גליון 2346

העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 1 | ט אב תשמ״ב18.8.1982 , מיספר 2346
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 2 | וי
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 4 | כתבת השער האחורי : סחבסהשער 0גן ו־ 8ג : פשע מילחמהואת הצוות של המזנ״ל מדוע ניתנה הפקודה להרוס כיירות כאשר בכר הושג הסכם ל- פינוי אש ״ף? על מני־ עיו הנסתרים של
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 5 | הפוליטית־מיפלגתית שונה לגמרי. במאבק על הירושה, שייכנס למירוץ מהיר, יפלו חלק מהמועמדים שראש־הממשלה אינו רוצה ביקרם. דבי! תמודד וו די ב רו ר ״ בגלי ־ צ ה ״ ל
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 6 | במדינה הע ם השואה חנזרח אין מונופול עד השואה• זאת הוכיח הנשיא רנן לבנין. יתכן כי מנחם בגין הוא הקורבן האחרון של השואה, הוא מדבר עליה בלי הרף. אין הוא מסוגל
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 7 | שרון ביצע את התועה ללא תכלית צבאית - כהתפרצות של 1ע איש• על סיכול תוכניותיו י דו ח ק 11י ה ף* הסכם היה כבר גמור, למעשה. י 1פילים חביב עמד למסור לצדדים את
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 8 | 5שקיות ריקות של זיפ(לא חשוב באיזה טעם) יכולות להעניק לן מ תנו ת משגעות. כדאי לך לה שתתף במבצע זיפ כל שעליך לעשות הוא להשלים א ת הסיסמ א: והמשקה מוכן״ ולשלוח
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 9 | הטכס תמדא שד הו איון שהעניק יא סו ע ובאת רנני שבועיים ועיתונאי הישראלי אמנון קפליוק עבוד..לה מונך־ ה ר איון ש ה עני קיאשרערפאתל עי תונ אי הי שרא לי אמנ ון ק פ
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 10 | ה ע רו ח אור אבור , לר איון ערפאח: ה ר איון ש ה עני קיאסרערפאתלאמ נון ק פ לי ו ק אמנם נועד ר ש מי ת ל עי תון הצרפ תי ״ ל ה מונז־״ ,א ך תוכנו מ עי ד ע ליו ש הי
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 11 | מאת נואיר תדמח־ הבורסה האינפלציה טובה לבורסה ולהרוויח עם העלייה בשערי המניות. אם הבנקים החליטו להעלות את השערים בבורסה, כדאי גם לאחרים להיכנס. אבל פרייער מי
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 12 | ח״כ התחיה הניצית ג אול ה כ הן, נשאלה מד, בדבר גבולות ההבטחה בלבנון. היא התנגדזז לכלול את נהרות הליטאני והזהראני בגבולות ישראל, משום שלבנון היא, לדעתה, ארץ
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 13 | י נשיא המדינה, יצחק ניכון, היה אורח־הכבוד בטקס חנוכת טיילת בירושלים על־שם אליהו ששון, בשדרות בן־מימון. נבון סיפר שששון שהיה בזמנו חבר בתנועה הלאומית הסורית,
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 14 | א 1 1 1 1י שה מייד בנחת זרועה של ה־תחיה, שהצטרפה לקואליציה. יושב־ראש הוועדה, שימחה ארליך, היה נוהג לקיים ישיבות בנות 90 דקות בלבד. בישיבה האחרונה הוא היה צריך
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 15 | בלננים מאת דני אלה שמי שי ם מאיר פ עיל לא נינב בעיתון*י שבו הודפ ס ה שם ה מפור ש ני סינו ב שביל האמ רי ק אי םאת פצצת ה מי צרר ופצצת ה וו אקום השחקן טוביה צפיר
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 16 | פיל בלייזר הוא עוז כדאיניק יהודי־אמריקאי שלמו שאפשר לעשות קאו״וה עדיו׳ חנופה לימין הישראלי1 :ווא מסנה את הליגה והגנה, מתוועע עם שו שראו: ורוצה להקים עיתון יומי
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 17 | להיות שס בביירות חיינו, המשליטים את הטרור שלהם בארץ כולה, החומסים את כספנו, המשתמטים מלשרת בצבאנו, ההופכים את הממשלה כולה מקל־חובלים נגדנו — סוף־סוף מישהו מראה
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 18 | זהו הרגע ההיסטורי ליוזמת־שלום גדו ל ה ^ ש ואדם הייכ להשמיע את קולו ולהציע הצעות, ביודעו היטב כי קולו לא יישמע והצעותיו לא תתקבלנה. לא בסיקרה הזכיר יאסר ערפאת
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 19 | ן י שואד, שואל מעד דנר, ומדוע יש ובסוד את ״הנבירה מ׳ הציע ואשון את תונגית ארון ואיו גומר השו שויו אה החודש חלום על ביירות הייתי רוצה לספר על חלום של מי שחזר
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 20 | הקיבוצניק רץ דמידחמה הראיון שנערך עם לוי טננ ט-קולונל רן בהן ב״מע- ריב,״ לא נערן בסערת״הקרב• התירוצים שניתן ל הדביק להופעה ה אומלל ה של כהן ב טלוויזי ה בעת
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 21 | מכחבים איש הו שלה מי יהיה איש־השנה של ״העולם הזה״ גת שמ״ג ן /א־ות ללאהננלת מזן עד ידש 1אק 1 נדל ^ז פי לםאלל 1(1רזד לעומירת הסוד״ו ת ! מבדל! התאמהנרמ לזגי -ל
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 22 | סוכני הנסיעות: יוזן. כמובן! אולימפיק־דרך נעימה לטוס. יזון־מקום נפלא
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 23 | מכחכים ¥ 3 0 1 x 1הווול 0ה 1ה (המשך מעמוד )20 ישראל חייבים להצביע לא ברגליהם אלא בידיהם. אדיה דכנד, תל-אביב מאח אביגיל ינאי מאוזן : )1מאורע הכרוך בקשיים; )5שיר
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 24 | בדיגיטל, שהפכה תוך מספר שנים לחברת המחשבים השניה בגודלה בעולם מאמינים בהידברות ומייחסים לה חשיבות רבה. קודם כל בהידברות בין הלקוח וחברת האם -דיגיטל. לשם כך
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 25 | י י ׳זיז/ז ^אי׳יד ממזכי (המשך מעמוד )22 דיו השוטים של בגין הבינו, שהם .אכלו״ אותה. ואז שלף בגין, בהשפעתו המאג־פפת של שר־הביטחון, את המילחמה המיותרת הזו, קרא
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 26 | ^ • 81110י ס ^ ס ק ^ ן ־ ס ק5111י ) 1-03)161ס 8190 סגנון חד ש ליתרון ידו ע זה הזמן לבוא,לראות ולקחת. <מע 8 ץ ־ ז ע 1ח 1 6־ז 19ץ < 51 * ^ 693 יש חדש במערב.
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 27 | הו רו ס הו ס יח, מצב־הרוח שונה מזה שיבוא כשה שמש תימצא במזל בתולה• לשם• הש וואה אפשר פשוט לדמיין איזה אד ם מייצג מזל אריה, וכמה שונה ממנו זה ה נולד במזל ב
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 28 | אפשרות לרכישת דירה ללא מזומנים בשיטת עו 4 0 £ 1אד נקבל את דירתכם הישנה במחיר מלא. ההפרש ישולם באמצעות משכנתא והלוואה עד 1,000,000 שקל בתשלומים נוחים. בטחון מלא
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 29 | והם או מ רי ם מההם או מ רי ם מהה או מ ר מההם או מ ר׳ רבקה בורג: ״חינכנו את אברהם ״ אני לא דומה ״אני משום אגרה; רהיות ישו ועצמאי! דומות שבסרט! מגיע לי, דאלאס
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 30 | מה הם אומרים מה הם אומרים ...מה הם אומרים מה הם או משה איכגי: ג־ד לוי: פיטר שטראוס: לא פוחד להיות ״חדל זה לא בשבילי ,״אזי לא טדיסיקא 0״ נקא 0 0נ ג אזי נש
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 31 | ^ ס ר טי שפירא בע דו מציגים 1 סקס ...אלכוהול ...ופיוט*... ״יפה להפליא 9 51006ח!ו01מ״) ׳ובעוצמה ך< 1ז0ץ ש6א״) בחרס בזכרוו:..יך( 966£צ6ח״) ״הישג נדיר.״ ר6601ח
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 32 | הו דו: אי נ די ר ה מנ סהלנטרל את פ קי ס ט אן כנראד. שאפילו רונאלד רגן מסוגל ללמוד משגיאות. אחרי שנתיים של מדיניות מטופשת כלפי הודו. שדחפה אותה ממש בכוח לכיוון
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 33 | תעדיפו! המסיים של החל מ־1.4.82 דעולס רו ר ל שנה ב שקל סחיר חעיתון גארץ הוצאות משלוח 65 + 900 ה פ קו ת 1982 לחוגי שנה ס ח ״כ ו 1080 = 115 דוד שרגאי מ ציג: מלון
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 34 | הוא דא האיר את ו8ת־גן בנווה אחת, אבד הוא הוציא עשוות מליון שקרים מחנוה שהוא קיבל במתנה מואשי הרימו ^ ון ח־סוף היד. יכול שר־העל לענייני ״ י כלכלה להתחיל לחייך
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 35 | הג ס עו למד ״ ד א־ (המשך מעמוד )33 ליוני שקלים. רובינשטיין ואקירוב ניסו להתמקח, אך במהלך המשא־והמתן המייגע התברר להם, שמישהו מנסה למנוע את ביצוע העיסקה, ואין
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 36 | >101(01 התרווחי בנוחות באחת ממערכות הישיבה הנהדרות של וורדו והסתכלי סביבך. האם את מכירה מערכות־קיר מרהיבות יותר מאלה? סגורות, פתוחות ובמבחר גווני האגוז, האלון
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 37 |
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 38 | פינקולדה תנת וניל מרציפן קרמל
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 39 | ״הלב הרחב״ של ויד או טיי פ סניו ׳ מה ז הי הבוכנה הנמצאת בתוך כל וידאוטייפ היא המרכיב החשוב ביותר באמינותו ובאיכותו. זה בעצם הלב של הוידאוטייפ 5400ס־ו׳ע 5800 וע
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 40 | כל הרוכש וידאוטייפ סניו מקבל מינוי חינם בספרית הקסטות שלסנמ המונה אלפי סרטים אולמי תצוגה סניו: ירושלים: לונץ ,10 תל אביב: פרי שמן ,50 חיפ ה: שדי ההסתד רו ת (
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 41 | 8 35 !8080 88£*/£81£5 1.)0 ץ5 1זי1^ 1י1^ 1ן |101 ג*תמער כו
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 42 | אשכול מיזוג־אויר מלא בכל החדרים •ארשות כיד המלך •יין וגבינה חופשי •כרי דשא •רכיבה על סוסים ופונים •קליעה בחץ וקשת •טניס •כדורסל •כדורגל •כדורעף •פינג פונג
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 43 | הגיע אלוף העולם במשקל קל ינתר תשקה פוחת משקל מארצות הברית לישראל -הבקבוק הפלסטי הענק, המכיל 2ליטר משקה! ושוקל(עם המשקה) כמו בקבוק זכוכית של ליטר. חברת ״טמפו״
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 44 | כדאי להשתדל א ם לא הייתי שומע בעצמי אתה שיחה הזאת, לא הייתי מאמין שהיא יכולה להת קיי ם. אבל עובדה. אין לי חשק ל הסגיר א ת הז הו ת של המשתתפים, מסיבו ת אישיות,
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 45 | אסיד־עודם, שהורשע בעוון וצח אנזו שר זקנה, זונה בעיועוו ויצא לחופשי מחמת הספק. בשיחה עם ״העולם הזה״ הוא טוען: ״ ע שי ת * חוק מכלהמישטרה !״״ מת עדיין השאלה:
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 46 | החשד, שהמודיע נמ 29/הוא האיש שביצע את הרצח. חשש זה לא התעורר דווקא אצל פינקם, אלא אצל חוקר אחר, בשם אליהו ששון. כתוצאה מכך נעצר עקביוב, נחקר, הועמד לדין והורשע
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 47 | נ שו אי הגיעו אלי כל מיני שמועות וליחשושים. הס טירי ק אי יעקב לפני הכלה: ילדים הסאטיריקאי־משורר שהפך לזמר, (״יענקל׳ה״) רוטבליט, התחתן שבוע, לגמרי בחשאי,
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 48 | רק לפני חודש דיווחתי לכם על הפרידה בין הזמרת מידי אלוני, ובין חברה בשנים האחרונות, ג׳סי ;חייסי. ובכן, הבחורה הזאת לא נזקקה לזמן רב כדי להתאושש מהפרידה, וכדי
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 49 | ה 3א ב בחורות שיוצאות גם ב־ 50 דולר ואפילו בפחות. אני אוהבת כסף ורוצה להסתדר בכוחות עצמי, בלי לתת להוריי דין־וחשבון מה אני עושה. הוריי באמת חושדים בי. הם
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 50 | אני לא מתכוננת להתחתן בקרוב. אני חושבת לצאת בסוף ה שנה לטיול בכל ארצות דרום־אמ־ריקה, וגם לאוסטרליה. אולי אחזור ללימודים בעוד שנתיים־שלוש. אבל בינתיים אני עושה
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 51 | במצב מצויין, תמורת שווה־ערך. טלפון 411963־ 03 בשעות הערב. מה הולך !* יפנן ויבדר. אתה מתכנן מיפגש חברתי י מסיבה י תמורת מעט שקלים קוסם מקצועי יפנן ויבדר אתכם.
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 52 | 1ה היה 091113 הווה שהיה גלית ״העולם הזה״ ,שדאה־אור השבוע לפני 25 שנד! ,דיה אחד ההוצאות המיוחדות של תשכועון כמשך שנות ל,יזמו. הגליון ראח־אור כבוקר יום ראשון, עם
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 53 | שילטונות צה״ ל לא התרגשו נאשר הועלו נדני המושל הצבא שלום מוצאפי !1ושדות של 1ווג, התעררות והנהגת עבודת־כפ״ה אבל באשו עלו חשדות 11 ול קבלת שוחד ,,הם פעל 1בזריזות
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 54 | כיצד הצליח המושל למות את בית- היוקרה בפחות מרבע המחיר הריאלי בשוקו מרבית הכספים וטובות־ההנאה ניתנו לחשוד, על־פי ממצאי החקירה, על־ידי תושבים ערביים בשטחים
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 55 | ש ר 1נה מארש, א 1ו נ ון שחר , ודבי אב יק זא ו חיפשו את התהידח מעבר ריס־ וההצלחה החלה להאיר להן פנים הרומן לוהט והאהבה פורחת. חלומה של כל דוגמנית התגשם גם אצלה:
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 56 | להפתעתה, דווקא שם הצלמים אוהבים את המראה שלה, והילדה ממש קורנת מאושר, בתיקווה שאולי אמריקה תעשה לה את זה, ועד אז היא נראית מסתובבת במקומות האמורים להיות
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 57 | המרכול־הספרותי הג דו ל מכולם הטריפ התמוה של דני אל ה ^ .החוצפה של בו שמת אלון ^ קאפקא חי וקיים בחיפה 0׳ז 1ר גינטר קניוק העיתונאי והמחבר יורם קניולן, היד. בין
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 58 | בספר. בלא יוצא מן־הכלל, הן חד ממדיות ומשועבדות לפלקאטיות מילולית׳ בקולאז׳ בלתי־חדל של דמויות, ערכים יהודיים־ היסטוריים, נופים ארצישראליים וחוסר כישרון להפכם
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 59 | האהלות והשמאות, על המחלות ועל המוות. קריינות: אריה או־רגד. רביעי 18. 8 • סידרה: רעד ההר דים של הרפר ודיי (6.32 — שידור בצבע, מדבר • תיאטרון הכורסה : סיפורו של
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 60 | שידור צל״ש ע״תזגזזו דעוסלה • לכתב־הרדיו רזי ברקאי שפירסם בקול ישראל את דבר קיומו של תדריך שנעשה עם פרוץ מילחמת־הלבנון, שבו הצהיר קצין־צה״ל מהדרגה הבכירה ביותר
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 61 | יייייי רי מישסדת תד־אביב עצרת אס הזונות ד־ 48 ששת נו שרא ינו יעו לחוגגים בטיילת * מסיבת שנות החמישים הנכה למסיבת דיסקו פוומנדה סינתטית איפור בציבור איש
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 62 | ש 1ות ה אבודו ת מאוילין נילי לביא, חברתו לשעבר של דויד אבירן, מחקה את תנועותיה של מארילין מוכרו. ״תעזוב אותך עם המוסיקה העייפה הזאת׳ תגיד להם שישימו כבר דיסקו
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 63 | בימים קשים, כשהיא חשה קרובה לחנק, והיתד. נתקפת בשיעול כבד, היא נ הגה לטלפן למנהל קריות־הפלדה ולבקש שייעשה משהו בנדון. המנהל, מנחם שניי- מן, היה אדיב ומנומס
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 64 | חרונות התוספו שני מיפעלים נוספים — מילועוף ומילוסיב, לעיבוד כותנה ועוף. איתמר רשף 40 רכז הוועדה האקולוגית בקיבוץ, סיפר :״ניסו אז כל מיני אמצעים. חלקם התבצע. הם
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 65 | מווליה בדאון, רשענו איש־אמונו שד משה ו״ן, קצין־וזחינון־ הראשי 111ל צו רו י וואע 1מחלקת־הנוסו־והחלוץ בסוכנות, ה פו א חו ממנוק יגי וו ! רו ס־ עכ שיו. הוא מספר
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 66 | הנוער והחלוץ סל ה סוכנו ת הציונית, ועד היום הוא עושה כסף כמרצה פו פולארי בחו״ל. אם כי, הוא מודה בחצי פה, מאז שנודעו ברבים דיעותיו האנטי״ בגיגיות, פחתו ב מקצ ת
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 67 | ..אני השמאלשדשלום ־ עכש ׳ ו *״ (המשך מעמוד )65 להשכלה כללית, שהיה מעין שבוע הרצאות בנושא מדע המדינה ויוון העתיקה. קצידחינוך־ראשי באותה תקופה, זאב אהרון, הציע
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 68 | אני גימלאי, המתפרנס מהרצאות ו־מכתיבת מאמרים. יש לי הזכות הנעימה לשבת על־יד השולחן במכון ואן ליר. בשנתיים הראשונות להיותי גימלאי למדתי באוניברסיטה, כהכנה לכתיבת
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 69 | המזנ׳־ל הסתנן בסיכסוו עם אשתו, הטוענת כי לא תיפקד נבעל, ואילו הוא 1חשין 719x12 זה יצר ניתוק שהתפתח לקרע חמור בחיי- הסישפחה. המוחלפות ך* השמצות: ההדדיות י
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 70 | ק ב **3ו*ווו לה. הבעל לא ראה עצמו כמפרנס המיש־פחה, מעולם לא הראה לאשתו את תלושי־המשכורת שלו. כאשר ביקשה 400 שקל כדי לקנות מעיל לבת, סירב לתת לה את הכסף. וכאשר
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 71 | ג ר 1ש ת 1ש ל הממונה ע ל המישטדה הרימה אח האקדח ולחצה ע ל ההדק ־ והזמר ד וד ואהלרר (משמאל) אומד: לעורכת־הדין יונה מרקוביץ. השניים מתגוררים בהרצליה ולהם שני
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 72 | את פרטי המיקרה, שכימעט עלה לו בחייו, ואת השתלשלות מערכת היחסים בינו ובין אסתר מרקוביץ. סיפר דודו אל,חרר: ביום רביעי, בשעה 9בבוקר, הייתה לי פגישה עם הזמרת אורה
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 73 | ״דאית• אח המזזת ב עי טי ששולם ב״חבות העובדים״ שולט בהסתדרות ־ ועכשיו מתנהל שם מאבק נוקשה בין בעלי־השווה מילחמת הגנהלים ^ א ככל יום אפשר לראות מנכ״ל מ־ • כובד
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 74 | ך* עידות אפו של שר־הביטחון אריאל י (״אריק״) שרון, התפרסמו בעבר כ־אמת־מיבחן למידת האמת שבדבריו. צופים רבים עקבו אחרי אפו של שרון, בעת שהתראיין בהזדמנויות שונות
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 75 | ספח־ט כדורסל מורס נדסו! חוזר בעוגה שחלפה ישב קורקי גמחי ״ י מדי על הספסל. לא באשמתו, במובן. הוא נאלץ להתאזר בסבלנות׳ כי רמת־גן העדיפו על פניו את סטיב מלו ביק
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 76 | מתאים לי טעם אמריקאי. תערובת
העולם הזה - גליון 2346 - 18 באוגוסט 1982 - עמוד 77 | יין מזכ״ל המפד״ל טוען :״אשתי
חזרה לתחילת העמוד