גליון 2319

י״ז שכט תשמ״ם10.2.82 ,

דיספר 2319

76 ענ 11 די0

•שנה 46

המחיר 25 :שקלים (כולל מ.ע.מ).

הסיפור המדהים על

ג׳ ורדאש
הצלחה דוהרת
בארצות הברית

להשיג ; בו ג ל ־ א בי ב :״ סו פ ר גיינס״ ,י הו דההמכ בי 57 טלי \/1£ ; 456351 וועז 0א א לנ בי ,? 1דיזנגוף , 119א לנ בי >4גיינס סטור דיזנגוף ; 130״גיינס סנ ט ר ״ ,דיזנגו ף ; 66״מיי גיינס״ בן־י הו ד ה ; 14ווסט גיינס״ דיזנגוף , 171 בן־י הו ד ה ; 1״ בו טי ק 109״ א בן ג בי רו ל , 109א פנ תסגלהע לי ה ; 6״ צ מר ת ״ העלי ה ; 7
״גיינס לי״ ,בי א לי ק .28
״לי״ בזו אמריק אי, ס לו מון , 20״ ס א בי ״ א בן גגדררל . 21י פו :״ מזן״ ,ש.די ירו שלי ם .48ב ת ־ י ם :״ זהמה שישי רו ט שילד .27ר חו בו ת :״ סו פ ר גיינס״ ,הרצל . 181 קי ר און :״ טופ גיינס״ ,מ ר כז מסח רי רמת־גן :״ סו פ ר גיינס, ד״ר כ הן ( 2פנת בי א לי ק ;) 66״גיינס לי״ ,א ר לוזו רו ב ; 1
סוקולוב .47 חולון :״ א פנ ת דבש״ ,סו ק ו לו ב ; 66
גב ע תיי ם :״ טו פ־ג. ינ ס ״ וי צ מן 23ר א שון לציון: גיינס ״לי״ רו ט שילד . 58א ש דו ד :״ רוקי״ .פ תוז ־ ת קו ה :״ ש אול חיי ם עוזר 10רמת־ ה שרון :״לי״ ,סוקולוב 64ר עננ ה/1£:גו\/ו 0א א חוז ה ; 137״ קובי״ ,בו רו כו ב 8כפר ־ סבא: גי ינ ס ״ ל י ״ ויצמן 82הרצ לי ה :״ לי ״
״שייע״ סיקוליב 7$נ תני ה :״בלו גיינס״ ,דיזנגו ף פינ תהרצל אד ו חוו ה ״ .הרצל 29י רו ש לי ם :״ סו פ ר גיינס יפו 50 בניו ע מו די ם ; ״גיינס לי״ בן הלל ; 7״ ס פו רטר חבי ה ״ ק ק ״ ל , 29״ מ ח סן הגיינס״ :שץ 8באר־ שבע :״גיינס סנ ט ר ״ ,ה ח לו ץ .81ע פו ל ה: או פנ ת סיי מו או פנ ת שול מי ת. ט ב רי ה: או פנ ת אורן.
הי בו אני םוהמ פי צי ם: א חי ם נק ש
ו ב חנויו ת נו ס פו תבכל הארץ.
ק רי ת־ני ל א פי וקי״ .חי פ ה :״ בי ת הגיינס״ הרצל ; 20״ אור הגיינס״ הרצל .7ק רי ת ־ ביא לי ק :״גיינס לי״ העמ קי ם . 3בי ריד המצריףקרית חיי אי ל ת :״ב מבי׳

ת ״ א, רח׳ י הוד ההמכ בי 57 טל׳ 456351

כתבתה שסו־ ת

כתבתהשער האחור :

11ל בש יחות
הליכוד

אני מתגעגעת

הס הוציאו לאור רבעון ״ביטחוני״
מהודר שקושט כ שמות של אלופים.
מי נתן להם מודעות? מי
מימן אותם? האם יש להם מכון?־
אלה הם הנוכל יואל
ישראלי ושותפו משה
יהלום שימלאו תפקי דים
כביטאוי הליכוד.

אוסי אהה־גי, נערה יפהפיה, היא
כתו של רחמים (״גו מאדי״) אהרוני
הכלוא כאיטליה והמבוקש כישר אל.
כאן מאשימים אותו כרצח ה כפול,
ובתו מספרת ל־
״העולם הזה״ על אביה
הרוצה לחזור לארץ,
למרות המישפט נגדו.

רשת הסמים

״העולם הזה״ ,שכועון החד שות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל
.03-232262/3/4תא־דואר . 136 העורך
אביב,
:יב, רחוב גורדון ,3טל 232263/3/4 .־03
הראשי :
אורי אכנרי י עורך־תבנית: יוסי שנץ רכזי
מערכת: שרית ישי ושלמה פרנקל עורכי כי תו ב: תמי
מוטוביץ וגיורא נוימן. צלמי מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי י ראש
המינהלה: אברהם סיטון. מחלק ת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :
״העולם הזה״ כע״מ. מודפס כ״הדפום החדש״ בע״מ, תל־אכיב, רחוב
כן־אכיגדור. הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

לפני כמה ימים קיבלתי מיכתב
שנשא את סמל המחזה בארנום, המועלה
עתה בארצות״הברית. חתמה עליו עדית,
אשתו של כוכב המחזמר, מייק בורשטיין.
כתבך! עדית :״הזדמן לידי גיליון העולם
הזה 2313 ובו סיפורם העצוב כל־כך
של כוכבית חולת־הסרטן ומשה ברד-
שטיין.
״מכיוון שאמי ז״ל נפטרה ממחלת-
הסרטן, איני יכולה לעבור לסדר־היום
אחרי קריאת אותה כתבה. היא גרמה
לי לצער רב והעלתה זיכרונות מכאיבים.
״אודה לך אם תעביר לידי את כתובתם

אשתו לא עלו יפה, והיא גירשה אותו
מכיתס.
הגיהינום האמיתי של בני־הזוג החל
כאשר חשה כוכבית יום אחד ברע, ואחרי
בדיקה של רופא הומלץ לנתחה ולהוציא
גידול שהתגלה ברחמה.
אחרי חודש חשה כוכבית שנית ברע,
והובהלה לבית־החולים, שם נקבע כי הגידול
הסרטני, שהתגלה ברחמה התפשט
ועבר אל שלפוחית השתן והכליות.
רופאי בית־החולים גילו לה את האמת,
ומאז היא שוכבת בביודהחולים, מקבלת
טיפולים נגד סרטן ומצבה מחמיר מיום
ליום. שיערה נשר, והיא חשה כאבי־תופת
בכל גופה. אין היא יכולה לאכול
כלל.
בינתיים לקה משה בהתקף־לב חמור,
והרופאים קבעו שהוא נכה ב־ס/ס .100 כו־שר־עבודתו
ניטל ממנו כליל, ופרנסתם

עיתון הודי מגל ה: הישראלי ניסים
ינים, קיבוצניק וצנחן לשעבר, פרש
רשת־סמים אדירה על־פני הודו ודרום
אסיה. הוא עמד כרא ש
״כנופיית הלטאה״ שרא שה
נמחץ עתה.

הח״כים
ב שירו ת־ עצמם

הס לא חלוצים!

כתבה שנייה כסידרה על הה״כים
המנצלים א ת שירותם כ כנ ס ת כדי
להתעשר — וכאו תה הזדמנות פועלים
כ שירות הכרו ת גדולות ואילי
הון. על ה ק רב כין הפרק ליט
רוני מילוא והכלכלן
יגאל כדין־אורגד כוועדת-
האתיקה של הכנס ת.

סגן־שר־העבודה־והרווחה, אהרון אוזן,
איש תמ״י, מספר בגילוי־לב ל״העולם
הזה״ על הרגשתו של איש עדוודהמיז־רח
לנוכח מה שמתרחש בחבל־ימית,
מרגיז אותו שהם קוראים
לעצמם חלוצים, והוא
מבטיח: אמנע את
הפיצויים לתושבי ימית!

משנס

הועידה הצליחה
חת. דוח גוסס!
ועידת״התיירנים, בחסות ראש־הממשלה,
הפכה לזירת־קרב בין השרים ולמיכרה־זקב
לכמה מהאנשים שעסקו ב־אירגונה.
מה קרה מאחרי
הקלעים של הוועידה —
מי הרוויח ממנה, ומי נכשל?

מתח גבוה

גיהינום אמיתי
של הנ״ל, כדי שיהיה באפשרותי להקל
על ימי, האושר׳ המעטים שנותרו לשניים.
בינתיים אני מצרפת צ׳ק בסך 1000 שקל
— נא להעבירם לידם.״
השבוע התייצבה נירה גל, בעלת אותה
כתבה, ליד מיטתה של כוכבית אטוול,
בת ה־ ,28 במחלקה האונקולוגית בבית־החולים
הדסה בתל־אביב, ומסרה לה את
ההמחאה של עדית.

היא. משפדת :
כוכבית שוכבת במיטתה, כשמכשיר להזנה
תוך־ורידית מחובר לידיה. ראשה,
שכל שערותיו נשרו, עטוף בכובע־צמר.
פניה נפוחות ככדור׳ והיא מקיאה.
לידה, יושב יומם ולילה אהובה בן
ה־ ,63 משה ברדשטיין חולה־הלב.
בכתבת העולם הזה סופר כי השניים
נפגשו כאשר משה, שהיה מוכר־שלגונים,
הבחין בנערה צעירה, שלבושה מוזנח
ומלוכלך ונתן לה ארטיק במתנה, כי לא
היה ברשותה כסף.
למחרת נפגשו השניים שנית. כוכבית
הזמינה את משה לביתה, מאוחר יותר
עבר להתגורר עימה, אחרי שנישואיו עם

של שני אומללים אלה תלויה ב־2000
השקלים שמקבלת כוכבית מהעזרה הסוצ יאלית,
ומפנסיה של 2000 שקלים שמקבל
משה ממיבטחיס.
אשתו של משה תבעה ממנו את דירתם,
שנקנתה בכספו אחרי שמכר את
דירתו הקודמת כדי לקנות מונית חדשה
לבנה של אשתו, שהוא נהג מונית. אשתו
ובניה גירשוהו מן הבית ללא כותונת
לעורו.
משר. שוהה ליד מיטתה של כוכבית ב־בית־החולים
ונדמה שרק נוכחותו המרגיעה
מצליחה להעלות חיוך רפה על שפתיה,
ומחזיקה אותה בחיים.
ע ד כאן סיפור הכתבת. בינתיים הודיע
גם עורך־הדין צבי לידסקי על תרומה— ,
הוא ויתר על שכר־הטירחה שלו בפרשת
ברדשטיין.

המערך זכה בבחירות לוועד עובדי חבות־החשמל.
חקירת ״העולם הזה״ מגלה: הוא
לא יכול היה שלא לזכות, לא בגלל תמי
כת העובדים, אלא בגלל
שיטת הבחירות. העובדים
שידעו מה מתרחש — ז ממורמרים וזועמים.

מציאות ושידוכים,
שיקוצים וברכות
ועוד שונות ומשו נות
במדור החדש.

הוא שפך על פניה שמן רותח :״המישטרה לא הגנה עלי 1

הכרתו כתה־ 21 של הזמר הידוע: המלאכית של אכי
אין הן מובנות לבך עוד: מרד הדוגמניות

מדוריקבועי :0 תשקיף במדינה
אתה והשקל מיכתכים תשכצופן הורוסקופ חשכון עוכר ושב
ממסיבה למסיבה
עולם קטן — פקיסתאן, הבנק
העולמי, ג׳נוסייד ופלסטין

אנשים כעולם אנשים כלונים
יומן אישי — אריק שרון, נס בכריתים,
גאליפולי ומזג־האוויר

הנדון — אלוהים אדירים ]
העולם הזה 2319

כירושלים הסתיים מי שפטס של
אנשי־המישטרה שחקרו א ת עמום
ברנם, מי •שהורשע כרצח רחל ועל הלר. על ה-זישפט
ותוצאותיו * 1,י

הה שלכות לגכי האפשרות
שייערך מיש לעמוס חוזר פט כרנס.

כחברת החשמל
כתבת גל (משמאל) מגישה את הצ׳ק לכוכבית, מימין: כרדשטיין

לבווס?

קולנוע — צלילה חוזרת של שמעון
דותן, אאוטלנד, אמא יקרה. ונועה

בת 17

רחל המרחלת

לא לגכרים — אשת העורך והשומן
שבמרק, הורדת לאק מהציפורניים 46 וסיפור מהחיים

שידור
48 40 מדריך שידורים

מה הם אומרים
איש ממאדים — מדינת הפטפטנים 56 57 כלכוטק
נמר של נייר — פטריק מוד״אנו, 60 יהודה בורלא ויעקב בסר
זה היה העולם הזה שהיה 64 ספורט

לי — לה — לו

למועמדותה של יעל רום, א שת הח״כ יוסף
רום, אין כל סיכוי.

זולשו ה סי כ סו ר
בסניף חדותו
חבר סניף צפון של תנועת החרות בתל־אביב הגיש
תביעה לבית־הדין העליון של התנועה, לבטל את
תוצאות הבחירות בסניף, שהיו לפני שנתיים וחצי,
בטענה של זיופים.

תיגיון י ך

התביעה הוגשה על רקע המאבק כסניף
בין אנשי ריי סר -קליינר וכין אנשי
רוני מילוא.

דולצ־*ן ודח

מובירות ה לי שבה

מ הסוכנו ת

תו רחב

אחדים מראשי הליברלים החליטו להכיא
לסיום כהונתו של אריה דולצין כמנכ״ל
הסוכנות, כדי למנוע ח שיפת פגמים קשים
כפעולות הסוכנות, כעיקר במחלקות
שיש להן פעילות כחו״ל.

בי! יתמודד
חיים יכין יתמודד על תפקיד מנהל־הטלוויזיה,
שהתפנה אחרי ה תפ טרותו *טל
יצחק שימעוני.
עד עתה היו המועמדים העיקריים טוביה סער
ושלמה עבאדי, המישנה־למנכ״ל.

ניתוח ק ד
ל עז ר
עזר וייצמן נכנס לכית־חולים לצורך
ניתוח.
מדובר כניתוח קל בסרעפת.

ארוס יעדר 5שנים
השגריר החדש של ישראל בוושינגטון, משה ארנס,
הודיע כי בכוונתו לחזור לארץ אחרי שלוש
שנות־כהונה.

ארנם יכקש להיכחד לכנסת הכ אה, בדי
שיוכל להתמודד על ראשות־הממשלה.

צור בראש התק״
אחרי מותו של מופה הריך, מובטחת, בכל
הנראה, בחירתו של הה ״כ יעקב צור מן
הקיבוץ המאוחד כמזכיר התנועה־הקיכוצית־המאוחדת.
מתחריו, אלי זמיר
וח״כ דני רוזוליו, איבדו למעשה את
סיכוייהם.
צור היה מעורב לאחרונה בהרכבת ועדות מיפלגת־העבודה,
לצד יצחק רביו.

גור מועמד
בתל *אבב!
ח״ב מוטה גור יהיה מועמד המערך
בבחירות העירוניות, לאחר שיתבררו
תוצאותיו של סקר סודי שערך המערך,
ובו נשאלו תושבי העיר מיהו המועמד
העדיף בעיניהם.

מזכירות לישבת מיפלגת־העכודה תורחב.
על 14 החברים יתוספו שלושה חברים :
ח״כ אהרון נחמיאם ממחנה רכין, נאווה
ארד ממחנה פרס, וחכר נוסף ממחנה פרס,
שעדיין לא נקבע.
ארידור וחברת־־הביטוח

לחברת־הביטוח החדשה לבי׳א ניתן אישור על־ידי
הממונה על הביטוח, הד״ר בן־עמי צוקרמן, רק אחרי
לחצו של שר־האוצר, יורם ארידור.

כעל־החכרה החדשה, זרוככל ליליאור, הוא
איש־חרות ותיק, וכזכות לחצו של ארידור
קיבל רשיון השווה מיליונים רכים.

ה ח״ ב לו מד ספר די ת
ח״כ חרות, מאיר כהן, לומד לאחרונה
ספרדית. הוא רוצה לה ת מנו ת כשגריר
ישראל כמדינה דרום־אמריקאית עוד
כתקופת־הבהונה הנוכחי ת של הכנס ת.
הסיבה: הוא מעריך שאין לו סיכוי להיכלל במקום
ריאלי ברשימת־חרות לכנסת הבאה, לנוכח היחלשות
מעמדו בסניף חיפה של התנועה.

חרי ש אחראי
ל מי ווי ם
ח ״כ מיכה חריש מונה על־־ידי מזכיר
המיפלגה, ח״ב חיים בר־לב, באחראי על
המינויים במיפלגה.
זהו תפקיד רב־עוצמה בתנאים הנוכחיים, כשעל כל
תפקיד פנוי מתמודדים מועמדים רבים.

שימי תבור
מתח תן
הזמר שימי תכורי עומד להתחתן עס
אשתו האמריקאית ג׳ניפר כטקס
יהודי בשר, אחרי שככר נישאו בנישואים
אזרחיים. ג׳ניפר נמצאת עתה
בהליכי גיור.

שמעיה קירר לוומעריביי דובר מי שטרת תל־אכיב, שמעיה קידר,
עומד לפרוש כחודשים הקרובים מהמישטרה
ולהצטרף למערכת הצהרון ״מעריב״.

המלונות חיים שיף והזמין לבירור אתכתב
הטלוויזיה, חיים פלטנר, אחרי ששיף טען
שכתבה שהכין פלטנר כעניין ועידת
התיירנים, וששודרה ב״יומן האירועים״,
היתה מג מ תי ת ולא־מקיפה.
הכתב חנן עזרן הוא שיכין עתה כתבה על בעיות
התיירות של ישראל.

פלא טו איתץ • דד
שמואל פלאטו־שרון ואשתו אנט אימצו ילד.
הילד הוא בן ארבע, יליד שכונודהתיקווה בתל־אביב.

מציית ב עי ק בו ת
איש־טלוויזיה
תיפאורן־הטלוויזיה איציק אלבלק
מבוקש על־ידי מצ״ח כחשוד בעריקה
משרות־מילואים.
אלכלק לא ה תייצב לשרות המילואים
שלו, מכיוון שעליו להשגיח על כנו,
נכדו של אייכי נתן, מכיוון שאמו
אינה כארץ.

שכ טר בראש
ה שליחים
כראש שליחי־העלייה בארצות־הברית הוחלט למנות
את עורך־הדין משה שכטר, מפעילי תנועת־החרות.

בכך ירדה מן הפרק מועמדותו של מזכיר
הממשלה, אריה נאור, לתפקיד זה.

..קל אב־ הו טל״
תצאב הנ פקה
חכר ת המלונות ״טבריה קלאב־הוטל״
תצא כקרוב בהנפקה גדולה בכורסה
הישראלית.
החברה, הפועלת בשיתוף עם חברות זרות, עומדת
להוסיף על נכסיה את המלון שבנייתו הולכת
ונשלמת בטבריה.

מ־עורד ל ב חי רו ת
מנהל סניף תל־אביב של חברת הפירסום הגדולה עידן
פרש מן החברה, ומקים מישרד־פירסום עצמאי,
שיתמחה בניהול מערכות־בחירות.

כעל המישרד החדש הוא דויד פוגל, שניהל
כ״חירו ת האחרונו ת לכנס תאת מערכות
הבחירות של תמ״י ושל ר״ץ.

ת ח רו תעל
..תר וחלק״
הברת דיפלומט, המייצרת סכיני־גילוח, הכינה
במשך זמן ממושך מסע־פירסום גדול שבמרכזו
הסיסמה: דיפלומט זזד־וזזלק.

לפני שבועיים, שלושה ימים לפני שעמד
מסע-הפירסום להתחיל, הופיעו ב עי תונו ת
מודעות שנשאו א ת הכו תרת ״ז׳ילט חד־וחלק״
.ההכרה המ תחרה הצליחה להקדים
את יריבתה ולהרוס א ת מסע־הפירסום
של ״דיפלומט״.

ת חנו ת ״ דלק

ועדת־השישה של המערך, שדנה במועמדים השונים,
החליטה שמי שיזכה ברוב בסקר, הוא זה שעליו
יופעל המכבש המיפלגתי כדי שירוץ נגד שלמה

במקומו יתמנה עדי גונן, שהיה דובר המישטרה בחיפה.

דין המועמד ב חי פ ה

סער ובנע ל שיד

ת חרו ת עזה ניט שת כימים אלה כין שלרש
חכרות־הדלק הגדולות, על הזיכיונות
להקמת תחנות־דלק חד שות כצמוד
להיפרמרקטים של ״תנוכה״.

ככל הנראה יהיה הבר־הכנסת אמנון לין מועמד
הליכוד לראשות עיריית חיפה.

מנהל מחלקת־החד שות של הטלוויזיה,
טוביה סער, נכנע לדרישתו של איל־

להיפרמרקטים מגיעים הקונים במכוניותיהם,
ולתחנות שיוקמו בהם צפויים לקוחות רבים.

ב הי פרמרק טי ם

במדינה

מ־לוזסנת היר 53,ו ת
האנושות, א שר ממשלת
ישראל ירקה בפגיה;
החזירה לה יריקה.

״שום מדינה אינה יכולה לכלכל
את מעשיה בלי התחשבות
הוגנת בדעת האנושות,״ אמר המדינאי
האמריקאי החכם, תומאס
ג׳פרסון.
מזה שנים מתעלמת ממשלת־ישראל
מעצה נבונה זו. לא זה
בלבד שאינה מתחשבת בדיעותיה
של האנושות — ובכללה מיטב
ידידיה, בעבר ובהווה — אלא ש היא
הפכה את חוסר־ההתחשבות
בהן לשיא כל המעלות המדיניות,
סימן לגאווה לאומית. שר החוץ
הנוכחי, יצחק שמיר, רואה באי-
התחשבות המופגנת בדעת האנושות
הישג דיפלומטי עליון׳ העומד
לפני עצמו.

כעיקבות

דרום־אפריקה.

הפגנה בוטה של אי־התחשבות
היתה ההחלטה לספח את רמת-
הגולן לישראל — בניגוד לאמנות
הבינלאומיות, להחלטות האו״ם,
להחלטת מועצת־הביטחון 242 ול־הסכמי
קמפ־דייוויד.
השבוע שילמה ישראל חלק מן
המחיר .״האנושות״ ,שממשלת-
ישראל ירקה בפניה, החליטה להחזיר
לה יריקה. בעצרת האדם
הוחלט להטיל חרם כללי על יש ראל.
ההחלטה התקלבה ברוב פורמלי
של יותר משני־שלישים, כאשד
יותר ממחצית חברות־האו״ם מצביעות
בעדה בפועל.
מעולם לא התקבלה באדם החלטה
כזאת, זולת פעם אחת: כאשר
האנושות החליטה ברוב גדול
להחרים את דרום־אפריקה הגזע נית
והפאשיסטית, תועבת כל אדם
הגון בעולם.
תגובת ״הקונסנזוס הלאומי״ בישראל
היתד. שיגרתית. דובר על
״הרוב האוטומטי״ ,ונשפכו קיתונות
של זעם ומרירות על האדם.
איש מן העסקנים באופוזיציה ומן
בכלי־התיקשורת לא הפרשנים העז להגיד את האמת הפשוטה :
שהחלטה זו אכן מבטאת את דעת
האנושות ההגונה כולה, הסולדת
ממעשה־הסיפוח.
חסד נעורים. ההפתעה היחידה
בהצבעה היתה המיספר הניכר
של חברות האדם, רובן מדינות-
המערב, שהצביעו בכל זאת נגד
ההחלטה, על אף התנגדותן המוחלטת
לסיפוח הגולן. היה זה מעשה־חסד,
שמקורו היה בזיכרונות היסטוריים,
במצפון רע ובהתנגדות
עקרונות לגירוש מדינות מן ה אדם.
אך אי־אפשר היה לסמוך
השבוע על כך שמיעוט זה יתמיד
בקו זה — כאשר יועמד במיבחן
עצם השתייכות ישראל למישפחת־העמים.

כימעט מדי יום פורסמו ב עיתונות
העולמית ידיעות שהבאישו
את ריחה של ישראל.
במשך השבוע פורסמו פרטים
רבים על כוונתה של ישראל לכבוש
את דרום־לבנון, בתירוץ
שקוף זה או אחר (ראה להלן).
לפני כן פירסם עיתון אמריקאי
מכובד ביותר דו״ח מפורט על
תעלולי השירותים החשאיים ה ישראליים.
חומייני
והציונים. לפני כן
שודרה בבריטניה כתבודתחקיר
מדוקדקת, שהראתה כיצד מוכרת
ישראל נשק לאחת מאויבותיה המוצהרות
הקיצוניות ביותר: מיש־טר־הזוועה
של האיית־אללה רוח־אללה
חומייני באיראן. השבוע
יכלו אזרחי־ישראל לחזות בכתבה
זו בטלוויזיה המקומית. הצופים
הנאורים יכלו לתמוה על כך שפקיד
בכיר של ממשלת־ישראל
מצפה פומבית להפלת מישטר־חומייני
בידי ראשי הצבא האיהעולם
הזה 2319

ראני (דבר שבוודאי יגביר את
קצב הוצאתם להורג של קצינים
איראניים) בעוד שסוחרי־נשק ישראליים,
בלי ספק באישור הממש לה,
מספקים לחומייגי את מיטב
הנשק.
הטלוויזיה הירדנית הקדימה את
הישראלית ושידרה את הכתבה,
כדי להוכיח כי צדק המלך חוסיין,
שדיבר לפני שבועיים בנאום חגיגי
על הברית האיראנית־ציונית
הסמוייה.

חסרת־כו שה

וחוצפנית.

לקהל האירופי היה זה רק קו
נוסף בדמותה של ישראל, כפי
שהיא מצטיירת עתה: חסרת־בו־שה
וחוצפנית, מצפצפת על דעת־העולם,
מספחת ומתנחלת, בעלת־הברית
של הנוראים שבמישטרי־הדיכוי
מכל הסוגים, ספקית־נשק
ללא־אבחנה לכל המרבה במחיר.
היתה זאת ישראל שונה מאוד
מזו אשר למענה הצביעו שני־שלי־שים
מחברות האדם לפני 34 שנים
ורבע. אז ראו לפניהם ישראל
מתקדמת ושוחרת־שלום, מולדת
ההסתדרות, המושב והקיבוץ (ראה
הנדון) ,ליברלית ודמוקרטית. טו־בי־האנושות
תבעו אז להצביע בעדה׳
והיו מוכנים לחוש לעזרתה
בעת־צרה.
מי מהם מוכן לכך כיום, למען
ישראל כפי שהיא מצטיירת עתה 1

ההפגנה באפריל צ7מ1
ההתחלה

מדיניו ת
הסדד חמהשדא !סיחוה
האם חייבים ישראלים
א ת חייהם לרומו ש?
אמריקה עד פעולה בלבנון?
הידיעות הופיעו ברחבי העולם,
טיפין־טיפין, ונראה כי הודלפו
על-ידי חוגי הממשלה של ארצות-
הברית ושירותי־דיביון שלה. הן
הצטרפו לתמונה שלמה ומפורטת.
תירוץ שקוף. הידיעות סיפרו
כי ממשלת ארצות־הברית הוד־אגה
מסיגנון התגובה הישראלית
על חדירתם של כמה פידאיון מבעד
לגדר ליד נהר הירדן — פעולה
שבה לא היו, למרבה המזל,
שום קורבנות.
ממשלת־ישראל, ובעיקר שרי
הביטחון והחוץ, הרמטכ״ל וכלי־התיקשורת
המודרכים, פתחו בהמולה
היסטרית, שממדיה לא התאימו
למיקרה עצמו. הדבר הזכיר
את שנות ה־ / 50 כאשר תקריות
זעירות נופחו לממדי־ענק על־ידי
מנגנון־שטיפת־המוח של דויד בן־
גוריון, כדי להצדיק פעולת־״תג־מול״
שהוכנה זמן רב מראש.
ממשלות־העולם נכנסו לשלב
של כוננות. הם ציפו להתקפה יש ראלית
בלבנון. כי התגובות המוד־רכות
בישראל לא היו מכוונות
לעבר ירדן, משם באו הפורצים,
אלא לעבר לבנון דווקא, בתירוץ
השקוף ששם עברו אימונים (העולם
הזה .)2318
שרון כלבנון. השבוע הודיע
עיתון זר כי שר״הביטחון, אריאל
שרון, הפליג על סיפונה של סטי״ל
ללבנון, ונפגש עם ראשי הפא־לאנגות
(הצבא הפרטי של הימין
הנוצרי) בנמל ג׳וניה, מצפון לביירות,
המוחזק על־ידם. שרון
ביקש, לפי הידיעה בעיתון הזר,
לתאם עימם פעולה לצורך פלישה
ישראלית ללבנון וכיבוש דרומה.
ידיעות על כוונה כזאת של שרון
פורסמו לא פעם, בעיתוני־העולם.
ידיעות אחרות בעיתוני העולם,
ובראשם טייס וניוזוזיק האמריקאיים,
הודיעו כי ממשלת ארצות־הברית
שלחה שדר דחוף למנחם
בגין, והזהירה אותו מפני צעד
כזה. היא הטילה עליו וטו מוחלט.
לפי אותן הידיעות, נכנע בגין
להוראה האמריקאית ומנע את ה פעולה,
למרות שאריאל שרון וה־רמטכ״ל
תבעו אותה במפגיע.
שהחיינו. אף שישראל יכולה

לבצע פעולת־קומנדו חטופה גם
בלי אישור אמריקאי (או בלי אישור
פורמלי, תוך קבלת רמז חיובי
מצד אגף זה או אחר בממש לת
ארצות־הברית) ,הרי אינה
יכולה לצאת להרפתקה צבאית
גדולה בלי הסכמה מפורשת (אם
כי סודית) של ארצות־הבדית. כי
ישראל משתמשת בנשק אמריקאי,
זקוקה למיטריה פוליטית וגרעי-
נית אמריקאית ותלוייה מדי יום
בסיוע כלכלי אמריקאי.
מבחינה אמריקאית, אין השעה
כשרה להתקפה ישראלית. כי התקפה
כזאת היתר מנחיתה מכה
קשה נוספת על המדינות הפרו־אמריקאיות
במרחב ומעניקה סיוע
פוליטי ופסיכולוגי לברית־המוע-
צות, הנתונה עתה במצב קשה.
אם נכון תיאור זה, יכלו כמה
צעירים ישראליים להדליק נרות
של תודה לאמריקה, שהאינטרסים
שלה מנעו מילחמה.

ה פונו ת
חז רהלמ ,7ום הפשע
עשר שנים אחרי
שהזהירו מפני ה ה תנ חלו ת
בפיתחת־רפיח חזרו
המפגינים לאותו המקום
האנשים שנפגשו ברוח הצוננת
בשדה הפתוח ליד קיבוץ כרם-

שלום, כמד, מאות מטרים מן הגבול
הישן־חדש בין ישראל ומצ ריים,
דמו לבוגרי־כיתה הנפגשים
אחת לעשר שנים.
לא היה זד, רושם מוטעה לגמרי.
כי ההפגנה באה לציין מלאת
עשר שנים להפגנה קודמת•
דברים כדורכנדת. לפני עשר
שנים, באפריל ,1972 התכנסה באותו
המקום הפגנה נגד החלטת
הממשלה להקים התנחלות בפית־חת־רפיח.
היתד, זאת אז החלטה
,טריה.
בהפגנה השתתפו אנשי שי״ח,
תנועת העולם הזה — כוח ח1ש
ובני הקיבוצים בסביבה. נאמרו
בה דברים כדורבנות נגד השיטות
האכזריות, שבהן גירש אז אריאל
שרון את הבדואים שעיבדו שם
את האדמה. בתום ההפגנה יצאי
המשתתפים לסיור לאורך הגדר
החדשה . ,שהוקמה לאורך השטח
שפונה, כדי למנוע את שיבת
הבדואים (״מסע אל התיל״ ,העולם
הזה .)1805
בין האזהרות שהושמעו בהפגנה
על-ידי אורי אבנרי, יוסי אמיתי,
רן כהן, דני פתר ואחרים: ביגלל
החלטה זו עלולה לפרוץ מילחמה,
יוצא הון־עתק על התנחלות, ובסופו
של דבר לא יהיה מנוס
מהחזרת השטח כולו למצריים.
״אמרנו דנ ם :״ השבוע באו
למקום רבים ממשתתפי ההפגנה
אז, יחד עם צעירים שהיו אז
עדיין ילדים. שוב נאמו במקום

יוסי אמיתי, דני פתר ואורי אבנר

מעולם לא יכלו אנשים לומר
ביתר־הצדקה את שתי המילים:
״אמרנו לכם!״ כי בינתיים פרצה
מילחמת יום־הכיפורים, שבד, נספו
אלפי ישראלים ומצרים. נשיא־מצריים
הודיע לאחר מכן כי ההח לטה
להקים את העיר ימית תרמה
להחלטתו לפתוח במילחמה זו.
בפיתחת־רפיח (שהפכה לאחר
מכן ״חבל ימית״) אכן הושקע הון-
עתק, היורד רובו־ככולו לטמיון.
השטח מוחזר למצריים עד למילימטר
הריבועי האחרון.
רק דבר אחד לא היה צפוי:
שלמחיר הדם והדמים תתווסף ה־שערוריה
הגרוטסקית של הפיצויים.
דבר אחד לא השתנה בעשר
השנים: המפגינים באפריל?,197
כמו המפגינים בפברואר ,1982
היו קומץ קטן, מול העוצמה ה-
מאסיווית של ״הקונסנזוס הלאומי״
.גם המסר העיקרי שהיה בפיהם
— שאותו הדבר יקרה בלי
כל ספק בגולן, בגדה המערבית
וברצועת־עזה — זכה באותו יחס
של לעג וזילזול, כפי שהתקבל
המסר שלהם אז.
* יחד עם מאיר פעיל, שה ה
אז עדיין אלוף־מישנה בצה״ל, ה־ד״ר
בני טמקין, עורך־הדין מאיר
לם, איש קיבוץ כרם־שלום ונציג
של קבוצה דתית־רפורמית, שהתיישבה
בערבה.

וסירת התיירות היחה ביזיון אי חיא נולדה נ הנו ק ה שן
איל־המלונות ח ״ם שין ו ובו מרכז חוות, שעשה בה עסקים
מדוים * ואש־הממשלה נתן את שמו ולא הופיע * ארידוו וקוונו
טיופוו את יוזמת שוי ו * וגם הקווש־בווו־הוא התנכל לו
הקשו נגד שרו
פילו השמש היתזז נגד שר־התיירות
י אברהם שריר. רק נפתחה ועידת ראש־הממשלה
לקידום התיירות, ומזג־אוויר
גשום קידם את פני הבאים לארץ ברוכת-
השמש. אך לא היתד. זו התקלה היהידה.
יום אחרי הפתיחה הרישמית של הוועידה,
כינס שר־התחבורה, חיים קורפו, מסיבת-
עיתונאים, שבה הציג את תקנות טיסות-
השכר. עיקרן — איסור הטסת ישראלים

הקים את ״מועצת־התיירות״ ,והעמיד בראש
ההנהלה המצומצמת את שיף. במועצה
יושבים אנשי-מיקצוע מהענף ופולי-
טיקאי אחד — דויד אדמון, בעל מישרד־פירסום
וחבר המיפלגה הליברלית, מים-
לגתו של שריר.
בו־זמנית מינה שריר פוליטיקאי אחר,
רפי פרבר, מאנשיו במיפלגה, לתפקיד
מנכ״ל המישרד. את ידידו, העיתונאי צבי
רימון, מהטלפון האדום בגלי צה״ל, הוא
מינה כיועצו לענייני־תיקשורת.
שריר ושיף בדקו.ומצאו שסיכומי התיירות
אינם מעודדים, בפרט אחרי שבארבע
שנים היה המישרד מסונף למישרד המיסחר
והתעשייה, והוזנה על־ידי שר ליברלי
אחר, גידעון פת. מספר התיירים שעברו
בישראל ב 1981-היה מעט יותר ממיליון,
בעוד שבמדינה ים־תיכונית אחרת, כמו
יוון, ביקרו בשנה האחרונה כתישעה מיליון
תיירים. התפוסה היתד, כ־ס/ס 50 על כ*26
אלף חדרים, ולפי התחזית, המצב יחמיר,
למעשה, בשנים הקרובות, משום שכרגע
נמצאים בבנייה 9אלפים חדרים.

כדי שהוועידה תיערך בזמן, הוא הצליח
לגייס את הסכום.
מארגני הוועידה סיפרו שההיענות היתה
כל־כך גדולה, עד שהסבלים בשדה־ד,תעופה
בן־גוריון הודיעו שהם מוותרים על
דמי-שירות מהבאים לוועידה.
ראשי לישכות־ז־,תיירות הישראלים בעולם
הביאו לסוכנים הגדולים הזמנה אישית
לוועידה, חתומה על־ידי מנחם בגין, והו־צאות־הטיסה
והאירוח היו על־חשבון המ ארגנים,

״שייבדקו
על־ידי
פסיכיאטוד״
^ כנס היו שתי מטרות: האחת, עשיית*
עסקים, השנייה, לשמוע מה אומרים
אנשי-מיקצוע ברחבי העולם על עבודת
הישראלים. אנשי מישרד־התיירות טוענים
ששתי המטרות הושגו במלואן, אך
דווקא הסוכנים הישראלים מטילים ספק
בהצלחת המטרה הראשונה.
מזכיר איגוד־סוכני־התיירות בישראל,
אברהם ריים, היה פחות מרוצה מתוצאות
הוועידה .״הרווחנו רצון טוב של כל אלה
שהוזמנו ובאו, ונעשה מאמץ מרוכז להסביר
לעיתונאים את ישראל,״ אמר ריים.
הוא הסביר את הסיבה המרכזית לחוסר
ההצלחה :״הוועידה כונסה על רקע של
חולשה במכירה. הבאנו משווקים, סוכנים
וסיטונאים והיה צריך להפגיש אותם עם
אנשי־המכירות בארץ. בדיוני המליאה וב־דיוני
הוועדות דיברו על כל מה שאתה
רוצה. היו שם בעלי מעמד וכיבודים ולא
אנשי־מיקצוע, ולא דיברו על בעיות השיווק.
לדוגמה, בוועדת התוכן לא ישב
אף סוכן־תיירות.״

והעסקים
של שיו
סוכנים אלה יהיו, אולי ראשיתו של זרם
תיירות מארץ זו.
באשר לתיירות מיבשת־אמריקה ומד־רום־אפריקה
— שם המטרה העיקרית הם
היהודים והצליינים.
לדברי אנשי מישרד־התיירות, עקב האכילם
של המישרד הוא חוסר־הסברה ב־חו״ל,
והעובדה שאי-אפשר להתחרות ב־סיטונאים
הזולים יותר.
על רקע זה נשאלו שיף ושריר אם אכן
היתד, הצלחה כלשהי לוועידה. צבי רימון,
שלזכותו תולים את העובדה ששומעים
על מישרד התיירות יותר ויותר מבעבר,
הציג רשימת הצלחות, כמו הקמת ועדות
לעידוד התיירות לישראל, בכמה ארצות
אירופיות, על-ידי פוליטיקאים שם. הוא
בדק ומצא, שבימי־ד,וועידה נחתמו יותר
מ־ 300 חוזים, שיביאו כבר בזמן הקרוב
תיירים שעדיין לא ביקרו כאן מעולם,
ויגרמו להקמת עוד סניפים של מועדון
הינז־התימן בפלמחים ובים־המלח.
אך המצליחן הראשי של הוועידה הוא
האיש שאירגן אותה, ושהוא אינטרסנט
פרטי בענף. חיים שיף טוען שהפירסומים

שר־ התיירות שריר ואשתו
לעשות תיירות —
וזרים מחו״ל באותו נתיב שבו טסה אל־ על.
המלונאי חיים שיף ניסה לשכנע את מנכ״ל
מישרד־התחבורה, הד״ר עוזי לנדאו, שידחה
את ההודעה, אך ללא הועיל. כך
הפך עניין טיסות־השכר לישראל לנושא
הדיון המרכזי בוועידה.
ביום האחרון של הכינוס נאם ^ר־ד,אוצר,
יורם ארידור, לפני האורחים, אחרי
שסירב לאשר תקציב של 30 מיליון דולר
לצורכי-פירסום בחו״ל של מישרד התיירות.
אנשי שריר ראו בכך התנכלות של
שרי חרות לשר הליברלי.

״יותר גדול
מגדול;/
ף* אש־ הממשלה נתן את חסותו ה•
אישית לאירוע, אך הוא לא יכול
היה להגיע לטקס הפתיחה בירושלים, מ־
״סיבות פיסיות,״ הקשורות בפציעתו —
כך נמסר בשמו. אורחים חשובים, כמו
וולטר מונדייל, אחד מאורחי־הכבוד של
הוועידה, הודיע ארבעה ימים לפני תחילתה,
שמסיבות־בריאות הוא לא יוכל לבוא.
הוועידה, שבה השתתפו 650 אנשי־תיי־רות
ואנשי־תיקשורת מרחבי־העולם, בעיקר
מארצות־הברית, היתה שיאה של הפעילות
האינטנסיבית שאותה מנהלים מאז
הקמת הממשלה שר־התיירות, אברהם
שריר, וחיים שיף, חבר מרכז חירות.
כשמונה אברהם שריר לתפקידו, הוא

.במצב זה החליטו השניים לפעול בצורה
נמרצת. הם גייסו את ראש־הממשלה, ש פתח
את עונת תיירות-החורף באילת, באוקטובר
האחרון, ומייד אחר־כד השיגו
את הבטחתו לנאום קצרצר בוועידה מקו מית
של כל גורמי־התיירות הישראליים,
שהתקיימה ב־ 19 בנובמבר בתל-אביב.
בשלב זה הבין שיף שיש צורך באמצעים
יוצאי־דופן כדי לעצור את הירידה בתיירות,
ואולי אף להשיג עליה מיידית.
המימצאים שהוא הציג לפני אנש־המו־עצה
היו מפתיעים: ההכנסות נטו, במט־בע־חוץ,
מתיירות בשנה האחרונה היו 850
מיליון דולר — כמעט כפול מהכנסות
המדינה בחקלאות. זו סיבה טובה, אמר
שהממשלה תטפח את הענף, שהתשתית
שלו קיימת כבר ממילא.
באחת הפגישות של שיף עם שריר,
לפני כחודש וחצי הוא אמר לו :״אנו
צריכים לעשות משהו גדול. יותר גדול
מגדול. צריך לגייס גם את בגין לרעיון,
כדי שנוכל להביא לכאן את גדולי־העולם
בתיירות.״ שריר התלהב ושאל מתי התא ריך
המתוכנן, ושיף אמר :״בעוד שישה

שבועות !״
לשם אירגון הוועידה נדרשו מיליון
דולר. מישרד־התיירות הקציב לאירוע
50 אלף דולר בלבד, ומשימות גיוס־הכס-
פים נטל שיף על עצמו. הוא סיפר שנתקל
באטימות מוחלטת במישרדי־הממשלה, ולכן
פנה לסקטור הפרטי והציבורי בו־בזמן,
שגורמי־התיירות פתחו בעבודה מזורזת

מדונאי שיך כוועידה
— על גדול
לדברי רייס הטעות המרכזית היתד, למ כור
את ישראל כארץ נופש לאמריקאים,
שלהם יש מקומות נופש אטרקטיביים אחרים.
לדעתו, לא נוצלו אפשרויות תיירות
הצליינים והיהודים, היכולות לשמש מנוף
לתיירות המונית לארץ•
כאן למעשה טמונות כמה מבעיות-
היסוד של התיירות הישראלית. לאירופאים
מציעה ישראל תיירות־נופש, שצריכה
להתחרות בארצות ים־תיכוניות,
הזולות יותר לתייר ולסיטונאי. לאחרונה
עלה שמה של יפאן, ארץ־תיירות יוצאת
גדולה, כבסים־פעולה ללישכת תיירות יש ראלית.
קבוצת סוכנית יפאניים שבאה לוועידה
האחרונה, גילתה שביטוודהמילחמד,
שעשתה לפני שבאה לכאן הוא מיותר.

על כישלון הם מעשי-חבלה של אנשים
שראוי שיבדקו על־ידי פסיכיאטור. לדבריו
חתמו אנשי־הרשת שלו על עשרות חוזים,
שאותם הוא מגדיר מצויינים .״לא הפרענו
לאף־אחד אחר לעשות עסקים. אנשי עשו
את המכסימום. אם האחרים לא הצליחו,
סימן שהם לא ראויים לעשות עסקים
בקנה מידה נרחב.״
כשהתבקש שמואל פדרמן, מרשת מלו נות
דן, המתחרה של שיף, לחוות דעתו
על תוצאות הוועידה, הוא העדיף שלא
לדבר על כישלון, אך הדגיש שאי-אפשר
לזמן בוועידה אחת גם סוכנים, גם מאר גנים
וגם ספקים. כשהתבקש לסכם, אמר:
״גם אם תהיה הצלחה של ^ ,50 זה יותר
כן־ ציון ציטרין ו
טוב מכלום.״

קפה נמס עלית בגרגרים; ספלנדיד
כך שותים היום קפה נמס בעולם.

בעולם, ספלנדיד-פירושו נהדר.
כזה הוא קפה נמס עלית בגרגרים
הטעם שלו-ספלנדיד.
הניחוח שלו-ספלנדיד.
וכל גרגר נותן לך ׳ 100:קפה טהור.
מי שנתן לו את השם ספלנדיד
מבין בקפה.

טו ב לי עםקפהספלכ דיד

נובל בער חוששת בדליות ונוח יזס
שהניד נבח את ואשי מעונתיהניסחון,
והוציא כתב־עת שהתחנה כביטאון ממסד הביטחוני,

יוסף הנובדיס
והביע את תיקוותו שלליכוד יהיה עיתון
משלו.
הרוח החיה בין שלושת הצעירים —
כולם באמצע שנות ה* 30 לחייהם, הוא
יואל ישראלי, החותם ;עתים (באנגלית)
גם כג׳ו־אל ישראלי .״אני מוכר גם כ־ג׳ו,״
הוא אומר, כדי להסביר חתימה
מוזרה זו. יואל־ג׳ו מוכר היטב גם למיש־טרת־ישראל,
בשמותיו השונים.

הרשעות קודמות
__בשפע

? 1ן 1 1ך 1ל יואל־ג׳ו ישראלי עס דוג־קשורה
שאינה

1יי 1מנית
תצלפרשה.
הוא הבטיח לשלוח
לום שלו למערכת, אך לא עשה זאת.
ך ( יו״רהצ עי ר של סיעת־הליכוד חכך
י • את כפיו בהנאה. סוף־סוף עמד החלום
הישן להתגשם. שלושת האנשים
שלפניו הציגו תוכניודפעולה מוגדרת. הם
נשמעו כרציניים, והיה להם עבר עשיר

^ואד ישראלי נולד בישראל ב־.1946
בתעודות רישמיות הוא מגדיר את
עצמו כ״אמן, עיתונאי, פקיד.״ במהלך
שנות ה־ 70 הירבה ישראלי להסתבך עם
החוק.
כך, למשל, הורשע באוגוסט 1972 בעוון
סחיטה, מירמה ועושק, כאשר התחזה
לשוטר. גזר־הדין: קנם בסך 1500 לירות,
או שלושה חודשי מאסר תמורתו, ושישה
חודשי מאסר על־תנאי במשך שלוש שנים.
חלפו רק כמה חודשים, וישראלי הורשע
שוב, ושוב בגין עבירות מידמה.
הפעם נקנס ב־ 200 לירות או חודש אחד
של מאסר תמורתן. זה היה באפריל .1973
לא חלף זמן רב, וב 22-בינואר 1974
הורשע ישראלי שוב בגין עבירות נוספות,
וקיבל עונש נוסף. גם הפעם היה זה קנם
בסך 600 לירות או חודש של מאסר
תמורתו, ושלושה חודשי מאסר על־תנאי
במשך שנתיים. גם הפעם היתד. העבירה
מירמה.
ג׳ו־יואל ישראלי הורשע שוב בבית-
מישפט השלום בתל־אביב בפברואר ,1979
נדון לקנס בסך 2000 לירות או חודש
מאסר תמורתו. במשך שנים אלה היו
לו הרשעות נוספות. המכנה המשותף
לרובן: מירמה, זיוף, התחזות, סחיטה.
היכרותו הארוכה והצמודה של ישראלי
עם זרועות־החוק, והיכרותו את הווי בתי-
המישפט, האסירים והפושעים, העלתה ב

הוקם, לפני שש שנים, הירחון
חדשות המישטרה. במשך זמן קצר היה
הירחון ״אובייקטיבי״ ,כשהוא נמצא על
הגבול הדק שבין העוברים על החוק
לשומריו. אך עד מהרה הבינו בעלי־העי־תון
את האפשרויות הטמונות בו.
השותפים — שיף הוגדר כ״עורך אח ראי״
,ואילו ישראלי ויהלום היו העורכים
— פנו אל המישטרה בהצעה קוסמת:
הירחון שלהם יקבל על עצמו את חסות
המישטרה — ותמורתה תבטיח לו המיש־טרה
קהל-מנויים רחב, מקרב שוטריה.
ואכן, העיסקה יצאה אל הפועל. שני
קציני־מישטרה בכירים היו עוברים על
כל גיליון של חדשות המישטרה לפני סיר-
סומו ומצנזרים את החומר — ותמורת
זאת אולצו 7000 שוטרי ישראל לחתום
על הירחון, כאשר דמי־החתימה נוכו משכרם,
על-פי הוראת המטה הארצי של
המישטרה.
למעשה היתה זאת עיסקה של שוחד
ציבורי: המישטרה קנתה בכסף את שתיקתו
של העיתון — ובעליו מכרו את
עצמם ברצון. העיסקה של המישטרה עם
בעל ההרשעות היתד. מוזרה — בלשון
המעטה.
באותה תקופה הופצו מדבקות־פירסומת
רבות של חדשות המישטרה, ואזרחים
תמימים רבים, שסברו כי זהו עיתון מיש-
טרתי רישמי, נהגו להדביק מדבקות אלה
על מכוניותיהם מתוך תיקווה שהשוט רים׳
שיבחינו בהן, יימנעו מלרשום להם
דו״חות־תנועה. עורכי־העיתון ביקשו במת כוון
ליצור את הרושם שזהו ביטאון

יותר: מו״לות, ולכן מכר את הירחון.
הקונה היה העיתונאי יגאל לביב.
כאן נפרדו — לכאורה — דרכיהם
של השלושה. ישראלי ויהלום המשיכו
בדרכם המשותפת, ואילו שיף פנה לעיסקי
מו״לות.
צמד העורכים — ישראלי ויהלום —
המשיכו בעיסקי-עיתונות. הם החליטו
להישאר בתחום זרועות־הביטחון, ועברו
מן המישטרד. אל הצבא. הם הפכו לעורכי
ביטאון הג״א.

מיליארדים מתגלגלים

יכרותם של השניים עם מערכתי׳
• הביטחון ועם מפקדי־צה״ל הביאה
לתפנית מרתקת בקאריירה שלהם, ולביצועו
של אחד ממעשי התרמית המדהימים
ביותר בקורות מדינודישראל, הידוע היום
כפרשת פריסקופ.
עתה, כאשר התרמית נחשפת, קשה
לדעת של מי היה הרעיון המקורי. ישראלי
טוען שיהלום היה בעל הרעיון,
ואילו שותפו מטיל את האחריות עליו.
עכשיו הם מטילים את האחריות איש
על רעהו גם בעניינים נוספים.
הניסיון שצברו השניים לימד אותם
כי כדי להצליח באמת, הם זקוקים לשלושה
דברים: שמות מפורסמים, תדמית
מדעית ושטח־פעולה שיש בו כסף רב.
השמות שנמצאו היו אכן מפורסמים
ומכובדים: שמותיהם של אלופי צה״ל,

7716 1016003)10031 38)113008׳6 015)01001(00 3580080
־x1)101618058 800 / 3000 :300000808 :00/805 :011101315 (06000180)0 0 304 )4 7 0 (1( 0808)011 / 3000 01 (118 80(4001 :168ח )0/6 )9ח 3 1ז 6נ/11נ<3נ)גו >• 5 01:
100065 011101315: (00300)30) 000500311)18510 800008 306 11(8 0.3.4, 300)1( 40060103 306 50011( 410103.

x0108(^6 015)011(0)100 )00111( )1(6 35515)3008 01 ״81847,״ 11(6 150361 8x000) 105)1)0)8 300 )116 1/00(8)0/ 01 1000510(1 600ז 6נ)!ז30נ)ג< 60131 3ק• 8 3 :3
< 0000006006(, )1(00031( 11(6 00111)30׳/300 8000000(0 08183611005 3)1301(80 )0 )1(6 1503611 8010355165 )1(00031(00) )1(8
0/0010.
X01081(06 31(035, 35 (1/611 38 (0 )1(8 10(0018 8351, 800000, 10.3.4.,300)1( 410(06ח 8)10 חז)6ח6 1ו)ד״31601)100 0 /ו60 כן4 56 15036110 10 5010 77/66* ״£81800££? 81
300 800)1( 40060(03.
ח 0ו), )4. 10017 £אזס׳וו *661 146־6 8 )1ח 60, £351 42 אר(: 86/1 0 . 803 שס0.8 687-3383)212( 6

£ח 0 51/661 £6006 776-257-3 £3/15, £/3ח 0 1 0 13 06113006 4 100156 £6א £ £יז 0ח ט06
,ז 5 3001(51180 8 / 1 )16 18/861108)1)0)6 01 81/316910 ? 6363/011 1_)0 . )3 000-3001(1 !050 )0 )8( / 180381,׳ £ק 1500ח1014* 1 ד\> 14ח 41£ז@766 1123 ,0)01)4 81
1106(20(30 51 0 8. 14011 761 401(0 61140 / 78|8x: 35770-35771 00/71 11. 411. 80)6010. 1)0. / 761. 03-449691, 03-457496 /13814 965—245—005— 7 /
830, 8 (060/ ) 0088 0(00 )08 3800081ץ /!868 76/ 4 (01(0 /8 0 (0 )80 (01503811981 / 766 1800££ (8 3001(8 0 6 0 4 )10188 3ק80000060 8 / 706 £0 )1113)1109 £0)6/
)01306060: 306 13/861

רשי מתה נוכלי ות

בקטע קטן זה, בעמוד 3הפותח את החוברת,
יש כמה וכמה תרמיות. בקטע השני נאמר
ביחס למנויים מיוחדים: הפצה בלעדית (בעזרת סיבט, מכון־הייצוא הישראלי ומישרד־

בעיתונות ובהוצאה־לאור. בתוך פרק זמן
קצר־יחסית — כמה חודשים — אפשר
יהיה להוציא למכירה בחוצות את ביטאון-
הליכוד !
הח״כ רוני מילוא היה עלול להיות
מרוצה פחות, אילו הכיר היטב את שלושת
הצעירים שלפניו. אך הוא היה להוט
מדי. הוא זכר את דבריו של מנחם בגין
במערכת־הבחירות האחרונה, כאשר ראש-
הממשלה חזר ותקף את כלי־התיקשורת,

מוחו הפורה רעיון מבריק: מדוע לא
להוציא עיתון, שייוחד רובו ככולו לעניינים
מסוג זה — יחסי שוטרים וגנבים,
הווי־החיים של פרקליטים, סחטנים ופרוצות?
ישראלי
עניין ברעיון שלו שני אנשים
נוספים: יהודה שיף, מורה בלתי-מוסמך
במיקצועו, שהיה בעל־הממון, ומשה יה לום,
המגדיר את עצמו כעיתונאי ובגרפיקאי.

התעשייה־והמיסחר)
באמצעות הנספחויות הצבאיות והמסחריות שליד שגרירויות ישראל
ברחבי העולם.״ ״המכון״ מוגדר כמוסד שלא למטרות רווח, וישראלי חותם כג׳ו״אל יש ראלי•
מעשי ההתחזות, הנוכלות והרמאויות נמשכים לכל אורך החוברת המהודרת והיקרה.
מישטרה, שבו מגלה המישטרד, את סודותיה.
לפני
שנתיים תם פרק חדשות המיש טרה
בחייהם של השלושה. ישראלי טוען שהם
מכרו את העיתון משום שהמיספר הגדול
של המנויים העיק עליהם, והפך את העיתון
לבלתי־כדאי. הוצאות הדפום, האריזה
והמישלוח היו גבוהות, ומיספר המודעות
לא היה רב. שיף טוען שהסיבה היתה
אחרת: הוא רצה לעבור למיקצוע מכובד

ובראשם הרמטכ״ל לשעבר, מרדכי (״מוטה״)
גור, ושל חברי־כנסת. גם הכיסוי
המדעי־לכאורה נמצא ללא קושי רב :
ישראלי ויהלום המציאו מוסד בשם המכון
הישראלי למחקר אסטרטגי — שם המזכיר
מאוד את שמו של המכון ללימודים
אסטרטגיים שליד אוניברסיטת תל־אביב,
שבראשו עומד האלוף (מיל ),אהרון יריב.
״המכון״ של ישראלי ויהלום מסתתר
מאחרי תיבת-דואר וכתובת ברחוב וייצמן

את הוצאת ביטאון הליכוד, אחר•
הקים מנון אסטרטגי (11 אי] 1קיים
והוא גדוש געשי מירמה ושקרים

— 123 כתובתו הקודמת של ירחונם,
חדשות המישטרה. י למעשה — אין מכון
כזה, ולא נעשים בו שום מחקרים אסטר-
טגיים או אחרים. אותה הכתובת. אותם
האנשים, אותן השיטות,
שטח־הפעולה שמצאו השלושה היה אכן
כזה שיש בו כסף רב: התעשייה הצבאית
של ישראל. הלק עצום מהתל״ג הישראלי
מופנה לתחום זה, והייבוא הביטחוני,
וכמוהו הייצוא הביטחוני, מסתכמים ב מיליארדים
של לירות מדי שנה.
ישראלי ויהלום ביקשו להעביר לידיהם
חלק מן הכסף חרב, המתגלגל בתעשייה
הצבאית, ובסחר־הנשק, באמצעות מכשיר
שהם מכירים היטב: עיתון.
כך נולד פריסקופ.
ההתחלה היתר לפני יותר משנה. התחנה
הראשונה בדרכו של ישראלי היתה,
ככל הנראה, במישרדו של מוטה גור,
בבניין כור. הרמטכ״ל־לשעבר התלהב מן
הרעיון להוציא לאור ריבעון מהודר ויוק רתי
בענייני צבא וביטחון, שיודפס בשפה
האנגלית, ושיפנה ללקוחות פוטנציאליים
של תעשיית־הנשק הישראלי ולקציני ה צבאות
ברחבי העולם .״הרעיון היה טוב,
והוא טוב גם היום,״ אמר גור השבוע
לצוות העולם הזה :״לפרסם ביטאון שייצא
הן את המחשבה האסטרטגית היש ראלית
והן את מוצרי התעשייה הישראלית.״
ישראלי
השתמש בקשריו עם גור כדי
לפנות לשורה ארוכה של אלופים, פוליטיקאים
וקצינים בכירים במילואים, כדי
לצרפם אל ״המכון״ הדימיוני ואל מועצת
המערכת של פריסקופ, לא כולם הסכימו.
אהרון יריב סירב להצטרף אל המכון
החדש ואל מועצת־המערכת. אך הדבר
לא הועיל לו: שמו צורף לדף־הסבר ש*

יי י .׳

101*16

וזז

ס 6 £016190 * 113)1* 30)1 0616036 0י ) 0 561ו ח* 40
-31 ) 8 8 ו 8ח 0ס 1-ח 3רו ! 6ס 0ס

*£0 )106) 01116! 0*0606 ) 31 8 *311 01**16 18) 361 06160*6 £0 )0
*>)05100111 0 ! 108 10) 13/ 8 0 3

פורסם לקראת הוצאת הגליון הראשון ׳
של פריסקופ, כאילו היה אחד השותפים.

מעשה-תרמית
פיקחי
ך *; שי א מועצת־ המערכת של ה־
~ ריבעון הביטחוני מונה מרדכי גור.
סגנו הוא חבר־הכנסת יוסף רום, מהליכוד,
הפרופסור החיפאי המשופם הוא חבר
ועדת־החוץ־והביטחון של הכנסת, והחודש
התחרה בחברו־לסיעה, אליהו בן־אלישר,
על ראשות ועדה חשובה זו, והפסיד
על חודו של קול.
״העורך האחראי״ של פריסקופ הוא
האלוף־במילואים אברהם (״ברן״) אדן,
מי שהיה מפקד גייסות־השיריון. כסו מוטה
גור, היה גם הוא בעבר נספח צבאי
בשגרירות ישראל בוושינגטון.
הרביעי ברשימת חברי־המערכת הוא
מי שהיה מפקד חיל־הים הישראלי, הא-
לוף־במילואים יוחאי בן־נון, שכיהן אחר-
כך כמנהל החברה לחקר ינזים בחיפה.
ברשימת חברי־המערכת נמצא גם תת־אלוף
יצחק זייד, כיום יו״ר הוועדה העל יונה
של מל״ח באיזור המרכז.
בין חברי־המערכת נמצא גם מי שהיה
ראש אגף־אפסנאות בצה״ל, האלוף־במי־לואים
מתתיהו פלד. מוטה גור אומר
כי עמד על־כך שפלד יצורף למערכת,
למרות התנגדותם של האחרים, כדי להדגיש
את רב־גוניותו ופתיחותו של הרבעון.
פלד, הנמצא היום בפאריס, נפל בפח כמו
האחרים. הוא לא ידע במה דברים אמורים,
סמך על גור שפנה אליו וסבר
שיש כאן ^נסיון רציני למחקר אסטרטגי.
הוא שיגר מאמר לגליון הראשון, אך

\4,ו 0ח אק0 5 £ו*. .סזק

)4480160)0/1118*0

* 1131)* 30 *1 06160 *6 0001011116

£0) 6 *90

6ו)14601661 0 ! 1

(:ץ) 31ט*1חו *) 3זו!! 100356 309 10ס ק
; 14/10061 01 *116 18) 86 8 ) 6
£ ) 0 !. 01 * 6 ) 0 030 *108 10 106 16000100 - 5, 106 !8138! !081
1 01 )06 £011 008 ! 80 3 1ז/>)85 )081־ 0ס1//

16 8 0 0 *116)0 00011030 )1ס £011061 0 0 )00130 )1109 0 6 0 .
מ • 803ק ) 0 ! 00101080)1109 0 6 0 . 01 *11 010111^ 00 ווו!ס £
; 0616086 **136116 10 )# 88*1109*00

1* ; 0606181- ^ 30396) 01י 8א 10130*161 61 1*13611־ £010161 000

10**110)6.סויג׳106 00680091

6 18) 36 ! 06160 *6ו^ 0 ) 0101 0 *161011091*1)0 )6 4 ( 0 * 11
.,ק 10 1110) 311110 0 6נ 1*381003110130 0 06 * 13ס?

001110)811(1-

068. 001001,־£010161 00101030116) 01 6 061 ! 06160*6 £01
81 0001)030־0 06011ו*6 * 41018* 1•* 0) 0616086. )1ו!1

1ל 11 ,ששת חברי מועצת־המערכת של פריסקופ, כפי שהם מופיעים
0 *11
בעמוד 4בחוברת. מרדכי גור, יוסף רום, אב!הס אדן, יוחאי

בן־נון, מתתיהו פלד ויצחק זייד. לפלד לא הועילה העובדה שביקש למחוק את שמו

תתיז של התחזות

נעשו מאמצים רביס כדי שהחוברת תיראה
כביטאון רישמי, או רישמי־למחצה של
מערכת־הביטחון הישראלית. קו זה מתחיל כבר בשער החוברת המהודרת והיקרה.

המאמר נפסל על-ידי גור. פלד גם לא
שותף בשום דיון על תוכן העיתון. כאשר
ראה את החוברת הראשונה של פריסקופ,
שיצאה לפני שישה חודשים, חשכו עיניו.
הוא התקשר מייד אל מוטה גור ותבע
להוציא את שמו מרשימת חברי מועצת־המערכת
— אך כמו במיקרה של יריב,
גם כאן לא הועילה הפנייה. שמו של פלד
ותמונתו מופיעים ברשימת חברי־ד,מערכת,
גם בחוברת השנייה, שהוצאה־לאוד
החודש, זמן רב אחרי פנייתו אל גור.
החוברת המהודרת היא מעשה־תרמית
פיקחי ומחושב מאין כמוהו, עטוף יפה,
וגם יקר: מחירו בחנויות מגיע ל1500-
לירות. המטרה, כמובן, היא להרוויח כסף.
הרבה כסף, הן מן המודעות, הן מן
המכירה. יתכן שהצמד ישראלי־יהלום היד,
מצליח, אילמלא התפוצצה לפתע פרשת

ו!׳ מ ון

- 11.1.111

1ו מ 7ון*

^ו מיון,

שהתפרסם בחוברת מס׳ .2
מאמרים גנובים
ך* תברר כי הראיון שערך לפני שנה
׳ י הכתב הצבאי של הארץ, זאב שיח,
עם האלוף שומרון, שב והתפרסם בפריסקופ,
כאילו היה זה ראיון שניתן
זה עתה, במיוחד לעיתון זה. אך מעיון
מדוקדק במתרחש בין דפי־הכרומו המבהיקים
של הרבעון, מתברר כי השיטה
שננקטה לגבי הראיון עם שומרון, שבה
וחוזרת בחוברת.
על השער הציבעוני של פריסקופ
(המשך בעמוד )68

ה בו רסה

המבצעים,,
שר הבנקים -
ל ע סמים פרטיים!

מהטלת מיס*
אני רוצה להביא לפניכם •מידע כלכלי מעודכן. לאחרונה ראיתי את שד־האוצר, יורם
ארידור, כמה פעמים. הוא עישן מיקטרת וגם היה מרוגז או כועס.
הוא חשב שאחרי ההישג של 1981 הכל ילך יותר חלק. הוא טועה. דווקא אלה
שחשב שלא יעשו לו בעיות, עושים לו. עכשיו הוא לא מסתדר עם השרים בעניין תקציבי
המישרדים: הם רוצים יותר, הוא לא מוכן. בצדק. הולך ומתברר שגם העזרה־בהתנדבות
של השר לתיאום כלכלי, יעקב מרידור, לא תעזור לו, לארידור.
הוא ברוגז עם הממשלה. עובדה: הוא. לא מגיש את הצעודהתקציב לדיון בממשלה.
לראש־הממשלה איכפת. ולכן יידחה הדיון על התקציב שוב.

אחרי שיאשרו תקציבים לשלושה חודשים ולשישה חודשים, י תברר
שוב שאין מספיק כסף, שוב יהיה צורך להדפיס. כלשון הכלכלנים:
יגדל עודף הביקו ש הממשלתי. כשזה יגדל, לא יהיה מנוס מהטלת
מיסיס נוספים. וזה יקרה למרות ההב טחו ת שלא תהיינה גזירות כלכליות.

שרטט דיאגראמה
־ ודע את העתיד!
כמו בכל נושא או עיסוק, גט בשטח
הבורסה פותחו כמה שיטות שחסידיהם
טוענים, שעל־פי שיטתם ניתן לחזות בביטחון
את התנהגותה של מניה. אחת
השיטות שפותחה בארצות־הברית טוענת,
שבאמצעות ״צ׳ארט״ — שירטוט גראף
או טבלה — ניתן לחזות את העתיד.
חסידי השיטה מכונים ״צ׳ארטיסטים״ .כדי
להדגים במה מדובר, נציג לפניכם (ראו
גלופה) דיאגרמה.

הגראפים בדיאגרמה

מתארים

מתחילת אוקטובר 1981 ועד סוף
ינואר .1982 מהדיאגרמה ניתן
לראות שעל־פי מדדי מניות אלה,
כולן הניבו תשואה ריאלית חיובי
ת: חכרות־הכיטוח ס/״ ,60 התעשייה
/0״7צ, חכרות־הה שקעה ,280/0
וחברות־המקרקעין /0״.2!1

שר־אוצר ארידור
הנזיסים שבדרך

ספורט חדש:

אופני־מים
ספורט חדש פשט במימי־החופים של
אוסטרליה: שיט באופני־מים.
אופני־המים, בעלי שלושה צמיגים גדולי-

זה השבוע השני ברציפות שהבורסה
חוגגת. עליות־שערים מדי יום במרבית
המניות ובכל ענפי־המיסחר. כשיש עליות,
ההסברים מיותרים; מה יש כבר להסביר
בשמניה עולה, וגם השכנות שלה בגליוך
השערים היומי עושות כמעט אותו דבר?
בהזדמנות הגיגית זו אני רוצה להזכיר,
למי שזיכרונו קצר, שרק לפני שבועיים
היו הכל בטוחים שהנה המפולת בשער.
קראו לזה בעגה של הבורסה ״רמות
שערים גבוהות מדי״ .מתברר, למרות
תחזיות המבינים, שכמויות אדירות של
כספים ומשקיעים נבונים יותר, עשו את
הבורסה למה שהיא. הם לא נתנו לשערים
לרדת. להיפך, הם יצרו עודפי ביקושים
שהעלו את שערי־המניות כולן.
רק כדי לא לשכוח, השבוע החל דד
מיסחר הרציף בבורסה, בהרכב מלא. כל
סוחרי הבורסה התייצבו, מלבד נציגי
בנק לאומי והקרנות של בל״ל, שעדיין
לא הגיעו להסכם עם הנהלת־הבנק, אף
כי הוועד חתם בשמם על הסדר, שאותו
הם מסרבים לקבל מהטעם הפשוט: הם
לא קיבלו דבר, פרט לאמור בהסכמים
קודמים שלטענתם לא חלים על המיקרה
שלהם. איך אמרו לי? ״הוועד מכר אותנו.״

מ תברר בינתיים, שלא רק כגלל
הוועד. גם למאבק של יוקרה בין
מחזיק תיק־הכנקים כמועצת פועלי
תל־אביב, חיים סלע, וכין מזכיר
הטיב. ו ה בנ קי ם כ הס ת ד רו ת
הפקידים, אברהם לכקוכיץ, נודעת
השפעה מזיקה על המתרח ש.

ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק החשוב
ביותר: בדיקת התנודות מראה, כי שערי-
המניות עברו כמה תנודות בנות שבועיים-
שלושה, כשהמגמה היא עליה. כל שיא

לצורך אתנחתה, הרי לפניכם סיפור ״מן
החיים״ .דויד הלפרין, מנהל החברה ל-
ניירות-ערך של בנק לאומי, מי שנחשב
עד לאחרונה כוכב בבורסה של תל-אביב,
ומי שלזכותו נרשמים כמה מן ההישגים
של בל״ל בבורסה, פונה לעסקי־בורסה
פרטיים. הוא מסרב לומר לאן, אך מי.
שלקח, או עומד לקחת אותו תחת חסותו,
עושה עסק טוב. המשכורות המוצעות היום
לסוחרים בבורסה, בעיקר לאלה שהתמחו
בבנקים הגדולים, מרקיעות שחקים. בעתיד
הקרוב עשויים כמה מהטובים שבסוחרי
הבורסה להחליף את מקור פרנסתם.

לא להיחפז
אופני־ מים

מתוך פירסום פנימי של אחד הבנקים
כולם עולים

א ת התנודות הריאליות של שע־רי־המניות
״החופשיות״ ,בכורסה
הביטוח, מניות הישראלית :
המקרקעין, התעשייה וההשקעה

וכל שפל היה תמיד גבוה מזה שקדם לו.
מי שמאמין יסיק את. המסקנות המתאימות.
מי שלא, ישאל בעצת השכן ואולי
מוטב של היועץ לענייני ניירות־ערך. .

בפאריס ווו זוז!

חבר שלי חזר בשבוע שעבר ממסע בן
שבוע באירופה — בצרפת, בשווייץ ובגרמניה.
למה דווקא באירופה? כי לטענתו,
שם יותר זול — לנסוע וגם לבלות. יותר
זול מאשר בארץ. אולי.
העיקר: למחרת בואו לפאריס, נכנס
לכל־בו של סי־אני־אי, ליד הגלוי לאפייט,
וקנה שם מעיל־דובון בצבע כחול, שילם
140 פרנקים צרפתיים, שהם כ־ 400 שקל,
וחזר למלונו.

את הסיפור הבא אפשר היה להכתיר
״מנפלאות הייצוא הישראלי לצרפת״ ,או
אם תרצו ,״פלאי המחירים במשביר־לצרכן״.
1 0 -1

כל ילד יכול

בעניין הצמודים

מידות, מצויירים במנוע-עזר המפעיל את
ההנעה האחורית של האופניים. ההיגוי
נעשה בעזרת ההגה שמלפנים. האופניים
יכולים לנוע קדימה ואחורה בקלות. אין
צורך בידע או בכושר מיוחד להנעת
האופניים. היציבות במים, לדברי היצרנים,
טובה מאוד. אין כמעט אפשרות להתהפך.
אגב, הצמיגים, או ליתר דיוק — האופנים,
עשויים מפיברגלס. האופניים
ניתנים לפירוק מהיר לצורך החסנה או
העברה במכונית לחוף־הים. והעיקר —
ישנם שני דגמים: אופניים חד־מושביים
ודו־מושביים. שם היצרן וכתובתו שמורים
במערכת.

עד להודעה חדשה אתם רשאים לקנות
מניות ״כבדות״ כמו דיסקונט השקעות
למשל. גם פקר פלדה הולך טוב, ואומרים
לי שילך עוד יותר טוב. פלדה זה יותר
טוב מ״אייזן״(ברזל) .בכלל, מניות חברות-
הביטוח עושות רושם טוב. עוד יותר טוב
יהיו, ככל הנראה, המאזנים שלהן ל־; 1981
נו, מאזן טוב ורווחים נאים הם סגולה
טובה לשערים עולים.
מכיוון שהמדד יעלה החודש ב 8
מדד ינואר — לא צריו להיחפז בעניין
הצמודים. בכל מיקרה, מניות-הבנקים יתנו
יותר, ואולי אפילו הרבה יותר. כל התחזיות
האחרות בטלות עד להודעה חדשה.

כשפשט את הדובון, נתקלה עינו בתווית
שעליה היה כתוב: ו6ל 35 כותנה/0 ,ש65
פוליאסטר, היצרן בי־אם, תוצרת־ישראל.
חשב לעצמו: נעים לפגוש תוצרת־ישראל
בבתי הכל־בו של פאריס, במחיר זול יח סית
ובאיכות טובה.

סוף, המישלוח לחו״ל והמיסים שם,
גם הם תורמים למחיר. החליט
ועשה. גיגש ל״משכיר־לצרכך׳ כדי
זנגוף־סנטר וחיפש. כזה שלו לא
מצא. מה שכן מצא, היה גרוע וגם
טוב משלו. המחיר — בהזדמנות
של מחירי־סוף־העונה — של דובון
הדומה לשלו 985 ,שקל כלבד.

כשחזר ארצה, החליט ל ר או ת:
אולי המחיר ששילם בפאריס גבוה
מזה שיוכל להשיג בארץ ץ סוף-

נו, עכשיו אתם בוודאי מבינים למה
כדאי לנסוע לפאריס.

שהו

כ? ב/ק

.לפעי לגיזרה ובכלל.
להרגשה הטובה!

יוגורט ד 3סז של שטראוט
91 של בריאות

וימר יעקב סון ט מי ר

? גראנד כר שלר אל כמובן

כשרוכבים על
גראנד פרי-דגם
הספורט היוקרתי
של ראלי-אין צורן
בהסברים. העובדוו
ידועות.
גראנד פרי-
אופני הספורט
המעולות והנמכרוו
ביותר בארץ ובעול
גראנד פרי-
אופני הספורט
שהוכיחו עצמם
לאורך שנים ובתגא
הארץ.
גראגד פרי-
אופני הכתר מבית
ראלי. ומאחוריהם:
?0שנות נסיון ביצה
אופניים 12 .זכיות
בטור דה פרנס. שג
שלישית ברציפות
הקניה הטובה
ביותר.

\ ה קני ה הטובה ביו דנר

פרסום לב. צבי רדן

1982י \
*יי>גיי׳

י ראלי־ האופניים
הטובים ביותרבעוו
מבחר דגמים לבל
הגילים.
סוכן בלעדי לישראל :״ ט כ ני ק ה ״ י. כנקשטץחברהבע ־ מ הפצה ומכירה לכל הארץ:מ. ם צם ן-אולם• התצוגה לאופני ־ראלי״ .דרך פתחיתקוה .112-110 תל־אביב. טל 25178 03
להשיג גם בחנויות המורשות: תל־אביב: גורבר. דרך־שלסה .111 חיפה: ש .סאיאס .״מרכז האופניים״ .רח־ יפו .141 ירושלים: ציון לוי. יפו .50 באו־שבע: כל בו עומר. עומר ב״ש.
חדרה:פלדמן שלום, רח־ הנשיא .42 חולון: רונקו עזרא. רח׳ סוקולוב .47 כפר סבא :״מרכז האופניים״ .רח׳ וייצמן .132 נהריה: ספיד ש בי ל גנים(מאחורי בנק אגוד) .נתניה :״בסידן״ .דחי
הרצל .42 עפולה: שמואל מאיר. כיכר העצמאות .4קדית־גת: רן ספורט. מרכז מסחרי .41 ראשון לציון: רוזנבוים. רח־ רוטשילד :25 כרמית. זיבוטינסקי .45 רחובות :״הדרום״ פריצל יצחק.
הרצל .138 רמתיים: אופני לינוי. דרך השרון :24 אופני הוד השרון. דרך השרון .35 רמת השרון :״כל־נוע־ רח׳ סוקולוב :37 סופר ספורט. דחי סוקולוב .85 רעננה: שרון אלי. דחי השוק :3
קורשידי אליהו .״מרכז האופניים״ .אחוזה .87 פתח־תקוה: ציצמן שמואל. שטמפר .8אשדוד: סודרי אליהו. מרכז מסחרי א: אשקלון: סעדו! •הודה. צה״ל .5קיראון: מרוץ. מרכז מסחרי.

נציגי שד מי*

והלנהה 11 נצי גי ה ע- [1
למעשה ו ב ים מהם ...91 צגים
חברות מיס חויוו 1ואילי־ הו!
ף * כוני ת אמריקאית גדולה עצרה
1לפני הכניסה המקורה לבניין הכנ סת.
שני הגברים שיצאו ממנה לא היו
מוכרים לשומר־הסף, שניצב בכניסה שבקומה
התחתונה, אך הם הציגו אישור
כניסה והוא הניח להם להיכנס. הם עשו
את דרכם בחופזה לעבר מיזנון הח״כים.
בדרך, ליד אגף העיתונאים, זכו השניים
לברכות־שלום מהח״כים החיפאיים אמנון
לין ומאיר כהן, שניהם עורכי־דין שאינם
עוסקים בפרקטיקה פרטית משעה שהפכו
חברי־כנסת.
לין וכהן ידעו מי השניים. הם מוכרים
היטב בעיר הכרמל: אלה היו הקבלנים
זכריה דרוקר ויעקב פריצקר. לין וכהן
יכלו לנח^ז לאן מועדות פניהם של הקבל־

פרוייקט הבנייה הגדול בגדה המערבית.
היא אינה מעבירה את הסכומים שהתחייבה
להעביר תמורת הקמת מבני־הצי״
בור, וקווי הטלפון נמתחים באיטיות מרגיזה.
מילוא האזין בשקט, ואחר-כך קרא
לאחד מסדרני הכנסת, והפקיד פתק בידו.
בתוך כמה דקות הצטרפו לשולחן סגן*
לוי,
ראש־הממשלה ושר־השיכון דויד
ושר־התיקעערת מרדכי ציפורי. חלפו עוד
כמה דקות, עד שמחוץ לבניין הגיע בחיפזון
היועץ המישפטי של סיעת המערך,
יחיאל גוטמן.
״הלקוחות שלי כאן,״ פתח מילוא ואמר,
״טוענים שיש עיכובים.״

זה היה יכול להיות סיפור דימי
תי לחלוטין, אילו היו כללים

|^¥ן י 1 ׳ 1צ הידר הצעיר של סיעת הליכוד בכנסת, הפרקליט רוני מילוא, נראה
\ 1 # #1י כאן בחברת שר־השיכון דויד לוי. מילוא ייצג קבוצת קבלנים גדולה
בפרוייקט־בנייה ענק בגדה המערבית, וקירבתו לדויד לוי לא היקשתה על לקוחותיו.

אינטרסים אשר בו ירשמו חברי הכנסת את: מיי הס מייצגים.

זן ה היהו עימות בינו -ובין רוני -מילוא בוועדת־האתיקה
נים: לפגישה עם יו״ר סיעת הליכוד,
רוני מילוא, גם הוא עורו־דין.
ואכן, מילוא המתין לשניים במיזנון
הח״כים. הח״כ הצעיר והממושקף הכתיב
כמה מילים אחרונות למזכירת סיעת הליכוד,
באשר לנוהלי יציאה לחדל של
ח״כים מהקואליציה, ואחר-כך ניפנה אל
אורחיו החיפאיים. הוא הציע שיעברו
לחדר־האוכל האחורי, המיועד רק לח״כים
ולאורחיחם, ויאכלו שם ארוחת־צהריים.
פיגקס איגטרסים
די קכל גי ם התלוו אל מילוא. אחרי
י י שהזמינו ארוחת־צהריים, פתחו בהתקפה.
הממשלה, כך טענו, אינה עומדת
בהתחייבויות שחתמה עליהן באשר ל־

על רקע
הכנסת.

כאשר למה שמותר לחכרי*כ:ם ת
לעשות ומה שאסור. כמצב של
היום, יכולים אירועים כאלה להתרחש
כמישכן ה כנ ס ת מדי יום־
כיומו.
מאז התפרסמה בעיתון זה הכתבה
על פרקליטי המיסדרון( ,העולם הזה
)2317 התרחשו כמה דברים: ח״כ המערך
אליהו שפייזר הגיש הצעת חוק שתגביל
את עיסוקיהם של הח״כים, הפרקליטים
והיועצים הכלכליים, וכמה כתבות הופיעו
בעיתונות הכתובה ובקול־ישראל. יו״ר
הכנסת, מנחם סבידור, הודיע שבכספת
שלו יש תלונות נגד חברי־כנסת המנצלים
את מעמדם לצורך עיסוקיהם הפרטיים.
ועדת־האתיקה של הכנסת התכנסה
כדי לדון בעניין, והח״ב יגאל כהן־
אורגה שיש לו מישרד לייעוץ כלכלי,
הגיש גם הוא הצעת־חוק, שביסודה הד־

רישה לפתוח ״פינקס אינטרסים״ שבו
יפרט כל ח״כ את כל סוגי האינטרסים
הכלכליים והמיסחריים שהוא מייצג.
הצעות אלה לא מצאו־חן בעיני הפרק ליט
רוני מילוא, שהופיע לפני ועדת־האתיקה.
הוא אמר לכהן־אורגד כי הצעות
מסוג זה צריך להגיש מי שאין לו

למישרד אינו מרשה לו למסור את רשימת
הלקוחות, מפני שזה לא אתי.
לח״כ הצעיר של הליכוד מעולם לא
חסר דבר. מישפחת מיליקובסקי (שמו הקודם
של הח״כ) היא מבעלות חברת הגלידה
ויטמן. מילוא ( )32 למד מישפטים
באוניברסיטת תל־אביב, ויחד עם שני

לו ניגוד
לו קליינלו
יותר,
מסוג זה

ח״כים אחרים של חרות, מיכה רייסר ומיכאל
קליינר, התחיל את הקאריירה ה פוליטית
שלו בביצה העכורה של אגודת־הסטודנטים
באוניברסיטה, ואחר־כך היה
ידר התאחדות הסטודנטים הארצית. ה לשונות
הרעות טוענות כי הקאריידה הפוליטית
שלו קיבלה תאוצה מרשימה
בעיקבות נישואי אחיו מתי, לחסיד, בגין,
בתו של ראש־הממשלה. הוא גבר על יריבו
מצעירי חרות, מיכאל קליינר, ונבחר
לכנסת ב־.1977

ניגוד אינטרסים, ולא מי שיש
אינטרסים. מילוא גם אמר שיש
טים רבים, שהוא מקווה שיהיו
ושאין לו מה להסתיר. דברים
אמר מילוא גם להעודם הזה.
מילוא: יש לי לקוחות רבים, אבל
אני לא חושב שיש כאן משהו שלא בסדר.
העולם הזה: מה שלא בסדר הוא, שלא
יודעים מי הם.
מילוא ז למה 1זה לא סוד. כל מי שיבוא
אלי יכול לדעת. אני מוכן לפתוח
את רשימת הלקוחות שלי לידיעת הציבור*.
העולם
הזה: אולי אתה מוכן להשתמש
בעיתון כבשליודציבור ז תיתן לי את ה רשימה,
ואפרסם אותה.
מילוא ז זה בלתי אפשרי עכשיו. אני
ממהר לפגישה, תתקשר אלי בפעם אחרת.

כל הנסיונו ת להוציא ממילוא את
רשימת לקוחותיו עלו כתוהו. ה תנהגותו
כוועדת־האתיקה מורה על
כך שהוא אינו רוצה כ שינוי המצב
הקיים, שכו הכל, או כמעט הכל
מותר. לאיש גם לא כרור מה חיפש
מילוא כי שיכת ועדת־האתיקה,
שהוא אינו חכר כה, אלא אם כן
כיקש להגן על ענייניו.
מאוחר יותר טען רוני מילוא, ששותפו

מילוא היה חכר כמישרד לא
גדול של עורכי דין — והמישרד
קיכל תאוצה רכה כאשר נכחד
מילוא לכנסת.

העולם הזה
והעולם הבא

ט ת ההיכרות עם הקבלנים החים־
י * איים עשה מילוא בשלהי הכנסת ה תשיעית.
היה זה סגן שר־הביטחון דאז,
מרדכי ציפורי, אשר יזם את תוכנית ה בנייה
הגדולה, של 5000 דירות, בגדה המערבית.
לצורך ביצוע העיסקה התאגדו
כמה קבלנים גדולים — אברהם גולדשטיין,
זכריה דרוקר, יעקוב פריצקר,

נציגים ש ל מי?
(המשך מעמוד )13
מתיתיהו ליפשיץ ואחרים. שר־האוצר דאז,
יגאל הורביץ, נתן את בירכתו — בניו
רכשו באותה תקופה אדמות בגדה. גם
שר־השיכון דויד לוי הסכים, והעיסקה
התחילה להתגלגל.
אדם בשם יצחק סוביסקי מונה כמתווך
בין הקבלנים ומישרדי־הממשלה. סוביסקי
היה אחד מ״נערי ספיר״ עד שהסתבך
והורחק ממישרדי־הממשלה. הוא חיפש
פרקליטים שיעבדו על ההסכם בין הקבלנים
והממשלה, והגדיר כך את הדרישות
מהם (העולם הזה :) 2257

״רצינו עורכי־דין רציניים ודמויות
פוליטיות, כי כד הפרוייקט
עדין מהכהינה הפוליטית. רצינו
אחד מהעולם הזה — משילטון
הליכוד, ואחד מהעולם הכא —
ממפא״י.״
הקבלנים פנו אל יו״ר סיעת המערך
בכנסת, משה שחל, ואל יו״ר סיעת הליכוד
דהיום, רוני מילוא. שחל היסס, אך
לבסוף דחה את העיסקה. באותה תקופה,
סוף ,1980 הורו כל סיקרי דעת הקהל כי
המערך ירכיב את הממשלה הבאה, ושחל
לא רצה לקלקל את סיכויו להיות שר־המישפטים
בגלל מעורבות בעיסקה שנודף
ממנה ריח מסרים. השמועות אמרו כי
הקבלנים זכו בעיסקה תמורת תרומה לקרן
תל־חי של תנועת החירות. ציפורי הכחיש
בתוקף.
הקבלנים לא ויתרו על ״העולם הבא״
— מפא״י, וגייסו את היועץ המישפטי
של סיעת המערך, הפרקליט יחיאל גוטמן,
וגם את מישרדו של עורך־הדין חיים
צדוק, מי שהיה שר-מישפטים בשילטון
המערך, והוזכר גם הוא כמועמד לשד
אילו זכה המערך בשילטון.

ואכן, הפרקליטים מילוא, גוטמן
וצדוק השיגו למען הקבלנים תנאים
מפליגים — ויטילשלו לכיסיהם
כסף הב. מילוא וגוטמן קיבלו 800
אלף לירות תמורת ניסוח התזכירים
שקדמו לחתימ ת החוזה, ואחוז

מרכז סיעת המערך בוועדת הכספים של הכנסת
פתח מישרד לייעוץ כלכלי יחד עם חברו

לסיעה מיכה חריש. כאן הוא נראה בחברת עורו־הדין אריה חאן,
כאשר שוחח כתב מעולם תזה עם כהן־
אורגד, קודם לפירסום סידרת־כתבות זו,
אמר הח״כ כי דווקא העובדה שאין קריטריונים
מוגדרים מקשה עליו. מאוחר
יותר הוא אמר כי בעיקבות השיחה עם

מזכיר סיעת המפד״ל בכנסת. האן אינו ח״כ, אך הוא למד מחבריו
מהי פרקליטות של מסדרונות. אמוראי אומר כי העובדה שהוא
חבר בוועדת־הכספים אינה נותנת לו עדיפות על כלכלנים אחרים.

כנסת הוא עדי אמוראי. לפני כמה
חודשים הקיט אמוראי חברה לייעוץ כלכלי
יחד עם חברו לסיעה, מיכה חריש.
ביום שבו שוחח עם העולם הזה, ישב
אמוראי במיזנון הכנסת לשיחה עם אחד

עיר־פיתוח חדשה בגדה המערבית, אך
הוא סירב לקבל את העבודה .״אילו פנו
אלי כדי לבדוק עניין כזה בגליל העליון,
הייתי מקבל,״ הוא אומר.
אמוראי אומר כי העובדה שהוא חבר

רצינו אחד
נציג!וקבלנים אמו.. :רצינו עו דכי ־די ן וציניים ודמויות
מהעולם הזה -מ שי ל טון הליכוד, ואחד מהעול ם הבא ־ מ מפ א

וחצי ממחיר כל דירה שתימסר,
כמקוכל כמיקרים באלה -כאשר
המדוכר במיליונים. רכים של
לירות.
לקבל תנאים
}* שה לדעת באיזו מידה תרמה העוב־ז
| דה •שמילוא הוא חבר-כנסת, לטיב
התנאים שקיבלו הקבלנים מהממשלה. בין
השאר סוכם שהקבלנים ישלמו לממשלה
רק 50/0מערך הקרקע שהוקצתה להם,
ואת יתרת הסכום יקבלו כהלוואה עומדת.
סוכם גם שהממשלה תבנה את דרכי
הגישה, את קווי המים, הטלפון והחשמל,
תתחייב לרכוש כמות מסויימת של דירות
ותממן את הקמת מבני״הציבור. מכל מקום,
ברור שסוביסקי לא התאכזב מכך שנטל
גם פרקליט אחד ״מהעולם הזה״ — שיל־טון
הליכוד.

לאחרונה היו שמועות על כך
שמילוא מילא תפקיד גם כמכיר ת
חכרת״הכנייה של הסוכנות ,״רסקו״
,לקבוצת כעלי־הון שכיניהם
היה אחד מכני־מישפחתו של שר
העל לענייני כלכלה, יעקב מרידוד.
כאשר נשאל על׳ כך מילוא,
הוא לא הכחיש כפ ה מלא, אך
טען כי ״שום המחאה כעניין
,רסקו׳ לא הגיעה למישרד שלי.״

איך לגלגל
מיליארדים
ל גאל כהן־אורגד, יריבו של מילוא
בוועדת־האתיקה, הוא חברו לסיעה.
שניהם רשומים בסניף צפון של תנועת החרות
בתל-אביב. אך להבדיל ממילוא, הזי קה
החברות בכנסת לעסקיו של כהן־אורגד.
קודם כניסתו לכנסת הוא ניהל מישרד
לייעוץ כלכלי שבו עבדו 18 כלכלנים.
היום עובדים במישרדו שני כלכלנים בלבד.

העולם הזה הוא החליט להגיש את הצעת
החוק שלו, הקובעת כי יהיה פינקס אינטרסים,
שבו יירשמו ענייניהם של חברי
הכנסת. כהן־אורגד הוא חבר ועדת־הכס־פים
של הכנסת, ומרכז סיעת הליכוד בוועדה
זו, החשובה בוועדות הכנסת. הוא
טוען כי הוא מקפיד להצהיר בוועדה זו
על האינטרסים שהוא מעורב בהם, כאשר
יש דיון הנוגע בעניינם.
מרכז סיעת המערך בוועדת־הכספים ב-

מתושבי העיר ימית. נושא השיחה היה :
אפיקי ההשקעה האפשריים לכספי הפיצויים
שיקבלו מפוני פיתחת־רפיח.
אמוראי טוען כי להבדיל מן הפרקליטים,
הוא אינו מייצג בעלי־עסקים. הוא
,רק נותן ייעוץ לבעלי־הון ולחברות, כיצד
ולהשקיע את; כספם, והיכן. כדי שלא לי־
״צור ניגוד אינטרסים, הוא אינו מוכן לקבל
עבודה ממישרדי־הממשלה. הוא סיפר שפנו
אליו כדי׳״לבדוק את העלות של הקמת

אחרי גילויי ״העולם הזה״ התחיל דיון בוועדת״האתיקה סל הכנסת, בעניין
האינטרסים שמייצגים הח״כם. יו״ר הוועדה הוא הח״כ אלי קולס, מתמחה
במישרד עורכי־דין המייצגים את המיליארדר שאול אייזנברג. בוועדה חבר
גם משה שחל, המייצג חברות גדולות. יש חשש כי הוועדה תקבור את הנושא.

דו ר ש כי:

סל חכר-כנסת, עם בחירתו, ימלא הצהרת־הון מפורטת,
שתופקד במישרד יו״ר הכנס ת, ותהיה פתוחה לעיון
הציבור. חכר־הכנסת ימלא הצהרה כזאת כ תום כל שנה
לכהונתו, ושוב כ תום כהונתו, ובד ההצהרות הללו יהיו
פתוחות לעיון הציבור.
כד חכר־הכנסת, עם בחירתו, יצהיר על בד תפקיד שהוא
ממלא, ועד כד מישרה שהוא מחזיק כה, כין כחברה
שבבעלותו וכין כ חכרה א חר ת או מוסד אחר. אם ה ת מנ ה
חבר־ ה בנס ת כמהלך כהונתו למישרה כלשהי, יצהיר עד
כך מייד. כד ההצהרות חללו יהיו פתו חות לעיון הציבור.
חכרי־כנסת שהם פרקליטים או יועצים כלכליים ימסרו,
מייד עם כחירתם, רשימה מדאה שד לקוחותיהם אשר
לענייניהם יש נגיעה לרשויות השילטון. הפרקליטים
והיועצים הכלכליים שכין חברי־הכנסת יצהירו עד כד
לקוח מסוג זה שנוסף להם כמהלך כהונתם. הצהרות אלה
יהיו פתו חות לעיון הציבור.

עם תחילת בד דיון -כמליאת־הכנסת או כאחת מוועדותיה

ימסרו כד דזכרי-הכנסת, שהם כעלי-עניין, או המייצגים

כעלי־עניין כנושא הנדון כסדיאה או כוועדה, הצהרה

׳ 3856*:*-על כך, ויימנעו מה ש תתפו ת כדיון וכהצכעה.

בוועדת־הכספים של הכנסת אינה נותנת
לו שום עדיפות על־פני כלכלנים אחרים,
שכן המידע שמגיע לוועדה אינו חסוי.
לדבריו, מאז אוגוסט, כאשר הקים את
החברה שבבעלותו, לא מצא עצמו במצב
שבו יש לו ניגוד אינטרסים.

קשה לקבל כרצינות טענות של
פרקליטים וכלסלנים שהם חברי־כנס
ת, כאילו אין חברותם כ כנ ס ת
מקנה להם עדיפות כלשהי על־ פגי
עמיתיהם למיקצוע. עדיפותם מתב
טאת כדרכים רכות ו שונות, והב־רי־הכנסת
יודעים לנצל יפה א ת
מעמדם, גם כדרכים כלתי־ישירות:

• הפרקליטים והכלכלנים שבין חברי-
הכנסת נמצאים במשך יומיים וחצי בש בוע
במישכן הכנסת — אחד ממוקדי ה־שילטון
החשובים ביותר. הם רואים סבי בם
את השרים, את המנכ״לים של מיש-
רדי־הממשלה, ויכולים לפנות אליהם ללא
קושי ובאופן ישיר בכל עניין הנוגע
ללקוחותיהם, ללא צורך לחלוף על־פני
כל מחסומי הבירוקרטיה הניצבים לפני
פרקליטים וכלכלנים אחרים.
>• נציגי האינטרסים שבין חברי־הכנ־סת
יודעים כיצד להרשים את לקוחותיהם.
הם מזמינים אותם לפגישות עיסקיות ב־מישכן־הכנסת,
שם רואים הלקוחות כיצד
ניגש הח״כ אל השר, טופח על שיכמו
ומשוחח עימו בידידותיות, וכיצד הוא
״סוגר ענייך׳ בחמש דקות בשיחה עם
מנכ״ל.
• כאשר פונה פרקליט שהוא ח״כ אל
מישרד ממשלתי באופן רישמי, יש לפניה
זו מישקל־יתר. הח״ב־פרקליט עשוי להיות
חבר בוועדודהכנסת שממונה על אותו
מישרד. הוא יכול להצביע בוועדת־הכנסת
בעד או נגד דרישה כלשהי של אותו
מישרד, וכך הוא. יכול לעשות גם במליאת
הכנסת.
אלה הן רק חלק מן הדרכים שבהן
יכולים הח״כים לנצל את מעמדם כדי לצבור
הון לעצמם, ולגלגל מיליארדים רבים
לכיסי לקוחותיהם. על ח״כים נוספים ושיטות
נוספות — בהמשך ד,סידרה.

שדמה פרנקל !

בנו׳׳1בשבט חג נאלמת״
אגח,תאנה,שקד,ערמון,תפח1,נ11ד
יתנוא־הרבה פחיות.
מלבד הפירות שמהם
א תה נהנה כל השנה,
בקרנות הנאמנות של
״אילנות דיסקונט״,
מוענקת לך השנה הטבה
מיוחדת:
החל ב 7-בפברואר ועד
ה״ 14 בפברואר 1982 שעה
13.00 ימכרו תעודות
קרנות הנאמנות של
״אילנות דיסקונט״

במחיר היסודי — ללא

שיעור ההוספה. המבצע
יחול על הקרנות—אגוז,

אוריון, אורן, אלון, אשל,
אתרוג, ברוש, ברק,
דולב, דקל, ערמון, שקד,
תאנה, תפוז*.
כך חוגגים איתך
ב״אילנות דיסקונט״ א ת
חג האילנות. עם כל הלב
ועם הרבה פירות.

נצל את ההזדמנות,
שאל על המבצע בכל
סניפי הבנקים בישראל!

!ל״אילטח דיסקינט־טזחיוהיסודי-ללאשישוההוססה!

>זא׳ח >/€ך ממ/ד?<ד>
אילנות-חברה לניהול קרנות נאמנות של דיסקונט בע״ח

נות דיסקונט

מכתבים
גשםנד בו ת
הקורא מוטרד בשאלה :
מדוע מתענים החרדים
ומתפללים שיבוא הגשם 1

האם הם זקוקים לגשם לשם לימודי
תורה? או אולי הם זורקים
אבנים יותר טוב בגשם?
אני חושב שהם מתפללים לגשם
מסיבות מאוד אינטרסנטיות.
אם לא יירד גשם תיפגע, למשל,
החקלאות. התוצרת החקלאית לא
תימכר בארץ, ולא תיוצא לחו״ל,
והמשק הפגוע שלנו ייפגע עוד
יותר כתוצאה מניזקי הבצורת ה מאיימת,
ואז — ממי הם יקבלו
כסף? מי יממן את לימודיהם ואת
הציפיה הממושכת למשיח? יש
לי הרגשה שהם מצפים לגשם של
כסף, רצוי בדולרים ירקרקים.

מוטי מנדלוביץ,
קיבוץ ארמית

תחי ההמחשה
לימוד הגיאומטריה עשוי
להשתפר בתוצאה מהחידוש.
טכנולוגית עידן
החלל- לכפות רגליך.

דאו נא מה קורה כאשר ספר
מתמטיקה מודפס במיקרה על
תמונות לוהטות. מצאתי זאת ב בית
כנייר אריזה.
א ,.תל־אביב

פרס לא״ב
הגיע הזמן שגם אייבי נתן
יזכה להכרה ממלכתית.

קרנו ת

מתנדב נתן
ראוי לפרס
מדי שנה מעניקים מישרד־החי־נוף
ומישרד־העבודה־והרווחה פר סי
התנדבות למי שעוסקים בפעולות
התנדבות למען הפרט, הקהילה
והחברה.
רשימת האנשים שזכו בפרסים
אלה ארוכה ומגוונת, אך משום־
מה נפקד ממנה מקומו של אייבי
נתן, שבמשך שנים רבות אירגן
במסירות רבה וללא תמורה פעולות
התנדבות מבורכות.
הגיע הזמן ־לתת לאייבי פרס
התנדבות ממלכתי. הוא ראוי לכך.
אלי אלון, תל־אביב

]?כתב מהכלא
העציר שנתפס כאשר ניסה
לפרוץ כספת מספר:

להשיג ננל מזי המרקחת.
היבואו: גדלון בע״מ, ת״ד ,2115 חיפה . 51020
המפיץ: כימיפל בע״מ, רח׳ הירקון ,519ת״א .05504

בנייר אריזה
שוטר שירה בי והתרברב איך שהוא
ירה בי. לאחר מכן שאלתי
אותו אם הוא לא מתחרט, ואז הוא
ענה לי שחבל שאני לא מת. כדי
להחריף את טענותיו הוא אף הר־

רפידות חום ״שול״ מבודדות מפני קור
ורטיבות, ושומרות על רגליים חמימות.
רפידות חום ״שול״ מתאימות לכל סוגי
הנעליים ומורכבות מחומרי בידוד חדישים
המבוססים על טכנולוגית עידן החלל.
כשאתה יוצא למזג אויר קר ולח,
הגן על רגלייך ברפידות חום ״שול׳י.
רפידות חום ״שול׳י יעניקו לך הרגשה
נינוחה וחמימה בכל הגוף בקור, בבוץ ובגשם.

תן לרגלייך את הנוחות המגיעה להן -
תן להן ״שול״.

גיאומטריה של תמונה לוהטת

אני עציר בשם דרור יוחננוף,
מבקש מכם לעזור לי בהארת הצדק.
נתפסתי

10 בינואר 1982
ביחד עם חברי במרכז החיפאי
ליהלומים, כשניסינו לפרוץ את
הכספת. באותו מעמד הפתיע אותנו
אדם (שיותר מאוחר התברר

שהוא שוטר) לבוש אזרחית, וירה
בי מטווח של מטר וחצי כמה כדורים
— בהפתעה גמורה וללא כל
אזהרה מוקדמת. נפגעתי משני
כדורים, אחרי שכבר שכבתי על
הריצפה, נגררתי באכזריות ונזרקתי
החוצה דרך החלון, ושם,
כשאני שוכב פצוע ושותת-דם,
בעטו בי כל מיני שוטרים ללא
רחמים, והשוטר שירה בי היה כל
הזמן בהיסטריה והשתולל כמטורף.
ברצוני
לציין ולהדגיש שבזמן
שנוריתי הייתי ללא כל נשק, וכן
לא ניסיתי לברוח או לתקוף.
פשוט עמדתי שם וחטפתי כדורים
בלי שום יכולת להגיב. אחר־כך
התברר לי שהשוטרים טוענים
שהוזהרתי, ואחרי שניסיתי לתקוף
את השוטר בברנר (מרתכת) וניסיתי
לברוח, ירה השוטר באוויר,
ורק אחר־כר הוא ירה בי.
ובכן — כל זה שקר וכזב אחד
גדול. אני מבקש לאפשר לי ללכת
יחד עם השוטר שירה בי לפוליג־רף
או להיפנוזה, ואף אחד לא
רוצה להיענות לבקשתי.
בנוסף לזה, יום לפני שהשתח ררתי
מבית־ד,חולים, בא לשם ה
הניב
העברי להחזיק בקרנות
המזבח יסודו בסיפור המקראי
על אדונייהו בן דויד
(וחגית) שניסה להתמרד באביו
הזקן לפני מותו והכריז:
אני אמלוך. העניינים נתגלגלו
כך ששלמה הומלך ״ואדוניי-
הו ירא מפני שלמה ויקם וילך
ויחזק בקרנות המזבח״ (מלכים
א /א׳ )50 ועל ידי כך
ניצל ממוות. השימוש בניב הזה
(העולם הזוז )2137 הולם. למזבח
היו ארבע קרנות (שצורתן אינה
בדיוק כקרני בהמה. ראה צילום
מזבח ממגידו בספר פני
עולם המקרא כרך ב ,,עמ׳
.)199 הקאריקאטוריסט שלכם
המחיש את הביטוי הזה ועשר,
מהקרנות קרניים, וזה לצונו.
זה מזכיר לי את פסלו הנודע
של מיכלאנג׳לו, מעזה. שם
הצמיח האמן הגדול קרניים למשה
על סמך הבנה תמימה של
הפסוק :״ומשה לא ידע כי
קרן עור פניו בדברו אתו״
(עם האלוהים. שמות ל״ד ,)29
כשירד מהר סיני ושני לוחות
העדות בידו.

(ד״רך ראובן סיוון,
ירושלים
אה לי שהוא החליף את האקדח ש היה
לו, בקוטר ,0.22 לאקדח בקוטר
,0.9כדי שבזה יוכל להרוג
ולא לפצוע.
כאנשים אובייקטיביים ואמינים
אני מבקש מכם לעזור לי להוכיח
את גירסתי, שהיא האמת.
דרור יוחננוף, כלא ג׳למי
העולם הזה 2319

מכונית קונצרן ״רנו״ גאה להציג אתה מכוני ת
המ שוכללת שנבחרה בתואר ״ מ כוני ת

השנה 1982״:
פרי מ חקר ותכנון, המתקדם ביותר
בעולם ה ט כנו לו גי -מו טו רי.

חסכון מירבי
18ק״ מ לליטר במהירות 90 קמ״ ש.
החלפת שמן מנוע כל 7500ק״ מ. החלפת
שמן תיבת ההילוכי ם כל 60 אלף ק״ מ.
החלפת מצ תי ם כל 30 אלף ק״מ. תכנון
מיוחד לטיפול נוח, מהיר וקל.

״ישיבה״ אידי א לי ת על הכביש. מערכת
של ארבעה מתלי ם נפרדים. בולמי
זעזועים ומתלי ם קד מיי ם לפי ״ שיטת
מק׳פרסון״ ,נסיעה שקטה ס^וט 5 0
0ו\וו 8 0 0 8ק תכנון אירודינאמי לנסיעה
חלקה ולביצועים מפליאים.
בטיחות תכנון קפדני על פי מחשב להגנה מירבית
ולאתראה מפני תקלות.

הגנה בפני חלודה
תהליכי ציפוי מיו חדי ם להגנה בפני
חלודה.

א מ רי ק ה גילת האת ״רנו 9׳
קו ייצור ב ארה״ב ל־ 300 אלף
מכוניות ב שנת ! 1982

־שאש

ב ני 011171קרסו *
תל-אביב ירח׳ ריבל 22 טל 333241 .
חיפה — צומת ״וולקן״ טל 721751 .
נקודות מכירה: ירושלים טל,226491 .
חיפה טל ,510296 .באר־שבע טל, 36777 .
נתניה טל.053-238521 .

כרסום

המכונית המתקדמת וחמשוכללת
ביותר תוכננה בידי אנשים
ומיוצרת בידי רובוטים.

מכוזבים קרי א ה לנ שי א
על הרומן בין רגן, דרום-
אפריקה והקומוניסטים.

מאוזן :
.Iהשיב בשחצנות (3׳ .)3
.4לפרברטית יש כיסוי (.)5
.7בר־מינן יוה את אבן־הפי-
נח במוסד שבו הוא משפר את
הליכותיו (.)5
.8חבטו באגרופים בשולחנו של
מנהל מוסד (.)4
.10 במשלוח יש חיה קטנה
במתנה (מ 5
.IIפעם היה נוח להיות אדם
הגון (.)4 ,2
.12 עוף! לא חשוב אם אתה
שלילי או חיובי (.)3
.13 מוותר על קשיחותו במטה

•14״השעון לא צילצל,״ אמד
וחמק איכשהו מהמיטה (מ)

.15 אם החסן אינו ברור די-
צרכו, נחפש לנו מקלט (.)4
.17 שבה לחפש את האיבר בחלק
העליון של החזה (.)3
.18 בהסתמך על קביעתו הוא
ממש אפס מוחלט (.)5
.20 המתנחל חתם בשמו הפרטי
על ההקלה בעונש (.)3
.21 העלה בדעתו שני ג׳נטל־מנים
ממזרח אירופה (.)4
.24 מין נהדר שונה מן ההדרים

.26 סופם שנפטרו ממתושלח

.27 זה בית יפה (.)3
.28 נחפש שק לאורגיה (.)3 ,3

זהו סוד פתוח וידוע עתה לכל
כי רגן החליט שממשלו יילחם
עד חורמה בקומוניזם, בלוב וכמנהיגה,
מועמד קדאפי. למה?
מדוע נטפל רגן דווקא למועמר
קדאפי, שבמשך שנות שלטונו הגן
על האינטרסים של האפריקאים ו
מנהיג
קדנ אפי
אינטרסים של האפריקאים

.29 צדק מי שטען שלמדורה
עצמה לא חם (.)3 ,2

פתרון תשבצופן 2317

.30 זה מה שמרגיז אותי אצל
כל בחורה (.)4
.31 מי שמשליך אבנים כאלה
צריך להיות משוגע על כל
הראש (.)5
.32 זו שאלה מדהימה: ממה

.33 בעוד הוא נפטר מרקטה,
היא מתכוננת לשיזוף (.)6

מאונך :
•1במערכת אינפורמטיבית לא
קשה לסטות מהדרך הישרה (.)6
.2אפשר להפקיר גם בצורה
אחרת ובקיצור (.)6
.3מצבה של הבהמה קשה
מנשוא (.)4
.4יעצו לאזרח לשאוף להגיע
למשרד מס־ההכנסה (.)5
5אך סיני כזה מעדיף
להתמחות בדקירות (.)6
.6הבום ! וטרח ! מתערבבים
בצעקותיהם של ילדי־המוסד
הזה (.)4 ,4
.8נעלם בנוזל במסוה אחר

.9הוא מזכיר משהו מיותם (.)3
.12 יחכה בסבלנות עד שהפגר
יתכסה ב״מיץ ענבים 5
.14 מקומה ברכבת שווה כסף

.16 זה שקוף שיש לו נטיות
ברורות לאקסהיביציוניזם,4( .

.17 הירושה הפכה להיות ענינם
של מוסיקאים (.)5
.19 כשהם מלאים בכסף, הם
נקראים אחרת (.)6
.21 האם הוא הבריח חשיש בתוך
הבגדים? כך, על-כל-פנים
היה כתוב בעתונים (.)6
.22 אני חש בהקלה ,״ 30 מאוזן״
השתנה (.)4
.23 בקיצור: הם לא יקלו עלינו
ברכבם הפרימיטיבי (.)6
•25 מזל שלא נס ליחה, זוכרים?

26 ושם העלו אותו מן המים

.28 גיבור הפרשה היה אחד
מהאחים, כך הוסכם (.)4

נשיא רגן
הפסק להיטפל
של אחיו ושכניו הערבים מפגי ה כוח
האימפריאליסטי?
דרום־אפריקה, המדינה הגזענית
בעולם, הרי צופנת בחובה
עתה סכנות גדולות יותר לעולם
מאשר לוב.
אף־על־פי-כן, מתקרבת ארצות-
הברית יותר ויותר אליה.
הבא נצא בקריאה לרגן:
הפסק להיטפל להנהגה הסובייטית
ולהנהגה הלובית, ועזור ל שחורים
בנאמיביה, באנגולה וב־דרום־אפריקה
עצמה, במלחמתם
באימפריאליסטים הדרום־אפריקאים
הלבנים.
אילן פלדמן, אשקלון

ו א לנ כרג יונומז

קבעת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

פרשם א׳ד אל
אבן גבירול 110 תל־אביב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפיו 227118 ,227117

11300

מ ״וטדא לי

*111190

! 0 0 *0 0 0 1 ! 0 * 1111מדיקור

ך םן יק

ם3׳8ן)-פדיק
1 1 1ים־ק

!1ב5ם י3ווי1
שם ד (אפילציהז הוצאתשמדברו סלון ותנו! •ת׳
תסרמן זת, ת ס פו רו ת, החל קו ת, סל סול,
צבי ^ פסי ^ טיטלפנים. איפור,
הוצאת שימר ב עו עוו ה

* יייז ע מ 1ו *

•זוחידינז עסבו״ס • סדנת מעולה• __

תל-אניב יודפת 4ליד דיז 1ג 1ף 229388 226066 190
דסת-גן הרצל 86 מול בניו אואזיס ״סלון אזה יי

ועדת השמות וההנעתה
מגיבה על דבריו של אורי
אישי״,
(״יומן
אבנרי
״העולם הזה״ .)2309

ועדת השמות וההנצחה, עוד בישיבתה
ביום 27 בנובמבר ,1980
החליטה לקרוא לגן על־שם ראול
ולנברג.
גם אותרה חורשה, ברחוב קהילת
בודפסט, שתישא את שמו. כידוע׳
ולנברג פעל רבות להצלת
יהודי הונגריה ובודפסט בפרט,
ויש בכך סמליות רבה.
אולם, יש להכשיר ולנטוע את
החורשה, כדי לשוות לה צורוז
הולמת, וכן להשיג את הממון ה דרוש.
בזאת מטפלים עתה.
ראוי לציין כי בעירנו קיים
רחוב בשם חסידי אומות העולם,
(המשך בעמוד )20

מרים
בנימיני

מזר החודש:

ד לי

אליה, מתמרדים נגדה ומתענים בתוכה.
ממש חיים בסיר לחץ.
הקונפליקטים הקשים יוצרים אצלם
תוקפנות כלפי עצמם ואותה הם מקרינים
גם לסביבתם הקרובה. הם אידיא ליסטים,
צמאי חברה, מכבידים על כולם
ולא מודעים לכן. הם חרוצים, שאפתנים
ומתאימים לעבודות שבהן הדגש הוא על
אירגון וניהול. שואפים לשלמות במיס-
גרת שבה הם עובדים, אינם חוששים
להיכנס למילחמות עקרוניות ומתעקשים
על צידקתם ועל רעיונותיהם. על־פי־רוב
הצדק עימם, מכיוון שניחנו בחוש צדק
מפותח ורצון להעניק הזדמנות שווה
לכולם. הם אוהבים להימצא בתנועה, נמשכים
לספורט ודברים לא שיגרתיים,
מצפים להפתעות ומחפשים הרפתקות,
אן לא לפני שידעו שיש להם בסיס
לשוב אליו.
לקבוצה השנייה שייכים אלה שנולדו
בין ה״ 31 בינואר וה־ 9בפברואר. אלה

לדר״ם רא סוב
במיסגות, ועוד
הם אינם אוהבים
ותו תו דחם
קביעות, צו ו ״ ס
בלעדיה

מאוד, ב ע לי יצר
כי בו ש, או לא
]ותנים ל אחדי ם
להתקרב אליהם

בני מזל דלי מוכרים כאוהבי חברה,
מקוריים, בעלי כושר המצאה, ידידותיים
ורב״גוניים. הם אידיאליסטים,
טובת הציבור חשובה להם, ומוכנים לעשות
רבות למענו• אך לא כל הדליים
דומים. כבשאר המזלות, כך גם מזל זה
מחולק לשלוש קבוצות, שבכל אחת מהן
שולטות תכונות המאפיינות אותה.
הקבוצה הראשונה מתחילה ב 21-בינואר
ונמשכת עד ה־ 30 בו• לקבוצה זו
שייכים אלה שתכונות המזל מאוד מאפיינות
אותם. גם שבתאי, שהוא שליט
מישני שלהם, משפיע כאן בצורה חזקה
ביותר.
אחת הסיבות היא קירבתם למזל השכן׳
אן קיימות גם סיבות נוספות. עליהם
ניתן לומר שיותר מכל נחוצה להם
(מיסגרת, אן חזק מזה הצורן לפרוץ
אותה. לא טוב להם במיסגרת ורע להם
בלעדיה. הם פורצים ממנה, חוזרים

טיפוסים מאוד מעניינים, מפתיעים, בעלי
חוש הומור ומתמצאים בכל נושא.
חשוב להם שלכל שאלה תהיה להם
תשובה מפתיעה ומעט מביכה את הזולת.
הם נמשכים למכניקה עדינה ולכל
פלאי הטכניקה. הם בעלי כישרון טכני
מפותח וכושר המצאה• נמשכים במיוחד

* הקצב הנמרץ שבו אתם חיים כעת משפיע
על חייכם עכשיו, והשפעותיו יורגשו
גם בעתיד. תפקיד נוסף
שעשוי להיות מוצע
לכם בימים אלה
כולל אחריות רבה
ויכול להביא לקידום
משמעותי, ולמעמד יותר
מכובד. אתם צועדים
באיטיות לקראת
21במרס -
יציבות וקביעות, ואולי
20באפריל
גם ליותר שקט נפשי.
בכל זאת יש לתכנן
פרוייקטים חדשים בזהירות, כי התקופה
מאוד רגישה. אל תדחו סידורים חשובים.

עדיין חשים הרגשה מכבידה, אך כבר
מסתמן מוצא מהצרות שנפלו עליכם בזמן
האחרון. אנשים מבוגרים
ואחראיים מוכנים
לבוא לעזרתכם. התמורה
שהם מבקשים אינה
מוגזמת ותוכלו לקבל
את הצעותיהם ללא
חשש. הילדים במישפחה
יעסיקו אתכם רבות
השבוע. יתכן שתיאל־
21 ביוני -
20 ביו לי
__ צו לטפל בהם יותר
מהרגיל. יחד עם זאת,
זוהי ההזדמנות ליהנות מהם ומהשגיהס.
כדאי לפתוח השבוע תוכניות חיסכון.

פגישות מקריות הופכות משמעותיות בתקופה
זו. המתח שבו הייתם שרויים לאחרונה
עומד לחלוף. זה
תזמן לשוחח עם אנשים
שהקשרים עימם אינם
ברורים דיים. י׳ש להחליט
מהי הדרך הטובה
עבורכם, ולבטוח בהצהרות
של ידיד קרוב
המעוניין בטובתכם. בענייני
עבודה קיימת
אפשרות טובה להשפיע
על הממונים עליכם לקבוע
דעה חיובית עליכם. הצעות חדשות
יש לשקול בזהירות, ולא למהר לקבלן.

עניינים בלתי צפויים גורמים למתח רב
בחייכם. בשום תחום שבו אתם עוסקים
אינכם מסוגלים למצוא
רגיעה ושקט נפשי.
ענייני־בריאות גורמים
לדאגה רבה. רצוי להי רגע
ולהמתין לזמן
שקט יותר, ולוותר על
הדאגנות המוגזמת —
הדברים אינם נוראים
ו ת *.ן:וו(ג ם כפי שהם נראים ברגע
זה. צפויה נסיעה נעי-
מה, אולי אף לחוץ-
ילארץ. תכננו אותה בשלווה ובביטחון
והבהירו מהי תוכניתכם לעתיד הקרוב.

דפוסי מחשבה חדשים יעזרו לקדם ענייני
קאריירה ואפילו עיסוקים קלים יותר
בשעות הפנאי. בני ה
שים
חדשים ומעניינים
שבהם אתם עשויי
לפגוש, ייראו לכם כ-
חו ד
בעלי מוזרויות לא רגי-
לות• יש לבדוק בזהי-
רות אם הם אכן מת־
2£ט 23
אימים לכם. זהירות,
הם עתידים להשפיע
רבות על דרככם בעתיד הקרוב. כספים
שיגיעו יקלו על תוכניות לשיפוץ הבית.

מצב־רוח אופטימי יתחיל חשבוע. חוש־ההומור
יחזור שוב לאפיין אחכם, תחושו
יותר עירנות והתרגשות.
מתבשלת לה
תוכנית לטיול חדש
ומושך, וכבר כדאי לתבעו
לפרטיו. במקום
העבודה קיימת אפשרות
טובה לקדם את ענייני1נ
או מי 0
כם המיקצועיים ולשפר
21במאי
את המצב הכספי. שי20
ביו ב>
חה, גלוייה עם הממונים
תביא תועלת רבה בתקופה
זו.אי־הבנה ביניכם ובין בני־הזוג
תתוקן מאוחר יותר.
או הידידים,

לתחומי התקשורת המודרנית: צילום,
טלוויזיה וקולנוע.
אינם אוהבים את הקביעות. הם יצריים
מאוד, מתעניינים בבני המין השני,
ובעלי יצר כיבוש. מוכנים להתקשר עם
סוגים שונים של בני אדם — כולם
מעניינים אותם ועם כולם הם מוכנים
ליצור קשר בתנאי שלא יתקרבו אליהם
באמת.
לקבוצה השלישית משתייכים אלה שנולדו
בין ה־ 10 בפברואר וה־ 19 בו. אותם
מאפיינים חוש לצדק, אהבה ליופי ומשיכה
לאמנות. הם זקוקים להרמוניה ביח-
סי-אנוש• חיי המישפחה מאוד חשובים
להם. הם יעשו הכל כדי לשמור על
שלמות המיסגרת המישפחתית.
הם בעלי עקרונות, מתעקשים על ה יורגשו
וצורן
במנוחה
עייפות רבה
בתחילת השבוע. יתכן שתיאלצו לטפל
באדם חולה במישפחה
ולהתרחק מעט מפעי-
לותכם הרגילה. תוכיי)
ניות
חדשות שאתם ני מתכננים רצוי לשמור ז בסוד ולא לדבר עליהן
לפני ידידים — זה
עלול להזיק או לגרום
ו! אחייס
וז^>-ו^תו >.לביטולן. במקום העבודה
קבלו על עצמכם
רק מה שאתם מסוגלים
להספיק. באמצע השבוע עשוי להגיע
הקלה.
סכום כסף שיגרום להרגשת

קשרים חדשים מתפתחים לאיטם, ויש
להיזהר במיוחד מתגובות קיצוניות שעלולות
להתפרש באופן
שונה מכפי שאתם מת־ ^
כוונים. למרות שתשאי׳ .*18*87
פות המיקצועיות איס
נראות בטווח הגשמה,
כדאי להתאזר בסבלנות * *י ף**
ולבטוח בתיכמנם ה־ 61111 !1111
נכון. הדברים עתידים
לצאת לפועל בצורה
מוצלחת מאוד בתקופה 3 * 2 3 1 3 -
מאוחרת יותר. בקשרים
עם בני־הזוג מורגש מתח רב, רצוי
לא לנפץ את הקשרים, להתאפק ולסלוח.
אתם ליף
תלם שאין

חשים צורן לצאת לטיול, ולהח ולשנות
את הסביבה שבה אתם
שוהים כעת• כדאי לדחות
זאת לתקופה
מאוחרת יותר, שכן
תקלות שונות ומשונות
עלולות לגרום צרות
לא נעימות. קשר מלהיב
עם מכר חדש ש-
עימו״התיידדתם לאח רונה
עלול לגרום לבעיות
עם בני־הזוג ה קבועים.
הזהירות תשבתקופה
זו, מכיוון שאופטימיות
לה על מה להסתמן מטעה אתכם.

ערכים שבהם הם מאמינים, אינם מוכנים
להתפשר בעניינים עקרוניים הקשורים *
לסביבתם ולחברה שבה הם חיים. מאוד
נוח לחיות איתם, אין להם דרישות מיוחדות
ואינם מפונקים. הם בעלי כיש״
רונות אמנותיים בולטים וצורן לבטא
את עצמם במוסיקה, ספרות, ציור או
עבודות־יד.
הם בעלי אידיאולוגיות סוציאליסטיות *
ונמשכים לעבודות סיעוד, כשגישתם מהפ־כנית,
מעניינת ומקורית. הם יתאימו
להיות בכל מיני תפקידים ציבוריים.
ביחסים קרובים גם הם כשאר בני מזל
דלי — אינם מעוניינים בקירבה יתרה,
והם חומקים מבין אצבעותיהם של בני
המין השני הכמהים ליצור עימם קשר
יותר אישי וקרוב.

השינויים׳ שמתרחשים בחייכם בתקופה זו
גורמים לכס למעט בילבול ותנודות קיצוניות
במצבי־הרוח. מב־

^ ס על. הקישר הישן מת־
הדק, אם ני על פני
י ׳,ה השטח נוצרות אי־הב־
0 0 3 1 1 3 9נות מרגיזות ומקוממות.
כדאי להתאפק ולא
להעיר דבר, ואפילו להתנהג כאילו אינכם
חשים בשינוי. בקרוב המצב ישתנה לטובה.

עניינים כספיים מעסיקים אתכם השבוע,
אן ידידים טובים ומסורים מוכנים לבוא

לעזרתכם, ואף לסייע

בסכומי כסף שיידרשו

לכם על-מנת להגשים

תוכנית חשובה. קשרים
עם חברים השו הים
בחוץ״לארץ יוסיפו
מצב־רוח טוב. קיים
סיכוי טוב לארח ה שבוע
אנשים הבאים
. 20 גי נו א ר - בפברואר מארץ אחרת, שעימם
קשרתם לא מזמן קשר
מעניין. זו ההזדמנות להעמיק את הקשר
ולהעשיר את הידידות. עיסקו בספורט.

התקופה עדיין לא קלה. משום־מה אתם
מוצאים את עצמכם כמרכז לכל הירידים
שיש להם בעיות רבות
ומכבידות, וכולם באים
אליכם לספר את צרותיהם.
נוסף לכך אנשים
חולים בסביבתכם
וגם הם זקוקים לעזרתכם.
נסו לנות ולהת־רחק
ממרכזים חב9ז
בפב רו א ר -
רתיים. טוב לשהות ב20ב
מרס •
בית, להתרכז בענייני־כס
הפרטיים, ולתכנן
תוכניות חדשות, לעתיד הקרוב, כי יהיה
יהיה עליכם לארגן את חייכם מחדש.

מכתבים

4ח£קט 7 5ח 0ק 5
• 4בולמי זעזועים 1 ¥ט ם 1 1
• גלגלי אלומיניום
• בלמי דיסק קדמיים

• מד סבובי מנוע
• סבל אחורי
• שני נוסעים

(המשך מעמוד )18
הבא להנציח את כל־ חסידי אומות
העולם, מחוסר אתרים שיאפשרו
להנציח כל אחד מהם בנפרד.
במיקרה של ראול ולנברג חרגנו
מנוהגנו זה.
באשר להנצחת אנוור אל־סאדאת
— לפי תקנון ועדת השמות וההנצחה,
אין לדון בהנצחת אדם, לפני
תום שנתיים מעת פטירתו. כך
נהגנו לגבי מנהיגי האומה ואישים
דגולים אחרים.
אברהם שבטרמן, יו״ר ועדת
השמדת וההנצחה, תל־אביב
לידיעת תסוראיס
ה מערכת אינה נוהגת
להחזיר כתנדיד וחומר
הנשלח אליה. הכו תבים
למדור זה מתבק שים לכתוב
כקיצור, על צד אחד
של הדף, כרווחים גדולים
— רצוי כ מכונ ת־כתיכה.

אדם אמיץ
במלאת 30 יום לפטירתו של תא״ל (מיל׳)
חנן גיאור, מנכ״ל השקם, מספיד אותו ידידו.

קשה, קשה עד מאוד הפרידה. קשה להסתגל לרעיון כי לא
נראה אותו עוד, לא נשמע את בדיחותיו ולא נהנה מחברתו.
עוד לפני הקמת המדינה הכרתיו, כשהוא שוחרר מהצבא הבריטי
ואני שרתי בשרות ההגנה. כבר אז נקשרה בינינו ידידות של אמת.
יחד צעדנו מאז ועד יום מותו. תחילה כאשר הוא גויים לצה״ל
ושרת עד הגיעו לדרגת תת־אלוף ולאחר מכן כמנכ״ל השק״ם ואני
בשרות המישטרה.
הוא היד׳ חבר במלוא מובן המילה. תמיד מוכן לעזור, תמיד
מוכן להקשיב, ליעץ, לכאוב את מכאובך ולשמוח בשימחתך. הוא
היד, מפקד בחסד עליון, ידע להתחבב על פקודיו ולהתקרב אליהם,

המחירים נכונים ליום הפרסום

סוכנים

רשימת

חיפה: אופו, ש .קרביץ ; 664885 ,חיוו את מזוג ; 537481י.א ; 521813 .1חב׳ מוסמך בע״מ * 522258
תל־אביב: מוסך המהיר ; 253641 אבי! ,מוסך הונדה ; 613879ע.ב.מ * 1 834105 .חולון: רונקו
845743ן* ירושלים: נתן, מוסך הונדה ; 713748 גסנר צבי, שרותי רכב 46 523222 באר״שבע :
!מוסך מלכה 31614־ ; 057 החלק 36663־ * 1 057 רחובות: סוכנות ראשית פריצל 52074־46 054
ראשון־לציון: אופנית * 953914 הוד־השרון: מוסך דאום 24295־ * 052 נתניה: וייס שמעון
22697־ 461 053 חדרה: פלדמן שלום 22670־ 46! 063 טבריה: כהן אשר 20830־ * 067 אשקלון: סוכנות
* גהריה: וולפוביץ ; 920543 מוסך הקטנוע 46 923616
אופניים ואופנועים 23183־051
קרית־שמונה: בי״ס לנהיגה נמרוד 35359־ 46 067 אילת: מוסך הקטנוע 73408־.059

חנן גיאור ז״ד ונתן קנ ת
יזכרוהו לעד

טובות יותר

לרדיו־טייג .
1מחשבים ^
3שעונים ^
צי לו ם

קורסי בסיס ״ ביהלו&נים
אבני־חן ותכ שי טי

כל מה שרצית לדעת ולא
העזת לשאול (או לא סיפרו לך)...
פרסים והרשמה:

גמולב

ביה׳׳ס ליהלומים ואבני־ תן
דיזנגוף סנטר ( )416ת״א, טל3 .־286612

בקניה נכונה אחת —
תחסכי את מחיר הקורס
טל 746480 ,777075 .־03

טרמפ

לחייל

אך יחד עם זאת גם לשמור על מרחק של מפקד לפקודיו, מכיוון
שתמיד דגל בדעה כי קירבה יתר־על־המידה מולידה זילזול.
זכורה לי אימרתו, שאותה למד מרב-אלוף לסקוב ידל״א —
אותו העריץ בכל ליבו — כי מפקד טוב הוא מפקד שיודע אם לחייל
שלו יש יבלות ברגליו.
הוא היה אדם עליז. תמיד.התבדח, תמיד סיפר בדיחות והיה
הרוח החיה בכל אירוע חברתי ומישפחתי.
הוא היה גבר. אדם חסון וחזק שידע לעבוד ללא לאות. לא
היו לו שעות עבודה קבועות. הוא עבד עד שגמר את עבודתו לאותו
היום, בלי להתחשב בשעה המאוחרת.
הוא היד, אדם גאה ובן נאמן לעמו ולארצו. זכור לי אירוע
כאשר באנו לשגרירות האמריקאית. הוא לבש מדי צה״ל. וחייל
של המרינס שעמד על המישמר פנה אליו בזילזול ובקריאה ״הי
לאן אתם הולכים!״
חנן הביט עליו בפנים זועפות ואמר לו :״אני קצין בצה״ל
ואתה תפנה אלי בהתאם.״
החייל הנדהם קפץ לדום וביקש סליחה. לבי היה מלא גאווה
באותו רגע.
הוא אהב את המדינה בכל מאודו, הוא אהב את הארץ בכל
נפשו. בכל אימת שמישהו ניסה לדבר סרה במדינה, היה נוזף בו
ומטיף לו מוסר ומבקשו שיראה גם את הדברים היפים שבנינו בארץ.
הוא היה אדם אמיץ. נלחם כארי במחלתו האיומה. שר־המוות
נלחם בו בכל כוחו, אך הוא השיב מילחמה שערה ובכוח־הרצון
העז שלו לחיות, ידע להתגבר על כל מכאוביו ועל כל הגבלותיו.
עד שלבסוף נכנע והשיב נפשו לבורא.
כל חבריו יזכרוהו לעד.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
נתן ק גת, תל־אביב

התקן

ו ל בזוז
פ ר ־נקב •

אוויו פסגות
ב רז׳ניי ב: היה רעיון נבון מאוד לעשות
כאן את הפיסגה ! איזו וודקה —
היק — איזה קאוויאר — היק — והנוף,
איזה נוף ! היק !
רגן: אני בהחלט מסכים איתך, קא-
מארד ! תפאורה מאוד משכנעת ! שום
דבר לא מקרטון ! הכל אמיתי אוכל
אמיתי, הרים אמיתיים, פיסגה נהדרת!
ב רז׳ניי ב: היק! היק!
רגן: ניגש לעניין. אנחנו לא נוכל

בבקשה סיפור יפה על חיות :
יום אחד הובא הוד״מעלת האריה אל
גן־החיות, ולהפתעתו כי רבה, הוכנס לתא
צר ומחניק, והגישו לו לזלילה ראשי
תרנגולות. התפלא מאוד האריה על היחס
הזה — מה זה, הוא אריה או לא ! הגיש
הוד״מעלתו המלך בקשה בצינורות הריש-
מיים, והוסבר לו שככה זה: כאשר הביאו
אותו אל גן־החיות, היה רק תקן של
שועל, ולכן הוא יושב, בינתיים, על תקן
שכזה.
יום אחד, בצר לו, יצא האריה לטייל
בגן, והנה נתקלות עיניו בכלוב גדול ורחב
ידיים, ונבלת כבשה מוטלת שמה. נזל
הריר משפתי האריה, וגדולה מאוד חיתה
תדהמתו כאשר הבחין לפתע בשועל אדמוני
יוצא את המאורה אשר בכלוב,
וניגש אל נבלת הכבשה להשביע את
תיאבונו.
שמע נא, אמר האריה לשועל. מה זה
קורה פה 1איך זה שיש לך כלוב כה
גדול ומגישים לך כבשה !
אל תשאל, השיב השועל, כאשר באתי

מז ל

אריה עד התקן
והסרט בליל־ישבת
לכאן, היה רק תקן של אריה, וככה
קיבלתי את הכלוב הזה.
הרי זה ממש אידיוטי, נהם האריה,
והסביר לשועל את מצוקתו• הבה ניגש
למנהל, ונסביר מה התרחש, ונבקש שיחליפו
בינינו.
לא יעזור, אמר השועל, כאשר הגיע
החמור לגן״החיות, היה רק תקן של
מנהל, והוא יושב שמה.

ש הגיע

השלג

מזל שהתחיל לרדת שלג, כי אחרת לא היינו יודעים בכלל שיש טמפרטורות
בירושלים. אין לי מושג של מי החידוש המסעיר הזה, של התחנה המטראולוגית,
או של מחלקת החדשות בטלוויזיה וברדיו, אבל עובדה שמזה כמה זמן כבר לא
מודיעים מה יהיה מזג האוויר ב״הרי יהודה וירושלים״ ,כמו שהיה נהוג בכל
השנים.
כל הנסיונות שלי להבין מה באמת קרה פה עלו בתוהו. האמנם נגמר מזג־האוויר
בירושלים ! האם השמש כבר לא זורחת שם, הטל לא יורד, המעלות לא
עולות ולא יורדות ! האם הוחלט לבטל את המונח ״ירושלים״ כמו שביטלו את
המונח ״הגדה המערבית״! האם מישהו החליט שכאשר מזכירים את ירושלים
במהדורות החדשות, זה מרגיז את העולם הערבי בפרט ואת העולם כולו בכלל,
מפני שהם נזכרים בחוק״ירושלים והדם עולה להם לראש !
ולמה דווקא אני כותב על זה ! כי כמו שאני מכיר את הירושלמים, להם זה
לא איכפת. מה משנה להם מזג־האוויר! מי שכבר מעז לגור במקום כמו ירושלים,
מזג־האוויר זה פרט קטן בשבילו.

הסיגנון המוניציפאלי
לתת מתחת לשולחן, מתברר לנו עכשיו,
זהו חלק מהטיגנון המוניציפאלי המיק-
צועי. גם לקבל מתחת לשולחן זה כנראה
חלק מהסימון הזה, ומי שלא מאמין,
שישאל את ראש עיריית רחובות לשעבר,
שמואל רכטמן. בעניין זה, של הסימון
המוניציפאלי המיקצועי, אפשר לשאול
גם את ראש עיריית אשקלון לשעבר,
ברוך אבו־חצירא, המרצה עכשיו עונש
מאסר. ואם כבר מדובר במישפחת אבו־חצירא,
הנה במישפטו של השר למדנו
לדעת כי בסימון המוניציפאלי המיקצועי
יש הבדל חשוב בין צדקה ובין גמילות־נשק
נגר דיכוי
חסד.
סחר־חופשי
וכל זה הוא כמובן רק חלק מהעניין
המוניציפאלי המיקצועי, שם תורמת מז־כרת־בתיח
הקטנה לישיבה גדולה זו או
לשאת את הדיקטטורה הצבאית בפולין!
אחרת של המפד״ל הנמצאת בתל־אביב
העולם החופשי לא יסבול מצב כזה של
דווקא, והמושב הגלילי הנידח שגב תורם
דיכוי עם !
גם הוא בעין יפה לישיבה זו או אחרת
ב רז׳ניי ב: ל א! ומה תעשו!
בתל״אביב או בירושלים הקדושה. ואם
רגן: נמכור נשק חדיש וטוב למערב-
כבר ממשיכים בעניין הסיגנונות המיק-
גרמניה !
ב רז׳ניי ב: היק ! היק! עלי לומר לך צועיים, הנה גם למיפלגות יש סיגנון מיק־צועי
משלהן בארצנו, וכך למדנו לדעת
בכל הידידות, שהעולם הסוציאליסטי לא
שלמפד״ל — סתם דוגמה — יש ״קרן
יוכל לשאת את המשך הדיקטטורות הלמובטלים״
שמחלקת גם היא צדקה או
צבאיות הנפשעות בארגנטינה, בצ׳ילה וב־גמ״ח
— לך תדע — מתחת לשולחן או
בראזיל ! לא ולא ! דיכוי ההמונים שם
מעליו (מה זה משנה ורק דבר אחד
אינו נסבל !
לא ברור, מה רוצים מהח״כ בני שליטא
רגן: ומה תעשו !
בו־ז׳נייב: נמכור נשק אדום, חדיש — הרי מאז ומתמיד היתה המושבה
הגלילית הוותיקה מנחמיה ידועה בומעולה
לקובנים !
רגן: במיקרה כזה, עלי לומר לד, אפרסקים שלה.
ידידי, שגם מה שקורה באפגניסתאן לא
יעבור בשקט! אנחנו נמכור נשק לפא-
קיסתאן ! והרבה !
רגן: אני מציע שנסכם ששם יישאר
ב רז׳ניי ב: הפחדת אותי ! ודרוס״אפ• איזור סחר חופשי, ורק נדאג להוציא
מהתמונה את הסינים, הבריטים והצרריקה
זה כלב ! נמכור נשק לאנגולה !
פתים.
רגן: אז אני חושב שסיכמנו, פחות
ברז׳צייב: מקובל עלי. מה יש לאו
יותר• אתם תמכרו לקובה ואנגולה,
קינוח !
אנחנו לגרמנים ולפאקיסתאנים !
רגן: משהו ישראלי דווקא. פגז קומב
רז׳ניי ב: רגע, רגע, את העיקר שכחפוט

נו. מה עם המיזרח התיכון!
שימושיונ באופן נורמלי, בתור אזרח של מדינה
נורמלית, הייתי הולך עם הסיפור הבא
ישר לרשויות השילטון, ומספר להם אותו
בסודי״סודות, כדי שיפעלו לתיקון המעוות.
מכיוון
שמדובר בטלפונים, יש להניח
שהייתי פונה למישרד-התיקשורת, וזח
היה מושיב את מהנדסיו על המדוכה,
ומוצא פיתרון.
אבל מה — אנחנו מדינה נורמלית !
יש אצלנו טלפונים לכל אחד! ומי שכבר
רוצה להתקשר למישהו בטלפון ציבורי,
מוצא אסימונים ! לא !
אז אין לי ברירה, אלא לתת טיפ
לציבור הרחב.
מובן, שיש הצדקה להשתמש בו רק
בשעת חירום, וגם אז, אני מניח, זו
עבירה על החוק, אז נא לקחת את זה
בחשבון, ולא להעלות על הדעת שאני
מציע למישהו להשתמש בפטנט הזה
ברצינות.
וככה זה הולך: ניגשים לטלפון ציבורי,
נוטלים את השפופרת ומחזיקים אותה
בין הכתף לאוזן, כי צריך שתי ידיים
פנויות. אחר־כך משלשלים את האסימון,
מחייגים את המיספר המבוקש, וכאן יש
צורך בזריזות-ידיים מסויימת: בדיוק
כאשר מרפים מן החוגה, לאחר חיוג
הסיפרה האחרונה, לוחצים ביד הפנוייה
על אותו כפתור המדרדר את האסימון
למקום המיוחד לו, היכן שאפשר להוציאו
בהינף אצפע.
והנה, ראה זה פלא: בדרך זו אפשר
לקבל גם את השיחה, וגם את האסימון
לחיוג נוסף.
מי שקרא קרא, ושישכח שאני סיפרתי.

עד כאן הסיפור. ולמה אני מספר
אותו! כי מישהו אחד שאני מכיר, ראה
בליל שבת סרט בטלוויזיה, עם רוק הד-
סון. משהו מהסרטים היה הסרט הזה,
וכל כך התפעל האיש הזה, עד שהתקשר
אל הטלוויזיה בירושלים, ושאל מי הגיע
לשם כאשר התפנה התקן של המנהל.
בטלוויזיה לא הבינו על מה הוא מדבר,
אולי עכשיו הם מבינים.
סיפור מהשרות׳
בשבוע שעבר דיווחתי כאן על מעשה
שהיה בחדרי השרותים אשר בכנסת. ובכן,
זה לא עבר בשקט, ועכשיו מתחילים
להגיע אלי סיפורים נוספים. הסיפור הראשון
שיובא השבוע שייך לכנסת התשיעית,
לתקופה שבה היה יגאל הורביץ
שר-האוצר, ואילו מנחם סבידור עדיין
לא היה יו״ר הכנסת.
המקור המהימן הפעם הוא אמנון לוי,
דובר סיעת מפ״ם. פעם, כשהיה בחדר
ההוא, עמדו שם שני המכובדים ועשו
מה שעשו. הורביץ עמד קצת במצודד.
שאל אותו סבידור למה הוא עומד ככה,
מה, יש לו מה להסתיר! להורביץ לא
היתה תשובה מן המוכן על השאלה
הזאת, אז היו״ר דהיום התנדב לספר לו
את הסיפור על השמרן הבריטי וינסטון
צ׳רצ׳יל שקרה לו מיקרה כזה עם ציר
פרלמנט סוציאליסטי.
כאשר נשאל צ׳רצ׳יל על״ידי הסוציא ליסט
מדוע הוא עומד כך ומסתיר, השיב :

מיפעד גדול
סבידור והורביץ
אני לסוציאליסט לא מראה מה שיש לי.
כל מפעל גדול שהסוציאליסטים רואים —
הם מלאימים !
ועכשיו עולה בדעתי שאילו היה ארי-
דור שואל שאלה כזאת את החבר ירוחם
משל, למשל, היה משל יכול להשיב :
אני לאיש ליכוד לא מראה מה שיש
לי, כל מיפעל ציבורי גדול שהם רואים,
הם מוכרים לאנשים פרטיים !

ללא תיק 9׳ • מודעי סיפר לי
לאחר־מכן שהתחנן לפני חברי
ועד־עובדי ההפקה של הטלוויזיה,
שיאפשר לו להופיע במישדר
נזוקד, על אף שביתתם, בטענה
שללא מישדר זה הוא אבוד
׳ 9 9 9באותה מסיבה, שהועלה
שמו של פקיד ממשלתי ידוע ומוכי,
ניזכר שימחה דיניץ, שגרירה
לשעבר של ישראל בארצות־הברית,
במישפט שאמר לו בזמנו
הנרי קיסינג׳ר על אחד המזכירים
של האו״ם .״אתה רואה
איש זה ז ׳הוא ניראה טיפש, ואל
תשלה את עצמך, הוא באמת
כזה״ 999 על תנועתו של יוסי
שריד, אומ״ץ — ,אמר דיניץ :

סתס

י ח 11ז | 1ך ! 1ך 71111 בשיער קצר לנלה יעקובי (משמאל)
אשתו של חבר־הכנסת גד יעקבי,

11 ^ 11 11
הזוכה למחמאה על המראה החדש ממיכל מודעי, אשת השר מודעי.

יום שד חדד
רגליה של מלכה

הן רגליה של ענת מרגלית,
סגנית מלכת״חיופי וסטודנטית
לחינוך מיוחד, שלבשה סוודר, אשר השאיר את רגליה חשופות.

״יש פסוק האומר, :הכסף מטהר
ממזרים.׳ בחבל ימית קרה ה־היפו
— הכסף מימזר את הטהורים.״
כך אמר דויד שיפמן,
,סגו־שר־התחבורה, שדווקא תרם
כסף למתנחלים לא חוקיים בפית־חת
רפיח. את שיפמן פגשתי ב־קבלת־פנים
שערכו השגריר האוסטרלי
דייוויד כ׳וס ורעייתו
אן, לדגל יום העצמאות האוסטרלי
9991 בין ראשוני האורחים
שהגיעו למסיבה, היה סגן-
שר-החוץ, יהודה בן־מאיר.

פרצוף גאס,

הידוע
לעשות נהנה
אנטוניו פאר־יותר
כהגי בר.

כששאלתי אותו אם גמרו לריב
במפד״ל, ענה לי :״זהו זה, נגמרו
המריבות, עכשיו צריך סוף סוף
להתחיל לעבוד.״ ואילו חבר הכנסת,
איש המפד״ל, אגד ה פ
מלמד, טען :״נכון ש;וצרו עתה
במפד״ל תנאים מתאימים לעבודה,
אבל — לא עובדים״ 999
כשנכנסו השר יצחק מ1דן ןי ורעייתו
מיכל, הם הוקפו מייד בחברי
הפרלמנט האוסטרלי שערכו
סיור בארץ. לשאלת אחד מהם, שביקש
לדעת איזה תיק ממשלתי
יש לו, ענה השר באירוניה :״אני
השר עם התיק הכבד ביותר, שר

קפיצה לגובה גידל ״

לגובהו של אולסי פרי. פנינה המאמצה לשווא לשעשע

את שחקני־הכדורסל במשיבה שנערפה אחרי המיש־חק
עם איטליה. הניצחון של מכבי על חודה של
נקודה, שעורר ויכוחים, השאיר טעם מר בפה.

מבצע אולסי פרי, ד כדי לנשק את מיכל
1 1• 1
הקטנה, אשתו של לו סילבר,
הצופה בשניים בהנאה מהצד.

״האומ״ץ ליקט קומץ והעלה חומץ״
0מתי שמואדביץ,
מנכ״ל מישרד ראש־הממשלה, בא
עם אשתו המשוררת, ש .שיפ דה,
שסיפרה כי היא עומדת להד
ציא־לאור שלושה ספרי־שירה, ש אחד
מהם ייקרא שירי מידבר
כששאלתי את שמו־אלביץ
כיצד זה להיות בממשלה
״על גלגלים״ ענה לי המנכ״ל :
״בממשלה חשוב הראש, לא הרגליים״
עורד־הדין יצחק
טוניק, שנבחר לא מכבר לכהונת
מבקר־המדינה, סיפר שעדיין
לא עקר עם בני־מישפחתו לירוש לים,
ושהוא נוסע יום־יום מתל-
אביב לירושלים. אשתו, מאניה,
שעבדה קודם לכן במישרדו, סיפרה
שבעיקבות מינויו של בעלה
היא נאלצה להפסיק את עבודתה
וצחקה :״עכשיו בעלי יתחיל לב קר
גם אותי.״ באשר לאחריות ה גדולה.
הכרוכה בתפקיד מבקר־המ־דינה,
אמר מר טוניק שהוא מגדיר
את תפקידו בשתי המילים ה־

הדוגמנות, פרק בתי המיקצוע. סמדר היפהפיה שעברה מאילת לתל׳
אביב, רצתה לדעת מי הם האורחים במסיבה של גד ביטון, ובת
שבע הצביעה על כל אחד מהם והסבירה לחברתה מי הוא מי

ההכטגמנ, מ ש ^ לז 7למד ^ 11 סמדר ג׳אמילי האכזוטית, העושה את צעדיה הראשונים על מסלול

מאפיינות את משרת־הציבור ה בריטי
:״עוז וענווה״
נשיאת ויצ״ו, רעיה יגלום, שמ חה
מאוד לפגוש במסיבה את מיכל
מודעי. אמרה רעיה :״למרות ששתינו
עובדות באותו בניין אין
אנו מתראות. טוב שאנחנו נפגשות
לפחות במסיבות״
שני בתי־מלון תל-אביביים התחרו
ביניהם על אירוח חברי ועידת
רא־ש־הממשלה לעידוד התיירות.
מלון הילטון פתח את אול־

תדסש שר שסם
שבע הכט לראשו של שדרן תחנת קול״השלום גד

קובע שד קש

עטור נוצה, חובשת לראשה אשת־הבוהמה
והעסקים, מרגלית בת־אדם.
מרגלית היתה במצב־רוח מרומם וחוללה כל הערב בהתלהבות גדולה.

מיו לפני באי הכנס, לצלילי תיז־מורת
צוענית ושולחנות עמוסים
לעייפה, ואילו מלון דיפלומאט
ערך מסיבת־גולאש והופעת אם־
נים שנמשכה עד אור הבוקר. בשתי
המסיבות בלטו חברי המיש־לחת
המצרית, שחיו פופולריים ביותר
בקרב האורחים את
מסיבת הסיום של הוועידה הינחה
אנטוגיו פארכאס, המגלם את
האגי בר שחום־חעור בסידרת הטלוויזיה
סטארסקי והאץ
פארגאס נשוי לאשה בלונדית
נאה בשם טיילור, ומגדל שני
ילדים: בת קטנה ושחומת־עור ובן
הדומה לאמו הבלונדית ו
על היכרותו עם אשתו סיפר :
״פגשתי את אשתי בחנות. לפתע
ניגשה אלי והזכירה לי שנפגשנו
כבר פעם במועדון לילה כשהייתי
בן .18 לא כל־כך זכרתי אותה,

יועצת

ביטון, שחגג את יום־הולדתו ה״ 27 בביתו, כשהדוג־מנית
סמדר ג׳אמילי מדביקה נשיקה על לחיו. גד,
שעבד בקול השלום ממתין כעת לחידוש השידורים,

היופי אלינה קול,
באה למסיבה של
גד ביטון בכובע קסקט לראשה.

אבל מאז לא נפרדנו. אשתי היא
מעצבת־אופנה, ומתכננת את כל!
בגדי. בסוף הערב ביקש פאראגס;
ממארחיו לכבד אותו בפרי האפרסמון,
שממנו הוא מתלהב במיוחד
1בשעת לילה מאוחרת
אמרתי לו שבוודאי יאחר קום בבוקר,
אך הוא צחק :״מה איתך,
אני חייב לקום ב־ 7בבוקר כדי
להאכיל את הילדים באותה
מסיבה פגשתי גם את ה אמרגן
יהודה !טלית, שסיפר לי
כיצד הביא את פארגאס לארץ,
״מישרד־התיירות חיפש מנחה
מפורסם ברמה בינלאומית. חשבנו
להביא את סמי דייוויס, או
את חיים טופול. גם דוד
שטייגר נתן את הסכמתו. אלא
שבתחרות זכה פארגאס, שהצליח
להתארגן מהר מכולם. הוא שחקן
נפלא, ונלהב מאוד לטייל בארץ.״

ה 1ח ה

ף(ן ז8£8

בגובה

י8ע588צ68ו

הטיסות במטוסי ארקיע

י ען

החבילה כוללת מלון ל 7-לילות על בסיס חצי פנסיון והסעה ׳ 1
׳משדה התעופה למלון וחזרה.
ארגון

קוי ת עו פ ה טראליים ב ע״ ח

ה טי סו ת. כבו פן ת לאישור ממ שלתי בהתאםלת קנו ת טי סו ת ה׳ווכר

וביצוע

משרד ראשי:

ב שרות הנו סעמ אז 1916

ירושלים, רח׳ שמאי 9
טל 24 68 68 .

רה, בן

יהודה .21

תל־אביב, טל.

65 2140

ת״א, רח׳ בן יהודה 53

ר* 4בורסת היהלומים

טל 65 46 7 ..

טל. ב 26 62 22 /

(קו פנימי )485

נקיסתאן: מאזני צדק
חבל לעייף את הקוראים בפרטי הדו״ח החדש של
אמנסטי אינטרנשיונל על פקיסתאן. הדו״ח דומה למדי
לזה של השנה שעברה, ועל־כך כבר סופר בעולם קטן.
המחברים טוענים, אומנם, שהשנה חלה הידרדרות חמורה.
בתי־דין צבאיים גוזרים מוות ללא הנמקה. הנדון יכול
לפנות בבקשת חנינה לנשיא, זיא אל־חאק, אלא שחבל
על הנייר ועל המאמץ — הנשיא לא השתמש בזכותו
לחון נדונים למוות אפילו פעם אחת בכל שנות שילטונו.
גם שאר הפרטים מוכרים: עינויים בהלם חשמלי,
עצירים פוליטיים נתלים במשל שעות בחצר הכלא,
כשראשם מופנה כלפי מטה, הלקאות פומביות (גם של
ילדים) ,כריתת איברים בהתאם
לחוקי-האיטלאם, הרעבה,
מניעת שינה.

ונו * 1110

כוכב אחרי המוות.

סיפורים כאלה מופיעים בעיתוני
אירופה בתדירות
רבה. הסיגנון הפל עייף,
שיגרתי. מדובר, למעשה,
בטיפור עיתונאי אחד, ורק
שמות המדינות שבהן מתרחשות
הזוועות משתנים:
תורכיה, פקיסתאן, ארגנטינה,
אינדונסיה, צ׳ילה.
צורת הכיסוי העיתונאי
משתנה רק במיקרים מיוחדים:
מעשה טבח המוני
או מקרה פרטני, שיש בו,
כלשון אנשי התיקשורת,
ערל חדשותי.
כזה הוא סיפורו של
הסטודנט הפקיסתאני, עב-
דל־חמיד באלוץ ,21 /שנתלה
לפני חודשים אחדים
בקאראצ׳י. באלוץ׳ הפל
אחרי מותו כוכב תיקשור-
תי, כי פרשת מישפטו מגיעה
בחומרתה רק למישפטי-
פראג הנודעים לשימצה בשנות
ה־50׳.
עבדל־חמיד, חבר באירגון־סטודנטים שתואר על־ידי
המישטרה כמתנגד לשילטון הצבא בפקיסתאן והדורש
את כינונה מחדש של הדמוקרטיה, נעצר כחשוד ברצח.
מסתבר שמישהו ניסה לירות בקצין בכיר, ופגע בטעות
בעובר־אורח. עבדל־חמיד שהה באותו זמן בעיר אחרת,
אבל לא הורשה להביא עדים שיתמכו באליבי שלו.
לעומת זאת הופיעו בבית־הדין הצבאי שיבער! עדים,
״שראו״ את הסטודנט יורה בעובר־האורח, מוחמד קוראן.
נוכחותם של משקיפים סקנדינאביים הביכה את השופטים.
הם הודיעו שההאשמה נגד עבדל־חמיד מבוטלת.
הסטודנט, שכבר צהל על שיחרורו הקרוב, נדהם לשמוע
שהוא יעמוד לדין, הפעם על רצח אדם אחר, אנוור אספן.
שוב הופיעו עדים חדשים, שהוכיחו באותות ובמופתים
שעבדל־חמיד רצח את אנוור אספן. הסנגוריה הדהימה
את בית־המשפט במיבצע שלא היה מבייש את פרי

מייסון. אביו של אספן הופיע בבית־הדין וגילה שבנו
לא נרצח, חלילה. הוא חי, בריא ושלם ולומד בעיר
אחרת. נשיא בית־הדין הצבאי נמלל בדעתו, התייעץ
עם השילטונות, והחליט להעמיד שוב את עבדל־חמיד
לדין, בעוון רצח קוראן. המשקיפים הסקנדינאביים כבר
חזרו לארצם, בית־הדין סירב לשמוע עדים נוספים,
והרשיע את הסטודנט על־סמך מימצאי המישפט שבוטל.
עבדל־חמיד נדון למוות בתלייה.
עמוד־ התווך שד העולם החופשי. הסנגוריה
פנתה לנשיא בית־המישפט העליון. השופט המכובד, חניך
אוככפורד, הורה לעכב את ביצוע גזר־הדין ולהעמיד
את עבדול־חמיד לפני בית־מישפט אזרחי. כאן התערב
ישירות עמוד־התווד של -העולם החופשי בדרונדמערב־אסיה,
הנשיא זיא אל־חאק. הוא השתמש בסמכויות לשעת
חירום, ופיטר את נשיא בית־המישפט העליון!
זיא מינה בית־מישפט עליון חדש, שביטל את עיכוב
ביצוע גזר־הדין. לעומת זאת, הורשה עבדל־חמיד לערער
על עצם פסק־הדין.
הסטודנט התקשה במקצת לנצל את הזכות הזאת.
שבוע לפני מועד שמיעת העירעור, הוצא עבדל־חמיד
באלוץ׳ להורג בתליה.

הכללית ובמועצת־הביטחון. ארצות־הברית מתכוונת
לנקוט צעדים כלכליים נגד המדינות שיצביעו באו״ם
בהתאם למדיניות המתואמת של הארצות הבלתי־מזדהות.
מניפולציות כלכליות וחיסול השמאל. הנשק
העיקרי בידי האמריקאים הוא הבנק העולמי. סיוע־החוץ
הישיר של ארצות־הברית הצטמצם בלאו־הכי, והוא מופנה,
ברובו המכריע, לישראל ולמצריים. אך הבנק העולמי
מהווה מכשיר עיקרי להזרמת כספים לארצות המתפתחות,
והשליטה האמריקאית בו היא כמעט מוחלטת.
לפני שישה חודשים החליף הבנקאי השמרני, תום
קלאוזן, את הנשיא הליבראלי של הבנק, רוברט מקנמארה.
גם מקנמארה, שהיה בעבר שר־ההגנה של ארצות־הברית,
השתמש בבנק כדי לקדם אינטרסים אמריקאיים, לעיתים
קרובות תוך שימוש במניפולציות כלכליות כדי לחסל
כוחות שמאל בעולם השלישי •.אלא שהוא האמין, שהזרמת
כספים מבוקרת לארצות המתפתחות משרתת את האינטרסים
הכלכליים והפוליטיים של המערב.
היורש, טום קלאוזן, הכריז השבוע שהוא לא רואה
בבנק העולמי מכשיר לחלוקה שיוויונית יותר של משאבים

פלסטין:
אורח בלתי־קרוא
בחודשים האחרונים משוטט ראש המינהל האזרחי
בשטחים, הפרופסור מנחם מילסון, בגדה ועורך ביקורי
נימוסין אצל ראשי-ערים, מנהלי בתי-חולים, שופטים
מוסלמים ומורים בבתי־ספר.
כמעט בכל מקום מתקבל מילסון בשתיקה עויינת,
או בשיתוף פעולה ״מותר״ ,מוגבל לנושאים ספצי-

רובין־הוד
נזת

האיומים, שהשמיעו נציגי ארצות־הברית באו״ם כלפי
המדינות הבלתי־מזדהות, לא היו הצהרות בומבאסטיות
חסרות־כיסוי. שר־החוץ האמריקאי, אלכסנדר הייג, הורה
מפורשות לערוך רישום מדוקדק של ההצבעות בעצרת

כובש מילסז־ן
נחשו מי בא לארוחת־ערב?
פיים. דובריו, לעומת זאת, מנסים למכור לעיתונים
את הצלחותיו של מילסון׳ את כישרונו ליחסי־ציבור,
ואת ההתלהבות שבה הוא מתקבל על־ידי מארחיו.
כך רואה העיתון הפלסטיני במיזרח־ירושלים, אל
פאג׳ר, את ביקורי־הפתע של הכובש. מי שמודע
למסורת הכנסת־האורחים אצל הערבים, יוכל להבין
את המרירות והלעג המר שבציור זה.

ג׳נוסייד
המושג ג׳נוסייד — רצח-עם — הונהג לראשונה
על־ידי הסופר האמריקאי, ראלף לאמקין ב־.1944
לאמקין חיפש הגדרה לרצח המוני, המכוון נגד ישות
אתנית בתור שכזו, ולא רק השמדה מיקרית של
קבוצת אנשים שנקלעה לאיזור־קרבות.
בד 1982 מתנהל ג׳נוסייד בעיקר בשתי מדינות,
המרוחקות זו מזו. בבראזיל נמשכת השמדתם השיטתית
של האינדיאנים, כאילו כתוצאת לוואי של ״פיתוח״,
המתבטא בהשמדת מקורות המחיה של ״הילידים״
ובעקירת האוכלוסיה ממקומה. אלפי אנשים מתים מדי
שנה, ואין כל ספק בכוונה ובשיטה המסתתרת מאחורי
פעולות הממשלה.
במיזרח־טימור ממשיכים האינדונסים (שכבר שחטו
חצי מיליון קומוניסטים ב־ )1965 להשמיד את האוב־לוסיה
׳הנוצרית המקומית, שהיתה בעבר תחת שילטון
פורטוגל. מחצית אוכלוסיית האי טימור כבר הושמדה,
אך ידם של השילטונות עוד נטויה — רעב, מגיפות
ורצח המוני ממשיכים להפיל אלפי חללים. כל ה-
נסיונות לקרוא לעזרה מאוסטרליה הסמוכה עלו עד
עתה בתוהו.

אי:דיא;י בברזיל
ללא זכויות אזרח, גזע הולך ונכחד

בעולם. הוא זכר את דוקטרינת וילי בראנדט והכריז:
״הבנק איננו רובין הוד של מערכת הכספים הבילאומית.״
קלאוזן גם נקט שורה של צעדים ממשיים בהתאם
להכרזתו :
• שערי־הריבית של הבנק הועלו נד 9.6אחוז ל*13
אחוז.
• בוטלו ההלוואות ללא־ריבית לארצות עניות במיוחד,
כמו מאלי או טנזניה.
• ארצות־הברית, המממנת 27 אחוז מכספי הבנק,
תקצץ השנה את תרומתה במיליארד וחצי דולר.
הנשיא החדש רמז שהוא יפעל לפי רשימה סלקטיבית.
אין ספק שמדובר ברשימה שחורה של מדינות שאינן
חביבות על אלכסנדר הייג. מדינות אלה יתקלו בסירוב
של הבנק כשיבואו לבקש סיוע.

חיים ברעם

לקח להם 50 שנה כדי להגיע למסקנה
כי נערות צעירות מאד מעדיפות להתחיל עם סמפון
ללא מוליך״
אך מה עם הטמפון עצמו?
אהבה מתרחב בעת הספיגה ואוטם
מאז ומתמיד יודעים באהבה כי המוליך
לחלוטין ובכך הוא מונע אפשרות דליפה.
הינו גוף זר ומיותר העלול לפגוע ולהזיק
לעומת זאת, האחר מתארך ומתדלדל.
ובי המוליך הטוב ביותר נמצא בקצות
(עשי א ת המבחן בעצמך ותווכחי בהבדל).
אצבעותייך. באהבה גם יודעים כי טמפון
לטמפון אהבה ראש מעוגל — המעוצב
ללא מוליך עדיף לכל הגשים בדיוק כמו
— --במיוחד כדי לאפשרלנ ע רו ת צ עי רו ת.
הדירה קלה ונוחה אחרים לאחרונה
למקום המיועד לו. רק
יצאו לשוק עם טמפון
לאהבה יש טמפון
ללא מוליך. אך ויתור
מעולה ללא מוליך
על המוליך עדיין אינו בגודל מעיד על איכותו של
מיני,
הטמפון — ובאשר המיועד לאיכות היה אהבה במיוחד ונשאר הטמ פון לנערות הראשון בין כולם.
צעירות.
אהבה הינו הטמפון יתרונותיו בעל בושר הספיגה
הבולטים של טמפון
הטוב בעולם.
אהבה מעניקים לך
לפניכן מבחן הכוסות
בטחון, מאפשרים לך
המראה את אופן
פעולתו וספיגתו של
להרגיש משוחררת,
לנוע בחופשיות ולתפטמפון
אהבה לעומת
קד כרגיל בימי המחזור
האחר. המסקנה
הינה ברורה וחד־החודשי
בדיוק כבשאר
משמעית: טמפון
הימים.
לא מספיק 1 לותר על המוליך -צריך גם טמפון
המתרחב עם הספיגה.
לכי או־בה מחי ההסברה ת. ד

, 2115.

חיפה

31020

נא לשלות לי את חוברת ההדרכה והשי 3 :טמפונים בנרתיק

כתובת

אהבה טבעי ובטוח

ם משתמשת בטמפונים

ם ילא.משתמשת

טמפון או־בה ב־ 3גדלים; מיני -ל ב תו ל ה ולנערה ה מ תבג ר ת; נו רמל -למר בי ת הנשים ; אקסטרה -לנ שי ם עם דימום רב.

א111 ויגר ב1111 גו

הלמום שמידם: הקאנצלר שבות 11 הכפור
לפוליטיקה יש גם יתרונות: כשהכל קפוא בבית ואי-אפשר
להוציא את האף החוצה, אין פיתרון טוב יותר לבעיות העולם
מאשר ועידת־פיסגה בפלורידה שטופת־השמש.
כך סבר קאנצלר גרמניה המערבית, הלמוט שמידט, שקבע
פגישה עם רונאדד רגן, אבל דאג שתיערך לא בשלגים ובקרחונים
של וושינגטון, אלא קרוב ככל האפשר לחופי הרחצה של מיאסי•

ננסי וגו: קוקט״ל שר רוו ח ש עם ששיבש
נ; סי רגן ברגע של נחת, יושבת ישיבה מיזר־חית
על גבי הכורסה כשנעלי הבית שלה על
השטיח. זוהי תמונה לא רישמית אבל משקפת
היטב את מצב־רוחד. בזמן האחרון.
מה הפלא? הבית הלבן אימץ לעצמו את לוח
הזמנים של הגברת הראשונה: בשעה שש בערב
מגישים קוקטייל־פירות לפי המירשם שלה, בלוויית

מישחק שש־בש. אחרי־כן באים סרטי קולנוע או
טלוויזיה, וננסי בוחרת לצפות רק בסרטים שבהם
מזילים דמעות.
לעיתים, כאשר הנשיא לוחץ, רואים את בית
קטן בערבה. וכדי שנבין מח קרה ברגע שתפסה
אותה המצלמה — בעלה הנשיא שיחק לפניה את
אחת מהבדיחות המפורסמות שלו.

שידיש״ן! קיגגסטון:
מ איוויפ
א ת זועתיקות
ניל, ריינולדס, בוב שיין
ודייוויד גארד, הלא הם שלישיית
קינגם ט,־ן שהתפרסמה בשנות
ה־60׳ ,עומדים על רקע דיוקניהם
מתקופת־הזוהר, וההבדל הקטן של
השנים עושה את שלו.
אבל הצליל שאיפיין אותם באותם
הימים, צללי הפולקלור המ שופץ,
בלי גיטרות חשמליות אך
עם הרבה מרץ — לא השתנה.
השלושה מתכוננים היום לבדוק
מה יכול צליל כזה לעשות אחרי
הרוק, הפאנק וכל שאר הירקות.

איב מונם אן: מהמאות לקזנקותאיה
סילגי וארטן התרגשה מאוד כשזכתה לביקור־פתע מאחרי
הקלעים של ארמון־הספורט בפאריס, שם היא מופיעה בתוכנית־יחיד.
האורח, איב מונטאן, נחשב לגדול כוכבי המיוסיק־הול
של צרפת היום, ומחמאות מפיו הם ציון לשבח שאפילו וארטן
מקבלת בחפץ־לב•

א נ שי טבש בי ס

ואדר מור: קטנים אזתבים גדולות
מאז הופיע דאדלי מור כפיזמונאי מצליח ב־ 10 וחילק ציונים
לחתיכות׳ הוא הפך חביב הנערות. אחת מהן היא סוזאן אנטון;
אשר מסתפקת בשופט — ולא בציונים שחילק.

אווה ( אודנו: הרוזנת תיהנה מזזפשת את השלווה
בגיל שישים, אחרי שלושה בעלים מפורסמים
ושני מאהבים מפורסמים לא פחות, אחרי שבמשך
שנים נחשבה לאשה היסח ביותר בעולם, מבקשת
עתה אווה גארדנר לנוח מן העבר הסוער.
אם יש מי שמטיל ספק בשלמות יופיה בעבר,

יראה נא בשבועות הקרובים את הרוזנת היחפה
בטלוויזיה. היא אינה מתעניינת עוד בעבר. היום
היא מעדיפה חיים שקטים, הרחק מאורות הזרקורים,
בחברת כלבה, מורגן, וידידים שאינם מחפשים
הזדמנויות להצטלם בעיתון.

בדוק שילדם: לאנול את העווה ולשמור עדה
רומן טלנסק׳ הפיראט הבו למוצאוט
הילד הרע של הקולנוע האירופי נטל פסק־זמן, ומופיע השנה
בתיאטרון, כשחקן. בקיץ הוא עשה זאת בפולנית בווארשה, כעת
הוא עושה זאת בפאריס בהפקת־יוקרה של המחזה אנזדיאום.

הגברת טרי שילדם, שהיא מפורסמת בעיקר
בתור האמא של הכוכבת כרוק שילדם בת ה־,16
נחלה לאחרונה מפלה קטנה בבתי־המישפט.
היא תבעה־לדין צלם, אשר צילם לפני שש שנים
את ילדתה בתנוחה מגרה מאוד בתוך אמבטיית-
שיש. מה שהטריד את האם הדואגת היה מקום

הצילום: ירחון פורנוגרפי למחצה. אולם, כאשר
ניסתה להביא את טענותיה לפני שופט מלומד,
הגיב הלה בספקנות :״איני מטיל ספק במסירותך
כאם,״ הוא אמר בין היתר ,״אבל את החלטת,
בסופו של דבר, שבתך תופיע בילדה יפה דווקא,
ולא בפוליאנה.״

11*111114
! חברים במיפלגה הליברלית
הזימו את הרעיון, ש בארבעת
ימי ועידת־התיירנים
לא ימצא שר־התיירות, א ב רהם
שריר, זמן לעסקנות
פוליטית. סיפרו עליו שיש לו
יומן סבן סטאר קטן, המשמש
גם כארנק, שבו הוא מחזיק
רשימת טלפונים מצומצמת של
כ־ 40 מאנשיו. מדי יום הוא
נוהג להתקשר אל כל־אחד
מהם, ולבדוק אם אותו איש
עדיין משתייך למחנהו, או ש עבר
למחנה אחר במיפלגה.
חבריו־למיפלגה היו בטוחים

מדוע עטפו השגרירים את רגליהם בעיתונים.
ומי סחב את הסבר ם שנשלחו לחדד* הח־ כים?

בקרוב ראיון מקיף, שערך
העיתונאי מייקד הלקין עם
נשיא־המדינה, יצחק נבון.
לצורכי הכתבה צולם הנשיא
במעיל־חורף, כשלראשו כובע
גדול-ממדים. ומסביבו ערימות־שלג.
לצלם העיתון האמריקאי
פכסטיאן סרגדו היושב בפאריס,
נקבע לפני זמן־מהיום
צילומים בבית־הנשיא, וכשבא
הצלם הקאתולי, שאמו יהודיה,
ושאביו נמנה עם צאצאי האנוסים,
למישכן היתה ירושלים
מכוסה בשלג. הצלם צילם
את נבון בתוך המישכן,

תדמיתו בציבור. הנשאל קם
והיסס :״אני לא יודע בדיוק
מה להשיב. אני למעשה חייל־מילואים.״
היה זה סגן־אלוף
(מיל ).רן כ הן, ראש תנועת
של״י בהסתדרות.
1יום שני, האחד בפברואר,
היה יום־חג לכל באי-
הכנסת. לרגל חילופי־בעלים ב־מיזנוני
הכנסת, ערכו הבעלים
החדשים שולחנות־כיבוד גדולים
בשטח שבין המיזנון ה כללי
למיזנון הח״כים. למראה
האוכל המיזרחי המשובח רצו
הכל לעבר השולחנות. חמש

כלים שונות. כשביקש מזכיר-
הכנסת, נתנאל לורד, סלסלת
פירות, חיפשו המלצרים סל-
סלות ולא מצאו. לבסוף הביאו
לו צלחת רגילה, מעוטרת בנייר
כסף, ועליו היו מונחים
חפירות. בתום הארוחה הוחלט
לבקש מיושב־ראש הבית שיתיר
קניית מערכת כלי־אוכל

שמע על כד, ובפרט אחרי
שאמרו לו שהוא יחיה תקופה
קצרה ביותר, הוא התחיל לבכות
והיה בטוח שתוך זמן
קצר ימות. אחרי שהתאושש
מההלם הראשון הוא החליט
להילחם בסרטן־הדם. הוא הפך
צימחוני ואחר־כך טיבעוני,
התרחץ בים בחורף, שיחק

מנכ״ל מישרד־הבריאות, מכסה ככף־ידו את פניו, כדי שהצלמת לא תוכל
ךדיוך 1^1ך |
1 /1י | לצלם אותו (למעלה) .מודן, שהוזמן להתראיין בערכ-ראיונות, עשה מאמצים
1 1 1 >1
למנוע את צילומו, אך הצלמת המתינה עד שהתעייף. ברגע שהזיז את ידו, צילמה אותו (משמאל).
שוועידה כזאת לא תעצור את
מיפקד־הטלפונים היומי של
שריר.
! ביומה השני של הוועידה
השתתפו ח״כ המערך, עדי
אמוראי, וח״כ הליברלים
יצחק זייגר. בישיבת אחר-
הצהריים של הוועידה אמר
זייגר, איש קבוצתו של שריר,
שהוא בודק כל הזמן איפה
נמצא אמוראי, משום שיש ביניהם
הסכם־קיזוז .״אם אצליח
לשכר אותו במסיבת-הלילה,
לא נעלה מחר שנינו לכנסת,״
התוודה זייגר. לבסוף זה לא
עזר לו, והוא נקרא על-ידי
מצליף הסיעה לדיונים ביום
הרביעי, בעוד שאמוראי נשאר
בתל־אביב.
! עיתון יכול לשמש
לצרכים שונים. במסיבה שערך
שגריר ארצות־הברית בישראל,
סם לואיס, לכבוד
השגריר הישראלי החדש בוושינגטון,
משה ארנם, סיפר
אחד מקודמיו של ארנם בתפקיד,
אברהם הרמו, כי השתמש
בעיתון וושינגטון פוסט
למען מטרה טובה. זה היה
בטכם־ההשבעה של הנשיא
נ׳ון קנדי, שנערך ביום־שלג
תחת כיפת־השמיים. המוזמנים
ישבו בקור העז, לבושים הדר,
ועטפו את רגליהם בדפי ה עיתון.

באותה מסיבה נשא
יצחק רביו, גם הוא שגריר
לשעבר בוושינגטון, דברים
רציניים. בין השאר אמר כי
אל לה לישראל לרוץ אחרי
האמריקאים .״אם הם צריכים
אותנו, הם יודעים את הכתובת
שלנו,״ אמר. הגיב על כך בו
במקום סם לואים, באירוניה
דקה :״גם אתם יודעים את
הכתובת שלנו.״
1קוראי ניו יורק טיימס
יופתעו בוודאי, כאשר יקראום
העולם הזה 2319

והנשיא הזכיר לו שעד־כמה
שידוע לו דובר גם על צילומי־חוץ.
הצלם אמר שהוא חשש
להעלות את הרעיון, אך נבון
אמר שזו יכולה להיות תמונה
נחמדה. הוא התלבש כנדרש
וצולם בחצר ביתו, לשימחת
הצלם.
81 הנשיא ורעייתו או פי רה
אירחו במישכן קבוצת־קצינים,
הנמצאים בהשתלמות
של קצינים בכירים של צה״ל,
והללו באו עם נשותיהם: הוא
פנה לאחד מהם וביקש ממנו
לומר לו מהי תחושתו לגבי

דקות אחרי התחלת ההתנפלות
נראה השולחן כשדה־קרב. אחד
ששילם ביוקר על עדינותו היה
סגן מזכיר־הכנסת, ש מו א ל
יעקובפון, שאכל לאט ובנימוס,
ולכן הצליח לטעום רק
מעט מן המטעמים.
! 8החילופים במיזנון יצרו
בעיות רבות. כשהתארחה מיש־לחת
בת 32 איש, של חברי
פרלמנט צרפתיים בכנסת, לא
נמצאה מערכת שלמה של כלי־אוכל,
והאורחים ומארחיהם
נאלצו לאכול את ארוחת־הצהריים
החגיגית במערכות

אחידה בת 36 חלקים, שתישמר
לאירועים חגיגיים מסוג זה.
לוועדת־המיזנון של 81 הכנסת, בראשות ח״כ המערך,
תמר אשל, הובא מידע שבשנה
האחרונה נעלמו מהמין-
נונים 20 אלף כוסות וגם כמות
גדולה של סכו״ם. הוועדה החליטה
שלהבא, כל מי שירצה
לקחת אוכל או שתייה לחדרים
בבניין, יקבל סכו״ם וכוסות
חד־פעמיים.
! 8השייח׳ הדרוזי נ׳ אבר
מועדי סיפר בערב־ראיונות
של הליכוד, היקב, שאנשיו
היו דווקא מאוד רגועים מחוץ
לאולם בית־המישפט המחוזי
בירושלים, שם נגזר דינם של
שלושת בניו למאסר־עולם.
״זרקו עליהם רימונים של עשן.
אז הדרוזים, שהם חיילים,
אחים־לנשק, ראו שזורקים
עליהם, אז הם תפסו את הרימונים
וזרקו אותם בחזרה.״
81 מועדי טען, כמובן,
שבניו חפים־מפשע. כשנשאל
מי יכול היה לרצוח את השייח,
הבדואי, חמאד אבו־ רביע,
הוא אמר :״אבו־רביע המנוח
היה לו הרבה עניינים, הרבה
בעיות, הרבה אויבים׳ ,גם בין
הבדואים.״ כהוכחה לכד ש־הבדואים
לא שומרים טינה ל-
בני-מישפחתו, סיפר מועדי שבנו
נ נ׳י ס היה בנגב, וכצייד
ביקש את עזרת הבדואים, והם,
שידעו מי הוא, עזרו לו. טען
מועדי :״אפילו האשה של ה מנוח
אבו־רביע יודעת מי הרג
את בעלה.״

אויה ג 1גר

אינו חובש כובע סיני רחב־שוליים ואינו
יוצא לעבודה בשדה־אורז, כפי שנראה
בתמונה זו, שיש בה אשלייה אופטית. העוזר לשר״העל יעקב
מרידוד צולם, כשהוא יושב מתחת למצילה של מערכת־תופים.

! 8אחרי מותו של ראובן
מעיין סיפר יצחק ליבני
שאביו, אברהם וייס, חלה
לפני 20 שנה בלוקמיה. כש
פינג־פונג
ואיבד את כל שאר
המחלות שהיו לו במשך כל
השנים ושנבעו מהשמנת־יתר,
מתזונה לא־נכונה ומחוסר פעילות
ספורטיבית. למרות הסרטן
חי עוד עשר שנים, וכאיש-
עסקים הוא המשיך בפעילותו
הרגילה. וכשנפטר לפני 10
שנים, הוא היה בריא לגמרי,
מילבד הסרטן שקינן בגופו
שאי־אפשר היה לרפאו.
! 8חוסר־מזל, כך ניתן
להגדיר את פיתרונות הדיור
שהוצעו ליושב־ראש הכנסת
מנחם סכידור. במשך חודשים
ישן סבידור בבתי־מלון
בירושלים, מאחר שכל דירות־השרד
הפנויות בבירה לא התאימו
לו. לבסוף נרכשה לו
דירה במיגדלי מגידו, מול הכנסת,
ועתה מסתבר שאינה
מתאימה לצרכיו. כשאירח ה־יושב־ראש
את ראשי הוועדות
של הכנסת ועוד ח״כים אחדים
למסיבה, לרגל חילופי ראשי היתה ועדת־החוץ-והביטחון,
צפיפות רבה בחדר־האורחים
של בני־הזוג סבידור, וד,מוזמנים
התקשו לנוע בחופשיות.
! 8מופע־המין שנערך בפעם
השנייה בחיפה, בהש־תפות
ירון לונדון, צוות־שח־קנים
והסכסולוג עמי שקד,
לא היה מתקיים אלמלא התערבותו
של ראש עיריית חיפה,
אריה גוראל. אחרי המופע
הראשון נודע לו שרבים לא
הצליחו לרכוש כרטיסים לאירוע,
וכמה עובדות־עירייה
אף פנו אליו שיארגן מופע
מיוחד לעובדי־העירייה. הוא
פנה לדן לגס, מנהל צוותא
חיפה, וביקש ממנו שיארגן מופע
נוסף. חבילת הכרטיסים
הראשונה נשלחה לעירייה ונחטפה
בתוך דקות.

מתחילה

המהפכה הנוצצת
במקום בו נפגש דיזנגוף עם המלך ג׳ורג׳ נפתחה התכשיטיה של גוטאל
התכשיטיה מהפכה באיכות ומבחר[
ויהלומים במבחר מיוחד. קולקצית יצוא של תכשיטים בעיצובים
מקוריים ובנוסף קולקציה מיוחדת של תכשיטים בסגנון עתיק.

לראשונה בארץ שתי
תעודות אחריות: אחריות התכשיטיה וכן תעודת אמינות של גימולוג
עצמאי מוסמך,על כל תכשיט.

התכשיטיה -מהפכה במחיר -

35<70 הנחה אמיתית
וב־ 3תשלומים•
עקב שליטה על מקומת ייצור ושיווק ישיר לצרכן, אנו יכלים להציע
לך את תכשיט האיכות שלנו במחידם ללא תקדים.

התכשיטיה מהפכה בשיטה ־ שי חינם
תכשיט זהב 14 קרט
משובץ בספיר או רובין
על כל קניית תכשיט
המופיע במודעה זו.

מציעה לך מבחר גוזל של שעונים בהנחות
גדולות!
11־1־ 40ז £0־04510 / 5£1)<0 / 01712514 / 1

\445\/1[4ו /ם ח 14 וקקט0
מפרט תכשיטים:.
.1שרשרת זהב 14 קרט, משובצת פנינים.
.2תלק זהב 14 קרט, משובץ 3יהלומים לבנים נקיים 0.165 ,קרט,
כלל שרשרת.

.3הלק זהב 14 קרט, משובץ 4יהלומים לברם נקיים 0.08 ,קדט,
כולל שרשרת.
.4תלק זהב 14 קרט, משובץ 2יהלומים לבלם נקיים 0.07 .קרט.
.5תלק זהב 14 קרט. משובץ 7יהלומים לבדם נקיים 0.07 ,קרט.
.6תליון זהב 14 קרט, משובץ יהלום לבן נקי 0.035 קרט.
.7טבעת זהל 14 קרט, כפולה, משובץ 6יהלומים לבנים נקיים 0.06
קרט.
.8טבעת זהב 14 קרט משובץ 2יהלומים 0.07 ,קרט.
.9טבעת זהב 14 קרט, משובץ 3יהלומים 0.06 ,קרט.
ששבעת זהב 14 קרט, משובץ 2יהלומים 0.07 ,ו־ 3ספירם0.105 ,
קרט.
. 11 טבעת זהב 14 קרט, משובץ 10 יהלומים, לבדם נקיים 0.10 ,קרט.
. 12 עגלים מזהב 14 ,קרט, משובץ 2יהלומים 0.06 קרט.
. 13 עגלים מזהב 14 קרט, משובץ 6יהלומים 0.12 קרט.

התכשיטיה -מהפכה בשרות -
בדיקת יהלומים חינם לכל דורש
ע״י מכשיר אלקטרוני מישר.

פ תו ח ב מו צ ״ ש

ורשבסק— פ רי לי ך

מהיום כולם באים אלינו

פתוח גם במוצ״ש בץ 18.00ל־ 22.00 ובימי חול 08.00-13.00,16.00-19.00

דיזנגוף פינת המלך ג׳ורג׳ -פסג׳ דיזנגוף סנטר ( -הכניסה ליד בנק לאומי),

; 9הרב משה סלומון/
שמונה סוף־סוף כמנכ״ל מיש-
רד־הדתות, לא שמע על המינוי
מאמצעי־התיקשורת, אלא ממעבידו,
הד״ר יוסף בורג,
שר־הדתות. ביום שבו החליטה
הממשלה על המינוי, שבעקבותיו
יוחלף גדליה שרייבר,
השתתף סלומון בהלוויית אמו,
שנפטרה ביום השישי. השר
בורג, שבא להלווייה, הודיע לו
על המינוי, שעמד על סדר־יומה
של הממשלה במשך חודשים
ארוכים.
׳ 8יריביו של ח״כ חרות
דוגי מילוא מספרים שכאשר
הוא כיהן כיושב־ראש הסתד־רות־הסטודנטים
הארצית, בא
הד״ר למישפטים כרוך כרכה
לראיין אותו. מכיוון שמילוא
לא ידע במה המדובר, ענה על
השאלות במקומו חברו־בעבר
ויריבו בהווה, ח״ב חרות הטרי
מיכאל (״מיכה״) ל,דיינר. הראיון
פורסם כשהמרואיין, לכאורה,
היה מילוא.
! קליינר, אגב, נראה כשהוא במיסדרונות־הכנסת
מסתובב ובפיו סיגר לא־דלוק.
אחרי שהבחינו שהוא מסתובב
כך במשך כמה ימים, ביררו
אצלו מה קרה לו, והוא הסביר
שהוא נדר נדר שברגע שהוא
ייכנס לכנסת הוא יפסיק לעשן,
והוא אכן עשה זאת, החל בחצי
שעה לפני שהושבע. הסיגר שבפיו
משמש רק כתזכורת לטעם
הטבק האהוב עליו.
91ח״כ ליברלים, שי ה
דדידן, המאחרת באופן קבוע
לישיבות ועדת־העבודה של הכנסת
שדנה בחוק הבטחת-
הכנסה, נוהגת לבקש, בהיכנסה
לחדר, רוויזיה בהחלטות• העיר
לה על־כך ח״כ מפ״ם, יאיי
צכן :״אתם, הליברלים, אוט־נם
הצטרפתם לליכוד עם
חרות, אך אתם לא מוכרחים
להיות עד כדי־כך רוויזיוניסטים.״
אחד
מעסקני־חרות,

שנשאל מדוע סותם ח״כ איתן
דיכני את אוזניו בצמר־גפן
לא התפלא :״כך זה אצלו מאז
שהפגיזו את אלטלנה.״

! ! שאל !1 1 1

בערב־ראיונות

ח״כ המערך שימעון

שהוא חובב מושבע של הסרטים
הערביים המוקרנים בלילות־שבת
בטלוויזיה. למראיינו,
איתן דנציג, הוא אמר:
״אלה הם סרטים נאיביים, ללא
דפיקות־לב, הכל ברור. אין
מתח כמו בדאלאס.״

מגמתיות. אחר־כך הם יושבים
ברחבה שליד מישרד ראש־הממשלה
ומחכים לסיום הישיבה,
ובינתיים הם מראיינים זה
את זה ומקיימים שיחות בטלות
שהקשר בינן לבין המציאות
הוא מיקרי בלבד.״

אותו אחרי שד,מתיקו את עונשו
בפעם הראשונה. הוא כתב כ־
450 עמודים בטיוטה ראשונה,
כימעט ללא מחיקות, אך על
פי בקשת המוציא לאור הוא
קיצץ את הספר ברבע ,״גמרתי
לכתוב את הספר חודש לפני

חיים קאסן

סגן שר־האוצר, מניח על השולחן מולו, את תווית־הזיהוי, הנושאת את
שמו. קאופמן, שבא לוועידת״התיירנים שנערכה במלון בתל־אביב, הועלה
לבמה וישב בכסא שיועד לרפי פרבר, מנכ״ל מישרד־התיירות. כשהבחין שאינו יושב בכיסא הנכון,
לא עבר לכיסא ׳השני, אלא החליף את תוויות הקרטון, כדי למנוע טעויות־בזיהוי.

91 מזכיר־ד,ממשלה הפורש,
אריה גאור, נשאל אם אכן
אמר ראש־ר,ממשלה, מנחם
בגין, לשר־האוצר, יורם
ארידור, שהוא יכול להתפטר.
ענד, נאור :״בגין התכוון אל
מישהו אחר בכלל, אך את שמו
לא אוכל לגלות.״ בהתייחסו
למקור הידיעה, אחד הכתבים
המדיניים, אמר נאור :״אחדים
מהכתבים המדיניים אינם מבינים
כל־כך במדינאות, ולכן

לליזול, והוסיף :״אני רגיל
לחיים קשים, ושמיכות מלוכלכות
ותא המדיף ריח ליזול
לא היו שוברים אותי.״
91 הפנתר השחור מוני
יקים אינו עוסק רק באירגון
תנועת־מחתרת נגד צה״ל, כפי
שנטען בעיתונים. יקים, שעד
1972 היה המנהל של תיאטרון
מרתף, בסוף רחוב בן־יהודה
בתל־אביב, ושחזר לפני כחצי
שנה מארצות־הברית, מחפש
בימים אלה בקדחתנות מקום
לתיאטרון שלו, שהיה הראשון
במיסגלת תיאטרונים הלא־ממוסדים
שפרחו בשנים האח רונות
.״בעוד שבעבר היה התיאטרון
מיועד לילדי השמנת,
עכשיו הוא יהיה מיועד גם
לילדי השכונות,״ הסביר מוני
את ההבדל בין גילגולו הראשון
של התיאטרון לגילגולו העכשווי.

הפתעה נעימה ציפתה
לציירת אסתר ברטל, כשנודע
לה שציורה נבחר לתחרות
בינלאומית. ברטל. מנהלת נשואה בחברודאלקטרוניקה,
לכלכל באל־ על ומטפלת בשני
ילדים, קראה בעיתון שנסיכת
מונקו עורכת תחרות לציור
במונטה־קרלו 2800 .ציירים
מרחבי העולם, וביניהם ברטל,
הגישו את ציוריהם לתחרות
גרנד פרי , 16 ומהם, נבחרו
170 בילבד, ביניהם ישראלית
אחת. הציירת המנהלת, שכבר
ערכה שלוש תערוכות בארץ,
סיפרה, ערב צאתה למוסיאון
הלאומי של מונקו, שלמרות

91 מיכאל צור כשאל
מדוע אינו מתאר בסיפרו עיניים
לכלא את מה שהוביל אותו
לכלא, אלא עוסק רק בניתוח
המצב בבתי־הסוהר .״כשישבתי
בתא אחד עם אשר ידלין,
וסיפרתי לו על המישפט שלי,
הוא אמר לי :׳צור, אם לקח
לך שש שעות להסביר לי את
העניין, ועדיין לא הבנתי בדיוק
מדוע קיבלת 15 שנה,
אז הציבור בחוץ יבין?׳״

מתחת לשולחן ־ מעידה

ח״כ הליברלים, בני ׳שליטא, זרק פצצה ב־מליאת־הכנסת.
הוא סיפר שהוא נותן הטבות
לעובדיו ״מתחת לשולחן״ .אנשי־ציבור שונים
נשאלו במישאל בזק של העולם הזה מה הם
נותנים ומה הם מקבלים מתחת לשולחן, והם
השיבו :
>• שמואל רכטמן, מי שהיה ראש עיריית
רחובות וח״כ :״עזבו אותו. היתה לו פליטת־פה.
כל ראש־עיר רשאי לאשר שעות נוספות׳ וזה מעל
השולחן, אחרי שמסכמים זאת עם ועד־ד,עובדים.״
!• רפי סוויסה ח׳׳כ המערך וראש המועצה
המקומית מזכרת־בתיה :״התבטאות אומללה של
ראש מועצה שלא דיבר מהכתב, וחשב שזו המועצה
במנחמיה. אי-אפשר לחת מתחת לשולחן׳
ולצערנו גם לא מעל השולחן ״בגלל מדיניות
מישרד־הפנים.״
• דל! אמיר, ח״ב המערך וראש עיריית
דימונה :״מה, אין לי מה לעשות? כשיש מעל
למה לתת !מתחת? הוא איבד את שיווי־מישקלו
אם הוא מדבר מתחת לשולחן. מי לא מבקר אותנו?
כבר אמרתי במקום אוזר שהוא צריך לבקש את
סליחת ראשי-הערים העושים את מלאכתם נאמנה.״

• יהודה ה ש אי ,,ח״כ המערך ויו״ר האגף
המוניציפאלי במיפלגה :״יש לי מזל. אני לא נותן
ולא מקבל. חוץ מזה, אני לא מאמין שהוא עושה
ו מה שהוא אומר.״
| #חנניה גיכשטיין, ראש עיריית ראשון-

העולם הזה 2319

ח יב־חדות סות ם א1זניו מאז פרשזז..אלטלינה״
!יו־־ד העבודה אינו יכול לסבול את המתח של
! 9צור, שכתב את כל סיפרו
הם פונים לרכילות וניזונים
גולה
״דאלאס״
בבית־הסוהר, התחיל לכתוב
מהדלפות שאינן מדוייקות ו־פרם

לציון
:״ביטוי לא מקובל. אני לא נותן ולא מקבל
מתחת לשולחן, ואם יש הסכם מיוחד, זה לא נעשה
בהחבא.״
!• יגאל גריפל, סגן־ראש-עיריית תל־אביב :
״אם יוצאת מישלחת־ינוער לחו״ל, ואני קובע מורה
או מדריך שנהנה מכך. זה בוודאי מתחת לשולחן,
וזה מקובל, למרות שזה נעשה מעל השולחן.
במיסגרת העירונית אי־אפשר לתת מתחת לשולחן.
לעומת זאת ,׳בחברות העירוניות או בפרוייקט
שיקום השכונות, נקלטים עובדים על-ידי קריטריונים
מיוחדים.״
• 1משה מירון, מי שהיה ממלא־מקום ראש
עיריית רמת־גן :״לא מקובל. הייתי עשר שנים
בתפקיד׳ ואני לא זוכר שאי-פעם נתנו מתחת
לשולחן. זד, לא ז׳רגון מוניציפאלי, מתחת לשולחן.״
!• דויד שיפמן, ממלא־מקום ראש עיריית
תל־אביב לשעבר׳וסגן שר-ד,תחבורה בהווה :״לא,
בהחלט לא. ההכללה שהוא עשה, שזה סלאנג
מוניציפלי, אני שומע על־כך בפעם הראשונה. אין
דבר כזה.״
• 1דויד מגן, ראש עיריית קריית־גת :״חם
ושלום. שליטא התכוון בוודאי לכך שהעיריות
לא יכולות לפעול כדי למצוא עובדים טובים יותר
בגלל בעיות־ישכר. אין נוהג לתת.״
!• דויד מסיקה, סגך ראש־עיריית בת־ים:
״לא מכיר דבר כזה. מה שמקובל זה מה שאמר
פעם לוי אשכול, שנותנים בעזרת השם. נותנים
גמול השכלה. שעות כוננות. קילומטדז׳ ,וכל זה
נוסף למשכורת, אך זאת על־פי הסכמים ארציים.״

^ 1171111ל 1י ]ל!| 1 5¥י שחקן תיאטרון ״הבימה״ ,מחופש
״*י י *י #י ׳ ייי כגרוצ׳ו מארבס, מצית סיגר לאיש־העסקים
רוני שטן. וילוז׳ני שהוזמן לפתיחת מועדון, הדביק
לעצמו שפם מלאכותי, הרכיב משקפיים, והתהלך במו כובב־חקולנוע.

השיחרור. ידעתי שכאשר אש תחרר
לא תהיה לי סבלנות
ולא יהיה לי זמן.״
91 אין זה סיפרו הראשון
של צור. לפני קום המדינה
הוא כתב ספרון, העוסק בפרקים
בתולדות הציונות, שפורסם
בשם־עט. צור היה אז
מדריך בתנועת־נוער.
! 9צור נשאל אם אכן הודה
באשמה רק אחרי שהוכנס לתא
שהסריח מליזול, כפי שפורסם
בזמנו בעיתונים. צור אמר
שהוא הודה בלי שום קשר

עיסוקיה הרבים, בכל שעה של
פנאי היא מציירת.

מרדכי

עורך־הדין

׳משעגי, טען בלהט לפני השופט,
בנימין כהן, כי נאשמת,
שלמדה בבית־ספר מסד
לכתי־כללי, היא, בכל־זאת,
״בית־ספר
דתית. בחורה ממלכתי אינו בית־ספר של
המיסיון!״ אמר הסניגור והשופט
ענה לו בחיוך :״אני
בטוח כי שר-החינוך ישמח
לשמוע מפיך שאתה נותן הכשר
לבתי־הספר שלו.״

אברה גינ די
בצפון היוקרתי בידתר
בתתם סופרב
ב תרחר א בי

בנין מפואר במיוחד, בן 8דירות בלבד, שייבנה ברמה בינלאומית לפי מיטב
המסורת המייחדת את בנייני אביהם גינדי .־

שפע
של שכלולים:
• שני מפלסים בכל דירה
• 3כווני אויר מלאים לכל דירה
• טלויזיה במעגל סגור לזיהוי מושלם של
אורחיך בכל דירה
״• מרצפות שיש בסלון, בפנת האוכל ובמטבח
( 3דוגמאות לבחירה)
• שטיחים מקיר אל קיר בחדרי השינה
• שני חדרי רחצה בכל דירה
• ריצוף קרמיקה בחדרי הרחצה ובשרותים
• כלים סניטרים צבעוניים
• חמום נפרד לכל דירה
• לובי מפואר בכניסה לבנין
שינויים בתכנון הדירה
על ידי משרד אדריכלים
אבי רסקין הרי המלי ־ חינ ם
תכנון: אדריכלים רשקס-גולדמן
עצוב חזיתות: אדריכלים אבי רסקין
והרי המלי.
הבניין יצופה בשיש או בפסיפס

בראשון־ לציון
מבצע למכירת דירות בנות 3.5ו־ 4חדרים באזורים היפים ביותר במערב העיר.
בעת חתימת החוזה ־ 10-000 שקל. היתרה בתשלומים ומשכנתא עד 12 שנים.
בטחון מלא לכספי הרוכשים.

א גו ה ס ביוד
סל-אביב

ככר המדינה ה׳ב איי ר 10

רמת השרוך
סוקולוב 84

כתוז-תמוה
חיים עוזר 28

רא שוו-לציון
* הרצל 62

אברהם גינדי בונה דירות שאנשים אוהבים

בלננים

סאת

דגי אלה שמי

הת״דת הציעה ט*פ לחי כ
והקויבלים אכלו
ישראלים רזים
1מיקרה לא-נעים אירע

לח״כ המערך, רפי סוויסה.
הוא בא לנמל-התעופה בן־
גוריון בלוד לקבל את בנו, ונכנס
לאולם־הנוסעים. הוא ראה
שם זקנה עמוסת־מיזוודות, וכמהווה
של רצון טוב ניגש
אליה ועזר לד לסחוב את מיז-
וודותיה עד לפתח המכס. שט
הניח אותם על הריצפה והת-

האיש שנכנס לבר, הזמין ויסקי
לעצמו, לברמן ולכל ה נוכחים.
בסוף הערב התברר
שאין לו כסף. הברמן הרביץ
לו מכות וגירש אותו. למחרת
היום שוב בא האיש, הזמין
ויסקי לעצמו, לברמן ולכל
הנוכחים. הברמן סבר כי למד
לקח, אך בסוף הערב הסתבר
שוב שאין לאיש כסף. הברמן

גיוקי אוקי!

מוציא לשון לעברו של השחקן אנתוני
פרגאס, העושה לו פרצוף. ארקין, הפג-
שומימאי, ביקש שיצלמו אותו עם השחקן מהסידרה הטלוויזיונית
סטארקי והאץ׳ ,משום שהם מיטיבים להביו זה את זה ללא״מילים.

כוון לחזור׳ לאולם ולהמתין
לבנו. התיירת, שחשבה שהוא
אחד הסבלים העובדים במקום,
הוציאה דולר ורצתה לתת לו
כדמי־שירות. אחד המוכסים,
שהכיר את סוויסה, נחלץ לעזרתו
והסביר לתיירת שמי שעזר
לה לשאת את מיזוודותיה
הוא חבר-פרלמנט. היא התנצלה,
הסבירה שזהו ביקורה
הראשון בארץ, ושאלה את
סוויסה מה היא יכולה לעשות
כדי לכפר על טעותה. סוויסה
הציע לה שפשוט תבוא לארץ
בכל שנה.
! 8מנהל מלון תזאדה,
בתל־אביב, דוב אח־נץ, מספר
על מדינה אפריקאית, ש החליטה
לעסוק גם היא בחטיפת
מטוסים. תחילה חטפה
מטוס הולנדי, ובו 120 נוס עים.
אבל הם לא היו די
שמנים, וראש־השבט החליט
לפטם אותם במשך שבוע, לפני
האכילה. לאחר מכן נחטף מטוס
צרפתי, ובו 120 נוסעים. שוב
בדק אותם ראש־השבט והח ליט
שצריכים לפטם אותם במשך
שבועיים, לפני האכילה.
לבסוף נחטף מטוס ישראלי.
ראש־השבט גילה שכל 120הנוסעים
רזים כשלדים, והחליט
לאכלם מייד. לאנשי־השבט ה מופתעים
אמר :״הישראלים
רגילים לאכול זה את זה. אם
נמתין שבוע, לא יישאר לנו
מה לאכול.״
1בדיחה אחרת מספרת על
העולם הזה 2319

הפליא בו את מכותיו וסילק
אותו. בערב השלישי בא האיש
שוב, הזמין ויסקי לעצמו ולכל
הנוכחים .״מדוע לא בשבילי?״
תמה הברמן. השיב האיש :
״איך אפשר? כאשר אתה שותה
כוס אחת, אתה הופך לאלים
ומרביץ מכות!״

פסוקי ה שבוע
• השגריר האמריקאי
המיוחד, סול לינוכיץ :
״אחרי השיחות עם מנחם בגין
בעניין ההתנחלויות קיבלתי
צרבת.״

הרס

סגן שר־הדתות,
דרוקמן :
היים

״לא אתפטר גם אם ייעקר
חבל־ארץ שלם!״

פסח

סגן שר־החקלאות,
(״פייסי״) גרופר,

על הצעת מנחם סבידור ש-
ח״כים ילבשו מקטורנים :״אני
מציע להנהיג תלבשת אחידה
לח״כים כמו בביודהספר, אבל
שהכנסת תספק לי על חשבונה
את המדים האלה.״

• ח״כ תל״ם, מרדכי

בן־פורת, לסגן ראש־הממ-
שלה, דויד לוי :״אני רוצה
לדבר אליך, כהגדרת אחינו האשכנזים,
כפרענק אל פרענק.״
• דויד לוי ו ״אתם היושבים
על ספסלי המערך עשיתם
מעשה כעומרי, ואתם מבקשים
שכר כפנחס.״

המקהלה ובימת״הנשיאות בוועידת איגוד העובדים הליברליים

ו דוו ישאת
מה היד. קורד, אילו.הביא טייווס של לונדון את
דבריו של שר־הביטחון הבריטי, בפנס פומבי, לאמור :
,־ 0 \ 661ק 6 1116׳ \611§ 111 6 1116 113־ 6 1116 511ז\״ 1^ 6 1116 113

1116 <16164111111311011

1116 1131.6

שאלה טפלה. אדם שהיה מדבר אנגלית כזאת, פשוט
לא היה מגיע לתפקיד של מזכיר־סניף באגודת־פועלי-
המחט בשכונת וייטצ׳אפל, קל וחומר לתפקיד של חבר
בקאבינט.
אך הנה הודיע הארץ ביום החמישי האחרון בראש
עמודו הראשון כי שר־הביטחון הישראלי אמר, כי ״יש
לנו את הכוח, יש לנו את
העוצמה ויש איתנו את
נחישות ההחלטה שבכל
מיקרה של פגיעה בביטחון
ישראל להגיב בצורה החריפה
ביותר.״ הדברים
מצוטטים כלשונם מהודעה
דישמיית של לישכת־העיתו־נות
הממשלתית.
אריאל שרון הוא בוגר
גימנסיה (גאולה בתל־אביב).
אם הוא מדבר כך, איך
ידברו חייליו שגמרו בקושי
את בית־הספר היסו*

אריק אינו יוצא־דופן. די
להפעיל את מקלט-הטלווי- אריק זיה או הרדיו, כדי לשמוע
אוסף של זוועות לשוניות מפי שועים. יצחק רבין מדבר
על תקופה של כמה חדשים (ח׳ קמוצה) ,פרס מדבר
בשפה נמלצת הדומה לעברית, וחברי־הכנסת השיגו חסינות
לא רק מאימת חוקי־התעבורה, אלא גם מכללי הלשון
העברית.
קרייני החדשות והרצף מדברים עברית נכונה, אך
בכתבי־השדה. כבר פגע הפגע, ומפיהם יוצאים לפעמים
פניני-לשון שכל יהלומן היה פוסל אותן מבלי להזדקק
לזכוכית מגדלת.
כאשר משדרת הטלוויזיה את דבריו של דובר אנגלית
או צרפתית, מופיע על המירקע תירגיום. מדוע לא תנהיג
נוהג דומה לגבי דוברי העברית הקלוקלת? כאשר יופיע
ישר, חבר־כנסת או סתם נכבד וישחית את השפה באוזני
כל, יוקרן על המירקע הנוסח המתוקן של הדברים, מעין
תירגום לעברית.
״לנו הכוח, לנו העוצמה, ולנו נחישות־ההחלטה הדרושה
כדי להגיב בחריפות על כל פגיעה בביטחון המדינה...״
איני יודע מה מתכוון אריק לעולל ללבנון — אך
בינתיים הוא מעולל זאת לשפה העברית.

נס בבריתי
הסרט המצויין על כיבוש האי כריתים בידי הגרמנים,
שהוקרן בטלוויזיה, מראה שוב מה עצום המרחק בין
תמונת המציאות, כפי ׳שהיא מצטיירת בשעת מעשה ,׳ובין
האמת לאמיתה, המתגלה כעבור שנים.
כל מי שחי בארץ באותם ימים סוערים של 1941 זוכר
היטב איך ׳נראו הדברים אז. המיבצע הגרמני היה הפלישה
המוטסת והמיוצנחת הראשונה בהיסטוריה. הניצחון הגרמני
היה מוחץ ומהמם. אחרי כיבוש פולין, דנמארק, נורווגיה,
הולנד, בלגיה, צרפת׳ יוגוסלביה ויוון נראתה פלישה
אווירית זו כהוכחה סופית לכך שאכן מכונת־המילחמה
הגרמנית היא כל-יכולה. אי-אפשר לנצח אותה, אי־אפשר
לעצור בעדה. .
כמד. חודשים לפני כן, בימי הפלישה הגרמנית לצרפת,
התפלג אצ״ל. בפי חסידיו של אברהם (״יאיר״) שטרן
היתד, טענה ניצחת: הגרמנים מנצחים במילחמה. בריטניה
אבודה. עלינו לחפש דרכים להתקשרות עם המנצח, ולמגר
את האנגלים עכשיו, כשהם מתמוטטים.
נפילת כריתים שיכנעה רבים, שלא רצו להאמין עד
אז בניצחונו של היטלר, כי אכן צדקו רואי־השחורות.
מעל לכל אירופה, ממיפרץ-סודה בדרום כריתים ועד לחוף
הארקטי בצפון נורווגיה, התנופף דגל צלב־הקרם האימתני.
(אני זוכר שיר עצוב ששרו החיילים הבריטיים השיכורים
בבארים הקטנים ברציף הרברט סמואל בתל־אביב:
״מדוע בוניה נפשי? /במיפוץ־סודוז נשאר לבי
ימים מעטים לאחר מכן פלשו הנאצים לברית־המוע־ציות.
במיבצע־בזק מדהים הגיעו למבואות לנינגראד
ומוסקווה. בדרום חדרו כוחותיהם לקווקז. על המפה
נראה כי שלושה חיצים אדירים מאיימים על ארץ־ישראל :
מקווקז, מלוב ומכריתים. נראה כאילו נחרץ גורלה של
הארץ — וגורלנו. ידענו שהאנגלים יושבים על המיזוו־דוית,
מוכנים לברוח בכל רגע מיזרחיה, לעיראק ולהודו.
מפד, לאוזן סופר על תוכנית של ההגנה להפוך את הר־הכרמל
למצדה חדשה. שם ימכרו אחרוני הישוב את
חייהם ביוקר, במיבצע-התאבדות עתיר־תהילה.
היו שחשבו שזה יקרה תוך ימים, היו שחשבו שזה
יקרה תוך שבועות. על הארץ כולה רבץ ענן שחור של
מועקה.

כיום אנחנו יודעים שלא היה שחר לכל החששות
האלה. המצב האמיתי אז היה ישונה לחלוטין.
הגרמנים הגיעו לקווקז בשארית כוחותיהם, ועוד באותו
חורף הביסה אותם התקפת־הנגד הסובייטית הנהדרת,
ששינתה את פני המילחמה( .איך צהלנו בלבנו למראה
החיילים הסובייטיים, בסדיגיהם הלבנים, שהסתערו על פני
השדות המושלגים ביומנים הסובייטיים, שהוקרנו אז
בארץ! איך שמחינו למראה המוני השבויים הגרמניים,
בני הגזע העליון. שעמדו בכפור ורקעו ברגליהם במאמץ
נואש למנוע את קפיאתן !)
בלוב אמנם עוד נכונו לגרמנים ניצחונות, ולבסוף
הגיעו עד לשערי אלכסנדריה. אך הם הגיעו לשם בטנקים
ריקים מדלק. הנאצים לא יכלו לספק את הבנזין החיוני

לקורפום האפריקאי. תחנוניו של המפקד הגרמני האגדתי,
ארווין רומל, נשארו ללא מענה. היטלר לא היה מוכן
׳לגזול את הדלק מן הכוחות ברוסיה, כדי להשיג ניצחון
במידבר הרחוק.
ואילו בכריתים — ההישג הגרמני המהמם לא היה
אלא ניצחוך פירהוס. רק בנם ניצלו שם הגרמנים ממפלה
גמורה. כפי ׳שהראה הסרט, התמוטטו הבריטים רק ביגלל
מחדל של סוח-רצון. גם הם האמינו, בסתר ליבם, בכוחו
העל־טיבעי של הוורמאכט הגרמני.
על כל פנים, הפלישה המוטסת לכריתים היתד, הראשונה
וגם האחרונה בתולדות המילחמה. שיום צבא לא
חזר אי־פעס על תרגיל זה. הצניחה במיתלה, בפרוס
מילחמת־סייני של ,1956 היה מיבצע כושל, ומאז לא
הופעלו גם אצלנו עוצבות של צנחנים במיבצעים מוצנחים.
אילו ידענו כל זאת ׳באותם ימים שחורים של ,1941
בוודאי היתיה נמנעת מבני־הישוב דאגה נוראה. המסקנה
היא שגם בימינו, בעידן הטכנולוגיה התיקשורתית המעולה,
עטופה המציאות בערפל סמיך של אי־ודאות (או,
גרועה ממנה, ודאות-כוזבת) בכל עת, ובעיתות מילחמה
לא כל שכן.

כדי לאפשר ליחידה אחרת — בריטית — לנחות. הגל
הראשון מסתער ונקצר כולו. הגל השני מסתער ונקצר.
מפקד־החטיבה נותן בטלפון פקודה להסתערות שלישית,
גם היא חסר׳ת-תיוחלת. אך הגנרל מבטל את הפקודה
באמצעות רץ — אחד משני האצנים. הרץ מגיע באיחור
של כמה דקות. ההסתערות כבר נערכה, כל החיילים
נהרגו — וביניהם גם גיבור הסרט, שוויתר בעצמו על
תפקיד הרץ, וכך הציל את חברו.
״צריכים להציג את הסרט הזה בכל ערב לבגין!״
העיר מישהו מאחורי, ברגע שנדלקו האורות והאירו את
פניו של קהל מזועזע ומהיומם.
״זהו סרט על קו בר־לב,״ הפליט מישהו אחר.
ואכן — זהו הלקח הבולט של הסרט, הגלוי לעין:
חוסר־הטעם של המילחמה, חוסר־האחריות של המדינאים
(וביניהם וינסטון צ׳רצ׳יל הצעיר, השר לענייני חיל־הים,
שהיה פטרון המיבצע) ,הטיפשיות של הגנרלים, המיקריו׳ת
האיומה של המילחמה, שבה נהרגים אנשים במיבצעים
מיותרים, ושבה ידשזמן קרה קוצרת אחד ומדלגת על רעהו.
אך יש גם רבדים עמוקים יותר. מדוע אין גיבור-
הסרט מציל את עצמו, לפני הקטל הבטוח, ותחת זאת
מציל את חברו? מה ממריץ אדם לפעול במילחמה נגד
היגיון ההישרדות, למען מושגים מופשטים כמו מולדת,
כבוד, הברות, רוח־היחידה וכיוצא־באלה?
ומתחת לכל אלה — מה דוחף אנשים למילחמה?
באוסטרליה לא היה קיים אז שרות-חובה. גיבורי הסרט
התנדבו למילחמה, שלא ׳נגעיה להם כלל, שביה לא היה
צפוי שום איום על מולדתם, למען הבריטים שהיו שנואים
עליהם. הם נדחפים על-ידי
דחפים עמוקים — הכמיהה
לחווייה מסעירה, הרצון להוכיח
את עצמם, הגעגועים
לשייכות ולחברות.
יכל חייל קרבי מכיר רגשות
אלה ומתקשה להגדי רם.
הוא רק יודע שהם מתגברים
אף על יצר הקיום
העצמי.
זהו סרט יחשוב, מפני ש הוא
מקלף את נפש הגיבור,
קליפה אחרי קליפה, כמו
בצל .׳תחילה הוא פועל
מתוך קליות־דעת של צעיר,
הרוצה לברוח מחוות-בקר
צ ר* יל
משעממת בפינה ;נידחך] של
אוסטרליה ולראות את העולם•
אחר־כך הוא מתנהג כגבר הקישור בחברו הטוב.
אחר־כך הוא מתפקד כחייל ביחידה, שעליה גאוותו, ושאת
מפקדה הוא ׳מעריך. בסוף לא נישאר ידבר אלא הוא עצמו.
ברגע המכריע, בין חיים ומוות, הוא נשאר לבדו — כימו
כל חייל קרבי ברגע העליון. .הוא: נאמן לעצמו, לאידיאלים
שלו, לטבע העמוק ביותר שלו. הוא ׳בשאר לבדו על
המסך, קפוא בתנועה של ריצה, וחזהו מנוקב על־ידי
צרור של כדורים.
השחקן המצויין ביותר בסרט הוא המג״ד, גבר בגיל
העמידה, קצין פשוט, שנפרד ליד כבש האוניה מאשתו
ומבנו. בסצנה בלתי-־שכיחה, ערב לפני ההסתערות הגורלית׳
הוא יושב לבדו בבונקר שלו, לאור הנר, מקשיב
לתקליט של אלבייוני, ישותה לבדו את הברנדי שאשתו
נתנה לו כמתנת־פרידה — בידעו שהוא עומד למות, וכי
אין טעם כלשהו למוות ישלו — מילבד הצורך להוכיח
לעצמו שהוא אדם הגון ומפקד נאמן.

לבגץ. ב כל ערב

מזג־אחיר מטורף

גאליפולי.
הסרט האוסטרלי, העומד להיות מוקרן על האקרנים
בישראל, אינו מזכיר את יוסף טריומפלדור, וגם לא אית
!גדוד־נהגי־הפרדות. אליה, הממלאים תפקיד כה יחשוב
בתולדות היישוב, לא הטביעו את חותמם על הקרב הנורא
בחצי־האי התורכי, החולש על הכניסה למיצר הדרדנלים.
הוא מראה בצורה מחרידה מה קרה באותו קרב
׳שנמשך 259 ימים ולילות, ושבו סבלו הבריטים, הצרפתים
והאוסטרלים 252 אלף אבידות — יותר ממחציתם של 489
אלף החיילים שהגיעו אל החוף המקולל ההוא.
בניגוד לסרט על כריתים, שראינו בטלוויזיה, הסרט
על גאליפולי הוא מלאכת-אמניות, המתארת חווייד, אנושית.
במרכזו עומד סיפור פשוט: שני אצנים אוסטרליים צעירים
נפגשים בתחרות כפרית, מחליטים להתנדב לחיל-
המישלוח האוסטרלי, מתאמנים לרגלי הפיראמיידות במצריים,
נוחתים בחוף גאליפולי. זהו תופת, שבו כלואים
רבבות חיילים בשטח של במה דונמים. בידיהם החוף הצר
והמידרון האחורי של ההר, אך אין הם יכולים לזוז משם
קדימה. כימו כל חזיתות מילחמודהעולם הראשונה, קפאה
גם זו בשורה של חפירות. מכונת־היריה הפכה כל הסתערות
לשחיטה.
הגדוד של שני האצנים מקבל פקודה להסתערות,
שהיא בגדר התאבדות. מטרתה אינה אלא הטעייה ׳והסחה,

אנא, צייר לך בדמיונך את מפת ארץ־ישראל. אחר-
כך סמן אותו בחצים: מירושלים לגליל, משם לרמת-
הגולן הצפונית, משם לרמת־הגיולן הדרומית, משם לכינרת,
משם לשפלה, משם לשומרון, משם לחוף־הים׳ משם
לערבה, משם לצפון־סיני, משם לאילת.
ציור מטורף.
נחש מה זה.
זוהי תחזית מזג־האוויר, כפי שהיא משודרת ברדיו.
אין כל הגיון בסדר זה של האיזורים. אין הוא עובר
ממערב למיזרח, או להיפך. אין הוא ׳מוביל מן הצפון
לדרום, איו מן הדרום לצפון. הוא מכריח את מרבית
האוכלוסיה של המדינה, השוכנת בשפלת־החוף, להקשיב
לפירוט מזג־האוויר בשישה איזורים אחרים, דלילי־אוכלו־סין,
לפני שמגיע תורם.
מטורף? אכן. אבל יש הגיון בטירוף הזיה. ההגיון
שיש לאחרונה בכל הטיריופים למיניהם.
כי זוהי תעמולה מיודעת (או תת־הכרתית) למען ארץ-
ישראל השלמה. כמו בימישטר טוטאליטרי, המנצל להפצת
המסר שלו גם את שליטי-הריחובות ונייר בית־השימוש,
מנוצל כאן מזג־האוויר כדי לספר לאזרחי ישראל, כמה
פעמים ביום, שרמת־הגולן וסיני והשומרון שייכים
לישראל.

האם תשמש דת ישראל קביים לקיבוץ החולה?

!ו רו ת אדיר !
^ שהייתי ילד בנהלל, היו שם כמה בנייני־ציבור,
* ששכנו במרכז המעגל הגדול של 75 הבתים הלבנים
הקטנים, הזהים לחלוטין, של חברי־המושב.
היו שם מיגדל-מים, בית־העם, הצרכניה, המוסך של
הכלים החקלאיים הכבדים, ועוד.
היה גם בית־כנסת. זה היה צריף־עץ, המיבנה העלוב
ביותר במושב כולו.

בצריף העלוב הזה התפללו כמה זקנים
וזקנות, שהכל התייחסו אליהם בר ח מנו ת ובסלחנות.
מיסכנים, הם היו זקוקים לאלוהים כדי
להחזיק מעמד.

אנשי-המושב לא היו זקוקים לקביים של אמונות
טפלות. הם היו חדורים באידיאלים של ממש: ציונות
מעשית, סוציאליזם, שאיפה עזה לצדק ולכבוז״האדם.
בכוחם של אידיאלים אלה הם עשו מעשים שכימעט
לא ייאמנו: החזיקו מעמד בשנים של קדחת קטלנית,
ייבשו את הביצות, נטעו את עצי־האיקליפטוס, עבדו 14
ו־ 16 שעות ביום, שיבעה ימים בשבוע, חיו בעוני ממאיר.
מאז עברו הרבה שנים. קם דור הבנים, הנכדים
ותנינים. צצו וילות יפות. נהלל היא ישוב משגשג.
עתה בא איש נהלל, אריה נחמקין, ומכריז ברבים
כי החינוך הסוציאליסטי נכשל. הוא מצביע על הקנאים
של גוש־אמונים, אנשי הריאקציה הדתית־הלאומנית, וקובע
כי זהו פאר הנוער של ארץ־ישראל השלמה.

נהלל העשירה, הפורחת, סמוקת־הלחיים,
זקוקה עתה לקביים הרוחניים, שהיו פעם נחל ת
הזקנו ת המיסכנות.

ן* הו תהליך אנושי טיבעי:
י צעירים העומדים על דעתם מורדים בכל. הם מנתצים
את האלילים וקורעים את השקרים המוסכמים. הם מסלקים
אמונות טפלות ודיעות קדומות. הם מחוללים מהפכה.
ברבות הימים הם מתעייפים. הם רוצים לשמור על
הישגיהם, על הקיים. הם מתנגדים לשינוי, הנדרש על־ידי
הדור הבא, המורד גם הוא במוסכמות — המוסכמות
של ההורים, מחוללי־המהפכה.
הזקנים חוזרים, בערוב ימיהם, אל ההווי של ילדותם,
כפי שהוא מצטייר לעיניהם הנוסטלגיות. בית אבא־אמא
נראה להם, בדיעבד, כמקום־מיבטחים אידילי, שלם ומושלם.

המעגל נסגר.

אילו זה קרה עתה במושב ובקיבוץ, אפשר היה להבין
את התופעה. האתיאיסטים של אתמול, רוצחי־האלוהים,
נזכרים לעת־זיקנה בנרות של אמא, בזמירות של שבת,
בשולחן הסדר. הם מרגישים בצורך נפשי להחיות עולם זה
ברוחם, מול פני הבנים, מנתצי־האלילים החדשים,

אפשר היה להשלים עם תופעה זך _ אילך
היתה. אך־מה שקורה עתה כמושכים ובקיבוצים,
וכעיקר כ תנו ע ת השומר הצעיר, הוא
תופעה שונה לגמרי, הרכה יותר מסוכנת.

ר א מכבר ערכו אנשי השומר הצעיר כנם לדיון
י במקומן של הדת היהודית והמסורת בקיבוציהם.
לא היה זה כנס של אבות עייפים, המבקשים להקים
מיתרם לפני דור מורד.
הדרישה ל״ערכים״ דתיים (ובישראל של ,1982 התיבה
״ערכים״ הפכה שם נרדף לדת, כאילו מוסכם על הכל
כי אין ערכים אחרים, וגם לא ייתכנו) אינה נחלת האבות
בילבד, ואולי גם לא בעיקר.

כ שיחות פרטיות מודים האבות כי הרוח
ה ד תי ת החדשה באה מן הכנים. הדור החדש
דורש א ת דיתות הקיבוץ.

^ ש הטוענים כי זה נכון רק בעקיפין. ההורים מגייסים
את הדת, כך נאמר, כדי להחזיק את הבנים בקיבוץ.
תמיד היה שיעור מסויים של צעירים וצעירות נוטש
ארז המישפחה הקיבוצית. אך זאת היתד תופעה מצומצמת,
והבנים לא הרחיקו לכת.

עכשיו, כך נאמר, מדאיגה א ת ההורים תופעה
שונה לגמרי, חמורה יותר ללא־שיעור:
הכנים נוטשים לא רק א ת הקיבוץ, אלא גם א ת
הארץ.

ההורים מרגישים, לפי טענה זו, שאין בכוחם של
האידיאלים הישנים להחזיק את הבנים בקיבוץ. הם מחפשים
משהו חזק יותר ,״ערכים״ משכנעים יותר, כדי להחזיק
את הבנים במיסגרת.

וכמקום שם נכשלים מארכס וטולסטוי, יש
צורך כסופר־מן של כל הדורות: אלוהים בב-
בודו וכעצמו.

(בשיא מילחמת־העולם השניה, כאשר העמים הסובייטיים
עמדו במאבק לחיים ולמוות עם קלגסיו של היטלר,
הסתבר לסטאלין כי לא די בשילוש הקדוש מארכס־

אנגלס-לנין. הוא זימן לעזרתו את גיבורי הלאומנות
הרוסית, נווסקי ודונסקוי, סובורוב וקוטוזוב. לכנסיה
האורתודוכסית, השנואה והבזוייה עד אז, ניתן ההיתר
להזעיק לעזרה גם את אלוהים. הסתבר כי בין חיים
ומוות לא עמדו לחייל הסובייטי ערכי הקומוניזם. היתד,
זאת הודאה בכישלון מונומנטלי).

אם אכן זהו ה הסבר הנבון למה שקורה
עתה בקיבוצים, צריכים אבות התנועה לערוך
חשבון־נפש נוקב מאוד.

אך חוששני כי שורשי התופעה עמוקים הרבה יותר.

ין קיבוץ ככלל, וקיבוץ השומר הצעיר בפרט, עומד
יי י לפני שוקת פגועה.
יתכך שזה התחיל בשעה שבה התמוטט האליל בעל
כרעי־התרנגולת, סטאלין הגדול.

שמחוץ לגדר קמה מציאות לגמרי אחרת.
בחוץ נולד עולם חדש של עולים חדשים, בני עדות־המיזרח.
קמו עיירות מדולדלות ועניות. קמה חברה של
פער קיצוני, של עושקים ועשוקים, של התנוונות רוחנית
וחומרית. האבות הפכו פועלי־דחק, והבנים שכירים בבתי-
חרושת ובשדות.
בעיני איש־ה,עיירה, שהלך לעבוד בבית־ד,חרושת
בקיבוץ, נראה מנהל-העבודה, איש־הקיבוץ, כמעביד
וכנצלן. העובדה שמעביד-נצלן זה הפליג, השכם והערב,
בשבח הסוציאליזם ואחוות־האדם אך הגבירה את הזעם
נגדו. הפועל שאל את עצמו: מדוע הוקם בית־החרושת
בקיבוץ, שבו אין פועלים? מדוע לא הוקם בעיירה, שם
זועקים הפועלים לעבודה?

כשקט, לאט-לאט, משנה לשנה, נוצר כעיירות
מישקע עמוק של שינאה וקינאה — מכלי
שאנשי־הקיכוצים חשו כדבר. הם הוסיפו לר אות
כעצמם א ת חלוצי השיוויון — ולא ידעו
כי בחוץ הפכה המילה ״שיוויון״ סמל של
צביעות מ ת חסד ת, נושא לשינאה תהומי ת.

בבחירות של 1981 באה היקיצה המכאיבה. ישראל
״השנייה״ קמה על הקיבוצים, והצביעה באופן מאסיבי
נגדם. הזעם מצא את פורקנו בהצבעה לליכוד.
ההלם היה כביר. הייעוד המרכזי של הקיבוץ —
להקים חברה חדשה, יפה וצודקת — התרוקן מתוכנו.

הסתבר כי הקיבוץ הצליח דווקא כמ שימה
שהיתה מי שנית בעיניו — הק מ ת יחידה כל כלית
יעילה, ה מ תפ קד ת לדוגמה. והוא נכשל
דווקא כמקום שבו היו מרוכזים בל מעייניו —
הנהגת החכרה לקראת מישטר שיוויון וצדק.

ך* ערכים הגדולים של ההומאניזם האירופי —
האמונה בכוחו הכל־יכול של ההגיון הצלול, הביטחון
בהתקדמות המתמדת של האדם החופשי והחברה הדמוקרטית,
דחיית האמונות הטפלות והמיסטיקה, האמונה
שהמדע והטכנולוגיה מבטיחים לאדם חיים יפים וטובים
יותר — כל אלה התייבשו במציאות של ישראל מאז
הקמת המדינה, ועוד יותר מאז מילחמת־ד,כיבוש ב־.1967
הקיבוץ היה חלק בלתי־נפרד מעולמם של ערכים
אלה. הוא המחיש אותם אולי יותר מכל מיבנה חברתי
אחר עלי־אדמות. ביגללם משך אל עצמו את הערצת
האנושות הנאורה כולה.

כאשד ערבים אלה מתים כמצי או ת של ישראל,
הופך הקיבוץ הקורבן הראשון.

מהו הקיבוץ, בלי ערכים אלה? סתם מיסגרת חברתית
נטולת־רוח, מלאכותית למדי, המתאימה לאנשים בעלי
אופי מסויים, אך לא לזולתם.

הקיבוץ כלי ערכיו הוא כגוף כלי נשמה —
צמח.
נראה כי רבים בקיבוצים — ודווקא האידיאליסטים
קיבוצניק תחבושת רוחנית!
— מרגישים בריקנות מעין זו. הם זועקים לערכים. ואל
תוך החלל הריק הזה פורצים ה״ערכים״ האליליים של
אתמול — לאומנות, דת ,״מסורת״ .הוותיקים, שאפס
כאשר ה תב ר ר כי המנהיג הדגול, שמפ״ם
כינתה אותו כיום מותו ״שמש העמים״ ,לא כוחם מלעמוד מול פלישה אלילית זו! ,נכנעים לפיתוי
היה אלא מיפלצת מתועבת, רוצח ־טל מיל ומוצאים בה צורי ומזור. ואותם שנשארו בעצמם מחוסנים,
רואים בה צורך כדי למלא את לב הבנים בתוכן כלשהו.
יונים, נשבר משהו כלב השומר הצעיר.
יעקוב חזן, שהכריז קודם לכן כי ברית־ד,מועצות היא

״מולדת שנייה״ ,וכי חיילי צד,״ל לא יילחמו בצבא
ם יתקדם תהליך זה יהיה זה סופו של הקיבוץ
הסובייטי אם יפלוש לארץ, החליף את עורו. הוא הפך
י * שהיכרנו —.אותה מיסגרת אידיאליסטית יחידה-
לאומן קיצוני, בעל-ברית נאמן לגולדה מאיר הקנאית,
במינה שעליה היתד, גאוותנו הלאומית, שהיה בה מסר
ממליץ־יושר של גוש־אמונים ה״חלוצי״.
של תיקווה למיליונים מסביב לכדור־הארץ.
משה שמיר, המוצר המפונק ביותר של השומר הצעיר,
הקיבוץ יכול להוסיף ולהתקיים. הוא יכול להיות יחידה
הכריז כי לוחות־הברית נשברו, וקפץ בקפיצה נחשונית
כלכלית משגשגת, מיסגרת יעילה להפעלת חוות־ענק
אחת ישר מן הקומוניזם הציוני אל הפאשיזם הציוני.
חקלאית ותעשייתית. הוא יכול לשמש, כמו המיבצרים
דרך הסדקים חדרו ״ערכים״ לאומניים, דתיים־מוסווים
של המיסדרים הדתייכדו־,צבאיים של הצלבנים, מוקד-
וגם דתיים־גלויים, שהרחיבו את
הבקיעים.אי תנה מאוד. עוצמה איסטראטגי. הוא יכול להיות מעין מינזר דו־מיני,
נראה, שהם קנו לעצמם אחיזה
לתיפארת דת־ישראל, במהדורתה הלאומנית החשוכה.
הקיבוץ יבול להמשיך ולצלוע על הקביים

ץ ה היה בשנות ה־ .50 בשנות ד,־ 70 קרה לקיבוץ משהו של הקדוש-כרוך־הוא, ולשים א ת הכיפה הסרוגה
כ ת חכו ש ת רוחנית על פצעי־נפשו.
י מכאיב עוד יותר.
לפתע, יום אחד, ה תעוררו אכות-הקיכוץ
אך זה לא יהיה עוד הקיבוץ שהיה. הוא יגסוס מבחינה
ונוכחו לדעת, לתדהמתם, כי הפכו כעיני זו רוחנית.
הוא יהיה אבר מדולדל. הוא יהיה — פשוט —
לתם נצלנים, קפיטליסטים, עושקים וחומסים. חסר־עניין.
האם זהו תהליך כלתי־נמנע ז בוודאי שלא.
הקיבוץ נולד כדי להגשים את האידיאלים הנשגבים
ביותר של צדק אנושי, שיוויון ואחווה. הוא חיסל את שום דבר הקשור בבני־אדם אינו בלתי־נמנע.
יכולה לחול בקרב הדור הצעיר בקיבוץ — ובארץ
כוח הכסף, את הפער החברתי בין חזק וחלש, חכם
ומוגבל. הוא שיחרר את האשה מן ד,שיעבוד בביתה. כולה — התעוררות רוחנית חדשה, שיהיה בה מסר מודרני,
הוא בא לטהר את נפש האדם, לשחררו מכבלי החומר. עדכני, ישראלי, של שילטון ההגיון והצדק, השלום וה כל
זה נשאר קיים — בתוך הקיבוץ. ומכיוון שאיש -חופש, אחוות־האדם ואחוות־העמים.
זה יכול לקרות — אם הסיחרור הלאומני־דתי־מיסטי-
הקיבוץ ראה את עולמו בתוך הקיבוץ, הוא לא חש
קנאי, הפושט בארץ כסרטן, לא יספיק עד אז להרוס
את הקיבוץ מבפנים.
• צילוס של פיטר נזירוס.

סקוב בעיתון הודי: ניסים ניב, צנחן וחבו־קיבוץ רשעבו,
בושושת של סמים ער הודו ודרוס ־ מיזדח אסיה
^ אשר עו ס ק סון זר־הסמים בהברחות
* גדולות־מימדים, הוא אינו מתחשב
בגבולות בינלאומיים. מן העבר השני
ניצבים כוחות־החוק, שעיסוקם מניעת
הסחר־בסמים. אלה, בכל רחבי העולם,
אינם מכירים גבולות, ומתייחסים אל
מבריח-הסמים כאל אוייב משותף.
נסים יניב ,42 ,מנהיגה הידוע־לשימצה
של ״כנופיית הלטאה״ ,הוא אוייב מסוג
זה. לאחרונה נמסר כי יניב — שרוב
הציבור בהודו לא שמע אודותיו — נעצר
בהולנד בחודש אוגוסט האחרון, ובקרוב
הוא יוסגר לשילטונות גרמניה המערבית.
הקצינים בנזינהל חקירות המס הגיבו
בסיפוק על ידיעה זו. ליניב, אשר עסק
בסחר־סמים בהודו במשך עשר שנים, צפוי
גזר־דין קשה בגרמניה המערבית, שם
החוקים הם מן הנוקשים שבעולם.
אחד הקצינים אמר כך :״עדות של
שותף־למעשה אינה מביאה בהכרח לעונש-
מאסר, כאן, בהודו, ובבתי־המישפט שלנו
יש לחזק עדות כזאת בחומר־ראיות נוסף.
החוק במערב גרמניה, לעומת זאת, הוא
נוקשה יותר ביחס לסוחרי־הסמים, ועדות
של שותף־למעשה היא כשרה וקבילה.״
נסים יניב, אזרח ישראלי, מזכיר דמויות
בספריו של הרולד רובינם. מקיבוץ בישראל
הוא הגיע אל בירות אירופה, משם פנה
אל ״משולש הזהב״ של דרום־מיזרח־אסיה,
ומשם, לבסוף, למושבת־הכיס ואסאנט־ויהאר
בניו־דלהי.
קאריירת־הפשע של יניב היתה מזהירה,
כשם שהיתה מתועבת, אך רק כאשר הגיע
להודו, מצא גן־עדן של ממש, המתאים
לצרכיו. כאן יכול היה להרחיב את איבד
פריית־הפשע האדירה שלו ללא קושי,
בעיקר משום שחוקי-המדינה, בכל מה
שנוגע לסחר־הסמים, הם מקילים כל־כך,
ומשום שתהליך ההרשעה הוא ארוך ומייגע,
ועלול להתמשך לאורך עשרות בשנים.

שער ״אינדיה טודיי״
כנופיית הלטאה
יניב הימר על הודו, וההימור הוכיח את
עצמו כמוצלח במשך זמן רב מאוד.

סחר־סמיס
והברחות נשק
*5ניב נולד בשמריהו־לווין * ,בעיבורי
תל־אביב. הוא היה המבוגר שבין שלושה
אחים. הוא התגורר עם אמו, לאה, בקיבוץ,
כשהוא מתפרנס ממסחר בבגדים ובשטיחים,
לפני שפנה ללימודים במיכללה בחיפה.
אחרי שהשלים את לימודיו התגייס לצבא
הישראלי ב־ ,1958 וכאשר פרצה המילחמה,
שנמשכה שלושה שבועות, בין ישראל
* קטע זה רצוף אי־דיוקים. יתכן שהכוונה
כאן היא לכפר־שמריהו, מצפון
לתל־אביב, או לרחוב שמריהו לווין. ובהמשך:
קשה להניח שבהיותו בקיבוץ עסק
יניב בסחר בשטיחים ובגדים, ומילחמת
1967 ארכה שישה ימים, ולא שלושה
שבועות.

הוחבא חשיש. אחרי חקירת בעלי-המקום,
התברר כי יניב מעורב ישירות בעניין, אך
לא היתה שום הוכחה שאפשר לסמוך
עליה בבית-המישפט.
גי רו ש: מינהל חקירות המס, שהתברר
לו כי יניב נמצא בהודו, לחץ על הממשלה
להביא לגירושו. יניב הבחין במעקב
אחריו, והבין כי אם תצליח תוכניתו של
המינהל יקיץ הקץ על כל הרשת שלו.
כדי למנוע זאת, פעל יניב בערמומיות
רבה.
הוא ידע כי על-פי החוק אין לגרש אדם
אם תלויות ועומדות נגדו האשמות פליליות.
הוא הביא לכך שייעצר כאשר
ברשותו 950 גרמים של חשיש. המיש־טרה
לא היתה בלתי־מודעת להשלכותיו
של מעצר זה. וכך ניסח זאת קצין
מישטרה אחד :״מה שיניב רוצה היה
ברור. הוא רצה להמשיך בהליכים, שיימשכו
תקופה ארוכה, ובדרך זו הוא
יוכל להמשיך את שהותו בהודו.״
למרות שהמישטרה ידעה מה עומד
מאחורי המזימה, ולמרות שמינהל החקירות
תבע מהמישטרה לוותר על ההאשמות
נגד יניב, המשיכה המישטרהבהליכים
החוקיים נגדו, וכך הצליח יניב להאריך
את שהותו בהודו.
חודש אחד אחו״כך שכר יניב בית
בוויסאנט־ויהאר, במחיר 1400 רופיות לחודש•
בבית ששכר היה גם טלפון —
מכשיר חיוני לצורך עסקיו.
הבית הפך עז״מהרה למוקד פעולותיה
של כנופיית הלטאה המאורגנת היטב. בין
מבקריו הקבועים של הבית היו פול
וייטשואו, לין־אן בארבר, לי־אן הייד־שמידט
וג׳ו־אן סוויטקו — כולם נעצרו כל מאוחר יותר בעוון החזקתחשיש.
אלה היו סוחרים קטנים, שנמצאו ברשותם
בין שמונה ו־ 10 קילוגרם חשיש. מכיוון
שכל אלה פחדו לדבר, לא נמצאה שום
עדות מרשיעה נגד יניב.

מושת, ואינו מושך את ידו גם מספסרות
במטבע־חוץ.
באותה תקופה, למרות ההתראה האמריקאית,
ביקר יניב בהודו לא פחות מ־10
פעמים — הוא שהה בהודו בכל פעם לא
יותר משבועיים, והקדיש את ביקוריו ל סיורים
באיזורי־הגידול של החשיש.
את הכיסוי סיפקו לו.שתי חברות מיס-
חריות — בית המיסחר לאומנויות המיזרח,
וחברת ליזארד (לטאה) לייבוא — שתיהן
חברות רשומות בפילדלפיה. החברה השנייה,
היא שהעניקה את הכינוי לכנופייה
שלו. שתי חברות אלה נוהלו על-ידי אזרח
אמריקאי בשם הארי ניופילד, ועל־ידי אשה
שמוצאה במחוז נאגא, העונה לשם טיאלה.

לערבים ב־ ,1967 היה יניב צנחן ותיק
ומאומן.
התח לו ת: אביו של יניב נפטר, והוריש
לו סכום נאה, בסך 200 אלף דולרים.
מקורות מודיעיניים סבורים כי מייד אחרי
מות האב, שימש סכום זה להשקעה הראשונה
בקאריירת־הפשע של יניב.
שמו צץ ועלה שנית באמסטרדאם,
וב־ 1970 הוא נדד לקופנהאגן, דנמארק.
כאן נפל יניב לראשונה בזרועות־החוק.
הוא נאסר בפרשת־שוד, והואשם בסיוע
לפשע ובמסירת מידע לצורך ביצועו.
הוא הורשע ובילה 16 חודשים במחנה
לשיקום עבריינים.
אחרי החיכוך עם החוק נטש יניב אח
אירופה, לעבר הגנים הירוקים יותר של
צו איסור
דרום־מיזרח־אסיה. הנסיון אשר רכש ב־שדות־החשיש
הפוריים של איזור זה, הוכיח
כניסה
את עצמו, מאוחר יותר, כרב־תועלת. הוא
התחיל כסוחר־סמים קטן, אך עד מהרה
ר מארס 1973 הוציא מישרד־הפנים
מצא את עצמו מסייר בכל
רחבי־האיזור — ,בכל נקודות־הכניסה להודו צו האוסר
מרחיב את מיסחרו לכל־עבר. הוא פרש
רשת טווייה־היטב שעסקה באיסוף החשיש על כניסתו של יניב ללא אשרה בת־תוקף.
ובשיווקו, כאשר נקודת־המכירה נמצאת ב* 17 בנובמבר 1973 נכנם יניב להודו,
למרות הצו של מישרד־הפנים! .ניתנה לו
בפילדלפיה שבארצות־הברית.
אשרת־תייר ל 21-יום בנמל-התעופה של
בשנים ! 1971״ 1972 הפיץ מיחלק־הסמים בומביי, על־ידי פקידי מישרד־ההגירה.
האמריקאי התראה למישטרות־העולם, שבה
שבוע לפני בואו פשטו שוטרי מינהל-
נאמר כי יניב הוא סוחר־סמים ידוע המודיעין על בית בניו־דלהי, וגילו שם
לשימצה, העוסק גם בהברחת נשק ותח 23 מיכלים המיועדים לגלילי־בד, שבתוכם

אהובה מוליך
לא רק אהבה
המלווה הקבועה של יניב באותה תקופה,
שהוגדרה על-ידי קציני מישטרה
כידועה בציבור שלו, היתה ברונטית
גמישת־גוף בשם פרנסם סי׳ מולין, אזרחית
בריטית. בין מולין. ויניב לא היו רק
קישרי אהבה — קציני־מודיעין הצליחו
להוכיח כי היא היתה קשורה גם בעיסקי-
הסמים של יניב.

חשיש לאנגליה
ונשק מפאקיסתן
ר אותה ע ת כבר פעלו עסקיו של
יניב במיסגרת תבנית קבועה. יניב
ומולין גייסו בלדרים שתפקידם היה
לצאת את הודו לעבר אמסטרדאם, ומשם
ללונדון. מלונדון נהג הבלדר ליטול עימו
מיזוודה ובה 20 קילוגרם של חשיש
לנקונה שנקבעה מראש.
כאשר המישלוח הראשון היה מתבצע
(המשך בעמוד )53

אני או הבל בלו ת ויודע לבלו ת הי ט ב. מסע דו ת,
טי סו ת, מ לונו ת. אני נ כנ סלמ קו מותה כי
יו ק ר תיי ם שם צריך לדעתגם אי ךלשלםוהם
כ מו בן מכב די םכר טי סי דיינרס.
יש לי חבר שאני לו קחא תי לכל מ קו ם. ז הו
כ ר טי ס ה דיינ רסק לו ב שלי. ברגע ש אני שולף
או תו, אני מקבליחס טוב, נו תני ם לי כבוד.

או לי ז ה חשוב, אבלמה שיו תר ח שוב הו א
שכאי שעס קי ם, אני מ ס תו בבהרבה בעולם. יש
לי כ ר טי ס ״ דיינ ר ס״ ע ס קי, אני נ הנ ה היו ם
ו ה הו צ או תהעס קיו ת שלי מ שו ל מו ת על ח שבון
החברה, ל א לפני ה חו ד ש הב א, כא שר
פעם בחוד ש אני מקבל דיוו ח מפו רט.

ןןע ״ ג >נש?ס ב ׳ ז

פעם בחוד ש אני מקבל גם אתהע לון היו ק ר תי
* 7£1ז 5££א 1 ט 7א 510 שבו יש מי ד ע על
ת רבות ה פנ אי, בילוי ונ סי ע ה בארץ ובעול ם
ו בנו ס ף: מי ד ע או דו תמבצ עי ם מיו ח די ם
ו הנ חו ת. ב קי צו ר ״ ת ענוג לשלם בדיינ רס״.
לך יש כ ר טי סי

נו טוב חבר׳ה. במה שנוגע לי כנעל ספורט דברנו כבר מספיק. לא חס וחלילה שאני
עם הלשון בחוץ, או בכושר לקוי או שהסוליות נגמרו לי תחת הרגליים. לא, לא, זה לא!
סוף כל סוף הכבוד מחייב. אלא מהי המתח! המתח הורג אותי!
הנעל הכי אדישה בעולם כבר היתה משתגעת ותאמינו לי, בתור הנעל של מיקי ברקוביץ
באמת צריך עצבים חזקים.
מה זה להיות הנעל של מיקי? שאתן לכם דוגמא קטנה? 0.1) .
פעם שכח אותי מיקי בבית והיו חייבים לשלוח אותי ברגע האחרון אחריו, דואר אויר,
מטוסים, אקספרס(כן, כן, לא רק אותי, גם את הנעל השניה) טלטולים, עצבים, אוי..
׳ שלא נדע. אלא מה? מיקי ישחק יחף?
אבל הפיצוי אדוני, הפיצוי. אירופה, נצחונות, ולי, כן גם לי
יש חלק ואיפה כבר לא היינו? ספרד, צרפת, גרמניה, אמריקה, איטלית״אה, כן איטליה, נזכרתי!
גביע אירופה הא? שטרסבורג, מה אגיד לכם, דקה! דקה לא נחתי שם, אלא מה מתברר?
שהאיטלקים כנראה לא כל כך בחרו בנעליים הנכונות, ואחרי המשחק...הצעקות
והדריכות על הראש, והמהומה...מה אני אגיד, אבל מאותו
* ל ^ 0 3 1 1ערב(ובזה מודה גם הנעל השמאלית) הייתי
גדול באמת!!!

גלי זה א1פי1...זה.1

והפעם ״שלושים שג

:יות״ לנעל של מי קי

פתח חשבון ש ש בדיסחונט
וטוס חינם!!חח!.
ל-ססו^סו לקוחות דיסקונט הראשונים
הנושמים טד־ 28.2.82 לנופש באירופה
בין 20.4.82ל,20.6.82-ללא הגולה!

אינך טועה -זוהי התכנית המהפכנית ביותר בתחום הנסיעות
לחו׳יל. תכנית שרק בנק דיסקונט, הבנק שטוב לעבוד איתו,
ו׳׳קופל״ ־ חברת הנסיעות הגדולה בישראל -בשיתוף עם
חברת התעופה הדינמית ״ארקיע״ יכולים להציע לך!
גש לסניף דיס קונט הקרוב, פתח חשבון עובר ושב(אין צורך בחסכון!)
והכנס לאחד מסניפי ״קופל״ ברחבי הארץ.
בחר לך תכנית חופשה באחד מאתרי הנופש המק סי מי ם ש״קופל״
מציעה לך -בין 20.4.82ל־.20.6.82
אם אתה לקוח של בנק די ס קונ ט -למה אתה מחכה ז
שלם ב שיק של די ס קונ ט עבור המלון שבחרת -וקבל טי ס ה חינ ם
לחופ שתך ובחזרה!

ההרשמה מוגבלת ל 10,000-נופשים בלבד ו תס תיי ם ב.28.2.82-
כרטיסי החינם יוענקו לך אם תרכוש חבילות נופש בנות שבוע
ימים באחד מהמ קו מו ת הבאים :

דודוט • קוס • קורפו
כרתים • ניצה • מונטה קרלו
פלמה-דה-מיורקה
החבילה כוללת מלון ל 7-לילות על בסיס חצי פנסיון והסעה
משדה התעופה למלון וחזרה.

ללקוחות בנק דיסקונ ט המשלמים באשראית ״ויזה״ או ״דיינרס קלוב״ תכנית ת שלומים מיוחדת
עבור המלון בחו״ל 100/0 :במזומן בעת ההרשמה ו־ 900/0־ בששה תשלומים חודשיים צמודים לדולר,
ללא ריבית, החל מחודש לאחר הנטיעה.
פרטים והרשמה:

קובל!עות

הטי סו תבמ טו סי א ר קי ע

׳0*13116,

משרד ראשי: רח׳ פרישנין 14ת׳׳א,
טלפון ו 2ו 246־ב 0ובבל סניפי ״קופל״ בארץ.

קו• סטופר • .שראל״םבע״זו
הטי סו ת

כ פו פו ת ל אי שו רממשל תי בהתאםלת קנו ת טי סו ת השכר

קולנוע
צ הדי יוכו
נחלל

י/שראל
ד 8ג ד 1לדברדץ
בעוד שופרי העיתונים עורכים לו טיסת
ניסוי ביחסי־ציבור ומעבירים את השדר
״נבחר לייצג בברלין״ ,מעדיף שימי
עון דותן להנמיך טוס. בימאי צעיר זה
(שנולד ברומניה ב־ )1950 מרגיש בטוח
הרבה יותר במים עמוקים (עם עבר של
איש־צפרדע הוא מתפרנס כרכז ההתאח דות
לצלילה) .גם אם סרטו העלילתי הארוך
הראשון, צלילה חוזרת, ייכלל בתחרות
בברלין הוא מכחיש נמרצות ש־
״הוא נמצא בעננים (כפי שביטא זאת
עיתונאי שכנראה ״פירגך לו).
״אני נמצא במצב די התחלתי. קצת
מוקדם להגדיר את שאיפותי בקולנוע.
אני מעדיף לבטא את מחשבותי בסרטים.
איני אוהב לחשוף את רגשותי הפרטיים.

אאוטלנד >מוגרבי, תל־אביב,
ארצות־הברית) — יש במובן משתו
חשוד באשר מימסד מסודר ואי תן,
כמו זח של תעשיית־הקולנוע, מממן סרט חתוקף את
תמערבת הקאפיטליסטית ואת סכנות הפאשיזם תסמונות
בה. האם אין זת רק מין פקק־ביטחון לשיחרור לחצים חברתיים
מוגזמים, למען יראו אנשים טובים שיש מחאת
כזאת על המסך, ולא יזדקקו לת עוד בחיים!
יכול מאוד להיות, אבל אין בכך בדי לגרוע מן הטעם
שיש בסרט זה *,גירסת-חלל של ״בצהרי היום״ ,המתאר
את שיבול להתרחש אי״שם בעתיד, באחד הכוכבים של
כוכב צדק, באשר חברת״מיברות רוצה לנצל קצת יותר מדי
את אוצרות-הטבע הטמונים במעמקי הקרקע, על חשבון
בריאות הגוף והנפש של העובדים.
מי שניצב מול נסיון זה, מבלי לדעת, למעשה, את
זהות יריבו, הוא קציו־ביטחון שנשלח כדי לשמור על
הסדר במושבת הבורים המרוחקת מכדור״הארץ. הוא מגלה
שהעובדים במקום נשלטים על-ידי סמים ובאשר הוא
מנסה לשים קץ לפרשה, מסתבר לו שאיו איש שמוכן
להושיט לו יד, משום שכל אחד מן הנוגעים בדבר
נהנה בדרכו שלו. ואם יש בבר מי שסובל מיסורי מצפון,
הוא מוך ה על-ידי ביריונים.
כדרך הקולנוע האמריקאי היעיל, עטוף המסר במנה
גדושה של פעילות, כדי להקל על עיכולו. הרבה כסף והר-

שון קונרי: לוחם בודד ואמין
בה מחשבה הושקעו בתיפאורת הרקע ובתלבושות, כדי
שיתאימו לתקופה העתידנית. אפשר למצוא כאן רמזים
לעולם שעליו דיבר, למשל, סטנלי קובריק, הן ב״אודיסיאה
בחלל״ ,והן ב״תפוז המיכאני״ .שוו קונרי, בתפקיד הרא שי׳
הוא אחד השחקנים האמינים, הסולידיים והמתאימים
ביותר לתפקיד זה של לוחם בודד, ובעיותיו האישיות
(שמזכירות לא מעט את אלה של גרי קופר ב״בצהרי
היום״) אינן מעיקות עליו יתר על המידה במילוי תפקידו.

ה מיפלצת
ה ק דו ש ה

לירון נירגד ודורון נשר
ממכת עולם
אין לזה כל קשר עם הסרטים שאני עושה׳
ועם המלאכה עצמה. לעשות קולנוע
זה מיקצוע וכך צריו להתייחס אליו :
לשמור על שפיות הדעת, על הערכות
מיקצועיות, לדבר לעניין.״
ואומנם, ישנו הצורך לשמור על שפיות־דעת
בים שלעתים רוגש מהתלהבות ולעתים
מאבד כל פרופורציות, כפי שקורה
לא פעם בקולנוע הישראלי. אנשים ש עשו
את סירטם הראשון מעיזים לדבר
גבוהה־גבוהה על כל האחרים, או נפגעים
אישית כשכתר פליני אינו מונח על
ראשם אוטומטית לפני השתתפות בפסטיבל
בינלאומי כלשהו בין אם זה סן־
פאולו, מנילה או אבוריאז. שימעון דותן
זהיר יותר.
למראית עין מספר הסרט סיפור מהווי
הצבא: יחידה נבחרת של צוללנים מאבדת
חבר בפעולה, ועליה להתמודד עם
אלמנתו ועם חברו הטוב ביותר כדי לש מור
על רוח לחימה, על מורל גבוה ועל
המשך התיפקוד היעיל. יואב (השחקן דורון
נשר) יורש את מירד ,.אלמנתו של
חברו יוחי (השחקנית לירון נירגד) ,לפי
צוואה שאותה הקליט יוחי כשהיה שתוי.
יואב, שעד היום היה אחד מהחבר׳ה,
״גיבור״ כמו כולם ,״אמיץ״ כמו כולם,
וידע להפוך כל אזכרה לחבר שהלך ל-
מסיבת־שתייה לנשארים בחיים — כמיטב
המסורת הקשוחה של ״היחידה הנבחרת״
— מאבד את התחתונים כשעליו להתמודד
עם עולמה הפנימי של מידה, עם המצב
הפרטי שאליו ניקלע בלי לרצות בכך,
ואל נישואין שאליהם נגרר בלי להחליט.
כל זה אולי. לא נאמר בפירוט אבל
מובן מן המתרחש. מה שרובץ על דותן
בין השורות אינו קשור בצה״ל בלבד. הוא
(המשך בעמוד )42

אמאיקרה (גת, תל־אביב, אר־צות־הברית)
— הסרט הזה הוא
סילוק חשבונות של בת מאומצת,
הנוקמת באמה, שלא הותירה לה אגורה שחוקה אחת
בירושה.
העלילה מתארת את חייה של הכוכבת ג׳ואן קראופורד,
בפי שהיא נראתה בעיני בתה המאומצת, כריסטינה. הסרט
מתחיל כשהגברת קראופורד נמצאת בשיא ההצלחה שלה
(ומשם אפשר, כמובן, רק לרדת) ומסתיים בקריאת צוואתה.
במשך יותר משעתיים חולפות על המסך תמונות מקוטעות
מחיי״הזוהר של הוליווד, סצינות שבהן הושקע ללא
ספק הרבה מאמץ — הן בתפאורה, הן בתלבושות והן
בצילום. התמונה המתקבלת אחרי כל ההשתדלות הזאת,
היא של ג׳ואן קראופורד באשה עצבנית, קאפריזית, אמ-
ביציוזית, רודפת פירסומת, גסת־רוח ודורכת על גוויות
למען הקאריירה שלה, ובלתי״נסבלת ביחסה לשני הילדים
המאומצים. מכשפה, אבל מכשפה מפחידה די הצורך,
בדי שהנזל וגרטל המאומצים שלה, לא יעיזו להשליך אותה
לתנור, אלא רק אחרי המוות.
הבל כאן מוגזם כל־בך, עד שהעלילה שמה את עצמה
ללעג. מה הטעם להזכיר שוב ושוב שהבת בעצם אוהבת
את אמה, באשר אין סיבה סבירה אחת לאהוב אותה ן

בימאי פרי ופיי דאנוויז עצבנית
איך אפשר להסביר שלדבר המפחיד והמאיים הזה היו
מעריצים, והגברים עמדו אצלה בתור! אפשר להמשיך
ולהקשות קושיות עוד זמן רב, הסרט אינו מספק תשובה
לאף אחת מהן.

הקרע
הג דול

] נו עהבת ( 1 7פאריס, תל־אביב,
ישראל) — זוהי הפקה צנועה,קאמרית ומרוכזת, שבה מפגיש
הבימאי״תסריטאי יצחק (״צפל״) ישורון שש דמויות על
רקע הפילוג בתנועת העבודה בתחילת שנות החמישים.
זהו סרט של שחקנים, שהמצלמה אינה מתרחקת אף פעם
מפניהם, של דיאלוגים, שבהם צריכה העלילה להבהיר את
עצמה עד הפרט האחרון• סרט קלאוסטרופובי, שבו מתרחש
הכל במקום אחד, תוך פרק זמן קצוב, ברצף אחד,
כדי להגביר ולחדד את מערבת היחסים לקראת השיאים
הבלתי-נמנעים.
העלילה פועלת בשני מישורים, הנפגשים פה ושם,
והמתייחסים לאותה הבעייה: פניה של החברה הישראלית,
וליתר דיוק, של תנועת״העבודה הישראלית.
נועה החוגגת את יום הולדתה ה־ , 17 נמצאת על
פרשת־דרכים, כאשר מצד אחד מנסים חבריה לדחוק בה
לצייתנות קונפורמיסטית בנוסח תנועות־הנוער, צייתנות
המבטלת את הפרט, שעה שהיא, חרף הזדהותה עם
המטרות הכלליות, מסרבת לוותר על אישיותה. בו בזמן
היא עדה להתנגשות שבין אמה, אביה ודודה, המייצגים
את הפלגים השונים — מפא״י ומפ״ם — שהיו הניצים
באותה התקופה, אשר מתווכחים ורבים על עתיד התנועה
הסוציאליסטית בארץ.
מבחינה אידיאולוגית יש לסרט משמעות אקטואלית גם

חברי תנועת הנוער: משמעות אקטואלית
היום. הוויכוח על הדרבים הנכונות להגשמה ולחיים בארץ,
נמשכים עד עצם היום הזה, וכל אחד חושב בתום לב, שיש
לו תשובה אבסולוטית לבעייה. אבל מה שמעניין עוד
יותר בסרט, הוא שילוב המניעים הרעיוניים והמשברים
האישיים זה בזה, בך שהצופה חוזה לא רק בוויכוח אידי אולוגי,
אלא בדראמה אמיתית של אנשים.

קולנוע
(המשך מעמוד )41
קשור למציאות הישראלית בכלל, שחיי
יחידת צוללנים נועדה להיות המיקרוקוסמוס
שלה.
״אני חושב שהסרט מתייחס להתנה גותם
של האנשים בסביבה קטנה ולוחצת
מאוד. הוא נכון לקבוצות אנשים החיים
כיום במדינה. ואולי לפני עשר שנים
היה נכון לציבור רחב יותר. אני חושב
שהתנהגותם של אנשים רבים היא פונ קציה
של סד*הכל הלחצים המופעלים עלי הם.
ובמדינה כשלנו מופעלים עליהם
לחצים כבדים מאוד.
״צעיר עובר מסלול של קיבוץ או מושב,
או יחידה צבאית הגורמת לפרט שבה
לפעול בתוך מערכת הציפיות של הכלל
מבלי לאפשר לו לתת אפילו דין וחשבון
לעצמו. ואם הנורמה היא להיות ״פייטר״
או ״קשוח׳ /אתה עושה זאת מתוך רצון
לרצות את הסביבה. והסביבה ולחציה הם
כוח אדיר שנדמה לי שהרוב המכריע
נמשו לתוכו. ישנם כאלה המתפכחים
וישנם שנסחפים וישנם שמתים לפני ש הספיקו
להתפכח. דבר כזה, לדעתי, לא
יכול לקרות בחברה שהיא יותר סובלנית,
בחברה נינוחה יותר. מה שבוודאי אפשר
לומר על החברה שלנו הוא שהיא בהח לט
לא סובלנית.״
אולי לא היה זה המיקרה העיוור שזימן
להקרנת הסרט בניו־יורק (במיסגרת שבוע
של סרטים ישראליים שנערך שם) נערה
ישראלית צעירה שבצורה הבוטה, האופיי נית
לעתים לסוג מסויים של ישראלים,
הטיחה בפניו של דוחן :״ומה בכלל אתה
מקרין את הסרט שלך בניו-יורק, כבר
לא נאה לך להקרין אותו קודם כל בישראל

״צעירה זו היא בדיוק התוצר של אותו
לוקאל-פטריוטיזם מעוות,״ אומר שימעון
דותן ,״זה מה שקורה כשאנשים נכנסים
לתוך סחרחורת הלחצים, המנגנון החושי
שלהם נשחק.״
הקומאנדו הימי, לדעתו, הוא דוגמה

לירון נירגד ודורון ;שד כ״צלילה חוזרת״
מסיבת־שתייה לנשארים בחיים
מרחיקת־לכת לעיוות נפשי זה. הדרישות
העצומות של החברה ואורח־החיים ביחידה,
בתוספת נוכחותו הקבועה של המוות,
גורמים לאותה שחיקה של המנגנון חריג־שי

״אין זאת אומרת שאלה בני־אדם נטולי־רגש.
רגש הוא כלי ואם אתה מדכא אותו
לאורך זמן אינך מסוגל להפעיל אותו בשעת
הצורך.״
ודווקא משום כך, בלי כל התייחסות
לערכו הקולנועי של הסרט, כדאי להכיר
את יואב ואת החבר׳ה שלו, כדי לראות
היטב את הסכנה האורבת לצעירים רבים,
ילדי השמנת סן הקיבוץ, ילדי הקצפת מן
המושב וכל ה״פייטרים״ האחרים, הקשוחים
והקוצניים. אותם צברי־חמד שמסוגלים
לבצע את הבלתי־אפשרי אבל מבו
כת־עולם
שורה עליהם כשהם לבד עם
עצמם, או כפי שדותן מגדיר זאת :״ה־חבר׳ר.
האלה יודעים את התשובות אבל
לא מסוגלים לשאול את השאלות.״
וזהו מצב אומלל מאד.

סרטים
דקראתפס טי ב ל
עם קבלת סרטו של שימעון דותן,
צליליה חוזרת, למיסגרת התחרות של
פסטיבל הסרטים בברלין, הוא מצטרף
לשורה מכובדת למדי של סרטים מכל ה עולם,
שיוצגו שם בין ה־ 12 וה־ 23 בפברואר.
בין
היתר יתחרה דותן עם סירטו החדש

של מארטין ריט ללא רשע, שבו מופיעים
סאלי פילד ופול ניומן, עם סרט הונגרי
חדש בשם רקוויאם של הבימאי זולטאן
פאברי, עם סירטו האיטלקי של מאריו
מוניצ׳לי, המארקיז לבית גרילו, הזוכה
לאחרונה להצלחה גדולה במולדתו, ועם
סרט חדש של וורנר ריינר פאסבינדר,
כיסופיה של וחניקה ווס.
שווייץ מיוצגת עלי־די אחד היוצרים
הידועים שלה, מישל סוטר, המציג סרט
חדש בשם אהבת נשים. את לבנון ייצג
סרט עלילתי בשם בירות אל ליקא המספר
על שני חברים שאינם מסוגלים עוד להיפגש
זה עם זה בביירות השסועה, וכמו בן
סרטים מיפאן, מסין העממית (שהפכה
לאחרונה לאורחת קבועה בפסטיבלי הסר טים)
,ממיזרח גרמניה ומברית־המועצות.
בין הסרטים שיוצגו מחוץ לתחרות,
אפשר לציין את של נוי החיים האלה,
לעזאזל, שיהיה אחד הסרטים אשר יפתח
את קולנוע רב־חן החדש בתל־אביב, בסוף
חודש זה, וסירטו החדש של הבימאי
הספרדי קארלום סאורה, שעות מתוקות
(סאורה זכה בשנה שעברה בפרס הגדול
של הפסטיבל).
לפחות שני קוריוזים נוספים מובטחים
לקהל״המבקרים. משולם ריקליס יציג בהצגה
מיוחדת את הסרט בשם פרפר, ש אותו
הפיק למען אשתו, פיה זאדורה, והקרנה
מיוחדת אחרת תוקדש לסרט בשם
מילחמת המוסיקה, המוקדש ללהקות פאנק
כמו מישטרה ועוד.
השתתפות ישראלית שעליה דובר פחות,
אולי משום שאין היא במיסגרת הפסטיבל
הרשמי אלא בפורום של הקולנוע הצעיר,
היא זו של הבימאי הצעיר עמוס גיטאי,
אשר מציג שם שניים מסרטיו: הבית, שעורר
כבר ויכוחים כאשר נפסל על־ידי
הטלוויזיה הישראלית לשידור, וסרט אחר
בשם הוואדי.
בין היוצרים המפורסמים יותר שמשתתפים
במיסגרת זו אפשר לציין את סרטיהם
החדשים של אוטאר יוסלאני הסובייטי,
יוהאן ואן־דר־קויקן ההולנדי,
ושל אריק רוהמר, מארגריט דירא, וקלר
קלהו מצרפת.

שחור

הראש השח 1ר
שרסשג
^ £0מציגה אתהמקדחה הרו טט ת
^ החדשה מסדר ת ^ £0כחול־שחור,

המקדחההמ הוו האתה״ ה מל ה
האחרונה״ בעולם המקד חו ת:
• ״הראש השחור״ העשוי סופר-פולי א מיד קשיח
הוא המבודד המו שלם מפני התח שמלות חיצונית,
בנוסף לבידוד הפנימי.
• מערכת ה מי סבי ם מבודדת לחלוטין מפני חדירת
אבק או רעש.
• בקרה אל ק טרוני ת על מערכת הפ ח מים.
• שני הילוכים סינכרוניים המאפשרים החלפ ת
מהירות קל ה ונוחה תוך כדי עבודה.
• העברה קל המק די ח ה רגילה ל ק די ח ה רוטטת
בסיבוב כפתור,
להשיג בשק״ ם,ב כל -בו שלום
ובכל החנויות לכלי ע בו ד ה.

מקדחה רוטטת
אלקטרונית
56 501- 2£
500 ואט, קידוח
16מ״מ בבטון
13מ״מ בברזל
40מ״מ בעץ
כל כלי של /\£0הנ מסר לך עבר
200 בדיקו ת איכו ת קפדניות.
כלי עבודה של .^£0כחול־ שחור הם
ב אמ ת כלים מעולם אחר.

ל ה שיג בכלהחנויותלכ לי ע בו ד ה.

) 1חתו1תאין.

במדינה
ד ר כי אדם
ב א מפדות
תודומפ דו ת
הפקידה ביזבזה בשגה
מיליון וחצי דירות עד
בגדיס ותמרוקים, מתוף
שמונה מיליון
שגגבה ממעבידה.
על מה ביזבזה לילי גיזסטר בת
ה־ ,23 את שמונה מיליוני הלירות
שלטענת התביעה גנבה ממעבידה?
בדיקת חשבון הבנק של הפקידה
גילתה, כי על ביגוד והנעלה היא
הוציאה במשך שנת 80/81 סכום
של מיליון לירות. על תמרוקים
הוציאה חצי מיליון לירות בשנה.
על אחזקה שוטפת של ביתה הוציאה
כ־ 800 אלף לירות, ושניים
וחצי מיליון משכה במזומן למטרות
בלתי ידועות.
כתב־האישום שהוגש נגד לילי
גיזסטר ובעלה חיים, מדהים ׳בפשטותו.
והוא מספר כי הפקידה
הצעירה, אשר עבדה בחנותו של
יעקב קורקידי ברחוב כפר־גילע־די
בתל־אביב, היתד, ממונה על
חשבונות העסק. מתוך מחזור של
כשישים מיליון לירות בשנה,
אשר נכנסו ויצאו בבית־המיסחר
הסיטוני למכשירי-כתיבה, הצליחה
הצעירה להסב לחשבונה שמונה
מיליון לירות.
שיטה פשוטה. היא לא השתמשה
בשיטה מתוחכמת, ולא
נעזרה בשותפים או ביועצים. כאשר
ראתה כי בעל־החנות סומך
עליה לחלוטין, פתחה חשבון על
שמה באותו סניף בנק שבו נוהלו
חשבונות העסק. בכל פעם שבאה
להפקיד מזומנים, רשמה על הטופס
המקורי את שמה ואת מיספר
החשבון שלה, ולשם נכנס הכסף.
אבל על ההעתק, שאותו שמרה ומסרה
לקורקידי, כתבה בכתב ידה
את מיספר החשבון של בית־המיס־חר
ואת שמו של מעבידה. פקידי
הבנק לא חיטטו בהעתקים כדי
לברר אם הם מתאימים למקור או
לא, והעבירו את הכספים לפי
הנחיותיה של הצעירה האלגנטית.
מעבידה, שקיבל את ההעתקים על
שמו, לא חשד בה כלל.
לבושה מחלצות ומדיפה ריחות
בשמים, היתד, מופיעה בכל מקום
כאשתו של בעל עסקים עשיר, העובדת
להנאתה כמזכירה, למרות
שבעלה היה מלצר שהשתכר כ־
30 אלף לירות בחודש בלבד. אולם
נראה כי מחשבות על העתיד
הציקו גם לאשר, הצעירה שהיא
אם לשני ילדים קטנים. לכן, בשלושה
מהמיליונים שאותם העבירה
לחשבונה, קנתה ממעבידה
ציוד מישרדי, ופתחה לבעלה עסק
משלו בחולון. שמו של העסק לילי,
כשמה של האשה.

והיא הסבירה שהיא דיירת־מישנה
בבית, ומתגוררת בחדר שהשכיר
לה פליקם לוי, אחרי שבנו עזב
את הבית. היא טענה שכל החפצים
הנמצאים בחדר שייכים לה ושיש
לה אפילו קבלות להוכיח זאת.
אנשי ההוצאה־ לפועל לא הש תכנעו.
למרות שהאב הצהיר שבנו
אינו מתגורר באותו מקום, הם
התחילו בפעולת העיקול על חוב
של יותר מ־ 40 אלף לירות ש אברהם
לוי היה חייב.
התנדבה: לשדם ¥סיפרה פרחה
:״הראיתי להם קבלות. של
המקרר, של מכונת הכביסה. תעו-
דת־אחריות על שמי. אפילו על
השטיח. וגם קבלה על רדיו־טייפ
שפליקם קנה לילדים שלי. אבל
הם לא רצו לשמוע, והתחילו לקחת
!את הטלוויזיה. התחלתי לצעוק
שאסור להם לקחת את זה ואז
השוטר אמר :״תשכיבו אותה.
תוציאו ממנה את הזהב.״ הוא
התכוון לצמיד ולשרשרת שיש לי,
ושהם שלי.
״אז אמר לי פליקם: תשלמי
להם ואני מתחייב שאחזיר לך את
הכסף. אנחנו נלך לבית־מישפט
והם יחזירו לנו הכל. נתתי להם
מהכסף שיש לי בצד והם עזבו
אותנו.״
פרחה מיהרה ופנתה לרושם
בקשות, וזה רשם לה מיכתב להו־צאה־לפועל
שבו היא מצהירה בשבועה
שכל המטלטלין שהיו ב־זזדר
שייכים לה. היא צירפה
קבלות וביקשה שיחזירו לה את
כספה. פליקס העיד שאנשי ההו־צאה־לפועל
נהגו כלפיה בגסות.
לוי האב היה בטוח שהכסף יוחזר
לדיירת שלו. הוא עצמו מסוכסך
עם בנו, שהוא החייב. פרחה המתינה
לתשובה והופתעה כשנודעה
לה החלטת השופטת :״המבקשת
התנדבה לשלם את החוב על-מנת
למנוע נקיטת הליכים אחרים. התשלום
לא היה מותנה ועל־פי־כן
איני רואה מקום להחזיר הסכום.״

״הופ״— משחה להדחת בלים
על ב סי סחמ רי ם פעילי שטח
מפיל גליצרין ל הגנ ת עור הידים

מיהו היום ה תו ב ע
שגי ערבים שהתגוררו
בבפר־הנופש בנביעות,
לא יקבלו פיצוי מלא
משוס שלא היו במקום
בספטמבר 11178

כשנסגר בחודש שעבר כפר
הנופש במושב נביעות, עזבו אותו
גם האחים ריאד וראדי נאצר. אך
בניגוד למתפנים האחרים, הם יצאו
כמעט ללא פיצוי.
שני האחים הם תושבי מיזרח
ירושלים, שהשתתפו בבחירות ל כנסת,
לעיריה ולהסתדרות, שבה
הם חברים מ־ .1969ב־ 1975 הגיע
ריאד לנביעות, שם הועסק במשך
שנה וחצי כקבלן פרטי על-ידי החברה
שבנתה את המושב. לאחר-
מכן הוא החל לעבוד בכפר־הנופש
השייך למעשה למושב. אחיו, רא־די,
הגיע למושב בספטמבר 1977
ועבד שם ברציפות, כשנה. הם הפז
ה ב או הסף
כו להיות עובדים קבועים, ובעלי
תו שבת יפו ששילמה תעודה של תושבי נביעות. בין
לאנשי ההוצאה לפועל אוגוסט 1978 וינואר 1979 הם היו
בחופשה ללא תשלום, ולאחר־מכן
חוב לא לה, לא תובל חזרו לכפר לעבודה.
בינתיים נפל דבר באיזור. כלקבל
בחזרה א ת בספה.
תוצאה מחתימת הסכמי־השלום
שני הצעירים שדפקו בדלת הצי בקמפ-דייויד, שמהם התברר שעל
גו עצמם כעובדי חברת־החשמל. ישראל לסגת מכל סיני ולפנות
כשפתחה פרחה דלי את הדלת, הם את כל הישובים שהוקמו שם אח קראו
לשוטר שהתחבא בצד ש רי המילחמה, הוחלט שהיום הקוייכנס
איתם. פרחה שאלה במה
בע לזכות לקבלת פיצויים יהיה
העניין, והם אמרו לה שהם מחפ ד,־ 30 בספטמבר .1978
שים את אברהם לוי. פרחה קראה
דא כרשימה. שני האחים
לאביו הקשיש, פליקם, שלמרות חזרו לכפר־הנופש כעבור שלושה
גילו הוא גדול־ממדים ובעל קול חודשים, אך לתדהמתם התברר
עמוק. האב הסביר שבנו לא גר להם ששמותיהם לא נכללו ברשיבאותה
דירה, ברחוב סלמה ,7מת מקבלי הפיצויים. הם פנו לעו־אלא
ברחוב בת־עמי. השלושה הז רך־דין תל־אביבי שיצג את תושבי
דהו כאנשי ההוצאה,־לפועל והו־* המושב, והביאו לו אישור מהמושב
דיעו שהם באו לעקל רכוש.
שהם אכן מתגוררים בו, ותצהיר
השוטר פנה לחדרה של פרחה, לגבי תאריכי השהיה בכפר, ש־יזוויי

ריכוז
37״:חו מר פעיל.
״ הו פ ״ -להדחת כלים,
לניקוי והברקת
כלי כטף וזכוכי ת
מכיל 500 סמ״ק

ע ץ הי ! /יצרני זברר,,רויאר ושמן 0.0

חווו

יו ב

שבוייה בקיסמי חשבו, רשענו
טלי עומר היא בחורה כלבבי. כבר
סיפרתי לכם שהיא פותחת יחד עם סמי
הירש מועדון, שהיא תנהל ותעשה את
יחסי״הציבור שלו.
מה שאני רוצה לספר לכם היום זה על
חיי האהבה של היפה. ובכן, היא מנהלת
דומן בהפסקות עם בחור יפה־תואר בשם
עמוס לויטוס. עמוס התפרסם בזמנו
כשנפל בשבי המצרי במילחמת ההתשה,
ושוחרר אחרי מילחמת יום־הכיפורים.
עמוס רצה להחזיר לעצמו את כל מה שהפסיד
בשנים שבהן היה בכלא המצרי.
ברגע שהשתחרר הוא התחיל לשבור
לבבות על ימין ועל שמאל.
אחרי השתוללות די נמרצת היה נדמה
שהוא נרגע, כשהתחתן עם קרני, שהיא

זוכרים את איוב ששלושת ילדיו מתו
והוא נותר בודד וערירי? לא לא, אני לא
מתכוונת לאיוב התנ״כי, אלא ליוסף
כרמון, שהוא כיום איוב המתערטל,
במחזהו של חנוך לוין ושהקפיץ בעיקר
חברת־הכנסת מרים גלזר־ תעסה שומרת
המיצוות.
כרמון שהוא באמצע שנות הארבעים
לחייו עזב לפני שנתיים את ביתו ואת
אשתו, והצהיר אז שהוא הולך להפליג
מסביב לעולם על אניות משא. אך מחזה
של חנוך לוין היווה פיתוי שקשה היד,

קצינה בחיל־האוויר ובעלת תואר שני ב מחשבים.
לזוג נולד גם ילד, אבל עמוס
המשיך להיות חסר מנוחה וניהל רומנים
על ימין ועל שמאל. עד שלקרני, שמכריח
מעידים עליה שהיא בחורה חכמה וסולי־דית,
נמאס מכל העניין והזוג התגרש.
לאחרונה התחיל עמוס לשגע גם את
טלי, שהיתר! נשואה לבועז ז׳ורכין, הבן
של אליער ז׳ורבץ, והיום היא גרושה
צעירה.
עמוס וטלי מנהלים כיום רומן בזיגזגים.
לפני שבוע שמעתי שהם נפרדו סופית,
אבל עוד לפני שהספקתי לספר לכם
על כך, שמעתי שהם שוב ביחד. על נישואין
אני לא יכולה להתנבא, אבל הם בטח
עוד יספקו לנו חומר בשפע.

;נו נשואי הספר־ ה סו פ ר 1.
טלי עומר
גם עסקים וגם אהבה

מיהי למשל, מ רי ץ, הדוגמנית הגרמ נית
שדויד מספר שהוא שכב איתה בזמן
שהיה נשוי? ומיהי אכיגיל חריש,
״אשה חמת־מזג האוהבת חיי-מין סוערים.
כל גבר שמצא חן בעיניה, היא היתה
שוכבת איתו בלי לקבל אתנן.״ אביגיל
זו, שעבדה כמזכירה באגודת־הציירים־
והפסלים, היתה נשואה לרופא־שיניים ו־היתה
חברתו של אבישר. או מיהו רואה־החשבון
דן סהרוני ,״טיפוס נאלח, חדל

יוסף כרמון
ילד ללא חופה
לעמוד בפניו, וכרמון חזר לבימת הקאמרי
והתחיל לעבוד במלוא המרץ וליהנות
מחיי רווקות.
אך גם זה לא לאורך זמן. מאחרי הקלעים
הוא פגש בתמי אשל, שחקנית
צעירה העובדת עימו בתיאטרון, אך לא
באותה הצגה. כיום מסתובבת שמועה ש השניים
נמצאים בהמתנה של קצת פחות
מתשעה חודשים, לילד הראשון של איוב.

דויד ועדנה כביוף
בחזרה ללוס־אנג׳לס
מה אגיד לכם! בשבוע שעבר פגשתי
) בידיד ותיק, שמילא אצלי עמודים לא
מעטים בכל השערוריות שהוא היה מעורב
בהן. לפני׳ שנתיים הוא עזב אותנו למען
גולת לוס־אנג׳לס הגדלה מיום ליום. אתם
בוודאי מבינים שאני מתכוונת למשהו
גדול. נכון, לדויד בביוף, החלק הגברי
של הסלון המפורסם ברחוב פרישמן דויד
וליזה.
דויד בא לכאן ושתי מטרות חשובות
מאוד, בעיניו. קודם־כל הוא בא כדי
להתחתן עם חברתו עדנה שנוכל, יש ראלית
שחיה מזה 16 שנה בארצות!
הברית. עדנה הגבוהה והיפה היתה בחודשים
האחרונים בארץ, ועבדה כדיילת-
קרקע. תקופת הפרידה הוכיחה לשניהם
שהם נדונו לחיים משותפים. דויד בא לארץ,
כינס את בני-ימישפחתו הקרובים
באמת, וגם אותי, והתחתן בטקס נורא!
נורא צנוע בבת־ים.
חשבתי שרק בגלל זה הוא בא לארץ, אך
לא. דויד שלף ספר עב־כרס, מעוטר בתמונות
ואמר לי :״תקראי, תקראי על כל
החברים שלנו.״ קראתי, ומה אגיד לכם?
שמעתי שבדיזנגוף כבר התחילו לקרוא
לאנשים שהוא מזכיר בסיפרו, בשמות
הבדויים שבהם הם מופיעים בספר.
דויד, שהתגרש מאשתו הספרית ליזה,
לא חוסך במלים כשהוא מתאר את בעלה
השני, הצלע השלישית במשולש. זהו
הצייר שימעון אבי שי, המכונה בס פר
עמרם פתן, ושבין שאר תכונותיו

ליזה אכישד
רומן גם באילת

שימעון אכישר
״קוף מיוחם״
״הנעלות״ הוא גם ״קוף מיוחם״.
עד כאן לא היתה לי בעיה. כולם ידעו
מיהו פתן זה. אך אני לא יודעת מה לעשות
עם שאר הדמויות, שאותן אני מכירה
כל־כך טוב. כדי לא הסתבך עם עורכי־דין
למיניהם, החלטתי להשאיר לכם לנחש
במי מדובר.

אישים, ומזוייף עד לשורש שערותיו,״
שנהג לעשן מקטרתו ומיהי הפילגש של
סהרוני, שהיא בעלת בוטיק ידוע בדיזנ־גוף,
ובני־הזוג שלף, ובעל־המלון באילת
שאשתו תפסה אותו ״על חם״ עם ליזה.
מה יש לי להוסיף? ממש סיפור.
שאלת את דויד אם הוא החליט ^שנות
מיקצוע ולהפוך לסופר. הוא אמר לי ש דווקא
הולך לו טוב מאוד שם בגולה,
והוא אפילו הראה לי תמונות מהסניף
שלו בלוס־אנג׳לם. הוא חוזר או־טו־טו לשם
עם אשתו הטריה, ומשאיר לנו פה את
שתי בנותיו החמודות, שאחת מהן מתגייסת
עוד מעט לצבא, וספר פצצה שמהווה
קונקורנציה ממשית לעבודתי.
אגב, בוושינגטון שבארצות־הברית נמצאת
גם גרושתו ובעלה הצייר. אני מתה
שהם ייפגשו, כי אז צפוי לנו סיבוב סיס־רותי
שני.

גיוושין בד דמי־מזונות
את זה שיולי ורונית עופר עומדים
להתגרש אתם כבר יודעים. אבל יש לי
קצת תוספות לסיפור, שאותן שמעתי הש בוע
מכמה מקורות שונים המוכנים להיש בע
על אמיתותן.
השמועות טורחות לספר שכשרונית
היתה כבר בשימלת־חופה, שעה קלה לפני
החתונה, ניגש אליה יולי עם דף נייר
ביד. ברגע הרומנטי והמרגש הזה הוא
אמר לה :״אם את באמת אוהבת אותי,
חתמי כאן,״ ובנוכחות שני עדים הגיש
לה טופס האומר שרכושו של יולי עופר
שייך ליולי עופר. רונית הנרגשת וה־מאוהבת,
שחשבה שהסיפור הזה הוא לנ צח,
ילא היססה וחתמה.

עליזה התחתנה
ובתיה מצפה
זוכרים את האחיות הספריות ב תיה
ועליזה נ חו ם ! זוכרים? בטח זוכרים,

איך אפשר לשכוח. ובכן אצל שתי היפות
המשגעות האלה, המתגוררות בשנים
האחרונות בלום אנג׳לס ומנהלות
שם בהצלחה מספרה למפורסמים ומפורסמות,
התחוללו בשנה האחרונה שינויים,
שלפחות במקרה אחד הייתי מגדירה אותם
כרעידת אדמה.
נתחיל מרעידת האדמה הקלה, שהתחוללה
אצל בתיה הג׳ינג׳ית התוססת.
בתיה נשואה לרופא הלב אורי אלקיים,
שהוא בן למשפחה ספרדית מכובדת, דור
שמיני בארץ. ובכן אורי קיבל את הפרופסורה
ובתיה היא כעת אשתו של
פרופסור אורי אלקיים, לא פחות ולא
יותר. כעת אורי מנהל את מחלקת־הלב
של בית־חולים לום אנג׳לסי ידוע.
שינוי נוסף חל אצל בתיה ואורי, השניים
מצפים לתינוק, בקרוב מאוד, תוספת ל יונתן
בן הארבע.
אבל הסיפור האמיתי, גבירותי ורבותי,
התחולל דווקא אצל עליזה, שהיא פצצה
רצינית. ובכן עליזה היתד, נשואה באושר
ובעושר לסמי זלצר, שאנחנו בתל-אביב
הכרנו אותו כספר-צמרת ואילו תושבי
הוליווד הכירו אותו כאחד מבעליה של
החנות המטורפת פרוצ׳י שבבברלי הילס.
ובכן פרוצ׳י, שהיתר, גם בבעלותם של
מלכת היופי לשעבר רונית רינת ושל
אחיה אורי רכטמן, פשטה את הרגל.
מה לעשות בהוליווד לא אוהבים בגדים
מטורפים וחנות הנמצאת בתוך בית קולנוע
ענקי, שם בהוליווד מעדיפים מסתבר
ג׳וצ׳י ושטוצ׳י וסטוצי.
נו טוב, בקיצור, החנות נסגרה ושוד
ושבר, הקיץ הקץ גם על נישואיהם המאושרים
של סמי ועליזה, שהם הורים
לשני ילדים לין ואוריאל. עליזה לא
,נשארה יותר מדי זמן לבד, היא מצאה
ניחומים בזרועותיו של ידיד המישפחה,
במאי הבידור הנודע של הטלוויזיה האמריקאית
מרטי קלנר.
את קלנר הכירה כשבא, כמו מפורס

נישואיה ליולי עזבה רונית את
הצבא שבו שירתה בקצינה בקבע, ויש
לה גם ילד מנישואין קודמים, אבל יולי
לא חייב לשלם לילד מזונות. עויד־הדין
שאליו פנתה רונית להתייעץ, אמר לה
שהטופס שחתמה עליו לא משאיר לה
הרבה סיכויים.
ככה זה, כשמתחתנים עם עשיר גדול
לא תמיד יוצאים מזה גם ברכוש גדול.

מים אחרים, להסתפר אצלה במספרה, היא
הזמינה אותו לבלות בשבת בבריכה שבביתה
ביחד עם סמי והילדים. הוא בא
והביא את שני ילדיו מנישואיו לזמרת
רוק׳נרול, שהוא מגדל בכוחות עצמו.
בקיצור, אחרי שנפרדה מסמי הפכה הידידות
עם מרטי לאהבה בוערת. השניים

לתינוק

כעת, כך מדווחת לי שרה, אמן של
האחיות, עליזה היא המאושרת באדם. היא
נוהגת במכונית ספורט משגעת, יש לה
ארבעה ילדים בבית, שניים שלה ושניים
שלו, יש לה שתי עוזרות־בית, גנן ו
טבח
פיליפיני, ומה שהכי חשוב, היא טוענת
שמרטי קלנר, בעלה החדש, שביים
תוכניות בידור עם דיאנה רוס, פול
פיימון, אלכיס פרסלי רחל וולש ומי
לא, הוא הגבר הכי משגע בעולם.

ב תיה ועליזה נחום
מתות לחזור לארץ

עליזה וילדיה מהנשואין הקודמים
לאמא ״ש בעל חדש
ניהלו רומן סוער ובשעה טובה ומוצלחת.
אחרי שהגירושין מסמי אושרו כחוק, נישאו
זה לזה בטכס שהתקיים בביתם הענקי
והמפואר בבל־אייר.

הרצל

ש פי ר

מתח תן

עליזה ומארטי קלנר
בימאי הבידור הגדול מכולם

סיגלית פריאל והרצל שפיר
מתחתנים בקרוב

היום יש לי גם בשורות טובות. הרצל
שפיר, שהיה המנכ״ל של מישטרת־יש־ראל
וזכור לנו מתיק אפרסק, וסיגלית
פריאל, חברתו מזה זמן רב, עומדים
אדטו-טו להינשא.
הרצל הוא אלמן, ומשמש היום כמנכ״ל
של חברת־ביטוח גדולה, וסיגלית היא
עיתונאית־לשעבר, דוברת־לשעבר של

לא רק משולם ריקלים המיליונר
נשא לו בערוב ימיו צעירה יפהפיה. גם
אצלנו זה קורה, משום־מה הם מעדיפים
אותן בלונדיניות. יעקב (״ישה״)

חברת סולל בונה, ואשת יחסי־ציבור כיום.
מספרים
לי שהשניים כבר התחילו לק
נות רהיטים לדירתם החדשה.

פרו מצ׳נ קד, מבעלי בית־החרושת עלית,
שהוא כבר בן ,64 נשא השבוע שוודית
יפהפייה העונה לשם כי כי.
ביבי, שצעירה מפרומנצ׳קו ב־ 30 שנה
לפחות, היתה בעבר דוגמנית של אופנאי-
הצמרת הצרפתי כריסטיאן דיור, היא חברתו
של ישה כבר 13 שנים. השניים החליטו
לתת ליחסים גושפנקא חוקית, והם
נישאו השבוע בקפריסין, בנישואין אזרחיים.
אחר-כך הם ערכו מסיבה גדולה
בביתם, וביבי הצעירה והיפה הפכה גברת
פרומצ׳נקו.

ל א לגברים! ל א לגברים! לא לגברים! לא לגברים! ל א
פ טנ ט קטן

הפטנט העול מ
1.1^ ^ 313
החדש וטח יהת דק צ יפו ו נ״ ם, ג ה עושים לשואב׳ לחות
ומה שנחו המפרסמים לטפו על 1ה

הפטנט העולמי החדש למחיקת לאק
ציפרניים, ומה שכחו המפרסמים לספר
על זה:
ובכן, באמריקה עכשיו זה גל לוהט,
הסידור הזה. מדובר בצינצנת זכוכית
שטוחה — כמו זו המכילה קרמים לפרצוף׳
שאת כל תוכה ממלא ספוג גונד
אוויר. בתוך הספוג ישנו חתך ברוחב של
שלושה סנטימטרים.
הספוג מכיל בתוכו נוזל אציטון משופר,
מבושם וצבוע ורוד. על חובבת השעשועים
והמישחקים לנעוץ אצבע לתוך ה חתך
הזה שבגומאוויר, ולחכך יפה יפה
את הציפורן בתנועות סיבוב ומחיקה, מול
כותל הגומאוויר הספוג אציטון.
בפירסומות שעל המעמד המסחרי, ה-
״סטנד״ הזה, שבו קבועות הצינצנות לתצוגה
ומכירה, ישנו צילום. ממנו ניתן
להסיק שדי לטבול את האצבע בפנים,
ולהוציאה צחה וברה כחלב, ללא שום
שאריות לאק. במציאות, צריך לטבול את
האצבע, להשאיר אותה בפנים למשך
שנייה לריכוך ואחר־כך, שלושים שניות

אציטון לבן שמוכרים בפרפמריות, ואפילו
טוב יותר, כי הוא חריף ולא מדולל
במים. מנסיוני כדאי לדללו עם רבע מכמותו
במים. עוד יותר חסכוני ולא מזיק.
יש לו רק מגרעת אחת איומה: אין
לו הילת הפינוק והעושר שמקנים לאחיו
התיאום המחירים האסטרונמיים של ה־פרפומריות.
ופה
אני מכניסה סעיף, גם כן לכבוד
היושר. זה לא מדוייק מה שאמרתי. ההשוואה
היא לא עם האציטונים של חברות
הקוסמטיקה הענקיות. ל ובלון, למשל,
יש אציטון צהוב נעים שיגעון לשימוש.
לא מכתים אצבעות, ולא צורב בציפורן.
אבל אני מדברת על האציטונים הלבנים,
ה״רגילים״ ,שמחירם אסטרונומי, לעומת
זה שקונים בחנויות הצבעים האלה. ויש
על מה להמליץ, מכיוון שחוץ מסקטור
אפסי באוכלוסיית צרכניות האציטונים,
רובן קונות בסופרמקטים ובפרפומריות את
הנוזל הלבן. הפשוט. ואם כך, אז אפשר
לקנות ישר ובזול. טוב, נעזוב את זה.
הנקודה הובהרה.

הסגר! הסגר! זה מה שעושים.
אוכלוסיית המוצרים במיכלים מתחלקת
לשניים. כאלה שאנחנו לא רוצים שייצאו
החוצה, וכאלה שאנחנו לא רוצים שד,ד,חוצה
יכנס אל הבפנים. וישנה גם קבוצת
הפרווה: מוצרים ממושמעים, שלא יוצאים .

זד, לא חשוב, אבל אוסיף בכל זאת.
אחרי שגומרים את פעולת האטימה, נו חרים
סביב הפקק ,״אוזני חמור״ אגדיות,
שיוצרת פיסת הניילון. לגזור יפה
ושווה מסביב. לא רק לפרקטיות, גם
לאסתטיקה יש זכות קיום. זהו.

מ סי ד 0מיי די
*מן י* 1,אצמושן^כין ך* .ישמושתסימד.
* מעוביעיוות למקמו 0111 נמ1ולק שנמטזייס מואממין ת.
החוצה מהמיכלים, וגם לא מקבלים הש פעות
ואורחים מבחוץ, ולא משנה איך
תעזוב אותם באחסנה. כמו פירות יבשים,
כמו פסוליה.
אבל אותנו מעניין מה עושים נגד המוצרים
החברתיים, אלה שמוכרחים להתאחד
עם היקום בצורה זו או אחרת, ולחרבן
לנו את כל ההשקעה. כמה פעמים רציתם
להשתמש בתבלין כלשהו (ביחוד אבקת
שום) ובמקום אבקה שמישה מצאתם סלע
חלמיש, שתפס אוד צורת המיכל, ואי-
אפשר אפילו לסתת אותו, חוץ מלהציפו <1
ימים רבים במים בתיקווה שיימס לגמרי
או מה עשיתם כשבאתם להשתמש במיל־ :
חיה, או המסכרה של הסט החגיגי, ומצאתם, י
בפנים אבני ריחיים? או מה עשיתם <
כשקניתם אציטון שלם, אבל חציו עזב !.
אתכם, בלי שום מיכתב הסבר?

לא עשיתם כלום. חשבתם שזה מאלו ; י
הים, כמו החותנת, מה? אז זה לא 1 .י
בכל אופן, מרגע זה.

שום לחות לא תיכנס עוד לאן שהיא ;
אינה צריכה לבוא, ושום לחות גם לא, י

תצא כשלא תרצו.
וככה עושים: לוקחים פיסת ניילון !
(תלוש משקית פח־אשפה למשל) ומניחים ,
אותה על פי המיכל הטעון אטימה בפי -י י
קוק. על שולי פיסת הניילון ליפול למטה ! )
סביב פי הבקבוק, או המיכל, כמו מפת ;

שולחן.

על הניילון הזה, המונח על פי המי! -
כל, יש לפקוק את הפקק. אם הוא מן \
הסוג המתברג, פשוט מבריגים. הניילון ז
הדקיק לא יפריע בשום אופן למלאכת ^
ההברגה. אם הפקק הוא מן הסוג ה״נת־ }
קע״ בלחץ, כמו פקקי השעם של בק \
בוקי היין, אז לתקוע על הניילון, ורק *
להקפיד שיהיו לניילון הזה שוליים די 1
גדולים, שיספיקו לבצבץ החוצה סביב ה 4
פקק, כמו חצאית בלרינה, גם אחרי שחלק <
עיקרי ממנו מוכנס לעומק הבקבוק, ביחד 3
עם הפקק.

כמה שהעסק פשוט, ככה הוא ממזר. זה \
פטנט אטימה לא נורמאלי, לגבי כל חומר *
הטעון אטימה, וכל פקק הזקוק לעזרה 1

כדי להיות ״הרמטי״.

הגשמה
ן עצמית

מסיר הלאק החד ש
שלושת השלבים
לשפשף יפה־יפה את הציפורן כנגד כותל
הגומאוויר. וגם אז, גם אז פס הלכה
בצורת ה־ 11 המקיפה את בסיס הציפורן,
אינו יורד. אבל לשם ההגינות, גם ב שיטה
הקונבנציונאלית עם צמר גפן, זה
לא יורד. הוא מצריך בכל מיקרה טיפול
מיוחד עם קיסם.
אחר־כך מוציאים את האצבע הנוטפת
אציטון, והיא קופאת לה מעדנות בקור
החורפי. מי שסבור ששלושים שניות זה
צ׳יק, הריני לבשר לו ששלושים שניות
זה חצי דקה שלמה, וחצי דקה זה זמן
ארוך מספיק כדי להשתעמם נוראות מטיפול
בציפורן אחת• חוץ מזה זה עולה
450 לירות, שאפילו בעידן של אינפלציה,
זה שיקאגו לא נורמאלי.
י׳ אבלי^מי״״ א^״ ש א מלי ץ לקנח־ראת
זה? מה פתאום ל הוא בכל זאת די
פרקטי, העסק. מאחד צמר־גפן ואציטון
תחת קורת גג אחת. רק צריך לסגור
את המיכסה הרמטי, ולשמוע את העצה
הבאה :
כשנגמר האציטון המבושם והצבוע, הולכים
לחנות צבעים וחומרי בניין, אי-
פ׳שמוכרים טרפנטין ונפט לפי משקל בכל
מיני בקבוקי חלב וויסקי ריקים. ביפו
יש המון כאלה, וגם בתחנה המרכזית
בתל״אביב, ליד בניין המישטרה, בחנות
בשם חמורד. מבקשים יפה אציטון, ובמאה
לירות נותנים לך חבית קטנה. זה אותו

לוקחים את החבית הקטנה הזו הביתה.
גומרים להתפעל יאללודיאללה-איך-
בזול-איזד,־גנבים, מחלקים לכל השיכון,
ועדייו נשארת חבית. אוטמים את הבקבוק
או המיכל הזה שבו קניתם אציטון
לעשר השנים הבאות, עם פטנט האטימה
המובא במדור זה. סגולה נגד התנדפות
בלא עת.
למה אני מספרת את כל זה? או!
כשנגמר האציטון המבושם והאדום ש בצנצנת,
הגומאוויר הזה שעושה את כל
העבודה, נשאר הבפנים שלם• וזה כל מה
שאנחנו צריכים. הולכים לחבית האציטון
הפרטית. מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה,
וממלאים את הצנצנת עם המילוי
הפרטי. ואת הגברת החוסכת נמנית עם
אנינות־הרגש, שנוטות למלא אריזות יקרות
בנוזלים זולים בתנאי שלא תופסים
אותן — תתכבד המדאם, תלך למכולת,
תקנה צבע־מאכל אדום של אפיכל, ותטם-
טף לצלוחית. לא שוכחים לרחוץ ידיים
במי-ברז, אחרי שימוש באציטון כלשהו.
גם אם ממלאים את המיכל באציטון
יקר, של אחת החברות הידועות, חוסכים.
מה לעשות: היצרן החביב התכוון לטובה
( 450 פונט לצלוחית שרוב תוכנה
גומאוור, וכר) הוא דק שכח לקחת בחשבון,
שכאן זו מדינה של מיניסטרים. כל
ראש כאן מתבקע מרוב חוכמה ופטנטים
של קיום.

אחת הר שימות היותר מבדרות
בשפה העברי ת ;כ תבה על־ידי יוסף
לפיד. זהו ציור נוקב וחריף להיבט
נוסף של הפמיניזם. אני מסכימה
עם הדברים בכל ליכי. העסק מציחיק
עד דמעות, ושם קצת סדר
ואיזון בעניינים.
אז כבק שה :
מסתבר, כי האשד, הישראלית אינה נה־נית
משיוויון זכויות וכי בתנאים הנוכחיים
נמנעת ממנה ההגשמה העצמית. אני
חושב כי בעייה זו — של ההגשמה העצ־מית
— היא נקודת הכובד במאבקה של
האשד, להגשמה עצמית. כי בלי הגשמה
עצמית, אין כל אפשרות להגשמה עצמית
ובאין הגשמה עצמית, כיצד תיתכן
הגשמה עצמית?
וכאן הפער התהומי בין מעמדה של
האשה בישראל לבין מצבו של הגבר היש ראלי.
מן הרגע בו הוא קם ב־ 6.30 בבו-
קר, הגבר הישראלי אינו חדל מלהגשים
את עצמו. עצם העובדה, שהוא מתעורר
לתוך הבית בו הוא חי, היא כבר חלק
מאותו תהליך מבורך של הגשמה עצמית.
כאשר הוא נאבק עם בתו על התור
לחדר האמבטיה ועם בנו על התור לבית
השימוש ואשתו צועקת שלא ישכח להו־ריד
את הפח והקפה שורף את לשונו, כי
הוא ממהר לפגישה המיוחלת עם הבום
שלו, והוא נזכר באיזו הנאה יבקש
הלוואה כדי לשלם את החוב האחרון על
התנור החדש — כבר מרגע זה מרחף
הגבר הישראלי באווירת הנועם שאליה
שאף משחר נעוריו. כך ורק כך הוא תיאר
לעצמו תמיד את השכמותיו. מאווייו הפרו*
עים ביותר מתגשמים שעה שהוא מרוקן

לגברים! לא לגברים! ל א לגבר!! לא לגברים! ל א לגברים!! ל *
,־אותוו״

הוצאת שומן הרמטית !(תבשיל

..1הם צחקו על כולם

רחל אבנרי היא הסוד המיקצועי של
העולם הזה. בתור אשתו של אורי, היא
שומרת על פרופיל נמוך. אורי הוא הכוכב
הרישמי אצלם במ״שפחה.
נו, טוב, בכל מיש פחה יש כוכב ריש־מי.
ולעניות דעתי הקובעת, רחל אבנרי

יודעת איך מוציאים ׳שומן ממרק?״ בטח
שידעתי. עקרת־בית מדופלמת שכמותי,
יודעת דבר שכזה בעל־פה. למעשה, מרוב
שאני סבורה שהעסק נפוץ, אני לא
מעלה בדעתי שיתכן אדם בחלד שאינו
מודע לעסק. אבל בירור קטן היעלה, ש
היא
הכוכבת האמיתית. היא המעצבת האמיתית
והחכמה של מזג־האוויר. מה זה
חכמה! המזג־אוויר אפילו לא מעלה בדעתו
שהוא מעוצב!
אני חוששת שגם המעצבת לא כל־כך
מודעת לעניין, אבל כאלה הם פני ה1^
4 *11
דברים•
למה אני נזכרת בזה פתאום? אה, כן.
באתי אליהם הביתה יום יאחד, כדי לעמד
עם אורי כתבה. היה לי סיפור קטן ומצ חיק,
שאיכשהו, מצאתי עצמי בסופו ״כתבתנו
לענייני אורגיות״ .אבל לא זה הסיפור.
פתאום אומרת לי רחל .״תגידי, את

לא כך הדבר. עד כמה שהדבר בנאלי,
המוני אנשים, מתים על תבשילים רזים
ועובדים קשה־קשה להוציא את השומן.
אז היא סיפרה לי שלא רק שאין יודעים
על הפטנט, גם לא מאמינים לה שהעסק
כה קל. סקר מיקרי שערכתי, הבהיר
לי שהיא צודקת. אני משתגעת איך
לא יודעים את זה, אבל עובדה!
אז מה שלא יודעים, והגיע הזמן לדעת,
זה שתבשיל שמן, תוקעים למקרר, אפילו
לא לפריזר. השומן קופא, ואז ניתן
להוציאו ב״פלטות״ כאלה .״דפים״ קשים
ונוקשים, ישר לפח.

את הפח ומנער מעליו את כלבו של
השכן, שעה שהוא נוטל לידו את התיק
ומזנק, באקסטאזה, לעבודה המצפה לו,
ובעוד אשתו נשארת בבית כדי להתנוון,
יוצא האביר שלנו להגשים את עצמו.
כי עבודה היא יצירה ויצירה היא הג-

הירקות שהיא מכינה למישפחתה המת־ י ,

גשמת.
היא עומדת לה על רגליה המגויידות׳, ,
שדיה משתרכים לתוך הצ׳ולנט שהכינה <1
לשבת, שערה מכסיף בשורשיו ומצהיב !,
בקצותיו, עיניה נתונות בשקים ופניה ;
חרושים כמו אדמת העמק בסיפוריו של | י
סמילנסקי — התגשמות הזיותיו המיניות ; ,
של הבעל, היעד הכמוס של יצריו, מתת !
אלוהים לרעבונו הסקסואלי, הוכחה ני , -י
צחת כי הגבר הישראלי הבטיח לעצמו גן־ <1

עדן ארוטי עלי אדמות.
ובתום יום העבודה המרתה, הוא חופ־ י

זהירות! מוקשים!
אני עוד אחטוף על הראש מעדנה פיי־נרו
— הגאון שלנו לענייני קולנוע —
על כי אני מכניסה את האף לעסקים
שלה — אבל זהו הסיכון המקצועי של
מי שמסתובב עם אש עצורה בעצמותיו
— להזהיר את הציפור.
אז ככה ׳.בתור בן אדם שרודף אחרי
הצחוק — אין אפילו בדל של קומדיה
שלא אדהר לראות אותו. אז הלכתי לסרט
ארתור. איזו נפילה אימבצילית! ורק
לחישוב שבאמריקה זה מפוצץ קופות!
הורס אותי לחשוב שאומה ׳שלמה כל כך
טמבלית! ממה הם נהנים? מה בשם ה אלוהים
אני מחמיצה? משעמם׳ רדוד עד
לכדי אינפנטיליות, לא אמין ומטומטם —
זהירות !
הזהירות השני, זה הם צחקו על כולם.
בוגדנוביץ /הבימאי, זה שם ממש סולידי.
יחס־הציבור שהצליחו המפיצים לדחוף לעיתונים
הבטיחו סרט — סרט. אבל במציאות
אתה מוצא את עצמך בתוך אוסף
מיקרי של סצינות בלי קישר, שעורך מטו רף
המליט לחבר. רק כשאתה יושב בפנים
אתה קולט לאיזה סרט אידיוטי נפלת. יו־תה
טוב כבר ארתור. לטמבל ההוא, לפחות,
יש עלילה.
פה כולם מתרוצצים. בלי קשר, בלי התחלה
ובלי סוף. כל הזמן אתה מחכה שהנה,
עוד מעט יתחיל הסרט באמת. והוא
נגמר בלי להתחיל.
זה שנרדמתי באמצע; כי הסבל גדל
מנשוא, והחברים שלי רצו לראות את הסרט
בעל כל הכסף, מילא. לא הבנתי
כלום. זה סביר. כשישנים באמת לא מתמצאים.
אבל גם אלה שראו את העסק,
לא הבינו כלום.
ולא מטעמי אינגמר ברגמניות. המון
פעמים אני הולכת לסרטים טיפשיים, ואני
לא מתחרטת. איך שאני מבחינה ב־
״פלופ״ תיכף אני מעבירה ערוץ במוח,
ורואה סרט משלי. אני רואה תלבושות,
ופרוות, ועיצוב דירות משגע, ונופים, ד
אורח־חיים של: עולמות רחוקים, ובכלל
לא איכפת לי מהסרט. לי יש סרט. אבל
כאן, אין אפילו לאן לברוח. אתה יוצא
בהרגשה שעובדים עליך קומפלט. את ה.
כסף

ליזה מיגלי
גם היא לא מצילה את הסרט

טרי טרי, ישר מייקה־לנד, מצאתי את הפטנט הזה: שמים שתי יריעות ניילון, וביניהן
הבצק, וחסל סדר דבוקים לשיש, עיסות וליכלוך.

החיים האפורים, ובעוד אשתו הרדופה ע ד > ,
זרת לבתה להכין שיעורים באנגלית, מת־ ;
הולל לו הבעל בעבודה פרטית אצל סוחר, י
כלי־הבית, מכין עבורו ספרי חשבונות, י<
מתענג על קבלות, נהנה מהחזרי־מס ומלקק :
את שפתותיו התאוותניות כל אימת שהד ,
ראת תשלום ורודה נופלת לידיו. יושב
לו הגבר העליון על טחוריו (שרק בעוד <,
שנה יגיע התור לנתחם) ,מוצץ שן ט ד :
חנת (שאין לו כסף לסתום אותה) ,מגרד, י
את פדחתו (המקריחה) ושולט בעולם! ב־

שמה עצמית והוא, בהנהלת החשבונות של
המיפעל הגדול, אינו עוסק בדברים בטלים
כמו חינוך ילדיו, אלא בדברים
ממשיים, מעשיים, יוצרים> הוא עושה קל־קולאציות
של מם ערך מוסף ולפעמים
הוא גם מחשב את אחוזי-הביטוח הלאומי
וכאשר הוא מגיע לימי ההיעדרות של
עובדים זמניים׳ הוא כבי קרוב לאורגזמה
של הגשמה עצמית. וכל אותה עת
עומדת אשתו המיסכנה ליד הכיריים וממ-
ליחה בדמעותיה המתוסכלות את מרק

$8 8812,ח? 1
98 ,ח!11@518ח30$931{1-3{2 )63 ^ 3^ 1 \/8
150 9 3380^ 6
0ח /0א 3לז/ש 9

,ו61ר!!3120 נן 13ו) 30 חו\)1/611
011880011
! 0135811 )1 6 1 6 5 5 6 0 9 1 1 9 6 0

()70 811101

.ח 8 !)6ג 1ז 3ז 0ע 1010 וח 6ח! 4.1!0 21113100 2116
ח 101160.ו 5 6106 3111000 !<01ח 9 0 8 )6חוי/א
־ 6 205312 (1חו 8 0 0 (0060 01ז 16ע 015ו 6ז 0
־0 !16 3113ך!8100ז6 0 )<13ד!150״ו־ 0 0 6 3 )^16012
1619 !81ז )31806 26101101109( - 9 6ת 01!6ז
5 9 !35 7 3ק 3ת 0ס 0 1 010610 $ס! 6א\ ־3601 311551601( 0 0 0 0 0 3111 610 !011 83011-ז16

)!111

2509 ^ 09/,
?50 9

16ו 1ס ! 0סז 1ס 311396169108 8 3ז 6ינ! 3נן 6 0 0ז! ,ס !61( 0ו!ס 9 0 0 . 1 0 0 0 0 )131100 830110180 5
311! 2 0 0 6 3 3 0 /0 8 8 3 301131160 000 ) 2 0
111ה !6 816011ז 6׳* 1^ 011180 5301160, 933 2
1 5 )$011180 01106 ^ 3 )102011 4 5 1*11011 3111011; 0 8 . 2 7 2 .101110/כסס 160 ; 6 ^ 8
6 5 * 3 (0 0 8 0 ; 0 .4 3 8

ילדיו מטפסים עליו, שעה שהוא מנסה י ;
לראות טלוויזיה. ותוך כדי כך הוא טועם ,
ממעדני המלך ששפחתו הנאמנה הכינה, י
אני מביאה כאן את כל צילום הקטע, לכבוד החברה שמבינים גרמנית. למה לא.
לו במסירות ותוך הקרבה עצמית, מלאכת !
מחשבת של גבינה לבנה עם חתיכות *; שתרוויחו גם מירשם בצק, זלא רק איך לא מטנפים איתו. אם מישהו חביב ישלח
^ תרגום, סחתיין.
מלפפון בפנים. מלך החיים!

אודטוז דנין

שיחר
צל ״ג
ח 1סדד ־ לטה
• להנהלת הטלוויזיה, שהחליטה בימיו
האחרונים של יצחק שימעוני כמנהל
להוריד את התוכנית דילמה, בהנחייתו של
ירץ לונדון. התוכנית, התחילה ברגל
ימין, אך סורסה בהדרגה כשהנושאים
שהונחתו על מפיקי התוכנית ומגישה היו
חסרי־עניין טלוויזיוני. סירוס התוכנית
והורדתה מעל המירקע מעידים על המדיניות
הכושלת שהיתווה שימעוני, שהעיקרון
האחד והיחיד שלה הוא שכל תוכנית שיש
בה שביב של דילמה, ציבורית או מוסרית,
אחת דינה — להימחק.

מ אחרי הקל עי ם
0אלאמ נוסח לם*ו־ביום
החמישי ( )11.2בצהריים ייסגר
המיכרז למישרת מנהל הטלוויזיה הישראלית.
למחרת בצהריים תשב ועדת־המיב-
רזים ותבחר במנהל הבא.
הסיבה לסמיכות בין סגירת המיכרז
לישיבת ועדת־המיכרזים נעוצה בעובדה
שביום הראשון בבוקר יוצא מנכ״ל רשות*
השידור ומנהל הטלוויזיה בפועל, יוסף
(״טומי״) לפיד, בראש מישלחת רשות-
השידור למצריים. אין ספק שלפיד אינו
מוכן להסתכן ולהשאיר את הטלוויזיה בלא
מנהל במשך ימי היעדרו מן הארץ.
במהלך השבועיים שחלפו מאז התפטרותו
של יצחק שימעוני ממישרת מנהל־הטל-
וויזיה הסתברה תמונת־מצב ברורה על
מהלכיו של לפיד, שהכניעו את ועדת
אגודת־העיתונאים, ועד עובדי הטלוויזיה

מ רי דו ד: בנו תבמ קו

דוברת־הרשות אחרי הישיבה, הסתתר פרט
שנעלם מעיניהם של הכתבים המסקרים
את רשות־השידור. נאמר בה :״בעת ובעונה
אחת עם הוצאת מיכרז למישרת
מנהל־הטלוויזיה, יוצא מיכרז לתפקיד של
עורך מבט, וכן למילוי מקומו של עובד,
אשר ייבחר — אם ייבחר — במיכרז הפנימי
למישרת מנד,ל־ר,טלוויזיה הפיסקה
מרמזת כי בישיבת הוועד־המנהל דובר
על מועמד אפשרי אחד למישרת מנהל-
הטלוויזיה: מנהל מחלקת-החדשות, טוכיה

סער.

הגלם וד 0 .ער
אחד מחבריו של ׳טוביה סער מזה
שנים רבות ברדיו ובטלוויזיה אמר עליו
השבוע :״טוביה סער התחיל את הקאריירה
שלו כקצין־תותהנים בחיל־הים, ולאורך כל
הקאריירה שלו הוא שט באוניות, שנווטו
בידי אחרים, אל מול הגלים מבלי להירטב.
גם במהלך מינויו למישרת מנהל־ה,טלוויזיה .
הוא לא יירטב...״
במהלך השנה שבה ניהל סער את
מחלקת־החדשות הוא הצליח לעבור כמה
סערות מפלי להירטב. הוא הניח למנכ״ל
רשות־השידור, יוסף לפיד, שהשתוקק
להיות, עורך חדשות ראשי׳ של הטלוויזיה,
להירטב ולהחליט תחתיו.
מצב עניינים זה לא ישתנה, בוודאי,
עם מינויו של סער כמנהל הטלוויזיה.
סער ימסור ליורשו בניהול מחלקת־החדשות
מחלקה בעלת מוראל ירוד, בעלת יכולת
עבודה ודיווח מתחת לתקנים, שאותם היתוו
בעבר מנהליה הקודמים — דן שילון

וחיים יכין.

יחד עם זאת, רווחת בבניין־הטלוויזיה
דעת־מיעוט, המציינת, כי עם כניסתו של

פנסי ר חו ב
רשות־מנכ״ל
הרדיו,
ישראל

פורום
החדשות האחרון של
השידור התמקד בנזיפות של
הרשות, יוסף לפיד, בהנהלת
על מה שמכונה בעגת עובדי קול
״פרשת מרידוד״.
המדובר הוא במהדורת־חדשות מלפני
שבועיים, שנערכה בידי משה ;גטי,
שנפתחה בידיעה שהביא הכתב גירעון
זלינגר. היא פתחה את מהדורת החדשות
במילים :״עוד חידוש מבית־היוצר
של יעקוב מרידוד הידיעה תיארה
את הצעתו של השר־על לענייני כלכלה
לבטל את הכיתה השמינית בבתי-הספר
התיכוניים (ידיעה שבעיקבותיה נפוצה
בין כתלי הרדיו בדיחה שאמרה :״כך
תגשמנה תלמידות השמינית של רמת־גן
את המצאת האנרגיה של מרידור,
ותפעלנה במקום פנסי רחוב״).
קידו ככתב בכנסת, ואת דן שילון, המסתפק
בהגשת מהדורות מבט, ובדיווח
ממישחקיה של מכבי תל־אביב בגביע
אירופה, במיסגרת מבט ספורט.
מועמדים אפשריים לניהול מחלקת־החדשות
הם: דן רכיב, המשמש כיום
ככתב הטלוויזיה בארצות־הברית; אהוד
יערי, שיהיה מוכן לשמש בתפקיד זה
עד לצאתו, בעוד שנתיים, ככתב הטלוויזיה

. 4הוועדה מנ הלמטיל על ועדת המשנה המקיימתמגעים עם אגודתהעתונאים
לעמוד על כ ך, כ י בעת ובעונה אחת עם הוצאה מכרז למשרת מנ ה ל
הטלוויזיה, יוצא מכרז לתפקיד של עורך ״ מב ס״,

וכן ל מי ל וי מקומו

שר־על מרידוד
עוד בדיחה

איד אמין שי דהטלוויזיה
ביום הרביעי שעבר נכנס יועץ המנכ״ל,
נקדימון דוגל, למישרדה של דוברת
רשות-השידור, אריאלה רכדל, שלא
היתד, בחדרה, פנה אל עוזרתה, עדנה
חפץ, ושאלה למראה גיליון העולם הזה,
שהיה על שולחנה :״כתבו עלי משהו
במדור שידור 1״ חפץ השיבה בשלילה.
רוגל המשיך ושאל :״אולי הזכירו אותי
בוה היה העולם הזה שהיה לפני 25 שנה 7״
חפץ השיבה בשלילה גם על שאלה זו
ואמרה לרוגל :״מה אתה חושב, שהשפם
שלך עושה סיפורים באסיפת
עובדי־הטלוויזיה, שנערכה בשבוע שעבר,

של עובד, אשר ייבחר אם ייבחר, במכרז פנימי למשרת מנ הלהטלוויזיה .
ההודעה המחשידה של הוועד־ המנהל לעיתונות
רשימת מוסכמת
והוועד המנהל של רשות־השידור לרצונו
הבלעדי.
לפיד, יליד הונגריה, פעל ב״שיטת נקניק
הסלאמי״ ,חותך פרוסה אחר פרוסה. הפרוסה
הראשונה — והקשה מכולן — היתר.
אגודת־העיתונאים, אשר העמידה תנאים
בדבר אופן פעולת ועדות המיכרזים למיש־רות
בכירות ברשות־ד,שידור. לפיד הגיע
עם נציגי אגודת־העיתונאים להסדר, שלפיו
נקבע, כי בוועדת־המיכרזים יישבו שיבעת
חברי הוועד־המנהל של רשות־השידור,
המנכ״ל ושני נציגי אגודת־העיתונאים. יחד
עם זאת סוכם, כי נציג אחד של אגודת־העיתונאים
ימונה על ידה, בעוד הנציג
האחר ימונה על־ידי האגודה מתוך ״רשימה
מוסכמת עם הוועד־המנהל״.
הפרוסה השנייה של הסאלאמי היתד, ועד
עובדי חדשות והפקה. לפיד הצליח להגיע
להסכם מהיר, גם עם הוועד הזה. ההסכם
הציג את הוועד, שקודם לכן הכריז כי
רצונו לגרום לפיטוריו של לפיד, ככלי ריק.
ואת הפרוסה השלישית והאחרונה פרס
לפיד בישיבת הוועד־המנהל של רשות־השידור,
שבה הבהיר את השקפותיו על
ניהול הטלוויזיה ועל אופי המנהל שבו הוא
רוצה. בהודעה לעיתונות, שפירסמה לישכת

הטלוויזיה

סער לתפקיד הרם, הוא יתנהג באופן שונה
מהאופן שבו תיפקד בניהול מחלקת-
החדשות. המחזיקים בדיעה זו מניחים, כי
עם הגשמת חלומו לשמש כמנהל־הטלוויזיה,
הוא יגלה רצון להצליח, ימנע התערבותו
המתמדת של מנכ״ל הרשות, ויחזיר את
עטרת מנהל הטלוויזיה ליושנה, כפי שהיתר.
בימיו של א רגון צו ק ר מן. דיעה זו
מתבססת על ההנחה כי סער, הנמנה עם
ותיקי העובדים בטלוויזיה, ייחלץ, עם
כניסתו לתפקיד, למאבק על שמירת האוטונומיה
של הטלוויזיה.

ה היברזי םהבא ,
בחירתו הכמעט־ודאית של טוביה סער
למישרת מנהל־הטלוויזיה תיצור בעייה
נוספת: מינויו של המנהל-הבא למחלקת-
החדשות. מחול־השדים הנערך מזה חודש
ימים סביב מציאת יורש מניח את הדעת
למישרת עורך מבט המתפטר, מיכה
לימור, הבהירה מצב אבסורדי: בעלי-
הכישורים לעריכת מבט ומחלקת־ד,חדשות
מסרבים ליטול על עצמם תפקידים אלה.
ביניהם ניתן למנות את יעקב אחי
מאיר, המעדיף להתבצר בעריכת מוקד
ובהגשתו, את חיים יבין, המרוצה מתם־

הוועד עו זלכז ־ ב
ועד עובדי חדשות־הפקה, שנבחר רק
לפני כשלושה שבועות על-ידי עובדי
הטלוויזיה, איכזב את כל הציפיות שתלו
בו בוחריו, שקיוו שהוא ״יעצור את הנסיגה
בטלוויזיה,״ ויביא לשינוי באווירת-ד,נכאים
השוררת בבניין.
באסיפת העובדים שנערכה בראשית
השבוע שעבר, הבהירו חברי הוועד ל־300
עובדי הטלוויזיה, כי. אסיפה זו היא בבחינת
״דיווח״ ולא ״הצבעה״ .חברי הוועד ציינו
לפני העובדים, כי הם כבר סיכמו עם
מנכ״ל הטלוויזיה את כל שניתן לסכם.
חברי הוועד מיתנו במהלך האסיפה את
רוב העובדים אשר צידדו בצורך להשבית
את הטלוויזיה, לשם יצירת, סטאטוס קוו׳
חדש בין העובדים והנהלת רשות־השידור.
רק אחד מחברי הוועד נמנע מלעלות
לבמה ולצדד בעמדות הוועד. היה זה יואל
אסוגרון, שהבהיר כי הוועד עמד חסר-
אונים מול לפיד, ולא יצג את העובדים.
רוב עובדי החדשות וההפקה החלו מכנים
את הוועד בכינוי ״הוועד שהכזיב״.

בטבעת־חנק דתית

תוך שנתיים עלולה הטלוויזיה הישראלית להפסיק את שידוריה
בערבי-שבת ובמוצאי־השבתות. הסיבה לאפשרות זו אינה נעוצה
בתהליך הכפייה הדתית הזוחלת על הטלוויזיה, אלא במיקומו
הלא־מוצלח של בניין־הטלוויזיה בירושלים.
הבניין, השוכן במבואותיה המערביים של שכונת מאה־שערים
ובצומת כבישים המוליכים ממערב העיר לשכונות רמת־אשכול
ורמות, עלול להיחסם על־ידי שלושה בניינים, שמקימה חברת-
הקבלנים רובינשטיין על אדמה השייכת לחברה הכלכלית לירושלים.

בלונדון (תפקיד שהובטח. לו באחרונה)
וצבי (״צבה״) גורן.

בניינים אלה יאוכלסו בדיירים דתיים בלבד, העלולים למנוע את
הכניסה ואת היציאה לבניין־ז•,טלוויזיה בימי השישי, בשבתות
ובחגים (על־מנת שהטלוויזיה תוכל לשדר במוצאי־שבת, יש צורך
להדליק ולחמם מערכות־אולפן לפחות שעתיים לפני צאת השבת).
בדיחה הרווחה בימים אלה בתוך בניין־ד,טלוויזיה מספרת:
״בעוד שנתיים לא יצטרכו צוותי-ד,טלוויזיה לצאת לכביש רמות
כדי לדווח על פרעות השבת. הם יסתפקו בצילומן מתוך חלונות
בניידר,טלוויזיה.״

מנהל־טלוויזיה מיועד סער
מול הגלים בלי להירטב
קם יקר צמח, חבר ועדת־ד,עובדים של
מחלקת־ד,תוכניות בערבית, וכינה את אופן
ניהולו של מנהל־הטלוויזיה הערבית ״שי-
טות־ניהול שהיו נהוגות בידי אידי אמין
דאדא אימרה אחרת שנאמרה
באותה אסיפה באה מפיו של עורך־המישנה
של מבט, צבי (״צבה״) גורן :״לא
הבטחנו לכם להביא את ראשו של מו מי
לפיד על מחבת באסיפת עובדים
שקדמה לאסיפה זו, תקף הבימאי אדיר
זיק (המכנה עצמו ״ז׳ אדיר״) את מנד,לד,טלוויזיה
המתפטר :״לפיד התאכזב ממנו.
הוא חיפש לשים בובה בראש הטלוויזיה,
וגילה כי מינה סמרטוט
העולם הזה 2319

יום רביעי
10. 2
• מדע כידיוני: חדוצי
החדל 3.15 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).
חלוצי החלל רוצים לפוצץ את
כוכב השביט שהשתלט על
כדור־הארץ. סנדור נפצע ו־ויילד־סטאר
נחלץ לעזרתו.
פוקס ממשיך את המשימה.

• סידרה: מי, הוא
מי 6.32 שידור בצכע,
מדבר אנגלית) .דיק בדמות

האב מתגעגע לחבריו בבית-
הספר, ומחליט להגיע לביקור.
ביקורו מביך את אביו בדמות
תלמיד ואת מנהל בית־הספר,
שאינו מבין מניין לאדם מבוגר
בקיאות כה גדולה בהווי בית-
הספר וביחסים שבין התלמי

— 10.30 שידור כצבע,
מדבר ומזמר אנגלית).
בתוכנית שהוקלטה במופע
פומבי של הזמרת פרל ביילי
מתארחים אלה פיצג׳רלד, שרה.
ווהן, ריצ׳י ליטל. בטי פורד
ועוד רבים אחרים.

יום שיש׳
12.2
סידרה לילדים :

היידי כ ת ההרים (— 3.00 דיבוב כצבע, שידור בעברית) .קלרה והיידי מב לות
ביחד בהרים. סבא מציע
לקלרה תרגיל העשוי אולי,
יום אחד, לסייע לה ללכת,
ולפתע מתרחש הלא ייאמן.

סרט ע ר כי: נוער

סרטי דת, מחוץ למחלקת החווה
משתתפים

דראמה.
אורטמן, אברהם פלטה, ראובן
גולדווסר וסיני פטר.

• קומדיה חילונית :
כנסון 8.30 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).

מעק הופקינס, הילד שבנסון
היה פעם החונך הבוגר שלו,
פורץ לילה אחד לחדרה של
גרטרוד קראום, ומודיע לבנסון
שבא להתגורר איתו. אביו של
מייק התחתן בשנית, האם עזבה
והוא אינה מסתגל למישפחתו
החדשה. בנסון מזעיק את אביו,
וקייטי שמחה בינתיים.
מבט ספורט :

ספורט 0.30 שחור
עברית). מדבר לכן,

תוכנית דיווח ממיגרשי הכדורגל,
שבמהלכה מדווח ניסים
קיוויתי, בעברית המזכירה את
השפה שרווחה בארץ לפני 25
שנה.

• מו ת חן: נרו וולן ח
( — 10.30 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) .גופת אשה

יפה מתגלה צפה בנהר ההאד־סון,
ונרו וולף חושד שהאשה
לא מתה בטביעה. אחד מעוזריו
של וולף מואשם ברציחתה.

14. 2
סידרה לילדים :

בי ת קטן כערכה (— 5.40
שידור כצבע, מדבר אנגלית)
.מתאגרף־לשעבר חוזר

לזירה, כדי לממן את הוצאות

רוג׳רס ופיירבנקס :

לקראת שזור: הרוזנ ת הי חפה
ביום השישי ( )19.2יוקרן סרט הקולנוע ״הרוזנת היחפה״ בבי־בובם
של כוכבי״העבר האמפרי בוגארט, וורן סטיבנס ואווה גארדנר.
בסרט מובא שיחזור סיפור חייה ומותה של כוכבת קולנוע מפורסמת,
שנקברה בשם הרוזנת טורלטו־פאבריני.

תל־אביב הקטנה. אגדתי יזם
ואירגן את העדלידות הראשונות,
פיתח צורות ריקוד המבוססות
על מוטיבים יהודיים,
פיתח את הציור על בדי משי.
אגדתי היה ממניחי היסוד לתעשיית
הסרטים הישראלית.

* מו ת חן: לא ייאמן
כי יסופר 11.05 שידור
כצבע, מדבר אנגלי
ת) .סידרת טלוויזיה
המבוססת על מותחנים
חיבר מחבר המותחנים
רואלד דאל. הסרטים

חדשה, שאותם הנודע
צולמו

* סידרת טלוויזיה :
ספינת •האהבה (— 8.03
שידור כצבע, מדכר אנגלית)
בהשתתפות כוכבי-

העבר ג׳ינג׳ר רוג׳רס, דאגלם
פיירבנקס הבן, דיאנה מאריל
ועוד. רוג׳רס היא כוכבת קול נוע
היוצאת למסע־צדקה ופוגשת
באליוט נורמן (פיירבנקס)
העומד בראש איגוד מבקרי-
הקולנוע, שמעודו לא העניק
לד. ביקורת חיובית. זוג אחר
הם לארי לינוויל וגאינילה הא-
טון העולים לספינה כדי להוציא
ממחבואם יהלומים שהסתירו
על סיפונה במסע קודם.
פול טרנר הוא מנהל רווק
השוכר ״מישפחה״ מכיוון ששיקר
בנוגע למצבו המישפחתי
כשקיבל את עבודתו.

ספיגת האהבה

יום תחיש•
11. 2

משחק כאש (— 5.32
שידור כצבע, מדבר ערכית)
.הסרט מספר על אלמן

בידור והראיונות הטובה ביותר
של הטלוויזיה.

• סרט קולנוע: נכת
ב כרוח 10.15 שידור
כצבע, מדבר אנגלית)
.גירסה קולנועית שכתב

רוברט ויילדר בבימויו של
דאגלם סירק. חברות בודשנים,
אהבה, קינאה, שינאה, תככים
ורצח המרכיבים את עלילת
הסרט. בתפקיד הראשי רוק
האדסון, כאשר לצידו מככבים
לוריין באקל ודורתי מאלון.

יום חמישי — 11.2

• בידור לילדים: פסטיבל
שירי ילדים מס׳ 12
( — 5.30 שידור כצבע,
מדבר ומזמר עברית).
חלק ראשון של המופע האינפנטילי
השנתי, שבו מבדרים
בדרנים ילדים על בסיס המכנה
המשותף הנמוך ביותר שיכולה
להפיק תרבות הזמר הישראלית.

תעודה:
אמונה

ורוח כאסיה 0.30 שידור
כצבע, מדבר אנגלית)
.הפרק מלכי אנגקור
מביא את המשך סיפורו של
דייוויד אטנבורו, המתאר הפעם
את קמבודיה, שהתיירות
המערבית חדלה לבקר בה.
בין המקומות המתוארים בולטים
מקדשי אנגקור.

• בי דו ר: פרל ביילי

שב ת
13. 2
• דרמה ד תי ת: ה בתולה
מלודמיר (— 8.00
שידור כצבע, מדבר עב
דלת) .סיפורה של אשה אשר
שימשה כאדמו״ר רבי. זהו
סיפורה של רחל וורברמכר מהעיירה
לודמיר, שכינויה היה
״הבתולה מלודמיר״ ,אשר לפני
כ־ 180 שנה עסקה בתורת החסידות
ושמה יצא לפניה. אל
ביתה נהרו חסידים שהאמינו
ביכולתה לחולל מעשי נסים.
דראמה דתית זו, מהווה המחשה
נוספת להזרמת המשאבים
בטלוויזיה לכיוון של ייצור

לכן) .תוכנית אירוח, שרשימת
נושאיה ומרואייניה נמסרת ל ביקורת
הנהלת רשות־השידור,
כפי שציין מגישה רם עברון
בתוכניתו הקודמת.

16. 2
• לימוד: סלם ותעלם
( — 8.03 שחור־לכן, מדבר
ערכית) .שייקה אופיר מגיש

החי עם שלושת ילדיו ומנסה
לדאוג כמיטב יכולתו לחינוכם
ולהשכלתם. אלא שבחברה המודרנית
לא הכל הולך לפי
רצון נציגי הדור הישן, והצעירים
!נקלעים למצבים אשר קשה
להם להתמודד עימם. מככבים :
עבד אל־מונעים מדבולי, יוסרא,
מחמוד עבד אל־עזיז ועאדל
אמאס.

• בידור: שעה טובה
עם מני פאר ואורחיו
( — 0.15 שידור כצבע,
מדבר עברית) .תוכנית ה

תוכני ת אולפן: זה
הזמן 10.55 שחור־

יום שלישי

יום רביעי, שעה 8.03
דים. האב/הבן מחליט להגיע
בכל מחיר לביתו, כדי להחזיר
את המצב לקדמותו.

לבריידסהר כדי לבלות את
ראש־השנה .1925 שם הוא
מצטרף לסבסטיאן שחזר מ־המיזרח
התיכון. סבסטיאן רוצה
לצאת לציד, אך צ׳ארלס חושש
מאסון.

את הפרק יום עיסל יום בסל
(יום דבש — יום בצל).

לאחר
ת עו ד ה:

הנפילה 8.30 שחור-
עברית). מדבר לכן,

ווטסון והאריס: לא ייאמן כי יסופר
יום ראשון, שעה 11.05
הריפוי של אשתו החולה.

• מדע כידיוני: פלאש
גורדון 3.30 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).
כאשר פלאש וחבריו מגיעים
לארבוריה הם נתקלים בסכנות
חדשות, אלא שוולטן וחבריו
מצילים אותם.

• מולדת: ארץ אהב תי
( — 8.03 שידור בצבע
ו /או שחור-לכן, מדבר
עברית).
• סידרה: דאלאס
( — 0.30 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) .חלק שני
בפרק נזישפטו של ג׳וק, שבו
מתמודד ג׳וק יואינג עם מישפט
הרצח, בעוד ששאר בני־המיש־פחה
טרודים בצרותיהם. סו-
אלן חוזרת לבקבוק, כדי לנסות
ולשכוח את מותו של דאסטי.
פאם מנסה לסייע לאביה, וג׳יי-
אר חושש שעדותו במישפט
תפליל את ג׳וק יואינג.

• שידור חוזר: דיוקנו
של כרוך אגדתי (10.20
— שידור כצבע, מדבר
עברית) .בפעם השלישית ב
תוך
שנה וחצי מקרינה הטלוויזיה
הישראלית את הסרט
התיעודי על חייו של הצייר,
רקדן ובימאי ברוך אגדתי, ש חייו
שזורים בתולדותיה של

במקומות אכזוטיים כיוון ו־ג׳מייקה,
והם מבוססים על סיום
מפתיע. בפרק הראשון, שלח
לחמך על פני המיס, משתתפים
ג׳ק ווסטון, גלדים ספנסר ורבים
אחרים.

ג1ה1חז0
15. 2
+מדע כידיוני: חלוצי
החלל 6.15 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).
חלוצי החלל מאמינים כי הביסו
את הממלכה, אך לפתע עולה
מתוך ההריסות מיבצע חלל
חדש, זורדאר לא ניכנע, וה-
ארגו נפגעת קשה. ויילד־סטאר
מחליט לפנות את כל צוותה

שעשועון: צא מזה
( — 8.63 שידור כצבע,
מדבר עברית) .שעשועון
הטלוויזיה לילדים ולנוער.
חמדת סידרה :

ימים 10.05 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).
פרק חמישי בסידרה המבוססת
על סיפרו הנודע של אוולין
וואו. צ׳ארלם ריידר ש 3מסרים

רחל מרכוס הופיעה במשך
שנים רבות בתיאטרונים שונים
ובהצגות יחיד ברחבי הארץ.
היא ידעה טרגדיות, הרגשת
אבדן, זיקנה, בדידות. רחל
מרכוס, אלמנתו של המשורר
נתן אלתרמן, אמה של המשוררת
תרצה אתר ז״ל. הסרט
מתייחם לפעילותה המיוחדת
היום — נסיון להגיע באמצעות
התיאטרון לחרשים־אילמים ול-
פגועי מוחין.

• צרכנו ת: כולכוטק
( — 0.30 שחור־לבן, מדבר
עברית).
• כפייה ד תי ת: שורת
הדין 10.00 שחור־עברית). מדבר לכן,

מיפגעון
חד־חודשי של הטלוויזיה
הישראלית, במיסגרת
תהליך הכפייה הדתית הזוחלת
בה. תוכנית זו מציגה את בית-
הדין הרבני כטלית שכולה
תכלת, ביודדין שכל קשר בינו
לבין המציאות המתרחשת בין
כתליו, מקלי בהחלט. שידור
שורת הדין בשעת צפייודהשיא,
היא ירושת המנהל הקודם של
הטלוויזיה, יצחק שמעוני, שרבים
מקווים לראותה מתבטלת
עם מינויו של מנהל חדש.

• מותחן: כעיקבות
הפשע 11.00 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).
גופתו של זמר־עם מתגלה
במכונית שהתרסקה. הבלש
ברואר חוקר את אלמנתו ומגלה
שלא שרר בין בני-הזוג
שלום־בית, ולמעשה חי הזמר
עם פילגשו. ד״ר אריקסון מגלה
את הגופה ומימצאיו מביאים
לשורר. של סדירות_ __

לבג הכו תנה הנוווול*

ל א הגדולים ביו תר -אבל הטוב בינתך
״טאהבה של ליידי צ־טרלי
הסרט הראשון והיחידי שנוצר על־פי
רב המכר העולמי של ד. ה .לורנס
ה הבינלאומית שד מנחם גו לן ויו ר ם גלובו ס
׳הפתעה נעימה! ארוטיות טהורה״ 6 710165ו 1ז

דרמה נוגעת ללב״ ו!ק^ 76169ץ6 0311ו 1ז
^5311
״מעוצב

הגיע ! וכברבמ כי ר ה

ו $ט 0אז א £ק
1:21116 £01 111611־ § 1£ז 1 1ג 3111011ת מ1116 11116

גיליון חודש מרץ 82׳

תז 015ז 11 0 0 8 1 111111 1116 0־111
1116 ¥ 1111505 01מ ס [105111111רתץ 111 5ז 1 £ז
7116 ? 7658
0 8 X 1 X 1 .1 X 1 0ק >60121 116ן 8

ועוד מאסרים רבים אחרים

16 זייני 3נ<ד1י
ז)?131161101/5|0\6ן!3)!1

ע״פי הרומן האיווטי של כל הזמנים וב המכר של ד.ה.לוונ0
נבמו׳ של ג׳יסט נ׳אקין(״עמנואל״)
מוסיקה:סטגלי מ״רס וריצרד הרוו•(״צ״ד הצבאים״)

^ידביר! קויסטוו״״מ״אד)*ניקזוס הדיי בכורה ארצית
ב־ 4ערים
שפוע 2

תראביב

ירושלים

בת־ים

״אורלי״

״כפיר״

״עצמאות״

! ומת־גן
״אורדע״

פצה

בלעדית

טימצקי

קרא את״עידן הדלי־מגאזין?*אסטרולוגיה
הופיעה
חוב רתמס׳ 1

רייגן, צ׳ק לל א כי סוי —
דיוקן א ס טרוגרפולוגי, משולש ברמודה,
מהקרהל״מצדה״ ,ת חזיו ת אישיוה
ופולי טיות, מין ו מז לו תומ דו רי ם נו ספיב

סגן שך־העבווה־והוווחה, אהרון אוזן, מנהיג תור ,,מסבו את
האמת ער הקמת חבד־ימית, טוען שהגבוניס רא השקיעו
ג כ סנ ם או אגורה אתת וגנ טי ת למנוע את הפיצויים
אני מניו את הפיצוייותיקיס מהתקופה עועוו
ירא הת״שבו
בפיתחזדרכיח

כשאני שומע מוסיקה
פילחלמזנ׳ת בטלוויזיה,
אני סגור את המכשיר.
אני נשאו!מרותק כשאני
שומע את יהורם גאון

אני לא רוצה להתכלסו.
אני חצה שמס־ההכנסה
יודיע לי נמה
מס שילמו
תושבי הבל ימית

שלא יכויהו אות׳ ללמוד
את שלום־עלינס.
שילמדו אות׳ בונגלו
ושבוי. העיירה היהודית
לא אומרת ל׳ כלום

אני ׳מניד את מנתי
הבל ימית. ל׳ שלא
יספח מעשיות. מרגיז
א*ת שהם שראיס
לעצמם חלוצים

למה ב״בנק הפולנים״
לא וותוים הזדמנות
לספרדים? למה חמי שים
אהה מהבד׳ ה נחלת־ הבנק
אינם ספוויס ז

!איינה שר״ת ש

ממשבבדמ הי ד
אתה פי צויי ם די מי ת! ״
סגן-שר-העבודה-והרווחה, אהרון אוזן,
יושב במישרדי הפדרציה הספרדית שבתחנה
המרכזית בתל״אביב. הוא משמש
כנשיא הפדרציה. אהרון אוזן היה שר-
החקלאות בתקופה שבה הוקם חבל
ימית. האיש אשר סייע אולי יותר מכל
אחר אחר להקמת החבל עומד בעת איתן
מול מיתקפת הפיצויים של, המתיישבים
וטוען: אף לא גרוש מיותר אחד.

אוזן, תושב מושב גילת, מסרב לקנות
את ה״לוקשים״ שמנסים הפיצויימניקים
למכור לציבור. הוא מספר על חברו ממושב
מסלול, שמכר את מישקו ב־13
מיליון לירות, לפיצויימניק שקיבל 80
מיליון לירות כדי שיעזוב את מישקו ב-
חבל־ימית. אוזן אינו מתרשם ממילים
יפות נמו חלוציות .״חלוציות בערבה ! ״
חוא אומר בלהט .״בימית על כל יחידת

משק חיו ארבעים קופצים ! ״
גם את תביעותיהם של תושבי העיר
ימית הוא אינו מקבל .״כשהלכו לימית,״
אומר אוזן ,״הלבו לעיירת־פיתוח. על־כן
מגיעה להם רירה בעיירת-פיתוח ופיצוי
בסך מיליונים ספורים. אך בשום פנים
ואופן לא פנטהאוז ברמת־אביב!״
כשהוא מדבר״על סחטנותם של תושבי
חבל-ימית הוא ממש מתרתח. הדבר ב
נפשו.
מעורבותו האישית גורמת לו להיות
תקיף יותר בעמדותיו נגד דורשי הפיצויים.
במילים בוטות הוא תוקף את ׳,מנצ-
לי השלום״ ,כפי שהוא מכנה אותם, וטוען
שהוא יהיה האיש שיבלום את מתן הפיצויים.
הוא ולא אחר, מכיוון שהוא בעל
קול מכריע בווערת-הבספים.
אוזן שפל את בנו במילחמת ששת־הימים.
הוא אינו מוכן לשמוע על קורב-

..א מ 1ע

בכדמ חי ר

(המשך מעמוד )51
נות. המילה קורבן איגה מפחידה אותו.
הוא את קורבנו כבר הקריב. בית׳ משק,
דירה — אלה אינם שווי״ערך בעיניו לחיי-

אדם.
ת״מי ,״התנועה למסורת ישראל״ שהוא
אחד ממנהיגיה, נחלה כישלון בבחי רות.
שלושה מנדטים במקום ה־ 17הצפויים.
אוזן מאשים גם את עצמו בכישלון.
לדבריו, היו שחששו כי נשתל בתמ״י
על״ידי פרס.
קוא מדבר על התעוררות ספרדית-לאו-
מית, מוחה על שבבתי־הספר מלמדים רק
יצירות של סופרים אשכנזיים. לצד שלום-
עליכם וחייס״נחמן ביאליק הוא רוצה
שילמדו גם שבזי.
סגן־השר אינו מהסס ואומר בפה מלא :
יש אפלייה עדתית, והיא מתבטאת לא
רק בשכבות הבינוניות. אפילו אצל ראש־הממשלה.

שר-העבודה-והרווחח, אהרון אבו־חצירא,
הוא מתייחס כאל מורו ורבו,
למרות שאבו־חצירא צעיר ממנו בשנים,
ולמרות שיש המטילים ספק ביושרו של
השר. אוזן אומר חד וחלק :״ישפוט בית־המישפט
הישראלי ככל שישפוט, בעיני
אבו-חצירא זכאי
אהרון אוזן ״עושה שרירים״ לקראת
ההצבעה הגורלית בוועדת־הכספים• יש
האומרים שאם יצליח אוזן לסכל את
עניין הפיצויים למפוני ימית, אז כל
העסק של הקמת תמ״י היה כדאי.

צו לימית ! ״

דים לרשותו של פואד מישרדים ושני
עורכי־דין מעולים, וזה לא מעט כסף.

• האם המרכז של תמ״י עוכר

לניו־יורק?

הארץ תהיה המרכז. אך כדי להצטרף
לקונגרס הציוני צריך להירשם בכל מקום
ומקום ולהודיע שאנחנו מתמודדים בבחירות.
הדבר הכי חשוב שדיווח לי פואד
מניו־יורק הוא שהולך לגמרי לא רע דווקא
אצל האשכנזים.

• אשכנזים ות מ״י?

מה כל־כך מפליא בזה? בתנועה שלנו
יש לא מעט אשכנזים כמו עורך־דין סגל
מירושלים ואיש־העסקים רפי רוזנשטיין.

מה לאשכנזים ולתמ״יז־

אני אגיד לך מה אמר לי רחנשטיין.
הוא אמר לי שכילד הוא סבל טראומה
גדולה מאוד כתוצאה מאפלייה, ושהוא לא
רוצה שני עמים במדינה. אני מקווה
שיצטרפו עוד אשכנזים הרואים את ה בעיה
כמונו, ואני מכיר כמה פרופסורים
באוניברסיטות שחושבים כי תמ״י היא
הפיתרון. למיפלגת העבודה יש שימעון
פרס. הוא פולני. לחרות יש בגין —
פולני. למפד״ל בורג — יליד גרמניה.
כולם אשכנזים טהורים. הגיע הזמן שבראש
מיפלגה יעמוד גם ספרדי.

• האם ייתכן שהסיכה לכך
היא שהעליה הציונית מאירופה
התרח שה לפני העליה מארצות־ע
ר כז
אני כופר בכך שהאשכנזים הגיעו לם־
נינו. העליה הראשונה היתה של התימנים
והמוגרבים.

• אדוני סגן־השר, שיכעה חודשים
לאחר הכחירות נוצר הרושם
כאילו חלה נסיגה כ תנו ע ת
תמ״י. .

• הם תיו אנשים תמימי־לב
שלא עסקו בפוליטיקה.

היתד, תקופה של אחרי הבחירות, של
משא-ומתן קואליציוני. היינו עסוקים.

יתכן שאת צודקת, אך זכות הוותק
תופסת יפה מאוד לעשר שנותיה ה

לא נכון. לפי דו״ח של ועדת־הבחי־רות,
רוב הבוחרים היו מהשכונות ומעיי־רות־הפיתוח.

אך קודם אמרת שרכים היו
עצמאיים.
נכון, אבל חנוונים ונהגי־מוניות הם לא
אנשים עשירים.

• כאיש מיפלגת־העכודה שהת־חנכ
ת ו חינכ ת על כירכי האידיאולוגיה
שלה, השונים כל-כך מזו שד
הליכוד, כיצד אתה מרגיש כ חכר
בממשלת־הליכוד?
אמרתי כבר מאה פעמים: תורת תנו-
עת־העבודה היא הנכונה והטובה ביותר
למדינת-ישראל. אבל מהי תנועת־העבודה
היום? ואם כבר מדברים, הרי ששר האוצר
מיישם את תורת תנועת־העבודה הלכה
למעשה. יכול להיות שבעל כורחו, אבל
עובדה היא שהוא מבצע מדיניות של
סובסידיות, של פיצוי לשכבות המצוקה,
של ביטוח לאומי. כל זמן שהדברים
נעשים בצורה, מניחה את הדעת, אני
מרוצה.
את רוצה שאשב באופוזיציה? תראי
את האופוזיציה של 76׳ ואת זו של היום.
אופוזיציה היא התנוונות. אני איני מסוגל
להיות חבר־כנסת, לנאום ולהסתאב. אני
צריך לעבוד, ובאופוזיציה אי-אפשר לעבוד.

בעכור כר שותך לנושא הפיצויים
למפוני ימית.
הממשלה עשתה מעשה שקשה לי למצוא
לו מילים, נכנעה לסחיטות של תושבי
חבל-ימית. בכל פעם שהתחלף ״גנרל״
שניהל את עניין הפיצויים דרשו
התושבים יותר ויותר כסף.
אני מכיר את החבר׳ה האלה מלפני 12
שנה, עוד לפני שעלו לחבל. אני יכול
להגיד לך בצורה עדינה ובאחריות מלאה :
כסף מהבית הם לא הביאו. את השקעה

השקיעו כמיכבסה מכספם הפרטי.
הם לא השקיעו אף אגורה מכספם
הפרטי. לי שלא יספרו מעשיות. אני מכיר
אותם.

• אנשי חכל־ימית טוענים כי
הם היו חלוצים ולכן מגיע להם.
מרגיז אותי שהם מדברים על חלוציות.
אני כופר בזה. חלוץ הולך למקום שאיש
אינו רוצה ללכת אליו. על כל משק
שהקמנו בחבל-ימית היו ארבעים קופצים.
שיקימו משק בערבה, זוהי חלוציות!

• האם הכ א ת כח שכון, כ שעזרת
כהקמת ישוכי החכל, כי יום אחד
יאלצו התו שכים לפנות אותם?
לי היה ברור לחלוטין שהיישובים נבנים
כדי ליצור את החיץ. היתה לי תוכ נית
להקים 120 יישובים מימית לניצנה.
קראתי לזה הגבול הירוק. רענן וייץ קרא
לזה החבל הדרומי.

• האם לא כו אכ דך שנוטשים
אותם כפריח תם ץ
דעתי לא חשובה. הכנסת החליטה ש צריך
לפנות, אז מפנים.

• וככל זאת, מהי ה רג ש תו?
שכלתי בן במילחמת ששת־הימים. זהו
אסון קצת יותר כבד מאשר לפנות ישוב.
דיבורים על רגשות הם דיבורים בעלמא,
הכל סיפורים. את המילחמות היה צריך
לעשות לפני שהכנסת החליטה להחזיר
את סיני. ברגע שהוחלט, הסיפור נגמר.
זהו לדעתי מחדל נוסף של הממשלה,
העובדה כי היא נותנת לקבוצה קטנה
להשתולל. התנהגותה של התנועה לעצירת
נסיגה בסיני היא פשוט השתוללות,
וזהו מחדל שלא ייסלח. אני אומנם כועס
כעם מר על תושבי ימית, אך קודם־כל
אני כועס על הממשלה שהביאה אותם
לכד•

• הם מדכרים על אידיאלים.
99 סבו שלי בוגושב מסלול גנו 71 שס נן 32 חום
מנתני פר׳ ,תשתית ל־ 2חנם לול, בית 90 מיז
ושני דתם ביזה מטופחת שאין כדוגמתה, במתיו
של 13 מירון לירות -למדוזה ימית שתיבל
80 מיליון לירות פיצויים. אם זו לא שחיתות,
או מה בן?

הראשונית נתנו המדינה והסוכנות. הם
עבדו השקיעו והצליחו, אבל כל זה עדיין
לא מצדיק פיצויים בגובה כזה
אוזן
כמיפלגת־העכודה (,כין חיים צדוק ואכרהם כץ־עוז)
״פרס לא מספיק חכם כדי לשתול אותי בתמ״י
מצאנו את עצמנו שלושה חברי־כנסת:
אחד שר ושני סגני-שרים, שגם חברים
בוועדות• אני עצמי חבר בוועדת־הכספים,
וזו תעסוקה, ברוך־השם. אני יכול. להודות
שאני צריך לחפש בלישכת העבודה
מישהו שיעשה חלק מהעבודה בשבילי.
חוץ מזה, אסור לשכוח שאהרון אבו-
חצירא היה תקוע במישפט והתנועה לא
התארגנה כראוי.
יחד עם זאת, התגברנו, והעובדה היא
שמאז הבחירות נפתחו 24 סניפים של
תמ״י. זה לא פשוט למצוא את האיש
שיקה על עצמו לרכז סניף כזה בשכר,
מה גם שהוא יודע שבהתאם להחלטות
שקיבלנו כדי למנוע הסתאבות בסגנון
מפא״י, מי שעובד בשכר אינו רשאי
להיבחר למוסדות המיפלגה. עד שהסברנו
כי אנו עושים זאת כדי למנוע השתלטות
של המנגנון על המיפלגה, לקח זמן.
אנחנו לא קיימים בשביל הכנסת בלבד.
אנחנו עומדים להתמודד בבחירות לקונגרס
הציוני. תת־אלוף בנימין (״פואד״)
בן־אליעזר נמצא כעת בניו־יורק, ומקים
שם ברית עולמית של תמ״י.

• מי עוזר דו שם ץ

לפניו יצא ד״ר זכי שלום. אחיו הוא
העוזר של השר יעקב מרידור. הוא הכשיר
לפואד את הקרקע. בניו־יורק עוט-

ראשונות של המדינה. ומה הלאה? הרי
הרוב במדינה הם ספרדים וזו עובדה.

• אם הרוכ כמדינה הם
לטענתך ספרדים, איך זה שקיבלתם
רק שלושה מנדטים ץ

מכמה סיבות. הסיבה העיקרית היא
פרס-בגין. מי שלא רצה את פרם בשום
מחיר, חשד בי כי נשתלתי על-ידי פרם
כדי להעביר את תמ״י לעבודה. למרות
שחזרתי ואמרתי שפרם לא מספיק חכם
כדי לעשות תרגיל כזה — לא עזר לי.
מי שלא רצה את בגין, חשד באבו-
חצירא שהוא יעשה קואליציה עם בגין,
וכך נפלנו בין הכיסאות.
רוב יוצאי אסיה ואפריקה לא רוצים
את המערך מסיבות היסטוריות. נתקלתי
במאות מישפחות שהחליטו לתת קול אחד
לתמ״י וקול אחד לליכוד.
חוץ מזה טימטמו להם את הראש. אמרו
להם שזה יפלג את העם, שיהיו שני עמים
וכל שטיפת־המוח הזו השפיעה. היה גם
אלמנט של פרנסה. אנשים פחדו לאבד
מקומות עבודה. עובדה שרבים מתומכי
תמ״י הם עצמאיים ולא שכירים, כאלה
שלא נתונים ללחצים.

• אם כך תמ״י כעצם החטיאה
א ת מטרתה. היא לא מיפלגה
של שככות־המצוקה\ .

• אתה עצמך חכר סושכ. אם
היו מפנים אותך מגילת, מהד הפיצוי
שהיית דורש לעצמך?
משק תמורת משק. פינו יהודים גם
במילחמת השיחרור, בגלל מילחמה. אז
עכשיו מפנים בגלל שלום. אפשר לתת
משק תמורת משק, פלוס עוד משהו. צריך
להעריך השקעות פרטיות, עמל כפיים
וזיעה, אך לא מעבר לזה. כשאני רואה
חבר בשדות מקבל 100 מיליון שקל תמורת
המשק שלו, אני רותח מזעם.
הכל התחיל בנאות־סיני. עם גן־הירק
התחיל החטא הגדול של ממשלת-ישראל.
אני הראשון במדינה שיודע מה גודלו
ומה שוויו של כל משק ומשק בחבל
ימית. לפני שלוש שנים קיבלו מפוני גן-
הירק 20 מיליון לירות, וזה התחלק בן 17
מישפחות, מדוע צריך להוסיף להם עכשיו
57 מיליון לירות?
הם תובעים עבור המיכבסה 600 מיליון
לירות. לפי הערכת השמאי שווי המיכבסה
הוא 150 מיליון לירות.
אז אני לא מתווכח, ואני לא רוצה
להתפלסף. אבל אני רוצה שמס־ההכנסה
יודיע לי כמה מס שילמו היהודים בנאות־סיני,
מכיוון שהמם הוא הפונקציה של
ההכנסה, ולפי זה נשלם להם פיצויים.
זוהי שחיתות לנצל את השלום. ידי
לא תהיה במעל! אם יש כל־כך הרבה
כסף, למה לא מטפלים במישפחות טעו־נות־טיפוח,
בפיתרונות דיור למישפחות
מרובות ילדים ולזוגות צעירים?

• אנשי נ אות סיני טוענים כי

אידיאלים! גם לי יש אידיאל: אני
רוצה לחיות בווילה של שלוש קומות.
אז מה?

• מה א תה מתכוון לעשות כדי
למנוע א ת הס ח טנו ת של מפוני־ימית?
אני
אומר להם בצורה שלא משתמעת
לשתי פנים: אצביע נגד בוועדת־הכספים,
ואז ההצעה תיפול.
אני מוכרח לספר לך: יש לי חבר
שהיה בין מייסדי מושב מסלול. יהודי
מפרס, שהגיע למסלול כנער. כיום, ברוך-
השם, הוא כבר סבא• האיש בנה משק של
32 דונם מטעים נושאי פרי, תשתית לשני
דונם לול, בית ששיטחו 90 מטרים רבועים,
וגינה בת שני דונם, שמימי לא
ראיתי מטופחת ממנה. מטעמים מישפה־תיים
הוא נאלץ למכור את המשק. הוא
מכר ב־ 13 מיליון לירות למי? לאחד
ממפוני־ימית שקיבל 80 מיליון לירות
פיצויים. אם זו לא שחיתות אז מה כן?
ויש אין ספור דוגמות.

• מה לדעתך מגיע למפוני ה עיר
ימית?
המדינה צריכה לתת להם דירה בעיירת-
פיתוח, בעלת הדירוג הגבוה ביותר. את
הדירה בימית הם קיבלו כמעט בחינם.
מה רע אם יקבלו דירה בערד או בכר מיאל,
הכי יקרה והכי טובה שיש, ויקבלו
עוד מיליון או שניים כפיצוי בנוסף לזה.
לא פנטהאוז ברמת־אביב. בשום פנים
ואופן לוא.

• דמה עם כעלי העסקים ש
בעל מסגריה יקבל מסגריה בעיירת
פיתוח.

ה קי בו צנ יקמלר־ הסמ־ מ
0 .ומה עם אותם הרוצים לחיות
כמרכז הארץ ץ
תאמיני לי שגם אני רוצה לנסוע עם
קדילאק. אני מאוד רוצה. אני מת לזה,
אבל מה אפשר לעשות? אני לא יכול.
אכן, זוהי חלוציות, לנצל הסכם שלום!
למזלי יש לתמ״י הכוח לעצור את ההשתוללות,
ואני עושה את זה די בכבוד.

0נם כ הצלחה?
אני מקווה שגם בהצלחה, ואני מציע
לכל מי שקורא את הראיון הזה שלא
יטיף לי מוסר, לא על חלוציות ולא על
התנדבות.

0בר שותך נעבור לנושא אחר.
האם העובדה שהשר אבדחצירא

״בנק לאומי״ פיוסס
בוטיק של גזול׳
ענדישואל, ולא מצא
ביניהם אפילו
ספוד׳ אחז

עומד למישפט כשהאשמדת מטילות
דופי ביושרו אינה מרפה מעט
א ת ידיך?
בעיני הוא חף מכל פשע.

+מניין לך האמונה הזאת?
אני מכיר אותו, ואותי לא מעניין מה
יחליט בית״המישפט. בעיני הוא זכאי !

+בכל -זאת עולות
עובדות תמוהות...

במי שפט

יכול להיות שלא מגיע לו פרס על
ניהול מוצלח, אבל שלקח לעצמו? חס
וחלילה! כל העסק מצחיק ועולה הרבה
כסף למדינה.

#ולמוניטין של תמי׳י?
אני לא התכוונתי להיכנס לזה, אבל
אם את כבר מדברת: יהודה חשאי
פירסם שאילתה על יצחק מודעי. איני
יודע אם מה שנאמר בשאילתה נכון או
לא נכון, היכרותי עם שניהם רופפת,
אך העובדה שממשלודישראל נזעקה ו־ראש־הממשלה
הזמין את שר־הפנים והי-
מישטרה ואת המפכ״ל והקימו ועדת חקירה
— כל זה אומר דרשני. מדוע לא
נהגו כך לגבי אבו־חצירא?

אוזן ביום־הבחירות כ הנ הג ת תמ״י
,אני לא יכול להיות רק זזבו ־כנסת, לנאום כל היום ולהסתאב

+איך עומד השר אכו־חצירא
בכל הפרשה הזאת?
אני מוריד את הכובע לפניו ולפני
אשתו. חס ושלום, חלילה, זיכרי את פרשת
עופר — הוא לא היה מסוגל לעמוד
בלחצים מסוג זה, וחיסל את עצמו. אלה
דברים מסוכנים. צריך לטפל בהם בזהירות,
לאט־לאט. צריך לזכור כי מדובר
בבני־אדם, צריך לעמוד במקומם. אז ב־

ליהודי שיש דירה שקיבל נמעט תיש בימית
מגיעה אותה דיות בע״ותפיתוח מפותחת
נמו נומיאל או עוז או יבנה, אבל בשום
פנים ואופן לא פנטהאוז בומת־אניב !

מקבל את זה. אני דווקא אוהב שידי
מולדת ושירי פלמ״ח. אבל כשמתחילים
הקונצרטים למיניהם בטלוויזיה, אני נרדם.
אני מעדיף •במקום זה את אום־כולתום,
עבד־אל והאב, ואת יהורם גאון. אז אני
מרותק. גדלתי על זה והתחנכתי על זה.
אני לא אומר שצריך לוותר על הפילהרמונית,
אבל שלא יקחו ממני את יהורם
גאון.
כשאני רואה בספר התקציבים שמקצצים
בתקציב חינוך למבוגרים, אני אומר :
קצצו מהפילהרמונית. כמה אנשים כבר
הולכים לקונצרטים שלה?
אני לא רוצה שיכריחו אותי לקרוא
שלום־עליכס. אני רוצה שילמדו אותי
שבזי ובוזגלו. מדוע לא מלמדים את
חכמי ספרד, את סופרי ספרד? אני מבין
שזה עניין של שנים ושל הרגלי־חיים.
אז צריך לשנות, ולזה אני קורא ההתעוררות
של הספרדים.

#מהי לדעתך הבעייה העיקרית
של האפדייה העדתי ת כארץ? הי כן
זה כואב הכי הרבה?
בעיית מעמדו של האדם. אני מתכוון
לכך שבנק־הפולניס יכול להרשות לעצמו
שבין חברי הנהלה שלו יהיו חמישים
אחוז ספרדים.

0בנק־הפולגים?
המישטרד, פשטה על מישרז־ו ללא ידיעתו
של ראש־הממשלה, ללא ידיעתו שלי
שר־הפנים וללא ידיעתו של המפכ״ל.
אז למה למודעי הקימו ועדת חקירה
ולאבדחצירא לא?

• היתה כאן אפלייה?׳
אני לא חושב, אני אומר! ואני אומר
אף יותר מכך: אולי אין זו אפלייה,
אבל זו שאלה של מי שקרוב יותר לצלחת.
ותפרשי את זה איך שאת רוצה.
זה לא מרגיז?

בקשה, קצת רחמנות, ולא סתם לשפוך

אולי פעם יצטרך מישהו לחשוב איזה
פיצוי מגיע לאדם שיצא זכאי אחרי פיר-
סום שכזה ...למרות שאני יודע שזה
מסוכן למערכת החוק והמישפט.

#כ ש שוהחתי עם כמה צעירים
חכרי תמ״י, היה לי הרושם שהם
מבטלים מכל וכל אתהתר בו ת
שהיתה פה לפני העליה מאסיה
ומאפריקה.
אני שומע על זה לראשונה. אני לא

בנק הפועלים. אני מתכוון ששם מקדמים
אנשים לפי מוצאם. בבנקים הפרטיים
זה לא קיים. את יודעת מי מנהל היום
את הבנק הבינלאומי הראשון? בנו צדוק,
שהחל את דרכו בבנק כנער־שליח וראי
לאן הגיע. בנק־לאומי, לעומת זאת, פירסם
כרטיס של גדולי עם־ישראל ולא מצא
אף ספרדי אחד. אף לא אחד.
ההסתדרות הציונית חוגגת מאה שנות
התיישבות ונעצרה ב* .1948 למה? כי
מאז 70 ,אחוז מהמתיישבים הם ספרדים.
מדוע לא עצרו ב־ ? 1955 אני לא מבין.
בינתי לא נותנת לי להבין. אם זו י לא
אפלייה, אז שיגידו לי מה זה?

(המשך מעמוד )36
ללא תקלות, היה ד,בלדר חוזר לאותו
מקום עם מיזוודה נוספת, שעה אחרי
המישלוח הראשון. בשכר כל מישלוח
היה הבלדר מקבל 100 דולרים >900
רופיות) לקילוגרם. למרות שרבים מן
ד,בלדרים נאסרו, לא נמצאה כל עדות
מרשיעה נגד יניב.
גיוון העסקים: כאשר התרחבה
אימפריית עיסקי־החשיש, גיוון יניב את
עסקיו, ופלש לתחומים נוספים, אף הם
עתירי־רווחים. הוא הבריח נשק ותחמושת,
וסיפסר במטבעות זרים. ב־ 1974 נאסרו
אלמר מאנגיי וסבינה בורינג כאשר ניסו
להבריח מפקיסתאן להודו 100 רובים
ד 500 כדורים במיניבוס, דרך הגבול ב מחוז
וגה. מקורות במודיעין טוענים כי
המוח שמאחורי המיבצע הזה היה נסים
יניב.
לי־תומאס מקדואל, מבריח־נשק יאחר,
אישר באותה שנה את חשדם שיל אנשי־המודיעין.
מדו״חות המגיעים מאיזור פוני
ג׳אב מתברר, כי יתכן שעד עתה מוברח
לשם נשק על־ידי אנשים החוצים את
הגבול בנקודות שונות. מיספר כלי-
הנשק שהוחרמו אצל מקדואל לא היה
רב, ולא היתד, כאן אבידה כבדד, לאיר־גון
שמאחורי המבריחים.
בד־בבד, גדל והתרחב גם סחר־החשיש
של יניב. הוא התחיל להבריח משלוחים
גדולים מקאשמיר ומנפאל, ולאחסן אותם
בשער־קאשמיר, בחלקה הישן של דלהי,
בין החומות. לאחר מכן היו מישלוחים
אלה מוצאים את דרכם אל מחוץ לגבולות־המדינה.
באפריל
1978 שיגר יניב כמויות גדולות
של חשיש לארצות־הברית. הוא
החביא את החשיש בתוך צמיגים חלולים,
שנאספו בחופי־אמריקה. סוכני מיחלק־הסמים
האמריקאי הודיעו על כך למינהל-
חקירות המס בהודו. החקירות הוליכו
לגילוי מישלוחי־חשיש נוספים בנמל התעופה
של פאלאם.
עתה התברר לקציני מינהל־החקירות
כי יניב עבר למיסחר סיטונאי בקנה-,מידה
גדול, ושוב אינו עוסק בגיוס בלדרים
בלבד. חקירות נוספות הוליכו את ה בלשים
לשני מקומות־מחבוא נוספים
בדלהי, שם נמצאו והוחרמו 1000 קילוגרמים
של חשיש, בשווי 300 מיליון
רופיות.
בין 1979ו־ 1981 שמר יניב על פרופיל
נמוך יחסית. באמצע 1981 עשה טעות
גורלית. הוא שכר כבלדר את ג׳יימס
בארט, ובאמצעותו שיגר 185 קילוגרם
חשיש.
המישלוח שוגר להאמבורג בתוך מנוע
של טיולית. על בארט היה לקבל מיליון
מארקים גרמניים במחיר המישלוח. מייד
אחרי שיצא המישלוח, תבע בארט לקבל
בחזרה לרשותו את דרכונו שהוחרם.
העוזר למפקד מישטרת־הבירה, ג׳יי-אס
מאליק, התיר לו לצאת אל מחוץ לגבו־לות־המדינה
אחרי שבארט הפקיד 50 אלף
רופיות. הוסכם _ עימו כי אם לא יחזור
למדינה עד ה־ 1בספטמבר ,1981 יוחרמו
דמי־הערבות.
אך העונש המתין לבארט באירופה.
מודיע מישטרתי סיפק את המידע, ו־מישטרת
מערב־גרמניה המתינה לבארט
ואסרה אותו ב־ 18 באוגוסט, כאשר בא
לשחרר את הטיולית מהמכס. כאשר הגיע
המידע על כך להולנד, עצרה המישטרה
שם את יניב, שהמתין כדי לשמוע מבארט
אם אמנם הגיע המישלוח לייעדו.

מאסר עד
30 שנה
ם יצליחו השילטונות המערב־גר-
י מניים להביא להסגרתו של יניב לידיהם,
ממתין לו עונש של עד 30 שנות־מאסר.
מקורות מודיעיניים מצביעים על
כך שליניב יש משאבים כספיים שיאפשרו
לו לשכור את הפרקליטים הפליליים הטובים
ביותר, שייאבקו למענו.
במהלך החקירה הודה יניב :״איני יודע
כמה כסף יש לי בחשבונות הללו (בבנקים
בהאמבורג, בפראנקפורט ובז׳נבה).״
אך העדות שאין בכוחה להרשיעו ב־בתי־המישפט
של הודו, תוכל לפעול
כהלכח נגד סיכוייו לצאת לחופשי במערב
גרמניה, שם נוקשים כל־כך החוקים נגד
סחר־בסמים.
נראה כי יניב ערך את מסעו האחרון,
וצחוק הגורל שהמזל בגד בו דווקא
בעיר שבה התחיל את חיי הפשע שלו.

אזוקה דיינה :

ם אומדים מה הם אומרים ...מה הם אומרים מה הם *וחדי .

אהרון פא פו:

אליעזר שוסטק:

שוש א ביג ל:

,.ציפיתי שהשופטים יתירו לזנו 011פ א פו יש אנ שי םשכ ני ם
את השימוש בתרופה! זהלקחתסינון ! נאשר המצלמה נדלקות!
פניתי אל החבר הסוער נוועד־המנהל, אהרון פאפו,
האיש שיש לו תמיד דיעה נחרצת בכל עניין, ושאלתי
אותו, מי לדעתו מתאים לנהל את הטלוויזיה אחרי
התפטרותו של יצחק שימעוני.

פניתי אל שר־הבריאות, אליעזר שוסטק, ושאלתי
אותו :

• מדוע הסכמת לעריכת נפיונות כתרופה
די־אם־כי־ג׳י רק אחרי מותו של ראוכן מעיין?

העניין כולו הגיע לאוזני בעיקבות הסערה שהתעוררה
סביב מחלתו של ראובן מעיין ז״ל,.ביקשתי לקבל את כל
החומר, הרפואי והאחר, המצוי בתחום זה, והתברר לי
כי יש כאן שתי בעיות עקרוניות: קודם־כל, החומר לא
הוכר עדיין כתרופה. חוץ מזה, יש כללים חמורים
לבדיקת תרופה בניסויים קליניים על בני־אדם.
לצערי, התברר לי כי מבחינה חוקית, עם כל הכאב
והרצון הטוב, לא יכולתי למצוא דרך לתת את התכשיר
כתרופה לחולה שביקש אותו. ציפיתי כי אולי בית־המישפט,
שדן בשאלה, ימצא אפשרות להתיר את
השימוש. העובדה כי נחסמו לפני כל הדרכים להניח
לחולה להשתמש בתרופה שביקש, היתה בשבילי תמריץ
לנסות ולהגיע למסקנות סופיות לגבי טיבו ויעילותו של
התכשיר.
על פי החומר המדעי, שהיה מונח על שולחני, הוברר
לי כי החומר נבדק במכון וייצנזן על חיות, ונמצא חסר-
אפקטים שליליים. כן הוברר לי, כי החומר נבדק על
ידי פרופסור שחק מהאוניברסיטה העברית, ונמצא בלתי־רעיל.
לאור כל זאת, הגעתי למסקנה כי הקהילה המדעית
חייבת לציבור תשובה, האם החומר שהומצא אכן יש בו
משום פריצת־דרך לחולי הסרטן.
הודעתי לציבור ולחברי הוועדה לניסויים קליניים,
כי יש לגשת מייד לשלב הניסויים בבני־אדם. כל זאת,
כמובן, בהתאם להצהרת הלסינקי ולמקובל בעולם הרפואה.

כיום, אחרי שניתן האור׳הירוק, באיזה
שלב נמצא הטיפול ב תרופה?־

היום אני משוכנע, כי נתתי דחיפה לעניין, וכי תוך
זמן קצר נוכל לדעת מתי יבוצע הניסוי הקליני בתרופה.
כעבור זמן־מה גם נדע את תוצאות השפעתו של התכשיר
החדש.

ן ו5 /

אין לי דיער, ברורה, אך קראתי בראיון שערכת עם
ידידי, חבר־הכנסת מאיר שיטרית, שלא רק שיש לו
דיעה ברורה, אלא הוא גם השמיץ את כל חברי הוועד־המנהל
כדי ליצור לעצמו תפאורה שעל ריקעה יתבלט
רק הוא. אז כדאי לדעת, שמרוב תפקידים ששיטרית
לקח על עצמו, נוכחותו בוועד־המנהל אינה מורגשת. הוא
בא כרוח סערה לישיבה בשעה חמש־עשרה־אפס־אפס,
וב־ 15.30 רץ לכנסת לישיבה של .16.00 לא שמעתי מפיו
כל הצעה, ולא שמעתי כי הציע למן על סגירת הטל־וויזיה.
במאבק הציבורי הגדול, שניהלתי נגד הפלסטיני־זציד
— ,ואני מבקש, תכתבי בשין ולא בסמך — הוא...

• למה כשין?

כי פלסטינה באה מהמילה פלשת, וזהו הכתיב שהיה
נהוג בזמן המנדט. בסמך כותבים הערפאתיסטים.

• נחזור, כר שותך, לעניין מנהל הטלוויזיה.

חכי, עוד לא גמרתי עם שיטרית. רציתי לומר כי
בזמן המאבק הציבורי הגדול, קולו של שיטרית לא
נשמע. לא פלא, אפוא, שהוא ממליץ על חיים יבין —
אפוטרופסו של רפיק חלבי ואבי הגישה הסגסציונית
והנייטרלית־כביכול של הטלוויזיה — כמנהל. ולא פלא
ששיטרית העיד על עצמו שרק במיקרה הוא בליכוד,
כמו שלא במיקרה הוא המליץ על הכתב הפרלמנטרי
בכנסת, שתפקידו לכסות את פעילותם של חברי־הכנסת.
תמהני כיצד צעיר עסוק זה, הנתון באופוריה מתמדת,
משמיץ בנון־שלאנטיות את חבריו בוועד־המנהל.

+מר פאפו, הכה נחזור, בר שותך, לעניין
מנהל הטלוויזיה.

אני עוד לא גמרתי. ברגע שהחלטת לדבר עם
פאפו, לקחת על עצמך סיכון. ובכן אני רוצה לומר כי
ההשמצה היא כנראה הדרך להתקדם בחיים הציבוריים.
אך מדוע חייב ידיזיי שיטרית להציג את עצמו במרוקאי
מיקצועי?

#פאפו, מנה; ה ט לוויזי ה...

מי שייבחר לא יצליח, משום שמיבנה רשות־השי־דור
הוא בלתי נבון. כל עוד שלעיתונאים שי קביעות
והם מוגנים על־ידי ועדי־עובדים, תקשי״ר וההסתדרות,
לא ניתן להזיז איש מתפקידו, והתוכניות משרתות
את תכונותיהם האישיות של ״סטארים״ למיניהם, כמו
למשל תוכניות הביברור של רם עברון וירון לונדון. איש
לא יצליח בתפקיד מנהל־הטלוויזיה כל עוד לא ישתנה
המצב, וכאשר אי־אפשר להפעיל סנקציה כלפי חוסר-
כישרון עיתונאי, פזיזות, רשלנות, רישעות ורכלנות —
כמו במיקרה של מו ד עי...

אני מודה לך מ אוד:

אני אומנם לא מבקרת טלוויזיה, אך כצופה מושבעת
עלי לומר שהמתכונת הנוכחית של מגזין התרבות
והאמנות ״שמונה וחצי״ מוצאת מאוד חן בעיני. מבין
כל המשתתפים קנתה את ליבי במיוחד מבקרת התיאטרון
שוש אביגל.
פניתי אליה ושאלתי :

• האם א ת מרוצה מהצורה החדשה של
הג שת המגזין?

אני מרוצה מאוד. לדעתי, אין כל צורך במנחה.
הטלוויזיה מנסה מתכונת כזו בפעם הראשונה, ויש בכך
הרבה אומץ.
הדיעה הרווחת היא, שיש צורך במנחה כדי להזדהות
אייתו, וזה מזכיר לי דיעה רווחת אחרת, לפיה צריך מנהיג
עם כריזמה. אל תשבחי שהמתכונת היא בשלב נס-
יוני. לא כולנו נולדנו בריטים, כך שאין לנו עדיין תרבות
שיחה — מה גם שלא התחנכנו בבי־בי־סי. הרעיון
הוא טוב, אך הוא עדיין באמצע הדרך.

• הרעיון הוא טוב, אך האם גם ה מערכת
המרכיכה א ת המגזין היא, לדעתך טוכה?

יש לנו היום מערכת טובה מאוד. קשה לי, אומנם,
להעיד על עיסתי, אך זוהי אחת המערכות הטובות בטלוויזיה,
מבחינת איכות העיתונאים החברים בה.

• הכעייה היא שלא כל העיתוגאים, גם
אם הם טוכים כמיקצועם, הם פדטוגניים.
אי־אפשר לפתור את כל הבעיות בבת־אחת, חלק מהבעיות
יפתור הזמן. יש כאלה החושבים שלעבוד בטלוויזיה
זה נם. לדעתי, הסוד הוא עד כמה אתה מצליח
להעביר במדיום הטלוויזיוני את אישיותך האמיתית. יש
אנשים שברגע שהמלצמה נדלקת הם כבים. כשאני משווה
את התחושה שלי לפני שנד וחצי לתחושה שלי היום,
ההבדל הוא כמו בין יום ולילה. אז המצלמה הפחידה
אותי, הקול שלי רעד וממש שיקשקתי. היום יש לי
הרגשה שאני לא מדברת אל מכשיר, כי אם אל קהל.

• מה עוד הייתם רוצים לשפר ב תוכני ת?־

דרוש לנו יותר זמן. כשעלי להשמיע ביקורת גרועה
בשתי דקות, אני מרגישה בלתי־הוגנת. לא רק אני,
כולנו יוצאים מתוסכלים. בסך-הכל, בפרק זמן קצר של
חצי שעה, מעביר כל אחד מאיתנו מידע, מנמק ומשוחח
עם החברים. רק פיתוח השיחה גוזל רבע מהתוכנית.

חה ה ס או ס רי ם ...מההם או מ רי ם מההם או מ רי ם מההם או ח

גילפו־ ס ל ב:

166£8א £אז ! 1א 4א 0מ״

אני

לומדת

ח״כ 13 שליטא:

מיל ח מת העצ מ או ת!

מבקר התיאטרון מיכאל הנדלזלץ ״רצח״ — אם
להשתמש בסימון שלו — את מתכננת התילבושות
ג׳גיפר בר״לב, כאשר כל ביקורתו על התילבושות בהצגה
״מטות משונות״ הסתכמה במישפט הבא :״אני לא
אגלה כאן מי רצח את מי, עם זאת ברור לי שמעצבת
התלבושות, ג׳ניפר בר״לב, רצחה את הנשיות של תיקי
דיין ואסתי קוסוביצקי.״
ג׳ניפר, מעצבת־אופנה נודעת, שהיתה יו עבודתה
הראשונה בתיאטרון, ביקשה להגיב על דבריו של
המבקר. היא אמרה לי :
אני קוראת דבר כזה וזה מחזיר אותי 50 שנה
אחורה. זה מזכיר לי את שירה 1של יוקו אונו
01׳1<1 1116ס 12111 15 1116 2\[1£§61מ.\¥0
למה הואהתכוון כשכתב שרצחתי את הנשיות? רק
גבר יכול לרצוח נשיות ! וזאת מכיוון שהוא רואה את
הנשיות בדברים חיצוניים כמו לבוש, התנהגות, צורת
עמידה, סוג של גוף או לאק על הציפורניים. יכול להיות
שלדעת מר הנדלזלץ, מדילין מונרו היא שיא הנשיות.
לדעתי, אשת־חיל, כפי שהיא מופיעה בתנ״ך, היא התגלמות
הנשיות.
מפריע לי שהוא לקח חפץ כמו בגד, וטען שהוא
שימש בידי כמכשיר רצח. רצח! איזה ביטוי גברי, איזו
דרך־מחשבה גברית, איזה מישפט שוביניסטי ! ומה שהכי
מרגיז זו הקלות, הנון־שלאנטיות, שבה הוא מפגין את
האלימות שלו.
כמבקר מיקצועי, שתפקידו למלא תפקיד תרבותי בחי נוך
הקהל, הוא לא עשה את מלאכתו, נאמנה. הוא פשוט
לקח מישפט והשתעשע בו. הוא גילגל את השורש, רצח
והיטה אותו להנאתו. אני רואה בזה עצלנות ותו לא.
כמבקר מיקצועי היה עליו להסביר מדוע רצחתי את
הנשיות, מה לא היה בסדר בתילבושות, ומדוע הן לא
התאימו לשחקניות או לדמויות. אך כשוביניסט גברי
מובהק הוא השתמש במילה כל־כך חזקה וראה את עצמו
פטור מלהסביר.
דרך־אגב — אם לפי הנדלזלץ הנשיות מסתכמת
בשימלה, מה נוכל להגיד על הגבריות שלוי

כוכבת־הקולנוע היפח, קונלין קווינלן באה לישראל
כדי להשתתף בסירטם של ריקי שלח ויונח אליאן
״החורף האחרון״ ,העוסק בשתי נשים שבעליהן הוכרזו
בנעדרים במילחמת יום־הכיפורים.
פגשתי בשחקנית היפהפיה, ששיחקה בתפקיד הראשי
בסרט האמריקאי ״לא הבטחתי לן גן של ורדים״,
בקבלת־פנים שערכו לה בתל־אביב עיתונאי״תקולנוע
ושאלתי אותה :

* האם א ת מכירה א ת הבעיות הפוליטיות
שעל רקען מ תר חשת עלילת הסרט ז
איני יודעת יותר מאשר אמורה לדעת הגיבורה בסרט.
היא צעירה אמריקאית, הנשואה לישראלי. אין היא מבינה
בפוליטיקה. בעלה סיפר לה קצת, אך הידע שלה
שיטחי. היא רק יודעת מי מהצדדים הלוחמים צודק
ומי טועה.

ואת יודעת?

לא, אין לי דיעה מגובשת. כרגע אני לומדת על
מ״לחמת יום־הכיפורים, אך אני יודעת שאין בזה די
כדי להבין את הסיטואציה. לכן אני הולכת אחורה, ולו מדת
גם על מילחמת ששת־הימים ועל מילחמת העצמאות.

* האם שמעת על יחסם של הישראלים
לאלמנות מילחמה ץ

כן. זה היה הדבר הראשון שלמדתי כשבאתי לעבוד
על התסריט. הבנתי שבעיני החברה הישראלית הן גי בורות
לא פחות מבעליהן שנפלו, שהחברה מעניקה להן
יחם של כבוד, ושהממשלה דואגת לכל מחסורן הכספי.

#כיצד א ת כונה א ת דמותה שד הגיבורה,
שבעדה נעדר כמילחמה?

אני עומדת להיפגש עם צעירה ישראלית, שבעלה
נעדר במשך תקופה ארוכה, ורק אחרי שהגיעה לסף
הייאוש התברר שהוא נפל בשבי המצרי.

• לפני שבאת לה שתתף כסרט, האם ידעת
על ישראל יותר ממה שקראת בעיתונים וראית
בטלוויזיה ז
כן׳ היה לי חבר שלמד פיסול באקדמיה בצלאל בירושלים,
היתד, לי חברה ששהתה כאן בקיבוץ, וגם
קראתי על ישראל. לא, מהטלוויזיה לא למדתי הרבה,
כי איני צופה בה כמעט.

ל ה תנ צ ל לפני איש!

ח״כ בני שליטא עשה זאת שוב. הוא הגיע אל
הכותרות בפעם השנייה בתוך פרק ומן קצר״יחסית,
ושוב בעיקבות שערורייה. הוא אמר מעל דוכן״הבנסת
כי הוא משלם לעובדי המועצה המקומית מנחמיה
״מתחת לשולחן״.

ח ״ב שליטא, שוב מ עד ת כלשונך.

אני איני מועד בלשוני, מדוע אני מועד בלשוני?

• לומר שנ ת ת ״ מ תח ת לשולחן״ אין זה
נקרא למעוד כד ש ץ?
הביטי אני לא חייב להתנצל לפני איש. שהעיתונ אים
הנכבדים יבואו ללמוד אצלי במנחמיד, איך מנהלים
רשות מקומית. אמרתי מילת סלנג, המקובלת מאוד
ברשויות המוניציפאליות, וזה הכל.

• אתה מתכוון לומר שכל ראשי־העיריות
וראשי־המועצות הבינו אותך, ורק יושב־ראש
הכנס ת והעיתונאים ד אז

אני לא מכחיש שאמרתי מה שאמרתי. אני יודע
שזה לא שיגרתי להגיד מילים כאלה, אבל אני ראש־מועצה
בלתי־שיגרתי, ומנחמיה היא ישוב בלתי־שיגרתי.
ואת כל זאת עשיתי בעשר אצבעותי ולא בעשר אצבעו תיו
של העיתונאי מתי גולן. הוא לא תידרך אותי.
אחרי מה שאמרתי, התקבלה בכנס של -ראשי ערים
ומועצות, שהתקיים בהרצליה, החלטה לדון בהעלאת
שכרם של עובדי הרשויות המקומיות — אז אני על
שכרי כבר באתי.

• האם תושבי מנחמיה עומדים מאחוריך
בעניין שד ״ מ תח ת לשולחן״ ץ

לאורך כל הדרך. גם בעניין הזה, וגם בעניין הקודם,
שאיני רוצה להעלותו כאן מחדש.
מנחמיה היא המקום הטוב ביותר במיזרח התיכון,
ואני הבאתי את המקום לכך. אז את רוצה שהם לא
יעמדו מאחורי?

• א תה חושב שהיה עליך להתב טא כמו
ש ה תב טאתץ

בדיעבד, אני חושב שלא הייתי צריך להתבטא בסלנג
מעל דוכן־הכנסת. יכול להיות שזה לא המקום. ככל־הנראה,
עשיתי שגיאה.

עווית ווו

יעקב שחו /איש גוואויס

במדינת פספטניס
מה עושה מדינה, שמיסמכים סודיים שלה או
על שרותי הביון החשאיים שלה מתפרסמים על־ידי
גורמים זרים ; אם היא חכמה היא פשוט שותקת.
למשל, כאשר שאל מי ששאל השבוע את דובר
מישרד״החוץ האמריקאי מה הוא יכול לומר על
״למשה שרת היתה דעה שונה מדעתו של בן-
״מיסמכי טהראן״ — 13 כרכים של מיסמכי הטי-
איי־אי (מקור, ותרגום לפרסית עם פרשנויות) ש גורמן ודעת רוב המיפלגת. הוא כתב אותה ב8-
כרכי יומן, אבל הוא לא ביטא אותה בפומבי, ואף־
הוציאו אנשי מימשל חומייני לאור ומכרום לכל
על-פי-כן, כשעמדתו נגדה (את) דעת המיפלגה ודרך
דורש בחוצות טהראן עד שכמובן התגלגלו מערבה,
התנועה, הוא נאלץ להתפטר מתפקידו כשר״החוץ
ועתה הם מתפרסמים והולכים בכל אתר ואתר
תגובה —״.של מדינת ישראל.״
מה השיב הדובר האמריקאי ז ״אין
אני רוצה להגיד פה כמה מלים על התיבה הלא
אצלנו. אדון אורי פורת, דוברו של ראש־המכשלה
(״יועץ רה״מ לתיקשורת״) אמר כך על. נחמדה ״נאלץ״ פרי עטו של הביוגרף־הבולשביק
כר־זוהר. מה זה ״נאלץ״ 1״נאלץ״ זה ככה :״,פתהפרקים
הישראליים של ״מיסמכי טהראן״ :״זהו
אום קיבלתי טלפון — סיפר פינחס ספיר — על הקו
סיפור בדים מגוחך, לא רציני, שאינו ראוי בעצם
היה יצחק נבון (מזכירו של דויד בן־גוריון) ,שאמר
לתגובה,״ ומכיוון שהסיפור לא ראוי לתגובה, עמד
לי: אם עד שעה חמש שרת לא מתפטר — בן
והוסיף אותו אדון אורי פורת (אני מצטט מ״מעריב״,
גוריון עוזב את הממשלה וחוזר לשדה-בוקר.׳ ספיר
ח״ 2בפברואר ,1982 כדיווחו האמין של אילן כפיר) :
ערך בדיקה מהירה. נתחוור לו, כי תחילה צילצל
״הסיפור בעיתון האמריקאי (המביא את תוכן ה־נבון
לאשכול, שיודיע את הדבר לשרת. אשכול סירב.
מיסמכים) מייחס ל,מוסד׳ כל כך הרבה חוסר
אחר־כך טילפן נבון לזלמן ארן, אך גם הלה סירב
תיחכום, שרק מי שחושב את עצמו למתוחכם
תחילה ; לבסוף נאות להביא את האולטימטום
יכול להמציא סיפור כזה״ (מתוחכם, הה !).
לשרת, אך בתנאי שספיר יתלווה אליו. ב־ 2ביוני
כדי להזים את ההכחשה המגוחכת והלא־רצינית
( )1956 בשעה 3אחר־הצהריים נכנסו ארן וספיר
הזאת, מוסיף הכתב הנ״ל ומדווח, כי ״לדעת מומחי
אצל שרת. הוא (שרת) ,ידע שזה הסוף׳ ,לדברי ספיר,
ביון בישראל המיסמך הוכן על ידי תועמלנים מומ ואז
התפרץ בצעקה , :אני יודע למה באתם: לשחוט
חים, ששזרו בו אמיתות, חצאי אמיתות ושקרים
אותי ! אני מסכים בו־גוריון״ מאת מיכאל בר־גסים
בצורה מתוחכמתמאוד .״
זוהר, כרך ג׳ עמוד .)1190
פיטפוטים לא מתוחכמים אלה אינם עושים כבוד
כל הכבוד, יוסי שריד, על שאינך מוכן להישחט
גדול לישראל, אשר כמו בברוד לא יכול להיות בה
על דרך שרת האבירית, אך השגויה בעליל !
שום סוד. ואתם יודעים למה פיטפוטים ז מפני שלכל
ולא ששריד שרת, ולא שפרס בן־גוריון, ולא שבר־היותר
הם עושים רושם על כמה קוראי עברית לא-
זוהר נבון...
מתוחכמים בישראל. בעולם הגדול ״מיסמכי טהראן״
וחוץ מזה, ראוי לעמוד על עוד הבדל אחד חשוב.
עושים רושם אמין ביותר, ומן הסיבה הפשוטה שחם
מה פירוש ״שרת לא ביטא את דעתו בפומבי״ 1
פשוט אמיתיים, מקוריים .
האם שרת רשם את דעותיו ביומנו המיסתורי, והעל
״בצדק״ לזעום עוזר)
ככה
שאפשר (אם זה
סוד הזה נגלה איכשהו לש׳׳ב, ומשם דווח לראש־האמריקאים
המסוגלים להסגיר שגרירות שלמה על
הממשלה, וממנו לרוב חברי מפא״י — ואז !הוא
מיסמכיה הסודיים ביותר (האיראנים טוענים, כי הם ״נאלץ״ וגו׳ ז חס וחלילה ! כשר־החוץ משה שרת
אפילו הדביקו אחד לאחד את גזירי הניירת הסונלחם
על הקו שלו במיסגרת הראוייה — בממשלת-
דיים, כל אחד ברוחב פחות ממילימטר, שאנשי הישראל
— ושם הוא השיג רוב בעד דעותיו־הוא,
שגרירות האמריקאית בטהראן הספיקו לגרוס ב-
לא פעם ולא פעמיים עד שבן־גוריון נוכח לדעת, כי
מגרסה המיוחדת לתיפקודת זאת) ,אבל להתפתל
לא יעלה בידו להפריץ את מילחמת סיני כל עוד
ולומר ש״זהו סיפור בדים מגוחך, לא רציני״ או
משה שרת שר־בממשלתו. יתכן מאוד, כי אילו משה
לחילופיו לומר, כי ״המיסמך הוכן על-ידי תועמלנים
שרת, שנהנה בשעתו במפא״י ממעמד נכבד קצת
בצורה מתוחכמת מאוד״ וכו׳ — זה פשוט אווילי.
יותר מזה של יוסי שריד ב״עבודה״ של עכשיו, היה
נוהג בפחות אבירות — שאין לה מקום בפוליטיקה
בהזדמנות חגיגית זאת יכול הקורא העברי הצמוד
לעתונינו להיווכח כיצד עיתונאים מסויימים, המשר — ומביא את דעותיו לדיון גלוי במיפלגתו, הוא היה
משיג רוב מובהק ומעמיד את בן־גוריון במיעוט
תים את מי שהם משרתים או ניזונים ממי שהם
בדיוק כשם שעשה יותר מפעם אחת בממשלה, ואז
ניזונים, עושים שמיניות בעטיהם כדי להוכיח באותות
כל ההיסטוריה שלנו היתה אחרת. אני, עבדכם
ומופתים שהמיסמכים כולם שקר, ואם לא כולם
הנאמן, הפצרתי אז במשה שרת להילחם בגלוי על
שקר אזי חלקם שקר, ובכלל ברור שיד הרוסים
השקפותיו ועקרונותיו בתוך מפא״י, ולא עלתה
באמצע, וחוץ מזה, איך זה יכול להיות, שהאמריקאים
החזיקו בטהראן חוברת בת 47 עמודים של בידי ; היסטוריונים אולי יקבעו איש כתבונתו ורוחב־דעתו,
אם משה שרת עשה בשכל, או לא, בכך שנרתע
הסי-איי-אי על מהות הביון הישראלי, והאם זה
מעימות נחרץ בינו ובין בן־גוריון. למי שמעוניין
מיקרה בלבד, שכל הסחורה פורסמה באמריקה
לדעת, נימוקיו נגד עימות שכזה — המובאים ביומנו
דווקא עכשיו, בימי ביקור מובארכ — ועוד כל מיני
חוכמות שכאלה ששוב, אולי עשויות להרשים כמה — היו שאפילו הוא ינצח את בן־גוריון, ובן־גוריון
יסוג לשדה־בוקר שנית, הניצחון לא יהיה ניצחון
פתיים מקומיים, אבל אין בהן אפילו להגיע אל מי
מפני שבן־גוריון משדה־בוקר, וקציניו דיין פרס ועימם
שלומדים את המיסמכים המקוריים ברצינות, או
כל המימסד הביטחוני־אקטיביסטי בכל צה״ל ורמות
קוראים אותם כהתפרסמם בחו״ל.
המימשל יהרסו כל חלקה טובה ויהפכו את חיי
כמו בתחומים רבים אחרים, כן גם בפרשה זו,
המיפלגה השלטת והמדינה בכלל לגיהינום. לא
חציצה הפרובונציאליות המדהימה והמייאשת שלנו
קיבלתי דרך מחשבה זו. הייתי משוכנע, כי אם
מן החרכים במלוא ניוונה. וכאשר לשקר אין רגליים,
מנהיג דוגל בעיקרון מסויים באמת ובתמים, עליו
ולאיוולת אין ראש, צריך לרחם מאוד על הגוף.
להילחם עליו, ויהי מה. הדבר האחד שיש בפי
להגנת ״הקו האבירי״ של משה שרת הוא שכמנהיג
הוא פשוט היה גלמוד, ואין מנהיגות של ממש בלי
חסידים ; הוא לא היה מוקף בעלי־ברית אמינים
(ראה לעיל כיצד נהגו חבריו לדעה׳ הגיבורים ארן
וספיר) ,שלא לדבר על גולדה מאיר ואשכול, שהחרו־החזיקו
אחרי בן־גוריון ורק כעבור שנים אזרו אומץ
לגרשו בבושת פנים מן המיפלגה שביקש להרוס).
ד״ר ח״כ מיכאל. בר־זוהר, הביוגרף של דויד בן־
יבורך יוסי שריד — במיעוט או לא (אתם
גורמן בשלושה כרכים, ניסה להפעיל לחץ בולשביקי
תתפלאו, כיצד מיעוט זה עשוי ללבוש ממדי רוב
על יוסי שריד במטרה שהלה יתפטר ״מרצונו הטוב״
מכוח הלס״התפכחות, שעדיין חבוי בחיק העתיד) —
מצוות־התגובות של מיפלגת העבודה, שהרי ברור
על אי־כניעתו לבולשביזם נוסח בן-גוריון (הוא היה
שאילו הודח יוסי שריד מן הגוף החושב והנעלה
אומר בולשביסם) ; חרפה תכסה את פני הבולשביק
הזה בתוקף הצבעה של רוב נגד מיעוט, הדבר היה
בר־זוהר, המנסה ברוב צביעותו לנצל עכשיו את
מכתים את ״העבודה״ לדראון עולם, ואילו התפוט-
רות ״מרצון״ ,מתוך ״הבנה עצמית״ ,היונח מתקבלת חולשתו של משה שרת — שאותה הוא הוקיע בעליל
בביוגרפיית ״בן־גוריון״ שלו — כתכונה נעלה וראוייה
אם לא אחרת לגמרי, לפחות ״קצת״ אחרת — סוף
לשבח כאשר הדבר נוח לו במאבקו המכוער ביוסי
סוף ,״רצונו״ של אדם כבודו.
שריד, שככלות הכל אינו שר״חוץ בממשלת שימעון פור שבינתיים מפני אני
חוזר שנית לנושא זה,
פרס, אלא בסך הכל חבר בצוות־תגובות של מיפלגה
סם בעיתונות הפרוטוקול של דברי ד״ר ח״כ מיכאל
באופוזיציה, צוות שתפקידו לחשוב ולחנך ציבור,
בר־זוהר בלישכת ״העבודה״ נגד יוסי שריד, שם ניסה לא להחניף ולהתרפס לפניו בקול יחיד, אנוס ואונס.
הביוגרף המלומד של דויד בן־גוריון להסתייע בפרשת
״התפטרותו״ של משה שרת מכהונת שר־חוץ בממשלת
בן״גוריון, כדי ללחוץ על יוסי שריד ללכת
בעיקבותיו. כה אמר בר״זוהר :

^ בנעלי ב״ ו.

במדינה
(המשך מעמוד )43
חפף לתאריכים שהם מסרו לו
בעל־פה.
אחרי המתנה ממושכת הוברר
להם, שהם אינם זכאים לפיצויים.
מישהו אף טרח והסביר להם שזה
משום שהם אינם אזרחי ישראל,
למרות שהם מתגוררים בסיני ויש
להם תעודת־זהות.
לשני האחים שעזבו את ביתם
בירושלים, שאחד מהם נשוי ומטפל
בשישה ילדים, היתד . ,זו
בשורת־איוב. מה גם שהתיק של הם
הסתובב בין מישרד־ד,חקלאות,
מישרד ראש־הממשלה, מינהלת־הפינוי,
מישרד עורכי־הדין של־

שומה ,5בטענה שלא עברו מיב־חן
פסיכוטרני. כשאחד מהם פנה
ליושב־ראש הוועד, חיים אקדם,
דחה אותו היושב־ראש בטענה ש הוא
איש חרות. כששמעתי זאת,
אמרתי שאי־אפשר לסבול עוד את
הסיסמה ״ללא חרות ומק״י.״ פניתי
למי שפניתי, והם הוחזרו לעבודה.
עובד אחר, יעקב שרעבי,
פעיל חרות, מפקיד־שומה גוש־דן,
פוטר על־ידי סגן־הנציב נוח קו־פרמן,
בטענה שהוא אינו שפוי.
גם כאן התערבתי והוא הוחזר לעבודה.
שיחות.
זה קרה בנובמבר, והחלטתי
שזו סיבה טובה לרוץ לב־

עסקן רז (מימין) *
״זה הזמן לחשוף אותם!״
הם, עורכי־דין של מישרד־החקל-
אות, ובעיקבות תלונה אף הגיע
למישרדי היועץ המישפטי לממשלה.
לבסוף
אישרה-הוועדה במישרד
ראש־הממשלה, המטפלת בפינוי,
סכום של מיליון ו־ 300 אלף לירות
לכל אחד מהם, כמענק ביסוס שחושב
לפי גודל המישפחה, הוותק
במושב וגיל המבקש.
,כפר־הנופש נסגר בחודש שעבר.
אך האחים לא קיבלו.עדיין את
כספם. ממישרד הוועדה נמסר שהכסף
יעבור לידיהם ברגע שיוחזר
התיק שלהם מטיפולו של היועץ
המישפטי לממשלה, משום ש־אי־אפשר
לשלם ללא תיקים. על
כל פנים, בעוד צפונית מנביעות,
בפיתחה, מדברים על פיצויים של
מיליוני שקלים, יאלצו שני האחים
ממזרח ירושלים להסתפק בקצת
יותר ממיליון לירות.

מי פ לגו ת
ח ד 1וו וגד ..גייס חמתו!״,
;/ובד כמס־ההכגסה,
מגחס רז 8 ,עי 7חירות,
ח חזי ט לחשוף א ת אדכי
המערך כ;כיכו ת
שרות־המדיגה.
האם יודע מישהו מדוע אין הממשלה
מתפקדת כראוי ן לסניף
תנועת־החרות בהרצליה יש תשובה
ברורה: האשם הוא בכך ש לא
מפטרים לאלתר את עובדי
נציבות שרות־המדינה, את הגיס
החמישי שהוריש שילטון המערך.
לאותו סניף גם היתד, סיבה טובה
לכתוב תזכיר ברוח זו לראש-
הממשלה מנחם בגין. אחד מחברי
הסניף, מנחם רז, נהג במישרדי
מס־ד,הכנסה בתל־אביב (פקיד-
.שומה ,)5היה עילה לשאילתה ש הגיש
מזכיר מועצת פועלי תל־אביב׳
ח״כ דב בן־מאיר, לשרך,אוצר.
השר התבקש להשיב מדוע
אין הוא מרסן אח רז, המשתולל,
לדברי בן־מאיר, במקום עבודתו.

מנחם רז ( )57 סיפר כקוד
כס רועם:

שלושה עובדים פוטרו מפקיד־

חירות לוועד. התחלתי לומר בקול
רם את כל מה שידוע לי. הם, הוועד
וההנהלה, שלחו מיכתבים ליורם
ארידור ולחיים קופמן. אך אני
לא הירפתי: אם לפקיד השומה,
איסר מישלוב, אין רשיון־נהיגה
והוא מקבל החזר־רכב, ומנצל את
הרכב היחידי, שאני אחראי עליו,
לצרכים פרטיים — זוהי שחיתות.
או שסגניח פקיד״השומה, יהודית
פאוסט, נרדמת בחדרה ומתעוררת
אחרי שסגרו את המישרדים, פותחת
את החלון, וצועקת הצילו ו-
אחר־כר עוד רוצה שעות נוספות
— זו שחיתות. או שהיא יוצאת
•בשעות העבודה לסידורים ולקנ יות,
ויש לי על כך צילומים, או
שהיא משתמשת בכרטיסי עבודה
מזוייפים — זוהי שחיתות.
בקיצור, הודעתי שאני רץ לבחירות
לוועד, וד,חתמתי 50 עובדים
על עצומה להקדמת הבחירות. אך
בבית־ברנר משכו את העניין והבחירות
התקיימו ב־ 15 בדצמבר.
50 אחוז מהעובדים בחרו בי לוועד,
וכבר יש לי תעסוקה: פקידו,שומה
נעל אחד מבתי־השימוש
שבבניין לשימושו הפרטי. כשהיה
בחו״ל פתחתי אותו, ועכשיו כש חזר
הוא ^שוב נעל אותו.
אנו נלחמים בנגע השחיתות.
לשם כך, אני ועוד כמה עובדים
אחראיים מרכזים מידע אצל עורך-
הדין דן פון־ויזל, על עובדים מושחתים׳
ואת זד, נביא לגורמים ה מוסמכים.
לפני
28 שנה עבדתי במינהל־ההסברה
ופוטרתי משום שהייתי
חבר חרות. פניתי אז לבגין והוא
אמר לי שהכלים אינם בידיו. עכ שיו,
כשאנחנו בשילטון, הוא אומר
שלא נהיה כמוהם, אך לדעתי
עכשיו הכלים בידינו, וזה הזמן
לחשוף אותם.
עד כאן דבריו של מנחם רז.
רז, המעודד מבחירתו ומתמיכת
הסניף ההרצליאני בו, מבטיח ש־הגילויים
הנאספים בתיקו יחשפו
את פניו האמיתיים של חבר האדר־מים־ר,מושחתים
עובדי־ו־,מדינה, שאינם
חברי־חרות.
* עם יו״ר מועצת המנהלים של
אל־על, נחמן פרל, ויועצו של שר־הביטחון,
אלי לנדאו.
העולם הזה 2319

בלבוטק
מאת

ד״ר ׳ קו תי אד שרעב ,
ועדנה פיינרו

לא רוצה..דווקא׳ ולא חצה ״לסגור חשבון־ אני פשוט׳ מוטרד

בעיית הפיקה המשוחררת איך הוא קופץ! חמוד שכזה, ממש כמו
רקדן בלט! כל המישפחה מתפעלת והוא
עצמו, בעיקר אם הוא ממישפחת הטרייר
או הפודל, נראה משועשע בהחלט מלהטוטיו.
אבל לפעמים קורה דבר מוזר ללו-
ליין הזה: פיקת הברך שלו משתחררת,
והוא מתחיל לצלוע.
הרופאים מכירים את התופעה בשם
הפשוט: פריקה של פיקת־הברד. הבעלים
מכירים אותה פחות, וכשהכלב שלהם מתחיל
לצלוע — ובכלבים קטנים הצליעה
מאובחנת פחות ודווקא אצלם הפריקה
שכיחה יותר, כי הם נוטים לקפוץ על
בעליהם — או אז חושבים הבעלים על
ראומטיזם (אולי קר לו?) ,על תאונה
(אולי קיבל מכה ולא ראינו?) או על פגם
מלידה (אולי הוא בכלל נולד כך ולא שמ נו

אבל האמת היא שזה כואב לו וחבל.
אפשר לחוש בקלות אם אכן זוהי פריקה
במישוש בידיים מאומנות — כן, הפיקה
קופצת החוצה — ואז אפשר בניתוח קל
לתקן את המעוות והכלב יחזור ללכת בצד
רה נורמלית.
ככל שהכלב צעיר יותר, כך רבים
יותר סיכוייו של הניתוח להצליח, כי
עדיין אין התקשות של גידים. ובכלל,
למה לו לקפוץ כל כך גבוה, מי ד-וא?
אולסי פרי?

זוכרים את המאמר של פגי פרודו האנשה, שנשלח אלינו
באדיבות המועדון הישראלי לכלבי בוקסר? רואים את התמונה?
כמה הוא אנושי ! וזו בדיוק הבעייה.
אז חזרה לעניין האנשה :
הכלב עושה צרכיו בבית, בעוד אתם בקולנוע. מחשבתכם
הראשונה כבני-אנוש היא: האם עשה זאת כדי לסגור חשבון
איתכם, או אולי עשה זאת ״דווקא״?
חישבו לרגע: האם ״דווקא״ זה אינו אלא רגש אנושי
לכל דבר שאותו שתלתם בכלבכם? איני מכירה אף בעל־חיים
שמבצע פעולה כלשהי נגד בעל חיים אחר כדי ״לסגור חש בון״
בשל פעולה קודמת כלשהי.
הכלב אינו חושב באופן שלילי. לעומתו, בני-אנוש כן.
כלבך אינו מתיישב לחשוב וזומם וחורש מזימות.

מה קורה לכלב שעושה את צרכיו כשאתם הולכים?
הוצאתם אותו לפני שעזבתם. יצאתם בסך־הכל לשלוש שעות.
אין לו זיהומים או מחלות. מה לא בסדר?
יותר מדי אנשים מצפים מן הכלב להתרגל להרגשת
בידוד בלא שהכינו אותו לכך. כלב שלא הוכן לבידוד, מתקשה
לעמוד בו. זה מפריע לו ריגשית. החברה שלו זנחה אותו, והוא
אינו יודע מה לעשות בקשר לכך. הוא ממולכד. הוא נעשה מתוח
וחסר מנוחה. אצל בני־אדם נקראת תופעה זו חרדה.

הכלב עבדו, ילעס, יחפור ויעשה צרכיו. במצבים קיצוניים
הוא עלול לפגוע בעצמו וללעוס את הרגל שלו. הוא אינו עושה
זאת ״דווקא״ לבעליו. הוא מוטרד מאוד — ומנסה לפרוק את
המועקה בפעולה. שיחדור לחצי המעיים והכליות, נביחה, חפירה
ולעיסה גורמים להקלה ארעית.

גור! ונ ס בסלי גורי -לא וזיסנתם שוב! זר־פרחים ומיאן
זוהי שוב תזכורת בעיקבות המציאות הכאובה: מה לעשות, זוכרים לטייל איתו,
להאכיל אותו, לאבק אותו, ודק דבר אחד שוכחים: לחסן אותו חיסון חוזר. בתקופה
האחרונה נראים כלבים כשהם מקיאים, לא רוצים לאכול, חומם עולה אל־על, והם
משלשלים.

זוהי תיסמונת שונה מעט מן הפרוו הקלאסי ומופיעה בכלבים שחוסנו פעם אחת
ולאחר מכן לא חזרו על החיסון בתום פרק זמן.
הצעתנו לחסן גורים בגיל שישה שבועות, לחזור על החיסון הזד, כעבור חודש,
ובגיל חצי שנה, לחזור עליו שוב. רצוי שבתקופה הראשונה, עד שהכלב מקבל נוג דנים,
הוא לא יבוא ׳במגע הדוק עם כלבים שיש חשש כי הם נגועים.
העברת הווירוס נעשית דרך הצואה, ווירום זה עמיד ותקיף ועלול להשאר בחיים
כשבועיים. לגורים יש נטייה לרחרח צואה של כלבים אחרים וזו בדיוק הצרה.

לבאר־ שבע
שורה זו נכתבת כאיזכור ודגש נוסף
לידיעה המרגשת (אודות הצלתו של הכלב
סאם) שקראנו במדור זה, לפני גיליונות
אחדים.
כבעליהם של ארבעה חתולים היינו ער ניים
ורגישים במיוחד לעניין הטיפול
הווטרינרי בהם. נתמזל מזלנו ומצאנו להם
רופא מעולה, אך יראנו מפני הרגע שבו
תהיה ידו קצרה מלהושיע. מהאסון ששום
קליניקה פרטית לא תוכל להתמודד עימו.
והאסון התרחש: שניים מחתולינו הורעלו.
על סף גסיסה — אחרי שכלו כל
הקיצין — הדהרנו אותם (בעצתו של
הווטרינר שלנו) אל בית־החולים־הווטרי-
נרי בבאו״שבע. שם, תחת השגחתו של
ד״ר ראובן יגיל וצוות עוזריו המסורים,
זכו השניים בטיפול מסור, מלא אהבה,
שהציל את חייהם והשיבם לאיתנם.
אבל לא רק הפעולה הרפואית ראוייה
לציון. ציון מיוחד מגיע לד״ר יגיל, שהש איר
עלינו רושם בל יימחה. כשנטלנו את
חתולינו בחזרה הביתה, הוא צייד אותנו
בארגז־נשיאה מיוחד השייך לו אישית,
וכשהתקשרנו, מקץ יומיים, להודות לו על
הטיפול הנפלא ולהתעניין בהחזרת ארגז-
החתולים, אמר האיש :״שימרו אותו לעצ מכם.״
הוא סירב לקבל כל מתנה וסיים
בהזמנה נדיבת־לב :״בואו לבקר כל פעם
שאתם מזדמנים לנגב.״
בוודאי שנבוא, ד״ר יגיל. איזו שאלה!
על אנשים כאלה — ומקומות כאלה כבר
נאמר :״ברוכים הם וברוך המקום.״

״מיליונר א מי תי-
מרגישים מיד״

מי את יואינג

מנו מיליונר-מרגישים מיד
1 1 0׳? 35

בער־המשק ח״ם גורש רא ינוד היה והשלים
עם גירושיו מאשתו -ובאישון לירה בא אדיח
והשחית את בניה בשמן רותח

^ יה זה באחד מלילות חודש יולי מחם.
י י בשעה שלוש לפנות בוקר פרץ חיים
גורש ,31 ,את גדר בית־החולים שעו־מנשה,
והתקדם בחשאי לעבר ביתן מגוריה של
גרושתו מזה שיבער. חודשים, כרמלה, אשר
עבדה והתגוררה במקום.
הוא קרע את רשת־החלון והתגנב פנימה
לתוך חדרה. הוא הדליק את האור במיטבח,
רוקן בקבוק שמן ׳לתוך קנקן קפה, והעמיד
את קנקן הנירוסטה על הכיריים שהדליק.
כרמלה ושני ילדידדילדיו היו שקועים
במיטותיהם בשינה עמוקה ושקטה. הם לא
חשו באורח הלא־קריא.

סיפרה כרמלה ,״־שפך לי על הרגל הימנית.
הוא שם את הכילי ליד הדלת וברח. הבן
הקטן התעורר והתחיל לבכות ולצעוק.
בכלל לא הזיז לו, לבעלי, שבנו בוכה. הוא
תפס רגליים ונעלם בשניה.״
מזה שישה חודשים מאושפזת כרמלה
במחלקה הפלסטית של בית-החולים רנוב״ם.
רוב גופה עדיין מצולק ומעוות מהכוויזת
הקשות — בדרגה שנייה ושלישית — ש גרם
לה בעלה־לשעבר.
לפני שבועיים הירשה לה רופא המחלקה;
לצאת לחופשה זמנית, עד למועד שבו תעבור
את הניתוח הפלסטי הבא — השביעי

לא 3אב
לשופט
,ך* רמלה הגישה תביעה לגירושין. כש־
* ראתה שבעלה מסכים לשחררה רק אם

.דו חו לא
הגנת עלי!״

שליד חדרה מאז נישואיהם. היה ברשותם
משק בן 14 דונם, מטע אבוקדו וחממה
של פרחים. אך גם המשק, הבית
ושני הילדים שנולדו, לא עזרו להשכין
שלום בין בני־הזוג. יכבד בשנים הראשונות
נהג הבעל באלימות באשתו, ולא חסד מכותיו.
לא פעם שפך עליה קפה רותח. כרמלה
היתד. עוד אשה מוכה, כמו מאות הנשים
המוכות האחרות אשר גורלן לא שפר
עליהם.
אלא שכרמלה האמינה בכוחותיה ובשיכ-
לה, ולא ביקשה סיוע מאיש. היא המשיכה
בנישואיה, בעיקר בגלל הילדים הרכים.
מדי פעם נעצר הבעל על-ידי המישטרה
באשמת הפצת צ׳קים ללא־כיסוי, ובגלל
סיכסוכי־ישכנים בכפר, עד שיום אחד הוצת
ביתו של ראש ועד־הכפר, שלום טוויל. ה בעל
רב־המעללים נעצר כחשוד בהצתה.
הוא, אומנם, שוחרר כעבור זמן קצר,
מחוסר הוכחות, אך היה זה חקש ששבר את
גבה של האשד. המוכה ורדופת־הסבל. כרמלה
לא יכלה לשאת את מבטם של שכניה
בכפר. בושה זאת היתד. מעבר לכוחותיה.
כרמלה, שעבדה באותה תקופה כטבחית
בבית־החולים שער מנשה, אספה כמה מבגדיה
וחזרה באותו היום למקום עבודתה.
שם שמחו ׳לעזור לה בעת צרה ואף איפשרו
לה לגור במקום.

עברי ץ־נ מלט גורש
יצטרך לשבת
ילדים !״ הכריז הבעל. כרמלה נאלצה לתבוע
את בעלה לתשלום דמי־מזונות.
״הוא ראה שלמרות שוויתרתי לו על
הכל, אני מסתדרת, וזה שיגע אותו. בפעם
האחרונה שראיתי אותו, זה היה ברבנות,
בדיון על המזונות. כנראה שחימם אותו ש הגשתי
תביעה למזונות על סך 1500 שקל
בלבד,״ התוודתה.
חודש שלם אחרי שפגע באשתו בצורה
אכזרית כל-בך, הסתובב חיים גורש חופשי.
הוא ישוחרר כעבור שב׳ועיום בערבות של
150 אלף שקל. השופט לא קיבל את טיעון
המישטרה שהוא פגע באישה בשמן רותח.
אמרה יעל כד כרמלה שחורת השיער:
״לא כאב לשופט כמו שכאב לי, עליו לא
שפכו שמן רותח. לא הכניסו אותו שיש
פעמים לחדר-הניחוח וגם לא לקחו לו את
הילדים. איך יכול שופט לשחרר אדם שעשה
מעשה כזהו אני לא יודעת איך אפשר
לסובב את החוק בצורה כזאת.״

אין הגנה
לאדם פרטי

קורכן כרמלה גורש ב ח תונ ת ה ואחרי התקיפה, כ בי ת־ החולים
העין ! העין !
אחרי ׳שהשמן רתח, אחז חיים בידית הקנקן,
והתקרב לעבר אשתדלשעבר, שנמה
את שנתה כשהיא שכובד. על צידה הימני.
לאט־לאט ובאכזריות שלא תיאמן יצק
את ׳מחצית השמן המבעבע על פניה, עינה
וכתפה השמאלית, של מי שהיתר. חברתו
לחיים במשך תשע שנים.
שיבעה ניתוחים
ך רמלה התעוררה בבעתה וזעקה :
״ ״העין שלי!״ היא לפתה בידה את
עינה השמאלית שנכוותה, אך בעינה הימנית,
שלא נפגעה, הספיקה לזהות אותו,
את אבי ילדיה, כשהוא גוחן מעליה ובידו
הקנקן הלוהט .״את מה שנשאר לו בקנקן,״

במיספר מאז אישפוזה, ולא האחרון.
אך כרמלה, למרות שעייפה מהאישפוז
בבית־החולים, חוששת לצאת מבין כותלי
המחלקה. חופש פירושו סכנה לחייה, מפני
שהגרוש האלים מהלך חופשי ועשוי לחזור
על מעשיו.
חשוד בהתצה
ף יקור זה לא היה ביקורו הראשון
* של חיים גורש אצל גרושתו. במיש־טרת
חדדה התלוננה כרמלה פעמיים שחיים
איים להרוג אותה ולעשות לה בעיות. אד ה-
מישטרה לא מיהרה לעצור את האיש, למרות
חומרת התלונה.
חיים וכרמלה גורש חיו במושב מאור

תוותר על כל רכושם המשותף, החליטה
האשד. האמיצה שהחופש יקר לה מכל דבר
אחר בעולם — גם מרכוש ומכסף. היא החליטה
להפסיק להיות אשד. מוכית. תשע

שנים הס8י?1ו;..די ומותי*•
הבעל סבר אחרת. הוא לא האמין שאשתו
עם שני ילדיו יחזיקו מעמד בלעדיו ובלי
כספו זמן רב. באחת מפגישותיהם ברבנות,
סיפרה ,״הציע לי: בואי נלד לבלות ונהיה
ביחד. אעזור לך עם הילדים.״
אך האישה היתד. נחושה בדעתה ,׳וענתה
לו :״אנחנו התגרשנו ואין לנו מה לעשות
ביחד. לד תמצא לד מישהי, תבנה לך חיים
חדשים. אנחנו לא הסתדרנו. אני מוכנה
להשאר ידידים למען הילדים. אבל לא אסכים
לחיות איתד שוב.״
״אם כך, אני לא מכיר, לא בד ולא ב-

ן מישטרה עירערה על החלטת השופט,
י • ואז החליטו לאשפזו בבית־חולים פסיכיאטרי,
כדי לברר אם הוא אחראי למע שיו.
כעבור ימים ספורים ברח גורש. מאז,
כארבעה חודשים הוא חופשי ואף אחד
לא בודק היכן הוא .״אחרי שהוא ברח מטירה
הוא בא לרמב״ם לראות את העבודה
שלו. סיקרן אותו לדעת אם הוא הצליח או
ילא,״ סיפרה כרמלה בכאבה.
״אני מפחדת שהוא עוד פעם ינסה להציק
לי או שישלח מישהו. אני פשוט מפחדת
להשתחרר משום שאני יודעת מה הוא רוצה
עכשיו ממני. הוא יודע מה מחכה לו ב־מישטרה,
ולכן ינסה להתנקם בי עוד פעם.
אז מי יגן עלי? אני אגיד את האמת,
אני רוצה לחיות. קיבלתי את זה שאני נראית
כך, כי אין לי ברירה. אני הרבה
דברים לוקחת בקלות. סבלתי הרבה, אחרת
בטח הייתי נגמרת.״
במישטרה נאמר להעולם הזה שיש אומנם
מדיניות ברורה להגן על אשד. מותקפת.
הבעל ייעצר אך בשום פנים לא נהוג
להצמיד הגנה לאדם פרטי.
״אני מפרסמת בעיתון את סיפורי כדי
לפקוח את עיניהם של גברים גרושים שלא
מצליחים להשלים עם גירושיהם, אחרי הטרגדיה
של ראול דימיטרסקו מחולון, ש-
השתולל בצורה לא שפוייה בגלל אותה
סיבה בדיוק, והביא לתוצאות מחרידות
כ׳ל כך.
״גם לי לא היה קל להשלים עם גירושי.
לא התחתנתי כדי להתגרש, אבל קיבלתי
את המציאות מחוסר ברירה. בסד־הכל,
אחרי מה שבעלי עולל לי, מלבד הנזק ה פרטי
שלי, זהו נזק לכל הצדדים. הוא הרס
את הכל. סיבך את עצמו ופגע בילדים
שלו. מה הוא הרוויח מזה? גם הוא חי
עכשיו בפחד. המישטרה מחפשת אחריו, והוא
יצטרך לשבת. בשביל מה לעשות דבדיגח
;וגון ! 1
רים כאלה?״

ממלכד אח ״על המ שמר״
ר א שונ ה

מישחק כפול
פטריק מודיאנו ׳נו ל ד בשנת ,1945
השנה שבה נסתיימה מילחמת העולם השנייה,
ולמרות זאת הוא חי בצילה. כל
ספריו מעוגנים במילחמה זו, גיבוריו הם
בוגדים קטנים, אנשים בעלי זהות מחוקה.
מודיאנו זכה לפני כמה שנים בחשוב
שבפרסים הספרותיים של צרפת, בפרס
גונקור. ספריו רחוב החנויות האפלות,
וילה נוגה, שדרת הטבעות וכיכר האטואל
ראו־אור בעברית. ספריו חינם בבחינת
יורד, רותחת לתרבות הצרפתית, מודיאנו
דואג להזכיר לצרפתים את אשר הם מנסים
לשכוח מאז מילחמת העולם השנייה,
את שיתוף הפעולה שלהם עם הנאצים.
החודש ראזדאור בתרגום לעברית ספר
נוסף מספריו של מודיאנו, מיש מר הלילה
* ,ספד מרתק, תערובת של רומן בלשי*
פטריק מודיאנו — מישמר הלילה ;
עברית: אביבה ברק; הוצאת זמורה
ביתן מורן; 104 עמודים.

החווייה הישראלית

לי לו ת־ ערבב מי לחמחה עול ם

שערזד ״ ת חו לי ־ הנ פשזח רו תי הםבישראל
פסיכולוגי, החושף מסיוטי תקופת המיל-
חמה העולמית, ומרכיבים של הרומן החדש
הצרפתי, אם כי מעודנים ממנו. גיבור
מישמר וזלילה הוא בבחינת אנטי־גיבור,
ההופך לסוכן כפול — מצד אחד הוא
בשירות הגסטאפו ומשתפי־הפעולה הצר פתיים,
ומהצד השני חבר ברשת מחתרת
הלוחמת נגד הנאצים.
כבר בפרק הפתיחה מתאר המספר מסי בה
של משתפי־פעולה עם הנאצים, סוחרי
שוק־שחור, בעלי מיקבץ של שמות מטורפים
לחלוטין, כמו: ז׳אן־פארוק דה־

מתוד, האחים שאפושניקוכ, רא־

שיד פון־רוזנהיים ואחרים, המשרים
אווירה של אינטרנציונל של משתפי-פעו-
לר, ובוגדים. ראשית העלילה מתרחשת בפאריס
המרוקנת בקיץ הראשון של הכיבוש
הנאצי :״אני חולם חלום רע. הכל
עזבו את פאריס בחודש יולי• לעת ערב
נאספו בפעם האחרונה על מרפסות בתי־הקפה
בשאנדאליזה וביער בולון
על העיר משתלט הדימוי של הדבר
נוסח אלכד קאמי, או כתיאור מודיאנו :
״עכברושים המשתלמים על עיר שהדבר
עשה שטות ביושביה. הם נותנים לי תעו־דת־שוטר,
רשיון לשאת נשק ומבקשים כי
אחדור ל,דשת׳ כדי לפרקה הגיבור

שואף ליהפך ל״בוגד למופת״ .השחיתות
והניוון של ימי פרוץ המילחמה מקיפים
אוחו :״תענוג לזלול בימי־קיצוב אלה.
יודעים מה עשיתי לפני־כן? עמדתי מול
הראי ומרחתי על פרצופי כבד־אווז ! כבד־אווז
י 15,000 פראנק הפרוסה אווירת
השוק־השחור של פאריס מזכירה את על
פני פאריס מאת מרסל איימה (בגירסד,
הקולנועית עם ז׳אן גאכין העובר את
פאריס, עם סוס שחוט ופרוס לפרוסות בתוך
מזוודתו).
בהדרגה פורש מודיאנו את רשת הסיפור
הלוכדת את הקורא, אם מסיבת השחיתות
של הנוכלים וסזחרי השוק־השחור,
והמשימה העיקרית של המספר
מתבהרת לה :״אני זקוק לך. עבודה רבה
לפנינו. אני ואנשי נשארים במחתרת.
משימתו שלך: להפתנז לשורות יריבינו•
להודיע לנו, בסודיות גמורה, מהן
בוונותיהם של הנבלות הללו. הוא הבהיר
לי הבהר היטב את ההבדל בינינו :
לו ולאנשי המטה שלו — הטוהר והחת־איות.
לי — המלאכות הבזויות: ריגול
ומשחק־כפול. כקוראי אותו לילה את, אנתולוגיה
של בוגדים מאלקיבידם עד הקפיטן
דרייפום׳ ,חשבתי שאחרי בכלות
הכל המשחק הכפול ובן גם — למה

לא? — הבגידה תואמים את אופיי מקוג־דפי.
אין כי די תעצומות־נפש להימנות
עם הגיבורים וכמוטו למעשיו משנן
הגיבור לעצמו משפט שקרא היכנשהו :
״הרפתקנות נוצצת,
שריח בגידה ורצח
נודף ממנה
מעבידיו של הגי בור
מנפיקים לו
תעודת־שוטר ורשיון
לנשיאת נשק,
במטרה ״להסתנן ל-
רשת־מחתרת ול־חסלה.״
חבורת ה המפעילה
נוכלים

הגיבור נראית
כמו תמונת ניוון
קבוצתית של מרסופר
מודיאנו
בית העם הצרפתי,
יורה רותחת
בפרוץ המילחמה ה־עלמית.
תוך
פרישת תמונות ותיאורי־נוף מרהיבים
של פאריס, ממשיך המספר בניסוח
עולם התוהו והבוגדנות שלו ושל
החברה הסובבת אותו. בו־זמנית הוא
מתאר את מעסיקיו כ״הרפתקנים, מבצ־עי־הפלות,
נוכלים, עיתונאים מפוקפקים,

זיקה ספרותיתלמ מון ולתנועת ־ העבודה

ב. במתן ביטוי ליצירות סופרים יהודים שאינם כותבים עברית.
בנוף עסקני־התרבות הישראליים, משמש יעקב כס ר מזיגה מופלאה של עסקו-
ג. בשימת דגש על ספרות ערכית ופלשתינאית.
תרבות פולני מעיר־שדה עם עסקן תרבות דיזנגופי ממולח. בסר, יליד פולין, שבה
מערבת ״עיתדן 77״ החליטה להיענות להצעת ״על המשמר״ כדבר שיתוף
העביר את בחרותו, הגיע לישראל לקראת סוף שנות החמישים, ומצא עד מהרה את )2
הפעולה בין שני בתבי־העת כמסגרת כדלקמן :
נוסחת־הקסמים של הצלחה בשולי יצירת־האמת של הספרות הישראלית.
א .״עיתון 77״ ימשיד להופיע בעריכתה ובאחריותה של המערכת הנוכחית.
את הקומוניזם הפולני של נעוריו, המיר בקומוניזם ישראלי־יהודי, ואחרי שני ספב.
צורתו החיצונית, שמו׳ והלוגו של השם יישמרו.
רוני שירה כחושים, שלא הותרו עקבות כלשהם בנוף התרבות המקומי, הצליח להפוך
ג .״עיתון 77״ יופיע בהוצאת ״על המשמח׳ ויישלח למנוייו כנוסף למכירתו
לעורך־הספרותי של קול העם.
הרגילה והנפרדת. כל ההכנסות, כולל הקצבות מישרד־החינוד, ההסתדרות, מנויים,
אחרי סגירת קול העם שיכנע בסר, כאשר בעיקבותיו נגררים כמה פדחי־משוררים
מכירה ותרומות למיניהן יועברו לרשות ״על המשמח׳.
שהחלב עדיין ניגר על שפתיהם, את יוסי קריים לייסד ירחון
״על המשמח׳ יהיה האחראי על הוצאתו הסדירה של

לספרות בשם פרוזה. כעבור 4חוברות, שהיו עמוסות בהגיגי שמאל
״עיתון 77״.
שמרניים, ציטטות בנאליות וגראפומביד, שירית פופולארית,
)3תנאים :״עורד ״עיתון 77״ יועסק על־ידי ״על המשפוטר
בסר על־ידי קריים, שדאג למסור את התפקיד לידיהם
טח׳ לפי רתת עיתונאים ,9וייחשבו לו 5שנות ותק בשנות
המנוסות יותר של גבריאל מוקד, גירעון עופרת, יונה
קיום ״עיתון 77״ עד כה. עוזר־העורד יועסק על־ידי ״על המש וולך
ויורם קניוק — מערכת קולקטיבית, שמאוחר יותר הוחמח׳
במישדה מלאה לפי דירוג מתאים. חבר־מערבת נוסף יועסק
לפה בידי קריים עצמו.
במחצית המישרה לפי דירוג מתאים.
אלא שחיידק העריכה לא ר,ירפה מבסר. התוצאה היתד, פיר־
)4א. עם ביצוע הקשר בין שני העיתונים יופיע ״עיתון 77״
סומו של דו־ירחון בשם עיתון ,77 שבמהלך 4שנות קיומו לא
פעם בחודש, בהיקף 64 עמודים, כמתכונת עכשווית. עטיפת
הביא למיפנה כלשהו ביצירה המקורית בארץ, לא גילה שמות
ברומו צבעונית• החומר המערכתי והמודעות יודפסו על נייר 70
חדשים לספרות ולשירה, טחן וטחן את מי האפסיים, כמו היו
גרם נטול־עץ.
הרי צור וגרנית ספרותיים.
ב. עלות העיתון כיום: דפוס, שכר־סופרים, אדמיניסטרציה, הפרווה בזכות
בסר, הצליח החולפות
במשך ארבע השנים
שבר־דירה, טלפון, חשמל, מיפים לשנה — כ 900-אלף שקל.
(לא בשר ולא חלב) של עיתון ,77 לממן את דו־ירחונו, שתפוג.
הכנסות ״עיתון 77״ לשנה, הכוללות הקצבות, תרומות,
צתו היא קרוב ל 1500-עותקים (לפי נתוני המפיץ) ממענקים
מנויים, מודעות ומכירה: מישרד החינוד 82 אלף שקל ; ההסשבאו
ממישרד־החינוך והתרבות (לא ברור לשם מה על מישרד-
תדרות 30 אלף שקל ; מודעות מסחריות, תרומות, מנויים ומכירה
החינוך להשקיע 82 אלף שקל בשנה בכתב-עת כזה) ,ההסתדב־
750 אלף שקל.
המיזרח־אירו־רות,
וקרנות לקליטת מתחזים לסופרים מהעלייה
)5אין לי צל של ספק שהקשר, אם יווצר, יישרת מטרות
פית, קרנות לספרות אידיש ואחרות.
משותפות ל 2-הביטאונים.
כעבור ארבע שנות עריכה החליט בסר שהגיעה שעתו למסד
בברכה, יעקוב בסד
את עצמו ואת עיתונו, והוא הציע ליומון על המשמר הצעה
ראשיתו של משא־ומתן זה נעשתה תוך דילוג על קיומו של
כלכלית, שכתוצאה ממנה יסבסד ויפרנס על המשמר את עיתון ,77
עורך ספרותי בעל המשמר א׳ כ׳ יפה, שהדבר נודע לו, בדרך
שבהשוואה לכתבי־עת כסימן קריאה, חדרים ועכשיו — הוא
של אקראי, בנסיעה במונית, עם אחד מעוזריו של בסר.
חסר משמעות וערכים ספרותיים כלשהם.
כמה מבכירי הכתבים בעל המשמר, אשר נודע להם על קיומו
של משא-ומתן זה, הבהירו, כי אם יש בכוונת על המשמר לטפח
הצעה זו של בסר למערכת על המשמר נלחשה בשבוע
עסקן־ ת ר בו ת כסר
שעבר בטרקלינים ספרותיים, כאשר היא מעלה גיחוכים על שפירחון
ספרותי, מוטב היה לו היו מטילים זאת על אחד מעורכי
התקציב ישפר את הכשו השירי
תיהם של בעלי־שם בספרות ובשירה הישראליים. נוסח של פנייתו
כתבי־העת המשמעותיים יותר של הספרות הישראלית כסימן
הכתובה של העסקן בסר למערכת על המשמר, הגיע לנמר של
קריאה או עכשיו.
נייר, והוא מובא כאן במלואו:
לסיכום: כאשר הוצג העתק. מנוסחו המקורי של מיכתב זה לאחד מבכירי המשוררים
בישראל, הפטיר זה :״זו יצ1ר7תו הספרותית הטובה ביותר של יעקוב בסר. מה
לבכור הנהלת ״על המשמח׳,
שמאלף בח ביותר, הוא באופו,הזיקון הספרותית הזחה בין ממון ותנועת-חעבודה. יחד
שלום רב,
לפי בקשתכם אנו מעבידים אליכם ראשי פרקים של הצעת שיתוף־פעולה בין עם זאת, הוא הפרי,ז מעטן ביאמבים, אבל התקציבים של תעשיות הקיבוץ הארצי, המממנות
את, על המשמר׳ יישפרו לו את הכושר השירי, והוא יוכל לפרנס משוררי-
״על המשמח׳ ו״עיתון 77״.
צללים רעבים ללחם.״
״עיתון 77״ כתכ-עת לספרות אמנות וביקורת נוסד ביגואר 1977 על־ידי עורכו

השאלה הנשאלת בבית־קפד, תל-אביבי מסויים בשבוע האחרץ, היא אחת: האם יפול
יעקוב בסר, יוצא־לאור מטעם אגודת סופרים ואמנים — אגודה עותומנית שלא על־ על המשמר במילכוד שטמן לו עסקן הספרות יעקוב בסר, במחיר דרגת עיתונאים? 9
מנת לשאת־רווחום, נבדל מבתכי-עת ספרותיים אחרים במגמותיו :
מעניין לדעת מה היד. מחירו של חיים־ נחמן ביאליק לפי דירוג העיתונאים,
א. כזיקה לתנועת העבודה ובטעורבותו החברתית.
אם היה בחיים.

עורבי־דין ורואי־חשכון נפשעים, שחגו
סביב מכדים ומר פיליכר. ואליהם הצי
טרד גדוד של זונות־צמרת, רקדניות עירום
מסוממות
יציאתו של המספר למשימתו העיקרית,
כניסה אל תאי המחתרת, נפתחת בהצגת
עצמו כשבוי נמלט שיש לו שאיפה אחת,
אותה הוא מפיץ בחוגי המחתרת ״להט־שיד
כטאכק, אף־על־פי־כו ולמרות מכל...״
המשימה הראשונה בשרות המחתרת, היא
לפגוע בשולחיו אל שורות המחתרת :״הוא
מסגיר לי שכטה טיפוסים ניצלו את
המאורעות כדי דתת פורקו ליצריהם מרעים•
אין טבעי מזה כעיתות מכוכה
ואי־סדר כשלנו. יצורים מזיקים אלה פטו רים
לגמרי מעונש: העניקו להם תעו־דות־שוטר
ורשיונות לנשיאת נשק. מם
מדכאים כאכזריות את אומכי־המולדת ואת
האנשים הישרים או בניסוח המספר,
המגדיר את כפילות משימתו :״שני הצדדים
הטילו עלי תפקיד של סוכן כפול.
לא רציתי לאכזב איש.״ האידיאולוגיה
להסכמתו מנוסחת :״מתקופה שלנו תבעה
תכונות מיוחדות של גכורד. או של שחיתות

המספר נלכד בסיוט של מטרות מנוגדות,
והוא מטיל ספק ביכולתו לצאת
ממנו• הוא מתאר בינתיים את אופן חדירתו
לכנופיית הבוגדים. הוא אינו מצליח
להתעלות לדרגת גיבור, והוא מס תחרר
בין שני הקטבים של חייו, משת־פי־הפעולה
והמחתרת, תוך שנפשו נשחקת
ביניהם, באין יכולת הכרעה.
ישנה נקודת־מיפנה ושינוי בפרק האחרון
הנפתח ב״שמי מארסל פטיו...״
(פטיו: רופא צרפתי שבימי מילחמת־העולם
השנייה, נתפרסם בהבטחות־שווא
למלט אנשים אל מעבר לגבול, תוך רצת
27 בני־אדם) ,ומתוך הזיותיו המטורפות,
מתחיל המספר לירות בחבורת הבוגדים,
ובהגיגי האחרית שלו הוא אומר :״הרי
זה עתה ניסיתי להתנקש כחייו של הכדים.
התנהגותי ודאי פוזרה מאוד בעיניהם
; בלום לא הסגרתי לידיהם את כל
,אבירי האופל׳? מחובתי להשכיר זאת.
האם יימצא בי הכוח לכף? בולוואר פריד.
מי יודע? איזה מטורד אולי ימצא עניין,
כעוד כמה שנים, כסיפור זה. הוא ישקוד
על, התקופה הקשה׳ שעברה עלינו, יעיין
בעיתונים ישנים. יקשה עליו מאוד להג דיר
את אישיותי. מה היה תפקידי ככיכר
צ׳ימארוזה, כחיק אחת הכנופיות הנו ראות
כיותר של הגסטאפו הצרפתי? וברחום
כואתכר, בין הפטריוטים של הר אה? .אני עצמי איני יודע, שדרות
ואגרם• העיר היא כמו סחרחורת ענק עם
כל סיבוב שלה אנו מזדקנים מעט ...התענגתי
על פאריס כפעם האחרונה
במטח של ציניות של הרגעים האחרונים,
ממשיך ומבהיר המספר :״נטשתי את
לילי מארלן. הסגרתי את הבחורים האמיצים
של הר.א.ה. הרכה אנשים אתה
מאבד כדרכך. צריך היה לזכור את
בולם אז רודפים אחריו אנשי הגסטאפו
הצרפתי :״חשבתי כי הגיעה שעתי.
עדיין לא. הם הניחו לי להתרחק.
מצחי צנח על ההגה. עצי צפצפה כשולי
הדרד. די בתנועה לא מיומנת אחת. אני
נוסע ונוסע, נים־ולא־נים.׳׳
ספר זה הוא משל לספרות ישראלית
שאינה קיימת. ספרות על משתפי־פעולד,
עם הבריטים, על הרג וד,לשנות בתוך המחתרות
בימי המנדט הבריטי, סיזון ושאר
כתמים שחורים, שהספרות העברית הותירה
אותם ככתמים לבנים. תרגומה של
אביבה ברק הוא תרגום נקי, ההיפך מטבול
התרגומים של השנים האחרונות מצרפתית,
שהם על-פי-רוב בלתי אמינים,
קלוקלים וריקניים• ספר מומלץ ביותר.

קלסיקה עברית
בימים טרופים אלה, כאשר מצויים ברחוב
השירה והספרות הישראליים יוצרים שוליים
המניפים אל-על את דגל ספרותם של
בני עדות־המיזרח, טוב עשתה ספריית
תרמיל, בעריכתו של המשורר ישראל
הר, שפירסמה מהדורה חדשה של בלי

כוכב

מאת

כורלא *.

הסופר

המעולה

הנובלה בלי כוכב פורסמה
יהודה לראשונה

בהמשכים בהאדמה שבעריכת יוסף־ חיים
כרנר, בשנת תר״ף 1920 ברנר הכיר

בכוח המספר הטבעי שבבורלא, שאין בו
לא מן הזיוף הספרותי ולא מיומרת החדשנות
לשם חדשנות.
את בלי כוכב כתב בורלא לקראת סופה
של מילחמת־העולם הראשונה, ועל כתיבתו
סיפר שנים מאוחר יותר :״סיפור
זה כתבתי כזמן המילחמה, בקיר־מואב
אשר כעבר־הירדן ...למדתי לחכיר שם
את חיי הבדואים — את שפתם ידעתי
מקודם — ונתרקם במוחי רומן מן ההווי
,הבדואי, שחמידכר משמש רקע לו. העלילה
לקחה את לבי והייתי מוקסם בעצמי
מן החוטר המרעיש והמרתק שצברתי על
גבול המידבר: מריבות בין שבטים, נק-
מת־דם, גזל ורצח
גיבור העלילה חינו עכר ״לכוש חלוק
אפור קצר, ,עביה׳ ישנה בגבו ורובה עתיק
על כתפו — נראה כבן חמישים, כזקנו
הקצר ובראשו פזורות פה ושם שערות
לבנות עבד מתחיל בסיפור עלילת
חייו :״בהיותי ילד, תינוק, בן שלוש או
ארבע — כיום כעור המילחטה, יום התנפל,
כנ־חנפי׳ (כני שבט חנפי) על שבטי
— לקחוני בשבי וגדלתי אצל החנפים,
כעבד, ולא נשאר, מיום הדמים ההוא, אף
אחד משבטי — אני היחידי האחרון —
וכני הקטן, אשר נתן לי האלוהים כשנות
זיקנתי עתה
בהמשך סיפורו המתארך, מספר עבד
את סיפור התבגרותו ונפילתו בקסמיה של

״כותונת משוגעים״ מהמאה שעברה
החברה הישראלית הי׳א חברה נכשלת

#ופר בורלא כצעירותו (24ע)1
סיפור־אהבה בדואי
;הורה, בתו של השייך פרחו (״קרו בה
בשנותיה לי גבוהה כמוני: בינונית
אך, ג׳דעה׳ (חסונה) היתה. בהיותי נער
היתה גם היא נערה. שגינו גדלנו יחד
במצוקתו ובבדידותו בקרב שוביו, פוגש
עבד בצחמד, שהוא מעין בדואי יהודי,
המתפלל תפילה של ״איסמע אישראיל !
איסמע אישראיל י״ (שמע, ישראל, שמע
ישראל !) המספר לו את אגדת יהודי
חיבר. בינתיים מסרבת נהורה להצעות
השידוך השונות של אביה השייך, תוך
שהיא שומרת לעצמה את אהבתה לעבד.
עבד נשלח לרעות עם העדרים הרחוקים,
הרחק ממאהל השבט, ביחד עם ידידו,
המספר לו מעלילות חייו, מעברו
היהודי. שניהם משרגים סיפור בסיפור.
בשובו למאהל השבט, פוגש עבד שוב
מהורה, המספרת לו כי אביה עומד
לקחתה למכה, על־מנת ש״שייך אחד
מפורסם יכתוב לי שם חיג׳ב (קמיע).״
כאן יוצא עבד למסע למכה ולמדינה,
כדי לפגוש בחורף את נהורה, ובמכה הוא
מקבל את העצה האחת והיחידה :״העצה
היא פשוטה, אמרת: תבוא הנה בחודש
רטדן, בעוד שבועיים שלושה, אז גנוב
* יהודה בורלא — בלי כוכב: ספריית
תרמיל 137 ,עמודים (כרכיה רכה).

אותה וברח לד — מובן.״ על חטיפתה
מספר עבד :״חיכינו והיינו מתהלכים
ושבים שעה ארוכה. פתאום נראתה על יד
הגדר, כמל התקרב — ניגשנו ...נכנסה
בינינו ...אחזתיה כידי ומיהרנו בין ההמונים...״
נהורה, שהמתינה לחטיפתה, הבי אה
עימה 100 לירות אנגליות. עבד ונהו־רה
מצליחים להימלט מרודפיהם, עד אל
רדיד, שבביקעת הלבנון. ההצלחה האירה
להם פנים, הם התעשרו מעט, ונהורה
ילדה לעבד בת ובן. הבן מת ועבד ניחם
באהבה את נר,ורה, עד שזו ילדה עוד בן.
יום אחד, בצאתו של עבד לכיוון דמשק,
הוא הותקף בידי בני שיבטה של נהורה
״המוות ! כרע ! סופד היום, בן העבדות!״
ביחד עם ידידיו הוא מנצח בהיתקלות
היריות את בני שבטה, שהצפינו
עד לביקעת הלבנון. בשובו לביתו מתברר
לו כי נהורה נחטפה בידי אביה
ואנשיו. ביחד עם שלושת רעיו האמיצים,
הוא יוצא בעיקבות חומסי נהורה,
ובמהלך קרב שניהלו אביה של נהורה
ואחיה עם הדנדרמים, נפגעה נהורה.
סיפורו של בורלא הינו מרתק ומנוסח
בתמציתיות מרגשת. זהו סיפור אהבה
בדואי, שהוא אבן של קלסיקה בכתר ה ספרות
העברית.
פרט אחד שפגע במהדורה מעולה זו
של בלי כוכב, הוא היעדר רישומיו הנהדרים
של נחום גוטמן, שהיו במהדורת
מצפה של הספר, וחבל.

אישפוז כפוי
מעט מאוד ספרים בנושא זכויות הפרט

בישראל ראו־אור. ספר שראה־אור בנושא
זה באחרונה, הוא סיפרם של אורי
אכירם ודן שניט מאוניברסיטת תל-
אביב, טיפול פסיכיאטרי וחרויות הפרט —
אישפוז כפוי של חולי־נפש בישראל*.
ספר זה הוא בבחינת ״האני-מאשים״ של
שני אנשי־מיקצוע, על תמונת־המצב העגומה
בשטח זה בחברה הישראלית. מתוך
עיון בפרקי הספר מסתבר, כי החברה
הישראלית היא חברה־נחשלת בנושא שמירת
הזכויות של חולי־הרוח שלה, ופרשיות
אשר אירעו בשנים האחרונות, בעיקר
בבית החולים מזרע מעידות על כך.
אורי אבירם ודן שניט בחנו את הנושא
על היבטיו השונים, חקרו את הרקע
ואת העובדות, ובריכוזם של כל אלה
הגיעו למסקנות, המחייבות חקיקת חוקים
חדשים בדבר זכויותיהם של חולי־הנפש.
עצם המחשבה על אי״קיום חוקי-מגן על
חלשים בחברה, על פגיעה בזכויותיהם, על
האפשרות לכלוא אדם בתוך מוסד בחתימת
רופא בלבד, מעוררים צמרמורת.
המחשבה שעידן כותנות המשוגעים**
עדיין בתוקף במדינת־ישראל של ,1982 אינו
יכול לשמש אות הצטיינות לחברה זו,
למחוקקיה ולרופאים המופקדים על בריאות
תושביה.
טיפול פסיכיאטרי וחרויות הפרט הינו
ספר, שתושבי המדינה צריכים לשגר ל-
120 חברי־הכנסת, בצירוף סימני שאלה
רבים.
* אורי אבירם ודן שניט — טיפול
פסיכיאטרי וחדויות הפרט — אישפוז
כפוי של חולי־נפש בישראל ! הוצאת זמר־רה
ביתן מודן; 315 עמודים (כריכה רכה).
*״ רישוס מעשה ידיו של אנדריו סקול,
הרישום פורסס בפאריס בשנת ,1838 והוא
מציג חולה כלוא בכותונת משוגעים.

בתשלומים 12,800.- :ש׳
במזומן 10,240 - :ש׳.
ספה דו-מושבית דגם £ 0 4ז\

בתשלומים 8,000.- :ש׳
במזומן 6,400.-ש׳.
ללא בד ( 6.9מ׳ בד)
עכשיו שלם

בתשלומים 14,520.- :ש׳.
במזומן 11,615 - :ש׳.

פסח

בתשלומים 17,000.- :ש׳
במזומן 13,600 - :ש׳.
ללא בד ( 15מ׳ בד)

חדר שינה דגם 1880

ב־ 5תשנן ונזים שווים
נו!׳ ויניח והצמדה !

בוא לאולמי התצוגה של ״לירן״ ,ראה את הרהיטים ב״סביבתם הטבעית״
חמימים, מרשימים, מעוצבים להפליא -בחר לך את הריהוט המתאים
ביותר, ושלם תמורתו ב־ 5תשלומים שווים, בלי ריבית והצמדה, מעכשיו
ועד אחרי פסח,
הצעה מיוחדת:
בתשלומים 29,500.-ש׳
במזומן 23,600.- :ש׳•.

/.׳ 20 הנחה נול מזומן
עבור קנית רהיטים מהדגמים המופיעים במודעה זו;

בתשלומים 27,500.-ש׳
במזומן 22,000.- :ש׳.

טבחומושיטשל רהיטי ינצוסידני
פינת עבודה דגם 1200
בציפויי פורניר אגוז אם. כולל השולחן

מערכת קיר מדגם 1000
בציפוי פורגיר -אגוז אמ.

בתשלומים 29,470.- :ש/
במזומן 23,570.- :ש׳.
מלבד הדגמים שבתמונות, יחול המבצע גם על חדרי שינה ״גלית״ ו־״אורית״ ,ארונות קיר ומערכות קיר מדגם 100/200 מתוצרת רהיטי ״נצר סידני״.

בית האופנה לריהוט מודרני
אביב -אבו גבירול 30
תל ירושלים-

2 5 2 4 7 0־ ( 0 3בניו נאות אביב)

יד התדוצים ,14 איזור תעשיה תלפיות טדומפלדוד ,54/56 ווה שאון
04-229238

7 1 6 3 6 8 / 9־ ( 0 2עיי פולג ח)

חיבה-

בוא לדברים והיפים שבחיים בוא לדיר!

ראש טוב לעסקים
וגוו המש גע גנו ׳ ס:
ווה׳ סגורה. ג ומג יה
בת , 21 חנותו ו;אחותה
של א בי עונוים
אני אפילו מוכנה להתגייר כדי להינשא
לאבי, על אף שאיננו מדברים על כך.״
״העובדה שאבי היה נשוי כמה פעמים,
לא מפריעה לך?״
״לא, אני מכירה את אשתו השניה,
הפכנו לחברות טובות מאז שהיכרתי את
אבי, ואנחנו מבקרות אחת אצל השניה.
בכלל, כולנו חברים.״
״האם לדעתך גבר שהתגרש כמה פע מים
הוא גבר יציב י״
סנדרה עונה באיפוק :״למי שמכיר
את אופיו, ויודע מדוע נכשלו נישואיו
הראשונים, וגם השאר הסתיים כפי שהס תיים
מבין שאין זו שאלה של יציבות
כלל וכלל.״

דוגמנות ן
לא בשבילי!

• ו | ויוו 1י י ~ ווי ־ ייוו1* 1

*ייייייייייייויי
משמשת כמזכירתו, דואגת לפגישותיו ול-
עסקיו ומפנקת אותו בכל השאר.״

-מי כג ה

להתגייר

לטיות.
וסבתי

ך, מלאכית החד שה של אבי היא
י י גרמניה יפהפיה, העונה לשם סנדרה
הרט. היא נבחרה לתפקיד המיוחל מבין
עשרות יפהפיות אחרות.
מה צריך. כדי להיות המלאכית של
אבי 7צריך הרבה. הרבה גובה, גוף
חטוב, שיער רך וארוך הנופל על הכת פיים
ועיניים כחולות ומלאכיות, שאפילו
אבי לא יכול היה לעמוד בפניהן.
ומיהו אבי, אתם שואלים 7אבי עופרים.
לא לקח לו הרבה זמן והוא הציע לה
״חברות״ ,אך סנדרה ביקשה לעשות
״חושבים״ והחליטה לנסוע לחופשת־סקי
לבדה, כדי לחשוב ולהחליט.
עברו 24 שעות, וחיידק האהבה לא
פסק מלזמזם בראשה .״באמת שלא בגלל
שמו המפורסם בגרמניה,״ היא מספרת
בחיוך ,״הוא יכל־כך פשוט מחד, ומיוחד
מאוד מאידך.״
עברו עוד יומיים, העצב הדיר שינה
מעיניה, ואז החליטה לחזור. וככל שקרבה
הרכבת לעבר מינכן, היא ספרה את
הקילומטרים הנותרים. כשעמדה בפתח
דירתה צילצל הטלפון, היה זה אבי
שניסה את מזלו. אולי חזרה במיקרה 7
וכמו בסרטים, הם נפלו זה לזרועות זו.
אך לאהבה פנים רבות .״ומה אומרים
חבריך על רומן זה 7״
״בהתחלה שמרתי על כך בסוד, לא
גיליתי לאף אחד, אפילו לא לחברות
הטובות שלי. אך אחרי שעברנו לגור
ביחד, הרומן החגלה. ואז כמובן באו
כל הלשונות הטובות וטרחו לספר לי
שאיני צריכה להתרגש מהתופעה, וש כדאי
שאפסיק להתלהב, כי כבר היו לו
אהבות רבות ואני כנראה רומן נוסף
בשרשרת הרומנים החולפים שלו.״
אך לא נערה כסנדרה תתרגש מדברי־רכיל,
הנובעים לדבריה מקינאה .״אנחנו
זוג מאושר ונהנים מהחיים יחדיו. אני

אמפ רי ע ל!* שהוא יהודי ואת
נוצריה?״ ״לא״ ,היא עונה בהח ״אני
קאתולית כי אמי קאתולית
היתה ין אתולית, אך אינני דתית.

אם א ת מרגישה בשלה
שואים?״
״לפעמים כן ולפעמים לא,״ עונה סנדרה
בכנות• ״אני חושבת שנישואין הם דבר
טוב, אך אם גרים ביחד זה כמעט אותו
הדבר. ההבדל הוא שכאשר מתחתנים
מקבלת האשה את שם בעלה, והרגשה
היא שונה, כי אז את חלק ממנו, חלק
בלתי־נפרד. גם אנשים מגיבים אחרת כש גבר
אומר, הכירו את אשתי׳.
״לי אישית זה לא כל־כך חשוב. זה
חשוב לאנשים, אבל אני לא חיה על-פי
רצונותיהם של הסובבים אותי, על אף
שאהיה גאה מאוד לשאת את שמו של
אבי, ושיהיה לי ילד שיישא את שמו.״
סנדרה ואבי שוהים עתה בישראל.
אבי הכיר אותה לבני-מישפחתו, ואמו
ממש התאהבה בה. מה דעתה על ישראל
ועל הישראלים י
לני
סנדרה
כסינכן
כמו בסרטיס
״אני אוהבת את ישראל,״ עונה סנדרד,
בעברית במיבטא זר, וממשיכה באנגלית,
,׳הישראלים אדיבים ומאוד ידידותיים.״
״לא הייתי רוצה להיות דוגמנית 7״
״לא, בשום אופן לא. זה לא נותן שום
שום דבר לראש, זה לא בשבילי. אני אוהבת
לדבר עם אנשים, לדאוג לעסקים, ולא
להיות בובה העומדת לפני המצלמה. אך
זו אינה הסיבה היחידה. דוגמנית לא
יכולה לעבוד עד גיל מבוגר, בעוד שב עסק
רציני אפשר לעסוק עד זיקנה ושי בה.
ועם קצת שכל אפשר לשלב זאת
עם נישואין, בית, מישפחה וילדים. לדוג מנית
גם אין חיים פרטיים ואני אוהבת
פרטיות.
״איך את רואה את עצמך בעוד עשר
שנים מעכשיו?,״
היא שותקת לרגע, ועונה מהורהרת,
״נשואה, עם ילדים, במצב כלכלי טוב,
מקווה שיותר מסתם עקרת־בית. אני רוצה
להיות אשת־עסקים מצליחה, אך יחד עם
זאת רעייה ואם מסורה.״
״היית רוצה שזה יהיה עם אבי?״
היא מתבוננת לצדדים, כאילו חוששת
שמישהו ישמע, ועונה בלחש ,״כן, בוודאי.״
בעוד
זמן קצר ייוולד התקליט שעליו
עבדו יחדיו במשך כתשעה חודשים, ואז
לא תהיה לה ברירה. על אף סלידתה
מחיי הזוהר ומפומביות — גם היא
או רנ ה כדזן י
תהיה בכותרות.

וה היה 0 ( 111:1הזה שהיה
בליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה
כדיוק עסי! כשאלה ״לאן ניסוג?״ כעיקכות הלחצים הבינלאומיים
שהופעלו על ישראל לסגת מסיני. בעניין זה עסקו מאמרו1
של העורך ומישאל־קוראים. תחת הכותרת ״שגריר השחיתות !
הישראלי בתורכיה״ ,הובא סיפורו של הקבלן החיפאי יצחק
פרישמן, שגרם לסיכסוד שעידער כמידה רכה את יחסי ישראל־ הישראלית, שייע גלזר, סיקר את מישחקה של הנבחרת נגד
נבחרת אוסטריה, תחת הכותרת ״מה זה נבחרת לאומית
תורכיה, ידידתה היחידה של ישראל כמרחב.
תחת הכותרת ״איד הורגים בדיחה״ ,הביא דן כן־אמדן או שניצל וינאי?״
כשער הגליון: חיילי צה״ל בסיני.
פרק מתוף הספר ״שלושה בסירה אחת״ .כוכב נבחרת הכדורגל

נסיגה או לאנסיגה ^ 0ביחיבושת
עמוסבן ־ ג 1ר י * 11ש ו ־ חינוובבית ־ קפה
״העולם הזה״ 1009

העם
ר 3־ א לו ף שנודר
ההיסטוריה האנושית הכירד, גנרלים
רבים. יהיו מדינות שנוצחו על־ידי רב־אלוף
כפור׳ והיו שנוצחו על־ידי רב־אלוף רעב.
השבוע לחמה ישראל סילחמה נואשת כאויבה
הרציני ביותר: רב־אלוף שנודר,
המישטר, שהתרגל במשך שנים ארוכות
לחיות כקבצן על חסדי זרים, ושכמו כל
קבצן פיזר את כספי-הנדבות בקלות־דעת,
ידע בסתר ליבו שאינו מסוגל להסתגל
לפתע להרגלים חדשים. הנסיגה הסופית
מעזה ומשאדם אל־שייח׳ היתה, על כן;
רק שאלד, של זמן.
זאת ידעו בירושלים, בניו־יורק ובוושינגטון.
השאלר, היתה: מה תהיה התוצאה
הפנימית 1
ה חזי ת הפנימית. ביום הרביעי בשבוע
שעבר התכנסה הממשלה כדי לדון
במצב. את עיקר תשומודליבה לא הק-
דשיד. למאבק באו״ם, אלא למאבק קרוב
יותר: המילחמה בחזית הפנימית.
כאשר נאלצת ממשלה לבצע צעד כה
מרחיק-לכת ובלתי-פופולרי, כמו הנסיגה
משארית כיבושי מיבצע־סיני, היא נאלצת
להסיק מסקנות. בעולם הדמוקרטי מתבטא
הדבר בצעד פשוט: הממשלה מתפטרת.
כך עשה סר אנתוני אידן בבריטניה,
וכך היה עושה גם גי מולה בצרפת׳
אילו יכלו המיפלגות להסכים על
מועמד אחר לראשות־הממשלה.
אולם התפטרות הממשלה, בגלל כישלון
מדיני, היא דבר שלא יתואר בישראל.
ממשלת־ישראל היא בתה של הנהלת הסוכנות
היהודית, שנבחרה אחת לחמש שנים,
מוסד מפואר זה היה רגיל לדחות את
הקונגרס לשנה־שגתיים, אם היה ספק קל
שבקלים בסיכוייו להיבחר מחדש.
ההתפטרות לא באה בחשבון. היה צורך
בפיתרון אחר למניעת עלייתה הפיתאומית
של האופוזיציה, בעיקר של תנועת־החרות.
כך נולדה הפגנת־השבת, שעליה החליטה
הממשלה בישיבתה באותו יום רביעי
מדכא.
ח סי מתהר חו ב. כשהממשלה רוצה
לסגור את הרחוב לפני האופוזיציה, היא
יכולה לסגרו בשרשרת של שוטרים. אולם
דרך הרבה יותר מחוכמת היתה למלא את
הרחוב בהמונים — המונים נאמנים, פט ריוטיים,
חדורים רצון טוב. הם נשאו
את הסיסמות שהוציאו את הרוח ממיפרשי
האופוזיציה.
התוכנית המקורית היתר, לשחף בהפגנות
את כל המיפלגות, פרט לחרות
ולמק״י. אולם כשפנו שליחי בן־גוריון אל
הציונים הכלליים * ,קבעו אלה כתנאי מוק דם
להשתתפותם את שיתופם של אנשי
חרות. היתד, זאת בקשה תמימה, שהתעל מה
מן המטרה העיקרית של ההפגנה :
לבודד את חרות.
כדי להכשיר את הקרקע, הופיעו ידיעות
מוזרות בעיתונים. בעיקר הצטיינו עיתוני־הערב,
ששניהם הפכו באחרונה כלי־שרת
בידי קבוצת המנהלים של בן־גוריון.
הידיעה המוזרה ביותר ציטטה ״מקורות
אמריקאיים שמסרו כי לפי סט״א ...פנה
הנשיא אייזנהאור לעבד-אל-נאצר וביקשו
להיענות לדרישת ישראל להסתלק מעמדת
צד לוחם.״ קשה להניח כי הכתב לא צחק
בעצמו ברשמו ידיעה מגוחכת זו.
מ ה רקוב. אותה שעה הזכירו קברניטי
הספינה הלאומית, זו הפעם הראשונה, את
התוצאות המישקיות של מישטר הסנקציות.
י כיום הליברלים בליכוד.

תוצאות אלה היו ידועות כבר לפני כמה
שבועות, ונותחו בהרחבה גם מעל עמודי
העולם הזה. עתה, בפי לוי אשכול ופת
חס ספיר, נשמעו כאילו ביקשו להרתיע
את הקהל מן המאבק עד הסוף המר.
המישטרה מכונ ת ה פי ר סו מ ת
ככל שצמרת המישטרה נתקעה יותר
בבוץ, כן היתר, זקוקה למכונת־פירסומת
משוכללת יותר. הדובר הקודם, אברהם
ינאי, סוחר־מכוניות ושטיחים בשעות ש
אולם
הפיכת העניין לנושא לפירסומת זולה
העיד, לפחות, על היעדר טעם טוב.
גלגלי. הברווזי פחות מזל היה לנאש
במיבצע פירסום שני. לפתע קיבלו עיתוני
ישראל ידיעה כי עו״ד שמואל׳ תמיר,
הסניגור במישפטו של עמוס בן־גוריון,
פנה אל חיים כהן, היועץ המישפטי של
הממשלה, בבקשה שיתווך לחיסול מיש־פטו
של עמום. ממציא הידיעה היה יעקוב
נאש עצמו.
היה זה אות כבוד לעיתוני ישראל,
שאף אחד מהם לא פירסם את הידיעה
הכוזבת, שלא נמצאו לה סימוכין. רק דבר,
ביטאון מפא״י, עט על המציאה ופירסם אותות למחרת היום בא מטר ההכחשות: גם
תמיר וגם חיים כהן הכחישו אותה. אפי
תאריך
13.2.1957 :
התגלגל מראש העץ ישר אל תוך רשתות
השער של אחת הקבוצות.

חופש הסרט
ביפו, לא השלים תושב בן 32 עם מעשה
הרופאים שהצילו אותו מנסיונו להתאבד,
התפרץ במשטרה כדי להתלונן על התער בות
זו, הואשם כחוק בנסיון לביצוע
התאבדות.

לורד שומר הקבינה
ברביבים, לאחר שהתינוק ניר נולד
בשעה שאמו נסעה בתא הנהג של משאית
מאק־דיזל שהובילה אותה לבית־החולים,
החליט הקיבוץ להדביק לתינוק את הכינוי
״מאק״ ולהעניק לו זכות־נסיעה חינם לכל
ימי חייו, וזכות קדימה בין כל הטרמפיסטים
לנסוע בתא של כל משאיות הקיבוץ.

שוליית הקוסם
בתל־אביב, הובא סלם פנו לפני שופט
השלום, באשמת הוצאת כספים בטענות
שווא מתושבת כפר שלם, זכה באותה הזדמנות
לפקודת מעצר באשמת הוצאת
כספים מתושב אחר של כפר שלם, בהבטחה
כי יסייע לו באמצעי קסמים להחזרת
בתורתו שנטשה אותו.

אנשים
..לעצור את הנסיגה בסיני 1957

שנקראו השבוע להפגין את מחאתם נגד החלטת האו״ם, התובעת מישראל נסיגה ללא־תנאי,
מילאו את רחובות הערים. בתצלום: הפגנת־ענק, שנערכה ברחוב יאמבי בתל־אביב.
לפני, אחרי ובזמן העבודה, לא היה
מספיק חזק. אחרי שנתפס בכמה פרשות
שחיתות, היה צורך לסלקו.
תחתיו נבחר אדם שנשא את שמה של
מכונית חזקה למדי: יעקוב נאש, לשעבר
מנהל לישכת המפקח־הכללי של המיש־טרה,
איש אמונם של יחזקאל סהר ועמום
בן־גוריון.
עניין מישפחתי. ככל שהתקרב מועד
המישפט הגדול של עמום, התעורר ביתר
חריפות הצורך לנצל כל פירור של הצ לחה
מישטרתית לצורכי פירסומת.
השבוע מצא נאש ידיעה נוגעת ללב,
ומיהר להחדיר אותה לעיתונים.
הידיעה נגעה לאליעזר דשא, סגן נציב
בתי־הסוהד, שאמו מתה עליו בשעה ששהה
באירופה במסע השתלמות. המישטרה, כך
גילה נאש, מילאה תפקיד של חסד, נז עקה
להחזיר את דשא לארץ. מפני שאיש
לא ידע היכן הוא שוהה בדיוק, פנתה
מישטרת ישראל ל״אינטרפול״ ,אירגון ה-
מישטרה הבינלאומית, שפתח בחקירה מקיפה
עד שמצאו.
רק פרט אחד שכח נאש להזכיר, ברוב
צניעות: דשא הוא במיקרה גם גיסו,
והאשה שנפטרה היתה חמותו של נאש.
יתכן שהתערבות רשמית של המישטרה
וניצול קשריה הבינלאומיים בעניין מיש-
פחתי של אחד מקציגיה, לא היה פסול.

לו עמוס בן־גוריון עצמו נאלץ להצטרף
להכחשה. אולם הדבר לא הרתיע את דבר:
הוא חזר והדגיש שהסיפור, שכל הנוגעים
בו הכחישוהו, אינו אלא אמת טהורה.
לשקר אין רגליים, אולם לפעמים יש
לו גלגלים — גלגלי מכונית הפירסומת
של נאש.
החי המוצא הישר
בירושלים, מצאה הצעירה מרי בלום
50 לירות באולם בית־המשפט העליון,
מיהרה למסרן לידי השמש, שמעה כעבור
שעה קלה מאביה כי הוא איבד 50 לירות
באותו אולם של בית־המשפט, הפנתה אותו
לשמש, שהפנה אותו למזכירות, שהפנה
אותו למשטרה, שהחזירה את הכסף רק
לאחר חקירה יסודית.

אחד-אפס
בגבעתיים, חזה ילד במשחק הכדורגל
באיצטדיון המקומי, כשהוא ניצב על עץ
מחוץ לגדר, התלהב למראה המשחק,

• שר־החינוך־והתרבות זלמן(״זיאמה״)
ארן, שהופיע השבוע בקפה עטרה
בירושלים ושקע מייד בקריאת ערימה
של שבועונים אנגליים, לא הרגיש כלל
כי הופעתו הבריחה מייד להקה שלמה של
פקידי מישרדו, שקודם לכן ישבו ליד
אחד השולחנות, כשהם מחליפים ביניהם
דברי־רכילות בענייני מישרדם.
ו• העיתונאי שלום רוזגפלד, על פרשת,
לסגת־או־לא׳ :״מי ייתן ולא ייגמר
הדבר בכך שאנחנו ניסוג והאוצר יטיל
עלינו סנקציות.״
!• המשורר יצחק שליו, בספרו את
תולדות הספרות הישראלית על־רגל־אחת:
״המליצים כתבו בשעתו, מעי מעי אוחי-
לה /הצברים החלו לכתוב, יש לי כאב
נוראי בבטן׳ והמודרניים אמרו — ,בני-
מעין מתחכחים והולכים/״
>• פרופסור מרטין כו ב ר, בשיחה על
בעיות המדינה מהלך בהיסטוריה ומהלך
האמת הם י שני מהלכים נפרדים. ההיס טוריה
אצה לה דרכה, ואילו האמת צועדת
לאט ובביטחון. מבחינה היסטורית,
הגיעה ישראל כבר לשנתה העשירית. אבל
מיצעד האמת עדיין לא הגיע אפילו ל-

י• ד״ר ייגאל ידין, במסיבה שנערכה
לרגל צאת סיפרו המגילות הגנוזות ממדבר
יהודה :״אילו ניתן לנו טופס תנ״ך מימי
בית שני — דיינו! אילו מצאנו נוסחות
שונות מנוסח המסורת — דיינו! אי׳לו
למדנו מהן את אורחותיהן של הלשון
העברית והלשון הארמית — דיינו. על
אחת כמה וכמה, שאנו למדים מהמגילות
דברים חרבה, שעניין רב לחוקרים להפוך
ולהפוך בהם מתוך הטלת ספק בהנחות
קודמות, באומץ לב ומתוך כנות מדעית.״

טיפוח השיער איננו רק עניין של יופי, במעבדות ד״ר פישר יודעים כי כדי
להגיע לשיער יפה ומטופח יש להגיע קודם לפתרונות הנכונים.
מדעני ד׳׳ר פישר, אשר יצרו למענך את סדרת מוצרי הקוסמטיקה
קמיל־בלו, גאים להציג בפנייך סדרה מורחבת של קמיל שמפו, השמפו

333

גב־ ל ח /ג רד אי

ספורט
כ דו רסל
בד ט ל סון: ב חו ד ה
אין לו טלפון ואין לו מכונית. אך
זה לא מפריע לו, לג׳ק צימרמן, להגיע
להישגים נכבדים עם קבוצתו, אלופת אי
כדורסלן
צימרמן
לא צריך לוכסוס
רופה. צימרמן, שחקנה הצעיר ( )24 והחדש
של מכבי תל־אביב, המשמש כרכז־מח־ליף
מעולה של השחקן הוותיק מוטי ארו-
אסטי, מצליח להגיע לכותרות ב״זכות״
הרגליו המסוכנים להסתכן בזריקות לסל
מטווחים רחוקים, אך גם להצליח לקלוע.

כ תוב ת להודיות רק לפני חצי שנה
הגיע צימרמן ארצה מאוהיו, בארצות־הב-
רית, וכבר הוא מצהיר בעליזות שהוא
מרגיש כאן כמו בבית :״אני לא מתגעגע
לאוהיו. רק קצת — להורים ולחברים.״
בתחילה הוא גר בביתו של רלף קליין.
אחר־כך, כחודש וחצי, בביתו של טל
בדודי. כיום גר ג׳ק בגפו, ברחוב טשר-
ניחובסקי בתל־אביב, בדירה שנרכשה
למענו על-ידי הנחלת מכבי.
הוא אוהב את הפרטיות, ויש לו זמן
לעצמו, למנוחה. ולמחשבה :״זה עושה את
חיי לפחות מסובכים, כי כמה שיש לו
לאדם יותר לוכסום,״ אומר ג׳ק .״יש לו
יותר בעיות.״
יש לו הרבה חברות שאיתן הוא מבלה,
אך לא אחת רצינית. בזמן הפנוי שלו
הוא מצליח ללמוד כשעתיים בשבוע עב רית.
השפה המקומית, שאינה שגורה עדיין
בפיו, אינה משבשת לו את החיים. ממילא
כולם מסביבו מדברים אנגלית, אז מדוע
להתאמץ.
צימרמן נהנה מאוד לשחק בשורות הקבוצה
האלופה -הטובה ביותר באירופה,
אומר צימרמן ומחייך חיוך רחב :״אני
אוהב מאוד להתחרות, זה חלק מהאישיות
שלי.״ בשנה הבאה, מבטיח ג׳ק ,״כשאכיר
ואדע את הארץ, אז בטח ארצה טלפון
ומכונית ושאר מיני לוכסוס. בינתיים אני
גר ליד מועדון־מכבי, ושם משאירים לי
הודעות.״ למעריצותיו של צימרמן יש עכשיו
כתובת.

שווה־ערר
ד או ל ס׳ ולווידי ^ ס
״קו־רקי ל־מיש־חק !״ שאג הקהל באיצ־טדיון
יד־אליהו ודרש מהמאמן להחזיר את
השחקן הבלונדי הענק למישחקה של הפר

> 1ל ד411111111 ] 111
מאמנה של קגוצת בני״יחודה,
שלמה שרף, הוא אשר חוזה הפעם
את תוצאות הליגה הלאומית, שייערכו
בשבת הקרובה. את תוצאת
המישחק של קבוצתו נני״יהודה —
שתשחק השבת מול מכבי תל־אביב,
במיגרש הביתי של היריבה, בבלומ-
פילר — יחזה מאמנה של מכני
נתניה, שמואל פרלמן.

שלמד. שרף רחת־: .
.1שימשון ת״א — מכבי
יפו: מישחק חשוב מאוד. זהו מישחק

על ארבע נקודות, שפירושן — להיות
בליגה או לא. אני חוזה נצחון
לשימשון.

.2כית״ר ירושלים — מכבי

נ ת ני ה: מישחק מעניין. מכבי תרצה
להוביל בליגה. ירושלים קרובה לתחתית וזקוקה לנקודות, לכן המישחק לא
יוכרע. תיקו .
צ. הפועל ב״ש -הפועל פ ״ ת: נצחוןל באר ־שבע. גם
משום שהיא טובה יותר וגם משום שהמישחק ייערך בביתה.
למכבי או
.4מכבי ת״א -בני־יהודה ת״א: נצחון
תיקו. במכבי ישחקו השבת שחקנים חדשים שירצו להוכיח את עצמם,
וישחקו בשאפתנות רבה. אי־אפשר לבטל את בני־יהודה לחלוטין (תחזיתו של
שמואל פרלמן).
.5הפועל יהוד — הפועל ת״א: מישחק של שתי קבוצות בעלות
הגנה טובה וחזקה. חלוקת נקודות שווה. תיקו .
.6מכבי פ״ת -הפועל כ״ם: מיבחן קשה לכסר־סבא. אני מצפה
למישחק קשה לשניהם. תיקו .
.7הפועל ראשל״צ -מכבי חיפה: מישחק קשה עם השלכות
חשובות לגבי המיקום בתחתית הטבלה. ראשון לא צברה נקודות ותפעיל את
כל כוחה במישחק, אחרת מצבה יודע והיא עלולה לרדת מהליגה. נצחון
לר אשון.
.8בית״ר ת״א -הפועל י ־ פ: קרב קשה על ארבע הנקודות. אם
בית״ר לא תצבור שתי נקודות, יחמיר מצבה. ולכן אני מהמר על תיקו .
׳ .9מכבי יכנה -הכוח־ מבכי ר״ג: מישחק בביתה של יבנה, שהיא
החזקה יותר. נצחון לי בנה.
.10 הפועל חיפה -הפועל עכו: נצחון לח י פה .
. 11 הפועל בית־ שאן -מכבי ק ריי ת־ג ת: המישחק ייערך בביתה
של ביודשאן, שלא ניצחה תקופה ארוכה. נצחון לב י ת -שאן.
.12 בית״ר נתניה -הפועל קריי ת־ ש מונ ה: נצחון לב י ת ״ ר.
׳ 13 הפועל ר״ג — הפועל לוד: מישחק מעניין. שתי הקבוצות מוליכות
בטבלה. מישחק שקול. תיקו .

העולם הזה 2319

ג׳ודוקאית מגן (למטה)
אוהבת להפיל
על רמת־גן מול בולוניה האיטלקית.
המאמן, צביקה שרף, שכעס על קורקי
נלסון ושהרחיק אותו מהמישחק בשל טעות
גסה שביצע, מסר לאנשים סביבו, ספק
ברצינות, ספק בצחוק :״רק בגלל הקהל
לא אכניס את קורקי.״ אמר ועשה.
נלסון ( )26 נשאר בחוץ, בדקות האח רונות
והמכריעות של המישחק. הוא הסתובב
בעצבנות גלויה, בעט בשער־הברזל
שלידו, והפגין את מורת־רוחו מההתפתחויות
הבלתי-מבטיחות במישחק. הפועל
רמת־גן לא שיפרה את הפרש־הנקודות
שלה מול הספרדים.
קורקי נלסון 2.08 שהוא שחקן־חיזוק
בקבוצה הרמת־גניית, חתם על חוזה עם
הנהלתה, שלפיו ישתתף העונה רק במיש-
חקים הבינלאומיים מול הקבוצות האירופיות
לקראת התואר ״אלופת-אירופה־למח-
זיקות־גביע״ .קורקי ידע שברגע שקבוצתו
תובס, יסתיים גם מישחקו. סיבה זו
רק הגבירה את רצונו שהקבוצה תחזיק
מעמד כמה שיותר.
לשכת על הספסל. בארץ לא האמי נו
שהקבוצה הרמודגנית תגיע לשלב חצי-
הגמר בתחרות האירופית.
תחזית זו אומתה השבוע. הפועל רמת־גן
לא הצליחה לעבור את שלב רבע־הגמר.
גם קורקי לא עזר. הקבוצה נפלה ורוחו
של נלסון נפלה גם כן. גורלו, לשבת בצד
עד גמר הליגה, באפריל, נחתם.
״הייתי מעדיף שיהיו לי מישחקים. איני
רוצה רק להתאמן ולשבת על הספסל,״
אמר קורקי באכזבה גלויה. אך הוא
מכבד את הגישה הרצינית של מאמנו,
צביקה שרף .״בשביל לנצח צריך שתהיה
גישה כזו. עם האמריקאים,״ הוא
טוען ,״צריך להיות קשוחים כמו באמריקה,
שם נהגו בשחקנים במישמעת חמורה
במיוחד. שחקני־הכדורסל האמריקאים, שבאים
לכאן, חושבים שבאו לארץ לבלות,
לטייל ולהתפרק, וגם לשחק. אם רוצים
להיות מס׳ — 1גישה זו מכשילה,״ אמר
הענק הבלונדי המשופם.
מיקצוענות, למי שאינו יודע, היא בשפת
הספורט מילה נרדפת לתשלום משכורות
לשחקנים.
״הייתי רוצה לשחק במכבי,״ מביע קו-
רקי מישאלה ,״כי הם יודעים איך לנצח,
ואני רוצה לשחק עם כאלה.
״אם אמשיך לשחק עם הפועל רמת־גן
בשנה הבאה, אני בטוח שנהיה אז
יותר מגובשים, ומשום כך גם הרבה יותר
טובים — נגיע לרמה של מכבי,״ אומר
קורקי ומביט בחברתו מיכל, הישראלית
היפה, באהבה.
מיכל אברהמי 24 הבלונדית, חיילת-
בקבע, היא חברתו לחיים מזה ארבע חודשים
.״כן,״ מסכים קורקי ,״מיכל תשפיע
ללא־ספק על החלטותי בעתיד.״
אך מיכל מוסיפה בחיוך :״התנאי לחתונה
הוא שיהפוך ליהודי.״ קורקי אינו
מגלה התנגדות נמרצת. אם להפוך יהודי
או לא, הוא יחליט רק אחרי שישמע
את תשובות הנהלת הפועל לדרישותיו.

גץ דו
ה פ לו תוהד קו ת
״לפעמים לומדים חניקה חדשה,״
בהתלהבות ילדותית עופר פרוינר,
.15 עופר מתאמן בספורט הג׳ודו
שנים, והוא הגיע אליו בהמלצת

תיאר
בן ה- כשבע הוריו.

״הייתי חלש, ושלחו אותי לג׳ודו כדי
להתחזק. עכשיו אומרים לי בכיתה שאני
חזק מדי.״ לעופר יש רק חגורה צהובה.
אבל הוא מתכנן כבר להגיע לשחורה.
חגורה שחורה היא משאת נפשם של
העוסקים בג׳ודו בכל העולם כולו. למרות
שהחגורה השחורה אינה סוף הדרך ב ספורט
לחימה זה, היא בהחלט שלב נכסף
ומתקדם.
קורס כ שבונה. לרותי מגן בת ה,18-
שמיניסטית מרמת״השרון, המתאמנת במו עדון
אחד יחד עם עופר, יש חגורה שחו-

כדורסלן קורקי ומיכל
להתגייר כדי להתחתן
רה. רותי היא אלופת ישראל בג׳ודו
לנשים, ומחזיקה בתואר כ־ 5שנים.
מרכיב עיקרי בספורט הג׳ודו, כמו בשאר
19 אמנויות־הקרב המוכרות בעולם,
הוא המשקל. התחרויות נערכות בין יריבים
שווי-משקל. רותי זכתה ונצחה בכל
הקרבות במשקל שלה ( 52ק״ג) ,וגם במש קל
פתוח, שפירושו — התמודדות עם יריבות
הכבדות ממנה. בספר השיאים של
גינם במהדורתו העברית, רשומה רותי כאלופת
ישראל לנשים בשנים .1980—1977
רותי מגן התחילה !בג׳ודו במיקרה, בקורס
שנערך בשכונתה. כעבור חודשיים
בלבד זכתה רותי בתחרות ארצית, וקיבלה
מקום ראשון. וזו היתד, סיבה מדרבנת
לשאיפה שהתחילה לקנן בנפשה.
ילדים ונערים רבים מסתובבים במועדו-
ני־הספורט ללימוד הג׳ודו. אך נערות כמעט
שאין. בגלל מיעוט המתחרות בג׳ודו,
אין לרותי, אלופת הארץ לנערות ובוגרות
כאחד, מתחרות רבות. בחודש הבא
היא תיסע לנורווגיה, שם תייצג את ישראל
באליפות אירופה לנשים. רותי היא
הנציגה הראשונה שלנו בספורט זה.

אלו ף הוופלי ם וה אלופי ם
והמשך מעמוד )9
מופיעה הגדרתו :״פריסקופ הבינלאומי,
עיתון לענייני ביטחון של ישראל והממרח
התיכון.״
!• כבר בעמוד הראשון, שם מופיעים
מאמר־המערכת, רשימת חברי־המערכת
וזהות המוציאים־לאור, נעשה הכל ידי
ליצור את הרושם שמדובר בעיתון רישמי
או רישמי־למחצה של מערכת־הביטחון
הישראלית. לגבי הדרך שבה אפשר לה שיג
את העיתון בחו״ל נאמר :״תפוצה
מוגבלת — בעזרת סיבט, מכון־הייצוא
הישראלי ומישרד־התעשיירדוהמיסחר —

פרסם בעיתון אחר עוד כאשר היה שרון
שר־החקלאות.
• 1בעמוד 61 בחוברת מופיע ״הראיון
המיוחד״ עם דן שומרון, שנגנב מהארץ
ולא יועד מעולם לפריסקופ.
• בעמוד 64 מתפרסמים דברי־ברכה
של סמנכ״ל מישרד-הביטחון לענייני מכירות,
יעקב שפירא, לרגל הוצאת הקטלוג
הצבאי של ישראל, מיבצע אחר של ישראלי
ויהלום. מעל לשמו של שפירא מתנוסס
הסמל של מדינת־ישראל. גם כאן נעשה
נסיון להקנות גושפנקה רישמית לפריסקופ.

וימשיכו
לראות בו דמות מרכזית בגיבוש
האסטרטגיה של ישראל ובתעשיית הנשק
שלה?
אחרי הפגישה עם מוטה גור, שוחה
העולם הזה עם יואל ישראלי.
שאלה :״של מי היה הרעיון לייסד
את, המכון׳ ולהוציא את העיתון הזה?״
ישראלי :״הרעיון הוא של יהלום.
גם שם המכון זה רעיון שלו.״
שאלה :״לשם מה הוקם המכון ז זה
עסק מיסחרי?״
ישראלי :״כן, זה עסק מיסחרי.״

ראלי. גור הודה כי הוא יודע שלמעשה
אין מכון כזה.
כו ר :״יש שם, והשאלה היא איזה
תוכן אתה ממלא בשם. מבחינתי אני
לא שותף לשום מכון. אני רק נשיא
מועצת־המערכת של פריסקופ.״
שאלה :״כנשיא מועצת־המערכת —
האם עברת על הגליון לפני פירסומו?
האם ראית אותו?״
כור :״עברתי על החומר המערכתי
כולו, אך לא ראיתי את ההקדמות, שבהן
היתה התקלה, עד כמה שאני מבין. צריך
לדעת שזו חוברת שנייה בסך־הכל, ויתכן

׳קציני המישטוה גיוו ומוטה גוו שהם מכירים את ׳ו או
ישראוי ־ הם שכחו לגלות וו שהם מכירים אותו כעבריין
באמצעות המישלחות הצבאיות והמישל-
חות המיסחריות הנספחות לשגרירויות
הישראליות בכל רהבי העולם.״
!• בעמוד הראשון~מצויין כי העיתון
מוצא על־ידי ״המכון הישראלי למחקר
אסטרטגי בע״מ — מוסד שאינו מיועד
לעשיית רווחים.״ למעשה זהה המכון עם
העיתון, והמטרה היא עשיית רווחים.
#שם בית־הדפוס, שבו הודפס העיתון,
אינו מופיע בעמוד הראשון, ולא
בשום מקום אחר בחוברת. זוהי עבירה
על החוק הישראלי, המחייב כל עיתין
לציין את בית־הדפוס שבו הודפס ואת
כתובתו.
• מנכ״ל העיתון ומנכ״ל המכון, יואל
ישראלי, חותם על מאמר־המערכת בשם
ג׳ו־אל ישראלי, באותיות כתב-יד.
<• בעמוד 23 בחוברת מופיעים דבריו
של שר-הביטחון, אריאל שרון, לזכר
משה דיין. לא נמסר היכן נאמרו הדברים,
ונוצר רושם כי שרון כתב אותם במיוחד
לצורך פירסומם בפריסקופ.
;• בעמוד 24 מופיע מאמר שכותרתו
״מימדי הניצחון של צה״ל במילחמת יום־
כיפור״ .בדיברי ההקדמה למאמר נאמר:
״מחקר, שנעשה על-ידי מרכז ההסברה
הישראלי במישרד ראש־הממשלה, מתסר־

• 1לאורך החוברת כולה מתפרסמים
מאמרים רבים, שכימעט כולם נלקחו מעיתונים
ישראלים וזרים. אף אחד מהם
אינו חתום, ומקורם אינו מצויין. היוצא
מן הכלל: מאמר אחד ויחידי שנכתב
על-ידי משה יהלום, העורך, בחתימתו.
,• 1בחוברת מופיע ראיון עם האלוף
דוד עברי, שהיה מפקד חיל-האוויר בעת
הפצצת הכור העיראקי. רב־סרן קרני עומר,
ראש לשכתו של דובר-צה״ל, טוענת
בי עברי לא נתן ראיון כזה לפריסקופ
או לכל עיתון אחר.
זוהי רשימת התרמיות ומעשי-הנוכלות
שנעשו עם הוצאת פריסקופ מס׳ .2
פרשה בפני עצמה היא הוצאת הקטלוג
הצבאי של ישראל, שגם הוא פורסם
באנגלית, על-ידי הצוות שהוציא-לאור
את פריסקופ, בחסות ״המכון״ .אי-אפשר
היה להשיג קטלוג זה, למרות שמודעה
בת־עמוד בפריסקופ מבשרת שהוא נמצא
למכירה. ככל הנראה, נעשתה הפקת הקטלוג
הזה בשיתוף עם מישרד־הביטחון,
כפי שמעידה ההקדמה שהואיל לכתוב
הסמנכ״ל שפירא.
בכתובתו של ״המכון״ נעשה מעשה התחזות
מובהק• על תיבת הדואר ברחוב
וייצמן 123 מופיע השלט :״פרסומי צה״ל/
מערכת הביטחון /פרסומי המכון למחקרים
/פרסומי מישטרה /רעות /קטלוג
צבאי /פריסקופ.״ החתומים הם יואל
ישראלי ויהודה שיף. כתובת דומה מופיעה
על דלת המישרד עצמו.

מוכר לקציגי-
מישטרה

• ו ן | לן 1| 11 עורך חדשות המישטרה
11 #11 ועורך פריסקופ יהיה גם
עורך־המישנה של יומן השבוע של הליכוד.
סם כאן לראשונה.״ במרכז־ההסברה אין
יודעים דבר על מהקר כזה שניתן לפריסקופ
כדי שיפורסם בו.
#בעמוד 27 מתפרסם מאמרו של
הד״ר שי פלדמן מן המכון ללימודים
אסטרטגיים, אשר התפרסם כבר ברבעון
פוריין אפיירס. אהרון יריב מוזכר בהק־דמה
למאמר, ומתחזק הרושם שיש שי־תוף־פעולה,
כביכול, בין המכון של יריב
ו״המכוך של ישראלי.
• רושם זה שב ומתחזק, כאשר מתבוננים
בעמוד ,34 שם יש דיווח על
ראיון שנתן אהרון יריב לשבועון האמריקאי
ניוזוויק.
• 1בעמוד 38 מופיע ראיון עם מפקד
הכוח האווירי הישראלי שתקף את הכור
העיראקי. לא נאמר כי ראיון זה כבר
התפרסם מזמן בעיתונות הישראלית, ושוב
עלול להתעורר הרושם כי הראיון הוא
מיוחד לפריסקופ, ושפויסקופ הוא כיטאון
צה״ל.
!• בעמוד 39 מופיע ראיון עם שר-
הביטחון אריאל שרון. זהו ראיון שהת-

ד ץ קי ד ת ״העולם הזה״ העלתה
י י תגובות חריפות, מוזרות ומבולבלות
לתעלול־נוכלות זה.
הפנייה הראשונה היתה אל רב־אלוף
במילואים, ח״כ מוטה גור. קשה היה
להבין מה הניע את מי שנושא עיניו
לכתר המנהיגות במיפלגת־העבודה ואל
ראשות־הממשלה לתת את ידו לשותפות
עם אנשים מסוגם של ישראלי ויהלום.
גור ביקש שלא לדבר על הפרשה בטלפון,
והשיחה עם צוות העולם הזה נערכה
במישרדו. ביוזמתו שלו, הזמין גור לפגישה
גם את יואל ישראלי.
השאלה הראשונה היתד״ אם ידע גור
שיואל ישראלי הוא בעל עבר פלילי,
בעבירות מירמה והתחזות. גור אמר כי
אחרי ששמע ״רכילויות״ בנוגע לישראלי,
פנה למישטרה, והביא את המידע לידיעת
חברי־המערכת.
גור :״הבדיקה נעשתה בשני כיוונים,
ראשית — בדקתי בבנק, וראיתי שהוא
נקי. לא היו לו בעיות. שנית, שאלתי
עליו במישטרה, והכל היה בסדר.״
שאילה :״את מי במישטרה שאלת?״
גו ר :״זה לא היה רישמי. שאלתי
קצינים מהמישטרה. נפגשים, אתם יודעים
איך זה. וחוץ מזה נודע לי שישראלי
מוציא־לאור חוברות של מערכת־הביטחון,
ונאמר לי שהוא הוציא גם את חדשות
המישטרה, והוא היה מוכר על-ידי קציני-
מישטרה.״
מדבריו של גור ברור כי לא בדק
ברצינות את עברו של ישראלי, לפני
שסיבך את עצמו ואת חבריו במועצת-
המערכת בשותפות עם נוכל עתיר־הרש־עות.
כל שוטר, בלחיצה על כפתור במסוף
של מחשב־המישטרה, היה יכול להמציא
לידיו של גור את גליודההרשעות
הארוך של ג׳ו־יואל ישראלי.
השאלה הבאה נגעה ל״מכון״ של יש-

שאלה :״חשבת לעשות רווחים?״
ישראלי :״בוודאי 1״
שאלה :״מדוע, אם כן, כתוב שהמכון
הוא, ,מוסד שאינו נועד לעשות
רווחים׳ ?״
ישראלי :״המכון לא, העיתון כן.״
שאלה :״אבל המכון והעיתון זה
אותו הדבר, בעצם, לא כן?״
ישראלי :״כן, אבל בעצם לא חשבנו
לעשות רווחים. את הרווחים רצינו להש קיע
במכון, לשלם לסטודנטים שיעשו
עבודוודמחקר, ודברים כאלה, שיהיה
מכון.״
שאלה :״רצית להיות פילנטרופ של
מערכת־הביטחון? בינתיים, יש רווחים?״
ישראלי :״לא, יש הפסדים.״
שאלה :״מי מכסה את ההפסדים?״

שהיו תקלות של סיגנון. בעיקבות התקלות
התכנסה אתמול מועצת־המערכת,
והחלטנו על חלוקה מוגדרת של תחומי־אחריות.״
למעשה
התכנסו השבוע רק שלושה מחברי
המערכת — גור עצמו, ח״כ יוסף
רום ואברהם אדן. כל היתר נמצאים
בחו״ל. גור טוען כי יש נחישות־החלטה
במערכת להמשיך ולהוציא גם את החוברת
השלישית של פריסקופ, למרות
״התקלות״.

״לא אגיו
לא אני ! ״
^ ע ת הפגישה עם גור הודה יואל
י ישראלי שלמעשה אין כיסוי לדברים

פ ר סו מי *גוזל/כ׳׳ן ^ רז ר 1

, 1־׳*ב*! זלמסקייגז

פ 5101׳ץ י

מ עי טד ה1 /

מסן דמיוני

על תיבת הדואר
מופיע השלט של
של יהודה שיף מתלווה כאן לשמו של הנוכל,
פריסקופ. גס כאן יש מעשה־התחזות ברור,

ועל דלת המישרד שברחוב וייצמן 123
״מיפעלי עיתונות״ השייך לישראלי. שמו
למרות שלטענת שיף לא היה שייך לפרשת
כאילו מדובר בהוצאה רשמית של צה״ל

הנאמרים בעמוד הראשון של פריסקופ,
כאילו משתתפים במוסדות הרישמיים של
ישראל בחו״ל במאמצי־המכירה של פריסקופ.
לדבריו, ניהל משא־ומתן על אפשרות
כזאת עם פלוני ,״מר רוייטר״ ,מחברת
סיבט, אך אפשרות זאת ירדה מן
הפרק. כאשר נשאל מדוע, אם כן, הופיעו
דברים כוזבים אלה בחוברת השנייה של
פריסקופ, השיב כי ״לא נעשו שינויים
בעמוד הזה, ולקחו אותו כמו שהוא מהחוברת
הראשונה.״
כאשר נשאל אם היה הסכם עם מישרד־הביטחון,
מישרד־החוץ ומישרד־התעשייה־והמיסחר
על הפצת הגליון הראשון ש ממנו
״נלקח העמוד״ ,העדיף ישראלי
לשתוק. מוטה גור, ששמע את הדברים
האלה, בחר גם הוא שלא להגיב עליהם.
האם ידע גור בשעה שיצא גיליון מס׳ 2
כי הממרה הרישמית שלו היא שקר גס
ותרמית של התחזותו
גור לא דיבר על־כך, אך היה מוכן
לרמוז כי ״היו שינויים במערכת-הביטחון״
בכל הנוגע ליחס אל פריסקופ ויוזממ.
מדבריו אפשר היה להבין כי בטרם התמנה
אריאל שרון כשר־הביטחון, היתה
הגישה אוהדת יותר.
כשנשאל על־כך מרדכי ציפורי, שהיה
אז סגן־השר והשליט בפועל במישרד,
הגיב :״מימי לא שמעתי אף על קיומו
של פריסקופ !״ ציפורי טרח לערוך בדיקה
נוספת׳ ולבסוף הודיע :״להד״ם, מעולם
לא היה לאיש במערכת הביטחון מגע
עם פריסקופ.״
התנהגותו של גור בעניין זה תמוהה
ביותר. האם יתכן שהוא מוכן להעלים
עץ ממעשי נוכלות גלויים רק כדי ששמו
יופיע כנשיא המכובד של מועצת־המערכת
של פריסקופ? האם סבור גור שקוני
העיתון בחו״ל ולקוחות התעשייה הצבאית
בישראל לא יעמדו על התרמית,

ישראלי :״מה זה משנה ן מכסים
אותם. אני לא חייב גרוש לאף אחד. אני
מצפה שבתוך שנתיים זה יהיה עסק מיס-
הרי.״
שאלה :״מי נתן את כותרוודהמיש-
נה, שמהן אפשר להסיק שניתנו לכם
ראיונות בילעדיים ומאמרים בילעדיים?״
ישרא לי :״לא אני!״
שאלה :״זה באחריות העורך?״
י שראלי :״כן. אני לא העורך, אני
המנהל.״
שאלה :״יהלום אחראי לזה? הוא
עשה את הכותרות?״
י שראלי :״לא, לא הוא. כשעשו את
זה, הוא היה במילואים.״
שאלה :״אתה לא אחראי לזה, והוא
לא עשה זאת. מי עשה?״
ישראלי :״המשכתב. המשכתב עשה.״
שאלה :״מי המשכתב?״
ישראלי :״הוא נמצא עכשיו בחו״ל.
לא חשוב מי זה. כשהוא יחזור, נברר
את העניין איתו.״
שאלה :״נניח שהמשכתב עשה זאת.
אתה לא עברת על הכותרות וכותרות-
המישנה? או יהלום?״
ישראלי :״אני לא כל-כך טוב באנגלית,
ויהלום היה במילואים.״
על פרשת הקטלוג לא היה ישראלי
מוכן להרחיב את הדיבור. הוא רק רמז
שהיתר, בעניין זה שותפות מסויימת, או
לפחות שיתוף־פעולה עם מישרד־הביטחון.
בתום הפגישה הבטיח ישראלי לשלוח
למערכת העולס הזה עותק של הגליון
הראשון של פריסקופ, שאי-אפשר לה שיגו
בחנויות, וכן חוברת של הקטלוג,
ותמונה שלו. הוא לא עמד בהבטחות
(המשך בעמוד )72
העולם הזה 2319

תעדר! שד דוגמניות הצמות בלס
בשבוע־האופנה שננתח השבוע
ת קארין דונסקי לא צריך להציג
י לפניכם. כולם יודעים שהיא דוגמנית
ותיקה וזו לה הפעם הראשונה שהיא
מתמרדת ומסרבת להשתתף בשבוע-
האופנה.
״עבדתי בכל שבועות־האופנה, לא פיס-
פסתי אף אחד. אך השנה, שבוע־האופנה
אינו מה שהיה. כל ההתרגשות סביבו פגה
ונמוגה. פעם היה זה יוקרתי להשתתף
בשבוע־האופנה. כל דוגמנית שכיבדה את
עצמה השתתפה בו. זה היה בשביל דוגמנית
כמו להיות על המפה. היום אני וכמה דוג מניות
ותיקות נוספות מרשות לעצמנו
לוותר על העניין.
״פנו אלי חברות רבות, אך אני התעייפתי
לשבת כל יום שמונה שעות, ארבעה ימים
רצופים בחדר — ולא לעשות כלום. זה
הפך למין בית־סוהר פתוח־סגור. אני לא
סנובית ואין עבודה שאינה מכובדת.
הדוגמנית היא אשר עושה את העבודה
מכובדת, אבל נשבר לי. וזה מתחיל להימאס
עלי אחרי כל־כך הרבה שנים. השנה,
השתתפות בשבוע־האופנה זה לא לעלות
בסולם. זה לרדת ממנו.
״אני מרגישה לא נעים ולא הוגן לקבל

האופנה בתצוגות־מסלול בלבד.
אחת מהן היא רותי ירון, העוסקת מזה
10 שנים בדוגמנות :״לא תמיד השתתפתי
בשבועות־האופנה, כי העבודה קשה, יום-
העבודה ארוך, ולא משתלם בדרך כלל
מבחינה כספית. יש לי שני ילדים ואני
מעדיפה להישאר בבית במשך היום, ולעבוד
רק בתצוגות־מסלול בערב.
״זה אולי לא צנוע להגיד, אבל אני
עובדת רק עם חברות גדולות, ואלה לא
משתתפות השנה. ואם משתתפת חברה
גדולה — לכמה דוגמניות היא זקוקה?
״כשאני באה לשבוע־האופנה, מטרתי
היא לעבוד, ולא לשבת בבטלה בחדר.
כשהזמן לא עובר, ההרגשה האישית שלי
איומה, בפרט כשאני רואה את הפרצוף
של בעל־החברה. זהו עניין מצפוני, ואני
מאושרת שאני לא עובדת.
״רוב הדוגמניות שעובדות בשבוע זה
ייאלצו לקבל את שכרן בהרגשה לא נעימה,
כי הן לא עשו הרבה כדי להרוויח כסף זה.״
שלומית אמיר, שחזרה אלינו מבירת
האופנה, פאריס, אומרת :״מאז שהתחלתי
לדגמן, לפני שמונה שנים ועד היום, הש תתפתי
בכל שבועוודהאופנה בארץ. בפא
דוגמנית
אמיר
,דוגמניות מתחילות זה אבסורד !״
זה, בגלל מחיריהן הגבוהים בשוק האופנה,
וגם ביגלל נאמנותן לחברת בגדי־ים גדולה
שעימר, הן עובדות באופן קבוע, ושאינה
משתתפת בשבוע־האופנה.
תמי מעדיפה לעבוד עם חברה אחת
בקביעות :״אני מכירה את אופי העבודה,
האנשים שאני עובדת עימם הם סימפטיים,
ואני מעדיפה להציג במשך כמה שעות,
במקום לשבת בחדר במשך שמונה שעות.
פשוט לא בא לי. פעם היה זה שבוע של

מרד הדונמעות
סכום כסף אסטרונומי בלי לעבוד, ואני
לא יכולה לעבוד בפחות ממה שדרשתי.
זה יהיה תקדים בלתי-אפשרי עבורי.״
קארין דרשה 3000 שקל ליום, שהם
כ־ 180 דולר .״זהו סכום סביר מאוד,״
טוענת קארין .״סכום כזה מקבלת דוגמנית
באירופה.״
לקארין הצעה מאוד מעשית. לנהוג כמו
בחו׳דלארץ: לקחת ארבע־חמש דוגמניות
ולעבוד על בסים של קולקציות, כך שה דוגמניות
האלה ישמשו את כל היצרנים
הנמצאים בקומה .״דוגמניות אלה יישבו
בחדר אחד וכל יצרן אשר יזדקק לשירותה
של דוגמנית יקרא לה לחדרו.״
קארין אינה חוששת מליחשושיהן של
הדוגמניות האחרות. היא אינה הדוגמנית
הוותיקה היחידה שלא עובדת בשבוע
זה. יש עוד כמה, שעבורן זהו עול כבד-
מנשוא, והמעדיפות להשתתף בימי שבוע-

דוגמנית כן־עמי
תנו די ח ת

ל מו־נ ב__ !7רירו 1

ריס השתכרתי 250 דולר ליום עבודה
בפרט־אה־פורטה ,״
״בארץ זו ממש בדיחה. היצרנים מוכנים
לשלם בקושי 100 דולר, ולכן לא משתלם
לי להיתקע בחדר מתשע בבוקר עד שש
בערב — בפרט כשאין קונים ואני מרגישה
לא נעים לקבל את המגיע לי. לכן אני
מעדיפה להשתתף בתצוגות-המסלול של
שבוע־האופנה, ובזמני הפנוי לקפוץ למעצב
שוקי לוי, שהוא ידידי, ולעזור לו.
״היום החברות לא כזוכנות להשקיע כסף
בדוגמנית מיקצועית שגם עוזרת במכירות.
הן מעדיפות דוגמניות מתחילות שמשלמים
להן 50 דולר ליום. זה אבסורד, איפה
המקצועיות?״
תמי בן־עמי האכזוטית ופינצ׳י מור
הבלונדית, הן צמד־חמד, אשר נראה
הרבה יחדיו הן על המסלול והן מחוצה לו.
גם הן נמנעות מלהשתתף בשבוע־אופנה

חגיגת אופנה. היום משהו השתנה בו,
ולא לטובה.
״זהו שבוע המקשר את ישראל והאופנה
שלה עם העולם, וחשוב להציג את הבגד
בצורה יפה, כדי שהקניין ירצה לקנותו.
אני אשמח כמובן על כל עיסקה שתתבצע
בשבוע־האופנה, אבל אישית אני מעדיפה
לעבוד עם החברה שגידלה אותי. במיוחד
כשמצפים לי שני ימי צילומים לטלוויזיה
האמריקאית ותצוגה לעיתונאיות זרות.״
דוגמנית הצמרת שרית דמיר נמנעת
מלהציג בחדרים .״אותי זה כבר לא מעניין.
אני משועממת מהר מאוד, ולשבת בחדר
כל היום, מהבוקר עד הערב, זה משעמם
נורא. מה גם ששום יצרן לא יכול לשלם
את הסכום שאני דורשת. לכן אני ממליצה
ליצרנים לקחת דוגמניות מתחילות, כי
דוגמניות ותיקות יקרות פי שניים מהמת-
אורגה גרזן ;
חילות.״

׳גמנית דונסקי

דוגמנית דמיר
״לתת צ׳אנם לחדשות !״

דוגמנית ירון

כל מי שנג ע בפר שתוחלה לו
צא נפגע ־עכשיו נוספים עור קורבנות
החשד הקלדה

וחיזקו את רוחה. לצידה של מרים ברגס
ישבו בעלה הישיש, שני בניה, שימעון
ומרדכי, וגם קצין המישטרה־בדימוס עזרא
גולדברג.
אך השופטים הכזיבו את תיקוות שתי
הנשים ומישפחותיהן. איש לא יצא מרוצה
מפסק־הדין. אפילו יהודה אלבז, קצין-
המישטרה שנאשם יחד עם מרקום בעדות-
שקר ויצא זכאי לפי דעת כל שלושת
השופטים, לא היה מאושר. השופטים אמנם
קיבלו את גירסת סניגורו אמנון זיכרוני,
כי מרקום שהה במקום השיחזור רק לרגע
קט, ויתכן כי דווקא ברגע זה יצא אלבז
לעשות את צרכיו מתחת הגשר הקרוב
ולא ראה את מרקום, אך הם הותירו בספק
גדול את חפותו ונקיון־׳כפיו.
שניים מהשופטים שזיכו את אלבז, הרשיעו
את מרקוס וקיבלו את גירסתו של
עד־המדינה, עוזי נבות, כי מרקוס הגיע
לשיחזור ושוחח עם ברנס. אפילו קביעתם

נבות, עד־המדינה, שהסתכסך עם מרקום
בבוקר יום השיחזור. הוא רצה לקבל
מדריד על השיחזור ולצלם את האזהרה
לברנס. מרקוס דחה אותו בגסות. רק
שיחת־טלפון עם ניצב צבי שור הסדירה
את העניינים בין השניים. נבות צילם
את האזהרה לברנם ויצא לשיחזור. בהפסקה
בשיחזור הוא ראה את מרקוס מגיע,
אך לא צילם אותו, מכיוון שחשב שזה
אינו חלק מהשיחזור.
נבות שמר את האמת בליבו במשך
שש שנים. הוא לא סיפר על כך לאיש.
אך מאז העיד עדות־שקר בבית־המישפט,
הוא היה צפוי למישפט, הוא היה במילכוד.
הוא נבהל כאשר נודע לו, ב־ ,1980 כי
אנשי הפרקליטות, ובראשם יהודית קרם,
החלו חוקרים שוב בעניין. הוא ידע כי
זוהי רק שאלה של זמן עד שיגיעו גם
אליו ויושיבו אותו על ספסל־הנאשמים.
עוזי נבות החליט להעיד מתוך ה
מאסר
על תנאי

הטיל בית־המיישפט על שאול מרקוס, שהורשע
בעבירה של עדות־שקר במישפטו של עמוס
ברנס. מרקוס סטן כי סבל שבע שנים מעלילות שהכפישו את שמו וגרמו לו סבל.
ו/י הנשים ישבו זו לצד זו על
י ספסל בית־המישפט וחיכו לפסק־הדין.
האחת, שרה מרקוס, מטופחת ומסר
רקת למשעי, לבושה במעיל מינק שחור
ואלגנטי, והשניה, מרים ברנס, כבדת־גוף
וחרושת קמטים.
עיניהן של שתי הנשים הביעו סבל ודאגה
ובליבן היו תיקוות נוגדות. אשתו של
שאול מרקוס קיוותה כי השופטים ייזכו
את בעלה מאשמת עדות־שקר, וישחררו
אותם מסיוט מתמשך של שבע שנים, הרודף
את בעלה ואת בני־מישפחתו.

אמו של עמוס ברנם קיוותה כי ביתד,מישפט
יפסוק שמרקום שיקר במישפטו
של בנה. היא ציפתה שהשופטים יקבלו
את עדותו של ברנם כי מרקוס הופיע
לפתע בעת השיחזור, הפליא בו את מכותיו
והכריח אותו לסיים את השיחזור
המפוברק. פסק־דין כזה היה פותח לפני
ברנס פתח למישפט חוזר, ומאפשר לו
להוכיח את חפותו.
הנשים היו מוקפות בבני-מישפחה אוהדים.
שתי בנותיו של מרקום, סביונה בת
ה־ ,16 ושושי בת ה־ ,32 ליטפו את אימן

של השופטים כי מרקום לא תיכנן מראש
את עדות־השקר שלו אלא נקלע אליה
באקראי, בתגובה אימפולסיבית וקלודדעת,
לא יכלה לפצות את מרקוס• הוא פשט זה
מכבר את מדיו, פתח מישרד עורכי־דין
בירושלים. הרשעה בעדות־שקר עלולה
לפגוע בקאריירה המיקצועית שלו ולהטיל
כתם על אישיותו.

עדות
לא מהימנה

נגר העיתונאים
העוולות

יצאו שרה מרקוס ושתי בנותיה, שושי
וסביונה. במרירות רבה פרטו את כל
שנעשו למישפזזה, בעוד שעמוס ברנס הוצג בעיתונים כגיבור טראגי.

,ךםע מו ס כר,נס ומישפחתו התאכזבו
^ קשות מפסק־הדין. גם הרשעתו המיוחלת
של מרקוס לא קידמה את מישפטו־החוזר
של ברנם. השופטים קבעו כי מרקום
נכח רק זמן קצר מאוד בעת השיחזור,
לא נקט באלימות, ולביקורו לא היתה
כל השפעה על מהלך השיחזור. גם אילו
הודה מדקוס, בעת מישפט ברנס, כי ביקר
בשיחזור, לא היה בכך להשפיע על תוצאות
המישפט. השופטים קבעו פה־אחד
כי עדותו של ברנם במישפט מרקוס לא
היתה מהימנה, וכי סיפורו על המכות
העזות שהנחית בו מרקוס אינו אלא שקר.
בית־המישפט התייחס לעדותו של עוזי

חשש שמישהו אחר יקבל מעמד של עד-
מדינה, והוא ימצא את עצמו על ספסל-
הנאשמים. השופטים ציינו את הדברים
המוזרים שהוא עשה בזמן ד,שיחזור. הוא
הכין לעצמו זיכרון־דברים למקרה שברנס
יזוכה, וכאשר הורשע בדין, השמיד את
זכרון־הדברים. לדבריו הוא קיווה כי ״ה־שיחזור
יידפק,״ כיוון שחשב כי יהודה
אלבז אינו החוקר המתאים לאדם כמו
ברנם. למרות הכל החליט בית־המישפט
להאמין לעדותו.
רק השופט מאיר וילנסקי זיכה את
מרקום, ולא האמין לעדותו של גבות.
את הסיוע לדברי נבות מצא בית־המיש־פט
בעדותו של שוטר נוסף מצוות צלמי
השיחזור, עובדיה ישראלי• העד זכר כי
באחד משלבי השיחזור ראה את מרקום
מגיע למקום. אומנם הוא נזכר בכך רק
אחרי שיחת־טלפון ארוכה שניהל עם נבות,
אבל זה הספיק כדי לשמש סיוע.
קללת רחל הלר, שהפכה לאגדה ופגעה
בכל מי שקשור לפרשה, הפילה הפעם
קורבן נוסף, שלא היה קשור כלל למישפט
המקורי. יעקב קדמי, היום שופט בבית
המישפט המחוזי בתל־אביב, עמד לקבל
בשנת 1974 את תפקידו של ניצב צבי
שור כראש־אגף־חקירות במישטרה. לדברי

צל כבד

הטיל. פסק־הדין על
השופט המחוזי יעקב
קדמי. בית־המ״שפט האמין לנבות, אשר,
לפי גירסתו, שמע גם קדמי את תלונתו.

^ למרות הספק חרב שהותיר ביתיהמישפט כאשר
י ״יי זיכה את יהודה אלבה קרנה אשתו אולגה מאושר
ונישקה אותו באהבה רבה. בית־המיישפט קיבל את גירסתו כי

בשעה שמרקוס ערך ביקור במקום, לא היה אלבז במכונית, מכיוון
שהלך לעשות צרכיו. שאול מרקוס נשאר במקום השיחזור רק זמן
קצר, כך שליהודה אלבז לא היה הזמן לראות אותו.

בנס במישפט חוזר. אכזבתם היתה רבה כאשר ביוז־המישפט קבע שאינו מאמין לברנס.

נכות נכח קדמי במישרדו של שור כאשר
התלונן נכות על עדות־השקר של מרקוס,
והתנגד להעיד כך בבית־המישפט. לדברי
נכות אמר אז קדמי רק מישפט אחד:
״זה כבר הצח״ם השלישי בעניין, אולי
מדקום עשה טעות קטנה, בלתי חשובה.
האם תרצה לגרום נזק לחקירה ז״ הסניגור
זיכרוני הזמין את קדמי להעיד בבית-
המישפט אך קדמי הכחיש את קיומה
של פגישה כזו מכל וכל.
בית־המישפט התייחס לעניין בפיסקה
קצרה בפסק־דינו :״סביר מאוד שכל
העניין נראה אז לנוכחים פעוט וחסר-
חשיבות, ולכן לא התייחסו.-אליו בכל
החומרה. ואפשר שמסיבה זו נמחק הדבר
מזיכרונם של הנוכחים בגלל הזמן הרב
שעבר מאז. אולם סבורים אנו כי לא הוגן
יהיה לקבוע ממצאים העלולים לפגוע באי שים
שלא היו צד למישפט שלפנינו.״
מישפטן מנוסה ובעל מעמד רם כקדמי
לא יכול היה ׳להתייחם אל עדות שקר
של קצין־מישטרה בפרשת רצח כאל עניין
פעוט וחסר־עדך ולשכוח את כל העניין.
אם האמינו שני השופטים לגירסתו של
נבות, וכך הם אומרים במפורש, הם מטילים
צל כבד על השופט קדמי.
עם תום הקראת פסק־הדין ביקש התובע
ד״ר יוסף בר־אור, להטיל על מרקום עונש
של מאסר בפועל. אך בית־המישפט התרשם
מדבריו הנרגשים של מרקום :״שבע,
שמונה שנים העלילו עלי עלילות. פירסמו
פירסומים כוזבים. אמרו שפיברקתי עדות,
.שהיכיתי נאשמים. אמרו כי הטעיתי את
בית־המישפט ושיניתי את סרט השיחזור.
האם שבע שנים אלה לא הספיקו ז״
״החלקה מתוך קלות ראש,״ אמרו השופטים,
וגזרו על מרקום חמישה חודשי
.מאסר על־תנאי ו־ 500 שקל קנס. אלבז
הנרגש ניגש למרקוס ונישק אותו .״אני
אערער!״ הצהיר מרקוס והוסיף :״ברנס
יכול לתלות את עצמו עכשיו, מה יצא לו
מזה?״
הוריו האומללים של ברנם עזבו אט־אט
את אולם־המישפט כשהם מנסים להבין
מה בדיוק קרה .״יש אלוהים !״ הפטירה
מרים ברנס לעברו של מרקוס, והאב מחה
דמעה מעיניו. אשתו ובתו של.מרקוס עשו
את החשבון עם אמצעי־התיקשורת .״מה
אמרו על אבי כל הזמן הזה? רק דברים
רעים. על בדנס סיפרו שהוא צנחן גיבור.
מדוע לא סיפרו עליו שיש לו פרופיל ,24
ושהוא פסיכי? אבא שלי בן־אדם חזק
מאוד, אם הוא החזיק מעמד נגדכם,״
התריסה הבת. והאם שאלה ״בשביל קצת
הצלחה שלכם היה צריך לעשות לבעלי
דבר כזה במשך שבע שנים?״ מרקוס
התערב וביקש מהנשים להפסיק.
שתי מישפחות אומללות, מלאות זעם
ומרירות, עזבו את בית־המישפט. התיקוות,
שגאו בהן בתחילת המישפט, הפכו לאכזבה
אילנה אלון !89
עמוקה.

הגיע הזמן למישפט חו־
.1 1 1 1
״ ׳ י זר לברנם. גס הרשעתו

של מרקום לא קידמה את האסיר לזיכוי.

הצלחה

היתה מנת חלקו של
עורך־הדין אמנון זיב׳
רוני, שהצליח לזכות את שולחו, אלבז.

אלוף הנוכלים והאלופים
(המשך מעמוד )68
אלה, והסביר מאוחר יותר כי ״המלאי
אזל״.
העייד שלא היה
שה יהלום מנסה להתנער מכל
יי אחריות להרפתקה של פריסקופ, וגם
לפרשת חדשות המישטרה. הוא טוען כי
בחדשות המישטכה היה ״פרי־לאנסר״
(משתתף מיקרי) בילבד, למרות ששמו
הופיע כעורך. הוא טוען גם שלא הכיר
את יהודה ש?ף עד לפני חודשיים, למרות
ששמו של שיף הופיע כ״עורך האחראי״
של חדשות המישטרה.
על טיעון זה שב יהלום וחוזר בקשר
לפרשת פריסקופ. גם כאן, הוא אומר,
לא היה אלא ״עורך טכני״ ,וגם כאן
עבד כ״פרי לאנסר״ ,למרות שגם כאן
הופיע שמו כעורך.
יהלום טען בתוקף כי לא היה אחראי
לכותרות־המישנה, שבהן הופיעו מעשי-
התרמית• ״כל החומר הגיע אלי מיש ראלי
וממוטה גור, ואני הייתי רק עורך
טכני. רק אחרי שקרתה הפאשלה נעשיתי
עורך ממש.״

אי־אפשר היה להשיג את תגובת מיש-
רד־החו?.
עד כאן פרשת פריסקופ. נראה בעליל
שנעשה כאן מעשה־תרמית, וקשה להבין
כיצד ממשיכים אנשים כמוטה גור, ח״כ
יוסף רום ואברהם אדן לתת ידם לעניין.
ישראלי עצמו הודה בגלוי כי הפירסום,
כאילו יש להפצת הגליון בחו״ל חסות
רישמית, אינו אלא מעשדדנוכלות. קשה
מאוד לקרוא למה שאירע בקשר לראיון
עם האלוף דן שומרון ״תקלה״ ,או ״פאשלה״
,כסי שכינה זאת משה יהלום בשיחה
עם העולם הזה. אין כאן פאשלה, אלא
גישה שיטתית לאורך הגליון כולו, גישה
שביסודה תרמית ואחיזת־עיניים מודעת —
החל בעמוד הראשון של הגליון, וכלה
באחרון. עכשיו מנסים יהלום וישראלי
להסיר מעליהם את האחריות, והם מטילים
אותה איש על רעהו, או על ״המ-
שכתב״ המיסתורי, שלא חזר מחו״ל.

,קצרה הדיד
לחרות
לא ש ע לי לו ת הצמד ישראלי ויה י
לום עדיין לא תמו. הפעם שב והצטרף
אליהם שותפם הישן, מי שהוציא

מערכניק״ ,וגבה שכר-סופרים לעצמו עבור
רשימות שפירסם תחת שמות שונים בעיתון
שערך.
באותה תקופה הכיר יהלום את רוני
מילוא, פעיל־סטודנטים צעיר של תנועת־החרות
באוניברסיטה.
רשימת פעילויותיו של יהלום ארובה
ומגוונת. בין השאר היה מזכיר הנהלת
מרכז תנועת־החרות ודובר־התנועה, יו״ר
מטה־הבחירות של הליכוד בגיבעתיים,
עורך־העיתון דפי חרות של התנועה, ועורך
המחר, בטאון צעירי התנועה. הוא
גם ערך את מבט לבת־יס ואת חדישות
רמת־גן, כתב בעיתונים היום הזה, מבט,
בארץ־ישראל, ולבסוף גם במעריב לנוער.
ההיכרות הארוכה עם רוני מילוא במים־
דרונות מצודת זאב קיצרה את הדרך
ואיפשרה לשלושה לקבל תפקידי־מפתח
בביטאון העומד להופיע בקרוב.
יהודה שיף הוא בעל-הממון שבין הש לושה•
לדבריו, היה זה יואל ישראלי
אשר גייס אותו להוצאת חדשות המיש־טרה.
עם מכירת עיתון זה, אומר שיף,
הסתיימה העבודה העיתונאית שלו, והוא
פנה לעיסקי המו״לות, המכובדים יותר.
גם שיף אומר שלא הכיר את יהלום,
למרות שהיה עורך חדשות המישטרה.
נקודה תמוהה זו מתנדב ישראלי להסביר:

בהתייחסו ליואל ישראלי אמר מילוא:
״ישראלי הוא בסך־הכל סוכן־מודעות. כל
אחד יכול להיות סוכן-מודעות. לא יהיה
לו כל קשר לחומר המערכתי של עיתון
הליכוד, ולכן לא כדאי להרחיב על •ו
את הדיבור.״
על משה יהלום הוא אמר :״הוא חבר־המערכת.
לא ידעתי על הקשר שלו לפרשת
הראיונות הגנובים. אני מתכונן לקרוא
לו לשיחה ולברר את העניין. לגופו של
עניין, בתקופת־העבודה נבדוק כל ראיון
שהוא יביא לעיתון, ונוודא כי הראיון
הוא אומנם בילעדי.״
בשיחה מאוחרת יותר עם העולם הזה
כבר היה מילוא מודאג יותר. על השאלה
אם היה מודע לעבר הפלילי של ישראלי
השיב שהשאלה אינה לעניין. מאוחר
יותר אמר כי אינו יכול להיפטר מיהלום
וישראלי, משום שהם היו בעלי הרעיון
להוצאת הביטאון.
קשה לדעת אם רק ההתחייבות המוסרית
מונעת ממילוא להיפרד מיוזמי הרעיון.
יתכן מאוד שהם דאגו להבטיח את עצמם,
והחתימו את מילוא על התחייבות מפורשת
להפקיד בידיהם את עריכת הביטאון
ואת השגת המודעות למענו, והפרתה
של התחייבות כזאת תעלה בכסף רב.

רוני מילוא טוען שאינו ׳נול להיפטר מהנוכל ומשותפיו מפני
שהם יזמו את ביטאון הליכוד ־ האם יש סיבות אחוות?
יהלום אינו יכול להסביר מדוע מופיע
שמו כעורך, ולא כעורך טכני בלבד,
בגליון שבו מופיעות ״הפאשלות״.
אחרי שיחות אלה התקשר העזלס הזח
עם דוברי המישרדים הממשלתיים, שלכאורה
שיתפו פעולה עם ישראלי, ועם
החברות המיסחריות הישראליות שנתנו
מודעות לעיתון שלו.
דובר מישרד־הביטחון, דני ויינריך :
״לא ראיתי את החוברת, אני לא יודע
עליה, ולא יכול להגיב בלי חוברת ביד.״
דוברת מישרד־התעשייה־והמיסחר, רבקה
שרייבוים :״לא ראיתי את העיתון הזה.
עד כמה שידוע לי, לא נתנו שום רשות
כזאת. אני אשיג את החוברת, ואם יתברר
שהתפרסם שאנחנו מסייעים למכירה
של העיתון הזה מבלי שנתנו רשות לכך,
אצטרך לפנות ליועץ המישפטי של ה־מישרד
כד* לנקוט בהליכים.״
יואל ויינר הוא דובר רשות ההשקעות
הממשלתית, שמודעה בשמה הופיעה בפריסקופ.
הוא אמר :״אני לא מכיר

נ ט חן גוו

עימם את חדשות המישטרה, המממן יהודה
שיף. לאחר שחלפו בהצלחה על פני
המישטרה, ועלו משם אל מערכת־הביט-
חון, החליטו ישראלי, יהלום ושיף להגיע
אל המוסד העליון: הליכוד.
עוד בשיחה עם ישראלי, אחרי הפגישה
עם גור, נשאל מנכ״ל פריסקופ כיצד
הגיע אל חבר־הכנסת רוני מילוא, העומד
בראש המערכת שתוציא־לאור, בחודש הבא,
את ביטאון הליכוד. תחילה סירב
להרחיב על־כך את הדיבור, אך אחר-כך
הסכים לומר כי הרעיון של הוצאת עיתון-
הליכוד היה רעיונם שלהם־עצמם, ולא
של רוני מילוא.
כאשר נשאל ישראלי אם הרעיון צץ
במוחם בעיקבות דברי ראש־הממשלה, מנחם
בגין, על הצורך בעיתון כזה, השיב
בצניעות כי הדבר לא אירע בעיקבות
דברי ראש־הממשלה, אלא רק בערך באותה
תקופה, והוא אינו סבור כי ראש־הממשלה
שאב את הרעיון מהם, אך גם
ההיפך אינו נכון. לדבריו, הגיעו הוא
וחבריו אל מילוא, משום שסברו כי יש

הח״כ, שנושא את עיניו למנהיגות
מיפלגת־העבודה, מסרב להתנער מישראלי
ומשותפו, וממשיך להאמין בעתידו המזהיר של פרסיקופ.
ולא ראיתי. עד כמה שידוע לי, לא פנו
אלינו. צריך להביא בחשבון שלסניף של
רשוודהשקעות בארצות־הברית יש תקציב
פירסום משלו. אולי הם פנו ופירסמו.״
פרץ פורן, דובר התעשייה האווירית,
שפירסמה בגליון שתי מודעות בנות עמוד
כל אחת, הגיב :״פנו אלינו בכתב עם
טפסים והכל. אנחנו בדקנו את העניין
וענינו. אני יודע דבר אחד, שהרבעון
הזה הופץ בסאלון האווירי בפאריס, ואנשים
־קראו והתעניינו.״

״לשיף יש הרבה עובדים, והוא לא מכיר
את כולם.״
חלוקת הסמכויות בין שלושת השותפים
בביטאון־הליכוד היא ברורה. משה
יהלום יהיה עורך־המישנה, אך הוא מב טיח
כי מינוי זה אינו בגדר סוף־פסוק.
הוא מקווה ליותר מכך. יואל ישראלי הוא
סוכן־המודעות הראשי של הביטאון, ואילו
יהודה שיף יהיה המוציא-לאור המכובד
של ביטאון מיפלגת־השילטון בישראל.

להיפטר ז1

ך* הבכות להוצאת עיתון־הליכוד הן
י י עתה בעיצומן. נשכרו שתי קומות
בבית שברחוב שלמה המלך, פינת המלך
ג׳ורג׳ ,לא הרחק ממצודת זאב, מרכז
תנועת־החרות. כעורך־העיתון מונה דויד
קרסיק, מי שהיה עורך לאשת. כבר הובטחו
מודעות רבות לעיתון, על-ידי בנקים
וחברות גדולות, ונעשים מאמצים קדח־

נ ט חן מילוא

אינו יכול להתנער מישראלי ומ־שותפו
משום שהם יזמו את ביט־און
הליכוד, ואולי גס החתימו אותו על התחייבות כלפיהם.

צורך בדמות פוליטית שתעמוד בראש
עיתון כזה.
מי שיצר את הקשר בין החבורה ובין
מילוא, היה, כנראה, משה יהלום. ליהלום
יש קאריירה ארוכה בעיתונות. הוא נולד
ברומניה ב־ ,1948 למד ארכיאולוגיה והיסטוריה
באוניברסיטת תל-אביב, ובאיתה
תקופה ערך שם את ביטאון הסטודנטים
יתוש. העיתונאי אמנון אברמוביץ, שהיה
כתב בעיתון זה באותה תקופה, יודע לספר
שאז היה יהלום ״חצי ליכודניק וחצי

תניים להבטיח לו מנויים רבים ככל
האפשר. לצורך זה נעשה מאמץ מרוכז
במקומות־עבודה גדולים, בעיקר ממשלתיים׳
שם יכול הליכוד ללחוץ.
התפוצצות פרשת פריסקופ עלולה לחבל
במאמצים אלה. חבר-הכנסת רוני מילוא
הודה כי הוא רואה בהצלחת ביטאון-
הליכוד אתגר פוליטי חשוב בקאריירה
שלו. כאשר התייחס לראשונה לפרשת
פריסקופ, ניסה להעמיד פנים שאינו מודאג.

עתה
מתברר כי בליכוד אין מרוצים
מישראלי ומיהלום, וייתכן שיחפשו דרך
להוציאם מהעיתון. לעומת זאת מרוצים
שם משיף.
שאלות חמורות
ורה א רו ב ה של שאלות מתעד״
ררת לנוכח מעלליהם של ישראלי,
יהלום ושיף.
<• כיצד יתכן שמישטרת־ישראל, ש קציניה
ידעו — והיו צריכים לדעת —
על מעלליו הפליליים של ישראלי, הסכימה
להניח לו להוציא עיתון שהתחזה
כביטאון המישטרה? מי החליט על־כך
שאלפי שוטרים ייאולצו לחתום על חדשות
הנדשטרה?
#כיצד נפלו חצי תריסר אלופים
וחבר־כנסת ברישתו של ישראלי? מדוע
לא הוזהר גור על-ידי ידידיו, קציני-
המישטרה? אלופים אלה מילאו תפקידי-
מפתח במערכת־הביטחון הישראלית, ולכולם
יש מינויי־חרום במילואים. העובדה
שבקלות רבה כל־כך הם נותנים הם שמם
להרפתקה עיתונאית־מיסחרית מסוג זה
(ושרק אחד — מתי פלד — הסתלק מה עניין
בעוד מועד) חייבת לעורר מחשבות
נוגות.
•:האם לא ניסתה מערכת־הביטחון
לברר בידי מי היא מפקידה אח הוצאת
הקטלוג הצבאי של ישראל, שסמנכ״ל
מישרד־הביטחון נתן לו את בירכתו ה־רישמית?

האם איש אינו טורח לברר את
זהותם של אנשים המוציאים לאור פיר־סומים
עבור מערכת־הביטחון, או המפי-
^ים והעורכים ביטאונים של חילות צד,״ל?
• כיצד יתכן שאיש לא טרח להזהיר
את המטה הארצי של המישטרה, את
צה״ל, את מערכודהביטחון, ואת האלו-
פים־במילואים מפני הרפתקות שמעורב
בהן נוכל מסוגו של ישראלי?
#מדוע ממשיכים מוטה גור וחבריו
לתת גיבוי לישראלי וליהלום? מדוע
ממשיך בכך רוני מילוא?
ישראלי וחברו הוכיחו שאפשר לבצע
מעשה נוכלות מחוכם, בלי להיענש. הם
מוכרים עתה כמי שיש להם חזקה על
״ייצוא המחשבה האסטרטגית״ של ישראל,
וכמי שתורמים לעידוד מיסחר־הנשק ה ישראלי.

יידעו לשלב זאת עם קשריהם
בתחום הפוליטי, הם עלולים להגיע רחוק
במדינת-ישראל דהיום.

שלמה פרנקל ומרסד זוהר 1
העולם הזה 2319

עם אביה הכלוא ברומא
כא רוצה לחזור ארצה! הוא
/ /י לא שקט בחוץ ורוצה לבוא ולגמור
עם העניין כאן, העיקר להיות בבית. הוא
מאמין שהוא יבוא לארץ ויישפט וכולם
יבינו שהוא חף־מפשע,״ אומרת אוסי, בתו
בת ה־ 17 של רחמים (״גומאדי״) אהרוני,
המבוקש בישראל כנאשם בפרשת הרצח
הכפול.
היא יושבת ליד הבר, ולוגמת כוסית של
״ביילים״ ,משקה שטעמה לראשונה כאשר
ביקרה את אביה ברומא, שם הוא כלוא
עתה. הטלפון מצלצל ללא הרף. חברים
מזמינים אותה לצאת ולבלות. אחד מהם

טיול של חודשיים החליטה לחזור. מקומה
כאן, היא אומרת.
חודש לאחר מכן נסעה לרומא, לבקר
את אביה ואת אמה שכבר שהתה שם
במשך חודש וחצי. היא התגעגעה אליהם.

עד הסיקור סיפרה אוסי :

הגעתי לרומא עם אחי הקטן גל. אמא
לא סיפרה לאבא כלום. לבית־הסוהר נכנסה
אמא לבדה, ואחר־כך קראה לגל בן הארבע
ואמרה לו לרוץ לשם. אבא ראה אותו
והתרגש !נורא. אחר־כך גם אני נכנסתי
לחדר, ואבא אמר: מה, גם את פה ן
הרגשתי. שהוא שמח לראות אותנו. הוא
נישק אותי. מצד שני הוא היה במבוכה,
שאני רואה אותו במקום כזה.

;/אבי סיפר
לי מה קרה״
^ יכרנו על כל מיני נושאים. עברו שם
• אסירים ואבא דיבר איתם באיטלקית
שוטפת. הוא אמר לכולם שאנחנו
הילדים שלו. כולם היו ממש חביבים.
אחרי כמה רגעים אבא אמר לי שהוא
מחכה לרגע שבו יוכל לחזור לארץ. אני
לא היגבתי, והוא התעצבן .״מה, לא איכפת
לך שאני יושב פה?״ הוא שאל .״את
לא רוצה שאחזור ארצה?״ אני לא רציתי
להגיד לו שיחזור או לא, כי אחר־כך אם
לא יהיה מישפט צודק, הוא יגיד לי —
את רצית שאחזור.
גונואד אבא כבר לא היה שנתיים בארץ והוא
לא יודע מה הולך כאן בעיתונים,
ואיזו תדמית הלבישו לו כאן.
גם לנו, הילדים, הזיקה הפירסומת נורא.
אני הפסקתי ללמוד. אחותי הקטנה יותר,
אורית, לא רצתה ללכת יותר ללמוד ואחי
ברוך, שהוא חייל ביחידה קרבית, עצוב
מאוד מכל העניין. הוא טיפוס מופנם ולא
מדבר הרבה, אבל אני יודעת כמה הוא
סובל. הוא גם היחידי שלא ראה את אבא
כבר שנתיים.
כשאני אומרת לאנשים שאבא שלי רוצה
לחזור, כי הוא רוצה לנסות ולנקות את
עצמו, יש כאלה שאומרים לי שזה תרגיל,
כי ממילא יסגירו אותו עוד מעט. אבל
לי הסביר עורו־דין באיטליה שמבחינת
העונש, אם יאשימו את אבא ברצח, אין
הבדל, כי על כל עבירת רצח חובה על

הוא אדם
טוב במיוחד

כלל אם אבא יבוא מרצונו או אם יביאו
אותו.
בינתיים יש לאבא מישפט באיטליה
בקשר לדרכון הברזילאי שלו. המישפט
כבר היה צריך להיות בימים אלה, אך
הוא נדחה לזמן־מה, ותיכף אחרי המישפט
יגיע אבא לארץ.
אבא סיפר לי בדיוק איך קרה כל הד
מיקרה, כשעזר כהן ועמוס אוריון הגיעו
למיפעל עם נשק כדי לקחת את הכסף
שטוביה הבטיח להם.
כמה ימים לפני כן הם התעללו בטוביה
ואבא רצה לעשות סולחה ביניהם.
כשהגיעו השניים, היו אבא וטוביה בחדר
וערוסי ישב עם הנשק בכניסה. אבא דיבר
איתם יפה, אבל הם כעסו שהכסף שהובטח
להם לא הוכן, ואבא אמר להם שיהיה
בסדר והוא יסדר הכל, רק שירדו מטוביה.
טוביה רצה לצאת מהחדר לשתות מים
והם לא הירשו לו. עזר כד-ן אמר לו:
״אתה תעמוד פה״ ושלף אקדח ואיים
עליו. הוא, עזר, ירה כדור שפגע בריצפה
וטוביה צעק :״רמי, עזור לנו !״ ואז התפרץ
רמי ערוסי וירה.
אבא וטוביה השתטחו על הריצפה ואבא
נפצע מהמזגן שמישהו דחף אותו לשם
קודם, וערוסי חבש לו את היד.
אחר-כך, בין כל שאר השקרים — וזה
הכי מרגיז את אבא — הוא סיפר שאבא

ן• כת תי כעירעור של טוביה אושרי.
• שהיה בירושלים לפני שבועיים. שם
ביקש עורך־הדין יעקב רובין להביא את
אבא בתור עד, כי הוא היה עד־הראייה
היחידי במיקרה שמתייחס לטוביה. רובין
הוכיח שם שיש חור בריצפה מהיריד. של
עזר, ושאוריון ועזר באו עם אקדחים
טעונים.
הוא גם דיבר על התיק הצבאי של
ערוסי, שממנו מתברר שהוא היה מכור
לסמים קשים במשך תקופה ארוכה ושהוא
פסיכופאת.
רובין גם דיבר הרבה זמן על הפשע
המאורגן והסביר שזה אבסורד שאם אנשים
הם כליכך מאורגנים ומסוכנים, איך זה
שהם עושים כל-כך הרבה טעויות, כמו
להשתמש במשתיקול שניסו קודם והוא לא
משתיק שום קול, ואחר-כך ארזו את
הגופות בארגזים עם חותמת של בר־בקר,
ואם זה לא הספיק, הם עוד לקחו כמה
שקים עם חותמת של סלט־לעובד. כל-כך
הרבה טעויות? זה מצביע על משהו אחר !
עורכי־הדין שמטפלים בעניינים של אבא
באיטליה גם כן הבינו שמישטרת־ישראל
רוצה להושיב את אבא בבית־סוהר בכל
מחיר, ולאדדווקא ביגלל עניין בר־בקר.
הם הבינו זאת מהתיק העבה שהגיע
למישטרודאיטליה, שם פירטו בפרטי-פרטים
איך אבא חתך את הגופות בצורה הכי

השופטים להטיל מאסר־עולם, וזה לא ישנה

/ 1.11 1

1־< ג 111

* וגו 1 1 < *1

העתיקה, משובצת בחרוזים, מתנתו
היקרה של בצלאל מזרחי לאביה.
רוצה לבוא אליה, אל הווילה המפוארת
בתל־ברוך.
לאוסי יש גוף תמיר ופנים חייכניות.
היא לובשת בגדים מבתי־האופנה היקרים
ביותר באיטליה. לפני כמה חודשים עזבה
את בית־הספר־התיכון, כשהייתה באמצע
הכיתה השמינית. היא רוצה להקדים את
גיוסה לצה״ל, ולעשות את שירותה׳בלהקה
צבאית.
אוסי למדה ריקוד במשך 8שנים, ומציירת
בשעות הפנאי. עכשיו יש לה הרבה
פנאי. את הלימודים היא עזבה עקב המתחים
שבעיקבות פרשת הרצח הכפול, ומחול*
השדים סביב אביה. היא הרגישה שלא
בנוח בבית־הספר ונסעה לארצות־הברית.
אך היא לא נשארה שם זמן רב. אחרי

הבר הלבן

!1אוסי על רקע בר־המשקאות הצבוע לבן, שהוזכר פעמים
רבות במישפט בצלאל מזרחי נגד עיתון הארץ. היא לובשת
בגדים שקנתה בבית־האופנה של פרוצ׳י ברומא, לשם נסעה כדי לבקר את אביה.

חתך את הגופות, וכך הוא נפצע. אבא
שלי הוא אדם רגיש. הוא לא מסוגל לחתוך
גופות.
מאוחר, לימדו את ערוסי במישטרה לספר
כל מיני גירסות שיתאימו למה שהם רצו.

מזעזעת. אבל זה לא היה הפרט העיקרי
בתיק הגדול. מישטרת־ישראל טוענת שם
שאבא אחראי לשבע רציחות אחרות
ששתיים מהן קרו ב־ ,1977 וכמו־כן למעשי
שוד מזויין. הם עשו ממנו ממש מיפלצת
בלתי-אנושית, רוצח חסר־מעצורים.
עורכת־הדין של אבא, עדנה קפלן, שנסעה
לשוחח איתו והיתה שם כמה ימים, גם
היא ראתה את המיסמכים שבתיק הזה,
אבל היא מטפלת רק בעניי׳נים של אבא
שקשורים לארץ.
כתוצאה מכל הפרוטוקול העבה הזה, עם
השקרים, סגר מנהל־הכלא ברומא את אבא
בתא מבודד. אחרי חודש התארגנו כמה
אסירים שהכירו את אבא והתיידדו איתו,
וניגשו לשוחח עם מנהל-הכלא. כל חצי
שעה הם ביקשו אותו להחזיר את אבא
לאגף הרגיל או לצרף שני אסירים אליו.
מנהל־הכלא, שלא הכיר את אבא, ניגש
לראות אותו והופתע למצוא אדם חייכן,
שקט וסימפאטי. הוא החזיר אותו לאגף
הרגיל ואבא נמצא שם עד עכשיו.
אבא קורא הרבה ומשחק פינג־פונג,
מישחק שהוא מצטיין בו. גם אצלנו בווילה
יש לו חדר מיוחד עם שולחן פינג-פונג.
לפני שבוע היתה אליפות ביודהסוהר
ואבא ניצח בכל המישחקים והוכתר כאלוף.
בסוף הביקור בכלא הרגשתי גם אני
הקלה, ואני מחכה שאבא יגיע ארצה ושיהיה
לו כאן מישפט-צדק. עורך־דין הסביר
לי שהמישפט של אבא יהיה מישפט נפרד
לגמרי מהמישפט של טוביה אושרי. אמא
שכרה לאבא עורכת־דין שאומרים שהיא
הכי טובה, ואני מקווה שהיא תוכל לעזור
לאבא.
אני יודעת שאבא שלי הוא אדם טוב
במיוחד, ואני חושבת שכל מה שקרה לו
זה מפני שהוא היה תמיד טוב מדי והאמין
באנשים הלא-נכונים. נעמי אדווה |

מישהו צריך לשחרר אותנו ממנו
במהרה. בדבר פרטים נא לפנות:
טלפון 02-636176 בשעות אחר-
הצהריים.
* אפשר להתמקח. מצלמת
ניקון אף. נהדרת עם ניסיון,
עם עדשה 50/1.2ועם תיק־עור
אוריגינלי, תמורת 5,000 שקל,
אבל אפשר להתמקח. ענת, טלפון
651628־.03
י* מגפיים. חדשות ויפות,
איטלקיות, בורדו, מספר ,38 תמורת
1,000 שקל. מוכנה להיפטר
במחיר הזדמנות גם מסידרת
.£1££יפה, טלפון 245975־.03
יד שניה. סובארו 72 מודל
1במצב מצויין, יד שנייה רוצה
לעבור ליד שלישית. גם מזגן
חימום וקירור במצב טוב אפשר
להשיג בהזדמנות, שלא לדבר על
גגון מאלומניום שמתאים לכל סוגי
הרכב. ברוריה, טל 774945 .־.03

החלאפות
* להחליף דירות. ברצוני
להחליף את הדירה שלי בנווה־שרת,
רחוב רמה ,30 בדירה אחרת
בסביבות תל־אביב, רמת־גן או
גיבעתיים. משה לוטרשטיין, רחוב
מרדכי ,15 יד־אליהו, מיקוד ,67616
תל־אביב.

* המתנהלים משתוללים.
בפיתחת רפיח סוחטים מיליארדים,
מחבלים בשלום. הממשלה נכנעת
לכל דרישותיהם. המערך (כמובן)
לא עושה כלום. הצטרף אלינו למאבק
למען השלום! של״י, טל׳
03-290257 בבוקר 03-280807 ,בערב.

אנחנו יורדים!

לא, לא

לניו־יורק — לימית, לעצור את
הנסיגה. בחבל ימית יקבע עתידה
של ארץ ישראל כולה. בוא אתנו!
פרטים — ת.ד ,154 .ימית.

נוגע ללב
* רמת־־גן והסכימה. מעוניין
בהיכרות רצינית עם בת 25
עד ,27 משכילה, חמודה וחטובה
מרמת־גן וסביבתה. טלפון 299281
אך ורק מ־ 3.30 אחר־הצהריים ועד
6.00 בערב, יוסי.
רגישה. רווק בן 26 מעוניין
להכיר בחורה רגישה. אלי, ת״ד
2558 ירושלים, מיקוד .91024
* תכונות זהות״ אקדמאי
נאה מאוד ומעניין, מבוסס היטב,
איש העולם 38/180 ,לא פנוי,
מעוניין בנאה בעלת תכונות זהות.
ת״ד ,28385 תל־אביב.

* שחור־לבן. שימלת כלה
במידה 38 תמורת טלוויזיה שחור-
לבן. טלפון .03-779573

* מוכן לממן. גבר נאה מאוד
בן 29 מעוניין בשותפה לטיול למצרים.
מוכן לממן י הטיול דינ״ל
לבחורה צעירה וסימפטית. ת״ד
,4449 רמת־גן.
* זוגו ת. זוג נאה, בני 25
ו־ ,30 מעוניינים בהיכרות עם זוגות
לבילוי משותף. ת״ד ,4434 רמת־גן.

רוצה
להחליף ראש בריא במיטה
חולה. לפנות למישרד ראש־המפד
שלה, ירושלים.

מה הולך
* מכירה. ביום שלישי 16.2.82
בשעות 20.00—16.30 תתקיים מכירה
מיוחדת של הדפסים אמנותיים
בסדנאות ההדפס של אגודת הציירים,
אלחריזי 9תל-אביב.

* מזל טוב. למוישי, עם
הרבה אהבה, מזל טוב מאילנה
ורותם דגן.
שמינית מקרין סרטים לילדים בימי
הולדת. אייל, טלפון .03-482920
* המתאימים יוזמנו. חוטאים
בכתיבה המעוניינים לפרסם
פרי־עטם, ישלחו החומר שברשותם
והמתאימים יוזמנו לשיחה. לכתוב
אל סער, ת״ד 26243 תל-אביב.
* מה שנסיר צריף. נסיו
קטן בן 4חודשים מרעננה מחפש
מטפלת מנוסה שתעניק לו כל מה
שנסיך צריך — כמה ערבים בחודש.
טלפון 03-238853 בין 14.00 לבין
. 18.00

* לא דחוף. למכירה שטיח
פרסי וספה כפולה דורשת ריפוד,
לא־דחוף, במחירים נוחים. טלפון
.03-232465
* במהרה. יש לנו כיור
חרסינה לבן, כפול, למיטבח, ו

74י ו!

+דירה. מחפשת דירת שני
חדרים עם טלפון בתל־אביב. מוכנה
לשלם עד 200 דולר. מירי, טלפון
.03-319911
* הנאה. מי שמוכן לטייל
עם הכלבה שלנו שעה ביום, אפשר
לדבר איתו גם על שקלים, חוץ
מההנאה שבדבר. טלפון .03-225937

שיקוצים
* 1שתיחנק. לנהג המונית
שביום שישי ב־ 8בערב, אחרי ש כבר
עשה את היומית ורצה רק
כסף־כים, לקח מאיתנו מחיר מיוחד
של 64 שקלים לגולגולת במחיר
נסיעה מתל־אביב לירושלים, ולקח
גם שמונה נוסעים. הלוואי שתיחנק.
נוסעת.
־שקיות. בכל שבוע אני
קונה בסופרמרקט וקונה שקית
פלסטית בשביל המיצרכים. בכל
שבוע נקרעת ״הידית״ בדרך הביתה.
מי עושה את השקיות האלה?
צביה.

ה מ סגי ר! המישטרה שיחררה את
העבריין הכורח
כדי שיוסגר לה
על־ידי העיתונאי,..
הקול המבוהל שבקע מהטלפון
ביקש מהעיתונאי הוותיק יחזקאל
אדירם שיעזור לו להסגיר עצמו
למישטרה. הדובר סיפר כי הוא
קטין וכי היה עצור בבית־המעצר
של אבדכביר בחשד של פריצות,
הוכה שם והופשט עירום, ולכן ברח.
אך הוא רוצה לחזור ״ולגמור עם

אדירם לא היסס. הוא כבר מנוסה>
בכגון זה — זה שנים הוא מסגיר
עבריינים נמלטים למישטרה. הוא
קבע פגישה עם הצעיר בן ה־17
ליד קולנוע רינה בחולון, הודיע
למישטרת־יפו כי הוא עומד להביאו
אליהם, והאזין בחיוך לתיאור הדרך
המקורית שבה ברח הצעיר מהכלא.
הוא היה כלוא בתא אחד עם עציר

* !בעקעלאן* .לתמי החמודה:
חרוזי כן או לא — לא נסכים
שתורידי יותר מ־ 50 קילו! משוגע
מי שמוותר על הבעקעלאן שלך!
מאוהדים אלמונים ואהרון גם.

עיתונאי אדירם

* סטודנטית. סטודנט ()37
באוניברסיטה הפתוחה מחפש סטודנטית
דומה ללימוד ובילוי משותפים.
ת״ד ,142 מיקוד .60250

ברכות

מיד־ליד
למכירה. טייפ נייד שטוח
סאניו — 800 שקל. ווקמן סוני
חדש — 4000 שקל. מכונת־כתיבה
אנגלית בראדר כמו חדשה — 1750
שקל. דקל, טלפון .03-285992

* יציאה מהשיגרה. גברי
ונאה בן ,41 מרשים וגבוה, מעוניין
בידידה (אפשרי שתהיה שמנה)
לאינטימיות ויציאה מהשיגרה,
עדיף בשעות היום. ת״ד 22654
תל־אביב, מיקוד .61226

* נאה מחפש נאה. נאה
30/180 מחפש גבר !נאה בסביבות
גיל ה־ ,30 שרוצה לנסות סכס אחר.
ת״ד ,2555 מיקוד 61025 תל-אביב.

* לעשות חיים. מבוקשות
שתי בחורות נאות שרוצות לעשות
חיים עם שני גברים לעניין. טלפון
03-451131 בין 5דיד אחר-הצהריים.

* הצלתם אותנו. לדני קדם
ורחמים, שבדרך לרפיח עצרו ליד
מכונית בצרות, שמו אבנים, הביאו
ג׳ק, הסיעו צמיגים לפאנצ׳רמאכר
ומה לא. פשוט הצלתם אותנו,
ולכן תודה רבה. מרחל וענת, אורי
ושלמה.

ד ר כי ח ״ ם

שונות ומשונות

* מישרד,ראש־הממשלה.
* ניזן ןיווז. שני קיבוצניקים
לשעבר, נאים ובני 28ד ,30 מעו!נ־יינים
בשתי בחורות גיזעיות לטיול
משותף לדהאב ולדרום. אבנר,
טלפון .03-780304

חמודה, מירי בן עמי, המון ברכות,
במלאת לך 17 חורפים. היזהרי
במעשייך. ממני, אלי גיל.
* צעצועים. ליוסי עם התלתלים:
אז מה, אתה חושב שהחברות
שלי זה צעצועים, שאתה
משחק עם כולן? מהמסרגנת לך.
* רוצים עוד. לשלמה ו-
ורדה: קרן ואריק הם נכדים
נהדרים. רוצים עוד. סבתא לאה
וסבא ישראל.

במדינה

היזהרי. לירושלמית ה
עוד
הסגרה?

* סיפולוקס. גברים, הא?
לא נמאס לכם להרגיש כמו סיפולוקסים?
להתעורר כל בוקר במיטה
אחרת? בגילכם כבר מותר
לנסות משהו אחר. תסתכלו סביבכם,
יש. מי שהכוונה אליו, יודע.
זג נעלמה. לדנה מחיפה —
ירושלים — תל-אביב, איפה נעלמת?
מה את עושה? כבר שכחת
שיש לי טלפון? פלמוני.

חינם אין כסך

אז אם יש לך מה להודיע, להציע, לבקש, לברן,
לספר בדיחה טובה, ואפילו לקלל — קדימה!
* כל הודעה יבולה לבלול עד 2 0מילים.
• מי שרוצה לצרף תמונה — הכלב האבוד, עגלת-
הילדים המוצעת, הדירה המוצעת לחילופין, הרווק
המציע את עצמו להיכרות — יכול לעשות זאת. במידת
היכולת, תפורסם גם התמונה.
* ההודעה תיכתב על גבי גלויית־דואר, למערכת
״העולם הזה״ ,ת.ד , 136 .תל-אביב (אלא אם כן מצו רפת
לה תמונה. במיקרה זה יש להשתמש במעטפה) .ל א
תתקבלנה שום הודעות בעל-פה, בטלפון או בביקור אישי.
• הגלוייה תכלול את שמו, כתובתו ומיספר הטלפון
של בעל-ההודעה.

שעמד להשתחרר באותו בוקר.
הצעיר השכים קום, הציג עצמו
לפני השוטרים כחברו לתא, והש תחרר
במקומו. כאשר התעורר
החבר כבי היה הצעיר רחוק מאוד
מהכלא.
שיחדור ג׳נטדמני. אדירם
עמד בשעה חיעודה במקום ה-
מיפגש, אך איש לא בא. כאשר
כמעט התייאש ועמד לעזוב את
המקום, הגיעה מכונית מישטרד.
והקצין יעקב חרוש ירד מתוכה.
הוא סיפר לאדירם כי לפני שעה
קלה נעצרה חבורת נערים חשודה
שהסתובבה בחולון. השמונה סיפרו
סיפורים שונים על מעשיהם במקום,
ורק לבסוף גילו כי ליוו
את חברם שעמד להסגיר עצמו
למישטרה באמצעות אדירם. איש
מהשוטרים לא האמין לסיפור, אך
הקצין נסע למקום המיפגש המיועד
כדי לוודא את הדבר, וכשאישר
לו העיתונאי כי אומנם נקבע
מיפגש כזה, נסעו השניים לתחנת-
המישטרה.
כדי לאפשר לצעיר להסגיר עצמו
בדרך שבה בחר, גילו שוטרי מיש-
טרת חולון רוחב־לב. הם הושיבו
את הצעיר במכוניתו של אדירם,
והרשו לשניים לנסוע לתחנת־יפו.
שתי מכוניות מישטרה אומנם עקבו
אחריהם עד שהגיעו ליעדם, אבל
היה הסכם ג׳נטלמני כי אם ירצה
הצעיר להימלט שנית, לא יפריעו
לו השוטרים. אך הכל נגמר בשלום.
ואדירם רשם לזכותו עוד עבריין
שהסגיר עצמו.
העולם הזה >319

•1שראכרט

• בנק הפועלים בע״מ • בנק המזרחי המאוחד בע״מ • הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ • בנק קונטיננטל לישראל בע״מ • בנק מסד בע״מ • בנק הבניה לישראל נע״מ
* בנה יהב לעובדי המדינה בע״מ * בנס אמריללאי ישראלי בע״מ > בנק אוצר החייל בע״מ י בנק פועלי אגודת ישראל בע״מ בנק צפון אמריקה בע״מ • בנ קלמימיו • ־סחר בעי מ * בנק עין חי בע״מ

חזרה לתחילת העמוד