גליון 2255

72 עשדיס

9שקלי (כילל מ ע ״ מ)

טל־ארויו

וכשחגגנו א ת יחם ההולדת שלי
נתת לי א ת השרשרת הזו.״

...כן, רואים אותה כל כך ברור, ממש כמו הפרח בשיער.
אנ חנו ב אגפ א ה שקענו מאמ צי ם. ה צבנו לעצ מנו א תגר לייצר
סרט שישמר לך כל פרט ופרט ב ח דו ת מ פלי א ה.
חדו ת שרק ה ט כנו לוגי ההמתקדמת ביו תרב עול ם י כו להלה עני ק לך.
ידענו שככל שהסרט דק יותר, רגי שותו לפר טי ם ג בו ה ה יותר.
ה תו צאה — ס ר טי 5א 250/0 — 0דק יותר.

א20 01

1*$1ז/זא 0ו.ן ץ*ם

אגפא תופס את חפרטים שהאחרים מחמיצים.

עם אגפא זה מצליח

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי י המערכת והמינהלה: תל־אביב,
רחוב גורמן ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 13)5י מען מברקים :
״עולמפרס״ .העורך הראשי: אורי אכנרי * ראש המערכת: יוסי
ינאי * עורך־תככית: יופי ש גון י עורכת כיתוב: לילית בוארון .
צלמי מערכת: ציון צפריר וגילה רזין י ראש המינהלה: אברהם
פיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. מודפס ב״הדפוס החדש״ בע״מ, תל־אכיב, רחוב כן־
אביגדור. הפצה ״גד״ בע״ם. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

בחירתו של רונאלד וילסון רגן כ נשיא
ה־ 40 של ארצות־הברית הביאה עימד,
בעיות רבות. אחת מהן: איך לאיית
את שמו בעברית?
מרבית העיתונים התחילו זה מכבר
לכתוב על ״רייגך או ״רינן״ .הדבר נבע
מאי־ידיעה. העיתונאים סברו כי השם מת חרז
עם ״כי גך.
היד, לי על כך ויכוח משעשע עם מנחם
בגין, מעל דוכן הכנסת. זה היה לפני
כמה חודשים. דיברתי על המועמד הא־מריקאי
״רגן״ (מתחרז עם הדרגה הצבאית
״סגן״) .בגין, שהקשיב לנאום, שיסע את
דברי ותיקן אותי :״ריגך.
״לא, אדוני ראש־הממשלה,״ השבתי ,״עם
כל הכבוד, שמו של האיש הוא רגן.״
״לא, שמו ריגן,״ תיקן אותי בגין.
״אתה יכול להחליט על דברים רבים,
אבל אינך יכול להחליט איך לקרוא לו.
זכותו היא לבטא את שמו כרצונו,״
השבתי.
באנגלית אין כללים נוקשים. צירוף
האותיות יכול ליצור את הצליל
״אי״ או ״אה״ (אלף צרויה או סגולה) .אין
לדעת את הביטוי הנכון, אלא כששומעים
אותו( .ישראלים רבים קוראים לתחנת־החשמל
בצפון תל־אביב בשם ״רידינג״.
אך התחנה, הקרוייה על שם עיר אנגלית
והאציל היהודי הקרוי על שמח, היא
״רדינג״).
עם כל הכבוד לעיתונים האחרים,
אנחנו נמשיך לאיית ״את השם ״רגן״.
זהו הצליל הקרוב ביותר לביטוי הנכון
של השם, ואם נהיה חריגים מבחינה זו,
אין זו הפעם הראשונה. אנו נוהגים לאיית
שמות לועזיים לפי הכללים שקבענו לעצ מנו,
שתכליתם היא לאפשר לקורא לבטא
אותם נכונה. במידע שעיתון נדרש לתת
כלול גם הביטוי הנכון של שמות זרים.
.נמשיך להיות חריגים גם לגבי מושג
אחר, שהסתנן משום־מה לעיתונות היש ראלית.
לפי
העיתונות הישראלית, יש לישראל
ממשלה. גם לכל המדינות האחרות בעולם
יש ממשלות. רק לארצות־חברית יש
״מימשל״.
זוהי טעות, שמקורה בבורות.
האמריקאים רגילים לקרוא לכל המע רכת
השילטונית שלהם, על שלוש זרו עותיה
1: ,ת0מ 11ת<2׳\ .00 את הרשות המב צעת
עצמה הם רגילים לכנות בשם
1011ז:2נ151ו111 זז.^)1
יש לכך סיבה אידיאולוגית. אבות הד־מוקראטיה
האמריקאית רצו להדגיש כי
בראש הזרוע המבצעת של השילטון אינה
עומדת ״ממשלה״ ,המטילה את חיתיתה
על הציבור, אלא רק גוף המנהל את
ענייני הציבור שבחר בו.
אם רוצים להיות סנובים ולתרגם מי לולית
את המונה האמריקאי, הרי התירגום
הנכון של 1ז2110ז;! 15ו11 מז /\)5הוא ״מיני
חלה״ .אך מישהו, מתוך אי־הבנה רעיונית
ולשונית כאחת, התחיל להשתמש
במונח ״מימשל״ ,שהוא כוזב לחלוטין.
מבחינה רעיונית, הוא כוזב מפני שהוא
מחטיא לגמרי את כוונת האמריקאים.

מבחינה רעיונית אין הבדל בין ״ממש לה״
ו״מימשל״.
שנית ,״מימשל״ הוא שיטה — לא גוף.
אפשר לדבר על שיטת־המימשל הדמוקרטית
או הדיקטטורית. אי־אפשר לדבר
על ״מימשל מפ״ם״ או ״מימשלת חרות״.
המערכת הזאת הנהיגה מאז יומה הרא שון
את הכלל שהמונחים צריכים לעזור
להעברת המידע בצורה פשוטה. לכן
אנחנו קוראים לכל המוסדות במדינות
אחרות באותם השמות שיש להם בישר אל.
בארצות־הברית, כמו בישראל, שלטת
״ממשלה״ .את ענייני־החוץ מנהל בוו שינגטון,
כמו בישראל ,״שר־החוץ״ ,ולא
״מזכיר המדינה״ — מושג אמריקאי שאין
לו כל משמעות בעברית, שהרי אין האיש
מכהן כמזכיר של שום דבר. אין הוא

איים לכסות את שולחנו הקטן של עורך
מדור המיכתבים ולסתום את המרכזיה
הטלפונית של המערכת. משהו במיכתבה
של הללסה — שנאוצר מעורבת עם
טרייר — פרט על נימים רגישים בלב
הקוראים.
״הלכתי לאיבוד ברהובותיו של הכרך
הגדול,״ כתבה הכלבה ,״מבלי שידעתי
בין ימיני לשמאלי. הסתובבתי שפופה
ומדוכאת, כשזנבי בין רגליי, עד שאשה
טובה אחת, עם יחס אנושי לבעלי־חיים,
אספה אותי — תחילה אל חיקה, ואחר-
כך אל ביתה...
״הייתי מוכנה להישאר בדירתי החדשה
עד קץ הימים, אבל נדמה לי שאני
לטורח על בעלת־הבית ועל תריסר הח תולים
שלה( .שיהיו לי בריאים, אין לי
דבר נגד החתולים) .המעוניינים מתבק שים
לפנות לבעלת־הבית..,״
חתום :״כלבה, הממתינה לשם חדש
ולבעלים חדשים״- .
כחודש אחרי שהתפרסם מיכתבה של
הכלבה האלמונית, היקצתה לה המערכת
שני עמודים, כדי שתפרוק בהם את כל
המרירות שהצטברה בליבה.
ושוב חזרה ונשנתה אותה תופעה.
כתבתה של הכלבה, שזכתה בינתיים לשם
״האני״ ,עוררה גל של מיכתבים וקריאות
טלפוניות. תחת הכותרת ״העירייה מאיימת
על חיי״ (העולם הזה )2253 חשפה
״האני״ את פרשת ציד־הכלבים, המבוצע
בידי פקחי העירייה, אותם אנשים מטילי־אימה
בעיניה, המפטרלים ברחובות תל-
אביב ובהצרותיה, כשחבלים בידיהם.
רק לעיתים רחוקות מעורר מיכתב
אחד הדים כה רבים ותגובות כה נרגשות,
כפי שקרה למיכתבה של הכלבה. והדבר
מתמיה, לפחות ברגע הראשון. שהרי אין
זה המיכתב היחיד, שבו מפרט בעליו את
מצוקותיו ואת סיבלו ומבקש עזרה. מיב־תבים
כאלה נערמים על שולחני מדי
שבוע, ורק מיעוטם זוכה להתפרסם. אילו
רצתה המערכת לפרסם את כולם, היתה
נאלצת להקצות למדור המיכתבים עוד
כמד, וכמה עמודים בכל שבוע.
קוראה אחת מתלוננת על קיצבת הש אירים
שהיא מקבלת מדי חודש בחודשו,
ושאינה מספיקה כדי ״לגמור את החודש״.
קוראה אחרת מתלוננת על הרעש שמעוררים
הסועדים בפונדק הלילי, שממוקם
ליד דירתה. קורא אחר קובל על
שנכותו לא הוכרה על־ידי מישרד־הביט־חון
בשיעור שנראה לו ראוי וצודק, ואילו
עמיתו, מפינה אחרת של הארץ, מתריע

רגן
לא רייגן
ממיין את הדואר של המדינה האמריק אית,
ואין הוא מתייק את תיקיה.
לא הסכמנו עם הכלל כי לצה״ל יש
סרנים ואלופים, בעוד שלצבאות אחרים
יש גנרלים וקפטנים, או קאפיטנים, או
קייפטנים. אחרת היינו צריכים לקרוא
לאלוף־מישנה סובייטי ״פולקובניק״ ,ול־סרן
גרמני ״האופטמך.
בקיצור. הנשיא־הנבחר רגן יקים בק רוב
את ממשלתו, והסקרנים רוצים לדעת
מי יהיה שר״החוץ שלו, ואילו אלופים
ינהלו את מערכת־הביטחון.

כלב
מי שכותב
אחד המדורים המעניינים בכל
עיתון הוא מדוד המיכתבים למערכת.
אני מקווה שזה נכון גם בהעולס הזה.
עריכת המדור קשורה, כמובן, בבעיות
רבות. השבוע ניתנה זכות־הדובור לאיש
האחראי לפיתרונן. .

כותב עורך המדור:

שטף המיכתבים והקריאות הטלפוניות,
שעורר מיכתבה של כלבד, עזובה (״מיב־תביס״
,העולם הזה )2249 חסרת־שם,

האני
לא אלמוני
על הביזבחים במישרד־הביטחון. אחד
מתלונן על המתנה אינסופית לטלפון ש בקש
לפני שנים, ואחר על האיחור
הכרוני בחלוקת דברי־הדואר בשכונתו.
יש קוראים הכותבים על צרותיהם
האישיות ויש שכל מעיינם בצרותיו של
כלל ישראל. אלה וגם אלה מצפים בדרך
כלל לתגובה כלשהי — מצד מוסדות
ממלכתיים וציבוריים או מצד קוראים
ואזרחים פשוטים. אלא שהתגובה המצופה
אינה מגיעה. המוסדות אדישים לצרותיהם
של האזרחים, ואילו האזרחים עצמם

אדישים איש למצוקות זולתו.
אדישות — או שמא באמת יצר לב
האדם רע מנעוריו?
התגובות על מיכתבה של הכלבה
מוכיחות, לדעתי, שלא באדישות המדובר,
ואף לא בטיבעו הרע של האדם, אלא
בהרגשה העמוקה של חוסר-אונים. וכי
מה מסוגל לעשות קורא אחד, כדי לפתור
את בעיותיו של נכה או כדי להתגבר
על צרותיה של מישפחד, מרובת־ילדים,
החיה בצפיפות איומה?
אך כשכלבה זרוקה מחפשת ״פינה חמה
בבית טוב״ אומרים לעצמם הרבה קוראים
״הנה ההזדמנות לעשות משהו טוב...״
והם כותבים למערכת או מטלפנים, כדי
לברר פרטים על הכלבה המיסכנה ולהציע
את עצמם במאמציה.
עובדה: יותר מ־( 60 שישים !) קוראות
וקוראים העמידו את עצמם ואת ביתם
לרשותה של הכלבה העזובה.
המישרד לייצור אוויר
זוהי ההזדמנות לחלק מחמאה לכל בה
האני, ולתיתה דוגמה לקוראים רבים,
או ליתר דיוק: לכותבים רבים.
חרף העובדה שהעברית אינה ־שפת־אימה,
ולמרות שלא עבדה מעודה במישרד
כלשהו, לא כמנהלת ולא כפקידה, הקפידה
הכלבה לתקתק את מיכתבה במכונת-
כתיבה ולנסחו בתמציתיות — בסך־הכל
102 מילים. ואם לא די בכך, צירפה
למיכתבה גם את תמונתה.
כל קורא, ולא רק כלב, שיתקתק את
מיכתבו במכונת־כתיבה, יקפיד לנסחו
בקיצור ובתמציתיות, ועוד יצרף אליו את
תמונתו — יגדיל את הסיכוי שמיכתבו
יתפרסם. אותם קוראים־כותבים שאין
להם מכונת־כתיבה, מתבקשים לכתוב
בכתב־יד ברור ככל האפשר, עם שוליים
מתקבלים־על־הדעת בצד ימין, ועם רווח
סביר בין השורות. זוהי הדרך הבדוקה
כדי לעורר תשומת־לב אוהדת הן מצד
המזכירה, הממיינת מדי יום את ערימת
המיכתבים ודברי־הדואר המגיעים למער כת,
והן מצדי, המופקד על מדור המיכתבים.
אך לא די בכל אלה, כדי לזכות
בפירסום. לפעמים עומד הכותב בשלוש
הדרישות האלה — כתב ברור, ניסוח
תמציתי ותמונה — ובכל זאת מיכתבו
אינו מתפרסם. אמנה כמה סיבות.
$1שימוש במדור המיכתבים, כדי
להפיץ עלילה חסרת־כיסוי נגד שונא
אישי או מוסד אדיש. משהו בנוסח :
״מנב״ל המישרד לייצור אוויר צח נוסע
מדי שנה לחופשת-סקי בשווייץ בהברת
מזכירתו, על חשבון תקציב המישרד. אם
יש לכם אומץ, פרסמו את מיכתבי...״
ן• פיברוק סידרת מיכתבים,׳ כדי ליצור
דעודקהל יש מאין. למשל: תוך שבוע
אחד הגיעו לשולחני חמישה מיכתבים,
כולם עם חותמת ״דימונה״ על הבולים,
ובהם סיפור מסמר־שיער על נסיונם,
כביכול, של הכושים העבריים לחטוף
ילדות קטנות לצרכים פולחניים. הדימיון
הרב לעלילות־הדם ההיסטוריות — על
יהודים שחוטפים ילדים נוצרים לצרכי
פולחן בערב פסח — עורר מייד חשד. ה עובדה
ששלושה מתוך חמישה המיכתבים
היו חתומים בראשי-תיבות עוד הנבירה
את החשד. נוסף על כל אלה היו שניים
מתוך המיכתבים בעלי כתב־יד זהה לחלוטין.
מיכתבים אלה הושלכו כמובן, לפח.
שימוש במדור המיכתבים, כדי
לפרסם מוצר ממדים או חברה מסויימת.
משהו בנוסח :״בחודש שעבר קניתי
לילדי תחתונים מתוצרת קוקי. להפתעתי
גיליתא שתחתוני קוקי אינם רק אסתטיים,
אלא גם טובים. ילדי הפסיקו להתגרד,
והם יותר נינוחים מכפי שהיו בעבר,
בעת הכנת השיעורים. כדאי, לכן, שמיש־רד־החינוך
ימליץ על תחתוני קוקי לתל מידי
בתי־הספר היסודיים...״
קוקי טוב, קוקי יפה — גם קוקי הושלך
לפח.
עד כאן דבריו של עורך מדור ד,מיכ־תבים.
אם זה יעודד אותך לכתוב לנו
יותר, תבורך. אבו שמחים על כל מיכתב
המהדק את הקשר בינינו ובינך. המלמד
אותנו מה דעתך על העיתון ועל נושאים
אחרים, המותח ביקורת עלינו, וגם— ,
מדוע להכחי-ש? — החולק לנו מחמאה.

מכוזבים
סוד הם*ר 1ב
מדוע סירב רגן להיפגש
עם בגין!
אלה המעריצים את הכאריזמה
של ראש־הממשלה היקר ושר־הביטחון
היקר שלנו — דהיינו
אלה שמעולם לא שמעו אותו ואת
עליזה, מפני שהיא אשתו, ואת
יגאל ידין מפני שהוא ארכיאולוג
— תוהים מדוע רונאלד רגן סירב
להיפגש איתו במהלך ביקורו של
מנחם בגין בארצות־הברית. ובכן,
הרשו למבקר אמנות וקולנוע לש עבר
לנסות לספק את ההסבר לכך.
כשאדולף היטלר היה עדיין אדם
צעיר׳ הוא התכוון להיות צייר.
(לא סייד, כפי שהלשונות הרעות
מרכלות כדי להציגו באור מגוחך.

אנטי־שמי זמן רב קודם־לכן. אך
האם סבורים אתם שהיה מוכן להז מין
מי מבעלי־הגאלריות ומנהלי־המוסיאונים
הללו לביתו?
כשרונאלד רגן היה עדיין איש
צעיר, הוא התגלה על-ידי צייד־כישרונות
הוליוודי, שפגש בשדרן*
הספורט רגן בתחנת־הרדיו של
דס״מוינס. חברת האחים מתר
התכוננה להפוך את רגן התמיר
והגברי לג׳ון וויין הדש, או לפחות
לג׳יימס סטיוארט חדש.
אחרי הסרט הראשון שלו ודאי
אמרו-לדגן :״איש צעיר, יש לך
עוד הרבה ללמוד ...ובינינו, אין
לך הכישרון הראוי. אך אין זאת
אומרת שאינך יכול לגלם תפקידי
מאהבים שאינם מצליחים לזכות
ביפהפיה, קאובויים שמגיעים תמיד
במקום השני.״ האחים ווונר, כ מרבית
המפיקים ההוליוודיים ב אותה
תקופה, היו יהודים. אבל
בכך — ישמור האל איני מתכוון
לומר שהם הפכו את רונאלד
רגן לאנטי־שמי.
ובכל־זאת, אפשר אולי להבין
מכך מדוע הצליח רגן לרסן את
התלהבותו, כאשר שמע שראש־הממשלה
ושר־ד,ביטחון היקר שלנו
מבקש להיפגש עמו.
יוסף שריק, תל־אביב

מטאטא חדש -י
0313 שן

דוגמן־ פירסומת רגן
קאובוי —

אם את או הב ת ל האזין ל שירתו של פ רנ ק סינ טרה, או
שאת מעדיפה זמר או להקהא חרי ם, שימי ת ק לי טעל
הג ר מו פון ו הקדי שי את 30ה ד קו תהב או ת לעצמך.
ב 30 -דקו ת, עו ד ל פני ש תגמרי ל ה אזין ל״צד ה שני״,
את יכול הלה צבו ע את שיערך, להע לי ם שיער שיבה,
ולהר או ת מ טופ ח ת ויפה, בא שר את מ אזינ ה ל מו סי ק ה
ה א הו ב ה עליך.
כ ל מה שאת צריכה הו א מ ערכ ת צבי עה מו שלמת( קי ט)
של אימדיה דוסר, ה מכילה; שפופרת צבע, קרם מחמצן
(ב מיכל ש אינו מחייב שימוש במבר שת) וזוג כפפו ת.
תו כלי ל ה שיג ה בפ רפו מריו ת ה מו ב חרו ת, ב ב תי המרקחת
ובר שתות ה שווק
אי מדי ה דו סר, ב שיטת ה צבי עה ה טיפולי ת של
ל׳ארי אל, מ עני קהל שיערך טיפול ע מו קעדל שר שים
בעזר תחמ רי םטב עיי ם ה מזיני ם את שרשי ה שיער,
מ חז קי ם או תםומ עני קי ם ל שיער מר אה זו הר ו מג ע מ שיי
לאורך זמן.
לב חיר תך 15 גווני ם א פנ תיי םהמ בו ס סי םעל פיג מנ טי ם
טב עיי םהמב טי חי ם מראה ט ב עי ו א מי תי ל שיערך.

צבעי השיער
הטובים בעולם
מבית -ע£/מ 0׳_ו פריז החברה הגדולה והמפורסמת
ביותר לתמרוקי שיער

על בחירתו סל רונאלד
לנשיאות ארצות״ רגן הברית (״העולם תזה״
.)2253
אומרים שמטאטא חדש מטאטא
טוב. לכן יש רבים שתולים תיק־וות
בנשיא האמריקאי החדש. רבים
מחובבי רגן מצויים בקואליציה,

דוגמן־ פיסול רגן
׳ — במקום שני
אין רע בשום מיקצוע, אולי חוץ
מזה של חבר־הכנסת פלאטו־שרון
והשר אבו־חצירא).
ובכן, אדולף היטלר צייר בחד ווה
שקיעות מעל להרי באוואריה,
פרות בחצרות־משקים, צבאים ביער
וטבע דומם המורכב מגזר
וסלט — בבית. ככל אמן שאפתן
צעיר, הוא השתוקק להציג את
תמונות השמן וצבעי״המים, הגר
אשים והרישומים שלו בגאלריות
פרטיות ובמוסיאונים ציבוריים.
״איש צעיר,״ אמרו לו ,״יש לך
עדיין הרבה ללמוד ...ובינינו, אין
לך הכישרון הראוי. אך אין זאת
אומרת שאינך יכול לצייר כרטיסי־ברכה
לימי־הולדת ולראש־השנה.״
באותה תקופה, מרבית בעלי ה־גאלריות
הפרסיות ומנהלי המו־סיאונים
בגרמניה היו יהודים. לא,
אינני מתכוון לומר בכך שהם הפכו
את אדולף היטלר לאנטי־שמי. גם
הוא, כמרבית האוסטרים, היה

והם מייחלים לטוב בעת כהונתו.
ובכן, באתי להזהירכם: האיש הזה
עלול לכבס את הכביסה המלוכ לכת
שלנו לעיני כל העולם. יש
לו נסיון בשטח הזה. עובדה: לפני
כעשרים שנה נהג להופיע על מיר־קעי
הטלוויזיה באמריקה, בתשדי רי
פירסומת לאבקת כביסה. את
ההוכחה לכך מצאתי בשבועון ה גרמני
דר־שפיגל, והריני שולח
לכם מצ״ב את תמונותיו של
רגן.
מארק היימן, חיפה
• רגן כדוגמך־פירסומת וכדוג־מן־צילום
— ראה תצלומים מתוך
דר־שפיגל ( 27 באוקטובר .)1980
שני בדרנים־מלידה שולטים עכ שיו
באמריקה ובישראל: מנחם
בגין, מוקיון פאתטי, הצליח לה פוך
את ישראל לחוכא־ואיטלולא
(המשך בעמוד )6

וזחגיים ״הקפינר׳ מחירי חפירות ב־^50
£א ת 51מזן
^8,יש>! £זוניו׳וינ דו אחוד*
*< יחגיגז, תורש עעעג>מד,גע*ע;•!׳
י 2$עי??4 5ח> 0גג׳מ׳וג
״ מייי ו?יז־*ן 5ונ??גי !?!ו עליווג גש
שע1!!5ומיומ; גדע >!.ז?ננ!נ: ש>
קוגיקיו גנ״$8־ .א!מדיי ומאלשר,ז?׳•
!?ד מג0 3אח?! .לן?!לה
•מהדעע ע? מהיד! מידקווו ותג;״
51׳גזעיו *ו>1ן>מ, גי:ע ג׳ *!5

גיח־ד* ד,גל? מעגתי רדטזרפ עומקן,
**נם ממ׳קיט דהירש יגלה רק ה 5* 8נ*
!עול קמ-תי ד.עג.יע ־,ד,ז;:ד, הנינ׳
משד* מ
?גויות ד&דשיזו! *דמים
:״סו שקל מ*ג נמו! דויזר גתקפי!
עיש.8 ,ית::ה דרדקית עתגת גי יא:־? יש
צזדית נדילית עד גלל דאין למעה
הנרתמ לעתדישה5נור,ישעדידיגיג מגיד
־ 95 זה• לדדי? הצריגגד; דש־ג־ לגף גונעת
־גך ע״סותרם ־*וגרים ג>ל 8:נ!זכ־
•יש איתי גד־ לויע־ג •:ת:יו• •״דני מגורו.
מוותש ומצוייון יע מתותי! תצוגות
8ל תל8ל !18ג״ייח. דגיל?? ד,מ;יג
:דור הגיצוין לריי׳וי ויגול •יעצע ההיייד
:שלו! לגלפתי! גגלזו. עור. גט לצלו;?
3ל8ל זח ולהדגיגי, מעות מ! 8ץ שקיותר
גועשליש תל ירן -דיג, הירפתגד״א

־גועה ו—.י, שקל־ם ;״גזל.
גתייי ד׳ד׳;:זר וגיד יו;׳־ נד ־
יש ד.״ק דדי קליש ״*־ג: ד יף-:בד.

מם זטשל ייקות ;!זוך ומם נוזגדוכ
גזול. נמו?;:ויש ילוד דת געו? ג•
גזי ׳״.פניך זמעו-יוה גדולי״• .

ג זמוממדס תא~רו3ים גומי? ,ד?
־:נומז ר;.״ למי מת־ יונדאז? יזד׳גזד
ה:א מיו פטהש דש־ ד,י,ג> 8מאיו-
מויי ואויוס ום 3מ 8ם1וד5ים וגיא*
׳גוי;״ זמדס וזי; גזלעי־פ ד? לעלו־״

שנו?מומ~מ *:־תיש ג־;תד מיג־יוג יו*
ירקוד. יגל״ג ארז־ יע ד־ גי געו ריגול
ג* 8עבוד 8?,א־נש דגם־קים ל׳דידום יו*;
גו -וו וי •גיגתו עד יורדו ושוב יידו
גודצ ליט ורגו! אד גזמירז גנוה ד דדו

,תוספות׳ למחיר הדירה
פאתא ! חשד גו?
בבל >3י

ומלק גימד ל הח1׳
דיו? י וקר**ימ

וידידה,

ניזדרה ע׳;׳;ז: ע לא ל8לט גיפ
זיל; -ל.;?-ימ 2000:30ע ע י;ו־.־מ
המען

דוד צ״״ :חקלאי יהץ עז >׳3ל.ץ
ע״! ־י־זלמ אלד ל ׳::גלגד ג:־״ י>:ע?ה
וגל ו?$:דגי ;לגזעני ל־ח־־נא 4י\געי3
י>־־?וי׳ל חיד״ו׳.1:־י. ד׳מקניוגקיח>עו<

דע״־י ׳;:י::־:ק;\-.ד1.ולגזו׳,ינל ד׳;;ג וי&גג*
:־יו ד גי ג־־:ל ::ד״ויקלא׳ איג
חי־ד־־ייס ח?*.יה על ו ג!מר>;ז.
:״״•1־״ז ל••:ל: מ חחגגת למ&וע ו;.כז

גי:־.ד, 3גיין >ל^ ודודות לע$:קה
ו:יי׳א ממד

רשת>:ו;<-.רגה איג ון;;י<וי 3תי?ילו3מ>1

^^׳בי1מ| 1

עוננ-״עוז:

מלה צי ע
׳קלשואיס

אין פמו

מד׳:ד

שאל בל אחד

^ל?גוי• 5א;

עד^פלגז מד.לו 3א^ 5
אעיצומ והמירו?
ח ד > ר 5י ריח נ מ ^ י
$ירגו מלאומי
^ מו 5עו2
י״מ? 1מוגגימ
ירע •אד י>ך<< 0ס1 מוניגי
1181 ז רקד-גדק ראובן נץ

דודי::ב ג\די::י דבי ^ 9
לגוו? את מטו! ואוגד
גאוגונם 1980 יט! !א1ע
!068ו) ד5.ידי־ומ?ה8
יי .5גו,מגש לת״ז יש לנין
3 *89י ארג? שפנית. הרז
את ד,־עת־ :גגי; גגזר־צ -
ומניד, אד אימת מנגיגת,
דגנית. ממד ,״ויתיך

מחירי אופנת החור
גורמים לצמרמורת
גסמ פי ל ה
אפעדבה הי לפלוותיקלשסלהבאלףשקל
.,מ צי א ה בפתידממסייפלאשתנ שני תשקברהאפשר
המלש לוותר תלי8#ל 8ג״דמ<,ג ־גתל-תגל
ת או ר לי שו ז ר
ג-3מ? 8מדם לא ווולגית נדגל. עישי*
י>>\ מע אג? ם׳ שרמת לחוג*
קני קט?(א 015ה*ו*ש׳־
•וו! הנגזיש אאפותיזיג גוגל־

י: גיתיוי נגדי !זוז־רף שיט

|^׳5ימו אומו, ד!,ת!יו קוימ
:מישבנו, נגד עדזז, גגושי*
ת־ו*ו9דל 5מ ״!חד״גיוו .״פתר י..־יגיד,
אי־אפיד יגיד• ,וממים
^ ־:פג״ים שד-דרי טמזי, נעל
רועי .?,לא ־דננו.זד,אגנח •,נ?!־.
יי. נע עדנה- .נז-־ד ;לייות),
.־.ענת גנאיז;•;יל־ד גע?יפ ד־
ד :::ל דפעחק נדירפת ידצד
לח נתדיתיי — בנויים עתינם

רציליזזתלדגות עגלה ויודסית נג־ויד. גי־חנהיי.
וממי חורף חחדעים נפחות
עהד—שמיאג למניר• לגו אד, ד-נתוגת.
דדחיג.ד־זמוף ׳*שים***.מש לאמם
אד. חיוק, ,איגי ׳ודתה מ־>.זר 8תליש׳ ין*
הודו•״,איג-ייד. נגלת נח?׳? נגחוג.. .נני־
*מדישואלים מתרסאדא״ופעווז נגדר
ד,רעוע•׳• אעח עגיד״ח לקניון עגלת סויג
המלרננה גי,.גגיגח ג!ו לה ימאים גל
יוש עגלד2 000 ליי:ו *8ש עציאח״.
עגלת תם שרוולים איינים רנד?:ודפי
!יזממ לגנידם. גדנויות ומיי, גנ־״סג—
500 יסגל. עתיד רעמות של עגלת מדיו•

צ פ וי ההתנגדות ־ ש רי םבישיבתהקבינההכלכ לי
•¥השרפתידוןב זי רוזה לי כי וז ת קי ק ה
מ פיי ומגש*! ולישיג
0אג ו*ו?א ״״ל
׳•גע •רגינל לוזוומם?* 1י!ן־#ד*8ום •גי •:את מ:ז-־עמ 8מידו! חל־?•
.־,רק-ו גז, דזלעגא אד, גגי: ע* חאיצד, גר־ ד״ת־גוז.
־ ,גרג־ דח־ני גג־זדר תל נתל׳ ו*נ8ים מדד,־זן ג י!;1;;-,ץ~ עיי
מזו מעוון יג־ג־יל דמלמג גג נגדל־אידי ל ג יד גי:
ג יע־ג* חייגתס גז־ג־יג־ג נוזיגדז י־גג־ ג ג ד ל•
(גוף 8ן#ז ז)
*י גר 1* .דעי־ 1פ׳ג של ד::מז מ״ זית

נסיעה למרחק ק״מ עולה 1.90 שקלים
טינוים מדיי?ד,ץ דם

יעזדסדגים ע ד.
מאצייקא*
8י י 1 8נ י? 5־
דת• *אגיד מג 1ג!ש־אגיג

מיק עני0:510

הי חי דההביגקיבוציתל שי ר ו תי ני הולגיבשההצעהלתש לו םהוצאותלעובד
המשתמשגרבבדהביטיהמתבססתעלמךההוצאותל קו בעתמש לי שלק׳י מ ( ב רו סי )
כ ד שיי שארגידיהעובדפיצוי רי א לי
1.300 ם ם״ס 1.30ע>ן ל.ל>1לום םי מי
מאתעודד שו ר ד
גאית ״עתגית נד -שמומי -עזי גוי.

** :שלננו ר.ו^א1גנ לנס ר,ימו?
| 0־תנ*י!״ של? •נ!ת?ועמ גיו

׳| ממעגוד?שנ;ד. לגעאיס מרדו
ן שניוזע נמד, על ממסניד?0י?ס
! לעוג״ .גדי ׳!יהיו כראי לי
יזפיתפעי גי נני תנדסי, וזני ת
;,השג יתיזה מגינלגיעיז?׳לשיייהי גיהיל נוווייה הגעה
^יעיגפיי! >וגש>וש הוגאווג??וני

י 5נז הני־עי הנה;ו5

משלום צ־דיד לגפור. נמיפזשד*
#ין נל רמיצלוד, הדעתגית (סולל תעלות
מ.:חנופה של העונד) ה־קיו־ש
יהיז-ז:: ,ליגיג. דלי, נ־נה וזו9ני6ז
ומתה הי* שנזל ומג עמו שונו ל•
ננפד אה ניקגל ה־ליייר״
* ומשלוש גמהדל דד.ח־יקיי!
הזי, די־־נז־ר דיר מוזזר-דזו,
ושמן זממי נולי דו! רמת־ .גיעזה•:
״תרמה ן.־א ע:2ל תד.־ג דעתל־ •:ני
בז יניד פדל-יג- .
^• היכג ניסע יו אלד• ק״״ ג
יע-עות ע״-־יה זנה־עיהפד־-־מד. ימ׳יע
ז״יז ;8דו:ר:.וי; ד.ו רמוז. לפיד.
* ומש*מ ז־־גשומיין גולווי לזד
ע־ע־י צ*!ממדי? ה נול־,
* נדמוזזיד. שקניזזון צנרת מק*
;יל מעי־זול יק 70 אמו; גדזלז נד״ע־
י ליל; פנויה נעו ד־35 אמ:ו לי
—.זת מוג* ?.מלנ־עיש לק־״

.זה ד,־וני ג־׳•:
בקל ;או איזו־ :.ל;-

שקל — מ!5ם8ז מני־צמית לק״ !:מיו

לזמר מצמגירהמוגד מי*ימ־>
גלל הפננות על ראו הזילוגסריס ע
״.פי ::גופא נדוד; געאוד, פנוית
אין קר ני-ז אליז דחלפילז גזד מזע*
אד, לקי וני ייצא מעודד שנח י?מ

0ום ום 0ת־ק|רכארט־ואן

ח ש 1ץ

מכחכים

ה ו 1ו0 !1

(המשך מעמוד )4
בעיני העולם כולו עם נאומיו דד
היללניים, וקולו הבכייני ואצבעו
המונפת. רונאלד רגן החייכן גילם
תפקידי קאובוי ב׳ במערבונים ה אמריקאיים.
הבה נמתין ונראה מי
יצליח יותר בתפקיד הראשי: הי־ללן
— או החייכן.
ש. פ* ,ירושלים

מאוזן :
)1שילייה ! )5ספר רב־מכר
הדש של א. מגד ( 2מלים) ;
)10 אות משמיים ; )11 כסא של
כבוד ; )13 שמו של דב מ סיפור
ילדים ! )14 נע מעט
הצידה ! )15 טעם־רע ; )16 או־שיות
; )18 התגאה ; )20 מאלי־לי
בבל; )21 פסיכולוג שווייצי
ממציא ״מבחן כתמי דיו״
(ש״מ 22 אל היערות היווני,
שומר העדרים, אימת הטורפים
; )24 נימפה שאיבדה קולה
וחזרה רק על הברה אח רונה;
)25 עלוב; )26 מקווה,
מצפה ; )28 שני רבעים ; )30
מלא כחש ומירמה ; )31 סימן
בדקדוק ; )32 ארץ מקראית ;
)34 רסיס, טפד )35 ; ,מראשי
תנועת העבודה, לאחרונה נת פרסמה
ביוגרפיה שלו (ש״פ);
)38 פרסה ; )39ר״ת שמו של
כנר גדול בן עמנו; )41 רחב,
שמן; )42 לא בכתב (ר״ת);
)43 קרס ; )45 איזמל ; )47 חיל־נשים
! )48 אחד הטיפוסים של
תת־מקלע ; )50 לב העץ ; )51
מטע ; )52 כשאומרים כן ברוסית;
)54 שחקן כדורגל בדי מוס
(ש״מ); )57 אביו של
אהוד; )61 עוף טרף; )62
סלנג; )64 פרי־בטן; )65ה שיח
תחתיו ישב אליהו בסיפור
אחאב; )66 כלי עבודה
חקלאי ; )67 בקשה ; )69ה יחידה
במלחמת־השחרור של
החיילים שהובאו היישר מספינות
העולים אל שדות הקרב;
)70 רעשו, געשו; )72 רעיה
או פילגש ; )74 בושם משרף
עצים, שימש בימי קדם לרפו אה
! )75 מקום ; )77 מחייה
השפה העברית (ר״ת))78 :
פרח־נוי; )81 מזון, אוכל :
)83 תפר; )85 אבי אבנר! )86
קיבוץ בעמק חפר; )88 כלי-
נשיפה בעל קול נמוו; )89
ישן, שעבר זמנו! )91 נמצא;
)93 עני; )95 סופד גרמני
(נרקיס וגולדמונד); )96 צונן;
)98 ההלק האורגני הקטן ביותר
בגוף החי וצומח; ) 100
משאבת הדם בגוף ; )102
מעד, נהרס ! )103 בסיס ; )104
גדול משוררי רוסיה ! )105
אופרה של פוצ׳יני.

עובדים ו1לינ 1סוידים
הבחורה שצולמה ב״העו-
לם הזה 2253 כזונה,
במדור ״חוק בצד״ ,הופיעה
כעבור שבוע ב״העו-
לם הזה 2254 כצעירה
ישרת־דרן, ששוטר נטפל
אליה מתוך כוונה להתעסק
איתה.

תנור; )26 מניפסט; )27 שלילי
; )29 שרף נוקשה מקליפת
עצים — לתעשיית גומי; )30
אחד משמותיו של יתרג! )33
שחקן קולנוע מצליח שהלך
לעולמו בימים אלה (ש״פ) )34 :
רומן רב־עלילות ; )36 אחד מ־גרמי
השמים ; )37 כמו דגש
בדקדוק; )40 האבר המרכזי
של מערכת החושים והעצבים ;
)41 כלי־כתיבה ; )44 יחידת
חשמל ע״ש ממציאה ! )46 תע לומה
! )47 חייב ; )49 הכוכב
ונום ; )50 פטפוט ; )53 בעל
חיים ביצירה של א.א. פו! )54
מדינה, ותעלה רבת חשיבות
העוברת בה ; )55 מוקיון ; )56
פעמון; )58 מורה; )59 מוסי קולוג
וקומפוזיטור יהודי —
מחבר המוסיקה ל״הדיבוק״ ;
)60 תנועת מחתרת בארץ בימי

מאונך :
)1מקום המפגש של שתי
דפנות ! )2סוג קרקע ; )3איד,
צרה ; )4גיבורת סרט של רומן
פולנסקי ; )6אסקופה ! )7
אחד העיטורים שחולקו אחרי
מלחמת יום־הכיפורים ; )8לס־ני־זמן!
)9עיר הקונגרסים;
)12 נעדר )15 :שיח־בר ממש פחת
הסלקיים, גדל במלחות ;
)16 צמר*גם ן ; )17 נוצר ביום
השלישי לבריאה ; )19 בסלנג
— לא רציני, נעשה כלאחר-
יד; )20 ראשון למוסיקאים ה גרמנים
הגדולים ; )21 שורשי,
קיצוני! )23 לא עבד; )24

האסלדעתךא בו ה צי ר ה
אשם או לאז

התורכים; )62 פדק־זמן; )63
חיובי ; )66 תורה (ארמית) ;
)68 חוקר וארכיאולוג ראשון
של א״י בעל ״כפתור ופרח״
(ש״פ) )71 ;1יחידה צבאית קטנה
החונה במקום מסויים ! )73
מכונית המובילה מכונית אח רת!
)76 שן הפיל; )77 רצו עה
הקושרת בהמה למוליכה ;
)79 קודש הקדשים בבית־המק־דש
; )80 משורר ישראלי
(ש״מ) )82 :די, מספיק; )84
משתה, סעודה! )85 מקום בנוף
טבעי, פנה כפרית ; )87
ממהר ; )90 שמיכת נוצות ;
)92 שודד, ליסטים! )94 הלט
ברותחין ; )96 קצה ; )97 מקום
שלם בגוף ללא פגע או פצע;
)99 קידומת לשמות בורמיים ;
)101 בבקשה ; )102 מילת שאלה
; )103 כבש בטרם בגרותו.

אשם כיויו
ש מ עו לםלאאכל
ב ״ טיי ל ת ״.

שוטר וגערה בתצלום מכויים
פרשה דימיתית
אל תעבדו עלינו, דחילקום. או
שהיא זונה או שהיא דוגמה לתום־
נעורים. אבל גם זה וגם זה —
לא יתכן. תחליטו מהי, פעם ולתמיד.
מאיר
שלום, תל־אביב
י• בכתבה ״גם לזונות יש
חופשה״ (העולם הזה )2252 נאמר
במפורש, מתחת לאחד התצלומים,
כי זהו ״שיחזור הפרשה הדימיו־נית״
.להעולם הזה לא היתה כוונה
״לעבוד״ על הקורא שלום, והוא
ציין במפורש כי הסיפורים
דימיוניים ונועדו רק להקל על
הקורא את הכרת זכויותיו המיש־פטיות.
הצעירה שבתצלומים, שנקראה
בכתבה אחת ״מדלין״ ובכתבה
שנייה ״אביטל״ ,היא אחת
מעובדות המערכת, שנאותה להצטלם
כדי לסייע להכנת הכתבות.
תמונת ביום של חיפוש — ראה
תצלום.

עמזס עוז. אוד אד* 3

זאגודת־ישראל

הטיילת לאוהבים...לאכול
רחוב הרברט סמואל , 80תלא בי ב, ס ל 656992

זים השמאלנים מן השומר־הצעיר
להטיח דברים כלפי שמיא. ואני
מעיז לומר, כי בפשעי השמאל
נגד דת ישראל יש ״כיסוי״ לכל
הצרות והשואות והאסונות. ואתה
שומע את קול שאגת השמאל, איך
הוא מכריז וצורח, להציל את ה מדינה
ולהכות את שד־הפנים ה אדוק
על ״חטא״ מתן ״מעות לישיבות
ולחדרים — אז אתה זוכר
את קריאת־הקרב של הנוצרים ב־רוסיא
:״הכו ביהודים והצילו את
רוסיא!״ ואתה יודע את האמת כי
כמה וכמה פרופסורים, עובדי או־ייב
ומשומדים שמאלנים, וגם ער־בושים
מחבלים, עושים חיים משו געים
על חשבון כשלם המסים ואין
מוחה.
וסופרים כופרים ושמאלנים עשו
כמה וכמה ״מעשים טובים״ כדי
להציל את המדינה. הם חיברו כת־

הקורא קורניק כותב במלוא
הרצינות על ״כל
שכני הרעים״.
בספר הקינות כתוב נגד המשו מדים
מסטרא דשמאלא, שהיו עוס קים
ברצח נשמות יהודים וזממו
להשמיד ולאבד את דת־סיני וגם
הקריבו את כל היהודים על מזבח
הייבסקציא וגרמו לטבח אלפי אל פים
יהודים. וברוב טיפשותם מעי
בי־שיטנה,
שקראו להשמיד ולאבד
את דת־ישראל ונוטריה. הם יזמו
הפיכות ברוסיא ובגרמניא והקריבו
את כל העם היהודי למען סטאלין...
ולמען הצלת המדינה, זממו השמאלנים
לחסל את דת משה ו ישראל
וכך הם רצחו את נשמות
ילדי טאהרן ותימן וצפון־אפריקא
ומאלה צמח בארץ־ישראל חיל
גדול של פושעים אכזריים וחול-
ומשחיתי
שי-עגילים־עם־אוזניים
נפשות וחשישאים ורוצחים. השמא לנים
הולידו את כל אלה, כדי
להציל את המדינה.
ופרוס׳ דב סדן מספר בדבר מע שה
בסופר גצל קרסל, שנסע ב רכבת
לארץ־ישראל והיו לו תפילין
באמתחתו ובא משומד שמאלני
וגזל ממנו את התפילין וזרקו ה חוצה
דרך החלון. ומעשה ביעקב
אגמון שנסע לרוסיא ושאל אצל
פקיד אחד למה נותרו בדוסיא
גרוזינים אדוקים כמו נטורי-קרתא
ולמה לא הצליחה רוסיא להשמיד
את הדת היהודית, שהיא אופיום
להמונים ל ופשעים אלו של עזרה
לרוצחי ברנר ותרפ״ט עושים ה שמאלנים
מתוך אמונה, ולכן הם
גרועים מכל פושע.
ולעומת פשעי השמאל נראה כל
זולל שוחד כמו צדיק תמים וישר־דרך
...ואשר ידלין ומיכאל צור
ושמואל רכטמן הם צדיקים גדולים,
לעומת פליציא לנגר ואורי
אבנרי ואודי אדיב ומאיר פעיל
וא׳ב׳ יהושע, ויוסי שריד, וס׳ יזהר
ועמוס עוז.
ולמה שונאים השמאלנים את
(המשך בעמוד )8

כרטיסי טיסה
הלוך ושוב ללונדון ל־ 21 יום בקיץ*
100 תנורי בי שול ואפיה..שביט״
100 מכשירי פוד פרוססור
100 מצלמות אגפא פוקט עם פל ש
1,000 כדורי ס ל בצירוף חתימות כוכבי מכבי ת׳ א

מבצע פרסים אדיר
איך זוכים בפרסים?

4הגרלות ביניים:

חשוב

קנה ותיהנה ממוצרי עלית.
הכנס למעטפה את חלקי האריזות
של המוצרים הבאים כמצוייולמטה

מידי חודש תיערך הגרלת ביניים
של 250 כדורי־סל.

אין הגבלה במספר המעטפות שאפשר לשלוח
למבצע. מי שישלח יותר מעטפות(בהתאם
לכללי המבצע ) מגדיל את סיכוייו לזכות,
בהצלחה!

הודעות יישלחו לזוכים שישתתפו גם בהגרלה הגדולה.

השלם את הסיסמא :״טוב לי
ציין ברור את שמך וכתובתך על המעטפה
ובתוכה ושלח את כל החומר ל־ :
״מבצע אדירי׳ ת.ד 3468 .ת״א.
ההגרלה הגדולה תיערך בתום המבצע ב־15.4.81
באולם ציבורי בנוכחות נציגי הנהלת ״עלית״,
רואי החשבון ומשרד הפרסום.
״ממרחית״,
ממרח שוקולד,
באריזה של
500 גר׳
(מכסה עליון).

קפה נמס ״עליתי׳ באריזת 200 גרי(תוית)
או ״ארומה וסו״(תוית).

ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ״עלית׳׳
ועובדי ״פרסום וימר יעקבסון בע״מ״.
תקנון ההגרלה אפשר לקבל במשרדי ״עלית״.

״שוקולית״
באריזק של
500 גר׳
(תוית).

2קופסאות של
תה ״עלית״
( 2מכסים עליונים)

קפה טורקי טחון
או קפה פינג׳ן
(שקית).

קופסת ופלים באריזה
של 500 גר׳ בטעם !§1
שוקולד או לימון | |

(המכסה העליון
של אריזה אחת)1 .

| מסס 5עטיפות חטיף ״אגוזי׳׳
או ״טוב לי׳׳.
מ*1ם

חסיסס

ו ס לי םבטעם 11 קו ר ד

* 100ס 3ה 3זהיי

טוב לי עם
׳ לא כולל שהייה. ארגון הנסיעות לחו׳׳ל באמצעות ״דפנה נסיעות׳׳.
העולם הזה 2255

וימר.יעקבסון טמיר

למה משפחת יעקויבי
הסכימה להצטלם בעירום?

מכרוב ,
(המשך מעמוד )6
אגודת־ישראל י בי השמאל זה
ייבסקציא. עם תיאבון אדיר להש מיד
את דת־סיני. ואגודת־־ישראל
מפריעה לשמאל לבצע את זממו —
כי לכך נוצרה אגודת־ישראל, ל הציל
את עם ישראל מכל שמד
נוצרי־רפורמי־שמאלני.
ואילו לא נוצרה אגודת־ישראל,
מי יודע בכמה נסיונות וצרות
היינו מתנסים ומי יודע אם היינו
שומרים שבת ומניחים תפילין. ואם
כן, אגודת־ישראל נותנת זכות ו טעם
קיום לעם היהודי ובזכותה
נזכה לראות מהרה בנקמה ובנחמה
ולקבל את פני הרוכב על החמור.
קורא חביב! לא היה לי זמן
לכתוב דף בחודש תשרי והעולם
יכול לחיות גם בלי עיתוני הדקיק
— אבל כיסי הולד וחסר ואני
חייב שכר־דירה ומכולת. ואתה
מתבקש למלא את כיסי כמה ש אתה
רוצה. וחסד מציל מחבלי
משיח.
ד׳׳ר חיים צכי קדרכיק,
תל־אביב

הוד מלכותו, בודואן
מה תוארו הרשמי של המלך,
ששמו הוזכר במדור
״אנשים״ (״העולם הזה״
1 )2253

^ דרמפון -הסבון לכל המשפחה

בודואן, לפי תוארו הרישמי הוא
מלד הבלגים ולא מלך בלגיה —
כדי להדגיש שהינו מלכם של ה פלמים
ושל הוולונים גם יחד.
יצחק ששים, קיבוץ בית־ניר

כל הכבוד להאג׳
דברים באוזניה של הכלבה
חזה״
(״היולם
האני
,)2253 שהעירייה איימה
על חייה.
לא רק אתם, כלבי הרחוב, חיים
״חיי כלב״ .גם אנחנו, ה״סנובים״,
כפי שאת מכנה אותנו, לא מל קקים
דבש בימים אלה.
אני, למשל, כלבת צמרת מהיפים
והיפות של הסנובה הכלבית בעיר
— יפהפיה מגזע יורקשייר־טריאר.
יש לי כל החיסונים האפשריים, גם
את אלה שהחוק אינו דורש. ומה
יוצא לי מזה ו אין באפשרותי
להתרוצץ חופשי ברחובות העיר,
ואני חייבת להסתפק בקצב ההליכה
של בעלת־הבית שלי, המדדה
בנעלי־עקב בקצב של צב. אין זה
מספיק כדי להוציא את המרץ הרב
שלי.
אני כלבה שאוהבת את החופש
ושונאת את כל הרצועות המטופ שות.
מיותר להרחיב את הדיבור
על מיספר הזיהוי הכבד, ששוקל
טון ועושה רעש של גדוד. האם
הרשויות לא מסתפחות בתעודת-
הזיהוי של בעלת־הביתז
לולה, תל־ אביב
והפטרונית
! 6הכלבה לולה
שלה, שרה גרינברג — ראה תצ לום.
בכתבה
של האני נפלה טעות :
הכלבלב הקטן לא ישן איתי ב מיטה,
אלא בכורסה. איתי במיטה
ישנות רק שתי החתולות הקטנות.

צריםעס׳ ^/ה ם//

שרשי כרקוכיץ־כר,

שרה ודולה

ת ל ־ אביב -קהירהלוןו עוו ב

חיי כלב —

תל־אביב
• 1שושי וירידה — ראה תצלום.

יציאות מתל-אביב וירושלים
כל יום א־ו-ה־ באוטובסים מפוארים
מחיר כיוון אחד$25
טיולים מ אורגני םבמ לונו ת דרגה ראשוגה:
$235. סוף שבוע ארוך (יום ה -א׳ )
$320. 5ימים (א׳-ה׳)
$385. 8ימים (א׳-א׳)
$565. 8ימים ( לו ק סו ר -ב טי ס ה)
המחיר כולל:
* נ סי ע ה הלוך ו שוב * מל ח דרגה ר א שונה
1/2פנ סי ח * ה ס עו ת וסיורי ם.
הנחות מיוחדות לקיבוצים, קבוצות מאורגנות וועדי עובדים.

(ההשתתפות מותנית בקבלת אשרת כניסה למצרים).

פרטים: טיולי הגליל תל-אביב,רחוב הירקח 142 טלפון 221372,220819 :
ירושלים רה׳ בן־סירא ,3טלפון .242720 חיפה המגינים ,43 טלפח 522958
טבריה, הירדן , 10 טלפון 20550,20330 ואצל כל סוכני הנסיעות.

שושי וידידה
— על הכורסה

ברודווי־שווה באיכותה לסיגריות המפורסמות ביותר בעולם סופרקיעסייז תערובת אמריקאית

£8^88

1111111

שחס _ 7״ע/ג 0הזד״

אמיד וודא ומשבר הנפט
איני דוגלת בתיאוריה הקונספיראטיבית של ההיסטוריה
ואיני חושבת שפירוש מילחמת איראן—עיראק
כנסיון לסיים את ״משבר העודפים״ של הנפט ולגרום
לעליות מחירים חדות מניח אמונה בתיאוריה כזאת.
אני רוצה להדגיש דבר זה במיוחד למען קוראיי, וביניהם
מר אברהם אנקורי מתל״אביב (״מיכתבים״ ,העולם הזה
,)2252 שביקרו את מאמרי ״המילחמה המוזמנת״
(העולם הזה )2251 בכיוון זה.
איני מאמינה שכל מה שקורה בעולם הוא תוצאה
של החלטות המתקבלות אי״שם, על-ידי גופים בעלי-
עוצמה ובלתי-ידועים — דוגמת ״הקונספיראציה היהודית״
,שהיתה קיימת בראשם של הנאצים הגרמניים
ושמר אנקורי הזכיר אותה. ואפילו היו קיימים גופים
כאלה, אני משוכנעת שלא היו מסוגלים לממש את
החלטותיהם בכל אתר ואתר ובכל עת, לפי רצונם —
כפי שמניחה התיאוריה הקונספיראטיבית של ההיסטוריה.
זו מניחה יכולת אלוהית תחת יכולתם המוגבלת
של בני״תמותה. מי שמאמין בתיאוריות כאלה — ויש
גם בודדים וגם מישטרים מן הסוג הזה — מכלה כל
זמנו בחיפוש אחרי הקושרים מקבלי-ההחלטות וסופו
שיחלה בשיגעון־הרדיפה.
אך מכאן ועד קבלתם של הסברים פשטניים למאורעות,
המוגשים לנו בדרך כלל באמצעות כלי-התיקשורת,
המרחק רב מאוד. מי שמסתפק במאורעות ובגורמיהם,
כפי שהם נראים על פני השטח, ומאמין שמאורעות
אלה הם תוצאות מיקריות של מישחקי-כוחות חופשיים
בלבד, שמונעים על-ידי אמונות תמימות, חוטא להבנה
ההיסטורית לא פחות מאותם הדוגלים בתיאוריה של
הקונספיראציה.
כולנו יודעים שיש בעולם בריתות והתקשרויות של
מדינות ואירגונים אחרים לביצוע מטרות משותפות,
שנובעות מאינטרסים משותפים. יש התקשרויות אד־הוק
ויש בריתות לטווח ארון. אלה קובעות מדיניות, מקבלות
החלטות ומיישמות אותן — בהצלחה גדולה יותר
או גדולה פחות. אין מי שיטען שלהחלטות מאורגנות
אלה אין השפעה על מהלך המאורעות. מי שיטען
שמדיניות נאט״ו מעצבת דמותם של מאורעות שונים
בוודאי אינו חשוד באמונה בתיאוריה הקונספיראטיבית
של ההיסטוריה.
אן מה ההבדל בין קונספיראציה לבין בריתות
רגילות ז קונספיראציה היא התקשרות כמו כל התקשרות
אחרת, עם ההבדל היחידי, שמטרת ההתקשרות
אינה נראית לגיטימית לפי הנורמות הציבוריות או
הבינלאומיות המקובלות. ומי אמר שמתקשרים רק
למטרות שנראות לגיטימיות! שהרי חוסר הלגיטימיות
של המטרה אינו גורע מהאפקטיביות של ההתקשרות
ומיכולת ההשפעה שלה על עיצוב המאורעות. על התקשרויות
אלה ועל מטרותיהן בוודאי שלא מכריזים
בכלי-התיקשורת. במיקרים רבים אין גם צורך בחוזה
חתום, אן אין פירוש הדבר שההתקשרות אינה קיימת.
תפקידו של מפרש מאורעות היסטוריים הוא לחשוף
— באמצעות מידע וניתוח — את כל הכוחות לגווניהם,
הפועלים מאחרי היווצרותו של מאורע מסויים, ולייחס
מישקל נכון לכל הגורמים במערכת יחסי הכוחות הנתונה.
העובדה שכוונות מסויימות אינן לגיטימיות אינה
צריכה להרתיעו•
91 6 15 הנה כמה דוגמות לקונספיראציה. אם ממשלת
ארצות״הברית חותמת חוזה״הגנה עם ממשלת-צ׳ילה
נגד התקפה קובאית, נאמר שזו ברית, אן אם הסי״איי-
אי מתקשרת עם קבוצה של גנרלים צ׳יליים כדי להפיל
את השילטון שם, זו קונספיראציה. כלפי חוץ הדבר יופיע
כהפיכה פנימית בילבד. אן האם עלינו להסתפק בצורה
זו של העמדת העניינים ! במיקרה זה לא היה אפילו
צורן בניתוחים מעמיקים, כי בעלי הקשר נאלצו להודות
בו במפורש. אדריכל הקשר הזה, שר־החוץ האמריקאי
לשעבר, הד״ר הנרי קיסינג׳ר, בהיותו היסטוריון מלומד,
מצא גם תיאוריה לנחיצותן של קונספיראציות אלה,
לאמור: זה האמצעי הטוב ביותר לקידום האינטרסים
של ארצות״הברית בארצות זרות, כאשר הדיפלומטיה
אינה מספקת ולמילחמה עדיין אין רוצים לצאת.
כאשר מדינות-ערב נפגשות ומחליטות לעשות מילחמה
לשם פגיעה בישראל, זוהי ברית. וכאשר הן — או חלק
מהן — נפגשות ומחליטות לעשות מילחמה לשם העלאת
מחירי־הנפט, זו קונספיראציה. האם בגלל השוני בכינוי
יש גם שוני בסבירות ז בוודאי שלא.
דוגמה אחרת, היפותטית הפעם: אם ראשי הבנקים
המרכזיים בעולם מתכנסים כדי לעזור לארצות המתפתחות
לשלם עבור הנפט, בוודאי אין זו קונספיראציה.
אן אם מטרת הדיון היא לשמר את האבטלה בעולם,
זוהי קונספיראציה, לכל הדיעות, למרות שאין כל סיבה
אובייקטיבית שביגללה יעדיפו לדון בנושא הראשון ולא
בשני.
איני יודעת אם נתקיים דיון כזה באבטלה, בפורום
זה או אחר. אני דווקא מניחה שכן (בנושא הראשון אני
יודעת שהתקיים דיון, כי הוכרז עליו) .הסיבה לכן היא,
שאין ספק שהסטגפלציה משרתת את הבנקים על הצד
הטוב ביותר, והיא מתואמת להפליא ברמה העולמית.
הרווח גדול מכדי להשאיר זאת בידי המיקרה בילבד.
אז למה שלא ידונו בו ויקבעו מדיניות!

למה להניח שקיימות רק התקשרויות למטרות

״לגיטימיות״ ,ורק כאלה המוצהרות ברבים ! אין זה
הגיוני כלל ואין כל סיבה לכן. השאלה היחידה היא,
מתי להניח התקשרויות שאין מצהירים עליהן !
התשובה היא, שמניחים קיומה של התקשרות כאשר
זה הגיוני להניח כן. אט איננו מניחים כן במקום
שמתבקש, אנו עושים שגיאה בניתוח, המתבססת על
ההנחה הבלתי־סבירה שלא תיתכנה התקשרויות מן
הסוג הזה.
אין ספק שבעלי הדבר ינסו להעמיד את פעילותם
באור יפה, או לפחות לגיטימי. כאן נכנסים לתמונה
אמצעי-התיקשורת. הם יחברו תסריטים מתסריטים
שונים למטרה זו. כאשר חברות״הנפט מעורבות בפעילות
כזאת, אין כל בעיה, שהרי הרבה עיתונים ותחנות רדיו
וטלוויזיה נמצאים בבעלותן המלאה, או החלקית. כאן
אנו נכנסים לסוג אחר של קונספיראציה — הקונספי-

עמדתה ותמכה באיראן, כדי שעיראק בכל זאת לא
תזכה בהגמוניה המיוחלת.
צעד זה לא רק שלא סיכן את המשן המילחמה,
אלא להיפן, ליבה אותו. מנקודת ראות זו, אין תמיכתה
של לוב באיראן במהלן המילחמה מנוגדת לתמיכתה
בעיראק טרם מילחמה. אדרבא, זו משלימה את זו.
שהרי יהיה זה פשטני להניח, שלוב תרגיש עצמה
מחוייבת לתמון בעיראק מן ההתחלה ועד הסוף, כי
כך יאה לעשות לפי הנורמות המקובלות•
מאידן, עיראק לא היתה יכולה להתחיל מילחמה,
מכלסיבהשהיא, ללא תמיכת חברותיה. אופ״ק
המאוחד, שבו חברה גם איראן /היה מפסיק אותה,
לפני או אחרי היריה הראשונה, בסיועה של מועצת־הביטחון.
אי-אפשר להסביר את המילחמה בלי תמיכה
כזו, ואי-אפשר להסביר את התמיכה במילחמה בלי
רצונן של התומכות להעלות את מחירי הנפט.
יתר על כן, הנחת הקונספיראציה הנ״ל מסבירה
גם את ההתפתחויות האחרונות במערן זה. תיאוריה
היסטורית היא תקפה באשר בל המאורעות מסתדרים
בסדר הגיוני, וניתנים להסבר הגיוני•
לאחרונה ניתקה סעודיה את יחסיה הדיפלומאטיים
עם לוב, כתגובה על קריאתה של לוב אל האחים
המוסלמים, להפיל את השילטון המלוכני הסעודי,
בטענה שלמעשה אינו אלא כיבוש אמריקאי. בנקודה
זו הכיר העולם בקו הפילוג שבאופ״ק, עליו בבר
הצבעתי במאמרי הקודם, לפני ניתוק היחסים שבין
סעודיה ולוב. את ניתוק היחסים מצד הסעודים אין
קושי להבין, אחרי שלוב הסיתה למרד, אך כיצד להבין
את קריאתה של לוב אל האחים המוסלמים!

91 9! 91

אמיל זו ל א
ראציה של האינדוקטרינציה> ואין חובה קדושה יותר
ליודעי קרוא וכתוב, מאשר פיזור מסן־העשן הזה.
דבר אחד הוא לדחות את התיאוריה הקונספירא-
טיבית של ההיסטוריה, אן דבר אחר לחלוטין הוא
ליפול בפח של האינדוקטרינציה המכוונת.
אין זאת אומרת, כמובן, שאין בעיתונות תסריטים
ופרשנויות נכונים, נכונים בחלקם, או לפחות כתובים
בתום־לב, שלוקחים בחשבון את כל הגורמים. אך רבים
מהם אינם כאלה. פירסומים עולים כסף, וקשה מאוד
לפרסם דיעות המנוגדות להשקפת המממן.
בפרשת דרייפוס, למשל, היתה קונספיראציה בקרב
אנשי המטה־הכללי הצרפתי — קונספיראציה לפי כל
הכללים, כדי לטפול על דרייפוס את אשמת הריגול
שנתגלה במטה. הקונספיראציה הצליחה. דרייפוס נמצא
אשם ונגזר עליו מאסר באי״השדים הנורא. העיתונות
הצרפתית לא זו בלבד שחיפתה על האשם האמיתי,
אלא אף ניהלה תעמולת-זוועה אנטי״שמית, הן בימי
המישפט והן אחרי שנסתיים, שממנה נשתמע שאין
כל אפשרות זולת זו המרשיעה את היהודי דרייפוס.
היחיד שניסה לפרוץ מבעד למסן הזה של העיתונות
המכוונת היה אמיל זולא. הוא לחם קשה, והמיט על
עצמו רדיפות וגירוש, אבל לא ויתר• לבסוף — ניצח.
דרייפוס זוכה, התעמולה האנטי־שמית נשתתקה ורדיפת
היהודים פסקה. מה היה קורה לולא אמיל זולא !
זאת השאלה אותה אני שואלת את עצמי פעמים רבות.
בוודאי שלא כל הקונספיראציות, החיפויים־העיתו״
נאיים, העונש בגין רדיפת הצדק והשכר בעבור גילויו
הם כה ברורים וחדים כמו במיקרה של פרשת דרייפוס.
יש קונספיראציות רבות ואינדוקטרינציות עיתונאיות
הבאות בעקבותיהן — הרי אין להניח שמיקרה דרייפוס
הוא האחרון — שגם אם אינן בעלות מישקל מיוחד,
הרי נזקיהן כבדים, באין אמיל זולא בנמצא.

הנחתי קונספיראציה בין עיראק לבין יתר ניצי
תמחיר־הנפט באופ״ק — לוב, סוריה, אלג׳יריה — לצאת
למילחמה נגד איראן כדי לסיים את תקופת ״העודפים״
בשווקי הנפט ולגרום לעליית מחירו. זאת בניגוד לתסריט
המקובל, האומר שעיראק יצאה למילחמה בגלל ה אמביציה
האישית של סאדאם חוסיין, לרכוש במיפרץ
הפרסי הגמוניה לעיראק שהוא עומד בראשה.
אני איני טוענת שלאמביציות של סאדאם חוסיין לא
היה תפקיד בהתקפת עיראק על איראן. להיפן, זוהי
מחצית העיסקה• אן לעולם לא יכולה היתה ארצו
לצאת למילחמה בלי תמיכת חברותיה אלה, שכלל לא
היו מעוציינות בהגמוניה עיראקית במיפרץ, אלא בעליית
מחירי הנפט בילבד.
הן היו מעוניינות במילחמה והיו מוכנות לשלם את
מחיר ההגמוניה העיראקית, באם לא תהיה ברירה
אחרת. ואמנם, אחרי ש״קיבלו״ את הטילחמה שבה
רצו, שינתה לוב, הנץ הראשי בענייני תמחיר, את

בשבע השנים האחרונות התפתח בשוק הנפט דגם
מסויים: הופעת משבר, עלייה תלולה במחירי הנפט,
הצטברות עודפים בשווקי הנפט, משבר נוסף, וכן הלאה.
מעגל זה חוזר עתה על עצמו בפעם השלישית. משבר
מילחמת יום־הביפורים קדם לעלייה התלולה של מחירי
הנפט ב״ .1974 אחרי המילחמה נתהוו עודפים גדולים
(בולם הרי רוצים למכור במחירים כאלה) והחלה ירידה
במחירים שנמשכה עד . 1978 הירידה נפסקה במשבר
האיראני, שקדם לעליות המחירים המטורפות ב״.1979
עליות אלה יצרו עודפים וירידת מחירים ב־ ,1980 שקדמו
למשבר המילחמה העיראקי־איראני. מעולם לא הצליח
אופ״ק, אפילו פעם אחת, לחסל משבר עודפים ״בדרן
הטבע״ של היצע וביקוש. לשם כן היה דרוש משבר
פוליטי-צבאי.
אן הפעם קרתה הפתעה. המשבר העיראקי-איראני
לא גרם לחיסול משבר־העודפים של הנפט ולא גרר
אחריו עליות״מחירים חדות. וכל זה למה ! כי סעודיה
— משיקוליה היא, שעליהם עמדתי במאמרי הקודם —
התנגדה לכן ונקטה באמצעים המתאימים, .היא וחברותיה
— אן בעיקר היא עצמה — פשוט הגדילו את
תפוקת הנפט, כדי למלא את החסד בעקבות המילחמה.
(ברצוני לציין, ששלושה ימים קודם לכן, בניגוד לתחזיות
על עליות־מחירים חדות, חזיתי את עליית תפוקת״הנפט
הסעודי ואת עליות המחירים המתונות בעקבותיה• וזאת
לאור הנחותי לגבי אופי המילחמה).
סעודיה, שללא ספק ידעה מה מסתתר מאחורי
המילחמה במיפרץ הפרסי, ושלאחרונה התנגדה לעליות־מחירים
חדות, החליטה להשליט את רצונה, והכשילה
את הקשר. היא שולטת היום ברוב של אופ״ק, ורוב
זה, כולל עיראק, מתיישר לפיה. מבחינה כלכלית
הפסידה עיראק מעט מאוד. נהרסו אמנם מיבנים,
ואפילו בתי-זיקוק וצינורות, אן עיקר הרכוש, הנפט,
נותר ללא פגע, באדמה. זאת ידעה עיראק עוד לפני
שיצאה למילחמה. ויותר מבן: ככל שהימצאותו של
הנפט במעמקי האדמה ממושכת יותר, כן גדל ערכו.

אן מדינות ניציות בלוב וחברותיה אינן מוותרות
בקלות. בעניין עליית מחירי-הנפט החליטו ללכת בדרן
יותר מבטיחה מאשר מילחמת עיראק-איראן• הצלחתן
להוציא את עיראק משווקי הנפט לא גררה העלאות
במחירי-הנפט וסיום משבר העודפים. לכן החליטו ללכת
עתה על סעודיה עצמה. הן מנסות להוציאה ממעגל
ייצור הנפט ואם תצלחנה, לבטח יעלו המחירים. ומי
יודע מה עוד עלול לקרות !!
פעם בבד ניסו זאת. רק בקושי הצליחה סעודיה
לדכא את המרד במיקדש הגדול במכה• עד היום גדול
הנסתר בפרשה זו על הנגלה. המישטר הסעודי רעוע
למדי. יש לו אוייבים רבים• בוודאי שיש גורמים פנימיים
רבים, שרוצים להפילו ללא קשר עם מחירי״הנפט. רצונות
אלה אפשר תמיד לרתום לשירותם של אינטרסים זרים,
כמו אלה של לוב וחברותיה — על-ידי תמיכה כספית
ועידוד מבחוץ, בפי שעשתה לוב.
אחרי כישלון המילחמה שבין עיראק ואיראן, התחזית
שלי שסעודיה נתונה על הכוונת. הריב הגלוי
בין לוב וסעודיה הוא רק קצה של קרחון. מתחתיו
פרושה יריעה רחבה של כוחות, יחסי-כוחות ומאבקי-
כוחות. לחשוף אותם, ולא לתת לטשטשם, הוא תפקידו
של מפרש המאורעות.
איני יודעת מה הפרשנות המקובלת לניתוק היחסים
בין סעודיה ולוב, לכן איני יודעת נגד איזה תסריט
יוצאת התיזה שלי. עוד לא הבחנתי בפרשנות קוהרנטית
בנושא זה. אן עז רצוני לדעת אין יוסבר האיום של
הלובים על סעודיה, ותמיכתם בשילטון של האחים
המוסלמים, אם אין מקבלים את התיזה שלי. האם על-
ידי חדירה סובייטית !!

אסתר א לכ סנדר,

*־ועולים

בשעה האחרונה התבצעו בסניף זה
1450 פעולות בנקאיות שועת.
קידמה טכנולוגית המקדמת את כל עניניך
בסניפי בנק הפועלים בדרך היעילה,
האמינה והמהירה ביותר.

שיק מגנטי

על השיקים של בנק הפועלים מוטבעות
ספרות בקוד מגנטי הנסקר על ידי המח שב
המרכזי של בנק הפועלים. סקירת המח שב
מאפשרת ביצוע מהיר של כל הוראת שיק:
העברתו, כיסוי או חיוב החשבון.

מסוף בנכל
יותר ויותר סניפי בנק הפועלים עוברים
לשיטה הממוחשבת של מסופי הבנכל.
כל פעולותיך בסניף, כולל דיווח עדכני של
התנועה בחשבונך, מ תבצעות על ידי מסופי
הבנכל הנותנים תשובות מיידיות ומרחיקות
לדרישת הלקוחות.

כנ ק -ק ט 2000

מכשירי ה בנ ק -ק ט הפזורים ברחבי
הארץ מאפשרים לבצע בכל שעות היממה:
משיכת מזומנים והפקדת שיקים, העברות
ותשלומים, הוראות קבע והזמנת שיקים.

בוא לגדול אתנו.

העולם הזה 2255

ככה זה עובד:
נ כנ סי ם ל סני ףהק רו ב של בנ ק די ס קונ ט, מ צויי די םבת עו דתז הו ת
ו ת מונ תפס פו רטאחת.
ניגשים ל די ס קונ ט אי ם (הם מביני ם עניין) ,שמים 75 שקלי ם בח שבון
״עו״ש צעיר״ ומקב לי םבמ קו ם וב חינ ם פנ ק ס שיקים כ תו מי ם,

הה עוד לא הכל:
מיד ובמ קו םמקב לי םכר טי ס ״עד 18״ .כא שר קוני ם מ של מי ם בשיק
צעיר — שולפים כ ר טי ס ״עד 18״ וה שיק מתקבל בכל הכבוד.

יש גם שי צעיר:
עם פ תי חתח שבון ״עו״ש צעיר״ מקב לי ם שי נאה ושימושי.

ויש עוד עציו:
כ ר טי ס ״עד 18״ הו אגםת עו דתח בר ב חוג הצעירי ם ״עד 18״ .שפע של
אירועי ם ורעיונות משגעים שעליהם תקר או בעי תוני ם.
בוא ל בנ ק די ס קונ ט, בו א. ה כנ ס אל ה סני ף.

שים לב!
בחוד שים או ק טו ב ר־ דצמברמת קיי ם ב בנ ק מבצע ״יחדיו לנוער״.
מבצע. שרשרת עם הגרלות•.

טו בלע בו דעם

בנק ! ס קונ ט
הצד האנוש• של המטבע

העול ם הזה 2255

רינ אלד
$רגן:
$קיצוני

$ואחר אי

רונאלד רגן נולד במזל דלי, כשבמפת-
לידתו השפעות חזקות של שניים ממזלות
האדמה — שור וגדי. צירוף זה מגביר
את השאפתנות הקיימת בדרן־כלל בכל
ילידי מזל גדי. והמזל האוורירי, הנוטה
להיות אינטלקטואלי, הופך לריאלי ומעשי
בהשפעת מזלות האדמה.
רגן הוא אדם בעל רצון חזק, עקשנות,
שכל ישר, שיטתיות ויעילות. הוא ניחן
בכושר מנהיגות ואירגון, ושואף לקידמה.
למרות שאיפתו זו הוא נוטה להיות חשדן
וצר־אופקים, וקשה לו להסתגל לרעיונות
חדשים — אם אינם באים ממנו עצמו,
או מעולמו המוכר.
כבן מזל דלי הוא ישים את הדגש
על עבודת״צוות, נחוץ לו לחלק את עבודתו
עם אנשים רבים, וקרוב לוודאי
שיהיו לו יועצים ומומחים רבים בכל
שטח ותחום. הוא יתמוך באירגונים רבים
ויישלוט דרכם.
למרות שהוא אוהב חברה והוא מוקף
בדרך־כלל באנשים רבים, הוא חש עצמו

בודד תמיד. הוא אינו אוהב מישמעת
או חוקים שמגבילים אותו. נוטה לקיצוניות
ומוכן לצאת מגידרו למען המטרות
שהציב לעצמו. אינו מאבד את
קור״רוחו, ואינו סוטה מדרכו. הוא נוק שה,
החלטי, בעל אחריות ואמביציה.
אך ללא סיבה ברורה יכול לשנות לפתע
מצב״רוח, ולהדהים את סביבתו במילים
פוגעות וסמכותיות, לאחר שרגע לפני
כן הפגין ידידותיות והרגשת־שיוויון.
קשה להגדירו כאדם פשוט ויישר,
פעמים הוא חורש־מזימות, ערמומי, וניגש
בדרך עקיפה, חלקלקה ומחושבת. לפעמים
הוא מעורב באינטריגות ודברים מסתוריים.
מעניין לציין שלמרות שהוא חשדן,
דווקא עליו לא קשה להערים, ופעמים

תקופה חסרת״יציבות, עיקביות והתמדה.
קצת קשה להסתגל לעבודה שיגרתית.
אפשר לצפות לשינויים
ותהפוכות בעבודה. יש
להשגיח על הבריאות,
ולהיזהר במייוחד מ דברי
חשמל, ומטיפול
במכונות שעליהן אין
לכם מספיק ידע. ניסיונות
לשנות את ידי-
דיכם עלולים לגרום לו
2במרס -
20באפ רי ל
ניכור ואיבה, לכן רצוי
לקבל אותם כפי שהם.
חשוב במייוחד להתמיד בכל דבר שבו
התחלתם, למרות שהפיתוי להפסיק גדול.

תקופה מלאת תהפוכות ושינויים במצב־הרוח.
דברים שייתרחשו במפתיע, ישפיעו
על עתידכם לטווח־ארוך.
הדגש על יחסים
אישיים עם שותפים ו־בני־זוג.
תיתכן הפסקה
של יחסים ממושכים ומסובכים,
באותה מידה
קיים סיכוי להתחיל במערכת
יחסים חדשה.
שוורים, כידוע, לא או1
21נאפ רי ל -
10גבמ אי
הבים שינויים בשיגרת־חייהם,
אך דווקא תקופה
זו מתאימה לעשות את אותם צעדים,
שאותם הייתם אמורים לבצע מזמן.

יש להקפיד במייוחד על כל הקשור ב-
בריאותכם, שכן קיימת אי״יציבות שמשפיעה
על הרגשתכם, וגורמת
לכם לחולשה
ולפגיעות יותר מן הרגיל.
בשטח הרומנטי
חשים אי״שביעות־רצון
וכתוצאה מכך מרגי שים
בדחף לפעול, כך
שבדרך־כלל המטרות
יושגו למרות הקשיים
בדרך אליהן. חוסר-
ביטחון ומעצורים ישוחררו
כתוצאה מהקשיים שאותם, עברתם,
אפשר להרגע ולהתכונן לתקופה קלה.

הבית, ששימש עד כה מקור הביטחון והקביעות,
איבד, לאחרונה, מעט מיציבותו.
מתיחות ואפילו התפר־צויות־פתע
גורמים למצבי רוח שקשה לכם
לשלוט בהם. יותר מכל
חשים געגועים לים, או
לכל מקום אחר שבו
אפשר למצוא הרבה

מים. בשטח הרומנטי
אתם מבוקשים, רבים
ו 2ביוני -
0׳; ביו לי
המחזרים מבני המין השני.
קסם מיירתד במינו
קורן מכס, ואילו אתם כמעט שוכחים
להעריך את ההצלחה, למרות שהיא רבה.

אתם מקובלים בחברה ונהנים מידידים
שאיתם חידשתם את ההיכרות. למרות
הכל יצר״הנדו׳דים חזק
וקשה לכם להתמיד
בעבודות השיגרתיות.
קרוב לוודאי שבשבוע
זה ישמיעו באוזניכם
הצעות מפתות, הכרוכות
בנסיעה רחוקה.
רצוי לדחות נסיעות
ולנסות להתמיד בדרך
21 ביו לי -
ו 2באוגוסט
בה התחלתם. קיימת
נטייה להתאהב בצורה
פיתאומית מוחלטת, אבל יתכן
מאד שזו תתפתח לאהבה חשאית.

תקופה מוזרה במייוחד. התאהבויות־פתע
אינן מוצאות לעצמן ביטוי בעיקר בגלל
התחייבויות קודמות. ההקלה
תגיע בשלב מאוחר
יותר, ואז תוכלו
לפתוח דף חדש בכל
מה שקשור לאהבה. מבחינה
כספית כדאי ל״
הזהר מתוכניות שנראות
מבטיחות ומפתיעות,
זה לא הזמן לחרוג
מהשיגרה בעניינים
אלה. כל מה שקשור
בנסיעות עשוי להצליח, ולכן טוב ל־הרבות
בהן ולשלב עבודה בהנאה.

עליו להיזהר מאוד דווקא משותפיו הקרובים
ביותר.
הוא מאוד קשור למולדת, לבית ול-
מישפחה. טובת האנושות חשובה לו, הוא
אינו אדיש לסיבלם של החלכאים וה נדכאים.
הוא אידיאליסט, מוכן להשתתף
במעשי צדקה, לסייע ולהיטיב את תנאי
הסובלים. הוא ירבה בפעילויות פילנטרו־פיות,
יתן עידוד לסובלים וישתדל להרבות
במיפעלים לטובת הציבור — קומונות
לעבודה ויצירה משותפת למען מטרות
הומאניות.
קשרים חברתיים הוא קושר בקלות.
בהתנהגותו היומיומית הוא חמים, ספונטני
וחביב. קל לו לבטא את רגשותיו,
אך הוא חש בתוכו רגש־עליונות, ומת

ייחס
בייראת-כבוד למעמדות-הגבוהים .
חשוב לו להשתייך לעילית החברתית, כל

חייו הוא שאף להתפרסם ולהגיע לעט -

דה-רמה. הוא לובש בקלות מסכה שמתאימה
לאותו רגע ולאותו תפקיד שבו
הוא מעוניין להופיע. הוא אינו עושה זאת

במכוון, ולא תמיד הוא מודע לכך.

הוא קשור לאנשיו הקרובים ונותן להם
חסות, אך זאת רק בתנאי של יישכחו ,

אפילו לרגע, מי הוא השולט בהם. הוא
זקוק להמון תשואות והערצה, אך אינו
מוכן לחזר אחרי האנשים. יש בו גאווה

חזקה, וכאשר הוא זוכה בהערצה וב
כבוד,
שאליו שאף, הוא נוטה לזלזל באנשים
המעריצים אותו.

בילדותו היה קשור מאוד לאמו, השפעתה
היתה חזקה והיא זו ששלטה בו .
היום נראה שאשתו היא זו שדוחפת אותו
להצלחות. הוא חש צורך להיות מוקף

בנשים חזקות.

אך למרות שנותן את ההרגשה שאשתו

שולטת בו, למעשה הוא הולך בדרכו. הוא
מוכן, אמנם, להקשיב לרעיונותיהם של

האחרים, ולתת להם הרגשה שהוא מקבל
את דבריהם, אך כשיגיע מצב קשה ,
שאיש לא יידע כיצד למצוא לו פיתרון ,

הוא זה שיימצא פיתרון מקורי בהברקה

בת״רגע. ואז לא יסכים להתחשב בדעות
שונות משלו.

הוא ניחן בפיקחות והבנח חדה, מרחיק
לראות ולנתח מצבים מסובכים .
פעמים הוא מסתמן על האינטואיציה

החזקה, שבה ניחן, ובזכותה מחליט
ופועל במהירות, ואף אינו טועה בהבחנתו
הדקה והמהירה. הוא בעל נטיות

אמנותיות ודימיון רב, אן בעבודתו יעדיף
את הצד הטכני של הדברים, וייסמון

בעיקר על בעלי״מיקצוע ומומחים בכל

תחום שבו יעסוק.

מכיוון שהוא אדם שמאמין בראייתו
הנכונה ובוטח בשיפוטו, הוא מסוגל

להביא את עצמו ואת ארצו למצבים
קשים ובלתי-נעימים, בגלל תגובותיו ה
קיצוניות
וחבלתי־מתפשרות.

! תאוחיס

שוו

111

קיימת שוב חסימה בשטף המאורעות.
לא טוב להתחיל בעסקים חדשים, מחשש
תיסכולים ואכזבות. הכל
מתרחש במפתיע,
גם ענייני הכספים —
תקופה של מחסור בכספים
עשוייה להשתנות
במפתיע, כאשר
יגיע סכום כסף שיעזור
להתגבר על הקשיים
ולהחזיר חו;
2בספטמבר -
22ב או ק טו ב ר
בות. משהו מפריע לקידומם
של יחסי אה בה
שהתחדשו לא מזמן, יתכן שזה הזמן
להסיק מסקנות, ולעמוד טול המציאות.

בתקופה זו מתגלה הצד העיקש באישיות־כם.
בגלל חוסר־גמישות אתם מעורבים

בעל־כורחכם במריבות,
ומרגישים כאילו בכל
רגע תגיעו להתפרצות
דומה לזו של הר־געש.
ייתכנו שינויים דרמטיים
בהחלטות בנות־רגע.
בשטח העבודה
צצים בראשכם רעיונות
מקוריים ומבריקים, ש ^££22x0
ברגע
זה אין באפש רותכם
לבטאם בגלל
מעצורים של אחרים, המסרבים לצאת מ־שמרנותם.
שינויים גס בשטח האהבה.

אתם חשים צורך בשינוי יסודי, אך
אינכם מצליחים, משום־מה, להוציא את
התוכניות לפועל, למרות
היוזמה שאתם
מגלים. תוך זמן קצר
תוכלו לגלות את שאי־פומיכם
ולהעלותן מעל
לפני השטח. ברגע זה
שינויים דרסטיים יכולים
להזיק, בגלל נק-
מנותם של אנשים ה (
2בנו במבר -
20בדצמבר
מקורבים אליכם וה-
מסתירים היטב את
איבתם וכעסם. יתכן ניסיון רומנטי
מייוחד ומדהים, שייזכר הרבה זמן.
1 חאץ]״1
0י עחת

1שו

בשטח העבודה עליכם לחשב כל צעד, בעיקר
בכל מה שקשור ליחסי־אנוש. ידידים
בטוחים עלולים לשנות
את התנהגותם ולגרום
לרוגז רב. ברגע זה
רצוי לסמוך על עצמכם
בלבד, ולנהל את המאבקים
בעבודה בגיבוי
של אנשים המקורבים
אליכם — שאינם עוב21ב
דצמבר ־
דים איתכם. תוך זמן
19 בינ 1א ר
קצר תרגישו בהתחדשות
המרץ הרב המסתתר
בתוככם, ותוכלו לגלות יוזמה ואומץ
רבים בעיקר בעניינים רומנטיים וכספיים.

בתקופה האחרונה אתם חשים צורך
בעצמאות ובחופש מההתחייבויות הרבות
שלקחתם על עצמכם.
יש לשמור במייוחד על
הבריאות ועל קור־רוח
במקום־העבודה, ששם
המתח רב לאחרונה.
בענייני כספים יחול
שיפור בקרוב, ובתחום
המשפחתי עלולות לפרוץ
מריבות בגלל ענ ף ו^ 1וו1י_1 >.
ייני רכוש, אפשר למנוע
את הדבר על-ידי
גישה קרירה והגיונית. בתחום הרומנטי
יתרחשו דברים מפתיעים ומשמחים.

התקופה מתאימה לעיסוקים הקשורים לארצות
אחרות, אם על־ידי קשרי־מיסחר,
__ קשרים ידידותיים או
אפילו רומנטים. כדאי
לחשוב ולתכנן שנוח
לימודים חדש ומעניין,
תוכלו להתרכז, להתקדם
ולהצליח מאוד בתחום
שבו תבחרו. מבחינה
כספית אתם מתקדמים
לקראת מצב
טוב יותר. כדאי להעז
ולבצע רעיונות מבריקים
שיעלו בראשכם. כל יוזמה שהיא
תביא לכם ברכה ועידוד רבים בעתיד.

זני

לחיילים״

בנק לאומי שמח להציג בפניך תכנית חדשה ,״לח לחיילים״,
התכנית מיועדת לחוסכים מגילאי 16 ולחיילים עד תום שרות חובה.
חייל, אם אתה חולם מה תעשה לאחר השחרור
במקום לחלום, תוכל לדאוג לכך שתהיה משוחרר באמת וגם מבעיות כספיות) ולפתוח תכנית חסכון ״כח לחיילים״
של בנק לאומי.
הכנס ג״אפטר״ הגא
לסניף הקרוב של בנק לאומי ובחר במסלול החסכון הנוח לך: הפקדה חד פעמית או תשלומים
ניתן לחסוך בשני המסלולים גם יחד ולצבור קרן חסכון של עד 24,000 שקל.
מינימום הפקדה 10 שקלים, רואה, גם חייל כמוך יכול לעמוד בזה.
ועכשיו, לחלומות שלך יש כיסוי כי תהנה מ*
;? 3ריבית שנתית צמודה * .הצמדה מלאה ( )1003 על הקרן והריבית החל מתום 3שנים.
* הריבית וההצמדה פטורים ממס, החל מתום 3שנים * .מענק בשעור ; 55 מהקרן.
ובהזדמנות חגיגית זו

צ׳ופרים נוספים 4 .פנקסי שיקים חינם! פטור מדמי ניהול חשבון! והלואה של עד 1000

שקלים עם השחרור! כל זאת כאשר תעביר את משכורתך הצבאית באמצעות בנק לאומי.

וכעת

השרות הרבה הרבה יותר נעים כי מבחינתנו 3 ,שנות שרות מקבילות ל 3-שנות חסכון.

כמו שאומרת הסיסמא שלנו-אתה מרוויח מכל יום של שרות.
פרטים בסניפי בנק לאומי, ננק אגוד ובנק עליה-לאומי.

הסיס בינלאומי: ה1ל!ודה היהודית
אוניברסיטת פרטוריה בדרום־אפריקה נחשבת מאז
ומתמיד למעוז האידיאולוגי של תורת האפרטהייד. מיש-
טר האפלייה הגיזעית, הטירור הפוליטי, הצבאי, המיש־טרתי,
התרבותי והפסיכולוגי המופעל באורח שיטתי נגד
השחורים, מקבל באוניברסיטת פרטוריה לגיטימציה
״מדעית״ .לא רק ששפת השכבה השלטת, אפריקנס,
שולטת באוניברסיטה, אלא זוהי גם אחת משתי האוני ברסיטאות
היחידות בדרום־אפריקה המסרבות עדיין לקבל
שחורים, אפילו בתנאי הפרדה ואפלייה ממוסדים. האוניברסיטה
מהווה חממה לעתודות של עובדי־מדינה לבנים
העוסקים ביישום האפרטהייד. פקידי ממשלה בכירים,
קציני הבוס — המישטרה הפוליטית הידועה לשימצה —

באר־שבע לפרטוריה. ההסכם, שזכה לפירסום נרחב
באמצעי־התיקשורת הדרום־אפריקניים, כולל שיתוף
פעולה בחקר הנגב מבחינה גיאולוגית־מטרואולוג״ת על־ידי
צוות מאוניברסיטת פרטוריה, וניסוי בגידול כבשי-
מדבר ררום-אפריקאיים, במכון של אוניברסיטת בן־גוריון.
ההסכם נחתם, ככל הנראה, עוד לפני אישורו ברוב גדול
בסינאט של אוניברסיטת בן־גוריון. כמה פרוססורים

9111 חטן
שניסו לעכב את חתימת ההסכם, תוך שימוש נואש בנימוק
״יהודי״ נגד אנטי־שמיות !וגיזענות, הושתקו.
יתכן שיש כאן מקרה של הלך־הזרזיר־אצל-העורב.
אוניברסיטת בן־גוריון, שסילקה ׳לאחרונה משורותיה
שיבער, סטודנטים ערבים ושמאלניים, ידועה במישטר ה־אנטי־ליברלי
שלה. נשיא האוניברסיטה הוא יוסף תקוע,
חבר לישכת מיפלגת־ד,עבודה ׳ומועמד כמעט בטוח לתפקיד
שר בקבינט של שימעון פרס. הוא ישב שם בחברת
חבריו למערך, ממיפלגת הפועלים המאוחדת (מפ״ם).

זמר ומשורר ויגלייטי
יש ישראלים יפים
ופוליטיקאים בכירים במפלגה הלאומנית השלטת, זוכים
לעדיפות ולקידום מהיר יותר אחרי ההכשרה בפרטוריה.
בחוג למדעי-המדינה עוסקים באפרטהייד כרעיון מדיני
מוצדק ומבוסם מבחינה פילוסופית, וכדוקטרינה ליישום
באמצעות המינהל הציבורי של דרום-אפריקה. גם השי עורים
המוקדשים לגנטיקה ולביולוגיה אינם זונחים את
תורת־הגזע. הסמינריונים וההרצאות מוקדשים, בין השאר,
לנסיונות ל״הוכיח״ את קבילותה המדעית של תיאוריית
נחיתות־האדם־השחור. האתוס הקלוויניסטי, זכותם של
החזקים ליהנות מפרי הצלחתם, מעניק למימצאי מדע־המדינה
והגנטיקה גם מימד רוחני ודתי.
חוגים ליברליים בדרום־אפריקה ובאירופה מאשימים
את אוניברסיטת פרטוריה בכך, שתורת הגזע הנאצית
נלמדת שם, ברוח אוהדת ביותר. ברור שרוב בוגרי
האוניברסיטה הזו גם גם אנטי-שמיים מובהקים.
מרכז ״התחייה״ .הקנאות היתרה לעקרונות
האפרטהייד הפכה את אוניברסיטת פרטוריה למוקד של
ביקורת מימין על ממשלת דרום־אפריקה. סגל ההוראה,
וכן אגודת־הסטודנטים הקיצונית בנוסח צחי הנגבי
וישראל כץ, נוהגים לאחרונה למחות בגלוי נגד שיטו תיה
הפרגמטיות יחסית של הממשלה. כל נסיון למתן
במידת־מה את הסימפטומים המפלים במיוחד של תורת
הגזע השלטת, ולוא רק ׳מבחינה סי׳מלית׳ זוכים לקיתונות
של בוז באוניברסיטה רבת ההשפעה. כדי להוות דוגמה
מסרבת פרטוריה, כמובן, לקבל אנשי סגל לא־לבנים,
אפילו בתפקידים זוטרים.
מיכללות במערב מתייחסות לאוניברסיטת פרטוריה
כאל מצורע אקדמי. מוטל עליה חרם כמעט מוחלט. בשנים
האחרונות ניתקו שלוש אוניברסיטות הולנדיות
את שרידי הקשר עם פרטוריה. אפילו בדרום־אפריקד,
מתייחסים אליה בשאט־נפש. לא רק קייפטאון הליברלית
מפגינה יחס של בוז גלוי לפרטוריה. בשנים האחרונות
התרחקה ממנה אפילו אוניברסיטת סטנלבוש, שגם בד,
שולטת שפת האפריקנס (ולא השפה האנגלית) .אגודת
הסטודנטים של סטנלבוש, שבה שולט המרכז והימין המתון,
ניתקה באורח רישמי את כל קשריה עם התאח דות
הסטודנטים של אוניברסיטת פרטוריה.
״בן־גוריון״ כעד. כל זה לא הפריע לאוניברסיטת
בן־גוריון בבאר־שבע ליזום, ליצור ולפתח מערכת קש רים
הדוקה עם אוניברסיטת פרטוריה. לאחרונה נחתם
הסכם רישמי לקיום פרוייקטים מדעיים משותפים בין

לעומת חרפה זו הובלטה הנקודה היהודית האחרת,
האנושית, בעת ביקורו של זמר־העם האורוגוואי הגולה,
דניאל ויגלייטי. בשבוע שעבר בישראל. הוועד היש ראלי
למען סולידריות עם האסירים הפוליטיים באו רוגוואי,
שאירח את ויגלייטי, הפך את ביקורו לבמת־הסברה
על הנעשה בארץ זו תחת עול המישטר הפא־שיסטי.
בין השאר פירסם הוועד מימצאים מרשיעים
שפורסמו על־ידי האדם, אירגון העבודה הבינלאומי,
אמנסטי אינטרנשיונל והמועצה הבינלאומית של מיש־פטנים
בג׳נבה.
הסיפור, שהפך לאחרונה לשיגרה בכמה ארצות בא״
מריקה־ר,לטינית, מגולל פרשה של עינויי-תופת בבתי״
הכלא באורוגוואי, היעלמותם של אלפי אסירים פוליטיים,
תקופות מאסר ארוכות בתנאים מחרידים ללא מישפט
הוועד הצביע במיוחד על הנקודה היהודית. מאז שעלו
הפאשיסטים לשילטון מופצת באורוגוואי תעמולה אנטישמית
וניארנאצית בגלוי, ורבו הפגיעות בבתי־כ׳נסת ו־בבתי־קבדות
יהודיים. הוועד מתגאה במיוחד בפעילותם
הענפה של יהודי אורוגוואי נגד המישטר. הוא אף
פנה לממשלת ישראל אולי קצת בתמימות, ודרש ממנה
שתבקש מידע על מצבם ׳של שלושה אינטלקטואלים
יהודיים שנעצרו בשנות ה־ .70 בגין, הצ׳מפי׳ון של סולידריות
יהודית׳
התבקש לדאוג לגורלם של
אדווארדו בלייר, מאוריסיו רוזנקוף ומגואל ׳ליברוף.
בלייר, שנעצר ב־ ,1976 עונה קשות בימי מעצרי
הראשונים ומאז נעלמו עקבותיו. רוזנקוף, עיתונאי וסופר,
כלוא כבר יותר משמונה שנים בתנאי זדשפלה נוראים
שפגעו קשות בבריאותו הפיסית והנפשית. ליברוף, רופא
שהיה ידוע באנושיותו ודאגתו לחוליו, נחטף במאי 1976
ומאז לא נודע דבר על גורלו.
דניאל ויגלייטי עצמו, שנעצר ב־ 1972 ושוחרר בעק בות
לחץ בינלאומי כבד שיזם ז׳אן פול־סארטר, התרגש
מאוד מביקורו בישראל. הוא הופיע בירושלים אחרי
ביקור מרגש ביד ושם, ונדהם נוכח קבלת־הפנים החמה
של קהל גדול ונלהב.
יש גם ישראל יפה.

בריטניה:
ריענון בגיל 61
מייקל פוט בן ה־ ,67 שנבחר למועמדה של מפלגת
הלייבור הבריטית לראשות־הממשלה, מהווה חידוש מרענן
בנוף הפוליטי הבינלאומי. בעידן הימני של שנוח ה־,80
שבו שולטים בכיפה אישים כמו רונאלד רגן ומרגראט
תאצ׳ר, אין לזלזל בניצחונו של איש שהיה מזוהה במשך
שנים רבות עם השמאל הרדיקלי, על דנים היל׳,)63( ,
מנהיג הימין בלייבור.
בשנות ה* 60 היה פוט, אחיו של הלורד קאראדון
(אבי החלטת מועצת־ד,ביטחון ,)242 דוברו המובהק של
השמאל הסוציאליסטי, ההומניסטי והאנטי-אמריקאי ב בריטניה.
פוט היה חסיד נלהב של שינויים מיבניים
מרחיקי-לכח בחברה הרכושנית, תומך בהתקרבות הדר
גתית
לנייטראליזם, ומתנגד לחימוש גרעיני. הוא תקף
בכישרון רב את קנוניית סואץ ב( 1956-בין צרפת,
בריטניה וישראל) וטיפח בהתמדה את המגמות הסוצי אליסטיות
בתנועות השיחרור בעולם השלישי.
בשנים האחרונות התקרב פוט למרכז. במארס ,1976
אחרי פרישת הדולר וילסון, התחרה פוט במנהיג הימין,
ג׳יימם קאלהאן, והפסיד ברוב של 27 קולות. קאלהאן,
שבניגוד גמור לפום האינטלקטואל, הוא מנהיג ערמומי,
פרגמטי ובעל כושר ביצוע, מינה את פוט לסגנו ושיתף
עימו פעולה לאורך כל הדרך. מנהיגי השמאל בלייבור,
בעיקר המזהירים שבהם, כמו אנטוני ווג׳ווד בן וברברה
קאסל, סבורים שפוט התקרנף במקצת. הוא שירת את
מנהיגו בנאמנות, גילה, בראש סיעת הרוב, עמדה שמ רנית
בכל הנוגע לרפורמות פרלמנטריות, וזנח לא פעם
את האגף השמאלי במאבקים החשובים על צביון המפלגה.
ראש־ ממשלה שלא יהיה ז׳ פוט לא הצטיין
במיוחד כשר. כושרו הניהולי פשוט לא קיים. הוא איש
מקסים, נואם מעולה ועתיר ידע בשטחים רבים. בדמותו
הוא מהווה, ללא ספק, אנטי־חיזה לכל מנהיגי הלייבור
מאז קלמנט אטלי.
העיתונאי הבריטי השנון, פיטר קלנר, טוען שה מאבק
בין פוט להילי ניטש, בעצם, בין מועמד שהתחפש
לאיש־שמאל לבין יריבו, הטוען שהוא סוציאל־דימוקרט.
עם זאת הכתיר קלנר, ובצדק, את מאמרו בכותרת:
״החשיבות של מועמד שאינו דנים״ (פרפרזה מבריקה על
מחזהו של אוסקר וויילד, חשיבותה של רצינות) .קלנר
גורס שפוט ניצח את הילי, מוניטאריסט ימני הקרוב
לגישת האגף המתון בשמרנים, למרות שנטש חלק מעמי

שמאלן מתון מייקל פוט
יותר יפה מדנים
דותיו השמאליות. פוט זכה בקולות השמאל והמרכז
והוא מסמל בכך את מגמת רוב פעילי הלייבור, לעצור את
הימין הקיצוני של תאצ׳ר באמצעות גישה קוטבית נגדית,
סוציאליסטית במהותה, שתוצג ברהיטות על-ידי פוט.
טוני בן. מנהיג השמאל בלייבור, הצהיר בבי־בי־סי,
שחרף ביקורתו על פוט בארבע השנים האחרונות, הוא
מאמין בשורשיו השמאליים העמוקים.
פוט עצמו הכריז על מאבק פוליטי ואידיאולוגי חזיתי
נגד השמרנים עד לבחירות, שיערכו בעוד כשלוש שנים.
תומכיו מקווים שסאנדיי טיימס טעה, כשקרא לפוט
״ראשיהממשלח הנחמד ביותר שלא יהיה לבריטניה
לעולם״.

קי סי נ ג׳ ר חוז ר?-
בראיון מקיף, שהעניק רונאלד רגן לשבועון האמריקאי
״טיים״ ,לא הסתיר המנצח את זיקונו
הרעיונית לדרכו ולמדיניותו של הנרי קיסינג׳ר.
הנרי היקר עצמו, שעל אחריותו לפישעי קמבודיה
וצ׳ילה אין חולקים היום, הודיע בצהלה שתם עידן
קארטר. חפיטפוטים על זכויות-האדם בעולם השלישי,
בעיקר באמריקה הלטינית, לא יהוו מיכשול
למדיניות מעצמתית של ארצות־הברית.
עם זאת חיה רגן מסוייג בכל הנוגע להענקת
תפקיד רישמי לקיסינג׳ר. בתשובה לשאלה אמר רגן
שהנרי טען בפירוש שאינו רוצה להיות חלק מה ממשלה.
עם זאת יקבל על עצמו שליחויות מיוחדות,
נוסח השגריר הנודד המפורסם, אוורל הארימן.
בניגוד לבל הצוהלים בישראל, יש להניח שממשלתו
של רגן תושפע מלובי חברות-הנפט והחברות
העל־לאומיות. יש, כנראה, לצפות לממשלה ח-
אנטי־ישראלית ביותר מאז .1956
הצהרותיו של רגן והשפעתו של קיסינג׳ר לא ישנו
עובדות־יסוד. מי שמאמין במדיניות של כוח יעדיף
את ערב-חסעודית על כל נאומיו המוסרניים של
בגין.

שלו * ת >ו ₪ו ת
״ שלו^ת גוב חו ח״ הי א תוכנית חסכון מיוחדת המאפשרת לך

מימוו תלכי של רכישת דידה
התכנית בנויה על שילוב תכניות החסבון וההטבות הבאות:
9 0 , 0 0 0המעולה בתכניות החסכון לדיור: 1 הצמדה מלאה לכספך, משכנתא כפולה, לא צמודה בריבית של 90/0בלבד. עדיפות והנחה ברכישת
דירה.
* 1בתבל ^ ת המעולה בתכניות החסכון הפיננסיות: 2 הצמדה מלאה וריבית צמודה גבוהה.

.3משכנתא ענקית נוספת בסכום גדול פי עשרה
מהמשכנתא שתגיע לך ב״טפחות 90.000״ ,בתנאי הבנקים למשכנתאות.
המשכנתאות הללו לא יפגעו בזכאותך לכל משכנתא וסיוע אחר לדיור.

כמה תשקיע

מוצעים לך שני סלי השקעה לבחירתך:

סלא׳ ( בשק לי ם)

סה״כ
מזה :״טפחות 90,000״
״טפחות ר 3תכליתי״
עם ההרשמה
הפקדה חודשית
התחלתית

סלכ׳ ( כשק לי ם) הפקדה חודשית עם ההרשמה התחלתית

3.000

140

6.000

540

1,000
2,000
ומעלה
40 100

1,000
5,000
ומעלה
40 500

במה תקבל

הפקדותיך בתוספת המשכנתאות וההטבות, יתנו לך (בהנחה של 500/0אינפלציה שנתית)
את הסכומים הבאים (כפוף לתנאי התכנית):

סל א׳

סל ב׳

כתום 5שנים 160,000ש.
גתום 6שנים 200,000ש.

300.000ש.
410.000ש,

ר אל עידן המחשב

לי נודע שהשלום המוחלט, הכולל,
היציב והגדול יגיע כבר בשנה הבאה,
איך שמר רגן יתחיל להתעסק איתו ברצינות,
וזה לא כל-כך חשוב מי יהיה
אז בשילטון אצלנו, הליכוד או המערך.
מר רגן אסף את יועציו, נציג חברות-
הנפט, נציג חברות־הנשק, נציג חברות-
המיכרות, נציג חברות-המחשבים, נציג
חברות-האלקטרוניקה ונציג חברות-ההס-
רטה, ונתן להם לשבת על הבעייה עם
ננסי זוגתו שתחייה. היה זה נציג חברות-
הנשק שהציע להתחיל את העניין מהסוף
— כלומר, משירטוט המפות. עד מהרה
התגבש הרעיון, שנציג חברות״המחשבים
נתן לו את הגיבוש הסופי: יכניסו את
כל הנתונים — כלומר, הדרישות של
הצדדים השונים, לתוך מחשב, והמחשב
יעבד את הנתונים, ויצייר את המפה
של הארץ.
הכניסו למחשב את הנתונים של ה

איך ה1פך אפס
מוחלט לסיעה

תוכניות השונות. את העניין של שתי
גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן. את העניין
של פשרה טריטוריאלית. את זה שישראל
רוצה בשטחים בני-הגנה, או סבירים, או
טובים. את זה שהמערך לא מת על
שטחים גדושי אוכלוסייה ערבית. את
החשיבות העצומה של ירושלים. את זה
שגם הערבים לא צריכים לשלוט בשטחים

גדושי אוכלוסייה יהודית. ועוד כל מיני
דרישות ותביעות מהסוג הזה. המחשב
עיכל את כל הנתונים האלה, וגם עשה
קולות שנהוג להשמיע כשמעכלים במרץ,
ובסוף התחילה המחט לרקוד על הנייר
וציירה שתי מפות: אחת מפה של שלום
בעידן הליכוד, ואחת מפה של שלום
בעידן המערך.

שיטת המח׳סות מערת
אני מוכרח לספר לכם על מאבק אדיר
המתנהל עכשיו על הקירות הפנויים של
העיר תל־אביב. זה מתחיל כשמגיע הצד
האחד, בוחר לעצמו קיר חלק ויפה,
וכותב עליו עם צבע־התזה שחור את
המילים בנות האלמוות :״ארץ־ישראל
שייכת לעם ישראל״ .מה שנכון נכון.
עכשיו מגיע תורו של הצד השני :
אותם קירות חלקים ויפים, ואותו צבע-
התזה שחור. לסיסמה הראשונה נוספות
שתי מילים בילבד, ועל קירות רבים של
תל־אביב כתוב :״ארץ־ישראל שייכת לעם
ישראל ולעם הפלסטיני״ .גם על זה
אני חותם בשקט.
ברור שהתוספת מרגיזה את הראשונים,
והם נזכרים בשיטה הידועה מה-
צ׳קים הבנקאיים, ומתחילים לכתוב את
הסיסמה שלהם כן :״ארץ־ישראל שייכת
לעם ישראל בילבד ״ .הצד השני לא
מתרגש. צבע ההתזה השחור, שבאמצעותו
אפשר לכתוב, איתו אפשר גם למחוק.
המילה ״בילבד״ נמחקת, והתוספת —
״ולעם הפלסטיני״ מופיעה שוב. מה
ששתי מילים יכולות לעשות למישפט !
זה, כמובן, מרגיז את הצד הראשון.
גם הוא יודע למחוק, לא רק לכתוב.
בא הצד הזה, ומוחק בהתזת״צבע צפופה
את התוספת, ושוב נשאר לנו :״ארץ-
ישראל שייכת לעם ישראל״.
ברור שהצד השני לא מאושר מזה.
במוקדם או במאוחר הוא מגיע, ומוחק
עם אותו צבע שחור את הסיסמה המקורית.
בסוף
התהליך הזה אנחנו מקבלים
מישטח שחור, נאה, שעליו אפשר לחזור
על כל התהליך עם צבע-התזה לבן.

גדולי המתמטיקאים התחבטו כבר במאה
ה־ 18 בשאלה אין הופך אפס מוח לט
לסיעה. הבעיה קשה כל-כך, משום
שאפס מוחלט קשה אפילו לכתוב, לצייר
או לתאר, שהרי האפס המוחלט בהחלט
עומד על-כך שהוא אפס מוחלט, ושרק
על ס מן זה מגיע לו להיות סיעה. רק
לאחרונה הגיעו המתמטיקאים לפיתרון
הבעיה הסבוכה. המשוואה המתמטית
?,160,000
נראית כך :
= 0מ 120—60 = 60 +
18,000
0 —61מ(סיעה)—60
כלומר, אם לתרגם את התיסבוכת המתמטית
הזאת ללשון בני־אדם, מה שקורה
הוא הדבר הבא: כדי שאפס יהפוך
לחיות סיעה, יש צורך בכך שששים
מסויימים יהיו זקוקים לו כדי להיות
רוב מתוך .120 הוספת האפס המוחלט
כשלעצמו ל״ 60 אינה מעלה ואינה מורי דה,
שכן האפס, כאפס מוחלט, נשאר
אפס. לעומת זאת, אם הופכים את האפס
המוחלט לסיעה, הרי לצורך העניין הזה
בילבד הוא הופך להיות אחד, ומעניק
רוב זעיר לאותם ששים שהפכו אותו

לסיעה.
מרגע שהפן האפס המוחלט לסיעה,
הוא מתחיל, כמובן, להתנהג כאפס מוח לט
שהפך להיות סיעה, וכל מה שעליו
לעשות בכל רגע נתון הוא לשמור על
הרוב של אלה שעשו ממנו סיעה.
המתמטיקאים מודים שזהו פיתרון המוחלט יהיה סיעה, וברגע שיתבטל
זמני ודחוק מאוד לבעיה, משום שלכל הצורן יחזור האפס המוחלט להיות אפס
היותר נותרה שנה אחת לצורך שהאפס מוחלט, וכל הבעיה תתחיל מחדש.

הסבר מפת הרימו:

תסבר מפת המעון־:

כשטח המנוקד אגד רואים את
מפת־ישראד כפי שצייר אותה המחשב.
כפי שניתן להבחין, נשמרת
כאן התביעה הישראלית הבסיסית
בעידן זה :״שתי גדות
לירדן, זו שלנו, זו גם כן״ ,ומדינת־ישראל
משתרעת בהרחבה על
שתי גדות-הנחל. כמו־כן נשמרת
הריבונות הישראלית במקומות הקדושים:
ירושלים הקדושה, שכם
הקדושה, חברון הקדושה ושדות-
התעופה הקדושים בנגב. המומחים
של רגן מעריכים, שבגין יוכל
להגיע לקונסנזוס עם מחנה רבין
על התוכנית הזאת, שכן המפה
כוללת את איזור הביטחון החשוב
של כיקעת־הירוץ. כמו־כן יש כאן
שמירה על הסכמי קמפ-דייוויד, שכן
ישראל שומרת את השליטה
על הגבול הבינלאומי עם מצריים.

השטח המנוקד מציין את שטח
המדינה על-פי תוכנית המערן־.
ישראל שומרת את כל גבות ההר,
בגולן, בגליל, בשומרון, ביהודה ולאורך
הנגב. ישראל גם שולטת
בבקעת הירדן, ולעומת זאת יוצאים
מריבונותה שטחים צפופי או־כלוסיה
ערבית בגליל, בגדה המערבית
וברצועת עזה. לעומת
זאת שומרת ישראל על שליטד!׳
בכמה איזורים דלילי אוכלוסייה
ערבית, כשם שלרשות הערכים
עוברים כמה איזורים דלילי אוב
לוסיה יהודית. האמת היא שרגן
אוהב יותר את תוכנית הליכוד,
כי היא הרבה יותר פשוטה, ורגן
הוא אדם שאוהב דברים פשוטים,
כמו דהירה על סוס, שתיית ויסקי,
עישון סלבורו ומנחם בגין.

חגיגת המאה
אילו הייתם יודעים מה אני מקבל בשביל מה שאני כותב —
מה שנקרא אצל מס-הכנסה ״שכר סופרים״ — הייתם צוחקים
לאידי או בוכים לצידי. לא פלא, לכן, שקראתי בעניין רב
מודעה מסויימת שהגיעה אלי, ושעשוייה לשפר מאוד את מצבי
הכלכלי. ההודעה היא של הגברת אסתר שור, מהמחלקה
ליחסי״ציבור של חגיגות שנת המאה להולדת זאב ז׳בוטינסקי,
וממנה מתברר שיש קרן המחלקת שלושה פרסים, בסך הכל

מאה(!) אלף ל״י, ל״משתתפי תחרות החיבורים על הנושא
מי היה זאב ז׳בוטינסקי \״ תחרות החיבורים, כתוב בהודעה,
פתוחה לכל הגילאים ; במרכז החיבורים צריכה לעמוד אישיותו
ו/או תורתו של ז׳בוטינסקי, וכל חיבור לא יכיל יותר מ32-
עמודי פוליו מודפסים.
בהודעה כתוב :

מ^־גבי תחרות החיבוריםמקוויםמ ההי פר ו ת עם ז ׳ בוטיגסקי תקסום לגוער טל
טבותה 80 -כפי טקטמה לנוערהיהודיבגולה טל טנותה 30 -טר ר:גה בו מקור
המראה. הפרגמטיזס הצרוף טל ז ׳ בוטינסקי אקטו אלי גס היוםובעיקר -התגגדותו
לכניעההפט לי ס טי ת הסב ילה טל היהודיםויצירתו טל ה כו ח הצבאי היהודי .
^ בוטינסקי האמין שהפתרון לשאלת היהודים היא עלייה לישראל מפני שב גול ה
מצפה להט טבח ופנייתולנוערהיהודי להסתבן לא״י הביאה לכך שאלפי יהודים
עזבו את אירופה ערב השואה.
מכיוון שאני בהחלט באחד הגילאים, החלטתי לגשת לתח רות
וכתבתי את החיבור הבא, המכיל בהחלט פחות מ״32
עמודי פוליו מודפסים :
״ההיכרות עם ז׳בוטינסקי קוסמת לנוער של שנות ה־80
לא פחות משקסמה לנוער היהודי בגולה של שנות ה־ ,30 אשר
ראה בו מקור השראה. הפרגמטיזם הצרוף של ז׳בוטינסקי
אקטואלי גם היום ובעיקר התנגדותו לכניעה הפטליסטית
הסבילה של היהודים ויצירתו של הכוח הצבאי היהודי. ז׳בו-

טינסקי האמין שהפיתרון לשאלת היהודים הוא עליה, מפני
שבגולה מצפה להם טבח ופנייתו לנוער היהודי להסתנן לא״י
הביאה שאלפי יהודים עזבו את אירופה ערב השואה״.
לפי דעתי זה אחד החיבורים חטובים והממצים שכתבתי
בימי חיי, ואין לי שום ספק שאזכה באיזה פרס. משום כך
אני לא חושש מתחרות, וכל מי שרוצח יכול לכתוב חיבור —
בלי להעתיק ממני, בבקשה — לת.ד , 23110 .תל-אביב.

זרויודז ז״מסזסס,
וגיסי ג״ימס
לראש־הממשלה שלנו, מר בגין (או,
בניסוח אחר: לראש״הממשלה, מר בגין
שלנו) ,יש בעייה קשה — מה יאמר אחרי
פגישתו עם הנשיא החדש מר רגן, מתי
שלא תהיה.
כזכור, כבר ביזבז בגין את ז׳בוטינסקי
על הנשיא היוצא מר קרטר, כשהישווה
את שני האישים הדגולים אחרי פגישתו
הראשונה עם הנשיא. השוואה נוספת
מסוג זה — כך חוששים במישרד ראש-
הממשלה — תעודד רושם של שימוש
אינפלציוני בשמו של המורה הדגול.
ההצלה עשוייה לבוא מכיוון בלתי-
צפוי: כידוע, מר בגין הוא חובב מושבע
של מערבונים, וכידוע, מר רגן נהג לשחק
במערבוני-המבורגר אמריקאיים. הרעיון
ההולך ומתגבש עתה הוא, שמר בגין
יאמר אחרי פגישתו עם הנשיא, שמר
רגן מזכיר לו את האח ג׳סי מהאחים
ג׳יימס, תפקיד שמר רגן חלם למלא
שנים רבות, ותמיד נגזל ממנו ברגע האחרון
ממש.

.אנ שים ב שני ם ,

אורניה גום :,זו הפעם האחרונה שאז׳!(ושה לצים את בתי!
אחת השחקניות היפות והמצליחות של הבד האיטלקי, אורנלה מוטי, חשפה לעין המצלמה את בתה,
הדומה לה מאוד, נאיקה. רק עשתה זאת וכבי׳הביעה חרטה :״איני מוכנה לגזול מנאיקה את חייה
הפרטיים, די לה שהיא רואה את אמא שלה בעיתונים.״ נאיקה היא בת שש ואילו אורנלה בת .25 מאחוריה
28 סרטים ומסקנה עגומה אחת :״לעולם לא אאחל לבתי שתהיה שחקנית קולנוע״
ליב אולמן אינה מרבה להצטלם עם בתה, אולי מן הטעם הפשוט
שאינה מרבה לבלות איתה. זו אחת התמונות הנדירות של השתיים,
שצולמה בניו־יורק, בחופשה. לין בת ה־ 13 היא בתם של ליב אולמן
ואינגמר ברגמן, שחייהם המשותפים משתקפים בתמונות מחיי נישואין
שהוקרן בטלוויזיה.

נינה פוש:
איו •חצח8ה
רהוכעה צולעת

יבתשט״! וקופרנד :׳ 01 תולדת
ליאונרד ברנשטיין מברך את הקומפוזיטור אהרון קופלנה אחרי
קונצרט מיוחד שנערך לכבוד יום־הולדתו ה־ 80 של המלחין. ברנשטיין
ניצח על התיזמורת הסימפונית האמריקאית באחת ממתנות יום־
ההולדת היפות ביותר שאפשר היה להגיש למלחין הקשיש.

פעם היתד, שחקנית מהוללת,
ואפילו בת־זוגו של לורנס או*
ליבייה בספארטאקוס. היום ני נה
פוש היא מורה לשחקנים.
מלטשת את הופעתה של ג׳יין
פונדה, מדריכה את ברום ג׳נר
ופותרת את בעיותיה של לילי
טומלין. אל המישחק היא מת ייחסת
בדיוק כדבריו של ססיל
דה־מיל :״השחקן צריך לזכור
שאין אפשרות להדביק התנצלות
על גוף הסרט — סליחה
על ההופעה הצולעת, היה לו
כאב ראש.״
העו ל ם הזה 2255

נשיא-מודח דייוויז׳ ביגלמן

נשיא-עהב אלן הירשפלד

נשיא-מפיק ריי סטארק

מפיק־עצמאי דניאל מלניק

!מ* אמו שלישראל אין תעשיית קולנוע? נל נשיא חבות ״קולומביה״ הס מבני ׳שואל
מגילת־היוחסין של נשיאי חברת הסרטים קולומביה סבלה זעזועים כשדייוויד בייגלמן
נתפס בזיוף צ׳ייקים ופוטר. גם אלן הרשפלד, שהיה יו״ר חבר־המנהלים, נאלץ להתפטר
בעיקבות שערוריית הזיוף. אבל אין לבכות את השניים. בייגלמן מנהל היום את

חברת אס־ג׳י־אם. ואילו הירשפלד — את פוקס. דניאל מלניק החליף את בייגלמן
ומשלא הסתדר עם ההנהלה הפך עצמאי. ריי סטארק, הוא המושך העיקרי בחוטי קולומביה
כיום. מי אמר שאין לישראל תעשיית קולנוע י

ל״ו׳ ויאנה :
התדמית האהובה
על אליזבם

איב גונטאו: לקואת שנת ה־60

חיוך רחב של סיפוק שולח איב מונטאן לקראת יום־הולדתו ה־.60
הקאריירה שלו ידעה ימי-זוהר בשנה האחרונה: הופעתו בסרט
אי כמו איכרוס זכתה לביקורות נפלאות ואילו בתוכנית היחיד
שהסריט עבור הטלוויזיה קצר הצלחה עצומה. איד אומר מונטאן?
״רק שששים השנים• הבאות לא תהיינה גרועות יותר !״
העולם הזה 2255

ישנם סבורים שזו תהיה המלכה
הבאה של אנגליה: ליי די
דיאנה, ידידתו הקרובה ה אחרונה
של הנסיך צ׳ארלם.
בינתיים היא עובדת כמורה ב־גן־ילדים,
ושני הזאטוטים אינם
אלא חניכיה. אחרי מיצעד ה־מחזרות
של צ׳ארלס החליטה
דיאנה כי זו הדרך לליבו:
ליטוש התדמית האימהית ה אהובה
על המלכה אליבט.

האיש החושב
אינו חוזר על אותה שגיאה פעמיים.

קנית בזמנו
טלויזיה שחור/לבן
עם הזמן למדת בוודאי
כי יש הבדל עצום
בין מכשיר למכשיר

באיכות התמונה והצליל
ובתכיפות התיקונים.
אתה עומד לרכוש
טלויזיה צבעונית.
זהו המכשיר המורכב
והמתוחכם ביותר
שברא האדם לשימוש ביתי.
כדאי לך לשלם
עכשיו מעט יותר בעד!]
:שאוב לורנץ
הטלויזיה הטובה בעולם
ולא להמנות על אלה
החוזרים
על אותה שגיאה פעמיים!
111 שאוב-לורנץ

היבואן הבלעדי
רחוב פרץ , 4תל-אביב, טלפון.624193 621984 :

הטלויזיה הטובה בעולם.
410

להשיג בחנויות האלקטרוניקה המובחרות

העולם הזה 2255

פ אפ 1אינו ר!צה לוו־ אות אח חיי המין
של העכבישים! .מודעי המר על בחירת!
׳ 8עם מלאת שבע שנים

למותו של דויד בן־גוריון
ו־ 13 שנים למותה של רעייתו,
פולה, נערכה אזכרה לשניים
בקיבוץ שדה־בוקר. ליד שולחן
הנשיאות ישבו -בין היתר,
נשיא־המדינה יצחק נכון,
הרמטכ״ל רפאל (״רפול״)
איתן, שר־האוצר, ייגאל
הורכיץ, ומזכ״ל ההסתדרות,
ירוחם משל. כאשר הבחין
רפול באווירה הטובה ששררה
שם אמר :״אני מציע שיביאו
לשדה־בוקר שוב את הורביץ
ומשל. אולי תיפתרנה אז בעיות
המשק בארץ.״
8נכדו של בן־גוריון,
יריכ כן־אליעזר, טען ש-
״מודעי נתן ובגין לקח״ ,ב התכוונו
לשר־האנרגיה יצחק
מודעי, שטעה ואמר באר-
צוודהברית כי ״ראש־הממשלה
דויד בן־גוריון״ חתם על הם־
כם־השלום עם מצריים, בעוד
שראש־הממשלה מנחם כנין
לקח את. הזכות על הקמת־המדינה
מבן־גוריון ונתן אותה
לזא 5ז׳כוטינסקי, גם זאת
בנאום בארצות־הברית .״יש

וקשה לו להתרכז, ואם מדברים
אליו אחרי השעה 11
בבוקר, כבר אין הוא תופס
במה העניין. הוסיף אהרונסון :
״זה מזכיר לי מנהיג ישראלי
לשעבר, שנהג לדרוש מכולם
לעברת את שמם, ובסוף ימיו
דרש זאת אף מהגויים.״ שמע
את התוכנית יריב בן־אליעזר,
שכעס על ההשוואה בין שני
המנהיגים, אף ששמו המפורש
של בן־גוריון לא נזכר. יריב
טילפן אל סגן־מפקד-התחנה,
אלון שליו, ודרש ממנו הסתייגות
של התחנה מדבריו של
אהרונסון. הובטח ליריב שה תחנה
תשלח מיכתב לפרופסור,
שבו תתרה בו שאם לא יפסיק
את התבטאויותיו מסוג זה, הוא
לא יוכל להתראיין עוד בתחנה
הצבאית.
81 בעימות שהתקיים בין
עורך־הדין אחרון פאפו, מ הוועד
המנהל של רשות־השי־דור,
ובין יריב בן־אליעזד, ש כתב
ספר בשם מי מפחד מהטלוויזיה,
אמר יריב :״מה ש הכי
מרגיז זה שבעד ז׳בוטינ־סקי
אחד אפשר לקבל שני

למיניהם מקיימים יחסי־מיו
מעל המסך הקטן. מה שהוא
צריך זה בידור,״ קבע.
81 עוד סיפור מסיורו של
הנשיא יצחק נבון בקאהיר:
כאשר ערך הנשיא את רשימת
המוזמנים לארוחת־הערב שערך
לכבוד הנשיא.המצרי ורעייתו,
הכניס את שמו של צלאח

של אייזנהנאד כנשיא
נבהאן, מי שהיה ידיד קרוב
של חסן כאמל, שהודח בז מנו
על־ידי הנשיא אנוור
אל־סאדאת. כאשר ראו ה מצרים
את שמו ברשימת־ה־

מוזמנים, מחקו אותו. אחרי
בירור קצר נאמר לאנשי נבון
כי זו היתד, הוראה מלמעלה.
! 8בעת ביקורו של נבון
במצריים קרתה תקלה בין ה־

מנחם בגין

בא לנמל־התעופה בן־גוריוו בדרכו לארצות״הברית. שם קיבלו את פניו צלמי״
העיתונות, שהיו באותו שבוע בשביתה, ותחת לצלמו ישבו מן הצד והתבוננו
בו. את המצלמות שלהם הניחו על הריצפה. הצלם שצילם תמונה זו היה צלם לישכת־העיתונות הממשל תית,
יעקוב סער, שבגלל היותו עובד-ממשלה לא שבת. ליד בגין צעד עוזרו, יחיאל קדישאי.

עיתונאית כלה אלמוג
את ויצ״ו העולמית, רעיה
יגלום. בפגישה עם ג״יהאן
אל־סאדאת עמדה אלמוג

ונשי
בנו
בן ה״ 3של הזמר יהורם גאון, בא עם
אמו, אורנה, להופעתו של אביו ״קבלת
שבת״ ,שהתקיימה ביום השישי אחרי״הצהריים. אף שיהורם הקדיש
את אחד השירים לזאטוט, הוא העדיף לטייל באולם. אמו
רדפה אחריו ונאלצה להרים אותו בזרועותיה, כדי שלא יפריע
לצופים האחרים באולם. כאשר נדלקו האורות, ניפנף הזמר
יהורם גאון לבנו משה, אך הקטן המשיך בסיוריו באולם.
איזון בליכוד, האחד נותן וה שני
לוקח,״ סיכם בן־אליעזר.
> 8מתלוצצים כי לפני
הבחירות לנשיאות בארצות־הברית
התערב שר־האנרגיה,
יצחק מודעי, ואמר שהוא מה מר
על דוויט אייזנהואר.
81 בתוכנית גלי צה״ל,
שעתיים משתיגם, דיבר השבוע
הפרופסור שרמה אהרוג־פון
על הנשיא־הנבחר של
ארצות-הברית, רונלד רגן.
הוא סיפר כי האיש זקן ועייף,
העולם הזה 2255

בן־גוריונים.״ אמר לו פאפו :
״זה חמור מאד, אך עוד יותר
חמור הוא שבעד ז׳בוטינסקי
אחד מקבלים עשרה הרצלים.״
הכוונה היתה. כמובן, לשטרות-
הכסף. שטר בן אלף לירות,
ועליו תמונת ז׳בוטינסקי, עומד
להיות מונפק בקרוב.
! 8פאפו הביע בהזדמנות
זו את סלידתו מן התוכנית
הציבעונית בטלוויזיה, חיים
עלי אדמות .״אדם החוזר מע בודתו
עם ערב לא צריך לראות
כיצד עכבישים וחרקים

צבי ינאי

עורך השבועון ״מחשבות״ של חברת המחשבים
״איי״בי״אם״ ,בא לערב שהיה מוקדש
לגרפולוגיה, ואמר לפני המיקרופון כי איננו מאמין שהגרפולוגיה
היא מדע מדוייק, ולכן אין להתייחם אל מימצאיה ברצינות רבה
מדי. אך הרחק מן המיקרופון סיפר :״במילחמת-העולם הראשונה
נעלם אבי. לפני כמה זמן מצאתי מיכתב שהוא כתב בזמנו אל
אמי, ורציתי לדעת עליו יותר. לקחתי את המיכתב לגרפולוג, כדי
שיגלה לי איזה מין איש היה אבי. אני ממתין עתה לתוצאות.״

בשורה הראשונה, ורשמה את
דבריה של ג׳יהאן. יגלום, ש עמדה
מאחוריה, אמרה לה :
״תזוזי, אני שייכת לפמליה.
ואת רק עיתונאית !״ כאשר
סיפרה אלמוג לחברותיה העי תונאיות
על התקרית, החליטו
להחרים כל אירוע של ויצ״ו.
בימים אלה, לקראת כנם קרוב
של נשות ויצ״ו, הודיעו העי תונאיות
כי לא יסקרו את
הכנס עד אשר תתנצל יגלום.
ואמנם, בימים אלה שלחה
יגלום מיכתב־התנצלות לבלה
אלמוג, שבו היא כותבת כי
היא מתחרטת על דבריה ומציינת
את הערכתה הרבה לע בודתן
הקשה של העיתונאיות.
׳ 8סגן ראש־ממשלת מצ ריים,
פואד מוחי אל־דין
סיפר לח״כ שימעון פרס
בדיחה: במדינה פרימיטיבית
נלכד שגריר של מדינה מער בית
על־ידי קאניבלים ונאכל.
הממשלה הודיעה בטלקס למ שגרירכם
דינה
המערבית :
נאכל. המדינה המערבית ענתה
בטלקס כי היא דורשת מהמדינה
הפרימיטיבית מיליון דו לר
כפיצויים. התשובה שקיב לו
היתר אין לנו מיליון
דולר. אתם יכולים לאכול את
השגריר שלנו, הנמצא אצל כם!״
פרס מיהר להוסיף פי
מוחי אל־דין ציין כי לבדיחה
זו אין כל קשר לקישרי הנורמליזציה
בין ישראל ומצריים.

את מי לא הרגיז עזר 1״צמן

*! 1111י ם

היום. מדוע יכול אס*זז צידא

להיות רק בן־ישיבה ואיך הצטרף גאודי לכוחות השוחור?

היפכו
את כרמליסה
למשקה אישי
העשוי בסגנון
שלכם,לאנשים
שאתם אוהבים.
שתו והגישו
כרמליטה סנגריה
קראו חם, לבד,
בזוגות, במסיבה
ובכל מקום.

׳ 0ח״כ חייט בר־לם
ביקר בקאהיר בחוות־הסוסים
של שעיד מדעי, קרובו של
הנשיא המצרי. בגלל ביקור
זה דחה בר־לב את טיסתו
לארץ בכמה שעות. המארח
הראה לו את הסוסה נור־אל־צבחא
(״אור הבוקר״) ,ואמר
לו כי היא עומדת להמליט,
ושאם ייוולד לה סייח־זכר,
יקראו לו בר־לב, ושאם תיוולד
סוסה־נקבה, יקראו לה ב שם
אניסה, על שמו של עורך
השבועון אוקטובר, אניס
,מנצור. כאשר נודע הסיפור
למנצור צחק ואמר :״אני לא
רוצה להיכנס לתוכניות ההנצחה.״
אחרי שבירר מה פירוש
השם בר-לב אמר :״אני מציע
שאם תיוולד סייחה, יקראו לה

01 כינוי חדש הודבק
ליהודה אבנר, יועץ לעני
ייני־תפוצות במישרד ראש־ה־ממשלה
. :תפוצי.

01ח״כ הרב מנחם הכהן
הגיב השבוע על נאומו של
ראש־הממשלה מנחם בגין ב־נידיורק,
שבו טען שזאב ז׳בו־טינסקי
הקים את מדינת יש ראל
:״לפי איך שהמדינה
נראית היום, לא כדאי להתווכח

די״) זאכי. הבן, שהוא חוזר
בתשובה, התחתן בטקס דתי
מסורתי, ולמקום באו, מילבד
ידידיו, שכולם בחורי־ישיבה,
גם ידידיו של האב, אלופים
בצה״ל ואנשי־הפלמ״ח לשעבר.
החוזר בתשובה איקה ישר אלי,
מי שהיה פעם צייר
בבוהמה התל־אביבית, שוחח

לוניים. אז תעשה חשבון כמה
זמן יקח עד אשר נהיה הרוב.״
! 0כאשר נכנם גנדי למקום
העירו רבים :״סוף־סוף הצ טרף
גנדי לכוחות השחור.״
01 היועץ לענייני תיקשו-
רת של ראש עיריית תל־אביב,
עמיקם שפירא, נסע לפני

01 על ׳שר־הדתות אהרון
אבדחצירא אמר הכהן :״הוא
כבר לא יכול להיות בן־תורה,
אבל בן-ישיבה כן.״
! 0כאשר נכנס למעלית
בבניין הכנסת, בדרכו לקומה

בהו של ח״כ הילל זיידד, הצטרפה
ן ;ן ןן ין ׳!•וןן
אל אביה שבא להקרנת הסרט
1 111י י *
״המישחק האמיתי״ ,המספר על חבר־כנסת מושחת. ההקרנה,
שהיתה מיועדת לנשות חברי״כנסת, הצליחה להביא למקום רק
מיספר מצומצם ביותר של ח״כים .״התבוננתי באולם-
הקולנוע ולא מצאתי כימעט שום חבר״כנסת או אשה
של חבר־כנסת,״ אמר הילל זיידל והוסיף :״מי שחושב שבתי יפה,
צריך לראות את אשתי, כי התפוח אצלנו לא נפל רחוק מהעץ.״

ברמדיטה פונש
חממו את הכרמליטה בסיר .
טמוק,הוסיפ 1פלחי פרי הדר
טבעי. פירות העונה וקינמון
לפי הטעם.

כרמליטה 7ור
הוסיפי לכרמליטה קוביות קרח,
פלחי לימון. או פרי הדר אחר.
פלחי תפוחי עץ. וקינמון
לפי הטעם.

עם האלוף (מיל׳) מוטי הוד
ואמר לו כי תוך כמה שנים
יהיו לובשי הקאפוטות השחו רות
הרוב בישראל. אמר אי־קה
:״כל היורדים הם חילו ניים.
כל העולים הם דתיים,
ומצב הילודה אצלנו הוא גדול
פי ארבעה מאשר אצל החי-

שבוע וחצי לארצות־הברית ב־ענייני־עבודה.
אך את עניין
הנסיעה וכל הסידורים הקשו רים
בה שמר בסודיות מוח לטת.
עקב מישפט־מזונות ש הוא
מעורב בו. אפתי, אש תו׳
תובעת להגדיל את הסכום
שהוא משלם.

אחותו של ח׳׳כ שלמה אליהו, ערכה
1ח 1י 101ה |111ר>י 1ה | 1
תערוכת־יחיד ראשונה שלה .״אני
111 / 1\ 1 1 /1 11
מציירת כבר מגיל אעיר, אך עד היום לא היה לי האומץ לערוך
תערוכת״יחיד, והנה סוף־סוף עשיתי את זה ״,אמרה. סימה
אליהו, העובדת בחברת״הביטוח של אחיה, התנצלה על כי לא בא
לפתיחת התערוכה, מכיוון שהיה עסוק באותו ערב באירוע אחר.
בת־לב.״ בינתיים המליטה הסוסה
נקבה, והיא נקראה אנינה.
הגיב מנצור :״אוי ואבוי,
אני קראתי איפה שהוא
כי זכר מת הוא יותר טוב
מנקבה חיה.״ אמר והלך לבקר
אצל סעיד מרעי, כדי לראות
את הסוסה הנושאת את שמו.
01 עכשיו מתלוצצים בקא-
היד כי מנצור יכול לפתוח גן־
חיות פרטי. יש לו שני כלבים
שקיבל משגריר מצריים ביש ראל,
סעד מורתדא, צאצ איה
של כלבתו בלה, הנמצאת
בישראל.
01 בשבוע האחרון הסתובב
ח״ב עזר וייצמן בכנסת,
ואחרי ששוחח עם שר־הדתות,
אהרון אכו־חצירא הפטיר:
״לפני שאני עוזב את המקום,
האם יש מישהו שעוד לא
הרגזתי אותו היום?״

השלישית, קרא מישהו להכהן
להמתין לו. אמר הח״כ :״בוא,
בוא, זו הדרך הכי קלה להע לות
כיום יהודים.״
! 6בוועדת הכספים של
הכנסת תקף ח״כ חיים קוס מן
את הממשלה פעמיים.
הגיב על כך ח״כ עדי אמו ראי
5״בשנתיים הראשונות
של הקדנציה הזאת היה ח״כ
יגאל כהן־אורגד תוקף את
הממשלה, ואפשר ה ה לחשוב
שהוא שייך לאופוזיציה. אח ריו
בא ח״ כ יחזקאל פדו־מין
ועשה את אותו הדבר.
עכשיו מבצע את עבודתיהת־קיפה
קופמן. איפה מחלימים
מי יהיה האופוזיציונר התורן?״
! 0השבוע התחתן בירו שלים
סייר־כנימין, בנו של
האלוף (מיל׳) דחכעם (״גנ־

יחזקאל קרת

ראש אגף החקירות במטה הארצי
של המישטרה, בא לערב״ראיונות
עם איתן דנציג. הוא הופתע כאשר שלף דנציג אקדח״צעצוע .״האם
באת להרוג אותי ן״ שאל בחיוך .״האמת היא שהיום הפושעים
בארץ מתוחכמים ביותר, אך עדיין אין לזלזל באקדח,״ הוסיף׳
איתן דנציג הרגיע אותו באומרו כי הצעצוע הזה שייך לבנו.
העולם הזה 2255

הת״ יו׳ם המצריים
ע ו ״ ןוא באו,
סו ב נייה! סייעו ת
ה מ צויי ם ב או, ו או ו הגג!
ף ה היה יומם הגדול של אל י
האמי א־זייאת וולטר ארביב. השניים.
שהם שותפים בחברת-
נסיעות, נראו מאושרים מאוד כש לחצו
את ידי האורחים, שבאו
לקבלת־הפנים במלון בתל־אביב.
המוזמנים היו כל אלה שיש להם
יד ורגל בנושא תהליך השלום
והנורמליזציה בין ישראל ומצרים,
וכולם באו לראות את התגשמותה
של הנורמליזציה.
המסיבה היתה לכבוד 30 בעלי
מישרדי־עסיעות במצרים וארבעה

ה | ך 1של תת־שר־ההסברה
1לשעבר, ד״ר מורשי
סעד א־דיו, חמדי סעד א־דין.

זיעודבסן

הפגינה רחל מימלמן,
האשכנזיה, לפני המצרים.
הם צפו בה בעניין, אך טענו שהיא אינה נראית להם

1 1 ¥111ל לשעבר, רוברט
דסה, חיפש ב•
11 * 11י י
מסיבה את בעלי־מישרדי־הנסיעות
באלכסנדריה, מקום הולדתו. היום
הוא עובד בטלוויזיה, אך בזמן
פרשת־לבון, היה עצור במצריים.

במישלחת־הגברים
ייי . 11 היתה שאומן חוסני,
מנהלת-המכירות של נפרטיטי.

עיתונאים, שחרשו את הארץ בש בוע
האחרון כדי לבדוק מקרוב
מה אפשר להציע לתייר המצרי
בישראל. אנשי המישלחת לא חדלו
לסלסל :״אנחנו חולמים, קשה
לנו להאמין. בלי תיירים מצריים
בישראל, קשה לשבור את המח־סום־הפסיכולוגי.״

סיפרו לאורחים על המקו מות
שראו בארץ, ועל הביקור
בביתו של עזר וייצמן בקיסריה.
אנשי המישלחת המצרית החליפו

כרטיסי־ביקור עם הישראלים במ קום,
הזמינו כל אחד במסיבה ל בוא
לקאהיר, ודיברו בהתפעלות
על הנשים היפות של הארץ.
במלון ציפתה להם ארוחת־ערב
מהנה, הופעת הזמר מייק בורשטיין
ובהפתעה רקדנית־בטן. ה מצרים
לא התפעלו במיוחד מה רקדנית,
והתלוצצו כי צריך לת לות
עליה שלט שיציין כי היא
רקדנית־בטן.
בסוף הערב חילקו המצרים מת נות
למארחיהם הישראלים, והו דיעו
להם כי הם מקווים להת ראות
איתם בקאהיר. כל אמן שר או
בארץ הוזמן על-ידם להופעות
בקאהיר.
ערב, שהתחיל כמסיבת־קוקטייל,
הסתיים בעליצות רבה ובקישרי
ידידות חדשים שנרקמו בין היש ראלים
למצרים.
״אנחנו נשלח את התיירים של נו
לכאן,״ הבטיחו למארחים של הם.
בשעות
הקטנות של הלילה נת פרקה
החבורה, והמצרים מיהרו
לארוז את חפציהם לקראת השי בה
הביתה למחרת בבוקר.

כרקדנית־בטן טיפוסית, כמו שהם מכירים .״צריך
לתלות עליה שלט שהיא רקדנית-בטן,״ התלוצצו.
אך בסיום הריקודים מחאו לה כפיים בלהט.

א חוו ס סיוי ס

הפגינו שני השותפים בחברמ-הנסי-
עות. משמאל: אלהאמי א־זייאת,
עם שותפו ולטר ארביב, שאותו הכיר לפני 15 שנה בכלא בלוב.

פירמידה

ממרגרינה הבינו בבית״המלון בארוחת־הערב
לפבוד המצרים. בתמונה משמאל: העיתונאית
סמדר פרי משוחחת עם עבדל עזיז פאריד. לידה: המצרים הצוהלים.

״גליל״ עושה לנו טוב
אשלגן ובהל

מזון מלכות מכיל כמויות גדולות של חומצה זרחנית; קלציוס,
המהווים יסודות כבנין גוף האדם.
הפולנית־מוצר המורכב מפולן(אבקת פרחים) ,מזון מלכות ודבש.
הפולנית עשירה בפרוטאינים, מינרלים, חומצות ואנזימים חיוניים לגוף.
אנשי מחקר איבחינו הטבה ניכרת־גופנית ונפשית, באנשים שתפריטם כלל
מלכות ופולנית.
פרטים נוספים אפשר לקבל ממחלקת.ההסברה של מעבדת ״גליל״.
להשיג בשקם, בשופרסל, בסופרמרקטים, בצמתוניות ובחנויות המובחרות.

מזון

מזון מלכות * פולנית
ממוצרי מכוורת קיבוץ שמיר

העולם הזה 2255

אבי! של המותח לקח אותו לראות ילד ,
האוכלים גלידה. והרופא המרדים הוא ו.ם בדלן
1בסיעת המערך בכנסת
נערכה בשבוע שעבר מסיבת
פרידה לשלושת הסדרנים הוותיקים
של הכנסת, מנדל
פרוידיכמן, זאבצ׳צ׳ר־סקו
ויצחק ציגדר. האחרון
נאם נאום־פרידה וסיפר את
הסיפור הבא מימיה הראשונים
של הכנסת: יום אחד בא
אחד הח״כים בטענות אל ציג־לר,
משום שהסדרן אמר ל אשתו
שוב ושוב בטלפון ש בעלה
אינו נמצא במישכן ה כנסת,
בעוד שהבעל אמר לה
שיימצא במישכן. ציגלר אמר
לח״כ שעליו לבוא בטענות
אל האשה ולא אליו, וכהוכחה
סיפר לו בדיחה. לילה אחד
חוזר בעל לביתו ואשתו המ נומנמת
שואלת אותו מה ה שעה
.״חצות,״ השיב הבעל.
״השעון שלנו מורה על שלוש,
ואתה אומר לי חצות?״ התרע־

והממשלתיות בעיר, וזה נוסחו:
״בעיקבות צימצומים בהוצאות,
הנעשים בוודאי גם בחברתכם,
יתכן והפסקתם או לא העסק תם
עד כה חברה. או א־ש
יחסי־ציבור מיוחד מחוץ ל־מישרדכם.
הנני פונה אליכם
בהצעה לטפל בחברתכם כדובר
החברה, במחיר המוזל ב־
30 מהמחיר המקובל. דבר זה
יכול להיעשות בתשלום חודשי
קבוע, או בתשלום על כל
מיבצע פירסומי באמצעי־ה־תיקשורת,
כולל מסיבת־עיתו־נאים,
טיפול בידיעות בודדות,
פירסום מודעות בתשלום וכ יוצא
בזה.״ על החתום: אבנר
הלוי.
י לסגן ראש עיריית־תל־אביב,
יצחק ארצי, שהוא גם
ראש אגף־התקבות, הנוער וה ספורט
בעירייה, מלאו השבוע
60 שנה 200 .הפקידים שלו

אביב, הד״ר שאול דוידו־כיץ
מספר :״אחת היולדות
שעמדה להיכנס. לחדר־הלידה
בדיוק כאשר סיימתי את התו רנות
שלי, ביקשה שאשאר כדי
לתת לה זריקה בגב, כדי להקל

מאד בחינוך ילדיו בבולגריה.
הוא היה אוסר עליהם הרבה
תענוגות .״פעם יצאנו לטייל
ביום הראשון, ואבא אמר לי:
״בו נסתובב קצת ונראה איך
ילדים אחרים אוכלים גלידה.״

סמה את החוטים. אייל תיקן
אותם בעצמו, והודיע ל־ 16ש יפסיקו
לחפש אחרי הטרקטור
המחבל.

במסיבה בביתם של עור-

מוטי גלעד
1 הבדרן־החקיין, סיים בימים אלה הסרטת סרט גרמני בברלין, בבימויו
של יואל זילברג. באחת הסצינות היה עליו ליפול למים עם בחורה,
ועל אף הקור ששרר אז בברלין — ארבע מעלות מתחת לאפס — ביצע את הסצינה כמה פעמים,
עד שהבמאי יהיה מרוצה .״אני שמח שהעבודה הסתיימה תוך כמה שבועות,״ סיפר מוטי, שחזר ארצה.
על כאביה. אמרתי לה שאת
מקומי ממלא עכשיו רופא מר דים
אחר שהוא מצויין, מה
גם שהזריק לה את אותה
הזריקה בלידתה הקודמת. אמ רה
לי היולדת :״אני בכל
זאת רוצה אותך, כי אתה לא
רק מרדים, אתה גם מבדר.״
9מנתח-הלב מורים לוי
מספר כי אביו היה נוקשה

! 9דובר הסוכנות היהודית,
צכי אייל, גילה יום אחד כי
מכשיר־הטלפון בביתו מנותק.
כאשר טילפן למס׳ ,16 הסבירו
לו כי טרקטור חתך בטעות את
הכבל שלו. אחרי שבועיים,
כשהטלפון לא תוקן, שמע אייל
שיש כלבים, הנהנים לכרסם
חוטי־טלפון. הוא עקב אחרי
כלבתו וראה שאמנם היא כיר־

חנה לסלו

השחקנית, משחקת עונה בסירטו החדש
של אסי דיין ,״עם ישראל חי — שם
זמני.״ בימים אלה היא מבלה עם הצוות באילת, שם מוסרט
הסרט• ״לצייד התפקיד היה עלי לרזות בכמה קילוגרמים,
וגם כאן באילת אני מקפידה על דיאטה מוכנה, שיש
לי, ולא אוכלת שום דבר שלא כתוב אצלי ברשימה.״

מה האשה. השיב הבעל :״לי
את נשואה עשרים שנה, ואינך
מאמינה לי, ולשעון הזה, ש נמצא
אצלנו שנתיים, את
מאמינה?״
! 9כאשר עלה שימעון
פרם לשאת דברי פרידה מ שלושת
הסדרנים, הפסיק את
דבריו ח״ב גד יעקוכי ואמר
:״אין דבר, אנחנו נצטרף
אליכם בבוא הזמן.״
! 9במיזנון הכנסת מתלו צצים
כי חיברו סיסמה חדשה
ליושב״ראש הסוכנות היהודית

אריה

( ״ לי או ך)

דודצ׳ין:

שתי גבות לירדן.
9סגן דובר ראש עיריית
תל-אביב, אגנר הלוי, שלח
השבוע מיכתב לכל מישרדי־הפירסום
והחברות העירוניות
הטולס הזה 2255

הכינו לו מסיבת־הפתעה בליש-
כתו. הם דאגו שלא ישהה
בה, הביאו את נשותיהם, שכל
אחת מהן הביאה עוגה, הזעיקו
את ארצי ללישכתו בטענה
כי ראש־העיר רוצה לראותו,
ועם היכנסו פצחו כולם בשירה
אדירה של יום־הולדת שמח.
ארצי, שהיה מופתע ביותר,
שתק במשך כמה דקות ארו כות,
ורק אהר־כך התאושש
קימעה וחגג עם עובדיו.
91 שלושה ימים לפני-כן
מלאו לראש עיריית תל־אביב,
שלמה (״צ׳יצ׳״) להט 53 ,
שנים. כמתנה קיבל מעובדיו
שביתה כללית של כל עובדי
השירותים בעיריה.
91 הרופא המרדים בבית-
החולים ליולדות בקריה בתל־

מי שהיה יושב־ראש ועד עובדי״התיפ־
11 11111 ! 1*1ך| 0
עול בנמל אשדוד, בא לתל־אביב
- 1 1 1 121111י |
לקראת פתיחה מחודשת של מיסעדת ידידו, אלי רונן .״זו לא
בעייה בשבילי לבוא במיוחד, אבל אני ממהר לחזור הביתה. לא
רציתי להחמיץ שום מאורע משמח אצל ידידי,״ אמר. רונן, שחיה
בזמנו יועץ של שר־הדתות, אהרון אבו־חצירא, והנחשב
בידידו, סיפר שהשר ביקר במיסעדה יותר ויוקדם באותו ערב,
אן מיהר להסתלק מן המקום לפני שבאו האורחים האחרים.

כי־הדין הירושלמים תמר
יהודה רווה פגש ח״ב גיר עון
האוזנר, אביה של תמר,
ו ביועץ
המישפטי לממשלה, הפרופסור
יצחק זמיר, וב־מנכ״ל
מישרד־הפנים, חיים
קוכרסקי, וסיפר להם את
הסיפור הבא: שליט ברית־המועצות
ליאוניד ברז׳נייב
החליט להרגיע את כל הטוענים
שיש אנטי־שמיות ברוסיה,
וציווה לפתוח בית־כנסת בקר מלין.
כעבור שבוע בירר בר.-
ז׳נייב עם מזכירו אם בית־׳
הכנסת כבר קיים. המזכיר ענה
לו כי יש, אך אין שם תפילות.
״מדוע אין תפילות?״ התעניין
השליט .״משום שאין רב,״
השיב המזכיר .״כמה רבנים יש
במוסקבה?״ שאל השליט.
״מאתיים,״ ענה המזכיר .״אז
קח אחד מהם,״ ציווה ברז׳נייב.
ענה לו המזכיר :״ניסיתי, אבל
יש הוראה שאסור להעסיק יהו דים
בקרמלין.״
! 9עם תחילה הלימודים
באוניברסיטה מציפים אנשי־תיקשורת
ואנשי־בידור את כי תות
הלימוד. רמי יצהר,
כתב־ספירט של הרדיו, דויד
מרגלית, עורך תוכנית־הרדיו
כל צבעי הרשת, ואילן שחו״
רי, כתב הארץ, לומדים היסטוריה
של עם ישראל וארץ־
ישראל. אהוד גרף ורפי
רשף מגלי צה״ל — לימודים
כלליים. הגי חיטרון מן הרדיו
-לשון, כרמלה מנ שה
מן הרדיו — לתואר שני
בהיסטוריה של עם ישראל,
המנחה. מני פאר — פילו סופיה
ותיאטרון, הבדרנית
רבקה מיכאלי -קולנוע,
אשת־המשורר נורית גפן —
לימודים כלליים, והשחקנית
ענת עצמון -תיאטרון.

מאחרי המסיבה של איש 3ש1ט, שדא קרא ספ ך רציני.
מתחבאא יש פשוט, שלאקראספררציני
ריך את מעשיו ומחדליו בעתיד.

י* ה יכול -היה לקרות באמריקה. ורק
1באמריקה. בחירתו של רונאלד וילסון
רגן לא היתד, יכולה להתרחש במדינה
מפותחת אחרת במערב או בממרח. לא
בבריטניה, לא בצרפת, לא בברית־המוע־צות,
לא בגרמניה המערבית או המיזר־חית,
לא בישראל.
לא מפני שהוא קנאי קיצוני, בעל אמו נות
אלה או אחרות.
לא מפני שהוא דוגל בתיאוריות לאומיות
וחברתיות, העלולות להמיט שואה על ה עולם
ועל ארצו.
זה יכול יכול לקרות בכל מקום.

אנשיו של רגן רגילים להציג
אותו כ״נציג האיש הקטן״ .האמת
הפשוטה היא שרגן הוא האיש
־הקטן.
הוא לובש מסיכה של פשטנות. כשחקן
מיקצועי מנוסה הוא מגלם את דמותו של
האמריקאי הממוצע בעיירה. אולם מאחרי
המסיכה הזאת מסתתר אדם פשטני, הא מריקאי
הממוצע בעיירה.
ילדותו של רגן עברה בעיירות קטנות
במערב־התיכון, ארץ־האם של האמריקאי
הפשטני, הזעיר־בורגני, האנטי־אינטלקטו־אלי,
השונא את ״המימסד״ של החוף ה־מיזרחי,
את התיחכום של ניו־יורק, את
המזימות האפלות של וושינגטון. זהו העולם
הפשוט המוכר מאלף סרטים הוליוודיים —
חברה של אנשים הגונים, ידידותיים, ה שואפים
להיות ״ביחד״ ,שאינם קוראים
לעולם ספר (מילבד ספרי־בלשים וספרים
על המערב הפרוע) ,המאמינים באלוהים
(מפני שכך נאה).
רונאלד הקטן היה ילד קצר־רואי (כיום
הוא משתמש בעדשות־מגע) ,ילד של אמא.
הוא התבייש בשמו הפרטי, שנראה לו
כרכרוכי מדי, ועל כן אימץ לעצמו כינוי
״גברי״ יותר: דאץ׳ (בסלאנג האמריקאי
דאץ׳ פירושו גרמני, לא הולנדי).
אביו היה שתיין. זוהי מחלה נפוצה
למדי בקרב האמריקאים ממוצא אירי. ואכן,
אמם של רונאלד ושל אחיו ניל (המכונה
״מון״ ,ירח, והמבוגר ממנו בשנתיים) לימדה
את בניה להתייחס אל האלכוהוליזם
של אביהם כאל מחלה. האם היתד! בעלת
ההשפעה המעדנת במישפחה העניה, שהאב
הלא־יוצלח טילטל אותה מעיירה ל עיירה,
בנסיון־שווא להצליח כבעל חנות
לנעליים*.
בנים של אלכוהוליסטים, הגדלים בבית
בלי שלווה וביטחון, הופכים לא־פעם אנ שים
תוקפניים, מרי־נפש, שונאי־הבריאות
— וגם יצרניים. רגן, שהביא בילדותו את
אביו לא פעם הביתה, אחרי שמצא אותו
שוכב חסר־הכרה בשלג, יכול היה להיות
איש כזה. למרבה המזל, התפתח בכיוון
אחר, אולי תודות לאמו. לכל הדיעות
הוא אדם חביב. אופטימיסטי, נוח־לבריאות
— וחסר־עומק.

אלא מפגי שהוא אדם שאין לו
שום נסיון שהוא בענייני העולם,
שידיעותיו על הבעיות הכינלאו־מיות
הן בחזקת אפם, שמעולם לא
קרא ספר רציני על כל.נושא שהוא,
שכל מה שהוא יודע על נושאים
מדיניים והכרתיים כלול ככרטסת
של קיטעי־עיתונות, שאותה נהג
לסחוב עימו לכל !סקופ.
כפי שאמר עליו יריב :״אתה יכול
לחצות את המחשבות העמוקות ביותר
של רונאלד רגן, מבלי להרטיב את קר סוליו.״
זהו
הדבר אשר קרה לפני שבועיים :

המדינה החשובה והעשירה כיותר
כעולם בחרה ככור גמור לתפקיד
הככיר שלה.
נשיא ארצות־הברית הוא בעל סמכויות
הרבה יותר נרחבות מאשר כל ראש־מפד
שלה בעולם המערבי. כוחו אינו נופל מזה
של מזכיר המיפלגה הקומוניסטית בארצות
הגוש המיזרחי. הנשיא זד 40 של אר־צות־הברית
ישפיע במעשיו על חייו של
כל אדם על פני כדור־הארץ. הוא ישפיע
פי אלף יותר על חייו של כל אדם ביש ראל.

והאדם
הזה הוא אפס אינטלקטואלי,
כעל השקפת-העולם של
דינוזאור מפגר.

במיקרה הטוב ביותר, הוא כלי־שרת בידי
כוחות אלמוניים.
במיקרה הרע ביותר, יהיה כדור־מישחק
בידי יועצים נטולי־אחריות, וגורל העולם
כולו יהיה תלוי בכושרו של איש רדוד
לבחור ביועצים הנכונים ולברור את הע צות
הנכונות.
מחריד י

מעולם לא היה תלמיד מוצלח.
הוא עכר את כית-הספר התיכון

מחריד :

קומדיה סוג בי
ף* ונאלד רגן אינו שרוי במיסתורין.
1חייו גלויים ככפר פתוח. במידה שניתן
ללמוד על עתידו של אדם מעברו, אפשר
להסיק הרבה מאוד משלבי חייו של איש

הדברים ידועים :
• 1הוא גדל כבנו של אירי לא-יוצלח,
אלכוהוליסט מושבע? בבית עני שכימעט
לא היה חשוף להשפעות תרבותיות כל שהן.

9הוא סיים איכשהו את לימודיו באוניברסיטה
בלתי-חשובה, תודות להישגיו
כספורטאי. כל מוריו זילזלו בכושרו ה־שיכלי.
#הוא
התחיל בקאריירה שלו בתפקיד
המחייב מינימום של כושר־מחשבה: קריין-
ספורט ברדיו.
• 1הוא בילה את השנים העיקריות
של חייו במרכז העולמי של שיטתיות
אינטלקטואלית — הוליווד בימי־זוהרה.
שם, במשך קרוב לשלושה עשורים, לא
הצליח אף פעם אחת לקבל תפקיד המ חייב
כישרון יוצר.
! 9הוא בילה את מילחמת־העולם ה שניה
בג׳וב עורפי, אלפי קילומטרים מכל
חזית.
9הוא היה ליברל בימי עוניו, אך
הפך איש הימין הקיצוני בעת שמצבו
הכלכלי השתפר. אז שיתף פעולה בהת להבות
עם ועדות־הדיכוי של תקופת ג׳ו
מק-קארתי.
• 9הוא טופח על־ידי חברת־ענק עתי-
רת־הון כתועמלן וכמרצה, וכך הפך מדוג מן
ומבדרן לנושא־דבריו של הימין הרי אקציוני.
9הוא
הוכן על־ידי קבוצה של בעלי-
הון מפוכחים כמועמד לתפקיד של מושל
קליפורניה, ולאחר מכן כמועמד לתפקיד

ההכרחיות עבר תודות לזיכרון
צילומי. די היה לו לעכור על
טקסט, כדי לחזור עליו ככחינה.
את הלימודים באוניברסיטה מימן כמציל
בבריכות־שחייה בקיץ, וכמדיח־כלים במו-
עדון־הסטודנטים בשאר ימות-השנה.

..בחוו־ שב ,,מיקצ1עי
ך סטודגט הצטיין רגן בחוג הדר״
-מאתי. בגמר לימודיו, חיפש קאריירה
בשטח זה. הוא פנה אל הרדיו. התחנות
הגדולות היפנו את הצעיר מן העיירה
לתחנה קטנה בעיירת־שדה — ושם דרך
כוכבו במהרה כקריין־ספורט מעולה. במשך
שנים שידר מישחקים מרגשים.
הצלחה זו הובילה אותו, בגיל ,27 להו ליווד.
ידיד סידר לו מיבחן־בד — והוא
הצליח מייד. לא ביגלל כישרון מיוחד,
אלא בגלל אישיותו.

הנשיא. קבוצה זו דאגה להון־עתק, שהיה
דרוש לבחירה.
9הוא הצליח בכל השלבים של דרכוהפוליטית בראש ובראשונה מפני שהוא
״אישיות טלוויזיונית״ — אדם המתאים
להפליא לדרישותיו של האמצעי החזק
והרדוד ביותר של התיקשורת ההמונית.

זהו, כדי ספק, סיפור מעניין.
אך כרקע לאדם שיידרש כארבע
השנים הקרובות להחליט רבבות
החלטות גדולות וקטנות, שיקיפו
את כד תחומי הגורד העולמי,
ממילחמת־עולם גרעינית ועד ל
קיום
הכלכלה
סיפור מבהיל.

האמריקאית, זהו

הוא מתאים יותר לקומדיה הוליוודית
מסוג.ב׳ מאשר למציאות.

אכן, אילו הוגש תסריט כזה
להכרת ״האחים וורנר״ ,היה מיש-
רד-הליהוק עשוי לבחור כרוני רגן
לתפקיד המרכזי.

אבא שת״1
^ דאי לבחון כל אחד משלבי־חייו
• של רגן, כדי לעמוד על טיבו ולהע
כעיני
מנהלי-ליהוק הוא היה,
ממכט ראשון, האמריקאי הממוצע,
הסימפאטי, הפתוח, הפלתי
מתוסבך. כקיצור ,״הכחור הטוב״
כסרטים מסוג כ׳ ,האיש הזוכה
כסוף כ״האפי אגד״ וככחורה הטובה.
במשך
27 שנים, לאורך 54 סרטים,1 ,יה
רגן בדיוק זה: הבחור הטוב, הממוצע,
הבלתי־זוהר. לשווא השתדל לקבל תפקיד
חשוב יותר. לשווא ביקש להופיע ככוכב
בסירטי המערב הפרוע (בניגוד לאגדה,
לא שיחק בהוליווד בתפקידי קאובוי).
הוא היה שחקן מיקצועי, מנוסה, דייקן.
אך איש לא חשב שהוא שחקן גדול, או
שאפשר להטיל עליו תפקיד חשוב. הוא
׳ רוב הפרטים הביוגרפיים לקוחים מדיוקן
של רגן, שהוכן טל־ידי פיטר גורדמן
בניוזוויק.

לא נמנה עם בעלי השמות הגדולים, ה שוברים
את הקופה.

הנשיא ה־ 40 שד ארצות־־הברית
הוא שחקן. עד כך דרכה הרכה.אד
לפסוק זה יש המשך, שאין מהכרים
עדיו די־הצורך: הנשיא החדש
הוא שחקן של אהצ ליח,
שגם כעולם האשליות של
הוליווד, עודם החלומות שד הצלו
לויד, לא התעלה מעל לממוצע הפושר•
גדולי הוליווד חיככוהו כידיד
טוב, כאדם נחמד וסימפאטי,
כאיש נוח כהכרה ודשעת-כילוי.
אך איש מהם לא התייחס אליו
כרצינות.
באותה תקופה נשא אשה — השחקנית
ג׳יין ויימן, שהצליחה להיות לכוכבת.
העולם כולו בכה על גורלה המר כחרשת־אילמת
שנאנסה בסרט חשוב. היא זכתה
באוסקר — ואילו בעלה לא התקרב מעו־

הילד

ליד

אחיו

רונאלד (שני מימין)׳ הבן
הקטן של מישפחת רגן,
ניל, בין אמו ואביו.

הכישלון האחרון 22

ספורטאי

רגן כשחקן כדורגל
בבית־הספר החיכון.
הוא היה שחקן טוב, אך לא מזהיר.

: 1964 הרוצחים, לפי סיפרו של ארנסט המינגוויי. זהו סרט
לם אף למעמד של מועמד לפרס זה. הם
התגרשו — ובידיעות על כך היתד, היא
הצד המפורסם, לא הוא.
רגן טען לאחר מכן כי המילחמה פגעה
בקאריירה שלו, מפני שהוציאה אותו זמ נית
מהוליווד דווקא כאשר הצליח סוף-
סוף באחד מתפקידיו.

עד כך חלוקות הדיעות. אך דכר
אחד כטוח: שחקן־הכדורגד המצטיין
לא היה חייל קרכי. למעשה,
לא היה חייל כדל. הוא שירת את
מולדתו כקריין של סירטי-הדרכה
צכאיים.

יש כאן תעלומה פסיכולוגית, שאינה
אופיינית לרגן בילבד. ממשלתו של מנחם
בגין וסיעתו בכנסת מלאה וגדושה במש-
תמטים, אנשים שלא שירתו כלל או שלא
שירתו ביחידה קרבית.
מה גורם למיתאם השלילי הזה בין
אנשים לאומניים ,״זקופי־גו״ ,פטריוטים־
של־הידד וששים־אלי-קרב — ובין אי-
הנכונות הבולטת לחרף את הנפש למען
אידיאלים אלה?
רה שלו שימש רגן כקריין־ספורט
ברדיו במדינת אייווה (בשנת .)1934

האם האנוכיות והכדאיניקיות,
המרחיקות אדם מן החזית, הן
הדוחפות אותם למחנה הלאומני —
או שההשתמטות גורמת למצפון

נדיר שבו הוצב רגן בתפקיד האיש הרע: השודד השולח את
הרוצחים להרוג את השותף לפשע שברח עם השלל. בסוף
הסרט מת רגן בערימה של כסף. לידו: אנג׳י דיקנסון.

רע, המחפש לו פיצוי כהירחור
מידחמה ץ
על כל פנים, המהפך בחייו של רגן —
הפיכתו מאדם בלתי־פוליטי, בעל השקפה
ליברלית־שמאלית מעורפלת לנושא־צלב
לאומני-קיצוני — החלה אחרי שיחרורו
מהצבא.
ב־ 1947 נבחר כנשיא האגודה המיקצו־עית
של שחקני הוליווד, תפקיד שבו הח זיק
במשך שש תקופות־כהונה.
תחילה נחשב עוד כליברל. אך ברא שית
שנות ה־ ,50 כאשר ג׳ו מק-קארתי
הילך אימים על ארצוודהברית, הפך רגן
ממש בדלילה איש הימין הקיצוני. כאשר
פגשה אותו אוליביה דה־האווילאנד (מלא ני
בחלף עם הרוח) באסיפה אנטי־קומו־גיסטית,
נדהמה :״חשבתי שאתה אחד

להלשין -רק קצת
^ ה גרם למהפך לאומני זה ו המצפון
י י הרע של הג׳וביניק בימי המילחמה?
הסתגלנות לרוח החדשה? האכזבה מן
הקאריירה בהוליווד, והחיפוש אחרי קא־ריירה
חדשה? ואולי העובדה שמצבו ה
כלכלי
השתפר מאוד, שהפך בעל־הון וש-
נאלץ לשלם לפתע מם־הכנסה בשיעור של
94 אחוזים? ד,התרועעות עם אילי־ההון
ההוליוודיים — הכוכבים ומנר,לי־ד,אולפ נים?
קשה
לדעת. אולי היה כאן צירוף כל
אלה יחד.

על כל פנים, באשר עבר הגל
המק־קארתיסטי ההרסני על הוליווד,
נמנה רגן, נשיא אגודת־השחקנים,
עם משתפי-הפעולה.
הוא לא היה אחד המלשינים הגדולים,
שהרסו מאות קאריירות
מזהירות ושדחפו אנשים להתאבדות.
אכל הוא יעץ לחכרי־אגו•
דתו להלשין קצת.

״זה פשוט,״ אמר לשחקנית, שהוזמנה
להעיד לפני הוועדה לפעולות אנטי־אמרי־קאיות
של בית־ד,נבחרים, מוסד הזכור ל-
דראון .״את צריכה רק להזכיר שניים-
שלושה שמות (של חשודים בקומוניזם),
שכבר הוזכרו ממילא בוועדה.״
השחקנית סירבה להשתתף במעשרדד־,נ-
בלה, וגורשה מהוליווד — יחד עם עש רות
מגדולי השחקנים, התסריטאים וד,ב מאים
של הוליווד. רגן נשאר.

מה עושה שחקן כן ,50 המת•
217

תונאים לבדוק סיפורים אלה ומצאו שרובם
סיפורי־בדים.
על כרטיסים אחרים רשם הברקות ש הצליחו.
גם בהערות אלה, שכתב בכתב-
ידו לעצמו בילבד, נמנע מקללות. במקום
״לעזאזל״ רשם ״ל־ל״.
כאשר עבר רגן את הגבול של הימין,
והמשך לקיצוניות רבה עוד יותר, החלה
ג־נרל אלקטרי?! לחשוש. הוא הועבר לחב רה
מיסהרית אחרת.

(המשך מעמוד )27

ייאש מלזכות אי־פעס כתפקיד
גדוד כסרטים ז הוא פונה לטלוויזיה
ולפירסומת.
כך עשה רגן, אחרי שנשא את אשתו
הנוכחית, נאנסי דייוויס — שגם היא באה
אליו תחילה כדי לבקש ממנו עזרה נגד
הקירה אנטי־קומוניסטית, שאיימה עליה.
חברת־הענק ג״נרל־אלקטריק, אחת החברות
הגדולות באמריקה ובעולם, הציעה
לרגן להנחות תוכנית־טלוויזיה שלה. העבודה
היתד, מעטה, השכר עצום, החיים
שקטים ונוחים.
נוסף על תפקידו זה נוצל רגן על־ידי
החברה כבדרן־נודד בכנסי־העובדים וא־סיפות־המוכרים
שלה. חיש־מהר התגלה
רגן כנואם מעולה בנסיבות אלה, שלא
חייבו מאמץ אינטלקטואלי. הוא ידע לס פר
אנקדוטות מחיי הוליווד, בדיחות.
הוא טבל אותן בהערות פוליטיות. וכך,
כימעט מבלי להרגיש בכך, הפך רגן בדרן
פוליטי — ואחר כך מטיף פוליטי, ונושא-
צלב פוליטי.
זה התחיל בצורה תמימה. ככל אזרח
מקטר, התלונן רגן על שיעור־המיסים
שנאלץ לשלם. משם עבר לסיפור־זוועות
על הביורוקרטיה, על ניפוח המנגנון והת עללות
הפקידים באזרחים טובים. הקהל
אהב את זה.

כינתיים נכנם הדיכוק כרגן. הוא
החל רואה את עצמו כהוגה־די־עות
מדיני, כאיש שיש דו כשורה.
הממשלה משתלטת על העסקים
— זהו קומוניזם מסווה —
עד האזרחים כני־החורין להתנגד
— יש צורך כמסע־צלכ נגד
המזימות הממשלתיות — יש
״להוריד את הממשלה מעד גכם

אך אי״טם, כחדרי-חדרים, החליט
מישהו לשים עין על המרצה
המצליח, הנושא עימו כשורה כה
חיוכית כמו הורדת מס-ההבנסה
של העשירים, צימצום מס-החכ-
רות של חכרות־הענק, הגדלת תע־שיית־ההימוש
ושאר נושאים ה־חכיכים
עד ההון הגדול.

המועמד

רונאלד רגן במסע־הבחירות שלו לנשיאות, בתחפושת של קאובוי.
בניגוד לאגדה, לא נתנה הוליווד לרגן לשחק בתפקידי
קאובוי, אלא רק בתפקידים של הבחור הטוב בסרטים מסוג ב׳ .הוא נראה נחמד
מדי מכדי לשחק בתפקיד קשוח של איש המערב הפרוע במערבונים.

שד האנשים״ — היוזמה הפרטית
יטד אזרחים טובים תרפא את כל
מחלות הכלכלה והחכרה — מס
ההכנסה הוא המצאה מארכסיס־טית.
באותה
תקופה גדל בצרפת אדם בשם
פיאר פוז׳אד, שהטיף לתורה דומה. בן־
לילה הפך בעל סיעת־ענק בפרלמנט. קשה
לדעת מה היה מתרחש שם, אלמלא בא
שארל דה־גול, גנרל אינטלקטואלי ומדינאי
בעל שיעור־קומה, ושם קץ לתופעה
מגוחכת ומסוכנת זו.

׳רק לעיתים רחוקות נזתאספיס כל בני
השבט של וגן. בתמונה, מימין: הבן
רון ( )22 שאיכזב את הוריו והפך רקדן. הוריו חקפידים לציין בכל הזדמנות שהוא ״גבר
אמיתי״ — כאמור, לא הומו־סכסואל. לידו: קולין ובעלה, מיכאל 35 בנם המאומץ

בארצות־הברית לא קם דהדגול. רגן
הבדרן־הנואם־המטיף נסע מכנם לכנס ומתוכנית
לתוכנית, הצחיק בבדיחותיו, שיע-
שע בסיפוריו והטיף לתורתו. לשם כך
הכין לעצמו מכשיר־עבודה יעיל: כרט סת
ניידת, שמילאה מיזוודה גדולה, ובה
אלפי קטעי עיתונים מודבקים שהכילו
סיפורים על מעללי הביורוקראטיה, מזימות
הקומוניסטים ובגידות השמאל הלי ברלי.
רגן קרא אותם בנאומיו, מבלי לב דוק
מעולם אף סיפור אחד. רק בשנים
האחרונות חדל מכך, כאשר טרחו העי־

ן• ושא־ הדגל של הימין הקיצוני היהי אז
^בארי גולדווטד, שזכה במועמדות ה־מיפלגה
הרפובליקאית בבחירות של .1964
גולדווטר נחל תבוסה מוחצת מידי לינדון
ג׳ונסון הליברלי והאגף הימני היה זקוק
למנהיג חדש.

כאותה מערבה נאם רגן נאום
טלוויזיוני אחד למען גולדווטר
והתגלה כן־רגע כאישיות טלווייזו-
נית אידיאלית וכמנהיג טכעי שד
הימין הקיצוני-הקיצוני.
״האדרת עברה מן הנסיך הזקן ליורש-
העצר החדש,״ כתב ניוזוויק. הוא לא כתב
מי החליט על כך, וכיצד קרה הדבר.

התשובה ידועה, כקווים כלליים.
קכוצה של מיליונרים התקכצה
והחליטה בשקט כי רגן הוא •האיש.

של רונאלד רגן וג׳יין ויינדאן, היחידי שהפך איש־עסקים סולידי. הבת פאטי ( )27 עומדת
ליד אמה, נאנסי. פאטי היתה פעילה במהומות הסטודנטים באוניברסיטת קליפורניה,
שדוכאו על־ידי אביה כשהיה מושל המדינה, ואינה מדברת עימו על פוליטיקה. הבת
הבכורה, מוריין (״מארני״) ,בת ה־ ,39 היא פמיניסטית מושבעת ומתנגדת לדיעות אביה.

הנחו! הטוב

רגן בתפקיד אופייני בסרט היא
כדי לשלם את שכר הלימודים
ברסיטה, סרט מסוג ב׳ ,לצד וירג׳יניה מאיו. בסוף זכה,
בנערה — כמו בכל סרטיו. מנהלי־הליהוק הציבו אותו
תמיד בתפקיד האיש הטוב, הסימפאטי, שלא דורש
עובדת באוני כמובן, כימעט עומק.

האשה
סואשונה

עם ג׳יין ויימאן
ובתם הראשונה,
מוריין, בימים שבהס היו הזוג ההוליוודי האידיאלי. בניגוד
לדגן, הצליחה ג׳יין בקולנוע, זכתה באוסקר, הפכה כוכבת־קופה,
היא השתעממה בחברת בעלה והם התגרשו.

במושגים אמריקניים ( )69 הביא אותו אל
הגבול האחרון. בריאותו תקינה, כנראה.
הוא מזדקק לעדשות־מגע, שמיעתו לקוייה,
הוא עבר ניתוח של הערמונית. אך שערו
הוא, כנראה, בלתי־צבוע, והוא מסוגל לעבוד,
כדרכו, כמה שעות ביום.

במהלך מערבת־הבתיח־ת לא
דאגו עוזריו ופטרוניו לבריאותו,
אלא ללשונו. היה צורך לגמול
אותו מלהזדקק לכרטיסיה המגוחכת
שלו, על רישומיה הבלתי
כדוקים והפשטניים.

מדי פעם ניסה לדבר בלי הכנה, ואז
נכשל בהצהרות מדהימות או מצחיקות.
כך אמר כי יקבע את הקו בין ארצות-

האשה השניה

השחקנים בהוליווד, בחברת אשתו השנייה,
נאנסי. הוא הכיר אותה כאשר פנתה אליו וביקשה
עזרה נגד רודפי־הקומוניסטים בשנות ה־.50

הבכיח וברית־המועצות ״בחולות של סעודיה״
— הצהרה שהובנה כוויתור על
איראן. הוא הבטיח להוריד את המיסים
ב־ס/ס 30 תוך הגדלה עצומה של תקציב־הביטחון.
היה צורך לשים מחסום לפיו.
אולם היריבים שזילזלו בו לקו בשגיאה
גסה. בעימות הטלוויזיוני המפורסם
עלה בהרבה על ג׳ימי קארטר. הוא שפע
ביטחון עצמי קל של בדרן מיקצועי, היה
חביב ונחמד ,״הבחור הטוב״ של 54 סרטיו.

לנגד
עיניהם של מיליוני אמריקאים
העלה את עולמו: עולם
פשוט שכו הטוב הוא טוב והרע
הוא רע, שכו יש פיתרינות פשו

| ^ ויךך | ך 1דגן כאיש־פירם ום בטל־
111 / 1 - 1 /1וויזיה, מוכר סבון־נבי־סה,
לפני שהוא עצמו הפך מוצר טלבאמצעי־הפירסומת. למכירה וויזיוני

רגן(משמאל)
ליד ארול

1ז|| 1
פליז, הכוכב הזוהר,
* - 1 111
ארול פלין היה נוהג להתבדח על חש בונו
של רגן ולהפגין את הזילזול בו.

היא השפיעה עליו להציג את מועמדותו
לתפקיד מושל קליפורניה,
מימנה את המסע והביאה לבחירתו.

טיס
לבעיות מסוככות, שכו ניתן
לרפא את הכל כעזרת עבודה הוגנת,
יושר ויוזמה פרטית.

שדגו של ״#סר טלוחיוו

בתפקיד המוגבל של המושל הצליח רגן,
להפתעת רבים, יותר מכפי שציפו. הוא
עבד מעט ככל האפשר, האציל מירב ה סמכויות
לאחרים. הוא הוסיף לנאום על
עקרונות הימין הקיצוני, אך עשה את
ההיפך. הוא תבע קיצוצים מרחיקי-לכת
בתקציב, והגיש תקציב־שיא חסר־תקדים.
הוא תבע את גירושם של פרופסורים רא-
דיקליים מן האוניברסיטה וחתם (בטעות,
לדבריו) על חוק־ההפלות המתקדם ביותר
בארצות־הברית. בישיבות ישב בשקט,
צייר פרצופי-אדם על פיסות־נייר, קבע כמה
עקרונות — ואז הסתלק או נרדם.

יצחונו שד רגן הוא נצחו! הימי!
הקיצוני, הלאומני והריאקציוני.
שטות היא לטעון כי אמריקה לא בחרה
ברגן, אלא דחתה רק את קארטר- .

כאמריקה קרה מה שקרה ב-
1977 כישראל. הציכור מאם אז
כמערך ורצה כשינוי. אד הוא לא
יכול היה לבחור כמנחם כגין אילו
היו תורותיו של כגין מעוררות
כו זוועה ובחילה.

רגן לא תיקן הרכה בקליפורניה,
אך גם לא קילקל הרכה. פטרוניו
החליטו כי אפשר להסתכן ולהכין
אותו למירוץ על הנשיאות.
פעמיים ניסה ונכשל — בעיקר מפני
שלא השתדל יותר על המידה. עצלנותו
הטיבעית מנעה מאבק לחיים־ולמוות. הוא
לא דחף לקבל את המינוי, אלא נדחף על־ידי
פטרוניו. הוא לא היה מוכן לוותר
על דרך-חייו הנוחה, על ההנאות הכרוכות
בעושרו. כאשר חשב על הנשיאות, ראה
אותה במושגים הוליוודיים. כך סיפר פעם
לידיד כי היה רוצה להיות נשיא רק כדי
שיקרה הדבר הבא: הוא יישב. מול ליאו-
ניד ברז׳נייב, יקשיב במשך שעה וחצי
לדבריו של המנהיג הסובייטי ולתרגום,
ואז יקום, ייגש בצעדים איטיים אל ברד־נייב
וילחש באוזנו, ברוסית: ניאט!
הפעם השתדל ברצינות. הוא ידע כי
זוהי ההזדמנות האחרונה. גילו המופלג,

האמריקאים אכן מאסו בקארטר, אך
הם לא היו יכולים לבחור ברגן אילו תור תו
הרתיעה אותם באופן קיצוני.

אמנם — רק * 26 של ציבור
הכוחרים האמריקאי כחדו כרו
נאלד רגן. כימעט מחצית הציכור
נמנעה ככלל מלהצביע, וכין המצביעים
גבר מיספר הגכרים על
מיספר הנשים. אך אין הדבר
משנה את התמונה.

רגן בראש תהלוכת־בחירות בדרום ארצות־הברית, בתפקיד שניתן
11ל
#11י • *י לו לשחק רק לעיתים רחוקות בהוליווד. במשך 27 שנים,
חיפש רגע תפקיד שיהפכו לכוכב, עד שהתייאש ופנה לטלוויזיה, לפירסומת ולפוליטיקה.

מדוע, אם כן, נבחר האיש?
קודס כל, ממחיש הדבר את ההגמוניה
של הטלוויזיה בחיים המודרניים. רגן הוא,
בעצם ,״מר טלוויזיה״ — לא פוליטיקאי
המצליח בטלוויזיה, כמו קארטר, אלא איש־טלוויזיה
המצליח בפוליטיקה.
שנית, אין ספק שזהו ביטוי לכמיהה
העמוקה של האמריקאים לערכים פשוטים,
לתמונת־העולם הפשוטה של המערבון ה־
(המשך בעמוד )30

_ 0 219

יחשך מעמוד )29
}וי .״הבחור הטוב״ רגן מתגבר
י האינדיאנים הרעים, שהם הסיס.
אמריקה
המתוחכמת החלה מבי-
בימי קארטר, כי המאבק בין
:פון לדרום, בין העולם המפותח
:ין העולם השלישי, מציג אתגר
ער יותר מאשר החלוקה הישנה
ן מערב ומיזרח. רגן בא להח־י
את התמונה הפשוטה הקודמת,
אטא את הבעיות המסובכות אל
נחת לשטיח של מליצות.
שלישית, יש כאן נוסטלגיה ל-
לם הכלכלי הפשוט של ימים
:רו, שבו היה שכר לעמל, וה־זים
היו סבירים. תמונת־העולם
ו מילטון פרידמן, שנכשלה בכל
ן ום שבו נוסתה תורתו, משתל !
עתה על אמריקה באמצעות
מעצמן
יא שעיניו נעצמות
שר מדברים בנוכחותו על בע־
! הכלכלה.

לכד התופעות האלה יש
לכלה כישראל .״האדם הצן״
כישראל מתגעגע אל

במדינה

ממנה עוזרים חכמים, מקשיב
לעצה חכמה ומחליט
על פיה החלטות חכמות.
אצל רגן יהיה המצב קשה יותר.
אין הוא די חכם כדי לדעת מ י
הם היועצים החכמים, ואין לו הידע
והכושר כדי להבחין בין עצה טו בה
ועצה רעה. יועץ בעל ביטחון
עצמי ודיבור תקיף ישכנע אותו
יותר מאשר יועץ נבון.

למעשה יהיה הדכר דומה
למישחק שד פוקר. גורלות
רכים יהיו תלויים כבחירה
מיקרית של יועצים ועצות.

ידוע כי רגן אינו יכול לתפקד
כשיש אי־שקס סביבו. כאשר יוע צים
רבים בינם לבין עצמם, הוא
סובל קשות. אין הוא מסוגל לפטר
אנשים, לנזוף במי שמגיש לו
עבודה גרועה.

כתוצאה מכך הוא מקיף
את עצמו כאנשים שהם נוחים
דו ואיש לרעהו, שאין
להם דיעות בולטות, המסוגלים
להסתדר זה עם זה. לא
אנשים מקוריים, מבריקים,
העם הודביץ -ה >0ר?
האם היה ה 15-בנובמבר
יום־הכיפורים של
ייגאל הורביץ?
יום־הכיפורים של 1973 היה יום׳
הדין של משה דיין. תוך כמה
שעות הפך אליל־ההמונים לשבר׳
כלי.
יתכן כי דבר כזה קרה השבוע
לבן־דודו של דיין ומעריצו, ייגאל

הורביץ.

גרוע מזה: בעוד שהממשלה
מתכוננת לשלם בידה האחת הון-
עתק למפוני הפיתחה, היא שופכת
בידה השנייה מיליארדים נוספים
לכינון התנחלויות בגדה המערבית
וברצועת־עזה, שסופן יהיה כסוף
ההתנחלות באיזור ימית.
הניצחון של ווטרלו. במצב
מטורף זה יכול להצליח רק שר-
אוצר בעל תפיסות חדשות וברורות,
ובעל היכולת הפוליטית לכ פות
את דעתו על הממשלה.
להורביץ חסרות שתי התכונות
גם יחד. אבל יש לו פיקחות פו ליטית.
יתכן כי ינצל אותה כדי
לבצע תימרון מתוחכם: להפוך את
כישלונו כשר־האוצר לקרש־קפי־צה
מיפלגתי.
רבים סברו השבוע כי ייגאל
הורביץ אכן ילך בדרך זו. הוא
יכין תקציב של קיצוצים, שעמיתיו
לא יוכלו לקבלו, יפרוש ברעש
גדול מן הממשלה ומן הלי כוד,
יפיל את הממשלה וישתתף
בבחירות בראש רשימה חדשה,
שתוכל, אחרי הבחירות, להצטרף
לקואליציה בראשות המערך.
אם יצליח בכך, יעלה גם על
נפוליון. הקיסר הצרפתי לא היה
מסוגל להפוך את ווטרלו לניצחון.

בגין להתקבל אצל רגן נראתה
כנסיון מביך לקפוץ אל ראש התור
— תכונה המיוחסת לא־פעם
ליהודים דווקא. רגן, שאין לו
שום נסיון בענייני-חוץ (ראה
עמודיס )26—29 לא היה מוכן לפ גישה
לפני שבחר בצוות ממשלתו
ויועציו, ולפני שזה התארגן כראוי
לעבודה.
מצב־ רוח שפוף. בסך־הכל
היתה זאת נסיעה עגומה.
נאומו ההיסטורי המתוכנן של
ראש־הממשלה לזכר ז׳בוטינסקי
עורר ביקורת חריפה, לא רק בארץ
(ראח יומן אישי) אלא גם בקרב
יהודי ארצות־הברית. אחדים מן
הנוכחים תיארו את המעמד כ-
״חצי־פאשיסטי״ .יתכן שהתכוונו
לפולחן־האישיות המוגזם ולשירי-
בית״ר, ששוב אינם תואמים את
סיגנון התקופה.
מבחינה מדינית, היה זה כישלון
מביך.
נוספה על כך ההרגשה כי מנחם
בגין אינו נמצא בשיא כושרו.
הדבר הורגש עוד לפני נסיעתו,
כאשר הופעותיו בכנסת ובציבור
היו חסרות־ברק, עייפות ופאסי ביות.
תופעה זו נמשכה גם באמריקה.
נראה
כי מנחם בגין נתון במצב־רוח
שפוף. הידיעות מן הארץ,
על התמוטטות הכלכלה הלאומית
(ראה לעיל) ,בוודאי לא יכלו
לעודד אותו.
בסך־הכל: נסיעה מיותרת.

באותו יום פורסם מדד המחי
דים של חודש אוקטובר. הסיפרה
גרמה לגלים של תדהמה, שהציפו
את הארץ מגבול אל גבול.

כישלון טוטאלי. במשך שנה
שלמה, הצליח ייגאל הורביץ. הצלחה
זו לא היתר. בתחום הכל כלה,
אלא בתחום יחסי-הציבור.
בשטח הכלכלי הסתבר כי אין
בידו להושיע. היזם המצליח, ש ד)צלל
כמה מיפעלים פרטיים מטים׳
ליפול, בא אל תפקידו ללא הבנה
כלשהי בכלכלת ה״מאקרו״ —
הכלכלה הלאומית שאינה דומה
לכלכלה של מיפעל פרטי.
העובדה שהביא עימו, כתוצאה
מעיסקה מפוקפקת עם צעירי״
המפד״ל, מנכ״ל חדש, שגם לו אין
מה שנראה כרעיון
הבנה בכלכלה הלאומית, לא הקלה
על מלאכתו. הד״ר יעקוב נאמן
מבריק, התגרה
(ראה עמודים )40—41 הוא מומכהתחכמות
תסלח
חה למיסים, ובעיקר לעקיפתם, אך
ד*ד אדום לומדו
לא למשק ממלכתי.
בגין גכשר
התוצאה היתד, שבשנת כהונתו
ההחרמה שגתקברה היתה
של הורביץ לא השתנה שום דבר
כל שחקן הוליוודי מכיר את
מגוחכת — אך היה
מהותי. היה שיפור במאזן־התש־האימרה,
שהפכה סיסמה בעיר-
לומים של המשק (היחס בין
הסרטים.
יעד. מעשי
הייבוא והייצוא) ,אך גם הישג
״אל תצלצל אלינו,״ אומר איש־הלהיקו
לשחקן אחרי מיבחן־הבד,
חשוב זה התגמד לעומת הכישלון
הסוציאליסטי״
״האינטרנציונל
״אנחנו נצלצל לך.״
אינו פרלמנט עולמי, וגם לא בית-
הטוטאלי בעצירת האינפלציה, ה עובדה
המכרעת המהלכת אימים
על המדינה, ההורסת את היסודות
הפסיכולוגיים של הכלכלה והחב רה,
והחודרת מדי יום אל תוך
חייו של כל פרט.
מר אין״לי. לעומת זאת גילה
הודביץ כישרון עילאי ליחסי־צי־בור.
הפשטות
של דיבורו, חוש־ההו־מור
שלו, יכולתו למצות את טע נותיו
בכמה מילים מובנות לכל —
״אין לי שמור על הלירה
שלך איפשרו לו להחזיק
מעמד גם כאשר כישלונו היה ברור.
אילו אפשר היה לפתור בעיות
כלכליות לאורך ימים על-ידי פע לולים
*פסיכולוגיים, יכול היה
הורביץ להצליח. אך השפעת ה פסיכולוגיה
היא מוגבלת. שפת
העובדות חזקה מדי.
מתי נכשל האיש מבאר־טוביה?
אל חוסר־הבנתו היסודית בתה ליכי
המשק הלאומי, שמנעו גיבוש
״אורות: מצלמה: אקשן:״*
מדיניות כלכלית חדשה, נוספה אי-
״! גזסץ 11 0311י 0311 115,ז י ״ ס ם ״
יכולתו לבצע גם את השינויים
שאת נחיצותם הבין. הצעותיו ה הפירוש
המוסכם של מילים
מישפט. הוא בסך־הכל פדרציה של
קלושות למילחמה בהון השחור
הוחנקו באיבם על-ידי עמיתיו, אלה: אתה נכשלת, ידידי.
מיפלגות ממדינות שונות, שיש להן
השחקן־הנשיא העביר השבוע
מכנה אידיאולוגי כללי משותף.
המייצגים כמוהו את המעמד המח של ארצות־הברית לראש ממשלת־המטרה
העיקרית: לעזור זו לזו
זיק בהון זה. נסיונו להביא לצים-
ישראל מסר דומה.
להגיע לשילטון ולהחזיק בו.־
צום מכריע של תקציב-הביטחון,
אד ראש התור. הרעיון של
בפורום זה יש למיפלגת־העבו־האוכל
את המדינה, נשא רק פי-
ביקור מנחם בגין בארצות־הברית,
רות עלובים. אף אחד מן השרים
דה הישראלית כוח־השפעה ניכר.
באמתלה של חגיגה לזכר זאב
במשך 29 שנים רצופות היתה
לא היה מוכן לצמצם את תק ז׳בוטינסקי, נולד לפני כמה חו בשילטון
— הישג ששום מים-
ציבו באופן מאסיבי, ובראש הממ דשים.
שלה עומד איש שאינו מסוגל לכ לגה
סוציאליסטית אחרת בעולם
אז זה נראה כרעיון מבריק.
פות דבר כזה על אנשיו.
המערבי לא הגיעה אליו. הקשר
בגץ יבוא לאמריקה מייד אחרי ה בחירות.
אם ייבחר מחדש ג׳ימי שלה עם היהודים בארצות־המע־אך
הורביץ אינו יכול להאשים
אחרים בכישלונו, מבלי לחטוא
רב מעניק לה כוח נוסף. התנועה
קארטר, יוכל בגין להשפיע עליו
הסוציאליסטית האירופית היתה
לאמת. דיעותיו שלו עצמו הן ש עוד לפני שיספיק להתארגן לת-
תמיד פרדציונית ופרו־ישראלית,
היו אויבו העיקרי. כלאומן קי קופת־הכהונה השנייה, שרבים ב־בגלל
מילחמתה בימין הגזעני
צוני, המתנגד לביצוע הסכם -צמרת־ישראל חששו מפניה. ואם
השלום עם מצריים, איו הורביץ
והאנטי־שמי. גם זה מעניק מיש-
ייבחר יריבו, יהיה בגין המדינאי
קל נוסף לדעת החברים מישראל.
יכול להטיף באופן משכנע לציס -הזר הראשון שייפגש עימו, וכך
המדך חדיל) טטור. השבוע
צום תקציב־הביטחון. ויומיים אח יוכל להשפיע על הממשלה החדניצל
שימעון פרם את כל מקו-
רי שפורסם המדד המדהים של שה בעודה באיבה.
האינפלציה, החליטה הממשלה ה אך
כאשר בא המועד, הסתבר
(המשך בעמוד )34
שבוע לשלם סכום אגדתי למת-
כי הרעיון המבריק לא היה אלא
נחלי פיתחת־רפיח.
התחכמות תפלה. השתדלותו של
* קאריקטורה בניו-יורק טיימם.

מדיניו ת

ו0יווה !מיוחדת

יחסי רחץ

הוגנים כשעת הניצחון
תפקיד מספר 1בעולם

;יירה היהודית, על ערכיה
גשומים ואמונותיה הפש
;יות, כשם שהאמריקאי ה־מוצע
מתגעגע אל העיירה
החשש הגדול הוא כי נשיא אר־ד
אתמול. האתגר •מד מוס
צות־הברית יקבל רק החלטות מע זה
נראה כפשוט וכבדתי־ טות, על סמך עצות בלתי־בדוקות-
שוכך כהשוואה לתמונה
כראוי מפי צוות שאינו מורגל לה *מיתית
שד העולם. עולם• כין עבודה יסודית ומקיפה, תוך
אגדות הילדותי •טל מיד היעזרות במיטב המוחות. במיקרה
ן פרידמן מושך יותר מן הטוב ביותר, תהיה זאת נשיאות
מציאות הכלכלית המסו -ממוצעת. במיקרה הרע ביותר, היא
:ת, שאי-אפשר להכין או תוכל להיגרר אל תוך הרפתקות
־ז. והכל רוצים לכרוח מם
ומשברים שאת סופם מי ישורנו
כעיות קשות אל עולם — לא מתוך רצון רע, אלא פשוט
׳מיוני של ״גאווה
לאו ביגלל בורות, שיטחיות וחוסר־ת״
,הישענות על עצמנו,
ידע.
:והים ומסורת.
הוא איש עשיר, תודות לידידיו

כעדי השקפות חריגות, אלא
אנשי-צוות נוחים ומאופקים,
בינוניים, חסרי-פנים.

הוווטקוב *1מ
^ ם כן, איזה מן נשיא יהיה
י רונאלד רגן?
האיש הממשיך לקרוא לאשתו
זם ״אמא שהסיפרייה בביתו
וכנה על־ידי דקורטור פנימי
אובקת פעם בשבוע על־ידי ה זרת,״
בודק מדי יום את ההו-
סקופ שלו.
אין הוא מסוגל לעבוד הרבה. גם
שיא ישמור על שעות־עבודה
ובות. פירוש הדבר: רוב ה ודה
תיעשה על־ידי יועצים ר
נרים.

אין רע ככך, כאשר האדם
יא אינטליגנטי. איש חכם

ג׳יין ויינזן נתנה לו בת ובן
:ן הוא מאומץ) .הבת הבכורה,
יין, רבה עם אביה ספני שהיא
יניסטית, והוא מתנגד להפלות.
ן המאומץ, מייקל, הוא איש־קיס.
נאנסי נתנה לו אף היא
ובן. הבת, פאטי, מסרבת לד־עימו
מל פוליטיקה, מפני שזה
פעילת־סטודנמיס וחיה בש־ו
עם מוסיקאי־רוק. הבן, רון,
1רקדן, למורת רוחם של הוריו,
!פידים להסביר, כי ״הוא גבר
תי. טרחנו לוודא זאת.״

המיליונרים שדאגו לסדר לו הון
ונכסים.
הוא פרגמטי יותר מכפי שהוא
נראה, קנאי פחות מכפי שהוא
נשמע.

בורותו הנוראה מסוכנת
יותר מאשר קנאותו הנוראה.

בישראל
רגילים לשאול: טוב
או רע ליהודים ז אן לם ישראל היא
חלק מן העולם. אסונות הפוקדים
את העולם, בלי קשר לישראל,
עלולים להמיט על ישראל שואה
גדולה יותר מפעולות אנטי־ישרא-
ליות מובהקות.
אנשים כמו וינסטון צ׳רצ׳יל
ונוויל צ׳מברליין, אדווארד אלא-
דייה ובניטו מוסוליני, יוזף דדו־גאשווילי
(סטאלין) ורבים אחרים,
שלא היה להם יחם מיוחד ליהודים,
עזרו להביא על עם־ישראל
את השואה הנוראה, מפני שתרמו
את תרומתם לפרוץ מילחמת־העו־לם
השניה, ששימשה מיסגרת ל שואה.

השאלה
הראשונה היא,
על בן: האם הנשיא ה40-
של ארצות-הברית הוא טוב
לעולם, טוב לאנושות ץ
האיש ששיחק כימעט
שלושים שנה בתפקידים כסרטים
מסוג כ׳ — הפך עתה
כעל התפקיד מס׳ 1בעולם.

העול ם תזה 2255

חברי־הממשלה מעריכים שידין נטפל
לנושא רק משום שרצה להוכיח שהוא
יכול לסיים עניינים בעת שדאש־הממשלה,
מנחם בגין, נעדר.

שז׳בוטינסקי הקים את המדינה. ידין טען :
״לא קראתי את הנוסח המדוייק של
הנאום של בגין.״
מישפחת בן־גוריון תמהה כשנודע לה
שידין הוא זה שיספיד את ראש־הממשלה
הראשון של ישראל. המישפחה ביקשה
מנשיא המדינה, יצחק נבון, שהיה מזכירו
של בן־גוריון, להספידו, אך נבון טען שהוא
עייף, וביקש מידין לשאת דברים ליד הקבר.

שעד ורי ה

נאמגן קשרקש רי

גדולים יותר. השרים לא התנגדו לו, אך דווקא
היועץ המישפטי לממשלה, הפרופסור יצחק זמיר,
היה זה שגרם לכך שהחלטת הממשלה לא תהיה
סופית. הוא טען שכמה סעיפים בהסכם צריכים
שיפוץ מהבחינה המישפטית.

בגין קדים
אסהבח־ רווו?
•שמועות עקשניות טוענות, שראש־הממשלה,
מנחם כנין, יפעל דווקא עכשיו
להקדמת הבחירות.
לדיברי שמועות אלה, בגין חושב עתה, שמצבו בחודש
מאי הקרוב יהיה טוב יותר מאשר בעוד שנה.

שערוריה גדולה עומדת לפרוץ כשייתגלו
כל הפרטים בדבר מכירת מניות־הממשלה
באחת מחכרות־הדלק הגדולות כארץ.
מנכ׳׳ל מישרד־האוצר, הד״ר יעקוב נאמן,
בוחש כעיסקה שעליה לא יודע עדיין שר־האוצר
יגאל הורכיץ. בשערוריה מעורב
אחד הבנקים הגדולים, המחזיק במניות־הממשלה
בחברת־דלק זו בנאמנות. בבל
הנראה יימסרו פרטי העיסקה לידיעת
המישטרה ומכקר־המדינה.

תו כני ת ה צי מ צו

ע [ י נ 1״ ם

תיגנז

כצורה זו יסית כנין את תשומת־הלב
הציבורית מהמצב הכלכלי ואן? יימנע
את פרישת יגאל הורכיץ מהממשלה
ומהליכוד.

ב מפיי ם

הו ר כי ץ רונ ה

במפ״ם כבר דנים בהרכב רשימת המיפלגה לכנסת
העשירית. ברשימת המערך מוקצה למפ״ם אחד
מכל שיבער, מקומות.

ל ה פי ל ארו הממ שלה)
מקורביו של שר־האוצר, יגאל הורכיץ,
גיששו לפני שבועיים בצמרת המפד׳׳ל,
אם תושג תמיכת מיפלגה זו לניסיון מצירו
של הורביץ להפיל את הממשלה בהצבעת
אי־אמון ככנסת.
הורביץ הביא בחשבון אפשרות שיישאר שר־אוצר
בממשלת־מעבר, וכאשר אי־אפשר יהיה לפטרו,
יוכל לנקוט בצעדים כלכליים מרחיקי־לכת.

המפד״ל דחתה את ההצעה משום שאינה
מעוניינת כרגע בהפלת הממשלה ובהקדמת
הבחירות בגלל פרשת אכו־חצירא.

היום כבר ברור כמעט לחלוטין כי חברי־הכנסת
מאיר תלמי וחייקה גרוסמן לא
ייכנסו לכנסת העשירית. פיבוייו של ח״ב
משה עמאר, ה מיי צג את המיגזר העירוני
ואת בני עדות־המזרח, פחתו במידה רבה
בגלל התקפתו על המישטרה בתחילת
פרשת אבו־חצירא.
ח״כ אמרי רון ונפתלי פדר ימשיכו, כנראה, לכהן גם
בכנסת הבאה. מזכיר המיפלגה, ויקטור שם־טוב,
יעמוד בראש הרשימה, ויהיה מועמד לכהונת שר.

גם חברת־הכנסת חייקה גרוסמן תזכה
למישרת שר, אם ירכיב המעדר את
הממשלה הבאה. במועמדים לכנסת
מזכירים במפ״ם את ד״ר גד יציב, את יאיר
צבן ואת נפתלי בן־משה, חבר הוועדה־המרכזת
של ההסתדרות.

״ עקףמח סו
6 0ה א חוזי ם
המערך יעקוף את החלטת ועדת־המישנה של
הוועדה המכינה לוועידת מיפלגת־העבודה, שלא
לבטל את מחסום 60 האחוזים, שחייב לצבור במרכז
המיפלגה כל ח״כ המבקש להיות מועמד לתקופת
כהונה שלישית.

שי חו ת ה או טונו מי ה
״ מ ש כו
שלושת הצדדים לשיחות האוטונומיה החליטו להמשיך
את השיחות, למרות המהפך בארצות־הברית, אם כי
לכל ברור שלשיחות אלה אין כל ערך מעשי.

את האמריקאים ימשיכו לייצג כשיחות
סול לינוביץ וג׳יימס לנארד, למרות שלכל
ידוע שהחל מה־סצ בינואר, מועד בניסתו
של רונלד רגן לבית־הלכן, הס כבר לא
ימשיכו בתפקידם.

ה ש אי בהו היו קרה

ההצעה החדשה: עשרים הח״בים
הראשונים ייבחרו בבחירות רגילות על־ידי
מרכז המיפלגה, עשרים נוספים ייבחרו
במחוזות. ועדה מסדרת תיקבע את המיקום
כרשימה ותוסיף לארבעים הראשונים
את המועמדים הנוספים.

שו בקרע
הו ר כי ץ -פ ת

נאמן, שהיה בטוח כניצחון רגן, דאג
להתיידד עם המקורבים לנשיא המיועד,
עוד לפני הבחירות. אחד מאנשי המפתח
במימשל החדש, מי שעומד להתמנות כשר,
ריצ׳ארד אלן, הפך לידידו האישי של נאמן.

תוכנית ״בנק ישראל״ לצימצום היקף
הפעילות של קרנות הייצוא ב־10
!מיליארד לירות !״ 600 מיליון דולר תיגנז.
במישרד־האוצר מכינים תוכנית אלטרנטיבית,
שתצמצם אף היא את היקף המימון, אבל לא
תפגע ביצוא.
לדעת שר־האוצר, יגאל הורביץ, עלולה תוכנית בנק
ישראל למוטט עשרות ומאות מיפעלים וחברות־יצרניים.

רביו
ממש -ף
ל א סו ף חו מ ר
אנשי מטהו של יצחק רכין מכינים עתה
הומר מרשיע נגד יריבו של רבין, ח ״כ
שימעון פרס, ונגד ראש מטה־הבחירות של
פרס, אהרון (״ארל׳ה״) הראל.
לטענת אנשי רבין, מפעילים השניים טרור הגובל
בפלילים על מצביעי מיפלגת־העבודה, והם
מתכוונים •לחשוף את כל מעשיהם.

אלש״ ר ית 3ט ר
אחד מראשי חברת אל־על, יוסף (״יוסי״) אלשייך,
עומד להתפטר מתפקידו בעיקבות מניויו של יצחק
ישנדר למנכ״ל החברה.

אלשייך קיווה שידידו, אברהם (״בומה״)
שביט, ימנה אותו לתפקיד וישלח את
שנדר להיות מנהל סניף ״אל־על״ בניו־יורק.

ס כ נה ל טי ס ות לצרפת
חכרת טיסות־השכר הצרפתית ,״איירתור״,
נמצאת במצב כספי קשה.
החברה מקיימת טיסת־שכר שבועית לישראל, ומייצגת
אותה כאן חברת טיולי הגליל. טיסות החברה לארץ
יופסקו תוך שבועות אחדים.

איומים ע ל שו פ ט

שר־האוצר, יגאל הורביץ, כועס על שר־התעשייה,
גדעון פת, בגלל מחירי השמן.

איומים טלפונים הגיעו לאחרונה לביתו של
שופט בית־המישפט־המחוזי בתל־אביב,
חיים דבורין.

הורביץ טוען שפת כינס בכוונה את ועדת־המחירים,
ביום שבו נודע על אסון 11 האחוז, ואישר את
העלאת מחיר השמן. לדעת הורביץ, עשה זאת פת
בגלל היריבות האישית שביניהם, כדי להגדיל את
המדד של החודש הבא.

המישטרה, שהטילה איפול על הפרשה, מנסה למצוא
את זהות המדליפים.
השופט דבורין היה מעורב באחד ההליכים שבהם
נעצרו אנשי כנופיית־הכרם.

ונ דחהבסף

מידיוע ואס ידיו?

השיגעון הפרטי של ממלא מקום ראש
הממשלה, ייגאל ידין, להביא להחלטה בדבר
הפיצויים העצומים לתושבי פיתחת־רפיח,
עורר תרעומת רבה אצל כל שרי־הממשלה.

סגן־ראש־הממשלה, הפרופסור ייגאל ידין, סרב
לבקשת ידידים, ליד קיברם של דויד ופולה בך
גוריון, להגיב בנאומו על דבריו של ראש־הממשלה,
מנחם בגין, בארוחת־הערב לזיכרו של זאב
ז׳בוטינסקי, שנערכה בנידיורק.

ידין לחץ להגיע להחלטה בדבר פיצויים מוגדלים,
המסתכמים להלכה ב־ 11 מיליארד ו* 100 מיליון
לירות לתושבי הפיתחה, אך יגיעו, למעשה, לסכומים

בחוגי הממשלה מציינים בסיפוק רב את הקשרים
שאותם הצליח מנכ״ל מישרד־האוצר, הד״ר יעקוב
נאמן, לקשור עם אנשים בכירים במימסד החדש
בארצות־הברית.

ידין התבקש להתייחס לכך שבגין שכח
לציין את כן־גוריון כמקים המדינה וטען

ק שיים ל בן ־ ע מ׳ .
אחד הבוטיקים המפורסמים ביותר כארץ,
בוטיק ג׳וי בבפר־שמדיהו, נמצא בקשיים
כספיים והוטלו עליו עיקולים.
הבוטיק שייך לליאורה לנדאו, בתו של עובד בו־עמ״י,
אחד האנשים העשירים בארץ, ואשתו של
העיתונאי אלי לנדאו, עוזר שר החקלאות. השותפה
השנייה היא גילי אילץ, רעייתו של איש העסקים
רמי אילין.

הידיים שהורתו למען חוח באדר־עופר וי וו מ ו למען העלאת
אחודהתסימה ־ עלולות להמית את המישסר הדמוקרטי בישראל

הביא קורפו

ל ה קורה תמיד, זמן קצר לפני מועד
* הבחירות: נמצא בכנסת מי שמעלה
הצעת־חוק שתפקידה הוא להגדיל, באופן
מלאכותי, את כוחן של המיפלגות הגדולות,
על-חשבון המיפלגות הקטנות.
כך שב־ועולה מדי-פעם רעיון־העיוועים
של כינון ״בחירות איזוריות״ בישראל.
מציעי הרעיון מביאים כסיוע את שיטת-
הבחירות הנהוגה בבריטניה, בארצות־הב־

רית ובכמה ממדינות אירופה המערבית,
הם מתעלמים מכך שמדובר, בדרך כלל,
במדינות גדולות, שלעתים מחוז־בחירה
אחד ויחיד בהן עולה בגודלו על מדי-
נת־ישראל כולה, הן מבחינת השטח והן
מבחינת מיספר האזרחים. הם גם מת עלמים
מכך שדווקא במדינות הללו, שבהן
נקבעה שיטת הבחירות האיזורית לפני
מאית שנים, יש עתה עירעורים קשים על
הגיונה ויעילותה במדינה מודרנית.
התנגדות המפד״ל לכינון בחירות אי-
זוריות אילצה את שודדי-המנדטים מ-
המיפלגות הגדולות לחשוב על שיטות
״מתונות״ יותר. כך עלה לקראת סוף
תקופת-הכהונד, של הכנסת השביעית חוק
״באדר—עופר״ ,כאשר שני חברי-כנסת,

פרופסור שנח וייס:

חוס הנוז ל
של ׳האוליגרכיה
פרופסור שבח וייס, הוא מרצה
בחוג למדע המדינה באוניברסיטת
חיפה ובפקולטה למישפטים באוניברסיטת
תל־אביב. הוא מחברם של
מיספר ספרים ועשרות מאמרים בתחומי
מדע המדינה והפרלמנטריזם
בישראל.
לדבריו, אילו היה אחוז החסימה
מועלה ל״* ,2.5היה נוצר נושא אחר
של אי״ודאות, שכן אין לדעת כיצד
היה הדבר משפיע על איחודי טיפ־לנות
לקראת הבחירות, וכיצד היו
מיפלגות אלו מתפלגות אחרי הבחירות.
אך איחודים מלאפותיים אינם
משפיעים לטובה, דווקא. טוען וייס :
״אם יש יחידות פוליטיות־אידיאולו-
גיות ברורות, אין טוב מזה לעבודת
קואליציה או לעבודת המיפלגה. בכל
שהגבולות הללו ברורים פחות, נוצר
ערפל שהוא אח״ורע למניפולציות פוליטיות.
ועוד: במיפלגות הישרא-

ליות שולט ׳חוק הברזל של האוליגרכיה
/ויש להותיר מיפלט לקורבנות
האוליגרכיה המיפלגתית. נחוצה האפשרות
כי חברי־כנסת, הנשחקים
במיפלגה הגדולה, ימצאו מיפלט בהליכה
עצמאית.״
וייס. מלגלג על הטענה כי העלאת
אחוז-החסימה תסייע לייצוב השיל-
טון :״אין מיקרה אחד העשוי להוכיח
כי המיפלגות הקטנות פוגעות
ביציבות השילטון. בל המשברים הממשלתיים
עד־כה נבעו מקרע בתוך
מיפלגת-השילטון, או בין מיפלגת-
השילטון לבין המפד״ל. אין שום
אפשרות שמתמטיקה ואריתמטיקה
של אחוזי־חסימה למיניהם תחזק את
אחת המיפלגות הגדולות במידה כזאת,
שיתאפשר לה לשלוט ללא קואליציה.
המפתח לפיתתן המשברים
מצוי בחיזוק הזרוע המבצעת, ולכך
אין פרלמנט חזק וחופשי צריך להפריע.״
לדברי
וייס, אם המטרה היא להשיג
שלווה ושקט בכנסת על־ידי הרחקת
המיפלגות הקטנות, לא ברן ר
לו מה תעשה הכנסת, שהרי זו בדיוק
מטרתה — לרכז בתוכה את המאבק
הפוליטי והרעיוני בין המגמות הרבות
והשונות המופיעות בעם.
הוא מתנגד לסילוק המיפלגות הקטנות
מהכנסת מסיבה נוספת, חשובה:
דווקא בהן צומחים לעיתים•
קרובות רעיונות חשובים .״המחאה
של היום היא התוכנית הפוליטית
של מחר. כשם שיש די הוכחות
לבך שהמחאה של אתמול הפכה
לתוכנית הפוליטית של היום — ודי
להזכיר בהקשר זה רעיונות ומאבקים
שהיו נחלת יחידים — כגון המאבק
לשלום והנושא הפלסטיני — והיום
הפכו לממשות ולנחלת רבים.״

לזכותם של חברי הכנסת יוחנן באדר ואברהם עופר, בעלי חוק גזילת״העודפים
מהמיפלגות הקטנות, אפשר לומר כי תרמו לפרלמנטריזם הישראלי גם תרומות
שחרגו מן החוק הנושא את שמם. זאת אי־אפשר לומר על ח״כ חיים קורפו, עסקן
קטן של סניף חירות בירושלים, הממלא בכנסת תפקיד של תככן קואליציוני בילכד.
המיקרה הבא עשוי להדגים זאת יפה :
לפני שלושה שבועות עלתה לקריאה ראשונה בכנסת הצעה לתיקון חוק־הראיות.
אם תתקבל, תשחרר את התביעה במישפט מהצורך בהבאת סיוע לעדות
יחידה. פירוש הדבר שאפשר יהיה להשליך לכלא מאות ואלפי חשודים, אשר
לפי המצב היום אין אפשרות להרשיעם, בהיעדר סיוע לעדות נגדם. כל חברי-
הכנסת שדיברו על החוק, וביכללם ח״כ זרח ורהפטיג (מפד״ל) מן הקואליציה,
התנגדו לתיקון המוצע. שר־המישפטים, משה ניטים, השיב לטוענים מן הדוכן.
לפתע נכנס לאולם ח״כ חיים קורפו בחברת ח״כ פסח גרופר. קורפו לא נכח
באולם בית הדיון, אך ראה שיש לו רוב, וקרא לעבר שר־המישפטים, בגסות אופיינית:
״אין צורך לדבר ! ככר השתכנענו, אפשר לגשת להצבעה.״
ממש בשעה שקורפו העלה את הצעת החוק שלו, שלטענתו נועדה ״למנוע
פיצול״ ,הוא השלים את ביצוע העיסקה עם ח״כ. סעדיה מרציאנו. תוך התעלמות
מחוות״הדעת של היועץ המישפטי לממשלה, שקבע במפורש שאין להעניק לח״כ זה
מעמד של סיעה, אחאי קורפו במישרין לא רק לפרישתו של מרציאנו, אלא גם
להכרה בו בבסיעה. מרציאנו נספח עתה אל הרוב הקואליציוני, בניגוד גמור
לעמדתם של בוחרי של״י, שמכוחם הגיע לכנסת. זהו ה״ביאס קורפו״* של ח״כ
קורפו, המוכיח את אי-כנות כוונותיו.
* הביאם קורפוס״ — בלטינית ,״הביאו את הגוף״ .דרישה מישפטית מקובלת, שבה
נדרשת התביעה להביא אדס (בדרך כלל עצור) לבית־המישפט. עיקרון זה הוא אחד
ההישגים במאבק לכינון מדינת־החוק, ונועד למנוע מעצר בלתי־חוקי, חטיפה על־ידי
השילטון, וכו ׳.
אחד מהליכוד ואחד מהמערך, חברו יחד
כדי להעביר את עודפי־הקולות של המיפ־לגות
הקטנות לרשות המיפלגות הגדולות.
כך צצה ועולה עתה הצעת־החוק של
ח״כ חיים קורפו (חירות) להעלות את
אחוז־החסימה מ־ 1ל־ 2.5אחוזים. גם
במיקרה זה מביאים מצדדי אחוז-החסימה
הגבוה דוגמות ממדינות אחרות — אך
שוכחים לציין כי גרמניה המערבית, שבה
נהוג אחוז חסימה בן ( 50/0מתוך מגמה
למנוע חדירת נאצים וקומוניסטים לפרלמנט)
היא ארץ נגועת טירור פוליטי.
כל המומחים הפוליטיים מציינים את ה קשר
הישיר בין עוצמת הטירור וגובה
אחוז־החסימה.
קשר זה נובע מאמת פשוטה של ה־מישטר
הדמוקרטי. כאשר אין אפשרות
לכל הזרמים הפוליטיים בציבור לבוא

לידי ביטוי בדרך לגיטימית ושווה לאח רים,
פתוחות שתי דרכים. בארצות־הב־רית,
שבד, נהוג אחוז־חסימה גבוה בצו רת
עצם שיטת־הבחירות האיזורית, בחר
הציבור בדרך האדישות. המיפלגות הגדו לות
הולכות ונעשות דומות. לפני הציבור
אין עומדת אלטרנטיבה ממשית.
והתוצאה: בבחירות לנשיאות משתתפים
רק כ־ס/ס 50 מבלעי זכות-הבחירה.
המישטר הדמוקרטי־פרלמנטרי שאנו
מכירים בנוסח המערבי מבוסס על-כך שב
כנסת יושבים נציגי רצון־העם, כפי שזה
התבטא בבחירות. נציגים אלו מבטאים
בבית־הנבחרים את עמדות בוחריהם בכל
נושא המועלה לדיון, ועל־פי יחסי-הכו-
חות ביניהם מורכבת הממשלה. מישטר
זה מבוסס על-כך שכל העמדות הפו ליטיות
שוות בערכן זו לזו, ובבחירות

היה אחוז חסימה בן 2.50/0נהוג מלכת-
ילה, מן הבחירות לכנסת הראשונה.
#ככנסת הראשונה, שנבחרה ב ינואר
, 1949 היו ארבע רשימות שצברו
פחות מ־ .2.570 נתן ילין־מור, מי שהיה
מפקד הלח״י, היה נשאר בכלא, ולא היה
מגיע לכנסת בראש רשימת־הלוחמים. לימים
היה ילין־מור פובליציסט ידוע,
ומראשי מחנה־השלום בישראל. לכנסת
לא היו מגיעים גם רחל כהן, שייצגה
את נשות ויצ״ו; זכריה גלוסקא, ש ייצג
את התימנים ; וכן אמץ ג׳רג׳ורה
ופי]!־ אד־ דין אל־זועכי, שעמדו בראש
הרשימה הדמוקרטית של נצרת.
* ככנסת השנייה, זו שנבחרה ב-
,1951 היה המצב חמור יותר. שש רשי מות
לא היו עוברות את אחה־החסימה
של קורפו. אליהו אלישר, נשיא־הכבוד
של הפדרציה הספרדית העולמית ושל
המועצה הישראלית למען שלום ישראלי־פלסטיני
לא היה מגיע לכנסת, ועימו
חברו, כנימין ששון, מרשימת-ר,ספרדים.

כנסת ראשונה: ילין־מור
לא היה נכנם

אחר לא היו מגיעים לכנסת, שכן רק״ח
זכתה בבחירות אלו ב־;־ 2.37 בלבד.
>• ככנסת השכיעית היו נעדרים
אורי אכנרי ושלום כהן מתנועת
העולם הזה — כוח חדש. גם המרכז
החופשי של שמואל תמיר ואליעזר
שוסטלן — שניהם היו עתידים להיות
שרים בממשלת־הליכוד — צבר 1.27,
בלבד. משה סנה ממק״י לא היה מגיע
לכנסת, וכמוהו שני חברי הכנסת של
פועלי אגודת-ישראל, ביניהם אכרהם
ורדיגר ,״הצייר של הכנסת״ .ושוב —
ארבעה חברי־כנסת ערביים.
#ככנסת השמינית היה נפקד
מקומם של שלושת נציגי התנועה־לזכו־יות־האזרח,
שולמית אלוני, הדוקטור
כועז מואכ ומרשה פרידמן, מי ש יסדה
את התנועה הפמיניסטית בישראל.
מאיר פעיל, בראש רשימת מוקד, לא
היה מגיע לכנסת, וכמוהו ג׳אכר מעדי,
שייח׳ חמד אכו־רכיע וסין! אל־דין

אל־זועכי.

כנסת שכיעית: שמואל תמיר
לא היה נכנס

ננסת שניה ־ 1951
אליהוא לי ש ר
ב ני מ ין סילסש שון
יצחקמ אי ר -לוין
שלמה לו רנ ץ
אברהם דיי ט ש
ק ל מן כ הנ א
ב ני מין מינ ץ
׳ מסעדק שי ם
ג׳ אברמע די
ח סן חני פ ס
ח מ דן פארס
סי ף א -ד ין א ל -זו ע ב׳

כנסת ראשונה ־ 49
רחל כ הן
ז כ רי הגלוסקא
סי ף א -דיןאלזיעגי
.אמיןסרג׳ו ר ה
ג תו יליו ־ מור

כנסת שרישית ־ 1955 כנסת רביעית ־ 1959
יוסף די א ב
ל בי בי אבוי*• ו כן ׳
א ^יאסנחלה
אחמדא־ז אהר
מ ח מו ד א״נאשף

ג׳ אברמע די
מסעדק״ סי ס
*לח חני פ ס
צלחס לי מן
ח מ דו פארס

כגסת חמיש ית ־ 1961
ק ל מן כ הנ א
יעקב כץ
די א ב עו בי ד
; ג׳ אברמע די

א לי אסנחלה

בכלאחדמתשעהכנ סו תלא היו ]בנס• ס ל מו צ ע שנלווה חייבים שנ ב ח רו
ושימת החייכים
ש היו

נפסלים

כנסת שישית ־ 1965

כנסת שביעית ־ 1969

או רי אבנ רי
מ אי ר וי לנ ר
תו פיקטו בי
אמילח בי בי
ק ל מן נהנא
אברהםור דיג ר
ש מו אלמיקוניס
סי ף א -דין א ל -זו ע בי
גי אב רמע די
א לי אסנחלה
די א ב עו בי ד

ג׳ אברמע די
סי ף א -דין א ל -זו ע בי
די א ב עו בי ד
א לי אסנחלה
או רי אבנ רי
ש לו ם ב הן
ק ל מן כ הנ א
אברהםור דיג ר
מ שה סנ ה
ש מו אלת מי ר
א לי עז רשוסטק

נקבעת רק מידת התמיכה הציבורית בכל
אחת מהעמדות הללו. מידת התמיכה
עשוייה להשתנות בכל ארבע שנים. מי
שמבקש להעלות את אחוז-החסימד, מבקש
לבטל את השיוויון הבסיסי בין העמדות
הפוליטיות השונות, ובכך לעוות את רצון
הציבור.
לאמת פשוטה זו יש הוכחה פשוטה.
די לראות מה היה קורה בישראל, אילו

כנסת שביעית: משה סנה
לא היה נכנס

כנסת תשיעית ־ 1977
כנסת שמינית ־ 1973
חמדא בו -ר בי ע
סי ף א -ד ין א ל -זו ע בי
מ אי ר פ עי ל
שו ל מי ת א לו ני
בו עז מואב
מרשהפ רי ד מן
ג׳ אברמע די

לכנסת׳ לא היה מגיע גם שימעון גרידי,

היתה מאבדת

מרשימת התימנים. חמישה ח״כים ערביים,
שייצגו שתי רשימות, היו נעדרים אף
הם. מנהיג אגודת־ישראל, הרב יצחק־מאיר
לוין, היה נותר בחוץ, וכן שלמה
לורנץ, היום יו״ר ועדת־הכספים של ה כנסת.
לכנסת לא היו נכנסים גם אנשי
פועלי אגודת־ישראל.
!• ככנסת השלישית היו אלו רק
הרשימות הערביות שצברו פחות מל2.570
כל־אחת, וחמישה חברי־כנסת ערביים לא
היו מגיעים לכנסת.
* ככנסת הרביעית היתה מתקבלת
תמונה זהה. הרשימות הערביות צברו
יחד ! ,3.97 אך אף־לא-אחת משלוש
הרשימות צברה !.2.570
* ככנסת החמישית, שנבחרה ב-
,1961 רצו פועלי אגודת־ישראל בנפרד.
ח״כ קלמן כהנא, שהיה סגן־שר־החי-
נוך־והתרבות בשנים ,1961—1966 לא היה
נבחר, כמוהו כיעקב כץ, חברו לרשימה.
גם ארבעה חברי-כנסת ערביים, ובראשם
ג׳אכר מעדי, מי שהיה סגן־שר התיק-
שורת, לא היו מגיעים לכנסת בראש
רשימותיהם.
!• ככנסת השישית, שנבחרה ב-
,1965 היו שוב שש רשימות שלא הגיעו
ל־ .2.570 שוב היו נפקדים מהכנסת אר בעה
חברי-כנסת ערביים, ושני חברי-
הכנסת של פועלי אגודת־ישראל. הרשימה
החדשה — העולם הזה — כוח חדש,
צברה ,1.2701 ואורי אכנרי לא היה מגיע
לכנסת. לקראת בחירות אלה חל הפילוג
במיפלגה הקומוניסטית. שמואל מיקו־נים
מהפלג האחד, ומאיר וילנר, תו סיק
טובי ואמיל חכיבי מהפלג ה
מתיאור־מצב
זה מתברר כי בממוצע היו
שמונה ח״כים מסיעות קטנות נעדרים
בכל אחת מתשע הכנסות. את מקומם בכנסת
היו תופסים ח״כים אפורים ומייג עים,
משולי הרשימות הגדולות — אנשים
אשר, אילו התמודדו לבדם בבחירות, לא
היה להם צל של סיכוי להגיע לבית-
המחוקקים. דוגמה: חיים קורפו עצמו.
לא יכולים להיות חילוקי-דיעות על ה תרומה
העצומה שתרמו לבית־המחוקקים
הישראלי דווקא רבים מבין חברי־הכנסת
של הסיעות הקטנות.
אך חמורה לא פחות העובדה שאחד
מכל 15 בוחרים בישראל לא היה יכול
להגיע לייצוג פרלמנטרי. ציבורים רבים
ומגוונים היו נידונים לאלם. הציבור ה ערבי
בישראל, שגם כך הוא זוכה בתת-
ייצוג ניכר, היה מאבד חלק עצום מייצוגו.
קל לומר שמצב זה היה נמנע על־ידי
איחודים בין רשימות, שלא היה להן סי כוי
לעבור את אחוז־החסימה. איחודים
כאלו היו מלאכותיים וחסדי כל יציבות,
ובוודאי שלא היו מוסיפים ליעילותו של
הפרלמנטריזם הישראלי. אם יועלה אחוז-
החסימה, ייפגע היסוד המוצק של המיש-
טר הפרלמנטרי־דמוקרטי — שכל הרי עות
שוות מלכתחילה, ושרק הבחירות הן
הקובעות איזו מהן עתידה להיות מש

הכנסת התשיעית
שבע רשימות: אריה אליאכ ומאיר
פעיל משל״י, שולמית אלוני מר״ץ,
גירעון האוזנר מהליברלים העצמאיים,
אריאל שרץ ויצחק יצחקי משלומי
ציון, שמואל פלאטו־שרון, הרב קד־מן
כהנא מפועלי-אגודת־ישראל, וסין?
אל־ דין אל־זועכי.

ג ד עון האוזנר
סי ף א -רין א ל -זו ע בי
א רי האליאב
מ אי ר פ עי ל
שול מי תאלו ני
שמואלפלא טו -ש רון
א רי אלש רון
יצחקיצח קי
ק ל מן ב הנ א

פיעה יותר בפרק הזמן שבין בחירות ל בחירות.
הידיים,
שהורמו כדי להעביר את חוק
באדר—עופר, ואולי יורמו כדי להעלות את
אחודהחסימה ל־ ,2.570,עלולות להעלות
את אחוז החסימה ל־! ,570ל־ס ,107 וגם
ליותר מכד — ולהמית את המישטר הפר למנטרי
בישראל.

במדינה

!משך מעמוד )30
ות־הכוח האלה כדי להשיג הי־ג
פוליטי מפוקפק למדי: להנ יח
את האינטרנציונל לקבל הח־טה
אשר יכלה להתפרש כתמי ד,
ב״אופציה הירדנית״ שלו,
יכה הוא קשר את כל יוקרתו
אישית.
אין באינטרנציונל אף מדינאי
ציני אחד המתייחם ברצינות ל־יממה
זו. עצם הצגתה בפורום
ז גובל בגיחוך, שהרי האינטרנצ־נל
הוא אנטי-מלוכני, ותמיכתו
דיקטטורה של מלך בארץ מיד-
דית דומה להלצה.
יתר על כן, האנשים המפוכחים
אינטרנציונל, נמו וילי בראנד
:רונו קרייסקי, שהפכו מומחים
ענייני המרחב, יודעים כי אין
ל ממש בסיסמה. פשוט לא יתכן
סכם בין ישראל, בהנהגת פרם,
:ין המלך חוסיין, מאחר שפרס
ינו מסוגל להציע לחוסיץ את
מינימום הדרוש לו: החזרת ירו-
לים המיזרחית ונסיגה לגבולות
4ביוני . 1967 סאדאת למען פרס. אולם
ול האיום של מיפלגת־העבודה
ישראלית לגרום לשערוריה בינ-
אומית, נסוגו ראשי האינטרנצ-
נל. הם נכנעו — אך לא בקלות.
תחילה נוסח מיסמך, שתמך
מראית־עין בפרס, אך לא באו ן
מהותי. הוא קרא לירדן להצ־רף
למשא־ומתן — מבלי לאמר
י חוסיין מייצג את העם הפלס-
יני, או שהדבר מונע את הש־תפוח
אש״ף. אולם הניסוח הת
אים
לפרס, שיכול היה לטעון כי
דעתו נתקבלה.
תמכה במאמץ המישלחת המצ רית,
שרצתה להיעזר בישראלים
כדי להתקבל לאינטרנציונל. בום-
רום בוטרוס־ע׳אלי, שהופיע הפעם
בשם מיפלגת־השילטון המצרית,
שאינה מוגדרת כסוציאליסטית,
תמך במאמצי פרס — הן כדי
להתקבל לאינטרנציונל, הן כדי
לעזור לפרס להגיע לשילטון. אח רי
שהמצרים התייאשו סופית מ מנחם
בגין, זהו עתה יעד מצרי
ברור.
גם קרייסקי תמך בהצעה. אך
בדזמנית העניק את תמיכתו גם
ליוזמה של המישלחות מספרד
ומאיטליה, שהגישו הצעה שנייה,
אשר קראה לישראל לנהל משא-
ומתן עם אש״ף. קרייסקי טען,
בצדק, כי אין סתירה בין שתי
ההצעות: גם ירדן וגם אש״ף
צריכים להצטרף למשא־ומתן.
לחיזוק טענתו הביא קרייסקי
עימו את אחד ממנהיגי מחנה-
השלום באש״ף ובפת״ח, עיצאם
סרטאווי רב־הפעלים. אולם מול
האולטימטום של פרס, שראה בהצעה
זו חבלה בסיכוייו להיבחר
בישראל, נדחתה ההצעה הנוגדת.
הסוס הנפחד. להחלטה שהת קבלה
אין ערך כשלעצמה. אך
טמונה בה החלטה אחרת, מעשית
הרבה יותר: מנוי וגמור עם רא שי
האינטרנציונל וביכללם קרייס-
קי, לעזור למיפלגת-העבודה לח זור
לשילטון בישראל, על כל סוס
שהיא תבחר בו.
כיום נקרא הסום הזה ״אופציה
ירדנית״.

מאנו וידראר וחכריו בתל־אביב
700 דולר-לחודש

הודים
נל־שדוח הודים

הודים שהניעו לארץ
כדי להתפרנס,
מצאו עצמם חסרי־כל
עשרות הודים הציפו את חדר*
ההמתנה של מלון אמבסדור בתל-
אביב .״לאן נלך?״ יבב אחד מהם,
והאחרים מיהרו לנחם אותו .״אין
לנו כסף לקנות אפילו לחם,״ הוסיף
אחר. הם הצטופפו וניסו לנ חם
זה את זה.

מנהל המלון, בני אבישר, הס תובב
ביניהם חסר-אונים .״מה
אני יכול לעשות?״ שאל .״אני
כבר מחזיק אותם חודש במלון
מבלי שישלמו, מאכיל אותם ומש תדל
לעזור להם. אבל לכל דבר
יש גבול.״
תחילתו של הסיפור ב־ 21 בספ טמבר.
קבוצה של 70 אזרחים
הודים, להגיעו לארץ ממצרים,
טענו שהם חקלאים שבאו ללמוד
חקלאות בישראל. חודש אחר־כר
הגיעה לארץ קבוצה שניה, שמנ תה
47 איש, אף הם הודים שה גיעו
ממצרים, והצטרפו לחבריהם
ששכנו במלון אמבסדור.

סוכנות נסיעות בשם וי־איי־פי
הייתה האחראית לאירגון מקומות-
הלינה, ואף שילמה עבור היומיים
הראשונים של שהייתם במלון.
״בכלל לא היו לי ספקות לגבי
הקבוצה,״ סיפר מנהל־המלון .״הת ייחסנו
אליהם כמו אל כל קבוצת
תיירים רגילה. ראש־הקבוצה, בחור
בשם בגה, היה אתי בקשר ואיתו
הסדרתי את כל העניינים. לפני
חודש בערך פנה אלי בגה ובי קש
להישאר עוד תקופה מסויימת
במלון.
״הבחור הבטיח לסדר את כל
ענייני התשלום ביום העזיבה. לא
(המשך בעמוד )38

— מו ח

זעקות ״הצילו!״ משכו את תשומת־ליבו של עמי בן־־ארי, שעמד
שכוע שעכר על המזח בחוף ימה של תל־אכיכ. הוא הכחין כאדם טובע
:מרחק כמה עשרות מטרים ממנו. יום קודם עכר כן־ארי׳ ניתוח מסוכר
:עינו, ולכן לא יכול היה לקפוץ לעזרת האיש. תחת זאת הפעיל את
;מצלמה •טהיתה עימו. למחרת היום הוא נדהם לקרוא כעיתון כי ״גופת
;למוני נמשתה אמש מול חוף תל־אביכ, כידי מתרחצים שהכחינו כגופה.״
:ילומיו של כן־ארי מוכיחים כי הידיעה היתה מסולפת. בתמונה למעלה
נימין נראה ראשו של הטוכע כמקום המסומן כחץ. למרות שהמתרחצים

עמדו כסמוך לו, איש מהם לא נזעק לעזרתו. המתרחצים חששו, כנראה,
להיכנס עמוק יותר, ולכן העדיפו לקרוא לעזרת אנשים מהחוף. בתמונה
למעלה משמאל נראה איש מישמר־הגכול אץ לעבר המקום שכו הושכב
הטוכע, כשבידו מיכלי־חמצן. תמונה זו צולמה כהפרש של עשר דקות
מהראשונה. בתמונה למטה מימין נראה צוות־־האמכולנס מגיש לאיש
עזרה־ראשונה, אך ללא הועיל. בתמונה למטה משמאל נושא הצוות
את גופתו מן המקום. מן הצילומים אפשר ללמוד כי כניגוד למה
שהיה כתוב כעיתון, היה הטובע עדיין כחיים, כאשר הבחינו כו המתרחצים.

העולם הזה 2255

שמעון פרס

יוגחק רבין

* 1יום שני׳ ה־ 8בנובמבר , 1980ב־11
לפני הצהריים, עצרה מכונית ליד
מישרד־הפירסום קמפיין שברחוב ארלוזו-
רוב בתל־אביב. מהמכונית יצאו אנשי
מטה־הבחירות של רבין, המכינים למענו
את ההתמודדות נגד שמעון פרם על ראשות
הממשלה הבאה. הם הגיעו לישיבה ב-
מישרד־הפירסום עם האדם המשמש כדוברם
וכפירסומאי של רבין.
האיש שקידם את פניהם במישרד היה
אורי בן־משה, שיום אחד קודם ־לכו, ביום
ראשון, שוחרר בערבות לאחר שהוגשה
תלונה כאילו פרץ למישרד־הפירסום עידן,
וגנב משם מיסמכים שחלקם נגעו להתמו דדות
במיפלגת־העבודה.
בראש אנשי רבין שהגיעו אל בן־משה
עמדה העיתונאית יניבה לניר. היא ובעלה,
הבלש הפרטי מאיר פלבסקי, היו אחראים
לפני יותר משנה לגילוי פרשת ״המיכתבים
המפוברקים״ שנשלחו ממישרד־הפירסום
עידן ליומון דבר, וכוונו נגד יצחק רבין,
תוך שימוש מטעה ביומני־שרת.
כאשר הואשם מישרד־הפירסום עידן ב־מישלוח
המיכתבים הללו — ובעיקבות
כך הופסקה ההתקשרות בינו ובין מיפלגוד
העבודה — עמד בראש המישרד הזה
אורי בן־משה. עכשיו — הוא משרת את
הצד השני.

לדבריו, קיבל אישור לחשדותיו כאשר
הראה לו מישהו מיסמך פנימי של מישרדו,
שתצלומו נמצא בידי המשביר לצרכן. לא
היתה שום דרך שבה יכול היה המשביר
לצרכן לקבל את המיסמך ממישרדו. פלד
אומר, שמיסמכים שלו, שנמצאו גם בידי
לקוחות אחרים של מישרדו, הגיעו לשם
בדרך שאינה ברורה לו. חשדותיו נפלו
על אורי בן־משה, מי שהיה מנהל המישרד
התל־אביבי של עידן במשך שמונה שנים,
עד אפריל השנה, והיה אף שותף לחמישית
מדיווחי המישרד.
עבודתו של אורי בן־משה בעידן הופ סקה,
טוען פלד, בעיקבות מקרים רבים
של ״מחדלים״ ו״מעילה באמון״ .אחד
המיקרים הללו היה פרשת־המיכתבים־
המפוברקים.

הפריצה

שעליה התלתן עוזי פלד היתה במישוד זה,
ברחוב יהושע בן־נון בתל־אביב. מימין —
דלת המישרד. משנאל — ארון תיקים שממנו, על־פי תלונתו

אם יש אמת בתלונה שהוגשה למישטרה
— הוא עושה זאת, אולי, בנאמנות רבה
מדי.
לפני שבועיים, ב־ 5בנובמבר , 1980 הגיש
עוזי פלד, בעל מישרד עידן, תלונה ל־מישטרה.
בתלונה טען פלד כי אורי בן־
משה או שליח מטעמו פרץ למישרד עידן
שברחוב יהושע בן־נון בתל־אביב, גנב
משם מיסמכים הקשורים לעבודת המישרד,
וכן צילם מיסמכים אחרים והחזיר את
המיסמכים המקוריים למקומם.
פלד אומר כי הסתמך בתלונתו על שני
גורמים: ראשית, הוא חש בהיעלמם של
מיסמכים במישרדו, ובאי־סדרים במים־
מכים הקיימים. כיוון שהיה לו אמון מלא
־בעובדי מישרדו, לא היה לו ספק כי זו
עבודה מבחוץ.

של פלד, נגנבו מיסמכינז. באמצע: אורי בן משה, שעד אפריל
השנה היה מנהל מישרד זה, והשבוע שוחרר בערבות לאחר שנעצר
בעיקבות תלונת פלד. המישטרה אינה בטוחה אס היתה פריצה.
ווטרגייט מיספר 1
ן פני שנה וחודשיים, ב־ 17 בספטמבר
• , 1979 הגיש יצחק רבין עתירה. לבית־הדין
הפנימי של מיפלגת־העבודה. העתירה
הוגשה בעיקבות כתבות שפירסמה ניבה
לניר בדבר — על המיכתבים המשמיצים
את רבין שנשלחו מעידן.
באותו יום התייצב יצחק רבין מול
מצלמות הטלוויזיה, והישווה את הפרשה
לפרשת־ווטרגייט. הוא רמז שהעניין אינו
מתחיל ואינו מסתיים במיכתבים, וכי מתנהלת
נגדו מערכה שלימה, חשאית וזדונית.
באותה תקופה עדיין לא היה רבין
המתמודד נגד פרס. המתמודד היה יגאל
אלון, שרבין היה תומכו העיקרי, ומאוחר
יותר ירש את מקומו בראש מחנה אלון.
הפרשה זכתה לכינוי פרשת ווטרגייט,
הישראלית.
בעיקבות העתירה החליט בית־הדיד
הפנימי של מיפלגת־העבודה, בראשות
עורך־הדין ארי אנקוריון, להפסיק את
ההתקשרות בין מיפלגת־העבודה ובין מיש־רד
עידן. את האחריות לפרשה נטל על
עצמו עובד המישרד, דוד פוגל.
טענתו של עוזי פלד נגד אורי בן־משה :
״הוא היה האחראי, וברח מאחריות. מישהו
אחר היה צריך לקחת את העניין על עצמו.״
מעבר לכך מוכן פלד להוסיף כי לדעתו
לא היה כל דבר פסול במישלוח המיכתבים
נגד רבין .״אנחנו לא מהיום בעסק הזה,
ויודעים יפה שכל הגורמים הפוליטיים
משתמשים בשיטה הזאת. היו שמות אמי תיים
של שולח מיכתבים, ולא היה זיוף.״
זאת גם דעתו של דוד פוגל, שהיום הוא
מנהל עידן בתל-אביב במקום אורי בן-
משה :״לא היה שום זיוף במיכתבים.
בטעות נשמטו סוגריים, שבהם הופיע שמו
של משה דיין מהציטטה. כולם עושים
את זה.״
דעתו של אורי בן־משה על אותה פרשה
שונה לחלוטין. הוא סירב אז לקחת את
האחריות, והיום הוא ממשיך וטוען כי לא
ידע דבר וחצי דבר על כתיבת המיכתבים
הללו .״הכל נעשה מאחורי גבי, היתר.
כאן קנוניה. לי נודע על כל הפרשה מעיתון
דבר. אני מוכן להיחקר על זה בפוליגרף.״
(המשך בעמוד )38

ויליס ( 2.05 מטר) ישב חיוור בצד. הוא
איבד 31 קילוגרם אחרי דלקת־מעיים. דני
ברכה עיקם שוב את הקרסול וחזר בצליעה
כדי להיות על המיגרש, אבל הוא
מיעט לנוע. ובארי לייבוביץ, שהורחק
ממישחקי־הגביע, ניסה לתרגל עם לבן
מרסר טכניקה של מישחק.
מרסר הובא רק לפני חודשי״׳מארצות־הברית,
גובהו 2.10 מטר, והוא אמור
להיות התשובה של הפועל לארל ויליאמם
ממכבי תל־אביב. אבל הוא צעיר מוויל־יאמס
וחסר־ניסיון.
פיני חוזז, שחקן שצמח בקבוצה ושהם-
תיע תמיד בהתפרצויות לסל, מתנשף
בכבדות באימון. הוא החל להתאמן באי חור
בעונה זו.
ריגר, המאמן, מאיץ בשחקנים לתת את
כל נשמתם במישחק ״אני לא יודע מה זה

קבוצת הנוער תל

לא ולה רים ידיים

שמחה ריגר, מאמן הפועל
תל־אביב, מנחה את
שחקניו לקראת נזישחק הדרבי נגד מכב תל־אביב. הוא מקווה

0לא ננצח זה הסוף שלכם,״
/ /י * צעק אוהד קבוצת־הכדורסל של
הפועל תל־אביב לעבר המאמן שמחה
ריגר. אולם ריגר לא התרגש, הוא הורגל
להתבטאויות כאלה בזמן האחרון.
ריגר הפסיק למרוט את שיער־זקנו

לעידוד

רק משום שהוא גילח אותו. אולם למראה
שני שחקנים פצועים בספסל החמישיה
הראשונה שלו, ובשל העובדה ששחקן
נוסף הורחק משלושה מישחקים עקב עבי-
רת־מישמעת, קשה לו להסתיר את המתח
שבו הוא שרוי. הוא מעשן סיגריות בשר
ארל
ויליאמס, שהגיע לביקור במיגרע
הפועל, עורר פליאה בין האוהדים. ידידיו
ויליט וליבוביץ (משמאל) הצהירו שזה ביקור ידידותי

ששחקניו יכתיבו את קצב המישחק. ויפגינו מישחק טוב
ביום הדרבי. אס תצליח קבוצת הפועל תל־אביב לנצח,
היא תצית שוב את המאבק המרתק בין שתי הקבוצות היריבות!

שרת ומחלק פקודות לחלל אולם־האימו־נים.
השחקנים שלו רצים במיגרש וקול עים
לסל, אולם האווירה מהולה באכזבות.
כלפי חוץ לא יודו שחקני הפועל תל-
אביב במבוכה שפשטה בקבוצה ,״אנחנו
נלך לדרבי כדי לנצח.״ אולם השחקן ג׳ון

האם הווא יושיע, ד״,

הברית כדי לרכוש שחקן• תור :.ונזיים נחתם

להפסיד בכבוד.״ והשחקנים לא מגיבים.
בארי לייבוביץ מרגיש שכל שחקן על
המיגרש הוא טוב בפני עצמו, אבל אין
כימיה ביניהם .״אם נצליח להגיע למישחק
ביום טוב שלנו, נוכל לקחת בדרבי,״
הוא אומר בלב־כבד.
בשבוע הבא יתמלא היכל־הספורט ביד־אליהו
בעשרת אלפים צופים, שיבואו לח זות
בדרבי בין הפועל למכבי תל-אביב.
הכבוד האבוד
ך יצחון נוסף של מכבי, שהובילה בש־
* נים האחרונות בהפרש נקודות של
,3—47 יהיה שיגרתי, אולם אם תצליח
השנה קבוצת הפועל־תל־אביב לנצח —

אביב מתכוננת לדרבי ומצפה לנס

בארי ליבוביץ רוצה להצעיד את הקבוצה לניצחון. הוא השחקן

הטוב ביותר על המיגרש, ובתפקיד רכז:המישחק יוביל את

הפועל להפסד או לניצחון. מאחוריו המאמין שימחה ריגר ..בתמונה למטה פיני חוח.
יהווה ניצחון זה תקופה חדשה לקבוצה,
והפועל תחזיר לעצמה את הכבוד האבוד.
ניצחון של הפועל במישחק הכדורסל יזכה
שוב את הקהל במישחק מרתק כמו לפני
עשר שנים, כששחקנים כמו רמי גוט, צבי
לובצקי, חיים חזן, דוד קמינסקי שיחקו
בקבוצה והעלו אותה לעילית. מאז לא
הצליחו מחליפיהם לשמור על שמה המכובד
של הקבוצה.
זקוקים לתפילה

11 חקי הליגה בעונה
הלי הפועל לארצות־יזה
עם לבן מרסר,

שגובהו 2.10מ׳ .מצפים שיהווה את התשובה לארל ויליאמס ממכבי.
הוא שחקן ריבאונד מעולה ובעל אזזוז גבוה של קליעות׳ לסל.
למרות שהוא צעיר וחסר־ניסיון, הצלחת הפועל בדרבי תלויה בו.

ך* קבוצה יודעת שמנהל מכבי, שמי
י עון מזרחי לא יתן לקבוצתו להפסיד.
מזרחי מכנה את שחקני קבוצת־הפועל
בשם האדומים, וכשמזרחי רואה אדום
בעיניים יש לו אמביציה מייוחדת לנצח.
בשבוע הבא יעלו האדומים למישחק מול
הצהובים של מזרחי.
הקהל שימלא את האיצטדיון יהיה מורכב
ברובו מאוהדי מכבי, וקריאותיהם ״או :
אה מה קרה הפועל אכלה אותה״ יהיו
חלק בלתי־נפרד מהאירוע, אם הפועל לא
תצליח למצות את שיא יכולתה. הלחץ
הפסיכולוגי החזק על שחקני הפועל יוכל
להשפיע עליהם לשני כיוונים: הם עשויים
לאבד את העשתונות או להתעלות ולהציג
מאבק מרהיב.
שמחה ריגר, בוגר־ישיבה בעבר ובנו
של רב אורתודוכסי מניו־יורק, מאמין
ששחקניו ילכו למישחק כדי לנצח .״אנחנו
זקוקים יותר מתמיד לניצחון הזה,״ הוא
אומר.
אם מכבי תזכה שוב באליפות, הרי
הליגה הופכת למשעממת. אך אם קבוצת־הפועל
תזכה בדרבי, היא תצית שוב את
אותם מאבקי ליגה מרתקים, שסחפו בעבר
את כל קהל־האוהדים.
השאלה הגדולה היא מה חושבים על־כך
מיקי ברקוביץ, מוטי ארואסטי, אולסי פרי,
ארל ויליאמס, ולו סילבר. הם יודעים כי :
״דון מזרחי לא אוהב להפסיד לאדומים.״

וזטרג״ט 2

במדינה

(המשך מעמוד )35
דוד פוגל מלגלג על טענה זו:
״הוא ישב כאן, בכיסא שבו אני
עכשיו, וידע על כל מה יושב שנעשה כאן.״
פלד ופוגל טוענים שהפריצה
למישרדם היא רק חלק מהעניין.
שניהם בטוחים שמצותתים לשיחואומר
תיהם
בטלפון. עוזי פלד
שייתכן שמלבד אורי בן־משה מעו רבת
בפרשה גם ״חברת בלשים״,
ומבטיח שיבקש את עזרת המיש-
טרה.
לדברי עוזי פלד, אין לפרשה,
מבחינתו, שום היבטים פוליטיים,
אלא היבט פלילי טהור .״מישהו
פרץ למישרד. מישהו לקח מיס-
וצילם מיסמכים אחרים. מכים מישהו הפיץ את התצלומים האלה
אצל לקוחות שלי. אני רוצה ש-
המישטרה תיבדוק ותמצא מי זה.
העניין שלי עם הצד הפוליטי נג מר
אחרי שהסתיים הקשר ביני
ובין מיפלגת־העבודה. זה הצד
שלי. עכשיו, אם יש עניינים פו ליטיים
לצד השני, זאת אינני
יכול לומר.״

(המשך נוטמוד )34
חשדתי לרגע. למחרת נסע הבחור
לירושלים ומאז לא נודעו עיק-
בותיו.
״כל הקבוצה נשארה במלון. הם
נראו לי חסרי־אונים לחלוטין. לא
ידעו מה קרה לבגה, ראש הקבו צה
שלהם, ומדוע נעלם. היה לי
חבל עליהם ולכן הסכמתי שיישא רו
בינתיים במלון. לא הייתה להם
פרוטה• אפילו אוכל לא היה בי כולתם
לקנות.״
תרמית נוסח הודו. מסתבר,
שקבוצת ההודים הולכה שולל על-
ידי חבורת רמאים, שהביאה, או תם
לארץ והבטיחה להם כאן עבודה,
וסידור כל הצעדים הכרוכים
בהבטחת לינה ואוכל. תמורת זאת
שילם כל הודי עוד בבומביי 2000
דולר, כ־ 130 אלף לירות.
״הבטיחו לנו 700 דולר לחודש,״
סיפר מנן וידרארק, אחד מהקבו צה
.״בעיתון המקומי של בומביי
פורסמה מודעה, שהבטיחה לכל ה־מעוניינים
עבודה בארצות זרות
סיכסוך כספי
ף עיקבות תלונתו של פלד
י פעלה המישטרה במהירות:
חוקריה הגיעו אל המשביר לצרכן,
ומצאו שם את תצלום המיסמך
החשוד כגנוב ממישרד עידן. כשבוע
לאחר מכן התייצבו השוטרים
בביתו של בן־משה, ועצרו אותו.
במישרדו מצאו חבילה של תצלומי
מיסמכים, אשר לפי החשד נגנבו
ממישרד עידן. בין המיסמכים היה
אחד שנשא את הכותרת ״תוכנית

כעבור יומיים קיבל אבישר
תשובה שלילית מכל הגורמים
שאל הם פנה. ממשלת הודו היתד,
מוכנה לממן אך ורק את כרטיסי
הטיסה חזור, אך לא הסכימה לש לם
את הוצאות הלינה במלון.
״מה יכולתי לעשות?״ אמר
אבישר ,״הם היו חייבים לי הרבה
כסף, ולמרות שריחמתי עליהם,
ולא רציתי לזרוק אותם לרחוב,
לא היתה לי ברירה.״
מנהל המלון הגיש תביעה לבית-
מישפט־השלום. בתביעה הוא דרש
להחזיר לו את דמי השהייה במ לון,
כולל הוצאות נוספות.
כמו-כן הוגשה ^בקשה להוציא
נגדם צו עיקוב יציאה מהארץ וצו
לעיקול חפציהם.
אייכי סיפק פלפל. ביום ה שישי
בבוקר נדרשו 117 ההודים
לעזוב את המלון. הם נענו לדרי שה,
ועזבו את המקום מבלי לעורר
בעיות. הקבוצה התמקמה ב־מיגרש־החנייה
שמול השגרירות־האמריקאית.
לעזרתם נחלצו אייבי

רבץ־פרס
שאלה של אמינות
הדואר של מישרדי מעטפה, שב תוכה
היו כל תצלומי המיסמכים
האלה. על המעטפה לא היה שם,
ולא היתה כתובת. אין לי מושג
מי הניח שם את המעטפה. אולי
מישהו שרצה לסדר אותי. אין לי

עבודה עם מישרד־הפירסום של
אורי בן־משה. ההסבר של בן־משה
לסמיכות־זמנים זאת :״אולי מישהו
מקנא, ורצה לסדר אותי.״
בך משה נעצר ב* 13 בנובמבר
לחמישה ימים. לאחר שנעצר הגיש

תטוגייט ו לא הוסיפה לאמינות של פרס. מה
תעשהווטוג ״ ט 2ל א מינו ת של ונין?
מאבק״ .מיסמך זה נוגע להתמודדות
במיפלגת־העבודה, ונכתב על־ידי
עוזי פלד עצמו. המיסמכים נושאים,
בחלקם, תאריכים המאוחרים מה תאריך
שבו חדל בן־משה לעבוד
בעידן, באפריל השנה.
כיצד הגיעו מיסמכים אלה אל
בן־משה?
״לפני חודשיים מצאתי בתיבת־

ו דווו ל ס

דוה

מושג איך הגיעו תצלומי־מיסמכים
למשכיר לצרכן. ברגע שבאו ה שוטרים
ואמרו מה הם רוצים,
פתחתי את המגירה ונתתי להם
את המיסמכים,״ אומר בן־משה.
עובדה מעניינת: תלונתו של
עוזי פלד על הפריצה למישרדו
הוגשה בדיוק כאשר התקשרו אנשי
רבץ, ביניהם ניבה לניר, בחוזה

שואל

• מדוע לקחו אנשי רבין בדובר ובפירסומאי
מטעמם את האדם שניהל את המישרד, שניהל
תעמולה למען פרטן
• אם נבונה טענתו של אורי בן־משה, ומישהו
הניח מעטפה בתיבת-הדואר שלו — את מי רצה אותו
אדם לסדר -את מישרד ״עידן׳ /או את אורי בן־משהז
• אם נכונה טענתו של עוזי פלד, ואכן היתה
פריצה למישרד — האם היה המניע לפריצה גניבת
סודות מיסחריים — או סודות פוליטיים י
• האם יש קשר בין התאריך שבו חתמו אנשי
רבין על החוזה עם בן־משה, ובין מועד הגשת תלו נתו
של פלד ז
• מה כלל מיסמך ״תוכנית המאבק״ של פלד !
האם נכונה טענתו שמלבד הפריצה, שעליה התלונן,
משתמשים נגדו בשיטות נוספו ת!
£פרשת ״ווטרגייט 1״ בוודאי לא הוסיפה
לאמינותו של שמעון פרס. האם יצליח רבין להחלץ
מ״ווטרגייט 2״ ללא פגיעה באמינות שלו!

פרקליטו, עורך־הדין אברהם בר קת,
ערר לבית־המישפט-המחוזי
בתל־אביב, ובעיקבות הערר שוחרר
בן־משה בערבות של 1000 שקל.
ועו״ד ברקת טוען :״היום המיש־טרה
כבר לא בטוחה שהיתר.
פריצה.״
לדברי בן־משה, קשורה הפרשה
בסיכסוך כספי על פיצויי־פיטורין,
העתיד להתברר בסוף דצמבר
בבית־הדין לעבודה .״לעוזי פלד
קשה להיפרד מהכסף שהוא חייב
לי,״ הוא טוען.
פרקליטו מספר כי הגיש צו־עיקול
נגד פלד, בגין כספי הפי צויים
שהוא תובע, והמגיעים ל־
50,000 שקל. צו־העיקול שהוטל
ביולי על כספים שהמשכיר לצרכן
חב לפלד בוצע מייד, אך בוטל
למחרת לאחר שבן־משה הסכים
לקבל התחייבות אישית מבעלי
מישרד עידן שהסכום ישולם אם
יפסיד המישרד במישפט פיצויי
הפיטורין.
בינתיים הגישו עוזי פלד ואב שלום
כץ, בעלי עידן, תביעה נג דית,
שבה הם טוענים כי לא זו
בלבד שהם אינם חייבים לו דבר,
אלא שהוא חייב להם כסף, משום
שנטל את חלקו בהשתתפות בדיווחי
המישרד, בשעה שלא היו כלל
רווחים.
עוזי פלד אינו מוכן לומר דבר
על ״תוכנית המאבק״ שכתב למען
שמעון פרס. גם אורי בן־משד. אינו
.מוכן לומר דבר על תצלומי המיס־מכים
שנמצאו ברשותו.
אורי בן־משה אינו מוכן לומר
מי היה אחראי לווטרגייט מס׳ .1
הוא לא ידע על המיכתבים, וברור
לו שגם פוגל,־ שנטל על עצמו את
האחריות, אינו האחראי הראשי.
״פוגל היה סתם פקיד.״
עוזי פלד אומר שלתלונתו אין
שום מניע פוליטי, אך אינו מוכן
להתחייב ולומר שלפריצה שעליה
התלונן לא היה מניע כזה. אורי
בן־משה טוען שכל העניין נובע
מסיכסוך כספי.

פליטים הודים לאחר הפינוי מהמלון
״רוצים הביתה !״
תמורת סכום כסף. האנשים ש־פירסמו
את המודעה הבטיחו תנ אים
טובים והרבה כסף כל חודש.
״המצב בהודו קשה מאוד. אין
עבודה, ולא מרוויחים טוב. לכן
היו הרבה קופצים על המודעה.
עזבנו את הבית, את הנשים וה ילדים.
יש ביננו פקידים, טכנאים
ופועלים, לכולנו הובטחה עבודה.
״בבומביי טיפל בנו בחור בשם
שרמווה רדיוק. הוא הביא אותנו
לקאהיר וגבה מאיתנו 2000 דולר
עבור הסידור. בקאהיר פגש אותנו
בגה שהביא. אותנו לישראל.
״שמחנו לבוא לכאן, שמענו הר בה
על הארץ שלכם. לפני חודש
נעלם בגה ומאז לא שמענו ממנו
דבר. אנחנו מחכים לו במלון כבר
חודש. אין לנו כסף לאוכל, שלא
לדבר על כסף למימון השהייה
שלנו במלון וקניית כרטיס חזרה
להודו.״ -
מנהל המלון, אבישר, פנה אל
מישרד־החוץ, מישרד־הפנים ד
השגרירות־הבריטית וביקש מהם
לפנות לממשלת־הודו ולפתור את
בעיית 117 ההודים. הוא גם ביקש
לדאוג להחזרת החוב, שלדבריו
הגיע ל־ 24 אלף דולר.

נתן ומישטרת־ישראל. אייבי סיפק
מאתיים מנות פלפל, והמישטרה
מיהרה לדאוג להם ללינה באכס ניית
בני־דן.
התשלום עבור הלינה מומן על־ידי
מישטרת־ישראל, שראתה ב כך
צעד הומני.
בתחילת השבוע הגיעה הפרשה
לסיומה הטוב. בפגישה שנתקיימה
בין פרקליטו של מנהל־המלון ל בין
ניצב־מישנה חביב ממרחב ה ירקון
הגיעו הצדדים לידי הסכם.
למרות הקיצוצים בתקציבה, הצ ליחה
המישטרה לגייס קרן, שת ממן
חלק מהחובות, שהשאירו אח ריהם
ההודים במלון אמבסדור.
יתרת הסכום תמומן באופן. כזה
שמישרד־הנסיעות המעורב פרשה
יחזיר 12 אלף דולר וממישרד־ר,מיסחר־ור,תעשייה
יתקבלו 5,000
דולר נוספים.
ביום השני בשבוע עזבה קבוצת
ההודים את הארץ. כפי הנראה היתד,
זאת אחת מהקבוצות היותר
מאושרות שעזבו את המדינה בעת
האחרונה, לאחר שזכו למנה גדולה
כל-כך של תשומת־לב מצד
מארחיהם הישראלים.
העולם הזה 2255

מרנת־היוב שיר ישראל(מש מא ס היתה
חביבת המהמרים או זכתה רק במקום הרביעי

זמדתזד־ם
ן* ישראלים, שהתרגלו לניצחונות
• בשדה־היופי, מאז שנבחרה רינה מור
כמים־יוניברס, התפללו לניצחונה של ענת
צימרמן־זמיר. בתי-ו־,הימורים בלונדון הצ ביעו
על־כך שענת מובילה 6:1לעומת
המועמדת הצרפתיה ו־ 10:1לעומת המוע מדת
ד,גרמניה, שזכתה בסופו של דבר
בכתר.
הדרמה שהתפתחה בלונדון — בעיקבות
בחירת מלכת־היופי-ד,עולמית, והתפטרותה
של זו מהמעמד, כמה שעות אחרי שנבחרה

חטטניים שאלות מביכות לשאול גם אותה?
שאלות שבעיקבותיהם היתד, עלולה ענת
להתפטר י
בשנה האחרונה הפכה ענת לדמות ידועה
בבוהמה הישראלית. הצעירה היפר,פיה,
הגאה בכך שלמרות שהמצב הכלכלי של
מישפחתה אינו טוב ,״אף פעם לא אחפש
לי בעל עשיר,״ הפכה לדמות בלתי־נפרדת
מחיי הלילה של תל-אביב.

חיזוי
אלמ טי
ת עגת של תל-אביב גילה נער־י
השעשועים סמי הירש, יורשו של מי
שנחשב כמלך הבלתי־מעורער של חיי
הלילה של תל־אביב, פוקד, הירש. כאשר
נפטר פוקד״ לפני כמה שנים, הוא הוריש
את כל רכושו לדודנו הצעיר סמי.
אך נראה שסמי ירש מפוקד, לא רק
כסף רב ונכסים, אלא גם סיגנון חיים.
מאז שהלך פוקד, לעולמו נראה סמי בכל
מועדון-לילה ובכל מסיבת-צמרת כשיפהפיה
אחרת תלויה לו על זרועו. חיי־ד,נישואין
שלו עם דליה מילצ׳ן. אחותו של אייל־הקולנוע,
ארנון מילצ׳ן, עלו על שירטון.
השניים נפרדו וסמי הפך להיות רווק
מבוקש.
את ענת הוא הכיר במיקרה. ענת היתד,
בת 17 וחברה קרובה של קצין צעיר בחיל־הים.
הוא שינה לענת את כל מערכת
חייה. בעוד שקודם לכן כל מה שנחשב
בעיני התלמידה הצעירה היו הלימודים

ההכתרה כישראל
להחליף כתרים
— העלתה את המתח בארץ, ובעיקר אצל
ענת, הנמצאת עדיין בלונדון. גבריאלה
ברום, בת לסמל בצבא ארצות־הברית,
המשרת בגרמניה, היתד, האשד, המאושרת
בעולם באותם הרגעים שבהם הונח על
ראשה כתר־היופי. כמה דקות אחר־כך,
כשהתקבצו סביבה העיתונאים, טעמה גב־ריאלה,
בלונדית, בעלת עיניים כחולות,
את טעמה המר של ההצלחה.
היא גילתה שחייה עם מפיק סירטי
הפורנו הגרמני, בן בלמנבאום, המבוגר
ממנה ב־ 30 שנה בערך, הפכו לנחלת־הכלל.
היו עיתונאים שידעו לספר לה על הימצ אותם
של צילומים, שנלקחו מסרטיו הסייד
חדים של בלמנבאום ובהם היא מופיעה
כשהיא מציגה לראווה את גופה הערום.
גבריאלה גילתה אומץ־לב, מיהרה להח זיר
את הכתר, וחזרה לבית הוריה שבבר לין.
התירוץ הרישמי שלה היה :״אני
עייפה מכל העניין ורוצה לנוח, לכן ויתרתי
על המלוכה.״
ידידיה הישראלים של ענת צימרמן —
שבארץ נקראה זמיר, אך בלונדון חזרה
לשמה המקורי צימרמן — לא יכלו שלא
לחשוב: אם היתד, ענת נבחרת כמלכת-
היופי־העולמית, האם היו לעיתונאים ה
שוקי
פורת
להחליף חברים
והציפיות לסוף־השבוע, עת היתד, נוסעת
אל החבר שלה בחיפה, גילה לה סמי את
המועדון, את המסיבות הפרועות ובעיקר
את התחרות הבלתי־פוסקת בין חתיכות
תל־אביב, המנסות להוכיח שהן זוהרות׳,
יפות ומטופחות יותר מהאחרות.
סמי מנהל את המועדון שבו שותפים,
בין היתר, רפי שאולי ושוקי פורת. סמי
היה באותה תקופה בידידות רבה עם אחד
הבוסים שלו, שוקי פורת. שוקי, שהתגרש
באותה תקופה מאשתו, הת־
(המשך בעמוד )42

אילו נבחרה ענת צימדמן
(משמאל) >0א הימה
עשוייה לעמוד בפגי
שאלות מביכות: האס
היתה היא הסיבה לפיצוץ
בבית חברה, שוקי פורת, ומדוע זגהה
את סברה הקודס, סמי הירש 1

ף* ל, עד גופתי המתה הוא יהיה
•>/שופט עליון !״ קרא סגן ראש-
הממשלה, שימחה ארליך, באחד מימי
השבוע שעבר, במיסדרון מישרד ראש-
הממשלה.
״צריך למנוע בעד האיש הזה להתמנות
כשופט עליון!״ אמר הנשיא־לשעבר של
בית־המישפט העליון, הדוקטור יואל זוס-
מן, בפגישת שופטים־עליונים־לשעבר, ש נערכה
בביתו בשבוע שעבר .״זוהי פוליטיזציה
של בית־המישפט. אסור לתת לזה
לקרות,״ הוסיף זוסמן.
האיש שמועמדותו לכהונת שופט עליון
עוררה תסיסה כה רבה הוא מנכ״ל מישרד־האוצר,
הדוקטור יעקוב נאמן.

בעת שעורך־הדין נאמן הפך יועץ לענייני-
מיסים של איש־העסקים ׳הורביץ. נאמן,
הבקיא בדיני מיסים, נחשב כמומחה
מס׳ 1בשטח זה בארץ. זוהי אחת הסיבות
להעלאת שמו כמועמד למישרה הרמה.
כיום אין בבית־המישפט העליון אפילו
שופט אחד שהוא מומחה למיסים.

חברו
של המר
^ לכד לקוחות כבדים, ביניהם מים־
<ייו עלים מהגדולים ביותר בארץ, פנו
רבים אל נאמן כדי שיטפל אד־הוק

לנ א מן יש רוב
בוועידה !הסלי״סי ת
ל מינוי שונ ט״ ם
ורק השופט לנדוי

קשדיו שד נאמן
עם חוחו ־ הנשק
נץ ועם צעו
המנז ״ ו, גוש־אמונים
וקרן ת דחי

נאמן היה בסוף השבוע שעבר שאנן.
הוא היה משוכנע שייבחר. הוא היה
כה שאנן, עד שעצר את פעילות הלובי,
שהוא עצמו הקים בשבועות האחרונים
בין מקורבי הוועדה־למינוי־שופטים, וחירשה
לעצמו לנסוע לארצות־הברית בענייני
מישרדו, מישרד־האוצר.

בפרשות מסויימות שבהן הם מעורבים.
כשהסתבר שר־החוץ לשעבר, ח״כ אבא
אבן, בפרשה שהזכירה את פרשת חשבון־
הדולרים של ראש־הממשלה לשעבר, ח״כ
יצחק רבץ, הוא פנה אל נאמן כדי
שיחלצו מצרה. נאמן גייס אז את כל
הידע שלו ואת כל כוח־השפעתו, כדי
למנוע את העמדת אבן לדין. אחר־כך
התבדח על כך אבן נאמר :״נאמן חסך
לי קנס של מיליון לירות, אבל לקח
אותם כשכר־טירחה.״
נאמן היה יועץ לענייגי־מם בעיסקות
שונות, בעיקר עיסקות־קרקע של מישפחת
הורביץ מעבר לקו הירוק. עוד בטרם מונה
הורביץ כשר־האוצר, לא הסתיר את התפעלותו
מן ״הראש הפינאנסי הגאוני של
יענקל׳ה.״
אלא שהיום יחסי השר ומנכ״לו אינם
כה אידיליים. הורביץ מטה אוזן לאותם
הטוענים בפניו, שעצותיו של נאמן הובי לו
לכישלונות שלו, כשר־האוצר, בתחומי
הכלכלה. אלא שהורביץ ידוע כנאמן לאנ שיו.
הוא יפטר את נאמן רק כאשר
יגיעו מים עד נפש.
יעקוב נאמן נולד במישפחה דתית לפני
כ־ 40 שנה. הוא למד בבית־הספר העממי-
דתי יסודי תורה בתל־אביב, ואחר־כך
פנה ללמוד במידרשיית נועם בפרדס־חנה,
שבה למדו רבים מצעירי המפד״ל, ביניהם
שר־החינוך זבולון המר וכמה מראשי
גוש־אמונים. אחרי שסיים את לימודיו
במדרשיה, למד בישיבת כרס־דיבנה. הוא
היה תלמיד מצטיין בכל אחד מבתי־הספר
שאת ספסליהם חבש.
את לימודיו הגבוהים התחיל באוניבר סיטה
העברית בירושלים, בפקולטה למיש־פטים,
לדבריו סיים אותם בהצטיינות.
באותו זמן התפרנס מעבודה, כמזכיר
הוועדה לבדיקת שיטווז־המיסוי ברשויות
המקומיות, בראשות השופט אלפרד וית קון.
את ההתמחות שלו לא עשה, כרבים
אחרים, אצל עורך־דין - ,אלא אצל מי
שהיתה אז שופטת מחוזית והינה היום
שופטת בית־המישפט העליון, חברה בווע דה
שתחליט אם ייבחר נאמן לכהונה
הרמה: מרים בך פורת.
בין השניים שוררים יחסים טובים מאז
שנאמן עבד אצלה כמתמחה. אולם בן-
פורת, הידועה כאשה חכמה, מתנגדת כנראה
אף היא למינוי פוליטי כה מובהק
לבית־המישפט העליון, ועדיין לא החליטה
כיצד תצביע.

יכול למנוע חמיוו

הפוליטיקאים
__יכריעו
י ;אמן היה על מה לבסס את הרג *
שתו הטובה. בשלב זה מובטח לו
דוב בקרב חברי הוועדה למינוי־שופטים.
אם לא יתחולל בוועדה מהפך, הוא ייבחר
בשבועות הקרובים כשופט עליון.
חברי הוועדה למינוי שופטים הם שני
שרים (שר-האוצר יגאל הורביץ ושר־המישפטים
משה ניסים) ,שני חברי־כנסת
(ח״כ המפד״ל אברהם מלמד וח״כ חרות
דב שילנסקי) ,שני נציגי־ציבור ולישכת־עורכי־הדין
(עורך־הדין אמנון גולדנברג
ועורך־הדיו יצחק טוניק) ושלושה שופטים
עליונים (נשיא בית־המישפט העליון משה
לנדוי והשופטים מרים בן־פורת ומנחם
אילה).
שני השרים, הורביץ וניסים תומכים
במועמדותו של נאמן. בכנסת טוענים ש־הורביץ
תומך במינוי נאמן כי זו הדרך
היחידה שבאמצעותה הוא יכול להיפטר
ממנו כמנכ״ל מישרדו. ולגבי ניסים —
הקירבה המייוחדת שלו לנאמן ברורה :
שניהם דתיים. עורך־הדין גולדנברג, ש הפגין
לאחרונה נאמנות יוצאת־דופן ל-
שילטון, תומך אף הוא בנאמן, וכמוהו
גם השופט הדתי אילון.
מבין חברי־הכנסת שבוועדה תומך ב נאמן
ח״כ המפד״ל מלמד. ביום הראשון
פורסם מיכתב שלו במדור המיכתבים של
הארץ. מלמד מכחיש בו ידיעה שלפיה
הוא פועל בלובי למען בחירתו של נאמן.
אך גם במיכתב־ההכחשה הזה היה מלמד
זהיר, ולא ציין כיצד יצביע ובמי יתמוך.
יש הטוענים, על דרך ההלצה כמובן,
שמלמד תומך בבחירת נאמן לבית־המיש־פט
העליון כדי להרחיקו מקופת האוצר.
ידוע לכל, שנאמן נימנה על חוגי הצעי רים
של המפד״ל. יריביו של מלמד במיפ־לגה,
וכי היה מגדולי המתרימים והתור מים
לקרנות של צעירי המפד״ל. הליצנים
טוענים עוד, שמלמד מעוניין בריקון
קופת הצעירים עד השקל האחרון, ולכן
הוא מנסה להרחיק את נאמן מכל השפעה
על ענייני הכספים.
שניים עדייו לא קבעו את עמדתם לגבי
בחירתו של נאמן — ח״כ דב שילנסקי
ושופטת בית־המישפט העליון מרים בן-
פורת. מצטרף אליהם גם נשיא בית-
המישפט, משה לנדוי. הוא אמנם אמר
לשופט העליון לשעבר, זוסמן, שהוא מתנגד
למינוי נאמן, אולם בקרב השופטים
העליונים יש הטוענים כי בסופו של דבר
יחליט לתמוך בעמדת שר־המישפטים, כפי
שעשה בהזדמנויות אחרות, ויצביע עבור
נאמן. עורך־הדין טוניק הוא המתנגד
החריף והיחיד לנאמן בתוך הוועדה.

מתנגדי־נאמן בכנסת, במיפלגות ובדר גים
נמוכים יותר של מערכת־המישפט
בארץ, מטילים את יהבם על לנדוי. גיר-
סתם היא שעליו תקום או תיפול הבחירה.
״אם יתמיד לנדוי בהתנגדותו,״ טוענים
הם ,״יש סיכוי רב שנאמן לא ייבחר,
חרף הרוב שיש לו, כביכול, עכשיו
בוועדה. בתולדות מינויי השופטים עוד
לא קרה ששופט נבחר בניגוד לעמדתו
של נשיא בית־המישפט העליון. מפאת
כבודו של הנשיא, ישנו כל האחרים
את אופן הצבעתם.״

המפבש
של ארליך
ד ל תנגדי ;אמן, ובראשם סגן ראש •
הממשלה שימחה ארליך, משליכים
את יהבם על שר־המישפטים ניסים. ארליך
מפעיל מכבש אדיר על חבר־מיפלגתו
ניסים, כדי שלא יתמוך במועמדותו של
נאמן, למרות הידידות האישית הקושרת

את שר־המישפטים ומנכ״ל האוצר. לחילופין
דורש ארליך מניסים, שיבהיר
בשיחה אישית ללנדוי שהוא, ניסים, אמנם
מוכרח לתמוך בנאמן, אך אין הדבר
מחייב את נשיא בית־המישפט העליון.
ויותר מכך: התנגדות לנדוי לנאמן תת קבל
על דעת ניסים, למרות שהוא עצמו
יצביע בעד נאמן.
מיהו האיש המעורר התנגדות כה עזה,
עד ששופטים־עליונים־לשעבר שוללים את
צירופו לבית־המישפט העליון ושרים מפעילים
לחצים ומשמיעים איומים כדי לסכל
את בחירתו?
יעקב נאמן מוכר היטב לצופי־הטלוויז־יה.
בכל פעם ששר־האוצר, ייגאל הורביץ,
מופיע על המירקע — והדבר קורה כמעט
מדי יום — יכולים צופים חדי־עין להבחין
בראש המבצבץ מעבר לכתפו של
הורביץ. זהו ראשו של נאמן. איש עדיין
לא הבין איך הוא מצליח להיראות מא חורי
הורביץ, למרות שהוא נמוך ממנו.
היחסים שבין נאמן והורביץ חושלו

ויוויאן וגוש-
אמונים
ת לימודיו המשיך נאמן בבית־הספר
למישפטים של אוניברסיטת ניו־יורק.
את התואר מוסמך-למישפטים קיבל כמצ טיין.
אז חזר לארץ, השלים את ההתמחות
שלו במישרד עורכי־הדין גורניצקי בתל-
אביב והשתלב בעבודת המישרד.
באותה עת עבד גם כאסיסטנט בשלוחה
התל-אביבית של הפקולטה למישפטים
של האוניברסיטה העברית. ב־ ׳68 נסע
שוב לניו־יורק, קיבל תואר דוקטור —

גם הפעם בהצטיינות, לדבריו. כששב
לישראל התחיל להרצות בענייני־מיסים
באוניברסית תל־אביב ולעבוד במישדד
עורכי־הדין של האלוף (מיל׳) חיים וי־וויאך)
הרצוג.
כל אותה תקופה התגורר נאמן בדירת־פאר,
ברחוב ברנדייס בתל־אביב, יחד
עם אשתו ששת ילדיו. רק כשקיבל את
מנכ״לות האוצר, השכיר את דירתו בתל-
אביב ורכש בית בעיר־העתיקה בירושלים,
ברחוב בתי־מחסה .8כששואלים אותו
לכתובתו הוא עונה :״בירושלים, בין
החומות.״
מילבד לימודיו ועיסוקיו בדיני מיסים,
מצא לו נאמן השאפתני זמן לעיסוקים
פוליטיים. האיש קטן־הקומה ועגול־הפנים
הוא חבר המפד״ל. כשהיה סטודנט צעיר
כיהן כמזכיר סיעת המפד״ל בכנסת. הוא
נחשב כאחד מצעירי המיפלגה, ממקורבי
זבולון המר ויהודה בן־מאיר. כשמונה
מנכ״ל־האוצר חגג את המאורע בטיול
דו־מישפחתי, בחברת יהודה בן־מאיר,
אשתו וילדיו.
אך הידידות שבין השניים אינה מוג בלת
רק לטיולים בסיני. היא עמוקה הרבה
יותר, ויש לה השלכות כספיות. נאמן
הוא מהתורמים הגדולים של צעירי ה־מפד״ל
ושל גוש־אמונים. אולם יותר מכפי
שהוא תורם, הוא מתרים. פרשת ההתרמה
הגדולה ביותר של נאמן לגוש־אמונים
ולצעירי המפד״ל היא פרשת סוחר־הנשק
היהודי־מכסיקאי, מרדכי (״מרקוס״) כץ.
במשך שנים שימש נאמן יועץ לענייני-
מם ועורך־דין של כץ. במיסגרת הידידות
והקשרים עם כץ התארח נאמן פעמים
רבות בחווילתו של כץ במכסיקו. לפני
כשנתיים השיא כץ את בתו. החופה נערכה
במכסיקו־סיטי, אך מסיבת־הכלולות המ פוארת
נערכה במלון הילטון בתל-אביב.
כמה שבועות לפני החתונה ביקש כץ
׳ מנאמן ומהמר פרטים על מידות הגוף
של שתיים מבנותיו של המר ושתיים
מבנותיו של נאמן. כשהגיעו חתני־השימ-
חה לארץ, נשאו עימם שמלות בצבע
ורוד לארבע הבנות, שהתבקשו גם להיות
שושביניות.
גילויי העולם הזה על מעורבותו של
כץ בסחר־נשק עם ישראל, ועל העמלות
המוגזמות שקיבל ממישרד־הביטחון ומ־מיפעלי
התעשייה האווירית, עוררו עניין.
הארץ החליט לחקור את הפרשה ולחשוף
אותה לפני קוראיו. אז הודיע עורך־הדין
נאמן לעורכי הארץ, שאם יוזכר שמו של
כץ בסידרת הכתבות של היומון, הוא
יגיש תביעת־דיבה בסכום של 10 מיליון
לירות. הארץ נסוג ולא הזכיר את שמו
של כץ.

תל־חי

ך • שבוע שעבר הכין העיתונאי אמנון
דנקנר כתבה על נאמן, בעיקבות
הכוונה למנותו שופט עליון. הכתבה של
דנקנר לא פורסמה. ואכן, לכץ ולמישרד־הביטחון
יש עניין באי־ם ירסום. סיפורו
של אלחנן ישי, מי שהיה נציג התעש יה
האווירית במכסיקו ובדרום־אמריקה, הוא
אחד הסיפורים האפלים בתולדות עסקי-
הנשק של ישראל.
אלחנן ישי, שהוגדר פעם על־ידי דויד
בן־גוריון .,אחד האנשים ההגונים וההוג־נים,״
היה ממקורביו, כיהן כראש אגף־
הנוער־והנח״ל במישרד־הביטחון ומילא
אחר־כך תפקידים ביטחוניים רמי-דרג. לפ ני
שנים אחדות נשלח ישי, שהיה חבר
קיבוץ אלומות וששיכל בן במילחמה, לכהן
כנציג התעשייה האווירית במכסיקו. שם
פגש את מרכוס כץ, שאותו הגדיר כך:
״דתי מאוד כשהוא מגיע לארץ, אך
הרבה פחות דתי כשהוא נמצא במיסעדה
לא־כשרה במכסיקו.״
ישי פגש את כץ פעמים רבות, במישדדו
שלו ובמישרדיו של כץ. אל רבות מה פגישות
האלה הגיע כץ עם נאמן, לאחרות
בא עם חברי־כנסת של המפד״ל, וכמה
פעמים הופיע בחברת שר־הפנים, הד״ר
יוסף בורג. כץ התגאה לפני ישי בתרומות
הגדולות שהוא מעניק, ביד רחבה,
דרך נאמן, לצעירי המפד״ל, לגוש־אמונים
ולאישים שונים. פעם הראה כץ לנאמן
תמונה שלו עצמו, כשה־א מתחבק עם
ראש־הממשלה, מנחם בגין. כשתמה ישי
מה יחסיו של בגין עם סוחר־נשק, הסביר
לו כץ :״אתה חושב שלא נותנים כבוד
לתורמי קרן תל־חי?״
כבר בתחילת עבודתו גילה ישי שכל
עיסקת״נשק, הנערכת עם ארצות דרום-
אמריקה, חייבת להיעשתו דרך מרכוס

ז ץ קיבוצניק־לשעבר, ששירת כל
י י חייו את המדינה, התקומם נגד גזל
מדינת־ישראל על-ידי יהודי היושב במכ סיקו.
הוא התחיל להציף את הארץ
במיברקים ובמיכתבים, שלא נענו כלל
אז החליט ישי לנקוט יוזמה. הוא עלה
על מטוס שהובילו לארץ, ונחת על ראשי הם
של ראשי מישרד־הביטחון והתעשיה
האווירית.
ישי נפגש עם מי שהיה אז שר־הביט*
חון, עזר וייצמן, עם ראשי התעשייה
האווירית, עם מי שקדם לווייצמן במיש־רד,
שימעון פרם, ואפילו עם מי שהיה
אז שר־החוץ, משה דיין. אחרי כל פגישה
שלו דאג יעקב נאמן לערוך פגישה משלו
עם אותם אישים, כדי לנסות ולבלום

קיים בעת שפרס היה שר־ביטחון. לגופו
של דבר אמר פרס :״עכשיו אני לא
יכול לעשות שום דבר.״
ישי סיים את ביקורו בארץ וחזר למכ סיקו.
שם נפלו עליו מה שהוא מכנה
״אסונות חדשים.״ עיסקת־נשק גדולה עם
אחת מארצות דרום־אמריקה, שהיתה אמו רה
להיות בהיקף של יותר מ־ 100 מיליון
דולר, בוטלה. במשך חודשים ארוכים
עבד ישי על העיסקה, וכאשר היא נח תמה
— לא היה איש מאושר ממנו. אולם
לפתע הגיעה הוראה מהארץ :״על העיס-
קה להיעשתו דרך מרכוס כץ.״
שילטונות אותה ארץ סירבו :״אנחנו
ערכנו את כל המגעים ישירות עם ישראל.
אנחנו מכירים את מרכוס כץ, ולא מוכנים
לתת לו עמלה.״ המזמינים לא הבינו
מדוע הם צריכים לשלם עמלה למרכוס
כץ, רק משום שלישראלים מתהשק הדבר.
הם ביטלו את העיסקה כולה, וגרמו נזק
עצום למדינודישראל.
בפעם אחרת נדרש ישי לקחת את כץ
איתו במישלחת־מכירות לאחת מארצות
דרום־אמריקה. הוא נדרש מהארץ להו דיע
שכץ הוא חבר המישלחת הישראלית.
בבואו לאותה ארץ, הכירו השלטונות את
מרכוס כץ, הכריזו עליו כעל פרסונה נון־
גרטה, אישיות בלתי־רצוייה. הבושה של
ישראל היתה גדולה, ועיסקת הנשק לא
יצאה אל הפועל.

כץ, גם אם הממשלות הנוגעות־בדבר אינן
רוצות בו. מישרד־הביטחון בישראל נתן
את ההוראה לכך מהארץ. ישי גילה גם
שנאמן מקבל עמלה בגובה של 25 אחוז,
העולה בהרבה על המקובל בשוק סוחרי-
הנשק, שם נחשבת עמלה בגובה של
חמישה אחוזים כגבוהה וכמכובדת, וה עמלות
הרגילות הן בין שניים ושלושה
אחוזים, לפי היקף העיסקה.

השופט לנדוי

השופטת כן־פורת

יכריע

מתנגדת 7

וייצמן ודיין
נפגעו

השר הורכיץ

עורד־הדין גולדנברג

תומך

תומך

את הגזירות שאותו התכוון ישי להטיל
על לקוחו וידידו של נאמן, מרכוס כץ.
וייצמן הבטיח לנאמן לבדוק את הנושא
ו״להפסיק את השערוריה.״ בפגישה ה שניה
שהיתה לישי עם וייצמן אמר השר
לנציג :״מה אני יכול לעשות? זה עניין
של הקואליציה!״ למרות זאת הורה וייצ־מן
להקטין את העמלה של כץ ל־ 15 אחוז,
אבל החיסכון לא היה של 10 אחוזים,
אלא הרבה פחות. כששב ישי למכסיקו
הוא קיבל הנחיות לתת לכץ עמלה בגובה
של 15 אחוז — אבל מלמעלה, כך שה־עמלה
של כץ נעה, לאמיתו של דבר,
בין 17ו־ 18 אחוזים.
כשפנה ישי למשה דיין, אותו הכיר
מתקופת רפ״י שבה היה ישי חבר, הזדעזע
דיין. הוא לא האמין לישי ודרש ממנו
מיסמכים. ישי הביא לו מיסמכים, ובהם
הוכחות חותכות להאשמותיו. גם משה
דיין הבטיח ״לחסל את השערוריה.״כעבור
כמה ימים הוא קרא לישי והודיע לו:
״אני נורא מצטער. אני לא יכול לעשות
שום דבר בעניין הזה. הם יותר חזקים
ממני !״
ישי לא ויתר, וניסה גם אצל שימעון
פרס. שוב ספג סטירת־לחי. פרס נשבע
לפני ישי כי לא ידע על העיסקות של
מרכוס כץ ושליחו, יעקב נאמן, עם
מישרד-הביטחון, למרות שאותו המצב היה

כל אותה עת המשיכו גורמים ביש ראל,
לפעול, למען מרכוס כץ. הנהיג
אותם עורך־הדין יעקב נאמן, נציגו של
כץ בארץ ופרקליטו.

ישי המשיך
ללחוץ
חד ממקורבי וייצמן הצהיר אז בי
* שמו של השר :״וייצמן אינו מעוניין
במרכוס כץ, הוא יחסל את כל הפרשה
איתו.״ אולם ככל הנראה, כפי שאמר
וייצמן לאלחנן ישי, השיקולים הקואליצ יוניים
היו חזקים יותר מאשר רצונו של
וייצמן לזרוק את העלוקה הסוחטת עמלות
ממדינת־ישראל. ראשי המפד״ל, ובעיקר
צעירי המפד״ל כיהודה בן־מאיר וזבולון
המר, המשיכו ללחוץ למען השמירה על
הקשר בין מדינת־ישראל לבין כץ, ולש מור
על העמלות של סרסור־הנשק.
כץ גם טיפח קשרים אישיים שהיו
כדאיים למי שתומך בו. מילבד הנסיעות
של נאמן למכסיקו וטיולים ארוכים שהוא
עשה על חשבון סוחר־הנשק בדרום־אמ־ריקה,
הזמין כץ גם את בן־מאיר ואת
זבולון המר, על חשבונו, כשהוא מבטיח
להם אירוח מלא והדור ביותר. בן־מאיר
נסע ונהנה על חשבון כץ, ואילו המר

נרתע ברגע האחרון. נודע לו כי עיתונאים
עומדים להתחיל לחשוף את פרשיות
כץ, והוא החליט שלא להסתכן .״אני
לא שייך בכלל לכל העניין של מרכוס
כץ,״ התמם המר ,״אני בקושי מכיר את
האיש.״
אלחנן ישי המשיך ללחוץ ממכסיקו על
מישרד־הביטחון והפך מיטרד לכץ ולנציגו
בישראל, יעקב נאמן. בשלב מסויים
הודיעו מהתעשייה האווירית וממישרד־הביטחון
לישי כי עליו להפסיק להתעסק
בנושא כץ, להמשיך ולשתף אותו בכל
עסקות־הנשק של ישראל עם ארצות דרום־
אמריקה ולא לנסות להתלונן נגדו .״אם
אתה לא מוכן לתנאי הזה, תחזור לארץ.״
ישי החליט לזלזור.
עבודתו בתעשייה האווירית הופסקה.
וסכום־הפיצויים שהגיע לו הוקטן בצורה
משמעותית. אז גם גילה ישי כי בין
יתר הכיבודים, שבהם זוכה מרכוס כץ,
יש כיבודים מבית הנשיא.
התברר לו כי כץ הקים, יחד עם
גורמים מהמפד״ל, השר יוסף בורג, ח״כ
יהודה בן־מאיר, ח״כ זרח ורהפטיג והרב
הראשי לישראל, הרב שלמה גורן, את
קרן כץ, שהיתה מעניקה פרסים לתלמי דים
דתיים מדי שנה. הענקת הפרס נערכה
בבית הנשיא. בתקופת הנשיא הקודם,
הפרופסור אפריים קציר, עדיין לא ידע
איש על העסקות האפלות של כץ, והוא
זכה בכבוד מנשיא ישראל.
כאשר תיכננו להעניק בפעם הראשונה
את פרס קרן כץ בזמן כהונתו של הנשיא
יצחק נבון, הגיעו לאוזני הנשיא שמועות
על פרשות מסויימות הקשורות בכץ.
אך הנשיא, שהיה אז חדש, לא רצה
להיכנס לעניין וקיבל את העובדה שהנשיא
קציר אירח את טכס הענקת־הפרס בביתו,
כסימן לכך שגם הוא רשאי לעשות זאת.
כץ הגיע לישראל, הצטלם עם נשיא
המדינה, שריה וחברי־הכנסת שלה, תמונות
שאותן יכול להציג אחר־כך אצל השל טונות
בארצות השונות בדרום־אמריקה
ולהיראות בעיניהם כנציג מדינת־ישראל.
בקהילות היהודיות בארצות אלה לא
עשו התמונות כל רושם. היהודים במכ סיקו
מכירים את כץ ומחרימים אותו,
כשהם מביאים מדי פעם את תמיהתם על
יחס הממשלה הישראלית לסוחר־הנשק.

פריצה לחיפוש
מיסמכים
^ שי פנה אל הנשיא נבון, שגם עימו
הוא בידידות מתקופת שירותם המשותף
אצל בן־גוריון, והציג לפניו את הנושא
כולו. תגובת הנשיא: ביטול הענקת פרס־כץ
במישכן־הנשיאים.
באותה תקופה התגורר אלחנן ישי ב גבעתיים.
באופן רישמי היה עדיין עובד
התעשייה האווירית. כאשר ניסו מקורבי
כץ לגשש אצלו אם הוא ימשיך במילחמתו
נגד כץ, למרות שכבר הוחזר לארץ,
השיב אלחנן ב״כן״ רבתי, ואף הצהיר
שיש לו תיק־מיסמכים המעיד על השע־רוריה
של כץ.
ערב אחד נפרצה דירתו של ישי בגבעתיים.
לא נלקח ממנה מאומה. למרות
שהיה בה רכוש רב ומטבע זר, שישי
עדיין לא המיר עם שובו ממכסיקו. מקומות
שבהם יכולים היו להיות מיסמכים
נסרקו בקפידה, ברכוש לא נגעו הפורצים.
כאשר התלונן אחר־כך ישי אצל גורמי־ביטחון
על כך שפרצו לביתו כדי לקחת
מיסמכים( ,שכלל לא היו בבית באותה
עת) ,אמרו לו אנשי־הביטחון המיקצו־עיים
:״זה לא יכול להיות בשביל המיס־מכים.
אנשים המחפשים מיסמכים, יודעים
תמיד לקחת משהו קטן בעל־ערך, כדי
שלא יבינו שהם באו רק בשביל המיס־מכים.״
כאשר
חזר ישי לביתו הוא גילה שמס-
רטת-קולנוע זולה נגנבה ממנו.
יעקב נאמן סירב להתייחם לפרשת כץ
ולפרשת היחסים שלו עם כץ ועם השל טונות,
עוד •לפני שהיה מנכ״ל־האוצר.
בשיחה עם העולם הזה אמר נאמן ב שעתו
:״מדובר ביחסים בין עורך־דין
ללקוח, אני לא מוכן להשיב על אף
שאלה בנושא זה.״
השאלה העומדת עתה לדיון היא: האם
אדם שטיפל במשך שנים בעסקים של
סוחר״נשק מסוג זה, שהוא עסקן מיפלגתי
מובהק, שקיבל מינוי ממשלתי בכיר תו דות
לקנוניה מיפלגתית בין הורביץ וצעי-
רי-המפד״ל שתמכו במינוי כשר־האוצר —
צריך לשבת על הכם הרם של שופט
בבית־המישפט העליון?

יוסי ינאי

טוביה אושרי
(מימין ן יחז עם
פוקרטו אורהו
קדו ) הו פי ע
בבית ה מי שפ ט
בו א ש מגורת
פסיכולוגית או מישפטית. שאלו
אותו למה הוא הסתפר, וזה היה
הדבר הראשון שעלה על דעתו.
אבל ברור שתחת ההשגחה שהוצ בה
עליו איש אינו יכול לחדור
אל התא. אושרי הסתפר מתוך
נוחיות, ולא משום שמושכים בשערותיו.״
ברור
שקדר אינו משקיף מן
הצד. הוא קיבל על עצמו את ה הגנה
על אושרי, ולכן כל דבר
הקשור ללקוחו עשוי לחבל או
לסייע להצלחתו. ייתכן שאושרי
מנסה להציג עצמו כמי שדעתו
נטרפה עליו, ומשום כך אמר דב רים
הנראים לכאורה בלתי־הגיו־ניים.
על-ידי כך מנסה, אולי, אוש רי
להינצל מהמישפט, בתיקווה
שהשופטים יחליטו שאינו כשיר
לעמוד לדין. אולם עורך־הדין
קדר, אחד הפרקליטים הפליליים
הטובים ביותר בארץ, צריך לדעת
כי קו כזה של הגנה סיכוייו קלושים
ביותר. שכן כדי לפטור אדם
מעמידה בדין צריו להוכיח כי הוא
אינו מבחין בין טוב לרע. מהש מעת
דברים בלתי־הגיוניים ועד
לכך הדרך עדיין רחוקה. ואכן,
הגנתו של קדר איננה מבוססת על
טיעון מסוג זה. אך יתכן שאושרי,
בניגוד לדעת פרקליטו, מנסה לה ציג
את עצמו כמשוגע, ומאמין
שיזכה לבסוף בשיחרור.

שהר ההימור 1 ,
(המשך מעמוד )39
גורר אז עם שחקנית הקולנוע
היפהפיה ירדנה גורביץ. האהבה
בין השניים היתה גדולה, והיו
שידעו לספר ששוקי וירדנה עומדים
להינשא.
כל זה היה נכון עד שסמי הכיר
את החברה החדשה והצעירה שלו,
ענת צימרמן, למנהל המועדון
שלו. באי המועדון צוחקים
ומספרים שסמי הירש פשוט קיבל
הוראה לעזוב את ענת, ולהפוך
להיות חבר של ירדנה גורביץ.
האמת היא כמובן שונה. באלגנטיות
האופיינית לו חיזר שוקי בלהט רב
אחרי ענת, תוך שהוא מקפיד על-
כך שסמי, מנהל עסקיו, לא ייפגע.
אבל התוצאה היתה בדיוק כפי
ששוקי קיווה. ירדנה הפכה להיות
החברה הצמודה של סמי הירש,
ואילו ענת עברה אליו.

סיבה לפיצוץ

׳ *$נת החרה להיות תושבת ׳^
,קבע במועדון. היא היתה
מגיעה לשם עם ביגדי־הריקוד
השחורים שלה, הישר משיעור
ריקוד או מחוג בבית־הספר. היא
אמנם באה כדי להיות ״עם החבר
שלי שצריך לעבוד עכשיו,״ אבל
לידידותיה היא סיפרה :״מה ששוקי
עשה לירדנה, הוא גם יכול לעשות
לי ואני צריכה לעמוד על ה־מישמר.״
פרשה
אחרת, שבה היתה ענת
מעורבת בצורה עקיפה, היתה פר שת
הפיצוץ שנעשה בביתו של
שוקי פורת. לפני כחודש הרס
מיטען־חבלה חלק ניכר מדירתו
של שוקי. המישטרה לא גילתה
עדיין מי הניח את המיטען, אך
השמועות רדפו זו אחר זו.
יש הטוענים שהיו אלה מתחריו
של שוקי, בעלי מועדונים אחרים,
שניסו לפגוע בו בצורה זו, או
להזהיר אותו. אחרים יודעים לספר,

משוגע או
דוגר-אמת

ושבים לי בלילה בשערות.
• 1/ /י עשיתי קרחת שלא יהיה
*הם במה למשוך.״ דברים אלה,
שהשמיע ה״נאשם מס1 .״ ברצח
זכפול, טוביה אושרי, בתשובה ל שאלת
עתונאי, הפכו מייד לסנס ציה.

לחינם יוחסה חשיבות רבה
להסברו של מנהיג חבורת־הכרם,
שהופיע ביום הראשון השבוע ל מתיחת
מישפטו כשראשו מגולח
למישעי.
ידוע שאושרי מוחזק בתא מבודד
בכלא־רמלה. הוא שוהה בתא
כל הזמן לבדו, תחת השגחה קפדנית.
מצלמת־טלוויזיה במעגל סגור
מופעלת 24 שעות ביממה בתא,
וסוהרים רבים, הנמצאים מסביב
לתא, מציצים מדי כמה דקות
פנימה.
השמירה המייוחדת הופקדה על
אושרי בעקבות חשש המישטרה,
שחבריו ינסו לארגן מיבצע לשיח־רורו.
לכן היה זה מוזר כאשר
אושרי טען, שלמרות סידורי ביטחון
בלתי־שיגרתיים אלה, הצליח
מישהו לחדור אל תאו ולמשוך
בשערותיו.

השמירה

שהופקדה על נאשמי הרצח הכפול היתה כבדה
ביותר. בתמונה נראה שימעון(״מימון״) לוי(באמצע)
,המובל לבית־המישפט על־ידי מישמר־הגבול ובלשי היחידה המרכזית.

לחידה זו יכולים להיות כמה
פיתרונות. פרקליטו של אושרי,
עורך־הדין אליהו קדר, טוען ש דברי
לקוחו לא היו אלא התלוצ
צות•
״הוא בסך הכל התבדח עם
העיתונאי,״ אמר קדר .״לא היה
צריך לעשות מזה עניין. לדברים
שלו אין שום משמעות מעשית,

אידך קיימת אפשרות פשוטה
״ י יותר — שאושרי באמת הש תגע.
אך יתכן גם שאושרי דיבר
אמת, ושאכן מישהו משך בלילה
בשערותיו. לאפשרות זו ניתן למ צוא
גם הסבר. יתכן שהמישטרה
לא נואשה עדיין מהנסיון לשבור
את אושרי, והיא מנסה לעשות
ן את על־ידי הטרדת מנוחתו בלי לה,
בתיקווה שיתמוטט ויודה בר צח.
יתכן שישנן כוונות אחרות,
אך ברור שאם באמת משך מישהו
בשערותיו של אושרי, הרי שעשה
זאת באישור המישטרד. ו/או בידיעתה,
שכן אחרת אי־אפשר לח דור
לתא.
הסוד שמור לעת עתה׳ עם אוש רי.
אך בהמשך המישפט הוא עשוי
׳להתפענח, ויתכן שצפויות עוד
הפתעות.
עניין אחר שמשך את תשומת-
הלב בבית־המישפט הוא המישמר
הכבד, שהוביל את נאשמי הרצח
הכפול. עשרות אנשי מישטרה ו־מישמר־הגבול
הפכו את היכל
בית־המישפט בתל־אביב למיבצר.
הם הקיפו את הבניין מכל עבריו,
וכמה מהם אף הוצבו על גגו.
הנאשמים עצמם הובלו לאולם־
המישפטים כשכל אחד מהם כבול
בידיו באזיקים וברגליו בשרשרת
כבדה.
המישטרה מתכוונת לתגבר את
אמצעי־הביטחון לקראת ה־ 30ב נובמבר,
מועד תחילת עדותו של
עד־המדינה רמי ערוסי.

יוסי היימן 1

מלבת־יופי־מתפטרת ברום
שאלות מביכות
שתייר, שסולק פעם מהמועדון,
נשבע להתנקם ושכר את שרותי-
המפוצצים כדי לחבל בדירה. אך
יש גם כאלה שטוענים שענת
היתד. הסיבה לפיצוץ. מחזר נלהב
שלה, ויש לה -רבים כאלה, החליט
לנסות ולפגוע במי שעומד בדרכו
לליבה של ענת.
ענת אמנם לא הופיעה בסרטים
פורנוגרפים, וספק אם אי פעם
צפתה בכאלה. אולם יש לשער
שאם היא היתד. נבחרת למלכת-
היופי-העולמית, כפי שנבאו לה
בתי־ההימורים בלונדון, היו מוצאים
העיתונאים הזריזים והחטטניים שא לות
רבות לשאול אותה: שאלות
על החבר החיפאי, על החילופין
שעשתה בין נער-השעשועים לבעל
המועדון, ואולי גם על הפיצוץ
שהיה בבית חברה.
) המאוכזבים מאי־בחירתה של ענת
יכולים להתנחם בכך, שהרבה עג-
מת-נפש נחסכה לה בכך שהיא
לא עמדה במרכזם של הזרקורים.

העול ם הז ה 2255

המישפחה

אבי עופרים
לפעמים כובשים התל-אביבים את אילת.
לפעמים עושים זאת השבדים או הגרמנים.
בשבוע שעבר כבשו הבאר־שבעים את
אילת. וכל זאת למה ז ביגלל אכי עופ
רים.

מסתבר,
שאחרי הרבה שנות רווקות —
מאז התגרש מהזמרת אסתר רייכשטט
— החליט אבי לשאת סוף־סוף אשה. חיפש
חיפש ומצא את שרית זיו, צעירה ש מקורה
בבאר־שבע, אבל כל תל-אביבי

אכי עופרים
5חדרים במלו!
מבלה מכיר אותה, משום שגם היא אוהבת
לבלות.
אבי החליט לעשות את העניין של
החתונה ברצינות הפעם. הוא רצה לא רק
להכיר את שרית היטב, אלא גם את כל
המישפחה שלה כשנודע לו שהם מבאר-
שבע, הוא כימעט נסוג מהרעיון, כי אבי
לא כל־כר אוהב לנסוע לבאר־שבע.
חשב־חשב־חשב ומצא פיתרון. הוא ירד
אליהם לדרום, אבל לא לבאר־שבע, שאותה
הוא לא סובל, אלא לאילת — העיר של
הכיופים. אמר ועשה. הוא הזמין את כל
בני מישפחתה של שרית לבוא ולהכיר
אותו בשמש החורפית והנהדרת של אילת.
כשהזמין לא ידע, כפי הנראה, במה
הוא הסתבך. משום שלשרית יש מישפחה
גדולה: אבא, אמא, אחים, אחיות, גיסים
׳וגיסות, ולכל אלה מגיע להכיר את הכוכב
שעומד להינשא לבת הצעירה.
במלון קיסר באילת שכר אבי חמישה
חדרים ואירח את כל מישפחת אשתו
לעתיד.

יש כאלה שאומרים שהיא בסדר, אחרים
אומרים שהיא פשוטה. אבל כולם מסכימים
שהיא יודעת לארח יפה- .
מי שנוסע לעיר־האורות, פאריס, בלי
האשה או הידידה, וגם שוכח את רשיון־
הנהיגה שלו בארץ, צריך רק לטלפן
לניקוד דוידוכיץ (טלפון )9695500 והוא
מסודר לכל הביקור שלו. כי ניקול פשוט
אוהבת ישראלים, ומוכנה לעשות הכל כדי
להיות בכל פעם עם ישראלי אחר.
היא באה לנמל־התעופה עם מכונית
הסימקה שלה, לוקחת את הישראלי התורן
לעיר עצמה, מראה לו את כל מחמדי
פאריס, ואפילו מוצאת לו מלון זול וטוב.
תמורת זאת היא רוצה שידברו איתר•
עברית, שייראו איתר, אצל כל החברים
היהודים־הצרפתיים שלה, ושיבואו איתה
למישרד של אבא שלה, שהוא סוכן־ביטוח
במיקצועו, כדי שגם הוא יהנה מהצברים
הישראלים.
הקשר של ניקול עם ישראל החל לפני
כמה שנים, כשניקול, היום בת ,25 הגיעה
לארץ כעולה־חדשה מלאה ברעיונות ציו ניים.
היא עבדה במישרד־נסיעות ואחר־כך
במלון בנתניה. את מישרד־הנסיעות היא
עזבה משום שלדבריה אחד החברים של
הבוס ניסה לאנוס אותה. את המלון בנתניה
היא עזבה אחרי שלא שילמו לה משכורת.
את הארץ היא עזבה בגלל רוני תירוש.
רוני, בנו של בעל הגלריות ז׳אן,תירוש,
היה החבר הרשמי של ניקול והם, ככה
היא טוענת, דיברו גם על חתונה. אבל
יום אחד תפסה אותו ניקול עם הדוגמנית
תמי כן־?{מי, הידועה היום כחברתו של
אולפי פרי, והיא החליטה שחתונה עם
בוגדים אין.
אבל תירוש הצעיר הצליח לטעת בה
את האהבה לגברים הישראלים, ועכשיו
כל מי שבא לפאריס יכול ליהנות מחברה
נעימה וממדריכה נאה.

שתי אחיות
אילת כבר רגילה לנשים יפות וגם רגילה
לנשים חשובות. אבל מה שקרה בשבוע
שעבר היה אפילו יותר מדי בשביל אילת.
שתי נשים הגיעו בגפן לעיר, השתכנו
באחד ממלונות הפאר של אילת, וגרמו
למהומה בכל העיר הדרומית.
האחת היא הגברת הראשונה של ישראל,
אשת הנשיא, אופירה !נכון, שבאה ל אילת
כדי לנוח מהמסע המעייף שהיה לה
במצריים, והשניה היתה אחותה, במאית
הטלוויזיה ורדינה ארז, שבאה לנוח
מהלידה הקשה שעברה.

מתחתנת

טלי כינר

הסניף הפריסאי

המלכה

בין הביקתות

הסיפור הזה הוא התשובה לכל אלה
שאומרים שאני רעת־לב. יש לי סיפור,
שהלוואי ויהיו לי הרבה כאלה. אני מת כוונת
לחתונה הקרובה, קרובה מאוד, של
מי שהיתר. מלכת־המים של העולם הזה,
טלי בינר, עם אחד מבעלי ומנהלי מיס-
עדת הביקתה, יצחק נוטמן.
אני מאוד מקווה שהנישואין האלה יהיו
הכי מאושרים בעולם, בחיי מגיע לסלי.
אבל מה שאני בטוחה הוא שכל היפים
ובעיקר היפות של הארץ יהיו בחתונה,
שתערך כמובן במיסעדה של הבעל. טלי
תביא את היפות ויצחק ידאג בוודאי שהמזון
והמשקאות יהיו כיד־המלך.

ניקול דווידוכיץ
כל טלפון נענה

וניסוי

את יהודה פדקוכיץ, הבעל הנמרץ
של אחד ממיפעלי האופנה הגדולים בארץ,
ניסו כבר רבות ללכוד ברישתן. יהודה
הוא שידוך טוב. גם צעיר, גם יפה ובעיקר
עשיר. אולם פלקוביץ, שבנות־הלוויה שלו
הן בדרך־כלל דוגמניות העובדות בשרותיו,
לא נכנע בקלות: הראיה, הוא אף פעם
לא היה נשוי.
אבל מסתבר שאפילו לצוק כזה יש
נקודה רגישה. בוקר אחד התעורר יהודה
עם כאבים נוראים בעורף. הלך לרופא
אחד, ולא עזר שום דבר. הלך לרופא
שני, וגם זה לא עזר לו. עד שאחד החברים
סוכן שלו הציע לו למצוא מעסה, שאולי אין
לה תואר, אבל יש לה ידיים של זהב.
פלקוביץ ערך מחקר־שווקים וגילה שה חתיכה
הכי גדולה בין המעסות והמעסה
הכי טובה בין החתיכות היא הלי גוהר,
הידועה כמעשה של הכדורגלנים. הוא הז מין
אצלה תור, והקליק כמובן נוצר.
כמו שהכאבים שלו בעורף נעלמים תחת
קפוא אני אוהבת שהכל מסתדר בחיים. אני
זוכרת איך נחמה ׳טוחט, גרושתו של
הטייס הדוקטור יגאל שוחט — מי
שנשוי היום לאורית, בתה של יפה
ירקוני — הסתובבה במשך חודשים
ארוכים כשכל מעייניה בדבר אחד: למצוא
מישהו לאהוב ושיאהב אותה.
לא שזה היה קשה למישהי עם גיזרה
ופרצוף כמו אלה של נחמה, אבל עוביהודה
פלקוכיץ
דה, זה לא הלך לה. אז עכשיו יש לי
לא כמו בכדורגל
גילוי עבורכם: מי שמתאמץ ומתעקש
מצליח בסוף.
ההוכחה לכך היא הרומן הסוער שיש 1ידיה המנוסות של חלי, כך התחילו כאבי
לנחמה עם אודי ברנשטיין, שהוא והלב, גם זאת תחת הידיים המנוסות שלה.
לא רק בעל מיפעל המקררים אחקור^ ,היום כבר אי־אפשר לראות את יהודה
אלא גם משורר, איש חברה, בכלל — ׳לבד. כל הזמן חלי איתו, וכשמסתכלים
געל העיניים המאוהבות של שניהם, מבינים
חתן לתפארת.
אז מי אני שלא אאחל לנחמה כל-טוב? ושהפעם זה רציני.

419

היום את יכולה להשלים את מערכת כלי האוכל והקפה
ב 50£-הנחה. ספרנו את המלאי של הריטד -מערכות
כלי אוכל וקפה מאנגליה, ומצאנו עודפים של קנקני קפה ותה, כליסלסוכר
וחלב, צלחות הגשה גדולות, מלחיות, קערות עם מכסה
לירקות, קערות לפירות, מגשי עוגה וצלחות למנה ראשונה. זוהי הזדמנות
ח ד -פעמית עבורך להשלים או להוסיף כלים למערכת
ההריטד שלך במחירים של ־ 507 הנחה. הצעה זו הינה רק לגבי
המלאי הקיים.

רק אם,.
ש ק־יי

18ת?
ר 151א\ ת
רמת-גן,ז׳בוטינסקי .104
ת ל -אני ב, ככר המדינה, רח׳ ה׳ באייר .62
ירושלים, רח׳ הסורג, מול בנק ישראל.
חיפה, אחוזה, רח׳ חורב .53
כפר שמריהו, מרכז.
באר -שבע, רח׳ ומב״ם( 37.פינת הוצל).

*אם עדיין אין לך מערכת הריטז׳ זו הזדמנות נפלאה לרכשה.

תעריפי!! המנויים של דעו! 09 הוה

בריזה

תחל מ*15.9.80

לשנח בלירות מחיר העיתון

חואאות מאלוח

לחצי שנח

הרברט סמואל 80 טל 636993

סח״כ

3528 = 378 + 350 4- 2800
4200 = 450 + 950 + 2800

דמי המנוי בארץ
לבל ארצות תבל בדואר רגיל

1850 2250

דמי המנוי לארצות חוץ
בדואר אויר

אירופה ארח״ב, קנדה ומקסיקו
ונצואלה, ברזיל, ארגנטינה, קולומביה,
אוסטרליה, ניו זילנד, פרו
גאנח, חוף השנהב, ניגריה, דרום
אפריקה, טוגו, חבש, קניה
פנמה, טאייוון
תאילנד, הונג־קונג, נפל, סינגפור,
קוריאה

מוסיקפה

5420 = 580 + 2040 + 2800
8713 = 933 + 4980 + 2800
2800 4500

13,,752 = 1474 + 9478 + 2800

7000

9620 = 1030 + 5790 + 2800
11,485 = 1230 + 7455 + 2800
4950 5900

9856 = 1056 + 6000 + 2800

5100

כל שינוי כדמי המשלוח יחול על המנוי.

תןטר 9נפלחייל

בלוז. פולק,
ג׳ז, רוק
־ו; כולל זבא• משעה 21.00

קוראי הער! באוה״ב
הרוצים לה שתתף בפעולה
להצלת מדינת ישראל
מחורבן הליכוד —

יתקשרו אל:
א ^ 110םאס 0ז 0 4.81 06ס511
ס 19
.¥. 10021א ״360 £. 65111 51.
61: ) 212( 570-9190־1

רדו הדייגים 6י פו$ .
ב הנ הל ת חימל זקי ן |

8לא יאומץ אבל עובדה! |
2 8מנות דגים 1
2 1מנות שרימפס

8בקבוק יין
סלטים חופשי!

כל זה אצלנו

110 שקלים

בלב ד !כולל הכל״!
העולם הזה 2255

ונאומך, אדוני
יום אחרי יום הכין אותי העיתון וזארץ לקראת הנאום
הגדול, ההיסטורי, שעומד מנחם בגין לשאת בניו־יורק
לכבוד זאב דבוטינסקי.
למחרת יום ר,נאום, לא טרח הארץ להזכיר אותו כלל.
ובצדק.
היה זה נאום — איך לאמר זאת בעדינות? — מביך.
בגין אמר שמדינת־ישראל ילא היתד, קמה לולא
ז׳בוטינסקי. ומדבריו עלה
כי היו לציונות רק שני
מנהיגים דגולים: הרצל יד
ז׳בזטינסקי.
זוהי תיזה מגוחכת.
כמי שהעריץ את ז׳ביו־טינסקי
בנעוריו, והמעריך
גם כיום את תרומתו הרבה
להיסטוריה הציונית, אני
מרשה לעצמי להעיר:
מר בגין הנכבד, מדינת־ישראל
היתד, קמה -גם בל׳
ז׳בוטינסקי. וגם בלי חיים
וייצמן ודויד בן־גוריון.
המדינה לא קמה תודות
למנהיגים ועסקנים. היא
קמה תודות לחלוצים שבאו
ארצה והשקיעו כאן את
דמם וזיעתם, ותודות לחיי לים
שלחמו על הייה, ותודות למאות אלפי אנשים אל מונים
שעבדו וקדחו ועמלו וחירפו את נפשם.
איזו התנשאות נוראה היא לחשוב שאיש אחד,
או שני אנשים, חוללו את המהפכה הכבירה הזאת! ומה
מלמדת.התנשאות נוראה זו על השקפת־עולמו של מנחם
בגין עצמו, ואולי גם על ראייתו את עצמו ואת מקומו
בהיסטוריה? (במקום שיש שניים, שמור מקום גם
לשלישי).
אני משוכנע שזאב דבוטינסקי היה קם ראשון להפריך
תיאוריה זו ולנקב בלון מילולי מנופח זה בחוש ההומור
החד שלו.
אחרי ככלות הכל, היה זה זאב ז׳בוטינסקי יעצמו
שהביע בשעתו את דעתו הצורבת על סיגנונו של מנחם
בגין.
זה היה בכינוס העולמי השלישי של בית״ר בוורשה,
בסתו . 1938 בגין, אז נציב־בית״ר בפולין, נאם נאום
בזכות הצורך לכלול בנדר הבית״רי את המילים ״כיבוש
מולדתי״.
את ׳תשובתו של ז׳בוטינסקי תיאר ישראל שייב
(אלדד) כך :
״פתח במשל החריקות. שלוש חריקות הן שהוא
שנא. את חריקת העגלות לפנות בוקר, כשאדם עוד ישן,
אבל חייבים לסלוח. להן. סוף־סוף הן מביאות לחם או
הלב. גם חריקת מכונות בתי־חרושת או חריקת קרונות־רכבת
על פסים אינן נעימות לאוזן, אך גם הן סוף־סוף
לתועלת הציבור. אולם ישנה חריקה אחת שהוא שנא
אותה בכל לב, ואין לה כפרה, כי כל תועלת אין בה :
זו חריקת הדלת על ציריה, .ונאומך, אדוני בגין, היה
חריקת־דלת שכזו׳.״

סופו של סייד בנימין
עמיקם גורביץ, הידוע גם בשם ״קול שדי״ ,בשל
התמחותו בקריאה מן התנ״ך, מזועזע.
זה קשור בחתונת בנו של גאנדי.
וזהו הסיפור :
היה היה צבר. לא סתם צבר, אלא צבר צבור ומצובר.
הצבר בה״א הידיעה, שיא הצבריות, איש הפלמ״ח. היה
לו שם עיבדי. מה זאת אומרת, עיברי? עיברי מארץ-
העיברים: רחבעם זאבי. כל־כך עיברי, עד שחבריו קראו
לו בשם ההודי גאנדי.
האיש הוליד ילדים. צברים אחד־אחד. מה זאת אומרת
צברים? אלופי-הצברים ! צברים מארץ־הצבר ! ומכיוון
שהאב הגא לא יכול היה להסתפק במתן שם עיברי-
צברי אחד לכל אחד, העניק לכל אחד מהם שני שמות
עיבריים־צבריים. מס׳ : 1פלמ״ח־יפתח. מם׳ : 2סייר־בנימין.
הגיע
סייר־בנימין לפירקו, וחזר בתשובה. ואחרי
שחזר בתשובה, החליט לשאת בתולה חסודה על־פי
שידוך. וכך, במזל טוב, נערכה החתונה.
המאושרים שקיבלו הזמנות לאירוע זה יכלו לשים
לב לפרט מעניין. סייר־בנימין איבד את אחד משני
שמותיו. עכשיו הוא נקרא בשם בנימין בילבד. שם
עברי טוב והגון. אך, למען האמת, אין זה שם צברי במיו חד.
זהו שם שהיה טוב לכל רב יהודי בפשמישל ובמינסק.
באו חבריו של גאנדי. אותם שבאו סתם, ואותם
שבאו להפגין. אך זה לא שייך לענייננו הפעם.
באו גם חבריו של בנימין, הסייר־לשעבר. בחורי־ישיבות
ואברכי־משי, כולם יראי־שמיים ומגודלי־פיאות,

ורבניהם.
האם זה זיעזע את עמיקם גורביץ? לא, לא זה זיעזע
אותו. על כל פנים, לא הרבה.
הדבר שזיעזע את עמיקם היה זה :
בגבור השימחה פצחו כל הבחורים הצעירים האלה
בשיר. והם שרו, כמובן ,״קול חתן וקול כלה...״

אלא שכל הצברים־לשעבר האלה שרו בהברה אשכי
נזית־אידישית :״קול חסון וקול כלוה...״

תום. גיא זמרי
מחשבה נוראה: האם באו אבותינו מארצות־הגולה
כדי להקים כאן, בארץ, גטו יהודי הדש?
האם זהו התוצר הסופי של המהפכה הציונית הגדולה :
גטו של אידיש ולאדינו, בדייסה של עיברי׳ת קלוקלת:
כלכלה של עיסקי־אוויר טפייליים: שחיתות של גבאים :
מדיניות של חנופה לפריץ?
יכולנו לחייך כאשר קרא גאנדי לבניו בשמות
האולטרה־צבריים. אך עכשיו איננו יכולים אף לחייך,
כאשר דור חדש של צברים זוכה בשמות כמו תום, מרי,
שירלי, יתוד, אלינוער, מורלי, שלי, גיא, לילית, בן, רוני.
שמות עיבריים טהורים וחדשניים, שיש לכולם מכנה
אחד משותף: כאשר יירדו בעליהם מן הארץ ויצטרפו אל
אחינו, בני־ישראל באמריקה, לא יצטרכו לשנות את שמותיהם.
הם יישאו, מן המוכן, שמות אנגלו־סאכסיים יפים :
,ץ 16־ 1 0 1ו1

׳ 1 0 )111 ,

,ץ 1 6ז 8111

, 660, £.00016ץ, 0117, 1,111ץ.8116116
היתד, לנו פיראמידה חברתית הפוכה. באו הציונים
והפכו אותה. קם עם של עובדי־כפיים, עובדי־אדמה. עם
של בנאים, מכונאים, מסגרים וימאים. ואז בא דור חדש
והפך את הפיראמידה שוב על ראשה. עכשיו הכל חזר
לקדמותו: עם של ספסרי־בודסה, של עיסקי־אוויר, של
הון שחור, של משתמטי־מם. שערי־הבורסה מעניינים
אותו יותר מאשר עקומות־הייצור. ואחמד ונזימה עובדים.
הבחירות באמריקה הבהירו לנו כי הנה הושלם
התהליך. למחרת־היום התנפל עם־ישראל בארצו המשוח־

או רי * ז מ רי

1111

וגין

ררת על רשימות מקורביו של הפריץ החדש.
ג׳ק קמם היה בסמינר בירושלים. אוהב־ישראל. אבל
קספר ויינברגר הוא מנהל בחברה שיש לה עסקים
בסעודיה. שונא-ישראל. צ׳רלס ווקר פעל לטובת החרם
הערבי. רע. דונלד ראמספילד השמיע בעבר הצהרות
פרו־ישראליות. טוב. אירווינג קריסטול הוא ניאו־שמרן
וידיד־ישראל. מצויין. אבל אבוי, ג׳ון קונלי הוא בעל
קשרים עם בנקים ערביים. אסון !
ומה, לכל הרוחות, הא עמדתו של אדמונד מיס? טוב
ליהודים? רע ליהודים? האם הוא שייך למאה השחורה?
אולי יש לו רופא יהודי, המשפיע עליו?
אילו היתד, לנו מדינה, היינו יודעים כי מדינאי
ארצות־הברית — אתמול ומחר — פועלים לפי האינטרסים
של ארציות־הברית. הם יכולים לפרש את טיבם של
אינטרסים אלה לכאן ולכאן. יהיו שיעמידו בראש שי קוליהם
את החשיבות העצומה של הנפט הסעודי. אחרים
יבינו גם את חשיבותו של צה״ל כמקל־חובלים, שאפשר
לאיים בו על אילי־הנפט. יהיה ביניהם ויכוח. בוודאי.
אך בוויכוח זה תהיה חשיבות מעטה מאוד לשאלה אם
מישהו מהם הוא ״אוהב יהודים״ או ״שונא יהודים״.
גדולי האנטי־שמים בעולם תומכים עתה בישראל, וראש
ממשלת־ישראל מחלק עיטורים על־ישם ז׳בוטינסקי לראשי
המאה השחורה באמריקה.
איני יודע מד, כתב היינט, בשנות ה־ ,30 כאשר נכנסה
לתפקידה ממשלה חדשה בוורשה. אך אני מניח שפרשניו
כתבו אז מאמרים שדמו מאוד למאמרי העיתונות הישרא לית
בשבועיים האחרונים. באידיש זה נראה, מן הסתם,
טיבעי יותר.
האם פילסודסקי — סליחה, רגן — אוהב יהודים?

לא וזנותי יהללו־יוה
אין לי יחס לגוויות. גם לא לגווייתי של עצמי.
ראיתי גוויות רבות מדי במילחמה. איני צריך אלא
לעצום את עיני כדי לראות בעיני רוחי גייבעה ליד
חולייקאת (חלץ) ,ועליה יותר ממאה גוויות של חיילים

מצריים •שחומים, כולם ממצריים העילית, שנהרגו בקרבך,דמים(
,החללים שלנו פונו לפני כן).
ראיתי חברים במותם. ראיתי מה מתרחש כאשר אדם
חי הופך בן־רגע אדם מת — שינוי כה עצום, כה מוחלט,
עד שאין לתארו. שום סצנה קולנועית של תיאטרונים
אינה מסוגלת להמחישו. הבינותי מדוע יצר הדמיון
האנושי את הביטוי ״נישמתו יצאה.״
משום כך לא איכפת לי מה ייעשה בגוויית, בבוא
העת. לדידי היא תוכל לשמש חומר־גלם לתלמידי־רפואה,
שיחליפו ביניהם הלצות בעת ביתורה. לדידי
אפשר גם לשרוף אותה ׳ולפזר את האפר מעל לים-
התיכון. פשוט לא איכפת לי.
אך ברור לי כי הרבה־הרבה אנשים מרגישים אחרת.
יש פחד מפני המוות — פחד שהיה תמיד אחד הכוחות
האדירים בתולדות האנושות, שהקים פיראמידות ודתות
ותרבויות. פחד זה הוליד את האמונה בתחיית־המתים,
אמונה פגנית־ שהסתננה גם ליהדות ולשאר הדתות הגדו לות.
אין אנשים יכולים להשלים עם העובדה שאחרי מותם
לא ייוותר מהם אלא גל של בשר הנרקב במהרה.
מכאן הדילמה לגבי נתיחות־גופות.
ההתנגדות הדתית לכך אינה מפליאה, אם לוקחים
בחשבון כי היהדות הפכה בישראל זה מכבר לפולחן
אלילי של עכו״ם (עובדי-כשרות,-ומזוזות — וגם עובדי־כסף־וממון)
.עובדי־אלילים אלה אימצו לעצמם את האמונות
הטפלות ביותר של הפגנים, והם מנצלים אותן
לשם צבירת השפעה, הנאות והטבות.
אבל יש גם בעייה הומאנית. וכאן מתחילה הבעייה
שלי.
ברור מדוע החברה מעוניינת בניתיוחי־גופות: להכשרת
רופאים חדשים, לקידום המחקר הרפואי והרפואה ביכי
ללה, לגילוי סיבות־המוות, לאיתור מחלות ומגפות, ול עתים
גם לפיענוח פשעים. כל אלה הן מטרות חיוביות.
כולנו מעוניינים ברפואה מתקדמת, וגם הדתי שבדתיים
הרב גורן הרחיק את עדותו ונדד עד לארצות־הברית כדי
לזכות בניתוח שרופאי ישראל מיטיבים לבצעו.
אך יש גם שיקול נגדי, הומאניסטי. אם אנחנו לוחמים
על זכויות־האדם בשטחים אחרים, האם ׳מיותר לנו לוותר
עליהן בנקל בשטח זה? והאם זכותו של אדם אינה
כוללת את זכותו לפחדייו ולאמונותיו הטפלות, כל עוד
אינן מזיקות לזולת? האם פוקעת זכיותיו של אדם על
גופו ברגע שהוא מת? האם אין לבני־מישפחד, זכות על
גופת יקיריהם?
הפתעתי את חבוי־הכנסת הדתיים כאשר השמיעתי
הירהורים אלה בקול רם מעל הדוכן, בפתח הדיון על
השינוי המוצע לחוק האנטומיה והפאתולוגיה. לדעתי ייש
לאזן את זכות החברה וזכות האדם, כפי שאנחנו נדרשים
לעשות בשטחים אחרים. כל נסיון כן ורציני להידבר על
איזון זה, במיסגרת מוסרית ומעשית, ראוי לעידוד.
אלא שהצעת־החוק הנדונה בכנסת אינה ׳מהווה בסידן
כזה. מבחינה עניינית, זוהי הצעה קלוקלת, המפירה
את האיזון באופן גס. אין היא מאפשרת במיקרים רבים
נתיחת־מתים גם כאשר הדבר דרוש להצלת חיי הזולת.
(אם יש תוכן חיובי כלשהו לדת, הרי זה היה צריך
להיות עיקרון דתי עליון !) היא מערמת מיכשולים שכימעט
ואי־אפשר׳ היה להתגבר
עליהם — אלא במיקרים
שבהם הודיע אדם מראש,
בכתב, על טופס מייוחד,
שהוא מרשה לבצע ׳נתיחה
בגופו. מי יארגן בארץ הזד
תמה המונית בזאת?
ברור לגמרי כי הצעת־חוק
זה אינה אלא תוצאה
של קנוניה נוספת בין ה ליכוד
וחברי־הכנסת הדתיים
— שכימעט כולם
ציניקאים גמורים, שבירידת
׳ונצלני־אמונה. העובדה
שהמערך ערך עימם בעבר
קנוניות דומות ושיישב עיכן
־ מ אי ר
מם בעתיד אינה מעלה ו-
אינה מורידה. לא במיקרה
אבי־יהחיוק הוא יהודה בן־מאיר — אחד הדמגוגים הציניים
ביותר בכנסת, היכול להפוך בהבל־פיו שחור ללבן.
למרבה הצער אין מחסור בציניקאים גם במחנה היריב,
זה של הרופאים. הרפואה עוברת בארץ ׳תהליך של דה־הומאניזציה,
התגברות הטכניקה על הרגש האנושי. אמנם,
יש הרבה רופאים מסורים, נאמנים, המחביאים תחושה
עמוקה של שליחות מאחרי מסכה מיקציעית קפואה.
אך יש גם רבים המתייחסים לחולה כפי שרוב חברי־הכנסת
ה״דתיים״ מתייחסים לחילוניים.
לפני שעליתי על דוכן הכנסת כדי לדבר על הצעת־החוק,
דיברתי עם ידיד, רופא מפורסם, שהשתתף ב נעוריו
לא פעם בהפגנות נגד הכפייה הדתית. הופתעתי
לשמוע כי לדעתו מפריזים בארץ בניתיוחי־מתים. הוא
אמר שרופא טוב, רגיש ואנושי יכול להשיג כימעט בכל
המיקרים את הסכמת המישפחה לנתיחה, אם הוא מסביר
ליה בכנות מדוע היא דרושה. לדבריו, אין רופאים רבים
מוכנים ׳ומסוגלים לעשות מאמץ זה.
הייתי רוצה להשתתף בדיון כן בין רופא כזה ובין
אדם דתי אמיתי, כדי לקבוע את התחום המוסרי והמעשי
בשאלה כאובה זו. אלא שהכנסת היא המקום האחרון
שבו יכול להתנהל ויכוח כזה. כי הכנסת היא, בסופו של
דבר, בורסה של ספסרים פוליטיים, ואת מיספר אנשי
המוסר והמחשבה בה אפשר למנות באצבעות.

1 1ז 5ו 18י 3 0
לביב נוחורין שבע
מאת יגאל
מיידוון דולו
קמצתונסו שו סנ ה לע סקי
מאי יזובת
הבנייה שד בלי יג אל הזוניץ

הסוו 1לאחו׳
חולירתולה שר סדוויוית
הנבלים:

חברת הבנייה קי״ם של צבי רכטר ושותפיו, שפרשו מ״סולל־בונח״ ,עובדת
לאחרונה עבור בני הורביץ בכניה נושאים.
לאחרונה קיבלה את הכנת בינוי שטח ״המחלבות המאוחדות״ ,ניול בורסת־

האדריכל מרדכי בן־חורין הגיש
תביעה על סך מיליון דולר נגד שאול
אייזנברג ו״בית אסיא״ .התביעה תתחיל
להתברר בבית-המישפט המחוזי ב-
תל-אביב ב 19-בינואר. בן־חורין טוען בתביעה
כי אייזנברג מסרב לשלם לו שכר־תיכנון
עבור ״בית אסיא״ שתיכנן.
בן״חורין תיכנו עבור אייזנברג גם את
הווילה הפרטית שלו בסביון. אחרי הגשת
התביעה ניסו אלמנטים שונים לשכנע
את בן־חורין כי יבטל אותה ויסתפק
בכמה שאייזנברג מוכן לשלם לו, אולם
בן־חורין לא נרתע.

דחקו מעביר
כעילות בדיה לחו ל בישלאחחברת בנייה

חברת-הבנייה
הפרטית הגדולה
ראל ,״זכריה דרוקר״ בע״מ, נכנסה
רונה לעיסקי־בנייה משותפים עם
״חירם־זאבי״ בקניה, וכן לעיסקי
בהונג־קונג. מנכ״ל ובעל החברה, זכריה
דרוקר, אומר כי ברצונו להרחיב את
הפעילות בחו״ל כדי להבטיח לחברה

מהנדס רכטר
קרוב לבנים

היהלומים ברמת־גן. היא קשורה גם בפרוייקט של הפיכת שטח־קרקע בבאר־שבע
למרכז״קניות. הקבוצה אינה קשורה בשום צורה לפרוייקט הבנייה להשכרה, מפני
שהמהנדט יוסף רף, אביו של החשב הכללי באוצר, איתן רף, הוא שותף בכיר
בקבוצה.

.עורגת״ מוכן

1ועולת

תנור 8נקש
חוא([..לסקור

בוגד־עור״ בלי
פ ילופ
מיפעל ״פולגת״ בקריית״גת הודיע על
נכונות לקנות ולהפעיל את המיפעל
״בגד עור״ ,בתנאי שלאסלו פילופ,
המחזיק עדיין בשליש המניות ובתפקיד
המנהל׳ יסולק מכל קשר עם החברה.
״בגד עור״ הסתבך בקשיים כספיים,
והאוצר מממן את הפעלתו. נטען כי
בעליו ומנהלו הקודם, פילופ, הוציא מן
החברה מיליוני דולרים. שר״האוצר יגאל
הירביץ דרש לנקוט אמצעים, אולם
שר־התמ״ת, גירעון פת, מונע זאת.
לאחרונה הודיע האוצר כי לא ימשיך
לממן את הפעלת המיפעל, והציע את
״פולגת״ כקונה. אולם גירעון פת מסרב
להוציא את פילופ מן החברה, ומנסה
למצוא קונה אחר באמריקה.
״פולגת״ רכש לאחרונה כמה מיפעלים
שהיו בקשיי ניהול וכסף, אולם תוצרתם
טובה, כמו ״לבני פרמה״ ו״לנה״ המייצאים
את מרבית תוצרתם לרשת ״מארכס
אנד ספנסר״.

אומו משיר
רשוזס..אוסוביאנק׳׳•
חברת ״אונגר סוכנויות״ של רמי
א תג ר תמשיך לשווק את מכוניות ״אוטו-
ביאנקי״ בישראל, וביטלה את ההצעה
שהיתה, שלפיה תעבור הסוכנות לחברת
״פיאט״ בישראל.
״אוטוביאנקי״ מיוצר באיטליה על־ידי
״פיאט״ .לפני שלושה חודשים החל שפל
!416

מיפעל־הפורמאיקה בעפולה ״תבור״,
מבקש כי הממשלה תרכוש את המיבנה
שלו ותשכיר אותו למיפעל בחזרה באותם
התנאים שהשכירה את מיבנה
מיפעל ״וולטקס״ לחברת ״תדיראן״• ה-
מיפעל הציע כי הממשלה תשלם 100
מיליון לירות תמורת המיבנה, ותשכירו
בחזרה, בתנאי איזור-פיתוח א׳ ,עם אופציה
לרכישה אחרי חמש שנים, ובמחיר
צמוד ב־ 70$בילבד. תנאים אלה קיבלה
״תדיראן״ מהממשלה, שהשכירה לה את
המיפעל שנסגר׳ ״וולטקס״.
בעלי ״תבור״ הזרימו לחברה, לאחרונה
20 ,מיליון לירות, וקיבלו מהממשלה
עוד 30 מיליון. הכספים נועדו
להחלפת מילווה לא-נוח של מיליון דולר.
המיפעל עובד בשתי טישמרות, ומייצא
את מרבית תפוקתו.

מנ1י 7חוש
ד ״ו ״נרס

יוסף מילוא יחליף את ישראל
גורל כמנכ״ל חברת כרטיסי״האשראי
״דיינרס קלאב״ .גורל פורש לפנסיה
אחרי שניהל את החברה במשך שנים
רבות. ל״דיינרס קלאב״ 15 אלף חברים
בישראל, המחזיקים בכרטיסים בינלאומיים,
לעומת 50 אלף כרטיסי אשראי
בינלאומיים של המתחרה, חברת ״ויזה״.
במכירות מכוניות בכלל׳ ואז החלו מגעים
על העברת הסוכנות. שני הצדדים
לא הגיעו לעמק השווה, והחלה גם
התאוששות במכירות ״אוטוביאנקי״ .באוקטובר
נמכרו יותר מ 170-מכוניות,
לעומת 80 בחודש קודם.

קפלן דרוקר
סוד הצינזצוס

מקורות-הכנסה, במיקרה של מיתון בבנייה
בישראל.
היקף העבודות של החברה בישראל,
המעסיקה 3000 עובדים, מגיע ל 12-מיליארד
לירות. ההון הנפרע של החברה
הוא 40 מיליון לירות. החברה לא חילקה
רווחים מעולם, וכל רווחיה מושקעים בה
בחזרה• החברה בונה בעיקר באיזור־חיפה
ובאזורי״פיתוח. היא מתחילה עתה ב-
120 דירות באילת.
החברה מצטיינת במהירות מדהימה
( 170 יחידות במיבנים של חמש עד שבע
קומות, שבבנייתן הוחל במארס השנה,
הגיעו בימים אלה, תוך חצי שנה לצביעת
דלתות וחלונות) ,ובחסכנות רבה.
על כלל 3000 העובדים בחברה יש רק
25 עובדי-מינהלה, ומספר זה כולל את
כל עובדי החשבונות (בעזרת מחשב) ,הגבייה,
הניהול והפיקוח. תודעת החסכנות
מפותחת בחברה, וכל ציוד או חומר ישן
משופץ לצורך שימוש חוזר במיפעליה.
דרוקר משקיע חלק ניכר טריווחי החברה
בעובדיה (הוא עצמו חניך התנועה
המאוחדת, ואשתו, אראלה, היא בתו
של שימעון אבידן, מראשי מפ״ם<.
עתה סיים הקמת מיתקני״ספורט משוכללים
במרכז החברה בקריית״אתא, ובמקום
בונים סופרמרקט, שימכור לעובדים
ולנשותיהם בשעות מאוחרות מיצ־רכים
במחיר זול ממחיר השוק. גם
המשכורות בחברה גבוהות מהמקובל בשוק.
החברה
מחלקת את אתרי־הבנייה ליחידות
נפרדות ועצמאיות, כאשר כל
יחידה ומנהלה שואפים לסיימה במהירות
מכסימלית, תוך קבלת בונוסים
נאים על מהירות הביצוע. החברה הקימה
מיספר ניכר של מיפעלי״עזר לצרכיה,
כדי שלא לחיות תלויה באחרים, שאינם
עומדים בלוח-זמנים, וגם חברות-בת ל-
שרותים, כמו חברה לשמירה ולאחזקה.

מסעו של שר-התיקשורת, יצחק מו־דעי,
לאשר תחנות שתעברנה תוכניות-

טלוויזיה בכבלים, נעשה כדי להוציא
מידי שר־החינוך, זבולון המר, את השליטה
על הטלוויזיה המשודרת• גורמים
בענף מסרו כי טלוויזית־הכבלים אינה
מתאימה לישראל, שהיא מיושנת, יקרה
וכי השר מודעי תומך בה רק בגלל
מאבקי-יוקרה•
בארצות״הברית פותחו שתי טכניקות
לגבי מנויים נפרדים על תוכניות אזוריות.
האחת מבוססת על שדורי-גלים כדוגמת
יו-אייץ׳-אם (המשודר בתל-אביב מגג
מיגדל״שלום) ,ואשר כל בעל מכשיר טלוויזיה,
שהתקין קופסת־חיבורים מייוח-
דת, הקרויה ״מערבל״ ,יכול לקלטה.
בעל״מכשיר משלם דמי״מנוי קבועים,
מקבל את המערבל, ובאמצעותו הוא
קולט את שידורי התחנה שהוא מנוי
שלה. התחנה מחליפה מדי פעם תדרים,
כדי להערים על יצרנים פיראטיים, המייצרים
מערבלים לא-חוקיים.
מנוי שאינו משלם את דמי״המינוי —
מופסקת פעולת המערבל שלו בלחיצת
כפתור בתחנה״המשדרת. שיטת שידור זו
אינה מצריכה התקנת מערכת-כבלים להעברת
השידורים, והיא זולה במאות
אחוזים מהשיטה המשדרת.
אולם שיטת המערבל מבוססת על
שידור התוכניות׳ ולכן מצריכה אישור
של השר הממונה על שידורים — שר-
החינוך. השיטה השניה, שיטת הכבלים,
תלויה בשר״התקשורת, האחראי על הנחת
כבלים. לכן דוחף מודעי לשיטת הכבלים,
שתכניס את המדינה להוצאות
מיותרות•
בארצות״הברית מנהיגים את שיטת״
הכבלים רק במקומות שבהם לא ניתן
לקלוט היטב בשיטת המערבל, כמו בניו-
יורק, שבה יש בתים גבוהים, או לוס־אנג׳לס,
שבה יש ערפיח (ערפל מעורב
בפיח) קבוע•

״סיור וטיול ־
ממשיך למכור
מכוניות סו ל
חברת ״סיור וטיול״ של ״אגד״ ממשיכה
לעסוק במכירת מכוניות בתשלומים,
בעלות הנמוכה בהרבה ממחירי״השוק.
החברה פועלת באמצעות סוכנות בשם
״סופר־קאר״ ,השייכת למרדכי אוור־ב
1ך. לפני כשנה נכתב כאן על התופעה
המוזרה של מכירת מכוניות בזול, והועלתה
האפשרות ש״סיור וטיול״ מסבסדת
את העיסקות בכספי הסובסידיות
שהיא מקבלת מהאוצר. אז עסקה ״סיור
וטיול״ ישירות במכירה, ואחרי הפירסום
הפסיקה את העיסקות. עתה חידשה אותם
שוב, באמצעות החברה האחרת.
כך, למשל, מוכרת ״סופר קאר״ מכונית
בתשלומים, בריבית של 144$בילבד,
לעומת ריבית של כ״ 200$שהיא הנורמלית
בשוק לעיסקות כאלה.
מנהל ״סופר״קאר״ ,מרדכי אוורבוך,
אישר את העלות הנמוכה, וגם שהמכוניות
הנמכרות רשומות על שם ״סיור
וטיול״ ,המספקת את המכוניות והמימון.

במדינה
עס קי ם
דרייבססור

סוף־סוף גם בישראל
אפשר לדחות את הקניות
ל־ 11 כלילה
״אצלי באופן קבוע נגמר הלחם
בשעת־חצות,״ הכריזה דיינה הררי,
אסיסטנטית של רופא־שיניים ב־מיקצועה.
״אנחנו
בדרד הביתה לחיפה,
עצרנו, כדי לקנות אוכל. ידענו
שכשנגיע לחיפה כבר יהיה מאוחר
והכל יהיה סגור,״ אמרו בני מיש-
פחת כץ.
למרות השעה המאוחרת — עשר
בלילה — המה הדרייבסטור, סופר מרקט
ענק, הממוקם בתחנת־הדלק
של רמת־אביב, מאנשים.
הדרייבסטור אינו המצאה חדשה•
חנויות־מזון, הפתוחות עד ל-
שעת־חצות, נפוצות מאוד בחוץ-
לארץ, אך חנות זו, שנפתחה על-
ידי מוטי סנדרס, היא הראשונה
מסוגה בארץ.
״הרעיון לפתוח סופרמרקט, ש יהיה
פתוח ברציפות עד 12 בלי לה׳
הוא בעצם של אשתי. לפניכן
היתר. לנו כאן, תחנת־הדלק,
חנות לאביזרי־רכב. על־יד החנות
עמד בניין נטוש. אשתי, בילי,
ואני, החלטנו לנסות לפתוח שם
משהו.
״בילי, שחזרה לא מזמן מאר־צות־הברית,
החליטה שהדבר ש הכי
חסר כאן הוא סופרמרקט
שיהיה פתוח עד מאוחר בלילה,
ויוכל לספק אוכל וסחורה אחרת
לאנשים שעובדים עד מאוחר —
לסטודנטים ולסתם כאלה שערימת־אורחים
הפתיעה אותם והם בלי
כיבוד.
״אז נרתמנו לעבודה, ובעזרת
שתי המישפחות, של בילי ושלי,
הקמנו את המקום.״
כמקום דחס מהפריזר .״כל-
כך בא לי לאפות עוגה פיתאום
ולפנק את בני־הבית,״ אמרה שו שנה
מזרחי בחיוך ,״אז בדרך-
כלל מתפשרים והולכים לחטוף
משהו בחוץ, ועד למחרת כבר
עובר החשק. אבל העובדה שאפשר
פשוט ללכת ולקנות את כל המיצ־רכים
הדרושים לעוגה, למרות ה שעה
המאוחרת, מזכה את ד,מיש-
פחה שלי בעוגה תוצרת־בית.״
מובן הדבר, שהמדפים העמוסים
במזון מושכים אליהם קונים רבים
כל־כך. אך העובדה, שמדור־הקוס־מטיקה
עמוס אף הוא, מפתיעה.
״נשים שעובדות יום שלם, ומגיעות
לערוך קניות בשעה כזו,
סימן שאין להם הרבה זמן להתעסק
בקוסמטיקה,״ הסבירה מלי
נעים, המוכרת החיננית, ששימשה
בעבר כדיילת של רבלון .״הן
מגיעות הנה, ויחד עם הקניות ה שוטפות
לבית, קונות גם את מוצ־רי־הקוסמטיקה
ומקבלות הסברים
וייעוץ.״
למקום התפרצה קבוצת־סטודנ-
טים עליזה .״יא־אללה סוף־סוף
לא נהיה חייבים לאכול לחם מה פריזר,״
צחק רני צדוק.
לרחל איתן מרמת־אביב היו כמה
הצעות ייעול .״אני חושבת שה מקום
צריך להיות פתוח 24 שעות
ביממה,״ אמרה. רחל היא פסיכו לוגית
במיקצועה. היא וחברתה,
חני וינר, מתגוררות ברמת־אביב
והן קפצו לדרייבסטור כדי לבדוק
את החידוש.
שני ליטרים דלק. מסתבר ש לא
רק נשים פוקדות את הסופרמר קטים.
שנק גברברים צעירים, יריב
ורועי קורניק, בני התשע והעשר,
הגיעו למקום עם אביהם, גדעון.
״אמא עובדת ואנחנו באנו לערוך
את הקניות בשבילה,״ אמרו הקט נים
בארשת-חשיבות, ומיהרו ל העמיס
את העגלה במיצרכי־מזון,
שספק אם אמם היתה בוחרת בהם
לו היתה עורכת את הקניות ב עצמה.
העולם
הז ה 2255

גם זאב ליברמן עבר בדרכו
הביתה, ורכש מיצרכים לארוחת-
הערב.
לא רק מהסביבה הקרובה הגי עו
אנשים כדי לבדוק את טיבה
של התופעה החדשה. אורלי הול-
צר, המתגוררת ברמת־גן, לא נר תעה
והגיעה לדרייבסטור למרות
המרחק.
״אנחנו שמים דגש על סחורה
טריה ושירות נעים. המוכרות אדיבות
ומחייכות כמעט תמיד,״ הס ביר
סנדר, בעל-המקום .״החודש
גם אירגנו מיבצע של שני ליטרים
דלק חינם עבור כל הרוכש
מיצרכים בסכום העולה על 300
שקלים.
״הדרייבסטור פתוח כבר כשבוע,
וכל התגובות שקיבלנו עד עכשיו
היו אוהדות וחיוביות. אנחנו מק ווים
שיימשך כך.״ סנדר ואשתו
נמנים על צוות־העובדים.
מסתבר, שההמצאה החדשה פתרה
הרבה בעיות להרבה מאוד
אנשים. מכל האיזור התקצבו שם
— רופאים, סטודנטים, נשים עוב דות
וסתם סקרנים וזללנים, שתיא-
בונם התעורר דווקא בלילה.
קשה מאוד להתעלם מהשלטים
הזוהרים, מה גם שהמקום ממוקם
בתחנת־דלק ומושך את תשומת-
ליבם של החולפים בכביש.
היחידה שלא כל־כך שמחה על
פתיחה המקום היתר. סטודנטית
שמנמונת, העונה לשם טלי קידר.
״מה יהיה עם הדיאטה שלי?״,
קוננה.

הדרייבפטור כרמת־ אביב
לחמניות בחצות

אורחים
ד? 31י 0אח הזרים

אזרח ישראלי היה זובח
?מעמד ש 7עדימדינה
— התייר גידון
לעשר שנות מאסר
המישטרה והפרקליטות לא שמ עו
כנראה את האימרה ׳׳הסבר
פניך לתייר״ ,שכן אחרת אי אפשר
להסביר את גזר־דינו של ברהם
קרסל. התייר האיראני, שהגיע ל ישראל
דרך תורכיה, כאשר ב אמתחתו
שגי קילוגרם הרואין.
קרסל הביא איתו את החומר בתוך
מכשיר טייס, שקרביו הוצאו ממנו
והוא מולא בסם הלבן. קרסל
השיג שיא ישראלי בכמות ד,הרד
אין שהבריח לישראל, ושמחירה
מסתכם ברבבות שקלים.
התייר לא היה חשוד על־ידי השלטונות
בהברחת סמים, אלא
עוכב במכס מחשש שהבריח מיצ־רכים
חייבים במס. ואז נתגלה ל מוכס
החומר הלבן שעורר את
חשדו. המישטרה שהוזעקה למקום
הבינה מייד במה המדובר, והת עניינה
במיוחד בקשר הישראלי
של קרסל. אך הוא סיפר שאינו
יודע מי מפעילו, ואינו יודע למי
להתקשר בארץ. לפי ההוראות ש קיבל,
היה עליו לשכור חדר ב מלון
בבת־ים ולהמתין לשיחת
טלפון.
תורגמן צמוד. המישטרה
שברה בקלות את קרסל, שלא היה
לו מכר ומודע בארץ, לא הבין את
השפה ולא ידע על זכויותיו ה אלמנטריות.
לכן הסכים מייד להו ביל
את המישטרה אל הקשר ה ישראלי
ולעשות כל שיבקשו ממנו.
המישטרה דאגה קודם כל לדלל
את שני קילוגרם ההרואין שהיו
בידיו. החומר לא נלקח ממנו כליל,
כדי שיוכל לשמש פתיון לישרא לי
שיבוא לקחתו וגם יפליל אותו.
אבל כדי להוריד את הסיכון הכספי,
השאירו השוטרים רק 20 גרם
הרואין נקי, ודיללו אותו בכמות
גדולה של אבקות לבנות חסרות
ערך. כל זה הוטמן במכשיר ה טייפ
המקורי, והתייר נשלח לדר כו
לבית־המלון שנקבע בהוראות.
בחדר שלידו שוכנו זוג חוקרי-
מישטרה, שהתחזו לזוג נשוי ונר-

קונה ליברמן

ונה הולצר
קניות בדרך הביתה
שמו כאורחי המלון. גם תורגמן
לפרסית ישב בחדרו של קרסל.
אולם באותו יום היו למישטרה
כנראה גם עניינים אחרים, ומכ שיר
הציטוט לטלפון לא היה פנוי.
לכן הוצב מכשיר שהקליט רק את
שיחותיו של צד אחד. החוקרים
לא יהו יכולים לשמוע את דברי
המטלפן, הם יכלו רק לשמוע ולהק ליט
את התייר ולקבל מפיו את ה מידע
על מה שנאמר באוזניו בצד
השני של הכשיר.
השיחה הראשונה שהתקבלה בחדרו
של התייר היתה מתורכיה.
קול שאל אותו משם אם הכל בס דר,
והתייר השיב בקול בוכים כי
נתפס, והוא מבקש עזרה. הקו
ניתק מייד.
״ ז הו ז ה ״ .שלושה ימים אחרי
כניסתו של התייר לארץ עדיין לא
התקשר אליו איש מישראל. אנשי
המישטרה כבר חששו, כי הישרא לים
הוזן הרו ואיש לא יתקשר.
אולם ביום השלישי התקבלה ה שיחה
המקווה. ב־ 6ביוני הזמין קרסל אדם שדיבר פרסית את
לבוא לרחוב הגייסות מס׳ 8ביד־אליהו.
כיוון שהאיש מעבר לקו
לא הוקלט, בגלל מחסור במכשירי
ציטוט, חזר התייר ושאל שוב ו שוב
על הכתובת המתייקת. מחד

סר מקום אחר רשם אותה על
שרוול הפיז׳מה שלו, אשר הוג שה
כמוצג לבית־המישפט.
בהתאם להוראות שקיבל מה־מישטרה
לא הסכים התייר לנסוע
ליד-אליהו. הוא טען כי אינו מכיר
את תל־אביב וביקש שיבואו אליו
למלון. ה צת השני הסכים לבוא
במכונית לבנה, ביום בצהרי היום
השישי.
המכונית הלבנה שהגיעה בש עה
היעודה היתר, נהוגה בידי חיים
זאדה 52 הוא הספיק לקבל
לידיו את הטייפ ולשאול אם ״זהו
זה״ ,ואז פרצו פנימה אנשי מיש־טרה
ועצרוהו.
התמימות שנוצלה. בינתיים
היו אנשי מישטרה אחרים עסוקים
בפיענוח השאלה מי מהמת־גוררים
בבית שברחוב הגייסות 8
הוא איש הקשר. לבסוף הוחלט
כי הכוונה היתד, לצעיר בשם הר צל
אד,רוני, שחמותו זיוה חנימוף
מתגוררת בכתובת זו.
מעקב הראה כי אחרוני אמנם
היה בתורכיה במועדים סמוכים
למיקרה. החומר הועבר לפרקלי טות
המדינה, והוגשו שלושה כת־בי־אי׳ן
ום. התייר, אשר הסכים
לשתף פעולה עם המישטרה נידון
השבוע על־ידי השופט המחוזי

שאול אלוני לעשר שבות מאסר.
חיים זאדה, המיוצג על-ידי עורך־
הדין אוטו גיפס, והרצל אהדוני,
המיוצג על־ידי עורכי־הדין עדנה
קפלן ומשה ישראל עדיין עומדים
לדין•
יש לשער כי לו היה קרסל בעל
קשרים ובקיא בענייני פלילים ב ישראל,
היה מצליח להשיג עמדה
של עד־מדינה ויוצא ללא עונש
כלל. או לפחות היה עושה הסכם
טעון עם התביעה וזוכה לעונש
קל שבקלים. אולם במצב הדברים
הנוכחי נראה כי נוצלה תמימותו
של התייר, והוא יהיה מעתה ל מעמסה
על אוצר המדינה למשך
עשר השנים הבאות, תחת שיוצא
נגדו צו גירוש מהמדינה לאלתר.
מישטרוה מיבצע ז 3ד

הרבה תרועות
מעט סטטיסטיקה
״היה כאן שינוי במדיניותה של
המישטרה. עד כה נהגנו להיות
סלחנים עם המשתמשים, אבל מח קרים
מוכיחים, שמעצרם של סוח־רי-סמים
משפיע על השוק לזמן
(המשך בעמוד )48

417

מה יש לך נגד

במדינה
(המשך מעמוד )47
קצר בלבד. לכן החלטנו להקטין
את הביקוש על־ידי מעצרם של
המשתמשים. במיבצע אשפתות
נעצרו בפעם הראשונה גם מש תמשים.״
את כל המידע, ועוד
יותר, מסר להעולס הזה העיתונאי־לשעבר,
דובר המישטרה, סגן־ני-
צב אריה ארד. הוא סיפר כי המיב־צע
היה בהיקף ארצי, ומילא את
כל המטרות.
כשנשאל הדובר כמד, שוטרים
השתתפו במיבצע, ידע להשיב כי
יותר מאלף איש, אבל מיספרים
מדוייקים לא היו בידיו. הוא גם
לא ידע לאמר כמה עלה המיבצע
למשלם־ד,מיפים הישראלי. כאשר
התבקש למסור פרטי מידע יסו דיים
— כמה אנשים נעצרו ואילו
כמויות סמים נפלו בידי המישט-
רה — הבטיח כי ישיג את המידע

גירסתו של הדובר כי סוחרי-סמים
אינם מחזיקים את המיצבורים בביתם,
ולכן לא היתד, אפשרות
לתפוס את הסמים בעת המיבצע.
לא היה גם צורך בכך, כיוון שנגד
קרוב למחצית העצירים היו כבר
ראיות מספיקות למישפט —
מקניות סמים שנעשו בעבר על-
ידי שוטרים מוסווים.
הדובר מסר כי המישטרה פית חה
בשנה האחרונה את הטכניקה
של קונים־סוכנים, הנשלחים על-
ידי המישטרד, לבצע קניות מבויי־מות
וללכוד את הסוחרים. ברור
כי שוטרים אלה, המתחזים לקונים
תמימים ומבצעים קניות של אצ-
בע־חשיש או כמה כדורי־סם, אי נם
נפגשים בסוחרים הגדולים, הם
נתקלים בפושרים, המתווכים הזעירים,
ונגדם הם יכולים להעיד.
כיוון שנגד כמחצית הנעצרים ב
קשה
להאמין כי מישטרת־יש-
ראל לא היתר, מסוגלת להערך
למעצרם של 172 סוחרי־סמים ב רחבי
המדינה בלי להבריחם מ ראש.
עורכי־
הדין הרוויחו. את
ההסבר למיבצע המוזר נתן קצין*
מישטרה, שביקש להישאר בעי-
לום־שם. הוא הסביר כי קיימת
תחרות קשה בין הזרוע־המיבצעית
במישטרה והזרוע־הפועלת־בשטח.
מאז נכנם לתפקידו המפכ״ל הח דש,
קיבלה הזרוע-המיבצעית עידוד
רב. וגם מיבצע זד, נעשה
שלא על דעתם של קציני מחלק-
סמים. המיבצע נכפה עליהם. איש
מאנשי חמישטרה, שנחקרו על־ידי
העולם הזה ואשר השתתפו במיב־צע,
לא ידעו לשם מה נעשה.
לבתי־המישפט בארץ החלו השבוע
להגיע נאשמים שנתפסו ב*

פיירקס
פיויוקיו שמפו — יעיל נגד קשקשים וגרויי עור הנובעים מכך.
פיוידקס שמפו הוא פיתוח מיוחד של מעבדות דרי פישר המתמחות בייצור
תבשיריס קוסמטיס בידע רפואי,
פיוידקס שמפו ריחני ונעים לשימוש.
פיוידקש שמפו מחטא את עור הראש ומנקה את השיער משומן, לכליו
ומקשקשים.
פייידקס שטפי — דרשו אותו בבתי המרקחת ובפרפומריות המובחרות
ותופתעו גס אתם מיעילותו׳.
0 0קוח 3א 8אטז 01ח 3ח^/

ה שצחה עצמה
הובר 84070

הובר 4070־ . 5
עוצ מ ה עד 850ואט,
ה מי לההאח רונ ה
ב ת חו ם שו א בי האבק!
שפע של א ביז רי ם
כלו לי םעםה שו א ב:
צינו רו תהארבה,
מבר שו ת מיו ח דו ת
ל ש טי חי ם, ל רי פו ד,
לוילונו תול פינו ת.
הובר — פי רו שו
אי כו ת ונו חו ת.

יהת מפיצים :״חוסן״ ,דיך פ״ת ,23ת״א ובחנויות החשמל המובחרות.

ישראקרט *715
עוד שרות נוסף ללקוחותינו !
מבחר מצלמות ואביזרים גדול.
פיתוח תמונות צבע על נייר קודק
או נייר יפני, לבחירתן.
מכירה, קניה, החלפה.
-¥צלומי פספורט, בן־רגע !

פנטנבדנר
תו טרמפ

חיפה,רחוב ה ח לו ק זב

׳צלקוחותללא 5ו42 5
י״;׳ 1ו

הוצאת הכלים

לחייל

מפכ״ד שפיר

דובר ארד
בלון הפיף,סום התפוצץ

הזה, וימסור אותו למחרת .״אם
אני לא אהיה, החומר יימצא אצל
הגברת ויינטראוב,״ סיים הדובר.
למרות שש שיחות-הטלפון ל-
מישרד הדובר, לא התקבלה למחרת
הסטטיסטיקה המובטחת, כיוון ש גם
הדובר וגם הגברת ויינטראוב
לא היו במישרד, ואיש לא ידע
דבר על הסטטיסטיקה של מיב־צע־אשפתות.
ביום
השלישי, אחרי שיחה נמרצת
בטלפון, ענד. פקד בשם קובי
בכר. אבל אחרי ציפיד, ארוכה וב-
אי־רצון בולט הואיל למסור את
הפרטים שהצליח להשיג אחרי
שלושה ימים של עבודה מאומצת.
לדבריו נעצרו במיבצע 172 סוח־רי־סמים
ו־ 68 משתמשים בכל הארץ.
הוא לא ידע למסור את כמות
הסמים שנתפסה, אך ידע לאמר
כי היא קטנה ,״כיוון שלא זו
היתד, מטרת־המיבצע.״ גם הוא לא
ידע כמה שוטרים השתתפו וכמה
עלה המיבצע.
היה זה מפתיע עד כמה היתד,
המישטרה קמצנית במסירת מידע
לאור זרקורי הפירסומת, ואשר
ממשי על מיבצע יוקרה, שנערך
פורסם שוב ושוב בכל מהדורת-
חדשות ועיתון במדינה. המישטרה
פשוט הגיעה למסקנה, שתוצאות
המיבצע היקר והיוקרתי היו מאכז בות,
ולכן השתדלה למנוע את
דליפתן לעיתונות. שכן אפילו לפי
המידע המיזערי שמסרה המישט־רה,
מסתבר, כי נזקקו לחמישה
שוטרים, לפחות, על כל עציר.
כאשר שליש מהעצירים הם מש תמשים
שמעצרם בוודאי לא היה
קשה או מסוכן.
קרנכ׳ל לידי. כמות הסמים
שנמצאה היתד, בה קטנה, שאיש
לא התייחס אליה. נכונה בוודאי

סניגורית לידסקי
הנזישטרה מביאה הכנסה
מיבצע כבר היו עדויות מלאות
של הקונים, אפשר היה לבצע את
מעצרם בכל עת, ולהגיש את כתב-
האישום על־סמך הראיות הקיימות.
מדוע בכל-זאת נערך הקרנבל ה לילי,
שבו השתתפו המוני שוטרים
ורכב מישרתי ז אומר הדובר :
״כיוון שרצינו בבת־אחת לעצור
את כולם, ולחשוף את הקמים.
וחששנו כי הדבר יוודע, וסוחרים
יברחו ויתחבאו״.

מיבצע. בפני השופט אורי שטרה־מן
בתל־אביב הופיעו שניים כא לה.
האחד היד, יובל קרונטל. צעיר
שסיים את שרותו בצה״ל לפני
זמן קצר. הוא עבר לגור בבית
סבתו במושב צופית, ועיבד את
אדמותיה. בכך עזר לממן את
במוסד־לחולים־כרמיים. שהייתה הוא התיר לחבר להתגורר עימו.
פעמיים קנו שוטרים מוסווים, לדב רי
התביעה, אצבע־חשיש מידי
שכנו לדירה. ביום המיבצע פשטו
שוטרים על הבית ועצרו את יובל,
שכן חברו כבר אינו מתגורר עימו.
חיפוש מדוקדק העלה כי בבית
נמצא 3.2גרם חשיש וצמח מרי חואנה
בעציץ. יובל נאשם בהה־זקת־סם
ובייצור סם — על-ידי
כך שקטף, פורר וצרך את עלי-
המריחואנה.
התביעה ביקשה את מעצרו עד
תום ההליכים. אך השופט שוכנע
מטיעוניה של עורכת־הדין, נירה
לידסקי, כי המקרר, אינו חמור,
וכי גם אם יורשע יובל ספק אם
יוטל עליו מאסר. עציר נוסף, ש-
חשיש לשוטר מוסווה, שוחרר ב נאשם
במכירת שתי אצבעות-
אותו יום. היו אלה דוגמות להצ לחת
המיבצע.
״היחידים שהרוויחו מהמיבצע
היו עורכי־הדין,״ התלוצצו במים-
דרמות בתי־־המישפט.

טיפזל מיזר

אסתר סהן אושפזה
כסית-חוליס לאחר
שהותקפה — אך את
התוקף שיחררה המישטרה
ביום השישי, בשעה חמש ב בוקר,
צילצל הטלפון בבית הו-
העולם הז ה 2255

ריה של אסתר כהן. מעבר לקו ה טלפון
נשמע קולה הנרגש של ה בת,
שהצליחה רק לומר ״אני בביתן
11 בבית־החולים תל השומר.״
ההורים הנרגשים מיהרו לבית־החולים,
ונדהמו לראות את פניה
הנפוחות של הבת. אסתר כהן היא
בת ,28 ולפני חצי שנה עזבה את
הקן החם בבית־הוריה ושכרה די־רת־חדר.
ביום
החמישי חזרה מבילוי פשוט
בחברת יעקוב פרון, ידיד שהכירה•
ולפתע הוא חנק אותה. ברגע
שהצליחה להשתחרר מאחיזתו׳ה נוקשה,
היא פלטה לעבר הבחור:
״היזהר אבא שלי הוא שוטר.״
הבחור המבוהל תפס בכלי ה ראשון
שהיה בהישג-ידו, וחבט ב־מיצחד,
של אסתר. מעוצמת המכה
היא איבדה את הכרתה. כשהתעוררה
גילתה שהיא שוכבת על ריצ־פת־המיטבח,
כשלצידה הבחור.
היא קמה וקראה לעזרה. ניר מט-
לון, הגר בדירה מעליה, הגיע מייד
ומצא את אסתר שותתת־דם. הבחור
שלצידה מיהר לעזוב את הבית.
בשל מצבה העגום המליץ ניר
שהוא יעזור לה להגיע לבית־החו־לים
כדי לקבל טיפול רפואי. אסתר
הסבירה לוי שהיא הותקפה, ועל-כן
הם ניגשו תחילה לתחנת־המישט-
רה הסמוכה למקום־מגוריהם. ה יומנאי
התורן בתחנת המישטרה
סירב להקשיב לסיפור בשעה
שתיים לפנות בוקר. אולם, גוון-
הקול המשכנע של נייר, שיכנע
אותו שיהיה עליו להקשיב ולר שום
את התלונה.
התברר שלפני שבועיים הכירה
אסתר את יעקוב גרון בבית חב רתה,
דליה. אולם היא הכירה את

מותקפת כהן
״למישטרה לא איכפת״
הבחור עוד מהימים שעבדה איתו
בבנייו־הבורסה.
שתיהן התייחסו אליו כידיד. הן
לא נתנו לו להרגיש שהוא רצוי.
פעמים מיספר ניסה יקי (יעקוב)
ליזום פגישה עם אסתר, אולם היא
דחתה אותו.
בערב יום חמישי היא נעתרה
להפצרותיו, והם יצאו לאכול ב־מיסעדה•
בשעה אחת אחרי חצות
ביקשה אסתר לסיים את הבילוי,
וכשהגיעו לביתה ביקשה שייסע
לדרכו. יקי התחנן לקבל כוס מים
קרים, והם נכנסו לביתה. אסתר
נגשה למקרר במיטבחה הקטן, ויקי
נדחף אחריה.
היא הוציאה קוביות־קרח, כש לפתע
חשה שידיו עוטפות את
צווארה .״לא הספקתי להבין דבר,
רק הרגשתי שנישמתי נעצרת מ-
עוצמת האחיזה.״ תבנית הקרח נש מטה
אל הכיור, ובשארית כוחותיה
ניסתה לברוח .״ידיו של יקי היו
חזקות ואפילו הטבעת שלי התכו פפה.
כשיכולתי לצעוק, איימתי
עליו שאבי הוא שוטר כדי שאולי
העולם הזה 2255

סתר התינוקות בי ש ר אל
**זכרי יהיה 20 אלף דו /
/״ לר,״ אמר עורך־הדין
התל־אביבי. הזוג שישוב נכחו
לא הניד עפעף .״רק תשיג לנו
ילד, ואנו מוכנים לכל,״ אמרו.
הדבר היה לפני כמחצית ה שנה.
הקבלן הירושלמי הק שיש,
המתקרב לגיל ,70ו-
רעיתו, שגם היא עברה כבר
מזמן את שנות החמישים, היו
נואשים. הם איבדו את בנם
יחידם במלחמת־יום־כיפור, ומ אז
ניסו בכל הדרכים להשיג
בן. אך במדינת־ישראל לא
היה להם כל סיכוי לאמץ ילד.
דיני־האימוץ בישראל הם
קשוחים ביותר, ומיספר התינוקות
המוצעים לאימוץ הוא
קטן מאוד. גם זוגות העוברים
את כל הקריטריונים הנדרשים
על־ידי החוק, מחכים לפעמים
חודשים ושנים עדי שהם מקב לים
ילד לאימוץ. הקבלן וזו גתו
לא היו כשירים לאימוץ
על־פי החוק בגלל גילם הגבוה.
זוגות
המחפשים תינוק הופכים
לפעמים נואשים עד־כדי־כך,
שהם מוכנים לעשות צע דים
חריגים ומסוכנים כדי לה שיג
את מבוקשם. מפעם לפעם
מתפרסמת בעיתונות מודעה
מסוג ״עשי לנו ילד״ .שבה
מבוקשת צעירה, שתיכנס להריון
ותמכור את ילדה לזוג
המאמץ. סכומים גבוהים ביותר
מוצעים לנערות המסכימות
לעיסקה כזו. והדבר משול ל קניית
חתול־בשק. איש אינו
מבטיח כי התינוק שייוולד, אם.
ייוולד, יהיה נורמלי, בריא
וחסון. וידוע על מיקרה שבו
נולד ל״מוכרת״ ילד מונגלו־אידי.
סכנה נוספת היא כי
ץ ! 311161 § 3 ¥ 6 1161*3 1 0 3־1161
המאמצים נתונים בידיה של
האם. היא יכולה לחזור״בה
ץ 6 6־ 001160 8116 0035 !111.1(01 8 *6 3 1
מהבטחתה, להגיש נגדם תבי עות
שונות, ולרדוף• אותם או

׳לסחוט מהם כספים.

־101־ . 1סז 10 113)1־ 11000:31110 1035 116 .1(163( 03$( •010:1161
ערים לסיכונים אלה היפשו
111 311)1 00111)1 0 0 1011861 § 1 0 6 /\11§61103 100)1 3 0 )1 31161161•.
הקבלן וזוגתו דרך אחרת כדי

־ )1 6 8 :0 0 1 6 11005 3 0 ) 1 § 11ז 116ז5 0 111)6 11100530)13 01׳ 0 15
להשיג לעצמם תינוק. הם גם

ז 0 3ז 0 1 1 1 0 0 1 6 5 1 0זסס ) -ס 0 0 6ס 0 § 11: :סזנ 5116 \ 0 3 5 1
רצו כי יהיה זה בן זכר, ש ?
.ק $ 1 2 3 0 1 0 0 :1 1 , 0 0 0 0 3 0 1161ז ס 1(01111 3 50011 5 3 0 6 0 5
יירש את רכושם בבוא העת.
ק 3 0 1 . 0 ) 10 0 3 0 1161ז § סזין ״ 1 0 0זי} ״ 3 ) 10ז 0ס 0 1ס ז׳1״11
הישועה באה להם דרך ידיד,
,ך) 0 0 1 ) 16 3 01111)1 101:11 016 ) 11031 3 1 :6 0 :1 0 0 , 3 )16ז ק 1(0 0 ! 0 3 :6
פעיל המפד״ל, אשר הפנה או .ק
6 )1 0 0 3 1 1 0 0 , 1 0 3 :0 1 0 1 0 :1 1 6 5 0 ) 1 1 1 0 6
תם לעורך־דין תל-אביבי. עו־בקניית

0 1 0 1 6 3 8 6 1101x 0 .

רך־דין זה התמחה, ז 1ס
נוקות מארצות דרום־אמריקה
עבור מאמצים נואשים. שכר־מודעות־אימוץ
בחוץ־לארץ
הטירחה שלו הוא יותר מ האבא
עזב והישראלים משלמים
מיליון ורבע לירות ישראליות,
ועל־כך נוספות ,־כמובן, כל
הבעייה היחידה שנותרה
קרב מועד הלידה המשוער, החלפת הדרכון ולידת הילד
הוצאות קניית־הילד, הטיסות
היא דתו של התינוק. אם אמו באה האשד, מישראל לאותה ורישומו בשם זר הן עבירות
וההסדרים המשפטיים בחו״ל.
עורך־הדין החל בחיפוש נמ אינה בת לדת היהודית, יצט ארץ, וכאשר עמדה הנערה בארץ הלידה, ואולי גם ביש רך
התינוק להתגייר. וכיוון ש ללדת, נתנה לה. הישראלית ראל.
רץ ביבשת דרום־אמריקה. לא
היה קל למצוא תינוק בן הגזע אין מגיירים תינוק שאינו יכול את דרכונה, והילד נולד בבית לכאורה,
אין כל רע באי הלבן
בגיל מתאים, ואשר אמו עדיין להביע את דעתו בנידון, ר,חולים כאשר הוא רשום כב
נולד מוץ ילד על־ידי זוג בריא ואח יהיה
צורך לעשות זאת בגיל נה של הישראלית אשר
תמסור אותו לאימוץ. אבל
עזבה את ראי המשתוקק לילד. במקומות
השבוע סוף־סוף הסתדר הדבר. מאוחר יותר. ואז ייוודע לילד לה בניכר. כאשר
שונים בעולם, שבהם נמצאים
מוצאו, וכל סיפור האימוץ. בית־החולים הפרטי והמפואר,
בפראגוואי מצאו שליחיו של
יתומי מלחמות במצב איום,
עורך־הדין צעירה; שהיתה מו אך כיוון שלפי החוק בישראל מסרה הנערה את התינוק ״ל מבקשים מאנשים בארצות שפע
אפשר לאמץ רק בן אותה אמו״ ויצאה מחייהם.
כנה למסור את בנה לאימוץ
כי יאמצו ילדים אלה ויצילו
שבועיים אחרי מועד הלידה
תמורת סכום מתאים. הדבר דת, ספק אם יוכלו הקבלן
את חייהם. בארצות־הברית
נמסר לקבלן ואשתו, והשניים
וזוגתו לאמצו בישראל לפני חזרו בני־הזוג לארץ ואיתם הרבו לאמץ ילדים מווייטנאם,
יצאו מיד לפראגוויי כדי להש גיורו.
בנם הקטן, שנולד להם בחוץ -קמבודיה ואף מתימן. יתכן כי
זוג אחר, שהשתוקק לבן לארץ. לא היה כל סיכון ב לים
את העיסקה, לאמץ את
גם התינוק מפראגוואי נחלץ
התינוק חוקית, ולהביאו ליש ולא זכה ללדת, החליט לאמץ דבר, כיוון שאשה אינה חיי מחיי עוני נוראים, וזכה לבית
ראל.
גם הוא תינוק ביבשת דרום -בת להצהיר על הריונה בפני חם ואוהב. אולם הדבר נעשה
בפראגוואי אין הגבלות חמו אמריקה. אך כיוון שהבעל נו כל מוסד רשמי, וכל
צעדים בדרך של מכירת יצור אנוש.
סע לרגל עסקיו לעיתים־קרו -פורמליים אינם נדרשים ממנה
רות על אימוץ כמו בישראל,
ובאותה מידה יכול היה הילד
בות ליבשת זו, לא נזקקו לעז עד הלידה. בדרך זו נחסך
ושם יכולים המבקשים לאמץ
להגיע להרמון בערב־הסעודית
את התינוק באופן חוקי. מאחר רת עורד־הדין. הבעל מצא ב מבני־הזוג כל עניין האימוץ או למצוא עצמו משמש כמשרת
שהדבר נעשה שם כדין, אין עצמו את הנערה המתאימה, והגיור של הילד. וכמובן בע בארץ אחרת.
הזוג עובר גם כל עבירה ביש שהיתר, בהריון מתקדם, וערך יות נפשיות ופרוצדורליות
אילנה אלון 1
את העיסקה עימה. כאשר הת שונות. אם כי יש לשער כי
ראל.
הוא יבהל ויירפה ממני. ואז הוא
דחף את תבגיודהקרח במצח.״

״אד תעוררי שערוריה״.

ניר מטלון מספר שהוא זיהה
את קולה המבוהל של אתי, אולם
אנשים רבים שמעו כמותו את זע קתה
מבלי שיצאו לעזרתה. כש
נשמעה
דפיקתו של ניר בדלת,
הסכים יקי לפתוח אותה, אולם לא
לפני שאסתר הבטיחה לו שהיא
לא תסבך אותו.
הדם ניגר מהחתך באף אל בגדיה
של אסתר, והיה צורך להע בירה
לבית־החולים. היומנאי ב־

תחנת־המישטדה אמר שאין לו
רכב, ובמכוניתו של ניר דלקה המנורה
האדומה, המורה על כך ש אזל
הדלק. על כן חשבו להתקשר
לתחנת מגדדוד־אדום. אולם גם
שם חיכתה להם הפתעה, הסתבר
שאין להם זכות להיעזר בשי
רות
מגן־דוד מכיוון שהמיקרה הוא
לא תאונה.
מהוסר־ברירה החליט ניר להמר,
ולצאת לדרך עם כמות הדלק ש נותרה
במכוניתו. הם הגיעו ל-
תל־השומר. היא התקבלה מייד.
(המשך בעמוד )54

קולנוע
סרטי ם
הרס 3 /־ 30
מי סו דולר
כל מי שביקר בחודשים האחרונים
באולפני יוניברסל בהוליווד, ביקור-חובה
לכל תייר בעיר הסרטים, גילח במקום
אטרקציה חדשה. בצד הכריש ממלתעות,
הקופץ מן המים וכמעט בולע את המבק רים,
לא הרחק מן הגשרים המתמוטטים
והתעלולים של איש־ששת־המיליונים, עו בר
הסיור המודרך ליד מכונית מישטרה
מרופטת, שצבעיה מתקלפים, ורמקול אדיר
מותקן על גגה. לכאורה, עוד אתר של
שרידים שנותר במקום אחרי הסרטת
סידרה טלוויזיונית כלשהי.
אבל ראו זה פלא, רק מניחות הגברות
האמריקאיות את עיניהן על הגרוטאה ה זאת,
ומיד הן פוצחות בצהלות חדווה.
״זה הבלוזמוביל,״ מציג המדריך בגאווה

ג׳ון בלושי ודן אייקרוייד כתפקיד ג׳ולייט ואלווד בלוז כסרט ״האחים בלוז״
להקת פופ בסערה תזזית
וזאת מבלי להזכיר את הסצינה האחרונה
בסרט, שבה מוצפת הכיכר המרכזית
של שיקאגו באלפי שוטרים, חיילים, כלי־רכב
צבאיים, יחידות־מחץ וצלפים. מסוקים
חגים מלמעלה ופסלו הענק של פיקא־סו,
הניצב דרך קבע במרכז הכיכר, כמעט
ונבלע בין ההמונים הגועשים. כולם, בלי
יוצא־מן־הכלל, רודפים אחרי האחים בלוז.
דן אייקרויד וג׳ון בלושי, שגי השחקנים
המגלמים את האחים, הם ניצוליה של
תוכנית טלוויזיה אנארכית בשם מוצאי
שבת חי, המשודרת מדי שבוע בטלוויזיה
האמריקאית ומזכירה ״ניקוי ראש״ שאיבד
את הצפון וויתר מראש על השליטה העצ מית.
שניהם הופיעו בסרטו הקודם של
לאנדים. אייקרויד שותף בכתיבה, ואילו
בלושי הוא אחד מאיתני הטבע של
הוליווד.

פראנק עוז
אירוניה ופארודיה
את כלי הרכב, וכולן רצות להצטלם לידו.
כאילו שאין מזכרת זוהרת יותר מן המקום.
אין טוב מזה כדי להמחיש מה עולל
סרט הדש בשם האחים בלוז לציבור האמ ריקאי.
אין היום איש שלא שמע ואינו
מכיר את ג׳ולייט ג׳ק ואת אלווד בלוז,
שני האחים המטילים את העיר שיקאגו
לתוך אנדרלמוסיה מוחלטת. הם נעים
ונדים בחוצות, כדי לאסוף את כל הנגנים
והזמרים הדרושים לחידוש להקת הפופ
המפוארת שלהם האחים בלוז, שהכנסותיה
הראשונות מיועדות להצלת בית־היתומים
הקאתולי שבו גדלו.
בעיקבות הסרט ׳האילם. האיש ש מאחרי
רוח התזזית הזאת הוא בחור
יהודי בשם ג׳ון לאנדים. צעיר שרשאי
לראות עצמו, במידה מסויימת, כאבי הקו מדיה
האמריקאית החדשה. שלא כרוב
הכוכבים החדשים שמאחרי המצלמה ב הוליווד,
לאנדים אינו בוגר בית־ספר
לקולנוע ואינו שייך לכנופיה מוגדרת.
ושלא כמו וודי אלן או מל ברוקס, אין
הוא איש החוף המזרחי, המנסה להת חכם
ולקשט את סרטיו באיצטלה של
סאטירה, אירוניה או פארודיה.
אם יש לו אבות רוחניים, הם נמצאים
בתקופת הסרט האילם, בימים שבהם הפכה
הפעילות הקדחתנית על המסו את המילה
המדוברת למיותרת בהחלט. בסימנים ראשונים
אפשר היה להבחין כבר בסרטו
הקודם של לאנדים, צעירים, שובבים ומטורפים,
שבו הפך קולג׳ אמריקאי לשדה־קטל;
מקום שבו השתייה, העישון והמין
הם עיקרי־החיים של הסטודנטים הצעי רים,
ואוי לו לזה שאינו משתלב באווירה.
המזון נועד או כדי להיבלע בצורה בהמית,
או כתחליף ל״פגזים״ ו״כדורים״ בקרבות
המנזה.
כרזד מכה ברזל. בעיקבות ההצלחה
המדהימה של הסרט, שהיה אחד הלהיטים

רוק בכנסייה באפטיסטית בהדרכת ג׳יימם בדאון
כל השיגיונות וכל השיגעונות

* לורל דהארדי~.נמור~ועגלג^״וגמיש
להפליא חרף מימדיו (הוא מבצע כמה הי פוכים
באוויר תוך כדי תפילה של מטיף
דתי שחור) ,בלושי הוא התגלמות האיש
שאינו מבין מדוע צריך לעבור מבעד
לדלת אם אפשר לעבור דרך הקיר. ואפשר
לסמוך עליו, שבהינף יד הוא אכן יהרוס
את הקיר כדי לעבור בו. אייקרויד, לעו מתו,
נראוז כמעט כמו ״נער אמריקאי

הגדולים של השנה שעברה בארצוודהב־דית,
פתחו אולפני הוליווד לא רק את
שעריהם, אלא גם את כיסיהם בפני לאנ דים.
והתוצאה היא האחים בלוז.
הסרט עלה, כך מספרים בחוגי המק צוע,
כ־ 30 מיליון דולר. כ־ 150 מכוניות,
כולל הבדוזמוביל( -הרכב שבו מעוללים
שני האחים כמה מן התעלולים המפחידים
והמצחיקים ביותר שנראו לאחרונה על
הבד) ,נהרסו כליל בזמן ההסרטה. זו
נמשכה זמן רב מעל למצופה, ומיספר
המשתתפים בה הלך וגדל מיום ליום.
ביום אחד נדרשו מאות רקדנים כדי
למלא את חללו של רחוב, מול חנות
כלי־נגינה שבה מדגים ריי צ׳ארלס מה
אפשר להפיק מאורגן חשמלי צנוע. ביום
אחר מקבצים מאות מכוניות מישטרה
מהבהבות, שיוצרות שיירה אינסופית על
הכביש, רודפות אחרי הבלוזמוביל של
שני האחים, ולבסוף נכנסות זו בזו ונמע־כות,
אחרי שהחליקו על הגג עם הגלגלים
למעלה או עברו כברת־דרך על שני גלגלים
בילבד. ברזל מכה בברזל, פחים מתכו פפים,
פנסים מתעופפים, שמשות מתנפצות,
ושוטרים זוחלים מתוך ההריסות,
מבלי שאונה להם כל רע. הטענה החמורה
ביותר של אחד מהם היא :״הם שוב
שברו לי את המשקפיים.״

ה״כלוזמוכיל״ מזנקת מעל ניידת־מישטרה (כרחוב כשיקאגו)
מוצג מוסיאוני
העולם הז ה 2255.

מוזהב״ .בחור יפה ותמיר, המעולל דב רים
מדהימים ביותר בקור־רוח ובשיוויון*
נפש, כאילו אינם יותר מאשר ציחצוח
שיניים בבוקר.
שני אלה לבושים חליפות שחורות,
משקפיים שחורים על אפם וכובע שחור
על ראשם. זוהי תלבושודאחידה המלווה
אותם לכל אורד הסרט, והם מזכירים
יותר מכל את השמן והרזה לורל והארדי :
בתאוות ההרס שלהם, וברצון הבלתי־נלאה
לתקוע סיכות בכל בלון נפוח מחשיבות
עצמית שנקלע בדרכם — שוטרים ו״חברה
טובים״ ועד לניאדנאצים שאותם הם
משליכים אל תוך הנהר. כל זאת, כמובן,
בהדרכתו של לאנדים, שאינו סגלה שום
רצון להטיף לעולם אחר או למסור
הצהרות רבות משמעות, אלא חוזר אל
האנארכיה המוחלטת של הסרט האילם.
כל השיגיונות. אסור לזלזל בפס קול
האחים בלוז. ולו רק משום שהוא
מתקשט בכוכבים־אורחים כמו צ׳ארלס,
ארתה פראנקלין, ג׳יימס בדאון, או קאב
קאלאווי.
הסרט על כל שגיונותיו לא יישכח
במהרה. החל מפראנק עוז (אביה של
מיס פיגי מן החבובות) ,המרים בשאט־נפש
אמצעי־מניעה משומש השייך לציוד
האישי של האסיר המשתחרר ג׳ולייט
ג׳ק (ג׳ון בלושי) ,וכלה בפגזי הבאזוקה
שיורה קארי פישר בשני האחים. הפגזים
מחטיאים את המטרה אבל הורסים, כבדרך־
אגב, כל חפץ אחר המצוי בדרכם.

פו אמהנפלאה
של וצח
שביל הזעם (מקסים, תל״אביב,
ארצות־הברית) — עלילת הסרט
מבוססת על סיפור אמיתי: צעיר
שחטף קטינה, לפני במה עשרות שנים, נדד עימה על
פני מרחבי אמריקה התיכונה. השניים הותירו מאחוריהם
שורה של מעשי רצח ואלימות מסמרי־שיער.
מבלי להשתמש בעובדות ההיסטוריות, שהיו מסבכות
אותו בפרשות משיפטיות אינסופיות, נטל הבמאי טרנס
(ימים ברקיע) מאליק את הסיפור הזה, והפך אותו
לפואמה קולנועית אכזרית ומופלאה, שדרכה משתקף חלק
גדול מן התרבות האמריקאית.
זהו סרט על הבאנאליות של הרשע, על הקלות
אדם יכול להפוך מסתם אזרח לרוצח, בלי שחזותו
תנה כהוא זה. שני גיבורי הסרט נראים בסופו,
בתחילתו, כשני צעירים תמימים המתייחסים לבל
שקורה להם כאילו מדובר בהצגה שבה הם צופים.
שבה תשכמו

נורטין
שין: צעיר תמים הופך לרוצח

זהו סרט על תרבות של כוח ועוצמה, של אינדיווידו-
אליזם ונשק חם. שלא כמו בסיפורים קודמים, דומים,
נוסח ״בוני וקלייד״ ,לא מדובר במורדים נגד המימסד,
אלא במאמינים נלהבים בערכי המימסד.
ומעל לבל, זהו סרט שבו הטבע, הצבעים, המרחבים
האינסופיים, החיות והציפורים, כל אלה נוטלים חלק

הדמויות

הראשיות

פעיל בהשתקפות הלכי־הרוח
ובעיצובן.
והו אחד הסרטים הבולטים ביותר שהופקו באמריקה
בשנות ה־ .70 וגם אחרי שהוחזק שש שנים במגירות, לא
איבד מאומה מחיוניותו. פגישה נוספת עם מאליק, הנעזר
כאן בנוכחותם המשכנעת מאוד של סיסי ספאסק ומרטין
שין, מוכיחה שהמדובר הוא באחד הבמאים המעניינים
ביותר של התקופה.
סינמטקים שסע גרמני 11191״!
בסוף החודש תינתן לקהל הסינמטקים
הזדמנות להתוודע לעוד אחד מן היוצרים
החשובים של הקולנוע הגרמני בשנים

אינ ט רי גו ת
ו פו לי טי ק ה

האחים עם אותה פראנקלץ
רעידת אדמה
האחרונות. זאת במיסגרת שבוע נוסף
של הקולנוע הגרמני. מכיוון שבמאי זה
משתמש בשפה קולנועית מובנת ופשוטה,
גם כאשר המסר שלו מורכב, יתכן שב קרוב
נראה גם את סרטיו על מסכי
הקולנוע המסחרי, כמו סרטי ונדרס, פאס-
בינדר והרצוג.
זהו ריינהרד האוף. בכל יתר הפעילים
בקולנוע הגרמני הצעיר, גם האוף הוא
בן לדור שאחרי המילחמה. כמו פאס־בינדר,
למשל, הוא הגיע לקולנוע דרך
התיאטרון, ואחר־כך דרך הטלוויזיה, שבה
ביים לא רק סרטי־עלילה אלא גם תוכניות
בידור. שניים מן הסרטים שיוצגו בשבוע
הגרמני בסינמטקים, מתיאס קנייסל ונתינים,
הם אכן סרטים שנעשו לטלוויזיה.
האוף הוא שותף פעיל במאבק של
בני דורו למען הגברת התמיכה של
המימסד בקולנוע, מבלי שתהיה לתמיכה
זו השפעה כלשהי על התוכן. האוף הוא
שותף בחברה אחת עם פולקר שלנדורף
(תוף הפח) ועם עוד כמה יוצרים בני
דורם, דבר המסייע להם ליהנות מחופש
מוחלט בתהליך היצירה.
ייצאי ח דו פן. הסרט שבו התגלה כ במאי
חשוב היה התקשחותו של פראנץ
בלום — סרט חריף במיוחד על בתי-
הכלא בגרמניה. .אולם שמו החל ללכת
העולם הזה 2255

המישחק האמיתי (צפון, תל־אביב,
ישראל) — איש־מינהלה
צעיר ומצליח, שעייף מן העולם
של המיסחר והתעשייה שבו היה נתון, מחליט להתגייס
למיפלגה ולהתמסר לעבודה בתפקיד ציבורי. הוא נקלע
למאבק של כוח, שבו נלחמים שני מנהיגים על השליטה
במיפלגה. הוא צריך לטפל בפרשה של פעיל מן הדרום
שקופת שרצים תלויה לו מאחוריו. בה בשעה הוא עובר
משבר בחיי הנישואין ומנהל רומן עם חברה לעבודה.
כזה הוא נושא סירטו הראשון של אבי בהן — סרט
שאפשר להעלותו על נס בנסיון הקולנועי הראשון בישראל
להתמודד חזיתית עם המציאות הפוליטית• לכוונו ת
ראויות, בלי ספק, לשבח, אבל התוצאה חושפת את הבעיות
האופייניות לסרט ראשון, ואולי יומרני מדי, של
במאי צעיר.
התסריט לוקה בחסר מכל הבחינות. מדובר בסרט
פוליטי, אבל כל מה שניתן למצוא בו הן אינטריגות
ולא פוליטיקה, אפילו לא למראית עין. הגיבור אמור
להיות נמרץ, מוכשר, תכליתי ומבוקש — אבל הוא מצטייר
בסרט בהססן, תמים בהתחלה ונבזה בסוף, חסר
בל חן אישי. קשה להבין מדוע נמצא מי שרודף אחריו.
ובאשר לאינטריגות הפוליטיות, חבר״כנסת שראה את הסרט
הפליט עם תום ההקרנה :״במציאות זה הרבה יותר
גרוע.״
בעייה חמורה יותר היא בעיית המישחק. ויסי פולק
בתפקיד הראשי צריך לשאת את הסרט על כתפיו, אלא

לפניו אחרי שלישיית סרטיו האחרונה :
פאולה פאולנדר, השחקן הראשי וסכין
בראש. בשלושה אלה מטפל האוף בנושא
שהוא כימעט חובה בקולנוע הגרמני הצ עיר:
יוצאי־הדופן שנידחים על־ידי החב רה
ונאלצים לסלט את דרכם בכוח.
פאולה פאולנדר הוא סיפור של מישפהת
איכרים שבו מתמקדת תשומת־הלב בנער
בן ,15 שאביו מתעלל בו ומנצל אותו.
המזור היחידי שלו — פגישות חטופות
עם נערה מבוגרת ממנו בשנתיים —
נגזל כאשר הנערה נוסעת העירה כדי להג שים
את חלומה ולהיות זבנית בבוטיק.
בסופו של דבר גם פאולה עוזב את
הבית ומחפש לעצמו עולם חדש.
השחקן הראשי הוא המשך טבעי לסרט
הקודם. מדובר בו בנער שהופיע בתפקיד
ראשי בסרט, אולם כשהסתיימה ההסרטה
הוא נאלץ לשוב הביתה, אל המציאות

דוד רם ומיכל בת־אדם: רק קאריקטורה
שהוא אינו מתאים לכך, לא מבחינה פיסית ולא מבחינת
ההתנהגות שהוא מגלם. הוא כבד מדי, מחוספס מדי,
מופנם מדי ומסורבל מדי. דויד רם הוא פשוט קאריקטורה
של כאריזמה פוליטית, ומיכל בת״אדם, חרף כל כישוריה,
אינה יכולה להמציא דמות מתוך חלל ריק. נוכחותה
היא יותר בבחינת קישוט. גבי עמרני הוא היחידי
שמצליח לעבור את המסך, אולי משום שדמותו היא
ה ק רו ב ה ביו תרלמ צי או ת ו הו א

ע צ מו

המשוחררביותר __

וגם המנוסה ביותר — שבצוות השחקנים.

הישנה והאפורה, אל האב האלים ואל
השיגרה העצובה. הנער בורח מן בית
ובא עירה, אל הבמאי שהעניק לו ניצוצות
של זוהר, ולו רק לזמן קצר. הבמאי
מתלבט בשאלה כיצד לטפל בנער ובמאודו,
ואינו מצליח למצוא תשובה. סוף
הסרט, שבו הנער מעלה בית־קולנוע באש,
רומז על הפסימיות של האוף באשר
ליכולת הקולנוע לפתור בעיות.
להתחיל מחדש. סכין בראש הוא
הידוע שבין סרטיו. מעשה באדם שמת עורר
בבית-חולים אחרי שנפגע בראשו
מיריה. הוא אינו זוכר דבר. ידידיו טוע נים
שהיה מדען מכובד שנפגע בראשו
מאלימות מישטרתית. המישטרה טוענת,
לעומת זאת, כי הוא טירוריסט מסוכן.
מבלי לדעת מה האמת, יוצא האיש לחפש
את אישיותו .״הוא זוכה להזדמנות שכו לנו
חולמים עליה, ההזדמנות להתחיל
מחדש,״ אומר האוף.

הסרט מהווה לא רק ביקורת חריפה על
צורת ההתנהגות של המימסד הגרמני,
אלא גם ניתוח מרתק של התהליך שבו
נאלץ אדם להיאבק בתנאים החיצוניים
ובמיגבלות הפנימיות, כדי לבנות מחדש
את אישיותו, כאילו החל לכתוב על דף
חלק וריק. מישחקו של ברונו גאנץ בסרט
זה הוא דוגמה נוספת לכישרון של מי
שנחשב היום בצדק, אחד השחקנים המ עולים
ביותר של הקולנוע האירופי.
מבקרי השבוע הגרמני יוכלו גם להת וודע
לשני סרטים של הרצוג שלא הכירו
עד כה: לב הזכוכית וגם גמדיס החלו
קטנים. הצמידות שבין הסרטים של שני
במאים אלה — מחד הריאליזם של האוף,
המקפיד מאד על האותנטיות של הרקע
בסרטיו, ומאידך ההפלגות הפיוטיות של
הרצוג — תמחיש לצופה הישראלי את
שני הקצוות שביניהם נע היום הקולנוע
הגרמני הצעיר.

׳שידח־צ
ל ע 3דחה התוצאה הראשונה של חילופי־הגברי
בעריכת השבוע — יוחן אירועים: היא
בבחינת פרווה. לא חלב ולא בשר.
הקטע ״זה היה השבוע שהיה,״ בעריכת
ע מיר ש בי ד, הביא חדשות במהדורת־פיקניק,
רצופת ניסוחים כמו ״במדריד
היה בהיר השבוע״ או ״גם אצלנו יליד
־פולין הוא מנהיג האיגודים המקצועיים.״
מדור חדש זה מזכיר מדורים מצולמים
מתוך אוגניוק הסובייטי או דבר השבוע
של שנות החמישים. היתה חסרה היד
הטובה שתצא מתוך המירקע ותלטף את
הצופים. הבל שעמיר שביב לא האזין
לתוכנית הרדיו השבועית של דורון רו־זנבלום,
פגישה סתווית, כדי לדעת מה
צורה היתד, לו לשבוע שהיה.

מאחרי הקל עי ם
מליאה שכזאת
ביום הראשון שעבר התכנסה מליאת
רשות־השידור לכינוס מיוחד ודחוף, שנועד
לדיון במחלקות־החדשות של הרדיו

הפתק של פאפו לעמירכ
הנזנכ״ל מסובב סביב האצבע
בהערה לפרופסור יוסף בן־שלמה, ש ציטט
דיעה על הטלוויזיה ממאמר של
בני מין גל אי (קפה הפוך) במעריב :
״אני שמח שנמצא סוף־כל־סוף מישהו
שמבין את בנימין גלאי.״
• עורד־הדין אהרון פאפו (נציג
לעם) :״פליציה לנגר ידועה ברבים כאחותו
של עראפאת.״
לסיכום: במהלך של ישיבת המליאה
בלט כי גוף זה, שנועד לשמש מייצג
דעתו של הציבור בקביעת מדיניות רשות־השידור,
הוא גוף פיקטיבי, מעין בית-
לורדים, שבו מחלקים כיבוד של עוגות־קצפת
ואפשרות לראות מקרוב את יעקב
אחימאיר, טוביה סער ואחרים, בעוד
שיו״ר הרשות, הפרוס׳ ראובן ירון, ומנכ״ל
הרשות, יוסף לפיד, עושים ככל העולה
על רוחם. יעיד על כך הפתק שאותו
שיגר במהלך הישיבה עורך־הדין פאפו
אל דובר-הרשות משה עמירב :״שים
לב איך המנכ״ל מסובב סביב האצבע
הקטנה שלו את חברי־המליאה.״

עם אל־סאדאת, היו בעלי משמעות חד שותית
מהמעלה הראשונה, ושונה מביקור
שיגרתי של פרס בהולנד או בארץ אירו פית
אחרת.
לפני כשלושה חודשים, כאשר השר
(בעבד) שמואל תמיר יצא לשיחות
בקאהיר בעניין האוטונומיה, קבע לפיד,
שאין לנסיעה זו ערך חדשותי כלשהו.

1ה ולאומתוו
טלוו, ו,
מחקר באמצעי התיקשורת,
תקד בידי האו״ם, במיסגרת
הבינלאומית,״ הגיע לידיה
מחלקת־התוכניות העבריות

אסתר סופר.

שנערך אש ״שנודהילד

מנהלת
בטלוויזיה,

אחד מפרקי־המישנה התמקד ב״הרגלי-
צפייה בטלוויזיה של ילדים מצריים״,
ומיין את לוח ההתעניינויות של הילדים
המצריים בנושאים המוקרנים אצלם על

פרישתו של אריאל ויינשטיין מהוועד-
המנהל של רשות־השידור עומדים נציגי
המיפלגה הליברלית בוועד־המנהל ובמלי את
רשות־השידור לאבד את תפקיד ה־סיו״ר
לטובת המפד״ל. מסתבר כי מקום
זה הובטח באחרונה לעורך־הדין מיכה
ינון, נציגו של שר־החינוך־והתרבות ב וועד
המנהל 0 9בערב־ראיונות שנערך
בכפר־סבא, גרם מנהלה־לשעבר של מח-
לקת־החדשות חיים יכין הנאה למנכ״ל־הרשות
לשעבר, יצחק ליבני, שראיינו.
כאשר נשאל יבין על-ידי ליבני על דמותה
הנוכחית של הטלוויזיה, הגדירה זה
כ״טלוויזיה של לטאות ועכבישים״ 9 0
לרגל ההתפתחויות הצפויות בפרשת תיק
אחרון אכו־חצירא, מינה מנהלה של
מחלקת-החדשות טוביה סער, את ה־כתב־עורך
יואל אסתרון ככתב־מיוחד
לסיקור מישטרתי־מישפטי של הפרשה עד
תומה 9י 9הודעות רשות־השידור על

עו1ת והוהדחות

חבר־מליאה פאפו
הטלפלא — זה כלב?
והטלוויזיה, ולביקורת של הערכת החדשות
והצגתן באמצעי־תיקשודת אלה.
אחרי פתיחה קצרה של יו״ר הוועד המ נהל
של רשות־השידור, הפרופסור דאוכן
ירון, תיארו מנהלי החדשות, יאיר
אלוני (מנהל חטיבת־החדשות של קול־ישראל)
ומוכיח סער (מנהל מחלקת־החדשות
בטלוויזיה) את התפתחות המח לקות
שהם ניצבים בראשן, תוך הצגת
הערכתם המיקצועית, כי אמצעי־תיקשורת
אלה (רדיו +טלוויזיה) ,ממלאים נאמנה
את תפקידם, כדווחים של אירועים, המביאים
את ״תזרימי המידע״ באובייקט,־
ביות/לקהל המאזינים והצופים.
אחרי הרצאת־הדברים העניינית והמגו־בשת
של אלוני. וסער, העניק היו״ר 10
דקות דיבור לכל אחד מחברי מליאת
רשות־השידור. בין השאר נאמרו הדברים
הבאים :
• א הוכה מירון (רעייתו של סיו״ר
הכנסת) :״יש לעודד הרגשת גאווה לאומית
בטלוויזיה וברדיו.״
• צכי ברנשטיין (בעבר ח״כ מטעם
המפד״ל) :״אני חושב שיש דברים שה ציבור
אינו צריך לדעת.״
• כלה אלמוג (נציגת אגודת־העי־תונאים)
:״פיליציה לנגר מופיעה בטל וויזיה,
מאחר שלא מאפשרים ללקוחות
שלה להופיע.״
$הד״ר יוסף נרכר (נציג הליכוד) :
״המושגים ׳שטחים׳ ו׳גדה מערבית׳ בשי-
דורי־החדשות הם נלוזים וחסרי כל בסים
היסטורי.״
9מנכ״ל רשות-השידור, יוסף לפיד,

הצבר כוח חסר־תקדים ברשות־השידור
השיג בשבוע שעבר סמנכ״ל הרשות,
•עלמה עבאדי, כאשר הדיח מתפקי דיהם
את מנהל מחלקת־ההדרכה של ה רשות,
דניאל עמית, ואת מנהל מחלקת
כוח־אדם בסועל, עמרם עמר. תהתם
מינה עבאדי את קצין־הביטחון של ה רשות,
חייב לב, שהוצב בראש גוף
חדש המכונה ״אגף כוח־אדם, הדרכה
וביטחון,״ במעמד של אגף עצמאי, בצד
הרדיו והטלוויזיה.
הקמת האגף החדש הזה נעשתה בלא
אישור מטעם הוועד־המנהל סגול רשות־השידור,
כפי שדרוש.
הקמת האגף החדש, הנתון כל־כולו
לשליטתה הבילעדית של המישנה־למנכ״ל
עבאדי, הוא בבחינת ריכוז כוח עצום.
במונחים של המיני-מדינה של רשות־השידור,
משול הדבר לאיחוד מישרדי
העבודה החינוך והביטחון תחת עינו הפקו חה
של עבאדי, שכספי רשות־השידור כבר
מצויים בשליטתו, במיסגרת זו אחראי
עבאדי על כל מינוי ברשות ועל כל
הדרכה מיקצועית, כאשר אלה משולבים
בביטחון.

לפיד?ורץ דברם
אין זה סוד שמנכ״ל רשות־השידור,
יוסף לפיד, מודע לעובדה שרבים סיכוייו
של המערך להגיע לשילטון בבחירות
הקרובות, תוצאה העשויה להשפיע על
גורלו כמנכ״ל הרשות. גם אין זה סוד
שכמה אנשי־מפתח במערך חוככים ידיהם
בהנאה למראה מלאכת עריפת־הכישרונות
שאותה ביצע לפיד במהלך השנתיים ש חלפו,
מאז נכנס למישרתו.
הוכחה גלויה לכוונותיו של לפיד ניתנה
בשבוע שעבר, כאשר מישלחת מיפלגת־העבודה
-שימעון פרס, אכא ארן
וחיים כ ר ־ ל ב — נסעה לקאהיר לפגישות
עם הנשיא אברור אל-סאדאת ועם
ראשי מיפלגת״השילטון שם. לפיד הורה
למנהלי הרדיו והטלוויזיה לשלוח כתב
טלוויזיה, שהוטל עליו לסקר את מיסגשי
המישלחת.
כתב-הטלוויזיה יורם רונן נתקל בסירוב
מוחלט מצידו של מנהל הרדיו :
ככתב לשני המוסדות. התוצאה היתה
שליחתו של כתב־הרדיו אמנון גדר.
כאשר נשאל דובר רשוודהשידור על
הסיבות לשליחת הכתבים לקאהיר, הוא
הביא את עמדת המנכ״ל, כי ״הביקור
של ראש האופוזיציה בקאהיר, ופגישותיו

בתכ אסתרון(כתחרות־יופי)
מיוחד לאבו־חצירא
מירקעי הטלוויזיה.
המחקר מביא נתונים מדהימים :״כא שר
הם מסיימים את הכנת שיעורי־הבית,
מתמקדת פעילותם של הילדים בביקור
אצל ילדים אחרים, בצפייה בטלוויזיה
ובהליכה לקולנוע. בין סרטי הטלוויזיה,
מעדיפים הילדים לצפות בסרטים קומיים,
בלשיים, דתיים, היסטוריים ולאומיים
(קומיים — /0״ ,61.׳39 בלשיים — ס/ס,50.42
דתיים — ,40.5170 היסטוריים — 40.510,),
ולאומיים 40.517,״
מחקר זה, שנעשה בידי ד״ר נאהד
ראמזי מאוניברסיטת קאהיר, מעיד על
ירידת המיפלם הלאומני בין בני־הנוער
במצריים. מדעי־התיקשורת בעולם טוענים
כי הטלוויזיה אכן מורידה מיפלם זה.

פסקול
הג ט או ת וו ש כ ^ שי ם
במהלך ישיבת מליאת רשות־השידור,
ציפצפו ה״ביפרים״ (איתוריות) אצל יאיר
אלוני וגירעון לכי ארי. למישמע ציפ-
צופם של הביפרים, אמר יוסף לפיד
למקורביו שהוא אינו יודע מדוע, אבל
הביפר שלו אינו מצפצף אף פעם
מסתבר שקיימת סבירות גבוהה, שעם

מועד־התשלום של ״החצי השני״ מטעות
את הציבור. מועד התשלום האחרון של
100 השקלים הללו הוא ה־ 15 בדצמבר
: 1980 ומי שמשלם את החצי השני לפני
כן — מפסיד. החשבון פשוט: מדד־אוק-
טובר עלה ב־ 11 אחוזים. מדד נובמבר —
כנ״ל, ומדד דצמבר יהיה גם הוא בעלייה.
מי ששילמו את האגרה עם תחילת מסע־הפירסום,
בראשית אוקטובר הפסדם
המצטבר לעניין זה יעלה על 20 שקל,
שהם כחמישית הסכום שיש לשלם לרשות־השידור
• י • באסיפת מחלקת התוכניות
העבריות, שנערכה לפני כשבועיים, בלט
המפיק חנינא אמוץ, שטען בעקשנות
כי המחלקה לא עשתה דבר מזה שנתיים,
לא קידמה נושא טלוויזיוני ולא טיפחה
וחידשה את תדמית־התוכניות שלה 6 9
אי-הבנות, אשר שררו בין אנשי חטיבת-
החדשות ברדיו לבין צוות עורכי ומפיקי
התוכנית כל צבעי הרשת נפתרו בפגישה
משותפת שערך מנהל קול ישראל גירעון
דכ״ארי, עם עובדי חטיבודהחדשות ומ פיקי
כל צבעי הרשת, בראשותו של
דויד מרגלית. תוצאת הפגישה, בהסכ מת
שני הצדדים, היתד! כי מעתה תהיינה
פריצות של מיבזקי־חדשות אל תוך כל
צבעי הרשת, כאשר האחראי על הפרי צות
יהיה רוני דניאל • 6
ה עו ל ס הז ה 2255

יום רביעי
4 9 . 44
• ספינת ;האהבה
( — 8.03 שידור בצבע)
— עוד אפיזודה בסידרד, ר,־
אמריקאית הקלילה, שמתארת
את המתרחש באוניית־טיולים
אמריקאית. קפטן מריל סט־בינג,
שפרש משירות על הים
(הקומיקאי הוותיק פיל סיל-
ברם) עולה על סיפונה של
הנסיכה ׳הפסיפית ויורד לחיי
בנו, סטאבינג הבן. הקומיק-
אית ג׳ודי קאנובה, שהיא אמה
של השחקנית דיאנה קאנובה
מבועות, מופיעה בתפקיד הגברת,
שתפקידה להסיח את
דעתו ישל סטאבינג האב מן
הים. גארי בארגהיוף הוא. נוסע
העולה על האוניה בשל פחדו
מהכלבים השורצים על היבשה.
בארגהוף נלכד בתאו על־ידי
כלב רועים גרמני מבולבל ו מאולף
יתר על המידה. דיי-
וויד לנדסברג וויינם באגטה הם
ה״קורבנות״ התמימים במישח־קו
השובב של שלוש חמודות
— ג׳ייו קרטין, סוזאן הלך-
פונד וג׳ואנה קרנם.

קאולי והמתאר את עולמם של
הומוסכסואלים. כמה ידידים
הומיוסכסיואלים. נפגשים במסיבה.
במהלכו שיל מישחק חברתי
תם נחשפים נפשית ונאלצים ל התמודד
עם האמת. במאי הסרט
הוא ויליאם פרידקין, מי ש ביים
גם את יהיקשו הצרפתי.
׳ושוטטות, המוצג בימים אלה
בארץ. פרידקין השתמש בסרט
זה בשחקני במה, שחלקם היו־פיע
גם בהצגה המקורית של
המחזה. המחזה, שזכה להצלחה
ברחבי העולם, הוצג גם בישראל.

השישי
של סיפור הילדים ה נודע
הסוס הזקן•

• לשיר כעמק ()0.15

— תוכינית־זמר שהוקלטה ב־מיסגרת
מועדון־הזמר של עמק-
הירדן. את השירה בציבור מנ חה
שרה שרון ולצידה מופיעים
זמרים ׳מהקיבוצים! .נושאה
המרכזי של התוכנית — שירי

יום ראשון

• בית פתוח ()8.03
— מישפחה של ישראלים מספרת
כיצד גידלה את ילדה בחי קה
של מישפחת צוענים בספרד.
עם מוסיקה צוענית.

• החבובות מארחות
את אנדי ויליאמס (8.30
— שידור כצבע) — קאר-
ימיט ובני חבורתו מארחים את
הפסנתרן־זמר אנדי ויליאמס.
הם מדמיינים כי בכוונתו של
ויליאמס לשיר ולנגן. להיטים
שלו, כמו נהר ירח. הוא שר
את סיפור אהבה לפייגי. גם
הדוב פוזי נפגש עם סאינטד,
קלאום.

יום חמישי
2 0 . 14
• סידרה חדשה —
השנים לאחר מכן ()10.10
— ג׳וליוס גדיים ׳נהרג בפרוץ

אמוץ: מהון להץ
יום חמישי, שעה 11.00
סתיו, והיא הוקלטה בקיבוץ
שער הגולן.

• אדווארד וגב׳ סימפ-
סון 10.05 שידור כ־צבע)
— מיכתבי ביקורת ו
קופד:
ספינת האהבה
יום רביעי, שעה 8.03
מילחמת העולם השניה, עת
יניסה להציל חיילים בדא1־
קירק. רוחו מרחפת עדיין על
כל המחשבות והמעשים של
אלמנתו ושיתי בנותיו. כעבור
׳עשרים שנה הן מבלות יחד
סופשבוע, וזהו סיפורה של דד
סידרה.

• מהון להון ()11.00

— ׳תוכנית טלוויזיה אולפנית
חדשה הסוקרת את מה שמת חולל
בשוק ההון בישראל. ב צוות
התוכנית משתתפים הפרופסור
יוסי גרוס מן הפקול טה
למישפטים והדוקטור של מה
סדן מן הפקולטה למינהל
באוניברסיטת תל־אביב. מנחה
התוכנית הוא הפרופסור ברוך
לב, דיקן הפקולטה למינהל ב אותה
האוניברסיטה. המפיק
חנינא אמוץ, מן המעולים שב־מפיקי
הטלוויזיה ומי שהיה ה־מיפיק־ימייסד
של כולבוטק ו עלי
כותרת.

יום שי שי
2 4 . 11
י• הקסם השחור (3.00
— שידור כצבע) — הפרק

• סקאג — שביתה
פראית 10.00 שידור
כצכע) — חבריו לע
רכילות
זדוניים מתחילים להו פיע
בעיתונות הבריטית ׳והאמ ריקאית.
כשראש הממשלה
סטאנלי ביולדווין שב מחופשת
הקיץ שלו, הוא מגלה כי ה כתר
הבריטי עומד במרכזה של
שערוריה המעוררת הדים בכל
העולם. הוא מקווה לדחות התערבות
כלשהי בפרשה, עד ל אחר
טכס ההכתרה הרשמי, ה עומד
להתקיים כעבור חצי
שנה. לדעתו אין כל סכנה ל משבר
חוקתי. כל עוד נשואה
הגב׳ סימפסון לבעלה. אלא
שהתאריך לדיון בבקשת הגירו שין
נקבע ל־7׳ 2באוקטובר ב־איפסוויץ׳
.לראש הממשלה
ברור שאם תקבל הגברת צר
על־יתנאי בתאריך זה הוא יהפוך
החלטי עוד ׳לפני ההכתרה,
וכך יוכל המלך. לשאתה לו ל־אשר,
בטרם הכתרה. ראש ה ממשלה
מבקש מאדווארד ל עצור
אית הליכי הגירושין, אך
ללא הועיל. בינתיים מצליח
ראש הממשלה לשכנע את העיתונות
הבריטית שלא לפרסם
פרטים כלשהם בעניין הליך ה גירושין.
הכל משוכנעים כי
אפשרות נישואי סימפסון ו־אדווארד
הוסרה מסדר היום.
אולם ב־ 26 באוקטובר יוצא
ניו־יורק דורנאל בכותרת :
״המלך יישא לאשה את וולי״.

בודה של סקאג מאשימים או תו
בשאפתנות יתר וברצון ׳ל צבור
עוצמה, אלא שבדידותו
גוברת. עובדה זו משפיעה גם

דאסן 15 :שנות זמר
יום שלישי, שעה 10.05
על מקורביו וגם על בני מיש־פחתו׳.

בנסון 11.20
המושל מתאמץ לקיים את הבט חותיו
מימי מערכת הבחירות,
בעיקר בנושא הצימצוימים. ב׳נ־סון,
משרתו הראשי, עושה כל
שביכולתו למלא את חלקו. בג־סון
מנהל פגישת־סגל במיטבח.
אלא שהכל מזלזלים בו, ובעי קר
הגברת הקשישה אלי בת
ה־ ,75 שהיא האופה הראשית
במיטבחו של המושל. טייליור,
עוזרו המיוחד של המושל, מס ביר
כי על במזון לפטר !6ל20
מצוות העובדים. על בנסון ל החליט
מי יפוטר, והוא נוטל
דוגמה מהמושל, שפיטר 6,000
עובדי־ציבור. לבסוף הוא מפטר
את הגב׳ אלי הקשישה. טייליור
מכנהו חסר־לב וקיטי, בתו של

לקראת שידוד: ג׳״ו קנדי הצעיר

הם היו ארבעה אחים. הראשון היה ג׳ו, אותו הועיד האב
ג׳וזף להיות נשיא ארצות־הברית. ג׳ו הטייס נהרג במילחמת־העולם
השניה. את מקומו תפס אחיו, ג׳ון פיצ׳ג׳ראלד, שנבחר
3־ 1960 לנשיאות ארצות״הברית, ונורה למוות לפני שסיים את
כהונתו. השלישי היה רוברט, שרץ לנשיאות 3־ .1968 גם הוא

22 . 11
— סידרה של סרטים מצויירים.
פס־קול בערבית ותירגזם
לעברית.
7000 שנות תכשי*

טאות 6.30 סרט-
תיעודי על התפתחותה של ה־תכשיטאות.

הנערים שבחבורה

10.05 סרט־קולנוע ה מבוסס
על. מחזהו של מורט

2 4 . 14
• תנועות משיחיות
כישראל (ג 8.03
סרט שלישי בסידרה, העוסק
בכישלונו של שבתי צבי וב-
התעוררותה של התנועה המשי חית
נוכח פגעי האינקוויזיציה
בספרד. על השפעתה של הקב לה
בטיפוח הראיה המיסטית
בדבר בואו הצפוי של המשיח.

• הפיל האפריקאי
( — 0.30 שידור כצבע) —
סרט תיעודי. הרפתקה טלוויז יונית
שצולמה ביערות־העד של
קניה, במצוד על הפיל האפ ריקאי
הענק, שמישקלו שישה
טון. פיל מרהיב, נופים נהד רים.

המובחרים — שאלה
של נאמנות ()11.00
— המובחר מייק ואלם מוצא
עצמו בצרות עם הממונים עליו
ובצרה שמעבר למסך הברזל.
ואלם נשלח לווארשה, כדי
ללוות ללונדון סוכן שערק, אלא
שהתוכניות משתבשות. המישט־רה
הפולנית מניחה ידה על
המובחר. הכישלון נראה בכיש לונה
של התחנה המקומית, אלא
׳שראש התחנה מאשים את ואלם.
ברינסייד, אינו מקבל זאת,
ומניח את הקאריירה שלו על
הכף, בטענה כי המובחר לא
הכשיל את הפעולה.

יום שליש•
2 5 . 14
• טייסי ריסוס ()0.30
— כתבה־סרט •של שיימעון יקו-
תיאל, שהצטרף לטייסי הריסוס
כדי לנסות ולבדוק את סיכוני
המיקצוע .׳מדוע אחוז התאונות
כה גבוה, מד. מושך את טייסי
הריסוס אל הסכנה, והאם הסכנה
היא בלתי־נמגעת.

• ג׳ו דאסן — חמש
עשרה שנות זמר (10.05
— שידור כצבע) — לפני

שבת
י• לולו הקטנה ()6.02

המושל, חורצת את דיינו: זהו
אדם בעל כוונות נתעבות. ה מושל
מוכיח את ביתו על חת־אכזריותה
לבנסון, בעוד שבנסון
יעצמו מוצא תעסוקה לקטי.

מוצאי־־שכת ()20.11
נרצח. האח האחרון, טד (אדווארד) מתעתד להמשיך גמירוץ
המישפחתי אל הנשיאות בבחירות הבאות בארצות־הברית.
הסרט ״ג׳ו קנדי הצעיר״ מתאר את ראשיתה של אגדת האחים
קנדי. הוא מבוסס על סיפורו של ג׳ו קנדי. הסרט מנסה לשחזר
את התחרות המתמדת בין ג׳ו לג׳ון, ואת המאמצים המתמידים
שעשו השניים, כל אחד בדרכו, כדי למלא את מישאלת הלב של
אביהם, שרצה לראות את אחד מבניו בבית־הלבן. את תפקיד ג׳ו
קנדי מגלם השחקן הנודע פיטר שטראוס, המוכר לצופי הטלוויזיה
הישראלית כרודי ג׳ורדאש מהסידרה ״עני ועשיר״.

כמה חודשים נפטר התקף־לב
הזמר הצרפתי ג׳י דאסין (בנו
של הבמאי דיל דאסין) .הותב־נית
הוקלטה באולפני הטלוויזיה
הצרפתית ויוחדה ל 15-שנות
הזמר של דאסין .׳כל שנה ב-
קאריירה שליו. מיוצגת על-ידי
להיט מפורסם מאותה שינה.

• וולטר, האיש הנורא
הזה 11.00 שידור כצבע)
— הפרק הרביעי, הנו שא
את הכותרת ״רעמים בפרוסיה״.

הטלוי 1ה
הב טובה
ל א כולה
לתפקד ע פנה למומחים!
אנ טנ ה פנה לאצטקו.
אנטקו היא
גרועה החברה היחידה

טיב הקליטה
של הטלוויזיה שלך
תלוי באיכות
ובהתקנה של האנטנה.
לכן, כשאתה רוצה
להתקין אנטנה חדשה
או לשפר
את הקליטה
של האנטנה הישנה

בכל גוש דן,
אשר מנוהלת
ע״י מהנדס אלקטרוניקה מזה 12 שנה, ומעסיקה טכנאי אלקטרוניקה
בכל צוות המתקין
אנטנות לטלוויזיה.

הנדסת אנטנות[

רחוב יהודה המכבי־ ,95 תל־אביב, טלפון .453514 ,456527

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

דוסום א״האל

אבן גנירול 110 תל־אניג
(פינת אנטוקולסקי)

טלפי( 77211$ ,227117
רשיון נהיגה
2800 שקל
בי״ס לנהיגה

טל2 5 3 2 3 0 .

בושם יוקרתי
:על מוגיטץ בינלאומי

בחורות שיריות משוחווות רוצות לערוך טיול בארץ,
מעוניינות להתכתב עם
גברים ישראליים רגישים.
פרטים: שוודיה אינטרנשיונל,
ת.ד ,2836 .ת״א.

תן ם מפ לחייל

(המשך מעמוד )44
אחרי צילום־גולגולת ובדיקת־עי־ניים
אובחן שהיא סובלת מזעזוע־מוח
והיא אושפזה מייד בביתן .11
היא ביקשה מהוריה להודיע ב־מישטרה
שהיא הותקפה .״לי זה
נראה כחמור ביותר שבחור כמעט
הצליח לחנוק אותי וחשוב שה־מישטרה
תגיע אליו.״
ההורים סברו גם הם שהמיש־טרה
חייבת להתערב, וכשפנו אל
השוטר שידע על המיקרה, הוא
השיב להם :״ניסיתי להתקשר
לביתה של אסתר, אולם היא לא
ענתה.״ ההורים הסבירו שאסתר כעבור אושפזה בבית־ד,חולים.
במה שעות הגיע השוטר אהרון
בוסידאן״ ,וגבה עדות.
מאוחר יותר הגיעו גם הוריו של
יקי, וביקשו מאסתר ״תתעלי ואל
תעוררי שערוריה.״ אביו של יקי,
סיפרה לה האם, סובל ממחלת־סוכרת
והמיקרה משפיע עליו ב צורה
קשה.

מיקדה

יחס מוזר שד המישטרה.

פנה לחברת אנטקו
והיא תתקין לך
אנטנה ראויה
לטלוויזיה שלך.

אותיז
דק קוטי.

במדינה

לא וק מיק ויוחות ]גרמים במייקמו 11
ואחיוו ז, נפי שקוה בביודחוליו0

להוריו קזל יקי היה חשוב שהפר שה
לא תפגע בעתידו .״אסור לך
לומר שהוא חנק,״ התחננה האם
בפני אסתר. הם גם הבטיחו לה
שיפצו אותה ואת הוריה.
דליה, חברתה של אסתר, ניזב-
רה שבאחד הבילויים החברתיים,
בזמן הריקודים, התפרצה אחת מ הבחורות
בזעם על האופן שבו יקי
נטפל אליה. אותה חברה סיפרה
שהוא נהג לספר על בילויים אני
טימיים, שהתבררו מאוחר יותר
כלא נכונים.
בעוד אסתר שוכבת בבית־החו-
לים, הגיעו הוריה לביקור נוסף
ובפיהם הידיעה שיקי נעצר. כש אסתר
היתה בבית־החולים, ציל-
צל שוטר לבית הוריה והתעניין
לדעת אם היא יצאה מבית־החולים.
כשההורים השיבו לו שבתם עדיין
מאושפזת, הוא המשיר לברר אם
דיבריהם נכונים.
למחרת הגיע לבית־החולים החוקר
יהודה בוסידאן, שביקש לדעת
פרטים על המיקרה .״למה
נתת לבחור ללכת אחרי שהוא
תקף אותך ז״ לאסתר, התשובה
ניראתה מובנת, אולם החוקר לחץ
עליה להשיב. היא היתד, מבוהלת,
לדבריה, והיה לה חשוב שהבחור
יעלם.
השוטר המשיך לשאול למה היא
דיווחה על מכה במצח, בעוד ש היא
מבחין בסימנים כחולים סביב
ארובות־העיניים. אסתר השיבה ב איפוק
שהרופא יוכל לענות לו על
השאלה זו.
״לפני שעזבתי את בית־החולים,
סיקרן אותי לדעת אם החוקר לקח
מיכתב רפואי מחדר־המיון, כפי
שאמר לי,״ סיפרה אסתר. המיב-
תב היה צריף להיות מצורף לתעו*
דת־המעצר של יקי גרון.
״ניגשתי לחדר־המיון והאחות
בדקה בספרים ונוכחה לראות שה־מיכתב
לא נלקח.
היא נסעה לתחנת־המישטרה, שם
נודע לה שיקי השתחרר בינתיים.
״הייתי המומה, הרגשתי חסרת-
אונים בכל מה שעבר עלי, וכעת
גם במישטרה מתעלמים ממני.״
הדם על הריצפה כבר יבש בבי תה,
אולם את המישטרה זה לא
עניין והיא אף לא טרחה לבוא
ולראות.
בפקודת השיחרור ממעצר של
יעקוב גרון רשום :״זה היה מיק רה
חמור של תקיפה. המתלוננת
מאושפזת עם פגיעות קשות ב־בית־החולים.
התוקף יכול להשתח רר
בערבות של עשרת אלפים לי רות.״
״ראיתי
שאני נותרתי לבדי עם
החוויה הקשה שעברה עלי. ב־מישטרה
לא מוכנים לדבר איתי,
יעקוב שוחרר, בשל העיצומים ב־בית־החולים
לא ציידו אותי ב־מיכתב
היכול להוכיח מה עבר
עלי• הברירה היחידה שנותרה לי
היא לפנות לעורד־דין, שיעזור
לי לגלות פרשה עגומה זו.״

^ ארץ כולה היתה נרגשת, כ י
י שנודעה סיבת מותם של שני
חולים בבית־החולים בלינסון.
הדבר אירע כשהשניים קיבלו
בטעות תמיסת־פורמאלין, שהיא
רעל קטלני לבני-אדם.
הם הגיעו לבית־החולים לבדי קת
העמסת־סוכר, ולשם כך היה
עליהם לשתות תמיסה המכילה
מים, לימון וסוכר. .
מכיוון שהאחות היתה עסוקה
מאוד, הכינה את התמיסה הפשוטה
הזאת עובדת־כוח־עזר.
שתי התמיסות נראות, לכאורה,
זהות. שתיהן נראות כנוזל שקוף,

אל־פחם, שהובא לטיפול במירפ־את־החוץ
של בית־החולים עפולה
בשל דלקת-אוזניים. הרופא ב־מירפאה,
שהתכוון להזליף אנטי ביוטיקה
לאוזנו של התינוק, נתן
לו בטעות חומצת טריכלור אציט,
שהיא חומצה חריפה הגורמת ל כוויות
בעור.
מספר אביו, חסן אגבריה :״ה רופא
השכיב את הילד, ניקה את
האוזניים מהמוגלה, ואז טבל
פתילת-צמר־גפן בנוזל שהיה ב בקבוק
לידו. את הפתילה עם הת רופה
החדיר לאוזן השמאלית, ו הפך
את הילד כדי לטפל באוזן

לטיפה ואחמד אג׳כריה
״הלכתי למות״
חסר־צבע, והן עומדות זו לצד זו
בארוך התרופות.
טעויות רפואיות אינן נדירות ב־בתי־החולים,
אך דרכן להישכח.
רק כשהן נחשפות בפני הציבור
הרחב הן גורמות שערוריה.
דוגמא לכך אפשר לראות ב־מיקרהו
של אחמד אגבריה, תינוק
בן ארבעה חודשים מהכפר אום־

השנייה. הילד החל לצרוח, ואימן
חשה אליו מייד וראתה שהוא מכ חיל.
היא ביקשה מהרופא להביט
בתינוק, ורק אז נוכח הרופא שה נוזל
לא היה מבקבוק האנטיביו טיקה
שבו התכוון להשתמש. מייד
הוצא הפתיל מהאוזן, שהספיקה
לבעור מהחומצה החריפה.״
רופאים אחרים, שהוזעקו אל

ושמות וטעויות שר רופאים
בירינסון, אלא גם מיקרי נמת חמורה
המקום, נחרדו מהמראה שנגלה
לעיניהם. עור האפרכסת שינה את
צורתו וציבעו.
רופאי מחלקת אף־אוזך גרון בביתר,חולים
עפולה הודו, אמנם,
בטעות שנגרמה, אך ניסיונותיהם
לתקן את הנזק עלו בתוהו.
טעות אנוש
^ שה היה להורים לצפות ב־
* | סיבלו של ילדם ,״כאב לנו
־*ראות את הילד סובל כל־כך,
והזדעזענו מהסיבה שגרמה לכך.
כל הילדים שלנו נולדו בביודהחו-

בבית־החולים לא הלך האב לע בודה,
מכיוון שכל יומו היה טרוד
בנסיעות בין בית־החולים ושאר
ששת ילדיו, שנותרו לבדם בחורף
הקר בבית.
אחרי שהתינוק שוחרר מבית ר,חולים
והוחזר לביתו, קשה היה
לשמור עליו. בגלל גילו הרך
נאלצו ההורים להשגיח עליו שמא
יסיר את התחבושות. לבני הבית
נגרמה עוגמת־נפש רבה .״לא
יכולתי להביט במוגלה ובאוזן
המעוותת הזאת. וקשה לי להשלים
עם העובדה שבאיזורי הכווייה
לא יצמח לילד שיער לעולם,״
אומר אביו.
כשהעור הגליד, הסתבר, שה
אחמד
אג׳כריה
נכות לכל החיים
תינוק נותר עם דפורמציה של
האפרכסת והצרות בתעלת־האוזן
עד־כדי סגירת התעלה, והיה צורך
לפתוח את תעלת האוזן ללא הר דמה,
ולהחדיר טמפון טבול בנוזל
כדי לשמור על הפתח. ההורים
התבקשו להרטיב בביתם את ה טמפון
ולחזור כל יומיים לבית־החולים.

העיוות שנגרם לאפרכסת
יוכלו לתקן בניתוח פלאסטי כש התינוק
יגיע לגיל בגרות. בינ תיים,
איש אינו יכול לדעת אם
נפגעה יכולת השמיעה שלו.
חתן פגום
חסן אג׳כריה
הרופאים לא התייחסו
לים עפולה. קורה שרופא טועה. גם
לרופאים יש בעיות אישיות, ואולי
הרופא שטעה היה מוטרד בשל
עניין אחר, אבל הטעות הזו גרמה
נזק לילד שלא היה אשם.״
התינוק הועבר לבית־החולים
עפולה, אך גם שם היה עליו להי טלטל
מכיוון שמחלקת אף־אוזן-
גרון היתה עמוסה. גם במחלקת־ילדים
לא נמצאה לו מיטה פנוייה
ועל כן הוא נשלח למחלקה־האור־טוסדית.
התינוק
נאלץ לעבור ייסורי-
תופת מכיוון שהיה עליו לעבור
בדיקות־דם ומפאת גילו הרך ניתן
היה להוציא את הדם רק מווריד־הצוואר.
גם הכוויה בעור גרמה לו
לכאבים עזים. הוא נתקף בצרחות
כשמישהו מהצוות־הרפואי התקרב
אליו, סירב לינוק חלב משד אימו
בשל הכאב בפנים, וחובר להזנה
דרך אינפוזיה. כשהתאושש, הורו
הרופאים לתת לו חלב מבקבוק.
שלושה חודשים נמשך הסיוט
עבור הילד ואילו להורים היה
חשוב שהוא יקבל את הטיפול
הרפואי ולא פצו פה .״הרגשתי ש אני
מתמוטטת מול הסבל שעובר
הבן שלי,״ מספרת אימו.
בתקופת אישפוזו של התינוק

^ יום התינוק בן שנתיים,
• 1והוא סובל מדלקות חוזרות
באוזן. מכיוון שהנזק הראשוני
נגרם לו במחלקת־אף־אוזן־גרון מסרבים בבית־ד,חולים עפולה,

מישפחת אג׳כריה (אחמד כמרכז כזרועות אחותו)
המישפחה הפכה אומללה

רופאים אחרים, שאליהם מופנה
התינוק, לטפל בו. כולם ממהרים
לשלוח אותו לאותה מחלקה ב־בית־החולים
שאחראית למומו.
להורים יש הרגיזה שרופאי
המחלקה מתעלמים מהם, וילדם
אינו זוכר, לטיפול מסור.
״היופי הוא בפנים של הילד.
אנחנו לא יכולים להשלים עם ה מום
שנגרם לו. זה כואב לנו
כהורים, ואנחנו לא יכולים לדעת
עד כמה השפיע הסיום הזה על
נפשו של הילד.״ קובל אביו.
בני־המישפחה חוששים מפני
עתידו של הילד. הם לא יודעים
כיצד יקבלו בני גילו את המום
שלו. מחריד אותם לחשוב שהוא
יאלץ לספוג הרבה קריאות־גנאי.
מישפחת התינוק היא מוסלמית.
למרות שהיא מרגישה משוחררת
ממינהגי המסורת, היא חוששת
שיום אחד, כשאחמד ירצה לשאת
אשה, תתייחס אליו מישפחת ה כלה
בלפחות בערכו בגלל מומו.
כבר היום נאלצת המישפחה
להתמודד עם מבטי הסלידה של
השכנים .״אני מרגישה שאנשים
קרובים, הנכנסים אל ביתי, נמ נעים
מלהסתכל על הילד,״ אומ רת
האם.
אין ספק מי אחראי לסיבלו
של הילד. בחוות־הדעת־הרפואית
כתוב :״קיימות צלקות רחבות
עם כיעור ניכר בתעלת־האוזן־
החיצונית עם הצטלקות. רפורמציה
ניכרת של האפרכסת וצל־קות
בעור. אזורים קרחים בתוך
אזור השערות. הכל נגרם כתו צאה
מכוויות על־ידי חומצה טרי־כלור
אציט, שהוכנסה בטעות
על־ידי רופא לתוך האוזן ה שמאלית.
הרופא הבחין והיה מודע
לטעות. את הנכות מעריכים ב־
,ס/ס 20 לצמיתות, וניתוח פלאסטי
יהיה בלתי־נמנע בעתיד.״
אך הרופא שגרם לנזק לא נח שף
לידיעת־ד,ציבור. הוא ממשיך
לעבוד כרופא במחלקה, ואף קי דומו
המיקצועי לא נפגע. רק
בימים אלה הגישו הורי התינוק
תביעה נגד קופת־חולים, שבה
הם דורשים תשלום פיצויים עקב
הפגיעה בגוף הילד.
בדיווחים רפואיים שונים, המת פרסמים
לידיעת הציבור-הרחב,

״הסטטיסטי׳
לכתוב : נוהגים טיקה מראה שאחוז התקלות הוא
אפסי.״ ואכן, המדע המתקדם
יודע היום להביא מרפא למחלות
רבות, שעד לפני תקופה קצרה
נראו השוכות־מרפא.
המישפחות, שבהן נפגע אדם
עקב טעות בטיפול רפואי, אינן
יכולות להתייחס אל יקירם שנפגע
כאל חלק מהסטטיסטיקה.
פיצוי כספי
^ דם מגי ע לרופא מתוך אמונה
שזה יצליח לרפאו. לכן
קשה להתייחס לטעות אנושית זו
בסלחנות. הדבר בולט יותר כש בוחנים
זאת מנקודת־מבטו של
חולה שנפגע. שכן הנזק הרפואי
שנגרם לו הוא חמור ביותר, וכל
שיש ביכולתו לעשות הוא לפנות
לבתי־מישפט, דבר הכרוך בבידוי
קרטיה ארוכה ומסובכת, שבסופה
הוא מצליח לזכות בפיצוי כספי;
שאינו עומד בפרופורציה לנזק
שנגרם לו,
השבוע הצליחו להיזכר בבתי-
החולים וזל־השומר וביילינסון בשרשרת
של מיקרים, שאירעו
בעבר, שבהם נפטרו חולים, שה גיעו
לניתוח־לב, בשל זיהום ב־חדר־ניתוח.
אחרי שהתגלה הזי הום
בחולה הראשון, לא נדלקה
נורד,־אדומה אצל אף אחד מה גורמים
האחראים לכך. בפרק ה זמן
שבין מות החולה הראשון
ועד שהגיעו מהמעבדה תוצאות
הבדיקות של כל עובדי חדר-
הניתוח, המשיכו לנתח חולים
נוספים, ששילמו בחייהם.
בבית החולים השרון איבדה את
הכרתה אישה, שהגיעה לבדיקה
פשוטה, בשל תקלד, באספקת־החמצן
בחדר־הניתוח. מזה שנ תיים
היא רתוקה למיטה, הטיפול
בה כרוך בהוצאות כספיות גבו הות
מאוד, שנופלות על כתפי
המישפחה, מכיוון שהמיקרה עדיין
בטיפול מישפטי.
מיקרים רבים לא מגיעים לי דיעת
הציבור מכיוון שמישפחות
החולים מתביישות לחשוף עצמן,

גילה רזין ן

אותיי רק קוטי.

סרטי שנירא בע־מ.קיץ הפקות מדט. מציגים:

אפטר שייב
ודיאודומט לגבר
עם מוניטין בינלאומי

סרטו של אבי כהן בהפקתו־ של דוד טור

המשחק האמיתי
סיפור של אהבה ובגידה מאחורי הכותרות.
מפיק שותף: עמוס מוקדי תסריט: אבי כהן דעתן ארוך צלם:תו שניאוך עי-כה:ענת לוברסקי ~ם מדדאלונה טוראל
בכורה עולמית

״צפיו״
תל־אביב

״מיטשל״
ירושלים

באר־שבע

תיצל 1ת -אדם, ה 1לב שה ע־׳ בית האופנה

מסע

לעולם

הנך מוזמן למפגש מעמיק ויסודי עם עולם
קסום, עם אנשים, נופים, תרבויות וחויות
שונים מכל מה שהכרת עד כה.
פטגוניה בדויל לקראת הקרנבל
^ אפריקה מסע ספארי 1
ארץ האש

חפש את המדבקה הצהובה! חפש את המדבקה

בנייו-יוו־ק
תוכל לחסוך כסף רב
בקניות בחנות מו מ לצ ת

מדריך קניות לישראלי!

התקשר עוד היום לקבלת
פרטים וחוברת הסבר.

״גיבלידז״ טיולי מסע
דח׳ *!סישקין 22 יד1שלים,טל.03-621351,02-667304.

המבין ויינוודאלי ל סבוווו
1111־ 1 0ן1101ג!1| 1ה 91ד*11| 1
1ב_ס^ם נופחת נשיס־קוסמטיקוו־פן יקזו 10 יק 1ו)
הוצאת שער בחשמל (אפילציה!
__* סזון 1הנון ז3י

ת מדריך הקניות
ניתן להשיג בחנויות הספרים
בישראל ובדוכני העתונים בניריורק

וכן ע״י משלוח 0.75 3.5סנט ל־
.¥. 11415א א 0 £א\ 0 /ע\?.0.80 \ 266 . 1<£

קנה גם

את מדריך פורז לאמריקה

ע:ז 1׳1זג׳ 1ס]<ס01.נו ע א 3זם ס 1

תסרוקות. תספורות,ר,חלקות,סלסול,
צביעת,פסים,טיפול פנים, איפור,
.הוצאת שיער ב ש עוו ה

*ו!ננת נל!ת*
• מחי רי ע מ מיי ם • סודות מ עול ה•
תל-אביב יודפ ת 4ליד דיזנגוף 229388 226066 190

חן טרמפ לחייל

רמת-גן הרצל 8 6מול בנין צוואוים ״ ס לון צווהיי

העולם הזה 2255

הדסים נדהמו נ שהא שה שביקשה גס
הודתה :״אני בוגדת בבעלי!״ והם נדהמו
עוד יוהד כשהבעל טעו :״אני לא מאמין לה!

שסווית

סג דו!

ופם׳ גית-הדיז הרגני קפאו על
״ מושבם. לנגד עיניהם התהפצו היוצ רות.
האשה שעמדה על דוכן־העדים הש מיעה
דברים שלא יאמנו.
״אני בוגדת בבעלי!״ טענה בלהט;
״יש לי קשרים עם גבר זר בשם אלי.
אני מכירה אותו כימעט חצי שנה. אני
אוהבת אותו. אנחנו חיים כמו בעל ואשה.
אני חיה איתו ככה, אפילו שלא אתחתן
איתו.״
אולם תדהמת השופטים גברה עוד יותר
כאשר שמעו אח דברי הבעל .״אני לא
מכיר גבר בשם אלי,״ הגיב הבעל על
דברי אשתו .״אני לא מאמין לדבריה,
שבגדה בי!״
הדברים נשמעו בעת דיון בתביעת גי רושין,
אותה הגישה רוזה בקוא לבית־הדין
הרבני בתל-אביב נגד בעלה, לטיף
בקוא. רוזד. בת ה־ 45 הודתה בפה מלא
בפני בית־הדין, כי היא בוגדת בבעלה,
במטרה לשכנע אח הדיינים שאין אפשרות
להמשיך בנישואין, וכדי שיצוו על בעלה
לתת גט. אולם לטיף בן דד ,52 המתנגד
לגירושין, לא נפל בפח. הוא הצהיר בו
במקום שאינו מאמין לדברי אשתו. וכך
נוצר מצב מוזר: האשה מאשימה את

רוו ה בקו א

סכומי התובע -גתבע
. 1המובע-גה&ע -ל הלן התובע.
הנתבעת -תו בעת

-ל ה לן הנ תבעת.

. 2בפניכב ׳ בי ה ״ ד שסי תביעות :
המתה -הל ה מובע, ל ה לו םבית .
רההניה -הל הנתבעת לגידוסיז •

. 3נדון חתילה בתביעת הגירושין .
ירקתד מי ד ! הנתבעת דומה לפי הפתח בכד וסייםבחבית. סזזלת
מכל הבוקי -פריעי, שהעלתה ז ו בפרשת תביעתה, בגד התובע, לש סענ ה פ או פ ה
בפניכב ׳ ביה ״ ד. כןסטענותיתנסתרו בתבן סתין לה הוסכין .
פעיד ך -הפתיעה הנתבעת שם ה בל, כסססמה פדרוטענותיה, שבפרשת
תביעתה מ״ק על ה*ע פרס* ,ועלתה על פרסת ד ר כי הסלסוסח •
. 4הנתבעת -הודתה לפתע -תו ףזניחתפענוחיה שבכתב ה ת בי ע ה,
אפילו על דדן הרבשתן בפניכב׳ בי ה ״ ד -כ י בגדת ובוגדת פיש בבעלה
עם גבר זר בסם מלי חול .
מפי ה.

, 5זהה שמענו לש רק פפי • ב א -בוהה, שלש שהדבר כפורש יבש גם

ו הנ ה הדב רים כבתבפ ובלשונם :

סיכומי התביעה
הדברים יצאו מפורשים
עצמה בבגידה, ואילו הבעל, שהוא כבי כול
הנבגד, מגן עליה ומסרב לתת לה גט.

גתדת או
שאינה בוגדת?

פרקליט כן־דרור
המאהב נעלם

^ כתב־ ה תביעה שהגישה רוזד,
י בקוא לבית־הדין, באמצעות עורך־
הדין אמנון בך דרור, היא אינה מזכירה
כלל את פרשת הבגידה. את דבר הבגידה
חשפה רק בעיצומו של הדיון המישפטי,
כאשר חששה שהכף נוטה לזכות בעלה.,
שביקש להשכין שלום בית בינו לבין
אשתו. אולם הדיינים לא התרשמו גם
מטענת הבגידה. הם קבעו ש״אין אדם
משים עצמו רשע״ ,ופסלו משום כך את
עדותה של רוזה.
פרקליטה הנמרץ של האשה החליט שלא
לוותר. הגבר שעימו בוגדת רוזה, לדבריה,
הוא אלי הזל משכונת יד־אליהו בתל־אביב.
עורך־הדין בן־דרור הציע לבית־הדין,
שיזמין את אלי הזל להעיד בפניו,
כדי שיוכל לתמוך בגירסת הבגידה של
רוזה. הדיינים !נעתרו לבקשת הפרקליט
ודחו לשם כך את המשך הדיון.
אולם בבוא היום לא התייצב אלי הזל

בבית־הדין .״העד לא רצה להופיע, כי
הוא מתבייש לבוא,״ סיפר עורו־הדיו
בן־דרור לדיינים .״אבקש להאמין לגירסת
האשה שבגדה בבעלה. מכיוון שכל מה
שעשתה לא עזר לה, היא הצהירה בפני
בית־הדין, במר נפשה, שלא תהיה לה
ברירה אלא לחטוא עם גבר זר. לצערי
היא עשתה זאת. היא חיה עם גבר זר,
ששמו פורסם בפרוטוקול, אך כתובתו לא
נמסרה מפחד שיעשו בו שפטים.״
הודאה שלא הוכחה
מ( רקליטו של הבעל, עורך־הדין מאיר
״* בהן, תיאר את המצב באור שונה.
״האשד, הפתיעה כשסטתה מדרך טענו תיה
שבפרשת התביעה, ועלתה על פרשת
דרכיה של סוטה,״ טען .״היא הודתה ל פתע,
תוך זניחת טענותיה שבכתב־התביעה,
אפילו על דרך הרצאתן בפני כבוד בית־הדין,
כי בגדה ובוגדת היא בבעלה עם
גבר זר בשם אלי חזל. זאת שמענו לא
רק מפי בא כוחה, אלא מפורש יצא הדבר
גם מפיה.
״הבעל השיב לדברי אשתו בכך שאמר :

,אני לא אתן לה בשום אופן גט. אני
לא מאמין שבגדה בי.׳ ברור שדברי ה אשת
אינם אמת. שאם לא כן, מדוע לא
ניסחה זאת בכתב־התביעה י יוצא מכך
שהיא משקרת.
״הבעל מצדו הינו אדם ישר ומסור,
שניסה בכל מאודו להשכין שלום־בית
בביתו, תוך נפילה לרגלי אשתו. דבר
אחד ברור כשמש: שהאשה בהוראתה
שבגדה ובוגדת היא בבעלה עם גבר זר,
איבדה את מזונותיה לעולם ועוד. אולם
כל עוד לא הוכח בעדים כשרים, שאכן
זינתה האשה תחת בעלה, אין היא נאסרת
עליו. ומה גם שזה הצהיר, שאין הוא
מאמין לדבריה שבגדה בו. האשה אפילו
לא הביאה את מי שלטענתה בגדה עימו
בבעלה. נמצא שבפנינו הודאה בבגידה,
שהבעל אינו מאמין בה, ושלא הוכחה
כדת ׳וכדין.״

אונס בליל הנישואין וזה נישאה ללטיף בעיר הנפט האיראנית
עבאדן. תזה היתה אז רק

בת 13 ולטיף בן .20 הוריה של רוזה,
שהיו במצב כלכלי קשה, השיאו אותה
חרף התנגדותה, מפני שלטיף היה מוכן
לקבלה בבגדיה בלבד, ללא כל נדוניה.
לטיף עזב את בית הוריו בעיר שיראז
בהיותו בן . 16 הוא עבר לגור בבית דודו
בעבאדן, בשכנות לבית הוריה של רוזה.
לטיף שם עין על הבת הצעירה של
השכנים, ובתיווכו של הדוד השתכנעו
הוריה לתיתה לו לאשה. איש לא התחשב
אז בדעתה של הילדה בת ה־. 13

סיפרה רוזה בקוא:
כבר מהלילה הראשון קיבלתי ממנו
דיכאון. לא הייתי יכולה לסבול אותו. הוא
היה מכוער וזה דחה אותי. לא הבנתי אז
כלום, אבל ידעתי שאני לא אוהבת אותו
ולכן סירבתי לקיים איתו יחסים. הוא
ניסה תחילה לשכנע אותי במילים, אבל
כשזה לא עזר הוא אנס אותי, תוך מכות
ועינויים.
ככה זה נימשך החל מליל הנישואין.
הוא היה בא אלי כל לילה למיטה ואונס
אותי באכזריות. כשהוא ראה שאני
ממשיכה לסרב, הוא התחיל גם להתעלל
בי. הוא היה זורק אותי בלילה מהבית,
אחרי שאנס אותי, והיה מתייחס אלי כמו
אל שיפחה.
(המשך בעמוד )58

שקרנית או

אני משתמשת
ב״סוויטי״

בוגדת * 1

(המשך מעמוך )57
בגיל 15 פניתי לבית־הדין הרבני
בעבדאן וביקשתי גט. חתמתי שם
על כל המיסמכים, אבל לטיף סירב
לחתום. הוא לא היה מוכן לוותר
עלי. נאלצתי להישאר איתו ול המשיך
לסבול.

בבית /ע ם
פח נפט

הממ תי קהט הור -מ תו ק כמו סוכר

ף* שנת 151)51 עלינו ארצה.
גרנו בשכונת־התיקווה ואחר-
כך עברנו לבית חדש, ברחוב
הבעל שם־טוב בחולון. לטיף היה
סוחר בדים באיראן. בארץ עבד
בבניין. אבל לא לא הספיק לו.
לפני כעשר שנים תפסו אותו עם
סחורה גנובה, והוא נשפט וישב
תישעה חודשים בכלא.
בארץ המשיכו הצרות שלי. ככל
שלטיף הזדקן. הוא נעשה יותר
ויותר מכוער. הוא המשיך לאנוס
אותי כל לילה. זה ממש הרס
אותי. לא יכולתי לסבול אפילו
את הצל שלו. זה הרגיז אותו והוא
התעלל בי עוד ועוד. פעם אחת
הוא הביא הביתה פח נפט ורצה
לשרוף׳ אותי. ברחתי דרך החלון
וניצלתי ממש בנם.

סוויטי׳׳ הממ תי ק הנודע בעול
באיכותו ה מ עו ל ה ובאריזת
האלומיניום ה מ הוד ר ת.
אני מ מ לי צ ה על
״סוויטי״ שהשימוש בו
מכוני בהרבה מהסוכר.
״סוויטי״ בארסה
המיניאטורית של
500 טבליות
המלווה או תכס
לכל מ קו ם.

לבסוף לא יכולתי לסבול עוד,
ולפני שנה הגשתי תביעת גירושין
לבית־הדין בתל־אביב. במשך
כל השנים פחדתי לעשות את הצעד
הזה, כי הוא איים עלי. פחדתי
שיהרוג אותי. הוא ניסה גם כמה
פעמים לפגוע בי. פעם הוא שפך
לי כוס תה רותח על היד וקיבלתי
כוויה. אבל בשנה שעברה הרגשתי
שאני חייבת לעזוב אותו. פשוט
לא יכולתי יותר. החלטתי שאני
אגמור עם הסיוט הזה או בחיים
או במוות.
מזה שיבעה חודשים אני כבר
לא חיה איתו. עזבתי את הבית
ועכשיו אני גרה במקום אחר.
אפילו לא חזרתי לקחת את הדברים
שלי. פחדתי שהוא יתנקם
בי בגלל שהגשתי את תביעת
הגירושין.
בביודהדין הרבני ראיתי פתאום
שהרבנים מעדיפים לעשות שלום-
בית, כמו שלטיף ביקש. כשהבנתי
שהם רוצים להחזיר אותי אליו,
הייתי מוכנה אפילו להשפיל את
עצמי ולספר מה שסיפרתי. כל
דבר היה עדיף בעיני מאשר לח זור
לסיוט הזה. סיפרתי להם על
הגבר שאני בוגדת איתו, וחשבתי
שזה ישכנע אותם. אבל אפילו זה
לא מספיק להם.

לפסול
את העדות
^ ההס רוצים ממני? מה אני
״ י יכולה לעשות יותר מזה? לי
הם לא מאמינים, כי לפי ההלכה
אדם לא יכול להעיד שהוא רשע.
אלי לא מוכן לבוא להעיד, ושמעתי
גם שאפילו אם היה מעיד, הם
יכולים להגיד שהוא שותף לפשע,
ולכן היו יכולים לפסול גם את
העדות שלו.

שיווק בל עדי בי שראל:״ברק אבנר, מפיצים בע״מ״ טל , 767 917 .ת״א .

— ו ווו

ויו

נשארה לי רק דרך אחת: לה ביא
שני עדים אחרים, שיעידו
שראו אותי בוגדת. הסוף יהיה
שאני באמת אעשה את זה. הרב נים
הביאו אותי למצב כזה, שאני
מוכנה לשכב עם אלי ברחוב, לעיני
אנשים זרים, ולהביא לבית־הדין
את העוברים והשבים, שיעידו ש ראו
אותי בוגדת.
״עד באן סיפורה של רוזה.
המיקרה של רמה מדגיש את
היחס המשפיל והבלתי מתחשב,
שבו זוכות נשים הפונות לבית-
הדין הרבני, הדן עדיין על-פי
דפוסים שנקבעו לפני אלפי שנים.
עתה ממתינים הבעל והאשה
להמשך הדיון המישפטי ולהחלטת
הרבנים. אולם לפי דבריה של
רתח, נראה כי עד אז צפויות
עוד הפתעות.

^ ל מפיק היה דוחה תסריט
כזה׳ על הסף, בטענה שהוא
דמיוני מדי. אבל זה קרה במציאות
— בפתח־תיקווה.
מאז 1969 היה יצחק עקביוב
מודיע מישטרתי מהימן, והמפקח
גרשון פינקם ממישטרת פתח-
תיקווה ראה בו את אחד המקורות
החשובים. לכן כאשר התגלתה
גופתה של רחל פסטרנק,
ישישה שהתגוררה לבדה בבית
ברחוב פרומקין באם המושבות,
היה זה רק טבעי שפינקס, אשר
מונה לראש צוות החקירה של ה פרשה
פנה לחפש את נמ ,29/כי נויו
הסודי של עקביוב במישטרה.
הזקנה נהרגה בבוקר ה־ 24ב יוני
השנה. וכבר באותו ערב יצא
פינקס לרחובות העיר לחפש מקורות
מידע. האשד, נהרגה אחרי ש נקשרה
בידיה ורגליה, ומפת
שולחן גדולה נכרכה על פניה.
מביתה נגנבו תכשיטים יקרי־ערך.
בבית־הקפה בפאתי העיר הב חין
השוטר במודיע שלו, כש הוא
לוגם בירה ומשחק קלפים
עם חבריו. פינקס עצר את מכו ניתו
וחיכה לרגע המתאים, כדי
לקרוא למודיע בלי לשרוף אותו.
ואכן, כאשר יצא לרגע בעל הקפה
ביקש ממנו לשלוח אליו את
עקביוב. הוא הסביר לו מדוע הוא
זקוק הפעם לשרותיו, והבטיח לו
כי אם ישיג את המידע שיוביל אל
הרוצח האכזרי, תשלם לו המיש־טרה
סך של 30 אלף לירות. ה מודיע
הבטיח להתחיל בעבודת ה־

חוקו הרצח
ב 1ה ומ ודיע
הטוב ביותו,
המודיע נתן
ושימת חשודים
ואותו׳ חווש״ס
הנך המודיע
חשוד בוצה
חקירה מיד, אבל ביקש טובה מחברו
השוטר, שיעזור לו להחזיר לחיקו
את אשתו. עקביוב הסתכסך עם
אשתו היפהפיה רחל בגלל היותו
מכור לסמים. היא עזבה את הבית
וחזרה לגור בבית אמה, בראש־העין,
כיוון שהתקרב חג הפסח, רצה
עקביוב שקצין המישטרה יבקש, כי
מישפחתו תרשה לו לחגוג את ליל
הסדר בביתם.
וכך, בשעה עשר בלילה בערך,
ביום הרצח, הביא הקצין את המודיע
ברכב מישטרתי לבית חמתו
בראש העין. השניים ירדו מהמכונית,
והקצין השתדל אצל האשה
והחותנת. המלצתו הועילה, ולעק-
ביוב הובטח מקום בביתו בליל
הסדר.
כבר למחרת התחיל המודיע להר וויח
את כספו. הוא מסר מידע על
אדם מסויים, בעל תחנת סמים, ה מסתובב
בעיר בשעות הבוקר, לובש
חליפה דומה לזו שתיארו השכנים.
בעיקבות המידע נעצר האיש.
למחרת הביא עקביוב עוד מידע,
הפעם על חשוד אחר, אחד בשם
מוטי, שנראה עצבני מאוד, ידיו
רעדו ושלא כמינהגו שתה בירה
בבית־הקפה. גם מוטי נעצר על-
ידי המישטרה.
המידע הבא שמסר עקביוב הח שיד
שלושה אנשים. האחד מסר
אליבי, ושוחרר מיד עם בדיקתו.
אבל שני האחרים, עזרא חלה ו-
סבאח שמש, הוחזקו במעצר יותר

מ י*ממ/

מ־ 30 יום. כיוון שעקביוב מסר,
כי הלה מכר את הזהב שגנב מדד
זקנה לאדם אחר. בדיקת המידע
הזה ארכה זמן רב, ובינתיים יש בו
שני העצורים בכלא. בסך־הכל
היו כ־ 50 חשודים ברצח הישישה,
וכמחציתם נעצרו.

טיחים בעיר. תמיד היו כמה סו־סים
קשורים ליד דוכנו.
אז נזכר החוקר, כי היה בעצם
פרט מידע אחד, שמסר לו עקביוב,
שלא היה ידוע לאיש. כשבוע אח רי
הרצח נתקל גרשון במודיע ב עיר.
הלה שאל היכן בדיוק קרה

ראש צוות־־חקירה גרשון פינקם
מהתלה ושמה נמ 29/

רגליה הכפותות של רחל פסטרנק
המודיע הביא חשודים

הרצח. בזהירות השיב לו החוקר
כי הרצח אירע ליד התחנה המר כזית,
אך עקביוב התעקש ואמר:
״נכון שהיה זה בבית ההוא?
היתה שם קופת כספת בארון הבגדים.״
פרט זה לא היה ידוע
לאיש. הכספת לא התגלתה בעת
החיפוש שערכה המישטרה בדירה.
רק ביום הקודם גילו בני
־־־מישפחתה של המנוחה את הקופה
בתוך הארון, מתחת לקרשים. כיצד
יכול היה המודיע לדעת פרטים
שגם בני המישפחה גילו רק אחרי

היה זה רק כחודשיים אחרי הרצח,
כשהתחיל גרשון לחשוד ב ידידו
ואיש־סודו המודיע נמ 29/כי
הוא עצמו ביצע את הרצח.
מטמון בפרדסים
כספת בארון הבגדים
ך אשר עלתה החקירה על
* שרטון, ביקש החוקר את
עזרתו של פסיכולוג המישטרה,
צבי ידין, בפיענוח אופיו של הרוצח.
היו סימנים, כי היה זה
אדם איטר, וכי הקשרים שבהם
השתמש כאשר כפת את רגליה של
המנוחה לא היו קשרים שאדם
רגיל היה קושר. הרגליים נקשרו
בזוג לולאות שחוברו זו לזו בחבל
נוסף. קשירה כזו אופיינית לסו סים.
לעקביוב היו משך שנים
אחדות דוכנים למכירת אבטיחים,
והוא היה שולח ילדים בעגלות
רתומות לסוסים למכור את האב־

הרצח? ואז נזכר איש המישטרה
כי כשנה לפני כן, במיסגרת אחת
מהפעולות שאותן הציע לו עקב־יוב,
היה מדובר בפריצה לביתה
של הזקנה. עקביוב הציע אז כי
הוא, יחד עם עבריינים אחרים ש־המישטרה
רצתה מאוד לתפוס
אותם ״על חם״ ,יפרצו לביתה של
הזקנה, היישר לזרועות החוק.
״סירבתי לתוכנית, כיוון שהיה
מדובר באשה קשישה וערירית,״
סיפר החוקר בבית־המישפט.
בידי החוקר היה גם מידע מאנ שים
אחרים, כי עקביוב נראה כמה
פעמים גונב עציצים ופרחים מ הצרה
של הנרצחת.

הכית שבו בוצע הרצח
מידע מסולף במקום בירה

ך* יגתיים נעצר עקביוב ביג-
״ לל איומים ותקיפת רופא ב-
קופת־חולים, שסירב לתת לו מיר־שם
לסמים. מישפטו נקבע לחודש
מאי, והוא נעצר. אחרי שהורשע
ביקש כי גרשון, ידידו ואיש סודו
במישטרה, יבוא ויתן למענו עדות
אופי בבית־המישפט.
היד. זה כבר אחרי שהשוטר
התחיל לחשוד כמודיע בביצוע הרצח,
אך עדיין חשב שיוכל להפ כו
לעד-מדינה, כדי שיעיד נגד
אחרים .״כדי שלא תחשוב שאני
לא פייר איתך, אני אעיד לטובתו,
אבל אם תשוחרר בתיק זה, אדאג
שתיעצר בעניין הרצח,״ אמר ה שוטר
לנאשם. אך לא היה צורך

מאסר על התקיפה, מהן שנה וח*
בפועל.
גרשון התחיל לחקור ביסודיו
את עקביוב על הרצח, אך לא ד,צ
ליח להוציא מפיו הודאה כלשה
אז מסרה המישטרה את החוט
שאספה לפרקליטות, והוגש כתב
אישום ברצח נגד עקביוב. הו
עצמו הועבר לכלא רמלה. אול
בחודש ספטמבר, אחרי שהוקר
כבר כתב־האישום בבית־המישפג
ביקש לפתע עקביוב כי יבי*
אליו את ידידו הוותיק גרשו
כיוון שהוא רוצה להודות. גרשו
מוזעק ממישטרת פתח־תיקווה, ז
עקביוב מסר לו הודאה.
הוא גם הסכים לצאת עם השוט
לשטח, להראות לו את המקום שב
הטמין את התכשיטים שגנב מד
זקנה. השניים יצאו לאיזור הפרד
סים בפתח־תיקווה, ואז !ניצל המו
דיע את ידידותו והיכרותו עם ו
חוקר ונמלט מהמקום. אחרי אר
בעה ימים הסגיר עצמו למישטר
בעזרת עורד־הדין צבי לידסקי ו
העיתונאי יחזקאל אדירם. לטענח
ברח מפני שהפעילו עליו לחץ נו
רא בעת החקירה, וגם ידידו גר
שון הכביד עליו בכך שלא נח
לו לראות את ילדיו ואת אשתו.
יחסיהם המסובכים של המודי
והשוטר הסתיימו השבוע בבית
המישפט, כאשר גרשון עלה ״
דוכן העדים וסיפר את כל הסיב
*שם ן
לביודהמישפט, בפניו נאשם
פסטרנק.
ביוב ברצח הגברת
ינק.

אילנה אלון1ו

יעקב שרת /איש מתאדים

חדשות מבי ת־שיפתות״ם
אריה נבון הנציח את גדולי פרלמנט שדרות־רוטשילד
בקריקטורות שלו, וכל מי ש״שחור על גבי לבן״ שמור
בביתו יכול לעמוד על אורחם ורבעם בנקל .״קול ישראל״
(או שמא זה ״קול צח״ל״ של רפול החטכן, אן
לא ברעיונות סופר־טלוויזיוניים) מתאמץ לסחוט ולהנציח
את אימרי־השפר של ליצני ראשון ובנותיה,
שתמיד היו גדולים בחוכמת הדיפלומטיא והסטרטגיא.
לנו לא נותר, איפוא, אלא לתעד את המרגליות
שמפיקים פיות חברי-כנסת מן העידית, שבזכות מנת־מישכל
גבוהה במיוחד זוכים להימנות עם ועדת־החוץ
והביטחון של בית״מחוקקינו.
הדבר היה בשבוע שעבר. באחד מהדרי מישכן הכנסת,
בירושלים אשר חוברה לה יחדיו, התכנסו חברי
ועדת־החוץ־והביטחון לישיבה חשובה. האורח התורן
היה ראש אמ׳׳ן. הוא אמר מה שאמר, וסופרנו המיוחד
מיהר להביא את דבריו לידיעת האויב.
ובכן, קודם כל הוא בישר לשומעיו המבריקים,
השקועים כל״כן בשרעפים מדיניים ובהדלפת חוץ־ביט-
חוניות עד שלא נותר להם פנאי לקרוא עיתונים, כי
עיראק הפסיקה את הפעלת הכור הגרעיני הנסיוני
שברשותה כתוצאה מעזיבת המומחים הצרפתיים אחרי
הפצצת חיל־האוויר האיראני (אגב, באיזה עיתון קראתי
לפני זמן־מה ידיעה בשם שני כתבים ישראליים, אחד
מקומי ואחת פריסאית, שממקורות איראניים בלבנון(!)
נודע כי האיראנים עומדים להפציץ שוב(!) את הכור
העיראקי. אני נתון מאז בציפיה מתוחה, אך אם
העיראקים באמת הפסיקו וגו /אולי מותר להירגע).
אחרי שהחברים הנכבדים הנ״ל שמעו את הבשורה
המרעישה הזאת, זרק להם ראש אמ״ן כמה בוטנים
בקשיש. למשל, הוא אמר להם שצה״ל עוקב בעין
פקוחה (לא, חס וחלילה, בעין עצומה, כמו אתם יודעים
מתי) אחרי השימוש בכלי־נשק חדישים במילחמת
איראן־עיראק, אשר ״סופקו להם על־ידי המדינות
הקומוניסטיות והמערביות גם יחד,״ (יש לקוות שהם,
הערבים עצמם, אינם מייצרים כלי־נשק חדישים) ,והוא
גם הסביר לחברי־הכנסת המתוחכמים מדוע צה״ל עושה
זאת. הסכיתו ושמעו:
״אלוף שגיא הוסיף כי על ישראל להכיר היטב
את כל סוגי-הנשק אשר מוכנסים לאיזורנו, כדי
שלא נופתע שוב, כפי שאירע לנו במילחמת יום-
הכיפורים, כאשר המצרים השתמשו בטילים
אנטי״טנקיים אשר הופעלו על־ידי חיל רגלים.״
אחרי מאמץ מסויים שנדרש לחברי־הכנסת להבין
את ההסבר העמוק והמפולפל הזה (הסותר כלשהו
את קביעת הרמטכ״ל לא מכבר :״לא הופתענו״) —
לא כולם חידדו את שיכלם בחדרים ובישיבות — הוסיף
ראש״אמ״ן להכניס אותם בסוד החשיבה המקורית
הצה״לית :
״כן עלינו לעקוב אחר הפעלת דוקטרינות-לוחמה
סובייטיות בשדה־הקרב על״ידי הצבא העיראקי,
שיחידותיו אומנו בידי מומחים סובייטיים.״
ענייני כאן בחברי-הכנסת, לא בראש-אמ״ן, אבל רוח
בטני מציקתני לומר במאמר מוסגר, שאם ראש-אמ״ן
אמר מה שאמר ברצינות (כל הציטוטים מ״מעריב״,
,)12.11.80 ולא כדי להדליף אינו הטעיה מתוחכמת
לאויב, אז רפול החסכן יכול לחסוך את המשכורת
שלו, ואז חברי־הכנסת אמנם ייאלצו לקרוא עיתונים,
עניין הכרוך במאמץ אינטלקטואלי מסויים, אבל לצה״ל
יהיה יותר כסף, והאמינו לי, העניין קרוב ללבי.
ראש״אמ״ן אמר שם עוד משהו חדשני בעניין
מילחמת עיראק״איראן הלובשת אופי של מילחמת
התשה, ואז הסתלק לו כנראה, או נשאר ושתק, כי
לפי הדיווח המהימן עברו חברי הוועדה לדיון מעמיק
בשאלת השאלות: מה יהיה אם 1וביתר דיוק :״מה
יקרה אחרי השלמת הנסיגה מכל סיני — האם סאדאת
ימשיך במהלך השלום אם לא יימצא פתרון לבעיית
יהודה ושומרון ז״
לא צריך להיות גאון בסדר״גודל של הממוצע החוץ־
ביטחוני שלנו, כדי לנחש מה אמרו גאוני הדור ארנס,
רום, בן״מאיר ורביו, אשר שקלו וטרו בנושא המעניין
הזה. אן לזכותם ייאמר, כי הם טרם הכריעו סופית
מה יהיה, ונימנו וגמרו ״לקיים דיון יסודי בנושא זה
עם מומחים שונים, כדי לקבל הערכת-מצב של המהלכים
הצפויים של סאדאת כאשר יקבל חזרה את כל סיני,
אך לא יוכל להשיג את יעדיו ביהודה ושומרון.״
יש לשער, שהמומחים השוגים יהיו גאונים עוד יותר
מראש אמ״ן אשר כפי הנראה לא סיפק את סקרנותם
של החוץ״בטחונאים ואף איכזב אותם קשות כאשר
אמר — וזה לא ציטוט ולא הדלפה, אלא סתם השערה
סבירה שלי — שהוא, בכל אופן, אינו מסוגל לדעת מה
סאדאת יחשוב מחר־מחרתיים, אפילו ישיג את כל
יעדיו ביהודה ושומרון (כן, גם זו אפשרות, חברי-כנסת
נכבדים) .יתר על כן, הוא, האלוף יהושע שגיא, אינו
יודע אם סאדאת יישאר בכלל בשילטון, וכמה
ומן יישאר, ומי יבוא תחתיו, ומה יהיו המהלכים
הצפויים של השליט החדש, ובכלל, מה יהיה אחרי
שהשליט המצדי הבא יירד מן הכס.
י׳ 6 0

אלה הן שאלות נכבדות מאוד, מורי ורבותי, שאלות
גורליות, הייתי אומר, מפני שאנחנו לא רק חיים מהיום
למחר. אנחנו חייבים לחשוב גם על העתיד הרחוק
יותר, ואני מתפלא מאוד שהוועדה החשובה טרם ראתה
להעמידן על סדר־יומה בדחיפות יתרה.
אבל עוד לא מאוחר מדי. אם לא בעוד שבוע, כי
אז ודאי בעוד שבועייט״שלושה תתכנס לה הוועדה
בחדרה ותיתן דעתה על מה יהיה ומה יקרה, ואיך
ומתי ואיפה, ואם ואילו, ומצד אחד ולעומת זאת.
ועוד ידווח.

והונה התאומים !
ד״ש מתיש פרס ותיש רבין. הם ממשיכים להתנגח
באופן שאינו מותיר שמץ ספק כמעט, לעומד להתחולל
במיפלגת העבודה. פרס, שנראה לי כי אינו מונע בעיקר
מכוח יצרים (אינני יודע מהם מניעיו האמיתיים) ,נסוג
בו מסיגנון ״דחף״ ,אבל רביו, שהיצרים מוליכים אותו
בחוטם זה מכבר, נהנה מהסיגנון האלים והתוקפני
של חסידיו, המשתקף היטב במודעות ״אורים״ .אי
לזאת קם חגי אשד, איש פרס מובהק, ויתקע פגיונו
המושחז ברבין בשאלה הנוקבת :״מדוע לא אותך,
אלא את חיים בר־לב שלחו אלופי ממשלת המחדל
להציל את עם ישראל ברמה ובסיני במילחמת יום־
הכיפורים 1ויצא הפרשדונה !
כך מתופפים תופי הטם־טם של יורשי ברל וטבנקין,
וכפי שהיטיב קלוע יוסף חרמוני מאיילת־השחר, האדרנלין
שנמסך בעורקי שני התיישים ועדריהם מזה ומזה
כבר עושה את שלו בכיוון ישיר לפילוג.
״אם זה טוב ליהודים או רע ליהודים אינני יודע,
אבל הפילוג ב״עבודה״ מתקרב בצעדי און לעובדה. תיש
רביו מעוניין בו, כי באופן זה אולי יצליח לשמוט מידי
פרס את הסיכוי לעמוד בראש ממשלתה הבאה של
ישראל. תיש פרס מעוניין בו, כי באופן זה אולי יצליח
להיפטר אחת ולתמיד מכאב־ראש ממאיר.
רק המכנה המשותף הזה בין שני התיישים יש בו
להסביר את מהלכי שניהם, שכולם מיועדים להקצין
את יחסי שני הכוחות המתרוצצים בבטן העבודה.
אז היכונו ללדת תאומים לא זהים, עם כאבים.

מטרה מיפלגתית או לאומית נעלה ; הוא ביקש להיות
מנהיג עולמי ראשון, המתגפף עם הנשיא הנבחר בעודו
חם. מבוקשו לא עלה בידו וזה רע ליהודים, רע מאוד.
ראשית, מפני שהוא פשוט לא נפגש עם תיקוותם
האחרונה של שלומי אמוני ארץ־ישראל השלמה, אשר
משום מה החליטו כי כל ריאקציונר וארכי-שמרן חברתי
ומדיני אחת דתו להעמיד את ישראל רבתי בראש
מעייניו; שנית, מפני הביזיון והקצף במטהו של רגן
הנ״ל נוכח האחשדרפנים והשתדלנים שכבר בהולים
יומם ולילה לשדך את מנחמקה ורוני לצמד עשור
השמונים .״חכה, הוא הסייח, עד אם יצמח העשב!״
אומר הפיתגם הערבי, אבל ערבית יודע רק יצחק נבון.
אבל עוד בחורנו ז׳בוטינסקי חי ! לא יצאו שעות
אחדות אחרי שואת האי-פגישה ההיסטורית, שאת
בשורתה היה ראש־ממשלתנו אמור להביא אלינו בשובו
ממסעו הפרטי ההיסטורי, וכבר זוכו אזרחי מדינת-
ישראל מוכי הסיכלון בבשורת־זוטא בכותרת רבא :
״בגין קיבל שדר מרגו״ — ותהי לישועה. שדר! בגין
קיבל שדר ! שדר מרגן ! יהודים, אל ספוד ואל בכות,
המשיח, אמנם כן, טרם בא, אבל פעמיו נשמעו הפעם
הזאת בבירור מקצה קליפורניה במערב ועד מדינת
ניו-יורק במזרח. הנשיא (הגביר, הפריץ) אמר משהו
(קילל, בירך, לא חשוב, העיקר אמר משהו) — ועוד
לא אבדה תיקוותנו.
והכל — אל נשכח — הודות לזאב ז׳בוטינסקי, אך
מה הרעש המוזר הזה, הבוקע מתחת האבן הגדולה
וההדורה שם, במרומי הר־הרצלז

גלילי המ גלה
ועשיתי על הפלסטינים מחמלי נפשנו /שפצחו ברינת
״העבודה״ היא כל חיינו !
חלפה, יא אללה, המצוקה, איננה ופרחה,
כי זה גלילי הזקן גילה ברוב ביטחה :
עתיד עם ערבי תוכנת סופית בידי יונצים —
תודה חבר, סוף־סוף נדע מה אנו פה רוצים !

הוו! איירה

אני במזרח
ולבי במערב
המוות, בניגוד גמור ללידה, תלוי ביותר מאופן אחד
באדם שבו מדובר. ההיסטוריה האנושית יודעת אך
מיקרים ספורים, שבהם ילוד ידע מתי להיוולד (בכמה
מן המיקרים הניסיים הללו, ככל הנראה כדי לדגוש
את הנס, הלידה היתה בלתי-טבעית כלשהו — אדם,
יצחק, שימשון וישו הם דוגמאות משלנו) .זאב ז׳בו-
טינסקי הוא מן היהודים היחידים — אולי יחיד
ואין בלתו בדורותינו האחרונים — שידע מתי להיוולד :
בדיוק מאה שנה לפני מיספר ימים אחרי הבחירות
לנשיאות ארצות״הברית של אמריקה.
באופן זה זאב ז׳בוטינסקי היה אמור להפיל חללים
במותו יותר מאשר בחייו — ממש כגיבורו הפלאי
שימשון כלומר להביא לישראל תשועה גדולה
וגורלית לאחר מותו, ואם הדבר הזה לא קרה בניגוד
לכל סבירות גבוהה, אין זאת אשמתו של הגיבור הטמון
בהר־הרצל תחת אבן כבדה מאוד, המונעת אותו, למרבה
המזל וההדר, מהתהפן בקברו בשל מעשיהם היפים
של יורשיו עלי אדמות.
לא ולא, האשם בהחמצת התשועה, כמתחוור מ-
עיתונינו החושפים כל פצע וחבורה ומכה טריה בגופנו
הלאומי, הוא או אנשי לישכת ראש־הממשלה או אנשי
מישרד־החוץ, התולים אלה באלה את מחדל בוקי־סריקי
המחריד שבאי השגת ראיון למנחם בגין עם
רונלד רגן, שהיה אמור לקבע לאלתר יחס ״מנחמקח ! ״
— ״רוני!״ לארבע שנים טובות.
ובכל זאת, אל נזלזל בזאב ז׳בוטינסקי אבי תורת
ההדר, שתרצו או לא תרצו, יש בה משהו. מנחם
בגין, ראש״ממשלת ישראל הגאיונה, אשר אץ־רץ לאיזו
סעודת גבירים מדושני-דולרים, אך לאו-דווקא גולים
מאונס בנווה-ירק כז׳בוטינסקי בשעתו (ומי יודע, אם
בכלל יש להם מושג מי ומה היה אותו ז׳בוטיניסקי
ראש בית״ר, שראש ממשלת״ישראל חפץ כל כך ביקרו),
שנערכה בימי ״אין לי״ טרופים אלה באחד מאולמות
ההדר של ״וולדורף אסטוריה״ ,חיכה לפרס גדול הרבה
יותר מאשר דמי ההשתתפות בסעודה, קודש לאיזו

האגדה מספרת, כי כאשר בוני ״המוביל המלוח״,
המוליך מי מעיינות מלוחים (הנובעים משום־מה, דווקא
בסמוך למקום שאיבת מי הכנרת בכוח החשמל חזרה
לגובה שממנו הגיעו בכוח עצמם) מאיזור כפר נחום
דרומה, אל ערוץ הירדן שמדרום לכנרת, הגיעו לשטח
דגניה א /נמצא כי התוואי עולה הישר על עץ גואייבה
״עתיק״ ,שנטעה בשעתה חיותה בוסל, חלוצת דגניה,
במו ידיה .״על גופתי המתה זעקה בת דור הנפילים.
״הגואייבה שלי לא תיעקר ! ״
וכך היה. עם ישראל שילם ממיטב כספו כך וכך
לירות, והתוואי עקף את הגואייבה! למרבה המזל,
ממשיכה האגדה ומספרת, נטעה חיותה רק גואייבה
אחת, ולעצים אחרים שעמדו לשטן ל״מוביל המלוח״
לא נמצאו בעלנים מסדר־גודל גד־גרייברי, אחרת המוביל
היה מתפתל כירדן עצמו, ואיך המדינה היתה
נראית !
אבל כפי שנרמז לעיל, מלאה ארצנו הקדושה כולה
חיותות וגואייבות למיניהן.
תרצו, הרי לפניכם תופעה אנושית מופלאה ומלבבת:
איך, איך אפשר לעקור עץ עושה פרי מאדמתנו
המופרית ! היש מופת נעלה יותר מאיש־אדמה המתעקש
על חיי־עץ שנטע במו ידיו ! הרי בלא עקשנות שכזאת,
עקשנות קדושה, לפלשתים ולצלבנים דמינו!
תרצו, והרי לפניכם תופעה אנושית אווילית וחסרת
שחר. גואייבה היא בסך הכל גואייבח. לא אלה תנ״כית
קדושה ולא שמורת״טבע. גואייבת אינה יודעת מי נטעה,
ולא איכפת לה מי נטעה. גואייבה אפשר לעקור בגלל
אלף ואחת סיבות מוצדקות, שאחת מהן היא ביצוע
תוכנית ארצית ביעילות מירבית ובעלות מיזערית.
ועכשיו, מנקודת המבט של הגואייבה־של-חיותה, צאו
ומנו ברחבי ארצנו את ״הגואייבות״ הקדושות שמגדלים
כל מיני בעלי זכויות מיוחדות ,״גואייבות״ האסורות
ח״ו בעקירה, ועם ישראל נקרא לעבדן כעצים קדושים
ולהקריב להן קרבנות של ביזבוז כספים והתעלמות מן
החוק. אתמול בדגניה, היום בגדרה.
אכן, פרי הגואייבה חוא תאווה לעין ולחך. אבל
מה ז גם קצת מסריח.

כדאי ל ך לפ ת 1ת את
אנשי 11 רד.1
יש להם 40 דגמי משגעים
של פינות ישיבה.
דירנטי שיראו ל ך את כולן
אחת. אחת!
מבחר לא רגיל
כל־כך הרבה פינו ת ישיבה, יפות
באמת, אין באף מקום בארץ: על
פני 000ו מסרים מרובעים של
חנו ת מודרנית, מוצגות פינו ת
ישיבה (וכמובן גם רהיטים
.אחרים) לכל הגילים, בכל
ה סגנונו ת: קלאסי, אנגלי,
מודרני, ס קנדינבי, ועוד.

שרות אישי אמיתי
לטייל במרחבי וורדו -זה חלום
אמיתי. לשבת עם ה מו מחה על
כורסא רכה של פינ ת ישיבה,
לשתות קפה על־חשבון הבית,
להתייעץ עם ה א רכיט קטי ת
ליד שולחן ה שרטוט ולתכנן
יחד מ שהו חדש. בקיצור -
להתאים בדיוק את מה שאת
רוצה לגודל הבית ולאפ שרות
הכספית.

איכות יוצאת מן הכלל
כל פינו ת הי שיבה ע שויות אך
ורק מעץ מסיבי מלא: בוק,
אלון, אשא, תיק, ופוליסנדר.
הריפוד ע שוי בד ( 3000 דגמים!)
ועור -לפי בחירתך, בכל סגנון
שעולה בדעתך.

תוית לכל רהיט
לכל ר הי ט(י ש גם מזנוני ם,
שולחנות סלוניי ם, ופינו ת
אוכל) צמודה תוית, שבה מופיע
המחיר המדויק, הרכב החומרים
והמידות. את מ שלמת מחיר
קבוע ויכולה לחלק אותו
לתשלומים. או לשלם במזומן
ולקבל ^ 10 הנ חה. ה א ספ ק ה
עד 6שבועות מיום ה הז מנ ה.

(הו מה שמצפה לך בוורדו. פגשת פעם הצעה יותר טובה? בואי. מחכים לך. גם אם את לא קונה -כדאי לך לבקר.

פתוח כל יום עד 8בערב.
בימים שלישי ושישי עד 2אחרי הצהרים, במוצ״ש עד .10

העו ל ם הזה 2255

רמוז־גן החוב דמטינסקי 22

אסרסמון

עכשיו מחירי ם
מיוחדים לי שראלים

השוודים באים.
בואו גם אתם.

3כוכבים!
129 76110

מ חי ר א חי ד :
ל חו שאתהטעם של חו צלארץ
• אי י ל, ט ל.
ב אוי ר. ל פגו ש שוו די ם, אנגלים • אמריקנה, ט ל75176 .
וצרפ תי םשב או לתפוסשמש
• בקעת הי ר ח, ט ל75111 .
— וישרא לי םשב או לתפוס
• מלונותמ לוני, ט ל75135 .
שוו די ם, אנגליםוצרפ תי ם.
• ע די, ט ל76151 .
זהמשעשע. זהמבלבל. ז ה
• ע ציון, ט ל74131 .
מצחיק. וז הקורהעכ שיו באילת • סנטר, ט ל73334 .
מ עו לםלא הי ת ה לך הז ד מנו ת
* לינ ה בלבד 109ש קל לאדם.
ל ב לו ת חו פשהבאילת
ב מ חי רי םכאלה.

22 בתי מלון לבחירתך
(חייג :)059
4כוכבים

163

שקל
מ חי ר א חי ד :
•גני שו ל מי ת, ט ל75151 .
• הסלעהאדום, ט ל73171 .
•ל רו ם, ט ל74111 .
• מו רי ה, ט ל73104 .
• מלכתשבא, ט ל72122 .
•נ פ טון, ט ל73131 .
• קי ס ר, ט ל76161 .

שקל

2כוכבי ם 1

מ חי ר א חי ד100 :

שקל

• בל, ט ל76121 .
• ד לי ה, ט ל75127 .
• הי םהאדום, ט ל72171 .
• סנ פי ר, ט ל73188 .
• ק ר און, ט ל72776 .

כפרי נופש+כוכב 1

שקל
מ חי ר א חי ד:
• ב לו סקייק רוון, ט ל73953 .
• הדקל, ט ל73191 .
• מפרץהשמש, ט ל75797-8 .

המחיריםכול לי * לינהוארוחת בו קרלאדםבחדר זו גי ו כן ב ל
המיסים. ילמעט חגים.
ת כ ני ת ״ א ו וי ס ״ למבצע איל ת•.
מ חי רי םמיוחדים, רכבמכל
מקוםבארץ, ללאהגבלתק ״ מ.

טו ס ל אי לתעםאר קי ע

באילת

זה כמו חופשה בארץ אחרת

התאחדותב תי המלוןבאילתב שי תו ףמחלקתהתיירותב עי רי תאילת .

פרטיםוהרשמה: תלאביב — אלנבי , 95 טל( 286186 .הנהלה) בן־יהודה ,76 טל ; 249620 .ככר המדינה, ה׳ באייר, טל• 259315 .
חולון — רח׳ וייצמן , 2טל + 895126 .בפר״סבא — רח׳ וייצמן ,78 טל 22192 052 נתניה — רח׳ שמואל הנציב ,6טל 31343 .־ 053
• 1עפולה — רח׳ הכנסת ,10 טל 93123 .־ 065י• ראשל״צ — רח׳ הרצל ,45 טל • 946646 .אשקלון — מרכז נפתי, טל 23651 051
באר־שבע — רח׳ העצמאות ,48 טל 74615 057 ערד — מרכז מסחרי, טל 98208 057 אנו מכבדים כרטיסי אשראי ישראכרט וויזה.

ב־ .80ו23.1

תיערך הגרלת הפרסים הראשונה
במבצע״אולימפיאדת הפרסים״
של סוכנויות קופמן בע״מ
סניף של״ י — ת״א
מז מין

אתה צי בו רלהרצ או ת, ב מו ע דון

ש ל ״י

רח׳ בוגרשוב ( 60 במרתף) ,טל 280807 .

ביום א׳ ,23.11 שעה 8.30 כערב

ירצה נעים גלעדי

דובר הפנתרים השחורים ויליד מחוז חוזיסטן

הצטרף לאלפי הקונים של מוצרי ״לגו״,
״אורדע״ ,״פישר פריים״ ועוד.
זכה באופני ספורט, מערכת ״לגו״ ,744 אורגן
אלקטרוני ,״מידי קומפיוטר״ לשיפור הידע
בחשבון, גלגליליות, משחקי חברה אורדע ועוד
בהגרלה המסכמת באביב ו ,׳8תוגדל טיסה-
ללגולנד בדנמרק
פל טי ם בחנויות הצעצועים המובחרות

עו״ד סברי מדחסייו
על הנושא:

מעמדם המשפטי של ערביי ישראל
הרצאות מתקיימות כל יום א׳ ב־ 8.30 בערב.
רשימת הרצאות תשלח לכל המעוניין.

מומחים לחדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי טפרים ובגדים.
בשמירה על בריאותך ורכושך.

רמת-גן. רה׳ מודיעין.18ת.ד2272.
6.70־ 7 9 0 1 1 4 -5רש׳מס־זג עסק ׳ 481/75
איל ת059-3012 -
.י רו ש לי ם־ 664015

רזז׳ ד 6,י. חל־אביב
סל׳ !29726

יום שלישי 25.11.80

פגישה עם השחקן

גסאן עבאם
(״סורגים״)
בתוכניתו

לא נעים

המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב. התוכניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

איתן עמיחי
הדברת מזיקים

ן מנעדון
לתדסת חד שה

(בעברית ובערבית)

על הנושא: הרקע למלחמת איראן—עיראק
ביום א׳ ,30.11 שעה 8.30 בערב, ירצה

למד צילום
קורסים לצילום שחור לבן וצבע
למתחילים ומתקדמים.
מעבדות לעבודה עצמית.

קמרה אובסקורה

כתובתנו החדשה ביאליק 23
ת״א, טל 658677 .

לנעלים של חזי תכנסי מהכניסה הזנפונ עז ^ ^כדיזנגוף סנטר.

העולם הזה 2255

סדיו ים ב אופנה
אז זהו זח. החורף שלח מיברקים בצורת
ברקים ורעמים שהוא מגיע. אמנם יש
עדיין מאבק בין השמש ובין ענני החורף
מי ישלוט ברקיע, אבל כך או אחרת
החורף בפתח וצריך להיות בכוננות, שלא
יפתיע אותנו.
חברת דורינא, המתמחה בייצור סריגים,
מציעה מיבהר מערכות־לבוש לחורף. ה גוונים
השולטים בסריגי החורף שלהם :
סגולים, חומים, ירוקים וכחולים בטונים
שונים. סריגי דורינא מכילים ממיטב צימרי
האנגורה והלמפס וול. הסריגים רכים, שעי רים,
בדוגמאות בוקלה, מוזאיקה, דאקארט.
כדאי לציין שאופנת הסריגים כבשה את
תצוגות־האופנה גם במרכזי האופנה העול מיים.
וכפי שתיווכחו לסריגים שלנו אין
מה להתבייש.

חצאיות

עליונית ארונה

ללא שרוולים מסריג שבו
משולבים גווני השימלה של
חברת דורינא. את העליונות מנוסרת אימרה המותאמת לזזפתים.

מיבחר של חצאיות ססגוניות לעונת-
החורף מציעה חברת מיס להב. החצאיות

עוד ו ו

לנעלים בעלי עקב בטן ולארנק המעטפה. גרב מותאמת באותו צבע
וחצאית וסוודר, ואינך נראית יותר מגושמת, או בלתי אופנתית בחורף.
מי אמר שבחורף צריך להיראות כמו פרי הפומלה, העטוף ומכוסה בקליפה עבה?

רובינשטיין מציעה את המראה החלק
לסתיו/חורף. זהו מראה אש הצדף, המראה
לעיניים וללחיים בגוונים זוגיים, קרירים
וחמימים, ואילו לשפתיים ולציפורנים הגוונים
הינם כשל פנינים ציבעוניות כעין
אש המהבהבת בתוך הצבע. אם יש ברצונך
להופיע במראה דרמטי, שילוב זה של
צבעים מנוגדים, חמים וקרירים ״,ימלא את
מבוקשך.

אביזרים

צמו או כלנאל

במישבצת בכל הגדלים מציעה חברת מיס להב.
הגזרות הן פעמון, או עם קפלים. החולצות יאף
הן רכות ונעימות ומותאמות לחצאיות. הצבעים השולטים הם כחול, אפור וצבעי־האדמה.
מעוצבות בסיגנון ספורטיבי בגיזרת קלוש,
קפלים, או פעמון עם קפל אמצעי. החצ איות
הן בעלות מישבצות ומופיעות בכל
הגדלים, יש להן כיסים צדדיים והן עשויות
מבדי צמר, פלנל וכותנה.
החברה מציעה גם חולצות תואמות
בעלות צווארונים קטנים, אף הם עשויים
מבדי צמר או פלנל בדוגמה חלקה, מיש־בצות
ופפיטה. הצבעים השולטים הם

כחול, אפור וציבעי־אדמה. את שואלת
מה המחיר? בבקשה. חולצות החל מ־110
שקל עד 160 שקל. חצאיות החל מ־230
שקל עד 270 שקל.
דראמטיות בואו נעסוק מעט באיפור. חברת הלנה

מי אמר שבחורף צריך להראות כמו
פומלה שקליפה עבה מכסה ועוטפת את
הפרי. למה שלא להראות נעימה ומושכת
ולבושה בטעם? הנה כמה רעיונות איך
עושים זאת. בהרי לך בנעל נוחה, עשויה
מעור טוב, בעלת עקב קטן והתאימי לנעל
גרב מכנם בצבע חזק. הגרב יכולה להיות
מצמר או מחומר אחר שיעניק לך חמימות.
חצאית וסוודר על אותו בסיס של גוונים,
כשמעל זה נלבש מקטורן רחב מצמר רך
ונוח. אל תשכחי את ארנק המעטפה הגדול.
העשוי מעור רך ובפרק היד ענדי צמידים
מיספר בצורת חישוקים, ונראה עכשיו
אם לא תקבלי מחמאות על ימין ועל
שמאל. גם תרגישי בנוח וגם תראי כהלכה.

ואש, הס הגוונים של חברת
הלנה רובינשטיין לחורף. ה*יו
צבעים
מורכבים משני צבעים נוגדים.

חניתה צננונר

יזהר סמילנסק במ, ז טב1
חולם

ספר

תולעי תרבו!
קריקטורה לכל עם יש ממשלה שמגיעה לו, נשיא
שהולם אותו, ביורוקרטיה המותאמת לצר*
ביו, ספרות שמייצגת אותו נאמנה ועסקני־ספרות
העוסקים במועקתו של הסופר,
אותה הם מתעלים במוסדותיהם. עיתונות
ישראל התעלמה, ובצדק, מהודעה שביש רה,
כי ״הוועד החדש של פא״ן הישראלי
קיים את ישיבתו הראשונה. פה־אחד נבחרו:
אהרון מגד — לנשיא האירגון, וחיים
תורו למזכירו.״ רק מאזניים שהוא
ביטאון עסקני־הספרות, פירסמה ברבים.
הפא״ן הישראלי מקביל לפא״ן הגרמני
ולשאר מועדוני פא״ן בארצות השונות.
ומכיוון שבמקביל לכינוס הפא״ן הישראלי
התכנס גם הפא״ן הגרמני, ראוי לאמץ את
הכלל, שלכל עם יש ספרות המייצגת אותו
נאמנה ועסקני־ספרות העוסקים במועקת
הסופר.
ג׳רמן טריביון ( )5.10 מפרסם דיווח מעו רר
קינאה על כינוסו של הפא״ן הגרמני.
תיאורו ממחיש כי הפא״ן הישראלי, נשיאו
אהרון מגד ומזכירו חיים תורן, הוא
אירגון שכל עיסוקיו מתמקדים בדיונים
בדבר הרכבי ׳מישלחות הפא״ן הישראלי
לכינוסי פא״ן בעולם.
בדיונים שאותם ניהל הפא״ן הגרמני
בעיר ברמן, כפי שמתאר ג׳רמן טריביון,

אהרץ מגד
איגוד של כיבודים
נמתחה ביקורת על מנהיג המפלגה הנוצ
רית
דימוקרטית, פרנץ־יוזך שטראום,
שאמר במהלך מערכת־הבחירות במערב-
גרמניה :״שיש לשים קץ לפעולותיהם של
,הפושעים המושבים בעט׳ וה,סובנים ב מיקרופונים
על ניסוחים אלה הגיב
הנשיא־הנבחר של הפ&׳ץ הגרמני, ואלמי
ג׳יינם :״זה עתה בחרתם כנשיא שהוא
חלק מתוך, המחתרת הפוליטית׳ ו,תת־התרבות
הספרותית
בין החלטות הפא״ן הגרמני יש אחת
המתייחסת להצהרותיו של פרנץ־יוזף
שטראוס :״זו לשון של אלימות וברוטאר
ליות, שיש כבוהה להשמיט את הקרקע
מתחת לרגלי הדימוקרטיה...״
דיוני הפא״ן הגרמני התמקדו ב״יצירת
ספרות בגלות״ .נשיא־הכבוד של הפא״ן
הגרמני, הסופר הנודע חרמן קאסטן,
האיץ בעמיתיו הסופדים הגרמניים לקרוא

הפלייבוי של האקסוביזלוגיה

היסטוריה

בפומבי קטעים נבחרים מתוך יצירות ה סופרים
הגולים. המבקר, היא. ואלטר
נשא הרצאה על סיפרו הנודע של א ר ־
נולד צווייג הקרדום של ואנדסבק*,
שנכתב, כלשון ג׳רמן טריביון ״כידי אר־נולד
צווייג בגלותו בפלשתינה משתתף
מכובד בכינוס זה היה הקאנצלר־לשעבר,
וילי כרנדט, שבנעוריו היה בעצמו סופר
גולה.
חברי הפא״ן הגרמני סיכמו כי נושא
הדיון בכינוסם הבא יתמקד בספרות והיס טוריה.
השוואת מיפלס העיסוקים של
הפא״ן הישראלי עם זה של הפא״ן ה גרמני,
מציגה את הראשון כקריקטורה
של כיבודים לעומת מוסד ׳המתמודד עם
בעיותיו העקרוניות של הסופר. אגב, ב גרמניה
קיים אירגון נוסף של הסופרים —
זהו איגוד מקצועי של פועלי־העט, המסונף
לאיגוד המקצועי של פועלי־הדפוס.
בישראל אין איגוד מקצועי לסופרים, אלא
איגוד של כיבודים.
עם הספר והסופרים העבריים אינם
ראויים כלל לפא״ן הישראלי ולאגודת ה סופרים,
המבזים אותם ואת תולדות הספ רות
העברית לדורותיה.

המכיל

בזה, זה בבה. לא-כל-בך. ובייחוד העמדות
שבהורשה. לו, לפחות, היו גדרות כתיל...״
מהילה ישראלית־צברית של שאלות עק רוניות
עם קיטור מתנגן.
מעלתו של יזהר ומעלתם של סיפוריו
הראשונים היא בכך, שהם משוחררים מן
הניגון השלונסקאי של חבריו לדור ה ספרותי,
כמשה שמיר, אהרון מנד,
חנוך ברטוג ואחרים . ,שטרחו והכניסו
את אותה נעימה ספרותית כימעט־רוסית
של ה״ריאליזם הסוציאליסטי״ .מעלה זו

העתיד

מתהווה מעידמקבילה בין הנוף הסביבתי
של אותו ישוב לנוף הנפשי של חבריו.
שני אלה הופכים בהרמוניה שביניהם
ליצירה ספרותית מודרנית מן המעלה ה ראשונה
; יצירה שבה בולט העושר הלשוני
של המחבר, ההופך את שאר הסופרים
בני דורו לעילגים, גמגמנים ומשובשי לשון
ותיאור.
אין ספק שימי טרום מילחמת־השיחרור,
וחוויית המילחמה ההיא עצמה, הן הציר
המרכזי ביצירת יזהר. זהו גם כישלונו
כסופר, בסך־כל יצירתו. שהרי בהחורשח
בגיבעה הוא מצליח להביא בתמצית ספ רותית
מעולה את כל שטרח עשר שנים
מאוחר יותר לכנס ולהרחיב בימי ציקלג.
ואם כוונתו היתה ליצור יצירה שתהא
בוחנת לב וכליות של בני דורו, הרי
שכסופר היה עליו להמשיך, וללוות אותם
אל החיים הישראליים, אל הניוון ההדרגתי,
אל היומיום האפור, שאינם קיימים ביצירתו
של יזהר מאז מילחמת ,1948 וחבל. ב סיפורו
הראשון אפרים חוזר לאספסת
( ) 1938 הוכיח יזהר את כוחו בתיאור ה פשוט׳
האפור, המשמים והיומיומי.

מיני ציקלג

שנה קוסמית

לפני כ־ 34 שנים פירסם ם>מילנסקי)
יזהר את סיפורו החורשה בגיבעה, וב
קרל
סגן הוא ״המילה האחרונה״ של
המדע הפופולארי במערב. הוא הכתיר את
עצמו כנביא האקסוביולוגיה, תורה הטוענת
כי מחוץ למערכת השמש מצויים
יצורים מפותחים לא פחות מאיתנו. והקשר
בינינו לבינם הוא רק שאלה של זמן.
הוא מופיע לעיתים תכופות כאורח במיטב
תוכניות הטלוויזיה של ארצות־הברית,
ופירסם סידרת ספרים, שבה הוא מנסה
להוכיח את טיעוניו. יריביו טוענים שהוא
הפלייבוי של האקסוביולוגיה. רשמית הוא
משמש כפרופסור לאסטרונומיה ולמדעי־החלל
באוניברסיטת קורגל, כמנהל המע בדה
למחקרים פלניטריים של אוניברסיטה
זו וכיועץ בכיר לסוכנות־החלל האמריקאית.
באחרונה ראה אור בתירגום לעב רית
אחד מספריו של סגן, דרקוני גן־
העדן --הירהורים על התפתחות האינטליגנציה
האנושית*.
במשך תקופה ארוכה נחשב סגן כאיש
יחסי־הציבור של מדעני סוכנות־החלל ה אמריקאית,
כאדם אשר קידם בחושו ה נהדר
ליחסי־ציבור מתן תקציבים עתירי-
הון לתוכניות החלל. אויביו רואים בו
שרלטן, אדם שבינו לבין הוכחות מדעיות
אין שום קשר ולו גם מיקרי בהחלט. קרל
סגן נחשב כיום בעיני מעריציו כנביא
התורן של התת־תרבות האמריקאית, המל היב
את דימיון ההמונים.
דרקוני גן־העדן הוא המחשה לתורותיו
של סגן, רצוף בפתגמים מתולדות כל
התרבויות, להוכחת השקפותיו. אחד הרא שונים
שבהם לקוח מספר איוב :״אח
הייתי לתנים, ורע לבנות יענה״ .ציטוט
הממחיש, לדעת סגן, את נוסחת האבו לוציה
הדארווינית. כבר בפרק הפתיחה
בולטת קיגאתו של סגן בגלריית ההוגים
הבריטיים של שלהי המאה ה־ 19 וראשית
המאה ה־ ,20 החל בדארווין, עבור דרך
כרטרנד ראפל וארנולד טוינכי וכלה

אחרונה ראתה אור מהדודה מתוקנת של
הספר **.
החורשה בגיבמה הוא סיפור־משל על
הישוב -היהודי בארץ־ישראל של שלהי
המנדט הבריטי. כפריים ערביים מקיפים
ישוב יהודי מרוחק ומאיימים להשמידו.
בישוב מצויים כשלושים גברים. הנשים
והילדים פונו מתוכו. ראשיתו של הקרב
בחורשה הסמוכה לבניין המגורים הגדול
והמשותף, ואחריתו בקרב פנים־אל-פנים
בבניין עצמו. הלוחמים מצליחים להתגבר
על הערבים* ,אולם הבריטים מבקשים מהם
שיעזבו את המקום. ואמנם הם נוטשים
את הישוב אחרי שהם קוברים את חברם
שנפל.
סיפורו של יזהר הוא בבחינת תרגיל־סיפרותי
למהלכי מילחמת־השיחרור. הוא
נפתח כך :״תהילת הדברים כלילה וסופם
כעצם אותו הלילה. הרי שצייד להיחפז.
העמדות אינן יציבות, הרובים אינם ב תיקונם,
גם האנשים נבוכים. אגב, הם
מובנים לבל תיאור שהפך במהלך ה שנים
מאז נכתב, למאפיין כל הדורות
שגדלו בארץ. בעט׳ 10 מביא יזהר עוד
מאפיין של החיים הישראליים מאז ועד
היום :״וקשה היה לעזוב אותם באן.
שמא יטבעו בזו המבוכה השחורה. וכן
אינה מרנינת-לב ביותר בברת-ארץ זו,
שבין עמדה לעמדה״.״
גיבורי החורשה בגיבעה הם גיבורים
מאוחרים יותר של סיפור חירבת חזעה,
השבוי, שיידה של חצות. לבטיהם המאוד
סטאטיים הגיעו לכדי התפוצצותם המילו לית
בינוי ציקלג. בחורשה בגיבעה חוזר
ונישנה, הולך ושב, פרק השאלות הארצ ישראלי
מאז ועד היום :״להגן על מקום
* תירגוס מכתב־היד נעשה בידי אביגדור
הנזאירי ופורסם בספרית פועלים ב־
.1943
** ס(מילנסקי) יזהר — החורשה בגיב־עה
; מהדורה מתוקנת ; הוצאת הקיבוץ
המאוחד וקרן תל־אביב לספרות ולאמנות;
168 עמודים (כריכה רכה).

פ(מיל;סקי) יזהר
המבוכה השחורה
של סיפורי יזהר הופכת יצירה זו, בדומה
לאחיותיה, לתעודה ספרותית היסטורית
מדהימה. יזהר נכשל כישלון חרוץ כשיח זור
התעודה, כפי שניסה לעשות בימי
ציקלג לכן מעלתו העיקרית של החורשה
בגיבעה היא בעצם היותו ״מיני-ימי-
ציקלג״ .ותוסיף מן הסתם עדותו של אחד
מגיבורי הסיפור, האומר בנימה מאוד-
ציקלגית ולרגע אפילו ניהליסטית :״אם
עם־ישדאל חפץ כמקום הזה שישלח הנה
אנשים. מדוע זה עלינו מוטל הבל והם
פטורים?״ סיפור ששב וחזר בגירסתו
האחרונה, בקיומן של ״אוגדות המשתמ טים״
,שנתגלו אחרי מילחמת־יום־הכיפו־רים.
נימה צינית ניהליסטית זו מוצאת
ביטוי נוסף בפאראפרזה על השיר של
אותם ימים, שאמר ״אנו אנו החומה״.
מגיב אחד מגיבורי יזהר :״אין חומה של
הטון אנשים כאן ...אנחנו באן. בודדים.
מעטים...״
בניגוד לרעיו, סופרי דור תש״ח, גיבו ריו
אינם גיבורי־על כגיבורי משה
שמיר ואהרון מגד (טרם פנייתו לאופ נה
האנטי־גיבור) .ולנוכח המוות כותב
יזהר :״שרגא כפף ראשיו, נעתק משהו
וחזר ופנה, ושוב נדמה היה רגע באילו
נתנשם המוטל בנשימה עמוקה ...ואימה
תקפה, פחד זד, בתהום נפערת״.״
אם מקבלים את סיווגו של הפרופסור
דן מירון, מייצג החורשה בגיבעה מה
שהוא מכנה ״הנובילות ה,קולקטיביות׳״ —
דאנר ספרותי שיזהר פיתח במודע וב־תיחכום
ספרותי. חקאיו בני דורו עשו כן
משום חדוות החיקוי.
בסיפור זה פיתח יזהר את יכולתו
לאיכויות משמעותיות בכתיבה בעלת רצף
של מונולוג פנימי, תוך שילוב הרצף הזה
בתחושה ה״קולקטיבית״ שאיפיינה את בני
דור מילחמת־השיחרור. בתיאורים נופיים,
העוטפים את הקולקטיב שבו עוסק יזהר,

בג׳ייקוב ברונוכסקי.

* דרקוני גן־העדן — הירהורים על
התפתחות האינטליגנציה האנושית! עברית:
ליאורה שגב; הוצאת רשפים; 188
עמודים (כריכה רכה).

1 0הפסיכיאטר האלקטרוני שלי
בספרו דרקוני גן־העדן מציג קלל סגן ניסיון של בחינת מחשב למוח האדם
באמצעות תוכנית־מחשב פסיכיאטרית, שתוכננה בידי ג׳וסף וויזנכאוט, מ־אס־איי־טי.
התוכנית זכתה גם לנוסחה ישראלית, שבמהלכה שוחח דויד אכילן עם הפסיכיאטר
האלקטרוני שלו. התוכנית המקורית של וויזנבאום, כפי שמביאה סגן בספרו הנסקר
(ראה: מדע פופולארי) ,היא בנוסח הזה :
דוקטור, יש לי חדשות איומות
אתה אומר שיש לן חדשות איומות
כן, ב״אס־איי־טי״ יש תוכנית־מחשג
שעומדת להרוס אותנו
מדוע אתה אומר זאת
ראיתי אותה בפעולה
אתה אומר שראית אותה בפעולה
זה מפחיד — אתה מוכרח לראות את זה
אתה נשמע לי מדוכא
בדמיונך אנו אולי נשמעים מדוכאים זה
לזה
כן, אולי
אני מבין
גם אני
אתה אומר שגם אתה
אנו שנינו באותה סירה לגבי המחשב ההוא בוא נמשיך לדבר עליך — הבה
אתה מנחם אותי
מה גורם לך לחשוב שאני מנחם אותך
בזמנים כאלה אתה רוצה לדבר עלי
מדוע אתה חושב שאני רוצה לדבר עליך
כפופוליזאטור של מדע מעלת ספרו של
סגן מצוייר, בפרק שכותרתו ״הלוח הקוס מי״
:״הדרך הבהירה כיותר שאני מכיר,
כדי לבטא כרונולוגיה קוסמית זו, היא
לתאר בדמיוני את 15 מיליארד שנות חיי
היקום (או לפחות את גילגולו הנוכחי
מאז ההתפוצצות הגדולה) כשהן דחופות
לתוף פרק־זמן של שנה אחת. או אז
יקבילו כל מיליארד שנות היסטוריה של
כדור־הארץ ל־ 24 ימים של השנה הקוסמית
שלנו פריטים נוספים שסגן משבץ
בלוח הקוסמי שלו — לצורך המחשה :
״...הדינוזאורים הופיעו בערב חג המולד ;
הפרחים צצו ב־ 28 בדצמבר ; הגברים
והנשים נוצרו בשעה 10.30 בבוקרו של

אדם מהרהר מתכונן כעצמו
רישום של וסליוס, מייסד האנאטומיה
ערב ראש־השנה־החדשה. ההיסטוריה הכתובת
כולה מתרחשת בעשר השניות
האחרונות של ה־ 31 בדצמבר, והזמן שחלף
מאז שלהי ימי־הביניים ועד ימינו אינו
תופס יותר מאשר שניה אחת ולהרדים
יש דברי הרגעה: י ״כל שיקרה על כדור־האדן
ובסביבתו בתחילת השנה הקוסמית

מפני שאתה משתתף ברגשותי
בנוגע לאותו מחשב ארור
מה זה מזכיר לך
שגם אתה, כמובן, שונא מחשבים
אתה חושב שגם אני שונא מחשבים
למה לא, הם לא כל כך אנושיים,
האם לא כן
אולי אנחנו פה כדי למצוא תשובה לכך
אף מחשב לא יכול לשוחח כמו שאתה
יכול, למשל הו אינני יכול להבין כיצד אפשר לשטות
במישהו על־ידי סתם איזו מכונה
באמת אינך יכול
לא. ככלות הכל בתוכנית״מחשב
אין שום דבר יצירתי
אתה מגיב באופן שלילי
אני בטוח שאני צודק
האם אתה מודאג מכך שאתה בטוח
שאתה צודק
לא, לגמרי לא. בכלל לא. אפילו לא במקצת החדשה יהיה תלוי במידה רבה בתבונה
המדעית וברגישות האנושית המיוחדת
לבני־האדם...״
הקוראים המרותקים אל מסכי הטלוויזיה
מדי יום חמישי, לראות את הסתירה
הנהדרת של הזואולוג הבריטי דייוויד
אטנסורו, עשויים למצוא מידע־עזר מר תק
בספרו של קרל סגן. הוא מותח את
הדקות האחרונות של אותה שנה קוסמית,
מה־ 22 בדצמבר, כאשר הדו־חיים הראשונים
והחרקים המעופפים יוצאים למסע
האבולוציה, אל הפיסיקאים היוצאים ״לח קור
במרחבים אינטלקטואלים חדשים...״
שני תצלומים מרתקים בעמ׳ 54 בספר
צולמו באמצעות מיקרוסקופ אלקטרוני ב תוך
חדר־המוח השלישי על-ידי ריצ׳ארד
כטגר מאוניברסיטת וויין; בתצלומים
אפשר לראות זיפים מתנופפים או ריסים
המעבירים חלבוני מוח עגולים וקטנים.
התצלומים נראים כמו המון צפוף של
אנשים, המעבירים כדורים גדולים מעל
ראשיהם. הם מוכיחים עד כמה מועט ה מידע
שבידי האדם על מוחו.
קרל סגן הוא בעל יכולת מדהימה לעבור
מתצלום של פנים מוח־האדם אל שירטוט
של דינוזאורים, תוך ניתוח האיכויות ה של
דינוזוארים, תוך ניתוח האיכויות ה מוחיות
של בעל-חיים מגושם זה. והוא
ממשיך לציור של. מ .ק. אשד, הבוחן
את האבולוציה בדרכו הגראפית המיוחדת,
והלאה, לטענה בדבר גדהעדן כמשל ל אבולוציה
של האדם, תוך ציטוט מגן־העדן
האבוד של המילטון :״יד ביד, בצעד
איטי ושוטטני / ,יצאו את גן־העדן אלי
דרכם הבודדה...״
לא נפקד בסיפרו של סגן מקומו של
בן־דודנו הוותיק, הקוף. אלא שאת המידע
האנתרופולוגי הידוע משלב סגן במידעים
מדעיים חדישים, כמו סיפורם של שני
פסיכולוגים מאוניברסיטת נוואדה, כיאט־ריט
ורוברט גארדנר, שמצאו דרך
לבחון את התיקשורת המילולית בינינו
לבין שימפנזה, בהנחה בי הלוע והגרון
של השימפנזים אינם מתאימים לדיבור
האנושי. מספר סגן :״במוחם של הגארד־נרים
הבריק רעיון: יש ללמד את ד,שימפנזה
שפת סימנים אמריקאית, הידועה
בשם אמסלאן (שפת חירשים־אילמים אמריקאית)
.שפה זו מותאמת בצורה אידי אלית
לזריזות הכפיים העצומה של ה־שימפנזה,
והיא כוללת את כל התכונות
הצורניות החיוניות של השפה המדוברת...״
והתוצאה היא ספריה של שיחות מצולמות
שסגן מביא כמה המחשות מהן, בצירוף
גרפים להוכחת ההסתעפות ההגיונית של
השימפנזה.
פרק מרתק הוא ״סיפורי גן־העדן ה מעורפל״
,בו בוחן סגן את הקשר שבין
התפתחות החלום לבין האבולוציה —
גישה מקורית למדי, שבה משבץ סגן חלום
משל עצמו :״חלמתי פעם חלום, אשד
ירדוף אותי לעולם. חלמתי שאני מדפדף

בספר היסטוריה עב־כרם. על־פי התמונות
יכולתי להסיק שהספר מתקדם לאיטו, כמו
ספרים דומים אחרים, דרך המאות: ה תקופה
הקלאסית, ימי־הביניים, הרנסאנס
וכן הלאה, ומתקרב בהדרגה לזמנים המו דרניים.
והנה הגעתי למילחמת־העולם
השניה ועדיין נותרו למעלה ממאתיים
עמודים. בהתרגשות גוברת הפכתי את
דפי הספר עד שהייתי בטוח, כי חלפתי
על פני תקופתי. היה זה ספר היסטוריה
שהכיל גם את העתיד — כאילו הפכנו
את הדף המוקדש ליום ה־ 31 בדצמבר
בלוח הקוסמי שלנו וגילינו דף מפורט של
ה־ 1בינואר. כשנשימתי נעתקת ניסיתי
לקרוא את העתיד, אך היה זה בלתי
אפשרי. יכולתי לפענח טילים בודדות,
ואפילו לזהות תגים מעל אותיות בודדות.
אולם לא הצלחתי לצרף את האותיות
למילים ואת המילים למישפטים...״
רעיון נכון מן הסתם נטל סגן מהספר
הרפתקאות ברעיונות של אלפרד גורת
ווייטהאד ו ״תפקודו של העתיד להיות
מסוכן רעיון שבעזרתו מנסה סגן לטעון,
כי המין האנושי מצוי כיום במעין מצב
של שביתת־נשק עם עצמו. הוא מהרהר
בדבר מתח האפשרויות של ההתקדמות
אל תוך אותו עתיד מסוכן — שכנראה
בלתי ניתן להשגה — עם המיגבלות
המוסריות של ההווה הנוכחי. סגן מבהיר :
״העולם אינו פועל כהלכה, כתוצאה מה תמורות
החברתיות והטכנולוגיות העצו מות,
שפקדו אותו במאות האחרונות.
איננו חיים בחברות סטאטיות ומסורתיות;
אולם בהתנגח לתמותת פועלות ממשלו תינו
כאילו חיים אנו עדיין בך. אם לא

נשמיד את עצמנו, יהיה העתיד שייך
לאותן חברות, אשר מבלי להתעלם מה חלקים
הזוחליים והיונקים של מהותנו,
יאפשרו את פריחתם של המרכיבים האנושיים
האופייניים ; לאותן חברות המעו דדות
גיווך יותר מאושר קונפורמיות ; ל אותן
חברות המובנות להשקיע משאבים
בניסויים חברתיים, פוליטיים, כלכליים
ותרבותיים ולוותר על יתתנות לטווח־קצר
למען רווח לטווח אתך ; לאותן
חברות המטפלות ברעיונות חדשים במפ תחות
עדינים, שבירים ורבי־ערו לעתיד...״
תרגיל מרתק של סגן הוא שיחזור של
תוכנית פסיכותראפיה בלתי־מונחה, שפות״
הה על-ידי ג׳זסף וויזנבאזם מהמכון
לטכנולוגיה במאסאצ׳וסטס, לתוכנית־מחשב
פסיכיאטרית, שהיא בבחינת חידוש —
שילוב טכניקות מודרניות עם חומרים
אנושיים קיימים( .ראה: ציטוטון).
לסיכום עובר סגן לבחינת נושא האינ טליגנציה
בכדור הארץ ומחוצה לו. הוא
בוחן אפשרות של קשר בינכוכבי שייעשה
בדרך התלפטיה, ושאר רעיונות מדהימים
(כמו הגעה קלה ומהירה בין כוכב לכוכב,
מוטאציות ועוד) .סגן קובע כי :״יותר
ידע ויותר אינטליגנציה יחלצו את האנו שות
מקשייה הנוכחיים ויקרעו צוהר לעתיד
טוב יותר את ספרו הוא מסיים בציטוט
מתוך דברים שאמר ג׳ייקוב ברונובסקי :
״אנו ציוויליזציה מדעית, משמעו של דבר
הוא שאנו ציוויליזציה אשר הידע וישוטו
המלא חיוניים בה. מדע הוא רק מילה
אחרת לידע ...הידע הוא גורלנו...״
ספרו של קרל סגן, למרות ״מדעיותו״
המוטלת בספק, הוא ספר מרתק.

בחטף ההתנצלותשל גור וידאל * מגד.
שדה

ורוטנברג *
אל־חבים

מפתחות מונדי

הזהב

והתקציב

ידיעה שפורסמה בטייטס ליטררי
ספלמנט בידי ג׳יימס קנזפבל סיפרה כי
״הילכה שמועה (בוועידת הסופרים בפס טיבל
אדינבורו) כי גור וידאד בירך
את הסופר אנטוני כורג׳ס בהערה :
,תגיד, אתה עדיין ממשיך לכתוב לקהל
מדומיין?׳״ בתגובתו, שצוטטה כביכול
מפיו, ציין גור וידאל :״מעודי לא אמרתי
דבר שכזה. כיצד הייתי מסוגל ז הרי אני
חלק מאותו קהל של בורג׳ס, ולעיתים אני
מדמיין לעצמי כי אינני מדומיין כלל״
בראיון במעריב אמר עיתונאי דבר אהרון
מגד לחיים נגיד־לווגכרג, לרגל צאת
ספרו התקופתי מסע באב :״כשיצא החי
על המת, וזה היה ספר די פופולארי
בזמנו, ניסו רבים לזהות את הגיבור,
דוידוב, עם יצחק שדה. הדמיון ביניהם
הוא רק בקווים של ביוגרפיה מה
שמגד חסך ממראיינו, שהוא עצמו החל
בכתיבת ספר עבור חברת־חשמל על
גור וידאל
פינחס רוטגברג — ספר־מונוגרפי,
״מדמיין לעצמי כי אינני מדומיין״
שמעולם לא הושלם, כפי שגיבור החי על
המת מעודו לא השלים הסופר
המצרי הקשיש תופיק אל־ חכים חגג לפני שבועיים את יום הולדתו ד ,83-,בעיר־הולדתו
אלכסנדריה. בחגיגה המרכזית, שנערכה במצודה העתיקה של העיר, נכחו
מאות אישי־ציבור, סופרים ואמנים. בתום המסיבה העניק מושל אלכסנדריה לאל־חכים
את מפתחות העיר. אחד מעשירי העיר דאג לצפות אותם בזהב טהור ! •ו • חלק ניכר
מתקציב התיאטרון של המועצה לתרבות ולאמנות קוצץ בידי שר-החינוך־והתרבות,
בשל טענה, שהמועצה מממנת הצגות אנטי־ציוניות. הכוונה היתד, למחזותיו של
יוסף! סוגרי, המנסים להתמודד בדרכו של מחזאי עם הבנת הציונות ומחולליה. קיצוץ
זה עשוי להתפתח לשערוריה תרבותית, מה גם שמחזותיו של מונדי המוצגים כיום,
״אני ממצה כך עצבים
בעיקר המבשר, הופקו בסיוע המועצה לתרבות ולאמנות
שונים של מוחי, מאשר עצבי הכתיבה״ ,כך אמר הסופר האמריקאי הנודע קורט
ווגגוט, מחבר בית־מיטבחיים מיספר ,5עם פתיחת תערוכה ראשונה של רישומיו
הקליגראפיים בגלריית מנהאטן, ניו־יורק. וונגוט ממשיך בכתיבה, ובקרוב הוא עומד
לפרסם רומן בשם קאטמאנדו י בתגובה לאימוץ ירחון הילדים פילון בידי בנק
דיסקונט עומד בנק לאומי לישראל לפרסם ירחון לבני־הנעורים. את הירחון יערוך
יוסי קדיים, עורך פרוזה שערוריה ספרותית חינוכית בגרמניה החלה בפנייתו
של ציר פרלמנט נסער מן הסיעה הנוצרית־דימוקרטית אל שר־החינוך של ממשלת
צפון־רהיידוסטפאליה. הוא שאל מה יש בכוונתו של השר לעשות נגד מורה בתיכון
בעיירה רטינגן, שקרא קטע בפני תלמידיו בגימנסיה, במטרה להוכיח כי גדול משוררי
גרמניה, וולפגאנג גתה היה טיפוס מושחת ורודף־שמלות. הקטע שאותו קרא המורה
היה זה :״גתה צרך חתיכות בכמויות. היה לו חוש בלתי רגיל לדעת מה מתרחש להן
בנשמותיהן המזוהמות. אבל אם אחת מהן היתד, מנסה לתפוס אותו לעצמה, הרי שהוא
היה מתחמק מפניה. עוד בהיותו זקן כתרח הוא ביתק בתוליה של בת ,19 ואפילו
הציע לה נישואין. אחרת היא לא היתה קולטת אותו בין רגליה הקטע שקרא המורה
נכתב בידי הסאטיריקן קארל הי ד, המתגורר במינכן 1

עשרים ושמונה
שנים ענה מאז
הופיע שעו זה של

..העולם הזה״.
מלצרית בד־ 1 1 3 1ו
אז ה י תה ת מו
ופנווטבת .19
ענשיו מגיעה נתה,
איילת, לאותו גיל -
והיא מוני ח ה ני
היווני עונו ניחשה

אחד הודיעו לה בעלי־המקוס, כי הם מפסיקים את עבודתה.

לאיילת התברר כי הבעלים סברו שלאביה, איציק ישר, שהוא
בין באי בית־הקפה, לא נעים לראות את בתו מגישה לאורחים.
רק אחרי שהאב הודיע שאין לו התנגדות לכך, נרגעו הבעלים.

^ אי ראי שעל הקיר, מי היפר,
בכל העירי״ כך נהגה לשאול

מדי יום המלכה היפהפיה שבאגדה. בכל
פעם היה הראי עונה לה :״את היפה

מישפחה שכזאת

מכולן!״ עד שפעם אחת שינה הראי מ־מינהגו
ולשאלת המלכה השיב :״את היפה
מכולן, מילבד בתך, שילגיה, שהיא יפה
ממך לבעסה של המלכה לא היה גבול,
והיא גירשה את שילגיה אל תוך היער.
כך התחיל סיפור שלגיה ושיבעת הגמדיים.
תמר ישר שונה מהמלכה שבאגדה. אין
היא מקנאת בבתה, איילת. להיפך, היא
שמחה שיופיה של הבת אינו נופל משלה.
לפני 28 שנים פירסם העולם הזה תמו־נת־שער
של צברית בלונדית, בת .19 זאת
היתה תחילת דרכה של תמר (״תמי״)

תמי ואיציק ישר עם שתי בנותיהם. תמי היא
קניינית של רשת החנויות משכית, ואילו
איציק הוא אדריכל. כאשר נישאו בני־ הזוג, חשבו רבים שהקאריירה של תהי הסתיימה.

רפפורט, שהפכה אחת מנערות־הזוהר ה נודעות
בתל־אביב.
תמי משכה בפעם הראשונה תשומת־לב
כללית, כאשר נבחרה לשמש ככפילה של
ריטה הייוודת האגדתית, בתמונות ארו כות
בסרט שולמית, שצולם בארץ בוואדי-
ערה. מאז חזרה דמותה של החתיכה והת־נוססה
פעמים רבות. מעל דפי העולם הזה.
כאשר נישאה תמי לאדריכל יצחק
(״איציק״) ישר, חשבו רבים שבא הקץ
לקאריירה שלה. אך תמי המשיכה לככב
בחיי־הלילה של תל־אביב. מאוחר יותר
הפכה לקניינית של רשת החנויות משכית.

שלום עכשיו

לתמי ישר שתי בנות. הגדולה שביניהן,
איילת, היא כיום בת ,18 ועומדת לפני
גיוסה לצבא. הבת אינה מפגרת ביופיה
אחרי אמה, אך למרות זאת נראה שה־שונה
בין השתיים עולה על השווה. כיום
ניצצבת איילת בתחילת דרכה אל הזוהר,
כפי שהיתה אמה כאשר פורסמה לראשונה
בשער העיתון.
בתקופה האחרונה היא עבדה כמלצרית
בבית־הקפה דיצה, שברחוב דיזנגוף.
שם היא התחבבה על אנשי הבוהמה, ה פוקדים
את בית־הקפה .״העבודה הזאת
דווקא מצאה־חן בעיני,״ סיפרה איילת ה־

תמי ישר ושתי בנותיה. הבת הקטנה, שולי, בת ה־,16
שוהה כבת־חוץ בקיבוץ מישמר־העמק. שולי היא בעלת
מודעות פוליטית עמוקה, ותומכת בתנועת שלום עכשיו, שאת חולצתה היא לובשת.

מתייגסת לצה״ל בפברואר בשנה הבאה.
״שם לפחות לא משעמם.״
יום אהד הודיעו לה בעלי דיצה כי הם
מפסיקים את עבודתה במקום. היא לא
הבינה תחילה מה אירע, שכן כולם היו
תמיד מרוצים ממנה, עד שחקרה וביררה
את הסיבה. אביה של איילת, איציק ישר,
הוא בין באי בית־הקפה הקבועים. בעלי
המקום סברו, כי לאיציק לא נעים לראות
את בתו מגישה לחבריו, בשעה שהוא
יושב עימם. לכן החליטו לפטרה. אולם
כאשר נערך בירור עם האב, והוא הודיע
קבל־עם־ועדה כי אין לו דבר נגד העסק תה
של הבת במקום, נרגעו הבעלים. עתה
ממתינה איילת לשילובה מחדש בעבודה.
לעשות משהו אחר
יילת סיימה את המגמה הריאלית
י * בבית״הספר התיכון עירוני ה׳ ,השו כן
בקצה רחוב בן־יהודה. ולמי שיש
עדיין ספק לגבי כישוריה הריאליים, בא
הציון ,100 שקיבלה בבחינת־הבגרות ב מתמטיקה,
ומסיר אותו. היא התקבלה כ־עתודאית
ללימודי מחשבים בטכניון,
אחרי שעמדה בבחינות־הכניסה הקשות.
אולם ברגע האחרון התחרטה, והחליטה
להתגייס קודם לצבא .״אין לי ספק שכל
החיים שלי אני אעסוק במיקצועות ריא ליים.״
היא אומרת .״זה פשוט השטח שלי.
לכן העדפתי לפחות בצבא לעשות משהו
_ אחר. אילו הייתי בוחרת במסלול של
עתודאית, הייתי צריכה אחר־כך לעסוק
באותו מיקצוע גם בצבא.
״בלישכת־הגיום אמרתי שאני רוצה לה יות
מאבחנת פסיכוטכנית בצבא. ניגשתי
גם לבחינוודהתאמה. אני מקווה שיקבלו
אותי, כי זה שטח חדש ולא מוכר לי.

יופי גנטי

איילת אינה מפגרת ביופיה אחר אמה,
תמי ישר, הנראית משמאל, בתמונה שצול־
.מה מלפני שנים רבות, כאשר נשאה עדיין את שם נעוריה, תמי

רפפורט. למרות־זאת נראה כי השונה בין השתיים עולה על
השווה. אולם העובדה ששתיהן יפות מוכיחה שהיופי הוא אכן
עניין גנטי, שעובר בירושה מדור לדור, מהאמהות לבנותיהן.
טיבעיות, ואם עושים את זה טוב, זה
מספיק.״
למרות המחזרים הרבים המתקשרים
לביתה, אין לה חבר. היא מרבה לצאת
לבלות, אך לא עם מי.שהו קבוע .״אני
פשוט לא טיפוס שמתקשר בקלות. אם אני
יוצאת עם מישהו, אין לו הרבה סיכויים
שאני אתאהב בו מעל הראש ואאבד את
העשתנות. מאז ומתמיד הייתי כזאת.״
איילת עדיין מתגוררת עם הוריה בדי־רת־גג,
ליד הים, במרכז תל־אביב. היא
אינה מתכוננת לעזוב בקרוב את הקן

נע וותץ! זוה ו

תמי ישר (משמאל) ,שהעולם הזה
פירסם לפני 28 שנים תמונת־שער
שלה, הפכה אחת מנערות־הזוהר הנודעות בתל־אביב. תמונתה

חזרה והתנוססה פעמים רבות מעל דפי השבועון. בתה, איילת,
(מימין) ,בת ה־ , 18 נמצאת עתה בתחילת דרכה אל הזוהר, כפי
שהיתה אמה כאשר פורסמה לראשונה בשער העיתון.
שירטוטים ומיספרים יהיו לי מספיק בחיים.
בזה אני בטוחה.״

מיקצוע
ע 5תחרות
^ יי ל ת מו דעת ליופייה. בגיל 16 כבר
הועסקה כדוגמנית, לצד דוגמניות
מיקצועיות ומוכרות .״זה מיקצוע עם הר בה
תחרות,״ היא טוענת .״אבל לי לא
היתה בעייה בשטח זה. הדוגמניות ידעו
שאני לא בונה על זח, ושאני מדגמנת רק
כתחביב. לכן הן התייחסו אלי בחביבות.
הייתי הילדה הקטנה שהסתובבה בין כל
דוגמניות־הצמדת. הצלחתי דווקא לא רע.
לדעתי לא צריך לדעת הרבה כדי להיות
דוגמנית. צריך רק לנוע בחופשיות וב־

דוגמנית

בגיל 1$כבר הועמקה
איילת כדוגמנית,
לצד דוגמניות מיקצועיות. ומוכרות.

רא על הקיר
(המשך מעמוד )67
החם .״בזמן האחרון שואלים אותי ד,רבד,
אם אני עדיין גרה עם ההורים. כן, אני
גרה איתם וטוב לי. אני פשוט מאוהבת
בדירה הזאת. אם אני אעבוד פעם למקום
אחר, זה צריך להיות פה בסביבה. מכאן
אני יכולה לקפוץ בכל שעד, לים, ואני
קרובה לכל מקום שקורה בו משהו בתל-
אביב. אז על נכס כזה אני אוותר?״

היופי עובד
בירושה?
י י איילת יש אחות, שולי, שהיא כיום
• בת .16 שולי, השוהה כבת־חוץ בקיבוץ
מישמר־העמק, היא בעלת מודעות
פוליטית עמוקה. היא תומכת בשלום עכשיו
ומיזדהה עם אידיאולוגיות שיוויוניות.
משום כך בחרה ללכת לקיבוץ .״אנחנו
שונות מאור. לי אין דעות מגובשות על

לארץ, והטיול השאיר בה רשמים עמוקים
.״חרשנו את כל אירופה והיה שיגעון.״
בעבר
השתתפה איילת במועדון־הנוער
של התיאטרון הקאמרי .״לא עשינו שם
הצגות, אלא שוחחנו ושמענו הרצאות מ אנשים
עוסקים בתיאטרון. האמנות זה
דבר שתמיד היה חסר לי. אני מצטערת,
למשל, שלא למדתי אף פעם לנגן על
כלי כלשהו. החוג בקאמרי תרם לי בתחום
הזה.״
אך למרות־זאת יש באיילת צד אמנותי.
מאז היותה בת תשע היא רוקדת בלט.
היא מקדישה זמן לאימונים גם מחוץ
לשיעורי הריקוד השבועיים .״זה נותן לי
הרבה. אני יכולה לרקוד שעות לבדי. אני
לא צריכה בשביל זה אפילו מוסיקה. בש עת
הריקוד אני מפליגה לעולמות אחרים.״
מלבד זאת היא טיפוס בעל מרץ רב.
היא מעידה על עצמה שאינה יכולה לישון

ויטה הייווות

תמי משכה תשומת־לב בפעם הראשונה כאשר נבחרה
לשמש ככפילה של ריטה הייוורת האגדית, בתמונות
ארוכות בסרט שולמית, שצולם בארץ בוואדי־ערה. בתמונה: בתילבושת מהסרט.

״ (11:1איילת עומדת עתה לפני גייוסה לצבא. היא סיימה את
||ו ל 1ן ;5/11ד 1
1111 1המגמה־הריאלית בבית־הספר התיכון העירוני ה׳ .בבחינת־

הבגרות במתמטיקה קיבלה ציון ,100 התקבלה ללימודי מחשבים בטכניון אך התחריוה.
כל דבר. אני מעריכה אנשים שמאמינים
במשהו, אבל לפעמים נראים לי אנשים
בעלי ריעות קיצוניות כטיפשים. הם פשוט
מתעלמים מהרבה דברים. אני נמצאת מב חינה
פוליטית באיזה שהוא מקום באמצע.״
את חופשת־הקייץ היא ניצלה לטיול באירופה,
שערכה יחד עם קבוצת חברים.
זאת היתה הפעם הראשונה שנסעה לחוץ-

׳הרבה .״אני אוהבת לעבוד ולהציג לעצמי
אתגרים. אני מוכרחה להיות מועסקת כל
הזמן; !.ועד היום 1ך אך, לי שץ־,צלחתי
במה שאני עושה.״
איילת שונה מאוד באופיה מאמה. אך
יחד עם זאת יש להן דבר בולט אחד משו תף
— היופי. עובדת זאת מוכיחה בהחלט
כי היופי אכן עובר בירושה.

תמי ישר מחזיקה בידיה את בתה, איילת, שהיתה אז בת שנה.
תמי אינה מקנאה בבתה, שגדלה והפכה לחתיכה. להיפך, היא שמחה
׳יופיה של הבת אינו נופל משלה. היופי הוא הדבר הבולט המשותף לשתיים.

* 0ובת

אממח

חם בעולם התחתון

אור1דה ממקעדו
סיפרו של גבריאל גראסיה מרקם,
מאה שנים של בדידות, הוא
המניע לרבות מיצירותיה של סיל־ביד.
פינשטיין. בגלריה מבט מוצ גים
שטיחי־קיר של האמנית מתול תלת
השיער וקטנת־הגו, שהביאה
איתה לכאן את מורשת התרבות
של ארץ מולדתה, דרום־אמריקה,
על כל אגדותיה וציבעוניות טי-
פוסיה.
״אני בל כך מושפעת ממרקם,
שבכל פעם שאני קוראת שוב את
סיפרו, אני נתקפת בעשרות רעיונות
לציורי השטיחים שלי,״ היא
מספרת ,״אבל ביגלל שלא רציתי

ללא כותרת: אנדרה קרטס ()1!>78
הכרה בשנים האחרונות

סילביה פינשטיין
מאה שנים של בדידות

חלק מיזערי במלאכה. ארזה את
מיטלטליה, ואת שלושת ילדיה ה קטנים,
והרי היא יושבת מזה
שלוש שנים בירושלים.
אולם, חולשתה הזמנית בדיבור
השפה אינה מעממת ולו במעט
את עוצמת ביטוייה האמנותי, ואת
הצלחתה בביטוי יופיה של הארץ
בצורה מופשטת מעט, בכיתמי
צבע מעוגלים וחדים חליפות.
בין אם היא
דמות האשד.
קוראת לה אורורה או רמדיוס מ־מקונדו
— היא האשה בכל מקום.
ביטנה של אורורה מכילה את
כל מקונדו, על העתיק והיישן
שבה. דמות אחרת מהלכת תמיד
עירומה ומסמלת את הפראי, ה ראשוני
והטבעי שבכל אשה.
כדי לא לבזבז כחודשיים על
אריגודשטיח אחד במו ידיה,
מבוצעת העבודה על-ידי אומנים.
היא מנצלת את זמנה כדי לצייר

שוקן או אסתר קנובל. סיכות אלה,
המוצגות בתערוכה בגלריה דבל
בירושלים, הינן יצירות אמנות
זעירות ומקסימות, היכולות בעת
ובעונה אחת לקשט שימלתה של
נערה, או להיות מוצגות כפסל.
שתי האמניות הצעירות משתמשות
בחומרים שונים — בעוד דגנית
מרבה להשתמש בזהב ובכסף
לעיצוב תכשיטיה, מעדיפה אסתר
חוסר חדשני בשם טיטאניום.
שליטתה של אסתר בתורת״המוד
כות נתנה לה אפשרות להפיק מ מתכת
בצבע פלדה ציבעוניות מר היבה,
הודות לשימוש בתהליך ה נקרא
.111011121118 על-ידי שימוש
בוולטאז׳ שונה בכל פעם, מתקב־לה
החזרה שונה של האור. לצופה
נדמה כאילו צופתה המתכת ב־אמאיל,
אך האמת היא שהמתכת
באמת הפכה ציבעונית. העבודות
של אסתר מעוצבות פנים ואחור,
כמו אצל דגנית — בניגוד לגי שה
הקלאסית בעיצוב סיכות-קי-
שוט.
מדוע נבחרו שתי הצעירות
להציג בגלריה ולא בחנות־תכשי־טים?
כי היסוד האמנותי גובר כאן
על השימושי־יומיומי. דוגמה ל עובדה
זו אפשר לראות בקומפו זיציה
של התכשיט, שבה דגנית
נוהגת לעוות חלק מהסיכה, רד
בנוייה תמיד מציר, מחט והחלק
שסוגר את המחט. המימדים המוגדלים
של אחד משלושת מרכיבים
אלה, מעניקים לו דגש, וממקדים
אליו את כל תשומת־לב הצופה.
זהו אחד מחוקי־הברזל של הקומ פוזיציה
באמנות, והוא בא יפה
לביטוי בעבודותיהן.

התרחשויות קט1ות

תכשיט של דגנית שוקן

תכשיט שד אסתר ל,נובל

זהב טיטאניות וכסף
להיות מוגבלת בנושא אחד ראשי.
ציירתי גם נושאים שונים המדברים
אל ליבי ומרגשים אותי, כמו
אהבת הארץ, ירושלים, והקשר ה עמוק
של כל דבר ביקום לאשה,
הבולט בכל עבודותי.״
ואכן, מפליא איך אשד. אמיצה
זו, שבאה ממישפחה אמידה ב־דרום־אמריקה,
ושאביה היה תורם
גדול לישראל, החליטה יום אחד
שאין די במילים, ותרומות הן

את דוגמאות־ד,שטחים ולפקח על
העבודה. האוסף שייוצג בגלריה
מבט הוא רבגוני בנושאיו ובצבעיו
אך היד השולטת והמכוונת בסיג-
נון שלם והרמוני זה היא אחת.

טילה ללא ביטתון
אם ייפרמו לכם החולצה או ה־מיכנסיים,
קרוב לוודאי שלא תעז רו
בסיכות היפהפיות של דגנית

תערוכה שעשוייה לרתק אליה
גם כאלה שאינם מרבים לפקוד את
כותלי המוסיאונים, מוצגת בימים
אלה במוסיאון־ישראל. זוהי תע רוכתו
של האמן ההונגרי אנדרה
קרטם, והיא תוצג עד סוף דצמבר.
בתערוכה גדולה זו, המקיפה
צילומים של רב־אמן שזכה להכ רה
רק בשנים האחרונות (הוא
יליד ,)1894 מוצגים צילומיו לפי
סדר כרונולוגי. העבודות, למן ה ראשונות
שבהן ועד לאחרונות,
מקסימות את הצופים. קרטס לא
התיימר אף פעם לחדש. את ה־פייוט
שברגעים קטנים טרח להנ ציח,
ועימו הביא לעצמו תהילה,
אם כי בגיל מבוגר מאוד. הוא שי מש
השראה לגדולי הצילום האמ ריקאי,
וכיום מקומו בין גדולי
צלמי המאה העשרים.

ל הקל ת כ אבי ם ושמידת חום הגוף

חגורה/מגן גב מצמר אנגורה
מגן כתפיים מצמר אנגורה
מבחר מוצרי מצמר צונבורה בבתי המוקח תי במשביר לצרכן
בסופרפאר ובסלונים מובחרים

אנגורה §1״ ל הלהיט החס של החורף
״פרמה טוויד
מרחיק שיער לצמיתות בבי תך
ב שיטת ״עשה זא ת ב עצ מך״.
מומלץ ע״י רופ אי ם.

״ריביירה״
מכונת גילוח
ניידת
ל טיולי ם, מילו אי ם ועוד,
לל א ח שמל ו סו ל לו ת.

מכשיר אזעקה
אישי
נג ד אונ ס, ת קיפ ה, ח טי פתא רנ קי ם
וג ם ל הגנ העלפת חי הבי ת.

מכירה והדגמה אצל:
היבואן: ד.ד. שיווק בע״מ שד׳ נורדאו 44 תל־אביב.
טל .2-33872 .״שרף״ ככרדיזינגוף ו תל־אביב. טל.282637 ,

וה היה 091113 הו ה שהיה
גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוין׳
המשיך בפירסום סידרת מאמריו של העורך ״אל הנשל
הסידרה, שבחנה את אופציות השלום והמילהמד של ישראל,
הסתיימה בציטוט מתוך דבריו של אוליבר קרומוול בפני הפר למנט
הבריטי :״ישבתם כאן זמן רב מדי מכדי להביא טובה
לאיש. לבו לכם, אני אומר, והניחו לנו. בשם אלוהים, לכו!״
הדברים כוונו להנהגה הזקנה והעייפה של ישראל. חלק ניכר
מן הכתבות המדיניות, השבוע לפני 25 שנה, היל,דש לניסיונו
של אנתוני אידן, ראש־ממשלת בריטניה, להוליך את ישראל
לוויתורים טריטוריאליים. על רקע ענני המילחמה הקרבים
אל המזרח התיכון, המשיך שלום כוהן בפירסום ״הרשימה
השחורה״ ,שהוקיעה את אלה שסירבו לתרום ל״קרן המגן״.
כין מבוקרי השבוע היו: הקבלן אריה פילץ ,׳הקבלן יונה
איתן, האופנאית לולה בר, סוחר המכוניות ד״ר שאול ליפשיץ
ואחרים.
בתבת־צבע שכותרתה ״מה מרקיד את יוסקוכיץ?״ סיפרה
את סיפור זאב יוסיפון, שמאה אנשים מפורסמים התכנסו בדי

310 *113־

*שראר
לחוג את יוכלו. יוסקוביץ־יוסיפון היה מייסד תל״ם (תיאטרון
למעברות) הגוף התיאטרוני המתנדב של שנות החמישים, שחביא
תרבות לישראל השניה. בין חוגגי היובל של יוסיפון היו
המשוררים אברהם שלונסקי ונתן אלתרמן, והסופרים מיטה
שמיר ויורם מטמור.
סופרו המשוטט של השבועון באירופה, עמום קינן, כ״ראיונות
מיוחדים לגמרי״ ,תיאר את פאריס מזווית מיוחדת, כעיר שהיא
צומת־דרכים בין קאהיר ובגדאד, מארקש ותל־אכיב, ביירות
ותוניס. מדור הפשע הוקדש לווידויו של הרצל אחרוני, שניסה
לשדוד אחד מסניפי בל״ל כירושלים. וידויו פורסם תחת הכותרת
״ניסיתי לשדוד בנק״.
כשער הגיליון: ראש־ממשלה בריטי סיר אנתוני אידן.

ריח סמיו של מילחמה קרה
אווו1ני אהרן:

ו?ד!צה

* הפנתר השחור הראשון

מיטתמט

״העולם הזה״ 945
תאריך 24.11.1955 :

ם כתנים
ל פ־חקדי מהמיקנוד.
העם העודכיס
ריח סמיך של מילחמה עלה השבוע
מעל למרחב. כמו תמיד משך הוא את
העורבים, שבאו לאיזור זה בלהקות גדלות
והולכות, שימשו מדד להחרפת הריח.
דיו אלה עיתונאי־המילהמה, קרי־מבס ר
קרי־לב, שהסבירו לכל מי שרצה לשמוע
כי אין הם מצדדים בשום צד, ושהם
מקווים שהעניין יתחיל בקרוב.
הסיבוב השני, אם יפרוץ, עלול לקבוע
את גורל ישראל לחיים או למוות. אולם
לגבי העורבים לא יהיה אלא עוד מילחמה
אחת קטנה, חומר למאמרים, כתבות מצו למות
ומיבחני־נשק.
גרניקה בישראל. אות הזמן נתגלה,
השבוע, בכמה מילים שהופיעו כהערת״
שוליים בשבועון האמריקאי טייס, הקרוב
לחוגי השילטון בוושינגטון. קבע העיתון :
אחת התוצאות המעניינות של אספקת
מטוסי-סילון אמריקאיים לישראל תהיה
מיבחן קרב רציני ראשון של הדגמים
החדשים. אם ישתמש צד.״ל במטוסים
אמריקאיים, בעוד שהצבא המצרי ישתמש
במיגיס סובייטיים, אפשר יהיה להסיק מס קנות
חשובות לגבי יעילות כלי״הנשק.
בשנת 1936 שימשה ספרד המעונה שדד־מיבחן
לבדיקת כלי־הנשק החדשים, שנועדו
לשחק תפקיד מכריע במילחמת־העולם
השניה. תוצאות מיבחן זה הונצחו ב־תמונת־הזוועה
של פאבלו פיקאסו ״גרני־קד,״

השנה, יתכן מאוד שאחד הנימוקים ש י
ש כנ עו

המסה

האמ רי ק אי

י הי ה

להציג את מועמדותו לכנסת הרביעית.
כצעד ראשון הוציא המדינאי-בדרך ביטאון
דו־שבועי, בו הוכיח באותות ובמופ תים
כי ״דודלה בן אביגדור הפולני מרחוב
העיזים בפלונסק* וצמרת מפלגת
מפא״י, מטרתם היחידה היא שהעם לא
ילך אחרי (צפתי) ולתת אותי לכלימה. אם
הם אינם מודים במה שאני מאשים אותם,
אפשר להזריק להם זריקת אמת.״
פנינה אחרת מתוך *העיתון הגדוש בסי פורים
פורנוגרפיים :״ההבדל בין האש כנזי
והספרדי הוא, שאשכנזי בעל קרחת
ומצורע הוא דוקטור וספרדי בעל קרחת
ומצורע הוא פראנק פארך.״

ספ 1רט
מרתון למרגלות התבור
בשנת 4901 לפני הספירה יצא רץ יווני
בשם פאידפידס, לדרכו ממרתון, כפר נידח
במחוז אתיקה, לאתונה — מרחק 22 מיל.
בפיו היתה בשורה גדולה, בשורת ניצחון
היוונים על הפרסים. הוא הגיע לכיכר
המרכזית של אתונה, הספיק עוד להפליט
כוונתו לדויד בן־-גוריון, בנו של
אביגדור גדין, שנולד באמת ברחוב העי־זים
בפלונסק.

את המילים ״שימחו, כבשנו״ ונפל ארצה
ללא רוח חיים באפו.
לנצח ככל מחיר 2445 1שנה לאחר
מותו הטראגי של פאידידפס היווני, עלולה
היתה להישנות התמונה. הפעם לא באתונה,
אלא למרגלות הר התבור, השוכן כבוד
בגבולו הצפוני של עמק יזרעאל. את מקומו
של הרץ היווני מילא הפעם ישראל אסולין
( ,)24 אתלט ישראלי למרחקים ארוכים,
שהיה קורבן אחת הטרגדיות המסעירות
ביותר בספורט הישראלי.
מדי שנה בשנה נערך מיפעל ספורטיבי
מסורתי לזכרו של מייסד הפלמ״ח, אלוף
יצחק שדה, מירוץ הקפת התבור, מרחק
10 קילומטרים, שבוצע השנה זו הפעם
הרביעית.
במירוץ הראשון זכה ישראל אסולין, ובשני
המירוצים שלאחריו הקדים. להגיע
לגמר שלום קהלני, רץ צעיר ( )21מ חדרה.
והשבת שוב נפגשו השניים. החל טתו
של אסולין היתה נחושה: לנצח
בכל מחיר!
הגביע למפגר. אולם נראה כי הגורל
העיוור בחר מבין 350 המשתתפים דווקא
באסולין כקורבן המירוץ כולו 9940 .מטר
הוביל בביטחה בראש המירוץ, וכשנותרו
לו 60 מטרים בלבד על מנת לזכות בפרס
המהודר, גביע מערכת על המישמר, אפסו
כוחותיו והוא צנח בעילפון.
גם הפעם זכה בגביע שלום קהלני, הגם
שפיגר כל הזמן ב־ 200 מטר אחרי האלוף.

תיקווה לערוך מיבחן דומה בישראל.

דרכי אדם

אנשים

>• בדיון שנערך במועצת הקיבוץ־
המאוחד אמר בני מרשק, חבר קיבוץ
גיבעת־השלושה והפוליטרוק המפורסם ב יותר
של הפלמ״ח :״אילולא נסוגנו ב־
( 1948 מסיני) אין לי ספק שהיינו חוסכים
לא רק דם יהודים, אלא גם דם מצרים —
וזאת אני אומר כיהודי, כפועל ובקומו־ניסט.״

סמל
המאזנ״ס
אברהם צפתי 28 ארוך ובעל שיער
מקורזל, קנה לו שם״עולם כשניסה לפצוע
את עצמו בסטן שהחדיר לבניין הכנסת
הראשונה בתל-אביב. את חמש השנים
שחלפו מאז חילק צפתי בין כותלי בית-
החולים לחולי־רוח, כלא תל־מונד, חטיבה
קרבית בצה״ל (ממנה נזרק כעבור כמד,
חודשים, לדבריו, בשל התערבותו האישית
של שר־הביטחון) ומחנה־עבודה בסדום,
שם הצליח לחסוך כאלפיים לירות.
השבוע חזר צפתי, המאמין כי דויד
בן־גוריון הוא אויבו האישי המושבע, ל זירה
המדינית. הדרך: יסוד מפלגה בשם
כנען עם סמל המאזניים הוא גם מתכונן

עוזי אורנן *,מזכיר הליגה
למניעת כפייה דתית בישראל

!• כששמע מנהיג תנועת החרות מנחם
בגין, כי בלבנון אסרה המישטרה את
מתרגמי ספרו המרד לערבית, הכריז כי
יש בדעתו לשלוח מי ברק תו ד ה על מאסר
הפושעים שהפרו את זכות המחברים ותירגמו
את הספר מבלי •לשאול את פיו
ומבלי לשלם לו שכר סופרים **.

• על שם העיירה הבאסקית, שהותקפה
במילחמת האזרחים על־ידי מטוסים נאציים
בשירות הגנראל פראנקו.
** צפתי מוכן לקבל למפלגתו כל אדם,
מילבד שופטים, שוטרים ותלמידי בית־ספר,
ובתנאי שיביא עימו 14 צילומים :
12 בשביל ועדות המפלגה, אחת לפינקס־חבר
ואחת למוסדות הפיקוח המפלגתיים,

מיברק האזעקה ממשה ברק (העולם הזה
)940 הגיע באמת אל ״הליגה למניעת כפיה
דתית״ .מעשה אחרון זה של משה ברק
עורר תמיהות ותרעומת בלב רבים, ובכל
זאת ראינו חובה לעזור לו גם בשלב זה.
זכותו של ברק היא, שהעז לצאת יחידי
במילחמה נואשת ובדרך קשה כנגד קיומו
של חוק-עוול שנתקבל למרות התרעומת
של הרוב מבין התושבים. אך אין ספק
שגם המסיבות של מיקרהו וגם דרכו לא
היו מוצלחים כלל כדי לשמש אב־מיקרה.
ובזאת מביעים אנו צער והשתוממות
על שעד היום לא נמצא זוג חופשי אחר
המתכוון להינשא, שיהיה מוכן לפתוח
במאבק מישפטי כדי לקבל תעודת־נישו־אין
ממשלתית בלי שיהיה החתן נאנס
להעמיד פני איש דתי. לחבוש כיפה,
להשתתף בתפילה דתית בעוד שהוא איננו
איש מאמץ, ובלי שכלתו תתבקש אולי
להביא פיתקה מהמיקווה הכשרה.
לאחר שנועצנו במומחים ויודעי־חוק
אנו מודיעים, כי לזוג ישראלי יש סיכוי
להצליח במאבק כזה, אם כי ודאי יהיה
ממושך למדי, וכי לזוג בעל החלטה נחו שה
נעזור בכל המובנים.

׳ 0התובע הכללי של מדינת ניו־יורק,
יעקוב יעבץ שהגיע השבוע לביקור
בישראל, השמיע בשעת סיור בצפת הכרזה
מפתיעה :״אמי נולדה בצפת ואני גאה
על כך. היא נולדה ב־ 1871 והיגרה לאר-
צות־הברית בהיותה בת .16 אני זוכר
עדייו את סיפוריה על החיים בצפת, ה רחובות
הצרים והסימטות העקלקלות, וכן
אני זוכר את הריקוד התורכי שאמא היתה
מדגימה בפנינו עם מיטפחת משי בידה.״

(משמאל) .משתתפים אחרים בשימחה: המזכיר הכללי של ההסתדרות, מרדכי נמיר,
ראש ענף השכלה והסברה בצה״ל, אלוף משנה אהרון זאב, המשורר נתן אלתרמן
והמבקר רב בר מלבין. המשורר אברהם שלונסקי ששימש יושב־ראש אמר :
״נעלבתי שאיש לא קרא לי לנאום. לכן לא אנאם, אלא רק אומר לכס מה רציתי
לומר, כדי שתדעו מה הפסדתם.״ המסיבה נערכה בבית־הקפה כסית, ברחוב דיזנגוף.

* כיום פרופסור ללשון עברית באוניברסיטה
העברית בירושלים. אחיו הצעיר
של המשורר העברי־כנעני יונתן רטוש.
** המרד של בגין ראה אור מאז בערבית,
ובמשך תקופה ארוכה נחשב לספר־לימוד
במחנות אש״ף.
*** יצג במשך תקופה ארוכה את ניו־יורק
בבית־הנבחרים האמריקאי.׳ נכשל בבחירות
שנערכו החודש.

לכי על משהו עם סגנון. לכי על קריז.
הנעל החדשנית שהולכ ת אתך למקומות שאת אוהבת
ומתאימה לאופנה שבראש שלך.
קריז של גלי, הנעל שבאופנה. לכי על זה.

המחיר :

שקליס

( כו ל ל מע״מ<

תמרנה העולמית התנסות נגרר שארות העיתונאים
מלכת״היופי

ער ידידה ה פוונוגו ף ־

עגת צימרמן

והמרנה הישוארית ניצרה
משארות מסוג אתו

חזרה לתחילת העמוד