גליון 2261

בחברת החשמל

מקד לי בפה
דיסקו ופל מצופה
של עלית

רוקד לי בפה לאכול דבר מה טוב
לרקוד ולרקוד וגם לאהוב
דיסקו-הופל שמעבר למצופה בשוקולד,..
רוקד לי בפה לאכול עוד אחדי.
להשיג אצל המוכרים בשמחה

טוב לי ע ם? 6 2 2

חוששני שגם טענותיו האחרות כפרשה זו
רחוקות מלהיות מבוססות על הבנה נכונה
של העובדות ועל הערכה נכונה של
המניעים והכוחות שפעלו.

שיחה
^ 7בשבת

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המטרכת והמינהלה: תר
אביב, רחוב גורמן ,3טל .03*232262/3/4 .תא־דואר . 136 מען מברקים :
״עולמפרס״ .העורך הראשי: אורי אכנרי. ראש המערכת: יוסי
ינאי יי עורך־תכנית: יוסי שנון עורכת כיתוב: לילית כוארון
צלמי מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי. ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מהלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
בע״מ. מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ, תל־אכיב, רחוב כן־
אביגדור הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

לא הייתי הוזר לפרשתו של אברהם
עופר ז״ל, לולא הועלתה מחדש בספר
של יחיאל גוטמן, ולולא פורסם הפרק, הדן
בפרשה, בידיעות אחרונות.
״חיליק״ היה עוזרו, איש־סודו ויועצו
של חיים צדוק, כשזה כיהן בתפקיד שר־המישפטים
בממשלת יצחק רבין. היחסים
ביניהם לא נותקו מאז. פורסם כי הם
קשורים עכשיו גם בעסקים מכניסים,
כגון ייצוג של אינטרסים של מתנחלים
בגדה המערבית. יש להניח כי חיליק
לא יצטער אם וכאשר יחזור חיים צדוק
לשילטון, ואולי גם למישרד־המישפטים.
לא קראתי את הספר, מלבד הפרק
הנדון, אך נאמר כי עיקר כוונתו היא
למתוח ביקורת על מעמדו של היועץ
המישפטי. על כך מעיד גם שם הספר:
היועץ המישפטי נגד הממשלה. ואכן,
גם בפרק על עופר, הנבל העיקרי הוא
היועץ המישפטי דאז, הפרופסור אהרון
ברק (כיום שופט בית־המישפט העליון),
ואחריו יצחק רבין. העולם הזה ממלא
במחזה תפקיד של נבל־מישנה.
צדוק, שכיהן בימי הפרשה כשר־המיש־פטים,
יוצא מכל העניין — ולא במפתיע
— טהור מכל רבב. לא בו היר,
האשם. רבין היה אשם.
עם כל הכבוד למחבר, התיאור בפרק
זה רחוק מלשקף את המציאות של אותה
פרשה. מבחינה עובדתית התיאור נכון —
ואינו מחדש דבר. אך מבחינת הפירושים
והמסקנות, הדברים מעוותים למדי.

דעתו היתד, פסקנית וחד־משמעית: הגשת
הקובלנה אינה משנה כהוא־זד, לגבי האחריות
המישפטית.
לשון אחרת: מי שמגיש קובלנה נגד
פלוני, ובאותה שעה מפרסם את האשמותיו
בעיתון, אינו זוכה בשל כך בחסינות
כלשהי. העיתון והכתב נשארים אחראיים
לפירסום במלוא מובן המילה -י
הם עלולים להיתבע לדין, ואז יצטרכו
להוכיח כי הדברים שפירסמו הם אמת
ושיש בהם עניין ציבורי.
מבחינה זאת, אין כל דמיון בין דברים
הנאמרים בקובלנה למישטרה ובין דברים
הנאמרים במיסמך מישפטי במהלך של
מישפט. מה שנאמר במישפט מחוסן מפני
כל תביעת־דיבה. לא כן מה שנאמר בקובלנה
למישטרה.
הדבר סביר, שהרי אחרת יכול היה
כל אדם לבדות מליבו כל עלילה שהיא,
להגיש קובלנה למישטרה ולפרסם את
הדברים — וכל חוקי־הדיבה היו מאבדים
את משמעותם.
על סמך חוות־דעת זו פעלנו כשפתחנו

הטענה המרכזית של גוטמן היא
שאברהם עופר היה קורבן חסר־ישע,
ושלא היתד, לו כל אפשרות להגן על
עצמו.
אין דבר הרחוק יותר מן האמת. עופר
היה אז איש־מפתח, בעל עוצמה רבה
מאוד. אמנם היו לו גם אויבים חזקים,
שנשארו מאחרי הקלעים, אך כוחו היה
עיסו. הוא יכול היה להילחם בחוזקה
וביעילות, אילו רצה בכך.
בין השאר היה גם העולם הזה פתוה
לפניו להפרכת ההאשמות נגדו.
כבר סיפרתי את הסיפור למחרת התאבדותו
של עופר (העולם הזה ,)2053
אך אולי כדאי להזכיר את הדברים שוב,
שמא יתקבל התיאור של גוטמן (ואולי
של צדוק) כאמת לאמיתה.
בשיא הפרשה הזמין אותי יצחק רבין
לשיחת־רעים בדירתו הירושלמית. הוא
שאל אותי אם אכן מנוי וגמור עימי לחסל
את כל היונים של מיפלגת־העבודה( .יד־לין
ועופר היו שניהם באגף היוני של
המיפלגה).
עניתי לו כי אי־אפשר להפסיק חקירת
חשדות של שחיתות בגלל הדיעות הפוליטיות
של נושא־החקירה. הייתי מיודד עם
עופר, והיו לי יחסים טובים גם עם ידלין.
בכנסת השביעית מצאתי את עצמי לא
פעם בחזית אחת עם עופר. אך הדבר אינו
רלוונטי לגבי חקירה מסוג זה.
אולם, הוספתי, אם עופר רוצה להוכיח
לנו כי טענותינו כלפיו אינו נכונות,
אנחנו מוכנים בהחלט להקשיב, לש מד
ולהשתכנע.
בעיקבות שיחה זו פנה אלי אמנון זיכרוני,
שהתיידד עם עופר במהלך עבודתנו
בכנסת, ואמר לי שעופר היה רוצה להיפגש
עימי. קבענו פגישה בביתו של זיכרוני.
בדיעבד
נזכרתי פעמים רבות באותה
פגישה, שנערכה ימים מעטים בלבד לפני
ההתאבדות. עופר התאבד ביום השני, ה־3

פרקליט גוטמן
היועץ אינו אשם
לא פירסומי העולם הזה הם שהביאו את
עופר למעשהו הנואש. אני שמח שבימיו
האחרונים ידע כי העולם הזה פתוח לפניו,
וכי יש לו אפשרות הוגנת ויעילה להש מיע
את גירסתו שלו.
החקירה הופסקה

לא דובים
ועא יער
לדבריו של גוטמן, התחיל העניין
בתכסיס זדוני של כתב העולם הזה, יגאל
לביב.
מה היה התכסיס? לביב כתב מה שכתב
על עופר, אז שר־השיכון, ובאותה שעה
הגיש למישטרה קובלנה ברוח האשמותיו.
בכך השיג לעצמו, לדעת גוטמן, חסינות,
ויכול היה להטיח בפני עופר עלילות והש מצות
באין מפריע, מבלי לחשוש מפני
החוק לאיסור לשון־הרע.
לא דובים ולא יער.
לא זו בלבד שטענה זו מופרכת מיסודה
— היא כה רחוקה מן המציאות עד
כי יש לתמוה על כך שגוטמן, שהוא עד
רך־דין, מעלה אותה בכלל. היא יותר
ממוזרה.
כאשר פתח העולם הזה בסידרת־הגי־לויים
שהביאה להרשעתו ולכליאתו של
אשר ידלין, אז מועמד ראש־הממשלה
לתפקיד נגיד בנק ישראל, הגיש לביב
קובלנה במישטרה נגד האיש. כעבור כמה
חודשים, כאשר פתחנו בסידרה על מעשיו
של עופר בתקופה שבד, כיהן כמנכ״ל
חברת שיכון עובדים, נקט לביב שיטה
דומה.
לפני כן פנינו אל היועץ המישפטי
שלנו, אמנון זיכרוני, ושאלנו אותו אם
הגשת הקובלנה במישטרה תשפיע על
האחריות המישפטית של העיתון. הוות־ה
עו ל ם הז ה 2261

התחלנו לדבר על ההאשמות. עופר טען
שהוא יכול להוכיח את פרטי המסירה של
כל דירה, מדוע מסר אותה ובאילו תנאים.
הוא הכחיש בהחלט את הדברים שייחס-
נו לו.
אמרתי לו שבסידרת־ר,כתבות שלנו לא
העלינו דברים סתמיים וכוללניים. דיברנו
על עניינים מסויימים מאוד, ופירסמנו
מיסמכים ותעודות. אם יש לו הסבר אחר
לפרשות אלה, אנחנו מוכנים בהחלט לפרסם
אותו — ולא בהחבא, בצודה קטנה
ומוצנעת, אלא בהרחבה רבה — בכתבה
של שניים עד ארבעה עמודים מלאים.
עופר אמר שאינו יכול לעשות זאת,
אלא אחרי שהסידרה כולה תסתיים. עניתי
כי ד,סידרה כבר הסתיימה בגיליון
שהופיע ערב הפגישה (העולם הזה .)2050
סיכמנו כי עופר יכין תשובה מפורטת,
ושזו תתפרסם בשם חברת שינון עובדים.
הוא אמר כי יזדקק לשבועיים כדי לרכז
את החומר.
בנימה זו נפרדנו, בידידות ובאווירה
טובה, אחרי שיחה שנמשכה כשלוש
שעות.
לאחר מכן שמחתי מאוד על כך ששיחה
זו התקיימה, כי זה הקל עלי את
ההלם של מעשה־ההתאבדות. ברור לי כי

אברהם עופר ז״ל עם אורי אבנרי*
חסינות שלא היתה
בפידסומים.על אשר ידלין -ולאחר מכן
על אברהם עופר. היינו מוכנים להיתבע
לדין, והיינו מוכנים להוכיח את טענותינו.

כן, מדוע הגיש לביב את הקובלנה?
הוא ידע כי המימסד יתעלם מכל
מה שנכתב בעיתון, כאשר הפירסום נוגע
לאיש־מפתח של מיפלגת־השילטון. מכיוון
שרצה שהדברים לא יישארו בבחינת קול
קורא במידבר, הפעיל את המישטרה, וזו
נאלצה — בעל כורחה — להיכנס לעובי
הקורה. ואכן, לולא עשה כן היה אשר
ידלין מכהן כיום, מן הסתם, כנגיד בנק
ישראל, גם בתקופת שילטונו של מנחם
בגין.
כך, מבחינה עובדתית, אין שום יסוד
לטענתו המרכזית של גוטמן. בכך נשמטת
הקרקע מתחת לכל הבניין שבנה.

בינואר .1977 השיחה התקיימה ביום ה שבת,
ד,־ 18 בדצמבר .1976
כשבאתי לדירתו של זיכרוני, כבר יש בו
שם עופר ובעל-הבית. האווירה היתד,
ידידותית. שוחחנו תחילה על הא ועל
דא — על רצח ארלוזורוב ועל הסיכויים
בבחירות הבאות לעיריית תל־אביב (עופר
סבר כי רק אידיוט יציג את מועמדותו
מטעם מיפלגת־העבודה, מפני שלאיש אין
סיכויים מול צ׳יצ </ניתחנו באופן כללי
את מצב המיפלגות — נושא שעופר היה
מומחה לו מאין כמוהו.
רק לאחר מכן הציג לי עופר את
השאלה שציפית לה :״מדוע אתם שורפים
את היונים 1״ עניתי כפי שעניתי
לרבין.

כל זה ר חוק מאוד מן התמונה המצטיירת
בפרק של גוטמן.
לא ברור לי, למיקרא דבריו, במה פשע
הפרופסור ברק, ובמה פשע יצחק רבין.
שניהם נהגו במהלך הפרשה בצורה הוגנת.
האם סבור גוטמן כי אסור היה להם
לעשות זאת, וכי היו צריכים להעדיף את
אינטרס הממשלה על פני האינטרס של
החוק והצדק? האם זוהי גם דעתו של
חיים צדוק, המתכונן לחזור לכס שר-
המישפטים י
שלא כמו בפרשת אהרון אבו־חצירא,
;יא יצאה המישטרה מכליה כדי לחקור
את הדברים עד תום. החקירה לא הוטלה
על בנימין זיגל, בעל הדבקות המוחלטת
במשימה, אלא על קצין אחר, שלא הצטיין
באותו הלהט.
גם המישטרה וגם היועץ המישפטי פירשו
את הדברים לטובת עופר, עד כמד,
שיכלו, בקבעם כי כמה מן ההאשמות
אינן מהוות עבירות פליליות, אחרות אין
בהן עניין לציבור, וכר וכר. אולם הם
לא יכלו לסיים את החקירה, מפני ש-
(המשך בעמוד )58

* באמצע: העיתונאי שלמה נקדיסון.

מכתבים
מלא מאוז 1יי
קורא מגיב על התייחסות
״העולם הזה״ לפרשת
אבו״חצירא.

יציאות מתל-אביב וירושלים

אחרי תקופה ארוכה שבה איבדתם
את תכונת האובייקטיביות,
שבת אתם מפורסמים, בכל מה ש נוגע
לשר־הדתות, אהרון אבו-

מה קו ר ה דו״צמן
האם נעלם עזר וייצמן
מהמפה 1

כל יום -.־ג יד .׳ דאוטובסים מפוארים

עזר וייצמן הפתיע את כולם כשהודיע
על הקמת רשימה לכנסת.
אבל מה קרה מאז 7שקט. אולי
הוא התחרט? אם כן, שיופיע כמו
גבר בטלוויזיה ויודיע שאין הוא
יותר ״חיה פוליטית.״
נירה צאלים, ירושלים

מחיר כיוון אחד$25
טיולים מאורגנים במלונות דרגה ראשוגה;
$235.* סוף שבוע ארוך (יום ה׳-א׳)
$320.* 5ימים (א׳-ה׳)
$385.* 8ימים (א׳-א׳)
$565 8ימים (לוקסור-בטיסה)

לא ילד בסוף עם וייצמן.
יוסי קרון, חיפה

המחיר כולל:
* נסיעה הלוך ושוב * מלח דרגה ראשונה
1/2פנסיח הסעות וסיורים.
הנחות מיוחדות לקיבוצים, קבוצות מאורגנות וועדי עובדים.
(ההשתתפות מותנית בקבלת אשרת כניסה למצרים).
פרטים: טיולי הגליל תל־אביב,רחוב הירקון 142 טלפון 221372,220819 :
ירושלים רח׳ בן־סירא ,3טלפון .242720 חיפה המגינים ,43 טלפון 522958
טבריה, הירדן , 10 טלפון 20550,20330 ואצל כל סוכני הנסיעות.

דמוווזז תנין
על וידוייה האישי של
הדוגמנית־דיילת מיכל אדר
(״העולם הזה״ .)2257

״העולם הזה״ 2258
מי לא מאוזן 7
חצירא, שמחתי לקרוא (העולם
הזה )2258 כתבות שער שאיזנו
זו את זו.
לצד מאמרה של אילנה אלון על
השוחד בכללו, מאמר שהיה בו
יותר מאשר נקיטת עמדה נגד
אבו־חצירא, היד. מאמר אחר שהביא
את גירסת ההגנה.
משהיאימי, רמת־גן

איזה סורנפדא ונאמן
על הדמיון בין שתי הדמויות
האהובות על ראש־הממשלה.

לונדון!

לארי
ביותר, אך כל־כד נפוץ —
לא חשבתי למען האמת.
השורות שפירסמתם על תערוכת
ציורי (העולם הזה )2259 הופיעו
אחרי פתיחת התערוכה, והביאו
עשרות ואולי מאות אנשים לתערוכה׳
כשבידיהם גליץ העולם הזה.
אני מודה לכם.

לא כל בעל היה נותן את תמונת
אשתו היקרה על שטר־כסף, כפי
שעשה ראש־הממשלד. שלנו מנחם
בגין, אשר נתן את דיוקנה של

קראתי את הווידוי האישי של
מיכל אדר, אחרי שזיכו אותה, ו צחקתי.
הבחורה הזו ממש חולד,
לראות את השם שלה והתמונות
שלה בעיתון, ובשביל זה היא מוכנה
אפילו לטעון שעצוב לד, ביג־לל
הזיכוי שלד.,
רוחמה טנא, רמת־השרון
מתאים למיכל אדר להיות עצובה.
היא נראית בתמונות שלד,
מבית־המישפט הרבה יותר חתיכה
מאשר בתמונות מתצוגות־האופנה.
אורלי רובינשטיין, תל־אביב

עד בליבים ואנשים
קוראים ממשיכים להגיב
על הגילויים בכתבתה של
נעמי אדוה, המרעילים
(״העולם הזה״ .)2258

בכתבה זו הבנתי בדיוק כיצד
משתוללים אותם רופאים וטריג-

הזדמנות לי שר אל !!!
חברות ישראליות רציניות המעוניינות לרכוש
מוצרי־נוי ובית מאיכות טובה ובמחירי יבוא,
מוזמנים להתקשר
1/1 6X8, 8X1(0716X8 <£ 110168)11678 8)1711(/ 000118

)171)1 \1)1()11/</611)7678 67118

רעיה בגין

מי נמצא על השטר 7

0 5 . 11)1.־ 511)11110511 81
51 )?0301 וז 166 16 £
£ ) 4ח010 רו 1-0

761.: 01-790 5304

ניתנים לרכישה כל סוגי השעונים, מערכות
סכו״ם ( 51 חתיכות) ,טלפונים מכל הסוגים ועוד.
דוברים עברית

עליזה שלו על השטר החדש בן
100 שקל, שבו מופיעה עליזה ב תסרוקת
חדשה והולמת, כשהיא
נראית אבודה ונבוכה קימעה על
רקע שער הורדום בירושלים.
כל דמיון למנהיגו המנוח של ד־אירגון־הצבאי־הלאומי,
זאב ז׳בו־טינסקי
— מיקרי בהחלט.
יוסח שריק, תל־אביב

תו דהלא מנו ת
הצייר משח גת מגלח את
תפוצת ״העולם הזה״.

ידעתי ששבועונכם הוא פופו

מנהיג
ז׳בוטינסקי
רים בעזרת רעלים שהם מקבלים
ללא פיקוח, ומרעילים מכל הבא
ליד.
שמעתי מפי ידיד, העובד ברשות
שמורות הטבע, כי עשרות חיות
מוגנות (עיטים, נשרים ובזים) מתו
אחרי שאכלו נבלות מורעלות שאיש
לא טרח לסלק אותן.
האם אף אחד לא יקום כדי להפסיק
את הזוועה?
נחום הולצכרג, ירושלים
כל הכבוד שיש עוד עיתון ש מעלה
בעייד, אנושית מסוג ראשון,
וכל הכבוד לכותבת, נעמי אדווה,
העושד, רבות למען הצלת החיות
(המשך בעמוד )6
העולם הזה 2251

כרסום 0רניק|וכאל 0ירא]

רק בטלויזיות הציבעוניות של ¥א $0תמצא את
א 17110א ,7111 השיטה הבלעדית המקרינה את
התמונה בעזרת תותח חד־קנה וטכניקת מסך
משוכללת, המאפשרת קבלת תמונה חדה ובעלת
בהיקות גבוהה בצבעים טבעיים.

לבחירתך מספר דגמים חדישים בגדלים שונים:

״27־ 071¥1-2711 ? 3

״* 7-2020 1\/20-1£

• 3שיטות צבע:
?,\ 173£0\ \ 1אוטומטי 150א אוטומטי להקרנת
סרטי וידיאו מארח״ב בשילוב מערכת וידיאו
ביתית ¥א 50 דגם ד 1-8£אב1ז.86131
• יחידה בקרה משוכללת.
י בורר מתח אוטומטי למניעת קצר.
• כניסות ויציאות וידיאו ואודיו.
י מגבר פנימי בעל עוצמה של 8ואט המאפשר חיבור
רמקול חיצוני.
י יחידת בקרה מרחוק רב-תכליתית, בעלת אפשרות
לקליטת 12 תחנות, צבע, בהירות, עוצמה, השתקת
קול, כיוון אוטומטי, הדלקה וכיבוי.

• 3שיטות צבע 750 :א,\1/ו?5£0 /4£
• לחצני מגע לבחירת תחנות.
• בורר מתח אוטומטי למניעת קצר.
• רמקול ׳>ב \¥ס״ד.
• יחידת בקרה מרחוק רב-תנליתית.

• 3שיטות צבע:

חעולס הז ה 2261

״20־2024 7
• לחצני מגע לבחירת תחנות.
• בורר מתת אוטומטי למניעת קצר.
״ יחידת בקרה מרחוק

1י\1׳!3150/?^175£€,

• לחצני מגע לבחירת תחנות.
• בורר מתת אוטומטי למניעת קצר.

״14־1400 7
י מכשיר נייד.
• לחצני מגע לבחירת תחנות.
• אנטנה 9£ט8

למבקשים את הטוב ביותר !

מכוזבים
(המשך מעמוד )4
האומללות. חבל שלא רבים כמותה
כישראל.
אני רוצה לחזק את ידיה למען
תמשיך במלחמתה.
יהודה פרלמוטר, ירושלים

מאוזן :
)Iמפלגה קומוניסטית, עמדה
במוקד האנדרלמוסיה (.)5
)4פירוש רש״י מהדורה מקוצרת״
הופיע שם בכתבה עתו-
נאית (.)5
. )9המלכה קיבלה הוראה,
להרוות גם את צמאונה (,)4
)IIחרק מוזר גילה חיכוך
בין שני אשפי המטבח (.)4
)12 בן־אדם לאחר תאונה. במצב
גרוע ביותר (.)4
)13 התיאטרון הישראלי הביע
להט אמהי (.)4
)15 אדון עם צבע פנים לבן
מלאי נקבים (.)5
)16 הנטיות הרדיקליות באו
ממפקד הפלוגה כנראה ׳.)5
)19 רמי שושנה וחבריהם מחפשים
דרכם באפלה (מ 5
)21 חבר באירגון טרוריסטי
בעמדה בכירה, יכול לאפשר
כניסה (.)4 ,3
)22 העוסק בהוראה משתמש
במקל מחודד (.)4
)23 הגיע זמנו לעשות סדר
והוא אינו מתעקש (.)4
)25 לאחר שהוסרו האזיקים
אופשר חופש פעולה (.)5 ,2
)29 המשורר עסק בו מאז
ומעולם (.)5
)31 במנוחה וריצה, כך הוחלט
באופן סופי (.)5
)32 הנהג מקו 6עוסק באיסוף
עצים למדורה (.)5
)34 בהוראת הנביא תפשה הנערה
את מקומה בליל־הס־דר

)36 חלוקת רכוש בין בני־זוג
העומדים להתגרש, עד הפרח
האחרון (.<4
)38 הפרס הכספי נתרם על־ידי
שחקן כדורסל, למשל (.)4

תוכן הכתבה היכני בתדהמה.
אכן, צודקת נעמי אדווה בכך ש־

מצילת־כלכים אדוה
כה לחי
היא הזדעזעה מהמחשבה שאדם
הבוחר להיות וטרינר חושב על
הרג סיטוני של חיות.
החוק המנדטורי משנת 1934 אינו
אקטואלי. יש צורך דחוף בשינויו.
יש לרסן את יצריהם ה סדיסטים
של פועלי העיריה המופקדים
על פעולה ברוטאלית זו.
כני שדובר, ירושלים
)40 האסיר נמצא ישן בתא
רעוע (.)4

ביתרוןתשבץ 21299

)42 הקימו כאן את ־,מחנה,
נאמר כדי למצוא הן וחסד

)43 בעל חיים ממשפחת המכרסמים,
מעורר לפעולה (.)5

מאונך :

)2בגלל הדמיון באפיים, כרכו
שני בעלי־הון יחדיו
)3בערך מסיבה זו, בחר ב־כלי־נגינה
מלא נוזלים י.)3
)5העלה את המלאך על המוקד

)6נתגלה בלאי באריג יקר,
אבל זה עניין לקרובי־דם בל בד

)7בחזרה מהמדורה פצחו ב שירה

)8לפיכך הוטל איסור מכל
הכיוונים (.)3
. )10 ראיה, שמע, ריח וכר...
לחרק זה תריסר כאלה (.)5
)11 הטבח ניקה את העוף
בהעדר ההורים (.)5
)12 לאחר שנושא אמונתה
שבק חיים, איבדה את כושר
הדיבור (.)4
)14 זה שלטון לדוגמא! ()4
)17 ניתנה הוראה לספן להפליג
בישוב בדרום הארץ (.)5

מה את מאחלת לנו לבגוד
השנה החדשה 11981

ה טייל ת
לאוהבים.. .לאכול
רחוב הרברט סמואל , 80ת ל אביב,טל 656992

)18 צמח־מים הגדל מתוך שק
עור לא מכני (.)5
)19 תשמח ותנגן לבעלה, הנשוי
בעל כורחו? (מ 5
)20 צפור שיר הכמהה לחופש

)24 אם הכלה מביעה חמימות
בשטח מוגדר אך בלתי-
ברור (.)4
)26 הוטל על נביא קטן(?)
להחזיר כספו של רב ידוע

)27 בעל־חיים מעורר רחש
משונה באברי־העיכול (.)5
)28 צעד כלכלי שנבע מנס-
חנוכה (.)4
)30 יניחו אותן במדבר (.)6
)32 יחידה צבאית במקום
קבוע, חוששת מבעל־חיים
איטי (.)3 ,3
)35 לפיכך הוא גר בסביבתי

)37 אחז בחזקה בירק הגינה

)39 מגבהי העגורן אך לא
מראשון ניתן להבחין בפנורמה

)41 יתכן שסם מלך, אבל לא
בארה״ב (.)3

!,העוד הזה״
בגדח־המדעום ט
קורא מתעניין לדעת כיצד
הגיעו תמונות האורגיה
בחיפה (״העולם הזה״
)2254 ליידי השבועון.

הם הייתם במקום וצילמתם ב מצלמה
שלכם את מה שקרה בחדר
המיטות? או שיש לכם קש רים
עם בתי־המישפט שנתנו לכם
את הסרט?
אכרהם טלפיו, חיפה
אני לא מאשים אף אחד מהמעורבים
בפרשת האורגיה בחיפה.
ציפי מנדל, על־פי התמונות בעיתון,
היא חתיכה שאפילו אני הייתי
מוכן לעשות כל מיני דברים כדי
לזכות בה. אולי יש לכם את הכתובת
שלה?
זכריה אימן, קרית מוצקין

ברכה שווארץ אמנם יותר זוהרת
מציפי מנדל, אבל אם הייתם שו-

מי שטורח
בערב שבת,
אוכל טוב בשבת

בין הפותרים נכונה את
התשבץ יוגרל פרס :
ארוחה זוגית מלאה
(כולל יין) במיסעדה
ה״טיילת״ ,רחוב הר-
ברט סמואל , 80ת״א.
את התשבץ הפתור יש לשלוח
למערבת ״העולפ הזה״
עם חותמת דואר של לא
יאוחר מיום חמישי, שבוע
אחרי הופעת הגליון. הפית-
רונות הנבונים, שיגיעו למערכת
עד יום רביעי שבועיים
אחרי פירסום התשבץ, ייכנסו
להגרלה. ההודעה על הזוכים
תפורסם ב״העולם הזה״ 4
שבועות אחרי הופעת התשבץ.

מצולמת מנדל
היכן היו המצלמות?
אלים אותי, הייתי מבכר את ציפי.
היא פשוט נראית יותר אמיתית.
זה היה יופי לראות את שתי
החתיכות האלה על שני שערי
הסולם הזה.
נחמיה עיני, כפר־סבא
ה עו ל ם

הז ה

2261

ארה הם פני המדינה דכי השנתון הסטאטיסט שואל
עדיין אינה מפותחת, אך כבו אינה מתפתחת * שיא במיספו
המשתתפים בשביתות ובתשבחות * העניים מקברים פחות ופחות,
העש׳ ו׳ ם ׳ ותווי ות ו * ש יע וד ה נ יש וא י ן יוד ד

1ה הי רי ד ה !91111
ף* שנתון הסטטיסטי החדש, שיצא
י 1בחודש דצמבר ומתייחס לשנת ,1979
מצייר תמונה עגומה של מדינת ישראל.
מאז מלחמת־יום-יהכיפיורים נעצרה, למעשה,
ההתפתחות הכלכלית, והמשאבים הקיימים
מתחלקים בין ׳שכבות האוכלוסיה
במידה גוברת של אי-שיוויון.
הירידה גוברת ומגיעה למימדים מבהילים.
בונים פחות ופחות דירות חדשות

כותבי השנתון להגדרת היורד: אדם ש־
׳נעדר מהארץ ארבע שנים ברציפות.

הירידה
ף ל אז הקמתיה של מדינת ישראל
׳ יצאו ממנה 3,976,600 איש — כמעט
כולם יהודים! ,ומתוכם חזרו רק 3,639,800
איש — כמעט סולם יהודים. מאז 1958 לא
היתד, שנה שבה עלה מיספר החוזרים לארץ
על מיספר היוצאים ממנה — ושנת
1979 בישרה שיא מבעית בהפרש שבין
היוצאים והחוזרים.

ב״הגברת העליה״ ,אך שוכחים לציין כי
יותר משלישי מבין 30,865 העולים ב־
1979 הם ״עולים בכוח״ ,כאשר באותה
שנה הגיע מיספר ״היוצאים״ בין ״העולים
בכוח״ ל 15-אלף איש, כימעט.
יחד עם היורדים שבין ״העולים בכוח״
מגיע מיספר היורדים ״הרישמי״ ליותר מ־
400,000 איש, אך יותר ממיספר זה מדאיגה
המגמה: בשנת 1979 היה ההפרש בין
מיספר היוצאים והחוזרים שווה להפרש
ביניהם בשלוש השנים וחצי שקדמו ל־
.1979 מאז ( 1973 מלחמת־יום־כיפור) מגיע
מיספר היורדים שלא חזרו עד לסוף 1979
ל־ 180 אלף איש — יותר !ממחצית ממיס-

לוסיה הממוצעת. השיא בשיעור הנישואין
היה ב־ 9.9 : 1974 לכל 1,000׳נפש.
שיעור הגירושין בין היהודים ב־ 1979 היה
הגבוה ביותר מאז 1,2 : 1951 מיקרי גירושין
לכל 1,000 נפש.
באוכלוסיה הערבית היה התהליך שונה :
שיעור הנישואין היה הגבוה ביותר ()7.6
מאז ,1960 אך גם שיעור הגירושין היה
הגבוה ביותר 0.6׳מאז שנת .)0.9( 1951

שר הכינוי

שר־החקלאות

פחות בינוי

פחות חקלאות

לפחות ופחות זוגות נישאים. התוצר החקלאי
והתוצר התעשייתי קופאים, אך ב־מימדי
המוסדות הפיננסיים ונכסיהם חל
גידול רב. הפשע מתגבר, ושירותי הרווחה
והסעד מצטמצמים.
ישראל מקיימת עם הגדה המערבית ורצועת
עזה יחסים של מדינה קולוניאליסטית
ומושבה קולוניאלית — ׳אך הדבר
אינו מיטיב עם כלכלתה, ממש כשם ש־מושבותיה
של פורטוגל דילדלו את המדינה
הכובשת.
כל אלו קשורים זה בזה: ניתן להבחין
בבירור בהתאמה ׳שבין התנודות בתוצר
הלאומי, מימדי הירידה ומיימדי הפשיעה
(ראה טבלות) .אפשר לראות כיצד הגדילה
מלחמת־יום־הכיפורים את החוב הלאומי׳
וכיצד מביא השפל הכלכלי ׳לעצירת
הבנייה ודילדול האוכלוסיה.

כימעט יתמיד שווה מיספר הגברים והנשים
הנישאים בכל נפה׳ אך יש גם
ייוצאים־מן־הכלל .׳מתברר, שבשנת 1979
נישאו בנפת־כנרת ׳ובנפת־השרון יותר
בשים מגברים, יואילו בנפת יזרעאל ובנפת-
רמלה נישאו יותר גבירים מנשים.
הגיל הממוצע של הגברים הנישאים
עלה הן בקרב היהודים ( 25.3ישנים לעומת
25ב־ )1970 והן בקרב הערבים (25
לעומת 24.2ב־ .)1970 הגיל הממוצע של
הנשים הנישאות נישאר ללא שינוי בין
היהודיות ( )22.6ועלה במקצת בקרב הערביות
( 21.2לעומת 21.1ב־.)1970
מיספר הנשים עולה על מיספר הגברים
בישראל, שכן הן מאריכות חיים. אך בקבוצת
הגילים 20—29 יש באוכלוסיה ה יהודית
עודף של 5300 זכרים, ואילו באוב־לוסיה
הערבית קיים איזון כימיעט מוחלט
בין מיספר הגברים והנשים בקבוצת גילים

אונדזסיוו
ן* ישראל (בגכולוו! הקו הירוק -
— כולל יהודים בשטחים הכבושים) נמצאו
בסוף 3,836,200 — 1979 אזרחים ותושבים
83.970 .מהם יהודים, ו־ 16.170,ערבים
(המוגדרים בשנתון כ״לא־יהודים״).
אך מספר זה מטעה בעליל, משום שהוא
כולל בתוכו מאות אלפי יורדים, כאלה
שאינם טורחים לעמוד בקריטריון שקבעו

גל הירידה: ההפרש בין היוצאיםוהחוזרים
טבלה זו מצביעה על מיספרי ההפרש בין היוצאים והחוזרים — ומי שהגיע לארץ
בבוח, אינו מופיע בין החוזרים,
בפעם הראשונה, בין כעולה ובין כעולה
!אלא אם כן יצא את הארץ יוחזר אליה שלא גפעם הראשוניה.

המיספרים הללו ׳אינם כוללים מר, ש מגדיר
השנתון הסטטיסטי כ״עולים בכוח״
׳מאז : 1969״אדם הזכאי לתעודת־עולה
או לאשרודעולה לפי חוק השבות, תש״י—
,1950 ורוצה להיכנס לישראל !ולשהות בה
לתקופה העולה על שלושה חודשים״ .מאז
1970 הגיעו לארץ 90,453״עולים בכוח״,
ויצאו ממנה 148,240״עולים בכוח״.
דוברי ממשלת הליכוד מרבים להתגאות

פר היורדים הרישמי ׳במש? יכל ישנות
קיום המדינה!

,1שוא, ן! גיוו ש ץ
ף* שנת 15*79 היה שיעור הנישואין
בישראל, בין היהודים, הנמוך כיותר
מאז 7.8 : 1967 לכל 1,000 נפשות באוב־

* לידי ישראל הגיעו ב־ 1979 לרוב יציב
׳ באוכלוסיה 54.970 :מתושבי המדינה
נולדו בארץ, לעומת ס 440/ב־.1968
לילידי ארצות אסיר-,אפריקה ובניהם
יש רוב ניכר בין היהודים: מיספום מגיע
ל־ 1,556,600 נפש, לעומת 1,236,100 נפש
שנולדו באירופה ובאמריקה, הם ובניהם.

ד,לישפה
סיפחה אח הרמה!
בפתח השנתון הסטטיסטי לשנת
1980 מופיעה מפת־ישראל.
במפה מצויין הגבול הישראלי הנוכחי
עם לבנון, סוריה וירדן כ-
״קו הפסקת האש 1967״ .גבול
זה מופיע במפה בקו שקור עבה.
גבול אחר הוא ״גבול בין־מדיני״,
המצויין ברצף של צלבים. גבול
מסוג זה אינו בנמצא בין ישראל
ושכנותיה, ומופיע רק בציון הגבולות
שנין המדינות הערביות
לבין עצמן.
הגבול השלישי הוא ״קו שביתת
הנשק 1949״ ,המצויין בצלבים
וקווקווים לסירוגין. גבול זה
מופיע במפה עצמה בין ישראל
ומצרים, בין ישראל ורצועת-עזה,
ובין ישראל והגדה״המערבית —
אן אינו מופיעי כלל בין ישראל
וסוריה.
דובר הלישכה״המרכזית־לסט־טיסטיקה
טוען, כי מחיקת הגבול
נין ישראל וסוריה מקורה ב-
״שיבחה פשוטה״.

העדה הגדולה ביותר היא של יהודי מאת־קו
451,600 :נפש. אחריה — יוצאי פולין
.336,000 :מיספר עולי רומניח מגיע
ל־ ,289,300 והעדה הרביעית בגודלה היא
של עולי עיראק 265,900 :ינ6ש.

לידות זפטיוות
יעוד לידות החי (התינוקות החיים)
״ לכל 1,000 נפש באוכלוסיה היה ב־

22 1979 בין היהודים, לעומת 24.1לידות
ל־ 1,000 נפש ב־ .1958 גם באוכלוסיה הערבית
ירד שיעור הלידות: ב־ 1979 היו
39.2לידות חי לכל 1,000 לעומת 48 לכל
1,000ב־.1958
האוכלוסיה היהודית בארץ מזדקנת: ב־
1979 היו 7.2פטירות לכל 1,000 נפש
לעומת 1 5.6־ .1958 התהליך באוכלוסיה
הערבית הפוך: ב־ 1979 היו 4.9פטירות
ל־ 1,000 נפש לעומת 7.7ב״.1958

עקומת הפ שעמ מריאה

ת מו לאומי
ף תוצר הלאומי של ישראל — ערד
— כלל הסחורות והשירותים במשק במשך
שנד — ,חל למעשר, קיפאון. לכאורה
עלד, התוצר ב־ 1978 וב־ 1979ב־/0,ס4.8
בכל שנה לעומת השנה הקודמת, אך הת־חלקיות
התוצר לנפש (ראה טבלה) מורה
על מצבו האמיתי של המשק. ההוצאה ל־צריכה
פרטית לנפש עלתה 1־ 1979 יב־3.5
אחוזים לעומת עליה של 6.20/0בשנה
שלפניה. ההוצאה לצריכה ציבורית ירדה
ב־ 1979ב־ 8.8אחוזים.
חובות המדינה תפחו באופן מבהיל:
ב־ 1973 הסתכם החוב הלאומי ב־6.919
מיליארד דולר, וב־ 1979 הגיע החוב ד,לאומי
ל־ 19.240 מיליארד דולר.

עבירותפליליות שנד ונ ובבית ־ המישפט
בטבלה זו לא נכללות עבירות תנועה קלות. כפי שניתן לראות, צמודה עקומת הפשע
לאירועים כלכליים ופוליטיים. תקופות של צנע, מיתון וקיפאון כלכלי מוליכות
לפשיעה רבה יותר. עם זאת יש לזכור כי הגידול במיספר כלי־הרכב במדינה הוליך
גם לריבוי בעבירות תנועה חמורות, הבאות לידי ביטוי בעקומת הפשע.

חקלאות
לקיפאוןכ תו צ ר נבע בעיקר ממד.
שהתרחש בחקלאות ובתעשיה. מתברר
מן השנתון׳ כי סך־הכל השטח החקלאי המעובד
במדינה לא השתנה — אך קטן
השטח המעובד בהשקייה. השטחים ש הוקדשו
לגידולי ירקות, הדרים ובריכות־דגים
קטנו, וקטן גם מיספר ד,מועסקים בחקלאות
בכמה מאות.
התוצאה: ב־ 1979 ייצרו בארץ פחות
ביצים, פחות בקר לבשר, פחות זיתים,
פחות עינבי-יין, פחות אבטיחים׳ ומילונים,
פחות תפוחי־אדמה, פחות ירקות,
פחות שחת, יפחות בוטנים, פחות סיבי־כותנה,
פחות חיטה ושעורה. בחדרים, כסלק
סוכר, בפירות ובעופות לבשר חל
גידול, וסך־הכל התוצר החקלאי באלפי
טונות כימעט לא השתנה — בעוד ש־באוכליוסיה
חל גידול.

תעשיה
^ מונה דומה אפשר לדאגת בתעשייה,
י אם בודקים את הכמויות של התוצר
התעשייתי בטונות: לעומת 1978 חלה
ירידה בכרייה ממחצבות, ירידה בייצור
הקמח, ירידה בייצור חלק ממוצרי החלב,
ירידה בחלק מסוגי השמנים, ירידה בייצור
יין ומשקאות חריפים, ירידה בייצור מוצרי
טבק, ירידה בייצור טכסטיל, ירידה בייצור
נייר עיתון, ירידה בייצור מוצרי גומי,
חלק מהכימיקלים וציוד חשמלי.
בייצור מכוניות, מינרלים לא־מתכתיים,
סבון, חלק מד,כימיקלים וחלק מסוגי הנייר
חלה עלייה. שוב, גם כאן, בייהס לגידול

קיפאון מא 1מלחמת ום־כיפור
שר־הרווחה בץ
פחות רווחה

ת קו פ ת השפע א חרי
מי לחמת ששת הי מי ם

1968
10.456

1951

באויכלוסיה חל למעשה פיחות בייצור התעשייתי
ב־.1979

נוח העבודה

ף * יספרה מו ע ס קי ם בישראל ב1979-
הגיע .׳ ל־ 1,240,600 עובדים׳ מהם
836,900 בעבודה מלאה 293,400 ,בעבודה
הקיפ און א חרי ה מי לחמה
חלקית, ואילו 110,300 נעדרו זמנית מהעבודה.
אחוז השכירים בין המועסקים
עלה בשש עשיריות האחוז, והגיע ל״77.4 1979 אחוזים.
*2.2 1974 אחוזי המועסקים בענפי החקלאות, השיא
הצנע

חשמל והמים, המסחר, שירותי האוכל ושיא
ה מי תון
הארחה ושירותים אישיים ירד ב־1979
לעומת השנה. הקודמת. אחת המועסקים
בבינוי ובתחבורה. נותר ללא שינוי, ו 1977
אילו
באחוז המועסקים בתעשיה, בפינב־

סים ושירותים עיסקיים ובשירותים ציבו־מים
וקהילתיים חל גידול.
״״׳בסך־הכל לא חל שום שינוי ממשי ב1953
מבנה
התעסוקה, שכן כל השינויים הם

בישיברי אחוזים.
מיספר הרשומים 1בלשכות העבודה ל־מבוגרים
הגיע ב־ 1979ל־ 151,657 עובדים
תוצר לאומי גולמי לנ פשבישראל
— המיספר הגבוה ביותר מאז .1969 מסבתחילת
שנות החמישים, תקופת המיתון, שנמשכה מתחילת פר ימי העבודה שאבדו בשביתות היה
השינוי באחוזים בכל שגה לעומת הקודמת. בתולדות מדינת-
שנות השישים עד למילחמת־ששת״הימים, ותקופת הקיפאון ,539,162 ,בדיוק מחצית ממיספר ימי ה ישראל
אפשר להבחין בשלוש תקופות של התפתחות מהירה :
שתחילתה במילחמת״יוס״כיפור. כאשר התל״ג עולה או יורד עבודה שאבדו בשב״יתות והשבתות בשנה
עם קום המדינה, באמצע ובסוף שנות החמישים, ולאחר מיל־בשיעור
של אחוז או שניים, משמעות הדבר היא קיפאון, שכן הקודמת — אך יותר מבבל שנה אחרת.
חמת״ששת״הימים. הביטוי הסטטיסטי לצמיחה הוא באחוזי
אפשר לייחס שינויים כה קטנים לטעות סטטיסטית. מיספר המשתתפים בשביתות זבד,שפתות
גידול גבוהים של התל״ג לנפש. על־פי קנה״מידה זה ניתן
(המשך בעמוד )54
להבחין בשלוש תקופות שפל בתולדות המדינה: תקופת הצנע

הורוסהוס

גדיעדגי
מדים בנימיני

ההתאמה
של ירידי
מזל גד לשאר הגזרוח

הם מתאימים• עד כמה שזה נשמע
מוזר שדגים, המזל שחסרה לו יציבות
ומעשיות ונתון לחלומות ואשליות, בכל-
זאת מרגיש נוח בחברת בן האדמה היציב
— גדי. הרוך, חוסר-התושיה והיכולת
לפנק, שקיימים בדגים, קוסמים לו
לגדי. הנטיה להירתע מלהתמודד עם
קשיים מעמידה בפני הגדי אתגר שעימו
הוא שמח להתמודד. ההרגשה ש״הדג״
מבקש הגנה־מתמדת מחניפה לגדי, והוא
במסירותו ואחריותו הידועים מוכן להתמסר,
לעזור ולתת מכוחו וממירצו ל־בן־זוגו.
בשטח אחד ייתכן שיהיו חילוקי״
דעות — למרות שהגדי מסור לבן דגים,
העבודה מהווה תחרות רצינית לבן דגים,
שלא תמיד מוכן להבין שזה הדבר החשוב
לגדי יותר מכל.

גד עטלה

גד עדלי

גדי וטלה נמשכים האחד לשני, אולי
בגלל הניגוד החזק הקיים באישיותם.
אהבת הכיבוש מדרבנת את הטלה לנסות
לכבוש את היעד הקשה מכולם —
את הגדי. מתעקש ונלחם, וכשהוא משיג
לבסוף את בן-הזוג שעליו נלחם, הוא
מוצא גישה מאוד שונה משלו לחיים.
יצר ההרפתקנות, היכולת לקחת דברים
בקלות, והתייחסות שאינה די עמוקה
לעומת התייחסותו של בן גדי, כל אלה
גורמים לאי-הבנות, סיכסוכים ומריבות
ביניהם. בדרך־כלל הראשון שישלים ויוותר
יהיה בן גדי, שיהיה מוכן לסלוח
בכל פעם מחדש לשיגיונותיו של הטלה.
לעומת־זאת האופטימיות, שבה ניחן הטלה,
עוזרת לגדי לעבור תקופות של קדרות
ועצב, ולהביט על העולם שוב בצבעים
עליזים יותר.

התקדמותו. בת שור לא תתן לגדי לפתח
את הביישנות וההסתייגות הטבעית לו.
הפתיחות שלה תשחרר אותו ותעניק לו
ביטחון. אם יגיעו לנישואים, יתייחסו לילדיהם
ברצינות והגינות. וייעניקו להם
ערכי״מוסר גבוהים.

גדי עם תאומי
צירוף לא רע, אם כי מכביד לפעמים
על בן מזל תאומים. הרצינות והאמביציה
המיקצועית של בן גדי מפריעה לקשרים
היומיומיים ביניהם. אך הילדותיות,
הקלילות ולפעמים חוסר-האחריות של
בן תאומים לא ישנו את הגדי, כי אם
להיפך. הגדי בעל האישיות הבוגרת יציב
לפניו מטרה — לחנך ולפקח על ״תאומה׳
,וכאשר בן תאומים יאבד כיוון,
הגדי יחזירנו מיד למקומו. היחס של
בן מזל גדי לבן־זוגו רך, סלחני ואוהב,
ואילו בן תאומים נשען על הידידות והקביעות
שמעניק הגדי לכל הבאים עימו
במגע.

גדי 11סרטן
בגלגל המזלות הם ניצבים האחד מול
השני ויוצרים שיתוף וניגוד, כך שאת
הקשר ביניהם קשה להגדיר. ובכל-זאת
זהו צירוף מצוי ביותר. מצד אחד, גישתם
לחיים דומה בנושאים רבים, אך כמידת
השיתוף כך גם ההבדל. הניגודים
באופיים כל״כך חזקים, שכאשר פורץ
ויכוח אף אחד אינו מוותר• שניהם נצמדים
לדעותיהם, ומוכנים להילחם על
קוצו של יוד. בקשר בין שניים אלה ה סרטן
הרבה יותר רגשן, ומרגיש צורך
לבטא כל מה שהוא מרגיש. הגדי יותר
מסוייג וגם כשהוא רוצה, קשה לו לגלות
כלפי-חוץ את עומק רגשותיו. נאמנות
גדולה, שמצויה אצל שניהם, האחריות
ואהבת הילדים מהדקים את הקשר.

צירוף כזה עשוי להתאים, ולהביא לידי
שותפות פוריה ומצליחה. חלק מהתכונות
של הדלי והגדי דומות׳ בגלל ה-
שילטון של כוכב שבתאי על שניהם. אם
כי לא ניתן לומר שאופיים ממש דומה,
מאחר שכוכב אוראנוס, המשפיע העיקרי
על בני דלי, מוסיף להם תכונות שהן
זרות לחלוטין, לבן גדי. השאיפה או
לפעמים אפילו השאפתנות, והצורך להצליח
בקאריירה בכל מחיר, בהחלט
מאפיינת את שניהם. מבחינה רוחנית
השקפתם על החיים לעיתים־קרובות דומה.
למרות שהדלי מוכר כאדם המוכן
להתנסות כיטעט בכל חוויה מוזרה ומשונה,
בתוך תוכו קיימת יציבות ה-
מאפיינט את שבתאי ואת הגדיים בכלל,
וגורמת להתאמה טובה ביניהם.

התאמה טובה במייוחד. כאשר גדי ושור
מתקשרים, הדבר יימשך זמן רב להנאת
שניהם. בן מזל גדי, שהקריירה
חשובה לו, יוכל לסמוך על בת שור,
שתעניק לו בית חם, ותעשה רבות למען

(המשך בעמוד )52

הדגש ימשיך להיות מושם על ענייני
עבודה. יוכלו לצפות מכם לרעיונות חדשים,
וגם אתם תפתיעו
את עצמכם ביכולת
הגבוהה לנתח
מצבים מסובכים, שאיש
מלבדכם אינו
מבין בשטח העבודה.
פעילות חברתית, ש-
היתה קשורה עד עכשיו
לאנשים העובדים
עימכם, תעבור למקומות
ציבוריים, שבהם
תוכלו לפגוש מכרים חדשים, שלהם לא
מעט שיגעונות וטוזרויות שיעוררו אתכם.

את הסרטנים
למרותהקשיים המלווים
בחודשים האחרונים, צפויים קשרים חדשים
עם אנשים מעניינים.
ייתכנו קשרים
מיוחדים עם אנשים
מבוגרים מכם, שאפשר
יהיה ללמוד מהם, ולה־עזר
ברצונם הטוב לבוא תימצאו לקראתכם.
מיפלט בתחביבים חדשים
בשטח הספורט,
האמנות והכתיבה. הורים
בני מזל סרטן ירגישו
צורך להקדיש זמן רב לילדיהם.
הילדים יעשו הכל על־מנת להוסיף הנאה.

שבוע לא כל״כך סימפטי לבני מאזנים :
ייתכנו מריבות בבית עם בני־המישפחה.
תרגישו כבולים לבית,
ולמרות הרצון לצאת
ולהשתחרר מהמתחים,
התחייבויות כלפי בני-
מישפחה מבוגרים ירת-
קו אתכם למיסגרת
המישפחתית בעל״כור-
חכם. השטח הרומנטי
יפצה אתכם, ותוכלו
למצוא קשר לאדם
מבין, שיתגלה גם כידיד
נאמן בעת צרה. תרגישו צורך לבזבז
כספים ולערוך קניות, אך נסו לחסוך.

לשנורים צפוי שבוע רומנטי במיוחד. נוסף
לאהבות המעוררות והמלהיבות אתכם,
תפגשו ידידים ישנים,
וקשה יהיה להחליט עם
מי אתם רוצים לבלות.
צפויות נסיעות בתחום והזדמנויות העבודה,
טובות לקדם עניינים,
העומדים זמן רב ללא
תזוזה, באותו שטח שבו
׳אתם מעוניינים. יש
לנהוג בכפפות של
משי עם הממונים עלי-
בם, שלא לעורר שינאת״חינם. בני דלי
נמשכים אליכם, ולכם קשה להבינם.

הצעות עבודה חדשות יועלו בפני האריות,
והם יתלבטו באיזו מהן לבחור. ידידים
לא יעזרו, וינסו
אפילו להוריד מביט-
חונכם־העצטי. אל לכם
להתייעץ עם איש, יש
לסמוך רק על האינטואיציה
החזקה שלכם.
עידוד רב תקבלו
דווקא בבית, בייחוד
אם אתם קשורים לבני
מזל סרטן. יש מלהפתכסך להיזהר
עם שותפים וחברים בעבודה, ולהתחשב
המשתנים.
ומצבי־רוחם
ברצונותיכם

הכוח המתחדש ממריץ אתכם להתחיל
בעיסוקים חדשים, ולהראות לממונים
עליכם את יכולתכם
האמיתית. במאבקים בענייני
כספים תצאו
וידכם על העליונה. בענייני
הרגש — חשים
דווקא בשבוע זה מעצורים
רבים בביטוי
הרגשות. אולי כדאי לדחות
הצהרות והצעות
חשובות לשבוע נוסף,
ולא להסתכן באי־הב־נה
של כוונותיכם. ידידים ותיקים, שעליהם
נכונה. עצה יתנו
לסמוך,
ניתן

אחרי השבוע המעייף, מרגישים כוח
מחודש להסתער על החייגו. תרגישו צורך
לשפץ את הבית
ולייפות את סביבת־המ־גורים.
חברים לעבודה
יפתיעו אתכם בביקורים
מהנים, אך הם שוב
לא ידעו מתי ללכת,
ואתם תיאלצו לתת להם
רמזים עבים, על־מנת
שתוכלו להגיע למי־טתכס
בזמן. לייתר ביטחון
כדאי להכין שעון־
׳מעורר בסלון על שולחן־הכיבוד ...בן-
הזוג יגביר את תביעותיו לכספים.

גדיעגדי
כמו בשאר המזלות הזהים, קיימת
אפשרות לשיעמום הדדי. קרוב לוודאי
שאם אופיים דומה, והם שייכים לגדיים
המשרים אווירה רצינית סביבם, הם לא
יוכלו לסבול איש את חברת רעהו לאורך
זמן• אם אחד מהם נוטה לקלילות
ועליזות ומבין לרוחו הכבידה של הגדי
השני, הם יוכלו לחנות יחדיו מחיים
משותפים, ויעשו כמיטב יכולתם על-מנת
לקדם את בן־זוגם ואת עצמם. המסירות
והנאמנות, המאפיינים אותם, יבואו לידי
ביטוי בצירוף כזה, וההרמוניה תהיה
כימעט מושלמת.

שבוע שמעט קדרות מלווה אותו. ילידי
תאומים, המתגעגעים לאווירה קלה
ונעימה, לא יוכלו להגשים
כמיהה זו. חרדות
בענייני כספים
מטרידות אתכם, וקשה
למצוא דרך
להחזרת הכספים שאחרים
חייבים לכם.
בתוך הצבע האפור
תבצבץ קרן־אור ציב-
עונית ומבטיחה —
הצעת נסיעה לחוץ-
לארץ. ברגע זה לא יחיה דבר יותר
רחוק, אך כעבור זמן קצר תארזו מזוודה.

קשיים כספיים יעיקו עליכם במיוחד בתקופה
הנוכחית, אולם תמצאו כוח ומרץ
להתמודד עם הבעינת
בצורה-לא שיגדתית
ועל־ידי עבודה נוספת
ומהנה שתביא הכנסה
נוספת. הדגש יושם על
עבודה, אך תמצאו זמן
לתחביבים, מלאכות־יד,
כתיבה ובילויים. תתנו
משיחות על כוס קפה,
והן עשויות להיות מש23
מעותיות
לעתידכם. תנו־צאו
ידידים שיעודדו ויעזרו בדיוק
כשתזדקקו. צפו לחידוש. קשרים ישנים.

ג די 11 שו ר

לאחר פעילות חברתית אינטנסיבית אתם
חשים צורך בשקט, מנוחה והימצאות
בחברת עצמכם. זקוקים
להרבה שינה על-
מנת לחדש את הכוחות.
בשטח האהבה
העניינים לא מתנה לים
כמצופה, בני המין
השני משחקים
בכם מעט, ומנצלים את ציפיות תמימותכם.
גדולות עלולות להייש
באכזבה. גמר להיזהר
משיפוט מוטעה, כדי למנוע אכזבה
מאוחר יותר. רסנו הצורך לבזבז.

גדי 11אריה
הרבה מן המשותף ניתן למצוא בגדי
ובאריה — כושר האירגון, הרצון לשלוט

שבוע מוזר. מצד אחד, חשים עייפות
ולאות ומחפשים מקום רגוע שבו תוכלו
לנוח. מצד שני, מתעורר
בכם הרצון להתחיל
בפעילויות חדשות.
המון רעיונות
ותוכניות מלהיבים ומבריקים
דוחפים אתכם
לפעולות נמהרות
ולחוסר-זהירות. כדאי
לשמור כל רעיון וכל ./.זבידהז8*5£
תוכנית בסודיות מוח 851565368
לטת. מתחרים חשאיים
עלולים לנצל את הידע שיתגלגל
לידם, ולנסות להשתמש בו נגדכם.

בימים אלה אתם נראים במיטבכם, ומוזמנים
לאירועים חברתיים מושכים ומהנים.
גס בביתכם יתארחו
רבים מידידיכם. לרוב
הם יהיו צעירים מכם
ויימשכו אתכם למקומות
שבהם תרגישו
מעט זרות, ותיאלצו
להוציא ממון רב. בני
המין השני שמים־לב
אליכם יותר מן הרגיל,
ומחכים שאתם תהיו היוזמים.
הקינאח עלולה
להתעורר מחדש, עקב הצלחתם של
אחרים במקום -שבו אתם נכשלתם.

וכבשין, קדימה למסיבת פינקולדה אמיתית

ע ם * •01181x 1!1 0 0 3 6־!
המפיצים: יינותא שקלון, טל 657707.־03

סל־ארויו

״ ירוע במסיבות שהוא מארגן לכל המי ומי בניו־יורק.
אוסקר -״ 11011311)11101186
הוא יודע להרכיב את הכימיה היוצרת מסיבות מדליקות.
במסיבות שלו, מסתובבות פיגורות חשובות, מסתובבים התקליסים הנכונים ומעורבבים
המשקאות הכי מסובבים -קוקטיילים של פינקולדה אמיתית.
המתכון של אוסקר לסילווסטר :׳81 תקליטי ג׳ון לנון והביטלס, גיבורי מדורי הרכילות,
ו ...כמובן, לחימום האוירה, פינקולדה אמיתית!
אוסקר מערבב פינקולדה אמיתית(,בבקבוק הירוק או בפחית{ ,ומחבר את האורחים שלל
ל״אינפוזיה״ בטעם אננס־קוקוס, עם רום*
ובחצות ה׳סילווסטר׳ יהיה פיצוץ, הכל יסתובב, כולם יחיו שטופי פינקוללה אמיתית עד

קצות האצבעות(.בהרבה פחות כסר ״מהפינקולדות״ המוכנות 11 ).

איאי

א111

דנ ס 051־ ?1סא •)19005 .

ד\ם יז 1900 $.

ה עו ל ם

הז ה

2261

81:1

דג 1600

דגם 1600

דג 1500

החדש של שאסקור
העולם הזה 2261

צעד גזול קדימה במאבק
למניעת בעיות דנטליות
שתי בעיות דנטליות מטרידות עקרונית את האנושות
ואלה הם תוצאה מהרגלי אכילה מצד אחד וחוסר
היגיינת שיניים נאותה מצד שני.
הבעיות הן עששת שיניים ודלקת החניכיים. שתיהן
תוצאה ישירה -מהתהוות פקטור משותף אחד והוא הרובד
(פלקה) מעל זקוקית השן.
הרובד מהווה קרקע מזון טצויין להתרבות היקרו־אורגניסמים
שונים, המיצרים חומצות המתקיפות את
זכוכית השן. בדרך כלל מזהים חומצת חלב אבל נמצא
גם חומצות אחרות, כגון: חומצה פירובית, חומצת חומץ,
חומצה פריפיונית וחומצת חטאה. התקפת זגוגית השן
על ידי החומצות גורמת לעששת שיניים.
היווצרות החומצות נגרמה על ידי חדירת סוכר לתוך
הרובד ושיחלובו על ידי חמיקרואורגניסמים.
הרובד יפלקה) לא גורם בלבד לעששת שיניים, הוא
גם אחראי להיווצרות מחלה סב־שינית והיא דלקת
החניכיים. הפרוצס מתחיל במקום בין הרובד והחניכיים
כאשר כתוצאה מהתרחבות מיקרואורגניסמים מופיעים
חומרים כימיים שונים הגורמים לדלקת החניכיים, המובילים
במרוצת הזמן — ללא טיפול נאות לאיבוד השן.
טיפול רציונלי הוא בראש וראשונה מניעת היתהוות
הרובד.
האמצעי היעיל ביותר הוא הפלואורהארגני המסוגל
להתקשר עם זגוגית השן ועל ידי זה נוצרת שבבת מגן
חזקה ובלתי חדירה.
שני פלואורידים אורגניים מוגנים על ידי פטנטים על
ידי חברת גבה משוצריה ( 0 297ו״ )07 \ 242 הם
המרכיבים העיקריים של משחת שיניים אלמקס המיוצרת
בארץ על ידי חברת טבע.
צחצוח שיגרתי של השיניים בבוקר ובערב באלמקס
.ימנע היתהוות עששת שיניים. לטיפול בדלקת החניכיים
מומלצת משחת שיניים ארונל פורטה המכילה אמצעי
ניקוי להורדת הרובד (הפלקה).

את שוב
מלאה?

נפיחות? עצירות?
תה ביקוניס לעיכול טבעי: נמס היחידי בישראל ־ עלים וטבליות.

משרד הבריאות
אגף הסיעוד

חובשי צוה״ל (גברים)
המעוניינים להמשיך לימודיהם לקראת תואר

מעשי

יפנו ככתב לפי הכתובת :
אגף הסיעוד .,משרד הבריאות, רח׳ בן־טבאי ,2ירושלים
טלפונית: גב׳ מוזן גרווה, טלפון 638212־02
טלפון 210752־03
גב׳ ארנה לוי,
משך הלימודים: שנה
ללומדים תינתנה מילגות קיום לפי הצורך

חופשה בריאה
ב\לי1-והר
י המלח

מלון גלי זוהר מציע לד חופשח חמה
190 שקל +מ.ע.מ. לאורח בחצי פנסיון
כולל:

באמצע החורף.

קפה ועוגה בשעה 4אחה״צ
ערבי בידור, בינגו סרטי קולנוע דיסקוטק ווידיאוטייפ
6כרטיסי כניסה חינם לבריכות הגופרית לאורח ז השוהה לפחות 6לילות
שני רופאים מומחים (לראומטיזם ועור) לרשות
האורחים (תמורת תשלום)
התוספת לפנסיון מלא 30 ,שקל+מ.ע.מ. בלבד!

להזמנת מקומות:
ת״א שדרות רוטשילד 66 טל 615598 .־03

ים המלח מלון גלי זוהר טל 057-90851 .

.עסג/־א

לנעלים של חזי תכנסי מהכניסה הצפונית

כדיזנגוף סנסר.

חינם 1לוח שנה צבעוני של נעלי רתי לבל קוגה. המלאי מוגבל. פתוח רצוף .09.00 — 19.00 :

ה עו ל ם

הז ה

2261

סודותיו תאפל׳
בעיצומו של משבר ווטרגייט, שבו מילא מועמדו
של רונאלד רגן לכהונת שר־החוץ תפקיד מרכזי, הגדיר
עיתון אמריקאי׳את אלכסנדר הייג כ״ערפל שטני האופף
את הנשיא ריצ׳ארד ניכסוך. הייג, קשוח וציני כדרכו,
לא התרגש במיוחד. הוא שלח כרטיס ברכה ליום-
ההולדת של אחד מידידיו וחתם :״הכוח הזדוני — אל
הייג.״
חקירה כסינאט. חייג יזדקק לא רק לקשיחות
ולציניות שלו, אלא גם לכישוריו הפוליטיים הבלתי-
מבוטלים, כשיתייצב לפני ועדת־החוץ של הסינאט, ב־9
בינואר. רוב המשקיפים סבורים שהמינוי יאושר במליאת
הסינאט. יריביו המושבעים של הייג, הליברלים במיפלגה

בוועדת הסינאט, ולא להתנהג שם בשחצנות הרגילה שלו.
כשהופיע שם לפני שנתיים, כמפקד העליון של נאט״ו,
התנהג כמו גנרל בדיקטטורה -של בננות. הוא לעג בגלוי
לסינאטורים, וכל תשובותיו היו חמקניות ונטולות תוכן
של ממש. גם בפרשת ווטרגייט סירב הייג לענות על
שאלות, ולבסוף, אחרי לחץ כבד, נתן תשובות חלקיות
וסתמיות. כיום אין ספק שהייג היה הארכיטקט הראשי
של הדחת היועץ המישפטי האמיץ של ממשלת ניכסון,
ארצ׳יבלד קוקם, שהתעקש לחקור ביסודיות לא רק של
הפריצה למטה המיפלגה הדימוקראטית במלון ווטרגייט,
אלא גם על הסתרת העניין באמצעים בלתי־חוקיים.
יורשו של קוקס, ליאון ג׳אוורסקי, סיפר בזכרונותיו

אלכ סנ דרה״ג
הביצועיסטית, האנטי־ליברלית, של תקופת ניכסון. הוא
מאפיין קלאסי של העידן החדש, שהחל עם בחירתו של
רונאלד רגן לנשיא ארצות־הברית.

ארגגטיגה: הימני,
המכוער והאנטי ־שם י
בירת ארגנטינה חגגה השבוע בכרזות־פירסומת צבעוניות
ומאירות עיניים את הופעתו של שבועון אנטי־שמי
חדש. תושבי בואנוס־איירם זכו לקרוא, כימעט בכל
פינה בעיר, שעירם הפכה לבירת העולם הארי. המגאזין
החדש, פאפאלס, כולל תמונות גדולות של אדולף היטלר
ובניטו מוסוליני, ואפילו מאמר מיוחד המציין את יום-
השנה לפתיחת מישפטי נירנברג. עורך השבועון מכנה
את המישפטים בשם ״פשע נירנברג״ ומהלל ומשבח את
מנהיגי הנאצים כקדושים.
״השראה יהודית״ .זוהמה פאשיסטית ונאצית כזו
לא היתה יכולה להתפרסם בארגנטינה ללא בירכת
השילטונות. החונטה הצבאית של הגנרל חורחה וידאלה
מקיימת צנזורה פוליטית חמורה, אוסרת על כל פירסום
שמאלי או ליברלי, חרף יחסיה ההדוקים עם ברית־המועצות.
הכתב המדיני של השבועון הבריטי אובזרוור,
שביקר לאחרונה בארגנטינה, מדווח על הקצנה ניכרת
בקרב החונטה. וידאלה ואנשיו משוכנעים, שהמסע הבינ לאומי
נגד הפגיעה הגסה בזכויות־האדם בארגנטינה נערך
בהשראה יהודית. באורח אנטי־שמי קלאסי משוכנעים
הגנרלים, שהיהודים הם כל־יכולים, שולטים לא רק
בכלכלה העולמית ובאמצעי־התיקשורת במערב, אלא גם
מכוונים את פעולתו של השמאל בכל רחבי העולם
הרכושני.
בארגנטינה יש כ־ 410 אלף יהודים. רובם נמנים על
המעמד הבינוני, או עוסקים במקצועות חופשיים. רק
מעטים מהם משתייכים לאצולת־ההמון הארגנטינית. הם
נוטרלו לחלוטין מכל השפעה פוליטית ממשית. בצבא,
שהוא המקור העיקרי לעוצמה פוליטית בארגנטינה, אין
בימעט דריסת רגל ליהודים.
לעומת זאת השתייכו צעירים יהודים רבים לתנועות
השמאל. בקרב 20 אלף פעילי השמאל שנעלמו בשנים
האחרונות, אחרי שנחטפו בידי פלוגות־הסער של וידאלה,
מהווים היהודים אחוז ניכר. במיוחד נפגעו העיתונאים
היהודים, שרובם נטו לשמאל, או לפחות למרכז הליברלי.
ק שר ש תי ק ה. אובזרוור גורם שהנטייה הארגנטינית
לאנטי־שמיות ולפאשיזם באה לידי ביטוי בולט בתקופת
מילחמת־העולם השניה. הצבא נטה בפירוש לתמיכה
בציר הגרמני־יפאני־איטלקי, ורק עם תבוסתו הצטרף
לבנות־הברית והכריז מילחמה על גרמניה.

גנרל אלכסנדר הייג
הערפל השטני של ניכסון
הדימוקראטית, מקווים שלפחות 30 סינאטורים יתנגדו
למינוי. ההתנגדות תבטא מחאה ואף רמז גלוי, שרבים
בארצות־הברית מסרבים לתת אימון בהייג. עיתונאים,
פוליטיקאים, ותיקי המאבק נגד פשעי וייאט־נאם וקאמ־בודיה,
יעקבו בשבע עיניים אחרי הייג, יחכו לכל כישלון
או מעידה, כדי לחסלו סופית.
הייג, שהיה מזכירו הצבאי ואחר־כך סגנו של הנרי
קיסינג׳ר בממשלתו של ניכסון, מאוזכר 43 פעמים
בספרו של ויליאם שאוקרום, אירוע צדדי. בכל המיקרים
הוא מבצע שליחויות אפלות ביותר למען קיסינג׳ר, מסייע
בהתלהבות בעקיפת הקונגרס, הצבא ואפילו משרד־החוץ
עצמו, כדי להבטיח שקמבודיה תופצץ באכזריות ללא
תקדים בהיסטוריה. תומך בהתלהבות בברוטליזציה של
וייטנאם הצפונית באמצעות הפצצות מאסיביות, הרעלת
יבולים, עידוד קבוצות גנרלים מושחתים בדרום וייאט־נאם
ובקאמבודיה.
הייג היה פטרונו הראשי של תומאם אוסטרום
אנדרם, דיפלומט בשגרירות ארצות־הברית בקאמבודיה,
שתפקידו העיקרי היה לבלום כל נסיון מצד הקונגרס
האמריקאי ואמצעי־התיקשורת בארצות־הברית לעמוד על
המתרחש בהודדסין. ההתייחסות הצינית, העויינת ומלאת
הבוז של אנדרס לעיתונות החופשית, המאפיינת כל
מישטר מושחת שיש לו הרבה מה להסתיר, הפכה אותו
לחביבו של הייג. בכל פשעי המילחמה המחרידים שבוצעו
בוייאט־נאם ובקאמבודיה בשנים 1969—1973 היה המועמד
של רגן לשר־החוץ מבצע, יוזם וסניגור נלהב. יחסו
ל״צהובים״ בהודדסין היה תמיד גיזעני מובהק. חיי־אדם,
בעיקר לא-לבן, אינם נחשבים בעיניו.
)!01(0שן ן 1ת. באקלים הפוליטי השורר היום ב־ארצות־הברית
ספק אם מישהו יטרח לחקור את הייג על
פרשת קאמבודיה. התהליך שיזמו ניכסון־קיסינג׳ר־הייג
עלה, אומנם, בחיי שני מיליון בני־אדם, אבל זו כבר
פרשה ישנה, לא מעניינת. לעומת זאת ינסו לפחות כמה
סנאטורים דימוקראטיים לתחקר את הייג באורח יסודי
על חלקו בפרשת ווטרגייט. אלן קארנסטון ,״המצליף״
הדימוקראטי בסינאט, טוען שהייג אשם במידה רבה
בהסתרת סרטי ההקלטה של ניכסון בתקופת חקירת
ווטרגייט, וכן בעיסקה שנסתיימה במינויו של ג׳ארלד
פורד לנשיא ובחנינה שהוענקה לריצ׳ארד ניכסון.
ידידיו של הייג מנסים לשכנע אותו ל״שחק אותה״

שהייג עשה כמיטב יכולתו להסתיר את סרטי־ההקלטה
המרעישים של ניכסון. הייג אף ניסה לאיים על ג׳אוורסקי
ולשחד אותו חליפות, כראוי לתלמידו המובהק של הנרי
קיסינג׳ר. אוייביו של הייג הולים תיקיות רבות ב־6,000
השעות של סרטי־הקלטה ניכסוניים, אותם עדיין לא שמע
איש. הייג אמנם הבטיח לרגן שאין שם שום מימצאים
העלולים להרשיע אותו, אבל זה יתברר רק אם חקירת
ועדת־הסינאט תהיה ארוכה, יסודית וממצה.
ציניות ביצועיסטית. אחרי שנמלט, ממש בעור
שיניו, מתוצאות שערוריית ווטרגייט, מונה הייג למפקד
העליון של נאט״ו, נאלץ לזנוח את שאיפתו הישנה
להיות רמטכ״ל צבא ארצות־הברית. מינוי זה היה כרוך
באישור הסינאט הדמוקראטי, ולכך לא היה שום סיכוי
ב־.1974
להפתעת רבים, הוכיח הייג כישורים דיפלומטיים
וצבאיים בתפקידו בנאט״ו. הוא הצליח לקרב אליו את
הגרמנים, ואפילו שיפר את הקשרים עם הצרפתים. הוא
חילץ־ את תורכיה מבדידותה המדינית אהרי פרשת
קפריסין, תמך בימין התורכי עד הסוף. באירופה מייחסים
להייג את הצלחת נאט״ו למנוע פרישת פורטוגל מן
הברית.
הייג הוכיח את עצמאותו מפטרונו, קיסינג׳ר. היחסים
ביניהם הורעו מאוד מאז שנתפרדה החבילה, בשלהי
.1973 ביטחונו העצמי של הייג גבר, אם כי הוא מגלה
עדיין רגישות רבה כשמזכירים לו את הציונים הגרועים
שקיבל בבית־הספר לקצינים, ווסט פועם.
היונים בארצות־הברית חוששים שגישתו של הייג
לזירה הבינלאומית תהיה יותר מיליטריסטית מאשר דיפלומטית.
הניצים חושדים בו בשל קשריו עם קיסינג׳ר
ותמיכתו, המסוייגת אמנם, בדטאנט. אך משקיפים המכירים
אותו היטב סבורים שהוא פשוט ישרת את רגן בנאמנות,
יעשה הכל לקידומו האישי ולניטרולו של י יועץ הנשיא
לביטחון־לאומי, ריצ׳ארד אלן.
הייג ( )56 יזכה במינוי, אפילו אם יריביו יעלו מחדש
את כל הנקודות האפלות בעברו. כשר־חוץ הוא לא ינקוט,
בהכרח, יוזמות להחרפת היחסים עם הסובייטים, אך
ברור ששיקולים ״קארטריים״ של זכויות־האדם לא מעניינות
אותו. מינויו הוא בשורה טובה לדרום־אפריקה,
לחונטות הצבאיות של אמריקודהלאטינית ולשליטים
האכזריים של תורכיה ואינדונזיה. הייג מסמל את הציניות

ונויו 8ו ון
הגנרל חואן פירון, שעלה לשילטון ב־ ,1945 נטה
ליישם הרבה מד,לקחים שלמד כשהיה נספח צבאי באיטליה
של מוסוליני. למרות קיומו של אגף שמאלי ופופוליסטי
בתנועה הפירוניסטית, קיים פירון קשרים מסועפים עם
פאשיסטים מסוגו של ראפאל טרוחיליו. ריח הרפובליקה
הדומוניקאנית. זה אף העניק לו מיקלט עם הדחתו,
לפני שקיבל את חסותו של הגנרליסמו פרנקו, רודנה
של ספרד באותם ימים.
החונטה הנוכחית מתעבת את פירון, אבל היא ירשה
את שיטותיו הסמכותיות ואת כל המורשת האנטי־יהודית.
בקרב יהודי ארגנטינה שורר פחד. האירגונים
היהודיים לא מעיזים למחות בגלוי. מנהיג יהודי ארגנטיני,
שביקר השבוע בארץ, מסר שהמצב הורע לא רק
בארגנטינה, אלא בכל רחבי אמריקה־ד,לטינית. החונטות
הצבאיות חוגגות בגלוי את בחירתו של רונאלד רגן
לנשיא ארצות־הברית. דמויות שנואות, פרו־יהודיות וליברליות,
כמו ג׳ימי קארטר, אנדרו יאגג וסיירוס ואנס
פינו את הזירה. היהודי הארגנטיני אף הביע חשש,
שמדיניותה של ישראל באמריקה־הלטינית והתמיכה
הצבאית שלה בדיקטטורות הימניות, מוציאה מכלל
אפשרות מסע למען יהודי ארגנטינה בהנהגת מנחם בגין.
מצבם של יהודי ארגנטינה מדאיג במיוחד נוכח אפשרות
התרקמותו של קשר־שתיקה משולש, שבו יקחו חלק
ליאוניד ברז׳נייב, רונאלד רגן ומנחם בגין.

חיים ברעם

)1111113. 11*11111

צרפת לא יזמה בימי חייו של שארל דה־גול אף דיוקן ממלכתי
מצוייר של הנשיא. היוזמה באה מצד ואלרי ז׳יסקאר ד׳סטאן, שהפקיד
על הציור, לפי צילום של דה־גול, את הצייר שאפלין מידי.
הדיוקן הוצג לראשונה ב־ 5בנובמבר, באולם המוזהב של ארמון
האליזה, לצד דיוקן של ז׳ורז׳ פומפידו.

!!באוון אלי דה־ווטשילד :״ן טוב, כיס סוב
בערב זוהר מאין כמותו אירח הבארון אלי דה־רוטשילד (מצד ימין בתמונה) בארמונו, שאטו לאפיט —
שם מפיקים את מיטב היינות האדומים של צרפת — את חברי ליגיון הכבוד: סימון וייל (במרכז התמונה)
וז׳אק דה פושייה. דה פושייה, נשיא הוועדה למחקר רפואי, קיבל גם יין טוב וגם תרומה נכבדה 225 :
אלף פרנק — פידיון הערב, שהוא קודש למטרות מחקר.

ג ״יו באיירן: לשוות את התדמית

ג״מי קונווס: קל יומר לשחק טניס מלאכול אוכל סיני

האשה העליזה הרוכבת על אופני-מים היא ראש־עיריית־שיקאגו,
ג׳ון באירן, ובן־זוגה הוא בעלה ג׳יי, המשמש כאיש יחסי־הציבור
של הגברת והאחראי לכתיבת נאומיה. באירן, שביקרה בישראל,
עושה גדולות לשינוי תדמית העיר שיקאגו כ,עיר של גאנגסטרים
ששיווקה לעולם את אל קפונה״.

באיצטדיון שבעיר קאנטו בסין מציג ג׳ימי קונורם, שחקן הטניס האמריקאי המהולל, צ׳ק סימלי
בממדי ענק. הצ׳ק על־סך צנוע, במושגיו של קונורס 8750 ,דולר, הוענק לו על הניצחון בתחרות היזומה
על־ידי חברת מארלבורו, שבה ניצח את מתחרהו, גם הוא אמריקאי, אליוט טאצ׳ר. אם כי הטיול לווה
בחריקות אירגוניות — באיצטדיון לא היו מיקלחות ואף לא חדרי־מנוחה — נהנה קונורם מכל העניין :
״ישנתי טוב. התאמנתי קצת ואכלתי לחם עם חמאת־בוטנים שהבאתי מן המולדת, כי אני שונא אוכל סיני.״

ה עו ל ם

הז ה

2261

אנווו אל־סאדאת: התמונות הפרטיות ביותו
התמונות האלה מציגות את נשיא מצריים, אנוור אל־סאדאת,
בשעותיו הפרטיות ביותר, ועתידות להתפרסם באלבום־תמונות על
חייו. כך, אפשר לראותו לראשונה מתגלח (בתמונה מימין) ,מבריש
את השפם וגוזז אותו (בתמונה למעלה) ורוכב על אופניים עם נכדו
שריף, בנה של בתו נוהה, באחד מארמונות הנופש שלו באלכסנדריה
.״אני אוהב את הטבע, היופי, האמנות והרומנטיקה,״ אומר
הנשיא, ומוסיף :״פוליטיקאי שאין לו חזון, אסור שיהיה פוליטיקאי.״

א1שינו ב של ס

אני, ז״ואודו: קל קונה ו סו ל א״פר
איך מגדירה עצמה השחקנית אני ז׳ירארדו ביום הולדתה הארבעים
ושמונה :״כאילו הייתי עומדת עם ׳רגל אחת על קצה מיגדל אייפל.
אני מפחדת מכל דבר, מאונייה, ממטוס, מהעתיד. אבל אני מחליטה
בשביל עצמי, כי אין מישהו אחר שיעשה את כל זאת בשבילי.״

זזאן מול נל 01 נוו: לל הנב1ד לאלן וילון
לא בכל יום אפשר לראות שני קיסרים, בלי כתר, מתנשקים: זה קרה בהצגת־הבכורה לסירטו החדש
של אלן דלון שלושה אנשים להרוג. ז׳אן פול בלמונדו, סופרסטאר, בא לברך את אלן דלון, סופרסטאר,
והעניק לו חיבוק ונשיקה. בלמונדו כיבד את דלון במחווה יוצא־דופן: הוא הביא להצגה את הוריו
הקשישים. שלושה אנשים להרוג של הבמאי ז׳אק דריי מסמל את שובו של דלון אל הבד אהרי היעדרות
ארוכה, ובת-זוגו בסרט היא תגלית הדשה: דלילה דה לאזארו.

פיטר מארק

פידפס:
המו׳ הראשון

קתויו חב: ואמנה לקאוט״ה
למרות הקינות על משבר האנרגיה בארצות־־אירופה, ישנם
אנשים שאינם משתנים, לפחות בטעמם: קתרין דנב נאמנה לאופנת
שאנל ולתכשיטי קארטייה והבמאי־מלחין סרז׳ גיינסבורג עוזר לה
בבחירה. היפהפיה משמאל, נאטאלי הוק, מנהלת בית־התכשיטים.

פיטר מארק אנדריו פיליפם רוכב
בגיל שלוש וחצי על הפוני,
הראשון שלו, בעת* שאמו, הנסיכה
אן, בתה של המלכה אליזבט, ,עומדת
לידו. דודנה של הנסיכה ״צילם
את התמונה באזור הקייט של
גייטקומב־פארק, שם עתידה ה נסיכה
ללדת את ילדה הבא בחודש
מאי. אן היתה מאז ומעולם
חסידה מושבעת של טבע וחיות.
בארמון באקינגהם היא אינה מר גישה
בנוח. לעומת־זאת אהובים
עליה כל ימי השהייה בכפר, והדבר
מתבטא בהבעת־פניה כל אימת
שהיא מצולמת בחיק-הטבע: נינוחה,
חייכנית ופורחת. הימים היחידים
שבהם אינה רוכבת הם
ימי ההריון, אך גם אז אינה מח מיצה
אף תחרות רכיבה, כשהיא
מלווה את בעלה מארק, שגם הוא
להוט אחרי ספורט הרכיבה.
ה עו ל ם

הז ה

2261

איך זה להיות דזבו־ת של איש אילם
וסי מגרה את אחי! של ״גאל הורביץ
! 8רעיית נשיא־המדינה,
אופירה נכין, היתד, לפני 25
שנים כתבת הירחון ״במחנה
נח״ל״ .לפני כמה שבועות פנו
אליה מן הירחון וביקשו ממנה
לחזור ולכתוב עבורם, והפעם
על חוויותיה ממצריים. בין ה יתר
כתבה אופירה :״ג׳יחאן
(אל־סאדאת) ואני ישבנו
מחוץ להמולה על ספסל מתנדנד
ושוחחנו. ג׳יהאן אמרה :
מי היה חושב לפני עשר שנים
שנגיע לרגע הזה? אמרתי לה :
מעניין מה יהיה בעוד עשר
שנים. ענתה ג׳יהאן: בואי
נידור נדר שניפגש פה בעוד
עשר שנים. כשיצאנו למינחת
המסוקים, קטפנו כל אחת מעלי
הקלמנטינות ונתנו זו לזו שי.
הבטחנו לשמור את העלים
בתוך ספר במשך עשר שנים,
ואז לתת את העלים בחזרה זו
לזו ...אחת החוויות היפות שלי
תיה הביקור בכפר הולדתו של
אנוור אל־סאדאת, שבו
מתגוררת המישפחה עד היום.
גברת סאדאת קיבלה את פני,
הובילה אותי בבית ואף הכניסה
אותי לחדרי־השינה שלה
ושל בעלה, לא לפני שהתנצלה,
כמו כל עקרת־בית: אוי, אל
תסתכלי על הניקיון. אנחנו לא
נמצאים כאן עכשיו, רק ישנו
כאן אתמול, ואין לי עוזרת.
לא רציתי להביך אותה וחשבתי
לעבור על פני איזור־המגורים
ביעף, אך כשעברנו
ליד האמבטיה קראה המזכירה
שלי: זו אמבטיה שאת אוהבת.
הצצתי פנימה וראיתי
אריחים סגולים, הצבע האהוב
עלי. הרגשתי בבית.״
! 8ליום הולדתו ה 62-של
נשיא־מצריים, אנוור. אל־סא-
דאת, שלח לו ראש־הממשלה

קרטית במצריים, ד״ר מו צ ־
טפא חליל, כי בעיקבות הספר
שהוא כותב על ישראל.
הוא הגיע למסקנה שיש הבדל
בין עברים, יהודים וישראלים.
שמע זאת שר־הפנים, הד״ר
יוסף בורג, ואמר לו :״אלה
שלושה אלמנטים, שאצלנו הם
השילוש הקדוש.״

׳ 8כאשר נודע לח״כ אבא
אבן כי חליל כותב ספר על
ישראל וביקר בבית התפוצות
בתל-אביב, דאג להביא עימו
את ספרו. עמי לנמל־התעופה,
כאשר נפרד ממנו. אבן התנצל
כי ספרו שוקל יותר מדי, בשעה
שתיקו של חליל הוא
כבר עמום. אך חליל הרגיע
אותו :״אל תתנצל על עובי
הספר. אתה לא אשם, כי יש
לכם היסטוריה של ארבעת אלפים
שנה.״

דולק אצלי, האורות מכובים,
רק חשבון הטלפון שלי מרקיע
לשחקים.״
8אל חיים חכם, יועצו
של שר־האוצר ייגאל הור־בי
ץ, פנו מישרדי-פירסום והציעו
לו שימליץ לפני השר
על כמה קורסים לשיפור תדמיתו
בטלוויזיה. כאשר סיפר
חכם על כך להורביץ ענה לו
השר :״לעשות אותי יפה —

לשוחח. ענה הדר :״מה אתם
רוצי 6ממני ן אסתר הרליץ
יושבת לידי ומתגרה בי כל
הזמן.״ העיר על כך ח״כ יהו דה
חשאי לח״כ חיים בר-
לב :״תראה איך אסתר עדיין
מצליחה לגרות את עמום.״
׳ 8בישיבה האחרונה של
ועדת־הכספים של הכנסת שימש
ח״כ אברהם מלמד כ-
יושב־ראש, במקומו של ח״כ

׳ 8בשבוע שעבר, עת נערכה
ועידת מיפלגת־העבודה,
נמנעו פעילים בכירים במים־
לגה לארח בביתם צירים, שבאו
לתל־אביב מחוץ לעיר. בין ה מעטים
שהסכימו לארח צירים
בביתם היה ח״כ חיים בר־לב,
שביקש גם לארח בביתו
ציר ערבי אחד.
! 8בתוכנית יורדים על
השבוע שאל המנחה ירץ
לונדון את הדוברת של יצחק
רבץ מה ההבדל בין שני המתמודדים
הגרים בפנטהאוזים
ברמת־אביב. ענתה לו ניכה
לניר :״נדמה לי שאנחנו
מדברים על משולש, שבקוד־קודו
אתה גר.״ לונדון מתגורר
בווילה באפקה.
8כשנשאלה לניר איך זה
להיות דוברת של איש אילם,

1 1 1 ״1 1 1 ׳ 1 1 1 1 *1מבקר התיאטרון של הצהרון ״ידיעות אחרונות״ נראה השבוע משועשע,
* 11 1 1 1 1 * 1״ י י ! בעת הצגת״הבכורה של תל־אביב הקטנה בתיאטרון הבימה. אחד ממחברי
המחזה, חיים חפר (מימין) ,נגש אליו עם פרח ואמר לו :״קח את הפרח, אני צריך ביקורת טובה.״
ענה לו בועז בהתלוצצות :״היום אני לא מקבל פרחים בשוחד, רק דולרים.״ משמאל: אביבה מרקס.

שלמה לורנץ, שלא נוכח
באותה ישיבה. דנו בענייני
הבורסה. מלמד רצה לסיים את
הישיבה בהחלטה שתאפשר
ליושב־ראש הבורסה, הד״ר
יצחק (״אירי״) חת, להתחיל
להפעיל הנחיות חדשות להנ הלת
הבורסה. ח״כ עדי אמו ראי,
שהתנגד להנחיות אלה,
ניצל את השינויים שחלו בקביעת
סדר־היום של אותה
ישיבה וטען כי מאחר וזה לא
היה על סדר־היום, אי-אפשר
להחליט באותה ישיבה. תמכו
בו ח״כ יחזקאל פלומין וח״כ
אברהם (״אברשד,״) שריר.
לעומתם תמך במלמד ח״כ עמוס
הדר. אמר לו אמוראי :״לעמוס
הדר אין מניעים אופוזיציוניים
לבקשות־האוצר. האופוזיציה
בוועדה היא קואליציה שבין
הליברלים למערך בכל הנוגע
למדיניותו של שר-האוצר ה נוכחי.״
הדר הוא אחיו של
שר־האוצר, ייגאל הורביץ.

בנו של שר״האוצר המנוח פינחס ספיר, מתעסק גם הוא בענייני בספים.
!81141 11
הוא מנהל מחלקת הבספים של חברת כלל. בשבוע החולף ניראה במסיבה
1 111 1 1 1 /1 1 1
של אנשי הבוהמה. באשר נשאל מה לו ולחברת בוהמיינים הסביר :״החברה שלנו השקיעה בסף
באחד הסרטים הישראליים שנעשו באן, ולבן באתי לראות איך הבוהמה חוגגת.״ משמאל הקבלן
צבי ליפוביץ, שהחליט לנוח קצת מעסקי הקבלנות ולעסוק בכתיבה, כמו גיסו, אפריים קישון.

מנחם בגין מיברק-ברכד,
בשמו ובשם רעייתו עליזה.
בגין לא שכח לברך גם את
רעיית הנשיא, ג׳יהאן, על עמידתה
בהצלחה במיבחנה התואר
השני שלה באוניברסיטה.
8בביקורו האחרון בארץ,
לרגל ועידת מיפלגת־העבודה,
סיפר מנהיג המיפלגה הדמוה
עו ל ם הז ה 2251

חיילים משוחררים הציע קופמן
לתת הטבות לא רק לאותם
ההולכים לעבוד בתעשיה, אלא
גם לאותם שעובדים בים. אמר
פלומין :״לפי אותו הגיון צריך
לתת הטבות לכל עם ישראל,
כי כולם עוסקים בלופט־גאשפט
(עיסקי אוויר).״
׳ 8כשנשאל פלומין על
איזה כרטיס הוא רושם חיוב
של שעות־עבודה שהוא משקיע

ענתה :״רבץ הוא לא־כל-כך
אילם.״
׳ 8באותה תוכנית חיקתה
ריכקה מיכאלי את ״מאדם
שיבוטרו״ ,השחקנית מרים
פוקס. היא חבשה פיאה בצבע
ג׳ינג׳י, טילפנה אל ״אדון שי-
בוטרר׳ ואמרה לו :״אני כבר
יושבת בחושך, התנור לא

הם לא יצליחו, כי ככה נולדתי.
ולעצב לי דמות אחרת בעיני
הציבור, כדי שיהיה ייגאל אחר
בבית ואחר ברחוב — איינני
רוצה. חשובה לי האמינות.״
הוא סירב להצעות.
! 8בישיבת לישכת מיפל-
גת־העבודה גערו בח״כ עמום
הדר ודרשו ממנו כי יפסיק

8רן כהן, חבר קיבוץ
גן־שמואל וראש סיעת של״י
בהסתדרות, טוען כי אהרון
אבד־הצירא ויתר על מכו־נית־השרד
שלו .״בשבת אינו
נוסע, ובשאר הימים הוא משתמש
ברכב מישטרתי.״
! 8בדיון בוועדת־הכספים
של הכנסת על הורדות אפש ריות
של מיסים על מוצרים
בני-קיימא שאל ח״כ חיים
קו ס מן מה ההבדל בין הטלוויזיה
לטייפ-ריקורדר. הגיב
על־כך ח״כ יחזקאל פלומין:
״תשאל את אהרון אבו־חצירא.
הוא יגיד לך, הוא מבין בזה
עכשיו.״

בדיון במתן הטבות ל-

בכנסת, מאחר והוא רואה־חש־בון
במיקצועו, השיב :״זה
אצלי סעיף של חובות אבודים.״
! 8בעיקבות המצב הכלכלי
בארץ גילו ישראלים רבים לעורכת
הסקרים מיונה צמח,
שערכה סקר חדש, כי המועמד
שלהם לתפקיד שר־האוצר הוא
כיום פינחס ספיר, מי שהיה
שר־האוצר בעבר — שנפטר
לפני מיספר שנים.

׳ 8סגן־שר-הביטחון מרד כי
ציפורי ביקר בהאחזות
בית־רימון ג׳ והעיר, ספק ברצינות
וספק בצחוק :״צריך
להחליף את הרכב של ההאחזות
לסוסים.״
! 8בשעת הטיעון לעונש
במישפטו של הקברניט עקי״
כא פרסמן, העיד כעד-אופי
איש אל־על רפי הר״רב.
אחרי שסיים את עדותו חיפש
מקום לשבת באולם, שהיה מלא
מפה אל פה, ומשלא מצא מקום
אחר ישב ליד הנאשמים. ה שופט
מנחם אידן חייך אליו
ואמר לו :״אולי תשב במקום
אחר? אני עוד יכול בטעות
לשלוח אותך למאסר.״ אחרי
שהר־לב חיפש ולא מצא מקום,
אמר לו השופט :״אין דבר,
זה בסדר, אתה יכול לשבת
ליד הנאשמים, לא אעצור
אותך.״

8הפרקליט אברהם
לנדשטיין מסתובב בימים
האחרונים במיסדרונות בית-
המישפט ומספר לכל על רעיון-
פירסום חדש $לו. הוא מציע
כי בנק לאומי ובנק דיסקונט .
יתלו ליד השגרירות האמריקאית
שלם גדול האומר :״ויזה
יותר טוב מכסף״.

הנמצאת כיום בלהקה״צבאית והיא הופיעה עם חבריה במסיבה
לכבוד הבימה. היא בלטה ביופיה בין חבורת הצעירים שהיו במקום.

חיפה לידידה
שרונה מרש.

נתן אלכס גלעדי
לשעבר,
לחברתו
בא אחרי המסיבה שלו למסיבה

י* פני הרכה שנים, כשאלבם
• נלעדי היה כתב ספורט זוטר
בידיעות אחרונות, הוא אהב
מאוד את מלכת-היופי של אז, יפה
כפיר. השניים התגוררו יחד באיזה
חדר עלוב בתל-אביב, והרומן
בין שניהם נראה אז רציני.
אני לא יודעת איזה חתול שחור
עבר בין השניים, אך הם נפרדו.
אלכס הספיק להתחתן עם חוה,
להתגרש ממנה, יפה הספיקה להתחתן
ולהחזיק מעמד, אלכם עזב
את ידיעות אחרונות, עבר לטלוויזיה
והפך שם מנהל מחלקת-
הספורט. השבוע הצטלבו דרכיהם
שוב. הוא חגג מסיבת פרידה מן
הטלוויזיה ומן הארץ, והיא חגגה
סתם יום־הולדת. היא לא באד,
למסיבה שלו, אך הוא לעומת-
זאת לא ויתר עליה. עוד לפני ש נגמרה
המסיבה שלו, הוא נסע
למסיבה שלה — לא יכול היה
לעזוב את הארץ מבלי להיפרד
ממנה 8בניו־יורק חגגו כו לם
חג מולד עם שלג, ובתל-אביב
הקיץ השתולל בתחפושת של חו רף.
לא רק ישו נולד בערב חג־המולד,
גם יפה ירקוני. כולם
מנסים להמר כל הזמן בת כמה
היא באמת, אך אין דבר פשוט
יותר מאשר לשאול את הגברת.
היא עונה בלי בעיות .״אני בת
55 היום,״ הודיע לי יפה
״אני מתרגש לא רק בכל פעם
שאני עולה על הבמה, אלא. בכל

של חוה לוי, שם היתה שרונה. אלכס נזף בה על
שלא באה למסיבה שלו, אך היא יצאה מן העניין
באלגנטיות :״העניינים בינינו שייכים כבר לעבר.״

\ 11 !1ן 1י זה מה שעשו אנשי נמל־התעופה בן־
• 11ף 1111
גוריון לאוסולה בוכפלנר, ידידתו של שמ1
1 1111 ^ 11
עין עדן, שבאה לארץ בעיקבות אהובה, שמבלה כאן את החורף.

1י| ,י ״׳ד באה השדרית היפה,
1 /י דליה מזור, למסיבה
של אלפס גלעדי. דליה נמצאת
בהליכי גירושין מבעלה, אן נראתה
זוהרת וחייכנית במסיבה.

פעם שאני רואה בחורד, יפד, על
ידי,״ לחש לי מיכאל !מחפוז
פטישי, במסיבה שערכה לו חב-
רת־התקליטים שהוציאה את התקליט
הראשון שלו, אחרי שהוא
שר לי את שירו מאמי מאמי,
מיהרתי מיד למיסעדה בתל־אביב,
שם חגגה הבימה אחרי הצגת־הב-
כורה של ההצגה החדשה שלהם
תל־אביב הקטנה 1אמנים
ואינשי־רוח החליטו לערוך ערב
לכבוד מיפלגת־העבודה, והיחידי
מן המיפלגה שבא היה שמעון
פרס, שנראה מחייך מאוזן לאוזן,
ושמע כל מילה שהושמעה מעל
הבמה. הקהל לא נראה מחייך,
הוא השתעמם מאוד ורבים עזבו
באמצע ו• דודו דותן נוהג
תמיד לחקות את יפה ירקוני, אך
הערב הוא חיקה אותה ביחד אי-
תה, וכמה מן האורחים העירו, כי
הוא שר את השירים שלה יותר
טוב ממנה 6המסיבה של
א:לפם גילעדי ניראתה כמו
קוקטייל מכופתר, וכל המוזמנים
נראו כאילו הם מצפים למשהו
מיוחד שאף פעם לא קרה. בדקתי
אם כל החתיכות שאלכס נהג לצאת
עימן באירועים שונים באו
בהרכב מלא, וגיליתי שכמה מהן
חסרות. לעומת־זאת פגשתי שם
חברים שלי שלא ראיתי המון זמן,
תפסתי שיחה עם רבים מהם, וש כחנו
כולנו שאנחנו שם בגלל
אלכם !•#ו• העובדה, שהביקורת
קטלה את ההצגה, לא הפריעה
לשחקני הבימה לחגוג במסיבה
עליזה במיסעדה. דן בן־אמוץ,

ש שים שוגים

חגגו בצוותא שתי ההיפהפיות, דוגמניות יפה
כפיר מימין וחוה לוי. ל 3ל אחת מהן מלאו

30 שנה באותו יום, ושתיהן היו מלכות־יופי בעבר
וכיום דוגמניות מצליחות. בידן הן מחזיקות בשמים
שקיבלו כמתנות יום־ההולדת מחברים.

לפני יפה כי העליב אותה לפני
כמה חודשים, ודודו דותן חיקה
אלכס
את שושנה דמארי
נישק את כל הנשים שהיו במסיבה
שלו, ואני ספרתי את אלה שלא
באו אליו. טוכיה סער, יום!?
לפיד, יעקז־כ אחי־מאיר ו-
שרונה מרש לא היו שם, אך
יואש אל רואי, היפה והביישן
שתפס את מקומו של אלכס בניהול
מחלקת־הספורט, היה שם עם
כל כתבי הספורט שלו @י 0
במסיבה של הבימה באו הבנים
הצעירים של השחקנים הוותיקים
כמו משה־ כל,ר, בנו של יש־
(המשך בעמוד )22

1111ך ! ך 711 נתן השדר הוותיק, אלימלך רם, במסיבה של
עמיתו, אלכס גלעדי. לידו, אשתו צפורה( .בתמו1
| 11 יי • 1י
נה למטה) מנדי רייס דייוויס, שבאה לארץ לשבועיים של ביקור.

שכתב את המחזה ביחד עם חיים
חפר, לא טרח להראות את עצמו
במסיבה. בעת ההצגה הוא נכנס
לאולם רק אחרי שכל האורות
כבו, עמד מן הצד, התבונן וברח
לפני שעלו האורות שוב. אל המעצבת
של התלבושות, רומי דר,
ניגשו רבים ואמרו לה כי התלבושות
שלה והתפאורה שלה היו
הכי מוצלחים בהצגה
״למה תמיד ביום־ההולדת שלי צרי כים
להזכיר לי את שושנה
דמאיי?״ התלוננה יפה ירקוני,
שהיתה מופתעת ביותר כשכל חבריה
נכנסו פתום ההופעה שלה
במועדון עומר ביאס ושרו לה יום־
הולדת שמח. למרות שהשעה היתד.
מאוחרת, התעקשה יפה להעלות
לבמה כמה מחבריה הזמרים, כדי
שישירו משהו לכבודה. יגאל
כשן שר את אותם השירים ששר
אצל אלכס גילעדי במסיבה, אחרי
שזה התעקש שישיר בשבילו.
דודו טופז התנצל בפעם המאה

נערת חוגרים

היא הדוגמנית פינצ׳י מור, שלבשה
במסיבה של חוה לוי סרבל שאותו
עיצבה יהודית גוטפריד שהסתיר את רגליה. משמאל: יונה עטרי.

ממסיבה ממסיבה
(המשך מעמוד )21
דאל כקד ואודי כוכמן, בנו
שיו נחום כוכמן והשחקן הוותיק
ביותר היד. שם — דפאל
קלצ׳קין שמעון פרם
חתם לכל מיני מעריצים בסוף
הערב שלו, והאמנים יצאו עם הרגשה
שהיה להם ערב מאלף. אני
השתעממתי שם כל־כך, שיצאתי
בכל פעם למיזנון לשתות עוד כום
קפה כדי שלא ארדם כאשר אנשי־הרוח
דיברו איך מיפלת־ר,עבודה
צריכה לקרב אליה את אנשי-הרוח
יותר ממד, שעשתה עד כה ו
המסיבה של חוה לוי ויפה כפיר,
שמלאו לשתיהן ,30 היתד, עליזה
מאוד, אך אני לא שמחתי כאשר
הגיש לי המלצר במועדון האכסקלוסיבי
הזה חשבון על מיץ־הת־פחים
ששתיתי שם רפי
גינת מכלבוטק עלה על הבמה
ושר שני שירים באנגלית, וכולם
צעקו לו שיעזוב את כלבוטק ויעבור
לזימרה, כי הוא כישרון מבוזבז
בטלוויזיה. יפה שאלה את
שאול כיכר על מה הוא דיבר
עם בעלה באותו יום, ושאול סיפר
לה שהם תיכננו את מסיבת־ההפתעה
בשבילה .״בעלי אף פעם
לא מספר לי שום־דבר,״ היא אפר

הצבאית שלו, שהוא מביים את
תוכניתה, כי הוא נמצא במילואים
ועובד עם הצעירים. הם שרו כמה
שירים ישנים לכבוד שחקני הבימה,
שמחאו להם כפיים בהתלהבות
ו• הזמרת ריק י מנור
שרד, לאורחים של אלכם את כל
הלהיטים שלד, ושל אחרים, וסיפ רה
לי שהיא עומדת סוף־סוף
להתחתן עם הידיד הוותיק שלה,
המנהל את בית־המלון שבו נערכה
המסיבה של אלכס. המנהל
הכין למסיבה תפאורה ספורטיבית,
וכל האולם נראה כמו מיגרש מיש-
חקים. עד שעה מאוחרת עמד
אלכם ליד הדלת ולחץ את ידי
האורחים שלו, שזרמו למקום ללא-
הרף, ועטו על הכריכים הקטנים
ועל הבורקס שהוגש שם. הדוגמנית
תמי כן־ עמי עשתה כניסה
מלכותית עם אולסי פרי שלה,
שפגש שם את טל כדורי ומי לוי
כרקוכיץ, ושחקני הכדורסל
פגשו שם את שחקני הכדורגל

מוטלה שפיגלר וגיורא שפי־

0 1 1 0הן חוה לוי מימין ויפה כפיר,
שחגגו את יוס״הולדתן השלו#111
שים
במסיבה עליזה ביותר. חברים הביאו לשתיים
מוצצים, והן תחבו אותם לפה וכמו דוגמניות מיק־

באילת בא רפי גלסון למסיבה של אלכס
|*11 ^1 1
גלעדי( .בתמונה) עם הכתב הצבאי של
111 ין
הטלוויזיה עמירם ניר. רפי לא ויתר על מסיבת הפרידה של אלכס.

סגן הנשיא רוקד נ? ״ ק
וינר, מי שיהיה הבוס החדש של אלבס גלעדי; רוקד
עם ידידתו שחומת־העור, שהביא איתו מארצות־הברית.

צועיות הצטלמו איתם. יפה היתה בעבר חברתו
של אלכס גלעדי, אן לא באה למסיבה שלו. לחוה
יש חבר מאז שהיא נפרדה מבעלה האמריקאי.
בסוף הערב הגיע אלכס גלעדי למסיבה שלהן.

רה. שייקח ירקוני, בעלה, אפילו
לא טרח לבוא ליום־ההולדת
ואורית, בתה, לקתה בשפעת וגם
לא באה, אך יפה חגגה עם מיש־פחת
האמנים עד שעות הבוקר
ס שמעון עדן חיבק ונישק
את החברה שלו בת ד,־ ,18 שהגיעה
באותו יום לארץ, ועזב את חוגגי
הבימה באמצע המסיבה, כי הקטנה
עייפה, הסביר 0בשעה
מאוחרת בלילה באו חוגגים מהמסיבה
של אלכס למסיבה של חוה
לוי — שעמדה על המדרגות והת חבקה
עם החבר שלה, גי פילופ
— וניסו להשתלב בין הרוקדים
במועדון הצפוף. אלכם עצמו הגיע
גם כן ותפס שם את חברתו לשעבר,
שרונה מרש, ושאל מדוע לא
באה למסיבה שלו .״לא היה לי
רכב,״ אמרה לו היפה .״היית צריכה
לטלפן אלי והייתי דואג לך
לרכב,״ אמר לה 1אורי
לדי, השחקן, ואברהם כריר, עו־רך־הדין,
באו לחגוג עם הבימה
במיסעדה בשעה מאוחרת, כי חזרו
ופגשו שם את רעיותיהם, העיתו-
מר,קלטה של התוכנית שעה טובה
נאמת כדוריה אכידן, וטלי־

לה כן־זכאי. שלמה וישיג־סקי
הביא למיסעדה את הלהקה-

גל ועוד כמה שלא זיהיתי, כי
אני לא צופה במישחקי כדורגל.
תמי ואולסי עזבו מוקדם, כי מיהרו
אל חוה לוי ויפה כפיר, ושם
הצליחו לפגוש עוד חברים.

מתחת לסל

שהוצב בבית״המלון במסיבה של אלכס גלעדי,
עומד השדר חיים יבין ושותה להנאתו.
באתי להיפרד מאלכס כמו כולם, הסביר, עת הרים כוסית היין.

חשיש במשקה

קין ושמוליק סגל — כך לפחות הם טענו, אחרי
שטעמו מן הפונץ׳ .מימין: יהודית גוטפריד.

אג שי ם

היורד, וחורים ארצה
מפני שהאסטררלזג הבטיח

שדעשיאדמה כביר ימחוק את קליפורניה מן המפה
י באותו מישפט העיד הרב
אורי זוהר כעד-אופי
עבור יהושע דיזל, אחד ה אברכים
הנאשמים בקניית הזהב.
כאשר סיים את עדותו,
שבה שיבח את האברך על
צניעותו ודבקותו בתורה ,שאלה
אותו התובעת, עדנה
א רכל ז ״הרב זוהר, האם
אתה יודע מה פירוש המישפט,
,טובל ושרץ בידו׳?״ ענה לה
זוהר :״כן, הכוונה למישהו
המנסה להיטהר, אך בו בזמן
מתכות לעבירה.״ ״אין לי יותר
שאלות,״ אמרה התובעת וישבה.

הברית
.״לא הקלות במכס
יביאו אותנו בחזרה הביתה,
אלא השאיפה למקום בטוח
לחיות בו,״ אמרו לו, לדבריו,
כמה יורדים, שהחלו כבר לארוז
את חפציהם ולתכנן ש־בה

לישראל. עם בואו של ליפש־ץ
ארצה פגש באחת הלקוחות
שלו, שהתקשתה להיכנס להריון,
ושרופאיה המליצו לפניה
על ניתוח שמחירו ננקב בסך
של 90 אלף לירות. על פי

עצתו של האסטרולוג היא
ויתרה על הניתוח, אחרי ש הבטיח
לה כי לפי התחזית
שלו היא עומדת להיכנס להריון
בכל זאת. עתה הודיעה לי כי
הרתה, ומצפה לתינוק.

! ;8רב נוסף שהעיד לטו בת
אחד האברכים במישסטו
של פרסמן היה הרב נפתלי
רוזנברג. אחרי שסיים לענות
על שאלות עורכי־הדין, פנה
הרב לשופט אילן והמשיך
לספר לו דברי־תורה. המת־מחה,
שרצתה לכתוב את ה דברים
בפרוטוקול, לא הבינה
את הנאמר, אך השופט אמר
לה כי אלה הם דברי־שירה,
שאין צורך לרשמם בפרוטוקול.

כרמליטה
למשקה אישי
העשוי בסגנון
שלכם,לאנשים
שאתם אוהבים.
שתו והגישו
כרמליטה סנגריה
קראו חם, לבד,
בזוגות, במסיבה
ובכל מקום.

! 8מפיק הסרטים ארתור
כהן, המתגורר בשווייץ, אוהב
לחגוג אירועים מישפח־תיים
בישראל. כהן, שאשתו
היא בתו של, משה חיים
שפירא, שר הפנים המנוח,
התחתן לפני שנים רבות בארץ,
ודאג אז להביא לכאן
אורחים רבים שלו מחוץ־לארץ.
השבוע בא שוב ארצה עם
מישפחתו, כדי לחגוג את בר־המיצפה
של בנו בירושלים.
גם הפעם טרח והזמין אורח־ם
מחוץ־לארץ לחגיגה.
| 8בארץ נמצאת בימים
אלה הצלמת־סופרת ג׳מה
לוין מאנגליה, המכינה ספר
מצולם עם ראיונות קצרים על
28 דמויות ידועות בישראל.
בין האנשים שצילמה ופגשה
בישראל מצויים השחקן חיים
טופול, ח״כ שימעון פרס,
ראש עיריית־ירושלים טדי
קיללו, העיתונאית מידה
אכרך, הפסל מנשקה
קדישמן ואלוף (מיל׳) אם־
רהם יפה, איש רשות שמו־רות
הטבע. לוין כתבה בעבד
על עבודתו של הפסל הנרי
!מור ועל דמויות אחרות בישראל,
ספר שאת ההקדמה לו
כתבה בזמנו גולדה מאיר.

כרמליטה פונש

חממו את הכרמליטה בסיר
שמוק,הוסיפו פלחי פרי הדר
טבשי, פירות השונה וקינמון
לפי הטשם.

כרמליטה 7זר

מיכל אדו

הוסיפי לכרמליטה קוביות קרח.
פלחי לימון. או פרי הדר אחר.
פלחי תפוחי שץ, וקינמון
לפי הטשם.

דוגמנית הזהב, דיילת אל־על שזוכתה בדין, הופיעה בשבוע שעבר שוב בבית-
המישפט, הפעם כדי ללוות את ידידה, קברניט אל־על עקיבא פרסמן
(משמאל) ,לשמיעת גזר״הדין שלו. אדר ניסתה להתחמק מהמצלמות, ונראתה כשרוייה במתח. לעומתה
לא היסס עקיבא להצטלם למרות שבאותו היום גזר עליו השופט שנה וחצי מאסר בפועל.
דמויות מייוחדות בבית-המישפט (בתמונה למטה) :האברכים שבאו לחזק את רוחם את שני הנאשמים
הנוספים בפרשה, ש״ספגו״ כל אחד ארבעה חודשי-מאסר בפועל. כשהבחינו האברכים בצלם,
המנסה לצלמם, הם נעמדו יחד בשורה עם הפנים אל הקיר. במישפט זה העיד גם ר׳ אורי זוהר.

! 8הקהילה היהודית בברא-
זיל ציפתה לבואם של סר
מרקוס זיו ואשתו לילי,
ופרופסור מיכאל סלע ואש תו
שרה. אך אחרי כל ההכנות
לקראת בואם, חלה סלע
בדרך וחזר ארצה.
81 אחרי שאיש הסוכנות
שמואל להיט חיבר דו״ח
מפורט על היורדים הישראליים
בארצות־הברית, התלוצצו
כמה יורדים כי מי שצריך
למעשה להיות שליח־עליה של
הסוכנות הוא האסטרולוג הרצל
ליפשיץ. ליפשיץ, שחזר
מסיור באמריקה, פגש שם יורדים
ובישר להם כמה בשורות-
איוב• הוא הודיע להם כי
ב־ 1981 עומדת קליפורניה
להימחק מעל פני האדמה, עקב
אסונות־טבע כמו רעש־אדמה,
וכי זעזועי־טבע קשים עומדים
לפקוד איזורים רבים בארצות־
-עולם הזה 2261

213

פתאום,כולם רוצים למכור לך
טלויזיה זולה אנו רוצים למכור לך
טלויזיה יקרה

111
2א£מ.0ו6-ששס$
לפעמים ״יקר״ מ שתלם-:
באיכות ת מונ ה וצליל,
ב א מינו ת טכני ת לל א
פשרות, כבטחון הה שקעה
לאורך ימים.
111 שאוב לורנץ -
היתה, הינ ה ותהיה תמיד
הטלויזיה הטובה בעולם!
111 שאוב-

היבואן הבלעדי £1!|9
ר חו בפרץ , 4ת ל ־ א בי ב, טלפון .624193 621984 :

ם\/1/ץ1

הטלויזיה הטובה בעולם.

ל ה שי גבחנויותהאלקטרוניקההמובחרות

ה עו ל ם

הז ה

2261

א 1111 ים

בלוני ם

מאת

דניאלה שמי

הישראלי המבוקשים
כיום ביותר במצריים
הם הגינקולוגים
׳ 8כאשר נשאל פרנסואה
מיטראן, מנהיג המיפלגה ה

תיאטרון־הבובות של
אריק סמית חזר השבוע
ארצה, אחרי סיור ברחבי אר־צות־הברית.
בהיותם בפילדל-
פיה עצרו חברי הלהקה את
המיניבוס שלהם, וחלק מהם
הלך לאכול ברחוב הסמוך,
בעוד שאריק הלך לקנות עיתונים
בחנות הקרובה. כאשר
חזר אריק למכונית, שמע לפתע
צפירות של מכוניות־מיש־טרה.
שוטרים אמריקאיים הורו
לו לצאת מן המכונית והוא
עבר בדיקה מדוקדקת. כאשר
התעניין במה נחשד, הודיעו
לו כי בבית־מלון סמוך מתאכסן
ח״כ, משה דייה ו-
שומרי־ראשו הבחינו במיניבוס
של הלהקה, שעורר את חשדם.

סוציאליסטית בצרפת ומתחרהו
של נשיא צרפת,
ז׳יסקאר ד׳סטאן, מניין לו
הבקיאות הרב״ה בבעיותיה ה ביטחוניות
של ישראל, ובעיקר
בבעיות רמת־הגולן, אמר :
״בני הבכור שהה בקיבוץ בגליל
העליון במשך כמה חודשים,
וכאשר חזר הביתה תיד־רך
אותי בכל הנוגע לאיזור

ואלרי

! בעיקבות סרט-הטלווי-
זיה על טייס ישראלי שנפל
בסיני, שהתהלך 48 שעות
ללא מזון ומים, אשר הוקרן
מעל המירקע לפני שבועיים,

מנשה קדישמן
לכבודה של הציירת הוותיקה
הוקרנו שיקופיות מעבודותיה
עליו הציירת אראלה אופק.
התנצל הפסל לאחר מכן,

דק כאשר אריק הסביר 1שוטרים
כי הוא חבר בלהקת־הי-
אטרון הניחו לו ללכת, אחרי
התנצלויות מתאימות.
! צילומי הסרט האחרון
של ג׳יימס בונד נסתיימי, והכוכב
הפרטי של ישראל, היים
טופול, חזר ארצה. הוא יאש תו
גדיה ערכו השבוע תס־־בין
בביתם, לכבוד יונדהולדתה של
ידידתם, העיתונאית טדילה
כן־זכאי, שגם חגגה 26 שנים
לנישואיה עם השחקן אודי
לוי. כל חבריהם באו, כאשר
הנשים שבחבורה מביאות תבשילים,
פרי־ידיהן. איש־הרדיו
שמואל שי ואשתו נחמה
באו שמחים ועליזים, ובישרו
לכולם שהם הפכו סבא וסבתא,
כאשר בתם דלית ילדה השבוע
בת. הפיזמונאי יעמוס אמי:־
גר חיבר בו במקום שיר לכבוד
טלילה, והשחקנית־לשעבד
שפרירה זכאי קראה איהו
באוזני הנוכחים. המסיבה ה עליזה
הסתיימה כשכולם שדים
שירי־מולדת, לפי האופנה ה מקובלת
עתה בחברה הגבוהה
בישראל.
ה עו ל ם הז ה 2261

הפסל נראה מנמנם במסיבה שערבה
אגודת הציירים בישראל
ציונה תג׳ר, בהגיעה לגבורות. כאשר
של תג׳ר, תפס הפסל תנומה. נשענת
״אני לא השתעממתי בערב ההוא,״
״סתם הייתי עייף ועיני נעצמו.״

פנה חיל־האוויר אל במאי ומפיק
הסרט, חיים גיל, כדי
שיתן לו עותק ממנו. החיל
רוצה להציג את הסרט לחיילים
כדי ללמדם איד לא להתנהג
במצב דומה.
י בימים אלה קיבל אלכם
אבירם, ראש היחידה ד,נפ־רולוגית
של בית־החולים הדסה
בתל־אביב, והאחראי על יחי דת
הדיאליזה המרכזית בארץ,
את התואר פרופסור, והוא בן
41 בלבד. אלכם מכונה על-
ידי עמיתיו בבתי־החולים בשם
״בייבי פייס״( ,בעל פני-
התינוק).
בתחום הרפואה מתגשמים
יחסי הנורמליזציה בין
ישראל. ומצריים. הביקוש הגדול
ביותר לרופאים מישראל
על־ידי המצרים מופנה דווקא
לרופאים גינקולוגיים. הרופא
הראשון שיצא למצריים היה
דויד פר, מנהל בית־היולדות
של בית־החולים ש יבא, והש בוע
יצא לשם הפרופסור יוסף(
שנקר מבית־החולים הדסה
בירושלים. הרופאים עובדים
שם בייעוץ והדרכה לגיינקולו־גים
מצריים.

מזכיר ההסתדרות ירוחם משל והמזכיר־לשעבר יצחק בן־אהרון

גנרלים של קהיליית חנוזיס
״נעשה לי קר על הגב,״ אמרה רחל אשתי, כששמעה
את האלוף (מיל׳) בני פלד מסביר את דיעותיו בטלווי־ז־ה
.״לזה מתאים להיות דיקטטור צבאי בציילה ! ״
״מד. הוא חושב לו?״ זעם עיתונאי ידוע, כשקרא את
הצעת המפכ״ל, האלוף (מיל׳) הרצל שפיר, בקשר לה׳אמג־תם
של כתבים פליליים .״הוא חושב שהוא מפקד-המישט־רה
באל־סלוואדור?״
״אני אגיד לך מה האיש הזה מזכיר לי,״ גילה לי
ידיד, בדברו על האלוף דני מט, מתאם־הפע׳ולות של
צה״ל ׳בשטחים המוחזקים,
״הוא מזכיר לי גנרל צרפתי
באלג׳יריה, מסוג הקצינים
שתוארו בספר הצג־טוריונים.״
וכך,
כאשר אלוף אחרי
אלוף מתייצב לעיני הציבור
ומשמיע באוזניו את
דיעותיו, מתקבלת תמונה
די מפחידה..וגם מוזרה למדי.
בסך
הכל עברו 32 שנים
וחצי מאז נשבענו אמונים
לצה״ל החדש, שקם מתוך
המחתרת. אביו־מולידו היה
הפל׳מ״ח. כור־ימחצבתו היה פלד הקיבוץ. מחנכיו היו אנשים
כמו יצחק שדה.
והנה ,׳תוך זמן קצר כזה קמו לנו קצינים שגם בזכוכית
מגדלת קשה להבחין בינם ובין קצינים גרמניים, צרפתיים
וספרדיים, שלא לדבר על הגנרלים המגוחכים־
המחרידים של רפובליקות־הבננות של אמריקה הלאטי-
נית.
איר זה קרהו האם המיקצוע יוצר מנטליות, המשתלטת
על האיש בלי כל קשר לקרקע-צמיחיתו? האם הוא גיורם
לכך שבנו ונכדו של איכר מראש־פינה, כמו כני פלד
(ויידנפלד) ,חושב ומדבר ומתנהג כמו יונקר פרוסי,
בן של קצין ונכד של קצין, שאבות־אבותיו רכבו לפני
900 שנים׳ לארץ־הקודש כדי לגאול את הקבר הקדוש?
או שמא המיקצוע מושך אליו אנשים בעלי תכונות־אופי
מסויימות, שהיו בעבר ׳נסתרות ובלתי-מודעות,
והמוצאות לחן עכשיו הזדמנות טיובה לפרוץ החוצה
ולהתגלות ברבים?
איני יודע. אבל אני יודע ששומה עלינו לשים עין
על דור זה של גנרלים, ולהדק מאוד־מאוד את הפרגים
של הביקורת האזרחית. הקצינים האלה יכולים להיות
אנשי־מיקצויע טובים, אך ברגע שהם עוסקים בעניינים
פוליטיים, חסרות להם התכונות היסודיות הדרושות
לעיצוב השקפה נבונה.
אחד מידידי הסביר זאת כך: בעולם האיסטראטגיה
הצבאית הכל פשוט. ההגיון הקר פועל בלי הפרעה. על
המפה ועל שולחן־החול אין בני־אדם, אין בעיות מוסריות
ופסיכולוגיות, אין אינטרסים, אין כוחות פוליטיים. איש
שהתרגל לראות את הדברים באור כה פשטני — כלומר,
בלתי-אנושי — הוא אבוד לגמרי כשהוא יוצא מן השטח
הצבאי הצר אל העולם הפוליטי. הוא מרגיש בכך,
ומשתדל למלא את החסר על־ידי ברוטליות מוגזמת,
פולחן של ״קשיחות״ ,מישחקים של כוח. הוא. מנסה
ליישם בחיים הפוליטיים את העקרונות הפשוטים של
ההגיון הצבאי. מכאן עד לפאשיזם הדרך קצרה מאוד־מאוד־מאוד.
אני
מקווה שהקצינים מסוג זה הם עדיין המיעוט
בקצונה שלנו. לא הייתי רוצה לחיות ברפובליקה של
בננות. וגם לא בקהיליי׳ת-תפוזים.

הנציגה מפינלנד
הנה סיפור משעשע. וגם אמיתי לגמרי.
מעשה בצעירה חיפאית, שיצאה לבלות קצת בהו״ל.
היא יכלה להרשות זאת לעצמה. היא עובדת באופן עצמאי,
מרוויחה לא־רע, ומכיוון שהיא גרושה היא נהנית מהחופש
שלח.
כשהסתובבה ילה להנאתה בגרמניה ׳נתקלה יבאיש צעיר,
עסקן שיל סטודנטים מטעם תינועת־החרות, שישאיל אותה
אם יש לה חישק לעשיות טיול קטן לשטראסבורג, חינם.
אי הישראלית שתסרב להצעה שכזאת? הצעירה —
נקרא לה אסתר, אם כי אין זה שמה — הסכימה.
איך נוסעים חינם?
פשוט ׳מאוד, הסביר המכר .״ש קונגרס של סטודנטים
יהודיים מכל רחבי אירופה. לקונגרס צריכה לבוא נציגה
מפינלנד, השייכת לתנועת־החרות. אבל הנציגה אינה
יכולה לבוא. לכן תבוא אסתר, תציג את עצמה כנציגתה
המוסמכת של הסתדרות הסטודנטים היהודיים בפינלנד,
׳תשתתף בהצבעות ותעניק את קולה לתגועת־החרות.
תמורת עבודה קלה זו, תזכה בנסיעה, בחדר בביית־מלון
ובשאר הוצאות.
אסתר נבהלה. פינלנד? מה פייתאום? מעולם לא היתה
שם. אינה יודעת מילה אחת בשפה הפינית, שהיא לכל
הדיעו׳ת שפה קשה במייוחד ושונה מכל השפות התרבותיות
הידועות.
216

אל דאגה, אמר האיש. אין בעיות. איש לא ישאל
אותה. ואם תישאל, תגיד שהיא ישראלית, הלומדת עכשיו
בפינלנד. התנועה תזייף את כל הניירות הדרושים.
וכך היה. אסתר נסיעה לשטראסבורג, והשתתפה בקונגרס.
איש לא פיקפק במעמדה כנציגת פינלנד. אחד שאל
אם היא מכירה את ירהאנסון, והיא אמרה שבטח, היא
מכירה אותה היטב. וזה היה הכל.
כשהתיידדה עם אחדים מן הנציגים הצעירים (הקונגרס
כולו מינה כחמישים איש ואשד ),הסתבר לה כי אינה
יחידה מסוגה. גם מפורטוגל באה נעריה שמעולם לא
היתד, בפורטוגל. היא לומדת בספרד השכינה. וחיו יעוד
כמה צעירות וצעירים שעוררו בליבה חשד כלשהו.
היו דיונים והיו הצבעות. היה צורך לבחור ביו״ר
הסטודנטים היהודיים באירופה. היו רק שני מועמדים :
אחד מטעם חרות ואחד מטעם התחייה. את התחייה ייצג
בקונגרס צחי ר,נגבי, בנה של גאולה כהן (״דווקא חתיך.
׳נחמד נורא״ ,לדעת אסתר) ,שהציג כמועמד מטעם
תנועתו בחור צרפתי (או צפוך אפריקאי) סימפאטי. אנשי
חרות הציגו מועמד לא־סימפאטי. על כן בחרה אסתר

בנציג של התחייה. איש זה נבחר על חודו של קול אחד —
קולה של הנציגה מפינלנד.
אחר־כך הציע צחי הינגבי שהקונגרס ישלח מיברק
שיל ברכה לכנסת, על שקיבלה את הצעת־החוק של אמא,
חוק־יוושלים. כאן נזכרה אסתר ׳שהיא בעצם די שמאלנית,
והצביעה נגד. ההחלטה נדחתה.
וכך נשמע קול הסטודנט היהודי ברמה — בגאווה
לאומית ובלהט חלוצי. יש עתיד לעם־ישראל.

אחמד הפיל
איני יודיע אם* ראיתי אי־פעם סרט יפה יותר על
חיות מאשר הסרט התעודי על הפיל אחמד, שהוקרן
לפני שבועיים בטלוויזיה.
(כן, כן, ישמו אחמד. הקריין הבריטי, שאינו מסוגל
לבטא את האות חי״ת, קרא לו אאמד. המתרגם העיברי,
שלא הבין במה העניין, אימץ לעצמו את הכתיב אמד).
מכיוון שאני משוגע לבעלי־יחיים, קראתי לא מעט על
דרכי התנהגותם של הפילים, אירגונם המישפחתי, הדאגה
הממושכת של האם לבניה, טכסי־הקבורה המוזרים שלהם,
ועוד. אך קריאה לחוד וראייה לחוד.
הפיל הוא מכל הבחינות חיה סימפאטיית מאין כמוה.
אין הוא טורף. אין הוא הורג. הוא צימחוני. הוא חי
בשלום עם רעהו. הנקבות אינן מופלות לרעה. הילדים
מוגנים.
כפי שראינו בסרט, משמש הפיל לא פעם בתפקיד שיל
מעין־שוטר בממלכת־החיות. הוא מגרש טורפים, ומוכן
להגן גם על חיה חלשה ממנו.
מניין לו כל המידות הטובות האלה, לפיל הזה? מדוע
הוא נבדל בהן מרוב החיות האחריות?
התשובה גלוייה לעין — ואין היא מעודדת ביותר.
הפיל הוא שוחר־שלום, מפני שהוא חזק מאוד־מאוד.
אין הוא תוקפני, מפני שאין עליו לירוא מפני שום
יצור חי עלי־אדמות.
(באלפי השנים האחרונות קם לו אוייב אכזרי ורצחני
— האדם. זה הורג אותו מרחוק, ברובה, כדי לגנוב את
שייניו ולמכור את עורו. אך הפיל הטוב לא למד להתגונן
מפני יצור נורא זה. אין יחיה משנה את טיבעה בתקופה
קצרצרה של כמה אלפי שנים. ועל כן מאיימת עתה
הכלייה על הפיל).

אין הוא רצחני, מפני שהוא מוצא את מזונו אצל
הצמחים.
דומני כי הפיל הוא ההוכחה החיה לבך, שחוסר-
התוקפניות הוא תוצאה של ׳תחושת־ביטחון והרגשת־כוח.
החולשה והפחד מולידים את התוקפנות. יצור נרדף,
העלול בכל רגע של חייו להיתקל בטורף קטלני, יכול
להגיע בעצמו לאכזריות. הסבל אינו מזכך את בעל־החיים,
כפי שנדמה לרומנטיקאים, אלא להיפך. חיסורים משחיתים.
הנרדף הופך בנקל לרודף.
תחיושת־ביטחון אמיתית, שמקורה ׳בכוח אמיתי, מאפשרת
לחיה — וגם לחיה ממישפח׳ת הקופים ,׳ששמה אדם
— להיות שוחרת״שלום.
יש בכך לקח לבני־אדם, וגם לעמים ולמדינות. אולי
זהו לקח עגום, אך אין טעם להתעלם ממנו, כפי שעושים
הפאציפיסטים, בעלי הכוונות הטובות.
לא המתים יהללו יה, ולא החלשים ישכיניו שלום.
כה אמר אחמד הפיל.

חזרה לבית הלורדים
לפני 12 שנה העליתי בכנסת הצעת-חוק להקמת בית-
עליון. המוסד המוצע זכה מייד בכינוי העממי ״בית־הלורדים״
,והקאריקטוריסט המוכשר של הארץ, זאב
(פרקש) ,אף צייר את כל צמרת המדינה בדמותם של
לורדים בריטיים.
היו כמה אישים שתמכו ברעיון בגלוי (כמו פינחס
רוזן) ,ואחדים שתמכו בו בסתר ליבם (כמו דויד הכהן).
אך הכנסת דחתה את הרעיון ברוב מפריע, והוא נחשב
לקוריוז.
לפגי כמה ימים ׳אימץ לעצמו חיים הרצוג את אותו
הרעיון, ואף נימק אותו בצורה החוזרת כימעט בדיוק על
נימוקי. משמע שיש לרעיון זה כוח־חיים משלו.
הרצוג הוא בן־אצילים. לא זה בלבד שהוא נושא שם
אצילי (בשפה הגרמנית,
״הרצוג״ הוא דוכס) ,אלא
שהוא גם נצר למישפחה
מייוחסת. אביו היה הרב
הראשי של אירלנד, ואחר-
כך של ארץ־ישראל. אך
אין כיל קשר בין הרעיון
ובין מסורות של אצולה.
וגם בית־הלורדים הבריטי
שינה בדורנו את מיבנהו
לגמרי.
אני מודה שכאשר הגיתי
ברעיון זה לראשונה, לא
היה בעיני אלא אמצעי
נוח להרחיק ימן הכנסת את
חבורת זיקני־המיפלגות, שהרצוג
סתמו
אז יאת צינורות־הקידום.
סברתי שיש צורך
בריענון החיים המדיניים, וכי אין דרך אחרת לשיכנוע
הזקנים לפנות את מקומם אלא ביצירת מקום מכובד
אחר בשבילם( .לא העליתי אז על דעתי כי הצעירים,
שיבואו במקומם, יהפכו את הכנסת לזירה של קארייריזם
וולגארי, ציני ובאנאלי).
אך ככל שהתעמקתי ברעיון, כן גברה בי ההכרה
ביתועלתו הרב-תכליתית. הארץ מלאה באנשים מוכשרים
ומנוסים, המצטיינים בשטחים השונים — המדע, הספרות,
התעשייה, העיתונות, הצבא, הפקידות הבכירה, המיישפט,
וגם הדת, מדוע לא? — שנשיללת מהם כל אפשת׳ת
לתרום תרומה מכובדת לענייני־הציבור. מוסד שיהיה
מורכב מאנשים כאלה, ושייינתן לו מעמד חוקתי, יכול
להוסיף מימד חדש, חיובי, לחיים הציבוריים, המתפרעים
והולכים. מכיוון שחבריו לא יצטרכו להיבחר בדרך
הרגילה, יוכלו להשמיע דיעות בלתי-פופולדיות, לרסן יאת
הדמגוגיה של העסקנים הפעילים ולהשמיע מדי פעם קול
של הגיון.
לאחרונה התגבר אצלי נימוק, הנראה לי עתה חשוב
ודחוף ביותר: הצורך לרסן יאת הכנסת. אין בעולם כולו
מדינה שיש בה ביית־מחוקקים יחידי, ושאין בה חוקה.
משמע: פרלמנט שאין עליו כל רסן חוקתי, ושאין בו אף
צורך במניין הוקי (קוורום) ,כך שרוב של 3נגד 2יכול
לקבל בו חוקים החודרים לחייו של כל אזרח.
ככל שגובר חוסר־האחריות של הכנסת, כן גובר הצורך
במוסד מרסן. אני משוכנע כי הכנסת הנוכחית הפכה
סכנה לאומית, כשקבוצה קטינה של עסקנים, בעלי רמה
מוסרית ושיכלית נמוכה למדי, יכולה להעביר בה בחיפזון
מגונה הצעות־חוק מחפירות — החל בכפייה הדתית
וכלה בהריסת חופש־העיתיונות. איני משוכנע כי בכנסת
הבאה יהיה המצב טוב יותר מבחינה זו. רק הצבע של
׳קבוצ׳ת־העסקנים ישתנה. דרוש מנגנון כלשהו שיוכל
לעכב — איני חושש מלהשתמש במילה ״לסרבל״ — את
תהליך החקיקה.
הקמת בית עליון הוא רק פייתרון אפשרי אחד לבעייה
זו. יש דרכים שונות. אך אין לי ספק שיש ציורך בדיון
מעמיק בנושא זה, וטוב שאיש שמרני ושקול כמו חיים
הרצוג הצטרף להצעה העלולה להיראות רדיקלית מדי.

51111

י ח נר בגולן

׳ך* ,גיל 14 התגייסתי לשורות האירגון הצבאי הלאומי
2יי בארץ־ישראל. תפקידי העיקרי היה, תחילה, להפיץ
את כרוזי האירגון, במקומות של התכנסות ציבורית.
בראש כל כרוז התנוסס סימלו של האירגון: מפת
ארץ־ישראל השלמה, ועליה יד המחזיקה ברובה והסיסמה
״רק כך׳.
המפה הראתה את ארץ־ישראל משני עברי הירדן.

הי א לא

כללה

אתרמת ־ הגולן.

לא היה זה מחדל מיקרי. לזאב ז׳בוטינסקי היתד.
מפה מסויימת מאוד של הארץ — המפה של המנדאט
הבריטי המקורי. עליה לחם. אותה רצה להחזיר, אחרי
שהבריטים העניקו מעמד נפרד לעבר־הירדן המיזרחי.
עצם השם שהעניק לתנועתו — התנועה הרוויזיונים־
יטת — באה ללמד על רצונו להשיג רוויזיה (שינוי,
במובן של החזרת המצב לקדמותו) של ההחלטה על
הפרדת עבר־הירדן.

אים, לראשונה, גם עניינים שבקדושה. מסתבר כי רמת־הגולן
היתה כלולה בקושאן שהנפיק הקדוש־ברוך-הוא
לבנו של תרח לפני כ 3200-שנים.

אלוהים הולך אחדי הבולדוזר העברי. ה׳
צבאות הוא ה׳ התנחלויות.

! 91 91 9

בחינה מישפטית מת הוויכוח על סיפוח הגולן
ביום שבו חתמה ממשלת־ישראל על הסכמי קמס־דייוויד.
במבוא
״המיסגרת לשלום במיזרח התיכון״ נאמר :
״...מנוי וגמור עם הצדדים להשיג הסדר צודק, מקיף

באיבתן הנוגעות התנועה רבתי״,

אודם סיפוח הגולן אינו אקט המכוון נגד
ממ שלת־סוריה. הוא אקט נגד סוריה עצ מה,
סוריה שד היום ושל מחר, סוריה על
מיליוגי כניה, סוריה על כל זרמיה המדיניים
וההכרתיים.

9 ! 1 91

עד כה היו כל ממשלות־סוריה קיצוניות
לישראל. יש לכך סיבות היסטוריות מסובכות,
להרכבה של המדינה הסורית, ליומרתה להנהגת
הלאומית הערבית, לשאיפתה להקמת ״סוריה
ועוד ועוד.

ן * ילחמת ששת־הימים פרצה ביגלל ריכוז הצבא
ייי• המצרי בחצי־האי סיני. קדמה לכך התפתחות בגבול
הסורי. שם בוצעו פעולות־פידאיון בחסותם של שילטו־נות־דמשק,
ובאחד הימים הכריז הרמטכ״ל יצחק רבץ
כי יש להפיל את הממשלה הסורית, באשר היא דוגלת
בעיקרון של ״מילחמת־שיחרור עממית״ נגד ישראל.
הסובייטים טענו כי צה״ל מלכז כוחות להתקפה על
סוריה הפרו־סובייטית, וכך הופעל על נשיא מצריים,
עבד־אל־נאצר, הלחץ שהביא למעשהו הנמהר בסיני.

מ שוב לזכור שעד שנפלה רמודהגולן — כימעט
י במיקרה — בידי צה״ל, לא היה קיים בישראל אף
גורם מדיני רציני אחד שחלם על סיפוחה לישראל.
עד כמה שידוע ־״לי, היתה קיימת רק קבוצת־שוליים
אחת, נלעגת ומגוחכת, שכללה את רמת־הגולן במפת
שאיפותיה. זאת היתה הקבוצה של הד״ר ישראל אלדד
(שייב) ותלמידתו, גאולה כהן. מדי שנה, ערב ראש-
השנה, שלחה לי קבוצה זו גלויית־דואר, ובה מפת
״מלכות ישראל״ מנהר הפרת ועד הנילוס. מלכות דיבד
יונית זו כללה, כמובן, את רמת־הגולן, לצד כל לבנון,
עבר-הירדן, חצי-חאי סיני וחלקים של סוריה, עיראק
ומצריים שממערב לתעלה.

המינימום שבמינימום: הפסקה מיידית
ומוחלטת שד המשא-והמתן עד האוטונומיה,
המתבסס כולו על אותו הסכם.

ממשלות כאות והולכות. מישטרים קמים
ונופלים. מנהיגים עולים לשידטון ויורדים
ממנו. אך ארץ נשארת, עם נשאר.

כמשך כל השנים, עד יוני ,1967 לא ׳העלה
מנחם בגין גם בנאומיו החוצכים־להכות תביעה
כלשהי לרמת־הגולן.

אולם כמו אלפי החיילים, שהשליכו את
חייהם מנגד בעלותם כסערת־קרב על הרמה
הסורית, הייתי משוכנע כי זוהי מילחמת־מגן,
וכי הכרזתו של דיין על אי־רצוננו בכיבוש
שטחים היא האמת לאמיתה, ולא תרגיל היסטורי
של אחיזת-עיניים.

לכן, אילו קיבלה הכנסת הצעת־חוק לסיפוח הגולן,
היו המצרים רואים בכך — בצדק — הפרה גלוייה
וגסה של הסכמי קמם־דייוויד. אנוור אל־סאדאת, הנתון
במילא בלחצים כבדים מחוץ ומבית, היה מוכרח להגיב
על כך בחומרה יתרה. מאחר שחוזה־השלום הישראלי-
מצרי נובע מהסכמי קמם־דייוויד, היה הדבר עלול לגרור
אחריו תוצאות מרחיקות־לכת גם במישור זה.

מנחם בגין, חסידו של ז׳בוטינסקי, אימץ לעצמו
תפיסה זו בשלמותה. המפה העומדת לנגד עיני רוחו
היא מפתו של ז׳בוטינסקי, מפת המנדאט המקורי. משום
כך היה לו קל, יחסית, להחזיר את כל חצי־האי סיני
למצריים, עד הגבול הבינלאומי של המנדאט. לגביו לא
יכול להיות הבדל אידיאולוגי בין אל־עריש וקונייטרה.
שתיהן חוץ־לארץ.

צה״ל תקף בדרום, וניצל את ההזדמנות הראשונה
כדי לתקוף גם במיזרח. אך הוא לא תקף בצפון. במשך
כמה ימים נערך בצמרת המדינה מאבק־איתנים בין
התומכים בהתקפה על סוריה, ובראשם יגאל אלון ומפקד
פיקוד הצפון אז דויד (״דדו״) אלעזר, ובין המתנגדים
לה, ובראשם משה דיין.
אני תמכתי במיבצע לעבר דמשק, כדי למנוע מצב
שבו תישאר סוריה אחרי המילחמה המעצמה הדומיננטית
במרחב הערבי, אחרי הריסת הצבאות של מצריים
וירדן. סברתי כי מצב כזה יהרוס כל סיכוי לשלום.

אלא מאי — אי־אפשר לדרוש שגם הצד
השני לחוזה חתום יסבול פרשנות בזאת,
המרוקנת אותו מתוכנו והופכת אותו על פיו.

ך בעיית רמת־הגולן אינה, בראש וראשונה, עניין
י * של יחסי ישראל־מצריים. היא עומדת במרכז יחסי
ישראל־סוריה.
סוריה — ולא ממשלת־דמשק.

מעולם לא תבע זאב ז׳כוטינסקי את צי רוף
רמת-הגולן לארץ־ישראל. בעיניו היתה
חוץ־לארץ, פשוטו כמשמעו. הוא לא עירער
על עובדת היותה חלק של סוריה.

כאיבר פרצה המילחמה, הכריז שר-הכיט-
חון החדש, משה דיין, כי אנו יוצאים להגן
על מדינתנו, וכי אין פנינו לכיכושים. ראש-
הממשלה, לוי אשכול, חזר על הכרזה זו.

לשנות את העקרונות עצמם. אם בסיני הוחזרו כל
השטחים, הרי בגולן לא יוחזרו שטחים ביכלל. אם
בסיני פורקו כל ההתנחלויות״ בגולן לא תפורק אף
התנחלות אחת. אם בסיני הוחזרה הריבונות למצריים,
הרי בגולן תעבור הריבונות לישראל.
מי שהיה מציג תיאוריה מישפטית כזאת בשנה הראשונה
של לימוד מישפטים, היה עף מן הפאקולטה. מי
שהיה משמיע טענה דומה בבית־מישפט, היה מסתכן
בכמה מילים חריפות מפי השופט. אך בפוליטיקה מותר
הכל.

מי שמספח את רמת־הגולן אומר לסוריה: איננו
רוצים בשלום עימכם, לא היום ולא מחר. לא כששולט
אצלכם המישטר הקיצוני של האפט׳ אל־אסד ולא כשיקום
בכם מישטר אחר. לא כשאתם בעלי-ברית של
הסובייטים ולא אם תהיו, מחר, בעלי־ברית של האמריקאים.
לא כשאתם תומכים באש״ף ולא כאשר אתם
תומכים במלך חוסיין. לא כאשר פניכם למילחמה, ולא
כאשר פניכם יהיו לשלום.

זוהי הכרזת־מילחמה ניצחית, כבל התנאים
וככל הנסיכות.

כובשי הגו לן: לא לכיבו שי ם!
ובר־קיימא של הסיכסוך המיזרח־תיכוני ...הם מכירים
בכך שכדי שהשלום יאריך ימים, הוא צריך לכלול את
כל מי שהסיכסוך נוגע בהם באופן העמוק ביותר. לכן
הם מסכימים כי מיסגרת זו, בהתאמה לנסיבות נועדה
על־ידם להוות בסיס לשלום לא רק בין מצריים ויש ראל,
אלא גם בין ישראל וכל אחת משכנותיה האח רות,
המוכנה לשאת ולתת עם ישראל על בסיס זה.״

כמילים הרבה יותר פשוטות: הדגם שד
ההסכם הישראלי-מצרי חל גם על כד שאר
המיגזרים•
מהו הדגם הזה?

מצד אחד: שלום מלא ורישמי, כתוספת
סידורי־כיטחון.
מצד שני: נסיגה מוחלטת מכד השטחים
שנכבשו כ־ ,1907 עד המילימטר האחרון, ופירוק
ההתנחלויות.
זהו הדגם בסיני, והוא צריך לחול לפי ההסכם על
כל שאר מיגזרים. על כך חתם מנחם בגין. את זאת
אישרה הכנסת ברוב עצום.

91 91 91

דל כשיו באה ממשלת־בגין, ובפילפוליסטיקה האום־
? יינית לה (ולאיש העומד בראשה, שסיים את חוק־לימודיו
בפקולטה למישפטים בוורשה אך לא עבד אף
יום אחד בחייו כמישפטן מקצועי) ,היא טוענת כי
הסעיף אומר את ההיפך.
לשם כך היא מסתמכת על שתי המילים ״בהתאם
לנסיבות״ ((סזבוזקטזקקג $ג).

הרעיון שרמת-הגולן היא, כעצם, חלק
מ״נחלת אבותינו״ צמח רק כעיקבות הכיבוש.
התיאבון בא עם האוכל.

כשפת כני-אדם, המילים האלה אומדות
שהוסכם על העקרונות, ושאת העקרונות האלה
יש ליישם בכל מקום תוך התאמה לתנאיו
המייוחדים.

שטחים נרחבים היו ריקים, אחרי שמאות אלפי
תושביהם הוברחו על-ידי אירועי-המילחמה. אנשים אלה
חיים וקיימים, במחנות־פליטים בסוריה. על אדמתם יוש בים
עתה הקיבוצים.
מאז נטוש הוויכוח על סיפוח הרמה הושמעו בו
טענות של• ביטחון ורצונות של התנחלות. עכשיו מוב
למשל:
בסיני נקבעו סידורי־ביטחון מסויימים, שעיקרם
פירוז־שטחים. אך מידבר־סיני הוא גדול. בשטח
קטן יותר, כמו רמת־הגולן, יכול להיות צורך בסידורי-
ביטחון שוגים. ובגדה המערבית ייקבעו בבוא העת,
מן הסתם, סידורים אחרים.
אך ממשלת־בגין טוענת כי פירוש המילים הוא שיש

11X ^ 1

זהו מעשה השולל מן העם הסורי מראש כל תמריץ
להקים מישטר מתון ולשנות את יחסו לישראל. זהו
מעשה אשר ישמש תמריץ להקמת המישטר הקיצוני
ביותר ולנקיטת הקו הקיצוני ביותר נגד ישראל.
ואל יאמר איש כי ״ממילא אין סיכוי שסוריה תחליף
את עורה״ .היו דברים מעולם. אותם האומרים זאת
כיום לגבי סוריה, אמרו זאת אתמול לגבי מצריים. אותו
קונסנסוס של ״ 110 חברי-כנסת״ הקובע כיום כי
״לעולם״ לא נחזיר את רמת־הגולן לסוריה, הכריז עוד
לפני ארבע שנים כי ״לעולם״ לא נחזיר את חצי־האי
סיני למצריים. דיין קבע כי שארם־אל־שייך חשובה
מהשלום, ובגין קבע כי ״כל ממשלה שתכריז על נכו נות
לפרק את ההתנחלויות בפיתחת־רפיח תיפול בו
ביום.״

איפה הם היום 7איפה הקונסנזוס ההוא,
איפה דיין, איפה בגין!

(ובמאמר
יהיה?).

מוסגר: איפה

אותם שניבאו כי כך

ך* וויכוח על רמת־הגולן שקע השבוע בביצה של
י 1אינטריגות פרלמנטריות, טכסיסים מיפלגתיים ודברי
צביעות.
הליכוד קובע כי הגולן יישאר לנצח בידי ישראל,
וכי סיפוחו אינו אלא עניין של ״עיתוי״.
המערך מדבר על ״פשרה טריטוריאלית״ אך קובע
כי במשא־ומתן לשלום יעמוד המערך על קבלת הריבונות
על כל הגולן, להוציא תיקונים קוסמטיים.

פירושן של שתי העמדות האלה הוא :
לעולם לא יהיה שלום עם סוריה.

שתי העמדות האלה לא יחזיקו מעמד, כי הדינאמיות
שלא השלום תגבר על שתיהן. העמדה הנכונה
היא זו הכלולה בהסכמי קמפ-דייוויד, והנובעת מן
ההצהרות הרשמיות של מנהיגי ישראל ב 5-ביוני : 1967
תמורת שלום מלא נחזיר את הגולן במלואו לריבונות
סורית. שלום זה יכלול בהכרח סידודי־ביטחון נוקשים
לתקופת־המעבר. ההתנחלויות — כל ההתנחלויות
שם — הן בהכרח עובדות זמניות.

עמדה זו אינה משקפת את הקונסנסוס
הלאומי ך כוודאי שלא. אבד היא מבטאת את
הקונסנסוס הלאומי שיהיה קיים כבוא היום,
באשר דגל השלום יתנופף גם בדמשק.

תוטו זיף
מובייל הבי ט חון
יתפטר*
נראה כי הראשון שיתפטר כעיקכות
קיצוץ תקציב־ הביטחון יהיה
מנכ״ל מישרד־הכיטחון, יוסף (״יוסקה״)
מעיין.
מעיין שוקל התפטרות בעיקר נוכח חילוקי־הדעות
בינו לבין סגן־השר, מרדכי ציפורי,
בעניין זה.

גישושי אצל
ד״ן וו״צמן
על־פי יוזמתם •טל שני שרים, ייגאל
הורביץ ודויד לוי, נערכו כשבוע שעבר
שיחות גישוש אצל ראש־הממשלה,
מנחם בגין, בדבר החזרתם של משה דיין
ועזר וייצמן לממשלה.
בעוד שבגין לא דחה גישושים אלה על הסף,
אף כי לא עודד את הרעיון, דחו דיין ווייצמן
בביטול הצעות אלה•

שמעיה קירר, שיקר בעת שנחקר בפרשת ההקלטה
במסיבת־העיתונאים.

עתה חוקרים במישטרה כיצד ידע דוכר
המטה הארצי, אריה ארד, מראש
השאלות שיישאל כגלאי־השקר ד
השתתף כניסוחן.

50 מי לי ארד
ל חו ד ש

העיתונאי ישעיהו (״שייקה״) כן־פורת
עוסק עתה בכתיבת ספר על מנהיג
הספד״ל, שר־הפנים הד״ר יוסף בורג.

הממונה על הבנסות־המדינה, אוריאל לין,
התחייב כפני שר־האוצר לנכות
מהציבור 50 מיליארד לירות לחודש,
כין דצמכר 80׳ למרס 81׳ .סכום זה גדול
כמייוהד לעומת הגכיה הרגילה,
המסתכמת עתה בכ־ 35 מיליארד לירות
לחודש.
כמובן שמם־הכנסה על תוספת־היוקר לשכירים
יגדיל אף הוא את תוספת הגביה.

1גד החחסרה
כמה גורמים תחבורתיים גדולים במשק התכנסו
בשבוע שעבר לישיבה סודית, כדי להחליט על
דרכי־פעולה נוכח ההתמוטטות שחלה במישרד־התחבורה•

גורמי־התחכורה
טוענים, כי מאז ששר־התחבורה,
חיים לנדאו, חלה, השתלט
על המישרד המנכ״ל, אריה גרוסברד.
לדעת גורמי־התחבורה יש להתארגן
כדי להילחם בהשפעות המזיקות של
גרוסברד על משק התחבורה בארץ.

מי שר ד פר סו

א ת ויקי

גורמים פוליטיים רואים בצעד זה מיפגן
של נחישות־החלטה מצד הורביץ, כי
אכן יתמודד בבחירות שלא במיסגרת
הליכוד.

ה תנ אי ם
עול אלי הו
הידיעה בדבר מגעים בין ח״כ שלמה אליהו לבין
הליכוד, בדבר מינויו של אליהו כשר־התיקשורת,
אינה נכונה. אליהו הודיע כבר לח״כ שימעון
פרם על תמיכתו בכל נסיון להפיל את הממשלה
ולפזר את הכנסת.

כשיתחיל המשא־ומתן כין המערה לבין
סיעת אחווה, ידרוש אליהו מקום בכנסת
עבורו ותפקיד של יועץ לעניינים
דרוזיים במישרד ראש־הממשלה עבור
שפיק אסעד. נראה כי גם ה״כ עקיבא
נוף יהיה מוכן להצטרף למאמץ להפיל
את הממשלה, אם יובטח לו תפקיד
שליחותי בסוכנות־היהודית.

ש מירה ע ל בו טי ק
מישטרת־ישראל הציבה שמירה על
הבוטיק ״שיק מודל״ ,ברחוב קלישר בתל
אביב, ועל בעל הבוטיק׳ אברהם
קשפיצקי.

ו או ת סיגי
ישקיעו ב א ״ל ת
כמה מחברי נאות־סיני מתכוונים להשקיע
את הפיצויים שיקבלו בפרוייקטים
תיירותיים באילת.
בשלב ראשון יפתחו מתיישבים מנאות־סיני,
בשותפות עם משקיעים מתל־אביב, בית־קפה גדול
על חוף ימה של אילת.

בניגוד לרושם שיצר מפכ״ל המישטרה בהודעותיו
לעיתונות, לא קבעה מכונת־האמת (הפוליגרף)
שדובר מישטרת מחוז תל־אביב, סגן־ניצב

הנ ה ג
יועמד ל דין

ל 11י 1ס11

צהייל ת קי ם
בי״ס ל חיי לו ת
במיסגרת המיבצע של הרמטכ״ל להקמת רשת
חינוך, הוקם באחרונה בית־ספר לחיילות חסרות
השכלה. בתי־ספר דומים לחיילים הוקמו זה מכבר.

כית־הספר הוקם במחנה מרכוס בחיפה.
כית־הספר לחיילים, שהיה במרכוס,
הועתק לעכו, למיבנה ששימש כבית־הבראה
צבאי.

ומפר ה שלד
בי רו ש לי ם
האחים קנול, מי שהיו בעלי ״מלון
דבורה״ בתל־אכיב שנשרף, הצליחו,
אחרי משא־ומתן ממושך, למכור את
שלד המלון שלהם בשדרות הרצל
בירושלים. השלד נמכר לקבוצת משקיעים
שאותה ריכז ח״כ יחזקאל פלומין.
פלומין הצליח להביס במירוץ אחרי השלד את
המלונאי חיים שיף, בעל מלון הנמצא בשלבי
בנייה מתקדמים בסמוך לשלד, ואת הקבלן
החיפאי זכריה דרוקר.

בג ד־ עו ר
ל פו לגת
למרות מינוי כונס הנכסים למיפעל
״בגד עור״ ,נראה ששר התמ״ת גידעון
פת, יחליט להעכיר את המיפעל לרשותה
של מישפחת פולק, מבעלי ״פולגת״,
במחיר נמוך יחסית.

שוב מחפ שי ם קונ ה
בנק־הפועלים חידש את חיפושיו אחרי קונה
לדפוס יפת. הדפוס, החייב לבנק יותר
מ־ 10 מיליון שקלים, הועבר לכונס־נכסים אחרי
שמאמצים קודמים של הנהלת הבנק למכרו עלו
בתוהו.

הבנק מבקש עבור הדפוס 12 מיליון שקלים.

ב מי שפט
האיש החזק של ״בנק הפועלים״ ,יעקוב
לוינסון, איים על הצחרון ״ידיעות
אחרונות״ במישפט־דיכה.

תואמו מראש

בן־פורת ראיין את בורג לסידרת כתבות בעיתונו,
וגילה שיש בידו חומר רב המצדיק הוצאת ספר.

המישטרה עומדת להעמיד לדין את נהג המשאית
ממיזרח־ירושלים, שמתוכה נסחפה בשבוע שעבר
.הילדה קרן אלקבץ בעת השיטפון, ומצאה
את מותה.

מציווים לבטל

לפי דעתם של גורמים אלה, אין כלל
צורך בהקמת תחנת־הכוח בזיקים.
ועדת תיכנון והשקעות של ״חכרת
החשמל״ עומדת לדון בהצעות החדשות
עוד השבוע.

על בו רג

מיפלגתו של ייגאל הורביץ, רפ״י, שכרה לקראת
הבחירות הקרובות את שרותי מישרד הפירסום
טל־ארויו.

גורמים כלכליים בתוך חברת החשמל העלו
לאחרונה הצעות לביטול התוכנית להקמת תחנת*
הכוח בזיקים.

כעיקבות איומיו של לוינסון, פירסם
״ידיעות אחרונות״ ידיעה שהכחישה
את המיסמך.

לוינסון רוגז על ידיעה שפירסמה כתבת העיתון,
בינה ברזל, בדבר מיסמך הדרישות האישיות שלו,
שהוגש כביכול לשימעון פרס. ברזל התייחסה
לפגישה שנערכה בין לוינסון וכמה מחסידיו
במיפלגת־העבודה לבין פרס, בביתו של יו״ר
מיפלגת־העבודה, בה העלו אנשי לוינסון דרישות
בשמו של הבנקאי, אך לא הגישו כל מיסמך בכתב.

פרס סו ד׳
מישטרת מחוז תל־אביב הקציבה סכום של 30
אלף שקלים, למי שיביא לתפיסתו של העציר
הנמלט בסאם מחאג׳נה, החשוד בפרשת פיצוצי
המכוניות.

הכרזת הפרס נשמרת בסוד על־ידי
המישטרה. קצין המודיעין המחוזי, סגן
ניצב יגאל אנקורי, העכיר את הידיעה
על כך, באמצעות רכזי המודיעין שלו,
לכל המודיעים המישטרתיים.

במדינה העם סחירות עפעו״ו

כ 7שגת 1081 תחיה
שגת כחירות המחיר
כ? השטחים יהיה איום האם מדינת־ישראל יכולה להרשות
לעצמה מערכת־בחירות הנמ שכת
עשרה חודשים 7
עם התחלת שנת ,1981 היתה
זאת השאלה הנוקבת ביותר.
מערכת־הבחירות התחילה• כשם
שחקלאי מנוסה יכול להבחין
באלף סימנים קטנים כי החלה
עונה חדשה, כך מוכיחות עשרות
כותרות בעיתון מדי בוקר כי
הפיאה הטובה — או המכשפה —
של הבחירות נגעה בכל העניינים,
ושינתה את כולם.
על חשבון חכארון. דיוני-
התקציב שינו לפתע את צבייונם.
הוויכוחים נמשכו, אך יודעי־דבר
ידעו כי הפכו ויכוחי־סרק. לפתע
גילו שר־האוצר ועמיתיו כי ניתן
לשלם סובסידיות ולהקפיא מחירים,
וגם שר־התיקשורת, רודף-
ההתייקרויות, מצא כי מחיר הבנ זין
הוא טוב ומספיק (ראה אתה
והלידה) .שר אחד העלה את
מחיר החלב, ועוד באותו היום
חתם על צו שני שביטל את הצו
הראשון.
כמה שרים ופקידים — וביניהם
אנשי-ביטחון — גילו שאפשר
להקטין את תקציבי מישרדיהם
וגם להשאירם על כנם. איוו יש
אלף ואחד טכסיסים קטנים של
פינקסנות, המאפשרים להזיז סכומים
מסעיף לסעיף, משנה לשנה,
מצורת־מימון אחת לשניה, וכך
לעורר את הרושם כאילו קטן התקציב,
בעוד שההוצאה נשארה
כפי שהיתה.
גם באופוזיציה אין המצב שונה.
אין לה האחריות לניהול ענייני
המדינה, אך היא צריכה להגיש
תוכנית חלופית. הבחירות הקרובות
שינו את התוכניות והניסוחים,
החליקו את המקומות המחוספסים,
עיגלו את הקצוות• הסחורה היא
פגומה, אך מוגשת באריזה מושכת
יותר, שתפקידה הוא למשוך יונים
וניצים, חילוניים ודתיים.
תו ף 100 יו ם: כאשר זה
נמשך חודשיים־שלושה, אין בכך
אסון. זהו מחיר הדמוקראטיה. אך
כאשר זה קורה לאורך כימעט
שנה, במדינה שיש לה בעיות עצומות
בכל התחומים, זהו מירשם
להידרדרות.
במשך כל שנת 1981 לא תהיה
למדינה ממשלה של ממש, וגם
לא אופוזיציה של ממש. כל העניינים
יתנהלו שלא לגופם, אלא לפי
שיקולים של בחירות• שום בעייה
לא תיפתר. כל הבעיות תטואטאנה
אל מתחת לשטיח הבחירות. סקרים
של דעת־קהל יהיו חשובים יותר
מאשר הכרעות מדיניות וחברתיות
אמיתיות.
יש רק תרופה אחת לכך: קיצור
דראסטי של מערכת־הבחירות. לשון
אחרת: פיזור מיידי של הכנסת
ועריכת הבחירות לכנסת במועד
הקרוב ביותר האפשרי על פי ה חוק
100 :ימים. הבחירות בהס תדרות
יכולות להתקיים באותו
מועד עצמו, בו ביום, או במועד
מאוחר יותר וסמוך לו.
כל דרך אחרת היא הקזת דמו
של הגוף הלאומי, שהוא פצוע
וחבול בכל אבריו גם בלאו הכי.

מיפלגות
א*ש־ המיס תור1*1 ;,־131־

מנהיר, אש ״ף מ:דיד
את מצע מיפזגת־העבודה
כקריאה זרצח־עם
שמו של עיצאם אל־סרטאווי
ה עו ל ם הז ה 2261

נודע לציבור הרחב לראשונה
כאשר הופיע בהדלפות מיסתור־יות
בסוף .1976 באותן הדלפות,
שפורסמו על-ידי כתב ידיעות אחרונות
שלמה (״נקדי״) נקדימון,
נאמר כי סרטאווי, איש אש״ף,
השתתף בפגישות סודיות עם חברי
המועצה הישראלית למען שלום
ישראלי־פלסטיני, שנערכו בפאריס.
מאז הוזכר שם זה מדי פעם
בידיעות שסתרו זו את זו. פעם
נאמר שהוא איש בכיר באש״ף,
שנשלח כדי לפתוח יהודים תמימים,
ופעם נאמר כי הוא פקיד
זוטר שאין לו השפעה. בידיעות
אחרות סופר כי הועמד למישפט
באש״ף ביגלל מגעיו עם ישראלים.
השבוע הופרכו רבות מידיעות
אלה. שמו של אל־סרטאווי התנוסס
בראש מאמרים גדולים בביטאונים
הרשמיים של אש״ף.
באחד מהם הוגדר כ״יועצו של
יאסר עראפאת לעניינים אירופיים״.

נותר עוד ספק כי סרטאווי
הוא אישיות בכירה באש״ף, ושהוא
מקורב ביותר ליאסר ערא־פאת.
לא נותר גם ספק לגבי די־עותיו
וכנותן.
״מצע מילחמה״ .במאמר
התופס עמוד שלם בביטאון היומי
של אש״ף, פלסטין אל־תורה
(״פלסטין המהפכה״) ,ניתח אל־סרטאווי
את מצע מיפלגת־העבודה,
והגדיר אותו כמצע־מילחמה, הע לול
להוביל לרצח־עם. המאמר הועתק
כלשונו גם בשבועון הערבי
של אש״ף, הנושא את אותו השם.
אחרי שניתח בפרוטרוט את
סעיפי המצע ומשמעותם * ,טען
אל־סרטאווי שיש רק שלושה זרמים
עיקריים בישראל: הליכוד
שוחר־הסיפוח, המערך הלוחם בעם
הפלסטיני ותנועת־השלום, הרוצה
לכרות שלום עם העם הפלסטיני,
על־בסיס של קיום שתי מדינות
לאומיות זו לצד זו.
במאמר דומה שפורסם באנגלית,
בשבועון מאנדיי נזורנינג (״יום ב׳
בבוקר״) המופיע בביירות, והשייך
גם הוא לאש״ף, מפרט אל־סרטא־ווי
מהי תנועת־השלום: גופים
כמו של״י, תנועת שלום עכשיו
וקבוצת ניראאוטלוק.
טכסים מחושב. באותו מאמר
מתאר אל־סרטאווי מה אירע
במאדריד, במושב האינטרנציונל
* למסקנה, דומה הגיע כתב
הארץ, אמנון ברזילי, שטען השבוע
כי המצע מסמן ניצחון מוחלט
של הניצים במיפלגה על היונים,
אשר קולס במיפלגה הוחנק
בכל הנושאים החשובים.

6 3 0 6 ? 01*06ק ץ 1ח 0
151*361 , *116ח!
)*80013115* 10
03*10031 !5 01
*111*00109 311 *116
6 3 0 6ק 11003 ? 1016
*116ח9001105 1
— 5*3 *6ר 6 51נ
301 11! 011 15ח 3
01 * 116חסץ 6נ1
ץ ה { 3ס 013 *1013*6
0 3 * 10031־!0 *61
/י 1> 0 9
איש־אש׳׳ף אל־סרטאווי כ״מאנדי מורנינג״
תעלול של שמעון פרם
הסוציאליסטי. סרטאווי השתתף בו
כאורח הקאנצלר האוסטרי ברונו
קרייסקי, שהוא ידידו האישי. היה
זה אל־סרטאווי שאירגן את המים־
גש המפורסם בין קרייסקי, וילי
בראנד ויאסר עראפאת בווינה.
טוען המנהיג הפלסטיני: שימעון
פרס הופיע במאדריד וטען באוזניהם
של באי״המושב כי תמיכת
האינטרנציונל במיפלגת־העבודה
היא חיונית לניצחונה בבחירות
הבאות. כך סחט מהם תמיכה ב־מיפלגה•
כאשר
החליטו בראנד וקרייסקי
לחתום על הצהרה לטובת מיפל־גת*העבודה,
לא קראו את מצע

המיפלגה. מצע זה פורסם רק יום
אחד קודם לכן, בטכסים מחושב
היטב, נוסח פרס. כי למרוח ש-
בראנד־קרייסקי לא הספיקו לקרוא
את המצע, ולא העניקו את תמיכתם
במיפלגה על פיו, הוצג הדבר
למחרת היום כאילו תומך האינטרנציונל
במצע מיפלגת־העבודה.

חיסול כמשיכת־קולמוס.
המיפלגות הסוציאליסטיות של
פורטוגל, ספרד ואיטליה התקוממו
נגד תמיכה במיפלגתו של פרס.
והדבר גרם לזעזועים חמורים מאחרי
הקלעים. לבסוף הושגה פש רה:
על הודעת״התמיכה חתמו
ארבעה האישים (בראנד, קרייסקי,

פרם ובוטרום בוטרוס־ע׳אלי המצרי)
באופן פרטי, בלי ציון תפקידיהם
באינטרנציונל או במים־
לגותיהם. יחד עם זאת פורסם
גילוי־דעת נגדי, התומך בעניין
הפלסטיני, ושעליו חתומות כמה
מיפלגות. ברונו קרייסקי חתם
גם על גילוי־דעת זה, בהסבירו
כי אינו רואה ניגוד בין שלום
ישראלי־ירדני ושלום ישראלי־פלסטיני.
האינטרנציונל רשם לפניו
את ההודעות.
את אל־סרטאווי הרגיזה במיוחד
ההחלטה של האינטרנציונל הקובעת
כי ״מיפלגת־העבודה היתה
כוודהשלום היחיד בישראל ולמען
ישראל״ .תגובתו :״טענה כזאת,
המתעלמת מכל העובדות בשטח,
מחסלת במשיכת־קולמוס את כל
כוחות״השלום בישראל, וביניהם
תנועת של״י, תנועת שלום עכשיו
וקבוצת ניו־אאוטלוק ...בקובעו כי
מיפלגת־העבודה היא כוח־השלום
היחיד בישראל, קובע האינטרנציונל
הסוציאליסטי כי כוחות־שלום
אלה אינם קיימים או שאין
להם קשר לשלום. הדבר מדיח את
אותם כוחות־השלום הכנים, ושם
במקומם את מיפלגת־העבודה. אני
סבור ששום גוף בינלאומי אינו
מסוגל לעשות זאת.״
היה עוד חידוש במאמר: בפעם
הראשונה פורסמו בו תצלומיו של
אל־סרטאווי, מי שהיה בעבר מג־אל־סרטאווי.

המצפון והקו תירו?

סרבן־השירות־בשטחים,
גדי א?;זי, נשפט
7פגי בית־דין צבאי
שש פעמים במהלך החודשיב
(המשך עבמוד :40

אינך יכול להפסיק לעשן?

־ ״ כדור שלג״
חבילת נופש מושלגת
בנוה אטיב
בחרמון.
5ימי נופש נפלא
משולבים

״חבילת הנופש״ כוללת קורס סקי מושלם בן 5ימים, אשר
יבטיח לך רמה של חובב היכול לגלוש בחופשיות ולהנות מכך.
שימוש חופשי בכל ציוד ומתקני הסקי, כל ההסעות לאתר
ובחזרה. חמישה ימי נופש בנוה אטיב ( 4לילות, חצי
פנסיון) ,יין חופשי בארוחת הערב, דיסקוטק מקסים
ערב, ערב( .יש אפשרות להסדיר הסעה הלוך ושוב לנוה
אטיב ממרכז הארץ) .כל זאת ועוד במחיר 1245 שקל +מע״מ
אנו מכבדים כרטיסי ״ישראכרט״ ו״ויזה״.
מיוחד לועדי
ולקבוצות:
הנחות נזען משותיות
1תואי תשלוס מיוחדי

פרטים והזמנות:־

כ ל ישראל
ריסת ינס^י

למחות הסר
את כתמי
הניקוטין

תל־אביב: ההנהלה, אקנבי ,95ט?י286186 .
רח׳ טרוכפלדור , 14 טל ; 658165 .ככר המדינה ,22 טל • 259315 .חולון :
ויצמז ,2טל 895126 .כפר־סבא: ויצמן 3ד, טל 22192 .־ 052 נתניה :
שמואל הנציב ,6טל 31343 .־ 053 עפולה ; הכנסת , 10 טל 93123 065
ראשל״צ ; הרצל ,45 טל • 946646 .אשקלון: מרכז נפתי, טל 23651 .־051
,ו ת ״ ר -הנסיטוח _1
.באר־שגע: העצמאות ,48 טל 74615 .־057

טילאק זאת לא עוד משחת
שיניים: זאת משחת שיניים
השומרת על בריאות השן.
מדענים בעולם קבעו שאין במו
טילאק להגנה מפני עששת,
להסרת בתמי ניקוטין, קפה
ואחרים.
והחשוב ביותר: משחת שיניים
טילאק, שלא במשחות אחרות,
אינה פוגעת בציפוי האמאיל
המגן על השן.

טי ל ^ ק
לבריאות השיניים של בל בני המשפחה

סרוידחננויסונחווגוסגו)1

״ערוץ גמא״

מציע לך מבחר בידור טלויזיוני^צבן, בביתך! .

• סרטי עלילה זרים בתרגום עברי • סרטי עלילה ישראליים • הפקות עצמיות •
• ספורט; כדורסל אמריקאי, כדורגל אירופאי, מנים, שחיה, מרוצים ועוד
• מצעדי פזמונים מחו״ל • תוכניות לילדים •

תוכניות הטלויזיה יפורסמו מראש בעיתון ״רגב״

לרשותנו עומדים:
#צוות עיתונאים (מחשובי העיתונים היומיים).
0צוות מהנדסים (מהבכירים בענף התקשורת) 0 .משרד פרסום (הפועל 5שנים ־ בהצלחה).

מבצע החודש!
$ 12 לבל דייר -לחודש 10 לכל דייר באם התשלום דרך ועד הבית).
+דמי התקנה חד פעמיים (המשתנים בהתאם למספר הדיירים והבניינים המתחברים
למערך אחד).
הזמן

עוד

סרטו של אלברטו לטואדה

היום! את נציג המכירות שלנו י ולא תתאכזב.

71 תת׳710

סי רקץדגבע תיי ם
ט ל318141,310582 .

בכורה ארצית ממוצאי שבת 3.1.81

״אסתר״ ,תל-אביב
#״ אוינע ״ ,ירושלים

אחד. הם יורים הראשונים שלהם
י ביחד, אירעה תקרית בין סגן־שר־הביטחון,
מרדכי (״מוסקה״) ציפורי, ובין
הרמטכ״ל, רב-אלוף רפאל (״רפול״) איתן,
שהשפיעה מאז על כל מערכת־היחסים
ביניהם.
רפול היה אז בשיאה של ״תקופת התרמילים״
שלו. במהלך הסיור הבחין בתרמיל
ריק. הוא התכופף והרים אותו, ואז פרץ
ציפורי בצחוק. רפול התרומם, שלח מבט
צונן לעבר ציפורי, ואמר לו בנוכחות
כל המלווים :״תסתום את הפה, אידיוט !״
ביום החמישי האחרון, במסגרת ״כנס־שר״
— ישיבת המטכ״ל בהשתתפות שר־הביטחון
— היתר, ההשלמה לתקרית ש אירעה
כבר לפני שנתיים. רפול כינה את
ציפורי בשם ״בוגד״ .הוא התכוון לבגידה
של ציפורי בעמדת הרמטכ״ל, בכל הנוגע
לתקציב-הביטחון.
אך לא רק סגן־שר־הביטחון זכה בכינויי־גנאי
מהרמטכ״ל הזועם. גם שר־הביטחון
עצמו, ראש־הממשלה מנחם בגין, שאיחר
לישיבה, זכה במנה מרפול, שאמר לקצינים
שישבו לידו :״הוא רימה אותי ! הוא
רימה את צה״ל !״
בגיו הבטיח״
ערכת* היחסים העכורה בין רפול
י ובין שר־הביטחון וסגנו הפכה לעובדה
בעיקבות קיצוץ תקציב־הביטחון. במשך
כל תקופת הרמטב״ליות שלו זכה
רפול בגיבוי מלא מבגין, לעיתים גם נגד
שר־הבטחון לשעבר, עזר וייצמן, ותמיד
נגד דיעותיו של תת־השר ציפורי.
בתקופה האחרונה חלה התקררות בין
השניים, שהגיעה לקרע מלא בעיקבות
קיצוץ תקציב־הביטחון — שזכה בפי ה-
פיליטוניסט ב. מיכאל בתואר ״התקציץ״.
כאשר החלו לדון בקיצוץ, הגיש רפול את
התקציב הרצוי לו 21.3 :מיליארד שקלים.
צה״ל הגיש הצעת־תקציב אלטרנטיבית,

נמוכה יותר, של 18.6מיליארד שקלים.
הרמטכ״ל טען לפני ראש־הממשלה ש הסכום
הראשון יכסה את ההוצאות ה,תיפ־עוליות
הרגילות של צה״ל, וגם את הגשמת
הפרוייקטים המייוחדים, כפיתוח המטוס
לביא, פיתוח אמצעי-לחימה חדשים והקמת
בסיס גדול חדש של חיל־הים. התקציב
הנמוך יותר נועד לתיפעגלו השוטף של
צה״ל, ללא פיתוח פרוייקטים חדשים. ל דברי
רפול אמר לו בגין :״התקציב הגדול ן־ץ נטייה הראשונה של רפול היתד,
יותר יתקבל. אנחנו לא נפגע בביטחון!״ י י להתפטר. הוא ערך סידרה של התייציפורי
הציע הצעה נגדית לזו של ה -עצויות עם מקורביו — ביניהם שור, אלוף
רמטכ״ל. על-פי תחשיביו, יש צורך ב־ 16.5פיקוד־הצפון, אביגדור (**אנוש״) בן־גל,
מיליארד שקלים בילבד. כשבאו ראשי ה והאלוף נתי שרוני — והחליט שלא להתצבא
אל ציפורי בטענות על נסיגתו מה־ פטר. בשיחות אלה היו לרפול שלושה
מיספרים שקבע צד,״ל, אמר ציפורי :״את נימוקים לאי-ר,התפטרות שלו:
המיספר שלי אולי הם יקבלו, ואז נוכל
• 1רפול מקווה שבמשך הזמן יוכל
להעלות אותו. המיספרים שלכם גדולים לחרוג חריגות ניכרות מהתקציב, או להשיג
מדי.״
שינויים מההחלטה, ולהעלות בסופו של
אולם את הרמטכ״ל לא עניינו הצעות־ דבר את תקציב הביטחון ל־ 21.3מיליארד
התקציב של ציפורי. לדעתו היתר, לו שקלים בקירוב.
תמיכת ראש־ר,ממשלה, שהבטיח להביא • 1 .רפול טוען שהתפטרותו רק תחזק
לאישור התקציב המירבי. ואמנם, בישיבת -את הגורמים במערכת־הביטחון ובצד,״ל,
הממשלה שנערכה לפני שבועיים, שבה וביניהם האלופים ישראל טל ודן שומרון,
החל הדיון על תקציב־הביטחון, התבטא המסכימים לקיצוצים. רפול מביא את הבגין
:״אנחנו לא נפגע בביטחון!״
דוגמה של עזר וייצמן. כשווייצמן התפטר,
בישיבה השתתף גם הרמטכ״ל, שיצא הוא חשב שהתפטרותו תזעזע את המערכת
ממנה כשהוא מרוצה. הוא הבין שבגין ואולי אף תפיל את הממשלה. התוצאה
עומד בהבטחתו. אולם בשבוע שעבר ״רי היחידה של התפטרות וייצמן היתד, שהמה״
בגין, לדעת הרמטכ״ל, את צה״ל. גורמים שהתנגדו לו בממשלה ובמישרד־תחת
איומי ההתפטרות של שר־האוצר, הביטחון התחזקו. רפול מאמין שמילחמות
ייגאל הורביץ, והסכנה לשלום ממשלתו, יש לערוך מבפנים.
תמך בגין בהצעת האוצר לתקציב ביטחון
י• רפול חושש שהסעיף הראשון, ש בגובה
של 15.5מיליארד שקלים, עם הב עליו תונף חרב־ר,קיצוצים, יהיה מערכת-
טחה לתוספת של חצי מיליארד נוספים החינוך העצומה שהוא בנה בצד,״ל. בתק בשלב
מאוחר יותר.
ציב החדש, מערכת חינוך זו תעלה 1.5
רפול עזב את הישיבה מבלי להיפרד מיליארד שקלים. כשהחלו הדיונים הראמראש־הממשלה.
הוא כעס על בגין, ועוד שוניים על מה והיכן לקצץ, העלו כמה
יותר מכך כעס על ציפורי. בכעס הריגעי קצינים בכירים את ההצעה לקצץ במערכת-
חשב רפול שהיד, זה ציפורי שהכשיל את חינוך זו ולהטיל אותה על מישרד־החינוך.
מאמציו לתקציב גדול יותר. ציפורי אסר רפול התנפל עליהם כמו לביאה המגינה
על היועץ הכספי של הרמטכ״ל, תת־אלוף על גוריה. הרמטכ״ל חושש שאם לא יהיה
צבי (״צביקה״) שור, ועל מנכ״ל מישרד־ בתפקיד, יהרסו את המיפעל הכימעט־אישי
הביטחון, יוסף (״יוסקה״) מעיין, להשתתף שלו בצבא.
בישיבודהממשלה. רפול טען באותו היום שכיוון ששור ומעיין לא ר,ירצו את טענו תיהם
באוזני הממשלה, קיבלה הממשלה
את הקיצוץ של הורביץ.

רק לא
להתפטר!

עתה מתחילה בתוך המערכת הביטחונית
המילחמה על אופן קיצוץ התקציב. רפול
דורש לבטל את רעיון ייצור המטוס לביא,
אשר צריך יהיה לעלות בשנת התקציב
הנוכחית כחמישה מיליארד שקלים. לדעת
רפול יש להמשיך את קו הייצור של המטוס
כפיר, ולרכוש את מטוסי האפ־ 16 המשופר.
כך יושג חיסכון מיידי. הכפיר וד,אפ־16
יגיעו לחיל־האוויר מהר יותר מאשר הלביא,
שיהיה מוכן בעוד 10 שנים בילבד.

הקרב
עם טל
ור דרישתו של רפול לחסל את
יי הלביא בטרם נולד עומדת המערכת
הפוליטית. גם ציפורי וגם בגין רוצים
בלביא, משום שייצורו יוסיף מאות, ואולי
אלפי מקומות תעסוקה בארץ, והוא מהווה
נכס לתעמולת־הבחירות. אולם רפול הסביר
לציפורי, ביום החמישי האחרון :״רצית
בקיצוץ, אז יש קיצוץ — הלביא !״
הנושא השני שעליו מתעוררת המחלוקת
מחדש הוא נושא המפכ״ש, מיפקדת־כוחות־השדה.
רפול הוא מתנגד עקשן לתוכנית,
שהוגשה על־ידי האלוף ישראל טל, וש־אומצה
בזמנו על־ידי עזר וייצמן. גם אחרי
שהממשלה החליטה על הקמת המיפקדה,
התבטא רפול בלעג :״הם יכולים להחליט
מה שהם רוצים. אני לא רוצה במפכ״ש,
והוא לא יהיה!״
עד כה צדק רפול. המפכ״ש לא קם.
עזרה לרמטכ״ל, כמובן, העובדה שווייצמן,
שתמך בתוכנית, התפטר מתפקידו. עתה
עורר דווקא רפול את נושא המפכ״ש, וטען
שבתקופה של קיצוץ תקציב אין כסף
להקים אותה. לעומתו הכין האלוף טל
תזכירים המוכיחים שדווקא הקמת המפכ״ש
תוזל את ההוצאות הרגילות של הצבא,
ולכן דווקא עכשיו הזמן להקימה. המערכה
על המפכ״ש, לאור הקיצוצים האחרונים,
תעסיק את צד,״ל בחודשים הקרובים.

יוסי י;אי

מזוט לא נחתמ
בספרד? * מי
הגיע הטלקס וזמין
מתוך חומר העדויות עולות עובדות מזע־ ׳־
זעות על השערוריה הכלכלית הגדולה
ביותר במדינת־ישראל. חברת־החשמל הפכה
למיפעל הגדול ביותר בארץ מבחינת
היקף ההשקעות הכספיות שבה. מחזורה של
חברת־החשמל נאמד בכ־ 10 אחוז מתקציב
המדינה כולה.
לפתע התברר שכל מי שמעורב בשערוריית
חברת־החשמל מודה לפחות בדבר
אחד: עשרות ומאות מיליוני לירות בוז-

חבר דירקטוריון אונגר
מי הדליף?
בזו, ירדו לטימיון והושלכו. הסכום שאותו
הפסידה חברת־החשמל עד כה, בחוזים
שהעשירו חברות, סוכנים ומתווכים זרים ,
יחד עם הטעויות הנוראיות שנעשו, היו
יכולים לכסות כמה מונים את הקיצוץ
בתקציב הביטחון (ראה עמוד ,)31 המעסיק
עתה את צמרת המערכת הביטחונית ומאיים
על שלמות הממשלה.

העתיו הזהיר

ך* א שר חוחד ט על הקמת תחנות־כוח
שיופעלו על־ידי פחם, תחת תחנות־הכוח
המיושנות, המופעלות על-ידי המזוט
היקר, נערכה כביכול חברת־הזזשמל לרכישת
פחם. החישובים הראו כי מד״נת־ישר־אל
תזדקק לשלושה וחצי מיליון טון פחם
ב־ ,1984 כשתחנת־הכוח בחדרה תעבוד ב

וי דשיפמן

ד* יום החמישי שעבר נועדו לארוחת
צהריים במיסעדה גונדולה בתל־אביב,
המנהל המודח של חברת־החשמל יוסף
טוליפמן והרמטכ״ל לשעבר צבי (״צ׳רה״)
צור. למקום נכנם סגן־ראש־הממשלה, שימחה
ארליך. הוא ניגש אל טוליפמן, לחץ
את ידו ואמר :״הייתי מאוד מעוניין להיפגש
איתך ולשוחח על כל מה שקורה
בחברוז־החשמל.״ טוליפמן הבין את כוונתו
של ארליך. סגך ראש־הממשלה ידוע כמתנגדו
של שר־האנרגיה, יצחק מודעי,

בתוך המיפלגה־הליברלית. הוא רצה להיבנות
מהסיכסוך שבין טוליפמן ומודעי.
״אני לא מעוניין,״ השיב טוליפמן לשר
הנידהם.
״אבל בכל זאת,״ המשיך ארליך ,״אני
חושב שכדאי שנשוחח. אולי תיתן לי את
מיספר הטלפון שלך בבית, ואני אתקשר
אליך לקבוע פגישה?״ טוליפמן השיב ביובש
:״המיספר נמצא בספר הטלפונים.״
ארליך עזב את השולחן בבושת־פנים.
שיחה זו מלמדת, יותר מכל, על אופיו

של האיש שפתח במאבק ציבורי כדי לנסות
ולהבריא את חברת־וזחשנזל. טוליפמן ידע
שתמיכה של סגן־ראש־הממשלה יכולה
לעזור לו במאבקו, אך הוא אינו מוכן
ליטול חלק במישחק־כוחות פוליטי. לכן
דחה את ידו המושטת של ארליך.
עדותו של טוליפמן בוועדת־הכלכלה של
הכנסת בשבועיים האחרונים, ותשובתו של
יושב־ראש הדירקטוריון של חברת־וזחשנזל,
דויד שיפמן לטוליפמן, נקראים בנשימה
עצורה גם על־ידי אנשים שאינם כלכלנים.

היקף מלא. אחד המקורות הראשונים ל קניית
פחם היתה אוסטרליה. בתקופה שבה
נערך המשא־ומתן עם מדינה זו היה הפחם
האוסטרלי זול יחסית, בגלל השפל העולמי
במחירים. חברת־החשמל שלחה את נציגיה
לאוסטרליה, אולם אלה החליטו על עיסקה
מצומצמת: רכישת מיליון טון פחם לשנה
בילבד, למשך חמש שנים. חוסר הערכה
נכונה גרם לכך, שאנשי חברת־החשמל
חשבו שאפשר יהיה למצוא פחם זול יותר
במקומות אחרים.

חוזים? ^ 3ה עשה ה יו ש נ ־ואש איו חוליו חומו לאחד המיתתרם?
תווי? * מה עשו הפקידים באיטליה?
מיד אחרי שישראל חתמה על חוזה עם
אוסטרליה גילו היפאנים את היבשת החמישית.
יפאן חתמה עם אוסטרליה על
הסכם ארוך־טווח, לפיו היא תרכוש את כל
הפחם האוסטרלי לייצוא. עתה לא מוכנה
אוסטרליה להגדיל את הכמות המיועדת
לישראל, מעבר לחוזה החתום, וספק אם
תסכים להאריך אן תו.
המקור השני לפחם הוא דרום־אפריקה.
ראשי חברת־החשמל הודיעו, כי רכשו מ־ממדינה
אפריקאית זו כ־ 800 אלף טון
.לשנה, למשך חמש שנים. כשנכנס יוסף
טוליפמן לתפקידו, לפני כמה חודשים, הוא
גילה כי נערך משא-ומתן עם דרום־אפריקה,
הוחלפו מיכתבי-כוונות, אך לא נחתם חוזה.
טוליפמן טס חיש מהר לדרום־אפריקה,
חתם על חוזה, חרף העובדה שמחירי־הפחם
בשוק עלו בינתיים וממשלת דרום־אפריקה
לא היתה מעוניינת למכור לישראל במחירים
עליהם כבר הוסכם.
רק בחודשים האחרונים החל מירוץ
מטורף אחרי הפחם החסר. חבווז־החשמל
הצליחה לחתום על חוזה קטן־מימדים —
250 אלף טון לשנה — עם אנגליה וראשיה
פנו אל עבר השוק האמריקאי הגדול.
כאן החל להתהוות הקרע הגדול בין
טוליפמן ושיפמן. טוליפמן יצא לארצות-
הברית והביא חוזים עם ארבע חברות-
פחם אמריקאיות גדולות. שיפמן התנגד

רק חברת אילנד קריק היא חברה רצינית,
אבל החוזה שטוליפמן חתם איתה הוא יקר.״
בפי טוליפמן האשמות חריפות ביותר
כלפי שיפמן וכמה מחברי הדירקטוריון,
ביניהם רמי אונגר, בעליה של סוכנות
המכוניות לאנצ׳יה בישראל, היושב ב־וועדת־המיכרזים
של חבווז־החשמל וב-
דירקטוריון שלה.
טען טוליפמן :״קרה דבר מוזר ביותר
עם חברת־פחם אמריקאית בשם פיטסון.
החברה הגישה הצעות יותר יקרות מהחברות
האחרות. כשהיינו צריכים לדון בחתימת
חוזי־הפחם, אחרי שחזרתי מארצות-
הברית, הרגשתי לפתע שישיבת הדירק טוריון
מתארכת. היה מי שעשה פיליבאס־טר.
הישיבה הבאה נדחתה בפתאומיות,
בשעה מאוחרת בלילה. היתד. לי הרגשה
שזה היה בעיקבות שיחה טראנסאטלנטית.״
ואמנם למחרת היום הגיע לפתע טלקס
מחברת פיטסון האמריקאית, שהוריד את
סכום הצעת־המחיר המקורית של החברה
הזו והציע תחתיו הצעה זולה יותר, המתחרה
בהצעות שאר החברות האמריקאיות.
טוליפמן חושד שהיה מי ששוחח בטלפון
עם חברת פיטסון ד׳מסר לה את נתוני ההצעות
של החברות המתחרות, ודאג ל דחיית
הישיבה בארץ, כדי לתת שהות
לפיטסון לשלוח טלקס עם מחירים חדשים.
כל זאת, כמובן, כדי שפיטסון תזכה בחוזה.
שיפמן מכחיש האשמות אלה. הוא טוען
שלא היה פיליבאסטר בישיבה הראשונה,
וכי היה זה טוליפמן שדיבר רוב הזמן.
שיפמן אף מציג מיסמך מחברת פיטסון,
שבו קובע סגן נשיא החברה, ג׳ק מק-
דונאלד :״בתשובה לשאלתך הישירה, הטלקס
הנ״ל מ־ ,6.11.80 לא היה תוצאה של
כל שיחה טלפונית, אלא, כפי שנאמר לעיל,
תוצאה של מאמצים שנעשו על־ידי חברת
פיטסון, ביוזמתה שלה, להכין הצעה אשר
קיווינו שתהיה יותר מקובלת על חברת־החשמל
לישראל.״
מבקר־המדינה והיועץ־המישפטי־לממשלה
יצטרכו להחליט אם יש בפרשה זו סממני
שחיתות או שזוהי עוד חוליה בשרשרת
הטעויות שעלתה מיליארדים רבים למשלם
המיסים בישראל.

תחנת־הפוח בחדרה
כמה זה יעלה?
למהירות שבה חתם טוליפמן על החוזים,
אך זה ניסה להסביר שפוטנציאל הפחם
העומד לרשות חברת־החשנול אוזל במהירות
ומחיריו עולים. לטענת שיפמן סירב
טוליפמן להראות את החוזים שעליהם חתם
לדירקטוריון החברה.
טען השבוע שיפמן :״טוליפמן חזר עם
ארבע חברות אמריקאיות: ארמקו, מפקו,
ווסטמולנד ואילנד קריק. אני גיליתי כל
מיני דברים ביחס לחברות האלה ולחוזים
שטוליפמן חתם איתן. חברה אחת, ווסט־מולנד,
היא חברה כושלת. יש בידי מאמר
שהתפרסם בעיתון קול אובזרבר, המזהיר
שהחברה עומדת בפני פשיטת־רגל. חברה
אחרת, ארמקו, לא היתה מוכנה למכור לנו
תחת שמה, בגלל החרם הערבי, ואנחנו
לא מוכנים לקומבינציות בנושאים אלה.
חברה שלישית, טפקו, עומדת בפני סגירה.

__חוזה
ומטוס פרטי

רשה אחרת היא פרשת האוניות
שתוכלנה פחם לישראל. אנשי הספנות
החיפאים, יעקוב מרידור ומילה ברנר,
הבינו עוד לפני חברת־החשמל, שיהיה
צורך באוניות־צובר גדולות להוביל את
הפחם לישראל. בזריזות האופיינית להם הם
התקשרו עם מספנה ברומניה ומספנה בספרד,
ורכשו אופציות לבניית שש אוניות
צובר — שלוש בכל ארץ.
חברת־החשמל סרבד, לחתום על הסכם
עם מרידור וברנר. היא חתמה על הסכם
עם חברה אמריקאית בשם נביום, הרשומה
בבאהמה, על הובלת 20 אחוז מהפחם
שייובא לארץ. אז התעוררה זעקה באיגודי
הימאים וחרדה בגורמים ביטחוניים בגין
הפקדת הובלת הפחם לישראל בידיים זרות.
כן התגלה שנביוס היא חברת־בת של קונצרן
מיכליות המובילות נפט מארצות־ערב.
חברת־החשמל התעקשה שלא לעשות
עסקים עם מרידור. חברת צי״ם, כמו חברות
רבות אחרות, ביניהן חברת אל־יס
של בנק דיסקונט, חברה של סמי ויולי
עופר, חברת מריקנ החיפאית, חברת האחים
רוזנפלד, המיליונר גיסים גאון וחברה שאותה
ניסה לארגן מאיר גירון ובה היו
אמורות להשתתף כור וסולל־בונה, ניסו
לקבל לפחות חלק מעיסקת הובלת־הפחם.
לצי״ם אין אוניוודצובר להובלת פחם ואין
לה אופציה במספנה לקנות אוניות כאלה.
מספנה הולנדית עמה היה לצי״ם חוזה,
פשטה את הרגל. אז העלה ח״כ משה שחל,
עורך־דינם של מרידור וברנר, את ההצעה
לשיתוף פעולה בין לקוחותיו. שלהם יש
אופציות לבניית אוניות, ושאיתם לא מוכ נה
חברת־החשמל להתקשר, לבין צי״ם,
עימד. מוכנה חברת־החשמל להתקשר, אלא
שאין לה אוניות. חברת־החשמל סרבה
להשתמש באוניות שתיבננד. ברומניה, כך

שעופר נותר עם שלוש אופציות במספנה
ספרדית. חברת־החשמל הסכימה לחתום
על הסכם עם צי״ם רק לגבי אוניה אחת.
היא חתמה על הסכם נוסף עם חברת אלים
לגבי אוניה נוספת.
בינתיים נמשכו הלחצים על חברת״החש־מל,
כדי שתיתן נתח מעוגת ההובלה הימית
לחברות נוספות. סמי עופר, היושב
דרך קבע בלונדון, הציע למספנה הספרדית
שהיתה קשורה עם מרידור וברנר 2.5
מיליון דולר תמורת הפרת החוזה עם
מרידור וברנר והעברת האופציה לידיו.
לספרד החלו להגיע יזמים, מתווכים ואנשי
חברות־ספנות ישראלים. הספרדים נהנו מ־הפלישה
הישראלית אליהם, העלו את מחיריהם
והרעו את תנאי התשלום — בסופו
של דבר שילמה ותשלם חברת״החשמל
עלות זו.
אך לא רק גורמים פרטיים ביקרו בספרד.
גם דויד שיפמן עצמו, יחד עם
יועצו לענייני ספנות, החיפאי פול בירו,
ביקרו בה. השניים הגיעו לספרד על פי
הזמנתו של אלברטו סלנין, אזרח ארגנטינה
לשעבר המתגורר עתה בספרד. סלנין
הטיס את שיפמן ובירו במטוס פרטי למקום
מושבו, עיר הקייט סאן־דנטר, אירח אותם
כיד־המלד וחתם איתם על חוזה בדבר
הספקת אוניה אחת עם אופציה לאוניה
נוספת — במחירים יקרים יותר ממחירי
האוניה השניה שהציעו צי־״ם, מרידור ו־ברנר.
כשחזרו
שיפמן ובירו לארץ פרצה השע-
רוריה. חברות ישראליות איימו להגיש
בג״צ וטוליפמן, שנדהם מתנאי החוזה, טען
שלא היתד. לשניים סמכות לחתום עליו.
מישלחת מטעם סלנין, שהגיעה לישראל
כמה שבועות מאוחר יותר והשתכנה במלון
הילטון בתל־אביב, יצאה בידיים ריקות.
טוליפמן טוען שבזכותו לא אושר
לבסוף החוזה, שהיה ממיט הפסדים כבדים
על חברת־החשמל. שיפמן טוען שהספרדים
פשוט לא עמדו בתנאים עליהם חתמו. כך
או אחרת, סלנין הזועם שלח מיכתב־איום

לחברת־החשמל, בו הודיע לה על הגשת
תביעת־ענק נגדה על הפרת ההסכם.
בקשר לפרשה הספרדית טוען שיפמן כי
הוא כלל לא חתם על חוזה :״זה היה רק
זיכרוך דברים, כדי שיהיה קל לנהל את
המשא־ומתן בארץ. אני מוסמך לחתום על
זיכרון־דברים. בירו לא מוסמך, אך ביקשתי
ממנו לחתום כי הוא היה זה שניסח
את זיכרון־הדברים. זה נכון שהטיסו אותי
במטוס פרטי, אבל גם את טוליפמן הטיסו
במטוסים פרטיים בארצות־הברית. לא נתנו
לי אירוח כיד-המלך. אי אפשר לתת לי
אירוח כזה. ארוחות־פאר אני לא אוכל,
כי אני צימחוני, אוכל רק ירקות ודג-
מלוח. חוץ מזה, זה מקובל שמארחים
בחוץ-לארץ.״
גם פרשה זו תחקר על־ידי מבקר־המדי-
נה והיועץ־המישפטי-לממשלה, שיקבעו אם
יש להעביר את החקירה לידי אנשי המיש-
טרה. אולם בינתיים אין די אוניות להוביל
את הפחם לישראל. ההסכמים החתומים
יקרים ביותר ולאיש אין ספק שההסכמים
שייחתמו בעתיד יהיו יקרים עוד הרבה
יותר.

מי גילה
ל ח״כ?
פרשה גוספח שאותה יצטרכו לח קור
היא פרשת המיכרז להובלת הפחם
מהאוניות אל החוף. כאשר תופעל
תחנת־הכוח תפרוקנה האוניות את הפחם
ליד אי מלאכותי קטן. בשלב מאוחר יותר
מתוכננת בנייתה של שרשרת על גשר,
בין האי לבין החוף, עליה יוסע הפחם.
אלא שבשנה או בשנתיים הראשונות יהיה
הכרח להעביר אותו בסירות דרך הים.
מתוך כל ההצעות שהוגשו לחברת־החשמל
דנו ברצינות רק בשתיים. חברת
העוגן, השייכת לסולל בונה, מציעה להעביר
את כמות הפחם, המוערך בשנה הראשונה
(המשך בעמוד )36

,3רצתה להיות ראשונה.״ פנינה השיבה, כאילו תוכנן מראש אני עדיין ראשונה ״

הנדי ח ה

£סויגה
פנינה והנבלות חגגה ׳ומורות

מגיע לה עד

המחשוף, הוא השחקן גבי עמרני, אחד מהאורחים שפנינה
אהבה ביותר. הוא ביקש מהצלמים לצלם אותו
מגיע לפנינה עד ״למעלה מהקורקבן.״ בתמונה משמאל: אחותה של פנינה, לילי שניידר.

ן ךן תיכה משגעת,״ אמר הבעל.
/ /י • ״כמה שהיא מטומטמת,״ אמרה
האשה. דיאלוגים זהים מסוג זה אפשר
היה לשמוע במשך ערב שלם מהקהל ה עצום
שהתקבץ בתחילת השבוע, באחד
מאולמות הענק של בית־מלון מפואר בהרצליה.
פנינה רוזבלום האלוהית חגגה
את יום־הולדתה ה־ ,26 ועשתה זאת כפי
שרק לפנינה יש אומץ לעשות.
הוויסקי זרם, האורות ריצדו והרמקולים
הרעישו. עבור כל אלה שילם ג׳ונאם מימון,
החבר הנוכחי של פצצת־המין, שהפכה
סמל של החברה התל־אביבית של שנות
ה־ .70ג׳ונאם — יליד טוניס, שהיגר לניד
יורק ופתח שם מיפעל-אופנה — החליט
לתת לפנינה חשבון הוצאות פתוח, כדי
לתת לקטנה שלו, הגבוהה ממנו בשני
ראשים, יום־הולדת כפי שהיא חלמה עליו.
הפנינה עמדה בפתח האולם, קיבלה כל
אורח באופן אישי ביותר. היא לבשה ש ימ-
לה שחורה, כששדיה ,״השדיים של המדינה״
,מהבהבים, והציגה את המימון הפרטי
שלה :״הוא שינה את סטייל הלבוש שלי.
אני כבר לא לבושה פרובוקטיבי.״

דנית, ריקי הלפון, הפכה מאז חתימת
הסכם השלום לפק״ל קבוע בכל מסיבה
המכבדת את עצמה.
האורחים של פנינה לא רק מחאו כפיים,
אלא גם הצטרפו אל ריקי. הדייל לשעבר,
אבי אברמוביץ, היה הראשון שקיפץ עם
ריקי על הבמה. אחריו מיהר וזינק ג׳ונאס
מימון כדי להראות מי משלם עבור הרקדנית,
והציג ריקוד-בטן טוניסאי גברי.
השחקן שלמה וישינסקי לא פיגר אחריו
ונהנה מכל שניה על הבמה עם ריקי.
גם גבי עמרני עשה פוזות.
הצעירות, שהן אורחות קבע בכימעט

לפני שמנשקים אותה :

גבי עמרני, אחד מהכוכבים
הבודדים במסיבת יום־ההולדת
של פנינה רוזנבלוס, לא הסתפק רק בחיבוקים עם בעלת המסי
לצחצח
שיניים.

כל מסיבה, נראו כמטרוניטות מכובדות
ליד המארחת הזוהרת שלהן .״אני לא
מבינה בשביל מה באנו, לצחוק על הטיט־טום
של פנינה 1״ הן אמרו כימעט במקהלה
זו לזו.
אבל פנינה היתה זו שצחקה אחרונה,
והיתה הצוחקת האמיתית. היא גררה את
חצי תל־אביב להרצליה, סתם ככה, משום
שהתחשק לה, החזיקה את הקהל שעות
ארוכות כדי לשמוע את הנאומים הפרטיים
שלה, סתם־ככה משום שהיא רצתה, וכש נמאס
גם לה מהמסיבה, פשוט קמה, לקחה
את המימון שלה והלכה.

בה, אלא קיפץ לבמה, בעת שרקדנית־הבטן ריקי חלפון הופיעה
עליה, והתחרה עם ו־קדנית־הבסן הלאומית של ישראל במי יצליח
לעשות כיפוף לאחור עמוק יותר. ריקי ניצחה וגבי נהנה.

צחקה ער מלם
פעם ראתה פנינה בטלוויזיה את התוכנית
חיים שכאלה. מה שמגיע לעזר וייצמן
ולדויד הכהן, מגיע גם לצעירה שיצאה
מבסיס פתח־תקוד. ושיגעה את המדינה.
היא רצתה חיים שכאלה פרטיים שלה.
לשם כך היא גייסה את אלבום תמונות-
הילדות שלה, מקרן שיקופיות ואת דודו
דותן, במקום עמוס אטינגר, שהיה בין
הקרואים.
הכוונה של דותן היתה לצחוק על פנינה,
ושהיא תיקח אותו ברצינות, ושהקהל יהנה.
אבל.לדותן קרה תקר, שיכול לקרות רק
עם פנינה. היא צחקה עליו, הוא לקח אותה
ברצינות והקהל השתעמם. לא עזרו אפילו
התמונות של פנינה בת החודש עם הפיפי,
של פנינה בצבא, של פנינה הסקסית. לא
עזרה גם האחות, לילי שניידר, גרושה
חתיכה, שהסבירה ששני התפוחים לא נפלו
רחוק זה מזה. לא עזרה הגננת, נחמה
ברקוביץ, שסיפרה איזו פוצי היתד׳ פנינה
בגן — הקהל פשוט השתעמם.
לפני העייפות, ולפני החיים שכאלה היתה
הרבה מוסיקה והיתה גם רקדנית־בטן,
שניסתה לעורר את הקהל הממתין. הרק
/1|1ו1
(1 1ן 11י י 11 גחנאס מימון, בעל בית־אופנה ניו
^ יורקי ומי שמימן את השיגעון הפר
1111111 | 1#1
של פנינה רוזנבלום, מסיבת יום־הולדת בסיגנון ״חיים שבאלה.׳

|י שי 1 1 1 0 ! ׳001

יכול י׳ להם תירי י את
ההנאה שלו בעת שהוא מחכך את רגלו ברגלה של ריקי.

הקצר >

(המשך מעמוד )32
בכ־ 1.2מיליון טון, תמורת שישה
מיליוני דולר, על גבי דוברות.
חברת מרי־גד, בבעלות קצין חיל-
הים לשעבר, בעל חברת־שמירה
באשדוד בשם שבח, מציעה לרולהעביר
בהן
כוש נחתות .
את הפחם תמורת 4מיליוני דולר.
רעיון הנחתות עורר גיחוך כללי,
אם כי שיפמן טוען שגורמים ב־מישרד־ר,תחבורה
רצו
בנחתות.

בסופו
של דבר החליטה חברת־החשמל
לקבל את ההצעה היקרה יותר של
העוגן, משום שהיו חששות לגבי

מתחרה מרידוד
לא רוצים רומנים

מתחרה •רותם
רק אוניה אחת
הגב הכספי של שבח. גם העובדה
ששבח שינה ארבע פעמים את
מיבנה החברה שלו, שהגישה את
ההצעה, עורר חשש אצל ראשי
החברה.
אחרי שהתקבלה ההחלטה הגיש
ח״כ רוני מילוא, בשם ז׳אק אללוף
בג״צ נגד חברת־החשמל. מילוא,
עורד־דין במיקצועו, גילה כי השותף
האחרון של שבח בחברת
מרי גד, לצורכי פרוייקט הנחתות,
היה היבואן עתיר הנכסים ז׳אק
אללוף. עתה טען אללוף נגד מסירת
העבודה להעוגן.
במהלך המישפט התברר כי ל-
אללוף חומר פנימי מוועדת המיב־רזים
של חברת־החשמל. מאוחר
יותר התגלה, כי מילוא ערך שיחות
עם רמי אונגר, כי אללוף נמצא
בקשרי עסקים ענפים עם החברות
הפרטיות של אונגר והתעורר חשד
כאילו אונגר הדליף לאללוף חומר
העשוי לשרת אותו בבג״צ נגד
חברת־החשמל.
אונגר עצמו מכחיש גירסה זיו
מכל וכל. לדבריו נודע לו ששבח
שותף עם אללוף בהגשת ההצעה
לחברת־החשמל רק מקריאה בעי

תון,
אחרי שכבר הוחלט לתת. את
העבודה -להעוגן. אונגר מודה כי
נפגש עם מילוא, אולם לדבריו היה
זה בשם חברת־החשמל, משום ש־שיפמן
אושפז אז בבית־חולים ו־טוליפמן
שהה בארצות־הברית. בפגישה,
כך טוען אונגר, הוא התבקש
על־ידי מילוא לתת אישור
בכתב שאכן העוגן זכתה במיכרז,
כדי שמילוא יוכל להגיש את ה־בג״צ.
גם בנושא זה יחליטו היועץ-
המישפטי לממשלה ומבקר־המדינה
אם יש מקום לערב את המישטרה.

100 מיליון
טבעו
>> חת הפרשות המזעזעות
י 1ביותר היא פרשת המיכרז
להקמת המזה. שתי חברות הגישו
הצעות לבניית המזח בחדרה. חברת
איטלקית וחברת שותפות בין חברה
הולנדית, חברה דרום־אמריקאית
וחברת כור הישראלית. היקף הפרוייקט
היה אז כ־ 50 מיליון דולר.
האיטלקים הגישו הצעה הזולה במיליון
דולר, אולם כל מי שקרא
את פרטי שתי ההצעות הבין, ש לפחות
מבחינת המחיר כדאי היה
לתת את ההקמה דווקא לקבוצה
השניה — מרכיב התעסוקה היש ראלי
בהצעה השניה היה מכסה
את ההפרש.
ההצעות !נבדלו גם בשיטות הבנייה
של המזח. עתה התגלה כי
השיטה האיטלקית אינה טובה לקרקע
שבחוף הים בחדרה, קרקע
של חולות נעים. בעיקבות הסערה
הגדולה שהיתה לאחרונה התברר,
שהצינורות עליהם יתבסס המזה
יצטרכו להיות באורך של 50 מטרים,
ולא 25 מטרים כפי שחשבו
תחילה. שיפמן טוען ששינוי זה
ייקר את הפרוייקט בכ־ 10 מיליון
דולר. כלכלנים מעריכים שהפרוייקט
יעלה בסופו של דבר בין 120
ל־ 150 מיליוני דולר, כימעט פי
שלוש מההצעה המקורית.
טוליפמן, שלא היה מנכ״ל החברה
בעת שנחתם החוזה, טוען ש יתכן
וההסכם עם האיטלקים נחתם
משום שהאיטלקים הצליחו ״לעבוד״
על חברת־החשנזל. מישלחת
של פקידים בכירים בחברה הוזמנה
לאיטליה בתקופה של המשא־ומתן,
ובעיקבות נסיעה זו אושר לאיטל קים
לרכוש את הברזל להקמת
המזח ושולמו להם כספים עוד לפני
שנחתם עימם החוזה. שיפמן טוען
כי הוא התנגד למסירת החוזה לאיטלקים,
אך לא יכול היה לעמוד
בלחץ של אנשי המיקצוע של חב־רת־החשנזל
ובלחץ יתר חברי הדירקטוריון.
ואכן, בפרוטוקול רשום
שהוא נמנע מהצבעה.
טוליפמן שאל את יושב־ראש
ועדת־הכלכלה של הכנסת, גד יע-
קובי, לפני שמסר לוועדה זו את
הדין־וחשבון מסמר השיער שלו,
אם יש לו חסינות חוקית בפני
מישפטי־דיבה. יעקובי הסביר לו
כי אינו חסין. יתכן שזו הסיבה
לכך, שטוליפמן לא השמיע האש מות
ישירות אלא רק פתח פתח

לחקירה.
שיפמן מאשים את טוליפמן בהיעדר
כישרון ניהולי ובחוסר יושר
אישי :״הוא התגורר במשך שבעה
חודשים במלון דן כרמל בחיפה,
על חשבון חברת־החשמל. לא רצה
במשכורת, וחי על חשבון־הוצאות
שמן. עד היום לא החזיר את המכונית
שלו לחברה, למרות שהוא
כבר לא המנכ״ל.״
טוליפמן סרב להגיב על האש מות
אלה וסרב להתראיין בכלל בנושא
חברת־החשמל.
אולם שני הצדדים מודים שב־חברת־החשמל
שורר ביזבוז נוראי.
גם טוליפמן וגם שיפמן מודים בפה
מלא, שחברת־החשמל הפסידה
מיליארדי לירות, אם כי כל אחד
מסיר את האחריות לשערוריה הכלכלית
הגדולה ביותר של מדינת-
ישראל.

(כתבה ראשונה כסידרה)
יוסי ינאי 1

ך* ראשון שידע על כך היה
י י עופר.
עופר, רופא צעיר, ידיד של שאולי
וייצמן, הוזעק בטלפון. שאולי
שהיה ביום הרביעי לפני שבועיים
בביתה של ידידתו, עולה חדשה
מרומניה. לפתע חש שאולי כאבים
עזים בראשו. אפילו הוא, המורגל
בכאבים, לא יכול היה לעמוד בהם.
הוא הצליח לחייג לעופר וביקש
ממנו שיבוא לבית הידידה.
כשהגיע עופר הוא מצא את שאולי
נתון בהתקף חזק של אפילפסיה•
הוא נתן לו עזרה־ראשונה ומיהר
להובילו לבית־החולים בלינ־סון
בפתח־תיקווה. אחרי ששאולי
אושפז הוזעקה אמו ראומה לבית־החולים.
עזר
וייצמן היה באותה עת באר-
צות־הברית. הוא היה עסוק בגיוס
שני מיליון דולר לרשימה החדשה
אותה התכוון להקים לקראת
הבחירות הקרובות. ראומה, יחד
עם ידיד המישפחה, האלוף (מיל׳)
מוטי הוד, שהוזעק אף הוא לבית-
החולים, טלפנו לעזר.
בבית־החולים אובחנה מחלתו של
שאולי, שאיבד בינתיים את הכרתו
— דלקת קרום המוח. הרופאים
המכירים את התולדות הרפואיות
של שאולי יהיו מודאגים.
מוטי הודי ויתר ידידיו של עזר
וייצמן ידעו שעל מיטת החולים ב־בילינסון
מוטל גם גורלו של האב —
דרכו הפוליטית ועתידו.
ההחלטה הגורלית
ף* ־ 29 ביוני 1970 כמה שבו*
עות לפני סיום מילחמת ההתשה,
פגע כדור של צלף מיצרי
בראשו של שאול וייצמן, על גדת
תעלת־טווים. הקליע נשאר תקוע

במוחו. עזר שהיד, אז שר־התחבו־רה,
טוען שהיתה לו תחושה מוק דמת
על שעומד להתרחש. הוא
ישב במיזנודהכנסת כאשר ניגש
אליו סדרן ואמר לו שהרמטכ״ל
חיים בר־לב, רוצה לשוחח עימו
בטלפון.
תוך כדי פסיעה אל עבר מכשיר
הטלפון עבד מוחו של עזר בקדחתנות
:״זה מוכרח להיות שאולי.
לחיים אין נושא אחר לדבר
איתי. לא יכול להיות ששאולי נה רג,
כי את זה לא היו מספרים לי
בטלפון. זה עניין של פציעה.״ בה רימו
את השפופרת שמע את קולו
של בר־לב איטי מתמיד :״עזר זה
שאולי...״
ברגעים שבהם הוטס שאולי ל־

פז לתקופה ממושכת ואחר־כך נצטווה
לשכב בבית. עזר היד, עסוק
אז בליכוד הליכוד ובנסיון להפוך
לאיש־מפתח בתנועת החרות. הוא
הקדיש שעות רבות לשאולי. כשהחליט
בשלהי 1973 לפרוש מהליכוד,
יומיים אחרי שנחתמה אמנת
הליכוד שאותה יזם, ידעו מקורביו
את אחת הסיבות לצעדו זד״ .הסיבה
העיקרית למצב הרות הקשה ש בו
היה נתון — מצב הבריאות של
שאולי.
שבע שנים אחרי הפציעה בתע־לת־סוויס
ניחתה המכה השלישית
על מישפחת וייצמן. שאולי דהר
במכונית אלפא רונזיאו שנתן לו
אביו, התחלק על הכביש ועשה
תאונת דרכים. כשנודע על התאונה
לעזר הוא הפליט בזעקה :״רק
לא בראש !״ שאולי לא נפגע בראש,
אולם פציעתו הרעה את מצב בריאותו.
הוא נכנס לתקופת אישפוז
ממושכת.
שאולי היה מקור הנאה וגאווה
להוריו. הוא צעיר פיקח, בעל חוש
הומור, אהוב על חבריו ומצליח
עם בנות המין היפה. שאולי ניהל
רומנים שהסעיר את מדורי הרכילות
בעיתונים — עם הרוזנת
כדיסטינה פאלוצ׳י עם שוש עטרי
ועם הדוגמנית, בתו של קברניט
אל־סל, דנה כץ. חרף פציעתו לא
היה סמוך על שולחן הוריו, עבד
בתעשיה הצבאית, כפועל ואחר־כך
כמפעיל בכיר, עבד אצל רפי נלסון
באילת בטיפול בסוסים.
עזר שמר מרחוק. כל תנועה של
שאולי היתד, ידועה לו. הוא שמח
בהצלחותיו וכאב את כאביו שהיו
תוצאה בלתי נמנעת מהרסיס שבמוח.
החזית החשובה

פני כחודש הודיע עזר וייצ-
* מן על כוונתו להקים רשימה
חדשה לקראת הבחירות לכנסת.
מאז שחזר מארצות־הברית, בשבוע
שעבר, אומר וייצמן לכל מי שפגשו
:״עכשיו אין לי ראש לבחי
שאולי
עם אחותו מיכל יופה
שינוי לטובה
רות ולפוליטיקה. בינתיים אני גמרתי
עם זה.״ ידידיו של וייצמן מאר־צות־הברית,
ביניהם עורך־הדין לי־

שאולי בהלוויית חכר
ידידות אמיצה
ביודהחולים דהר עזר במכוניתו
כדי לקבלו. הוא נשא את האלונקה
פנימה•
המיבחן שפציעת שאולי העמידה
בו את עזר וראומה ארך ימים ושבועות,
לאמיתו של דבר לא הסתיים
עד היום. שום אב לא סבל
מפציעת בנו יותר מעזר. הפציעה
הטילה צל על כל חייו. והצל
דווקא התארך בשבוע שעבר.
בעיקבות סידרה של ניתוחים נתבעו
עזר וראומה לקבל החלטה נוראה:
האם להסכים שיבצעו בש אול
ניתוח נוסף, כדי להוציא את
הרסיסים ממוחו, או לא. הרופאים
לא הסתירו את הסכנה לחיי שאולי
אם יבוצע הניתוח. אך הם לא הסתירו
את הסכנות הכרוכות בהימנעות
מניתוח. במיקרה דומה, של
בן מכרים של וייצמן, החליטו ההורים
לנתח. בן המכרים נפטר על
שולחן הניתוחים. עזר השתכנע שלא
להסכים לניתוחו של שאולי.
שאולי התאושש ועזר היה האב
המאושר בעולם. עתה החלה תקופה
חדשה בחייהם של עזר וראומה.
עזר הלוחם הקשוח והמדינאי מהיר
התגובות, גילה סבלנות וסובלנות,
טיפל בשאולי ימים ולילות והקדיש
לו את כל מרצו ומסירותו.
כשנתיים אחרי הפציעה מעד
שאולי ונחבט בראשו. התוצאות
הרפואיות היו חמורות. שאולי אוש
שאולי
כמסיבה
גאוות ההורים

שאולי עם שוש עטרי
הצלחה עס קצב

און צ׳רני, הגיעו לארץ כדי לשהות
במחיצתו של עזר בתקופה הקשה.
הם יודעים לספר שעזר הפך
אדם אחר: מודאג, עצבני, חסר
סבלנות ומתוח.
בסוף השבוע שעבר חזר שאולי
להכרתו והחל להתאושש. הכאבים
עדיין חזקים ואפילו תרופות

ההרגעה אינן מקילות עליו. בדיקו
בחוט השידרה גילתה לרופאים שהוא
נמצא בדרך להחלמה וכי דלקת
קרום המוח נעלמת והולכת.
אך הרופאים יודעים שאותו כדוו
שחדר לראשו של שאולי לפני יותו
מעשר שנים והותיר בו רסיס, עדיי
מהווה סכנה. עתה ניצבים שאולי
ראומה ועזר בפני החלטות נוספוו
בנוגע לניתוחים שימנעו דלקוו
או מחלות אחרות בעתיד.
אם אכן יחליט וייצמן שלא לרו׳
לבחירות הקרובות, תהיה זו בור
דאי תוצאה של שיקול פוליטי מפו:
כח. שלא לפי הדימוי שלו, אין
וייצמן פזיז. הוא מהיר מחשבה אך
לא נימהר. תוצאות ועידת מיפלגוד
העבודה, שזיכו את שימעון פרה
ברוב ענק, מפחיתים את סיכויי
רשימתו של וייצמן. העובדה שלא
הצליח לגייס בארצות־הברית אח
מלוא הסכום הדרוש לו לבחירות,
תהווה גם היא גורם בהחלטתו.
אך מעל לכל יקבע מצבו של
שאולי את ההחלטה הפוליטית. עזל
יכול להילחם בכמה חזיתות, בתנאי!
שאף אחד מחזיתות אלה אינה חזיר
שאולי. כשהוא נלחם יחד עם שאו
לי, אין לו כוחות להילחם מילחמוו
זוטא בלתי־חשובות כמו מילחמו
בחירות. במיקרה כזה נלחם עזו
כשהוא חסר־אונים וידיו כבולות
יחד עם בנו, שהוא האחרון הנושז
את שם וייצמן, לא יכול עזר להרשות
לעצמו להפסיד.
אך את התיקווה עוררה דווקז
מיכל, בתו הצעירה של עזר, אחותו
של שאולי. מיכל, היושבת כמ
יתר בני המישפחה ימים ולילוו
ליד מיטת אחיה, סיפרה השבוז
לאביה :״הוא במצב הרבה יותו
טוב מאשר קודם למחלה. אול
הדלקת גרמה לשאולי את הזעזוז
שהוא היה צריך. אולי הוא ייצו
מכל העניין בריא יותר מכפי שהין
קודם.״
עזר מתפלל.

אשתו שר הבוובסוו ההנגדה ויחסי
פו ץ לווילה שלה וטוען כ׳

ליד, אחר השודד יוצא הדופן. להבחין
בתווי פניו העוזרת לא הצליחה. גם תמר
לא זיהתה את הצעיר שנמלט על גבי אופנוע.
אולם לפני שבועיים, בעיקביות מידע
מודיעיני שהגיע למישטרה, ,נעצר צעיר
תושב הרצליה. יש לו עבר פלילי, והוא
גם בעל אופנוע.

רושס
על האמא
^ הרי חקירה הודה אדווארד (״אדי״)
בודו בן ה־^ 27 במעשה_.אולם יחד
עם זאת״גף ליל״״־לפני חוקריו סיפור מדהים׳.
אדי טען, כי הוא ידידה מזח זמן רב של
ביתם של צבי ותמר חשין, ליאור בת יד,־.17
לדבריו התנגדה תמר ליחסיה ישל ליאור
עימו, ואף גירשה אותו פעם ביבושת פנים
בית. הוא, טען שרצה רק לביים שוד, כדי שיוכל לספר שהפורץ מתנצל על מעשיו,
ה ורץ נכנס לדירה, בחושבו •אין
״ איש בבית. הוא 1מסתובב בחדרים ז־
׳נתקל ׳לפתע בעוזרת־בית קשישה. העוז־רת
המבוהלת מתחילה ׳לזעוק בקולי־קולות.
הפורץ מתנפל עליה, אוחז בה בכוח ואו מר
:״אם תמשיכי לצעוק ולא הגלי לי
היכן הכספת, אני אאנוס אותך!״ אך
העוזרת ממשיכה לצעוק בהיסטריה. הפורץ
עוזב אותה ונמלט מן המקום. צועקת
אחריו העוזרת :״גם גנב וגם שקרן !״
בדיחה ישנה זו כימעט שיהפכה למצי אות
בווילה המפוארת שברחוב קפלן ,49
בהרצליזדפיתוח. זעקותיה ההיסטריות של
העוזרת הזעיקו את בעלת הווילה, תמר
חשין, שעמדה בחצר הבית ושוחחה עם
שכנה.

״לפגי רגע היה כאן פורץ!״ סיפרה ה עוזרת
המבוגרת בבהלה למעסיקתה .״הוא
הפיל אותי למיטה ונשכיב עלי, אבל פית-
אום קם וברח.״
אך עד מהרה התברר בי מטרתו של
התוקף לא היתד. דווקא לאנוס את העוז רת.
על גבי דף נייר שהשאיר אחריו
היה ירשום בעברית משובשת :״אחד מילה
יותר מידי ותמותי, איפה הכספת?״ ל שוטרים
׳שהוזעקו ׳לבית סיפרה !תמר, שהיא
אשתו של הפרופסור צבי חישין, פי ביעיומ-
דה בחצר הבחינה בצעיר הבורח, מהמקום,
על גבי אופנוע *,בשער, שהעוזרת זעקת
בקול.
מיקרה מוזר זה אירע לפני שלושה חודשים.
במשך זמן רב חיפשה מישטרית ד,רצ־

אמא התנגדה

הווילה של מישפחת חשין בהרצליה־פיתוח, שאליה
פרץ אדי בודו. הוא סיפר כי האס, תמר חשין (בתמונה
משמאל) ,התנגדה ליחסיה של בתה עימו, וכדי לרכוע את אמונה ביים את השוד.

מן הבית .״רציתי רק לעשיות רושם על
האמא,״ סיפר אדי לחוקרים .״התכוונתי
לפרוץ לבית ולביים שוד כדי להפחיד,
ואחר־כך לברוח מבלי שיזהו אותי. תיכנג־תי
לחזור כעבור כמה ימים ולספר לאמא
של ליאור שטיפלתי בעניין ושהפורץ
מתנצל ומבטיח לא לחזור לבית הזה.
חשבתי שאחרי זד, היא תעריך אותי ולא
יתעשר, לליאור בעיות בגלל שהיא יוצאת
איתי.״
ליאור, הלומדת בכיתה י״ב, במגמה ל ספרות,
בבית־הספר התיכון העירוני בהרצליה,
הוזמנה למסור עדות במישטרה.
היא אישרה ש״אדי הוא ידיד טוב שלי״,
ושאמר, מתנגדת לידידות זו. אולם דבריה
לא סייעו לידידה. אדי הובא לפני שופט
ונעצר לשיבעה ימים. בתום תקופת המעצר
ביקשה המישטרה הארכת מעצר. בפני
שופט השלום התיל־אביבי אליהו מצא טען

בתה עם זצעיו המובטל -ווה
־ זו לרכוש את ליבה
נציג המישטחה, החוקר ׳חיים שוורצברג,
כי בכוונת המישטרה להגיש כתב־אישום
נגד אדי בגין שוד, ולעצור אותו עד חום
ההליכים •נגדו. שוורצברג אמר, בי ״לדעת
המישטחה כל הסיפור הוא המצאה של
החשוד.״

בקבוק יין
ופרחיס
ך* יה נראה כי השופט השתכנע שיש
י 1לעצור את אדי לתקופה נוספת. אך
אז נקט פרקליטו של החשוד, עורך־הדין
בנימין אהרון, בתכסיס בלתי־שיגרתי. הוא
ביקש מלקוחו לקום ואמר לשופט :״כבודו
יסתכל בבקשה בחשוד. זה נראה לו
פרצוף של שודדי״ השופט מצא העיף
מבט בפניו של אדי והודה. סיד לשחרר
אותו בערבות.
אדי בודו הוא יליד מרוקו. לארץ הגיע
מצרפת בהיותו בן ,16 יחד עם מישפחתו,
שהתיישבה בהרצליה. לפני שלוש שנים
התפרסם ׳אדי כאשר בנה, ייחד עם ניסים
כחלון, את דגם הדינוזאור שבחוף סידני
עלי בהרצליה. הוא התגורר במיבנה המר היב,
שצורתו כדמות החיה הפרה־היסטו־רית,
במשך יותר משנתיים.
בעבר הורשע אדי פעמיים על אחזקת
חשיש. אין לו מיקצוע. כאשר היה עדיין
ילד, כבר הספיק להסתבך עם החוק ב צרפת.
הוא נכלא שם לזמן־מה במוסד
לנערים. בארץ ניסה לחזור למוטב. הוא
סיים את שירותו בצה״ל כצנחן, וניסה
לעבוד בדייג, טייחות, צבעות ולבסוף בהתקנת
תיפאורות. הוא שימש כעוזר
תפאורן בסרטים יוצאים קבוע, שאנטי ואחרים.
כיום הוא אינו עובד.
בבית־המישפט אמר אדי כי ״אני מוכן
לשלוח מיכתב התנצלות לליאור.״ אך ה שופט
אסר עליו לקיים קשר כלשהו עימה.
כיום אסור לאדי אפילו להתקרב לאיזור
מגוריה.

פיפר אדי בודו:
היכרתי את ליאור לפני שנה. היינו
יוצאים לבלות יחד עם חברים אחרים.
ילא היה בינינו משהו מיוחד, אבל אלה
חייו יחסים יפים. ידעתי כל הזמן שההורים
שלה מתנגדים לזה. ליאור היתד. מספרת
לי על צרות וסיכסוכים שיש לה עם אמא
׳שלה בגללי.
פעם אחת, ביום־ההולדת שלי, ליאור
הביאה לי במתנה בקבוק יין. אחר־כך הגיע
חג הפסח והחלטתי ׳להביא לה פרחים
בזמן הסדר. חשיבתי שזה יעשה רושם טוב
על ההורים ישלה. אבל הם עשו לי פרצופים
ונתנו לי להבין שאני לא רצוי.
במשך הזמן הרגשתי שאני נמשך יותר
ויותר לליאור. לא ידעתי אם אני אוהב

אותה, יאבל הייתי בטוח שהיא לא סתם
אחת שאני רוצה להשכיב איותה. חשבתי
שבמשך הזמן ההורים שליה יתרגלו אלי,
אבל זה לא קרה.
יום אחד לקחתי את ליאור באופנוע שלי
לשוק־הפישיפשים. בדרך עיכבה אותנו
מישטרה, מפני שלא היו לי רשיונות. בגלל
זה איחרנו לחזור !וליאור פחדה להיכנס
הביתה. החלטתי להיכנס יחד איתה ולהס ביר
לאמא שלה מה קרה. אבל האמא
אמרה לי :״אני לא רוצה לשמוע ממך
כלום ! תסתלק מפה ותעזוב כבר את הבית
שלי !״

״היא התחילה
להשתולל״
י י איזה שהוא מקום הילדה הזאר
— טבלה מההורים שדה. רציתי לעזור׳׳
לה, אבל לא ידעתי איך. ההורים שילה
הגבילו אותה מאוד ׳והייתי צריך להיפגש
אייתה במחתרת. כשליאור היתד. באה אלי,
היא היתה מספרת לי על החיכוכים והוויכוחים
שיש לה כל הזמן עם אמה •שלה.
רציתי לצאת עם הבחורה הזאת בצורה
רצינית, אבל בגלל ההתנגדות של האמא
ידעתי ששום דבר טוב לא יצא ׳מזה.
לבסוף החלטתי שאני צריך למצוא דרך
להתקרב ׳לאימא .׳שברתי לי יאת הראש
למצוא שיטה להתיידד איתר .,עד שבוקר
אחד החלטתי לבדוק את הדופק.
לבשתי בגדים ישנים, שלא יזהו אותי,
ונסעתי באופנוע לביית של ליאור. בכים
לקחתי איתי תחבושת, כדי לכסות את הקרחת
׳שעשיתי באותה תקופה. החנתי את
האופנוע במרחק מאה מטרים מהבית והתקרבתי
ברגל.
ראייתי את האמא עומדת בחצר ומדברת
עם שכנה. הקפתי את הבית מסביב, ומבלי
שמישהו ירגיש, נכנסתי פנימה דרך הדלת
האחורית של המיטבח. האמת היא
שלא ידעתי בדיוק מה אני הולך לעשות.
שמעתי שיש מישהו בקומה למעלה, והבנתי
׳׳שזאת העוזרת שמנקה את הבית.
פי׳תאום ראיתי דלת שמובילה למרתף.
פתחתי אותה וירדתי למטה.
במרתף קשרתי את התחבושת מסביב
לראש. על השולחן שם ראייתי ניירות וטושים.
אז יבא לי הרעיון. לקחתי נייר
וכתבתי עליו באותיות גדולות :״אחד
מילה יותר מידי ויתמותי, איפה הכספת ז״
כתבתי בכוונה בכתב משונה ובעברית
משובשת, כדי שלא יצליחו לזהות אותי.
התכוונתי לעלות ׳למעלה, להפחיד קצת את
העוזרת ולברוח מיד. את הפתק חשבתי
ליאור זזשין בת ה־ 17 סיפרה שהיא היתה ידידה
להשאיר, כדי שיבינו אחר כך שזה היה
טובה של אדי. לדבריה, לא היה לה מושג על
ניסיון שוד, ושהעוזרת הצליחה להבריח
רגשותיו אליה. על כך שהוא אשר פרץ לביתה׳ נודע לה אחרי שעצרו אותו.
אותי. ל תחת
הפתק, על הדברים את כתבתי
שלה.
הייתי אומר לה שהשו׳דד מתנצל זה. פיתאיום נכנם לחדר יקצין, וצעק על
החוקרים לימה הם נותנים לי לכתוב בעט
הגיד אותם בעל-יפד, לעוזרת, כי חישבתי ומבטיח שזה ׳לא ייקרה יותיר.
שהיא פיליפינית ושהיא לא מבינה עבאני
מאמין שאימא של ׳ליאור היתד. ולא בטוש, כמו שזה היה באמת. הם ניתנו
רית. רק אחר־כך התברר לי שהיא בכלל
מעוניינת לשימוע את הסיפור הזה, ואולי לי טוש וכתבתי את יזה פעם נוספת.
ישראלית.
לבסוף הודיתי שאני עשיתי את זה
!תוך כדי השיחה אייתי היא היתד ,׳מכירה
התעכבתי במרתף שתיים שלוש דקות אותי יותר מקרוב. רציתי לגלות לה את והלכתי עם השוטרים לבית של ליאור.
זאז עליתי למעלה. ראייתי את העוזרת עצמי, להתיידד איתה ולתת לה להבין שם שיחזרתי את כל המעשה. היום אני
מנקה את הכיור בחדר־האמבטיה. התקרב שהיא בכלל לא הכירה מי אני באמת. מצטער על הכל. אני מקווה שיאמינו לי
אחר־בך הייתי מנסה להשלים בינה ילבין שעשיתי את זד, רק בגלל הרגשות שיהיו
תי אליה בשקט מאחור, סתמתי לה את
הפה עם יד אחת ועם היד השניה חיבקתי ליאור. חשיבתי על כל העניין הזה מפני לי לליאור. ולא בגלל שרציתי לקחת
משהיו. אני אפילו לא יודע אם יש שם
אותה והצמדתי אותה אלי. היא התחילה ׳שלא מצאתי שום דרך אחרת.
בכלל כספת.
לפרפר ולהשתולל. פחדתי שתיפצע. בעל הצטערתי תיכף
אחרי שזה קרה
עד כאן סיפורו של אדי בודו.
אמבטיה, ולכן הרמתי אותה וגררתי אותה את מאוד
׳שהפחדתי הבנתי מאוד. כך לפני שהכיר את ליאור היתד, לאדי חבלחדר־השינה.
שם היפלתי אותה עם הפנים
על המיטה ושכבתי עלייה מאחור. תוך העוזרת, וחשבתי שזה לא מגיע לה, כי רה צמודה. כיום הוא חזר אליה והם מתכדי
כך הרגשתי שהיא נורא מפחדת ו היא לא שייכת בכלל לסיפור. חיכיתי גוררים בצוותא בדירה שכורה בהרצליה.
לחשתי לה :״׳שקט, יהיה בסדר.״ ואז שליאור תספר לי על מה שקרה, אבל
ליאור עצמה, שאביה הפרופסור הוא
קפצתי מעליה. ירדתי בזינוק את כל ה היא לא מצאה בכלל לנכון להזכיר את זה. מרצה בפקולטה להנדסה מכנית באוניבר מדרגות
וברחתי מהבית דרך דלת הכניסה איני בעצמי לא הייתי• יכול לשאול על סיטת תל־אביב, שמעה שאדי הוא השודד
הראשית. בדרך יעוד הספקתי לשמוע את הפרשה, כי זר, היה נראה חשוד. בגלל שפרץ לביתה רק אחרי מעצרו. עד היום
זה הצטערתי עוד יותיר. ככה כל העניין היא עדיין המומה ומסרבת להאמין .״אני
הצעקות שיל העוזרת. עליתי על האופנוע
נשכח והמשכתי לחיות כרגיל, עד ש־ לא רוצה להסתמך על מה שאחרים מספונסעתי
משם במהירות.
המישטרה באה ועצרה אותי.
רים לי,״ אמרה .״רק אחרי שאני אשמע
חקרו אותי במישטרת הרצליה. החוק את זה מאדי, אאמין. אבל היום אסור לו
רים לא אמדו לי בהתחלה במה אני חשוד. להיפגש איתה.
הם רק נתנו לי נייר ועט וביקשו ממני
״אדי הוא ידיד סוב שלי. היחסים בינילהתחיל
׳לכתוב. שאלתי אותם :״ימה נו נותקו לפיני במיה חודשים. כשהזמינו
*¥שיתי את כל זה מתוך כוונה, ש -לכתוב?״ והם אמרו לי :״׳תכתוב מיה ש אותי למישטרה סיפרתי להם את הכל.
? כאשר ליאור תספר לי על מה שקרה, אתה רוצה. אתה יכול לכתוב את תולדות אמרתי לחוקרים שלא היד, לי מושג מכיל
חייך או להעתיק מהעיתון.״
זה. אף פעם גם לא ידעתי שלאדי יש
אני אחכה עוד כמה ימים, ואז אבוא לדבר
אחרי שכתבתי במשך חצי שעה הם כאלה רגשות אלי. ראיתי בו ידייך קרוב,
עם אמא שלה. תיכננתי להגיד ל .1ש אמרו
לי :״תכתוב, אחד מילה יותר מיידי אבל זה. הכל. אני מאוד מצטערת על
ביררתי מי עשה את זה ושהוא ׳מצטער
ותמותי, איפה הכספת ד״ כתבתי גם את מה שקרה לו. חבל לי עליז.״
מאוד, כי הוא לא ידע שאני קרוב לילדה

חבת הזוהרת

״כאלה
רגשות...״

1111

נו 1

/ 1111.1.111

איפה הכספת?״ את ראשו עטף בתחבושת.

מזו

החינוך והתרבות
להכשרת עובדי הוראה

החלה ההרשמה
במוסדות להכ שרת עובדי הוראה
לשנת־הליכוודים תשכנ״ב
במסגרת המאמצים הנעשים על-ידי משרד החינוך והתרבות להעלאת
רמתם של עובדי ההוראה והחינוך יחולו שינויים בהליכי הרשמתם
וקליטתם של המועמדים לקבלה במוסדות להפשרת מורים וגננות
לקראת שנת־הלימודים הבאה (תשמ״ב).
לידיעתם של תלמידי כיתות י״ב, בוגרי מוסדות על־יסודיים לסוגיהם,
מנהלים, יועצים, מחנכי כיתות י״ב, מוסדות הכוון וייעוץ, יוצאי
צבא, בעלי נתונים וכישורים מתאימים לתפקידי חינוך והוראה, אנו
מביאים בזה את עיקריה של המדיניות החדשה ונוהלי ההרשמה
החדשים :

נוהלי ההרשמה

המוסדות להכשרת מורים וגננות יקלטו בשנת-הלימודים תשמ״ב
מכסות מוגבלותומועדפות של לומדי הוראה — כוללת
ומקצועית — בהתאם לתכנון ארצי מקיף.
כל מועמד ללימודי הוראה במוסד להכשרת מורים וגננות יהיה
חייב לעמוד בהליכי מיון וריאיון אישי, כפי שנקבעו בהנחיות
המחלקה להכשרת עובדי הוראה, ובמבחן מיון ארצי, שינוהל
על־ידי מרכז הזימונים הבין־אוניברסיטאי.
לא יתקבל למוסד להכשרת מו״ג מועמד, שנכשל במבחן המיון הארצי.
מי שעמד במבחן המיון הארצי יוכל להידחות על-ידי המוסד
להכשרת מו״ג, אם לא עמד בהליכי הקבלה הנהוגים בו. .
תקופת ההרשמה למוסדות להכשרת מו״ג תוגבל לחודשי דצמבר
— 80 יולי 1981 בלבד. לאחר מועד זה לאיתקבלו
תלמידים חדש ים .
נרשם במוסד להכשרת מו׳׳ג, שאושר על-ידי המוסד להגשה למבחן
המיון הארצי יחוייב לשלם 50 שקלים למימון הוצאות הבחינה
וסכום זה לא יוחזר בין שתאושר סופית קבלתו למוסד או תיפסל
מועמדותו.

ב מ דינ ה
(המשך מעמוד )29
האחרונים נשפט סרבן־השירות־בשטחים,
גדי אלגזי, לפני קציך
שיפוט בכיר. בכל הפעמים יצא
חייב וישב בכלא תקופות שונות
שבין תישעה ו־ 21 יום. בשבוע שעבר
נפתח מישפטו הראשון לפני
בית־דין־צבאי בהרכב שלושה שופטים.
פסק־הדין ינתן בשבוע הבא.
אלגזי נמנה על קבוצה של 27
תלמידי־תיכון שלפני גיוסם לצ־ה״ל
חתמו על הצהרה פומבית בי
.יסרבו לשרת בשטחים (העולם הזה
.)2338 שניים מסרבני הקבוצה ה זאת
— דני אמיר וגיא פילבסקי
— גוייסו לצד,״ל, סירבו לשרת
בשטחים, ישבו בכלא הצבאי תקופות
שונות — ץ ואינם משרתים
עוד בצה״ל. אלגזי מתעקש להמשיך
בשירותו.
לירות כסניגור. במהלך ישיבת
בית־הדין הצבאי ב־ 25 בדצמבר
הישרה אב־בית־הדין, סגן־אלוף
צבי גורפינקל, אווירה נוחה. על
הנאשם הגן מרצה לסוציולוגיה

לופי דברים משעשעים :
א לגזי: קראתי שיש כיבוש ליברלי.
קראתי שמפוצצים בתים,
שמגרשים ומגלים, קראתי על הפגנות
תלמידים. נוצרה סתירה בין
הדיבור על הכיבוש המיטיב לבין
המציאות. בין השאר קראתי מה
שכתב ס. יזהר עוד בספטמבר
...1967
הדירה (התובע) :אני מתנגד.
הנאשם יכול לדבר בשמו בלבד !
א ל מי: דבריו של ס׳ יזהר,
במו ציטוטים נוספים שאביא, חרתו
את רישומם עלי, וגיבשו את
השקפתי.
חדיר,ה: אם הוא רוצה, שיביא
את ם. יזהר לכאן.
גורפינגל (אב־בית־הדין) :ואם
הוא יצטט את קארל מארכס, מה
יעשה? אותו הרי לא יוכל להביא

התובע חקר את אלגזי בחקירה
הנגדית, כשהוא מנסה לברר עד
כמה ירחיק הנאשם בהישמעות ל־צו־המצפון

מבחני מיון

מבחן המיון הארצי (בהיקף של כשתי שעות) יתקיים במרכזי
בדיקה שונים לפי הזימון שייעשה על-ידי המוסד להכשרת מו׳׳ג
באחד הימים של שני המועדים הבאים :
מועדא בכל אחד מימי 1׳ ,ג׳ ,ד׳ ,ה׳ — ח׳ גניסו ה׳ תשמ״א (12—6
באפריל ; )1981
מועדב׳ — בכל אחד מימי י״ח, ב׳ ,ב״א בתמוז ה׳ תשמ״א ( 23—20 ביולי
.)1981

מוצע לכל המתכוונים ללמוד במוסדות להכשרת מו״ג בתשמ״ב
שלא לאחר את הרשמתם ולגשת כבר במועד א׳ למבחן המיון
הארצי. כאמור, העמידה במבחן זה היא תנאי הכרחי לקבלה.

בירורים נוספים
הבהרות ובירורים נוספים אפשר לקבל בכל אחד מהמוסדות להכשרת מו״ג ובמחלקה
להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך והתרבות, ירושלים המלך דוד ,8טל 238211 .־,02
מיקוד — .91911

י מוטדון

ד רו שי ם

לחרבות חדשה

רח׳ ד .5 0,תל־אביב
לי׳ 297263

פקיד
או פקידה
טלפוניסט/ית

יום שלישי ד!*6.1.81

יוקרן הסרט הקובני

״לו סיה״

^ת״ח בן הודה 58ל^383933 :

המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב. התוכניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

להתקשר לחנה
טל 03*232262 .

סרבן אלגזי
למצפון יש קוו אדום
מאוניברסיטת תל־אביב, הד״ר לאון
שלף. התובע היד, סרן שלום חדי־דה•
במהלך
המישפט חקר הסניגור
את מפקדו של אלגזי בטירונות
כיצד מסביר צה״ל לחייליו, מהי
פקודה בלתי״חוקית:
שלף: זכור לד מיקרה שבו
הרצית לפני הטירונים על פקודות
בלתי-חוקיות?
׳העד: נושא ההרצאה היה חובותיו
וזכויותיו של חייל. בהרצאה
לטירונים ציינתי שיש לבצע גם
פקודות בלתי־חוקיות.
שלף: דיברת על פקודות בל*
תי־חוקיות בעליל?
העד: לא הזכרתי זאת, וגדי
העיר לי על כך. אמרתי לו שאסביר
לו את הנושא מאוחר יותר.
לא הסברתי לחיילים את נושא
הפקודות הבלתי־חוקיות בעליל,
היות שחששתי שיפרשו זאת לא־נכון,
כיוון שהם רק זמן קצר בצבא.
לאחר טקס־ההשבעה של ה טירונים
על המצדה, כשירדנו מההר,
לקחתי את גדי לשיחה והסברתי
לו איזו פקודה עליו לבצע
ואיזו לא.
שלף: האם חיילים נוספים היו
נוכחים בשיחה?
העד: לא, רק גדי השתתף בשיחה.
שלף:
ספר על ניסיון שעשינו
עם אהד החיילים לפני המישפט.
העד׳ :י ש בנו בחדר. הסניגור,
אני, וטוראי ממחלקתו של גדי.
נתתי לחייל פקודה לירות בסני־גור,
ושאלתי אותו אם היה מבצע
פקודה כזאת• הטוראי ענה שהיה
מבצע פקודה כזו. אולם אני אינני
סבור שאילו הייתי נותן לו נשק
ביד, היה מבצע אותה.

ס. יזהר וקארל מארכס.

במהלך המישפט לא חסרו גם חי־

ח די ד ה: אתה מדבר על מצפון
שמנע ממך, כביכול, לשרת בשטחים.

למי: המצפון שלי נוגע לכל
מיני דברים, אבל כאן עסקנו בעניין
השטחים.
ח די ד ה: אם תצטרך לשרת בגליל,
מקום שיש בו רוב ערבי,
לא יהיו לך בעיות?
אלמי: בהחלט לא. אני רואה
בערבים בגליל אזרחים שווי־זכו־יות.

די ד ה: אמרת שכאשר מפ
רידים
בין מצפון ופוליטיקה קורים
דברים איומים. האם אותו
מצפון לא יביאך למחשבה שעצם
שירותך בצבא מנוגד למצפון?
אלמי: אם נרחיב זאת, נגיע
למסקנות אבסורדיות. לכן נדרשתי
לקביעת קו אדום. אני רואה
עצמי מחוייב לשרת בצבא כאזרח
המדינה.
זז רמטכ ״ ל עו ל,כ. במהלך ה־מישפט
הובאו עדויות לכך שמישהו
בצה״ל החליט כי יש להאבק
בתקיפות בסרבנות השירות בשטחים.
היו
אלה שני מיסמכים: מיכתב
שנשלח ממזכירת הרמטכ״ל, רב־אלוף
רפאל איתן, אל ראש אכ״א,
ובו הנחיות לעקוב אחר גיוסם של
גדי אלגזי ואורון אדר (הנמנה גם
הוא עם קבוצת ה־ )27 בלי להתחשב
בכתוב במיכתב הסרבנות,
ואם יתעוררו בעיות — להעמידם
לדין.
מיסמך נוסף: אחרי פנייתו של
אלגזי לאפשר לו לעבור קורם-
חובשים בתחום הקו הירוק, השיב
על פנייה זו הגורם ד,מוסמר לכך :
״הנ״ל סרבן שירות בשטחים. מוס מר
למיקצועות טנקים. אין לה תיר
העברתו לחיל-רפואה, מאחר
שבמיקרה זה ייווצר תקדים.׳,
ה עו ל ם הז ה

2261

מה התרחש במוחה המיסתווי שר שלומית?

ב רי ח ה
ה חו סווו

במישפחת אביגדורי בחיפה עוררה
הידיעה רגישות מייוחדת. לפני שנה
ירה הסב, יוסף ברניצקי, בנכדו, עופר,
שהיה ילד אוטיסטי, והתאבד לאחר מכן.
בעוד שבועיים תעלה המישפחה לבית־הקברות
למצבת הזיכרון. דרך מצבה זו
התוודע הציבור לבעיית גידול הילד זד
אוטיסטי. עופר גדל בחיק מישפחתו האוהבת.
הוריו ידעו שילדים כמוהו מגיעים
לבתי־חולים פסיכיאטרים או למוסדות ל ילדים
מפגרים. עתיד כזה לא היה מוכן
הסב, יוסף, לייעד לנכדו.
אין הבדל בין הילדים במוסדות לבין
הילדים שהוריהם החליטו לגדלם בביתם.
הם כולם אותם ילדים אוטיסטים שהוריהם
זועקים להדרכה ולעידוד.
הטרגדיה במישפחת אביגדורי אכן יצרה
פתיחות רבה לבעיותיהם של אלף הילדים
האוטיסטים במדינה. היום, הם קרובים

להגשמת החלום שבו השקיע יוסף בר־ניצקי,
סבו של עופר, את כל מירצו.
ברמות־מנשה יקום כפר־לילדים אוטיס-
טיים. הוריו של עופר המשיכו להיות
פעילים באגודה־למען-הילדים־האוטיסטים,
וליאורה, אימו של עופר, עוזרת באיסוף
התרומות למען הכפר.
לדעת לאהוב

מבט של געגועים

החולים המטיילים מחוץ למחלקות. נוהגים
לבוא לשער בית־החולים. משם הס יכולים
להביט אל החופש — צורך הנובע מהשהות הממושכת שלהם במוסד הסגור;

נחנו תמיד עומדים ליד שער
1 בית־החולים,״ הסביר הבחור הצעיר
ממחלקה ב׳ באיתנים ,״אחרי הרבה
שנים במקום, יש לנו משיכה מייוחדת
לעמוד פה, להביט החוצה — אל החופש.״
לילדים
אוטיסטים יש נטיח לברוח, זאת
יודעים המטפלים בהם. הם שומעים רעשים,
מריחים ריחות אשר גורמים להם
להתרחק מהדבר שמטריד אותם.
״השער והגדר הגבוהה, המקיפה את
ביתני המחלקות של ביודהחולים, לא
נועדו למנוע בריחה״ ,מסביר יצחק גולדשטיין,
המנהל האדמיניסטרטיבי במקום,
״הם הוקמו אך ורק בשל מניעת חדירות
מחבלים לאיזור.״
בבית־החולים הפסיכיאטרי *איתנים יש
שלוש מחלקות, אחת מהן היא מחלקה
סגורה. רק בה שוהים החולים בתוך מיבנה
נעול. כל החולים מהמחלקות האחרות
רשאים להסתובב חופשיים בשטח
בית־החולים. ד,ם לא בורחים, כי הם
מבינים שעליהם לקבל טיפול.

״הוי; צדיך>
עברוח מכאן!״

* *1מוד למחלקה הסגורה שוכנת מוד
לקת־האוטיסטים. גם היא סגורה, אולם
רק כדי להגן על עשרים הבוגרים
האוטיסטים שבה. דק בלווי מדריד הם
יכולים לצאת ממנה, כדי להנות מהמרחבים
הפתוחים שלהם הם זקוקים כמו
כל אדם.
הם הגיעו ממוסדות פסיכיאטרים אשר
נאלצו לפלוט אותם כשהגיעו לגיל .14
היום, האוטיסט המבוגר ביותר באיתנים
הגיע לגיל .19 בעוד מיספר שנים, כש־ייווצר
פער גילאים ביניהם, יאלצו הבוגרים
לצאת שוב לתחנה הבאה.
תשומודלב הציבור הופנתה השבוע
שוב לבעיית הילד האוטיסטי במדינה.
ביום א׳ בשעה 16.30 התקבלה הודעה
במישטרת בית־שמש: נערה ממחלקת־האוטיסטים
באיתנים נעלמה. באותו היום
עסקו בפירוק ותיקון דלת המחלקה,
ובשעה ,15 כשהתחלף צוות המטפלים
במחלקה, הסתבר ששלומית נעלמה• .
אד כשנואשו המטפלים מהחיפוש ב־

כוחות עצמם בשטח בית־החולים, הוזעקה
המישטרה. הם הסתייעו בכלב גישוש
וברמקולים, אולם שלומית לא נמצאה.
עם רדת החשיכה נמסרה הודעה למיש־פחתה,
ואביה מיהר לבית־החולים.
למחרת פורסמה הידיעה בכלי התקשורת׳
כדי שאזרחים יוכלו לסייע בזיהוי
הנערה. המדריך, פדרו רכנין, שנלווה
לאב ולצוות השוטרים בחיפוש, חש חרדה
לגורל הילדה ככל שחלפו השעות.
״אם שלומית היתה בשטח בית־החולים
היא היתד. צועקת ומתדפקת על דלתות.״
גרס פדרו .״למרות הקושי בחיפוש, בתוך
צמחיה סבוכה סביב המחלוקת ב-
בית־החולים, יש לי הרגשה שהנערה
התרחקה ויצאה מאיתנים.״ על-כן היה
מוצדק להתייחם במלוא הרצינות לכל
קריאת טלפון.
ביום שני בשעת ערב התקבלה הודעה
חדשה: ילדה נוספת, בת שמונה, ממחלקת-
הילדים נעלמה. מחלקה זו מרוחקת כקילומטר
מבית־החולים איתנים.
העובדים הנרגשים יצאו מיד בליווי
שוטרים לכביש המוביל אל מחלקת־היל-
דים. בדרך פגשו בנערות שטיילו לאורך
הכביש. אחד מהעובדים שאל אותן אם הן
פגשו בילדה תועה. תגובתן המיידית היתד: .
״הוי, צריך לברוח מכאן!״
הילדה בת השמונה נמצאה, אולם תגובת
הנערות הבהירה לצוות העוסק בחיפוש
אחר שלומית שיש להסביר לציבור מהו
המראה של שלומית, תגובותיה והאופן
שבו ינהגו כשייפגשו בה. ההנחה היתה
שיש להבהיר לציבור שאל לו לחשוש
ולהסתייג מהנערה. אביה, שסרב עד לאותו
רגע להתיר את פירסום תמונת בתו, הבין
שהציבור זקוק למידע זה לשם זיהוייה
וגם כדי שלא יחשוש מהמושג ילדה אוטיסטית.
אחרי
שיחה טלפונית עם אשתו ועם
הסבתא הדואגות בביתם שבחיפה הם התירו
לפרסם את התמונה. למוקד באיתניס הגיעו
הודעות מרמלה, עין־כרם, גילה, אשדוד
ואף מאשקלון. כל הודעה עוררה את ה תקווה
שאכן יזכה האב לחבק את בתו
ושהדרמה תגיע לסיומה. ליד קו הטלפון
באיתניס נוכחו להבין שהציבור ער ועוקב
אחר מהלך החיפושים מתוך כוונה כנה
לעזור.

המדרי ו

פדרו, בעל החזות הנעימה,
דואג לגורלה
של תלמידתו שלומית. לדעתו ,״סיפור
הילדה הזאת יעזור לשאר האוטיסטים״.

?* אם שלומית רצתה לברוח אל הי
י חופש, כפי שמפרשים את העלמה
החולים האחרים באיתנימז אולי הרעש
בזמן תיקון הדלת במחלקה גרם לה לברוח ז
במחלקה האוטיסטית לא מקבלים הילדים
טיפול רפואי, היא נועדה להחזיק אותם
פיסית במוסד מחוץ לבית. זוהי מיסגרת
שנועדה להגן עליהם.
צוות העובדים המסורים שמשגיח עליהם
מורכב מאנשים שניחנו ברגש אהבה ולאו
דווקא בתעודות המעידות על רקע מיק-
צועי. בטיפול היומיומי באוטיסטים מנחים
אותם רופא ויועץ פסיכולוגי.
שלומית הגיעה לאיתנים, כמו שאר חב ריה
במחלקה, ממוסדות שנועדו לילדים
צעירים. כשמלאו לה 14 שנים נאלצו
הוריה להעבירה לאיתנים. רק שם היתד.
מחלקה שפתחה שעריה לילדים אוטיסטים
בגילה. קרוב לארבע שנים היא שוהה ב-
איתנים ולעיתים־קרובות הגיעה סבתה
לבקרה במקום.
אביה של שלומית נלווה לצוות העוסק
בחיפושים, ובלילות הוא לן בבית־החולים.
כשהוא ימצא את בתו, הוא אומר ,״אקח
אותה מיד חזרה הביתה.״ בביורהחולים
יודעים שמקומה הוא במחלקת האוטיסטים
ומקווים שהמנגינות שאותן נעים לה
לשמוע יחזירו אותה אליהם.

גילה רזין

1 1י 1||! 11 תלמידי כיתה י״א מבית־הספר אורט בירושלים בזמן חיפוש בוואדי שו־ו
ו 1111 אבה. בחיפושים אחרי שלומית השתתפו שוטרים, אנשי המישמר־האזרחי.
חיילי מישמר־הגבול ותלמידי בתי־ספר תיכוניים בירושלים, רמלה, אשדוד ואשקלון.

מאת יגאל לביב

הכלכלית החדשה

ל ב חי רו ת!
לאחר ישיבת הממשלה הראשונה, שבה
התווה שר-האוצר, יגאל הורביץ,
את תוכניתו, ותגובת הרמטכ״ל על הקיצוצים
בתקציב הביטחון, הגיב ראש־הממשלה,
מנחם בגין, כי הצעת האוצר
היא פגיעה חמורה ביותר בביטחון.
עברו עשרה ימים והוא אימץ את ה תוכנית
הפוגעת בביטחון ללא־היסוס.
במשך עשרת ימים אלה פורסם ברחבי
העולם כי תקציב הביטחון מקוצץ ברבע
וכי אלפי עובדים ייפלטו מהתעשיות-
הצבאיות. כן פורסם כי יינקטו צעדים
חריפים נגד הציבור, וההסתדרות כבר
הכינה עצמה למהלומות נגד•
כיום ברור כי כלום לא יקרה, וכל
הפירסומים הם שקר אחד גדול. תקציב
הביטחון לא די שלא יקוצץ, אלא שאושר
אותו תקציב כמו השנה ועוד

פלציה, שנגרמה במידה רבה על־ידי ה ממשלה,
תיבלם.
לתוכנית יש גם תשובה לבעיית הזרמת
הכספים על-ידי הממשלה למשק למימון
פעולותיה. היא מניחה כי על-ידי יצירת
תוכניות חיסכון מושכות במיוחד בבנקים,
יספגרו הבנקים חלק ניכר מן
הכספים. חלק אחר יופנה לרכישות מוצרי
יבוא ומטבע זר. זאת כיוון שהממשלה
תשמור על השער הקיים של השקל
לעומת הדולר, ומכיוון שתהיה אינפלציה
של מאה אחוזים לפחות לשנה, הרי
שריאלית יירד מחיר המט״ח לעומת
השקל. זה יגרום להוזלה ניכרת של מוצרי
היבוא והגברה ניכרת של היבוא.
לשם כך יהיה על האוצר למכור כמויות
גדולות של מטבע זר לציבור למימון
היבוא, ובכך לדלדל את רזרוות המטבע

הישראלי אטקס מעורב בחובות
סרטים של 110 מיליון דולר
נשיא חברת הסרטים האמריקאית ״פילמווי״ ,רפי אטקס, הודח מתפקידו,
והבנקים השתלטו על החברה, שחובותיה נאמדים ב 110-מיליון דולר. חלק ניכר
מן החובות ייפדה עם מכירת חברת־ביטוח השייכת ל״פילמהי״ ,במחיר שינוע
בין 40ל־ 75 מיליון דולר.
אטקס הוא אחד הישראלים שהגיעו לעמדות בכירות בתעשיות הסרטים, והיה
סגן נשיא בכיר של ״יוניברסל״ (ישראלים אחרים הם דוד מטלון, נשיא ״קולומביה
אירופה״ ,חיים אשל נשיא הפקות הסרטים של ״פברז׳ה״ וגבריאלה סיטון
החשבית של ״קולומביה ארצות הברית״).
לפני כמה שנים פרש מניהול ״פילמווי״ בעל המניות העיקרי שלה, טמואל
ארקוף. הוא עשה כספים בסרטים זולים, שעלו עד רבע מיליון דולר, בחברה
אחרת שלו בשם ״אמריקן אינטרניונל פיקצ׳ר״• לפני כמה שנים אוחדו החברה
של ארקוף עם ״פילמווי״ ,שעסקה בעיקר בהפקות טלוויזיה ועיסקי ביטוח.
לאחר המיזוג פרש ארקוף, והאיש הקובע היה ריצ׳ארז־ בלוך מ״יוניברסל״,
ששלטה למעשה ב״פילמווי״ .בלוך מסר את נשיאות ״פילמווי״ לישראלי רפי
א טקס וסגנו הבכיר ג׳ף יאנג. אטקס הפך את החברה לפעילה בהפקות יקרות
ויוקרתיות של סרטים כמו של מילוש פורמן. בשנה האחרונה הסכימה החברה
לממן את סירטו של דינו דה לורנטיס ,״ראגטיים״ ,בהשקעה של 25 מיליון
דולר, סרט של בריא ו דה פלמה עם ג׳ון טרבולטה ואת סירטו של הבמאי
רומן פולנסקי והמפיק ארנון מילצץ ״הפירט״.
לפני כמה שבועות פרץ סיכסוך חמור בין אטקס לבלוך. גירסה אחת אומרת
כי בלוך רגז על שסגנו של אטקס, יאנג, חתם בתואר בכיר מתוארו בחברה ופיטרו.
הדבר הביא לאיום התפטרות של אטקס, שהתקבל מייד. גירסה אחרת אומרת
כי אטקס ניסה להשתלט על החברה יחד עם ארנון מילצ׳ן. מילצ׳ן עצמו מכחיש
זאת בכל תוקף, אולם אישר כי שוחח עם בלוד על נסיון רכישת חלק נכבד בחברה.
מכל מקום, אטאקס הודח, והבנקים, בעיקר ״צ׳ייס מנהטן״ ,לקחו את החברה
לידיהם ונתנו לה המשך פעילות עד פברואר. ארנון מילצ׳ן אמר כי הפקת סירטו
״הפירט״ לא תיפגע וכי הוציא את הסרט ממיסגרת החוזים של ״פילמווי״.

יתבעז הדחת
משה שניצר

שרים דויד לוי והורכיץ
הכל אחיזת־עיניים
הובטח בעל״פי לרמטכ״ל בי יקבל עוד
חצי מיליארד שקל הגדלה. לא תהיינה
שום התייקרויות, ואפילו שר־האנרגיה,
חולה העלאות מחירי הדלק, השביר
פיתאום, כי למרות העלאת מחירי הדלק
עתה לא צריך לייקר את המחירים
בישראל. האוצר הודיע על חזרה לסובסידיות
של מוצרי יסוד, על אי־העלאת
אף מחיר של מוצר או שרות ממשלתי,
על ביטול פיחות הלירה לעומת המט״ח
בקצב האינפלציה, כדי לעודד את היצו אנים,
ועידוד היצוא באמצעית תמיכות
ישירות באמצעות המימון.
מה קרה בעשרת הימים הללו שהביאו
למהפך אדיר במדיניות הכלכלית של
הממשלה ן מה קרה שיגאל הורביץ
אימץ את המדיניות הכלכלית של שמ חה
ארליך, שעשה עיסקת חבילה
חד־צדדית של מניעת התייקרויות וספי גת
כספים באמצעות יבוא מסיבי ומכירת
מט״ח לציבור ן
התשובה היא בהסכמתו של השר
דו ד לוי לעמוד בראש מערכת הבחירות
של הליכוד להסתדרות. לוי נפגש
עם בגין לפני הסכמתו, וקיבל מיספר
התחייבויות תמורת הסכמתו. העיקרית
היא הקפאה מוחלטת של ההתייקרויות
ושמירה על רמת האבטלה הקיימת. למען
הביטחון של הליכוד בבחירות הק רובות
נסוג הורביץ מתוכניתו הקודמת.
למען ביטחון הליכוד ולא למען ביטחון
צה״ל שיכנע בגין את הורביץ לשנות
את הצעותיו כליל.
התוכנית החדשה מכוונת לבלום את
האינפלציה הקיימת, הנגרמת על-ידי הגדלת
ההוצאות ומחירן על־ידי הממשלה.
אם הממשלה לא תייקר דבר, הרי בית
לא תתייקר, מניח האוצר כי האינ־

412 9

הזר בידיו. מומחי האוצר סבורים כי
יידרשו לא יותר מעוד 300 מיליון דולר
למימון היבוא הנוסף.
באמצעות תוכניות החיסכון והגברת
היבוא תספוג הממשלה את הכספים
שהיא תזרים בשפע בשנת הבחירות, יעל־ידי
מניעת התייקרויות מטעמה תיבלם
האינפלציה ברמה של ארליך ויובטח
ניצחון לליכוד בבחירות.
מבחינת המשק הלאומי התוכנית היא
הרת־אסון. היא לא נותנת שום תשובה
ליצואנים. אין כרגע שום תוכנית אופרטיבית
לפיצוי היצוא, לאחר שהפיצוי
הקיים של פיחות השקל יחדל מהת־קיים.
הממשלה הודיעה על תמיכות
ישירות באמצעות מימון, אולם בפועל
כבר הודיעה על הקטנת התמיכות ביצוא
התעשייתי הכולל במיליארד שקלים ועל
קיצוץ מסיבי במימון היהלומנים. הממשלה
יכולה, כמובן, לחזור לשיטות המערך
של שערים שונים למט״ח לעידוד
היצוא, ולזנוח בכך לחלוטין את מדיניותה
הקודמת. אלא שאז ישאלו לשם
מה היה צורך בכל התרגיל של התוכנית
הליברלית, שהרסה את המשק ובלמה
את גידולו בשלוש השנים האחרונות ז
באין תמריץ ליצוא הוא יקפא ע£
שמריו ועימו המשק כולו. מובטחת עוד
שנה של חוסר-צמיחה ובה ירידה מובטחת
של הרזרוות במטבע זר. במחיר
הקפאת הצמיחה והיצוא ודלדול הרזר־וות
רוצה הממשלה להקפיא את האינפלציה
כדי לזכות בבחירות. האם הדבר
אפשרי !
יש ספקות חמורים גם בכך. הממשלה
לא מביאה בחשבון כמה אלמנטים שעי קרם
כמות הכסף שבידי הציבור.
בלימת ההתייקרויות והאטת עליית

באסיפה הכללית של היהלומנים, ה מתקיימת
השבוע, יתבעו יהלומנים את
הדחת הנשיאות הקיימת, בראשותו של
משה שניצר. התביעה היא על רקע
החמרת תנאי המימון הבנקאי ליהלו־מנים,
הפוגעת בהם דווקא בתקופה שבה
שורר מזה שנתיים משבר חמור בענף
בעולם.
טענת המתנגדים לשניצר היא כי הוא
מגן רק על יהלומנים גדולים, ושאינו
שם־לב לכך שמדיניות הממשלה הורסת
את הבינוניים והקטנים. יש כעשרה יה לומנים
הנהנים משני שליש של המימון
הבנקאי, ובגלל הכמויות האדירות של
כסף שהם מקבלים סובל הענף כולו.
כדוגמה מצביעים על קבוצת היהלומן
.גן-ציון פוזיילוב, החייבת עתה לבנקים
כ־ 80 מיליון דולר, כשהחוב גדל
מדי חודש ביותר מאחוז.
קבוצת היהלומנים הגדולים שולטת
גם בנשיאות בורסת־היהלומים.
המדד תגרום לבריחה משמעותית מהשקעות
בצמודים. מדובר בכמויות כסף
אדירות, השקולות כנגד כמה תקציבי
מדינה. האלטרנטיבה שמציעה הממשלה
הן תוכניות חיסכון בבנקים. אלה לא
יכולות להיות תחליף לצמודים הנוחים
לבעלי הון שחור.
גם הקפאת ייסוף המט״ח לעומת ה שקל
יכולה להביא לבריחה המונית
מהשקעות במט״ח. חלק מבעלי ההון
השחור ינצלו, כמובן, את המחיר הזול
של מט״ח כדי לרכוש מטבע זר ולהוציאו
מחוץ לגבולות המדינה, תוך דלדול
הרזרוות של המדינה. אולם חלק ניכר
מבעלי השקעות במטבע זר וצמודים יח פש
מה לעשות עם הכספים שבידיו.
כמויות אדירות אלה של מזומנים
יזרמו בחלקן לרכישת מוצרי צריכה
מסוגים שונים, מדירות ומיגרשים ועד
מקררים ומכוניות. הכמויות האדירות של
כסף שיוזרמו לשוק הצריכה יגרמו לע״
ליית מחירים גדולה כתוצאה מהביקוש
האדיר, ותיווצר אינפלציה של ביקוש
במקום האינפלציה הקיימת של הוצאות.
כך סביר כי האינפלציה של הביקוש
תגרום, אינפלציה בהיקף דימה לקיימת,
ותוכנית האוצר תיכשל לחלו טין
בגלל חוסר ספיגת כמויות הכסף
החופשי שבידי הציבור•

״עמידר מעכבת מסירת

12.8אלו דירות ויסות
בידי חברת ״עמידר״ 12.8אלף דירות
ריקות, בגודל של 32 מטר, שאותן ניתן
לשפץ בהשקעה זולה ולמכרן בזול ל-
חסרי-דיור. הצעה לאחד שתי דירות
לדירה גדולה אחת, שהועלתה, אינה
מתבצעת למעשה על-ידי החברה. דינים-
וחשבונות כספיים של החברה, שפורסמו
לאחרונה, מראים כי ניתן לפתור
יותר מ־ 6000 בעיות״דיור על־ידי איחוד
הדירות הריקות שבידי החברה.

המניות לפני
גאות אדירה
התוכנית הכלכלית החדשה של האוצר
(ראה ידיעה נפרדת במדור זה) תגרום
לבריחה משוק הצמודים והפת״מים.
המניות תישארנה אפיק השקעות אט-
רקטיוי, שאיאנו מושפע ממדיניות הממשלה,
אלא מכמויות הכסף שבידי
הציבור. הביקושים למניות יביאו לע-
ליות־שערים מסחררות במשך כמה חו דשים,
לפחות עד שתיווצר מחדש ספירלה
אינפלציונית של ביקוש, והמדד
יעלה כתוצאה מכך, ועימו הביקוש ל-
צמודים.
ההשקעה הכדאית והבטוחה ביותר
היא במניות הבנקים, הן בגלל תאריכי
מאזניהם הקרובים והן מכיוון שהממשלה
תעודד תוכניות״חיסכון בבנקים, וכסף
רב יוזרם אליהם. שערי מניות
אלה עלו לאחרונה בקצב של שלושה
עד ארבעה אחוזים ליום, וכספים הועברו
אליהם ממכירות מניות אחרות.
מניות אחרות, הכדאיות לרכישה, הן
של חברות־הביטוח שהיו להן תוצאות
עיסקיות יוצאות מגדר הרגיל בשנה האחרונה.
נראה כי לאחר מכן יבחר ה משקיע
בשערי מניה לפי מחיריהן הנמוכים,
בהנחה המוצדקת כי הכל יעלה.
הקבוצות העיסקיות כמו ״כלל״ ו״דיס־קונט״
,מתכוונות לחלק בונוסים יפים
ביותר לבעלי המניות, ואין ספק כי גם
רכישתן תהיה כדאית.

״גליל״ עושה לנו טוב
מזון׳ מ ל כו ת מכיל כמו׳יות גדולות של חו מצה זרחנית, קלציום, אשלגן וברזל
המ הווי ם יסודו ת בבניו גוף האדם.
הפולנית־מוצר המורכב מ פו לן( אבקת פרחים) ,מזון מלכו ת ודבש.
הפולנית עשירה בפרוטאינים, מינרלים, חומצות ו אנזי מי ם חיוניים לגוף.
אנשי מחקר איבחנו הטבה ניכרת־גופנית ונפשית, באנשים שתפריטס כלל מזון
מלכות ופולנית.
פרטים נוספים אפשר לקבל ממחלקת. ההסברה של מעבדת ״גליל״.
להשיג בשקם, בשופרסל, בסופרמרקטים, בצמחוניות ובחנויות המובחרות.

מזון מלכות * פולנית
ממוצרי מכוורת קיבוץ שמיר

ה עו ל ם הז ה 2261

413

לחיות

מיה קורה

חיי־חסא

אני מכירה כמה וכמה בחורות שדובר רשות-ד,שידור, משה עמירג, הצליח
להקסים אותן. אולי ביגלל אישיותו, אולי ביגלל המעמד שלו ואולי ביגלל הבית שלו
בעין כרם שבק״ק ירושלים. אבל מה שקורה בדרך־כלל הוא, שכעבור כמה שבועות
פג הקסם, והן עוזבות את הקסם, המעמד והבית.
זה לא מה שהתרחש ממש נגד עיניכם בחודשים האחרונים. כי אנה גולדמן
היא חתיכה על אמת. משה עמירב הקסים אותה, והעניין הזה נמשך כמה חודשים.
אנה היא עיתונאית שבדית בת ,28 שהציצה לארץ הקודש ונפגעה. היא מתגוררת
עתה עם עמירב, מבשלת לו, מכבסת לו, לומדת את שפתו באולפן. וכדי להתפרנס,
היא גם שולחת כתבות לרדיו ולטלוויזיה השוודית על ישראל המקסימה.
שאלתי את עמירב מה עם תכלס? והוא התחנן בפני :״תעשי לי טובה, אל
תפתחי עין הרע ואל תדברי על חתונה. אני אוהב לחיות חיי חטא.״

בקן מה ה ! 20ה ש בו עי
יש לי תרוץ טוב מדוע אני מספרת
לכם על החתונה הזו רק שלושה חודשים
אחרי שהיא נערכה. החתונה לא היתד,
כל־כך חשובה כמו מה שקורה עכשיו,
שלושה חודשים אחר־כך.
החתן הוא הארולד ריצ׳מן, מנהל
אחד המלונות המפוארים בתל־אביב, שיש
הרבה צעירות ששמות עליו עין עוד לפני
שהן יודעות שהוא מנהל מלון גדול.
הארולד היה גרוש ארבע פעמים, ויש

בכל בוקר הוא מתייצב בבית־המישפט
ומגן על עבריינים למיניהם, אך בכל
לילה אפשר לראות את העורך־דין השובב
הזה, צכי לידסקי, מבלה במקומות ה פופולריים
בתל־אביב. כשאני רואה את
לידסקי עם אותה בחורה יותר משלוש
פעמים, אני מיד יודעת שיש לו סיפור
רציני איתה.
אני עוד זוכרת אותו עם הדוגמנית-
הדיילת היפהפיה אורנה גלזן י אחרי
שנגמר רומן זה, ראיתי את לידסקי,
הפרוד הניצחי מאשתו, עורכת־הדין נירה
לידסקי, עם כל מיני בחורות, וידעתי
שהבחור פשוט מחפש לו אחת שתחמם
לו את הלב באופן קבוע.
לבסוף הוא מצא אותה. זו היתד. ה־אופנאית
שרה מילר. אך לפני כמה
שבועות פגשתי את שרה די עצובה,
וכששאלתי אותה איפה נמצא ידידי ה
אנה
גודדמן ומשה עמירם
פחד נזעין־הרע

ל שגע את
המעריצות

הרורד ריצ׳מן
המתנה לפעם החמישית
לו מארבעת הנישואים האלה חמישה
ילדים. כולם מתגוררים איתו במלון —
כולם אני מתכוונת לילדים, לא לאקסיות
— בקומה ה־ 20 המשקיפה אל הים.
אחת האורחות שלו במלון היתד, סאנדי,
בלונדית חתיכה, גרושה פלוס שניים,
תיירת מאנגליה. השניים התאהבו, נישאו
בטקס אזרחי, כי הארולד הוא יהודי ו־סאנדי
נוצריה. אחרי שגמרו לחתוך את
העוגה בת שמונה הקומות שהכין השף
של המלון, נסעו לירח־דבש, שהתחיל
בקפריסין והיה צריך להיגמר בארצות-
הברית.
אחרי שבועיים חזר הארולד לבד. הוא
סירב לספר מה קרה עם הגברת ריצ׳מונד
החדשה, וכך היו כל עובדי המלון וכל
המלצריות החתיכות, שחלמו בסתר ליבן
לתפוס את המנהל ברישתן, במתח עצום.
אולי ביגלל המתח הזה לא היה השרות
טיפ טום במלון, כמו שבדרך־כלל.
לפני שבועיים הופיעה לפתע סאנדי.
היו כאלה שנשמו לרווחה והיו כאלה שהצטערו,
אבל שובה של גברת המנהל

היה לעובדה.
עובדה קצרה ביותר. אחרי ארבעה ימים
היא שבה ופרחה לה מהמלון ומהארץ.
אבל כשמתחתנים עם אישה מחו״ל, שיש
לה שם עניינים ועסקים, מה אפשר לעשות?

עוד נשאר לספר על החתיך התורן
של עולם הבידור הישראלי, דודו טופז,
שעדיין לא נכתב? כמעט כלום. אבל
בכל־זאת, לכל אותן שמטורפות אחריו
לפחות כמוני, אני מוכרחה לספר מדי
פעם פרורים של רכילות.
ובכן הגבר היפהפה הזה הגיע בשבוע
שעבר למסיבת יום־הולדת של ידידה

שרה מילר
לא אוהבת בוגדים

אירוסין על תנא>
אתם זוכרים איד ח״כ שמואל פלאטו־־שרון דפק את צכיקה פילן, כשהבטיח
לו כל מיני הבטחות ואחר־כך השאיר אותו עם חוזה ריק מתוכן ועם המון פירסומת
לפלאטו? אז עם צביקה זה לא נגמר. פלאטו מצא לו פראייר אחר, את הזמר שימי
תכורי תטורת פרוטות רתם אותו למערכת הבחירות שלו, ועכשיו שימי,תבורי
הוא היועץ לענייני אמנות של הנוכל מסביון. אז מדוע אני מספרת לכם את כל זה?
כי העניין הזה עם פלאטו משפיע על חיי האהבה של הכוכב מהפרברים.
לחברה היפהפיה של שימי, רונית כן״בסט, יש חוש ריח ואינסטינקטים נשיים
יוצאים מן הכלל. היא לא אוהבת את האיש הזה מסביון, ולא אוהבת את הקשר של
החבר שלה איתו. היחסים בינה לבין שימי התערערו.
עכשיו, כך מספרים לי, הם עומדים להכריז על אירוסין. פלאטו שרון הבטיח
לזוג הצעיר לעזור לו ברכישת דירה, והבטיח לממן את מסיבת־האירוסין של שימי.
אז יש לי הצעה לרונית. אם את בונה על ההבטחות של פלאטו, אז אחד מהשניים :
או שתוותרי על חלום הדירה וחלום מסיבת-האירוסין או שתקני דירה ממישרד-
השיכון עם הלוואה מפרזות ותעשי מסיבת-אירוסין בבית, ללא הוצאות. כי ברגע שזה
;<1נוגע לכסף, החושים שלך צודקים, הפטרון של החבר שלד נתקף באמנזיה.

מלומד, אמרה לי :״זה נגמר בינינו.״
לא הספקתי להלשין לכם על הידיעה
המרעישה הזאת ושוב ראיתי את הצמד
ביחד. כך זה נמשך כמה שבועות, בכל
פעם הודיעו לי הוא או היא שהרומן
נגמר ואחר־כך שוב ראיתי אותם ביחד.
הבנתי מיד כי פה יש אהבה קשה ,׳שלא
קל להינתק ממנה.
השבוע פגשתי את לידסקי עם חתיכה
שהיא גם רופאה. והוא הודיע לי באופן
חגיגי כי הפעם באמת נגמר לו הרומן
עם שרה .״למה?״ שאלתי בדאגה נוראית.
״כי אני בוגד בה כל הזמן וזה לא מוצא-
חן בעיניה,״ השיב לי השובב. אז אם
תרא ואת לידסקי עם חתיכה אחרת, תדעו
שהוא כבר לא עם שרה, אך אם תראו אותו
שוב עם שרה, חייכו אליו בהבנה, כי
לבחור יש בעיות לב ועעד אשר ימצא
לעצמו קבועה אחרת, הוא עדיין נאחז
•ברומן הזה עם האופנאית.

דודו טופז ואירים קנר
חם קר, חס קר
ותיקה שלו, כשעל זרועו נשענת באצילות
אחת שהיא יפה אמיתית. קוראים לה
אירים קנר, מי שהיתר, פעם חברה
בלהקה־צבאית והיום מתפרנסת בכבוד
כדוגמניודצילום.
אני יכולה לשמוע עד כאן את אנחות
הקנאה שלכן, יפהפיות שלי, אבל אם

חו פשה
בבר מו ד ה
אתם זוכרים איך שריחמתם עליה כש־האנגלים
האלה הכניסו אותה לבית־הסו־הר?
בטח שאתם זוכרים. אמנם. לא הכל
ריחמו עליה, יש כאלה ששמחו לאידה,
אבל ש>היה לכם ברור. כרבה (״ביאט־ריס״)
שווארץ כבר לא בכלא, וספק
רב אם היא תועמד למישפט בכלל. ה־הירואין
התגלה כמשהו לא משמעותי,
ונדמה שהבריטים התחרטו על כל העניין.
כך לפחות היא טוענת באזני כל ישראלי
הנמצא בלונדון ומוכן לאכול איתר צוהריים.
אבל כל זה היה נכון עד השבוע
שעבר. עכשיו יש לי את ההוכחה הניצחת
ביותר לכך שברכה לא מתכוונת בכלל
להכגס שוב לכלא האנגלי.
ברכה כבר לא בלונדון. היא היתה
צריכה להרגע ולהינפש מהחוויה הלא
כרכה
שוורץ
החבר הצטער ושילם
נעימה שעברה עליה בתקופת מעצרה,

ודרשה מהיריד הקרוב שלה, פיטר דאון,

לקחת אותה לחופשה. בכלל מגיע לה. כי
כאשר היא היתד, בצרות, הפיטר הזה
לא כל־כך מיהר לעזור לה. יתכן -שהוא
לא רצה לבוא לאנגליה מסיבות השמורות
איתו, או שמשום־מה קריאות העזרה של
ברכה לא הגיעו אליו, אבל העובדה
היתד, שלא הוא ולא אף אחד אחר שילמו
את דמי־ד,ערבות שלה.
עכשיו הבחור משלם, ויש לי הרגשה
שזה עולה לו הרבה יותר כסף. ברכה
דרשה וקיבלה פיצוי — חופשה בברמודה.
עכשיו בברמודה יש מזג־אוויר משגע,
המלונות עולים שם 200 דולר ליום, ומי
שרוצה לעשות חיים של אמת, שייסע
לשם. ברכה כבר שם.

הפ ע ם
ב מולד ת

ו1ו (0 77(07/71מ 0111111
מיסתווין בשחור
מכבי תל-אביב זה העיניים של המדינה,
בזאת לפחות מאמינות כל הנשים והחתיכות
של שחקני הקבוצה הזו. על מיגרש
הכדורסל מושך אולמי פרי, הכושי גבה־הקומה,
את תשומת־לב כל האוהדים, אך
במועדוני־לילה ובמקומות בילוי אחרים
מושכת דווקא תמי כן־עמי, הדוגמנית
הגבוהה, את כל תשומת־הלב. עם מי
תמי יוצאת ואת מי היא אוהבת, רוצים
לדעת כל באי מקומות הבילוי, גברים
ונשים גם יחד. תמי ואולסי הם זוג כבר
הרבה זמן, אך זה לא אומר שהם עדיין
לא מעוררים סקרנות בכל פעם שהם
באים לאיזה מקום.
בשבועות האחרונים התחילה הקריירה
של תמי להתפתח, הצעות לעבודות דוגמנות
התחילו לזרום אליה מכל כיוון.
והרומן שלה עם אולסי נראה לה פתאום
מחייב מדי, קושר אותה למקום אחד
בארץ, ומקשה עליה תנועה חופשית בעולם
הרחב. תמי ואולסי, המתגוררים יחד
בדירה שלה, שוחחו על הבעיה, ואחרי
הרבה התלבטויות החליטו השניים לקחת
פסק־זמן ולהפסיק את הרומן המשגע הזה.
הזוג החליט להיפרד, ואולסי מחפש לעצמו
דירה. לכן עצרו כולם את נשימתם, וציפו
לראות עם מי היא תבוא עכשיו למסיבות
הנערכות בעיר.
ובאמת במסיבה האחרונה היו כולם במתח,
עם מי תבוא תמי?
הם שוב באו יחד .״האם הם חזרו לאהבה
הישנה?״ שאלתי בסקרנות את אחת מחברותיה
.״לא,״ היתד, התשובה. חזרו או
לא חזרו, גמרו את הרומן או לא גמרו,
עכשיו אני לגמרי מבולבלת. אחרי שכבר
קראתי בעיתונים שהיא והוא כבר לא
ביחד, הם מופיעים לי ביחד כאילו לבלבל
רק אותי. ובכן, לפי האינפורמציה האחרונה
שקיבלתי, הם לא חזרו האחד לזרועות
השניה, אך בכל־זאת למסיבות הם באים
ביחד, ונראים לי מאוהבים כמו תמיד.
השינוי היחידי שבו הבחנתי הוא שתמי
מציעה עכשיו לצלמים שיצלמו את אולסי
שלה עם חתיכות אחרות. היא גם מנדבת
לשם כך ידידות שלה כמו האופנאית ליזה
פוקר .״זו האופנאית הכי מוכשרת שיש
לנו בארץ,״ הבטיחה לי תמי באחת ה מסיבות.
אולסי ולחה עמדו זה ליד זו,
כשהוא ענק כתמיד וליזה קטנת־קומה,
ובעידודה הנמרץ של תמי הם הצטלמו
ביחד.
רבים מחבריהם המשותפים מקווים ש הפרידה
הזו היא זמנית בלבד, ושאחרי
כמה חודשים של כל אחד מהם בנפרד הם
יתאחדו שוב, ואולי אפילו יתחתנו.

ועברה לנידיורק הגדולה עם הרבה הרבה
כסף ובעל מקסים.
מקסים, אבל בעוכריו היו ביקורי ה־

ליזה בוקר ואולסי פרי
תמי ביקשה לצלם

מולדת של ניבה בארץ. במיסגרת ביקורים
אלה היא הכירה את אבי והאהבה להטה־להטה.

כבר נמאס לדווח עליהם, אבל מה
אני יכולה לעשות שכל פעם הם מפתיעים
מחדש? את אכי א:ו.׳ל כולכן מכירות.
הוא הכתב היפה של הטלוויזיה, שביגללו
יש הרבה חתיכות שהתחילו פיתאום להבין
בכלכלה — כי אבי הוא הכתב הכלכלי
של המסך הקטן. את נידה קיסלק לא
כולן מכירות, כי ניבה דנן, שהיתה חתיכה
משגעת, פרחה לה לפני שנים רבות
הייתן רואות את עיניה הענקיות והיפות
של אירים כשהן מביטות בדודו, הייתן
מבינות בדיוק כמוני, שההרגשה הכללית
היא שהגברת לא מתכוננת לתת לגבר
שלה להתחמק.
למען האמת, הרומן הזה בין השניים
הוא סיפור די ארוך, סטייל און־אנד־אוף,
ובכל פעם נדמה לי שהוא נגמר. מסתבר
שאני טועה מדי פעם מחדש. מדודו הרי
אפשר למלא ספר בהצהרות שטוב לו
להיות רווק או בשביל מה להתחתן וכר.
ואני וגם אתן נשב לנו בשקט בפינה
ונסרוג צעיפים ונחכה.

;יפה קיפלק ואבי אנגזל
אפשר גם בתל־אביב

טוב, את כל זה אתם מכירים. אבי נסע
לניבה, ניבה הגיעה לביקורי מולדת והבעל
היה עם קרניים. עד שמשא הקרניים היה
כבד לבעל של ניבה, והוא קם בוקר אחד,
אמר לה שלום, ומאז נפרדו דרכיהם לצמיתות.
אבי הגביר את תדירות נסיעו תיו
לניו־יורק, ניבה התדיינה בבתי־מישפט
אמריקאיים עם הגרוש שלה, אבל
בשום פנים ואופן לא הסכימה לחזור
לארץ.
אולי היא צודקת. כי ניבה היא ציונית
אמיתית ומאוד אוהבת ישראלים. לה נדמה,
כמו שלמנכ״ל הסוכנות שמואל
להיש נדמה, שעוד מעט יהיו יותר ישראלים
בניו־יורק מאשר בפתח־תקוה, כך
שהיא נשארה לגור בסניף.
מדי פעם היא היתר, יוצאת לאיזה ערב
עם ישראלי שהגיע לכמה שעות לניו־יורק,
ומראה לו את מחמדי העיר הזו. בפעם
אחרת היא היתד, מנהלת איזה רומן עם
ישראלי שהגיע ליותר מכמה שעות. אבל
האמינו לי ולה שאבי תמיד היה לה בלב.
וכדי להוכיח זאת הגיעה ניבה בשבוע
שעבר לעוד ביקור־מולדת, בעצם לביקור־אבי.
ואם אתם רואים שהדיווחים הכלכליים
בטלוויזיה כבר לא כל־כך שחורים
כמו שהיו פעם, דעו לכם שהכתב הכלכלי
הוא היום על תקן של איש מאושר —
עד שניבה תחזור לגולה, כמובן.

לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא

טורט לימון שמיימי מרחף על אמת 1עניינים
אז ככה. יש לי לחת לכם את העוגה
הזו, ועוד עוגה אחרת בתיכנון. סיפור מהסרטים.
ואחר־כך אני באמת חוזרת לתת
לכם מירשמים של אוכל אמיתי. זו קצת
בעייה, כיוון שאני תמיד כותבת דברים
שאני מכינה, ומיה לעשות, בזמן האחרון
אוכלים אצלי מאוד בקיצור. אבל בכדי
שהבית לא יתפורר לי מיובש, איי מכינה
עוגות. כל עוגה מככבת שלאגר כמה
שבועות, עד שכולם מקיאים כבר ממנה,
וצריך להכין פנטאסיה חדשה.
זה חכם מאוד הסיפור הזה עם העוגות.
זה עושה לי את כל העבודה של האימד.
אנשים באים הביתה, ומתים ממני במקום.
מספחת את הביות בעצמה, מגדיית למופת
ילדה קטנה, מספיקה לכתוב מדור לעיתונות,
וגם כן מבשלת.
מה מטפחת, איזה מבשלת. בל הבישולים
שלי לאחרונה, זה עוגות־תראפיה. כל
אחד מניח, שהיות והעוגות זד. הקינוח,
בטח יש גם את הסט־שבא־לפני. שינית.
מי אני שאקמט לו את המחשבות. ואני גב
לא מנדבת שום אינפורמציה כשמישהו מתפעל
מהסדר המופתי. איזה דהירת אמוק
עורכים אני ואלופי ברחבי הבית, עם הישמע
צילצול השער. בועטים באוויר חלקי־לבוש
מעופפים, תוקעים עיתונים לתוך
ואזות, דוחפים נעליים למקרר, שונאים
אחד את השני מרוב הלחץ, אבל הפלא
ופלא מתייצבים תמיד יחד, יד ביד בחיוך
רגוע, מעוצב להפליא, לקבל את האורחים.
אז זהו. אתם מבינים את הפרינציפ.
מכל העיסוקים המופלאים שלי, יש כיסוי
מלא בעסק רק ל״אמא״ ,ל״אשה״ ול״כות־בת״
.השאר, שיחכה בתור. בחיים יש
סדר עדיפויות. הקיצר, יום אחד, אחרי
ארוחת פננים של איזה טשולנט כבד כמו
באך, שאלתי את בעללי, אם הוא רוצה
קינוח. הוא מאוד רצה, אבל לא היה
מקום. אמרתי: סמוך על סמוך, יש לי
משהו מרחף, אגדי. אמר: תב־׳א. הבאתי.
אצלנו דווקא לא מתים על עוגות פימת,
אבל הטורט הלימוני הזה שובר את
כל החוקים. ניכנס ישר למחלקת החשובים,
כמו שוקולדה. זה עשיר, מרחף וטעים.
אכל אכל, ביקש עוד. אכל אכל,
ביקש עוד. הוא ״ביקש עוד״ חמש פעמים
רצופות! אחרי הפעם החמישית, תפסתי
איזה אידיוט אני, עם כל הנגלות. נשברתי,
ופשוט תקעתי לפניו את התבנית.
״הו,״ הוא נטרף .״זו העוגה הכי
נמסה שאכלתי אי פעם. מאיפה יש לך
אותה מאיפה ד׳ אז זהו. זה המקום בדיוק
להסביר שמצאתי אותה אצל אבירמה פרנ קל,
שהיא אם לארבעה ילדים, נשואה
כבר מאתיים שנה לארכיטקט מוכשר, אשר
בעיר החטאה שלנו מצביעים עליו באצ בע
בתור הבעל שמפנק את אישתתו הכי
בעולם.
כל מי שטועים מהעסק נשבע, שבמח לקת
חפירות לא אכל מימיו דבר מיצלח
שכזה. מושלם בתור קינוח, ניפלא במיר-
קם, מרחף בתוך הפה, משהו של מר
אגדתי.
עכשיו, אחרי שהעצמות של התשוקה
כבר נותנת סימנים ראשונים, רוצו להכין
את החומרים: לימון אחד ביגוני. נוטה
לגדול. שקית אחת שמנת מתוקה. בסיס
עוגה אחד של באז׳ה. קצף ביצים אפוי
לבן בזה• ולא להעיז לוותר עליו, כי
כל הפאר והקלילות הולכים. משיגים אותו
בקונדיטוריות. הוא לא עולה יותר משמד
נים־תישעים לירות. שקית אחת אבקת
ג׳לטין של ארדי. זה 14 גרם. שק־ת אחת
סובר וניל (לא תמצית! אלא סוכר!).
ארבע ביצים. ארבע כפות סוכר. שלושת-
רבעי־כוס מי ברז. כף אחת גדולה ליקר
תפוזים. חמישים גרם קוקוס טחון (זה
חצי שקית) ,ותבנית אחת קפיצית מיספר
.28 זה לא גולש גם בתבנית מיספר ,26
אבל אז צריך קצת לקצץ משולי בסים
הקצף האפוי, וסתם חבל, כי זה יוצא
פחות מנות.
כעת כמה הערות לפני תחילת ההכנה.
את העוגה הזו יש לשמור במקרר. מובן
שמדביקים על פניה ניילון באופן הרמטי,
ללא בועות אוויר, בכדי למגיע ריחות
מקרר ולשמר את כל הטעם האמיתי. זה
עניין ברור. מה שחדש הוא, זה להכניס
את העוגה הזו למקרר, כשהתבניח הק פיצית
מונחת על איזה מגש עגילי, שיקלוט

את הנוזלים שעלולים לטפף לתוך המקרר
מבסיס העוגה הקיצפי, שלעיתים קרובות
מזיע. אני מניחה אותה על תחתית מגש
העוגות הגדול, זה עם המיכסה הגבוה
השקוף, שנשאר בחוץ. חוץ מזה, עיבדו
לפי השלבים שתיכננתי, ולא יתלכלך לכם
יותר מספל אדירים, מיקסר וקערה.
כשהגברת האופה, היא גם הגברת הרוחצת.
רק קצת כלים מטונפים, זה חלק
עקרוני מהמירשם.
ועכשיו מתחילים. מניחים את בסיס הקצף
בתוך־תבנית מס׳ .28 אין דבר, אם
הבסיס לא מגיע עד הדפנות.
שלב ראשון: לוקחים פומפיה מרוב
ג׳לטין
שמחכה בקרקעית, ובוהשים מיד
עם כפית. בוחשים ובוחשים כמו כיכר
בתה, ולא מפסיקים עד שהכפית לא יוצאת
מבריקה, ללא גרגרים עליה. זו פעולה
נימרצת של איזה שתי דקות.
שלב רביעי: מסיעים עם האצבע את
גרד הלימון שחיכה בסבלנות לתוך הספל
הענק הזה, עם מי הג׳לטין.
שלב חמישי: חוצים את הלימון עצמו
לשניים, וסוחטים לו את המיץ. שופכים
גם מיץ זה לתוך הספל.
שלב שישי: לוקחים ליקר תפוזים,
ושופכים בנדיבות כף אחת ממנו לתור
הספל הזה. שימרלב שעד עכשיו לא טי-

רומנטיים
(פור מן ה חיי )
דידי מנוסי, אבי כל פילפלה וצ׳ילי
וקאיין, מכר לי את זה•
אדם פוגש חבר״ילדות ברחוב, ועט
עליו בשימחה לברר את החדשות המיט-
פחתיות שלא שמע מזה שנות דור.
״תגיד לי,״ הוא מתעניין .״מה
שלומך ז כבר התחתנת 1״
״לא,״ עונה לו חבר״תילדות .״אני
הומו הכרתי, והשטויות האלה של ההסוואות,
באמת שלא בשבילי.״
טוב. אמר. אמר. הבן״אדם נסוג בזהירות,
משתדל לא לעלות יותר על מוקשים,
ומחליט להעביר לגמרי את הנושא,
אל אחיו של חבר-הילדות.
״מה שלום דויד הקטן!״ הוא מתעניין
בשימחה על שמצא נושא חילופי.
״בסדר גמור עונה לו חבר־הילדות.
הקטן נסע לאמריקה, וגר שם
״דויד
עם אחד הכוריאוגרפים הטובים בעולם.
הם מאוד מאושרים ביחד. הכוריאוגרף
הזה ניסה להתאבד פעם, כשדויד תקטן
רצה לעזוב אותו.״
הצפרדע הזו כבר ירדה קצת קשה
בגרונו של האיש, אבל זה חיה חבר-
לא־נורמלי, ובאמת כימעט כל ילדות הזמן היה האיש שורץ בתוך מישפחתו.
נישאר עוד לברר, מה עם שלוימלה
הבכור .״שלוימלה הבכור,״ ענה חבר-
הילדות ,״סתם אידיוט ! הטמבל הזה
נסע לפאריס, להתפרסם בציור, אבל הוא
מתפרנס מלחיות ישבן להשכרה. ממש
אין לי נחת מהבחור הזה. ממש עוגמת
נפש ! ״
״תגיד ״,לא יכול יותר הבן־אדם
להבליג ,״במישפחה שלכם אין אף אחד
שאוהב נשים ! 1״
״למה לא
״הנה, אחותי!״

שרידי המורט
אחרי חמש שניות
עת, מציבים אותה על השיש במיטבח, ומגרדים
את כל קליפת הלימון. זה פטנט
מאוד מתוחכם לגרד כך לימון, כיוון ש אחר
כך יוצרים מין ״מגב גומי״ כזה עט
האצבע, ומסיעים את הגרד על השיש,
ישירות לתוך מה שצריך לשפוך את זה.
מורידים את הגרד לסיר, ישר משם. לגרד
את זה ישר בתוך כלי, זה מאוד לא נוח
לידיים, שאין להן ״מרחב גרוד״ ,ולגרד
על לוח עץ, מתלכלך הליח• והמון גרד
הולך לאיבוד. הכי יעיל ונקי זה ככה.
אוספים את הגרד לערימה קטנטנה על
השיש, מרוכזת ומוכנה.
שלב שני: לוקחים את שקית הג׳ל־טין
ושופכים את תוכנה הגרגרי, כאילו
היה זה נס־קפה, לקרקעית של ספל אדירים.
שלב
שלישי: לוקחים שלושת־רב־עי־כום
מי ברז, שופכים אותם לפינג׳אן
ומרתיחים. איך שזה רותח, שופכים את
המים לתוך ספל האדירים, על אבקת ה
נפנו
שום דבר שאי-אפשר לשטוף במים
בילבד, מלבד הספל.
שלב שביעי: מניחים את מי הג׳ל-
טין פלוס כל הבלגן להצטנן עשרים דקות
בצד. הם לא צריכים לקרוש, אפילו לא
טיפה, לפני שממשיכים להשתמש בהם,
הם רק צריכים שלא להיות רותזדם.
שלב שמיני: לוקחים ארבע ביצים.
את החלבונים שמים במיקסר, להקצפה,
ואת החלמונים ישר לתוך הספל-אדירים,
(עכשיו מובן למה ספל אדירים. הוא צריך
לקלוט את כל העניינים וגם הכי נוח לה־מיס
את הג׳לטין. אם אין כזה ספל, להמיס
את הג׳לטין בכוס, ואחר כך לשפוך לתוך
סיר זעיר או קערה) .מערבלים בתנועות
טריפה עגולות בקרקעית, את כל תכולת
הספל הזה, עד שהחלמונים מתערבבים
בעסק באופן יסודי.
שלב תשיעי: מקציפים את החלבונים•
כשעולה קציפה משמעותית, שופכים
בפנים ארבע כפות סוכר. מערבלים

מתפלא

חבר־הילדות.

לקצף חזק. מגלישים את הקצף הזה לקערה
כלשהי, בכדי לפנות את קערת המיקסר
לשלב העשירי.
שדגע שי רי: מקציפים לקצפת נוקשה
שקית אחת שמנת מתוקה ( 250 סמ״ק)
פלוס שקית אחת סוכר וניל. הקצפת נוקשה
כאשר נוצרות מין גבשושיות ופיטמות
על פניה. צריך אומץ.
שלג אחד־עשר: מחזירים לקערת
המיקסר, את קצף הביצים ממקום הגלות.
מקפלים בעדינות• שופכים לתערובת הקצפות
גם את מי הג׳לטין הלימוניים האלה,
שאינם צריכים להיות קדושים בכלל,
אלא להיראות כמו מים. הם רק צריכים
שלא להיות חמים. מערבבים, מקפלים
בעדינות בתנועות סחיבה מקרקעית
הקערה, ששם אוהבים מי־הלימון־חלמו־נים-ג׳לטין
האלה להיקוות, ושופכים לתבנית
הקפיצית, על בסים הבאז׳ה.
שדג שתים־עשרה: לפזר מעל
פני העוגה חמישים גרם קוקוס טחון, בעזרת
מזלג שמרעידים אותו מעט. לא לוותר
על הקוקוס, זה אינו רק קישוט, אלא גם
מרכיב חשוב וחגיגי לטעם. מדביקים ניילון
ותוקעים לפריזר לשעתיים, שיצטנן
יסודי. אם יש למישהו זמן, שיניח את זה
ישר במקרר לחצי יום. שומרים במקרר,
על מגש עגול, מעט גדול יותר מקוטר
התבנית, לקליטת מעט הנוזלים שאולי
יטפטפו מהבסיס.
יש רק בעייה אחת חמורה עם העוגה
הזו — פשוט אי-אפשר להפסיק איתה
באמצע.

פ טנ טי ם
איו מקצרים חוט
השמד נדי ענודות חשמלציה
נמאס לך, גבירתי, לשמוע את הטלוויזיה
שלך במיטה דרך אוזניה ארוכה
מדי, המתפתלת ומסתבכת לך לחינם? נמאס
לך ליפול בכל פעם על חוט הטלפין
הארוך שסידרו לך, בכדי לנהל את שיחות
הנפש שלך גם בשירותים? נמאס י*ך
מהזנב הארוך והמתפתל של המיקסר שלך,
או הטוסטר, העומדים על השיש בעוד
שהתקע קרוב?
האם גם נמאס לך לבקש מהגאון אשד־על־החשמל
שיקצר לך את החוט, ולע־

כך את החוט, במקום לקלוע, ומושכים.
העסק נסגר.
מוכרחים תמיד להתחיל ולסרוג את ה חוט
מכיוון החיבור שלו למכשיר, כלפי
מעלה, לכיוון התקע שלו. באמצע הדרך
עושים הארכת מצב, ואם החוט התקצר
כמבוקש, מפסיקים את הסריגה הזו וסוגרים
את הלולאה. לעיתים צריך להעביר
את התקע של המכשיר בתוך הלולאה, בכדי
לסגור את העסק. אין דבר. הוא יעבור.
פשוט עושים את הלולאה גדולה יותר,

את סיפור הבא שמעתי מדינה — מעובדות המערבת, ומתי מצחוק.
קוף אחד מיוחם פחד יורד מהעצים. אם הוא לא מוצא נקבה תיכף ומיד —.
הוא חושב לעצמו בקדחתנות — הוא יוצא מדעתו על המקום.
פיתאום הוא רואה ישבן אדום ומפואר של קופה. בשיכרון מאושר הוא מתביית
עליו ומתחיל לעבוד. עובד עובד עובד — עד שגומר לעבוד.
איך שהוא גומר לעבוד, הוא קולט, לזוועתו, שזה היה אריה. במקום לנוח,
המיסבן, התחיל לרוץ על נפשו. רץ רץ רץ, והאריה, בבל חמת־הזעם, אחריו. רץ
רץ רץ — והאריה אחריו.
אין שהקוף רץ, פיתאום הוא מגיע לקיוסק עיתונים, שלידו יש ביסא. מעוצמת*

צרי לולאה על
שרשרת *:
המסרגה. כרכי חוט על המסרגה
והשחילי דרך הלולאה. כרכי חוט
והשחילי דרך העין שנוצרה, והחד.
איך ללמוד סריגה כהתפתבות
אס מישהו מצליח — זה שלו

התאוצה הוא מקיף את הקיוסק, חוטף עיתון מהדוכן, מתיישב בתנופה על
הכיסא ופוער את העיתון לשניים. רועד כעלה נידף, הוא מחביא את פרצופו בין
דפיו.
עוברות כמה שניות, ומגיע גם האריה, מתנשם ומתנשף.
״תיסלח לי,״ הוא פונה אל הדמות השקועה בעיתון ,״אולי ״ראית במיקרה
איזה קוף בסביבה?״
״איזה קוף ו״ מיתמם הקוף זה שדפק את האריה ז״
— ״מה נבהל האריה ,״בבר כתוב על זה בעיתונים ז ! ״

רגע חושבים
החוט הסופי
בלי טובות מאף אחד
שות זאת כל החיים כקול קורא במידבר?
ובכן, אם יש לד חוט אחיד שאת רוצה
לקצר לו את המשמעות, יש לי פה עצה
פצצה בשבילך. לא. אני לא הולכת לתת
לד כאן הוראות־של־חשמלות• זרם אני
ממליצה כל החיים לקבל מבני־אדם ולא
ממכשירים. מה שאני הולכת להציע כאן,
זה לסרוג את החוט הזה בסריגת־שרשרת
של יעני ממסרגה אחת. למה יעני ו כיוון
שחוט חשמל הכי דקיק מספיק יציב בכדי
לסרוג אותו בלולאות כאלה, אפילו עם
האצבעות בלבד. מי שלא יודע מה זאת
סריגת־שרשרת, שישאל כל שכנה. חבל
לבזבז מקום בעיתון על דבר שכזה. בין
כה וכה סריגה זה עסק שלעילם אי-אפשר
ללמוד בהתכתבות. אבל אם מישהו בכל , :
זאת מתעקש, הרי הדיאגרמה מצירפת.
ובכן, סורגים או בעצם קולעים את החוט
הזה עד שהוא מתקצר למידה ה רצויה׳
ואת הלולאה האחרונה, במקום
להמשיך ולפתל דרכה חומר מהמשך ה חוט
— ״סוגרים״ אותה. איך? פשוט. את
המשך החוט הזה פשוט מעבירים דרך
הלולאה, כאילו היתה הלולאה קוף של
מחט, והחוט — חוט תפירה. משחילים

והכל עובר. אחר־כך, במשיכה אהת, בץ
כה וכה היא נסגרת. זהו זה. גם דקורטיבי,
גם בקיצור, וגם לא-צריד־טובות־של-אף-
אחד.

נכס־צאן־ברזל בכל חינוך יהודי הגון זו
האימרה ,״מה אתה רוצה כל כך הרבה!
מה יש לך כאלה עיניים גדולות! תהיה
קצת צנוע ברצונותיך!״
אז מה שאני באה כאן לשאול, זה למה?

מה בעצם כל כך חיובי בלרצית מעטן
אני תמיד מטיפה לכל היקרים שלי: הרצו
הרבה! בין כה וכה רק אחוז קטן מה־רצונות
מתגשם בחיים. אבל אם רוצים
הרבה, אז מדרך הטבע הנתח האבסולוטי
של האחוז הקטן שמתגשם הוא גדול יותר.
רצונות עוד לא הזיקו בעצם לאח אחד.
הורים — וכמה לא־פמיניסטי, אבל זו
המציאות — ובעלים, נכנסים ללחץ נוראי
עקב רצונות מופרזים של יקיריהם. הסי בה
היחידה לכך היא שנידמה להם, שהם
המופקדים הבילעדיים על סיפוק רצונות
אלה, ולא בעלי הרצון, כפי שזה בעצם
במציאות. נידמה להם שהם צריכים למלא
את תפקידו של אלוהים־הכל־יכול, ואז,
פשוט בזול יותר לצעוק ,״תפסיק כבר עם
הרצונות !״
לא בושה לרצות הרבה. ולא בושה גם
להודות בזה. אם תרצה הרבה, תגשים הרבה.
אבי אבות הכל זה הרצון. שמעתי
שמעתי את פסוק החכמים ,״איזהו מאושי
— משמח בחלקו״ .מה י שו לא כתוב
שמח בחלקו, ולא רוצת עוד חלל, לשטוח
בחלקו, עם החלק החדש...

<זודטה דני!

קולנוע

שלמרות שתי הבליטות הענקיות במצחו,
הנפיחות האיומה של גולגלתו ( .שהיתר,
בהיקף השווה למותניו של אדם רגיל)
ושאר פגעים, שייצרו מראה מפחיד ומגעיל׳
היה ג׳ון מריק אדם רגיש, בעל נשמה
פיוטית, שנזקק לחיבה באורח נואש.
הניגוד המחריד שבין המראה החיצוני והאישיות,
הוא שדירבן רבים לכתוב עליו,
הן כתופעה היסטורית, הן כתופעה אנושית
והן כתופעה חברתית.
לא לגלות. אין טעם לדון עתה בהבדלים
שבין גישת המחזה, שלא ירד מעל
בימות ברודווי זה שלוש שנים, והסרט
שיצא זה עתה לאור. די לומר שהמחזה
עוסק בפרשה באורח סמלי יותר מאשר
ריאליסטי. לדוגמה: השחקן הראשי, המגלם
את מריק, אינו מאופר כדי להיראות
כפי שהיה האיש בחיים; על־ידי תנועה
ומשחק הוא מעביר תחושה זו לקהל.
הסרט, שהוא מדיום ריאליסטי יותר,

סרטים
א׳ש־־הפיל
ג׳ון מריק נולד ב־ 5באוגוסט 1862 בעיר
לסטר שבאנגליה. אמו היתד. מורה בבית-
ספר דתי ואביו נהג של קטר רכבת. האב
עזב, כנראה, את הבית כאשר הבן היה
עדיין תינוק, והאם נאלצה להכניס אותו
למעון ציבורי, מוסד שבו הילדים היו
צריכים להרוויח את מחייתם בזעת אפם.
לכאורה, עוד סיפור בנוסח אוליבר
טוויסט. אולם ג׳ון מריק אינו אחד מבין
המוני הנערים האומללים שהתגלגלו באשפתות
הערים האנגליות בימי מלוכתה
של ויקטוריה. ג׳ון מריק, לאסונו, היה
מיקרה רפואי קלאסי, שנודע ברחבי העולם
בכינוי ״איש הפיל״ .הוא נפגע במח לה
בשם נוירו־פיברומאטיזים. זהו פגע
מוזר הגורם לעיוותי־גוף מחרידים, לגי-
דולי־פרא בעצמות וליצירת שכבות חומות
של עור ובשר. הכינוי ״עור פיל״,
משום שמדובר בשיפולי עור התלויים
מן הגוף כאוזניו של פיל.
בלא ת רו פ ה. המחלה הזאת עדיין רווחת
עד עצם היום הזה. רופאים סבורים
שאחד מתוך 3,000 איש עדיין לוקה בה.
אם בימים של מריק לא ידעו להגדיר
את המחלה, הרי שב־ 1980 לא מצאו לה
תרופה, מילבד ניתוחים פלאסטיים תכופים
המורידים את השכבות הגדלות.
עם כל המוזר והמאיים שיש במחלה
הזאת, עם כל הרגשת אי־הנוחות והסקרנות
שהיא עשויה לעורר, אין בה, כמובן,
דבר היכול להצית את הדמיון ולהוליד
משהו דרמאטי. ייחודו של ג׳ון מריק רק
בכך שחלה ׳בה, עדיין לא היתד. סיבה
להעמידו במרכז אחד המחזות המצליחים
ביותר של ניו־יורק בעשור האחרון, ולאחרונה
— במרכזו של סרט מצליח. מיל-
בד נוירו־פיברומאטיזיס סבל מריק גם מהפרעות
קשות בכלי-הנשימה,־* שהקשו עליו
את הדיבור (שהיה מעוות ממילא בגלל

״איש־הפיל״ בפי שהוא מופיע בציבור בכיסוי ראש
כל המוזר והמאיים
צמיחתו של עור־פרא בתוך חלל הפה),
וגם מפגיעה קשה בירך, שהפכה כל צעד
לעינוי. אך כל הפגעים האלה עדיין לא
היו מעלים אותו לדרגה גבוהה יותר מזו
של מיקרה קליני מרתק, הזוכה למקום
של כבוד הרפואה.
אחת המיפלצות. אבל ג׳ון מריק
היה יותר מזה. כשגילה אותו הד״ר פרד-
ריק טריבס בלונה־פארק לונדוני, מוצג
לראווה כאחת המיפלצות, בתווך בין אשה
מזוקנת לאיש הגבוה בעולם, היתה תגובתו
הראשונה איימה ופחד. הוא לא ראה
מעודו מחזה מחריד כזה. התגובה השניה

היתד, מדעית: עליו להציג את המיקרה
החריג בפני קונגרס של רופאים. ותגובה
שלישית :״אני מקווה שהאיש הוא אידיוט,
שאם לא כן לא יוכל בוודאי לשאת
את המראה של עצמו ואת גורלו.״
אלא שבנקודה הזאת מתחילה הטרא-
גדיה, המצדיקה את הפיכתו לגיבור ראשי
של מחזות וסרטים. טראגדיה אישית, ש אפשר
למצוא בה השלכות אנושיות רבות,
שהן מעל ומעבר למקרה הקונקרטי של
ג׳ון מריק.
פרדריק טריבס (שזכה מאוחר יותר לתואר
אצילות בגין מחקרו על מריק) גילה,

הצנזורהמתנכלתלסרטמ טו ג ן
זה זמן רב לא הזכירו את עוללות המועצה
לביקורת מחזות וסרטים הידועה
בציבור כצנזורה. רק ידיעה קטנה בצהרו־נים,
שבישרה, כי המועצה הפסידה במיש־פט
נגד מפיץ־סרטים ואף זכתה להטפת
מוסר חריפה מצד השופט, רמזה שעדת
אבירי המספריים מירושלים, עדיין רוכבת.
סרט אחר שפסלו, וחזרו ופסלו בהתמדה
מעוררת התפעלות, מוכיח שהם נש ארו
מבריקים, מפוקחים ומעודכנים —
כפי שהיו תמיד. גאוות העם כולו עליהם.
הסרט שהצנזורה מתעקשת לקצר ברבע
שעה, לפני שיותן לו היתר להקרנה
בקולנוע, נקרא סרט מטוגן. מאחר ואורכו
של הסרט הוא כ־ 80 דקות (אורך של סרט
רגיל הוא 90 דקות לפחות) ובלא שני ה
קטעים
המוקצים־מחמת־מיאוס יתכווץ לקצר
יותר משעה. ברור שאין שום אפשרות
להפיץ אותו בבתי הקולנוע. אבל זה לא
מטריד את זקני ציון. העיקר שסרט מטוגן
לא יזכה לקלקל את המידות של עם־הב־חירה.
לשם
אינפורמציה: סרט מטוגן הוא
מאמץ משותף של שלושת במאי טיסה
נעימה ובמאי האחים בלוז, שעשו יחדיו
לפני שלוש שנים, באמצעים מועטים. זו
שרשרת של סאטירות מטורפות, התוקפות
את המסך הגדול ואת המסך הקטן.
מה שהפריע למגיני המוסר הצחורים
שלנו, הם שני מערכונים. האחד הוא פא־רודיה
על פירסומת לסרט פורנוגראפי
על נערות בפנימיה קאתולית. רואים בו

גברתן בא לחלץ גבר מבעיות מיניות ב״פרט מטוגן״
הבאנו שלום עליכם

שברי מישגלים מצולמים בצורה מצחיקה
ביותר, הרבה מאד חזות חשופים ושום
דבר אחר שיכול להזיק ולפגוע. המערכון
השני מראה זוג המתעלס לפני הטלוויזיה,
כאשר קריין החדשות וכל צוות־ההפקה
של המהדורה מציצים בהם בהתלהבית כן
המסך ומוחאים כפיים. לביצועיהם.
יכול להיות שהקטע הראשון פוגע בדת
ידידותית, כלומר בכנסיה הקאתולית, ולכן
נאסר. מאחר והצנזורה אינה מוסד מיסיונרי,
סביר יותר להניח, כי הסיבה שונה :
שדיים נצמדים לדלת של מיקלחון הם ש הציתו
את חושניותם של הצנזורים הנכב דים
עד כדי כך שלא יכלו להימנע בלילה
מחלומות רטובים. אלה, כידוע, אמורים
לפי חוקי הכשרות. אשר לקטע השני. ידוע
ברבים שהטלוויזיה היא מכשיר לא מוסרי,
וכשהיא משתתפת במעשי זימה כמו התעלסות
של גבר לאשה, צריך לחתוך. מה
שהצנזורים החמיצו בסרט, הם כמה פגיעות
חמודות ביותר בעם היהודי, שלא
לדבר על גילויים של אנטי־שמיית לשמה.
יש כאן פארודיה על סרט־פעולה שבו כושית
אימתנית משתפת פעולה עם תלמיד
ישיבה. זה עשוי להתפרש כעידוד לנישו־אי־תערובת
עם ״שיקסה שחורה״ בשם
קליאופטרה שוורץ! בקטע אחד מופיע
כושי שרירי כדי לחלץ גבר חלשלוש מן
הבעיות המיניות שלו, וזאת לצליל -הבאנו
שלום עליכם. כלומר: מזהים עוצצמה,
כוח, שתלטנות ובצבע שחור עם העם היהודי,
וזו השמצה שלא תיסלח. וכאשר
מציינים באורח פארודי את שמו של מפיק
סרטי קאראטה כ״ברונקוביץ״ ,מבצביי נחש
האנטי־שמיות מאחרי הצחוק הפי־וע של
עושי הסרט, כאילו רצו להגיד שהיהודים
מרעילים את העולם בזבל תרב־תי אגב,
כל ארבעת המעורבים בעשיית סרט יזכו! גן
הם בעצמם יהודים.
וברצינות: שוב מסתבר, כי הצנז־רה
הישראלית מוכנה לשאת מין בצויותיו ה נועזות
ביותר, בתנאי שמתייחסים אליו
בחומרה, כאל מעשה הקשור לחלק-ה האפלים
ביותר של טבע האדם. אבל ברגע
שהופכים את המין לבדיחה, זה כבר בל-
תי־נסבל. עוד מעט יגידו לנו שצריך לחנות
מזה, ואז איזה טעם יהיה עוד לקיומה
של המועצה לביקורת מחזות וסרטים?

אנתוגי הופקיגם כד״ר טריכם
ד*ר טריבס מאשפז את התגלית

ג׳׳דן הרט כתפקיד ג׳ון מריק
מקאליגולה ל״איש־הפיל״
נמנע אמנם במשך רבע השעה הראשונה
מהצגתו של ״איש הפיל״ (העיתונאים הכותבים
על הנושא מתבקשים לנהוג באו תה
הצורה) אבל לאחר מכן מוצעת לקהל
רפליקה נאמנה של היצור המעוות, עד
לפרטיו הקטנים ביותר. כך מקבל הסרט
ה עו ל ם

הז ה

2261

הדגשים במקומות שונים, בסיגנון שונה
מזה של המחזה. וכדי שלא יהיה חשד
של כפילות, מתואר הסרט, באותיות של
קידוש־לבנה, בעלילה שאינה מבוססת על
המחזה, אלא על קורות חייו האמיתיים
של ג׳ון מריק, כפי שנמסרו, בין היתר,
על־ידי פרדריק טריבס.
המישור המיידי והמובן ביותר, שבו
פונה הסרט לקהל שלו, הוא אותו מישור
שצויין בהבלטה על-ידי הרופא הבריטי
עצמו, כלומר, ההתגלמות האמיתית של
היופי שבתוך החיה. אלא שהפעם אין
בכוחה של נשיקה, להפוך את המיפלצת
לנסיך־חלומות. אולי אין חידוש גדול בסיפורים
על אנשים מכוערים, מפחידים ונד
טילי־אימה, המסתירים בתוכם נשמה רגישה
ומיטען אדיר של תחושות — כמו
באגדוודהילדים למיניהן ובסיפור הגיבן
בנוטר־דאם — אבל מעולם לא הובא הדבר
לידי קיצוניות כה חריפה. בקיצוניות הזאת
יש תחושה עזה של אמת, כי הפעם
לא מדובר בסיפור שהומצא על-ידי מחבר
ברוך־דימיון, אלא בפרשה אמיתית. וכדי
להדגיש זאת, צולם הסרט בשחור־לבן,
כשהגוונים, התאורה, ואפילו איכות הפילם,
רומזים ליצירת תעודה ולא לסיפור בדים.
כאן צריך להדגיש את העבודה המדהימה
של הצלם הבריטי הוותיק פרדי פראנסיס,
הידוע גם כבמאי מומחה לסרטי אימים,
ושל התיפאורן סטיוארט קרייג. הם נוטלים
את לונדון של היום ומצליחים להפוך
אותה, באורח פלא, ללונדון משכנעת
מאוד של ימי דיקנס.
תלוש הסזון. אבל לסרט יש כוונות
מרחיקות לכת הרבה יותר מהצגת גירסה
ריאליסטית של אגדה. כי לא רחוק, מתחת
לפני השטח, ובהבלטה רבה, מרכזים
רומן בפאריס
רו מן קטןבפא רי ס (בן־יהי־דה,
תל״אביב, ארצוונ-הברית) —
הדבר היחידי שאפשר לומר על
סרט זה, בימים טרופים אלה, שהוא נראה מיושן, ממש
חסר תקנה.
אין טעם להזכיר באן את כל הסרטים שבהם עובר
תייר בפאריס ומתאהב. פעם מדובר ברקדנית קטנה, ופעם
ביצאנית קטנה. פעם באשה נשואה ופעם באשה גרושה.
והפעם, בשכנה לחדר בבית־מלון, שלמרבה המזל מדברת
אנגלית. אחת ממעלותיו שיל הסרט היא בכך שהאנגלים
מדברים בו אנגלית, הצרפתים צרפתית וכוי. המתאהב הוא
תסריטאי הוליוודי משופשף מאוד, שבא להציל הפקת
סרט שנתקעה בבוץ. המפיקים מספקים לו חדר במלון
מפואר, במרכז פאריס, מכונית עם נהג, וכסף למכביר —
רק שיציל להם את התסריט הכושל שלהם.
התסריטאי מגלה את פאריס בכמה דרכים. ראשית,
באמצעות כל האתרים הרומנטיים המופיעים בהבלטה
בסל הגלויות המצוירות ובכל הסרטים שעשו פעם על
פאריס. שנית, על־ידי התקרבות לנהג השכיר שהועמד
לרשותו, מעין פיגארו מודרני שידו בכל ויד כל בו. ושלישית,
בעזרת יפהפיה זוהרת המתגוררת מן הצד השני
של המירפסת, ומוכנה להסתבך עימו בהרפקת־אהבים.
וזו מתפתחת, כמובן, לסערת רגשות עצומה.
אמנם כל המשתתפים באגדה הזאת הם חביבים למראה,
בין אם המדובר בכוכב הטלוויזיה ויין רוג׳רס,
בבריטית הזוהרת גייל האניקאט או בצרפתי רישאר לנואר.

לנואז־ ורוג׳רס: גלויות מצויירות
אלא שהיחסים בין הדמויות האלה, הפתרונות למשבר,
הדיאלוגים, הכל ניראה כמו השאלה אחת גדולה מכל
מה שנעשה כבר בעבר. וזה קצת מוזר אם זוכרים שהבמאי
פראנק גילרוי הוא בעצם מחזאי בזכות עצמו, עם
הצלחה אחת גדולה שכבר נזקפת לזכותו כמה שנים
(״דבר אלי בוורדים״).
לפני שלושים שנה עשו עדיין סרטים כאלה כדי למלא
הורים בתיכנון של בתי־הקולנוע. היום הוא נראה קצתכמו שריד של אותם ימים, עם צבעים של ימים אלה.

המזון הקבוע שלו״ .אבל ההמשך לא פחות
מזעזע. מדענים מציגים את מריק לפני
קונגרסים, כדי להתרברב בהישגיהם. נשות
חברה מציגות אותו לראווה כבן טיפוחן
החדש, כדי שהכל ישימו לב לרוחב ליבן
ולצדקנותן.
ויותר מכך, מדובר כאן בסטיה חברתית,
בכישרון להפוך כל דבר לאופנה,
ובגבול הדק המפריד בין מעשי־צדקה אמיתיים
למעשי-צדקה לראווה. קשה שלא
להיזכר בשיר של ז׳אק ברל על הפאט-
תנות -,שכל אחת סורגת לעני שלה סוודר
בצבע אישי, כדי שכולם יידעו בדיוק מי
הוא בעל הסוודר האמיתי.

צורתו האפיזודית של הסרט, הבנוי פר קים
שביניהם מחשיך המסך ונעלמת התמונה,
מזכירה מיבנה של כרוניקה, שבה
מספרים רק את הפרטים הידועים על המעשה
(אם כי הסרט מרשה לעצמו פה ושם
לשנות את סדר ההתרחשויות).
כיסוי נכון. ולבסוף, העשייה. ג׳ון
הרט (קאליגולה מאני קלאודיוס) נא לץ
לעבור מדי יום איפור שנמשך כש בע
שעות, עד שהגיע לצורה של מריק.
מתחת למעטה העבה שהולבש עליו, ובעזרת
הקול המעוות לגמרי שבו צריך היה
להשתמש, קשה לדבר על משחק כמובן
המקובל של המילה. ואף על פי כן, הוא

ג׳ון הרט כתפקיד ג׳ון מריק ,״איש־הפיל״
לגלות 1את היופי שבתוך החיה

הרט מקכל כליטות ענקיות כמצחו כעזרת סייכש שער

תחושה עזה של אמת

הרט כתהליך האיפור שנמשך 7שעות מדי יום
מיטען אדיר של תחושות
הבמאי דויד לינץ׳ ושני התסריטאים שלו,
כריסטופר דה וור ואריק ברגרן, את מאמציהם
במישור נוסף: ניצול אסונו של
אדם אחד על-ידי האנשים שנמצאים סביהעולם
הזה 2251

בו. זה מתחיל בצורה בוטה, כאשר בריון
בור, גס ועם הארץ, משתלט על מריק,
מציגו לעיני הסקרנים כמיפלצת, מאכיל
אותו תפודים רקובים והופך אותו ל״תלוש

כשרואים את מריק, בין כל מוצגי הקיר־קם
המוצגים לראווה בירידים, קשה שלא
להיזכר בוורנר הרצוג. במאי זה מראה
בסרטיו כי העולם חסר סובלנות כלפי
חריגים, ודוחה בשאט־נפש כל מה שלא
מתאים לנורמה הכללית. ג׳ון מריק אינו
כה שונה מקאספר האוזר. זרותם של השניים,
מדהימה ככל שתהא ממבט ראשון,
הולכת ונעלמת כאשר הנשמה המסתתרת
מאחרי הזרות הזאת נחשפת לעין כל.
ואולי זה הסוד הגדול של הסרט, המציג
במפורט את צורתו החיצונית של איש-
הפיל. מה שנראה לצופה ברגע הראשון
מבחיל, נשכח במהלך הסרט, עד כדי כך
שכאשר אחד מן הזוגות הצדקניים המקצועיים
מבקר אצלו, מתייחס הצופה אל
הזוג כאל מיפלצות מגוחכות יותר מאיש-
הפיל.

מצליח בעזרת עמידה, נימת קול, ובעיקר
על־ידי בימוי נבון מאוד של דויד לינץ/
להפוך את ג׳ון מריק לאחת הדמויות הנוגעות
ביותר ללב שראה המסך מזה הרבה
מאוד זמן. לידו, אפילו שחקנים מעולים
ביותר, כמו אנתוני הופקינס וג׳ון גיל-
גוד, אינם יכולים אלא להסתפק בעמדות-
מישנה.
ומילה אחרונה על׳ המפיק. האיש האח רון
שהיה עולה על הדעת כמתאים לטי פול
בנושא קודר וחמור, בסרט שבו המין
האנושי נראה כה מפוקפק, הוא אדם כמו
מל ברוקם. ואף על פי כן, ברוקם הוא
המפיק של הסרט. הוא האיש שלא רק
מימן את חלקו הגדול אלא גם השתתף
בפועל בהכנת התסריט (רעייתו, אן באג-
קרופט, מופיעה בתפקיד מישנה) .עם זאת,
(המשך בעמוד )50

קולנוע

שידור

(המשך בעמוד )49
הוא ביקש להצניע את חלקו, ולו רק כדי
למנוע אי-הבנות ביחס לאופיו של הסרט.
ואכן, זו אולי המעלה הגדולה ביותר שיש
לאיש הפיל: הצניעות של כל אלה שעבדו

צ ל יג

90 מים

למפיק תוכנית הצרכנות כולבוטק, רפי
גינת, ולכיתב תוכניית זו, דני לבני
שטיין, שערכו את ׳תוכנית השבוע ש
ועבד,
שעסקה בגירויי־המכירה של מער כות
הסופרמרקטים בהגזמה, תוך התעל מות
מהעובדה כי סופרמרקטים נועדו למגור,
ולא לשמש כמועדוני־צופים. תוכנית
זו של כולבוטק הבהירה שאם היו
מביאים אליה בן־תמותה, הרי שנציגות
הצרכנים, הגברות עדה לבנון ומאיה
תבורי, היו מציגות מיימצאים שהיו מוכי חים
שבדהתמויתה עשוי מ־ס/״סע מים.

מאחרי הקלעים
הקרב 3א 3ו -יד1ן

ג׳ון הרט בתפקיד ״איש־הפיל״
ממקרה קליני לטראגדיה אנושית
על הסרט, לפני או מאחרי המלצמה, צניעות
שמותירה במרכז את.דמותו של ג׳ון
מריק, עם הטראגדיה רבת־הפנים שליוותה
אותו ב־ 27 שנות חייו.
תדריך חוב תליאות :
תל־ אביב — טיסה נעימה, תהילה,
האחים בלוז, התוודעות, חלומו של קוף,
מחבואים, המטרו האחרון, מנהטן
ירושלים — האחים בלוד, תהילה, הארי
המזוהם, מחבואים
הי פ ה — מרק ברווז, האחים בלוז,
תהילה, הקאריירה המזהירה שלי

תל־אביב
חלום של קוף! (פאריס, איטליה)
— אלגוריה על סוף המין הגברי,
מתרחשת על רקע ניו־יורק מוזרה ויו־צאת-דופן.
עוצמה חזותית בלתי רגילה
ושפת דימויים חזקה של הבמאי מארקו
פררי, בהשתתפות ג׳ראר דפארדיה, מאד-
צ׳לו מאסטריואני וג׳ייימס קוקו.
ה תוו ד עו ת (מוסיאון, הונגריה)
— סרט אינטימי. ,רגיש ומפוקח על זוג
שנאלץ לחיות יחד, בחדר זר, ולהסתתר
בו מפני הנאצים. הזדמנות בלתי רגילה
לקהל הישראלי לעשות הכרה עם הבמאי
ההונגרי הגדול איסטוון סאבו.

בישיבה האחרונה של מליאת רשות־השידור,
שהתמקדה בהשלכות השונות של
אי-שידור ועידת מיפלגת-העבודה, הגיע
נציג לע״ם במליאה, אהדץ פאפו, ל־דין־ודברים
צעקני וצווחני עם יו״ר המליאה,
פרוס׳ ראובן ירון. בשיא הוויכוח
המילולי צעק הפרופ׳ ירון לעבר פאפו
״אם לא תשתוק עכשיו, אודיע על הפסקת
הישיבה!״ איומו של ירון לא שיכנע את
פאפו, והפרופסור הודיע לנוכחים :״הישיבה
נעולה ...אני מכריז על הישיבה נ־נעולה...״
כמה
דקות לאחר מכן שיכנעיו כמה
מהברי־המליאה את הפרופסור לחדש את
הישיבה, וכך עשה.
בישיבת־המליאה בלטו בהעדרם כתב
דבר דניאל בלוף ואיש בית ברל ני טים
אלמוג, שניהם נציגי מיפלגוד
העבודה במליאה.
במהלך הישיבה הפיץ חבר־ד,מליאה,
חבר־הכנסת־בעבר מרדכי בן־פורת (ש נכשל
בבחירות האחרונות, ושלמרות זאת
מוינה למליאה כנציג הציבור הרחב בידי
שר-החינוך־והתרבות זבולון המר ).חוזר
שבו הודיע על התפטרותו מהמליאה.

דב־ד וזין לפטירה
עם שוך הסערה והמהומה שעוררו חברי
ועד-ההפקה־חדשות, בימי ועידת. מיפלגית־העבודה,
כאשר חיברו גילוי־דעת שבו יתבעו
את התפטרות המנכ״ל יוסף לפיד מתפקידו,
התברר כי אותו ׳גילוי־דעת לא
הוגש ׳כלל ללפיד. הסתבר גם כי למרות
חתימתו של עורך ׳מבט, יעקב אחי־מאיר,
על גילוי-יהדעת, מרבית עובדי החדשות
נמנעו מלחתום.

מליאה נטולת צבע
בעגת רשות־השידור מקובל לכנות את
התקופה הנוכחית כ״עידן הצביע הזוחל״.
שליש משידורי הטלוויזיה נעשה כיזם בצבע,
ולשליש מבעלי המקלטים יש מקלטי
טלוויזיה הקולטים שידורים המוקרנים בצבע.
מזה חודשים רבים מגיש מנכ״ל הרשות
מדי חודש בחודשו רשימה חודשית

ירושלים
1האחים בלוז (כפיר ארצות־הברית)
— תערובת משעשעת ביותר של
פיזמוני בלוז עירוני עם קומדיה קולנועית,
שמתנהלת בקצב ובהומור של הסרט
האילם, בתוספת הכישרון האדיר של דן
אייקרויד וג׳ון בלושי בתפקידים הראשיים.

חיפ

של ׳שידורי־צבע, העומדים להיות ׳מוקרנים
בטלוויזיה לאושורו של ׳שר-היתיקשורת-
האנרגייה-והתשתית, יצחק מודעי, המאשר
אותה כימעט אוטומאטית.
מצב זר, של תלות מינהלית בשר מיודעי
אינו נראה לכמה מהעובדים הבכירים של
הטלוויזיה, הטוענים ששיקולים עקרוניים
כמו חשיפה מלאה של הטלוויזיה הישראלית
לשידורי־צבע הם מעניינה של מליאת
רשות־השידור.
לדעת אותם עובדים בכירים, מליאה לא
נוצרה ירק כדי לדוש ביעיקביות בבעיות
פוליטיות, הנוגעות אך ורק למבט לחדשות,
אלא גם כדי להתמודד עם בעיות
עקרוניות של פיתוח רשות השידור ו הטלוויזיה,
ובעיקר עניין שידורי־הצבע.
עובדיה הבכירים ישל הטלוויזיה מצפים
לכך שאחד מ־ 25 חברי-יהמליאה ירכוש
מכשיר-טלוויזיה צבעונית. אז תחדל הימלי־אה
מלהיות נטולת-צבע. אחד מחבריה
יעלה את הנושא, וייצג את דרישותיהם של
שליש מבעלי המקלטים.
קרוב ל־ 300 אלף מקלטי-טלוויזיה ציבעו־נים
מצויים כיום בישראל.

כדורגל 13 תגיה
ידיעה סתמית באחד ממדורי־הספודיט בעיתונות
היומית הבהירה כי תחנת הטלוויזיה
המקומית של נתניה מקרינה
מישחקי־כדורגל של מכבי נתניה. ד,מיש־חק,
שנערך בין מכבי נתניה למכבי פתח־
׳תיקווה 2:3הוקרן בשידורי התזזגה ה־גתנייתית,
ואף הראה לתושבי נתניה כי
הכדור עבר את קו החוץ לפני שחדר ל שיער
פתח־תיקווה, וכי כדור אחר נכנס
לשער הפתח־תיקואים למרות שהיה ממצב
׳נבדל.

הסקר הו0ור!ב׳
סקר של ההאזנה לרדיו והצפיה בטלוויזיה
מקרב האוכלוסיה הערבית, שהוזמן במכון
הישראלי למחקר חברתי שימושי מטעם
רשוודהשידור, הביא נתונים מעניינים על
השימוש בתיקשורת של אוכלוסיה זו•
8970 מהאוכלוסיה הערבית צופים בתונד
ניות־הדת של הטלוויזיה, ושיעור מקביל
( )897,צופים במהדורת-החדשות בערבית
של השעה 7.30 בערב 827, .מהאוכלוסיה
הערבית צופים בסרטי היום השישי המוק רנים
בשעה 6בערב.
.נתון מפתיע הוא הצפייה המאסיבית של
תושבים ערביים במהדורות מבט לחדשות
של השעה 9.00 בערב. קצת יותר מרבע
המשתתפים במידגם צופים במהדורת־החדשות
בעברית — רובם משכילים דוברי־עברית,
מורים ופקידים בסקטורים השונים.
רוב מוחלט של המיגזר הערבי — /0ס95
— מאזינים לשידורי בית־השידור הישראלי
בערבית.

.,מעריב״ נגד

המחלקה !הדוסית

חקאריירה המזהירה שלי

סופרמארקט נועד למכירה

רדיו

מרק ברווז (אורלי, ארצות־הברית)
— האחים מארכס בפארסה פוליטית
מטורפת לחלוטין, שמתעללת לא
רק בפוליטיקאים אלא גם בכל מי שמנסה
להתייחס אליהם ברצינות.

(שביט, אוסטרליה) — סיפורה של נערה
עקשנית ועצמאית באוסטרליה, הנשלטת
על־ידי מוסכמות ודעות קדומות, בתחילת
המאה• המשחק של ג׳ודי דימוים והבימוי
של ג׳יל ארמסטרונג משכנעים ביותר.

מפיק גינת

פרשן ינון
עבודה נוספת ננערה לשידור

סידרת-פירסומים במעריב הופנתה ישירות
נגד המחלקה הרוסית בקול ישראל.
ד,סידרה טענה כי מחלקה זו מתחרה בשידורי
הרוסית של הבי־בי־סי וקול אמריקה
וקראה לעשיית סדר במחלקה הרוסית.

בתגובה פירסמו עובדי המחלקה הרוסית
גילוי־דעת, שבו הם העלו השערה כי סידרה
זו מקורה במילחמת־ירושה, המתנהלת על
כיסאו של מנהל המחלקה הרוסית, אליהו
יוגש, העומד לצאת בימים אלה לגימלאות.
לטענת עובדי המחלקה הרוסית, החלו ההשמצות
אחרי שנכשלו לחצים חזקים אשר
הופעלו על מנהל הרדיו, גידעון לב־ארי,
בעניין מינויו של מנהל מסויים, אשר
ייצג את הסוכנות היהודית. על גילוי־הדעת
חתמו 16 מעובדי־המחלקה•
סידרת־המאמרים וגילוי־הדעת הם בבחינת
כדורים ראשונים בקרב המתיש, העומד
להיערך על גורל המחלקה ומטרותיה.
הקרב יוכרע עם מינוי מנהלה החדש.
פסקול ההישג הגדול בי1תר
במסיבת־עיתוינאים, שנערכה לרגל השלמת
הכנתה של סידרת־ד,טלוויזיה עמוד
האש, הציג מנכ״ל הרשות, יוסף לפיד,
את הסידרה בהישג הבולט ביותר של הטלוויזיה
הישראלית ׳בכל שנות פעולתה,
!תוך שהוא רומז על תקופתו בראש הראשות
כתקופה שבד, הוכן רובו שיל הסרט.
אלא שמפיק ד,סידרה, יגאל לוסין, לא
חסך שבחים ׳מהוגיה הראשונים ישל ד,סידרה׳
שהקדישו מזמינם ומיתקציבי הטלוויזיה
לשם קידומה ויצירתה -מנכ״ל-
הטלוויזיה לשעבר ארנון צוקרמן ומנהלי
המחלקות מרדכי (״מוטי״) קירשגבוים
זג׳ודי לוץ ׳•ו • כתב הארץ עקיבא
אלדר הפך באחרונה לייצרן של חדשות,
כאשר הוזמן על־ידי המישטרה ל חקירה
בעניין ההדלפות מהמישטרה ליעי׳תו־ימת,
בפרשת חקירתו של השר אהרון
אבו־חצירא. חקירתו של אלדר, שסיוק־רה
בכל העיתונים, לא זכתה בסיקור ב-
ייומני־החדשות של קול ישראל. לדבריו
ישל אלדד, הסיבה לכך היא הנחייה מגבוה,
׳שהציניח מנהל הרדיו גירעון לב־ארי,
שלא לדווח על חקירתו של אלדר. אלדר
מסביר זאת בכך ׳שהוא חשף ליקויים ב מילוי
מוגזם של טופסי שעות נוספות על-
ידי עובדי הרדיו. בתגובה על טענה זיו
אמר לב־ארי שלא היו דברים מעולם.
פירסומים דומים שפירסם אלדד על הטלוויזיה,
שעליהם מתדיין כיום אלדד ב־בית-המשפט
עם עורך ׳מבט שני שמעון
טסל ר, לא מנעו את הטלוויזיה מלדווח
בהרחבה על חקירתו של אלדר במישטרה
׳•!ס במלאות 50 שנה׳׳למותו של סר
ארתור קונן תיל, בוראו של הבלש
הבדוי והמהולל שרלוק הולמס וידידו
הד״ד ווטסון, עומד קול ישראל להגיש
סידרת תסכייתי-מתח. בתריסר פרקים, תהית
הכותרת הרפתקאות שרלוק חולמם 1
שמו של כתב־הרדיו, שהוזכר בדו״ח מבק־רת־הפנים;של
רשות-ו!שידור, רומה אבישי,
כמי שקיבל בחודש דצמבר 1979
׳תשלום עבור 74 שיעות-עבודה נוספות,
למדות שהוא לא שידר כלל במהלך אותו
יחודש, הוא פרשן־הרדיו לעניינים ערביים,
דוב ינון שמועה עקשנית המתהלכת
בבניידיד,טלוויזיה טוענת כי העילה
האמיתית לסנקציות שנערכו במוצאי-
ההצבעה בוועידת-העבודה היתד, תגובה על
קיצוץ וביטול התשלום על שעות נוספות,
׳שביצע לפיד כמה ימים קודם לכן ברשות־השידור.

עו ל ם

הז ה

2261

יום רביעי

ספינת האהבה

( — 8.113 שידור כצבע)
— אלן וסקוט דזמונד (דיאנה
קנובה ובוב יוריץ׳) וגלדים
ומכם ווטקינם (אודרי מדאוז
ורוברט מנדן) הם שני זוגות
נשואים. המכנה המשותף שלהם
טמון בנישואיהם הרופפים.
וונדל ואיידה סנייד (הרי מור־גן
ופריסיליה מוריל) הם בני-
זוג מבוגרים וחביבים, המפליגים
למכסיקו כדי לבקר את
נכדיהם, אלא שאיידה אינה
יודעת כלל שוונדל מימן את
הטיול היקר באמצעות רמאות
במישחק קלפים. שילה לורנס
(ג׳ורג׳יה אנגל) נשלחה לשייט
על־ידי אביה הדאגן (הרב
וולנד) שביקש מדוקטור בריקר
לפקוח עין על התנהגותה של
בתו. אבל זמן קצר אחרי ש הספינה
הרימה עוגן, היא נופלת
לזרועותיו של הווארד
וילסון (הרווי ג׳ייסון) ,שאינו
מסוגל לפעול בלי המדריך-
למאהב.

• הפלישה
ג׳ונסון 10.05

את נטל החיים על האב, הנאלץ
לגדל את שני ילדיו
לבדו. הארי, מורה בשנות הארבעים
לחייו, מגיע לתשישות
פיסית ורגשית, אך משתדל
להחזיק מעמד, ולו רק למען
בנו ובתו. היחסים בין
בני המישפחה מתוחים, והם
מרבים להתפרץ איש על רעהו.
אך עד מהרה הם מצטערים
על כך, והדמעות זולגות מעיניהם.
אט אט, בעזרת חמתו
אליזבט (שילה רינור) וגיסתו
רוזמרי (דיאנה פרפקס) חוזרים
החיים למסלולם, והארי לומד
להשלים עם המציאות.

• הפגישות (11.10
— שידור כצבע) —
בלט. כוריאוגרפיה של פריד-
ריך אשטון, על פי מוסיקה של

ואת מצב החברה המצרית כולה.

+לילה
של תיאטרון

0.15 שירי תיאטרון מתוך
מחזות כאסתר המלכה,
אופרה בגרוש, ירחה, איש למנשה
והאדרת. בהשתתפות
חנה מרון, גידעון זינגר, שמואל
רודנסקי, אריק לביא ואחרים.

המסך יורד 0.55

הפרק השני בסידרה האמריקאית
על עלייתו ושקיעתו של
בית שחקנים. בשנים שאחרי
גירושי הוריהם מבלים הילדים
את רוב זמנם עם מגי, אם כי
מותר להם לבקר אצל לילנד
מדי פעם. ללילנד יש אשד,
חדשה, נן (לעדה גריי) ,וביקור
בקליפורניה פירושו אה־

8.03
9.30
10.00
10.50

8.03
8.50
9.30

יום שגי:
8.03 זה הסוד שלי
/2: 8.30י 8או מוס״ף
9.30 השעה השניה /מהון ל הון
/שורת הדין

יום ש לי שי :
8.03
9.30
10.00
10.50

עמוד האש כלבוטק בידור קנוי
סידרה קנויה

אורח החבובות הוא הקומידניאל
אובר, בביצוע להקת הבלט
המלכותי מלונדון.

והמשוגע

5.30 גירסה מצרית לסיפור
״החטא ועונשו״ של
פיודור דוסטויבסקי בבימויו
של חוסאב אל־דין מוסטפא.
סיפור העלילה מתרחש בקא-
היר, בימים שאחרי מילחמת־העולם
השניה. מחמוד יסין
הוא המשוגע, ונגלא היא סי־ניה,
שבה הוא מתאהב, תוך
שהוא שואף לשנות את מצבו

— דרמה בריטית, בהפקת הטלוויזיה
המעולה יורקשייר. זה
סיפור ׳14 שנות נישואים מאושרים,
המגיעות אל קיצן המר
כאשר אשתו של הארי מורגן
(ג׳ורג׳ קול) מתה. זו נקודת
הפתיחה במחזהו של יו ויטמור
לאבד אותה. מות האם מטיל
!1111111ו וו 11 ווו וווו! וו! 1 1ווו ווו וווו

1וווו1

לקראת ש׳וור: להיות או לא להיות
סירטו הקלאסי של במאי הקולנוע הנודע ארגסט לוביטש,
משנת .1942 סיפורה של להקת שחקנים פולנית ההופית לתא
מחתרתי בעת מילחמוי־העול השנייה. חברי הלהקה מגייסים את
כישרונותיהם הדרמאתיים, כדי להציל טייס של צבא פולין

בה. ברוק הופכת מנהיגת ה ילדים,
גם בזכות גילה וגם בזכות
יופיה הנדיר. הפרק מסתיים
בפרידה מביל. מרגרט
מתהננת בפניו שיישאר, ומוכנה
לעשות הכל כדי לכפר על
הנזק. אבל עכשיו כבר מאוחר.
מכוניתו של ביל מתרחקת ומגי
מתמוטטת.

שבת

9ג׳אז הסידי ()8.00
— תוכנית של אימפרוביזציות
מוסיקאליות על נעימות חסידיות,
בסיגנון הג׳אז. המנגנים
הם חברי להקת פלטינה.

• היום והשעה ()10.05

מוצאי־שבת ()10.1

החופשית שהוצנח מעל וארשה. טאטירה חריפה 1שנונה על
הנאצים, שאינה מתעלמת מן המצב הטראגי שבו היא מטפלת.
כוכבי הסרט הם קארול לומבארד, ג׳ק בני, רוברט סטאק ברמות
הטייס המוצנח, וזיג רוהמן בתפקיד המושל הנאצי של וארשה.

9.00 מבט ספורט
10.05 סרט קולנוע
המחזות הבריטיים כיום, ג׳והן
מורטימר. בכיכובם של קנט
מור, ג׳ודי פארטייף ושארידן
פיצג׳ראלד.

ש *1 .זן?וח?ו

9עמוד האש (8.03
— שידור כצבע) —

ניצולי הפוגרום בקישייינב

— פרק נוסף בסידרת המתח
קווינסקי.

שבת המלכה
השבוע יומן אירועים
שעה טובה /בידור
סידרה קנויה
המקצוענים /קוינטי

היעד ירושלים: עמוד האש

9המת החי ()10.45

להיות או לא להיות

יום שיש•:

הפרק הראשון בסידרה על הציונות.
על הקשר הדתי של
עם ישראל לארץ־ישראל, על
רציפות היישוב בארץ ועל התפתחותו
במאה הי״ט ; ועוד
נושאים לרוב, כמו ההתבוללות
; צרת היהדות על־פי אחד
העם: האנטי־שמיות, צרת ה יהודים
על־פי הרצל. פרעות
קישינייב ופרשת אוגנדה מעמידות
את התנועה הציונית

יום שי שי
פיניה

10.50

משתק השבוע
לקראת שידור
בידור ישראלי /עוד
להיט /שעה טובה(לקט)
סרט תיעודי קנוי או מקורי
המובחרים

שבת:

10.00

8.00
8.20
9.15
10.10
11.00

החבובות מארחות
את זירו מובטל (8.30
— שידור כצבע) —

$מישפחות אומנות
• לאבד אותה ()10.20

ארץ אהבתי
מבט שני
סידרה קנויה
שיהה בשניים

יום ח מי שי:

יום ראשון

הומוריסטי, המבוסס על׳מעשה
שהיה במאה הקודמת במערב
ארצות־הברית. זה סיפורם של
בעלי חוות ענקיות, שגייסו
צבא פרטי, כדי למנוע התיישבות
של. חוואים בשטחי המרעה
שלהם. משתתפים: ביל
ביקסבי, בו הופקינס וג׳ון הי־לרמן.

— )0.30 סרט־תעודה על
מישפחות המגדלות ילדים שאינם
שלהן. בימוי: גבי אדם.

יו םרא שון:

8.03 מורשה /תצפית
8.30 החבובות /המסבאה של
ארצ׳י

למחנה

9.30 מוקד
10.00 סרט קולנוע

יום רביעי :

מערבון

יום חמישי

תיכנון חדש לטרוו׳ זה: ינואר ־ מאי 1981

— סרט קולנוע בבימויו של
הבמאי הצרפתי הנודע רנה
קלמאן, בכיכובם של סימון
סיניורה, סטיוארט ויטמן, ג׳נ־בייב
פייג /מישל פיקולי ואחרים•
עלילת הסרט מתרחשת
ב־ ,1944 בצרפת הכבושה
בידי הנאצים. זהו סיפור
קורותיהם של אנשי המחתרת,
הנאלצים להתמודד עם משתפי-
פעולה ונאצים.

קאי האמריקאי הנודע זירו
מוסטאל, שכיכב בכמה סרטים
נודעים ובקומדיות.

9ארץ בעודה (10.00
— שידור כצבע) —
פרק ראשון בסידרה חדשה
בת שישה חלקים, שעלילתה
באחוזה

מתרחשת

״ארץ בעולה״.

שיחה

המכונה

כשניים

10.50 יועצו לשעבר
של ראש עיריית ירושלים, ה כתב
תום שגב, בשיחה עם
שלמה זלמן דחוק, נציג פועלי
אגודת־ישראל, על מילה־מות־הדת
בירושלים, בדרך אל
שכונת רמות.

• בנסון 11.20

מהומה בארמון המושל. במרכז
העלילה עמוד שנאבד מנאומו
של המושל. תחתיו ׳מופיע
שירו של אדגר אלן פו העורב.

יום שני

9זה הסוד שלי ()8.03
-תוכנית הבידור השבועית.

* שורת הדין 0.30

דיון אולפני בנושא חברתי.

• שני כוככיב לעוגג
10.40 מחזה טלוויזיה

של אחד מהמעולים שבמחברי

כקו: כקו כאולימפיה
יום שלישי, שעה 10.00
במיבחן. בריטניה מגלה אהדה
לשאיפות הציונות, ומפרסמת
את הצהרת בלפור.

• כולכוטק 0.30

תוכנית לצרכנות.

• ז׳ילכד בקו כאוליבד

הופעהפי ה 1
פומבית של הזמר הנודע.

9משישה יוצא אחד
( — 11.00 שידור כצבע)
— המשך הרפתקותיו של ה לירי
וימסי — גיבור סיפרה
של סופרת המותחנים דורותי
סיירס — ומשרתו האישי מר
באנטר. המנסים לפענח רציחתו
של אמן.

רזורזסקופ

(המשך מעמוד )10
והאחריות כלפי חעבודח ובלפי
ידידים. מיזגם שונה בתכלית —
האריה חם, מתלהב ומלא אופטימיות,
ואילו הגדי מסוייג, סגור,
עצור וחושש מן העתיד לבוא. אך
כאשר הם נמשכים האחד לשני,
הם משלימים זה את זה ונוצרת
הבנה. הגדי משרה ביטחון
ויציבות, והאריה מחמם את הבית
ומביא שימחת״חיים ותיקווה
לעולמו של הגדי. הקשר ביניהם
נבנה על אמון־הדדי.

במדינה . אוניברסיטות רזצגר 713 .ועדון

״אוסרה כגרוש״
במועדון 7י 7ה בת-7אכיכ

בין המירפסות המטות ליפול, בין
הזונות וד,סרסורים בטיילת של תל־אביב,
בתוך מועדון־לילה אפל, החליטו
מקי ופולי להתחתן.
מקי הוא אחד הפושעים המפורסמים
בעיר. לבוש חליפת־מלחים
מהודרת, כשכסיות לבנות לידיו,
גד עבתולה
הוא נוהג להסתובב עם מקל הליכה
שגולה מתכתית בקצהו. על
שניהם שייכים למזלות האדצווארו
צלקת עמוקה .״אנשים קור מה,
ושואפים לעמוד על קרקע
אים לו קפטיין,״ מספרת אמה של
מוצקה. העבודה חשובה להם בפולי
בייראת־כבוד. אביה של פול׳,
אותה מידה, אם כי הגדי שאפתן
יונתן פיצ׳ם, הבין מיד, על־פי התייותר
ומתאמץ להגיע לעמדה
אור, כי האיש שפיתה את בתו הרמה,
בעוד הבתולה צנוע ומתבלט
יחידה הוא לא אחר מאשר הגנגסטר
בזכות כישרונותיו ולאו דווקא
המסוכן מקי.
כזכות השאפתנות. שניהם סגורים
הורי הכלה אינם מוזמנים לחתוומופנמים
בכל מה שקשור לחיי
נה. בני־הזוג מעדיפים לחגוג בחבהרגש,
ובזיווג בין שניים אלה
רת כמה פושעים מחבורתו של סקי,
יכול להיות, שאף אחד לא יעז
עוברי־אורח שנקלעו אל המועדון
להיות משוחרר וגלוי. ידידים רבים
באקראי, או שבאו לשתות כוסית
ייפקדו את ביתם, שבו כל אחד
ולהסתתר מן הסערה שהתחוללה
אתקבל בחמימות, אדיבות וטימפ-
בחוץ.
:ויה.
כשהגיעה הכלה אל המועדון היא
נדהמה ,״אתה לא רוצה להגיד לי
שנתחתן פה? זאת פשוט אורווה
גד י עם מאז ! ״
מטונפת, אי־אפשר להזמין לכאן
אדם שייקדש אותנו,״ אן בטכס
בין גדי למאזנים תיתכן משיהחתונה
נערך.
גה חזקה בתחילה, אך לעיתים-
פולי היא השחקנית מיכל נדיבי,
ן רובות סופה אכזבה הדדית. או״
מקי הוא השחקן נדב בן יהודה,
זיים מנוגד ושונה• לגמרי לא קל
אלה הם שניים מתוך קבוצת ה למצוא
בסיס של הבנה, שייתן
שחקנים של החוג לתיאטרון באותיזוק
ליחסים ממושכים ביניהם.
ניברסיטת תל־אביב, שהעלו את
:תחילה ישתעשע הגדי מהקליהמחזה
אופרה בגרוש מאת ברטולט
לות, שימחת-החיים והקסם שברכט
במועדון בריזה שבטיילת.
קורן מבן מאזנים. ואילו מאזנים
דמויות ססגוניות. הקהל שתלהב
דווקא מרצינותו ומגישתו
נכח במועדון, בערבים בהם הוצג
זיסודית של הגדי לכל דבר• לפע-
המחזה, היה מורכב משכבות אוב־אים
יימשך גם למעמדו של בן
לוסיה שונות. היו שם סטודנטים
די• אך לא לאורן זמן מוכן בן
זרוקים לצד אנשי תיאטרון מעוג־אאזניים
להתמודד עם דרישותיו
בים. היו אנשים שהשם ברטולט
זגבוהות של הגדי, וינסה להת-
ברכט לא אמר להם דבר, שהגיזמק
מהקשר מבלי לפגוע בו.
עו למקום לגמרי במקרה, והיו
מוקסמים מן הדמויות והשירים.
הפתעה גדולה עוד יותר היתד, בגד
עעקרב
מגע של השחקנים עם הקהל. לפני
תחילת ההצגה התפזרו השחקהתאמה
טובח עשויה להיווצר
נים בין השולחנות, הדמויות הסס:ין
שניים אלה. שניהם מתייחגוניות
והמאופרות לא ניראו יוצאות
דים לחיים ברצינות רבה, וכאשר
דופן בין הקהל המורכב מהרבה
אתחייבים לבצע דבר-מה, הם
אנשים זרים ומשונים. שתיים ש בצעו
זאת במירב השלמות ו־ ן הצליחו למשוך תשומת־לב היו
זאחריות. התייחסותם לחברה
היפהפיה דפנה שניידרמן וענת
>ינח יוצרת ניגודים ביניהם, ו-
הרפזי, ששיחקו במחזה שתי זו־
:דרך־כלל כל אדם יודע מהו הנות.
תלבושותיהן היו מינימליות
יחס האמיתי של גדי ועקרב
וכיסו מעט חלקים בגופותיהן הח גליו.
הם מעדיפים לשמור יחסי
טובות.
דידות רק עם אלה שעונים על
״אנו עושים ניסיון להתמודד עם
רישותיהם. הקשר ביניהם גם
ברכט במיסגרת מועדון־לילה,״
זוא מושתת על כנות ואמינות.
מסבירים אנשי הקבוצה .״יצירת
זאווירה סביבם עלולה להיות
מיפגש עם קהל, שאינו פוקד בד־קצת
מכבידה, אם ישכחו להעזר
רך־כלל את אולמות התיאטרון.
:חוש״ההומור המצוי בשניהם, אם
ניסיון להפגיש קהל זה עם הקל־
:י לא תמיד נמצא בשימוש•
סיקר הברכטית, ערכו שנים־עשר
השחקנים במשך חודשיים חזרות
במועדון.
;דעקשת
״אנחנו מנסים לתהות מה גורם
לנו לגלות אהדה ואולי אפילו
משיכה לטיפוסים כמו יונתן פי-
כשאר המזלות העוקבים, כן גם
צניים אלה מסוגלים לחיות יח צ׳ם,
בעל מלתחודהקבצנים ...מה
סוד הקסם של הגנגסטר, מקי
יו, ולהפיק תועלת איש מרעהו.
נך קשה לקרוא לזה קשר מל־סכינאי,
הזונות והפושעים סביזיב.
אופייו המעשי של הגדי נו״
בו ...מה גורם לנו כצופים ללכת-
זן לקשת הרגשת ביטחון וקבי-
שבי אחר החייוניות של אנשי
נות. הגדי יהנה מההעזה של ח-
עולם זה, אחרי הרומנטיקה הקב־
!שת לקחת לעצמו חופש ללא־רטית
הזו,״ מסבירים אנשי הקבו•גבלה.
התנהגות כזו תביא לגדי

זרגשת שיחדור והקלה, אן לא
ואכן, הם יצרו את הדמויות של
נגרום לו לשכוח את התחיבויו-
ברכט כשהקו המנחה הוא אותו
ניו. החיסרון בקשר כזה יבוא
ניצוץ של קסם שאותו תארו.
׳ידי ביטוי כאשר הגדי יהפך רכו-
״אנו נמשכים אליהם ומזדהים אי־וני
מדי, ויינסה להשתלט על ה-
תם ובאותו הזמן מודעים למשמן
שת ולהכריח אותו להתאים את
עות האמיתית של עיסוקם. הניוון
צמו למיסגרת. הקשת יתמרד ווהשחיתות
אינם מופיעים גלויי-
נהיר לגדי בדרכים רבות ופוגעות,
פנים, הם עטופים תמיד עטיפה
והוא אדון לעצמו. לכן, רצוי שאנושית,
סוכריה ציבעונית שאין
שר מסוג זה יעבור תקופת ניס-
אתה עומד על טיבה האמיתית,
ין ממושכת, לפני שמחליטים
אלא בסעימם השנייה.״
תת לו קביעות.

סטודנטית הרפזי כתפקיד זונה ב״אופרה כגרוש

הקהל

תשומת־לב מיוחדת
זונות ופושעים. לאחר שמגלים
בני-הזוג פיצ׳ם מיהו אותו
קפטיין שפיתה את ביתם היחידה,
הם מחליטים להסגירו למישטרה.
מלאכה זו קצת קשה. מפקח המיש-
טרה של לונדון, שבה מתרחשת
העלילה, חינו חברו הטוב של מקי
מימי שרותם הצבאי. בגי־הזוג פי־צ׳ם
מצליחים לאיים על מפקח
המישטרה, שאותו שיחק מיכאל
אליעזר, ולהביאו לידי לכידתו של
מקי.
מקי מסתתר אצל הזונות שאיתן
חי, אך הן מסגירות אותו. אפילו
ג׳׳ני, שכד, אהבה אותו, מסגירה
אותו תמורת כסף.

ג׳ני הפירטית, שאותה שיחקה
תמר נויהאום, מסגירה את מקי
פעם אחת, ולאחר שהוא מצליח
להימלט, שב אליה ואומר כי סלח,
היא מגדירה אותו כג׳נטלמן אמיתי
ומסגירה אותו שוב.
״בתחילת החזרות היו השחקנים
מבוהלים,״ מספרת מיכל נדיבי,
״לא לכולם היה נסיון בשירה לפני
קהל ועוד שירי סולו, אך יוסי
רוכליץ הצליח להביא את החברה
למצב של זמרים מיקצועיים.״
בשעת ביצוע השירים לבשו השחקנים
ביטחון רב יותר מאשר
בכל חלקי ההצגה. הדמויות היו
חדות וברורות יותר. יוסי רוכליץ,

סטודנטית אורו כגכ׳ פיצם
חתונה בבר

סטודנטית שניידרמן כתפקיד זונה
מיפגש עם הקהל

שעשה את העיבוד לשירים ותירגם
אותם עם הבמאי שולי כהן, הינו
תלמיד האקדמיה למוסיקה. חלקו
בהצגה זכה לתישבחות רבות הן
מצד אנשי הצוות והן מצד הקהל.
המנחים יגאל נאור, רמי ברוך,
שלמה טולדו ואלברט עמר שיחקו
דמויות שונות, והעבירו את זירת
ההתרחשות ממקום למקום.
הבמאי שולי כהן מתמודד״ברוב
ההצגות שאותן ביים עד היום במגע
ישיר ואישי עם הקהל, כפי
שהביא לידי ביצוע באופרה בגרוש.
הוא מסביר את הבחירה
של ההתמודדות המחודשת עם אופרה
בגרוש :״מערכת המשמעויות
העולה מן המחזה של ברכט
הינד, רלוונטית לכאן ועכשיו של
ישראל של שנות השמונים.״
לדבריו אין הסבר טוב יותר
מהשיר האיש המסומן, שנכתב על-
ידי ברכט לפני כ־ 50 שנה :״זמן
רב לפני שהחלו הפצצות ליפול /
כבר היו ערינו בילתי־כשירות למגורים
/הצואה שהציפה את כולנו
/לא באה דווקא מצינורות הביוב.״

עו ל ם

הז ה

2261

מימוש
רווח

מה יהיה?
אנחנו מתחילים עכשיו שנה אזרחית
חדשה, וזו מסורת מאוד נעימה לספר
לקוראים כל מה שיקרה בשנה הבאה.
לזה יש כל מיני שיטות, כגון ניחוש בכוכבים,
ניחוש בקפה וכף היד, העלאת
רוחות ועוד• יש גם שיטות יותר מדעיות,
כשמכניסים את כל הנתונים למחשב, ומסתכלים
מה יוצא.
מה שאני לא תופס, זה למה כל-כך
מעט אנשים משתמשים בשיטה הכי פשוטה:
צריך להאמין לאנשים. קצת אמון

הפוליטיקה, אם בודקים יפה, זח לא
עסק מעניין מי־יודע־מה. מה בסך הכל
קורה שם ! עולה פוליטיקאי על הבמה,
מקשקש בקומקום חצי־שעה״שעח, מק בל
מחיאות כפיים, יורד. עולה אחר
במקומו, מקשקש בקומקום, מקבל מחיאות
כפיים, יורד, וחוזר חלילה. זו ה סיבה
לכך שבארצנו, אבל גם בארצות
אחרות, נזקקים תמיד הכתבים הפוליטיים
לדימויים השאולים משטחים שבהם
יש אקשן אמיתי, כדי לתאר את
המתרחש בזירה הפוליטית• השיטה הזאת
מאפשרת לכתב להמחיש לקורא
היקר את האירועים הפוליטיים היבשים,
ולתבלם במלח, פילפל ושאר תבלינים.
פעם, אני זוכר, היה הספורט השטח
שממנו שאבו הכתבים הפוליטיים את
דימוייהם. אילו היתה ההתמודדות האחרונה
בין פרס ורבין מתוארת בתקופה
ההיא, היה מתברר לנו שפרס הכניע
את רביו בבעיטת יעף (ווליי) אדירה,
וכך הביא לכלל ביטוי את שליטתו במרכז
השדה.
אחר-כן היתה תקופה שבה היו ה-
מילחמות פופולריות מאוד. קרבות״גרילה,
לחימה בשטח בנוי, ארטילריה פוליטית
כבדה וכל זה. נדמה לי שאחרי שקרח-
מה־שקרה, חזר קצת הספורט, אבל את

בשבוע שעבר קיימו הסטודנטים האמיצים
בישראל את הפגנתם הראשונה השנה.
ההפגנה היתה מאוד סוערת, עם
סיסמות, מכות, מישטרה ועצורים. ממש
הזכיר את סן״ז׳רמן״דה-פרה באביב .1968
הסטודנטים הישראלים לא הפגינו על
שטויות כמו חופש מיני או תוכניות-
לימודים מפגרות, כי-אם על עניין סוציאליסטי
אמיתי. יו״ר התאחדות הסטודנטים
הארצית, האדון צחי הנגבי, הודיע
שהסטודנטים הישראלים מפגינים, כי שכרם
משתווה בקושי לשכר הפועלים הערבים
מהשטחים !
בסוף ההפגנה הסוערת, שנמשכה כמה
דקות טובות, מול המלון שבו שכן שר-
האוצר, שמו השוטרים הרשעים אזיקים
על ידיו של מר הנגבי ולקחו אותו ואת
חבריו למישטרה, כדי לשחררם בערבות.
נורא, מה שעושים לסטודנטים בארצנו.
ובכל זאת אני יכול להרגיע את ה־נגבי:
אילו היו הפועלים הערבים מהשטחים
עורכים הפגנה, משום ששכרם משתווה
בקושי לשכר הסטודנטים, יש רגליים
לסברה שגם במיקרה הזה היו
עצורים ואזיקים, וכן יש רגליים לסברה
שכמה פועלים מהשטחים היו נשארים
בלי רגליים.
הקיצוץ בתקציב הביטחון, כפי שמבטיח
ציפורי.
הביטחון דווקא כן ייפגע, כמו
שמבטיח רפול.

פוליטיקה :
מדניה ג. מחדרה
באנשים ישפר מאוד את איכות״החיים
בארץ, ותיראו שזה גם יצא נכון. אז הנה
הנבואות שלי לשנה הבאה, רק בהסתמך
על האמון במה שאנשים אומרים ומבטיחים

כלכלה :
• האינפלציה תרד ל־ס/י 100 כמו
שמבטיח יגאל הורביץ מהאוצר.
• האינפלציה תיבלם אך לא תרד
כפי שמבטיח ארנון גפני מבנק ישראל.

ביטחון :

הביטחון לא ייפגע כתוצאה מ

אדיר

אדיר

בגין
יוליך את הליכוד לניצחון
בבחירות, כפי שמבטיח ארליך.
פרס יוליך את המערך לניצחון
בבחירות׳ כפי שמבטיח פרס.

מדיניות חוץ:
ס רגן יהיה נשיא נהדר בשביל ישראל,בגלל
שהוא רואה את העולם מזרח״
מערב ולא צפון-דרום, כפי שמבטיח ח״כ
יהודה בן־מאיר.
• ארה״ב תכיר באש״ף אם אש״ף
יכיר בישראל, כפי שמבטיח שר־החוץ המיועד
של ארצות-הברית גנרל הייג.

מין :

• סוניה ג. מחדרה תיתן לי. כשביקשתי
ממנה בפעם האחרונה אמרה
לי :״בשנה הבאה ! ״

הכדורגל החליף הכדורסל, והופיעו קליעות
מרהיבות לסל הפוליטי, שמירה
אישית צמודה, הגנה אזורית ופסק־זמן.
בזמן האחרון התגלה שטח חדש שבו
יש הרבה מאוד אקשן, וכבר רואים ני צנים
ראשונים של דימויים מהשטח הזה.
את מה שהיו יכולים לאתר בעבר
כקרב־איתנים עם נוק״אאוט, מתארים
היום כך:
בחודש האחרון התנהל מסחר עירני
ביותר. ההנפקה החדשה של רבין יצאה
לשוק כשהיא נהנית מהרשמת־יתר רבה.
כל הסקרים של ניישונל קונסלטנס הורו,
כי למנייה נשקפים סיכויים טובים.
מובן שהגופים הפעילים במיסחר נבהלו
קצת, ומהנהלת פרס נודע מייד על כוונה
לחלק מניות״הטבה רבות. היה גם ניסיון
לעשות שימוש לרעה בתקנון הבורסה,
על־מנת לבטל את רישום האמיסיה החדשה.
כל זה, בליווי חרושת-שמועות
במיסדרונות, הביאו לירידת״שערים זמ-

מ ה הי א
עושה לו. מה
היא ע 1שה?
לפני כמה חודשים התחתנו במזל-טוב
מזל-היורקת ואביגדור-המרביץ׳ והעיר
קריית-ארבע צהלה ושמחה כשושן הבירה
בשעתו• כל גדולי הפטריוטים שלנו
היו שם והרגישו צביטה קלה בלב, ואחר־כך
הסתובבו מבסוטים יומיים. רק החתום
מימין־למעלה הביע ספיקות חמורים,
מעל גבי עמוד זה, והעלה השערות
מהשערות שונות על מה שיכול להתרחש,
למשל, בירח הדבש של זיווג
אקספרסיבי כל־כך•
והנה, לא חלפו ימים רבים, ובעיתונים
אפשר היה למצוא שהחתן המאושר,
מר אביגדור ארסקין, מבוקש כעציר נמלט.
בחתן הזה חושדים, שנכנס לבית
בחברון, היכה שם את הנשים וגם תלש
את שיער ראשן.
מהכאות והרבצות סתם לא משך החתן
הצעיר את ידו אף פעם, וזו היתה
הסיבה העיקרית לכך שליבה של מזל־היורקת
נמשך אלין• אבל עניין תלישת

נית של כמה נקודות במניות של רבין.
לכך הביאה גם הפרשה שנודעה כ״ווטר*
גייט״ ,שהזכירה לברוקרים הסתבכות
קודמת של מניות, פרס לפני כשנה, בפרשת
המיכתבים המפוברקים. בעיקבות
ירידות שערים קלות, הגיבה מניית רבין
בחיוב על פרשת ל׳אקספרס• ההנהלה
הציגה את מאזן הפת״מ שלה, כדי למנוע
כל לחישות בענייו המט״ח. באותו
יום התנהל המיסחר במניות רבין בעליית
שערים בלתי״מוגבלת, כשלמניות
רבות נרשמו קונים בילבד. הנהלת פרס
הלכה חזק על הברוקרים הפרטיים וניסתה
למנוע ירידות שערים בשיטת
הדמפינג, תוך שהיא קונה כל כמות של
מניות רביו שהונפקו לשוק.
ההבטחות למניות־הטבה ולדיווידנדים
גבוהים־ עשו את שלהם, ומניות פרס עלו
לאחר הבחירות לוועידת החברה. מהנהלת
רביו נודע על זכייה ב,40*—95*-
ואילו מהנהלת פרס הודיעו על *,70*—75
מה שמראה שהמניות נמכרו בערב המסחר
הגדול בשער של 120 נקודות.
ביום המיסחר עצמו היו תנודות שערים
חריפות, אך בסופו של דבר עלו
מניות פרס ב־ 71 נקודות, ומניות רביו
הגיעו ל 29-נקודות, תוך ירידת שערים
בלתי מוגבלת. כיום מופיעות מניות רבין
במוכרים בילבד, אך יש לצפות ששערן
יעלה במקצת אחרי שיתברר כי הציפיה
מצד בעלי המניות של פרס לדיווידנדים
גבוהים היתה מוגזמת, ורק חלק מבעלי
המניות יצליחו לממש רווחים.

שיער ראשן של נשים ערביות, עניין חדש
הוא. עניין זה, צריך להבין .,מחייב מומח יות
רבה מאוד, ואינו עשוי להתבצע כבדרך
אגב. אדם המבקש לתלוש שיער
ראשה של אשה חייב לדעת היכן לתפוס,
ואיזו-היא הכמות המדוייקת של שיער
שיש להקיף בכף היד על״מנת שתצא התלישה
אל הפועל: תפסת מרובה — לא
תלשת. ומאידך, שלוש-ארבע שערות לא
שוות את הטורח• כאן יש צורך במומחיות
של בעל-מלאכה מנוסה. ואז צצה השאלה
— היכן רכש הבחור אביגדור את
מומחיותו זו החדשה !
שאלות כאלה וכיוצא באלה הן כולן
מהתחום שהשתיקה יפה לו, ואף־על-פי־כן
מתבקשת כאן השאלה: מה היא עו שה
לו, מה היא עושה, מזל היורקת
לחתנה החדש, שהוא הולך לתלוש שיער
ראשן של נשים שאינן מבנות-ברית:

* 3 3ג

ר ק הי רי ד ה עו ל ה!
(המשך מעמוד )9
אף הוא היה הגבוה ביותר מאז
שנערכים רישומים בנושאים אלה:
250.420 עובדים.

: 1977/78 רק 30/0מבין תלמיד
האוניברסיטאות היו ערבים. ר!
6.670 מהסטודנטים היו ילידי אסיה
אפריקה. לעומת ־ 21.37 ילידי אי
רופה־אמריקה. יק ־ 10.67 מן ה
סטודנטים היו בנים לאב ילין
אסיה־אפריקה, לעומת > 48.37מ
הסטודנטים שאביהם היה יליד אי
רופה או אמריקה.

אז 1974א ץ מפרסמת ה••׳
לישכה המרכזית לסטטיסטיקה
נתונים על התחלקות להכנסה
בין עשירוני האוכלוסיה. הנתונים
האחרונים שפורסמו לימדו על מגמה
מחריפה והולכת במגמת אי־השוויון.
מאז מסתפקת הלישכה
בפירסום נתונים על התחלקות ה הכנסה
רק בין משקי־בית של
שכירים עירוניים. מן הנתונים הללו
אפשר ללמוד משהו גם על מדיניותה
המיקצועית של ההסתדרות,
המחריפה את אי־השיוויון בין השכירים
לבין עצמם.
חלקם של שלושת העשירונים
התחתונים ירד ביי 1979ל־ 130/0לאחר
שב־ 1978 קיבלו שלושת ה עשירונים
התחתונים ־ 13.57 מכלל
הכנסות השכירים. לעומת־זאת
עלה חלקם של שלושת העשירונים
העליונים ל־ס 53.10/ב־,1979
לעומת ־ 51.47ב־( 1978 מגמה זאת
החריפה בהרבה ב־ ,1980 כאשר ה הסתדרות
והאוצר דאגו לעידכון
מדרגות המם ו״שכחר׳ את עידכון
נקודות הזיכוי, מה שפגע בעיקר
בשכירים מיעוטי ההכנסות).
מן השנתון מתברר כי לא הלו
שינויים מפליגים גם בהרכב הלאומי
והעדתי של השכירים ברמות
השכר השונות: ערבים ויהודים
יוצאי אסיה־ואפריקה ובניהם ממשיכים
להוות רוב בכל סוגי העבודות
ששכרן נמוך, כשאליהם מצ
טרפים העובדים מהגדה־המערביף
ורצועת־עזה•

השטחים המוחזקים

שיוויח

!13113קישרתיל 1 9 !0ו מ
נשיס ון ו 0 0טיק 98 3ו־״9ן19
ורסים ספוות נ(1וים-ז!!1(110יקה -פן י1ן 1ו פניקן ך|
הוצאת שער בח שנזל (אפילציהז
סלח והגו! ׳ 31׳
תסרוקות, תספורות,החלקות,סלסול,
צביונה,פסים,סיפול פנים, איפור,
הוצאת טי ער ב ש עוו ה

*המת מו ת *

•מחירים עממיים • סוונה מעולה•

תל-אביב יודפת 4ליד דיזנגוף 229388 226066 190
רמת-גן הרצל 86 לזול בניו אואזיס ״סלוואוה״

בינו

ארגון תצוגות אופנה ויחסי ציבור.
הנכם מוזמנים ל— 8-

ערב

אפנה, סל נו ה ויין

מסיבות סילבסטר זה דבר נחמד, אבל בל העיר
כבר מדברת על החגיגה האמיתית ב״דן אבדיה״,
ביום חמישי ה־ 8לינואר.
לבעלי חיך מעודן וטעם יוקרתי, מסיבת קוק־טייל
מפוארת עם יינות משובחים כיד המלך
ומטעמי סלמון מעושן ; ולקינוח ...תצוגת אופנה
עילית בהשתתפות אתי גוטמן, מעצבת האופנה
של רשת חנויות ליאונרד ,״רונאר פרוות״
ומיטב הדוגמניות בארץ.
כרטיסים במחיר — 85,שקל כדבד ניתן עדיין
להשיג עד יום כ׳ 5.8 ,אך ורק בהזמנה אישית
בטלפון 719591־.03

ף ־ 19711 הסתיימו בנייתן
של 30,170 דירות, המיספר הנמוך
ביותר של סייומי בנייה מאז
.1969 התחילה בניית 38,080 דירות.
מיספר זה גבוה ממיספר התחלות
הבנייה בשלוש השנים שקדמו
ל־ ,1979 אך נמוך מכל השנים
שקודם ל ,1976-עד .1969 הגידול
המשמעותי. ביותר חל בהתחלות
בנייה של דירות בנות ארבעה חדרים
ויותר — בדירות קטנות יותר
כימעט שאין שינוי.

סעד
ך* קיצוץ בשירותי הרווחה
י 8והסעד נתן את אותותיו: ה קריטריונים
לסייוע שונו ורק 24,61-3
מישפחות קיבלו סעד מלשכות־הסעד
ב־ ,1979 לעומת 26,001בשנת
1978ו־ 37,234ב־ .1976 חלה
ירידה גם במיספר העובדים הסוציאליים,
וזאת כאשר העוני במדינה
גבר למימדים שלא נודעו כמותם
מאז המיתון.

חינוך
ף* תקציב שירותי החינוך
-חלה ירידה ריאלית לעומת
מיספר התלמידים. חלה ירידה ריאלית
במיספר המורים לעומת ה תלמידים.
אי-השיוויון הלאומי והעדתי
בא לידי ביטוי בעיקר באוניברסיטאות.
הנתונים
האחרונים המופיעים בשנתון
מתייחסים לשנת הלימודים

^4ן השנתון מתברר שוב כיצו
י מקיימת ישראל יחס קולוניא
ליסטי קלאסי אל הגדה־המערביו
וצרועת־עזה: ישראל שואבת מ
״מושבותיה״ את חומר הגלם -ז
במקרה זה כוח עבודה זול — ומי
שווקת ל״מושבות״ תוצרים מוגמי
רים בייחם המשפר מאוד את המאזן
המיסחרי שלה.
מובן שככל כובש קולוניאלי
יכולה גם ישראל להתגאות בכן
ששיפרה את רמת־החיים של הנתינים.

האוכלוסיה

חת התעדומית הגדולות נ

יותר בשנתון הסטטיסטי נוגעת
למיספר התושבים הערבייב
בשטחים־הכבושים. על־פי המיפקז
שנערך ב־ 1967 היו בשטחי הגדה־המערבית
ורצועת־עזה (בלי תושבי
ירושלים ומחנה הפליטים בשועפת׳
989,600 נפש. אוכלוסיה זו נהנתן
מהריבוי הטיבעי הגבוה בעולם
ואף־על־פי־כן יש היום בשטחים
המוחזקים רק 1,110,600 נפש.
בדברי ההסבר לנתונים נאמו
כי האומדן מבוסם על ״תנועות
הגירה״ — אך בשנתון אין כ?
נתונים על תנועות הגירה אלה
פשוט אין.

ייל־פי נתוני השנתון הגיע
? מיספר המועסקים מהשטחיב
ל־ 212,600 עובדים. קצת יותר משליש
מן העובדים — 73 אלף —
הועסקו כשכירים -בישראל.
שכרם הממוצע נמוך מן השכר
הממוצע של העובד הישראלי. זאת
ניתן ללמוד מהנתון הבא: בע־-
שהשכר הממוצע למישרת שכיר
בישראל היה ב־ 12,420 1979ל״.-
הרי אם לא נלקחים בחשבון העובדים
מהשטחים הכבושים הגיע השכל
ל־ 12,730ל״י.

חקלאות ותעשיה

ן * רך התפוקה וזחקלאית ב-
? שטחים הגיע ב־ 1979ל־
7,677,100 מיליארד ל״י. שכר העבודה
היומי לשכיר בתעשיה הגיע
לכ־ 100ל״י — פחות מחצי השכר
בישראל. מיספר מיפעלי התעשיין
היה — 3,541 מתוכם כמעט 1,000
מיפעלי טכסטיל.

חמאזן המיסחו׳
ף 1979 הסתכם היצוא נטו
• של השטחים המוחזקים ליש ראל
ב־ 171.8מיליוני דולרים, ואי לו
היבוא נטו מישראל הגיע ל־
497.2מיליון דולר. פירוש הדבר :
גירעון של 325.4מיליון דולר לשטחים
במיסחר עם ישראל.

שלמה פרנקל
ה עו ל ם

הז ה

2261

הדלת היתד, ארוזה חבילה ובה סיגריות,
כלי־רחצה, וחפצים חיוניים אחרים. אך
חשדות המישטרה היו כה קלושים שהשופט
סירב להאריך את מעצרו, ליותר
משלושה ימים, ושלח אותו לבדיקה בגלאי־שקר,
כדי לראות מה תהיה תגובתו למטפחת
שלבשה האם על צווארה בשעת ה רצח•
ואכן גולדשטיין הגיב.

במישטרה הכחיש גולדשטיין כל ידיעה
וקשר לעניין. אך כאשר גילה האב אחרי
יומיים כי חסר בבית חפץ אחד בילבד, מכשיר
טייפ רדיו מסוג סוני, הסתבר למיש־טרה
כי ביום הרצח, בשעת ערב, ניסה
גולדשטיין למכור טייס כזה תמורת 30
אלף לירות. המכשיר עצמו לא נמצא עד
היום, והחשוד טען כי נגנב. חשד כבד

נתפס בחיפה, ליד דלת
דירתו היתה מוכנה
ייי 1י י
חבילה ובה חפצים הדרושים לזמן המעצר.

הטיל על גולדשטיין גם הגילוח המיידי
והפתאומי של זקנו. חודשים אחדים לפני
המיקרה גידל העציר זקן, והשכן שהבחין
בדמות הדופקת על דלת המנוחה ידע לספר
כי היה זה גבר מזוקן. למחרת הרצח,
כאשר נעצר גולדשטיין, היה מגולח למש עי.
הוא סיפר גירסות אחדות על סיבת
הגילוח. אמר כי התגלח בגלל החום, וכי

יי• אשר נמצאה גופתה של סופיה
גולדשטיין מוטלת בדירתה ברמת־גן,
לא היו עליה בל סימני אלימות. בעלה,
שחזר מעבודתו, גילה אותה שוכבת על
הארץ, כשמטפחת משי לבנה כרוכה על
צווארה, לבושה כפיי שהיתה נוהגת כל
יום אחרי המקלחת.
סופיה היתה אשה בת ,68 בריאה וחזקה׳
שהתגוררה עם בעלה, חיים בדירה
מפוארת ברמת־גן. לזוג הקשיש. היה רכוש
רב — יהלומים, תכשיטים, פרווה וקרים־
טלים. אך האשד• היתה קפדנית וקמצנית.
היא אף היתה כל כך דקדקנית בענייני
נקיון הבית, שלא הירשתה לילדיה ונכדיה
לבקר אצלה, פן ילכלכו את הדירה.
תחת זאת העדיפה לבקרם בבתיהם.
ביום המוות הכניסה בכל זאת המנוחה
מבקר לדירתה. בדירה ניכר היה אי־סדר,
כמו אחרי קטטה. שכן הגר בדירה הסמוכה
סיפר למישטרה, כי בערך בשעה שתיים
אחר־הצהריים שמע צילצול באינטרקום
בביתו. הוא פתח את דלת הכניסה בלי
לשאול לשם המבקר, וחיכה לצילצול בדלתו.
כאשר הצילצול בושש לבוא, פתח
את הדלת והציץ החוצה. ליד דירת המנוחה

״היו צר יני ם לר צו ח

אותה 1כש ה׳ תה
קטנה!״ אמו הבן
על אמו ־ 1תורשע
בבי ת ־ ה מ ׳שפט
ראה גבר כבן ,40 הדופק בדלת. הגבר
הבחין בו וסובב את ראשו. חדר־המדרגות
היה חשוד והשכן לא יכול היה לזהותו.
אך הוכח במישפט כי האם, שהיתה כבדת־שמיעה,
מעולם לא פתחה׳ את דלתה לאנ שים
זרים.
בשלב זה, בחודש אפריל השנה, לא היה
עדיין בידי המישטרה אפילו קצהו של
חוט לחקירה. אך כיוון שכל בני המיש־פחה
התקבצו בבית המנוחה ורק בן אחד,
שלמה גולדשטיין ( )39 מחיפה, לא הראה
כל התעניינות, ניסתה המישטרה לאתרו.
גולדשטיין התגורר בדירה בטירת הכרמל,
ולא ענה לדופקים על דלתו. השוטרים
חזרו שנית למחרת וכאשר לא היתה
תשובה, עלה שוטר מבעד לחלון האחורי
ונכנס לדירה• אחרי קטטה קצרה נכנע
גולדשטיין ונעצר. הוא נעצר בחברת ידיד
שהיה בדירה, ואשר סיפר למישטרה עד
כמה מוזרה נראתה לו התנהגות ידידו.
הוא עצמו ראה בעיתון את הכתבה על
מות האם, וכאשר שאל על כך את גולדשטיין,
אמר זה כי אינו יודע מאומה. הוא
גם לא ניסה לטלפן למישפחתו ולברר את
הדבר. אולם החבר גילה על ריצפת החדר
את העיתון־ שכותרתו הראשית סיפרה על
הרצה. ואז אמר גולדשטיין כי ההלווייה
תיקבע כרצונו, והציע לחברו לאכול עימו.
כאשר פרצה המישטרה לדירה היה
העציר מוכן כבר ללכת לכלא. ליד

הקורבן סופיה גולדשטיין נמצאה
על־ידי בעלה שוכבת על
ריצפת המיסבזז בדירה המהודרת ברמת־גן. לצווארה היתה כרו

מיטפחת משי לבנה, כפי שנהגה בכל פעם שיצאה מהמיקלחת.
בבדיקה שלאחר המוות קבע הפאתולוג, כי האשה מצאה את מותה
בחניקה באמצעות המיטפחת. לא היו כל סימנים אחרים לאלימות.

רצח א
(המשך מעמוד )55
הזיע. אך לא נתן גיוסה אחת מדוייקת
על מועד הגילוח.
כאשר המשיך גולדשטיין להכחיש בתוקף
כל קשר לרצח, התייעצו אנשי המיש־טרה
עם הפרקליט אברהם לנדשטיין, שהיה
ממונה על התיק• הוא הציע להם להכניס
לתאו של החשוד מישהו שימשוך אותו
בלשונו ויקליט אותו. אולי כך ניתן יהיה
לאסוף חומר הוכחות נגדו.
האיש שהתנדב להיכלא עם גולדשטיין
היה צבי פאר, עבריין מוכר וידוע למיש־טרה,
שלא היה במעצר באותה תקופה
אך הציע את שירותיו. נימוקיו לכך נשארו
סודיים. הוא בילה ארבעה ימים בתא
המעצר של גולדשטיין, כשמכשיר־הקלטה
צמוד לגופו. וכך, לאט לאט, רכש את
אמונו והוציא מפיו סיפורים שונים.

אחוזים
מן הירושה
ף* שום שלב לא הודה גולדשטיין כי
• הוא ביצע את הרצח. להיפך. כמה
פעמים אמר בפירוש, כי כל העניין אינו
נוגע לו, וכי הוא לא היה כלל במקום.
אבל פיסות שונות של מידע, דברים ש התגלו
אחר כך כשקדים, הצטרפו לעדויות
הנסיבתיות שהיו נגדו. התביעה הגישה
כתנדאישום על רצח אם.
היה ידוע כי גולדשטיין סבל ממחסור
כרוני בכסף. הוא היה גרוש שלוש פעמים
והיה חייב סכומים נכבדים לנשותיו.
לאמיתו של דבר השתחרר מהכלא זמן
קצר לפגי הרצח, אחרי שישב תקופה ארוכה
על אי־תשלום מזונות. בכלא הכיר
תייר גרמני, שגם הוא הסתבך בחובות
תייר גרמני, שגם הוא הסתבך בחובות.
ולהשתחרר. הסיבה המיידית לצורך בכסף
ביום הרצח היתד״ לדעת התביעה, הרצון
לשחרר את חברו מהכלא.
ואמנם, כאשר לא הצליח למכור את
הטייפ שהיה ברשותו, מישכן גולדשטיין
אוסף של מטבעות עתיקים שהיה ברשותו
זמן רב. בכסף זה התכוון לעזור לתייר.
היחסים בין גולדשטיין לאמו היו גרו-

חח עימו לתומו על כל נושא שהתעורר. הוא מספיק טוב למישפט רצח. אתה צריך
בית־המשפט ציין כי השניים הם אנשים לעשות חשבון טוב, חביבי, לקחת עורן־
אינטליגנטיים, ומטרת פאר היתה להוציא דין חזק, אני יכול לתת לך עורן־דין טוב,
אינפורמציה מועילה לתביעה• ואמנם ה שיכול להיות טוב מאוד בענייני רצח.
שניים שוחחו בעיקר על נושאים שמסביב ואחה יכול להסתדר איתו נס בענייני
למישפט. פאר ניתח עם הנאשם את ה כסף, אחה מבי! ? היום רצח זה 250 אלף
ראיות שהיו נגדו, ויחד תיכננו איו להפ לירות תיק.
ריכן. הם ביקרו עורכי־דין ועמדו על תפגולדשטיין:
אז אני בכלל לא לוקח
קידם של עורכי״הדין בשלבי המעצר וה־ עורך־דין, לא לוקח.
מישפט. הם גם ליגלגו על שופטים ואנשי־צ.פ
:.אני מחר יוצא מפה, אשלח לך
מישטרה עימם באו במגע, והתפארו בכך את העורך־דין שלי. חבל שהיום לא אמרת
שהצליחו ״לעבוד עליהם״.
לי שייפגש אתך, היית יושב ומדבר איתו.
ש.ג : .אין לו מה להגיד לי כל זמן
הם דיברו על יחסיהם עם הוריהם, על
עבירות פליליות שביצעו בעבר, ועל כאלה
שהוא לא ראה את התיק.
שתיכננו. גולדשטיין סיפר לחברו את כל .
צ.פ : .טוב, אבל לא יכול להגיד. לך
מסכת נישואיו המרובים, ומדוע התגרש
כמה״הוא רוצה כסף על תיק רצח?
מנשותיו. ניכר היה כי במשך הזמן ראה
ש. ג.ג איך לו סיכום סופי, אמר לי
גולדשטיין בפאר ידיד טוב ונאמן.
בינתיים 120—100 אלף שלב ראשון.
צ.פ ׳ .אבל הוא לא עורך־דין לזה,
מה איתך, העורך־דין שלו הוא עורך־דין
לרצח? מה אתה משוגע? לזה צריך יצחק
חגג, לידסקי, אלי קידר, חגג הוא סוב
מאוד. יודע לחקור אותם יופי, הוא אפילו
ף* יתה זו כוודאי הפתעה מאוד לא בימים * היה נלחם כמו אריה. הוא לא
י 1נעימה, כאשר גילה בבית״המישפט היה נותן שיוציאו לך ימים. אתה יודע
שחברו בגד בו, וכי כל ההקלטות שנעשו מה אני אעשה, אני שולח לך אותו, באש
במהלך השיחות ביניהם הוגשו על־ידי אני אדבר אתו !
התובע לבית־המישפט. מסתבר כי פאר
ש.ג : .מילים בלתי־ברורות.
נשאר נוכל עד הרגע האחרון. למרות שצ.פ.
ג מה אתה מדבר, איך אתה הולך
אמור היה להיות עד־תביעה ולהופיע ב־מישפט
— כך גם הבטיח לתובע — נעלם כמו כבשה. סוחבים אותך, עכשיו להילחם :
ימים אחדים לפני המועד הקבוע לעדותו מה אתה נותן שייסחבו אותך כמו כבשה.
ש.ג ׳ .זה לא• בדיוק, זה פה רצח ולא
וכנראה יצא את חאדץ.
כאשר נחקר גולדשטיין על השיחות שוד.
צ.פ : .אז מה, רצח צריך להילחם !
הללו בבית־המישפט, ניכר היה בו כי הוא
מוות מתשגיקז

התנשיטים שנשארו

עים במשך זמן רב. כבר חודשים אחדים
לפני הרצח, כאשר חבר שלו התנדב, ב־בדיחות־הדעת,
להרוג את אמו כדי שהוא
יירש את כספה, אמר לו גולדשטיין כי אם
יעשה זאת ייתן לו אחוזים מהירושה.
בכלא, באחת השיחות עם פאר, אמר:
״היא (האם) חשבה שהיא תחיה יותר
מכולם, חלאם, ראתה נכד אחד מתחתן,
אין לה מספיק! מה צריך בן־אדם לראות
שילדים כולם נשואים ונכדים.״
פאר :״מספיק, מה?״
גולדשטיין :״יותר מדי. היו צריכים
להרוג אותה כשהיתה קטנה. אבל אם
כבר גדלה, ראתה כל מה שצריך לראות
בחיים, אבל נינים זה יותר מדי.״
בית־המישפט התרשם כי פאר רכש את
אמונו של גולדשטיין באופן הדרגתי, ושו
חריף
אכסטרה !
לתובע להוציא
צ.פ. ז אני
הוא ־ יפה כזה,
וו׳קט כחול?
יט.ג ׳ .מה אחה חושב, הוא לובש כל
יום אותו בגד? חבל שלא לקחתי את
השם של העורך־דין ההוא, מה אני אומר
לך, הוא העמיד את התובע ככה.
צ.פ 1 .עם עורך־דין אתה צריך להיזהר
דיר בלאק. לא לדבר אתו יותר מדי, למה
הוא יכול לעשות אתם ״דיל״ ,עם המיש־טרה,
מאחורי הגב שלך.

ביקורת על
שופטים
ש.ג. י הביאו אותי לשופט אחרי 48
שעות מעצר, הגישו חומר, אז השופט...
צ״פ : .מי זה היה בוכוויץ 7
ש.ג< 1בוכוויץ, כן.
צ.פ 1 .בוכוויץ קטע לא ברור).
ש.ג 1.לא, אני ראיתי שהוא דווקא
שופט טוב!
צ.פי י הוא שופט רע לאללה ! איזה
רע ! הוא עושה, כותב לך ואתה לא מספיק
להרים את הראש כבר יש לך 15—10 יום,
יא אללה !
ש.ג. ז לא נתן לי לדבר, אבל עשיתי
לו טריק. כשזה החוקר שלי, שהיה גם
התובע שלי, הוא ביקש 15 יום. אז לפני
שהוא גמר את כל המילים שהוא רוצה,
אז אני אומר לו :״אולי כבוד השופט
ירשה לי,״ לפני שהוא מתחיל לכתוב,
לפני שההוא גמר את המילה האחרונה,
ההוא גמר, רשם את מה שהתובע שלי
ביקש, ואז הוא אמר לי :״כן, מה רצית
־־הגיד?״ והוא כל הזמן מתרכז עלי. אתה
מבין, עשיתי לו תרגיל קטן כמו שאומרים.
טוב, הוא שואל אם אני רוצה ללכת לפולי־גראף,
כבר רצה לשלוח אותי הביתה,
״אין על מה להחזיק אותך,״ אז אמרתי
לו בסדר, אין לי התנגדות. ודווקא לקחו
אותי באותו יום לפוליגראף.

פאר נותן
ייעוץ מישפטי

מפוזרים בכל הבית העידו, כי הרצח
לא בוצע למטרת שוד. לכן התקשתה
המישטרה ביותר למצוא את המניע לרצח. כאשר נתגלה כי מכשיר טייפ נעלם
מהדירה, קשרו זאת החוקרים בנאשם, שהציע מכשיר כזה למכירה ביום הרצח.

צבי פאר, נוכל ידוע,
התנדב מיוזמתו לעזור
למישטרה בחקירת הנאשם ,״ולמשוך אותו
בלשונו׳׳ .ולנסות להוציא מחנו הודאה.

אתה יודע מה, לא נתן
מילה !
יודע למי אתה מתכוון,
לבש מיכניסיים אפורים

נעשה עצבני ונרגז מאוד. ולבסוף אף סירב
לענות לשאלותיו של התובע בחקירה
הנגדית.
העבודה הקשה ביותר נותרה לבית־המישפט.
על השופטים חנה אבנור, נחמיה
בר, וישראל גלעדי היה להחלים בשאלה
הראשונית, האם בכלל נרצחה האם, או
שמא מתה מוות טבעי, כפי שטענו הסניגורים
ויקטור ופישל הרצברג. הפאתולוג
הממשלתי, הד״ר בצלאל בלוך, העיר ב־בית־המישפט
כי המנוחה מתה מתשניק,
כלומר מחנק בצורה בלתי אלימה. הוא
היה בטוח בכך רק ב*.9970
אך בית־המישפט קיבל את סיכומיו״של
התובע, לנדשטיין, שבנה גירסה משכנעת
מראיות נסיבתיות ופירורים מתוך ההקלטות,
ושיכנע את בית־המישפט באשמתו
של גולדשטיין.
12 דפים מתוך ה־ 28 של פסק־הדין מצטטים
מתוך התמלילים שבין פאר וגולדשטיין,
וכיוון שתמלילים אלה הם מיסמך
נדיר, המלמד על מחשבותיהם וצורת הדיבור
של עצירים בבית־הכלא מובאים בזה
חלקים נבחרים מתוכם.

על חשיבותם
של עודכי־דין
פאר ז שלמה, אם יגי׳ע מצב שאתה
צריך זה, תמיד אני יכול להשיג לך
עורך־דין טוב. אם אתה צריך ללכת איתם
למישפט, אני לא מאמין שהעורך־דין שלך

ש.ג ז או שיש חומר או שאין, אתה
מבין.
צ.פ 5 .שלמה, הוא צריך להילחם להוציא
אותך !
ש.ג.ג כעת אין אפילו הערכה.
צ.פ.ז אז זה 12 יום בלי עורך־דין?
ש.ג. ז בלי כלום.
צ.פ. ז מה אתה מטומטם? אתה לא
נורמלי, תאמין לי, אני נלחם על איזה
בחור שבכלל׳אין לו...
ש.גי ׳ אתה בא לבית־מישפט, שיהיה
לך אפילו 12 עורכי־דין, בא התובע, סתם
סמל, אומר לשופט מידע חסוי...
צ. פ.ז הוא יבוא יילחם טל התיק, אתה
משלים עם זה, זה לא טוב!
ש.גי: אני לא משלים טם זה, אבל
חבל על כל רגע של עורוידין, פה אי־אפשר
להוציא את הימים האלה.
צ. פ.ז אבל לא משנה, זה אותו התיק.
על אותו מחיר זה הולך. על אותו מחיר
של התיק הולך גם על המעצרים. אם היום
אתה נותן לבן אדם :״תנהל לי את מישפט
הרצח״ אז הוא כבר כולל לך את המעצרים.
ש.ג. ג כשהייתי במעצרים אני ראיתי
שמה לפני 15 יום עורך־דין אחד ...חבל,
אני שכחתי את השם שלו...
צ.פ. ז עם מישקפייס?

ש.ג :.לא!

צ. פ.ז שרעבי? אולי תימני?
ש.גי ז לא נראה לי תימני. גבוה, בריא
כזה, שחום, בסביבות גיל הששים. אבל
* ימים — בלשון עבריינים ״ימי מעצר״.

צ 3.י תאמין לי, אם אתה רואה שיש
להם חומר עליו, ואמה מחליט שאתה
עושה איתם ״דיל״ ,העורך־דין שלך יעשה
אתם ״דיל״ הריגה, תאמין לי• .
ש.ג• ג מה?
צ.פ ג הופך את התיק להריגה...
שיג 1הוא מנסה לשכנע אותי שאני
אגיד הריגה, הוא נשבע לי; ״אני בא
אתך, חותם לך על כל מה שאתה רוצה,
אני נותן לך שזה הריגה, תבוא, אתה
יוצא מזה בצ׳יק־צ׳אק.״ אבל למה שאני
אוכל את זה?
ציפי 1כל זמן שאין להם חומר, שאתה
לא רואה שיש להם חומר...
ש.ג :.אבל זה לא אני...
צ.פ. ג תהיה חזק, אל תישבר !
ש.ג* ג אפילו שיהיה להם חומר, הם
יכולים להרשיע, למה שאין לי הסבר
נגיד. אבל זה לא אני !
צ.פ 1.זהו, ככת אתה צריך להגיד!
ש.ג :.אם זה אני, ואני רואה שיש
להם מספיק חומר, אז אני צריך לחשוב
או לשבת את ה־ 3 ,4 ,5שנים, או את ה־9
שנים שיתנו לי, ויתנו לי. וחנינה? מה
עם חנינה? אולי אני אשב את ה־ 6שנים,
אכלתי הכי הרבה. נטו !

ש.ג 5.זה הכי הרבה אם זה אני, אבל ן
אס זה לא אני, אפילו שאוכל מאסר־עולם!
אם יש להם חומר.
צ.סי זהו זה, יפה מאוד, אתה צריך
לעשות חשבון טוב־טוב !
ש.ג• 1שיהיה להם אחלה חומר, לא
אני אז זה לא אני. זה אמא שלי אחרי
הכל !
צ.פ 1.זה לא משנה.
שיג. בטח שזה משנה !
צ.פ :.אמא, לא אמא.
ש.ג. ג לא! אפילו אם זה לא אני,
והם יביאו חומר שאני יודע שאני יורשע
בגלל החומר הזה, אבל אני אגיד לו בפירוש.
אני מכיר אותו, הוא יגיד לי :
״שלמה, אכלת את זה, אפילו אם זה לא
אתה. אכלת את זה !״ כמו שאמר לי היום.
אני לא יודע אם אבוא מחר לבית־המישפט.
צ.פ : .אם אתה כזה מטומטם לשבח
ולאכול אותה כמו האוריון הזה, לשבת
חף־מפשע 10 שנים או ״זה אני, מודה על
הריגה וגמרנו״ .מה אתה חושב, אס אנין

רואה שאני סגור והסבו נגדי, לא מאסר־עולס,
יותר טוב לשבת בכספת * שמה...
ש.ג. ג לא, אז אני לא רוצה לצאת נכה.
צ.פ : .זה הכי טוב מה שיש בסולם.
אם כבר סגור עליך הסבך, זה אתה צריך
להתייעץ עם סורך־דין, רק עם סורך־דין.
שמע לי, אתה בחור לא טיפש, אני לא
מדבר עם אחד מהאלה משכונת־התקווה,
מהאלה. אתה נראה בחור פיקח...
ש.ג. ג יש גס ביניהם מספיק פיקחים.
צ.פ.ג אתה רואה קודם כל שהחומר
חזק עליך, אתה עושה חשבון, ונותן
לעורך־דין לשקול. זה כשיש להם סיוע
חזק עליך, אתה מבין 7חוץ מהחקירה
מההודאה שלך. זה חסר להם, אתה מבין,
ההודאה שלך חסרה להם. אם היום ההודאה
שלך באה להם, אז אתה באופן אוטומטי...
ש.ג. ז אם יש להם ההודאה שלי, הס
לא היו צריכים אפילו כלום!
צ.פ* ג מואשם ברצח — מאסר־עולס.
ש.גי. כמה לוקח היום עורך־דין על
דבר כזה?

המוות. אפילו הפאתולוג היה בספק אם לא מתה מוות טבעי.

>1ך 1שהיה ביחסים גרועים עם אמו,
• י הציע אחוזים מהירושה לחברו,
בתנאי שיחסל את האם הסוררת.
צ.פ 200 5 .אלף לירות תיק כזה. אבל
הוא יכול לעשות לך את זה אפילו ב...
לא, בהריגה הוא יכול לעשות לך ״דיל״
איתם על שלוש שנים. איך קוראים לזה?
ניסיון להריגה, משהו כזה. יש סעיף כזה,
אתה שומע.
שיג • הוא פעם, החוקר הזה, רצה
הריגה.
צ 5 .ג אל תסכים הריגה !
ש.ג * ראה שלא יוצא ממני כלום, עשה
לי, פתח לי ספר חוקים, הביא לי משהו
על שלוש שנים, אבל אני לא רואה את
זה. נתן לי את הספר לקרוא את זה, לא
רצה בהתחלה, אמר לי :״תקרא ! תקרא !״
אמרתי :״יש לי זמן בתא שלי בשקט.״
צ.פ. ז בוא אני אגיד לך. יש ניסיון
הריגה, שזה עד שלוש שנים, והריגה,
שזה עד 15 שעם, ורצח, שזה מאסר־עולס.
שיג• • לא, הביא לי משהו שזה עד
תשע שנים, הוא ניסה לשכנע, הוא רואה
שאין לז חומר. אז ניסה לשכנע אותי
להודות. הוא אמר :״תראה, במקום שתאכל
מאסר־עולם, תאכל את זה ככה חפיף.
אני נשבע לך שאני בא להעיד בשבילך.״
הוא רצה לצאת מזה.
צ.פ. זה טוב שאתה לא נשבר...
שיג* ז אני מביא אותו לעצבים. הוא
מדבר מדבר, ואני מתחיל לפהק. אתה
יודע מהשיעמום שלי. כבר הוא מתעצבן.
אז אני שס־לב ואומר לו :״אתה יודע
מה, אני לא ישן טוב בלילה, אל תחשוב
<1אני ישן טוב בלילה. בוא נשתה כוס
קפה, אני מזמין אותך.״ אומר :״לא, עוד
יחשבו שלקחתי שוחד.״ יושבים עם עוד
שלושה חוקרים, הלכו הביאו. קפה, אני
שותה וכאילו נרגעתי. אני אומר לו :
״עכשיו אני יותר מרוכז, הוא מתחיל לדבר,
אני מחפש איך להתעצבן. הוא חושב
שאני מתרגז על המילים שלו, אחר־כך
נכנס אחד עוד יותר גדול, עם שני פלאפלים
.׳עם מישקפיים. מנסה לדובב אותי.
מנסה מנסה, פתאום אני פורץ בצחוק.
שואל אותי למה אני צוחק ,״אני צוחק כי
כל השאלות שאתה שואל אותי כבר שאלו
אותי כל־כך הרבה פעמים, שאני כבר
אוטומטית יודע להגיד את זה בעל־פה.״
* כספת — מאסר־עולס בלשון עבריינים.

צ.פ. נ אתה רואה, זה טוב, אתה קשוח,
אתה כל הזמן על אותו הדבר, הם לא
יכולים לשבור...
ג אתה הלאה תנגן על זה :״לא
עשיתי !״ אתת שומע, שלמה, עם ביצים
של פיל. כל הזמן תנגן אותו דבר .״אני
לא עשיתי ולא יודע.״ לוקחים אותי
לחקירה, אני יושב בחקירה ,״מה נשמע?״
מדבר על זיונים, מדבר על הכל, מתחילים
לדבר אתי על החקירה, אתה שומע? שום
דבר ! לא יודע שום דבר.
צ.פ• נ גמרנו, רק ככה, תשב ותסתכל
על הקיר הזה, יותר טוב מאשר תראה
את הקיר ברמלה. אבל אם יש מקרה
כמו שלך, ויש גיליון־אישום, ובאים לי
בהצעה ״דיל״ לעשות, אז אני קופץ על
הרכבת, ואומר :״אתם יודעים מה? ,דיל׳
אני מוכן לעשות רק נסיון הריגה. הייתר
אני נלחם.״ זה שלוש שנים, נופל שנה,
אתה יושב שנתיים, נגמר סיפור. זה לא
סספת, לך תשב בכספת תתרקב שמה עם
כל מאסרי העולם. איזה חיים כמו כלבים
שמה.
ש.ג : .אי־אפשר להוציא פה נסיון
להריגה, למה היא מתה.
צ.פי 5אתה, יש נסיון הריגה, יש, יש.
תשמע לי, אם אני אומר לך יש אז יש,
ותתעניין טוב.
ש,ג.נ איך? הבן־אדם מת! מת! מכסימום
זה הריגה.

כרטיס הביקור
של צבי פאר

נמנעה מלהזמין את בנותיה ובניה כדי שלא ילכלכו את הדירה.

ש.ג. ג עוד הפעם בגלל היהלומים הביאו
אותך?
צ.פ ג אבל הם מחפשים את הבן־אדים
שנכנס חצי שעה לפני זה או פחות.,שזקוק
ליהלומים שלו...
ש.ג : .שמע, מי שעשה את זה, שיהיה
לו לבריאות. תשעה מיליון היום כתוב
בעיתון. תשעה מיליון דולר ! תכפיל את
זה, זה 400 מיליון לירות שלנו !
צ.פ :.שטויות חביבי, אני גם ישבתי
ברמלה על העמדה לדין, היה שם רצח
של אחד אזולאי, רצחו אותו בתוך טנדר
ושרפו אותו, אתה שומע?
ש.ג. נו?
צ.פ. ו והיה אחד בעל משחטת עופות,
ישראל קראו לו. הוא לקח שלושה בדואים,
שכר אותם בשביל לרצוח. אז אני הייתי
מסנגר עליהם. אתה שומע, והס הביאו
לי את העדויות שלהם. כשהביאו לי אמרתי
להם :״אתם כולכם הולכים למאסר־עולם.
100 אחוז.״ אומר לי :״למה?״ אמרתי :
״כל אחד מכם הצביע בזמן שהיה בהצבעה
על אותו הדבר .״אתת מבין? על מכסה
של דלק, ובגלל זה אתם כל אחד מכם
אוכלים מאסר־עולם. אתה ישראל, אפילו
אם אחד מהם אומר עליך, אתה תאכל
אולי שנה,״ תאמין לי, כמו משיח. הם
אכלו מאסר־עולם והוא אכל שנה. אחרי
זה נכנסתי, היה לי קנס במעשיהו, פגשתי
אותו ישראל, הוא היה במיון מחלק בגדים.
ואללה, אמר לי .״צביקה, אתה פיקח
לאללה !״ ככה הייתי מסנגר להם וזה הכל.
מטומטמים, מה שאתה נותן היום בכתב

ש.ג. ג אדוני, אסור לך לסטות לא
באות אחת או במילה אחת מהגירסה,
אחרת מזיינים אותך שמה.
צ.פ ג אוהו, לי אתה מספר? הכניסו
אותי על השוד ברמת־גן. אתה יודע היה
שוד בבורסת־היהלומים, היה שוד בבורסה
אתה יודע?
ש.ג 5 .כן אני יודע.
צ.פ. נ הכניסו אותי על זה שלוש פעמים,
עצרו אותי על זה, היום הביאו אותי
פעם שלישית.
ש. ג :.אתה זה שעשית טפטים?
צ.פ ג לא אני שעשיתי טפטים. חקרו
אותי כל היום ושיחררו אגוזי. אחרי יום
באו לעשות אצלי חיפוש. היה חשד שיש
רימונים, באו עם מגלה מוקשים לחפש.
ש.ג. ג כל הזמן אתה על אותו עניין
של היהלומים?
צ.פ. נ כן כל הזמן. למה אני חבר של
גומדי וחבר של זה, מחפשים לי בלגן.
ש.ג ׳ אתה על הכוונת מה?
צ.פ :.אני יותר מדי מוכר, עיתונים
ורשימות ובלגנים, ושמים כל הזמן בעיתונים.
אני לא מתעסק עם שורים * ,יאשימו
אותי על ניירת, על יהלומים, אבל לא
על שורים .׳על שאני יעבוד על מישהו,
על נוכלות.
* שורים — בלשון עבריינים ״מעשיי
שוד״.

להכניס סוכן לתא־המעצר של הנאשם,
כדי לחקלימו ולהוציא מפיו הודאה באשמה.

והולך להצביע, זה כבר 99 אחוז אתה
בפנים.

החשוד מספר
ע ל הוריו
צ.פ 5 .ואבא אין לו מה להגיד בבית?
ש.ג : .כלום, שום דבר, אמא היא
היחידה שהיתה קובעת. אני אתן לך דוגמה,
שמע, אתה בא ודופק בדלת, אמא פותחת.
אבא לא. היא תעמוד לך ליד הדלת, תפתח
טיפה :״תנגב את הרגליים, או תוריד את
הנעליים,״ אם זה קיץ אתה מוריד את
הנעליים, אם חורף תנגב, ועוד פעם.
צ.פ. ז היתה ממרמרת לך את החיים?
ש.ג : .לי, לאבא, הוא כבר יודע, מנגב
ומנגב את הרגליים, ואם במקרה נשפכת
לה טיפת מים או משהו ,״אתה רואה,
נכנסת לי עם מים, נכנסת לי: עם בוץ !״
צ.פי היתה אוכלת לו את הלב ל־מיסכן?

: .זה כלום, פסיק לעומת מה שהיא
כל הזמן עושה לו. אז הוא אזכל את החרא
הזה בשקט, מנגב את הרגליים פעמיים
וחלם.
צ.פ ג הוא כעת אומר לן ברכת הגומל.
ש.ג : .אולי רק בלב.
צ.פ. ג לי היתה אמא כמו שאתה מספר
לי. אותו סיפור. יום אחד באתי בתוך
האמבטיה, והיא התחילה לדבר אתי, ואומרת
לי מה יהיה? התרגזתי, אתה שומע
שלמה, נתתי לה בוקס בתוך המיקלחת,
נפלה לתוך האמבטיה, אתה שומע, אמרתי׳
גמרה את הקאריירה.
ש.ג : .זקנה?
צ.פ. בת .80
ש.ג: בחייו!
צ.פ. ג זה היה לפני שלוש שנים. זה
לא כמו המיקרה עם האמא שלך, זה אמא
חזקה אתה ׳מבין? עוד היה לה כוח לנשום.
אמא סוררת כמו שלך גס אני הייתי הורג.
גם בהן צדק בחיי ...הייתי מחסל אותה,
למה אמא שלי אתה יודע מה עשתה לי
בחיים שלי?
ש.ג. ג יש לך ג׳וקים בראש. מי שאמר .
אמר נכון, וגם בנשים מאהבה מגיעים
לשנאה.
צ. פ :.וכולם שנאו את האמא?
ש.ג 5 .אף פעם לא אמרז את זה בפנים,
אף פעם, אבל אני יודע, אני כבר הוצאתי
פעם מאחותי הגדולה בפירוש, כשיישבנו
אני והיא בארבע עיניים. הלכה לי דמעות.
צ.פ ׳ .איך אבא מסתדר?
ש.ג. ג קשה לו, עכשיו אין לו אף
אחד. הוא כבר היה רגיל לשיגעונות שלה.
אם היתה משחררת את השיגעונות לאט־לאט
היה לז טוב, אבל בבת־אחת.
צ.פ : .רעה, רעה. זה מהתנ״ך אומרים :
״אשה רעה זה מר ממוות,״ כל היום להיות
עם האמא?
ש.ג. ז זו היו צריכים להרוג אותה
כשהיתה קטנה.
צ.פ : .כשהיא קטנה ! (צוחק).

אילנה אדון ׳

ונקב שרת /איש ממא די ם

הלעיס של להיס
נוסע לו אחד להיס, כמדומה מנכ״ל הסוכנות היהודית,
אם איני טועה, שכן רבו כיום הפקידונים המתפרצים להשתין
על עץ ההיסטוריה הישראלית בטרם יישכח שמם לעד במהפך
התקופה הפרסית הממשמשת ובאה, ובכן נוסע לו אותו להיס־גופא
לארצות״הברית וקורע אותה מחוף אל חוף, מניו־יורק
ועד לוס־אנג׳לס, וחוזר אלע( כמוצא שלל־יורדים רב בארץ
האפשרויות הבלתי־מוגבלות, ובידו דו״ח סודי על ירידה
ויורדים.
אין כמון, המנכ״ל להיס ! נסעת, חזרת, חיברת, אבל למה
ה״סודי״ הזה ז כלום אוכלוסיית הירודה וממדיה — זו אשר
אן תמול־שילשום נתקע בשופרות כי אין היא כלל וכלל
כצעקתה ~ היא סוד מוחלט בהחלט 1כלום לא כותבים
ומספרים במקומותינו על הירידה בגלוי ולא דשים בה זה
מכבר ז כמובן שכן, אלא מה ! אין לך כדו״ח סודי סגולה
לפירסום, שהרי סתם דו״ח יצטרף אל קודמיו הרבים ויתאבק
בתיקים, ואילו הסודי יודלף חיש מהר ויעשה רעש. לא קול
ענות גבורה ולא קול ענות חלושה ; סתם קול ענות לשעה
קלה — אבל גם זה משהו לעיס בימים אלה של דממת
ראש־הממשלה, השוטר את קולו הסדוק והשבור לאירועים
לאומיים נדירים יותר ויותר, כהצעת האוטונומיה החד״צדדית
של משה דיין.
דו״ח להיס הלעיס להכעיס אינו מונח לפני, ורק מקצת
טעמתי מפירותיו שנשרו״ירדו לעיתונינו הבלתי־נלאים ללקט
ספיח ואף סחיש — ודי לי. למשל, שמתי לבי הדווי לכן,
שבעל הדו״ח ניזון מארכיונו הרפלני העשיר של אחד עורך־דין
כשר וישר היושב בלוס״אנג׳לס רבתי־היורדים, המלא סיפורי
רכילות מסוג מה־אתה־אומר־גם״הוא־ביורדים ז נעצור לרגע את
שטף הדברים, ונקדיש מילה אחת או שתיים לטובת אותו
ממולח.
כידוע לכל בר״בי־רב הניזון מאמצעי־התיקשורת למיניהם,
אין לן תיאור של עסקי־סמים או עסקי״זנות, הבא להוקיע
או לפחות להאיר באור שלילי תופעות אלה, שאינו מהווה בעת
ובעונה אחת גם מדרין מפורט ומדופלם למתחילים. כל רשימה
טובה על עסקי״סמים תבהיר לן סוגים, מחירים, מקומות
מכירה ואופן שימוש וביוצא באלה עד הפרט האחרון, והוא
הדין בעסקי־זנות• עכשיו בא אותו דו״ח רכלני לעיס של להיס
ומיידע אותנו, צרכני הירידה, אל מי עלינו לפנות בלוס־אנג׳לס,
למשל, כדי לתבטח את הישארותנו שם עד יעבור זעם וינופק
לנו ״הכרטיס הירוק״ המיוחל, ולא־זו בילבד, אלא שלהוי
ידוע לכל משתמט בכוח או בפועל מצה״ל, לי אותי עייד״דין
עוד ידו נטויה להגן על כל יוצא־צבא ישראלי המתגלגל אל
אמריקה ואל תיקיו ולהעניק לו חסות אמריקאנית כשרה
וישרה ובילבד שלא יבולע לו בארץ מולדתו, שם יועמד לדין
בעוון השתמטות ממילוי תפקידו הצבאי !
אותו עורך־דין מצליח, אשר מצא לו אוזן קשבת ויד כותבת
ומחשבה מאלפת וקסת דולפת בדמות מנכ״ל הסוכנות היהודית
להיס — מה להיס מי להיס ז מגלה אמריקה זה בקולמוסו
ראוי שייקרא קולומבולהיס חש כנראה אי״אלה נקיפות
מצפון על חלקו בסיוע ליורדים, אבל חיש קל נמצא לו מוצא.
— מדובר לא ביורד פה יורד שם, אלא בתופעה אדירת ממדים,
בגל, בשיטפון ממש, ומה אני ומי אני עורך־דין בגולה, העושה
רק את המוטל עליו בעבור שבר, ככל עמית אחר במקצוע
המתמחה בסוג טסויים של לקוחות, מול הוויה טבעית
שבזאת ז צאו וראו מי ומי ביורדים — וכאן שופעים הסיפורים
האישיים וקולחים כמעיין המתגבר לאות ולמופת, שהירידה
אינה רק תופעת קבע, אלא תופעה רווחת, עד שכל הנותן לה
יד אל לו להרגיש שלא בנוח.
כדי להישאר על רמה עיונית גבוהה, כמו שהיה אומר נחמן
סירקין, לא אדרש פה ועכשיו לתוכנם של הסיפורים האישיים
של יורדי עורך־הדין מלוס־אנג׳לס והאדון להיט בירושלים,
סיפורים שחרף כל אמיתותם הנעלה פשוט אינם מחדשים דבר,
שבן כמותם ובמו״כמותם פזורים על־פני העיתונות העברית
מאז ימי ביל״ו.

אבל לא נעשה מלאכתנו קלה ונסתפק במה שנאמר עד כה
בעסקי ירידה. אין לחמוק מהירידה עצמה.
נער הייתי וגם זקנתי, אבל היו ימים, ימי זיו חביב,
צראשית עשור ה־ ,50 שעשיתי שלוש שנים בניו־יורק כדי ללמוד
רוסית, על־מנת שאשלח לשרת את עמי ומולדתי בשגרירות
ישראל במוסקבה, על מנת שאגורש משם כסוכן ציוני וכמרגל
אמריקאי שהוכשר למשימתו הזדונית ב״מכון הרוסי״ של
מיכללת ״קולומביה״ .באותם ימים רחוקים למדתי לא רק
רוסית ושאר ירקות על המעצמה הסובייטית הכבירה, אלא
גם משהו בעסקי יורדים.
קודם כל נתחוור לי ,״הירוק״ והבור ושטיף־המוח הישראלי
המצוי, שארצות־הברית מלאה דורות של יורדים. כאשר הורין,
למשל, מגיעים לביקור בארצות״הברית, עם מי הם נפגשים,
בין השארז נו, כמובן, עם בוגרי המחזור שלהם, היושבים
זה זמן ועידן בגולה המוזהבת• זכורני פגישה עם חברת נעורים
של אמי, והיא אחות הצייר הארץ־ישראלי כל כן נחום
גוטמן, שאמרה לי בראשית אותן שלוש שנים שלי בניו״יורק :
״היזהר והישמר ! סיים לימודיך וחזור מייד הביתה, כי האדם
עץ השדה, ובבל מקום שהוא נוחת הוא מכה שורשים המעמיקים
והולכים עד שניתוקם נעשה בלתי״אפשרי ...הנה אני
יושבת פה בנכר בשלושים שנה, ובארוני לא תמצא בגדי חורף
כמעט, שכן מדי שנה בשנה אני, חוזרת׳ ארצה, הביתה,
ולמה לי בגדי חורף בארץ־ישראלז אבל האמת היא שאני
נשארת פה״...

ויי...זי-

זה היה השיעור הראשון. אחר״כך באו שיעורים נוספים,
חשובים לא פחות, שבהם, אני מודה ומתוודה, נוכחתי למרבה
תדהמתי הישראלית״צברית התמימה, כי שום צבריות, אפילו
לא צבריות בחזקת דור שני ושלישי, אינה ערובה לאי־ירידה,
ולא חשוב המוצא, והרקע, והחינוך, ותחום העשיה והרמה.
חיידק הירידה, או שמא זה וירוס — זאת עוד לא דלף
מהלעיס של להיס — אין כנגדו חיסון.

כן, הירידה היא הצד האחר של מטבע העליה. ולא רק
משוט שהעליה אינה אלא הגירה, ועל הגירה, בידוע, חלים
חוקים איתנים ומובהקים בגון חזרת אחוז מסויים של
המהגרים לארץ המוצא (וכשאין זה אפשרי לארצות אחרות) ;
דבקות דור המהגרים הראשון בסמלים שונים של ארץ המוצא ן
התקבצות המהגרים גיאוגרפית וחברתית בארץ הקולטת, וכו׳.
הירידה היא• גם אחד הצדדים היותר חזקים באופי היהודי
מאז ימי אברהם אבינו, עד שלא מיקרה הוא שקיים מטבע
הלשון ״היהודי הנודד״ (לפני במה שנים כתב המשורר יצחק
שלו ב״מעריב״ מסה מעניינת על אופי הנדודים הטבוע בעמנו
מקדמת דנא, מכוח היותו עם רועי־צאן, עם נוודים מטבע
ברייתו, אשר חרף תקופת התאבדותו בכנען לא איבד מעולם
את תבונת־הרועה שלו להבחין, ואולי להריח, היכן בסביבה
הקרובה או הרחוקה מצוי שדה ירוק יותר למרעה ; ויוסף
חיים ברנד כתב :״בכדי שישתנה אופיינו עד כמה שאפשר,
דרושה לנו סביבה משלנו. ובבדי שניצור את הסביבה הזאת
בידינו, דרוש שישתנה אופיינו תבלית שינוי
ואם הירידה היא פן הן של העליה״הגירה והן של אופי
הנווד היהודי בכלל, אך טבעי הדבר כי אין מנוס — אין
מנוס מלבישתה אופי מצטבר כמותית ואיכותית גם יחד.
במילים אחרות, מיספר היורדים הוא גם פונקציה של מיספר
הלא־יורדים• אולי זה טוב, אולי זה לא טוב, אבל זהו זה.
ואם זהו זה, ראוי שנדון בתופעה — זו אינה בעיה אלא
תופעה — בשום שכל.
אבל קשה לדון בירידה בשום שבל. ומשני טעמים הכרוכים
יחד. הטעם האחד הוא שישראל, בדומה לברית״המועצות —
חרף כל ההבדלים האחרים שביניהן — הן שתי המדינות
האידיאולוגיות היחידות בעולם ; הן שתי המדינות היחידות,
שבהתמוטט האידיאולוגיה שלהן הן יחדלו להיות מה שהינו.
הירידה היא סתירתה של האידיאולוגיה הציונית. היורד לא
רק נפרד מארצו ומתושביה ; הוא גם אומר ברגליו, בי אין
טעם בקיום מדינה זו, והנשארים בה אינם אלא פתיים הוזי״
הזיות הרצליאניות. והטעם האחר הוא שמדינת״ישראל לא רק
מאבדת מאמינותה היהודית שעה שרק ס/ס 20 של העם היהודי
הנוכחי יושבים בה, אלא מאבדת מביטחונה הרופף בלאו־הבי
בבל שמיספר אוכלוסיה היהודים אינו גדל בשיעור ניצר, מכאן
ועד התחושה שהיורד בוגד, שהוא נפולת־של־נמושות, המרחק
קטן מאוד.
אכל תחושה זאת עשויה אולי לתת פורקן ריגשי, אך לא
לפתור דבר ובוודאי שלא לבלום את הירידה• אין זה קל
להתגבר ולהכריע תחושה זאת, וקשה שבעתיים להחניקה, ביחוד
כאשר אתה נתקל בגילויי לעג, שחצנות, שימחה לאיד וגירוד
פצעים מצד יורדים (ולא חשוב כרגע מה שורש הגילויים הללו).
אבל מה טעם בשינאת עובדות! ומה טעם בשינאת האופי
היהודי אם הוא נתון — ואתה יהודי ! (דבר אחר הוא אם
אתה מתבולל — וגם ההתבוללות היא תופעת קבע בתולדות
עם ישראל, ותופעה נרחבת הרבה יותר משנכונים בדרך בלל
להודות בה, אם כי גודלו המיצער של העם היהודי ורוב
המילחמות בהתבוללות מעידים על עוצמת התופעה — אם
אתה מתבולל, וחדל מהיות יהודי, שרוי לך לשנוא את האופי
שממנו הצלחת, אולי, למלט את צאצאיך).
המסקנה ! אני סבור שהיא ברורה. אין להילחם בירידה.
אין לקנות יורדים ולהוקיעם ולהחרימם. בארץ צריך לשאוף
לאיכות־חיים לא כאמצעי־מנע לבלימת ירידה, אלא כמטרה
לעצמה, ומתוך שלא לשמה תיבלם הירידה בין כה וכה.
בחוץ־לארץ ראוי לישראלים ולמימסדם לטוות עם הירודה
יחסים חיוביים בדומה ליחסים שישראל משתדלת לרקום עם
קהילות יהודיות ״לגיטימיות״( המורכבות מבני מהגרים־לא־לישראל,
טהגרים־ישירות־מחו״ל־לחו״ל, ויורדים ותיקים או
בני-יורדים, שמרוב שנים או רום־מעמד כבר אין הם נחשבים
יורדים בעיני המימסד הישראלי).
כל שחושב אחרת, יקום וימתח גדר תיל לאורך שפת הים
התיכון ומעל שמי ארץ הצבי -ד הגבולות הפתוחים היחידים
שלנו לעולם — או מוטב יקדיש את גופתו למחקר מיקומו
המדוייק של גן הנוודות היהודית, שעקירתו או עיקורו ירבעו
את מעגל־הקסמים של יוסף חיים ברנר.

הבז חרחרי
ועשיתי על שוחרי סיפוח הגולן לאלתר ׳ /והם שוחרי
מילחמה־כבר־מחר :
הירגוני נא הרוג, אך בינתי קצרה ולא אדע :
מדוע מתנגדי הספחנים נימקו זאת בעובדה,
שצעד זה ישים לאל, ישבית כל תהליך שלום ז
— הרי מטרת הספחנים כולה היא את התהליך הזה
לבלום !

קורא קר

(המשך מעמוד )3
במהלכה הגיע שוב ושוב מידע חדש —
כפי שקרה גט בפרשות ידלין ואבדחצי־רא.
זהו טיבעה של חקירה נגד איש־מימ־סד
בעל־שררה — אנשים החוששים תחילה
להעיד נגדו, מתמלאים עוז במשך
זהזמן ומביאים מידע חדש.
במילא לא יכול היה ברק להודיע על
סיום החקירה, ובמילא לא יכול היה רבין
להעניק לעופר את תעודת־היושר, שהוא
ייחל לה.
קשה לדעת מדוע התאבד עופר, ונגד
מי היתה לו טינה. אילו רצה להוכיח את
חסותו, לא היה מתאבד. הטענה כי ״נתקל
בחומה אטומה״ פשוט, אינה נכונה.
היא מגיעה לדרגת קיטש של רומן־משר־תות.
עופר יכול היה לפרסם את דבריו,
ולא דק מעל עמודי העולם הזה. הוא
יכול היה להוכיח את חפותו בבית־המיש־פט.
כל אחד מאיתנו צריך להיות מוכן
לכך — כל אזרח וכל איש־ציבור.
בסופו של דבר נשאר העניין לוטה
ערפל. החקירה נפסקה באמצע. לא נערך
מישפט, כי לא היה נאשם. לפי העיקרון
המקודש, אדם הוא בחזקת חף־מפשע
אלא אם כן הורשע בדין. מבחינה זו,
עופר מת חף־מפשע. אך הדברים לא
בורדו.
הצעתי, למחרת ההתאבדות, שתתמנה
ועדת־חקירה ציבורית שתבדוק את ההאש מות
ותסיק מסקנות, כדי לפזר את הערפל•
הצעתי לא התקבלה על־ידי ממשלת־רבין.
גם שר־המישפטים חיים צדוק, ש הוא
גיבור סיפורו של גוטמן, לא הצטרף
לדרישה זו. וחבל.
שלושה גנרלים
התיזה העיקרית של גוטמן בסיפרו,
שיש לקצץ את כנפיו של היועץ המיש־פטי
לממשלה או לבטל מוסד זה כליל,
לא היתד, זקוקה לפרשת עופר. אפשר
לטעון לה בלי קשר לניתוח (מפוקפק)
של פרשות האתמול.
אני מתנגד לה.
בימי הבריטים, היו שלושה ״גנרלים״
בצמרת של ממשלת-המנדאט. היו אלה
האינטפקטור־ג׳נרל (מפכ״ל מישטרת פלש־תינה־א״י)
,הפוסט־מאסטר ג׳נרל (מנהל
הדואר) והאטורני־ג׳נרל (התובע הכללי,
הוא היועץ המישפטי לממשלה דהיום).
שלושה גנרלים אלה נהנו ממעמד של
שרים.
כשקמה מדינת־ישראל התמנו שרי ה-
מישפטים, המישטרה והדואר. אך שלושת
הגנרלים נשארו על כנם, בעלי סמכויות
עצמאיות שהוענקו להם על-פי חו־קי־המנדאט.
מאז חלו שינויים רבים, אך
היועץ המישפטי לממשלה נשאר בעל מעמד
ייחודי — כשהוא כפוף, פורמלית,
לשר־המישפטים, הממליץ על מינויו, אך
נהנה מעצמאות רבה במילוי תפקידו.
מי שרוצה לשבור מעמד זה מפקיר
את אחת העמדות העיקריות של מישטר־החוק.
במציאות הישראלית, שר־המיש-
פטים הוא איש פוליטי־מיפלגתי מובהק.
להפקיד בידו עניינים כמו פרשות יד-
לין, עופר ואבו־חצירא — הרי זה אסון.
די בניתוח פעילותו של הפרופסור יצחק
זמיר בפרשת אבו־חצירא (וגם בפרשת גדי
גרייבר) כדי להעמיד כל בר־דעת על הצורך
בקיום ובביצור מעמדו של היועץ
המישפטי.
אינפלציה דוהרת
כ ת קו פ ה של אינפלציה פוליטית, כאשר
הערכים הציבוריים מאבדים את יוקרתם
במהירות מסחררת, וכאשר המערכת
המיפלגתית יורדת בתאוצה גוברת מנכסיה
המוסריים, יש ערך רב לקיומו של
כל תא ציבורי הנהנה עדיין מאמון ציבורי.
כזהו מוסד הנשיאות. כזהו, כמובן,
בית־המישפט העליון. כזהו גם, במידה
רבה, מוסד היועץ המישפטי לממשלה.
מה הטעם בגרימת פיחות בשטח ז הו
מותר לגוטמן לחשוב אחרת. מותר ל חיים
צדוק — אם הוא מתכוון לחזור
לתפקיד שר־המישפטים לחשוב אחרת. אך
מי שמצוי בפרשות האתמול והיום, ובכללן
פרשות עופר ואבו־חצירא, מותר לו להתנגד
נמרצות לגישתם.
ה עו ל ם

הז ר

2261

מניי ל אי עול

תכשיר ־ שיגעון
ו ה חזו ת האון

בלבוטק
ץ )1 0 1

״העולם הזה״ היה, מאז ומעולם, עיתון
לאנשים שאיכפת להם. איכפת להם
מה קורה למדינה, איכפת להם מה
קזרה גמישרדי הממשלה ובכיתה של
הילד בבית״הספר ן איכפת להם אם
השדה פורח ואם הצימרים שרות ; איכפת
להם אם ילדים בוכים ואם כלבים
נכלאים ומחושלים בתאי־הגאזים.
ולמי שלא איכפת לו החי והצומח,
ואין לו עין לראות, אוזן לשמוע, אף
להריח ונשמה יתרה להינות מן החיים
— אל יקרא את המדור הזה.

ד״ר י קי תי א ל שרעבי
עדנה פיינרו

לא על

וז בשרלב דו
(סדור גאסטרונומי ; והפעם: הכה
את האינפלציה)
ימים טרופים, כשמחיר הבשר מדביק
את מחיר הזהב, אפשר להכניס
מיתון לתפריטו של הכלב, ולא, חם־
וחלילה, על חשבון בריאותו. מי שחושב
שצלעות עגל ביין יעשו את דמו כחול
יותר, שיילך לפסיכיאטר. זד, כבר שייך
לתסביך זהות ולא הכלב הוא הזקוק לטיפול
במיקרה זה, כי אם הבעל.
כלב נורמלי זקוק לאוכל מזין. ומאחר
שאין לו סכנות של עודפי שומן במקומות
הלא נכונים (כלב רץ בממוצע יותר מ-
דוגמנית) — תנו לכלב לחם ! לחם עם כל
דבר! מילה של כלבן.
לדוגמה: חצי כיכר לחם שהוספגה בכוס
מרק נמס — ממש שיגעון של ארוחה.
לא צריך לשחוט עוף, לא צריך לגנוב
מן המרק שעשתה סבתא לילד. ויטה אוסם
או תלמה כבר עבדו בשבילך. ומה יש
במרק־אינסטנט? תמצית של מרק וכל
מיני דברים טובים שלא תמיד יש ל-
בלבוסטע הטובה ביותר בארון. ולא צריך
לרוץ אל האופה — גם לחם שהזדקן יחדש
את נעוריו במרק. ואם מזון יסודי שכזה
עושה טוב אפילו לחולים שקיבתם הסתבכה,
לא כל שכן לבעל־חיים שאוהב
לחם ומשתגע אחרי ריח של מרק בשר.
רוצים יום צמחוני? בבקשה. הרטיבו
את הלחם בגביע אשל או לבן. גיוון נוטף
— לקטו את כל השאריות, זנבות הלחמניות,
פינות החלה וכל הפירורים ששרדו
בקופסת הלחם, עם פליטי הגולש משבת
והגידים מן הצ׳ולענט של החותנת, השרו
במרק ביך רגע-,עשו בולקלע, והנה קלופס
מארץ הקלופס״ם.
למי שאוהב להתעמל פתוחות האופציות
של טחינה, מעיכה, לישה, בחישה, בישול
ואפייה, אבל למה להתאמץ? אצל כל כלב
בריא כל ארוחה היא ארוחה. אין לו תסביכים
של גורמה היודע להבחין אם אכן
גדל הקאממבר על היידקיה האורגינליים
של צרפת או שזהו רק חיקוי קאממברי
כחול־לבן. הכלב בולע, וחוש הטעם שלו
— עימו הסליחה, אינו מן האנינים. העיקר
הבריאות והשקט הנפשי. ואם בריאות —
האמינו לרופא: הוא אומר שהלחם הישראלי
הוא מן המעולים בעולם ויש בו
הוויטאמינים החשובים, הפחמימות העשירות
והשומנים הנדיבים. והעיקר, כימעט
שכחנו, המחירים, המחירים!

כדורים מדי יום ביומו והכמויות עלו
ביוקר.
״בוקר אחד הופתעתי לראות את לוסי
לידי, כשרק פתחתי את דלת המקרר.
מיקרה בלבד, חשבתי לעצמי. אבל לא —
היא רצה אחרי ולא הירפתה ממני עד
שנתתי לה לאכול. היא בלעה את האוכל
בתיאבון שכמותו לא ראיתי אצלה כבר
כמה חודשים. עדיין לא האמנתי. חזרתי
על כמה תרגילים ישנים: קראתי בשמה

חת מנשות הדיפלומטים, שנוף הי
ארץ ירגיש בחסרונה בקרוב, ביקשה
לחלק את החוויה הבאה עם כל המעוניין,
מטעמים הומאניים (ולא לנקוב בשמה מטעמים
דיפלומאטיים) :
״באותו בוקר עשיתי עם לוסי, כלבת
השנאוצר שלנו, את הטיול הקבוע בשדרה
שליד ביתנו. מכרה ותיקה, שזה זמן רב
לא ראינו על המסלול, כי כלב הדוברמן
שלה נפטר בשיבה־טובה, הופיעה שוב
כשגור צעיר ומלא מרץ מקפץ לפניה.
״היא ירתה בי מבט מלא רחמים והודיעה
לי: מסתכלים על לוסי ורואים איך
שהזמן עובר. מזדקנים — אהה?!
שורש פאנאקם־ג׳ינסנג
״היא לא ידעה עד כמה צדקה: לוסי
כוח מעורר
באמת הפכה את עורה בזמן האחרון. קשה
היה לי להודות בכך, אבל השינויים שחלו
אצלה ממש זעקו לשמיים: היא לא היתד — ,האוזניים היזדקפו בתפנית הדה.
אותה שדה שובבה ועירנית כשהיתה. היא ״עימדי !״ והיא עמדה .״ארצה !״ והיא
שמנה ונעשתה עצלה. ניסיתי לרמות את רבצה. בקיצור: הגברת התעוררה לחיים.
עצמי :־ סוף־סוף לוסי בת שש עשרה. רקדתי משימחה: הרגשתי כאילו אני
אם נשווה זאת לגילו של אדם, נגיע ל עצמי נעשית צעירה יותר. ואז צץ הרעיון
מאה ושתים עשרה, כימעט מאה ועשרים. במוחי: ובעצם מדוע לא? אם התרופה
כל אהד היה אומר: הלוואי עלינו — טובה בשביל לוסי, מדוע לא תהיה טובה
אבל אני לא רציתי להאמין. רציתי
נעוריה.להא בשבילי? מזה זמן־מה מרגישים בעלי
ריך את חייה ולהמשיך את
ואני שאיננו בדיוק אותם אריות שהיינו.״
״אותות הזיקנה של לוסי שבו וטפחו
״חזרתי אל הווטרינר, וביקשתי ממנו
על פני: כושר השמיעה שלה ירד, קא־ לרשום לי מנה מוגדלת מתרופת הפלא.
טאראקט האישון איבד מעבירותו לאור, כשסיפרתי לו שהיא מייועדת הפעם לבעלי
היא חדלה להתעניין בסביבה ולא ערכה ולי, הוא לא הראה כל סימני השותממות.
קבלודפנים נלהבת לחביבים עליה. פה
ושם צצו אצלה גידולי שומן עוריים שלא
הוסיפו למראה היפה שלה. אמרתי לעצמי :
,הנה, לוסי עוברת כל מה שאני עוברת
בגילי, רק שהיא עושה זאת מהר יותר
ממני.׳ חסתי עליה כמו שחסתי על עצמי.
״אבל באותו בוקר חשתי עלבון צורב.
זה היה גרוע מלהביט בראי. היקדמתי
את התור לווטרינר של לוסי. שפכתי את
י כית קיו ־ כאיי נולדו לבלבה הנוילבי
לפניו, :לוסי כבר אינה אותה לוסי/
רה, ביבי, חמישה גורים, אחד יותר יפה
הוא בדק אותה כרגיל. ואז התחיל לשאול
שאלות: שאל על המינהגים שלה, על מן השני, לפני חמישה שבועות בדייוק.
תולדות המחלות של הוריה ועל הרגליהם שניים מהם אומצו על־ידי חברים שהז ובעיותיהם
של בני־המישפחה כולם. הוא מינו מראש. טיסה, השלישית, זכתה לבית
הזכיר לי בדיוק את אותן השאלות שנש עם חצר. סאן־סאן, הבלונדיני, מיספר ,4
אלתי אני, לפני זמן מה, על-ידי רופא הובטח למטפלת של יולי (בתם בת ה שלוש
וחצי של גבי קרן ועודד בארי,
מומחה לבעיות הזדקנות.
״הווטרינר לא היה מודאג ביותר מגי המחבקת את הגורים בתמונה) ,והחמישי,
דולי השומן ואף לא מירידת הכושר שלה. סקים, כהה העור, המכונה גם ״ההודי״,
מה שהטריד אותו יותר היה המוראל שלה, מחפש בית חם ואוהב. רוצים לדעת מאין
העובדה שהיא עצלנית ולא איכפתית וש -בא השם סקים? ובכן, בכל בוקר אומרת
הדחפים המיניים שלד, גוועים. הוא היה
מודאג, למעשה, מכל התופעות שהשפיעו
על בני־הבית להרגיש לא נוח בחברתה.
״הוא הציע לי תרופה מסויימת, של-
ידבריו, תשפיע על חילוף החומרים באופן
דראסטי, אבל, הוסיף, זוהי תרופה יקרה
מאוד. אבל מד, לא עושים בשביל לוסי,
ואני הרי בת מזל: יש לי אמצעים ודרכים
להביא את התרופה ישירות משוויץ, שם
מייצרים אותה. ואמנם, לוסי היזדקקה ל-

המדור לחיפוש
בעלים חיים

צאו וראו כמה עולה ארוכה של כלב
במיצרכים מסובסדים :
1כיכר ( 750 גרם) לחם אחיד (שחור :
1.4שקל) (לבן 1.7 :שקל) פלוס כוס לבן :
1.17 שקל = 2.57ש׳ 2.87 /ש׳
פלוס כוס אשל 1.23 :שקל = 2.63ש׳ /
2.93ש׳.
1כיכר לחם אחיד (כנ״ל פלוס כוס מרק
עוף נמס — הזול ביותר (כפי שנבדק ב־סופרמארקט
שפע חן) הוא מתוצרת ויטה
בתוך שלישיית מרקים בשקית. מחיר השלישייה
4.20 שקל, לעומת כנ״ל באוסם
או תלמה, שמחירם 4.60 שקל. כל שקית
מכילה זוג מנות, ומנה אחת ויטה מחירה
0.65 שקל בלבד = 2.05ש׳ 2.35 /ש׳.
1כיכר לחם אחיד (כנ״ל) פלוס גבינה
לבנה. הזולה ביותר, גבינת פרה ירוקה
(בנייר!) מתוצרת תנובה שמחירה 3.88
שקל = 5.28ש׳ 5.58 /ש׳.
המחירים מעודכנים לתאריך הוצאת ה גיליון
הזה בלבד. אין לדעת מה יעשה
הורביץ אם יגלה שגם כלבים אוכלים.
נ.ב. מומלץ להתאים את הלחם לחילוף
החומרים של הכלב: לחם לבן יגרום לצואה
קשה, לחם שחור לצואה רכה. התאמת
את הצבע — עזרת לטבע.

כבר היו דברים מעולם, אמר. והנה, עד
היום אנחנו וכמה מידידינו הטובים ביותר
מרגישים את התוצאות: כל מיני דברים
שחשבנו כי נעלמו לנצח, שבו והיו כבראשונה:
הראש עובד טוב יותר, הרצון
לישון בשעות משונות נעלם, הרגליים נעשו
קלות יותר, הזיכרון חזר לעבוד, והתיאבון
המיני חזר, כמו בימים הטובים.״
ואם אצל מישהו נדלק אור אדום מחשש
פן מדובר בסמים — הנה הסוד פרוש
לפניו בשפת בית־מרקחת קלה: תרופת הפלא
אינה אלא גריאטריק פרמאטון. מפיקים
אותה מצמח אקסוטי בשם פאנאקס
ג׳ינסאנג — משמעו ביוונית :״מרפא
כל״ ,ו״ג׳ינסנג״ נגזר מסינית ,״שן סנג״,
שפירושה ״שורש האדם״.
ומה עושה את ההפקה יקרה כל־כך?
ובכן, השורש הצימחוני המייוחס הזה גדל
בעיקר בקוריאה, בסין ובסיביר. זהו שורש
מפונק, האוהב אדמה לחה, פורייה וצמחייה
של יערות־עד.
תהליך צמיחתו, עד שאפשר להפיק ממנו
את הפאנאקלין — אותו חומר שלו מיחסים
את הכוח המעורר — לוקח חמש עד
שבע שנים.
מן השורש, שגונו כגון השנהב וצורתו
דומה להפליא לגופו של אדם, מפיקים
שמנים, שהמסורת הסינית העתיקה מייחסת
להם סגולה לחיים ארוכים. ואם כי
הקיסר הסיני, שן נונג, שנודע באונו ה-
אין־סופי ובסגולותיו השמימיות העיד על
עצמו בכתובים כי חב את הנצח לצמח
הנ״ל, גילה המערב את פלאי הג׳ינסנג
רק לפני כמאתיים שנה. וגם אז עלה בידו
לטפח רק גידולים נדירים בקוויבק וב-
אלבמה.
וכי מי לא מוכן לשלם במיטב כספו
עבור כדור קטן המבטיח לייצב את הנפש,
לסלק את העייפות, לעורר את הזיכרון,
להביס את הדיכאון, והעיקר לעורר את
היצר הטוב לאהוב?
יולי לאמא :״בואי בראה מה שלום ה-
גורימסקים״ ,ונשאר לו סקים.
ואם רוצים לדעת מדוע ביבי היא כלבת
רועים גרמניה ו״נדירה״ — זו פשוט ההיסטוריה
שלה: גבי קרן ועודד בארי
אספו אותה, תינוקת בת כמה ימים בלבד,
בערב מילחמת־יוכדהכיפורים. אותו ליל-
שבת הידוע, שבישל את המילחמה. וביבי
היתה, אולי, הדבר הטוב היחיד שמצאו
במילחמה הזאת. מישהו מוכן לאמץ את
סקים? יצלצל נא לבית קרן־בארי, טלפון
מס׳ .)03( 249416
ואפרופו אימוצים :־מדור זה אינו ממליץ
למסור בעלי־חיים חינם אין כסף.
הניסיון העצוב מלמד כי בני-אדם נוטים
לזלזל בדברים שקיבלו חינם. ואז קורה
שלוקחים בעל־חיים, מנסים, וכשלא מתחשק,
מתחרטים ומחזירים. וזה עוול גם
לאדם וגם לחיה.

ביבי, גבי, יולי, סקים וסאן־ סאן
מי רוצה לאמץ את סקים?

_ ב מ דינ ה

ארמ!1
ציודי שמן מקוריים
הדפסים על נייר, קרטון, פלסטיק ומשי
בד לציור תוצרת חוץ
מסגרות לתמונות מעץ ואלומיניום
בסגנונות שונים: מודרני, בארוק ורוקדקו
מסגרות מיוחדות (אנטיק) גילוף יד
לאספנים, מוזאונים וציירים ידועים
תמונות אלומיניום מחליפות צבע
* 1£6ג1ז

^)6X ? 111 <111

רח׳ אילת , 47ת״א, טל׳ 12 :ו 657

קבלת מודעות
לפל העיתונים
במחירי המערכת

גילוי העתיד
ספר ״ספרהדוגיה״
תמורת — 81 שקל

ספר ״ספל־הקפה״
תמורת — 75 שקל

ספר ״מ שיטות
לגילוי העתיד״

ריוסזס אידיאל

אבן גבי רול 110 תל״אביב
(בינת אנטוקולסקי)
טלפון 772118 ,227118

תמורת 45 שקל
קלפים בעברית עם הסברים
תמורת 30 שקל
גל־אור טלפון ,229862 :ת.ד.
,37612 תל־אביב, מיקוד .61375

דרבי ת״ם

אינפלציה של ד־־לודז
כהורות צעירות, שמחפשות
חתן, ועקרות־כית
משועממות, שמחפשות
לצאת מהשיגרה, משלמות
סכומי עתק כדי לעכור
קורס לדיילות קונגרסים,
ואח ״ב אינן מוצאות עכורה
שתי הבחורות הצעירות ישבו
על הספסל שבחדר־ההמתנה ועישנו
בעצבנות, שעה שהמתינו
לקריאת שמם.
״תירצה אדר,״ הכריזה המזכירה.
אחת הבחורות קמה, יישרה
את שימלתה, נתנה מבט אחרון
בראי ולחשה לחברתה :״תחזיקי
לי אצבעות טוב?״
המקום רחוב ליברמן מיספר 10
בתל-אביב. חדר־ההמתנה שייך
לחברה המכנה עצמה יעד־תדר־כה
והשתלימויות בע״נז.
את החברה מנהלים שני בחורים
צעירים — אבי נחמני ויהונתן
ברקאי.
״לאור הצלחת הקורם הקודם
וההקף ההולך וגדל של הפעילות
בתחום הכנסים והקונגרסים למיניהם,
ייפתח גם השנה קורם ל הכשרת
דילות קונגרסים״ .מכריז
הפרוספקט, שאותו מקבלת כל
צעירה המגיעה למישרד, כדי לק בל
פרטים נוספים על הקורם ל-

רקדגיות ליטמונוכיץ וכן־ גיל
כיסים ריקים ורגליים יחפות
נות׳ אבל בסד-הכל המצב לא
השתנה.״ אמרה רבקה שרייבוים,
קצינת העיתונות של מישרד־הת־יירות.
במיספר
הקונגרסים בארץ, דיילות
קונגרסים למכביר בוודאי
שתהיינה בשוק.
החוודסח הרגל״ם הימות

רקדנית ליטמוגוכיץ

יוגתן כרמון הגיע ארצה
7פגי ישגה וחצי והפעם
כדי זהשתקע כאן סופית
ולהקים להקה מקומית.
״הסוף ללהקות יצוא לחו״?.
אגחגו צריכים כאן גוף
קבוע,״ הוא אומר

״הרווחתי 100 לירות ברוטו ל שעה,
וכל קשר בין מה שלימדו
אותנו בקורס לבין מה שהיה
בשטח היד, מיקרי בהחלט.״
״זריקת כסף״ .דרישות ה קבלה
לקורס הן: ידיעת השפה
האנגלית, הופעה נאה, השכלה
תיכדית ומעלה וכמובן 2,400
שקלים — דמי תשלום עבור ה קורס.
הקורס
נמשך שלושה חודשים,
והפגישות מתקיימות פעמיים בשבוע.
״אני
לא אומרת שהקורס אינו
מעניין או מהנה,״ אומרת בוגרת
נוספת של הקורס, יהודית ווינר.
״היה נחמד מאוד, אבל חסר-תו־עלת.
בעצם זו היתה זריקת כסף.״
אבי נחמני, אחד ממנהלי יעד,
אינו מבין את הטענות המופנות
כלפי הקורם .״אני בפירוש אינני
מבטיח עבודה לאף אחד,״
הוא מסביר .״אנחנו גם מסבי רים
זאת לכל בחורה שמגיעה
לכאן. יותר מכך, אנחנו מחתימים
כל בחורה שמתקבלת ל קורס
על טופס, שבו היא מצ הירה
על ידיעתה שאנחנו איבנו
מתחייבים לספק לה עבודה. זה
לא התפקיד שלנו. אנחנו רק
מכשירים את הבחורות ומלמדים
אותן מיקצוע, שלדעתנו, הוא יפה
ומעניין.״
בפרוספקט המחולק במישרדי
החברה, מוזכר פרט נוסף המצריך
בדיקה :״לאור הגידול בהיקף
הקונגרסים בישראל בשנים
האחרונות והתחזית להמשך ההת רחבות
בשנות ה־ ,80 צפוי ביקוש
לכוח אדם מיקצועי נאמר
בפרוספקט.
בדיקה עם מישרד־התיירות בירושלים
העלתה, כי מיספר הקונ גרסים
הבינלאומיים בארץ אינו
נמצא בעלייה, אלא נשאר כפי
שהיה בשנים קודמות .״יש ירידות
קטנות ויש גם עליות קט
״להכניס
אח הבטן, להרגיש,
תתחילו להיכנס לעניין,״ שאג
יונתן כרמון על חברי הלהקה,
שעמדו לפניו ורעדו מקור.
״קרררר..״ לי,״ לחשה רול• הבלונדית,
והסתכלה בעצב על
כפות רגליה היחפות.
בחוץ נשמעו רעמים והגשם לא
הפסיק לרדת אפילו לרגע. באולם
הפרוץ לאוויר הקר רקדו להם
35 צעירים וצעירות, שלמרות ה קור
הנורא ששרר באותו יום בירושלים,
ולמרות ביגדי הריקוד
הדקיקים שעל גופם, הבריקו פניהם
מזיעה ומאמץ.
שוב ושוב, בנאמנות ודביקות,
ביצעו את צעדי הריקוד החסידי,
שאותו חיבר עבורם יונתן כרמון.
מזה אחד־עשר חודשים עובד
כרמון, עם חבורה של רקדנים,
שקיבץ סביבו, על תוכניתו החדשה׳
שעימר! הוא עתיד לצאת בחודש
פברואר השנה.
״הכל אם ירצה השם,״ אומר
כרמון במבטא המייוחד שלו.
״החבר׳ה האלה נותנים את הגש מה
שלהם כדי שנצליח לעמוד
בזמנים.״ מרבית חברי הלהקה
הם בעלי עבר בלהקות שונות
בארץ.
זו הפעם הראשונה, אחרי 20
שנות נדודים, שכרמון זליט
לבוא ארצה, להשתקע כאן ולהקים
לו להקה משלו. כרמון,
הידוע ככוריאוגרף הטוב ביותר
בארץ, נהג עד כה לערוך גיחות
ארצה, לגבש לעצמו להקה ולנ סוע
איתר! להופעות בחו״ל.
הם נהגו להופיע שם במשך
כחצי שנה, ובתום סיבוב ההופעות
היתד! הלהקה מתפרקת.
״שמתי לי למטרה להקים גוף
ממשי, שיעבוד באופן קבוע ד
יהפך מוסד.״ הסביר כרמון.
״כמובן שנתקלתי בהרבה קשיים.
לדוגמה: עניין המימון. בשביל
להקים להקה צריך הרבה מאוד
כסף. צריך מקומות להתאמן בהם,
צריך הסעות, צריך תלבושות ל־

רק בת 15

סניף, שול״י בוגרשוב 60ת״א
כיום 4.1.80 תתקיים הרצאתו של

רן כהו
על הנושא :״מדוע הצלחה בהסתדרות היא
תנאי לשינוי בחברה, בכלכלה ובקידום
השלום?״
כיום 11.1.80 תתקיים הרצאתו של

עו״ד סברי מוחסיין
על הנושא:

״מעמדם המשפטי של ערביי ישראל״.

דיילת־מוכטלת שום
״עבדו עלי בעיניים״

רשיון
נ היג ה
3200 שקל
בעיות ולבטים
בחיי המי

בי״ס לנהיגה
מאת

״גבע״

ד״ר מרדכי זידמן

טל2 5 3 2 3 0 .

הוצאת רשפים

תן טרמפ לחייל

דיילות קונגרסים שפותחת חברת
יעד בחודש ינואר הקרוב.
״אני לא יודעת, אולי אני לא
מבינה טוב,״ אומרת תמר שוב
מפתח־תקווה, אחת מבוגרות הקורם.
״כשאני
הלכתי לקורס, הבטיחו
הפירסומים שהעבודה הזאת
טובה במייוחד למעוניינות במיש־רה
חלקית.
י ״מאז הקורס עברה שנה, ואני
עבדתי פעם אחת בלבד. אולי
לגביהם עבודה חלקית היא עבודה
של אחת לשנתיים?״
״להיות דיילת בקונגרסים בינ לאומיים,
לפגוש אנשים מעניינים
מכל רחבי העולם, זה מה
שהצטייר אצלי כשחשבתי על
הקורס״ ,הוסיפה תמר ,״אבל בשטח
הדברים נראו אחרת.
״למקום העבודה בירושלים
הייתי צריכה להגיע בכוחות עצ מי׳
ועל חשבוני. מאחר שהקונגרס
נמשך שלושה ימים, נאלצתי להישאר
בירושלים וגם הוצאות־הלי-
נר, היו מכיסי.

ה עו ל ם

הז ה

!261

הופעה והעניין לא נגמר.
״קשה מאוד להתארגן על סכו*
מיט עצומים כאלה.״
יונתן לא ויתר. הוא החליט
לתרום מכיסו 60 אחוזים מהסכום
שנדרש. את הייתר אירגן בעזרת
אריק קטן׳ המנהל האדמיניסטרטיבי
של הלהקה, ויוסי טאגן מעיריית
ירושלים.
הסולנית הכי יפה .״;ה
בית־הספר הטוב ביותר ללמוד
ריקוד מקורי,״ אמרה יעל זופניק
הירושלמית.
״העובדה שאנחנו עובדים כאן

חמורים ביותר בבית־המישפט ב־תל־אביב.
לכן, מנסה כל נאשם
למצוא דרך להעביר את מיש-
פטו אל שופט אחר, רחמן יותר.
שאול נחמיאס חשב שמצא דדך
כזאת. הוא עמד לדין יחד עם
חברו, רפאל פרץ, באשמת התפרצות
אחת ועוד ניסיון להתפרצות.
רפאל פרץ, אשר יוצג
על־ידי דרור מקרין, הודה באש מת
התפרצות, ונידון לשנה אחת
של מאסר על־תנאי. השופט בר־אופיר
הקל בעונשו, כיוון שה סניגור
טען באריכות שלפרץ
אין עבר פלילי. זהו המיקרה הראשון
שבו נכשל, והוא עשה
זאת בגלל השפעתו הרעה של
חברו נחמיאם. הסניגור הזכיר
את כל עבירותיו הקודמות של
נחמיאם, שהוא גם המבוגר בין
השניים, וביקש מהשופט להקל
בעונשו של פרץ שנגרר אחרי העבריין
העיקרי והוותיק.
אחרי שגזר השופט את עונשו
של פרץ, התכוון להמשיך בדיון
נגד נחמיאס, שלא הודה באש מה,
ולשמוע את הראיות שתביא
נגדו התביעה. אולם כאן פנתה
הסניגורית אסתר דורון המייצגת
את נחמיאס, לשופט, בבקשה
שיפסול את עצמו מלהמשיך בדיון.
היא טענה כי התקדימים
אומרים, שאם השופט גילה את
עברו הפלילי של הנאשם, ויודע
על עבירות קודמות שביצע, הוא

כוריאוגרף כהמון.
הפעם לצמיתות
בהתנדבות בכלל לא משנה. אנח נו
מרגישים בני־מזל על שניתנה
לנו האפשרות. ללמוד אצל יונתן.״
״יש כאן חבר׳ה נהדרים,״ צחק
מומי בן ה־ ,17״אם נצליח, תהיה
לנו יופי של להקה.״
הסולנית הכי יפה, כך מכנים
חברי הלהקה את לוסי סטלצ׳יק,
שהחלה את קאריירת הריקוד שלה
בגיל צעיר מאוד ברוסיה. יש לה
עיניים ענקיות וחיוך מלבב. על
הבמה היא פגז.
״הי , ,חבר׳ה, הפסקה, אריק
הביא קפה,״ צועק עמום. כולם
דוהרים לעבר קנקני הקפה החם
שהובאו עבורם.
״רק עשר דקות הפסקה,״ מכ ריז
כרמון, דבר שגורר אחריו
ריטונים ותלונות .״אוף, הוא כזה
מין רודן,״ מקטרת גילת בן־גיל,
שהיא הקטנה של הלהקה — רק
בת 15 וחצי — וכולם ממהרים
להסות אותה.
״עברנו בחינות קשות מאוד
בכדי להתקבל,״ סיפרה מירית
לויד. מיריח היא תל־אביבית, ש למרות
המרחק והגשם הצליחה
להגיע לחזרות, שנערכו כירוש לים
.״לבחינות הגיעו המונים, ו־כרמון
בחר רק 35 חבר׳ה. היתר,
תחרות עצומה,״ סיפרה.
את החזרות עורכת הלהקה
שלוש פעמים בשבוע בירושלים,
באולם־הספורט שבקריית־יובל. הם
מקדישים כ־ 20 שעות שבועיות
לאימונים .״זה לא מספיק, אבל
זה מה שיש, מסכם כרמון .״בפברואר
נקווה לראות תוצאות.״
מישפט השופט לא נפסל

למרות שנודע 7שופט
עברו הפלילי ש 7הנאשם,
?א גפס 7מזרון במישפמו
השופט דוד בר־אופיר הוא
אדם חביב. ובעל חוש־הומור. אך
הוא ידוע בין העבריינים כשופט
מחמיר, הפוסק את העונשים ה־ה
עו ל ס הז ה 2261

האח הנלדטף

החולות געורו בחדר-
ההתאוששות מליטופים
ומגעים מיגיים
רותי דדון חשבה כי היא עדיין
חולמת. זה עתה עברה ניתוח
בגופה, השפעת זריקת־ההרדמה
לא חלפה לחלוטין, אך היא חשה
יד גברית המלטפת את שדיה
ויורדת לשיפולי ביטנה - .כאשר
פקחה את עיניה ראתה כי האח
שחום־העור ובעל העיניים הכחולות
עסוק בליטוף גופה.
באותו יום עצמו התעוררה חולה
נוספת בחדר־ההתאוששות בהרגשה
שמישהו נוגע בגופה ומלטף
את חזה. שתי החולות התלוננו
על־כך בפני האחיות, ואלה
נזכרו כי יומיים קודם כבר הי-
תה תלונה דומה מצד חולה בה*
דר־ההתאוששות. גם היא סיפרה
כי חשה ביד הנוגעת באיבר מינה.
כאשר חזרו התלונות שלוש
פעמים במשך יומיים, החליטה
הנהלת בית־החולים להזמין חוקר
מישטרתי לברר את הדבר.
החקירות התרכזו בנאסר אנ־דראוס,
צעיר ערבי־ ,יליד הכפר
תרשיחה בגליל. הוא עבד שנים
אחדות בבית־החולים אסף הרופא
כאח מעשי, ואחר־כך השלים
את חוק לימודיו והפך אח מוסמך.
התלונות החלו מיד ביום
הראשון שבו הוצב בחדר־ההת־אוששות,
בחודש נובמבר השנה.
בעיקבות חקירת המשטרה, הגישה
הפרקליטות כתב־אישום נגד
אנדראוס על שלושה מיקרים של
מעשים מגונים בחולות, במשך
היומיים שבהם עבר בחדר־ההת־אוששות.
אי־הכנה.
הפרקליטות ביקשה
לעצור את הנאשם עד תום
ההליכים. החומרה הרבה שבה ראו
את מעשיו של הנאשם נבעה מכך
שהוא בעצם היה מופקד על
נשים חסרות־אונים, שעברו זה

חם בעולם התחתון

להקלת כאבים ושמידת חום הגוף
חגורה/מגן גב מצמר אנגורה
מגן כתפיים מצמר אנגורה
מבחר מוצרים מצמר ץ זנגורה בבתי ה מר קחת,ב מ ש כי ר לצרכן
ב מו פו פארם ובם לונים מובחרים

אנגורה

הלהיט החם של החורף

גריזה

שופט בר־אופיר
החמרה עם חוש־הומור
מנוע מלהמשיך במישפט, כיוון
שהדבר יכול להשפיע עליו.
שופט מיקצועי. השופט שקל
את הבקשה, ולמרות שהתובעת
לא התנגדה לה, דחה אותה. הוא
קבע כי כיוון שעבירותיו הקודמות
של הנאשם לא נתגלו לו
עליידי התביעה, אלא על-ידי
סניגורו של נאשם אחר במישפט,
אין בכך כדי לפסלו מלהמשיך
לשבת לדין. והן לא ישפיעו על
שיקולו. מה גם ששופט היושב
זמן מה בעיר אחת, חוזר ורואה
עבריינים שונים באים וחוזרים
בפניו, והוא ממילא זוכר את
עברם.
עורכת הדין דורון לא התעצ לה.
היא עלתה לירושלים והגישה
ערעור לבית המישפט העל יון
על החלטתו של שופט־הש־לום.
היא ביקשה כי נשיא בית-
המישפט־העליון, השופט משה
לנדוי, יורה לבר־אופיר לפסול
את עצמו.
הנשיא שמע את הטיעון ואת
התקדמים הרבים שהביאה •הם ני־גורית,
אך החליט לבסוף כי למ רות
שהשופט שגה בעניין מקורו
של המידע, אין מקום לפסול אותו.
הנשיא קיבל את טענת הסניגורית
כי אין זה משנה כיצד
ודרך מי נודע לשופט עברו ה פלילי
של הנאשם. בין אם הדבר
נודע לו על-ידי התביעה או על־ידי
סניגור. אולם כיוון שהמדובר
בשופט מיקצועי, יש להניח
ני הוא ידע להתעלם ממה ש שמע,
ולא יגרום עוול לנאשם.

מוסיקפה

הרברט סמואל 80 טל 656992

בלוז, סול ק,
רוק, כר ום א• גי 1
פרקליט מרוז
זריקות או ליטוף .
ונמצאו בחדר־ההת־לאפשר
להן להרגע.
הנאשם, לפי דברי
היו ניצול מחפיר
ומצבן האומלל של

עתה ניתוח
אוששות כדי
מעשיו של
כתב־האישום,
של תפקידו
הנשים.
הנאשם הובא לבית־המישפט ב רמלה
להארכת מעצרו, אך הוא
חזר והכחיש הכל. הוא חזר על
דבריו כי בעצם רק מילא את
תפקידו, ונגע בנשים כדי לבדוק
את מקום הניתוח או כדי לסובב
את החולה ולראות אם התחבושת
לא זזה ממקומה.
השופט החליט כי אנדריאום, ש אין
לו עבר פלילי, ישאר בכפרו
ולא יצא ממנו אלא לצורך המיש-
פט. וכיוון שהעבירות שבהן נאשם
האח אינן נפוצות, שיחררו השופט
בערבות של 2,500 שקל.

ולויתן עמיחי
הדברת מזי קי ם

מוג מומחים להדברת מיקנים (ג׳וקים),
מולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים. מיל בשו
בשמירת על בריאותן ורכושך.

רמת-גן, דח׳ מודיעין ,18ת.ד2272 .
רמו

טל5-61.־ 7 9 0 1 1 4רש׳מס־ 21 עסק 481/75״
ירועלים 5-ו , 6640 אי ל ת 059-3012-

תן טרמפ לחייל

חגנור חברם, חשב נ־977ו שמיוחדת העוד השלישית תתחיל נשנאוצות־הנוית
״בתו נשיא שמרני ב־ ,1984 ובבוריו יהיו שביתות -והחיססוויה!וקדימה
אותו. מה יהיה מקומה שר ׳שראו במידחימה זו?

חידחמת שו ס
ך מלחמת !העולם השלישי״ בין ה•
מיזרח והמערב תהיה ישראל ניטראליות
ולא יאונה לה דבר. גבולותיה יובטחו
מפוח ערובות סובייטיות ואמריקאיות, והשלום
שהושג עם העולם הערבי יישמר.
זוהי נבואתו של הגנרל הבריטי סיר ג׳ון
האקט, ברב־המכר שלו מילחימת העולם
השלישית.
האקט, שהיה סגן מפקד קבוצת־הארמ־יות
הצפונית בנאט״ו ומפקד ״צבא הריין״
הבריטי, כתב את סיפרו העתידני —
המלחמה מתרחשת ב־ — 1985 כאילו היה
זה ספר היסטוריה מדעי. לצורך כך הס תייע
בצוות מומחים ומדענים, ובספר
מופיעים תצלומים כאילו-אותנטיים, סדר-
הכוחות של הצדדים הלוחמים, דו״חות
רישמיים ורשימת מראי־מקום.
הספר נכתב ב־ — 1977 לפני ביקור
אנוור אל־סאדאת בירושלים, לפני ההפי כה
באיראן, וכמובן גם לפני בחירת רונלד
רגן כנשיא ארצות־הברית, ולפני המאורעות
בפולין. למי שקורא יאת הספר בימים
אלה, נדמה לעיתים שהגנרל הברי טי
הקשיש פשוט הקדים לחזות את ה
יגואר
מערבי תוקן? בטילי אוויר־אוויר
עדיפות אווירית
דו״חות על המצב הבינלאומי בעולם ומשר־החוץ
לשעבר (המתואר בדמותו של הנרי
קיסינג׳ר) ומצוות־מוחות אקדמאי. הדו״ח
של שר־החוץ לשעבר מסתיים במילים ה באות

״יתכן ישיהיו משברים רבים אם תתחיל
האימפריה הסובייטית לכרוע תחת לחציה
הפנימיים. יתכן אף שיהיו התפתחויות
חשובות במהלך 11 השבועות שעד ל מועד
ז/שבעתך,״ נבואה המתגשמת בספר
מייד.
שלום נמיזרח המיכון
ן* תזכיר של צוות־המוחות עוסק גם
י י במיזרח התיכון:
,,במיזרח התיכון: השגת שלום
עם ישראל במיסגרת הסכמי ועידת־ז׳נבה,
במרוצת ימי נשיאותו של קרטר, הניחה

לערבים מרחב־תימרון רב יותר למריבד
תיהם הפנימיות, כיוון שלממשלה השמאלית
הבלתי־יציבה במצריים זכורות עדיין
מהומות־המזון, שבסיוען הדיחו תומכיה את
הנשיא הקודם, סאמדי * .קיים פיתוי גדול
למצריים לפנות להשתלטות על הנפט של
ערב הסעודית ומדינות המיפרץ הפרסי.
זה יכול להתבצע באמצעות חתירה־מבפנים
במדינות אלה, שתלווה בהכרזת רפובליקה
ערבית מאוחדת, חדשה ועשירה: במיוחד
(שתכלול את ערב הסעודית !ואת: כווית),
ושתתמוך בקו נוקשה חדש באופדק.
״מזה זמן מה מאותתים המצרים כי הם
מצפים לסיוע סובייטי להפיכותרחצר בערב
הסעודית ובמיפרץ, אך עד עתה נתקלו
בסירוב. סביר למדי שהפיכת־חצר, ערבית
מאוחדת׳ תזכה בתמיכה עממית בקרב
צעירים במדינות המיפרץ, שכן רבים מהם
מתייחסים לשייחים הבזבזניים שם כאל
עוברי־בטל, כמו שהיו שליטיה של האימפריה
העות׳מאנית בעבר.
״אם אמנם תוכרז אי־פעם רע״ם מסוג
זה, יהיה בוודאי מי שיאמר כי האיום
המשתמע מכך לאספקת־הנפט העולמית
מצדיק התערבות צבאית אמריקאית באזור.
אנו לא נמליץ על־כך, אך הבחירה
בין שלום ומילחמה, אפילו מילחמה גרעינית,
אפשר שתימצא במידה רבה מחוץ
לשליטה אמריקאית. המדינה היציבה היחידה
באיזור, שלה יש מומשל ימני —
איראן של השאה — לא תעמוד מן הצד.
ולאיראן יש, כנראה, יכולת גרעינית המבוססת
על טכנולוגיה צרפתית, אף שמעולם
לא ערכה ניסוי גרעיני״.

אל־סאדאת
מודח
ך* ינתיים מחליט הפוליטבירו הסוביי־
— טי שלא לפלוש לפולין, אך להביך
את תומפסון בשורה של משברים יזומים

באיזורים שונים בעולם. המצב במיזרח־התיכון
מספק להט הזדמנות מתאימה:
״מנהיגה הלאומני הקיצוני של לוב, קור
אל־סאדאת, כמובן.

גשיא־שמרגי מהדרום נבחר כארצות־הכרית
״תומפסון״ — חסר כל מושג בנזדיניווז־חוץ
היסטוריה, אך ההיסטוריה מקדימה, מצידה,
את לוודהזמנים שקבע לה האקט.

הדו״ח של
קיסינג׳ר
**ידשדת האירועים המתניעה את
• י גלגלי מילחמת־העולם השלישית מתחילה
בפולין, עם בחירתו של הנשיא האמריקאי
החדש בנובמבר . 1984 נשיא זה
הוא שמרן דיפובליקאי, חסר כל מושג
במדיניות־חוץ.
תומפסון — זהו שמו של הנשיא החדש
— זוכר כיצד הזיקה לג׳רלד פורד הערה
שהשמיע במהלך מערכת־הבחירות שלו
נגד ג׳ימי קאדטר ב־ ,1976 ושממנה השתמע
כי ארצות־הברית לא תתערב כדי
להגן על פולין, אם: תותקף על-ידי ה1

סובייטים.
העדה זו גרעה מפורד קולות
פולניים רבים בשיקגו, ותומפסון אינו רוצה
׳לחזור על הטעות. בוויכוח נגד המועמד
הדימוקרטי, וולטר מונדייל, הוא מציג עמדה
נוקשה כלפי ברית־המועצות.
אחרי הוויכוח הפומבי מחריף המצב,
כאשר מיקרופון פתוח קולט במיקרה הערה
נוספת של תומפסון, המביע קו נוקשה עוד
יותר. הפועלים ומתנגדי־המישטר בפולין
רואים בהערות אלה אור ירוק — ומתקוממים
בשביתות ובהפגנות נגד השליטה הסובייטית.
למישטר הקומוניסטי אף נודע
כי הם מתכננים שביתה כללית ב־ 20בינואר,
יום השבעתו של הנשיא האמריקאי
החדש. צעדי־המנע נתקלים בתגובות
חריפות ובהתנגדות מזויינת מצד הפועלים
הפולנים, והסובייטים עומדים בפני
מצב מביך.
מיד עם בחירתו מזמין תומפסון הנבוך

שילוב כין־זרועי, ספינת מישמר מערב־גרמנית ומסוק
נחיתות בים

לונל פארוק* שרד ונשאר על בנו. רוב
המדינות שבהן ניסה להתערב, ושתחת
מישטריהן ניסה לחתור, ניערו אותו מעליהן.
תמיד חיפש צרות, אך מעולם לא אחז
בנשק. יתמיד איים והפחיד, אך מעולם לא
פעל. מעולם לא חיה במילחמה, אך אף
פעם אחת לא היה מחוץ לה.
״כל זה היה קשור במה שקרה במצריים.
מזה זמן רב שאף הנשיא, חסן אל*
סאמדי לכך שתהיה לו שליטה בחצרות
מממניו — ערב־הסעודית ומדינות־הנפט
העשירות במיפרץ. לא היה זה הוא,
אלא יורשיו, שהצליחו להשיג זאת. כאשר

שיריון סובייטי חוצה את נהר זויזר כגרמניר
בליץ־קריג סובייטי
פיק, מצידו, זכה בתמיכתם הנלהבת של
היסודות הצעירים־יותר בכוחות המזויינים
ובשירותי־המודיעין. האחרונים, שהשתחררו׳
מהרסן שכפתה עלוהם הממשלה הקודמת,
הגישו תוכניות יומרניות ליצירת
רפובליקה־ערבית־מאוחדת־רבתי, אשר תכלול׳
הפעם, לא רק את הלובים או את

חייל אמריקאי ;לחם
שיחוור ברטן

ניסיון אמריקאי להתערב בזבות הסטאטוס־קוו,
כדי להגן על אספקת־הנפט מהמיזרח
התיכון למערב. זה חייב שינוי משמעותי
במדיני׳ות־החוץ המצרית, אך זו לא נודעה
מעולם כעיקבית במיוחד בעניינים מסוג
זח. אימוץ הסיוע הסובייטי בשניות ה־50
׳וסילוקו בשנות ה־סז היו מפתיעים ופית-
אומיים לא פחות מהשינוי הפעם. מצריים
נאנחה לרווחה עם סיום מצב־הלוחמה עם
ישראל ב־ .1980 אך הרגיעה במאמץ ה־מילחמיתי,
כתוצאה מכך, לא שיחררה די
משאבים ׳תעשייתיים לצורך התמודדות עם
הגידול המתמיד באוכלוסיה. יותר מכך:
הצימצום בכוחות המזויינים הביא לכך
שקצינים רבים איבדו את מישרותיהם
ויצרו קבוצה ממורמרת.
השלום לא הביא לחם ׳להמונים, אף לא
מישרות מתאימות לאינטליגנציה. חידוש
פעולות־האיבה נגד ישראל לא נראה כ מבטיח
תוצאות טובות מאלה ׳שהושגו בהזדמנויות
קודמות, במיוחד כאשר העולם
הערבי מפולג יותר מאי־פעם בעבר. הצורך
המתחייב מכך היה יצירת מרכז־עוצמה
ערבי, שאליו יימשכו בהדרגה הכוחות
המתגושישים בזירה — ואם יש ציורך, גם
באמצעות כוח. אז יהיה זה אפשרי לעולם
הערבי להחליט על עתידו. מטרה מפוארת
זו הוחזקה כמצדיקה את הסיכונים

המאזניים מתחילה לנטות לטובת המערב.
במיזרח-יהתיכון חוסם הצי השישי את
תעלת־סוויס, כדי להבטיח את הספקת
הנפט למערב. בעוד שבאיזור המיפרץ הפרסי
משתוללת מילחמה, רוגעות יותר
הרוחות לחופי הים התיכון :
״הישראלים נמצאו כל העת במצב־חירום
כללי. המילואים גוייסו׳ והמדינה היתה באווירת
ערב־מילחמה מאז כינון הרסובלי-
קר, הערבית המאוחדת בנובמבר .1984 אך
ככל שייראה הדבר מפתיע לרבים, לא
היו הישראלים מעורבים בשום פעולת-
לחימה. בדצמבר 1984 הציעו הסובייטים
לישראל ערובות מפני כל התקפה מצד
שכניה בגבולותיה שנקבעו אז, תמורת
התחייבות ישראלית לשמור על ניטרליות
מוחלטת בכל התפתחות שתהיה לה השפעה
על ביטחונה של בירית־המועצות. בעצת
ארצות־הברית קיבלו הישראלים את הערובות
.׳מאותה עת ואילך, במרוצת המשברים
העולמיים בקיץ שלאחר מכן ז־בפעולות־האיבה,
נשארה ישראל נייטרלית.
מצריים, אף שעמדו לרשותה כוחות
מזויינים גדולים למדי, מילאה תפקיד זעיר
וחסר־משמעות במילזומה בימיזרח התיכון.
סוריה, למעשה, לא עשתה דבר.״
לקראת סיום המילחמה מטילים הסוביי טים
פצצה גרעינית על העיר הבריטית

שר־ החוץ לשעבר קיסינג׳ר
הגיש דו״ח

תחנת התראה בריטית נגד התקפת־פתע גרעינית
ביונזינגהס הופצצה

תגובה גרעינית
שבהשגתה על־ידי סיוע סובייטי.

טיל על מינסק
סולק אל־סאמדי, הן כתוצאה טמהופות־מזון,
והן ביגלל האכזבה העממית מהסדר־השלום
עם ישראל, ירשה אותו קואליציה
מוזרה במידת־מה, בין סגן־הנשיא אהמד
מוחמד ובין שר־המילחמה ומפקד המהות
המזויינים, גנרל עזיז תאופיק.״
היה זה ממעט העתק של יחסי נגיב—
נאצר. מוחמד היווה את איש־החזיית ה־מכובד־יחסית
של החבורה, ואף שמר על
יחסים תקינים עם המישפחות השמרניות
ששלטו בערב־הסעודית ובמוות. תאוקדאפי.

מצג
חידוס
בישראל
;שיא אל־סאדאת — ״אל־סאמדי״ הודח הסורים, אלא את מקורות העושר הערבי
בכל חצי־האי ערב.
היתד, רק בעייה אחית: אפשר היה להגשים
יומרות אלה רק בעזרת סיוע סובייטי
מאסיבי, הן כדי שיסופקו אמצעי־הלחי־מה
לצורך הכיבושים, הן כדי להדוף כל

ך* סובייטים אכן מסייעים למצריים
י • לכונן אית הרפובליקזדהערבית-המאוח־דת,
ומשיגים את אי-יהתערבותה של ישראל
עיל־ידי הבטחת ערובות לשלמות גבולותיה.
המילחמה
עצמה פורצת באירופה, באוגוסט
,1985 כאשר סוח־מחץ סובייטי פולש
לאדמת גרמניד,־המערבית, אך נתקל בהתנגדות
יעילה למדי של נאט״יו. כף־

בירטיגגהאם. האמריקאים, בפעולת־גמול,
מפציצים את מינסק בנשק גרעיני.
כיוון שאת הספר כתב גנרל של נאט״ו,
ברור גם סיומו: סגן מפקד הקג״ב מחסל
את הפוליטבירו ,׳ותוך שיתוף-פעיולה מצד
קבוצה של קצינים קושרים בצבא הסובייטי
הוא חותם יעל הסככדשלוס עם המערב. האימפריה
הסובייטית מתמוטטת, ובעולם
נוצרים שלושה מוקדי-כוח: ארציות־הברית
ובנות־בריתה ביבשת אמריקה, הקהיליה
האירופית, והמעצמה הסינדיפאנית.
אין פירוש הדבר שמוקדי־המתיחוית בעולם
מתחסלים: אחד מאלה הוא המיזרח־התיכון,
שהנפט המצוי ביו הוא עדיין!מקור־אנרגיה
יחשוב.

אגרה לילדים מבוגרים ^ השעות האחרונות של
מדליית ארד לגראפומניה
בתביעת חדש־ישן לאמנות

וירגיליוס
]מקרר

ז ר חי
בציבור• הרחב מוכרת נורית זרחי
כסופרת ומשוררת לילדים ולבני־הנעורים.
אך כתיבתה למבוגרים אינה מוכרת ברבים.
בכתיבתה לבני־הנעורים ישנו
ממה ההופך חלק מספרות זו למיועדת
לבני כל הגילים,
באחרונה פירסמה נורית זרחי אליגוריה
מרגשת — הילד והדוב * ,שלה הוסיפה
כותרת־מישנה: סיפור אגדה לילדים
מכוגרים. בספרות העברית החדשה ממעטים
לכתוב אליגוריות, ואם יש כאלה, כמו
סיפוריו של א.ב. י הו שו ע, הן לרוב פוליטיות
וחברתיות. הילד והדוב של נורית
זרחי הוא אליגוריה אישית, מרובת סמלים
של יתמות, אבדון והצורך להעניק אהבה.
״גבוה וכהה, הולך הדוב כמישור
הבהיר והוא הולך ב״שעת הכסף״ עד
שהוא מוצא את ״הדבר המוזר הזה
גור ילד שוכב מקופל כין עלי שיח כלי לה
הלבן ואז הוא נוטל אותו ו״מגיח
אותו במאורה על מצע האיזוב. פוקח
הילד את עיניו לפתע, מביט כדוב ללא
הפתעה, כמבט כחול מאוד, ועוצם את עיניו

הילד והדוב הוא אליגוריה על מצבו
של האדם .״הילד פקח את עיניו. אבא,
אמר לדוב. דוב, אמר הדוב וקם. דוב,
אמר הילד כקצת פחד, ויצא אחריו לשו טט
ביערות שהכחילו מפני תחילת
הסתיו ואחרי הסתיו מגיע לו החורף,
עם שנת הדוב, כאשר ״בוקר אהד לא
פקח הדוב את עיניו והילד נזרק אל
מילחמת־הקיום החורפית שלו, בעוד שהדוב,
מגוננו, מצוי בחלומותיו .״הילד
עצמו היה אחד, והדוב היה אחד, המערה
היתה אחת, כל דבר שהכיר הילד היה
אחד לעצמו. למרות זאת חיפש משהו
להשתתף עימו. המחשבות שחלפו בראשו
של הילד לבשו צורת רצונות והילד

נורית זרחי
אליגורית אישית
מגלה את הסנאים ואח היער, עד שהדוב
מתעורר משנת החורף שלו :״סוף שנת
החורף, אמר הדוב. נלך, ודאי הבשילו
הפירות, והדגים השמינו בנהר. זה הדוב
שלי, חשב הילד, הלוקח אותי למקומות
נהדרים. הוא רץ וחיבק אותו בשתי זרועותיו
הקטנות סביב צווארו הפבד
* נורית זריחי — הילד והדוב; תחריטים:
גלעד אלעזר ; הוצאת הקיבוץ
המאוחד ; 77 עם׳ (כריכה רכה).

השעיר וזה מפתח האליגורית האישית,
אותה מספרת זרתי: סיפור. הגעגועים
והכמיהה לאבהות, אותה חסרה המחברת
בילדותה.
— ואז מתרחש לו פלא :״הילד ניגש
אל הצרור הקטן, ופתח אותו. לא חיה,
לא פרי, ולא דבר מאכל — תינוקת.
עגולה, ורודה ושמנמנה ועיניה, שבכו
עד לפני זמן לא רב, על־פי הדמעות
שבקצותיהן, נפתחו ירוקות, במו היה
עמוק בתוכן דבר סוד לא ידוע. הילד
חייך אליה, ועל העיניים היחקות צץ
חיוך ושטף את המיסתורין והיה בהן תום
כזה, ביטחון ששום כוח בעולם לא יעלה
בדעתו לפגוע בו לרעה. הדוב, שעמד
בצד והביט כמתרחש, חש למראה החיוך
הזה שהוא נדחה הצידה, שלא כמו כפעם
ההיא, הראשונה, עד שלא ידע לתע אם
הוא רוצה לצעוד קדימה, להדוף את הילד
ולחטוף את התינוקת שלו, או להניח
אותה ברשותו של הילד, וגם את הילד
עצמו, ולהיעלם מבלי ששניהם ירגישו
בו, ולסגת כשאינם משגיחים בו, צעד
אחר צעד לאחור. אכל הילד החזיר אותו
למעגלם מפני שאמר ; גם אותי מצאת
ככה עטוף כגולם
הטבע האנושי של הילד ושל הדוב
מתמזגים. והבשורה היא של החזק המגונן
על החלש :״מעכשיו השתנה הכל,
מפני ששניהם יחד טיפלו בתינוקת האנושית
החדשה, האכילו אותה, רחצו אותה
כמי גשמים שאספו בתוך תלולית גזע
שנפל. הילד השתומם לגלות שגופה של
הילדה שונה מגופו, ולא רק מפני שגופו
גדל בבר, אלא מפני שהוא ילד והיא
ילדה. ובבל זאת היתה הילדה דומה •לו
יותר משהיתה דומה לדוב. היא היתה
דוב עוד פחות משהיתה ילד
וכמו באגדות, כך גם באגדה זו ; הכל
מתרחש ברגיעה, עד לרגע שבו נעלנ(ת
הילדה, תועה ביער .״כשנחלץ הירח לרגע
מאחורי הענן, ראתה שהיא עומדת לפני
ארמון עצום וענקי בעוד הנער והדוב
מתחילים לחפש אחר עקבותיה .״הנער,
כך נקרא מעכשיו, מפני שברגע שאבדה
לו הילדה הפך מילד לנער
הארמון שבשעריו ניצבה הילדה ״היה
ארמון שעם חלוף תקופת הארמונות נדחה
חצידה, קודם אל מחוץ לעיר, ושוב
הצידה, עד שהגיע אל היער כאן
נכנס לאליגוריה של נורית זרחי מיתוס
השיבה אל האדמה — טולסטוי בגילגו־ליו
השונים, האירופים והאמריקאים, ואולי
גם הציונות, שהאמינה כי הטבע
בארץ־ישראל הוא המיפלט מהמגאפוליס
האירופי.
כמו במסע מן הטבע אל הציוויליזציה,
הנער והילדה פסעו קדימה, בעוד שהדוב
״לא נע. תופים תופפו באוזניו. השער
לא קרא לו. ללכת קדימה אלא דחה אותו
חזרה אל שולי היער, למקום שממנו
בא. והנער, הדרך ככר היתה מפולסת
לפניו. נכנם, קרא וככר נבלעה חילדה
בתוך הארמון והוא אחריה.״
ובארמון יש ריצפת־שיש ורהיטי־עץ.
״וכגלותם את חדרי הארמון, חדר אחר
חדר, גילו הילדה והנער כל מה שחיה
לארמון להציע להם, כל מה שהיה פעם
חשוב וחי, מה שאנשים חיו ומתו בשבילו.
על מדפי עץ כהה ישבו הספרים,
כציפורים שירדו לנוח על ענף אלון כבד
לשעה קלה. והספרים, כרוכים כולם בכריכת
עור סמוק, והציעו לשני הילדים את
כל לבבם. ישבו שניהם משני צדדיו של
החדר, יום ולילה, יום ולילה, ועוד ימים
ולילות הרבה, שקועים בספרים כפי שהיו
שקועים בתוך הראי שממנו יצאו אל לב
הארמון. וכך יצאו עם הספרים אל כל
מרחבי העולמות המחרים, שמעולם לא
ראום ולא ידעו על קיומם
נוצרים להם בהדרגה ריגושים רומנטיים.
הנער והילדה מנגנים בפסנתרים

בתוך הארמון, עד אשר ״הוארו במוחו
של הנער דמותו של הדוב, דמות המערה,
דמותו שלו כשהיה ילד קטן. הריח
החריף של הצמחים כיער, כגשם, בקור,
בשמש, ברוחות. הדוב, אמר הנער בלחש.
הדוב, חזרה אחריו הנערה ובקולה היזכרות
ורתיעה. השם הזה גזר משהו דק
ועדין שהיה תלוי עד עתה באוויר
הארמון
ואז מגיעה שעת הציידים. ומכיוון
שמדובר באגדה, הרי אין טעם לתאר כאן
את סופה. נותר רק להמליץ על סיפרון
זה בכל לב. זהו ספר של אהבה, ספר
של חלום, ספר של חלום־אהבה. תחרי־טיו
של גלעד אלעזר, אך פוגמים ביופי
הנדיר של האגדה של נורית זרחי.

תרגום

ב רו ך

ומתמשך לו המישפט המאוד גרמני ומאוד
ארוך של ברוך. כשהוא מתאר שקיעה של
עולם הוא מרצף את תיאורו בשאלות
קיומיות, בחלקן בעלות מיקוד תרבותי
ובחלקן בעלות מיגוון פילוסופי מובהק.
מות וירגיל הוא אב-טיפוס לרומן־החדש
הצרפתי ולחצי תריסר יצירות אחרות.
זהו מורה־דרך של סיגנון, המתמקד
ומתייחס לתיאורים מדוייקים וקפדניים
של אביזרים, גופים ונפשות .״חקרישות
של ההתרחשות המושלמת מן האדם, אף־
על־פי שהוא הוא המקים חומות, המגלף
והרוקע, השוזר את המגלב ומחשל את
השרשרות, אי-אפשר להסתגר מפני כל
זח, אי־אפשר לשכוח כל זח
זהו ספר קפדני על מצבו של האדם
ומצבו של המין האנושי, רצוף מתחים בלתי
נלאים, הכואבים את אי־השיוויון של
המין־האנושי ואת היעדרו של צדק מינימאלי.
אי־הצדק מתואר על סיפונה של
הספינה, המשיבה את וירגיליום המשורר
מן הגלות הרחוקה.

בגלריית הסופרים הנהדרים שתיארו את
שקיעתה של הקיסרות האוסטרו־הונגרית,
כרוברט מוזיל (האדם נטול התכונות),
יוזן? רוט (מארש ראדצקי) ואחרים, בולט
מעמדו הבכיר של חרמן כרוך. ספרו
הראשון שתורגם לעברית לפני כמה
שנים היה פאסנו או הרומנטיקה. זהו
הראשון בטרילוגיה הסהוווייס. באחרונה
ראה אור תירגום החלק הראשון של עבודה
גדולה של ברוך; לדעת רבים נחשבת
עבודה זו למיטב הקלסיקה העולמית —
החלק הראשון של מות וירגיל *.
מות וירגיל בהיקפו הרחב הוא סיפורן
של 18 השעות האחרונות בחייו של
המשורר הרומי הגדול וירגיליוס, מעת
שנכנסה ספינתו לנמל ברונדיסיום׳(ברינ־דיזי)
ועד למותו, למחרת היום, בשעת
הצד,דיים, בהיכלו של קיסר. זה סיפור הכתוב
בגוף שלישי, מונולוג פנימי קולח
ונטול מעצורים. מלאכת אדריכלות ספרותית
הבוחנת את שורשי תרבות המערב.
תיאור המביא את מוטיב המים, האש,
האדמה והאוויר במוסיקאליות לשונית חסרת
תקדים.
מות וירגיל נכתב אחרי שברוך נתבקש
לקרוא יצירה מפרי עטו בשידור.
הוא הפך הרצאה שלו, שנושאה היה ספרות
עידן סוף הציוויליזציה, לסימפוניה
מוסיקאלית של מילים, שכמו חרגו מעבר
לזמן ולמקום. ברוך כתב את מות וירגיל
ארבע שנים לפני שפרצה מילחמת־ד,עולם
השנייה, בעודו באוסטריה, שהיטלר
זמם לכובשה. מות וירגיל הוא ניסיון ספרותי
מדהים; ליצור אוטופיה ספרותית
הכרתית חרף הייאוש שפקד את אירופה
במחצית שנות ה־.30
המוסיקאליות הלשונית והכוונות הספרותיות,
חברתיות ופוליטיות של ברוך,
בולטות במות וירגיל כבר בפתיח :
״כחולים כעין חפלדח וקלים, כשרוח נגד
חרישי, מוחש־לא־מוחש, נושב בהם,
שטפו גלי־הים חאדריאטי לקראת השייטת
הקיסרית, כשעה שזו, מול הגבעות
השטוחות של חוף קאלאבריה ההולכות
וקריבות לאיטן, לשמאלה, חיתה חותרת
לעבר נמל ברונדיסיום. עכשיו, כשבדידות
הים השיטשית, ועם זאת הספוגה כל־כך
תחושת־מוות, מתגלגלת בהמולה אנושית,
כולד חדוות-שלווה, כשזרמי המים מוקרנים
ענוגות מקירבת קיום אנשים ומש־בנותיהם,
נתאכלסו ספינות ...וכך הולך
* הרמן ברוך — מות וירגיל; מברית:
עזריאל אוכמני ; ספרית פועלים ;
106 עמודים (כריכה קשה).

חרמן כדוד
סימפוניה מוסיקאלית של מילים

הקטע הפאתטי שאותו צירפה רבקה
ו״ורפין־אוכמני אל הספר, ושבו היא

עורכת את ההשוואה האווילית שבין יסודי
המתרגם המנוח ויסורי וירגיליוס וברוך,
פוגם לא במעט בטעמו של הספר. מוזר
שעורכי ספרית פועלים איפשרו את הדבר.

פי ש ר
הרדידות הטיפוסית בפירסום טכסטים
של־אמנים ועל־אמנים, אותה יצר בשנים
האחרונות כתב־העת ציור ופיסול, מייסודה
של אגודת הציירים והפסלים, נשברת מפעם
לפעם. לאחרונה הופיע כתב־עת ׳יוצא-דופן
ומעולה, המנסה לפתח ולטפח את ההתמודדות
עם נושאיה המרכזיים של האמ נות
הפלסטית. בעבר הרחוק היו אלה
כתבי־העת קו (בגירסתו הראשונה בעריכת
יונח פישר, רחל שפירא וכותב
שורות אלה) ומושג (שראה אור לפני
כשלוש־ארבע שנים, בעריכתו של אדם
פריד) שהצליחו להתעלות מעל לדדי
ויו

דות המילולית, שהתפתחה במהלך השנים
לנורמה בסיסית של ביקורת והבנת ה־אמנויות
הפלסטיות בארץ.
באחרונה ראה אור גיליון מס׳ 1של
כתב־עת לאמנות קו * ,בעריכת יונה
פישר ובסיועה של נילי גוימן. כתב-
עת מעולה, שיש בו תיעודים רבים בשטח
האמנות, שיש בכוחם להעניק מימד מבאר
לתופעות חדשניות באמנות המודרנית.
הדבר האיכותי הראשון הוא הראיון
שאותו ערכה האמנית מיכל נאמן עם
מל בקנר. בקנר מביע, במיסגרת פיע-
נוח עצמי של עבודותיו, את השקפותיו
על הציירים מאלביץ׳ וסיזאן.
דברים שיש בכוחם לחשוף ולתאר את
האמן הזה ואת תרומתו לאמנות.
אוצרת האמנות של מוסיאון תל־אביב,
שרה כרייטברג, מביאה ברשימתה
,בחנותו של ראצ׳יק׳ — הומאד כפול

יונה פישר
להתעלות מעל לרדידות המילולית
מעקב כימעט בלשי בעיקבות כמה עבו
דות
יוצאות־דופן של הצייר אריה ארוך.

היא כותבת על שורשי ילדותו הרוסיים
של צייר מעולה זה ועל התפתחויות מסויי־מות
בציור הרוסי, שלציורי ארוך קירבה
רבה אליהן.
תחת הכותרת, דדו, /וילי בראנדט׳,
,אמנות היום׳ ו,ראש׳ ,כותבת תמר גטר
על סידרת עבודות של הצייר רפי לכיא.
לביא, שאת בסיסי ציורו ניתן למצוא
בעבודותיו של ארוך, מביא ברשימה זו
מעט מהשקפת עולמו. מעט מפוקפק הוא
המקום המוקדש לצבי גולדשטיין,
שעבודותיו נודפות ריח עמוק של חיקוי
עבודותיהם של אמנים רבים בארצות
אחרות.
רשימה מרתקת היא הרשימה של
מיכאל לוין, ריכארד קאופמן, חלנץ
תיכנון ערים וכפרים בא״י. הרשימה מנתחת
ומדווחת על עידן ישן של האדריכלות
הארצישראלית, שבו היו האדריכלים
אחוזי ניסיון להצמיד אידיאולוגיה
ותרבות למיבנים. רשימה זו משקפת את
עבודותיו של קאופמן, מי שתיכנן את
העיגול של נהלל, את שכונת רחביה
בירושלים, ועוד מערכות־מגורים יוצאות-
דופן.
בצד רשימה מרתקת של אסא כשר,
תחת הכותרת לקרוא בין השורות, לראות
בין הקווים, שהיא על גבול האסתטיקה,
הרי רשימתו של הד״ר מנחם כרינקר
היא מסטיקית, רצופה מילים ומינוחי בית-
מרקחת, ועלולה להפוך שוחרי אסתטיקה
לשונאי תרבות.
למקרא קו אין ספק שכתב-עת זה
זקוק לעידוד, כדי שעורכו, יונה פישר,
.יתרום מידיעתו וראייודעולמו לתשתית
התרבותית הישראלית.
* קו, בעריכת נילי נוימן ויונה פישר;
הוצאת הקיבוץ המאוחד; 82 עמודים
)כריכה רכה)- .

בחטף

איבנוב והחברה הישראלית? *

ארד

זך ואשליות הפוליטיקה של הסופרים *

בגן־החיות של השירה הישראלית מצויים
בעלי־חיים שונים, משונים ומוזרים. בעל-
חיים חדש בגן־החיות הזה הוא המתורגמן
בהווה והסופר בעבר (ימי ניסן) צ כי
ארד ( רז דני ק) .הוא מתרגם קרוב
לתריסר ספרים בשנה, מחצי תריסר לשונות,
ומוצא זמן לפרסם קובץ של שירים,
בן 138 עמודים, תחת הכותרת
ממתיו עד לא ״.
כבר מהשורה הראשונה של מחברת
שירים זו (״לומר את זז! פשוט, פמו;
איזה גשם״) ועד השורה האחרונה והבנאלית
(״משליו ,.משליג, משליג האפר״)
מצליח ארד להביא כתב־גראפומניה מהבולטים
במדור זה של השירה העברית
לדורותיה.
לשון חרוזיו של ארד ־ רו דני ק היא
בליל של חקיינית, של חצי תריסר משו ררים,
אשר הכימיה השירית של איחודן
משוללת כושר פעולה. החל ביטלונסקי,
גו לדכ רג ו ע מי חי וכלה בצירופים של
יונ ה וולך. כאשר כותב ארד חרוזים
כמו ״טופל מצחה של כבואה קמוטה /
המקשיפה לקול ידי השואפות /כפראי..״
הרי שמרוב אבות שירים, השורה הממ זרית
הזאת משוללת ערך כלשהו. בספר
יש כותרות בעברית מדוברת ושימושית,
כמו הקנומית, הדמומית, שאותה ממשיך
חירוז עברי שימושי :״רגפופית, פרורת־מלח,
שקויה ודשנה /את קייצי היחום
כשיני לך נשאתי / ,הקנומית! קשוכית
שאיננה עונה / ,צחקנית של קלונה,
ושתוקית פיגונה קוראים המבינים
למה כיוון הפיזמונאי, מתבקשים לפנות
אל עורך המדור).
אם היו חרזני הגראפומניה בלשון העברית
עורכים אולימפיאדה־זוטא, הרי אין
ספק שארד־רודניק היה זוכה במדליית
ארד, ולא במדליות כסף או זהב, שכן
חוסר כישרונו בולט גם בתחום הגרא־פומנ׳יה.
שורות
נוספות מפרי השירה של ארד־רודניק
:״קודחים קלעי־פליז כקטיפה
נחולה, מדמיעה וזוממת / .וזפק הרים
מהדהד. צליף שוטים על פנים ועל גפ/ .
בכוית־מאורות וזנוקה תחפיל משטמה
מיוחמת / .וקת עשנה מדשדשת כאפר
מיקדש שחרכ
סביר להניח, מתוך בדיקה קפדנית של
חרוזי ארד־רודניק, כי הוא מאמין נלהב
של שירה גלותית, שירה אשר מזה שנות
דור אין איש מעלה כמותה על הנייר.
ולמרות זאת הוא בא וכותב שורות כמו :
״סכרים אין בנכר לדם שגאה כתפילה
דומעת / ,זלג מריסי סימטאות אל פרידות
מכורכלת טלית
המחשבה שהוצאת ספרים מכובדת כעס
עובד מסוגלת לפרסם מחברת שירים
כזאת, בשנה שבה כימעט לא פירסמה דב־רי־שיר,
מעוררת שאלות רבות. מחברת
שיריו של ארד היא בבחינת גראפומניה
לשמה.

בדנידא

חג־המולד

אפרים

הבמאי־התורן של להקת התיאטרון של העיר באר־שבע, עמי גזית, כתב בדברי
פרשנותו למחזהו המוקדם של צ׳כום, איבנוב :״איבנוב הוא אדם אבוד מראש.
כבר מתחילת המחזה ברור שהוא חסר סיכוי. הוא שבוי בקיסמם של רעיונות לא
ריאליסטיים שלעולם לא יצליח לממשם. כמו מתיישבי ביתניה־עלית במחזה ליל
העשרים, כך גם איבנוב הוא חלוץ, המנסה לגלות את האדם, את ההומאניות שבו
דרך המעשה היו מיו מי ו•!• במיתקפה על כמה מהסופרים שהצטרפו למערכתו
של שימעון פרס, פתח המשורר המעולה נתן זך, ברשימה בשולי האשליות, אותה
פירסם במוסף הספרות של ידיעות אחרונות. ברשימתו כתב, בין השאר, בי
״דווקא בתנאים כשלנו, האם באמת הכרח בל-יגונה הוא שסופרי ישראל, שמר א ״ ט

יהושוע, עמוס עוז, ס .יזהר

כולם סופרים חשובים בעיני — הם
ועמיתיהם דווקא יירתמו למלאכת החזרתם
לשילטון של ה״ה מוטה גור,

אליהו שפייזר, עמוס הדר, שלמה
הלל וישראל גלילי, אם למנות רק

כמה מן השמות שספק אם יעוררו אהדה
אינטנסיבית בקרב אנשי־התרבות שלנו.
האם לא די לנו בעסקנים, מועסקים וקהל
גדול של מי שאינם יודעים לשאול. רק
סופרים ואמנים ומורי־הוראה דרושים לנו
לומר סרנאדות לאלה ודומיהם 1״אין ספק
שהאופן האגרסיבי שבו עורר זך את הוויכוח,
יוליד הדים ותגובת שרשרת • 1•.
,במשך שנים היה אפרים כרוידא עסקן
ספרות של מפא״י ההיסטורית ושימש כיסוי
לערוותה בעולם הספר. הוא ערך
עבור מפא״י ירחון בשם מולד. בשנים
האחרונות חדל מולד להטביע חותם כל שהו
בחיי התרבות של ישראל, והוא הלך
ודעך בהדרגה. מודעה שפורסמה החודש
הדהימה• את שוחרי הספרות הישראלית :
״מולד מתחדש״ .אגב חידוש הופעתו של
מולד עומדים כמה סופרים לפנות אל
שר החונך והתרבות, זכוון המר, ולתבוע
ממנו, כי הסיבסוד הממשלתי לכתבי-
עת לספרות ייקבע לפי מיספר הרוכשים
של כתב־העת, בהתאם ליישומי המפי#י

צים

די-מסע. יליד הולנד, ששימש כתב ה־ניו־יורקר
בקובה, במקסיקו ובסין. חלק
מספריו עובדו לסרטים. סיפרו מסע במצ־

מצריים

נתן זך
לזמר סרנאדותד

ריים הוא ספר תיעודי, אישי ומרתק על
ארץ הנילוס. בינות לשורותיו מבצבצים
תחקירי־הכנה וכמויות רבות של חומר-
רקע.
מסע במצריים הוא ספר אישי, הנפתח
בעלייתו של המחבר על חוף אלכסנדריה.
קונינג מתאר עשירים ואביוני־עם, מביא
תיאורים גיאוגרפיים וכלכליים. הוא בוחן
אפשרויות של התפתחות טכנולוגית בצד
עוולות חברתיים. פרקים רבים מוקדשים
למראות של הוד־קדומים, בעוד שעולמם
של האינטלקטואלים המצריים אינו נפקד
כלל. הוא מביא גם ציטוטים רבים של
מבקרים ומטיילים קודמים במצריים, ובוחן
ציטוטים והערכות אלה על רקע ה מציאות
של סוף שנות ה־ .70 קונינג מביא
לקוראיו גם שיעור בסיסי בכתב־חרטו־מים.
הוא מתאר את הכתוב בחרפושית
של מלך מן השושלת ד,־ ,16 ששלטה במצריים
כ־ 600 שנים לפני־הספירה. שמו
של המלך מתואר בציור (ראה גלופה)
כציפור עם מקור גדול בקצה העליון.
היצור שבתחתית הציור היה שבלול, ובל
*!ימן הוא עיצור. פירוש המילה הוא :
כ — ק — נ — ר — פ. הוא היה קבור
בחול עד שנחשף בשנת .1974

למרות שתהליך עשיית השלום בין ישראל
ומצריים מתנהל כבר קרוב לשלוש
שנים, הרי שמעט מאוד ספרים שיש בצו־חם
לפתוח את מצריים בפני הקורא הישראלי
ראו אור עד כה. סיפרו של הנם
קונינג מסע במצריים שראה אור החודש,
הוא ספר מעולה.
קונינג הוא עיתונאי, מסאי ומחבר ספ

מעביר קוניגג את קוראיו בסיורו
מאלכסנדריה ועד אסואן. על העוני המצ רי
הוא שואב פרטים מתיאורים כמו :
״באותו בוקר ראיתי מודעה כעיתון, אל
אהרם׳ של מלון, מכה קונטיננטאל׳ —
מיזוג־אוויר וכרטים־אשראי, לעולים לרגל
בשנת .1976 אמת, מתחת לבל זה נראתה
לי מצריים ישנה ועניה בתמיד. הברה
ענייה וסחוטה כל-כך כידי סוג אחד
של ־ קולוניאליזם.״

* צבי ארד — מסתיו עד לא ; הוצאת
עם עובד ; 138 עמודים (כריכה רכה).
** הנס קונינג — מסע במצריים; עברית:
נורית ארד ; הוצאת כתר — עיון,
בעריכת יעקב שביט; 184 עמודים (כריכה
רכה).

את העבר המצרי לעומת ההווה מעמת
קונינג במקדשי אבו־סימבל, שהיו ני צבים
במקום בו מצוי כיום אגם נאצר.
הוא מסיים את סיפרו בקביעה :״אבל
האדם המודרני שומר על לוח־זמנים משלו.
כאבו-סימכל ככד הגיע קץ הימים.״

ב־ק־נ־ר־פ
שבלול קבור בחול

1ה היה 711:10911113 שהיה
בגיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנד
כדיו? ,תיאר העורר, במדורו ״הנדון״ ,את ״ליל אובדנה של
עצמאות ישראל״ תחת הכותרת :״אבו עגילה: בבין כגב״.
לדבריו היתה לנסיגת לוחמי תש״ח מין ידמת סיני בשנת 1949
השפעה שלילית על המשך הסיבסוד הישראלי־ערבי. ראש
המערבת, תחת הכותרת ״שישה מיליון במקום 25 מיליון״,
תיאר את כישלונה של הקרן לביטחון ישראל. במדור ״במדינה״
תוארה שיבתו של פינחס לבון אל צמרת מפא״י.

השבוע לפני 25 שנה ערבו כתבי וצלמי ״העולם הזה״
מישאל־חוצות כדבר דמותה של צברית .1956
בשער הגיליון: ראש־הממשלה ושר־הכיטהון דויד כן־
גוריון.

שורת המתנדבים וגד עמוס בן־גוויון * כוכבי הכדורגל
של נסית * השביתהומחלקי ־ התה

״העולם הזה״ 951
תאריך5.1.1956 :
העם בדרך לאילת
שום שם לא הוזכר בשבועות האחרונים
לעיתים כד, קרובות בדיונים הרציניים
ביותר בישראל, כמו שמה של אילת.
העיר המסמלת את כל תיקוותיד, של המדינה
לפרוץ אל מרחבי אסיה, המנותקת
על-ידי מצור זדוני ובלתי־חוקי מן הים
הפתוח, מכתיבה במידה רבר, את קוו״
המאבק של ישראל. אם יש דבר אחד
אשר עליו מסכימים כל תושבי ישראל,
הרי זה הרצון הלוהט לפרוץ מצור זה.
השבוע היד, נדמה שגם אויבי ישראל
רצו להפנות את מבט המדינה אל עיר
הדרום. בשבוע האחרון של שנת ,1955
שעות מעטות לפני שרחובות הערים התמלאו
גברים ונשים לבושים הדר, שנש או
בקבוקים ותקליטים לנשפי הסליבסטר
הנוצרי, הידהדו כמה יריות בדרך הצחיחה
לאילת. שני אזרחים שכבו הרוגים בג׳יפ.
הנהג נפצע ונמלט.
היתד, זאת פתיחה סמלית לשנה החדשה!

שעלולה להיכנס להיסטוריה כשנת הקרב
על אילת.
מישטרה מקרה מוצלח
המפקח הכללי של המישטרה, יחזקאל
סהר, כעס. לפניו היתד, פרוסה חוברת
חומה של שורת המתנדבים, בה הואשמה
המישטרה בהאשמות חמורות (העולם הזה
.)949 סופר בה על קשריו של סגן המפקח
הכללי, עמוס בן־גוריון, עם קבוצת בעלי-
הון, שעשתה עסקים משגשגים ובלתי־אהובים
על מבקר המדינה.
בן־גוריון, כך טענה החוברת, גר חינם
בחווילה המפוארת בת שמונה החדרים של
המיליונר שלום ליגום, ליד מלון השרון
בהרצליה. ליגום היה קשור עם עסק של
רכישת ציוד מלונות מכספי הסוכנות
היהודית בגרמניה, שעליה הוגשו חשבונות
מזוייפים ומנופחים. המישטרה, נאמר
בחוברת, חקרה את העבירה, אך סגרה

את התיק. תחת להגיש אישים למישפט
פלילי, התיידדו ראשי המישטרה עם
מבצעי העבירה.
שגי שותפים. במדינת־ישראל אין
רגילים להכחיש סיפורים זדוניים מעין
אלה. אולם סהר נהג אחרת. כשציצלצל
אליו כתב הארץ הבלונדי, חביב כנען,
בעצמו קצין־מישטרה לשעבר, הסביר סהר
באדיבות ובכישרון, כי מה שנראה כלפי
חוץ כשחיתות וחיפוי על עבירות, אינו
אלא שרשרת מוזרה של מיקרים מוצלחים.
מיקרה
מוזר ראשון: עמוס בן־גוריון
לא הכיר כלל את ליגום כאשר נכנם
לגור בחווילתו, מוקפת המדשאות המטופחות.
אומנם היה עמוס שותף של ישעיהו
(״שייקר,״) ירקוני״ במיפעל לכריית
זיפזיף, ואמנם היד, ירקוני שותף של
ליגום בעיסקות אחרות, בתוכן עיסקת ציודהמלונות, אולם נראה כי ישעיהו ירקוני
לא מצא מעולם לנכון להציג את שותפו
מס 1לשותפו מס׳ .2
כך נכנם בנו של ראש־הממשלה, עמוס
בך גוריון, לגור בחווילת אדם שלא הכירו
כלל. שכר הדירה המקובל של חווילה
מרוהטת זו היה צריך להגיע, במחירים
המקובלים בשוק, ל־ 400ל״י לחודש, סכום
העולה במיקצת על משכורתו החודשית
של קצין מישטרה בכיר. אולם עמוס בן-
גוריון ניצל מהקושי הכספי שהיה צפוי
לו, הודות למיקרה המוצלח מס׳ .2כשחזר
ליגום לדירתו, כעבור חודשים רבים,
סירב בהחלט לקבל שכר-דירה מן האדם
הזר, על אף הפצרותיו העקשניות של בן-
גוריון.
מדוע לא? מובן שאין כל קשר בין
מיקרים אלה לבין המיקרה המוצלח מם׳
: 3אי־פתיחת תיק נגד ליגום ושותפו
שייקר, ירקוני. לא היתד, אפשרות לתבעם
לדין על גניבת כספי הסוכנות, ואם היתד,
כזאת, היא בוצעה בחוץ־לארץ
סיכם סהר, בעצמו חבר הנהלת חברת
האחים סזזרוב :״אין כל סיבה לתבוע
משותף בקואופרטיב לוותר על הלקו שהושקע
לפני שנים, רק מפני שהוא קצין
מישטרה. על המישטרה רק להקפיד שאנשיה
לא יעסקו באופן פעיל בניהול חברות
או בעבודות צדדיות.״
ומיקרה בלתי־מוצלח• כזה, כמובן, לא
קרה הפעם.

הסל למען הקרן
צעיר מלבסי שנקלע למיגרש מכבי
פתח־תיקווה בעיצומו של המישחק שנע רך
שם בבוקר השבת האחרונה, לא יכול
היה להתאפק מלהפליט זעקת התפעלות :
״שייע!״ למראה אפריים גחמן עב-הכדס,
שהצליח לבעוט בכדור מבלי להיכשל
וליפול.
תחליף מספק. חמש מאות הצופים,

על הגבול ולא בבתי־החרושת, אלא במילוי טופסים אינסופיים. אולם עד כה היה חסר
הבסיס המדעי לתיאור מצב זה. החודש הוא ניתן על־ידי מערכת השבועון הבריטי
אקונומיסט והותאם על־ידי מערכת העולם הזה לתנאי הארץ. בראשית הכתבה מסופר :
״כל עבודה, ובעיקר עבודת נייר גמישה מאוד. משום כך ברור שלא צריו להיות שוס
יחס בין עבודה מסויימת לבין מיספר העובדים העוסקים בה. אולם עובדה זו לא
זכתה להכרה ציבורית מספקת, עד אשר נתגלה חוק מדעי חדש, המובא בזה
בפעם הראשונה לידיעת הקהל הרחב ואשר ייקרא בשם ״חוק פרקינסון.״

בעלה של הזמרת יפה ירקוני.
** כימעט כל טענות המפקח הכללי
הוכחשו השבנע נמרצות על־ידי שורת
המתנדבים. היא פירסמה הוכחות לביצוע
העבירה בגרמניה, גילתה שקציני המיש־טרה
נשלחו במיוחד מן הארץ כדי לחקור
אותה, וכי היה בסיס חוקי ברור להגשת
תביעה פלילית בארץ (אי־הצהרה על מטבע
חוץ) .כן הכחישה כי עמוס בן־גור־יון
נכנס לקואופרטיב לפני שנתמנה ל־קצין־מישטרה,
כטענת המפקח הכללי. בן־
גוריון נתמנה כמנהל בחברת הזיפזיף בשנת
,1952 שעה שגר בביתו של ליגוס
והיה קצין מישטרה.

שתרמו מאתיים לירות לקרן־המגו, לא
באו לראות כדורגל, כשם שהאדם ההולך
לראות דוב רוקד לקצב וואלס אינו מצפה
להופעת בלט .״רוצים לראות את רובינה
ושלונסקי רצים על המיגרש,׳׳ ד,סביר אחד
הצופים. רובינה ושלונסקי אמנם לא באו,
אולם י״א נאמני כסית שהתמודדו נגד
ה״אולד־בויס״(הקשישים) של פתח־תיקווה,
היו תחליף מספק.
שמות אגדיים כמו שימעון לומיק (,)60
החלוץ המרכזי של הכ1ח וינה י, או אברהם
ברגר 48 שוערה הבלתי־מנוצח
של אותה קבוצה, העלו בשעתו את ערך
הספורט היהודי בעיני העולם כולו. הפעם
היו השניים יריבים, לומיק (פתח־תיקווה),
החדיר שני שערים מוחצים לשערו של
ברגר (כסית) ,שעל אף גילו הדגים קפיצות
נועזות.
זה הסוד שלו. היתד, זו שעתו הגדולה
של ישעיהו (״שייקר,״) ירקוני׳ ,ש־המישחק
עזר לו להסיח את דעתו מצרותיו
האחרות (ראה במדינה) .הפעם קנה לו
שם של שוער ששערו אינו ניתן לחב־קעה,
ושד,סוד שלו היה גלוי לעיני כל.
פשוט הכדור כימעט ולא הגיע אליו.
תירץ אורי לוי (הקאמרי) את ניצחון
קבוצת כסית 4:5״מאז ניצחו אותנו
( )7:2הם הזקינו בשנתיים, ובעוד חמש
שנים לא תהיה בעייה לגמור אותם.״

אנשים
* פקיד עירייה בתל-אביב, אמר
במהלך שביתת עובדי העירייה :״השביתה
אינה מורגשת ביותר במהלך העבודה
במישרדים. הסובל האמיתי היחיד הוא
מחלק התה.״
!• ח״כ מק״י הד״ר משה סנה,
בעדותו בשעת מישפטם של חברי מק״י,
הנאשמים בהפרת סדר ותקיפת שוטרים
בשעת הפגנה בחיפה נגד חימוש מערב-
גרמניה :״השוטרים הוכו הרבה פחות
מדי.״
#ראש ממשלת מצריים, גמאד
עכד־אל־נאצר, בתשובה לעיתונאי
ששאל אותו, מה תהיינה תוצאות בניית
הסכר הגדול באסואן :״במקום שבע השנים
השמנות מימי יוסף, יבואו עתה
7000 שנים שמנות. אבל הפעם יהיה זד,
מעשה ידינו — לא תוצאה של פעולה
ישראלית.״
•:שר הדואר הד״ר יוסף כורג,
על המצב המדיני :״השאלה היא, אם
לשמור על מנד, הגונה של ארך־אפיים,
או להחזיר מנה אחת אפיים לאורך
הגבול.״
!• לאחר שכתב הארץ, עמום אילץ
השמיץ בסידרת מאמרים חריפים את
״החוג הנוצץ״ ,נראה שהצליח יפה בחוג
זה. הוא נראה השבוע חוגג את הסילבסטר
בחברת מועדון סגור של רווקים
עשירים במלון גת רימון בתל-אביב, ב-
נשפיה שד,סיימה בשעה שש בבוקר בארו-
חת־בוקר חגיגית, שכללה שאמפנייה
ועופות.
י• לאחר שראש עיריית חיפה (חו־שיסתאן)
,אכא חושי, סיפר בשובו ארצה
בגאווה רבה, כי הופיע בשידור טלוויזיה
עם ראש עיריית שיקאגו, העיר
אחד העיתונאים :״אולי היתד, זאת השתלמות
מיקצועית. סוף־סוף שיקאגו היתד,
עיר הגאנגסטריזם המפורסמת ביותר
בעולם.״

׳ ! 61ח׳ 01 1\ / 131ח 0 ^ 3
3ו01 וזז 6 ^3ו*1
׳116111ן 110ו1נ<ח 6׳ד1

הסוכן הבלעדי בישראל: מ .אקלמןבע ״ מ חיפה, רחוב הנמל , 47 טלפון 04/663 033 04/663 521 :

22 <>1

הא פרוש
־־־~ד־ם יקה
גלל

68ע שדיס

חזרה לתחילת העמוד