בכיס מכנסיו
פתק בו הוא מסביר את סיבת המעשה
— הוא לא מצא עבודה, ולא
היתה לו דרך אחרת לפרנס את עצמו.
זה, במובן, פיתרון די קיצוני לבעיה,
אם בי בהחלט אחד הפתרונות, כפי שמוכיחות
הסטאטיסטיקות ממדינות אחרות.
הדוגמא
שהבאנו כאן מהווה אילוסטראציה
נאה לבעיתו העיקרית של ה מובטל.
בצורה מדעית אפשר להגדיר
את הבעייה בך: להעביר מה שיותר זמן
במה שפחות בסף. המובטל, שתלה את
עצמו, פשוט העביר את בל הזמן — וזה
עלה לו ממש גרושים, בי במה בבר עולים
שניים־שלושה מטר חבל 1אנחנו באן
ננסה להתמקד בפתרונות פחות דראסטיים.
אחד
המאפיינים של העידן האינפלציוני
הוא שהכסף מנצח בתחרות נגד הזמן,
מה שהופך את העברת הזמן לעסק יקר,
המשאיר את המובטל במצב מתמיד של
משיבת-יתר. כמעט בל דבר שאנו עושים
ושהינו עיסוק מעגיר״זמן, הוא גם עיסוק
מעביר״בסף. אתה יושב בית והאור׳ דולק
! עובר בסף. אתה אובל י אתה שות
ה! עובר בסף. אתה נוסע ללישבת ה תעסוקה
לחפש עבודה ! גם זה עולה
כסף.
בדי להתמודד עם הבעייה נזדקק לעזרת
הפילוסופיה. במה פילוסופים חשובים
נדרשו לבעיית הזמן. נזכיר באן רק
את עמנואל קאנט ואנרי ברגסון. בעיק רון
אפשר למצוא שתי גישות עיקריות
לעניין הזמן. הגישה האחת רואה בזמן
מעין מיסגרת קשוחה, שבתוכה מתבצעים
העיסוקים השונים. לדוגמא: יש
מיסגרת״זמן קשוחה בת 24 שעות ה נקראת
יממה. בתוך המיסגרת הזאת קם
האדם הממוצע (העובד) בבוקר, אובל
ארוחת־בוקר, מנשק את האשה, הולך לעבודה,
מנשק את המזכירה, עובד, מנשק
את המזכירה, הולך הביתה, מתקלח,
מנמנם קצת, אובל ארוחת-ערב, רואה
טלוויזיה, ואחר״בך הולך לישון. למרות
שזה נשמע פשוט זה עולה די הרבה בסף.
זו הגישה הראשונה.
הגישה השניה לעניין הזמן טוענת שאין
מסגרת קשוחה נתונה בזאת. הזמן,
על פי גישה זו, מורבב מרצף של מעשים.
בלומר: אנחנו אוכלים, שותים,
ישנים, עובדים, ועוד בל מיני באלה עיסוקים,
והסך־הכל של הרצף הזה יוצר את
הזמן. בלומר: זה לא הזמן שכולל בתוכו
את מעשינו השונים, אלא מעשינו השונים
הם שיוצרים את הזמן.
ובבן, למובטלים בדאי לאמץ את הגי-

שרים, ובין סיעה של שלושה חברי כנסת המיוצגת על-ידי שלושה שרים. לא בל
אחד ! אני למשל, לא יבול. אבל תמיר בן, ובכך גדולתו !
רק לפני שבועיים ימים היה הדבר, כשסיפרתי לבם על החשבונות המסובבים
שעורך השר תמיר בעזרת מחשב־ביס, כשהוא מנסה ליישב ארבעה ח״בים עם שלושה
שרים. אבל עכשיו כלו בל הקיצין ! אי-אפשר יותר ! אפשר לזרוק את כל דפי
החשבון ואת המחשב. ילד יעשה את החשבון.
והשר תמיר — הו, השר תמיר — כשעל בף אחת של המאזניים עומד פועלו
האדיר בשר המישפטים, תרומתו המוחצת למהלך השלום ומעמדו הלאומי בכלל —
ועל הבף השנייה היושר הציבורי, עקרונות ד״ש ובל חבלה״בלה הזה, רק איש אציל
כמוהו היה יבול להכריע במו שהכריע !
ורק טבעי יהיה הדבר, רק טבעי, אם יקבל מר תמיר גמול על פועלו! אם,
למשל, יצורף לליכוד וימונה לשר המישפטים! או, למשל אם ילך בעקבות חברי
הכנסת אליהו אסאד ונוף, ובך תהיח סיעה של ארבעה שתהיה זכאית לשר
בממשלה! או אם, למשל, יוציא שוב לחופש את המרבז ויחזור לכנסת הבאה
במרץ מחודש !
רק הערצה יש בליבי אל האיש הזה. רק הערצה.
מעשה במע שה דומה
מה ההבדל בין מי שמזדהה עם איר-
גון טירור, ובין מי שעובר עבירה מינית !
ובבן, יבולים להיות בל מיני הבדלים
שלא אפרט כאן, אבל לפני שבוע נוצר
גם הבדל ברור מבחינת החוק.
התיקון לחוק למניעת טירור, שעבר
בכנסת בשבוע שעבר, לא בא למנוע
טירור, במו שעלולים לחשוב בטעות. התיקון
הזה בא רק למנוע הזדהות עם
אירגוני״טירור. מה זה, הזדהות בנ״ל!
ובבן, החוק אומר זאת בבל הכנות ובאומץ
רב: הנפת דגל, השמעת סיסמה,
שירת המנון ,״או מעשים דומים״ .ה-
״או מעשים דומים״ זוהי בדיוק הנקודה.

שה השניה, דהיינו — ליצור את הזמן
על״ידי עיסוקים. לדוגמא: על פי גישת
״היממה הקשוחה״ ,גוזלת אכילת מלפפון
ממוצע שתי דקות בערך, כולל הקילוף,
וזה משאיר למעלה מעשרים ושלוש
שעות שעוד צריך למלא. הגישה השניה
מאפשרת למובטל חופש תימרון מקיף.
נחזור אל המלפפון חזול שלנו: את הקי לוף
רצוי לעשות בשעות האור. לא תא מינו
במה זמן יבול להיווצר על-ידי קילוף
מלפפון אחד ויחיד, עם מקדישים
לכך את תשומת-הלב המתאימה. אפשר
להשתמש לצורך זה בסכיו״גילוח. את
חלקי הקליפה הירוקה אפשר לסדר על
לוח״השולחן בצורות גיאומטריות מעניי נות,
ולהתבונן בסקרנות בזבובים החשים
למקום. את המלפפון המקולף אפשר לחתוך
בזהירות בעזרת אותו סבין־גילוח
ל־ 400—600 קוביות קטנות, ואחר בך
להתחיל לאכול תוך לעיסה יסודית בל
קוביה וקוביה. רך יבול המובטל ליצור
לעצמו מושגי זמן חדשים לגמרי המתאי מים
למצבו. תוך שלושה ארבעה מלפפונים
זולים יבול המובטל לעבור תקופת-
זמן שאצל האחרים קוראים לה חודש,
ואפשר לצפות שסלט מגוון, הבולל גם
ירקות קשי״קילוף וקשי לעיסה, יעביר
את תקופת־האבטלה בולה, וכל זה במחיר
נמוך להפליא.

מה זה ״מעשים דומים״ ! קריצה למחב-
לת יפה ז הרמת גבה של קריין בטלוויזיה
! אינטונציה חשודה בקולו של
נואם! החוק לא מפרט .״מעשים דומים״
וזהו.
ולמה החוק לא מפרט ז אולי בגלל
חוסר מקום בספר החוקים ! אולי שר-
המישפטים שלנו לא אוהב להכנס לפרטים

ובבן, דווקא מחוק אחר, שהובא ל
ביאה:
החדרת אבר־־מין
לנקב מנקבי גופו שד הזולת
כנסת באותו שבוע, על-ידי אותו שר־המישפטים,
מתברר, שדווקא יש ממלא
מקום באותו ספר״החוקים, וגם התברר
ששר-המישפטים דווקא אוהב מאוד ל-
הכנס לפרטים. ההוכחה היא ״חוק ה עונשין
(תיקון מס׳ ,)14 תש״ם — 1980״
שעניינו עבירות מין.
בבר בפתיחת החוק יש מבוא, שמגדיר
את השיטות השונות של עבירה מינית.
בבקשה :

רלו
בו סי תאחת
ק טנ ה
חוק ירושלים הידוע של גאולה כחן,
הצליח לעבור בשבוע שעבר את שלושת
מדורי הגיהנום של הקריאה הראשונה,
השניה והשלישית. את ארבעת המדורים
הנותרים של האתר ההוא בבר נעבור
כולנו. מסביב לחוק חזה היו המון סיפורים,
וגם לי נשאר אחד.
בידוע, היו המון חברי״בנסת שחשבו
שהחוק הזה אינו בדיוק מה שחסר לנו
ברגע זה. ולא רק שהוא לא חסר, הוא
אפילו מיותר. ולא רק שהוא מיותר, הוא
אפילו מזיק, בבה הם חשבו• אבל הצבעה
זה כבר עניין אחר. לאן נגיע אם
יתחילו חברי״הבנסת להצביע פתאום לפי
מה שהם חושבים 2זה עלול להרוס את
כל המבנה הפרלמנטרי של מדינתנו.
שהרי בל המישחק חדמוקראטי מבוסס
על זה שהמפלגות חושבות דבר אחד,
אומרות לבוחרים דבר שני, ועושות בכנסת
דבר שלישי, וכמה שהקשרים בין
הדבר האחד לשני ובין הדבר השני לשלישי
יותר רופפים, כבה המיפלגה היא
יותר גדולה, יותר מצליחה ויותר מבובדת.
ובבה קרה, שלמרות שהמון חברי״
בנסת, אולי אפילו רוב, חשבו שהחוק
הזה לא צריך לעבור, החוק דווקא כן
עבר. היתה מישמעת סיעתית, והיה אם
אשבחך ירושלים, ומה לא.
אבל הסיפור שיש לי הוא דווקא לא
בעניין של אלה• לא בדיוק אלה. כידוע,
חיו גם 15 חברי-בנסת ששבחו את ימי נם,
והצביעו נגד החוק. מפ״ם הצביעה
נגדו, יוסי שריד, למרות המישמעת ה-
סיעתית הצביע נגדו, של״י הצביעה נגדו,
ש״י הצביעה נגדו, חד״ש הצביעה נגדו,
ר״ץ הצביעה נגדו, וגם מפ״ם הצביעה
נגדו, רגע, מפ״ם בבר אמרתי.
וזה בדיוק הסיפור, סיפור על מפ״ם.
ב חבר-הבנסת ממישמר״חעמק, אמרי
רון, שבאומץ רב הצביע עם סיעתו נגד
החוק, מה אתם חושבים עשה אחרי שהחוק
התקבל! זה הסיפור. אחרי שהתקבל
החוק הלך ח״ב אמרי רון למזנון,
ששם הרימו בוסית קטנה לרגל קבלת
חוק ירושלים• את הכוסית הרימו כל
אלה שבאמת רצו שהחוק הזח יעבור.
הרבה לא היו שם, אבל ח״ב אמרי רון
היה שם. גם הוא הרים בוסית. למה
הרים ח״ב רון בוסית ! אולי הוא סתם
אוהב לשתות קצת מהחריף־החריף הזה !
ואולי הוא סתם אוהב להרים כוסיות!
לא. ח״ב אמרי רון ממפ״ם הרים בוסית
בי הוא שמח לקבלת החוק, שרק בגלל
המשמעת הסיעתית של מפ״ם הצביע נגדו.
אחר־בך
הצביע ח״ב אמרי רון, ואיתו
כל מפ״ם, גם נגד החוק ״למניעת טי-
רור״ .אני לא יודע עם מי הרים ח״ב
אמרי רון כוסית אחרי שגם החוק הזה
התקבל. ואולי דווקא החוק• הזה באמת
לא מוצא חן בעיניו! לך דע.

הגדרות :״ביאה״ — החדרת איבר
מין של אדם לנקב מנקבי גופו של ה זולת,
או החדרת חפץ לאיבר מין או
לפי הטבעת של הזולת, למעט החדרת
חפץ לצורך רפואי ;
״חבלה חמורה״ — לרבות נזק נפשי
חמור ולרבות הריון ;
״מעשה מיני״ — נגיעה מכוונת של
איבר מוצנע של אדם בגופו של זולתי,
או נגיעה מכוונת בלשהי של אדם, אף
על-ידי חפץ, באיבר מוצנע של זולתו,
והכל לשם גירוי מיני או לשם ביזוי,
ואחת היא אם האיבר המוצנע היה
חשוף או לבוש״.
ובך הלאה. בל זה בספר-החוקים של
מדינת״ישראל. יש פירוט מלא, ואין שום
״מעשה דומה״• וזה בדיוק ההבדל, כי
מי שעושה עבירה מינית יודעים בדיוק
מי זה, אבל מי שעושה הזדהות עם
אירגון״טירור, זה יבול להיות בל אחד,
בי לבל מעשה תחת השמש יש מעשה
דומה.

במדינה
גלריה חוראל

(המשך מעמוד )50
זה מעיד על כך שהמישטרה מנסה
לסגור את העניין. מהדברים ש אמרו
השוטרים לנחמיה עולה שהם
מחפשים עילה למעשיהם בדמות
עבירת תנועה שהוא כביכול ביצע.
אם זאת עבירת תנועה, מדוע הוא
נעצר והוכה 1אין לי ספק ש השוטרים
פשוט טעו. הם חשבו
שנחמיה הוא כנראה עבריין מוכר.
אבל לנחמיה אין בכלל עבר פלילי.
במקביל לתלונה במישטרה אני
מתכוון להגיש תביעה אזרחית נגד
השוטרים האלה ונגד המישטרה,
על העוול והנזק שהם גרמו ל נחמיה.״

ז׳כוטינסקי 3
מודיעה בחוד ש
או גו ס ט
הגל רי ה
ב חו פשה

ח 1עד1ן
לתרבות חדשה

כדורים שבר את השימשה האחורית
וחלף ליד ראשו. בחקירה
הסתבר שנפלה טעות. אחד השוט רים
הועמד לדין מישמעתי ונידון
לקנס בגובה שלושה ימי משכורת
בלבד.
לאחרונה הועמדו חמישה שוט רים
ממישטרת פתח-תיקווה לדין
בפני בית־מישפט מחוזי. הם הואשמו
בהתעללות בחשוד ברצח
החייל יוסף טרומפלדור. בין הנאשמים
היתד, גם שוטרת. הם הודו
באשמה, ונידונו לתקופות שונות
של מאסר על־תנאי, פרט לשוטר
אחד, שהתפטר מהמישטרה מרצונו,
ממשיכים היתר לשרת.

רח׳ הם .5תל־אביב
סל־ 297263

בחודש אוגוסט
המועדון סגור
ל,רגל
חופשת הקיץ
המועדון ייפתח
כ־2.9.80
המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב. התוכניות
מתחילות בשעה 9.00,בערב.

התאמן/׳ בביתו!

לקבלת סרטים מלאים כתוב
עוד היום וציין כתובתך:

מופה פינחס

צ׳יקו רוז
ת.ד 7 .ו ו 11 תל״אביב
מיקוד 61110

המת מו ד דו ת על תו א ר

מלכ ת המי 8 0י
תצגנה בתח רו יו תאת

מגלי נעח עו

סחס׳ו!
כוו נו ן
ו שי

הי שרא לי
קוסח

שקה

1 9 0 ¥וונ
ופדילו 1ר

ורסים ספוות נשי - 0ק ו 0מטיקה 13-יקוו >10ק 1ו [
הוצאת שערבחשמל (אפילציה!
* סלון וחנון יורי

ס רו קו ת, תספורות, החלקות, סלסול,
ני שה,פסים, טיפול פנים, אי פו ר,
וצאת 19 יזגר בעזוגוור,

הננת נוות*
מחירים עממיים • שרות מעולה•
אביב יודפת 4ליד דיזנגוף 229388 226066 190
רמת-הן ה רצל 86 מול בניו אואזיס י־סלון!רווה״

״פיצצו אותי לגמרי !״
100 אירועים כיום. בתגובה
אמר דובר מישטרת מרחב המרכז,
סגן־ניצב קלמן בורשטיין :״הבחור
הזה התבקש על־ידי השוטר לתת
את הרישיונות שלו. תחת זאת
הוא תקף את השוטר וגרם לו
פגיעות קשות. כתוצאה מכך היה
צורך להפעיל נגדו כוח וכך הוא
נפצע.
״לא ידוע לי שהיו שם חמישה
שוטרים. לי ידוע רק על שניים.
יתכן שהזעיקו תיגבורת ואז באו
עוד שוטרים. נגד נחמיה נפתח
תיק על תקיפת שוטרים. במקביל
מונה מייד קצץ בודק, כפי שאנחנו
נוהגים תמיד במיקרים של פציעת
עציר. הקצין יבדוק אם הכוח
שהופעל נגד נחמיה היה סביר,
וגם את התנהגות השוטרים.״
כשנשאל סגן־ניצב בורשטיין
מדוע לא נחקר נחמיה, ומדוע
לא נעצר מייד אחרי ששוחרר
מבית־החולים, אם אכן עבר עבירה
כה חמורה, השיב :״במישטרת
פתח־תיקווה יש יותר ממאה אירועים
ביום. בוודאי יחקרו אותו
היום או מחר. אילו לא היה
מאושפז בבית־חולים הוא היד,
נעצר ומוחזק במעצר.״
מישטרת פתח־תיקווה עלתה ב זמן
האחרון כמה פעמים לכותרות,
בעיקבות מיקרים של הפעלת כוח
שלא כחוק נגד עצירים ואזרחים.
בינואר 79׳ פתחו שני שוטרים
מתחנה זו באש על מנחם סופר,
בשעה שנהג במכוניתו׳ .אחד רד

בפרקליטות מחוז תל־אביב מונחים
עת השני תיקים נוספים
נגד שוטרים ממישטרת סתח־תיק־ווה,
החשודים בתקיפת עצורים.
בעבר פורסם על שוטר אחר מ־פתח־תיקווה,
שנהג לדחוף מקלות
לעכוזיהם של עצירים.
דת גיור תוסוורוו כסף
צעיר ב7כי החזיט
להיות יהודי וטעם טעמה
•ט? חוסר־סוכזדת יהודית
הצעיר בהיר השיער זועזע עד
עימקי נשמתו. הוא עמד לפני רב
מכובד וגדול בתורה, שהציע לו
גיור מזורז, ללא בעיות, תמורת
תשלום שוחד .״אני מכיר אשה אחת
שהלכה לשכונת מאד,־שערים,״
אמר הרב לצעיר .״היא שילמה שם
הרבה כסף, אבל נתנו לה תעודת-
גיור בלי בעיות. לרבנים אחרים
אין ברירה. הם חייבים להכיר ב תעודה
שנתנו במאהישערים. אם
אתה רוצה אני יכול להגיד לך למי
לפנות.״
נועם בן־אברהם עבר תלאות
עד שהגיע למעמד מביש זה. מאז
שגמלה בליבו ההחלטה, לפני שבע
שנים, להפוך ליהודי, הוא חש היטב
על בשרו את יחסו המשפיל של
המימסד היהודי המסורתי. תהליך
שנראה לו תחילה פשוט ביותר,
ה עו לםהזה 2240

הסך למסורבל, מייסר וארוך ללא

נועם בן ה־ 27 נולד למישפחה
נוצרית־חילונית בבלגיה. שמו ה קודם
היה כריסטיאן שארדון. ימי
ילדותו עברו עליו. בעיר שארל־לרואה,
השוכנת ליד הגבול הצרפתי,
כעל כל ילד נוצרי רגיל.
אביו של נועם, ז׳אן שארדון,
היה מאז ומתמיד אתאיסט מושבע.
דבר זה התבטא בחינוך שקיבלו
נועם ואחותו, מארי. חגי הנצרות
כמעט שלא נחוגו בביתם, מלבד
חג־המולד, שבו הסתפקו בחלוקת
מתנות. אמו של נועם, אורפה, הי תד,
סוציאליסטית מושבעת. בתור
שכזו היתד, גם היא רחוקה מן הדת.
נראה כי כריסטיאן המתבגר
יהיה רחוק אף הוא מן הדת. אולם
בגיל 13 קרה לנער משהו. הוא החל
לשאול את עצמו שאלות נשגבות,
ודווקא הדת החלה להעסיק אותו.
סיפר נועם בן־אכרהם: ב גיל
13 עברו כל חברי הנוצרים את
מיסת בר־המיצוה בכנסיה. הורי
לא חשבו שזה חשוב עבורי. אבל
באיזה שהוא מקום דווקא קינאתי
בחברים שלי. הרגשתי שחסר לי
משהו שלא קיבלתי בבית.
למרות שהייתי ילד שובב, נמ שכתי
תמיד לדברים רוחניים יותר
מאשר לחוקריים. התחלתי לקרוא
הרבה ספרים תיאולוגיים. זה הע סיק
אותי מאוד. ערכתי אז השוואה
בין הבודהיזם. האיסלם, הנצרות
והיהדות.
אז פרצה מילחמת־ששת־הימים,-
כך שמעתי בפעם הראשונה על יש ראל.
על היהודים שמעתי עוד לפני
כן, אבל רק מסיפורים אנטישמיים.
אני זוכר שנהגו להתלוצץ ולכנות
יהודי — אדם שמדבר הרבה על
כסף.
דהציץ עד היהודים• במשך
הזמן התחזקה מאוד הכרתי בגדלותה
של היהדות על פני שאר ה דתות.
המשכתי לקרוא הרבה ספרים.
וככל שקראתי האמנתי יותר
שהיהדות היא דת האמת. אני
שאלתי את עצמי שאלות רחוקות,
אבל היהדות הפנתה אותי לחיי ה־עכשיו.
הבנתי שצריך לעשות עכ שיו
את רצון־האל, כי לשם כך
האל ברא אותנו. זה יעודנו, ואנחנו
צריכים ללכת בדרך זו. את הגישה
הזו מצאתי רק ביהדות. דתות אח רות
דיברו על דברים גדולים, אבל
בשמים. בעוד שהיהדות נתנה לי
לי תשובות לחיים בעולם הזה.
עד גיל 17 שמרתי את רעיונותי
בסוד. ואז, כשהייתי כבר בטוח
בעצמי. סיפרתי לחברים קרובים.
בדרך־כלל לא ניסו להשפיע עלי
להפסיק. חבר אחד הציע לי לבקר
בבית־כנסת ולשוחח עם רבנים.
אני הייתי הססן יותר. נהגתי ל הסתובב
בלילות־שבת ליד ביוד
הכנסת בשארל-לרואה, ולהציץ על
היהודים ההולכים להתפלל. אבל
להיכנס ממש לא היה לי אומץ.
שמתי לב שלא בכל יום שישי ה יהודים
מתפללים. מאוחר יותר התברר
לי שלא תמיד היה להם מיניין.
באותה תקופה התחלתי ללמוד
הנדסה הידראולית בבית־ספר טכני.
יחד עם זאת המשכתי לקרוא הר בה
על הדת היהודית. ועל ההיס טוריה
היהודית. רק בגיל ,20ב השפעת
אותו חבר, החלטתי לתרגם
את התיאוריה לשפת המעשה. די ברתי
על־כך קודם עם ההורים
שלי. סיפרתי להם הכל, והם כיב דו
את רצוני.
פניתי לחזן פוליקובסקי בעיר
שלנו. הוא שאל אותי למה אני
רוצה להתגייר.
נהגתי לבוא אליו בכל שבת
אחר־הצהריים. למדתי לקרוא עב רית
וכן את התפילות והמיצות. ב תום
שנת הלימודים הראשונה, החזן
שלח אותי לרב הליברלי של בריסל.
אלברט דהאן.
למדתי אצל חרב דהאן שעתיים
בשבוע במשך שנה• הפסקתי לאכול
בשר־טרף, והתחלתי לבשל בבית
בעצמי את הארוחות — מאכלים
כשרים בלבד. ההורים קיבלו זאת
בהבנה. גם לחברים שלי זה לא
(המשך בעמוד )63
ה עו ל ם הז ה 2240

אתה ואתה ואתה ואתה, אתם כולכם, מה אתם עומדים
ככה, מולי, גדולים כאלה, מפחידים כאלה, אימתניים כאלה ז
אתם רוצים לעשות לי משהו! רוצים לעשות לי משהו רע!
רוצים להתקרב אלי ולתת לי סטירה ן טפו עליכם ! אני לא
מפחד מכם ! סטירה זה שום דבר בשבילי ! אתם לא מאמינים

אידיוטים ! הנה, הביטו, הנה אני מרים את היד שלי
ומרביץ לעצמי סטירה מצלצלת ! זהו. שמעתם ן אתם רואים
את הלחי האדומה, הנפוחה ! אני מצפצף עליכם ! אז מה עוד
אתם רוצים ממני ז מדוע אינכם מסתלקים ז מה אתם זוממים
עוד ז אהה ! לעקור לי עין ן אין ספק. אז יש לי חדשות
בשבילכם — אתם לא מפחידים אותי כהוא זה ! אמנם כן !
הנה, ראו, אני מושיט את ידי אל עיני הימנית ומנקר במו
ידי את העין שאתם לוטשים אליה עין ! הנה, זרקתיה לרגליכם,
שונאים ומשטינים ! אני מצפצף עליכם עם בל העיניים השלמות
שלכם ! לחיי נפוחה, ארובת־עיני חלולה, אבל פה אני עומד
מולכם ויורק עליכם. לא יפחד איש כמוני ! מה, אתם קרבים
אלי, או שמא זה רק נדמה לי ! האם יש לי קושי כלשהו
בראייה תלת־ממדית, באיבחון המציאות ן שטויות ! אני רואה
היטב, ואני יודע היטב מה אתם רוצים עכשיו• אני רואה את
הדבר הזה שבולט מתחת חולצתכם — פגיון ! פגיון ! גם לי יש
פגיון. הנה, שלפתיו לעיניכם, גורו לכם, שונאי ציון וירושלים !
אני מצפצף עליכם ! לדקור אותי אתם רוצים ז לדקור אותי
בליבי ז הלא ידעתם שאני נצחי ! הלא ידעתם, גויים בזויים
צמאי דמי, שאלוהים איתי, שליבי חזק כצור ישראל! לא, ה ה!
אתם לא תאמינו ! רחמי עליכם, עלובי״נפש, עובדי כוכבים
ומזלות ! איפה היתה לונדון, איפה היתה וושינגטון, איפה
היתה פאריס כאשר אנחנו, פה בבירת הנצח, עשקנו גר, הונינו
יתום ואלמנה בעבור נעלים, מנער ועד זקן כולנו בצענו בצע,
אבל שחטנו יונים ועיזים ופרים למען השם מבוקר ועד ערב !
אותי אתם תפחידו בפגיון הנסתר שלבם ! טפו ! אני מצפצף
עליכם ! הנה, ראו, אני מוציא את הפגיון שלי ובאיבחה אחת
תוקע אותו ישר בלבי ! הנה ! הי־נה ! הי־הי־נה ! הי־הי־הי...

לא על תופס לבד!
ממקורות סמוכים ביותר וכמוסים עוד יותר נודע לי, כי
באחד מרגעי צלילותו הנדירים והולכים, בתוך שבוע שלא היה
כמוהו בתולדות־ישראל מבחינת מיספר הפגישות, בין ראש־הממשלה
ושגריר ארצות־הברית, פנה מנחם בגין אל סם לואיס
ואמר לו תוך שהצביע בידו על הקרקע :״נפט ! נפט ! זה מה
שחסר לנו ! אילו רק היה לנו נפט, הכל היה אחרת
ואנחה שוברת־לב נתמלטה מגרונו.
סם לואיס לא זע ולא נזדעזע. הוא נטל את ידו של מנחם
בגין המושטת כלפי מטה, הרימה בזהירות בזהירות, הגיש
אותה אל ראשו (של בגין) ואמר בשלווה נואשת :״שכל !
שכל ! זה מה שחסר לכם ! אילו רק היה לכם שכל, הכל היה
אחרת ואנחה שוברת לב נתמלטה מגרונו.
עד כאן, רבותי, שום סוד כמוס. הסוד הגדול יתגלה לכם
רק עכשיו: בגין נתן הוראה להתחיל מייד בקידוחים, אבל
מה, כשהוא ניגש לשר־האוצר בעניין זה, הלה מייד אמר לו :
״איו לי

1..שר אל שמישראל״
משה דיין גילח תגלית מרעישה, שאולי עולה על תגליתו
של חכם אחד, שאמר ״טוב צעיר ובריא מזקן וחולת״ .משה
דיין אמר :״טוב או״ם שמום מישראל שמישראל״.
יש להניח, שקושט דיברי חוכמה אלה נאמרו בקול
קטיפתי, רווי געגועים גדולים, שכן היו ימים, אחי ורעי, שמורו
ורבו של משה דיין, הלא הוא דוד בן־גוריון, נחג להפטיר
קבל עם ועדה את הביטוי ״או״ם שמום״ ,ואבן, אז העולם
כולו נזדעזע והמתין בייראה לצעד המפתיע הבא של ישראל.
לישראל היה פעם נכס בביר, הקרוי בעגה המדינית הבינלאומית
״ערך ההטרדה״ .פנחס לבון, שר־הביטחון המטורף של
ישראל ( )1954/55 הגדיר בלשונו שלו את ה״ערך״ הזה ב״אנחנו
נשתגע״ — בלומר אנחנו נראה ״להם״ מה אנו מסוגלים
לעשות.
אין צורך לומר, שקונספציית ״או״ם שמום״ לא היתה
אלא איוולת מסוכנת, שרק מדינה בסדר-גודל של ברית־המוע-
צות יבולה להניח לעצמה את מותרותיה (וגם היא, בחשבון
אחרון, שלם תשלם) .אתה יכול להקניט את החזק ממך פעם
ופעמיים ואולי אפילו שלוש, אבל לבסוף הדבר יימאס עליו —
או עליהם — ולפתע יתחוור שאו״ם אינו שמום• וכשאני אומר
פו ״או״ם״ אין תכוונה דווקא לארמון הזכוכית שבמנהטן,
אלא לבל מה שמתגלם ב״הם״ ולא ב״אנחנו־שמנחנו״.
דומה, שבן־גוריון הבין, או נכון יותר תפש עניין זה
לאשורו רק לאחר שהכריז על מלבות-ישראל השלישית בשלהי
מלחמת ,1956 אחרי שמזכירו הנאמן יצחק נבון אץ־רץ בפקודתו
לחפש אחר סימוכין בכתבי היסטוריונים יוונים עתיקים,
על מיני ממלכות יהודיות בדרום סיני ובאיי מיצר־טיראן.
״תפש״ זו מלה עדינה ביותר. האמריקנים והרוסים ״נתנו לו
להבין״ ,שהוא פשוט לא יכול להרשות לעצמו לשגע את ישראל
ועל צה״ל לפנות את סיני חת־שתיים. מובן מאליו, מאז ועד
היום מעלה ההיסטוריה הרשמית של מדינת ישראל על נס
את ״תבונתו״ המדינית של דב״ג, כפי שנתגלמה בהחלטתו
לסוג מן השטחים שכבש.

אבל יקשה לומר, שהעם תפש זאת. ויקשה עוד יותר לומר,
שמישהו ניסה לחנך את עצמו ואת העם ולומר: ממלחמת
1956 אולי היו תוצאות חיוביות חשובות ביותר למדינת-
ישראל, אבל אחת מהן, לפחות, היא המסקנה שאו״ם אינו
שמום״ .ומכיוון שתפישה קלוקלת זאת לא נטשה את המחשבה
המדינית הישראלית, אשר תחת להבין שכישלון מדיני אינו
חייב להיות דווקא פרי שינאת ישראל, קנוניות בינלאומיות,
לחצי נפט וכו ,,אלא פשוט יכול להיות פרי שיקול ישראלי
מוטעה ואי-ראיית הנולד (והראיה: מעולם לא חסרו מי
ששקלו אחרת ומי שראו את הנולד, אלא שהם היו במיעוט
אומלל ומקולל, שהרי לפי חוק (יגאל) עילם מספר אחד
״נצים ויונים מתנצחים — ניצים תמיד מנצחים״ — דבקה בל
השנים בתערובת מוזרה של צידקנות, ביטחון־עצמי ותוקפנות,
מתובלים בעיוורון־מציאות ומוזנים על-ידי אמונה מיסטית,
שלעולם ניחשב נכס בעיני ארצות־הברית, הרי שהתוצאות
בולטות לעין: ישראל״שמישראל.
ומתי נבין, כי אין כאן מין ברירה חסודה בין מצב
״או״ם־שמום״ הטוב ומצב ״ישראל-שמישראל״ הרע, אלא
ש״או״ם־שמום״ שלנו הוא הוא שהוליד את ״ישראל־שמישר-

שגי ספסרים
בפח מסריח
שבגין נפל בפח האשפה המשיחי של גאולה כהן — זה
הגיוני. זה טבעי. זה בכל אופן לא מפליא. ואם בבגין נפלה
שלהבת׳ מה יעשו אזובי ״הליכוד״ והקואליציה !
אבל ש״העבודה״ תיפול בפח האשפה של גאולה כהן !
שפרס ורביו יתנצחו ויתקוטטו ביניהם לא על השאלה אם
להצביע בעד או נגד החוק החיוני הזה, לדירדור תלול נוסף
של מדינת ישראל — ולכן גם של ירושלים עיר הנצח, שמרוב
נצח וחרף שמה משובצות תולדותיה רוב מלחמות וכיבושים
ומצור וטבח — אלא איך להצביע: עם תיקונים או בלי
תיקונים !
אלוהים אדירים, למה הם עשו זאת נ איזו שאלה• הרי
התשובה ברורה: הם פחדו לא מגאולה אלא מבגין, פן
יצביע עליהם באצבעו השדופה ויטיל בהם תווית של בוגדים !
הפחד הזה מפני תווית ״בוגדים״ נוכח הבחירות הקרבות
והולכות, חשף לעין כל (נו, לא צריך להגזים, כעיני מי שעיניו
בראשו) את החומר הרכרוכי, שממנו קורצו ראשי ״העבודה״
פרס ורביו, וכל נושאי כליהם בשרשרת האימה והפחד לכסאו־תיהם,
עד שבנזיד־עדשים מפוקפק של ניצחון בבחירות הם
החמיצו הזדמנות היסטורית, אולי אחרונה, לבוא אל העם
ולומר מעל הדוכן הנשיא ביותר שלו, דוכן הכנסת :״אנחנו
אומרים לא לאיוולת, לא לאסון, לא למיטוט מעמדה המדיני
של ישראל בעולם, לא להכשלת תהליך השלום, לא להעמדת
יחסי ישראל — ארה״ב במיבחן מסוכן מכל שהיו עד כה, לא
להתגרות שחצנית בגורל ישראל. רב חכם, אהרון שך׳ הבין
זאת ! הוא הבין, שאם נאבד את ״הגויים״ ,כלומר את ארה״ב,
לא תהיה לנו ברירה אלא לסמוך על אלוהים בלבד, וכל יהודי
חכם יודע, שאלוהים אלוהים, אבל לסמוך עליו בלבד לא
כדאי, מפני שמה יהי אם הוא לא יעזור ! הרי אז תיתכן
המסקנה האיומה מכל — שאין אלוהים ! ואז יקרה מה
שקרה לשבתאי צבי, שכאשר נכשלה משיחיותו הבין שאלוהים
שלו, זה שעליו סמך, פשוט איננו, ולבן אולי צריך להצטרף
אל אלה שהאלוהים שלהם_ ״עובד״׳ כלומר אלה שנשארו
חזקים יותר, כלומר המוסלמים.,.
סמי וסוסו ב״עבודה״ לא הבינו זאת ן בוודאי שהם הבינו
זאת. אבל לא די בשכל. צריך גם אומץ־לב. כן, אומץ־לב לזעוק
בכנסת, באסיפות פומביות, בהפגנות ברחוב: את, גאולה כהן,
אתה מנחם בגין, הבוגדים — בוגדים בשכל הישר, בוגדים
בשלום, בוגדים בשארית ידידינו בעולם, בוגדים בעתיד מדינת־ישראל
— בעתיד ילדינו ונכדינו.
לחשוב, שסמי וסוסו יתאזרו ויהינו להגיד אמיתות שכאלה
לעם, לחנך את העם, להנהיג את העם — שעה שכה קל
להיסחף לסיסמאות, לספסר בלאומנות, ובמין צביעות מחליאה
להצטדק ב״מה כבר יכולנו לעשות י נפלנו בפח האשפה של
גאולה״.
הפח הזה מסריח.
המושיע בימי ליקוי מאורות אלה, כשלא אחד תוהה מי יקום לנו
ויושיענו׳ לוחש הלב: לא יתכן, שאי-שם בינינו לא מסתתר
איזה מושיע, שלו רק ינתן שרביט השילטון בידו — ומצא לנו.
ובפן, אני מצאתי את המושיע התורן. שמו אליהו שפייזר.
וכל-בן למה ! או, אז אני אגיד לבם. אליהו שפייזר כתב
ב״ידיעות אחרונות״ מ־ 30 ביוני מאמר רב-חשיבות ושמו
״לחדול מרחמים עצמיים״ ,המסתיים במילים הנבואיות המוח־צות
:״אנו ננצח במאבק הזה רק אם נחדל מן הרחמים העצמיים,
ניחלץ מן הרפיון והדכדוך ונפגין ביטחון, אורך־רוח,
נוקשות ואומץ לב.״
קולומבוס השני וביצתו — ועל הביצה חותמת ״תנובה״ !

לגברי ! לא לגברי! לא לגברי! לא לגברי! ל
מי סעדה

בת שנה
שנה עברה כבר מאז הבאתי את ה תנו שלי הביתה, ולי נדמה
אלוהים, איך שהזמן רץ! הן רק אתמול היה כל זאת!
שזה רק אתמול. לתפקד בתוך מיסגרת לא־מרשה כמו בית־חולים,
וציצית ראשה! כמה פעמים שהצלתי את ציצית ראשה
אני פינומן. למעשה כל שנותי התמחיתי בהישרדות אמנותית מתוך
המפוארת, העומדת, גאוות האבא על הדימיון עם זו שלו! ידיה
מיסגרות שכאלה. הצפון אובד לי כשהכל מותר. הגיוני לא ז הן היו משוטטות סתמית, ופתאום מוצאות ציצית להיאחז. אגרופה
אין לי אז אפילו קצה של חוט. לדעת למה להתנגד, זה כבר הקטן היה נקמץ בכוח הרפלקס, ובתענוג עז משחק בסביבה.
ידע עצום. באתי הביתה, ולמרות שבע מאות הספרים שבלעתי, הגעוולד היה מתחיל כשהיתה רוצה להחזיר את היד למקום.
חוץ מלהניק, להחליף פמפרס׳ ,ולאהוב, לא ידעתי כלום מתינוקות.
איזה צרחות אימים שהיתר, מורידה, עד שבכלל קלטתי מה קורה !
אני בן־אדם יסודי, אני. ראשית חכמה, התיישבתי על המיטה
היתד, תולשת לעצמה את השיער, אבל את האגרוף הקפוץ על
והתחלתי לבכות. מה זה בכיתי! קרעתי את הקירות. בטח
שללו לא היתה פותחת. כבר אז גילתה דבקות במטרה. רק דפיקות
שאהבתי את הקטנה, אבל מה לאהבה ולעבדות ן
קצובות וחזקות, עם אצבעי על גב כף ידה, היו משכנעות אותה
טוב, אחר־כך היתד, לי עזרה, ובאמת יכולה לאהוב אותה נטו,
לתת דרור לציצית. וגם זאת בכדי לתפוס מהר את מה שדופק לה
אבל עדיין נשארו הלילות טרי על
גב כף היד. אבל זה היד,
טוריה שלי. הרבה פעמים נש לפני
שלמדה שכף היד בשום
אלתי אם הקטנה בוכה בלי אופן
לא ׳יכולה להינעל כמו
לות. מה פתאום, אני אומרת.
אגרוף, גם לביות השני.
וזו אמת, כי אין לה צ׳אנס.
והארוחות ! הוי איך לא
פיפם ראשון, ואמא מתייצבת,
תיכננתי שכך זה יהיה! בספבאמצע
כל פעילות שהיא —
רים הרי שכתבו שילד אשר
בכדי להציל. היות ומיטתה נמלא
מאכילים אותו מבקש לאצאת
מרצוני המפורש בחדר
כול לבד. במציאות אני מגלה
שבו אנו ישנים, כבר יצא לי
שילדה שלא מאכילים אותה,
כמה וכמה פעמים להפסיק על־אז
שישו ושימחו — היא פשוט
אמת כל פעילות שהיא בכדי
לא אוכלת, וגם הופכת אנלהציל.
אין זה הצד הכי מר מית,
חוץ מזה שעובדה זו
טיט של האימהות.
מאפשרת לסבתא, שנולדה כ הלילות
אצלנו זה סרט לכל
ידוע עם כישרון ביקורתי
המישפחה. בייחוד בתקופות
נדיר, ללחום כלביאה על ה בקיעת
השיניים. יש בהם ה אינטרסים
של נכדתה, נגד ה־כל:
צחוק ודמע (של אבא
אמא המפלצתית, האכזרית, ה ושל
אמא, ולפי אותו הסדר),
מודרנית והמרעיבה שלה. זד,
שירה וריקודים (רק סטפס ב־גם
נותן לה צידוק מוסרי ל מיקצב
מיוחד במינו, עם ה אזכר
לי כל תקלה ותקלה ש קטנה
בידיים, מרגיע אותה),
קרתה אי פעם בחיי, בגלל ש זלילה
ושתית (גרבר ומים, או לא
שמעתי בקול של נחשו מי.
לי היא בונה מרעב) ,וגם סב בקיצור,
רדופת־אשמה אני
תא עם חוש אחריות מפותח,
מאכילה אותה כעת. להכריח
שמגיחה מקצהו השני של ה אני
לא חולמת, עד כדי כך
בית למשמע הקקפוניה, ובעי לא
אבגוד בעקרונות, אבל לפ ניים
עצומות משינה תובעת
תות אותה דקות ארוכות עם
במפגיע: תנו לי אותה! תנו
כל בים, אני מפתה. איפה צי לי
אותה!
פורי איפה ציפור? מחפשים
אם עוד לא סיפרתי, הרי
ציפור למעלה, והופ ! אם אלוהשיר
מהשירה וריקודים הוא
הים עוזר, והיא לא עירנית,
מן קינה אינדיאנית מונוטונית,
ואני מאוד זריזה, אז יש ! אני
בדל ׳שורה מוסיקלית עייפה,
פוכרת אצבעותי למחשבה מה
המורכבת על מהרת ה־עאה,
יהיה כאשר תחדל להאמין ב עאה,
עאה, החוזר על עצמו.
ציפורים לא מופיעות, ויגמר
וחסר לי לאבד איזה. אה״
לה מה״הנה אור״ ו״איפה מי-
בת־השנה
אחד בדמי הליל. מייד היא
כלי״ ושמונה מאות צעצועים
געורלד
מתעוררת, ומרעננת את זיכ•ללעיסה
מסיחת־דעת באמצע.
רוני.
פיכם! באיזה מצבים אני מו הכי
אהבתי את הלילות שבהם ניסיתי להרדים את בתי הפועה
צאת עצמי ! טיפוס נאור כמוני זוחל על הריצפד, אחרי הבת שלו,
לפתע משיבה. הייתי קמה בשקט, כדי שהאבא שלה לא יתעורר,
מתרוצץ בכל חדרי הבית בגישושים אחרי הפה של
אבל ההוא — נשמה יהודית רדופת רגשי־אשמה, עם תחת קשוח
הטורפדו, ומדבר שטויות לא חינוכיות. אני מתה מבושה למחשבה,
של גוי. להזיז את הישבן לא עצר כוח. לכן, באופן סולידרי, אח
שמי ממכרי יתפוס אותי אי פעם נכך.
חלקו בעסק (מצד הנשמה היהודית האשמה) היה תורם בקריאה
איזו עירנות של מכשיר אלקטרוני צריך לפתח כשיש תינוק
רפה ממעמקי המיטה ״ד־נ־ד ! ,אבא פה״ וממשיך לישון כמו שק
בבית. זו אחריות אדירה על כל צעד, כל נשימה וכל בליעה.
תפוחי-אדמה שמח וטוב־לב. אבא של״דנה הוא לא כמו הגברים
אני מזועזעת להיווכח בכושר ההמצאה של הקטנים האלה ! לבתי,
האגואיסטים שיושנים כל הלילה, בעוד אישתם מטפלתי בטף. הוא
למשל, כישרון יצירתי יוצא מן הכלל להפוך אפילו פרח למכשיר
תמיד מתעורר עם אישתתו ביחד, ונותן קריאת כיוון. .דנה, אבא
קטלני, שלא לדבר על חוש הסדר המפותח שלה. היא עושה לי
פה״ מספיק בדרך כלל לבת שלי בכדי להתעורר כליל, ולדרוש
סדרים ! מעבירה מישלוחים מחדר לחדר, וממיינת חפצים באירגון
את אבא שלה בתוקף ובצעקות. גם אם הוא קם, ומנהל איתה את
מחודש. ווללה, את• הראש של פיקאסו הבנתי יותר. הספרים
,הרומן לפי כל כללי הטכס — עדיין אני זו שצריכה להמתין אצלי כעת על ד,ריצפה, השטיחים על ד,תיקרה, והבית עומד על
לזוג המאוהב, עם ראש נפוח כמו חבית, שיגמור להתחבק, בכדי
ראשו.
להרדים את ילדתי.
מבינים אתם, אני לא מאמינה בלחסום קולומבוסים קטנים
כמה קלים יכלו להיות החיים אם בעלי, במקום כל זאת, היה
כל זמן שמדובר רק באי-סדר ולא בנזק ממש. אמנם זה כרוך באי
אלד, אי־נעימויות, אבל אפשר להסתדר. אם זקוקים, למשל,
פשוט מעפעף חזק. אבא הוא יוצא מן הכלל בשביל קריזות של
רגש, אבל רק מתוך הידיים של אמא בתי יכולה לגלוש לשינה.
למיברשת השיניים, אותה היא תולשת תמיד כאשר רוחצים
בכיור, הרי שאין שום בעיות. מחטטים קצת בגינה, ותשע מתוך
וזו אמת. אף אחד לא כזה מומחה כמוני בצעדות־לילה אינסופיות,
עם דריכה על צעצוע מצפצף — וקבלת זעזוע־מוח מזה, צעדות־עשר
שזה שם. יחד עם הטבעות, הספרים האבודים, ואוצרות
התרשיש שנעלמו. בתי סומכת באופן מוחלט על כוח־הכובד. היא
מקיר־לקיר, מלוות בקינה האינדיאנית המרדימה, וגם בטפיחות
יודעת שכל מה שנזרק למעלה, מגיע למטה, כך שאין לה דאגות.
קצובות על הגב. כשעצרתי לרגע להביט סביב, היה כבר מאוחר
אחרי שהיא עובדת עובדת, ומצליחה לזרוק משהו כבד במיוחד,
מדי. מצאתי עצמי מומחית יחידה בשטח, כשאף אחד מבני
כמו את ספר הטלפונים למשל, איך ימלאני ליבי להשיב ריקם את
המישפחה לא חולם לגלות את אוזני על הסטאטוס המיוחד. יש
חיוכה הגאה המאושר, והזורח? הן זו מתנה לאמא, כמו הקקי,
משהו באימרה שהאישה היא תמיד האחרונה לדעת.
כמו הכל.
לא כל הלילות אצלנו הם כמו סרט תורכי. אני זוכרת גם
לילות שקטים יותר, ביחוד בהתחלה, כשהילדה עוד היתה אוכלת
עברה שנה, אבל אני חושבת שהכל שווה. יש שכר לעמלי.
יש רגעים של אושר, שלא יסולאו בפז. למשל, כאשר בזמן של
ארוחות־לילה, ואבא לא היה מחריב לנו את האינטימיות, וגונב
את כל ההצגה מאמא. היינו יושבות לנו בשקט, בתוך החושך
חסד בתי נצמדת אלי בחום, ואני, רומניה ממולחת שכמותי,
היפה, ורק גירגורי בליעותיה הרעשניות היה נשמע בבית, וידה
מנצלת מיד את המצב. תגידי א־מ־א אני מטעימה לה בפנטומימת־הזערורית
הפנויה היתד. מלטפת את פני. כל כך הייתי נהנית, עד
פה מוגזמת. הילדה מביטה בי אוהבת, זורחת באור יקרות,
שלא התלוננתי אף פעם, גם כשאצבעותיה הקטנות איוו להן את
ואחרי ש|ד,יא משוכנעת בעליל שזה מה שביקשתי היא אומרת
ברור א־ב־א
הנחיריים של אמא בתור מקום חיטוט ותקיעה מועדפים.
דגים בטווס אפריקה רוצים לזלול בחור חדש, לא יומרני,
בזיל הזול, חפיף לאללה, אבל טעים שיגעון?
הנה! נדלקו לכם המיצים. מה
אוכלים שם, אתם שואלים? קודם כל
אוכלים דגים. נותנים שם דגים חלום. לא
והמנות יוצאות לה עם כל הלב. שנית,
אוכלים דגים נותנים שם דגים חלום. לא
דגים סטייל פרנציוזי, למרות שיש מפות
על השולחן, כוסות יפות, סכו״ם יפה, וגם
שימשיות בחוץ. אלא דגים שבאופן עקרוני
באים מהמיטבח הצפון־אפריקאי, ובאופן
אישי מהראש של בעלת המיסעדה. קודם
מטגנים אותם, להקדיש את הפתחים ולכלוא
את המיצים. אחר-כך מעבירים אותם,
על אש פתוחה, וממשיכים את הבישול
תוך הרטבה מתמדת ברוטב לימון אמיתי.
אחר־כך שמים אותם על צלחת אדירה,
שוחים במיץ גדול וטוב, ועל זה איזה
רוטב, המצאה של בעלת־המיסעדה. משהו
עשוי מעגבניות, קצת חריף, קצת טרי,
קצת מבושל, טעם לא־נורמלי. אהבתי את
זה מאוד.
פותחים את הדג, ולובן מסנוור של טרי
בוקע מהחתך שמתוכו עולה קיטור. המיס־עדה
שייכת לוויקטור תייר הססגוני, איש
הפנתרים, ולזוגתו הבשלנית. בעצם שני הם
מבשלים שם דגים, אבל שלה יותר
רטובים. אבל אם מבקשים ממנו רטוב, ה עניין
מסודר. עוד טיפ קטן לסובאים ול-
זוללים שלי, המחפשים תמיד בית הגון
וחדש. לא להתפתות — בתור כלל־קבע
בכל העולם — לדגים הגדולים מאוד, ש צריך
לאכול אותם חצי. הקטנים׳ יותר,
בשרם מעודן יותר. אבל נחזור למיסעדה.
הדג מלווה בסלט ירקות לא־נורמלי. ק*וץ
קטן קטן, מלא שמן, בצל, לימון וטריות.
אין הרבה סלטים כאלה. ואם הדג מגזע
דולפינים, אבל ממש, משלמים עבורו מכד
סיכום 300 מאות לירות. אם לא, אז .250
הפיתות עבולפיה הנהדרות, חמות, הן
חינם. החמוצים המשגעים, תוצרת הבית,
חינם. וגם תה השקדים המתוק מאוד, ה לובי׳
המלא שקדים קלויים וניחוח מיודדים׳
המוגש בסוף הארוחה, גם הוא חינם.
אפשר להתפקע, ולצאת בזיל הזול.
עוד דבר מאוד מומלץ, זה מרק הדגים
החריף שלהם. יאללה, כמה שזה טוב. מלא
דגים וכוסברה ומה לא, ועולה רק 60
לירות. מגישים שם סלטים צפון־אפריקאיים
חריפים נהדרים, שנשכבים עליהם עם ה פרצוף,
ולא רוצים יותר לצאת מן הצלחת.
על מה שבאמת השתגעתי זה סלט הגזר
החריף מהקווקאז, שנראה כמו טחינה כתומה•
העגבניות והפילפלים המבושלים גם
הם סיפור נהדר. אפשר לגמור עם זה
הר של פיתות, ולהישאר עם טעם של עוד.
יש גם קוסקוס עם כל הממולאים של זה.
חריימי, מרגז, שהן נקניקיות חריפות. אבל
כל אלד, זה לא השטח שלי — אז אין לי
כלום מה להגיד על זה.
כאשר יש לבעלת־הבית זמן והשראה,
היא מכינה כל מיני מתוקים לכיבוד, אבל
זה לא תמיד, אז לא לבנות על זה. המתוקים
זה לא הצד החזק של המיסעדה, ול קקו
שרוף־סוכר כמוני רואה את זה בעצב
רב. אבל אפשר לסיים עם מנה אדירה
של אבטיח, או יותר טוב, סנה מלון ש־וויקטור
מוסיף לו רוטב לימון מטריף.
אפשר לקבל בריזה מהים, ועדיין לגמור
בזול. אפשר לשבת בחוץ, אפשר לשבת
בפנים, ולמי שלא איכפת מתפאורות, ורק
דגים טובים בראש שלו — שילך לשם.
אם באים מתל־אביב, זה בכביש הטיילת,
ברמזורים הראשונים, ממש לפני הכניסה
ליפו. לפני המישטרה, בפינה שלה —
ימינה.
אופ! אום! לעצור. זה מיד בהתחלה.
בתיאבון קינדארלאך.

גברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לו
א־פח־פו אולימפיאדה
ברוסיה המעשירה, נושעים שלושה ברכבת
לאוזבקיסתאן.
אחד מהם נאנח לפתע אנחה קורעת-

השני ירק מוכטה שסרקה את החלון.
השלישי הביט, רועד, לכל הכיוונים, ובקול
חלש הציע: דבותי, אולי נפסיק
לדבר על עניינים מדיניים !

פ טנ טי ם

נסת בני־אדם תושיט כשמישהו מבני״הבית, הידוע בדרך כלל
כשפוי לחלוטין, מנפנף מגבות באוויר,
חובט אותן בקירות, ורץ בין החדרים
בצעקות ״אני יהרוג אותם אני יהרו:,
אותם״ ,שתדעו מעל לכל ספק: לאיש יש
עסק עם היתושים. גם השכנים שמעבר
לדיקט הקרוי משום־מה קיר, שבאמצע ה לילה
מוחאים כפיים בקצב, ומתבלים זאת
מדי פעם עם איזה ״אוח!״ פראי, לא
רוקדים פלמנקו במיטה. זאת אומרת אולי
בעצם כן, אבל בטוח לא מהסיבה הנכונה.
אפילו טיטום הרשע השתגע מיתוש ב אוזן,
אז זילברקרנץ הטוב והמצוי, שלא
יצא מדעתו?
העיסוק הקיצי הלאומי זה לרדוף עם
אירוסוליס מלאים רעל יקר, ולרסס עם
רצח בעיניים. כל בני״הבית מתמוטטים
כאחד, נשכבים כמו פגרים, מתים על ה מקום
מהריח, אבל היתושים חיים, מרגי שים
טוב, וגם מביאים את החברים שלהם
בפעם הבאה. חוץ מאינפנטיל אחד ב־מישפחה,
שתמיד נהנה לרסס ולהרגיש סטיב
אוסטין, אף אחד לא נהנה מהעסק הזה.
אומרים לי שאפשר להתמרח בכל מיני
כימיקלים שדוחים יתושים, אבל. סופית,

ספר

ללא עקבות

רוצו לקנות את ללא עקבות של צ׳ארלס
ברליץ. ספר מרתק, מעורר מחשבה, מפחיד,
מרגש, מצמרר את העור ומדהים. לקח לי
שבוע להירגע ממנו.
מובאות שם עובדות מרתקות. קראתי את
,העסק בנשימה אחת עצורה, יותר טוב
מכל סינמה בלש.
דוגמות ז
מטוס נראה בשעות היום על־ידי מאות
אנשים, מתרסק במימיו הרדודים של חוף
הומה מתרחצים, אך כל עיקבותיו נעלמו.
שדרים אחרונים של טייסים שטסו מעל
משולש ברמודה, ודיווחים של טייסים ש חזרו
בדרך נס. חוסר המוחלטות של הזמן י ,
והמרחב, לפחות זה המוכר לנו כעת. עוב דות
חדשות. מפלצות-ים. דינים־וחשבונות
משולי המציאות. דרכים אל עולמות אח רים.
אנשים ההופכים רואים ואינם נראים
בניסוי פילדלפיה.
מה שנותר לשאול, זה כמו בבועות :
מגורים? מסוקרנים? מרותקים? כל זאת
יתברר, ועוד הרבה יותר, בללא עקבות.

של הפירסום. אצלי הם לא רצו לאכול בשום
פנים ואופן. אמנם, אם כבר מתיישב
יתוש על הסליל החשמלי, הוא מקבל טיגון
עמוק ויסודי באחוריים, אבל היצורים ה אלה
לא טיפשים. החדר היה חשוך, מלא
סחורה לקטלנות, וחוץ מאחד, ודאי חדש
בבראנז׳ה, לא נתפס שם כלום. לשיבחם
של אנשי אנוקור ייאמר, שכאשר הגעתי ל סוכנות
למחרת, עם עין חצי סגורה ולחי
מנופחת, החזירו לי את הכסף, קש.
כן, אפשר גם לצלצל לראש העיר, שאז
בטוח אינו לא עסוק עם טלפונים אחרים,
אבל זה צעד מאוד לא יעיל. שום נקמות
אצלו בבית לא הורגות את היתושים ש אצלכם.

שהכי הכי רצוי לעשות, זה לרוץ
לבית־המירקחת או לחנות הכולבוייניקית
הקרובה, לשלשל 650 לירות, ולקנות את
— 0 2 0דוחה היתושים החשמלי, שנתקע
ישר בתקע, כמו נורית־לילה, וצורך שום
כלום חשמל. זה הדגם הכי זול שבשוק,
ולטעמי גם הכי פרקטי. אנחנו משתמשים
בו מזה חודש־נקי־מסיוטים, והשלום וה שלווה
שורים כבר במעוננו.
לאריזה מצורפות גם טבליות מלאות ריח.

סטולוביצקי *סא&אס £אז
שיטה להחלקת
והמוות ביד הלשון,
הממזר הדפיס
דולר. כשאין מקום

החיים באמריקה מצא מייק סטולוביצקי, שאצל כולם חוזיים
ואצלו — זה הפרנסה.
כרטיסי־ביקור שנראים מבחוץ כמו שטר מקופל של עשרים
במיסעדה, למשל, הוא רק שולף כרטיס-ביקור כזה, באצבע

כרטיס ביקור
מחולק חינם

ובאמת, ומאותת בעדינות למלצר הראשי. לפתע יש מקום, והמלצר הראשי מתעשר
בסוף חיום בידיעה איפה גר מר סטולוביצקי, ומה הוא עושה.
במוניות הוא מורח טיפים כאלה בנדיבות, ולא שוכח להודיע בחיוך ש״אפשר
לשמור את העודף״ .החמור שהבליע תיכף את הטיפ בכיס, נחיה אחר כך חכם
יותר, על בטוח. אמריקה אמריקה, הזהרי. פופאי הגיע.

מהחדשבק לו שמרל
הלל!יוה. צביעה
ב מ מנת־בביסה ביתית
סוף־סוף משווק בארץ צבע בגדים למכונת
כביסה. זה דיילון, עולה כ״250
לירות, ומספיק לחמישה קילו כביסה.
לא, הוא לא מכתים את המכונה, וגם
לא את הכביסות הבאות, בתנאי שמקפי דים
לספוג את השלולית הקטנה שנקווית
על הגומי האוטם במכונות עם חלון קיומי.

הצבע לא יורד, חוץ מאשר שלוש-
ארבע כביסות ראשונות, שצריך לכבס
בנפרד מכביסת לבנה. כן, הוא מכסה
כתמים, וכל מיני איכסים על בגדי התינוק,
אבל צבע בגוון בהיר, לא מכסה
כתם כהה. גוונים בהירים טובים לצביעה
רק על בדים בהירים אחידים, שרוצים
לשנות את ציבעס.
קונים מיכל צבע סגול, למשל, ודוחפים
למכונה את כל העדויות והדוקומנטים
של הכישלונות הפרטיים בתור אדם ללא

פ ך חו לפת

עכשיו יש סדר בשכונה

עם החכמות האלה אסכים להשתמש רק
כשחיי יהיו בסכנה, ולא רגע אחד קודם
לכן.
רשתות יכלו להיות עסק משכנע,
אלמלא חנקו את בני־הבית. אז איפה ה היגיון,
אני שואלת. מה חפץ כבר לבר־מינן
המיסכנים, אם יש או אין שם יתושים.
ישנו גם ה״קטלך של אסקור, שאולי
טוב נגד זבובים, אבל עם יתושים זה
עובד בשיטת ירצו־יאכלו, לא-ירצו־לא-
יאכלו. צריך לתלות שם את החוכמולוג

החום המופק מהמכשיר הזערורי, משחרר
את החומרים הכימיים שדוחים יתושים.
את׳ הטבליות ניתן לרכוש לאחר מכן ב נפרד.
ניסינו גם את הטבליות של המתחרים,
וחוץ מזה שזה יקר יותר, הבושם
גם פחות נעים. אומרים לי שצריך מכשיר
כזד, לכל אחד מחדרי־הבית, כי מעבר לטווח
מסויים העסק לא יעיל. לי נראה שאם
יושנים עם דלתות פתוחות, ישנה זרימת
אוויר ״רווי״ ברדיוס העולה על גודל
החדר. איך שלא יהיה — זה כדאי !

תהל חזונו ל ם
את הסיפור המצחיק הזה שמעתי מיוסי
ינאי, שנראה עדיין זכר רציני למרות
שלושים וקצת שנותיו.
יש לבן־אדם הופעה אגרסיבית מלאת
הורמונים — אין מה לדבר.
הקיצר, הבחור היה בקונצרט של דייזי
גילספי, מיטיב ליבו בהפסקה — כששני
יפים קטנים, בני ,17 עברו והסתכלו
עליו.
״יא אללה חשב שהוא משתגע, אבל
אוזניו שמעו נכון .״רק זקנים יש כאן
היום״.

רבב. לזה מוסיפים איזו חולצה בסדר
גמור, רק שנימאס ממנה, ככה, וצריך להחליף
לה אישיות. לזה דוחפים איזה
בגד בודד של שכנה, שכבר חודשים מחכה
עם הפריט היחיד לתפוס טרמפ• ואם
רוצים מאוד להעיז, ויש עוד מקום, אזי
שמים פנימה גם איזה תיק צד אלגנטי
ורך, שצריך לעבור מסכת קבעצעריי׳ה
כזו, כי לא דאג להיות בצבע מודרני (יצא
דיילץ איך לכסות ׳איכסים בצורה אמנותית

אגדה וזוג נעלי בד מצ׳וקמקות.
שמים את כל הסיפורים חבילתי-אפש-
ריים האלה ביחד, שופכים ישר לתוך התוף
את האבקה, ומפעילים על התהליך
הכי ארוך ומרתיח בלי ההשרייה. זהו.
המכונה כבר תכבס, תצבע ותשטוף לבד.
כל הפריטים יוצאים עם תעודת-זהות
חדשה יפהפיה. חוויה יצירתית.
אצלי, למשל, חוץ מזה שהילדה מסתובבת
עם סגול מודרני שאין להשיג באף
חנות, היא תמיד נראית נקיה כזו, שבא
לתת לה ביס. רק אמא שלה יודעת מה
חיה תפריט הבגד ברבע השעה הראשון
ללבישתו, אבל היא לא מגלה אף פעם.
למה לח?

אודטה דני!

אדני אנשים מסתובבים בארץ
עם מנשירים זעירים הנסים קולות
חחעמד 11מצפצף
ו * .י ו; 0י ^ *י י!י! ייין״*ייי ; ו

ן*] קהל יושב בקולנוע. בקטע הכי
י •׳ מותח, מכיוון בלתי־צפוי, נשמע לפתע
צפצוף צורמני ובעקבותיו מישפט קצר
הנשמע כסיסמה מיסתודיה.
מיסעדה אינטימית ושקטה. לפתע זימזום
מטריד הבוקע משולחן סמוך. קונצרט
חגיגי בהינל־התרבות, דממה מוחלטת ופתאום
הצפצוף המרגיז, המקפיץ אפילו
את המנצח מדוכנו.
מה מקורם של הצפצופים המוזרים 1זהו
מכשיר קטן, גודלו כקופסת סיגריות, ה מוצמד
לחגורה — מכשיר הקשר האישי.
אופנת הקשר האישי החלה בארץ לפני
כשנה, כאחד ממרכיבי החיקוי לתרבות
האמריקאית, אלא ששם היא הופיעה לפני
יותר מעשר שנים. קיימות היום בארץ
חמש חברות להפצת מכשירי הקשי׳ האישי.
מיספר המינויים הארצי עלה בחצי
השנה האחרונה מכמה מאות ליותר
משלושת אלפים. מה מריץ את כל אותם
האנשים, במיוחד הגברים שבהם, לעשות
שימוש בצעצוע אלקטרוני חדש זה?
אחת מחמשת החברות הפועלות להפצת
המכשיר ולשירותי תקשורת היא איתורית.
החברה פועלת כשנה, ומשרתת ;מעלה מ־
1500 לקוחות. מנהלה הצעיר של החברה,
מנחם הרשברג, אומר :״נושא הקשר
האישי קיבל פופולאריות עצומה בשנים
האחרונות. מרבית האוכלוסיה בארץ מורכבת
מיוצאי צבא שהנושא מוכר להם,
.חשוב, ואולי גם חסר להם בעבודה אזר חית.
מכשירי הקשר האישי מאפיינים דינ מיקה
של עסקים, ואין כמעט סקטור ב שוק
שאינו נמנה עם לקוחותינו.״

ומבקש שיודיעו למיספר קוד מסויים,
בעוד כעשר דקות שמחפשים אותו דחוף
במישרד ראש־הממשלה. מה יותר מרשים
מכך ללקוח שיושב בחברת אנשים לביצוע
עיסקה כלשהי י לקראת הערב מגיעות
הקריאות הכי מצחיקות. נא להודיע למנוי
מיספר כך וכך, שיביא ארבעה סטיקים
בפיתה עם הרבה חריף לשמואל הביתה.
או בייבי־סיטר מבוהלתמודיעה שהיא
תעזוב את התינוק לבד, אם איש לא יבוא
להרגיע אותו. ביום שישי בצהריים מודיעה
אשה לבעלה שלא ישכח להביא 200 גרם
גבינה ושתי חלות מהמכולת של אברם.״
.״אנחנו לא משדרים איומים, ולא ניבולי
פה. לפעמים מגיעות הודעות כמו: נא
להודיע למיספר זה וזה שהוא מניאק גדול.

מרכז התיקשורת שד ״איתורית״
העובדת נדלקה על הלקוח
אפריים ביגון, מסביר את הכמות הקטנה
יחסית של המנויים בכך ש״כמות הקווים
היא גורם מכריע לאיכות השידור, ומשום־
כך צריכים להיות יותר סלקטיבים ב בחירת
המנויים.״ ביגון טוען שהוא כיהן
י כמהנדס אלקט27
שנה
רוניקה בתפקיד ראש ענף טכנולוגי. הוא
מסביר :״אנחנו החלטנו להקים את ה־מישרדים
במלון יוקרתי גם בשביל ה נוחות
שלנו, וגם בשביל הבחורות ש עובדות
אצלנו. הבחורות הן סטודנטיות
צעירות והן צריכות לשבת לפעמים ב-
מישמרות לילה. יותר נעים לשבת ב־שרתון.״
ביגון גם טוען שיש לו מכשיר
יקר ומודרני, שפועל על שיטת הזיכרון.
לא צריך להפעילו כל הזמן. הוא זוכר

עוכרת ״איתורית״ דינה דרייפוס
ציפצוף בלתי צפוי בקונצרט
או, אם לא תשלם את החוב שלך, נשרוף
לך מחר את הבית. גם הודעות פטירה,
חס וחלילה, או הודעות על תאונה לא
משדרים. פשוט מבקש־ם מהמנוי להתקשר
איתנו טלפונית.״

פי ת יו ןלב עיו ת
בפי סי ק ה

מנהל ״איתורית״ הרשכרג
200 גרם גבינה
את משרדי איתורית מאיישות בחורות
צעירות, שהן המעבירות את כל
ההודעות ללקוחות החברה. יבנה זהבי,
שחרחורת נאה בת ,22 שהיא גם העובדת
הוותיקה ביותר בחברה אומרת :״ברור
שיש לקוחות שלוקחים את המכשיר ל יצירת
רושם בלבד. למשל מצלצל אדם,

וכדת אחרת באיתורית היא מרי
< צ׳וק-רון, בת ה־ : 22״המקום והא נשים
פה נורא נחמדים, והעבודה מעניינת
ולפעמים גם משתלמת, חוץ מהכסף ש אנחנו
מקבלות. איך 1מכירים המון אנ שים
דרך הטלפון כמובן. אבל נוצרים
קשרים. למשל, הייתי צריכה פעם עזרה
בלימודים לאיזו בחינה בפיסיקה. אחד ה־לקוות
שלנו הוא דוקטור. והוא הציע
לי את עזרתו, הוא באמת עזר לי.״
העובדת הצעירה ביותר באיתורית היא
דורינה שמרוני, תלמידת תיכון, בת .16
״אני עובדת פה כבר חצי שנה,״ אומרת
דורינה .״לפעמים אני באה עצבנית לעבו

אבל משתדלת שלא ירגישו בזה. לפ עמים
לא הולד לי באיזו בחינה בבית-
הספר, אז כשאני מגיעה למשרד, ומתחילה
בשידור ההודעות, אני די נרגעת. חוץ־מזה
שאני לא יכולה לדבר לא יפה לאנשים.
אני עובדת רק פעמיים בשבוע. זה מעניין
אותי מפני שיש הודעות נורא מצחיקות
כמו: אל תכנס לחדר לפני שאתה מודיע
לי. או: היום הדירה תפוסה. אני מעבירה
הודעות כאלה בשיא הרצינות. לכל לקוח
אני מתייחסת אותו דבר.״
פאול רוטנשטרייך אחד ממנהלי איתורית
מספר :״לפני כמה חודשים עבדה אצלנו
בחורה ש״נדלקה״ על אהד הלקוחות. היא
בררה את מיספר הקוד שלו. והתחילה
להטריד אותו. אם הלקוח היה מעוניין
בה, מילא. אבל הוא התלונן שיש בחורה,
מהמישרד שמטרידה אותו, וזה גורם לו
לאי־נעימות במצבים שונים. גילינו מי זו
ופיטרנו אותה.״
חברת ״ביפר״ להפצת מכשירי קשר
אישי טוענת שיש לה כ־ 600 לקו חות•
מישרדי החברה ממיקמים ברוב פאר
במלון שרתו! בתל־אב־ב. מנהל החברה,

מנהל ״כיפר״ כינון
״שרתח״ בשביל העובדות
אם היו קריאות גם כשהמכשיר סגור,
ואז משדר אותן.
ביגון מסביר :״אצלנו לא משדרים
ניבולי־פה וגסויות. אבל יש לפעמים הודעות
למנוי מסויים שייגש לרחוב זה וזה,
יעלה לדירה מסויימת, ידפוק על הדלת
שלש פעמים, ויקבל הכל במחיר טוב.״

במדינה
(המשך מעמוד )59
הפריע. המשכתי לבלות איתם כרגיל.
יצאתי עם בחורות, והלכתי
לבתי־קפה ומועדונים.
אחרי שנה הרב דהאן אמר לי
שידיעותי ביהדות מספיקות, כדי
שיוכל להציג אותי בפני הרבנים
המגיירים היושבים בפאריס.
הרב דהאן הציג אותי בפני שלו שה
רבנים, ששאלו אותי שאלות
על הכל. הם בחנו את בקיאותי
ביהדות. ולאחר מכן הודיעו לי
חגיגית שהחליטו לקבל אותי אל
חיק היהדות, ונתנו לי תעודת־גיור
חתומה על-ידם, ועל־ידי הרב
דהאן. חזרתי לבלגיה שמח, נראה
לי שהעניין הסתיים.
החזן פוליקובסקי יצא לגימלאות.
במקומו בא חזן חדש בשם יהושוע
לבר. היה לנו ויכוח בבית־הכנסת.

בסס ולהתחתן עם בחורה יהודיה
מבית־מסורתי. אחרי-כן אני מתכוון
לעלות לארץ.
הקיץ באתי לישראל. חשתי הסר־אונים,
והחלטתי ללכת לרב דרייפוס
בירושלים. הוא שמע את כל ה בעיות
ואמר שאינו יכול לעזור לי.
פתאום הוא הציע לי ללכת למאה
שערים, ולהתגייר שם תמורת כסף.
הופתעתי וסירבתי בכל תוקף. סי פרתי
לו שאני רוצה להתגייר מפני
שאני מתאים להיות יהודי, ולא
בגלל שאני משלם כסף. עוד בבלגיה
הציעו לי לפנות לרב קסור־לה
בפריז. שמעתי הרבה פעמים
מספרים שהוא שואל קודם את מי
שבא ׳ אליו אם יש לו כסף. אני
מכיר מישהי שלפני עשר שנים הוא
גייר תוך יום אחד, תמורת עשרת
אלפים פרנקים.
פרשת האסקורט

•גאל
הורב״ץ
*ץ כונית ה״אסקורט״ הלבנה
* 1השתרכה בקושי רב בעליות
לירושלים. בתוך המכונית הקטנה
ישבו שניים: שר־האוצר, יגאל
הורביץ ונהגו. במעלה הקסטל נם־
תהו חלונותיה של האסקורט. המכונית
התחממה. הנהג כיבה את
מיזוג־האוויר שבה והוא והשר פת חו
את החלונות.
יגאל הורביץ קילל. בשנים האח רונות
נסע הורביץ רק במכוניות
אמריקאיות גדולות בהן היה מות קן
מיזוג־אוויר. הורביץ העשיר
יכול היה להרשות לעצמו מכו ניות
גדולות והוא ידוע כמי ש מעריץ
את המכוניות האמריקאיות.
כשהחל הורביץ במדיניות הקי צוצים
שלו, הוא החליט להראות
דוגמה אישית. בעוד שר־האנרגיה,
יצחק מודעי, מחליף את מכונית
התלוו שלו במכונית פורד גדו לה,
אחדי שלושה חודשי נסיעה
בלבד, ובעוד השר הממונה על
הרכב לשרים, שר הפנים הד״ר יו סף
בורג, מחליף את מכונית ה-
וולוו שלו באולדסמוביל גדולה
ויקרה, החליף יגאל הורביץ את
.התלוו של שר־האוצר במכונית
אסקורט תוצרת־ישראל.
הכל הזהירו את הורביץ מפני
המכונית הקמנה. הורביץ הוא מהשרים
הנוסעים הרבה. מדי יום
הוא נוסע על קו כפר־וסבורג, שם
נמצא ביתו — ,ירושלים, שם
לישכתו. בנוסף לנטיעות יום־יומיות
אלה, מרבה הורביץ בסיורים ברח בי
הארץ.

לפרסםל פני

גר כן־אברהם

ה מ כי ר ה

ף עייה אחרת היא בעיית מי״
זוג־האוויר. בכל מכונית אפ שר
להתקין מזגן, אך במכוניות
קטנות המזגן אינו יעיל. כל
עלייה גורמת למכונית קטנה להת־

שר־אוצר הורכיץ
מודעות פירסומת
חמם, ויש צורך לסגור את המז גן.
ה׳אסקורט היא בעלת נפח
מנוע של 0 1300י.סי. ואינה מסוגלת
לשאת את העומס של המזגן.
אולם הור,ביץ עמד על רכי שת
מכונית כחול־לבן עבורו,
מכונית אשר בתודעת הציבור היא
קטנה וחסכונית. הוא קיווה ש רכישת
האסקווט תזכה לכותרות
גדולות בעיתונים .״אני צריך לתת
דוגמה לחיסכון,״ אמר ליועציו.
אולם העיתונים איכזבו את
הורביץ. כמה מהם פירסמו את
הידיעה על מכונית האסקווט של
השר בעמודים פנימיים על גבי
שלוש שורות. האחרים סירבו
להתייחס אליה.
הורביץ עומד להחליף את ה מכונית
שלו למכונית גדולה יותר,
אפשר יהיה גם להתקין מזגן וגם
לנסוע בעליות. אך לפני שהוא

מוכר את המכונית, החליט עוזרו
האישי, חיים חכם, להרוויח בכל
זאת פירסומת אישית לשר שלו
בעניין האסקורט, הוא פנה אל
מפעלי המכוניות בנצרת, יצרני
האסקורט הישראלי והציע להם :
״אני אסדר לכם ששר־האוצר יצ־טלם
על־ידי מכונית האסקורט
שלו. אתם תוכלו לפרסם תמונה
זו במודעה בגודל עמוד בעיתו נים,
ותזכו בפירסומת מצויינת.״
מפעלי הרכב סירבו. התשובה
שלהם היתה :״זו הוצאה כספית
גדולה מדי, מודעה על־פני עמוד
שלם בעיתונים.״
השאלה הנשאלת עתה על-ידי
ליצני האוצר היא אם חכם יפנה
גם ליבואני פורד או וולוו, כשהשר
שלו יחליף את מכונית האסקורט,
ויציע להם פירסומת מיניסטריא לית.

אמונה
— ולא כסף
החזן לבר אמר, ששישה מיליון
יהודים נטבחו בגלל שלא קיימו
את המיצוות. לא יכולתי לקבל
זאת. טענתי שהוא מעליב את אלו הים,
מפני שהוא זורק את האחריות
למעשי המין־האנושי עליו. אמרתי
שרוב היהודים, שסבלו והושמדו
בשואה הם יהודי־פולין החרדים,
שקיימו את כל -המיצוות. הסברתי
לו שהוא צריך לקבל את העובדה
שיכולה להיות תשובה אחרת. לבר
לא ענה.
בשבת שלאחר מכן, התאספנו
בבית־הכנסת כרגיל, וכפרנו עשרה
מתפללים למניין. לבר אמר שאי־אפשר
להתפלל כי יש רק תשעה.
ספרנו שוב וראינו שיש עשרה.
לבר אמר, שהוא לא מכיר בגיור
שלי, שנעשה בידי רב ליברלי. היא
נתן לי להשתתף במשך חודש ב מניין
רק מפני שהוא מתיר ,-.איל
עכשיו אני אצטרך לעבור גיור אצל
רב אורתודוכסי.
ניסיתי לבקש עזרה מהאירגון-
הציוני בבלגיה. פניתי גם לגבריאל
תור, שליח הסוכנות שם, וגם הוא
לא ידע איך לעזור לי. נציג בני-
עקיבא בבלגיה, אמר לי לעלות
לישראל. אני באמת מתכונן לע לות,
אבל כרגע אני משלים את
לימודי ההנדסה בבלגיה. זה יקח
עוד שנתיים. אני רוצה קודם להת־ה
עו ל ם הז ה 2240

היום אני לא רואה שום פיתר ן
אבל אני לא מיואש. בהתחלה חשב תי
שיהיו לי בעיות עם נוצרים
בגלל שהתגיירתי. עכשיו אני רואה
שיש לי דווקא בעיות עם יהודים.
אבל אני מאמין שהיהדות נותנת
את כל התשובות, וגם אצלי ה־בעייה
תיפתר בסופו של דבר.
עד כאן סיפורו של נועם בן־
אברהם.
השבוע עומד נועם לחזור ל בריסל.
בזמן ששהה בישראל ארעה
ההתנקשות באנטוורפן .״אני מכיר
את הקהילה היהודית באנטוורפן,״
סיפר נועם .״רובם יהודיים חרדים
מאוד. מפליא שהמחבלים פגעו
דווקא ביהודים שם. רובם אנטי-
ציונים ומתנגדים לעצם קיומה של
מדינת־ישראל.״

או׳ ם
הרמ דו קאהס ^ דון

חיידי האו״ס באו
דחפש הרפתקה
בתד־אביב ומצאוה
חקירת־הניור שד כן־אכרהם
תופס או ליא תופס

השעה היתה כבר שלוש לפנות-
בוקר כשנוריס סימקין ורוני קיי־

טרי חזרו למלונם. השניים הם חיי לי
כוח־האו״ם השוהה ברמת־הגולן.
מדי פעם הם מגיחים לתל־אביב,
העיר הגדולה, ומבקשים בידור
והרפתקות.
השבוע נכנסו לחדרם במלון נס־ציונה,
הקרוב לרובע הבידור של
רחוב הירקון בתל־אביב. השניים
בלונדיים ודקי־קומה, היו שמחים
ועליזים, וכטוב רוחם עליהם פגשו
באולם הקבלה בחורה שחרחורת.
הם שוחחו איתה באנגלית עיגלת
על ארצם פינלנד, ועל רמת הגולן,
והלכו לחדרם.
סימקין התחיל להתפשט, הוריד
את שעונו וטבעתו, ושלף את אר־נק־הכסף
שלו. גם חברו הוציא
את צרור״הכסף שנותר לו אחרי
ערב מבדר בתל־אביב, והניח אותו
על שולחן־הלילה.
החום היה גדול, ושני החיילים
הסקנדינביים החליטו לעשן סיגריה
אחרונה לפני השינה. והנה מבעד
לדלת שנשארה פתוחה בשל החמסין׳
ראו את הגברת הצעירה עמה
שוחחו קודם.
הצעירה סיפרה במישטרה כי
השניים הציעו לח 50 דולר עבור
חסדיה, אך למרות שהיא עוסקת
בזנות מפעם לפעם, סרבה להם.
(המשך בעמוד )64

1א01ק -סדרת תכשירי
טיפוח חדשה לנשים
י 1א? 0 1׳ הוא שמה של סידרת תכשירי טיפוח חדשה לנשים, אשר
מוצריה הראשונים, מופצים בימים אלה בתמרוקיות וברשתות
השיווק.
כיוון שאנו עומדים בימי הקיץ, הותאמו המוצרים החדשים של
״פוינט״ לעונה החמה. בסידרת הדאודורנטים של ׳׳1זץ? 011 תמצאי :
. 1די או דו רנטכ דו רי ן> 0 8 0 1אנטיפרספירנט ללא אלכוהול
— מונע הזעה — ב־ 3ריחות שונים( .ודג> 1 1 0 0 > 0חסכוני
ואריזת המתנה הקומפקטית שלו — הנכנסת בקלות לארנק
הכסף — מספיקה לתקופה ארוכה).
.2די או דו רנטספ רי: ב־ 3ריחות שונים בריכוז גבוה, משמש
גם כבשם.
. 3ש עוו הקרה: להרחקת שיער מכל חלקי הגוף( .מיצרן חיוני
לעונת הרחצה
תמציות״ הבושם לסדרת 7א ,? 0 1מיובאות מצרפת, שווייץ וגרמניה.
המוצרים נארזים במפעלי אינטרקוסמא ירושלים.
מוצרים נוספים של פוינט, ישווקו בחודשים הקרובים.

ל ב ריז ה
מוסיקפה

הרברט ס מו אל 80 טל 656992

ברו ! ,סולק,
ג׳ו, ר וק
פתוח כ ל יום כו לל יום א׳ מ שע ה 21.00

101

יי•-־־א נהג! נהג!
יש לך מכונית מגזע רנו?
שים אותה רק

ברנו פו
זה על האוטוסטרדה, ליד גן
צ׳ארלם קלור.
רשימת הפינוקים שם
זה משהו שלא יאמן.

תלך תראה לבד

הופיע!
ס פ רו החדש של

גבי רוזנבאום

מג רו ת
שבוע של התאב דו ת
להשיג בחנויות הספרים המובחרות
הפצה ראשית: בית״עלים

במדינה
(המשך מממוד )63
״זו שעת המנוחה שלי,״ אמרה. או לם
בינתיים התאוששה והחליטה
להרוויח את הכסף.
חיילי האו״ם אמנם הזמינוה ל חדרם,
אולם היא הציעה שיעברו
לחדר שלה, שכן גם היא מתגוררת
באותו מלון.
השניים השאירו את חדרם פתוח
והתלוו לפרוצה. לפתע ראו גבר
יוצא מחדרה, והדבר עורר לרא שונה
חששות בליבם. היא הרגיעה
אותם, הם נכנסו לחדרה והמשיכו
בשיחה.
כאשר קייטרי הלך לשרותים יצא
סימקין למרפסת לעשן עוד סיגריה,
לפתע שמע את חברו קורא לו ל עזרה.
בחדר ראה את הגבר שיצא
קודם, ואת חברו דוחף אותו על
המיטה. הבחור השחרחר, שהתגלה
אחר־כך כאבי אשרף, התרומם ב מהירות
מעל המיטה, קפץ לעבר
הארון שבחדר, והוציא מתוכו מס פריים.
כשהוא אוחז במספריים הת קרב
אל החיילים. השניים לא איב דו
את עשתונותהם. קיימרי הוציא
מיכל־גז והתיזו אל פני אשרף.
בעזרת הגז הצליחו שני החיילים
הפינים להתגבר על אשרף, ולהכ ניסו
לחדד־השירותים. בינתיים גי לו
כי מחדרם נעלמו חפצי הערך
שלהם. שעון הטיסו וטבעת־הנישו־אין
של סימקין לא היו על שולחו־הלילה,
מקום שהניחם קודם לכן,
וסכום של 240 דולר גם הוא
נעלם.
בעוד אחד מהם שומר על אשרף
בחדר״השירותים, רץ האחר להזעיק
את מישטרת האדם. תוך כדי
נסיונות להתקשר למישטרה, הגי עו
לידי הסכם עם אשרף, הוא יח זיר
להם את חפציהם, והם ימנעו
מלדווח על המיקרה למישטרת־ישראל.
אשרף
אמר להם לרדת לחצר־המלון,
ושם כעשרה מטרים מן
הקיר היה מונח צרור עטוף בנייר
ובו הדולרים, ולידו השעון. ב מרחק
מה משם היתד, גם הטבעת.
כל החפצים הושלכו מחלון חדרם
אל החצר.
השניים נטלו את רכושם, אמרו
שלום לאשרף ולידידתו, והלכו לי שון
במלון מקסים, שגם בו היד,
להם חדר.
מישטרת האדם הגיעה למקום
בשעות הבוקר המוקדמות וחקרה
אותם. המישטרה גם הודיעה להם
כי אין מנוס מדיווח על הענין ל-
מישטרת־ישראל, וכי כל ההסכמים
שעשו עם אשרף אינם יכולים ל התקיים.
שני
הפינים נחקרו במישטרה,
ובעקבות עדותם נעצר אשרף ו הועמד
לדין. בבית־מישפט השלום
בתל־אביב, גבה השופט דוד בר־אופיר
את עדותו של סימקין. ה אנגלית
שהספיקה לחייל לצרכים
חברתיים בתל־אביב עד כה, לא
עמדה לו בבית המישפט. והתובעת
המישטרתית, חרותה הראל, דאגה
כי יובא תורגמן מפינית לעברית.
מתוח וזקוף עמד חייל־האדם
על דוכן־העדים, וסיפר את סיפור
ליל־ההרפתקות שעבר עליו ועל
חברו. על ספסל הנאשמים ישב
אשרף לבוש חולצה שחורה וצפה
בנעשה. הוא סרב להצעתו הנדיבה
של השופט לכתוב לעצמו את עי קרי
עדותו של הפיני, כדי שיוכל
לחקרו, ורק לטש עיניים שחורות
ועמוקות אל עבר העד.
מישפט מכות לאשר.

תן טרמפ לחייל

אגרוף כעין שווה
טה חודשי מאסר,
גם למי שמכה
כפעם הראשונה
לפני עשרה ימים חזר אברהם
יחיאל לביתו סר וזעף. בזמן ה אחרון
הציקו לו מחשבות רעות
וחששות ארורים. הוא חשד כי

אישתו, טובה, החלה מסתובבת עם
גברים אחרים.
יחיאל נכנם הביתה כרוח סערה,
הציץ באשתו והחל מכה אותה. הוא
נתן לה אגרוף בעין, שרט את
ידיה ורגליה, ואחז בצווארה. האשה
התגוננה, צעקה וצרחה, והפרשה
הסתיימה בתחנת המישטרה.
למחרת הובא אברהם לשם הא רכת
מעצרו בפני השופטת מרים
פורת. השופטת הציצה באשה ה חבולה,
וראתה את הסימנים שהש־

תנאי, במקרה שיחיאל שוב ייצא
מכליו ויתקוף את אשתו.

סמים מוסיקאלים

תייר פרסי הכיא?ארץ
סיי 8מקולקל השווה
30 מיליון לירות
אנשי־הביטחון בנמל־התעופה בן־
גוריון העיפו מבט לעבר הצעיר

שחור־הזקן, וביקשוהו לעבור בדי איר
הבעל באשתו. העין היתה
קה ביטחונית שיגרתית.
כחולה ונפוחה, והשריטות ניכרו
היטב על זרועותיה של האשה.
לאנשי הביטחון יש חוש־ריח
לגבי תיירים שחורי־זקן ושיער,
״יש לעקור מן השורש תקיפת
בייחוד אם הם בעלי דרכון פרסי,
נשים,״ אמרה השופטת, וציוותה על
מעצרו של יחיאל, ועל שפיטתו
הבאים מתורכיה. אולם הפעם לא
נמצא כל פגם ביטחוני בברהם
תוך זמן קצר.
קרפל. רק כאשר נתנו אנשי ה לא
עברו עשרה ימים מד,תקיפה,
ביטחון את עיניהם במכשיר הרדיו-
טייפ שהיה ברשות התייר, פגעו
בול. המכשיר היה בעצם רק בית .קיבול
לשתי חבילות עטופות היטב
שהכילו אבקה לבנה. אנשי הביט חון
העבירו את ברחם לידיהם של
אנשי המישטרה, והללו המשיכו
בחקירה.
מכשיר הטייפ הפגום של ברהם
היה שווה כ־ 30 מיליון לירות. שכן יותרמשניקילוגרם הכיל קצת
הרואין נקי ומשובח.
החשוד נעצר מיד, וסיפר במיש־טרה
כי נתבקש על־ידי מישהו ב־חוץ־לארץ
להעביר את המכשיר
לידיד בישראל. אולם לדיברי ה תובעת,
רחל גודשמידט, הודה כי
וידע שהמכשיר אינו מנגן, ואין לו
אפילו חיבור לחשמל.
העונש על החזקת סמים או תיווך
בהם הוא למעלה מעשר שנות מא שופט
בר־ אופיר
סר, ולכן מחייב החוק כי לנאשם
פינית או אנגלית
יהיה סניגור. לפיכך כאשר הובא
הנאשם בפני השופט המחוזי התורן
וכבר הגבר עמד־לדיון בפני השו בפגרה,
יעקב קדמי, הבטיח לנאשם
פט דוד בר־אופיר. הוא השפיל
כי בית המישפט ימנה לו סניגור
את ראשו והודה באשמה. הוא הס על
חשבון המדינה.
ביר כי אינו יודע מה קרה לו ל הבעיה
היא שברהם, אינו דובר
אחרונה, הוא מתוח וחושד באשתו,
כל שפה מלבד פרסית. שוטר, ש וזו
גם הסיבה שיצא מכליו והכה
הובא במיוחד, ישב לידו ותירגם לו
אותה.
את דיברי השופט והתביעה. ובית-
המישפט כתב בהחלטתו בי על
השופט בדק את עברו של יחיאל,
המזכירות למנות לברהם סניגור
וגילה כי אמנם אין לו הרשעות
במהירות האפשרית, וכי רצוי ש־קודמות
בעבירות אלימות, אולם
סניגור זה יהיה דובר פרסית.
הוא הורשע בעבירה של גרימת
נזק לרכוש, ועליה תלוי ועומד
הנאשם ביקש מבית־המישפט ל נגדו
עונש מאסר של ארבעה חו הקדים
במישפטו, כיוון שהוא תייר
דשים. לבקשת התובעת, חרותה
בארץ, ויושב כבר חודשיים במעצר.
הראל, הפעיל השופט את העונש
לדבריו ״סידרו אותו״ וחבל על כל
הזה, והוסיף עליו עוד שני חודשי
רגע שהוא יושב לחינם.
מאסר בפועל על העבירה הנוכ בהחלטתו
ציווה השופט גם על
חית. וכן ששד, חודשי מאסר על־זרוז
הדיון.
ה עו ל ם הז ה 2240

הו רו ס קו פ י

בורו ^ 1

(המשך מעמוד ) 14

(המשך מעמוד ) 10

בה היכולת המהירה ליצור קשר חם
ולבבי עם חברים, וחוש״הצדק המשותף
לשניהם, יוצר התאמה טובה בי ניהם.
על־פי־רוב הם נמשכים לאמנות
ולכל דבר הקשור ביופי, ביתם מרשים
את כל רואיו. הקשר נוח לשניהם, כיוון
שהמאזנים רגיל להתחמק באמנות דיפלומטית,
וכך גורם לאריה שיאמין לו
בתמימות. האריה נהנה מהילדותיות,
ההשתעבדות ושימחת־החיים של בן מאזנים,
ולא ינטור לו גם אם לא תמיד
יקיים את הבטחותיו.

בעיית השיכון, והזרים סכומי
כסף אדירים לשכבות המצוקה
באמצעות הביטוח הלאומי.
יצחק רביו הוא האיש שהבין
את תחושת המרירות של שכבות
המצוקה ופעל למענה. הפנתרים
השחורים, אף כי לא נמנו עם
תומכי הממשלה, לא היססו להודות
על כן בפני רביו באומרם:
הוצאת לנו את הרוח ממפרשי-
נו, אבל תודה על מה שעשית
למען שכבות המצוקה.
יצחק רביו הוא האיש שממשלתו
חוללה נפלאות בפיתרון
מצוקת הדיור באיזורים שונים
של הארץ. בשלוש שנות כהונתו
כראש-ממשלה ניבנו רבבות
דירות לעולים חדשים, זוגות
צעירים ומישפחות מרובות״ילדים.
נמצאו 135 אלף פיתרונות דיור,
מתוכם הוטבו תנאי הדיור של —
43 אלף מישפחות מצוקה שגרו עד
אז בתנאי תת-דיור.
יצחק רביו הוא האיש שמתון
דאגה עמוקה לחינוכם של ה-

ארי ה עם עקרב
ניגודי אופי כל-כן חזקים כמעט לא
ניתן למצוא בכל גלגלי-המזלות. על-פי-
רוב נוצר מתח וחשש ביניהם ברגע הרא העקרב
רגיל לחקור כל דבר
שון.
לעומקו, ולא לשכוח שום פרט, לכן אי ננו
מסוגל להתייחס בסלחנות לגישה
הקלילה, הבזבזנית, והראוותנית לפעמים
של האריה. האריה חש באפילה האופפת
את העקרב, וחושן כזה גורם לו
לדיכאון. העקרב אינו יכול לשאת בל־כן
הרבה אור וזוהר ללא מקום מיס-
תור, ולהימצא עם עצמו. לאריה תפיסה
רחבה ואופקים־רחבים, ולעקרב
חשיבה הנתפסת לפרטים, ומהפרטים
יוצרת את הסך־הכל, וזה אולי מקור
חוסר״ההבנה ביניהם.

ארי ה עם קשת
התאמה טובה נוצרת בין שני המזלות.
הם שייכים למזלות״האש המאפיינים :
דינמיות יצירתיות, התלהבות ואימפולסיביות.
צירוף של קשת ואריה מהווה
איום מתמיד לתקציב, לא יהיה איש
שידע לעצור את יצר הביזבוז. אן מכיוון
שעל־פי־רוב שניהם בני-מזל, אם ישארו
ללא מצלצלין יגיע כסף במפתיע, ויציל
אותם מכל הסתבכות צפויה. תהפוכות
מצבי־הרוח שבהם לוקה הקשת, לא מפחיד
את האריה, כמו-כן הצורן להתנער
מדי פעם ולהימצא ביחידות. התחביב ה משותף
לשניהם בדרן־כלל הוא הספורט.

ארי ה עם גד
הרבה מן המשותף ניתן למצוא בגדי
ובאריה. כושר״האירגון, הרצון לשלוט,
והאחריות כלפי העבודה וכלפי הידידים.
מיזגם שונה בתכלית. האריה חם, מתלהב,
ומלא אופטימיות, ואילו הגדי,
מסוייג, סגור, עצור וחושש מן העתיד
לבוא. אן כאשר הם נמשכים האחד
לשנייה הם משלימים זה את זה ונוצרת
הבנה. הגדי משרה ביטחון ויציבות,
והאריה מחמם את הבית, ומביא
שימחת־חיים ותיקווה לעולמו של הגדי.
הקשר ביניהם נבנה על אמון־הדדי.

א רי ה עם דל
שני המזלות עומדים האחד מול השני
בגלגל המזלות, ויוצרים שיתוף וניגוד.
זהו צירוף מצוי ומקובל ביותר על שני הם.
התנהגותו של האריה ליד הדלי
שקטה. הדלי האימפולסיבי, שאת מצבי־רוחו
המשתנים אפשר למנות כאת שעות
היממה, הופן ממושמע ליד האריה,
ומכיר בכן שיש מעליו שליט. לפעמים
יחושו השניים זרות, וזאת כאשר הדלי
יוציא את עצמו מהמסגרת המשותפת,
על-ידי בילוי מוגזם עם ידידים, או עיסוק
מופרז בקאריירה. האריה דורש נאי
מנות, ובהחלט מצפה שהוא יהיה במר-
כן מחשבותיו של בן־זוגו.

ארי ה עם דגי ם
בין דגים לאריה נוצר על־פי-רוב קשר
מוזר, בגלל ההבדלים באופיים ובגישתם
לחיים. האופטימיות והאקסטרובר-
טיות של האריה, לעומת הפסימיות, הדאגה
והמופנמות של הדגים, יוצרים
קשר עצוב. אן אין־ספק שבן דגים עשוי
להיבנות מקשר זה, בעוד שהאריה ינסה
תמיד מחדש להבין את הלו״הרוח של
שותפו ולעודדו. היתרון עבור האריה
הוא בכן, שבן מזל דגים לעולם לא יערער
על שילטונו, ויסכים להיכנע ולהיות
עבד-נרצע של אדונו ללא התנגדות
גלויה.
.ה עול ם הז ה 2240

האיש שלא
רק ריבו
אלא גם עשה
ילדים בעיירות הפיתוח הועיד
תקציבים מייוחדים לטעוני־טיפוח,
ועשה למען הנהגת יום לימודים
ארון בעיירות הפיתוח.
יצחק רבין הוא האיש שלחם
למען טוהר המידות, ללא מורא
ובלי משוא פנים, גם בתון מיפ-
לגתו. הוא זה שפתח בצעד הראשון
ההכרחי, שיוויון גמור של
האזרח לפני החוק. חשיפה מוח לטת,
ללא פשרות, של כל התנהגות
הסוטה מן הנורמות של
הגינות יושר. רביו לא חיפה על
איש, הוא הביא לידי חשיפה של
פרשיות ולא עשה סידורים מתחת
לשולחן.
יצחק רביו הוא האיש שבתקופת
היותו ראש־ממשלה הורה
לחשוף הכל, לחקור, לתבוע ולשפוט
גם אם היו חברי מיפלגתו.
(ידלין, צור, פלד ואחרים).
יצחק רביו הוא האיש אשר
ממשלתו צימצמה את הפער במאזן
התשלומים מ״ 4מיליארד
דולר בשנת 1974-75ל 2,4-מיליארד
דולר במחצית הראשונה
של שנת .1977
יצחק רביו הוא האיש אשר
בהיותו ראש-ממשלה צומצמה האינפלציה
מ 54*-בשנת , 1974
אחרי מילחמת יום־הכיפורים,
ל״־ג 10,2בשנת .1977 לפי הערכה
של ״בנק ישראל״ לא היה מגיע
שיעור האינפלציה בסוף 1977 אל
מעבר ל. 25*-
יצחק רביו הוא האיש אשר
במאמצים גדולים ועקשניים עלה
בידי ממשלתו להגדיל את הייצוא
ולהקטין את הייבוא. בשנת
1976 צימצם את הפער במאזן
התשלומים ב־ 600 מיליון
דולר.
אלה מקצת ההישגים הכל־כליים־חברתיים
שרבין דאג לשקוד
עליהם ולעשותם ; ולהבדיל
מיריבו — לא טרח לפרסמם.
יצחק רביו, שחייו היו והינם
קודש בשרות מפואר של האומה,
לאורן כל הדרן, לא רק
דיבר והבטיח — אלא גם עשה.
ואתה, אלכס ידידי, שיודע מי
המתמודד עימו, אין תוכל שלא
להבחין בהבדל המהותי שביניהם
י ! ערכתי מיפגש אמנים
עם יצחק רביו, כי הוא האיש
שצריך לתמון בו במאבק בין
השניים.

הרז״ה ובריאות בסלון המלך שאול אשקלון
מעכשיו אין צורך לצאת לחו״ל לחופשת
הרזייה ובריאות. מרכז להרזייה, במתכונת
בינלאומית, נפתח כמחלקה מיוחדת
במלון המלך שאול, עם מומחית דיאטטי־קנית
מארה״ב, עם השגחה רפואית
וטיפול אינדבידואלי, בהנהלת אלי
ושמחה.
מרכז הרזייה זה פועל בצד האירוח
הרגיל של המלון לכל המשפחה. סור
חדרים ממוזגים, טלפון ורדיו בכל חדר,
בריכת שחייה אולמפית, סאונה, מועדון
לילה.
גננת ומדריך יע סיקו את ילדיכם בעוד
אתם נהנים מנופש אמיתי.

מבצע מיוחד 1550 :ל״י(כולל מע״מ)
פנסיון מלא לאיש בחדר זוגי. הנחה לילדים.

הזמנות במלון: טל8-9 .־)051( 34124-5-6-7
ת״א( :פתוה רצוף ) 1900-0900
בלילה -מזכירה אלקטרונית, גורמן ,28 טל 222042 .
אבן גבירול 140 טל( 450359 .פתוה רצוף ) 1900-0900
חולון: סוקולוב 86 טל 892305 .
ירושלים: המלך ג׳ורג׳ 23 טל 228258 .
רמת־גן:ביאליק 56 טל 731773 .
ואשל׳ צ: רוטשילד 37 טל 997965 .
רמלה: שד׳ הרצל 72 טל 054/25294 .

כל המתמודדות על תואר

מלנההמים 8 0׳
תזכנה במצלמת הפוקט

ז 113ע/1ג

אמנוח

גזור — ושמור

מיו־ע

הפתעה אח״מיח

העתון שלנו בארה ״ ב
דיור ו ע בו ד ה
המפתחל חז רהה בי ת ה
מנ ה ל• /בעל עסק /קבלן
בנין /אם ברצונך למסור
מידע ו /או לפרסם מודעה
הענק לגני משפחתך וחבריך
השוהים בארה״ב מתנה מקואשר
תקרא ע״י אלפי ישראלים
השוהים בארה״ב,
רית — מנוי על עתון ״מידע״.
שנה 10 חצי שנה —
התקשר לטלפון )03(836—107

ו/או כתוב אל :

. 19083ג? 1,דוז 10מ6ז\113

ח תו ם על מיד ע — זעתון שלנו כארה״ב
מנוי על מי ד ע -מתנה
שכל ישרא לי בארה ״ ב
מחכה לה

הציירת

סילכיה

גינסכרג

הרימה את שפופרת הטלפון, וחייגה
לבית״המלאכה של שטיחי ד׳ארנו,
כדי להתעניין בקשר לשטיחים ש עשו
לפי ציוריה. לפתע שאל אותה
המנהל, באם ראתה את העיתון
מעריב מיום אתמול. היא השיבה
שלא, בתדהמה. הוא הציע לה לה ציץ
בעיתון, כי כתוב בו משהו
על יצירתה. היא מיהרה לחפש
במה דברים אמורים.
מסתבר, שמינהלת שדה־התעופה

ופרטים אודות עצמה ברוסית
(שפח־האם שלה) ובעברית (שפת
הארץ בו בוצעה הקבורה) הטמינה
קטיה גם חפצים אישיים ; מכנסי
ג׳ינס, ספל, מראה, מסרק ועוד.
המעמד הזכיר במיקצת את המינהג
המצרי העתיק של הפרעונים, לק בור
יחד עם הנפטר את חפציו ה אישיים
והאהובים.
מה היתה מטרת האירוע המוזר
ויוצא הדופן, והאם היה זה רק
טריק פירסומי, או שיש דברים
בגו?
הציירת קטיה ארנולד, ילידת
שמט שיים חגים
בסוכות
( 3.10־ ) 26.9

במחיר ללא תקדים -׳
החל מ־

499

הוז׳ רבער 1000
העולמות

בולל הכל

(כלכלה מלאה)
החג האמיתי למשפחה -בשייט באוניות
הפאר ו\ו 0ו 08 עם ביקורים ברודוס,
כרתים, סאנטוריני, פיראוס, הידרה,
פורט סעיד* וחזרה לאשדוד.
תאים מפוארים ממוזגי אוויר, עם
טלוויזיה וטלפון, בריכת שחייה,
דיסקוטק, אולם משחקים, סלון יופי
ועוד.
פרטים והרשמה אצל סוכני הנסיעות.

ש טי ח קי רלאח ״ מי ם
סילביה גינסברג

*לירידה לביקור בפורט סעיד דרושה ויזה
מצרית. משך הטיפול כ־ 4שבועות.

13£5ט 00

סוכנים כללים:

שלם נפלאבהישגידך.
החברה מי ספר 1לטיוליםמ או ר ג ני ם ו חו פ שו ת
נופ ש, ת ע רו ךלכלהמועמדותהסופיותבתחרות

מלכ ת המי 80

סיוריםנפלאיםלדל פי, ל קיי פ -סו ניו ן, אתונה
על כלאוצרו תי ה ו שיי טלאייםהסי רו ניים.
אתהבנותי לוו מ ד רי כי או פי ר שורס
המנוסים, המכיריםאתכלאפש רויו ת ה בי לוי
ביוון.
חברת או פי ר טו רסתארחאתהמועמדות
ה מ מו ק ם
ב מ לון ״ טיטניה ״ המפוארבאתונה,
במרחקקצרמכלאתריהתיירות.

שלהם עשוי היה להיות היפוך
רעיונה של קטיה — לקבור את
אמנותה.
קטיה ארנולד, היא אשה צעירה,
אינטליגנטית מאוד, מלאה רעיונות
כרימון. היא מאמינה שבשנת 1984
תתרחש מלחמת־עולם, או כפי ש מתואר
בתורת הקבלה ״מלחמת
גוג ומגוג״ .והיכן ניתן להסתיר
אוצרות אמנות, במקום שיהווה
מקום מבטחים בכל תנאי? מתחת
האדמה. אפילו המוסיאונים אינם
מיקלט בטוח, טוענת קטיה. לכן,
אספה קומץ מידידיה, רובם ציירים
עולים מרוסיה, שיחזו באירוע. היא
אף טרחה להחתימם על מיסמך, שבו
הם מתחייבים לא לגלות במאה
השנים הבאות את מקום קבורת
הציורים. היא השקתה את כולם
וודקה בתום הטקס, כדי שלא יזכרו
את המיקום המדוייק, ודאגה לתעד
את האירוע בסרט ובתמונות.
בכוונתה להשפיע על אספנים
שקנו כבר מסרי־עבודתה, להסכים
לקבור גם־כן כמה ציורים. הציירת
מתכננת להצטרף בקרוב לבעלה
הנמצא בניו־יורק, לרגל תערוכתו
הקרובה בגלריה פלדמן בחודש ספ טמבר
הקרוב, ושם תערוך טקס
דומה. יש לשער שפעולותיה שם
תזכינה בכיסוי עיתונאי הולם, ו אולי
מישהו יתעקש לאכסן את ה ציורים
במקום הולם יותר מאשר
תחת האדמה ...עד למלחמת־העולם
הבאה.

לוד, החליטה לערוך שיפוצים ב־חדר־האורחים
החשובים מאוד, ו־במיסגרת
רענון פני החדר, הוחלט
לקשטו בשטיחי קיר, שנעשו בארץ
על־פי ציורי אמנים ישראלים. ה בחירה
היתה קשה. לבסוף, נפלה
ההחלטה לרכוש את השטיחים, ש צוירו
על־פי עבודותיהם של סיל-
ביה גינסברג, קדמו שמי. אשר
קלדרדן ו עו מרי ע מ רני. שמות
הציירים לא הוזכרו בכתבה, צורף
רק צילום השטיח של סילביה. איש
לא טרח להודיע לאמנים, שיצירו-
תיהם תקשטנה את חדר האח״מים
בלוד. רק במקרה, הודות לשיחת
הטלפון שלה, גילתה סילביה עוב דה
משמחת זו.
הציירת היפה והמיניאטורית, ש־ציוריה
גועשים ורוטטים בדרך־כלל,
הציגה במקומות רבים בארץ, ואף
בניו־יורק. בחודש אוגוסט הקרוב,
היא תצא לשישה חודשים לפאריס,
בזכות סטודיו שהועמד לרשותה
על-ידי ממשלת־ישראל. זהו הסטודיו
שרכשה ממשלת־ישראל מממשל
0צרפת, בסיטה ד׳ארט, הממו־קם
בסביבת מרכז פומפידו וכל
הגלריות. קרוב לוודאי, שהציירת
תחזור עם מיטען־חוויות והתרש־מויות,
שתובענה בציור.

רוסיה, שעלתה לארץ לפני שנים
מעטות, היא אשתו של הצייר מל מד,
מהצמד כו מרו מל מ ד, הצמד
הוגה ומבצע את יצירותיו ביחד
מזה שנים רבות, מאז שהיו סטודנטים
באקדמיה ברוסיה. שני ה־אמנים
הציגו בארץ בגלריה הלבנה.
כמעט שנה לאחר שיצאו את
מסך־הברזל הציגו בניו־יורק, ב גלריה
היוקרתית רונלד פלדמן, ש במעלה
שדרת מדיסון. הרעיונות
שלהם תמיד מדהימים במקוריותם.
בין יתר רעיונותיהם; הצגת שלד
של מין דינוזאור, שלמעשה נוצר
על־ידם, עם סיפור החפירות וה גילוי
(שלא היו ולא נבראו) וכך
להמציא מיתוסים שלא היו. הטריק

דירה זעירה בת שני חדרים קט נים
ברמת־גן. האחד — משמש כ-
חדר־עבודה ואיכסון לספרים וה ציורים
הרבים. באמצעיתו — שול חן
קטן ושני כסאות ישנים. כאן
מקבל הצייר אוזי א ש הו פשטטר
את אורחיו. בחדר השני — מיטה
פשוטה. חדר־השינה. בתנאים כמ עט
של נזיר, חי לו הצייר בן ה־
,75 מרוצה ואופטימי. לאחר שנים
בהן נדד בכל רחבי אירופה, נקרע
מעל אשתו והוריו, נשלח למחנות
ריכוז, נמלט וניצל, חזר לאחר ה פגישה
המחודשת עם אשתו לוור שה׳
שם התפכח מהקומוניזם, לו
סגד — הרי הדירה הקטנה היא
ארמון עבורו.
כשעלה בשנת 1957 לארץ, נאלץ
לעבוד כשומר לילה במכון הגיאו־פיסי.
הופשטטר לא מצייר את
זוועות מחנות־הריכוז. מקורן של
הדמויות המעוותות המעבירות רטט
בכל צופה בציוריו — אינן מוש פעות
במקורן ממחנות־המוות .״ה קדרות
היא קדרות חיי,״ הוא מספר.
החיים עבורו היו מצוקה אחת גדו לה•
הם מעולם לא חייכו אליו.
תמיד נאבק קשה כדי להרוויח את
פת־לחמו. הוא לא נאבק עבור מותרות׳
כי אס עבור האפשרות להמ שיך
לחיות, בכל תנאי.

הפורה לפני המוות
הבולדוזר חפר בקרחת יער ירושלים.
מסביב התבוננו כמה עש רות
אנשים וילדים באירוע יוצא-
הדופן. בבורות שחפר הבולדוזר,
טמנה הציירת ק טי ה ארנור ד את
ציוריה העטופים, כמו שטומנים
גופת־מת אהוב. בצד הציורים, ש-
מצידם האחורי רשמה את שמה,

ח פ צי ם אי שיי ם ליד קבר
קטיה ארנולד
ה עו לםהזה 2240

הוא מדבר שש שפות, קורא את
כתבי גדולי הוגי־הדעות, ומעריץ
בעיקר את ו אן־גו ף. דמותו ה טראגית
של הצייר שחייו היו רצופי
סבל, היא סמל עבורו, ומעודדת
אותו שלא להישבר. כשמתבוננים
בציוריו, בולטת ראשית קדרותם,
ודמויות האדם־המפלצת. אולם כ כל
שממשיכים להתבונן, כך מרת קים
יותר ויותר עושר ההבעה שלו,
ותמצתיות היקום, המתבטאת בהם.
הופשטטר הוא אמן הרישום, ואלוף
הניר. הוא מצליח להגיע ל-
מיגוון של אפשרויות וביטוי כה
מרגש על גבי הניר, כאילו היה בד,
שהניח עליו הרבה שכבות של צבע,
והצליח להעביר תוך שיקופיות ה שכבות,
את סיפורה של כל שיכ בה.
כאילו הוא רמברנדט של ה ניר
.״נכון,״ הוא מספר ,״אני מע ריץ
יותר מכל, את גדולי הציור.
בלי לתת חשיבות לזמן בו ציירו
רמכ דנ ד ט, ואן גוך, מי באד
אנג׳לו, גוגן ולי אונ רדו דה
דינצ׳י ״.הציורים שלו (קשה לק רוא
לרישומיו רישומים, בגלל ה עושר
הציבעוני של השחור־לבן)
מדהימים את הצופה. מהפנטים, ו מכריחים
לחזור ולהתבונן בהם.
טוב עשתה הוצאת הקיבוץ־
המאוחד שטרחה והוציאה לאמן ה חשוב
ספר, שכל הציורים המוצגים
בתערוכתו בגלריה מבט בוזד־אביב
מופיעים בו. ההתבוננות בהם ב עיון
חוזר, הקריאה בתאור של
בנימין תמוז ודורית לויטה את
עבודתו -והביוגרפיה הקצרה ש הוסיף
הופשטטר עצמו — מקנים
לקורא מבט יותר מעמיק על חיי
אמן מיוחד, שזכה כמעט בערוב
ימיו לחזות באור.
התערוכה בגלריה מבט היא ה אור
בחשכת חייו. הציורים שהוא
מצייר בימים אלה כבר אינם כה
קודרים. האור מופז מתוכם יחד
עם התקווה שיש שכר לפעולתו,
אף כי קצת מאוחר הגיע. עיניו
הכחולות מחייכות.

ה ה 1ד1ד הו>לצדם
יום אחד לפני שנסע כרט
ב או מנ ם ההולנדי לביקור בישר אל׳
בשנת ,1969 אמר לו ידידו:

יש לי ידידה הנוסעת אף היא
לישראל. מדוע שלא תפגשו? והם
אכן נפגשו, ומאז ועד היום הם צמד
חמד. גם כשהמשיך ברט במסעיו
בעולם, המשיך להתכתב עם ידידתו.
הם חיים כזוג לכל דבר.
האהבה לישראל, משותפת לשני הם.
היא — עובדת סוציאלית, ה עושה
עבודות עבור גורמים ישר אלים,
והוא — מבקר זו הפעם
השלישית בישראל, כשהעילה ה פעם
היא תערוכת-צילומים שלו
המוצגת בגלריה הלבנה בתל־אביב.

מתי
הפך הצילום למקצועו, ומדוע?
באומנס
מספר, שסבו היה גם
כן צלם. הוא נזכר בו, ובמצלמת־העץ
העתיקה, שהיתר, ניצבת על
רגלי עץ( ,מזכיר את המראה שהיה
נשקף בקרן שדרות־רוטשילד ו־אלנבי
של פעם) אביו המשיך את
המסורת המישפחתית, היחד, לו
חנות לצילום. באומנס עצמו למד
באקדמיה לאמנות — גרפיקה ו עיצוב.
בבית־סם ר אחד למד פיס יל.
כשהחל לעבוד אצל גרפיקאי כ מעצב,
עסק אך ורק בתחים אמ
נות
,,כמו עיצוב לתיאטרון ומוסי־אונים,
אך לא בגרפיקה מיסחרית.
בעיקבות מסעותיו הרבים, החליט
לעבוד אך ורק עבור עצמו, והפך
לעצמאי. את נסיונו בשטר הדפוס,
בו עסק בין יתר המלאכות, יישם
בקנותו כמה מכונות־דפוס עתיקות.
ובד,פעלתו אותן לצורך הדפסת הז מנות
לאירועים. במשך הזמן הפך
לבעל אוסף מוסיאוני של ממש.
כשהחל לעסוק אך ורק בצילום,
העביר את המכונות לרשות חב רים,
כדי שיפעילו אותן.
כיום. מתעדות עבודותיו רגעים

ומקומות בהם שהה, והידיים שלו
המופיעות כחלק הכרחי בכל צי לום,
ועל כל רקע, הן ההוכחה
לנוכחותו בכל התרחשות. כשנש אל:
מדוע הידיים חייבות להיות
חלק מהצילומים? ענה• ראשית
מטרת הידיים להוציא את הדברים
מהקשרם הרגיל, ולהעניק להם מו בן
אחר. שנית, היד מוכיחה ש-
״אני כאן״!
ברט מדבר מעט עברית, שריד
מהחודש בו בילה באולפן. אף כמה
מצילומיו הצבעוניים והיפים צילמו
בארץ. אמן חביב ותערוכה מהנה.

שעה אחת
בישול במטבח
הורסת לאש תך
תכל היום...

ה ל -ס; 1ח¥0

המאוורר הדו־כווני למטבח ולשרותים
מכניס אויר צח ומוציא ריחות ואדים

״שרוף תעשיות מיזוג אוויר בע״מ, הגלעד , 1דמת־ג 0טל 733251/737626:
וו עו לזז הז ה 2240.

׳617

ה 1ש >(ו1
הארובה ביוד־ור
״ט״ו באב הוא מן החגים הקדמונים ביותר
בארץ־ישראל,״ הסביר האמרגן אמ נון
צבן, המארגן את האירוע מזה שלוש
שנים .״הוא החל כחג של סיום בציר
הענבים. בחגיגות אלה יצאו החוגגים ב מחולות,
ומכאן התפתח חג האהבה. בתקופת
בית־ראשון חגגו אותו בפאר רב,
אבל בתקופת בית־שני הוא נעלם מהנוף
היהודי בארץ, כתוצאה מהשמרנות שפש טה
ביהדות החרדית. אנחנו החלטנו לחדש
את החג.״
במיסגרת החגיגה נערכה תחרות הנשי-
קה־הארוכה־ביותר. על כל כרטיס לאירוע
הודפס חצי פסוק משיר־השירים. ב שלב
מסויים הקריא מני פאר, שניצח על
הערב, כמה מהפסוקים. כל בחור, שעל

הכרטיס שלו הודפס אחד מחצאי הפסו קים
האלה, נצטווה למצוא בת־זוג עם
החצי המשלים ולעלות עימה לבמה.

ל ה תנ ש ק
עד שיישבר
ב ע הזוכו ת שהגיעו לבמה עם
פסוק שלם, היו ברי־המזל שהשתתפו
בתחרות. מני נתן את האות והזוגות
החלו להתנשק. כללי התחרות היו פשו טים:
מתנשקים עד שנשברים. הזוג ש מצליח
להישרד אחרון, אחרי שכל ה אחרים
כבר נשברו והפסיקו להתנשק, הוא

הכינות -וחנו נתחוות נשיקות
ני שדיין* כשני עופרים, תאומי
צביר, הרועים בשושנים.״ המנחה
מני פאר עמד על הבמה והקריא פסוק
זה לקהל. כהרף עין קפצו עשרות זוגות
מן היציעים ועלו אל הבמה. הם היו

אחוזי תשוקה פראית — להתנשק.
זה קרה בליל חשבת בשבוע שעבר.
באמפיתיאטרון צמח, שלחוף הכינרת,
כארבעת אלפים צעירים וצעירות. הם באו
לחגוג את חג האהבה, החל בט״ו באב.

הילה ומשה אשר מחיפה, זוג נשוי מזה

שנתיים וחצי, זכו לבסוף בפרס. בתמונה
י י 11/ /יייי
למעלה: כפי שצולמו במהלך התחרות. מימין: צהלת הניצחון לאחר הזכייה.

הזוכה. הפרס המובטח: כרטיס-טיסה ל אתונה.
התחרות
נמשכה לא פחות משלוש
והצי שעות. הזוגות עמדו, ישבו או שכבו
על הבמה, והתנשקו לעיני הקהל, לאור
הזרקורים. האמרגן ועוזריו פיטרלו ביניהם
והשגיחו שאיש לא ירמה.
הזוג הראשון שהורד מהבמה לא נפסל
מפני שרימה. אלי ברוך וברכה גוזלן
פשוט התחממו יותר מדי. הם החלו לבצע
תרגילי אקרובטיקה שונים ונקלעו לתנו חות׳
״שסיכנו את מוסר הציבור״ .לכן
הוחלט לפסול אותם.

האהבה
ך* כל ש חל ף הזמן החלו הזוגות נש ״
ברים בזה אחר זה וירדו מהבמה. שני

הנשיקה הגורלית

נשקו במשך שלוש וחצי שעות, כמו הזוג שזכה בפרס. בשל

זוגות נתפסו כשהם עושים הפסקה ונפסלו.
אך על הבמה נשארו עדיין שלושה
זוגות, שהמשיכו להתנשק במרץ רב.
תוך כדי התחרות, שהחלה מייד אחרי
הופעתו של הזמר שלום חנוך, הופיעו
על הבמה אמנים שונים. כך עלו בזה אחר
זה להקת הבמה החשמלית, להקת דובדבן
והזמר גרי אקשטיין. לבסוף פרש עוד
זוג, שהרים ידיים. על הבמה נשארו רק
שני זוגות, שהחליטו כנראה ללכת עד
הסוף.
ר 11ח 1רבים טענו שבפרס צרי־
! 1 1 1 1 1כים היו לזכות אלישבע
ואלון. הם התנשקו בנחת והפגינו גיוון,

בתחילת הערב נערכה תחרות ״מלכת
ליל־האהבה״ ,שבה זכתה עליזה. גם היא
קיבלה כרטיס טיסה ליוון. נערכה גם תח
הזמן
הארוך החליטו המארגנים להטיל גורל בין הזוגות. אלישבע
ואלון הפסידו. בתמונה, מימין הס נראיס אחרי ההגרלה. בפניו
של אלון ניכרת האכזבה. אלישבע שמחה שההתנשקות הסתיימה.

רות ״הבחורה השמנה ביותר״ ,שבה זכתה
איילת. היא קיבלה מד־מישקל, לשי מושה
האישי. אך המתח הגיע לשיאו
בשעה שלוש לפנות בוקר, כשעל הבמה
נותרו שני זוגות מתנשקים.
אחרי חצי שעה נוספת, שבה לא נפל
הפור, החליט האמרגן ליזום הכרעה מלכותית.
הוא ערך הגרלה בין שני הזוגות.
עלו בגורל משה והילה מחיפה, זוג נשוי
מזה שנתיים וחצי. הם זכו בכרטיס הנכ סף,
אחרי שהתנשקו במשך שלוש וחצי
שעות רצופות.
כשקיבלו לידיהם את הפרס, הם חייכו —
אך לא התנשקו.
לשון הוא

הזוג שהורד מהבמה

יתר על המידה. הם החלו לבצע תרגילי אקרובטיקה שונים !נק
משך

סוזן
השווייצית לא הכירה
את מיכה, בן זוגה לתחרות.
אותה לבמה והחל לנשקה.

לעו -לתנוחות, ש״סיכנו את מוסר הציבור״ .לכן הוחלט לפסול
אותם ולהורידם מהבמה. אלי לא הסכים להחלטה וניסה
ממנו. זאת מנעו
הסדרנים אך הבמה,
לחזור יאל

1 .6 9

בכל בית
מ 1צרי

חג־ספרותי למומיה אנונימית
דוחולות

האיש שצמח מתוך

מרובדת מוזיל ועד לצאדק ציוביק

כזו הוא מקרי בהחלט. אפשע כלפי
תולעי תרבה
אפרוס/אפרת וטוקר אם אשמיט מרשימה
זו את מישפט הפתיחה של רשימת טוקר :
״העצמים החושניים, ההומיה הנגלית לעץ,
משמשים לשירתו של ישראל אפרת קריצת
עין אל מעמקים שמחוץ ומעבר...״
חוקר נוסף, שחוברת מאזניים חושפתו
לפני כחמש שנים פירסם פא״ן
קלוב ממחשכי העסקונה הספרותית, הוא מאיר
הישראלי חוברת פירסומית, ובתוכה יצירות
מתורגמות של כמה מחברי המועדון, ה בוסאק, שאינו מלאה את הקורא בענייני
אוונגרד, כשירה קינטית בנוסח טוקר,
מתיימר לייצג את סופרי ישראל בעולם.
וכותרתו היא היסוד הפאומטי בשירתו.
בין המשתתפים באותה חוברת׳ שעורכה
היה העיתונאי א ה רון מגד, בלט באל לקורא ברור מהכותרת, כי אגודלו של
אפרוס/אפרת עבה ממותני גטה, מחבר
מוניותו השם ישראל• א פ רז ס.
פאוסט. גם פינ ח ס לג דר, מוותיקי העם־
בדיקה גילתה, כי ישראל אפרוס מוכר
יותר בישראל בשם י שר אל אפרת, קונה של אגודת הסופרים, מוצא פן נוסף
ושונה בשירת אפרוס/אפרת, תחת הכותרת
משורי שולי, שלא הותיר רישום משמעותי
שירת השואה שלו. קוראי הכותרת אינו
כלשהו ביצירה הישראלית, ונחשב לאחד יודע אם המדובר בשואה של אפרוס/
האחרונים שבעסקני ״דור ביאליק״.
אפרת, או בשירת שואה שאפרוס/אפרת
בחוברת מאזניים 6—5כרך נ /הוקדשה
כלי, כתב. העסקן לנדר מלמדנו ברשימתו :
המחצית למה שהעורך, בני מי ן מי
״נמה היטיב אפרת ׳לבטא את הת ש
מכנה :״ישראל אפרת — פפרוס יום הקיבוצי של העם היהודי באותם הימים,
הולדתו התשעים״ .הפתיח החגיגי נפתח רגש המתמשף גם עד ימינו בכל עוצמתו...״
!בשיר־הלל של משורר אמריקאי
הכותב ואנחנו לא ידענו כל אלה, בבורותנו
עברית, ג ב רי אלפ רייל, המציין :״אותו כי רבה.
איפוק מפכה קריר /הפתוס המובלע־בהמשך
שיר־ההלל ׳לאפרוס/אפרת, מתסוחף
/פשטו בשיייד על תרכבי אמריקה ברר כי המהפכה הפמיניסטית הגיעה גם
הקדומים ואנחנו, ילדי העברית, לא לעמודי מאזניים. גברת בשם ;ן דה ברק אי
ידענו זאת.
מתמלאת נוסטלגיה, לרגל יום־הולדתו ה־85
תחת הכותרת בדרך מן המקורות אל. של גיבורנו.
האמנות כותב יעקבבהט ־ גכשיץ
חג־ספרותי זה, שנערך לכבודה של מומיה
רשימה מפענחת של שירי אפרוס/אפרת. אנונימית, נעשה על חשבונו של משלם-
הרשימה נכשלה בניסיון הפיענוח, ומחברה המיסים, באמצעות מישרד-החינוד־והתרבות
ריצף אותה בציטוטים, בעוד שהדיעה
המסבסד את מאזניים, שאיש מלבד כותב
והעמדה אינן בנמצא. חוקר אלמוני אחר שורות אלה אינו קורא בו. תחת מימון
הוא א פ רי ם ש מו אלי, היוצא להתבוננות מאזניים יכול היה ז בולון חמר להמשיך
בעולמו של ישראל אפרת :״הדברים להלן במיפעל ההזנה של מישרדו.
הם בעיקר ניסיון להבין את דעותיו של
משוררנו־הוגנו הדגול אלא שהשמואלי

אפרום

מפני שידעתי שאין להן כל קשר עם אבא
וסיפוריו, עם ביאליק, וככלל עם העבר,
איטר אותו לא אהבתי. שם, באודיסה,
התשתי כלוא ליד החלון. ופה נשאתי
לי חלון אחר ממנו השקפתי על הגבעות,
שהיו תמיד חלקות ממשב הרוח, והחול
היה עמוק, והרוח שנשכה כיסתה בעדינות
את עקבות האדם שחלו תוך הגפת חול
דקיק, ולא־לאט הלכו העקבות ונתמלאו
חול, עד שהחול קיבל את צורתו הקודמת.
מגג־הבית הייתי רואה גבעות־חול נוספות
המתבדטכות והולכות עד קצה האופק...״
־ניסוח המשול למניפסט אמנותו של נחום
גוטמן הצייר.
עיניו של הנער נחום רגישות וקולטות
הכל :״הערבים שכיניהם חיינו ביפו
זכורים לי כאנשים בעלי־אופי, סימפא־

תולדות
נ חו ם גו ט מן
ערבים וטיפוסים שלום עלייכמים

י שר אל א פ רו ם ( כרא שי תהמאה)
״משורר והוגה דגול״
הזה שוכח, שקהל צרכני השירה העברית
לא שמע מעודו את שמעו של ״משוררנו־הוגנו
הדגול אפרוס/אפרת.
חוקר נוסף המצטרף לאפרוסיאדה הוא
גפת לי טו ק ר, הפותח את רשימתו,
שכיזנויה החתירה לקראת שירה קינטית,
בציטוט מדברי חתן החגיגה הספרותית :
״האמנות השירית היא כעין החליל — /
כיצד להפעיל נקבים ושסתומים״ ובעזרת
הפעלת הנקבים והשסתומים מוכיח טוקר
את החתירה של אפרוס/אפרת ל״שירה
הקינטית״ .בחר שלטוקר אין מושג, ולו
הראשוני, בעניין המשמעות של ״שירה
קינטית״ ובוודאי שפל קשר בין גיבובי
וריצופי מילותיו של אפרוס/אפרת לשירה

אחד המיתוסים השורשיים ביותר בתר בות
ובאמנות הישראלית הוא המיתוס של
נ חו ם גו ט מן, הצייר המקורי, והמחבר
המופלא של סיפורי־ילדים. בימים אלה
ראה אור הקובץ בין חולות וכחול שמיים,
המתאר את סיפור ילדותו, התבגרותו
ועיצוב עולמו האמנותי של גוטמן בארץ-
ישראל, כפי שסופר לעיתונאי א הו ד בן־
עז ר ״.
נחום גוטמן, שאביו היה הסופר ש• כן״
ציון (על שמו שדרות בן־ציון שבתל-
אביב) ,מתאר את עולמו, החל בבית אביו :
״לבית אבא כאודיסה היו באים סופרים
רכים: ביאליק, רבגיצקי, דרויאנום...״
אחד מאורחיו של האב, הוא שגילה את
נחום הצייר :״פתאום נשלחה יד מאחורי
וחטפה את הציור — כיאליק. הוא ניגש
אלי על קצות אצבעותיו, ושמעתיו מאחורי
קורא כקול עז, וכדרכו בצעקות־ התלהבות :
,בן־ציון ! בן־ציון ! כוא וראה מה צייר

״כשהייתי כן שבע נסענו לארץ־ישראל.
אבא נתמנה למורה ככית־הפפר לכנות
כנווה־צדק, ליד יפו כך מתאר גוטמן
בתמצית את עלייתו ׳לארץ, שבה הוא
פוגש ומתאהב בנוף, המזין מאז את
ציוריו :״כך נתוודעתי לראשונה אל
החול, והן הץ כעיני פרק חדש לגמרי,
* נחום גוטמן +אהוד בן־עזר
חולות וכחול שמיים: הוצאת
אורנשטיין, יבנה; 240 עמודים
קשה +ציורים ורישומים של נחום

— בין
יהושע
(כריכה
גוטמן).

טייס. הציוויליזציה קילקלה אותם מאז...
אהבתי את הערכים יותר מאשר את הטיפו־פיס
של שלום־עליכם. אהבתי את ההומור
הערכי. הציוריות. חופר־המפכנות. אלה
דברים שלא ראיתי באופיים של היהודים
שבאו מעיירות קטנות והיו בהם הרבה
טיפוסים שלום־עלייכמים...״
בפרקים מרתקים אלה מתואר גם אביו,
שערך באותם ימים את העומר, בו פירסמו
מיצירותיהם י הו ד ה כו רלא, י ״ חברגר,
ש״י עגנון, ר׳ בני מין ומ שה ס מי ־
לנ ס קי. חיו אלד, ימים, שבהם שימש
עגנון כמזכירו של בן־ציון, אביו של
גוטמן.
בין חולות וכחול שמיים מביא מיקבץ
של סיפורים מרתקים ולא נודעים, כתיאורו
של אז ״ ר, הנותן לגוטמן ולשאר תלמידי
נווה־צדק שיעור !בשחייה :״ומיד, לנגד
עינינו ולעיני הדייגים הערכים הנדהמים,
קם אז״ר רחב־הטידות וארוך הזקן, התפשט
ונשאר בתחתונים ארוכים, כשמפלי־כשר
גולשים מעל חגורתו. והוא גם
הדגים: נכנס למים על הפיג׳מה הרא שונה
בחייו מספר גוטמן :״את הפיג׳מה
הראשונה שלי יתפרה לי אז תופרת צעירה,
שבאה מפתח־תיקווה, ולימים נעשתה פסלת
בעלו* שם עולמי: חגה אורלוב...״
נחום גוטמן, שהוא מראשוני הילדים
של תל־אביב, טבעי בלשונו, והוא גם
חושף !את שורשי הסלאנג של ארץ־
ישראל :״קמו כינינו אנשי תיאוריה
שאמרו כי כל שפה יש לה מילים וביטויים
הקרויים — גסים, אי־לכך תבעו לחדש
גם כתחום זה מילים עבריות; למשל,

״חיילי עופרת״

המילה, נאד׳ במובן של נפוחה, בעקבות
הביטוי, נאד נפוח׳ .או המילה — ,זרג ׳
ודומני שאפילו, זין׳ _ הי -,חידוש
שלנו גוטמן גם חושף טפח מחייה של
מורתו הראשונה לציור, אי ר ה יאן,
אשר לדעת רבים היתה פילגשו של חיים
נחמן ביאליק. אין ספק שגוטמן הוא צייר
מלידה, ותיאורו את יוס ף חיי םברגר
הוא תיאור של צייר רגיש :״שמתי לב
למה,ל ך שלו. היה לו מהלך מיוחד -
ככד, כבד-תנועה, מביט בקושי לצדדים.
ידיו תמיד מאחורי גבו, והיח צועד בהול
בכבדות ובתיאור מעט שובבי מתאר
גוטמן כיצד פוסעים עגנון, ד׳ בנימין
ואז״ר עם הרב קוק :״כמר לא הלך
עימם, אלא צעד בטרחק־מה מאחוריהם,
כשהוא מכנים פפות־רגליו בדיוק כעקבות
פסיעותיו של הרב קוק. זה עשה עלי
רושם גדול. חשבתי אמנם שזה ילדותי,
ועם זאת ראיתי בכך כמין סמל. עוד
היום נדמה לי שזה פמל. וכשהיה הרב
קוק הולך לבית־הכנסת, הייתי בכוונה
צועד מאחוריו ומשקיע גם אני את כפות-
רגליי בעקבות־תליז. כל כך הערצתי
אותו גוטמן מספר בי ברנד ביקשו
שיצייר אותו: בקריקטורה, והצייר משיב :
״במר, אני ממך קריקטורה לא יכול
לעשות.״
וכמו בספר־אגדה ,״יום אחד בא הפרו פסור
שין, ראה את הציורים שעיטיתי אצל
אירה יאן, ואמר לאבא , :שיעזוב את
הגימנסיה, ויבוא אלינו לבצלאל׳.״ וכך
עבר נחום גוטמן מהגימנסיה העברית
הראשונה, לבית־הספר היהודי הראשון
לאמנות בצלאל, בשנת . 1912
נחום גוטמן מתאר את הנוף האנושי
והסביבתי של בצלאל בימים שקדמו ל־מילחמה־העולמית
הראשונה :״ובאותה
סימטה, שהיתה מגודרת בוטני צדדיה
בכתלים של אבנים גדולות, הייתי רואה
מדי פעם את יצחק בן־צבי הגבוה והצנום,
מצעיד מליים ארוכות, ולידו מתור הרמת
ראש וגילוי פרופיל נמרץ — צועד חכרו
הגמון* בן־גוריון, הנמוך ממנו בקומתו...
הם היו מורידים רגליהם על חודי האבנים
הפזורות בדרך, הולכים כמרץ, מדברים
ונבלעים בנוף עצי־חזית גוטמן מתאר
גם 1את המרידה הראשונה של תלמידי
בצלאל כשאחד מהם צעק :״אנחנו לא
רוצים לצייר תמונות של יהודים מסבנים,
העומדים ליד הכותל המערבי! אנחנו
רוצים לצייר צורות יפות
כאשר פרצה מילחמת־העולם הראשונה,
התפזרו ׳תלמידי ׳בצלאל, ונחום גוטמן שב
לביתו. לאחר הגירוש של היהודים מתל־אביב
1917 שוב רואה גוטמן את ברנד,
והוא מתארו :״הוא לקח את הכר עם
השמיכה על גכו, וצעד-בחול, צעד אחרי
צעד, אחר העגלה, והזכיר לי את אחת
הדמויות מתמונת, הגלות׳ של הירשג־ברג...״
פרק מרתק הוא הפרק שגוטמן
מכנהו נחום, קום התגייס לגדוד העברי!
הוא מתאר בו את פגישתו עם ראשי
תגועת־העבודה, שהיו חיילי אותו הגדוד:

כדל כצנלסון, יבגיאלי, לדי אשכול

ואחרים.
פרק מרגש הוא הפרק עם ברל וחבריו
ברובע התענוגות בקאהיר, שבו מתאר
גוטמן כיצד ברל כצנלסון, לוי אשכול
ואחרים הולכים לבקר בבית־זונות בקאהיר :
״ראינו לפנינו הרבה בחורות מגודלות,
שמנות וענקיות, רובו מצריות, לבושות
בחלגזים, חלוקים ורודים, שהגיעו עד
למעלה מברכיהו. עיגיהו היו קרועות
בשכבת פוד עבה, פניהן מפורכסות..,
יצאה ובאה אלינו בעלת המוסד, המאדאם.
אשה ודולה, דשנת אברים ומפורכסת
מאוד בסופו של פרק זה מחרהחת

ו מר ש ל נייר —
(המשך מעמוד )71
המאדאם, וצועקת לעבר אלה, שהיו מאוחר
יותר ראשיה ומנהיגיה של ארץ־ישראל :
״איזה מין גברים אתם — בשביל מה
באתם הגה, לשתות גזה
בתי־ד,זונות היוו כנראה קשר בסיסי
ביחסי אשכול וגוטמן׳ .לאחר כיבוש יפו
בידי חילותיו של הגנרל אלנבי, שמרו
השניים על בית־זונות, ותפקידם היה
להודיע לחיילים הבריטיים כי המקום הוא
מחוץ לתחום עבורם.
לאחר סיום המילחמה יצא גוטמן ׳ללמוד
בווינה, ברלין ופאריס. כשמת דויד
פרי שמן ביאליק לקה אותי כדי
שאצייר את פרישטן המת. אמרתי שיש
לי התנגדות פנימית לשבת ולצייר את
פרישמן המת. ביאליק אמר , :תצייר,
תצייר, אני אבוא ואשב על ירד
עוד אפיזודות רבות בבין חולות וכחול
שמיים וקצרה היריעה מלתאר את כולן.
יחד עם זאת, מסר פשוט שב וחוזר לאורך
כל הספר, מסר היופי הטבעי של ארץ־
ישראל, כפי שהוא מתואר בידי נחום
גוטמן, אשר דורות צמחו, גדלו ובגרו על
ציוריו ועל סיפוריו. המופלאים.

׳מישר כי טו ר, שראו אור באותה חוברת,
מופיעים באנתולוגיה זו.
תרומה נוספת של קשת היא חוברות
גרמניה, שחשפו בפני הקורא הישראלי
את ראשית תהליך ההתעוררות של הספרות
הגרמנית החדשה. סיפוריה של אינג כז ר ג
באכ מן, הכל וילדות בעיר אוסטרית,
בלדה על הסרסורית של ה ד מן כ רו ך,
והאיטלקי של תדמאם ב רנ הארד, מייצ גים
תופעה זו. השיטפון מאת פי ט ר
הנ דקא היה הפירסום הראשון שלו בעב רית,
וכן הקטע הנהדר של חתן פרם־נובל,
הייג רי ךכל, בארצנו זו.
פרקים נוספים, המביאים מיקבצים מה ספרות
הסקנדינבית והספרות האמריקאית,
ממצים תמונות־תרבות ברורות. הפרק
העוסק בספרות מצרית מביא את מתחת
לסככה מאת נגי עמח פוז, והריפובליקה
מאת פ׳רחאת של יוסף אי ד רי ס. כן
מופיע הסופר האיראני צאדקצ׳ו כו ק
בסיפורו הקוף שאיבד את ה,לוטו׳ שלו,
הנועל את מיבחר התרגומים.
אין ספק שאנתולוגיה מעולה זו היא
מייצג מאלף של מדיניות התירגום של
קשת במשך כל שנות קיומו! מדיניות
שבכוחה להתמודד עם כל כתב־עת אחר
ברמת תרגומיה.

לסיכום מציין אפשטיין :״מר אורלב נודע
כמוזכר של פפרי־ילדים. אני תקוה כי
ספרים אלה יתורגמו כהקדם האפשרי. כ
אורי
או רלב
חיילי עופרת יוצאי־דופן
קשת קשת — תרגום: מיבחר תרגומים * הוא
השלישי בסידרת האנתולוגיות על-פי נוש אים,
שבהן מכנם עורך הרבעון קשת ז״ל,
א ה רון א מי ר, את מיבחר היצירות שראו-
אור במיסגרת זאת.
קובץ מיבחר התרגומים הזה, מציג את
אחת ממעלותיו של קשת. בכעשרים שנות
הופעתו, זכה קשת לפקוח עיני דור שלם
של קוראים ויוצרים צעירים אל המתרחש
בתרבויות שונות ורחוקות. בעוד כתב־עת
כעכשיו התעלם מהמתרחש פאוונגרד ה עולמי,
הרי שאהרון אמיר, במיסגרת של
חוברות רבות, ולעיתים חוברות מיוחדות,
הביא קשת רחבה של הנכתב והנוצר
בתרבויות האחרות.
קובץ מיבחר התרגומים מתחיל בסיפור

א ה רון א מי ד
כל צבעי הקשת
גריג׳ה, מאת רו ברט מוזיל, בעל האיש
בלא תכונות, ובסיפור הנהדר, מהמעולים
שראו אור אי פעם, לנץ מאת גי או רג
כי כגר. כמו כן מופיעים בו שירי הראשון,
של וד א די מיר ג א כו קו כ, אווזי הראשון,
מאת יצחקכאבל, ועוד.
אחת מחוברות קשת הוקדשה בזמנו
לרומן־החדש הצרפתי, וגרמה לסופרים
מקומיים רבים לחדד עטיהם בשל כך.
דרך פלנדריה של קלוד סימון, הרואה
מאת אלן רו ס ־ ג ריי ה, והתמורה של
* קשת — תרגום: מיבחר תרגומים
בעריכת אהרון אמיר; הוצאת מסדה; 430
עמודים (כריכה רכה).

רי-יי רג

יש בנמצא שני סוגי סופרים. הראשון
הוא הסוג שהשחצנות היא תחליף לכלי-
הכתיבה שלו. בעליו נוסעים לשוודיה,
נכנסים בסיור מאורגן לבקר בארמון
המלך ושבים ארצה לבשר כי פגשו במלך
שוודיה, וכי פרם נובל כמעט בכיסם. הסוג
האחר הוא זה הממקד את כל חושיו, כוחו
ויכולתו בכתיבה בלבד.
בתרבות קטנת־מימדים מהבחינה הכל כלית,
כתרבות הישראלית, הרי שמלאכתם
של סופרי-אמת קשה עשרת מונים. אין
בתרבות זו מיליוני קוראים.
כנראה שאלת ההצלחה החלה להביך
באחרונה בספרות ישראלית. ההצלחה
בחוצלארץ חדלה להאיר פנים לסופרים
היוצאים אחת לשנה למסעות של יחסי-
ציבור (אם היה הדבר תלוי בהם, הרי
שהיו מצטלמים עם הכפיר ועם הסטילים,
כדי לפרסם את ספריהם) .בחצי השנה
האחרונה הצביעה אלת־ההצלחה באצבע
תקיפה לעבר ספר שראה אור במקור
בעברית לפני כ־ 25 שנה: חיילי עופרת
מאת או רי או רלב. הוא לא עשה מאומה
לקדם את הצלחתו, ואפילו לא הטריח
עצמו לנסוע ללונדון ולניו־יורק ״לקדם
מכירות״.
בראשונה ראה אור התרגום באנגליה
בהוצאת פיטר אוואן, בתרגומו של •הלל
הלקיו האובזרוור, הניו־סטייטסמאן ו־הדיילי
טלגרף קשרו כתרים לספר. הדיילי
טלגרף פותח את ביקורתו, מאת א ליז כ ט
כ א רי דג׳ ,בקביעה :״היו דו׳׳חות כנים
רבים מהשואה, אבל ספרו של אורי אורלב
,חיילי עופרת׳ הדא יוצא דופן ...ספר זה
מהווה הוכחה וגלעד לאי היכולת לקעקע
את ח ח האדם, ועוצמתו נעוצה בכך שהוא
נכתב באיפוק המלווה כחדש הומור דק
וכאיפיונים מעודנים בניו־סטייטסמאן
כותבת וי ק טו רי ה ניו מארק :״מתהווה
בין קולו של המספר כמבוגר וגם כילד.
אין כסיפור עודף של סנטימנטאליות...
יוריק אינו ילד מתקתק והוא גם אינו
פתטי: וכל סיפוח מתרחק מסד״.״
בגארדיאן כותב נורמאן שארפנאל :
״הבשורה (של,חיילי עופרת׳) היא כנראה
שככוח עולם הדמיון להכות את חגיטו
ואת מחנה־הריכוז...״
אחרי ההצלחה לא איחרה לבוא ההצלחה
באמריקה. בניריורקר נכתב כי מוראות
ואימי המילחמה העולמית, כעד לעיניהם
של שני הנערים, המוצאים פורקן לכל
שעכר עליהם בעולם של דמיונות, בו הם
בוהים כגיבורי ספחם, עיתונים וספרי
היסטוריה הביקורת הארוכה ביותר ב־אצות־הברית
התפרסמה לביקורת ספרים
של הניו־ייורק טיימנו. לסדי אפש טיין
כתב, בין השאר :״זה רגע מופלא, לא
רק לספר, אלא גם למר אורלב כמספר״.״

האמנותי הישראלי. יש לי כאן חכחם ואני
חרד למה שיגידו עלי כאן שם? או.קיי.
אומנם יש לי דרכון אמחקאי, כי זה
נראח לי די טכעי לחתאזרח אחרי שחיים
שם כל־בך הרבח זמן. אכל זה לא בא
על־דדטבון הדרכון הישראלי שלי. שיהיח
ברור: יקרה מה שיקרה ולא חשוב כמה
שאני אחיה שם — לא נראה לי שאהיה
אי־פעם אמריקאי. אין שום סיכוי. אני
ישראלי. אז אין מה לדבר על מעורבות
פוליטית בקונטכסט אמריקאי. ובאשר למה
שקורה כאן. כן, כוודאי שאני יודע• ,כי
מנשק׳ה (קדישמן) ויגאל תוטרקין ואוח
ליפשיץ ואחרים מעורבים כאופן פוליטי
וחברתי. נראה לי שלוא הייתי גר כאן,
הייתי נוקט מעורכות דומה...״
אלא שמר שוורץ הנ״ל קורא כנראה
בק״ק נידיורק את ידיעות אחרונות בו
כותב בר־קדמא, וגם את הארץ שבו מרא יין
אמנים העיתונאי גידעון עופרת. שוורץ
הנ״ל יודע גם שקוראי הארץ מדברים
בערכים לשוניים אחרים, ועל כן הוא
מסביר את עצמו ,׳בלשון אחרת; ,באמצעות
העיתונאי עופרת, והוא ׳אפילו ״מקטר״,
אם לנקוט במושג שמר שוורץ ווכר מן־
הסתם מהימים שקדמו ליציאתו לארצות-
הברית. בשורתו של שוורץ לקוראי הארץ
היא :״האמת היא, שהעכודות שלי מעור רות
קשיים ואני מכין כשלא מזמינים :

וודאי שמספרים אלה מקיימים את שהוא
הכטיח כסופר כסיפח הראשון...״

אמנות

60X1
$0X ^612
ישנה קבוצה של כמה מאות אמנים
ישראליים מתוסכלים, ממורמרים, המשל מים
מס־הכנסה, היוצאים לשירות־מילואים,
שמקטרים עם כל מהדורת מבט לחדשות,
שמזיעים בקיץ ומתחככים בחורף ; אלה
האמנים החיים בישראל, שהחלו לכנות
באחרונה את אחד מביתני מוזיאון ישראל
״ביתן האמנים היורדים ע״ש בילי רה״.
הסיבה לכינוי זה נעוצה בעובדה, שמתוך
סיבות תמוהות למדי נוהג מוזיאון ישראל
בעיקביות, להציג בביתן ע״ש בילי רוז
תערוכות מיצירותיהם של אמנים שמעלתם
הבולטת ביותר היא, שהם ירדו מישראל
או שהם מתגוררים ויוצרים בחוצלארץ
ומנצלים את המוזיאון ככרטים־ביקור לאו מי
ליהודי הפזורה.
על אמנים אלד, נימנים מי ס ה לזרי,
המתגורר בצרפת, נ חו םטסת, הפועל
בניו־יורק, מי כ אל גיטלין, הפועל בניו-
יורק, מי כאל דרז־קס, העובד בלונדון,
ו מרים כ ת ־ יו ס ף, המתגוררת בפאריס.
סיפור ידוע בין אמני ישראל (המתוסכלים,
ממורמרים וכר) הוא שמאחורי מרבית
האמנים הללו ניצבת הגברת כרטה או ר ״
דנג, יורדת שניהלה בעבר את גלריה
רינה בירושלים, והעדיפה לספק את מרכולתה
ליהודי ניו-יורק והסביבה. הגב׳ אור־דנג
היא בעלת קשרים, והיא נעזרת בשי רותי
המוזיאון המקומי והעלוב, השוכן
מול בניין הכנסת בירושלים, לקידומם של
אלה, שהיא חפצה ביקרם ובקידומם בגולת
ניו-יורק.
אמן חדש מאמניה של הגב׳ אורדנג, שה־הגיה
בימים אלה לחופשת-מולדת הוא כו קי
שוור ץ, שתערובת וידיאו שלו, המועתקת
ברובה מאכספירימנטים אמריקאים ידו עים,
מאכלסת את אכסדרת ביתן בילי רה.
בוקי שוורץ הנ״ל, אמן בינוני בן ,48
המתגורר כבר תשע שנים בריכוז היהודי
הגדול בעולם (קהילת־קודש ניו־יורק),
הפליג ועבר את גבולות המותר, הטעם
הטוב, האסתטיקה •והאתיקה הצרופה של
אמנים. בסידרת ראיונות עם עיתונאי־אמנות,
גילה כי ״נושא בכיסו, כנוסף ל דרכינו
הישראלי, גם דרכה אמייסאי...״
יאשר נשאל שוורץ הנ״ל בידי ע מנו א ל
כ ר ־ קדמא במה מתבטאת הישראליות
שלו. השיב :״אני ישראלי משוס שזח
איכפת לי. איכפת לי מח מורח כאי, ו איכפת
לי להציג כאן. אני שייר לחישג

כו קי שוור ץ
עם דרכון אמריקאי
יש כאן כעייה של ציוד יקר, של הפעלה
שלי וכו׳ .זה לא פשוט. כסך הכל, אני
מתי ש שאני צריך להילחם על המקום
שלי בארץ...אני חושב שזה מצחיק של-
מוזיאון תל-אביב יש פיסל שלי שרכש
גמזו כ־ , 1968 ותו לא. אכל אין לי מה
להיעלב. מה איכפת לי? אני חש בשנים
האחרונות ביטחון עצמי כיחס לעבודתי...
תראה, כשעבדתי כאן, בארץ, היה לי
מקום טוב כהחלט. העמדתי פסלים כרחכי
הארץ, נשלחתי לכייאנלה, הצגתי תערו־כות־יהיד
כמוזיאונים. כיום אני פעיל ב־ניו־יודק
ושם אני ממקד את עבודתי. יש
אנשים שיכולים להתחלק מבחינה פיסית
לפה ולשם. אני לא יכול...״
את הסיבה האמיתית לכך שהואיל להע ניק
למוזיאון ישראל תערוכה, מסביר
השוורץ כך :״אני רק יודע שהקטלוג
שמוציא (מוזיאון ישראל) יש לו ערך
וחשוב ילי מאוד שהוא יוצא. כשל שיתוף-
הפעולה שכין ה,וויטני׳ (האנהרדט כתב
את המבוא) ,מ־זיאון־ישראל ובוקי שוורץ.
לי חשוב מאוד שהקטלוג יצא. לוא הייתי
צריך לעשות את התערוכה הזו רק בשביל
הקטלוג, גם אז הייתי מציג 130 .עמודים
עם ־צילומי בל עבודות הווידאו שלי...״
לסיום מסבייר שוורץ באמצעות עופרת
לקוראי הארץ ומעליבם :״אני סבור ש־לאמן
אוונגרדי יש בעיות קשות מאוד
בארץ ...מבחינת ההפריה הסכיכתית, חי־לופי־דיעות,
גירויים אינטלקטואליים וכו׳
— ישראל אינה מקום טוב כמיוחד, זו
סביבה קטנה ומצומצמת מאוד. דיברת עם
•שני אנשים ופחות או התר גמרת את
הרב־שיח לכן כנראה ירד הפרופסור
גר שו ם שרום, מהארץ. והפרופסור יע קו
בטל מון מת בגולה.
! 801116

42 § 0־ 8 0 1 !! 8 0 8 \¥21

בתוכנית הבינלאומית: לראשונה בישראל— לילות פריז היפים!

להקת ה״קאן־קאן״ -הרוויו המוזיקאלי ממולן רוז׳ -פריז

מוטי גלעדי להקתסקסטה בתלבושת שהוכנה במיוחד ע״י אוסנת ניבד,
מני פאר
משה נוי ולהקת הדולפינים
ג׳וקי ארקין ולהקת בנות הג׳אז ריקימנור תצוגות אופנה -קייץ 80׳
גוסקס, ניבה, אנוה, אמבר, מרנו, סנדלי נמרוד טובהפורת זמרת הייצוג של ישראל

מצעד מועמדות -ראיונות
ערב בלתי נ שכח ־ חויה נדיר ה!

תל־ אביב
היכל התרבות
מוצאי־שבת 16.8.80 בשעה 8.00 בערב
(בגלל אורך התוכנית — נא לדייק ! )
כרטיסים :״הדרן״ ,אבן גבירול 90ת״א,
טל 248787 ,248844 .וביתר המשרדים
בעיר. ביפו: משרד גוטווין. ברמת־נן :
משרד רכניץ. בבת־ים: משרד היוזם.
בחולון :״בידורוך ו״כרטיסטורוך. בערב
המוסע בקופת היכל התרבית. הנחות •
לוועדי עובדים, מיפעלים ומוסדות.
לחיילים — בקצין העיר.

תי א ט רו ןמבט
ב שי תו ף מי רי ז כ רוני ורפי ז כ רוני

ממת המיס ׳80

בעזרתן האדיבה של חברת הבנייה של
אברהב גמדי, הברת ״גוטקס״ ,בית
האופנה ״גיבח״ ,יבואני המשקה המטריף
״ממה קולרה״ ,בית האופנה ״אנוח״,
חברת ״וולה״ ,נעלי ״מומו״ ,סנדלי
״נמרוד״ ,חברת התעופה ״אולימפיק״,
חברת הנסיעות ״אופיר טורם״ ,חברת
התחבורה ״עמי תור׳ /מצלמות הדר,
יבואני מצלמת ״ויוימר״ ,סלון ״אמכר״.
הדרכת המועמדות: אולפן לא: פלטשר.
עיצוב הכתרים: רהל נרא. עיצוב תיס־רוקות:
סליו ג׳ימי חיפה. איפור: המעב דה
לעיצוב ההופעה בהנהלת אבינה
אורגד. צילום המועמדות: אסף •טילה.
עיצוב גרפי: סטודיו אוריין.
מטעם הדח־-ו• 1111

ב ח סו תעעזזזית

אי לני ת
חתונה ושני בנים

חתונה

גלי ע ט רי
אהבה במקום חובות
זוכרים את סטודיו 601 המפורסם מדיזנגוף סנטר? זוכרים.
זוכרים את או די דורון שהיה מבעלי המקום? זוכרים. יודעים
איפה הוא היום? לא. ובכן שימעו.
לדעתי מגיע לבחור הזה קצת נחת. ואם אני אומרת קצת
נחת אני ממש מתכוונת לזה. אחרי כישלון הסטודיו נאלץ אודי
למכור את הווילה שלו ברמת־השרון, ומספרים שקיבל עבורה
סכום של כארבעה מיליון לירות, כדי לממן את חובותיו. ואם
אני לא טועה, עד היום מתנהלים כל מיני משפטים לא סימפטיים
בעניין הביש ההוא. למחייתו עבד במועדון הספורט של מלון
קיסרית בקיסריה. קשה היה לתפוס אותו מחייך.

אני בטוחה שאתם עדיין זוכרים את
מעלליו של התקליטן ואיש הרדיו גדי
בי טון. אתם בטח גם זוכרים שהבחור

אבל איך אומרים, מאז זרם המון ויסקי בברים של העיר.
מספרים שהגבר מחייך שנית. הסיבה היא אחת. קוראים לה גלי
ע ט רי, זוכת האירוויזיון ועד לפני זמן הצר החוליה הנשית
בלהקת חלב ודבש. מאז שאחותה שו שעט רי עזבה את ארצנו
הקטנה והסימפטית, לטובת מישרה בתחנת רדיו ישראלית בלוס
אנג׳לס הרחוקה, מתגורר אודי עם גלי. שלא תבינו אותי לא
טוב. הוא לא על תקן של דייר כלל. מה שמתרחש שם, בדירה
ההיא, הוא*ירח־דבש של ממש. לאן העניין הזה יגיע אני באמת
לא יודעת. אני יודעת שהעניין מוצלח. עד מאה ועשרים.

השליך עוגן אצל יפית, שהיום שמה
בישראל י פי ת ביטון. ובכן לא מזמן
סיפרתי לכם על חתונת הדיסקו שלהם,
חתונה אשתו לשעבר מנהלת את חנותו של וי״
דד ששץ הממוקמת במיספרתו של גילי
ג מלי אלי בכיכר המדינה וקוראים לה
עדה. מי שהיה בעלה, איש המחשבים נ תן
תומר, מנהל מזה שנתיים רומן ממש, מלא
חיבוקים ונישוקים וחנדלך, בקיצור סיפור־אהבה
מהסרטים, עם הזמרת י ר דנ ה א רזי.
שני היפים האלה כבר מתגוררים כשנתיים
יחד, ולמראית־עין המצב הזה מספיק. אלא
שציפור קטנה לחשה לי שהמצב הזה
ישתנה בקרוב. הרומן יקבל ליגליזציה,
והשניים יהיו בעל ואישה כדת וכדין.
בעניינים האלה אני תמיד נורא מקווה
שהציפור לא טעתה.

י ר דנ ה א רזי
שנתיים ביחד

וכבר אז התנבאתי, שהרך הנולד יהיה
בומבה של רקדן דיסקו, זוכרים?
מתברר שגדי הועיד לתינוק כיוון אחר
לגמרי. שמעו אותו מצהיר בעיר שזה
יהיה בן ושמו יהיה מ ד לי על שמו של
זמר הרגיי המפורסם גזעמ רדי. אלא
שאליה וקוץ בה. התינוק שנולד פשוט
התעקש להיות בת. גם בנות מתקבלות
בברכה כידוע. גם השם קיבל הסבה קטנ טנה
מזכר לנקבה, ושמה של הבת בישראל
לי לפי אותו המקור בדיוק. מעניין הוא
שאת בשורת הלידה קיבל גדי כשעשה
לילות כימים באולפנו של איי בי נתן
מקול השלום, כשטיפלו יחד בפרשת ה חטיפה
האומללה של הילד או רון ירדן
זכרונו לברכה. עם הרכב של התחנה זינק
לביה״ח ׳הקריה לנשק את אשתו ובתו.
את הברכה הראשונה להולדת בתו קיבל
גדי מעל גלי האתר, כשאייבי הכריז על
לידתה של לי בתוכנית הלילה שלו.

אני מוכרחה לספר לכם על ההרפתקה
האחרונה של הדוגמן והספר אנין הטעם
קו בי ב ר. בטיולו האחרון בלונדון, ביקר
בחברת ידיד במועדון־חברים אקסקלוסיבי
שנקרא בינג קלאב, הפתוח רק בימי שני
בשבוע. שם, בין ריקוד לריקוד, הכיר
לו ידידו האנגלי את רודי לו אלין, שהוא
בן ,33 וזמר פופ מאוד מצליח בממלכתה

עוד חתונה באה עלינו לטובה.
את חנ הצח או הזמרת אילנית אני
לא צריכה להציג. הגברת הבלונדית היפה
כבר עברה את השלב הזה. בחיר ליבה,
כך מספרים, הוא אדי תמיר, זה שהיה
בעלה של הדוגמנית האמריקאית אנ ב ל.
אנבל עזבה את הארץ, וחזרה לצור
מחצבתה. היה ברור שאלי לא ישאר רווק
מבוקש הרבה זמן.
לאלי בן מנשואיו לאנבל, והוא בדיוק
בגילו של ע מי חי, בנה של כלתו הטריה.
אני בטוחה ששני הצעירים יהיו חברים
טובים. אחרי הכל הם משפחה כעת. לא?!
נ חו םגת, בעלה לשעבר של אילנית,
גר כשנה עם ידידתו דו רי ת י רו ח ם.
אני לא יודעת אם נחום ודורית מוזמנים
לחתונה הזו, אבל אני בטוחה שיהיו המון
המון מוזמנים אחרים. אולי אפילו אתם?

של הוד מלכותה. אחרי שיחה נעימה של
כמה דקות התעניין רודי מאוד לשמו של
הספר של קובי. כשסיפר לו קובי שהוא
ישראלי, ובעל מיספרה בעצמו, ביקשו
רודי לבוא אליו לביתו כדי לספרו שם.
כשהגיעו לביתו של הזמר, התברר לקובי
שהגברת שהיתר. בחברתו היא הנסיכה
מרגרט בכבודה ובעצמה. רודי וקובי כל־כך
התחבבו אחד על השני, שכאשר הנסיכה
פרשה לה בשעות הקטנות של הלילה
למעונה, נשאר קובי לישון בביתו של
רודי.
קובי מספר שידידו החדש מגלה התעניי נות
של ממש בישראל, ומקווה להגיע
לכאן ביום מן הימים לביקור. בינתיים
ממשיך קובי לעצב תסרוקות משגעות
בתל־אביב ולהתגעגע לרודי. ואם תראו
אותו מביט מדי פעם לחלון, כשמישהו
עובר ברחוב, אתם יודעים את מי הוא
באמת רוצה לראות. שיהיה לו בהצלחה.

קו בי ב ר
מרגרט הלכה הביתה

9 6 1־ 731

בתוך ים המ שקאו ת ה סינ ט טי ם שמנסים להיות טבעיים,
טוב שיש מ שקה שהוא טבעי באמת!
בלי צבע מאכל ...בלי חומרי ם מייצבים ...בלי כימיקלים...
בקיצור -מ שקה טבעי בלי חוכמו ת -ישר מהקיבוץ.
לבחירתך: תרכיזי מיצי ם קפואי ם ותרכיזי פריגת .
קיבוץ גבעת חיים מ אחל לך שתיה נעימה!

1^ 1111^11111

חמחיר 6.5 :שקלים (בולל מע״מ)

חזרה לתחילת העמוד