גליון 2320

וי מר יעקב סון ט מי ר

כתבתהשער הקידמי :

כתבתהשערה אחיד• :

חסךא בהי

סו ד הפ יוס

אהוד אזלמרט, הוא פרקליט ידידו
של בצלאל מיזרחי,
מיזרחי הוא ידידו של
גנדי. מה מסתתר מאחרי
ההתפטרות ץ

פסיכיאטר נודע חקר את הת
נהגותו שד מנחם בגין
והגיע למסקנה: גילויי
התוקפנות שלו הם תולדת
ילדות ללא אב:
מאסר 1יהי מה
״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל
אביב, רחום גורדו! ,3טל 232263/3/4 03 תא־דואר . 136 העורך
הראשי: אורי א מרי * עורד־תכנית: יוסי שנון רכזי
מערכת: שרית ישי ושלמה פרנקל עורכי כיתוב: תמי
מוטוביץ וגיורא נוימן. צלמי מערבת: ציון צפריר וענת סרגוסטי ראש
חמינהלה: אברהם סימון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :
״העולם הזה״ בע״מ. מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ, תל־אכיב, רחוב
כן־אכיגדור. הפצה ״גד״ בע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ בע״מ.

כאשר ייכתבו דיברי ימינו, יצטרך
ההיסטוריון לשקול היטב מהי מידת האח ריות
להידרדרות המוטלת על שכם העיתונות.
אחרי
מילחמת יום״הכיפורים, השתתפתי
בסימפוזיון מטעם אגודת־העיתונאים בירושלים,
ובו נדון חלקה של העיתונות
באסון שהתרגש על עם־ישראל. האווירה
של ספינת־השוטים, הרוח של ״אנו ואפ־סנו
עוד״ ,פולחן־האלילים של משה דיין
וגולדה מאיר, הבוז הטוטאלי לערבים,
ההתעלמות מיהמות־השלום של מצריים
— באיזו מידה היתה העיתונות אחראית
להם?
לא היססתי אז לקבוע כי, לדעתי, העיתונות
אשמה יותר מאשר הפוליטיקאים,
הממשלה והכנסת. שהרי אילו מילאה העיתונות
את תפקידה, אלמלא מכרה את
נפשה לשילטון, אלמלא מעלה בתפקידה,
לא היו הדברים מתרחשים כך.
אפשר לחזור כיום על ביקורת זו. ההידרדרות
של המדינה בכל השטחים —
באיזו מידה אחראית לכך העיתונות ומח דליה?

הכנסת ירדה לשפל המדרגה —
באיזו מידה אחראים לכך כתבי־הכנסת,
המתעלמים מכל עניין רציני, הנתפסים
כימעט בילעדית לרכילויות, המטפחים
חבורה של רודפי־פירסומת ומדליפים ומעודדים
אותם לערוך שערוריות, תחת
לעודד אותם לעשות עבודה רצינית?
באיזו מידה מעודדים הכתבים המדיניים
את הממשלה במעשיה חסרי־האחריות, על-
ידי טיפוח פוליטיקאים־כסילים המדליפים
להם מידע? האם הכתבים הצבאיים ממלאים
את תפקידם בביקורת על מעשי המופקדים
על מערכת־הביטחון האדירה,
בניתוח מהלכים צבאיים, עיסקות־נשק
והחלטות אחרות?
וכן הלאה וכן הלאה. הרשימה ארוכה
ועגומה, והשאלות רבות.
בוודאי, העיתונות מצייצת מדי פעם.
היא עוסקת בלי־הרף בשערוריות בכוס-
מים. אך את שאלות־הגורל של המדינה
היא זונחת כליל.
רמאללה אינ ה פולין
כנו ףזה בולטת קרן־אור זוהרת: ה חבורה
הקטנה של העיתונאים המסקרים
את המתרחש בשטחים הכבושים.
היא ממלאה את תפקידה. היא דואגת
לכך שהציבור הישראלי יראה את הנעשה
בשטחים אלה בשמו ומטעמו. היא נזעקת
למראה עוולות, ואף מתייצבת להגנה על
חופש־העיתונות.
כך עשתה השבוע, והדבר ראוי לציון.
מוסדות העיתונות הישראלית לא עשו
דבר וחצי־דבר כדי להגן על חופש־העי־תונות
בשטחים הכבושים. להיפך, הם
מחפים על דיכויו ומצדיקים אותו לא פעם
במאמרים ראשיים.
השבוע פנה ״תא כתבי השטחים״ אל

מועצת־העיתונות, ועד עורכי העיתונים
היומיים ואגודת העיתונאים, ותבע מהם
לפעול לביטול צו־הריתוק, המונע משלושה
עורכים בכירים בגדה המערבית למלא
את תפקידם. השלושה הם מאמון אל-ם ייד,
עורך אל־פג׳ר (״השחר״) ,אכרם חנייה,
עורך אל־שעב (״העם״) ובשיר בע׳גותי,
עורך אל־טליעת (״החלוץ״) .מזה חודשים
רבים הם מרותקים למקומות־מגוריהם,
ואינם יכולים להגיע למערכות עיתוניהם.
מוסדות העיתונות והעיתונאים בכל ה עולם
מחו על צעדים אלה — אך מוסדות
העיתונות בישראל שותקים. מילבד הפגנה
קטנה, שאירגנתי עם כמה עמיתים נגד
סגירת אל־פג׳ר, שותקת הארץ. עיתונאי
ישראל מוכנים למחות על המתרחש בברית
המועצות ובפולין, ולעת מצוא גם בארגג־
׳טינה — אך לא על מה שמתרחש בשמם
במרחק של כמה קילומטרים מהם. הס
מלהזכיר.
מסופקני אם יוזמת ״תא כתבי השטחים״
תשנה עמדה זו. אך עצם העובדה שהיתה
פניה כזאת, מוסיפה כבוד לבעליה.
היתד׳ לה. תוצאה מיידית אחת: בהפגנה
של ציניות האריך •המימשל הצבאי למחרת
היום את צווי־הריתוק בחצי-שנה נוספת.

מוחזקים,^7

מ שו ח ר רי ס

ממשלת ישראל אינה מסתפקת במעשיה
בשטחים אלה. היא גם רוצה להכתיב
לעיתונות כיצד לקרוא להם. על פי ההנחיה
הממשלתית, בוטלו כל השטחים (״השטחים
הכבושים״ ,״השטחים המוחזקים״ ,״השטחים
המשוחררים״) וגם הגדה המערבית
ורצועת־עזה. עכשיו קיימים רק ״יהודה,
(ה)שומרון וחבל־עזה״.
הכתבים מרדו נגד תכתיב מילולי זה.
אחרי הכיבוש של 1967 הם קראו לעצמם
״תא כתבי יהודה ושומרון״ .לאחרונה הם
ביטלו שם זה, והחליטו כי שמם הרישמי
הוא עתה ״תא כתבי השטחים״.
אך בעיקר הם ראויים לשבח על פעי לותם
בשטח המיקצועי. רפיק חלבי (ה טלוויזיה)
,יהודה לימני (הארץ) ,דני רובינשטיין
(דבר) ,דייוויד ריצ׳ארדסון (ג״
רוסלם פוסט) ,ויו״ר התא אמנון קפליוק
(על המשמר) דואגים לכך שרוב הדברים
המתרחשים בגדה המערבית לא יישארו
בסוד. מובן שהעולם הזה קיבל על עצמו
משימה זו, מאז היום הראשון של הכיבוש,
ונושא בתפקיד זה. אך בשטח הזה, לפחות,
אין קולנו הקול היחידי הקורא במידבר.
הצטיינותה של חבורה זו בולטת במייו־חד
בהשוואה למיגזרים אחרים של העיתונות
— ובעיקר בהשוואה לכתבים ״ל ענייני
ערבים״ ,שרובם שונאי־ערבים, והפועלים
ברובם בשרות התעמולה של מיש-
רד־החוץ והמילחמה הפסיכולוגית של מוסדות
אחרים.
הציבור כולו חב תודה לקומץ העיתונאים
האמיצים בשטחים המוחזקים.

אדם הורשע שלא
כחוק, על־ידי שופטים
שלא ידעו את
החוק, נכלא, ואחרי
שהתברר שיש
לשחררו נכלא שוב
על־פי צו נוינהלי.

*ורפאה
בי ק ש
ש לו ם
״חיסול ישראל כשלבים״ כיבה
כגין את יוזמת השלום
של אש״ף. תסריט מדיני של
חשבון עובר ושב שבסופו
בלחם צה״ל כאמריקאים.

רקליס £ 8£01)1£5$אז
ניתוח הדיוקן עצמי של היורד
משולם ריקליס, המכנה עצמו
״פטריוט ישראלי,״ והמתחיל להשפיע
על מעשי ממשלת ישראל.

מתי אחראי וודופא?
בעת ניתוח פשוט נפגעה שלפוחית השתן
של ילדה. האס יכולים ההורים לתבוע את
הרופאים? ניתוח המצב המיישפטי בישראל.

פלאסו־שוון א־מץ ימה

הניתוח

שלא

המיליונר ואשתו מגדלים ככיתם
המפואר את כת העוזרת, ומתכוננים
לאמץ ילדים נוספים.

מתה גמה בתבות־חחשמל
המערך זכה בבחירות לוועד עובדי
חברת־החשמל. חקירת העולם הזה מגלה:
הוא לא יכול היה שלא לזכות, בגלל
שיטת־הבחירות שהומצאה לצורר זה.
היה מישרד־הבריאות מנע
מהפרופסור דני גור
לבצע ניתוח־לב־פתוח,
#והמירוץ להקמת תעשייה
פרטית של כי־רורגיית־לב
החל.

42( 0

האשה הורישה את
כל רכושה לוד
ושם. המישפחה טוענת:
חולת־רוח !

מקצ 11* 1

הכדורגלן גיורא שפיגל
פרש מהמגרש, נכנס
לעיסקי־ביטוח, מתכונן
לכתוב ספר וטוען בראיון
השבוע :״אני לא
ממורמר !״

מציאות ושידוכים,
שיקוצים וברכות
ועוד שונות ומשונות
במדור החדש.

הזוהר האבוד: שכוע-האופנה הוא לא מה שהיה פעם
מ דו רי

? בו עי ס:
תשקיף כמדינה
אתה והשקל מיכתכים תשבץ
הורוסקופ -מזל דגים
ממסיבה למסיכה
עולם קטן— צ׳ילה, סרטאווי לעזרת
יהודים, איראן

אנשים כעולם
אנשים
כל ונים
יומן אישי -עת לטעת ועת
לעקור נטוע

העולם הזה 2320

הנדון — לא למילחמה !

רחל המרחלת שידור מדריך שידורים
מה הם אומרים -אהרון אוזן,

קולנוע

זה היה העולם הזה שהיה

מוחמר ותר, ארל ויליאמס, חווה לוי,
אבינועם קורן וטוביה סער

איש ממאדים -נעשה ונשמע !
נמר של נייר -ג׳ון סטיינבג,
חדווה הרכבי, אהרון שי ואהובתו

,של ביאליק

ספורט — מרגלי כדורסל ונשות 67 כדורגלנים

ש לום ״ב ית בטוני דיי ל
שד־ההינוך זבולון המר ומזכיר הפועל־המיזרחי,
רפאל כן־נתן, איש סיעת־למיפנה,
יעמדו ביחד כראש מיבצע ״שנת
שיקום המפד״ל״ ,שיתחיל כקרוב.
המיבצע ייערך תחת הכותרת ״ 60 שנה להפועל
המיזרחי״ ,ויעסוק רשמית בשילוב שבין
״תורה ועבודה״.

שרידי אלבין ־ החוצה אחרי ניצחונו של ח״ב צבי רנר בבחירות
באיגוד העובדים הליברליים, הוא מתכוון
עתה לנהל מאבק מישפטי נגד יעקב דקל
ומשה קינן, מאנשי מיקי אלבין, שהם
הכרים כאיגוד, בדי להוציאם משורות
האיגוד.

אח הל״סד
כמה מראשי המערך מתלוננים בשיחות
פרטיות על כך ששימעון פרם, יו״ר
מיפלגת־העבודה, איחד כהכל־פיו את
הליכוד.
לדבריהם, ניהלו כמה עסקנים שיחות בטלות ובלתי־מחייבות
עם פרס, על האפשרות שברבות הימים
תיפול ממשלת־הליכוד ותבוא במקומה קואליציה
אחרת, עוד בכנסת הנוכחית. פרם התלהב מן
הרעיון והחל להכריז עליו בכל אמצעי־התיקשורת.
התוצאה היתר. גל־ההתפייסויות בניצוחו של מנחם
בגין — לוי־קצב, ארידור־המר ועוד.

התוחיה

י־הטפר

מישרד־החינוך ייאלץ לטפל כתלונות של
הורים, שילדיהם פותו על־ידי אנשי תנועת
התחיה לעזוב את בתיהם ואת לימודיהם
ולרדת לימית, כדי לעצור את הנסיגה מסיני.
למרות שאנשי התחיה לא פעלו בתוך בתי־הספר
עצמם, הם הבטיחו שהם ידאגו להשלמת חומר־הלימודים
לתלמידים שיבואו לפיתחה.

שם־אור הוודח

א שת דרוקמן
ב מ די ט צי ה
הודעתה של סגנית שר־החינוך, מרים
גלזר־תעסה, שוועדה, שהיא תעמוד
כראשה, תבדוק את מידת ההשפעה
של כיתות פולחניות שונות על הנוער
בי״טראל, תגרום לבעיות בכית מיש־פחת
הרב חיים דרוקמן.
אשתו •טל ח״ב המפד״ל, שרה, מתרגלת
מזה שנים מדיטציה טרנסנדנטלית
בידיעת בעלה, היודע גם להעריך את
תוצאות התירגול.

עסקי ע נכדו
של חומייו׳
יהודי, המשתמש בדרכון לא־ישראלי, מנהל
בקפריסין חברה מיסחרית לייבוא, שבעליה הוא
נכדו של האיית־אללה חומייני. חברה זו קונה
כמויות ענקיות של דברי־מזון וציוד שונה מישראל.
המתווך של חברה איראנית זו לגבי העסקים
עם ישראל הוא יהודי מלונדון, בעל רשת־חנויות
שם׳ הנמצא כעת בארץ ד לצורך רכישות בממדים
נרחבים.
החברה של נכדו של חומייני מקבלת ומעניקה
אשראי, כשמדובר בייבוא דיברי־מזון. הנטייה היא
לרכוש סחורות תמורת נפט איראני.

לאחר שמעריב זכה בתחרות, התחיל ידיעות אחרונות
להפיק עידון שיתחרה בעידון של הארץ, ועיתון זד,
מודפס בדפוס דבר. לטווח ארוך יותר צפוייה הרחבת
שיתוף־הפעולה בין ידיעות אחרונות ויומון
ההסתדרות.

הליכוד מתנער מעיתונו כישיבת מזכירות תנועת החרות
נשמעו השבוע התקפות חריפות על
ביטאון הליכוד ״יומן השבוע״ ,שעדיין
לא יצא. השר חיים קורפו, יו״ר ועדת־הביקורת
של התנועה, וגירעון גדות
תקפו את יוזמי הכיטאץ, כשהם מסתמכים
על גילויי ״העולם הזה״
( 310צ).

יו״ר המזכירות, שר־האוצר יורם ארי*
דור, סיכם את הדיון כאומרו, בי לליכוד
אין קשר ל״יומן השבוע״ ,ואיי
הוא אחראי לו. יוזם. הביטאון הה
הה״כ רוני מילוא.

דדוודיא !;1(881

לאחרונה הוצע לקריקטוריסט רענן לוריא
תפקיד רשמי כשירות־המדינה, עם חוזה
מיוחד למשך שנתיים.

שר־התיקשורת, מרדכי ציפורי, הדיח השבוע
מתפקידו את יועצו לענייני תיקשורת,
יונתן שם־אור.

חד,צעד״ שהופנתה אליו בנוכחות איש־טלוויזיה,
נועדה לדעתו למנוע ממנו להעיד בדיון העומד
להתחדש בפרשת אריה נאור. דיון זה, בבית־הדין
המישמעתי של עובדי־המדינה, יתחיל באמצע חודש
מארם השנה.

יונתן הוא בנה של העיתונאית אורה שם־אור,
ואחיה של העיתונאית מירית שם־אור, אשתו של
הזמר צביקה פיק, וכמוה, הוא איש הימין הקיצוני
ביותר.

התנחלות חדשה ־

שראדים

לביא

שארו באופירה
נראה כי המצרים מוכנים להשאיר באופירה,
אחרי הנסיגה, מפעילים של מועדון־הצלילה במקום.

למצרים אין צוות להפעלת המועדון.

חברת ספנות חדשה חכרת ״פרדס סינדיקט״ והכרת ״פרידנזון
להובלה יבשתית״ הקימו כשותפות שווה
חכרת־ספנות שתיקרא ״אפ״ק״ .מנכ״ל
החכרה, אביב ברמי, היה מנהלי קווי הים
התיכון של חברת־הססנות ״צים״.
בצים חוששים כי החברה החדשה תתחרה פה
בקווי־ספנות במיזרח הים־התיכון.

קבוצה של עובדי התעשייה האווירית
התארגנה כדי להקים התנחלות חדשה
בגדה המערבית.
ההתנחלות תיקרא בשם לביא.

העד לא ורצח
המישטרה החליטה לגנוז את תיקו של משה בך
שימעון, שנמצא מת ביום שבו עמד להעיד
במישפטם של הנאשמים בגניבת דלק מצה״ל.

תחילה נראה היה שמדובר כהתאבדות,
אך היו עדויות שהצביעו על רצח.
המישטרה חקרה ככיוון זה, אך נתקלה
כמבוי סתום. חקירת המישטרה הסתיימה
כמסקנה שהאיש מצא את מותו בנסיכות
שאינן פליליות.

100 דו לר

דידה ודוס דשה

המצאת מרידור

ל־־־ 8 0 0מיו

עתה מתברר כי שר־הדתות, אהרון אבו־חצירא,
גר בעבר במשך שנה בדירה השייכת ליועצו,
משה גבאי, העומד למישפט יחד עימו.

בטלוויזיה

התעריך שישלם ביטאון הליכוד ״יומן
השבוע״ לעיתונאים שיכתבו כעילום־שם —
מתוך בושה או כדי להעלים חלטורה זו
מעיני מעסיקיהם -הוא כסך 100 דולר
ל-ססא מילים.

לגבאי יש כמה דירות כעיר אשדוד, והוא
העמיד אחת מהן לרשות השר, שלא שילם
שכר-דירה ליועצו י

הסדר בליכוד
ברמת־ג!
הסדר, שעל פיו יוצב הד״ר ישראל פלד
שוב כראש רשימת הליכוד, וסגנו יהיה
עורך־הדין משה מירון, מסתמן כרמת־גן.
לפלד פנו ח״כים מחרות והודיעו לו
מירון, החושש שהחוק הנורווגי לא
והוא לא יהיה ח״כ, מעדיף לרוץ
פלד, מאשר להתמודד לבדו, ללא
ולהיכשל.

שהם יתמכו בו.
יעבוד בכנסת,
כסגנו של
גיבוי מיפלגתי

שמועות עקשניות טוענות שצוות של
מחלקת־החדשות של הטלוויזיה מסריט
כימים אלה את תהליך הפקת
האנרגיה, שעליה הכריז ערב־הכחי־רות
השר יעקב מרידוד.
הכוונה היא לשדר את הסירטון כיום
שבו יודע השר על פרטי המצאתו.

עיתונאי שיסכים לחתום על דבריו יקבל יותר.

החקירה

*דברי* הרווית

נגד ז״גרמן

מהמאבק

נראה שהחקירה נגד ח״כ הליברלים,
דרור זייגרמן, לא הניבה תוצאות.

המרוויח העיקרי מהמאבק שהתנהל כין
״מעריב״ ו״ידיעות אחרונות״ על השותפות
עם ״הארץ ,׳ כלוח הכפול, הוא דפוס ״דבר״.

יריביו, כנראה מאנשי קבוצת השר אברהם שריר,
העבירו למישטרד, מידע על־כך שהח״ב שלח
לחו״ל בני־מישפחה וחברים ליברליים, כאשר היר,
יו״ר חטיבת הסטודנטים בסוכנות היהודית.

במדינה
העם
ג 1שאהשסע
כאשר הרמקוד האדיר שד
;,הקונסנזוס הדאומי״
מתחיד 7כעו ,7שוס קוד
אחר איגו ימוד להישמע. ישראל אדם יכול
נפשו. כל
אים ככל

היא מדינה חופשית. כל
לדבר ולכתוב בד. כאוות-
עיתון יכול להעלות נושהעולה
על רוחו.

אך יש בישראל מנגנון נסתר,
כימעט אוטומטי, המאפשר לממשלה
להכתיב למדינה כולה נושא לדיון.
פלוני מחליט על נושא־השבוע, ואז
כל הפוליטיקאים מדברים עליו,
הכנסת רועשת, העיתונים יוצאים
חוצצים, הרדיו והטלוויזיה מרעישים
שמיים וארץ. המנגנון האדיר
של התעמולה בעולם מצטרף ל מסע.
קהילות יהודיות מכריזות,
אמצעי התיקשורת בארצות־הברית
מזדעקים, חברי־קונגרם מתקוממים.
עולם כמרקחה.
מנגנון זה נוצר ושוכלל עוד בימי
דויד בן־גוריון. הוא הופעל בפרשות
כמו זו של המדענים הגרמניים
במצריים, ב־ .1963 הוא פועל
כיום כמו ביומו הראשון.
הפסקת זרם• לפני שבוע היה
המנגנון כולו מופנה לעבר לבנון
ו״המחבלים״.
תקרית קטנה בגבול ירדן נופחה
לממדי־ענק, עד שהעולם כולו
הזדעזע. מישלוחי-נשק שיגרתיים
לאירגוני אש״ף הפכו סכנה לשלום-
העולם. מאות מאמרים על נושא
זה פורסמו בישראל, מאות רבות
נוספות בעיתוני העולם. הכנסת
דנה, נערכו מסיבות־עיתונאים רועשות,
מומחים מכל הסוגים הופעלו
כבובות הקשורות בחוטים.
ואז, לפתע, נעצר המנגנון כולו
בבת־אחת, כאילו הפסיק מישהו את
הזרם. נשיא ארצות־הברית הודיע
למנחם בגין, בשפה שלא השתמעה
לשתי פנים, כי מילחמה בלבנון
אינה באה ברגע זה בחשבון (ראה
הנדון).
המנגנון נח רק במשך רגע קט.
מישהו קבע שוב את נושא-השבוע.
הפעם: ירדן.
כספר ויינברגר, המייצג את מיס-
חר־הנשק האמריקאי, רוצה למכור
נשק לירדן. אריאל שרון הזדעק.
שרון, המייצג את מיסחר־הנשק
הישראלי, אחד החשובים בעולם,
צריך היה להבין לנפשו של עמיתו
האמריקאי, אך הדבר לא השפיע
עליו. הוא הפעיל את פעמון־האז־עקה
בישיבת־הממשלה.
מאותו הרגע פעל הכל כשורה.
אמצעי־התיקשורת הישראליים חז־דעקו
כאיש אחד. הכנסת התכנסה
והחליטה כימעט פדדאחד. הליכוד
והמערך התחרו זה בזה בלהט לאומי
.״ידידי ישראל״ ברחבי העולם
קיבלו את האות, ומטח של מאמרים
ונאומים ירד על העיתונות האמריקאית
והקונגרס.
חז איך ז למה ז׳ בכל ההמולה
המפוברקת, לא נשמע כימי
עט אף צליל ענייני אחד, האם קיימת
סכנה אמיתית? אם כן, מה
גודלה? איך אפשר למנוע אותה?
מהי, בכלל, מדיניות ישראל כלפי
ירדן? האם אפשר למנוע מישלו-
י חי־נשק לירדן, כאשר ממשלת־ישראל
מגבירה את קצב ההתנהלות
בגדה המערבית, כפי שעשתה השבוע
ברעש רב?
כל זה אינו חשוב. כי המנגנון
פועל. כאשר ייעצר, יימצא לו נו־שא־חדש,
לשבוע הבא.
העולם׳ הזה 2320

טיול־חורף שנמנע

עי תונו ת
מצצרו סירת!!
מי שת? ב״הארץ״
ידיעה כוזבת ש7
מיזחמח פ0יכו 7ו:ית?
הידיעה היתד. מדהימה: הן בכו־הרתה,
הן בתוכנה, הן במיקומה.
היא הופיעה במיסגרת מיוחדת
בלתי־רגילה בראש העמוד הראשון
של הארץ. הכותרת :״מיסמך חדש
של אש״ף קורא: לסלק את כל היהודים
מפלסטין — הוקרא בסמינר
שנערך בלונדון בנוכחות המלך
חוסיין — מחברו סייע בניסוח
תוכנית פאהד.״ על הידיעה חתם
יוסי מלמן, סופר הארץ בבריטניה.
הקוראים התמימים של הארץ
הזדעזעו בצדק. הם גם יכלו להסיק

קיירי: לזרוק את כל היהודים לים.
היכן? מתי קוראים פחות-
תמימיים יכלו לשים לב לכמה עובדות
תמוהות, הקשורות בפירסום

קודם כל, מתי נקרא מיסמך זה?
בידיעה נאמר ״לאחרונה״ ,ולא צד
יין בה מקום ותאריך. אך ברור
לפי הידיעה שהיה זה כנס פומבי,
שהרי נכחו בה מלך ירדן, שני ישראלים
ואישים רבים אחרים.
נאמר בידיעה כי את המיסמך הנורא,
הקורא לגירוש כל היהודים
מפלסטין, חיבר חאלד אל־חסן,
איש־אש״ף, מי שניסח גם את תוכי
נית־פאהד. שלא כמו הקוראים התמימים,
יודעים המומחים כי אל־חסן
הוא מראשי המחנה המתון
באש״ף. האם סביר כי איש כזה
יחבר מיסמך כזה, להשמעה פומבית
בכנס בינלאומי, ויתכחש בו
לכל עמדותיו המוצהרות?

מיסמך חדש של אש״ף
קורא: לסלק את כל
היהודים מפלשתין
הוקרא בסמינר שנערך בלונדון בנוכחות המלך
חוסיין * מחברו סייע בניסוח ״תכנית פאהד״
כאת יוסי מדמן
סיפר ״הארץ״ ככייטניה
הכותרת בעמוד־הראשון של ״הארץ״
ברווז שחור

את המסקנה המתבקשת: אחרי
פירסום דבריו של עיצאם סרטאווי
(העולם הזה )2317 בלה מומר ה-
פאריסאי, שבו קרא איש־אש״ף
בכיר זה לאירגונו לאמץ קו^של
התפייסות עם ישראל, מתגלה״עתה
האמת. היא מאשרת את התוכנית
השטנית הישנה של אחמד שד

גם צירוף הדברים עשוי היה
לעורר חשד. בידיעה קטנה אחת,
בת 16 שורות בסך־הכל, הצליח
המחבר לכרוך יחד את אחמד שו־קיירי,
המלך חוסיין (שממשלת-
ישראל מנהלת נגדו עתה מסע-
הכפשה, כדי למנוע את מכירת ה נשק
האמריקאי לירדן) ותוכנית-

פאהד (שממשלודישראל מנהלת
מילחמה בה מאז פירסומה, מפני
שהיא דורשת את החזרת הגדה והרצועה).
עוד
פרט תמוה: נאמר בידיעה
כי בכנס השתתפו שני ישראלים
״התומכים בהקמת מדינה פלסטינית״
:אורי דייוויס ומקסים גילן.
יודעי־דבר מבחינים בין השניים,
שהם גם אויבים־בנפש: גילן דוגל
בהקמת מדינה פלסטינית לצד
ישראל, ואילו דייווים קורא למדי נה
פלסטינית במקום ישראל.
זהו דבר והיפוכו.
מי שתל. עין עיתונאית מאומנת
יכלה להבחין בנקל בפרט מרכזי
אחד: הכתב מלמן לא היה
נוכח בכנס שעליו הוא מדווח, ש הרי
אחרת היה מזכיר את המקום
והתאריך. הוא קיבל את הידיעה
ממישהו.
מיהו מישהו זה? מוסד עלום־
שם או מישרד־החוץ? ואם כן,
׳מדוע לא הזכיר מלמן את הגורם
שמסר לו את הידיעה? ומדוע מצא
בעל־הידיעה לנכון לשתול את הידיעה
בהאוץ דווקא, תחת למסור
אותה לכל כלי-התיקשורת? מה
או מי הניע את הארץ לפרסם את
הידיעה בצורה כה חריגה, במיס־גרת
מיוחדת בראש העמוד הרא שון?
איזו
מין מדינה: חלק מן
התעלומה ניתן לפענח בעזרת העובדות.
הכנס
המדובר לא התכנס ״באחרונה״
,לפני יום־יומיים או שבוע.
הוא נערך בנובמבר — 1981 שלושה
חודשים לפני שהסיפור פורסם, כידיעה
טריה ורוטטת, בראש העמוד
הראשון של היומון. מובן שכתב
הארץ לא נכח בו. מישהו שתל אצ לו
את הידיעה.
הידיעה עצמה כוזבת לחלוטין.
חודשיים לפני שהארץ זיעזע את
הארץ בסקופ זה, פירסם מקסים
גולן דו״ח ארוך ומפורט על כנס
זה בביטאונו, ישראל אנד פלס־טיין,
המופיע בשפה האנגלית בפאריס.
עיתון־האח שלו בארץ,
במרחב, פירסם דו״ח זה בעברית.
הדו״ח של מקסים היה רחוק מלהיות
אופטימי. הכנס הלונדוני
התקיים במכון רב־היוקרה ליחסים
בינלאומיים בלונדון (״צאטאם

האום״) .היוזמה והמימון באו מצד
עיראק. הזמנתו של אורי דייוויס,
ישראלי־לשעבר ואנטי־ציוני, התומך
בחוגים הקיצוניים ביותר ב-
אש״ף, העידה על מגמת היוזמים.
הכנס כולו היה ביטוי נוסף.ל מאבק
הפנימי המתנהל באש״ף בין
מתונים וקיצוניים — בין הדוגלים
בדדקיום בין מדינת־ישראל ומדינה
פלסטינית בגדה וברצועה, כמו
סרטאווי, ובין הדוגלים בהקמת
פלסטין ״דמוקרטית וחילונית״ ,ש פירושה
חיסול ישראל.
שפיק אל־חוט, איש אש״ף מביירות׳
קרא במקום הצהרה, שתבעה
״לשחרר את היהודים מן הישות
הציונית״ .כלומר: לחסל את
ישראל ולהפוך את היהודים לאזרחים
במדינה פלסטינית. זוהי תוכנית
שאין כימעט אדם בישראל ה מסוגל
להסכים לה. אך מכאן עד
לתוכנית שטנית ״לסלק את כל היהודים
מפלסטייך הדרך ארוכה
מאוד — דרך שכולה כזב. ייחוס
שקר זה לחאלד אל־חסן דווקא לא
בא אלא כדי להדביק תדמית שט-
ינית לתוכנית־פאהד ולמחנה המתון
באש״ף.
גילן עורר ויכוח במקום, כאשר
התנגד לדברי אל־חוט ואמר כי
״כשם שהיהודים לא ישחררו את
הערבים, הערבים לא ישחררו את
היהודים.״ הוא הכריז שהוא תומך
בהקמת מדינה פלסטינית לצד יש ראל,
לפי גבולות — 1967 ולתבי עה
זו הצטרפו רוב משתתפי הכנס,
ובכללם היוזמים העיראקיים
ומישלחת של השמאל המצרי.
הרעדת שארות. הפרשה כולה
מטילה אור מדאיג על נכונותה של
העיתונות הישראלית לשמש מכשיר
לפירסום ידיעות שתולות של מום־
דוודסתר. ברור כי אין בעיתונות
מנגנון־בקרה יעיל, למניעת פירטו־מם
של ברווזים שחורים כאלה.
בחירת הארץ, הנחשב כ״מתוך,
לעומת שני הצהרונים השייכים
לימין הקיצוני, ולעומת כלי־התיק-
שורת האלקטרוניים, שהם ממלכתיים,
באה כדי לטשטש את מקור-
הידיעה ולהקנות לה אמינות־יתר.
מכיוון שאין אף ביטאון יומי אחד
בישראל הדוגל בקו של שלום, עלו לה
ידיעת־כזב כזאת לגרום להר-
עלת־בארות שאין לה תקנה.

כשאל צמהלהפקידשיקים
בשעהשתיים,
ר״בוקאישליחוותו
ע(ארוחתצהרים.

והעיקו:
להפקיד שי(01
בכספומט
זה בכלל לא
מסובן.
״אני לא אוהבת לצבור אצלי הרבה שיקים. אני לא מרגישה בטוח. אבל הי תה לי בעיה: עד אחת
בצהרים אני מנהלת א ת הבוטיק שלי. בשתים אני צריכה להיות בבית להאכיל א ת הילדים.
מארבע אחה״צ אני שוב בבוטיק. כשאני גומרת יום עבודה אני ממהרת הביתה לבעלי ולילדים.
הסיפור הרגיל של א שה עובדת. הזמן היחיד שיש לי להפקיד שיקים הוא כשהסניפים סגורים...
הבעיה נפתרה כשיום אחד מישהו הכיר לי בנקאי שאפשר להפקיד אצלו שיקים בכל שעה,
ובפחות מדקה( א ם מכינים קודם בבית א ת המעטפה).
כדאי גם לך להכיר אתה בנק אי הכי מהיר בעיר. כספומט.

נ0פומט.הבוקאי חט מהיר בעיר.
כספומט
בו ק

ל או מי •

בוק

די סקווט

בעק אווד• בעק ערב שואל .,בעד. עליה לאוס • בעק ברקליס ד״סקועט

ב מ די נ ה

בי ת־הדין לא ידע את החוק ־ האי ש נ של ח לכל א

סי פ לגז ת
פרסקציה בר>ג 7א
מדוע גיסה סגן־רדטר
שילנסקי לטשטש
מעשה־מירמה
של שליחים מישראל ץ
סגן־שר דוב שילנסקי הוא אדם
מוזר. השבוע הוסיף קו נוסף ל-
שירטוט המוזרות שלו.
האיש, שהניח בשעתו פצצה ב-
מישרד־החוץ כדי למחות על הס־כם־השילומים,
הוכיח שוב שתגו־בותיו
חורגות מן המוסכמות, וגם
מן החוקים.
תעודות כשרות. העניין התחיל
בגילוי כי בקרב ה״נושרים״
ברומא — מהגרים מברית־המוע-
צות שסירבו לעלות לישראל —
נערכת התרמה לטובת קרן לב״י.
זוהי הקרן המוזרה שקמה כדי
לספק לרמטכ״ל את הכספים הדרושים
לו לניסויים האידיאולוגיים
והחינוכיים שלו, מחוץ למיסגרת
תקציב־הביטחון הענקי.
ח״כ עוזי ברעם נרעש מן הידיעה.
הוא זעק חמס: הייתכן כי
מוסד ישראלי מוסר לנושרים תעו־דת־כשרות
תמורת כסף?
מהות העיסקה כלל לא הוסתרה.
נאמר לנושרים כי הקבלות של
התרומות ללב״י תשמשנה להם
ככרטיס־כניסד לקהילות היהודיות
בארצות־הברית ובארצות אחרות.
ברעם, שהיה בטוח כי המדובר
ביוזמה של לב״י, תקף בחריפות
מוסד זה.
שילנסקי יודע ככר. אז בא
הגילוי השני: לב״ י כלל לא ידע
על העניין כולו •.המוסד לא הפיץ
את בקשות־ההתרמה ברומא, ולא
קיבל אף לירטה שחוקה אחת
משם. ברור שנוצר צורך דחוף
לפנות למישטרת רומא, לאיתור
הנוכלים.

הונו, נכלא על 3׳ צווים מינהל״ם של הומסכי? ושו־הבים חון

מאסר

בלתי־חוס

ופטי בית־המישפט הצבאי בלוד החליטו, ברוב דיעות,
להרשיע את הנאשם. גזר־הדין היה חמור 18 :שנות־מאסר.
הנאשם, ערבי אזרח ישראל, הושלך לבית־הסוהר.
בני מישפחתו החליטו לערער. הם העבירו את הטיפול בתיק לידי
מישרד פרקליטים בתל־אביב.

כאשר עיינו הללו כפסק־הדין ובגזר־,הרץ: ,דהמו.

התברר להם כי אסור היה להרשיע את הנאשם, כשם שאסור
היה לביודהמישפם לגזור לו עונש מאסר או כל עונש אחר. ישיבתו
בבית־הסוהר היא בניגוד לחוק.
הסיבה לכך: בית־המישפט הצבאי בלוד, שדן בכל העבירות
על-פי תקנות ההגנה לשעת־חיווס, אינו בית־דין צבאי רגיל.

ככית־מישפט מיוחד זה תיתכן זז רשעה־כדין רל,
כדרך אחת: כאשר ההרשעה מתקכלת פה־אחד. כשכל
•טלושת השופטים מסכימים לנכי אשמתו של הנאשם.
לא כך חקה במיקרד, זה. רק שניים מן השופטים הסכימו כי
האיש אשם, ואילו השלישי התנגד. פירוש הדבר למעשה: על-פי
תקנות ההגנה לשעת־חירוס יצא האיש זכאי במישפטו, ולבית״
המישפט כלל לא היתה סמכות לגזור לו עונש!

לפרקליטים, שהתעניינו כיצד התרחש הדכר, התכרר
כי כראש ההרכם שדן את הנאשם ישכ שופט חדש,
שאינו מכיר את ״תקנות ההגנה לשעת־חירום״ על
כוריין, וכלל לא ידע על הדרך היחידה שכה אפשר
להשיג הרשעה ככית־המישפט־הצכאי.

הפרקליטים התקשרו אל נשיא בית־המישפט הצבאי בלוד, וזד,
הסכים לכנס מייד את ביודהמישפט מחדש. השופט שישב בראש
ההרכב כעם על הפרקליטות הצבאית, שללא ספק ידעה שלא היתד
לו סמכות להרשיע את הנאשם ולגזור את דינו.
לפני שבוע התכנס בית״המישפט הצבאי בלוד. הפרקליטים תבעו
לשחרר את הנאשם לאלתר. אך התביעה לא היתה מוכנה לוותר.

התובע הצכאי שלף צו־מעצר מינהלי, החתום על־ידי
הרמטכ״ל. צו זה הוצא על־פי תיקון חדש לחוק אחר,
שהתקכל ככנסת התישיעית. עד עתה נעשה כו *שימוש
רק לגכי אדם אחד — הרם מאיר כהנא.

מאמרו של אורי אבנרי ,״פגישה בדמשק״ (העולם הזה )2318
טען כי סירובה של רק״ח לקחת חלק במישלחת של כוחות״השלום
לכנס המועצה הלאומית הפלסטינית בדמשק — אם תוזמן ! —
החניק יוזמה זו בעודה באיבה.
על כך הגיבה רק״ח במיכתב הבא של דוברה, עוזי בורשטיין :
בהעולם הזה (מם׳ )2317 פורסם תרגום ראיון של ד״ר
עסאם סרטאווי בלה נזונד. בפירסום הובלטה טענתו של סרטאווי,
כי הנהגת אש״ף אינה פועלת לחיזוק מחנה השלום בישראל. כמס-
ק&ה ישירה מביקורת זו פורסם הראיון בהעולם הזה תחת הכותרת
:״אש״ף עזר לבגיו״ ובהמשך אף ״אש״ף עוזר לבגיך. סר-
טאווי בוודאי מוצא דרכים רבות להשמיע דעותיו באוזני מנהיגי
אש״ף, אולם פירסום ראיון עם תוכן כזה בלה מונד, המכוון גם

הפרקליטים עירערו על הוצאת צדהמעצר המינהלי לפני בית-
המישפט המחוזי בירושלים.

כמהלך העירעור הוכא לכית־המישפט צו־מעצר מיג־הלי
חדש, החתום על־ידי שר־הכיטהון. הפיכה לכך :
צו־מעצר החתום על־ידי הרמטכ״ל, כוחו יפה למשך 48
שעות כלכד.
בית־המישפט המחוזי בירושלים דן בעניין בדלתיים סגורות, והחליט
לדחות את עירעורם של הפרקליטים. בינתיים הגישה הפרקליטות
הצבאית עירעור על הזיכוי לבית־הדין הצבאי לעירעורים,
ואילו פרקליטי הנאשם פנו לבג״ץ, כשהם מערערים על החלטת בית־המישפט
המחוזי בירושלים.
עתה יושב האזרח הישראלי במעצר מינהלי, ועובדה זו מעוררת
כמה שאלות חסרות־תקדים בחומרתן :

• כיצד יתכן שכראש כית־המישפט הצכאי יישכ
אדם שאינו מכיר כהלכה את החוק, שעל־פיו הוא דן
כדיני נפשות?
• מדוע לא הפכה הפרקליטות הצכאית את תשו
מת־ליכם של השופטים לעוכדה שאסור היה להם להרשיע
את הנאשם, ואסור היה להם לגזור את דינו?
+האם יתכן להסתמך על עוכדות •טהתכררו כמיש־פטו
שכו זוכה הנאשם כדי להוציא נגדו צו־מעצר
מינהלי?
לשאלה האחרונה יש השלכות חשובות וחמורות, החורגות בהרבה
מעבר למיקרה המיוחד הזה. התהליך המישפטי במדינת־ישראל עלול
להשתעבד לשיקולים שאין להם דבר־וחצי־דבר עם חוק וצדק. כאשר
אנשים, שנערך להם מישפט והם יוצאים זכאים בדינם, מופקרים
לשרירות־ליבם של הרמטכ״ל או שר־הביטחון, וחומר־הראיות שהובא
לבית־המישפט — והתברר כי אינו מספיק להרשעה — די בו לצורך
מעצר מינהלי.
יתרה מזו: מיקרה זה עשוי להפריד את הצידוק שנותנים
בדרך־כלל למעצר מינהלי: שלמרות שאשמת העציר ברורה, אין
חומר-ראיות מספיק להבאתו לדין. במיקרה זה הובא האיש למיש־פט,
יצא זכאי בדינו — אך למרות זאת הוצא נגדו צו־מעצר מינהלי !

(הכוונה לתופיק טובי) בעקיפין לאירגוני הרצח הפרו־סוריים,
הקוראים לרציחתו של סרטאווי.״ זו עלילה והסתה נגדנו והננו
מוחים על כך. אגב הדבר לא מפריע לאורי אבנרי לפרסם באותו
גיליון של עיתונו את תוכנית השלום הסורית ולקדמה בברכה.
באותו מאמר נגד מיפלגתנו הקומוניסטית מגלה אורי אבנרי,
כי הקז נסיון ליזום נסיעת מישלחת מישראל לדמשק, בזמן קיום
המועצה הלאומית הפלשתינאית שם (אפריל 81׳) .הוא מספר, כי
פנה למזכ״ל המיפלגה הקומוניסטית, ח״כ מאיר וילנר, בעניין זה
וקיים שיחה ידידותית איתו.
נודע לי, כי באותה שיחה א. אבנרי סיפר למ. וילנר, כי עסאם

נגישה בדמשק:
ו ק ״ ח מ 1ד ה
לקהל הישראלי, מזיק, לדעתנו, לעניין השלום, למאבק שוחרי
השלוב בישראל.
סגן מזכ״ל המיפלגה, ח״כ תופיק טובי מצא לנכון להעיר באופן
ענייני, ולחלוטין לא קנטרני, על ראיון סרטאווי ואמר :״שסר־טאווי
ואחרים הופכים את היוצרות. הבעייה אינה סירוב אש״ף
להכיר בישראל או להיפגש עם אישים ישראליים, אלא הבעייה
היא סירובם של ממשלת הליכוד ושל הנהגת המערך להכיר בזכויות
הלאומיות של העם הערבי הפלשתינאי, כולל זכותו למדינה
עצמאית משלו בצד מדינת ישראל, ולהכיר באש״ף.״
עד כמה שאין כל מקום להאשים אותנו בהתנגדות לפגישת
אישי־ציבור מישראל עם מנהיגי אש״ף תעיד העובדה, שבאותה׳
הרצאה אמר ח״כ תופיק טובי :״אנחנו מקדמים בברכה את הנכונות
של ח״כ יוסי שריד להיפגש עם יאסר ערפאת כדי לקדם את השלום
וההכרה ההדדית בזכויות הלאומיות של שני העמים.״
לכל הדעות, התגובה עניינית וזכתה לפירסום בכלי־התיקשו-
רת. לכן חמורה מאוד תגובתו של אורי אבנרי שכותב :״בכך עזר

ח״ב וידנר ודובר בורשטיין
מדוע סירוב מראש?
סרטאווי קיים כמה ימים קודם לכן פגישה בפאריס עם אלוף (מיל׳)
מתתיהו פלד, והם הסכימו ביניהם שסרטאווי יציע לאש״ף להזמין
מישלחת מישראל למועצה הלאומית הפלשתינאית בדמשק. סרטאווי
אמר למ. פלד, שהוא יציע זאת ״בתנאי שרק״ח תיתן הסכמתה
לבקשה.״
המועצה הפלשתינאית התקיימה כאמור באפריל 81׳ ,כלומר לפני
הבחירות לכנסת ה־ .10 אורי אבנרי אמר למאיר וילנר, כי נסיעה
כזאת תעזור גם בבחירות ...אורי אבנרי מצא לנכון אף להדגיש
(המשך בעמוד )8

ואז בא הגילוי השלישי. לא הי!
צורך בפעולת־בלשות לגילוי ה
רמאים. הם ידועים לסגן־השר ב
מישרד ראש־הממשלה, דוב שי
לנסקי.
בפאתום הרגיל שלו הודיע שי
לנסקי שאין ביכלל מה לדאוג. נו
דע לו על העניין כבר לפני כמ;
חודשים( .בהערה זו ביקש שי
לנסקי להקניט את ברעם, שהת
פאר בגילוי השערוריה. משמע
ברעם מתפאר? שילנסקי יוד
מזמן !)
מה עשה סגן־השר כאשר נוד
לו העניין? הוא נעזר בסוכני
הסוכנות ברומא כדי לשכנע או
יחמי הפעולה להפסיקה. מכיוו
שסבר כי אלה פעלו בתום־לב, ל:
הודיע על כך למישטרה, וגם ל:
טרח להודיע על כך לקרן לב״,
שדרשה שליחים. כל זה הד
מוזר מאוד־מאוד.
מה פירוש המילים ״בתום־לב
בהקשר זה?
האם היה מותר למישהו להפי
מיסמכים של לב״י בלי רשוו
הקרן?
מה קרה לכספים שנתרמו, ושל:
הגיעו מעולם לידי לב״י?
במה שונה הפעולה הזאת מס
פעולת־מירמה אחרת, שבעליה נש
לחים לכלא?
ממתי הפך עורך־הדין שילנו
למוסד מישפטי, שהוא גם חו׳
גם תובע, גם גוזר דין וגם נ
ניק חנינה?
יתכן שהתשובה לשאלות *
טמונה בגילוי שבא ממקור אח
בעלי היוזמה היו שלושה שליו
מישראל. מכיוון שהם זכו בן
די שילנסקי, סביר להניח
שלושתם היו אנשי הליכוד, פו
טקציונרים מיפלגתיים. אם כן, ן
לשילנסקי מניע טוב לטשטש
הפרשה.

רק׳יח מו ד ח
(המשך מעמוד )7
שכל העניין סודי ושאפילו חבריו
הקרובים ביותר בשל״י אינם יודעים
על כך.
ח״ב מאיר וילנר הביע בשיחה
את דעתו, כי עדיין לא בשלו החג*
אים לביקור מישלחת מישראל
במועצה הלאומית הפלשתינאית בדמשק,
ושאין כל אפשרות שאש״ף
יזמין כיום מישלחת מישראל ל-
מועצתה בדמשק. לכן כל העניין
אינו ממשי והעלאתו אך תביא
נזק, הן לאש״ף והן לכוחות השלום
בישראל. ח״ב מאיר וילנר הדגיש,
שאילו היו התנאים בשלים לכך,
היה ברצון נוסע במישלחת כוחות
שלום ישראלית לדמשק או לכל
בירה ערבית אחרת. אד יוזמת-
נפל תפעל אך כבומרנג, ולא תהיה
אלא סנסציה שתשאיר טעם תפל.
בסוף השיחה עם אורי אבנרי
אמר לו מאיר וילנר, כי הוא מוכן
להתייעץ עם חבריו בהנהגת ה-
מיפלגה, אם כי הוא בטוח שדעתו
תתקבל. ואומנם, הלישכה הפוליטית
של המיפלגה אישרה פה אחד
את תשובתו הנכונה והריאליסטית.
לתדהמתנו, אורי אבנרי עושה
מטעמים גם מהעובדה שמאיר

חס טובי
מדוע?
וילנר ביקש להתייעץ ורומז רמזים :
״מי יודע עם מי הוא מתייעץ.״
כך לא יאה בין כוחות השלום.
אורי אבנרי צריך לדעת שבמיפלגה
הקומוניסטית יש הנהגה קולקטיבית.
בקיצור, אנו מתנגדים להצעות
זרפתקניות, שתוצאתן היחידה יכו־
(ה להיות רק יצירת סנסציות
וזיקות. ובאשר לפגישות של שוחרי
זשלום מישראל עם נציגי אש״ף,
זנו צידדנו ומצדדים בכך. פגישות
:אלה התקיימו, וניזום שימשיכו.
עוזי בורשטיין, דובר רק-דז
* תגובת אורי אכנרי \ דובר
־ק׳׳ח מאשר את כל העובדות שהיו
:לולות בכתבה. הוא חולק רק על
!ידושן. על כך יש להעיר ( :א)
יהמה להזמנת מישלחת־שלום יש־אלית
למושב המועצה הלאומית
פלסטינית בדמשק חובלה כבר
ישלב מוקדם על־ידי החלטת רק״ח
ולא לקחת בה חלק. אין לדעת
ה היתה הנהגת אש״ף מחליטה,
סופו של דבר, אחרי דיונים ומא־
:קיט פנימיים. השאלה המכרעת
יא: מדוע לא השאירה רק״ח את
החלטה בידי אש״ף? (ב) הניסוח
מדוייק של התקפת ח״כ תופיק
ובי על עיצאם סרטאווי לא היה
שוב. הנקודה החשובה היא שכל
ימאוני חזית־הסירוב הסתמכו
ד טובי כאסמכתא להתקפתם על
־טאווי. בעוד שהנהגת אש״ף
דבה בפירוש לגנות את סרטאווי,
א הותקף על־ידי שלושה גורמים
לבד: אל־צעיקה הפרו־סורית,
רגון־הטרור של אחמד ג׳בריל,
ק״ח. מוזר ביותר שטובי תקף
דיס שסרטאווי כלל לא אמר
תם — וזה אחרי שהעולם
ד )2137( .פירסס את הנוסח תמלא
ו,די ...יי דר י״ ייייאיויי

יום לבג שאהוד אורמוס התב״ס עם גנו -הוא ״צג
במס־ההמסה את מיש, ידידו של מיזרחי, ידידו של גנדי

ודז ״ ד ש חזזוזו ־ עז
וטל
ר*! ועת־,ה ס בון ששמה ח״ב
• אהוד אולמרט התפוצצה לפני
כמה ימים בקול ענות־חלושה.
לפני חמש שנים הופיע אולמרט
על הבימה כאביר בלי־חת ובלי-
דופי, הלוחם בדרקון ״הפשע המאורגן״
.במטח של נאומים, הכרזות
וראיונות קולניים חשף את
ראשי הפשע במדינה. הוא המטיר
האשמות ימינה ושמאלה. אחד מיעדיו
העיקריים היה האלוף (מיל),
רחבעם זאבי, המכונה גנדי, ידידם
של כמה מן האישים העומדים, לדבריו,
בראש הפשע המאורגן.
גנדי הגיש !נגד אולמרט מיש-
פט, למרות שדברי הח״כ היו מוגנים
אוטומטית על־ידי החסינות
הפרלמנטרית הכל־יכולה. אולמרט
טען שהוא מוכן לוותר על החסינות,
אך במישפט היה הדבר רחוק
מלהיות ברור. המישפט נסחב, והיה
רחוק מהכרעה.
ואז, לפני שבועיים, קרה דבר
מדהים. אולמרט וגנדי, שני רד
אויבים־בנפש, נפגשו אצל מנחם
בגין, הושיטו זה לזה ידיים ועשו
שלום, כמו שני ילדים שהיו ״ברוגז״
.הלוחם ב״פשע המאורגן״ והאיש
שהואשם על-ידו כידיד הפוש עים
הגדולים ביותר התפייסו.
אומנם, אולמרט נשאר אולמרט.
כאשר יצא מפגישת־ההתפייסות,
מיהר להכריז שאינו חוזר בו ממה
שאמר על גנדי בעבר, אלא הבטיח
רק להימנע מהשמעת דברים כאלה
עליו בעתיד.

היתה זאת התחמקות
מכוערת — שהרי אם נכון
מה שאמר על גנרי כעבר,
והוא עומד עד בך, איך זה
הגיש לו יד כטקס פומבי
של התפייסות! וכיצד התחייב
שלא להתקיפו עוד
בעתיד ץ
בעיקבות ההתפייסות ביטל גנדי
את מישפטו נגד אולמרט, ואילו
אולמרט ויתר על החזרת הוצאותיו
במישפט.
המעמד כולו היה מדהים. עיתונאים,
שתמכו בעבר באולמרט,
הביעו פומבית את ההשערה כי
הח״כ מכר את עצמו למימסד, ד
שרצה להתחנף למנחם בגין עושה-
השלום. לפי תמונה זו פשוט החליט
אולמרט שהפיק את כל הפירסומת
האפשרית מיומרותיו כלוחם בפשע,
ושהוא רוצה עתה לקדם את עצמו
בצמרת הליכוד.

אולם כד אדה היו הסברים
תמימים. חקירת ״העולם
הזה״ העלתה עובדות מדהימות,
המטילות אור חדש
לגמרי עד ההתפייסות —
ועל ח״כ אהוד אולמרט,
הלוחם כפשע.

ידיד
של ידיד
יי< פני שבועיים, ב־ 4בפברואר
• ,1982 התקיימה במישרד-הח-

או מ דו ־ ט

קירות של מס־ההכנסה בתל-אביב
בפינת הרחובות המסגר ויצחק
שדה, ישיבה בלתי־רגילה. נציב
מס־ההכנסה, דוב נייגר, הטריח את
עצמו בכבודו ובעצמו לרדת מירושלים
ביום־גשם קר.
נושא־הדיון היה הקבלן שלום
אהרון גניש, שנעצר כמה פעמים
בזמן האחרון, והחשוד בהעלמות-
מס אדירות.
במקום נכחו, כמובן, פרקליטו
של גניש, רם כספי, ושני רואי-
החשבון שלו. נכח גם נציג פרק-
ליטות־המחוז לעבירות מיסים וכלכלה,
יעקוב אור, המלווה את הפרשה
מאז שנחקר גניש לראשונה.
לחדר הוזמן חוקר ממחלקת־החקי-
רות, שריכז את החומר בידיו. לעומת
זאת בלט היעדרו של סגנו
של נייגר -יוסף לוין, מנהל אגף-
החקירות של מם־ההכנסה. הוא
התקשר מירושלים וטען שהשלג
היורד בבירה אינו מאפשר לו להשתתף.

אולם
נכח בחדר אדם נוסף,
אורח כדתי־צפוי לגמרי•
יהיה זה ח״כ אהוד אול־מרט.

בשרותיו
של הפרקליט־הח״כ, איש
צמרת הליכוד?
פגישת־ה,עבודה, היתד, צריכה להכריע
אם תיקו של גניש, על העל-
מות־מס בערך של עשרה מיליון
לירות בשנת־המם ,1978 ייסגר במסד,ד,כנסה,
או שיועבר לטיפולה
של הפרקליטות, לשם הגשת כתב-
אישום. ד,ח״כ קיבל על עצמו, ל*
צרכי הישיבה, את ייצוג חברת
שלום גניש בע״נז, בעוד שעורך-
הדין המנוסה, רם כספי, ייצג את
גניש עצמו.
אולמרט לא דיבר בישיבה כלל,
מלבד שאלה אחת ששאל: האם ה תיק
כבר הועבר לפרקליטות?
בענייני־מס ניתן לעיתים להגיע
להסדר, שלפיו משלם המעלים כופר,
תחת להיתבע לדין פלילי. אם
התיק נמצא עדיין בטיפול שילטד
נות־המס, יכול הנציב להחליט על
הכופר. אך אם התיק הועבר כבר
בפרקליטות, רק היועץ המישפטי
לממשלה רשאי להחליט על כך, ואין
אפשרות להסתיר את הסיבות
להחלטתו מכלי־התיקשורת.

רב. לפני שעזב, הוחלט לקיים פגישה
נוספת בסוף החודש, והישיבה
הופסקה,
אם כן, לשם מה נכח אולמרטז
הנוכחים בישיבה יכלו להסיק כי
בא להזכיר עובדה חשובה: שהחשוד
גניש אינו רק קבלן, אלא
גם בעל קשרים פוליטיים.
הקשר בין גניש וחרות נוצר ב־
.1979 עסקן חרות אפרורי, דויד
(״דודי״) אפל, בא אליו לרכוש
דירה. השניים התיידדו, ואפל הפך
מנהל אחת מחברות־הבנייה של
גניש, חברת שלום גניש בע״ם.
זוהי גירסה אחת.
יש גם גירסה אחרת, שהוכחשה.
לפיה הכיר אפל את גניש בנסיבות
אחרות לחלוטין: אפל השיג לבצלאל
מיזרחי רשיונות־בנייה ראשונים
ביבנה ולא קיבל את הפיצוי
המגיע לו, ואז התערב בפרשה ידידו
של מיזרחי, שלום גניש, ותיווך
בין השניים.
אפל ( )30 פעיל־חרות מנעוריו,
הוא בנו של אברהם אפל, מבאי-
ביתו של בגין. אפל־הבן, שהוא

מה הוא עשה שם?
בישיבות מסוג זה, שהן סודיות
לחלוטין, אין איש יכול להשתתף
אלא כנציג של החשוד, המצוייד
ביפוי־כוח רשמי. אולמרט הופיע,
במפתיע, כנציג אחת החברות של
גניש.
גם כך היתד. נוכחות ־ד,ח״כ מוזרה.
כי אולמרט הוא עורך־דין
צעיר, שאינו מומחה לענייני־מס.
בהשוואה לרם כספי, אחד מאילי-
המיקצוע, הוא פרקליט צוער. אין
מנוס מן ההשערה שמי ששלח את
אולמרט לישיבה זו לקח בחשבון
שהוא חבר־כנסת, ואחד הפוליטיקאים
הבולטים בליכוד.
כל זה היה מוזר למדי. אך מוזר
ביותר היבט אחד של תסבוכת זו,
הנוגע במישרין לח״כ הממושקף
ולאויבו, גנדי.

גניש הוא ידידו של בצלאל
מיזרחי, ועשה עימו עסקים
רכים כשותפות. בצלאל
מיזרחי הואשם על־ידי אול
מרט כמי שנמנה עם ראשי
הפשע המאורגן. גנדי הוא
ידידו של מיזרחי, וידידות
זו היתה הסיבה העיקרית
להאשמות שהטיח כו אול־מרט.

שעות אחרי שהתקיימה
הישיבה כמישרד־׳החקי•
רות של מס־ההכנסה, נפגשו
אולמרט וגנדי כביתו של
בגין, וביצעו את ההתפייסות
ההיסטורית.
כאותה פגישה היסטורית
נוכח רם כספי — פרקליטו
של גנדי נגד אולמרט,
ועמיתו של אולמרט כהגנה
על גגיש, ידידו של מיזרחי,
ידידו של גנדי.
מד, נדון בישיבודהעבודה במם-
ההכנסה ז לשם מה היה צורך

האלוף (מיל ),זאבי
אולמוט התפייס
כשהבין אולמרט שהתיק עדיין
בידי שילטונות־המס — הכפופים
לשר־האוצר, יורם ארידור, ולסגנו,
חיים קופמן, שניהם מראשי חרות
— הוא ביקש רשות לעזוב את
הישיבה.
הדבר לא מצא־חן בעיני כספי.
הוא אמר לאולמרט שאם הוא עוזב,
הרי שגם הוא ייצא. אולמרט נשאר,
בלית ברירה, אך לא לזמן

כעת מועמד לתפקיד יושב־ראש
סניף־הצפון של התנועה בתל-
אביב, שימש כעוזר למנהל פארק-
הירקון, ואחר־כך היד, בעל חנות
כל־בו לתינוק בתל-אביב, כך ש אולי
ברור מדוע רצה גניש ב־קירבתו.
אך לא ברור מדוע התקרב
אפל לידידם של טוביה אושרי,
רחמים אד,רוני, מוניה שפירא וכמובן
מיזרחי, שאותו אף טיטן.

באמצעות אפל הכיר גניש
את מיכה רייסר, כיום ח״ב
מטעם חרות, ואז מנהל מרכז הבנייה
הישראלי ועוזרו של דויד
לוי. גם אפל וגם רייסר מאשרים
שגניש הכיר את רייסר דרך אפל,
אך אפל טען בשיחה עם העולם
הזה שהוא אינו זוכר במדוייק באילו
נסיבות נפגשו השניים, אחר-
כך הכיר גניש את ממלא־מקום
ראש־עיריית תל־אביב, איש־חרות
יגאל גריפל, והיו שטענו שאף את
השר דויד לוי. אפל מכחיש את
העניין בתוקף. על כל פנים, גניש
קיבל, ללא מיכרז הזמנה להקמת
יותר מאלף יחידות־דיור לזוגות
צעירים ולזכאי מישרד־השיכון, והפך
אביה של קבוצת הכדורגל
בית״ר תל-אביב.

מיז ר חי, ח רו ת
ופלא טו
^ גבי גניש ( )37 היה זה זינוק
* מיטאורי. האיש, תושב הרצ ליה,
יליד טריפולי, שיצא לעבודת-
בניין בגיל ,14 אחדי שמונת שנות*
לימוד, ושלא היה מוכר בציבור כקבלן
מפורסם, עלה לכותרות. בראיון
עיתונאי סיפר על אהבתו

חשוד גניש

הפרקליט של גניש, מיזרחי, וגנדי סידר את ההתפייסות
השונות. מכיוון שנעצר אדם שהיה
מזוהה, לפחות פוליטית, עם הליכוד
שניצח שבועות אחדים לפניכן
בבחירות — נהגו כלפי גניש
בזהירות רבה. היועץ המישפטי לממשלה
הורה ליעקב אור מפרקליטות
המחוז לעינייני עבירות מיסים
וכלכלה לעקוב אחרי מהלך החקירה
באופן אישי.

ח״כ אולמרט תוקן? את הפשע המאורגן
מייצג את ידידו של מיזרחי•
הגדולה למישחק הרולטה, והיה
קשור לפרשיות שונות, שהועלו בכתבות
רבות מעל עמודי העולם
הזה ( 2266 והלאה) שבהן תואר
כמהמר בלאם־וגאם בסכומי-ענק.
גניש היה בעליהן של 19 חב-
רות־בנייה, שפוזרו בין פקידי-
השומה השונים. אחת החברות הי-
תה שותפות ש־ב־ג עם בצלאל מיז-
רחי (וקבלן אחר, ששון חוגי, ש יצא
אחר־כך מהשותפות) .החברה
בנתה את בית מרם שהתפרסם בקשר
עם רצח איש־העסקים דויד
שולמן.
הסתבכותו עם שילטונות־המם ו־המישטרה
החלה בינואר .1981 הוא
נעצר אז על־ידי חוקרי־המכם, כחשוד
באי תשלום מע״מ. אחרי ש שוחרר,
היו רינונים שדויד לוי
התערב למענו, אך הדבר הוכחש
נמרצות על־ידי כל הגורמים הקשורים
בפרשה. בשעת מעצרו
הוחרמו מביתו פיסלוני־זהב שמכר
לו שמואל פלאטו־שרון. אז טען
גניש שהוא מממן את פלאטו.
ביולי שעבר הוא נעצר על-ידי
מחלקת החקירות של מס-ההכנסה,
בחשד שהעלים הכנסות בעשרות
מיליוני לירות, באמצעות חברותיו

כספי עם בצלאל מיזרחי

היד רינונים ש״אישיות
בכירה בחרות״ התקשרה עם
חוקרי גניש, כיום שהוא הובא
לכית־המישפט להארכת
סעצרו, והתעניינה כטיפול

כשהשתחרר גניש, אחרי ימים
אחדים, הוא הזים את הטענות, ואף
טען שאיש לא התעניין בגורלו ובגורל
מישפחתו. אפל טוען שלא
רק שלא התערבו לטובתו, אלא
היו אף מי שביקשו שיישב.
אחרי ששוחרר גניש ממעצרו,
ניסה אפל לבדוק את השטח ולהשיג
את שרותיו הטובים של אולמרט,
למרות שגניש הקיף את עצמו כבר
אז בסוללת עורכי־דין-מעולים. המטרה
בגיוסו של אולמרט היתד.
לתת בסיס פוליטי למאבקו.

הפ שר ה
אינ ה פ שרה
ך פני חודש נעצר גניש בפעם
* השלישית, והפעם על־ידי ה־מישטרה,
כחשוד בהחזקת מאות
אלפי דולרים בביתו. גם הפעם
שוחרר.

בינתיים המשיכה מחלקת-החקי-
רות של מס־ההכנסה בתל-אביב
להכין את תיקו של גניש, ועל רקע
זה התקיימה פגישת־העבודה ה־חסוייה,
שבה השתתף אולמרט.
כשהתבקש אולמרט להגיב על
השתתפותו בפגישה, כפרקליט
חברת שלום גניש בע״מ, לצידו
של רם כספי, הוא טען בתוקף שאין
לו שום קשר לגניש, ושלא
הופיע בשום פגישה, בשמו של
גניש או חברתו.
שאלה ו ״בכל זאת, איך שמך
מתקשר לפרשה ז״
תשובה ו ״אני יועץ מישפטי
של דויד אפל, שהוא שותף של
גניש.״
שאלה :״אך הרי אפל אינו
קשור כלל לפרשה!״
,תשובה ו ״זה לא עניין שבו
אני מוסר הודעה לעיתונות. אני
את גניש אינני מייצג. מעבר לזה,
זה לא מעניין.״
שאלה ו ״אז מה בכל זאת
עשית בפגישה?״
תשובה ו ״זהו סיפור אחר, ואני
לא חייב למסור על־כך פרטים.״
העולם הזה שאל את אולמרט אם
אין קשר להתפייסות שהשיג עורך-
הדין כספי בינו ובין גנדי, ובין העובדה
שהוא מייצג ביחד עם כספי
את גניש. תשובתו :״היוזמה לפגישה
אצל בגין היתד. של עורך-
הדין כספי, בידיעתי. הפשרה אינה
פשרה כלל. מדובר על ביטול ה־מישפט
שהגיש נגדי זאבי, תמורת
הסכמתי שלא לדרוש צו להוצאות
כספיות. ברור שלא נסוגותי מאף
מילה שאמרתי, וכל מה שאמרתי
מבחיעתי שריר וקיים. אמרתי כי
ההתחייבות שניתנה לבגין מתייחסת
לגבי העתיד. פירוש הדבר, כי
אותם נושאים שלגביהם הוגשה התביעה,
ובוטלה, מבלי שאחזור בי
מדברי, אין בכוונתי לשוב ולהעלותם
בעתיד, הואיל ובעיני ביטול
המישפט, משמעותו ניצחון חד־משמעי
לעמדתי ולמאבקי.״
גנדי לעומת זאת, טען שהוא
מנוע מלהתייחס לנושא, בתוקף ההסכם
שהם חתמו .״זה שהצד ה שני
לא מכבד את ההסכם, זו בעייה
שלו.״
בין ההאשמות שהטיח בזמנו
אולמרט בפני גנדי, ושבעטיין הגיש
נגדו זאבי תביעה על הוצאת־דיבה,
היתד, הטענה שגנדי ניהל מערכת־יחסים
עניפה עם בצלאל מיזרחי. את כששאל העולם ׳ הזה
דוב נייגר על הפגישה, ומי
שהשתתף בה, ענה הנציב נעים־
ההליכות שפגישוודעבודה מסוג זה
הן חסוייות, ועל-פי החוק הוא מנוע
מלמסור פרטים על עצם קיומן של
הפגישות, מי נכח בהן, ובמה דנו.
נייגר צייין שעל פי החוק, כל מי
שמשתתף בפגישות מסוג כזה חייב
להיות בעל נגיעה ישירה לפרשה.
אם הוא עורך-דין, צריך להיות לו
יפוי-כוח מהלקוח שלו.
בפגישה זו לא דנו בפרשת דויד
אפל, שאותו מייצג אולמרט, לטע
נתו,
אלא בפרשת גניש. אפל, ש מעולם
לא נחקר ולא נחשד בפרשה
זו, לא היה נושא לדיון כלל. החקירה
נגד חברת שלום גניש
בע״מ, שאותה ייצג אולמרט, היא
לגבי תקופה שבה לא היה אפל
עובד החברה. יתרה מזאת, אולמרט
אף אינו מייצג את אפל. כששאל
העולם הזה את אפל על קשריו
עם אולמרט, הוא אמר שאולמרט
הוא חברו־מילדות .״אם אצטרך
לקחת עורו־דין שיגן עלי, הייתי
לוקח את אודי,״ אמר אפל — וציין
בפירוש שהוא מתכוון לעתיד היפותטי,
ולא לפרשה בהווה.

עורך־הדין רם כספי;שאל
על הקשר עם אולמרט ל
גניש, והוא אישר שאולמרט
מייצג חלק מסויים כתיק.
הוא הסכים להגדרת ״העד
לס הזה״ שהוא מייצג את
גניש אישית, בעוד שאול-
מרט מייצג את החלק האחר.

נציב מס־ההכנסה הופעלו
לחצים שונים מצד סגן־שר־האוצר,
חיים קופמן, ומצד השר יעקב מרידוד,
שיבדוק מה קורה בתיקו של
גניש. כניסתו של אולמרט למערכה
ממחישה לעיני הנציב שצמרת
הליכוד, שאנשיה שולטים במישרד־האוצר,
עוקבת מקרוב אחרי מהלך
החקירה.

דבר אחד ברור: הופעתו
של אולמרט כפו״טה זו מטילה
אור מוזר מאוד על הדברים
שאמר על גנרי לפני
ארבע וחצי שנים :״זהו מודל
של תופעת השחיתות
ההכרתית שעליו דיכרה וע־רת־שימרץ״
.יתכן שאולמרט
לא התנגד להתפייסות עם
מי שהגיש נגדו אז תכיעת־דיבה,
משום שהוא מעורב
כיום כדיוק כמה שעליו התריע
אז כקול גדול וחזק:
״הידרדרות המוסר ההכרתי
כישראל.״ כן-ציון ציטרין 1

ו3שדן7

מאת מאיר תדמור

הבורסה

#..חדו־־ נסגר ו..תו״ ניצל וזמורה הערבי!
יש לי הפעם סיפור לא נורמאלי, המשתרע על פני שלוש
יבשות ד 12 שנים. נתחיל באירופה. תו, החברה לייצור רכב
שבבעלות ממשלת־צרפת, תפסיד השנה כ־ 85 מיליון דולר, כתוצאה
מהחרם הערבי. מישרד־החרם הערבי הורה למדינות־החברות
להחרים את כל מוצריה.
למה? כאן נכנסת לתמונה ארצות־הברית. העילה לחרם היא,
כוונתה של ר נו לחדור לשוק האמריקאי. החדירה נעשית באמצעות
חברת אמריקן מוטרוס (הידועה בראשי התיבות אי־אח־סי)
ש־ 460/0מהבעלות עליה נרכשו על־ידי רנו. יחד עם רכישת
הבעלות החלקית על חברה זו, רכשה רנו גם את כל התחייבו-
יותר, של החברה האמריקאית.
כאן נכנסת לתמונה היבשת השלישית, ובמרכזה ישראל. מתברר
שלאמריקן מוטווס יש חוזה עם חברת מתמר הישראלית,
להספקת מכללי ג׳יפים להרכבה במיפעל שליד חיפה. החוזה האחרון
היה בהיקף של מיליון דולר, לקניית מכללי 200ג׳יפים.
את החוזה להספקת מכללי הג׳יפים לישראל רכשה אמריקן
מוטווס, כאשר רכשה את מיפעלי קייזר ב־. 1970

עכשיו נחזור להתחלה: החרם על רנו מוטל מכיוון שהיא
שותפה, כדברי דובר מישרד־החרם הערבי, להספקת מכללי ג׳יפים
לצה״ל באמצעות חברה אמריקאית. כל הטיעונים של הצרפתים
שהג׳יפים המורכבים בישראל מיועדים למישטרת־ישראל ולצ רכים
אזרחיים, לא נתקבלו על דעת מישרד־החרם. ראשי רנו
שהופתעו, אומרים למי שמוכן להאזין, כי לא תיארו לעצמם שדבר
כזה יקרה :״אנחנו הרי חברה ממשלתית !״
לרנו יש סיבה לדאגה. היא מוכרת מדי שנה כ-סססז מכוניות
פרטיות וכ־ 2000 משאיות ואוטובוסים לארצות ערב. זהו
נתח לא מבוטל, המייצג כק 107 ממכירות מחלקת־המשאיות של
החברה, אף כי העולם הערבי כולו מהווה רק /0ס 57*—4מכלל
מכירותיה.

עכשיו, אומרים משקיפים ישראליים, בארצות-הכ
דית צריך לגבור הלחץ על הנהלת ״אמריקן מוטורוס״.
הם טועים ; ככר אין צורך. מיכתכי הפיטורין לעובדי
״מתמר״ נשלחו כשבוע שעבר. המיפעל ככר לא ירכיב
ג׳יפים. ול״רנו״ נפתרה הבעייה.

המומחים שלי אומרים, שהבורסה נעש תה
נזילה מאוד. לא בגלל נזלת אלא בגלל
הכסף הרב שגורם לה להיות נזילה. מהירות
המחזור — או במילים אחרות מספר
הידיים המחזיקות במניות והמחליפות מנ יות
— גדל בקצב גדול.
סימן טוב? לאו דוקא. אך בינתיים יש
הרבה חבר׳ה שעושים כמה אחוזים על
מניה מסויימת, מוכרים, נחים וקונים מניה
אחרת ושוב מחליפים את הסוסים ברעננים
יותר. יש כל מיני סוסים, יש מימוש, יש

בחיפה וב תדאביב ־

כסף

מריח
מריצים אוו המניות
ונחי

עסקנים

מ ס רי ח
ונ דבק
כיצר להתגונן בפני שודדי בנקים? הנה
תשובה מוחצת המתפרסמת בעיתונים אמריקאיים:
כסף מריח, כסף מסריח, מלכ לך,
נדבק, מתפוצץ, מזוייף, משדר, ומה

זוטרים

בליכוד

״נראה, שציבור הסוחרים ימשיך
לסכול מכך ־שראשי אירגוני־הסו־הרים
כתל-אכיב ובחיפה הינם עסקנים
זוטרים במיפלגות הליכוד
ועסקנותם ונאמנותם המיפלגתית
חשוכות להם מהאינטרסים החיוניים
של סוחרי ישראל.״ על החתום,
הנהלת אירגון־סוחרי־ירו
שלים.

ומס־העסקים העירוני יבוטלו רק בשנת
התקציב הבאה.״
נו? ,,לא קיבלנו תשובה. ועכשיו מאוחר
מדי. אין עוד סיכוי שהכנסת תספיק
לחוקק את החוק עד סוף מרם. האדון ארי־דור
החליט לתת לנו פטור של 1570 מה הכנסה,
כאשר התעשיינים ימשיכו ליהנות,
זו השנה הרביעית, מהקילת מלאי.״
נו, באמת! יש רק אמצעי אחד לאלץ
את ארידור לקיים את הבטחת ערב־הבחי־רות
שלו — לחץ באמצעות שביתה.
״כבר דפקו אותנו מספיק — מס־עסקים,
חוק הגנת הצרכן, וכמעט גם חוק הגנת
הדייר. עד מתי?״ שואלים הסוחרים
אגב, הציטוט שבראש הסיפור לקוח
ממיכתב המופנה אל איגוד לשכות־המיס־חר.
לקרוא עיתון
מהטלוויזיה

אתא ג, תתזוו

אתם רואים, יש אינטרסים משותפים ויש
גם ניגודי אינטרסים, כפי שאומר מזכיר
התאחדות־הסוחרים של ירושלים, אברהם
בירנבוים. על מה המערכה והקצף?
מסביר בירנבוים :״בסוף נובמבר פנינו
לכל אירגוני־הסוחרים בארץ בהצעה להשבית
את המיסחר בארץ לשבוע ימים, כמחאה
על כך ששר־האוצר הודיע שמס-
ההכנסה על רווחים אינפלציוניים מדומים

מנכ״ל מאיד
לא זזושב כך
היצע, יש ביקוש, יש שמועה ויש סתם
אינטואיציה של שכן.

שטרות ממולכדים
מודעה של השירות להגנת הרכוש
הנה, למשל, במודעה של ״השרות להגנת
הרכוש״ .היא מציעה שטרות ממולכדים
בריח שלא ניתן להסירו, והוא נדבק
לכל דבר שהשטרות נוגעים בו.

אחד מהאמצעים החדשים כיותר
הוא משדר זעיר המוכנס לתוך
הכילות של שטרות מזוייפים
והמופעל כעת שהשודד לוקח את
החכילה. על־ידי כך. מתאפשר איתור
מהיר של השודד ושל שללו
המזוייף. פטנט אחר הוא של כלו
ני צכע המתפוצצים ומסמנים כ
צכע אדום כל מי שמחזיק ככסס.
הכעייה עם הצכע היא שלא ניתן
להסיר אותו: אכל זו הכעייה של
השודד.

החל כ־ 1באפריל השנה, יוכלו
מו״לים של 70 ידיעוני־חדשות
(ניוז־לטרם) לפסוח על שרותי־הדו-
אר של ארצות־הברית ולשגר את
פירסומיהם ישירות למנויים כאמצעים
אלקטרוניים. השרות החדש
הקרוי ניוז-נט (רשת חדשות) ,התקבל
כהתלהכות גדולה.
ידיעוני החדשות יוזנו לתוך מערכת
הניוז־נט באמצעות סלילים מגנטיים, ויועברו
דרך הטלפון למנויים, שיוכלו לקרוא
אותם באמצעות המסופים שברשותם.
חברת ניוז־נט עומדת להציע ללקוחותיה
לשכור את הציוד על בסים חודשי, תחת
לחייב את המשתמשים בשרותיה בתשלום
שנתי, כפי שהיה נהוג בשרותים דומים עד
כה. כל מנוי ישלם עבור השרות לפי זמן
השימוש בפועל. כך יחוייבו הלקוחות בתשלום
של 24 דולר לכל שעת שימוש
במערכת.

השיטה החדשה של העכרת מידע
מעוררת עניין רב כארצות•
הכרית, בהיותה הקדמה לניסוי רב•
ממדים של עיתונות אלקטרונית,
העשוייה לתפוס כרכות הזמן את
מקומה של העיתונות המודפסת.

בזמן האחרון יש לי בעיות בבורסה.
הבורסה עולה, ועל מה שלא תמליץ, על
פי רוב תהיה צודק. וזו באמת בעיה. תמיד
תוכלו לתפוס טרמפ על מניות יורדות,
הנמנות, נניח, עם הענף הבנקאי. אל דאגה,
הן גם יעלו.
מי שמעיין היטב בגליודהשערים היומי,
ימצא מציאות. ונא לזכור — האופציות
עושות תמיד יותר מהמניות, גם בעליה
וגם בירידה. האופציות של פועלים תמיד
תעשינה יותר מהמניות הרגילות, ועל
בטוח. ומה רע למשל במניות, ובעיקר
באופציה של מיזרחי? גם הן בטוחות
יותר, אף כי קצת פחות, גם אם מנכ״ל
הבנק, אהרון מאיר לא חושב כך. אלה הן
דוגמות למשקיע הסולידי.
המשקיע הפחות סולידי ימשיך להשקיע
בטמפו, בקונסורציוס, בתיא, באתא, ואפילו
בנחושתן, אתא ג׳ יצאה מן האופנה.
היא תחזור, אל דאגה. הממונים הישירים
נטלו חופשת־חורף ! הם יחזרו, ועוד איך !

הטפסולש זפקיו תו 11 גה
נמשיך בסיפור אמיתי. אחד מהיועצים
להשקעות סיפר לי, איך עשה את טעות
חייו: בביקור האחרון שלו אצל פקיד-
השומה, התפתה להפצרותיו של הפקיד
ויעץ לו במה להשקיע את חסכונותיו.
אחרי שבועיים, כאשר ערכם של ניירות־הערך
המומלצים ירד בכ־ס ,107 קיבל טלפון
בהול מפקיד־השומה, שסיפר לו, ש אשתו
לא ישנה כבר יומיים. למה? שאל.
״הפסדנו 15 אלף לירות בשבועיים, לפי
עצתך. מה יהיה?״ ״יהיה טוב. תחכה
עוד שבועיים והכל יסתדר.״ תנחשו עכשיו
מי לא ישן בלילות — פקיד השומה או
היועץ.

כסך הכל השוק היה טוב כשמע
האחרון וגם כראשית שכוע
זה. הספקולנטים המשיכו להריץ
את המניות המסומנות שלהם,
מכלי להודות בכך. עכשיו יש ככר
שיטה חדשה. לא מטרטרים את
המניה, מריצים קצת; ,חים, מריצים
עוד קצת ושוב נחים. סולידי,
אכל אותו ממזר, שמחכה כפינה
לירידה הגדולה.

בתראניב ת1זנב*ד
לא חשוב!
בשבוע שעבר תיארתי את שיטת הצ׳אר־טיסטים;
השבוע נטפל בשיטה אחרת
לחיזוי וכדאיות ההשקעה במניות. המכפיל
של מניה מוגדר בספרי הכלכלה כך:
״היחס בין מחיר המניה ביום מסויים ובין
הרווח למניה בשנת־העסקים האחרונה.״
כל מה שצריך לעשות הוא לחלק את
הרווח למניה — המתפרסם במאזן החברה
ובידיעוני החדשות של הבנקים — במחיר
המניה ליום מסויים, לפי בחירתכם ! ן$חרי
שחילקתם זה בזה תקבלו מיספר שהוא-
הוא המכפיל. ככל שמיספר זה קטן,
הכדאיות — או אם תרצו, הרווחיות של
החברה — גבוהה יותר, ולהיפך.

יש רק כעייה אחת עם המכפילים
של המניות כמרסה של תל־אכיכ.
הם לא מתנהגים על־פי
התיאוריה. הם טוכים ומתאימים
לבורסות כחו״ל — כארץ, כל קשר
הוא מיקרי כלכד. וככל זאת יש
רכים שהם חסידי ״המכפיל״ .הם
אהוכים כמיוחד על הספקולנטים
— לא המכפיל, אלא החסידים.

בזונבור

|^1פר־נ 7ז פ1ו־כ1

ר־וכ 7א

^ד־דרזי־ן

טרזר־ך ן יר־ו/׳*71 ים

^י 7 ¥ץ רזיו־

׳ דו ג ז

סוט או ל!
:נז ת ט בי ד
הדרן ליצוא קלה1יותר ופשוטה יותר

כשהיא עוברת/בבנק הפועלים. ן

?בנס לאחד מסניפינו בבל רחבי האר!
והקם את הגשר/הביגלאומי שלד

הבינלאומי

לגדול אוננותה

13 )3־>

אני בן 26 ואני ממנהלי הבנק הצעירים. במקצועי הייתי מנהל חשבונות, עברתי
השתלמויות במסגרת בנק לאומי ואני ממשיך ללימודי תואר במינהל עסקים
באוניברסיטת חיפה.
הגיל הצעיר שלי הוא רק יתרון. המבוגרים מקבלים אותי בכבוד — הם
יודעים שאני מסוגל לתת להם עצה טובה, וכשבאים אלי הצעירים, הם מוצאים
אדם שמבין בדיוק את בעיותיהם. כשנכנס אלי בחור צעיר אני יכול להראות לו
מנסיוני כיצד חשבון חסכון שאינו דורש השקעה חדשית גדולה מדי יכול, בסופו
של דבר, לעזור.
אם אתה רוצה ללמוד ממישהו שמתמודד עם אותן בעיות כמו שלך, דלתי
פתוחה תמיד.

סאלח אבו־ריש
מנהל סניף ירקא

בנק ערבי ישראלי* השכן שלך.
בנק ערבי יע 1ראלי

1ע׳ ^ו ^ו

שירטון!!בוסים מד3ני דוו
עדיין ק״ם בח!בות־ 1!₪₪ו
תודות לשיטות־בחיוות מתוחנמות

יו״ר אוכרקוביץ
הבחירות הדמוקרטיות בעוזר

שיות למיפלגתיות־רובניות, כלומר — מי
שזוכה בפתק הצבעה אחד יותר, זוכה
בכל המקומות במועצה. לשם השוואה,
בבחירות האחרונות שנערכו לכנסת, זכה
הליכוד ב־ 10,405 קולות יותר מהמערך.
אילו היו אלה בחירות מיפלגתיות־רו-
בניות, כפי שנהוג בחברת־החשמל, היה
הליכוד זוכה ב־ 120 מושבים בכנסת.
אנשי הליכוד בחברת־החשמל ידעו שסיכוייהם
לזכות ברוב הקולות הם אפסיים,
משום שלמערך, השולט שנים רבות
בוועד־העובדים, יש דרכים להבטיח לעצמו
את הנצחון. לכן הם דרשו לשנות את
שיטת הבחירות. אחר־כך הם ניסו לשכנע
את המערך לערוך רשימת מועמדים

חחעח
ל ושב־ראש ועד עובדי חברת־החשמל,
יורם אוברקוביץ /יכול היה לשפשף
או^ידיו בהנאה. המערך ניצח ברוב מוחלט
בבחירות למועצת עובדי מחוז־הדרום
של החברה, שאותן הוא הגדיר כ״דמוק־רטיות
ביותר.״
בחברת־החישמל מועסקים יותר מ־ 11 אלף
עובדים, והוועד הנבחר שלה הוא הוועד
החזק בקבוצת ״ 13 הוועדים״ — אימת
ההסתדרות והממשלה. לכן היתה התרגשות
רבה סביב הבחירות בחברה, ומסיבה
זו הטיל המערך את כל כובד־מיש־קלו,
כדי שנצחונו, במעוז הוותיק, יהיה
מוחלט.
הבחירות נערכות בנפרד, בכל אחד משלושת
מחוזות החברה. המחוז הצפוני,
שבו עובדים כארבעת אלפים איש, נכנס
איש ליכוד אחד למועצת־העובדים, על
פי הסכם מראש עם המערך. הבחירות
במחוז ירושלים יערכו בקרוב.
במחוז הגדול והבעייתי, מחוז הדרום
נערכו הבחירות לפני שבועיים. במחוז
זה, המשתרע מחדרה דרומה, כשיבעת אל פים
עובדים בעלי זכות בחירה — מהם
יותר מעשרה אחוז עובדים זמניים בתח-
נת־הכוח בחדרה: .המערך חשש ביותר
מעובדים אלה, שקשה מאוד לפתות אותם.
ושאיש אינו יודע מראש לטובת ב
יצביעו.

אלא גודל הדרישה.
אנשי־המערך ניסו להוריד את המחיר.
כדי לא לפגוע באיש מעסקניהם, ולהשאירו,
חלילה, ללא כיסא, הם פשוט הגדילו
את מיספר המושבים במועצה. לכן
גדל לפני הבחירות האחרונות מיספרם
של נציגי הפועלים במועצת מחוז הדרום
מ־ 37ל־ .47 עשרת המושבים החדשים
הוצעו לאנשי־הליכוד.
היה זה מעט מדי לטעמו של הליכוד.
לכן דחו אנשיו את ההצעה לרוץ
בבלוק אחד עם המערך. הם פנו להסתדרות
בדרישה, שנחתמה על־ידי רבע
מכלל עובדי מחוז־הדרום, לשנות את
שיטת הבחירות. ועדת הביקורת של ההם־

מוסכמת על על שני הצדדים, ש־ 40 אחוז תדרות דחתה את התביעה בתירוץ שיש
צורך בחתימות של עובדים מכל הארץ.
בה יהיו חברי הליכוד.
בלהט הוויכוח בין שני הגדולים,
כששמע על-כך אוברקוביץ׳ הוא דחה
את הרעיון על הסף והגדירו כ״פגיעה ב -הופץ בתתגת הכוח־בחדרה כרוז, שטעם
הטוב.״ אך לא העיקרון קומם אותו, היה חתום על-ידי עובד הרתכייה, ישראל

פוטרמן. בכרוז, שבו נמסר תא־דואר לצורכי
התארגנות, קרא הרתך המצטיין להקמת
רשימה של קבוצת עובדי־ד,ביצוע, כדי
להגן על האינטרסים של אותה קבוצה.
הוא הציע לשנות את שיטת הבחירות
לאיזורית. כך שלכל קבוצה, בכל תחנה,
יובטח ייצוג בוועד על-פי גודלה.
הכרוז, שקרא להתנער משתי המיפ-
לגות, עורר כנראה דאגה בקרב הנהלת
חברת־החשמל. בהנהלה יושבים עדיין אנ־שי־המערך,
להבדיל ממועצת המנהלים, ש אותה
הצליחה ממשלת הליכוד להחליף
בנאמניה. הכרוז חולק ב־ 15 בינואר, ואח רי
יומיים הורו לפוטרמן לעבור לתחנת־הכוח
רידינג, למרות שהוא היה דרוש
בחדרה.

;;שיגיד לי;
ו אני אדאג.״

תדגי !7ב חי רו ת
ע ר מו מי
יטתהב חי רו ת היא מוזרה ביותר,
ומזכירה את ימיה הטובים של
מפא״י. למועצה נבחרים בבחירות אי-
שיות־ילכאורה נציגים של קבוצות שונות.
החשובה ביותר היא קבוצת הפועלים,
אחריה באה קבוצת הפקידים, שעימה נמנה
אוברקוביץ /קבוצות אחרות הן של
המהנדסים והטכנאים. במועצה 73 מושבים,
מתוכם שמורים 47 לפועלים.
שמות כל המועמדים מודפסים על פתק־הבוחר,
והעובד מוחק את אלה שאין הוא
רוצה שיבחרו (ראה גלופה) .מכיוון שהבחירות
מקיפות את כל המחוז, והבוחר
אינו מכיר את כל המועמדים, יש לעיתים
מי שעוזר לו ומגיש לו מחוץ לקלפי
רשימה מחוקה• בחלקה, כדי להקל עליו
את ההצבעה.
התוצאה היא תרגיל־בחירות ערמומי,
המעניק למיפלגה המנצחת על חודו של
קליל את הקופה כולה.
על המושבים השמורים לנציגות הפועלים
התחרו 95 מועמדים. רק אחד מהם
היה בלתי־תלוי 47 .היו אנשי מערד ו־47
היו אנשי ליכוד. על כל בוחר היה למחוק
לפחות 48 שמות, ולהשאיר לא יותר
מ־ ,47 כדי שהפתק יהיה כשר. .
העובד המקבל רשימה מוכנה, אינו מצ ביע
לטובת המועמדים השונים, אלא לטובת
מיפלגה, וכך הופכות הבחירות מאי-

מורד פוטרמן
רק אחד בכל מקום

פתק־הבוחר המסומן על־ידי המערך
בחירות נזיפלגתיות בתחפושת אישית

^ שנשאל על כך אוברקוביץ /טען ש־
^ ל א היתד, כאן הגלייה מטעמי-בחירות:
״אין לכך אחיזה במציאות. פגשתי את
פוטרמן ברידינג, ואמרתי לו שאם הוא
חושב שיש כאן תרגיל, שיגיד לי, ואני
אדאג שהוא יוחזר לחדרה. עד היום הוא
עוד לא פנה אלי.״
באווירת מתיחות הלכו הפועלים ביום
השלישי לפני שבועיים לקלפי. בחדרה
רווחו שמועות שהעובדים הזמניים יקבלו
את פתקי ההצבעה המחוקים מידי מנהל-
העבודה במקום, איש המערך, דבר שהגביר
את ההתרגשות.
לרשימת מומלצי הליכוד הצטרפו עוב-
די־המישמרות, שטענו כי המערך זנח אותם,
כשניסו להיטיב את תנאי-עבודתם
על־ידי הפסקת חשמל כללית במרינה. אך
גם זה לא עזר לליכוד. הפתקים המסו-
מנים־מדאש חולקו באלפיהם, והעובדים
העדיפו להכניס אותם לתיבת הקלפי ולא
למחוק בעצמם, אם מתוך אדישות ואם
מתוך צייתנות.
המכבש פעל והמערך זכה ברוב, שהעניק
לו, לפי השיטה המקורית, את כל
המושבים, יורם אוברקוביץ׳ זכה בהישג
אישי חשוב וראשי-ו־,הסתדרות יכלו להמשיך
לישון בשקט. שמורת הטבע שבה
מתקיים עדיין שילטון בוסים בנוסח מפא״י
של שנות ה־ / 50 תמשיך בינתיים להתקיים.
.שניים יצאו מנוצחים מן המאבק —
ממשלת הליכוד, שלא הצליחה להשיג
דריסת־רגל בוועד הגדול ורב־העוצמה,
והמיעוט, שנשללה ממנו הזכות להיות
מיוצג במוסדות הנבחרים על־פי כוחו
במוסדות הנבחרים. שלא לדבר על כך כי
בלהט המאבק הבין מיפלגתי, נשכחו, כמעט
ענייניהם המיקצועיים של העובדים.
אבל אוברקוביץ׳ סיכם זאת בגאווה:
״היו אלה הבחירות הדמוקרטיות ביותר.״
כשנשאל מהי, לפי דעתו, דמוקרטיה,
השיב :״כל־אחד על-פי תפיסתו.״

בן־־ציון ציטרין !

גוזי ת

מכחבים
_חסכון לחינוך
גבוה

שבוס, שדוס.
1אין ש לו ם

לכל תושבי הארץ
הה שקעה הטובה ביותר מכל תכניות החסכון

למען הילד ־ חיסכו ב ״ גחלת

הקורא מתריע
סובלנות.

נגד

האזנתי לשירים זזיפים בגלי-
צה״ל בשעת לילה קטנה. מגיש
התוכנית אמר, שהוא היה מכניס

רות באיזורים אחרים בעיר, ולשמור
על ניקיונם. איזו סיבה יכולה
להיות לכך שהעיריה מזניחה חלק
זעיר זה של תל־אביב, חלק שה-
עיריה טוענת כי חינו מרכזה של
העיר 1
כמו־כן דרשתי וחקרתי בהתמדה
מדוע יש צורך בששת אהילי ה פלסטיק
המכוערים המכסים על ה נורות
שבבריכה, ומדוע אי־אפשר

כדאי מאד לחסוך לחינוך גבוה ב״גחלת״
לכיסוי הוצאות שכר־לימוד במוסדות להשכלה גבוהה

החסכון לחינוך גבוה נושא 70/0ריבית נצברת
הקרן והריבית צמודים 100<>/0למדד המחירים לצרכן
כל ההטבות פטורות ממס־הכנסה
ביטוח חיים להבטחת המשך התשלומים.

ההרשמה לחסכון לחינוך גבוה :
ב״גחלת׳ /.אלנבי ,91ת״א(מיקוד )65174 :ובאמצעות הדואר
לנוחיותך אפשר לקבל פרטים נוספים גם בטלפון מספר )03(294631 :

בקשה לפרטים לחסכון לחינוך גבוה

שם החוסך

שם הנהנה

שם הנהנה

הכתובת
׳ ה 1ז

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

פרשם אידיאל
אבן גבימל 110 תל־אביב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפון 227118 ,227117

יש לו סוד?

אל תיתן לאחרן ם_
~ לגלותו

רחוב

מספר

__ ת אריך לידה
.תאריך לידה .

התקן מכשיר להתראה
מפני האזנה לטלפונים.
מזכירות אוטומטיות.
מגלי מתכת.
שירות לגילוי האזנה.

.מסי ת.ז_ .

זמרים פיטצג׳רלד וארמספזרונג

עצירות? נפיחות?
עזרת ביקוניס היא
עזרה טבעית

עצירות -זאתי בעיה!
אז מדוע ביקוניס ולא משלשל אחר י כי ביקוניס הנו
משלשל עדין המכיל צמחים רפואיים טבעיים. כי
ביקוניס מקל על העצירות בעדינות ובטבעיות ואינו
גורם לשלשול ולכאבי בטן.
כשאת/ה שותה תה ביקוניס טעים וריחני בלילה
לפני השינה, הוא מעורר בעדינות תהליכים טבעיים
בגופך כדי לגרום להקלה בבוקר שלמחרת.
זה טבעי, כמו הטבע עצמו. ביקוניס, השם
המפורסם באירופה, מצוי גם בבתי המרקחת
בישראל בצורת תה עלים, תה נמסי-אינסטנט, או

שלום עליכם 18 תל־אביב,
טלפון 286444 :־03

רו בקס
מ עודפי י בו א
למוסדות, מסעדות, ועדי עובדים
וקיבוצים. קערות, מגשים
וצלחות במחירים מיוחדים,
אפשרות יצור ימגשים בהזמנות
מיוחדות.
קיבוץ גלויות 26 תל־אביב,
טלפון 830141 ,822962 :

לתוכנית הלימודים

— חתימה —

״רדיו דוקטור״

מסי ת ז.
טלפון תאריך

מסי ת.ז. .

...והטבע
יעשה את שלו

את השיר של אלה פיטצג׳רלד
ולואי ארמסטרונג כשיר חובה
לתוכנית־הלימודים של בתי־הספר.
אני הייתי מכנים לשם משהו
יותר דחוף, והוא: לימודי סובלנות
כלפי דיעות ואמונות שאינן לפי
המתכונת היהודית.
בבתי־הספר מטפחים בלב הנוער
הישראלי תסביר עליונות דתי־לאומני
ובוז כלפי מי שאינו יהודי,
וזאת בשעה שרוב התלמידים והוריהם
אינם יודעים אפילו מה כתוב
במזוזה המקשטת את דלתם.
התוצאה של צביעות זו מתגלה
בחיים של ריקנות רוחנית ותחרות
על הישגים חומריים וכבוד. החותמת
״יהודי״ ,המופיעה בתעודות־הזהות,
היא תחליף לחיים מוסריים.
זוהי תעודת־עניות למורים, כאשר
אלה הם פני הדור. עם שמילת
המפתח

שלו

היא

שלום,

חייב

ללמוד לחיות בשלום, בכבוד וב סובלנות
עם כיתות דתות זרות.
מצווה זו חרותה במגילת־העצמאות,
אך במציאות היא נרמסת.
ג׳יי גורודום, חולון

העירי הדא מסוג דו!
חפטל שהקים את תפסל
והמיזרקה שבכיכר דיזנגוף
מוחה על יחס העירייה
בלפי יצירתו.

עיריית תל־אביב לא ניסתה לנקות
את פסל הזכוכית שבכיכר
דיזנגוף מזה שלוש שנים וחצי,
וב־ 13 בינואר השנה לקחתי על
עצמי את התפקיד. תכשירי הניקוי
יוצרו עלי־די חברה ישראלית ש תרמה
אותם, וחברה זו מוכנה
להמשיך ולספק לעיריה תכשירים
אלה בעתיד, כדי לסייע לה לשמור
על ניקיונה של מיזרקת הזכוכית.
עבודת יום אחד גרמה לשינוי מדהים
במיזרקה ושיפרה את האווירה
למען אלפי האנשים העושים שימוש
בכיכר דיזנגוף.
העיריה גם לא טרחה להחליף
את הנורות שנשרפו בבריכת ה־מיזרקה
לפני כמה שנים. לעומת
זאת דואגת העיריה להחליף נו־

להחליפם בזכוכית רגילה, בלתי־שבירה,
שחברה ישראלית מוכנה
לספקה, ואשר השימוש בה ישפר
את דמותה של הכיכר כולה.
אלן דויד, תל־אביב
לקראת שידור
דן כנר, חיוך שובר לבבות /
יום שישי — תנועות ידיים
יפות /הרב ארידור מסביר
ושם דגש /סרט ארוך ארוך,
מתוק, מרגש.
שבת — להיטים לועזיים,
ציורים יהודיים /נרו וולף:
בילוש אגף קיצוץ כרובים /
יום ראשון — ג׳יי־אר לוחץ
על סוס /ירון לונדון: דילמה
בקצב של בלו.
יום שני — לפיד מפטר את
כולם /במבט שני: זה לא סוף
העולם /יום שלישי — קשרים
רדומים, טלפתיה /עו״ך פאפו,
חיים יבין, אנטי־פתיה.
יום רביעי — מפליגים ב־ספינת־האהבה
/מחכים חצי
שעה לבדיחה טובה /יום חמישי
— יש! כדורסל, שידור
ישיר /לקראת שידור: דן
כנר, קשר עניבה אדיר.
צבי מרום, רנות־השוון

הגו רםוה סי ב ה
״אני קלאודיוס״ גילה
לחוקר ההומור את שאלת
היסוד (״חשבון עובר ושב״

.)2315

מה אומר ומה אגיד 1אני מזמן
מעריץ את הטור, וכשזה חסר
לפעמים (כשהכותב במילואים ן)
זה חסר לי מאוד.
בעבודתי כפרופסור לפסיכולוגיה,
אני גם חוקר את התופעה ש־
(המשך בעמוד )16
ה עו ל ם הז ה 2320

מטבחים, חדרי-שיוה וארונות-קיר
במבחר עשיר ובאיכות מעולה

עכשיו ב־ 4מסלולי־ רכישה לבחירתכם:

תשלומים
+מיקדמה
150/0הנחה ממחיר המחירוו
למשלם במזומן עם ההזמנה

מיקדמה של/0סס 4עם ההזמנה,
היתרה ב־ 4תשלומים חודשיים שווים

תשלומים
— +מיקדמה
מיקדמה של 300/0עם ההזמנה, והיתרה
ב־ 6תשלומים חודשיים שווים• .
(בתוספת של 100/0 .למחיר המחירון).

+מיקדמה
מיקדמה של 200/0עם ההזמנה, והיתרה ב־8
תשלומים חודשיים שווים,
(בתוספת של 150/0למחיר המחירון).

אפשרויות כל כך נוחות אסור להחמיץ! כדאי להזדרז ־־ המיבצע מסתיים ג־ 31 במיץ.

איכ1ת אפשר להדגיש
את האיכות המעולה, העיצוב המרשים והמיבחר העשיר של רהיטי מבט אפשר לראות ולבדוק בחנויות מבט ואצל הסוכנים המורשים :
תל־אביב:מרכז תצוגה, בית כלל, דרויאנוב ; 5מבט, בן יהודה ; 120 מבט, ככר המדינה, ה׳ באייר ; 64 רהיטי מוני טין ,122 נחלת בנימין
; 122 רהיטי דימור, ארלוזורוב 53 בני־ברק:מת״ת — תומכי תורה, סו קולו ב • .15 כפר־סבא: רהיטי השרון, ט שרניחובסקי • 28
חדרה: רהיטי מבט. הגבורים • 88 נתניה: רהיטי מבט, שמואל הנציב , 13ר הי טי מבט, הרצל • 13 חיפה: בית הזורע— שמרת, אלנבי • 117
נהריה:רהיטי נתן, שדרי הגעתון • 20 רמלה:רהיטי אלי — מבט, הרצל • 95 רחובות:רהיטי אלי — מבט, הרצל *203 ניר צבי:רהיטי
רון בע״מ(חדרי שינה בלבד) •קרית מלאכי: רהיטי מבט, הרצל • 31 באר שבע: רהיטי מבט, רח׳ ק ק״ל • 106 ירושלים: רהיטי גאנז —
מוביליה בעי־מ, הרצוג • 61 אשדוד: בז ר הי ט, רוגוזין • 7ראש־פינה:מרכז חומרי בניה, בן ברק • ובכל סניפי שק״ם רהיטים בארץ

מכחכים
(המשך מעמוד )14
קוראים לה ״הומור״ ,וזה יש שם
— לא להאמין! אבל בהירהוריו
של אני קלאודיוס (מנחם הקיסר)
עלית על עצמך. כל כך צחקתי
שגיליתי את שאלת היסוד שמד־איגד,
פסיכולוגים, ה־1)1ז031156 3
.6££601ה־ 031156 היה ההומור, וה־
,6££601 שעשיתי במכנסיים (ממש)
מרוב צחוק.

פרוסור שלמה הררי,
סן־דייגו, קליפורניה

ה!נעה דעו־דוך
הקורא אינו מכין מדוע רוצה
השר ברמן להיפרד ט־ראש־הממשלה
בגין.

ט כנו לוגי ת
עידן החלל-
ל כ פו ת
רג לי ך.
רפידות חום ״שול״ מבודדות מפני קור
ורטיבות, ושומרות על רגליים חמימות.
רפידות חום ״שול״ מתאימות לכל סוגי
הנעליים ומורכבות מחומרי בידוד חדישים
המבוססים על טכנולוגית עידן החלל.
כשאתה יוצא למזג אויר קר ולח,
הגן על רגלייך ברפידות חום ״שול״.
רפידות חום ״שול״ יעניקו לך הרגשה
נינוחה וחמימה בכל הגוף בקור, בבוץ ובגשם.
תן לרגלייך את הנוחות המגיעה להן ־
תן להן ״שול״.

להשיג בכל בתי המרקחת.
היבואן: גדלון בע״מ, ת״ד ,2115 חיפה .31020
המפיץ: כימיפל בע״מ, רח׳ הירקון ,319ן״א .63504

מר בגין, ראש־הממשלה שלנו,
הוא איש ליברלי לגמרי. הוא חוזר
ואומר זאת השכם והערב.
מר בגין שלנו הוא גם דימוקרט
לעילא. גם זאת הוא חוזר ואומר
בכל הזדמנות. הוא לא רק די־מוקרט,
אלא אף ריפובליקאי —
כלומר: שאינו דוגל במלכות —
ואף זאת הוא אומר.
מר בגין גם מבקש להיטיב עם
העם, ובעם כלולים הבורגנים
הזעירים והבינוניים, שמר ברמן
דואג להם. מכיוון שכך, אינני
מצליח להבין מדוע מאיים השר
יצחק ברמן כי יתפלג ממיפלגתו
אם יהיה ליכוד הליכוד. לדעתי,
לא יכולה המיפלגה הליברלית
למצוא לה מהיג מתאים יותר מאשר
מנחם בגין, גדול הליברלים בדורנו.
צבי
קנטר, תל-אביב

חובות דחופש
בעד מאבק היהדות המתקדמת.

זכותו
של אדם לחופש דת ולחופש
מדת, הינה זכות אנושית
ואזרחית אלמנטרית, והדרו ה יחידה
לקיום משותף של מאמינים
וחילוניים בחברה דמוקרטית למעשה.
זכות זו מעוגנת במגילת-
העצמאות של מדינת־ישראל וב
ראש-ממשל־ה
בגין ושר כרמן
כולם ליברלים
הכרזה לזכויות האדם של האו״ם,
שתיהן משנת .1948 זכות שהופרה
ומופדת ברגל גסה על־ידי כל ממשלות
ישראל.
במאבק לזכות זו, הננו רואים
עצמנו שותפים למאבק התנועה
ליהדות מתקדמת. פנייתם לבג״צ
בעניין הכרת השילטון בזכותם לע רוך
נישואים דתיים לפי הנוסח
והסיגנון המקובלים בזרם יהדות
זו, הינה צעד נוסף בקידום המאבק
לזכויות האדם והאזרח בירשאל.
נאמנים עלינו דברי הרב אלכסנדר
שינדלר, ש״יש לשבור את
המונופול האורתודוכסי בישראל,״

״שני הצדדים כה עקשניים שזה פשוט תענוג לראות איד הם
הורגים אחד את השני, שימשיכו דברי הרמטכ״ל על מילחמת
איראן־עיראק).
דבריו אלה של הרמטכ״ל ״השתקן״ העלו את רמת דברנותו
המתעצמת לשיא חדש של הפקרות מילולית וגילוי אנושי זר ודוחה.
החייל והמחנך מס׳ 1של צה״ל מופיע בתכיפות גוברת על
המסך הקטן ובאירועים פומביים
לרוב, ובארשת פנים קפואה, ללא
זיק של הומור וחום אנושי, מביע
דיעות פוליטיות לאומניות קיצוניות,
החורגות ממיסגרת כל קונסנזוס
לאומי שחובה עליו להישאר
במיסגרתו.
גרעיני מישפטיו המתומצתים
והחריפים (שיש, לצערי ,׳ רבים
המתפעלים מהם) נופלים על קרקע
פוריה של דור חיילים צעיר, שאינו
פנוי ואינו בנוי למחשבה ביקורתית
עצמית, ומצמיחים צימחי
רעל מסוכן.
למשמע דבריו על תענוגו, אי-
אפשר שלא להיזכר בדור של
קצינים הזכור לשימצה, שהתענג
מהרג יהודים באירופה.
תפיסה רעיונית פוליטית מטורפת
הצליחה להדביק עם שלם, על
קציניו, בראיית היהודים כאוייבי
העם הגרמני המסוכנים ביותר.
מכאן ועד ההרג שיש לעשות
בהם, ועד התענוג ממראה ביצועו, הדרד קצרה. נראה שהרמטכ״ל
שלנו עבר כבר את עיקול הדרך הזו, שקשה לראות מהעבר מזה
לאן הוא עלול להגיע בהמשכה.
כלוחם ותיק בשורות ההגנה וצה״ל וכקצין מילואים, אני מלא
חרדה מהמחשבה שכזה הוא הרמטכ״ל העומד בראש צבאנו. אני
מוחה וקורא למחאה את כל הלוחמים שפויי״הדעת נגד הארכת
שירותו, שהיא סימן חמור ביותר לבאות.
דב ירמיה, נהריה

מכיוון שכל מונופול על אמונתו
של אדם הינו ניצול האמונה לרעת
האדם.
הננו מאחלים להם הצלחה במאבקם
הצודק.
יצחק חסון, יו״ר
בשם האגודה ההומניסטית
החילונית בישראל

הנול וגרטל
״אוי, זה בכלל לא מתוק,״ התלונן
ד״ר אויזמר.
״זו לא בושה,״ סיכם מפיבו־שת.
״חבר׳ה,
מי בא לרקוד ואלם?״
שאלה בת־יפתח.
״למי יש מחוגה ו״ שאל חוני.
״לוט, אתה בטוח שלא השארת
שום דבר מאחור?״
״שימשי, אם עוד פעם תקשור
את זנבות השועלים, ותקרע ל אריה
את הפה — אבא לא יקנה
לך יותר בובות.״
״מי הרים לי את היתד,״ צזן ק
הבר הקיני.
״הכל הבל הבלים,״ אמר קין
— והרג את הבל.
״למה לא מגיע לי לפעמים
פרס־חיפה,״ געה בבכי נבל דד
כרמלי.
עליזה :״בגין, שוב פעם נפלת?״
גולית :״הי ג׳ינג׳י, תפסיק לזרוק
אבנים, זה נורא מסופ״אי !״
״מה שקורה לנו, מזכיר לי את
עמי ותמי,״ לחש הנזל לגרטל,

איילה־ גיל משושה,
קיבוץ נתיב־הל״ה

איר ה• 83 בזדים?-
לקורא יש שאלות לרק״ח,
ולממשלת הליכוד.

איך אתם יכולים לזעוק נגד דיכוי
העם הערבי — כאשר המיש־טר
שאתם תומכים בו מדכא את
העם הפולני?
איך אתם יכולים לזעוק נגד
צנזורה כאן — כאשר היא מופע לת
בפולין?
איך אתם יכולים למחות נגד
(המשך בעמוד )18
ה עו ל ם הז ה 2320

י 3א1־\ד\ץ

היא כובשת
את אירופה עם מנוע 903 סמ״ק
4בוכנות, הינע קדמי וצריכה
של 19.6ק״מ לליטר! יש לה
3דלתות 5,מקומות מרתחים• ,
ריפוד שאפשר להוריד, לכבס
ולהחזיר למקום ומושב אחורי
הניתן לניצול ב־ 7צורות.
מערכות הבילום, המיתלים,
המרכב והפגושים שלה ־ לא היו
מביישים מכוניות גדולות יותר.
היום היא עולה רק 137,360ש׳
מיגון נגד חלודה!
1 114 7ח1
* ב 9 0 -קמ״ש בתנאי ניסוי של ביהח״ר

הווולוז הזה 9*90

1*191*? 911)19
״הקטנה הזאח־גדולה!״

המחיר לסי סחירון החברה נוס׳ 18 כולל נזע״נז

מכתכים

תשבץ העולם הות

(המשך מעמוד ־)16
מימשל צבאי בישראל — כאשר
שליט פולין הוא גנרל השולט בעזרת
הצבא?
איך אתם יכולים לטעון שכאן לא
נותנים חופש התארגנות פוליטי
— כאשר בפולין נזרקים פעילי
סזלידאריות למחנות־ריכוז?
כל הטענות שלכם נכונות, כולן
אחת־אחת — אבל איך אתם, דווקא
אתם — יכולים לטעון אותן?
ואגב: אותה שאלה בדיוק, אבל
בכיוון ההפוך, אפשר להפנות לממשלת
הליכוד.
צבי גרא, ירושלים

מאוזן :
)1הופעה ; )5רגע קל (;)3 ,3
)10 אמונה! )11 תורת הקבלה
(ר״ת 13 מילת שייכות ! )14
פעוט! )15 שמח! )16 מעוף!
)18 נקי מעוון! )20 חרון! )21
נחל בגליל המערבי! )12 אדי
בוקר! )24 גבעה חשופה! )25
טעמו כצפיחית בדבש! )26
גבאי, ראש העדה! )28 סם!
)30 צמת שמרכיבים עליו זן
אחר; )31 התאחדות בין לאומית
של סופרים (ר״ת)! )32
פגם ! )34 מן העופות אשר
שמשו מזון לבני ישראל במדבר
! )35 גאווה ! )38 מרוב
עצים אין רואים אותו
)39 שרידי חרבות! )41 חדר,
נכנס (ארמית); )42 היה רב
ראשי בא״י! )43 הרבה מאד
(בהשאלה)! )45 אב ובנו שחקנים
בהבימה ; )47 בצדק
הוא יהודי! )48ז/תהוללות,
קלות־דעת! )50 עבר• על גדותיו
; )51 מטבע במזרח הדחוק;
)52 שמן ! )54 נשתתק ! )57
שר־צבא דבורה הנביאה ; )61
חזר! )62 בחילה! )64 זורם
)65 קטל! )66 עמוד נוזלים
)67 מילת שלילה ! )69 חוד
)70 ראש מילה לציון תהליכי
חיים ! )72 תואר בעולם המוסלמי!
)74 מרפא! )75 בין ה שמשות
; )77 מסמר דק וקצר !
)78 רקוד בקצב שלושה־רב־עים;
)81 אולי! )83 שמח;
)85 חומר מנקה ומטהר ; )86
גאל בכסף; )88 קהילה קדושה
! )89 השייך לתנועה ! )91
מסמר; )93 שקט!! )95 תקר;
)96 בעל־חיים סמל הפריון !
)98 מוקש! )100 שובב; )102
אחד ההורים! )103 אבן־טובה;
)104 מיץ המופרש מבלוטות
׳והעשוי לעורר איברים לפעולה
מגברת; )105 מין סירה.

נל-דתנ*ה
תהייה על דבריו של ה•
רמטב״ל לשעבר, מרדכי
גור.

אני, האזרח הנבוך, שואל: הח״כ
מרדכי גור אמר כי אל-לה לישראל
להסתבך במילחמה מיותרת. שימו

קיבוץ ארמית

ס ח טני םעדח שבונג!
תוכניתו של שר־האוצר
לקצץ בתקציב״החינוך היא
דוגמה מובהקת לקוצר- טוען חברתית, ראות הקורא.

אלוף במילואים גור
תומך מיותר
כנסייתי! )33 רכילות, עלילות
דברים ; )34 מנצח בנועם ! )36
בדיקה ; )37 אחד המזלות ; )40
איבר חיוני ; )41 אויב ! )44
שמן בעצמות; )46 ידית; )47
יהיר! )49 איבר הנשימה של
בעל חיים במים! )50 ערם
לערימה; )53 קצה, סוף; )54
מרומם! )55 היית טרף גדולה;
)56 מידה קטנה ; )58 דבר-סוד;
)59 שובר, אישור על מתן כספים
! )60 תוך, עומק ; )62
משתחווה ; )63 טנא ; )66 אחת
משכונותיה הראשונות של תל-

אביב ( )68 !)3 ,3גון נוטה
לאפר ; )71 עייף ; )73 כאב ;
)76 מרגיש; )77 קריאת כאב;
)79 מערכת בעלי־חיים ירודים
מאד השוכנים במים; )80מ צעירי
הצאן; )82 קידומת ל שמות
סקוטיים ! )84 חברת השייט
הישראלית; )85 ברור,
ודאי; )87 שניים; )90 דבש
נוזלי ; )92 לשון ; )94 המכשיר
שראה יעקב בחלומות;
)96 עתון ישראלי; )97 שמש;
)99 חס וחלילה )101 :פקודה ;
)102 גם; )103 מספיק.

לב למינוח: מילחמה מיותרת.
כאילו יש גם סוג אחר של מיל-
חמות. לדעתי כל מילחמה היא
מיותרת.
מר רבין אמר שנצטרך להיכנס
ללבנון. גור ורבין, שניהם חברים
במערך. שניהם היו רמטכ״לים. האם
בגין ושרון צריכים תומכים מיותרים?
לא די להם באלה שב-
מיפלגתם?
דורון שחורי, קרית-אתא
תלבושת 1ור1ו־ה
הקורא חושב שהרעיון
לשנות את רמת הלבוש
של מבקרי הכנסת
הוא רעיון גדול.

כמובן שהוא צריך להתבצע
בתבונה. אני מציע:
לח״כים — תילבושת אחידה,
בצבע שונה לכל מיפלגה.
לעיתונאים — תילבושת ורודה
(זה ישפיע על הדיווח).
ליתר האזרחים המסתובבים
שם — תילבושת אפורה. למבקרים
זרים — חליפות מחומר
שקוף — זדי יקל על חיפוש
נשק.
ה. רלך חליגגר, תל־אביב

ענישה א כז רי ת
0ל777075 .׳ 746480־03

לבל מוסד מתאימה שיטת
הענישה שלו, ומה שמתאים
למקומות אחרים,
אינו מתאים לכנסת.

ועדת־המישמעת של״המערך הת

מוטי
מנדלוביץ,

יורם ארידור שואף לחסוך על-
ידי קיצוץ מישרותיהם של קציני-
ביקור־סדיר ופסיכולוגים. הוא אינו
מבין כי ״חיסכון״ זה יעלה בסכומים
גדולים פי כמה וכמה בעתיד,
כאשר יהיה צורך להגדיל את
תקציב-המישטרה, תקציב בתי-
המישפט ותקציב בתי־הסוהר, כדי
שאלה יטפלו, בסופו של דבר,
בבני-הנוער הנזרקים לרחוב והופכים
לפושעים.
מוטב שארידור ידרוש לקצץ את
״הפיצויים״ האדירים שסחטו מת-

מאונך :
)1מסוגי הפירות שנתברכה
בהם ארצנו; )2נמוך בדרגה
אחת! )3מילות קסמים;
)4קדומת לשמות הולנדיים;
)6עני מרוד ! )7חתיכה ! )8
בהמת משאות ! )9שתיל רך ;
)12 יוסיף ...יוסיף מכאוב
(קהלת א; י״ח)! )15 אחד
מקרומי השליה! )16 גדול ה עופות
ביקום כיום! )17 כוחל
לצביעת העינים ! )19 היא
״סלע אדום״! )20 חוטם! )21
פנסיה ! )23 שהה למשך הלילה!
)24 רוח רפאים; )26 מגבעת
קיץ ע״ש תעלה ; )27
מספר ; )29 הגבעה המבוצרת
מעל מעיין השילוח! )30 שיר

ליטה להטיל עונשי ׳השעייה לחודש
פד שלושה חודשים.על חברי־הכנסת
שלא הצביעו בהתאם להח לטת
המיפלגה. אכן, עונשים נאים,
ואולי גם מתאימים לחברי־הכנסת
המסויימים הללו, שאני משער כי
חלקם פעילים בכנסת באופן מלא.
ההחלטה הזאת ,׳ושיטת הענישה,
הביאו אותי לרעיון שאולי, לאור
הזילזול שמגלים זזברי־כנסת שונים,
צריך לתת במוסד זה עונשים
מסוג אחר, עונשים ׳ קשים ואכ זריים:
לחייב את המזלזלים להופיע
במשך חודש שלם לכל ישיבות
הכנסת. לשם כך יצטרכו
להחזיר כמה כרטיסי-טיסה, לדחות
נסיעות לחו״ל, ולהתחיל לעבוד.
זו ענישה !

שר ארידור
קיצוץ נורא
נחלי־ימית, תוך שימוש באמצעים
בלתי־קונוונציונליים. לא יתכן שכמה
אלפי סחטנים ייהפכו למיליו נרים
על-חשבון כל תושבי־המדינה,
ועל-חשבון פגיעה נוראה בשכבות
החלשות.
רמי אפרת, חולו!

לנגה ר? ת א עו ת?
לקורא יש הצעות מרחיקות
לכת בעניין חסינות
הח״כים.

עד היום איני מצליח להבין
מדוע לא יהיו הח״כים חסינים
מפני כל עבירה שהיא, כדי שלא
יטרידו מדי פעם את מנוחתם החשובה
ביגלל כל מעי מעילות,
שוחד וגניבות. ולא רק זה: לפי
דעתי צריך החוק לתת לח״כים
חסינות גם מפני מחלות ומוות.
לא סתם בנו את מישכן הכנסת
כך שיהיה דומה כל-כך לפנתיאון
היווני, מישבן האלים בני האלמוות.
שרון גרוכי, תל־ אביב
ה עו ל ס הז ח 23,10

העולם הזה 2320

רודט ה אוח חוזר ם. בו טזירם שלא יחודו
.סי מי ם ב על מערכיח־ ״

*עץ א>יי

ש ל דניש י מ
ה( 0ס קנ דינני

5,885

ך נ>ש

״ רו בדניש־• חג גד׳

ש׳ לספה
תלת־מושבית

דגם 280 מערכת ישיבה הכוללת
ספה תלת־מושבית הנפתחת למיטה זוגית
וכורסא. המחיר לכורסא; — 2,130.שי.

12,050//

8,635

ש״(המתיר לא כולל מזרון)

פינת ישיבה ץ אא ,80 נוחה ושימושית,
עם כריות מתהפכות.
ספה תלת־מושבית, דדמושגית וכורסא

אפשרוולל׳

(ניתן לרכוש גם יחידה דו־מושבית)

4,275

ש׳ המחיר לשולחן

דגם 7ג שולחן אוכל עם משטח עליון רחיץ, ניתן להארכה, עם כסאות ^זד6או8
מאיטליה, עשויים עץ מאסיני.
המחיר לכסא 850 שי.

(ניתן לרכוש כל יחידה בנפרד).

2,625

— 8184 מיטה זוגית עם 2שולחנות לילה תואמים.

ש׳ המחיר למיטה

777777777727X7777777X77,

־ 1£ 1ז8אום
פינת אוכל הכוללת
שולחן ושני ספסלים בעיצוב כפרי.

דאאט3 8ם ט6

מיטה דו־קומתית עם ארגז מצעים
המשמש גם כמיטה נוספת (לא כולל מזרונים).
המחיר לארגז 2,555 שי.

מכיר ה מיו חדתב או ל מי התצוגוז של דניש ובמחסני דניש בכל הארץ. רמת-גן: דרך זי בו טינ ס קי .104 תל -אביב: ככר ה מ דינ ה • צומת גהה, קרי ת -ארי ה. באר־שבע: רח׳ החלוץ .124 ירושלים: רח• היזורג
(ע״י בי טו ח ל או מי ר ח׳ י ר מי הו ,19 רוממה. איל ת: מרכז מסח רי, צופית עילית כפר -שמריהו , :מ ר כז מסח רי. חיפ ה: ככר סטלהמא רי ס. הכרמל הצ רפ תי • כביש עכו-חיפה, מול צי מ ת קרית־-אתא, בניו .3

ורשבסקי־פריליך

הו רו ס הנ ס

מדים בנימי!׳

מזו החוד ש:

דגי

כל ילד מכיר ויודע שכשמדובר על
¥¥מזל דגים, לא ברור על מי מדברים.

הדואליות באישיותם כל־כך בולטת,
שלעולם אי־אפשר לנחש איזה דג הוא
הפעיל — ומת תהיה התנהגותו.
מצד אחד הדגים חביבים, נעימים,
חייכניים, מסבירי־פנים, נדיבים ושואפים
לעזור לכולם• אן צידם השני מראה על
סגירות, מופנמות, התרחקות מהחברה
ואי־אמון בידידיהם הקרובים. חשדנות
שאינה במקומה, והרגל להיעלב ולהיפגע
גם כאשר איש לא התכוון לכן.
לעיתים קרובות הם משמשים ״ככומר
וידויים״ או כ״כותל מערבי״ .כל ידידיהם
אוהבים לספר להם את צרותיהם.
אין כמותם כשצריך להאזין ולומר מילה
טובה בזמן הנכון. תכונה זו מקנה להם
שם של אנשים האוהבים להקריב את
עצמם למען אחרים.
קיימת בם סקרנות מיוחדת או כי־שרון־האזנה
נדיר — שבסופו של עניין
מביא ברכה רבה לאנושות. בין השאר
הם מבורכים בהבנה טבעית של רוב
הדברים, ולכן מתעניינים בתחומים שונים
ומגוונים. מדעי־הטבע, היסטוריה,
גיאוגרפיה, אנתרופולוגיה, גיאולוגיה, פילוסופיה
וכל מה שקשור לדת ולאמונה.
הם אינטואיטיביים מאוד ולכן נמשכים
לכל דבר שיש בו שמץ של מיס־

לטלאיים לא קל. הם חשים עייפות ורוצים
לנוח, אך המתח שמלווה את השבוע
אינו מאפשר להגשים
רצון כל־כך צנוע. המתיחות
מתרכזת בעיקר
סביב ענייני שותפויות
— אם בנישואים או
בעבודה. מבחינה כספית
המצב משתפר.
קיימת אפשרות לקדם
תוכניות ורעיונות ש-
התעכבו משום מה.
רצוי לא לשתף איש
בתוכניות ולשמור על סודיות מוחלטת.
בענייני בריאות המצב אינו מזהיר.

כל התקלות הבלתי צפויות במקום המגורים
תיפסקנה השבוע. התופעה של מכשירים
חשמליים ואחרים ש מתקלקלים
בדירתכס תיפסק.
גם בעניינים יותר
חשובים הקשורים לחיי־הרגש
תחושו הקלה
רבה. כל הבילבול שחשתם
בחודש האחרון
יפסק, ותתחילו להבין
מה אתם רוצים, במי
אתם באמת מעוניינים,
ומי משמש לכם כמיש־חק
דמיוני. מיפגשים חברתיים יוציאו אתכם
מהרגלים קבועים אשר אליהם נכנסתם.

¥¥הדגש בתקופה זו יהיה על עניינים הק¥

שורים
לקאריירה. הזדמנות לקדם את
מעמדכם עשויה להביא
אתכם למצב של הת$

לבטות קשה. מצד אחד
אתם מעוניינים לשנות
ולהתקדם, מצד שני
קיים חשש שמא התפקיד
גדול ממידתכם.
נ תוו ה
רצוי לשקול בזהירות
ולא להחליט באימפול*3358111*1סיביות,
מכיוון שהת-
קופה אינה קלה, ועניינים
שונים בלתי־צפויים עלולים להפריע
להתקדמות שוטפת. שימרו על בריאותכם.

הדגים הם בעלי אישיות כפולה ־
הניבים ונעי מי ם אר גם מופנמים
וחשדניים. יוצרים מקוריים ומוזרים,
לא תמיד מ:ובנים. הפכפכות ס גורמת
להם לה צ ט ״ ד כלא שוים

טיקה — הם חשים צורך להאמין בדברים
שמעל. החיים הגשמיים אינם
מספקים אותם והם מוכרחים למצוא

להם שטח שבו יוכלו לעסוק בעניינים
רוחניים. רבים מהם מצליחים בשטחים
אמנותיים — מוסיקה, ריקוד ומישחק

שיפור ניכרבמצב־הרוח יורגש השבוע.
בן־הזוג נרגע והמתח הרב ששרר ביניכם
יורד. הצעות מעניינות
ומושכות תושמענה באוזניכם.
אלה קשורות
בנסיעה לארץ אחרת,
וייתכן שכדאי לשקול
זאת בכובד־ראש, ולנסות
ולשנות את השיג״
לימודים
רה. נושא
חדש עשוי להעסיק אתכם,
ואלה המתכוננים
לבחינות בתקופה זו,
יוכלו לעבור אותן בהצלחה. היכרות חדשה
ומרתק.
עשויה להתפתח בכיוון מרגש

לבעייה שהביאה אתכם להתלבטויות
בחיי־הרגש אתם עשויים למצוא פיתרון
השבוע• דברים שיאמרו
בצורה ישירה וללא
פחד יגרמו להקלה
רבה. עומס עבודה ונוספות התחייבויות יוטלו
עליכם ולא יהיה
קל למצוא מישהו שיוריד
את הנטל הנוסף.
המצב הבריאותי
8523315^1אינו טוב במיוחד ולמרות
חוסר־הזמן, נסו
למצוא יותר זמן למנוחה ולשינה. לאורחים
שעלולים להגיע, יש להסביר המצב.

לאחרונה מתחילים לחוש מצב-רוח כבד
ומעט מדכא. קשה להתעורר בבוקר, ועוד
יותר קשה למצוא סיבה
משמחת על מנת
להתחיל את היום. נסו
לקחת הכל יותר בקלות,
תקופה זו תחלוף
כלעומת שבאה.
נסיעה שתכננתם עלולה
להתעכב ולגרום
לרוגז רב, חבל להתעצבן
ולבזבז אנרגיה
על כעס, העניין בכל
זאת יסתדר לטובה, רק המתינו בסבלנות
ואל תשכחו את האופטימיות שלכם.

הביקורת על בדהזוג מתגברת. לאחרונה
אינכם חוסכים את שבט לשונכם, ומערערים
את עצביו וביט־י1
חונו
של זה החי אית־כס.
נסו להתעלם מהש־גיאות
והחסרונות המון

כרים, הרי אלה חוזרים
על עצמם, אם כך למה
להתרגז? בתקופה זו
מ או מי ט
צפויות היכרויות חד^^
הו.נ*טי 6שות לאלה שהחליטו
שהקשר הישן אינו
לרוחם, או לאחרים שעדיין
לא מצאו את זה שחיפשו. קשר חדש
יביא למצב רות עליז ושיפור בהרגשה.

בני עקרב נכנסים לתקופה מחרת שקשה
להסבירה. מצד אחד חשים הרגשת הקלה
והשתחררות, היכרויות
עם אנשים מעניינים
במ׳יוחד, מיפגשים חברתיים
מיוחדים, וקשרים
רומנטיים שונים
מבעבר. מצד שני מלווה
את התקופה הקלילה
תחושה של כבדות
ומתיחות, וקשה לגשר
בין שני העולמות. מכיוון
שבעולם החיצוני
הכל עליז, ובפנים אתם מתרגזים בן רגע
על כל שטות שמישהו אומר או עושה.

888₪י

עניינים הקשורים במקום המגורים מטרידים
אתכם בימים אלה. המתיחות שאותה
אתם חשים
גורמת למריבות במיש-
פחה, ותגובותיכם קיצוניות
מהרגיל. סיכסו-
כים פתאומיים עם ידי,
4 1 דים
טובים גורמים
לחרטה, ותקריות מונ
1זץןן ! ז ₪זרות ברחוב קורות
בגלל חיפזון וחוסר-
זהירות. מכשירים חש- 1 מליים עלולים לסכן
את ביתכם השבוע, שכן קיימת נטייה
לשכוח תנור בוער או מגהץ דולק.

ימשכו אותם במיוחד, אך גם שאר שיט־חי
האמנות יתאימו להם.
רגישותם הרבה ועומק ההבנה הופכים
אותם ליוצרים מקוריים, מוזרים ולא
תמיד מובנים. גם כאשר הם עליזים
ושמחים, חוט של מלנכוליה נסתרת מלווה
את אישיותם, ושנייה אחרי שהם צוחקים,
הם מסוגלים לפרוץ בבכי, ולהזיל
דמעות על צרות שלהם או של זולתם,
עד שיספקו את הצורך החזק שלהם
לרחם על עצמם ועל האחרים.
הפכפכנותם מדהימה לפעמים, עד שלמרות
יושרם הם מצטיירים לפעמים
כלא נאמנים לאמת. ומעניין שדווקא הם,
כי תם בעלי מצפון וחוש לצדק. אך
בגלל הצורך שלהם להסתיר את אישיותם
האמיתית ולשמור כל דבר בסוד,
מאבדים אנשים את סבלנותם ופשוט
מאשימים אותם באי־יושר. דוגמה אפשר
להזכיר את אריק שרון, בן מזל דגים,
שהתנהגותו לא תמיד מובנת — והפכ-
פכנית בהתנהגותו ובדבריו גורמים לאנשים
לתהות כמה דגים מסתתרים באישיותו

בשנה זו כוכב אוראנוס אשר עבר
ממזל עקרב למזל קשת, משפיע במיוחד
על בני מזל דגים. הוא ישהה במזל קשת
כשבע שנים ויגרום לשינויים בשטח ה-
קאריירה, ולהפתעות לא מעטות גם
בתחומים אחרים.
גקאדיידה השנה נפתחות אפשרויות חדשות. אלה
שרצו לשנות את מקום עבודתם, או
לפחות עסק חדש, יחושו שמשהו בא
לעזרתם. הכל יחיה לפתע שונה מהרגיל.
השינויים לא יבואו בקלות, אך בשנה
אחרי התחלת השינוי יגיע גם כוכב יופיטר,
השליט השני של מזלם, לבית העשירי
— בית הקאריירה — ויקדם את
ענייניהם.
בני דגים ששאפו לחופש״פעולה ולעצי
(המשך בעמוד )63

תקופה חדשה וטובה יותר עומדת בפתח.
ענייני כספים כבר מטרידים פחות, והפי־תדון
שיימצא יספק אתכם
ואת שותפיכם לעסקים.
המצב המעורפל
ידלו
־׳?ישבו חייתם לאחרונה
מתבהר, ושוב אפשר
לחדש קשרים ישנים,
ולחוש יותר יציבות. יאך
במקום העבודה המצב
21 בדצמבר אינו פשוט כל כך. סיב־
9ו בינזאו
סוכים פתאומיים עלולים
לפרוץ בגלל עניין
קטן ביותר. היו זהירים בדבריכם.
התאפקו וחשבו ורק אז תגיבו לדברים.

המצב הכספי מאוד מעודד. לפתע מגיעים
כספים בצורה בלתי צפוייה וגורמים
לשימחה ולרצון לצאת
ולבזבז. דווקא כעת
רצוי לחסוך ולשמור
את הכסף. בעתיד הלו תזדקקו קרוב
מאוד.
עייפות ומצב־רוח
כבד יורגשו בתחילת
השבוע, אך אלה
יחלפו ותחושו שוב
מלאי מרץ ורצון להתחיל
בתוכניות חדשות.
הנטייה לתאונות מתגברת בתקופה זו.
עליכם להימנע מנהיגה מהירה ולהיזהר.

סי 111
11י?

הפתעות מוזרות יאפיינו את השבוע. לא
כולן רצויות, אך אי־אפשר לומר שזה
׳ יהיה שבוע שיגרתי או
משעמם. מבחינה כספית

יש להיזהר במיוחד, לא
להבטיח הבטחות שלא
תוכלו לעמוד בהן, ו

להימנע מקניות יקרות.
י 1ח ז * בכספים שאינם ׳שלכם
11׳ ס ן היו דהיריס במיוחד.
במפגשים חברתיים או
במסיבות צפויות פגי1
שות
רומנטיות מבטיחות.
נשים בנות דגים רצוי לרכוש בגד
חדש, אשר ציבעו יהיה בצבע הים.

אבקת כביסה קלה
שמכבסת כמו שצריך
״אבקת כביסה שמכבסת כמנ שצריך״ -כביסה נקיה רעננה וריחנית. תהליך רן 2מורכבת משני סוגי גרגרים
היא אבקה שמנקה את הבד מלכלוך היצור המודרני -הופך את רן 2
הגרגרים הלבנים והגרגרים הכחולים.
ומכתמים נגס שנמרת על סיבי האריג, לאבקת כביסה חדשנית באיכות
לכל סוג תפקיד משלו ויחד הם
גמישותם ורעננות צבעיהם. והתוצאה: גבוהה ובמחיר נמוך ומפתיע.
עושים את מלאכת הכביסה מושלמת.
את מקבלת כביסה נקיה יותר,

מיוצר ע״,

רן 2תוקף: מנקה את הלכלוך
הגרגרים הלבנים ה החומר הפעיל
אשר תוקף את הלכלוך ומסיר את
הכתמים.הכביסה שלך תהיה צחה
ונקיה כבר אחרי השימוש הראשון.

הגרגרים הכחולים. מלטפים את
הבד ושומרים על גמישותו ורעננות
צבעיו. את תווכח׳ בהבדל כבר
אחרי מספר כביסות בי רן 2״.

רן 2תוקף

אבקת כביסה מהפכנית המכילה 2סוג־גרגר•.

סו מנו * הבנקש לנו
מ צי עי חגוון רחבטל
תו כניו תחס כון והשקעה״ .
יוסף גרונר,ם ניף ר עננ ה

• תכניותחסכון :״נח״,״כח רב־תכליתי״,״כח גמיש״,״כח לבטחון״,״כחצמוד־דיור״,״כחצמוד־דולר״,״כחדולרמדד״,״כחנעורים״,״כח לחיילים״,
׳חסוך וסע״ ,״כח־חידוש מטבע-חוץ :״דולר סל״ ,״יורוסל״ ,״8.0.11 דולר מרק סל״ ,״פת״מ פיצויים״ ,פקדונות לתושבי חוץ ועולים חדשים,
׳קרוגראנד״ • קופות־גמל :״עצמה״ ,״תעוז״ ,״שיאון״ ,״קשת״ ,״קופה מרכזית לפיצויים״ ,״שגיא״ ,״צור״ ,״רימון״ • קרן השתלמות -קה״ל.
• עוגן -קרן פנסיה • ניירות ערך: השקעות במניות, באופציות, באגרות חוב להמרה, באגרות חוב צמודות מדד, באגרות חוב במטבע זר, השקעות
בבורסות בחו״ל • קרנות נאמנות: שמיר, אופיר, גביש, פיא, מרגלית, בדולח, יהלום, קלע, תרשיש, ענבר, טופז, אודם, צמיד, צמרת.

בנקל או מי

של עונאח

3י־ג קג•
יום שני .10.01( ,מתחת למיטריות
זינקו צוותי־הטלוויזיה מפתחי מכוגיותיחם
אל שער הבניין ההרוס למחצה. היה זה
אחד י מגישמי־האביב האחרונים׳ וביירות
נראתה כמו לונדון של ימי הבליץ. הבורות
שהותירו מאחריהן הפצצות הפכו לאגמי-
מים, וד,נחשולים של מי-הגשם גרפו עימם
שלל קירעי־בה ניירות ופיסות־עץ מתוך
הבתים ההרוסים.
יום שני .11.00 ,מסיבת־ח,עיתונאים
התחילה באיחור של שעה. באולם הקטן
שבקומת־המרתף, ששימש פעם כחדר התעמלות
של בית־ספר, הצטופפו מאות
עיתונאים. הזרקורים היו ממוקדים על שני
האנשים, שישבו מאחרי השולחן בקצה
האולם. היו אלה יאסר ערפאת, ויו״ר המחלקה
המדינית של אש״ף, פרוק קדומי.
מאחוריהם, כשגבם אל הקיר, ניצבה שורה
של שומרי־ראש חמושים.
״מר ערפאת ימסור הודעה מדינית,״ היו
דבריו היחידים של קדומי.
ערפאת קם ועמד על רגליו. הוא ילבש
מדים, כרגיל, וכפיה שחורה־לבנה ניסתר,
את גולגלתו. שלא כרגיל, לא היה שמץ
חיוך על פניו. הוא דיבר ללא הקדמות,
וללא דיברי־ברכה, ושלא כהרגלו קרא את
דבריו מן הכתב, באנגלית.
״העולם כולו יזכור את היום הזה, כיום
שבו צילצלו פעמוני־ד,שליום במיזרח־התי-
כון. היום החלטתי אני׳ יאסר ערפאת,
מנהיג אירגון זזשיחרור הפלסטיני והמפקד
העליון של הצבא הפלסטיני, כי הגיעה
העת למדיניות הדשה,אשר תביא לשיחרור
מולדתנו, להקמת מדינה פלסטינית ולהפסקת
חיי הסבל של עמנו, בעזרת האל.
״השגת מטרות אלה תלויה בהשגת שלום
כולל, מלא וצודק במיזרח־ד,תיכון. שלום
כזה לא יתכן ללא השלמה ופשרה בין
עמנו הפלסטיני הגדול ובין האוייב הציוני.
היום הזה אני מבקש להודיע: אנחנו, איר-
גון ד,שיחדור הפלסטיני, מוכנים להכיר
בקיומה של המדינה הציונית, היא מדינת־ישראל,
בגבולות אשר היו לה עד לחודש
יוני בשנת .1967 אנו מוכנים להכיר גם
בזכותה להמשיך ולהתקיים בגבולות אלה
כמדינה ריבונית ועצמאית במיזרח־ה תיכון.״
כאן חדל ערפאת לרגע מן הקריאה, ביודעו
היטב מהו הרושם שהותירו המילים
הללו. מילמולי־תדהמה גשמעו מכל עבר.
כמה כתבים זינקו החוצה מן האולם. מה
שנאמר עד עתה כבר היה בגדר ידיעה ראשית
בכל עיתון בעולם, ובכל תחנת רדיו
או טלוויזיה.
ערפאית שב והרכין את עיניו אל הנייר
שבידו. הוא המשיך וקרא בקול חזק ורם :
״נכונות זאת שלנו להכיר בישראל נדונה
במוסדות המבצעים ובוועדות של איר־גון
השיחרור הפלסטיני, והיא מקובלת על
דעת הרוב. נכונות זאת חייבת לקבל את
אישור המועצה הלאומית שלנו. ואכן —
המועצה תתכנס בעוד שבועיים בעמאן,
לשם אני יוצא היום כדי להכין את המושב.
אני מניח שהמועצה הלאומית תאשר את
העמדה העקרונית שאני מציג כאן. אך
עליכם לדעת, ועל העולם כולו לדעת, כי
עמדת המועצה הפלסטינית תהיה תלוייה
במידה רבה מאוד בתגובתה של ישראל
על דברים אלה, שנאמרו כאן.״
כתבים נוספים יצאו את האולם, בדרך
אל מכשיר־ד,טלפון הקרוב ביותר. כל מה
שבא לאחר־מכן היה בגדר ירידה במתח.
ערפאת מנה את דרישותיו של אש״ף:
הכרה ישראלית כבנציג האומה הפלסטינית
; משא־ומתן ישיר בין הצדדים, שבו
יתבעו הפלסטינים כי תוכר זכותם להקמת

מדינה בגדה המערבית וברצועת עזה !
הכרה בירושלים המיזרחית כבירת מדינ תם!
הכרה בזכותם של הפליטים לשוב,
או לבחור בפיצויים.
אחר־כך בא פרק השאלות. פרק זד, היה
קצר ביותר. ניתנה האפשרות לשאול שתי
שאלות בלבד. השאלה הראשונה הופנתה
אל ערפאת. הוא נשאל אם יהיה מוכן
לבוא לירושלים. ערפאת אמר שאם יוזמן,
יהיה מוכן לשאת נאום בכנסת. ד-,שאלה
השניה הופנתה אל קדומי. הוא נשאל אם
העמדה שהוצגה היא גם על דעתו. קדומי
השיב בעקיפין. הוא אמר שהעובדה שהוא
יושב כאן מדברת בעד עצמה, וכי יביע
את דעתו במלואה בכנס המועצה הפלסטינית.
יום
שני .13.30 ,ישיבת הממשלה הדחופה
התכנסה בביתו של ראש־ד,ממשלה
ברחוב בלפור בירושלים. השרים המתינו

שר־הפנים, הד״ד יוסף בורג :״עלינו ׳
להיצמד לאוטונומיה ...ההצהרה הערפאתית
אינה רלוונטית להסכמי קמפ״דייוויד...״
השר אליעזר שוסטק :״אני מציע הקמת
ועדת שרים מיוחדת לטיפול במצב ...מה
שיקרה כאן זה לא בריא...״
שד־החינוך, זבולון המר :״נתתי הוראה
למנוע שידור הידיעה בכלי־התיקשורת, עד
שלא תהיה תגובה של הממשלה ...הדבר
הדחוף ביותר הוא ניסוח תגובה...״
סגן־ראש־ר,ממשלה, דויד לוי :״צריך
לשקול דברים לגופם ...יתכן שצריך ל הכריז
על מצב חירום לאומי...״
השר חיים קורפו לקרוא להקמת
ממשלת חירום לאומית ...לזמן לכאן מייד
את פרס ורביו...״
שר־החוץ יצחק שמיר :״מחכה לנו תקופה
קשה ...צריך לשקול הסכמה להעניק
לערביי מיזרח־ירושלים זכות הצבעה, באוטונומיה...״
השר
יצחק ברמן :״אחרי מה ששמעתי
פה אני מעדיף שלא לדבר ...שלום.״
הישיבה הסתיימה ללא דברי־סיכום. לא
היתד, לכך כל חשיבות. היה ברור שהדב רים
יוכרעו בצוות המצומצם, בגין—שרון—
שמיר, שנותרו לבדם ליד השולחן ש השרים
עזבוהו. יועץ רא־ש־ד,ממשלה ל ענייני
תיקשורת התבקש להישאר בחדר.
יום שגי . 15.00 במהדורת החדשות
של קול־ישראד נאמר שערפאת הודיע
היום בביירות שיהיה נכון להכיר בישראל

באותה שעה התכנס בכנסת גם ריכוז
מפ״ם. חזן הזהיר ״מהשתלטות בנוסח
טרוצקיסטי של של״י על מפ״ם והקיבוץ־
הארצי.״ יערי, שביקש לדבר בעודו יושב,
הזהיר את מפ״ם מפני חריגה מסוכנת
מגבולות הקונסנזוס הלאומי, שתחסל אותה
כמיפלגה ציונית. ריכוז מפ״ם החליט
לא לסכם באותו יום, ולקיים ישיבה נוספת
במהלך השבוע.
המיפלגה הראשונה שהגיבה היתד, רק״ח.
דובר המיפלגה קיים מסיבת־עיתונאים
מאולתרת בכנסת, והקריא את הודעת
״המוסדות המוסמכים של המיפלגה הקומוניסטית״
.הוא אמר שדברי ערפאת הם
״בגידה בעם הפלסטיני ובמאווייו הצודקים,״
ואמר כי יש חשש שהפת״ח עובר
״תהליך של סרטאוויזציה בשירות האימ פריאליזם
האמריקאי.״
בתל-אביב, בירושלים, בחיפה ובבאר-
שבע התחילו להתארגן סטודנטים ומרצים
ואנשי תנועות השלום, להחתמה על עצומה
הקוראת לממשלה להיענות בחיוב
להצהרת ערפאת. באוניברסיטה העברית
בירושלים התנפלו אנשי קסט״ל על כמה
סטודנטים שהציבו שולחן בקמפוס, והיכו
אותם בשלשלאות־ברזל. סטודנטית אחת,
עולה חדשה מדרום־אמריקה, נדקרה בסכין.
יום שני .10.00 ,מטוס שלא נשא
סימני־זיהוי הופל מעל סוריה, בדרכו
מביירות לעמאן. סוכנות־ידיעות בלתי־ידועה
הודיעה בשם ״צבא העם הפלסטיני״
כי ״הבוגד ערפאת הוצא להורג ככלב.״

יום, שני .21.00 ,מטוס שני, מדגם
בואינג ,707 של חברת־התעופה הסעודית,
הופל מעל מידבר סיני על-ידי מטוסי־קרב
שלא זוהו. המטוס היה בדרכו מביירות
לריאד. סוכנות־ידיעות אחרת הודיעה כי
ערפאת נהרג בתאונת מטוס. הודעה זו
באד, בשם אירגונו של אבו־!נידאל.

מנח בגין
מעט עד שראש־הממשלה נכנס לחדר בצליעה,
נשען על מקל, ותפס את מקומו
בראש־השולחן. נוסף לשרים היו בחדר גם
הרמטכ״ל וראש המוסד.
״זהו אחד הימים הקשים של העם היהודי
בישראל מאז התכוננה מדינתו,״
פתח בגין ואמר ,״אך לפני שנדון במתרחש,
נשמע דיווח עדכני.״ בגין רמז באצבעו
כלפי ראש המוסד. זד, ידע שגורלו
מוטל על כפות־ד,מאזניים: העובדה, שלא
היה לו שמץ ישל מושג על המיפנה המהפכני
בעמדת אש״ף עלולה להביא להדחתו
לאלתר. הוא דיבר במ״שפטים קצובים,
כדי להעלים את חששותיו.
״לפגי חצי שעה הסתיימה פגישת עבודה
בוושינגטון, בהשתתפות הנשיא, שר־ההגנד,
ושר־החוץ. שם סוכם להזמין את ערפאת
לביקור רישמי בוושינגטון במרוצת השבוע
הזה,״ סיפר ראש המוסד.
״הד״ר עיצאם סרטאווי, נמצא עתה בבון,
גרמניה. זוהי תחנתו האחרונה במסע
בן שלושה שבועות שערך בכל רחבי אירופה,
כדי לשכנע את ראשי המדינות
לחתום ביחד על קריאה לישראל להכיר
באש״ף ולפתוח במשא־ומחן, אם יביע
אש״ף נכונות להכיר בישראל. מכל ראשי

אסר ערפאת
אם תסכים להחזרת הפליטים הפלסטיניים
ליפו ולחיפה, וכי ממשלת־ישראל דחתה
את ״התוכנית להשמדת ישראל בשלבים״,
שהוצעה על־ידי אלוף־ד,מרצחים. ההודעה
נמסרה בשם ״מקור מדיני בכיר״ ,ולא
כהודעה רשמית מטעם הממשלה. נמסר
גם על פנייה מן הליכוד למערך, לכונן
ממשלת ליכוד לאומי.
יום ש:י .17.00 ,לישכת מיפלגת־העבודה
התכנסה באופן דחוף בכנסת.
בישיבה השתתפו גם כל הח״כים. פרס
אמר שלמיפלגת־ד,עבודה יש מדיניות

מיש שלישי . 1.30 ,יאסר ערפאת נחת
בנמל־ד,תעופה הבינלאומי של קאהיר,
והודיע לכמה כתבים שהוזמנו במיוחד
למקום על-ידי מישרד אש״ף בקאהיר, כי
החליט לקיים את מושב מועצת אש״ף
בקאהיר. הוא נשאל על התגובות הישרא ליות,
והשיב כי עדיין לא פורסמה כל
תגובה רישמית של ישראל והוא בטוח
כי העם בישראל מבקש שלום, וייאלץ
את ממשלתו להסכים למשא־ומתן עם
הפלסטינים.
יזם שלישי .2^ 0 ,בביתו של ראש־הממשלה
התקיימה ישיבה בהשתתפות בגין,
שרון והרמטכ״ל. בגין ישב בפיז׳מה. אריק
לבש מדי צד,״ל. בתום הישיבה טילפן
רפול לפיקוד־הצפון. בגין חייג באצבעות
רועדות את מיספר הטלפון של יועצו
לענייני-עיתונות, אורי פורת, והקריא לו
את ההודעה שניסח.
יום שלישי .7.00 ,קול־ישראל פתח
את שידוריו במילים הבאות :״כוחות צד,״ל
חדרו היום לדרום־לבנון, כדי לקדם התקפה
גדולת־מימדים שעמדו לערוך כוחות ה מחבלים
על צפון המדינה, במטרה לכבוש
את הגליל. לדיברי מקורות ממשלתיים,
אין עוד ספק שהודעת ערפאת מאתמול
היתד, תרגיל הונאה והסחת־דעת, שנועד
להרדים את עירנותה של ישראל. לכוחות
צה״ל היו הישגים ניכרים כבר בשעות
הקרב הראשונות. הושמדו מאות מחבלים,
ונכבשו עשרה כפרים...״

חיילים ישראליים לחמו נגד צנחנים אמריקאיים
המדיניות, גילה רק הלמוט שמידט היסום.
עתה לא יהיה קשה לשכנע גם אותו. אנשי
המיוסד מנסים לברר עתה מהי עמדת הסובייטים,״
סיים את סקירתו איש־המודי־עין.
השרים
התבטאו בקיצור רב. ראש־הממשלה
קטע אותם באמצע, בזה אחר זה.
הוא היד, נרגז ונסער, והתפתל ללא־הרף
על כיסאו. לא רק שבגין לא העיר למודעי
כאשר שלף השר הליברלי סיגריה
והציתה, אלא שבגין עצמו — לראשונה
מזה עשרות ישנים — עי ש ן.
השר שימחה ארליך אמר :״.ברור שזה
מצב מדיני קשה ...צריו לשקול מה יהיו
צעדינו ואיד למנוע את השואה...״

מוצהרת וברורה, המסתמכת על האופציה
הירדנית. יצחק רבין אמר שבשלב זה
צריכה מיפלגת־ד,עבודה לבדוק כיצד מש תלבת
המדיניות המוצהרת שלה בתוכנית
האוטונומיה, שהיא בשלב זה התוכנית
המעשית• יוסי שריד הזהיר את חבריו
מפני הצטרפות ל״קאקופוניית הגידופים
הממשלתית״ ,ואילו יהח״כ חיים (״ויוויאן״)
הרצוג הציע להמתין לתגובה האמריקאית
המוסמכת. בסופו של דבר התקבלה הח לטה
לשקול הצטרפות לממשלת אחדות
לאומית, שבה תקבל המיפלגה עמדות־מפתח
״בהתאם לכוחה בציבור״ ,ולנסח
הודעה שבה תידחה יוזמת ערפאת, אך
זאת ״מנקודת מוצא חיובית.״

יום שלישי .0.00 ,על אחת הגבעות
שליד צור, נוצר המגע הראשון בין חיילי
צה״ל ובין יחידת הצנחנים מכוח המשימה
האמריקאי המיוחד, ששתי דיוויזיות שלו
הוחשו ללבנון כדי להשליט הפסקת־אש
בין ישראל וחיילי אש״ף. שתי שיריוניות
של צד,״ל הושמדו, וטנקים ישראליים תקפו
בחמת־זעם את המיתחם המבוצר שהספיקו
הצנחנים האמריקאים להקים על הגיבעה.
האמריקאים ביקשו סיוע־אש מסיירת של
הצי השישי שהיתה בקירבת מקום. ברז׳נייב
הודיע לרגן בטלפון האדום שהצי הסובייטי
במיזרח התיכון יהיה נכון להגיש לאמרי קאים
סיוע נגד צה״ל, במידת הצורך.
זה היה היום שבו צילצלו הפעמונים.

יותר אורלי י;יכ תסיים
את תקופת הנידוי שלד! מהטלוויזיה
ותהיה בצוות שיוביל את שידורי
הגביע העולמי בספרד. האולפן
יהיה ממוקם בארץ, וידווח על
הנעשה בספרד. זאת סיפר לי
יואש אלרואי, מנהל מחלקת־הם־
פורט בטלוויזיה הישראלית 1
יואש הנאה שימש בעבר כדוגמן,
והוא סיפר שגם היום הוא מקבל
הצעות רבות לדגמן מוצרים, אולם
הוא דוחה את כולן .״זה כבר לא
מעניין אותי, וחוץ מזה אסור
לי״ • 0 9שחקן־הכדורגל אכי
כהן, ששיחק בליוורפול והרוויח
כסף רב, חזר לארץ ובא למסיבה
בגפו .״אשתי חשה ברע ונשארה
בבית עם התינוקת,״ הסביר

1ה 11 ץ י| | 1שרה ב מס, אשתו של רפי במס, שחקן
1171
^ ׳ 1 111 111111 לשעבר בקבוצת מכבי, היא יצרנית אופנה•
למסיבה היא באה לבושה שרוואל שחור חושפני, פרי יצירתה.

״את הלילה ההוא לא אשכח
לעולם,״ התרגש מאמן קבוצת
זכדורגל של הפועל יהוד, צ כי
רוזן .״כשגיורא שפיגל ואני

שנים,

214

שפיגל, לגיורא מביא חברו הטוב
מוטל׳ה שפיגלר.

היינו בני ,18 נסענו למישחקי
אליפות־אסיה בטוקיו. ערב אחד
איחרנו לארוחת־ערב וקיבלנו עונש.
היה עלינו להישאר כל הלילה
במלון, בעוד ששאר חברי־הניבחרת
יצאו לבלות. אנחנו בילינו כל
הלילה בחברת המעסות היפאניות
היפהפיות, ובירכנו את אלוהים על
העונש המהנה שנפל בחלקנו.״
בסיפור זה נזכר רוזן, במסיבת-
הפתעה מפוארת, בנוסח חיים שכאלה,
שנערכה לשחקן הכדורגל
גיורא שסיגל לרגל פרישתו מן ה־מיגרש.
מסיבה ספורטיבית זו נערכה
במלון היאט בת״א, כשראובן
כרזילי, סמנכ״ל המלון, שהוא
אוהד מכבי שרוף, תרם את האולם
והמזון. התפלאתי לראות בין המוזמנים
את יחזקאל פלומין,
סגן שר־האוצר לשעבר, שטרח
להסביר :״לכל יהודי מגיע שתהיה
לו נשמה יתרה. גם לי. אני אוהד
מכבי כבר 40 שנה, ומד,־ 1בינואר
אני מכהן כיו״ר האגודה של מכבי
ת״א. במשך שנה וחצי היתד, לי
תוכנית־פרשנות ברדיו לענייני
ספורט״ • ו • #באותה מסיבה
פגשתי גם שחקן מסוג אחר, את
שחקן התיאטרון שמדליק סגל,
שסיפר :״אני משוגע לספורט, וחבר
טוב של גיורא שפיגל. בני הצעיר,
עמי, שהוא היום בן ,22 שיחק
בנעוריו בקבוצת מכבי והיה מתאמן
באיצטדיון יחד עם גיורא שפיגל.
עמי הוא מתימטיקאי וגם גיורא
שפיגל יודע היטב מתימטיקה, אחרי
שלמד הנהלת־חשבונות. כשהייתי
אומר לגיורא, שעמי שלי יהיה
המתימטיקאי הטוב ביותר בין הכדורגלנים,
ענה לי גיורא: אל
תדאג, הוא כבר היום הטוב ב
לקחנו
שלושתנו טלית, התעטפנו
בה, כל השלושה והתפללנו. אלוהים
נענה לתפילתנו. יצאנו תיקו 1:1
וזה היה הישג כביר במישחקי
הגביע העולמי״ • 9 9ד״ר

גיסים, האורתופד של השחקנים
מזה 40 שנה, היה מוכן ללחוש
לי בסוד מי הוא השחקן הנפצע
ביותר במישחקים :״זהו צ בי
רוזן, בעל המזג הסוער, הנוהג

א 0י > 7 > 7

אבי סיפר שהוא חזר לארץ כי
״לא יכולתי לשאת יותר את הקור
האנגלי — גם את מזג־האוויר
וגם את קרירותם של האנגלים.
התגעגעתי לשמש ולחברים. הכסף
לא משחק אצלי תפקיד״ #ס •
את יהושוע פייגנגוים, אחד
השחקנים הגדולים, שעבר מהפועל
תל־אביב להפועל רמת־גן, מכנים
חבריו ״שחקן עם נשמה״ .שאלתי
מדוע ז ״כי אני לוקח יותר מדי
ללב. כשהקבוצה מפסידה, אני
מסתגר שבוע בחדר ואי-אפשר
לדבר איתי 1יהושוע, המכונה
שייע, נזכר :״בשנת ,1970
במכסיקו, שיחקנו עם שוודיה על
הגביע העולמי. היינו גיורא שפיגל,
מוטד׳ה שפיגלר ואני, שייע.
כינו אותנו השינים. לפני המישחק

חולות לוהטים

הזוה לארץ

על שחקן הכדורגל הנודע אבי כהן שחזר
לארץ מאנגליה מפחד הקור הבריטי, אמר
שפיגלר :״אבי כהן הוא שחקן הכדורגל הטוב ביותר שקם למדינה״.

היא סם הסרט
שבו שיחק השחקן
אברהם אייונברג עם דליה לביא. כשהועלו זב-

רונות מאותה תקופה, צחקה הבוטיקאית מיקי אט•
דורסקי במלוא פיה. משמאל, מטיף להם מוסר
ונימוסים בעל הגלריה היפואית אריק ואי-אסל.

1111*1הוא הכינוי שהודבק לבועז אפלבאום,
*י ^ 1111 עוזרו של יושב־ראש מיפלגת העבודה,
שימעון פרס. פירושו של כינוי זה: ארסי וחכם,

אימון לפה

ניסים בכר, מאמנה לשעבר של שמשון
ונל־אביג, פרש מאימונים אחרי
שנואש מיכולת קבוצתו. בכר עובד היום כפקיד בעיריית ת״א.

יודעת אם יהיה לזה המשך,״ התפלאה
בסוף השבוע השחקנית אדי־שבע
מיכאדי, במסיבה שערכה
לכבודה חברתה הבוטיקאית שרה
גרינברג, לרגל שובה לבימה.
אלישבע יושבת־הבית, ישבה קצת
במסיבה, התנצלה לפני האורחים,
ושבה לביתה ממנו היא שונאת באותה לצאת, לדבריה

מסיבה פגשתי את הבימאי צדי
צרפתי, שסיפר כי הוא עובד על
הצגה חדשה שכולה על טהרת
התימנים .״בהצגה הזאת יצחקו
התימנים בצליל ובזמר, על עצמם
ועל יחס החברה אליהם. בהצגה
ישתתפו הזמרת, ערגה גורן,
שאותה אני מחזיר לבימה, ופליטי
להקת ענבל גיסים גרמה, אי־

השחקנית הוותיקה אלישבע מיכאלי,
המקבלת נשיקה ממעריץ — הבימאי
שובה בימים אלה אל קרשי הבימה.

״כשפרס ייבחר כראש־הממשלה,
אני אהיה מנכ״ל המדינה,״ חייך
בועז אפלבאום, עוזרו של
שיעועון פרם 0 0 0כששאלתי
את בועז מה עושה הבוס שלו
לעיתים קרובות בבית־קפה ליד
הטיילת, השיב :״לפרס יש רומן
ארוך עם השמש, וביום יפה הוא
מעדיף לערוך חלק מפגישותיו
בבתי־הקפה הרבים שבטיילת התל־אביבית,
במקום בבניין המיפלגה
השוכן בסמוך לחוף־הים״
ורד קולק, ממישפחתו של טדי
קילק, המעידה על עצמה שכתבה
שלושה ספרים ועשתה עשרים
סרטים סיפרה לי :״אני אירגנתי
את בואה של מישפחת יואינג
מהסידרה דאלאס לארץ. עבדתי
איתם באולפנים בלום־אנג׳לס, התיידדנו,
הזמנתי אותם לביקור ביש ראל
והם הסכימו 9אמרגניה
של השחקנית שרלין טילטון,
המגלמת את דופי, ואמורה להגיע
לארץ לירודדבש יחד עם בעלה
הטרי, שלחו מברק האומר: שרלין
תגיע עם בעלה, נכון לאד׳> 0 0 0
עוד סיפרה ורד :״פנו אלי מהאגודה
למניעת אלכוהוליזם, כדי
שנאפשר לשחקנים להשתתף בערב־צדקה
לטובת האגודה, כשבאחד
הפרקים האחרונים שהוקרנו בארץ
חזרה פו־ אלן אל הטיפה
המרה״ ו ורד סיפרה גם
שאם הסישפחה, מים אלי, הלא
היא כרכרה גל־גדם, גילמה על
הבימה, בהצגת הבכורה העולמית
שנערכה במחצית שנות ה־ / 50א ת
התפקיד הראשי במחזהו של טנסי
ויליאמס חתולה על גג פח
לוהט, את אותו התפקיד גילמה
מאוחר יותר, בקולנוע, אליזבט
טיילור .״מפיקי הסידרה דאלאס״,
הוסיפה ורד ,״הסכימו להפסיק
במיוחד את צילומיה כדי לאפשר
לגיבורים לבוא לארץ ו •
בינתיים נודע לי שוורד ארזה
השבוע את המיזוודות ונסעה לאר־צות־הברית
כדי להכין את סיורם
של בני יואינג בארץ.

להיכנס ולנגח שחקנים. לכן הוא
הפצוע ביותר 1כשביקשתי
ממוטל׳ה שפיגלר סיפור קטן על
חברו גיורא שפעל, ענה לי ״גיורא,
חביבתי, אינו סיפור קטן.
גיורא זה סיפור גדול
״מה כולם עושים רוח מזה שחזרתי
לבימה ז בסך הכל עשיתי גיחה
לתפקיד קטן בהצגה בקאמרי ואיני
לרגלה צרפתי —תי מ חזרה צדי

סתימת פה

דני דבוריו, שדרן ספורט
בביר, נמצא עכשיו בדיאטה.
במסיבת הספורטאים לא התאפק וזלל ללא הפסק.

ציק עוקב ויונתן עוקב

גדול מאבא

״אני אהיה שחקן יותר גדול מאבא
שלי,״ הצהיר גיורא שפיגלר, בנו של
שחקן הכדורגל מוטל׳ה שפיגלר, המנשק באהבה את אביו בהערצת.

עם תיכוניסטית

שחקן הכדורגל הצעיר מוטי אי־ווניר
ממכבי תל״אביב, בא למסי-
בה יחד עם חברתו תמי דרבינסקי, תלמידת״תיבון בביתה י״ב.

ש מו א ל או ל פיו ר

מציע:

במבצע חד פעמי מיוחד!
ל 5 -דירות בלבד
בראשון-לציון

משכנתאות 6 0 0 .0 0 0 -ש-

היתרה בתשלומים ו1חי ללא ריבית!
זו ההזדמנות שלך לרכוש דירה בראשון־לציון
במחירים ובתנאי תשלום ללא תקדים!

יח 1

מחיר רגיל

אצל ^ חדרים

שמואל _ י

אולפינר {
חדרים \
פרבור!

ץ 8 5 0 . 0 0 0ש

מחיר מבצ ע
6 9 0 .0 0 0״
,7 3 0 .0 0 0

המחירים אינם כוללים מע־־מ

ב מו צ א• !±ובר7
מ 6 -בב 1ו־ ב!

אצל

שמואל ן

אולפיור

כל דירה
דירה לדוגמא |נח 1תדברת!

וא 1ת דברת בעיית

משרד• ההוהלה:ראשון־לציון י רוד רוטשילד 4 3
משרדי המכירות: רצזשוו־לציון, ו רו הרצל 59 רמת-השרוו, ו רו סוקולוב 3 8

סווין־טוך נן

בטחון מלא לכספי הרוכש

ציידה: האופוזיציה משיבה מ•לחמה
מאז רצח סלוודור איינדה, בספטמבר ,1973 כמעט
שלא נשמע קולו של השמאל הצ׳יליאני. רוב המנהיגים
הבולטים נרצחו, נאסרו או ברחו לחו׳׳ל. דיקטטורת־הברזל
של אוגוסטו פינושה לא בחלה באמצעים. היא
נקטה בשיטה, שמדעני־המדינה קוראים לה ״הדואליות
הקלאסית של הימין הקיצוני״ :מישטר פנימי ריכוזי,
טוטליטרי, שבו מכתיבים את הטון הצבא והמישטרה
הפוליטית ! ושיטה כלכלית ליבראלית־קלאסית, בלי
סובסידיות, בלי תיכנון מרכזי, בלי מיכסי־הגנה לתוצר
המקומי.
בצל כפפת־הברזל של הגנרלים חוסים כלכלנים
חלקלקים, כמעט כולם חניכי אסכולת שיקגו של מילטון
פרידמן. התוצאה היא צפוייה. אבטלה המונית — 15
אחוז מכוח־העבודה — עליה מבהילה בתמותת תינוקות
— 70 אחוז — וגרעון של 4.6מיליארד דולר במאזן
התשלומים.
השמאל, כאמור. ,שתק. רק סיר, מיפלגת השמאל
הקיצוני, שהצליחה לעשות נפשות גם בקרב האיכרים,

איראן :
מפה חדשהל עי ל ם

וווי ם חסן
קראגואה• המיכשול העיקרי להשגת המטרה אינו פינושה
אל רונלד רגן, העלול להטיל את כל כובד מישקלו
למען הפשיזם בצ׳ילה.

נוער פשיסטי כצ׳ילה

סרטאו!
ל וו זרח
יהוד דמשק

מי שראה את הסרט הדוקומנטארי הבריטי על
יחסי ישראל־איראן אינו יכול להשתחרר מהרושם הרע
מהישראלים שרואיינו בו. כולם הביעו עמדות ימניות,
תוקפניות ומיושנות. לעומתם נראו אנשי הסי.איי.אי.
ויועציו של רונלד רגן כליברלים של ממש. אבל
המכנה־המשותף הפוליטי שלהם היה הניפוח הגדול
בכוחה של מיפלגת סודה באיראן.
מיפלגה מעידקומוניסטית פרו־סובייטית זו היא הכוח
השמאלי היחיד באיראן התומך באיית־אללה רוח־אללה
חומייני. היא ניתקה את עצמה לחלוטין מהשמאל
האינטלקטואלי, ואיבדה את מירב כוחה גם בקרב
הפועלים. מודה הפכה צל של עצמה. מיפלגה קוויזלינגית
שמכרה את נישמתה לכוהני־הדת, וויתרה על המאבק
נגד כפייה־דתית ולמען צדק חברתי באיראן.
כתם ירוק. אנשי חומייני עצמם מתייחסים בזילזול
לסודה. נוח להם לקבל תמיכה ממייצגים ותיקים כל־כך
של השמאל המסורתי, מבלי שיצטרכו לתת להם תמורה
ממשית כלשהי.
השבוע פירסם מישרד־החינוך האיראני מפת־עולם
חדשה, במגמה אנטי־סובייטית ברורה. המפה, שהוקדשה

האופוזיציה מודאגת

ניסתה לפעול באמצעים אלימים. שמונה חברי מיד
נפלו בקרבות גבורה בחודשים האחרונים, מבלי שיצליחו
לשנות את מצב הדברים באורח מהותי.
י״שלום ויציבות״ .גם במיפלגה הקומוניסטית חלה
התעוררות מסויימת, בעיקר בקרב פועלי התעשייה.
אבל האפקט היה מוגבל לכמה מיפעלים בקירבת עיר-
הבירה, סאנטיאגו. העם ברובו מקבל את שילטונו של
פינושה כגזירה משמיים, ואינו מאמין באפשרות השינוי.
התעמולה של ״שלום ויציבות״ עשתה נפשות רק בקרב
החלק הימני של המעמד הבינוני, אבל השמאל מודאג
מגיוס עשרות אלפי ילדים לנועות נוער פשיסטיות
מובהקות.
בתשע השנים האחרונות היתה הכנסיה הקתולית
מעוז ההתנגדות לפינושה. הכמרים השמאליים הסתתרו
מאחרי הגלימות השחורות, וניהלו מסע הסברה מקיף
ויעיל נגד שיטותיו הבלתי־אנושיות והאנטי־סוציאליות
של הדיקטטור. אבל את הפרי הפוליטי הישיר של
עבודת־תשתית חינוכית כזו יכול לאסוף רק השמאל.
בחודשים האחרונים החל השמאל מתאושש. מנהיגיו
במחתרת ובגולה שאבו עידוד רב מהמשבר הכלכלי
בצ׳ילה. הגרעון הגדול במאזן־התשלומים גרר פשיטות-
דגל ־רבות של חברות קטנות ובינוניות. כתוצאה מכך
פשטה ההתנגדות לפינושה גם בקרב חוגים נרחבים
של המעמד הבינוני.
הממשלה נאלצה, בניגוד לכל עקרונותיה, להתערב
כדי להציל 10 בנקים, בהם ארבעת הגדולים ביותר,
מפשיטת־רגל מיידית. הנס הכלכלי — כלומר פריחת
הבורגנות והחברות הזרות על חשבון מעמד־הפועלים —
היה כלא היה.
רגן לימין הפשיזם. על הפועלים עצמם, כרגיל,
היה לשאת בסבל הקשה ביותר. במפעלי־התעשייה ירד
השכר הריאלי. איגודי־העובדים הועמדו לפני בחירה
טראגית: פיטורים המוניים או הורדת־השכר. ההתמרמרות
בקרב הפועלים פתרה לשמאל את בעייתו החריפה
ביותר: הניכור בין האינטלקטואלים במחתרת ובין
אנשי הצווארון הכחול.
למומנטום החדש היתה גם השפעה מלכדת. השמאל
כולה מהסוציאל־דמוקרטים והקומוניסטים ועד סיר, גיבש
מחדש את החזית הדמוקרטית. פעילי־השמאל נפגשו
במכסיקו והחליטו על פעולה מתואמת שתכלול תעמולה,
מרי אזרחי מאורגן, ופעולות אלימות ומבוקרות נגד
השילטון.
המטרה המוצהרת היא מהפכה מזויינת בצ׳ילה, תפיסת
השילטון והחזרת הדמוקרטיה והסוציאליזם. אין ספק
שהשמאל שאב השראה מהצלחות הסנדיניסטים בני־

שלושה אירגונים יהודיים בצרפת הודיעו השבוע
על תמיכתם המוחלטת בעמדותיו של לוחם השלום
הפלסטיני, עיצאם סרטאווי.
אך זהו רק קצה הקרחון. סרטאווי, איש־אש״ף
ופטריוט פלסטיני, רכש לעצמו יוקרה עצומה בעולם
היהודי, בשל עמדותיו הגלויות נגד האנטי־שמיות.
בעבר הוא היה מעורב, עם מנהיגי אש״ף אחרים,
במאמצים מוצלחים למען יהודי דמשק וביירות.
הוא רואה בגילויי האנטי־שמיות של אבו־נידאל

שליט אידאן חומייגי
תירוץ ישראלי מגוחך

ד״ר עיצאם סרטאודי
תמיכה גוברת בגדה וברצועה
משום פגיעה קשה באש״ף ובסיכויי מאבקו של
העם הפלסטיני.
אות מכיירות. אינטלקטואלים רבים בפלסטין
רואים בסרטאווי את המבטא העיקרי של קו, העשוי
להוביל למדינה ריבונית פלסטינית לצד ישראל,
בתמיכת הקהילה הבינלאומית כולה. הם שואבים
עידוד מהעובדה שהנהגת אש״ף לא הסתייגה מהראיון
שהעניק סרטאווי לאריק רולו בלה־מונד. רבים מהם
יתמכו בו בגלוי, אם יבוא אות לכך מביירות.

באורח אישי לחומייני, חילקה את העולם לשלושה
איזורים מרכזיים: השטן הגדול ארצות-הברית ומוש בותיה
(כולל מערב־אירופה) ,רוסיה הכופרת וגרורותיה,
והעולם המוסלמי. הכתם הירוק, שייצג כמובן את
האיסלאם, כיסה לא רק את כל המדינות המוסלמיות
מאינדונסיה ועד מארוקו, אלא גם את כל החלק
המוסלמי שנכלל בתחומי ברית־המועצות.
חומייני הקציב השנה 20 מיליון דולר לתעמולה
פאן-איסלמית ברחבי העולם. ראשי מדינות מוסלמיות,
המתנגדים לקו של חומייני, נמצאים ברשימה של
נדונים למוות, שסופם להירצח כמו אנוור אל־סאדאת.
חומייני הקים בטהראן שתי ״ממשלות גולות״ ,שנועדו
לתפוס את השילטון אחרי מהפכות איסלמיות עתידיות
בעיראק ובחריין. סטודנטים מלבנון, סוריה, אפגניסתאן,
פקיסתאן ומדינות המיפרץ (כולל עיראק) ,עוברים אינ דוקטרינציה
בטהראן ובעיר הקודש קום למען המהפכה
האיסלמית. כתב סאנדיי סיימם אמיר טהירי, מגדיר גם
את אירגון עאנזל השיעי בדרום־לבנון כאחד מנושאי
המסר של חומייני.
אחד המרכיבים העיקריים בשטיפת־המוח של ראשי
המישטר החומייניסטי באיראן הוא הפחת איבה בלתי-
מתפשרת לקומוניזם האתיאיסטי בכלל, ולברית־המועצות
בפרט. על רקע זה נראה התירוץ הישראלי לסיוע
לאיראן, כאילו הוא נועד להפיכה נגד חומייני, כמגוחך.
יתכן שממשלת ישראל פשוט מתביישת להודות שהיא
תומכת בחומייני עצמו, הן כאוייבה של עיראק וסעודיה,
הן כמעוז אנטי־סובייטי. גם כאן נחשפת סתירה מהותית
בין המדיניות הישראלית והאינטרס האמריקאי (שהוא
פרו־סעודי ופרו־עיראקי) ,ולסתירה זו יהיו השלכות
מרחיקות־לכת בעתיד.

חיים בר ע

בונזו שומר על בריאותי ומשלם
את החשבון של הרופא

בתיזדהמזון המיוחד^ושומד^על-
בריאות כל בן, מ אפ שה לך עכשיו.
ב מסגר ת מבצע מיוחד, לבקר ענז
כלבך אצל הרופא הוטרינרי,
ביקור שגרתי ללא ת שלום.
ל שם כך עליך רק לתת לכלבך
להנות מבונזו עשיר בוי ט א מיני ם
ובאבות המזון ה חיוניי םלב רי או ת
בכל אריזת בונח של 3ק״ג
תמצא תלוש צהוב הנו שא את
הכותרת :״שמור על בריאות
כלבך 82״ .ובכל חבילה של 15
ק״ג -תלוש זהה בצבע אדום| .
צבור 5תלו שים אדו מי ם או 1 10
תלו שים צהובים ושלח או ת ם .,
בצירוף ח שבונית מאת רופא
וטרינרי, אל: א סי א מעברות
בע״מ, ת.ד , 21141 .ת ל -אביב||,
.61211 ואנחנו נשל ח לד | ,
ת מור ת ה שיק• לפקודתי *
כך י הנ ה כלבך
ממזון מעולה
זמטיפול רפואי חינו
הביקור יכלול,
טיפול. שו טף או חיי
אך לא טיפול כי רון

אסיא
י ב 61211

,אי שי ם. בעילם .

מארק תאציד: סוף האגדה של בתולה הברזל
מארק תאצ׳ר, בתמונה משמאל, נהג הסא-
פארי שנתקע לפני כמה שבועות בכפר בסהרה,ניתץ לחלוטין את הילת הקשיחות שבה התקשטה
עד עתה אמו, ראש־ממשלת בריטניה מארגרט

תאצ׳ר.

אם עד עכשיו סברו שהיא קשוחה מכל הגברים
שקדמו לה, הרי שמן הרגע שנודע לה כי בנה
נעלם במהלך תחרות מכוניות לחציית היבשת

האפריקאית, הפך לפתע ליבה לב־אם, ועיניה
זלגו דמעות לפני כל אמצעי־התיקשורת.
אחרי שלושה ימי חיפושים קדחתניים נמצא
הבן האובד יחד עם שותפתו, נהגת מיקצועית בשם
אני שארלוט כרניי, ליד המכונית המקולקלת.
הוא הוחזר אחר כבוד ללונדון, שם נערכה לו
קבלת־פנים חגיגית עם חיבוקים ונשיקות של
אביו ואמו (התמונה למעלה) שלאחריה יכולה
היתה ראש־הממשלה לחזור וללבוש את השיריון.

סיסי גולד: אס הילדה לא רוצה היא לא זמופשטת
בעיקבות הוויכוחים הרבים המסעירים את אמרי קה
כבר כמה שנים, בעניין טיפוח ילדים־כוכבים
ובמיוחד ילדות־כוכבות הצטרף למקהלה קול נוסף.
כאשר פנו אל הארי נולד, אביה של מיסי
נולד (שנייה משמאל מעליו, עם אמה ושתי
ה עול ם הזה 2320

אחיותיה) המופיעה בסידרת הטלוויזיה בנסון,
ושאלו מה דעתו על כך ש 3רוק שילדם הצ טלמה
בעירום כבר מגיל ,10 הוא השיב: גם
בת עשר אי-אפשר להכריח לעשות מה שהיא
לא רוצה. ואם היא לא רוצה, היא לא מתפשטת!

גז ץ בלושי, שנראה בישראל בסרטו של ג׳ון לנדיס האחים
בלוז, ממהר להיכנס למכונית, עם אשתו ג׳ו די ובנו הקטן.
הסיבה למהירות אינה רק הכפור שירד על ארצות־הברית, כי
אם גם הקצב המואץ של הקאריירה שלו.
הוא מופיע בהצלחה עצומה עם שותפו לבלוז, דן אייקרוייד,
בסידרת הטלוויזיה הפופולרית מוצאי שבת בשידור חי, ומשחק
לצידו בסרט חדש בשם שכנים.

.א1111 יבו בשלם

של התגים מלכות״
אחרי שצ׳ארלס התחתן וכבר עומד להיות אבא, חייבת חצר״
המלוכה הבריטית לחדש את הרפרטואר. הלהיטים הבאים בתור הם
הנסיך אנ ד ריו, אחיו הצעיר של יורש־העצר — שלא זכה עד
עכשיו לתשומת־לב רבה, והנסיכה שרה, בתה של מאדגרט ושל
בעלה בנפרד, טוני ארמסטרונג־ג׳ונם.
ההפתעה הגדולה היא בעיקר אצל הגברת הצעירה, שעד לפני
חודשים מעטים נראתה כסתם ילדה מתבגרת עם שיניים בולטות
מדי, פרצוף עגול מדי, ואישיות לא ברורה. היום היא כבר בת
18 והגיע זמנה ללבוש צבעי־מילחמה וביגדי־קרב לקראת העתיד
לבוא•
מומחים לאיפור, לעיצוב־שיער ולאופנה גוייסו מכל רחבי
הממלכה — והתוצאה לא איחרה לבוא. הנסיכה שרה הופיעה
בחודש דצמבר בשער של ירחון האופנה היוקרתי ווג, ואין דרך
טובה מזו לקבוע שהברווזון המכוער הפך לברבור זוהר.
רבים הרימו גבה בהפתעה. כל מה שנודע על הגברת הצעירה
קודם לכן רמז, אולי, על קאריירה ספורטיבית אבל לא זוהרת.
למשל, שהירבתה להתקוטט ולהחליף מהלומות עם אחיה הבכור,
דייוויד, שהיתה מומחית מאין כמוה לטיפוס אל צמרותהעצים,
ובדהירה על אופניים.
אומרים עליה שבחיצוניותה היא דומה לאביה אבל אופייה
מזכיר את אמה: תוססת, עצמאית וחושנית. ליידי שרה ׳וומדת
היום אמנות מודרנית ועיצוב נופים במיכללה בשם בחדלוס, שאותה
סיים אחיה בקיץ הקודם. זוהי הפעם הראשונה שהשניים, שהם
קרובים מאוד, נפרדו, וזהו עבורה — כך היא טוענת — המיבחן
הקשה ביותר מאז הגירושין של הוריה.

ביורן סו ג: האם החלים זג׳ שכמה ״מנזנת־סנים״
לגיסו1הסבה וויקטעית ולהיות ..מסנת־הוגר?
בשנה האחרונה היתה פעילותו של הטניסאי
השוודי, כיוון כורג, מצומצמת יחסית. מצד
אחד מנעו ממנו בעיות הבריאות של אשתו
להשתף בכמה טורנירים חשובים, ומצד שני, ום
כאשר השתתף, נדמה היה שאין הוא מקדיש עוד
את כל מעייניו לעיסוק זה. ג׳ון מקנרו ונ׳י מי
קונורס האמריקאים התחלקו השנה בכבוד, בתארים
ובחלק הארי מן הכסף הרב שבו זוכים
המשתתפים והמנצחים בתחרויות טניס.
באותה השעה, בשוודיה הרחוקה, בעיירה דרומית
קטנה, התחיל בורג לשים עינו בספורט צפוני

טיפוסי: הוקי־קרח. הוא הגיש בקשה להתקבל
לקבוצה המשחקת בליגה השנייה בשוודיה, עיי־מיבחנים
קפדניים, ושמח במיוחד כאשר התבשר
שהוא יצורף כחבר בקבוצת החובבים המקומית.
זה רחוק מאוד מן הזוהר והתהילה של וימבלדון,
פלשינג־מדום ורולאן־גארום — מיגרשים שבהם
קצר בורג הצלחות בעבר.
אבל רצונו של אדם כבודו. בינתיים בורג,
גם על מישטח הקרח, הוא מציאה לצלמים, ותמונה
זו היא ההוכחה הטובה ביותר.
ה מו ל ת

הז ה

9* 90

ריים.

אנ שי ם

שר־התרבות של מצ
,מוחמר
אל־חמיד

רדואן, תאר באוזני נשיא-
המדינה, יצחק נכין, את הדקות
שבהן אירעה ההתנקשות
בנשיא אנוור אד־שאדאת.
רדואן ישב אז בדיוק מאחורי
הנשיא, וכשקם סאדאת לקדם
את פני היורדים מהמשאית ש נעצרה.
,גם הוא קם :״ראיתי
שירו בו. הוא הושיט את ידו
ואמר, :חדל בני, חדל.״ ,ואז
דחף אותי מישהו מאחוריו ונפלתי.״
אחד מעוזריו של רדו־אן
הוסיף שרצח סאדאת היה
העליונה, ההשגחה רצון
כדי שסאדאת יציל בנופלו את
מצריים משפיכות־דמים ומ-
מילחמת־אחים.
! שגריר מצריים בישראל,

דבד, ושאל אותו בלטינית :
״האבמוס פאפאם או האמבום
פאפו י״ (בעברית :״האם יש
לנו כבר אפיפיור, או שיש
לנו אהרון פאסוץ״) ענה
בלוף :״לא זה ולא זה. בסך
הכל זה האמבום פיפי.״
| באותה הפסקה פנה
חבר־הוועד פאפו לעיתונאי
ד ב גניחוכסקי ושאל אותו :
״מאין הפוריות הגדולה שלך,
ואיך אתה יכול לכתוב מאמר
בכל יום?״ גניחובסקי, שהיה
נציג אגודת־העיתונאים במיב־רז,
ענה :״זה פשוט מאוד.
קודם אני חושב, ואחר כך
אני כותב.״ העיר פאפו: לפי
הקצב שלך, היה נדמה לי
שקודם אתה כותב, ואחר־כך
אתה חושב.״

מי תפס את ארליך באמירת אמת.
והיכן חבויות תוצאות הבחירות הבאות
רית :״נכון שנכנסתי במיק-
רה, אבל עכשיו אני כבר לא
במיקרה.״
! בכנסת נפוצה עתה
האימרה הבאה, המיוחסת —
בצדק או שלא בצדק — לשר
יצחק כרמן :״אף אחד עוד
לא הצליח לתפוס את שימ ח
ה ארליך באמירת אמת!״

נשאר בירושלים, אלא בא בלילה
שבין השלישי והרביעי
לישון בתל־אביב. בשעה 2
לפנות בוקר צילצל הטלפון
בביתו. כשהרים ת השפור־פרת
הזדהה הקול שמעבר לקו
כשוטר, והודיע לשריד שהוא
מצטער להודיעו שאשתו, דו רית,
נהרגה לפני זמן קצר
בתאונת־דרכים. דורית אומנם

העצומה, הסביר את חשיבותה
של הארכיאולוגיה לחקר היהדות
והצליח להחתים 17 ממתפללי
בית־הכנסת.
! 8אחרי ההופעה נראה
יום־הדיונים הארוך בשירה־ב־הרכב
מוזר במרקייה הקטנה
בירושלים. היו שם ח״כי הליברלים
אדי קולאס, ושרה

יצחק מודעי

מעשן בעצבנות (למעלה) ,גידעון פוי, שר־התעשייה, משחק בשפתיו
בחפיסת״גפרוריס (מימין) ,ואילו ליברל שלישי, שלמה להט (למטה),
מפהק כל הזמן. השלושה נכחו בישיבת המועצה הארצית של המיפלגה הליברלית, ולמרות שהיתה
רעשנית, במראה פניהם ניכר שהעסקנים רגילים כבר לסערות המתחוללות חדשות לבקרים במיפלגתם.

סעד מורתדא, שנילווה לשד
המיצרי, טען ששתי המילים
העבריות הראשונות שלמד
הן :״אני מתלוצץ.״
! 1צלמי־העיתונות לא הסתפקו
בתמונות של השר ה מצרי
בפתיחת התערוכה. הם
קיוו לצלם אותו כשהוא לוחץ
ידי הרקדניות של להקת המחול
בת־דור, כשהללו בבגדי־הופעה
חושפניים. רדואן, ש היה
אורח־כבוד בהופעת הלהקה,
אכן ירד לחדר־ההלבשה
בהפסקה, אך לצערם של הצל מים
היו הרקדניות לבושות
בבגדים רגילים.
1הישיבה שבה נבחר
מנהל הטלוויזיה, בבבניין כלל
בירושלים, נמשכה שעות ארוכות,
ואחרי הראיונות עשה
הוועד־המנהל הפסקה כדי ל צאת
לשירותים. בדרך לבית־השימוש
פגש איש רשות־ה־שידור,
ארי א־בנר, בחבר-
הוועד דניאל כדיר, איש
ה עו ל ם הזה 2320

! חבר־הוועד, מאיר
שיטרית, השתדל לפני הבחירה
למען בחירת איש־הטל־וויזיה
אלי ניסן .,וכאלטרנטי בה
דיבר על בחירת יוסי
צמח, מסיבות עדתיות. יתרה
מזאת, הוא אף ביקש בחירות
חשאיות, וכשהתבררו התוצאות
הוא היה במצב, מאוד לא-נוח.
מבין עשרת הבוחרים, שיבעה
נתנו קולם לסער, שניים ל שלמה
עכאדי ואחד נמנע.
עבור עבאדי הצביעו חבר־ה־וועד
בלוך וניסים אלמוג,
שאף הצהירו על כוונתם זו
לפני ההצבעה. הנמנע היה
אחד משני נציגיו של אגודת-
העיתונאים. לא היה אף קול
אחד לטובת ניסן או צמח.
! לאחר ראיון עיתונאי
נשאל שיטרית במיסדרונות ה כנסת
על-ידי חבריו לסיעה,
אם הוא באמת מרגיש שהוא
בליכוד במיקרה, כפי שסיפר
להמולם הזה 2318 ענה שיט

בהפגנת הארכיאולוגים
שהתקיימה מול הכנסת, וש-
קראה לח״כים שלא לתמוך המוצע בחוק־הארכיאולוגיה,
על־ידי אגודת־ישראל, סיפר
הפרופסור ייגאל ידין שכשהיה
סגן־ראש-הממשלה, לא
הבין מדוע הח״כים הדתיים
לסגדראש־הממשלה קוראים השני, שמחה ארליך, ר׳
שימחה .״עכשיו, כשאני רואה
מהי עמדתו של ארליך בעניינים
שונים בממשלה, נדמה
לי שאין זה רק כינוי חברתי.״

ח״כ המערך, יוסי
1 שריד, הצטער בוודאי שלא

לא היתר, בבית, אך היא עובדת
בלילה בידיעות אחרונות,
ובשעה שתיים היא עדיין בעבודה.
ליתר ביטחון צילצל
שריד למקום עבודתה של אש תו,
ולה לא היה מושג על
מה הוא מדבר.

ישראל
8הפירסומאי ארד, מי שהיה מודה לידי-
עת־הארץ, חיפש חותמים לעצומה
נגד חוק הארכיאולוגיה
של האגודה. הוא החליט למצוא
חותמים דווקא במיגזר ה דתי.
במוצאי־שבת הוא בא
לבית־הכנסת שבו מתפללת
מישפחתו, ואחרי תפילת־ה־הבדלה
הוא קרא את נוסח

דורון, לצידם של הבמאי דני
ליטאני והפיזמונאית תלמה
אליגץ. זוג נוסף שהיה שם

חיבר את הקצוות: הד״ר
אדטו לוי, שיילדה את תלמה׳
ובעלה, עורך־הדין יעקר
לוי, ידיד־נעורים של קולאס.

1כשביקרה ועדת-החוקר,
של הכנסת במחסני ועדת־הב-
חירות המרכזית בחולון, הראו
העובדים לח״כים את המקום
המסודר, והדגישו שהם כבר
ערוכים לבחירות הבאות. העיר
על כך קולאס, יושב־ראש ועדת
החוקה :״אני מניח שיש
לכם גם התוצאות באחד הארגזים.״

המכונית שפרצה א ת מחסום ה שכלולים
מערכת הידרופניאומטית
בלעדית לסיטדואן.
הודות למערכת ההידרופניאומטית
מגדילה הסיטרואן <3.5.^ .את רשת
הכבישים בישראל. על ידי הזזת ידית ,
תוך כדי נסיעה,מתרומם מרכב
המכונית בהתאם לצורך, והסיטרואן
נוסעת בכל הדרכים — סלולות או
בלתי סלולות — עוברת בליטות או
שקעים מבלי לשפשף את המרכב.
הסיטרואן )3.5.^ .מעניקה לך את
ההרגשה שאתה נוסע בכל דרך
משובשת כמו על שטיח וכאילו הכביש
נסלל מחדש.

רק חברות כמו רולס־רויס ומרצדס
יכלו להרשות לעצמן לרכיוש את
הזכות ולהשתמש בחלק מהמערכת
ההידרופניאומטית הבלעדית
לסיטרואן, ולשלב אותה במערכות
ההיגוי והמעצורים שלהן.

משני צידי• ההגה המעניקים לנהג
נוחות והפעלה מיידית על ידי מגע
בקצות האצבעות בלבד מבלי להוריד
ידיים מההגה.

צג ביקורת אלקטרוני
לכל מערכות המכונית .
במרכז לוח המכוונים לנגד עיניו של
הנהג נמצא שרטוט הנדסי של
המכונית ובו מסומנות המערכות
החיוניות (מעצורים,מיתלים וכף).
בקרה אלקטרונית עוקבת אחר
תקינות המערכות ומדליקה נורית
אזהרה במקרה של תקלה כלשהי.

מפתח ענק לתא המטען .
דלת תא המטען פותחת את כל הצד
האחורי ומאפשרת גישה חפשית
ונוחה. המושב האחורי מתקפל ויוצר
מרחב הטענה כמו במכונית סטיישן.

פיקוד לווייני להפעלת
המערכת .
כל המתגים הקשורים בהפעלה
חשמלית (מגבים, אורות, צופר,
איתות וכף) מרוכזים ב־ 2סטליטים
צג בקורת אלקטרוני.

פיקוד לוויני.

נפח מנוע אופטימלי
לחסמן ועוצמה.

<3.3.^.הוגדל בסיטרואן נפח המנוע לנפח אופטימלי המעניק
תוספת עוצמה משמעותית למנוע ויחד
עם זאת חסכוני יותר בצריכת דלק.
כל השכלולים האלה בתוספת
הפגושים התרמו אלסטיים, פסי המגן
ושטח השמשות המקסימלי, מעמידים
את הסיטרואן 3.5כמכונית
שפרצה את מחסום השכלולים.
הסיטרואן <3 תגרום לך הנאה
וחוויית נהיגה — שלא הכרת.
הנך מוזמן לנסיעת מבחן.
/\1_1_/\5 129900 יק
המחיר* החל מ 225,039 :ש׳

המחיר כולל מע״מ
נכון ליום 14.2.82

לוד לובינסקי
מפיץ סיטרואן בישראל

^ 0 5 4א 0 £א 7ו 0

יושב־ראש נשיאות 81 המיפלגה הליברלית, השר י צ חק
ימוד?ן י, הידוע בתגובו תיו
הספונטניות, נוהג לעזוב
בהפגנתיות ובדרמתיות את
ישיבות המיפלגה ברגע שמדברים
נגדו, ולשוב אחר־כך
בשקט למקומו. בישיבת המועצה
הארצית של המיפלגה,
שנערכה בבית ציוני אמריקה
בתל־אביב, הצביעו רוב הנוכחים
בעד הצעת הצעירים
לדון במצב המיפלגה לאור ה־פירסומים
השונים בעיתונות,

0זג*ד מועצת־הפועלים לסד אצל אב !,
של מקק ד אצי ל. ומנב״ל מי שרד־הדתות
פ סל את הג״נס של מזביו־ת קודמו
של מודעי,
טייח. אני
מכם שיש
שיבוא אלי.

ואמר :״אינני
מכונאי־רכב. למי
בעיות עם רכבו,
בזה אני מומחה.״

׳ 8בכניסה לאולם נראה
ראש עיריית תל־אביב, שלמה
(״צ׳יצ׳״) להט, כשהוא חותם
על עצומה. הוא נשאל על־ידי
אחד העיתונאים על מה הוא

לקח שוחד, מדוע הוא לא הורד
לדרגת טוראי? ״מה, לסגן-
אלוף מותר לקחת שוחד ז״
לטענתו, דווקא היות רפאל
איתן הרמטכ״ל היתה בעוכריו
:״רמטכ״ל אחר היה עובר
על כך בסלחנות. לכל היותר
היו מבקשים ממני לפשוט את
המדים וללכת הביתה.״
מסיבת יום־הולדת מרג־

הציע לדנוך להצטרף אליו.
היא לא תוכל כנראה לעבור
איתו לשם, משום שהיא מגדלת
לבדה את שתי בנותיה.
דובר-מפ״ם בכנסת, 1 אממן לוי, מסתובב באחרו נה
מוטרד ומביט כל הזמן לשמיים
.״מאז ששמעתי מעיתונים
זרים שהפעם השלג מנע
מילחמה חדשה בצפון, אני
חרד לכל יום שטוף שמש !״

1למרות שמשה ארנם
יוצא לארצות־הברית כדי לכהן
שם כשגריר־ישראל, הוא
מרגיש שהוא בא הביתה.
ארנס, יליד ארצות־הברית,
עלה לארץ בגפו. מישפחתו
הענפה נשארה שם, ואחד מ אחיו
הוא פרופסור מפורסם
למישפט פלילי בקנדה. באר־צות־הברית
אף שוהים שניים
מילדיו, אחד מהם הוא יג אל,
מפעילי מצפן, שירד לפני שנים
אחדות, והנוהג להפריע לנאו־מי־התעמולה
של עסקנים הבאים
מן הארץ.
! ארנם יכול לרשום
לזכותו הישג מיוחד. הוא היה
ח״כ-חרות היחידי שראה את
מנהיג בית״ר ז*אכ ז׳כוטיג־סקי
ביום מותו. ארנם השתתף
במיסדר של בית״ר, שנערך
לכבוד ז׳בוטינסקי בניו-
יורק, ב־ .1940 תוך כדי מהלך
הטכס חש המנהיג ברע ונפטר,
וארנס הצעיר חזה במותו.

אופירה נבון

מצביעה בידה על רגליה של דוגמנית שעמדה כימעט מעליה. אופירה
נכחה בתצוגה שנערכה בשבוע״האופנה, לצידם של התעשיין ישראל פולק
ואשתו (במרכז) .בעוד שישראל פולק נהנה מהרגליים החטובות, לא ידוע מה אמרו שתי הנשים.

ולא בתיקוני־התקנון, כפי ש הציע
מודעי. אחדי הצבעה
רעשנית דרש מודעי לערוך
הצבעה חוזרת. אחד הצעירים
עלה לבמה ודרש לכבד את
החלטות הרוב והוסיף :״מודעי
אינו יודע להפסיד בכבוד!״
מודעי, שישב על הבמה,
הרצין ופלט בקול־רם:
״אני אראה לך מה זה שאני
לא יודע להפסיד בכבוד!״ קם
ופנה במהירות ליציאה שבצד
הבמה. יושב-ראש המועצה,
יצחק קעתכי, פנה לשר,
שכבר היד, בחוץ, והתחנן לפניו
שיחזור, אך מודעי, בעל
הרגליים הארוכות, נעלם בק צה
המיסדרון, לתדהמת העי תונאים
והצלמים שדלקו אח ריו•
כתב־הטלוויזיה לענייני
מיפלגות גיסים מישעל,
המכיר אותו היטב, הורד, לצלם
לעמוד ליד אחד הפתחים.
כעבור חמש דקות הופיע מודעי,
זורח מאושר, ומישעל
הורה לצוותו להתחיל לצלם.
הוא שאל את מודעי מדוע
יצא ומודעי, בחיוך תם, ענה:
״הלכתי למקום שגם המלך
הולד לבדו, ועכשיו אני חוזר
לאולם.״ כעבור יומיים, באותו
בניין, כשאמר דרור זייגר״
מן בישיבת החטיבה שהח לטות
המועצה אינן מקובלות
עליו, התפרץ מודעי, ויצא ה חוצה.
יושב־ראש הכנסת, מנ חם
סגידור, דלק אחריו ב-
מיסדרון והתחנן לפניו שיחזור,
והוא חזר אחרי שהושגה
מעין פשרה.
! 8יושב־ראש המועצה,
קעתבי, היה מאוד נרגש בישיבה.
קעתבי, המכהן כסגן־
ראש־עיריית חדרה, רצה להפגין
שהוא אינו נוטה לצידו
ה עול ם הזה 2320

81׳ ערב יציאתו לוושינגטון
נאלץ ארנם להשתתף במסיבות
רבות, שנערכו לכבודו.
לפחות לאחת מהן, של חוג
תגר הימני, הוא לא הצליח

רי אנשים המחכים בסבלנית
לתורם והמצפים לו שיחתום
להם על ספרו. מזכיר מועצת
פועלי תל־אביב, ששהה בגר מניה
בוועידת האיגודים המל-
צועיים, הופתע לראות שאורחיו
הכינו דוכן מיוחד, מעוטר
בתמונות שלו, שבו נמכר ספרו
על ההסתדרות, המתורגם
לגרמנית!
אחד הפרטים ד,לאירועים
בביוגרפיה של בן־מאיר
הוא שאיש־המערך למד בבית
הספר היסודי תחכמוני בתל-
אביב, והתגורר בכרם־התימ-
נים. מחנכו היה מרדכי רזי״
אל, אביו של מפקד אצ״ל,
דויד רזיאד, וסבו של מז-
כיר־הממשלה הפורש, אריה

נאור.

81 אלמוני אחר טרח השבוע
לטלפלן לכמה עיתונאים
ולהודיע להם שהעיתונאי ש לום
כהן נהרג בתאונת־דר־כים.
היתה זאת הודעת־כזב.
81 תקדים נקבע בתוכנית
יום ראשון של שעתיים משתיים,
שמשודרת בגלי צה״ל.
הקטע של אנשי הפרלמנט של
ראשון (לציון) לא הוקלט במקום
ביום הראשון אלא ביום
שבת בבוקר, ביגלל נסיעתו
של אחד החברים, יגאל
(״גנדי״) בקר, בעל הצחוק
המטורף לעשרה ימים לחו״ל.
( 8מפה לאוזן עבת־ ,הידיעה
במישרד־הדתות. המנכ״ל
החדש אינו רוצה עוד לראות
ג׳ינס. הרקע לשמועה הוא בפגישה
שקיים הרב: משה
סלומון עם מזכירתו של מג־כ״ל
המישרד לשעבר, דויד

חתם, וענה שזוהי עצומה של
בעלי־בתים נגד חוק הגנת־הדייר.
ואחר־כך הוסיף :״מה
אתה חושב? אני עוד יודע
על מה אני חותם !״
! 8בחגיגות יום־ההולדת
של הכנסת, שנערכו בתיאטרון
ירושלים, הופיעה הפזמונאית
נעמי שמר, שהכניסה
לשיריה גוון פוליטי. כששרה
את השיר בהאחזות הנח״ל
בסיני, סיימה אותו במקום בשורה
:״אשר ראיתי בסיני״
בשורה חדשה :״אשר נטשתם
בסיני.״ ח״כ מפ״ם נפתלי
פדר, שלא יכול היה לסבול
את הטפות־שמר, קם ויצא מהאולם•
כששרה נעמי שמר
את על הדבש ועל העוקץ,
ח״כים רבים שרו בקול רם
את השורה אל-נא תעקור
נטוע.״
) 8את הערב, ובכלל השירה
בציבור, יזם סבידור, הידוע
בחיבתו לשירה. למחרת
הוא זכה לשבחים על־כך, אף
מח״כ אגודת־ישראל ׳מנחם
פרוש. באותה ישיבה של
יושבי־ראש ועדות־הכנסת הציע
מישהו שאם יקצרו דיון
במליאה, אפשר לסיים אותו
בשירה בציבור, בניצוח היו״ר.
! 8כשפגש העיתונאי יגאל
גלאי בברוך ארבל, במיז-
נון בית־המישפט בתל־אביב,
התפתחה בין השניים שיחה
על מישפטו של ארבל. לדברי
מי שהיה מפקד המישטרה הצבאית,
בית־הדין פסק ברוב־דיעות
שלושה חודשי מאסר
בילבד, כדי ש״יוכלו לסדר לי
עבודות־חוץ. הייתי יושב ב־מישטרת
אור־יהודה, ועוזר ליומנאי.״
לדבריו, אם אכן הוא

11* 511־1־111

משם סבידור

יושב״ראש הכנסת, עומד לצידו של ציור״עירום של הצייר המצרי
מוחמד סעיד. סבידור, הלבוש במיקטורן, כפי שהוא דורש עתה מן
חח״כים האחרים, לא התרגש מכך שצילמו אותו לצד הציור. לעומת זאת, שר״החינוך זבולון המר,
שעבר עם אורחו המצרי, מוחמד אל־חמיד רדואן, ליד כל תמונה, דילג במתכוון על ציורי־העירום,
משום ששם־לב שהצלמים אורבים לו ורוצים לצלמו כשהוא מביט בנערות המצריות המעורטלות.

שת נערכה בפאב קלמנטין ב־תל-אביב.
בעלת המקום, שרה
דנוך אם בתו של טוביה
אושרי, חגגה את יום־הולדתה
ה־ .34 במקום נכח ידידה ו־מחזרה,
שימעץ (״כושי״)
רימון, ששמח לפגוש במסיבה
חברים שישבו איתו בכלא הגרמני.
רימון, שסיפר שהוא
יורד להתגורר בדרום הארץ,

להגיע, לטענתו, משום שראש־הממשלה
עיכב אותו. כשבא
כעבור שבוע למסיבה, הוא
ביקש לצאת לפני סיומה, משום
שהמתינה לו מסיבה נ־ספת
של חברי התנועה במצודה.

8בישראל לא ראה ח״כ
המערך, ד ב כן ־ מ אי ר, טו
גדאם,
העובדת כבר שנים
אחדות במישרד, למרות שהיא
חילונית. סלומון ביקש ממנה
באמצעות סמנכ״ל המישרד לענייני
מינהל שתופיע לעבודתה
בלישכתו בלבוש הולם.
היה מי שדאג להעביר הלאה
את ההוראה, וכך הופיעו כל
הנשים העובדות במישרד במה
שמכונה ״לבוש צנוע״.

לבג הבותנה המעולים

סמצא!)

לא הגדולים ביותר -א בל ה טו בי ם ביו ת ^

הסתיים מבצע תפרסי
״ דרמ פו ן ־ מ יל יון״
מיבצע ״דרמפון־מיליון״ של חברת ״תיא — תמרוקי ישראל
בע״מ״ שנערן לאחרונה, הסתיים בהגרלת הפרסים שנערכה
ביום 20.1.82 במשרדי החברה.
במקום הוגרלו פרסים בערן כספי של מיליון לירות בנוכחות
מנהל החברה, אנשי פרסום ורואה חשבון.

דגי־

בפרס הגדול הראשון טיסה לחו״ל בסכום__ 25,000 שקל
זכתה משפחת קרמונה מלוד•

הלום בתכשיטמת הישראלית

בפרס הגדול השני טיסה לחו״ל בסכום __ 10,000 שקל,
זכתה אורה אביר מראשון״לציון.

ויגי-תכשיטים בע״מ
מפעל ואולם תצוגה: רח׳ בצלאל 48ר״ג
(ליד בורסת היהלומים) טל. 719215.

תעדיפו! המנויים של
החל מ*1.2.82

האם אתם בעלי אחד מהכלבים האלה:

* קייסהונד * אלקהונד
* צ׳או צ׳או * אלסקד מ,למוט
* הסקי סיבירי * סמוייד
* כנעני * אקיטה

אנא בואו ל תערוכת

ה ש פי צי ם
בשבת 20.2.82 בשעה 9.00 בבוקר,
במוש בבית ינאי
(ליד מכמורת)

שופט; מר אולב קמבל מנורבגיה

ל ו חו תפלס טי י ם
וווטף מהמלאי, גליונות, פיל־זים
במידות עוביים, צבעים
דוגמאות שונות, קשיחים או
־כים (כולל כסף וזהב) עם
זו בלי דבק. וגם תחליף
!זכוכית וכן פלטות רובקס.
רבי טרידינג,
טלפון 822926 ,827315 :

מ סג׳ כללי ורפואי לנשים בלבד
ע״י מעסה מוסמכת ומנוסה.
אפשרי בבית־הלקוחה.
טלפון 737905 :־03

ה 11ו ל 0

לשנה בשקל מחיר העיתון

בארץ
הוצאות משלוח

755ו 57

חוה
לחצי שנה

סח״ב

= 910

500

ד מי ה מנוי לאר צו ת חוץ
ב דו א ר אוי ר
755ו 260
670 + 755
־ייי
אירופה ארה״ב, קנדה, מקסיקו
ארגנטינה קולומביה,
ונצואלה, ברזיל פרו
אוסטרליה, ניו זילנד

דרום־אפריקה, טוגו, חבש, קניה פנמה, טאיוון, יפן
תאינלד, הונג קונג׳ סינגפור,
קוריאה

הגיע ונמצא כמלאי
קרטון טריפדקס
ץ 1 £קומז
אמריקאי 663מ״מ א
917מ״מ כוון ארוך 300ג״ר
טל 827315 ,822926 .

1137 = 122 +
1596 — 171 +

2302 — 247 + 1300 + 755
1685 — 180 + 750 + 755
620 875
1220 925

955 + 755

1915 = 205 +

1050

800 + 755

1742 — 187 +

940

ל ו חו תפלסטיים
לאופסט משי, דקורציה, גרפיקה,
שילוט +חריטה, פרסום,
תערוכות וקישוטים,
תחליף לזכוכית, תעשית משחקים,
ואקום, הלחמה, אריזה,
מדבקות, רהיטים ואהלים.
רבי טרידינג,
טל.822926 ,827315 .

טו־מ
לחייל

ה עו ל ם הז ה 2320

אנשים

בלונים

מאת

דני אל ה שם׳

למיזרח, פדוטקציה אצל
מחלק־התה. לאש כנזי
פרוטקציה אצל מוב׳זל !
פסוקי השבוע

״לאיש־המיזרח פרוטקציה אצל
מחלק־התה. לאשכנזי אצל ה־מנכ״ל.״

איומי־הפרישה של צעירי-
המיפלגה :״זה כמו שידית
הספל אומרת לספל — ניפרד

תח במישרד־הדתות בתצוגת
חצאיות ושרוולים ארוכים.״

• השר יצחק מודעי,

• שגריר ישראל נ ־

• העיתונאי שלום רו זנפלד
:״שבוע־האופנה נפ

יושכ״ראש מיפלגת
העכורה, שימעון פרס,
על שיקום השכונות בידי דויד

תגיד, סגידור
אמר משהו על
חליפות שפארי!
זכה בכך שהתעלול שלו יכה גלים בעו-

לם כולו. מעשה״הקונדס שלו ביבשת
11X111

הקוטב הדרומי, כשהציב שם דגל ישראלי בנוכחות כמה פינגווינים,
הלהיב, כנראה את דמיון העולם אחרי סיפוח רמת־הגולן.
אחרי ש״טיימס״ של לונדון פירסם את התצלום בצירוף הכותרת
״ישראלי מספח את אנטארקטיקה״ ,בא שבועון יהודי בצרפת
ופירסם קאריקטורה של פינגווינים השרים את ״התיקווה״ .בכו תרת
טען השבועון, בטעות, כי הדגל הוצב בקוטב הצפוני.

או״ם, יהודה בלום, על
החלטת העצרת נגד ישראל:
״האדם בודד את עצמו.״

• העיתונאי יואל מר־

קום על יורם ארידור, הדומה
לשר־האוצר המפורסם של
מפא״י :״ספידור״.

סגן־ השר בן־ציון

רובין :״דני עזריאל מתאים
לתפקיד מנכ״ל הביטוח הלאומי.
הוא גדל במעברה.״

• הד״ר סמי סמוכה:

ה עול ם הזה 2320

לוי :״שפריץ על הבתים יענה
על הכל ד
• אריה גנגר :״אינני
איש־מכירות, אני איש־מימון.״
• פנינה רוזנכלום, על
הגברים הישראליים :״הם בסדר
גמור. רק חסר להם ליטוש.״
9הנ״ל,
על החבר היש ראלי
שהיה לה :״ליטשתי אותו.״

חמור
וזברה בפארק הספארי

השיר הפגני של נעמי שמר כבש את המדינה.
אל־ נא תעקור נטוע היה כימעט להימנון. מקהלות ויחידים
מתפללים בנוסח זה. חברי־הכנסת, ביום־ההולדת של
המוסד שרו אותו במקהלה, ולא פעם כי אם פעמיים,
כשנעמי שמר עצמה מנצחת עליהם( .בבחינת ״וגר זאב
עם כבש, ונער קטון נוהג בם.״)
אחרי שעמדתי במדור זה על התוכן האלילי של

מילים, המקדשות את העץ על פני האדם, טילפן לי
שלמה שבא וביקשני לעיין בספר קוהלת, פרק ב׳ .פסוק

עשיתי כדברו, ונדהמתי על כי לא נזכרתי בפרק זה
קודם לכן. שהרי סיימתי בו את סיפרי נזילחמת היום

השביעי.
נעמי שמר וחבריה, אנשי גוש-אמונים, מבקשים לש טוף
את מוחנו ולהנחיל לנו הרגשה סתומה של חטא.
היא באד, ללמדנו כי עקירת נטוע היא חטא בעיני ה׳.
האמת היא הפוכה.
מיצווההיאלעקורנטוע — כשזה דרוש.
זהו היופי שבפרק זה, המשלב רעיון פילוסופי עמוק
עם חוכמת־חיים פשוטה.
״לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים /עת ללדת
ועת למות /עת לטעת ועת לעקור נטוע /עת להרוג
ועת לרפוא /עת לפרוץ ועת לבנות /עת לבכות
ועת לשחוק /עת ספוד ועת רקוד /עת להשליך
אבנים ועת כנוס אבנים /עת לחבוק ועת לרחוק
מחבק /עת לבקש ועת לאבד /עת לשמור ועת
להשליך /עת לקרוע ועת לתפור /עת לחשות ועת
לדבר /עת לאהוב ועת לשנוא ! /עת מילחמה ועת
שלום.״
המילים הקובעות, המעניקות משמעות לקודמותיהן,
הן ארבע האחרונות. עת מילחמה ועת שלום.
לעיתים אין מנוס ממילחמה. כאשר מאיימים על
חייך ועל חרותך, וגם כאשר יש למנוע עוול מחריד,
יש הזכות ויש החובה להילחם. מעולם לא הייתי פאצי-
פיסט. מילחמת־העולם השניה (להבדיל מן הראשונה)
היתה הכרחית, כדי לשים קץ למלאכתו של רוצח־ההמו־נים.

המילחמה אינה אידיאל. גם כשהיא בלתי־נמנעת
(כפי שהיתה, אולי, המילחמה בין היהודים והערבים
בארץ זו) ,מוכרח לבוא אחריה השלום. ולעת שלום,
דברים רבים משתנים. מי שאך אתמול שנא מצרים,
מתחיל לאהוב אותם. מי שזורק כיום אבנים ברמאללה,
יכנום מחר את האבנים. מי שמיקצועו היה להרוג, לומד
לרפא, כפי שאכן קרה לכמה מידידי.
עת לטעת, ועת לעקור נטוע. משמע: הנטוע אינו
קדוש. להיפך. כאשר דרוש הדבר, יש לנטוע. זוהי
מיצווה• כאשר דרוש הדבר, יש לעקור את הנטוע. גם
זוהי מיצווה.
עתה, משתמה המילחמה בדרום, עת לעקור נטוע.
אמן.

זיקוי־ציון באיראן
תחילה, הופיע על המירקע יהודי, שנראה כאילו
נולד בין עמודי דר שטירמר. הוא תקע לפיו סיגר שמן,
כמו הקאפיטליסט היהודי הקלאסי של התעמולה הנאצית.
אחר־כך נראה מגן־דויד צהוב על רקע שחור מאיים.
מגן־דויד זה התרחב, שינה את דמותו והפך לשני חוטים
צהובים, כימעט לקורי-עכביש• החוטים הקיפו את המפה.

י3 6 -

מה זה? סרט גרמני מימי הרייך השלישי? הפרוטוקולים
של זיקני ציון, בצבעים חיים?
לא. זה היה סרט בריטי תעודי על יחסי ישראל-
איראן. היהודי מן השטירמר היה אחד נימרודי, שהוצג
כמי שהיה ראש המוסד באיראן. החוטים באו לסמל
את הקנוניות האפלות הנרקמות על־ידי ישראל — חוט
אחד המחבר אותה עם מישטרו החשוך של האיית־אללה,
בעוד שהחוט השני מוביל אל מחתרת צבאית איראנית
דמיונית, המבקשת להפיל את האיית־אללה.
נימרודי יושב ומדבר. הוא מוציא את הסיגאר השמן
מן הפה, מחייך את החיוך השטני של היהודי בדר
שטירטר, ומסביר איך צריכים להפיל את המישטר
האיראני.
חיתוך חד. על המירקע מופיע ג׳נטלמן אנגלו־סאכסי
אלגנטי, ופורץ בצחוק טוב*לב,.הוא צוחק לשמע דבריו
של נימרודי. לחולל מהפיכה? איך עושים את זה?
זהו המוטיב המרכזי של הסרט, שהוצג לפני שבוע
בטלוויזיה הישראלית, כפי שנרשם בזיכרוני. עוזי הקטן
רוצה ללמד את הדוד סאם איך עושים מהפכות.
סוכנות־הביון האמריקאית חוללה עשרות הפיכות
בעולם, וניסתה לחולל הרבה עשרות נוספות. היא עומדת
מאחורי כל ההפיכות באמריקה הלאטינית, ומאחורי חלק
מן המהפכות באפריקה ובאסיה. אין היא טומנת את
ידה בצלחת גם באירופה. מילבד הסובייטים, המתחרים
בה בשקידה במלאכה זו, היא האלופה בשטח זה.
הישראלים בוודאי נראים לה כילדים המשחקים באש.
הם חוללו הפיכה אחת באוגנדה, והעלו שם לשילטון
את המיפלצת אידי אמין, שנשכה מייד את ידיהם.
ועכשיו הם נותנים עצות לאחרים.
הישראלים הם ביצועיסטים. הם מתייחסים למהפכות
כמו טבח המבשל לפי ספר־ביטול: קח רב־סרן אחד,
תן לו כסף ונשק, הבטח לו הבטחות, שים על האש —
והופ, יש הפיכה•
כך אפשר לגדל את סעד חדאד, בשטח שנכבש
תחילה על־ידי צה״ל. כך אין מחוללים מהפכות. כי
מהפכה — וגם הפיכה, הדומה למהפכה כמו צבוע לאריה
— היא עניין של המונים. הרב־סרן הטוב ביותר אינו
יכול לפעול כשהעם אינו רוצה בו. כפי שאמר אחד
האמריקאים בסרט: הוא יכבוש את בנייני השילטון,
ולמחרת היום ייצאו לרחובות שני מיליון איראנים, ויטא־טאו
אותו החוצה.
הצרה היא שאנשי־המוסדות הישראליים (מוסדאים?
מוסדנים?) מבינים מה זה כסף ונשק, אבל אינם מסוגלים
להבין את כוחם של אידיאלים המפעמים בליבם של
ההמונים. משום כך אינם מבינים את המתרחש בעם
הפלסטיני, כפי שלא הבינו דבר על מה שהתרחש
בעם האיראני. הם עמדו חסרי־אונים וחסרי-ישע מול
המהפכה האיראנית, שבה נאכלו תוך כמה ימים כל
המיסגרות של הצבא והמישטרה, ואפילו של הבולשת
שנעזרה בישראל, כמו נייר־עיתון במדורה.
עכשיו הם יושבים מאחרי שולחנות־כתיבד״• כמו
קאריקטורות של זיקני־ציון, ומברברים לפני המצלמות
הבריטיות והאמריקאיות על הכנת מהפכה באיראן. ומוכ רים
בינתיים נשק לקצינים של האיית־אללה תמורת כסף
טוב ועמלות שמנות למישהו.

זה היה ב־ .1906 נוכל קשיש בשם וילהלם פויגט,
שנשלח לכלא בעוון מירמה וזיוף, שוחרר וחיפש עבודה.
אבל בגרמניה הקיסרית של אז אי-אפשר היה להתקבל
לעבודה בלי דרכון. ואסירים־לשעבר לא קיבלו דרכונים.
איך יוצאים ממעגל־קסמים כזה? פויגט הלך לחנות
של בגדים משומשים, וקנה מדים של סרן — למען
נשף־מסיכות, כביכול. הוא לבש אותם, יצא לרחוב ומצא
כיתה של חיילים, בהנהגת סמל, שחזרו מאימוניהם ל קסרקטין.
הוא פקד עליהם להילוות אליו.
הסמל חשד מייד שמשהו אינו כשורה. עינו החדה
הבחינה בפריטי־המדים, שלא התאימו זה לזה. אך בגר מניה
של הקיסר לא יכול היה סמל להעלות אף על
דעתו לסרב לפקודה של קצין — גם אם הקצין חשוד
בעיניו. כי הקצין היה דמוי־אלוהים.
פויגט הוביל את חייליו לבניין העירייה של אחד
מפרברי ברלין, קופניק. שם אסר את ראש־העירייה
והפקידים הבכירים, והטיל על הסמל וחייליו לקחתם
לכלא. לאחר מכן פתח את הכספת והוציא משם טופס
ריק של דרכון.
המישטרה עלתה על עיקבותיו, כי המניע היה ברור.
פויגט נעצר. ואז קרה משהו. כשהובא העניין לידיעת הוד
מלכותו, הקיסר וילהלם דד( 2אותו הקיסר שנפגש עם
הרצל בשערי ירושלים) עצרו כל אנשי״החצר את
נשימתם. ואז פרץ הקיסר בכבודו ובעצמו בצחוק מלכותי.
פרשה זו נרשמה בתולדות גרמניה. נכתבו עליה
ספרים, היא הונצחה בכמה סרטים טובים.

מדוע זכתה בתשומודלב כה רבה? ביגלל אותה
הסיבה שהפכה את הווויזוו של גוגול לייצרת־מופת.
תעלולו של פויגט האיר, כמו ברק בלילה, את כל
מהותו המגוחכת של המישטר הקיסרי: פולחן הצבא,
העלאת הקצונה מעל לכל שיכבה אחרת בחברה.
נזכרתי בפרשה זו כשקראתי את חקירת העולם הזה,
שהתפרסמה בגליון האחרת. פרשת הנוכל יואל ישראלי
ושותפיו, שהקימו מוסד ״איסטראטגי״ דמיוני ושהוציאו
בתנדעת שהתחזה כביטאון מערכת־הביטחון ותעשיית־הנשק,
תוך הפלת מיטב האלופים והפקידים בפח, היא
מהדורה ישראלית של הסרן מקופניק.
גאוניותו של ישראלי טמונה בכך ששם את אצבעו
על הדופק של החברה הישראלית. אין בה קדוש ממע־רכת־הביטחון,
ובזו אין קדוש מהמיסחר־בנשק. סוחרי-
הנשק הפכו בישראל מה שהיו הקצינים הפרוסיים בגר מניה
של הקיסר. הם העילית החברתית, הרוחנית, הדתית.
מי שמצליח להתחזות כאחד מהם, יכול לקנות את

הסרן מקופניק (במרכז) בסרט
עולמו ביום אחד. הדרך היתה סלולה לפני הנוכלים
אל לב־ליבו של המימסד הפוליטי. הם יזמו את הקמת
הביטאון החדש של הליכוד.
אני מקווה שמנחם בגין צחק למיקרא הדברים כפי
שצחק, בשעתו, הקיסר וילהלם.

רכבת לרפיח
בדרך מרפיח לעזה, ליד הכפר אל־בורייג׳ ,יש
תופעה מוזרה: מיקבץ של בתי-מלאכה לתיקון צמיגים.
בהתקרבך למקום מדרום, יכול אתה לתמוה על ריבוי
זה של מתקני־תקרים במקום זה דווקא, שאינו שוקק
אדם. אך כשאתה מתקרב למקום מצפון, התשובה ניתנת
לך עוד לפני השאלה.
במקום זה עוברת מסילת־רכבת ישנה את הכביש.
אינך מבחין בה מרחוק. כשאתה רואה אותה, זה מאוחר
מדי.
כי זוהי מסילה מיוחדת במינה. היא אמורה להיות
שקועה בכביש. אך הזמן, או יד־אדם, הסירה מעט את
האספלט. אותו גורם (הזמן או האדם) טיפל גם בברזל
המסילה• יש בו שתי בליטות מחודדות בפגיונות, שאין
להבחין בהן אלא ממרחק של כמה סנטימטרים.
עברתי במקום בשבוע שעבר. שני צמיגי מכוניתי
נקרעו כהרף־עין, עוד לפני שהבנתי מה מתרחש.
לשימחתי ראיתי בקירבת-מקום בית-מלאכה לתיקון-
תקרים. הורדת את הגלגלים הקרועים, ובעזרת עובר-
אורח ידידותי הבאתי את הגלגלים לביודהמלאכה. את
הצמיגים אי-אפשר היה עוד לתקן. מכרו לי בידידות
צמיג משומש, שלא התאים כל־כך, והשתמשתי בגלגל
הרזרבי, תיקנו את אחת הפנימיות והחזירו אותה למקומה
בגלגל, תחילה בעזרת מכונה חשמלית ואחר־כך, כאשר
אירעה הפסקת־החשמל הצפוייה, בכוח־הזרוע. בעלי-
המלאכה שם עדיין זוכרים איך עושים זאת.
וכך, אחרי עיכוב של שעה ביום־השמש החורפי,
המשכתי בדרכי, שמח וטוב־לב, כשאני מלא־התפעלות
על התושיה של בני־הארץ.

אץ דבר בעול ם ה מצדיק כעת מילחנווז בלבנזן

יל* ש רגעים שבהם אסור לגמגם, להסס, להשמיע
דברים מעורפלים, להתחמק מהכרעה ברורה, ברגעים
כאלה חייב אדם הגון — ומיפלגה הגונה לא כל שכן —
לקום ולומר: הנני.
הנה כי כן, זהו הרגע לקום ולומר כן או לא לגבי
המילחמה העומדת בשער, זו המילחמה בלבנון אשר
עיתוני-יהעולם מפרסמים מדי יום את פרטי־פרטיה, שהתבטלה
לפני שבועיים ברגע האחרון ממש — לפי דיברי
אותם העיתונים הזרים — והעלולה להתרחש בכל רגע.
הריני קם ואומר:

ל או

מוחלט:

י או מוחלט, מפני שחלק גדול מאוד של הציבור
* לא יראה במילחמה זו ביטוי לצוו העליון של האינטרס
הלאומי, אלא תעלול מיפלגתי, ואף אישי.

שונים לגמרי ץ האם לא ייווצר פולחן חדש
של אליל־מילחמה, ששום עסקן כשר־ודם לא
יוכל לעמוד לפניו זו
ושוב — לא חשוב כלל אם אריאל שרון אכן מסוגל
לחשוב בסתר-ליבו מחשבות כאלה, או לא. אני מקווה —
באמת מקווה — שלא. אך לא זה העיקר. העיקר הוא
שמאות אלפי אזרחים בישראל מאמינים כיום, ויאמינו
שיבעתיים מחר, כי הוא מסוגל לחשוב מחשבות כאלה.
ולא סתם אזרחים בילבד, אלא גם כמה וכמה מאנשי
הצמרת.

די בכך כדי לומר: לאו:

(ומילה של אזהרה, שמא בכל זאת יתגנבו רעיונות
של חטא לליבו של מישהו: חרב המילחמה היא חרב-
פיפיות. לעולם אין לדעת מראש איך יפלו הדברים

כך רואים אותה היום אותם שצריכים מחר
לרוץ קדימה, להסתער, לנחות, לצנוח, לחדה
את נפשם, למות.

זה פשוט. פשוט מדי. הרבה־הרבה פשוט
מדי.

וכך יראו זאת מחרתיים בני המישפחות השכולות של
מחר — אותן מישפחות החיות ברגע זה את חייהן השלווים
בבית, בעבודה, בטיול, ושאינן יודעות כי מחר עלולה
לרדת עליהן המהלומה הנוראה מכל.
הדברים נאמרים בגלוי, בשיחות פרטיות, בנאומים,
במאמרים :

מאורעות בינלאומיים — קל וחומר מאורעות של מיל-
חמה — אינם מתפתחים בצורה כה פשוטה. יכולים לקרות
הרבה דברים אחרים.
סוריה לא תוכל לשבת בחיבוק־ידיים. שוחרי־המילחמה
יגידו: מה טוב. שתיכנס, וזאת תהיה ההזדמנות להשמיד
אותה ואת טיליה. אך מאחורי סוריה עומדת ברית-
המועצות. בדלילה עלול להיווצר משבר בינלאומי, אזעקה
גרעינית עולמית, בהלה של סוף־העולם, עימות של מעצ מות
והסדר של מעצמות — שבה תאבד ישראל כל שליטה
על המאורעות, ותהיה עצמה לכדור־מישחק.

ממשלת־־בגין רוצה לחולל מילחמח לפני
ה־6צ ביוני, כדי להסיח את הדעת ממה שעומד
להתרחש בחכל־ימית.

ממשלה לאומנית זו, שבראשה עומדים אבות־ההתנח־לות,
נביאיה ומטיפיה, מתקשה לעמוד מול הזעם של
המתנחלים, מול מבטיהם המאשימים, מול שיריהם וסיסמו-
תיהם. היא יכולה, כמובן, להפעיל כוח לפינוי. אך אין היא
רוצה להפעיל כוח. ואין היא רוצה ליצור מצב שבו ייאלצו
יהודים לירות ביהודים. על אחת כמה וכמה כאשר המוני
ישראלים שטופי־מוח — שהיא עצמה שטפה את מוחם!
— יתייצבו לצד המתנחלים ויגרמו למשבר.

לא, נוח לממשלה זו שתפרוץ מילחמה גדולה,
כלבנון ובבל מקום אחר. אם יתערבו הסורים
— מה טוב. המילחמה תהיה גדולה
ומרגשת עוד יותר.

במילחמה מתאחד העם. כאשר אנשים ייהרגו בצפון,
למי תהיה.הסבלנות להתעניין במה שקורה בדרום ז המתנחלים
ייראו כחבלנים, כמי שנועצים סכין בגב האומה
העומדת על נפשה. כאשר תעמודנה מישפחות על הקברות
הטריים של יקיריהן, מקבלי־הפיצויים ייראו כעלוקות.
האם מישהו בממשלת־בגין מסוגל לחשוב בקור־רוח
כזה, בציניות כזאת, על מוראות המילחמה?

אני מקווה שלא. אני כאמת מקווה שלא.

אך אין זה חשוב כלל. לא חשוב מה מתרחש בחדרי־ליבם
של מנחם בגין, אריק שרון ושווד.

חשוב איד הדברים ייראו. והם ייראו
בך -בעולם, כארץ, כבתי המישפחות ה שכולות.

מילחמה
כזאת תהיה אסון לאומי. היא תקעקע את
האחדות הלאומית, שנפגעה בצורה כה קשה בשנים האחרונות.

בכך כדי לומר: לאו :

ך או מוחלט, שיבעתיים, מפני שרבים חושדים באיש
* אשר רוחו מרחפת על המיבצע הזה, האיש המזוהה
עם הרעיון בכל עיתוני הארץ והעולם: אריק שרון.

והיו המניעים האמיתיים של אריאל שרון
באשר יהיו — לכנים כשלג החרמון או שחורים
באפלת הלילה — רכים, רכים מאוד חושדים
בו ככר עתה שמניעיו הם אישיים מאוד.
בתנועת־החרות נטוש הקרב על הירושה. מוקמות
קואליציות ואנטי-קואליציות. הכל ממתינים ליום שבו
ייאלץ בגין לרדת מן הבימה. הכל שואלים: מי יהיה
האיש הבא?
אין זה סוד כי אריאל שרון נושא את עיניו אל התפקיד
הרם ביותר — לא מהיום, אלא מאז ומעולם. והכל יודעים
כי סיכוייו הם, בשעה זו, קלושים. מולו עומדת קואליציה
מוצקה של עסקני-מיפלגה, השונאים אותו, הפוחדים ממנו,
המוכנים לעשות את הכל כדי לחסום לפניו את הדרך.
בימים כתיקונם, היורש של מנהיג־המיפלגה ומנהיג-
המדינה נבחר על-ידי העסקנים של המיפלגה השלטת. לכן,
בימים כתיקונם, אין סיכוי לאריק.
אך אם הימים לא יהיה כתיקונם? אם תתרגש
מילחמה גדולה, שבה תעלה מעלה־מעלה, בעננים של אש
ועשן, ברעמים של פצצות ופגזים, דמותו של הגיבור הרכוב
על טאנק?

האם לא יהיו אז לאריאל שרץ סיכויים

היעד האיסטראטגי, כפי שפורסם בהרחבה בעיתונים
הזרים, הוא זה: לכבוש את כל המחצית הדרומית של
לבנון, עד ביירות, להתחבר עם המדינה־זוטא הנוצרית
הקיימת בחלק הצפוני של המדינה, למסור את המדינה
כולה לפאלאנגות של הימין הנוצרי, להפוך את לבנון ל־מדינת־חסות
ישראלית, דוגמת המובלעת של רב־סרן חדאד
כיום.
פירוש הדבר שאחרי המכה הראשונה — שבה עלולים
התותחים הפלסטיניים להחריב את קריית־שמונה, נהריה
וישובי־הצפון, ואולי אף לפגוע בחיפה — ייאלצו הפלסטינים
לנטוש את לבנון. המימסד של אש״ף, כוחותיו
המזויינים, ואולי גם מאות אלפי הפליטים הפלסטיניים,
יצטרכו להימלט לסוריה.
אריאל שרון אמר לא פעם שהוא רואה בכך דבר טוב.
כי הסורים לא יוכלו לסבול את אש״ף בארצם. הם
יצטרכו לדחוף אותם דרומה, אל תוך ירדן, ושם ישתלט
אש״ף על המדינה. ירדן תהיה למדינה פלסטינית, בהנהגת
אש״ף, וישראל תוכל סוף־סוף לשאת ולתת עימה.

מבחינה מעשית ונפשית. מיספר האבירות יכול לעלות על
מצופה מראש, הנזקים עלולים להיות גדולים מדי, הנסיבות
המדיניות עלולות להשתנות לפתע לרעה. מי
שמתפתה לבנות את הקאריירה הפוליטית שלו על מיל-
חמה, עלול להיות לאחד מקורבנותיה. משה דיין זינק
במילחמה וצנח במילחמה. כדברי ישוע: החי על החרב,
ימות בחרב).
* 1 11
רי או מוחלט מפני שדעודהקהל העולמית תיפנה כאיש
• אחד נגד ישראל.
נניח שממשלת־ישראל תמצא או תמציא תירוץ סביר
כלשהו לפתיחת־המילחמה. זה לא קשה.

גם דבריה של התעמולה הרישמית על העוצמה האדירה
של ״המחבלים״ בלבנון, על כמויות הענק של תותחים
ונשק אחר הזורמות אליהם, אינם מעוררים שום אמון
בעולם. בארץ שטופת־המוח כל זה יכול לעשות רושם
על מישהו. בעולם מצטיירים האירגונים הפלסטיניים כגמדים
מול הענק הצבאי הכביר, ששמו ישראל. איש לא
יאמין כי הזבוב החמוש יכול לפגוע בפיל.

התקפה ישראלית תיראה כעולם כולו כ־מסע־שוד
ציני של מדינה אלימה וחם רת־מצ׳י
פון, הגוזלת את כיכשת־הרש.

ישראל, העומדת ממילא על סף הגירוש מן האו״ם,
שקשריה עם מדינות רבות תלויים בחוט דק מאוד,
תגונה על־ידי מיטב ידידיה. המדינות שהצביעו בעדה זה
עתה, או שנמנעו מהצבעה, יתחרטו על כך. ישראל תהיה
מצורעת אף מדרוכדאפריקה הפאשיסטית, מוקצה מחמת-
מיאוס לא רק בעיני הפוליטיקאים, אלא בעיני האנשים
הפשוטים וההגונים בעולם כולו.

די בכך כדי לומר: לאו:

אז מוחלט מפני שהיעד המדיני של המילחמד
מופרד מעיקרו.

נ נ אוו

כל זה כהנחה שארצות־הכרית תיתן מראש
אור ירוק לפעולה כזאת — שאם לא כן יעצרו
האמריקאים את צה״ל תוך שעות.

(עיתוני העולם הודיעו כי האלוף יהושע שגיא, ראש
אמ״ן, נשלח לוושינגטון כדי לקבל את האו-קיי, כפי
שהאלוף מאיר עמית, ראש-המוסד דאז, נשלח לשם ערב
מילחמת־ששת־הימים. הדבר מוכיח כי אמ״ן עולה עתה
על המוסד• אך עמית קיבל אז את האו־קיי, ושגיא לא).
מכה אל תוך לבנון היא מכה אל תוך קן של צרעות.
מאה ואחד דברים בלתי־חזויים מראש עלולים לקרות.
הסכנות עולות לאידשיעור על כל רווח מצופה.

די ככך כדי לומר: לאו:

ד או מוחלט מפני שהמילחמה תנחית מכה מוחצת
י על סיכויי־השלום.

יש אומרים: רוצים להעמיד את חוסני
מוכארב כמיבחן, לפני הנסיגה הסופית. זוהי
שטות. מוכארב הודיע שלא יתערב, ולא
יתערב.

אולם מובארב עוסק עתה בבנייתם מחדש של הגשרים
ההרוסים בין מצריים והעולם הערבי. גשרים אלה יהיו
לטובת השלום, וממילא לטובת ישראל. אחרי ה* 26 באפריל
עשוי להיווצר מצב שבו תחיה מצריים בשלום עם ישראל
ועם ארצות־ערב גם יחד. בירידים מיסחריים בקאהיר
יעמוד הביתן הישראלי בין ביתני המדינות הערביות.
עידן חדש עשוי להיפתח.
מילחמה בלבנון, שבה לא תתערב מצריים, תעמיד אותה
במצב בלתי־אפשרי. היא תהיה שוב המצורעת של העולם
הערבי. עמלו של מובארב ייהרס.
הוא לא יתערב — אך הוא ישנא אותנו. אחרי הנסיגה
נישאר מול מצריים זועמת, ובצדק.

די בכך כדי לומר: לאו :

^ או מוחלט מעללכל, מפני שכל מילחמה היא
* פסולה מעיקרה, אלא אם כן היא באה להגן על עצם
קיום המדינה, מול פני סכנה שאין גדולה ממנה.

שום סבנה כזאת איגה קיימת עתה.

הפלסטינים עלולים להיות מיטרד ביטחוני — אך
ממדיו של מיטרד זה אינם מצדיקים גם פעולה קטנה,
קל וחומר שלא מילחמה.
יש ו?רואים באש״ף סכנה מדינית — ועל כך נטוש
ויכוח במדינה עצמה. יש דעת של רוב, אך יש דעה הפוכה
של מיעוט — מיעוט שהוכיח, עד כה, שצדק כימעט בכל
הערכותיו.
מילחמה היא עניין של חיים ומוות. במילחמה נהרגים
בני־אדם. במילחמה נהרסים ישובים. אחרי מילחמה יש
אלמנות ויתומים. המילחמה גורמת להרס כלכלי.

המילחמה אינה מישחק.

לא מישחק של גנרלים, מסביב לשולחן־החול. לא
מישחק של פוליטיקאים, ליד שולחן בחדר מחומם.

די בכך כדי לומר לא ולא, אלף פעמים לא :

ון^ניר* 1ו*-י

משנה דשנה הונ

הזוה

ל 1ן 1 1 1 1 1היתה קולקציית העור של גי פולופ.
טור זמש יפה ורך בצבעי בורדו, יין,

טורקיז ובגווני החום. ספי דבני במקור ובהעתק שעל הקיר.

בית־האופנה לייצור בגדי־העור יצא־דופן בשבוע האופנה, והיה
בין המעטים שהתצוגה שלו המתה קניינים מזזוץ־לארץ, שהבי־עו
את התפעלותם למראה המבחר העשיר ושהרבו בהזמנות.

} 11ן *1בפעם הראישונה בשבוט־היאופ־נה
הישראלי. בגדים אלה הם

מרופדים וממולאים בחומר דמוי פוך.

כל אחד טייס

השלאגר האמיתי היה מעיל הטייסים האמריקאי,
בסיגנון מילחמוההעולס הראשונה, העשוי כמין עור
שחום בסיגנון עתיק. יצרן מעילי־העור גי פולופ, בעלה של הדוגמנית חווה לוי, היה
מרוצה :״ניבאו שיהיה רע, אבל לי היתה הפתעה טובה — קיבלתי הזמנה מקניין
בלונדון, מרשת חנויות המלה למכור להם זה ממש ענייו של יוקרה!״

סות 11צ מ 111

את;? 4

אני יודעת מה הס אוהבים,״ היא אמרה( .למטה)

״שבוע האופנה״ מדחי אל דחי

ד האבוד

מתחילה

נטע רמוז הי!
דוגמנית חדשה, א:
גילתה ביטחון השמור לוותיקות .״צלמ
אותי !״ ביקשה במפגיע מצלמי העיתונות

היא מיכל מבצרי, במעיל־גשם וכובע בסיגנון הפידאין של שוקי
1!11 יי י \ י 11 לוי. מיכל, חיפאית בת ,22 היא דוגמנית לעת־מצוא .״מיקצועי
העיקרי הוא צלמת, אבל גס שילוב של דוגמנות לא יזיק כלל,״ הכריזה. היא יודעת
להתייצב גס לפני המצלמה, ולא רק מאחריך ,,והתוצאה מדברת בעד עצמה.

צ׳יק ומיכל אדר, דוגמניות ותיקות ,״עבדו כמו
זיכל, המעורה בשוק האמריקאי, עזרה במכירה.
יווה נצר, הבלונדית ולה מאריס, השחורה האורחת.
,ך* גודד הציפיות כן גודל
— האכזבות. לכן היצרנים הישראליים
היו זהירים — הם פשוט
.לא ציפו. לא ציפו לקניינים רבים,
לא ציפו להזמנות רבות, ולכן גם
לא התאכזבו. כל עיסקה, שבכל
זאת נחתמה התקבלה בשימחה ובברכה.
כשהשמש
זרחה והקניינים לא
נראו במיסדרונות, ידעו הכל כי
הם תופסים עכשיו מעט מן ד,מיצ־רך
היקר — שמש מהנה וקרניים
מלטפות. לשלווה הם לא היו זקוקים,
כי השלווה שכנה ברוב החדרים.

בתיה ישראלי, הדוגמנית
התמירה וקצוצת־השיער מצאנו בחדרה,
כשהיא מתרווחת בכורסה
הקטיפטית, נושפת עשן־סיגריה
וחולמת. חולמת על הימים ההם,
ימי־התהילה של שבוע־האופנה.

ה 1 !1ך{
״ויייי

אלישבע חיימובסקי אינה קניינית. היא
רק נראית כך. למרות זאת היא באה

קיצוצים בתקציב

שלישיית אברהם ברוך:
שתי דוגמניות מיקצז־

הזו הרהא בו ד

הטסנוע החדש של גארלי
/2קו \/שסחססעוסס

מודל 1982
עם החידוש הבילעדי:
מיכלים נפרדים לשמן ולדלק!
התערובת נעשית ישירות בטסנוע
אינכם תלויים יותר ברכישת

תערובת מוכנה.

כ 50 -ק״מ לליטר.
^ תיבת הילוכים אוטומטית
בעלת שתי מהירויות.
שני נוסעים.

•בואן בו*ו\ד• וחוסן מרכזי:

אזור התע שיה, ק .ביאליק , 31071ת.ד ,7175 .חיפה,טל 731291 .

בואו לראות את ״גאולי״ אצל אחד הסוכנים המורשים
חיפה: אופן, ש .קרביץ ; 664885 ,וזיון את מזור 537484י.א.ב ; 521813 .חב׳ מוסמך בע״מ 522258
* ונל־אביב: מוסך המהיר ; 253641 אבי, מוסך הונדה ; 613879ע.ב.מ * 834105 .חולון: רונקו
* 845743 ירושלים: נתן, מוסך הונדה ; 713748 נסנו צבי, שרותי רכב + 523222 באר״שבע: מוסך
מלכה 31614־ ; 057 החלק 36663־ * 057 רחובות: סוכנות ראשית פריצל * 054-52074 ראשון
לציון: אופנית * 953914 הוד השרון: מוסך דאום 24295־ * 052 נתניה: וייס שמעון 22697־053
* חדרה: פלדמן שלום 22670־ * 063ט ב רי ה: כהן אשר 20830־ * 067אשק לון: סוכנות אופניים
ואופנועים 23183־ * 051נ ה רי ה: וולפוביץ ; 920543 מוסך הקטנוע 1. 923616 ןנק רי ת־ ש מונ ה: בי״ס
לנהיגה נמרוד 35359־ * 067 אי ל ת: מוסך הקטנוע 73408־.059
ערד 1פייר דוד 984253־ * 1 057 באר״טוביה 1מוסך נאמן 82454־055

4001(8קו/מ0ק
תה־צמחים
בשקיקים
ט ב עי, ט עי ם
מ ב רי א -מ ר ענן

חה שישנים?1x61/116
תה מנטה 2£או1ע!^?
תה בבונג .1£ווו9זצו?
תה תערובת פיוות
ו/זזטחזצו?
בעיות ולבטים
בחיי המין
מאת

ועוד 7סוגים שוניס

להשיג בסיפומרקטיס,
שקם, בחי טבע, בתי מדקחח ימעדניות
עבור פרוספקט ודוגמא חינם
נא לנתוב לת.ד ,46 .רמת-השרון __

חדש!

מרדכי זידמן

הוצאת רשפים

תה תערובת צמחים
ופיחת. נמס בן־דגע
^ מאיושליט /ופיקה•כרשום•צ־לזס

טרמפל זץ ייל

(המשך מעמוד )39
את חלומה ניפץ במתיקות בעלה,
אלי ישראלי, שבא לקחתה לסיבוב,
ביקור אצל קולגות מובטלים בחדרים
הסמוכים.
גם מצבה של הדוגמנית
אביבה מאיידם לא היד, שונה.
אביבה, לבושה בחליפה יפה ו־מחוייטת,
נראתה שרועה בנינוחות
על הספה, כשהיא מעיינת בעתון-
בוקר. האם הזדמן לד, גם לעבוד
בימים האחרונים? ״כן, היתה די־הרבה
עבודה, אבל עכשיו שקט,״
אמרה.
שקט זו כנראה מילת המפתח
של שבוע זה. אביבה היא הדוגמנית
המצולמת ביותר בארץ, ואם
היא יכולה לנוח, סימן שהעסקים
בשפל.
נטע דמון, אלה סלע ומיכל
מיבצרי מנסות את דרכן בשטח
הדוגמנות, בתיקווד, להפוך לכוכב-
שביט .״תני לדוגמנית מתחילה
צ׳אנס, צלמי אותי,״ קוראת נטע
בביטחון עצמי מופגן.
נטע בת ה־ 24 התחילה לעסוק
בדוגמנות במיקרה .״הדוגמנית טלי
גולדברג, שהיא חברה טובה שלי,
הוזמנה לתצוגת ביגדי ים וחוף.
היא לא יכלה להשתתף, ושלחה
אותי.״ פשוט נזרקה למים והתחילה
לשחות.
אלה סלע היא דוגמנית טריה
וחדשה, בוגרת קורס־דוגמניות
עם תעודה. עם 1.74 המטרים שלה
היא מתכננת לכבוש ברצינות את
עולם־האופנה. היא משמשת כ-
דוגמנית־הבית של חברת סריגים
ידועה, שאותה היא גם מייצגת בשבוע
האופנה .״איפה הבעלים?״
״הם בבית־החרושת היום, ואני אחראית
על החדר והמכירות.״

קי, ישראלי-לשעבר, החי בגרמניה,
שטרח ובא לכבוד שבוע-
האופנה ממינכן הקפואה.
רמי מתמחה בקניית עודפים. הוא
מבקר בחדרים ומשוחח עם היצרנים
שנתקעו עם עודפי בגדים מן
השנה שעברה. הוא עושה להם
טובה וקונה מהם את הסחורה ד־אשתקד
במחירים מצחיקים.
״השנה לא היה חורף בישראל,
ויש יותר עודפים מאשר בכל שנה
אחרת. אופנה זה דבר משתנה,״
חיווה קמינסקי את דעתו המיק־צועית
.״מה שאופנתי היום לא
יהיה אופנתי בעוד שנה, האת ה בעיה
— ככל שהסחורה שוכבת
במחסנים מחירה יורד. היצרנים
בארץ צריכים ללמוד להיפטר מעודפים.
המקום במחסנים לסחורה
חדשה חשוב יותר.״

עניין של
יו קרה
ר* תי ה דיסנצ׳ילן ומיכל אדר
ייצגו את הדוגמניות הוותיקות.
הן עבדו בחברה לביגדי־עור.
מיכל, שלא בחברותיה הצעירות,
היתד, שבעת־רצון :״אצלנו,
טאץ׳־ווד, עובדים כמו חמורים.
הקולקציה יפה,
מרשימה 11*111 ,שחור עס פרחי כסף
ן על ג׳אגר התימניה,
מיסחרית ומיוחדת. עודד גרא, ה 11
מעצב, עבד על תעשייה לבוטיקים. שייך לרוחל׳ה חביבה, המעומשום
שאני מעורה בשוק האמ
מה צבת המשתנה משנה לשנה.
ריקאי, מכירה קניינים ויודעת
הם אוהבים, אני גם עוזרת במכיהדוגמנית
בצבע השוקולדה מרות.״
כדי
להיכנס לחדר של חווה וגי קליפורניה, העונה לשם לה מאפולוס
היה צריך לערוך מיבצע ריס, היתה השחורה היחידה ב-
הסתננות־יחידים. במשך שלושה שבוע־האופנה. לא מכבר היא הגיימים
רצופים המה החדר קניינים, עה לארץ מפארים, וכבר היא בשהתלהבו
מהדגמים. אין ספק ש־ מרכז העניינים .״לי לא משעמם,
קולקציית־העור שלהם היתה ה קצת עבדתי, הרבה נחתי והכרתי
להיט של שבוע־האופנח. חווה פו־ דוגמניות ישראליות נחמדות, אז
לופ וספי רבני לא נחו אפילו רגע. מה רע?״
גם אנאבל תמיר המאוהבת לא
השלאגר האמיתי היה ז׳קט־טיי-
סים אמריקאי, בסיגנון מילחמת ה התלוננה. לא נמאסו עליה תצוגות־עולם
הראשונה, ד,עשוי עור שחום, האופנה, ובוודאי לא נמאס עליה
ושקשה לתארן במילים — יש לר אורי עליזי, בן־זוגה, הנשוי לאחאות
אותו ולמדוד.
רת .״אני רוצה שתכתבי: אנחנו
״קשר, לי לבחור,״ התלוננה ה־ כבר שיבעה חודשים ביחד, ואני
דוגמנית־לשעבר והמנחה בהווה נאמנה וסבלנית עימו. אני נותנת
ליאורה לפידות, בסוקרד, את ביג־ לו אורכה עד הקיץ להחליט —
די־העור .״אני כבר מהבוקר כאן,״ אני או אשתו.״
היא אומרת בשעת אחר־הצהרים,
נציג חל ש
״כבר מדדתי הכל, וקשה לי להח ליט
מה אני רוצה לקנות.״ יופי,
בעיות וקשיים של עשירים.
ל מין החזק
יצרן מאושר נוסף היה משה
י־ אפשר לפסוח על שלישיית
דקר, שהיה הראשון בארץ שייצר
ביגדי־סקי, והציג אותם בפעם הי
י הדוגמניות של אברהם ברוך
ראשונה בשבוע־האופנה השנה — .מלי בש, שרי חן, ושרית זק־ביגדי־הסקי
שלו מרופדים בפתיתי
היים — בתו היחידה של אברהם.
טרווירה — חומר מלאכותי הדומה
אמנם, היא אם לתינוק, אבל יש
לפוך. הקולקציה עוצבה על-ידי לה גוף משגע של דוגמנית.
עודד גרא בצבעי כחול, לבן, ירוק
מקומם של הדוגמנים נפקד ב־וצהוב,
וכוללת מערכות מתפרקות
שבוע־האופנה. אפילו בחברה ל של
בטלדרס, ז׳קט, אוברול, וחול ייצור חולצות־גברים היה רק נציג
צה .״התעניינות הקניינים היתד,
חלש אחד לרפואה של המין החזק
גדולה, וכבר עשינו עיסקות עם — אמיתי שימחה, שהוא מנהל-
קניינים מגרמניה והולנד, ויש לנו
היצוא .״אנחנו לא זקוקים לדוגמן,
סיכויים גדולים לחדור ולמכור
את טיב הבד המעולה והגיזרה
בארצות־הברית.״
הנהדרת אפשר לראות ולמשש על
פי שעשה עסקים מצויינים הקולב. אם יש צורך, אני יכול
אורה גלזן
היה קניין המציאות רמי קמינס־ לדגמן.״
ה עו ל ם הז ה 2320

מנ ב־ הנ דוו ג ד גיורא שפיגר מסט־ על הסיבות שהניעו אות!
ר נוו שמה מיגו ש, עי ה ק או״ו ה שרו כמיקצוען ו ני רו ־ מנב,
יחס הכדורגלנים אליו, החרם שהוטל עליו ודעתו על העיתונאים

אידו היה בארץ
כדורגל ודקצוווי,
לא הייתי מעלה בדעתי
לנחש מבית ר תדאביב
באמצע העווה

אבי לא רצה שאשחק
כדורגל בפתחתיקווה,
אז בגיל עשר עברה
מישנתתוו לגור בצפון
ת״א, כדי שאשחק במכב

קמתי ביום חמישי בבוקר
והרגשתי שאו׳ צריו
לכחש, שרי -מה״וס
והלאה אין לי חשק
ללכת עוד לאימונים

גלש שילם לי משכורת
כפי ששילם ליתר
השחקנים. אלא כדורגל
זה לא קיבוץ, לא
מקבלים כסו שווה בשווה

בסכר שאכתוב אוי לא.
מתכוון לסגור חשבונות.
אני לא ממורמר.
אין ל׳ עם מי
לסגוד השבתות

מעולם לא התרוצצתי
על המיגדש תשעים
דקות כמו מסודו. מעולם
לא עשיתי תנועות
לקהל כדי למצוא חן

^ 3ם הח
ש שמות שאתה מכיר, גם אם
אינך מומחה כתחום עיסוקם של אותם
אנשים. כך, למשל, שמו של גיורא
שפיגל• גם למי שלא ראה מיגרש״כדו-
רגל מימיו, למי שלא שמע מעולם את
שאגות הקהל ביציעים, למי שסוגר את
מכשיר הטלוויזיה, כמוני, כשמקרינים
את ״מישחק השבוע״ — השם גיורא שפי-
גל אומר לו משהו.
אני ידעתי ששפיגל היה כוכב תורן,

ששיחק במישחקי גביע-העולם והאולימפיאדה
שהתקיימו במכסיקו, שהיה מיק״
צוען בצרפת, ושפירסם בישראל את העיר
שטרסבורג כמו שהספינות פירסמו את
שרבורג.
ידעתי כי שפיגל, ביחד עם מוטל׳ה
שפיגלר, נחשבים לאיגטליגנטיים שבין
שחקני הכדורגל בארץ. ידעתי גם שבמשך
תקופה מסויימת הם כונו ״צמד
חשינים״ ושהיו ידועים במעלליהם המשו

י ה 11ת

תפים במיסגרת ניבחרת־ישראל בכדורגל.
נראה שידעתי לא מעט על גיורא שפיגל,
עוד לפני שראיינתי אותו, מה שמוכיח
כי האיש היה לא רק כוכב כדורגל, אלא
גם כוכב אמצעי-התיקשורת.
לפני זמן־מה פרש שפיגל מהכדורגל,
אך שלא כמצופה, לא הוצפו העיתונים
במאמרים שניתחו את הסיבות לפרישתו.
לא נערכו עימו ראיונות-ענק. גם
המסיבה שנערכה לו באחד ממלונות-

הפאר של תל-אביב, שבמהלכה הוענקה
לו נעל כדורגל מצופה זהב, נערכה
באיחור.
״גיורא שפיגל,״ אמרה לי כתבת-
הספורט הבקיאה בעניין ,״פרש מאוחר
מדי. שנה אחת מאוחר מדי. אילו פרש
שנה קודם היה פורש כוכב. העובדה
שפרש כעת, כשזוהרו הועם, היתה בנ־עוכריו״.
״גיורא
שפיגל,״ אמר לי כתב״ספורט

בהפסקת לי הנו תמכדורגל !׳״
(תמשך מעמוד )41

ידוע ,״איכזג את האוהדים. הם ציפו
ממנו שיציל את בית״ר תל־אביב, אך
הוא היה פצוע במשך רוב העונה ובילה
את רוב הזמן על חשפשל.״
אוהד שרוף של בית״ר אמר לי :״שפי״
גל עבד עלינו בעיניים. הוא היה מתמזמז
על המיגרש במשך שמונים דקות,
ובעשר דקות היה משחק אותה. היה
מביא אותה במלים מהשרטים״.
נפגשתי עם גיורא שפיגל במישרדו
שבצפון תל־אביב. מישרד שהוא שוכנות״
ביטוח. שפיגל יושב מאחרי מיכתבת־מנה-
לים, עם ארבעה טלפונים ומזכירה פרטית.
גביעים מקשטים את המדפים,
ותמונות במדי קבוצות הכדורגל של
ליון ושל שטרסבורג תלויות על הקירות.
הוא ישיר, ענייני, לא מתחמק. הוא
לא נשמע ממורמר, גם לא מאוכזב. הוא
נשמע כמו אדם הבטוח כי עשה את
הדבר הנכון ביותר, כשהחליט לפרוש
מעולם הכדורגל.

• גיורא, מדוע החלטת לפרוש
מהכדורגל ץ

כי הפסקתי ליהנות מהכדורגל כפי שנהניתי
בעבר. קודם הקדשתי לכך את רוב
זמני. פתאום הרגשתי שאין לי יותר חשק
לכדורגל, סדרי העדיפויות השתנו אצלי.
כשהייתי כדורגלן ידעתי שכדורגל עומד
בראש הסולם, ופתאום היו דברים אחרים
בראש הסולם שלי.

;• למשל, סוכנות־ הביטוח שבה
אתה שותף ץ

כן, כמו סוכנות־הביטוח שבה אני שותף.
זוהי חברה הקיימת כבר שש שנים. הצטרפתי
אליה לפני כחצי שנה, ואני מנהל
את הסוכנות ישבה אני שותף ביחד עם
שניים אחרים.

• האם צורפת להכרה כגלל

• גיורא, אתה נולדת עם כדורגל

מהפרברים. כיצד השפיע עליך
המעבר החד מהכרה להכרה?

גדלתי במישפחה של כדורגלנים. אולי
לא נולדתי עם כדורגל ביד׳ אבל נולדתי
בהחלט עם כדורגל בבית. מגיל רך אהבתי
כדורגל, אולי אפילו באופן מוגזם. כמו כל
הילדים, גם אני שיחקתי, אבל שלא כמו
כל הילדים, שיחקתי כל הזמן. לאט־לאט
היה ברור שאהיה כדורגלן.
לאבי היה העניין כל־כך תשוב, שהוא
לא רצה שאשחק בפתח־תיקווה, עיר מגורינו,
והמישפחה עברה לגור בצפון תל־אביב.
אבי טען שאם אהיה שחקן כדורגל,
אז מוטב שאשחק באגודה גדולה כמו
מכבי.

העובדה שנסעתי מהגימנסיה ישר למיג־רש
נתנה לי הזדמנות להתפרק ולהכיר
חיים אחרים. ובכלל, אני מבקש שלא תזלזלי
בכדורגלנים. בעצם היכולת שלהם
לשחק כדורגל טמונה אינטליגנציה ׳שאי-
אפשר לקנות אותה בעשר אוניברסיטות.

+שמעתי מספרים כי כחדר
האורחים ככית הוריד לא היו רהיטים
מכיוון שאכיך נהג לאמן
אותך שם.

אבי היה מאמן אותי בחדר־האורחים, ב־מיסדרון,
במירפסת, במיטבח — איפה
שיכולנו. אמא שלי שיתפה פעולה. היא
עצמה היתה כדורסלנית. היא הבינה.

• מתי היה ברור לך שהכדורגל
אינו כשכילך רק מישחק־יל־דים,
אלא עתיד מיקצועי?

בכל העולם, כשילד מספר להוריו שהוא
רוצה להיות כדורגלן, הם מקבלים זאת
בברכה. כדורגל: נחשב למיקצוע מכובד
מאוד, המביא פרנסה טובה ויוקרה, מיקצוע
שרק מתי־מעט מוכשרים לעסוק בו. ואילו
בארץ, כשהייתי ילד התייחסו לכדורגל
כאל עסק מישני.
אפילו אצלי בבית, ששם נשמו כדורגל,
אמרו לי כל הזמן: בסדר, תהיה שחקן
כדורגל, אבל אתה צריך ללמוד. מה ייצא
לך מכדורגל? מה זה כדורגל?
לדעתי זה לא צריך להיות כך. בשבילי
כדורגל הוא המיקצוע היפה ביותר בעולם.

כשסיפרתי לשמ רו
שאני וכנס לשנודהסגיר
כוי לשחק בשטרסמוג,
הוא אמר לי: אחה
לא תחזיק מעמו
השהייה הזאת עם הקבוצה היתד, בשבילי
נסיון ייוצא מהכלל, שאהבתי מאוד. אגב,
שחקני־הכדורגל בצרפת, שם שיחקתי במשך
חמש שנים, אינם שונים משחקני-
הכדורגל בארץ. גם שם לא כולם בעלי
השכלה, וגם שם יש לכולם אינטליגנציה
טבעית במיגרש.

• מתי הפכת למה שמכונה
״כוכב״ ז

בארץ קורה דבר מוזר. שחקנים מתחילים
את הקאריירה בגיל צעיר מאוד, וגומרים
אותה מהר מאוד. לי היו שתי קאריי־רות.
הראשונה היתד. כשהייתי בן 15 וחצי
— הייתי כוכב עולה. לתקופת־השיא הגעתי
בזמן הגביע העולמי והאולימפיאדה במכ סיקו,
ב־ 1968 זב־ .1970 הייתי אז בשיא
הפריחה שלי בארץ.
בתקופה ההיא קלטו מאמני הניבחרת
ששפיגלר ואני יכולים להיות צמד, ואז
גם התחילה ההיכרות שלי עם מוטל׳ה,
שמעולם לא שיחקתי איתו בקבוצה אחת.
אלא רק בניבחרת. אלה היז עשר שנים
בלתי, נשכחות, שבהן היתה לי תקופה
טובה מאוד. אפשר להגיד שהייתי כוכב.
ואז הרגשתי שאני לא מתקדם יותר,
שאני צריך משהו יחדש. אחרי מישחקי
הגביע העולמי ראיתי איך שחקנים לא
יותר טובים ממני נמכרים ונקנים, ואז
החלטתי שאני רוצה להפוך למיקצוען.
הכנסתי את עצמי להסגר בן שנה, כדי
לשחק בחו״ל. רציתי לנסוע בכל מחיר.
זה היה מאוד־מאוד חשוב לי. אני זוכר
שכאשר סיפרתי למוטל׳ה על ההסגר הוא
לא האמין לי. הוא אמר שלא אחזיק מעמד.

• איך שמרת עד כושר בשנת
ההסגר ץ

שפיגל (עומד, שני מימין) :כקבוצת שטרסכורג
״להפוך את הכדורגל בארץ לנזיקצועני !״

שאתה גיורא שפיגל, כדי ששימך
המפורסם יקדם את המכירות?
לא. אחד השותפים הכיר אותי לפני כן
על בסיס לא עיסקי. את השותף השני
אני מכיר במשך תקופה קצרה מאוד.
מכיוון שאין לי ידע בביטוח אני עוסק
בצד הניהולי.

• שמעתי אומרים, כי כשזה
נוגע לשחקני־כדורגד, הרי שאותם
היודעים קרוא וכתוכ הולכים
לעיסקי־כיטוח, ואילו האחרים
פותחים חנות ספורט או מוכרים
כורקאס
אני יודע רק לקרוא. ברצינות, אני
חושב שזוהי שטות גמורה. אני חושב
שבדרך־כלל כתוצאה מחוסר זמן, מחפשים
שחקני־הכדורגל עסקים קלים. כלומר, עסקים
שבהם הם יכולים למכור את שמם,
לנצל את העובדה שהם מפורסמים ולעבוד
ללא שעות קבועות.
עד עכשיו ניצלו את העניין הזה חברות־הביטוח.
גם סמי בורקאס תפס את העניין.
איני רואה בכך כל רע. גם הוא עושה
כסף וגם השחקנים עושים כסף.

• אתה מנצל את שימך ץ
לא, אנו איני מבצל את שמי, כי איני
מוכר פוליסות ביטוח. אני אדמיניסטרטור,
היושב במיישרד. ברור שטל ברודי, למשל,
מנצל את שמו. הוא איש-מכירות ממדרגה
ראשונה, ואיני דואה בכך כל רע.

י( 4 3

למדתי כלכלה באוניברסיטה, אבל יש לי
הרבה יותר סיפוק מכדורגל. גם בארץ
קשה להתאמן בכדורגל, בגלל חוסר מיתקנים.
אין תנאים לכדורגלנים.

• איך אתה מסביר את העובדה
שמרבית הכדורגלנים הם חסרי
השכלה או כעלי השכלה מצומ צמת
בלבד?

פשוט מאוד. אין להם התנאים לאימונים
המשולבים בלימודים. לכן כדורגלנים רבים
מאוד מפסיקים ללמוד כדי שיוכלו לשחק
כדורגל.

• לא יתכן שהתשובה כל*כך
פשוטה :
הביטי, אנשים חושבים שיש איזה פטנט
בכדורגל. האמת היא, שזהו מיקצוע קשה
מאוד. האימונים מתנהלים אחר־הצהריים,
בניגוד לאימוני הכדורסל המתנהלים בערב.
אחר־הצהריים הוא זמן הכנת השיעורים.
זזה לא צחוק ! כשהייתי ׳גומר את הלימודים
בגימנסיה, הייתי רץ לאימון באבו־כביר,
וחוזר הביתה בערב. הראש שלי לא
היה פנוי ללימודים. אילו היו מיתקנים
לאימוני־ערב, הכל היה שונה. אני בטוח
שיותר כדורגלנים היו מסיימים בתי־ספר
תיכוניים ואוניברסיטות.

• אתה למדת בגימנסיה ״הרצליה״
,גרת כצפץ תל-אכיב, אחר-
הצהריים נסעת לאכו־ככיר והת-
אמנת עם שחקנים שרוכס באו

התאמנתי עם אבי, המאמן אליעזר שפי-
גל, שאימן אז את קבוצת הכוח רמת־גן.
למדתי באוניברסיטה ולימדתי שם ספורט.
חוץ מזה אני לא יודע אם את יודעת,
אבל הפכתי לעיתונאי וכתבתי לחדשות
הספורט.

• איך התחיל הרומן שלך עם
קבוצת הכדורגל עד שטר׳סבורג?

ראה אותי אמרגן הולנדי בשם דוננפלד.
הוא הכיר אותי הרבה שנים ממישחקים
בינלאומיים. כשנשיא־ד,מועדון של שטרס־בורג
פנה אליו ואמר לו שהוא זקוק לשחקן,
הוא הזכיר לו שהוא ראה אותי
במישחקי הגביע העולמי. הוזמנתי ל-
מישחק־מיבחן. למעשה לא ידעתי שאני
בא למיבחן. היום כבר יודעים שצריך לבוא
עם נעילי־כדורגל ואלבום כדי להוכיח ש אתה
שחקן. אבל אז לא היה מי שיתדרך
אותי. ממשיבמיקרה לקחתי את הנעליים.
בקיצור, אחרי יומיים בשטרסבורג חתמתי
על חוזה. זה היה נחמד מאוד, הימור
שהצליח.

* כיצד התייחסו בארך אל ה עובדה
שהפכת מיקצוען? מה הי־תה
תגובת ההתאחדות לכדורגל,
העיתונות?

הייתי בחרם מצד הכדורגל הישראלי.
הפכתי לשחקן־כדורגל פעל שם אירופי.
כתבו עלי בעיתונות האירופית, באו במיוחד
כדי לראות אותי במישחקים, ואירופה היא
מקום קטן בכל הנוגע לכדורגל — רואים
את כולם ומשחקים עם כולם. זו היתד,
תקופת־הזוהר שלי. שלוש שנים מתוך המש
היו טובות מאוד. נבחרתי לראש-קבוצה.
הייתי קפטיין של מיקצוענים — לישראלי
זה חשוב מאוד, אבל פה לא שמעו על זה
אף מילה. בעיתונות היה חרם כללי.

• איך הרגשת?

זה ציער אותי מאוד, אך מצד שני
ידעתי שמה שחשוב זה מה שקורה על
המיגרש. ידעתי מה אני עושה, ואלה
שנתנו לי עבודה ידעו מה אני עושה.
עובדה ששטרסבורג חידשה את החוזה
שלי שלוש פעמים, ושאחר־כך נקניתי על־ידי
ליון. זה מוכיח שהצלחתי באופן מלא
בכדורגל המיקצועני. מה שקובע זו ההמשכיות,
העובדה שאתה לא נשאר פתאום
בלי קבוצה, העובדה שיש לך לאן
ללכת.

• כיצד השפיע עליך המעבר
מכדורגל ישראלי לכדורגל מיק־צועני?
כיצד השפיעה עליך העובדה
שהפכת, לפחות כתחילה,
להיות אלמוני?

זה חיה נעים מאוד, וזה היה קשה מאוד.
לא הייתי רגיל לעובדה שלא מפנקים
אותי. בכדורגל מיקצועני לא מעניין את
אף אחד אם יש לך בעיות או אם הילד
שלך לא מרגיש טוב. יש לך מצב־רוח,
אין לך מצב־רוח — זה לא מעניין. אתה
צריך להיות טוב על המיגרש, כדי לנצח,
כדי להרוויח חוזה חדש, קאריירה, דרגה.
אם אתה שחקן שהקבוצה בנ׳וייה עליך,
אתה צריך לנצח את המישחק והשחקנים
יעשו הכל כדי לעזור לך, גם אם הם לא
אוהבים אותך באופן אישי.

• כמה כסף הרווחת ככדורגלן
מיקצועי?
מספיק כסף כדי לחיות טוב וקצת כסף
בשביל לחזור.

• אס היה לך כל־כך טוב, מדוע
חזרת לישראל? .

אז רציתי לחזור. היום אני חושב שעשיתי
טעות. הייתי פצוע בברך, הרגשתי
שהזמן שלי מוגבל — מכסימום יעוד חוזה
אחד. באי אלי ממכבי תל־אביב: ולחצו עלי
לחזור הביתה. הייתי בן .31 הם הציעו לי
חוזה לשלוש שנים. אמרתי לעצמי: זה
הזמן שיש לי לשתק, עד גיל ,34 אז מה
אני מחפש? אחזור הביתה.
מעמדי בליון היה די מעורער ממילא,
בגלל חפציעה, והיתד, לי הרגשה שרוצים
למכור אותי, אז החלטתי לחזור.
היום אני חושב ששגיתי. יכולתי להפד
שיך ולשחק בחו״ל. מכבי ממילא לא עמדו
בהתחייבויות שלהם.

• למה הרומן שדך עם מכבי
לא הצליח?
כי לא שיחקתי את תפקיד השחקן המוכשר
והמצליח. הם ציפו ממני שאציל
את הקבוצה ואני התחלתי פתאום לשמוע,
שגיורא שסיגל זה לא אותו גיורא שפיגל
שהיכרנו בעבר. הם לא הבינו ששחקן
משתנה משבוע לשבוע. על אחת כמה
וכמה אחרי חמש שנים. פיתאום התחילו
להתעורר אצלם ספקות. הם חשבו שהם
משלמים לי חרבה כסף.
וכל זאת למרות שהשנה שבה שיחקתי
במכבי היתד, השנה הטובה ביותר של
הקבוצה. מאז הם לא חזרו לעצמם. זאת
היתד, השנה הגדולה של אבי כהן שנמכר
לליוורפול. כשהסברתי להם שאתת הסיבות
שאבי הצליח היא ביגלל ׳שאיני שיחקתי
איתו, הם לא הבינו את זה. לא הבינו
שאני תרמתי לרוח הלחימה של הקבוצה.
מילא, לא ראיתי בפרישה ממכבי אסון,
עברתי לד,כוח.

• בארץ אין כדורגל מיקצועי
ובכל זאת דך שידמו כסף רב.

זה טיבעי שמשלמים כסף. אני חושב
שצריכים לשלם כסף לכל השחקנים. אני
חושב שצריך לשלם על הכסף הזה מס־

הפכתי כדורגלן בעד שם
אירופי, היו עלי שמת
בעיתונים שם! ,בחרתי !
נאחז ונבין 28 השחקנים
הטובים באירופה, ובארץ
או וגילה. חרם עלי
הכנסה, ושתהיה הגנה מיקציועית. כדורגל
זה מיקצוע מכובד מאוד, ולא צריך שית עוררו
ספקות מדוע משלמים, כי צריך
לשלם !

• אם אומנס משלמיס

כסף

לשחקני כדורגל, כארץ, מה מונע
מהכדורגל הישראלי להפוך למיק־צועני?

הכדורגל בארץ בנוי על מרכזים פוליטיים.
יש בהפויעל אנשים הפתוחים למיק-
צוענות, יש במכבי אנשים הפתוחים ל־מיקצוענות
ויש בבית״ר אנשים הפתוחים
למיקצוענות. לעומת זאת יש בכל הגופים

האיש המתאים ביומו
דאגן את שתות •שואד
בכדורגל הוא א מו ד
שפיגל, שוק בגיקוה
הוא גם אבי
הפוליטיים אנשים המתנגדים באופן חד־משמעי
למיקצוענות.

• כארצות־הכרית הכדורגל
נמצא כידיהם של אנשים פרטיים,
המממנים את הקבוצה, משלמים
משכורות, ומרוויחים כסך. מדוע
שזה לא יהיה כך גם כארץ?־ מדוע
לא יתייחסו לכדורגל כמו אל הפקת
הצגת תיאטרון, למשל?־
זה בלתי אפשרי. המשקיעים בחו״ל יכולים
לקבל את הכסף שלהם בחזרה, והרבה
יותר מזה. בארץ יש פוטנציאל קטן מאוד
של צופי כדורגל. שם יש קהל של אלפים,
ויש פירסומת עצומה בטלוויזיה.
אני הושב שבארץ צריך שאנשים פרטיים
יעזרו לקבוצות ,׳שישמשו מעין מוע־צת־מנהלים,
בלי להיות מעורבים באופן
מיקצועי, אלא רק בכספים, בייעוץ ובגיבוי.
לדעתי שילוב של מיקצויעינים ר
אנישי-עסקים בכדורגל הוא שילוב יוצא
מהכלל. אפשר להשאיר את המיכרזים,
לקיים חוזים ותקציב בלי לחרוג מסמכויות,
ואם יש רווחים, צריך לדאוג לרכישת שחקנים.
מדוע לא? אם שחקן מושך 20
אלף איש למיגרש, הוא שווה הרבה כסף
ומגיע לו הרבה כסף.

• האם הקכלן אהרון גניש קנה
אותך כהרבה כסף?

אותי הוא לא קנה בכסף. באתי לבית״ר
ביוזמתו ישל מוטל׳ה שפיגלר, שרצה להעלות
את בית״ר מהליגה הארצית לליגה
הלאומית. גניש היה האיש שנתן את ה־או־קיי
למוטל׳ה.

• ומימן את דכישתך כאלפי
שקלים?׳

זה לא, נכון. גניש שילם לי משכורת
כפי ששילם לכל השחקנים. כדורגל זה
לא קיבוץ. לא מקבלים כסף שווה בשווה.
אני חושב שגניש ׳שילם לי מה ששילם
וציפה לתמורה מלאה לכספו.

• מה היו היחסים כינך וכין
גניש?־
לא היו לי יחסים עם גנייש. כל הקשר

שפיגל עם מרגלית 1967 ועם מרגלית, אלינור ורון () 1982
״היא צריכה להתרגל לגיורא חדש1״
שלי איתו היה דרך מוטליה. גניש הוא
לא בן־אדם שמטרידים אותו בדברים קטנים.
מוטל׳ח מסתדר איתו טוב. כשהייתי
צריך מישהו, הייתי פונה דרך מוטיל׳ה. לי
עצמי אין יחסים עם גניש.

• וככל זאת, היה לכם תקר גם
ללא מערכת יחסים.
זה שבאמצע קרו דברים עם גינ״ש —

מרגיז אות שעיתונאי
תנווט ותצא בדרג
סומו! ביותו בסולם
׳ההיארמז בעיתונות,
יתרבה לפני עיתזנא
כלכלה או כתב פוליטי.
כל אפס שמתחיל את
הגיקצוע נשלח לקבוע
גורלות של שחקו כתרגיל

עם המאמן איזה ׳שחקנים לקניות ולעזור
במימון רכישתם, וזה הכל.

+אומרים עליך שמתוך 90
דקות של מישחק־כדורגל אתה
מכלה 80 דקות על הספסל...

• מה דעתך על מעורבותו של
גניש בכית ״ר תל־אכיב?

כל זמן שהוא הביא ממון ובחר באנשי-
מיקצוע זה היה בסדר. ברגע שהתערב:
בבעיות מיקצויעיות הוא שגה, וזה משתקף
במצב הקבוצה.

• האם אתה אוהב את מעורבותם
של אנשי־העסקים מסוגו של
גניש בכדורגל ז־

שפיגל כראשית הקאריירה ()1963
בעיטה ראשונה בגיל שנתיים

כל אדם המוכן לתרום זד! טוב. קבלנים
יכולים להביא כסף, זה מצויץ. אבל לא
יתכן שאנשי־עסקים ינהלו למאמן את
האימון. אני׳ כאיש־עסקים, רוצה שהחברה
שלי תצליח, אז אבי מעסיק את עורך־הדין
הטוב ביותר, את עורך־הפוליסות הטוב
ביותר, את הכתבנית הטובה ביותר ואת
רואה־החשבון הטוב ביותר, כדי שהם
יעשו לי את העבודה על הצד הטוב ביותר,
ואני אצליח בעסקים. קבלן יכול להתייעץ

• אתה מתכוון לכתוב ספר על
הכדורגל?

כן, אני עושה את זה לאט־לאט. אני
נמצא בתקופה של עצלות, נותן לזמן
לעבור, לא מתרגש. גם לעובדה שפרשתי
באמצע עונה יש השפעה עלי. אני יחי
לפי עונות הכדורגל, וכל הזמן אומר לעצמי
שעד סוף העונה ייש זמן.
הספר ״עסוק -בשני נושאים: הקאריירה
האישית שלי, שהיתה די מגוונת, והידע
שלי והשיטה שלי, שהיא מיקצוענית.

בואי נחלק את זה לכמה תקופות. בשלושת
החודשים האחרונים הייתי פצוע.
זה קורה. לא נפלתי מהמיטה, נפצעתי על
המיגרש, פציעה קשה בגב, וזה השפיע
על התיפקוד שלי. לא הייתי בשיא הכושר.
הגדולה שלי היומן שטיפלתי בעצמי. לא
החסרתי אימונים וידעתי מתי להגיד למאמן:
היום אני לא יכול לשחק, או היום
אני יכול לשחק רק חצי מישחק. מי שלא
מבין את ההתנהגות שלי שילך בשבת
לספורטק בפארק הירקון, מכיוון שהוא
לא מבין בכדורגל מיקצועי. שילך לספורטק
— ישם משחקים כדורגל להמונים.
שחקן צריך לדעת מתי לשמור יעל עצמו.
ימה החוכמה לרוץ על המיגריש? אני מעולם
לא הייתי מהמתרוצצים על המיגרש. זו
שטות לומר עלי שישבתי 80 דקות יעל
הספסל. מעולם לא התרוצצתי 90 דקות
כמו מטורף, ועשייתי תנועות כדי למצוא-
חן בעיני הקהל.
שיחקתי למען הקבוצה. שיחקתי בניב-
חרות אירופה ואסיה, הייתי חמש ישנים
מיקצועני, נבחרתי כאחד מעשרים השחקנים
הטובים באירופה. אני לא מתרגש
ממאה אוהדים שחושבים שישבתי שמונים
דקות על הספסל.

מוטל׳ה חיכה שבאחד הימים אפרוש.
דיברתי איתו על זה. הוא הצטער, ניסה
לשכנע אותי, אבל הוא מכיר אותי הרבה
שנים. הוא ידע שאני עקשן ועומד על
דעתי.

בכלל לא. הקהל בא לראות כדורגל
ומגיע לו מישחק טוב. זה הכל.

• האם הוא החליט לחזור
ולשחק כדורגל כעיקכות פרישתך
מכית״ר?

• -הקהל לא משפיע עליך?
• אתה
הקהל?־

בכל מועדון זה יכול לקרות בין שחקן
ובין מנהל.

הבנתי שמהיום והלאה אין לי חשק ללכת
יותר לאימון.

זקוק

דתגוכת

כשהייתי ילד הייתי זקוק. בשנים האחרונות
בכלל לא. הגעתי ׳לשליטה עצמית
כזאת, שאני יכול להתעלם מהקהל והתעלמתי
מהקהל. אני ילא צריך שישאו אותי
על כפיים, ולא התרגשתי כשקיללו אותי.

• גיורא, האם אינך סכור כי
פרשת שנה אחת מאוחר מדי?•
האם לא יותר נעים לפרוש כאשר
אתה כפיסגת ההצלחה, כשיא
הזוהר 7־
לפי דעתך, תאריך פרישה זה פסח?
פרישה זה דבר שמרגישים. בן־אדם יכול
לא לבוא ולא לראות אותי אם אני לא
מוצא־חן בעיניו. אני הירגשתי באותו יום
חמישי שזהו זה. קמתי בבוקר והדגשתי
שאני צריך לפרוש, ולא בגלל שאמרו לי.
בגיל 26 אמריו לי שאני זקן לכדורגל.
בגיל 20 אמרו לי שלעולם לא אהיה שחקן-
כדורגל, כי אני עצלן. אני משחק כדורגל
25 ישנים, יום־יום, שבת־שבת. מה שקבע
אצלי את תאריך הפרישה היה הרגע שבו

נות?

אתה מתכנן לחסד חשכו-

חלילה! אין לי עם מי לסגור חשבו־נות.
בכדורגל, כל שבת אחרי שעורכים
את השרוכים בנעליים, אתה מעמיד את
הקאריירה שלך מחדש במיבחן. שכחו לך
לגמרי את מה שהיה בשבוע שעבר. אז
את רוצה שאני אסגור חשבונות? עם מי?
עם אלה שבעטו לי ברגליים? אני לא
מריר. היתר. לי קאריירה מספקת ומלאה,
עם עליות וירידות. קאריירה כמו שצריך.

• איך הגיב מוטד׳ה שפיגלרכשאמרת דו שאתה פורש?

הוא החליט עוד קודם. אני יעצתי לו
שלא יחזור. לדעתי הוא אחד המאמנים
הטובים. הוא לא צריך להוכיח שהוא טוב
כשחקן.

+האם גם דך יכול לקרות שתרצה
להוכיח •טוב שאתה טוב
כשחקן?
לא, אצלי זה לא יכול לקרות. זה לא
מסתדר לי בראש.

• אתה מכין את צעדו
שפי-גלר 7

מוטל׳ה רוצה שהקבוצה תצליח בכל
מחיר. הוא מאמין שעצם העובדה שהוא
יהיה על המיגרש תדרבן את השחקנים.

• אתה מקפיד כל-כך עד מיק•
צוענות. איך הרשית לעצמך לעשות
מעשה בל־כך לא ׳ מיקצועי
ולפרוש כאמצע עונה?

אני מודה שבכדורגל מיקצועני לא
הייתי מרשה לעצמי לפרוש באמצע עונה.
מצד שני, אני לא חושב שלא נהגתי במיק־צוענות.
בתחילת העונה סוכם בינינו שאם
(המשך בעמוד )70

עדשה 50/1.2ועם תיק עור אוריגינל,
תמורת 5000 שקל. אפשר להתמקח.
ענת, טלפון ,651628 תל־אביב.

כהזדמנות. ביגוד איטלקי
מקסים חדש וגם ישן בהזדמנות.
טלפון 482920־.03
* ערימות. החורף בקושי
הגיע, אין מה לעשות, ואצלי יש
ז׳קטים וסוודרים בערימות, ואין לי
חשק לחכות עד לחורף הבא. מוכנה
להיפטר מהם ב־ 100 עד 150 שקל
החתיכה. יש גם לגברים. טלפון
246895־.03

להקה

ל מכיווו

(ממש וחושנית (לא שמנה
לקשר דיסקרטי. למתאימה מובטחת
תמיכה נדיבה ת.ד 30161 .תל
אביב, מיקוד .61302

שארות ותשובות
שאלה ז איך קוראים לזה
שבחורה הולכת עם חזיה בלי
רצועות?
תשובה נ סטרפלס.
שאלה: איך קוראים לזה
שבחורה הולכת בלי חזיה בכ
בשופרסל
שבבן־יהודה קניתי שקית,
ובדרך הביתה ברחוב גורדון היא
נפרמה למטה בצד ובקבוק שמן נפל
ונשבר. מי שעושה את השקיות ה אלה
צריך לעמוד לדין. צביה.
* יריקה. לחני, סוף־סוף ראיתי
את הש ...הזה שבגללו עזבת
אותי. יריקה לא הייתי נותן בשבילו.
איפה השכל שלך? דן.

לא עוצמים עין !

תשובה: טופלס.
שאלה: איך קוראים לזה
שבחורה הולכת בלי כלום בכלל?
תשובה:
תכ׳לס.
משה
* עד .40 מעוניין בהיכרות עם
נשית וחטובה עד 40 למטרה אינ טימית.
יוסי, טלפון 299282־ 03מ־
3.30 אחר־הצהריים ועד 6.00 בערב
בלבד.

שונות ומשונות

ריזי*^>

* מתח ופעולה. מעוניין בהחלפת
ספרי פטריק קים, ביל קרטר
וספרי־מתח ופעולה אחרים. לכתוב
אל יוסי פ. רחוב הדר ,9רמת־גן.
* ״כיזאר״ .מעוניין להחליף,
למכור ולקנות ספרי־כיס מסידרת
ביזאר וחוברות מצולמות (הכל בשפה
האנגלית ובנושא .)54 \ 1נא
לטלפן ליונתן בימים. ראשון עד
חמישי בין השעות 15.00ו*,18.00
טלפון 265883־.03

בי ת ח

* להקת הרוק מס׳ 1בארץ
מוצעת למכירה ! מפיקים רציניים
שרוצים להיווכח בכך מוזמנים
לכתוב אל מארק, ת.ד.
,7224 חיפה.
* המשוכללת כעולם. בהזדמנות
מקרנת־סרטים סופר 8חדשה,
הכי משוכללת בעולם£11^ 10 .־
גרמנית. טלפון 482920־.03
4בית טוב במיוחד. מסיבות
מישפחתיות אני נאלצת להיפרד
מכלבה וכלב זאב, גזעיים ויפהפיים.
מוכנה למסור אותם לבית טוב
במיוחד. להתקשר אל 232262־02
ולהשאיר מיספר טלפון.
* שעורי עזר. נותן שיעורי
עזר בצרפתית תמורת 20 שקלים
בלבד. לכתוב אל יונתן במברגר,
ת.ד 21083 .תל־אביב, מיקוד 61210
ולציין מיספר טלפון.
* כאחריות. למכירה שתי
קסטות אנוארי ללא הקופסות הפנימיות
בחצי המחיר ובאחריות.
טלפון 424107־ 03 משעה .15.00

נוגע ללב
* בקריות או בחיפה.
מחפש בית חם, לשלושה ימים
מדי שבועיים (חמישי עד שבת)
לכלב שקט ולא גדול, תמורת
שעורים בעברית או בגרמנית,
או תמורת תשלום.04*730826 .

* הכל אפשרי. רווקה בת
,35 עדינה ודקת־גיזרה, מעוניינת
בפנוי, סימפטי ותרבותי, אפשרי
גרוש או אלמן עם ילדים, לקשר

* לא השבוע. חדש ! מהפכני !
ללא תקדים ! פותר את כל הבעיות !
מתארגן עכשיו! כולם באים בתחפושת
והכל מותר! הכל! בשבוע
הבא תפורסם כתובת. לעצור את
הנשימה !
* החתול עונה. חתול־בית
ג׳ינג׳י כהה הלך לאיבוד במעוז־אביב
לפני שבועיים. החתול עוגה
לשם חם־חום. כל הפוגש חתול זה
מתבקש לטפל בו.

* לאוסנת ולדורון היה כלב
ושמו יוסף שאיתו הלכו בכל
אשר פנו. יוסף הלך לאיבוד
ומאז אבדו עיקבותיו, ואילו
אוסנת ודורון לא עוצמים עין.
ועימם גם הכלב קלאודיוס שנהג
לשחק עם יוסף בגן־מאיר.
אם מישהו ראה את יוסף שיעשה
טובה ומצווה ויצלצל 297993־03
ויבוא על שכרו.
* סלמנדרה. רק עכשיו, אחרי
שנתיים, גיליתי את פרצופך האמיתי
אתה סלמנדרה ירוקה ומגעיל,
יותר גרוע מזיקית ויותר חלקלק מ-
צלופח. לברוך משרל׳ה.

ברכות

פוגשת? אף־אחד /אבל לא איכפת
לי, בכלל לא איכפת.
* עסקים טובים. לפי דעתי
אם יפרשו חלק מהליברלים אבל
תל״ם תצטרף, ובגלל זה תפרוש
תמ״י אבל התחיה תצטרף, ובגלל
זה תפרוש המפד״ל, אז יהיו בחירות,
ואני אעשה עסקים טובים כי יש לי
בית־דפוס. יוחי.

שיקוצים
* עוד שקיות: הן רודפות
אותי, שקיות הניילון שמוכרים בסופרמרקטים!
בפעם הקודמת נק רעו
הידיות. הפעם תעלול חדש :

* תמשיכי לכתוב. למלי הרחוקה
שנמצאת בשווייץ ד״ש חמה
מכל הדודים והדודות. תמשיכי לכתוב
מכתבים ואל תתייאשי; כאן
מחכים לבואך. משפחת צוברי בחולון.

שבר מיצווה. לנהג המונית
שלקח-אותי חינם־אין־כסף למ רות
שלא ביקשתי וסיפר לי את
סיפור חייו המעניין, תמשיך ככה.
עתליה.
* קול מקסים. לטלפוניסטית
שהתעקשה למצוא למעני את מיספר
הטלפון שבגידיורק וסירבה לגלות
לי מי יושבת מאחורי הקול המק סים,
אני אצלצל שוב ! ארנון.
* התעקשות מוזרה. אני
לא עיוורת, לא חרשת, לא צולעת
ולא זקנה, ולמרות הכל התעקש
הבחור בג׳ינס להעביר אותי ברחוב
דיזינגוף ליד קפה פראק ביום חמישי.
גם זו שיטה ! אתה יודע מי.

חינם אין כסך !

מיד־ליד
* עם נפיץ. למכירה מצלמת
ניקון־אף נהדרת עם נסיון, עם
רציני. כתוב לת.ד 36852 .תל־אביב,
מיקוד .61368
* החלפה. תני בחורה פיקחית
ויפה, וקבלי בתמורה את אביר
חלומותיך (או כמעט) בן .30ת.ד.
5301 חולון, מיקוד .58152
+משרת. אני בן ,21 נאה
וצייתן. גברת שתלטנית, האם תרצי
בי כבמשרתך הפרטי ן ת.ד22574 .
תל־אביב.
* דיסקרטית. אירופאי מבוגר,
עשיר ותרבותי מעוניין בנאה

אז אם יש לן מה להודיע, להציע, לבקש, לברן,
לספר בדיחה טובה, ואפילו לקלל — קדימה !
* כל הודעה יכולה לכלול עד 2 0מילים.
• מי שרוצה לצרף תמונה — הכלב האבוד, עגלת-
הילדים המוצעת, הדירה המוצעת לחילופין, הרווק
המציע את עצמו להיכרות — יכול לעשות זאת. במידת
היכולת, תפורסם גם התמונה.
#ההודעה תיכתב על גבי גלויית-דואר, למערכת
״העולם הזה״ ,ת.ד , 136 .תל-אביב (אלא אם כן מצו רפת
לה תמונה. במיקרה זה יש להשתמש במעטפה) .ל א
תתקבלנה שום הודעות בעל־פה, בטלפון או בביקור אישי.
• הגלוייה תכלול את שמו, כתובתו ומיספר הטלפון
של בעל-ההודעה.
במדינה סישפט
התבר זזליא״נכו!

תחילתו ברצון
וסוסו באונס;
רונית (שם בדוי) שמעה הרבה
מחברתה לדירה, לילי, על זאביק.
לילי סיפרה כי הוא בחור נפלא,
יפה, עדין ורגיש. היא היתה מאוהבת
בו מאוד וחיכתה בקוצר־רוח
לשובו מחוץ־לארץ.
ביום שבת אחד, כאשר רונית
היתר. לבדה בדירה, צילצל הטלפון
והבחור שבעבר השני הזדהה בשם
זאביק. רונית היתר. סקרנית. היא
השתוקקה להכיר את הבחור ה*
!נפלא, הממלא את לב חברתה
בחלומות. ולכן, כאשר הזמין אותה
לבקרו, בהיעדרה של לילי, קיבלה
את ההזמנה.
רונית נסעה במונית, על חשבונו
של זאביק, לכתובת שנתן לה בטלפון.
כאשר הגיעה לדירה בחולון,
פתח לה את הדלת הבחור שהזדהה
בשם זאביק, אולם היא הבחינה
כי הוא אינו דומה כלל לתמונות
שהיו בידי לילי. רק אז התחוור
לה כי חלה טעות, והזאב אינו
אותו זאב. אך היא היתד. נבוכה,
והסכימה להיכנס לשתות קפה.
בדירה היה עוד זוג, ובחור נוסף,
בשם עזרא גליק.
ארץ תרבותית. לאט-לאט
עזבו האנשים את הדירה, ורונית
נשארה לבדה עם עזרא. הוא התיישב
לידה, ח*בק את כתפיה וכיבה
את האור. רונית הדליקה את האור.
הוא כיבה והיא הדליקה. כאשר
החל מפשיט אותה אמרה לו:
״איני רוצה, אני לא מכירה אותך
מספיק טוב!״ אבל אז היה הגבר
כבר להוט ביותר. הוא סתם את
פיה בידו ואנס אותה.
רונית אמרה לו כי תתלונן ב־מישטרה,
ועזרא גרר אותה לחדר־האמבטיה,
שם ניסה לרחוץ את
שרידי הזרע מעל גופה. הוא טילפן
והזמין עבורה מונית.
רונית מיהרה להתלונן, ועזרא
הודה במישטרה כי שכב איתה,
כי היא בכתה והוא סתם את פיה.
אבל הוא הסביר כי חשב שהיא
עושה זאת מן הפה ולחוץ, ובי
בעצם היא מסכימה, שכן נשארה
בדירה מרצונה הטוב ולא ברחה.
בבית־המישפט הודה סניגורו,
דרור מקרין, באשמה בשם שולחו.
השופטים קבעו כי לא היו נסיבות
מחמירות, אולם בארץ תרבותית
לא יתכן שאשה תחשוש לבוא ל דירה
זרה, שמא גבר יתקוף אותה.
הוא נדון לשנתיים מאסר בפועל.

מ ש תיק 1ל
העוגש הוחמר בג 77
המשתיקו 7ש 7ה״עוזי״.
מאז הרצח הכפול, נדרכת המיש־טרה
מאוד כאשר היא מגלה משתיק
קול לעוזי.
כשנעצר נסים דהאן בחיפה, נמצאו
ברשותו תת־מקלע עוזי, שני
קנים לעוזי ומשתיק קול. הוא
הועמד לדין• לפני בית־המישפט
המחוזי בחיפה ונידון ל־ 42 חודשי-
מאסר. אולם בית־המישפט קבע כי
העונש יהיה חופף לעונש־מאסר
קודם, שהוטל עליו בגין פריצות.
התביעה עירערה על קולת העונש
לבית־המישפט העליון. לדבריה,
לא התחוור לבית־המישפט
מה מקורו של הנשק, ומה מטרת
החזקתו. לעיתים נדירות מתערב
בית־המישפט בעונשים הנגזרים על
ידי בתי־המישפט דלמטא. אולם
הנימוק במיקרה זה שיכנע אותו.
,,הוטרדנו.״ השופטים מאיר
שמגר, שלמה לווין ודב לווין הח ליטו
הפעם להחמיר בעונש. למרות
מאמציו הנמרצים של הסניגור,
אהרון ברוכין, הם קבעו :״הוטרדנו
לא מעט מן העובדה שהמשיב נשא
משתיק קול.״ העונש הועמד על 52
חודשי מאסר בפועל.
ה עו ל ם הז ה 2320

סרבנית

101

0111111

אוהבי יותר מתמיד
איני יודעת אם אתם זוכרים אותה, כי
לאחרונה היא לא הירבתה להופיע אצלי
במדור. אני מתכוונת לספרית הססגונית
זיולט דלל, שבחוגי הבוהמה היא נחשבת

על הסיפור הזה נשבעו לי שהוא נכון.
כבר שבועיים מצייצות הציפורים בעיר,
שקרזליין לגגמורד ואפי דיין נפרדו
סופית. בקושי התאפקתי לרוץ אל מכונת-
הכתיבה ולדווח לכם שקרוליין היפה פנו־ייה
למחזרים. אבל ליתר ביטחון שאלתי
אותה אם יש דברים בגו. קרוליין נשמעה
לגמרי מופתעת, והגיבה בצחוק מתגלגל.
היא גם הסבירה לי מאיפה באה השמועה.
״אסי במילואים כבר שלושה שבועות,
ובגלל זה לא רואים אותנו יחד. אבל אנחנו
מאוד־מאוד ביחד, יותר מתמיד .״חוץ מזה,״
היא הוסיפה ,״שכרנו בית יפה עם
גינה וחצר במושב ליד פלמחים.״
קרוליין סיפרה שהיא מתכוננת למלא את
החצר בחיות, ותביא לשם שני חמורים,
חזירי־ים, שפנים וכלב, ואסי יכתוב .״יהיה
בכיף,״ היא אמרה לי.
כששאלתי על תוכניות לעתיד ענתה
שתעודת־נישואין אינה ביטוח לאהבה —
עובדה שלמרות כל החתונות, יש גם חרבה
גירושין מסביב. על הפרש הגילים
ביניהם — אסי הוא בן 36 והיא רק בת
— 24 ענתה שגברים בגילה הם ילדותיים.
חוץ מזה אסי עובד עכשיו על סרט נוסף,

היא באד. אלינו מניו־יורק, והיא עדיין
מבולבלת — גם מהעיר הגדולה תל־אביב,
וגם מהגברים הישראלים. מה שנקרא ״חב-
לי־קליטה.״
ליפהפיה קוראים רחל מיימון, ואת
ילדותה, לפני שפנתה לארצות־הים, היא
בילתה בנהריה. כמו כל צעירה אחרי צבא,

והיא מתכוננת להופיע בו. בינתיים היא
מופיעה בהצגה שהיא להיט, ו״הכל יותר
מטוב מאוד,״ היא סיכמה.

קרזליין לנגפורד
— לגדל חיות

אסי דיין
עוברים למושב

הטלפון שלה, אבל היא כל־כך התבלבלה

שהיא התחילה לגמגם. כשפגש בה דפטין
,הופמן הוא נדהם לגלות שבישראל יש
גם יהודים ממוצא תוניסאי. מייד הוא שאל
אם יש כאן אפליה — בחור שתופס מהר
עניין.
אבל כל זה לא עזר, כי היא נזכרה

ויולט דלל

נו, אז אני שואלת אותכם, זה יפה
ככה? הבחור רק הלד למילואים וכבר
רצים להפריד בין אוהבים.

איש
וג חבר
זוכרים את גראציה, ילדת־הפלא היש ראלית
ממוצא איטלקי, שהתחילה את ה-
קאריירה שלה כילדה בת שבע? היא שרה
אז עם החלונות הגבוהים את אלישבע בפסטיבל
שירי־הילדים. מאז עברו כבר 13
שנים, וגראציה היא כבר ילדה גדולה —
בת 20 וחצי.
שלא כמו הרבה ילדי־פלא, המופיעים
ונעלמים, היא הספיקה די־הרבה יחסית ל-

סוף־סוף גט
כבר הרבה שנים כספרית־צמרת. מספרים
שהצמרת אצלה זה בעיקר המחירים שהיא
גובה, והופעתה המהממת, ששווה את המחיר.
ויולט
היתר. נשואה פעם ליהלומן עתיר-
ממון בשם מיפה אלה היו נישואיו השניים,
אתרי שהתגרש והשאיר לאשתו
הראשונה את שני ילדיהם.
אבל גם הסיפור עם ויולט לא עלה יפה,
משום־מה, וגם עסקיו התחילו לצלוע. אך
ויולט סירבה לתת לו גט בגלל הבעיות
הרגילות של חלוקת רכוש וכספים.
מיכה עזב את הבית ועבר להתגורר
בכפר־שמריהו, ולמרות הבעיות הכלכליות
שהלכו והתרבו, ולמרות הנושים שעמדו
בפתח, הוא המשיך ״לשחק אותה״ .הוא
הכיר את לינדה האריס, שהיא ילדה
טובה מהרצליה־פיתוח, בתו של מהנדס־טיס
דרוכדאפריקאי, דיילת באחת מחברות־התעופה
ושחקנית לשעבר. מיכה המאוהב
התחיל ללחוץ חזק על אשתו העקשנית, והסכים
לבוא לקראתה ולהתפשר, רק שתתן
כבר את הגט המיוחל.
לפני חודשיים הוא התגרש, סוף־סוף, והתחתן
עם לינדה היפה. ואולי הפעם השלישית
תצליח קצת יותר.

חתיכת השבוע
היא נסעה לעולם הגדול לראות ולהת־פתח.
שם למדה מחול בבית־הספר הידוע
של אלווין אלי ודיגמנה בתצוגות־אופנה
כשהיא נעה לצלילי מוסיקת ג׳ז ורוק —
כן, גם חידושים אלה הגיעו לשם. אל
פאצ׳ינו, הסנדק, ביקש ממנה את מיספר

פיתאום בארץ הקטנה שהיא השאירה מא־חור,
והחליטה לחזור. היום היא פה, ומנהלת
חנות בדיזנגוף. רחל הספיקה כבר
לעבוד כמזכירת־הפקה בכמה הצגות, והיא
מאוד רוצה שיגלה אותה איזה צלם רגיש
ליופי אכזוטי. נו, אז למר. אתם מחכים ן

אהבה באוויר ואשה על הקרקע
באל־על זה סיפור ותיק, ולמרות שהמדובר באיש נשוי, אפשר
כולל האשה.
לפטפט על זה חופשי, כי כולם יודעים
הוא קפטן, נשוי וגר בכפר־שמריהו. היא דיילת יפה, ששמה
פיצי השניים ניהלו פרשיית־אהבים ממושכת. ואם תשאלו לדעתי,
ממושכת מאוד — עשר שנים זה לא הולך ברגל, אפילו כשהגבר
נשוי לאחרת. עיקר הקשר ביניהם היה באוויר. תמיד השתדלו
לטוס ביחד לכל מקום ולהיפגש בתחנות־הביניים שבהן נחתו.

אחרי עשר שנים החליטה החברה הידועה־בציבור שגם לה
יש זכויות, והיא התחילה לבוא בתביעות לקביעות ולביטחון.
בנקודה זו, כך דיווחו לי, הסיפור נגמר — כל עוד לא היה הקשר
כרוך במאמץ, נהנה אלוף־השחקים משני העולמות. עכשיו הוא
החליט לפתע, שדי לו באחת.
פינצי מנחמת היום את עצמה בזרועות מחזר חדש, ועם הטייס
ההוא היא גמרה לתמיד. זה מה שמספרות חברותיה.

גראציה וגוני מגורי־ בהן
עדיין סוד
גילה הצעיר. היא הופיעה בשני סרטים
ישראליים ובסרט גרמני, היתר. סולנית במקהלת
צדיקוב והשתתפה בכמה הצגות-
ילדים.
בצבא היא היתר. סולנית מקהלת צה״ל,
ולא מזמן השתחררה. איר מקהלת צה״ל
תסתדר בלעדיה אין לדעת, אבל מי ש-
מסתדר איתר. הכי־טוב זה מחבר הצמוד
מאוד, תימני יפה תואר בשם נוני מגורי
כהן נוני בן ד 24-.הוא גם המנהל האישי
שלה, האמרגן והאחראי על עסקיה. חוץ
מזה הוא בנו של קבלן־בניין ידוע ועשיר.
קבלן נוני לא רוצה להיות, אבל גם
התפקיד של מנהל אישי מבטיח קאריירד,.
בייחוד שגראציה עובדת עכשיו על הפקה
חדשה, שהיא עדיין בגדר סוד.

ה כל ת לוי בט י ב העידוו

דו ר
צ ל ״ש
שי קו צי םבהיכל
#לירין קימור על סירטו, שחשף את
אוזלודהיד של מערכת ההוצאדדלפועל ש ליד
בתי־המישפט, שהוקרן בתוכנית כול־בוטק.
בסירטו הוכיח קימור כי טחנות־הצדק
בישראל אינן טוחנות כמעט, ובתוך
היכלי-המישפט של מדינת-ישראל נע-

סיפר להם שיש בכוונתו למנות מנהל חזק.
סער, כך הם אומרים, ימשיך לנהל את
הטלוויזיה כמו קודמו, יצחק (״צחי״)
שימעוני, כשלפיד שלט בה, למעשה, מרחוק.
שוללי
מינויו של סער מציינים כי במהלך
השנה שבה ניהל את חטיבת־החד־שות
הוא הופעל בקשיחות בידי לפיד,
תוך עקיפת מנהל הטלוויזיה הקודם, שיכד
עוני. לטענת עובדים אלה, עלול מינויו
של סער לאפשר המשך תהליך קיצוץ הסמכויות
של מחלקת־התוכניות, תוך העברת
תוכניות כמו כולבוטק, מהון להון,
תצפית ושמונה וחצי לאחריות חטיבת-
החדשות, כשבאחריותה של מחלקת-התוב-
ביות יישארו רק תוכניות הבידור והדת.
בעלי הגישה החיובית יותר לסיכוייו של
סער לניהול הטלוויזיה מאמינים כי סער
יהיה מנהל של ממש, וכי ביכולתו לעצור
את הנסיגה והסחף בבניין הטלוויזיה. אלה
טוענים גם כי סער עשוי להציע לאחד
מבכירי העובדים תפקיד של סגן־מנהל
הטלוויזיה. המועמד הראשון לתפקיד זה
הוא דן שילון, שתפקיד זה הוצע לו בעבר
על־ידי יצחק שימעוני (שילון סירב,
בטענה ״איני מוכן להיות סגן של אפם״)

התפטרותו הפאתומית של יצחק שימעוני ממישרת מנהל־הטלוויזיה,
הוכיחה לקבוצה שלמה של מנהלים בטלוויזיה, שהם נכשלו בתיזמון בלתי־נכון.
אילו המתין עורך־מבט, מיכה לימור, בהגשת התפטרותו, אין ספק שהיה מתמנה,
עם מינויו של סער כמנהל הטלוויזיה, למישרת מנהל חטיבת־החדשות.
לימור חזר על תרגיל דומה של אכיטל מוסינזון, שהציג את מועמדותו
כמנהל מסלקת־הדראמה. המתנה קצרה הימה מעניקה לו את מחלקת־התוכניות,
אחרי התפטרותה של אסתר סופר. מועמד אחר, שגורלו לא שפר עליו, הוא
מפקד גלי צה״ל, צכיקה שפירא, שלפיד הועיד אותו לתפקיד המנהל הבא
של הטלוויזיה, אחרי תום הקדנציה של שימעוני. שפירא איבד את סיכוייו לתפקיד
זה, כאשר הגיש את מועמדותו כמנהל מחלקת־התוכניות.
תיזמון לא נכון זה של כמה מבכירי מועמדיו של לפיד למישרות הניהוליות
העיקריות בטלוויזיה מבהיר, כי המנכ״ל ויועציו לא קראו נכון את תמונת־המצב.
כמפיק ראשי של שידורי־הספורט באירופה,
מטעם הרשת האמריקאית אן־בי־סי. גיל-
עדי, שהציע עצמו לתפקיד זה בימיו של
שימעוני, בפגישתם במונטה־קרלו ובפגישה
אחרת בארץ, עשוי לוותר על המשך תפקידו
הרם באירופה, ולשוב ארצה.
כך או אחרת, טוענים המצדדים במינויו
של סער, יהיה במינויו של סגן ברמה
זו, כדי להציל את הטלוויזיה מהידרדרותה,
תוך העלאת התחנה על פסים נכונים.
בתוך חודש וחצי ניתן יהיה לראות את
הכיוונים והמגמות של עידן סער בטלוויזיה.
השאלה המנקרת כיום בלב עובדי ה
כימאי
קימור
מדינת־חוק?
שים דברים בלתי־חוקיים. כתבה זו המחישה
לצופים כי ישראל חדלה להיות מדי־נת־חוק.

פסקול

חד,ו 3יה

צל״ו.
חיוב ל ה קי א
• לכתב־השדה הכלכלי של הטלוויזיה,
אבי אנג׳ל, שהביא במיסגרת השבוע —
יומן אירועים כתבה רדודה, בפעם המי-
יודע־כמה, על סטף ורטהיימר ומיפעליו.
כתבה זו נראתה בנאלית, ומוכתבת מטעם,
לאור ההתמוטטות של חלק מהתעשייה הישראלית
ועליית מיספרי המובטלים. כתבה
זו המחישה במידה רבה את התרחקותה
של מחלקת-החדשות בטלוויזיה מן האירועים,
ואת הנסיון להפכה ל״טלוויזיה חיובית״.

מאחרי
הקלעים

מישנה מוכס עכאדי
לקידום נושאים חברתיים

ג 9נר.ל ו1זל ר, ל ט לוויזי ה סו ד ה
מינויו של מנהל חטיבת־החדשות, טוביה
בער, למישרת מנהל הטלוויזיה, פילגה את
עובדי הטלוויזיה לשתי סיעות. ההחת טוענת,
כי הטלוויזיה תמשיך להידרדר, ומציינת
כי מנכ״ל הרשות, יוסף לפיד,
שם את עובדי הטלוויזיה לצחוק, כאשר

מינויו של סגן־מנהל טלוויזיה, שיהיה
אחראי על הצד הטכני וההפקתי, יקדם את
הצד הביצועי-יצירתי של הטלוויזיה, ויחזיר
אותה לדרך־המלך. .
מועמד נוסף למינוי כסגן־מנהל הטלוויזיה
הוא אלכם גילעדי, המשמש כיום

שרה ידה שרון מוחה
אחרי תקופה שקטה יחסית במחלקת־הבידור
של הטלוויזיה, עומדת לצוץ
בה בימים אלה פרשיה, העשוייה להוריד
מהמסך את שרה׳לה שרון, הנחשבת
בשנה האחרונה כתגלית הטלוויזיה המוצלחת
ביותר.
הופעתה האחרונה של שרון עוררה
אצלה התמרמרות רבה. הסיבה: מנהלי
מחלקת־הבידור הדביקו לתוכניתה
את אריק לביא, כסולן מיקצועי. הדבר
לא נראה לשרון, ואף ניתן היה להבחין
בכך מהבעות־פניה במהלך השידור.
שרון
הבהירה לאנשי-הבידור של הטלוויזיה
כי יש בכוונתה לשמור על
האופי הלא-מיקצועני של תוכניתה, וכי

תקדים, וביקשו ממני להעמיד את מועמדותי׳
מתוך נסיון לחלץ את הטלוויזיה
מהמשבר שבו היא נתונה מזה זמן. נכשלתי
במיכרז, ואין בכוונתי להתפטר.
אני אתן לטוביה סער כל עזרה שתידרש,
ושתהא ביכולתי, כדי שהוא יצליח בתפקידו.
״יחד
עם זאת, מהיום אתחיל להילחם
במיסגרת רשות־השידור, כדי לקדם את
הנושאים החברתיים, שעלו על פני השטח
במהלך מערכת־הבחירות. אותם נושאים ש כמעט
שאינם מטופלים על־ידי רשות־השידור.
אני אשיג משאבים להעלאת הנושאים
החברתיים ביתר הרחבה בכלי-
התיקשורת האלקטרוניים, כדי שהאפקט
שלהם יבוא לדיון פומבי ופתוח.
״מתוך מניעים אלה יש בכוונתי להשיג
לרשות־השידור משאבים נוספים במיסגרת
פורמאלית או במיסגרת של מישדרי־חסות
(מימון תוכניות טלוויזיה בידי גופים כל כליים
וציבוריים שונים).״

טלוויזיה היא אחת: האם יהיה טוביה
סער מנהל מחלקת־חדשות שהפך מנהל-
טלוויזיה, או מנהל־טלוויזיה הרואה את
תפקידו במלוא הפרספקטיבה.
אותם המצדדים במינויו של סער טוע:
נים, כי מנהל מחלקת־התוכניות החדש
(שטרם נכנם לתפקידו) צכיקה שפירא,
מפקד גלי צה״ל לשעבר, הוא מינויו של
שימעוני, ולסער יהיה קשה לעבוד במחיצתו.
מה גם שמנהל מחלקת־הסרטים
התעודיים, יאיר אלוני, הינו בעל מיומנות
מיקצועית־טלוויזיונית עדיפה, וסער
שיתף עימו בעבר פעולה במיסגרת מחלקת-
החדשות. התומכים בדיעה זו מציינים גם,
כי סער ימנע את חיזוק חטיבת־החדשות
בתוכניות נוספות, מתוך כוונה לבזר את
הסמכויות.
על כל פנים, ביום הראשון נכנס סער,
חולה בשפעת, לתפקידו כמנהל הטלוויזיה.
והיה מי שאמר :״מנהל חולה לטלוויזיה
חולה !״

ה מי ע 11ה עווזו ב ס

זמרת שרון הבעותופנים אין היא מוכנה לעבוד כשיש תכתיבים
אמנותיים מבחוץ. אין ספק שהצדק
עימה.

זו הפעם השניה ששלמה עכאדי, ה־מישנה
למנכ״ל, מתייצב למירוץ למישרת
כיהול הטלוויזיה. זו הפעם השניה שעבאדי,
הנחעוב לאיש החזק ברשות־השידוה אינו
זוכה בתפקיד. עבאדי ניגש למיכרז של
היום השישי האחרון, למרות שלפיד הבהיר
לו שאין לו כל סיכוי לזכות בו.
עם כישלונו של עבאדי במיכרז, פשטה
במיסדרונות הטלוויזיה שמועה, כי יש
בכוונתו להתפטר מתפקידו ברשות־השידור.
על הסיבות שהביאו אותו לגשת למיכרז
ועל תוכניותיו בעתיד, סיפר עבאדי ל־העולם
הזה :
״עובדים בטלוויזיה פנו אלי באופן חסר-

בראיון בגלי־צה״ל, אמר יו״ר רשות־השידור,
הפרופ׳ ראוכן ירון, על תמנו־נותיו
של המנהל הבא של הטלוויזיה :
״שיידע להסתדר עם העובדים תחתיו,
ועם הממונים עליו 1צוות של
אי־בי־סי האמריקאי, שבא ארצה לעשות
סרט תיעודי על מצבם של ערביי
ישראל, הביא עימו ערבי פלסטיני כמראיין.
במהלך הצילומים הינחה המראיין את
מרואייניו, ואף יעץ להם לגבי הבעות־סרהפנים

שעליהם להציג על המסך
טיו של בימאי־הטלוויזיה המוחרם עמוס
גיתאי, הוואדי ובית מס׳ ,14 הוזמנו ל-
הקרנה במיסגרת ה״פורום״ של פסטיבל-
הסרטים בברלין. סרטיו של גיתאי הם
הסרטים הישראליים הראשונים המוקרנים
במיסגרת ה״פורום״ ,שבו מוקרנים, בדרך
כלל, סרטיהם של בימאים כייינר פאס־כינדר
וז׳אן־לוק גואדר באחד
הוויכוחים הרבים שהתחוללו בשבוע האחרון
בבניין הטלוויזיה, במיסגרת המירוץ
למישרת מנהל הטלוויזיה החדש, כינה
,רון כן* ישי את בניין הטלוויזיה :״קן
הקוקיה״ • 9את הטלתרוס הבא תפיק ותנהל
אסתר סופר, המפנה בימים אלה
את מקומה כמנהלת מחלקת־התוכניות • •
על הנסיון של קול ישראל להתמודד עם
תוכניות אחר־הצהריים של גלי צה״ל באמצעות
בטון טנורי, שמגישה הוא אהוד
מנור, אמד אחד מאנשי התחנה הצבאית
״קשה לקרוא לתוכנית הזאת תוכנית מדו-
רית במחצית חודש מרס תקרין ה טלוויזיה
סרט בשני המשכים, שיתמקד ב-
״פרשת קסטנר״ .שני החלקים יוקרנו תחת

הכותרת מישפט קסטנר ורצח קסטנר
טרם צאתו לקאהיר, הספיק מנכ״ל רשות-
השידור, יוסף לעיר, לראות את סירטו
של מרדכי (״מוטי״) קירשנכויס בורות
המים, שבו מככבים נעמי שמר, ועמום
קינן במיסגרת המהלכים למינוי
מנהל-הטלוויזיה, הוזמן דן שילון לפגישה
עם לפיד. השמועה אומרת כי שילון
אמר בפגישה ״אותי לא מעניין לנהל טלוויזיה.
אני רוצה לעשות טלוויזיה. אם
כדי לעשות טלוויזיה אני צריך לנהל טלוויזיה
אני מוכן, אבל יש לי תנאים...״
בהמשך הפגישה הבהיר שילון את תנאיו,
ואמר ללפיד :״אתה תצטרך גם להגיש
את המועמדות שלי לפיד ושילון לא
הגיעו להבנה בנושא זה • ו • על השבוע
שקדם לבחירת סער לניהול הטלוויזיה,
אמר אחד מעובדי מחלקת החדשות :״ביצענו
שדולה (לובינג) באמצעות המסך,
ערכנו קיסמוט (איפור) של מהדורות מבט,
וכל שר שהיה לו אדם בוועדת-המיכרזים,
זכה לכיסוי מירבי על המסד הקטן.
ה עו ל ם הזה 2320

יום רביעי
17. 2
• מדע־כידיוני: חלו-
צי־החלל 15.15 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).
טרלנה הפלאית מחזירה את
ונצ׳ר אהוב־ליבה אל הספינה.
היא מבקשת מווילד־סטאר לשלח
אותו אל כדור־הארץ,

לאה גולדברג, רובינסון קרהו
פרי עטו של דניאל דיפו ומחניים
מאת פרנץ מולנר.

• כידור: קני רוג׳רס
( — 0.30 שידור כצבע,
מדבר ומזמר אנגלית).
הקלטה ממופע פומבי שערך
הזמר קני רוג׳רס. בין להי־טיו
חיא מאמינה בי, רובי, אל
תקחי את אהבתך לעיר והמהמר.
במופע קיטעי־בוקרים
מיוחדים, שצולמו בכרי־המיר-
עה של אורגון ונוואדה, המשו-

* סרט קולנוע: הרוזנת
היחפה 0.15 שידור
כצכע, מדכר אנגלית)
.סירטו של ג׳וזף מנ־

קביץ׳ משנת ,1954 שבו מככבים
אווה גארדנר והאמפרי
בוגארט. זה סיפורה של רק דנית
פלאמנקו ספרדיה, יפה־פיה
ועצמאית במנהגיה, המתגלה
על־ידי מיליונר העוסק ב־הפקת־סרטים,
והמזכיר במידה
רבה את הווארד יוז. אווה
גארדנר, שנחשבה באותה עת
ליפה שבשחקניות הוליווד,
מגלמת את הרקדנית. האמפרי
בוגארט הוא הבימאי למוד
הנסיון והסבל, העוזר להפכה
לכוכבת־קולנוע, ואדמונד ארב־רייאן
(שזכה בפרס אוסקר על
הופעתו בסרט זה) הוא סוכך
הפירסום ההוליוודי הטיפוסי.

לקראת שיידור: גי הינו ב פ סי פ יק
ביום רביעי 4.2יי ק ח סרט הקולנוע ״גיהנום גפאסי־פיק״
.הטרט נפתח בשנת ,1944 כאשר קצין־צי יפאני (טושירו
מיפונה) ,החי לבדו על אי קטן באוקינוט, מבחין בטירת הצלה,
השייכת לאמריקאי (לי מרווין) ,שנורה בקרבת מקום. התגרויות
שבת מרווין ומיפונה: גיהנום כפסיפיק

20. 2
+דת: פעמון ורימון
8.00 שחור־לכן).
מישדר-כפייה דתי, המבדיל בין
קודש וחול למען תושביה הדתיים
של המדינה.

• כידור: עוד להיט
( — 8.30 שידור בצבע,
מזמר לועזית) .מישדר המבדיל
בין קודש וחול למען תושביה
החילוניים של המדינה.

• מותחן: נרו וולף
( — 10.30 שידור כצכע,
מדבר אנגלית) .הסרט גאם־
ביט יביא את מעלליו של הבלש
הניו־יורקי המהולל, אשר
אינו יוצא מפתח ביתו, ומפענח
את כל פרשיותיו בכוח ההגיון.

• סידרת טלוויזיה :
האצילות מחייכת (11.20
— שידור כצכע, מדבר
אנגלית) .סידרה קומית
ג׳קסון וורדן: מילחמות יחיד
יום שלישי, שעה 10.00
בעוד שהיא תתפוס את מקומו
ותילחם נגד זורדאר.

+סידרה: מי הוא
מי 5.32 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).

פול, האב בדמות בנו, מצליח
לבסוף להימלט מהפנימיה
ולהגיע לביתו, שם הוא מוצא
את אבן הקמע ואת בנו הצעיר
דודלי. פול מבקש מהבן הקטן
שיבקש מאביו כי ישוב ויהיה
כפי שהיה קודם, ושדיק׳ אחיו,
ישוב למצבו הקודם כילד. המשאלה
מתמלאת וכל הדברים
באים על תיקונם.

• כדורסל: מנכי
תל-אכיכ 10.05 שידור
כצבע, קריינות עברית)
.שידור־ישיר של המח
צית
השנייה במישחק הכדורסל
בין דן בוס, אלופת הולנד
ובין מכבי תל־אביב.
אשת דרמה :

אהבים 10.50 שידור
בצבע, מדבר אנגלית).

מחזה מאת אליזבת ג׳ין הווארד,
שעלילתו מספרת על נערה
אנגליה המתגוררת בפאריס בחברת
מאהב עשיר. הצעירה
פוגשת בצעיר אנגלי, ובין השניים
מתפתח רומן.

יום חמישי
18. 2
• חינוך: סיפורים
כראש 5.55 שחור-
לכן) .תוכנית המוקדשת לחינוך
ילדים והוריהם לקרוא ב-
קלסיקה של ספרות הילדים.
בתוכנית יוצגו קטעים מתוך
אבא ארך רגליים מאת ג׳ון
ובסטר, מר גוזמאי הבדאי ל
בצים
בקיטעי מופע, שנערך
באמפיתיאטרון בהוליווד.

• תיעוד: אמונה
ורוח כאסיה (— 10.20
שידור כצבע. קריינות
עכרית: אירים לביא).
פרק זה בסידרתו של דיוויד
אטנבורו מוקדש לאמנות בתאילנד,
המורכבת מאלמנטים
חדשים וישנים, תוך שמירה על
נאמנות לדת בודהה.

+ממון: מהון להון
( — 11.20 שחור־לכן).
תוכנית־ספח בלתי מוצלחת ל-
כולבוטק, בהנחייה ׳ שחצנית
וחסרת כיסוי של יצחק טיש-

יום שישי
19. 2
• סידרה לילדים :
היידי כת ההרים (—3.00
שידור כצכע, דיכוכ
כעכרית) .פרק ,25 המיברק
— סבה של היידי משגר מיב-
רק לסבתא של קלרה ומזמינה
לביקור. הוא אינו מגלה דבר
על ההתפתחויות החדשות.

• סרט ערכי: יפה־פית
השכונה (— 5.32
שידור כצכע, מדכר ערכית)
.מורה בבית־ספר מו
צאת
עצמה מאוהבת בשכן
שלה, שהוא צעיר בלתי־רצי-
ני, המבטיח לה לשאתה לאשה,
אך בשל אופיו ההפכפך הוא
מפר את הבטחתו ומסתבך בפרשיית
אהבים עם חברתה.
מככבים: מצטפא פאהמי, יו*
סוף פח׳ר אל־דין וסמיר אל-
מרשדי.

מעולה, שבמרכזה עימות בין
בת אצולה שירדה מנכסיה, עם
עשיר חדש, שרכש את אחוזתה.

יום
ראשון
21. 2
• מדע־כידיוני: פלאיט
גורדון 6.30 שידור
כצכע, מדכר אנגלית).
הפרק העזלם הקפוא, שבו
פלאש גורדון נוסע לממלכת
פריג׳יה כדי להשיג חומר ה דרוש
לו במילחמתו בנד־מינג.
גם בממלכה קפואה זו הוא
נתקל בבעיות ובצרות.

• סידרה: דאלאס
( — 0.30 שידור כצבע.
מדבר אנגלית) .רוב בני
מישפחת יואינג יוצאים לביקור
אצל אשתו הראשונה של
ג׳וק, המאושפזת בבית־מרפא

יום רביעי 24.2
האמריקאי מביאות את היפאני לרדוף אחריו בחמת זעם לתוך
הג׳ונגל, שם הם ניצבים זה לעומת זה. האמריקאי נופל בשבי, אך
הוא מצליח להימלט. השניים מגיעים לשביתת־נשק, שאחריה הם
בונים רפסודה ויוצאים למסע מסוכן בים.

לחולי־נפש בקולוראדו. ג׳יי־אר
מנצל את הזמן כדי לבשל
עיסקת־נפט ענקית, הקשורה
בבארות המישפחה באסיה, המכניסות
רווחים גדולים. סו-
אלן ופאם מתמודדות בדרך
שונה עם אווילין. פאם מחליטה
לפתע לברר פרטים אודות
אמה, הנחשבת מתה מזמן זמן
רב, וסו-אלן מוצאת שוב ני חומים
במשקה, דבר המשרת
את ג׳יי-אר, שבתוכניתו להיפטר
ממנה.

• תעודה: ישעיהו
לייכוכיץ כמעלות (10.20
_ שחור־ לכן) .סירטו של
יגאל בורשטיין, המציג צדדים
שונים בהגותו של הפרופסור
ישעיהו לייבוביץ. הפרופסור
וחבריו, ד״ר מנחם, ברינקר
וד״ר ישראל אלדד־שייב, יוצ אים
לבקר בעיירת העולים מעלות,
תוך שהם משוחחים עם
תושבי המקום על האידיאולוגיה
הציונית. מתוך סרט זה קיצצה
הנהלת רשות-השידור
כמה מקביעותיו של הפרופסור
לייבוביץ, שלא נראו לה כתו אמות
לרוח הזמן והתקופה. לא
תשמעו את לייבוביץ מכריז ש-
״גולדה היתר. זקנה מירשעת״
או ש,,פולחן הכותל הוא דיס-
קו־כותל.״

• מותחן: לא יאמן
כי יסופר 11.25 שידור
כצכע, מדכר אנגלית)
.השחקנית ג׳ולי האריס

מופיעה בתפקיד אשר. הבוגדת
בבעלה, ומנהלת רומן עם קולונל
אמיד בדימום ( ריצ׳רד
גרין) .כאשר מחליט הקולונל

לשים קץ לרומן, הוא מעניק
מעיל מפרוות חורפן, ונשאלת
השאלה, כיצד להסביר זאת ל בעלה
(מייקל ד.ורזץ).

ו 1וז *1וו 0
22. 2
• שעשועון: צא מזה
( — 8.03 שידור כצכע,
מדבר עכרית).
• תרכותון: שמונה
וחצי 8.30 שידור
כצכע, מדכר עכרית).
• סידרה: חמדת
ימים 10.05 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).
צ׳ארלס ריידר עוזב את ברייד־סהד
בהרגשה שזו הפעם האח רונה.
הוא שב לפאריס. יום
אחד הוא מוצא בחדר־העבודה
שלו את רקס מדרס, המספר
שהוא בדרכו לציריך, שם אמור
סבסטיאן להחלים. צ׳ארלס מבהיר
לו כי עסקיו עם מישפחה
זו תמו, ורקם מספד לצ׳ארלס
שיש בכוונתו לשאת את ג׳ול-
יה לאשה.

יום שלישי
23. 2
• מדע: תצפית (8.30
— •טחור־לכן, מדכר עברית
אקדמית) .תוכנית די
ווח
על־ הנעשה בעולם המדע,
שמתוכה ניתן להבין כי המדע
בישראל הוא המדע המוביל
בעולם. מנחה את התוכנית,
ביוהרה שכמותה עוד לא נראתה
על המסך הקטן, הפרופסור
יעקב שחם.

סרט טלוויזיה : 9 מילחמות יחיד (— 10.00
שידור כצבע, מדכר אנג־לית)
.בשנת 1974 נפטר ממחלת הסרטן הסופר הנודע קור־נליוס
ראיאן (היום הארוך
ביותר, הקרב האחרון) .כאשר
לקה במחלתו עסק ביחד עם
אשתו בחיבור הספר גשר אחד
רחוק מדי, שראה־אור לפני
מותו. הסרט מילחמות יחיד
מספר על ארבע השנים האח רונות
של קורנליום ראיאן,
והוא מתבסס בעיקר על יומנים
וזכרונות שכתב, ושאותם
אספו מקורביו .

או מדי ם ...מ ה הם אומרים ...חה הם או מ רי ם ...מה ר.ם אומרים..

אהרון אוון:

וווחוח־ וחד:

טו בי ה ס ער:

לא הבאנו בטנם של לא אהיהמזהל
החלפה מנכ׳־לים מזזו־־ל! בובה של הטלוויזיה!״

רק לפני שבוע ראיינתי את סגן־חשר ומנהיג תמ״י,
אהרון אוזן, וכבר נמצאה לי סיבה לשוחח איתו שוב.

• למה לא סיפרת שאתם עומדים להחליף
את רפי רוטר, מנ כ״ ל הכיטוח הלאומי ץ
היית צריכה לשאול אותי, אז הייתי אומר לך.
אבל אני רוצה להגיד עוד דבר — אני לא מבין
על מה המהומה. בתמ״י יש החלטה מיום כינון הממשלה׳
שככל שהחוק מרשה לנו, נמנה מינויים פוליטיים
במישרדים שאנחנו אחראים להם. מי, מה ומתי, זה
כבר עניין של עיתוי. אני למשל סיכמתי עם מנכ״ל
מישרד־הקליטה, עזריאל ולדמן, מתי הוא מסיים את
תפקידו, ואיש לא פצה פה. במקומו של ולדמן יושב
כבר חודש איש תמ״י, אלי ארצי, ואיש לא אמר
על זה מילה. שום סערה לא התחוללה אז. אולי תסבירי
לי על מה המהומה הפעם?

• אולי משום שרפי רוטר הוא מנכ״ד
מעודה.

ומי אמר שעזריאל ולדמן לא היה מנכ״ל מעולה?
אין לזה כל קשר. ההחלטה היא פוליטית, ואת עניין
החלפת המנכ״לים לא הבאנו מחו״ל. קיבלנו את זה
בירושה, עשינו מה שעושים במדינה הזאת כבר 34
שנים.

• ראש־חממשלח, כתוקף תפקידו כממלא
מקומו של שר־העבודה והרווחה, הטיל וטו
עד ההחלטה להחליף את רוטר. מה תעשר ץ
הוא יצטרך לשבת עם סגן־השר בן־ציון רובין. רובין
יצטרך לשמוע ולדווח לנו.

• מדוע בחרתם דווקא כעורך־הדין דני
עזריאד לתפוס את מקומו של רפי רוטר ץ
משום שהוא עורך־דין טוב במיקצועו, צעיר בן ,34
ויהודי ״בוגר מעברה״ — אם להשתמש בלשונו של
ראש־הממשלה. הוא איש מישפט, והביטוח הלאומי הוא
עניין של חוקים, הוא איש־מינהל, ובביטוח הלאומי צריך
להבין במינהל. מה עוד הוא צריך לעשות — עליו
להצטלב?
זה שהוא יליד אלג׳יריה וחבר בתמ״י, זה לא מינוס
— זה פלוס.

טוביח סער, מוותיקי עובדי רשות־חסידור וראש
מחלקת״חחדשות סל הטלוויזיה, נבחר כמנהל״חטל-
וויזיה הישראלית, תחת צחי שימעוני, שהתפטר. שאלתי
אותו :

+צחי שימעוני התפטר מתפקידו כמנהל־הטלוויזיה
כטענה בי התפקיד חסר־שיניים, ובי
מנהל־הטלוויזיה אינו אלא כופה העושה את
דכרו של מנב״ל הרשות, יוסף לפיד. האם אתה
או!הכ תפקידים חסרי־שינייסץ
איני אוהב תפקידים בלי שיניים, ולא אמלא תפקיד
בלי-שיניים, האדם עושה את התפקיד. לי יהיו סמכויות.
מה שחשוב לי ביותר, במיסגרת התפקיד החדש שהוטל
עלי, הוא לשפר את יחסי־העבודה בבניין. רק עם יחסי-
עבודה משופרים נוכל לעשות טלוויזיה טובה.

• מה יהיה הדכר הראשץ שתעשה כאשר
תכנם למישרדו של מנהל־הטלוויזיה ץ

שיפור יחסי העבודה בבניין. דבר ראשון — אפגש עם
מנהלי ועדי־העובדים ואכנס אותם לשיחה. אני מכיר
כל עובד בבניין — כ־ 600—500 איש, כולם בעלי־מיק-
צוע מעולים. אני מתכוון לפתוח דף חדש ביחסי־העבודה.

• מי ימלא את מקומך כמנהל מחלקת
החדשות ץ
בבוא היום יפורסם מיכרז. בגלל משא-ומתן בין
העובדים והרשות, בנוגע למיכרזים, לא יפורסם המיכרז
כבר מחר. המועמד הטוב ביותר לתפקיד יבחר.

• האם המיבדז פתוח
מכחוץ ז

לעיתונאים

לדעתי אין צורך בעיתונאים מבחוץ. במחלקת החדשות
יש די אנשים המתאימים לתפקיד.

0מי הוא המועמד שלך?

מכיוון שאני עומד לשבת בוועדת המיכרזים, אני
מנוע למסור את שמו של המועמד שלי. את דעתי על
המועמדים אומר בוועדה.

..לא אסכים לשו תנות

חבר־הכנסת המפ״מי מוחמד ותד עורר סערה כאשר
סירב להשתתף בישיבה החגיגית של הכנסת, שציינה
מאה שנות התיישבות• יתד מחה על כך שהכנסת התעלמה
לחלוטין מההתיישבות הערבית.
חברי סיעתו נזעקו — חייקה גרוסמן קראה לו
לסדר — אך הוא עצמו דרש בירור מקיף בעניין. שאלתי
את ותר :

האם אתה קורא למרד הערכים כמפ״ם?

אני לא הייתי קורא לזה מרד, אבל קיימת אי־שביעות־רצון
של הערבים מהמיפלגה. אני עומד בלחצים
קשים מאוד של אקדמאים ערביים וראשי־מועצות, שאינם
מרוצים ממה שקורה במפ״ם. אנחנו דורשים כעת
סידרת בירורים, שלדעתי תהיה להם משמעות מכריעה
על גורל הערבים במיפלגה.

האם אתם חושכים על פרישה ממפ״ם ץ

אני יכול לדבר רק בשם עצמי. ובכן, לא גיבשתי
עדיין עמדה. אני חושש מהמשמעות ההיסטורית שתהיה
לצעד כזה. אך אישי־ציבור ערביים התאכזבו מרה
מעמדתה של מפ״ם בעניין מאה שנות ההתיישבות
הציונית. אנשים מתקשרים למרכז מפ״ם ומביעים מורת־רוח.
אני מקבל טלפונים המחזקים את ידיי.

לסדר.

אני מכינה שחייקה גרוסמז קראה אותך

חייקד, לא קראה אותי לסדר. אני הוא זה הדורש
בירור מעמיק בכל הנוגע למשמעות השותפות בין
ערבים ומיפלגה ציונית.

• דיכרנו על כך כהזדמנות קודמת, אך
התחמקת מלענות איך ערכי יכול להיות חכר
כמיפלגה ציונית.
חשבתי שאפשר לשתף פעולה בתוך המיפלגה, מבלי
שערבי יתחייב לציונות. אם הציונות של מפ״ם מחייבת
את ערביי המיפלגה, הרי שאין לנו מקום בתוכה.
אני רוצה להדגיש, כי אם אי-אפשר להגיע לשותפות
אמת, אין טעם להמשיך להיות חבר מיפלגה. אני לא
מעוניין במעמד של שואב־מים, ולשותפות דומה לא
אסכים. צר לי להגיד, כי אחרי 20 שנים של מאבק
משותף, כאשר מגיעים לעניין שבו אנו חייבים לנהוג
כפארטנרים שווי־ערך, הצד היהודי בשותפות מועד.

נזה הם \!ומרימ ...חה הם *יחרים מה הם *ומרי

ארד וילי א מס:

חווה לו

״נפגעתי מההערות האנטי־

מה הם *1

אבינו ע ם קורן:

האמת? יש לי רומן
שטעץ ואופש הישראלי!

ארל ויליאמס הופך מהר ושלא גהדרגה ל״ילד
הנורא״ של הכדורסל הישראלי. מלך הסלים של מכבי
תל־אביב אינו מותיר שבוע בלי איזה סקנדלצ׳יק. הוא
כמעט וגורם התקף־לב לאוהדים השרופים שלו, כאשר
הוא מאיים בפרישה אחת לשבועיים בערן.
הפעם הוא איים כן אחרי המישחק ביוון, שס
הורחק מהמיגרש אחרי שזרק כדור לעבר הקהל העויין
והצועק. ויליאמס הנסער הכריז אז :״נמאס לי,
אני פורש ! ״

י• ארל, מה אתה עושה לגו, למה אתה
שוב מאיים שתעזוב אותנו ז
איר
להסביר לך? כל־כך כאב לי כשקרה מה שקרה
ביוון, כל־כך נפגעתי מההערות האנטי־שמיות, מכל מה
שהיוונים אמרו על העם היהודי, שהייתי המום. בפעם
הראשונה בקאריירה שלי נתקלתי בקהל כזה• מעולם
לא פגשתי בקהל כל־כך עויין — כשהייתי על המיגרש
הרגשתי שאני רוצה לברוח כמה שיותר רחוק, להסתלק
מכל העסק הזה.

ובגלל זה אמרת שאתה רוצה לפרוש ז־

כן. לא התכוונתי שאני לא מרוצה ממכבי תל־אביב
ומהחברים שלי בקבוצה. להיפך, אני מרוצה ואני עוד
יותר מרוצה מהמעריצים הישראלים שלי. אבל כשהרגשתי
שאני עובר השפלה, זה ממש העיק עלי. הרגשתי
שאני לא מסוגל להתמודד עם מה שקורה, שאני מאבד
שליטה על עצמי. אמרתי לעצמי באותו הרגע: אם
זה מה שאני מקבל בתמורה לכדורסל טוב, אז מה
אני צריך את זה? מוטב לי לפרוש.

מתי ימינית את החלטתך לפרוש ז

כשחזרנו לישראל ופגשתי אנשים. ניגשו אלי אנשים
ברחוב ונתנו לי הרגשה מצויינת. אמרו לי: אנחנו
אוהבים אותך ארל! הרגשתי שאני לא יכול לעזוב,
אני חייב זאת לישראל, אני חייב זאת לאוהדים. אני
לא יכול לפרוש.

• מה דעתך, האם מכבי תזכה •טוב בתואר
אלופת־אירופה לקבוצות אלופות ז־אני
יכול להעיד על עצמי — אני לא נותן מאה
אחוז ממה שיש לי, אלא מאה וחמישים אחוזים. אותו
הדבר ביחס לנצחון — אני לא בטוח במאה אחוזים,
אלא במאה וחמישים אחוזים, שהגביע הוא שלנו.

• מה היתה תגובתם של מנהלי מכבי אח רי
התקרית כיוון ז־הם
קראו לי לשתי שיחות. אני יכול להבטיח לך,
שהם סידרו לי את הראש והחזירו אותו לכיוון הנכון.

עדיין לא ברור איזו חברה עשתה את העסקים
הטובים ביותר בשבוע״האופנה הישראלי, אן בדבר
אחד הסכימו כולם — בחדר 310 במלון ״הילטון״ אפשר
היה לפגוש ביצרנית היפה ביותר. היתה זו חווה לוי
היפהפיה, סמנכ״ל ״פולופ פשו״ ,חברה לייצור ביגדי•
עור, השייכת לה ולבעלה, גי•
חווה, דוגמנית לשעבר, נטשה בשבוע־האופנה את
)*;יקצועה, לבד מפעם אחת, שבה דיגמנה בתצוגה
החגיגית של החברה. רוב הזמן היא עסקה במכירה.
פניתי אל חווה לוי ושאלתי אותה :

• לאחרונה נשמעת ביקורת על שבוע
האופנה. מה דעתך, האם כדאי להמשיך ולקיים
אותו ז
לגבינו שבוע־האופגה היה פנטסטי. זו היתד, הפעם
הראשונה שבה השתתפנו בו, והתוצאה היתר, טובה
בהרבה ממה שציפינו. יצרנו קשרים, מכרנו לחנויות
ידועות בהו״ל. וכמו שאומרים, עלינו על המפה. את
הקשרים שיצרנו לא היינו מצליחים ליצור בפרק זמן
כה קצר, כך שלמרות הביקורת חייבים להמשיך ולקיים
את שבוע־ד,אופנה. אבל צריך לשאוף להחזיר אותו
למד, שהוא היה פעם.
פעם, שבוע־ד,אופנה הישראלי היה אירוע בינלאומי
חשוב בעולם־ר,אופנה. קניינים מכל העולם היו באים
לכאן. היה לנו שם מצויין, והשבוע היה חגיגה אחת
גדולה -ליצרנים, לקניינים ולדוגמניות. היום זה כבר
לא מה שהיה פעם, אך, כמו שאמרתי, אנחנו עשינו
עסקים מצויינים.

• האם יש סיכוי להחזיר לשבוע האופנה
את שמו הטוב ז

אם ישתנה הדימוי שנוצר לנו, כאילו בישראל
מייצרים ביגוד זול. למעשה, י בעיני הקניינים בעולם
הפכנו לקוריאה ב׳ ,ולכן הם באים לחפש פה מציאות.
ואין מציאות, כי אנחנו לא יכולים להתחרות בקוריאה.
לדעתי, צריך לשאוף ולייצר בארץ ביגוד עילי
מצויץ ולרכוש את הכבוד האבוד של שבחדהאופנה
הישראלי.

חמחזה חוזר על עצמו בכל שנח. לוועדה הבוחרת
את השירים, שיתחרו על הזכות לייצג את ישראל
באירוויזיון, מוגשים 300 שירים. נבחרים 12 שירים,
ונותרים 288 קבוצות של ממורמרים, והרכילות חוגגת.
בשנה שעברה התמרמרו על העובדה בי בתחרות
השתתפו זמרים וכותבים שהם בבחינת ״יורדים״ .בראש
המתמרמרים עמדה המלחינה שימרית אור, כלת האיר־וויזיון.
השנה אין לשימרית על מה להתמרמר —
שלושה שירים שלה יתחרו על השיר שייצג את ישראל,
ומי יודע, אולי גם הפעם תזכה בפרס הגדול?
השנה ממורמרים על העובדה בי צדוק צרפתי
ואבינועם קורן, המעורבים במחזמר״הלהיט ״ברנשים
וחלומות״ — צדוק בבימאי ואבינועם כמתרגם ועורן —
השתתפו בוועדה שבחרה את השירים. שישה מבין
השירים שנבחרו מבוצעים על־ידי משתתפים במחזמר.
את אבינועם קורן תפסתי כשהוא עונה על שלושה
טלפונים בבת״אחת, במישרדו שבאחד הבנקים הגדולים,
שם הוא משמש כראש מחלקת יחסי״הציבור והפיר*
סום. שאלתי אותו:

• מה האמת ברכילות כאילו רשימת•
השיריים שיתחרו על, הכפור להשתתוז באיר•
וויזיון נכהרה שלא בתום לבז־אני
רוצה להגיד לך שהרכילות המעיטה מהאמת.
האמת היא, שיש לי רומן עם שימרית אור, ובגלל זה
נכנסו שלושה משיריה לתחרות. יותר מכך — אני מוכן
לגלות לך, שמלבד אשה אחת בברנשיס וחלומות, אני
שונא שם את כל הצוות.

• צחוק־צחוק, בכל זאת, איך קרה ששלושה
•טירים •טל שימרית אור גכחרו, ואילו
חמישה שירים של צביקה פיק נכשלו ז־בתקנות
אין הגבלה לגבי מיספר השירים של כל
משתתף. כך שלמעשה יכלו להיכנס 12 שירים של
שימרית אור. ההגבלה היחידה שהוטלה עלינו: לא
לבחור בשיר, בלחן או במילים של אזרח ישראלי המתגורר
בחו״ל. רק להגבלה הזו התייחסנו.

• אתה אדם רציני, העובד בבנק, וגם
מתרגם ותמלילן. לשם מה אתה צריך את ז!ה ז־

גם אני לא יודע. דבר אחד אני יכול להבטיח לך —
בשנים הקודמות לא יכולתי להשתתף בוועדה כי שירים
שלי הוגשו למיבחן. השנה לא הגשתי אף שיר, ורציתי
לראות פעם אחת ולתמיד איך זה הולך בפנים, כי כל
שנה יש רינונים. מבפנים, כמד, שזה אולי יפתיע אותך,
זה הולך ם יפ־טופ, בדיוק לפי הספר.
מסקנה אחת הסקתי מכל העסק — היתד, זו הפעם
הראשונה והאחרונה שאני יושב בוועדה. שישברו להם
אחרים את הראש.

החלל מן חדשות
מביא
׳׳לגר
החודש תוכלו לרכוש את מעוכות החלל החדשות
של לגו ולקבל מתנה שכמיה של ״לגו״*

״לגו״ פוסע פסיעה לעבר שנות ה , 2000-ולוקח עמו את ילדכם
לעולם של קידמה. כיום, יכולים הילדים לבנות ב״לגד׳ את
הדגמים המצויים בבסיס החלל בכף קנדי. תן לו את הכלים
׳הנכונים לפתח את דמיונו, ויכולת היצירה שלו, תן לו משחק
שיעסיק אותו למשך שעות רבות ומאושרות. מערכות ״לגו חלל״
החדשות כוללות: ספינת חלל ( )6929 משגר חלליות ()6950
מערכות פיקוד חלל ( )6970 מרכז פיקוד חלל ( )928 ספינת סיור
( )6842 משגר ממונע ( )6870 רכב מחקר ( )6927 וכל הציוד הדרוש
כדי להגיע לפלנטות רחוקות.

וכעת ״מבצע מתנות״
׳*כל רכישה של
מערכת ״לגו חלל״
מעל 400 שקל תזכה
את הקונה בשכמיה
נגד גשם של ״לגו״.
^ סוכנויות קופמן בע״מ

ת ״ א, החש מונ אי ם , 105 טל 6 .־ 268155־ 03 מגר שי התע רוכ ה, סו ף רח׳ דיזנגוף טל 455141 — 2 — 3 .־ 03
הוורלוז

הזה

קולנוע
י שר אל
הי כ ל הקולנוע
הרא שון ב*עוראל
צופי הקולנוע בתל־אביב רשאים לחגוג.
אחרי שנות סבל ארוכות, שבהן
נאלצו לא פעם לראות סרטים בתנאי-
שדה קשים, מובטחת להם מנת נוחיות
בורגנית אמיתית. ארמון הקולנוע הראשון
בתל־אביב עומד לפתוח את שעריו
לפני סוף החודש. הכוונה היא, כמובן,
לגילגול החדש של קולנוע חן הוותיק,
ההופך לו־ב־חן, ובו חמישה אולמות, שיפעלו
בעת ובעונה אחת.
אין זה רעיון חדש או מהפכני, אבל
בישראל השמרנית צריך היה לחכות
שנים עד אשר נמצא מי שהעז לאמץ
אותו. ידוע עד כמה קשה היום להביא,
בבת־אחת, אלף צופים להצגת־קולנוע.
הגיוני ויעיל הרבה יותר להפעיל אולמות
קטנים, שבהם אפשר להגיע לתפוסד,
גבוהה. יש אווירה טובה יותר באולם,
יש ניצול טוב יותר של המקום, והעיקר
— יש ניצול נכון יותר של כוח המכירה
של סרט. אם בעבר היה הסרט נעלם
אחרי שבוע מאולם בן אלף מקומות, משום
שהמקום פעל בתפוסה של 20 אחוז בלבד,

ופירוש הדבר שאפשר יהיה לצפות לחידושים
ולהפתעות בעוד כמה בתי-קולנוע
ברחבי הארץ.
למי שמתעניין במיספרים אפשר לספר,
שכל המיבצע עלה כ־ 1.5מיליון דולר.
סכום זה כולל מערכות־בקרה מטווח
רחוק, שבעזרתם ישלטו על כל חמשת
האולמות מחדר מכונות אחד המצוייד
במערכות טלוויזיה במעגל סגור. כל המכונות
מופעלות על־ידי מחשבים, ומי
שיתעניין לראות כיצד הן פועלות, יוכל
לראות זאת בקומת־הכניסה למוסד החדש,
שם תהיה מוצבת מכונה אחת,
זו שמקרינה לאולם שבמרתף, והיא
תעבוד להנאת העוברים והשבים שיוכלו
לצפות בה מבעד לקירות הזכוכית שמסביבה.
עוד
בשורה טובה. באולמות החדשים
הללו (אולם בן 800 מושבים, שני אולמות
של 200 מושבים 170 ,מושבים ו־ 70 מושבים)
מסודרים המושבים כך שאין צורך
לקום כאשר מישהו רוצה להיכנס לתוך
השורה, ודבר כזה קשה לומר על איזה
בית קולנוע אחר בתל־אביב.
מה שנותר עתה לראות, הוא כיצד
אפשר לשמור על ארמון הקולנוע הזה
שלא יתקלקל, לא מבחוץ ולא מבפנים.
בכל מיקרה, לחובבי הקולנוע זו ברכה :
הביקור בקולנוע לא יהיה מושג נרדף
לעונש.

ריצ׳ארד דרייפוס כ״של מי החיים האלה, לעזאזל ץ״
סירסו של ג׳ון בדהאס
קולנוע אחרים, יש להניח שיהיה להם
הכוח ללחוץ על מפיצים, כדי שימשיכו
לקבל סרטים מאותו הסוג.
הגדול שבחמשת האולמות יחנוך את סרט־מילחמה אוסטרלי, שהוא ללא ספק
בעל רמה, גאליפולי (ראה העולם תזה
.)2319
בשני האולמות הבינוניים (שמסוגלים
בשעת הצורך להציג את אותו הסרט
בעת ובעונה אחת) ,יעלו את של מי החיים
האלה לעזאזל ואדוני השופטת. הראשון
מבוסם על מחזה שזכה בהצלחה
עצומה על בימות לונדון. וברודווי, המנסה
להתייחס ברצינות ובשנינות רבה
לזכותו של אדם לחיות או למות. גיבורו,
פסל ששותק בכל גופו אחרי תאונת-
דרכים, דורש שיאפשרו לו למות, ואילו
הרופאים מסרבים בכל תוקף, משום שזה
מנוגד לתפיסתם את מלאכתם.
זה נשמע אולי מדכא מאוד, ובכלל
לא נושא ההולם הזדמנות חגיגית, אבל
אפשר בהחלט לסמוך על הוליווד שתדע
לעטוף גם את הגלולה המרה ביותר
בעטיפות רבות של שנינות, הומור (גם
אם מקאברי) ופעילות. יתכן שיהיו שית־לוננו
על הרגשת הקלוסטרופוביה של
ההצגה המקורית ההולכת כאן לאיבוד,
אבל אין ספק שלרוב צופי־הקולנוע יהיה
הרבה יותר קל לעכל את הסיפור בדרך
זאת. אין צורך לומר שנוכחותם של
כוכבים גם היא תורמת לכוח־המשיכה
של הסרט.
אשר לאדוני השופטת, אין שום ספק
באשר למעלותיו המסחריות. ואלתר מתאו
הוא שופט בית־הדין העליון בארצות־הברית,
סוס־קרבות חריף ובעל השקפות
ליבראליות, הנאלץ לפתע לעמוד לפני

סוזן סראגדץ כפרט ״אטלנטיק סיסי״
סירטו של לואי מאל
הרי שבאולם בן 200 מקומות הוא יוקרן
עוד זמן רב, והאולם יישאר מלא.
היוזמה לשינוי קולנוע חן יצאה מתי־אט
ראות ישראל, חברה שהיא בעלת מיס-
פר בתי־הקולנוע הרב ביותר בישראל,
ואולי היחידה שרשאית לזקוף לזכותה
את התואר ״רשת בתי־קולנוע״.
בשעה שחבריהם לענף מלקקים עדיין
את הפצעים של מכות הטלוויזיה, ושל
הצטמצמות קהל-הצופים עקב שינוי בהרגלי
הצפייה, תפסו תיאטראות ישראל
שאין טעם להמתין, והחליטו, לפני כשנה,
שתחת אולם אחד בן 1500 מקומות,
הם מעדיפים חמישה אולמות שכולם
ביחד יגיעו לקיבולת פחות או יותר
דומה.
זה לא היה כל־כך פשוט, משום שתחילה
דובר על שלושה אולמות, אחר־כך
הוחלט להפוך את המרתף הישן —
שממילא לא היה לו שום שימוש אחר —
לאולם רביעי. ולבסוף, את חדרי ההנהלה,
שהפכו, בקצת לחץ, לאולם חמישי.
את המושבים ייבאו מצרפת, מחברה שיש
לה כבר מוניטין בנושא, ואת מכונות-
ההקרנה הביאו מגרמניה. ההזמנות ש נעשו
לקולנוע זה היו חשובות די הצורך
כדי שתיאטראות ישראל יהפכו סוכנים
של החברה לייצור מושבים, ושל חברת
מכונות ההקרנה.
מוקי גרדינגר, שניצח על כל המיבצע
הזה, ושעומד בראש תיאטראות ישראל
ובראש חברת ההפצה פורום, יכול להיות
מרוצה מן העיסקה. מאז התחילו בחידוש
קולנוע חן, הוא כבר הספיק לנצל את
שתי הסוכנויות על הצד הטוב ביותר,
ה עו ל ם הז ה 2320

שותפות
סרטים חמי שה 1ץ םכ דלך נוח
פתיחת רב־חן מלווה, כמובן, בחמש

בכורות חדשות, ובחירת הסרטים כבר
רומזת על סוג הרפרטואר הצפוי כאן.
סרטי־איכות מיסחריים תהיה ההגדרה הבטוחה
ביותר. מאחר שתיאטראות ישראל,
הבעלים של רב־חן, מחזיקים גם בבתי־

מביכה,

כאשר

שופטת

חדשה

בבית־הדין היא לא רק אשה, ואפילו אשה
צעירה ונאה (ג׳יל קלייבורג) ,אלא גם
בעלת דיעות שמרניות. הסרט כולו הוא
התנצחות מבדרת בין השניים, בהדרכת
בימאי ותיק שהתנסה כבר בכל סוגי
הסרטים האפשריים, רונאלד נים.
אטלנטיק סיטי של לואי מאל, הרביעי
בחמישייה הפותחת, הוא סרט יוצא־דופן
— מבט על אמריקה מבעד לעיניים אירופיות.
מצד אחד זהו סרט על עיר שמשנה
פניה, בירת־פשע, שבה נהגו הגאנגסטרים
לארגן ועידות־פיסגה בשנות ה־ / 30 ההופכת
היום במהירות לבירה המיזרחית של
הימורים — מין לאס־וגאס שליד ניר
יורק. מצד שני זהו סרט על עולם מזדקן,
המתקשה להשלים עם מערכת הערכים
של היום. ובעצם, שני הנושאים אינם
אלא אחד. ברט לאנקסטר מגלם כאן
גאנגסטר מזדקן, וסוזאן סראנדון היא
מלצרית החולמת על קאריירה זוהרת של
מחלקת קלפים בקאזינו.
לבסוף, הסרט החמישי, הוא סירטו
המצוייר של ראלף (תשעת הגילגולים של
פריץ החתול) באקשי, בשם אמריקן פופ,
המשחזר את עולם הפיזמונים והמצעדים
בארצות־הברית, בדרכו המיוחדת של
מאייר זה.

אנוכיתה״מרצדס״ המהו-
״יז דרת חנתה בפתח בית־הספר.
ילדה ארוכת־שיער לבושה במעיל-
רוח אופנתי ונעולה בנעלי התעמלות
מוזהבות של טדי לפידוס
הגיחה משער בית־הספר. הנהג
זינק ממקומו ופתח לה את דלת
המכונית. הילדה ניפנפה לשלום לחברותיה
ונבלעה במכונית.
נשמע כמו סצינה הלקוחה מסרט
הוליוודי? לאו דווקא. המחזה מתרחש
מדי יום, גשכונת המיליונרים
סביון, והגיבורה שלו היא מאיה
גולדברג, ילדה בת ,13 ששפר עליה
מזלה והיא אומצה על-ידי חבר-
הכנסת־לשעבר, שמואל פלאטו־שרון
ואשתו אנט.
מאיה, בתם של עולים מברית־המועצות,
גדלה עד לפני שנתיים
בבית סבתה שבשכונת המצוקה
דורה בנתניה. אביה עזב את הבית
וברח לארצות־הברית. האם, ברוניה,
נותרה מטופלת בשני ילדים —
מאיה ואחיה הצעיר יגאל. כדי
לפרנס את מישפחתה היא נאלצה
לחפש עבודה, וכך היא הגיעה
לביתו של פלאטו־שרון בסביון,
והתקבלה שם לעבודה כעוזרת־בית.
ככל
יתר משרתי הבית, התגוררה
ברוניה בקומת המשרתים. פלאטו־

שמואל ואנט פלאטו־שרון משמשים
לה כמישפחה אומנת.

אי מו ץ הו א
דבר אגואיסטי
** אייה מתגוררת בבית שב-
1סביון כבר שנתיים. הסיפור
נשמר עד עכשיו בסוד. גם חבריה
בבית־הספר, שתמהו לפשר קשריה
עם אחד התושבים המפורסמים
של סביון, לא עמדו על טיב
היחסים.
בחדר המגורים שבבית הגדול
ניאות פלאטדשרון לספר את סיפורה
של מאיה את מאיה היכרנו
כאשר אמה, ברוניה, עבדה כמנקה
בביתנו. אביה ברח לאמריקה. מאיה
היתה באה לפעמים לראות את
אמה, והיא התקרבה מאוד לבני
יואב.
״תנאי המגורים של מאיה, לפני
שהגיעה לביתי, היו קשים במיוחד.
המישפחה התגוררה ביחד עם הסבתא
בדירה קטנה בתנאים קשים,
ולילדה היו חיים אומללים.
״מייד בתחילת ההיכרות בינינו
חיבבתי את מאיה. ידעתי שהיא
חיה בתנאים גרועים, והחלטתי
לקחת אותה אלינו הביתה. לא
אימצנו אותה באופן רשמי מכיוון

נואטר שהן ואשת! ׳מגדרים את 111
לי שפתה אומנת

מאיה בת ה־13
יושבת בכורסת
ובחדרה, כשעל הקיר תמונתה של אנט, אמה

זדו פרטי

המאמצת, ולידה תמונתו של פלאטו־שרון. מאיה
טוענת כי הי׳א מרגישה שהיא הילדה המאושרת ביותר
בעולם, וטוענת כי קרה לה נם כאישר אימצו אותה.

מאיה ליד שולחן־הכתיבה בחדרה שבאגף המגורים בבית פלאטו־שרון.
חדרה סמוך לחדרו של יואב בן הארבע, שתמונתו
זוצבת על השולחן. שניהם משתמשים באמבטיה משותפת ומרבים לשחק זה עם זה,

ענו

שרון איפשר לילדיה לבקר אותה
מדי שבועיים בבית הגדול. כך
החל הרומן של מאיה עם מישפחר
פלאטו־שרון, שבסופו עברה מאיו,
להתגורר בבית המישפחה, כאשר

הפו ט׳ שבו 1-111ג

,עוד אחים: ואחיות, הוא! השיב :

שאני לא רוצה לנתק אותה ממיש־פחתה.
יש לה אמא, סבתא ואח,
והיא שומרת איתם על קשר. פעם
בשבועיים הנהג שלי לוקח אותה
לנתניה לבקר את אמא שלה.

במדינה
מישפט
המשטרה ! שארה
11 הגווייה
כ 7יומיים עוצרת
המישטרה חשודים אחרים,
אן -פיתרון
אין היא מוצאת
גופתו של אברהם פלח נתגלתה
רק ימים אחדים אחרי מותו. בדו״ח
הפאתולוגי נאמר כי הוא נהרג
ממכת בול־עץ בראשו. המישטרה
חקרה במרץ וגילתה כי חודש לפני
הרצח היה המנוח קורבן לשוד,
שנערך בביתו, כשאדם בשם אברהם
עיישה שדד ממנו עשרת אלפים
שקל.
המישטרה חיפשה את עיישה,
ששוחרר כבר ממעצרו, וחשדה כי
הוא רצח את הקורבן כדי לטשטש
את העדויות על השוד. בינתיים
התגלה כי פלח היה נרקומן והומו־סכסואל,
והמישטרה הרחיבה את
חקירותיה לכיוונים אלה.
ללא הפבר. בקבוק אדולן
שנמצא בחדרו של עיישה גרם
למישטרה לחשוב כי יש בידה הסיוע.
הם טענו כי בקבוק זה הוא
מסידרת בקבוקים שחילקה המדינה
לנרקומנים באותו חודש. מכיוון
שפלח נהג לקבל בקבוקים כאלה,

כך קוראת מאיה לאנט פלאטו שרון, ול־
11^ 1
פלאטו היא קוראת מסייה סמי. לדבריה
111\ 11\ #1
אין היא קוראת לו פלאט^ ,כי כך מכניס אותו רק אנשים זרים,
״אני חושב שאימוץ רשמי זה
עניין אגואיסטי. אני לא צריך
את מאיה רק בשבילי. יש לי הבת
הגדולה שלי ויואב, ויש לי נכדה.

כשהתבקש שרון להסביר את
מעמדה החוקי של מאיה, הוא הזמין
את יועצו, רוני צפריר, וזה אמר:
״מר שרון נחשב במישפחה או־

העוזרת ועומדים לאמץ ילד בן 4
את מאיר. אימצנו כמישפחד. אומנת.
היא אחת מאיתנו, בת־מיש־פחה.
יש לה חדר משלה, ויש לה
חיים יותר טובים.
״איך אמא שלה הסכימה להיפרד
ממנה? היא הבינה שאצלי בבית
יש לה סיכוי להתפתח. היא הבינה
שאני אוהב את מאיה ושאני יכול
לעזור לה.

רו מן על
ת או מים
ך שהייתי כן ,20 כתבתי
—י ספר על תאומים. הוא
נקרא יומיים או שלושים שנה.
הספר הוא לא רק רומן, אלא הוכחה
כי הילד הוא תוצר של האווירה
שבה הוא חי. הספר מספר על שני
תאומים זהים, שהופרדו כשהיו בני
יומיים. הם נולדו למישפחה ענייה.
האחד נשאר עם המישפחה, והשני
אומץ על־ידי מישפחה עשירה.
כעבור שלושים שנה הם נפגשים.
האחד הוא עורך־דין פאריסאי נודע
והשני הוא קלושאר.
״ניסיתי להסביר כי אם אתה
כולד בתוך מישפחה מבוססת, יש
לד יותר סיכוי — ואני מאמין
בזה. אני מאמין שהתנאים שאני
נותן למאיה יאפשרו לה להתפתח
ולהגיע הרבה יותר רחוק ממה
שהיתה מגיעה אילו נשארה בבית
של אמא שלה.״

מנת. הגשנו בקשה למישרד־הסעד,
ולו יש קריטריונים משלו לקביעת
המתאימים להיות מישפחה אומנת.
היינו חייבים להציג אישורים רשמיים
על מנת לרשום את מאיה
לבית־הספר בסביון. היצגנו לפני
מישרד־הרווחה אישור מטעם האם,
ברוניה גולדברג, המסכימה לכך
שמאיה תגדל בבית פלאטדשרון.
לא, עדיין לא הגיע אישור רשמי.
העניינים במישרד־הרווחה מתנהלים
בעצלתיים, אך יש אישור לכך
שמאיה תגדל בבית שרון, כאילו
בחסות מישפחד, אומנת. מישפחת
שרון מוותרת, כמובן, על השכר
שמעניק מישרד־הרווחה למישפחות
אומנות.״

לו מדת
צרפ תי ת
ף* איה היא ילדה נחמדה ול י בבית. היא מספרת בפתיחות
על יחסיה עם בני־מישפחת פלא-
טו־שרון :
״אמא שלי עבדה כאן בתור
מנקה. הייתי באה -לבקר אותה
וכך היכרתי את יואב. הזמינו אותי
ליום־הולדת שלו, והוא התרגל אלי
מאוד, אז נשארתי איתו כל החופש
הגדול. כבר אז הרגשתי שאנט
וסמי אוהבים אותי. אנט קנתה לי
(המשך בענזוד )54

פרקליט מקרין
800 בקבוקים לנרקומנים

קשרה המישטרד, את הרצח לגקבוק-
הסמים.
אולם בעת הדיון במעצר, הסביר
הסניגור, דרור מקרין, לשופט א.
פרוינד, כי כ־ 800 בקבוקים מסידרה
זו מחולקים מידי יום לנרקומנים,
ולכן לא יכול בקבוק יחיד כזה
לשמש ראיה. גם במיסדר זיהוי,
שנערך לעיישה, לא זיהו אותו
השכנים.
המישטרה עצרה גם שני חשודים
ערביים. לטענתה, הם ביצעו את
הרצח על רקע הומוסכסואלי. הם
נעצרו ל־ 15 יום, מכיוון שנראו•
משוטטים בגן־העצמאות ללא הסבר.
אך ימים ספורים אחר־כך ביקשה
המישטרה לשחרר את כל החשודים׳
משום שלא מצאה כל ראיות
נגדם.
השופט הביט באיש היחידה-
המרכזית, ליאור גולדווסר, וחייך.
״שיחררתם את כל החשודים ונותר-
תם רק עם הגוויה,״ אמר השופט.
אולם חשודים נוספים
אחרי שבוע.

נעצרו

קלרק בייבל
ויויאו ל״ • לסל הוודד
בקולנוע

״ ח ל־ א בי ב ״ תל־אביב
לילות שבת בשעה 10 בדיוק
מוצ׳׳ש 8 :בימי חול 8 ,4 :

ס*נדירלר.

יעקבשרת /איש ממאדים

נעשה ו נש מ ע

מיליונים בחו״ל צפו בסרט של הטלוויזיה הבריטית בסידו־מ
״פנורמה״ על ישראל ואיראן, ומטבע הדברים מתבקשת שאלה
מה היתה תגובתם — האם הנידו הצופים ראשיהם בצער על שרק
הישראלים נכונים להציל את איראן מצפורני הקומוניזם הבינלאומי
ולהחזירה לחיק המערב, או שמא ראו בישראלים הללו דון־
קישוטים גלובאליים במיקרה הטוב ביותר, או מהמרים שחצניים
במיקרה הגרוע ביותר !
התשובה אולי אינה פשוטה כפי שנדמה ברגע ראשון, אלא
ששאלה מעניינת הרבה יותר, וגם קודמת הרבה יותר, היא מה
היתה תגובתם של הישראלים שצפו בסרט המסעיר הזה.
בהעדר סוקר דעת״קהל טלפאתי אני מוכן להסתכן בניחוש, כי
הרוב המכריע של הישראלים — בהנחה שהקדישו מזמנם היקר
׳לצפייה — הזדהו כליל עם המרואיינים הישראלים הנכבדים
במישדר, וסברו כמותם כי אילו רק הבינו שם במערב, כמונו, מה
צריך לעשות ואין צריך לעשות הכל היה אחרת כבר מזמן. ומכיוון
שהם שם, במערב, אידיוטים ומוגי״לב וחסרי״אונים ואינם יודעים
מה צריך לעשות ואין צריך לעשות, לא נותר אלא לקלל אותם
כאשמים בכל הצרות — שלהם ושלנו (וזה כמובן עוזר מאוד).
זוהי, כמובן, גישה ישראלית אופיינית ומושרשת עמוק, שבמילה
אחת אפשר להגדירה כ״ביצועיזם״ ובשתי מלים — כ״נעשה
ונשמע״( .ובחמש — ״אכל ושתה כי מחר נמות׳׳) קודם כל עושים
עושים — ורק אחר־כך עושים חושבים. נכון, לא אחת השיטה
הזאת ״עובדת״ ,שכן העשייה, כמעשה״קסם, עושה יש מאין, יוצרת
עובדות בשטח ומשנה מצב. באופן זה מתהווה לא אחת מציאות
חדשה, בלתי־חזירה, המעמידה את המתנגד בעמדה נחותה, אם לא
מנוצחת.
הצרה היא שהחיים דומים לא אחת ל״מערבון״ ,שבו לאחר
שגיבור א׳ חובט בגיבור ב׳ ומשכיבו ארצה בחוסר הכרה במערכה
הראשונה, מתחוור שבמערכה השניה קורה ההיפך, לאחר שגיבור ב׳
מתאושש באורח פלא. במילים אחרות, בהיסטוריה מדובר בתהלי כים
דיאלקטיים, לא רק במצבי ״זבנג וגמרנו״ חד״פעמיים, ויש
תהליכים ששום מיבצע״קסם לא יוכל להם, תהליכים שאם אין

מתוך ביתו ההפוך ללמד את המערב כולו מה צריך לעשות ואיך
צריך לעשות באיראן ובכל אתר־תורפה אחר בעולם.
מה חבל, שחז״ל לא תיקנו את סיסמת ״נעשה ונשמע״ ל״נעשה
ונשתוק״ .לפחות.

שמחה ג דו ל ה
פעם, כשהרוסים והסינים התכתשו על גדות נהר איסורי, רבתה
השימחה באוהלי ישראל — יכה גוג את !ממג ויכה ממג את גוג —
ואז נוכל אנחנו לעשות ככל העולה על רוחנו. כידוע, שום דבר
לא יצא מזה לעם ישראל. הסינים לא הפכו לחסידי אומות העולם,
והרוסים ממשיכים לזיין את הסורים ואת אש״ף.
אז עכשיו, כשהסורים מפתחים להם איזו מילחמת־אזרחים
קטנה, שמחר עשויה אפילו להיות גדולה, אל נא תשישו יותר
מדי על מאות הרוגים בכלל ועל היחלשות הצבא הסורי בפרט.
ואתם יודעים למה ז מפני שאם אסד יפול, ושליט אחר יקום
בדמשק, הוא עלול לעשות יד אחת עם האמריקאים ולהושיט שתי
ידיים לשלום איתנו, עם ישראל — ואיזה פרצוף אווילי יהיה לנו

עניינים
* כשהאיראנים מפרסמים מיסמכים אמריקאיים חסויים
שנפלו לידיהם, ובהם פרטים מביכים על הביון הישראלי, מה
עושים הישראלים ( זועמים על האמריקאים שלא כללו במיסמך
שלהם את העובדה, שהביון הישראלי הוא שהעניק לאמריקאים
את נאום חרושצ׳וב בוועידה העשרים. פויה !

וביצועיסטהישואר ׳ המשוויץ וחמנועו
להעביר את

א״־יוו!

משלימים עימם והולכים ״איתם״ יש להם דרכים שונות ומשונות
להתנקם בבוזיהם, נועזים ושחצנים ככל שיהיו, לפעמים מקץ
זמן רב.
ישראל, כמדינה שנולדה מוקפת אוייבים מושבעים, שמה יהבה
על הכוח. הכוח היה הכרחי, כמובן. אן מה שלא הובן דיו הוא
שלכוח יש הגיון משלו. הכוח הוא מולך הבולע משאבים לאומיים
ברעבתנות, ותמיד, ובארץ דלה ביחוד, על חשבון ערכים אחרים
לרבות המוח? הכוח מגדל מימסד אדיר ושחצן, שבאין בלמים
קפדניים, או נכון יותר באין מסורת בלימה קפדנית, הוא גובר
על כל מימסד אחר במדינה וקובע תכופות את המדיניות — במקום
להיות מכשיר בידיה ן הכוח מחייב הפגנת קיומו והוכחת עוצמתו
במעשים, שתכופות אינם דרושים לגופם.
מדינות בעלות ״כושר נשימה״ — מונח הטעון הגדרה, שאני
מעדיף להתחמק ממנה בשלב זה — עשויות לבלות תקופות של
שילטון־כוח ולצאת מהן בשלום, ואם לא לגמרי בשלום, כי אז
לפחות לצאת חכמות יותר. לפי כל הסימנים, ישראל הקטנה טרם
מצאה את האיזון הבריא בין כוח ומוח, ובהשליכה יהבה שוב
ושוב על הפעלת כוח היא מפגינה עיוורון לתהליכים המתרחשים
סביבה ובתוכה, הדורשים מוח יותר מאי־פעם.
הניגוד הקוטבי שבין גישות הדוברים הישראליים והדוברים
האמריקאיים בסרט ״פנורמה״ הבריטי על איראן המחיש כל זאת
בעליל. שלושת גיבורי ישראל — נמרודי, קמחי, לוברני — היו
צמאי־פעולה וביצוע למען הפיכה באיראן לאלתר, שעה שהאמריקאים
— קומר וסאליוון — תהו מה יהיה רגע אחד אחרי הפעלת
הכוח להפיכה באיראן. ניגוד זה בין נעשה-תחילה־ונראה״כבר-מה-
יהיה, ובין נשמע-תחילה-מה״יהיה״ואחר־כן-נעשה (או לא נעשה)
הדגיש את המצב הנלעג — והמסוכן — שלתוכו נקלעה ישראל
כחסידת הגישה הראשונה, שעה שבמדינה מאויימת הרבה יותר
מאשר ארצות-הברית היה ראוי לה דווקא לנקוט בגישה השנייה
(זו של מוח תחילה).
היה אפשר לחשוב, כי מצבה הלא־מזהיר משום בחינה של
ישראל — בדידותה הגוברת והולכת, איבודה את כל בעלות-הברית
המפוקפקות שלה בארצות ה״פריפריה״ אחת-אחת עד תום, הלק חים
המתבקשים ממילחמת ,1973 התלות הגוברת בארצות־הברית
— יגרום לה להשתחרר מפולחן אליל הכוח, מן האשליה שבכוחה
לתקוע מקלות בגלגלי ההיסטוריה כל אימת שמתחשק לה. לא.
זה לא קרה.
וכן הגענו למצב הבזוי, שבו תחת שמוחנו-אנו יבלום את כוחנו,
נבלם על-ידי האמריקאים למודי״הנסיון, שטרם שכחו את קבורת-
החמור של הביצועיזם שלהם בזירות וייט-נאם ואיראן.
מה שלא מפריע לביצועיסט הישראלי המשוויץ המכוער להמשיך

5 14.

לאוקיאנוס

האטלנטי!

* כשבגין מעליב בצורה חסרת״תקדים בהיסטוריה הדיפלומטית
את שגריר ארצות״הברית ואת נשיאו במיכתב נבחני, חסר
מעצורים כלשהם, מה הוא אומר לאחר שהאמריקאים גומלים לו
כדרכם בגילוי סודות ישראליים, כגון מסעו הכושל של ראש אמ״ן
לארצות־הברית ( ״סקנדאל בגין, אתה חושב שלאמריקאים
הללו יש זיכרון של חתול ! תתפלא, הם עוד זוכרים את הפצצת
הכור.
* אלפים היו ב״אלטלנה״ .רבבות היו באצ״ל. בקלי קלות !
אבל להיות ספרדי זה עניין אחר לגמרי, עניין קשה מאוד ! אתם
יכולים לשאול את רפי רוטר.
* החלטת החרם על ישראל שנתקבלה בעצרת האו״ם היתה
פרי מזימה רוסית לדפוק את האמריקאים בגלל החרם הכלכלי
שהם הכריזו על פולין. כן כתב עיתונאי בכיר אחד שחור על גבי
לבן, בהפגינו זילזול מביש בישראל. מה, חוק סיפוח הגולן נתן לנו
משהו אחר!
* אחד הדברים התמוהים ביותר בעיני הוא אין אדם בדרג
רם כשגריר ישראל בוושינגטון, בדמותו של אפרים עברון, היה
מסוגל לייצג בנאמנות שכזאת את המדיניות האווילית וההרסנית
של ממשלת הליכוד במשן שנים לא מעטות. רק דבר אחד יתמיה
אותי עוד יותר: אם כאשר הוא ישתחרר משרות המדינה ויתחיל
לפתוח את פיו, הוא לא יסביר קודם כל את זה.

^ המלחמה בגיאיגדפיוה
עיתונאי בכיר מאוד, שהחלטת עצרת או״ם להחרים את ישראל,
שכידוע אין לה שום ערך מעשי, הכאיבה לו משום־מה מאוד,
גילה דרן מחוכמת מאוד לגמול לעום־כולו״נגדנו. הוא !המליץ
לפני קוראיו שלא לכלול את יוון ואייה במפת התיירות שלהם
מכאן ואילך.
אני מוכרח להגיד, שהיגב זה אינו מתקבל על דעתי. מה,
האו״ם החליט להחרים אותנו — ואנחנו נוסיף על זה חרם משלנו,
בהחרימנו את עצמנו מיוון ומאייה ז
הרבה יותר פשוט וגם יעיל — מפני שלישראלי דל האמצעים
איי יוון הם גן־עדן קרוב וזול כאחד — הוא להעביר את הדודקאנז
ושאר איי הים האגאי לאוקיינוס האטלנטי, ולהציב תחתיהם את
האיים הקנדיים.

(המשך מעמוד )53
בגדים והתנהגה אלי כמו אמא שלי.
״כשנגמר החופש הגדול, הייתי
צריכה לחזור הביתה. שאלו אותי
אם אני רוצה להישאר, והסכמתי
מההתחלה, כי אני מרגישה פה
מאוד טוב. אני מאוד אוהבת את
הבית ואת יואב. כמובן שהייתי
צריכה לשאול את אמא שלי. היא
הסכימה, כי היא הבינה שזה המקום
הכי טוב בשבילי. אני ואמא שלי
מאוד קשורות. היא מבקרת אותי
ואני נוסעת לבקר אותה, וכל יום
אני מתקשרת אליה בטלפון.
״סמי ואנט הם כמו אבא ואמא
שלי. אני לומדת צרפתית כי כש־המישפחה
באה לפה, אני צריכה
לדבר איתם והם לא יודעים עברית.
אנט עוזרת לי בשיעורים ואני
מרגישה פה נהדר.
״אני לא מרגישה שכאילו ויתרתי
על אמא שלי. אני עדיין הילדה
של אמא שלי. אח שלי, יגאל, קצת
מקנא שיש לי יותר דברים מאשר
לו, אבל אני נותנת לו המון מתנות.
אנט כל הזמן קונה לו מתנות ואני
נותנת לו, אז הוא נרגע.

״ ה כי טו ב
ב עו ל ם ״
רד ה היה אם לא היו מאט־
צים אותי? הייתי נשארת
עם אמא וממשיכה לגור בדורה.
למזלי קרה מה שקרה ואני פה,
ויש לי פה דברים שאמא שלי לא
יכולה לתת לי. חוץ מזה שנות נים
לי אהבה והכל.
״בבית־הספר הילדים לא הבינו
בהתחלה איך הגעתי לסביון. כל
פעם שאלו אותי מה הקשר שלי
לפלאטו. עכשיו כולם יודעים וכולם
רוצים לבוא אלי ולראות את הבית.
״עשו לי בת־מיצווה בבית־הכנסת
בסביון, ועוד מעט עושים לי מסיבת
יום־הולדת. באים אלי חברים, ואני
יוצאת עם יואב או לבד לשחק
בסביון.
״אני מרגישה שיש לי פה יחס
הכי טוב בעולם. אני אוהבת את
ההרגשה שיש לי פה. למשל, כשנסענו
לצרפת, נתנו לנו להגיע
למטוס במכונית מיוחדת וכולם
חשבו שאני הילדה של פלאטו.
הרגשתי נורא טוב, אבל הסברתי
שאני הילדה השנייה, כמו שהם
האבא והאמא השניים שלי.
״אני נורא אוהבת את המישפחה.
אמא של אנט ואמא של פלאטו הן
ממש כמו הסבתות שלי. תמיד
מביאות לי מתנות, ממש כמו
מישפחה.
״איך אני קוראת להם? אני
רגילה שאמא שלי היתד, קוראת
לאנט מאדאם. לפלאטו אני לא
אוהבת לקרוא פלאטו, כי רק אנשים
זרים קוראים לו כך, אז אני קוראת
לו מסייד, סמי. כך זה הכי טוב.
כשאני חושבת על מה שקרה לי,
אני חושבת שקרה לי נם.״

מרבהחד רי ם,
מרבהיל די ם
ר ד אי ה מרגישה שקרה לה נם.
י* הילדה העניה מנתניה גרה
בבית המיליונרים בסביון. כשנשאל
פלאטו מה הן זכויותיה של מאיה
בתור היורשת שלו, כבת מישפחה,
הוא אומר :״הזכויות שלה הן
אלה שייקבעו על ידי. אני אוהב
אותה כאילו היתה בתי. יש לנו
בבית 25 חדרים ואנחנו מתכוונים
לאמץ ילד בן ארבע, בן למישפחה
מרובת־ילדים משכונת התיקווה.
הוא מצטרף אלינו בקרוב. יש לי
תוכניות לאמץ ילדים נוספים. למה
לא? אני אוהב ילדים, יש לי הרבה
חדרים בבית, ואני יכול לתת להם
תנאים טובים. אין לי תוכניות
לנתק אותם ממישפחותיהם. רק
לגדל אותם בתנאים מצויינים.
כשהוא נשאל אם יש לו ולאשתו
תוכניות להביא ילדים משלהם
לעולם, הוא משיב :״למה לא?
גם משלנו, וגם משל אחרים.״
ה עו ל ם הז ה 2320

׳־מאיר
חברה למכוניות
ומשאיות בע־־מ
מאיר קז ובניו,
תל אביב,
רזדקרליבך,23 טל 289191 .

עיתונאי אמריקאי מספר על חייו ועסקיו של האיש המשפיע
נ י 1םמאחר
חשורם משולם רקליס הוא הקיסר של חברת
ראפיד אמריקן, התשלובת שהוא הקים,
אשר רווחיה השנתיים, אחרי תשלום המם,
מגיעים ל־ 50 מיליון. אשתו פיה זאדורה
הופיעה בארבע השנים האחרונות בסרטי-
פירסום של המשקה הצרפתי דובונה.
דובונה שייכת לשנלי, שהיא רכושה של
ראפיד אמריקן. פיה זאדורה שרה במלון
ריביירה בלאם־וגאס. .ריקליס הוא בעל
המלון, הפקות פר־פר, המממנת את שלושת
סרטיה הראשונים של פיה, שייכת גם היא
למשולם ריקלים.
משולם ריקליס הוא דמות בלתי-
רגילה. הוא ישראלי, יליד תורכיה,
ואת שנות המילחמה בילה כנהג של ג׳יפ
בארמיה השמינית הבריטית בצפון־אפריקה.
לאחר מכן, כשהיתה לו הברירה ללמוד
בבריטניה או בארצות־הברית, הוא בחר
באוניברסיטת אוהיו. הוא היה כבר נשוי,

יי־ווייזהוויק—ל——סע —י——ום יייויוווי!וי ...ע ל

ממש לת ישראל

אלא על־ידי טריפת מאזנים של חברות.
הם התרחבו בצורה מסחררת. וול סטריט
והמימסד הכלכלי נטו להתייחם אליהם
בהסתייגות — וגם אל משולם ריקלים.

(הטענה בי זהו סוג ״חדש״ של אנשי-
עסקים היא, במובן, מגוחכת. זהו סוג
ישן־נושן: יהודי-הבורסה, בעלי עיסקי-
האוויר, המשחקים במניות, בעלי האימ-

שהתמוטטה בשערוריה אדירה, ושרו-
ששה רבים בארצות רבות, ובכללן ישראל.
רוברט וסקו הוא נובל בינלאומי,
עבריין נמלט שהיה מעורב גם בעסקים
השחורים של ריצ׳ארד ניבסון ופרשת
ווטרגייט. קשירת שמו של ריקליס לשניים
אלה מעניינת).

בשנה שלאחר מכן קנה ריקלים את מלון

ריקלים כתל־ אביב י
ישראלי, יליד תורכיה..
לגבי הציבור הישראלי, משולם ריקליס
הוא היורד בה״א״הידיעה, אדם שהסתלק
בצעירותו מן הארץ מבלי להילחם אף
באחת ממילחמות ישראל, והמבקש לטשטש
עובדה מחפירה זו, אחרי שהתעשר
בעסקי־אוויר יהודייס״טיפוסיים, על־ידי
קניית חסדיהם של גיבורי־מילחמה ומנהיגים
ציוניים.
איך רואה משולם ריקליס את עצמו ז
הדבר אינו רק מעניין, אלא גם חשוב —
כי מאחרי הקלעים מתחיל ריקליס להשפיע
במידה רבה מאוד על מעשיה של
ממשלת־ישראל. הדבר התגלה בבל החריפות
כאשר ניסה לשתול את איש־אמונו,
היורד אריה גנגר, במוקד מיסחר־הנשק
החובק״עולם של ישראל.
הצצה מעניינת אל תוך עולמו של
ריקליס — בפי שהוא מציג את עצמו —
ניתנה בכתבה שהתפרסמה לפני במה
ימים בירחון ״ניו־יורק״ ,פרי-עטו של ה עיתונאי
הבריטי־אמריקאי אנתוני הידן-
גסט, שהתמחה בעבר דווקא בענייני המאפיה.
הכותרת היא ״הצעיר והריק-
ליס״ — מישחק־מילים על האימרה האנגלית
״צעיר וקל־דעת״ — ובותרת-המיש-
נה היא ״סיפור של אהבה, כסף וכו-
כבות״.
הכתבה בולה היא בבחינת נאום־בילעם
במהופך. הכתב שאב את המידע שלו
מפי ריקליס עצמו, ובא להלל ולשבח
אותו ואת אשתו, הצעירה ממנו ב32-
שנים. אך מי שקורא את הדברים בעיון,
ימצא בה קווים לשירטוט שונה לגמרי,
שלילי מאוד. וייתכן בי המחבר התכוון
לכך, וידע להסוות את כוונותיו.
בינתיים פורסמה הכתבה גם בישראל
(״ידיעות אחרונות״) ,וגס כאן יבול היה
הקורא השיטחי לעבור על הדברים מבלי
לרדת לעומקם. לכן מצא ״העולם הזה״
לנבון לפרסם כמה קטעים מן הכתבה
בצירוף ההערות, המאירות את משמעותם
האמיתית. קטעי הכתבה מופיעים
להלן באותיות רגילות, ואילו הערות
״העולם הזה״ מופיעות בסוגריים, באותיות
שחורות.

״לאמאוהבים
ג רי ק לי ס ״
ף* יקליס הוא קצר־קומה, בן ,57
י ולבוש בצורה פשוטה. יש לו מיבטא
ישראלי בולט. אין הוא מרים את קולו
כימעט לעולם. בפגישה הראשונה הוא
עשוי להיראות כמדען או כפקיד בינוני.
* בחגיגת כיתה של גימנסיה הרצליה
לפני כמה חודשים, מחזיק בידו תמונת
המחזור.

8ו 6¥0111נ ו 1
51<115,מ 1116ב < ת\ >

8*44.44*46*48 מג<4:64^434

8־9*5383*4

י• •ס*••אר **אי **86* 64*<**4*08

559* 488*8^ 1 81י *3־3 85* 8־ 355903* 644 8

4 * 4*0008 0904 10? *994־ 8־ 449־441x4*33 4* 44406* 4 0,5000*0 4^ 044

* מ 8 8 * 49* 48*4

?8 840* 3^ ^ 4564* 5
*־94 *8655**( 6* 8 59* 4 <8 * 8 *18

8888^ ^ 888688

>334־

< *.88*68 8* 3 38

^*8**88888־:68

<}36***988**8**8***8****8,8־**#8448888י*8868*38

—8״?4?88493׳י
#־4*4*5*6מ4•8^588.6־8^*3?}64684**6

^<^6״^89?6664}68*844*^ 8־

י 8א* 8* 8 * *6־ 8 6א א8י

! \ 4484 .א א 56 4 8י 5מ 830־ * 4א1

34 1מ 4־ז׳י * *44* 84*4ז 8־84

.הכתבה בשבועון ״גיו־יורק״*
״את שנות המילחמה בילה כנהג של ג׳יפ . .
ולימד עברית כדי לממן את לימודיו. הוא
השיג תואר במאתימטיקה וכמה מיכתבי־המלצה
חזקים, ועבר למיניאפולים, שם
השיג מישרה כמנתח־מניות. הוא גם המשיך
ללמד עברית.

(בך, בצורה עדינה, מחליק הכותב על
המחדל המרכזי בחייו של ריקליס, המכתיב
רבים ממעשיו כיום: אי״שיבתו לארץ
בדי להילחם במילחמת־העצמאות. הכו תב
פשוט מעלים שהיתה מילחמה בזאת
בישראל, ומעמיד פנים כאילו היה ריק-
ליס חייל לוחם — בצבא הבריטי).

תוך כמה שנים הוא הרכיב סינדיקאט
קטן, שהילווה לו 25 אלף דולר. הוא רכש
מניות בחברה אחת, נכשל בנסיונו להשתלט
עליה, מכר את המניות תמורת רווח.
הוא חזר על תרגיל זה. הוא למד לקח :
יש צורך בהשגת השליטה. הוא רכש
מניות בחברה שלישית, והפעם השתלט
עליה.
ריקליס היה אחד הראשונים בסוג חדש
של אנשי־עסקים: ממזגי־החברות, מרכיבי
התשלובות, אנשים שלא הקימו אימפריות
על־ידי ייצור של מכוניות או שימורי־בשר,

פטות הפינאנסיות — אותם יהודים
אשר הציונות•קמה, לפני שלושה דורות,
לסלקם. משולם ריקליס ודומיו, היורדים
הישראליים, סוגרים את המעגל
וחוזרים אל ההתחלה).

ריביירה בלאס־וגאם. אז הכיר את פיה
זאדורה.
ריקליס עבר אז זמן קשה. הוא העריץ
את שלושת ילדיו, אך נישואיו החלו
מתפרקים בצורה רבת־שערוריות. הוא יצא
עם צעירות רבות אחרות — ״הייתי
סולטאן אך השחקנית הצעירה לכדה
את דמיונו.

בשנות ה־ 60 הראשונות נראה כאילו
וול־סטריט צדק. ניהול כושל של מק־קרורי,
רשת של חנויות במערב התיכון,
איים על עתידה, ומכאן גם על עתיד
(בתקופה ההיא הירבה ריקליס להתחברודהאם,
ראפיד אנזריקן .״הבעייה ה חבר עם נשים ישראליות, אולי בדי להשלות
את עצמו שהוא ישראלי, ושהוא
מרכזית היתד. אמינותי אצל המוסדות
הבנקאיים,״ אומר ריקליס ,״הם לא היו קשור בישראל. עוד קודם לבן התחילו
יחסיו עם אריק שרון).
מאוהבים בריקלים.״ דרשו ממנו להתפטר,
אך הוא התעקש וטען כי הוא האדם
על עברי
היחידי המסוגל להבטיח עתיד מזהיר ל-
מק־קחרי.
פי פחת
זאת היתד, עבודה מפרכת, אך מק־קרורי
ניצלה. כעבור זמן־מה חזרה ראפיד אמריקן
ך זה היה באמצע שנות ד ,70-,והלקפץ
כמו תמיד. ב 1968-היא רכשה את
ענק־המשקאות שנלי. ב־ 1972 ניסה ריקלים ר ת קו פ ה הגרועה ביותר. משולם ריקליס
לקנות את חברת איי־או־אס מברני קורג -הרוויח 915,866 דולר בשנה, ונמנה עם
פלד, אך רוברט וסקו הצליח לגבור עליו
* מימין: הארמון של ריקליס בבזור־בתחבולות.
(ברני
קורנפלד היהודי הקים אימפריה לי־הילס. בבריכת השחייה: פיה זאדורה.

משול משל
(המשך מעמוד )57
תריסר מקבלי־השכר הגבוהים ביותר ב־ארצות־הברית.
אד חברתו, ראפיד אמריקן,
התנדנדה שוב על עברי פי פחת.
הוא אומר שהוא היה אשם בכך בעצמו.

ריקליס הוא פטריוט — הן אמריקאי
והן ישראלי. הוא אומר שזה אכל את
ליבו במשך שנים שהוא עושה קאריירה
בארצות־הברית בשעה שבני־גילו לוחמים
בישראל. הוא חזר במילחמת יום־הכיפורים
והלך לחזית בחברת עיתונאי של טיימס,

האדירים שלו ויצא לדרך בטוחה. הוא
הפד את חברתו האדירה לחברה פרטית.
היתה לו גם תוכנית אחרת: להפוך את
פיה זאדודה ,״היצירה״ האחרת שלו, כפי
שהוא מתאר אותה, לכוכב.
(להלן מתאר הכתב כיצד נבחנו אפ-

לעצמו חזות צעירה. הוא צובע את
שערותיו בצבע חום־בהיר. יש פער רב
מאוד בין מראהו בתצלומים של השבועון
האמריקאי, שבויימו היטב, ובין ה תצלומים
הפשוטים שצולמו לפני כמה
חודשים בלבד בתל״אביב, כאשר טרח

הרושם חכדדי השרה מן הנתבה הוא שמשולם ויקליס הוא הונתקן
ב דנו׳ ,העוסק נעיקו בעיסקי־אוויו שד סוסה ואינו מייצר ד בו. וקורא
האמריקאי הלא יהודי זה עוול לעורר אסוציאציות אנטי־שמיות מובהקות
״התרחקתי־ יותר מדי מן החברה. העברתי
סמכויות. היה בזה יסוד של הרס־עצמי.
עברתי תקופה קשה מאוד ביחסי עם אשתי.״
הוא רכש כמה רכישות רעות, ביניהן
חברה ששלטה בחברת־התכשיטים קאר־סייה
.״היינו חייבים לבנק יותר מ־600

שכתב מאמר מלא־הערצה על איל־העסקים
חסר־הפחד.
אולם ריקליס הוא דמות שנוייה־במחלוקת
בישראל. הוא איש־הימין ללא״בושה, תומך
של אריאל שרון, שר־הביטחון שוחר-
הקרבות.

שרויות שונות, אך בכמה מיקרים לא
הסכימו המפיקים לשתף את פיה. לבסוף
היה לקימבר רעיון: להסריט את סיפורו
של הסופר האמריקאי הנודע ג׳יימס
קיין ,״פרפר״ ,אשר נושאו הוא גילוי-
עריות. סיפור זה לא צולם, מפגי שעד
לא״מכבר אי״אפשר היה להעלות על ה דעת
סרט שבו מקיימת בת יחסי־מין
עם אביה. הסרט הוסרט, וכעבור כמה
חודשים התחילה העבודה על הסרט
השני ,״להזדייף״).

בסרט זה מגלמת פיה את דמותה של

להשתתף בכנס נוסטלגי של תלמידי כיתתו
בגימנסיה ״הרצליה״).

הטלפון מצלצל שוב. שיחה מתל-אביב.
ריקלים מדבר במשך כמה דקות. אריה
גנגר, ראש מחלקודהחנויות של ראפיד
אמריקך ומהגר ישראלי, מונה על־ידי חברו
של ריקליס, אריאל שרון, לתפקיד מעניין :
ניהול מכירות־הנשק של ישראל. זבנג.
אך המינוי גרם לסערה בישראל, ואין
סימן שהיא תישכך. משולם ריקלים מקשיב
בקור־רוח, ומחזיר את השפופרת לכן.
״אני הולכת לשפת-הים,״ אומרת פיה.

״ריק״ ו״פיה״ כאתר ההסרטה
בת אונסת את אביה
מיליון דולר,״ הוא אומר ,״והיה לנו חוב
ציבורי של מיליארד דולר.״
אז זכה משולם ריקלים בכינוי

(המשוגע קל־הדעת) .עיתוני־הכלכלה כתבו
עליו דרשות. אחד מהם כתב :״בגיל ,53
משולם ריקלים הוא דוגמה לחלום האמריקאי
שהתקלקל, הוכחה חיה לכך ש הצלחה
בת־לילה היא דבר שקשה להסתדר
עימו.״ שוב עמדו הבנקים לסגור
את הברז, ושוב הצליח ריקלים להניאם
מכך בלשונו.
״הייתי כמעט מת, והתאוששתי,״ הוא
אומר.
ההתאוששות כללה שבע שנים של
מישפטים עם המוני נושים, וחקירה בלתי-
פוסקת של הרשות לפיקוח על הבורסה.
״כשאתה בעסקים, יש לך מישפטים,״ אומר
ריקלים. ההמולה הרבה ביותר היתה ביגלל
בונוס של 550 מיליון דולר שהוא העניק
לעצמו, אחרי שמכר את אחת החברות
המשגשגות של התשלובת. הוא עדיין טוען
שהיה ראוי לבונוס זה וליותר מזה, אבל
הוא החזיר את הכסף.
הנבחרים גרם לשערוריה נוספת. זה היה
סרט שהתבסס על הספר של חיים פוטוק.
בשנה שעברה סודרה לסרט הקרנה מוק דמת
למימון ההשכלה הגבוהה בישראל.
התיקווה היתד, שכל אחד מ־ 500 אלף
הצופים ישלם 100 דולר ויותר עבור
כרטיס, כך שההכנסה תהיה כ־ 50 מיליון
דולר. ס׳ 809 מהכנסה זו היו צריכים להגיע
למטרה המוצהרת. ריקלים, שהוא נדבן
למען ישראל מזה זמן רב, הפיק את הסרט
וחתם על העיסקה. אך ההכנסה היתד.
הרבה יותר קטנה מן המצופה. האשם
הוטל על פגמים במחשבים. אין סיבה
לפקפק בטענתו של ריקלים, שהוא הוציא
מכיסו שישה מיליון דולר על פרשה זו.

(קטע זח מגלח את כל תטביכיו של
ריקליט. גם כאשר ״זה אכל את ליבו״
לא חלם אף פעם לחזור לישראל ולהי לחם
במילחמותיה — לא במילחמת-
העצמאות, כשהיה בן , 23 ולא במילחמת־סיני,
כשהוא בן .32 הסיפור המגוחך על
מילחמת יום־הכיפורים ועל העיתונאי
״המעריץ״ יכול לעורר רק גיחוך בישראל.
הכתב מעלים עובדות אלה — אם
בכלל שם לב אליהן — ומעמיד פנים
כאילו הטינה הישראלית נגד ריקליט
נבעה מקשריו עם אריק שרון, ולא
מעובדת היותו יורד ומשתמט. הוא גם
מעלים את העובדה שריקליט לא היה
רק תומך פוליטי של אריק, אלא גם תומך
כלכלי בו. הוא לקח חלק פעיל
בהפיכת אריק לבעל-אחוזח ולמיליונר
בזכות עצמו• הקטע גם מראה מדוע נדבק
ריקליס לאריק — הזוהר של ״שוחר-
הקרבות״ ,״איש-הימין״ ,בא לחפות על
חוסר השרות הצבאי של ״פטריוט ישראלי״

ריקלים ופיה כ״ניו־יורק״*

שי ח ה

״אני חי ה פה!״

מתל ־ א בי ב

צעירה חמימה, היוצאת עם איש־המאפיה.
ריקלים עצמו משחק בסרט תפקיד קטן
של איש־מאפיה שהוא בעל מלון.
השטיחים ורודים, המדרגות עשויות
מכרום מבהיק. אין זה הארמון המל כותי
ביותר בין ארמונות־הפאר של בוורלי-
הילס, אך די בו .״אני לא אומר שכל
זה הוא הטעם שלי בלבד,״ אומר ריקליס,
״אבל זה טוב מאוד. פיה עשתה את הכל.
הכל.״
הוא מתבונן סביבו במבט רציני .״זה
צעיר. האדריכלות הפנימית היא צעירה.״

על כל פנים, היו דרושות לריקליס
שבע שנים, אך הוא מחק את החובות

(הכתב אינו מגלה לקוראיו כי ריק-
ליס עצמו טורח טירחה רבה כדי לשוות

יך* וא ו.ם שנוי־במחלוקת בארצות!
• הברית, ונושא לניחושים. כוח וכסף
מולידים תמיד שמועות. יחד עם זאת,
מעטים מבין אותם שעשו עסקים עם
ריקלים אומרים עליו דברים רעים. עיתוני-
הכלכלה לא מצאו הרבה שערוריות, גם
כאשר תקפו אותו בחריפות.
(הכתב אינו מפרט מה היה טיב
״השמועות״ ,ועל מה נסבו ״הניחושים
הססגוניים״ .חבל).

כעבור כמה ימים נמסר כי גנגר לא
יקבל את הג׳וב.
(מעניין שבעל-המאמר משתמש במונח
״מהגר ישראלי״ — שפירושו יורד —
לגבי גנגר< אך לא לגבי ריקליס עצמו).

״טעם
של גויי ם ״
ף* יקליס כוחן כמה עגילים בחנות־יו־י
קרה .״זה טעם של גויים,״ הוא אומר.
* צילומים של פול האריס.

פיה זאדורה בודקת היום שרשרות־זהב
ברחוב־הקניות למיליונרים בבוורלי־הילס.
פריט ראשון: שרשרת משובצת ביהלומים
.״אני אוהבת את זו,״ היא אומרת,
״היא יפה. היא תתאים לטבעות שלי.״
״היינו צריכים ללכת לקארסייוז,״ אומר
ריקליס• לפיה יש שם חשבון פתוח,
עוד מהימים שבהם היה ריקליס בעל
חברה זו.
״עכשיו אתה רואה מדוע אני רוצה
שאשתי תעבוד,״ אומר ריקלים .״זה יותר
זול מאשר מסעי־הקניות שלה.״
(להלן מתאר המאמר כיצד מלווה ריק-

שלו׳ והעביר סוף־טוף את ראפיד אמריקן
לבעלותו הפרטית.
״לא יהיו אצלי בעתיד משברים כפי
שהיו לי בעבר,״ הוא אומר ,״אני לומד
מהשגיאות. לא אחזור על אותן השגיאות.״
אין
הוא מאמין שאדם יחידי יוכל
להצליח בעתיד במה שהצליח הוא: ליצור
במו ידיו אימפריה שתהיה די חזקה כדי
להתמודד עם חברות־הענק האדירות, אבל,
הוא אומר, תוכנותו לחמש השנים הקרובות
היא להעביר את שרביט־הניהול לדור
הבא. הוא מתכוון לילדיו ולנכדיו.
הוא עצמו ימשיך לעשות סרטים .״אני

031118ץ 6ח. 111) 128 1110
!;. 111 8?065) 18055׳1981 18
!זו ט 8 0 *1!$ .118* 1( 01.11 3 6 01ו! 3 ! 1זו 8!1״ן פ $ן 4{1 40) $ 5 .7 5 3ז 1*5מ ס?<ו ,0מ ס 56141150
ן**) 6 ס ס )1 * 1 011 61$(6011 081)310 6 (1

6 $ 1 .4 ! 0811011׳)0 15
! ס ) 1(1* 3 0 !}!1! 8 0סי! 8ץ <!11. 116 $!3סז 058115 8
!!} 10 !5ג מ 5! 11<513 911)1 8001550 6 .8ז! 1
ץ 01ס|!1ססמ ! 8 0 }! 1( 0ץ 161*61110)65, 1015
! 01ז י8
00(x1

0818

108 10

$1מ 3.־מ 3

31516$416 63118 ״ 0 3 * 1 )0 $(6805, ״ 8 0 1 *81(6*1
>׳6 3 ) 8,סיס(! 0 0 x1 1110 11! 1111015 6 2 05
ל.מ!0 }(1ס ׳!1600 10 $*3> )68(181 11$*811 ,׳611

4110 1^01
81, ( 3811
0 0 8 0 8 .3ל)1 !!1(10
1x1)61 0

> ,1£917($31!!1
3851־

111 $15 ) 811348י\ ג<8 1 0 1 0 0 . 5 8 3 )0$

001 145•.8 ( 8 1 * (118}?68׳35 * 55
$641 88411*1)8׳ 0

3׳ 55־ 8116! 1.6)1 66*11 810)68 * 0 4 0 ׳8 3

״6>8 6150 315׳( 5801

8 ! 8811150 111^1! 5 <4634״ מ ־ 13 * 180118:
ז 0ז 1י7 6 1 3 {(08)15 05׳45)6<618)5 8*1 1!015
־׳5 131ס*י<ן־גס 45ג״ 0ס{ ^ן 13.1.8. 6$ ׳4?)(>81*8 .ס!

׳>ת !{(3מ * 3015 6 0׳ )51 3114)$ 8(4!!18(1
051111
10 01*41568מ 1ז ז 31 ? 6$10
1 3 ,8 0 0 610)111*0 5 5 0 ,0 0 0 {*0150$.
0 6 0 0 1 6 8 2 1מ 5! 88!0זז! מ 0 0 0מ 31 56113

)60601
0 *?)1 814) 118־ 61531 31 {88
׳.*-1!!$545( )16311845*.מז) 58 6_58 1118!! 8
<8 * 1><5! 40 11381) 188 $י ג 41 ן ז 6ו ז(1י* 4<?-ק 8 3
׳נ !}(0מ! *!1) 6 ) 1 !11 6 ) 158115( 3 0־! סס 56118 . *8 586 ) 6ץ !|1301 0 3 8 6 3 1 ; 156 410511-6.*, 1
8 ) 1)׳651 ! 8 6 0 1 40) !13053068 15531י$((45|) 1!.
< 1מ01104 6501 ! 150)11 1516 16031 3611008 . £

?):ז ! 1ז 10מ 6סזס׳ 15$40) 1׳ 8 601ג>זו 0ס 11531 6

*** 8 40*81י *8א!ומ0ז< ׳$מ**4ז!א>4<1-^ 0זא8

יין

0 |$ז< 131ז 0 $ 0466131 315)1מס 831*4
״;3 1001) 31 816111
!! 3ז 5 ,811)115,53 031ץ 3י1 0 80115 58
1*$)3 )!4מ . 41׳5(160638 8 0 ()$

! 116ס!

6 {11<(1׳ 56 ! 1001 ) 6365 !),סז 31 *׳6 3 ) 8 35 8 $(3
3 (34 835650 (815. 115 0 1 9 6 6סא*
•85ז י1 0 5 ( 10 5 1 <018ז! 1(0 0 0 ) 351 $ 1 8 4 .160
:* 6 3 5131)6 0 4 $ 2 5 ,<500 6 0 0 3 0 ! 0׳ <1 3ה 3׳>)

ס) מ 6י}נ 0805 04׳$((64:508 3$ ( 6005$( 31(108

33 44! 1?1! 5, 3 0 0 51׳** 13)61׳, 1) 661431111
5 0 0 (1 45663 5 6 3 !׳0355 ! 110 8 $1) 3.4( 16 814
?0׳*51 51<1זז!.!4י 15ז 01166445( 5! 31155 6 0

0 03

<1ג ;1$מ
ו ץ׳ -?16* 8ס ! 5 50 )0ח {6 3ז ו .0ו)־4
י> 8ג 1* 40 1 <0,50מ 0׳ מ !55מ 0נ! ?46)5! ! 458 8

׳ 63651 04מ 8 * 50 1876,50154108 3 ( 1!,

04 54* .$40* 11 11155 $(?0 ) 106 )1 (1)0 0 ( 1ק ! 5(6

*? 4101)16 ) 8ד 010616 ) 8 )6 . 111 <44>0
35׳ 6 )4 0 )16 563 ) 6 4561 0 0 6 ! 5511 1( 4נ|
504?4 485ט! 3 464*6 0 6 !1!<16ק .3מ
8¥064<1*1 ;11*) 5 5 6-61118 156, ?40113 311)4

8x601

גתכה על עיסקי ריקליס כ״ניוזויק״ ()15477

ליס את פיה לאולפני־ההקלטה ויושב
בחדר סמוך במשך כל הזמן שגו היא
מקליטה שירים. אומרים שיש לה ״קול
מעניין״).

...אגו מסתובבים במלון ריביירה ב-
לאס־וגאם, שעבר שיפוץ. נראה כי העובדים
מכירים כולם את ריקלים. רובם
קוראים לו ״ריק״ .אחדים שואלים על

לפני כן הערתי שרבים שואלים אם
אפשר לפעול בלאם־וגאם מבלי להיתקל
בכמה לקוחות קשוחים מאוד .״שטויות,״
הוא משיב, מבלי להתרגש ,״זה שטויות.״
(בעל המאמר, שהוא מומחה לענייני
־ המאפיה, רומז כאן על העובדה שרוב
בתי־המלון שם מנוהלים על״ידי אנשי ה מאפיה).

הוא
עובר לתסריט אחר. בשנה שעברה
הצליח בשלב האחרון של האסטרטגיה

מ ^ א 0 0 £ס״ \ 1£811

עושת את זה למען פיה,״ הוא אומר,
״אולי נעשה שלושה סרטים בשנה.״
(הרושם הכללי של הכתבה הוא
ריקליס הוא הרפתקן כלכלי, המצליח
והנכשל חליפות, העוסק בעיקרו של דבר
בעיסקי־אוויר של בורסה ומאזנים, ושאי נו
מייצר דבר. לגבי הקורא האמריקאי
הלא־יחודי, תמונה זו עלולה לעורר אסו-
סיאציות אנטי״שמיות מובהקות, מה גם
שהיהודי, שאיל ההון הפיננסי, נשא
לאשה נערה נוצרית, אשר יבלה להיות
כתו, ושנמשכה אל עוצמתו הכלכלית.
התיאורים המופלגים בכתבה על חיי-
המותרות של הזוג — מטוס״הסילון
הפרטי, הארמון בשכונת־הפאר, אדרי-
כלות-הפנים ״הצעירה״ ,שרשרות־הזהב
והיהלומים — בוודאי לא יחבבו אותו
על הקורא האמריקאי.
ואילו לקורא הישראלי חשובה התמונה
בדיוקן של יורד, שהשתמש מבל מיל־

פיה שרה (למעלה: עם ריקלים) כעיתון גרמני
״בכיתי במשך שבועיים וחצי
חמות ישראל, המציג את עצמו כלפי
העולם כפטריוט ישראלי, איש הימין
הלאומני הקיצוני בישראל, ידידם של
גנרלים ומממנם של כוחות ישראליים,
שהצליח לשתול בארץ את איש-אמונו,
אריה גנגר, בנקודה רגישה של הכלכלה
הביטחונית הישראלית.
היחס לריקליס מצד אישים בכירים

בישראל — ובראשם אריק שרון — גורמת
לכך שבעיני ההמונים בישראל מופיעה
עתה דמותו של היורד־המשתמט,
איל-הכספים שוחר״חמותרות, כדמות
אידיאלית הואוייה לחיקוי, וכיעד שיש
לשאוף אליו.
וזוהי הסכנה
״משולם המשלם״).

האמיתית

שבפרשת

חייו ומותו המופלאים שד דני ה פ״זנו

עדיי ה

מ׳ וזיתה אהובתוהאלמונית
חדווה הרכבי
חייםנחמן בי אליק? ^ תה ואופיו יש בסין

׳תרגום

טורטיה־פלט
ספרים שאדם קורא בנעוריו ומשפיעים
עליו, הופכים בבגרות לבטל כבד שיל זב־תנות,
המהולים בפחד מפני הקריאה החוזרת
בהם. ספר־נעורים משול לרוב לאהבת־נעורים
או לאהבת־בוסר. אהבת־הנעורים
שלי, ספר שהעניק לי ראיית־עולם זרוקה
למדי, היה סיפרו של ג׳ון סטיינכה
דני מטורטיה פלט, בתרגומו של יונתן

רטוש.

בימים אלה ראה־הספר אור במהדורה
חדשה, תחת הכותרת טיורטיה פלט /
הירח שקע * ,הקריאה בו משולה לאהבת־בוסר
שהפסח לאהבה מלאת בשלות. ספר
זה, בעיקר חלקו הראשון, הוא פנינה ספרותית,
אשר למבקר אותו בותר מעט
מאוד להסביר, לפענח, לשרבט וכר.
טורטיה פלט הוא סיפור, שיש לקרוא, לקרוא
בו שוב, ולעבור איתו חוויה ספרותית
נהדרת.
זהו סיפור חייו ומותו המופלאים של
דני, פייזנו (בן תערובת של דם ספרדי,
אינדיאני, מכסיקאי -ולבן) ,בעיר מונטרי
שעל החוף בקליפורניה. בטורים הבאים
נגולל את תמצית סיפור חייו ומותו של
דני, בלשונו של נ׳ון סטיינכק :
״זה המעשה בדני וכרעיו של דכי ובביתו
של דני ביתו של דני דמה במיקצת
לשולחן־העגול, ורעיו של דני דמו כמיל,־
צת לאביריו המעשה הזה מספר על
הרפתקאות רעיו של דני במונטרי,
אותה עיר עתיקה שעל חוף קליפורניה...
הוא גר באותו איזור של מעלה־הגכעה
מעל לעיר טונטרי, הקרוי טורטיה־פלט...
סבו היה אדס חשוב שהיו לו שני׳ בתים
בטורטיה־פלט והיה מבוכד בשל עושרו.
אט העדיף דני המתבגר לישון ביער,
לעבוד בחוות ולחלץ את לחמו ויינו
מידיו של עולם ממאן, לא היה זה משום
שלא היו לו קרובים בעלי־השפעה
.כשהיה דני בן עשרים וחמש, הוכרזה
המילתמה על גרמניה. דני וידידיו פילון
הריקו שני גלונים של יין כששמעו על
המילחמה. ג׳ו, הפורטוגזי הגדול, ראה
את נצנוץ הבקבוקים בין האורנים והצטרף
אל דני ופילון. כשירד היין בבקבוקים
עלתה אהבת־המולדת כשלושת הגברים
לפני לשבת גיוס אחת הריעו
בקול רם לחיי אמריקה עד שהקיץ
סמל־הגיוס, לבש את מדיו וירד לרחוב
להשתיקם. הוא נשאר בדי לגייסם ובד
יצא דני לטקסאם ואילף פרדות כל ימי
המילחמה. ופילון צעד לאורכה ולרוחבהו
של אורגון עם חיל־הרגלים, וג׳ו הגדול,
בפי שיתברר להלן, הלד לבלא
״כשחזר דני מן הצבא נודע לו שהוא
יורש ובעלים לרכוש. הוויחו, בלומר הסב,
מת וחניה לדני את שני הבתים הקטנים
בטורטיה־פלט• כששמע דני על כד העיק
עליו קצת נטל אחריותה של הבעלות.
עוד לפני שיצא להסתכל כנכסיו, קנה
גלון של יין אדום ושתה את רובו בעצמו
הוא חזר כמעלה רחוב אלוואראדו,
מנפץ חלונות בלסתו, וכקוץ־הרחוב השנייה
תפס שוטר בידו במשד חודש
ימים ישב איפוא דני על מיטתו בבית-
הסוהר העירוני של מונטרי ערב אחד,
כשבבית־הסוהר היה עצוב מאוד, נכנס
* ג׳ון סטיינבק — טורטיד, פלט! עבי.שלח
(יונתן רטוש) +הירח
רית :
שקע ! עברית: גירעון טורי ; הוצאת כתר;
214 עמודים (כריכה -רכה).

טיטו ראלף לתאו של דני ובידו שני השמימח רוח קמה כחוץ ונשבה מבעד
בקבוקי יין. שעה לאחר מבן יצא להביא לחרכים שבקיר. הנר נשמט הצידה
עוד יין, ודני יצא איתו הלילה היה האש ליחכה את חמשי ואצה לעבר התיק־אפל
ולח. הערפל נח כמלמלה רפויה כין רה השלהבות טיפסו בקירות ומצאו
האורנים המשחירים לפניו הבחין ב חורים קטנים כגג הם עמדו לפני ה דמות
אצה שנייה ; ובאשר צימצם את כית הבוער קול הצופרים הגיע אליהמרחק,
הכיר את הילוכו החפוז של רעו הם פילון פנה בחיפזון אל ג׳יזוס
מאריה, :רוץ ותגיד לדני שהבית שלו
מאז, פילון הם ערבו מדורה וצלו את
בוער אז מה?׳ אמר דני, אם ה־הקדל
ואכלו את הלחם הישן. גובה הברנדי
ירד במהירות בבקבוק כואבים בבאים לא מצליחים לעשות בלום. מה
דטבורי־לב,׳ הוסיף פילון בקצב, .לא, אין פילון חושב שאני אעשה
״בשעת בוקר מוקדמת יותר ניגש וסקר
זה שיר,׳ אמר דני, .הנה יושבים אנו ללא
את ריבוע האפר השחור ואת הצינורות
בית. נתנו את חיינו למען ארצנו, ועכהמעוקלים,
שהיו בשעתם ביתו השני.
שיו אין לנו קורת־גג מעל לראשנו
לצאת בדי חובה התמכר למעט כעס על
,פילון! ברווז שמן וקטן שלי, תינוקי
רעים רשילנים, והתאבל רגע על אותה
חמודי, שכחתי לגמרי! אני יורש! יש לי
סגולת חלוף של
שני בתים פינכסים
ארציים . .
לון, אני נשבע :
כשעה שלוש אחר
שלי שלד. בשיש לי
הצהריים בערד פסבית,
יש לד בית.
עו שלושת בעלי־תן

התשובה לאטם ל״פילון
ראה כי
עבר ביתו של דני.
דאגת הנכסים יוזרועותיהם
היו עמו־רדת
על פניו של
פות מנחות פיו־דני.
לעולם לא יהיו
סין ...לפני שהוצף
עוד הפנים האלה
דני בליל בגלי
חסרי דאגה. שוב
רעיו . ,השמיע אזלא
ישבור שני חלוהרה
אחת , :אני
נות, בשיש לו חלורוצה
שאף אחד מנות
משלו לשבור...
כם לא ייגע במיבערב
העלו אש
טתי,׳ פקד, .זה ה של
אצטרובלים בדבר
היחיד שאני
תנור הסגור. הלה צריד
לעצמי.׳ אף-
בות נהמו בארוכה.
על־פי שאיש לא
דני ופילון, שבעים,
שרויים כחום ומאוהזכיר
זאת, ידע כלי
שרים, ישבו בכים־
אחד מהארבעה, שאות־הנדנדה
והתכולם
עומדים לגור
בביתו של דני. פינועעו
חרש לפנים
לון נאנח בהנאה.
ולאחור כמשד
הלבה לח דאגת
שנים לא היה לי
סופר סטיינכק
שכר־הדירה ; הלבה
שום בית. עכשיו
אהבת בוסר שהפכה לאהבה בשלה
יש לי שניים. אני
לח האחריות הכ לא
יבול לישון בשני
רוכה בחוב
בתים.׳ פילון שנא כיזכוז, זה כדיוק הדבר
״כמו חתול, המתקרב והולד משך שעה
שמציק לי. למה שלא תשכיר את הכית ארוכה אל אנקור, היה פילון נכון לזיהשני
ף׳ הציע דני נעשה אדם גדול, נוק, .מצאתי !׳ קרא מוחו בבה זה :
כי היה לו בית להשכיר, ופילון עלה לשודד־הים יש כסף, אבל אין לו שבל
בסולם החברה משום ששכר לו בית. מן, להשתמש בו. לי יש השכל ! אני אציע
הנמנע הוא לומר, אם דניאמיר לקבל
את שבלי לשימושו הבודד הקטן
דמי שכירות כלשהם ואם אמר פילון והמסכן,׳ הוסיף דני, .אילו ידעתי, הייתי
לשלמם. אם אמרו, התאכזבו שניהם. דני מזמין אותו מזמן, גם אם לא היה לו שום
תבעם ופילון מעולם לא
מעולם לא
אוצר.׳ אש של עליזות יקדה בלב כולם
הציעם
בבית החל לחיות צפוף מעט, על חמשת
״פילון ניצל מן האנוכיות. אמנם, הוא האנשים וחמשת הכלבים בערב, כלא
הביא את היין לביתו של דני• אבל שישבו ליד התנור וסיפרו את עלילות
מייד הזמין את פאכלו להתחלק בו איתו טורטיה־פלט בקולותיהם העצלים של אלים
כביתו ה שכו ר ...פילון עט על המציאה. שבעים, היו עיני שודד־הים מתרוצצות
,שמע נא, פאכלו, מה דעתך לשבור חלק מפה אל פ ה
מהבית שליף לעולם לא תדע עוד קרקע
״אילו היה הפורטוגזי גיבור, היו עובקרה
העובדה שבחר היה לו ש־פאבלו
לעולם לא ישלם דמי־שכירות לא רים עליו בצבא ימים קשים׳ .העובדה;
פגמה כנצחונו. אם יבקש ממנו פעם דני שהיה ג׳ו הפורטוגזי הגדול, בעל נפיון
כסף, יובל פילון להגיד , :אני אשלם של ממש בכלא של מונטרי, לא זו כלבד
כשפאבלו ישלם החיים עבוד על פי שחסכה ממנו את המסכנות שבאהבת־לון
ופאבלו בלי בל חריקות לו היה מולדת נכזבת, אלא גם חיזקה אותו באמו בל
הטל יהלומים,׳ אמר פאבלו, ,היינו נתו משתי שנותיו בצבא בילה בעשירים
מאוד. היינו שיכורים כל ימי כלא שמונה־עשר חו ד ש ...כשירד ג׳ו
חיינו לכסוף חפרו פילון ופאבלו על הגדול מן. הרכבת, הוא היה לבוש מעיל
ג׳יזוים מאריה בשני כלבי־ציד מחרישים עליון צבאי העיר לא השתנתה הרהסוגרים
על צידם. הם השכירו לג׳יזום בה, פרט לאיסור המשקאות: וחוק איסור
את השימוש בביתם בעד חמישה־עשר דו המשקאות לא שינה דבר אצל טורלי.
לר לחודש אני אגיד ילד משהו,׳ המ ג׳ו החליף את מעילו בגלון של יין ויצא
שיר פילון, ,אם לא נשלם לדני שני דולר לחפש את ר עיו ...בערב טיפס כמעיזרקו
את כולנו לרחוב וזו תהיה אש־ לה הגבעה לעבר טורטיה־פלט, לחפש את
דני ופילון..שעת דמדומים היתה כשעלה

״היין נתמעט ונתמעט בקנקן, אכל לפני במעלה הרחוב, ובדרכו פגש את פילון
שאזל תקף הנמנום את שלושת הרעים
״הפייזנוס מטורטיה־פלט לא השתמשו
האש דעכה הנר ביוון את רומח אורו בשעונים. מפעם לפעם היה אחד הידי
דים
רוכש לו שעון באיזו ררד יוצאת
מגדר התיל. אבל לא היה מחזיק בו
אלא כדי להחליפו תמורת משהו שהיה
זקוק לו באמת. שעונים היה להם שם
טוב כביתו של דני, אבל רק בתור אמצעי
חליפין. לצרכים מעשיים היה משמש
אותו שעון זהב גדול, השמש הרעים י
שקעו כתור שיגרה, שהיתה עשויה להיות
חדגונית לבל אדם פרט לפייזנו — קמים
כבוקר, יושבים כשמש ותוהים לדעת מה
יביא שודד־הים בשמש החל דני חולם
על ימי חירותו לבסוף נכנע לגעגועיו.
לילה אחד ברח לו. הוא נכנס ליער
ונעלם כמה נדבאו הרעים, וכמה ככד
בהם לבם! ,דני ת לקראת מותו,׳ אמרו
בעצבות, .ידידנו הקטן נתון במצוקה ואין
בכוחנו לעזור ל ו
״כשחזר דני אל ביתו ואל רעיו אחרי
התקפת האמוק שלו, לא סבל מייסורי
מצפון הוא התחיל תי בלי חמדה
הזיקנה עמדה בעיני דני, וה ת שי שות...
הם שמו לב שהוא מניח לזבובים לזחול
על רגליו שעה ארוכה פילון הוליד
את כולם אל הערוץ שמאחורי הביוב
,נתתי לדני את היין האחרון, והוא הועיל
׳לו. מה שדני זקוק לו זה המון יין,
ואולי נשף. איפה נובל להשיג יין ף
שבעה הרעים יערבו נשף לדני
כשעות אחר־הצהריים שטפו גלים של התרגשות
על־פני טורטיה־פלט. שמלות שלא
לבשון שנות־חיים הו צ או...
״הופיע המזון. קערות של אורז, סירים
של בשר־עוף מהביל, סופגניות מרהיבות !
והיין בא, גלונים על גלונים. מארטינז
חפר והוציא חביונה של ויסקי תפוחי־אדמה
הם הוליכוהו במרוצה במעלה
הגבעה שלושת המאחרים הגיעו כמרוצה.
דני הגביה את ראשו ויילל כתן. צנצנות
יין חושטו אליו. הוא לגם לגימה
מכל אחת מהן. איזה נשף זה היה
ודני — ממש בשם שנשף זה לא היה
דוגמתו׳ רד היה דני למעלה מכל התחרות
כחתן־החג חלילה עבר במהירות,
ועדיין היה דני שואג בתור׳ החבורה
דני, אומרים אנשי טורטיה-פלט, שינה
את דמותו במהירות. הוא נעשה עצום
ואיום• עיניו זרחו בפנסי מכוניות. היה
בו משהו מהלך אימים דני קרא
תיגר על העולם י, אף אחד לא?׳
חזר דני וקרא, .אני לבדי בעולם? איש
לא יקום להילחם איתי דני הזדקף.
אומרים שראשו כמעט נגע בתקרה, .אם
בן. אצא לי בנגד אותה חויה היודעת
להילחם. אמצא את האלמוות הראוי לדני!׳
הוא פסע אל הדלת מבחוץ שטעו את
שאגת התיגר שלו הם שמעו את דני
מסתער על המערכה. חס שמעו את צווחת
ההתרסה האחרונה שלו, אחריה חבטה.
ואחר־כד דממה
״ההולכים אחרי פילון ראוהו אין ויורד
במשעול. הם חלבו אחריו לאיטם. והם
מצאו את פילון בתחתית הערוץ, גחון על
גבי דני רצוץ ומעוות. הוא נפל מגובה
שנים־עשר מטר לפני שנגלתה התה לוכה
לעין היו רעיו של דני רבוצים
בעשב הגבוה שמסביב לכית־הקכרות• התפילה
היתה קצרה וצבאית. הורידו את
הארון ; הרובים השמיעו קול נפץ ; ה-
חצוצרה השמיעה ת רו ע ה ...שעות אחר־הצהרייס
עברו והערב בא. כל אחד מהם,
כשלגם את יינו, שוטט על פני העבר
כשתם השיר מצין פילון מן הסיגר שלו
הוא הדליק את הסיגר והתיז את הגפרור•
הקיסם הבוער נחת על גליון עיתון
ישן בסמור לקיר. בולם זינקו ממקומם
לכבות את האש ברגלם ; ובכולם עלתה
מחשבה שמימית והס חזרו וישבו. עיניהם
נפגשו אלה עם אלה, וחם חייבו באותו

חיוך• נבון של בגי בלי מוות ותקווה.
כהוזים התבוננו כשלהבת וראו אותה
מהבהבת הם ישבו וחייכו ; והשלהבת
טיפסה כנחש אל התקרה ופרצה מבעד
לגג ושאגה. רק אז קמו הרעיב מבסאו־תיהם
ויצאו החוצה כחולמים
״כתור קהל אנשי טורטיה־פלט עמדו
רעיו של דני מוקסמים והסתכלו, עד
שלבסוף היה הבית תל אפר שחור ועשן...
אנשי טורטיה־פלט נמוגו בתוף החשיכה.
רעיו של דני עדייו עמדו מביטים בחורבה
העשנה. הם הביטו זה בזה כעיניים
מוזרות, ואחר־כך חזרו והביטו בכית שנשרף.
כעבור שעה קלה פנו והסתלקו
משם לאיטם, ולא היו בהם שניים שהלכו
ביחד.״
סיפור חייו ומותו המופלאים של דני
הפייזנו ראוי לעמוד על כל כונניות הספרים
של אוהבי המילה הכתובה. כמוהו
גם הסיפור השני, הירח שקע, שהוא
מרתק לא פחות — סיפורם של כובשים
וכבושים, הלכודים אלה בידי אלה; סיפור
של מדינה כובשת ומדינה נכבשת; ספק
בלגיה, ספק ארץ אחרת.

זהו סיפור מלכודת הכיבוש, שכל יש ראלי
יזהה בו את המלכודת הכפולה,
הישראלית/פלשתינאית, שבתוכה כלואים
:זה כ־ 15 שנה הישראלים ותושבי השט חים
הכבושים.
הירח שקע של ג׳ון סטיינבק הוא הסיפור
המדהים, שעד היום לא קם סופר
ישראלי והעז לכתוב אחד כמותו.
אינטימיות הדודה הרכבי היא משוררת של שירים
אינטימיים, שפירסמה בחודש שעבר
קובץ שידים מעודן תחת הכותרת ערי״.
* חדווה הרכבי — עדי! הוצאת ספרים
פועלים; 123 עמודים (כריכה רכה).

החווייה הישראלית
שיר מסויים של המשורר הלאומי חיים
נחמן ביאליק לא יילמד לעולם
בבתי־הספר. זהו. לנתיבך הנעלם, שיר
שאותו חיבר בשנת ,1908 כזכררן לחוויה
אירוטית מסעירה, שאותה חווה כאהבה
אסורה, למרות נישואיו למניה כיאליק.
בבית־הראשון של לנתיבך הנעלם כותב
ביאליק :״לנתיכד הנעלם כסופה זי-
נקת /ותפרצי פתאום בית־כלאך/ ,
ומסביבות אחלי לנצח מחקת /את
עיקבות פעמיך וצילך ; /במנוסת
/וכצאתך
יצאת,
בהלה. לדרך
— את צרורך למרחק נשאת /את
מצהלות צחוקך — את פעמון זהכך/ ,
את להכות גילך ומדורות לבבך ; /אך
אחת נ שית: ברכת שלומי ושלומך/ .,
ובחפזך . .ותשי /בזווית קטונך גם נעל
של משי / ,ועל אדן החלון — אגודת
חכצלותי — /וצמר חלומותי /
ואותי --״
אם היו והמורים לספרות מלמדים שיר
זה, היו מסבירים כי מדובר בתיאורה של
אשד, נמלטת וגבר הרודף אחריה באהבה
אירוטית בוערת. האהובה הנמלטת כמו
מוחקת את אוהלו של אוהבה, וכסוסה
פראית נסה למרחקים. היא מאמינה כי
במנוסתה היא מנתקת מוסרות וכבלים,
בעוד שעליה רוכב צל אהובה. המורה
לספרות הממוצע היה מסיים את שיעורו
בקביעה, כי המשורר חווה פרשיייה לוהטת
וחטופה•
מיהי אותה אהובה נעלמה של המשורר
הלאומי? האשד, היא ציירת בשם אי ר ה
יאן, שאותה פגש ביאליק בהיותו ציר
בקונגרס הציוני השמיני בהאג. אירה יאן,
אף איירה שנה מאוחר יותר את המהדורה

כבר בשיר הפתיחה, מטיבם של דברים,
היא מבהירה את עולמה :״מטיבם של
דברים שאינם /כשורה, שציפור שבפנים /
עומדת בחוץ /וליבה שקפוא לוהט משיט־ח
ח /ופיה דביק /ופיה פעור / /וציפור
שיושבת כמעט לצידה /נאבקת איתה על /
פרור״ זה שיר של עדנר, וכאב, המאפיין
את שאר עדיי השיר של הרכבי.
יש לה עולם דימויים עשיר. מעופפות
בו ציפורים, קולות בונים דמויות, היא
עצמה שודדת־ים, ובלילות קצף אדום
זורח מתוך המירצפות.
חדווה הרכבי חיה בביעותים• היא משתוקקת
לאהבה (״אכל אהבתי איננה ככוחי
/הים שבו היא נתונה״) ,ו״קליפת
המוח משתחררת ועוברת /אל מקום
אדר״ עד אשר ״קליפת המוח נעלמת, המוח
נהפך לשבר־בלי.״
הלילות של חדווה הרכבי ישירים, היא
אינה מסתירה אמיתות מתחת רובדי.מילים,
ומתארת בפשטות :״כל הלילה
חיינו עטופות /בעטיפות מחוספסות /
ולא רצינו לחולל ניסים.״ שיריה הם
שירי מסע אחר זהות :״ריצפת הזיכרון
מלאה /דם /עליה חקוק /שם /אישה
גיבורה יש בהם משהו יוצא־דופן,
עמוס באינטימיות.
אחד מהמעולים בשיריה הוא ללא יציאות,
שבו היא כותבת :״היטב היטב הרדמתי
את זכרונותי / .הרי זה חיינו־הך/ .
ימים רכים כל-כך אני יושבת בגזוז טרא
/תופרת דגל לבנבן /עם חופן
אדמה /וכל השמים עומדים בעיגול.
עומדים בשורה / .וכאן אני שם / .ושם
עונות של הכרה בשיר אחד שלה,
מהמחזור כאן, היא מתארת כלבה נושכת,
שכל ליבה מלא בשושנה :״יש לה לב
מלא /שושנה /אבל היא בשלה
נושכת.״
הבדידות האינטימית שחדווה הרכבי
חושפת בשיריה, ולו רק במעט, היא מלאת
עוצמה :״כלילה היא סוגרת את עצמה,
בארונות /וגוררת אחריה דלתות ורע־פים
/ויש לה אלפים ושבעים כוחות /
ויש לה שבע־מאות בובות /עם טבעות
וכובעים /ובלילה היא נרדמת על כל

הצדדים /של כל הגדות /וקולות מוכרים
לה קוראים לה /וקוראים
יש משהו טיבעי ואותנטי בשירתה של
חווה הרכבי, החופשת עולם של פחדים.
עדי הוא ספר שירה עמום בשירת־אמת,
העומדת בשורה אחת עם שירתן של דליה
רביקוכיץ, ויונה וולד. זו שירה אינטימית
של משוררת, השרוייה בעולם של
סמלים פרטיים, שרק מעט מהם נחשפים.
ספר קשה לקריאה, אך מומלץ.

סיז עבור הקורא הישראלי החומה הסינית הגדולה
גבוהה מכפי מימדיה האמיתיים. הספרים
בעברית העוסקים בסין הם מעטים
מאוד, ולא הצליחו לצמצם את המרחק בין
הישראלי ובין סין, למרות שסין איבה כה
רחוקה.
באחרונה ראה־אור בעברית סיפרו של
ד״ר אהרון שי ממילחמת האופיום עד
יורשי מאו י. שי הוא מרצה באוניבריסטת
תל-אביב, מחברו של הספר שורשי מיל־חמת
העולם השנייה במזרח הרחוק (ראה־אור
בלונדון ,)1976 ,וחבר במכון לחקר
סין, השוכן בהונג־קונג. את תיאור תולדות
סין בתקופה החדשה פותח שי ב־מילחמת־האופיום
— המילחמה האנגלו-
סינית, שפרצה ב ,1840-ושהיתד, הגורם
העיקרי בפריצת גבולותיה של סין, ופתיחתה
כלפי המערב.
שורש המילחמה בהפצת האופיום בסין

בידי סוחרים מהמערב, שהניעו את אחד

הנציבים הקיסריים הסיניים דין צה־סו,
לבקש את המלכה ויקטוריה לבלום את
הנגע. הוא כתב אליה :״באיזו זבות
משתמשים (הסוחרים) בסם המרעיל ופוג עים
בנתינים הסיניים שמעתי כי
עישון אופיום אסור בהחלט בארצך...
מדוע (אם כן) מתירה את לשווקו כאר צות
אחרות ולגרום נזק שם?״
הקיסרות הסינית, מתוארת בחלק הראשון
של הספר כנתונה בלחץ של המעצמות
הגדולות, מילחמת־האופיום, העימות
עם יפאן, מילחמת־הבוכסרים ולבסוף מיל-
חמת רוסיה. החלק השני, שבו בוחן
!אהרון שי את העימות בין סין והעולם,
הוא בתקופת הריפובליקות הבלתי-עממיות
( .)1949—1912 הוא מפרט את תהליך האנרכיה,
ובעקבותיו את תהליך ההתגבשות
הלאומית, והדרו אל המילחמה הסינית-
יפאנית הגדולה — מילחמה שהתחילה ב־7
ביולי 1937 ביריות ליד גשר מארקו פולו
מצפון לפקינג, שפתחו עידן חדש בהיסטוריה
של המיזרח־הרחוק. יש הגורסים כי
יריות יפאניות אלה פתחו את הקרב הראשון
של מילחמת העולם השנייה.
הפרק המרתק ביותר של סין במאה
העשרים, הוא תהליך ההתגבשות של הרפובליקה
הענזמית של סין בראשותו של
מאז־ טסה טונג. היתד. זו מהפכה בכל
תחומי־החיים של סין, אך מתוך תלות
בעבר הסיני העתיק ובראיית־העולם הסינית.
הקרב על קדהרוחב ,38 או מיל-
חמת־קוריאה, כפי שהיא מכונה, הביא את

* אהרון שי — ממילחמת האופיום
עד יורשי מאו: הוצאת זמורה ביתן מודן;
173 עמודים (כריכה רכה).

אהבת־בשדים של משורר־לאומי
החגיגית של שירי ביאליק, שראתה־אור
בשנת •1908
אירה יאן היא דמות נשכחת למדי
בתרבות היהודית והישראלית. הצייר והסו־

ציירת־ מאהבת אירה יאן
מצהלות׳צחוק — פעמון זהבך

פר נחום גוטמן מספר עליה בסיפרו
בין חולות וכחול שמים :״המורה הראשונה
שלי לציור היתה הציירת אירה
יאן. היא היתה ציירת וסופרת, מקורבת
לכיאליק היא הקימה אולפן לציור,
ונתנה שיעורים, ואני למדתי אצלה. .זה
היה ב,אחוזת בית היא היתה אי שיות
מיוחדת כמינה. פניה מוארכות, אינטליגנטיות.
עיניה גדולות, ותמיד הלכה
כזקיפות־קומה. היה לה הומור עדין, והיא
נראתה כאשה בודדה ומאוד טראגית. ואף
שהיתה כה דינאמיות רבה, היתה משום־
מה סגורה תמיד וממעטת לדבר
על סופה של אירה יא;׳ ממשיך ומספר
נחום גוטמן :״כשפרצה מילחמת העולם
הראשונה, נתפסה אירה יאן כרחוב כידי
חיילים תורכיים, וגורשה למצריים. כעלי
נתינות רוסית נתפסו אז והוגלו מהארן.
לפני כן עוד הספיקה להעלות בחיפזון
את כל תמונותיה אל עליית־הגג של מיש־פחת
בדיל, מפקידי.הברון החשובים, אשר
כתה היתה בין תלמידותיה.
״הגברת רחל ינאית כן־צבי, שהכירה
אותה, מספרת, שהיא חזרה לארץ; לאחר
המילחמה, חולה בשחפת קשה. תמונותיה,
שנשארו כאן, נעלמו כמילחמה לעולם
לא נדע מה קרה לתמונותיה של אירה
יאן. היא מתה ונקברה כארץ
חיים נחמן ביאליק, משורר לאומי, שאת
שיריו מלמדים בבתי־הספר בצורה הסטרילית
ביותר שבה ביתן ללמד שירה, ובכך
משניאים אותו על דור אחרי דור של תלמידים,
היה משורר ואדם, והוא נתן בשירו
לנתיבך הנעלם פורקן לאדם שבו. גם משוררים
לאומיים הינם בני־אדם.

מאו־טסה־טונג
סין אינה רחוקה .

סין לניצחון בשדה־חקרב מול המעצמה
הראשית של אותם הימים — ארצות-
הברית־.
חלקו של מאו טסה טונג במציאתה של
הדרך הסינית לסוציאליזם הוא אחד מ־פירקי
המפתח של הספר. הפרק מהפכת
התרבות דן בתהליך התרחקותה של סין
הקומוניסטית מברית־המועצות ובנסיון
להציל את סין מניוונה של המהפכה בידי
הביורוקרטיה. מהפיכת התרבות היתה,
למעשה, שירת־הברבור של המהפיכה הסי נית,
וציון־דרך לפני אחרון בדרכה של
מעצמה זו לקראת כניסה למימסד הבינלאומי.
מותו
של מאו טסה טונג זירז את תה ליך
פריצתה של סין אל העולם הרחב,
תהליך הנמשך עד היום, ואין סמל מוחשי
יותר לפריצה זו מאשר בקבוקי די־קוקה
קולה המיוצרים כיום בסין.
ממילחמת האופיום עד יורשי נזאו הוא
ספר בסיסי, המתאר את תוללות סין המודרנית
ומגעיה עם העולם הרחב, הספר
קריא, ישיר, בלא התחכמויות.

ך* יכה של חגית נצבט בקירבה.
* היא הביטה על פניה החיוורות
של בתה הקטנה, רותי, ששכבה
במיטת בית־החולים. הילדה בת
השש, שרק לפני שבוע היתד,
מלכת־הכיתה וספורטאית מצטיינת,
שאלה את אמה :״אמא, מתי יורידו
כבר את השקית הזאת שמחוברת

לבטן שלי?״ חגית לא ענתה.
עיניה נצצו והיא חששה לדבר
פן יבגוד בה קולה. זה עתה שמעה
מפי הרופא המנתח כי השקית

נודאי מ ה שהווסאיס
תישאר צמודה לילדה עוד עשר
שנים, לפחות.
כאשר. התלוננה רותי שבוע
קודם לכן על כאבי־בטן, הסבירו
הרופאים כי יהיה צורך בניחוח
קטן ופשוט. ד״ר עידן, הרופא
המנתח, הסביר לאם כי יש אומנם
שתי אפשרויות לביצוע הטיפול —
האחת ניתוח גדול ומסובך, והשניה
״סתם ניתוח״ שיפתור את הבעיה.
״החלטנו לעשות את הניתוח
הפשוט,״ אמר הרופא .״האם יש
בניתוח איזה סיכון?״ שאלה האם
חו מ ת *
הדואגת. הרופא הניד את ראשו
בשלילה, ואמר :״אף אחד עוד לא
מת מניתוח כזה.״
ש תי ק ה
אולם מבטיהם של הרופאים
1הדין חקר אותם על
אחרי הניתוח לא בישרו טובות ורך-
עיניהם היו עצובות ומתחמקות.
? פרטי ד,מיקרה ועל השיחות
חגית הבינה כי לא הכל כשורה. שניהלו ההורים עם הרופאים. האם
ואומנם, ד״ר עידן הסביר לה כי הסבירה כי לפני הניתוח חתמה
בעת הניתוח נפגעה דופן שלפוחית -על טופס של בית־החולים ומילאה
השתן של רותי.
בו פרטים שונים על הילדה .״האם
״זה לא דבר מסוכן, ומייד חיברנו הסבירו לכם הרופאים כי יש סכנה
קצה של מעי אל השלפוחית, והשתן לתקלה כזאת מהניתוח הצפוי?״
חקר עורך-הדין ,״לא, בוודאי שלא !
יעבור דרכו.״
האם ביקשה הסברים נוספים, לו היה מזהיר אותי, הייתי עומדת
והרופא ענה :״קצהו האחר של על כך שרותי תיבדק על-ידי רופא
המעי חובר לפתח שניקבנו בשיפולי נוסף, והייתי בוודאי בוחרת בניתוח
בטנה של רותי. דרך נקב זה יתנקז *השני שהוא הזכיר.״
השתן בעתיד. הוא ייאסף לתוך
עורך-הדין חיטט כמה דקות
מיתקן מיוחד שיוצמד דרך קבע בסיפרי־מישפט עבי־כרס נאחר כך
לגופה של הילדה, ויש לרוקנו מדי חייך בסיפוק ״זכרתי שיש תקדים
כמה שעות.״
כזה בארץ!״ אמר .״אתם יודעים
פניה המבוהלות של האם גרמו כי בכל מיקרה שבו יש צורך להולרופא
להוסיף כמה מילים :״זה כיח רשלנות מיקצועית של רופא,
לא לכל החיים ! ברגע שדופן השל הדבר כמעט בלתי אפשרי. רופאים
פוחית תתעבר, מספיק ננתק את אינם ממהרים להעיד בבית־המישפט
המעי, ונחזיר את הכל לקדמותו.״ נגד עמיתיהם למיקצוע. הם מקימים
״מתי תוכלו לעשות זאת?״ חומת־שתיקה עבה מסביב לכל
שאלה חגית, והרופא הנבוך אמר: נושא רפואי. כאשר תביעה תלויה
״לא רצוי לעשות ניתוח נוסף כזד, בעדים מומחים שהם רופאים, זו
אלא בעוד 15 שנים.״
ממש קריעת ים־סוף.״
חגית חזרה הביתה בוכיה :״אלה
״מה נעשה אם כך?״ שאלה האם.
״זהו הדבר שחיפשתי בתקדימים
הן השנים החשובות ביותר בחייה
של רותי. היא מעצבת את אישיו הללו,״ הצביע עורך־הדין על אחד
תה ואת החברה שבה תימצא הספרים שלפניו .״זכרתי כי מישהו
במשך שנים אלה. אולי אפילו כבר עשה נסמן כזה בישראל,
תבחר את החבר שלה לחיים בשנים והצליח, אבל זה היה מיקרה יחידי
אלה. ואיך תעשה זאת כאשר לגופה שנקבע לפני כ 15-שנה, ומאז
מחוברת כל הזמן שקית מלאה משום־מה איש לא הלך בעיקבותיו.
בנוזל מצחין? אפילו לים היא לא בזמן האחרון היו נסיונות להביא
תוכל ללכת, מכיוון שהשקית תיראה רופאים מחוץ־לארץ, כעדים מומ
דרך
בגד־הים, ותמיד יהיה חשש
לזיהומים. מה נעשה?״
למחרת הלכו ההורים אל עורך־
דין המתמחה בדיני נזיקין. הם
סיפרו לו על התקלה שקרתה בעת
הניתוח לבתם בת השש .״עד גיל
עשרים לפחות, יהיה עליה להיצמד
לשקית הזו ולעשות כל פעולה
כשהיא מחוברת לשקית. זה שינד,
את כל חייה, זה הפך אותה מילדה
נורמלית וספורטאית מעולה לנכה.״

חים, כדי להתגבר על חומת השתיקה
של הרופאים. אבל הדבר כרוך
בהוצאות גדולות, ושיטות העבודה
בארצות אחרות שונות לפעמים
מהשיטות בישראל.
״בכלל, כאשר מנסים להוכיח
רשלנות רפואית, פירוש הדבר
שעלינו להוכיח כי הרופאים ש ניתחו
את רותי ביצעו את הניתוח
במיומנות הנופלת מזו של רופא
סביר. זה דבר קשה מאוד להוכחה.
אבל יש לנו דרך להתחכם לכך,
וזה בדיוק מתאים לעובדות שלנו.״
ההורים לטשו עיניים על עורך-
הדין, שהסביר להם את התקדים
הישראלי משנת ,1966 ואת השיטה
הנהוגה בארצות־הברית וקנדה ב־תביעות־נזיקין
על תאונה רפואית.
״כאשר רופא מבצע ניתוח בחולה,
הוא עושה זאת בהסכמת
החולה. בלי הסכמה כזו הוא נחשב
לתוקף, במובן המישפטי של הפילה.
זו גם הסיבה שבתי־חולים
מחתימים על טפסים שונים של
הסכמה לטיפולים ולניתוחים. אבל
כדי שתוכלו להסכים לניתוח, עליכם
להיות מודעים מראש לכל
הסיכונים הכרוכים בו.
״כל רופא סביר, חייב להסביר
לחולה — או אם החולה קטין,
להורי החולה — את אפשרויות
הטיפול המלאות, ואת הסכנות
הכרוכות בכל אחת מהדרכים. כך
יוכל החולה לבחור את הדרך
הנראית לו ולשקול את הסיכונים
בעיניים פקוחות. רק אז תהיה
הסכמתו, הסכמה מודעת׳ .כאשר
החולה אינו יודע כלל על סיכונים
הנובעים מהטיפול, אין הסכמתו
הסכמה אמיתית.״

ת קי פ ה
ור שלנו ת
^ הודים הנכובים ביקשו בי
י י עורך־הדין יסביר את דבריו.
״אתן לכם דוגמה ממיקרח שקרה
לא מזמן בקנדה. אשר, קאתולית
אדוקה רצתה לעבור ניתוח־עיקור.
זהו ניתוח קל, שמותיר בגוף רק
צלקת קטנטונת שכמעט אינה
ניכרת לעין.

״בעת הניתוח הפעוט הזה אירעה
תקלה, והיא נדקרה בשלפוחית
השתן שלה וניזוקה קשה. האשה

תבעה את הרופאים, בית־המישפט
בדק בכמה מיקרים קורות תקלות
כאלה בניתוח מסוג זה, וקבע כי

מדור להבהרת זכויותיו של האזרח. אין מדור זה
מתיימר לתת ייעוץ מישפטי ספציפי, וככל מיקרה
ייתכנו שינויים והכדלים כגלל שוני כעובדות.
המדור מנתח את המצב המישפטי כישראל לפי
החוק והתקדימים.
תדריך במיקרה של תאונה הנגרמת מטיפול רפואי, יפול
הנפגע לתבוע את הרופא באחת הדרבים הבאות:
א) בתביעת-נזיקין על רשלנות־רפואית, שבה
עליו להופיח פי הנזק נגרם עקב רשלנות הרופא.
כלומר, שהרופא פעל בצורה שאינה הולמת רמה
של רופא סביר, ובבן גרם לנזק.
ב) במיקרה שיש צורך בהסכמת החולה לטיפול
מסויים או לניתוח, והרופא לא הסביר את
כל האפשרויות של הטיפול וחסכנות הפרופות בו
ונגרם נזק — יובל הנפגע לתבוע את הרופא בנזי קין
בעילה של רשלנות במתן ההסבר. או לטעון פי
ההסבר הלקוי פגם בהסכמת החולה לטיפול, ולתבוע
את הרופא בעילה של תקיפה מישפטית.
(בשני מיקרים אלה אין צורך להוכיח רשלנות רפואית
או אשמה של הרופא בגרימת הנזק).
תביעת-נזיקין על רשלנות רפואית(א) פרופה בהבאת
עדים־מומחים רופאים שיעידו על רמת־חמיומנות
הנהוגה במיקצוע.
הקושי בהבאת עדים־מומחים פאלה הביא לאחרונה
להזמנת רופאים מחוץ״לארץ פדי להעיד במיש-
פטים של רשלנות מיקצועית.
התחזית אומרת פי מדינת״ישראל נמצאת פעת
בראשיתו של גל תביעות-נזיקין נגד רופאים, כפי
שקרה בארצות־הברית לפני כ 25-שנה.

הו רו ס קו פ
היה על הרופא להסביר לאשה על
אפשרות של סיבוך כזה.
״מכיוון שהיא היססה מאוד אם
לעבור בכלל ניתוח־עיקור, הרי
שהסברו של הרופא על סיכון
נוסף כזה היה מבטל את החלטתה
לעבור ניתוח. בית־המישפט לא
נכנם כלל לשאלה אם הרופאים

שרצה להיטיב עם בתי — תוקף.
האם אין דרו אחרת?״ שאל האב.
״יש ויש. ראשית, קיימת הדרך
הרגילה של תביעת־רשלנות. כאן
עלינו להוכיח, כפי שהסברתי לכם,
כי התקלה נגרמה בגלל חוסר
מיומנותו של הרופא, ואם נוכיח
דבר כזה, נטיל על הרופא את

תוצאה אפשרית בניתוח כזה גם
בלי כל רשלנות.
״לכן נותרות לנו שתי הדרכים
האחרות, המתייחסות לאי־מתן הסבר
מלא על־ידי הרופא. האחת,
כפי שהסברתי, היא האשמה בתקיפה
המישפטית. הדרו השנייה אינה
מדברת על פסילת ההסכמה שלכם

האחריות תתחלק ביניהם. לרופאים
יש ביטוח מיקצועי, וחברת־הביטוח
היא שתשלם כנראה בסופו של
דבר.״
ההורים החליטו להגיש תביעה
על תקיפה ולדרוש פיצוי של 2
מיליון שקל, לפי פירוט הנזקים
שייגרמו לרותי בעתיד בגלל הדופן
הנקובה והשקית הצמודה.

האס חדה על הרופא אחריות ]יתוה מי שפטי

מישפטית לנזקי שנגרמו לחולה
כתוצאה מטיפולו של הרופא
הניתוח, אלא קבע
מלא הביא לחוסר
היה הרופא אחראי
לפצותה על כל נזק

התרשלו בעת
שחוסר הסבר
הסכמה, ולכן
לתקיפה, ועליו
שנגרם לה.״
״אבל ד״ר עידן הוא אדם חביב
מאוד. הוא גם רופא טוב, ולא
הייתי רוצה לומר עליו שהוא תוקף.
יש בזה משהו חצוף לכנות רופא

הסטיגמה של רופא גרוע ורשלן.
״אבל מכיוון שהרופאים ערים
לסכנה זו, יהיה כמעט בלתי-אפשרי
לגייס רופאים שיעידו כי ד״ר עידן
אומנם התרשל. מה גם שאינני
יודע כלל אם באמת היתד. כאן
רשלנות או אשמה של הרופא.
יתכן מאוד שניקוב הדופן היא

לניתוח, אלא על רשלנותו של
הרופא במתן ההסברים על הניתוח.
את זה יהיה הרבה יותר קל להוכיח,
מכיוון שנצטרך להביא עדים
רק לנוהג של מתן הסברים על־ידי
רופאים לפני ניתוח.
״בית־החולים ומישרד־הבריאות
גם הם אחראים בעקיפין להתנהגותו
של הרופא העובד אצלם, ולכן

^ הרצאה שד הפרופסור יצחק
אנגלהרד בכנס עורכי־דין של
המכון להשתלמות עורכי־דין, צפה
הפרופסור עלייה ניכרת במיספר
התביעות על תאונות רפואיות
בישראל. לדבריו, כבר ניכרת עלייה
גדולה בתביעות אלה, ויש בכך
משום סימן לעתיד. הדבר מזכיר
את ארצות־הברית לפני כ־ 25 שגה.
שם החל אז גל אדיר של תביעות
על תאונות־רפואיות. גל זה הגיע
לשיאו לפני כ־ 15 שנה, ואחר-כך,
בעיקבות הגבלות מישפטיות ש הוטלו
בחקיקה ובפסיקה, חלה
ירידה במיספר התביעות.
בפסיקה המישפטית יש דוגמות
מזעזעות לרשלנות רפואית בטיפול.
כמו המיקרה שבו נסנס אדם
לניתוח שבר והרופאים הורידו
בטעות את אשכיו. או מיקרה של
אשד. שנכנסה לשם ניתוח בגב,
וקטעו את רגלה.
אלה הם מיקרים ברורים של
רשלנות שלא קשה להוכיחם. אך
במיקרים אחרים יש לפעמים קושי
רב להחליט אם הסיבוך נגרם
כתוצאה מרשלנות הרופא או מהתפתחות
מסויימת של המחלה המקורית.
ככל שהארץ שבה קורה הדבר
היא גדולה יותר, קל יותר למצוא
רופאים שיבואו להעיד בבית־המישפט.
במדינות קטנות כמו
ישראל, שבהן הקהיליה הרפואית
מאופיינת בקשרים הדוקים והיכרות
אישית, קשה מאוד למצוא רופאים
שיעידו בבית־הפישפט.
בארצות־הברית ובקנדה פיתחו
את תביעות התקיפה כאשר ההסבר
בדבר הטיפול הרפואי במיקרים
שבהם לא ניתן הסבר מלא לגבי
הטיפול הכפייתי והסכנות הכרוכות
בו. ככל שהניתוח הדרוש הוא
חיוני פחות, צריכים ההסברים
להיות מלאים יותר. אדם העומד
לעבור ניתוח בגלל מחלה קשה,
נואש דיו כדי לעבור כל ניתוח,
ויהיו סיכועיו אשר יהיו. אך אדם
העומד לעבור ניתוח קוסמטי יהיה
ער יותר לכל סיכון הכרוך בו.

בכי או צחוק? עבודת הרופא כפופה דחוק

פסק־הדין שבו נקבע בישראל
כי אי־מתן הסבר מלא לחולה מהווה
תקיפה מישפטית הוא ע״א ,67/66
ד״ר יוסף בר־חי נגד שטיינר,
פד״י כ 230 )3העובדות שבתיק
זה היו דומות לאלה של המיקרה
בדוגמה. הרופאים, בית־החולים וכן
מישרד־הבריאות חוייבו יחדיו לשלם
לקטינה פיצויים בסך של
66,834 לירות.
״השיגרה במיקצוע הרפואה היא
להעמיד את החולה, או את אפוט*
רופסו, לפני ברירת האפשרויות
של הניתוח, והסכנות הכרוכות בו,
על מנת שידע ויהיה שותף בבחירה.
מכיוון שדבר זה לא נעשה, יש
לראות בעשיית הניתוח לפי החלטת
הרופאים בלבד משום תקיפה במובן
מישפטי,״ קבע השופט בנימין
כהן שכתב את פסק-הדין המקורי
בשבתו בביתזהמישפט־העליון בשנת
.1966
התרבותן של תביעות-התקיפה
בארצות־הברית גרמו לכך שרופאים
פיתחו את ״הרפואה המתגו ננת״
והם עורכים בכל מיקרה
עשרות בדיקות שונות ומשונות.
החשש מפני תביעות פגם בכושר
הטיפול של הרופאים והטיל את
הנטל הכלכלי בסופו של דבר
בחזרה על הציבור — הרופא משלם
פרמיה גבוהה יותר לחברת־הביטוח
שלו, וגובה אותה בחזרה מחוליו.

(המשך נזעמוד )20
מאווז יוכלו בשנים אלה להגשים
את שאיפותיהם. הם ילמדו
נושאים חדשים ומקוריים, ויצליחו
לממשם ולשכנע גם את
סביבתם בסיכוי להצלחת תוכניו תיהם
החדשות. במיסגרת עבו דתם
הם יסעו לחוץ־לארץ כמה
פעמים ויביאו עימם משם רעיונות
מעניינים, ויצטרכו להאבק
על המהפכה שהם מבקשים להכניס
במקומות עבודתם.

* :ס פי ם
העניינים הכספיים גורמים לא
מעט דאגה. במשך השנה החולפת
חשו בני המזל במצוקה כספית
ובהגבלה. גם אלה שבדרך כלל
לא סובלים ממחסור, חשו בהגבלה.
מקורות ההכנסה הצטמ צמו,
והבנקים ומקורות כספיים
אחרים אינם נוהגים ביד פתוחה.
לקראת סוף השנה ישתחרר
בית הכספים מהשפעתו השלילית
של שבתאי, ובני המזל יחושו
הקלה רבה ושוב תיפתחנה בפני הם
דרכים חדשות למימוש תוכניותיהם
הכספיות. רצוי עד אז
לא להיכנס להתחייבויות כספיות,
ולהתחיל בעיסקות גדולות
רק בתחילת .1983

*.אהגה
בית האהבה — הבית החמי שי
בגלגל המזלות — מוקרן קשה
בשנה זו, וזה פוגע בבני המזל.
לא בקלות מתחילים בפרשיות
אהבה, ואלה הרגילים להרפתקות
אינם מצליחים לשמור על הקשר
בגדר הרפתקה בלבד. או שהוא
הופך להרבה יותר רציני מכפי
שהתכוונו — וזה אינו לרוחם —
או שהקשר נפסק לפתע וגורם
אכזבה עמוקה.
לעומת זאת, קשרי נישואים
מבטיחים המשכיות רגועה. בני
דגים נשואים יחושו שלווה, ויכולת
לתקן בעיות שנמשכו במשך
שנים• אלה המעוגיינים להינשא
יוכלו לבצע את רצונם, ואף
להצליח ליהנות ממסגרת מיש-
פחתית יותר יציבה• בני דגים
שעזבו את ביתם, יתפלאו למ צוא
את עצמם מתגעגעים למסגרת
הישנה, שתיראה להם מרגיעה
וחמימה אחרי כל ההרפתקאות
וחוסר השקט שהתלווה
אליהן.

מ מ די ם
שינויים בלתי צפויים עתידים
להתרחש השנה בנושא זה. אלה
המעוניינים למכור את דירתם
יתקלו בהפתעות, לפעמים בלתי
נעימות, וכדאי להם לחשוב פעמיים
לפני צעד כל־כך חשוב וגו רלי.
בגלל הבעיות הכספיות וגם
בגלל דברים אחרים שקשה להם
לראותם ברגע זה, הם עלולים
ל מ צו א

אתעצמםבבע יו ת ק שו ת.

לכן רצוי לדחות מעברי דירה עד
סוף השנה האזרחית.
גדיאות מבחינה בריאותית שנה שקטה
יחסית — דאגות קטנות ופתאומיות
תימצאנה את פתרונן
המהיר. לדאגות בעניינים אלה
אין סיבה מוצדקת.

לימודים
את השימחה בחייהם ימצאו
בני דגים בלימודים של נושאים
חדשים ובלתי שיגרתיים. ההצלחה
תאיר לחם פנים, וחוכמתם
תצוף ותעלה, ותיראה לעיני כל.
שבחים רבים יפלו בחלקם ובחינות
קשות שיצטרכו לעבור, יתבצעו
בקלות וכמעט ללא מאמץ.
נסיעות רבים מבני המזל יסעו לחוץ*
לארץ כמה פעמים בצורה מפתיעה
למדי, וכמעט לא מתוכננת.
ידידים בניכר ינעימו את זמנכם,
ויציעו הצעות מעניינות ומפתות
שישנו את מהלך חייכם.

! היה 09111 =1ח 1ה עו1ו1-ו
בליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיור!,
היה גליון מוגדל שהביא את המדריד המלא הראשון לפרשיות
שעמדו להיחשף כמישפט עמוס פן־גוריון. תחת הפותרת ״,הול
יער!כ׳ במום ל,ווה״ ,הופיע דיווח על פתיחתה של ישיבה דתית
במוסקווה הקומוניסטית, שהיתה הול־מכשר לראשית ההתעו ררות
היהודית כברית־המועצות. המדור ״נופלים ההולכים ראשונה״
המשיך כפירסום רשימות־זיברון לזכר הנופלים בטיב־צע
סיני.
מדור התיאטרון הור!דש לסיקור התוכנית המפורסמת ביותה

של ״להקת הנח״ל״ ,״עד מאה ועשרים״ ,ומדור הרן ולנוע דרות
על הפרטים ״טיסה ללוד״ ,״בייבי דול״ ו״גיל הבגרות״.
בשער הו. ליון: סגן המפכ״ל, עמום בן־גוריון, ומפכ״ל המיש־טרה,
יחזקאל סהר.

תמונת־מצב שר שחיתות לאומית * בן־גוו, ון
והשאילתות * שייע גל זר מדווח מן המיגוש
״ ה עו ל ם הז ה ״ ׳1010
תאריך 20.2.1957 :

דבר חשוב אחד חסר השבוע לכיסוי
מלא שיל מישפט עמוס בן־גוריון. אין
זה מחוסר רצון טוב מצד המערכת. בתחילת
השבוע ישב עורך התבנית עם חוליית
הכיסוי העוסקת במישפט, כדי להכין את
הפרט החסר. הם רצו להביא בפניך, בצורה
גראפית פשוטה, את הקשרים הקיימים
בין עשרות הנפשות הפועלות בדראמה
הנגולה בבית־המישפט.
אחרי עבודה של שעות אחדות, התברר
כי את לוח הקשרים של מישפט זה
אין כל אפשרות לרחום לתוך עמוד כפול
של עיתון זה. אני מסופק אם אפשר, בצורה
גראפית כלשהי, להקיף קשרים כל־כך
מסועפים ומסובכים. בדומה לאותם הרומנים
הבלשיים, שהיו חביבים כל־כך על
הקוראים במאה הקודמת, ושהתפרסמו בהמשכים
אינסופיים, הגיע גם כאן מיספר
הגיבורים וגיבורי־המישנה לממדים שהזיכרון
האנושי הנורמאלי יכול להקיפם רק
אחרי לימוד ממושך.
ניקח, למשל, את המפקח הכללי יחז קאל
סהר. סהר הוא אחד מבעלי־המניות
העיקריים של חברת י.מ. סחרוב ובניו
בע״מ, שהיתר, שותפת בעיסקת ייצוא עם
הקבלן יצחק פרישמן, שנפגש עם סהר
גם בתורכיה, ושמנהל עסקיו הוא אחיו
של שמאי זוהר, ראש המחלקה הכלכלית
במטה הארצי של מישטרת־ישראל
ופקודו של סהר. סהר הוא גם האיש
שהשמיץ בצורה כל בלתי הוגנת ובלתי מבר
טסת את ו> 8ט ׳ ס טייכ ב רג, שבמישפטו
העיד עדות־שקר הקצין יו סף זינג ר,
שתיקן את תיקך העדות נגד אחיו, שנתפס
בגניבה, ולמרות זאת העלה אותו סהר
בדרגה.
ניקח לדוגמה דמות שנייה: ע טו ם כן ־
.ט ריון• הוא התגורר, כידוע, חינם בחווילה
של שר !,ט ^יב!ט. הוא גם חברו ושותפו
של י ע ^י הו !״שייקר,״) ירקו״י,
שהוא שותפם של ליגום מצד אחד ושל
מ רי ח עילץ מצד שני, ושלושתם שותפים
בחברת אירס״ו המפורסמת, אשר
החקירה המישטרתית נגדר, הופסקה. אך
ליגום, מצירו, קשור גם בעיסקר, בלתי־כשרה
של ייבוא שמיכות ואוהלים למען
הסוכנות, עם גזבר הסוכנות דויר כ ה רל,
שקיבל כפ־צוי להתפטרותו, בשעתו, את
הקבלנות המישפטית של הסוכנות, בשותפות
עם עורך־הדין מי גאלכס פי, נציגו
המישטטי שיל עמום בן־גוריון.
מיכאל כספי היה גם נציגו המישפטי
של שייקה ירקוני בפרשה הכאובה של
עיסקת הטנדרים עם מישרד־הביטחון. הוא
ייצג גם את י שראל רדדולף קסטנר
בכמה ממישפטיו הקטנים, כשמולו מופיע
עורך־הדין שמואל תסיר. תמיר, המופיע
נגד כספי גם במישפט עמוס בן-
גורית, היה בשעתו סניגורו של ראוכן
(״רומק״) גריגכרג, שנלחם באופן עקבי
נגד מישטרת ירושלים בראשותו של לוי
אכרהמי, פיקודו של סהר ומסייד־דירתו,
בידי בלשי הענף הכלכלי.
באחד המישפטים נגד יומק התברר כי
המישטרה נתנה ״הלוואה״ לעד העיקרי,
יצחק רוזנברג. הדבר נעשה לפי עצת
מישרדו של היועץ המישפטי חיים כהן,
שהופיע כתובע במישפט קסטנר. חיים כהן
היה גם האיש שהורה להחזיר את המיס־מכים
המרשיעים נגד תת־שר־הסעד הרב
ד״ר ישראל שלמה רוזנברג, שניצל
על-ידי כך ועל-ידי זה שהרב ד״ר מר דכי
נורוק העיד עדות־שקר במישפטו.
השלישי בסידרת העסקנים הדתיים, חבר
הנהלת-הסוכנות יצחק רפאל, שימש

614

שימנה תת־שר תם, שאינו יודע לשאול,
העיקר שידע לענות.״
בינתיים כתב יושב־ראש הכנסת, יוסף
שפר׳נצק, מיכתב אישי לבן־גוריון, שבו
ביקש ממנו לכבד יותר את תקנוך הכנסת.
הוא לא זכה בתשובה. הוא יכול היה
להתנחם בצרת רבים: גם השאילתה של
יוניצ׳מן עצמו, בקשר לאי ־מתן תשובות
לשאילתות, לא זכתה עדיין בתשובה —
שבוע אחרי שעבר המועד שנקבע לכך
בתקנון הכנסת.
ספורט פירוש 101׳״
הפתעה כלתי צפוייה אירעה
השכת כסישחק הכדורגל שנערך
כרמת־גן, כין קבוצת ׳הפועל, הכד
קומית ומכבי תל־אכיב. על המיש־הק,
שהסתיים בתיקו ,0:0מספר
כתב ״העולם הזה׳׳ ושחקן. מכבי,
שייע גלזר:

אנשי מנגנוך־ההסברה של עמוס בן־

1 || 1 0 7 1ן 1ך | 1ל 1| | 1 \ 1ל
גוריו! דאגו כבר בימים הראשננים של
- 1 111 - 1 1\ 11ן * 1 1 / 1 1 1י
מישפטו נגד שורת המתנדבים לקשור את שמו של עמוס בשם אביו. ראיש־הנזנזשלה דויד
בך גודיון. לפי רמז מתאים הופינם צלמי העיתונות ליד ביתו של עמום בן־גוריון
וצילמו את יראשיהממשלה כאשר. הוא מחבק את נכדו ליד עמום המחייך. היה זח
על כפות המאזנייש.
מימן כי ראש־הממשלה הטיל את מעמדו האישי ויוקרתו
פעמים אחדות קורבן לחיפושי המישטרה,
שוויתרה על כך אחרי הוראה מתאימה
מצד שר־האוצר, אליעזר קפלן המנוח —
כך על־כל־פנים, טוען יחזקאל סהר. שד-
האוצר היורש, לוי א שכול, שימש בשעתו
חבר הנהלת־הסוכנות, ובתפקיד זה
פעל להשתקת הדו״ח של אסיל שמו־ראק,
שהרשיע את בהרל.
ניקח דמות נוספת: ח״כ מפא״י אהוד
אבריאל, איש קבוצת המנהלים של דויד
בן־גוריון, אשר לה כפוף במישרין מנג-
נון־החושך. המקשר בין מנגנון זה ובין
המישטרה הוא הקצין מאיר נוביק,
שאיש־מחלקתו, הקצין שלמה ירקוני,
משמש עתה כמזכירו האישי של עמום בן-
גוריון, ועוזרו במישפט של עורך־הדין
מיכאל כספי. ושוב אנו חוזרים לאדם
הראשון, יחזקאל סהר, שנתן רשות ליד-
קוני לעסוק בהכנת המישפט, שמטרתו
להגן על עמוס בן־גורית׳ וחוזר חלילה.
אני מקווה שרשימה זו תעזור לך
להתמצא בלות הקשרים של הפרשה המסועפת.
אם לא הצלחנו להגיש לך תמונה
בהירה יותר, תסכים עימי כי אין זו
אשמת עוירך התבנית.
הפסה הפאראדוכס המושלס
״איש כריתים אמר שכל אנשי כריתים
שקרנים״ — זהו הפאראדוכס הקלאסי.
שהרי אם כל אנשי כריתים שקרנים,

שיקר גם בעל האימרה. ואם שיקר, מש מע
שאין זה נכון שכל אנשי כריתים
משקרים. ואם הדבר אינו נכון, משמע
שגם האיש עצמו לא שיקר, ולכן אנשי
כריתים הם שקרנים.

השבוע יצר חבר־הכנסת שימשון יו־ניצ׳מן
הגדרה חדשה לפאראדוכס הקלאסי:
הוא הגיש שאילתה לראש־הממשלה,
שבה ביקשו לענות מדוע אין ראש־הממ־שלה
נוהג לענות על שאילתות.
שאינו יודע לשאול. היתה זאת
פרשה כאובה לכל הח״כים. לפי תקנון-
הכנסת חייב כל שר לענות על כל שאילתה
בתוך 14 יום. אם נאלץ שר לדחות
את התשובה לכמה ימים נוספים, מסיבות
שאינן תלויות בו, הוא נוהג להתנצל.
לפי רשימתו של יוניצ׳מן, לא ענה בן-
גוריון על 15 שאילתות של סיעת חרות
בלבד, שהראשונה מהן נשאלה כבר לפני
15 חודש. למעשה הגיע מיספר כל השאילתות,
שלא זכו בתשובת בן־גוריון,
ל־ 120 לפחות. כי בדרך כלל עונה בן-
גורית רק לשאילתות מוזמנות, או לשאילתות
המאפשרות לו פולמוס אישי
חריף עם השואל.
אם טרוד בן־גוריון, טענו השבוע יו־ניצ׳מן
וחבריו לדיעה מסיעות אחרות —
ביניהם שימחה בבה, חנן רובין ומשה
סנה — מוטב שימנה תת־שר לביטחון.
אולם הם ידעו כי אין הדבר אפשרי:
עסקני מפא״י אינם מסכימים למינוי תת-
שר המסור אישית לבן־גוריון, ואילו בן-
גורית אינו מסכים לתת־שר שאינו נמנה
עם קבוצת־החצר שלו, כמו אהוד אב־ריאל.
התלוצץ יוניצ׳מן :״לא איכפת לי

בגלל המישחק הזה עם הפועל רמת־גן,
כבר עשו לי חור בראש. במישחקי ליגה
קורה שמתוך 20 מישחקים בעונה, נותנים
פעם מישחק אחד חלש. אבל למה שהיה
ברמת־גן אפשר גם לתת מין פירוש שיל
רש״י.
למכבי תל-אביב יש תמיד נאחס על
המגרש הזה, של הפועל רמת־גן. תמיד
אנחנו מוכרחים להפסיד שם. אפילו אם
נהיה במצב הכי טוב ונשחק שם נגד
הפועל הרצליה, גם אז נפסיד. על המגרש
שלהם, אנשי הפועל רמת־גן — הידועים
כמי שאין ילה הסיכויים הכי טובים לתפוס
את האליפות — משחקים בהקרבה
עצמית כמו פידאיון, ויחד איתם משחק
הקהל.
עוד לא ראיתי קהל כזה בארץ. אני
משתגע מהם. איזה מין אנשים הם? כל
הזמן הם צועקים ומקללים :״הביתה ! הביתה
! איזה מין שחקנים

אתם 1״

אפילו הילדים הקטנים צועקים כל הזמן
״בוז״ ומקללים. יש להם ממי ללמוד. אני
לא מתפלא שלפני שלושה שבועות הם
העליבו את יזבנצ׳יק, מאמן הפועל תל-
אביב. זה פשוט גועל־נפש שיעליבו מאמן
שבא במיוחד מחוץ־ילארץ. צריכים לרסן
קצת את הקהל הזה.
פרצוף ס ב חי ד. איך שהתחלנו לשחק,
בהרכב די חלש — בלי יוסל מרימוביץ׳
ובלי רבינוביץ׳ — ראינו שר,ם הולכים
״על החיים ועל המוות.״ כבר בהתחלה
קיבלתי פליק כזה ברגל, שלא היה חסר
הרבה שישבור אותה.
חנוך מורדוכוביץ היה ראש הפידאיון.
הוא, התחלק ונכנס בשחקנים שלנו כך,
שבסוף המישחק כל הרגליים שלו היו
שרוטות. אחד מהם אפילו הקיא באמצע
המישחק מרוב מאמץ. רק מזל שהשארנו
שם נקודה אחת ולא שתיים.
אני לא אומר שאנחנו שיחקנו טוב.
כולנו, כולל אותי, היינו די גרועים.
המישחק התנהל כל הזמן מקו 16 אחד
לשני, ולא היתד, הרבה עבודה לחלוצים.
כשיצאנו מהמגרש שוב התחילו לקלל
אותנו, אפילו הסדרנים שלהם. לא פעם
אחת סגרו להם כבר את המגרש, וטוב
יעשו אם יעשו את זה לתמיד. אחד מהם
אמר לי :״אתה שחקן נבחרת, אתה?״
עניתי לו :״תן לי את הפרצוף שלך
להערב, אני רוצה להפחיד מישהו!״ והוא
רצה לאכול אותי במקום.

לקח ל״טמכקס״ 50 שנה כדי להגיע למסקנה
כי נערות צעירות מאד מעדיפות ל התחיל עם טמפון
ללא מוליך״
אך מה עם הטמפון עצמו?
אהבהמתרחבבעתהס פיג ה ואוט ם
מאז ומתמיד יודעים ב אהבה כי המוליך
לחלוטין ובכך הו א מונע אפ ש רו ת דליפה.
הינו גוף זר ומיותר העלול לפגוע ולהזיק
ל עו מתזאת ,״טמפקס״ מתארךומ תדלדל.
וכי המוליך הטוב ביותר נמצ א בקצות
אצבעותייך. ב אהבה גם יודעים כי טמפון
(עשי אתהמב חן בעצ מך ו תווכ חי בהבדל).
ללא מוליך עדיף לכל הנשים בדיוק כמו
לטמפון אהבה ראש מעוגל — ה מעוצב
לנערותצ עי רו ת.
במיוחד כדי לאפ שר
לאח רונ ה ״טמפקס״
חדירה קלה ונוחה
יצאו לשוק עם טמפון
למקום המיועד לו. רק
לל א מוליך. אך ויתור
ל אהב ה יש טמפון
על המוליך עדיין אינו
מעולה לל א מוליך בגודל מעיד על איכותו של
הטמפון — ובאשר
מיני, המיועד לאיכו ת היה אהבה במיוחד ונשאר ה ט מפון לנערות הראשון בין כולם.
צעירות.
אהבה הינו הטמפון יתרונותיו בעל בושר הספיגה
הטוב בעולם.
הבולטים של טמפון
אהבה מעניקים לך
לפניכן מבחן הכוסות
בטחון, מאפשרים לך
המראהאת אופן
להרגי ש מ שוחרר ת,
פעולתו וספיגתו של
לנוע בחופשיות ולתפטמפון
א הבה לעו מ ת
קד כרגיל בימי המחזור
״טמפקס״ .המסקנה
החודשי בדיוק כבשאר
הינ ה ברורה וחד־הימים.

ש מ עי ת: טמפון
ל א מספיק
לו תר על ה מוליך -צריך גם טמפון
המתרחב עם הספיגה.
לכי אי־בה מה׳ ההסברה ת.ד ,2115 .חיפה 31020

או־בה טבעי ובטוח

טמפון או־קה ב־ב גדלים:
מיני־ ל ב תו ל ה ולנערה ה מ תבגר ת. נו ר מל־ למר בי ת הנשים. אקס טר ה-לנ שי ם עם דימום רב.

למה דבש גליל?

את מוצרי ״גליל״ ניתן להשיג
בשקם, בשופרסל, בסופרמרקטים
בצמחוניות ובחנויות המובחרות.
מכוורת קבוץ שמיר דאר נע
גליל עליון 12135
טל 067-41826 :

33578־052

מכון הרדיה של ״גליל״ בקיבוץ
שמיר הוא מן המודרניים
והידועים בעולם. הידע והנסיון
הרב שהצטבר במשך השנים
מאפשר לך להנות מדבש דבורים
טהור ובעל טיב מעולה.
במכוורת קיבוץ שמיר יוצקים את
הדבש ללא מגע יד אדם. הצמחיה
הברוכה, והפריחה הרבגונית של
הגליל העליון, האויר הנקי והצלול
מכל פגעי הריסוס וזיהום האויר
האופיניים למרכז הארץ מבטיחים
לך דבש ומוצרי דבש בטיב
מעולה.

מהו מזון מלכות?

מזון מלכות הו 8חומר המיוצר ע״י
דבורים, בנות 10—6ימים,
בבלוטות מיוחדות ממנו ניזונה
המלכה בכוורת. מזון מלכות מכיל
ויטמינים וכמויות גדולות של
חומרי יסוד כמו חומצה זרחנית,
קלציום, אשלגן ברזל ו־18
חומצות אמידות חשובות. מחקרים
מעבדתיים הוכיחו כי מזון מלכות
מחזק את גוף האדם ויוצר רזרבה
של חומרי יסוד ממנה ניזונים תאי
הגוף ואבריו בשעות הצורך.
מזון מלכות אינו תרופה ובודאי
לא תרופת פלא, אלא מהווה
תוספת מזון מרוכז ורבנוני.
מומלץ לקחת כפית אחת בכל
בוקר לפני הארוחה ומתאים לכל
גיל.

מהי פולנית?

הפולן(אבקת פרחים) הינו
המרכיב הזכרי של הפרח. בטבע
הוא מופיע בצורת נרנירים
עדינים, בגוונים מצהוב עד חום.
טעמו וריחו בהתאם לפרחים ממנו
הוא נלקט על ידי הדבורים.
הפולן הינו מזון עשיר, בעל תכולה
גבוהה של פרוטאינים, מינרלים,
חומצות ואנזימים חיוניים ביותר.
פעולתו החשובה של הפולן: איזון
מערכת האנזימים בנוף טיהור
וניקוי דרכי העיכול והשתן.
ה״פולנית״ — תערובת של פולן,
מזון מלכות ודבש דבורים טהור,
הינה מזון מחזק את הגוף
ומבטיחה קליטה מושלמת של
הפולן בגוף והתפרקותו המהירה.
כל כפית ״פולנית״ מחזקת את
הנוף ומשפרת את ההרגשה
הכללית. מומלץ לקחת כפית
אחרי כל ארוחה כ 4—3-כפיות
ביום.

ספ ח־ ט
כ די רגל
ה ש רופו ת
מרגלית שפיגל, אשתו של הכדורגלן
גיורא שפיגל, שפרש מעולם הכדורגל
(ראה עמוד )41 הודתה שמעולם לא גילתה
התלהבות לעיסוקו הספורטיבי של בעלה.
גם דורית, אשתו של אבי כהן, לא ממהרת
למיגרש־הכדורגל בימי שבת.
אך בזה לא תם סיפורן של נשות הכדורגלנים
בארץ. כמה מהן מתלהבות
(ועוד איך!) מהמישחק, ומרכזות סביבו
את עולמן.
כזאת היא רחל, אשתו של אורי סולי-
מאן 29 שחקנה הוותיק של מכבי תל-
אביב. כזאת היא גם אילנה, הייקית רד
אכזוטית, אם שלושת ילדיו של החלוץ
המרכזי של קבוצת בני יהודה, אהוד בן־
טובים התימני.
גם איילין דרייפום, אשתו האמריקאית
הנאה של נימרוד דרייפום מהפועל תל-
אביב, היא אחת ״השרופות״ שבין נשות
הכדורגלנים, שאינה מחמיצה אף מישחק
אחד שבו משתתף בעלה. והרשימה ארוכה.
בלי בילויים. מישחק הכדורגל הנערו
בצהרי יום השבת מתחיל אצל מישפחת
בן־טובים ביום השישי אחר-הצהריים. הילדים
נלקחים ל״סידור״ שינה אצל הסבתא,
כדי לא לשבש — חס וחלילה —
את מנוחת השחקן־הלוחם .״כל הכדורגלנים,״
מספרת רחל סולימאן קצוצת־השיער,
״נוהגים לשכב לישון ביום השישי ב שעה
10 בערב. בקושי מספיקים לראות
שעה טובה. ישנו איסור מוחלט על שחק נים
לצאת לבלות ביום השישי.

מפטפטות אלא מתרכזות במה שקורה ב־מיגרש.
סופריה
מתוקה. נשות השחקנים, אינן
זוכות לראות הרבה את בעליהן. לעומת
זאת הן ״זוכות״ בשפע של מתח, בפציעות
— לפעמים גם קשות — במחלות־ספורט
למיניהן, בתיסכולים ובמצבי־רוח ומעל
לכל — במישטר נוקשה של הגבלות, שמטרתן
להבטיח שבעליהן יפגינו את מלוא
יכולתם במיגרש.
אצל יעל לב, אשתו של חלוץ קבוצת
הפועל רמודגן מתחילה השבת כבר ביום
החמישי .״בעלי מתחיל את המנוחה הנפשית
שלו ביום החמישי, ואני משתדלת לא
להכניס אותו למתח. הילדים כבר התרגלו
לזה. הם יודעים שאם הם רוצים את
האבא שלהם, עליהם להמתין עד מוצאי
השבת. את הבילויים המישפחתיים אנחנו
דוחים עד לפגרה.״
״כל ניצחון שווה אלף התרגזויות וכל
שאר הבעיות,״ מצהירה״ בסיפוק רב רחל
סולימאן .״יש לנו חיים יותר מעניינים
מאשר לאשתו של פקיד, למשל. יש לנו
נשפים ושבתות לא שיגרתיות, והסוכריה
הכי מתוקה היא נסיעה לחוץ־לארץ מדי
שנה. אשתו של פקיד לא יכולה להרשות
לעצמה לנסוע לחוץ־לארץ ממשכורת אחת.״
אריאלה, אשתו של. יצחק שום (,)34
קשר של הפועל כפר־סבא, אינה מהמתל-
הבות. היא מספרת: אני הולכת כשאין
לי מה לעשות. בעיקר בשביל הילדים,
כי הם שרופים על כדורגל.״
רחל סולימאן טוענת שיש נשות כדורגל נים
שאינן מודות שהן מבקרות במיש־חקים
של בעליהן .״השד יודע למה הן

המאמן שלמה שרף הצליח בשבוע
שעבר לנחש נבון שיבעה מתון 13
המישחקים. מאמנה של קבוצת מכבי
נתניה, שמואל פרלמן, הוא אשר
חוזה הפעם את תוצאות מישחקי
גביע״הטדינה, שייערכו בשבת הקרובה•
קבוצתו אינה מופיעה השבוע
בטופט הטוטו.

•נומוא? פרדמן חוזה :

.1דכוח־מכבי ר״ג
״ — הפועל י—ם :
יהיר תיקו. הפועל י—ם לא מתפקדת.
ר״ג בצמרת הליגה הארצית והמישחק
יהיה אצלה בבית.
> 0ן -י .2מכבי פ״ת —
1^ 1הפועל בית־שאן :
כל תוצאה אפשרית מלבד ניצחון
לפ״ת. אני מהמר על הפתעה גדולה —
בית־שאן תנצח.
.3 6*301 הפועל חולון
י 62 מכבי חיפה :
מכבי חיפה יותר טובים. אולי הביתיות
של חולון תעזור לה להשיג תיקו.
.4הפועל יהוד
— ביתר רמלה :
תיקו. הפועל יהוד הם התיקו של המדינה.

עלית — הפועל
ראשל׳׳צ: ראשל״צ יותר טובים ויזכו.
לנצרת אין שום סיכוי.
.6בית״ר י—ש —
הפועל אבן־יהודה:
בית״ר תנצח. תהיה להם המשכיות
למה שהיה עד היום.

.7הפועל בת-ים
— הפועל פ״ת :
למרות שפ״ת מיועדת ־לירידה לליגה
הארצית, אניחושב שהם ינצחו, כי
יש להם שחקנים חדשים ומבטיחים.
.8הפועל כפר־סבא
— הפועל רמת־גן :
מישחק טוב. הפועל ר״ג מובילה ב ארצית,
ומועמדת להיכנס לליגה הלאומית
וכ״ס ניצבת בראש. עשוי
להתפתח מאבק רציני. אני חושב שכ״ס
תנצח, כי היא קבוצה טובה שנמצאת
בתנופת ניצחונות.

מאמן פרלמן
ן הן .9הפועל חיפה —
י י הפועל באר־שכע :
הייתי רוצה שחיפה תנצח, כי המנצח
יהיה המתחרה הבא שלנו. אבל ב״ש
טובה יותר. אני חוזה ניצחון לב״ש.

.10 הפועל בית־שמש
— הפועל
ת״א: הפועל בית־שמש תעשה את
הפתעת המחזור. כבר היה להם סיפור
דומה פעם. הם ינצחו.

.11 בית״ר ת׳ א —
הפועל קרית־שמו
נה: בית״ר חייבת להציל את כבודה
ולצאת ממצבה הלא סימפטי בלאומית.
אבל ייתכן תיקו.
.12 הפועל אשקלון
— מכבי יפו :
מכבי יפו היא קבוצה שאם היא מש חקת
נגד ליגה נמוכה היא מזלזלת.
מכיוון שהמישחק באשקלון, תהיה
הפתעה ויהיה תיקו.

.13 £ 1 0 1בני־יהודה ת״א
— הפועל לוד :
מישחק מעניין. לוד מובילה בארצית,
ובנוייה טוב. בני־יהודד, משחקים לפי
מצבי־רוח. תהיה הפתעה לטובת לוד.

נשות כדורגלנים לב, בן־טוכים, שום וסולימאן
כבר התרגלנו

״היו מאמנים,״ נזכרת רחל ,״שנהגו
לבדוק בטלפון אם השחקנים אומנם נמצאים
בבתיהם. המאמן צבי רוזן היה כזה.
אם הוא מצא ששחקן נעדר מביתו ביום
השישי בערב, היתד. ועדת־המישמעת דואגת
להענישו.
״שכחתי מה זה לבלות בשישי־שבת,
כי בשבת הכדורגלן עייף מהמישחק. רואים
נזבט־ספורט, אוכלים משהו קל, והולכים
לישון.״
רחל אינה ממורמרת. להיפך. מיגרש
הכדורגל משך אותה זמן רב לפני שהתחתנה.
גם שניים מחבריה הקודמים היו
שחקני־כדורגל ידועים. את בעלה היא
פגשה במיגרש כמובן.
״לא קרה לי שלא הלכתי למישחק. אני
!נהנית כי אני מכירה ומבינה את החוקים.
אני יושבת בתא־כבוד מיוחד, יחד עם
חברי־ההנהלה ושאר בני־המישפחה ומרגישה
נהדר!״
נשות שחקני־הכדורגל עשו להן מינהו.
קבוע — הן נפגשות לפני המישחקים והולכות
לחזות בהם בצוותא. אילנה בן-
טובים מספרת, שבזמן המישחק הן אינן

מכחישות את הדבר. למה, הן מתביישות?
אני יודעת שהן ׳נמצאות במיגרש כל שבת,
קבוע !״

את סגנון מישחקה של הקבוצה היריבה.
לדעת יודעי דבר, פרט זה חשוב הרבה
יותר מכל אימון נוסף.

כ דו רסל
זלו־ג׳דים
בילוש וריגול היו שייכים פעם למדינות,
לפוליטיקאים, לצבא — לדברים ש היו
ברומו של עולם. אחר־כך צצו מיש-
רדי־חקירות שעסקו גם בענייני מישפחה
ורומנטיקה. בשנים האחרונות גדלה פרנסתם
של הבלשים, כשאלה החלו פולשים
גם לנושאי כלכלה. לאחרונה התגלו בלשים
ומרגלים אפילו בשטח הספורט.
קבוצת־ספורט רצינית, שניצבת לפני
מישחק בינלאומי מכריע, אינה מסתפקת
במישטר־אימונים מפרך ובבניית טקטיקה
מתאימה, אלא דואגת שיהיה לה מידע
מלא ומעודכן על שחקני הקבוצה היריבה.
היא מבקשת להכיר את אופיו של המאמן,
את נקודות החולשה של כל שחקן ושחקן,
את שיטת מישחקו, את כושרו הגופני
וכיוצא באלה. פרטים אלה יעזרו לה לנחש

מאמן וייגקרץ
המרגל ישחזר

בעזרת מידע חיוני זה בונה המאמן את
המישחק של קבוצתו ומכין אותה לקראת
הבאות.
בשקט ובמסווה. גם אלופת אירופה,
מכבי תל-אביב, דאגה להבטיח לעצמה
מידע חיוני זה. משה ויינקרץ 27 מאמנה
הצעיר והמבטיח של קבוצת הכדורסל
בית״ר תל-אביב, זכה להיבחר למיבצע־הריגול
שערכה אלופת־אירופה נגד ירי בותיה.
לפני כחודש נסע ויינקרץ לאירופה׳
בשקט, כמעט במסווה, חזה במיש־חקיהן
של ארבע קבוצות אירופיות, התרשם,
רשם בפינקס, וחזר ארצה לדווח.
אנשי מכבי גילו, שגם מאמנה של
ברצלונה ערך מיבצע־בילוש שקט, ועקב
אחרי מכבי בשלושת מישחקיה שנערכו
באירופה .״זהו מינהג מקובל בין קבוצות
בדרג בינלאומי,״ מסביר ויינקרץ, ומזכיר
את נסיעתו של עוזר״המאמו של קבוצת
הפועל רמת-גן, יאיר שרון, לקראת סיבוב
מישחקיה של קבוצתו באליפות אירופה
למחזיקות הגביע.
את יכולתה של ברצלונה הספרדית
העריך משה קצת יותר מדי — מכבי ניצ חה
אותה על אף החששות, אך משה מחייך
בשביעות רצון :״בכיוון כזה אני תמיד
מוכן לטעות,״ הוא מצהיר.

אביו של בגין נטש את המישפחה, אגו שד

׳ 11111 אישיו*

רוצה להיזכר בילדותו הקשה, ומעדיף
לשכוח אותה.

אמא
דו מיננ טי ת
דייר פאלק
^ נחס היה הילד השלישי, והקטן,
יי במישפחתו של דב־זאב בגין. הוא
נולד אחרי הרצל ורחל. מכיוון שנולד
בחודש מנחם־אב, קראו לו מנחם.
אביו, דב־זאב, היה אחד מעסקני הקהי לה
היהודית בברסט־ליטובסק, בפולין, שהייתו!
אז בשילטון הרוסים. הסיח, אשתו,
באה ממישפחת רבנים. היתר. זו אהבה
ממבט ראשון.
דב-זאב היה פקיד בבנק, ובשעות־ה־פנאי
שלו אהב לשחק שח־מת.
בפרוץ מילחמת־העולם, כשהיה מנחם
הקטן בן שנה, נאלץ אביו לברוח, מכיוון
שנחשד על־ידי הרוסים כמרגל לטובת
הגרמנים. דב־זאב הסתתר במשך ארבע
שנים מפני רודפיו.
בכל אותן השנים גידלה את מנחם
אמו, שהיתר, אשה חולמנית, ומטפלת רוסית
שנהגה להתעסק עם חיילים רוסיים,
תחת להקדיש את תשומת־הלב לפעוט
שהופקד בידה. עד גיל חמש לא היתד,
בבית דמות אב, שתעצב ושתשפיע על
דמותו של הילד.

ר כגם־הפסיכולוגים, ניתץ הד״ר
״ פאלק את המיתוסים הקיימים סביב
אישיותם של מנהיגים פוליטיים.
משה רבנו, שאול המלך, דויד, בר־כוכבא,
ישוע הנוצרי, כריסטופר קולומבוס,
הרצל, צ׳רצ׳יל, בן־גוריון, דיין, גול דה.
סאדאת, בגין — אישים שנכנסו
להיסטוריה — כולם משמשים נושאים
להערצה. הם ״גדולים מן החיים״ .בני-
אדם סוגדים להם ומעריצים אותם. הם
הפכו סמל של עוז־רוח, חזון, אומץ־לב,
אמונה, מקוריות ודמיון.
התנ״ך מתאר את תכונות המנהיג בק

עו ל ם כו לו
נגדנו
ף כנס־פסיכולוגים, שנערך לפני
שבוע בחיפה, טען הד״ר אבנר פאלק
( ,)39 פסיכולוג קליני בבית־ד,חולים הפסיכיאטרי
איתנים שליד ירושלים, שהמאורעות
שקרו בילדותו של הפוליטיקאי
מעצבים את אישיותו, קובעים את תכונותיו
ואת הדפוסים שבהם הוא פועל כאדם
וכפוליטיקאי. זה נכון גם לגבי מנחם
בגין.
לדעתו, הדחף המניע את בגין וכימעט
כל פוליטיקאי אחר, אל הבימה הציבורית
הוא תחושת־חסך חזקה מאוד בילדותו —
ילדות עשוקה ויחסים מורכבים עם ההורים.
נטישת האב את הבית יצרה בבגיך
הילד תחושת עזיבות. הד״ר פאלק העלה
השערה שיתכן שהאב דחף את האירועים
כך שיצטרך לעזוב, מכיוון שגם קודם
לכן נהג להיעלם.
מישחקי־השח־מת, שבהם נהג האב לש קוע,
מצביעים על אישיות הצריכה להיות
בעימות מתמיד, אך נוטה לברוח מן
המציאות. שכן העימות במישחק השח-מת
אינו ריאלי, והמאבק אינו קורה בחיים.
המחסור באב, בתשומת־לב ובהבנה, בגלל
האם החולמנית והמטפלת ההוללת,
יצרו בילד הקטן תחושות של חוסר־אונים,
קיפוח, נחיתות, חוסר־ערך וצימאון לאהבה.
כשילדים
אלה מתבגרים, מצטבר בתוכם
זעם רב כלפי העולם וכלפי המבוגרים.
אולם הילד-האיש לא יעז להודות שהוא
מגנה את הוריו, ולכן יוציא את׳הזעם
החוצה, באגרסיביות רבה. זהו מנגנון
של החצנה.
קל יותר להתקיף את כל העולם החיצוני,
ולאיים במילחמה. המניע הוא אישי
אך משליכים אותו אל החוץ. מכאן הת־קפות־הזעם
על רגן ועל שמידט ..גס
במאבקו של בגין לסילוק הבריטים מן
הארץ יש ביטוי של זעם כלפי אם רעה,
שאינה מבינה ואינה עוזרת. שינאתו ה שורשית
כלפי הרוסים היא תוצאה מזעמו
כלפי המטפלת ד,רוסיה שלו.
אין הרבה פרטים על ילדותו של בגין.
גם עובדה זו מצביעה על כך שבגין אינו

.׳בגין המנה עדיף
ונגו הוהלגניה
והמטפלת הרוסית
המת הוללת ר
צרה: הוא ״משיכמו ומעלה״ ,איש בעל
תחושת־יעוד, שהשליחות בוערת ״כאש
בעצמותיו״ ,אדם שטובת־האומה והאינטרסים
הציבוריים עומדים מעל לצרכיו
האישיים. הרצל חזה את המדינה, משה
הוציא את עם־ישראל ממצריים והעניק
לו את לוחות־הברית, בך גוריון ייסד את
מדינת־ישראל, דיין היה מצביא ומדינאי
דגול, סאדאת ובגין הביאו את ך,שלום.
ד״ר פאלק חקר ביסודיות את ילדותם
של שבתי צבי, המנהיג המשיחי, של
בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה, ושל
משה דיין. לשלושת ד,מיקרים מכנה משותף
אחד: ילדות קשה ועשוקה. במיקרים
של דיין והרצל מצא פאלק שהאם היתה
האישיות הדומיננטית, שקבעה את רישומה
על התפתחותו של הילד. גם דיין
וגם הרצל לא יכלו להשתחרר ממנה עד
יום מותם. פאלק מצא גם אצל בגין
סימפטומים זהים. אולם הוא מדגיש שב־מיקרה
של בגין דבריו הם בגדר השערה
בלבד, מכיוון שהחומר הדוקומנטרי על
ילדותו של בגין, המצוי בביוגרפיות הקיימות,
הוא דל ביותר( .פאלק לא הגיע
עדיין לאריאל שרון, אחרת היה יכול
לקבוע גם אצלו סינדרום דומה ).בגלל
ילדותם הקשה הם פיתחו אישיות פארא־נואידית
ונרקיסיסטית, וזהו מאפיין בולט
של כל מי. שמגיע אל הזירה המדינית.
נרקיס יפד,־התואר, התאהב בעצמו, ונהג
להביט במשך שעות ארוכות בדמותו
הנשקפת בנהר, כשהוא מתעלם מן הנימפות
היפות הסובבות אותו והמחזרות

אחריו, עד שמת. מכאן בא המושג נרקיסיזם,
המתאר אדם השקוע בעצמו ובצ רכיו,
שאינו מסוגל לתת אהבה וחום.
לדיין ולהרצל היו אימהות ש״חנקו״
אותם. האימהות יצרו עם ילדיהם יחסים
של תלות ושל חוסר־יכולת להיפרד. ד״ר
פאלק משתמש בדוגמות מהספרים שנכתבו
על דיין ועל הרצל.
אמו של דיין נצמדה אליו בצורה
סימביוטית. אחד לא יכול היה לחיות
בלי השני. עד גיל חמש היא לא נפרדה
ממנו אפילו לרגע. כשהילד היה חולה,
גם היא היתה חולה. וכשאישפזו אותו
באגף הילדים בבית־חולים, אושפזה אף
היא, במחלקה אחרת, לידו.
תשומת־לב מסוג זה, מסביר הד״ר
פאלק, היא של אם שאצלה הבן הוא
חלק מעצמה, ולא אישיות נפרדת. קשר
כזה מקפח את הילד. הוא אינו מקבל
אהבה והבנה. זוהי אהבה לכאורה.
אמו של הרצל דמתה לאמו של דיין.
היא היתד, אשד, יפה מאוד, קרה באופיה,
שתלטנית וגאה. היא לא היתד, מסוגלת
להעניק חום ואהבה. גם השכנים לא אהבו
אותה. היא התייחסה לבנה בצורה גחד
.דיוזית :״אתה המלך שלי,״ היא אמרה
לו. בכך החדירה בו הרגשה של ״אני
ואפסי עוד.״ היא רצתה שלא יעזוב אותה
לעולם. וכשהרצל התבגר, הוא כתב לה
כל יום מיכתבים. הקשר עם אמו ואחותו
היה חולני. אחרי שאחותו מתה, הוא
ואמו לא היו יכולים להתגבר על כך.
לבתו הוא קרא על שמה של אחותו.
הן בהרצל והן בדיין התפתחו תחושות
של זעם כלפי אמותיהם, שלא ראו את
הצרכים והרגשות האמיתיים של ילדיהן,
אלא הפכו אותם לחלק מהן. בגלל חוסר
הקשר האמיתי עם האם נהגו הרצל, דיין
ובגין הקטנים להתבודד. הם היו מרוכזים
בעצמם, וקשה היה להם ליצור קשר
עם הסביבה החיצונית.
דיין הילד לא העז להודות בתחושות
הזעם, שהתפתחו בתוכו כלפי אמי. וכי
כיצד אפשר לכעוס על אמא? הרי היא
כל־כך אוהבת אותו!
את כל הכעס הם היפנו כלפי הוץ.
ואכן, דיין רצה מאוד להתבלט בבית-
הספר, ואף התקוטט עם משה בצר ודב
ירמיה, שהיו מנהיגי הכיתה. הוא רצה
להיות במקום הראשון. זהו רצון נואש
בתשומת־לב.
כך פיתחו גם דיין, גם בגין וגם הרצל
מנגנון־הגנה של הכחשה: הם לא כעסו
על האמא.

החלטה
מו פרעת
** דם ;רקסיסטי הוא גם גרנדיוזי.
י כזה הוא בגין, ראוותן ומומחה להצגות.
כדוגמה לכך מביא ד״ר פאלק
את הוויכוח של בגין־פרס בטלוויזיה לפני
הבחירות האחרונות. בגין לא נשמע להוראות•
חרג מן הזמן שהוקצב לו. וכש-
המנחה שאל :״האם אתה מוכן, מר
בגין?״ ענה בגין :״בוודאי שאני מוכן!
תפתח, ושהעם ייראו את הקולות!״ פסוק
זה לקוח ממעמד הר־סיני. בגין השווה
את עצמו למשה.
בחידון־התנ״ך האחרון חיבר בגין את
השאלה האחרונה. השאלה היתה :״מה
רצה העם מן המלך? ומתי בא העם אל
המלך?״ התשובה: העם רצה מהמלך ש יילחם
עבורו, ושישפוט ביניהם. דדך השאלות
ניתן לראות שהוא רואה את
עצמו כמלך: מוביל את העם במילחמה,
ושופט ומשלים בין כולם. בין מודעי
וברמן, בין גנדי ואולמרט, בין דויד לוי
ומשה קצב, בין ארידור והמר.
בגין מאמין שהוא כמו משה רבנו,
וכמו שלמה המלך. ושהוא גדול לא פחות
מהם.
מעניין ההסבר שנותן הד״ר פאלק לפקודה
שנתן דיין כרמטכ״ל. ההוראה אמרה
שאין לחזור מפעולות, אף אם הן
כושלות, אלא כשיש אבידות בשיעור

של 5070 ויותר. לכאורה זוהי החלטה
אמיצה. לדעת הד״ר פאלק, זוהי החלטה
מופרעת. ההסבר לכך נובע, לדעתו, מה עובדה
שזוריק, אחיו הצעיר, נהרג ב-
.1948 אמו לקתה בדיכאון קשה, ולא היתה
יכולה להתאושש מכך עד יום מותה. גם
לדיין, שהיה אז בן 33 ומג״ד, היתד,
תגובה ריגשית חזקה מאוד, אבל הוא
הסתיר זאת. בדרך־כלל היה מסיגר ולא
הראה את רגשותיו. אולם מכיוון שהיו
לו ריגשות־אשמה על ששרד בחיים. הוציא
את ההוראה — גם במישפחת דיין
נהרגו ״ 507 מהלוחמים.
דיין גם התאכזב מאביו. הוא הבין
שאביו, שהיה עסקן ציבורי, מדבר בהרבה
מליצות ציוניות ולא עושה הרבה.
צורת מחשבתו המקורית ואי־היותו
קשור למוסכמות נבעו בפירוש מילדותו.
עוד כשהיה ילד העז להתמרד נגד אביו,
ואמר לו :״מה אתה חורש פה, הרי
פה לא יצמח דבר!״
כשעזב אביו את הבית, בשליחות ציבורית,
במשך שנה, ירד דיין בלימודים
וכתב-ידו השתנה.
כשהאם אינה מסוגלת לתת לילד חום
ואהבה אמיתיים, מסוגל רק הוא עצמו
לתת לעצמו אהבה וחום, והוא נשאר
סגור בתוך עצמו. כך פיתח אישיות
נרקיסיסטית. דיין הרגיש שהכל מגיע
לו -,שכל העולם חייב לתת לו, והוא
אינו חייב לתת לאיש. הוא הרגיש שהוא
גדול ומיוחד, ובגלל זה הרשה לעצמו
לחרוג מן הכללים המקובלים. אדם מיושב
בדעתו לא יכול לומר :״אני יכול לעשות
מה שאני רוצה.״ רק ילד מפונק
מתנהג כך, וסבור שמגיע לו, ושיסלחו

גם ביחסו לכסף היה דיין אישיות
נרקיסיסטית מובהקת. הוא צבר רכוש
ואהב כסף. אך היה לו קשה להוציא כסף.
רק נרקיסיסט יכול לקבל מכל העולם,
אך לא לתת. הצורך לאגור כסף נובע
מן הצורך להוכיח שהוא קיים. שהוא
שווה. לכן גם דרש אלפי דולרים עבור
כל הרצאה. קשה להתעלם מכך שגם ביח סיו
עם גולדה מאיר העביר אליה את
כל התחושות שהיו לו כלפי אימו.

חז ר ה
לרחם האס

ר ם תחדעת המוות של דיין נובעת
^ מהחסך הריגשי שלו בילדותו. לחיות
עם אם שאינה נותנת לחיות — זו כבר
תחושה של מוות.
דיין חי עם המוות כל חייו. וכאן גם
ההסבר לאומץ־הלב הגופני הבלתי־רגיל
שלו, שהיה כבר מעבר להיגיון. כשהלך
בין כדורים שורקים, הוא כאילו רצה
לומר :״אותי אי-אפשר להרוג!״ היתה
כאן הכחשה של קיומו של המוות.
לכן גם חי בעבד, ונהג לחפור ולאסוף
עתיקות. בעצם לא יצא מהמוות מעולם.
אומנם כתב ספר לחיות עס תתנ״ך, אבל
אילו היה פסיכולוג, היד, כותב לחיות
עם המוות. נסיונו להתגבר על הפחד
מהמוות הוא הרצח לתהילת־עולם. שיישאר
נצחי.
האובססיה שלו לחפור היא ניסיון להעביר
רגשות ובעיות מן ההווה אל העבר.
יש כאן מעין נסיון מצידו להבין את
ילדותו שלו, כי אף פעם לא יכול היה
להבין את עברו.
גם בחלומותיו התבטא הרצון לחזור
אחורה. בחלומו של דיין, המופיע בספר
אבני דרך, הוא תיאר כיצד הוא הולך 1
לכיוון בית־הקברות של נהלל (שם קבורה
אמו) .פיתאום הוא מגיע לגיבעה אחרת.
לא לגיבעה של בית־ד,קברות. הוא מוצא
מערה קטנה, מתקפל בפנים, שוכב לו
בנוחיות. שם הוא שוקע ברגיעה ובשלווה
שכה נכסף אליה.
זהו חלום החזרה לרחם, המופיע כאן
כמערה. הדרך היחידה שלו למצוא שקט
בחיים היא לחזור לרחם האם. אמא לא
יכלה לסבול שהוא ייפרד ממנה. הוא

ו ״ ן לא הניחה רו דחיות, אמו שר הוצל ח1קה אותו גרוב אהבה

מובילה לאמון ואומי

אינו מסוגל לחיות איתה, ואינו מסוגל
לחיות בילעדיה. במשך כל חייו רצה דיין
להיפרד מאמו, למצוא עצמאות, חיים
נפרדים. הוא לא הצליח.
אומנם, כלפי חוץ נראה היה שהצליח.
הוא היה רמטכ״ל, שר־ביטחון, שר־חוץ.
אבל.תמיד היה בו חוסר־שקט וחוסר־מנוחה.
חייו
היו בסך־הכל טרגיים. בסוף־ימיו
הוא סבל ממחלת־לב ומסרטן, והעם פנה
לו עורף אחרי מילחמת־יום־הכיפורים .״ה עם
אוכל את בשר מנהיגיו,״ אמר. וזו
היתד׳ ההרגשה שהיתה לו עם אמו בחמש
השנים הראשונות של חייו. העם הוא
האמא שלו, האוכלת אותו, שאינה אוהבת
אותו באמת, שאינה מקבלת אותו כמות
שהוא, ההורסת אותו. מזה הוא מת.
כל זמן שהיתר, לו אהבה והערצה, הוא
יכול היה לחיות.
גם מאשתו, רחל, הוא עשה אידיאל

אחריו מאמינים רבים. שניהם נעו ממצב
של דיכאון עמוק אל מצב של התלהבות
עד כדי התנבאות, התרגשות ואקסטזה.
מסופר עליהם שהיו אישים כריזמתיים.
אולם הכריזמה היא מאפיין בדור של
אישיות היפו־מאנית.
כריזמה היא מלה יוונית שפירושה מת-
נת־האלים, או תכונה אלוהית המעטרת
את פני האדם כמו הילה. לדעת פאלק,
אותו כוח משיכה המאפיין בדרך־כלל מנ היגים
הנחשבים לגדולים, אינו אלא
אנרגיה פנימית חזקה ותוקפנית, הדוחפת
את האדם לפעילוודיתר ולהוצאת מרץ
רב. כשאדם נמצא בפעילות־יתר הוא מקרין
אנרגיה וכוח.
הרצל היה היפדמאני. הוא נכנס לפעילות
קדחתנית כדי להתגבר על הדיכאונות
העמוקים שלו. הוא עבד בצורה כפייתית
במשך ימים ולילות ללא הפסקה. זוהי
תופעה ברורה של רצון לברוח מעצמו
ומן הבעיות שלו. הרצל המשיך לפעול
כד עד שמת מהתקף לב. זו היתה התאב דות
מצידו. לא במודע, נמאס לחיות.
בניגוד לתפיסה המקובלת, לפיה בעל
הכריזמה נולד עם קסם שקשה לעמוד
בפניו, טוען פאלק שהפוליטיקאי מתפתח
להיות אישיות כריזמתית. זוהי תכונה
נקנית הנובעת מבעיות וקונפליקטים ביח סים
עס ההורים בילדות.
וכשאנו נפגשים באדם כריזמתי, אנו
חוזרים להיות ילדים קטנים המחפשים
חסות ומיקלט ומישהו שיחליט בשבילנו.

מי ש פ חו ת
ה רו סו ת

מוחלט. הוא כתב שהיא נפלאה ובלתי-
רגילה. זה מקביל לילד קטן, האומר על
האמא שלו :״האמא שלי היא הכי טובה
והכי נפלאה והכי יפה בעולם.״
גם ביחסו אל ילדיו גילה דיין נרקיסיזם.
הוא היה שקוע בעצמו ואוהב את עצמו,
עד כדי כך שנישל אותם כימעט לחלוטין
מרכושו, בהיותו בלתי־מודע לחלוטין ל-
צרכיהם. את יעל הוא אהב מפני שהיא
אהבה אותו. וזה היה עבורו ־כמו אהבת
אמו אליו.
גם עם האנשים שאיתם עבד יצר יחסים
מנוכרים. רבים מהם, שסברו שהם ידידיו,
היו מופתעים לגלות שהוא מרוחק ומנותק
מהם.

מ דינ ת הי הו די ם
הי אאמא
ך ם אצל הרצל התפתח זעם גדול,
ו ״ ותחושה של חוסר-אונים כלפי האם
שלא מאפשרת לו להיפרד ממנה. חיפושו
של הרצל אחרי מדינה שתקלוט את היהודים,
נובע מחיפושו הלא־מודע אחרי אם
טובה יותר. דחף אותו הרצון למצוא
סוף־סוף אם שתקבל אותו ותאהב אותו.
פעילותו במישור הפוליטי היא השתקפות
של פעולה הנובעת מהילדות.
הרצל סבל ממצבי דיכאון קשים. פעמים
רבות גם רצה להתאבד. כדוגמה לאישיות
מניודדפרסיבית מביא ד״ר פאלק את
שאול המלך ואת שבתאי צבי, שסחף

^ א רק אצד דיין היו היחסים בינו
• ובין ילדיו מנוכרים. לפוליטיקאים
רבים יש טרגדיות מישפחתיות. הדבר
נובע מהעובדה שמלכתחילה יש להם
הפרעות נפשיות, והם בורחים מהפעילות
המישפחתית־האינטימית ומתמסרים לפעילות
ציבורית.
גם מישפחתו של הרצל היתד, הרוסה.
יחסיו עם אשתו היו מעורערים. בתו
הבכורה היתה מכורה לסמים קשים, וקיימה
יחסים עם גברים ללא כל הבחנה.
לבסוף מתה משימוש־יתר בסמים. הבן,
הנם, התנצר והחליף את דתו גם בתור
נוצרי. הנס עבר מפסיכיאטר לפסיכיאטר,
וכשאחותו נפטרה, הוא נכנס לפסיכוזה
ודרש מן הרופאים להחזיר אותה לתחייה.
אחר כך התאבד. הבת הקטנה פיתחה
מחלת־נפש בגיל ההתבגרות, ומתה כחולת-
נפש במחנד,־ריכוז. בנה, שהיה הנכד
היחיד של הרצל, גדל והיה לדיפלומט.
גם הוא התאבד בגלל חוסר יכולת להתבגר
ולהתנתק מאמו.
על מנת להבין את הפוליטיקאים, שחם
מקבלי ההחלטות ושבידיהם הכוח והיכולת
לחרוץ גורלות, יש להבין את היחסים
בין העם ובין האישיות המנהיגה אותו.
כמיהת העם למנהיג היא כמיהתו של
ילד קטן לאהבת אם ואב, על כל מה
שמושג זה מכיל. גם ילד קטן רואה
באביו ענק, כל-יכול וסמכות שהוא סר
למרותה, ובאם את מקור החום, השפע,
הרוך, ההבנה, והאהבה שלא תלוייה בדבר.
בכל אחד מאיתנו יש ילד קטן
שמחפש אבא חזק ואמא חמה.
גם התופעה של ישוע הצלוב שקם
לתחיה, מבטאת מישאלת־לב של ילדים,
של רצון להיוולד מחדש. וגם סיפור ה בתולה
הקדושה הנכנסת להריון מרוח-
הקודש, היא שאיפה של ילדים קטנים
רבים הרוצים לעשות ילדים ומפחדים
מפני מין.
כשאדם יוצא לחיים הוא נפגש בדמויות
או בגופים המסמלים את אבא, אמא,
האחים והאחיות. זה קורה גם בזירה
הציבורית.
המילים ״אומה״ ו״אמא״ נגזרות מאותו
השורש. כך בעברית ובערבית. המדינה
מסמלת את האם. ראש־הממשלה יכול
לסמל את האב. כדוגמה לכך מביא
פאלק אדם המחפש ארץ אחרת שתקלוט

אותו. כילד היה לו רע עם ד,אמא שלו.
הוא מחפש בדמיונו אמא אחרת, טובה
יותר. רגשות ילדותיים אלה עוברים גם
למישור הפוליטי.
הצד הילדותי שבנו, אותו צד שלא
התבגר מעולם, זקוק למנהיג. לאחד שיהיה
״משיכמו ומעלה״ .דמות מושלמת,
אגדית. אך אין בנמצא ענקים שכאלה.
כולם בני-אדם עם מיגבלות וחולשות.
ובמיקרים רבים, החולשות המאפיינות
פוליטיקאים, יכולות להוות אור אדום
לגבי מידת כשירותם למלא את תפקידיהם.
השאיפה למנהיג סמכותי שנוטל את
האחריות על עצמו, היא אותה כמיהה
לאב חזק שיודע הכל, שאפשר להישען
עליו ולבטוח בו. לכן נוטים בני־האדם
לעשות אידיאליזציה של דמויות המנהיגים.
נטייה
זאת להשתחרר מהאחריות היא
ילדותית. בגין מאפשר לעם להתנער מן
האחריות, ולהאמין ש״הוא כבר ידאג
לי. הוא יחליט בשבילי.״ אדם שיש לו
צורך השילטון ובכוח, כדי להוכיח לעצמו
שהוא קיים, רצוי ואהוב, אינו חושש
מאחריות. להיפר• הוא שואף אליה, ומונע
על־ידי רצון כפייתי לשילטון.
העובדה שבגין הוא מנהיג כריזמתי
ושמעריצים אותו אינה אומרת שבמציאות
הוא אכן אדם גדול.

תופעה של ימין קיצוני, כמו הרב כהנא,
מראה על הפרעה נפשית קשה.
אדם הבוחר באידיאולוגיה ימוית־פשיס-
טית המעריציה סמכות חזקה, סדר, חוק
ומישטר, גדל בילדותו אצל אב סמכותי,
קפדן ונוקשה. מילדותו הוחדר בו שאבא
הוא הסמכות העליונה שאין לערער עליה.
לאדם הנוטה שמאלה ודוגל בצדק חברתי,
שיוויון, סוציאליזם, ודואג לעניים,
למסכנים ולסובלים, היתד. תחושת קיפוח
בילדותו, והרגשה שנעשה לו עוול• הוא
יכול לחשוב למשל שהעדיפו את אחיו
על פניו שלא בצדק. תחושות הקיפוח
עוברות מן המישור האישי למישור הפוליטי,
וזהו הרקע לדעות שמאלניות.
ילדותו הקשה והמופרעת של היטלר,
היא שהניעה אותו לרדוף כוח ושררה
ולהשתמש באלימות מיפלצתית. אביו ה ברוטאלי
והשיכור היה מכה את הילדים

ה שלכ ה
והכח שה
^ נ טיי ה לאכסהיביציוניזם היא הדד
י י חפת כל זמר, בדרן ופוליטיקאי אל
הבימה. זהו אותו רצון של ילד להוריד
את המיכנסיים ולחשוף עצמו לעיני כולם.
כד גם הנואם בכנסת או על בימת בידור,
לפני אלפי אנשים. זהו צורך נואש בת־שומת־לב.
כי אבא ואמא היו עסוקים
בעצמם, ולא הקדישו תשומת־לב לילד.
בגין, דיין, הרצל, רצו להכריז על
קיומם בצעקה. מחיאות הכפיים הן תחליף
לאהבה. הן באות תחת החיבוקים,
הליטופים, הנשיקות שנמנעו מהם כשהיו
ילדים.
על נטייתו הדרמטית וכישרון המישחק
של בגין אין צורך להרחיב את הדיבור.
הוא שחקן מעולה. גם הרצל כתב מחזות
בתחילת דרכו, ואפילו רצה להיות שחקן.
לאחר מכן מימש את החוש שלו לתיאטרון
באירגון הקונגרס הציוני הראשון
שהיה מופע תיאטרוני מובהק.
הפוליטיקאי לא מודע לתחושותיו ולרגשות
המפעילים אותו. הוא נוטה לעשות
השלכה אל אלה שמעליו ומתחתיו. את כל
רגשות הכעס, הפחד ומעם הוא משליך
אל עבר אוייביו הפוליטיים. כל מה שלא
נעים לו לחשוב עליו, ולהודות בקיומם
אצלו, הוא מוצא אצל יריבו• טבעי לשמוע
בזירה הפוליטית, יותר מבכל מערכת
אחרת, דברי גידוף ונאצה. ארליך אמר
למודעי שהוא זקוק לטיפול פסיכיאטרי.
אד הוא לא חושב שאולי גם הוא. הוא
נוטה לראות בשני את המנוול, המופרע
והרע.
הפוליטיקאי אינו מודע לדחפיו והוא
מנמק את פעילותו הציבורית בצורה הגיונית.
רצון לתקן את העולם, את החברה,
לעזור לעם, להביא שלום, לעשות טוב.
זהו מנגנון־הגנה של הכחשה. המדינה
היא המישפחה. הילד שבגר שכח שהוא
רוצה לתקן את אבא ואמא. הוא עושה
סובלימציה, ורוצה לתקן את המדינה.

י מין ס מ כו תי ;
ש מ אל מקופח
״ר פאלק גם. מסביר כיצד בוחר
הפוליטיקאי את הקו הפוליטי שלו.
מסתבר שגם כאן טמונים השורשים בילדותו.
יל־ שיש בו מאגר של כעם, מרי
או שנאה נגד אביו, מבטא תחושה זו
בכך שהוא יוצא נגד ראש־הממשלה ונגד
הסדר הקיים. זהו הדחף המניע אנשים
קיצוניים ומהפכניים.

..התל לא השתחוו
מאמו עז ליום ,111191
והיא ודתה האש ה
היהירה בסיד
ואונס את אימם לנגד עיניהם. בהיטלר
התפתח זעם נורא נגד אביו וזעם מודחק
נגד אמו. בנאומיו היה מצהיר :״אני
אציל את גרמניה מאלה שאנסו אותה״.
גרמניה היא אמו, והוא יציל אותה מהאב
האונס והמכה.
ד״ר פאלק מפרסם את מחקרו, כדי
שהציבור יהיה מודע למניעי הפוליטיקאים,
ואז אולי אפשר יהיה למנוע אסונות.
ולמנוע מאנשים מופרעים וחולים
כמו היטלר, או אידי אמין להגיע לשילטון.
גם לרונלד רגן היתד. ילדות קשה.
אביו היה אלכוהוליסט שהיכה את אימו
ואת אחיו. כבר כילד ידע רגן שעל מנת
להרגיע את אביו השיכור, עליו לשחק
ולנסות להיות נחמד. גם היום הוא מנסה
להיות נחמד, וחיוך תמידי נסוך על פניו.
הוא עדיין חושש מהאבא השיכור שיכה
את אמו. אבל, מוסיף הד״ר פאלק, אם
לריגן תהיה התקפת זעם, אין לדעת מה
הוא יכול לעשות.
הד״ר פאלק מציין שבכל עם יש חלקים
יותר ילדותיים ופחות ילדותיים. היטלר
ומוסוליני היו התגלמות המאוויים הכמוסים
של העם, שהעביר את האחריות למנהיג
— שהמנהיג יגשים את חלומותיהם אך
גם יישא בעונש. לכן, הוא פוסק, כל אלה
שעשו מהפכות וגילו ארצות חדשות —
נפוליאון, ישוע, קולומבוס, מגלן, מרקו
פולו, הרצל, קרל מרכס — היו אנשים
עם מופרעות נפשית. האידיאולוגיות של הם
גבעו מבעיותיהם. כך גם נולדה השוש
מיימון_
ציונות.

״הפסקת ליהנות מכדורגל!״
(המשך מעמוד )43
אחד הצדדים לא יהיה מרוצה, אפשר
להפסיק באמצע. ובכן, נהגתי
על־פי ההסכם.

• אתה מתעתד לנהל את
מבכי תל־אביב ך
לא קיבלתי שום הצעה רישמית,
ואני לא אכפה את עצמי. הדברים
לא ייחתכו כל־כד מהר. דיברתי עם
זזנשים, ניסיתי לברר אם אני יכול
להשתלב בניהול הקבוצה. מכבי תל-
אביב היא המועדון שבו שיחקתי
הרבה שנים. זהו מועדון טוב, מפואר,
ואני יכול לנהל אותו באופן
מיקצועני. לא סיכמנו דברים ריש־מיים
ולא הצבתי דרישות.

• מתנהל כעת מירוץ
על תפקיד מאמן הנבחרת
הלאומית. מי לדעתך מתאיס
לאמן את הניבחרת ץ
אליעזר שפיגל. את מכירה אותו?
אבא שלי.

• כיצד הגיבה מרגלית,
אשתך, כאשר החלטת לפרוש
מהכדורגל?
היא מאוד התרגשה. היא אומי

חנאצים הש&יח

לים בעיתונים ולא נערכו
ראיונות ץ
אולי חשבו שעזבתי לא כדי
לפרוש. אולי לא האמינו שאני
מתכוון ברצינות. עכשיו ערכו לי
מסיבת־פרידה ואני לא יכול לח זור

את הוויה,
והיא וישווה את

• ככל זאת קצת תמוה
שהעיתונות המיקצועית לא
התייחסה כראוי לפרישה

בנה ונכריה,

• מדוע לא אהבו אותך
העיתונאים השנה ץ

המוענים: האוזגו

יש לנו עיתונות מוגבלת.

יש כמה עיתונאים שלא פיר־גנו
לי אף פעם. זה עניין של יחס
אישי. העיתונאים שאני לא אוהב
אותם יודעים זאת. אף פעם לא
הסתרתי את דעתי. לא אחת אמרתי
לעיתונאי את דעתי עליו. לא אחת
אמרתי לעיתונאי שאין לו זכות
לכתוב על כדורגל. אני לא מדבר
על כלל העיתונאים. יש כמובן עיתונאים
בעלי מישקל. אני מתכוון
יותר לאלה הזוטרים.
הביני, יש צורה לכתוב על שחקן.
צריו לכתוב בצורה אופטימית,
לא צריך להשתמש במילים
מפוצצות, גם אם לשחקן לא היה
יום מוצלח. צריך לכתוב כך ש הקהל
יבוא למיגרש גם בשבוע
הבא• לא צריך לשאול מה השחקן
עשה על המיגרש. העיתונאי לא

השביע עסה
נשהיתוה ומאב
ונשי מעורער
אדם שידע להעריך זאת. היא יכלה [
להתהדר בזיכרונות נערותה בפולין,
ולהתגאות בהצלחותיה ובהישגיה
כנערה.
היא לבשה את מחלצותיה היש נות,
ונענתה לכל הזמנה של האוז-
נר בלב רוטט. היא נפגשה עימו ב-
מישרדו! ,נסעה לבקרו בכנסת, והוא
קיבל את פניה בכבוד והבין
ללבה. היא שמחה מאוד כאשר הוא
ערך עבורה את צוואתה, שבה הורישה
את כל רכושה למוסד יד
ושס. הוא היה אחד המעטים שזכה
להתקבל כאורח בביתה.

מתאבדת הלפרין

אני תושב ששגית,
נשהחלטתי ועזוב
את הכדורגל
חמיתצוע בצרפת
וחזרתי לשחס בארץ

קיללת אס
ל ח לו מו ת העבר נעורו מ־
~ חדש בלבה של גניה הלפרין,
כאשר נפגשה עם גידעון האוזנר
ב־ .1978 במשך שנים כה רבות סבלה
הקשישה בת ה־ 70 מבדידות
ומחוסר־חברה, והנה זימן לה הגורל
איש־שיחה, שהיה בעבר ה־

יועץ־המישפטי של ממשלת־ישראל,
התובע במישפטו של אדולף אייכמן
וחבר־כנסת, אדם תרבותי ונעים־
הליכות.
שוב יכלה להבריק בשיחה שוטפת
בשפה הפולנית, שבה שלטה
היטב, לצטט שירה וספרות באוזני

לא ממורמר
נם מעולם לא היתה קרובה לכדורגל,
אך ההחלטה שלי מאוד השפיעה
עליה. היא רגילה לאדם שכל
חייו הם כדורגל. זהו אורח־חיים.
היא חששה שאולי יחול בי שינוי,
לא ידעה למר, לצפות. אחרי הכל,
מאז שהיא מכירה אותי אני בכדורגל.
כעת היא נרגעה.

+מה עושה אשתך?
היא יבואנית של מיטות מאיטליה.
יש לנו שני ילדים — ירון
בן 9ואלינור בת .6

• ירון מספיק מבוגר
כדי להבין את החלטת הפרישה
שלך. כיצד הוא
הגיב?
בשלווה גמורה. הוא ידע שיום
אחד אפרוש.

• אביך הנחה אותך
למעשה לעתיד של כדורגלן.
האם אתה מעוניין שכנך
יהיה כדורגלן ז׳
הוא משחק כדורגל. יש לו
נטיות לכיוון, אך עדיין מוקדם לומר
אם יהיה כדורגלן. אם כן, אני
אשמח מאוד. היום זה לא כמו
שהיה פעם. לילדים יש כל-כך הרבה
עיסוקים וחוגים. אני חושב
שצריך לתת לילד לבחור לבד,
לא לכוון אותו. אם בשנה הבאה
יהיה מעוניין בכדורגל, אני אכניס
אותו לשחק בקבוצה.

• איך אתה מסביר את
העובדה שבאשר פרשת לא
פורסמו על כך מאמרים גדו
הוא
צודק. יש עיתונאים המתערבים
בהרבה דברים, שממליצים
על האנשים שלהם.

• האם זה לא מקובל
בעולם? האם זוהי תופעה
ישראלית ץ
כן, לצערי זה מקובל בעולם.
גם שם לא הכל ורוד.

אני לא יודע. אני חושב שכן.
זה עניין של נטייה וכישרון. יש
הרבה רגעים קשים בכדורגל, אבל
יש רגעים שלא הייתי מוותר עליהם
לעול ם...

זוהיצוואתיהאחרזנהואני מבשלת ב זא ת בל צווהקודמת
שעדיו י, לד ברה הבודטהמיום 2 . 1 1 . 7 5שהיא שבוסלת בזאת •
הרבוו: ונהיה לי לשנוה כוואהיזו, ל הוסיף עלרה אולגרוע
כמנה ׳,יציר בר בהת יב תידיבתאריךבצוהרכתאריךהיום *

ה, ניבצווה ׳ לבני צריה הלכ רין ויום ;רל • -ויל ״ *
( לירדידד ״ ניר ) .אהה •

• האם אתה מאוכזבץ

• גיורא, אילולא דחה
אותך אביך לכדורגל, האם
היית בוחר להיות כדורגלן?

ך גרה הלפרין לבית שרף נול-
^ דה ב־ 1911 למישפחה יהודית

ב, וך רצוני החובלדי וללא כל אונם או כפיה, לאמר *

• המאמן דוד שווייצר
אמר די שיש מעין מאפייה
של עיתונאים אינטרסנטיים.

לא מאוכזב. יש הרבה עיתונאים
עם מיגבלות, עיתונאים המתעסקים
בשטח שאינם מבינים,
וזה חבל• כואב לי שעיתונאים מתחילים
את הקאריירה שלהם ככתבי-
ספורט, ורק אחר־כך הם עוברים
לכלכלה ולפוליטיקה. כואב לי ש-
כתב־ספורט הוא הדרג הנמוך ביותר
בסולם ההירארכיה העיתונאית.
כתב־ספורט
צריו להיות מומחה
לספורט, ואני מפריד בין כתב
המתאר מישחק ובין עיתונאי מיק-
צועני המנתח מישחק מבחינה טכנית.
כתב־ספורט צריו הסמכות
כדי לעסוק במיקצועו. כתב־ספורט
צריך לעבור השתלמויות, לנסוע
בעולם.
לצערי, בארץ לא חושבים כמד
ני, ולכן יש עיתונאים שאינני
מתייחם אליהם.

ו ע רי רי ת

* נ י החתומה משה, גביההלפריןלבית שרף בעלת תעודתזהות , 0510072
הגרה בדהובנורדהו 12ברחובות, בהיותי בדעה בלולהמצווהב זא ת

צריך לכתוב שהוא לא מבין מדוע
הטריחו אותו לבוא לאיצטדיון.
זוהי דרך לא הוגנת, דרך זולה,
המקובלת על עיתונאים בארץ.

שפיגל עם נעל־הזהב

בו דדה

: :ניר;:רדד: צב כל יתרת רכושי, כרם להכציביתי, ל ״ י ד ושם״י.
_ .י דיון לשואה ולגבורה. אשאיר למוציאלפועלהוראות

לב בי -ן/ ,ולס תכבי ״ביה •
הצוואה של הלפרין(למעלה) והאישור של האוזגר (למטה)
בדעה צלולה 7

״ נ ו ולמה ודים ככד ,.עורכי הר יץ
גדעוןה ״ ודיד רב*ג,בו רבאלפירודלים
ב ל רי םבד גינב * בניההלפרין
הרכהבנוב ; :ו ״ .ר על צווגהזו, ב::כרה
לג ו כי זוהיסויאכה האהרוגה ולר איה
התכגודלדיבבנוכהוההובנוכחומ כל
.:־הד ר;:.כניו

מכובדת ועשירה בעיר לבוב שבפולין.
חיא גדלה בבית גדוש־תר־בות,
וסיימה בהצלחה את בית-
הספר התיכון. הישגיה הנאים בלימודים
עזרו לה לשכנע את הוריה
להתיר לה לעשות צעד שהיה מאוד
בלתי-שיגרתי באותם ימים: להר שות
לה לעבוד כמזכירה ונכתבת
בעיתון פולני.
היא היתה יפה ואינטליגנטית,
התעניינה בשירה, בספרות ובמוסיקה,
ורכשה לה חיש־מהר חוג
מעריצים ומחזרים. רק אז נפקחו
עיני הוריה, והם התחלחלו לרעיון
כי היא תינשא, חלילה, לנוצרי.
הם מיהרו למצוא לה חתן בשידוך,
ובגיל 23 נישאה גניה לניסן הלם-
רין. עד מהרה נולד לזוג בן, אריה,
והם החליטו לעלות לארץ־ישראל.
גניה הלפרין מעולם לא נקלטה

עוו

בארץ. חסרו לה חיי החברה והתרבות
העשירים, שבהם היתה מעורה
בפולין. היא החלה מתרחקת מאנשים׳
הסתגרה בביתה, קראה ספרים
ועיתונים בפולנית, וחלמה על
לבוב. ניתוקה מעולם המציאות
הושלם כאשר נפרדה ב־ 1942מבעלה.
היא השאירה בידיו את בנם,
שהיה רק בן ,10 ומאז חיתה בודדה
וערירית.
אחרי מילחמת־העולם השניה
התגלה לגניה הלפרין כי בל מיש-
פחתה נספתה בשואה. אמה, אביה
ואחיה, וכן כל דודיה ודודותיה.
היא נותרה בודדה לחלוטין בעולם.
חייה מאז ועד ליום מותה תוארו
בבית־המישפט, בעת הבקשה
לקיום צוואתה, בשתי דרכים סותרות.
מצד
אחד העידו רופאים פסיכיאטריים,
שהיתר! בטיפולם, על
מצבה הנפשי החמור, שהגיע ל-
מחלת־נפש מסוג פסיכוזה פארא-
נואידית.
אחות כלתה, בת־שבע שפירא,
פסיכולוגית במיקצועה, סיפרה
בי הדירה בת שני החדרים, ש היתר׳
שייכת למנוחה, וגם ה קיוסק
ברחובות, שממנו התפר נסה,
היו מוזנחים ומזוהמים. שנים
רבות לא קנתה סחורה חדשה
לקיוסק, ועל המדפים נחו ממתקים
עבשים ומכוסי אבק. אנשים שהתקרבו
לקיוסק זכו למנת צעקות
וקללות מפיה, ולכן איש לא העז
עוד להתקרב אליו. גניה הלפרין גם
הזניחה את לבושה ולא אכלה כסדר.
היא היתד׳ חוטפת מפעם לפעם
ממתק ישן בקיוסק, ואת כל זמנה

בן־שיחה לא הבין כלל את השפה.
היא היתד, עוברת מצחוק לבכי במהירות,
ולא היתד׳ מרוכזת. לא
היתד׳ עקביות בדיבורה. לעיתים
היתד, נתקפת בבולמוס של גנדרנות׳
ואז היתד, לובשת את מעיל-
הפרווה שלה, בלי קשר למזג־הא-
וויר ומצטבעת בצורה צעקנית.

הדירות שבביתה, אוחז בה בחוזקה
לבל תוכל לברוח ממיטתה, בהתקרב
אמה המקללת. היא פיתחה
רגשי־רדיפה נגד כל שכניה. היא
חשדה באחת השכנות שהיתר, מציעה
לה פרחים, כי היא מנסה להר־עילה
בריח־הפרחים. לכן הרסה באחד
הימים את כל גינתה. בשכנים

גידעון האוזנר ואשתו
שירה פולנית
ניירות־הערו שלה, וגם את כספי
הירושה שקיבלה משווייץ. הוא היה
ידידה ואיש־סודה היחידי. כאשר
גילתה לו כי היא רוצה להוריש
את כספה למוסד יד ושם, שמח
להפנותה לידידו הוותיק גידעון
האוזנר, יושב־ראש מוסד זה.

7אונס
ו כ פיי ה ״

האוזנר במישפט אייכמן גליד דגם מחנה־השמרה)

ניטפו בשואת

איש־חכרה האוזנר (כבנס מחזור)
״יחסים מיוחדים״
העבירה בקריאת ספרים ועיתונים.
לפעמים היתד, עליזה ומאוששת,
צחקה והתגאתה בעברה. היא היר־בתה
לצטט שירה פולנית ולשיר
קטעים משופן. היא עברה במהירות
משיחה בעברית לפולנית, גם אם

אחר־כך היתד, חוזרת שוב ללבושה
־המרושל והמוזנח.
לדברי העדים היו לה דמיונות־שווא.
היא חזרה וטענה כי אמה
קיללה אותה, וחוזרת לקללה בלילות.
לדבריה היה שכן, הגר באחת

אחרים חשדה כי הם מנתקים את
בלוני־הגז שלה, וניפצה את חלונותיהם
ושפכה עליהם מי-שופכין.
האיש היחידי שבו בטחה הקשישה
היה מנהל סניף־הבנק שלה,
ישראל רכלין. הוא ניהל את חשבון

ך * אוזנ ר, ש ה עי ד אף הוא ביי
1מישפט, גילה פנים אחרות לגמרי
של אותה גברת. הוא ראה
אותה כאשד, אינטליגנטית מאוד,
לבושה היטב ואשת־תרבות. הוא
התייחס אליה בכבוד, קיבל את
פניה במישרדו כמר, פעמים, ערך
עימד, שיחות והזמין אותה לסנסת.
הם החליפו חוברות וספרים בפולנית,
והוא היה היחיד שזכה בהזמנה
לביתה של הקשישה.
ב־ 7בפברואר ,1978 אחרי כמה
שבועות של׳ היכרות, נענה להפצרותיה
וערך עבורה צוואה, שבה
הורישה את כל רכושה למוסד יד
נשם. את הצוואה פתחה במילים
כי בדעה צלולה, וללא כל אונס
וכפיה, החליטה לבטל כל צוואה
אחרת שערכה בחייה.
צוואתה הקודמת של הישישה
נערכה על־ידה ב־ ,1975 במישרדם
של עורכי־הדין ישראל גרון ומשה
ישראל. היא הורישה בה את כל
רכושה לשלושת נכדיה, ילדיו של
בנד׳ אריה. גם בצוואה זו הצהירה
כי אינה מעוניינת שבל חלק מרכושה
ייפול לידיו של בנה, ולכן
קבעה, כי כספה יעבור לידי נכדיה
רק כאשר יגיעו לגיל .21
בצוואתה החדשה נישלח גם את
בנד, וגם את נכדיה. היא הותירה
לבנה סך של לירד, ישראלית
אחת, ואת יתרת רכושה הורישה ליד
ושם. היא ביקשה כי המוסד
יזכיר בדרך כלשהי את זכר הוריה,
שלמה ושרלוטה שרף. היא מינתה
את מנהל סניף־הסנק שלה, ישראל
רבלין, כמוציא־לפועל של הצוואה.
עדי־הקיום לחתימתה היו עורך-
הדין גידעון האוזנר ומנחם רפאל.
אחרי כמה נסיונות התאבדות
שלא הצליחו, ואחרי אישפוז במוסדות
שונים, התאבדה גניה הל־פרין
בספטמבר .1979 יד ושם ביקש
מבית־המישפט לקיים את הצוואה
שערך עבורה האוזנר. נכדיה של
המנוחה התנגדו לכך באמצעות
עורך־הדין שמואל קינג. הם טענו
כי לצוואה זו אין תוקף, מאחר ש-
הישישה יצרה תלות בהאוזנר, והוא
הפעיל עליה השפעה בלתי-הוגנת
כדי שתנשל את מישפחתה ותשאיר
את כל רכושה למוסד יד ושם,
שהוא עצמו עומד בראשו.
האוזנר ועורך־הדיו ארנולד
שפאר, המייצג את יד ושם, כפרו
בכל שמץ של השפעה בלתי־וווגנת.

האוזנר עלה על דוכן העדים
וסיפר את גירסתו לפגישות עם
המנוחה. הוא אמר כי הכל נעשה
בדרך הרגילה. הוא הכיר את האשד׳
באמצעות מנהל סניף־הבנק,
ששלח אותה אליו, ואחרי שיחה
איתר, השתכנע בי היא מעוניינת
להוריש את כל רכושה ליד ושם.
הוא שאל אותה, מדוע היא רוצה
לנשל את מישפחתה, והיא הס בירה
כי בנה נטש אותר׳ ואינו
בא לבקרה, ולכן החליטה לשלול
ממנו את רכושה. האוזנר סיפר כי
ניסה לשכנע אותה להרהר שנית,
אך היא היתד, נחושה בהחלטתה.
מכיוון שהיתר, אשד, אינטליגנטית
מאוד, קיבל את רצונה והכין עבורה
את הצוואה שביקשה.
האוזנר הודה כי הוא שוקד על
רווחתו של מוסד יד ושם, שהוא
עומד בראשו, וכי גייס משאבים
לטובתו. לשאלתו של עורך־הדין
קינג אם ניסה האומר להשפיע
על הזקנה להשאיר את כספה ליד
ושם, ענה העד :״אם אתה
אומר כי ניסיתי להשפיע עליה או
להרשים אותה שתעשה צוואה ל יד
ושם — זה וכזב!״
מוסד יד ושם הביא את הפסיכיאטר
הפרופסור מרסל עשהאל,
שבמחלקתו אושפזה המנוחה כחמישה
חודשים לפני מותה. היא הוכנסה
לשם עקב נסיון־התאבדות כו של,
ושהתה בבית־החולים שבוע
ימים, בחודש אפריל .1979 היא לא
יצרה כל קשר עם איש, היתד, צעקנית
ותוקפנית. היו לה מחשבות־גדלות,
והיא סירבה לשתף פעולה.
היא היתד׳ בדיכאון ואמרה
כי כל עולמה חרב עליה.
״דיכאון הוא כמו כדור־שלג,
ההולך ומתעצם,״ הסביר הרופא.
הוא אמר כי משעזבה הקשישה את
בית־החולים, בניגוד לעצת הרופאים,
דאג לה פן תזיק לעצמה.
לכן הלך לבקר בביתה. כאשר מצא
את דלתה נעולה, הפנה את תשו-
מת־לב השכנים למצבה, וביקש כי
הם יודיעו לו אם תהיה החמרה.
הרופא הסביר למרות זאת כי
האשה לא היתד, חולת־נפש ממש.
מחלתה לא פגעה ביכולת־החשי־בה
שלה. בדידותה והניכור החב רתי
שבו חיה הציקו לה מאוד.
״היא חיתה בחסך חברתי ורגשי
במשך שנים רבות,״ אמר הפרופסור,
והודה, לשאלת עורך־הדין
קינג, כי אנשים בודדים יכולים
ליצור תלות באדם המראה להם
יחם טוב, והמתאים לציפיותיהם הרוחניות.
השופט
אלישע שיינבוים שמע
את כל הראיות בתיק מוזר זה,
והוא עומד לפסוק אם יש לקיים
את צוואתה האחרונה של גניה
הלפרין, ולהעביר את כל רכושה
למוסד יד ושם — או לבטל צוואה
זו ולקיים את צוואתה הקודמת,
לטובת נכדיה. אילנה אלץ >

בס ווי־ 10 וות עמד
דהי עד ו בני ת־שדים
נ01י ניתוח־ה
דגהר אש ו ן
במדינה מח וץ
רכותו׳ מוסר צנודי

..הידייס ן עך ן לי,

חשבת י שה ג ג

ני לא מכין למה הניתוח בוטל.
/ /י * התרגשתי, פחדתי והתכוננתי. כל
הסידורים נעשו. אני לא מבין מה קרה
ברגע האחרון,״ התלונן יעקב כתבן (,)54
הסובל בשנים האחרונות מכאבים בחזה.
ביום השני לפני שבוע הוא עבר בבית-
החולים אסותא בדיקות אחרונות וידע
שעליו להתייצב שם ביום השישי לניתוח-
לב־פתוח, שעמד לבצע הפרופסור דני גור
וציוותו.
כתבן, סוכדביטוח במיקצועו, ידע שהניתוח
שיהיה עליו לעבור הוא מסובך,
אך אין נשקפת ממנו סכנה לחייו, משום
שמלבד הסתימה החלקית בשני עורקי-
הלב ובכלי־דם שלישי, כל מערכות הגוף
שלו תקינות.
הוא היה מאושר כשהפרופסור גור הציע
לו להינתח בבית־החולים אסותא, ובכך
חילץ אותו מההמתנה הממושכת בתור ל

ניתוח
במרכז הרפואי הממשלתי תל־השומר.
כתבן שמח גם, שהוא נדרש לשלם
עבור הטיפול והאישפוז בבית־החולים הפרטי
רק 2000 דולר — סכום קטן לכל
הדעות — מיהר להסכים וידע שיזכה מייד
להינתח.
הפרופסור גור סיפר לכתבן שהוא עומד
להיות חולה־הלב הראשון שיעבור ניתוח
פרטי שלא במיסגרת מוסד ציבורי מוכר
לניתוחי־לב.

ה דועסור דני נזר לא התכוון לבקש
״ רשות לבצע את הניתוח. יש בידו
אישור לעסוק בפרקטיקה פרטית, ובאישור
זה אין סעיף האוסר עליו לבצע ניתוח־לב־

פתוח מחוץ למקום עבודתו, בביודהחולים
שיבא.
אילולא טילפן אלמוני, שהזדהה רק כעובד
בית־החולים שיבא, והודיע על ההכנות
החשאיות של פרופסור גור למנכ״ל
מישרד-הבריאות, הפרופסור ברוך מודן,
יתכן שהיום חיה יעקב כתבן אחרי הניתוח.
המודיע האלמוני רצה לסכל את כוונתו
של דני גור. הוא טען שעל מישרד־הברי־אות
לבדוק אם בית־החולים אסותא ערוך
לניתוח כזה, שהרי ללא בדיקה כזו יהיו
חיי החולה בסכנה.
גור נדהם מכך שהידיעה דלפה. הוא חשש
שאם מישהו מנסה למנוע את הניתוח,
הוא עשוי גם לחבל בו.
הוא יודע שאם מתרחשת תקלה כלשהי
במהלך ניתוח בין כותלי בית־החולים
שיבא, המוסד תמיד עומד מאחוריו זמגן
עליו, אך תקלה בלתי-צפויה בניתוח פרטי,

בבית-חולים קטן, תסכן מייד את היוקרה
המיקצועית שלו כמנתח בעל מוניטין.
גור מיהר אל עורך־דין וביקש עצה.
הוא סיפר למישפטן שבשלוש השנים האחרונות
הוא מנסה בניתוח ״יבש״ ,על־גבי
סבון, את המיכשור שלו באסותא. הוא
אימן צוות מיוחד, הכולל מנתח נוסף, רופאה
מרדימה, אחיות וטכנאים, שתירגלו
יחד איתו את הניתוח. לכלל החלטה לבצע
ניתוודאמת הוא בא רק כשהיה משוכנע
שהוא מסוגל לקחת על עצמו את האחריות.
עורך־הדין הקשיב, אך קבע — אסור
לבצע את הניתוח! תקלה כלשהי תעורר
סערה, זו תהיה סוף הקאריירה המיקצו-
עית שלו במוסד ציבורי.
הפרופסור גור היסס. הוא חשב שעליו
לבצע את הניתוח .״זה יהיה אסון אם לא
יאפשרו לי לבצע אותו,״ אמר נרגש ,״משום
שזח יחבל במגמה שלי לפתח בארץ כי

רורגיית־לב פרטית.״ הוא היה משוכנע
שאין נשקפת סכנה לחיי־החולה שהוא
יעד לניתוח הראשון, אך הפריעה לו רד
עובדיה, שהסוד נודע.
אילו הצליח לבצע את הניתוח מבלי
שייוודע על כך מראש׳ והדבר היה עובר
בהצלחה, הוא היה קובע בכך עובדה. אך
כעת היד. נתון במעקב, והדבר גרם לו
להתרגש כמו סטודנט צעיר לפני הניתוח
הראשון שלו .״אני חושש שהידיים ירעדו
לי, שהגג באסווזא יפול עלי בשעת הני-
תוח ...אני לא יכול להיכנס לניתוח במצב
כזה!״ אמר גור לרופא-מתמחה צעיר ה עובד
איתו במחלקה.
את התלבטויותיו של המנתח בעל-המוני-
טין פתר מנכ״ל מישרד־הבריאות, הפרופסור
ברוד מודן. יומיים לפני מועד הניתוח החשאי׳
בבוקר יום הרביעי לפני שבוע, טילפן
המנכ״ל אל גור והודיע לו, בלשון מנומסת
אך חד־משמעית, כי הוא אוסר עליו לבצע
את תוכניתו עד שייבדקו המיתקנים ב־אסותא.

ס קי הלב של
יעקבמ רי דו ד

להיענות ליוזמה של אסותא, ולנתח שם
את חוליו.
חולים שהפרוטה מצוייה בכיסם, מנתחים
ששמם הולך לפניהם, אנשי־עסקים
ובתי־חולים פרטיים יכולים לזכות מכל
העניין. היחיד החושש להיפגע הוא מיש־רד־הבריאות,
המתעקש לטעון שהרפואה
הציבורית יכולה לענות על צרכי כל החולים.

המציאות בבתי־החולים שבהם קיימות
מחלקות לניתוחי־לב־פתוח היא עגומה.
מיספר החולים הנזקקים לניתוחי־לב־פתוח
גדל בכל שנה, וכל חולה ממתין
כשנה בערך, עד שמגיע תורו. חלק מהחולים,
שאיתרע מזלם, נפטר בתקופת המתנה

כל חולה הממתין בתור לניתוח סובל
לא רק מכאבי תעוקת־הלב, הפוגעים ביכולתם
לתפקד בחיי היום־יום, אלא גם
ממתח בשל החשש שהם עלולים ללקות
בהתקף־לב, עם כל הסיבוכים והסכנות הקשורים
בכך.
בשנים האחרונות העדיפו חולים בעלי
ממון לנסוע למרכז רפואי בארצות־הברית,
כדי להינתח שם תמורת 50 אלף דולר,

מיקצוע טכני בלבד. ההתייחסות שלי היא
רפואית טהורה. זה מה שהניע אותי לפנות
גם לפרקטיקה פרטית. אני מניח שהיכולת
שלי להרוויח כסף זה הדבר שחורה לאנ שים,
אבל הביורוקרטיה הנוכחית אינה
מסוגלת לענות על צורכי החולים, ורק
מרכז רפואי פרטי יוכל למנוע מאנשים
להמתין בתור לניתוח. השאיפה שלי היא
להגיע למרכז הרפואי שבו אוכל לנתח
20 חולים בשבוע,״ הכריז בעיקבות הניתוח
שלא היה.
״בכירורגיית־הלב, התוצאה של הניתוח
תלויה במנתח. לא התנאים באסותא יכריעו
אם החולה יעבור בשלום את העניין, אלא
רק הידיים שלי. לכן אני משוכנע שמישרד־הבריאות
יאשר, אחרי בדיקה, שבבית-
החולים אסותא מותר לי לבצע ניתוחים
כאלה.״
יעקב כתבן, החולה הראשון שגור הציע
לו להינתח תמורת תשלום, לא שאל
שאלות. הוא היה מאושר מכך שתמורת
התשלום לניתוח פרטי הוא יזכה בטיפול
מידיו המיומנות של גור. חולה שבא ל-
בית־חולים ציבורי אינו יכול לבחור לעצמו
את הרופא שינתח אותו.

>> ם היתד! מתרחשת תקלה בחדרי-
/ץ י * הניתוח בבית־החולים ש יבא והנהלת
בית־החולים היתד. מבקשת להפעיל
באופן זמני את המערכת באסותא, היה לי
הגיבוי המלא לערוך שם את הניתוח, ואף
אחד לי היה מקנא בי שאני יכול להרוויח
כסף,״ קבל גור.
בעוד שלמנתחים כמו גץ ברמן (הדסה)
ומורים לוי (בילינסון) יש הרשות מהמוסדות
המעסיקים אותם לבצע במחלקותיהם
ניתוחים פרטיים, אסור הדבר על גור, העובד
בבית־חולים ממשלתי.
הפרשה כולה חשפה מירוץ לפיתוח תעשייה
פרטית של כירורגיית־לב־פתוח בארץ.
מסתבר שלא רק דני גור משתתף במירוץ
זה. מתחרים בו גם חברת כלל והשר יעקב
מרידור, המבקשים להיות הראשונים ש יפעילו
בית־חולים כזה. כל אחד מהם מבקש
להקים בית־חולים שאליו יבואו לשם ניתו־חי־לב־פתוח
לא רק ישראלים, אלא גם
תיירים מכל העולם, שהמוניטין הרפואיים
של המומחים בישראל ימשכו אותם לכאן.
גור יודע שהוא אינו יכול להתחרות
באחרים, שמאחוריהם עומדת עוצמה כל־ .
כלית, אמיתית או מדומה. אך הוא יכול
להציע את הידע הרפואי שלו. כבר לפני
שלוש שנים הוא החל מתכנן מרכז רפואי,
יחד עם אברהם ויינגוט, מנהל בית־יתומים
ביד־אליהו, שהתלהב מהתוכנית. הם הקימו
ביחד מכון ביוטכנולוגי להפעלת מיב־שור
לניתוח־לב, השוכן בבית־הספר לאחיות
של בית־החולים אסותא, כדי להכשיר
טכנאים רפואיים.
מנהל אסותא, הד״ר בנימין פישמן, חיכה
בקוצר־רוח ליום שבו יחליט הפרופסור
גור לנתח בבית־החולים שלו, מתוך תיקווה
שבכך ישתפר המוניטין הירוד של בית״
החולים. גור עצמו ניסה להימנע מלנתח
באסותא, מאותה הסיבה עצמה — דימויו
הגרוע. בניתוח הראשון שאליו התכונן,
כל פרט היה חשוב. גם עניינים של יחסי-
ציבור. אך באין מקום אחר, השתכנע
לבסוף לנתח שם, עד שיקים בית־חולים
כך מכנה את עצמו הפרופסור דני
משלו. התוכניות להרחבת בניין בית־גור,
מנהל היחידה לכירורגיית־לב
היתומים לשעבר כבר הושלמו, ומונחות
החולה וחוברו
בבית־החוליס שיבא. הוא חותר להיות הראשון שיקים בארץ בית־חולים
במישרדיו של אדריכל. בעוד שלושה חודומצד
ישני אל
פרטי לניתוחי־לב־פתוח. בינתיים מונע זאת ממנו משרד־הבריאות.
שים הן יוגשו לאישור ועדת־הבינוי המחוזית.
לפני
הכניסה לחדר ניתוח חותם כל
כולל מחיר הטיסה. בארצות־הברית פונים
גדל

60 אחוז מהחולים לרפואה הפרטית, ובכך חולה על מיסמך בזו הלשון :״ידוע לי
שלא הובטח לי שהניתוח או הניתוחים
יכולים גם החולים הנזקקים לרפואה הייעשו
על־ידי רופא מסויים.״ החולים חוש ו
הו ל ך ציבורית לזכות בניתוח ללא־המתנה.
שים ליפול לידיו של רופא צעיר בבית-
״פ שו ט או ה ב חולים ציבורי, הרוכש את הידע שלו, ל ץ*
;הל כית־ החולים אסותא ניסה
דעתם, על גופם. לעומת זאת, ב•
1לעניין בפרוייקט דומה גם את הלנ
ת ח ״ פרקטיקה הפרטית הם בוחרים לעצמם את
פרופסור מורים לוי, מנתזדלב ידוע מבית-
הרופא שבו הם נותנים אמון. לכן על
החולים ביליניסוון, שאכן גילה עניין.
ך* אינטרס שלי הוא לנתח ! לדחוס הרופא בפרקטיקה הפרטית רובצת אחריות
למורים לוי, חלוץ ניתוחי־הלב ב1
בכוח חולים לחדרי־הניתוח, כדי גדולה. אם הוא נכשל, יהיה עליו לתת את
ארץ, יש הרשות מקופת־חולים לבצע
הדין.
שיגיעו כמה שיותר, וכמה שיותר מהר
בבילינסון ניתוחים לחולים פרטיים תמורת
תשלום. ההסדר הועמד באחרונה ב לניתוח. אבל הציבור אינו מבין את המיג-
״ מו כרחלה יו ת
סכנה, משום שהחולה משלם עבור הניתוח בלות שלנו בכוח עבודה,״ סיפר דני גור.
״יש חולים, שאחרי שהם עוזבים את
לרופא המנתח, אך בהוצאות עבור האיש-
חו פ שי! ״
המחלקה הם שולחים מיכתב ורושמים הצ פוז
נושאת קופת-החולים.
עות ליעול. למשל, הם מציעים שהמחלקה
יום אישפוז עולה לקופת־חולים יותר
תיתן שרות של פסיכולוגים ועובדים סו ן * זא נו ת ח כונבן ביום השישי המ־
45 אלף לירות. כל חולה שנותח בליבו
* אחרון, היה גובה ממנו גור 2000 דולר.
נשאר במחלקה כשבועיים, כך שההוצאות ציאליים. הם בכלל לא מעלים על דעתם
יכולות להגיע ל־ 650 אלף לירות. לכן מנסה שלרפואה הציבורית אין תקציב לכוח־אדם .״זהו מחיר כניסה לשוק,״ הסביר המנתח.
״בעתיד יעלה ניתוח כזה, אני מניח,
בשנה האחרונה קופת־החולים למנוע מ לי חשוב בתנאים הנוכחים שהחולה יגיע
מורים לוי את זכות־היתר שהוענקה לו מהר לניתוח וייצא חי. היום, כל מה שאני כ־ 8000 דולר. העלות הריאלית של ניתוח-
לב־פתוח בארץ היא כ־ 5000 דולר, לעומת
מסוגל לתת לחולה זו האמונה בחיים.
לפני שנים.
״אני מתקן לבבות, אני פשוט אוהב כ־ 25 אלף בארצות־הברית.
אם קופת־החולים לא תאפשר ללוי להמ״מתוך
כל הכסף הרב הזה, אחרי ניכוי
שיך לנתח באופן פרטי, גם הוא עשוי לנתח. הרפואה שאני מבצע היא בשבילי

הוצאות האישפוז, הציוד המתכלה והתש לום
לצוות, ישארו בידי הכירורג כאלף
דולרים בלבד,״ פירט גור את הצד הכספי.
החולה שלא נותח לא נרתע מהמחיר
הגבוה, הגם שהיה זה רק ״מחיר כניסה
לשוק״ :״כשאתה מסתובב יום־יום ומעליו
רובץ איום של סכנת־חיים, ואתה
גם סובל מכאבים טורדניים, אתה לא שו אל
שאלות כמו, :למה לי יש אפשרות
לזכות בניתוח תמורת כסף ולאחר לא .׳
לי היה חשוב להינתח, וידעתי שזה לא
בא על חשבון חולה אחר.
״הייתי משלם כל סכום כדי להינתח
מהר, ולהבטיח לעצמי שלא אאבד את
חיי,״ סיפר יעקב כתבן.
אחרי שבוטל הניתוח, התייצב דני גור
במחלקה שלו בתל־השונור. חולה שהגיע
באותו הבוקר במצב אנוש נשלח באופן
דחוף לחדר־הניתוח. גור, שחשב קודם ש ביום
זה הוא ייעדר מבית־החולים כדי
לנתח חולה פרטי באסותא, מצא עצמו
עוסק בניתוח כלי־דם מסובך בבית־החולים
ש יבא.
לפני הניתוח לא האמין הרופא שהחולה
יעבור בשלום את היום. אך במהלך חני-

נ ו נראה התיקון

שלושה ורידים
שהועברו מרגל
מצד אחד לעורק הראשי, המזרים דם לגוף
העורקים הדקים, המזינים את שריר־הלב.

תוח חלה תפנית דרמתית במצב החולה.
ההתאוששות שלו היתר, מפתיעה. אם דני
גור לא היה נוכח במקום, אין לדעת כיצד
היה מסתיים העניין.
מה דעתו של המנתח המבוקש ביותר
בתל־השומר על האיסור שהוטל עליו? גור
מתרווח על הכיסא בחדרו ואומר :״אני
מוכן להבין מדוע המנכ״ל מנע ממני לערוך
את הניתוח. בחודשים האחרונים הוא
הקים ביוזמתו ועדה שבדקה את המצב
בכירורגיית־הלב בארץ. המלצות הוועדה
היו להוסיף 30 תקנים לבתי-החולים לצורך
ניתוחי-לב־פתוח.
״זה משפר את הסיכוי שיותר חולים
יוכלו לקבל טיפול, אבל בעיית כירורגיית־הלב
לא תיפתר במיבנה המנגנון הביורוקרטי,
הקיים היום בארץ. בתוך המערכת
הזו, מבקשים ממני להיות, ילד טוב׳ ,אבל
אני מוכרח להיות חופשי!
״אסור לי לדבר על ההמצאות המדעיות
שלי, והמוח שלי שייך למישרד-הבריאות.
אני מרוויח 19 אלף שקל, נכון לחודש
אוקטובר. מחצית מהשכר הרווחתי בחור-
נויות־הלילה שאני עושה בביודהחולים.
ערך התרומה שלי למערכת הציבורית

הניתוח בחשאי
(המשך מעמוד )73
גדול בהרבה ממה שהמערכת הזאת מש5־
מת לי,״ טען בזעם הרופא.

חו רג ״

פי לגיא, צייר בן ,45 עבר ניתוח
מעקף־עורקים לפני חמישה שבועות

שהוא יקדים לי את המועד לניתוח. הרופא
שערך לי את הבדיקות בתל־השומר, ה פרופסור
עזרא זהר, ניסה לעזור לי להק דים
את מועד הניתוח.״
רפי לביא לא המתין שנה, כמו הרבה
אחרים. הוא נותח כעבור חודשיים.
היום הוא צוחק. לדבריו הוא שכח את
שעבר עליו. אבל הוא מתקשה להבין למה
בארץ אין יכול אדם להגיע לניתוח יומיים
אחרי תום סידרת הבדיקות.

תחת ו חנו ת שנה

ציאליסטית, ולכן אני מצפה שהמדינה תדע
לתת שירות רפואי. אני יכול להציע איך
לפתור בקלות את חוסר התקציב: מימית
— לבתי-החולים ! אם אחרי זה חולה כל שהו
יעדיף לשכב על סדינים של בית־חולים
פרטי — זו זכותו. אבל לא יתכן
שחולה פרטי יקבל בבית־חולים פרטי רפואה
טובה יותר מפועל שבא להינתח בבית־חולים
ציבורי,״ הכריז בזעם האמן שלקה
בליבו.

ב תוו לניתוח רב כתות,

יכול כל אדם להינתח מיד תמורת 8000 חלד ־
ויש תחרות מי יבצע את הניתוח הפרטי הדאשון
בתל־השומר. הוא ביקש לספר את סיפורו,
כדי להסביר איזו מצוקה עוברת על חולים
כמוהו, עד שהם מגיעים לניתוח במוסד
ציבורי .״אדם שלא עבר זאת, לא יוכל
להבין. בכל רגע חשבתי שאני עלול למות,
שאשתי תהיה אלמנה שילדי יגדלו ללא

״אין רופא שיוכל להבטיח לי שבתקופת
ההמתנה עד מועד הניתוח לא אקבל התקף־
לב. ישבתי בבית והקפדתי להיזהר, אבל
הכאבים בחזה נמשכו וקשה היה למנוע

המועמד לניתוח
׳ 11 1111ן 1יי רפי לביא (,)45
צייר, המתין במתח
״ \ 11י
בתור למועד הניתוח. היום הוא מאושר
בביתו, חמישה שבועות אחרי הניתוח.
את החרדה שהשתלטה עלי,״ סיפר הצייר
בהתרגשות.
״כל האנשים סביבי חששו לחיי. ידידי
יגאל תומרקין התקשר אל הרופא והתחנן

יעקב כתבן ( )54 נענה מייד להצעה להינתח
תמורת 2000 דולר בבית־החולים אסותא. הוא לא
שאל שאלות, כי הוא סמך על המנתח המומחה •דני גור, והופתע כשהניתוח בוטל.
״כשאתה מסתובב יום־יום ומעליך רובצת סכנת־חיים וכאבים טורדניים, אתה לא שואל :
,למה לי ״ש אפשרות לזכות בניתוח פרטי תמורת כסף ולאחר אין?׳״ אמר כתבן.

״תקופת ההמתנה היא סיוט. אחרי ההתקף
כבר לא יהיה טעם לנתח. כשקבעו שאני
בסיכון, כמובן שדאגתי. צעקתי, הייתי
עצבני. לי אין כסף לשלם את מלוא ה סכום
כדי להינתח באופן פרטי. מהסיבה
הזאת אני גם קונה תרופה תוצרת הארץ
ולא מעדיף על פניה תרופה תוצרת־חוץ.
״אני חי במדינה המתיימרת להיות סו־

קובל גור :״במשך שנים ניסה מישרד־הבריאות
להתנער מהטיפול בבעיית כיתר־גיית־הלב־הפתוח.
התפטרתי כמה פעמים
מהעבודה, ונקראתי אל המנכ״ל והשר,
ששיכנעו אותי לחזור. התייחסו אל עניין
ניתוחי־לב־פתוח כאל לב חורג. פיתאום,
כדי למנוע רפואה פרטית, עושים רושם
שהם מטפלים בבעיה.״ גילה רזין !

השר מרידוד :״לגרם יש אמון ברופא היהודי!
יל עקב מרידוי /השר לענייני־כלכלה, הצהיר במה פעמים
שבכוונתו לפתח בישראל תיירות רפואית. אחד מעוזריו
אף מונה לטפל בעניין, פדי להוציאו אל הפועל.
במלון ״פלזה״ בירושלים מתגוררת אשת-עסקים אמריקאית,
שעניינה את השר ברעיון להקים מרכז רפואי במיז-
רה ירושלים. המקום יפעל במו בית-מלון יוקרתי, והתיירים
החולים יובלו לגור, לעבור בדיקות ואף להינתח בו.
האמריקאית קשורה גם במשקיע דרום־אפריקאי, המוכן אף
הוא להשקיע בפרוייקט זה. בשיחה עם ״העולם הזח״ אישר
מרידור, שהוא חוגה בעניין. הרעיון צץ במוחו משום
ש״הגויים מאמינים ברופא היהודי,״ בפי שהתבטא.
״מדי שנה מייצרת ישראל 350 רופאים, והם יורדים
מהארץ, משום שאין לחם פת מקומות״עבודה. ההשקעה
בסטודנטים אלה, בתקופת לימודיהם, היא יקרה למדינה,
ואם הם עוזבים אותה, היא הולכת לאיבוד״.
מרידוד סיפר שמישרדו ביקש ממקרקעי־ישראל להציע

לו אדמות לפרוייקט הרפואי׳ שהוא מתכנן, ושכבר הוכשרו
אדמות באיזור ים־המלח, להקמת מרכז לטיפול במח-
לות־עור• היזמים בשטח כירורגיית הלב הופנו ברובם לאי-
זור מיזרח״ירושלים.
בעידודה של הממשלה, הפכו השטחים אבן־שואבת
למנתחי־הלב. גם הפרופסור דני גור ניסה בעבר לעניין
רופא כירורג מרמאללה בהקמת יחידה בבית״החולים בעירו,
שהתמחה בבירורגיית לב פתוח.
האם מתכוון מרידור להתחרות בדני גור במירוץ להקמת
בתי־חולים פרטיים! ״לא,״ ענה מרידוד .״העניין שלי
בפרוייקט הוא כשר, לא באיש״עסקים• חוץ מזה, לפרוייקט
יש עתיד בטוח, ויהיה בישראל מקום לעשרות בתי־חוליס
כאלה.״
בינתיים עניין מישרדו בפרוייקט את מישרד־חתיירות
ואת מישרד-הפנים. ומה עם מישרד־הבריאות ! ״בן, גם
את מישרד־הבריאות.״

במדינה י
ם יש פ ט
סדידוה, אתה 1וו־!3*1ד3
אחרי שישג חצי שגה
גגית־חוזיס דחוזי־גפש,
החזיטו הרופאים כי הגאשס
היה שפוי כמשך ג 7הזמן.
״כתוצאה מהטעות אושפז מרשי
בבית־החולים לחולי־נפש בטעות
וללא צורך, שהה שם חמישה חודשים
וקיבל תרופות וטיפולים בטעות,״
כתב עורך־הדין אהוד דגן
ליועץ־המישפטי. הוא ביקש לעכב
את ההליכים המישפטיים נגד מאיר
שיאר .״מי שביקר במחלקה הסגורה
בבית־החולים אגרבנאל, יכול ל תאר
לעצמו את הסבל במצב קפקאי
שכזה,״ המשיך עורך־הדין,
ותיאר את המצב הנורא שאליו
נקלע מרשו באופן מיקרי.
בתחילת מארם ,1979 נעצר מאיר
שייאר בחשד כי עבר כמה עבירות :
קניית מכשיר־טלפון בשיק מזוייף,
כשהוא מתחזה לאחר, שימוש ברכב
ללא רשות, מירמות בחנויות ועוד.
מייד אחרי שנעצר בחנות ברא-
שון־לציון, ערכה המישטרה חיפוש
בביתו. בעת החיפוש הצליח החשוד
לבלוע כמות גדולה של
כדורי־ואליום, ואושפז ביחידה לטיפול
נמרץ, בבית־החולים אינילוב
בתל־אביב.
קך־הקוקיה. בגלל מצבו הרפואי,
הורה בית־המישפט לעצרו
לעשרה ימים בתנאי־אישפוז. בתום
זמן זה נשלח על־ידי בית־המישפט
להסתכלות ומתן חוות־דעת פסיכיאטרית.

25 במארס 1979 קיבל בית-
המישפט חוות־דעת של רופאי בית־החולים
אברבנאל :״לפנינו גבר
הסובל מתהליך סכיזופרניה איטי,
נסיונות התאבדות, והרם עצמי.
עבירותיו הפליליות נובעות ממיט-
ען התוקפנות הן כלפי עצמו והן
כלפי החברה. אין להן הסבר הגיוני
מצד הנבדק, הדבר נובע גם בחלקו
מחוסר שיפוט. לאור האמור...
הגעתי למסקנה שהנ״ל ביצע את
עבירותיו הפליליות מתוך דחפים
חולניים, כלומר לא ידע להבדיל
בין טוב ורע במעשיו. אינו מסוגל
לעמוד לדין, ולשאת את עונשו.
זקוק לטיפול פסיכיאטרי אינטנסיבי
תרופתי, ופסיכותראפיה.״
במאי 1979 החליט בית־ המישפט
באחד מתיקיו של שייאר, להורות
על אישפוזו בבית־החולים אברבנאל
עד למתן החלטה אחרת על-ידי
מנהל בית־החולים. שייאר היה
מאושפז שם חמישה חודשים עד
שהוועדה המוסמכת שיחררה אותו
מבית־החולים, בחודש אוגוסט .1979
בינואר 1981 נעצר שייאר שנית,
ויוחסו לו עבירות ׳שונות, מאוקטובר
.1980 בעת הליכי-המעצר
הועבר החשוד שנית לבית־החולים
אברבנאל לבדיקה, והפעם התקבלה
חוות־דעת מפתיעה. הרופאים קבעו
כי חלה טעות בהבחנה לגבי שייאר
בפעם הראשונה, והוא היה שפוי
ונורמאלי מאז ומתמיד, ואחראי
למעשיו. הרופאים ביקשו את
סליחת בית־המישפט.
לכן הוגשו נגד שייאר כתבי-
אישום על מעשים שנעשו בתקופה
שבה הוכרז בזמנו כבלתי-אחראי,
ועל אחד מהם נידון כבר לשנתיים
מאסר. שני תיקים נוספים מאותה
תקופה תלויים נגדו בביודהמישפט.
״אמנם בית־החולים כותב ב־חוות־דעתו
מה־ 8בפברואר 1981
,עם בית־המישפט הסליחה /אולם
בקשת־סליחה זו צריכה להיות
מופנית תחילה אל מרשי,״ כתב
עורך־הדיו דגן בזעם, וביקש מהיו-
עץ־המישפטי לעכב את ההליכים.
מי יפצה את האיש שישב חמישה
חודשים בקן־הקוקיה בהיותו שפוי,
בגלל טעות? הרופאים, שטרחו
לבקש את סליחת בית־המישפט
על הטעות, לא העלו על דעתם
כי גם הנפגע זכאי להתנצלות.
העולם הזה 2320

מפעם לפעם מגיע לי...
העיר נ 0ול 4שו תי

קנט. הנאה אמיתית. השילוב
הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך.
הטעם המיוחד של תערובת הטבק

111±1הכל 1ה האמריקאית ופילטר המיקרונייט המפורסם

כ״ד אדר תשמ״ב17.2.82 ,

טיספר 2320

76ו1ת!זים

שנה 46

המחיר :

23 שקלים (כולל ם.ע.ם.

אהוד אולמרט

או למרט

ו גנ דיי!:

חזרה לתחילת העמוד