גליון 2321

א׳ אדר תשמ״ב24.2.82 ,

סיסמה 2321

המחיר 25 :שקלים (כולל פ.ע.ם).

...לפעים
...לגיזרה
!בכלל..
להרגעה הטובה!

יוגורט

ה של שטראוס
ופי של בריאות

וימר יעקב סון ט מי ר

כתבתהשער הד; ,ד8ל :

טודא,

כתבתהשער האתס־: ,

ה ד תיי ם

ב הנ א

ברמאללה

בלשו*? עוגיגו
״העולם הזה״ ,שכועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: רה׳
גורדון ,3תל־אכים ,63458 טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורף
הראשי: אורי א מרי * עורף-תכנית: יוסי שנון רכזי
מערכת: שרית ישי ושלמה פרנקל עורכי כיתוב: תמי
מוטוביץ וגיורא נוימן. צלמי מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי ראש
המינהלה: אברהם סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :
״העולם הזה״ בע״מ. מודפס כ״הדפום החדש״ בע״מ, תל־אביב, רחוב
כן־אכיגדור. הפצה ״גד״ בע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

בצדק שורבב שם העולם, הזה ושמי
בוויכוח — אם אפשר לקרוא׳ כך למסע*
ההשמצות ההדדי המתנהל עתה בין העיתו נאי
שבתי טבת ועורך־הדין שמואל תמיר.
מכיוון שמילאנו תפקיד מרכזי בפרשת
עמוס בן־גוריון. לפני 25 שנים, שהיא
מוקד הוויכוח, שאלו אותי כמד. וכמה קור אים
מי מהשניים צודק.
הנה חוות־דעתי: שניהם צודקים במה
שהם אומרים איש על רעהו.

טבת:
תום־לב!
כאמצע שנות ה ־ 50 היה יעמוס בן-
גוריון סגן־המפכ״ל והבוס האמיתי של ה-
מישטרה. הוא גם היה בנו של ראש־הממשלה,
ואיש־מפתח בקבוצה פוליטית
שהשתלטה אז על המדינה כולה. העולם
הזה סבר כי קבוצה זו מסכנת את הדמו קרטיה,
ופתח במאבק נגדה. אחת משלוחות
המאבק היתד. מילחמתנו בצמרת המיש־

בית־המישפט ,״אינפורמציה מגמתית, מסו לפת
וטענות־סרק׳ שהיו עלולות להטעות
את הציבור.״ זאת היתד. קביעה נכונה.
עתה בא טבת וטוען כי פעל בתום-
לב כעיתונאי המניח לפני הקורא מידע
שקיבל מראשי המישטרה. עורך־הדין
יהושע רוטנשטרייך מעניק את חסותו
ויוקרתו לטענה זו.
טבת לא היה גם אז עיתונאי צוער
ובלתי־מנוסה. הוא היה כתב מנוסה. הוא
לא שימש צינור תמים להעברת מידע.
הוא קיבל על עצמו ללחום את מילחמתם
של ראשי־המישטרח נגדנו. לא היתד,
זאת הגנה על החלשים מפני החזקים,
אלא להיפך. היתד. זאת הגנה על השליטים
הכל־יכולים של המדינה, ובראשם מי׳ש־פחת
בן־גוריון, נגד קומץ של לוחמים-
בשחיתות, שנגדם הופעלו בל מכשירי-
העוצמה הכבירים של השילטון.
מבחינה מישפטית ניצח בן־גוריון, אם
כי בעירעור הוקטן ניצחונו זה בהרבה.
מבחינה ציבורית ניצחנו אנחנו, וכל
צמרת המישטרה הודחה אחרי שהמפכ״ל
הורשע בשבועת-שקר על עדותו במישפט.
מובן שכל זה הוא נחלת־העבר, ואין
לכך השלכה כלשהי על טיב ספריו של
טבת כיום, ועל סיפרו האחרון על רצח־ארלוזוריוב,
הצריך להידון לגופו. נסיונו
של תמיר להוציא פרשה זו מגינזך מאובק
כדי להטיל דופי בספר זה הוא טכסים
זול׳ המתאים לאיש.

על אף איסור מפורש שד בית•
המישפט, הוצב מאיר כהנא ״כשירות
מילואים״ ברמאללה,
ושילטונות
צה״ל מגיחים לו להשתולל.

תיה רוני ניצן?
חקירה מיוחדת של העולם הזה גילתה שרב־כלאי
רוני ניצן לא היה ליבראל,
כפי שנהג להציג עצמו, אלא סא־דיסט
שהתעלל בעצירים והנהיג
שיטות־עינויים מחרידות. מי ידע?

בגין
מה יקרה אם ייאלץ מנחם
בגין לפרוש מהחיים הפוליטיים?
מי יירש אותו?
״חירות״ נערכת למאבק.

אוו ת ר

שניהם צודקים
טרה, ששירתה את הקבוצה הזאת -ושראינו
בה סימנים רבים של שחיתות ועריצות.
ברוב חוכמתו לא הגיש עמוס בן־גוריון
תביעת־דיבה נגדנו, אלא נגד קבוצה קטנה
של חובבנים בלתי־מנוסים, בשם שורת
המתנדבים, שפירסמה חוברת נגד המתרחש
במישטחה. אחרי הגשת התביעה, ולפני
בירורה, פירסם שבתי טבת בהארץ סידרת־מאמרים,
שהיתה בעיקרה מופנית נגדנו,
אך שתקפה גם את שורת המתנדבים.
על סידרה זו יצא קיצפו של בית־המישפט
העליון, ביגלל שתי סיבות.
ראשית, מפני שהיא פרוסמה בשעה
שהמישפט היה תלוי ועומד( .לא התרגשתי
מכך כלל. סברנו אז — ואנו סבורים גם
עתה — שאיסור זה מופרך. כתבות עיתו נאיות
יכולות להשפיע על חבר־מושבעים,
המורכב מאזרחים פשוטים. אך בארץ
יש לנו שופטים מיקצועיים, הדנים על
פי חומר־הראיות שלפניהם).
שנית, מפני שהסידרה הכילה. כדברי
הנוולח הזה 1ל י 9

כתבה שלישית כסידרה על
הה״בים המנצלים את ישי־רותם
ככנסת כדי לייצג
הכרות מים ח דיות,
אילי־הון ו־קונצרנים
כל כליים.

שר״הפנים,
הד״ר יוסף בורג, מספר בראיון
גלוי״לב על האדם שמאחורי הפוליטיקאי
— על נעוריו
בצל הגרדום הנאצי, על
השכלתו הרחבה ועל אהבתו
הרבה לאשתו.

ע ליו!

האב !
אחרי שנתיים •טל מרירות ואכזבות
הוכיחה בדיקת
הרקמות שהקבלן הוא
אבי ילדה של הדוגמנית.

האשה
זועמת על שהמא הבת
מפיצה שקרים על
בעלה ומבטיחה: הוא יתפכח
וישוב הביתה!

גמזו

ומכאן לתמיד.

עיתונאי טכת

ה משרת?

סוג־תיאטו
בפעולה

תמיר:
עזות-מצח
איש
זה הוא, אולי, האדם האחרון
שמותר לו למתוח ביקורת על מישהו
בפרשה זו. יומרתו להטיף מוסר לזולתו,
וגם לשבתי טבת, יש בה עזיות־מצח. כי
תמיר עצמו פועל עתה לשם סילוף האמת
על פרשה זו, כדי להאדיר את עצמו.
הטלוויזיה הישראלית הכינה לאחרונה
כתבה על פרשת עמוס בן־גוריון. היא
פנתה, כמובן, אלי, ביגלל התפקיד המרכזי
שמילא בה העולם הזה. אולם שמואל
תמיר הפעיל שיטה של סחיטה ותבע מן
הטלוויזיה לגנוז בכתבה כל זכר לתפקיד
העולם הזה, עורכיו וכתביו — וביכלל
זה איזכור העובדה הפשוטה שאני עצמי
הבאתי את תמיר לעניין, ושיכנעתי את
ראשי שורת המתנדבים למסור לו מישפט
זה, ששימש (יחד עם מישפט קסטנר)
בסים לקאריירה הפוליטית שלו. למרבה
הצער נכנעה הטלוויזיה לסחיטה זו.
והערה בשולי הדברים: לפני כמה ימים
פגשתי ידיד במיסעדה, ובדרך הטבע
לחצתי גם את ידי האיש שישב בחברתו.
רק אז ראיתי שזה עמוס בן־גוריון.
שמחתי על לחיצת־ידיים זו. העולם הזה
אינו מנהל מאבקים אישיים. עשינו אח
חובתנו, כפי שראינו אותה. פרשה זו
היא נחלת־העבר׳ יחד עם המישטר הבן־
גוריוני ושיטותיו.

תל־אכיכית צעירה, שבעלה נרצה
והיא נותרה לכדה עם
תה על־ידי הדתיים
לחזור כתשובה תמורת
הטבות כספיות
והבטחות אחרות.

ומימווו

ה גומז
שמונה שנים אחרי שהפסיק לה
טיל אימתו על חיי-
התרבות כארץ, נפטר
המבקר ששמו הפך
מטבע לשץ.

מציאות ושידוכים,
שיקוצים וברכות
ועוד שונות ומשונות
במדור החדש.
מ דו רי

עור מאיו עיניים
כגדי־העור הם היטלא-
גר •טל השנה, לכל
גיל ולכל כיס.

תשקיף כמדינה
אתה והשקל מכתבים תשבצופן
הורוסקופ — אריק שרון
עולם קטן — נאמיביה,
איסלאנד ומסע־צלב נגד עיתונות העולם

אנשים בעולם אנשים בלונים
יומן אישי

אל אלוף־מישנה
ישיב
שמשי, בעל
עיטור־המנפת, ח צה
לפרוש מהצבא
ולצייר.

הנדון :
ממסיבה למסיבה
איש ממאדים
מה הם אומרים —
הפוליטיקאים

משה שחל,
מיכה חי סר, זאב חפץ, עמום אטינגר,
אייבי נתן ודורית זילברמן
שידור מדריך שידורים
נמר של נייר
זה היה העולם הזה שהיה
רחל המרחלת
ספורט

סחבת בפיצויי ימיה

חברה וסלילים

למרות שוועדת־הכספים של הכנסת אישרה, באופן
עקרוני, את מתן הפיצויים למפוני פיתחת־רפיח,
ועדת־המישנה המטפלת בכך, ושהיתד, צריכה לעסוק
בניסוח המישפטי של העקרונות, הורכבה מפוליטיקאים
היוצרים סחבת בטיפול בעניין.

אישיות כלכלית, שהתפרסמה כשל קשריה
עם בצלאל מיזרחי, וששמה הוזכר כקשר
לפרשות פליליות, מתבוננת להוציא כתב־עת.

ח״כים
רואים בכך ניסיון לדחות את
ההכרעה עד ממש למועד הפינוי, מתוך
תיקווה שלא יהיה פינוי.

הביטאון החדש לא יעסוק רק בפלילים, אלא גם
בענייני־חברה.

חיים קשים
נגד צועני
הפרקליטות עומדת להגיש בימים אלה כתב־אישום
נגד עורך־הדין בן־ציון צנעני מרחובות, ששמו נקשר
בעבר בשמו של הקבלן בצלאל מיזרחי.

אם תקום ממשלת־אחדות־לאומית אחרי פינוי שארית־סיני,
כפי שסבורים רבים בצמרת המדינה, יהיה
שימעון פרם שר־החוץ.

צנעני יואשם כמירמה כענירני־קרקעות.

התיק הסגיר השני שיימסר למערך יהיה
תיק־האוצר — ובכך מקווה כנין לנולד עד
המערך את האחריות לכל הידרדרות
כלכלית, אם תהיה. לא גרור מי יהיה
המועמד לתפקיד.

תמיר לחירות י•

חששות

אברהם אפל, מבאי ביתו של ראש־הממשלה, הוא
העומד כיום מאחורי הניסיון של שמואל תמיר לחזור
לפעילות מחודשת בתנועה.
תמיר יירשם כנראה כחבר מן המניין בתנועה,
בסניף ־חירות בהרצליה.

1ל 3י 3ור מיטדאן

תמיר ספג מהלומה ראשונה, כאשר הרצאה
שלו, שהיתה צריבה להתקיים כמרכז
התנועה ככית ז׳כוטינסקי כתל־אביב,
הועברה למקום אחר, אחרי התערבות
בכירים כתנועה.

במישרד־החוץ הישראלי חוששים כי לביקור הנשיא
הצרפתי פרנסואה מיטראן בארץ, באמצע החודש
הבא, יהיה תוצאות שליליות מבחינת ממשלת־ישראל.

קל ״נר ריר הסניף

משיחות שקויימו כצרפת עם עוזריו שד
מיטראן, התכרר לישראלים כי מיטראן
מפתח אשליות כאשר לתוצאות שיחותיו
עם מנחם כנין. ההערכה היא כי ההתפכחות
תהיה קשה, ומכיוון שמיטראן ידוע בידיד־ישראל,
יהיו לבך השלכות חמורות.

ג 1ר בשליחות

הח״כ מיכאל קליינר יישאר יו״ר סניף הצפון של
תנועודהחרות בתל־אביב, למרות רצונו להתפטר
ולהעביר את ראשות הסניף לדויד (״דודי״) אפל.

כית־הדין העליון של התנועה דחה תביעה
לכטל את תוקף הבחירות שנערכו כסניף
לפני יותר מיטנתיים, אך קכע כי אין לקיים
את ישיבת המועצה שכה ביקש אפל
את ישיבת מועצת הסניף שכה ביקש
אפל להיבחר.

!! 3ריסק 31״

איסור פירסו 1?1תד ט

רכ-אלוף >מיד׳) מרדכי (״מוטה״)
גור יצא לארצות־הברית כדי להשיג
כתבות וראיונות דכתכ-העת ״פריסקופ״
,שגור הוא נשיא מועצת-
המערכת שלו.
במיפלגת-העבודה הביעו תמיהה עד
שגור ממשיך כשותפותו עם הכורת
הנוכלים, המוציאה לאור את כתב-
העת הזה (״העולם הזה״ ,)2310 המלא
וגדוש כמעשי־תרמית.
גור יחזור לארץ בתחילת חודש
מרס.

הפרקליט אמנון זיכרוני עירער בבית־המישפט המחוזי
בתל־אביב נגד ההחלטה לסגור את הירחון מאה —
חדישות המישטרה של יגאל לביב.

ת 13 זים י שר אליים לרומניה הממשלה הרומנית חתמה על חוזה לקניית
350 אלף תיבות פרי־הדר מישראל.
החוזה נחתם רק עתה, כסמוך לסוף העונה,
אחרי משא־ומתן קשה.

החיק נגד
בן־־ציון רובין
שמועות עקשניות טוענות שגורמים שונים
אוספים עכשיו חומר עד סגן־ השר בן־ציון
רובין, מתמ״י כקשר לעסקים פרטיים
שכהם היה שותף, כזמן עכודתו באיש-
ציכור.

צו־הסגירה, שהוצא כעיקכות הפרת צו־איסור-פירסום
על־ידי העיתץ, הוא מוחלט,
ואינו מוגבל כזמן. לצו-סגירה כזה נגד עיתון
אין תקדים כמדינת־ישדאל.

הסתדרות סטודנטים

חד שה
אגודות־הסטודנטים של הטכניון ואוניברסיטת בר־אילן
הודיעו על הכרתם באגודת הסטודנטים החדשה,
שהוקמה באוניברסיטת תל־אביב, ושבראשה עומד
יוסי שפרלינג.

הצעד הכא של שלוש האגודות יהיה הקמת
הסתדרות סטודנטים ארצית עצמאית.

3לאטו־שרון לא
היה ראש— עירייה
הצהרותיו של שמואה פלאטו־שרון
כי כרצונו להתמודד על ראשות העיר
באילת, הן בלון־פירסום ריק מתוכן.
שרון אינו יבול להיות ראש־עירייה,
אחרי שהורשע בבית־המישפט כמתן
שוחד כחירות.
החוק לבחירות ראשי ערים מונע
מאנשים, שהורשעו כעבירות פליליות,
להיות ראשי ערים.

מנכ״ל רשות־השידור, יוסף לפיד,
אינו מרוצה מבחירתו של יאיר שטרן
כעורך מחלקת־החדשות. לפיד עמד
מאחורי מועמדותו של אהוד יערי,
שהיה מועמד כימעט־ודאי (ראה
מדור שידור) ושהסיר את מועמדותו
כרגע האחרץ, אחרי שהתברר לו כי
הנהלת הטלוויזיה אינה מובנה לקבל
את עמדותיו כקשר לאופן הדיווח
כ״מכט לחדשות״.
שטרן עמד מאחורי ״המרד״ של
אנשי־החדשות, שהאפילו את המסך
כמשך שלוש דקות לפני כשנה, אחרי
שנפסלה הכתבה שכה הובאו דכריו
של כסאם אל-שבעה.
מתארגנים נגד מודעי
בנדפלגה הליברלית מתארגנים לוועידה הקרובה,
שבה יקראו הצירים לבטל את מוסד הנשיאות.

כיטול המוסד ישאיר את מודעי ללא שום
כוח כמיפלגה עצמה.

משל נגד עורן
מזכ״ל ההסתדרות, ירוחם משל, תקף את חנן עזרן,
כתב־הטלוויזיה לענייני־עבודה, משום שבעת צילומים
בישיבה שהתקיימה בוועד־הפועל הורה עזרן לצלם
את נתן אלמוזלינו, גיזבר ההסתדרות, ולא את

משכל,ל שנפגע מכך, הפסיק את אחד הנואמים
ותקף את עזרן במילים כוטות.
ולחריסה חחרו ח העירונים
אחרי שהצהרון ״ידיעות אחונות״ הוציא
בתל־אביב עירון מתחרה לעידון של
״הארץ״ ,הוחלט להעכיר את המערכה גם
לירושלים. העיתונאי אלי תכור שוגר
לכירה כדי להוציא עידון מתחרה לעידון
הפופולרי של ״הארץ״ שם.
המערכה בין הארץ וידיעות אחרונות מחריפה ביגלל
החלטת הארץ להפסיק את השותפות עם ידיעות
אחרונות, ולעבור לשותפות עם מעריב במודעות־לוח.

ננועדוני־יוקרה
ג תד־ אמי ס
שני מועדוני־יוקרד, לחברים ייפתחו בחודש ד,בא
בתל־אביב. האחד בכיכר־אתרים והשני בצומת
הרחובות ארלוזורוב־דיזנגוף.
בעלי שני המועדונים טוענים שקיים ביקוש רב בגוש
דן למקומות־בילוי יקרים.

ד ומי ר חון חדש
באפריל ייצא לאור כתב־עת חדש לענייני•
צילום.
העיתון ייצא אחת לחודשיים, ויהיה ציבעוני בחלקו.

במדינה
העם
הפההג דו ל 31 תדו ש 1ב
ערב בואו ש? גשיא
צרפת בישראל, הצליח
בגין להעליב אותו
ואת ארצו.
הפה הגדול של מנחם בגין נפ ער
שוב.
ימים מעטים לפני בואו המתוכ נן
של נשיא צרפת, פראנסואה
מיטראן, לישראל, יצא ראש־ממ־שלת־ישראל
בהתקפה פרועה על
ארצו.
למיטראן עמדה עקבית בענייני
המרחב, ועליה כבודו. הוא תובע
בפה מלא שהפלסטינים יכירו ב ישראל
ובזכותה להתקיים, והוא
תובע שישראל תכיר בפלסטינים
ובזכותם להגדרה עצמית. כפי ש הודיע
השבוע שר־החוץ שלו,
זכותם להגדרה העצמית כוללת,
כמובן, את הזכות למדינה מש להם,
לצד ישראל.
מיטראן הוזמן בכל זאת, מפני
שביקורו מוסיף יוקרה לישראל,
עוזר לגשר על פני התהום ש נפערה
בין ישראל ובין ידידיה
באירופה המערבית, ומחזק את
מעמדה הבינלאומי של ישראל.

עד פשע ומישגה. השבוע
החליט בגין, בלהט רגשותיו, לשים
רגל לעצמו. הוא יצא בהתקפה
פרועה על צרפת והתערב בעניין
פנימי כאוב מאוד שלה: תביעת
הקורסיקאים לעצמאות.
האי קורסיקה הוא חלק מצרפת
מזה יותר ממאתיים שנה. גדול
הצרפתים בעת החדשה, נפוליון
בונפארט, היה קורסיקאי. שואפי־עצמאות
קורסיקאיים החלו לאח רונה
במסע־טרור באי שלהם וב צרפת
עצמה, כדי להעלות את
תביעתם.
התערבות מילולית ישראלית
בפרשה זו אינה רק פגיעה דיפלו מטית
גסה. כדבריו של צרפתי
חשוב אחר על מעשהו של נפו ליון׳
:״זה גרוע מפשע — זה
מישגה !״
אך כאשר יש לבגין רעינו ל תעלול
מילולי — מי יכול לסתום
את פיו?
מיפלגות

מנו ח ה דיג ע
שימעון פרס אוחז
בקש — ובינתיים
הוא אוב? קש.
כמו טובע הנאחז בקש, אוחז

שימעון פרס בכל אפשרות רופפת.
לפני שבועיים השמיע את ה־תיקווה
שיתרחש משהו בכנסת,
בתאריך בלתי־ידוע. ממשלת־הלי-
כוד תיפול. המיפלגות הדתיות
תבקשנה מן המערך להקים ממ שלה
חדשה, בכנסת הקיימת, ו־שימעון
פרס יהיה לראש־הממשלה.

כיצד גירה הצח ־ם את החשודים נטישת ניצן

וצח, שוד וועד
כאשר חקרה המישטרה את פרשת השוד והרצח
במפעלי קרן־אור ברמת־גן, גילתה פרט מדהים.
במעשה־שוד זה פרצו ארבעה שודדים למפעל,
הרגו את השומר־הפנסיונר ושדדו תכשיטים ב שווי
חצי מיליון לירות.
חוקרי המישטרה גילו להפתעתם כי העוזי
ששימש לרצח השומר, שימש לביצוע השוד
בתחנת הספורטוטו בראשון־לציון לפגי שנה.
חוקרי היחידה המרכזית פתחו מחדש את ה חקירה
בפרשת השוד בתחנת הספורטוטו, ועצרו
כחשוד את משה כד,ן. בחקירה הודה כהן ב השתתפות
בשוד בקרן־אוו. זה דיה קצה החוט
שהוביל את החוקרים לפיענוח פרשת רציחתו
של רב־כלאי רוני ניצן, מי שהיה מפקד בית
המעצר בכלא רמלה (ראה כתבה בעמוד .)52
חקירת משה כהן הובילה את השוטרים אל
קרוב מישפחתו יעקב שמש, ואל ידידו הרצל
אביטן. משד כהן הודה בשותפותו בפרשת השוד
בקון־אור. הוא הודה גם בסיוע לרצח רוני ניצן.
בחקירתו במישטרה אמר כהן כי היה זה הוא
שהוביל את אביטן ואת שמש בטרנזיט הגנובה
למקום הרצח, וכי הם ש,עשו את המעשר .,ה טרנזיט
נגנבה מחברה להשכרת רכב בשם גל־מרון.
קצה
חוט נוסף שהוליך את חוקרי המישטרה,
הוא פרשת ניסיון ההרעלה המוזר בבית המעצר
בגבעתיים, שם מוחזקים עדי־מדינה. בבית מעצר
זה הוחזקו נפתלי אשכנזי ושלום ביטון, שהיו
אמורים להעיד נגד יעקב שמש בפרשת שוד
אחרת, בבת־ים.
לפני שבועיים הגיעו לבית המעצר אלי אבוט בול
ו )42 ומירח לבנשטיין 18 וניסו לשחד את
אחד מעובדי בית המעצר, כדי שזה ימזוג רעל
לתוך מיכל־התה של האסירים.
השניים נתפסו, ובתוך מכונית הטרנזיט שלהם
התגלה רעל. הם נעצרו, ובחקירתם הודה אבוט בול
כי סייע ליעקב שמש ולהרציל אביטן בשוד
שהיה בקרן־אור, וסיפר על מעורבותם ברצח
רוני ניצן.
עד שנתגלו פרטים אלה למישטרד, היו חוקריה
בטוחים שאביטן ושמש היו שכירי חרב, שנשלחו
לרצוח את ניצן תמורת סכום כסף גדול. המישטרה
היתר. סבורה שלווייתן־פשע גדול עומד מאחורי
הפרשה. רק עתה גילתה המישטרה שלהרצל
אביטן — האיש שלחץ על ההדק — היה מניע

חזק. הוא הושפל כאשר נעשה לו חוקן בבית
המעצר ברמלה, שם היה רוני ניצן המפקד.
בחקירת המישטרה התברר כי לחשודים היו
ידיעות מודיעיניות מעולות. הם ידעו היטב שרק
בימי ראשון נוסע רוני ניצן לבית המעצר ב מכוניתו
שלו. בשאר ימי. השבוע אוספת אותו
מכונית של שירות בתי הסוהר. משום כך בחרו
החשודים ביום ראשון לביצוע מעשיהם.
עתה, כאשר עלתה המישטרה על עיקבות ה חשודים,
נפתח המצוד אחריהם.
היתד. זו אורית ארביב שהוליכה את החוקרים
אל הרצל אביטן בפאריס. היא היתה חברתו של
אביטן, והשוטרים סבורים כי סייעה לו גם בשוד
בקרן־אור, כדי לממן את יציאתו מהארץ.
כאשר עמדה אורית ארביב לעלות על המטוס
ולנסוע לפאריס, יום אחרי פרשת נסיון ההרעלה
בגבעתיים עצרו אותר. השוטרים. הרצל אביטן
לא הבין מדוע לא מגיעה חברתו לפאריס, וטילפן
אל אחיו בישראל. אחיו אמר שזה אינו ידוע

גם לו, משום שהוא ליווה את אורית עד לכבש
המטוס.
כך נודע לשוטרים שאביטן נמצא בפאריס, שם
יש לו דירה. התוכנית הראשונה היתד. לשגר מיד
שני שוטרים לפאריס כדי לעצרו שם. משום מה
לא אושרה תוכנית זו, ולכן התעכבה תפיסת ה חשודים,
והוצא צו איסור פירסום על שמותיהם,
כדי שלא להבריח את אביטן מפארים.
מישטרת ישראל ביקשה את עזרת המישטרה
הצרפתית — וביום ראשון בערב נתפס אביטן
בבית מלון, לשם עבר מדירתו.
יעקב שמש עדיין חופשי. לשמש היו קשרים
טובים בכל נמלי הארץ, ובעיקר בנמל אשדוד.
הוא שינה את זהותו, גילח את זקנו והותיר רק
את שפמו. הוא החליף דירות שונות, גר פעם
בחולון, פעם בסביון ופעם בגבעת שמואל.
חשוד נוסף בסיוע לבריחה של הרצל אביטן
עדיין לא נתפס. זהו יצחק (איציק) כהן, שעל
שמו היה הדרכון שעימו יצא הרצל אביטן מ הארץ.
בידי
המישטרה נמצא חשוד נוסף בפרשה. זהו
יורם צרפתי תושב נווה-עמל שבהרצליה. צרפתי
הוא ידידו הוותיק של שמש, וסייע לו בבריחה
מבית המעצר בראשון לציון. הוא היה מעורב
.ג ם בפרשת ניסיון ההרעלה בגבעתיים, ובשלב
מסויים היה אמור לארגן דרכון ליעקב שמש,
כדי לאפשר את יציאתו מהארץ. נירה גל 1

למרבה צערו, זוהי תיקווה
קלושה מאוד. היא רופפת אף מן
הקש האגדתי של הטובע.
סכנת השלום. אולם יש קש
אחר, הנראה חסון יותר.
יש המקווים כי אחרי אפריל
1982 יתרצה מנחם בגין ויסכים
ממשלת־אחדות־לאומית. להקים יהיה לכך תירוץ: אחרי סיום ה פינוי
ייפסק, למעשה, תהליך קמפ־דייוויד.
יתכן שיופעל על ישראל
לחץ לפתיחת יוזמה חדשה לש לום,
ברוח תוכנית האמיר הסעודי
פאהד. מול הסכנה הנוראה של
השלום, אשר יכלול פיתרון של
הבעייה הפלסטינית, יוכלו שני
הגושים הגדולים להתאחד במצ פון
שקט.
במדינות אחרות מוקמות ממש-
לות־אחדות בימי מילחמה. ביש ראל
יתכן הדבר דווקא מול סב-
נת־השלום.
במיקרה כזה יוכל המערך להז דחל
אל שולחן־הממשלה. שימעון
פרס יוכל לנטוש את מקומו הנל עג,
כמנהיג של אופוזיציה מגו חכת,
ולקבל תפקיד חשוב בממ שלה
(ראה דף־וזשקיף) .לפחות
מישרה חשובה אחת נוספת תי מסר
למערך. השהות הארוכה וה נורא
במידבר הצחיח של האופו זיציה
תגיע, סוף סוף, אל קיצה,
והמערך יוכל לרוות את צימאונו
במימי־השררה.
ליכוד כ׳ .למנחם בגין יש
כישרון רב להבחין בחולשות ירי ביו
ולנצלו. הוא יודע את מצב־רוחם
של פרס ושל המערך, והוא
מנגן עליו כמו על פסנתר.
השבוע יזם בגין צעד העשוי
להתפרש בהכשרת הקרקע להק מת
ממשלת־אחדות. הוא הציע
למערך להצטרף, יחד עם אנשי
הליכוד, למישלחת־הסברה של ה כנסת
בארצות־הברית.
יש לכך תקדים: משלחת ההס ברה
המשותפת שיצאה לארצות- רק המישלחת עוררה
הברית.
גיחוך באמריקה, אך הצליחה
לשכנע בישראל את הכל כי למ עשה
אין הבדל בין הליכוד וה מערך.
המערך הפך ל״ליכוד בי״.
בשבוע שעבר תימדן בגין את
פרם למצב פרלמנטרי, שבו הסכים
המערך להצביע יחד עם הלי כוד
בעד החלטה בגנות מכירתו
של נשק אמריקאי מתוחכם לירדן.
אחרי זה באה ההצעה למישלחת
משותפת, שתשרת את אותה ה מטרה.
כפי
שציפה בגין, גרמה ההצעה
מייד להתפוצצות בתוך המערך,
והעמיקה את כל הבקיעים במיב-
נח רעוע זה. היה זה רווח מיידי.
אילו קמה מישלחת משותפת, יכ לה
לעודד במערך את התיקוות

לממשלת־אחדות, ולהנמיך עוד
יותר את קומתו האופוזיציונית.
אם תקום, בסופו של דבר, מם-
שלת־אחדות, תהיה זאת הכניעה
הסופית של המערך.
ואם תפרוש מפ״ם על רקע זה
מן המערך, יהיה זה ניצחון פו ליטי
מזהיר נוסף של בגין.

דחו־ 1שבחדים
כמה שווה בשוק מיפלגה
בלי מצע שזכות•
.הקיום שזה מתה?
מיפלגת תל״ם קמה כולה כדי
לרצות את שיגיונו של איש אחד:
משה דיין.
דיין נותר בלי מיפלגה. למרות
מצב־בריאותו הרעוע, לא רצה
לפרוש מן הכנסת. ערב הבחירות
לא היה לו מנוס מהקמת מיפלגה
חדשה.
אחרי דיין הזדנבו אחרוני נאמ ניו,
שאליהם הוא התייחס בבוז
גלוי. הצטרפו אליהם פליטים מ־מיפלגות
שונות, קארייריסטים ש סברו
כי השם דיין יכניס אותם
לכנסת וסתם עוברי-אורח פולי טיים.
כך קמה תל״ם.
התיקוות התבדו ביום הבחירות.
המיפלגה הצליחה, בקושי רב
מאוד, להכניס לכנסת שני ח״כים.
מבין 1,954,609 בוחרי ישראל ב מאי
, 1982 רק 30,600 הצביעו בעד
מי שהיה בעבר אליל תורני.
מחירי• השוק. לתל״ם לא
היה מצע של ממש, ולא אידיאו לוגיה
כלשהי. כל רעיונותיה,
שאיפותיה, הצעותיה ופיתרונותיה
התמצו בשם אחד: משה דיין.
כשהלך דיין לעולמו במפתיע —
לא כתוצאה ממחלת־הסרטן, שבה
לחם. ,אלא מהתקף־לב פיתאומי —
נשארה המיפלגה בלי נכסים כל שהם,
מילבד שני הח״כים — מר דכי
בן־פורת, שנבחר עם דיין,
וייגאל הורביץ, בן־דודו של דיין,
שבא במקומו.
בשוק הפרלמנטרי הנוכחי, שני
קולות בכנסת שווים משהו. אם
יביאו בעיותיו המישפטיות של
אהרון אבו־חצירא, למשל, לפרי שת
תמ״י מן הקואליציה, יש ערך
להצטרפות תל״ם. גם בלי זה רצוי
הדבר לליכוד, לשם ביצור מעמדו
הפרלמנטרי המסוכן.
אין שום סיבה לאי־הצטרפות
תל״ם לקואליציה. זהו רק עניין
של מחיר. ומכיוון שהליכוד עשיר
בנכסים פוליטיים, וייגאל הורביץ
הוא איש־עסקים סביר, שאינו תו בע
מחירים העולים על מחירי-
השוק, יתכן מאוד שהתנועה־להת־חדשות־ממלכתית
תיכנס לקואלי ציה
— ואולי גם לליכוד עצמו.

ווודא*
בזננ א

מאיד

בדנואמה
^ ינני פהדן, אך כאשר עמד מולי
מאיר כד,נא, עם רובד. אס־16
בידו, חששתי ׳לחיי,״ אמר צלם העיתונות
גירעון גיתאי׳ שגילה את ״הרב״ מאיר
כהנא, תושב קריית־ארבע במדי חייל
כשהוא עוצרכל מי
ובדרגת טוראי,
שדומה לסטודנט, בכיכר אל־מנארה שבמרכז
רמאללה. גיתאי בן ה־ ,41 אחיו של בימאי־הטלוויזיה
עמוס (הבית) גיתאי, מסקר
בשש השנים האחרונות עבור עיתונות
זרה את הנעשה בשטחים.

סיפר גיתאי :

לראשונה ראיתי אותו ביום ישבו הקיפו
מישהוהודיע
את אוניברסיטת ביר־זית.
לי יעל יריות ועל גז מדמיע. הגעתי

לאוניברסיטה בשעות־הצהריים. הצבא הקיף
את המקום, ובשעות הדימדומים ראיתי
חייל מילואים שדמה לבהינא. הוא הסתודד
!עם שמונה חיילים אחרים, חובשי כיפות,
שנראו מאוד ידידותיים כלפיו. הם עלו
על גג בניין פרטי ׳שנמצא כשמונה מטרים
מגדר האוניברסיטה. אחד מהם היה מצוייד
ברובה־גז. סירבתי להאמין שזה הוא.
זה היה ביום ישני. למחרת הגעתי
לרמאללה. מהניסיון שלי בשטחים, אני
יודע שאחרי שהצבא פועל, הפלסטינים
מגיבים. כשירדתי במרכז העיר לא הו צאתי
את המצלמות. אני אף פעם לא
מוציא מצלמות אם אין מה לצלם. אך
בדקתי אית השטח.

תמונות אלה הדהימו את העולם כולו.
הן אומרות על טיב הכיבוש יותר ממיליון מילים.
אילו נראה מנהיג של קבוצה ניאו-נאצית במדי המישטרה,
במרכז של שכונה יהודית בארצות־הברית — זה היה מחריד כל
יהודי באמריקה.
אילו הופיע עסקן אנטי-שמי מפורסם במדי המישטרה הגרמנית
בשכונה יהודית בפראנקפורט — המדינה היתה מזדעזעת.
הופעתו של ,,הרב״ מאיר כהנא במדי צה״ל, חמוש בנשק חם
וקר, בתפקיד של שיטור במרכז רמאללה — זוהי תופעה מיפ-
לצתית.
זה היה נורא, אילו קרה הדבר במיקרה. כי ״הרב״ כהנא
הוא דמות מעוררת-חלחלה, שגם אנשי גוש-אמונים מסתייגים
ממנה. הוא מטיף בפה מלא לגירוש הערבים מן הגדה המערבית.
בית־מישפט של מדינת־ישראל הטיל עליו איסור מפורש, לבל
תדרוך כף־רגלו ברמאללה, אחרי שנתפס שם בפעולות-הסתה
מסוכנות.
זה נורא שיבעתיים, מפני ששילטונות צה״ל לא נחפזו להרחיקו
משם, גם אחרי שהדבר התגלה ברבים. להיפך. על אף
הגימגומים האומללים של דובר-צה״ל, המשיך כהנא ״לשרת״
ברמאללה זמן רב אחרי שהדבר פורסם. לא הרמטכ״ל ולא שר-
הביטחון התערבו מייד כדי לסלקו משם כמו טיל. אין מנוס
מן המסקנה, המחרידה כשלעצמה, כי השר והרמטכ״ל רואים
בהצבתו של איש ז ה במקום ז ה דבר טיבעי, נסבל, ואולי אף
רצוי וטוב.
זה נורא פי אלף מפני שכהנא הופיע שם במיסגרת של יחידה
המורכבת כולה מאנשים כמוהו — מתנחלים מן הגדה המערבית,
שרבים מהם רואים בגירוש הערבים מן הגדה מטרה רצויה,
ושרבים מהם הם שונאי-ערבים בדם. עורכי ליל-הבדולח ברמ אללה,
מפוצצי-המכוניות והמתנקשים בחייהם של ראשי-הערים
— מקרב המתנחלים, והם
הערביים באו,
לא נתפסו עד היום.
הטענה שהמתנחלים מוצבים ברמאללה במיסגרת ״ההגנה
המרחבית״ מטילה אור מבעית על השקפתו הידועה של הרמט-
כ״ל רפאל איתן, ממתיק-העונשים של פושעי-המילחמה, על חשי בות
״ההגנה המרחבית״ בגדה.
זוהי תמונה שלא-תיאמן. היא צריכה למלא בבושה עמוקה
את ליבו של כל אדם ישר והגון במדינה. היא מהווה סימן-דרך
בתהליך ההידרדרות המוסרית של המדינה בשנה ה 15-של הכי בוש.
היא מכתימה את שילטונות-הכיבוש, את הרמטכ״ל, את שר-
הביטחון, ואת הממשלה כולה, שאיש מחבריה לא נזעק מייד
עם הפירסום הראשון.
פני הכיבוש כפני טוראי כהנא מאיר.
בעודי מביט מסביב ראיתי שוב אדם
עטור זקן וכיפה׳ במדים עם אלד, ורובד,
אס־ 16 בידיו. לקח לי כמה שניות ואז
תפסתי שזה באמת מאיר כהנא. החלטתי

!שזה סקופ שצריך לעשות אותו כמו
שצריך. צילמתי אותו שניים־שלושה צי לומים,
ואז קראו לעברי שאפסיק לצלם.
היו ישם עשרה חיילים, שהתחלהו לשתי

קבוצות. הוא, למרות שהיה ׳טוראי, פעל
כמפקד. לידו צעד מישהו אחר, שלא
ענד דרגות, ואחר־כך התברר שהוא סמל.
היה זה יגאל גורוקוביץ׳ מהתנחלות קדו מים•
:השניים וחייל נוסף עצרו כל גבר
שנראה מסודר בלבושו. כהנא עצמו הר חיק
לכת, ופנה אל מחוץ לכיכר גם
לרחובות צדדיים. כשהיה תופס מישהו
היה מעלה אותו על הקומנדקר ומובילו
למעצר. אני ראיתי אותו מבצע שלושה
מעצרים.
אחרי שהוא התחיל להתנגד לצילום,
שאלתי אותו אם זה שטח סגור לצילום.
פשענו לי שלא, עניתי שמותר לי לצלם.
ולאיים עלי,
הם התחילו לקלל אותי
וחברו מקדומים, גורוקוביץ׳ ,אף היה
יותר פעיל ממני, איים עלי בנשק ואמר:
״נו, צלם!״ הם ביררו במכשיר הקשר
מה לעשות איתי, וקיבלו תשובה שאני
יכול להמשיך לצלם.
זה הרגיז מאוד את כהנא. בכיכר ניהלנו
שיחה באנגלית, ואמרתי לו :״ממשלת-
ישראל צדקה שהכניסה אותך למעצר,
ושגתה שהוציאה אותך.״ הוא התרגז והח ליט׳
ביחד עם גורוקוביץ /שזוהי העלבת
חייל בעת מילוי תפקידו. זה הספיק
להם, והם העלו אותי לקומנדקר. כהנא
ניפנף מול פני באלה, ואמר לי שהם
לוקחים אותי למימשל. אחר־כך התברר
לי שהסעיף שהם דיברו עליו מתייחס
להעלבת שוטר ולא חייל.
ניסיתי לצלם את גורוקוביץ /־שעל רובהו
היתה מודבקת התווית אל תעקור נטוע,
אך הוא סובב את הרובה. במימשל התפאר
כהנא שהיה זה יום מעצרים מוצלח.
הוא אמר :״עצרתי 15 אינדיאנים וגם
אחד כמוהו ״,והצביע עלי. בימימשל פגשתי
שני בעלי נתינות זרה שגם אותם הוא
עצר. ניסיתי לגשת למושל, שאותו אני
מכיר, אך כהנא מנע ממני ללכת וחזר
ואמר לי שאני עצור.
לבסוף הם לקחו אותי למישטרה( .ישנה
חלוקה ברורה: המימשל מטפל בערבים
והמישטרה, הכפופה לו, ביהודים ).במיש־טרה
הם הגישו נגדי תלונה והחוקר דרש
את סרט הצילום. הסברתי לו שאני מוכן
להיכנס למעצר ובלבד שלא לתת את
הסרט. דרשתי שיביא הוראה כתובה
מהמימשל האזרחי, אך היא לא הגיעה.
נעצרתי על־ידי כהנא לפני השעה 11
בבוקר, ושוחררתי כעבור חמש ׳שעות.
בערב עוד הספקתי לפתח את התמונות,
עותק אחד נתתי לצנזורה. עותק אחד
לג׳ווסלם פוסט ואחד לאל־פג׳ר. בעוד
שבפוסט פורסמה התמונה, היא נפסלה
על-ייד הצנזורה כשהוגשה על־ידי אד־פג׳ר.

ד כ אן דבריו של גיתאי.

כהגא ממשיך
להשתולל
י פו רו ש ל גיתאי איננו חריג. לפני
״ י שבועיים חיפש צלם השבועון האמרי קאי
טייס, דייוויד רובינגר, את כהנא, כדי
לצלם אותו לכתבה בעיתונו. הוא הגיע
לבסוף לרמאללה, יושם צילם את כהנא,
בהסכמתו ,״עושה סדר״ בעיר. למחרת
התקרית עם גיתאי, ביום רביעי, ניסה
כהנא לעצור את רובינגר.
באותו יום המשיר הרב במעלליו ,־והפעם
נגד צוות של רשת טלוויזיה אמריקאית.
מקליט וצלם יצאו לצלם את ביקעת-
הירח, ככתבת־רקע לביקורו של השגריר
האמריקאי המיוחד לשיחות האוטונומיה,
ריצ׳ארד פיירבאנקס. כשהיה הצוות ליד

מאיר סזנא
רמאללה (למעלה)

במדי צה״ל אוחז ברובה אס־ 16 ומשחר
לציד ערבים בכיכר המרכזית של
כשהוא תפס מישהו הוא מיהר לבדוק את

תעודת הזהות שלו (למטה) .חלק מן הרבדקים אף נלקחו לקו־מזדקר
ומשם למעצר (למעלה, מימין) .בבית המימשל התפאר
כהנא, מהגר מאמריקה, באוזני חבריו :״עצרתי 15 אינדיאנים!״

יריחו, הוא קיבל הודעה על הפגניות-
מחאה בביר־זית, בעיקבות סגירת האו ניברסיטה.
כשהגיעו לשם הצלם, אנדי
בראונס, והמקלים, עמוס עינור, הודיעו
להם שהשטח סגור. הם חזרו לרמאללה
והחליטו לצלם את העיר. כעבור שעות
אחדות היה עליהם להיות בנמל־ד,תעופה
בן־גוריון כדי לצלם את השגריר. בנמל־התעופה
אף חיכה להם כתב הרשת
בישראל, העיתונאי הוותיק ג׳יי בושינסקי.
תוך כדי צילום בתנועה של הרחוב
הסואן, מנעו מהם חיילים מלהמשיך ו לצלם
ומישהו קם, ובאנגלית רהוטה קרא
לעברם :״אתם במעצר!״ כשניסו לצלם
את האיש, שלא היד, אלא הרב כד,נא,
הוא הסיט את המצלמה הצידה. אך מכשיר ה,ד,קלטה
המשיך לפעול וחילופי הדברים
הוקלטו.
בראונס הצליח להתקשר במכשיר״הקשר
ללישכת הרשת בירושלים, והמפיק, מיקי
מולד, הצליח להשיג את התערבות דובר־צה״ל,
שבעזרתו ישוחרר הצוות אחרי ש השאיר
את הקסטה בידי החיילים. לפני-כן

עוד הספיק כהנא לדרוש מהצוות לנטוש
את ריכבו במרכז העיר, ולבוא איתו
לתחנת־המיישטרה.
למרות הודעת דובר־צה״ל, שטען שכהנא
הורחק מהאיזור, הוא נראה בשבת ליד
מחסום עטרות בו נבדקו כלי הרכב של
הבאים להפגנה ברמאללה נגד סגירת או ניברסיטת
ביר־זית. כהנא עשה רושם
שהוא אינו בתפקיד, למרות שהיה לבוש
במדי־צה״ל.
כשנשאל שוב דובר־צה״ל על־ידי העולם
הזה אם הועבר כד,נא, הוא טען שכהנא
אינו מוצב לא ברמאללה ולא בביר־זית,
והוא מוצב כרגע במקום שאינו דורש
חיפושים על גופם של ערבים.
יתכן שכהנא הורחק, זמנית, מהאמור,
אך מאות מתנחלים, בעלי דיעות דומות
לשלו, הם־הם החיילים הישראליים ה משרתים
כיום בגדה המערבית. מתנחלי
הנדה, הידועים בדיעותיהם הימניות הקי צוניות,
אורגנו בהגמ״ר (הגנה מרחבית),
ויכולים לצאת לפעילות מיבצעית על דעת
בן־ציון ציטרין !,
עצמם.

ומאורה: נצצות גאז נגד מפגיני־השלום
רובם כבר טעמו פעם את טעמו המיו חד
של הגז המדמיע, שבו משתמשים כו חות
צה׳׳ל בשטחים הכבושים. המפגינים,
ביניהם נשים רבות, התרכזו במהירות ב כיכר
אל-מנרה. בריצה מהירה הם עלו
על המעגל שבמרכז הכיכר. ביניהם ניתן
היה להבחין גם בערבים, תושבי המקום,
שהצטרפו למפגינים.
במרחק של כמה עשרות מטרים מהם
עמדו חיילי־צה״ל חמושים בנשק אוטומ טי•
מדי כמה דקות הם דיווחו במכשירי-
הקשר שבמרכז רמאללה שורר שקט.
קומנדקר התחיל לסייר בכיכר, ומכוניות
סיור ובהן חיילים חסמו את כל הכניסות
אליה.
שני המחנות עמדו זה מול זה. מצד
אחד, נשים וגברים שבידיהם כרוזים המטיפים
נגד הכיבוש וסגירת האוניברסי טה
ומולם — ישראלים חמושים, שהת חילו
לדחוף את המפגינים וניסו להוציא
מידיהם את הכרוזים.
לא עברו יותר מכמה דקות, וקצין צה״ל
ממושקף ונמוך-קומה, בדרגת סרן, התחיל
לקרוא בעצבנות רבה :״תביאו את הגז!
את הגז באותו רגע נכנם לכיכר רכב
משוריין של צה״ל ועליו מערכת רמקו לים.
צופר־אזעקה נשמע במרכז המיסחרי
של העיר.

הפגנה שקטה

כמה עשרות יהודים וערבים תושבי המקום, הניפו
כרזות שקראו לפתיחת אוניברסיטת ביר־זית ולדו־קיום
ישראלי־פלססיני, למרות שהם לא התגרו בחיילים, מיהר הצבא לפזר את ההפגנה.

חיילים דחפו את צלמי־העיתונות ואת

מורוקוביץ, שהיה פעיל ביותר
*י ׳ יי • בפיזור ההפגנה, מניף אלה
על אחד המפגינים בכיכר אל־מנרה.
(המשך מעמוד )7
הפרובוקציה היתה ברורה. ציון גבאי,
איש המימשל האזרחי, שבראשותו של
הפרופסור מנחם מילסון, כפה עצמו בכוח
על אוניברסיטת ביר-זית. אחרי התקרית
שהתחוללה שם, ושבה נחבל גבאי, מיהרו
שילטונות הצבא לסגור את האוניברסיטה.
הסטודנטים הכחישו בכל תוקף שהם שר פו
את כיפתו של גבאי, אך הדבר לא
שינה את החלטת הצבא.
ברגע שנודע על המתרחש בקאמפום,
התארגנו מייד אנשי הוועד לסולידריות
עם אוניברסיטת ביר־זית. ביום־השבת
הם ערכו שוב הפגנה בראמללה נגד סגי רת
האוניברסיטה.
200 המפגינים התארגנו היטב. אחרי ש נודע
ששילטונות־הביטחון הקימו מחסום
בכניסה לרמאללה, והם מונעים כניסת מפגינים,
עיתונאים וצלמים, ניתנה למפגינים
הוראה לחדור לעיר, בעזרת מוניות ער ביות
וברגל, ולהשתמש בדרכים הצדדיות,
העוקפות את המחסומים.
הדקות שלפני השעה 12 וחצי בצהרי
השבת היו מלאות מתח. בבתי־הקפה ה קטנים
ובסימטאות שבקירבת כיכר אל־מדנה
המתינו המפגינים לשעת השי״ן, כש

חברו
שד נחנא

יגאל מורוקוביץ הטיל רימוני־גז מדמיע לעבר המפגינים.
הוא חבש לראשו כובע־גרב והחזיק
ברובה רימוני־הגז. על מעשיו השקיפו בתדהמה תושבים מרמאללה שהתקבצו ליד הכיכר.

ניסח

אחת המפגינות מתווכחת
עס שני מתנחלים דתיים,
בנזדי צה״ל, לפני התקפת־הגז של הצבא.

המפגינים, שהמשיכו לעמוד בלב הכיכר.
עשן חום וסמיך התחיל להתפשט בכיכר.
נערים ערביים התחילו ליידות אבנים ל כיוון
שבו עמד חייל צה״ל שראשו וחלק
מפניו היו מכוסים בכובע־גרב. היה זה
יגאל מורוקוביץ, מהתנחלות קדומים, חברו
של מאיר כהנא. ביד אחת הוא אחז
במטול לשיגור פצצות־גז, וביד שניה ב אלה.
הוא התנפל על אחד הצלמים, היכר,
אותו באלה ואחר־כך חזר לשגר פצצות־

גז נוספות לעבר המפגינים, ללא כל הב חנה•
ההפגנה
התפזרה.
שני המחנות השיגו את שלהם. המפ גינים
הצליחו להעביר לעולם, באמצעות
רשתות־הטלוויזיה הזרות שהיו במקום,
את המתרחש בשטחים הכבושים, וצה״ל
הצליח להרתיע את האוכלוסיה הערבית
מלהיגרר אחרי ישראלים מפגינים.

מרפד זוהר 1

בעולם, ספלנדיד-פירושו נהדר.
כזה הוא קפה נמס עלית בגרגרים
הטעם שלו-ספלנדיד.
הניחוח שלו־ספלנדיד.
וכל גרגר נותן לך ׳; 100 קפה טהור.
מי שנתן לו את השם ספלנדיד
מבין בקפה.

נסו בורח !(התעשייה לבווסה
מזה כחמישה־שישה שבועות אני שואל
כל מי שלדעתי צריך לדעת, מאין מגיעים
לבורסה הררי הכספים. מאיפה כל המיל יארדים
המגיעים לבורסה ולשוק ההון
בכללו. עכשיו יש לי תשובות מוסמכות;
בחלקן עצובות, בחלקן מפתיעות.
בשבוע שעבר היתר. הפגנה של מגדלי
פרחים ליד הבורסה. הם ביקשו להתריע
ולמחות. הם מחו על שאין מסייעים להם
כפי שהיו רוצים. והם צודקים. הם התריעו
בין היתר על כך, שבמדינת ישראל לא
צריך לעבוד, צריך להשקיע. כל עמך
ישראל הפך למשקיעים, העוקבים במתח,
לפעמים בחרדה, אחר שערי ניירות הערך
הנסחרים בבורסה.

נחזור לעניין הכסף. לאחרונה.
והעניין כדוק, החלו תעשיינים
נכנסים לכורסה ויוצאים מעסקי
התעשיה. מתכרר מה שהיה ידוע
זה מככר, כמעט אין תעשיה כארץ
שיכולה ״לעשות״ את מה
שאפשר לעשות ככסף המושקע
כשוק ההון המשני — בכורסה־וכי
סכיכותיה. שום הקילת מלאי ולא

הבנרסה

אתא״ ש שה תרגיל מסובך
מכיוון, או אם תרצו, מאחר, שהשבוע
האחרון היה כצפוי טוב לבורסה ולבאיה,
וכך רבותי צריך להיות, אציע לכם בהמשך
הדברים כמה עצות. כשאני אומר ״צריך
להיות״ אני מתכוון לעליות ולידידות. ולא
כפי שמעזים כמה מן החבר׳ה לחשוב
ששערי המניות, בעיקר החופשיות, צריכות
לעלות כל הזמן, מבלי לעצור׳ ואחר־כך
לגלוש במהירות מטה. י
אני מציע לסכם את השבוע בכמה עצות,
שאלות, תמיהות ושלטי אזהרה ! כן,
שלטים.
בהזדמנות זו אני מזכיר לכם שהעצות,
בעיקר העצות, ניתנות חינם לכל דיכפין;
אפשר לנהוג לפיהן ואפשר לנהוג לפי
עצת היועץ בבנק, או בכל מקום אחר.

מרגע שהעצות ״יורדות לדפוס״,

כדי ליהנות מסעיף 19 המפורסם בפקודת
מס־הכנסה, מקפיאים על-ידי כך כסף רב
ומניות רבות לשלוש שנים, וזוכים אחרי
התקופה להכנסה שלא חל עליה מס.
הקניות של משקיעים אלה, בעיקר במה
שקרוי ״המניות הכבדות״ הם בסידרי
גודל של מיליוני דולרים; תוצאת־הלוואי
של הקפאת כמויות גדולות של מניות
לשלוש שנים היא הקטנת הסחירות של
המניות הנותרות, וזה שדה נרחב לתר גילים,
שלא היו אפשריים קודם.
זה עצוב, מפני שהתעשיה לא משקיעה
בתעשיד, והסך הכל של ההשקעות בתעשיה
יורד.

שר-אוצר לשעכר ארליך
חזון שווייצריה הקטנה

כל סיוע אהר, לא יתנו מה שאפי
שר להשיג ככיטהון כמעט מלא
ככורסה.
ידוע לי בבירור: תעשיינים מנקזים כס פים
לרכישת מניות בחברות שונות שמניו תיהן
נסחרות בבורסה ; קונים לפחות 50/0

הן למעשה נחלת הכלל וכתור
שכאלה פטורות ממיסים, עמלות
ואחריות.

המק הבינלאומי
לא מווסת מניותיו

מי מחנה בפינה?

קבוצה שלישית שנכנסת לבורסה בזהירות
רבה, חלקה באנונימיות, בגלל סיבות של
אידיאולוגיה, הם הקיבוצים. גם הם למדו
שהשקעה בבורסה היא השקעה טובה ומב טיחה.
קשה יותר להצביע עליהם, הם
נמנעים מלהעביר כספים בבנקים המזוהים
עם ההסתדרות. גם בעיות של מיסוי
התעוררו; הם כבר נפתרו. צריך לא רק
לדעת את החוק, גם את רוח החוק ותקדימי
העבר.
״חזונו״ של שר־האוצר הראשון של
הליכוד, שמחה ארליך, הולך ומתגשם ;
אנחנו הופכים לשווייץ של ...עצמנו. ההב דל
הוא, שבשווייץ באים הכספים מבחוץ,
ואצלנו הם באים מבפנים, ומתרבים באמ צעות
הבורסה.

למשקיע האלמוני שטילפן אלי הביתה,
ושאל איך אפשר לשלוח אלי זר פרחים,
הנה התשובה: אדוני, אי־אפשר ! ולא
צריך. תודה.
לגברת שתפסה אותי במיסדרונות אחד
הבנקים, ושאלה אם כדאי להמשיך להחזיק
במניות של פי־בי. ובכן, זהו נייר־הערך
הכי טוב. הכי טוב לא לגעת בו. כמאמר
חז״ל, כל החי על תהילת העבר, סופו
שהתהילה ממנו והלאה. מי שנכווה, חייב
לסמוך על דברי יו״ר מועצת־המנהלים של
הבנק־הבינלאומי ופי־בי אחזקות, מרק
מושביץ, בעת הצגת המאזן (החיובי) לשנת
: 1981 כדאי להשקיע במניות פי־בי.

מי שמצפה שחברת־הבת של אתא, טתה,
היוצאת בהנפקה, תהיה טובה מהורתה
ו/או אחיותיה — אינו טועה. אבל במיקרה
זה, התרגיל הוא כל־כך מסובך, שאפילו
גדול המומחים בבורסה לענייני מניפו לציות,
ספק כפיים ואמר: או, זהו משהו
לא נורמלי. בעסק הזה יש נדנדה. ככל
שמתה תעלה, ירד הערך הניכסי של אתא,
ויעלה הפוטנציאל הספקולטיבי. כל הכבוד
ליזמים.

הוא בא לקראתי ברחוב. נפגשנו כמכרים
ותיקים. המתקנו סוד. הוא נתן לי ״טיפ״ :
״הסיכון קטן, הסיכוי גדול,״ אמר, ולא
הוסיף. למה לא נחזור לרפק, לכלל אקטרו־ניקה
ואפילו לכלל נדל״ן. הראשון נראה
בסדר; השני? למה לדבר עם הגיס. אני
יכול ללכת ישר לבעל־הבית, כלל תטשיות.
ובאשר לכלל נדל״ן, אין לי שום דבר נגד.
הבעד לוט בערפל.

אם ככר עוסקים כ,,כלל״ ,אז יש
לי סיפור .״כלל״ קונה את חכרת

לאן הולו הנסו?
אחד התפקידים המעניינים ביותר ב־שירות־המדינה
הוא ללא ספק תפקידו של
האפוטרופוס הכללי במישרד המישפטים.
התפקיד היום הוא בידיו האמונות של
עורך־הדין עמרם בלום, החבר עד היום
בהנהלות של כמה וכמה מוסדות־ציבור,
שהמשותף להם הוא חלוקת כספים. מר
בלום ממונה בתוקף תפקידו על קרן-
העזבונות (עזבונות למדינה) והקרן המר כזית
לצדקה. מה שעוד יותר מעניין בקר נות
אלה הוא, שמאז 1955 לא הובא לידיעת
הציבור כלי פירוט או דו״ח על הנעשה
בקרנות. למשל, מה היו ההכנסות, למי
חילקו הקצבות ולמה, לפי איזה מפתח.
בקיצור, רק כמה אנשים יודעים מה נעשה
בקרן.
ב־ 1980 החליטה ועדת־הכספים שהקרן
תתוקצב. למרבית הצער של הסקרנים
לדעת, לא אירע דבר. עד היום לא הוגש
דו״ח למרות ההחלטה המחייבת פיקוח
ודיווח. בקשות חוזרות של חברי ועדת-
הכספים נענו לבסוף, והאפוטרופוס הואיל,
לאחר השהיות ארוכות, להופיע לפני
הוועדה.

הנה תמצית דיווחו: הנהלת
הקרן, או ליתר דיוק, ועדת־השרים
לענייני־עזבונות המורכבת משר
המישפטים, שר־העכודה־והרווחה,
שר־הכריאות ושר-הדתות מתכנסת
כשיש כסף. הודעה על התכנסות
הוועדה מופיעה ברשומות
יום לפני מועד הישיבה. הישיבות
הן סגו־רות. עד באן. ומה עם
הכסף? אם לא מתכנסים סימן שאין
כסף. מתי יתכנסו? כשיהיה.
מתי יהיה? כשיתכנסו.
כמשך שנים ארוכות חילקה
קרן־העזכונות סבומים גדולים למוסדות
שונים. אי-אפשר לקבל
את הרשימות. הן חסויות. הרי
אנו עוסקים כמתן בסתר. וכיאה,
אין מגלים יטמם של מקבלי גמילות
החסדים.

הניב״סים מתחוים
נחעדת־סואץ
מתחרה חדש קם לתעלת סואץ — ה רכבת
הטרנם־סיבירית, החוצה את ברית־המועצות
לרוחבה.
מסיכומים שערכו לאחרונה ראשי הקונ־פרנסים
הימיים, המובילים מכולות מאי רופה
למיזרח הרחוק, מתברר שקם להם
מתהדה שקט, רציני ומסוכן. הרוסים החלו
כבר בשנות השישים בהקמת הגשר ה יבשתי
בין אירופה והמיזרח הרחוק, ב אמצעות
הרכבת הטרנס־סיבירית.

מי יטשאד מה הקשר כין הביצועים
של הכנק־הכינלאומי וכין
כיצועי מניותיו: התשוכה היא —
אין קשר. זה מוסמך. הבנק לא
מווסת ולא יווסת את מניותיו.

מה לבנק המ׳זרח׳
ול״אויה״?

יו״ר טולקוכסקי

קכוצה שניה שאילוצי הכלכלה
הישראלים מביאים אותה להיכנס
בחזית רהכה יותר לבורסה, הם
הקבלנים. ככל שמצטמצמות אפשרויות
הבניה, הן מחוסר קרקע
והן כשל שוק פוטנציאלי קטן,
מופנים יותר כספים לשוק ההון.
וגם כאן מדובר במיליוני דולרים
וגם כאן הם לוחצים על השוק.

קרן עזבונות -

יו״ר מושביץ
לא לגעת בתהילת העבר

הביטוח ״אריה״ .הכוונה הזו נודעה
למישהם. עכשיו מתעוררת
שאלה: מה עושות הקרנות של
כנק־המיזרחי כסביבה? ויש עוד
שאלה: מה פתאום דיסקונט מחכה
״כפינה של הפיצה״ עם פיט-
דיות, הא?
״איש בשורה אני היום״ :על פרוייקט
הלביא שמעתם? בטח שכן. מי אתם חוש בים
ייהנה מפרוסה נאה של עוגת ה פרוייקט?
— אלביט כמובן.

מדוע וותדס לדיסק!!ס־הישועות
לוות?
יש לי בבורסה עמית נחמד. לפעמים יש
לו תשובות לשאלות שלי. לפעמים הוא
שואל אותי, ואני אשאל אתכם בשמו. מי
קונה חזק את חיפה כימיקלים? שיקום.

היום, אחרי מאמץ שקט, הם
בכר נוטלים ב־&סצ מעיסקי המכולות
המיועדים למיזרח הרחוק.
השרות הטרנם־סיכירי מתופעל
על־ידי המיניסטריון הרוסי לסחר-
חוץ כיעילות מערבית.
היתרון העיקרי — חיסכון או
קיצור זמן של שלושה עד ארבעה
שבועות לעומת ההפלגה דרך תע־דת־סואץ.

מריץ את ארגמן? אפשר לשבת ולדבר
מהמקום.
מתק״ש ודסק״ש. שניחם ראשי תיבות,
הראשון מתכת קשה! השני דיסקונט־השקעות.
לנו יש כמה שאלות לדיסקונט־השקעות
שבראשותו של אלוף (מיל ).דן
טולקובסקי, החייב לנו תשובות מלפני
חודש. אני ועוד רבים שואלים, מדוע
נותנים לדסק״ש לרדת? למה הם עוזבים
אותם לאנחות? האם הכוונה היא לקנות
את הזכויות בשערים הנמוכים? האם זו
מדיניות ההשקעות החדשה של הקבוצה?
מישהו ניגש אלי בבורסה ואמר לי
שהוציאו עלי חוזה. מי? לא מי ניגש,
מי הוציא.

בוא לגדול אתנו.

בו ק הפו על ם;

נצעים שד מי* ()3
והוכה הם נציגי העם נורו -ומעשה ובים מהם מייצגים
י ־ פני שבוע התקבל בלישכת עורכי ם
הדין בתל־אביב מיכתב בזו הלשון :
״אני משמש כחבר־כנסת מהכנסת ה שמינית,
ונבחרתי לכנסת העשירית. לפני
כשלוש !שנים התברר לי שעיסוקי כעורך־
דין אינו עולה בקנה אחד עם היותי חבר-
כנסת. הפסקתי את עבודתי כעורך־דין,
ולפני כשנה חיסלתי את מישרדי כליל.
את דמי־החבר השנתיים (ללישכת עורכי-
הדין) ,שילמתי עד סוף . 1981
״אני מחזיר לכם בזה את שובר תשלום
דמי־החבר לשנת 1982׳ ואבקשבם להפסיק
את חברותי בלי׳שכת עורכי־הדין עד תום
כהונתי בכנסת.
״אני סבור שלמען שמירת שמו הטוב
של המיקצוע ויוקרתה של הכנסת נקטתי
בצעד זה.״

החתום על המיכתב הזה הוא
איש־־חירות, ח״ב מאיר כהן. הח״ב
החיפאי המשופם עלול להעלות
עליו את חמתם של חבריו, הפרקליטים
שכין חברי־,הכנסת. אלה,
כרובם, אינם סבורים שיש סתירה
בין פעילותם כעורבי־דין ובין חברותם
בכנסת. הרכה יותר משהם
מעוניינים בשמו הטוב של המיק-
צוע או ביוקרתה של הכנסת, הם
מעוניינים בעקומה העולה של
חשבון הבנק שלהם — והשילוב
שבין שני העיסוקים הוא בעל
השפעה חיובית כיותר על עקומה

ח׳׳כ אולמרט

ח ״כ נוף
נערי־תמיר למדו את התורח מרבם

׳ 1111101
לא פחות מ־ 15 חברי כנסת חם בעלי
השכלה משפטית. חמישה מהם חברים ב ממשלה:
מנחם בגין, יורם ארידור, משה
נסים, אברהם שריר ויצחק ברמן. שני
חברי־הכנסת של 1שינוי הם בעלי רישיון
לעריכת־דין׳ אך אינם עוסקים במיקצוע.
הפרופסור אמנון רובינשטיין וח״כ מרדכי
זירשובסקי טוענים כי עבודתם כחברי-
כנסת אינה מאפשרת זאת. חברת־הכנסת
שולמית אלוני מסיעת המערך עוסקת ב־עריכת־דין
רק במיקרים שיש להם השל כות
פוליטיות, ואמנון לין מסיעת הליכוד
אינו פעיל ביותר כעורך־דיו. לא כך כל
האחרים.

״צביע
ולא הוגן״
^ בר־הכנסת אהוד אולמרט מסיעת
* * לע״ס שבליכוד טוען, כי בגלל פעי־זי
תו כעורך־דין החליט לוותר על חברו־
:,.ו בוועדת־הכם פים של הכנסת. אולמרט
אומר שייצג את קואופרטיב־התחבורה
אגד, וכאשר נערך בוועדת־הכספים של ה כנסת
דיון בעניין שנגע לאגד, הודיע כי
הוא מנוע מלהשתתף בו, ואף ביקש את
חוות־דעתו של היועץ המישפטי של ה כנסת
בעניין זה.
׳שלא כמו כמה מחבריו למיקצוע, אול־מרט
אינו מנסה להתחמק ׳ולומר כי העוב דה
שהוא חבר־כנסת אינה מועילה לו
כעורך־דין, או ׳שהיא אף יכולה להזיק —
כפי שטען פרקליט אחד, חבר־הכנסת משה
שחל. אומר אולמרט :

״אני מודה שהחברות בכנסת

עוזרת, ואם אחד מחברי אומר דך
שדא, אז הוא צבוע ודא הוגן: המעמד
שדנו וקשרינו הם תמריץ
חיובי דכד מיני אנשים, שבאים
אדינו בגדד עובדה זו.״
אולמרט טוען כי ״להוציא האפיזודה
של אגד,״ הוא אינו מייצג חברות ציבור יות
או חברות השייכות לגוף ציבורי, הוא
אינו מייצג בנקים או חברות שמניותיהן
נסחרות בבורסה, ואינו עוסק בתיווך.
אולמרט מתנגד לחקיקה שתגביל את
עבודתם של חברי־הכנסת. הוא טוען שיש
שתי דרכים קיצוניות, ואין בינהן דרך־
ביניים, :״או שאוסרים איסור טוטאלי —
או שמישאירים זאת לאתיקה אישית.״ ב שבוע
שעבר התפרסם הסיפור על הפשרה
שערך אולמרט עם גנדי 24 ,שעות אחרי
שייצג את ידידו, הקבלן אהרון גניש
(העולם הזה .)2320
בענייני אתיקה אישית, קשה לסמיך גם
על חברו־יריבו של אולמרט, עקיבא נוף,
שכאולמרט גם הוא היה מנערי שמואל
תמיר. רבם של השניים יכול היה ללמדם
הרבה בכל מה שניגע לקשר שבין עבודת
הפרקליט ׳ומישרת הח״כ. עקיבא נוף
הרחיק־לכת עד כדי כך, שבכנסת הקודמת
הגיש הצעת־חוק שבל־כדלה נועדה לשרת
אותו בסיכסוך האישי שלו עם אשתו מירד,
נוף־ויינגרטן. כעודך־דין, ידע נוף לנסח
יפה הצעת חוק זו, כך שלא יהיו בה פר צות
כלשהן.
אך נוף הוא דוגמה י׳וצאת־דופן. הפרק ליטים
האחרים שבין חברי־הבנסת מסתפקים
כייצוג הלקוחות שלהם. ח״כ הליבר לים
יצחק זייגר׳ שהוא בן למישפחת פרדס־נים
עשירה, הוא גם היועץ המישפטי של
ב7 התאחדות האיכרים בישראל, ולצד כמה
מחבריו כליברלים הוא מייצג את החקל אים
הפרטיים בכנסת. חברו לסיעה של
זייגר, אלי קולס, הוא מתמחה במישרד
עודכי־דין המייצגים את המיליארדר שאול
אייזנברג. רוני מילוא מסיעת הליכוד כבר
הוזכר בסידרת כתבות זו כמי שמייצג חב רות
גדולות, וכמוהו הוזכרו גם אנשי-
המערך, הפרקליטים משה שחל וחיים
(״דוויאך) הרצוג.
*״ נוסף -לפרקליטים עלולים גם בעלי דד
מישרדים לייעוץ כלכלי למצוא את עצמם
במצב שבו קיים ניגוד אינטרסים בין עבוד תם
ובין חברותם בכנסת. כאלה הם יגאל
כהן־אורגד, איש חירות, ח״כ הליברלים
החדש דן תיכון, וחברי־הכנסת של המעיד
עדי אמוראי ומיכה חריש (בכתבה הקודמת
בסידרה זו נכתב בטעות כי אנשי ימית
פנו לאמוראי שייעץ להם כיצד להשקיע
את כספם. אמוראי טען בעיקבות פירסום
זה כי הפנייה אליו היתר• על רקע שונה•
לחלוטין: הם פנו אליו כדי שיסיר את
התנגדותו בוועדת הכספים לשיעור־הפי-
צויים הגבוה שנקבע להם).

אך הבעייה אינה מצטמצמת דק
לפרקליטים וליועצי הכדכדיים שכין
חכרי־הכנסת. רכים מאוד מכין
חכרי־הכנסת מייצגים כה אינטר־סיים
כלכליים — פרטיים כציכד
דיים — דכי עוצמה, ולעתים הם
נוטים לשכוח כי לא נכחדו לכנסת
כדי להכיא רווחיים למיליונר זה או
אחר.

עדן
^ יקרה כולט מסוג זה התרחש ב ו
כנסת התשיעית, והיה מעורב בו שר־התיירות
דהיום, אברהם (״אברשה״) שריר.
שריר הוא בעל השכלה מישפטית, אך אינו
עוסק בעריכת־דין.
לעומת זאת הוא מקורב מאוד לחוגי

בעלי־ההון. שריר היה המנכ״ל הראשון
של לישכת־התיאום של האירגונים הכלכ ליים,
ובמשך שבע השנים שבהן שהה ב־ארצות־הברית,
לפני שנבחר לכנסת, היה
מנהל המחלקה הכלכלית של הסוכנות ה יהודית
וקונסול כלכלי של ישראל ב מערב
ארצות־הברית.
במיסגרת מאבקי הכוח במיפלגה ה ליבראלית
מצא שריר את עצמו בסירה
אחת עם אנשי־אייזנברג. אחד מהם, מיקי
אלבין, ערך לפני שנתיים עיסקת מניות
מפולפלת בבורסה, שבה היו מעורבות
מניות החברה שבבעלותו, קיסרה מקרק עין.
בעיקבות עסקה זו ביקש י׳ו״ר מועצת־המנהלים
׳של הבורסה, הד״ר מאיר חת,
להגביל את סוגי החברות הרשאיות לגייס
הון בבורסה.

שינוי, מסוג זה כתקנון הכורסה
מחייב אישור מצד ועדת־הכספים
של הכנסת, וכאן מצא חת יריב
תקיף כדמותו של אכרהם שריר.
שריר לא הסתפק ככך שהזמין ל וועדה
את ידידו אלכין, אלא אף
תקף כחריפות את חת ותכע את
פיטוריו.
על ההחלטה שקיבלה ועדת הכספים של
הכנסת בעיקבות התנהגות מחרה זו של
השר דהיום נכתב אז בעיתון הארץ, ב־2
בדצמבר : 1980

״ההחלטה המפתיעה היתה כמו
תפורה על־פי מידות •טנגזרו על־ידי
אנשי קכוצת איש-העסקים
שאול אייזנברג, שהתנגדו לה (להצעת
השינויים בתקנון) כצורה
חריפה.״
המיפלגה הליברלית שבליכוד היא ככל
הנראה גן-עדן אמיתי למייצגי אינטרסים
פרטיים. הלחצים והפיתויים שמציעים בעלי־ההון
אינם מוגבלים רק לח״כים של ה-
מיפלגה. הם מגיעים גם לשריה. בפרשה
כלכלית אחרת ,׳שגם בה היה מעורב ה מיליארדר
אייזנברג — עניין השליטה ב חברת
הדלק פז — מילאו שרי־הליברלים
תפקיד מוזר.

שניים מהשרים הליברליים —
שימחה ארליך וגירעון פת, גילו
גישה תקיפה כיותר נגד העמדה
שגרסה כי אסור להעכיר את השליטה
ב״פז״ לידי אייזנכרג. הב
עירערו על החלטת הקבינט ה כלכלי
כעניין זה, וסגן־ראש־הממ-
שלה דאז, ייגאל ידין, אמר בישי־כת־הממשלה
כמפורש, כי גם כתוך
הממשלה היו לחצים ו״קשריס

(המשך מעמוד ) 13

תת־קרקעיים״ כעניין עיסקה זו.
אם מותר לשרים, בוודאי שמותר גם
לחברי־הכנסת. חבר־חכנסת הליברלי ה חדש,
פנחס גולדשטיין, אף לא הספיק ל חמם
את כיסאו — וכבר היה שותף להגשת
הצעת־חוק בדבר העלאת שכר־הדירה בדי רות
המוגנות על־פי חוק־הגנת-הדייר ב מאות
אחוזים. גולדשטיין פשוט זכר מהיכן
הוא בא, ולפני מי הוא עתיד ליתן דין-
וחשבון: הח״ם הליברלי, שלאחרונה הת חיל
לגדל זקן, היה איש מרכז הקבלנים.
ספירת־מלאי של חברי המיפלגה הליבר־

גם סיעת המערך אינה ׳נקייה מנציגי
קבוצות אינטרסים, קונצרנים כלכליים ד
אילי־הון. קבוצה גדולה של ח״כים מייצגת
את הסקטור ההסתדרותי ואת המיפעלים הכלכליים
של ההסתדרות. בין אלה אפשר
למנות את מזכ״ל ההסתדרות, ירוחם משל,
את מנכ״ל יש יכוך עובדים, רפאל אדרי,
את אנשי קונצרן כור, מרדכי !(״מוטה״)
גור ונפתלי בלומנטל, את מזכיר מועצת
פועלי תל-אביב, דב בו־מאיר, את מזכיר
מועצת פועלי באר״שבע, אורי סבג.
קבוצת לחץ אחרת במערך היא זו של
הקיבוצים והמושבים. את שלוש התנועות
הקיבוציות מייצגים דב זכין, דני רוזוליו,
אלעזר גרנות, אברהם כץ־עוז, יעקב צור,
אימרי רון ועדנה סולודר, שנכנסה לאח רונה
לכנסת במקום משה (״מוסד,״) חריף
שנהרג, ושהיה המועמד להיות מזכיר התנועה
הקיבוצית המאוחדת.
את המושבים הוותיקים מייצג בסיעת ה מערך
אריק גחמקין, שהחליף בתפקיד זה
את עמוס הדר. חברי הכנסת יחזקאל זכאי
ורענן }״גפילטע פיש״) נעים מייצגים את
המושבים החדשים.
נוסף על אלה נמצאים בסיעה זו י ה יועצים
הכלכליים עדי אמוראי ומיכה
חריש. הפרקליט משד, שחל מייצג את ה שותפויות
ישל יעקב מרידוד ומילה ברנר,

שנפטר, הוא בעל־עסקים גדולים בארץ
ובחו״ל.

תמונת המצב היא ברורה: יותר
משליש מכין הפרי הכנסת
מייצגים אינטרסים כדורים ומוגדרים.

תהיה זו טעות לכלול את כולם ב אותה
מיסגרת. רבים מן הח״כים שהוזכרו
כאן נבחרו לכנסת בזכות היותם מייצגים
אינטרסים מסויימים. בכך אין שום פגם.
אחד מעקרונות היסוד של הדמוקרטיה
מחייב כי במוסד המחוקק יהיה ייצוג ל-

לאינטרסים שונים ומגוונים באוכלוסיה.
חברי־הכנסת שהם ראשי־ערים או חברי־קיבוצים
ומושבים או מושכות, ומייצגי ה סקטור
ההסתדרותי, אינם מסתירים את
השתייכותם. שום סוד אינו מסתתר מאחרי
פעילותם, והם אף נוטים להבליט את פעי לותם
למען שולחיהם. ברוב המיקרים פעילות
זו גם אינה מביאה להם רווח ישיר.

לא כזה המצכ כאשר לח״כים
האחרים, אלה שהאינטרסים שהם
מייצגים הם חסויים. חכרי־כנסת
כמו מיכה רייסר, משה שחל או
חיים הרצוג לא נכחרו לכנסת כדי
לייצג כה את. המיליונרים אייזנ-
כרג, מרידוד או אייזיק וולפסון.
חכרי־כנסת אלה אינם מפרסמים

ח״כ נחמקין
המושבים הוותיקים

ח״ב כץ־עוז
איזזוד הקיבוצים והקבוצות

ח״כ כלומנטל וממלא־מקוס קיסר
חברת העובדים

כרכים את פעילותם למען בעלי•
ההון האלה. הם אינם מדווחים על
רווחים אישיים, ולמעשה איש אינו
יכול לדעת אם קיים ניגוד אינטרסים
— ישיר או עקיף — כין פעיי-
לותם כחכרי־כנסת וכין פעילותם
כעסקים הפרטיים.

ח״ב צור
הקיבוץ המאוחד

ח״ב רענן
המושבים החדשים

ח״כ זייגר

אחרי גילויי ״העולם הזה״ התחיל דיון בוועדת״האתיקה של הכנסת, בעניין
האינטרסים שמייצגים הח״כים. יו״ר ון וועדה הוא הח״כ אלי קולס, מתמחה
במישרד עורכי־דין המייצגים את המיליארדר שאול אייזנברג. בוועדה חבר
גם משה שחל, המייצג חברות גדולות. יש חשש כי הוועדה תקבור את הנושא.

התאחדות האיכרים
לית שאינם שרים מגלה כי רבים מהם
מייצגים אינטרסים מסויימים: פסח גרופר,
סגן־שר־החקלאות, מייצג את האיכרות ה פרטית,
כמוהו כיצחק זייגר. פנחס גולד שטיין
— את הקבלנים. ח ׳תיכון — בעל
מישרד לייעוץ כלכלי. אליעזר קולס —
מתמחה במישרד עורכי־דין של אייזנברג.

מכונית

מ״אתא״

ך ם כתנועת החירות יש לא מעטים
ו * שהם נציגי אינטרסים פרטיים או מוס דיים.
ראש לכולם הוא השר יעקב מרידור,
שברור לגמרי כי יש לו עסקים פרטיים,
למרות הוראות ועדת אשר.
רוני מילוא הוא פרקליט פרטי. מיכאל
דקל, סגן־שר-החקלאות, מייצג את מושבי
בית״ר. ליגאל כהן־אורגד יש מישרד ל ייעוץ
כלכלי ועקיבא !נוף הוא פרקליט.
הח״כ החדש, מיכה רייסר, התנעה מייד
עם כניסתו לכנסת כחבר מועצת־המנהלים
של קונצרן אתא. זו היתד. תוצאה של
ידידותו עם איש־העסקים מקבוצת אייזנ־ברג,
מיקי אלבין. אתא שייכת לקבוצת
אייזנברג, ורייסר מקבל מן המיפעל מכונית
המשמשת לנסיעותיו במשך יום או יומיים
בכל שבוע. ח״ב לע״ם יגאל כהן הוא איש
מושב תל־עדשים, ומשתייר לקבוצת הלחץ
הגדולה של החקלאים בכנסת. אהוד אול-
מרט, איש סיעה זו, הוא פרקליט.

גבתי־המחוקקים האמריקאיים מקובל
מושג השדולה (לובי) ,כאשר אנשים ה נשכרים
במיוחד לצורך זה, פועלים בשם
גורמים פרטיים ומוסדות כדי לשכנע את
חברי בית־ד,נבחרים והסנאט לתמוך ב־שולחיהם.
מושג זה של ד,׳שדלו המקצועי,
כמעט שאינו מוכר בכנסת הישראלית, ואין
זה מפתיע. בבית־ד,מחוקקים הישראלי פועלים
אנשי השדולה בתוך הכנסת, כחב שלמה
פרנקל !
רים, ולא לידה.

דורש כ:
כל חכר-כנסת, עם כחירתו, ימלא הצהרת־הון מפורטת,
שתופקד כמישרד יו״ר הכנסת, ותהיה פתוחה לעיון
׳הציבור. חכר-הכנסת ימלא הצהרה כזאת כתום כל שנה
לכהונתו, ושוב כתום כהונתו, וכל ההצהרות הללו יהיו
פתוחות לעיון הציכור.

ח״כ גולדשטיין
מרכז הקבלנים
ואילו חברו לסיעה, חיים דירציוג, מייצג
את המיליארדר היחודי־בריטי סיר אייזיק
וולפסון. זזרצוג ד,וא גם בעל־מניות בבנק
דיסקונט, וחבר במועצת המנהלים של
הבנק.
איכטדסיס חסויים
לץ ברי״הכנסת של המפד״ל, אברהם
י י מלמד ואליעזר אבטבי נמנים גם הם
עם קבוצת הלחץ החקלאית של הכנסת.
אברהם שפירא, איש אגיודת־ישראל ויו״ר
הקואליציה, הוא בעל מיפעל שטיחים גדול,
ואילו חנן פורת, איש התחייה, מייצג את
המתנחלים שמעבר לקדד,ירוק. עם מייצגי
המושבים החדשים נמנד, גם אהרון אוזן,
שעבר ממיפלגת העבודה לתמ״י. ייגאל
הורביץ- ,שנכנס לכנסת במקום משד, דיין

כל חכר־הכנסת, עם כחירתו, יצהיר על כל תפקיד שהוא
ממלא, ועל כל מישרה שהוא מחזיק כה, כין כהכרה
שבבעלותו וכין כהכרה אחרת או מוסד אחר. אם התמנה
חכר־הכנסת כמהלך כהונתו למישרה כלשהי, יצהיר עלי
כך מייד. כל ההצהרות הללו יהיו פתוחות לעיון הציבור.

חכרי־כנסת שהם פרקליטים או יועצים כלכליים ימסרו,
מייד עם כחירתם, רשימה מלאה של לקוחותיהם אשר
לענייניהם יש נגיעה לרשויות השילטון. הפרקליטים
והיועצים הכלכליים שכין חכרי־הכנסת יצהירו על כל
לקוח מסוג זה שנוסף להם כמהלך כהונתם. הצהרות אלה
יהיו פתוחות לעיון הציבור.

עם תחילת כל דיון כמליאת־הכנסת או כאחת מוועדותיה
ימסרו כל חכרי־הכנסת, שהם כעלי־עניין, או המייצגים
כעלי־עניין כנושא הנדון במליאה או כוועדה, הצהרה
על כך, ויימנעו מהשתתפות כדיון ובהצבעה.

טל״ארויו

וגס ויהנות מויווחיות גבוהה!

רוצה לשלם פחות מס הכנסה!
וגם ליהנות מומחיות גבוהה!
כן, מס הכנסה יעניק לן הקלות
רטרואקטיביות לשנת המס הנוכחית. כל
מה שעליך לעשות הוא לבצע את
הפקדותיך בקופות הגמל של בנק לאומי
לא יאוחר מ־.31.3.82
תקרת ההפקדה לצרכי ותק הועמדה על י
150,000.שקל.
עצמה, שיאון, תעוז, קופה מרכזית
לפיצויים, רימון, צור, קשת, שגיא ־
קופות הגמל שרווחיותן גבוהה.
למעלה מ־ססס 650,איש כבר הצטרפו
לקופות הגמל של בנק לאומי.
ומה אתך!

1.3.82 שלנו3 וגד ב7ן ו 9ות הגמל
פרטים בכל סניפי בנק לאומי, בנק אגוד,
בנק עליה־לאומי ובנק ערבי״ישראלי.

בנק לאומי

מישחק־הניחושים המעסיק עתה את כר ואש המדינה :
אם ׳ארץ מנחם בגין דדדת מן הבימה הטריטית,
יירש אותו? איו מתחלקים הכוחות? מי יתמודד עם מי?

שקיבל בגין את פרס־נובל־לשלום,
הוא אינו יודע איך לעשות מיל-
חמות, אך משתפר והולך בהשכנת
שלום.
חוסר מעורבותו של בגין מותיר
את שדה־המערכה לכוחות המת־גוששים.
והם עושים זאת כאילו
שבגין כבר איננו.
קופסת קרטיו
ך* יריות הראשונות בקרב
י י על המרכז נורות בימים אלה
בסניף־הצפון, הגדול והחשוב ב סניפי
התנועה בתל־אביב. ההיער כות
בסניף זה היא בעיקרה על־פי
מתכונת ההיערכות שתהיה גם ב מרכז.
הקשר בין ההתגוששות ה נמרצת
בסניף־הצפון ובין המאבק

כגין עם מרידוד
״הדר דבוטינסקאי״ —
^ לחישות החרישיות הפכו
י • מילמולים, ובהדרגה עברו ל דיבור
גלוי כמעט 10 :האנשים,
שייבחרו כחברי מרכז תנועת ה חירות,
בעוד ארבעה דוחשים, יק בעו
מי יהיה ראש־הממשלה הבא
של מדינת־ישראל, אחרי מנחם
בגין.
אפילו הנאמנים שבמעריציו של
מנחם בגין כבר אינם מאמינים
בלב־שלם כי הוא יוכל להוביל
את עגלת הליכוד במערכת־הבחי-
רות הבאה. איש לא יעז לתבוע
את הדחתו של המנהיג, או אפילו
לרמוז כי עליו לפרוש .״אני מזדקן
ואתה מזדקן, אז אתה רוצה שבגין
לא יזדקן? הטבע עושה את שלו,״
הסביר השבוע אחד הח״כים של
תנועת החירות את ההיערכות ל מאבק.

רקע זה ברור כי הבחירות,
שתערכנה בחודש מאי השנה ל וועידת
תנועת החירות — אותה
ועידה אשר תבחר את המרכז —
הן אולי הבחירות החשובות ביו תר
שנערכו אי־פעם בתנועה זו,
מאז ניסה שמואל תמיר לכבוש את
השילטון בה באמצע שנות ה־60׳.
משום כך יהיו׳הבחירות האלה
שונות מכל בחירות שהיו בעבר
בחירות. הפעם יהיו בחירות של
ממש. בסניפים הגדולים ייערכו
התמודדויות אמיתיות, בין גושי
מתחרים, ולא הצבעה פה-אחד בעד
רשימה מוסכמת.

מילחמה
על שירטון
יי* כחירתזזמנהיג יש מש *
מעות מיוא־ת במינה בתנועת
החירות משום שהיא תנועה המגו בשת
סביב אישיותו של מנהיג
אחד. המרכז שיבחר בראש־הממ־שלה
הבא, יקבע בדרך זו גם את
דמותה של התנועה, ואולי גם את
דמותה של המדינה בשנים הבאות.
! 9אם יבחר המרכז הבא ב יצחק
שמיר, תהיה זו הכרעה בזכות
המשכיות. שמיר הוא אחרון אנשי
ההנהגה הוותיקה, זו המכונה בידי
נאמניה בחיבה ובידי יריביה בבוז
״המישפחה הלוחמת״.
!• אם יבחר המרכז באריאל
שרון, תלבש התנועה כולה את

דמותו. היא תהיה קשוחה יותר,
חסרת־רסן, ותבוז לגינונים של
״הדר ז׳בוטינסקאי״ או של דמו קרטיה.

• אם תבחר התנועה בעזר
וייצמן, היא תהיה עממית יותר.
אך לא רק בזכות וייצמן, כמו
בזכות תומכיו העיקריים. דווקא
במיקרה זה — אם ייבחר בן ה אריסטוקרטיה
הישראלית הוותיקה,
עשוייה תנועת החירות להפוך ה מייצגת
המובהקת של בני עדות-
המיזרח.
אחת השאלות החשובות ביותר
היא: במי ירצה בגין עצמו כביור־שו?
לשאלה זו אין תשובה. מנהי גים
מסוגו של בגין אינם אוהבים
למנות להם יורשים בעודם בחיים.
הסימנים הם מבולבלים ומבלבלים.
לרגע היה נדמה שבגין מצביע על
יעקב מרידור — אך בגין לא
התייצב לצידו של שר־העל לענייני
כלכלה כאשר קיתוני לעג ניתכו
על איש־העסקים מן ״המישפחה
הלוחמת״ ,אחרי התבטאותו בעניין
המצאת האנרגיה.
בגין שילח כמה חיצים בשר-
האוצר, יורם ארידור, אך דאג להש לים
בין בן־בריתו של א־־ידיר,
דויד לוי, ובין סגנו, משה קצב.
לעתים היה נדמה כי בגין מעדיף
את שמיר, ונזהר משרון — אך
לא חלף זמן רב עד שהיו סימנים
לכך שאיש־סודו של בגין הוא
דווקא אריאל שרון.
הקרבות התנהלו גם בכנסת.
יוסף רום התייצב להתמודדות על
תפקיד יו״ר ועדת־החוץ־והביטחון
של הכנסת כאשר הוא היה בטוח
בניצחונו. כמעט כל חברי חטיבת-
חירות בליכוד הבטיחו לו את תמי כתם.
להפתעתו, נבחר דווקא אליהו
בן־אלישר. תוצאה זו אינה מיקרית
— היא משקפת את יחסי־הכוחות
ההולכים ומתגבשים בחירות.
יחסי־כוחות אלה. מתעצבים ללא
התערבותו של בגין. ראש־הממשלה
לא התערב בבחירת יו״ר ועדת־החוץ־והביטחון
— אחד התפקידים
החשובים בכנסת. ראש־הממשלה
אינו מנהל את ישיבות־הממשלה
מזה כמה שבועות, ומסתפק בניסיון
להשלים בין יריבים שונים. אחרי
שגם הניסיון האומלל לפתוח במיל-
חמה בלבנון עלה על שירטון, כבר
נמצא בחירות מי שאמר, שאחרי

שרון נגד שמיר

בלתי מ1והי

על הירושה אינו ישיר, משום ש־בסניף
פועלים גם אינטרסים אח רים,
מקומיים, ונאמנויות ויריבויות
המיוחדות לסניף עצמו. אך לגדו דים
שבמרכז יש פלוגות בסניף,
והן מנהלות קרב חלוץ.
דוד (״דודי״) אפפל הוא איש
אמונו של מיכה רייסר, ראש אגף-
האירגון של התנועה. עתה מבקש
אפפל להחליף את הח״כ החדש,
מיכה קליינר, כיו״ר הסניף. כאיש

אמונו של רייסר, נהנה אפפל מכוח
רב: רייסר הוא קבלן־הקולות החשוב
ביותר של הציר לוי־ארידור
בתנועת החירות, ולרשות קבוצה
זו עומד גוש המצביעים הגדול ביותר
בתנועה.
אך כל זה לא הועיל לאפפל לפני
שבוע, כאשר ביקש להיבחר כיו״ר
הסניף. בישיבת מועצת הסניף הוא
נטל קופסת קרטון, תבע לקיים
בחירות לאלתר והחל סובב בין
הנוכחים כדי לאסוף את פתקי-
ההצבעה שלהם. הוא לא הספיק
לעבור יותר מכמה צעדים, בטרם
נתלשה הקופסה מידו ונקרעה
לגזרים.
האופוזיציה בסניף מורכבת משני
גופים. האחד: קבוצת פעילים ש נתמכים
על־ידי חבר־הכנסת רוני
מילוא, מתומכי שר־החוץ, יצחק
שמיר. הגוף השני: אנשי הח״כ
יגאל כהן־אורגד, שמנהיגה, משה

למערכה על הירושה יתייצבו
חמישה כוחות עיקריים, שכל
אחד מהם יודע בערך את מידת
כוחו, והמחנה השישי, שבסופו של
חשבון יקבע את גורל המערכה.
זהו כוחם של הבלתי־מזוהים, שיהוו
וס/ס 40 מכלל חברי-המרכז.

שרון נגד וייצמן

• 1הגדול והחשוב שבין הכו חות
המאורגנים הוא של לוי, ארי-
דור ורייסר. לוי הוא המנהיג המוכר
של הכוח העולה בתנועת-
החירות — עדות המיזרח. ארידור
הוא יו״ר מזכירות התנועה ושר־האוצר
הפופולארי ביותר שהיה
אי-פעם בישראל. רייסר הוא איש
אירגון מעולה, שגם יריביו —
ובייחוד -הם — מכירים בכוחו
לחבל תחבולות ולגייס אנשים. ה כוח
העומד לרשותם• מוערך ב״2570
עד 3570 מן הפעילים המזוהים במרכז
היוצא — וכנראה שזה יהיה
גם כוחם במרכז החדש שייבחר.
הירושה ארנס, מונה שגריר-ישראל באר-
צות־הברית.
בינתיים נגמר הקרב בסניף ללא
הכרעה. התקבלה הצעתו של יו״ר
המרחב בפועל, כהן־אורגד, לדחות
את הבחירות לראשות הסניף עד
לבחירות לוועידה, בחודש מאי.
אז תהיה התמונה ברורה יותר.
ההערכות חלוקות באשר ליחסי-
הכוחות בתוך הסניף. אנשי רייסר
טוענים כי בין הפעילים יש להם
כוח •השווה לזה של כהן־אורגד,
אך בידם הרוב כאשר מדובר ב־מצביעים
מן הפריפריה. אנשי כהן-
אורגד טוענים כי הרוב נמצא
לצידם.
מאבק מתנהל גם בסניף חיפה
של התנועה. חבר־הכנסת מאיר כהן
הולך ונדחק שם מעמדותיו. יריבו
הוא עסקן בלתי־ידוע, עמרם אדרי,
מאנשי לוי־ארידור. לחבר־הכנסת
החיפאי השני, הפרופסור יוסף רום,
כמעט שאין כוח בסניף.
אנשי רייסר טוענים כי הם ה־

הבעייה של ציר זה היא המחסור
במנהיג. בנוסף על השלושה, מש תייכים
לציר זה סגן־השר חיים
קאופמן, והח״כים איתן לבני, עמאל
נאצר א־דין, ובמידה פחותה של
נאמנות גם מאיר כהן מחיפה, סגן-
השר משה קצב, שר־התיקשורת
מרדכי ציפורי, יו״ר ועדת־חוץ-
וביטחון אליהו בן־אלישר והח״ב
החדש מיכאל קליינר. אף אחד
מאלה אינו יכול להיות מנהיג.
עד לתקופה האחרונה נשאו אנ שי
מחנה זה את עיניהם אל יעקב
מרידור, המקורב אליהם. ההגדרה
המקובלת בחירות היתה, שהם חש בו
״להתכסות בו כמו בכיפה״ .לוי
וארידור לא רצו במרידור בגלל
תכונותיו התרומיות כמנהיג, אלא
משום שהעריכו כי אם יכתירו אותו
כיורש של בגין, אפשר יהיה
להחזיר את עזר וייצמן במהירות
לתנועה. וייצמן, להערכת אנשי לוי
וארידור, הוא היחיד שיוכל להת מודד
בהצלחה נגד אריאל שרון,

בלתי 191 והי

וייצמן עם שרון
— או בוז לגינוני דמוקרטיה?

שולטים בסניף באר־שבע, אך כך
טוענים גם אנשי שמיר. באשר
לסניף רמת־גן אין חילוקי־דיעות.
שם שולטים אנשי שמיר. אין חי־לוקי־דיעות
גם ביחס לסניף הגדול
של תנועת־החירות בירושלים: אנ שי
השר חיים קורפו ושותפו, יהושע
מצא, שולטים בסניף זה ללא עו ררין,
אך לאחרונה לא הכל תקין
בין קורפו ומצא.
לספירת־המלאי, שעושים העסק נים
ומנהיגי המחנות בסניפים ה מפוזרים
בכל הארץ, יש חשיבות
רבה. הסניפים הם שבוחרים את ה צירים
לוועידה, ומי שישלוט בסניפים
ישלוט בוועידה• לגם במרכז.

ולסחוף את הליכוד לניצחון בבחי רות
הבאות. הם חוששים שבקרב
זה יצטרפו תומכי שמיר אל שרון.
אלא שלאחרונה חל סחף ניכר
בפופולריות של מרידור. הסיבה
לכך אינה סוד: המצאת־האנרגיה
המפוקפקת. עתה מעריכים בגוש
זה כי יהיה צורך לפנות ישירות
אל וייצמן — מבלי להשתמש ב מתווך
— כדי להתייצב נגד שרון.
• 1לצד אנשי ציר זה ניצבים
אנשי קורפו. כוחם בחירות מוערך
בכ־ 50^,מצירי־המרכז. קורפו מקו רב
לאחרונה לשמיר, אך לאיש אין
ספק כי יתמוך בווייצמן, אם יחליש
עזר לחזור לחירות. קורפו מתבסס

בעיקר על אנשי־ירושלים.
• 1בתווך — ומכאן עיקר כוחו
— ניצב גוש הכוח שבנה לעצמו
יצחק שמיר. שמיר מכיר את חשי בות
בנייתו של כוח זה, ולאחרונה
מינה עסקן מטעמו, שיוכל להק דיש
לכך את כל זמנו. תומכיו
העיקריים של שמיר הם יו״ר סיעת־הליכוד
בכנסת, הח״כ רוני מילוא,
וסגן־שר־החקלאות, מיכאל דקל,
דקל מביא לשמיר את אנשי ה התיישבות
של חירות, מילוא מביא
לו חלק מן הצעירים. אנשי־שמיר
מעריכים את כוחם ביותר מ*. 1570
יריביהם טוענים שאין להם יותר
מ־״•107

התסריט של אנשי שמיר שונה,
כמובן, מזה של אנשי לוי
וארידור. אנשי שמיר טוענים כי
אין סיכוי שווייצמן יחזור בקרוב
לחירות, והקרב על הירושה יתנהל
בין שמיר ובין שרון. לטענתם
תהיה לשמיר תמיכה נרחבת, גם
בגוש של הבלתי־מזוהים. אחד
מאנשי שמיר טען כי יש לו אהדה
רבה, שקשה להסבירה, דווקא בין
אנשי עדות־המיזרח שבתנועת-
החירות. יתכן שהדבר נובע מכך
ששמיר, יותר מהאחרים, מזוהה
כממשיכו של בגין.
ן• הכוח השלישי בגודלו ב חירות
הוא של אנשי ארנס. אלה
נותרו עתה ללא מנהיג. אחד מהם
טוען ששמיר עשה תרגיל מבריק
כאשר שיגר את ארנם לוושינגטון,
וכך הסיר מדרכו מתחרד. על ה הנהגה.
אך ארנם מתכוון לחזור
במועד. ערב צאתו הוא הודיע כי
שהותו בוושינגטון לא תימשך יותר
משלוש שנים. עתה, בהיעדרו, מנ היג
את מחנהו יגאל כהן־אורגד.
לצידו עומדים הפרופסור יוסף
רום וראש־עיריית קריית־גת, הח״ב
החדש דוד מגן. לאחרונה מתקרב
מיכאל קליינר לקבוצה זו. כוחם
מוערך ב־ק 87 מחברי המרכז. ב היעדר
מנהיג, הם יתמכו באריאל
שרון. אך לא כולם: קליינר יתמוך
בווייצמן, אם יתמודד זה נגד שרון.
#כוחו של שרון בין הפעילים
המזוהים קטן יחסית — ביו 570
1־ ,770 כאשר הגרעין הנוקשה הם
אנשי תנועתו, שלומציון. אנשי
שרון בונים את תחזיותיהם האופ טימיות
על התמיכה הרחבה בהם
בין חברי המרכז שאינם מזוהים.
לאופטימיות זו יש על מה שתסמוך.
כאשר כערכה במרכז התנועה ה הצבעה
על הרכבת הרשימה ל
כנסת,
זכה שרון בקולות רבים
מאלה שזכה בהם דוד לוי.
אנשי שרון סבורים כי עמדותיו
המדיניות של שרון מקובלות על
עסקני השורה של מרכז תנועת;
החירות, שהם לאומניים וקיצוניים
יותר מאשר ההנהגה. בשרון תומכים
סגני-השרים דוב שילנסקי ומרים
תעסה־גלזר, וחברי־הכנסת
מאיר שטרית ועקיבא נוף.
איש מן המתמודדים אינו מוכן
להישבע כי הניצחון יהיה לצידו.
על רקע זה יש חשיבות רבה לשתי
שאלות: האחת — מה תהיה עמדתו
של בגין עצמו, אם אמנם יוכל
לנקוט עמדה. השנייה — אם אמנם
יתרחש ״ליכוד הליכוד״ .במיפלגות
האחרות שבליכוד — בלע״ם ובלי!-
ברלים — כבר מתגבשות נאמנו יות
למתחרים שבתוך חירות.
הקרב אינו רק מילחמה אישית
בין כמה ראשי־גדודים, המבקשים,
את כתר־ההנהגה. המאבק הוא גם
אידיאולוגי. יש קו החוצץ בין מחנותיהם
של לוי־ארידור וקורפו
״משמאל״ ,ובין המחנות של שמיר
ארנם ושרון ״מימין״ .ניצחון הראשונים
פירושו, שהמגמה שהס תמנה
בשנים האחרונות תתחזק
ותחריף. יותר ויותר תהפוך חירות
לא רק למיפלגה המייצגת את זעמם
של העובדים ואנשי שכבות־המצוקה
ועדות־המיזרח נגד ״המימסד״ ,אלא
גם למיפלגה הנותנת^ להם ביטוי
הולך וגדל בהנהגה.
ניצחון הקו השני פירושו ניצחון
הקו השמרני יותר, שהדגש של1
מושם על השאלות המדיניות ועל
העמדות הלאומניות.
ארנם, שרון או שמיר יותירו אח
ההנהגה בחירות בידי נציגי המושבים,
אנשי ״המישפחה הלוחמת׳
והאשכנזים. שלומה פר;קל ו

מכתבים
אמנם, גזענות !
מדוע אין אפילו שופט
ערבי אחד בנית״המישפט
העליון 1
הפרופסור שרגא ישורון טוען,
כי אי־מינוי שופט ערבי לבית־המישפט
העליון, אינו בהכרח תו פעה
גזענית. אך בטיעוניו השו נים,
נשמעים יותר מרמזים של
התנשאות וגזענות.
הטיעון הביטחוני: מי שנמצא
לא כשיר מבחינה ביטחונית לש רת
בצה״ל ,״קל וחומד״ ,אינו
כשיר למשרות ציבוריות רמות.
מבחינה לוגית טיעון זה שיקרי.
לא אחת נתפסו משרתי־צה״ל ב עבירות
ביטחוניות. ומה על בני-
המיעוטים ששירתו בצד,״ל (דרו זים,
צ׳רקסים, בדווים) ,האם הם
כשירים מבחינה ביטחונית?

הגיע ונמצא כמראי
קרטץ טריפלקם

הטיעון ההתאמתי: הפרופסור
המלומד טוען, כי רק מדד זה צריך
לעמוד לפני הבוחרים בשופטים
רמי־המעלה. האמנם בין כל ה שופטים
ועורכי״הדין הערביים לא
נמצא ולוא ״כשיר״ אחד, לרפו אה?
במציאת
היום־יומית •,ברור לכל
בר־בי־רב, מדוע לא נבחר ערבי
כשופט בית־המישפט העליון —
לא בשל חוסד־התאמתו, אלא
בשל הילכי־רוח גזעניים שפשו
בנו.
דן יהג, תל־אביב

הפתיחה ב־ 2 .3 .8 2

ג 1£ק ו 8ז
אפריקאי 663מ״מ

917מ״ם כוון א חך 300ג״ר
טל 827315 ,822926 .

פרשת מעיין
מותו של ראובן
זיעזע את הקוראים.

מעיין

כאשר ראיתי את המישדר ב
בכל־זאת
רופאים שענו שהתרופה
מותרת. איך יתכן, אם כן, שה רופאים
המתנגדים ירשו לעצמם
להתעקש בשעה שאדם נלחם על
חייו? החולה ידע שהתרופה בחז קת
נסיון, הוא רצה לקחת האח ריות
על עצמו. מה היה להפסיד
כאן? כלום הועילו התרופות ה־בדוקות
יותר?
האם חששו מתקדים? הרי
מדובר היה בהצלת חיי־אדם. נר אה
לי שהשיקול להציל חיי־אדם
קודם לכל שיקול אחר!
אולי — נורא מכל — היתד,
כאן קינאת רופאים?
קשה כמובן, לאדם בלתי־מיק־צועי,
העומד מבחוץ, לדעת מה
באמת היתד, הסיבה שחלק מה רופאים
התבצר בעמדותיו. ברור
רק דבר אחד: שהאדם העומד מן
הצד, עומד מזועזע עד עומק־נש־מתו.
היתכן שזוועות כאלה באמת
מתרחשות?
שושנה פרידמן, עודר
מאבקו העקשני, חסר־הפשרות
של ראובן מעיין ז״ל לזכות בת רופה
שפותחה בארץ על־ידי חוקר
ישראלי רב־מוניטין, ובכך לנסות
להציל את חייו, הראה בעליל מהו
פרצופה של הביורוקרטיה. הסיר־בול
וחוסר־הרצון המשווע מצד
שילטונות־ד,בריאות ובתי־המישפט
ללכת לקראת חולה שמצבו אנוש,
והמנסה להיאחז בכל שביב של
תיקווה! כי מחלתו הממארת תוד־בר
אחת ולתמיד, הוכיחו לו כי
אין מושיע.
לא רק במיקרהו של ראובן
מעיין ז״ל אין המימסד בארץ פתוח
לרעיונות חדשים ואינו מוכן לנ סות
טיפולים בתרופות חדשות.
יש להקים ועדת-על רפואית,
שתהיה מורכבת לא רק מרופאי

לוחות פלסטיים

כ מו דאןדארק

שוטף מחמלאי, גלימות, פילמים
במידות עוביים, צבעים
ודוגמאות שמות, קשיחים או
רכים (כולל כסף וזהב) עם
או בלי דבק. וגם תחליף
לזכוכית וכן פלטות רובקס.
רבי טרידינג,
טלפון 822926 ,827315 :
רובקס מעודפי יבוא
למוסדות, מסעדות, ועדי עובדים
וקיבוצים. קערות, מגשים
וצלחות במחירים מיוחדים,
אפשרות יצור !מגשים בהזמנות
מיוחדות.
קיבוץ גלויות 26 תל-אביב,
טלפון 830141 ,822962 :

נר״נשמה לראובן מעיין, אשר הקריב את חייו למדע ולעמו.
אתה שעזבת גופך, שהק רבת
/בתוך ייגע ובתוך
מאבק /גוויתך שתנוח ביץ
פרחים שטופי־רוח /ואחר־כך
תתפורר לאבק.
אצבעך שנמקד, על זרוע
בצקה /מייסרת שמים כחו לים
אלוהים, מה אשמתי,
אם כל שחלמתי /להביא קרן
אור לחולים.״

01388 01800
3 01116ז 6 6ו ח 1\/!6

״לעצמי לא ביקשתי, ומאום
לא דרשתי /ממון או שררה
או כבוד /אבל האמנתי, לאחר
שזקנתי /שיותן לי עוד קצת
לעבוד.״

ככר נמיר אתרים תל-אביב
טל 267307 .

אתה שהלכת לאחר ש נוכחת
/שאין כאן עם מי
לדבר /בנך שהקרבת, עבור
כל שאהבת /ומהו הלקח,
חבר?

האור הבוקע מגופך הגווע/
אמור נא למי הוא נועד? /
לעם הולך־תלם, עובד לכל
צלם /ולכל אלילי הגלעד?

ת ה -צ מוזי ם
ב ש קי קי ם
ט ב עי, ט עי ם
ןמב רי א -מ ר ענן
1הה שושנים 1£זו 81צ£1
יתה מנטה 2£או1עוץ£1
ויתה בבונג 11£וועזץ£1
יתה תערובת פירוח

ר*זזט£8צ£1
ד 7סוגים שונים

להשיג בסופרמרקטים,
שקם, בתי טבע, בתי מרקחת ומעדניות
עבור פרוספקט ודוגמא חינם
נא לכתוב לת.ד ,46 .רמת־השחן __

חדש ! תה תערובת צמחים
ופירוח. נמס נן־רגע
טל 746480 ,777075 .־03

חאיר 111ל׳11

כרסום•גיל

אתה שחיכית לכל האליטה/
שתבוא ותחזק את ידך /רופ אים
במשכורת, שופטים בלי
ביקורת /נותרת, חבר, לבדך.
טלוויזיה, נתמלאתי זעם והתעו ררה
בי תחושת חוסר־אונים מול
הרופאים מתנגדי הרפואה, שהת בצרו
בעמדותיהם. זה היה דבר
נורא לראות אדם המבקש הצלה,
ואילו אלה. שיכולים לפתוח את
שער הישועה האפשרית, מתבצ רים
בעמדותיהם.
אם אמנם חששו שהתרופה טרם
נוסתה על אדם, הרי מאידך היו

הדור של תש״ח בודד ונש כח
/אחד־אחד הם מתים /
התנים שבאתו נבלתם כבר
נשכו /ההגה נמסר לשוטים.
לא נשלח עוד כל פרח לעם
אובד דרך /ומלך נרקיס ב גינה
/חשבון של מקלחת ב צודה
נאלחת /בנאום ערב
ראש־השנה.
שסרבת, ביתך לא אתה עזבת /כי מולדת קודמת ל־חו״ל
/והם, שמוכרים הסודות
/כספם־עוונם כבר לזרים מחול.
ידם

רה / שכחו הרע.

שרעדה מעולם לא עב לא
הפרידה רגבי מכו הרפת
זנחו, פטיש כבר
/רק ״תושב״ה״ ועיר

היית כבר, בנפשנו בוער /
כז׳אן דארק, גלילאו ויאן הוס/
בוערית מדורות בחשכת מאו רות
/למוקד העלוך, אנוס!
אך שגיב של תיקווה מרצד
מסביבך /וישנה אנושות עו למית
/הגפרור שבער בין
קוצי הדרדר /הפך לאש ה תמיד!
גרשון
תדהר, ערד
בתי־החולים בארץ, המטפלים ב חולים
ואינם מכירים התרופות ה חדשות,
אלא גם מהחוקרים ש הגיעו
להמצאות אלה, עובדים
סוציאליים, פסיכולוגים, ועוד מומ חים.
רק בסמכותה של ועדה זו
יהיה לקבוע אם טובה שיטת טיפול
זו או אחרת, אם לאו, ולא בסמ כותו
של שום פורום ממשלתי,
(המשך בעמוד )20
ה עו לםהזה 2321

ג׳יי אה יואינג

!1^10^10

^ 1 0 5 5

מגן מיליוגר-ממישיס מיד

ה עו לםהזה 2321

3 5 13.110

מכוזבים
(המשך מעמוד ) 18
בכיר ככל שיהיה, ואפילו לא כנ סת
ישראל. לא אלה יקבעו גור־

מאז! נדיב אביו־ן

יומך פינחסי,
תיקון טעות

מאוזן :
. 1היתד, לו קורת רוח כש חזר
ארצה ()3

רמת־גן

הקוראה מבקשת להעמיד
דברים על דיוקם :

.3שמענו שמה שעושים ב ספארי,
אסור באיסור חמור על
פי הדת היהודית ()5 ,4

כמה טעויות שנפלו בכתבה ה יפה
שפירסמתם אודות סבתי, אנה
גרוברג :
סבי, הד״ר רוברט גרוברג, הגיע
לראש־פינה ב־ 1925 ולא ב־, 1902
כפי שנכתב בטעות. בראש־פינה

.9במקום ההוא תמצא משהו
פרקטי ()4
. 10 במצב רוח כזד, עולה ב מוחי
רעיון מדליק ()4
. 13 מגלה רכות אמנם, אך לא
לגמרי כמוך ()3
. 14 הסכם סתרים לא קיים
בינינו, אז אולי תפסיק להש תעל?

. 15 בוגר הישיבה קבע שכך
צריך לקבל אצלנו החלטות

. 17 אדוני השופט, אתה נון־
קונפורמיסט 4
. 18 אבוי ! הלה קיבל אישור
כניסה למדינה ()4
.20 המצב חמור ! כל חיילי
צ.ה.ל. מסתובבים עם קופס אות
גפרורים ()2 .6
.22 במקום מגורינו שמענו ש היא
אמנם חמה אבל יבשה ()5

נכדה תלם

.24 זה מצעד מאוד להיות מעו רב
בתאונה ()3

חבר ולא קרוב

.25 פה אני מקפיד על הסדר,
אבל בעתיד לא כדאי לסמוך
עלי ()4

לא היה לו קרוב ומודע. הוא פגש
את אבי, דויד רוחיץ, שהיה מ ראשי
החקלאים בגליל העליון, מ מייסדי
הרצליה, וחבר הוועד ה לאומי
הראשון. למרות הבדלי ה גילים
הם התיידדו, וכך הכיר אבי
את אמי.
דודתי סטפה היא בת ,74 ולא
בת ,78 כפי שכתבתם.
זיווה תלם, הרצליה פיתוח

פתרון

!2 1 3 1 9

תשכצופן

הפרימיטיבי
.26,״הטלפון״
הזה, שיגע את השכל ()2 ,2

.9״ 22 מאונך״ הסתיים בני מה
חיובית, כך מסכמים לעתים

.28 האם בעלה קובע את ה חוקים?
כך, על-כל־פנים מקו בל
לחשוב ()4 ,3

את האירועים בבורסה ()3 ,4
. 11 אצל טייסינו אפשר למצוא
מערך של שמונה בעקבות
אחד ()2

.29 על פי החוק חייבים לכבד
אותו במשטרה (.)3

מאונך :
.2במיטה היה נדמה לו ש הוא
עלה על אוניה ()3
.4לאחר הגירושים היתה חלו קת
רכוש הוגנת, עד הפרח
האחרון ()4
.5היו זמנים שצבר חקיין היה
מביא לפרס את הסעיף ()4 ,4

.8לא כאן בתנועה, נגיד את
מה שיש לנו להגיד ()5

מח>ד*ם עממיים. סדזח מעילה •
תל-אניב אדפת 4ליד דיתגוף 90ז 289388 226066
רמת-גן הרצל 86 מול בניו *ו או ,״סלון אוה־־

.21 נצחון נקי לאינדיאני ה נערץ

.22 מעלה רקבון כבר כמה
ימים ()4

.27 בדיקה קפדנית מכל הכוו נים

תסרוקות, תספורות.רוחלקות0 .לם ול.
צביעה.פסים.טיפול פנים. איפור.
הוצאת שיער ב ש עוו ה

. 19 תה? תודה ! זה באמת כל
מה שהיה לה לומר ()6

.6לא יהסס לחזור בו מהסכם
הנסיגה מהמחנה ()6
.7על ערש דווי תצא איכשהו
האמת לאור ()4

1111360521 פוי 81811- 8יון ז;3 -ן י1ן 1ו יניקוו
האגעח שער כחשמל (אפילציה!
* 9111311 1176

. 16 יצא בשליחות אך אין סי כוי
שיחזור ()5 ,3

.23 מסתובב ברגל ()2
.24 רק שלושים הופיעו
הצטיינות ()3

** 1 11 3 9 9עגרוגל -ל 9 0ד ! 8נ
0-1111י | 9111ט״ 91 9 ! 7דוק11

. 12 מאיפה בא הזוג הזה?
מהספירה שלנו ללא כל ספק

בז כו תהל מי ד ה
הח״כ מכחיש שהוא מתעתד
להיות שגריר במדינה
(״תשדרום־אמריקאית
קיף״)
2319
...אמת, אני לומד ספרדית, ומ הסיבה
הפשוטה: בבית הורי דיב רו
ספרדית ואני מבין את השפה,
אך איני דובר אותה. כאשר מילא-
ב קבלת
מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערבת

פוואס אידיאל
אנו גבירול 110 תל״אביב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפון 227118 ,227117

ח״ב בהן
אהבת הלמידה
תי את מקומו של יו״ר הכנסת ו־אירחתי
אורחים מארצות אמריקה
הלטינית, נאלצתי להשתמש ב מתורגמן,
אחרי שהתברר לי ש אורחי
אינם דוברים כל שפה זו לת
ספרדית, ובכנסת אין ח״כ ש דובר
שפה זו. לכן החלטתי ללמוד
את השפה בכוחות עצמי — בפיו־
(המשך בעמוד )24

ה עו ל ם הז ה 2321

טי סו ת, מלונות. אני נכנס ל מ קו מו ת הכי
יוקר תיי ם שם צריך לדעת גם איך ל שלם והם
כמובן מכבדי םכר טי סי דיינרס.
יש לי חבר שאני לו קחא תי לכל מקו ם. ז הו
כרטיס הדיינרס קלוב שלי. ברגע שאני שולף
אותו, אני מ קב ליחס טוב, נו תני ם לי כבוד.

אולי ז ה חשוב, אבל מ ה שיותר חשוב הו א
שכאיש ע ס קי ם, אני מ ס תו ב ב הרבה בעולם. יש
לי כר טי ס ״דיינרס״ עסקי, אני נ הנ ה היו ם
ו ה הו צ או תהעס קיו ת שלי מ שולמו ת על חשבון
החברה, לא לפני החוד ש הבא, כאשר
פעם בחודש אני מ ק בל דיווח מפורט.

פעם בחודש אני מ קב ל גם א ת העלון היו קר תי
5££77££ע\£א 11£-ט /\ 7א 510 שבו יש מידע על
תרבות הפנאי, בילוי ונ סיעה בארץ ובעולם
ובנוסף: מידע אודו ת מבצעי ם מיו ח די ם
והנחות. בקיצור ״תענוג לשלם בדיינרס״.
לך יש כרטיס?

רדיינרס״

ג עיגו מאד.
המערכת החדשה של שיבעה תכשירי־הטיפוח המעולים של
״יצהר״ היא הנאה אמיתית. ריח משכר, קצף נעים, אריזה
יפיפיה, הצלחה מלאה ותחושה נעימה במשך שעות ארוכות
לכל תכשיר ־ תפקיד משלו והתאמה לסוגי העור והשיער.
כולם ־ המילה האחרונה בייצור מתקדם.
כשמתחילים בממ -הכל ניגמר טוב...
ממ צהוב ־ שמפו לשיער שמן • ממ כחול ־ שמפו לשיער
רגיל • ממ ירוק ־ שמפו לשיער יבש • ממ אדום ־ שמפו נגד
קשקשים • ממ זית ־ שמפו מרכך ומייצב (קונדישיונר)
ממופון ־ סבון ללא סבון • קצף אמבט ־ עם תמצית אורנים

8X 41^800

12X48

0 0י)5841¥1

12X48
12X48

0סי5? ^ 3 * 4 !¥11

55,י עד קשקשים *1

12X48

מ רי ם
סי מיני

מזל החודש:

דגי

נכנס להתלבטויות. חושב, מחליט, ומבצע
ולא עוסק בהתפלספות.
הוא מכניע את יריביו; מכיוון שהוא
כמו ילד, או כמו כלב בוקסר — שכאשר
הוא נושך, הוא אינו פותח את הפה.
הוא קנאי לגבי מתחרים, ולא תמיד קל
לקבלו כפי שהוא. יש בו שניות מסויי-
מת. לפעמים מופיע ניצוץ של גאוניות,
ולעיתים הוא מתנהג בחוסר בגרות וב־
,ילדותיות. הוא אינו נעים בחברה, רוטן
ומתווכח, עלול לאבד בקלות את השליטה
העצמית בוויכוח, ולריב במקום לדבר.
ליריביו אין הכוח הנפשי להחזיק
כמוהו בעקשנות במגמה מסויימת•
אצל הנמצאים מתחתיו הוא מעורר
אהדה• מאבקיו ומילחמותיו הם עם אלה
השווים לו בדרגה ועם אלה שמעליו.
לגבי פקודיו ואלה שמתחתיו, הוא כולו
שלהם ועימם. הוא דמות של ליגיונר
רומאי. במשך השנים הוא למד שלא להיגרר
להתקפות מילוליות. יש לו מספיק
שכל לדעת, אין לא להיכנס למלכודת
שטומנים לו, גם לא בדיבורים.
הוא מאמין, שהתוקפנות היא ההגנה
הטובה ביותר. כאשר הוא מחליט משהו,
הוא אינו מתחשב באיש. הוא דורס
כל מה שנקרה בדרכו ועושה רושם של
דיקטטור.
למעשה הוא דמוקרט, אן אינו מוכן
לוותר על דרכו ועל סמכותו כדי למצוא
חן. הדיקטטורה מתבטאת אצלו ברצון
לחסל את הביקורת הציבורית על פעולות
הממשלה, אן לא בהנהגת הממשלה
באופן סמכותי.
ראש״ממשלה צייד להיות דמות סמכותית•
דויד בן־גוריון ווינסון צ׳רצ׳יל
היו דמויות מסוג זה. מבחינת עוצמת
האישיות, אפשר להשוותו אליהם.
המגמה הפוליית לא משנה לו הרבה
— מה שחשוב לו, הוא הביצוע. הוא
שואף להגיע למצב מסויים, הטעם האידיאולוגי
כמעט לא מעניין אותו. הוא
אינו מלביש על עצמו נימוקים אידיאולוגים,
שלמעשה אינם קיימים בחברה
ובפוליטיקה הישראלית. כשיש לו מגמה
מסויימת, הוא יהיה מוכן לפעול עם
כל גוף וכל מיפלגה. הוא רואה תמונת־מצב,
ואינו מתעקש להדביק לזה נימוק
אידיאולוגי. מה שחשוב לו הוא הבי־חון
ורווחתה של המדינה.

נולד ב־ 27 בפברואר . 1928 השמש ג¥

מול
דגים, הירח גמול שור והאופק

* העולה גמול תאומים. גטפת לידתו בול
¥טים
ניגודים מעניינים. הוא עצמו בן

מזל דגים — שנחשב למזל דואלי, כש¥

¥באופק
עולה מזל תאומים, שגם הוא

נותנות אלה כפילויות כפול. כמזל מוכר

¥הרגשה שכאן משתתרת דמות, המתח
¥לקת
לפחות לארבע דמויות. לכן לא קל

¥להבינו — והדעות עליו חלוקות.

¥המתייחסים אליו באהדה, חיבה והע
¥רצה,
ויש שמפתחים כלפיו יחס עויין.

הן לאוייביו והן לאוהביו — נימוקים

לתהילה באמצעות מילחמותיה של ישלמען
המטרה שלו הוא מוכן לעיתים
¥משכנעים וקשה להחליט מי צודק. לא

לסטות מהיושר המקובל, ולהפריז בצורך
ראל. זו אולי הסיבה שהוא מוצא עצמו
¥קל לשפוט את אופיו, את אישיותו ואת

למלא את כל רצונותיו. הוא מסוגל בתפקיד הביטחוני הבכיר ביותר•
¥¥התנהגותו. דבר אחד ברור — וכולם

״למשוך את השיח מתחת לרגליו של
¥יכולים להסכים — שהוא אדם מסור
בבית העשירי שלו (בית הקאריירה)
מישהו״ ,אם זה משרת את מטרותיו.
נמצאים אוראנוס ויופיטר, שגם הם מבימאוד
לרעיון, ומנהיג טיבעי. יש לו
ביחסי אנוש — אינו נעים, אינו רגיש אים לו פירסום רב• נוסף להם, נמצאת
¥אישיות חזקה ומקורית, ושאפתנות פני
¥מית
דוחפת אותו להיות ראשון בכל.
לאחרים ומסוגל להתנהג באכזריות ו־ השמש בצמידות לאמצע השמים, וכל

שתלטנות ולהתעלם מרצונות האחרים. אלה מבטיחים לו הצלחה והתקדמות .

יש אנשים המוכנים ללכת אחריו ב
סיכוייו
להגיע להיות ראש־ממשלה טובמפת
הלידה שלו נמצא שליט השמש.
¥אש ובמים. הוא יודע לתת לאנשים

כוכב נפטון, במעלה ה־ 28 באריה. נקו בים רק בזמן מילחמה, שאז עשויים
¥תחושה של מנהיגות סמכותיות וביטחון

דה זו מאוד משמעותית, ומעניקה לבע¥¥שהוא
לעולם לא יעזוב אותם. הוא
להזדקק לכוחו ולסמכותו. סיכויים רבים
להגיע לתפקיד כזה עשויים להתרחש
המדינה, של לידתה ביום פירסום.
ליה

¥אמיץ, עקשן וחסר־התחשבות. כשיש
בסביבות ינואר .1983 אם כי אין להתשהה
כוכב מרס (שהוא כוכב המלח ¥¥מגמה
מסויימת, הוא לא נרתע ממכ
עלם
מסכנה מסויימת שנשקפת לו בסמות)
במעלה ה־ 28 באריה. לכן ישראל
¥שולים — יש לו יכולת יוצאת מגדר

¥הרגיל לתאם מערכות שונות בעת ובזוכה
לתהילה דרך מילחמותיה. מכיוון ביבות נובמבר-דצמבר . 1982 אך במפה
ששליט המפה שלו נמצא במקום שנמ כמו
שלו יש להניח שיעבור תקופה זו
¥¥עונה אחת. יודע היכן לשים את הדגש,

בשלום.
צא מרס של המדינה, זוכה גם הוא
¥ולמצוא סדר עדיפויות נכון. הוא אינו

^•זנ-זג-ץ־ץ-זג־זנ-זי-זנ-זג-זג-ץ-זנ-זג-זנ-ץ-זנ-זנ-זנ-זג־זנ־זנ־זנ-זנ^-זנ-זג־ץ־ץ-זנ-זג-ץ-ץ-זנ-ץ-זג-זו-זג-זג-זנ-ץ־זג-זג-זג-זנ-זנ-ץ-זנ-זג-ץ־ץ-ץ-זג־זנ-ץ-ץ-זג-זנ-זו־ץ־ץ-זנ-ץ-ץ-ץ-זנ-^+ץ-ץ^נ-זג-ץ-זנ-זג-זנ־זג־ץ־ץ-זנ-זג-ץ-זג־זג-זנ-זנ־זנ-זנ-ץ-זנ־זנ-ץ^-זנ-זנ^^-זנ-זג-זג-זנ

מתיחות רבה מאפיינת את התקופה, למ
ענייני
רכוש וכסף גורמים לדאגה אך שטח האהבה מעסיק אתכם מאוד לאח ¥¥הנטייה
להידבק בשפעת ובשאר מחלות
שמהם כל־כך חששתם שהדברים רות בחוד עליכם שהיקשו הבעיות
רונה.

¥האופייניות
לעונה מתגברת בשבוע
השבוע צפוי פיתרון לבעייה מסובכת ש

שיים
האחרונים כבר
הסתדרו.־ למעשה עלייש
להימנע ממאמצים
הטרידה אתכם בשבו ¥

על דרך המלך. יש הרו ובתחום
חולפות, ולח הכרחיים,
שאינם
¥ עצות האחרונים. עות לעשות
את חשבון־הנפש

מנטי תחושו בשיפור
סוך בכוחות על מנת
של בני מזל עקרב ב

ולנסות
להבין מהו הובהקלה.
אך בשטחים
התקופה את לעבור עלולות כספיים
עניינים

גורם לאי־ההבנות ש ¥
להיזהר יש אחרים
עבורכם. סיכון להוות עדיין קלות.
ביתר

מלוות
את יחסיכס לידילמעלה
מן הרגיל. לרצוי
לסמוך רק על אנקיים
מתח רב בין בני-

דים ולאוהדים. היכרות

נשואים מביניכם צפו¥
הזוג.
התפרצויות כעס
שים שאיתס אתם עוב

חדשה
עשויה להזדמן
יה מתיחות עם בני־פתאומיות
שכיחות לדים
במשך שנים או

השבוע. אלה מביניכם
21בדצמברי ׳
הזוג. גם הבריאות ב~~
¥זד בסרט -
כאלה שאתם בטוחים כלעו חולפות אך מדי,

ג יניתי•
10 באפריל

שרגילים להראות את
מצב עדין ורגיש במיו בהם.
בשטח הרומנטי
מת שבאו ואינן מש¥
הצד
התקיף באישיות־למע
תתאמצו

הב אי משתפר. המצב עמו משקעים אירות

נות

ומתיחויות באות על תיקונן. זה הזמן לה מן הדרוש, שימרו על הכוחות. ילדים
כס בפגישות ראשונות, עלולים להחמיץ
¥קים• חיי החברה עשויים לפצות אתכם
גוזלים מזמנכם ודורשים השגחה רבה. עניין חשוב. לכן נסו לנהוג בצורה רכה .
¥¥על רוב הבעיות אשר מציקות לכם.
לשוחח ׳שיחה גלויה ולהניח את הקלפים.

הוויתורים שעליכם לבצע לאחרונה מת¥תקופה
של התארגנות מחודשת. האכמתיחות
מורגשת באוויר, וה״א קשורה המצב משתפר. במקום העבודה צפוייה
בחיי־המישפחה. דברים המתגלים בניגוד
התקדמות. כדאי להקפיד על יחסים טו¥זבות
הקשות והעצובות שהיו נזנת חל־ גברים, וכבר קצת נמאש לכם להתחשב
הממונים בים עם
לרצונכם מעמידים את¥לכם
לאחרונה, חולפות
כל הזמן בבן־הזוג.

ולהביע את דעתכם בכם
במצב לא נעים. בלהן.
הפעם רצוי לנ
חכו
עוד זמן״מה ה זמן
הנכון ובזהירות.

תקופה זו תיאלצו להק ולא
¥הוג
לפי ההגיון,
מצב ישתנה לטובה,

מסיבות ומיפגשים חבדיש
יותר מזמנכם ל¥להיסחף
אחרי רגשנות
ותוכלו לבצע את ה
רתיים
מאפיינים את

בית נלמיישפחה. מצבים
¥שמביאה לטעויות ולתוכניות
שהתעכבו• ב

התקופה,
וידידים שבלתי
ברורים עלולים
¥איבוד הביטחון העצכל
מה שקשור לנסיעה

היחסים עימם התערלגרום
לנזק רב בעתיד

¥מי. קשר חדש וטוב מלחו״ל,
נראה שלא הו

ערו
בשנה האחרונה,
הרחוק יותר — חישבו
לך לכם — עיכובים
¥הקודם כבר עומד ב
מעוניינים
להתקרב מעל
תקופות אחרות ש 22ב או ק טו ב ר
:20 בינו א ר ־׳ ב שהפעם, אלא פתח,

¥ מובנות בלתי
ותקלות

בנו במבר

8ובפב רו א ר
חדש. שיפור במצב הבעתידות
להגיע. פגישות
¥התנהגות נבונה, תוכולא
צפויות מביאות

ריאות מעלה את המחודשות
עם בני־זוג
עימם מתח רב. אם
¥לו להחזיק בו זמן

אפשר, רצוי באמת לדחות נסיעות יגרמו שימחה לרווקים שביניכם. בני מזל מרץ, אך יש להיזהר מהנטייה לרוץ קדי¥
¥ממושך.
אסור להחמיץ הזדמנות לקידום
מה ולנהוג בצורה מסוכנת. עשו ספורט .
גדי יגלו את נדיבותם ונאמנותכם כלפיכם.
לשם בילוי והנאה• היו זהירים השבוע.
¥במקום העבודה. הילחמו על זכויותיכם.

הזדמנות טובה לקדם עניינים כספיים
השינויים שאתם נאלצים לעבור בתקופה
הבריאות שלכם ושל בני מ״שפחה מבוגרים
¥¥המתיחות שאותה אתם חשים לאחרונה

גורמת לדאגה לא מעטה, אך מדי יום זו גורמים למתיחות ולחשש. אירגון נכון וענייני קאריירה. יש להעיז ולבצע צעדים
¥פוגעת בבריאותכם. גם אנשים קרובים
מהפכניים בשטחים אלה .

חדשה
של תוכנית
המצב משתנה — פעם
לכם אינם נמצאים

עשוי להתברר כמוצלח
לטובה ופעם לא. לכן
במצב בריאותי משביע
אנשים חדשים עומדים
להיות מעורבים בחייביותר.
רבים מבני ה נסו
להתייחס ביתר
רצון. קבלו זאת בכם.
הקפידו לבדוק ב¥ כעת יכולים מזל קלילות
לתקופה המושקט,
ואל תתרגזו.

להתחיל לתכנן את
מי אתם בוחרים לשות¥
זרה.
בסך הכל המצב ונר עצבנית התנהגות פויות
עיסקיות חשובות .

לחו״ל, הבאה נסיעתם
אי־ההבנות
טוב• יותר גזת תגרום לכעס נוסף

זו אמורה להביא לכם
תוכנית חדשה הקשורה
שבהן נתקלתם במקום

וחוסר־שליטה על מצלפעילות
בחו״ל תקבל

קידום משמעותי• ענייהעבודה
נעלמו. כעת
בים קשים. ניתוקים
עידוד של חברים וקרו¥
נים
הקשורים למעבר
מוכנים שוב לשמוע בו
2כג־־אז
מאנשים
2£1£1 ¥ם 0 5 3פתאומיים

בנו במבר ־
20 ביוני
בים. המכה שספגתם לא
20כדצמרר

__ לדירה אחרת או לשי-
עצתכם, ולהכיר בהיקרובים
צפויים השבוע.

פוצה של זו שבה אתם
שגים שמהם התעלמו
לכן רצוי שתיזהרו במזמן
עדיין מורגשת ,
ולא קל להתגבר על הפגיעה. אך זוהי
מתגוררים, רצוי לגמור כעת ולא להסכים
כל הזמן. מבחינה רומנטית — שוב נפ ¥דבריכם,
כדי שלא תתחרטו מאוחר יותר.
לשום בדיחה. שימרו על בריאותכם. הזדמנות לפתוח יחסים חדשים ומאושרים .
תחות אפשרויות חדשות, היו מוכנים.
¥¥קשרים עם אנשים מחו״ל יעודדו אתכם.

אויק שו 11

1110

מאזנייס

עון ן1

1111111

1ן שת

מכחכים

ליחוד׳ צילום

(תמשך מעמוד )20
עה של סטודנטית אשר מתרגלת
אותי בדיבור.
אילו התכוונתי להיות שגריר,
היה מישרד־החוץ מממן את לי מודי,
ולא אני.

מסתיימת ההרשמה
למחזור חורף 82׳
אני ברצוני להפתיע אתכם :
לומד גם איטלקית! האם אני מת עתד
להיות שגריר באיטליה? וב שבת
אני לומד פרק בספר הזוהר
— האם תוכלו להתנבא למה זה
מיועד?
באשר למעמדי בסניף תנועת
החרות, שלטענתכם נחלש: בעוד
שלושה חודשים יתקיימו הבחירות
בסניף, והתוצאות יאמרו את של הן.
אם אזכה בהן, ואני מאמין
ובטוח שכך יהיה, מה תאמרו אז?

רח׳ ביץ זלינן . 2 3ט ל פון 0 3 6 5 0 6 7 7
ר ח׳ בצלאל . 6ט ל פון 0 2 -2 3 3 ^ 0 2
רח הנ בי אי ם .13ט ל פון 0 4 6 6 2 7 7 3

ראש־ ממשלה בגין ושר שרון

ח״ב מאיר כהן,

להגדיל את הירידה

הכנסת, ירושלים

מבצע

כ ל ציון ל גו ל ה
בגין דואג לירידה.
הפיתגם הלאטיני אומר: נבון
בהלכה, נועז במעשה. אצל ראש־ממשלתנו
הדבר הפוך. הנה שוב
הוא מרעיש בחרבו צפונה. הגם
כי הסכנה אינה גדולה, אם שרון
לא יעשה מעשה על דעת עצמו,
והרמטכ״ל, כחייל ממושמע, יציית
לממונה הישיר שלו.
מחול אירובי

אך העם אינו יודע זאת, ומקבל
את הכרזותיו התוקפניות של בגין
כמטבע עובר לסוחר. האיום הזה
בפעולה מעבר לגבול הצפוני לא
יגביר את העלייה ויגדיל את ה ירידה.

(שעורי
כושר גופני
בליווי מוסיקה)

שניים

במחיר

אחד

והתוצאה: תחת קול ציון לגולה
— כל ציון לגולה.

מיוחד לבני זוג
(כעל ואשה /חכר וחברח)
שירשמו עד סון ש פברואר
בסטודיו ^ ארלוזורוב 80
ת״א, טל 237026 .

שלום ויינשטין,
11 סטוד״ו
המרכז לפעילות גופנית
רח׳ ארלוזורוב ,80 תל-אניב. טל 237026 ,

פרס בינלאומי ראשון ללוח שנה ישראלי
בתחרות הבינלאומי
ללוחות שנה בשטוטגרט
לוח שנה קינטי שעוצב והופק ע״י האמן והמעצב דן ריזינגר
בשיתוף עם משרד פרסום אדי מור עבור חברת פוקר (לשעבר
אסקרפז) זכה בפרס ראשון בתחרות השנתית המתקיימת בשטוטגרט
— גרמניה, בקטגוריה של לוחות תעשיתיים.
הלוח שהוזמן ע״י חברת פזקר, הוא גולת הכותרת בפעולות
שליוו את שם החברה המובילה בארץ בתחום ייצור האספלטים,
דבקי המגע וחומרי האיטום, מאסקרסז ל: פזקר.
לוח השנה הקינטי מציג צורות וצבעים בתנועה ומבטא את נושאי
העיסוק הדינמיים של חברת פזקר — הקשורים בבנין, פיתוח
ותעשיה — תוך ביטוי אסתטי־אמנותי מיוחד במינו• בשל מורכבות
תהליך הלוח יש לציין את היכולת הטכנית הקיימת היום בארץ
בתחומי הדפוס והכריכה.
לוח השנה של פזקר משלב פונקציונליות בשימוש עם רמה
אמנותית גבוהה ביותר — ואת לקיחת האתגר שבהפקתו יש לייחס
לשני אנשים: מר מרדכי רון — מנכ״ל חברת פזקר ומר דן
ריזינגר — מעצב הלוח והאחראי על הפקתו.
הלוח הודפס בדפוס שהר ונכרך בכריכית צדוק.
קורסי לקצרנות

הרצליה

איה ה תירו ש *
בני־הנוער חם נבונים וחלולים.
במסגרת
התנדבותית מסויימת,
אני עובד עם נערים ונערות.
לשיבחם ייאמר, שהם עובדים ב מסירות,
מתמידים ולא מתפנקים.
אם אברהם שפירא ז״ל, זקן-
השומרים של פתח־תיקווה, היה
חי, בוודאי לא היה אומר עליהם:
זה נוער, זה
אלא שעם כל התישבחות, צר
לקבוע: בני נוער אלה הם ריקים,
נבובים, חלולים. מתים־חיים, לו־

יום שלישי2.3.82 ,

ת״א: אולפן גרג (בר־קמא)
רח׳ וייצמן ,22 טל 254826 .

יוקרן הסרט

חיפה :״במעלה 664922
באזורים אחרים —
לפי פניה לת״א.

המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב. התוכניות

גברים במלכודת

אורי אבנרי (״יומן אישי״
,העולם הזה )2318
מתריע על הסיסמה הדמגוגיה
״אל נא תעקור
נטוע״ ,וטוען שאינו יודע
מדוע היא מפריעה לו כל

אכן, סיסמה בלתי מאוזנת זו
אינה עולה בקנה אחד עם המוסר
האנושי והיהודי, ומתעלמת מדב ריו
השקולים של החכם מכל אדם:
עת לטעת ועת לעקור נטוע (קוה־לת
ג .)2והעת הזאת הגיעה עתה,
כשקול השלום נשמע בארצנו. ש כן
אין סך כלי שמחזיק ברכה יותר
מן השלום — אמרו חז״ל. ועוד
אמרו: אם אין שלום אין כלום!
השלום שקול כנגד הכול! גדול
השלום ששקול כנגד כל מעשה
בראשית.
ד״ר ראובן סיוון; ירושלים

ה צעות ״עול,
הקוראה מציעה מדורים
נוספים.
כדי להגביר את הקשר והעניין
של הקוראים, אני מציעה:
• להעניק פרסים לפותרי ה תשבצים
ולארגן מיבצעי־פרסים
בשיתוף חברות שונות.
+להוסיף מדור לתחביבים.
, • 1להכניס מדור לשירה.
!• להקים קרן לעידוד היציר תיות
בשיטחי האמנות השונים,
ולארגן פעולות״תרבות כמו תערו כות
וערבים ספרותיים.

רמת־גן

אלי ת ר דו ולהארה !
גשיבחי העולם החדש מספרת
הקוראה, שלינה ב-
מיזרח.

לתרבות חד שה
רזד ד.ס ,5תל־אביב
טל׳ 297263

עת לעלן וד נטוע

מיכל אלץ,

ם1עד1ן 5

עברית ו/או אנגלית ^
בוקר וערב
תוך זמן קצר
ובהצלחה מובטחת ! ההרשמה :

בחברה? מי יהיה בעל האופקים
חובקי־עולם?
דוד כהן, קריית־אתא

מתנדב כהן
מתיס־חייס
מר שהם טובים רק לדבר אחד?
אולי. עדיפים על האחרים, שגם
את המעט הזה אינם עושים? ודאי !
אבל אם לא בני-הנוער, מי יהיה
התירוש התוסס, הגולש לכל עבר,

אמריקה רציתם? בבקשה. גם
אני רציתי. היום גרושה ואם לילד,
מתה לכרטיס. אין פרוטה ואין
עבודה. ישראל — חלום רחוק.
רוצים לדעת למה מתים פה
מסרטן נמנו זבוביג? מיליון כי מיקלים
בקפה (קפה בלי קפה),
בסוכר (בלי סוכר) ובמלח (הדיא טטי)•
אפשר לעשות דיאטה ולא כול
לשובע — כדורים.
הגוף כבר שכח לפעול לבד —
כדור נגד גרדת וכדור נגד צרבת,
כדור למצב־רוח וכדור להקיא.
פיכם.
רציתים טלוויזיה כל היום? ב בקשה.
יש שידורים בכל דקה, כל

שניה. כל הזמן יש רציחות —

אם לא בסרטים, אז בחדשות.
אל תרדו מהארץ ! ביקור? בטח,
יופי. שלושה ימים ניו״יורק, יום
אחד וושינטגון, שבוע בקליפור ניה.
ודי, לחזור מהר, לפני ש־תתקעו

נורית אמיר, קאקמאק,
ניו־ג׳רסי

א לי פו תהחב לי ם
בעיקנות פתבת״השער על
אלוף הנוכלים והאלופים
(״העולם הזה״ .)2319
...לא יאמן, כיצד יכול נוכל
מסוג גימל לשגע מדינה שלמה,
על שוטריה, אלופיה ווהפוליטיקאים 1
שלה — אלא אם כן מדובר בשוט רים
סוג גימל, אלופים סוג גימל
ופוליטיקאים סוג גימל. ואולי גם
במדינה מסוג גימל.
רמי הרסן, חיפה
חקירת העולם הזה על מעללי
הצמד־חמד ישראלי־יהלום היא דוג מה
טובה לחקירה מישטרתית, וה שאלה
הגדולה שמתעוררת במיקרו.
זד, היא, מדוע לא יכלה המישטרה
לעשות חקירה זאת? מדוע צריך
לתת לאלופים מכובדים ולחברי־הכנסת
ליפול בפח? זהו בדיוק
תפקידה של המישטרה — לשים
קץ לדברים מסוג זה. ויפה שעת
אחת קודם.
אבי אלוש, ירושלים
לא יכול להיות דבר המצביע
בצורה יותר טובה על פרצופו
האמיתי של הליכוד השולט במדי־נה,
מאשר פרצופם של האנשים
שנבחרו לשאת את דברו ולהוציא
לאור את בטאונו. מר בגין חושב
שיוכל לעשות תרגילים ולרמות
את כל העולם — ואילו את ההם׳
ברה כלפי פנים הוא מפקיד באופו
ישיר בידי אנשים מסוג זה!
רינה אהרון, תל־אביב

ועוד ע ל אומ״ץ
לקורא יש השגות שהוא
מביע במילים מעטות.
מדוע אין לאומ״ץ אומץ לנהוג
באומץ ולהודיע שאין לה אומץ
לפרוש מד,מערך?
פ. .גנור, ירושלים

?4£וא 010ק
הרהורים היסטוריים•
ב־ 1794 הכריז הגיבור הלאומי
קושצ׳יושקו, תדיאוש הפולני,
״הקץ למלכות פולין״ .פולין איב דה,
אכן, את עצמאותה, ל־130

מכתבים
שנים׳ אך חזרה וזכתה בה אחר
מילחמת העולם הראשונה.
האם גם היום צפוייה תקופה

עצור ואלנסה
תקופה שחורה
שחורה של עשרות או מאות שנים
לפולין?
משה אהרונסון, פתח־תיקווה

א מ רי ק ה
ותה לי ךהע 1דו ם
בעיקבות מאמרו של אורי
אבנרי :״האם ארצות״
הברית רוצה בשלום ן״
(״העולם חזה״ .)2317
גם אני השליתי את עצמי זמן
רב כי יבוא יום ״סגריר״ וארצות־הברית
תכפה עלינו הסדר עם מדי נות
ערב ואש״ף. לכן אני שותף
לאכזבתו של אורי אבנרי באשר
לתפקיד הממשל האמריקאי בתה ליך
השלום באיזורנו.
כדאי שנתפקח לגבי הסיכוי כי
שתי מעצמות העל, ביחד או בנפ רד,
יפעלו למען הסדר כולל במיז־רח-התיכון.
יש לכך כמה טעמים
שמר אבנרי כבר הזכיר אותם, אם
כי בהסתייגות.

!• רוסיה ואמריקה מעוניינות
במצב של לא מילחמה ולא שלום.
דריסת־הרגל שלהן באיזור בנויה
על פחד. פחד הדדי ישראל-ערב
ופחד מארצות־הברית ומברית־המו־עצות
בהתאם לתפיסת העולם ה פוליטית.

תעשיות־הנשק. קול יצרני
האווירונים נשמע יותר חזק ב־סטייט-דיפרטמנט
מזה של יצרני
הטרקטורים.
• עסקי-הנפט. הוא זורם ונשרף
לצורכי-שלום. הוא נאגר ונשרף ל-
צרכי מילחמה.
על שלושה טעמים אלה יש להו סיף
עוד סיבות.
בעיית מעצבי המדיניות — כדי
שיהיה נסיון של השלטת *£(3
גגגג ^ גמב באיזורנו, צריך לקום
מדינאי בעל חזון של שלום עולמי,
אשר יעסה להשלימו לפי שלבים.
מדינאי כזה טרם נולד.
אנו חיים באמונה כי אמריקה
הנה מעצמה כל-יכולה. האמת היא
שיכולת השפעתה בשנות ה־ 80 קט נה
בהרבה מיכולתה בשנות ה־50
וה־ .60 העוצמה העולמית מחולקת
היום בין 7—8מדינות, הגוש המע רבי
איננו מלוכד כפי שהיה ולא
פעם עומדת המעצמה האדירה חס־רת־אונים
מול העכבר השואג.

צכי גנדלסמן,
ה עו ל ם הז ח 2321

רמת־השתן

העליונות הטכנולוגית של סובארו 82׳ מקדימה בשני דורות, לפחות, את יצרני הרכב באירופה ובאמריקה.
כ־ססס 300,אמריקנים קנו את סובארו 81׳ למרות המיגבלות ביבוא מכוניות יפניות לארה״ב. ב־ 12 השנים
שסובארו נמצאת בישראל, כ־ 100/0מבעלי המכוניות בישראל

נוסעים בסובארו(כ־.)58,000 הם נהנים יום־יום מאיכות המכונית
ומעליונותה הטכנולוגית.
היש הוכחה טובה מזון -

15 דגמים לבחירתך.

פרטים מלאים בסוכנויות המורשות ומציגות
!הבלעדית לישראל:

חל־אביב. דחי יצחק־ שזה .28 טל 338861 ,
שו הרסוניר

1 1 1וידיץ וו 482

הוידיאו המתקדם בעולם !
עם קסטה דו־ צדדי ת
ל 8 -שעו ת הקלטה !

הקסטהה דו -צ ד די תמאפשרת ניצול כפול
של הסרט עד 8שעו תהקלטה — ח ס כון
עצו םבמ חי רוב תפ עול: החלפתהקסטות
נע שי ת ל עי תי ם ר חו קו ת יו ת ר —
דבר המב טי ח חיי ראשא רו כי ם יו ת ר.
ץ ולמנט x£ק ראש וידיאו

—11131 קונצרן העל האלקטרוני הגדול בעולם —
מציג את הוידיאו עם השיטה המתקדמת המביאה חידושים רבים:

חלק עליון של
התוף המס תו ב ב
רץ זש
וידיץ זו חלק תחתון
ה תוף
המס תו בב

ראש חם קדם הנע באופן דינמי * אפשרות הפעלה ע״י שלט״רחוק.
קסטה דו צדדית המאפשרת 8
ומאפשר קבלת תמונה מושלמת * בחירת התמונה המבוקשת
שעות הקלטה.
מראש והשגתה המיידית לאחר
גם מקסטה שהוקלטה באותה
מחזיר סרט אוטומטי בסוף
הקשת מספר המיקום.
שיטה בוידיאו אחר.
ההקלטה.
* תכנות אלקטרוני המונע קלקול
תכנון הקלטות עד 16 יום
סורק אוטומטי ל־ 26 תחנות.
מראש ל־ 5הקלטות שונות.
כתוצאה מתפעול לא נכון.
להשיג בחנויות
לכל רוכש — שי חינ ם׳!!
ן ןן ןך=ן ן היבואן הבלעדי

רוי־ס </
האלקטרוניקה המובחרות
תל־אביב טל 621984,624193 :
די׳ פרץ
11111 נע״יו ררח׳
מינוי ל 24-ס ר טי ם ב][0ן 7][0טפ רי תהקס טו ת הגדולה בישראל.
ראש חםק־וס, בעל התאמת חו ם פני מי ת,
הנע ב או פן דינ מי ולכן נמצא
ת מי דבמ קו מוהמ דויי ק. כך מתאפשרת
קבלתת מונ ה מו שלמתגםמקסטה
ש הו קלטהב או ת ה שי ט ה בוי די או אחר,
כגון בספ ריי תקסטות.

העולם הזה 2321

-ור־ו !•1310.ר־ד!-יע1-

נאמיביה: הדרו לחופש
אם יסתיים בהצלחה המו״ט המסובך לעצמאות נאמי-
ביה, יערכו שם בחירות כלליות בסוף שנת . 1982 בשיחות
השלום נוטלות חלק כמה ממדינות המערב, אירגון-
השיחרור של נאמיביה, סוואפ״ו, דרום־אפריקה ומדינות-
העימות השחורות בחלקה הדרומי של היבשת.
הסיכסוך הנאמיבי ממקד את התעניינותה של העיתונות
העולמית, חרף העובדה שרק מיליון בני־אדם חיים בארץ
זו. הסיבה לכך היא פשוטה. בנאמיביה מצויים מאגרים

הקוויזלינג הזימבאבווי, אבל מוזארווה, מאוחר מדי. את
השם הרע שלו בנאמיביה, כבובה דרום־אפריקאית לכל
דבר, כבר אי־אפשר לתקן. יש להניח ששילטונות דרום־
אפריקה יעשו כמיטב יכולתם לחבל במגעים לשלום
ולעכב את עצמאות נאמיביה. זוהי מדיניות לטווח קצר,
המוכתבת על-ידי יאוש וחופר־אונים פוליטי, למרות העוצ מה
הצבאית הבלתי־מבוטלת של ממשלת האפרטהייד.

איסלאנד:

וווים קוון

חיים משוגעים
אפילו עולס קטן זכאי לקחת פעם חופשה קצרה
ממצוקות העולם השלישי, ולבלות אותה דווקא באיסלנד.
רבע מיליון תושבים, נשיאה בלונדית, אין אבטלה, כמעט
שאין פשע — חיים משוגעים.
אירגון אונסק״ו קבע, בסקר חדש שיצא לאור בשבוע
שעבר, שמיספר האנאלפביתים באיסלנד הוא הנמוך
ביותר בעולם. לעומת זאת, מובילים תושבי האי בשיעור
קוראי וקוני הספרים. בכך אין תימה, מכיוון ששילטונות
איסלנד מגלים חסכנות רבה בכל הנוגע לטלוויזיה. בהתאם
לתנאי רשיון ההפעלה, רשאית הטלוויזיה לשדר רק בין
השעות שמונה ואהת־עשרה בערב. הטלוויזיה סגורה לחלו־

הבישוף מוזארווה
גס קאלאנגולה קוויזלינג
עצומים של אוראניום. מדינות המערב, וכן דרום־אפריקה
בשיתוף עם ישראל, עושים כמיטב יכולתם למנוע מתנועת
השיחרור ה-שמאלית את השליטה במשאב אסטרטגי זה.
פעולות תגמול רצחניות. דרום־אפריקה מנסה
להאחז בנאמיביה בשיטה זהה לחלוטין לטאקטיקה הישראלית
בגדר,־המערבית. בנאמיביה חיים כמאה־אלף לבנים,
רובם תומכים קיצוניים של האפרטהייד הגזעני. המתנח לים
הלבנים יצרו חזית משותפת עם קוויזלינגים שחורים
(בנוסח האיגודים הכפריים בגדה) ,הנקראת למרבה ה אירוניה:
הברית הדמוקרטית. המטרה היא לקנות ראשי־שבטים
ומנהיגי־חסולות, בעיקר מקרב דוברי שפת
האוואמבו, המהווים כמחצית מתושבי נאמיביה. רוב בני
האוואמבו תומכים, אומנם, בסוואפ״ו, אבל דרום־אפריקה
קיוותה שהשילוב הקלאסי בין טרור ממלכתי ובין שיחוד
מכובדים, יקנה לה שליטה בטריטוריה גם בעתיד.
מילחמת החורמה הצבאית והפוליטית נגד לוחמי־החופש נמשכת כבר 15 שנה. פעולות התגמול הרצחניות
בתחומי אנגולה ומוזאמביק, ומיליוני הראנדים ששולמו
לעסקנים שחורים, משתפי-פעולה, הניבו את יבולם המוג בל,
כרגיל במיקרים כאלה. דרום־אפריקה הרוויחה זמן,
הצליחה לעכב במידת־מה את התהליך ההיסטורי הבלתי־נמנע.
אבל לוחמי סוואפ״ו החזיקו מעמד, הצליחו לזכות
בתמיכה פוליטית מאסיבית בעולם כולו. הם נהנים מהכרה
רישמית של האו״ם כמייצגי העם הנאמיבי.
למנהיגי סוואפ״ו אין בל ספק בנצחונם בבחירות
העתידיות בנאמיביה. לדעתם שותפים גם מומחים בממש לת
ארצות־הברית, המנסים עתה לטפח עימם יחסים.
מגעים אלה נתקלים בקשיים רבים עקב מדיניותה הפרו־דרום־אפריקאית
של ארצות־הברית. גם כאן קיים מתח רב
בץ האידיאולוגיסטים בצוותו של רונלד רגן, ובין אנשי-
המיקצוע, המחפשים דרך להבנה עם אפריקה השחורה,
והמסרבים לראות ברוברט מוגאבה, למשל, סוכן סובייטי.
לקח הקזויזלינג. השבוע התחילה הברית בין ה מתנחלים
הלבנים ובין משתפי-הפעולה השחורים להת מוטט.
מנהיג הקוויזילינגים, פיטר קאלאנגולה, הודיע על
התפטרותו מהנהגת הברית הדמוקרטית. העילה הרישמית
היא חילוקי דיעות עם מנהיגי הלבנים בברית, על רקע
דרישתו של קאלאנגולה לבחירות דמוקראטיות ב״מיפלגה״.
בחירות כאלה יעניקו רוב ברור לשחורים. המנהיג השחור
הבין שרק כוח פוליטי בשליטה שחורה יוכל, אולי, להתמודד
עם אנשי סוואפ״ו בבחירות.
קאלאנגולה גם דרש מממשלת דרום־אפריקה לבטל את
הפרדת הגזעים בתחומי נאמיביה. בעיקר צורמת האפלייה
בחינוך ובשירותי־ד,בריאות. ממשלת פרטוריה התלבטה,
אך לבסוף סירבה, בלחץ המתנחלים — ״חבריו למיפלגה״
של קאלאנגולה•
משקיפים מערביים סבורים שקאלאנגולה הבין את לקח

בכפרים המרוחקים ממשיכים עדיין בפולחנים העתיקים,
בעידודו הנלהב של מישרד־ד,תיירות: התיירים האמריק אים
אוהבים אוטנתיות.
איסלנד מלאה סתירות מלבבות. העדר אבטלה ושבי תות
לא מנע היווצרותם -של איגודים מיקצועיים, ואף לא
את היריבות ביניהם. נשיא אירגון־הגג של האיגודים,
מעין הסתדרות, הוא קומוניסט (הוא, אגב, מכחיש זאת
בתוקף) .סגנו הוא שמרן. שניהם הופיעו יחד בעצרת
למען סולידאריות בראקיאוויק, ואמרו בערך אותם הדב רים.
היה בכל זאת הבדל: הנשיא הופיע בעניבה אדומה.
מכיוון שגם איסלנד סובלת מאינפלציה ( 60 אחוז),
עוסקים האיגודים בעיקר בתוספות־יוקר. עד כה נהנים
השכירים באיסלנד מהצמדה מלאה.
אין הגירה לאיסלנד. בקיץ מגיעים תיירים, בעיקר כדי
ליהנות משמש ואור־יום 24 שעות ביממה. בחורף מסתג רים
כולם בבתים וקוראים ספרים. האי מוקף באיזורי-
דיג ענקיים 85 .אחוז מההכנסה הלאומית נובעת מהים
וממוצריו. יש לאיסלנדים גם מעיינות מים חמים ומקו רות
כמעט בלתי־מוגבלים של אנרגיה .״אפילו בשנת
,2000״ אומרים האיסלנדים ,״לא נמצה ולו גם אחוז
זעיר מיתרות האנרגיה שלנו.״ את האופטימיזם הנובע
מתחזיות כאלה חוגגים בהוליווד, הדיסקוטק הגדול ביותר
באירופה, המאכלס 2000 בני־אדם.
הנשיאה, ויגדיס פינבוגאדוטיר 51 היא רווקה,
מנהלת־תיאטרון לשעבר ואם לבת מאומצת. היא אישה
נאורה וסובלנית, בוגרת הסורבון בפאריס. הגישה אליה
קלה, וכל אזרח איסלנדי יכול לטלפן אליה ולקבוע פגישה.
״אין לי השקפה פוליטית מיוחדת,״ הכריזה הנשיאה,
״אני פשוט חושבת שאזרחי איסלנד הם בני־מזל.״
קשה מאוד לחלוק על הערכה זו.

מסע צלב 1ג ד
עי תונו ת ה עו ל

ט ״ו בשבט פאגאני באיסלנד
אטרקציה לתיירים
טין ביום חמישי ובכל חודש יולי. אבל גם האיסלנדים
משועבדים לדאלאס, חרף העובדה שהם רק בפרקיה
הראשונים של הסידרה, ועדיין לא שמעז על הצרות ה אמיתיות
של ג׳יי־אר.
המסורת הדמוקרטית באיסלנד היא עתיקת־יומין.
האלטינג, הפרלמנט המקומי, נוסד כבר בשנת 930 לספי רה.
היה אומנם משבר תחוקתי בשנת ,1000 כשפרץ 0יכ־סוך
בין הנוצרים ובין עובדי־ד,אלילים. הוא נפתר באורח
איסלנדי טיפוסי: הפאגאנים ויתרו רישמית על דתם,
עברו לנצרות והמשיכו לעבוד את אליליהם בחשאי.

אין לקנא במנהל לישכת העיתונות הממשלתית,
זאב חפץ. ההסברה הישראלית עומדת לפני שוקת
שבורה, פשוט מניות שהיא אינה מצליחה עוד להסוות
מדיניות בליתי־צודקת ונעדרת־תבונה. חפץ יצא במסע-
צלב מגוחך נגד כל בלי־התיקשורת העולמיים, ומנסה
להוכיח שעויינותם למדיניות ממשלת־ישראל נובעת
מלחצים של ״אירגוני הטרור״.
העיתונאים הזרים הפועלים בישראל מתייחסים
להאשמותיו של חפץ בבדיחות־דעת. הזהירות המובנת
שמגלה עיתון, ישעה ששניים מכתביו חטופים, אינהקשורה כלל למגמות המדיניות שלו בנושאים פולי טיים
ממדרגה ראשונה. לעת־עתה מפגת הניו יורק
טיימם עמדה הרבה יותר אוהדת לי־שראל, מכפי ש מחייבות
העובדות, או התחושה הכללית כלפי י-שראל
בארצות־הברית.
כל העיתונות האירופית, כמעט ללא יוצא מן הכלל,
נוקטת עמדה יותר פרו־פלסטינית ואנטי־ממשלת־ישראל
מאשר ניו יורק טיימס, הנאלץ להתחשב בעש רות
אלפי הקוראים (והמפרסמים) היהודיים שלו.
מעשי ליצנות ממשלתיים. עולם קטן שוחח
השבוע עם עיתונאים זרים רבים בירושלים. כמעט
כולם סיפרו שבאו לישראל כתומכים נלהבים של
המדינה היהודית. רובם המכריע מזדהה היום עם עמ דות
מחנה חשלום, ד,נחשבות בעיני זאב חפץ ודומיו
כ״אנטי ישראליות״ .כל זאת, ללא כיל חשיפה לאיומי
״אירגוני טרור״.
מדיניות הרת־אסון והסברה היסטרית, הן מסממניה
המובהקים של ישראל ב־. 1982
עובדות אלה משתקפות היטב בכלי-התיקשורת ה בינלאומיים.
שום ביצועיזם פקידותי, אפילו יהיה
מתוחכם יותר ממעשי־הליצנות של חפץ, לא יועיל.

חיים ברעם

מודעה זו מיועדת
למי שאינו מוכן להתפשר
כפחות מאשר

המכוניות שלפניך משלבות אמינות והידור
לפי מיטב מסורת אופל.כל אחת מהן שומרת
על ערכה בזכות יתרונות מיוחדים:

גר 01 /\ 8<:01ק 0
1300 או 1600 סמ״ק • הינע קדמי • הילוכים
רגילים או אוטומטיים • המרווחת ביותר מסוגה
• נסיעה שקטה • 4או 5דלתות •מומלצת ע״י חברות להשכרה

0 1 x 1 *0 1 1 1 0 1ק

1200 או 1300 סמ״ק — גם עם הילוכים רגילים
• הינע קדמי • ביצועים מעולים • 4או 5דלתות
• צריכת דלק חסכונית • דגמי ״סטנדרט״ ״ספיישל״
ודגם ״סטיישו״\1-ז\0/\8/4\//

ספורטיבית ומיוחדת
01ק ס

1700 סמ״ק • הילוכים רגילים או אוטומטים
• 4דלתות • רמת גימור גבוהה • נסיעה נוחה ושקטה
• דגם ״סטיישן״ 5דלתות

1300 או 1600 סמ״ק • 2דלתות • עיצוב
אירודינמי ספורטיבי • 5מקומות • ביצועים מיוחדים
• הילוכים אוטומטיים ומזגן אויר מקורי לדגמי 1600 סמ״ק

דנו

משרד ראשי:ת״א דרך פ״ת ;65 דרך פ״ת 86 טל;284111 .
חיפה:דרך יפו ;132י־ם:שלומציון המלכה ;15 סוכנים:חיפה:
בית המכונית, יפו ;19 נתניה: מכוניות נתניה, סמילנסקי :24
נצרת:בישארה יוסף סרוגיי,רח׳פאולוסהשישי 56

העול? הז ה 2321

א 1שיבו בשוס

כויסטיאן ומאוי־אססויד, דקודס אוגוטה -חמומת !
שני הזוגות הצעירים שבתמונה מהווים את ה אטרקציות
המלכותיות של אירופה — בשטח הכלולות.
שתי הכלות הן האחיות־הנסיכות מאוסטריה,
מארי אסטריד (הבלונדית) ומרגרטה (הכהה) ה עומדות
להינשא לשני דודנים: בעלה של מארי-
אסטריד (שמיתה מועמדת להיות כלתו של הנסיך
צ׳ארלם האנגליה) הוא הארכי־דוכם כריסטיאן

לבית האבסבורג, ובעלה לעתיד של מרגרטה הוא
ניקוליס, הנסיך מליכטנשטיין.
לא רק שהארבעה הם קרובי-מישפחה בעבר ולעתיד—
בין שתי החתונות יפרידו ששה שבועות כדי שלמלכי
אירופה יהיה זמן לנוח בין שימחה אחת לשניה —
שהרי כל האורחים שיופיעו לחתונה האחת יוזמנו גם
לשניה.

דונאלד סאתותד: תמונת על #׳!לשינו
עוד כוכב זוהר בשלג: דונאלד סאתרלנד, מי שזכה לשבחים
רבים על מישחקו בסרט אנשים פשוטים היה בין הגולשים המיקצועיים
יותר בפסטיבל באווריאז. השלג אינו חדש לסאתרלנד הקנדי, וגם
לא בת־הזוג שנלוותה אליו: חברתו הקבועה, פראנסין ראסט.

איזאבל אחי! ,ואיב גתטאן: אש ולחנה נשז״ס
במוקדם או במאוחר זה צריך היה לקרות. איד
מונטן ואיזאכל אדז׳אני, שניים מן הכוכבים
הגדולים ביותר של הקולנוע הצרפתי היום, חייבים
היו להיפגש. רק שבשל פער הגילים, הם אינם זוג
אוהבים, אלא אב ובתו.
הוא עזב את חיק המישפחה כשהיא היתה ילדה
ה עו ל ם הז ה 2321

וחוזר רק אחרי 15 שנה, כאשר האם נפטרה כבר
מזמן, ואיזאבל, כבכירה בין הבנות, תפסה את
מקומה. לגבי אדז׳אני, שהחלה את דרכה בקולנוע
כבתו של כוכב אחר (לינו וונטורה בהסטירה),
זוהי תחנה נוספת בדרך אל הכוכבות בקולנוע.

סטנן צוער: חטמו הגבוה בעולם
כבר ארבע שנים מחזיק הטנור, פטפן צוקי, בתואר ״הטנור
הגבוה ביותר״ לפי ספר השיאים נינם. אולם, מבקר מוסיקלי הישווה
את קולו ל״קול של אגור שחתכו את גרונו״ ,וחברת־תקליטים
הציעה להפיק את תקליטיו אם יסכים להופיע על המעטפה עם כנפיים
של מלאך, דבר שלא מקנה לו עדיפות בבתי־האופרה.

11*111111בשוס

עסי וודו: מנוחת הלוחמת

ננסי אל] ,בתמונה למעלה, היא כוכבת קולנוע מתחילה, שבוודאי
אינה מצטערת על נישואיה, כי בעלה הוא הבימאי גראיין די־פאלמה,
שהפקיד בידיה עד עכשיו שני תפקידים ראשיים: האחד
בלבוש לרצח, השני בסרט, שיוצג בקרוב, בשם התפוצצות. מאחר
שבשני הסרטים עברה תלאות גופניות לא מעטות, הגיעה לה מנוחה,
והיא עשתה זאת בפסטיבל אווריאז, שם היה הבעל בין השופטים.

פ״ו דשאו: הבלונדי המצחיק גולש מן חנונל השחורה

הקומיקאי פייר יישאר( ,בתמונה למעלה עם
מדריכת־סקי) הידוע כבלונדי בעל הנעל השחורה בא
לפסטיבל אווריאז לא מטעמים מיקצועיים, אלא כדי
לבלות. ואפשר להבין זאת: פסטיבל אווריאז מתרכז

נזו״ב ונסטאסיה קינסק׳ :וחוג הלוהט
רודולף נורייג טוען שהריקוד עבורו היא עבודה, הקולנוע,
לעומת זאת הוא מנוחה. משום כך הסבים להופיע בסרט חדש, בשם
חשיפה, שבו הוא מגלם דווקא כנר, היוצא לנקום את רצח הוריו.
כדי לגלותם הוא משתמש בנשק סודי — נסטאסיה קינסקי. על
המסך זהו רומן־אהבה גדול, ועיתוני הרכילות מדברים על הרבה
ניצוצות גם מחוץ לבימת ההסרטה.

בסרטים פנטסטיים, על תופעות על־טבעיות ועתי־דניות.
לכן, בשעה שמדענים מטורפים רודפים זה
אחרי זה על המסך, רודף רישאר על השלג אחרי
מדריכות־סקי מקומיות.

זיאן־פייר קאסל: יחח־בש למש בשלג
לרישאר,

לאחדים היתד. זו חופשת רווקות, כמו
למעלה, ולאחרים הפך פסטיבל אווריאז לירדדדבש
קולנועי. ז׳אן־פייר קאסל הכיר את כלתו הטרייה
לפני שנתיים בפסטיבל הסרטים בדוביל, מאז ועד

עתה התלבט אם לנסות שוב את מיסגרת הנישואין,
שבה כבר נכשל פעם. ומשהחליט ונישא
סלרייד! ,יצא לחגוג את האירוע בפסטיבל סרטים
אחר, פסטיבל אווריאז.

לאן

ה עו ל ם הז ה 2321

״כולם מתני ביטח! לשנה
ואני מת! שד שנה על חשבתי.

״אצלי בחנות, תוכל למצוא טלוויזיות של הפירמות
הידועות ביותר. יש לי גרמניות, יפניות, אמריקניות
ואפילו ישראליות. את כולן אני מוכר. אבל רקבלאופונקט
מקבלת אצלי אחריות לשנתיים. שנה אחת מהחברה ושנה
נוספת על חשבוני. וזה כדאי לי, כי טלוויזיות בלאופונקט
פשוט לא רוצות להתקלקל...
בדרך כלל אני לא עושה עסקים עם חברים, אבל טלוויזיה
בלאופונקט אני מוכן למכור גם לחבר, בבטחון שנשאר
ידידים טובים עוד שנים רבות.

אברהם רוזנבוים
שיווק הוגן, דיזנגוף סנטר(ליד אלסקה) ,תל־אביב.

ב ל או פונ ק ט -בכל מחיר.

היבואן הבלעדי: טרכף יבוא בע״נז, רחוב בוגרשוב ,70 תל־אביב,

ה עו ל ם הז ה 2321

!ז-לדח-ך !

.1מזרון אחר בלי המרכז הבריאותי
(במזרון בלי המרכז הברי או תי מרכז הגוף שוקע ועמוד ה שידרה
עלול להת עק ם.

.2מזרון עמינח עם המרכז הבריאותי
המרכז הבריאותי מספק תמיכה נו ספתבמ קו ם שגופך ז קו ק לו
ביותר: במרכז הכובד שלו(ראה תר שים) .חיזו קי ם אורטופדיי
מיוחדים שומרים על גופך מפני שקיעה במרכז המזרון.

אתה מוברח ענדנח.
המזרון האורטופד
עהמדס הבריאות.,

8מתוך סו אנשים סבלו או סובלים או יסבלו
מכאבי גב. ברוב המקרים הבעייה נפתרת
ברגע שמחליפים את המזרון למזרון מתאים.

אגודת הכירופרקטורים (מרפאי עמוד השידרה)
הבינלאומית ממליצה לישון על מזרון עם המרכז
הבריאותי.
המזרון האורטופדי עם המרכז הבריאותי שומר
על עמוד השידרה במצב אופטימלי מאוזן במשך
כל הלילה.
בארץ, רק לעמינח יש רישיון לייצר את המזרון
האורטופדי עם המרכז הבריאותי. הוא תוכנן
בשיתוף עם אגודת הכירופרקטורים הבינלאומית
ומיוצר ברשיון חברת 011.א 0 -אזא ארה״ב.
בקש בחנות את המזרון הסופר אורטופדי של עמינח
עם המרכז הבריאותי.

תוכל לזהות אותו ע״י כך שתלחץ בידך על
השליש המרכזי של המזרון ותרגיש שהוא יותר
קשה משני השלישים בצדדים.

ן טנ(ם וני(נ1תו

תצוגה ומכירה: רשת חנויות יניב. ניר צבי: טלפון 20777־ .054 תצוגה ראשית ת״א: דיזנגוף סנטר, קומה ב׳ (כנישה ימרח׳ קינג ג׳ורג׳) .תל־אביב: רח׳ דיזנגוף . 203 ירושלים :
רח׳ יפו ,׳מרכז כלל, חנות . 226 תצוגה ראשית לצפון: מפרץ חיפה, רחוב ההסתדרות, ליד משרד הרישוי. חיפה: רה׳ הרצל .78 באר־שבע: רח׳ הפלמ״ח .71 נתניה: רח׳ הרצל .45
נהריה: שד׳ הגעתון •46
סוכנויות מורשות :
ירושלים: רהיטי רויאל, דרך בית לחם .120 תל־אביב :׳רהיטי ורד, הרצל ; 154 רהיטי מוניטין, נחלת בנימין .122 הרצליה: רהיטי נתן, סוקולוב .67 גבעתיים: רהיטי גלילי,
סירקין .13 ראשון לציון: רהיטי עלפי, הרצל .103 חולון: דיוריט, איילת .18 חדרה: תרבות הדיור, הגיבורים .78 נתניה: רהיטי עלית, ככר העצמאות .11 כפר סבא: רהיטי
תל־חי, וייצימן .141 רמת״גן: פול־רהיט, ז׳בוטינסקי .35 פתח־תקוה: רהיטי בלושטין, הברון הירש .26 אשדוד: בזרהיט, אשדה, רוגוזין .7אשקלון: רהיטי גזית, ההסתדרות
.? 1 47 .ו־יווייה • רתיית אלזתר. אייר ה תוז שי ה. אילת? רהיריי חיימו. דחי מי דו. בחנויות השלזם. בסניפי המשביר לערבו, בכל־בו ״שלום״ ,במשביר המרכזי, ובחנויות המובחרות.

דויד !לוי
השבת. שמו שד
חילל— את
עוונן
שי י

—איוו ודינסי ם. וצלם הפורנו וקרא בן־גנדיון

8 1כיצד מנצלים את שמו
נשיא־המדינה למטרות אחדותי
בזאת נוכח לדעת יצחלו
נבון, כשצפה במהדורת מבט.
הקריין ידע לספר שלמחרת
היום תופיע מישלחת־מחאה
גדולה אצל הנשיא, ותשטח
לפניו את בעיות המורים ב ארץ,
על־רקע החשש לציכד
צומים גדולים בתקציב מיש־רד־החינוך•
נבון הופתע, מ שום
שעל־פי הרשום ביומנו,
יועדה לו, למחרת היום, שיחד,
אישית, בענייני הוראה, עם
מזכיר הסתדרות המורים א מ נון
אברמסון. נבון, שהבין
ששיחה אישית זו עומדת למ לא
תפקיד במאבק שמנהל
מישרד־החינוך נגד שר־האו־צר,
רצה לבטל את הפגישה.
לבסוף הורה למזכירתו לדרוש
מהמורים שיצמצמו את ד,מיש-
לחת. ואכן, תחת 16 מורים
הופיעו לפגישה רק ארבעה.
׳ 8ערב צאת מישלחת של
ראשי עיריות ומועצות מקו מיות
לביקור במצריים, ערך
להם השגריר המצרי, סעד
.מורתדא, קבלת־פנים. השג-
רי, הלומד עברית, דיבר ב ערבית,
וגם ראש־המישלחת,
אליהו נאווי, ראש עיריית
באר־שבע, שהוא יליד עיראק,
ומומחה להווי הערבים בארץ,
השיבילברכה בערבית. אחרים
דיברו עברית. נאווי העלה על
נס שהמסיבה נערכת בשתי
השפות־האחיות, והזכיר שכבר
ב־ 1946 חלם על כך שבני
שני העמים לא יזדקק לשפה

ו זוז

1 1 וווו

וווו

1ווו 1

ן ^ ןןן

האנגלית כדי לדבר איש עם
רעהו.
81 כשהופיעה בישיבת וע-
דת־הבספים של הכנסת קבו צה
של קצינים מבית־הספר
לפיקוד ולמטה של צה״ל,
הציג לפניהם יושב-ראש הווע דה,
שלמה דורנץ, את חב ריו.
כשהגיע לח״כ המערך
הניצ ,,א רי ק נהמקין, קרא
לו בטעות אריק שרון. מיד
תיקן את עצמו וביקש את
״סליחתו של אריק ...שרון.״
! 8לורנץ זכה, ביחד עם
חבריו הדתיים האחרים בווע דה,
בטיפול מיוחד בקיבוץ ה חילוני
עין־גדי. כששהתה ה וועדה
בים־המלח, בסיור עבו דה,
הובא לחברים הדתיים של
הוועדה אוכל כשר, ארוז הר מטית.
אחרי הארוחה הציגו
תושבי המקום לח״כים את
ארון ספרי־התורה הנמצא ב־בית־ההארהה,
אך זה השאיר
את לורנץ אדיש. הוא אמר
למארחיו :״היה רצוי שקודם
תשיגו אישור־כשרות.״
81 אוייביו של אריאל
שרון במישרד־הביטחון מפיצים
בדיחת־זוועה. שאלה :
מה ההבדל בין אריק לבין
אידי אמין ז התשובה: ה צבע.
811
בשעת עדותו של דני אל
גרנות, צלם־הפורנו, הת ברר
כי הוא השתמש בשמות
רבים בימי חייו. הוא נולד
כאוטו גרדושי, ואחר-כד
השתמש בשם אורליך מוך,
כשמו האמנותי. כאשר עלה
לישראל שינה את שמו ל־

שלמה להט

מגשש דרכו באפילה לכיוון המדרגות. צ׳יצ׳ נאם בפתיחת קולנוע ״רב־חן״
בתל־אביב, כשמנורה קטנה מאירה מעל ראשו• כשרצה לרדת מהבימה
לא מצא את המדרגות. רק כשהצלמים התחילו לצלם אותו, הצליח, בעזרת ההבזקים, למצוא את
דרכו לאולם. היה זה יום עמוס־הופעות לראש־עיריית תל־אביב• הוא השתתף ביום זה גם בהלווייתו
של הד״ר חיים גמזו, באזכרה לאברהם (״יאיר״) שטרן, מנהיג לח״י, ובחלוקת תעודת ״העסק המצטיין״.
דניאל כן־גוריון. במגעיו
בבנקים ועם לקוחות נתקל
בצחוק למשמע השם בן־גור־יון,
ואז החליט להחליף גם
שם נכבד זה, והפך דניאל
גרנות.
81 תוך כדי הדיון בשמו
של הנאשם, הציע התובע,
אכרדזם לנדשטיין, כי גר נות
יקרא לעצמו דניאל בגוב־עריות.
הוא סיפר כי בתקופת
לימודיו באוניברסיטה הציע
לו מורו לעברית שיחליף את
שמו, לנדשטיין, שפירושו אבן-
דרך, בשם ״היי, ציוניוני ה דרך
/ ,אבל זה היה שם ארוך
מדי, כדברי התובע.
! 8גם השופט,
קווארט, נזכר כי בתקופת
המנדאט הכיר אדם ששם-
מישפחתו היה גן״עדן* מכי וון
שלפי החוקים אז היה עליו
להחזיק בשמו הקודם עשר
שנים אחרי שהחליף אותו,
עדיין נותר שמו ״גן־עדן לש עבר״
שנים רבות.

שמואל

1X1־ 111ח״ב המערך, לא נרתע מקור ירושלמי
1 #1יייייי ״ 11 עז, ונטל חלק 1מירוץ״2500״המטריס המסורתי
על״שם יהודה־לייב ממס באוניברסיטה בירושלים. למירוץ
נרשם ח״כ נוסף, פנחס גולדשטיין מהליברלים, אך כשבא למקום
וראה מהו מזג־האוויר, העדיף לחזור לכנסת המחוממת. חריש
רץ במדי קבוצת־הכדורסל של הפועל רמת״גן—גיבעתיים, ולא במדי
האוניברסיטה, מתוך נאמנות לקבוצה שהוא יושב-הראש שלה.
ה עו ל ם הז ה 2321

81 במלאות 11 שנה למות
ש״י (שמואל־יוסף) עגנון.
נפגש יצחק ליפני עם בתו
של הסופר, אמונה ירון,
בבית־עגנון, בשכונת תלפיות
בירושלים. הבת גילתה לליב־ני
שלמרות שאביה זכה ב־פרס-נובל,
ושספריו תורגמו ל שפות
רבות, נראה שאינם נמ כרים,
משום שהתמלוגים המ גיעים
אליה הם זעירים. אמו נה
מוציאה בימים אלה לאור
את המיכתבים שכתב אביה
לאמה, וכמות המילים שהיא
הוציאה עד כד, לאור גדולה
מכל מה שפירסם אביה ב חייו.
היא אמרה שבניגוד ל אביה,
שהיה מאוד רגיש לבי קורת,
אין היא מתרגשת מ מבקריה
על פירסום החומר ש אביה
לא פירסם בחייו. לדב ריה,
היא ממלאת בכך אחר
צוואת עגנון, שפעם אמר לה
שהוא מקווה שכתבי־היד שלו
לא יישארו במגירות. לשאלת
ליבני, היא הסבירה שאביה

לא פירסם את החומר בחייו,
משום שהעדיף להמשיך ולכ תוב,
ולא לבזבז זמן בהתקנת
הכתבים לדפוס.
ירון

׳ 8בעוד שאמונה
היא דתיה, הרי אחיה,
ד ת עגנון, אינו שומר־מיצ־וות.
הוא עובד כמהנדס ואינו
קשור כלל לעיסקי אחותו.
אגב, שמו המקורי, שלום-
מרדכי שוגה על־ידי אמו לשם
גיבור הספר תמול שלשום.

עגנון, שירד לגרמניה
וששב כעבור שנים שנית ל ארץ,
לא חבש בחו״ל כיפה,
ואף חילל שבת. בארץ, לעו מת
זאת, הקפיד להתפלל בו-
קר־בוקר, ביחידות. ליבני נז כר
שלמרות זאת הוא היה
ספקן גדול. פעם בא אליו
ליבני וביקש שיעוץ לו דבר־מה.
עגנון אמר לו :״הייתי
רוצה לעזור לך הרבה, אך אני
עצמי טובע בבוץ ורוצה להו ציא
עצמי ממנו.״

313

שמואל אולפינר

מציע:

במבצע חד פעמי מיוחד!
ל 5 -דירות בלבד
בראשון-לציון

משכנתאות6 0 0 .0 0 0 -ש

היתרה בתשלומים נוחים ללא ריבית!
זו ההזדמנות שלך לרכוש דירה בראשון־לציון
במחירים ובתנאי תשלום ללא תקדים!

אצל

ךןךך

ץ 8 5 0 . 0 0 0ש

6 9 0 . 0 0 0ש

7 3 0 .0 0 0ש

שמואל ׳_
אולפינד ) 1

מ חי ר רגי ל

מ חי רמבצע

חדרים \

המחירים אינם כוללים גז 11״מ

כ׳דנודץ
ב כזו & כ ^ועוברג
מ ־ 6ב ^נו־ בי
אצל שמואל
אולפיור
כל דירה
דירה לדוגמ א

ו א 1תדברתב עיי ם
דברת

משרד• ההוהלה:ראשון־לציון,רהו רוטשילד 43
משרדי המכירות: ראשון-לציון יררוהרצל 5 9רמת-השהן, רוד סוקולוב . 38

שוויו* שווק

בטחון מלא לכספי הרוכש

לזמירה הזמרת נקרעו רצ 1ע 1ת־הדגל בסקי
ואהוד דיין ספג בעיטה משתי רגלי סוסו
! 81 כשפגש מנכ״ל הביטוח
הלאומי, רפי רוטר, את ח״כ
שינוי, מרדכי וירשדכסקי,
במיסדרונות הכנסת, הוא שאל
אותו מהי הדרך הקצרה ביו תר
להגיע לאחד החדרים ב-

המודח, מידית,
לזמר צביקה פיק.
ה העוזר
נשואה

1׳ כשנכנס שם־אור לתפקידו,
כעוזרו של מרדכי
ציפורי, הוא ניסה להפגין
שרירים כלפי כל מי שבא

את ההקלטה. שם־אור לא הו פיע
לפגישת־ההאזנה להקלטה,
אך בערב שבו רואיין השר
הוא בא להופעה באיחור. הוא
התפרץ לעבר השוער וקרא:
״אני אומר לך שציפורי לא

חירות לכנסת, מיכאל (״מי קי״)
איתן (הירשפונג) ,המ רכז
את פעילות הישוב ב מצודה
בתל־אביב.
! 9מלצר, ששנשא שלט
בעל פעמון מצלצל, הסתובב

רב הראשי שלא רק שהציטוט
מדוייק, אלא שהוא רשום ב שוליים
התחתונים של אותו
עמוד• בתום הישיבה הלך גורן
לחדרו, בדק את העניין, והס פיק
לחזור לאולם־הישיבות

יצחק קול

מנטה להתחמק מצילום משותף עם פנינה רוזנבלום (למעלה) .קול, מנהל ״אולפני
הרצליה״ ,לא הסביר מדוע אינו רוצה בתצלום משותף עם פנינה (לידה העיתונאי
ג( .גלביץ) עיטור אחרי שהרצה, הוא הצטלם איתה. פנינה יצאה רק יומיים לפני־כן מבית״החולים.
בניין, והוסיף :״אני כל־כך
מבולבל כאן! אני לא יודע
איפה כאן הצפון ואיפה ה דרום.״
ענה לו וירשובסקי :
״אתה צריך לחפש רק את
המיזרח.״
! 9אחרי שנזרק מלישכתו
של שר־התיקשורת, ישב יוג״
תן (״יוני״) ־שם־ אור עם
ידידו הוותיק, עמוס קינן,
בבית־סוקולוב והגג כנראה את
פיטוריו. השניים שתו ויסקי
בשעות־הצהריים, כשלידם יש בה,
ולא שתתה, אחותו של

איתו במגע. לפני שהשר עמד
להופיע בערב־ראיונות בתל-
איביב, הוא התקשר למראיין
והודיע לו שהשר לא יופיע
לראיון משום שאחרי ערב־ראיונות
קודם צוטט השר ב עיתונים
שלא במדוייק. המ ראיין
הסביר לשם־אור, שצי־סורי
סיכם איתו, יום לפני
כן, לגבי הראיון, והוא אינו
מעלה על דעתו שהשר ישלח
את עוזרו הטרי לבטל את ה מופע.
נוסף על כך הסביר
המראיין שכל ערבי־הראיונות
שלו מוקלטים, וניתן לבדוק

יתחיל עד שאני לא אכנס
לאולם! אני העוזר שלו!״
אך כאשר נכנס לאולם הס תבר
שהשר שלו כבר התחיל
להתראיין.
! 9מסתבר שכל צעירי-
חירות יגורו בכוכב־יאיר, ה ישוב
החדש המוקם מיזרחה
מכפר־סבא. בישוב, הנקרא על
שמו של אברהם (״יאיר״)
ש ט רן, יתגוררו, מילבד ח״כ
מיכה רייסר, גם ח״כ רוני
מילוא, עוזרו של השר דויד
לוי, אבנר פרוסי, ומועמד

׳בחדר־האוכל של מלון פלאזה
ירושלים, בשעת ארוחת הבו קר,
וחיפש אורח בשם נרינ־בוים
שהמתינה לו שיחת טל פון.
הוא התקרב לסגן ראש־הממשלה,
דויד לוי, שישב
באולם ושאל אותו :״אתה?
אתה?״ כשהוא מנופף מול
פניו בשלט. לוי הניד בראשו
לאות שלילה, והמשיך לאכול.
9 1היועץ הפרלמנטרי של
ח״כ מיכה חריש היה מופ תע.
דורון עירן עלה לאו טובוס
של קו ,9הנוסע ל כנסת,
וישב ליד ח״כ ד,מפ-
ד״ל, אברהם מלמד. הוא
שאל אותו מדוע אין הוא
נוסע במונית או ברכב פרטי,
ומלמד הסביר לו שהוא נוסע
תמיד באוטובוס מתל־אביב ל ירושלים,
כדי לשמוע מה ש חושב
העם על המצב. עירן
שאל אותו מה הוא שומע ב אחרונה,
ומלמד ענה לו שהכל
מייחלים למהפך פרלמנטרי
אחרי השלמת הנסיגה מסיני.
! 9מלמד, האיש החזק של
ועדת־הכספים, הוא איש קי בוץ
ניר־צבי. כשהוא נמצא
בתל־אביב, מישרדו שוכן ב־בית־הקסה
הוותיק תמר בפי נת
הרחובות שיינקין ואחד-
העם. ושם אף מקבלים הודעות
עבורו, בהעדרו.

מנהל קבוצת מכבי תל־אביב היה אורח״כבוד בנשף האביב שנערך
לשם איסוף תרומות למיגרש החדש של הקבוצה. פלומין, שישב
כשגבו אל מסלול הדוגמניות, היפנה את ראשו לכיוון הבימה ונהנה מאוד מתצוגת בגדי״הים (למעלה
מימין הדוגמנית בתיה דיסנצ׳יק) .הדוגמנית זיווה נצר (משמאל) העניקה לפלומין פרח.
ה עו ל ם הז ה 2321

9 1בדיון שהתקיים בין
צמרת מישרד־הדתות והרבנות
הראשית, הוכיח השר לעניי-
ני-דתות, יוסף בורג, את
בקיאותו בספרי־הקודש, וה פעם
נגד הרב הראשי האש כנזי,
הרב שלמה גורן. ב מהלך
הדיון, שהתקיים בהיכל
שלמה, ציטט בורג פסוק מהמ קורות.
גורן טען שהציטוט
אינו מהמקורות. בורג ענה ל
ולהודות
באוזני בורג שהוא
אכן טעה, ושהשר צדק.
9 1השלג בשווייץ לא ה איר
פנים למורה־להתעמלות
ז מי ר ה (״זמי״) אדם, שיצ אה
לטיול־סקי קצר בהרים ה מושלגים
באוסטריה. זמי, ה מוכרת
יותר כזמרת, נפגעה
יומיים לפני סיום חופשתה
באיזור הקיט. היא נעלה נע ליים
הגדולות בשני מספרים
מכפי מידתה, ולא שמרה על
כללי הזהירות. אחרי שהחלי קה,
היתד בטוחה שהיא נקעה
את רגלה, אך אחר־כך התברר
לה שנקרעו לה הרצועות
השמאלית. ברגל הצידיות
לזמי, שזו כבר השנה ה רביעית
שלה בספורט הסקי
באירופה. לא היתה הרגשה
רעה מהעניין :״בדרך לארץ,
שלושה מטוסים שחזרו מ-
שווייץ היו עמוסים בישראלים
פצועים בצורה הרבה יותר
רצינית ממני.״
| אהוד דיין נראה ל אחרונה
כשגבס עוטף את
זרועו הימנית. השבר נגרם
לו כתוצאה מבעיטה שהעיף
כלפיו סוסדאהובו, ח ץ. כשבא
דיין לרכב על סוסו, הרים
הסוס את שתי רגליו ובעט
באדונו. השבר לא מנע מדיין
לבוא לתל־אביב ולעזור לידי דו,
שימעון (״כושי״) רי מון,
לאסוף גרוטאות וגנר טור,
ולהעמיס אותם על מש אית
שיצאה עם כושי למקום
מושבו החדש בדרום.
׳ 9הסופר יצחק כן־נר,
המגיש הראשי של נכון לעב־שיו,
תוכנית־הבוקר באותה ה תחנה,
הציע לקרוא לחוק
רמוז־הגולן בשם חר״ה, ראשי
התיבות שלו. הרעיון הלשוני
לא שודר.

1113־

אתהמת אי מהלך
6שגי אחריות
נגד חלודה במכ1ץ ת נוסעים.

המחיר החל מ־* 313,527ש׳

ה מ חי רהחלמ

מ חי רהחלמ־י

171564ש׳ 1 0 4־ 1־

ה מ חי רהחלמ ־׳

375/145ש׳ 5 0 5

£כ | המחרהח מ 227 096ש

ה מ חי רהחלמ־

3 0 5

3 0 5־ 0 1
ס ט יי ש ן

ס ט יי ש ן

* המחיר כולל מעי׳מ נכון ליום

והא רי

21.2.82

שבחבנרה

המפיץ הבלעדי: דוד לו בינ ס קי ב ע״ מ, תל־אביב: רח׳ שונ צינו , 16 טל6 333214 ירו שלים: רח׳ הם 3טל . 228488 .סו כנויו ת ירו שלים: מו סךג סג ר,
איזור ה תע שי ה טל2 523221 חיפה: אורי אל כהן, רה׳ א לנ בי , 51 טל3 531282רכב הצפון ב ע״ מ שדרות בן־גוריון( שד׳ הכרמל) 8טל. 520461 .
בצרת: מי ש לוזו הי ר סרוג׳י, מרכז התע שיה החד ש, טל . 56860 - 71339 .חדרה: קל־נע שיווק רכב בע״מ, הרבר ט ס מו אל , 25 טל . 31689 .שכם:
עו מ ר כליפ א, רח׳ פיי ס ל, טל .7894 .רמ אללה: מכון ״ אל מצרי״ אל בירה, איזור ה תע שיה, טל . 3657 .באר שבע: מו ס ך אכ ספ ר ס, איזור ה תע שיה,
טל .78292 .א שנב הנג ב, דרך חברון . 3טל . 33210 .א שקלון: אלבי ושות׳ סו כנו ת לרכב פיג׳ו, איזור ה תע שיה, טל 52757 051 כפר סבא: מו ס ך פו ס פל ד,
טל . 20161 .נ תני ה: לוינ קו פ ף הרמן, רח׳ שוהם , 4טל. 35081 ;37821 .

הזחרוו הזה

אננסים

איך להפוך שודדים
ליהודים טובים ומי היא
איש אשכולות הבוסר
! 0ח״כ המערך אברהם
כ ץ ־ עוז, העיר לחברו־לסי-
עה, י חז ק אל זכ אי, שיושב- יטימעין המיפלגה,
ראש
פרס, עומד לשוחח עם סגן-
השר, א ה רון איזן. ענה לו
זכאי :״תוצאות השיחה ה אחרונה,
שהתקיימה בין הש ניים;
היתד, שאוזן הלך ל-
תמ״י. אחרי השיחה הזאת הוא
בטח כבר יעבור לרק״ח.״

קול־השלום :״לא רציתי ;*ע בור
על החוק בשביל אייבי
נתן, ולא אעבור על החוק
גם בשביל אשתי.״
9הנ ״ל, על הנ״ל :״כנ־סת־ישראל
לא צריכה לעמוד
דום כשמדברים על אייבי
נתן, ולהעביר תוך יומיים חוק,
כמו בנושא חוק רמת־הגולן.״

ה עי תונ אי

חיי ם

חפר, על ח״כ יוסי שריד :
״כאשר אתה משוחח איתו, ולו

אין אומרים
בעברית —

מוכרת״הפרחים ה מי ס תורי ת השייכת לנוף של צפון תל1111^1ד
אביב,
מניפה צרור־פרחים מול ת מונ ה אוריגינלית של

פאבלו פי ק א סו, המת אר ת מוכרת־פרחים• איב, המוכרת פרחי ם
באיזורי הבילוי של תל־אביב, בעיקר בשעות הערב, באהלפ תי חתה
של גלריה חדשה, ו ה תל הב ה מהציור שצייר פי ק א סו בשנת . 1914

פסוקי ה שבוע
• חנ ה, כתו של ה רם
הרא שי הספר די כ ירו
שלים שלום מא שים,
אחרי פריצה שהיתה בביתם :
״צריך להכניס את השודדים
לישיבות ולהפוך אותם ליהו דים
טובים!״

השרא רי אל שרון,

בדיון בממשלה :״דיברתי על
ואיני מבין מדוע
מומחים,
מתערב שר־התיקשורת.״

השרמרד כי צי פו

:״מומחים בדרגת שר־הביטחון
יש רבים.״
9הנ ״ ל :״מיהו אותו
נבז שמדליף מישיבות הממש לה
החוצה?״
9הנ ״ל, על פרשת חוק
ה עו ל ם הז ה 2321

זל 11

בארבע -עיניים — אתה משו חח
עם כל העיר.״
הנ ״ל, על הב ל :
״איש אשכולות הבוסר.״
9ה עי תונ אי ע מוס קי נן,
לח״כ המערך משה שחל :
״מה אתם עושים שם, במערך,
באותו חלק־גוף שאצל אנשים
נורמליים נמצא מעל ה צוואר?״

ר ם מנ חםהכהן :

״לא קשה להם, לפוליטיקאים,
להשמיץ, לתקוף, לגנות ולנגח
את מי שהדליף המידע. מה
שקשה להם הוא לשבח ולימר
מילה טובה על זד, שמנע את
המילחמה.״
9הנ״ל ז ״ראש־הממש־לה
בטוח, כי יצליח למנוע
מכירת נשק אמריקאי לירדן,
בתנאי שלא יהיה מעונן ולא
יירד גשם.״

השגריר ה א מרי ק אי ס ם לו אי ס במיסעדח על שפת״ימה של תל״אביב

נשגה נאש הגיהינום
הכל מרוגזים על שלושת השליחים הישראליים ברומא,
שערכו מיבצע-תרומות פרטי עבור לב״1־ ,הקרן לביטחון
רפול, מבלי שהנהלת הקרן ידעה על כך. השלושה
מסרו לנושרים תעודות, שהיו אמורות לפתוח לפניהם
את שערי הקהילות היהודיות בעולם. לתורמים — מהגרים
מברית־המועצות המתכוונים להמשיך בדרכם לאמריקה,
תחת לעלות לישראל — נאמר כי כל קהילה יהודית
תשמח לאמצם אל ליבה, אם יציגו את תעודת־התרומה.
כך הפכה הקבלה על התרומה מעין תעודת־הכשר. או,
ליתר דיוק, מעין תעודת־פטור, הפוטרת אותם מבחינה
מוסרית מחובת־העליה לישראל.

כולן. הוא יודע כי ההיסטוריה הדתית של ארץ זו היא
בעלת עושר של גוונים וצבעים, פסיפס של דתות
ואמונות הקשורות זו בזו ושהשפיעו זו על זו, ורק כולן
יחד מהוות את התמונה הנהדרת שהפכה ארץ זו לארץ־
הקודש בה״א הידיעה, מוקד לרגשותיהם של מאות
מיליונים — פרסביטרי בלוס־אנג׳לס, מוסלמי בג׳קארטה,
ארמני ברידדה־ז׳ניירו, קאתולי בפקין.
הייתי פעם עד לשיחה בין הפאטריארך הארמני בירו שלים
ובין יהודי אדוק זה, וחשתי באהבה ההדדית
השוררת ביניהם.
עתה ראיתי חוברת, שעליה מתנוסס שמו של ליפל.
שמה (באנגלית) ספר־החגיס הכל־אמונתי בארץ־הקודש,
. 1982 הוא מכיל בסדר כרונולוגי את כל החגים של
כל הדתות בארץ, בתוספת ביאורים קצרים. זהו ספר
חינוכי מאין כמוהו.
הנה עמוד־לדוגמה:

• יום ר בי עי עד יום ר א שון 21.4 ,עד : 2.5

הכל כועסים. אך יותר מכל כועסים ראשי ההסתדרות
הציונית ועסקניה.
ובצדק.
כי שלושת בעלי־היוזמה מתחרים בתנועה הציונית
כולה. הם עושים בקימעונות את אשר עושה ההסתדרות
הציונית בסיטונות.
מזה עשרות בשנים מוכרים שליחיה של מדעת־ישראל
וההסתדרות הציונית תעודות־פטור כאלה ליהודים
ברחבי העולם. תמורת סכום מתאים למגבית היהודית
המאוחדת, למיפעל הבונדס או לקרן ציונית אחרת, יכול
כל יהודי לקבל תעודה שבה נאמר, למעשה: אינך חייב
לעלות לישראל. אתה יכול להיות יהודי טוב וציוני טוב
בכל קהילה יהודית בעולם. יש לך חלק בישראל ונחלה
בציון, מבלי לטרוח.
הכל תלוי, כמובן, בסכום. תמורת סכום של — נניח
— עשרת אלפים דולרים אתה יכול להתגאות בצה״ל
ובניצחונותיו, מבלי לשלוח את בנך לארץ להילחם. אתה
יכול להיות פטריוט ישראלי מבלי להסתכן, מבלי לשפוך
טיפה של דם או זיעה.
כמובן, אם אתה יורד ועריק מצה״ל, זה יעלה לך
יותר ביוקר. תצטרך להוסיף סכום נכבד כדי לשקם
אלוף בצה״ל.
אם תוסיף על כך תרומה מתאימה לגוש־אמונים
או לצעירי־המפד״ל, תוכל להיות גם נץ, סופר־פטריוט
ויקיר־ירושלים־השלמה. למעשה, תוכל להיות פאשיסט
ישראלי וליברל אמריקאי בעת ובעונה אחת. זה רק

יעלה לך קצת יותר.
אין זאת המצאה ציונית דווקא. הכנסיה הקאתולית
מכרה במשך מאות בשנים מחילה על חטאים — מניאוף
ועד רצח — תמורת כסף מזומן( .״כאשר המצלצלים
נכנסים לקופת־הכנסיה / ,הנשמה קופצת מתוך אש-
הגיהינום,״ ליגלג המשורר הגרמני).
זהו עסק מצויין. מנוי וגמור עם בעליו להגן עליו
מפני התחרות בלתי־הוגנת של פועלים בלתי־מאורגנים.
מוסדות רציניים — כמו הכנסיה, המאפיה והמיפלגה
הקומוניסטית — אינם סובלים יוזמה פרטית. וההסתדרות
הציונית היא מוסד רציני מאוד.

חג אחד חסר
רוב האנשים מכירים את ישראל ליפל רק כאיש
שזרק את האבן הראשונה שגרמה למפולת, המאיימת
לקבור תחתיה את הקאריירה של אהרון אבו־חצירא.
ליפל היה מנכ״ל מישרד־הדתות, ופיטוריו בידי אבו-
חצירא פוצצו את הפרשה הגדולה.
אחרים מכירים את ליפל כיהודי שומר־מיצוות, כעסקן
דתי מני רבים.
אך מי שמכיר את ליפל מקרוב יודע כי אדם חובש-
כיפה זה יש לו תכונה נדירה: הוא אוהב את הדתות
של ארץ־ישראל. לא רק את הדת, אלא את הדתות

ה־ 21 באפריל הוא היום הראשון של חודש רידוואן ל-
בהאיים. העדה: בהאים. זוהי תקופת־חג הקשורה במייסד
הכת הבהאית, בהא־אללה, שהכריז ביום זה, בשנת ,1863
על שליחותו. הבהאים חוגגים יום זה בכינוסי־שימחה
וקוראים מסיפרי־הקודש. הם גם מבקרים את ידידיהם
ונותנים להם מתנות. אולם אין טכסים דתיים מחייבים
וקבועים.
• ,יום שי שי : 23.4 ,חג ג׳ורג׳ הקדוש. העדה :
אנגליקנית.
• יום השבת : 24.4 ,חג מאריה הקדושה קליאו־פאם.
העדה: קאתולים. מאריה היא אמו של קליאופאס,
אחת משלוש הנשים בשם מרים שעמדו ליד הצלב.
מיוקד לירושלים. תפילות.
ו • יום השבת : 24.4 ,יום השואה הארמני. העדה :
ארמנים. יום־זיכרון ללילה שבו נאסרו כל המנהיגים
הרוחניים והדתיים בתורכיה, מאורע שפתח את הטבח
שבו נרצחו 1.5מיליון ארמנים במילחמת־העולם הראשונה.
הטבח מתואר בסיפרו של פראנץ ורפל 40 ,הימים של
מומה דאג.
• יום השבת : 24.4 ,יום הנביא שועיב. העדה :
דרוזים. מקום האירוע: נבי־שועיב, ליד כפר־חיטין.
ארבעה ימי־חג רשמיים, וביכללם ערב־החג. הנביא שועיב
הוא דמות מרכזית בדת הדרוזית, והוא מזוהה חלקית
עם יתרו, חותנו של משה. בימי־החג מתאספים המוני
דרוזים, ונערכים טכסים חשובים בנוכחות אורחים.
>• יום רא שון : 25.4 ,״יום ראשון החדש״ .העדה:
ארמנים. יום א׳ הראשון אחרי חג־הפסחא. תהלוכה מיו חדת
לכנסיית-הגואל על
הר־ציון, לזכר רצח העם
הארמני.

• יום ראשץ: 25.4 ,

״יום ראשון החדש״ .הע ארמנים
וסורים.
דות :
מקום האירוע: הקתדרלה
של ג׳יימס הקדוש בירוש לים
והכנסיה של מארק ה קדוש
בעיר העתיקה, ירו שלים.
תפילות מיוחדות ל זכר
הסעודה האחרונה, ש נערכה
לפי המסורת הסו רית
בחדר זה.

1 26.4

עלייה ל
קבר
הוני המעגל. העדה:
יהודים. מקום האירוע :
הצור הגלילית. שימחה ליד
הקבר. הוני מוזכר בתלמוד כעושי־נסים, אדם אדוק וקדוש
גדול. בשמו קשורים כמה וכמה מעשים בלתי־רגילים.
• יום שי שי : 27.4 ,יום הזיכרון לחללי צה״ל.
העדה: אזרחי ישראל. מקום האירוע: בתי־הקברות הצב איים,
בתי־הכנסת והבתים. טכסי־זיכרון ממלכתיים. אבל
לאומי. כל מקומות־השעשועים סגורים.
״וכן הלאה, לכל ימי־השנה, שפע של מידע מרתק,
שנאסף באהבה.
ליפל לא הזכיר את היום העיקרי בשבוע זה: יום
פינוי סיני, שיהיה יום־אבל לרבים, ושצריך היה לראות
יום־חג לכל, יום־השלום.
הבקבוקים פעם הייתי חולזדקולנוע. הייתי הולך לקולנוע פעם־
פעמיים בשבוע. לא היה סרט חשוב שלא ראיתיו.
בהדרגה !נגמלתי מזה כמעט לגמרי. עזרו לי בכך
הסדרנים, שהקימו רעש באמצע ההצגה. והבריונים,
שהדליקו סיגריות ופיצחו גרעינים, או שפרצו בצחוק
פרוע ברגעים הטראגיים ביותר, או ששרקו בחדווה
בריגעי-מתח. והשוטרים, שבלטו תמיד בהיעדרם. והקהל,

שהיה נוהר לאולמות כמו עדר־כבשים, שלא התקומם
נגד הבריונים ולא התלונן על הסדרנים. ובעיקר — בעלי
בתי־הקולנוע, שכל זה לא היה איכפת להם. הם ציפצפו
על הקהל.
בהדרגה נמאס לי להיות כבש, ולשלם עבור הזכות
להתענות במשך שעתיים באווירה של הפקרות. ויתרתי
אף על התענוג הישראלי הבילעדי של האזנה לבקבוקים
ריקים, המתגלגלים לאט-לאט ממרומי השורה האחרונה
אל תחתית השורה הראשונה.
בשנים האחרונות הלכתי לקולנוע פעם בחודשיים-
שלושה, וגם זאת רק אם הוצגו סרטים החשובים ביותר.
לכן שמחתי כאשר באתי השבוע לקולנוע רב־חן
המחודש בתל-אביב. האולמות הם קטנים ואונטימיים, ויש
סיכוי לצפייה בשקט. הבריון המצוי הוא פחדן עלוב־נפש.
הוא זקוק לאלמוניות של אולם גדול וחשוך, לחוסר־האונים
של קהל גדול. באולם של 75 או 150 מקומות,
לא יוכל לפרוח ולהתפרחח. ובאולם כזה אפשר גם
להציג סרטים רציניים, שאינם בהכרח לפי טעמו של
קהל רחב יותר.
אם זוהי התחלה של מגמה חדשה, אני עלול עוד
להחליט ללכת שוב לקולנוע, תחת לצפות בספינת האהבה
או באריק־ שרון.

לא וזלף עם הרווח
כשהייתי ילד התעניינתי בהירארכיה של כל דבר.
אני זוכר שפעם, כשהייתי בן חמש או שש, הטרידה
אותי השאלה מה קורה כאשר קיסר פוגש במלך. האם
חייב המלך להצדיע לקיסר?
למדתי שהאריה הוא מלך החיות, העיט מלך הציפורים,
הכריש מלך הדגים. בטהובן הוא מלך המלחינים, שקספיר
מלך המחזאים. ידעתי, גם שגתה הוא מלך הסופרים, אך
זה היה, אולי, פרי הדיעות הקדומות של הורי, חניכי
התרבות הגרמנית.
ברבות הימים נוספו לרשימה פריטים נוספים. למשל:
חלף עם הרוח הוא מלך הסרטים.
לא ראיתי את הסרט מאז.שצפיתי בו, פעם־פעמיים,
בקולנוע אופיר בתל־אביב, בשנות הארבעים. השבוע
הלכתי לראותו מחדש. קצת חששתי, שמא תתוסף עוד
אכזבה לאכזבות שהאדם נוחל ברבות ימיו, .
אני שמח לדווח שהחשש לא התאמת. חלף עם הרוח
מהמם ומרגש כיום כמו ביומו הראשון. הסצנות, שנחרתו
בזיכרון, עמדו במיבחן של דור. יותר מזה: מישחקם של
סקארלט ארהרה (ויויאן ליי) ,רט באטלר (קלארק גייבל),
אשלי (לסלי הווארד) ומלאני (אוליביה דה־האבילנד),
עולה אף על מה שזכרתי. הם נהדרים, אחד־אחד.
סקארלט בבגדי־האבל, שרגליה רוקדות בסתר מאחורי
הדלפק. הזקנים המייבבים בבכי חרישי בקוראם את
רשימת ההרוגים של קרב־גטיסבורג. המוני המתים וה־גוססים,
המוטלים לאלפיהם בשורות ארוכות־ארוכות על
פסי־הרכבת. אטלנטה הבוערת. אשלי הבודד, החוזר מן
הקרב. המיפגש של סקארלט ורט באטלר בכלא של
היאנקים. הנשים הסורגות ומלאני הקוראת בקול־רם,
בהמתינם לשיבת הגברים שיצאו לפעולת־תגמול. הרכיבה
האחרונה של בוני הקטנה. סקארלט בערפל, כשהיא מגלה
שהיא אוהבת את רט. והמילים בנות־האלמוות :״אני
אחשוב על זה מחר ...אני חוזרת לטארא ויש המחשי-

פקארלטוא שלי
בים יותר את הפסוק :״למען האמת, יקירתי, לא איכפת

שיא אחרי שיא. צחוק ובכי המספיקים לעשרה סרטים.
לא היה סרט כמוהו, לפניו ואחריו. הייתי מוכן לצפות
בו במשך ארבע שעות נוספות.
קנאתי בצעירים, שראו את הסרט לראשונה. הם מגי בים
בדיוק כמו הוריהם לפני 40 שנה. כמו הוריהם, הם
פורצים בצחוק ברגע המרגש ביותר, אחרי שסקארלט
הרגה את העריק, כשמלאני מופיעה בראש המדרגות
בכותונת־לילה, ובידה החרב של אשלי.
לתימהוני לא היה האולם מלא. האם הטלוויזיה קילקלה
אותנו?

יייייייייייייייייממיייי

״הלוך הלס העצים למשוח עליהם מלך...״
נפלט במוקדם או במאוחר. אין הוא יכול להמשיך ולסבול,
ועמיתיו אינם יכולים לסבול אותו. בייחוד אם הוא משמיע
מדי פעם דברים שיש בהם משום חידוש, שגם מרגיזים.
מי נותר בשטח? מי שמשתוקק להשמיע בכל עת
נאומים באנאליים, בקול רם ובהתלהבות רבה, מבלי
שיהיה לו להגיד דבר מילבד הדברים הידועים לכל,
המקובלים על הכל. איש כזה שוחה בביצת הבאנאליות
כמו דג-הסומך במימיו הזכים של נחל.

דם כ א אל פסיכולוג ומודה שהוא סובל מתסביך
י של נחיתות. הפסיכולוג עורך לו אנאליזה ומחווה
את דעתו :״אינך סובל מתסביך־נחיתות ! אתה פשוט
נחות !״
נזכרתי בסיפור זה כשקראתי בגליון האחרון של
העולם הזה על מחקרו של הפסיכולוג הקליני, הד״ר
אבנר פלק, על המופרעות הנפשית של הפוליטיקאים.
פלק אומר, בקיצור, שהפוליטיקאי המצוי סובל
מתסביך־נחיתות, הנובע מילדות עשוקה. התוקפנות שלו
נובעת מהרגשה של קיפוח, מתחושה של חוסר־ערך.
בקיצור: הוא יצור אנושי פגום, השונא את עצמו בתת-
הכרתו, והמשליך שינאה זו על העולם החיצוני. הרגשת-
הנחיתות הופכת אצלו לשיגעון־גדלות.

של ה פו לי טי ק אי הי אכהבדל כין מי ־שלוגם
מ די פעם כו סי ת של וו דקה ובין א ל כו הו לי ס ט.
אמנם, הדאגה לפירסום מעשיו ודבריו היא חלק
ממלאכתו של הפוליטיקאי. אם הציבור לא ישמע עליהם,
לא יוכל לקדם את דיעותיו ולעשות להן נפשות. אך
לאחרונה גדל סוג חדש: פוליטיקאי שכל מעשיו ודבריו
לא באו אלא לשם פירסום עצמי.
אחדים מחברי־הכנסת הגיעו בשטח זה לשיאים שלא
ייאמנו כימעט. אין הם נכנסים לאולם המליאה, אלא
כשהם בטוחים מראש שיש ביציע עיתונאים וצלמים.
הם נכנסים, מייצרים את הסקנדל שיכניס אותם לכלי-

^ א ם ני ת ן לבודד גורם אחד.ויחידי המביא לטראומה,
י 1השולחת ילדים עשוקים ואומללים אל הזירה הפוליטית
והופכת אותם לחברי־כנסת, לשרים, לראשי-ממשלה,
לדיקטטורים, למיפלצות?

נדמה שג םהפ סי כו לו גהק ליני יתקשהבכך.

כף אמר יו ת ס על א כי מלך, אבי־־אכות ה•
די ק ט טו רי ם ה מו ד רניי ם. אילו אמרזאת היו ם
מ על דוכן הכנסת, ל א יכול הי ה ל היו תאק טו א לי
יו ת ר.
׳ף* 1משךעשר שנות כהונתי בכנסת, בשלוש קדנציות
שונות, היתה לי הזדמנות טובה להסתכל בפוליטיקאים
מקרוב. מכיוון שלא החסרתי במשך כל השנים האלה
אלא שלוש-ארבע ישיבות של המליאה, והקשבתי כימעט
לכל הנאומים שנישאו בה, שמעתי — בהערכה גסה —
כ־ 15 אלף נאומים.
שמעתי, מן הסתם, כ־ 100 נאומים שהיה בהם עניי
רב. שמעתי בוודאי כ 500-נאומים שהיה בהם ברק ש׳
אינטליגנציה, סיגנון וידע.

א ך יו תרמ־* 90מ כל הדב רי ם שני ש או בז מנ

כ כנ ס ת היו נאומים כאנאליים, שנישאו כסיגנו
ב אנ א לי על־ידי אנ שי ם ב אנ א ליי ם.

זה היה לפני הכנסת הנוכחית, שבאיכות חבריה חלו
ירידה גדולה נוספת.
לא פעם שאלתי את עצמי: מה ממריץ איש כזז
לעלות לדוכן הכנסת ולשאת דברים שאין בהם שמץ ש׳
מחשבה מקורית, הנעדרים טעם, בשפה עילגת ובסיגנו
קלוקל ז
מניין עזות־המצח? מניין החוצפה? מניין הביטחון
העצמי העילאי, שבו נאמרים הדברים?
מהו הדחף האמיתי?

הגע תי למס קנ ה כי רו ב רו ב ם של ה פו לי טי ק
אי ם מ רגי שי ם כ צו רךע מו קלה רי ם אל קולם
כ צי בו ר, להש מי עאתדב רי ה ם — ולוא ג ם
די כ רי־ ה בל ג מו רי ם — מול לוע ה מי ק רו פון ו בז ק
המצל מו ת, ל חו ששהם עו מ די םבמר כז תשומת -
הלב של הכלל.
הפוליטיקאי רעב לתשומת-הלב, וסביר להניח כי רעב
זה נולד בימי הינקות, ביגלל המחסור בתשומת־לב של
אבא-אמא.
^ שני םהאחרונות התעמקה בליבי הרגשה זו,
עם הופעתו והתפשטותו של זן חדש של הצמח
הפוליטי הישראלי.
כימעט כל אדם אוהב לראות את שמו ותמונתו בעיתון,
ועל אחת כמה וכמה בטלוויזיה. זה נורמלי.

ההבדל כין חשק נו ר מ לי זה ובין ה ת שו ק ה

עורך-דין מצליח, מדען מוכשר, סופר בעל־השראה
— כל אלה נפלטים זמן רב לפני כן, כמו התאנה והגפן.
בסופה של הדרך נשאר האטד.
הדבר בולט במייוחד כאשר קורה משהו, הנראה
כאילו נועד להשיג תוצאה הפוכה, כמו תנועת ד״ש
בכנסת הקודמת. בתהליך מזורז, במהירוודשיא, נפלטו
כימעט כל בעלי-הערך, ונשארו בני־האטד, שלא נפלו
בבאנאליות שלהם מן הוותיקים שבאטדי-המיפלגות.
כדי למנוע אשליות מסוכנות, יש להזכיר כי אין
התהליך הזה אופייני דווקא למישטר הדמוקרטי. אותה
התוצאה עצמה מושגת במישטר של דיקטטורה. רק
המכניזם שונה במיקצת.

יו תםוא חיו לאג דלו ב ד מו ק ר טי הפרל מנ ט
רי ת. א ביו, גיד עון־ירוב על, הי ה די ק ט טו ר, וכך
הי ה גם א חיו, א כי מלךהרשע.

ח שו ב ל צי בור לז כו ר כי ה מנ היגי םכע לי-
ה כ ריז מ ה, ה מ תיי מ רי ם ל הו בי לנו אל ה ת הי ל ה,
הם ל עי תי ם ק רו בו ת טי פו סי ם מו פ ר עי ם. מכיוון
ש ה מו פ ר עו ת הי אהמספקתל פו לי ט ק אי ה מ צוי
א ת כו ח־ הדחף שלו, ס בי ר ל הני חשככלשה
פו לי טי ק אי מו פרע יו ת ר, בן גדלים סי כוייו
ל הגי ע ל שיל טון.

^ מיל ההאח רונ ה על נושא זה נאמרה כבר לפני 2500
שנה, בפרק ט׳ של ספר שופטים.
״ויגידו ליותם (בן ירובעל) וילך ויעמוד בראש הר-
גריזים ויישא קולו ויקרא ויאמר להם: שימעו אלי,
בעלי שכם!״
יותם המשיל משל .״הלוך הלכו העצים למשוח עליהם
מלך. ויאמרו לזית: מלכה עלינו! ויאמר להם הזית:
החדלתי את דישני, אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים,
והלכתי לנוע על העצים?״
וכן הלאה. התאנה והגפן סירבו אף הם, ביגלל אותה
הסיבה. עד שהגיעו העצים אל האטד, שאין לו תנובה
ותירוש. עץ חסר־ערך זה, שכל כוחו הוא ביכולתו להבעיר
אש הרסנית (״תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי
הלבנון הוא היחיד המציג את מועמדותו.
והנמשל: רק מי שאין לו כל כישרון חיובי, לא
שאר־רוח ולא נשמה פיוטית ולא עמקות של הגות, רק
מי שאין לו דבר זולת תאוות־השילטון הגסה והברוטאלית,
שולח את ידו אל השילטון.

הו א נ הנ ה מ כל רגע, מ פני ש הו א יבול ל ע מוד
כמר כז ת שו מ ת ־ הלב. הו א עול המדרגהלד רג ה.

אדולף היטלר, האדם הבאנאלי בה״א הידיעה שהטביע
את חותמו על המאה דד( 20 ועל גורל העם היהודי) היה
בן של אב שתלטני ואם חלשה. נפוליון, כמו תיאודור
הרצל, משה דיין, אריאל שרון ויצחק רבין, סבלו מאמהות
שתלטניות וחזקות, בעוד שאבותיהם היו חלשים. מנחם
בגין גדל אצל אם חולמנית, בשעה שאביו נעלם במשך
זמן ממושך.

המצ בי ם ה מי שפח תיי םהם שוני ם, אכלה תו
צאהזהה: ה טינ הכל פי כל ה עו ל ם, הדחף
ה פני מי הכבירלהתבלט, להתפרסםולהשתלט.
סתם פוליטיקאי רגיל חש שהעולם כולו נגדו .
פוליטיקאי גדול יותר, המסוגל להזדהות עם האומה
כולה, חש שהעולם כולו נגדנו .

פלק (עם פרויד והרצל) :אש מן האטד
התיקשורת, ויוצאים. במשך ימים ושבועות אינם נכנסים
למליאה כלל. הם נמצאים במיזנון, כשהם עוברים מעיתונאי
לעיתונאי, כדבורה העוברת מפרח לפרח. אלא שאינם
יונקים צוף, אלא מטפטפים אותו — צוף של חנופה,
והרבה טיפות של ארס על זולתם.
ח״כ כזה קורא בדריכות את העיתון ועוקב אחרי כל
מהדורת־חדשות, כשהוא עט כמו עיט על כל פריט העלול
לספק לו דלק לפירסומת. הוא ממהר לשגר מיברק לראש-
הממשלה, להביע מחאה חריפה לפני פלוני, לתבוע מן
הנשיא, לשגר מיכתב בפורטוגלית לממשלת בראזיל.
ח״כ כזה יכול להגיע לתנובה יומית של עשרה קומוני-
קאטים, על עשרה נושאים שונים — החל במצב היהודים
באיי פיג׳י וכלה במישחק נבחרת הראגבי בוולטה העילית.
כל זה חוץ מקריאוודביניים חריפות נגד השר במליאה,
הדלפה מישיבת הוועדה, סקנדל קטן במיסדרון וחילופי-
עלבונות בישיבת הסיעה. עבודה יומית.

מ ב חי נהמע שי ת, כד זה מצטרףל אפ ם.

כוחות פוליטיים אינם נבנים על־ידי קריאות-ביניים
בילבד — יש צורך לעמול ולטפח אותם, לעשות נפשות,
להפיח חזון, להיאבק על דברים בלתי־פופולריים, לגבש
בהדרגה חבר־אנשים מלוכד המסוגל להילחם למען מטרה
מדינית וחברתית.
זוהי עבודה אפורה, שאין בה פירסום אישי רצוף.
אך הפוליטיקאי המצוי כלל אינו מעוניין בכך.
הפירסום אינו משמש בעיניו את המאבק למען האידיאל,
אלא להיפך. המאבק למען האידיאל משמש את הפירסום.

המטרההאמיתית הי חי ד ה הי א סי פו ק ה אגו,
מ שי כתת שו מ ת־ הדב, ה פי כתה או מ ה בול ה
לתח לי ףלאבא־ אמא.

ך דור מ דו ע מעוניין האטד להיות למלך העצים. לא
* כל-כך ברור מדוע בוחרים העצים באטד דווקא.

כ מ צי או ת ז הו ת ה לי ך שד ב רי ר ה טי כ עי ת.
בג׳ונג ל ה פו לי טי מובטחתההצלחהל מי ש מ
ת אי ם כ יו תרל הי ש ר דו ת — ו כ די ל הי שרד
כג׳ונג ל זה ד רו שו תתכונותש הן, ב עי ק רן, שלי ליו

לפני שהפוליטיקאי המצוי מגיע לכנסת, הוא צריך
לעבור שיבעה מדורים של פעילות מיפלגתית. הוא צריך
לעבור אינסוף של ישיבות-סניף וישיבות־מחוז, שבהן
ננאמים אינסוף של נאומים באנאליים. אדם אינטליגנטי

הכי ש רון הז הלה פו ךאתה מו פ ר עו תהפרטית
שלו ל מו פ ר עו ת ל או מי ת, ואתמ צו קו תיו הנפ שיו
תלמ צו קתה של ה מ דינ ה כול ה — הו א סי מן-
ה הי כ ר של מ דינ אי גדול, ב על כ ריז מ ה.

כאן נפגשות שתי תשוקות: תשוקת הילד המקופח
לאהבה ולתשומת־לב, ותשוקת הציבור למנהיג חזק.
המנהיג העליון הוא איש שתחושת־הקיפוח שלו היא
כה עמוקה, ושתאוות־ההתבלטות שלו היא כה כבירה,
עד ששום אדם אחר איגו יכול להתחרות בו. זהו העניין
היחידי, הבילעדי בחייו — דבר המסביר גם את הבא-
נאליות שלו. החד־מימדיות של האישיות, שהיא תכונה
בלתי־סימפאטית כשלעצמה, הופכת כאן ליתרון עצום.
מי שמוכן להקריב את כל חייו כדי להשיג כסף, יהיה
מן הסתם למיליונר. מי ששום דבר בחיים אינו מעניין
אותו מילבד כיבוש נשים, יהיה לקאזאנובה. מי שתאוות-
השילטון בוערת בעצמותיו, יגבר על שאר בני־האטד.

י ת כן שוו ל א די מי ר ז׳ בו טינ ס קי הי ה מגי ע ל־שילטון,
א ל מל אכתב שי רי ם ו רו מ אני ם. ת ל מי דו,
מנ חםכגץ, לא חז ר על שגי א ה זו.

דוע צ רי ך הציבור לדעת זאת?
יו אין זה מישחק אינטלקטואלי, ולא עיסוק־סרק
בפסיכולוגיזדבגרוש.
חשוב להבין את התהליך הזה, כדי להסיק שתי מסקנות.
ראשית: בציבור רווחת האמונה שהמנהיגים שלו חכמים
ממנו, נבונים ממנו, ושעל כן אין טעם ואין צורך להרהר
אחרי מעשיהם. המנהיגים, כך נדמה, הם בעלי תפיסה
רחבה יותר, הם יודעים צפונות וטמונות, אפשר לסמוך
עליהם, ללכת אחריהם תמיד, בשלום ובעיקר במילחמה.
לאמונה נאיבית זו אין על מה לסמוך. נכון ההיפך:
יתכן מאוד שמידגם מיקרי של עשרה אזרחים ואזרחיות
יעלה בתבונתו ובחוכמת־חייו על עשרה פוליטיקאים.

לא התכונותהח יו ב יו תשלהםה בי אואת
ה פו לי טי ק אי םלעמ דו ת של השפעהוהכרעה,
אל א דוו קאתכונותיהםהש לי ליו ת ב יו ת ר. רו ב ם
אנ שי ם מ עוו תי ם, ועל בן ת מונ ת ־ ה עו לםשלהם
מ עוו ת ת.

האטד נמצא במקום שהוא נמצא מפני שהזית, התאנה
והגפן לא רצו להתחרות על התפקיד.
וזוהי המסקנה השניה: לא האטד אשם, אלא הזית,
התאנה והגפן.
אם אנשים נבונים, הגונים, נורמליים (פחות או יותר),
מאוזנים ושקולים אינם מוכנים לקבל על עצמם את עול
האחריות הציבורית ולהיאבק על כך — הם אחראים
למעשיו של האטד בדיוק כמוהו, אם לא יותר.

אל־נאיתפל או אםא בן תצאאש מן האטד,
ותאכל או ת ם, א ת בני הםואתבתיהם.

טוים חר בעוד שבועיים -אך במקומות 1

פורים

סו קדס

;תגר לציבי
ביט

בעת

מסיבת

שדרן רשת ג /אבי אתגר, צוחק בפה
מלא מבריחה שסיפרה לו הבדרצית ציפי
פורים מוקדמת שנערפה באולפן־ההקלטה.

האופנאיח

ניצה שוחט1 ,
מור, רוקדת ק
בה, בחולצה, חצאית ותחתונית וולנים

על הבת״מ

כורעת ישראלה שטיר, בעלת חברה לתערוכות
מיקצועיות. התמונה יוצרת אשליה
כאילו ישראלה הגבוהה היא קטנטונת, ביגלל השיכמיה שלבשה.

האופנאים. בביוף, שהחליט להפוך לסופו

ך 71 ? •1ל שייכות לאורחת שלא הזדהתה בשמה (משמאל).
•1 1 1 1בתמונה השמאלית רפי סלומון פראג עם הציירת

וצת־השיער אווה ברובי, במסיבת־פתיחה למועדונו החדש ״בריזה״.

אני ספר צמרת ן
״צמרת?
אתם, העיתונאים, הופכים כלום־
ניקים לאנשי־צמרת. אלה ה־עולים
לגדולה, מכניסים את ה־צביעות
הביתה והורסים את ה־מישפחה,״
הטיח בי הספר דויד
ב כיו ף, שהפך באחרונה גם ס ד
פר. את דברי הרכילות שקיבץ
הוא הדפיס, וכך יכול לחסל חש־בונות
עם לקוחותיו ועם גרושתו,
הספרית ליז ה את בביוף,
שבא בחברת אשתו החדשה, ה־קוסמטיקאית
ע דנ ה, פגשתי ב־
מסיב סיום לא שבוז של טוטא בביון בזו׳ לכות היתה ממנה הפכו
את 1

\ 1 91ך 1 7 1 הפיזמונאית שטרית אור, מנ־
1 11 1 1\ /יי | שקת את המלחין קובי אושרת,
שותפה לשיר שיתחרה בתחרות הקדם־ארוויזיון

לת חוש ההו-
6הפסק במסי-
ועיצבה לעצמה.

דיצה רון יצאה במחול
כשהיא מתופפת ללא
הפסק בטמבוד וחושפת את טבורה בריקוד הסוער.

לשלוח את הספר לנשיאי בית-
המישפט המחוזי והעליון, כדי ש יקראו
ויפתחו את עיניהם 61
הופתעתי למצוא במסיבה, בין
אנשי־הא־פנה הרבים, את הפיז־מונאית
שי מ רי ת או ר והמלחין
קוצי או שרת .״שוקי לוי מתכנן
את התילבושות של הלהקה ש תשיר
את השיר שכתבנו במשו תף,
קובי ואני, לתחרות הארווי־זיון,״
סיפרה לי שימרית, שהו סיפה
כי היא ממש נהנית להיות
במתח כל שנה מחדש, למרות ה עובדה
שמהללויה לא הפכתי ל־
(המשך בעמוד )42

בביוף, המנשק
!דנה, במסיבת־כתב
ספר על

השנה, כשמימין צוחק האופנאי שוקי לוי׳ אשו
מתכנן את תילבושות הלהקה שתשיר את השיר
שמרית וקובי מרבים לעבוד. על שירים ביחד

שיער קצר

ואופנתי מאוד שיין לדיילת״היופי רבקה
קניגר (משמאל) ולנאווה ברוכי הציירת מ ימין•
השיער הקצר מגלה את האוזניים, שעליהם עונדים כמה עגילים.

חייו עם גרושתו ליזה, והשמיץ בו גם את לקוחותיו.
״ביגלל שאני ספר אסור לי לכתוב ספרים הצטדק בביוף,
אשר יצא בהתקפה על העיתונאים של מדורי הרכילות.

שערך מעצב־האופנה שוקי לוי לרגל
סבוע־האיפנה. דוגמניות־הצמרת שהוזמנו
או למסיבה, משום שהן עייפות אחרי
האופנה. העייפות הקשה היא תוצאה
ויעמוס, כי השבוע היה פשוט כישלון
י,״ התנצל שוקי כששאלתי את
מדוע התייחס בספר לגרושתו במרירות
שיב לי :״ליזה תעשה הכל כדי להגיע
ות. לא יכולתי לסבול את הצורה שבה
מלקקת לאנשים החשובים, כדי שיעשו
מישהו. כאשר חברותיה העיתונאיות
אותה לאשת־צמרת, התחילה להכניס
צביעות הביתה. במיספרה היתד, מפלה
וחשד חשובות לקוחות ביו
בות פחות, ולא היתד, מסתכלת
לעבר הנשים הרגילות. אותי זה
הרתיח.״ כשלחצתי על הספר
בדבר מניעים כספיים שהביאוהו
לפירסום הספר הסנסציוני השיב
לי, כמתחסד :״את הכסף אני
עושה מספרות (בסמך פתוחה).
את כל הרווחים שיהיו מהספר
אני מוכן לתרום לכל מוסד שיט פל
בילדים זנוחים מבתים הרו סים,
כפי שנהרס הבית שלי.״
עוד הוסיף בביוף :״אני מתכוון

1ן 1ן דוגמן־הצמרת חנוך רייכלסון מצ-
@ 11י 1ע י • דיע לבובה, במסיבה שנערכה במועדון
״הסליק״ .חנוך בא לנוח משבוע האופנה.

את חסותה

לפטרונית, מעניק שוקי לוי לאופ•
נאית ריקי בן־ארי, שפרסה עליו
הוא היה תלמיד טוב,״ הצהירה.

מומסיסה ל מ סי ב ה

יעקב שרת /איש ממאדים

כתובה ער הגורן
נו, הגענו גם לזה. עכשיו יש לנו גם מרי אזרחי של תושבי
שטח כבוש, כאילו לא הספיקו לנו המרעין־הבישין האחרים הכרוכים
בשליטה על קיבוצי בני״אדם שאינם נהנים במיוחד משליטת
זרים. מי שעיניו בראשו ידע, שזה יבוא בשלב מן השלבים של
הוויית הכיבוש המתמשכת, אם כי איש לא ידע היכן ומתי.
עכשיו אנחנו יודעים. כן, דווקא הדרוזים. עדה קטנה, עדת
מיעוט גם בסוריה, שלכאורה היה אפשר להניח, כי תהיה מאושרת
להימצא תחת כנפי שלטון ליברלי ומתקדם כזה של ישראל. מה
קרה י מה השתבש? או שמא לא קרה דבר ולא השתבש דבר,
אלא אנו פשוט לא ראינו, לא הרגשנו, לא הבינונו, או נכון יותר
לא רצינו לראות, לא רצינו להרגיש, לא רצינו להבין ז
זה מעורר מחשבות. למשל, אם היתה טעות בחיזוי התנהגות
הדרוזים ברמת הגולן לאחר חקיקת ״חוק הגולן״ ,היש יסוד
להניח, כי לא תהיה טעות, או כבר אין טעות, בחיזוי התוצאות
של מדיניות ״היד החזקה״ נגדם ן או שמא לאיש לא איכפת
אם המובלעת של כפרי הדרוזים בצפין־הרמה תיהפן אט אט,
או בבת אחת, למחנה ריכוז אחד גדול?
קוראי בוודאי שמו אל לב זה מכבר, כי איני נוטה חיבה
יתרה לדת ולדתיים, אפס כי איש לא יוכל להאשימני בזילזול
בכוחה של הדת ובכוח ההתמד העצום שלח. אין זה מיקרה,
שבראש המאבק הדרוזי בסיפוח הרמה לישראל עומדים כוהני
הדת, שככוח השפעתם כן מידת חסינותם; זו אינה מונופולין
של נטורי־קרתא, או לחילופין של הכמורה הקתולית בפולין.
לאלוהים אין דיוויזיות בימינו, אבל למאמיניו יש בימינו כוח,
ובראש וראשונה כוח סבל, כוח הקרבה, כוח עמידה וכוח חסינות.
ככה שלגמרי לא פשוט לבוא ולומר כמו שאומר משה שמיר:
מה יש? מי מתרגש? מה שקורה עכשיו ברמת הגולן אינו אלא
סתם שביתה, שביתה אחת מני רבות, הפורצות ברחבי ישראל. לא,
לגמרי לא פשוט, ואתם יודעים למה ז מפני שראשית כל זוהי
שביתה לאומית־דתית, ואם תרצו לאומית במסווה דתי, ואנחנו,
יהודים שכמותנו, פשוט איננו מסוגלים — או שמא פה אני כבר
שועה בחיזוי — לעשות בשובתים ממין זה מה שעושים בהם
שילטונות אחרים (לרבות הסורים המעודנים, בכבודם ובעצמם),
כלומר פשוט לטבוח בהם טבח דמים, לעצור אותם, לגרש אותם,
להרעיב ולהצמיא אותם ולמרר להם את החיים עלי אדמות עד
צאת נשמתם או עד שהם ילקקו לנו את התחת.
ולא במיקרה אני מהרהר בגלוי בטעותי״אני. מפני שמשה
שמיר עצמו, הטוען בפשטות תהומית שכלפי השביתה הדרוזית
יש לנהוג ״לפי ספר החוקים של מדינת ישראל — אותם צדדים
של שביתת הדרוזים בגולן שאין בהם יסוד של הפרת חוק
יונח להם. ישבתו עד שיסתאבו. כנגד זה, אותם צדדים שיש
בהם הפרת חוק — לגביהם יש להפעיל את סמכות המישפט
באורח ישיר ותקיף, בסדר ובגלוי״ (״מעריב״ 16 ,בפברואר ,)1982
חש שהעניין אינו כל כך פשוט, שכן הוא מסיים את מאמרו
בנושא מרנין זה במלים ממקום אחר :״החוק הזה קיים עכשיו
במג׳דל שמס כמו בתל־אביב. אז מי שרוצה להישאר במג׳דל
שמס — צריך להסכים להישאר במדינת ישראל״.
הוא, משה שמיר, כבר נעל מגפיים, לבש את חמוקיים, חבש
כובע מצחיה, תחב מגלב תחת זרועו ובאין רכבת־משא למרגלות
החרמון הוא מוכן לגרש משם, את כולם, רגלי.
איש אינו יודע כיצד יתגלגלו העניינים שם, ברמת הגולן
הצפונית. אני מוכן להניח לרגע, שהדרוזים שוללי הסיפוח
יישברו בקרוב ולו בגלל איומיו הנוראים של משה שמיר, וכלפי
חוץ יחזור המצב לקדמותו. נניח. אבל דבר אחד כבר נרשם
ונחרת בזיכרון הקולקטיבי של הדרוזים :״הפעלנו מרי אזרחי״.
הילדים יתחנכו לאור המיבצע הלאומי הגא הזה — וביום מן
הימים יחזרו עליו, ואולי עוד לפני כן, וביתר שאת. וכך, ממרי
למרי של נכבש נגד כובש, אולי לאט ואולי במהירות, יוטבע
חותם הקולוניאליזם המכוער עמוק יותר ויותר בבשרו של כל
ישראלי ספחן כאנטי־ספחן — כי כולנו ערבים זה לזה —
ואחר״כך יבואו מלומדים ויתהו: מה קרה? הנה, למרות
השקעת משאבים עצומים בחינוך לאהבת הארץ בגיל הרך —
לא חל שום שינוי לטובה בשיעורי הירידה, מפני שאהבת הארץ
אינה יכולה לכסות על פשעים נגד יושביה, אשר ביום בהיר אחד
נהפכו מאזרחים בני״חורין לנכבשים, וביום בהיר פחות נכפתה
עליהם אזרחות לא״להם.
אבל הדרוזים של רמת הגולן הם כאין וכאפס לעומת תושבי
שטחים כבושים אחרים. ולא מפני שהם חלשלושים, אלא מפני
שהם מעטים, יחסית. מרי אזרחי הוא מופת מדבק למדי. היום
כאן, מחר שם. את 12 אלף הדרוזים שברמת הגולן אפשר לקטול
אחד אחד או לגרש אחד אחד. לא בלתי אפשרי. אבל את
מיליון ויותר תושבי הגדה והרצועה? והלא הם אינם חרשים
ואינם עיוורים — הם עוקבים ולומדים.
ככה שאני חוזה חיקוי־של־התחרות בממדים גדולים ומציקים
הרבה יותר, שיופגן בשטחי האוכלוסיה הפלסטינית הכבושה,
כשם שאני מוכן לנחש באיזה פיתרון ידגול אז משה שמיר,
סיפוח או לא סיפוח. הדבר האחד שאני מתקשה לנחשו הוא
האם נמצא בתוכנו כוח־אדם מספיק לעשות את המלאכה. סוף
סוף, גם בפולין תהיה להם בעיה אם יהיה צורך לעצור את
בל העם.

£דיר מגאקם
אולי את ראש המשלה מנחם בגין זה לא !מעליב, שנשיא
ארצות־הברית פונה אליו ב״דיר מנאקם״ וחותם ב״יורס רוני״.
אותי זה מעליב.
ככה פונים אל מדינה במדיניות? מה אנחנו, מדינה־ילד־מופרע־שלי,
הנה לך נשיקה ורק אל תזרוק את עצמך על הריצפה במו

4(21

אתמול? מה אנחנו, החברים הכי טובים, עוד מגן־הילדים של
,1948 שנת המילחמה הקיומית והאמברגו האמריקאי, שמאז
ועד היום הזה לא זזה יד האחד מיד האחר, וכל דבר נעשה
במשותף, במתואם, במיודע ובמוסכם?
בתור ראש־ממשלה שלי אני מצפה ממנחם בגין, שמכאן ולהבא
יחזיר חזרה וללא קריאה את מכתבי ״דיר מנאקם״ .או שמא הוא
דווקא נהנה מזה, כפי שגילו הפסיכולוגים של הבית הלבן?
אז תיזהרו לכם, שם, פסיכולוגים יקרים ! החולה שלכם
הוא טיפוס ערמומי, שמסוגל להרשים אתכם במתכוון כמי
שנהנה מליטופים — כדי לנשוך לכם את היד ברגע נוח. אז מספיק
כבר עם ה״דיר מנאקם״ הזה.
זה גם מסוכן, לא רק מעליב.

£המטאטא והתותח
לפני שבועות מיספר, כשכתבתי פה שמתבקשת איזו מילחמונת,
שניכר חסרונו של איזה ״זבנג־וגמרנו״ ,לא תיארתי לעצמי, בי עד
מחרה יצייצו כל הציפורים ציוצי מילחמה־שלא״היתה, או כמעט-
שהיתה, או עוד״מעט״תהיח״אל־תדאג, חרף התפילות והאנטי-
תפילות של איתן הבר המסכן, שהפנינה שכתב בעניין הגשם
והבוץ היתה מתוחכמת מדי לגבי הממוצע השכלי של קוראי
״ידיעות אחרונות״ .מה לעשות.
מתבקש לומר משהו על הציוצים הללו למיניהם שהגיעו לשיאם,
כמדומה, במאמרו המתריע של ישעיהו בן־פורת ״הפקרות״ (״ידיעות
אחרונות״ 12 ,בפברואר )1982 שבו יצא חוצץ נגד מדליפים
למיניהם ושאר פטפטנים, המסגירים את סודותינו הכמוסים ביותר
לזרים, לרבות יריבים ואויבים.
אכן, תופעה מעניינת לפנינו, ואי״אפשר שלא לשאול למקורה.
חוששני, שהתשובה לשאלה זו מורכבת הרבה יותר מן הפשטנות
של ישעיהו בן־פורת, המוקיע את התופעה עצמה מבלי לתהות
מה בעצם היא מגלמת, מה משמעותה השורשית.
במובן, יש פחד מן השכול. בגין מסוגל להבדיל הבדלה אווילית
בין פחד ובין דאגה בגלל אבידות. פה, בינינו, אנחנו יודעים שזה
אותו דבר, ומייחלים לרגע שהוא לא יבלבל לנו את המוח במלל.
אבל איני סבור שפחד״המוות הוא שגרם למודעות החריפה של
רבים כל-כך לגבי השאלה להילחם או לא להילחם (בפלסטינים
שבלבנון ן בסורים ! בהזדמנות זאת גם בירדנים י בצירופיהם?
בכולם?) בבלות הבל, לאיש אין ספק יד מי תהיה על העליונה
בכל החזיתות האפשריות.
לא, השאלה שורשית הרבה יותר. דומה, שמקץ כך ובך
מילחמות שהולחמנו ושהתלחמנו והלחמנו, אבדה לנו תחושת
הביטחון שהן מובילות לאן־שהוא. דומה, שמקץ כך ובך מילחמות,
נניח אפילו בלתי-נמנעות, התרחשה אצל רבים מין התגדרות
שבזאת המלחשת בלי-הרף בי הפיתרון לא יימצא בשום אופן
בכוח הזרוע.
באשר מין אי-נוחות שכזאת מחלחלת בשכלם של רבים
וטובים — באמור, חרף הביטחון המוחלט בניצחון הצבאי שתנחל
ישראל בבל עימות יזום ואפילו לא יזום — פשוט לא יתכן
לכלוא את המחשבות, הן מוברחות לפרוץ ולבצבץ במאה ואחת
צורות כפרחי-מאו בשעתם. לכן אי-אפשר להאשים את ״מדליפים״
למיניהם ו״מדיינים״ למיניהם. אפשר רק להאשים את המצב
הקיומי שלנו, שהוכיח בהצלחה יתרה, עד בה, שלא על המילחמה
לבדה נחיה.
אולי אני טועה ואולי לא, אבל יבול להיות, שאף כי עדיין
איננו יודעים זאת, אנו נתונים עכשיו בעיצומו של שלב חשוב
ביותר בתולדותינו, ואסתכן ואוסיף שלב רב-תיקווה, של מעבר
ממדיניות על־חרבך־תחיה למדיניות על-שבלך-מדיניותך תחיה.
הצרה היא, שאיכשהו זה לא כל כך מסתדר לי עם בגין, שרון,
שמיר ואיתן, אבל בשם שאם אלוהים רוצה גם מטאטא יורה,
כך גם אם אלוהים לא רוצה, שום תותח לא יורה (נבון עד לרגע
בתיבת מלים אלה).

^ מדוע. בועצם?
מדוע ארצות־הברית מחוייבת לקיים את מדינת ישראל, בעצם?
יש כמה תשובות אפשריות :
א! .מפני שהיא פשוט מאוהבת בישראל.
ב. מפני שהיא עושה מה שמכתיבים לה אזרחיה היהודים.
ג. מפני שהיא רואה בישראל מישלט קדומני חשוב לשרות
האינטרסים (תיאוריית ה״ברית״).
ד. מפני שהיא חוששת, שאם ישראל תרגיש עצמה זרוקה
לכלבים לגמרי, היא תצית תבערה עולמית שתעלה לה, לארצות-
הברית, ביוקר.
ובכן:
א. אם בטלה האהבה, משום־מה (ולא ניכנס לפרטים) —
האומנם יחדשה בגין אם בתוכחות־שחץ ואם בתחינות פחד?
ב. אם יהודי ארצות־הברית מכריעים — האם לא הגיעה
השעה שהם יקחו את העניינים בידיים ולא יניחו לממשלת
הליכוד להשתולל? או שמא יתברר אז שאין מי שילקח את
העניינים בידיים?
ג. אם ישראל היא בעלת־ברית של ארצות־הברית — הייתכן
שארצות־הברית אינה יודעת זאת, עד כדי כך שצריך להזכיר
לה זאת כל שני וחמישי, ערב בוקר וצהריים?
ד. אם לישראל יכולת להצית תבערה עולמית — או כך
סברת ארצות־הברית — מה יהיה אם תיעלם היכולת? מה אם
תשתנה הסברה?

(המשך מעמוד )41

מיליונרית, כפי שאנשים חושבים״
האופנאית הנודעת והמוב־שרת
ריקי כן א רי סיפרה, ש נאלצה
לסגור את בית־האופנה
שלה עקב קשיים כספיים. את
שוקי לוי כינתה :״אסיסטנט שלי,
היחידי שהייתי מוכנה ללמד או תו
מה זאת אופנה שמתי
לב לתופעה חדשה במסיבות.
כל מארח המכבד את עצמו, שוכר
היום מערכת־קול משוכללת
ומפעיל תקליטן שיעורר את ה אורחים
במוסיקה מדליקה. מסי בות
אלה הופכות למעין דיסקוטק
לחברים, ובכך קובע המארח את
הצלחת המסיבה מראש ו
חשבתי לתומי, שברחוב גורדון
בתל-אביב אין כבר מקום לגלריה
נוספת, עד שקיבלתי הזמנה ל מסיבת
פתיחת גלריה חדשה בשם
דביר. שמחתי לפגוש בגלריה את
י הו די ת הנ ד ל, מחברת רחוב
המדרגות והחצר של מומו הגדולה.
היא סיפרה לי כי היא כותבת
ספר על בעלה, הצייר צבי מאי
רוכיץ /ספר אחר מפרי עטה,
צלילה חוזרת הוסרט כידוע ל סרט,
בבימויו של שי מ עון דו־תן
והפקתו של ע מו ס מו ק די
והתקבל לפסטיבל ברלין ו
בסוף השבוע הזדמנתי למסיבה
יוצאת־דופן, שנערכה באולפן־
ההקלטה. הסיבה למסיבה היתד,
הקלטת שיר פורימי עליז לתוכ נית
שתיקרא מה, כבר אסתר של
א בי אתנר, שגילה לי :״כל
רחוב בן־יהודה בירושלים יהפוך
לקירקם רחוב. יהיו שם להטוט-
מסיבתסיש לשסע
האופנה האומלל
ומסיגת-פחיחה
לחג־המויס
היו הא׳סעים
חמסיבת״ס הסוערים והעליזים
של השסע
נים, בולעי-חרבות, יורקי־אש, ר
מוקיונים, שיבררו את הקהל.
המלצרים בביתנים שיוקמו במיו חד,
יסתובבו בתילבושות לאומיות
שונות, ויין יחולק חינם ברחובות.
כן תוקם בימת שידור בכיכר־ציון,
ומשם יועבר הבידור למוקדי שימ חה
רבים בארץ ו • עוד סי פר
אתגר :״כמעריץ של החלילן
הנודע ג׳יי מ ם נאלה־י, פניתי
דרך תוכנית הרדיו שלי אל המא זינים,
בבקשה, שאולי מישהו יס כים
לוותר על כרטיסו לטובתי.
המאזינים לא נענו להצעה, אולם
קיבלתי טלפון מאחד ממנהלי ה הופעה,
שהתנצל על מחסור בכר טיסים,
אולם כפיצוי הוא מוכן
להעניק לי ראיון בלעדי עם גא-
לווי, המסרב בדרך־כלל להעניק
ראיונות. לצערי, החמצתי גם את
זה, בגלל מסיבודההקלטה של ה שיר
לפורים״ ו רוני ווים,
המלחין ששיר שלו התקבל לתח רות
הקדם־ארוויזיון, ידוע בחוש־ההומור
שלו. הוא סיפר :״אני
עומד להקים להקה חדשה לכבוד
הארוויזיון, כולה על טהרת בני
עדות־זזמזרח, שתיקרא הברירה
הדולארית.״
ה עו ל ם הז ה 2321

לבג* הכותנה המעולים

0ל ע *! 6
לא הגדולים ביו תר-ויובל הטובים ביותר

( \/קו/וו ק

001 8

חה פירוח וצמחים
בשקיקים

דיווגוף.190ת-א

לכל המשפחה:
ז/ז טו ח ^ז

תהתע רו ב ת פירות

הוטל עליך להכין אירוע
עליך להכין אירוע — לתכנן, להזמין, לערוך
אל״ז־אגה
שרותי במה לרשותך !
הוטל עליך להכין אירוע?
ודאי אתה מוטרד מטיפול בעשרות פריטים,
הכרוכים בתכנון אירועים, מבצעי פרסום,
ועוד כהנה וכהנה .״שרותי במה״ ,שצברה
ניסיון ״קצר״ של עשר שנים, נוסדה כדי
להוריד מך את הטיפול המתיש בכל אותם
פרטים. אנו ערוכים לשחרר אותך מהם.
תכנון והפקת אירועים — הוא מהתחומים
החזקים שלנו. ניטול ממך את כל הטיפול
בהפקה ותיכנון של אירועים וטקסים, כגון :
טקס הנחת אבן פינה, פתיחת מפעל, הסרת
לוט, פתיחות חגיגית ועוד.
מעונין בארגון מסיבות ואירועים י — ארגון
האירוע והפקתו, הזמנת אמנים, הקמת
תפאורות ובטוח, התקנת תאורה, הגברת
קול, שילוט — הם מעיסוקינו היום־יומיים.
טלפון אחד ממך ואישור ביצוע, יתנו לנו
אור ירוק, ולך — את השקט והזמן הדרוש
לטיפול השוטף בלקוחותיך.
ייצור והקמת תערוכות ניידות וקבועות —
הוא תחום פעולה המוכר לנו מאוד. הצלחנו
בארגון תערוכות וירידים מסחריים ברחבי
הארץ, מעידה כאלף עדים על ניסיון רב
בתחום זה.
תכנון מבצעי פרסום — הוא עניו קל כשהוא
על־גבי הנייר. במימושו הלכה למעשה,
מתחילה הבעיה. מי יטפל בארגון משאית
פרסום ברחבי הארץ ן מי יטפל בהפעלת
רעיונות פרסום מקוריים ויוצאי״דופן הצצים
במוחך ז לך, אולי, אין היכולת או הזמן
להפעילם. ל״שרותי במה״ זה ענין
יומיומי.
השאלת במות, תפאורות, דיגול, סידורי
פרחים, עיצוב בדים, שילוט, השאלת מסכים,
כרזות, הקמת מזנונים ניידים, הקרנת
שקופיות, הקלטת אירועים, הפרחת בלונים,
אלומות דגלים ועוד — הינם בגדר פעולות
של שרותים שוטפים אותם אנו ערוכים
לספק לך.

מעוללות שרותי במה

ת ה שו שנים ׳^•

פתוח ׳ 1יום(כולל חוצ״ש)
עד 11.00 בלילה

להלן מספר ״סיפורים קטנים״ המתרחשים
כמעט מדי יום וזוכים לפתרונות נאותים
על״ידי צוות החברה. הצוות הוא בעל ניסיון
רב באירועים, שהצטבר במשך עשר השנים
בנוסף לעובדה שהצוות מורכב מבעלי
תושיה.
חברה גדולה הוציאה מכרז לביצוע
תפאורה והיתה משוכנעת שהתפאורה
אכן הוזמנה. בעת שיחה טלפונית
יומיים לפני האירוע, התברר ששכחו
להתקשר ולהזמין. מה לעשות — שרותי
במה נרתמה מיד לעבודה ותוך יומיים
התפאורה עמדה, למרות כל הקשיים
ומריטת העצבים.
באחת מהנסיעות להצגה ״סוף היום״
עם מתי כספי בשבת לעין־גב נתקעה
המשאית עם התפאורה, ציוד ההגברה
והתאורה. הצמיגים מפוצצים — מה
עושים ז ההצגה חיימת כמובן להימשך.
מזעיקים צוות מתל־אביב לבית״שאן.
הצוות מאלתר פרוק הגלגלים במהירות
ונוסע לנצרת לחפש מתקן פנצ׳רים
העובד בשבת. לאחר סיבוב של שעתיים
מוצאים חנות פתוחה, עם גלגלים
מתאימים. קונים, חוזרים למקום,
מרכיבים וממשיכים לנסוע להצגה הבאה
שמתחילה עוד כ־ 3שעות בתיאטרון
ירושלים.
צוות שיצא להקמת תפאורה בחיפה
לתצוגת ספרים של ״וידל ששון״ הביאו
תפאורה, אך מסתבר עם הכנסת
התפאורהלמקום מלון דן כרמל
שהתקרה נמוכה ב״ 1מטר והמידע
שהתקבל מבית״המלון היה מוטעה,
הצוות חתך את תחתית התפאורה
והתאימה לאולם והאירוע נערך במועד.

ן ידיא 01 רטו
בוידיאו !
הסרטת ארועים
צילום חתונות,בר מצווח ואחעים מיוחדים
רוו׳ הזנבאו .5ולא, טל 296662 .
רה, ירושלים 13 חיפה טל 662757

^11ם־52£

57£מ7

במוצ״ש 27.2.82
תערך במסעדה

מסיבת

קוקטיל

עם הציירת

עדי ת פאנק
הכנסותממכירתה ציו רי םתתרמנה
למרכזהר פו איתל -א בי ב ( אי כי לו ב )
למחלקהה אונ קו לו גי ת — להקמת
מערכתסימולציהלהקרנות.

ועם הלקו חו ת הסלי ח ה
המסעדה סגורה

תן טרמפלחייל
ה עו ל ם הז ה 2321

במדינה
ד ר כי אדם
*ונס ד אוגס
ה שו טרשה עי ד גגד
הג אשםב אונ ס ביק ש
ב בי ת־ ה מי שפט?עצרו;
די ד, בחשד של אוגס גוסף.
:מיקרה מוזר כזה לא נתקלה
ניגודית, נורית פיש, מימיה.
* הגנה על ציון בגימוב,22 ,
אשם באונס וחקרה על דוכן
דים שוטר שהעיד על חקירות
נרו בתיק. הוא סיפר על נסי-
ז המיקרה, כיצד גבה את עדו־

סניגו רי ת פייט
תחקור את הישוטר
של המתלוננת, סיים את עדו־ועמד
לרדת מדוכן־העדים.
ולם הוא לא עזב את האולם,
1ניגש לנאשם, שהיה משוחרר
בות, ואמר לו אני עוצר
ך כעת בשל חשד של מיקרה
ס אחר.״ הוא חיכה עד תום
בת בית־המישפט, ולקח איתו
הצעיר החיוור למעצר. בינ־ז
ביררה הסניגורית, והסתבר
כי האונס החדש שבו נזכרה
שטרה, בוצע, לכאורה, עוד
י כמה חודשים. המישטרה
ידעה אז על מישפט האונס
:חי, שקרה בנובמבר . 1981
1נזכרה המישטרה באונס ה ׳
דווקא במהלך המישפט —
כך לא היתה לאיש תשובה.
אשר יובא בגימוב לפני שופט ם
להארכת מעצרו, תחקור
־גורית את איש־המישטרה,
לברר את הסיבה למעצר ה י
שיגרתי של לקוחה.

חים, הם יצאו לכיוון מרכז האר גזים
בשכונודהתיקווה, שם מת גוררים
עובדים בני־מיעוטים.
ב־ 8בערב הגיעו החמישה ל מקום,
ושני הקטינים נכנסו למ קום
ובדקו את רישיונותיהם של
הערבים שעבדו שם בפריקה וב־העמסת
משאיות. לאחד מהם, סל-
מי ג׳אדלה, לא היה רישיון כזה.
שני הפקחים הצעירים דרשו ממנו
להתלוות אליהם החוצה ולהמתין
לניידת־משטרה שתבוא לעצרו.
לפי החוק יש בידם סמכות לנהוג
כך. אך הפעם היתד, זו תחבולה.
ברגע שיצא הערבי מפתח המיב־נה
התנפלו עליו שלושת הנאש מים,
היכוהו מכות נמרצות וגרמו
לו חבלות שונות.
השלושה הודו בבית המישפט
בעובדות, והורשעו על־ידי השו פט
דויד ולך. בגזר־דין מנומק,
מוקיע השופט את מעשה הבריו־נ
ו /ש ל השלושה. הוא ציין לחומ רה״את
מעשה הפוגרום באזרח רק
משום שהוא ערבי מהשטחים. ה סניגור
טען כי השלושה נסערו
ממעשה־החבלה, וכי הם מתחרטים
על מעשיהם.
בית״המישפט גם הביע תדהמה
על תסקירי שירות־המיבחן, שלא
התייחס בפועל לעבירה, והמליץ
על עונש כספי שישולם בתשלו מים
.״אין זה מתפקידו של שי-
דות־המיבחן ליתן לבית־המישפט
הנחיות מישפטיות בדבר ענישה,
ציין השופט.
״כדי להרתיע את הרבים יש
להטיל עליהם מאסר בפועל,״ קבע
השופט, וגזר על כל אחד מהשלו שה
18 חודשי מאסר, מהם תישעה
חודשים בפועל ותישעה על תנאי.
השלושה עירערו על פסק־הדין;
עורך־הדין צבי לידסקי הגיש את
העירעור, וטען כי השלושה נגררו
אחרי שני הקטינים מהמישמר
האזרחי, שיזמו את הפעולה, והם
עצמם יצאו ללא כל עונש. בעיר־עור
גם הכחישו הנאשמים כי ל מעשיהם
היה קשר לפיצוץ בדו אר,
וכי היה זה מעשה־נקם .״אין
זה קשור כלל לפיצוץ, ואנשי ה־מישמר
האזרחי היו היוזמים,״ טען
הסניגור.
בינתיים התחילו השלושה לרצות
את עונשם, אחרי שבית־המישפט
העליון דחה גם הוא את בקשתם
לדחיית ביצוע המאסר עד למועד
העירעור. השופט מנחם אלון, ש החליט
כך, ראה גם הוא בחומרה

סגנון חוש

אלישיב שמשי מצייר בחדרימבודתו ציורים
בצבעי שמן ואקריליק, היוצרים תבליטים .״אני
אוהב לצייר נשים בתנועה ונשים המישחקות טניס.״ אלישיב הנמצא
בחנפשת־לימודיס מצייר בזמנו הפנוי, בעיקר הוא נוהג לצייר בלילות.

£ומץ־ ל ב, קו ר־ רו ח וכד

סניגו רי ת חנו ך
אשת ׳אמיצה

!מיש פ ט
ו1־!(1>1צ״ {3
רצו לגקום ע? פיצו ץ
:בי ת־ ה דו א ר, ו היפו ער בי.
׳ 5באוקטובר 1980 הודיעו
עי־התיקשורת כי פצצה הת וה
בבית־הדואר בגבעתיים
; אנשים נפגעו. החשד המיי-
תופנה לעבר אירגוני הטרור,
• מהם אף הכריז בגאווה, כי
:וץ הוא מעשה ידיו. בסופו
דבר התברר כי הפיצוץ נגרם
די משלוח חבילה ממולכדת
* ישראלי לאשתו וחמותו,
סיכסוך משפחתי.
סה מלכה, שלום אליאס ודוד
סי החליטו לקחת את החוק
הם. הם לא רצו להמתין ל יה
מישטרתית ממושכת אשר
תביא תוצאות ואולי לא.
עם שני צעירים בני , 17ה־תים
במישמר האזרחי, ושב-
הסמכות לבדוק רשיונות-
של פועלים ערבים מהשט
עורכי־דין
רבים היו מהרהרים
פעמיים וחוששים להסתכסך עם
שופט, אך היא החליטה ועשתה.
כאשר קרה המיקרה היא היתה
מלאת חימר, וזעם, והרגישה ״כמו
אירגון סולידאריות בפולין.״
מזה כשנה היא מייצגת שלושה
נאשמים, מורה, בעלה וידיד־סטו־דנט.
הם נאשמים כי גנבו 15 אב־ני־בניין,
מבית העומד בבנייה ב בת
ים. המישפט עצמו החל מת נהל
בימים אלה לפני שופט־הש־לום
התל־אביבי עמיקם פיאלקוב.
כאשר הגיע מועד עדויות ההגנה,
עלה הבעל להעיד, ואמר כי לוא
היה מתכוון ללכת לגנוב, לא היה
נוטל עימו את אשתו. השופט חייך
ואמר לו :״בסוף המישפט תח כים,״
ולא פירש. הסניגורית
שתקה.
אחרי הבעל עלתה לדוכן־העדים
אשתו. בטרם החלה מוסרת את
עדותה פנה אליה השופט ואמר
לה :״לשם שינוי, תעידי את ה אמת.״
הסניגורית הנדהמת רק
הביטה בשופט, אך עדיין לא אמ רה
מילה. אך כאשר חזר השופט
על דבריו באנגלית לעברו של ה סטודנט,
שהיה העד השלישי,
פקעה סבלנותה של הסניגורית.
היא קמה על רגליה וביקשה את
השופט לפסול את עצמו, מכיוון
שבמילים אלה כבר הביע את דע תו
על מהימנותם של הצדדים.
אך השופט סימן בידו לתובעת
להמשיך בחקירתה, ולא התייחס
לבקשת הסניגורית. רותחת מזעם
קמה הסניגורית חנוך ואמרה ל שופט
כי עליו להפסיק את הדיון

שו פ ט ודף
עונש מרתיע
רבה את המעשה ״החמור והברו טאלי
של פעולה ביריונית נגד
ערבי חף־מפשע, שנבחר באקראי.״

לפסולאח הגו&ופט
ה סניגו רי ת בי קשה 7פסו?
א ת. ה שופט — אך
הו אהתעלםמבקשתה.
כרמלה חנוך היא אשה אמיצה.

לאלתר, מכיוון שבדעתה לפנות
לבית־המישפט העליון, ומכוח סעיף
( 132ב) לחוק לסדר הדין הפלילי,
יש להשהות את המישפט עד ל החלטת
בית־המישפטט העליון.
השופט לחץ על הכפתור המז עיק
לאולם שוטר, והתובעת המ שיכה
לחקור. הסניגורית הצהירה
כי היא שוקלת להתפטר. סוף-
סוף זכתה בתשומת־לבו של השו פט.
הוא אמר לה :״גברת חנוך,
למדתי שיש שלושה סוגי מישפט!
הראשון — כשאין כל ראיות נגד
הנאשם ! השני — כאשר יש רא יות
נגד הנאשם, אך יש קו־הגנה!
השלישי — כאשר יש ראיות נגד
הנאשם ואין לו קו הגנה. במיק-
רים כאלה יש עורכי־דין המנהלים
התקפה נגד השופט.״
כאשר הסתיימה ישיבת היום,
דחה השופט את המשך המישפט
למארס, וכרמלה חנוך מיהרה אל
עורך־הדין יונתן זפרן, ראש ליש-
כת עורכי־הדין במחוז תל-אביב,
ושטחה לפניו את סיפורה. היא
ערכה תצהיר והגישה לבית־המיש־פט
העליון בקשה לפסול את ה שופט
פיאלוקב.

י * שר מנהיגות למופת.״ כך
מצויין בעיטור־המופת שבו זכה
אלוף־מישנה אלישיב שמשי, ש פתח
בימים אלה תערוכה מציוריו.
פניו של אלישיב מרצינות כש הוא
נזכר במאורעות אותו יום,
במילחמת יום־הכיפורים.

סי פרא די שי ב:

את ד 22-,באוקטובר כיניתי ה־

הארמיה המיצרית השלישית.
מהפקודה שקיבלתי הבנתי כי
הפעולה חייבת להיעשות במהי רות
האפשרית, כי הפסקת־האש
עם המצרים אמורה היתר, להיכנס
ב־ 6.59 לפנות ערב.
ברן, שבאוגדתו שירתתי, הפ עיל
שלוש חטיבות לכיוון תעלת
סואץ, ולי היתה הזכות להגיע רא שון
לתעלה. בדרך נהרג אחד ה־

אלוף־מישנה אלישיב שמשי,
בעל עיטוההמופת ממילחמת יום
כיפור, החרו תותח במיכחול
יום המוצלח ביותר של הגדוד,
ויחד עם זאת, היום השחור ביו תר.
לפגי הצהריים, בצידה המע רבי
של תעלת סואץ באזור ג׳אבל
ג׳ניפה, ניהל הגדוד קרב שריון
בשריון עם טנקי טי־ 55 מצריים.
הגדוד שלנו השמיד יותר מ־30
טנקים מצריים וכלים אחרים. ה קרב
התנהל תוך אש־ארטילרית
כבדה של המצרים. לחלק הזה
אני קורא החלק המוצלח.
הגיהינום התחיל מהרגע שקי בלתי
פקודה, כמפקד־גדוד, לנוע
לכיוון דרום מהאגם המר הקטן,
לעבר תעלת סואץ מהצד המער בי
שלה. כל זה במיסגרת כיתור

מם־פאים האהובים עלי ביותר,
סרן קובי. הוא נפגע בראשו מ כדור
מצרי.
ידעתי שעלינו להגיע מהר כדי
שכוחות האו״ם שיעברו במקום
יראו שכוחות צד,״ל נמצאים שם.

שבע שעות
איומות
ך * מ קו ם ליד התעלה היה סבוך
י י בצמחיה. חשיבה שדרה במ קום,
שהיה מלא בביצות טובענ־יות.
היה קשה לרדת מהנתיבים
והשטחים היו ממוקשים. תפקידי

לחי חול

היה למצוא חניון לגדוד. לבסוף
מצאתי שסח בגודל של חצי מיג-
רש־כדורגל ושם חנינו.
מאוחר יותר הסתבר לי כי
חנינו בתוך מיתחם מצרי. סבי בנו
היו מוצבים מצריים. כע בור
כמה דקות, הורמה פצצת־תאורה
ונפתחה עלינו אש־תופת
מכל הכיוונים. דיווחתי מייד למ־ח״ט
על האירוע, ונמסרה לי ה פקודה
כי אנחנו חייבים להישאר
בשטח, כדי לקבוע נוכחות.
מובן שכל זה התרחש מעבר ל שעה
שנקבעה כהפסקת־אש. המצ־

בחינת הכלים — יצא מן השטח
יחד עם הלוחמים והנפגעים.
בזמן החילוץ החלטתי להימצא
במרכז, כשמם־פא אחד מחפש את
נתיב היציאה ומם־פא נוסף מוו דא
שלא נשארו חיילים בשטח.
תוך כדי כך עליתי על, הכביש,
הטנק שלי נפגע מפגז ונהגו נפ גע.
ירדנו מהכביש ושקענו בתוך
ביצה. הוריתי לצוות־הטנק לעבור
לטנק אחר, של מפקד־המחלקה.
וכך המשכנו, שמונה אנשי צוות,
כשאני מפקד מתוך הטנק.
לכל אורך הכביש הומטרה עלי־

כך נראה אלישיב במילחנות יום־כיפור, כסגן־
אלוף צעיר בן ,31 מפקד־גדוד שריון. על
מעשיו ־במילחמה זו זכה אלישיב בעיטור המופת.

עכשיו

מפקד גייסות־ה׳שריון לשעבר, אמנן
רשף, בא לתערוכת ציוריו של אלישי.
לברכו. אלישיב מחזיק על ידיו את בנו אלון

עד כאן סיפורו של אלישיב.

האל ישיב
את אבא
>> ח רי מי לחמת יום־הכיפו־י
רים, החל אלישיב מצייר ב לילות.
הוא אהב לצייר בעיקר
דמויות בתנועה.
אלישיב נולד בתל־אביב, להו רים
תימניים. אביו הוא סופר
סת״ם. בתיכון למד בקיבוץ אש-
דות־יעקב, והיה אלוף עמק־היר־דן
בריצות קצרות. כשהגיע לגיל
צבא התגייס לחיל־השריון ונשאר

״במילחמת ששת״הימים הייתי
מפקד פלוגת טנקים בסיני, בחטי בה
,7והשתתפתי בתקריות, שה בולטת
בהם היא. מיבצע כראמה,
שהיה כזכור מיבצע להשמדת
מחבלים מעבר לירדן.״
על שמו הלא-שיגרתי מספר אל ישיב
:״כשנולדתי, היה אבי שבוי

ישיב, בתיקווה שאלוהים ישיו
אותו לארצו. ואומנם, כעבור כמן
חודשים הוא חזר לארץ.״
כיום, אלישיב הוא אלוף־מישנו
הנמצא בחופשת־לימודים. הוא לו
מד כלכלה ומינהל־עסקים באוני
ברסיטת בר-אילן, נשוי לעופרה
שאותה הכיר במסיבה אחרי מיל׳
חמת יום־הכיפורים, ומגדל שלוי
שה ילדים.
״אני מתכוון לפרוש מהצבא ולי
עסוק בעסקים ובציור. הציור הס
עכשיו חלק ממני,״ הוא אומר.
בפתיחת תערוכתו, בבית ציוני
אמריקז /נכח קהל רב, ביניהנ
האלוף אברהם (״ברן״) אדן, שהין
מפקדו של אלישיב במילחמת יום׳
הכיפורים, ומפקד גייסות״השריון
האלוף אמנון רשף, שפרש לא מכבר
מתפקידו. את תערוכת הציורים
אירגן לו שלמה להט, שמינד
את אלישיב למם־פא בחטיבה 7
כשהיה צ׳יצ׳ מפקד חטיבה זו.
״בדרר־כלל אני אוהב לעודד
ציירים מתחילים בראשית דרכם,׳׳

מי המישפחה

אלישיב אוהב לצלם את מישפחתו.
בתמונה אשתו עופרה, אחות במיקצוטה.
מאכילה את שרון בת השנה, כשלידם איילת בת ה־ 5ואלון בן ה־.3

רים הפרו את הפסקת־האש וכך,
במשך שבע שעות, נשארנו בשטח
האוייב, כאשר אש נגד טנקים
מומטרת עלינו ממרחק של 30מ׳
ואנחנו לכודים בתוכה.
כל הטנקים שלנו נפגעו בפגזים
נגד טנקים. במשך כל שבע הש עות
ביקשתי סיוע ארטילרי. נתתי
נקודת ציון מדוייקת היכן לכוד
הגדוד.

הרגשה
של אסון
^ שעה 2קיבלתי רשות לצאת
י מהחיץ החקלאי, הנמצא בין
תעלת סואץ ובין תעלת המים ה מתוקים.
הבעיה שלי היתד, כיצד
לחלץ את החיילים שנפגעו, לכלים
שיכולים לנוע. היתה לי תחושה
שעומד לקרות כאן אסון נוראי
וכל הגדוד יושמד. השתדלתי ב משך
כל הקרב לדבר אל חיילי
בשקט ובביטחון, כדי שלא ירגישו
אבודים ויחשבו שהמצב נתון
בשליטה מלאה והאסון איננו נו ראי
כפי שהיה באמת.
מאוחר יותר הסתבר לי שהפל דה
של טנקי הצנטוריונים הוכי חה
את עצמה, וחצי גדוד — מ

אש מצד המצרים שהתמקמו
לאורך התעלות. האש שהומטרה
עלינו היתד, מטווח של מטר אחד
בלבד. השבנו אש וזרקנו רימו נים
לצדדים. תוך חילופי האש
האלה נפגע מפקד״המחלקה. הורי תי
לו להיכנס לטנק פנימה והמ שכתי
בדרך.
לפתע נפגע הטנק שבו היה ה־מם־פא
המוביל, זימרן קורן, וה טנק
חסם את הציר. הוריתי לעוק־פו
מימין. בעקיפה זו עלו על מוק שים
טנק נוסף ושני נגמ״שים.
הגענו לתעלת המים המתוקים
ולא ראינו שום גשר לחציה, למ רות
שלפי המפה היה חייב להי מצא
במקום גשר. מכיוון שהמצב
לא היה בהיר, גם מבחינת האש,
החשיכה ומיספר הכלים שאיבדנו,
הוריתי לטנק הראשון בצוות שלי
שינסה לצלוח את התעלה עם מד פים
פתוחים. נתתי הוראה לקפוץ
מן הטנק אם המים עמוקים מדי.
למזלי הצליח הטנק לעבור. מס תבר
שאכן היה גשר מתחת לפני
המים. אבן גדולה נגולה מליבי
והגדוד הצליח לעבור לשטח פתוח
יותר, מחוץ לחיץ החקלאי.
בתנאי־לחימה אלה, הגדוד היה
אמור להישמד לגמרי. כשהגענו,
התחבקנו כולנו והתנשקנו בדמ־

סגנון ישן

אלישיב שמשי מחייך למראה
תמונה שצייר לפני כמה שנים,
״את התמונות האלה אני שומר לעצמי, הן שייכות

עות. אף אחד לא האמין שנצא
מהקרב הזה חיים. על החילוץ ה זה
זכיתי בעיטור המופת. אני רו אה
בקבלת האות הזה, אות גבו רה
לכל החיילים שהיו איתי ב אותה
פעולה.

לעבר. נהגתי לצייר בחורות צעירות, בעלות יופי
טבעי, ששימשו לי כדוגמניות.״ אל״שיב נמצא כעת
בחופשת לימודים ומתכוון לפרוש מהצבא בקרוב,

בגרמניה. במילחמת העולם השניה
הוא נלחם לצד הבריטים כמתנדב.
כשנולדתי, שלחה לו אמי מיכתב,
ושאלה אותו באיזה שם הוא רו צה
לקרוא לילד. אבי שלח מיב־תב
מהשבי וביקש שיקראו לי אל־

אמר שלמה להט בדברי בירכתו
בפתיחת התערוכה .״במיקרה הזה
אני שמח כפליים, כי שירתתי עם
אלישיב בצבא. לפי הציורים אין
צורך לעודדו. הציורים מדברים
ני ר ה גל 11
בעד עצמם.״

1או מרי ם ...מ ה הם אומרים ...מה הם אומרים מה הם אומרים..

7111171

מיכה רי

שחל:

דאב חפץ:

זה כמו להצדיק שחקן שר מונו׳ אני שר דו קו י ו11
וצח מתוך והמים! נתן ר׳ את הוגשה! עם כתבי־החוץ!
בל העיתונים עסקו השבוע בפרשת חבר־הכנסת
מיכה רייסר ו״המשיח״ — מחזהו של יוסף מונדי,
העומד לעלות על קרשי תיאטרון ״הבימה״ .רייסר טען,
שכחבר ועדת״החינוך, האחראית על תקציב התיאטראות,
עליו לבדוק אם אין במחזה סכנות לאומיות. אגב,
גירסתו הראשונה של המחזה מומנה בכספו של מי
שהיה שר״החוץ של הלח״י, המיליונר הניו״קונפורמיסט
הילל קוק. פניתי לרייסר ושאלתי אותו :
• מהכעצםר צי תמהמ חז ה של מונ די ץ
בכל פרשת ההדלפה של השר שימחה ארליך
והאשמותיו של חבר־הכנסת משה שחל, לא יכולתי
שלא להשתחרר מההרגשה שבעצם מגיע לארליך פרס
נובל לשלום. לולא ההדלפה שלו, אם אומנם היתה,
היינו עלולים להיות כעת בעיצומה של מילחמה. שאלתי
את ח״כ שחל :
• אם או מנ ם ה דליף! ה שר א ר לי ך כי עו מדת
לפרו ץ מי לחמה, ה רי שע שהכבךאתהדבר
הנ כון כז מן הנבון. מדוע אםכךאתה מנג ח
או תו ץ
אני לא דן את העניין לפי האספקט הזה. השאלה
היא לא מהי תוצאת ההדלפה — שהיום היא מוצאת־חן —
אלא עובדת ההדלפה, שעלולה להיות מחר חמורה. אני
לא מבין: שר הדליף מידע ביטחוני והממשלה עוברת
ועל כך לסדר היום. איפה נשמע דבר כזה? זה כמו
שתבואי להצדיק רצח, כי הוא נעשה מתוך רחמים. זה
לא תופס- ,ואינו משנה לגבי העובדה כי שר הדליף
ידיעה ראשונה במעלה, ואיש אינו עושה דבר בעניין זה.

• וכ כל זאת, א ם או מנ ם הדלי ף, עשהכבך
מעשה־ חס ד.

אני לא מגנה את ארליך על בי עשה מעשזדחסד.
אני מגנה את העובדה שהדליף- ,ואם אומנם המילחמה
נמנעה בגלל שהוא מנע אותה, הרי שההדלפה -לא הייתה
.נחוצה. למרות שהוא יכול להגיד שמגי-ע לו צל׳׳-ש׳ כי
הוא מנע מילחמה, אני טוען שההדלפה היתר. מיותרת.
יותר מזה, ההדלפה היתד. מסוכנת.

• ה עי תונ אי ם
שאר לי ך הדלי ף.

ה מ עו ר בי םכדברהכ חי שו

יש ידיעה בחצופה מה־ 12 בפברואר. העיתונאי שאול
שיף בו-תב בה :״כותב שורות אלה מחזיק מידע מוסמך
שאינו -ניתן לעירעור כי ההדלפה הראשונה אל מחוץ
לכותלי הממשלה יצאה מפיו של שר המייצג את הליכוד.״

• אתהכאמת מאמין ש אם או מנ ם הי ה
מ ח לי טאר לי ך ל הדלי ף, הו א הי ה מדליף דווק א
ל ״ ה צופ ה״ ץ

מה זה משנה לאיזה עיתון הדליף? הידיעה. קיימת
וזו עובדה.

אחד השחקנים המשתתפים במחזה, שהוא במיקרה
איש ליכוד — למרות שאת -ועמיתייך אינם מאמינים
שיש כאלה י— העיר את תש-ומת־ליבי למחזה, והציע לי
שאקרא אותו.

מ ה הו אאמר לך על ה מ חז ה ץ

לא אמר שום דבר, רק שרצוי שאקרא אותו. המזכירה
שלי הרימה טלפון ל-הבימה וביקשה טכסט של המחזה.
אמרו לה: בהחלט, למה לא. אחרי כשעה אמרו לה שאין
יותר טכסטים. בשלב זה התערבתי בשיחה -וביקשתי
שיחפשו בארכיון. אמרו: נשתדל. אמרתי תודה רבה.
הטכסט לא הגיע אלי מהבימה, לכן היישגתי אותו בכוחות
עצמי. קראתי ושמתי נקודה.

האם שו חחת על ה מ חז ה עם מונ די ץ

אני לא מכיר אותו. מעולם לא החלפתי איתו מילה.
למחרת, באופן לגמרי מיקרי. התקיים בוו־עדת־החיגוך
דיון בנושא קיצוצים בתחום התרבות. פגשתי שם את
שמואל עומד, מנהל הבינוה- ,שאמר לי: אני עומר.
אמרתי, נעים מאוד. הוא שאל: קיבלת את הטכסט של
המשיח? חשבתי שהוא צוחק עלי. איזה טכסט? מעולם
לא קיבלתי את הטכסט מהתיאטרון, למרות שהתיאטרון
דורש שאני אאשר לו כסף בלי לדעת על מה ולמה.
ממדי רץ לאיזה עיתונאי והם החליטו לחגוג במיסגרת
המאפייה השמאלנית- ,ולזעוק- :שימו שמיים! איך זה
שהאדון מיכה רייסר מבקש לקרוא טכסט של ממדי ! יותר
מזה, שמואל -עומר בחוצפה נוראית, עוד העז למזמין
אותי לפרמיירה של ההצגה.

תלך לפר מיי ר הז

לא תודה. אם אהיה מעוניין לראות את המחזה
אקנה כרטיס.

עליו ץ

א ח רי שקראתאתהמ חז ה, מהדעתך

אני לא מתיימר להיות מומחה. קראתי את המחזה
כצרכן־תרבות ובהבנתי הלא מיקצועית לא מצאתי בו
עניין. אבל בתיאטרון הבימה מצאתי ועוד איך מצאתי.
בכלל, אני רוצה -בהזדמנות זאת להודות למונדי ולכל
יתר העיתונאים על הפירסום הנפלא שהביאו לי: .תגידי
לי את, איפה הייתי מקבל -שעת שידור־טלוויזיה לולא
מונדי וחבר מרעיו?

אני יודעת שבשבוע שבו זאב חפץ, ראש לישכת־העיתונות
הממשלתית, עושה גלים בבל העיתונים בטענה
שכתבי־החוץ חיים תחת אימת אש״ף, צריך לדבר איתו
על העניין הזה. אבל אני בחרתי לדבר איתו על נושא
אחר. חפץ הפך לאחרונה לפיזמונאי וכתב, ביחד עם
איש־בוורת דני סנדרסון, שיר בשם ״פישקששת״ ,המאיים
להפוך לשלאגר נוראי.
• זאב, אתהמ חדי ף מי ק צד ע ץ
נו, אני רואה שעכשייו לא אוכל להסתיר עוד. אז
הסיפור הוא כזה: שני כתבי־החוץ ג׳ון ברודר ומרקוס
אלאירסון ואני, נפגשים מדי פעם כדי לשיר שירים
אמריקאיים, בעיקר רוקנ׳רול משנות החמישים והשישים,
שירים שגדלנו עליהם.
בקיצור, מרקוס סיפר לי שהוא מכיר את דני סנדרסון,
ושדני רוצה לבוא לשיר איתנו. אמרתי: לא בא בחשבון !
הוא כוכב והוא יבוא לשיר סולו, ואנחנו נעשה לו את
הלה־לה־לה? מי צריך את זה? לא עזר לי. אז סנדרסון
הגיע- ,והסתבר שהוא סופר־נחמד ובכלל לא עושה מעצמו
עניין. בקיצור, התיידדנו.
יום אחד אני התר מביקור עם ראש־הממשלה
בארצות־הברית -ודני אומר לי: אתה יודע לכתוב שירים?
אמרתי לו שאני חושב שלא, אבל כדאי לנסות. אז ניסיתי.
כתבנו יחד חמישה שירים זהקלטנו אותם.

אתה שר?

בשניים אני שר סולו ובאחד אני שר עם דני. הוא
הציע שנתרגם את אחד השירים גם לעברית- .תירגמנו
רק את השם: מ־י ס 1 8 1 ל״פיקששת״ ,וכתבנו
שיר אחר על אותו נושא וזהו.

מו צ א־חן כ עי גי ך ל היו ת פיז מונ אי ץ

אני לא פיזמונאי. אני רחוק מזה. מה שמוצא־חן
בעיני מאוד־מאוד זיו האפשרות לעשות מוסיקה. בלי
דני לא הייתי חולם על מיקצוענות.

• אג ב, אםהזכרתבת כי ־ ח דן כ אג שי ם
שאתה שר אי ת ם, אני לאי כו ל ה של א ל שאול
או ת ך. גם עכ שיו, א ח רי שהתקפת או תםב עי תו
נו ת, ה ם שרי םאתךנ־

לא התקפתי או-תם בעיתונות. התקפתי את אנשי אש״ף
המאיימים על חייהם. המכניסים אותם ללחץ. אני מיודד
מאוד עם כתבי־החוץ ולא כולם אנטי־ישראליים ולא כולם
כותבים בנימה ביקורתית, אלא בהזדהות מלאה. הבעייה
היא שלהם ולנו יש אוייב משותף — אש״ף.

*ו ה רי ס ...מה

עמוס אטינגר:

או מ רי ם...

אידס וחן:

ה ם <זו

ד1רי1ז זילברמן:

״!־!קנו אמו שהיה ״איו מרוני צימר ״לא משנה אם הסובר
לו כאב־ שינ״ם!״ מען לדבר על•?״ הוא יוסי או יורם!״

העיתונאי אמנון דנקנר תקף את עמוס אטינגר, עורן
ומנחה תובנית״הטלוויזיה ״אלה הם חייך״ .על ביקורתו
של דנקנר חגגו ב״בית סוקולוב״ בתל־אביב במשך שבוע
ימים.
מי שלא חגג היה עמוס אטינגר. הוא החליט לפנות
בתלונה אל מועצת״העיתונות.
מועצת העיתונות בחרה ועדה, שקבעה — בהתנגדותו
של אחד, העיתונאי והמבקר אהרון דולב — שאמנון
דנקנר חרג מכללי האתיקה המיקצועית בביקורת שכתב
נגד אטינגר.
סיפרו לי שאטינגר לא היה מרוצה מהחלטת מועצת־העיתונות.
שאלתי אותו :
• מדוע לא היי ת מ רו צהמההחלטהץ
זוהי החלטה פרווה. אז מד, עשו לו? נו, נו, נו?
זוהי החלטה בלי שיניים, כלפי אדם שנשך כבר הרבד,
מאוד חברים שלו. חברים הכי טובים שלו, שעזרו להציל
אותו ממצבים קשים. חברים כמו אורי גולדשטיין וישראל
סגל מהטלוויזיה והעיתונאי דן זרמי. הוא ירק ׳להם בפנים.
ולא רק להם. הוא סיכסך וסיבך אנשים בצורה שלא תיאמן.
מעניין אותי כעת מי הבא בתור אצל דנקנר.

• א כל הו א ע שה אתע בו ד תו, וכתב בי קו
ר ת על תוכניתט לוויזי השכהנ חיי ת ך ובע־רי
כתך.

יש ביקורות ויש ביקורות. שיכתוב שהפרצוף שלי
לא מוצא־חן בעיניו על מסך הטלוויזיה. אבל ישיכתוב
שאני לא יכול לצאת עם הפרצוף שלי לרחוב? איזו
מין צורה זו? איזה מין סיגנון־ביבים!
הוא אמר לירון לונדון שהוא כתב את הביקורת
כשהיה לו כאב־שיניים. ובענין זה שייזהר שבאחת הפעמים
מישהו באמת לא יגרום לו לכאב־שיניים.
דנקנר הוא מסוג האנשים שמכים מתחת לחגורה,
ובאים לבית־סוקולוב ושואלים: נו חברה, איך היכיתי?
אך האמת היא, שכאשר אני שב וקורא את הכתבות
שלו, יש לי רושם שהוא אומר: חבר ה תראו מה יש
לי מתחת לחגורה!

היה לי קצת עצוב כאשר עברתי במוצאי שבת
בכיכר מלכי־ישראל, ובמקום כיכר הומיה מצאתי בה
מעט מאוד אנשים שבאו להגיד שלום לאייבי נתן.
אני זוכרת ימים שבהם היה אייבי מצליח למלא את
הכיכר רק משום שהבטיח בידור חינם. הפעם הוא לא
הבטיח דבר. רק רצה להגיד שלום. וההמונים לא באו.
את אייבי תפסתי מאוחר יותר בביתו, נפרד מחברים
ומהדירה שאותה מכר למנחם דיגלי המפורסם, מהדק״
ליה שהוא על תקן של מפונה חבל״ימית וקיבל פיצויים
שאיפשרו לו לקנות גם את הדירה, גם את התמונות
שעל הקירות, וגם את שתי מערכות הווידיאו של אייבי.
אייבי מכר את הכל. שאלתי את אייבי :
• אי ך זה ש ב או כל־ כך מעט אנ שי ם ל הגי ד
לך ש לו ם?
לא חשבתי שיבואו אפילו אלה שבאו. בשבילי זה
היה יותר ממה 1שצופיתי. אחרי הכל, לא הבטחתי
לאנשים בידור ולא הבטחתי להם אמנים. כשראיתי את
הפנים של האנשים, זה היד, בשבילי יותר מרגש מאשר
למלא את הכיכר ב־ 80 אלף איש. הם באו באופן אישי,
אחד־אחד וביקשו שלא אעזוב. היו כאלה שבכו.

אז ז הו. זה ה פו ף?

אתה יורד?

אני לא יורד. אני גולה. אם את־ רוצה, אני גולה
מרצון.

פולי טי.

עכ שיו לאנותר לך אל אלבקש מי קלט

אני מאוד מאוהבת במציאות ולכן קשה לי לשנות
פרטים אוטוביוגרפיים. אבל מה, אין לי עניין בחשיפת
הסופר.

את צוחקת, אבל אני מרגיש ני.מש מגורש.

דורית זילברמן, סופרת צעירה וכישרונית, פירסמה
לאחרונה את קובץ סיפוריה הראשון ,״שיעור ראשון
ברכיבה על סוסים״ .דורית, כלת פרס דב סדן, נתנה לי
את הספר ובהקדשה כתבה לי שהיא מצטערת, אבל
אין בספר גימיקים. אני דווקא מצאתי בו שני גימיקים
לפחות. אחד מהם קשור בסיפור ששמו ״הכנות
לרומן״ ,ומוקדש לסופר ישראלי ידוע, שדורית —
אשה נשואה העוברת משבר בחיי״הנישואין — מנחלת
איתו מערכת יחסים מורכבת. לא התאפקתי ושאלתי
את דורית :
• מי הו או תו סו פרשכתבת עליו כ סי פו ר
״ ה כנו ת ל רו מן ״ ?

אתה מ גזי ם...

אני לא מגזים. שמעת מה ציפורי אמר עלי ברדיו
היום? שמעת איך הוא מעז להגיד עלי שאני מפר חוק?
איך הוא מעז אחרי כל השיחות שחיו לי איתי להגיד
ששידרתי 15 שנים בלי רשות? הוא שקדן פתולוגי,
ואני אתבע אותו על הוצאת דיבה. אני אומר לך, ציפורי
הוא שקרן פתולוגי.

ככלזאת, ה ר מזי םשנתתהםע בי ם.

נכון. ובכן, מי שסקרן באמת, יכול להסיק מסקנות
משמו של הסופר — קוראים לו יואל קן. שתי האותיות
הרא״שונות הן ראשי תיבות של ישמו של סופר ידוע.
אפשר למצוא רמז גם בשם הסיפור, הנקרא ״הכנות
לרומן״ .אבל באמת, מה זה משנה? לקהל הרחב לא
משנה אם לגיבור קוראים יוסי או יורם. מה זה משנה !

• זה כאמת לא מ שנ ה. אג ב, מי ש הו קרא
אתה סי פו ר ״ ה כנו ת ל פגי ש ה ״ של יו רםקניוק?

שרית ישי

טר מוסינזוןהנכבד ,

*־־־עדרור

יפנה אל האחרים, פנה לעיתונאים מיד
עם מינויו, וביקש מהם להסתיר את קיר בתו
המישפחתית אל ראש־הממשלה, מג״

הם בגין.

צ ל׳ ז.

כותב אני לךבעקבותשיחתנומיוםו ׳ האחרוןומתוךכוונהלהע לו ת
על הכתוב את עיקרהדברים שנאמ רו ב אות ההזדמנות .

מהון דהו! חוזר
• ליצחק טי שלר ולתוכנית מהון
להון, המתמקדים מזה קרוב לחצי שנה
בעשירון אחד של אוכלוסי ישראל, ה מחזיק
בתיקי־השקעות בבורסה לניירות-
ערך, הרוכש והמוכר דירות למטרות
ספקולטיביות. התוכנית, המתיימרת לפרש
את המתרחש בשוק־ההון, יוצרת בעיני
הצופה תמונת־מצב כלכלית של פריחה

למען הסר כל ספק, חנניחוזראיפוא על עמדתי שמכבר: הסקפותיו
הפוליטיות של עונד רשות הסידור, או סל מו ע מד לעבודבה, חן עניינוהפרטי .

אין בהן כדילפסול מלכהן בתפקידכלשהו .
שוחחתי על כרגם עם המשנה ליו ״ ר, מר ינון . ,זכת־־בלעיל מבטא גם
את דעתו .

״ מי ס טר ירון״
יחי החופש !

מועמד י ערי
אילו תנאים?
ושיגשוג, וכל קשר בינה ובין המציאות
מיקרי בהחלט.

בוועד המנהל של רשות־השידוד גם את
עמדותיו של השר המופקד על תיק רשות־השידור,
ז בולון המר. ואילו מוסינזון
טען שפגש בשר המר, ועמדה זו לא
היתד, על דעתו של השר.
מוסינזון, שחש עצמו כנפגע ביותר
בשל עירבוב עמדותיו הפוליטיות במיקוח
על מינויו או אי־מינויו למישרת מנהל־התוכניות,
הבחין בלחץ שהפעיל ינון
על היו״ר ירון והמנכ״ל לפיד, שלא
לתמוך במועמדותו.
לבקשתו האישית של לפיד, הסיר מו-
סינזון את מועמדותו, ושיחרר את ה־מנכ״ל
מהתחייבותו לתמוך בו.
ביום שבו הסיר מוסינזון את מועמדותו,
הוא יצא למילחמה בינון, תוך איום בת ביעה
על פי זזיק־לשון־הרע, ודאג אף
להגשת תלונה נגד ינון בלישכת עורכי-
הדין, על רקע פעילותו זו. ולהצגת שאיל תות
בוועדת־ההינוך של הכנסת. הוא פנה
גם לוועד אגודת־העיתונאים בירושלים
ולוועדי־עובדי-חדשות־הפקה, בתביעה ש יפסלו
את ינון מלשבת בוועדת־המים־
רזים של רשות־השידור.
מיפנה חד בסיכסוך מוסינזון־ינון הת רחש,
כאשר הצהיר מוסינזון על כוונתו
להגיש את מועמדותו למישרד מנהל-
הטלוויזיה. מוסינזון איים כי במקביל יפנה
לבג״ץ, בתביעה לפסול את ינון מלשבת
בוועדודהמיכרזים.
יו״ר הרשות, הפרום׳ ראובן ירון, ש הבין
את ההשלכות המישפטיות של עתי רה
מסוג זה, החליט לפשר בין מוסינזון
ליגון. במיכתב ששיגר למוסינזון רואים
עובדי רשות־השידור מיסמך עקרוני, ה מוציא
את השקפותיו הפוליטיות של עובד
רשות־השידור מכלל דיון או ויכוח בע תיד,
במצבים דומים. בשיגור המיכתב
(ראה גלופה) רואה מוסינזון את חיסול
הפרשה.

פרםהפח דנו ת

ה?].,בנו״ עוד יווד

0 .ליומן ה ש בו ע, ל שרי רז ולאוצר
מוסיאון ישראל, שהצטיינו בפחדנות מופ לגת
בקטע על עתיקות משה דיין. שוד
קופת־הציבור לטובת מישפחת דיין טוש טשה
בכתבה עד לבלי־הכר, כשם שטוש-
טשה העובדה שכימעט כל עתיקות דיין
באו ממקור בלתי־חוקי: מיסחר בלתי-
חוקי וחפירות בלתי־חוקיות.

אין ספק כי המועמד המועדף כיום
למישרת עורך מבט, הוא ראש השולחן
לענייני המרחב, א הו ד י ערי.
מינויו הצפוי של יערי למישרה זו יש
בה ויתור מצידו על שהות בת שלוש
שנים ככתב הטלוויזיה והרדיו בלונדון,
שהובטחה לו על־ידי טו כי הסערו יוסף
לפיד. יערי מוכן ׳לוותר על כך
כדי לשקם את מבט, ולהחזירה למצב שבה
היתה עריכתה בידי יעקבא חי מ אי ר.

מאת רי הקל עי ם

מינויו הצפוי של יערי אינו אוטומטי.
יש ליעדי רשימה של תנאים, שבילעדיהם
אינו מוכן להיכנס לתפקיד. ברשימת תנ איו
של יערי: אפשרות לאיוש מחודש
של התפקידים ולמינוי ראשי־השולחנות
במחלקת־ד,חדשות, החזרת כמה מהכתבים

הדוד 7
הוותיקים והמנוסים לעמדות־מפתח.
לדעת רוב עובדי־ד,טלוויזיה, הליווי ש העניק
יערי למנכ״ל־הרשות במהלך סיורו
במצריים בשבוע שעבר יצר בין ה שנים,
כימיה עניינית /שתאפשר ליערי
לקבל את מבוקשו.

ר דיו
1,בן־אוחוודו עימנואל ! ״
לפני קרוב לשנה נכנס לתפקיד מנהל
חטיבת־החדשות של קול־ישראל עי מבי-
אל הלפרין, מוותיקי העובדים במחלקה
זו. הלפרין, דמות צנומה וצנועה, איש־עבודה
המחמיר בדרישות מעצמו בטרם

1>1תרדח שו ב
מיכתב

ששיגר ! לפני

שבועיים

יו״ר

רשות־השידור, הפרופסור ר אובן ירון,
למנהל המחלקה־לתרבות, א בי טל מו סינ־זון,
נקרא בפי עובדי-הטלוויזיה ״מיסמך
ירון לחופש השקפה פוליטית״.
מיכתב זה הוא פרק אחרון בסידרת
מאבקים בעלי גוון פוליטי, שהתנהלו בין
אביטל מוסינזון למישנה־ליו״ר הרשות,

מי כ ה ינון.
הפרשה החלה במכרז שנערך לפני
כמה חודשים למישרת מנהל מחלקת־ה־תוכניות,
כאשר מנכ״ל הרשות, יו ס ף
לפיד, ומנהל הטלוויזיה דאז, יצחק
(״צחי״) שי מ עוני, הבהירו כי המועמד
המועדף שלהם הוא מוסינזון. להצעה זו
העניק את תמיכתו גם ירון.
המתנגד העיקרי למינויו של מוסינזון
לתפקיד זה היה ינון, שטען ברבים כי
פעילותו־בעבר של מוסינזון ברשימת ר״ץ,
פסלה בעיניו את המועמד לתפקיד. ינון
אף אמר בראיון עיתונאי להעולם הזה
את מניעיו :״איני רואה מצב שבו היתד.
עולה לשילטון ר״ץ, והיו מאפשרים את
מינויו של איש המפד״ל למישרת מנהל־התוכניות
בטלוויזיה.״
עורך־דין ינון הבהיר כי הוא מייצג

הסיבה לבקשתו של הלפרין: לא היה
כל קשר בין דודו ובין מינויו לתפקיד,
שבו זכה אחרי קרוב ל־ 20 שנות עבודה
ברדיו. מה עוד שהוא נוגד באישיותו
את כל מה שמייצג דודו, ראש־הממשלה.
הלפוין, דמות בוהמית ידועה בירושלים
של שנות ד 60 כשהיה אחד מכוכבי
תיאטרון המעגל שהופיע במועדון בכחוס
הירושלמי, הוא אדם שעיקר עניינו בחיים
מתמקד בתיאטרון, בתרבות, במוסיקה וב גידול
חתולים•
אלא שאת קשר־ר,שתיקה לגבי קירבתו
של הלפרין לראש־ד,ממשלה (עמנואל הוא
בן־אחותו של בגין) הפר ראש־הממשלה
עצמו כאשר, במהלך שידור חי, אחרי
הפצצת הכור הגרעיני העיראקי בידי
מטוסי חיל־ו־,אווירי, אמר על גלי הרדיו:
״לכן פניתי אז אל בן־אחותי, עימנואל,
ברדיו הכרזה, שהביכה עד למאוד את
בן־האחות הצנוע.
השבוע הפיצה לישכת דוברת רשות־

עמוד האש, בכביש ירושלים
מינויו הצפוי של הפרשן המדיני של הטלוויזיה אלי מלךרם, כמנהל
חטיבת־החדשות עשוי ליצור מצב אבסורדי של ניהול שידורי תחנת־הטלוויזיה,
הממוקמת בירושלים, בידי תל־אביבים.
מנכ״ל רשות־ד־,שידורי, יוסף ל פיד, המתגורר בתל-אביב, מגיע מדי בוקר
לירושלים במכונית הנהוגה בידי נהגו.
מנהל-הטלוויזיה החדש, טו בי ה ס ער, מתגורר אף הוא בתל-אביב. עבור
סער שכרה הנהלת רשות־ד,שידור דירה בשכר חודשי של 250 דולר (במשך
קרוב לשנה התגורר סער במלון הילטון, בשכר חודשי של 650 דולר) .סער
התחייב, אחרי מינויו לתפקידו הקודם, להעתיק את מגוריו לירושלים, אך
לטענתו לא מצא דירה ירושלמית חליפה לדירתו התל־אביבית.
המישנה־למנכ״ל, של מהעבא די, מתגורר בכפר־סבא, ומגיע מדי בוקר
לעבודתו בירושלים ברכבו הפרטי. בלילות שבהם הוא נאלץ להישאר בירושלים,
לן עבאדי בבית־מלון.
המנהל החדש של מחלקת־ד,תוכניות, צ כי (״צביקד,״) ש פי ר א, עבר רק
באחרונה להתגורר בווילה חדשה בכפר-סבא, ויהיה עליו להגיע מדי בוקר
מהשפלה למקום עבודתו בבניין הטלוויזיה בירושלים.
מינויו של אלימלך רם כמנהל מחלקת החדשות יכפיל את מספר נסיעותיו
השבועיות של האיש, שאף הוא תל־אביבי, בכביש ירושלים—תל־אביב.
אמר אחד מאנשי ועד-עובדי־ד,חדשות :״את הסכומים שרשות־ד,שידור
משקיעה באוקטן 94 בכביש ירושלים— תל־אביב ניתן היה להשקיע כל שנה
בהפקת חצי סידרה בסדר־גודל של עמוד האש !״

השידור את תצלומו של עמנואל הלפרין
(ראה תצלום).

פ ס קו ל
3א 3א ם? ? 13x3פיס !
ביום הרביעי האחרון תיפקד מנהלה
החדש של הטלוויזיה, טו בי ה ס ער, ב ארבעה
תפקידים בדזמנית: כמנהל הטל וויזיה׳
כמנהל בפועל של חטיבת־החד-
שות, כעורך בפועל של מבט וכמנהל-
לילה־תורן של הטלוויזיה בישיבת־המיכרזים,
שהתכנסה למינויו של מנהל-
הטלוויזיה, נערכה הפסקה אחרי הצגת
מועמדותו של ׳טלמה עכא די. כאשר
יצאו חברי־הוועדה, שאל נציב התלונות
של רשות־השידור, א רי אבנר ,״האבמוס
פאפאם״ (קריאת הקרדינל אחרי בחירת
האפיפיור :״יש לנו אב!״) או האבמוס
פאפו?״ תוך שהוא מרמז לשמו של
א ה רון פ א פו, שישב בוועדת־המיכרזים.
חבר אחר של הוועדה, דני אל כ דו ד,
השיב לו תוך שהוא ממהר לחדר השי רותים
״האבמוס פיפי!״ אחרי סיום המיב־רז
שבו נבחר סער כמנהל הטלוויזיה,
מיהר אל הדרו בחטיבת־החדשות וניסח
את ההודעה על מינויו, ששודרה באותו
ערב בטלוויזיה. סער, שאינו נוהג לש הות
בירושלים בימי שישי, יצא אחר ד,צהריים
בדרכו לתל־אביב. בדרך עקפה
אותו מכוניתו של מנכ״ל ־הרשות, יוסף
לפיד שהטרמפיסטים בה היו א הו ב ה
מרון, א ה רון פ א פו וסגן היו״ר, עו״ד
מי כ ה ינון. שתי המכוניות עצרו בשולי
הדרך. סער ובוחריו יצאו מהמכוניות,
לחצו ידיים, ואמרו :״געמאכם א־געשפט״
(באידיש :״עשינו עסק״ 4 0 ).מיתקפה
קשה על הטלוויזיה באה בשבוע שעבר
מצד יו״ר ועדת־החינוך של הכנסת, ח״כ
או רהנ מי ר, שהישוותה את יומן הש בוע
לטלוויזיה החיובית של ברית־המוע-
צות, שבה היא ביקרה לאחרונה :״יש
קצת מים, קצת סטףורט היי מ ר, אין
בעיות, אין אבטלה. זו אחת הטלוויזיות
הכי משעממות בעולם 00
העולםהזה 2321

11113 שומר על בריאותי ומשלם
את החשבון של הרופא

1 0וד> המזון המיוחד ;משיב>ד על
בריאות כלבד׳ מאפ שילי
ב מ סג ר ת מבצע מיוחד, לבקר 1
בלבך אצל הרופ א הו טרינרי 111? ,
ביקור שגרתי ללא ת שלום.
ל שם כך עליך רק לתת לכלבך
ל הנו ת ם בונזו עשיר בוי ט א מיני ם
ובאבות*המזון ה חיוניי ם לבריאותו
בכל אריז ת 1 7 1 0של 3ק״ג
תמצא תלוש צהוב הנו שא א ת
הכו תר ת :״ שמור על בריאות
כלבך 82״ .ובכל חבילה של 15
ק״ג — תלוש זהה בצבע אדו ם|• .
צבור 5תלו שי ם א דו מי ם או 11 10
תלו שים צהובים ושלח או ת ם, ין

בצירוף ח שבונית מאת רופא
ו טרינרי, אל: א סי א מעברות. ן
בע״מ, ת.ד , 21141 .ת ל -אבי|

.61211 ואנחנו נ שלח לד -״.
ת מו רתה שיק לפקוד תך;
כך י הנ ה כלבך

ממזון מעולה
ומטיפול רפואי חינם.
הביקור יכלול,
טיפול שוטף או חיס!
א ן לא טיפול כיר

א סי א

מעברות

1ח.ד121141 .־

ה עו ל ם הז ח 2321

*011
חביל ת־ תיור
ל ־1000
הראשונים מבחהמחירים, חיסכון,
והנחות שכאלה־אין
לאף אחד אחר!
מחיר קיץ

פנה לסוכן הנסיעות,
בחראת יעדי הטיסה
ורכוש עכשיו כרטיס
קיץ במחיר חורף.

טרום עונה
14.4-19.6

שיא עונה
20.6-30.8
1 4 —13.4

$230

$260

$270

$300

$345

$375

$345

5375

$380

5410

$405

5435

$435

5450

$430

5460

$365

5395

$475

5475

5380

5410

$320

5350

$375

5375

$345

5345

מחיר מיבצע
טרום עונה
שיא עמה
20.6-30.8 14.4-19.6
1 4—13.4 סיציליה נאפולי
באזל/ציריך מינכן פרנקפורט דיסלדורף ברלין
האמבוך ג לונדון סקו טלנד פריז שטראסבורג ניצה וינה

$185
$215
$275
$275
$305
$325
$350
$345
$290
$380
$305
$255
$300 .
$275

$210
$240
$300
$300
$330
$350
$360
$370
$315
$380
$330
$280
$300
$275

כפוף ל ת קנו ת טי סו ת השכר, לפיהן טי סו ת השכר כוללו ת ח בילו ת תיור עם
הסע ה ו אי כ סון.
פרטים אצל כל סוכני הנסיעות ובמש רדי מעוף צירטר ,1דיזנגוף סנטה תל-אביב. טל 96174-5 .ג -ג0

סיגמן חד שבח שפ ה

יום רביעי
24. 2
• שידור ישיר: שמיניות
כאוויר (— 5.30
שחור־לכן, מדבר עברית)
.מישדר תשובה שבועי
של הטלוויזיה הישראלית ל טלוויזיה
הלימודית ותוכניותיה
המעולות זב״ש חלב ודבש ו־

בלגראד ובין מכבי ת״א.

• דיווח: מבט לחדשות
0.00+שחור־לגן)
.מהדורת מבט בהגשת
חיים יבין. מהון כורסה :

להון 11.00 שחור-
לכן) .מגזין בענייני כלכלה,
בהנחיית יצחק טישלר, המאמין
כי הוא דניאל פאר. מהון להון
הולכת מדחי אל דחי, והיא חד לה
לענות על הציפיות שהיו
ממנה.

יום שיש•
26. 2
• סידרה לילדים ולנוער:
היידי כת ההרים
( — 3.00 שידור כצבע,
דיכוכ עבדי) .הפרק האחרון
בסידרה נהדרת זו. סבה של
היידי, החושש שנכדתו תילקח
ממנו, לוקה בבריאותו.

• סרט ערכי: טרם
ההקרנה — השם אינו

כומר 0.02 שידור
בצבע, מדבר אנגלית).
בומר מתיידד עם צמד שוט רים,
העובדים כשוטרי מקוף.
הוא מנסה לעזור להם כמיטב
יכולתו במילוי תפקידם.

• סידרת טלוויזיה :
בנסון 8.30 שידור
כצכע, מדבר אנגלית).

המפגינים נגד פתיחת אדמות
מדינה לחיפושי גאז טבעי מו חים
בחזית בית־המושל. על
שולחן המושל מתגלה מיכתב־שיטנה.
מניתוח גרפולוגי של
המיכתב עולה שהכותב האל מוני
אינו מהווה סכנה למושל.
מאוחר יותר מתגלה בתוך ה בית
כתובת צבע על הקיר.
קצין־הביטחון מבקש דוגמת
כתב־יד מכל אנשי־הסגל, ומורה
להתקין בבניין מכשירי האזנה
רגישים. למרות כל זאת מת גלית
פצצה במיטבח, ובנסון
הוא זה שנאלץ לפרקה.

• סידרת טלוויזיה :
נרו וולף 10.30 שידור
כצבע, מדכר אנגלית).

סידרת טלוויזיה :
האצילות מחייכת (11.20

מרווין: גיהינום
זהו זה, מבלי שהטלוויזיה ה ישראלית
תתעלה לרמתם.

• הרפתקות: החץ
השחור 0.32 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).

• סרנו קולנוע: גי
הנום כפאסיפיק (10.05
— שידור כצבע, מדבר
אנגלית ויפאנית) .סרט ש

דמויות המוכרות והאהובות מ עולמו
של וולט דיסני.

• דיווח: כותרות
מבט 8.00 שחור־לבן,
הסרט).
פסקול כגוף
סקירון חדשות המוגש בידי
סגני עורך חבט. כדאי לצופים
לקרוא את הכותרות המדווחות,
ולא להאזין לקולם של המגי שים.

דיווח: לקראת שידור
8.03 שחור־לבן).
הנחיות לצופי הטלוויזיה, ה סוקרות
את לוח־המישדרים ה דליל
המצפה להם במהלך ה שבוע
הקרוב.

• כדורסל: מכבי
תל־אכיב 8.15 שידור
כצבע, פרשנות כעכרית
— עדיף להאזין כמקביל
לשידור הטלוויזיה, לדיווח
ברדיו, שהוא מעולה
עשרת מונים) .שידור-ישיר
מהיכל-הספורט ביד־אליהו של
מישחק הכדורסל בין פרטיזן

מדע כידיוני :

פלאש גורדון (— 0.30
שידור כצכע, מדבר אנגלית).

מגזין בשידור ישיר:
ארץ אהבתי (— 8.03
שחור-לכן).
• סידרת־טלוויזיה :
דאלאס 0.30 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).
הפרק מישפוזה מפולגת מתאר
כיצד יוצאים הכל נגד ג׳יי־אר.
הוא ופאמלה עוזבים את חוות
סאותפורק, סו־אלן מחליטה
לחדול לשתות ולהיאבק כנגד
נסיעותיו של ג׳יי־אר לדחוף
אותה בחזרה למרכדהגמילה.
קליף בארנם מתכנן נקמה פר טית
בג׳יי-אר. מכירת זכיונות
הנפט באסיה בטרם יתפרסם
דבר הלאמת שדות־הנפט שם,
גורמת להפסדים גדולים לשו תפים
של חברת יואינג.

• תעודה: כן הכלבה
הזה 10.20 שידור
כצבע, מדבר אנגלית).

• סידרת־טלוויזיה: לא
יאמן כי יסופר (— 11.10
שידור כצבע, מדבר אנגלית)
.סיובהאן מק׳קנה, שח-

סידרה חדשה, שגיבורה הוא
אביר נודד ומיסתורי, המכונה
״החץ השחור״ .הוא מופיע מאי-
שם, עוזר לחלשים ולנזקקים.
אחרי שהוא משלים את משי מותיו,
הוא שב ונעלם.

• סרטים מצויירים :
מיקי ודונאלד (— 5.30
שידור כצבע, מדבר אנג;
לית) .סרטים בהשתתפות ה
לית)
מרי הופכת את קרוליין
וצ׳ארלם לסבא ולסבתא מאו שרים,
לרגל המאורע מגיע
אביה של קרולין, המצוי במש בר
בגלל מות אשתו.

מומחה לביקורת עלות ייצור
נשק חושף ליקויים שונים ב־חיל־האוויר
האמריקאי. כשהוא
מנסה למצוא פיתרון לבעיות
אלה, הוא נתקל במזימת הש תקה
של השילטונות. סרט זה
מומלץ לכל הישראלים, העוק בים
אחר עליית דור סוחרי־הנשק
הישראליים, ושותקים.

יום רביעי. שעה 10.15

עלילתו מתרחשת בשנת , 1944
על אי בודד בלב האוקיאנוס
השקט. על האי נערך עימות
בלתי צפוי ביו חייל יפאני ו בין
חייל אמריקאי, המוליד
מערכת־יחסים מיוחדת במינה.
בתפקידים ראשיים מופיעים לי
מרווין ומטושירו מיפונה. את
המוסיקה לסרט חיבר לאלו
שיפרין.

שידור כצכע, מדכר אנג
קנית־בימה
אירית, מופיעה ב תפקיד
בעלת־בית חביבה וידי דותית.
בילי ויוור (ליאונרד
כרסטון) מרוצה מאוד מדירתו
החדשה, אך בהדרגה הולכת ו גוברת
בו תחושת אי־נוחות ב נוגע
למקום. שני הדיירים נר שמו
בבית לפני למעלה מ־

ג׳קסון ויאנג: זרים ואוהבים
יום שישי, שעה 10.15

ידוע 5.32 שידור כצבע,
מדבר ערכית). .
• חדשות: השכוע
יומן האירועים (— 8.15
שחור־לבן).
• בידור: שעה טובה
עם מני פאר ואורחיו
( — 0.15 שידור כצבע,
מדכר עכרית ולעיתים
אנגלית).
• סרט קולנוע: זרים
ואוהבים 10.15 שידור
כצכע, מדבר אנגלית)
.סוזן (בוני בדליה) ו-
מייק (מייקל ברנדון) עומדים
להינשא. במהלך קבלת הפנים
צצות ועולות כל הבעיות של
בני־מישפחותיהם וידידיהם, ו החתונה
עוברת כמעט מבלי ש יחושו
בה. אחותה של סוזן (אן
מירה) ובעלה ג׳וני(הארי גאר־דינו)
מתווכחים על נושא ה גבריות
והשאלה: מיהו הבום
במישפחתם. הוריה של סוזן
האל (גיג יאנג) וברנים (קלו־-
ריס ליצ׳מן) מיישבים בעייה
ממושכת, בנושא רומן שהוא
מנהל עם ידידת המישפחה (אן
ג׳קסון) .אביו של מייק (רי-
צ׳רד קסטלנו) ואמו מנסים ל שכנע
את אחיו שלא ייתגרש
מאשתו(דייאן קיטון) .בעוד כל
זה מתרחש, מנסה חברו של
מייק, ג׳רי, לפתות את בת-
דודתה של סוזן באחד מחדרי-
המלון.

שבת
27. 2

סידרת טלוויזיה :

מגי בחרד-ו:

נכון דע כ ש יו
מדי בוקר, בשעה 9.03 מעבירים
רוב תושבי ישראל את
מתגי מפשירי הרדיו שלהם
לכיוון קצה לוח המהומים
ומתחילים להאזין לתוכנית
הרדיו הפופולרית ביותר בשנה
האחרונה ,״נכון לעב-
שיו״ .התוכנית המשודרת ב-
גלי״צה״ל, בהנחייה לסירוגין
של הסופר יצחק בן־נר וקובי
מידן• תוכנית זו, שבין יוצריה
מצויים עובדי גל״צ המסורים
יוסי עוזרד, יורם רותם
ואחרים, היא הדבר המעודכן
ביותר בכלי התיקשורת הישראליים
למיניהם. היא מביאה
את התגובה של הרחוב לדברים
שהטלוויזיה שידרה בערב
הקודם, ולכותרות הבוקר
והצהריים של העיתונות היו מית
וסיפורי השבועונים.
השביתה הגדולה. הוא מתנדב
להיות מפר שביתה באיסט־אנד,
שם הוא נתקל בחברו מאוכם-
פורד, בוי מלאקסטר, תוך ש הוא
נקלע להתכתשות רחוב.
באותו ערב מוצא צ׳ארלס ב מסיבה
ראוותנית את חברו ל אנטוני
ללימודים, שעבר בלאנש,
ושומע ממנו על סבם־
טיאן החי עתה במארוקו ה צרפתית,
ביחד עם עריק גרמני
מלגיון־הזרים הצרפתי. ליידי
מרשמיין הגוססת מבקשת לר אות
את בנה הצעיר, וג׳וליה
מבקשת מצ׳ארלם לעזור באי תורו.
בבית ברובע מגורים ב עיר
פאם, פוגש צ׳ארלם את
חברו של סבסטיאן קורט, ה מספר
לו כי הוא חולה ונלקח
לבית־חולים. צ׳ארלם פוגש ב־בית־החולים
את סבסטיאן, שם
מתברר כי ליידי מרשמיין נפ טרה.

שידור ישיר: זה
הזמן 11.00 שחור־לכן,
עברית יהירה).
תחליף מקורי של הטלוויזיה
לכדורי־שינה.

יום שלישי

• לימוד: סאלם ותעלם
( — 8.03 שחור-לכן,
מדבר ערכית ועברית).
פרק 17 בסידרה ללימוד הער בית,
כאשר הכותרת היא כרם
אל זייתון.

מק׳קנה ופרסטון: לא ייאמן כי יסופר
יום ראשון, שעה 11.10

— שידור כצבע, מדכר
אנגלית) .פרק נוסף בסידרה

שנתיים, והוא תוהה: מדוע לא
התאכסן במקום איש מאז ד

הנהדרת, שבה מתמודדת אצי לה
שפשטה את הרגל עם עשיר
חדש שרכש את אחוזתה.

גיה של רשות־השידור, מהדו רת
חדשות טלוויזיה־רדיו, ה־עורך־מגיש
(אליעזר יערי) מד ווח
חדשות בלא כתבות מלוות.

• שעשועון: צא מזה
( — 8.03 שידור כצבע,
מדכר עברית בידורית).

28. 2
סידרת־טלוויזיה :

בית קטן כערכה (— 5.40

מולה דתי, המציג כפר שנוסד
בידי שומרי-מסורת לפני כ חמישים
שנה.

• צרכנות: כולכוטק
( — 0.30 שחור-לכן).
מישדר מיוחד, שנושאו הדר כת
הציבור בסימון רכוש, על
מנת להקל על מישטרת־ישראל
באיתוריה אחר סחורה גנובה.

• חדשות: מהדורת
חצות של מוצ״ש (11.50
— שחור־לבן, עכרית
מגומגמת) .מפלאי הטכנולו
יום
ראשון

• תעודה: כפר אברהם
8.30 שחור־לכן,
מדבר עברית) .סרט תו-

מנחה דודו (״צ׳ח־צ׳ח״) טופז.

• תרכותדן: שמונה
וחצי 8.30 שידור
כצבע, מדכר עברית
גבוהה).
סידרת־טלוויזיה :

חמדת ימים (— 10.05
שידור כצבע, מדכר אנגלית)
.מאי . 1926צ׳ארלם ריי-
דר שב מפארים ללונדון בימי

• בידור: אנחנו ה
אמנים — ז׳ק כראל
( — 10.10 שידור כצבע,
מדבר ומזמר צרפתית).
בתו של הזמר שחקן ז׳אק
בראל והטלוויזיה הצרפתית
הפיקו סרט תעודי המספר על
חייו של הזמר המופלא, שנפ טר
לפני כשנתיים מסרטן. ה סרט
עוקב אחר ילדותו ב בלגיה,
הקאריירה שלו כזמר
וכשחקן ועד לפרישתו המפ תיעה
מהבימה לחיים של בדי דות.
בסרט שזורים קטעים
רבים מסרטיו והופעותיו ה רבות.

חו ₪שר חסי־צימו
הקיבה את הברא, שבו
מעשי־התעללות ננשעיס
ביריעת צמרת שרות בתי ־הסוהר
בתוך הכלא, לא יטשטשו אוז צלם
האדם. לגבי, אסיר הוא קודם כל אדם ורק
אחר־כך אסיר,״ טען בשעתו ניצן בשי חתו
עם העולם הזה.
כשחיפשה המישטרה מביע לרצח, נתגל תה
תמונה מחרידה. מסתבר ששיטותיו של
רוני ניצן, לשבירת רוחם וגופם של האסי רים,
כוונו להרוס כל צלם אנוש שבאסיר,
.והרגו מן השיטות המקובלות והחוקיות.
מקובל וחוקי להעניש אסיר שעבר על תק נות
הכלא בשלילת ביקורי בני־מישפהה,
באיסור קניות בקנטינה, בהטלת מיגבלות
על מישלוח מיכתבים וקריאת ספרים.
ניצן פיתח בבית המעצר, אשר נתון היה
בשליטתו, שיטות סדיסטיות, של התעל לות
לשמה. התגלה שאישיותו של ניצן
היתר, הפוכה מן הרושם החיובי שהצליח
לעשות על כל רואיו. הוא התעלל באסי רים
שאותם רצה לשבור בדרכים שונות
ומשונות.

פ ע מי ם ר בו תנקש רו א סי רי ם
ונ ת לו ב רג לי הםכמשךש עו ת א רו בו
ת, כ שגופ ם ה פו ך ור אשם מו פנ ה
כלפי מטה.
כ בי ת־ המעצרר מל ה, הי תהמ קו ב
לתק שי רתהבננה: זו הי שי ט ה
ב ה שו כבהא סי רהמ עונ הבמשך
כחמשש עו ת על ב טנו, כ שידיו ורג*

ה מוך לתא רי ך הירצחו של מנהל
״ י בית־המעצר רמלה, רב־כלאי רוני ני צן,
נערכה שיחה בינו ובין ד״ר פטר סיל-
פן, הפסיכיאטר הראשי של נציבות בתי־הסוהר.

״עליך
ל עזו בבהקדםאתת פקי
דךכ מנ ה ל כי ת־ חמעצר, ול ע בור
לתפ קי דאחר פסקבהחל טיו ת
ה פ סי כי אטררכ -הנ סיון.
גילויים מדהימים על הדרך שבה נוהל
בית־המעצר רמלה הצליחו להפתיע אפילו
את חוקרי המישטרה העוסקים בפיענוח
הרצח, מהם קשוחים ומנוסים בחקירות
כגון אלה .״אני לא משתמש באלימות,
לא פיסית ולא מילולית. אני הולך על בסים
ההנחה שאדם שואף לשפר את תנאי חייו,״
אמר בשעתו רוני ניצן להעולם הזה (.)2292
עובדות אלה התבררו עכשיו כבלתי נכונות.
לפי פסיקת בג״ץ נאסר על רוני ניצן
לבצע באסירים חוקן, ללא אישור דו״ח
מודיעיני הקובע בבירור שהאמיר אכן
נושא סמים בגופו. רופא־הכלא צריך היה
לאשר ולחתום על דו״ח המידע.
כאשר: חיפשו חוקרי־המישטרה, אחרי
הרצח׳ את היומן, שבו צריך היה להירשם
כל חוקן שנעשה בבית־המעצר, ילא הצליחו
למוצאו, לא בבית־המעצר ולא בביתו של
ניצן בראשון־לציון. היומן נעלם.

שיטות סדיסטיות

^ ש בי ק שו החוקרים לחפש מיסמכים ב־
^ מי ש ר די נציבות בתי־הסוהר, הם נת קלו
בשתיקה ובנסיונות לחבל בחקירה.
מסתבר שלמרות איסור הבג״ץ, נהג ניצן
לבצע חוקן בכל אסיר שלא ניראה לו,
יי5 2 -

ודאג, לאחר המעשה, להחתים רופא כדי
להעניק למעשה גושפנקה חוקית.
״אני משתדל שחייו, של האסיר

ליו כפותותיח דיו כ אזי קי םמא הוי
רי גבו.
ידוע ל מי שטרה על 130 מי ק רי ם

מאשים:
שבעיקבות רצח רב-כלאי רוני ניצן, מנהל בית״המעצר ברמלה,
התגלה כי האיש חיה סאדיסט, שהפעיל בכלא זה במשך זמן
רב שיטות בלתי״אנושיות, סאדיסטיות ומשפילות.
שהפסיכיאטר הראשי של נציבות בתי־הסוהר הזהיר לפני הרצח,
כי רוני ניצן אינו כשיר לנהל בית״סוהר.
שנציבות בתי־הסוהר העלימה עין מאופיו של רוני ניצן וממעשיו,
בידעה היטב אילו שיטות סאדיסטיות נהוגות בכלא שלו.
שמיסמכים חשובים, הדרושים לגילוי מלוא האמת, נעלמו ממיש-
רדי בית״המעצר ברמלה ומנציבות בתי״הסוהר•
שאנשים אחרים, שהיו מעורבים במעשים אלה, ממשיכים למלא
את תפקידיהם בבתי־הסוהר, תוך סיכון חייהם וכבודם האנושי
של האסירים.
שנעשה לפחות נסיון נוסף אחד להתנקש בחייו של קצין בכיר
בשרות בתי־הסוהר, בשל מעשים דומים.

דדדדידדז תובע:
הקמתועדת־ ח קי רהממלכ תי תלח קי רתה מי שטרשש רר כ בי ת ־
המעצרכרמלהל פני הי ר צ חו של ה מנ ה ל רוני ניצן, האחריות של
נ צי בו ת כ תי ־ ה סו הרל קיו מו של מי שטרזה, והמצבככ תי ־ ה סו ה ר
האח רי םכמ דינ ה, כ די לברראם אין נ הו גו תכהס שי טו תסא די ס-
טיו תוכל תי -אנו שיו ת דו מו ת.

ל פ חו ת, שבהםהתעל לו כ א סי רי ם
על-ידי מ תן חו קן פ ע מיי ם כיו ם,
ללא בל סי כהס בי ר ה, לאמ שו ם
ש צ רי ך הי הלחפש ול מ צו א ס מי ם
בגו פ ם, אל א כ די להתעללבהם.
לפ ע מי םנעשה חו קן ל עיני ח ב רי ה
ם של ה א סי רי ם, במטרהב רו ר ה
ל ה שפיל ם.

__ כגילה
וכליאה בצינוק
ל מי ם. מי ספר לאחר הירצחו של רוני
ניצן התקבל במערכת העולם הזה
מיכתבו של יורם לנסברגר, אשר בילה
וממשיך לבלות בבתי־כילא, ושלדבריו —
הכיר היטב את שיטותיו של רוני ניצן.
לנסברגר, המרבה במישלוח מכתבים ל־העולם
הזה, ממקום מעצרו הנוכחי בהולנד,
כותב :
״אין כל פלא שדוני ניצן נרצח על־ידי
אחד מאותם אסירים רבים מושפלים ו ממורמרים
עד לעומק נישמתם, אשר הוחז קו
חודשים רבים, אם לא שנים, חיים
בתוך קבר ...למה מצפה החברה מאנשים
שכאלה, שעברו את כל שיבעת מדורי ה גיהינום?״
לעיתונאים
שביקרו בב״ודהמעצר נהג

׳ז״צן לספר שאין הוא משתמש כלל בצי נוק.
חקירה העלתה, כי בילוי בצינוק חיה
חלק מאורח־יחייהם הרגיל של האסירים.
כדי להתעלל באסיר ולשבור את רוחו
היתה רווחת השיטה להחזיק אותו לעי תים
בצינוק כשהוא כבול.
אחרי הירצחו של רוני הוחלט לסלק
סוהר־קצין שהמשיך בקו של ניצן וכבל
עציר בצינוק. זוהי תגובה תמוהה ביותר,
מניות שחקירה העלתה שנציבות בתי־הסוהר
ידעה במשך כל השנים על שיטות-
הענישה הפסולות של ניצן, והעלימה מהן
עין. כיצד זה, לפתע פיתאום, דווקא עכשיו,
לאחר הירצחו של ניצן, מסלקים סוהר
׳שהמשיך בשיטותיו?

כיורשנציגותכ תי ־ ח סו ה ר עו שה
עכ שיו כדק־ בי ת, ב די להש תי ק
אתהפרשה. האםכמשךהשנ תיי ם
ש חלפו לאיד עו נ צי בי כ תי־ ה סו *
הרו עוז רי ה ם על כ בי לתא סי רי ם
ב צינו קולפתע, לאחר מו תו של
ניצן, מתגלההבלץ
התעללות לפי פקודה
ד * ודהעלתה החקירה, כי ניצן הקיף
י תע צ מו בכלא בחבורת סוהרים, מנהלי־אגפים,
דרוזים ברובם, שהיו מוכנים ללכת
איתו באש ובמים ולקיים את כיל מוצא
פיו. על פי פקודה, הם היו מתעללים ב אסירים
שלא נשאו חן בעיניו של המנהל.
הדבר התבטא במכות־רצח ובחבלות גופנ יות.
ניצן מעולם לא זיהם את ידיו. אסי רים
לשעבר העידו כי רק לעיתים רחו קות,
כאשר נתקף בהתקפי־זעם, היה
מפליא בהם מסותיו במו ידיו. ברוב ה־מיקרים
הפעיל את חברשזנאמגים שלו,

ואלה ביצעו עבורו את העבודה המלמד
כת. עובדות אלה עומדות בסתירה מוחלטת
להצהרתו של ניצן בהמולם הזה כי ״הצליח
לגייס לבית־המעצר חומר אנושי טוב מן
המקובל.״
״רוני ניצן היה טבנוקראט מבריק.
מערכת נוחלים לעצמו בבה הוא משלו, הצמודה למערכת הקיימת, תוך
ניצול מכסימלי של ההנאות וההטבות ה מצויות
במיסגרת הגדולה,״ אמר אחד מאו תם
שהכירוהו מקרוב .״במערכת כזאת,
שבנה לעצמו בחוכמה כה מרובה, דאג ל העלים
מיסמכים שעלולים היו להפלילו ב יום
מן הימים.״ כאשר חיפשה המישטרה

בין כותלי הכלא, ואפילו בין כותלי ביתו,
ביחסיו עם אשתו ובתו שסבלו מכך רבות,
הוא היה איש־מרות. מי שהיה מוכן לקבל
את מרותו, זכה ליחס חיובי.
כאשר היה מופיע נציג אמצעי־התיקשו־דת
בבית־המעצר, היה מוצא, בחדרו של
ניצן את אסיר־העולם סמי אלקיים. סמי
זכה בתמיכה מרובה מניצן, וזה טרח ל הציגו
לפני העיתונאים, כדי ׳שיספר על
מעשיו הטובים של מנהלו. למעשה, הש תמש
ניצן בסמי אלקיים למטרותיו שלו,
בכך שבנה לעצמו מערכת יחסי־ציבור
מעולה באמצעותו.

רוני ניצן, חייכן, נינוח בביתו שבראשון־לציון, ללא מדי ו בכלאי,
בעת ראיון נס נתן להעולם הזה. לדבריו נוהל הכלא
כוכבים. המציאות בבית־הסוהו הוכיחו! תמונה הפוכה.
רוני ניצן השאפתן, אשר רצה להגיע
לדרגת נציב בתי־הסוהר מהר ככל האפשר,
הפך את עצמו לשליט הכל־יכזל של
בית־המעצר.
מפתיעה העובדה שאחרי הרצח לא הקי מה
נציבות בתי־הסוהר שום גוף או ועדת־חקירה
שמטרתה -לחקור ולגלות מה היתד,
התקלה, וכיצד הגי-ע המצב לידי כך, ש־מנהל־כלא
נרצח. מדוע אין מחפשים את
הניירת שנעלמה?

מיכתבי אסירים שנכתבו בתוך הכלא ,ש נאסרו
למשלוח על־ידי הצנזורה הפנימית
של המנהל ואמורים היו להיות מתויקים
בארכיון בית־המעצר, לא הצליחה המישט-
רה לגלותם. הם נעלמו. תמוהה ביותר ה עובדה,
שאם הופעלה על ניצן ביקורת
כלשהי של נציבות בתי־הסוהר, כיצד
יתכן שהניירת נעלמה ן
הנציבות חיפתה

להשתיק
את הפרשה

ך £כיכ ניצן נבנתה חומת־שתיקה, ש-
״ י הקיפה את הסוהרים אשר ידעו על מע שיו,
שתקו. והמשיכו באותה שתיקה גם
אחרי מותו, ואת צמרת נציבות בתי-הסוהר,
אשר חיפתה על מעלליו.

י 6אור ה מי מ צ אי ם שנתגלו בבית י
המעצר, נראה שנציבות בתי־הסוחר
רוצה להשתיק את הפרשה ככל האפשר,
לבל תודלף החוצה. אחרת כיצד י-וסבד
הגיבוי שניתן לעשיית מעשים נפשעים,
כאשר אסיר תלוי בממונה בעל תכונות
שליליות, אין באפשרותו להתלונן ואין
מי שישמע את צעקותיו?

דוני ניצן היה בעל קשרים טובים עם
הנציבות. הוא גדל על ברכי חיות,
מנהל כלא רמלה לשעבר; שטיפח אותו
ויעץ ליו בכל דרכיו.

או תו חיו ת מוז כ ר אף הו א כ מינ ד
תכו של יו ר ם לנ סברגרל״ ה טול ם
ר ב־ כל אי
הזה חיוו תי הי ה
נו ס ף, אשרנהגכ שי טו ת דו מו ת
לאלה של רוני גם כ חייו הי ה
נ סיון התנק שו ת מ או ד מ תו חכם,
ו הו א ני צל כנ ס. ו הו א א פילו ל א
יודע זאת עד ל רג עזה. ו אם הו א
היו ם חיי באת חייו ל מי ש הו, ה רי
זה לי, כי אני אי שי ת מ תנ גדל שי טו
ת של חי סול פי סי
בחקירת המישטרה התברר מעל לכל
ספק, כי רוני ניצן לא נהג לעשות דב רים,
מבלי שהיה לו גיבוי לכך מלמעלה.
הוא התגלה כחסר רגשות לחלוטין. ההגיון
חקר היה הקו שהינחה אותו בכל מעשיו.

עוד התגלה כי כחודש ימים לפני מועד
הרצחו של רוני ניצן׳ הגיע לנציבות ׳בתי־הסוהר
מידע מודיעיני, שקיים איום על
חייו של ניצן. למרות מידע זח, הוסרה ה שמירה
הצמודה עליו.

תאי בידוד

זהו אגף חהפרדה בבית־מעצר רמלה, שבו נשמרים האסירים
חמסוכניס ביותר. אסירים כינו מקום זה ״חוורתף וזאפל״.
רוני ניצן דאג להשתיזן אותם אסירים שניסו להתלונן על היחס חמשפיל והעינויים.

נציבות בתי־הסוהר, שכה טרחה לטפח
את רוני ניצן בחייו, לא הפגינה כל דאגה
לבני מישפחתו אחרי מותו. אשתו החולה,
רחל, לקתה אחרי הרצח בהתמוטטות, אך
לא זכתה בשום סעד נפשי. כלכלי או
מיישפטי מן הנציבות, גם כאשר נאלצה
לעקור יחד עם בתה. מורן, מביתן ברא-
שון-לציון. גם מי שנחשבו כחבריו הטו בים והקרובים של רוני, נטשו אותה מייד
בתום השיבעדו והשאירו אותה להתמודד
לבד עם הסבל והפחד. ני ד ח גל :

1 03

ל 6בערב.
ה די רו ת׳

ן -־ 5 1ולעי״״״ ש 1מ״ היניי ^

] עפויך, עליהו 1 1 .לרימ תיי ק רו ת

—--י־י״הדירות
י במחירי
יעתת.

!טשזמווג

־יעלי

1ושפר 437 מודד 6ל מ׳6זדם,ת
י המיה*

•ד.יגיה עולה

4הכללי,

מאי׳י !שיעור מך, לאחר
לאחר
/יליד,

״לן־ ד,אחי־״ ׳

נ־א־נ איעזר לוין
ן8 1י8ר ״דאריד׳ יע;יי:י_5ל:

לדכרי אינג׳ שטיי י! י הנרות ׳הנני״ מעלות היולד את
.חתייסרות: בשיעורים י ן מחירי הדירות, גרונ ה
רום לן5גיער׳ המורה •בע^ר עד 1$אזזוזיח רודרידרד

טאוג מ איי ייי * 10י 8

ב־־13-87

הקונים לא יוכלו לשלם א־ונכר
היום יש..מלאי גדול של
-מאת אברהם דישון ישראל׳ תומו

כתבי ״ידיעות אחרונות״ י -
׳הגדות הבניה מעדות הגוי, י אי. מה:

אתמול י עלידי
פורסם אתמול על ידי הלשכה ״.שעור •גל 3.4נ ארוזים, גפי שפודסנג
מרכזית לסטטיסטיקה. גם הקבל! יי י•י יקה. ביקוש הפרוש המעשי של ההע טוו ההזוואזת המצעיתיית
הפרטיים עומדים להעלות את^י לאה. הוא שזכאי משרד־ לזוגות צעירים צופה מנכ׳יל
הש-פון מוגזת צעירים יצ הנדת ״שיניו ע:׳,דים׳,,
הנהלת הבו
טרכו לשלם כ־ 50 עד 75ח׳יג רפי אדרי, מעבי
לייסד. אמש ל
אלף שקל יותר לדירה.
המור נענג, הואיל יוני ם
במקומות
״ ״ ולפי שעה לא עוד לא יוכלו לרכוש דירות יה־ביב-

8 8 0

חברות הבניה מייקרות את הדירות.

אברה גיורי
ממשיך במבצע הנחות ותנאי תשלום
הטובים ביותר בארץ ל־ 10 דירו ת בל בד

זו ההזדמנות האחרונה שלך ל ר כו ש דיר ה
במחיר הי שן !
ולזכות גם בריהוט מלא חינם!
בראשון־לציון

דירות פאר במחיר מבצע החל מ 755,000.-שקל
בפתח־תקוה
דירות +גג ופנטהאוזים ברחוב קפלן ובעין־גנים החל מ־ 1,400,000.שקל
ברמת־השרון
מבחר דירות עם גג +חדר על הגג החל מ־ 1,590,000.שקל
קוטג׳ים על שטח קרקע של כ־ 500מ״ר.
4תנאי הרכישה אינסימתיחסים לדירות גג ופנטהאוזים.

בתל־אביב בצפון הסולידי
רחוב לסל 22 ורחוב חתם סופר 2 ,9בניינים מפוארים במיוחד בני 8דירות שייבנו לפי
מייטב המסורת המייחדת את בנייני אברהם גמדי עם שכלולים לרוב.
לאנכללבמבצע.

תנאי רכישה:
י 10,000 שקל כהרשמה • היתרה כתשלומים ללא ריבית ובמשכנתא עד 12 שנה.
ביטחון מלא לכספי הרוכשים.

המחירים אינם כוללים מע׳

אברהס גיוד
תל-אביב
ככר המדינה ה׳ באייר סו

רמת השרון
סוקולוב 84

פתח-תרזוה
חיים עוזר 28

ראשון־לציון
הרצל 62

דוברה גמדי בונה די רו ת שדונשים דזוהבי

שד־הפנים, הד״ד וסר בודג, מספד על רווחו בדדזדן,
פעולתו בגרמניות בימי ה נאצים, הנושב שלו 11ם הגסטפו,
אהבתו הגדולה לאשתו רבקה ועל ההבדל בין הכנסת היוום ואז
כשויגקה!נשה להויזן,
גונו בחדר אחד.
בערזזבית וצח לחיפטו
גאיתנו בגלל התינוק
שנתלו, ועשה לג 1צוות

בני מישפחתה של וינקה
נוצחו בפועות תופי־ם
בחברת. היא, אביה,
אחיותיה, ואחיה ניצח
בזנות בעל־הבית העובי

ריבקה תמיד מחפות
איר לפני החתונה ׳שבתי
איתר! בקפה בבן־יהודת,
והזהות* אותה שאני
חצה להיות בפוליטיקה

בעל־הנית שלי מזר
מוקדם ממנ״ן. הוא אמד:
לא היה היזח מנייז, שרפו
את בית־הננסת. נר מחד
בשבילי לירהבדויח

ההחלטות הקשות ביותו
בקאוייוה שלי היו:
על השילומים מגרמניה,
עד מעונת סיף ב־56
ועד. מיבצע אנטנה

הלכתי למישור של
התנועה. היתד שבת. לא
תיתה חננה שהגסטפו
יגיע. למחות סיפח לי
שהעביח את אחותי לפולין

הוא מלווה את הפוליטיקה הישרא לית
למן כינון הכנסת הראשונה. לצד
ח״כ רק״ח תופיק טוגי וראש״הממשלה
מנחם כנין, שר״הפנים והדתוה, הד׳׳ר
יוסף בורג, הוא הפרלמנטר הוותיק
ביותר.
הד״ר בורג נחשב לאחד האנשים הח כמים
בכנסת. חוש ההומור שלו ובדי חותיו
המתוחכמות הפכו לשם דבר.
גם עקשנותו, חריצותו והיסודיות שבה

הוא עושה דברים, הם ענייו ידוע.
בדיחות בורג הן מנכסי צאו ברזל
של התרבות הישראלית. לא כל הבדיחות
המיוחסות לו נאמרו על ידו. אחת מהן
המספרת על ישראלי אמריקאי ומצרי
שכל אחד מהם מספר מה קורה בארץ
מוצאו כאשר זורקים זבל למעלה. אלי בא
דבורג, אצלנו אתה זורק דרעק למעלה,
והוא נעשה חבר״כנסת.
סגנון נאומו בכנסת זכה בתואר ״בורג-

נקיות !י

תיאטר״ .היצמדותו לכסא שר־הפנים גם
היא נושא שיש עליו אין־ספור בדיחות.
אך מעבר לבדיחות, מוערך בורג כאחד
הפרלמנטרים המבריקים ביותר, כמדינאי
וכמנהיג בעל שיעור״קומה•
זה עתה הסתיימה מילחמה מתישה
שהתנהלה בינו ובין צעירי מיפלגתו,
אשר רצו להדיח אותו. כסוס-קרבות
ותיק, הוא לא ויתר, בטענו שאין לו
במפד״ל ממלא״מקום ראוי לשמו. לב
סוף
הושגה פשרה — ח״כ תמ״י, מנחם
דרוקמן מונה כסגן שר-הדתות, גדליה
שרייבר, מנכ״ל מישרד־הדתות, סולק
ובמקומו מונה הרב משה סלומון. מי
שמקורב לבורג יודע, שהרב סלומון הוא
האיש שאותו מכין בורג כיורש אפשרי,
אם כי בשיחה איתי סירב בורג להתייחס
לנושא.
לפני כשלושה שבועות חגג יוסף בורג
את יום הולדתו ה־ .73 לכבוד יום הו־

11 שו ד בר לא בא בקלות!

רה ממני, ברטה, היתד, נשואה לנתין
פולני, וכשהיטלר החליט באוקטובר 38׳
להעביר את כל היהודים הפולניים לפו לין,
היא עברה עם בעלה לקראקוב ומשם
למיאמי־ביץ׳ — מקום טוב, יהודי, ושם
היא חיה באושר עד היום.

כילד ץ

איז ה סו; של חינו ך קי כלת

החינוך שלי, אם אני מסתכל ברט-
רוספקט, היה חינוך לשני עולמות. מצד
אחד, התרבות הגרמנית, ומהצד השני
התרבות היהודית. בצורה דתית טהורה
הייתי קורא לחינוך שלי תרבות עם דרך-
ארץ, ואם את שואלת אותי יש לזה
נפקותא לבורג של היום.

ה שתלבה
כי צ ד

והמ סו ר ת הי הו די תעם
הגר מני ת?

כו רג ואש תו רי בקה
״זו היתה אהבה ממבט ראשון !
(המשך מעמוד )55

לדתו ביקשתי לפגוש אומי לראיין. לזו
ביקשתי לערוך ראיון פוליטי. הד״ר
בורג אמר את כל מה שהיה לו לומר
בעניין. אבו־חצירא, תמ״י, חתחיח, הצעירים
במפד״ל ושיחות האוטונומיה.
ידעתי שהוא לא יגלה לי את מה שלא
גילה לאחרים. הוא יודע ומתכנן את
אשר הוא אומר, ואם הוא מגלה
״סקופ״׳ הרי שאותו סקופ ישרת לבטח
את מטרתו שלו.
ביקשתי לשוחח איתו על מה שהוא
כינה ״בורג הבלתי נודע״ ,האיש שמ אחורי
דמות העסקן, והמנהיג• על ילדותו
בדרזדן שבגרמניה, השכלתו הרחבה,
בחרותו בצל הגרדום הנאצי, פעילותו
למען הצלת יהודי גרמניה, עלייתו
ארצה ואהבתו הגדולה לאשתו, רבקה,
ילידת חברון•
כאשר שוחח על עצמו ועל מישפחתו,
הוא חיה נרגש כנער צעיר. נפגשנו פעמיים
— פעם במישרדו שבירושלים ובפעם
השניה במלון ״דן״ בתל-אביב.
בורג הקדיש לראיון זמן רב. ניכר כי
חשוב לו להציג את עצמו. הוא דייק
בפרטי פרטים, זכר תאריכים ומאורעות
היסטוריים בדייקנות מרובה, דיבר בחיבה
רבה על אביו, סוחר היינות המנוח
אברהם בורג, והראה לי גלויות ששלח
לו אביו ממסעו לארץ־ישראל. אחת הגלויות
כתובה גרמנית אך בין השורות
מישפטים בעברית, הכתובים בכתב״יד.
גלוייה אחרת, שנשלחה מארץ־ישראל
לנער יוסף בורג בדרזדן, משולבת בברכה
מאת הרב קוק. הוא הראה לי
תמונות של בני מישפחתו — אביו, אמו,
אחותו ברטה המתגוררת בארצות-הב-
רית, תעודה המעידה כי נמול( ,וסיפר
בדיחה גסה שלא לפירסום) .בכלל, דומה
שרוב הדברים המצחיקים באמת
שאמר יוסף בורג חם לא לפירסום. הדברים
שאמר לי שלא לפירסום הם
בבחינת פנינים של ממש, וכאן עומד
היושר

הוא חוקר את ענת הצלמת ואותי
על מקורותינו. כשאנו מספרות לו ששתינו
ס״ט, ושמישפחותינו נמצאות מזה
דורות רבים בארץ ישראל, הוא אומר
:״אל תשוויצו, גם מישפחתה של
אשתי, רבקה, נמצאת דורות רבים ב-
ארץ־ישראל, ומוצאה בחברון.״ הוא משוחח
אתי בלאדינו, שפת סבי וסבתי, אך
לצערי אני רק מבינה, ואיני יודעת
לענות לו. בשכונת משכנות, ליד מהנה־יהודה
בירושלים, היו מבינים אותו היטב.
יוסף
בורג הוא אביהם של צביה,
על שם אמו מרים־צביה, של עדה, ושל
אברהם׳ הנקרא על שם אביו של יוסף
בורג. הוא מדבר בחום ובהערכה על
אשתו, אן כשהוא צריך לדבר על צעירי
המפד״ל, תמ״י, התחיה, תיק הפנים הוא
נשמע ״בורגי״ מאוד וכאילו מדקלם את
דבריו.
ניסיתי להציץ לתוך נפשו של יוסף
בורג.
• מ ד בו רג, הכהנת חי למההת חל

ה תו ר ה
התר בו ת

אין ניגוד בין התורה לפי המסורת,
ובין התרבות הכללית. למדתי בבית-ספר
עממי ובגימנסיה. אבא ז״ל יסד תלמוד-
תורה, והחזיק לי רבי באופן פרטי. הוא
יסד גם את סניף תנועת הנוער הדתית,
צעירי המיזרחי, בדרזדן. למדתי לנגן על פעיל כינור ופסנתרובגימנסיה הייתי
בלובי הספרותי. הגימנסיה נקראה רפורט
ריאל גימנסיום. למדו בה תשע שנים

פכת . 1918 אמרתי לרקטור כי עכשיו אחרי
המהפיכה יש שיוויון, ולכן אני כיהודי
דתי לא צריך לכתוב בשבת. הוא קיבל
את דברי. בדרך־כלל בגימנסיה הייתי הכי
דתי מכל החבר׳ה. לעיתים הייתי היהודי
היחידי בכיתה.
אני זוכר תלמיד יהודי, שקיבל פעם
ציון רע בגיאוגרפיה, מפני שלא ידע
אם ירושלים היא באסיה או באפריקה.

• שי ח ר רו או תךמ לי מו די ם כ חגי
ם, הי הו דיי ם?

או ששוחררתי או שהיתה לי גריפה
או מיגרנה. אני זוכר שיום אחד המורה
אמר לי: בכל יום שני אתה מביא
מיכתב מההורים שהיית חולה בשבת.
אני לא יודע למה, כשאתה חולה, אני
תמיד רואה אותך משחק ברחוב.

מתיהספקת לל מו ד תו ר הו
בבוקר
למדתי בגימנסיה, אחרי־הצהריים
למדתי בתלמוד־תורה, ובערב למדתי מו סיקה.
אל תדאגי הציון הרע ביותר בתעו דת
הבגרות שלי היה ״טוב״.

כ אי לו מי ק צו עו ת?

זימרה והתעמלות.

מתיעברתלכ רלין?

ב־ . 1928 למדתי באוניברסיטה היסטוריה
ופילוסופיה, ובבוקר למדתי בבית־מידרש

עונדת יסוד היא כי נולדתי ב־1909
בעיר דרזדן, בירת סכסוניה, שהיתר, באו תה
תקופה ממלכה בתוך הרייך הגרמני.
הורי ילידי מיזרח־אירופה. אבא היה
סוחר-יין. הוא למד באחד מאותם בתי-
ספר שהברון הירש המפורסם הקים ל יהודי
מיזרח־אירופה העניים. בגיל 18
ידע אבא לכתוב גרמנית יפה ובלי שגי אות,
ולכן שירת כספרן בספריית־הקצי־נים
של הצבא הגרמני. אחר־כך הוא
התחתן עם אמא.

• אתה הכן הככדר ב מי שסחה?

אני בכור דה־פאקטו, לא דה־יורה. היתד,
לי אחות שנולדה לפני, אך היא נפטרה
ומעולם לא היכרתי אותה. אחותי הצעי-

העיתונאי שלי במיבחן שכמעט

נו ל הקשור ותנועת
התתיה אני תש אוזנה
ונורו. חבל ד שגידלנו
נתון המפד״ל אנשיס
ונעיוים שהגיעו
לקיצוניות שמו
ואיני עומדת בו. אך חד״ר בורג הבטיח
לי, שחלק מהדברים שאמר לי יפורסמו
בשלב מאוחר יותר• אני עומדת בחב־טחתי
ושומרת אותם בשלב זח לעצמי.
יוסף בורג הוא איש מצחיק. הוא
מרבה בחידודי-לשון; ויש לו מה לומר
על כל נושא וכל אדם. הוא מרבה
לתבל את דבריו במישפטים באנגלית,
ואינו מאבד לעולם את חוט המחשבה.
גם כשהוא סוטה מהנושא, הוא חזר
אליו בדייקנות.

כורג(מימין) ואחותו כרמה
״הייתי קורא לחינוך שקיבלתי תרבות עם דרך־ארץ , ,
צרפתית שש שנים לטינית ארבע שנים
אנגלית, שלוש שנים יוונית והיתה אפש רות
לעבור משפה לשפה, כך שזה היה
נסיון שאני שמח מאוד שעברתי אותו.
בגימנסיה למדו שפה והיסטוריה עם קשר
קרוב למדעי הטבע, וזה מתאים מאוד
להשקפתי.

• מדוע למדת דוו קאב גי מנ סי ה
זו? האם הי אהיתהה מו כ ה כיו ת
רבד רז דן ו

כי זו היתה גימנסיה שקיבלה יהו דים
ללא קשיים.

יום ראשון ככיתה א״י

• האםהלכת לגי מנ סי ההגר מני
תכשאתה חו ב ש כי ס ה על
ר א שך ו

אבל אני הייתי התלמיד היהודי
״חונכתי לשני העולמות
הראשון שלא כתב בשבת. הלכתי אומנם
ללימודים בשבת, אך לא כתבתי.
* מחזיק בחבילת־הממתקים המסורתית
• כהסכמתה מו רי םהגר מניי ם ושמקבל
כל ילד גרמני ביום הראשון שלז
הייתי בן עשר, התקופה היתד, אחרי מה־בבית־הספר.

לרבנים.
נד 1931 עברתי מברלין לליים-
ציג, ללמוד באוניברסיטה שנוסדה בשנת
1409 על־ידי סטודנטים גרמניים שעזבו
את פראג משום שהצ׳כים השתלטו על
האוניברסיטה. איך שההיסטוריה חוזרת
על עצמה!

• כי צ ד לו מד י הו די מ א מין פי לו
סופי ה?
ובכן, זו היתה אחת הסיבות שנסעתי
ללמוד באוניברסיטה בלייפציג. ישעיהו
אביעה מי שהיה שגרירנו בברן, המליץ
לפני על פרופסור הנס טריש, שהיתה
לו שיטה פילוסופית מסויימת, שנקראה
״ויטה ליסמום״ .זוהי השקפה פילוסופית
המנוגדת להשקפה החומרנית המכניסטית,
ומאפשרת להבין את הפילוסופיה בצורה
שאינה עומדת בסתירה להשקפה הדתית.
לדעתי, קשה לקבל השקפה פילוסופית
כמו זו של דארווין או הגל. שיטתו של
טריש היא יותר מטפיסית ומאפשרת ל-

יהודי דתי לחיות עם עצמו. היא אינה
מפריעה להשקפתו ואמונתו הדתית.
הסיבה השניה שבגללה נסעתי ללייס-
ציג היתה רצוני להיבחן בבחינה להוראה
בתיכון, שהיא בחינה ממשלתית. ב*1933
עשיתי את עבודת הדוקטורט שלי. את
הנושא לא אגיד לך כי הוא מסובך,
אולם בשפת בני־אדם אפשר לכנותו פי לו
לוסופיה
מתימטית, או ״ם תרצי
גיקה.

אתה עדיין מתמצאץ

אחרי 49 שנים יש לי זכות לא להיות

חוויש ל׳ לפאריס
שנבחרתי כתבו המסת
הראשזנת. אחת׳ את
המזידות בדי לחביוו
לפתיחה החגיגית, אר
מעוות רא הגעתי.
בו רג >שני מי מ ץ) עםא כיו, אחו תו ו א מו מ רי ם־ צ כי ה 1920
״הציון הגרוע ביותר שקיבלתי בתעודת־הבגרות היה טוב בזימרה ובהתעמלות

והמסוס הקליקר לא סס

המידרש ומקדיש את עצמך רק לתורה.

• כ־ 33נ 15 עלה הי טלר לשיל
טון. הי כן היי ת אז 5
מומחה גדול, אבל אם תבחני אותי אני
משוכנע שלא אכשל בבחינה.
חוץ מהדוקטורט עשיתי בחינה ממשל תית
להוראת פילוסופיה, היסטוריה ומד־עי־הדת,
כמו הינדואיזם בורמאיזם ואיס לאם•
את כל זה למדתי כהשלמה ללימודי
בבית־מידרש לרבנים. ב־ 1934 כתבתי
עבודה על תורת־המדינה לפי פרידריך
שטאהל, שעבר לנצרות ונעשה התיאר
רטיקן של השמרנים הפרוסיים כמו ביכר
מארק. בינתיים לימדתי בבית־הספר ה ריאלי
היהודי בלייפציג. מנהל בית־הספר
— ואת זה את לא מוכרחה לכתוב —
היה אפריים קרליבך, אביו של עזריאל
קרליבך שייסד את מעריב.
ב־ 1935 חזרתי לברלין, ללמוד בבית-
מידרש לרבנים. היה מקובל שאחרי ש השלמת
את לימודיך החילוניים וקיבלת
תארים וקנית בינה, אתה חוזר לבית־

הייתי חבר תנועת תורה־ועבודה עוד
לפני הבר־מצווה, וכשהיטלר עלה לשיל-
טון הייתי עדיין חבר התנועה• הדחיפות
לעזור עד כמה שאפשר ליהודים לעזוב
את גרמניה היתה בדרגה ראשונה.
האמת ניתנת להאמר, שב־34׳—33׳ איש
לא פילל ולא מילל מה מסוגלים הגר מנים
לעשות. כל אחד חשב כמה זמן
זה יכול לקחת — חצי שנה ז שנה ז
והיטלר יקבור את עצמו.
אבא שלי, למשל, כיהודי שחי בגר מניה,
לא הבין איך אפשר לעשות משהו
נגד החוק, וכמו אבא שלי כך כל יהודי
גרמניה. הם לא הבינו שלושה דברים:
ששילטונו של היטלר יימשך יותר מחצי־שנודשנה,
לאיזה עומק של גיהינום אפ שר
להגיע, ושאפשר ללכת נגד החוק.
אבי ז״ל מעולם לא הבין איך אפשר
לעשות דבר־מה נגד החוקה.
ובכן, ב־ 1935 היתד, דחיפות בתנועה
לעשות הכל למען הכשרת עליה לפלש
תינה.
נכנסתי למערבולת של עבודה צי בורית,
והייתי נציג התנועה במישרד ה־ארץ־ישראלי.
עסקתי בהכנת מקומות הכ שרה
ובהקמת חוות חקלאיות ובתי־חלוץ,
שנקראו ״ברית חלוצים דתית״ .היקמנו
את בתי־החלוץ באיטליה, בהולנד, באנג ליה
וב תי ה.
דברים משתנים באורח אכזרי ובלתי-
צפוי. אני וכמה חברים, שהיום נותרו מהם
שנים־שלושה בעולם, נדרנו למחרת ליל-
הבדולח, שלא נעזוב את גרמניה עד שלא
נצליח להוציא מגרמניה את מי שהיה
איתנו בבתי־החלוץ. לכן נשארתי בגר מניה
עד קיץ 39׳.

האם קיי מתאתהנדר?

אלה שנשלחו לאיטליה הצליחו לעלות
ארצה. את אלה שנשלחו להולנד לא
היצלנו. הגרמנים תפסו אותם. אלה שהיו
בדניה ניצלו יחד עם כל יהודי דניה
ועברו לשוודיה. את אלה שהעברנו ל אנגליה
העברנו בעזרת רשיונות-עבודה
כעוזרות־בית וכפועלים חקלאיים• הם ני צולו
והיוו מאוחר יותר את היסוד ש הקים
את קיבוץ לביא ליד נצרת.

* אי ךהצלהת לגוע
חוב שי בגר מני ה הנ א צי ת *

כ או פן

אז עדיין היתד, מגמה לפעול למען
הגירת יהודים מגרמניה. לשרוף אותם —
זה בא אחר־כך. לכן לי ולגיורא יוספטל
היד, רשיון, בתור אנשי תנועה חלוצית
הפועלים למען הגירת היהודים, מעשה
שהיה מאוד חיובי בעיני הנאצים אז.
אני יכול לספר הרבה צ׳יזבאטים על הת קופה
ההיא, אך הדבר החשוב ביותר
באותן השנים היה שבפסח 39׳ הבאתי
סרטיפיקטים לעליית תנועת־הנוער הד תית.
כמה מאלה שעלו עם הסרטיפיקטים
האלה עודם בחיים, בתוכם גברת עופרי
מהכנסת. אחר־כך הבאתי סרטיפיקטים
לרומניה. כשחזרתי לגרמניה לקחו ממני
את הדרכון וזה לא היה נעים. הרגשתי
כמו עכבר במלכודת. בסופו של דבר
החזירו לי את הדרכון, ואז ביום האחרון
של אפריל 39׳ ,עליתי ארצה. אך מייד
שבתי בחזרה לגרמניה.

מ דו ע לא נשארתכארץ *

מגמת העליה הראשונה שלי היתד, לד אוג
למיקלט. הייתי נציג התנועה בגיס־טפו.
שם היה רשום שאם יש בעייה,
מטלפנים לד״ר בורג. סיכמתי עם החב רים
שבכל פעם שאני נקרא לגסטפו
ואני לא מתקשר תוך שעתיים מסדרים
לי מייד סרטיפיקט כי באותה תקופה

שהנו גויס בשתה ויזה
בירושלים סאן .1953 יש
לנו שד וווו! גהוהיסיס
שר החתונה. שוס ו בו
רא בא בהמת,
אס אתה בן אום הגון
אם היה לד סרטיפיקט, אפילו הגעת
למחנה ריכוז היו משחררים אותך.

• כמה זמן ש הי תבארץבפעם
הרא שוג ה ז־מה־
30 באפריל עד אמצע יוני. הגעתי
בערב־שבת לחיפה. נסענו בכביש הישן
בין פרדס־חנה ותל־אביב. ראיתי את ה פרדסים,
שמעתי ברדיו קבלת־שבת וב כיתי.

לא שואלת איך הגעתי לחיפה?

אברהם, א ביו של בו רג (על הג מלהשמ אלי) כיירל אר ץ־י שר אל
״יאחד היתרונות של אדם זקן הוא שהוא יכול לספר דברים שהם גס אמת וגס חידוש יי

כ אוני ה?

לא, באווירון. באותה תקופה לא היו
הרבה שדות־תעופה. השתמשו באווירונים
שנוחתים בים, כך שכף רגלי דרכה
לראשונה לא על אדמת ארץ־ישראל, אלא
על הים התיכון. אחר-כך, כשעליתי שוב,

..שו דבר לא בא בקלות!״
(המשך מעמוד )57
ב־ 5בדצמבר ,1940 נחתנו על הכינרת,
אחרי חמישה ימים שהסתובבנו באוויר.
מה את כל כך נדהמת? לא שמעת על
אנשים שהגיעו לארץ־ישראל ונחתו בכי נרת?
נו, זהו אחד היתרונות של איש
זקן, שהוא יכול לספר דברים שהם גם
אמת וגם חידוש.

• אתה מספר לי הרכה דברים
שלא ידעתי קו ד ם...
אז אני אספר לך עוד משהו, שלא
קשור למה שדיברנו עד עכשיו, את יודעת
שבראש מיכתב נוהגים לכתוב ב״הז

ובכן, אצלנו במפד״ל אומרים שכעת

אמרו להם ״רוצו״ והם רצו והגיעו לגבול.
באופן כזה עזבה גם אחותי ברטר! עם
בעלה את גרמניה. אחר־כך לקחו גם את
סבתא שלי שהיתה נתינה פולנית.
עבדתי שבוע אחד של פיספוס ותיס־כול.
לא תפסתי מייד שמה שקרה בלייפ ציג
יקרה גם בדרזדן וברלין. אני זוכר
חבר שלי, שמת רק לפני שבועיים,
שקיבל הודעה שרוצים לגרש את הוריו.
חזרנו מייד לברלין לנסות ולהציל. הגענו
מאוחר מדי, הוריו כבר לא היו באותו
לילה בתחנת הרכבת.
בהאנובר פגשתי יהודי שאני מכיר 8־
דרזדן. השעה היתד. שלוש בבוקר, והיהודי
עם חבילה תחת בית שחיו. אני אומר

שלי אמר לי: אני סוגר את הטלפון,
מתפלל ובורח. עד שגמר להגיד תפילת
שמונה־עשרה לקחו אותו.
לקחתי טקסי ונסעתי לרחוב שנמצא
בו בית־החלוץ, אך במקום לרדת במיספר
9נסעתי למיספר — 39 חמישה עשר
בתים יותר רחוק. פיתחתי לי עם הזמן
שיטות של זהירות והלכתי ברגל. בדלת
אני רואה גסטפו בלי מדים צועקים :
״תארזו הכל ובואו איתנו!״
אלוהים נתן לי באותו חודש שכל
פעמיים. זו היתד. הפעם הראשונה. איך
שאני מגיע לבניין אני אומר לגסטפו:
״בוקר טוב, החלבן היה כבר?״ הגסטפו
אמר לי שאיננו יודע. אמרתי תודה רבה
והלכתי לפי טקטיקה שפיתחתי בצעדים
שנשמעו עד לקומה השניה. בקומה השניה
הסרתי את נעלי ועליתי יחף לגג, שם
נשארתי כשעה עד שהלכו.
הלכתי למישרד, הנחתי תפילין, לא
חזרתי לדירתי. היה שום שישי בערב.
קניית לי שתי לחמניות וישנתי על ה שולחן
במישרד. ידעתי שבשבת המישרד
סגור לכן אין סכנה שהגסטפו יבואו.
למחרת סיפרו לי שאחותי הועברה ביחד
עם בעלה והסבתא שלי מדרזדן. סיפרו
לי שהיהודים הועלו על הרכבת בדרזדן
בליל־שבת. יהודיות עם שביסים על ה ראש
הדליקו פמוטים ברכבת וחברי לת נועה
עמדו עם סיר גדול מלאי חלב חם
וחילקו ליהודים היוצאים לפולין.

• היכן היית בליל הבדולח?

הייתי בברלין. בתישעה בנובמבר. איש
לא ידע שדבר כזה יקרה• ויהי ערב ויהי
בוקר יום אחד והחיים במסלול הרגיל.

זה היה לא פשוט. היינו צריכים להס תתר.
אני שכבתי לילה אחד או שניים
אצל חברי שלי, זה שנפטר לפני שבו עיים.
הוא ואשתו עמדו אז לפני עלייה.
הם שכרו חדר אצל בעל נתינות אנגלית.
אז היתד. אכסיומה, שאצל אנגלי לא
מחפשים יהודים. נו, ראינו שזה לא
מצב. אני ועוד חבר ביחד עם החבר
ואשתו בחדר אחד ישנים על השטיח.
אז טילפנתי לאמא שלי, האלמנה, ואמר תי
לה: אמא, יעקב ואני נבוא הביתה
הלילה בשתים־עשרה. תשאירי את הדלת
פתוחה. נישאר אצלך עד שהמצב יהיה
שקט.
נסענו לתחנת הרכבת. כל אחד קנה
כמה עיתונים נאציים. נשענו על מישענת
המושב והסתרנו את פנינו בעיתונים ה נאציים.
עשינו עצמנו ישנים, אם כי לא
עצמנו עין מרוב פחד. הגענו לדרזדן.
אמרתי ליעקב: אנחנו לא הולכים ביחד.
אני הולך חמישים מטרים לפניך בצד
שמאל, אתה הולך בצד ימין. אם קורה
לי משהו תמשיך ללכת לאט, אל תרוץ,
אל תעורר חשד.
הגענו בשלום הביתה. הדלת אומנם
היתה פתוחה, ושהיגו בבית אמי כמה
ימים. היא לא הירשת לנו ללכת אפילו
לבית־שימוש, סליחה על הביטוי, היא
היתר, מרוקנת לנו סירים. היא היתד.
קונה לחם בחנויות שונות, כדי לא לעורר
חשד כי בדרזדן ידעו שהיא אלמנה ומת גוררת
בגפה, כך שלא רצתה לעורר
תשומת לב ולקנות כמה כיכרות לחם
במקום כיכר אחת.
הסכנה הזו, פור דה מומנט, עברה

בי 49י 1ה היה נמו יוזדדבש של חדזס,
שבא עד סינועו. לא ידענו שנאשו ]תעוור
מהחדות תתחיל המציאות

אמו של בורג

״שכבתי שני לילות על השטיח בבית חבר, הסתתרתי מתחת
כותבים בראש מיכתב בדבס״ד כלומר:
בסיעתה דה שמייה בורג סלומון דרוקמן.

• על זה נדבר אחר־־כך.

כן, כן, אני משוכנע בכך. מכל מקום,
אני רוצה שתדעי שכל דבר שאני עושה,
אני עושה בדייקנות, ומקפיד הקפדה
יתירה.
הנה אספר לך סיפור. בתקופת הנאצים
בגרמניה נתבקשתי להכין עבודה על מצב
יהודי גרמניה לקונגרס הציוני. מכיוון
שהקונגרס לא התכנס כתוצאה מצוק ה עיתים,
הוכנסה עבודתי בחוברת. ובכן,
ישנו חוקר בגרמניה — שכחתי את שמו
— החוקר את מצב יהודי גרמניה בתקו פת
הנאצים, והוא לקח מארכיון הגסטפו
חומר למחקרו והגיע גם לעבודתי. על
העבודה כתב איש הגסטפו הערכה: טוב,
יסודי ואקטואלי.
ובכן, כל דבר שאני אומר הוא טוב,
יסודי ואקטואלי. למשל היום היינו ברב נות,
וציטטתי מהגמרא. הרב גורן אמר
לי שזה לא כתוב, והרב גורן מומחה
גדול בגמרא. אמרתי לו שזה כתוב באו תיות
קטנות בצד. גורן יצא מהחדר בדק,
חזר ואמר לי: צדקת.
אבל איפה היינו? נחזור לסתיו 38׳
ולדרמתיזציה הגדולה• אני אומר דרמתי-
זציה אבל אולי נכון יותר להגדיר את
מה שהיה כקרשנדו. יום אחד בספטמבר
או אוקטובר כל היהודים שהיו בעלי
נתינות פולנית הועברו לגבול הפולני.

למיטה

מה אתה עושה כאן?
״שמעתי שחוטפים יהו התפילין
וברחתי מהבית.״
עוד באותו לילה תפסו

לו: מר וויץ,
והוא עונה לי:
דים, לקחתי את
הוא לא ניצל.
אותו ברכבת.
בברלין החלד, מעין מגיפה. ך<ייתי אחי

אחזיק בתיק־המים כד
זגן שאלוהים יתן

בריאות, הסנאים •אשרו
ווובותרים יסכימו.
למה לא?

ראי על בתי־החלוץ ועל קבוצות־ההכנה
לעלייה לארץ־ישראל. נסעתי לברלין בשם
בדוי — מולר — עוד לא הספקתי להניח
תפילין טילפנתי לחבר ואמרתי לו :
מאכעפט א יידן, חוטפים יהודים. חבר

כל בוקר בית-מידרש לרבנים. ואז בא
העשרה בנובמבר בבוקר. גרתי אצל יהו דים
שומרי כשרות, בשם לבנטאל. בעל-
הבית בא הביתה ממניין. שמתי לב שהוא
שב מוקדם מהרגיל. בדרך־כלל כשהוא
היה שב הביתה מבית־הכנסת אני הייתי
יוצא. הוא היה מעין שעון בשבילי. שאל תי
אותו: הר לבנטאל, מדוע שבת כל־כך
מוקדם? והוא השיב :״היום לא היה
מניין של יהודים. אומרים שבית־הכנסת
ברחוב הראשי בוער.״
אמרתי לך שהייתי רשום אצל הגסטפו,
שאם יש בעיות הם מתקשרים איתי.
פתאום נכנסת לחדר הבעלבוסטע, ואומרת
לי: האדון של הגסטפו רוצה לדבר
איתך בטלפון. אמרתי לה תגידי לו שאני
לא כאן. ענתה: אני לא יכולה לשקר.
ואז נתן לי אלוהים שכל פעם השניה
באותו חודש. יצאתי מהחדר ואמרתי :
תגידי לגסטפו שדוקטור בורג לא בחדר.
אמרה: את זה אני יכולה להגיד. ואם
אלוהים לא היה נותן לי את ההברקה
הזאת לא הייתי יושב כאן איתך היום.
יש להניח כי בגלל ההברקה לא הגעתי
לגסטפו באותו יום׳ ולא הגעתי למחנה-
הריכוז.

• מה היה הדבר הראשון שעשית
אחרי שניצלת מהגסטאפו?
אני ממש פושע שאני לא זוכר על
הדקה. התקשרתי לחבר שלי ואמרתי לו:
בוא נלך למישרד, אבל ליתר ביטחון
כשהגענו לבניין, אמרתי לו: בוא נעלה
במדרגות האחוריות.
כשהגענו שמענו את הפיזמון שהפך
כבר מוכר: לארוז ולבוא אחרינו. לפי
אותו פטנט ישן שלי הורדנו את הנעליים
ועלינו לגג וחיכינו עד שיסתלקו. אגב,
באותם ימים הגיעו לברלין גולדה מאיר
וורהפטיג, וניסו להציל יהודים — אך זה
לא שייך.

• אחרי שירדתם מגג המיש-
רד, מה עשיתם ץ
ובכן, כדי שאמשיך את הסיפור, אני
רוצה להגיד לך שאנחנו, את ואני, נוס עים
עכשיו בשני פסי־רכבת: פס אחד
שנוגע אלי, ופס אחד שנוגע להיסטוריה,
ובכן נדבר במה שנוגע אלי.
במשך כמה־ זמן התחבאתי תחת איזו
מיטה. אחר־כך יצאתי מהמחבוא ופגשתי׳
כמה חברים, ביניהם יקותיאל פדרמן, ש הוא
בעל־המלון שאנחנו יושבים בו כעת,
וחשבנו להקים מחתרת.

ואני חזרתי לפעילות למען עלייה. סיפר תי
לך קודם שעמדתי בשבועה וקיימתי
את הנדר. עשיתי כפי שיכולתי כדי להציל
את היהודים שהתחייבתי להציל, ולמרות
שזה עניין אקטואלי ולא פופולרי, אני
יכול לספר שקיבלנו כספים מתחת לשול חן
ויכולנו להתקיים.
באפריל הלכתי לדיפרטמנט־סטור, קני תי
מזוודה והגעתי לארץ־ישראל, מכיוון
שלא הייתי זקוק לדרכון. ורהפטיג חזר
לארץ דרך יוגוסלביה. את סנה פגשתי
כשברח ארצה דרך ז׳נבה. אני עצמי
הגעתי לישראל דרך ברצלונה, מדריד,
ליסבון, כף־התקווה־הטובד ,.מוזמביק, מומ בסה,
ניירובי, אנטבה, חרטום, קהיר ו טבריה.
דרך מעניינת לא?

• את כד הדרך הזו עשית
כעזרת דרכון גרמני?
תמורת מאה דולר קניתי בשוויץ דרכון
פולני, וכך נסעתי. אגב, בליסבון שהיתי
שלושה שבועות, ביחד עם מרדכי אורן ה מפורסם.
אחר כך הייתי שמונה שבועות
במוזמביק.

• איך הסתדרת עם הכשרות
כל אותה תקופה?
היו לי קשיים, אכלתי לחם וחמאה. ב־מוזמביק
קניתי כלי-אוכל חדשים, ואכלתי
רק תפוחי־אדמה, לחם וסרדינים. ממילא
לא הייתי רזה, אז את יכולה לתאר לעצמך
מה זה עשה למישקל שלי.

• מהו המקום הראשון שאליו
הלכת כשכאת ארצה?
כפר־הנוער הדתי, כפר־חסידים, שליד
יגור. אחר־כך נסעתי לירושלים, כדי להי רשם
לאוניברסיטה, והתגוררתי בתל־אביב,
לימדתי תלמוד והסטוריה בגימנסיה הר צליה,
ואחרי-הצהריים הרציתי על פסיכו לוגיה
של גיל ההתבגרות.

• היית עדיין רווק. מתי הכרת
את אשתך רכקה?

לימדתי אזרחות בבית צעירות־מזרחי,
ברחוב דב הוז. שם, דרך מכרה משותפת,
הכרתי את רבקה, שהיתה מורה צעירה
ויפה בבית־הספר מוריה.

• אם כך, שלא כדרכם של אנשים
דתיים, לא הכרתם על־ידי
שידוך?
חם־ושלום, חלילה. זו היתה אהבה ממבט
ראשון. האמת, שאני שמעתי על רבקה
(המשך בעמוד )78

אני אדום, עסיסי וריחני.
טעמי טעם גן עדן אמי תי
ובכל האר ץ אין דומה לי.

כי אני גדל
במרומי רמת הגולן
1,000מ׳ מעל פני הים =/

•כה לטיפול איימי ומסור
ב בי ת האריזה המתקדם
ביו תר במדינה.

ולראיה זכיתי
ב או ת ה שלמות.

= 1=2תוי ת פי רו ת הגולן.

למה דבש ^ל׳

מהו מזון

מכון ה ר די ה של ״גליל״ בקיבו ץ
שמיר הוא מן ה מו ד רניי ם
והידועים ב עול ם. הידע והנסיון
הרבשהצטברבמשךה שני ם
מאפשר לך ל הנו תמדבשד בו רי ם
ט הו ר ובעל טיב מעולה.
ב מ כוו ר ת קיבו ץ ש מיר יוצקים א ת
ה דב ש לל א מנע יד אדם. הצמ חי ה
ה ב רו כ ה, והפ רי חההר בגוני ת של
הגליל העליון, ה אוי ר הנ קי והצלול
מסל פגעי ה רי סו ס וזיהום ה אויר
ה אופיניים למר כז הארץמב טי חי ם
לך דב ש ומוצרי דב ש ב טי ב
מעולה.

מזון מ ל בו ת הו £חו מרה מיו צר ע״י
ד בו רי ם, בנו ת 10— 6ימים,
ב ב לו טו ת מיו ח דו ת מ מנו ניזונה
המלכהב כוו ר ת. מזון מ ל כו ת מכיל
וי טמינים ו כ מויו ת ג דו לו ת של
חו מרי יסוד כ מו חו מצהזר חני ת,
קלציום, א שלגן ב רזל ו18-
חו מ צו ת א מיניו ת ח שו בו ת. מחק רי ם
מעבד תיי ם הו כי חו בי מזון מ ל כו ת
מחזק א ת נוף האדם ויוצר רז רבה
של חו מ רי יסוד מ מנ ה ניזונים ת אי
הנוף ו אב ריו ב ש עו ת ה צו ר ך.
מזון מ ל כו ת אינו ת רו פהו בו ד אי
לא תרופת פל א, אל א מ הוו ה
תו ספת מזון מ רו כז ורבנוני.
מומל ץלקחתכ פי תאחתבכל
בוק ר ל פני ה א רו חהומת אי םלכל

את מוצרי ״גליל״ ניתץ להשיג
בשקם, בשופרסל, בסופרמרקטים
בצמחוניות ובחנויות המובחרות.
מכוורת קבוץ שמיר דאר נע
גליל עליון 12135
0ל0 6 7 -4 1 8 2 6 :
33578־ 0 5 2

ניל.

מהיי 6ו1נית?
הפולן ( אבקתפר חי ם) הינו
המר כי ב הזכ רי של הפרח. בטבע
הוא מופי ע ב צו רתנ רני רי ם
עדינים, בגווני םמצ הו ב עד חו ם.
ט עמו ורי חו בהתאםלפר חי ם מ מנו
הוא נלקט על ידי ה ד בו רי ם.
הפולן הינו מזון ע שיר, ב על ת כו ל ה
גבו ה ה של פ רו ט איני ם, מינ רלי ם,
חו מ צו ת ו אנזי מי ם חיוניי ם ביו ת ר.
פ עו ל תו ה ח שו ב ה של הפולן: איזון
מערכתה אנזי מי ם בגוף טי הו ר
וניקוי ד ר כי ה עי כול והש תן.
ה״פולנית״ — ת ע רו ב ת של פולן,
מזון מ ל כו ת ו דב ש ד בו רי ם ט הו ר,
הינ ה מזון מ חז קאת הגוף
ומב טי חהק לי ט ה מו שלמת של
הפולן בגוף והתפר קו תו ה מ הי ר ה.
כל כ פי ת ״פולנית״ מ חז קתאת
הנוף ומשפרתאתהה רג ש ה
הכל לי ת. מו מל ץלקחתכ פי ת
א ח רי כל א רו חהכ 4 — 3 -כ פיו ת
ביום.

ע ז ני מישפטים עיקריים מג־
״ חים את חייה. האחד אומר
כי ״הזמן שווה כסף, אך הסבלנות
שווה זהב,״ ואילו השני טוען כי
״פראיירים לא מתים, הם רק מת חלפים.״
אתי
פולאקובסקי, בשנות ה־40
לחייה נעזבה על־ידי בעלה, שעימו
חילקה את חייה במשך 21 שנים.
הכאב העז שליווה את עזיבתו של
אילן התגבר אחרי חודשים אחדים,
כשקראה אתי כתבה שבה סיפרה
הזמרת לשעבר, יעל שרז, בפירוט
רב על האושר הגדול שלה —
אילן פולאקובסקי. לטענתי אתי,
רצופה הכתבה בשקרים, שאותם
סיפרה יעל, כדי להפוך את הרומן
בין השניים לסיפור אהבה גדול.
הידידה המבוגרת
ל על היא בשנות ה־ 50 לחייה,
ומאחוריה שני נסיונות נישואין

הראשון של אילן. במשך 8שנים
מנהל אילן חיים כפולים, אולם
אף פעם הוא לא עזב את הבית.
״כמובן שידעתי על כל הרומנים
שהוא מנהל. נכון, האשד, היא זו
שיודעת אחרונה, אבל לבסוף תמיד
ידעתי.״
מתוך כוונה לתקן את חיי-
הנישואין שלהם, פנו השניים ל ייעוץ
מישפחתי. במשך תקופה
קצרה חזרו החיים בבית מישפחת
פולאקובסקי לתיקנם. אילן ואתי
אהבו אותם ענפי־ספורט ונהנו לע סוק
בהם בצוותא. המריבות והווי כוחים
פסקו, ושלושת ילדיהם נשמו
לרווחה.
אולם, כל התקופה הנעימה הזו
היתה, כנראה, רק מראית־עין. שכן
יום אחד, כשחזרה אתי מהעבודה
יחד עם בתה הצעירה, בת ה־, 13
גילתה כי ארון בגדיו של אילן
ריק .״צילצלתי אליו לעבודה ובי קשתי
הסבר,״ סיפרה אתי .״אילן
אמר שזה סופי, ובזה נסתיימה ה שיחה.״

אתי
פולאקובסקי
״לא אוותר עליו !״
בכתבה שעוררה את זעמה של
אתי, טען אילן כי יחסי־המין בינו
ובין אתי היו ״בלתי מספקים.״
״בוודאי שיהיו כאלה,״ זועקת אתי,
״אחרי ניתוח כריתת־הרחם שעבר תי
והתקף דיסקוס היה לי קשה

״ אי ד

בסופי-שבוע נוסעים השניים ל חיפה,
ובמשך השבוע עסוקים היל דים
בלימודים ואילן בעבודתו.
בנו הבכור של אילן, בן ה סב,
טוען כי אילן הסתנוור מ האנשים
אותם הכירה לו יעל.

הפךגבר בן 4 2

מכנה בשם ״אבא ואמא״ ,והיא זו
שקובעת אם ומתי יקבלו הבנים
את המכונית, שאותה לקח אילן
כשעזב את הבית והעביר את ה בעלות
עליה מעצמו על שם יעל.
אתי רוצה שאילן ישוב הביתה.

לילד בן >4 3־״

שו אלתאח׳ פול־אקובסק, הרועמת ע ל
פי ר סו ס
פרקליטה כן־מנחם
״הוא מנסה לשבור אותה נפשית !״
כושלים. היא אם לשני ילדים ו סבתא
לנכד. את אילן היא הכירה,
לדברי אתי, במיסגרת העבודה.
יעל היא אשת יחסי-ציבור בבית-
החולים ש יבא, ואילו אילן הוא
תעשיין, אשר עם שאר המיפעלים
שאיתם היה בקשרים, נמנה גם
בית־החולים.
״שמענו את השם יעל שרז בבית
כבר מזמן,״ טענה אתי בלהט.
״אילן סיפר לנו על הידידה המבו גרת
שלו מבית־החולים. אז איך
יעל מספרת עכשיו שהם הכירו רק
אחרי שאילן עזב את הביתי״
בכאב רב היא מגוללת את סיפור
השנים המשותפות :״אין זה הרומן

במשך כחודש לא היו קשרים
בין השניים. אילן שכר דירה, ואתי
ניהלה את הבית בכוחות עצמה.
אחרי חודש שמעה אתי כי אילן
עבר להתגורר עם יעל שרז.
בחודש מאי אושפזה אתי במח לקה
הגינקולוגית בבית־החולים
וולפסון .״אילן בא לבקר אותי וגם
התקשר לשאול לשלומי, ורק אחרי
שעבר לגור עם יעל הפסיק להת עניין
בי. לפי דעתי, יעל פוחדת
מכך שאילן יהיה איתי בקשר, והיא
זו שהרחיקה אותו ממני. היא ראתה
אותי — אני צעירה ממנה ב־14
שנים ונראית טוב, אז היא חוששת
שאילן ירצה לחזור הביתה.״

המשבר

המישפחת׳

שלה

על־יד על שרי, הימרת ואשת חס״־יהוניוסר שלדבריה לקיים יחסי־מין. אבל כל זה אמור
רק לגבי התקופה האחרונה.״
שישוב הביתה
תי יודעת לספר כי הקשר
בין אילן ובין שלושת ילדיו
אינו סדיר, בגלל יחסיו עם יעל.

לקחה

מו ח ה

״אולי היא פתחה לפניו קשרי-
עבודה,״ מנסה אתי להקל על כאבה,
״אולי העולם הזוהר שסביבה קוסם
לו, אחרי 21 שנים אפורות. אם זה
כך, אז הוא יתפכח וישוב הביתה.״
הקשרים בין האב וילדיו הת רופפו,
לטענת אתי, משום ש הילדה
אינם אוהבים את יעל,
שכבר היום מתנהגת כאם חורגת
לכל דבר. את הוריו של אילן היא

בעלה

אין בכוונתה להסכים לתת לו גט,
והיא מוכנה לסלוח על פרשת יעל
שרז .״אולי הוא ישוב בן נל נסיון
רב, שיוכל לתרום לחיינו המשו תפים.״
הדבר
היחיד המדאיג את אתי
בפרשת עזיבת בעלה הם הילדים.
בתחילה שמרו הבנים על קשר עם
אביהם, אולם אחרי שנוכח הבכור
(המשו בעמוד )62

הזמרת סינוורה

(המשך מעמוד )61
ודעת, כי יעל מנסה להניעו לעבור
להתגורר איתה ועם אילן בווילה
החדשה שרכשו, נותקו ביניהם ה קשרים.
אילן אינו בא לבקרם, בר.
ביתם, בטענה שהוא לא רוצה להי>׳
פגש עם אתי. זו טוענת מצידה,
כי היא מוכנה לצאת מן הבית
כשהוא בא לביקור.
״פגשתי את אילן בתל־השומר
ואמרתי לו שבתו הצעירה זקוקה
לו, אז במקום שיבוא לבקרה, הגיש
אילן תביעת אפוטרופסות.״

ספרית שבעדה נוצח ושנותוה לבו עם ידו,

דוה שחוח
משבר גיל
ר* טענת עורכת־ הדין של
* אתי, שרה בן־מנחם, הגיש
אילן תביעה, שממנה חזר ברגע
שנמסר לו כי אתי תדרוש הוצאות,
משום שמצידה אין כל מניעה ש אילן
ייפגש עם ילדיו.
התצהיר האחרון, שאותו הגיש
אילן לבית־המישפט, הינו תצהיר
מחפיר, שבו הוא מגולל מעשיות
מכוערות שנועדו לשבור את אתי
מבחינה נפשית. גם במיקרה הזה,
טוענת אתי, ידה של יעל בעניין,
והיא זו שמסיתה אותו נגד אשתו.
״אני לא אוותר,״ מצהירה אתי
ללא־היסוס .״עם הדרך של יעל
לשוחח איתי היא מעל גבי עיתו נים׳
אז זו תשובתי לה. אני מת כוונת
להילחם על אילן, אין לי
שום כוונה להפסיק להיות אשתו!״

שח ושונה

לדעתה, אילן עובר משבר גיל:
״הוא היה בדיכאון ולכן עזב את
־בית. יעל. ניצלה רגע של משבר
:די לבנות עליו את יחסיה עם
*ילן. היא תפסה טרמפ על המשבר
שלו. היא גרמה להריסת מישפחה,
׳היא מודעת לכך.״

צילצול

הפעמון
י ראיון שנתנה, סיפרה יעל
^ על ילד בן ,43 כשתיארה את
זילן.
אתי מתפלאת :״אצלי הוא היה
:בר בן .42 אז אולי הוא היה
יריך להרגיש שיש לו על מי
להישען, אבל גבר הוא גבר, ואני
:טוחה שאילן יחזור לעצמו.״
״הגברת שרז,״ אמרה אתי ,״לא
:חלה אף במתן בגדים ישנים של
:נה לבנו — היא פשוט מתייחסת
גלינו כאל הקרובים העניים שלה,
זה ברור למדי לאור ה׳עובדה ש־
:עלי מבזבז את חוננו המשותף
נליהם.״
בראיון החושפי שהעניקה יעל,
;יא טענה שאילן הוא ״התחנה
;אחרונה של חיי.״ ״האם החיים
;ם אוטובוס, שאפשר .,לעלות ו לרדת
מהם על-ידי צילצול בפע־
!ץ ז״ שואלת אתי בתמיהה.
״יעל סיפרה שהיא אוהבת לבשל
׳מען אילן. אבל החיים זה לא
רח דבש,״ מנסה אתי לסכם את
:פרשה הכאובה .״אשד. חייבת לב דל
למען הגבר שלה, בין שהיא
זוהבת או לא אוהבת.
״היא גם מכבסת עבורו,״ מנסה
זתי להזכיר ליעל ,״ודברים אלה,
;נעשים על־ידי כל אשה, עשיתי
זני באהבה רבה במשך 21 שנים.
״דבר׳נו סף, שיעל לא תוכל
ועשות לעולם למען אילן, הוא
ולדת לו ילדים. ואולי זו הסיבה
דהיא מנסה להסית את ילדי נגדי.
״אבל אני לא אוותר. יש לי
;רבה סבלנות. זו תהיה מילחמה
;שה, ואולי גם ארוכה. יש לי כוח
זמן, ועם הסבלנות הרבה לבסוף
זנצח. נוסף לזה, אילן הוא לא
!ראייר. הוא יתפכח. ואז אולי
זמצא לה יעל פראייר חדש.״

טיבי זכרוני י

ד* ניד 1צ מצאה עצמה יפה
גואזי אלמנה ואם לפעוט בן
שנתיים־וחצי. בעלה, אליהו, נרצח
בנסיבות מיסתוריות. בשלושים
ימי־האבל, כשישבה אבלה ומדוכאת
בבית הוריה ביפו, בא אליה קרוב
מישפחה של בעלה, אדם דתי,
ואמר לה :״עכשיו, כשאת לבד,
כדאי שתחזרי בתשובה.״
בתחילה התייחסה יפה אל ה רעיון
כבדיחה. משחלפו ימי־האבל
מצאה עצמה יפה, ספרית במיקצו־עה,
מול עובדות החיים הקשות.
היא הבינה שעליה לפרנס את
עצמה ואת בנה בכוחות עצמה.
לאט־לאט היא התחילה לחשוב על
ההצעה.
״הוא אמר לי: זה יהיר. טוב גם
לילד. שם הוא יקבל חינוך יותר
טוב,״ סיפרה יפה .״הוא ואשתו
הבטיחו שיעזרו לי ולילד. אמרו
שהילד יהיה במיסגרת טובה, חינוך
וחברה. ואני דאגתי לילד, כי ביפו
יש הרבה פושעים והרבה בלגן.״
ההצעה נראתה לה מפתה ומושכת.
״באתי מבית מסורתי וגם אימי
חשבה שזה רעיון טוב. אמנם, אמרו
לי שאהיה בלי טלוויזיה ובלי סר טים,
אבל הייתי באבל, ולא חי פשתי
את זה,״ הסבירה .״הייתי
בדיכאון ממותו של בעלי. רציתי
לברוח. לא יכולתי להישאר בבית
בגלל הזכרונות המשותפים. חי פשתי
שקט.״

״נשאר לו
שגוע״

זיוםאחד שאלה אותו יפה:
״מה יהיה אם אבוא 7״ למפתה
הדת היה זה בבחינת אור ירוק.
עוד לא הספיקה להתלבט, לברר
ולחקור, ותוך שבוע מצאה עצמה
בדירה מרווחת, בת שלושה חדרים,
בקריית־הרצוג בבני־ברק.
״הם העבירו לי את הרהיטים,״
נזכרה בחיוך .״הוצאתי את הילד
מהגן, אך עדיין נשארתי לעבוד
במיספרה, ברחוב בן־יהודה בתל-
אביב.״

פעולת השיקום של האלמנה ו הילד,
הסבירה יפה, מומנה בכספי
תרומות של קרנות־צדקה :״קי בלתי
דירה חדשה, שילמו לי גאז,
חשמל והוצאות. הביאו לי רהיטים
לסלון, וסידרו גן לילד.״ היא קיב לה
גם סכומי־כסף כדי שתוכל להס תדר
.״הייתי הולכת לקרן גמילות-
חסדים ואומרת שאני צריכה כסף
לקנות ארון. הם היו מלווים לי
את הכסף, ובמשך הזמן הייתי אמו רה
להחזיר ככל יכולתי.״
לכאורה, המעבר היה חלק ונוח.
וכי מה טוב יותר לאלמנה המטו פלת
בילד, כשכל בעיותיה הכל כליות
וטרדות הקיום מוסרות מעל
שיבמה 7
בתחילה מצא השינוי חן בעיני
יפה, צעירה נאה וביישנית. כל ה־מיגבלות
שנבעו מן השינוי באורח-
חייה לא הפריעו לה .״את ד.מיכ־נסיים,
החולצות הקצרות והשמלות
החשופות השארתי אצל אימי, ב ארון,
וקניתי לי כמה שמלות עם
שרוולים ארוכים. שמרתי שבת —
נרות, יין, חלות, לא הדלקתי אש.
הפרדתי בין בשר וחלב ושמרתי
על כשרות.״
יפה הוזמנה מדי ערב־שבת ל-
ארוחת־ערב ולקידוש — בכל שבוע
על שולחנו של רב אחר .״למען
האמת, מאוד נהניתי מן האווירה
החדשה,״ התוודתה ,״מהשקט, מ האנשים
החדשים שפגשתי. הילד
הלך עם כיפה וטלית קטן. הרגיש
טוב בגן ואהב את התפילות.״
אחרי שניסים הקטן נקלט בגן,
הא חזרה לעבודתה במיספרה בתל-
אביב, ונראה היה שהיתר. מרוצה
מן המהפך בחייה.
אחת לשבוע הלכה לשמוע את
הרבנית, שלימדה נשים כללי שמי רת
כשרות, כללי טוהרה, איך לנהל
חיי־מישפחה, איך להתנהג עם ה בעל
ושאר עיקרי הדת .״היא הס בירה
לנו מתי ללכת למיקווה, ומתי
מותר לקיים יחסים. שבוע לפני
המחזור אסור, שבוע אחרי המחזור
אסור, ויש שבוע מחזור. בקיצור,
נשאר לו שבוע,״ היא צוחקת כש בעיניה
מבט משועשע.

לצופה מבחוץ נשמע המושג
״חזרה בתשובה״ מעורפל. מעט
מאוד אנשים מבינים במה זה כרוך.
במבט ראשון נראה השינוי בתיל־בושות
ובמינהגי היום־יום כוויתור
קל־ערך, השווה את התמורה ש מקבל
מי שהופך דתי.
לסדר פיאות
ספרים כמה זה טוב מבחי נה
נפשית, מעט מאוד מדגי־

שים את הרווח הכלכלי שבד.צ-
טרפות לכת דתית. וכי מה רע
בלחבוש כיפה, בלגדל זקן ובלשקוע
בלימוד־תורה, אם בתמורה מסדרים
אותך בדירה חדשה ומרווחת, עוז רים
לך בקניית הרהיטים ואף דו אגים
לשידוך הגון 7זהו עסק מש תלם
מכל הבחינות.
אך, מסתבר, שום דבר אינו ניתן
בחינם. לכל דבר יש מחיר. גם
יפה גואזי בסופו של דבר שילמה
אותו.
הכל נראה ורוד וקוסם. עצם
השינוי היה חוויה. אולם במשך
הזמן החליטה שמצבה הקודם היה
עדיף. אז, לפחות, היתד. חופשייה
להחליט ולנהל את חייה כראות
עיניה.
״אחרי שלושה שבועות בא הדוד
אלי הביתה ואמר לי, :אנחנו רו צים
שתפסיקי את העבודה במס פרה׳.״
הנימוק: במיספרה שברחוב
בן־יהודה האווירה חופשית מדי,
והיא נתקלת באנשים חילוניים,
היכולים להשפיע עליה לחזור לעו למה
הקודם.
במיספרה צחקו כולם ואמרו לה :
״השתגעת? במה חטאת שאת צרי כה
לחזור בתשובה?״ אבל הדוד
הבטיח למצוא לה מקום עבודה
בספרית בבני־ברק.
בתחילה סירבה יפה, העובדת
כבר שש שנים במיספרה, והזוכה
שם ליחס טוב והערכה .״אך הוא
עמד על שלו ושיכנע אותי. הוא
אמר שאי־אפשר לחיות ככה, בין
שני העולמות.״
היא התחילה לעבוד במיספרה
בבני־ברקד׳ שם סידרה וסירקה
פיאות נוכריות בסיגנון סולידי ו מאופק.
כשבעלת המיספרה דרשה
ממנה שתעבוד גם אחרי־הצהריים,
סירבה יפה להמשיך לעבוד. היא
טענה שהסיבה העיקרית שבגללה
הסכימה לעזוב את המיספרה בתל-
אביב היתד. ששם נאלצה לעבוד עד
שבע בערב, והדוד הבטיח לה ש-
בבני־ברק תעבוד רק עד שלוש
אחר־הצהריים, וכך תוכל להיות
יותר עם הילד. יפה חזרה לעבודתה
בתל-אביב, ועבדה בה לסירוגין,
כשבעל המיספרה הבין את מצבה
והתחשב בלבטיה.
את שעות העבודה במיספרה
היא הפחיתה, אך הירבתה לב קר
את הוריה, שאליהם היא
קשורה מאוד. אז בא אליה הדוד
בדרישה נוספת :״הם אמרו לי
להשתדל לא ללכת הורים, כי שם

מישפחה מרובת ילדים

מרובת־ילדים יוצאת איראן שגדלה בשכתת־סצוקה ביפו, היח הדירה
המרווחת, בת שלושה חדרים, שהובטחה לה אם תהפוך לדתית.

חזרה בתשובה בגלל הטבות כלכליות -אר חידה בה מן התשובה
הילד היה מוריד את הכיפה, והוא
עלול להתקלקל. אמרתי לו: גם
לא עבודה, גם לא הורים? ואני
כאן לבד, בבית גדול, בלי אף אחד.
בלי רדיו ובלי טלוויזיה. הוא ענה
לי, :תשכחי מההורים שלך. עכשיו
אנחנו ההורים שלה אין לך מה
לדאוג.״׳

^ ״שיקרת
לגו ״ 1
^ יוכויתרה יפה. אולם יום
״ אחד, כשבאה אליה חברתה
לעזור לה בהכנות לשבת, היא
נתנה לה בתום לב ללבוש שימלה
שלא כיסתה את הכתפיים, ולא
תיארה לעצמה שבכך חוללה שע רורייה
זוטא בבלוק המגורים.
,שכנה אחת ראתה אותה היד ה חלון,
וזה עבר לכל השכנות.״
ביום הראשון של השבוע שאוזרי
אותו ערב שבת, בדרכה לעבודה,
עצרה אותה אשתו של הדוד ונזפה
בה, :מה זה, להסתובב עם כזאת
שימלח? שיקרת לנו, אמרת שאת
דתית !״ בערב חיכה לה הדוד .״הוא
צעק, :מה פיתאום את נותנת לה
להסתובב ככה?׳ אמרתי: אבל זה
הבית שלי. אני לא יכולה לעשות
מה שאני רוצה? הוא אמר , :היית
צריכה לתת לה חולצה על השמ לה.׳
ביקשתי סליחה והבטחתי ש יותר
זה לא יקרה.״

אסור לי לצאת עם בחורים, אין
טלוויזיה, אין הורים, אין חברות,
אין בילויים. לאט-לאט שקעתי בחוד
הדיכאון שלי.
״לא יכולתי לקרוא מה שרציתי.
הם נתנו לי סיפרי הלכה ודת.
הייתי קוראת איד לשמור את ה חגים
ואיד להתנהג, עד שהייתי נר דמת.
בימים הסתובבתי בין ה חדרים
בדירה, הלוך־ושוב. חטפתי
סחרחורת. הרגשתי שאני מש .
תגעת.״
ערב
אחד, כשחזרה בשעה 10.00
בלילה מבית הוריה, חיכה לה
הדוד וצעק :״איפוא היית עד
עכשיו? תתביישי. איך אפשר?״
יפה הבינה שהיא נקלעה לעולם
זר ואחר מזה שהכירה כל ימיה.
״יכולתי לבקר רק אצל חברות
מתוך הקהילה. והיה קשה לי ליצור
איתן קשר. הן מדדו אותי בשבע
עיניים. מה אני לובשת, איד אני
נראית, הייתי חייבת להיות עם
גרביים, נעליים סגורות ושמלות
ארוכות, אחרת הן לא היו מדברות
איתי. התגעגעתי לחברות שלי.
ניסיתי להיקלט בתוכן, אבל לא
הצלחתי,״ הסבירה כמצטדקת.

לא רוצה
להתחתן;
דן לפו שלושה חודשים מאז
• י שהפכה דתיה, אך יפה הנד

עם הנעל

יפה ואליהו היו זוג צעיר, רחוק
מהדת, הורים לניסים הפעוט.
אליהו היה עצמאי, והיא עבדה בספרית בתל־אביב.
כשהתאלמנה, מצאו בה המגייסים הדתיים קורבן נוח.

עם הילד

הדאגה לחינוך שיקבל ניסים
הקטן היה אחד המניעים העיקריים
לעקירתה לבני־ברק. קודם לכן התגוררה ליד
גן־תמר, סביבה שבה רבים הפושעים והנרקומנים.

עזבתי את הדירה וברחתי משם עם
הילד להורים. להוציא משם את
הרהיטים הם כבר לא עזרו לי,״
אמרה בהתמרמרות.

ך הדתיים מבני־ברק לא
הניחו לה לשכוח אותם מהר
כל-כך. באותו ערב הופיעו בביתה
הדוד ואשתו, ודרשו ממנה את כל
ההוצאות .״הוא אמר לי שאני
צריכה לשלם שכר־דירה עבור
שלושת החודשים, וכן את חשבונות
החשמל והמים. כשאמרתי שאין לי
כסף, הם התחילו ללחוץ על הורי.
הוא אמר , :אנשים תרמו כדי שתהיי
דתייה ולא כדי שתחיי על חשבוננו,
ואחר-כך תגידי שלום ותלכי.״׳
היא ביקשה שיתן לה לעבוד

בודדה בבני־בוק

יפה כיצד טבעת־החנק נסגרת סביבה. מיטיבה דרשו
ממנה שלא תבקר את הוריה, שתתפטר מן המספרה,

״אבל,״ מוסיפה יפה ,״כל העניין
התחיל להרגיז אותי. הרגשתי ש מגבילים
אותי, שאני לא יכולה
לזוז. אנשים מציצים לתוך הבית
שלי לראות איך אני חיה.
״מילא, ויתרתי על הטלוויזיה,
כי בעיניהם זה מכשיר טמא, ה מעורר
למחשבות של חטא. אבל גם
את הרדיו הייתי צריכה להנמיך,
ולא יכולתי להקשיב לכל מוסיקה
שאהבתי.
״הרגשתי שאלף עיניים עוקבות
אחרי. כשבאו אלי חברות הייתי
צריכה לסגור את הדלתות ואת
החלונות, כדי שאף אחד לא ייראה.
הרגשתי חנוקה.״
לבד בבית
ל פה לא מצאה מנוח .״בלי לות,
אחרי שהילד היה נרדם,
הייתי מוצאת עצמי לבד בבית.

חודש, ואז תוכל להחזיר את הכסף
ממשכורתה .״במשך כל החודש
הוא התקשר לעבודה כל יום ושאל:
,מה עם הכסף? מה עם הכסף?׳״
יפה שילמה לו מחצית מהסכום,
אך את היתר היא מסרבת לשלם.
״הם אמרו לי שהם ידאגו לי ויעזרו
לי. ואני באתי לניסיון. לא חתמתי
על חוזה. השתדלתי מאוד ועשיתי
את כל המאמצים להיקלט בתוכם,
אך לא הלך לי. ועכשיו אני עוד
צריכה לשלם עבור החוויה הזאת?
עבור חודשי הבדידות והניתוק
האלה?״
מאז חלפו שישה חודשים. יפה
גרה אצל הוריה. הילד הולך לגנון,
והיא חזרה לעבוד במיספרה בבן-
יהודה .״היום אני מרגישה חופ שייה,״
היא מחייכת ,״בלי הגבלות,
ובלי איסורים. אבל,״ היא מוסיפה,
״זה היה ניסיון מעניין. למדתי
שלכל דבר יש מחיר.״

שלא תצפה בטלוויזיה, ולא תאזין לכל תוכנית ברדיו.
חברותיה החילוניות לא יכלו לבקרה, חומר הקריאה
שקיבלה היה מסווג, והיא לא יכלה לצאת בערבים,
״הרגשתי שאני לא יכולה יותר ואז עזבתי,״ סיפרה.

שיכה לעשות שגיאות חמורות. יום
אחד, כשטיילה עם אשת הדוד ב רחוב,
פגשה ברב, שהוא חברו של
הדוד .״אמרתי לו: שלום, מה נש מע?׳
הדודה עברה לצידו השני
של הכביש והשאירה אותי לבד.
אחר־כך נזפה בי ואמרה, :אצלנו
אין דברים כאלה. אצלנו זה
אסור.׳״ יפה נאלצה להבטיח שלא
תפנה שנית אל גבר העובר ברחוב.
״התחלתי להרגיש שזה לא בש בילי.
לא יכולתי יותר. הכל אסור:
לא חברות, לא עבודה, לא הורים.
הייתי צריכה לנתק את עצמי מהעד
לם הקודם שלי. ושם הרגשתי את
עצמי זרה ולא שייכת.״
אחר בא אליה הדוד ואמר לה
שתתחיל להקפיד על לבוש נאות
ומכובד, כי יש כבר אברכים המתעניינים
בה, ושלא תהיה מופתעת
אם תקבל הצעת שידוכים מתלמיד-
ישיבה צעיר.

כאן הוגדשה הסאה .״אמרתי לו:
באתי לכאן אחרי שהייתי בדיכאון
בגלל מותו של בעלי. וכבר להת חיל
להכיר בחורים? הם נפלו עלי
מהר מדי.״
באחד מביקוריה אצל אמה הו דיעה
לה יפה שאינה יכולה יותר:
״אמרתי לה שנשבר לי. שחסרים
לי ההורים, המישפחה, החברות
ושאני יותר מדי בודדה. אמי אמרה
לי: תעשי מה שאת חושבת.״
אך הדבר לא היה פשוט כל־כך.
״אמרתי לדוד: אני לא רוצה להת חתן,
ואני לא רוצה להבטיח ולא
לקיים. אני לא יכולה לעמוד ב בדידות
הזו. אני חוזרת הביתה.
בתחילה הוא לא הגיב, רק ניסה
ללחוץ עלי שאשאיר לפחות את
הילד אצלם, .נסדר לו מישפחה
אומנת,׳ הוא אמר, ואת תבואי פעם
בשבוע ותראי אותו.׳״ יפה סירבה,
והדוד כעם מאוד.
למחרת הבאתי חברת הובלה,

ספרית בצפון תראביב

מיספרה ברחוב בן־יהודה, שבה עבדה שש שנים. שם העריכו אותה
ואהבו אותה. כשחזרה בה מהחזרה בתשובה, נקלטה מחדש במיספרה.

השלאגר של השגה:
לא רק לעשירים !

ראליות להשקיע יותר כסף באופנת
עור.
גם פקידה ממוצעת, הנדרשת
לשלם 1,500 שקל תמורת מיכנסי
צמר טובים, יכולה להרשות לעצמה,
במחירם של שני זוגות כאלה,
לרכוש זוג מיכנסי-עור, שהם צד
האופנה. בשילוב של חולצה תואמת
היא תיראה מקורית ביותר.
לדעתה של מינה צאלים, מעצבת-
אופנה בעור, מתאים העור לבני
כל הגילים, ולדבריה, הוא אף גורם
לאשר, להיראות צעירה.
על מה האשד, לשים לב כשהיא
בוחרת לה בגד מעור?
עליה לבדוק את צבע חולצותיה
והסוודרים המונחים בארונה. אם
קנייה זו היא הראשונה, והיא מח ליטה
על זוג מיכנסיים או חצאית
מעור, טוב תעשה אם תבחר בצבע

השחקנית אוליביה ניוטון
ה ; 1 1 \ 1י 11י 1
ג׳ון, בסירסה שגעון המו .
111 \ 11נ 1 / 1
סיקה׳ הפכה את ביגדי־העור ללהיט. היום מתהדרים
בביגדי־העור כל הגילאים. נערים על גבי אופנועים,

ידת היוקרה הנסוכה על
י ״ העור היא ירושת העבר. פעם
היד. העור נחלת העשירים והאצי לים.
בשנים האחרונות הוא הופך
לנחלת הכלל, בעיקבות התפתחות
הטכניקות בעיבוד חומר־הגלם מחד
גיסא, והתייקרותו הרבה של הבד
מאידך גיסא. כך שאם פעם עלה
זוג מיכנסי־עור פי ארבעה ממיב־נסי
בד, היום ההפרש הוא פי שניים
בלבד, וזהו הבדל מובהק לכל
הדעות.
חושבים בלירות
^ ה היא קשת המחירים? זה
<! תלוי בארידור.
ישראל היא המדינה היחידה ב עולם
שבה מבצעים עיסקות בשלו שה
סוגי מטבעות: המחירים נר שמים
בדולרים, משלמים בשקלים,
וחושבים בלירות.
אך מהם, בכל זאת, המחירים?
מחיר מיכנסיים מעור נפה הוא
בין 120ו־ 200 דולר, כלומר, בין
2,000ד 3700 שקל. מחיר הז׳קט

נערות בדיסקוטקים וכמובן — נשים וגברים המחפשים
את האלגנטיות והספורטיביות שבעור. מי-ספרם של
סוגי העור הוא כמיספר הבהמות עלי־אדמות, אך
כבשים, בעור לביגוד משתמשים בדרך־כלל

עור, הנקראים נפה וזמש. אך נפה
זו למעשה צורת עיבוד, שבה מש תמשים
בצד האפידרמי, כלומר בצד
החיצוני, המעובד בצורה רכה ו קלה.
הזמש או הוואלור הקטיפתי
זהו הצד ״השמאלי״ של העור,
הצד המחובר לבשר הבהמה, והוא
חלק ודומה לקטיפה רכה.
עור הינפה המוכר נראה שמיש
יותר, ויוצרים ממנו את המראה

העור ישן יותר, הוא נראה יפה
יותר. מדוע? מפני שעור חדש
הוא עור ״מת״ ,וככל שלובשים
אותו הוא חי יותר, נפרד מהתכו נות
המלאכותיות שמוסיפים לו
בשעת העיבוד, ונעשה טיבעי יו תר.
הזמש,
לעומת עור
אלגנטי וקטיפתי בכל
והוא דומה למשי,
להשוותו לאיכות של

הנפה, נראה
צבע שהוא,
אם רוצים
אריג.

בעולם ובארץ הגיעו היום לרמה
גבוהה בעיבוד הזמש, ועושים ממנו
כמעט הכל: חולצות טי שורט׳ס
(מיכנסיים קצרים) ,ביגדי־ים רחי־צים
ועמידים במים, גרביים, ואפילו
תחתונים. זוג כזה, בצבע אדום,
ניתן למצוא אפילו בחנויוודהמין
בלונדון.
כמיספר הבהמות
ן* שחקנית אוליביה ניוטון
ייג׳ון, בסירטה שיגעון המוסיקה
הפכה את ביגדי העור ללהיט, ל-
״בום״ על קולי. מאז שהוסרט ה סרט,
רוצים להתהדר בביגדי־עור
בני כל הגילים — נערים על גבי
אופנועים, נערות בדיסקוטקים ו כמובן,
נשים וגברים המחפשים את
האלגנטיות והספורטיביות שבעור.
הבורסקי אברהם רום, שהוא דור
שלישי למישפחת בורסקים, אומר :
״היום אפשר להתייחס לעור כמו
אל בד, מבחינת אפשרויות העיבוד
שלו ורכותו. אפשר להדפיס ולרקום
על עור בדיוק כמו על בד.״
כשנשאל כמה סוגי עור קיימים,
ענה :״כמיספר הבהמות עלי-
אדמות. אך לביגוד משתמשים
בדרך־כלל בעור כבש.״
לקהל הרחב ידועים שני סוגי

נייטרלי, כמו שחור או חום המת אימים
כמעט לכל צבע. רצוי גם
שהגיזרה תהיה קלאסית.

צ׳ארטרים לספרד הספורטיבי האופנתי — ז׳קטים,
בלייזרים, מיכנסיים, בדרך־כלל ב־ציבעי
שחור וחום.
כדי ליצור ממנו מראה אלגנטי
יש צורך לצובעו בצבעים כמו נחו שת,
זהב, ברנדי, או לקשטו, ב־ריקמה
יפה ועדינה, בחוט־זהב, רצוי
על עור לבן או אדום, שהם הצבעים
האופנתיים לאביב־קיץ 82׳.
אימרה ידועה טוענת, שככל ש

הכדליס כין איכות עור טוב
י י ועור גרוע הם עצומים. אפשר
למצוא בגד, שלמראית עין דומה
למישנהו, אך איכותו אינה מגיעה
אף לקרסוליו. כך גם המחירים.
לכן צריך לדעת איפה לקנות!
את המודעות לביגדי־עור רכשו
נשים ישראליות רבות בביקוריהן
בחו״ל — מי בצ׳ארטרים לספרד,
ומי בביקוריה בפאריס וברומא. ה תוצאה
היא שהיום מוכנות היש־

ויימנזה בזהב

חליפת עור נפה, בצבע לבן, רקומה בחוט־זהב,
נחשבת אופנתית לבעלות הטעם המעודן.
הז׳קט קצר וצעיר. אפשר ללובשו עם חולצה או סוודר מתחתיו.

הוא בין 40י ו־ 320 דולר. בשקלים
תחשבנה לבד.
את מיכנסי הניקרס והברמודה
האופנתיות, שכבשו בסערה את
העולם, אפשר להשיג ב־ 150 דולר,
וחצאית ב־ 170 דולר.
כל זאת כשמדובר על עור רך
מאיכות מעולה.
יותר זול
^ מי של א מתמחה בחישוב של
* מחירים בחו״ל והשוואתם ל אלה
בארץ, לתשומת לבכן: מש תלם
לקנות בארץ. המחירים בארץ
נמוכים ב־ס 507 מאשר בארצות
אירופה, וזאת מפני שבארץ מתח-
הרווחים נמוך יותר, והוא מגיע

לקונים אשר רוכשים מוצרי-עור
בטירוף־חושים בארצות כמו ספרד
ופורטוגל, ואשר אינם מבינים ב־איכות־העור
— יש חדשות עבור כם.
לא צריך לטוס לספרד לשם
כך, את אותה איכות בינונית אפ שר
להשיג גם כאן, ובאותו המחיר.
אלה, בדרר־כלל, בגדים לא אופ נתיים,
אלא ז׳קטים וחליפות סטנ דרטיות.
עור מאבד, בדרך־כלל
אחרי זמן קצר יחסית, את צורתו
וגמישותו ונמתח. מכאן נובעת
טעותם של אנשים רבים שעור
מאבד את צורתו. הכל תלוי, כמובן,
בטיב העור.
מה לעשות!
׳ *$דר אפשר ללבוש גם באביב
? ובקיץ — תלוי במיספר ה מעלות
וכמובן, בדגם. למשל, חולצה
מחוררת ואוורירית, חולצת גופיה
חשופה, שורט׳ס או בגד־ים ניתן
ללבוש בקיץ בכייף.
כשמדברים על אופנה בעור יש
בעיה — האופנה משתנית משנה
לשנה, וחליפת־העור שומרת על
צורתה לפחות 20 שנה. תוך שנה
או שנתיים משתנים ציבעי האופ נה,
ובדרך־כלל גם הגיזרה. מה
אפשר לעשות נגד צרה זו ז
!• לתת את הבגד לצביעה ו לשנות
את הגוון העליון שלו, ב־

רקט ט״סיס

אלו ישני סוגי עור. עור הנפה המוכר נראה
שמיש יותר, ויוצרים ממנו את המראה הספורטיבי
— דקטיס, בלייזרים ומיכנסיים. הזמש, לעומתו, נראה קטיפתי

ואלגנטי, והוא דומה למשי. פעם היה העור נחלת העשירים היום הוא
נחלת הכלל, משום שמחירו ירד. פעם עלה זוג מיכנסי עור פי ארבעה
ממכנסי בד, היום רק פי שניים, וכל אש ה יכולה לממן רכישה כזאת.

• יש לתלותה בארון. כמובן
לא בניילון — כי עור צריך לנ שום.

דשים,
כלומר ניקוי יסודי — יש
למסור לניקוי יבש, לא לפני ש מוצאים
שהחברה מתמחה בניקוי
ביגדי-עור.

תיקווה שזה יצליח (כי קשה לקבל
אחידות מושלמת בצביעה).
• 1לתלות את הבגד בארון ו לחכות
לעשור הבא, כי הכל חוזר
חלילה, וכך גם האופנה.
#או, מלכתחליה, לקנות בגד
קלאסי שישמש אותך הרבה שנים,
והשינוי האופנתי יהיה בחולצת
המשי שתוסיפי לו, בצעיף או ב חגורה
— כלומר, באביזרים.
איך לשמור על חליפת עו רן

הוא השלאגר שבאופנת
העור. מי שאינו מתמצא
בעור, אל ינסה להיות מבין גדול. ההפרשים בין

• 1אם הוכתמו הבגדים בשמן,
יש לבזוק מייד טאלק.
!•; לניקוי של פעם בכמה חו

1אם בגד העור עשוי נפה,
ולובשים אותו לעיתים תכופות או
יום־יום, יש לתת לו טיפול שבועי:
לקחת פיסת צמר־גפן, לטבול אותה
בחלב רגיל או בחלב־פנים, ולנקות
אותו. החלב ייכנס לנקבוביות כמו
לעור האדם, ויוציא את הלכלוך
החוצה.

איכות. ער־ טוב ועור גרוע נמדדים במאות אחוזים.
אפשר למצוא בגד הנראה, למראית־עין דומה למישנהו,
אך איכותו גרועה. לכן צריך לדעת היכן לקנות,

היום אפשר להתייחס לעור כמו לבד,

מבחינת אפשרויות העיבוד שלו ו•*

רכותו. הזמש המחורר מקנה לבגד מראה ותחושה אווריריים וקיציים.

הטוב שבכל
ירושלים בראשית המנדט הבריטי
על מצב האשה בי שראל
אחיו של משורר
העולמות נוסח חלטר
מקרר

זהב נאיבי
אליעזר ש מ אלי (שין שמאלית) נחשב
לאחד מהאבות המייסדים של ספרות-
הילדים הישראלית. עם סיפוריו הידועים
נמנים אנשי בראשית, בני היורה, הנער
אמיץ הלב, המחרשה ורבים אחרים, המע מידים
אותו בשורה הראשונה של ספ רות

בשנה האחרונה, עם הגיעו לשמונים,
פירסם שמאלי את ספר זכרונותיו מימי
הגיעו לירושלים .,בראשית ימי המנדט ה בריטי,
תחת הכותרת זהב בירושלים*.
בספר זה הוא מציג גלריה של דמויות
ירושלמיות, המתוארות בצורה נאיבית, ה מצליחה
להציג לפני הקוראים ממראות
אותה תקופה, יותר מסיפרי ההיסטוריה
היבשים.
שמאלי מתאר את דרך הגיעו לפלש תינה
של אותם ימים: צעיר עול־ימים,
הפוגש בפרופסור יוסף קלויזנר, ב מנהל
בית־המידרש למורים בירושלים,
דויד ילין ובסגנו, דוקטור מו ה לי כ ר,
ועוד מדמויות המפתח של החינוך בירו שלים
של אותה עת.
זהב בירושלים, בנוי במתכונת של סי פורים
שאותם מספר סב קשיש לנכדיו ה רכים,
שעימם הוא מגיע לטיולים בירו שלים
של השנים האחרונות, תוך שהוא
חותר ליצור מעין מיפוי של נעוריו ב עיר

הווי התלמידים בבית־המידרש למורים,
מגורי התלמידים במרתפי השכונות התי מניות
של ירושלים (״קמתי וירדתי אל
שכונת־חתימנים אישר מאחורי בית־דפפר
,בצלאל׳ ,נכנסתי לחצרות עמוקות אחדות
וצדקתי וביררתי. ואחר משא־ומתן ועטי־דח
על המקח׳ שברתי לעצמי חדר קטן
במרתף אפלולי
שמאלי מספר על השיידו, ן ןי 0א, אותו

סו פרשמ אלי

מורה מתאים לילדי השומרים
שייח׳ ערבי מכפר חסילואן, שלימד ערבית
את תלמידי הסמינר, את המורה
אלי עזר ליפ א סדקביק (מאוחר יותר
פרופסור לארכיאולוגיה ומגלה המגילות
הגנוזות, ואביו של יג אל ידץ ).ואת ימי
הראשית של ההגנה בירושלים.
* אליעזר שמאלי — זהב בירושלים:
הוצאת זמורה ביתו מורן; 319 עמודים
(כריכת קשה).

אחת הדמויות המרתקות ביותר היא
דמותו של אברהםמ לני קו ב, מי שהתפרסם
כמה. שנים מאוחר יותר כפסל
אשר פיסל את פסל האריה בתל־חי. מל־ניקוב,
יליד רוסיה שהיגר לארצות־הב־רית
ושם למד פיסול, התגייס לגדוד
העברי, והגיע עימו לירושלים. מלניקוב
שימש בבית־המידרש למורים כמורה ל התעמלות
זלכיור (״בפסל עשוי ארד
נראה מלניקוב באותם הימים: קומה בי נונית;
כתפיים רחבות וידיים ארובות;
ראש גדול ופנים רחבים ושחומים ועצ מות
בולטות ; עיניים גדולות וכחולות־ירקרקות
וסנטר בולט ומביע עקשות.
רצינות תמית קודרת חיתה שפוכה על
פניו; אך מהולה היתה ככת־צחוק יהו-
דית־ילדותית שובה לבכות
שמאלי אינו פוסח על הווי היהודים
המזרחיים בירושלים, ומתאר את ההי לולה
שלהם בקבר ש מ עון ה צ די ק, את
ריחות צלי הקבאב ושאשליק, משקאות
התמר־הינדי ושירי ״בר־יוחאי, אשרייד...״
לא נפקדים גם תיאורים של. ביקורו של
הפיסיקאי הדגול אדברט איינ ש טיין
בירושלים, של פרעות, תיאור אביו של
יצחק רבין, נ ח מי ה רבין, כאחד ממני־חי
היסוד של ההגנה בירושלים (ביחד
עם זאבז׳ מטינסקי ) ,סיפור הארז
שנטע ה ר צל, תיאורים של מסעות מייג עים
של סמינריסטים מסביבה של ירו שלים,
של העפלות לילה לעבר פיסגת
הר־הצופים ומסעות בתוככי שוקי העיר
העתיקה.
אחת הדמויות המרגשות ביותר המופיעה
בסיפרו של שמאלי היא דמותו של
אבי, הקו הירוק׳ ,מפיץ האורנים ביש ראל
והמורה לבוטניקה א פ ריי םהר או•
בני, שדמותו משתלבת בסיפור בנייתה
וצמיחתה של שכונת בית־הכרם. שמאלי
מתאר את שכונותיה הדתיות והחרדיות
של ירושלים, תוך שהוא מתאר בפרוטרוט
את חגיגת ליל הישועה במאה־שערים —
אותו חג הנערך בי״ח בסיוון, שבו נגאלו
חלוציה הדתיים של ירושלים מידי הליס טים
ורודפיהם.
נועל הספר הסיפור כיצד בחר השומר
אלכ סנ ד ר זייד (״שייח׳ אבריק״) ב אליעזר
שמאלי כמורה לילדיהם של
השומרים. שניהם נפגשו בבית־הבראה
לחלוצים שהיה בשכונת הבוכארים ב ירושלים.
זייד ושמאלי הצעיר מטיילים
להם ברחובות ירושלים, זייד מספר על
י הו שוע חנ קין, ומראה לשמאלי את
הצריף הירושלמי שבו ״נרקם החלום
חראשוז על ;חסתדרות השוטר וכי צד
עלו ראשוניו מירושלים לגליל• זייד
נוטל את שמאלי לאחת מהמערות שליד
סנהדריה, מאמנו ביריית אקדח, ואומר
לו :״עתה אוכל לומר בלב־שלם לילדי נו
׳שמצאתי בירושלים מורת מתאים

זהב בירושלים אינו ספרות טובה לשמה.
זה ספר אישי של סופר נאיבי במיקצת,
המצליח להכביד בסיפרו אמינות שסופרים
רבים חסרים אותה. חוסר היומרות הספ רותיות
של שמאלי, כנותו ויכולת התיאור
שלו, הופכים את זהב ירושלים לזהב
ספרותי נאיבי, מרגש, ולעיתים מצחיק
מעט, אשר מסב הנאה אמיתית לקורא.
הספר אינו מומלץ רק לבני־הנעורים, קור איו
הקבועים של שמאלי, אלא גם לאלה
שעברו נעוריהם מזה זמן רב. מומלץ
ביותר.

תיגרם

קאנדיד
פ רנ סו אהמא רי א רו א ה, מי שנטל
את כינוי-העט דולטר, יחי בין השנים

1694ו־ , 1778 כשלשונו החדה התעללה
במשך שנות חייו הארוכות במלכים, אצי לים
ושועי-כנסיה.
הידוע בספריו של וולטר הוא קאנדיד,
שבו עורך הפילוסוף וההוגה הציני, מסע
של חשבון עם הטוב, הרע ואפסותו של
האדם. בימים אלה ראה־אור תרגומו העברי
של קאנדיד * ,בהוצאת סידרת תרמיל
בתרגומו העברי של א. ר או כני (אחיו
הסופר של נשיאה השני של ישראל יצח
קכן ־ צ בי) .הספר מביא את סי בתיאור
: ונפתח צעיר של פורו
״בוואסטפליח; בטירת חכארוך תונדאר־טאן־טרונק,
היה עלם שניחן בתכונות
נעימות כמנוד. פניו העידו על נשמתו.
מחשכתו היתח ישרה למדי ונפשו תמי מה
מאוד ; משום כף; סבורני, נקרא קג־דיר
(כלומר: תמים, תם) .זקני משרתי
הבית חשדו כי חוא בן אחות הכארון
ואציל שבן
בבית הבארון תו נדאר ־ טאן ־ ט רו נ ק
מלמד הפילוסוף פאנגלוס ״ניגולוגיח
מטאפיסטית־תאולוגית״ שבמהלכה ״הוא

פילוסו ף־ סו פ ר וו לטר

חשבון עם אפסותו של אדם
הוכיח להפליא כי איו מסובב כלי סי כה
וכי טירת הצארוו היא היפה בטירות
כטוב שבעולמות תורות נוספות
שלימד הפילוסוף היו ביו השאר :״האף
נוצר בדי שיורכבו עליו משקפיים, ולכן
יש לנו משקפיים
יום אחד רואה קונגונ ד, בתו של
הבאתו ,״כיו השיחים את הדוקטור
פאנגלוס נותן שיעור בפיסיקה נסיונית
לחדרנית של אמה ...הואיל ולקונגונד
היתח נטייה חזקה למדעים, התבוננה ב נשימה
עצורה אל הניסויים החוזרים ש־היתה
עדה להם בערב, ניסתה העל מה
לחזור על אשר ראו עיניה עם קאג־דיד
מאחרי הפרגוד :״פיותיהם התפג־שו,
עיניהם נדלקו, ברכיהם רעדו, ידי הם
תעו• הכארון תונדאר־טאן־טרונק עכר
אצל הפרגוד ובראותו את הסיבה הזאת
ואת המסובב הזה גירש את קאנדיד מ הטירה
בבעיטות בכירות באחוריו
כאן מתחיל מסע נדודיו של קאנדיד,
על־פני העולם של המאה ה־. 17
קאנדיד, המגורש מגן־העדן עלי אדמות,
יוצא למסע בחיפוש אחר ״הטוב שבבל
העולמות״ .תחנתו הראשונה היא בצבא
הבולגרי, היוצא למילחמה .״קאנדיד רעד

* וולטר (פראנסואה מארי אוואה) —
קאנדיד: עברית: א .ראובני; סידרת
תרמיל מס׳ 121 ; 147 ענמדים (כריכה
רכה).

במו פילוסוף, הסתתר ככל שיבול בעת
אותו טבח גיבורי ואחריו הוא נמלט
להולנד, שם הוא פוגש ״איש מיסכן,
כולד נגעים, עיניו מתות, קצה אפו אכול,
פיו עקום, שיניו שחומת, דיבורו מתוך
גחץ מעונה בשיעול קשה, וככל מאמץ
הוא יורק שן אותו אומלל, הוא לא
פחות ולא יותר מאשר מורו בעבר,
פאגגלוס, המספר כיצד אנסו הבולגרים
את קונגונד, ביקעו את כרסה, שיספו ב חרב
את אחיה, וכילו את כל בני ארמון
הבארון.
פאגג לו ס מספר לקאנדיד, כי חלה
בעגבת, והוא מתאר דרכה של מחלה זו:
״המשרתת הנאה של הבארונית הנערצה,
בזרועותיה טעמתי טעם גן־ ע ה, וסופי
יסורי גיהנום המבלים אותי, כפי שעיניך
מאות, נגועה היתה באותו נגע ואולי
מתה בו. מתנה זו קיבלה מנזיר פראג־סיסקני.מלומד
מאוד שהתתקה על מקו רה,
לאחר שזו באה לו מ מזג ת זקנת,
שקיבלה אותה מסח של חיל הפרשים,
שבאה לו ממארקיזה, שנחלה אותה מ־פאז׳
,והפאז׳ מנזיר ישועי, והנזיר, בעו דו
טירת, ירש אותה מאחד מחבריו של
בריסטופר קולומבוס ; ואני לא אנחילנה
לאיש כי הנני הולד למות אלא
שקאנדיד דואג לריפויו של פאנגלוס, ה מאבד
במהלך הריפוי רק עין אחת ואוזן
אחת.
המורה ותלמיד! יוצאים לליסבון, באו ניה
הנטרפת בים. שניהם נצלים, אך
בליסבון הם עוברים רעידת־אדמה, ש בעטייה
הם נבחרים לרצות את האלים
ב ״ או טו דפ איפה ״ (עלייה על מוקד).
פאנגלוס נתלה, וקאנדיד ניצל ומצליח
להימלט בעזרת זקנה לבית, שבו הוא
פוגש ״את שאהבה נפשו״ ,את קונגונד,
שמסתבר כי ניצלה מהטבח הבולגרי. קונ־גונד
מעניקה לשם קיומה את חסדיה הגו פניים
לאינקוויזיטור הגדול וליהודי עשיר
(״יששכר זה היה עברי כעסן, לא נודע
כמוהו בכעסו בישראל מימי גלות בבל״)
קאנדיד משסף בחרבו את שניהם, ונמלט
ביחד עם קונגונד והמשרתת הזקנה שלה
לדרום־אמריקה.
במהלך השיט מספרת הזקנה את גל גוליה:
היא ״בתם של האפיפיור אור־כאנוס
העשימ ושל הנסיכה מפלאסטמנה״,
זכתה להגיע בחייה לאחת ממילחמות
תורכיה ורוסיה, שבמהלכה היתה נצורה
במיבצר, במצור וברעב, ואיבדה את אחת
מעגבותיה :״מכל אחת מהגברות האלה —
אמר — חיתבו עגבה אחת, ויהיה לכם
אוכל מצוייז
בהגיעם ל״עולם החדש״ ,לבואנוס־איירס,
מתאהב המושל בקונגונד, וקאנ־דיד
נאלץ להימלט. קאנדיד ומשרתו ה שחור,
קאקאמ כו, מגיעים אל הישועים
בפאראגוואי, שם הם מגלים את אחיה
של קונקונד, שלא מת מחרב הבולגרים,
ושהוא מראשי הלוחמים הישועים שם,
וכאשר זה מתנגד לאהבת קאנדיד וקונ־גונד
ושולף את חרבו, נאלץ קאנדיד
להורגו, ונמלט הלאה•
קאנדיד ומשרתו מגיעים אחרי תלאות
רבות לארץ אלדוראדו (ארץ הזהב —
שדמיון בני המאה ו; 17-קבע אותה בוונ צואלה
של היום) ,שבה הם מגלים את
המדינה האידיאלית, שמשעממת אותם, והם
מצליחים לצאת מגבולותיה עם כמויות
זהב ויהלומים, שבכוחם יהיה לקנות ממ לכה
שלמה. קאנדיד שט לוונציה, בעוד
שמשרתו יוצא לגאול את קונגונד מבו־אנוס־איירס״
קאנדיד ממשיך ומגלה את
כל שרידי טירת הב אתן מחדש, שט
לקונסטאנטינופול להציל משם את קוג־גונד,
שהגיעה בדרך של יסורים לשם,
ובדרך הוא פוגש שוב את בנו של הבא תן
שניצל מחרבו, ואת פאנגלוס שניצל
מהמוקד. הוא מגיע אל המנוחה והנחלה,
ומקבל את עצת אחד מידידיו :״נעבוד

אנאטומיה שלמע מד נחות

מעט מאוד ספרים בעלי משמעות על מצב האשד! בישראל ראדאור בארץ. באח רונה
ראתה אור אנתולוגיה, תחת הכותרת נשים במילכוד * ,המביאה תמונת־מצב
עכשווית של האשד. בישראל. עורכות ומחברות רוב האנתולוגיות הן א רי אלהפ ריד״

מן, רו ת ש רי פטו דפנ ה יז ר ע אלי.
פרק הפתיחה, תחת הכותרת זהות והתקשרות, פרי־עטה של א רי אלהפ ריד מן,

פרק נוסף של פרנסים רדאי הוא נשים בתעסוקה, שבו היא בוחנת את נושאי השכר
השווה, ההזדמנות השווה לאשר, בקידום מיקצועי, זכותה להתקבל למקום עבודה,
והמחסומים הניצבים לפניה בענייני התדיינות אזרחית.
המאמר המתמצת ביותר על מעמד האשת בישראל הוא מאמר בכותרת זו, מאת
י הו די ת פוכ רי־ אג סי, הבוחנת את מעמד האשה בדת היהודית (״אוי למי שכניו
נקבות ...הכשרה כנשים — כעלת כשפים ...עשרה קכין על שיחה ירדו לעולם, תשעה
נטלו נשים ...כל המלמד כתו תורה כאילו מלמדה תיפלווב ..אשה גולם היא ...כל
ההולד כעצת אשתו נופל בגיהנום...״
בובר־אגסי ממשיכה לעומת זאת ובוחנת
את הלקה של האשד, בתנועה הציונית,
ושבר, מייד לעסוק באופן שבו מסורים
דיני האישות בישראל בידי הרבנות.

מביא שלב אחר שלב את תהליך ההיבדלות בין המינים, החל מהתפתחות הזהות
המינית ״לכנים יש, פיפי׳ לכנות אין,״ דרך תהליך החינוך לגבריות ולנשיות
(״הוא חזק, היא רגישה״) .אריאלה פריד מן,
פורשת פרק אחר פרק את האנא־טומיה
הברורה למדי של היות האשד,
כמעמד נחות בחברה בכלל, ובחברה היש ראלית
בפרט, תוך הבאת דוגמות, המב־הירות
את טיעוניה.
בובר־אגסי מפרטת כיצד הפך בישראל או אופציה
נישואים,
תחת הכותרת
חוק שיוויון האשה״לחוק ריק מתוכן,
מילנוך בוחנת רו ת ש רי פ ט את מוסד
וממשיכה בתיאור משבר הערכים החי הנישואים,
המהווה מידגם לחברה שמרנית
לוניים בחברה הישראלית — שהפחית
למדי. שריפט בוחנת את תפקידי הבעל
ממעמדה של האשה — שאליו הוסיפה גם ממיינת והאשה במיסגרת מוסד הנישואים,
העליה ההמונית של ראשית שנות החמי את
האופציות הפתוחות לפני האשה, ואת
שים והשמרנות המסורתית שהיא הביאה
נסיון הגברים למלכד את הנשים במים־
עימה. שמרנות זו כיסתה על עולם הער גרת
של מעמד עקרת הבית הטיפוסית,
כים והציפיות של חברת-המחר הציונית,
תוך אובדן דפוסי העצמאות שלה.
שחלמו לייסד בארץ זו. לא נפקד גם חלקו המע שדה

פנ ה יז ר ע אלי בוחנת את
של צד,״ל כמקדם הסחף במעמדה של
רכה העיקרי של התמודדות הנשים לעצ החברה
הישראלית :״נשים הוצאו מתפ מאותו
בעולם זה של גברים נשים בעולם
קידים קרביים, מתפקידי פיקוד ומתפקי-
העבודה. יזרעאלי בוחנת זאת החל מ-
דים יוקרתיים כלשהם. כיום, למרות רפור״כמה
עוסק בעלו?״ דרך האגדה המופ מה
שחלה י לאחר שנים של מאבק, עדיין
רכת בדבר ״הזדמנויות שוות״ ועד למד,
פתוחים רק 225 מיקצועות לנשים, מתוד
שהיא מכנה ״כלכלה כנויה כצלם גברי״.
709 המיקצועות המוכרים רשמית כ־יזרעאלי
מציגה מצב אחר מצב, שבו
צה״ל וחבל שבובר־אגסי אינה מציי מתבהר
כי הנשים נוטלות כיום חלק שווה
נת כאן את המצב השורר בצבא האמ בפרנסות־הבית
בחוץ, אך ממשיכות
ריקאי, שבו משמשות נשים בכ־ 600 מיק־להיות
נתונות לחסדי בעליהן. כאשר ב צועות
מתוך 750 המיקצועות הצבאיים
מהלך השנים התהוו להם מיקצועות גב הקיימים

ריים ומיקצועות נשיים. בפרק האחרון,
אין להתעלם גם מהשפלת האשד, בצה״ל,
נשים בצמרת, מביאה יזרעאלי את האש־השפלה
שעליה כותבת בובר־אגסי ״הרי
לייה הישראלית, בדבר קיום נשים בצמרת.
שמרבית הצעירות נשלחות כסיום תקופת
הכותרת נשים בנוישפט הישראלי למא הטירונות
לתפקידי פקידות לא־מיקצועית,
מרי, של פ רנ סי םרד אי, בוחנת את
משעממת ולעתים משפילה
נחיתותה של האשה במעמד המישפטי ב ישראל,
תוך אי־שמירת הקונספציה המיש־פרט
מעניין נוסף במאמרה של בובר־פטית
של שיוויון. רדאי מציגה את ההגנות
אגסי, הוא הערכת מילחמת יום־הכיפורים
המגבילות לנשים לעומת זכויות־היתר,
כזרז לראשית ניצניה של התנועה לשיחרור
מונ ה ־ ליז המתפרקת ״
שלדעתה הן משוללות כל טעם בחברה
האשד, בארץ. ניצנים, שלמרבית הצער
על השפלת האשת בישראל
המודרנית, כמו למשל :״אולם קיימים
התייבשו, גוועו ומתו, שהרי המיליטנטיות
מקרים שכהם המערכת המישפטית צריכה
של כמה ממנהיגות תנועה זו בארץ, בדומה
לאחיותיה בארצות אחרות, המאיסו עצמן על ציבור הנשים הרחב, ומעולם לא עלה
לתת תוקר לוויתור בפועל של נשים על זכויות יתר. כך, למשל, כשלאם ולאם יש מקורות
בידן לשכנען, וחבל.
הכנסה נפרדים משלהם, אין כל הצדקה לזכות־היתר שלפיה זכאית האם לקבל מהאב
את דמי־המזונות של ילדיהם, כשהאשה ויתרה על זכותה זו. על המחוקק להכיר כתוצ נשים
בנזילכוד הוא ספר־מפתח המתאר את.מצבה של האשד, בחווייה הישראלית,
אות הוויתור והטיל על שני ההורים אחריות לאחזקת ילדיהם כסכומים יחסיים לגודל
ספר שקול ברוב טיעוניו, הפורש יריעה חסרת־קץ של קיפוח האשד, בישראל.
הכנסתם הממשית
* דפנה יזרעאלי, אריאלה פרידמן ורות שריפנו — נשים במילכוד — על מצב
האשה בישראל ! סידרת קו אדום ; הוצאת הקיבוץ המאוחד ; 232 עמודים (כריכה רכה).
כלי התפלספות, זוחי הדיר היחידה לשאת
את החיים
את מוסר־ההשכל הסופי של קאנדיד
מביא בפניו פאנגלוס, האומר :״כל האי רועים
כרוכים כעולם זה, הטוב כעולמות
האפשריים ; כי על כן, אילו לא גורשת
מטירה יפה בבעיטות כבירות כאחוריד
כגלל האהכה לעלמה קונגונד, אילו לא
נפלת כידי האינקוויזיציה, אילו לא עברת
את אמריקה כתל, אילו לא כיבדת את
הבארון במכת־חרב הגונה, אילו לא אי בדת
את כל ככשיר מארץ אלדוראדו הטו בה
— לא היית אוכל פה סידרות
כריכה וכפיסטוקים
זה סיפור המוסר של קאנדיד, היוצא
לחפש את הטוב שבכל העולמות. סיפור
מוסר, הטוב לכל האנשים, בכל הדורות
מאז ועד היום הזה.
טוב עשתה סידרת תרמיל שפירסמד,
מהדורה חדשה זו של קאנדיד.

עתי אורטוש
תארו לכם מצב מוזר, שבו, פחות מ שנה
אחרי מותו של חיי םנח מן בי א ־
ליק, מפרסם אחיו של המשורר קובץ
ביכורים בשירתו. תארו לכם את אחיו
של ש אול ט ש רני חו ב ס קי מפרסם קו בץ
שירי בכורה אחרי מות המשורר ה מהולל.

היו
דברים כאלה מעולם, היו ויהיו.
פחות משנה אחדי מותו של המשורר
יונ תן ר טו ש, מבכירי המשוררים בלשון
העברית במאה זו, מי שהשפיע על דורות
של משוררים, קם אחיו, עוזי או רנן,
ופירסם את קובץ ביכורי שירתו, תחת
הכותרת נטיות*.

* מתוך סיפרה ישל מארי רוז סטוריי, מונה־ליזה שבו ואריאציות שננות של
המונה־ליזה, מאת ציירים רבים.
״קח את האיל כידיד /והפה כחומת
האדם /הכה כחומת היקר /אשר
ארכת קח את כנף את יחידך /

עוזי אורנן, פרופסור לבלשנות באוני ברסיטה
העברית, אחד מנושאי־הכלים ה נוקשים
והבלתי־מתפשרים של הרעיון
הכנעני, מי שהגיע בסופו של דבר,
לכנעניות של ״תנועת יחיד פוליטית״,
אמון על כלי־הביטוי התרבותיים של אחיו,
״הכנעני הגדול״ ,יונתן רטוש. אורנן אינו
מחדש דבר בקובץ שיריו. הוא רק מהלך
בשבילים שאותם דרך אחיו המשורר,
ומפזר בהם את סימניו.
שיריו של אורנן, שראו־אור לפני כחוד שיים,
נקראים בקריאה ראשונה כמו היו
מיכלול אנאכרוניסטי של השירה העב רית
הכנענית ״גכעתנו אפרפרת /מ ה
להט מקדים /חרדה ימים רכים. גם
זיתים עליה שחו כעל, כעל, אב־שמיים
/הוי ראה נא בעניי לא
נעים. אם ישנה שירת א ה רון א מי ר,
שהיא החיקוי בגילגולו החמישים לשירת
רטוש, הרי ששירת אורנן היא החיקוי
החמישים בגילגיול לשירת אהרון אמיר.
שירת אורנן היא אידיאולוגית כנענית
מיושנת, נוסח שנות הארבעים הראשונות :

* עוזי אורנן — -נטיות: סידרה בעריכת
עמירה הגני ; הוצאת ספריית פועלים ;
38 עמודים (כריכה רכה).

א חי ־ ר טו ש -או רנן

גילגול 50 לשירת אהרון אמיר

ונפץ אל חומת הסלע /הכה כחומת
היקר /את אשר אהבת
פרט נוסף בחרוזיו של אחיו של רטוש,
הוא ההמנעות מאחד המרכיבים החשו בים
של שירה — שפת היומיום. אין
בשירתו עברית עכשווית, ולא צל צילה
של עברית עכשווית. חרוזיו כתובים עב רית
שירית־סטרילית, חסרת רגש, חסרת
פואטיקה.
המדור שחור אינו מזכיר כלל את
חופה שחורה של רטוש. אחי רטוש,
מדמה עצמו בהדר כגעניותו לשמשון
הגיבור :״עיוור אנוכי הפעם /סנוורים
היכגי עייט /אלוק את עמודי הכית /
תימד כרכי איזה גיבוב של מילים,
מהולות באידיאולוגיה כנענית של האח
הכנעני הלא־משורר.
עוזי אורנן הוא פרופסור לבלשנות,
שהקתדרה לא הספיקה לו, ודמות האח
המשורר, המשפיע על דור שלם של משו ררים,
ונכשל בראייה הפוליטית-כנענית
שלו — היא הדמות הניצבת לנגד עיניו.
שירי עוזי אורנן מעוררים י בקורא אש־לייה
בת־רגע, כי חיבר שירים ששם מחב רם
הוא עוזי או ר טו ש. אבל מרחק
שנות השירה ואור, שבין הגבבה האורננית
לשירה הרטושית, ניכר בכל שורה ושורה
שבקובץ נטיות.
קשה להיות אח של משורר, ועל אחת
כמה וכמה קשה להיות אח של משורר
משפיע כיונתן רטוש. הקובץ נטיות אין
לו מקום על מדף השירה העברית החד שה׳
ומקומו ייפקד ממדף השירה הכנענית
העברית. חבל על הנייר המעולה, ועל
המחשב שסידר החרוזים בתוכנית-ניקוד
אוטומאטי. חבל על הזמן לעיין בקובץ זה.

זה היה ה עו ב חו ה שחיה
כליון ״העולום הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק,
הקדיש אה רוכו לנסיגה מפיני אחרי מיכצע קדש. מאמר העורך
סיכם את המילחמה: ואת תוצאותיה כקביעה :״חיילי צה״ל
הוכיחו את יכולתם הקרבית, את נכונותם להקרכה. הם קצרו
ניצחון כשדה הקרב. אחריהם כאו המדינאים והפכו את זר־הדפנה
לזר־קוצים.״ הסיפור ״עיקבות בחול״ מאת סגן שימשון
עופר (ימו שחיה; מאוחר יותר סופרו׳ הצבאי של ״דכר״) פורסם
אחרי שזבה כפרם הראשון של תחרות ״העולם הזה״ לסיפורים
על עלילות סיני.
הראשון בסידרת מאמריו של העורך ,״אירופה 1957״ ,תחת
הכותרת ״ק ת הזהב ומגפיים,״ תיאר את תורכיה ואיסטנבול —
התחנה הראשונה כסדרו. תחת הכותרת ״לילה בהירש השחור״

25 20/
הכיאו כתכי השבועון את אחד הפרקים האפלים ביותר כפרשת
עמום בן־גוריון, שצץ כעדויות שנמסדו כמהלך מישפטו של
כן־גוריון נגד שורת המתגדכים: חיי ההוללות של סגן המפקח
הכללי של הטישטרה וכנו של ראש־חממשלה. מדור התיאטרון
שד השכועון הקדיש עמוד למחזה ״דון ג׳ואן כגיהנום״ מאת
ג׳ורג׳ ברנרד שאו, שהועלה על ק*,שי ״התיאטרון הקאמרי״.
כשער הגליון: ראש־הממשלה ושר־הכיטחון, דויד כך גוריון.

נאום הנסיגה שד בן־גוויו! * אחוות העבודה
נגד הנסיגה מסיני * עקיבא נוף במ עצו

העם
ה אגוז חמד
מתוך מקלט הרדיו שפעו המליצות ה תוקפניות,
אשר דיברו על רצון הגורל, על
צורך השעה ועל הצדק. היו אלה דברי
ראש־הממשלה, דויד בן־גוריון ,׳שהשיב
לארצות־הברית יעל דרישתה שישראל תי סוג
ללא־דיחוי.
כאשר נסתיים הנאום, היתה ההתרשמות
הראשונה כי דויד בן־גוריון ענה :״לא!״
אך הנאום היה נאום בנגזריוני טיפוסי:
ביער מליצותיו הרמות היה טמון האגוז
המר של הכניעה. רק מומחים בסבכי ה תהליכים
הפוליטיים יכלו לראותו ממבט
ראשון.
אולם כבר למחרת היום, כאשר החל
הדיון בכנסת על היודעת ראש־הממשלה,
לא היה צורך בכל מומחיות פוליטית כדי
להבין את תוכנו האמיתי של הנאום. תחת
לברך את ראש־הממשלה על החלטתו ש לא
לסגת, החלו דוברי המיפלגות להש מיע
איומים כי הם יתנגדו בכל תוקף ל החלטת
בן־גוריון. אפילו איש קואליציה
מובהק כיגאל אלון, איים בפיצוץ הקואלי ציה,
אם בן־גוריון לא יירתע מהחלטתו ל היכנע
לאמריקאים.
לאט־לאט התבהר תוכנם האמיתי של
דברי בן־גוריון. התבהרה גם כוונתו של
הדיון המחודש בכנסת: ביטול ההחלטה
מלפני חודש, שקבעה כי לא תהיה נסיגה
נוספת, ומתן יד חופשית לראש־הממשלה
לסגת לכל קו, שייראה לו כמתאים לשמש
גבול למדינת ישראל.
היה זה ניגוד עגום לנכונותו של העם
לשאת בכל סבל, ובלבד שלא לסגת.

ט כ סי ס פולי טי? בן־גוריון הסביר כי
הצעות הנסיגה שהועברו לוושינגטון ב אמצעות
אבא אבן לא היו אלא טכסיס
פוליטי מתוחכם, שיידחה את קבלת החלטת
הסנקציות, ויעסיק את האמריקאים בלך-
ושוב.
באותו זמן יווצר בדעת הקהל העולמית
הרושם כי ישראל מוכנה לפשרות, ואם לא
יסתיים העניין בשלום, לא יהיה זה בגלל
עקשנותה.
גלילי השיב כי אינו מאמין שזהו טכסיס
בלבד, וכי לדעתו, מתכוון בן־גוריון באמת
לקבל את האולטימטום האמריקאי. אלון
ובר־יהודה היו גמישים יותר.
כאשר התכנסה הכנסת, אי־אפשר היה
לדעת איזה משני חלקי הצמרת באחדות־העבודה
יכריע. אולם דבר אחד היה ברור :
המיפלגה תקבע את עמדתה הסופית רק ל אחר
שיהיה ברור כי הצעות אבן לא היו
טכסים פוליטי פיקח, אלא כניעה מוחל טת.
ואז, יצטרך דויד בן־גוריון למצוא
שותפים חדשים לממשלה.

רדיו
!מוקש תת־־מ*
אם עד כה התנהלה התוכנית ׳שלושה
בסירה אחת על מי־מנוחות, הרי השבוע
היא נתקלה במוקש תת־מימי ראשון, ש איים
להטביעה בתהומות.
הכל החל בצעד תמים אחד: הנהלת
קול ישראל החליטה כי לאחר פירסומה
הרב תוכל לשמש מקור-הכנסה נאה.
לפיכך הוחלט להעביר את התוכנית לאו-
לסי -יוי ־ פ ח מ רוי ח.

המארגנים שכחו להביא בחשבון רק
דבר אחד: הצלחתה של תוכנית מן הסוג
של שלושה בסירה אחת תלוייה, לשבט,
או לחסד, בידי הקהל. אם בפעמים קודמות
נמצא לסירה קהל סטודנטים שואף־
בידור, שהיה מוכן לכל עזרה נחוצה, הרי
הפעם ישב באולם קהל קונה־כרטיסים, ש חיכה
לתמורה לכספו. מה שגרוע יותר :
חבורת הסטודנטים הגיעה לאולם בהחלטה
נחושה לפוצץ מתחת לסירה מוקש תת־מימי,
כגמול.
ברגע הראשון, כאשר פתח יצחק שמעוני
בקול חייכני את התוכנית :״בצוות ישוטו
הערב, משוט אל משוט החלו להישמע
ביציע קולות זעם מהסטודנטים. החיוך
נעלם מעל פניו של שמעוני והוא קרא :
״מה העניינים, סטודנטים?״ תשובתו ה שואגת
של היציע :״למה לא נתתם לנו
כרטיסים?״ שמעוני, בנסותו להרגיע את
הרוחות, קרא :״אם יש לכם משהו נגדנו,
הבה ניפגש על כוס קפה ונברר.״ צעקת
התשובה של היציע :״באיזו שעה ובאיזה
מקום?״
גורדה שד ״עדיה ה ש מנ ה ״ .ההמשך
לא היה טוב מן ההתחלה. קודם כל ערך
הקהל קבלת־פנים זועמת ביותר למשתתפת
החדשה בצוות, עדה בן־נחום, הידועה ב ירושלים
יותר בכינוייה ״עדה השמנה״.
מיד כאשר פתחה את פיה, קידם אותה
מטר קריאות בוז :״הדרץ־ו!״ ההפרעות
החמירו עוד׳ נוכח העובדה י שסידרת ה שאלות
הראשונה לא העלתה מפיות הצוות
הברקות מעולות ביותר. קריאות בוז הפסי קו
את גבריאל צפרוני, שרצה להאריך ב הסברת
אחת מתשובותיו. כאשר חזר ל מיקרופון
שמעוני עצמו. כדי לבשר על
ההמשך, התארגנה קבוצת־צוחקים־בקול-
רם, שהשמיעה את גלי צחוקה המלאכותיים
במקומות הפחות מתאימים.
בהתקרב התוכנית לסיומה, כשהיה על

מפלמח

תאריך 27.2.1957 :
המוסיקאי של התוכנית, קארל סלומון,
לארגן את השמעת השיר החדש ישל ה תוכנית,
שנקרא בשם ״אל תאמיני ל ד,
מצא הקהל צורת תגובה חדשה: הוא קם
והחל לפנות את האולם בהמוניו. בסיום
השיר, כבר היה האולם ריק למחצה.

מכתב1
ה פ גנ תהשסע
בקשר לתמונת־השבוע מהפגנת הסטודנ טים
(נגד הנסיגה מסיני ונגד מזכיר האדם
— העולם הזה : )1009 יוזמי ההפגנה
קראו. אומנם, לציבור הסטודנטים בכללו
להשתתף, אך הנענים היו בעיקר אנשי
התא של תנועת החירות. מתא אחדות־העבודה
לא השתתף בהפגנה איש, כי
חזקה עליהם מצוות מצביאם, כי אחדות-
העבודה לא תשתתף בהפגנות רחוב. זה
היה לפני שהמצביא שח קומתו לפני מנהיג
האומה. למען הדיוק היסטורי, ארבעה מן
העצורים נמנים עם תא תנועת החרות ב אוניברסיטה
ושנים הם בלתי תלויים.

עלן יכא נוף, אחד העצורים, ירושלים

אנשים
! 9את חומרת המצב המדיני ביטא ה־שבוע
ראש־הממשלה דויד בן־גו ריון,
כשיצא מישיבת־הממשלה, בהניפו את ידו
בייאוש ובקראו בקול :״אוי, ריבוינו של
עולם !״
ו • שר־הדואר, הד״ר יוסף 2ו רג, על
הצהרותיו האחרונות של שר־החוץ האמ ריקאי
:״דאלאס עושה הכל כדי להוציא
מצריים מן המיצר ואת ישראל מהמייצ־רים.״

מוני, אחרי שעמוס כן ־גו ריון
סיפר בבית־המישפט באריכות על שירותו
בהגנה :״זוהי אחת מצורות ההתגוננות ה מקובלות
ביותר בארץ.״

פ*צוץ *
הסערה הרועשת ביותר נגד החלטת ה נסיגה
של דויד בן־גוריון קמה מצד שותפתו
לקואליציה, אחדות־העבודה. בה בשעה
שיתר המיפלגות עדיין הזכירו את ישיבת
הממשלה במונחים מעורפלים, כבר גילה
למרחב, יומון אחדות־העבודה, את משמ עותה
האמיתית של ההחלטה, שנתקבלה
ברוב קולות, כששרי אחדות־העבודה ו-
מפ״ם מתנגדים לה.
האיום בפיצוץ הקואליציה הפך לגורם
.נכבד מאוד בחישובי בן־גוריון. שני. שרי
אחדות-העביודה הודיעי בפירוש כי לא
יקבלו על עצמם את עול המרות הקואלי ציונית,
ולא יצביעו בכנסת בעד שיחדור
הממשלה מההחלטה שלא לסגת, שהת קבלה
ב־ 25 בינואר.
בן־גוריון הבין כי המצב מסוכן, וכי
אינו יכול יותר לסמוך 7נל שני שרי אח־דות־העבודה
בממשלה, שהם, למעשה, אך
כינורות שניים בתיזמורת מיפלגתם. שעה
שיועציו מנו בקדחתנות את הקולות ש אפשר
לגייסם בכנסת, במיקרה שאחדות-
העבודה תעמוד בסירובה, פעל בן-גוריון
מעל לראשם של שני השרים, ישראל בר־יהודה
ומשה כרמל. הוא פנה ישר למנצ חים
האמיתיים על מנגינות המיפלגה :
הח״כים ישראל גלילי, יגאל אלון ויצחק
בדאהרון.

״העולם הז ה ״ 1 0 1 1 :

! 9ישר המיסחר והתעשייה פינ ח ס
ס פי ר, אחרי שאחדות־העבודה איימה ב פרישה
מן הקואליציה :״המאפיות החלו ה־שבוע
באפיית המצות — ואילו בממשלה
התחילו באפיית המריבות.״
9שר החינוך והתרבות זלמן ארן,
בהביעו התנגדות לקיצוץ התקן ישל משרדו
לאור מצב החירום :״אתם דורשים מ־המישרד
לא רק את ליטרת הבשר, אלא
גם את ליטרת השר.״
! 9סיפר צעיר שהתרעם לא מכבר על
המשורר אכרהם שלוג ס קי, שהפריז
לדעתו בהכנסת תיקונים בכתב־ידו ,׳והוא
שאל את המשורר: האם לעולם אינך עובר
על משהו מבלי לתקן אותו? השיב ה משורר
:״כן. כבייש.״

.לילה בהירש השתוו

תצלום מתוך מישפטו של עמוס
בן־גוריון ע1זוס הוא עמוס,
אבל כסף הוא כסף,״ אמר אחד העדים, אליהו ספקטור, משותפיו שר בן־גוריון.
העולם הזה הביא את סיפור בילוייו של סגן המפכ״ל בקפה הירש השחור בכפר־שמריהו.

3ח״כ מפא״י זלמן ש ז ״ י נראה ה שבוע
כשהוא מסתובב ברחובות תל־אביב
בשעה מאוחרת בלילה, מחפש את רחוב
פילון. לאחר ׳שפגש מכר, התברר כי ישדר
גר בירושלים בסביבות רחוב פילון, ו באותו
לילה שכה כליל כי הוא !נמצא
בתל־אביב ולא בירושלים.

אל סבון בתחליב-י ש לו טבע לפנק.

פרסום מלניק/בן לס/דייגי־לוין

ק מיל בלו אל סבון בתחליב מן הטבע -מכיל אזולן שמקורו בפרחי הקמומילה
הידועים מזה שנים רבות בתכונותיהם המועילות לעור.
אל סבון ק מי ל ב לו -מותאם במיוחד לחומציותו הטבעית של העור, הוא אינו מסיים
פעילותו בגמר הרחצה ושומר על העור בפני יובש וגירויים, יוצר שכבה מגינה על העור
ומקנה לו רכות ורעננות.
ק מיל בלו -הינו ממשפחת מוצרי הקמיל אשר פותחו ויוצרו במעבדות דר׳ פישר
המתמחות במיוחד בייצור תכשירים קוסמטיים טבעיים בידע רפואי.
ק מי ל בלו טב עי...כל מ ה שעורך מב ק ש.

ונלחמים
בכפייה הדתית
אלי זיל הר הוא בחור דינמי שצריך
לעקוב אחריו. אחרי שהיה כמה שנים
דובר במישטרה, ואחרי שעבד עם אריק
שרון כשאריק היה שר־החקלאות, הוא
משמש היום כסגן־מנהל של אחד המלונות
בתל־אביב וזאת למרות שהוא רק בן .32

ד א דו ב ,
ול א הריון
אני זוכרת שהבטחתי לכם ולעצמי לקחת ממנה חופש לאיזה

חודש לפחות. אבל מה לעשות, אי־אפשר. כן כן, שוב פנינ ה
רוזנכלו ם.
זה הסיפור הכי־לוהט בעיר, והשמועות טחנו וטחנו, עד שהיה
צורך דחוף לברר את העניין. מה לעשות, מי שמצליח, תמיד
צצות סביבו כמה לשונות רעות, המנסות להדביק לו קצת מזל
רע, מתוך תיקווה שאולי הפעם זה יפגע בול.
לא אמתח אתכם יותר ואגש ישר לעניין: לפני כשבוע,
חיכה לי במערכת פתק אנונימי, נוטף נופת־צופים. בפתק היו
כתובות כמה שורות תחת הכותרת :״מי האב?״ ושבו דווח לי,
באופן בלעדי בהחלט, שפנינה שהתה לפני כשבועיים בבית־חולים,
ושם עברה לא פחות ולא יותר מאשר הפלה. לא בסתם
הריון מדובר, מסרו לי בסוד מוחלט בהחלט, אלא בהריון מחוץ
לרחם.
בתחילה נראה כל העניין כבדיחה. אך כשכל מיני ציפורים
המשיכו לצייץ את אותו הפיזמון, וגם חזרו והתעקשו שהאב
הוא אינו אלא אי ש־ ע ס קי ם ישראלי ידוע, גרוש, נאה ומצליח,
ואחרי ששמה נמחק בעט מן ההזמנה של שבוע־האופנה, החלטתי
שיש דברים בגו, והרמתי אליה טלפון.
מה אגיד לכם ד הלאומית שאין שניה לה נשמעה עליזה
ומאוששת, וכמובן שביטלה בצחוק מתגלגל את כל השמועות.
האמת היא, שכשחזרה מלונדון — שאליה הספיקה לקפוץ אחרי
שחזרה מאוסטרליה — וכשהיתה על המיזוודות בדרך לניו־יורק,
היא חשה בכאבים חזקים בבטן. היא נכנסה לבדיקות, אושפזה
ושוחררה אחרי טיפול. כעבור יומיים היא כבר הופיעה בכל
הדרה המסנוור בכל המסיבות הנכונות בעיר, כאילו לא היו
דברים מעולם.

איר יס ו קוב* -
סוף הדרך?

שוויי צי
ה שוויצר

שנ טל ו אלי זי לבר

סוף־סוף אפשר להתחתן
אבל לא רק בקאריירה הולך לו לא
רע. נראה שגם בחיים הפרטיים הדברים
מתחילים להיות יותר מעודדים. וכל כך
למה י כי אלי, שהוא גרוש, מאוהב כבר
זמן רב בצרפתיה חיננית בשם שנ ט ל,
שהיא לא רק יפה אמיתית, אלא, כמו
שהוא מעיד עליה, היא גם חכמה ורגישה.
אמנם אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל
אני נוטה להאמין לו.
שנטל, שזה מקרוב באה מצרפת, רצתה
להתגרש מבעלה עוד לפני שפגשה באלי.
אחרי שפגשה אותו נעשה העניין דחוף,
אבל הרבנים טירטרו חותה בלך ושוב
ובשה״י פה״י (״שבת היום, פסח היום״)
במשך כשנתיים.
לאלי, שבהתחלה חיכה כמו ילד טוב
עד שכל העניין יהיה חוקי, זה כבר נמאס,
והשניים עברו להתגורר ביחד. היא בינ תיים
ציירה וכתבה שירים, ואפילו הספיקה
לערוך כמה תערוכות בצרפת ומכרה לא

כששאלתי את אלי אם יש לו מה לבשר
לאומה, ענה, שאחרי ששנטל עברה וייה
דולורוזד. ברבנות, שם נתנו לה להרגיש
שהיא יצור נחות ולא בן־אדם השווה
בערכו לגבר, נשבעה לעצמה להירתם
ולפעול לתיקון המצב, ולמצוא דרך לפתור
את הנשים מן ההשפלות של הרבנות.
יש לי הרגשה שבקרוב תיצטרף אל
הלוחמות לשוויון זכויות האשה לוחמת
נוספת, צעירה ויפה. רק שלא יענישו אותה
וירשמו לה בגט ״אסורה לבעלה ולבועלה.״

לא תהייה חתונה
כולם יודעים כמה זה לא נעים להתנצל.
כמה בושה זה להודות שאמרנו דבר שאינו
נכון. הפעם זד. קרה גם לי, ואני חייבת
התנצלות לכמה אנשים.

פנינ ה רוזנכלדס

חרושת של שמועות

בצער רב אני חייבת להודיע על עוד
זוג אהוד, שדרכו המשותפת הגיעה לקיצה.
קו בי רפטו אי רי ם יו טכת היפה נפגשו

את הסיפור הבא אני לא יכולה להתאפק
שלא לספר לכם, למרות שלא נשאר מקום
לתמונה. בנשף מכבי האחרון נראה משה
שזויי צר כשיפהפיה אמיתית תלויה לו
על זרועו. למי מכם שאינו יודע — מלבד
העובדה שמשה בין ה־ 24 הוא בנו של
דוד שוויי צי, מאמן הכדורגל, הוא גם
כדורגלן נודע בזכות עצמו.
כשניגשה אליו כתבת ־ ספורט צעירה
ושאלה אותו מי היא עלמת־החן הניצבת
לידו, הוא ענה משהו כמו ״זה לא רציני.״
אחר־כך הוא רץ לספר לחברים, שאותה
כתבת סקרנית מתה להתחיל איתו, ולכן
חיפשה תירוץ איד לגשת אליו ולפתוח
בשיחה.
השוויץ והמצ׳יסמו הזה מזכיר לי את
הבדיחה על הגברים הישראלים שגומרים
מהר. אתם יודעים למה ...כדי לרוץ לספר
לחבר׳ה.

קו בי רפט

— לזהבים עד הפנים

אי רי סיוטכת

מצמה תמה —
לפני שבועיים דיווחתי לכם על נישואין
קרובים של הר צל ש פי ר ו סיג לי ת
פ רי אל, שהיא ידידתו כבר זמן ממושך.
את המידע הזה, שקיבלתי ממישהו מתוך
המישפחה, רצתי מייד לספר לכם. אני
חוזרת בי ומציינת שזה עוד לא חתונה,
ואולי בכלל לא חתונה. עימם הסליחה.

לפני הרבה שנים. היא לבשה אז חולצה
רוסית רקומה ושיחקה בהוא הלך בשדות
את מיקה היפה והתמה, שצמה ארוכה
השתלשלה לה מאחור. קובי שיחק תפקיד
קטנטן בסרט, אבל אז הוא עוד לא העז
להתקרב אל הכוכבת. רק אחרי שאירים
הגיעה ללהקת פיקוד־מרכז — שבה קובי
יי היה כוכב בולט וניבאו לו שיהא היורש
של אריק איינשטיין — רק אז הם הפכו
לזוג. אחרי שפורקה הלהקה הם התחתנו,
והיו אחד הזוגות הכי יפים והכי אהובים
בעיר.
אבל מאז עברו כבר די הרבה שנים.
הם היו כמה שנים בהולנד, וחזרו לגמרי
אחרים. אצל איריס נעלם המבט התם
והצמה הארוכה, ותחת זאת היו לה זהבים
על הפנים ושיער גזוז, הצבוע בפסים.
קובי חזר עם ז׳קטים ווסטים מטורפים
בצבעים פסיכודליים. שניהם צעקו אליך

מרחוק שהם בוהמה, ולא סתם בוהמה,
אלא מאנשי הסרטים.
פה ושם הופיע שמם מדי פעם בעיתון,
ביחד ולחוד. מה בדיוק יצא להם מכל
התוכניות והתסריטים אני לא כל־כך יודעת.
אני רק יודעת שקובי כותב, או מנסה
לכתוב, מוסיקה לסרטים, וחוץ מזה גם
פתח חברת־תקליטים. איריס כותבת מילים
לשירים ומתרגמת.
תהרגו אותי אם אני מבינה למה ואיך
זה קרה. הם דווקא נחשבו לזוג יציב.
אולי זה בגלל הזהבים, השיער המפוספס
והמהפכה הפריקית שעברה על שניהם.
בשיחה איתי איריס רק אישרה שהם
נפרדו, אבל לא פירשה ולא הסבירה למה.
היא גם סיפרה לי שהיא נשארת בדירה
שלהם, ושהיא כרגע עובדת על תרגום
רומן בדיוני מאנגלית. חוץ מזה, עכשיו,
כשהיא לבד, יהיה לה יותר זמן ומרץ
להתחיל להתבונן מסביב ולהזכיר לכל
המפיקים שהיא קיימת, ושהיא מתה לאיזה
תפקיד טוב.

חיי \ מ1ו:
כתיבתו באולם החשוף. השחקנים היו
נוהגים להציץ בו לאורך כל ההצגה ולבדוק
את תגובותיו.
השחקן הוותיק שמואל רודנסקי דוחה
את הטענה, שגמזו חרץ את דעתו תוך
כדי ההצגה, שספק אם יכול היה לחזות
בה, משום שכתב כל הזמן :״אם הוא לא
הכיר את המחזה, הוא היה בא להבימה
ומבקש לקרוא את המחזה לפני הבכורה,
ובזה הוא קנה את ליבי.״
גמזו לא פסח על איש בביקורתו, ופע מיים׳
אף הוכה על-ידי אנשים שביקורתו

לא נעמה להם. בסוף שנות ה־40׳ הוא
כתב ביקורת שלילית על הזמרת מינה
ברן, כוכבת תיאטרון לי־לה־לו. המאהב
שלה, שהיה קצב, תפס את גמזו ברחוב
והפליא בו את מכותיו. בהזדמנות אחרת
היכה אותו גם הצייר יצחק פרנקל-פרנקל.
על השחקן אברהם מור הוא כתב :״מי
היטעה את אברהם מור אל הבימה?״ על
יהודה פוקס כתב פעם בביקורתו שורה
אחת שאמרה הכל :״יהודה פוקס היה
יהודה פוקס.״
בביקורתו לא חם גמזו גם על חברים.

השעו של קרוון

האלמנה, חווה גמזו, מלווה בשניים משלושת ילדיו
של המבקר, מיכל ורפי יוצאת דרך שער־העץ
שממנו מתחילה תערוכת ״מקום״ של דני קרוון, במוסיאון תל־אביב, בדרך לבית־הקברות.
ן * ת פ או רהכ אילו הוכנה במיוחד
בשבילו. ארונו של הד״ר חיים גמזו
הוצב במרכזה של יצירת־אמנות שנוייה-
במחלוקת של דני קרוון. בקצה שביל
העץ של קרוון, ברחבה שלפני מוסיאון
תל־אביב הונח המבקר ומנהל־ד,מוסיאון,
שנפטר בגיל .72
עד לפני שמונה שנים היה גמזו מרכזה
של כל שיחה בענייני תיאטרון ואמנות.
האיש, שהחל ב־ 1940 הועסק בעיתון הארץ
כמבקר תיאטרון ואמנות פלסטית, תרם
לשפה העברית מילה חדשה — הפועל
״גמז״ ,שאותו הגה אפרים קישון, ושפי-
רושו ביקורת נוקבת ובלתי מתפשרת.
חיים גמזו הפך בתוך זמן קצר מוסד,
ולמד להעריך את חשיבות מעמדו החדש.
לשונו המדוייקת וביקורתו הקפדנית וה מחמירה,
עשו אותו מבקר קטלני, ועוררו
התרגשות ויראודכבוד לא מעטה.

המאהב היכה
אתה מב מר

צער

יושב־ראש הכנסת וראש עיריית
תל־אביב, ברגע של דו־בעת
ההספד שנערך לגמזו.

^ י קו ר תו של גמזו היתד, שיחת־היום,
י* יותר מההצגה עצמה. הכל חיכו לראות
מד, הוא כתב. שחקנים היו נוסעים בשעות
הלילה המאוחרות לדפוס הארץ, כדי לראות
מה הוא כתב עליהם. ואכן, במשיכת קולמוס
אחת הוא היה מחסל או מחייה הצגה. מי
היה זוכר את ההצגה סמי ימות בשש
שהועלתה בתיאטרון העונות, אלמלא אמר
גמזו שמצידו לא היה איכפת לו שסמי
ימות בחמש?
הוא פיתח שיטת עבודה מקורית. נהג
לאחר, ולהיכנס בדרמאטיות לאולם, כש כולם
ממתינים לו. לאורך כל ה,הצגה,,הוא
כתב בקדחתנות, והיה הראשון בארץ
שהשתמש בעט עם פנס, שהאיר בזמן

שעו לשמיים

״הדרך לגן־עדן״ ,כך כינה קרוון את לוחות העץ
המתרוממים עד לחלון המוסיאון. בתחילת השיפוע
הוצב ארונו של מנהל חמוס״און הראשון. למרות שהיה מעורה בח ׳י־התרבות בארץ,

ומעות בת

מיכל גמזו, העוסקת בשיחזזר יצירות־אמנות מחתה דימעה
והביטה בכאב על ארון אביה, כשניצבה ברחבת המוסיאון
ולחצה יאת ידי האבלים שעברו על פניו. מיכל ואחיה רפי ניצבו ליד האם, בעוד שבנו
הוא היה חברם לשולחן בססית של המשורר
והמחזאי נתן אלתרמן, ושל המשורר אברהם
שלונסקי. אחרי הבכורה של פונדק הרוחות
לאלתרמן, הוא קטל אותו באופן מוחלט,
עד כדי כך שהשניים הפסיקו לדבר ביניהם,
והמהמה התל-אביבית התחלקה לשני
מחנות, כשרק מיעוט קטן תומך בגמזו.
אחרי שעודד תאומי זכה ממנו לביקורת
חיובית, הוא קרא לו ברחוב ואמר לו:
״תאומי, תדע לך שנתתי לד קרדיט גדול.
שמור עליו. אל תשחק כל תפקיד שיתנו
לך.״ כשענה לו תאומי שזכות הבחירה
שלו מועטה ביותר, הרים עליו גמזו את
קולו :״־גם בזבל אפשר לגדל שושנים!״
כוחו הפך אותו ליותר פסקני, ובעיקבות
כך הוא הפך לפחות סלחני. למרות הבנתו
וידיעתו, הלכה רגי שותו
לתיאטרון ו השנים,
קטנה

עד שאמרו עליו ש הוא
שונא תיאטמן,
ושהתעניינותו במח זות
מסתיימת במאה
ה־ 19 בצרפת.
אחד מוותיקי הבימה,
שמעון פינקל,
מתנגד לטענות א לה
:״אני הערכתי
אותו. הוא היה אוב לו והיה ייקטיבי
חוש
לתיאטרון אמי תי.
הוא היה איש־את
תרבות
ואהב
התיאטרון אהבה יצ רית•
הוא ידע מה זה שחקן ומה זה
מישחק, והעיקר — הוא הכנים עניין.״
גמזו היה דמות שנוייה־במחלוקת גם
כמנהל וכאוצר־מוסיאון תל־אביב. הוא
דחה, בדרך־כלל, את האמנות הישראלית
החדשה, ותיעב את מרבית היוצרים החד שים
והתעניין בעיקר באמנות יהודית.
כשערכו ציירים ישראלים את סלון הסתיו
ב־ 1965 בביתן הלנה רובינשטיין, הם נאלצו
להכניס ציורים של חברם שהיה שנוא
על גמזו תחת שם בדוי. גמזו אהב את
הצייר משה מוקדי, וכאשר תלו את תמונתו
במקום לא בולט באולם, הוא עמד על־כך
שתמונותיו של מוקדי יועברו לקיר החשוב.
גמזו יסד בשנת 1960 את בית הספר
לדראמה בית צבי ברמת־גן. כוונתו היתה
להעמיד דור חדש של שחקנים שיהיו גם
בעלי ידע תיאורטי בתיאטרון. ואכן בית-
הספר נחשב כיום כבעל דרישות מחמירות
לגבי הלומדים בו.
גמזו חזר אחרי היעדרות לנהל שוב
את מוסיאון תל־אביב שהיה מפוצל אז
בין שני אגפים. בית דיזנגוף בשדרות
רוטשילד והביתן על־שם הלנה רובינשטיין.
הוא סחט מראש עיריית תל-אביב דאז
מרדכי נמיר הסכמה שהעיריה תקצה שטח
לבניית מוסיאון עירוני גדול. ואכן בשנת
1971 נחנך המוסיאון בשדרות שאול ה מלך
בתל־אביב למרות לחץ ציבורי ש הופעל
נגד ביזבוז כספי ציבור.

של גמזו מנישואיו הראשונים, הד״ר יוסי גמזו, מרצה לספרות באוסטרליה, לא נראה
שם. אנשי תיאטרון ואמנים רבים, בעיקר אלה שגמזו ביקר או עודד אותם, באו
לחלוק לו כבוד אחרון, שמונה שנים אחרי שהפסיק לבקרם ״ולגמוז״ את עבודתם.

גמזו לקח על עצמו את האחריות להשיג
את עיקר הסכום שנועד להקמת המוסיאון,
ובעיקר עסק בהשלמת האוסף האמנותי של
המוסיאון. גם כאן, למרות כל הביקורת
שנמתחה עליו, מודים גם אנשי מיקצוע
שהאוסף שהוא השאיר ליורשיו הוא מכו בד
ביותר גם בקנה־מידה של מוסיאונים
גדולים באירופה ובארצות־הברית.
אומר עליו יגאל תומרקין :״למרות
שהוא היה טוב אלי, הוא האוצר שהחזיק
הכי־הרבה זמן מבלי להבין דבר באמנות.
נדמה לי שהוא היה קצת עיוור צבעים,
לפי מה שהוא אמר לי על תמונות שונות.״
גם במוסיאונים לא חסרו שערוריות. הוא
התרגש כשראה ציור שדמה לאבר־מין
גברי. הוא הורה למחוק בטוש חלק מקולאד
שהכין המוסיאון ו שבו
כתב תומרקין:
״גמזו חמור.״
גמזו התחנך בצר פת
והיה פדנקופיל
אמיתי. בביתו הוא
דיבר צרפתית וסלד
את תרבות־צרפת, ש מכל
מה שלא ייצג
אותה העריץ. את
ביתו מילא ביצירות
אמנות. אשתו הש נייה,
חווה, שהיתה
כימאית, הפכה עור כת
סיפרי אומנות.
גמזו לא אהב שי בקרו
אותו. אחרי תקף שיצחק ליבני
אותו בשיחת־רדיו, הוא פנה אליו והם
נפגשו כדי ללבן דברים. אומר יצחק
ליבני :״בתוקף אישיותו, גם בשילוב שיו
מומחיות בשני תחומים — בציור ובתי אטרון
— ובכושר האירגון שלו, הוא מילא
תפקיד מרכזי בהעמדת התרבות בארץ
במקום ציבורי. יתכן שהמגרעת שלו היתה
שהוא התחמק בכל מחיר מעיסוק באמנות
הישראלית, שאותה ראה כפרובינציאלית.״

כאשר חלה גמזו
^ 7פשוט שכחו ממגו
** ¥נו תיר האח רו נו ת של גמזו היו ב י
היפוך לתקופת היותו מבקר אמנות
ומנהל-מוסיאון. הוא נפגע משטף־דם במוח,
ובמשך השנים הצטרפו לכך מחלות נוס פות.
כשחלה, שכחו ממנו, כולל עיתון
הארץ, ששילם לו את תגמוליו באיחור רב.
לא אחת הוא אושפז רק משום שלא היה מי
שיטפל בו. גמזו, שחש אי־נוחות במצבו
החדש, סירב להתראיין, וכשצילמה אותו
הטלוויזיה, במלאות עשור למוסיאון תל:
אביב, הוא ביקש שהמצלמה תתרכז בפניו,
כדי שדירתו המוזנחת לא תיראה מעל
המסך.
הוא נפטר כשדור חדש של אנשי־תיאטרון
ואמנות כבר לא הכיר אותו.

צילומים: ענתס רגו ס טי !

הוטמן באדמה,

יושב־ראש הכנסת מנחם סבידור, עבר על פני הארון
במוסיאון, והשתתף בהלוויית עצמה. אחרי ׳שהארון
נטל סבידור חלק בכיסוי הקבר, יחד עם האישים האחרים.

לבילוי משותף. אפשרי גם למגורים
משותפים. ת.ד ,36918 .תל־אביב.

ל שי ר, לנקות

מיד־ליד

ולבשל

* חיתולים. למכירה 60 חיתו לים
פנזפרם לתינוק, בין 5ל־7.5
קילוגרם, תמורת 200 שקל. שני
סל-קלים וחלק עליון של עגלת
שכיבה — 50 שקל כל־אחד. טלפון :
455790־.03

* תמורת דירה בתל-אביב,
צעיר בלי גרוש מוכן לשיר,
לנקות ולבשל (צימחוני) וכיוצא
באלה דברים ( +תשלומצ׳יק)
לשותף או שותפה, צעיר או
צעירה. לכתוב לארליד, רחוב
הלל / 3א׳ חיפה__ .

ס ט קו תפלט

* ,בדחיפות. סטודנט נאה
ונחמד מעוניין במגורים בתל־אביב
אצל אשה בודדה. בתמורה: ידידות
דיסקרטית ועזרה. ת.ד 31454 .תל-
אביב, מיקוד 61314 עבור ס׳.
* רגעים יפים. רגיש, טוב־לב
ולא פנוי, בן , 185 ,35 ישמח
להכירך — הנחמדה — גיל לא
משמעותי — ולהעביר ביחד רגעים
יפים. ת.ד ,422 .ראשון־לציון.
* מושחתת. גבר בן 36 מחפש
אשה מושחתת עד עומק נפשה.
ת.ד ,161 .קריית־אתא.

.1207 מאחלים: הבעל
שלמה רומי והילדים.

האוהב,

* תאבלי אותה. לשרה -
טוב שקנית אוטו, טוב בשביל
כולנו, אבל את תאכלי אותה !
החברים.

* ל א הבם. היי, אתם שם
ברדיו. העבודה שלכם זה להשמיע
לנו מוסיקה, ורק מוסיקה. בשביל
מה הפטפטת הזאת בכל התחנות?
לא רק שזה משעמם, זה גם לא
חכם. תנו מוסיקה ואל תיכנסו
באמצע. מספיק לקחו לנו את
אייבי. שושנה.

* למנוע ירידה. קיבוצני קיות׳
מושבניקיות ועירוניות שמו כנות
לקשור קשרי נישואין עם
בוגרי תיכון ואנשי צבא־קבע
(צברים) חסרי־מישפחה, גילאי 25
עד 35 ובכך למנוע ירידה מהארץ
— נא לפנות לת.ד ,922 .נתניה.
* משוגע מחכה. אם את
סנה וחמודה, בת 20 עד ,24 מחכה
לד ״משוגע״ יפה־רגש בן 24ש גובהו
193 סנטימטרים. טלפון :
,03—803508 שוקי.

* גם מיזרון. למכירה מיטת
תינוק במצב מצויין עם מיזרון
תמורת 250 שקל, וכן שלושה
מיתקנים לקסטות 50 ,שקל כל אחד.
טלפון.03—955136 :
* מסתובב ומחפש. פטיפון
אוטומטי גרארד 4 7 6מסתובב
ומחפש בית טוב תמורת 350 שקל.
טלפון .03—318979

במרכז העיר או בצפונה. להתקשר
אלי דחוף 246895 .־ 03 עד 10 בבוקר
ובשעות הערב.

״ חברה נוס פת
* צוות פקידות מגובש נאלץ
לחפש חברה נוספת. הדרישות
הפורמליות: שעות העבודה
מ־ 10 בבוקר עד 5אחר-
הצהריים, ידיעה כללית בפקי דות
ובאנגלית. פרטים: טלפון
792249־ 03 בשעות הערב.

נחמה. רבקדה,
מירי -וגילח.

* לטינית. מכונת כתיבה
לטינית משומשת מבקשת בעלים
תמורת 500 שקל. טלפון 622547־.03

ברכות
* שיבקרו. תושב ארצות-
הברית, מתורבת, רזה, גבוה, ידי דותי,
מעוניין להכיר ישראליות
שייבקרו שם.

* לא לראות יותר. איחולים
לנעמן דילר לרגל זיכויו — שלא
נראה אותך יותר בבתי־המישפט.
אילנה.
* ע ד 07צ . 1לאמא שרה הכי
המודה בעולם. מזל טוב לרגל יום
האם, הרבה בריאות ואושר, עד

014,ז £41,41, 3559 מ 11.
14,א( 1£00 , 04£1£0£ .ז-א 54
92104, 11.8.4.
* משביל ונחמד. בת ,27
נחמדה וגבוהה וגם אקדמאית,
מחפשת בחור משכיל ונחמד ה מתנוסס
מעל ל־ 180 סנטימטרים.
ת.ד 37353 .תל-אביב, מיקוד .61373
* אפשר עם ילדים. רווקה
( ,)35 רזה ועדינה, מעוניינת בקשר
רציני עם פנוי, תרבותי וסימפטי,
אפשרי עם ילדים. ת.ד,36852 .
תל-אביב, מיקוד .61368
* כהורות חמודות. רווק,
בן 27 מעוניין להכיר בחורות
חמודות בגילאים 22 עד .26ת.ד.
,2625 חולון.
* אשה מבוגרת. סטודנט
בן 27 מעוניין להכיר אשה מבוגרת
לידידות כנה. ת.ד ,3771 .חיפה.
* מגורים משותפים. ביישן
בן 30 עם דירה מעוניין בצעירה

* לחייס הארור. אם אתה
חושב שבגלל שאתה מסתכל על
אנשים מלמעלה למטה, הם גם
מסתכלים עליך מלמטה למעלה,
אתה טועה טעות גדולה. אל תשכח,
חיים, אתה לא גדול, אתה סתם
ארוך. דוד, חנה, ועוד חברים.

החלאפות
* בהזדמנות סט קומפלט
לצילומי וידיאו — לקנות ול נסוע
ישר לצלם (חתונה) ול עשות
את 250 הדולרים הרא שונים.
וידיאו־טייפ נייד +
ספק +מצלמה ! +חצובה +
תאורה ׳ +אביזרים +אריזה
מיוחדת. טלפון 245521־.04

* יש גם טלפון. למסירה
בדמי־מפתה דירת 2חדרים (מוז נחת)
+גג, בפינת גורדון־דיזנגוף.
השטח הכולל 100 :מטרים רבועים,
ויש גם טלפון 592746 .־ 03 בשעות
הערב.
צירופים אפשריים
* מובנה להיפטר. החורף
בקושי הגיע, אין מה לעשות, ואצלי
יש סוודרים וז׳קטים בערימות.
אין לי השק לחכות עד לחורף
הבא, ואני מוכנה להיפטר מהם
ב־ 100 עד ל־ 150 שקל החתיכה.
דיזנגוף , 101 קומה ב /פולה.

ת ל ״ א בי ב
התדתא* נגד הזומזז
בעל ביתלמדון
ברחוב אדנבי מתריע
מ 5ני השתלמות
העולם ׳התחתון
על האיזור.
כשקנה אלי בראון בניין הרוס
למחצה בפינת הרחובות אלגבי־הירקון
בתל-אביב, הוא לא ידע
לאיזו צרה הוא נכנס. בדאון, תושב
באר־שבע, בא לעיר הגדולה לפני
ארבע שנים וביחד עם שותף שקט
התפתה וקנה בית־מלון ישן.
על בדאון :

* ׳מקום שקט. אין לי עצבים
לחפש דירה ואני זקוקה לחדר
וחצי עם טלפון במקום שקט

במדינה

* גם כסא אחד. שני כיסאות
ישיבה לילדים במכונית תמורת
טלוויזיה שחור־לבן או כל תמורה
אחרת (אפשר להשיג גס כסא
אחד) .אסתר, טלפון 221049־.03

והישגו תמורת
חרס־חיס
* דה־שבו סיטרואן משנת
, 1968 כמעט זש1ת 0 1 1 > 71
לחלקים או להחלפה ברולס־רויס
אדומה עם גג שחור, ללא
תוספת במחיר (אני מוותר על
התוספת) .מלמד זוהר, טלפון
18456־511־.0049
* •5441 מעוניין להחליף או
למכור ספרי־כיס באנגלית בנושא
. 5* 1*1טלפון 265883־.03

שונות ומשונות
* קוד סכסי. להקלטת קסטה
אירוטית דרושה בתורה עם קול
סכסי ומלטף. פרטים, סגנון ומיספר
טלפון יש לשלוח לת.ד, 16009 .
תל־אביב.

חינם אין כסף!
א? אם יש לך מה להודיע, להציע, לבקש, לברך,
לספר בדיחה טובה, ואפילו לקלל — קדימה !
• כל הודעה יכולה לכלול עד 2 0מילים.
• מי שרוצה לצרף תמונה — הכלב האבוד, עגלת-
הילדים המוצעת, הדירה המוצעת לחילופין, הרווק
המציע את עצמו להיכרות — יכול לעשות זאת. במידת
היכולת, תפורסם גם התמונה.
• ההודעה תיכתב על גבי גלויית-דואר, למערכת
״העולם הזה״ ,ת.ד , 136 .תל-אביב (אלא אם כן מצו רפת
לה תמונה. במיקרה זה יש להשתמש במעטפה) .ל א
תתקבלנה שום הודעות בעל-פה, בטלפון או בביקור אישי.
• הגלוייח תכלול את שמו, כתובתו ומיספר הטלפון
של בעל-ההודעה.

שאירע

סיפר

אני הייתי בטוח שזה איזור
התיירות העממית של תל-אביב,
ושעשיתי את עיסקת חיי, למרות
שהיה צורך להשקיע הרבה בשיפוץ
הבניין. סגרתי בכל פעם חלק אחר
של הבניין והתחלתי להפעיל אותו
כמלון, כפי שהיה לפני־כן. לא
ידעתי מי בא אלי ומה קורה
בסביבה. יום אחד אני יוצא בערב
מהבניין, ניגשת אלי אחת ושואלת
אותי ״רוצה?״ לא הבנתי על מה
היא מדברת. אחר־כך ראיתי עוד
אחת ועוד אחת, וקבלן־השיפוצים
שעבד אצלי אמר לי :״מה, אתה
לא יודע שזה רובע הזונות?״
המישטרה לא מסוגלת. אם
היה לי ספק בכך, התחילה ד,מיש־טרה
לבקר אצלי יום־יום ולחפש
זונות. היו עושים חיפושים בחד רים,
וכששאלתי מה העניין סיפרו
לי שהמקום אומנם שימש לפני־כן
כמלון׳ אד רישיונו נלקח ממנו,
משום שהבעלים הקודמים הפכו את
המקום לבית־בושת.
בשלב מסויים סגרתי את המלון
והתחלתי בשיפוץ כללי, שעלה לי
הון. אחרי שמישרד־ד,תיירות הבטיח
לי שהוא יכיר במלון. כדי להבטיח
שהמלון לא יוקף בזונות, בסר-
סורים ובפושעים, שלחתי מיכתב,
שעליו החתמתי את בעלי המלונות
הקטנים שבסביבה, לשר־הפנים.
במיכתב הסברנו לשר, שאיזור
המפרנס מישפחות רבות, נתון
לשליטת פושעים, זונות, הומוסב־סואלים,
קוכסינלים, מציצים ושאר
סוטי־מין, המטרידים את דיירי
המקום והאורחים. בתשובה שקיבלנו
הסבירו לנו שהמישטרה אינה
מסוגלת למנוע את תופעת הזנות,
משום שזו בעייה חברתית.
ערב פתיחת המלון, ואחרי ש־הצטיידתי
בכל הרישיונות הדרו שים,
פניתי לכל מי שרק אפשר
— למישרד התיירות, למישטרת
תל־אביב ולראש־העיריה — בבקשה
שינקו את הסביבה. לא יתכן שהם
יתנו רישיונות לבארים המשמשים
במאורות לזוגות ולקלפנים. אך
שום דבר לא עזר. מפקד מרחב
הירקון הבטיח נוכחות מישטרתית
מוגברת, והחמרה במתן הרישיונות,
אד שום דבר לא עזר. העיריה
שלחה פקחים שהחליטו שכל העס קים
במיבנה פועלים ברישיון.
תיירים הפסיקו להגיע למלון.
מישרדי־נסיעות ביטלו איתי חוזים
משום שהם טענו שלסביבה כזאת
אי-אפשר לשלוח תיירים. אורחים
שיוצאים מהמלון נתפסים על־ידי
מארחות שאומרות להם שהבאר
הצמוד לבניין הוא חלק מהמלון,
ולוקחות מהם אלפי לירות בשביל
כוס בירה. י
כולם מדברים על־כד שאין תיי רים,
ושאי-אפשר לחיות בתל-
אביב. ומה עושים כדי לנקות את
האיזור? כלום!״
עד באן דבריו, של בדאון.
בינתיים, החל משעות הבוקר
המאוחרות ועד שעות הלילה הקט נות,
ד,ופד צומת הרחובות אלנבי-
הירקון למרכז הסכם התל-אביבי,
למורת־רוחם של אלה שלא יכולים
אפילו להיפטר מהעסקים שבהם
השקיעו את מיטב כספם.
העולם הזה 2321

ספ 1רט

׳שחקן שמשון תל־אביב וקפטן נבחרת יש ראל
אמר :״שאלה קשה. מי יהיה המאמן
הלאומי י מי שלא אגיד. השני יכעס.״
גיסים כהן 26 שחקן מכבי פתח-
תיקווה, קשר בנבחרת ישראל :״לא יודע.
גם ליוסי מרימוביץ׳ -וגם לדויד שווייצר
יש קבלות על נסיון והצלחות. לדעתי לא
צריך להביא מחו״ל. חבל על הכסף.״
יוסי מיזרחי 27 שחקן בית״ר ירושלים,
שוער בנבחרת ישראל :״אם יש מאמן
ידוע ומצליח בחו״ל׳ כדאי להביא אותו.
אני חושב שאף־אחד משלושת המאמנים
הזרים שהגיעו אינו בעל שם בחו״ל.
יש מספיק טובים גם פה.״
גדי מכנס 25 שחקן מכבי פ״ת, מגן
ימני בנבחרת ישראל :״אני מצדד ביג׳ק
מנסל האנגלי. המאמן הלאומי האחרון
הוא לדעתי המתאים. אלא שהעיתונות
נגדו. גם על מאמן־לאומי ישראלי יש
כל הזמן ביקורת, לא כל שכן על זר.״
משה שווייצר, שחקן מכבי תל־אביב
ובנו של דויד שווייצר, המאמן שהוציא
את עצמו מהמירוץ, סבור שבארץ יש
מנטליות של ״להחליף ולשנות. חושבים

כ דו רג ל
הדרך

דע* 1ם !0 1 3 x1

הכדורגל הישראלי סוער מזה כמה 1שבו עות:
מי יהיה המאמן בר־המזל שייבחר
השנה לאמן את נבחרת ישראלי
דעת הציבור ׳והעיתונות ברורה, כמובן.
הגאווה הלאומית אינה מרשה לחפש
תוצדת־בית, כשאפשר להסתדר בכחול־לבן.
ההיסטוריה מוכיחה, שעד היום לא הביאו
המאמנים הזרים הישגים מרשימים יותר
מאשר מחליפיהם המאמנים ׳המקומיים. אז
למה לחפש בחו״לי
צבי רוזן, מאמן קבוצת הפועל יהוד,
אומר :״הכל בגלל מלחמות היהודים. יש
לנו כשלושה מאמנים טובים, שיכולים
בהחלט לאמן טוב יותר מהמועמדים ה זרים.
קשה להחליט ביניהם, אז יש מייל-
חמות. כמו בפוליטיקה כך גם בכדורגל.״
מדוע קשה להחליט 1למה מבזבזים
כל-כך הרבה כספים על מועמדים מחו״ל י
שלושה אוחזי] .הנהלת ההתאחדות
לכדורגל, האמורה להכריע, מצויה בדי למה.
בהנהלה יושבים אנשים מזרמים
פוליטיים שונים, וכל אחד מושך לכיוון
שלו. בגלל חילוקי דיעות אלה, רוצים
אנשי מכבי בהנהלה במאמן זר, בתיקווה
שיעשה מהפכה. אנשי מרכז הפועל מעדי פים
מאמן־ישראלי, המכיר את המנטליות
של השחקנים המקומיים. אנשי בית״ר
בהנהלה היו רוצים •שיהיה מאמן זר,
בתנאי שיעבוד בצוותא עם מאמן ישראלי.
״שלושה אוחזין בטלית, ואין מכריע,״
אמר השבוע עסקן ידוע.
בינתיים משתוללת חגיגת טוטו־מאמנים,

כדורגלן מכנס
העיתונות נגדו
המעסיקה את עיתונות הספורט והציבור
הישראלי. אומרים שהנהלת ההתאחדות
עורכת את הצגת המאמנים כדי להוכיח
לכל עם ישראל עד כמה היא חשובה.
רוב שחקני נבחרת ישראל אינם מוכנים
להביע דעתם בעניין. גדעון דמתי (,)31

מאמן קבוצת הכדורגל של הפועל יהוד, צבי רוזן, חוזה השבוע את
תוצאות מישחקי הליגה שייערכו בשבת הקרובה. דויד שווייצר חוזה את
תוצאת מישחקה של הפועל יהוד.
. 1בית״ר ת״א —
שימשון תל־אביב:
זהו מעין דרבי. יש פה שוויון כו חות.
מילחמה עם חלוקת נקודות
שווה. יהיה תיקו.
.2הפועל יי—פ

— הפועל ראשון־
נפש
לציון: שתי הקבוצות בסכנת ירידה.
ישחקו פה עצבים. תהיה חלוקת נקו דות
שווה, תיקו.
.3מכפי חיפה —
מכבי פתח־תקוה :

גם כאן שוויון כוחות. פ״ת טובה יו תר,
אבל הביתיות של חיפה תעניק
לה תיקו.
.4הפועל פ״ם —
יהוד : הפועל תיקו או אפילו נצחון לקבוצת כפר־סבא.
ליהוד יש שוער טוב בהגנה.
(תחזיתו של דויד שתייצר).
.5הפועל ת״א —
תל־אפיב : מפבי למכבי יהיו בעיות בלי אבי כהן.
עובדה זו נותנת להפועל ־ יתרון. אבל
לדרבי חוקים משלו. אין מנוס מלק בוע:
גם כאן תיקו.
.6בני־יהודה ת״א
— הפועל ב׳׳ש :

אני מהמר על נצהון לכני־יהודה,
למרות שבשבועיים האחרונים היו ב נסיגה.

7הפועל פ״ת —
בית״ר ירושלים :
הירושלמים זקוקים לנקודות. הם גם
טובים יותר מפתח־תיקווה. נצחון ל ירושלים_

.8מנכי נתניה
יפו :
מכני

הבדלי היכולת והמיגרש הביתי יביאו
שוב נצחון לנתניה.
.9הפועל רמת־גן
— מככי יכנה :
המיקום בטבלה אומר הכל. שתיהן
זקוקות לנקודות כדי להעפיל לליגה
הלאומית. תיקו.

וטו

חוו ה 13 ומ*ת
בסין העתיקה המציאו ישועה לאדם
הנמצא במצוקה. ישועה זו הגיעה לאחרונה
גס ארצה.
המדובר בשיטת הרפיה נפשית וגופנית
כאחת, העונה לצרכיו של היעף והיגע —
האדם המודרני, הלחוץ והמתוח -הרץ
כל היום בדי להספיק לעשות כמה שיותר
דברים בחייו הקצרים.
מעשה־ניסים זה נקרא בפני הסינים:
טאי־צ׳י. זו. שיטה חדשה שכל המתעסק
בה מתקשה להגדירה.
ברכה סטארק ( )30 הבלונדית, עוזרת-
הפקה במיקצועה, נתקלה בטאי־צ׳י בעת
הסרטת הסרט חליל הישקט, שצולם בארץ
לפני כארבע שנים, בכיכובו של השחקן
דייוויד קארדין. הסרט עסק בתורת־לחימה
סינית עתיקה, הנקראת קונגפו. אך מדריך
הקונגפו הסיני, שלימד את שחקניו לנהל
קרבות סיניים: מול המצלמה, עשה בהפ סקות
תרגילי טאייצ׳י.
סיפרה׳ ברכה :״זה משהו בין יוגה
וקרב מגע. כעין מדיטציה בתנועה. יש
בזה המון ריכוז עצמי, עירנות, קואורדי נציה
והעברות מישקל כמו בריקוד הודי,
אלא שהתנועות הן מאוד איטיות.״ התר גילים
מבטיחים, כך אומרים חסידי חטאי־צ׳י,
שיחדור ממתח ולחץ, ריכוז ועירנות.
כריאות חסינים. בדיוק כמו באהבה
— מי שלא התנסה בה לא יצליח להבין
מהי — כך גם בטאי־צ׳י. יש צורך גם
בהרבה־הרבה סבלנות, כי רק אחרי ארבעה
חודשי התנסות בהתעמלות זו׳ מתחילים
להבין מעט את יתרונות השיטה.
״אחרי נסיון של 25—10 שנים מגיעים

להפיל אימפריה
תמיד שהשני יותר טוב. מה שבטוח זה,
שגם עם המאמנים הזרים לא הגענו
לשום מקום.״

כ דו רסל
הכל ביגד>• ו־ד־ס

וטו

וטו

טאי־צ״י

כדורסלן ויליס

וטו

וטו

מאז היבחרה לאלופת אירופה, יש מוטי בציה
אדירה. כל המדינה אחריה. ופה
קבור הכלב: היום להפיל אותה -זה כמו
להפיל אימפריה.
עוד לפני משחק הדרבי, הכריז יעקובסון
בביטחון :״לא יפטרו אותי, יש לי חוזה
עד סוף העונה הבאה, ואני המאמן היחיד
שאי־אפשר לפטר. אני מאמן מצליח. אם
יצאנו בכבוד ממישחקי הליגה העונה, בטח
שאני שואף לנצח את מכבי. זהו אתגר
וכבוד שלא יבול להיות גדול ממנו.״

מאמן רוזן
.10 הפועל מכריה
— כית״ר רמלה :
לאחר השבוע במישחקי הגביע הת ברר
שרמלה לא רעה. אפילו שד,־
מישחק יערך אצל טבריה בבית, יהיה
נצחון לרמלה.
. 11 מככי קריית־גת
— הפועל. חי פה:
הלאומית לשעבר, חיפה, תצליח
לזכות רק בנקודה אחת בקריית־גת.
תיקו.

וטו

. 12 הפועל עכו —
הפועל כית־שמש:
קשה לנחש מישחק כזה. הפועל עכו
ידועה כגורפת יותר בבית. מבחינה
איכותית, בית־שמש טובה יותר ו נראה
ששוב תהיה חלוקת נקודות
שווה. תיקו.
.13 הפועל נצרת־עילית
— הכה
מנכי ר׳׳ג: בטופס הטוטו צריך תמיד
להמר על מישחק או שניים שיסתיי מו
בהפתעה. לכן: נצחון •לנצרת־עילית.

בשבוע
שעבר הצליח שמואל פרלמן, מאמן קבוצת מכבי נתניה, לנחש
שלושה מתון 13 המישחקים.

על מכבי תל־אביב, החותרת בימים אלה
לקראת אליפות־אירופה זו הפעם השלישית,
יודע הציבור הכל. מה כוחה, מה אומרים
שחקניה, מי קיבל מכה במפתח הלב, ומי
בקרסול, למי יש יום־הולדת, ומי עומד
להתגייר. בפרטים מלאים אלה מעדכנים
כתבי־הספורט את העם כולו בכותרות
מאירות עיניים.
מדווחים, אכל על הפועל תל-
אביב, הקבוצה שהתמודדה השבוע מול
מכבי תל־אביב במשחק הדרבי, יודעים
פחות. הכותרות, בדרך־כלל, שמורות רק
למצליחים.
מאמנה של הפועל תל־אביב- ,שמואל
יעקובסון 48 התמרמר השבוע על חוסר־הצדק
שנעשה, לדעתו, בדיווח .״מדווחים,״
הוא אמר ,״אבל רק על הישגים.״
גם את בריאותו הרופפת של שחקן־
המפתח בקבוצתו, ג׳ון וילים 2.08 איש
לא ציין. ויליס שיחק במשחק־מגביע אחרי
שקיבל שבע זריקות מד״ר קוביו, רופא־הספורטאים
הנודע, כדי לשכך את באבי־הגב
הקשים שלו.
״כשוויליס בריא, יש לנו יתרון בשליטה
על ריבאונדים. אלא שבריאותו של ויליס
אינה יציבה. את הפועל תל־אביב הבאתי
פעמיים לגמר־גביע מול מכבי, וזה הישג
מכובד. בשני המשחקים נוצחנו על חודה
של נקודה. אני יכול לתת הוראות במשחק
כשיש הרכב שחקנים טוב, אך לא כשאין
לי שחקנים.״
״אני מאמן מצליח״ .יעקובסון תיאר
את התחרות הפרועה לחיזוק הקבוצות
בצמרת הליגה הלאומית כתחרות שאין
לה סוף. הפועל מתחזקת על־ידי רכישת
שחקנים, מכבי רוכשת פי שניים. למכבי,

טאי־צ׳ית סטארק
ג׳זדו, אבל לאט
להכשרה מושלמת של הגנה־עצמית,״ מב טיח
צבי וייסברג בן ה־ ,32 הנראה צעיר
בעשר שנים מגילו. לצבי יש ותק של
12 שנה בתורה זו, שאותה למד בניו-
יורק, ועכשיו הוא מדריך בחוגים פרטיים
בארץ .״בסין,״ סיפר וייסברג ,״זו התעמ לות
מקובלת ופופולרית. בכל בוקר אפשר
לראות איך הגנים שליד המיפעלים מת מלאים
בהפסקות באלפי אנשים העושים

טאי־צ׳י.
״•שיטה זו היא׳ הבסיס של כל תורות
הלחימה. זוהי חוויה פנימית, וקשה לדבר
עליה, כי היא אישית.״
ברכה מתארת את התרשמותה :״יש
בזה הרבה יופי, חן ואצילות, והרבה
עוצמה פנימית.״
המתח, כך מסבירים הרופאים, הוא אחד
הסיבות העיקריות לכל המחלות בעולם.
הטאי־צ׳י, לפי חסידיו, מבטל סיבה זו.
מעניין אם הסינים בריאים יותר.

במדינה
הכישד!! ה*ד 1ל
הח״כ רצח לפגוע באשתו
— אך חוסר הכישרון
שזו הבשיל אותו
עקיבא נוף חוקק, וציון סמוכה
הכשיל. אם חשב ח״כ נוף כי הצ ליח
לתקן את חוק־המזוגות עבור
עצמו ועבור חבריו, הגרושים ה יהודיים,
התברר לו בימים אלה
כי טעה, וכי לשם חקיקת חוק יש
צורך ביותר מאשר כוונות, טו בות
או רעות. יש צורך בניסוח
מישפטי מדוייק ובהיר.
כאשר החל גוף את מסכת־גרו־שיו
הארוכה (הסוערת מהעיתונ־אית
מירד. ויינגרטן־נוף, נתקל
בתופעה שהדהימה אותו: אב
חייב במזונות בתו הקטינה. מכי וון
שהאב במיקרה זה היה חבר-
כנסת, השתמש במכשיר שעמד
ברשותו — הכנסת, לשם שינוי
החוק הקיים. יחד עם חבריו, אמ נון
לין ומשה עמאר, יזם ב־1981
הצעת חוק לתיקון דיני הנזיש־פחה
(מזונות) והוסיף רק סעיף
אחד. בסעיף זה נקבע כי האב וה אם
של קטין חייבים במזונותיו.
בלי להתחשב בעובדה בידי מי
מוחזק הקטין, יחולו המזונות על
הוריו בשיעור יחסי להכנסותיהם,
מכל מקור שהוא.

מכיוון שהתיקון לא ביטל סעיף
קודם זה, דרים עתה שני הסעי פים
בכפיפה אחת בתוך החוק.
ומכיוון שאחד העיקרים היסודיים
בפרשנות־חוקים הוא כי לכל סעיף
יש משמעות, ואין סעיף מיותר
בחוק, טען עורך־הדין סמוכה,
בבית־המישפט, כי לגבי יהודים,
מוסלמים, נוצרים ובני כיתות דת יות
אחרות המוכרות במדינה, יו סיף
לחול בעניין מזונות ילדים
הדין האישי שלהם, כפי שנקבע
בחוק המקורי.
תיקון נוף ישפיע רק על בני
כתות דתיות שאינן מוכרות ב־מדינת־ישראל.
למשל, צ׳רקסים,
בהאים, בודהיסטים וכר, על בני
כתות אלה, אם יבואו להתדיין
לפני בית־המישפט בענייני מזו נות,
ילדים, יחול תיקון עקיבא
נוף. על כל בני הדתות האחרות,
המוכרות במדינה, יישאר בתוקפו
המצב שהיה קודם לכן, בלי כל
שינוי.
הציירת גיצחה. עורך־הדין
סמוכה השתמש בטיעון מקורי -זה
במישפט שניהל להגדלת מזונותיה
של אשה בשם רות נאמן. אשה
זו התגרשה מבעלה, אהוד, לפני
כחמש שנים, ובהסכם הגרושין
הותנה כי היא לא תוכל לבקש
הגדלת סכום המזונות שנקבע בו.
למרות זאת, פנתה באמצעות עו־רך־הדין
סמוכה לבית־המישפט,
וטענה כי בגלל שינוי הנסיבות

ה 1 ן 1ל 1 7 !״ 1של קני לבנובסקי, שח־ י אביב, לא בלמה את ניצחונה של אלופת אירופה.
*י״ • 1קן הפועל תל־אביב ׳,,למטה: הארווי לאסוף נופל כשהשופט ערן עמית 11י מורה על ביצוע עבירה נגדו, ברגע דרמאטי במישחק.
מול תרגיל מסירת מתחכם של לו סילבר ממכבי תל

ך • מושג דרבי הפך מילה נר •
י דפת למישחק מרתק, המבטיח
הרבה מתח, עניין, קהל גועש ולפ עמים
גם אלימות.
איש לא הבחין בכך השבוע, ב־מישחק
הדרבי האחרון שנערך ב-
איצטדיון יד־אליהו, בין הבלתי־מנוצחת,
מכבי תל־אביב ובין ירי בתה
הכמעט נואשת מזה שנים,
הפועל תל-אביב. לא היה זכר ל סממנים
המוכרים של מישחק דר בי
ראוי לשמו.
למכבי היה זה מישחק בלתי־חשוב
מבחינת הניקוד בטבלה וה מיקום
בליגה. אלופת אירופה לא
היתד, זקוקה לו. יוקרה וניצחונות
היא שבעה כבר די והותר בעונה
זו. המתח הרב, המלווה אותה נו־מישחקים
המכריעים על גביע אי רופה,
נתן בה אותותיו.
לא כן הקבוצה היריבה, הפועל
תל-אביב. את מקומה הטוב בטב לת
הליגה, אומנם השיגה; את
השתתפותה במישחקי־העל, ה־פליי־אוף,
שיערכו בקרוב, היא
הבטיחה ; אך את יוקרתה היא
עדיין מחפשת, וזה נמשך כבר
שנים רבות.
במישחק הדרבי השבוע היתה
לה הזדמנות־פז לנצל את היעדרו
של אולסי פרי בגלל פציעה, ואת
אדישותו הבולטת של ענק הרי־באונדים,
ארל ויליאמס.
הפועל תל־אביב התאמצה, ו אפילו
השיגה שוויון באמצע ה־מישחק.
אך מכבי, ששכחה כבר
טעמו של הפסד, ניצחה פעם נו ספת.
התוצאה — .96:90

ח״כ נוף, אשתו מידה וכתם
לא היה די בכוונות רעות
המטרד, הכללית היתד, ברורה.
מכיוון שהגברת נוף מחזיקה ב כתם
הקטנה, וכיוון שיש לה מקו־עיתונאית
רות־הכנסה
מכתיבה
ומרכוש פרטי, תשתתף גם היא
בהחזקת הבת. ובדרך אגב יזכו
בהטבה זו גם בעלים מתגרשים
אחרים במדינת־ישראל.
מילות ההסבר לחוק אמרו דב רים
אלה בפירוש :״על פי המצב
הקיים, חלה חובת דמי־מזונות
הקטין על האב, גם כאשר הילד
בהחזקת אמו, וללא התחשבות הו למת
ביחס ההכנסות בין האב ל אם.
כך קורה שהאב העובד כש כיר
צריך להמציא לידה של האם
חלק ניכר משכרו, גם אם האשה
מרוויחה ממקורותיה שלד, סכומים
השווים ואף רבים יותר מזה של
הבעל לשעבר.״
רק לבודהיסטים. אולם כ אשר
נבחן תיקון עקיבא נוף
בבית־המישפט המחוזי בתל-אביב
בימים אלה, התברר כי עקב חוסר
נסיון חקיקתי, טורפד התיקון
ונוטרל לחלוטין.
כאשר נחקק הסעיף החדש, לא
בוטל הסעיף הקודם בחוק המקו רי
משנת . 1959 סעיף זה קובע כי
אדם חייב במזונות ילדיו לפי הו ראות
החוק האישי שלו. החוק
האישי החל על יהודים הוא הדין
הדתי היהודי, הקובע כי חובת ה אב
היא לזון את ילדיו הקטנים.

יש לחייב את בעלה בתשלום מזו נות
גבוהים יותר לבנותיהם.
בין יתר הטענות שהעלה עו־רך־דינו
של האב, השתמש גם
בתיקון־נוף, וטען כי האשה ש היא
ציירת ידועת־שם, מרוויחה
היטב ממלאכתה, וכי היא בת ל-
מישפחה עתירת־נכסים מראשוני
נם־ציונה, ועל כן יש לחייבה ל השתתף
באופן יחסי, בהחזקת
הבנות.
השופט חיים פורת, ששמע את
טענות שני הצדדים, קיבל את טי עונה
של האשה. הוא קבע בפסק-
דינו כי מקובל עליו פירושו של
עורך־הדין סמוכה לתיקון עקיבא
נוף — למרות מילות־ההסבר ה מפורשות
לתיקון :״מכל הסיבות
האלה באה הצעת התיקון לחוק
במטרה לחלק את המעמס הכספי
בפועל בין שני ההורים ביחס הו לם
להכנסתם הריאלית, ובאופן
שלא יפגע באורח חד־צדדי ביל דים
מנישואין שניים.״
אחרי שנכנס התיקון לתוקפו[. ,
נולד לחבר־הכנסת נוף, בן מחבר תו
החדשה לחיים, רותי הולצמן.
אך הוא יצטרך להמשיך להמציא
דמי מזונות לידי ״אשתו לשעבר
על חשבון אשתו ובניו החדשים״,
כפי שנאמר בדברי ההסבר לתי קון,
אותם דחה השופט פורת כ אשר
פרש את החוק בגירסת ציון
סמוכה.

כדיקן 1הדקמות תוכיחוה כי קבל1־
האספלט הוא אלי הילד של הדוגמנית,
והשופט תטיל עליו לשלם לה 3מילי 11
את חווית־הלידה, והדוגמנית
הפכה אם בודדה לבנה, אסף.

המצליחה
במצב נפשי רע
^ רגע שנולד אסף, התעלם שמוליק
• מבנו־בכודו ומאם בנו. הוא לא נכח
בברית־המילה ולא בא לראות את ילדו.
כשהיתה אתי בשלבי־הריון מתקדמים,
נפגשה עם אמו של שמוליק, שעליה היא
מספרה, כי אהבה אותה, ושהתייחסה אל
אתי כאל בתה. כשנולד אסף התייחסה
אליו סבתו כאל נכדה. אמו של שמוליק
הציעה לאתי למסור את הילד לאימוץ,
אולם אתי סירבה.
״מקומו של הילד הוא אצל אמו הטב עית,״
טוענת אתי ,״אם כבר אני יולדת
אותו, אז אני צריכה לגדל אוחו, גם אם
יהיה עלי לעשות זאת בעצמי וללא תמיכת
אביו.״
עד ההריון היה מצבה של אתי טוב.
לא חסר לה דבר, והיו לה תוכניות רבות
לעתיד .״רציתי לעשות כל מה שהפסדתי
בשנות נישואי,״ היא מספרת. אבל עם
לידת בנה חרב עולמה .״נורא אהבתי
את הילד, מהרגע הראשון שראיתי אותו.
אבל הייתי חסרת־כל.״
בנו של המיליונר נחמיאס חותל בקרעי-
סדינים, משום שבמעט הכסף שנותר לאמו
היא קנתה לו אוכל. כשפנו אל אתי אנשי
העזרה הסוציאלית, היא הסכימה לקחת
מהם כסף שייחשב כהלוואה, משום ש־גאוותה
לא הניחה לה לחיות על כספי סעד.
אתי שיכנה את בנה אצל אמה במגדל*
העמק וניסתה לחזור אל עולם־האופנה.
מאחר ואיבדה את כל הקשרים שהיו לה
לפני ההריון, עבדה אתי במישרות חלקיות

ף* טין אשר נולד לאמו ב־ 28 בנו \׳
/ /במבר 1979 הגיש תביעת־אבהות
ומזונות נגד אביו־מולידו, והאב התכחש
לבנו וטען כי הוא כלל איננו יכול להיות
אביו, מאחר ולא קיים יחסים עם אמו
בתקופה הרלוונטית,״ במילים אלה פתח
השופט אריה אבן־ארי את פסק־הדין שפסק
נגד הנתבע, שמואל נחמיאם, שבו גולל
פרשה שנדונה בבית המישפט במשך
שנתיים.
שנתיים של מרירות ואכזבה קשה ל תובעת,
אסתר (״אתי״) גבאי, בשם בנה,
המשותף לה ולנתבע.
חייה של אתי 27 ילידת עיירת־הפיתוח
מיגדל־העמק, היו רצופים מכות קשות.
בהיותה בת שלושה חודשים עזב אביה
את הבית, אולם לדבריה לא הרגישה כלל
בחסרונו. האם חיפתה על חסרון האב
ושימשה לה כאם וכאב גם יחד.
רצה שנתחתן
ד גיל 16 התנהלו חייה של אתי כפי
? שמתנהלים חייהן של בנות רבות אח רות.
כשהיתה בת 16 אילץ אותה עבריין
מהעיירה להינשא לו ובמשך חמש שנים
חיתה חיי-גיהינום.
״אלה היו נישואים כפויים,״ מספרת
אתי ,״במשך חמש שנים קיבלתי מכות
מידי בעלי, וספגתי קללות דבות.״ אחרי
חמש שנים משותפות — שעליהן אינה
רוצה אתי להרחיב את הדיבור משום
הפחד השוכן עדיין בליבה מפני בעלה
לשעבר — הצליחה לשכנע אותו לתת לה
גט, שעבורו שילמה 50 אלף לירות .״הוא
עקר ולכן היה לי קל לקבל את הגט,״
אומרת אתי, הנראית צעירה מכפי שנו תיה.

אחרי
גירושיה החליטה הצעירה בע לת
הגוף החטוב לעבור להתגורר ב־חל־אביב.
היא התחילה לעבוד כדוגמנית,
ובשל הופעתה הנאה לא חסרו לה הצעות
לעבודה .״הלך לי שיגעון,״ נזכרת אתי,
״היחה לי המון עבודה, שמאוד נהניתי
ממנה.״
באחת מתצוגות־האופנה הכירה אתי את
קבלן־האספלט שמואל (״שמוליק״) נחמיאס.
בין השניים התפתח רומן. אחרי כמה
חודשים, שבהם בילו שמוליק ואתי במלו
נות
מפוארים ובמסיבות, שאליהן הגיעו
במכוניות אמריקאיות גדולות, גילתה בת
העיירה הצפונית כי היא בהריון.
״שמוליק לא הסכים שאני אעשה הפלה,
ורצה שנתחתן,״ נזכרת אתי בתחילתו
של סיפור־האימים, שנמשך שלוש שנים
והסתיים בימים אלה .״רק כשהייתי בחודש
החמישי הוא החליט שהוא לא בנוי לני שואין.
הוא אמר לי שהוא צעיר. גבר בן
37 אינו בשל עדיין לחיי מישפחה?״
ביגלל שלב־ההריון המתקדם לא מצאה
אתי רופא, שהיה מוכן לקבל על עצמו את
המשימה לבצע הפלה. כאשר מצאה רופא
שהיה מוכן לביצוע ההפלה, חרף ההריון
המתקדם, הוא דרש 30 אלף לירות.
״לא היה לי כסף, ושמוליק איים שיפנה
למישטרה ושימסור את שם הרופא,״ מספרת
אתי ,״לא פניתי לבני־מישפחתי מפני שגם
הם לא היו יכולים לעזור לי, וידעתי שהם
מאוד ייפגעו, במיוחד אחרי ששמוליק
נפגש עימם וסיפר להם על כוונותיו לשאת
אותי לאשר.,״
עד שהגיעה לחודש השמיני להריונה,
עבדה אתי כעוזרת למודליסטית, ואז הפ סיקה
גם את עבודתה זו וישבה בבית
בהמתנה ללידה.
כשהרגישה אתי בצירי-לידה תכופים
לקחה מונית ונסעה לבית־החולים. לבדה,
ללא יד אוהדת שתאחז בידה, עברה אתי

מזונ ות

כזו שלא יחסר לו כלום, כשם שלה לא
חסר דבר מעולם .״אני רק מקווה שאביו
יהיה איתו בקשר.״
אתי הבטיחה לעצמה שלא לספר לאסף
״דברים רעים״ על אביו. כשיגדל ויתחיל
לשאול שאלות על אביו, מתכוונת אתי
לומר לו שאבא ואמא לא הסתדרו היטב
ביניהם, אולם שניהם אוהבים אותו וידאגו
לו תמיד. אסף יודה על כך שיש לו אמא,
המוכנה להקדיש לו את כל חייה ואת
כל־כולה.

״לא חו שבת
על ני שואין״
/ף*( אשד לעתיד, חושבת אתי לחזור
י * ולעבוד בעולם־האופנה. יחד עם זאת
היא רוצה ללמוד ולהשלים את תעודת-
הבגרות שלה, כדי שתוכל -להתמחות ב־מיקצועה.
שמוליק
לא היה מעוניין לענות לשאלות
העולם הזה .״אם הנושא יהיה כתוב בצורה
לא יפה,״ הודיע האב ,״אז אוי ואבוי
לאתי !״
אחרי שהסתיים המישפט, הציע שמוליק
לאתי לשאתה לאשה. בתחילה חשבה להי ענות
בחיוב להצעה זו, אולם במחשבה
שניה החליטה שעליה לחשוב גם על
עצמה .״למה שמוליק לא התחתן איתי אז,
אלא נתן לי לסבול שלוש שנים, בלי ל הושיט
יד לעזרה?״ היא חששה שמא הוא
רוצה להתחתן איתר. כדי להימנע מתשלום
הכספים שפסק לה בית־המישפט.
אתי אינה מעוניינת להתקשר לאיש.

כדי להתקיים עד סוף המישפט, שהחל
כשאסף היה בן חודשיים .״ידידים שיכנעו
אותי לפנות להליכים מישפטיים,״ מספרת
אתי ,״כשנוכחתי לדעת ששמוליק לא
דואג לנו ולפרנסתנו.״

״ שמוליק או ה ב
א ת יוסף״
ף• מהלך דז״ישפט עבר שמוליק
* בדיקת־רקמות, בהסכמתו, וזו הוכיחה
כי הוא האב האמיתי של אסף, אבל לא
לפני שהטיח באתי האשמות רבות .״הוא
הציג אותי כאשה מופקרת,״ מספר אתי
בקול שקט ,״וגרם לי לצער רב. היו ימים
שישבתי והסתגרתי בתוך עצמי. לא רציתי
לראות אף אחד. ניסיתי להתמודד עם
הכל בכוחות עצמי.״
אתי, המעידה על עצמה שהיא בעלת
אופי חזק, לא התמוטטה. היא לא פנתה
לעזרה פסיכיאטרית, למרות שהגיעה קרוב
לשלב של התמוטטות־עצבים. למרות הכל
החליטה שלא לבטל את המישפט, ובתקופה
זו נפסקו לה דמי-מזונות זמניים, שהיטיבו
את מצבה.
הוריו של שמוליק ניסו לפשר בין ה שניים,
אולם ללא ״הועיל. השניים המשיכו
במישפטם.
אסף שוהה אצל אמה של אתי, אולם
אתי אינה רואה במצב הנוכחי את סיום
הפרשה. כיום, אחרי שהסתיים המישפט,
והיא זכתה בשלושה מיליון לירות, ובמזו נות
חודשיים גבוהים, מחפשת אתי אחר
דירה שבה תוכל לגור ביחד עם בנה.
״ניסיתי לקשור את שמוליק אל בנו,״
מספרת אתי ,״ונדמה לי שהצלחתי. אני
חושבת ששמוליק אוהב את אסף וקשור
אליו, גם אם אינו מודה בכך בפה מלא.״
אתי מתכוונת לגדל את הילד בצורה

דוגמנית אתי גבאי
בחודש החמישי — סירוב
״אני לא זקוקה לגבר שיפרנס אותי,״ היא
טוענת ,״דמי-המזונות מספיקים לי!״

טיבי זכרוני !

.,שו דבר לא בא כקדו ח יי׳
(המשך מעמוד )58
מחבר שלי, שהיה מורה שלד! ,ואמר לי
שהיא ככה עלא־כיף־כיפאק.
מה את צוחקת שאני משתמש בביטוי
הזה י ובכן בביטוי ערבי זה מותר לי להש תמש.
יש ביטויים ערביים אחרים שאסור
להשתמש בהם.

• נחזור לרכל,ה.

חברה משותפת הכירה בינינו, וכמו ש אמרתי
לך, מייד ניצתה בינינו אש־האהבה.
על רבקה את יכולה לכתוב מאמר שלם
נפרד. לפני 150 שנה שלח הרב של חסידי
חב״ד את בתו הנשואה, מנוחה־רוחל, ל־ארץ־ישראל.
מכיוון שהחסידים לא היו
מקובלים על הפרושים, הלכה מנוחדדרוחל
עם מישפחתה לחברון, שם התגוררו יהו דים
ספרדיים, אתם הם הסתדרו יפה מאוד.
אגב, לפי השמועה, גם מוצאו של יהודי
מנוחין ממנוחה־רוחל, ובביוגרפיה שלו הוא
מדבר על כוח הניגון שבחסידות. ובכן,
נכדה של מנוחה־רוחל, הרב שיניאור־זלמן
סלונים, היה רב ביפו, ובנו, יעקב־מנדל
סלונים, אביה של רבקה, היה רב בחברון.
ליעקב־מנדל היה בן — אליעזר־דן סלו נים,
שנרצח ביחד עם חמשת בני־מישפח־תו
בתרפ״ט. הרב יעקב־מנדל, רבקה, אחיה
ואחיותיה ניצלו בזכותו של בעל-הבית
ערבי, שעמד בפתח הבית ואמר לפורעים :
על גופתי המתה! הם פגעו בו, אך לא
נכנסו. כך ניצלו רבקה ובני-מישפחתה.
תאמיני לי שמצידה היתר, זו מסירות-

ואחד עם שבע ושירה אמרה: סבא, זה
בשביל ימי ההולדת שלי ושל חיים־הילל.
אני בת שבע והוא בן שלוש.
בני הצעיר הוא אברהם, בן ד,־ .26 הוא
לומד ,,סוציולוגיה באוניברסיטה, נשוי ל יעל,
שהיא בתו של ד״ר לזר משטרסבורג,
ויש להם בן אחד, איתי, ועוד אחד בדרך.

• ברשותך, ד״ר בורג, אשאל
אותך עד פעילותה שד אשתך,
רבקה, לטובת התנועה למען ארץ
ישראל השלמה.
היא לא פעילה בשום תנועה פוליטית.
כשהיא נשאלת מדוע, היא תמיד משיבה:
נידבתי כבר את בעלי. היא קצת פעילה
בתנועת האשד, הדתית. לא יותר מזה.

9ככל־זאת, אין היא מהנשים
המסתתרות מאחורי בעליהן. יש
לה מה להגיד. היא ניהלה שיחה
יומית כגלי־צה״ל, ודיעותיה כעניין
התנועה למען ארץ־ישראד השלמה
אינן סוד.
יכולת להבין את עמדתה כאשר פתחה
גן־ילדים בקריית־ארבע. שאלו אותה אז
אם אינה מרגישה צורך לנקום את אשר
עוללו הערבים למישפחתה, והיא השיבה:
העובדה שאני כאן, בחנוכת גן־ילדים, מס פיקה
לי. העובדה שעיר־האבות הופכת
לעיר־הבנים, זו בשבילי הנחמה. אגב, את
יודעת, רבקה מדברת עברית, יידיש, גר מנית,
אנגלית וצרפתית, והיא מרצה ב־יחסי־אנוש.

במרסיי
היתד, סערה באוויר, והמטוסים
הקליקרים של אז לא טסו. אז לא הגעתי
לפתיחה ממש.

• אתה לא חתום על מגילת־העצמאות.
גברתי
הצעירה, ב־ , 1948 כשחתמו על
מגילת־העצמאות, הייתי בפאריס והברחתי
נשק ובני־אדם.

• כיצד נודע לך שנבחרת כיו־
׳טב־־ראש־הכנסת ץ
או, את עשית שיעורי־בית אני רואה.
נו טוב, הגעתי מלוד לירושלים, ירדתי ל קומה
ב׳ של הכנסת. יורד גניחובסקי —
אבא של דב, העיתונאי — ואומר לי :
בורג, בזה הרגע נבחרת כסגן יושב־ראש
הכנסת. ואז המצאתי את הבדיחה הרא שונה
שלי בחיים. אמרתי לו: גניחובסקי,
זהו סגן־דאל.

• היום אתה
כיותר.

השר

הוותיק

כן, אבל היו זמנים שבהם הייתי השר
הצעיר ביותר. נבחרתי לשר כשנולדה
עדה, ואז אמרו שזהו השר הראשון שעושה
דבר שיש לו יד ורגל.

• אתה, תופיק טובי ומנחם
בנין נותרתם המיטרתים את הכנסת
מיום היווסדה ועד היום.
מה ההבדל כין הכנסת של אז לכנסת
של היום?
ההבדל הראשון הוא ההבדל שבין ירח־דבש
לבין זוג שרב כל הזמן. ב־49׳ זה

נפש להתאהב בי, כי כבר אז היתד, לי
אותה תסרוקת שיש לי היום, וגם לא
סבלתי מתת־תזונה. אך היא כנראה ראתה
בי דברים מסויימים, וברוך־השם, התחתנו
אחרי שנה.
רבקה תמיד מספרת שלפני שהתארסנו
ישבנו בבית־קפה ברחוב בן־יהודה והזהר תי
אותה: רבקה, אני רוצה להיות בפו ליטיקה,
ואני רוצה שתדעי שזה יהיה קשה.
ואמנם, מאוחר יותר, כשחברים לימדו שי עורים
פרטיים כדי לפרנס את המישפחה,
אני הייתי בתנועה.
כשרבקה נכנסה להריון, גרנו בחדר אחד.
בעל־הבית פתח את חלון המיטבח ואיים
עלינו שיביא חזיר כדי להטריף לנו את
הכלים. הוא רצה להיפטר מאתנו ביגלל
הילד, ועשה לנו צרות צרורות.
עזבנו אותו ולא מצאנו מקום לגור בו.
אז התגוררנו אצל אחותה הנשואה של
רבקה. זד, היה בלתי-נסבל, ונמאס לי ה עסק,
אז ב־46׳ קיבלתי הצעה להיות שליח
במרכז התנועה להצלה בפאריס.
צביר״ הבת הבכורה שלנו, היתד, בת
שנתיים. גחנו במלון בלי הסקה, היה קר.
צביה קיבלה דלקת־ריאות. היו ימים קשים
מאוד. אי-אפשר היה להשיג בננות בשביל
הילדה, אי־אפשר היה לדעת אם בסוף ה חודש
יגיע הכסף מהארץ — כסף שאמור
היה לשמש לנו כמחיה.
נו, טוב. היום צביר, נשואה ליאיר פש-
חור, והם חברים בקיבוץ עין־הנציב. ה קיבוץ
נתן לה אפשרות ללמוד, היא עשתה
בי־אי ואחר־כד אם־אי בספרות עברית.
יש להם שלושה ילדים: הדס, רועי וגיל.
ובינתיים נולדה לנו עדה, שהיא רופאה
ונשואה למנחם בן־ששון, שהוא חוקר ה קהילות
־היהודיות בצפוך אפריקה בתחילת
ימי־הביניים. יש להם שני ילדים: שירד,
וחיים־הילל.
אני חייב לספר סיפור על שירה: קי בלתי
עוגה ליום הולדתי ה־ .73 על העוגה
היו שני נרות: אחד עם הסיפרה שלוש,

אחותה הגדולה, שנפטרה בינתיים,
אחרי ...נגיד השיחרור של חברון, הגתה
את הרעיון לראות מה קרה למציל הערבי.
מצאנו אותו דרך המושל. הודענו שאנו
באים — רבקה מבעה ערבית, האחיות
הגדולות גם דיברו ערבית. הוא היד, חמוד,
זכר את שמות כל המישפחה ושאל מה
עושה רבקה׳לה. הוא לא ידע שהיום היא
הגברת של הווזיר. באותה תקופה אמו
היתד, בביקור אצל בן אחר, בעמאן. הוא
ביקש שנעזור לה לחזור לחברון, ועזרנו.

• הוא התרשם מהעובדה שאתה
שר־יהפנים*־

איני יודע. האם אני יודע אם את מת רשמת
מהעובדה שאני שר־הפנים ז איך
אני יכול לדעת דבר כז הו

• מר בורג, אני מכינה שכיום
הכרזת המדינה, כ-נ 25 בנובמבר
,15147 לא היית כארץ.
הייתי בפאריס. קיבלתי ידיעה בבוקר.
הייתי כל־כך נרגש, שהסתובבתי בפלאס
דה אטואל כמו משוגע — חיפשתי את
ביתו של שאול אביגור, שהתגורר ברחוב
ויקטור הוגו. עברתי את הרחוב ארבע
פעמים — הייתי כל־כו שקוע במחשבות.
בסופו של עניין, חזרנו ב־ . 1949ב־53׳
עברנו לגור בירושלים, ואנו גרים מאז
באותו בית, אפילו משתמשים בחלק מה רהיטים
שקנינו כשהיינו צעירים.

שונה*׳

איך נבחרת לכנסת הרא

כאב לי.

• ככל זאת.

כולנו היינו אז סיעה דתית אחת, ביחד
עם האגודה ופועלי־האגודה. מטעם הסיעה
הוצענו אני ומשה שפירא, שהיה אז ה מנהיג.
הודיעו לי שנבחרתי עוד כשהייתי
בפאריס. ארזתי את המיזוודות ובאתי לבוש
יפה לפתיחה החגיגית של הכנסת, אבל

התחמקת.
9עד ע כ שיו לא
עכ שיו אתהכ אילו מתחמק.
תראי, מה הם רוצים הצעירים 1
רוצים לתפוס את מקומי.

אין זה טיכעי*־

זה טיבעי אם יש ממלא־מקום, וממלא־מקום
לא קונים בחנות. זה צריך להיות
איש שהכינו אותו לתפקיד, איש בעל
שיעור־קומה.

סהאם לא הכנת לך כז ה *
את לא מכינה ממלא־מקום כמו שאת
מכינה עוגה. ממלא־מקום צריך לצמוח,
וזה קשה, קשה מאוד.

• כמפד ״ ל לא צמחמ מל א־ מ קו ם
לד״ר בו ר ג?
בוודאי מישהו צמח, מישהו צומח...

אני עשיתי עכשיו שלום־בית. יום אחד
ימצא ממלא־מקום. אני מבין את רצון ה צעירים
להנהיג את המיפלגה, אבל הם לא
מבינים שצריכה להיות מנהיגות מתונה
מתאימה. יום אחד ימצא האיש.

• ד ״ר בו רג, אני רו צהלש אול
או תךש אל ה ש שו אלי םכולם
את מסמיקה. אם את מתביישת תשאלי
דרך היועץ שלי, בן־ציון שירה, ואני אע נה
ילך בכתב...

9אני שו אלתש אל ה של א נ עי ם ־
ל שאול, א ך הי אהכרחית: עד מ תי

תהמת כוון ל ה חזי ק כ תי ק
פני ם * אתהמ חזי ק כו מ־ 70ו! . 1

הצעיד־ם נמפדיו רוצים
לתפוס את מקומי1 .ה
טבעי אס יעו ממלא־מקוט,
!ממדא־מקוס לא סונית
בחנות ולא מנינים כמו
שמכינים עוגה. ממלא־מסוס
צריו לצמוח, ווה
קשה מאוד ומתעכל מאוד
• האם ניסתה רבקה, אחרי
מילחמת ששת הימים, לחפש את
הערכי שהציל אותה ואת מישפה־תה
מידי הפורעים כתרפ״ט*־

יותר צעירה מסיעת הצעירים דהיום. אני שותפים חושב שבשנים האחרונות הם
לאחריות ממלכתית, והשפיעו גם על גישה
מסויימת של המיפלגה, והם יותר ויותר
מוצאים את שביל״הזהב.

כל זמן שאלוהים יתן לי בריאות, וה רופאים
מאשרים, והבוחרים מסכימים, אח זיק
בתיק־הפנים. למה לא.

• האםאתה מו דעלכך שייט י:
ב די חו ת אין־ פ פו ר כ עניין זה *

איזו שאלה! ודאי שאני מכיר את כל נ
הבדיחות. כשהבדיחות טובות אני צוחק,

כשהן גרועות אני מספר בדיחות יותר
טובות.

• איזו ב די ח ה על
א הו ב ה עליך מ כו לן *

ד״ר כו רג

שבורג הוא בורג לשימון המכונה.

זו לא כדיחה

זו מציאות.

• מ הי ההחלטההקשה כיו ת ר
ש קי כלתכמשך כל ה שני ם *־ ש כ הן
אתהמשרתאתהמ דינ ה *־

היה ירח־דבש של חלום, אשר בא על
סיפוקו. לא ידענו, שכאשר אתה מתעורר
מחלום מתחילה המציאות. אז היו נימו סים
אחרים, למרות שאי־אפשר להגיד ש־חילוקי־הדיעות
בין בן־גוריון לבגין היו
צימחוניים, וזה בא לידי ביטוי בהפגנות
על השילומים מגרמניה.
היום צוחקים לפראזה של ״אחרי 2000
שנה״ .אז זו היתה אמת. נכון, יש לנו
טמפרמנט איטלקי ולא בריטי, ובכל זאת
היתה תרבות. ואנשים ידעו לבטא את
דיעותיהם מבלי לדבר על בגין או על
בן־גוריון.
ניקח לדוגמה בתור נואם את פנחס
לבון — הוא היה גדול, לבון היה עצום
בכוח הניתוח והניסוח שלו, וגם זיאמה
ארן ואריה בן־אליעזר, עם הטנור־בארי־טון,
שכאשר דיבר, נימי הקול העבירו
אליך רגש! וסנה, גם הוא לא היה קוטל-
קנים — חכם מבריק.

• תופיק טובי, איש רק״ח,
נמצא איתך ככנסת ככר 33 שנים.
האם יש ביניכם יחסים אישיים ץ
ראשית, כל חברי־הכנסת — כמעט כו לם
— ללא הבדל איגוד מקצועי, מרגי שים
קירבה מסויימת, שכן אתה כל יום
פוגש כל אחד. והמיזנון משפר את מה
שהאולם מקלקל. יש נימוסים אלמנטריים
ויש היחס שלי לדמוקרטיה, המצדיק את
מקומו של תופיק טובי בכנסת, וכמובן
יש הצד האנושי של כל אדם.
פעם הייתי יושב־ראש של ישיבה ותו־פיק
נאם. בן־גוריון רצה שאפסיק אותו
ולא הסכמתי. אתמול, למשל, דיבר על
מצב האסירים הביטחוניים, על מחלות.
אמרתי לו שימסור לי שמות אסירים ביט חוניים
שאינם מקבלים טיפול ואבדוק.

• אמנם עשיתם שדום בית
כמפד״ל, ואין זה ראיון פוליטי,
וככל זאת, אני חייכת לשאול אותך
על יחסיך עם סיעת הצעירים.
צעירים הם צעירים, עד שתקום סיעה

ההחלטה על השילומים מגרמניה, ההח לטה
על מערכת־סיני, וההחלטה על מב צע
אנטבה. בכל שלוש ההחלטות ידעתי
איך העסק יתחיל, לא ידעתי איד ייגמר.

• אי ךאתהמס כי ר •טכמעט
ככלה מי פ ל גו ת אין מנ היגי ם צעי-
דים, שי ח לי פו אתה מנ היגי םהז
קני ם *־

יש תקופות שפע של כישרונות פולי-
טיייים ויש תקופות שפל. אצלנו בארץ
מתוספים מרכיבים נוספים להערה הכו ללנית
הזו. אצלנו יש מרכיב טראגי —
הכוחות הפוליטיים הגדולים באו מהרזר־בואר
של עם, שאילולא היטלר, היה בן 20
מיליון נפש. היום הדזרבואר הוא מצומ צם,
וזה לא פשוט. תמיד קיים דור המח ליף
את הדגל בין המייסדים לבין אלה ש יצקו
מים על־ידי המייסדים, וכיום יש
בארץ דור חדש אשר לא ידע את יוסף.
בן־גוריון, בגין, אני — למרות שלא
חתמתי על מגילת־העצמאות — אנו דור
המייסדים. אני אולי לא, אבל אני מאלה
שהביאו לבנים כדי לבנות את הארץ
הזו. אני מוכן להכניס לזה גם את שימעון
פרס, שיצק מים על ידיו של בי־ג׳י.
היום יש דור אחר. כל אדם הוא חוליה
בשרשרת של דורות. אנו, היהודים,
מהווים בעצם שתי שרשרות — שרשרת
אחת המחברת את העבר אל העתיד ושר שרת
שנייה היא זו של כל היהודים ה חיים
בדור זה ׳ .אגי קורא לזה שרשרת
יהודי־הדורות ושרשרת יהודי־הדור —
האחת מאונכת והשנייה מאוזנת.

• ד״ ד כו רג, ל מ רו ת ש סיי מ ת
אני
כדב רי פי לו סו פי הנפל אי ם,
מו כרחהלה חזי ר או ת ך אל ה מ צי או
ת ול שאול או ת ך על א ה רון א בו-
ח צי ר א ועל ת מ ״י.

כבר אמדתי שתמ״י היא לא לטעמי,
ואינני מוכן לדבר על אבו־חצירא.

• והתחייה*־

אני חש אכזבה מרה, הן בגין תמ״י והן
בגין התחיה. חבל לי שגידלנו צעירים
בתוך תנועתנו לקיצוניות כזו. יותר לא
תוציאי ממני מילה.

מו ק ד

חזרה לתחילת העמוד