גליון 2305

העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 1 | כ ס לי אברהם שפירא תשם ״ ,5 4 .1 1 .1 9 8
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 2 | מוקד
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 3 | כתבתתש ער האתור : כתבתהשער הנזידנץ : , השדים של צ״א׳ שוחד בגשס שבת העולם הזה חושף את העיסקה הצינית שנערכה כהשאי כין ממשלת כנין וכין אגודת־ישר אד. המיפלגה הדתית
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 4 | במדינה העם לי ס רמזים בטכסיס פשוט וזוז, הוכיח בכין שוב שאין אופוזיציה בכנסת לשווא ניסו אמצעי־התיקשורת ;עניק לאירוע ממדים של מאד נ. הציבור לא היה מעוניין. טיול
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 5 | לא תטוס בשבת. אחד מחבריה ידוע בחוסר אהך תו את אל־ער, וטעו לא פעם, שצריך לסגור את החברה. השותפות הפכה לשינאה ך׳ ראש *וו עדה עומד עורר ״ הדין הירושלמי יעקוב
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 6 | במדינה נשיווה סוז־ח בו*7סעדח 1181,זיאורר סיכמו ישראל סחרוב ואחרון ו!בי!ש1טיין מכירת מיפעל של התעשייה האווירית לקבלן חגיות חקוז ך * שניי םנראד כידידים. הם ישבו
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 7 | על רגן בגין הכריז מי ד ק פו ץ ה היה יום־הכיפורים של הלובי ה ישראלי בארצות־הברית. לכאורה היה זה הפצור מכובד. למרות הלחץ הכביר, שהופעל על-ידי נשיא אר- צות־הברית,
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 8 | משה דייו נישל את ילדיו תוגונן יף החרם אינו חדש החרם שהטיל שר־הביטחון, אר?ק שרון, על ארצות־הברית, בעיקבות הצהרות־התמיכה בתוכנית הסעודית, אינו חדש. שרון ביטל את
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 9 | החמישייה שנולדה השבוע היהה תוצאו! שד כישלון ובואי -החזקת התינוקות בת״ם יהיה היש* ובוא נז חח,ש״3 היא סאשוח ובום, חמצן, סקשן קרא בקול רופא־היילדים ד״ר עמנואל
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 10 | הבנקים: בנק־ישואל גוום וריבית הגסהה כצפוי, ב עי קבו ת הדברי ם שפור סמו בגליון האח רון, על ה ריבי ת הג בו ה ה שגובים הבנ קי ם, קי ב ל תי אתהת שובה. ה ת שו
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 12 | כל שבוע נשלחים מאות אלפי זוגות תחתונים שלנו ״ישיר לאירופה״. עם הגזרה ה״סברינית״ הידועה, עם האיכות המדוקדקת. עם הבד והדיגומים המחמיאים. נשים באירופה לובשות
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 13 | מכחבים £3נ 3וד אויב ך יש תו ר ה שבכתב, תורה שבעל־פה ויש מדוע צהלו, קפצו מעורם, יצאו מכליהם ...חובשי כיפות למיניהם כאן, בגדה המערבית ובחבל ימית, כששמעו על רצח
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 14 | אם בביתך בוערת אח יש לנו עבורך משור ״3זעי״ כושור האיטת 51181 קל במשקל בעל עוצמה נוח ופשוט להפעלה לחיתוך וגיזום עצים וקורות בשיטת עשה זאת בעצמך. מכחכים ה שנ ה ה
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 15 | קפהט רי י ר, טעםט הו ר.1000/0, עלית לקחה את הטעם הטוב שבקפה ונצרה אותו בכל גרגר ס פ לנ די ד! החדוש הטכנולוגי הנפלא ״קפה נמס המיוצר בשיטת האגלומרציה״ הגיע
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 16 | מכחכים (המשך מעמוד )14 של המדינה ! לא רק במנהיג גדול מדובר, גם באדם גדול. כדי להיות מנהיג גדול, צריך להיות אדם גדול — וכזה היה אל־סאדאת. אהרון גברוש, תל־אביב
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 17 | מקרר׳ תדידאן 62 מקדד תדיראו דג ׳6 2 ה מבצע מתאריך
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 18 | ד״זק ₪שחס שנס ציפור מחסל אתה תו רלטל פון כ״ 220 אלף י שראלי םממ תיני ם ב תור להת קנ ת מכשיר טלפון• לאח רונ ה התב שרנו מ פיו של שר התק שורת, מר ציפורי, על ״ תו
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 19 | מבט הד ש מגטמ מי * מ,ערי התג ... :פני קיר ״ י מ כעולם ז־שני -ר ו ; ר עו מ ר בו ם _ ^ ד ט שי המד׳ ם ר
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 20 | 1111ועוו ^ 1־ מדים בנימיני רעש גדול הו א מצטרף, ומתבלט יו ת ר מכול ם. הו א ז קו ק לאור הז ר קו רי ם ל פי ר סו ם. ל מזלו הו א ני חן בכא ריז מהובקסם אי שי רב, כך
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 21 | אברה גינדי המדד עלה ב8.10/0- אברהם גינדי עוצר את עליית המחירים בראשון ומעניק הנחה אמיתית של שקל 120,000 ל־ 5דירות ראשונות לדוגמא: דירת 4חדרים במרכז השקט של
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 22 | 11\ 1ח רי נו ה ה \וו גוו יג 1גוו \ 1-1! 1 1וונוו ־ס נווו !\ 1^1וו נוו 1.1 •צחק ארצי: דובין מהטה ..חבל שא! לא !] 1ליונו ..איש נ שיל! סקי לא !..ונו או היו, אני
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 23 | גל עטר: ר פי מטר: לקהל נ מ אם מזגו׳ ם ..לא צריו להיות נקרופיל החוזרים על עצמם! כדי לאהוב בתי־קברות! טרי גו ט לי ב: נ שבעתי לעולם רפי מטר הו א צייר י שראלי מ צ
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 24 | כמעט כמו לשלמה המלך... כי ב מ חלק ת המלך שלמה את הטס בנוחות תירבי תללא צורך להצטופף. ב מ חלק ת המלך שלמה, במטוסי , 747ת מצ א שבחלק מהשורות הפך המושב המרכזי
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 25 | 1למה * 3אמצע
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 26 | הספד מופלא הג ענו כתוב ב עי תוני ם שבו מ ה שביט יעבור למי שרה מלאהבחברתהת עו פההל או מי ת שלנו ,״ א ל-ע ל״ ,א חר׳׳ שב שנ תיים האח רונו ת קי בל שכר סי מ לי של
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 27 | )9 1 1 1 1 3 . 9*11111 תתלו קונסטנטין: החסין ה תנחת נחצו באסינגהם בתמונה זו נראה המלך הגולה של יוון, קונ סטנטין, בווינדזור, בחברת המלכה אליזכת. צאתם לגלות
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 28 | גו״ס קלי: היריד הצעיר של המתזז כמה מרתק וכמה מפתה היה להגדיר את הצעיר הנראה בחב רתה של הנסיכה גדיים קלי כ״ידידה הצעיר״ .היו שנתפתו לעשות כן לפני שבדקו היטב את
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 29 | ברי טזי ה: החזית ל שי ח רו ר החיות בתבי־חוץ ישראליים בבירות העולם מזינים, בדרך־כלל, את קוראיהם בדיאטה פחות או יותר קבועה של סיפורים מסמרי-שיער על המיתר
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 30 | קסרהץ ווב 0כן ורוז תאוח ביאליק ,23 טל 03-658677 . ס רחוב בצלאל ,6טל 02-233502 . קורסים לצילום. פיתוח והדפסה מסתיימת ההרשמה לכל הקורסים שלבים א׳(מתחילים) ב׳
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 31 | חמש מספר ה טי ס ה שלד מבצע הצעות מפתיעות מ־$ 199 ללונדון וחזרה החל $ 299 ללונדון 7 +לילות במלון $ 399 לפריס 7 +לילות במלון * לפריס 3 +לילות מלון דה־לוקס $ 399
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 32 | א1111 | עיתונאי ישראלי ש בהלוויית השתתף אל״סאדאת, סיפר למארחיו המצריים סיפור מהווי צה״ל, בהתייחסו לעובדה שבהיפתח האש על המתנקשים קם אל- סאדאת על רגליו, בעוד
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 33 | קרחת,״ אמר דורי כשהוריד את כובעו .״אבי חובש פיאה אופנתית, קטנה. ומה אפשר לעשות שיש לי מצח גבוה אשת־יחסי- הציבור עזפרה כורדא, בתו של הסופר יהודה בורלא, הק שיבה
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 34 | ירון, להזמין עציץ. כשבאה רותי ללא המתנה קראה חניתה באכז בה :״מה אתן חושבות, זה יפה ככה לבוא בלי עציץ? חשבתי כבר להפוך את החנות למשתלה, ואתן מקלקלות לי את בל
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 35 | עיחר הראה לנשיא ובון את הדרך בחשיבה !לוערת־טלפון יש חלום־בלהות ! מהו היעד המרכזי ב־מחלקת־החקירות של מס־ההכ־נסה? על־פי מה שנמצא ב חדרו של אברהם צרפתי, סגן ראשון
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 36 | בל תי ם ^פי׳י^י׳^יזג-לשי־ ׳פי י׳>-ד׳פיי אכרהם פי המצרי, עלי ר ^ נזי, שהיה גם פגישה .ופה, קיימו •בה במישרד־התעופה ה שלת ,,הקרוב לנמל־התעו־פה. כשיצאו השניים אל
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 37 | סגל של ואגנר? עוד פעם ואגנר? רב הפיתוי לקרוא: לעזאזל ריכארד ואגנר ושולליו גם יחד! אבל אין מנוס. מוכרחים לחזור לעניין. כל הטענות כבר נטענו. כבר הוכח שאין כל קשר
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 38 | ד * 6שהם .^.־להרוג < ,אי־אפשר פקודות״ \ \ ווח, ומוצאים £ .כי הבריטים כשעירים־ ,ל׳*.ם טרלים הסרט הוא, במידה ׳ ^י*$/ות-עצמאות אוסטרלית. / 3יאפיין היטב את מילחמת-
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 39 | חסן נק מיסגד חסן־בק על אס הדרך יפו׳תל־אביב. המיסגד נבנה על־ידי המושל התורכי חסן בק, ב שנת .1914 המיסגד נבנה בעבודת כפייה. במילחמת־השיחרור שימש המקום עמדת
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 40 | המישטרה עזרה לו לחפש אותם, אך לשווא. מישהו האשים בגניבה את כתב הארץ, אילן שחורי. אך גם הצחוק היה מאולץ, כשצעיר ערבי במיכנסי־ג׳ינס וחולצה מפוספסת, בשם סמי קאדי,
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 41 | מישבחת נו ס אינה ״קוזח־נ ססוה! ,,אומו גיג פרס, אח שימעון, גיבור בושת חסן־נק בינו -חמסנו ניאו חנו את מהוועדהמוסלמי, כיצד התחיל בעיסק הב1״ה ומהם לא הלנת׳ להשחתו
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 42 | א מו רי ם לנ סו ע ל מי סג ד ח סן־ ב ק ביפו. ביו ם ה קו ד ם, כ שבי ק שתי לקבוע אי תו פגי שה לשעה 11.00 בבוקר, אמר לי פרס :״ ל א יכול, אני הולך להתפלל.״ הו אהת
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 43 | יי ה שו מר אחי אנוכי?״ (המשך מעמוד )41 התגוררנו בירושלים. התגייסתי לפלמ״ח. אבא היה סוחר עצים. ב־ 1941 התגייס לצבא הבריטי ונפל בשבי הגרמנים. יש לו סיפורים
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 44 | מ״ה על חחבל ״שישה שבועות של בית־ספר לקירקס עוד לא הופכות אדם לאקרובט. אני נמצא על הבמה שעתיים תמימות כימעט מבלי לרדת, ועושה מה שלוליין מיקצועי עושה כל חייו,
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 45 | מ״ק על חבל (סמשך מעמוד )43 הוא רצה להציג לפניו את כל פילאי עולם. הוא התחיל את דרכו ב־1835 בהצגתה של ג׳ויים הת, האשד, ה זקנה ביותר בעולם. היתר. זו כושית. שעברה
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 46 | מערבות בטחון ואזעקה מתוחכמות ומשוכללות ציוד מעולה ואמין של מיטב היצרנים בעולם. המערכות מותאמות לצרכיך ולדרישות חברת הבטוח שלך. אחריות מלאה לציוד ולתפעול של
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 47 | שיחר צלי ש מוקד נום איעותת יעקב אחימאיר, !• לעורך מוקד, שהצליח בתקופה קצרה להחזיר לתוכנית מוקד את הכבוד הראוי לה. בסיגנונו ה אישי והמיוחד מצליח אחימאיר מדי יום
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 48 | ל 0 -יש מקדחה רוטטת אלקטרונית 750 וואט עם 2מהירויות מכניות+בקרה אלקטרונית מאות מקצוע וחובבים ברחבי העולם כבר קנו ומרוצים גם אתה חייב אותה לעצמך! 5 6 2£ 750
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 49 | מרכז בריאות ונופש ביום -אתר בידור ומרכז אירועים מרתק-ב ל ילה כל הנוסע בדרך המרחצאות בטבריה פוגש על אם הדרן את המבנה החדיש׳ אשר מעל פתחו מתנוססות הקשתות
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 50 | יום רביע* שירי (5.30 מדבר בידור: פסטיבל ילדים מס׳ 11 — שידור כצבע, ומזמר עברית). עשרת שירי הפסטיבל. • מדע כידיוני: חלוצי החלל — 0.15 שידור כצבע, מדבר אנגלית).
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 51 | ״כשאתה מצליח ואתה למעלה, כולם אוהבים אותו ...כשאתה למטה אתר 1לא שומע מהאנ שים * ההצלחה לא ע שתה אות׳ מאושר יו ת ר ...למרות ר !פיו סו ם נישמרוי היתהו ריקה בר
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 52 | קף, מחשש שמא אחרי שנד, כבר יהיר. לו קשר, למכור את ד,״סחורה הזאת״ .רה מתמוטטת. אבי עופרים נמלט בזמנו אל עולם הסמים. והרשימה עוד ארוכה. ריבקה רז, דני בן־ישראל
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 53 | כ ך חו לפתהס הי ל די (המשך מעמוד )51 פרש לחלוטין מהופעות. כיום הוא בעל פאב בצפון תל־אביב. מדי פעם מופיעים אמנים במועדון שהוא מנהל. אבל הפעם פליישר הוא מאחרי
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 54 | תושבי דכאו התבקשו לתרום למימון נסיעת מורים ישראליים ^ מודעה שהתפרסמה בעמוד ה ראשון של חדשות דכאו — העיתון המקומי בעיירה דכאו, בוודאי משבה את עיניהם של רבים מן
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 55 | הלהיט האריסון פורד באיפור ובלעדיה בתעודון שנעשה על הכנת שודדי התיבה האבודה ועל הסיכונים שנטלו על עצמם הוא וכפיליו. ם פסטיכל סרטים צריך להציף את י אורחיו
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 56 | הבעל הסרט סיסי ספייסיק -,כלת האוסקר ה שנה, באה לפסטיבל להציג בימאי חדש : זהו בעלה, ג׳ק פיסק, שביים את סירטו הראשון בכיכובה של אשתו. הוצג בהצגת־בכורה בפסטיבל של
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 57 | עקב שרת /איש ממא די ם איש על גננו ועשיתי על נגיד אשר ד פ קו בעל־הגיד : אוי ה לא ל,,ליכוד״ ,אלאל״ע םאחד״, אשר נפרד אי ל ם מן הנגיד ה מיו ח ד, ו אין אדם ללא ת
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 58 | במזומן \ והטלוויזיה ;יזיל ל. ג ס יי קטבתש לו מי ם הףבהגרלה וזי ״ בפלמחיר עכשיו גם אתה יכול להרשות לעצמן את הטלוויזיה שכל כן רצית: בלאופונקט צבעונית י 6.500.שקל
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 59 | זשבור- מפקח ישראל מיזוחי הועמד לדיו ־ חד המיקרים היחידים בישראל, י אולי היחידי, שבו בוטל כתב־אישום ברצח, אחרי שהוגש לבית־המישפט, היה מיקרהו של דניאל חנוך.
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 60 | כיצד רב עם אביו, דחפו אל משקוף ה דלת׳ גרר אותו לחדר השני ושם שחט אותו. אחר־כד, לדבריו, חלד לרחוץ את ידיו, והזעיק את המישטרח. אחרי יומיים הלך חנוך עם חוקריו
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 61 | לבני הכותנה רינוווול לא הגדולים ביו תר-אבל הטובים ביותר נפתחהמ רינ ה צ׳ייני ס במלון מדינה בת״י 0 שד׳ בן-גוריון 436 טל 03-596111 : מסעדה נוספת בשרשרת המס עדו ת
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 62 | אשה שנכווה מבעלה והשאיוה לו את שתי בנותיה מגלה בווידוי אישי נוגעללב את לבטיה המיפג ש עם הגברים ה מג ד לי םאתיל די הםב כו חו ת עצ מם (העול ם הז ה ,) 2302 מ סיי
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 63 | ה״קדיש״ של עודד פלד עריצים והשבת העטרה לפרס נובל מאזן הביקורות של עזרא זוסנו! על התיאטרון בי שראל ואינה מתאמצת לתאר את מה שעמוס בן ה־ : 12״,אני רוצה לספר אמא,
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 64 | צל, המעודן ומותאם לקוראים אינפנטי ליים׳ על־פי ביוגרפיה נהדרת ומרתקת שאותה חיבר עמוס אילון. זהו ספר רדוד, נטול יכולת הנפשה לדמותו יוצאת־הדופן והמיוחדת של הרצל.
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 65 | 11 111־ 0311151 11ח 1ה 11111־11 בליון ״העולם הזה״ ,שראה אור ה שבוע לפני 25 שנה, הורך דשל מיל חמת־ סיני ולתוצאותיה. צוו ת ה שבועון ערד א ת הסי כום ה מלא הרא שון
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 66 | — פורד ט רנזי ט 1 9 8 2 השיטה הכדאית ביותר להריץ ע70ן תאנ הג חד ש, נוח ובטוח. מנווו אמין, יעיל ת א מטען גדול וחטבונ ונוח לטעינה. ת א הנ הג ב ט רנזי ט — 82 פרי
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 67 | הנעל שאת נועלת היא יותר מסתם נעל. היא כח אירועי, מפתח להבנת אישיותך ופענוח המסתורין שבך. גבר מנוסה ילמד על אופייך דרך נעלייך לפני שיחליף אתך מילה. בוודאי מסקרן
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 68 | היום קשה לי לתאר איך קודם הסתדרתיבלי רדיו־טלפון במכונית. רריו-טלפון למכונית הוא מכשיר קשר אלחוטי ט ל ־ א רויו 0ם1.קו^/ו 5 שמוטורולה מייצרת. הוא מאפשר לי, תוך
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 69 | ! כ ל חמי שייה׳היא פאשלה (המשך מעמוד )9 טיפול הורמונאלי, המסתיים בהריון רב־עוברים, נחשב כי שלון רפואי. זהו סיבוך שבמהלכו !מצרות בשחלה כמה ביציו ת בו־זמנית. לכן
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 70 | ספורט לאה׳ו צד־כים דקחח אזרו־מוטלה שפיגלר, מא מן קבוצת הכדורגל של בית״ר תל־אביב, היה צפוי ה שבוע לעלות על המוקד, אם לא היתר. הקבוצה שלו מבקיעה גול. הוא היה
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 71 | ל אן נעלמו הג על״ יי מיס גו ־ ב ע בו רנעד ״ ס (המשך מעמוד )39 פוטנציאל של אלי מות וחומר־נפץ. ה סבלנות של תו שביה הערביים של יפו פוקעת.״ מנכ״ל מי שרד־ הדון ות,
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 72 | איז ה מין ע תיד? כולם פוחדים מחתולים שחורים ומהמים־ פר . 13 יש אומרים שהם מביאים מזל רע. עדיין לא הוכח שזה נכון, והיום יש לי סיפור שמוכיח דווקא את ההיפך.
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 73 | יכל חמישייה ה-אפאשלה! אפשרות של הריון רב־עוברים, שהוא שכיח בטיפול בחומר זה. איו יתכן, אם כן, שחפציבה לא הי תה במעקב ובה שגחה רפו אית. שיכלו לגלות בשלב מוקדם של
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 74 | המיסמנים הו־טא״ס שד הירד בן אותם נ׳ חיו עסוקים בני וסומת דיה. האב, אפריים, עו בד בעבו דות מזד מנו ת. ואינו מצליח לפרנס את מי שפחתו בכבוד. בבית של טת העזובה.
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 75 | (תמשך מעמוד )53 ריקים. מצאתי רק מיכתבים, ניי רות ומכ שירים, שהקצינים לקחו לבתיהם.״ הילדים מתביישים ר * פול מבקש את רשות אסר הדיבור, ב שנית,״ מנחה הערב, דן
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 76 |
העולם הזה - גליון 2305 - 4 בנובמבר 1981 - עמוד 77 |
חזרה לתחילת העמוד