גליון 2302

העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 2 | כד גרגר קפה טהור טע טהור.1000/0, עלית לקחה את הטעם הטוב שבקפה ונצרה אותו בכל גרגר ספלנ די ד ! החרוש הטכנולוגי הנפלא ״קפה נמס המיוצר בשיטת האגלומרציה״ הגיע
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 3 | א ח רון הפושוים ך ופלים ה הולכים ראשונים. * מי שטבע אימרה זו, חשב על הנופלים במילחמה. על האמיצים שבחיילים, המסתערים בראש, והנקצרים ראשונים על-ידי כדורי האוייב•
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 4 | לנצ׳יה ( 1300/ צריכת הדלק שלה מזכירה אוטוביאנקי. כל אחד יודע שהאוטוביאנקי חסכונית להפליא. לא לחינם אנו שכירים אותה ואת הלנצ׳יה ס בנשימה אחת. צריכת הדלק של
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 5 | ר וני!״ *11 :1*1111111המיב חו יך* מיכחןהאמיתי לשלום הישראלי* מצרי בא עתה. מאז יומו הראשון. ריחפה עדיו שאלה, שנשאלה פעמים דלא־טפור כגלוי, בלחש או כמחשבה כילכד :
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 6 | ראיון זח של אודי אבינו׳ עם אגזור אדסאואת הופיע ב. העולם הזה־ באפריל 80׳ .א!* ר מו ז 1[1ז\וי*ונ הפצצה היתה כלולה כבר במישפטים ה* ראשונים. הנשיא ישב
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 7 | אתם עושים שגיאה חמורה. כי אתם עדיין חיים עם מצריים של אתמול. למשל, אחד השדים שלכם היה בארצות־הברית ונאם שם ואמר :״מה יקרה אחרי סא- דאת? בכל רגע יכולה להתחולל
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 8 | ראיון עם סאדאח (המשך. מעמוד )7 מוכן לשלום? ושנית. האם בגין הוא די חזק כדי לעמוד מול דעת הקהל הישראלית. מדוע? הייתי בטוח שבן־גוריון היה די חזק כדי לטפל כזה.
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 9 | בוודאי יכולנו למנוע את מילחמת־אוקטובר במיקרה זה, מילחמת אוקטובר לא היתד. מתרחשת כלל. אדנריז האם נכון שהחלטת את החלטתן־ הסופית (לפתוח במילחמה) אחרי ששמעת על מצע
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 10 | — ראיון ע סאדאת (המשך מעמוד 9 מה היה קורה, לדעתך, אילו חי גמאל עבד־אל־נאצר עוד עשר שנים? האם משהו מכל זה היה קורה ן סאדאת: אני בטוח ! אני בטוח נ משהו. אני לא
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 12 | ״ אני לנכשסב רי נ ה סי מן שזה טנ ב ״ ״כדי להגיע לשלמות במשחק אני זקוק לציוד מושלם. אני לובש מוצרי סנרינה כיוון שהם טובים, אמינים ומקנים לי הרגשת חופשיות
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 13 | מומחה צבאי שואל: האם יהיה רישואר סוו־סוו שו־ביסחון שיקדיש את כוחו לביצוע ונורמה בצה״ד, או שתתרחש !יי צ ה דז צ ^ וווי? 111111 ייד כשפשט את מדיו אחרי המילחמה
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 14 | ו״צמנידציה של שרון (המשך מעמוד )13 לכן, אם יחליט שרון ויצליח להתרכז בטיפול בכוחות המזויינים הוא יה״ה אמנם השביעי ליושבים על כורסת שר־הביטחון — אבל שר־הביטחון
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 15 | ה מחלק ה הראשונה ב מ טו סי אל על הי תהת מיד ה מ קו םהטב עי עבורך ן בטיסותיך המרובות. ב טי סתך הבאה תמצא בה פינו ק נוס ף : בורסת שינה חדי שהש הו ת קנ ה לנוחותך
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 16 | מ כ חני ם מעשיה ב מ כנ סיי ם מעשה נורא שאירע לו, מספר הקורא שעה שרחצתי לי בכינרת, גנב מישהו את מכנסי ובהם כסף מפ תחות, שעון ומסרק, בתוספת ה כתפיות והחגורה.
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 17 | תמיד חשבתי שיש רק סיגריה אחת - עד שגיליתי 80מ״מ, תערובת
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 18 | ז 1שנץ העול הז ה מכחבים 2301 (המשך מעמוד ) 16 (״מעגל הגיר הלונדוני״, העום הזה )2300 מאוזן : ) 1שלוות נפש מוחלטת ; )5רצועת הגנה בדרום הארץ שהתמוטטה לפני 8שנים ;
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 19 | ע 6שני אחריות נאד ח לוד ה ב מכוניו ת נוסעי ה מ חי רהחלמ־* 255,070ש׳ £11 0 1 5 0 4כ[ ה מ חי רהחלמ־* ה מ חי רהחלמ־* ה מ חי רהחלמ־־ 291,046ש׳ 505ז 6 1 (£ 0 €ק
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 20 | מבחנים ברמת־גן תכנון ועיצוב פג נ׳ ני ם ^ איכות ללא פשרות (המשך מעמוד )18 עד היום לא התקבלה כל תגובה, מהממשלה בנוגע לתיק זה. אנו קוראים לממשלה להורות למישטרה,
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 21 | התפרהאירופאישל פזגז. מ ^01־יחמם לך גם את הלב אולמר הינו תנור בי שול ו א פי ה חדי שומ שוכלל, בעל עיצוב חד שני, מ קו רי ויו צ א דו פן. לאולמר ד פנו ת מני רו סטה
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 22 | סולרה 1600ץ ,5סולרה , 151300 טלבו מסחרית ,1100 טנדר טלבו ,1100 הורייזן _5 1100ו, הורייזן ,011300 הורייזן .5 x 1500 מכ שירי תנו ע ה בע״ס: ת ל ־אביב -דרך פ תח־
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 23 | ג״יהאן סאדאת מסבות עד בערה בראיון שעו ו עמה עורר העו&סחר בדצמבר 1977 אבנרי ג בעלך הותיר רושם עמוק ב לב העם בישראל. הוא היד. יכול לרוץ עתה בבחירות לראשות הממשלה
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 24 | יייייי הו א ה״האדחוק > (המשך מעמוד )23 ג׳י ה אן? כן, זה לא היה קל. זה לא היה קל כלל וכלל. אבנרי זה הצריך אומץ־לב רב. אכנרינ ישראל כולה הפסיקה לעבוד כשבעלך
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 25 | • מי הרשים אותר כיותר כביקור שלך כאן ץ אומרים שאשת־הנשיא שלכם, הגברת אופירה, היא אשד, מקסימה. לי לא ד,יו הרבה שיחות איתה, אבל אמא שלי מוק סמת ממנה. אבי ממש
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 26 | האיש המו1יד על עצמו שאיונו והוא איש מישפחוז חם, או על טיבעי איני פוחד משום דבר. גם בעת ההתנקשות עצמה׳ לא הד גשתי פחד, אפילו לשניה אחת, אם כי הייתי מזועזע. איני
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 27 | פוחד עשה כילד מיבחני אומץ הזדמנות לבלות במחיצת רעייתו ושני ילדיו. למרות היותו איש מישפחה חם, הוא תקיף גם בביתו ודעתו היא הקו־בעת. כשרצתה סוזי ללמוד פסיכולוגיה,
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 28 | ריתמוס תל-אביב — סלון מרכזי, בן־יהודה ; 32 סלון אדיר, אלנבי ; 55 סלון אלנבי , 113 אלנבי 113־; שיווק הוגן, דיזנגוף סנטר ; אילו, בן־יהודה ; 170 ירושלים —
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 29 | שיחר צ ר ״ ש עז רלארצה ליהאמין #למערכת החדשות של גלי צה׳׳ל לא יכול היה להיות יום מתאים פחות, לסי קור ארוע בעל חשיבות כה גדולה כרצח אנוור אל־סאדאת, מאשר היום ה
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 30 | הארץ נולה שמעה את הידיעה בתדהמה, מל בד הו הנסנחיס הצבאיים מתלוצצים תהניס במסיבה ארץ התחיל הכל במסיבה. ״ ״ בשעה שאנוור אל־סאדאת עמד על בימת־ההצדעה באיצטדיון
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 31 | ווגג׳ בשגרירות המצרית דאגה וזעזוע: סער גורתזא שומע על פציעת נשיאו מב סעד מודתרא היה אולי מאוכזב שלא באו שרים אר נרחםשקיבל את בהתנחלות חדשה• גם עזר וייצמן לא
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 32 | מטעם צה״ל על המגעים הצבאיים עם מצריים. שיאון לא הצליח למצוא מקום במטוס שיביא אותו לארץ, הגיע לישראל רק בשבת, ולכן לא השתתף בהלוויית הנשיא המצרי. ,ואל־עלי 1שקלה
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 33 | ך* צץ המישמרת בבסיס חיל־הים ׳ \ שקיבל את הידיעה לא האמין למשמע אזניו: סטי״ל (ספינת טילים) של חיל- הים מסוג סער 3עלה על החוף הסעודי ואנשי ציוותו אינם מצליחים
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 34 | אין מוח לשרונה דויד אכידן, סופר, משורר, מחזאי, במאי, מה לא? הוא כותב, מביים ותמיד בדרך־כלל היא זו שמשגעת להם את השכל. היא יפה, בעלת גיזרה נהדרת ודוגמנית
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 35 | שוב נחייה ! אני הולכת לספר לכם על טלי עומר היפה והנחבאת אל הכלים. טלי, שהיא בתם של הסופרת דבורה יעומר ומנהל תיאט רון הבימה שמואל עומר, עובדת כרגע כאשת
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 36 | יצחק נבון קיצר את א רו חתהצהד ״ ם. עזר וייצמן חזר ל היו ת שר־הביט חון ומאיר כ הנ אשתה לחיי ם 01 נשיא המדינה יצחק נכון אירח בביתו, ביום שבו נרצח נשיא מצריים
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 37 | 0*111111 דים, אדכס גלעדי, להכין תוכנית מפורטת של היערכות הטלוויזיה לביקור אפשרי של סאדאת בארץ. ליבני ואחרים ראו ברעיון עניין לא רציני, אך לבסוף הסכימו שיעברו
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 38 | סיפור ע ל ניוון ה חייל הי הו די של ה ״ ארד פאסט במוצר״ם בימים אלה ראה־אור בהדפסה מחודשת אחד מחשובי הספרים של סופרי העליה־השלישית, הספר כאוו יהל מאת יהודה יערי*
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 39 | ׳המון פוי בפו־ילי אפשר לאכול אותו או פרילי מעדן חלב עם המון תותים,אוכמניות, לשתות אותו. אננס,או משמש,מה יכול להשיג בכל עונות השנה. להיות טעים יות י׳ בריא תנו ב
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 40 | הנעל שאת נועלת היא יותר מסתם נעל. היא כח איחטי, מפתח להבנת אישיותך ופענוח המסתורין שבך. גבר מנוסה ילמד על אופייד דרך נעלייך לפני שיחליף אתך מילה. בוודאי מסקרן
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 41 | סד* ,ובו סיפור נישואיהם של ברני כוהן עם כארכרה לאווט, והתאכזרות הגורל אליהם. ברני כוהן, שלחם במילחמת־האזרחים בספרד בבריגדת לינקולן ה אמריקאית, פגש בבארברה
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 42 | אומרים מה הם אומרים ...מה הם אומרים מה הם אומרים.. אורל ניב: אהורו! קירר: איד! רוזנברג: אבא אבן הוא בינתיים אני נופשת! עלא כיף כיפאק! כחומר ביד היוצר! אילן
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 43 | חה הם אומרים...הה הם פוחדים ...מה הם *ו מ רי ם ...מה הם אונז ד31 3ר 3רה קררה: הלן סוויבט: הצוות האמריקאי ״אם יסדרו לי עבודה, להיראות כמו אפולו! הוא פשוט מפונק!
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 44 | . 2הכפיל (ארה״ב) . 1קאגמו שה (יפאן) * * הסרט הטוב תשמ״אהס ויץ אמינו או לא, הרגלי הצפייה בקול ! • נוע של הקהל הישראלי משתפרים. לא במה שנוגע להתנהגותו
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 45 | .3חלום של קוף (איטליה) .4דודי מאמריקה (צרפת) רט הטוב תשמ״א*הסדט הו שיש לקולנוענים הצעירים הללו לומר, ומה שהם מנסים לומר בכל הרצינות והכנות — ובמידת הכישרון בה
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 46 | סירטי השנה (המשך מעמוד )61 לאנדים, האחים צוקר וג׳ים אברהמס, ובמידה מסויימת אפילו הנרי יאגלום, החליטו להחזיר את האנארכיה לשילטון מאחרי המצלמה. בחוצפה תהומית הם
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 47 | חדש, אבל הוצג בישראל רק השנה. הבמאי, מארקו פררי, הוא אחד היוצרים המוזרים ביותר של הקולנוע, מעין נביא- זעם־וחורבן חסר פשרות, ששאב כנראה חלק מן ההשראה שעה שחי
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 48 | וה היה העול שוה שהיה בליון ״העולם הזה״ שראה אור השמע לפני 25 שגה בדיו?, פירסם כתכת־ענק ושער על ״קרם קלקיליה״ ,עם ונמוגות אשר פורסמו בצד הירדני. בפתיח לכתבה
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 49 | כשקבלתי את המחזור 1/ כמו כולן, גם אבי קצת נבהלתי כשקבלתי את המחזור בפעם הראשונה. אבל אמא שלי הרגיעה אותי. היא משתמשת שנים בטמפקס, ולכן גם המליצה על הטמפון של
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 50 | ההמצאה הגדולה ביותר מאז מג׳ימיקס הייצרנים של מג׳י מי ק ס אינ םמפ סי קים להפ תי ע בשפע של שכלולי ם, חידו שים והמצ או ת ל רוו חתה של עקרתה בי ת. קו דםהםהמ צי או
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 51 | תיו ומצליף בדיבורו ללא התחשבות בזולתו. בני מזל תאומים אפשר לומר שהם טקטיים מאוד ודיפלומטיים. למרות שהסיבה שונה מזו של בני מאזניים. לבני תאומים ראש ממולח ומוח
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 52 | אוי(א מומה להסתפח במהות. יכולתי לקנות דלת בג 1חון זולה. שלישית: רק לפלדלת של רב־בריח מנ עו ל בטחון רב־בריחל המיוצר ב ה שג ח ת מכון ה ת קני ם -עובדה בעלת ח
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 53 | ה דו מי ם פ רו ת המצב וע: צריך והתברר הובהשיהיהט וב שמחוץ לגוש הקומוניסטי, מעמדה כשל- טת בשוק היהלומים העולמי לא נפגע עד לאחרונה. עתה מופיע איום נוסף באופק:
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 54 | הו רו ס קופ (המשך מעמוד )51 על פך בציבור, אן אם יזדמן להם לפגוש בפוקע כיחידות, הם יאמרו כל שבליבם. אריה האריות ניחנו גם בטקט וגם נדיפ־לומטיח, אן אלו לא דומות
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 55 | אכא הרשקוכיץ כארוחת־כוקר עם דנה — והיום זה ממש כיף ! ׳ מה שייכת האחריות ללא להיות משוחרר? בן־אדם צריך להיות משוחרר אצלו בראש. כשהילדים היו אצלה, הם היו הרבה
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 56 | לפינה קולרה אמיתית לא צריך להוסיף כלום רק למזוג ולשתות. לחופשה משגעת במסגרת ״עיסקת הנופש הטובה ביותר״ -ארקיע מעניקה לטסים לאילת מכונית אווים צמודה חינם. פינה
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 57 | ! 7צין ה מי שטרה ך כאורה נראה כי היה כאן נסיון להסתיר מפני הסניגורית ומפני בית־המישפט קיומה של ראיה, שיכולה היתד. להיות חשובה בבירור העניין. ומן הראוי כי עניין
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 58 | בריטניה: מוות נעים לא חייבים להיות קוראים נלהבים של אגתה כריסטי נדי לדעת שלבריטים יש יחס פילוסופי, מיוחד במינו. למוות. לפני כעשר שנים נפטר אביו של כוכב קבוצת
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 59 | חדש בי שראל כלמהשאהבתםבמ כנ סי1*€ •• חאה בן זוז רבסטרץ יותר צ מו ד ׳ ינ ת רנ מי ש,יו תר נ 1ח . עו ש ה אנ שים יפים סטרץ׳- 1££פלנל סט י ^קוידוח י י י * 1׳ סטרץ׳
העולם הזה - גליון 2302 - 11 באוקטובר 1981 - עמוד 60 | שנה 46 דדי 18 שי!לי8 (כולל
חזרה לתחילת העמוד