גליון 2349

84 עמודי0

ד:מחיר: י־ 3׳

ג׳ורדאש
הצלחה דוהרת
היבואנים והמפיצים

אחים נקש בע״מ

סופר ג׳ינס
ת״א, יהודה המכבי 57
טלפון 456351
רחובות, רח׳ הרצל 181
רמת־גן, רח׳ ד״ר כהן 2
ירושלים, רח׳ יפו 50 בנין העמודים
ירושלים, בית הכרם ככר דניה

ובחנויות המובחרות

כתבת השער הקידמי

כתבת השער האחורי

] ה שליפה המהירה של רגן ההורי שלה הרגו אותה!
חון, א רי אל
כ דיו קכאשרחש כו ראש־ המסשדה, מנ ח ם בגין, ושר־ ה כי ט !ץ,
שרון, ש ה הי מו רהל כנוני ה צ לי ח — ה פ תי ע או ת ם חנ שי א
האמ רי ק אי רונל ד רגן ו שלף תוכניתש סי כויי ה ל הפיל א ת
ממשלת כגין מו כי ם מ סי כויי הלה כי א שלום. העול !-הז ה
מנתחאתהתוכניתהאמ רי ק אי ת.

הנ ערה יכ ת ה־ ,±7אםא 7חארב מבית־־ג׳אן, התאבדה, מ פני ש א בי ה
סי רבלה תי רלהל הינ שאלא הו כ ה, ם מי 1והבה כן ה ־ .20
פ מי ר, ה מ שו תקכחלק־גו פו התח תו ן, והמ רו תקל כי ס א־גלגלים,
מ א שי םאתהחכרההד רוזי תואת הו רי ה של
א הו ב תו כ מו תההטר אגי.

מינכן -מ׳ מעלים
את האמ תי

טליטיקה של ום וכסו
כתבה שלישית בסידרה על מרוויחי המילחמה. שר־החוץ האמרי־קאי
קיבל מיליון דולר מיצרני־הנשק. ארצות־הברית
לא מנעה את מילחמת־הלבנון. איזה תפקיד

מילאו בכך החברות האמריקאיות הענקיות שהן
הספקים העיקריים של צה״ל?

האס אפשר היה למנוע את מותם של 11 הספורטאים
הישראלים במינכן? העולם הזה שב 10 שנים לאחור, ובוחן
את הפרשה הנוראה. עד היום מנסה מישהו למנוע את
פירסום האמת. האס אדה הגרמנים? הישראלים? מדוע?

הגדיון הבא של

ואנס אמר

העול הי ה

לגולדה :1
״ לוו

ל ה׳ פגש

ומאת! ״

גליון ראש -ה שנ התשה ״ג יופי עהפעםכ רגי ל י -מ כיוון ש ה חג
חד ה שנ הכשבת, הגליון י הי ה מ צוי כרחכיהארץ כיו ם
ה ר בי עי כ כו ק ר, ו אצל מו כ רי -ה עי תוני םכתד ־ א כי ב ביו ם ה שלי שי
כערב.

בשיחה אישית עם אורי אבנרי הציע נחום
גולדמן שישראל תצטרף לליגה הערבית.
29 שוים מאוחר יותר, ב־מיכתב
שלא לפירסוס, גילה
שהאמריקאים הפצירו בו
להיפגש עם ערפאת.

מיוחמת הזבנים:
י נני־נדק נגד
׳השדים
רו א ה־ החש בון ה ד תי מ שה סלן,מזן
הי כהאתאש תו מי ר ה — א ך הי א
איגה מ צ לי חהלה שיג ג ט כגדל
רי בהר בני ם: בי ת־ ה דין ה אזו־רי
מסרבלק בל א ת
פ סי ק תו שד הר א שון־
לציון הרב עו ב די ה

יוסף :

ש ער ג לי ץ־ ה ענ ק יופי ע דיו קנו של

איש השנה תשמייב
המשמש מו קדדכתכההשנ תי ת ה *ומצה שד אורי א בנ רי, שכה
יגב שאת -תמונתתשמ ״ ב על כל הי ב טי ה, ינתחאתה אי רו עי ם
ש ה עני קו ל שנ ה זו אתד מו תהה מיו חדת, יקבע מי לא זכה
כתוארו מדוע, וי בי אאת הני מו קי םלכ חי ר ת אנ שי־ תשמ ״ ב
כעולם, כמרחב, כ מ דיניו ת, כיהדות, ככנסת, בדת, ב מי שפט,
בכלכלה, כ בי ט חון, ב עי תונו ת, ב ט לוויזי ה, כ ר פו א ה, כ תי א ט רון,
כספ רו ת, כאמ נו ת, כ ס פו ר ט, כ מו סי ק ה, וכן ל ב חי רתהאשה
והצ עיר של ה שנ ה.

זוהי הפעם ה ־ 3 2
שסה כו ח ר ״ה ^ולם הזה ״ כ אי ש־ ה שנ ה — ב חי ר ה
הזו כהבת שו מ ת ־ ל כ לא רק כארץ, אל אגם

ב ר איון מ פ תי ע פו תחהרכה או ר תו
דו כ סי ע מי כ ץ צו הר אל עול מ ם
של אנ שי ם ד תיי ם. הו א יו צאכח רי פו
ת נגד ה כ פיי ההדתית ובגד
ס גי ר ת ״אל־־על׳׳ ומספר עד חייחהמ ץ
של י הו די ם ד תיי ם,
על יחסההלכה אל ה־א
שה ואד ת פ קי ד ה כחיי
הזוג.

שנ תי ת
כ עול ם.

רמש את הגליון בהקד ם!

.א1י גדה
שברוח 1ן ונ 1רס
תחתוני כין ה דוג מניו ת
הי שרא ליו ת ו כין
ה דו ג מניו ת
ה אנ ג ליו תהתנ
הל קרבק שו ח
מיי
ו חו ש פני :
לדג מן
תי טי ב
אתה מי בחרהמ
ר הי ב של ת ח תוני
הרשת, ה ו
התה רה
מ שי
שנו עדו ל ה קנו ת
לאשוה הי שרא לי
ת מראיה אחר
כ ש הי א מ סי ר ה
א ת בג די ה.

הא שת היא
שותפה שד
אלוהי

כ חי ל ת־ עינ ״ ס ״

ה קו החדש מגי עמאד־צו
ת ־ ה ב רי ת: פ סי ם ונ קודו
ת. ת צוג ת־ או פג ה של
מעצבאמ רי ק אי ידוע, ו־ל
קי נו ח: מ ה

מ צי ע ה מע־צ
ב ת־ או פנ ה
ל כנוגי ת.

גויש קנה
את הפועל?
ע ס קני ה לי כו דכש כו ג ת כפר־ של ם
ת ל ־ א כי ב ה כי או הצעה
שלי ד
מ ענ לינ ת ל אנ שי ק כו צתהכ דו רגל
הפועל כפר־ שד ם. עדי הםל שנו ת
א ת שם ה אגו דהד־ב
י ת ״ר — ו ה מי ליונ ר־ב
צ רו ת שלוגו גני ש
יס מן או ת ם !

אסרה אינ ג רי ד ברג מן,
כאשר סי רסהת חי ל ה
לגלם אתד מו ת ה של
גולד ה. כ ש בו עשעבר,
ממצע

ה ק רנ ת
ה סי דרה,
נפטרה.

מ דו רי ק בועי
כ מ דינ ה
ת ש קי ף
אנ שי ם
יומן אי שי
פורו ם -מוני

יקים

איש־שלום

ודויד

סי כ ת כי ם
תשכ צו פן
הו רו ס קו פ — מזל בתולה
ח שכון עו כרושב
עולם ק טן — מחאחביק, צפון

אירלנד וארצות־הברית

אנ שי ם כ עול ם
ק ט עי ם
לי־לדדלו
ימה ה ם או ס רי ם
קולגוע -רגטיים
רחל ! הסר חל ת
נסר של ניי ר
זה הי ה ה עול ם הז ה ש הי ה
לידות י שר אל
מ ד רי ך שי דו רי ם
שי דור
אתהוהש קל
ס פו ר ט

אי ש ה שנ ה ת שי ״ א

אי ש ה שנ ה ת שי ״ ב

העולה החדש מאלמוני

מבקר־הסוכנגת שמוראק

אשתה שנ ה ת שי ״נז

אי ש ה שנ התש ״ך

סופרת דיין

רכר־שואה אייכמן

אי ש ה שנ ה ת שי ״ג

אי ש ה שנ ה ת שי ״ ד

יועץ־מישפטי כהן

עסקן־שואה קסטנר

על שער הגליון וזגא יופיע איש״השנה
תשמ״ב — איש״השצה ה־ 32 שלגו.
מגט ב״ 31 אנשי״השנה שעד כה
(למעשה רק ,28 כי שלושה מהם, דויד
בן״גוריון, משה דיין ואריאל שרון נבחרו
פעמיים) מגלה לך את הולדות המדינה.
כמה מאנשי־השנה היו בחדשות גם
השנה. משה דיין (תשי״ז ותשכ״ז) נפטר,
ובנו, אסי (תש״ל) החלין< את עורי ה׳
יוני. חיים כהן (תשי״ג) בלט כלוחם
לזכויות הדרוזים ברמת״הגולן, ופרשת
ישראל קטטנר (ת׳׳וי״ד) צבה לפתע ב־מרכז
של ויכוח ציבורי סוער. ואילו
מנחם בגין (תשל״ז) ואריאל שרון
(תשל״ג, תשמ״א) ניהלו מילחמה.

מודח לבון

אי ש ה שנ ה תש ש ״ו

אי ש ה שנ התשב ״ז

אי ש ה שנ התשב ״ ח

אי ש ה שנ התשב ״ ט

כלכלן ספיר

שר־ביטחון ריין

לוחם־בפידאיון רגב

מפקד מיבצר־ישראל בר־לב
חוגזנה מיסינבד

אי ש ה שנ התשד ״ ד

אי ש ה שנ התשל ״ ה

אי ש ה שנ ה ת שד״ו

אי ש ה שנ ה ת שד״ז

מסדיר־ביניים קיסינג׳ר

ראש־ממשלה רבין

מנהיג ״גוש אמונים״ לווינגר

ראש־ממשלה בגין

׳ 10 חסונה
ג מ #גסבד

גליי!

ססמיו

גג *$גיו!#מ

עגווימי מ33

אי ש ה שנ התשט׳׳ו

פרקליט תמיר

אי ש ה שג התשט ״ז

נשיא־מצריים עבד־אל־נאצר

אי ש ה שנ ה ת שי ״ז

אי ש ה שנ ה ת שי ״ ח

מצביא־סיני דיין

חתן־תנ״ך חכם

;גיווו ה שג ה
.בן־ בו דיג ן

אי ש ה שנ ההשט ״ב

אי ש ה שנ התשב ״ג

קורבן סובלן

אי ש ה שנ התשב ״ד

מתפטר בן־גוריון

אי ש ה שנ התשכ ״ ה

יורש אשכול

מפלג־ספא׳׳י בן־גוריון

אייט ה שנ התש ׳ 7

אי ש ה שנ התשד ״ א

לוחם־שלום דיין

מזכיר־ההסתדרות בן־אהרון

אשתה שנ התשל ״ ב

אי ש ה שנ התשל ״ג

גולדה המלכה

מקים־ליכוד שרון

אי ש ה שנ התשל ״ ח

אי ש ה שנ ה ת של׳יט

שר־הבימחון וייצמן

אשתה שנ התש ״ם

מהפכן חומייני

אי ש ה שנ התשמ׳י א

קנאית כהן

שר־הביטחון שרון

במדינה
וזעם
סי מון־ ?יבזוג•
היסיפור יכול ה יה
להצ חי ק עד ד מ ^ו ת —
לולא עו ררמחש בו ת גוגו ת.
חייל אלמוני סיפר השבוע ברדיו
סיפור, שיכול היה להיות
משעשע ביותר, אלמלא עורר מחשבות
נוגות.
אותו חייל וחברו נסעו בלבנת
בג׳יפ, ועברו בעיירה. שם אותתה
להם אשה לבנונית לעצור. הם
סברו שקרה אסון, ונענו.
כאשר עצר הג׳יס, אמרה האשד,
לשני ילדיד״ שעמדו לידה :״אתם
רואים את החיילים הישראליים האלה?
הם לוקחים ילדים לישראל,
ושם יש להם חדרים קטנים־קטנים,
שבהם הם מחזיקים את הילדים
ומרביצים להם. אם לא תהיו יל דים
טובים, יבואו החיילים הישראליים
ויקחו אתכם!״
האשד, אספה את ילדיה׳וחזרה
עימם הביתה. הג׳ים המשיך.
סיכם החייל בהומור: גם הפעם
עשינו את העבודה השחורה בש ביל
הלבנונים.
אפשר היה לסכם את הסיפור
גם אחרת. הוא מראה מהי עתה
תדמיתו של האדם הישראלי בלבנון,
ובעולם כולו.
המילוזמה 08ח1ר 1ז! ג״/וצ, ה תי רצח
השלבהחדש: י שר אל
עו מדת לגרו ם ל מי לתמת־אז
ר חי םחדשה כל בגון
בשיא המילחמה הסביר אינטלק טואל
מארוני לאורח ישראלי, על
סיפונה של יאכטה בנמל ג׳וניה,
מהו טיב היחסים בין ישראל ולבנון
הנוצרית.
האיש צילב שתיים מאצבעותיו,
והסביר :״האינטרסים שלנו מצ טלבים
כיום. זה המקום שבו נפגשות
שתי האצבעות. אחרי זד,
אתם תלכו לכיוון אחד, ואנחנו
לביות שני.״
הוסיף האיש :״אתם צריכים ל הוציא
את אש״ף מביירות. אנחנו
מעוניינים בזה. זוהי עבודה מלוכלכת,
ואתם עושים אותה למען ה אינטרס
שלכם. אחרי זה נלך ב דרכנו,
ואתם לדרככם.״
השבוע הסתבר כי אותו מארוני־ביטא
את דעת רוב בני־עדתו. אחרי
שישראל הביאה ליציאת אש״ף מביירות,
ואחרי שכפתה על לבנון
את בחירתו של בשיר אל־ג׳מייל
כנשיא, התחילה החבילה להתפרק.
עו ר ך ־ ד ץ כנ שמה. הפער החל
מתגלה כאשר הודיע אריאל שרון
בארצות־הברית, בביטחון של קוסם,
כי בישראל כבר מכינים את
טיוטת חוזה־השלום עם לבנת.
משרד־החוץ הישראלי מיהר להכחיש
זאת, ומביירות הגיעו תגובות
זועמות.
אולם מנחם בגת רוצה בחוזה-
שלום. כעורך־דין בנשמה, הוא
רוצה במיסמך כתוב וחתום, לא בסידורים
בלתי-רישמיים, המזכירים
לו שיר מפורסם של המשורר ה-
יהודי־הגרמגי היינריך היינה, ש ביקש
מפילגשו :״אל נא תברכי
אותי לשלום מתחת לעצי-התירצה״.
הרחוב הראשי של ברלין נקרא אז
״מתחת לעצי התירצה״.
הדבר כואב לו כפליים מכיות
שגם הנשיא האמריקאי החל מתנהג
כך כלפי ישראל, ומנער מעצמו
בל אחריות למיבצע בלבנון.
כשהגיע בגין לנופש לנהריה,
הוא ציווה לזמן אליו את ג׳מייל
הצעיר. בשיחה שנמשכה ארבע
שעות ויותר הפציר בו בגין לח תום
על חוזה־שלום. בשיר התחמק.
ראשי מיפלגתו, הסביר, וגם
אביו הזקן, מתנגדים לכך. הם

הקא רי ק טו ר ה של או לי פ אג ט
״אני אעביר אותו לבנין ו מעדיפים
סידורי־שלום בשטח, במו
הנורמליזציה עם מצריים, אך
בלי אקט פורמלי. כי אקט כזה
ינתק את לבנון מן העולם הערבי,
יהרוס את עסקיה ויפלג אותה מ בפנים.
בשיר היה רוצה להתקבל
עתה כנשיא על־ידי כל הלבנונים,
וביכללם המוסלמים, ולא להיות רק
דיקטטור נוצרי היושב על הכידונים
של צה״ל.
את בגין הכעיסו מאוד גם הידיעות
על כך שג׳מייל מבקש
להעמיד לדין את רב־סרן סעד
חדאד בעוון שיתוף־פעולה עם
ישראל. בגין החליט לגעור בנשיא,
ולהבהיר לו שאין להעלות
על הדעת שהוא גם יתנהג כנשיא.
עכשיו, ככל הנראה תעמוד ישר אל
לצידו של חדאד במילחמת־אזרחים
חדשה העלולה לפרוץ בלבנון,
בין המארונים לבין־עצמם.
״ שיגעון חד ש.״ כמו כימעט
כל דבר בישראל, גם פגישה זו
הודלפה מייד. נראה כי הדלפה זו
באה הפעם מלישכת ראש״המפד
שלה, ביוזמת בגין עצמו.
הפירסום הקפיץ את בשיר ל־תיקרה
מרוב כעס. ההדלפה הציגה
אותו כסוכן ישראלי, המתייצב ל פי
פקודת אדוניו. לא רק אנשיו,
אלא גם מתחרהו בעבר, כמיל
שמעון, שהיה במשך שנים בעל-
ברית של ישראל, הודיע שהוא
מתנגד לחוזה־שלום עם ישראל.
גם בירושלים נשמעו בסתר קולות
נגד ״השיגעון החדש של בגין״.
אומרים המומחים: ככל שינסו ל כפות
על ג׳מייל חתימה על חוזה-
שלום, כן יהיה מעמדו פחות אי תן,
וכן יצטרך להתרחק בגלוי מ ישראל.
אולם
בגין, הזקוק עתה יותר
מאשר אי-פעם לאישור כי ההרפתקה
הלבנונית אכן הניבה פרי
כלשהו, אינו מוכן לוותר. הוא
רוצה בחוזה, ויהי מה.
אריאל •׳שרון, הנושא עמו את
המורשת הפרגמאטית של מפא״י
ההיסטורית, מוכן ״להתפשר״ :אם
לא יהיה חוזה חתום, אומר שרון,
יהיה לדרום לבנון ״מעמד מיוחד״
דה־יורה ,׳שאינו אלא סיפוח דה־פקטו.

הנז קכלמ דן מגי ע
ל מילי א ר די ם שד דולרי ם.
קו לו תאמ רי ק איי ם תו ב עי ם
ל הגי שאתהחש בון לישראל
מי ישלם בעד הנזקים העצומים,
שנגרמו בלבנון במהלך המילחמה?
בעיני דוב הישראלים, זוהי שא לה
ריטורית. מישהו ישלם. מישהו
זה הוא, כמובן, משלם־המיסים האמריקאי.

השבוע
ציפתה להם הפתעה לא-
נעימה. מדינאי אמריקאי בכיר,
סגן־שר־החוץ לשעבר ג׳ורג׳ בול,
(ראה עמודים : )8—9תבע להטיל
את מלוא המחיר על ישראל עצמה.
טענתו: מכיוון שארצות־הבריח
משלמת כעת לישראל בבל שנה
כ־ 2.7מיליארד דולאר — צריכים
לנכות את הסכום הדרוש מן ה הקצבה
לישראל.
אפשר היה להתעלם מהצעה זו,
שבאה מפי מדינאי שלא נודע מעולם
כאוהד מושבע ממשלת יש ראל,
אלא שהוא לא היה היחידי
שהשפיע רעיון זה.
אחד מציירי־הקאריקטורות הידועים
ביותר בארצוודהברית, או־ליפאנם,
שמיליונים רואים את ציוריו,
הראה מישפחה לבנונית ליד
ביתה ההרוס, המגישה חשבון ל מדינאי
האמריקאי פילים חביב.
חביב מסתכל בחשבץ ואומר :״אה,
כן, זהו החשבץ עיור השיקום.
אני אעביר אותו בשבילם למר
בגין.״
הדמות קטנה, העומדת בכל ה-
קאריקטורות של אוליפנט בפינה
והמשמיעה הערות־אגב, מוסיפה על
כך :״זה (בגין) כמובן יחזיר את
(לאמריקאים).״ מייד החשבון
׳(ראה גלופה).

ד ד! 0־ 0םהאו ״ ב
לפי הסקר, כד
י שר אלי שלי שי מוכן
ל הי דברעםאש ״ף.
יש נושא אחד שלגביו יש הס כמה
מלאה בין הליכוד והמערך,
שהיו חלוקים השבוע בצורה קי צונית
על רעיונותיו של הנשיא
רולנד רגן (ראה עמודים .)8—9
שניהם מתנגדים לכל דו־שיח עם
אש״ף.
משום-נד היה עניין רב בסקר
של דעת־הקהל, שנערך בשבוע
שעבר על״ידי הד״ר שרה שמר
מטעם המכון מודיעין אזרחי. הסקר
נערך בין ה־ 10 וה־ 19 באוגוסט,
לפני שהחל פינוי הכוחות הפלסטיניים
מביירות.
השאלה :״האם אתה סבור ש עלינו
לנהל משא־ומתן לשלום עם
מנהיגות אש״ף?״
מי שמקשיב לדיברי הפיפלגות
וכלי־התיקשורת, יכול היה לה סיק
כי על שאלה כזאת תהיה
תשובה שלילית מפי 9970 של ה־אוכלוסיה
היהודית.
ח צי־ ח צי כ מ עי ד. התוצאות
של שמר היו מדהימות 37.770 :
של הציבור הישראלי, יותר מש ליש,
סברו כי אכן יש לנהל משא-
ומתן עם אש״ף. מבין אלה 17.970 ,
השיבו ב״הף פשוט ובלי הסתיי גות,
ואילי 19.870 השיבו ב״הן״

מסוייג ,״בתנאים מסויימים״60.770 .
התנגדו. השאר אינם יודעים.
אצל מצביעי המערך הגיע האחוז
כימעט למחצית 48.370
בעד הידברות עם אש״ף — לעומת
48.970 שהתנגדו. כלומר: חלוקה
מדוייקת של חצי־חצי.
זה מדהים, מכיוון שבכל סיעת
מיפלגת־העבודה בכנסת יש רק
ח״כ אחד ויחידי, יוסי שריד, ה דוגל
במגעים עם אש״ף. מסתבר
כי ליותר משליש הבוחרים היש ראליים
אין למעשה ייצוג בכנסת
בכל הנוגע לשאלה חשובה זו.
תוצאה זו מצטרפת לתוצאה של
סקר קודם, מטעם מכון אחר (העולם
תזה ,)2345 ששאל :״האם אתה
מצדיק את פגישת ערפאת־אבנרי?״
גם אז היתד. התוצאה מדהימה.
מנישה זו, שכל כלי־התיקשדרת
בישראל גינו אותה, ושעליה נחקר
אורי אבנרי בשבוע שעבר על-
ידי המישטרה, זכתה בתמיכתם של
,־ 147 מן הנשאלים, מהו 10.870
בלי כל הסתייגות, ת 3.27 שתמכו
בהסתייגות (״אם זה יעזור״).
לדם־ על מ ה -י על מה מוכן
כל ישראלי שלישי להידבר עם
אש״ף?
בעניין זה מגלה הסקר תופעה
מעניינת. בעוד שהמילחמה שיב־נעה
ישראלים בה רבים כי אש״ף
קיימת, וכי יש להידבר עימה, היא
לא שיכנעה אותם שצריכים ל התפשר
עם העם הפלסטיני על
בסים שיש לו סיכוי סביר להת קבל
על־ידי הצד השני• 64.970
מן הנשאלים התנגדו למדינה פל סטינית
ביכלל• * 14.67 מוכנים ל הסכים
למדינה פלסטינית בירדן,
ורק * 5.27 מן הציבור הישראלי
היהודי מוכנים למדינה פלסטינית
בגדה המערבית.
מכיוון שהסיעה היחידה בכנסת
המוכנה לכך היא רק״ח, שכימעט
כל בוחריה הם ערביים, ואילו
של״י הציונית, הדוגלת בכך, אינה
מיוצגת בכנסת הנוכחית, מסתבר
כי ל־> 57 אלה אין ייצוג.
דת ואף־סל־פי־יב! -
טוס טוס !
עורך־הדין התל־ א בי בי
ה צלי ח שו בלד חו תאת רוע
הגזי ר ה, ו מ טו סי האל־ע 7״
י מ שיבו כי ג תיי ס ל טו ס ; 0
כשב תו ת• אךהממשלה
מ ת בו גגתל סי בו בהבא.
עורך־הדין דרור הוטר־ישי ניצח
את הממשלה בשני סיבובים רצד

פיס. בפעם הראשונה הוא הצליח
לדחות את סגירת אל־על בחודש
מאי השנה, ובפעם השניה עשה
זאת ביום החמישי בשבוע שעבר,
יום אחד לפני הסועד שנקבע להפסקת
הטיסות.
דרו שמאבק צי בו רי. .ידעתי
שנזכה בבג״ץ הזה,״ גילה חוטר־ישי
לידידים .״בפעם הבאה הם
ילמדו איך לא להפסיד. אנחנו הבנו
שאי־אפשר לנהל מאבק בעד טיסות
אל־על בשבת, רק באמצעות מיש־פטן
שהולך לבג״ץ. אנחנו זקוקים
למאבק ציבורי ממשי.״
הפרקליט התל־אביבי בן זד,36
שייצג את ועד עובדי אל־על,
משוכנע שממשלת בגין תתכונן
היטב לקראת הסיבוב הבא של
הקרב. לדעתו יעביר בגין תיקון-
חוק, שיאפשר לו להוכיח בבג״ץ
שהוא רשאי לסגור את החברה
בשבתות ובחגים. מסיבות קואליצ יוניות.

מגי ע ה וכג״ ץ. את הקרב
נגד סגירת אל־על תיכנן חוטר-ישי,
המייצג את ועדי אל־ על מזה זמן
רב, היטב.
ראשית, מייד עם היוודע הכוונה
להשבית את מטוסי אל־על בשבתות
ובחגים, הוא פנה לבית־הדין לעבודה.
הוא
טען שהעובדים נלחמים
למען האינטרסים של החברה,
שהיא חברה ממשלתית, ולכן אינה
יכולה להתגונן נגד צעדי הממשלה
נגדה. הוא ביקש צו־מניעה נגד
חברת אל־ על, שיאסור עליה לשנות
את סידרי־העבודה. אם לא תבצע
החברה שינויים בסידרי־העבודה,
היא לא תוכל לבטל את הטיסות
לפי דרישת הממשלה.
ב־ 2במאי, החליטה הממשלה
שיש לסגור את אל־על בשבתות.
חוטר־ישי פנה לבג״ץ. הוא טען
שמכיוון שהחלטת הממשלה אינה
כלכלית, חובה עליה להשיג קודם

פ ר קלי ט חו ט ר־י שי
נצחו! שני
את אישורה של ועדת־הכספים של
הכנסת. חוטר-ישי הדגיש שזוהי
החלטה פוליטית. בית המישפט
העליון קיבל את טענותיו וציווה
על הממשלה לקבל את אישורה
של ועדת־הכספים.
נו ק ־ א או ט שגי. בגין ביקש
את אישורה של ועדת־הכספים של
הכנסת. הוועדה אישרה ב־ 11 קולות
הקואליציה, נגד 100 של האופוזיציה
את החלטת הממשלה. אך
בעצם. כפי שטען הפרקליט בבית־המישפט
העליון. היו רק שיבער.
קולות של הקואליציה נגד 10 של
האופוזיציה, כי ארבעת הקולות
הנוספים היו של ח״כים שלא היו
חברים קבועים בוועדה. ההחלטה.
לא היתד, מוסרית, טען חוטר־ישי,
ויש לבטל את ההצבעה.
שוב, נוק־אאוט. ממשלת בגין
נוצחה שוב.
.שלושת השופטים, מאיר שנער.
דב לוין ויהודה כהן. נעעו ברגע
האחרון את סגירת אל־על. אך מד.
יהיה בסיבוב השלישי ז
העולם הזה 2349

ואום הושיא רגן הוכיח בצורה חו תכ ת ש הה ר פ תקר.
הצבאית של בגין ושרון הסתיימה בכישלון מד׳!׳ מוחץ־

* * נחם בגין נעלב עד למעמקי נפשו.
• * ובצדק.
בהסכמתם המלאה של האמריקאים —
ואולי בשידולם — שלח בגין את צה״ל
לכבוש את לבנון. המילחמה, שארכה 11
שבועות ארוכים. הביאה לישראל אבידות
רבות — 350 חיילי־צה״ל נהרגו, רבים אח רים
נפצעו והיו לנכים, התדמית של ישר אל
בעולם נהרסה, האנטי־שמיות קמה לתחייה.

זה, כפי שאמר בגין עצמו, כדי להגיש
לאמריקאים את לבנון ״על טס של כסף.״
וכל אותו זמן — כך מסתבר עכשיו —
עסקו האמריקאים בהכנת מזימה מרושעת,
שמטרתה המינימלית היא לגזול מישראל
את הפרי העיקרי שהיא רצתה להשיגו
במילחמה זו.
ו אילו המטריה ! ה מכסי מלי ת שד
ה מזי מההאמ רי ק אי ת הי אלה פיל
א ת בגין עצ מו, יחדעם שר־בי
ט חונו.

״לבנון יעודנו0 81710 ,אר
ךטייחפהב ־ ב נו ן יי* פילחמה על
י • ארץ־ישראל, אמר רפאל (״רפול״)
איתן, בשיא המילחמה.
זה לא היה סוד. המטרה העיקרית של
בגין ושרון במילחמה זו היתה לשבור את
אש״ף, ועימו את כוח-ההתנגדות של העם
הפלסטיני לסיפוח הגדה והרצועה ל ישראל.

הנ המסתבר כי ה מי דחמהה שי טה
אתה הי פ ך הג מו ר.
היא מיקדה את תשומת־הלב העולמית
על הבעייה הפלסטינית, והפכה את הפלסטינים
גיבורי העולם.
כ פי שאמר רגן עצ מו, בנ או מו
הלילי :״י צי אתהפלס טיני ם מ ביי רו
תהמ חי ש ה יו תרמ אי־ פעםאת
ה עו בדה של עםהפלס טיני איד
בי ת .״
אריאל שרון הכין, למען העולם כולו,
חזיון אור־קולי ששודר במיליוני מקלטי-
טלוויזיה, ושבו נראו הפלסטינים יוצאים
מארץ נוספת, אל המידבר הצחיח.
אמר רגן :״התבוסה הצבאית של אש״ף
לא צימצמה את געגועי העם הפלסטיני ל-
פיתרון צודק של תביעותיו.״
וכאילו לא די בכך, הרסה המילחמה גם
את הטענה העיקרית של ישראל למען סי פוח
הגדה: הטענה הביטחונית. ישראל
הקטנה והחלשה, המוקפת אויבים, זקוקה
למרחב זה להגנתה העצמית. ואילו המי-
לחמה הוכיחה את ההיפך. קבע רגן, אולי
בנימה נסתרת של אירוניה :״הצלחותיה
הצבאיות של ישראל הוכיחו שכוחותיה
המזויינים עולים על כל אלה שבמרחב.״
ואולם :״ברור כי אין בכוחם להביא שלום
צודק ובר־קיימא לישראל ולשכנותיה.״
זוהי המסקנה הראשונה של נאום רגן:
מבחינה מדינית, לגבי המטרה העיקרית
שלה, היתה מילחמת־הלבנון כישלון מונו מנטלי.

א ה בי א ה לי שר אל אתלמון,
ש אין הי א ז קו קהלה, ונו טלת
ממסה אתהגדהוהר צו ע ה, שסם
של ת־ישראד רו צהבהמ או ד־ מ או ד.
אין זה פלא שקבלת השדר של רגן היה
היום העצוב ביותר בחייו של בגין, כדבריו.

1)13
דהוניץ דנגין
דו ע דוו ק א עכשיו ז מדוע מיהר רגן
•(וליתר דיוק: מעצבי המדיניות הא

מריקאית
המנחים אותו ושכתבו את ה נאום)
כל־כד?
הקשרהה דו ק כין היוז מהוכץ
ה סי לחמהמתבטאגםב עי תוי.
מילחמת־הלבנון הרסה את תדמית ישראל
בעולם. הציבור, שראה מדי ערב על
המירקע שלו את תמונוודהזוועה מביירות,
את הילדים המרוטשים והנשים הזועקות,
התחיל להסתכל בישראל בעיניים חדשות
בעיניו,
לגמרי. מדינת־הקרבנות הפכה,
מדינת־הקלגסים.
אין זה שינוי לשעה קלה, שניתן לתקנו
תוך כמה שבועות, על־ידי שליחת אלף
עסקנים ישראליים חובבי־טיולים לארצות-
הברית, לצורכי ״הסברה״ .זהו שינוי יסודי
ביותר.
סיקרי דעת־הקהל, שהרגיעו את ממשלת-
ישראל לגבי ממדי האסון, אינם מבטאים
את התופעה ואינם מסוגלים לרשום או תה.
כי מדובר בשינויים נפשיים עמוקים,
בלתי־מוגדרים. אין הם מתמצים בתשובה
של ״כן״ או ״לא״ במישאל.
אך הפוליטיקאים האמריקאיים מאומנים
להבחין בשינויים אלה. הם מהווים סייסמוג-
רפים עדינים לשינוי דעת־הקהל. כבר באמצע
המילחמה החלו חברי־הקונגרס הרגילים
להתחנף לישראל, לדבר אליה ב שפה
חדשה. עכשיו מסתגל למצב זה גם
הבית הלבן.
ד עו דהקהד שי כנ עהאת יועצי
הנ שי א לא רק שאפשר עכ שיו
להר בי ץלסמשלת־י שראד, אדא שח
ייביםלע שו תזאת•

המטחההרא שונ ה הי א ל שפר
כ או פן מ כ רי עאתמעמדה של אר־צו
ת־ ה ב רי ת כ עו ל ם הערכי
המילחמה הארוכה בלבנון, שארצות־ה-
ברית העניקה לה בגלוי את חסותה (על-
ידי השימוש בווטו באו״ם) פגעה קשה ביחס
ההמונים הערביים לאמריקאים. המישטרים
הפרו־אמריקאים זעקו חמס ותבעו פעולה
אמריקאית מיידית לתיקון המעוות.
ברור עתה מדוע כעם הנשיא רגן לה שחית
על מנחם בגין ואריאל שרון, ביום
שבו הנחית שרון את הפצצות־הזוועה על

באה לגבש מחנה פרו-אמריקאי גדול, בעל
ביטחון עצמי, ומצריים בתוכו.
המטרההש לי שי ת הי אהפלת
ה מי שטר של כגין.
על כך לא יכול להיות שום ספק. יוזמת־רגן
היא הכרזת־מילחמה על ממשלודהלי-
כוד לאורך כל החזיתות, האידיאולוגית והמעשית.
היא פוגעת בצפור־נפשה — ההתנחלות
והשילטון ב״יהודה, שומרון ר
עזה.״
ל עו מתזאתת פו רהה תו כני ת
ממש לסי מי דו תי ה של מי פ לג ת־ה
ע כו ר ה.

כי הזעם האמריקאי על ישראל החל פונה
גם נגד הנשיא רגן, על כי לא עשה
דבר בשעה שקרו כל הזוועות. תדמיתו של
רגן כאיש חלוש, חסר־דעת וחסר־מעש,
פגעה במעמדו בסיקרי דעת־הקהל. יועצי
הנשיא החליטו שהנשיא חייב לעשות מש הו
גדול, חזק ואנטי־ישראלי כדי לשפר
את תדמיתו.
זה מכבר השתכנעו מעצבי המדיניות
האמריקאית כי מעשיה של ישראל פוג עים
באינטרסים הבסיסיים של ארצות-
הברית, מכיוון שכל הערבים משוכנעים
(בצדק) כי רק התמיכה האמריקאית הקיצונית
בישראל מאפשרת לממשלת־בגין
להתנהג כפי שהיא מתנהגת בגדה, ברצועה,
בגולן ובלבנון, וכי על כן אמריקה
אחראית לדבר.
עתה יצרו הנסיבות החדשות אפשרות
להרוג את כל הזבובים במכה אחת:
• 1להציג אח הנשיא רגן באור של
מדינאי החלטי, בעל כושר־הכרעה, הנוקט
יוזמה מדינית נועזת.
• להוכיח לערבים כי אמריקה אינה
תומכת במעשיה האנטי-ערביים של ישר אל.

#לתת פורקן לזעם של דעת־הקהל ה אמריקאית
על זוועות המילחמה.
• לדפוק את רגן ושרון, שני אנשים
המעוררים עתה באמריקה אנטיפאטיה עצומה,
הגובלת בחלחלה.
כנ או םקצראחד, ע שה רגן א ת
כל אדה•

שלוש זנסדות?דדין ן!
א כ רו ר אם יש ליוזמת־רגן מטרות
״ מרחיקוודלכת. הדבר יתברר רק ב עתיד.
אך ברור כי יש לה מטרות מיי דיות.

שי א רגן
כעס להשחית
ביירות. באותה השעה פעלו השליחים ה אמריקאים
בבירות הערביות למען תוכניתו
הסודית של רגן ואילו הערבים הטילו
עליו את האחריות לזוועות אלה. האינטרסים
הבסיסיים ביותר של ארצות־הברית
בעולם הערבי — שהנשיא רגן טרח לפרטם
ולהדגישם בנאומו — נפגעו.
תוכנית רגן, המבטיחה חגיגית כי אר־צות־הברית
לא תסבול לעולם את סיפוח
הגדה והרצועה לישראל, ואף לא את
שליטת ישראל בשטחים אלה בלי סיפוח
רשמי, משמשת מטרה זו. מה גם שהתו כנית
פותחת מחדש גם את בעיית־ירוש־לים,
אם כי בעדינות אנו ממשיכים להיות
משוכנעים כי ירושלים חייבת להישאר
בלתי־מחולקת, אולם יש להחליט על מעמדה
הסופי באמצעות משא־ומתן.״)
המטרהה שני ה הי א
אתמ צריי ם• מן והבידוד.

ל הו צי א

על־ידי הצגת פיתוי למלך חוסיין והרגעת
כל המישטרים הפרו־אמריקאיים במרחב,
מבקשת ארצות-הברית ליצור אווירה
חדשה סביב מצריים. היא גם מנסה לשפר
בדיעבד את תדמית הסכמי קמפ״דייוויד ולהחזיר
להם את הזוהר הראשוני, שניטל
מהם על-ידי החבלה השיטתית של בגין.
לא במיקרה פורסמה התוכנית, ערב קיום
הפיסגה הערבית בעיר פאם במארוקו. היא

היא מחייה את ״האופציה הירדנית,״
שכבר שבקה חיים לכל חי והיא מסייגת •י^
את התביעה לנסיגת ישראל מהגדה והרצועה
בהצעה לשינוי הגבולות (״גבולות בני-
הגנה,״ פשרה טריטוריאלית,״ בלשון המערך).

750
סלד לני שואל׳
^ עו מתזאת מפוקפקים הסיכויים של
? האמריקאים להגשים את המטרות ארו-
כות־הטווח של התוכנית, וגם עצם רצונם
לעשות כן.
אה מ דינ אי א מ רי ק אי ר ציני
אינו יכול להא מין ב ר צינו ת כי ני תן
להזיז אתמסשלת־י שראל סן ה ש
ט חי ם והכבו שי ם, או אף ל ה קפי א
אתהה תנ ח לויו ת, לל א שימו ש
ס א סיווי כלח צי םצב איי ם וכל כליי

כל עוד מממנת ארצות־הברית את החימוש
והכלכלה של ישראל בסכום העולה
על 2.5מיליארד דולאר לשנה, אין שמץ
של סיכוי לשנות את העמדה הקיצונית
של הממשלה.
אמנם, יש באמריקה אישים המזכירים
לקהל האמריקאים כמה הוא
לאחרונה

לכל היו ת ר יבול חו סיין לכדא
עכ שיו אל ה מי שפחחהערכיתו לו
מ ר: תנו לי ל פ עול ככא ־ כו ח
ז מני, ל ק כל כ חז רהאתהשט חי ם
מי שראל, ולהע כי ר או ת ם לאש׳יף.
גישה כזאת עשוייה — אולי! — להתקבל
על דעת עמיתיו, ויתכן כי גם באש״ף
תימצא תמיכה לכך, אם יתן חוסיין את
מלוא הערובות לשיתוף-פעולה הדוק ור צוף
עם אש״ף. אך גם זה מוטל בספק. על
כל פנים, ברור כי חוסיין יפשיר לנהוג
בזהירות פירבית, בפיקחות הרגילה שלו,
שאיפשרה לו להישרד חרף כל המשברים.
הו א ל-איתאבדל טו ב ת שי ס עון
פרס.
על אחת כמה וכמה נכון הדבר לגבי ה-
מישטרים הפרו־אמריקאיים האחרים. הם
לא יהפכו לפתע חסידי קמם־דייוויד. רק
מפני שהנשיא רגן החליט לחזור לתוכן
המקורי של ההסכם, אשר רוקן מכל תוכן
על-ידי בגין. קשה היה לערבים לקבל את
הסכם־האוטונומיה גם כשהיה עדיין חדש
וטרי, ונראה היה כי אכן יעניק לפלסטי נים
בגדה וברצועה שילטון עצמי של ממש, הפלסטינית כמיסדרון לטרקלין המדינה
העצמאית. עכשיו קשה הרבה יותר לשכנע
מישהו שהדבר רציני.
אמנם, רגן משתדל מאוד בנאומו. הוא
אמר בפעם הראשונה דברים מפורשים:
״אני רוצה לוודא לגמרי כי העמדה האמריקאית
תובן בצורה ברורה: המטרה של
תקופת־מעבר זו (האוטונומיה) היא העברת
מסודרת ובדרכי־שלום של הסמכות מישר אל
לתושבים הפלסטיניים של הגדה המערבית
ועזה.״
כ לו מ ר: מ דינ הכדרך.
מאז חתימת ההסכם, לא נאמרו דברים
כה מפורשים על מהות ההסכם. אך מי
יאמין עתה כי בגץ יסכים לכך אי-ם עם ו
ומי אצל הערבים יאמין לשימעון פרם ול-
מיפלגודהעבודה, שתמכו במילחמת־הלבנון
בכל שלב ושלב, תוך הסתייגויות חסרות-
ערך המפרטים?

משלם לישראל. איזכור זד. הוא בעל משמעות
רבה בשעה שבארצות-הברית משתולל
משבר כלכלי, מקצצים את קיצבות
•הסעד ויש מיליונים רבים של מחוסרי-
עבודה.
כך הזכיר ג׳ורג׳ בול, מי שהיה סגן שר-
החוץ בימי ג׳ון קנדי וליניון ג׳ונסון, במא מר
שפורסם בהבלטה רבה בנידיורק טיימס,
כי ״הסיוע האמריקאי לישראל מגיע בערך
ל־ 2.7מיליארד דולאר לשנה — 750 דו־לאר
לנפש בישראל, שיש בה אוכלוסיה של
3.5מיליון. פירוש הדבר כי כל מישפחה
אמריקאית בת חמש נפשות מעניקה ל ישראל
70 דולאר לשנה ...וגם מיספר זה
אינו מלא.״
במושגים ישראליים: כל מישפחה בישראל
מקבלת כמיליון לירות בשנה מ ידי
האמריקאים.
אולם קברניטי וושינגטון חוזרים ומצ הירים
כי אין בכוונתם לנקוט עיצומים
כלפי ישראל ולצמצם את אספקת הכסף
והנשק לממשלת־ישראל.
א ם כן, על מ ה סו מ כי ם האמריק
אי ם? על כי ש רונו של שימעון
פרסל הפיל אתמנחם כנין ז
זהו אבסורד. או שהאמריקאים מתכוננים
בכל זאת, בסתר ליבם, להפעיל עיצומים
אחרי זמן־מה, אחרי שיתברר בי ד־עת־הקהל
האמריקאית, וביכללה גם ה יהודית,
מסכימה לכך — או שהתוכנית
כולה תמות מוות טיבעי, כפי שפתו כל ה תוכניות
האמריקאיות הקודמות מסוג זה.
ואכן, זו הי תי קוו ת ם של אנ שי־כנין!
.הם יכולי םדהצ כי ע על כ ך
שכל נ שי אאמ רי ק אי חד ש מ אז
מי לחמתששת־ הי מי םפתחאת
שיל טונו כתוכנית או כיוז מ ה כל ש
הי כמרחב, ו שכל תוכניתכזאת
מתהמוות טי כ עי מול פני ההתנ
ג דו תהנמרצת של י שר אל והלו־כי
הי הו די כאמ רי ק ה.
כך קרה בין השאר —
• לתוכ ני ת ו של וילי א ם רוג׳ ר ס,
כתקופההרא שונ ה של ממשלת
רי צ׳ ר ד ני כ סון. דוג׳רס הציע להחזיר
לערבים את כל השטחים שנכבשו, תוך
״תיקוני־גבול מיזעריים,״ תמורת שלום
מלא. אז אמרה גולדה מאיר, כפי שהזכיר
השבוע בגין, כי ממשלת־יישראל, שתתמוך
בתוכנית זו, תהיה ״בוגדת,״ וזכתה
בתמיכה מקיר-אל-קיר בכנסת* .התוכנית
מתה.
• ד דיכו רי ם על ״ הערבהחדשה
של ה מ דיניו תהאמ רי ק אי ת ״ כי מי
שי ל טונו של ג׳ רי סו ר ד. נסיונו של
הנרי קיסינג׳ר להכריח את ישראל לע שות
הסכם־ביניים עם ירדן. תוך החזרת
יריחו למלך חוסיין כמעשה סימלי, הוחנק
באיבו.
• ליוז מ תו של נ׳י מי קארטר,
ש ה חל מדכר על ״ מו לדת לפלס טיני
ם ״ .סיסמה זו גשכחה מייד. ההצהרה
האמריקאית־סובייטית מה־ 1באוקטובר
, 1977 שדיברה על ״הזכויות הלגיטימיות
של העם הפלסטיני, בוטלה למעשה
כעבור כפה ימים בילבד. אחרי שמשה דיין
שוגר לוושינגטון ואיים על קארטר.
רגן עו דחדשכעסק. ה אנ שי ם
ס כי כו ה ם חו כ כי ם. כ גין יכול
ל קוו ת כי י צלי חלטרפדגםאת
התוכניתהחדשה, אםי צלי ח לגיי ס
אתי הודי א ר צו ת ־ ה כ רי ת. הו א
כוו ד אי יתעלםסןהתוכניתאם
ל א יו פסקה סיו עהאמ רי ק אי לי ש ראל.
כהוכחה
לכך כבר הודיעה הממשלה ה שבוע
על התנחלויות חדשות — סטירת-
לחי פומבית ומצלצלת לנשיא ארצות־הב-
רית.

מדיוה בדור

^ ם לג בי הערבים המצב לוטה ערפל
סמיך — בניגוד לרושם השיטחי.
כל ע ר כי יודע ש תו כ ני ת, השד
ללתל חלו טין א ת עי ק רון ה הג דרה
העצ מי ת שד, הפלס טיני ם, והמת ־
חיי כתל הפ עיל אתמ לו א ה כו ח
של א ר צו ת ־ ה כ רי ת כ די ל מנו עאת
הקמתה של מ דינ הפלס טיני ת, אינ ה
* הסיעה היחידה בכנסת השביעית שתמכה
בתוכנית היתר! סיעת העולם הזה
— כוח חדש.

וצועה ו 1ו הצוואר

יכול הלה כי א פי ת רון של ממש.
ההתעלמות הטוטאלית מעצם קיום אש״ף
— מילבד האיזכור שאש״ף נחל ״תבוסה
צבאית״ — מרוקנת את התוכנית מראש
מכל ערך מעשי לטווח ארוך.
ברור עתה מדוע פעלה הממשלה האמריקאית
בימי המילחמה במרץ כה רב כדי
להעלים ולטשטש את הצהרות־השלום של
יאסר ערפאת בביירות ושל עיצאם סר-
טאווי בפאריס. הצהרות אלה היו עלולות
להפריע ליוזמה שהתגבשה מאחרי הק לעים
— בלי אש״ף ונגדו.
כל ערבי ישמח על ההבטחה האמריקאית
שוושינגטון לא תסבול את סיפוח הגדה
והרצועה, או את המשך השליטה הישר אלית
עליהן, וכי היא דורשת את הקפ את
ההתנחלויות. הדרישה הנגדית להכרה
ערבית בישראל אינה מבהילה את רוב
המדינות,הערביות ואש״ף, שכבר הביעו
את נכונותן להעניק הכרה כזאת במיסג-
רת של הסדר כללי.
ההתעל מו תהאמ רי ק אי ת

מ ד רי שתםהאלמנט רי ת שד הפלס טיני
םלעצמ או ת ל אד מי ת כי מעט
ו אינ המאפשרתל מי ש ט רי ם ער כיי
םהפ רו -א מ רי ק איי םלתת יד
ל כי צו ע ה תו כ ני ת.

מעניינת ביותו עמדתו של המלך חוסיין.
נראה כי נתן לשליחים האמריקאיים להבין
כי יראה בעין טובה תוכנית כזאת —
אך מעטים בעולם הערבי מאמינים כי אכן
התכוון ברצינות לקבלה. עצם פירסום ה תוכנית
מחזק את מעמדו, אך מכאן ארוכה
הדרך לביצוע.
כני גו דלאמ רי ק אי ם, יודע המלך
חו סיין הי ט ב כי א ש ׳׳ףלא חו סל
כ מי לחמת ־ ה ד כנון, אל א ל הי פ ך. כו חו
גדל•
אחרי הנסיון המר שלו בעבר, כאשר נח שב
כבוגד וכסוכן אמריקאי־ציוני והיה
צפוי בכל עת למהפכה בארצו ולהתנקשות
בחייו, למד חוסיין לקח. הוא מקיים כיום
יחסים טובים עם אש״ף, מכריז בכל הזדמ נות
כי אש״ף הוא בעל־הבית בגדה ובר צועה,
ונהנה משני העולמות גם יחד —
הוא גם בעל־ברית לאמריקאים וגם מקו בל
במישפחה הערבית הלאומית.
יהיה זה טירוף מצד חוסיין לקבל על
עצמו את הגדה והרצועה. על מיליון וחצי
הפלסטעיים הלאומניים, שבהן, בניגוד
לרצונם ולרצון אש״ף, כסוכן אמריקני-
ציוני. משום־כך התנגד לקמפ״דייוויד, ומשום
כך הוא נאלץ גם עתה לנהוג בזהירות
רבה.

^ ע בו ר זמן רב עד שיתברר אם יש
סיכוי לכך שהתוכנית תישא פרי של
ממש, בצורת הסדר-שלום במרחב. הדבר
תלוי בגורמים רבים, ובין השאר:
>• הצלחת המערך לחזור לשילטון ב ישראל,

יחסם של יהודי ארצות-הברית למ-
מסשלת־בגין,
• הצלחת חוסיין להגיע להסכם של
שיתוף-פעולה עם אש״ף, שיאפשר לו ל הצטרף
למשא-ומתן על האוטונומיה,
#גיבוש הכוחות בתוך אש״ף עצמו,
י• יחסי-הכוחות בעולם הערבי.
כל זה יתבהר רק בתהליך ארוך. השבוע
היו רק כמה סימנים ראשונים. בין השאר :
#1המנהיגים של המימסד היהודי ב אמריקה
סירבו להסתייג חד־משמעית מתו-
כנית-רגן, כפי שדרש בגין.
#בישיבה רבת־חשיבות של הוועד-
הפועל של אש״ף בתוניס, מנע יאסר ער-
פאת את דחיית התוכנית האמריקאית על
הסף.
!• כל מלכי המדינות הערביות ונשי-
איהן, שבאו לעיר פאס במארוקו, ערכו קב-
לת־פנים מלכותית ליאסר ערפאת, בבואו
לפאם. בכך הדגישו את מעמדו החדש של
ראש אש״ף כגיבור העולם הערבי.
אלה הם סימנים לעתיד. מה שקורה ב הווה
הוא ברור ומיידי:
כמכה מו חצתאחתהרס רגן
א ת כד האש ליו ת שנ פו צו כי שראל
— כעזרתמ כונ ה כ כי ר ה של ש טי־פ
ת־ סו ח — כ אילו היתהסילחסת ־
ה ל בנון ני צ חון מ דיני לי ש ר אל.
נאומו הוכיח בצורה חד־משמעית כי
הרפתקה צבאית זו של מנחם בגין וארי אל
שרון הסתיימה בכישלון מדיני מונומנטלי.
ופגעה בצורה החמורה ביותר דווקא
במטרות שאותן היא באה לשרת.
רגן נוהג בישראל כפי שאדון נוהג כלפי
כלבו, אחרי שנתן לו להשתולל קצת ולהביא
לו עצם. הוא שם את הרצועה על
צווארו.
השאלה הי חי ד ה הי א מ הו אדרך
ה ר צו ע ה, ש בו תו כי דעכ שיו אר־ס
סשדת־ כגין־

צו ת ־ ה ב רי ת
שרון, ש ה שני אהאת !עצמה עלי ה
כ צו רהש אין דה תיקון•

שי1ו״ם 3מישל!חת הוקויזת קרוב לוודאי שבקרוב יחולו שינויים במישלחת
הכלכלית של ישראל בניו־יורק.
ה סי ב ה: מחד לי ם שוני ם שד כמהמ אנ שי־ה
מי שלחת, ב עי קרבמה שנוג ע ל קניי ת
ס חו רו תחקל איו ת ב שו ק ה קו מו די טי ס,
שג ר מו ד הו צ או ת־ ענ ק מיו ת רו ת. אנשי״
ה מי שלחת שנ שקלתהחלפתםנתנו
ל ב רו ק רי ם ה עו ב די ם כ שו ק ־ ה ס חו רו ת הו ר או ת
ב ל תי־ מ ת אי מו ת.

שרון אכל טריפה
בצמרת

מ חלק ת־ ה חקר
של מי שדד־והחוץ, שי רי כי שר־ ה חו ץ,
יצחקש סי ר, טו עני םשתפ קי דו זזיה ל ע מוד
על המתרחשמממ של ההאמ רי ק אי ת.
יש המאשימים גס את השגריר הישראלי בוושינגטון,
משה ארנס, שחיוסר־נסיונו היה בעוכריו׳ והוא לא
הצליה לעמוד על המתרחש.

סחירות מוקדמות *
הן בצמרתה לי כו ד והן מצמרת והמערך
נשמ עו ת ת בי עו ת ׳ ס ת חז קו ת־ו הו ל כו ת
ל ח תו רלהקדמתהמ הי רו תלכנסתה־.11
בליכוד ׳סבורים שאפשר יהיה להשיג ניצחון
בבחירות בזכות ״הניצחון״ במילחמת־הלבנון, ותוך
האשמת המערך ב״בגידה״ ,ואילו בצמרת המערך
סבורים, כי הדימיון שבין חובנית־רגן ומצע-המערך
בשאלה המדינית עשוי להביא לו ניצחון, כאשר
קוליות רבים מן המרכז יחזרו למערך.
אםלא תו שג הסכמה על ע רי כתמ חי רו ת
׳מוקדמות, יבקש ׳ראש־הממ שלה !מנחם
בגין ל ע רו ך שינויי םבממשל תו, ולצרה
א לי השר או שניי ם. מחוץ לליכו ד, כ די
ל ה ציג ״ קונ סנזו ס ל או מי רחב ״ כ ל פי
האמ רי ק אי ם.

השופטת התעייפה
שו פטת בי ת ־ ה סי שפטהמ חוזי ב־או
ס ט רו ב ס קי־ת
ל־ א כי ב, וי ק טו רי ה
מהן, ה ותימה כנ ראהב עי ק מו ת מי ש־פ
טו הקשה של השר־ לשעבראהרץ
א בו־ ח צי ר א.
יהיא פנתה לנ שי א כי ת־ ה מי שפט •
ה מ חוזי, בני מין כ הן, ו בי קשהמ מנו
לצרף או תהלהרכב שד שו פ טי ם, כ די
של אתשב עו דלכדה כדך־יחיד. השד
פטכ הן נ ענ הלבקשתה.

רקדת לעזרת ס־יה״מ
ה מי פ לג ה ה קו מוני ס טי ת, ר ק ״ ח, פתחה
כמסע־ הסברה בין ח ב רי ה ו או ה די ה
הער ביי ם, כ די להב הי ר מ דו ע לא התערכה
ב רי ת ־ ה סו ע צו ת ל טו בתאש״ף כ סי לחמת ־
ה ד כנון.
תועמלני רק״ח מונים לכך שלוש סיבוח: העובדה
שממשלת־לבנון לא ביקשה התערבות סובייטית,
עמדתן של המדינות הערביות ״הריאקציוניות״,
ועמדת הממשלה הסודית, שאף היא לא ביקשה
התערבות סובייטית ממשית יותר מזו שהיתה בפועל.

מורצים על־תזא
ע בו דתם שד 40׳מרצים, ה א מו רי ם ללמד
ב שנ ת־ ה די מו די ם והבאה ב או ני ב ר סי ט ת
בי ר־זי ת, הו תנהבכך שי ח ת מו א צל
שי ד טונו ת ה מי מ של הצב אי על סי סמך
ש בו ה ם ׳מא שרים ש אינ ם רו אי םבאש ״ף
א ת הנ ציג הבלע די שד העםהפלס טיני.
מדובר במרצים הבאים מחו״ל, או כאיד, שאינם
מתגוררים בנפת רמאללה, שבה נמצאת ה׳יניברם יטה.
לפחות מרצה אחד — אמריקאי במוצאו — חתם
על המיסמך בלי לדעת מה תוכנו.

ל ט ענ תו שד ש ר־ ה בי טחץא רי אל
שר ץ, שאמרל עי תונ אי ת ה אי ט ל קי ת
או רי אנ הפלאצ׳י ש אינו אוכל ב שר־חזי
ר, אין שחר.
סו ע די ם ק בו עי םבמ״סעדה תל־ אבי־בי
ת י דו ע ה, שסה נו הג שרץל אכול,
ר או או תו או כל שם ל א־פעם ״ ס טיי ק
לבן״ מב שר־חזיר•

טעות ט1
טובייל הבריאות *
בראשר שי מתה מו ע מ די םלתפ קי ד מנכ ״ל
־ מי שר ד־ ה ברי אדת, ב מ קו מו של ב רו ך. סודן,
שהסתכסך עם רו ב אנ שי מי ש רדו, עו מ ד
עתה ׳הפרופסור מ שה ימני, אורולוג
ב בי ת־ ה חו לי ם תל־ ה שו מ ר, ש הוז כ ר גם
כ מו עמדלתפ קי ד דיקן בי ת ־ הספרלר פו א ה.
מני, בן למישפחה ספרדית מפורסמת, העמיד
בשעתו תנאים לקבלת תפקיד המנכ״ל, בצורת
תוכנית־עבזדה מחייבת. הוא ידוע כמי שלוחם
על דעותיו.

ועידת סירוס עיתונאית בשבוע הבא תיערך ועידת־חירום של עיתונאי ישראל.
עד סד ר־יו מ ה של הוו עי דהי הי ה נו ש א
אחד: הסכ נו ת ל חו פ ש־ ה כי טוי, ב עי ק בו ת
מי לחמת־ ה ל בנ ץ.

הופעת שדון סטלד•
בוטלה הופעתו של שר־הביטחון אריאל שרון
במועדודהעיתונות, ביום השישי השבוע.
ה בי טו ל נו מקבסיכותט כניו ת, אךה סי ב ה
ה א מי תי ת הי אהתערע רו ת והיחסים ב ץ
א רי אל שרץ וכין צי בו ר ה עי תונ אי ם,
ב עי ק בו תפרשת גלי־צה״ד.

*3 0 ..תעיר״ -
עיתון ער ב?
במערכת ידמץ ״ה אר ץ״ קיי מתמגסה
ל ה פו ךאתהמ קו מ ץ הי רו של מי ״כל־ ה עיר״
ל עי תון־ ערב לכל דבר, שיי מכרבכל יום
מי מי ה ש בו ע בירו שלי ם.
בינתיים מופיע מקומון זה פעמיים בשבוע ומחולק
חינם בדוכני־המכירה של העיתונים.

כ בוד אחדזין לחודשיים החל באחד בספטמבר יש לשופט הראשי בבית־מיישפט
השלום בתל־אביב ישני סגנים, שזכו בתואר
״נשיא־תירן״ של בית־המישפט.
שני הנ שי אי ם ה תו רניי ם הם עתהה שו פ טי ם
שיימחה נ ח מני ואברהם סו ב שו בי ץ, שי כ הנו
בתפ קי ד כ דיו ק חוד שיי ם, שכן כ סו ף חוד ש
או ק טו ברהם יו צ אים דגי סל או ת•

בניגו ד לרו ח ה או פ טי מי ת, ש מנ סי ם
להש רו ת ס בי בםכמהמ עו ר כי ביטאוך
ה לי כו ד ״יומן ה שבו ע ״ ,התבררבסק רי ם
שנ ע ר כו לאח רונ ה כי ת פו צ תו הולכת
ויו רדתבהדרגה, ו מגי עה ל אל פי םמע טי ם.
בעיקביות זה מתמעטות גם המודעות, ועלולים לחול
שינויים בהרכב הבעלות על השבועון.

שמיה פידססיניס פידדן בניגוד לדברי שר־יהביטחיון, שירח היא מדינה
פלסטינית מפני ש־״־/ס 70 מאוכלוסייתה הס פלסטינים,
הוצגו נתונים שונים בוועדת־החוץ־והביטחון.

*״חוות
במישפחח גזודיד
בן־ א חו תו של הנ שי אהנבחר של ל בנ ץ,
ב שי ר ג׳ סיי ל, נו תחב בי ת־ ה חו לי ם על־שס
״ שיב א״ בתל־ ה שו מ ר.
סביב מיטתו של הצעיר מתגודדים אנשי ביטחון רבים.

טורי !!סיאל־״עיל* 3 קבו צ ה של סס דיילי ם ז מניי ם ת פו ט ר
מ ע בו דתהבחברת ״אל־על״ ב־ 15בספטמבר,
ל מ רו תשהם היו מ תו כנני םלע בו ד עד
להתחלת עונ ת־ ה חור ף•
קבוצה אחרת של 150 דיילים פוטרו כבר ב־1
בספטמבר, למרות שגם חלק מהם היו אמורים
לעבוד עד לעונת החורף.

במיפלגר. חל יבודלי ח
נ שי או ת ה מי פ לג ה ה לי ב ר לי ת הו רתה
ה ש בו עלפרק לי ט ה מי פלגה, עורך־הדין
א מנון גו ל דנ ב רג, להת רו תכשלמה ירקוני,
ראשה חו גהר עיוני ב מי פ לג ה ה לי ב ר לי ת,
שי חדל מלפרסם הו ד עו ת נג דרא שי
ה מי פ לג ה ונג ד מ דיניו ת ה.
לירקוני יובהר שאם ימשיך בדרכו האופוזיציונית,
הוא יועמד לדין המיפלגה ויוסקו מסקנות
מרחיקות־לכת נגדו.
מילואיטדקים ליטייחיס
מ רי רו תרכה שו ררתכקרב חיילי־ מילו אי ם
כצפץ, המשר תי םככר יו תרמ־ 50 יום
ב ר צי פו ת, על כךשהם הו כ או למח סני־חי
רו םועס קו ב ע בו דו ת־ מי ץ שו ט פו ת,
ל הו צי א ע בו דו ת בי טחץ־ שו מףכ לי לו ת.
המילואימניקים נדרשו למיין כובעים, סכו״מ
קיטבגים וציוד טכני.

שערורייה בעיר״ה
בקרבהפ קי די םהב כי רי ם של עי ריי
תתל־ א בי ב יש ת סי ס ה, א ח רי
ש ב אי רו ע מי שפח תי של אחדמהם
הו פי ע ה ״ התז מו רתהקאמ רי ת ״ של
ת ל־ א כי ב.
מ דו ברבפ קי דהאחר אי על והאירו עים
ב עי ריי ה, ש ה שי אאתבתוב״גני־ה
ת ע רו כ ה ״ .ב עי ריי ה טו עני ם כי אין
ת ק די ם ל הו פעתה תיזי מורת ב אי רו עי ם
סי שפח תיי ם מ סוג זה.

אטלס ונודר סטי לו ד
מהכר סיפ רי־ היל די ם, י הו דהאטלס,
ה ת מנ ה כ עו ר ך הדד־ שבועץ לילדים ״פילץ״.
העיתון, המיועד לילדים בגילאים 5עד ,11
נערך עד עתה על־ידי ראובן ויסר.

זמנים מודרניים

״העסק שרי בחובה?
אז תמכרו דולרים מהפת״ם!״
..,הלו טלבנק, אתה שומע אותי? מה שמך, אורי?
אז יופי, אורי, כמו שאמרתי תמכרו את הדולרים
מהפת״מ ותכסו את האוברדרפט בחשבון העסק.
אתה אומר שאומרים משיכת־יתר? שיהיה ככה,
העיקר שלא תהיה משיכת־יתר. נכון. אם אני כבר
מדברת איתך, אפשר להזמין גם כרטיס עיסקי
של דיינרס־קלוב? כן? ,יש לי כבר אשראית דיינרס
משלי, אבל יש יתרון לכרטיס העיסקי. אתם עושים
את זה? יופי. תודה. נכנסה לקוחה. אני מסיימת.
שלום.״
24 ששת ביממה:

גם את יכולה להיות מנויה בטלבנק דיסקונט וליהנות
מכל השרותים שטלבנק דיסקונט מגיש, ומהעובדה
שהוא נותן שרות 24 שעות ביממה: מ־ 8בבוקר עד סו
בלילה שרות אישי, ומיסו בלילה עד 8בבוקר באמצעות
מזכירה אלקטרנית.
כל מה שאת צריכה לעשות הוא, לבחור לך
בנקוד״-צופן פרטי משלך בן ארבע אותיות, או
ספרות, או שילוב נחמד של שתיהן, כדי לשמור על
סודיות מוחלטת שהיא עקרון חשוב בעבודה עם בנק
דיסקונט. את מצלצלת למספר המיוחד של טלבנק־דיסקונט,
מוסרת את הבנקוד, מספר החשבון והסניף,
ויכולה לבצע בטלפון, מכל מקום שאת רוצה, בשעה
הכי נוחה לך, רוב הפעולות הבנקאיות:
ביצוע עסקות

קניה ומכירה של ניירות ערך(מניות* ,צמודים וקרנות נאמנות); קניה ומכירה של מטבע חוץ; העברות מחשבון לחשבון**
מתן הוראות לבנק והזמנת שרותים

מתן הוראות קבע לתשלום חשבונות חשמל, טלפון ואחרים; מתן הוראות קבע לביצוע עסקות, לרכישת מט״ח ולביצוע
תשלומים קבועים לתכניות חסכון ולקופות גמל; הזמנת כרטיסי אשראית ״דיינרס״ ו״ויזה״; הזמנת כרטיסי כספומט ודיסקונטומט;
הזמנת פנקסי שיקים; הזמנת תמציות חשבון; הזמנת המחאות נוסעים.
כן נבצע עבורך כל פעולה או בקשה שניתן לבצעה עפ״י הוראה טלפונית.

דיווח מהבנק ואליו

דיווח על היתרות בחשבונותיך השונים(עו״ש,מט״ח, נ״ע); קבלת שערוך תיק ניירות ערך; הודעה לבנק על אבדן או גניבה
של כרטיסי אשראית, כספומט, דיסקונטומט או פנקס שיקים.
אם את לקוחה של דיסקונט וגם אם אינך לקוחה של הבנק עד כה, הכנסי לסניפנו הקרוב והצטרפי לחוג
מנויי טלבנק דיסקונט.
* הוראות קניה/מכירה שיתקבלו עד שעה 12.00 לשוק א׳ ועד 12.30 לשוק ב /יבוצעו באותו יום.

** כפוף לסכומים כפי שיקבעו מדי פעם.

׳ עינוגי

סטרימלי משקה אמיתי שאין דומה לו
מרענן, מתה, וטעים
סטרימלי סירופ בששה טעמים!
תפוזים ואשכוליות
עם הדריף* מפרי טבעי
תפוחים ופטל,
ובטעמים הבלעדיים מחדל
סטרימלי קולה אמיתי
וסטרימלי ספורט
סטרימלי משקה מצויץ
קח סטרימלי בניס הקטן

אריזת סטרימלי
מכילה סירופ טבעי
להכנת כוס משקה אחת
ולכן כל אחד יכול לשתות
סטרימלי בטעם האהוב עליו
האריזה המיוחדת של סטרימלי
קלה לנשיאה, נוחה לשימוש 1 1 בכל מקום וחסכונית.
הדריף ״ תמצית הפרי הטבעי ־ 1

המחיר לרבעיית
סטרימלי 11( 10.80
להכנת 4כוסות -
1ליטר

02 535343
537724־02
אריזה בגודל טבעי להכנת כוס משקה אחת

הטעמים החדשים של

או ר׳ אבנר מספרעל
רהדרמס׳ ( 321 של מלון המלך דויד המפואר בירושלים ישב השבוע גבר מוצק,
//בעל עיניים כחולות ושערות אפורות, מסורקות לאחור בך פתחתי לפני 29
שנים כתבה על פגישה עם הד״ר נחום גולדמן, יושב־ראש הנהלת הסוכנות היהודית.
העלמ תי אז א ת עי ק ר תו כן ה שי ח ה.

באתי אל גולדמן כדי לשטח לפניו רעיון מהפכני, ולשכנע אותו לקבלו.

הר עיון הי ה ל הפיל א ת שי ל טונו שד דויד בן־גוריון, ול ה קי םכארץ
מ מ של ת־ שלו ם.

האסטראטגיה שהצעתי לו היתד, כך: תחילה, עליו לאחד את מיפלגות הפרוגרסיבים
והציונים־הכלליים, שתי המיפלגות של הימין המתון, היוני (המושגים ״יונים״ ו״נצים״
לא היו אז קיימים עדיין. הם נולדו בארצות־הברית כעבור כמה שנים ).אחר־כך עליו

להתייצב לבחירות לכנסת השלישית בראש מיפלגה חזקה כזאת, כשבידיו מצע ברור של
עשיית שלום עם העולם הערבי. אחרי הבחירות עליו להקים קואליציה עם כל כוחות־השלום,
ובראשם מפ״ם, שהיתה אז מיפלגה חזקה. השגת השלום היא משימה כה מכרעת,
שמותר להתעלם למענה במשך זמן־מה מניגודים סוציאליים. אפשר להכריז על מעין מורא-
טוריום לשנתיים־שלוש במאבק הפנימי בין ימין ושמאל.
השמעתי באוזניו של גולדמן את חששותי הכבדים ביותר לגורל המדינה. אמרתי לו
בערך כך :״בשנים אלה נקבעים דמות המדינה וגורלה לדורות. בן־גוריון הופך אותה
לחוד־החנית של העולם המערבי נגד התנועה הלאומית הערבית. הדבר יביא למילחמת־נצח.
שתשנה בהכרח את דמותה של ישראל עד ללא־הכר. האירועים האחרונים — ובמיוחד
הטבח שערך אריאל שרון כמה ימים לפני כן בכפר קיביא, שבו נרצחו שיבעים
ילדים, נשים וגברים חפים־מפשע — מצביעים על הכיוון.
״אתה האדם היחידי המסוגל לעמוד מול בן־גוריון, מבחינת שיעור־קומתך זמעמדך
הלאומי והבינלאומי. לאף אדם אחר במדינה אין סיכוי לזכות באמון הציבור הרחב
במאבק נגד בן־גוריון. ההצלחה הזהירה שלך בהשגת חוזה־השילומים מעניקה לך יוקרה
עצומה. רבים מאמינים כי אדם שהשיג הישג זה מסוגל גם להשיג את השלום עם העולם
הערבי.
״ קכלתהמ שי מ ה הז א ת, עד עצמך אינ ה כג דרז כו ת, אל א הו כ ה.
אתה חיי בלה תיי צבכראשמ חנד ד ה שלו ם, כי גורד ה מ דינ ה מונ ח על
כ ר־ ה מ אזניי ם .״

התשובה היתה שלילית. גולדמן לא זז ממנה במשך כל 29 השנים שעברו מאז, עד
לפטירתו לפני כמה ימים.
ולא פעם הירהרתי בשנים האחרונות: אילו נענה גולדמן אז להפצרותיה האם לא
היתה כל ההתפתחות בארץ שונה מאז 1מנחם בגין לא היה משתלט על הימין הישראלי,
הימין היה עולה על דרך יונית, תנועת־החרות היתה נשארת מיפלגה שולית.
אילו גודדמן

הי ה מוכן ל היל ח ם.

..או אידם עעויר״

היהודי הנוד ד

ל ודדמן ה ק שי ב לדברים בתשומת־לב. הוא הביט בי בעיניו הכחולות, ועל שפתיו
י ״ ריחף החיוך הספקני הניצהי שלו.
ואז השמיע באוזניי דברים, שנחרתו בזיכרוני כמעט מילולית.

ף 1או תו וידוי אישי באו לידי ביטוי כל תכונות אופיו של האיש, מעלותיו ומיגרעותיו.
* מכיוון שהיה איש גדול, היו לו מעלות גדולות ומיגרעות גדולות.
׳ הוא היה בעל כושר־ניתוח מבריק, אחד האנשים המעטים במדינה ובתנועה הציונית
שהיו מסוגלים לחשוב במושגים היסטוריים. הוא היה מסוגל לראות את שני הצדדים של
המטבע, ולגבש מחשבה צלולה, המבוססת על ראיית התמונה בשלמותה• .הוא שמר על
מרחק־מה מן הדברים, וכך היה מסוגל לראותם בבהירות, בלא ערפל רגשני ומסך של
מישאלות־לב אידיאולוגיים.

הי ה זה וידוי אי שי די ׳מדהים.

״ראה־נא,״ אמר לי ,״אתה אדם צעיר( .הוא היה אז בן ,52 לדבריו, ולי מלאו זה עתה
.)30 אתה מוכן להילחם. אתה קמת נגד בן־גוריון, ומה קרה לה ו משמיצים אותך, מכפישים
אותך בכל יום, משליכים בך בוץ, שונאים אותך. אתה לוחם, ואני מעריך אותך על

״ אכל
מ פו א רי ם,
טו ב ה. אני
כ פי •טאני

אני אדםמ סוג אחר• אני או הבל היו ת. אני או הבכ תי־ ס דון
או כל טו ב, יין טו ב. אני או הבנ שים• אני או ה ב מו סי ק ה
אדםע שי ר מ או ד. אני יכוד להר שו תלעצ מי ד חיו ת כ דיו ק
רו צ ה.

״אילו קיבלתי את עצתך והייתי נכנס לפוליטיקה הישראלית, היה קורה לי בדיוק
מה שקרה לך. היו משמיצים אותי. זורקים עלי בוץ. הייתי צריך להשיב מילחמה באותן
השיטות, שאינן לרוחי.
״למה לי כל ז,ה ץ״

אכל הו א לא הי ה לו ח ם. .הוא לא הי ה ׳מסוגל להש מי ע אז הרהה מי ר ה
כיו ת ר, הנו געתלעצם קיו מ ם שד העםוהמ דינ ה, ולהסתפקכ כך• ל א
עדה על ד ע תו שזה מ חיי כ או תו אי שי תלע שו תמש הו. לא עדה עד ד ע תו,
למ של, שעדיו להשתקעכר צינו תכארץ.

אמרו עליו שהוא ״אחרון היהודים.״ הבריות מוכנות יותר מדי להדביק תואר זה
לאישים יהודיים, בייחוד למחרת מותם. אך לגבי גולדמן. היה הרבה מן האמת בתואר זה.
הוא היה היהודי הנודד, הציוני של בתי־המלון. היו לו הרבה בתים, אך לא היה לו
בית. לא היו לו שורשים בשום מקום. הוא היה, איכשהו, צועני דה־לוכס.
הוא בז מעומק לב לישראלי החדש, הגס והפרימיטיבי. אך הוא גם העריץ אותו
בכתר ליבו והתבטל לפניו, כמו היהודי לפני הפריץ הגוי. היתה בו הערצה כמוסה לאיש־הכוה,
לאיש האלימות, אף שבז לכוח ולאלימות. וידע כי בהיסטוריה הם מעלים אך חרס.
הוא התבטל לפני בן־גוריון, שהשתקע בארץ בנעוריו ונצמד אליה. הוא התבטל לפני
גולדה מאיר, שלא הגיעה לקרסוליו. הוא התבטל אף לפני משה דיין, שהשכיל להתחנף
אליו( .כאשר שכב גולדמן בבית־חולים בארץ, ואיש מאנשי הצמרת לא בא לבקר אותו,
הופתעו הכל לשמוע כי שר־הביטחון דיין הופיע במקום ושוחח ארוכות ובידידות עם המנ היג
המנודה).
הוא היה מרצה כובש־לב, מעורר תמיד למחשבה, מצפצף תמיד על. קבילות דבריו
על־ידי ההמונים. דבריו היו מתובלים בזיכרונות אישיים על פגישותיו עם פלוני ואלמוני,
גדולי העולם, ולעת זיקנה הפריז במיקצת באיזכור שמות של ידידיו, המי־ומי של המאה
ד,־ .20 אך הזיכרונות היו אמיתיים, הוא באמת הכיר את כולם.
כ ה שוו א ה לננ סי םהמ איי שי ם עכ שיו א ת כל ה מו ס דו ת הי הו דיי ם
ו ה ציוניי ם כ עול ם, מדה כי־ ה פינ כהה עלו כי ם שד מנ ח ם כגין או שי מ עון
פרס ; ואף כ ה שוו אהל שניי ם אל העצמם — מנ ח ם גולד מן הי ה ענ ק
רו הני.

מול עסקנים ממדרגה שלישית; ופוליטיקאים ממדרגה שניה. הוא היה מדינאי ממדרגה
ראשונה.

האופציה הרביעית

גולדמן כ מלון ״ המלך דויד״ ,1:353 ,כ שי ח ה עם א כנ רי

״אני אוהב אוכל טוב, יין טוב, נשים יפות מזוסיקוה טובה.,.״

איטר קמה המדינה. עמדו לפגיה — לפחות בתיאוריה — ארבע אופציות היסטוריות
^ חילופיות.
האופציה הראשונה היתד, של דויד בן־ג׳וריון, והיא זו שהתקבלה, כמובן. בן־גוריון
צעד בעיקבות בנימין זאב הרצל, שקבע בסיפרו כי מדינת־היהודים תהווה בפלשתינה
״חלק מחומת־הביצורים של המערב נגד הברבאריות האסיאתית,״ קרי: הערבית. כמו
הרצל, נרדאו, וייצמן וז׳בוטינסקי האמין בן־גוריון שאין אפשרות ואין צורך למדינה
היהודית להסתדר עם העולם הערבי. אלא שעליה להדוף את העולם הערבי בכוח, בעזרת
מעצמה מערבית גדולה אחת: גרמניה, בריטניה, צרפת, ולבסוף ארות־הברית.
האופציה השנייה היתד, זו של מפ״ם (דאז) והקומוניסטית. היא לא היתה שונה

גו ל ד מן
(המשך מעמוד )13
עקרונית מן האופציה הבן־גוריונית, אלא שהחליפה את המעצמה המערבית במעצמה
הסובייטית, שמש העמים, שעמדה — כך האמינו בעלי אופציה זו — לנצח בעולם.
האופציה השלישית היתד, זו שמעטים דגלו בה, ואני ביניהם. תפיסה זו אמרה כי אין
תקומה לישראל בטווח הרחוק אלא אם כן תשתלב במרחב. תכרות ברית עם התנועה
הלאומית הערבית. תעזור לעם הפלסטיני להשתקם ולהקים מדינה משלו לצד ישראל,
ולהשתייך למישפחת העולם השלישי המתעורר.
האופציה הרביעית היתד, זו של נחום גולדמן. הוא רצה להפוך את ישראל ל״שווייץ
של המחרה התיכון,״ מדינה ניטרלית לחלוטין — כה ניטרלית עד שגם לא תצטרף
לאו״ם. כדי שלא תצטרך להכריע בשום עניין בין ארצות־הברית וברית־ד,מועצות. כי
ישראל צריכה להיות מדינת היהודים, מרכז היהודים שבעולם כולו, המערבי והמיזרחי.
למען היהודים, עליה לקיים יחסים ידידותיים גם עם המעצמות המערביות וגם עם המעצמה
הקומוניסטית. וכמדינה ניטרלית תוכל להתקבל גם על דעת הערבים.
תפיסותינו נפגשו בהכרת הצורך הזה לעשות שלום עם העולם הערבי, ובאמונה
שהדבר אפשרי. על כך נסב החלק השני של אותה שיחה במלון המלך דויד בנובמבר
— 1953 ועל חלק זה דיווחתי בשעתו, לפחות ברמז (העולם הזה .)839 ,838 מיניסטריון
מיוחד, שבו ירוכזו כל המומחים הדרושים לניהול מיבצע רצוף ועיקבי להשגת השלום :
מומחים לעניינים ערביים, דיפלומטים, פסיכולוגים •,מומחים לתעמולה, אנשי־ביטחון.
כלכלנים. וכר.
הצע תי שנ חו ם גלדדטן י?ן סוד כראשה סי שרד הזה*

הגעתי אל הרעיון הזה בהדרגה. תחילה סברתי כי גולדמן צריך להתמנות פשוט
כשר־החוץ. במקומו של משה שרת, שהיה איש נוקשה. חסר־דמיון וחסר אומץ־לב. בניגוד
לדיעה שנפוצה בארץ, וגם בעולם הערבי, לא היה שרת בעל אוריינטציה פרו־ערבית.
מבחינה מהותית לא היה הבדל בין דיעותיו ובין הקו של בן־גוריון. ההבדל ביניהם היה
בטכסיסים ובטמפרמנט. על כך היו ביניהם־ מריבות אינסופיות. ובכל פעם נכנע שרת
לאיש בעל האופי החזק יותר.
היה ברור לי ששרת הוא אסון. אך הנסיבות הפוליטיות לא איפשרו לגולדמן לבוא
במקומו, מה גם שגולדמן לא היה מוכן להילחם על כך. כך הגעתי לרעיון שכדאי להעביר
את כל ענייני השלום למיניסטריון חדש, מעין מישרד לענייני השלום או המרחב.
בשיחתנו העליתי את הרעיון, והוא הסכים לו בכל לב. אבל הוא אמר שגם רעיון
זה אין לו כל סיכוי להתגשם — לא שרת ולא מפא״י יסכימו להוציא עניין זד, מידיהם.
ואכן. בלי מאבק הדבר לא היה אפשרי, וגולדמן לא התכוון להילחם על כך. הוא רק אמר
לי כמה דברים לציטוט ברוח זו (ראה נזיסגות).

הוא דא הי ר ש ־ לי דפ רסםכש מו מהם תנ אי־ה שלדם ש הו א מציע :
הצטר פו ת י שר אל לליגה הער כי ת, מ תן ע ר כויו תמצדי שר אל שלא תו סי ף
עוד להתפשטכמרחב, פשרהב עניין ה פ לי טי םוה רכו שהער כי הנ טו ש
( משמע: ה חז ר ת חלק סי מ לי של ה פ לי טי ם, ת שלו ם פי צויי ם לכל האח רי ם,
כ רו חהתש לו מי ם. הגר מניי ם לי ש ר אל) ,בי טול החרםהער כי על י שר אל.

שליחות סוד־ח
ף* או ת ם הי מי ם קרה דבר שמעטים ידעו עליו.
פילים חיטי, אחד ההיסטוריונים הגדולים של הדור (ההיסטוריה של מוריה,

ועוד) ,איש־רוח ערבי דגול, שכיהן כפרופסור לספרות שמית באוניברסיטה של פרינסטון,
בא אל גולדמן ובפיו ידיעה מרעישה.
הוא נתן לגולדמן להבין כי הוא קיבל על עצמו שליחות מטעם הליגה הערבית. הליגה
רצתה להיכנס למגע בלתי־מחייב עם נציג יהודי מוסמך, כדי לברר מה יהיה יחסה של
ישראל כלפי שאלות מסויימות הנוגעות לשלום מרחבי. היה לכך תנאי בל-יעבור: נציגי
הליגה לא ייפגשו עם אף נציג רישמי של ממשלת־ישראל.
גולדמן נלהב לרעיון. מה גם שהתנאי היה סביר בעיניו. גם הוא עצמו סירב להיפגש
עם הקאנצלר הגרמני, קונראד אדנואר, בעניין השילומים, אלא אחרי שמיסגרת הדברים
נקבעה במגעים סודיים מוקדמים.
״י *יי *׳ייייי

ייייי״י• *ייי־ייי

ייייה בי אאתה עניין לי די ע ת
הממשלה•״ אולם כ אן
נתקלכ סי רו ב מו חלט
מצד מיטה שרת.

שר־החוץ דרש כי העניין
יהיה כפוף לו. וכי על
נולדמן לקבל רשמית תואר

ליברלי ם ארליך, כ״ ץ ו מודעי ב ה לוויי ת גולדמן

אילו נענה גולדמן להפצרות...
של שגריר המדינה, לפני שיפתח במגעים כלשהם בשמה. גולדמן הבין שאין טעם
להמשיך במאמציו.
פרשה זו שיכנעה אותי(ואני משוכנע בכך עד היום) כי מישרד־החוץ לא יצלח לעולם
באף עניין הנוגע לשלום עם הערבים. דרוש לכך מנגנון אחר• .גמיש הרבה יותר. ובעל
גישה שונה לחלוטין, שזאת תהיה משימתו הבלעדית.
בדיעבד אפשר רק לנחש מה היה רקע שליחותו של חיטי. הליגה הערבית היתד, אז
מכשיר בידי מצריים. בארץ־היאור עלה אז לגדולה סגן־אלוף צעיר בשם גמאל עבד־אל־נאצר,
שפתח במאבק המדיני לסילוק הצבא הבריטי, שהחזיק אז עדיין בבסיסים לאורך
תעלת־סואץ. עמדתה של ישראל והשפעתה בבריטניה ובארצות־הברית יכלו להיות
חשובות. ידוע כיום (ואנחנו ידענו זאת גם אז) כי עבד־אל־נאצר היה באותה תקופה
מוכן לדון ברצינות בהשגת הסדר עם ישראל.

ראיון ע גול דמן 3־ 1 9 5 3

לעשות שלו בקבלנות

א ת, הראיון הקצר הז ה ה עני ק הד ׳׳ר נ חו ם
גודדמן ל אודי א כנ רי, כ מי סגרת שי חהפר טי ת
הדב רי ם
.הרכה יו ת ר גדול ה, כ נו כמכר
התפרס מו כ או תו ה ש בו ע כגליון ״ העולם הז ה ״
838ומתפרס מי ם כ אן מחדשב מלו אם• י
גולדמן כי הן אז כיו ״ר ה סו כ נו ת הי הו די ת.
א כנ רי ז ד״ר גולדמן. נפוצו שמועות שהיית מוכן לקבל

על עצמך יוזמה במאמץ להשיג שלום עם הערבים. מה
יחסך לבעייה זו י
*ולדמן ז ישראל לא תוכל להתקיים לעולם כבמיבצר
מזויין בים הערבי. עליה לבוא לידי הסכם עם העולם הערבי.
דרוש הסכם כלכלי, צבאי ופוליטי.
א בנ רי: היית אומר שזו הבעייה העיקרית של המדינה?

גולד מן: כן. כל הצרות של ישראל בעולם ובאמריקה
נובעות מזה. זוהי בעייה קשה מאוד, אך אין בעייה פוליטית
שאי־אפשר לפתור אותה. לדעתי. צריך לפתרה
במהירות, כי המצב נעשה יותר ויותר קשה.
א,כנרי ז אתה מותח ביקורת על הממשלה ז
גולדמן: יש לי הרושם שדעת־הקהל בישראל אינה
מייחסת לעניין את הערך האמיתי שלו. כאן חיים באי.
אין רואים את הבעיות. הממשלה הטובה ביותר אינה יכולה
לעשות יותר ממה שדעת־הקהל נותנת לה לעשות. צריך
לחנך ׳את דעת־הקהל.
א כנ רי: מה יש להסביר?
גודדמן ז אנחנו חלק אורגני של המזרח התיכון. מישק־לו
של האיזור בזירה הבינלאומית גובר והולך. מצבו הגיאופוליטי
חשוב מאוד, יש לו אוצרות חיוניים של נפט.
מדינה אחרי מדינה מקבלת עצמאות. לא נוכל להתעלם
מזה.
א כנ רי: במה אתה רואה את הבעייה העיקרית, במשא״
ומתן על שלום?
גולדמן 1אין בעייה עיקרית. חשובים היחסים בכללותם,
ולאו דווקא בעייה ספציפית, כגון גבולות ופליטים.
כל זמן שהעולם הערבי רואה בנו אויב וגורם זר, אין הוא
מוכן לדבר על שלום.
א בנ רי ז היחס ההדדי הוא החשוב ז
גילדמן ז כן. צריך לשכנע אותם שאנחנו אומה החיה
בחלק זה של העולם. לקשור את גורלנו לגורל האזור.
א כנ רי ז מהו הצעד הראשון ז

גולד מן 1דרושה הכנה פוליטית (מצד) דעת-הקהל.
למדיניות הפנימית הישראלית ישנה השפעה רבה. למשל,
חשוב יחסנו למיעוט הערבי. נחוץ לעניין גם את מעצמות
המערב, לגייס בכל העולם את אלה מידידינו שיש להם
קשרים בעולם הערבי. זה יהיה מאמץ פוליטי רחב.
א בנ רי: ד״ר גולדמן, נניח שממשלת ישראל היתד,
מציעה לך לקבל עליך את כל העניין בקבלנות. האם היית
מסכים י
(ד״ר גולדמן מחייך, נמנע מתשובה).
א כנ רי ז כמה זמן היה דרוש למאמץ כזה ז
גולדמן ז דרוש זמן. אפילו אם תהיה מדיניות דינמית,
תהיינה דרושות לפחות שנתיים־שלוש. לקחתי על עצמי
להשיג את הסכם־השילומים עם גרמניה תוך ששה חודשים,
וקיימתי את הבטחתי. הסכם עם הערבים יהיה קשה
יותר, ביחוד אחרי מעשה קיביה*.
אכנרי: ד״ר גולדמן, מאחר שאלה דעותיך, ואין הן
מקובלות בחוגי הממשלה הנוכחית, מה אתה מתכוון
לעשות כדי להחדירן?
גולדמן * לא כלום. אני יושב־ראש הסוכנות. המדינה
היא ריבונית, והסוכנות אינה מתערבת בענייניה. אילו
רציתי להשפיע היה עלי לבוא קודם כל הנה ולהתיישב
בארץ. עד שאעשה זאת, עלי להיות זהיר. אני יכול להגיד
לממשלה מה דעתי, אך זה הכל.
• הטבח שנערך כמה ימים לפני כן בכפר הערבי בגדה
המערבית על־ידי היחידה וסו. בפקודחו ובהשחחפוחו של
אריאל שרון.

מינתב שלא לניוסוס
כרא שי ת פכרד אר ה שגה הו פתע או רי אמרי
דקכד מיכתבמאת הד ״ר ; חו ם גולדמן• הו א
דשא אתהתא רי ך 30 ביגו א ר צא , ±0ו הי ה
מ פ תי עגםב תו כנו.
ה מי כתב, ש הי ה מנו סחכ צו רהלכ כי ת, בי ט א
א ת היר הורי־ליכד של גולד סן ל מי קראמאמ רו
של או רי א בנ רי, ש פו רסםתחתהכותרת ״ האם
א ר צו ת־׳ הכ רי ת רוצה כ שלו ם מליון ״ העולם
הז ה 2611כתא רי ך 21 כינו א ר צאו! •1מס־ת
ב ד כי גולדמן כתבאתת גו בתו יום א ח רי
שקי כל א ת הג דיון הז הכפא רי ס.
כמאמ רו ני תחא כג די אתהתנהגותה שד
א ר צו ת ־ ה ב רי ת כ־ה 1ה שני םהאח רונו ת כלפי
ה סי כ סו ך הי שרא לי־ ע ר כי, והעלהש אל ה נו קכת:
האםמ עוניינ תאר צו ת ־ ה כ רי תכאמתכ שלו ם !
א כנ רי רמז כמאמר כי עד סמךה עו ב דו ת הו א
מ טיל ספקח מו רככך.
כ פי שנ אמרכמאמר עצ מו, הי ה גול דמן
במשךה שני ם ה טו ען ה עי ק רי דדי עה שאר צו ת־

אמת, ושהוא בכלל הרבה יותר מוכשר וחכם מאשר
בז׳ז׳ינסקי, הודיע לי שהוא גיסה להשיג זאת, אך ש-
מישרד־המישפטים צריך לבטל את האיסור שהטיל על
כניסת (סרטאווי) ,ושזה מצריך כמה זמן. אין אני מאמין
שזה היה תירוץ.
מצד שני, ומלבד האינטרס של קארטר בקמפ-דייוויד,
יכולתי להזכיר — באחת הדוגמות — שגם ואנס וגם
בז׳ז׳ינסקי הפצירו בי במשך כל השנים להיפגש פומ בית
עם ערפאת, מפני שזה יקל גם עליהם לעשות זאת.
אולם יש הרבה נימוקים לטובת השאלה שהצגת,
וקשה לחוות על בך דיעה ברורה וחד-משמעית. קודם
בל, שורר באמריקה הפחד שמא לא יתכן שלום טוטאלי
בלי רוסיה. בשיגעון האנטי־סובייטי שלהם, בעיקר בתקופת
רגן, נעים להם יותר להמשיך במצב הנוכחי,
מאשר להגיע להסכם שיהיה אפשרי רק בהשתתפות
אמריקאית-סובייטית ובעזרת ערובות משותפות•
(תזכור בי ב 1977-הגיע ואנס לידי הסכם עם גרו-
מיקו לכנס בז׳נבה ועידה בהשתתפות ישראל ואש״ף.
היה זה דיין שהביא את יהודי אמריקה לייי פן שיפ-

ואנס ובזיזינסקי הנציח בי
דה׳כגש בפומבי עם ערכאת
כדי שיוכלו לעשות זאת

המדיניות חאתויסאית הזאת,
חסחדההבנה וחסרת־התוצאות,
עוד העלה לישראל ביזסר

ה כ רי תלכדה או כ שי תו ף עם כ רי ת־ ה מו ע צו ת,
תכפהש׳״ופ על מ מ של ת־ישר אל. מ כ אן שי ש
ח שי בו ת מיו חדתלת גו ב תו של גולד סן על
הדכ רי ם.
ה ש בו ע, ל אור יוז מ תו החדשה של הנ שי א
רונדד רגן, ישלד ברי ם עניין כפול ו מכופל,
וי שערךרב?פירטומם.
להלן הסיכתבכ מלו או, כ תי ר גו םמגר מני ת :

עילו לחץ על קארטר כדי שיבטל את ההסכם. הסובייטים
היו מרוגזים על זה מאוד, כפי שאני יודע על
סמך מגעים אישיים.״)
רציתי לשגר לך הערות אלה אישית, ואין הן נועדות
לפירסום, אם כי אני מודיע פומבית שוב ישוב
שאמריקה אשמה בהעדר השלום במיזרח התיכון ייתר
מאשר ישראל. בכך אני משוכנע כגר מזה 10 שנים.
בסיכום הייתי אומר בשעה זו, מבלי להיות בטוח
לגמרי, שהסיבה למדיניות האמריקאית במיזרח התיכון,
שהיא חסרת־הבנה וחסרת״תוצאות לחלוטין, נעוצה בשילוב
של חוסר״הכישרון הדיפלומטי של האמריקאים
מצד אחד, פחדם מפני השתתפות הרוסים בשלום מצד
שני, והפחד חמדיני-הפנימי־ מפני הלובי הפרו-ישראלי,
לא רק של יהודים אלא גם של אנשים במו (הסנטור
הנרי) ג׳קסון, מצד שלישי. מדיניות אמריקאית זו עוד
תעלה לישראל ביוקר.
לא הייתי בישראל בבר זמן רב, ואולי אבוא לשם
באביב לביקור קצר. א ם בן, אודיע לך על כך ׳,והייתי
נפגש איתך ברצון רב שוב.
בברכות ובאיחולים לפעילות רבת״הצלחה,
שלך,

מר אבנרי חיקר,
אני כותב לך בשפה הגרמנית, מפני שאני עומד לנסוע
מכאן בעוד שעה, והכתבת הדברים בעברית תדרוש זמן
רב יותר•
הייתי רוצה להגיד לך שאני קורא בשנתיים האח רונות
את העולם הזה בעניין רב, ושאני מעריך ומעריץ
שוב ושוב את אומץ-ליבך ואת כישרונך העיתונאי.
הסיבה למיכתב זה הוא מאמרך, שקראתיו אתמול,
״האם ארצות־הברית רוצה בשלום 1״
בפי שידוע לך, היו לי מזה שנים רבות — עד לממשלת
רגן — קשרים די הדוקים בוושינגטון, יקודם
כל עם קיסינג׳ר, בז׳ז׳ינסקי, ואנס, ולפני בן עם דין
ראסק, שלא לדבר על מיספר פקידים בכירים. לכן חייתי,
עד לתקופה הנוכחית, בעל מידע טוב למדי.
העובדה שסימנת את טענתך בסימן־שאלה מעידה
על זהירות רבה. אולם טוב מאוד עשית בכך שנתת
פומבי לספק ברצון האמריקאים בשלום. גם אני כבר
הצגתי לעצמי לפעמים שאלה זו — אף כי אין לזלזל
גם ב חוסר החוכמה המדינית של מדינאי״החוץ האמריקאיים.

הייתי
יכול לכתוב ספר שלם ולאטט את הסימנים
המעידים על כך שאמריקה רוצה ברצינות בשלום, ו הייתי
יכול להביא גם דוגמות אחרות, המעידות שאינה
רוצה בשלום• כדי להזכיר רק אחת מהן, שהיא אקטואלית
דווקא עכשיו, לאור מאמרך על סרטאווי• (אגב,
ראיתי אותו שילשום וניסיתי לעזור לו בדרכים שונות) :
בשעתו ביקשתי מוואנס, שעימו הייתי מיודד באופן
אישי, לתת לסרטאווי אשרה, בדי שיוכל לבוא לוועידת
ניו־אוטלוק בוושינגטון• .-ואנס, שהוא אדם הנון ואוהב

בשבוע שבו פורסם הנואמו על רצון־השלוס של
האמריקאים. פירסם העולם הזה גם דיווח על יחנזת־השלוס
החדשה של סרטאווי, שהחלה בראיון בעיתון לה מונד.
•• סרטאווי גורש מארצות־הברית ב־ ,1976 אחרי שבא
לשם בשליחות חשובה של אש״ף. כתירוץ לגירוש שימש
פרט בלתי־ נכון בדרכון הדיפלומטי התוניסי, שבו צוייד
למטרה זו. ב־ 1979 הוזמן סרסאווי לוועידת־שלום בוושינגטון,
ולא ניתנה לו אשרה בגלל התקלה הקודמת, כביכול.
הדבר שימש אמתלה לניצים וליוניס מתחסדות בישראל
לטעון כי ״הפלסטינים לא באו לוועידה׳־.

הדכ רי םהתפתחואחרת.

גולדמן הודיע לחיטי כי אינו יכול לפתוח במגעים. ממשלת־ישראל התייצבה בראש
המערכה העולמית נגד הוצאת כוחות־הכיבוש הבריטיים מאיזור התעלה. ראשי מערכת־הביטחון
הישראלית (פינחס לבון, משה דיין ו/או בנימין גיבלי) הורו לבצע את הפרשה
העכורה שנכנסה להיסטוריה בשם ״העסק־ביש.״ עבד־אל־נאצר תלה את נידוני העסק־ביש,
ובן־גוריון פקד לבצע את ההתקפה הנתלה של אריאל שרון על מחנה הצבא המצרי
בעזה, שהפכה לטבח, ושדחפה את המנהיג המצרי אל זרועות ברית־המועצות.
באותה תקופה היה העולם הזה הקול היחית בישראל שהציע לנקוט קו הפוך, ולתמוך
בדרישת המצרים לסילוק הבריטים מאיזור־התעלה. ידענו כי גולדמן חושב כמונו, אך
הוא לא אמר זאת בפומבי.
אחרי שיחתי עם גולדמן קרה עוד משהו, שנראה כאישור הסיבות שהזכיר גולדמן
נגד כניסתו לחיים הפוליטיים בישראל: כמה ימים אחריה הותקפתי בלילה על־ידי
קבוצה מאורגנת של אלמונים, שניסו לחטוף אותי, ושהצליחו לשבור את אצבעות שתי
ידי.

הזנ> 1ה דלואוזיר
״ ך * ש לי חו ת של חיטי והוצאותיה — כלומר, חוסר תוצאותיה — הפכו חיזיון חוזר
י י בחייו של גולדמן. הפרשה חזרה על עצמה שוב ושוב, מאז ועד ערב מותו, כמעט
במשך שלושים שנה.
הערבים התייאשו במהרה ממשה שרת. הם העדיפו אותו מפני שנראה כערבי
ודיבר כערבי. היה להם קל להשלות את עצמם שזהו הישראלי הטוב, לעומת בן־גוריון
הרע. משנוכחו לדעת כי היתד, זאת אשליה, הם פנו אל גולדמן.
בכל פעם כשמנהיג ערבי —.תחילה גמאל עבד־אל-נאצר, אחר כך אנוור אל־סאדאת.
ולבסוף יאסר ערפאת — רצו לבוא במגע עם ישראל בדרך עקיפה, הם פנו אל גולדמן.
הוא נראה ככתובת המתאימה ביותר: נשיא ההסתדרות הציונית, נשיא הקונגרס היהודי

ד״ ד !סוס ג!!לדמן
• הכוונה היא להצהרה האמריקאית־סובייטית מה־1
באוקטובר ,1977 כמה שבועות לפני יוזמת אנוור אל־סאדאת.
פרשנים מסויימים — וביניהם יצחק רבין —
מאמינים כי יוזמת אל־נואדאת אכן נועדה לטרפד מהלך זה.

העולמי, מנהיג המקורב לצמרת־ישראל ובעל גישה ישירה לראש־הממשלה. אך לא ישראלי
רישמי. במיקרה של דליפת המגעים, ניתן היה תמיד לטעת כי המגע נוצר עם נשיא
הקונגרס העולמי, ולא עם ממשלת־ישראל.
באמצע שנו ת ה* 30 פנו שלי חי םמצ ריי ם אל גולד סן, כנ סיון גוא ש
ל הגי עלהסדרישד אלי־ מ צרי אשרי מנ עאת מי לחמת־ סיני. א ה רי מי לחמה
זו, נו צ ר שום ק שר. זה קרהכמהפע מי ם, עד לפרשההמ פו רסמתכ יו ת ר :
,הז מנ ת גולדמן ל מ צריי ם כ־־ס/ס!.

לפני כן אירע דבר, שהטיל אור על צד פחות סימפאטי באופיו של גולדמן. הוא
קשור בשמו של.ג׳ו גולן.
אם היה גולדמן מעין קבלן־מישנה בלתי־מוסמך לענייני השלום, הרי היה ג׳ו גולן
מעין קבלן־מישנה של קבלן־המישנה. הוא פעל מתחת למיטרייה הרחבה של גולדמן
והקונגרס היהודי העולמי, וניהל מעין מדיניות־חוץ פרטית. במיסגרת זו קשר קשרים עם
כמה מראשי אפריקה השחורה, עם תנועות־המחתרת האנטי־קולוניאליות, עם מלך מארוקו
ועם ההנהגה של תנועת־השיחרור האלג׳ירית.
גולן אינו אידיאולוג, אלא גאון של קשירת־קשרים. אך כיוון פעולתו היה מהפכני.
ותאם בדוק את הדברים שאנחנו השמענו בארץ: שעתידה של ישראל קשור בעולם
של מחר, בתנועות־השיחרור העומדות לנצח ברחבי אפריקה והמרחב הערבי, ולא עם
המדינות הקולוניאליות השוקעות. אנחנו הקמנו בארץ את הוועד הישראלי למען אלג׳יריה
החופשית, שקשר קשרים עם מחתרת הפל״ן, ואילו גולן עשה זאת בדרכים משלו. היתה
לו הצלחה מסחררת, והוא ניצח על מערכת עניפה מאוד של קשרים, שעזרו — בין השאר
— ליציאת היהודים ממארוקו.
פעולתו עוררה, כמובן, את זעמה של גולדה מאיר, שרת־החוץ. היא הורתה להחרים
את דרכונו הישראלי של גולן.
נערך עי מו ת — וכמאכק זה נ עז ב גולן על־ידי גולד מן, שכש מו
ודמענו הו א פעל. לגולד מן לא הלה חשקל היל חםבממשלת־י שראל —

(המשך בעמוד )76

6£א13\6£

8 1בין המעטים שבאו להלוויית
הד״ר נחום גולדמן
היה הפרופסור י ש עי הו ליי־כוכי
ץ. הוא גיחך למראה הכיפות.
המיצנפות והמיטפחות
ששמו הגברים שהשתתפו ב הלוויה
על ראשם. כשנשאל
מה דעתו על גולדמן. אמר :
..הוא זכה לכבוד גדול —
להיקבר לפני נפילת מדינת-
ישראל.״
8ח״כ המערך שי מ עון
פרס היה בין הראשונים ש
באו
במכוניתו מחצר המוסדות
הלאומיים ברחוב המלך ג׳ורג׳,
שם הוצב הארון, לטקס הקבורה
בהר־הרצל. כאשר הסתיים
הטקס הוא נאלץ, למורת־רוחו
לחפש את נהגו וריכבו בסביבה,
במשך דקות ארוכות.
! 8אשת שגריר ארצות־הברית
בישראל, ס אלי לו״
איס, מיהרה מאוד למקום
שבו הונח הארון. הרכב שבו
נסעה בכביש תל־אביב־ירוש־לים
נע במהירות גדולה מ־120
קילומטר לשעה,
׳ 8בעיקבות נאום רונלד

ר״] על עתיד הגדה והקולות
בישראל כאילו ארצות־הברית
מתערבת בענייני ישראל, סיפר
שימעון פרס על מיקרה דומה
בעבר. כאשר זזיתה י גולדה
מ אי ר ראש־ממשלה. היא נפגשה
עם שגריר ארצות־הברית
בארץ דאז, וו לוו תכר כו ר,
וטענה באוזניו שישראל אינה
גרורה של האמריקאים. ענה
ברבור :״אנו אמנם הצבענו
בשעתו בעד עצמאותכם. אך
השאלה היא אם אתם מכירים
בעצמאותה של ארצות־הברית.״

סוד הקסם של פ אר ה פו ס ט כבר
מוכר לך בהרכב ה מיו ח ד של
ה שמפו וה מעצב(קונדי שיונר)
של פ ארה פוס ט. עכשיו
מגי שה לך ח בר ת פברזיה א ת
סוד הקסםה מו שלם לגופך,
בני חוח אוריינטל, טבעי
ומ שכר של שני מו צ רי ם חד שי ם:

שערך

בקבלת־הפגים
שר־הביטחון, א רי ק
לעמיתו האמריקאי, קספר
ויינ כרגר, נכחה גם ורה,
אמו הקשישה של שרון. היא
באה לפניו ללובי של מלון
הילסון בתל־אביב, וכשהופיע
השר עם לילי, הוא ניגש לאמו
נשק לה והכניס אותה
לאולם.

שרון,

• או דה טואלט
•קולון דיאודורנט לגוף.
ק חי עכשיו א ת כל תכ שירי פ ארה
היו ק ר תיי ם במבצע מיו ח ד לחגים!

׳ 8מי שלא מרוצה מהסבת
שמו של פארק הירקון לגני
יהושע, על־שמו של י הו ש ע
ר כינו כי ץ ראש עיריית תל-
אביב לשעבר, היא ח״כ המערך׳
או רהג מיר, אלמנתו של
מרד כי נ מי ר, ראש העיריה
שקדם לרבינוביץ. היא העירה:
״תראו איך הנציחו את רבי-
נוביץ ומה נתנו לבעלי !״ יו־שבת־ראש
ועדת־החינוך של
הכנסת היא זו שבחרה בכיכר
אתרים כפרוייקט־הנצחה, שנקרא
על־שם בעלה כיכר נמיר.

18£00£׳ז

מבית פברז׳ה

סו כ גי םבנעדייס בי שראל אשלקוסמטיקסנעימי .
ה׳ ב איי ר 72תלא בי ב מי קוד 62198 טל 03-455659 .03-457111

81 האסטרולוג
ליפ שיץ יכול לטעון בביטחון
שהוא רואה כוכבים בלילות. בחודש
מרס שעבר הוא התעורר
שטוף־זיעה והסביר לאשתו,
לאה, שהוא רואה שחורות
בכוכבים ושעליו לדבר על כך
עם מישהו. הוא טילפן למחרת
לחי׳ב. העבודה, י צ חק רכין,
שאותו הוא מעריך וביקש להיפגש
איתו בדחיפות. בערב־ראיונות
סיפר ליפשיץ שהשניים
נפגשו לשיחה בת עשר
דקות. כעבור חמש דקות הודיע
רבץ למזכירתו שתבטל
פגישות אחרות שיועדו לו,
והקדיש לליפשיץ שעה וחצי.
ליפשיץ יטען באוזניו שעומדת
לפרוץ מילחמה שנכפית על
ישראל. אם היא לא תפרוץ
בקרוב ותהיה מוגבלת, תפרוץ
אחרת באוקטובר, ובה תהיה
התערבות סורית ורוסית .״הסברתי
לו שאם המילחמה תפרוץ
בקרוב תהיה בה השתתפות
סורית חלקית, ורוסית
כלל לא.״ רבין טען שהוא לא
מאמין בהתערבות סורית חלקית
אלא מלאה. כעבור שלושה
חודשים פרצה מילחמת
הלבנון וליפשיץ טוען שניתן
ה ר צל

קבלת מודעות
לנל העיתונים
במחירי המערכה

$ 1 1 0 ¥ 6־00161

•שריזו ת.ד
ללא זתשלזם
׳מכבדים
בוטיטי אסדא*

פרסום
אי די אי

*בונג״רולס*

227117

העולם הזה 2349

~ מה זכה חד׳־ר נחום

נולדמן. על נזה רגזה
ה חי כ אזרה נמיר
לחזות בעזרת אסטרולוגיה
אפילו מי יקח חלק במילחמה.
1לשנה הבאה מנבא ליפשיץ
שבחודשים אוקטובר. נובמבר
ודצמבר תהיה מתיחות
בגבול המיזרחי. תהיה זו תקופה
קשה ביותר לראש־המסש־לה
ולשר־הביטחון. תקופה
קשה תהיה גם לשר־הפנים,
יומן! בו רג, ולשר־האוצר,
יו רםא רי דו ר. הוא צופה
נטייה סובייטית לאלימות על
רקע מתיחות בפולין. לדעתו
יודח שליט עיראק, סאדם
הזיסיין.

1בערב־ראיונות, שבו הופיע
עורך־הדין, א ה רון פ א*
פו, חבר הוועד־המנהל של
רשות־השידור, הוא השתמש
בשיטה משלו כדי לומר את
מה שרצה לומר. בכל פעם
א מ רי
שהמראיין, א רי ה
היפנה אליו שאלה, היה פאפו
פותח ועונה :״לו היית שואל
אותי אבנרי לא הצליח ל הפסיק
את שטף דיבורו. לבסוף,
כשקטע אותו, ביקש לדעת
:״איו זה שאתה גם שואל
וגם עונה? ענה פאפו :״זה
כדאי לך. זה מקצר לד את
הראיון.״
:בהמשך דבריו התייחס
פאפו לעורך התוכנית מוקד,
בטלוויזיה, יעקבא הי מ אי ר,
שלטענתו הוא נהג, לא אחת,
בהפקרות עיתונאית. תוך שהוא
פונה לסגן־השר, ד ב שילנ*
סלן י, שישב באולם, אמר פא־פו
:״מי שמעלה בדעתו לתת
לאחימאיר מישרה חשובה ב עיתונות
הליכוד, לא עקב כנראה
אחרי מעשיו בטלוויזיה.״
; 9״יש אומדים שאתה הקיסר
הבלתי־מוכתר של ההס
תדרות,
ומועמד למלא תפקיד
המזכ״ל אם וכאשר יפרוש
(י רו ח ם) מ של. מתי זה יקרה
לדעתך?״ שאל המראיין אי ״
תן דנ ציג את י שר אל קי סר.
תשובתו של ממלא מקום
המזכ״ל :״זה תשאל אותו.
לא אותי. אותי תשאל אם יש
לי סבלנות.״
! 9קיסר, שהוא יושב-ראש
הדירקטוריון של הקאנטרי
קלאב בחולון וביתו שוכן ב־קירבת
מקום, מעדיף בכל בוקר
לשחק טניס במיגרש *בצפון
תל־אביב. הוא הסביר שבחמש
לפנות בוקר יותר נוח
לנהוג לכרך הגדול והוסיף :
״אני מגיע לעבודה ראשון,
ולפי חוקת ההסתדרות ראשון
שנכנס הוא אחרון שיוצא.״

סעז מודתדא

חובש כיפה בהלווייתו של הד״ר נחום גולדמן, שנערכה בירושלים.
כשעבר שגריר מצריים ליד הארון, ברחבת המוסדות הלאומיים, הוא
י* ווס י**ף<ו־ו י*רח י*י•ודודי רלרלדיגויירז

! 9אם ישמיע שר־הביטחון
את הפרופסור של מ ה לני א ־
דו, מנהל המחלקה הקרדיולוגית
בבית החולים איכילוב
בתל-אביב, הוא עלול לקבל
השראה. לניאדו טוען שאחד
המימצאים ר׳סטאטיסטיים המפתיעים
באחרונה הוא ירידה
דראסטית בעקומת התקפי־הלב
בחודשי מילחמת הלבנון. הוא
עדיין לא מצא לכך הסבר.
! 9לניאדו, שבימי המיל־חמה
היה במישלחת שיצאה
לקונגרס בברית־המועצות עדיין
מלא רשמים ממה שראה
שם. המישלחת ביקרה בבית־חולים,
שלדעתו היה רחוק מלהיות
משוכלל. המיטות היו
צרות עד להחריד, וחולה רחב
מימדים לא יכול היה לשכב
שם. אך ההפתעה הגדולה ביו־
^זר היתה שבית־החולים היה
ריק, כמעט כולו, מחולים.
! 9על דרכי שיכנוע שונות

הופיע להלוויית נשיאה לשעבר של ההסתדרות הציונית העולמית, נחום

גולדמן, עם כיפה שחורה גדולה, אותה חבש גם כשעבר על־פני וזארון. כמעט

1י \#1
כל הנוכחים בהלווייה דלת־המשתתפים חבשו כיפות או כובעים, גם ברחבת המוסדות הלאומיים, שם
עבר הקהל על פניו. יו״ר הסוכנות היהודית, אריה דולצין, שהה בדרום־אפריקה ולא הגיע להלווייה.

שנקטו אנשי אל על במאבק
על מניעת הפסקת טיסות החברה
בשבת, יודע לספר יו״ר
ועדת־העובדים, ג בי זלצ מן.
אך יושב־ראש מועצת־המנה־לים
של החברה, נ ח מן פ דל,
נקט, לדברי זלצמן, בדרכים
אחרות. כאשר התברר לפרל
שיושב־ראש ועדת־הכספים של
הכנסת, ח״כ שד מה לו רנ ץ
מאגודת־ישראל, קנה כרטיס־טיסה
למחלקה רגילה אחרי
ההצבעה בוועדה שתמכה בסגירה,
פנה אליו פרל וניסה
לשכנעו שיעבור למחלקה הראשונה,
ללא תוספת במחיר.
! 9דו רי ת, אשתו של ח״כ
העבודה יוסי ש רי ד, הרימה
את שפופרת הטלפון. קול אשה
מבוגר שאל אם שריד בבית.
היא ענתה שלא ואז שאלה
האשה :״האם אנסו אותך
פעם?״ ואחרי רגע הוסיפה :
״אני אדאג שיאנסו אותך בשורה.״

1>11ל 111י ך | מביט בפחית משקה סל שהוגשה לו ב טקס חנוכת העיר מעלה אדומים.
11 יי 1* 11 ן בגדה המערבית. הרב הראשי חיפש על״גבי הפחית את סימן ההכשר, וכאשר
לא מצא אותו, לא שתה את המשקה. ח״כ יוסף רום (מימינו) לא היה זקוק להכשר רבני, ומיהר
ללגום מהמ שקה ה תוסס. נציג המועצה המקומית, עמוס טרטמן (משמאל) ,נימנם בעת ההופעה. בין
הנוכחים היה מבקר״המדינה, יצחק טוניק (מימין) ,שלא נרתע מלבוא לאירוע הפוליטי השנוי במחלוקת.

העולם הזה 2349

! 9על צירוף מיקרים מוזר
יכול להעיד הד״ר ב צל אל
בלוד• הפתולוג ישב במטוס
בדרכו ללונדון והבחין בשניים
שישבו לידו, קראו את העולם
הזה והגניבו לעברו כל הזמן
מבטים. לבסוף פנה אליו אחד

מהשניים, הציג עצמו בתושב
רמאללה, הצביע על תמונה
בעיתון ושאל :״האם זה לא
אתה?״ בלוד ראה את תמונתו
בכתבה על הסוד הקטלני (העולם
הזה )2343 ואישר שאכן
זה הוא.
91 סגן־שר־החקלאות, פסח
(״פייסי״) גירופר, שבא להש
תתף
בטקס חנוכת הבית של
עוזרו נ חו םדמ תי, יכול היה
לעמוד מקרוב על מצב החקלאות
בארץ. רמתי מתגורר במושב
אחיהוד הנמצא בצפון
הארץ, והבית הוא מפואר ביותר.
העיר סגך השר :״מי שמדבר
על חקלאות במשבר, שיבוא
לכאן• ממשכורת של עו־זר־שר
הוא לא היה מגיע לבית
כזה.״
91 שר־החקלאות, שי מחה

ארליך, בא לביקור עבודה
בחווה נווה־יער שליד טיבעון.
הד״ר צ בי ק ר חי עובד במקום,
הראה לשר קילחי תירס
קטנים בצבעים שונים, והסביר
שכיום אפשר להזמין גבעול
אחד עם תירס בכל צבע שהוא.
סגן ראש־הממשלה היה
מופתע :״תיראו לאיזה ימים
הגיעו. אתם לא עוסקים בגי דול,
אלא בייצור.״

ע ד מתי בוז! צ״צ־ בתפקיד! .נזה 1ה ש איד;1
הגנבים למנהלת וז תי א טחן זמי צבע את
שערות־רא שו של ה בדדן
על כך שהגנבים לא השאירו
חמאה, למרוח אותה על התירס.

0בימאי המחזה מודליאני
בתיאטרון הדרומי הוא תדי
תו מ א. בכל פעם שהוא מגיע
לעבודה בבאר־שבע, הוא מעמיד
את כל התיאטרון על הרגליים.
תומא, בן לאב יהודי
ואס אוסטרית, מחלק את זמנו
בין בימוי בישראל והוראה
בבית־הספר לאמנות הבימה בהולנד•
הוא נוהג לדבר במכוון
בשיבושי לשון• כאשר הופיע
לפגישה הראשונה שבה קראו
את המחזה יונו והטווס, הוא
בירך את הצוות והבימאי להצלחת
יונה והאווז. את נסיעותיו
לבאר־שבע בשירות המוניות
יעל דרומה הוא מכנה שושנה
מיזרחה, ותחת ״קבלת־פנים״

הוא מדבר על ״קבלת־פרצוף״.
מי ששמחים לבואו הם עובדי
הניקיון בתיאטרון, כשלכל-
אחד מהם הוא קורא ״נסיך
בלונדיני״.

! 0המחזאי יהושע סו-
כול טוען שאלוף־מישנה (מיל׳)
אלי גבע הוא האשם בתאו-
נות־הדרכים. הכיצד? במדורו
חראקירי בעל־המישמר הוא
הסביר :״אריק צדק בלי ספק
בכך שהטיל על אלי גבע את
האשמה לקורבנות שנפלו בלבנון.
הוא שכח רק להוסיף, כי
אלי גבע אשם גם בכך שאנשים
נהרגים בתאונות־דרכים
בכבישי הארץ. אילולא סייע
אלי גבע למנוע את הפלישה
לביירות, היו הרבה פחות אנשיה
נהרגים בתאונות־דרכים :
הם היו נהרגים בביירות.״

01 המנכ״ל לשעבר של
רשות-השידור, יצחק ליבני,
עוסק שליש מהיממה בקריאת
ספרים. ליבני, שחי מפנסיה
אחרי פרישתו מהתפקיד, יהיה
מרצה־אורח באוניברסיטת תל-
אביב בשנת־הלימודים הקרובה,
וירצה על הקשר שבין
טלוויזיה ופוליטיקה. ליבני
מתכוון להשתמש במיקרים ש קרו
לו אישית במהלך תפקידו.
שבו הוא נאלץ להתמודד יום-
יום עם דרישות ולחצים של
השילטון, הן של המערך והן
של הליכוד.
! 0המשורר י כי, המוכר
בעצמו את ספרי שיריו, ובהצלחה
רבה, עומד למכור
פריט נוסף: קאסטות של תקליטו
של שמואליק קראום,
גלגל מסתובב, שחציו הוא שירים
פרי עטו של יב״י. קראום
צריך למכור חמשת אלפי עד

חוצה את שטח המוזמנים הניבו•

י • י י 1 1י בדים ויוצא לריכבו לפני סיום
טקס חנוכת העיר מעלה־אדומים בגדה. בן־מאיר היה רדום
ברוב חלקי ה טקס, גחן קדימה ונימנם. באשר ראה שלפני הסיום
עוזבים חלק מהמכבודים האחרים, מיהר לצאת אף הוא, אך תחת
לעבור בפתח, דילג מעל לחבל שהקיף את מיכלאת המוזמנים.

01 פתי מאמין לכל דבר.
כלל ישן זה למד הבדרן
שדמה (״ג׳ינג׳י״) גו לדב רג,
שהיה בטיול קצר באנגליה.
חבריו למסע חמדו לצון והתיזו
צבע סגול על שערות ראשו,
כמנהג חסידי הפאנק בבירת
בריטניה. ג׳ינג׳י, שמיהר ל-
מישחק כדורגל, שכח להסיר
את הצבע מראשו. הוא הצליח
להיכנס ליציע העיתונאים ב־מיגרע)
קבוצת טוטנהם, במש חקי
פתיחת הליגה, והתיישב
ליד שבת אי לוי, שחקן הכדורגל
של הפועל תל־אביב,
שהיה במקום עם חבריו. לוי
התפעל ממראהו של. ג׳ינג׳י
וביקש הסבר. הבדרן העדיף
שלא לספר את האמת ואמר
לכדורגלן :״אתה לא תאמין
מה קרה לי. שחי פנקיסטיוה
תפסו אותי ליד המלון. לקחו
אותי אליהן. הפשיטו אותי,
צבעו לי את כל הגוף ורק
אחרי זד* הסכימו ששלושתינו
נכנס למיטה. עדייו לא הספקתי
להסיר את הצבע הסגול
מראשי.״ לוי ההמום פער את
פיו, גילגל את עיניו וביקש
את כתובת השתיים.
׳ 0גיזבר עיריית תל־אביב,
יצחק אדרון, יודע כמה זמן
יהיה שלמה >״צ׳יצ׳״) להט
ראש עיריית תל־אביב. בדיון
שנערך בלישכת ראש־העיר על
פרוייקט־בילוי מתוכנן, אמר
אחד מהנוכחים שהמקום ^זיה
מוכשר לציבור בשנת ,1996
העיר אלרון, תת־אלוף (מיל׳),
שהיה בעבר יועץ כספי ל-
רמטכ״ל :״אין דבר• תחזרו
בעוד 14 שנה צ׳יצ׳ עוד יהיה
ראש־עירייה ותוכלו לדבר
איתו.״
01 חוויה בלתי־נעימה בעיצומו
של פסטיבל קיץ בחיפה
עברה ארנה מר, גרושתו
של העיתונאי סליכה חמים
מנצרת. מר באה לחגיגות הקיץ
עם פיסלי־אבן וסיפרי שירה

ישלה. הופעתה במידרחוב היתה
ברישיון, מאחר שהיא חברה
באגודת הפסלים והציירים בעי.
כשראה אותה קצין־הבי-
טחון של העיריה, כני וול־פוביץ,
הוא דרש ממנה בתוקף
שהיא תעזוב את המקום,
בטענה שהיא מחלקת חומר־הסברה
של אש״ף. קצין-
הביטחון, שראה אותה בהפגנות
נגד המילחמה בלבנון שנערכו
בחיפה, קרא למישטרה.
מר נלקחה לתחנת־המישטרה
כשהמון מוסת דורש לעשות
בה שפטים. אחרי חמש שעות
של המתנה בתחנה. כשהיא
מואשמת בהפצת חומר נגד
המדינה, הופיע במקום קצין
וציווה לשחררה ללא.צורך בערבות.
סיכמה מר את הפרשה
:״עברתי הרבה בחיי ולא
חששתי, אך כאן זה היה טירוף
של המון אנשים, ופשוט פחדתי
מהגרוע ביותר.״
| 0מנהלת תיאטרון באר-
שבע, ציפי פי;ם, לא העלתה
על דעתה שגנבים ישבשו
את המסיבה שהיא תיכננה
לשחקני התיאטרון. כשחזרה
פינס מטיול בחו״ל. היא החליטה
לערוך מסיבה. ולצורך
כך קנתה בחנות השקם בבירת
הנגב גבינות, מיני מאפה,
יינות ופיצוחים. את כל הפריטים
היא הניחה בארגז במושב
האחורי של מכוניתה, ובדרכה
הביתה קפצה לתיאטרון
כדי לראות מה נשמע. נאשר
היא חזרה למקום החנייה, נדהמה
לראות שאלמונים שברו
את חלון דלתה האחורית של
המכונית וגנבו את כל הארגז.
01 המסיבה התקיימה בכל-
זאת, וכולם זללו קלחי־תירס.
שאותם שכחו הגנבים ברכב.
השחקניות פירה קנטור ו־

טטיאנה קולים אודייר

אמרו לפינס שהגניבה היתה
לטובה, משום ששתיהן בדיאטה.
הבימאי יורם פלאק רגז

אומנו! זנווני

רוקד עם ורד ציבעון, מורה למחול אירובי, במסיבת־חפתעה שערכו ילדיהם
לו ולאשתו מירי ליום נישואיהם ה־ . 21 הזוג החוגג פותה על״ידי ילדיהם
לבוא לארוחת״ערב, וממנה הם הוזמנו לנקר חבר׳ח ב״מועדון״ .כשנכנסו לשם גילתה מירי, העוסקת
ביחסי־ציבור, שהפתיעו אותה עם מסיבה רנת־משתתפים. מירי זכרוני התרגשה מאוד והזילה דימעה.

העולם הזה 2349

בלתים
תקים ויבי, שיש לו ניסיון
עשיר במכירה בסיגנון אישי,
בטוח שהוא יעמוד במשימה.

ולבגין יש תכונה משותפת —
שניכם משכתבים את ההיסטוריה

! 8האמן גדול המימדים
מנשה (״מנשק׳ה״) קד ישמן
יחזור לתל-אביב רזה. ביום
הרביעי האחרון הוא עבר, בהצלחה
ניתוח לקיצור מעיים
בבית־החולים סורוקה בבאר־שבע
על־ידי הד״ר אילן ח רוזי•
קדישמן, שחכר בדעתו
זמן רב אם לעבור את הניתוח שיגרום לירידה רבד. ב־מישקלו.
ערך מחקר בנושא

1הבימאי עוזי פרס, שבא
לארץ כדי להיות נוכח ב־סירטו
הקרנת־הבכורה

אהבה ראשונה נדונה לכישלון,
ייאלץ לצמצם את מימדי
האירוע. סבו של הבימאי. יצ חק
פרסקי, נפטר לאחרונה,
ובגלל האבל יימנעו שני בניו,
שמעון *רשין (..גיגי״) פרס
מלקחת חלק בהקרנה המיוחדת•
עוזי ניסה לדחות את ה־

אורי דן

רוקד עם גרדה, אשתו של דני זיידל, חגרו
של דן. השלושה בילו במועדון בתל־אביב, ועלו
לרחבת הריקודים לריקוד דיסקו סוער. דן, יועצו לענייני־תיקשורת
של שר־הביטחון, שאותו הוא מכנה יהודה המכבי, הסביר שזיידל
הוא חברו הטוב ביותר, עוד מתקופת שירותם המשותף בצנחנים.

ולבסוף החליט יעלות על שולחן
הניתוחים.

! השחקן אילי גורליצ־קי
חזר לתיאטרון הקאמרי
לשחק שוב במחזמר שלמה המלך
ושלמי הסנדלר, על־פי
יצירתו של נתן אלתרמן
השבוע נפגש עם מי שהיה מנהל
התיאטרון בעת שהועלתה
הגירסה הראשונה, ישעיחו
(״שייקר,״) ויינכרג, והחליף
איתו חוויות. גורליצקי הזכיר
לוויינברג את חששותיו מפני
כישלון המחזה, עד כדי כך
שערב הבכורה, כאשר הבמאי
שמואל בונים התעלף באחד
מחדרי־האיפור, נכנס ויינברג
ואמר בדרמאתיות לשחקנים :
״דם התיאטרון על ראשכם!״
אך כבר בהפסקה של ההצגה
הראשונה היו הכל בטוחים שמדובר
בשלאגר. בעוד השחק נים
מחייכים איש אל רעהו,
נכנס ויינברג בכעס אל מאחורי
הקלעים ושאל בקול רם :
״מדוע הזקן של יהודה פוקס
לא מודבק היסב י״ ויינברג לא
היה מרוצה ביותר מזיכרונותיו
של גורליצקי. מנהל התיאטרון
דאז, שהיום הוא מנהל מוסיאון
בית התפוצות באוניברסיטת
תל־אביב, ענה לשחקן :״לך
העולם הזה 2349

הקרנה, אך הדבר לא התאפשר.
8 1לא תמיד משחק לו המזל,
לעורך־הדין צכי לידס־קי•
כאשר הוא ביקר באחד
המועדונים בתל־אביב, מצאה־חן
בעיניו אחת הנשים הצעירות
שבילו במקום. הוא בחר
בדרך חיזור מיוחדת. שלח אל
הצעירה את בת־ליוויתו. זו
פנתה לצעירה ואמרה לה, שמישהו
מעוניין להתחיל איתה.
הצעירה, שהיא חיילת, ביקשה
מהדוברת שתצביע על המתעניין
האלמוני. כאשר הבחינה
בלידסקי פלטה :״זה?״ וויתרה
על ההיכרות.
8 1לעומת זאת היתד, לפרקליט
התל־אביבי הפתעה
נעימה, כאשר צפה בהקרנת
הבכורה של הסרט הישראלי
החדש, מתחת לאף. באחת הסצינות
נראה השחקן מכרם
ח׳ורי מסביר לנ׳וקי אר־קין,
שיהיה צורך למצוא עו־רך־דין
לחברו שנעצר. ח׳ורי
נקב בשמו של לידסקי, כפרקליט
הדרוש לטיפול בתיקים
רציניים• עורך־הדין שהיה נוכח
באולם לא ידע על ההפתעה
שהכינו לו בימאי הסרט יעקב
(״ינקול״) גולדווסר והמפיק

רוני אקרמן.

מאת דני אלה שמי

דוב האו־האו ולורד הו־הו

דוב שילנסקי אמר שמישהו דומה ללורד האו־האו.
שכחתי מי. אולי אנשי הטלוויזיה. אולי שימעון פרס.
אולי אני.
האו־האו הוא כלב, בשפת הילדים. דוב שילנסקי
מאמין, כנראה, כי האנגלים הישוו את האיש המדובר
להולך־על־ארבע.
מה שמוכיח שדוב שילנסקי מבין בעניין הזה כמו
בכל עניין אחר.
מעולם לא היה קיים ״לורד האו־האו״ ,וגם לא אדם

שנקרא בשם זה.
לעומת זאת היה קיים אדם שהבריטים כינוהו בשם
״לורד הו־הו״.
וכך נולד הכינוי :
במילחמת־העולם השניה, כאשר מצבה של אנגליה
היה בכי־רע, החל לפתע
להישמע קול בריטי ברדיו
הנאצי. ולא סתם קול בריטי,
אלא קולו המעודן של
אדם שדיבר בסיגנון המיוחד
של שיכבת־העילית הבריטית.
ומכיוון שכל אנגלי
ניכר על פי ההיגוי
שלו — וכדיברי הפרופסור
היגינם בגבירית הנאווה,
כל אנגלי בז לרעהו ברגע
שזה פוצה את פיו ומדבר
— היה ניכר כי האיש מדבר
בסיגנון של אציל.
על כן הוחלט להדביק
לו תואר של לורד.
כמו לורד אמיתי, הצשילנסקי
טיין
האיש בחוש־ההומור
הבריטי שלו. בערך כך :״מיסטר צ׳רצ׳יל אומר שחיל־האוויר
הבריטי יכול לנצח את הלופטוואפה הגרמני.
הרהו! אולי בעזרת אקדחי-מים, הדהו, כי זהו הנשק
היחידי שנותר לבריטניה...״
מכאן הכינוי. מיליוני בריטים קראו לו בשם ״לורד
הרהו״ .ואהבו אותו. נכון, היא היה בוגד. והוא אמר
דברים מרגיזים. אבל הוא היה משעשע• הוא היה מבדר.
ובלונדון של ימי־המילחמה היה מחסור חמור בבידור
טוב. המוראל הבריטי היה גבוה, רוח־הקרב של תושבי־האי
היתד, בשיאה, ואיש לא חשש לרגע שמא לורד
הרהו יוכל לפגוע בנחישות העם הבריטי להילחם עד
הסוף. אפשר היה ליהנות ממנו.
כאשר התמוטט הרייך השלישי, נתפס גם לורד הרהו.
הסתבר כי אינו לורד, וכי אינו בריטי כלל. הוא היה
אירי, ששנא את הבריטים.
בלהט של למחרת המילחמה נערך לו מישפט,
והוא הוצא להורג כבוגד. מישפטנים רבים הגיעו, לאחר
מעשה. לידי חרטה. כי המישפט היה בבחינת שערוריה,
וההוצאה־להורג היתה רצח מישפטי. ההרשעה התבססה
על הטענה המפוקפקת שהאיש היה אי־פעם בעל אזרחות
בריטית, ועל כן היה חייב אמונים למלך הבריטי. מיש״
פטנים חשובים טענו, כעבור שנים, שטענה זו היתר,
מופרכת.
על כל פנים, האיש לא היה כלב, ולא נבח הארהאו,
הוא היטיב לדבר אף מסגן־השר דוב שילנסקי, הו־הו !

מותר לאריאל שרון להיות בעל דיעה אחרת. אך האם
יתכן כי מה שהיה אתמול כל־כך טוב הפך לפתע עניין
כל־כך רע, עד שצריכים להקריב את חייהם של חיילי-
צה״ל כדי לתקן את המעוות?

פגי שה בלב ים
כמד. גנרלים־בדימוס כותבים מאמרים על הצורך
לפתוח במילתמה כדי לגרש את הסורים מלבנון. כמה
גנרליבדשלא־בדימוס מדברים על כך בשיחות פרטיות.
וזה מוזר. שהרי לפני שש שנים בילבד הובאו אותם
הסורים ללבנון על־ידי ידידיה של ישראל, ובהסכמת
ישראל.
אמנם, זה היה בימי המערך, לא בימי הליכוד. מותר
לאריאל שית לחשוב כי יצחק רבין טעה בפרשה זו.
אך כדאי לזכור מד, היה.
הסורים נענו ב־ 1976 להפצרותיהם הנואשות של אנשי
הפלאנגות, בהנהגת בשיר ג׳מייל, להיכנס ללבנון ולחוש
לעזרתם. לפני כן תקפו אנשי־ג׳מייל את כוחות אש״ף,
אך אלה הפכו את הקערה על פיה ועמדו לכבוש את
מעוזי הפלאנגות. הסורים באו להציל את הסלאנגות
ולשבור את כוחות אש״ף. ואילו ישראל לא רק שהסכימה
לכך, אלא אף שיתפה פעולה עם הסורים באופן מעשי,
תוך תיאום צבאי מלא.
היה לי ניסיון אישי בעניין זה, שכדאי להזכירו בימים
אלה.
בסתיו 1976 זומנה בפאריס פגישה סודית בין מישלחת
ישראלית, שהיה לי הכבוד להשתייך אליה, ובין מישלחת
פלסטינית. אנחנו באנו מירושלים ומתל-אביב, ואילו
הפלסטינים היו צריכים לבוא מביירות. כאשר הגיעו,
היה בפיהם סיפור נרגש.
בגלל מילחמת־ד,אזרחים היה נמל־התעופה של ביירות
סגור. בעלי־שיחנו עמדו לעלות בצידון לספינה שתוביל
אותם לקפריסין, אך משום־מד, החליטו ברגע האחרון
להגיע בטיסה מדמשק. זה היה מזלם, כי אותה ספינה

נעצרה בלב־ים על־ידי ספינה של חיל־הים הישראלי,
נמסרה על־ידה לספינה של הפלאנגות, ונגררה לנמל
ג׳וניה. שם נרצחו הפלסטינים שעל סיפונה.
בעלי־שיחנו רתחו מזעם .״לא די שאתם מטילים
מצור ימי עלינו,״ אמרו ,״ולא די בזה שאתם עוצרים
את ספינותינו וגוררים אותן לחיפה — אלא שאתם גם
מוסרים עכשיו את ספינותינו לפלאנגות! זה לא מעשה־מילחמה,
זהו סתם מעשה־נבלה!״
בשובנו ארצה פנינו אל ראש־ד,ממשלה, יצחק רבין,
וסיפרנו לו סיפור זה. הוא אמר שזה לא יכול להיות,
אבל הבטיח לבדוק את הדברים. בתום הבירור קרא
לעמיתו־לנשק לשעבר, האלוף (מיל׳) מתי פלד, ונתן לו
לעיין בתוצאות החקירה.
במיסמכים נאמר כי ספינה של חיל־הים אכן עצרה
באותו מועד ספינה שהיתה בדרכה מצידון לקפריסין.
בעודה עורכת בה חיפוש, הזדמנה למקום במיקרה ספינה
של הפלאנגות. הספינה הישראלית נסוגה, והמשך הדברים
אינו ידוע.
תיאור זה נראה לנו די תמוה• איך זה הזדמנה
״במיקרה״ למקום ספינה של הפלאנגות? .מניין ביכלל
יש לפלאנגות ספינות־מילחמה ז מדוע נטשה הספינה
הישראלית את המקום?
יתכן שבפי שר־הביטחון, שימעון פרס, היו תשובות
לכך. אך לא פנינו אליו.
בעוד שחיל־הים שלנו הטיל מצור על דרום לבנון, כדי
לנתק את דרך־האספקה של כוחות אש״ף שלחמו בסורים,
הטיל חיל־הים הסורי מצור דומה בצפון, לשם אותה
המטרה. קשה להעלות על הדעת ששני החילות לא
קיימו ביניהם תיאום כלשהו׳.
אם עזרו רבין ופרס לסורים בפועל, הם בוודאי
היו משוכנעים כי נוכחותם בלבנון מועילה לישראל.

הסיר והקומקן ם
האנגלים אומרים שהסיר טוען שהקומקום שחור.
או, בעברית צחה: טול קורה מבין עיניך.
נזכרתי בפיתגמים אלה בשעה שצפיתי במהדורת
מבט לחדשות בטלוויזיה, כאשר דיווח הקריין על המאורעות
בפולין.
בנימה של ליגלוג סיפר הקריין דומני שהיה
זה יעקב אחימאיר — כי הטלוויזיה הפולנית מתארת
את הפגנות הפועלים, אוהדי סולידריות, כאילו היו
התקהלויות של פירחחים. ובזעם עצור גילה שכמה מן
המפגינים נהרגו על־ידי כוחות־הביטחון.
ואכן, על המירקע נראה קטע ממהדרות־החדשות הפולנית,
שתיארה את הדברים ברוח נלעגת זו. הקריין
הפולני אמר שהפגנת הפירחחים נערכה רק למען המצלמות
הזרות, וכר.
אני מבין היטב לליבו של אחימאיר — או לליבו של
העורך שכתב את הדברים. איך אפשר לסלף כך את
הדברים? איך אפשר לתאר הפגנה תמימה של אזרחים.
המוחים על עוולות המימשל הצבאי, כאילו היתה זאת
התפרעות של אספסוף מוסת?
אלא מאי — דיברי הקריין הפולני צילצלו באוזני
כהעתק נאמן של דיברי הקריינים הישראלים, ואחימאיר
ביניהם, כשהם מתארים הפגנה של תלמידים — סליחה,
התפרעות של אספסוף מוסת — ברמאללה, שבה נאלצים
כוחות־הביטחון לפתות באש. כעבור יום בילבד דיווחו

על הריגת מפגין צעיר בשכם, באותו קול אדיש שבו
,דיווחו — מיד לאחר מכן — על מזג־ר,אוויר.
הפולנים, לפחות, אינם יורים באוויר. ואולי אין אנשי
סולידריות יודעים לעוף.

אין דיין ל* א ש
בקשר עם פרשת אלי גבע סיפרנו בעיתון זה כי היז
לצד,״ל תקדימים לסירוב למלא פקודה• כדוגמה לכך
הבאנו פרשה, שבה סירב האלוף ישראל טל, אחד
המצביאים המזהירים של צה״ל, למלא פקודה של
משה דיין.
שמעתי כמה עירעורים על מהימנות התיאור הזה,
וערכתי חקירה קטנה משלי. הנה העובדות ד,בדוקות :
מיד אחרי מילחמת יום־ד,כיפורים. כאשר היה טליק
מפקד חזית־הדרום, הוא העביר למפקדי היחידות פקודה
חמורה ביותר: גם אם יפתחו המצרים באש, אין להשיב
באש בשום פנים ואופן, אלא בפקודתו המפורשת של
טליק עצמו, בכל מיקרה ומיקרה.
כתוצאה מכך אכן שמר צר,״ל על הפסקת־האש, גם
כאשר היו פה ושם כמה התגרויות.
באחד הימים הגיע שר־ד,ביטחון, משה דיין, בליוויית
הרמטכ״ל. דויד אלעזר, לכנס של מפקדים בכירים. דיין
ייסר את המפקדים על כי אינם משיבים אש, ודיבר
על ״מוכך־לב, פיק־בירכיים ועשייה במיכנסיים.״ הוא
סיכם שמעתה יש להשיב אש בכל מיקרה. ולא סתם
להשיב, אלא להרביץ בכל הכוח, בכל הכלים שיש.
אחרי שדיין סיים את דבריו. קם טליק ואמר בקולו
השקט :״שמעתם את דיברי שר־הביטחון. דבריו על
פתיחת־אש היו השקפות אישיות של השר. בתור המפקד
שלכם, אני מודיע בזה שאיני משנה את הפקודה.״
דממה של תדהמה השתררה במקום. אברהם אח,
הוא ברן, קפץ ממקומו ושאל :״באיזו זכות אתה אומר
את זה?״
השיב טליק :״על פי סמכותי החוקתית. כל זמן שאני
המפקד. אתם תקבלו פקודות רק ממני.״
דיין עזב את המקום בזעם, ודדו אחריו. אך דיין לא
״עירער על דברי טליק, והפקודה נשמרה.
מיקרה חמור יותר אירע כמה זמן לאחר מכן. באחד
הימים, כאשר היה סליק אצל הרמטכ״ל, התקשר עימו
אחד מקציניו וסיפר לו, כבדרך אגב, שהכל מוכן להתקפה
הגדולה בעוד שעתיים.
טליק המופתע. שאל על איזו התקפה הוא מדבר.
הקצין השיב כי דיין ביקר במקום ולפי פקודה שלו,
תיערך בעוד שעתיים התקפה כללית על ג׳בל־עתקה, ההר
החולש על כל הסביבה בחזית המצרית של אז. הכוחות
וסוללות־התותחים כבר תפסו את מקומם.
זה היה בשעה שד,נרי קיסינג׳ר נמצא באסואן, בשיחה
עם הנשיא אנוור אל־סאדאת, במיסגרת המשא־והמתן
להשגת הסכם להפרדת־כוחות.
סליק השיב לקצין :״הקשב היטב. הפקודה מבוטלת.
אתה אחראי אישית שלא תיערך שום התקפה.״ וכדי
לוודא זאת, התקשר סליק אישית עם כל אחד ממפקדי
הכוחות בשטח, ונתן לו פקודה לחזור כלעומת שבא.
בזעם גדול התקשר דיין עם טליק .״אני נותן לך
פקודה להתקיף!״ הודיע לו.
״האם הפקודה היא על דעת הממשלה?״ שאל טליק.
״גולדה יודעת,״ השיב דיין.
״מה זאת אומרת, ,גולדה יודעת׳?״ התעקש טליק.
״מה בדיוק היא יודעת? התקפה כזאת פירושה מילחמה
עם מצריים. ניתן לעשות
זאת רק על פי החלטה
רישמית של הממשלה.״
דיין שתק. ההתקפה לא
בוצעה, וכך נמנע אסון
גדול. אילו בוצעה הפקודה,
יתכן כי לא היה קיים
כיום שלום בין מצריים
וישראל.
עימות אחר נערך עוד
לפני מילחמת יום־הכיפו־רים.
טליק, שהיה אז ממ־לא-מקום
הרמטכ״ל בהעדרו
של דדו, קיבל באחד
הימים הוראה מטעם שר־הביטחון
להפעיל כוחות
של צה״ל כדי לגרש מן
המושבים בדרום־הארץ פועלים
מחבל־עזה המתגוררים בהם בניגוד לחוק, במגורים
שסופקו להם על־ידי מעבידיהם היהודיים.
״מה זאת אומרת?״ שאל טליק .״ראשית. ישראל
היא מדינת־חוק, ואסור לפרוץ לבתים של אזרחים בלי
צו של שופט• שנית, אם הפועלים הערביים מפירים
את החוק, זהו עניינה של המישטרה, על כל פנים,
זה לא נוגע לצה״ל.״
דיין עמד על שלו, והתחיל ויכוח ממושך. לבסוף
פסק טליק :״אני לא אבצע את זה. אם זה חשוב לך,
חכה עד שיחזור דדו. אולי הוא יעשה את זה.״
איני יודע מה קרה בין דיין ודדו, כי שניהם הלכו
לעולמם. אך הרעיון לא בוצע, וצה״ל לא הופעל למטרה זו.
בכל ד,מיקרים האלה פעל האלוף טל על פי החוק,
ובהתאם למסורת הטובה ביותר של צד,״ל.

־׳מין ד<^ד י
11 וויה לזזקט״׳י

וו דקה ^י?

י 25,׳י ׳ממולא•*.׳ס? 382*1

מ בי ד ־יי לקבס ג גי ר

1ויייייייייי 1 וו! ! 11

כר ]ע|

׳הלב הרחב״ של וידאוטייפ
מה זה ז
הבוכנה הנמצאת בתוך כל וידאוטייפ
היא המרכיב החשוב ביותר באמינותו
ובאיכותו. זה בעצם הלב של
הויד או טייפ

0 5400ז\/
עם שלט
טורק תמונה

5800 וע8¥51£1
נייד

מה זה עושה!
סרט הויד או הנמצא בתוך הקסטה
״רץ״ אל תוך הויד או טייפ סביב הלב.
על גבי הלב נמצאים ראשי ההקלט ה
והשידור של התמונה. הלב מכתיב א ע.
דיוק ה הקלט ה, יציבות התמונה,
ו איכו ת הצבע ושמירה על תקינותו של
סר ט הוידאו.

כל הרוכש וידאוטייפ סניו
מקבל מינוי חינם
בספרית הקטטות שלפניו המונה אלפי פרטים

אולמי תצוגה סניו: ירושלים: לונץ ,10
תל אביב: פרישמן ,50 חיפה: שדי
ההסתדרות ( ,47 מפרץ חיפה) וכן
בחנויות השק וכלבו שלום.
ירושלים: גד אלקטרוניקה, פיינס • 11
האחים לוי, שלומציון המלכה • טטרון
ירושלים אבן ישראל • 2לני חנוך מרכז
כלל רח׳ יפו • ״ליאור״ שמאי • 23מ.
אלקטרוניק בע״מ, בן סירא • 24 סלון
ירושלים, יפו • 33 צבי שיר, פסג׳ מגדל
הלל • רדיו־קול, לונץ • 5שריג
אלקטרוניקה, אגריפס .72 תל־אביב:
שרותי פרסו ותחבורה, ריבל • 18 רדיו
אורית, אחד העם • 19 אסמור, העליה •
וידאו סנטר, הי באייר • 70
אלקטרוניקה, אבן גבירול • 145 סלון
להיט, אבן גבירול • 20 סלון טוקיו,
אלנבי • 53 רדיו קסטל, אבן גבירול 177
• רמפל, ארלוזורוב • 15 וידיאו טק, אבן
גבירול .183 חיפ ה: היי פיי קולור,
הרצל • 17 חצרוני אלקטרוניקה, שדי
ההסתדרות • חשמל אריה, נטיב • 2כל
אלקטריק, הנביאי • 15 סלון סמי,
הרצל • 57 קול אור חיפה, הרצליה • 1
קורקבע״מ. איר י הו ד ה •:סלון כוכב,
מרכז מסחרי. באר שבע: סטריאו
סנטר, פסג׳ אוניקו • סלון אונל, תחנת
אגד • 24 שרות אלקטרוני, העצמאות
.49 אופ קי ם: טויזר דוד, מרכז מסחרי
• עזרן יצחק, מרכז מסחרי. אילת:
הוכמן ובניו. אשדוד: רשת ד, אזור ד
ב .6/מרכז הקסטות, מרכז מסחרי .
אשקלון: צלילי הדר, הרצל • 24
אלקטרו אור גזית, פינת ההסתדרות
בית שמש: אליקטון, מרכז מסחרי .
בית שאן:קדוש שלמה, מרכז מסחרי .20
בת ים סלון הוד בלפור 48
גבעתיים: צלילי המוסיקה, כצנלסון
.177 דימונה: א ד שמואלביץ, מרכז
מסחרי. הוד השרון: חמד, דרך השרון
.94 הרצליה: אמפי סל, סוקולוב • 16
רדיו קול, בן גוריון .17 חדרה: מחסן
מכירות לסטר, הרברט ס מואל • 72פ.ר.
אלקטרוניקה, הנשיא .21 טבריה:
סטריאו שימי, רח׳ הגליל. טירת
הכרמל: גולדנברג את צבי, מרכז
מסחרי. לוד: גט־אין, הנשיא • 2
פאוזי, הרצל .68 נהריה: הטכנאים,
שדי הגעתון .12 נתיבות: בן־נעי
יצחק, א .התעשיה. נתניה: מרכז
הסטריאו, שדי בנימין • 12 תל אור
שמואל הנציב .15 עכו: אחי ם סט, בן
עמי • 43 קניני, טרומפלדור .22
עפולה: חשמל שושני, ברנר • 3
שטראוכלר, תחנה מרכזית אגד. פתח
תקוה: לירון, ההגנה • 17 רדיו חנוך,
מוהליבר • 4אבי סטור, חובבי ציון • 16
רדיו אלי, ההגנה .12 ראשל״צ:
ברנפלד אמנון, רוטשילד • 39 סלון בן
זקרי, ביאליק . 10 רחובות: חזי
אלקטרוניקה שרות, בית הפועלים • 4
סלון אלקטריק, הרצל .187 רמלה:
אסתר אוניברסל, ביאליק .2רמת גן:
ד.נ. שווק, פרוג .1רעננה: אלקטרו
פ.א.מ, חנקין • 2רזניק אבי,
אוס טובסקי .11ק. אתא: סלון
אורלי, זבולון .3ק. אליעזר: אדיב,
ככר מאירהוף .18ק. ביאליק:אפרי
את פלדמן, קרן היסוד .74ק. גת:
סלון טוקיו, מרכז מסחרי .72ק.
חיים: נפטלברג, שדי ירושלים 3ק.
מוצקין: טרקלין הקריה, שדי השופטים
• 6מפגש הטכנאים, שדי השופטים • 29
סלון ,89 קדיש לוז • 11 פלדמן שווק
מכירות, השופטים .11ק. מלאכי:
לוגסי דני, מרכז הוד. ק .שמונה: ס לון
להיט אלפיים מרכז מסחרי. שדרות:
אמויאל זיק מרכז מסחרי. סעדון יהודה,
מרכז מסחרי .12

במ ה זה שונה מהאח רי ם!

שיטת בטאה שי ט ה העדיפה

ה מצ א ת ״הלב הרחב״ של ויד או טייפ
את מ ה שנאמר עד כ אן עושה כל
בוכנה בכל ויד או טייפ. כאן נכנסו
סניו מ ב טי ח ה עדיפות לשיטת הבטא
לפעולה הממ צי אי ם של סניו. הם
של סניו על ה שיטות האחרות.
הגדילו א ת קו ט ר הלב ב־ 12.5מ״ מ
בבדיקת איכו תהת מונ ה שנערכה
לעומת האח רי ם ויצרו א ת ״הלב הרחב״ בגרמניה ע״י עיתון הצרכנות. ועו0 .
של ויד או טייפ סניו. ע״י כך גדלה
זכתה שיטת בטא ב־1,130
מהי רו ת הע תק תהת מונ ה והחיכוך של נקודות לעומת 700נ קודו ת לשיטה
האחרת. בבדיקת איכו תההקלטה
סרט הויד או ש״רץ״ סביב הבוכנה
הו ק טן למינימום. וכך משיג ״הלב
זכתה שיטת בטא ב־ 1,160 נקודו ת
לעומת 956 נקודו ת לשיטה אחרת.
הרחב״ של ויד אוטייפ סניו דיו ק רב
יותר בהקלטה, יציבות מו חל ט ת של
בסיכום כללי זכתה שיטת בטא ב־התמונה,
הפרדת צבעים מו שלמת
5,660נ קודו ת לעומת 4,625 נקודו ת
ו ש מי ר ה על איכו ת סרט הוידאו.
בלבד לשיטה האחרת.

לכן כדאי לך שהוידאוטייפ שלך י הי ה
ויד או טייפ סניו עם ״הלב הרחב״

כל הויד או טיי פי ם של סניו העומדים
לרשותך היו ם הינ ם שנת ייצור .82

דור חדש של ויד או טייפים -
בלעדי ל סניו

רק סניו ב אולי מפי אד ת
לוס אנגל׳ ס 1984

ה מצ א ת ״הלב הרחב״ איפשרה לסניו
פיתוח דור חדש של ויד או טיי פי ם
בשיטת הבטא.

מארגני אולי מפי אד ת לוס אנגילס
1984 בחרו במכשירי הויד או טיי פ
ו הטלוויזיו ת של סניו כמכשירים
הבלעדיים בהם יצלמו וישדרו א ת
האוליפיאדה!

האיינשטיין ^של יפן5

אפשרלק־נו ת כו כ מי ת
ואפשרל לן וו תמכוויתעס או פי.

פי א ט רי ת טו
יש לך אפשרות לקנות
מכונית מקורית, עם
אי שיות מ שלה: פי א ט
ריתמו כוללת כל יתרון
ותכונת אופי שאתה דור ש
ממכוני ת מ סוג ה -ואף
יותר מז ה :

אופי מעוצב: לריתמו עיצוב מקורי
ומיוחד. מילי ם אינן מ ס פי קו ת כדי
לתאר או תו. צריך לבוא ולראות.
אופי כוח: ק שה להא מין -אך זו
עובדה 820/0 :מנפח הרי ת מו -
מוקד שי ם לנוסעים ולמטען. יותר
מא שר בכל מכונית מסוגה.
אופי שקט: כ תו צאה מני סויי ם
וחומרי בידוד מיוחדי ם, שקטה
נסיעתה של רית מו בה שוואה לכל
מכונית בגודלה -בכל מהירות.
אופי יציב: מערכת מ שוכללת של
מ תלי ם ובולמי זעזועים מ ב טי ח ה
נסיעה ״רכה״ בכל דרך.
אופי חוק: ת א נוסעים מ חוז ק
במסגרת פלדה עם אזורי ספיגה
מלפנים ומא חו ר -מ ב טי חי ם הגנה
ב מקר ה של תאונה.
אופי משפחתי: שפע מ קו ם ל־5
נוסעים ותאמט ען רבגוני עם כושר
קיבול גדול יותר מכל מת חרה-עו שי ם
א ת רי ת מו למכונית מ שפחתית
אידיאלית.

אופי רשמי: עם עיצוב וגימור
קפדניים כאלה -ריתמו מ ת אי מ ה
לשמש כרכב ייצוג למנהלים, ובמיוחד
דגם סופר .75
אופי ספורטיבי: עיצוב אירודינמי
ותכנון חכםמ בי אי ם לזינוק של 100-0
קמ״ ש ב־ 14.2שניות בדגם סופר .75
אופי חסכוני: הילוך ק ד מי חמישי,
מקדם התנגדות נמוך לרוח -מ בי אי ם
לצריכה של ליטר דלק א חד ל־ 16.4ק ״ מ
ב־ 90 קמ״ ש בתנאי ניסוי של ביהח״ר.
בחר לך מכונית עם אופי:
ריתמו - 1300,1100 רגיל או סופר
ו־ 1500 עם הילוכים רגילים או
או טו מ טיי ם. ק ח ריתמו לנסיעת נסיון.
לא תרצה אחרת.

0א ד 1ז\\
תל אביב: סוכנות מכוניות לים התיכון בע״מ -רוד יצחק שדה ,30 טל ; 03-330971 .חיפה: מוסמך בע״מ -דרך יפו ,146 טל ; 04-522258 .ירושלים: גולדין בע״מ -רח׳ שלומציון המלכה ,7טל ; 02-222231 .באר שבע:ש.ח.ן- .
רח׳ הדס ה ,46 טל ; 057-74040 .נתניה: רכב נתניה -רח׳ הרצל ,44 טל ; 053-23453 .פתח ת קו ה: א לי שולרוף -רח׳ בר כוכבא ,15 טל ; 03-919937 .חדרה:קריצימן -איזור התעשיה, טל ; 063-32729 .נהריה:וינסקוביץ -
רח׳ הרצל ,86 טל ; 04-925419 .אשקלון: או טו אשקלון בע״מ ע״י בנין העיריה, טל ; 051-24774 .רחובות: בוקסר לרנר בע״מ, רח׳ הרצל ,208 טל ; 054-76823 .עפולה: רכב הוד -רח׳ הרב לוין 17 טל ; 065-91480 .קרית שמונה:
מוסך החולה -איזור התעשיה טל ; 067-40574 .נצרת: פריד דאהר -אזור התעשיה, טל ; 065-55266 .רמת־גן רכב רמת גן -רח׳ זיבוטינסקי ,30 טל ; 03-719939 .אילת: בית הרכב -איזור התעשיה א׳ טל ; 059-73945 .עזה:
מוחמד גזל -רח׳ עומר אל מוכתר טל.051-60718 .

שו ש •ת שבס חו ת
תרבות ניוליטית
אך לא
ד מו ק ר טי ה

חוגים פוליטיים ואינטלקטואליים בעלי אינטרס,
מחוללים לאחרונה גל של נוסטלגיה לתקופת טילטון
תנועת העבודה, כתקופה טובה יותר מבחינת שמירת
הדמוקרטיה, לעומת התרבות הפוליטית העכשווית.
הדבר בא לידי ביטוי במאמרו של זאב שטרנהל

״תרבות פוליטית אחרת״ ,שנתפרסם ב״הארץ״ ב־23
ביולי . 1982 הכותב מנתח את תבוסת השמאל הישר אלי,
שבמרכזו תנועת העבודה, בידי הימין הרדיקלי,
תיד שהוא משריש במאמרו זה מיתוסים ודעות קדומות.
לדעתי יש בגישה זו ראיה היסטורית, פוליטית
ואידאולוגית מוטעית: תנועת העבודה לא היתה מעולם
תנועת שמאל במהותה, בשל סירובה להעביר את המסר
הסוציאליסטי ליעדו הטיבעי, ומשום שייצגה את ה אינטרסים
והרצונות של מעמד בינוני־גבוה, שרוב רובו
אשכנזי־אירופי.
עובדה זו גרמה למתן העדפות מפליגות לבני המעמד
הבינוני־גבוה, ובמקביל להזנחת מעמד העובדים, תושבי
עיירות״הפיתוח, שכונות המצוקה ומושבי העולים ה חדשים,
אשר רובם המכריע בני הציבור הספרדי-מיזרחי.
שיכבה זו, שהיא גם הפרולטריון הישראלי והיא גם 1 בעלת זהות אתנית ברורה, לא הכירה בתנועת העבודה
כבשמאל סוציאליסטי, הדואג מעצם טיבעו ומהותו
לאינטרסים של מעמד העובדים. היה זה רק טיבעי
^ ששיכבה זו העבירה את קולה לאופוזיציה האפקטיבית
היחידה שהיתה קיימת.
השמאל הישראלי לא היה קיים. לכן גם לא היה
בשילטון, ולא יכול היה להיות מובס.
תנועת העבודה והליכוד הן תנועות תאומות מבחינה
אינטרסנטית ואידאולוגית. מה שלמעשה התרחש, היה
העברה, מטעמי נוחות, של השילטון מידי תאום אחד
למישנהו. השכבות החלשות והמנוצלות, בני מעמד ה עובדים,
היו ונותרו ללא ייצוג פוליטי דמוקרטי הולם.
יש לזכור כי התנועה הציונית, על זרמיה הפסבדו־סוציאליסטיים
והבורגניים, נוסדה על אדמת אירופה,
בשל נסיבות ותהליכים היסטוריים, שהיו בלבדיים ל-
מערכת-היחסים בין יהדות אירופה האשכנזית ובין
העמים שבקירבם היא שכנה. במערכת יחסים זו שתי
תופעות בולטות :

• העימות הדתי בין היהדות והנצרות, כפי שבא
לידי ביטויו הקיצוני ביותר בקיומה של הטראומה

הנוצרית של צליבת ישו והטלת האשמה על היהודים.
• המהפכה התעשייתית שעברה אירופה במאתיים

השנים האחרונות, אשר שינתה את פני החברה, והח מירה
את משמעותם של הקיטובים המעמדיים־חנרתיים,
בפרט לגבי המיעוט היהודי בעל ההצלחה יוצאת״הדופן.
מבחינת המיבנה והמהות עוצבה הציונות הפוליטית
לפי המודלים הפוליטיים האירופיים, והסטנדרטים ה ,
מוסריים
של התקופה, כתנועה לאומית המושפעת מה-
תורות הסוציאליסטיות הרווחות, אך גם מהדוקטורינות
הבורגניות, קפיטליסטיות, קולוניאליסטיות.
ההיסטוריה של היהודים בארצות ערב ידעה תקופות
של פריחה, כמו גם תקופות של סבל ורדיפות. אך

• ת שנ ס
השכ 1ת ש לו ם
ב מ חו ההש לו ם
ההתפתחיוות המדיניות מובילות בהכרח להפיכת
הסיכסוך הישראלי פלסטיני לנושא מס׳ 1בסדר-היום
של המימשל־האמריקאי. הצורך החיוני להידברות
והכרה הדדית ביו ישראל ואש״ף, כדרך היחידה לפיתרון
הסיבסוך, יוכר ברורות גם בארצות־הברית. יובן בבהי רות
שהסיכסוך הישראלי פלסטיני הוא מוקד-הסיבסוך
הישראלי-ערבי, ושרק עם פיתרונו תיפרץ הדרך לפיתרון
כולל של הסיכסוך.
מצד אש״ף עצמו תלך ותיגבר מגמת ההתפייסות,
ההכרה ההדדית והשלום עם ישראל, ולבסוף אש״ף יצא
בהכרזת ברורח על גכונותו להכרח בישראל ובזכותה
להתקיים.
בעיקבות זאת יופעל לחץ מאסיבי על ממשלת
ישראל מצד ארצות־הברית להידבר עם אש״ף ולהתחיל
להתקדם בצורה רצינית ויסודית לקראת פשרה והסכם-
שלום. אולם ממשלת הליכוד, בגלל מחוייבותה לארץ
ישראל השלמה, אינה מסוגלת לעשות את הצעדים

אותם שני גורמים שייחדו את מערכת היחסים של
יהודי אירופה האשכנזיים עם העמים שבקירבם הם חיו,
לא היו קיימים במערכת היחסים בארצות המיזרח.
לכן גם העימותים והרדיפות מעולם לא היו על רקע
אידאולוגי קיצוני, כפי שהיה באירופה, אלא על רקע
מקומי, כרדיפות שנרדפו גם מיעוטים אחרים.
התמונה השתנתה עם תחילת פעילותה של התנועה
הציונית. לאור האספקטים הקולוניאליסטים שהיא
אימצה, ולאור היחסים המיוחדים שהיו לציונות עם

האימפריאליזם הבינלאומי, ראו בה התנועות הערביות
הלאומיות סכנה לאפשרות הגשמתן והשמירה על ה-
בקהילות היהודיות בארצות-ערב, בניגוד מוחלט לאינטרסים
המקומיים. היו עימותים שהגיעו אף לשפיכות
דמים, אך זה לא קיבל את הגוון הקיצוני של שינאת
יהודים עד כדי השמדה טוטאלית, כפי שקרה באירופה.
מכיוון שבישראל הפך הציבור המיזרחי לציבור־חסות,
שאינו לוקח את חלקו היחסי בחיים הפוליטיים
והחברתיים, הרי שנוצר מצב זמני, שבו הפגנה של
רגשות אנטי־ערביים מתקבלת בברכה ואהדה על-ידי
הציבור האשכנזי, ומשמשת כמקדם פוליטי חברתי. זוהי
נורמה התנהגותית שסיגלו לעצמם רבים מבני הציבור
הספרדי-מיזרחי, כאלמנט של שינאה עצמית, שבה לוקים
המדוכאים בשלבים הראשונים של תהליך הדיכוי, כל
עוד הם נמצאים בשלב של חוסר-מודעות מעמדית

פוליטית.
יוצא מכך, כי טיפוחו של מיתוס השינאה המיזרחית
לערבים גורם לעירפול ולחוסר הבנת התהליך ההיסטורי,
ומן הראוי להפסיק השימוש במיתוס זה. ובמקום
זה צריך להתייחס לעובדה, שמבחינה היסטורית ה אינטרסים
הקבוצתיים של הספרדים־מיזרחיים ושל ה פלסטינים
הם יותר מקבילים מאשר מנוגדים. עובדה
זו תשפיע יותר מכל על התהליך ההיסטורי, כאשר
ת ת חסל השפעת המצב הזמני שבו אנו שרויים.
אתייחס ל אספקט מסויים של הפיכת הציבור הספ-
רדי־מיזרחי לציבור־חסות. המעמד השליט האשכנזי היה
זקוק לציבור הספרדי־מיזרחי כאוויר לנשימה, בפונקציה

חו ת

של כוח-עבודה זול. וזה בעיקר בשל סירוב היהדות
האשכנזית להשתתף במיפעל הציוני בגופם (רק 8$
מהיהדות האשכנזית בישראל ואילו ־״ 85 מהיהדות ה-
ספרדית-מיזרחית בישראל) .ואכן עליה כפוייה זו של
יהדות המיזרח פתרה למעמד השליט את הבעיה ה חריפה
של כוח-אדם. הכוונה לא היתה מעולם לרווחתו
של ציבור זה, או לשיתופו המלא והשוויוני בחיי
המדינה. כיום, כאשר בעיית כוח״האדם נפתרה, רואה
המעמד השליט האשכנזי בריבוי הטיבעי הגבוה של
ציבור זה סכנה דמוגרפית, ומפתח מדיניות חברתית
שמטרתה להביא לאיזון במותי בין מיזרח למערב.
לכל הדוקטורינות האלה של המעמד השליט היו
שותפים גם השמאל וגם הימין, בהבדלי ניואנסים
דיאלקטיים. הטענה כי השמאל ניסה לרפא את ה טראומות
היהודיות וביקש לשלוט בחברה לפי כוח
התבונה ונורמות אוניברסאליות, אין לה אחיזה במצי אות•
בדיקה מעמיקה תגלה כי מאז ומתמיד נעשה
שימוש אינטרסנטי בטראומות אלה, על־ידי השמאל
והימין, כאמצעי לצבירת כוח פולטיי.
כיום ק ם הגולם על יוצרו. השמאל האשכנזי, העומד
נבוך ומפורר מול המיפלצת שיצר.
במאמרו מתייחס שטרנהל באופן נוסלגי ורומנטי
לתקופה שבה היתה תנועת העבודה בשילטון, וכדבריו :
״רק עתה חודרת אל תודעתנו ההכרה עד כמה גדולה
היתה ההצלחה.״ אך תהליכים היסטוריים מגיעים
לכלל בשלות לא בחמש שנות שילטון. רוב המיפגעים
המדירים שינה מעינינו, ראשיתם בימי שילטון תנועת
העבודה. אין לראות בכך הגנה על שילטון הליכוד,
שלמותו אפשר לומר כי הוא עולה על רבו בבישרון
שלו להאיץ ולהחמיר תהליכים ומצבים בסימון בוטה
ולא אחראי.
בתקופת שילטון תנועת העבודה הגיעה לשיאה שיטת
יישום הדוקטורינות שתוצאתן היתה אפליה גזענית
כלפי הציבור הספרדי־מיזרחי והנצחת שילטונם של בני
המיעוט הרוסי והפולני. ההתפרצויות הרציניות אירעו
בתקופה זו. אופייני היה, שהן דוכאו תוך שימוש
בשיטות מישטרתיות ברוטליות, תוך רמיסת זכויותיו
הדמוקרטיות של ציבור רחב זה.
כך זה נעשה בתקופת שילטון תנועת העבודה, וזה
נמשך גם בעת שילטון הליכוד, שהרי בנושא זה, הסיכוי
היחידי לשינוי הוא בתחרות האפשרית בין שני מרכיבי
המעמד השליט, על חריפותן (קיצוניותן של שיטות
הדיכוי.
נכון שהיו שתי תרבויות פוליטיות — זו שבתקבופת
שילשו! תנועת העבודה והעכשווית, של תקופת שילטון
הליכוד. אך מהותית ההבדל ביניהן אינו בעל ערך,
מכיוון ששתיהן אינן דמוקרטיות, בעצם שלילתן את
הייצוג הדמוקרטי, המתבקש לגבי כל סקטור ציבורי
על־ידי נציגים בני אותו סקטור.
רצוי להימנע מכל אידאליזציה של שילטון המערך
ולהתייחס בביקורתיות ושלילה לכל תקופה או מצב
שבו מיעוט, ובפרט מיעוט בעל זהות אתנית-מעמדית,
כופה את שילטונו ורצונו על כל הציבור, אף אם זה
לכאורה נעשה באורח דמוקרטי. בשל התפקיד השלילי
שמילאה תנועת העבודה ובשל חוסר־האפשרות להפכה
לתנועה סוציאליסטית של ממש, יש לחדול מלקונן על
חורבנה. חורבן זה הוא כורח המציאות, שכן בחורבנה
נפתחת אפשרות היסטורית לקימומו של שמאל פופו ליסטי
אותנטי, שבמרכזו נציגי הציבור המיזרחי. רק
שיתופו המלא והשוויוני של ציבור זה בחיים הפוליטיים
יביא אותנו למצב שבו תיחסך מאיתנו סכנת הפאשיזם.

מוני יקים. רימח־גן
פעיל הפנתרים השחורים לשעבר.

האלה, מכאן שתיקלע בהכרח למבוי סתום מבחינה
מדינית, דבר שיביא לתוצאות חמורות ביותר, שהמדינה
טרם ידעה כמותם.
יצומצם במידה מרחיקת־לכת הסיוע הצבאי, הכל כלי
והמדיני שמגישה ארצות־הברית לישראל, בידודה
המדיני של ישראל יהפוך למחנק ממש• תחול נסיגה
כלכלית חמורה, המדיניות הניצית, פושטת־הרגל, תתבטא
גם בצלחתו של העם. חלק ניכר מהציבור, שביום
הוא מדושן עונג כלכלית, יתפכח דווקא בעיקבות
הנפילה הכלכלית, ויבין מהו מקור הרע — דרכה
המדינית המוטעית של המדינה.

במצב זה יהפוך העניין הפלסטיני על כל היבטיו,
לנושא בעל החשיבות הרבה ביותר בציבור הישראלי.
כל אדם ייקרא לעשות חשבון־נפש נוקב, ולבחור
בין דרכו הניצית של הליכוד מחד, ובין דרך הפשרה
והשלום.
בבר כיום הפך המערך לצילו של הליכוד ואיבד
חלק ניכר מבוחריו. בעתיד, לנובח ההתפתחויות המ דיניות
הצפויות, תלך מגמה זאת ותיגבר. הציבור
יחפש אלטרנטיבה רצינית וחד־משמעית לליכוד, ובמערך
לא ימצא אותה.
האלטרנטיבה האמיתית הא ח ת לליכוד יכולה להוות
רק תנועת שלום ישראלית, תנועה פוליטית שתתחרה

על אמון הבוחר ושתחקוק על דיגלה דבר אחד —
פשרה והשלמה היסטורית בין ישראל והתנועה הלאו מית
הפלסטינית, השלמה שרק בעיקבותיה תיפרץ
הדרך לשלום עם יתר מדינות ערב.
אם יתלבד מחנה השלום הישראלי לכוח פוליטי
מגובש, יהפוך בבוא העת לכוח שיוכל להתמודד על
קולו של הבוחר, בהכרעה ההיסטורית על דרכה של
מדינת ישראל. ואם לא, אז לפחות תהווה את לשון־
המאזניים, שתכריע את הכף לכיוון הנבון בהתמודדות
הרת״גורל זאת•
יודע אני שליכודו של מחנה השלום, השכנת שלום
במחנה-השלום, זוהי משימה קשה ביותר — יש באלה
שיאמרו משימה בלתי-אפשרית. אולם לנובח הצורך
החיוני של ליכוד כזה יהיה זה חטא בל-יכופר,
אם מחנה זה לא ימצא את כוחות־הנפש להתעלות
מעל לגורמי הפירוד, המחלוקות, היריבויות האישיות
והאינטרסים האישיים הצרים•
על מחנה השלום להוות את כוח ההצלה הלאומי
בשעות הרות־הגורל הצפויות לנו, וההיסטוריה תשפוט
אותנו על בך, אם לא נשכיל להגשים יעד נעלה זה
ונפקיר את המערכה בשעה הקשה•

דוי ד

איש ־ שלום, ד״ 1ד־השו־ון

נופשון 82 בסלע האדום באילת
מפגשובב של צעירים וצעירות
הז מנ ת מ קו מו ת :

בוא להשתתףב חגיג תהצ עירים בנופש
א מי תי ב תו כני ת נופ שון , 82 במלון הסלע
האדום באילת.

ב מלון ה סל עהא דו ם זו כבר מ סו ר ת: אתה
מקבל יו תר, ובמחיר מוזל במיוחד.
• בידור, צ חו ק ו שע שועים י ס פו ר ט
והתעמ לו ת בבריכה • מו סי קהו רי קו די ם
ב מו עדון • בינגו ו חדר ט לוויזי ה •
קו ק טיי לי םואפ רי טי בי םבמבחר עשיר •
ברבקיו על שפת ה ב רי כ ה

תל־אביב, רח׳ גורדון 28
ת״א. רח׳ אלנבי 38
רמת־גן. רח הרצל 75א׳
ראשל״צ, רח׳ רוט שילד 37
חולון, רח׳ סו קו לו ב 86
באר־שבע, רח׳ הרצל 90
כרמיאל. מרכז מסח רי
נתניה, ככר העצמ או ת 10
ירושלים, רח׳ פינס 5
חיפה, רח׳ הנ בי אי ם 20
טבריה. רח׳ א ל חדי ף 1

מחיר מבצע מיוחד, לאדם באירוח מלא
עם קפה ועוגה, כולל הסעהה לו ך ושוב
ב או טו בו ס מ מוזג:

4750

משרד ראשי להזמנות:
רח׳ א[11י גבירול 140ת״א
טלפון 450359 ,450683

מכתבים איש !העוגה
מי זכאי יותר מכל לתואר
איש השנה תשמ״ב ז

איש השנה הוא השר־לשעבר
(לצערי) ,אהרון אבו־חצירא. הוא
המייצג יותר מכולם את איש עדות־המיזרח
הדפוק, שנשחק במימסד
האשכנזי המנוון והמדכא. הוא היה

03-222042
03-657906
03-723487
03-997965
03-882305
057-78108
04-987390
053-38757
02-227943
04-667779
067-21284

יעד ציזלינג, רוני וינר,
גבעתיים

ט, ו /,ה 2ו הסטהוהרשמה

ש קל למחזור נופש.

ה מ חי רי ם כו ל לי םמע״ מ.
כוי הקורא מסתייג מדרכי תפעולה
של עובדי ״אל-על״.

ת״א. הי ר קון 142 טלי 230651 221372
ת״ א, מלון א ס טו רי ה טלי 295588 לבק ש טיו לי הגליל.

את הנושא לדיון מחודש בציבור,
ועל-ידי כך תבוא דעת הרוב לידי
ביטוי.
בשלב ראשון התחלנו בהחתמה
על עצומה, להשגת תמיכה ציבורית,
ובמקביל אנו פועלים לריכוז
הכוחות הקיימים. הפרלמנטריים ו*
החוץ־פרלמנטריים• כדי לרתום אותם
למטרתנו.
בסיסגרת מאבקנו נצטרך לתמי־כתכם
הפעילה, הן על־ידי השתת פותכם
בפעולות שונות והן על־ידי
תרומותיכם. הפעילות יקרה מאוד,
ודרכנו ארוכה. המשך הפעילות
תלוי במידה רבה בממון•
ברצוננו להדגיש שאנו קבוצה
עצמאית ובלתי תלויה, שאינה משתייכת
לשום גוף פוליטי או אחר
הקיים כיום.

ירושלים, בן סי ר א 3טלי 02-246858

1טבריה. הירדן 10 טלי 067-22660
ן חיפה, ה מגיני ם 43 טלי 04-522958

קורא אליהו
דן ויעקב
השעיר־לעזאזל של כל האשכנזים
בשילטון, ושל ממשלת־הליכוד בראשם,
שחששו מפני עלייתו של
בן עדות־מיזרח מוכשר וכאריז*
מאתי.
יוסף מיימץ, בת־ים
לדעתי. איש השנה הוא דן מרידוד:
המצאה של דן ברמן ויעקב
מרידוד.
רפי אליהו, קרית־אוזא
...פילים חביב. איש־השלום של
השנה, ראוי לתואר. במאמצים בלתי
נלאים, בסבלנות ובענווה, היא ד,צ־

אף־על־פי שאני תומך במאבקם
של עובדי אל־על נגד הכפייה הדתית
המתפשטת במדינה. לא אוכל
להסכים להפגנה הפרובוקטיבית
שהם ערכו בכניסה לבית־הנתיבות
בנמליה תעופה בן־גוריון. המעשה
שעשו היה לא מוסרי, ופגעו באנשים
דתיים שלא השתייכו כלל
למחנה אגודת־ישראל. לצורה כזאת
של מאבק יש אופי זול ואנארכי־סטי.
בטוחני
שאנשים רבים, שתמכו
בעובדי אל־על כמוני. הרגישו לא
בנוח אחרי מה שקרה. והסתייגו
מהמעשה בכל תוקף.
הבה נקווה שמעשים כאלה לא
יישנו ועובדי אל על ילמדו את
הלקח וינקטו בצורות מאבק יעילות
ומכובדות יותר.
אידן פדדמן, אשקלון

החידונ״ם אשגג־ם1
ועוד על כפייה דתית.

¥ 0סו $1־0 ^ 01
ליח להביא לסיומה של מילחמה
עקובה מדם• לולא הוא, מי יודע
היכן היינו היום!
מיצה מרקוכיץ, פתח־תקווה

״אזרחים נגד
כפייה דתיו־ו״ אגודה לפעול.

״ןטרמבדח ״ ל

חדשה

התחילה

אנחנו קבוצת אזרחים. שאחרי
אינסוף שיחות סלון החלטנו לצאת
ולפעול בנושא הכואב לרוב הצי בור
הישראלי.
מטרתנו לבטל ולמנוע כל כפייה
הקשורה בדת. מטרתנו תהיה להביא

בכפייה הדתית של אגודת־ישראל
והפסקת טיסות אל־על בשבת, אשמות
דווקא המיפלגות החילוניות.
שהתחילו עם הסחטנות הדתית של
המפד״ל, וכמובן המיפלגה הליברלית
— שכל דמיון בינה ובין
ליברליות סיקרי בהחלט.
אם הציבור החילוני לא יתמרד
עתה נגד גזירה זו. יכפו עלינו
מדינה חומייניסטית בעתיד הלא
רחוק•
מאיר מטדון, רמת־;!

הו, אידה כי שלון י
גילוי
הח״כ.

מסעיר מעברו של

(המשך בעמוד )28
העולם הזה 2349

קנה דירה אצל אברהם גינדי
ותקבל דרת מפש לבל החיים־חינם
20 הראשונים אשר ירכשו דירה אצל אברהם
גינד׳ החל ממוצ״ש זו יזכו ללא הגרלה
בפרס המטרף ביותר שניתן על ידי חברת
בנייה בארץ:
דירת נופש בטבריה(לשתי תקופות במשך
2השנה) לכל החיים חינם!!

דירת הנופש הינה קוטג׳ מרוהט המשקיף
אל הכנרת, אשר יהפוך את הנופש שלכם
לחוויה משפחתית בלתי נשכחת. הקוטג׳
מותאם לנופש מהנה למשפחה שלמה.

20 הראשונים שימהרו וירכשו דירה אצל
אברהם גינד׳ עומדים לשנות את סגנון
חייהם.
לגור בדירת פאר בסטנדרט עילית כמקובל
אצל אברהם גינדי ולצאת לנופש בטבריה,
בחורף ובקיץ לכל הח״ם,חינם!!
המבצע כפוף לתקנון הנמצא בהנהלת
החברה.

אפשרותל־ו\וו 0 £ -מ 7ולמשכנתאותעד 1 , 5 0 0 , 0 0 0ש׳

אנו סופגים את עליית מדד הבנייה בגובה . 17 0/0
נקבל את דירתכם הישנה במחיר מלא,
ההפרש •שולם באמצעות משכנתא
והלוואה עד 1,500,000 שקל בתשלומים
נוחים. בטחון מלא לכספי הרוכשים.

בפרויקט גני השרון, בלב

^)0 *25

רוד־רוח^^*
רמת-השרון, דירות פאר יורד
311/0-1חדריבר
בנות 31ו/2-ן

דירות בנות 3חדרים +גג +חדר על הגג.

*025

רמווחד ר ר

ברח׳
יוקרתי 1במיוחד
החלה ההרשמה לבנין

לסל 22 בבנין בן 8דירות בלבד. דירות בנות 3
ר 3 */2חדרים ודירות עם גג.
בצפון תל־אביב, אזור לי. דירות יוקרה
דו-מפלסיות בנות 5חדרים 5-1חדרים +גג
וחדר על הגג עם שכלולים לרוב.
בצפון הסולידי, ברח׳ חתם סופר .9דירות
דו-מפלסיות בנות 4חדרים בבנין בן 8דירות
בלבד.

בגני ניצה מול הים, דירות יוקרה ברמה
בינלאומית בנות 4-1,3,2חדרים, בריכת שחיהפרטית, מגרש טניס בחצר, חניון תת-קרקע׳
ועוד שכלולים רבים.
• ברח׳ דיזנגוף , 16-18 בבנין יוקרתי במיוחד,
דירות בנות 3ו 4 -חדרים הכוללות שכלולים
לרוב.
• ברח׳ ראשון לציון מס׳ ,3 —5דירות פאר
בנות 3חדרים עם שכלולים לרוב.

^035

• ברח׳ קלישר , 11 בנין מפואר
בן 14 דירות בלבד.
דירות מפוארות דו-מפלסיות בנות 4חדרים.
• ברח׳ דגל ראובן, דירות בנות ג 4 1/חדרים וכן
דירות +גג +חדר על הגג עם שכלולים לרוב.
• ברח׳ כץ,החלה ההרשמה ל 2-בנינים בני 9
דו־מפלסיות
דירות בלבד. דירות
משוכללות דו-מ פלסיות 7עז בנות 4חדרים.

במרכז 1השקס ג ן
דירות בנות 31/ 2חדרים רכז
דירות בנות 4חדרים במערב העיר
(גם לכניסה מיידית).
פנטהאוז — לכניסה מיידית במחיר הזדמנותי
של $95,000 כולל מע״מ ופיתוח.
ב״גן הברושים״ ,פרוייקט יוקרתי במיוחד צמוד
ל— 7דונם גן בשכונת אברמוביץ. דירות
דו-מפלסיות בנות 5חדרים עם כל השכלולים.

רףה תו דו ז ז
ש א׳£11

מכחכים
מאח נ די ב אבי דן

מאוזן :
.1כמו תבלין חריף ()3
.3אם לפעיל יש אח בכור,
זה עלול להיות מסוכן ( )5,4
.9זה מצחיק שאוסרים עליה
לשכב ()4
.10 למרות שהוא מתגורר
אצל הטבח הוא לא זקוק לדיאטה
— להיפך ()4

הצעה דע1ר^ר.תו 1בודה
הקורא מציע פיתרון להפעלת
״אל״על״ בשבתות
ובחגים היהודיים.

.13 בשובכם המתינו ! ואז
תראו שאין תמימות דעים ()3

קשה לי. כאזרח ישראלי ויהודי
פלסטיני משנת ,1936 להבין מה
פשר סגירת אל־על בשבתות.
אם באמת חושבים שיהודים בארץ
לא צריכים לעבוד בשבת ב חברה
ממשלתית, עלי להזכיר לך

. 14 מה שסופר עשוי לבקש
מסך כשהוא מעוניין למשוך

(המשך מעמוד )26
רק היום נודע לי לראשונה,
מדוע מתנכל הח״כ שפירא לחברת
אד־ על!
כי לפני כמה עשרות שנים
הוא סולק מקורם־דיילים !
איילה: גיל, נתיב הל״ר,

.15 הפכו את עיר הקודש למשהו
על טבעי — וזו עבירה
על החוק ()4 ,4
.17 אחד הדברים שהשומר
לא יעשה כשהוא קצר רוח
במים ()4
.18 לו הופיעה בפתח ביתי
זה היה יכול להחשב לעוון ()4
.20 דע לך חביבי ! זה לא
נכון שלצרות אין סוף (מ)

.22 החלקה על סבון (מ )()5
.24 בניגוד למקובל יש איסור
לרשום נכסים במשרד
הממשלתי הזה ()3
.25 שנני היטב ! הבגד הזה
בלירה ()4
.26 היא התמוטטה כשהטמפ־

פתרון ת שבצופן 2 )3 * 7

רטורה ירדה לפני התוצאה ה סופית

.28 הם כבר אבדו ענין בהופעת
שבלול בתרגילי שאיפה
ונשיפה ()3 ,4
.29 התפטר מהסוס ()3

מאונך :
.2הרי שמענו את התשובה
בטלפון ()3
.4קשה לומר שהוא צלול
כשהוא מופיע בקואליציה בין
המפדל וחדש ()4
.5הוא פשוט
קטלני ()4 ,4

משגע

אבל

.6לדוגמה: בשאלה של זמן
העניו נקבע ע״י השרים ()6
.7יביע את התלהבותו בשירי
עם ()4
.8אומדים שמצוי פה חומר
לציור פרצוף ()5

113051 וה י וו1דא>י > 1 3 0ות
•811ם 5121-1111019ו נ זי ד!!!
ו*יסו 80־ 3ו 0 *80819* 8, > 1 >1ה 1 110,13 -י1

הוצאת שער בחשסד (אפילציהז
* וווו! !נון וגי

חסחקות. תספורות,החלקות,סלסול.
צביעה,פסים0.יפול פגים. איפור,
הוצאת שיער בשעווה
*גב!מ מונ*

י •מחיויס עממ״ם • סודות פועזלה•
תל-אביב יודפת 4ליד דקנבוף 229388 226066 190
רמת-בן הרצל 86 מול בני!״*זואוזים י׳ לוו אזה״

העסק

הנבחר

!982

.9מעשה שזירה המזכה את
בעליו בנקודות (.)2 ,5
.11 גר בחיפה ומתפרנס מ חידונים

.12 לא מומלץ להאמין לה,
שהרי כל אימת שאתה נתקל
בה היא עובדת עליך בעיניים

.16 גם הרהור שמח יכול להפוך
לדכאון (מ 5 ,3
.19 איזה פרס היית נותן ל גשש
אויב ן ()6
.21 איש הרוח שהופיע במדור
מודעות האבל נחשב ל-
טפיל ()5
.22 אפילו קיים כאן משהו
המסוגל לחזור למצבו הקו-
הקודם ()4
.23 מספיק שיעלה כדי שנזכור

.24ה״ תפרן״ שטיפס על הסולם
עשה הסבה מקצועית ()3
.27 חומר קריאה גבולי ()3

דייל מודח שפירא
קינאה מיקצועית
שבמדינה זו חיים כמיליון ערבים
ישראלים. אם כך, מי מונע מחברה
ממשלתית במדינה שוות־זכויות להעסיק
טייסים ועובדים מוסלמים,
נוצרים ודרוזים בשבתות?
אני חושב שפיתרון זה ימנע
סגירת אל על, אם כי הסגירה, לדעתי,
לא דמוקרטית, אם מיעוט
כופה זאת על הרוב•
רלף הלינגד, תל־אבוב

נלדוע גלח!כד ם
ד ה עלו סב ם ו אלי ם י
הקורא פונה במיכתב גלוי
לראש עיריית תל־אביב,
שלמה להט.

כמרצה בכיר באוניברסיטת תל־אביב,
נבצר ממני מסיבות מובנות
להופיע בשמי.
נודע לי, שבביקורו במועדון
קולוסאום, בערב שהוקדש להומו־סכסואלים,
שמחת לראות שלאנשים
אלה יש מקום מיפגש.
מקום זה ומועדונים אחרים נועדו
לאנשים החובבים סוג זה של
בילוי, ושאינם חוששים להיחשף
בפומבי. אך ישנם רבים אחרים,
שאינם רוצים, או יכולים, להיחשף
בפומבי, ולהם שימש גן־העצמאות
כמקום־מיפגש•
לאחרונה, וכפי שנוגע לי, על
פי בקשתך, החלו שוטרי מיחלק
המוסר להטריד ולעצור אנשים בגן.
לצערי, קיימת התופעה החריגה,
שאקטים מיניים אכן מתבצעים בגן
לאור היום. תופעה הראויה לכל
גינוי ובהחלט לחיסול.
ידוע לי שהעיריה מחזיקה שומר
בגן במשך שעות היום• אולי כדאי
שהוא יפגין נוכחות בפינות המועדות
לפורענות. ואולי הפיתרון
הפשוט הוא לגזום את צימחיית
הגן באופן שלא תאפשר הסתתרות.
(המשך בעמוד )30
העולם הזה 2349

באריזה חסכונית של 500מ״ל

לשיער בריא,רעו! ובעל ברק טבעי
להרגשה טובה באמת-״שמפו רויאל
לבחירתך״שמפו רויאל״ענק
ב 3-סוגים שווים:
כחול-לשיער שמ1
אדום-נגד קשקשים
ירוק-לשיעריבש

עצירות? נפיחות?

מכתבים

עזרת בי קוני ס הי א
עזרה טבעית

עצירות -זאת בעיה!
אז מדו ע גי קוני ס ולא משלשל אחרי כי בי קוניס הנו
משלשל עדין ה מ כי לצמ חי ם ר פו איי ם טבעיים. כי
בי קוניס מקל על העצירות בעדינות וב טבעיו ת ו אינו
גורם לשלשול ולכאבי בטן.
כשאת /ה שו תה תה בי קוני ס ט עי ם וריחני בלילה
לפני ה שינה, הו א מעורר בעדינות ת ה ליכי ם טבעיי ם
בגופך כדי לגרום להקלה בבוקר שלמחרת.
ז1ז טבעי, כ מו ה טבע עצמו. ביקוניס, השם
ה מ פו רסםב אירופה, מ צוי גם בבתי המרקחת
בישראל בצורת ת ה עלים, תהנמס־ אינ ס טנ ט, או

(המשך מעמוד )28
אני בטוח שנוכחות שוטר מדי פעם
בפעם, תמנע מאותם אנשים לעשות
זאת בגן. אם עדיין יתרחשו אירועים
חריגים, יש לעצור מייד את
הלוקחים חלק בדבר.
אך למען השם ! מדוע לפגוע באותם
רבים שאינם מרעים לאיש
וכל מבוקשם הוא לפגוש בן זוג—
וכפי שציינתי, המקומות לעשות
זאת אינם רבים. מדוע מתייחסים
אלינו כאל קרימינלים, עוצרים אותנו,
רושמים את שמותינו, ברוב
המיקרים כשאנחנו רק מטיילים.
האין זכותנו לטייל בגן, כסו כל
אזרח אחר? מדוע אין הגן יכול
לשמש למיפגשי לילה? ממיילא זוגות
הטרוסכסואלים כמעט שאינם
פוקדים גנים בלילה, וגם אם כן,
הרי ההומוסכסואלים הם האחרונים
שירעו להם!
אדוני ראש העיר, עם קהל הנזקקים
לגן בלילה, נמנים אנשים
מכל שדרות העם. כפי שידוע
לך ולאנשי־המישטרה, על פי סטטיסטיקות
מודרניות 1070, ,מכלל
אוכלוסית הגברים הם בעלי נטיות
כאלה. יש לשער, אם כך, שגם
ביניכם ישנם אנשים כאלה, שבגלל
המנטליות השוררת בחברתנו, נא

סחר ז״ל
טיפול בפצוע בחידחמח יום־הכיפוריס
מתן פיצוי מלא על כל י הנזקים
שגרמו שילטונות המדינה.

האגודה לסיוע והגנה עד
זכויות הבדואים כישראל,
באר־שבע

טעות כדדדיאדת *
בזכות טעות דפוס הופיעה
האמת האכזרית.

תקלה בלתי־צפוייה אירע למאמרו
של איש הימין הקיצוני, הד״ר
ישראל אלדד, שהתפרסם בידיעות

^ 0יליום ופית״ אפשר, סמיבן, תמוד לאמין
אף פעם בחיים אין משיגים הכל מה שריצ*ם.
זח נכון, מכיוון שרבים מדי המיכשולים ת*
אובייקטיביים הצפויים והבלתי־צפויים. רדד:
,סובייקט.הרוצח מתגלה לפעמים כחלש ממה
שנדמה היה לו בצאתו לבצע רצונו.
ודאי שהיינו רוצים, למשל, כהזדמנות לא*
״ידיעות אחרונות״ ,צ20.8.8
לצים להתחבא, לנהל לפעמים חיים
כפולים או פשוט לדכא אלמנט כלבך
חשוב ולפעמים דומיננטי כמו
יצרם המיני. הומוסקסואליות בחברה
המודרנית מוגדרת כהעדפה
מינית שונה•
אינך צריך לאהוב אותנו, אך
לא תוכל שלא להודות שעם אנשים
אלה נימנים גדולי היוצרים בכל
שטחי החיים ובעיקר באומניות המעניקות
לחיינו משמעות כה רבה,
עשו כדי שיופסק המצוד, הפגינו
נוכחות אם יש צורך, אך אנא
בצורה אנושית והוגנת.
תל־אביב

...והטבע
יעשה את שלו

כתיב אישום
״הסיירת הירוקה״ מנו•
טיכה ללא מעצורים בטרור
ובשוד רכוש הבדואים,
בצהרי יום בנגב.
ספרי הוצאה לאור מחפ שת

יו עצים ־ מרכזים
א ם יש לןההתמצ או ת ו היכול ת לייעץ ל הו צאה,
לפנות ל כו ת בי םבת חו ם הן מ צ או ת ך ולהביא
עוד ועוד רעיונות — פנה אלינו ל הו צ אה לאור

אידיאהע״מ
ת.ד 180 .גבעתיים, טל 317519 .

ביום חמישי 19 ,באוגוסט ,1982
החרימה הסיירת 215 עיזים השייכות
לאבו־רויס. ב־ 26 באוגוסט
שוב פעלה הסיירת באזור ביר־אלקטוי
בנגב, ולקחה 250 ראשי
כבשים, השייכים למישפחות אל-
דיידל ואבו גרדוד, שנדרשו לש לם
סכום של 95 אלף שקל, עבור
שיחדור העדר.
אנחנו מאשימים את ממשלת־ישראל
ואת מישרד־החקלאות, ש-
הסיירת פועלת תחת פיקוחו.
אנו דורשים שיופסק הטרור נגד
הבדואים ושוד רכושם על־ידי שיל-
טונות המדינה. הפיתרון לבעיות
הבדואים.ומצוקתם, הוא בסיום ה לכי
הסדר הקרקעות, הכרה בבעלות
הבדואים על אדמותיהם ומתן
אפשרות להקמת כפרים חקלאים
על אדמות אלה, ולא בבניית
עיירות־ריכוז כפי שעושה הממשלה•
אנו
דורשים תשלום מלא עבור
העדרים שהוחרמו. כמו כן אנו דורשים
החזרת כל הכספים שנגבו מ הבדואים
עבור תפיסת עדריהם ו־

אחרונות 20 ,באוגוסט .1982
במאמרו, שבו הצדיק את ה־מילחמד,
בלבנון, ניסה אלדד לדבר
עליה במונחים פילוסופיים,
ותיאר את ישראל, שרצתה לפלוש
ללבנון וביצעה את רצונה, ב־
״הסובייקט הרוצה״ .אולם בדרך
לדפוס השתנתה אות אחת, ולעיתון
נכנס תיאור מתאים הרבה יותר
למציאות :״הסובייקט הרוצח״.
אדם קדר, תל־אביב

סרח־גג

לפליטים לבגון
הממשלה

אינה

מטפלת

מ חס ה
במציאת לבנון.

לפליטי

עברו 70 יום מאז נהרסו עד ה יסוד
בתיהן •של כ־ססססז מישפחות
בסחנה״הפליטים ראשידייה ואל״בס
בצור, ועיו־חילווה בצידון.
עד התחלת הגשמים נותרו כ*45
ימים.
ממשלת בגין — שרון, שהצליחה
כל־כר במעשה ההרס, עדיין לא
עשתה דבר כדי להבטיח למיש־פחות
אלה, המונות כ־ 50 אלף נפש,
רובם תינוקות, ילדים, נשים וקשישים,
מחסה ומגורים לימי החורף.
היא
גם אינה מאפשרת לסס״ות,
המטפלת בפליטים אלה, לעשות
זאת•
הממשלה לא החליטה, עדיין
כנראה, מה ייעשה בהם, או שהיא
מצפה שהם ייעלמו באורח פלא
מהשטח. ואולי לא מספיקים לטיפול
בבעיה שני השרים שנקבעו
על ידה ויש להוסיף עליהם י
הגשמים לא יחכו ויירדו במועדם,
ואז יתוסף על מניין זוועת
ההפצצות וההפגזות ללא הבחנה
מחדל זדוני זה, כתוספת של חטא
על נפש.
עד מתי תמשיך הממשלה הזו
לחייב אותנו בשטרות כה נוראים,
שנצטרך לשלמם במשך דורות !
דס ירמיה, נהריה

תסוווח או־־כ*ון
הרופא המופיע בתמונה
(״טיפול בפצוע בשדה ה הזה״
״העולם
קרב״

2347 נפל במילה מת יום-
הכיפורים.

הרופא המופיע בתמונה כשהוא
מטפל בפצוע בשדה־הקרב הוא רב־סרן
ד״ר יוסף סחר, שנהרג ב־מילחמת
יום־הכיפוים, בלילה שבין
ה־ 18 וה־ 19 באוקטובר ,1973
בדור־סואר, ליד איסמעיליה•
י׳ א׳ ,תל־אביב
התמונה שהתפרסמה היא תמונת
ארכיון. שהופיעה בטעות. במקום
המונה ממילחמת־הלבנון.

תיאטרון סבו ת
ישיבת ועדת-חפספים של
הכנסת עוררה אצל הקו רא
אסוציאציות.

קורא ירמיה
חטא טל פשע

הדרמה הטרגית־קוסיח שהתרחשה
בישיבת ועדת־ד,כספים של הכנסת,
בנושא סגירת אל על בשבתות
(מבט, באוגוסט ,)25 יכולה
להזכיר תיאטרון־בובות. תיאטרון־
בובות חובבני. הצופים יכלו להבחין
כי ידיהן של כמה בובות נתקעו
להן ולא הצליחו להרימן, החוטים
הסתבכו, התוכנית נשתבשה והמבוכה
רבתה.
אך ההצגה חייבת, כידוע, להימשך
ומושכי־ד,חוטים, מעל ומאחרי
הקלעים (לורנץ את מילוא) ,נחפזו
מבוהלים אל המחסן להביא בובות
חדשות שיריהן גמישות לציות וקלות
להרמה•
סמי ארגון, רמת־פולג, נתניה
העולם הזה 2349

שיטת הרכישה הקלה של ״מץ״
מאפשרת לך לרכוש מכשירי טלויזיה צבעוניים
מן הטובים בעולם-בת שלומים נוחים מאד, ,

לפיבחירתך 9,6,3:או2נת שלומים.
זו ההזדמנות שלך לרכוש מכשיר טלויזיה; ^
אל תחכ ה -הזדמנויות כ אל ה-ל א נשארות זמן רב
דגם קפרי 26 עם שלט רחוק
מזומן
9,3-50
8,800
7,700

3ת שלומי ם
5,756
6,060
6,548

סה״ב*

6ת שלומים

ס ה״ב *

9ת שלומי ם

סו 7״כ *

12ת שלומי ם

סה״כ

26,620

2,878

26,620

1,918

26,620

1,439

26,620

26,980

3,030

26,980

2,020

26,980

1,515

26,980

27,345

3,274

27,345

2,182

27,345

1,637י

27,345

״וון לגס״ 22 עם שלט רחוק
מזומן
9,350
8,250
7,150

3ת שלומי ם
4,726
5,236
5,763

ס ה״ב *

6ת שלומים

9ת שלומים

ס ה״ב *

12ת שלומי ם

סה״ב

23,530

2,363

23,530

1,575

23,530

1,181

23,530

23,960

2,618

23,960

1,745

23,960

1,309

23,960

24,440

2,881

*24,440

1,921

24,440

״ ן דגם ״האיטי״ ״ 20 עם שלט רחוק
מזומן
7,700

3ת שלומי ם
4,290

6ת שלומי ם

9ת שלומי ם

סהיי׳ב *

12ת שלומים

ס ה״ כ

20,570

2,145

20,570

1,430

20,570

1,072

20,570

6,600

4,816

21,050

2,408

21,050

1,605

21,050

1,204

21,050

5,500

5,346

21,540

2,673

21,540

1,782

21,540

1,336

540־21 ,

ללא שלט רחוק פחות 1,000 שקל מהתשלומים

מכשירים טובים כאלה בתנאים נוחים כאלה -זה בדיוק מה שאתה צריך. בוא כבר היום!
ן לכבוד
ןמץ, ת.ד913 .
ן בני״ברק 51108
ן אני מבקש לקבל פרטים נוספים
.על טלויזיו ת מץ ולהשתתף
! בהגרלת הפרסים

טלפון

כתובת ו מיקוד

טלפון בעבודה

להתאסף
ס׳ר-בל
אולם תצוגה ומכירה•
רח׳ מודיעין 19 בני ברק טל 799114.

הורוססוס

מדים

בנימיני

בות מכאבי־בטן. כל התרגשות ומתיחות
עלולים לגרום להם לתופעות בלתי נעימות
הקשורות בבטן. גם כפות־הרגליים
מאוד רגישות. נשים בנות מזל בתולה
שמהלכות בנעליים בעלות עקב גבוה,
סובלות ושותקות. רק אחרי שנים הן
חשות בתוצאות ומתחרטות.

בתודה

הנר או ת

מעסיק מאוד

בני מאזניים בנויים בצורה עדינה ורגישה.
הם מפונקים מטיבעם, וכשהם
נתקלים בבעיות שאינם מוצאים להן
ס-ייייו, הם פשוט נהיים חולים. האיזור
היותר רגיש אצלם הוא איזור הכליות
ודרכי השתן, ואם אינם משגיחים על
עצמם, הם ממש סובלים. קשה להם
להתנגד למחלות. הגרון גם הוא מזכיר
את עצמו לעתים קרובות. אולם ברגע
שטוב להם, הם בריאים למדי ואינם
סובלים ממחלות מיוחדות.

את הבתולות

בני קשת ידועים כבני מזל, אי לכך

לבתולות נטייה
לדאו\; .הס חסוי־מנוחה
ועצבני ים,
אוט 1ב י ־ ן: ב
ומתחשבים

ב חו ד ה
לבני בתולה נטיח לדאוג. הם חסרי־מנוחה
ועצבניים, אך מכיוון שמטיבעם
הם טובי-לב ומתחשבים, הם משתדלים
לא להכביד על מקורביהם בדאגותיהם.
כך יוצא שהם ״אוכלים את עצמם״
וסובלים בשקט. עצבנות זו גורמת להם
לבעיות בדרכי העיכול, ולא פעם הם
סובלים מכיב קיבה. אותם שמיבנה הגוף
שלהם חזק יותר, סובלים לעתים קרו־בימי
רביעי וחמישי של השבוע, צפויות
אי״הבנות ביניכם ובין עובדים אחרים.
רעיונותיכם לא יתקבלו
ברצון, תוכנית טו בה
נרקמת במוחכם
וזו יכולה לעזור לקי דום
כספי של החברה
שבה אתם עובדים.
לאחר מכן תוכלו ל השפיע
על מהלך העניינים.
מסירותכם לע במרס
- באפריל בודה תוערך על־ידי
הממונים, ותוכלו לז-
כות בשבחים נסיעה קצרה תביא לפגי-
שה מעניינת שלא ציפיתם לה כלל.

11 וו1

בני שור עובריס תקופה של שינוייס גדו־ליס.
אירוע בטל חשיבות, שהתרחש לא
מזמן, מצביע על סיום
אורח־חייס חסויים, והתחלה
של דרך שונה.
העתיד מצריך שיפוט
צלול פל העומד להתרחש
בעוד כמה חודשים.
עליכם לטפל במצבים
החדשים ביעילות,
ולנסות להסתגל
.־ 1 2נאפריל ־
2!0במא׳
לשינויים. חיי הבית
והחיים האישיים עומדים
גם הס לפני שינוי, הקשרים החדשים
אינם יציבים ומועדים לתנודות קלות.

שוו

ימים שלישי, רביעי וחמישי לא יהיו
קלים. מצב־הרוח יכביד עליכם ועל סבי״
בתכם, וההרגשה הכללית
תגרום לתיסכול.
רצוי להרבות במנוחה
בימים אלה, ולהימנע תוכניות מלהתחיל
חדשות. מיום שישי
מצב״הרוח ישתנה. תרגישו
יותר אופטימיים,
ההרגשה הגופנית תש 21ב
מאי ־
20ביוני
תפר, האכזבות ויח סים
שהתערערו יתוק נו,
ותוכלו לשוב ולהירגע. במקום העבו דה
צפויים סיכסוכים עם הממונים.

לעקרבים בריאות טובה. הם חולים
לעתים רחוקות, אך הם עלולים להרוס
את גופם על-ידי הגזמות, דיכאונות או
עבודה אינטנסיבית וקשה מדי. כשהם
נופלים למישכב, המחלה היא על פי רוב
קשה, אך הם מסוגלים להחלים בכוח
הרצון. הם מגייסים את כל כוחות הנפש
ומתאוששים. שקט פנימי וגישה מתונה
יותר, הם התרופה והסגולה לבריאות.
האיזורים הפגיעים הם אברי המין והאף.
כמו כן הם עלולים לסבול מוורידים ב רגליים.
אצל נשים צפויות מחלות גינקולוגיות
והפלות טבעיות. לחלק הגדול
של העקרבים משיבה טיבעית להסתכנות,
חלקם אף בוחר במיקצועות ה מסכנים
אותם. לבן עליהם להיזהר מכל
מה שקשור לחומרי נפץ, אש, כימיקלים
וקרינה רדיואקטיבית.

קשת

מזל בתולה קשור בין השאר לבריאות.
בגלגל המזלות הוא ממוקם בבית השישי,
או יותר נכון לומר — הבית השישי
קשור למזל בתולה. בית זה מסמל עבו דה,
שרות ובריאות. הבריאות מאוד מעסיק
ה את בני המזל• יעידי על י ד בל
מכריהם של הבתולות, שרגילים להאזין
לדאגותיהם ולחרדותיהם בבל הקשור
לתחום זה. למה רגישים בני מזל בתולה
ומהם האיזורים הפגיעים של שאר ה מזלות
! כאן נתאר את המקומות הפגי עים
בגוף, לפי מזל השמש.

מאזניים

עקרב

הם לא עוסקים בדרן־בלל במחלות, ואם
קורה והם אכן נחלשים וחולים, הם
אינם מסוגלים להבין אין זה קרה להם.
הם צריכים לחוש רע מאוד כדי להיב־

אי־הבנת בבית גורמת למועקה נפשית.
אינכם מבינים מדוע בן־הזוג או בני־המישפחה
אינם מעוניי־ניס
ללבן עניינים אתכם.
אתם חשים שיש
כאילו קצר בתיקשורח
בבית. כדרכם של הסרטנים
תברחר לשינה
עמוקה. נחמה תמצאו
בנסיעות קצרות לצו21
ביוני -
רך רומנים סודיים שסן;
ביולי
אתכם בשטה ינחמו קשה זו. היזהרו מפני
פליטות־פה לפני אנשים שאינכם בטוחים
בהם עדיין. בני מזל אריה יתאימו לבילוי.

נסיעות קצרות שאתם מבצעים מאכזבות
אתכם. אתם מרגישים מבודדים ואין
לכם אל מי לפנות. כל
זאת כאשר היו לכם
ציפיות רבות ממיפג-
שים חברתיים בעיק•
בות הנסיעות. מרי בות
מישפחתיות ימ שיכו
להטריד אתכם,
תחפשו פיתרון ואתם למצבכם.
דראסטי
! 2ביול׳ ־
21 באוגוסט
כדאי להעז ולעשות
את הצעד הנדרש, כי
מחכות הפתעזת. המצב הכספי באופק משתפר ואתם תוכלו לבזבז כרצונכם.

אהבות סודיות שאיכזבו אתכם לאחרונה,
הופכות להיות גלויות ומספקות. בן־הזוג
שוב אינו מסתתר מפניכם
ומבהיר את כוונותיו,
דבר שמוסיף
לביטחונכם העצמי. החצב
הכספי עדיין קשה,
בין היתר בגלל בטלי
חוב, שאינם משיבים
לכם את כספכס. סיכ־
>>1ג;וו>ג-ם ז 0סוכיס עם אחים ואח3
8 8 3 X 8 1יות עדיין מטיבים על
התקופה. כדאי להמתין
כשבוע, והעניינים יסתדרו מעצמם.
קרובים מחו״ל עומדים להגיע לשבוע.

הרגשת בדידות מכבידה עליכם השבוע.
שלמרות רצונכם להתאתם
מרגישים
קרב לאנשים אינכם
מצליחים בבן, וכל
פסיעה שלכם קדימה
רק מרחיקה אותם
עוד יותר. הדבר מבריח
אתכם לשינה,
למרות שאין לכם פנאי
לכך. מריבות עם ידי ו
ו י>.ן.נ׳ , 1ת > 1דים ועם שותפים עלו!
3 1 3 3 0 1 3 1לות להתפתח על רקע
בעיות כספיות, או
עניינים שקשורים לרכושכם הפרטי. שיחה
טלפון מחו״ל תגרום להקלת מה.

תאזנ״ם

תקופה פעילה מאוד מבחינה חברתית.
אתם יוצאים למסיבות, לאירועים חברתיים
ולמופעי־תרבות, ואתם
מרגישים שחייכם מלאים
וגדושים. בתקופה
זו תהיו מקובלים בחברה
יותר מתמיד. הסגירות
המאפיינת אתכם
בדרך־כלל חיטלס,
וחוש ההומור שלכם
יפתיע את כל מכריכם 06032X 3999 .
נצלו את ההזדמנות
לקשור קשרים יותר
עמוקים ויותר יציבים. שאיפוחיכס הכמוסות
מתגשמות, עד כי אתם לא מאמינים.

העבודה גוזלת בתקופה זו את מירב
זמנכם, עד כי הדבר פוגע בחיי־המיש-
ובחיי״האהבה פחה שלכם. תפקידים חד שים
ואחראים מוטת,

לים
עליכם, ואתם
עומדים בהם בכבוד.
שמכם עומד להתפרסם.
היזהרו מדיבורים
פוגעים, עדיף לומר
במה שפחות ברגע זה,
> 1בנובמבר
ולבצע מה שיותר. עצ20
בדצמבר
בנות פנימית גורמת
לנדודי שינה ואי־שקט, וגם ההרגשה ה גופנית
אינה חזקה כתמיד. תחושו הקלה.

קשת

נס למיטה, לשבב ולחכות עד שיחלימו.
הם חייבים להימצא בתנועה, ומיטה
מגבילה מדי.
מזל קשת שולט על הירכיים׳ — וזהו
איזור רגיש ופגיע. לעתים מוצאים קשתים
שסובלים מליקויים בדרכי־הנשימח,
או מרגישות־יתר בדרכי הנשימה. ברונכיטיס,
דלקת־ריאות, אסטמה, או סתם
רגישות למקומות סגורים מחשש חנק —
אופייניים. אם הם מתלוננים אפשר לשמוע
אותם רו 7מים זנק מצב חגב, שגם
הוא רגיש במיוחד אצל בני המזל.
גדי בילדותם הם מוכרים כילדים חלשים,
שכל מחלה נדבקת אליהם. הם מאוד
רגישים ופגיעים, ומכיוון שבדרך בלל ילדותם
עוברת עליהם בקשיים, הם מפתחים
נטיה לדיכאונות מתמשכים, ואלה
לא מקלים על גופם להתגבר על המחלות
הפוקדות אותם תכופות. הם בולעים בילדותם
כמויות לא מבוטלות של כדורי
ויטמינים, ברזל ותרופות לחיזוק גופם.
מזל גדי שולט על הבירכיים, העצמות,
העור והשיניים. בני גדי יותר מכל מזל
אחר נוטים לשבירה של העצמות, לרומ־טיזם,
למחלות עור, ולבעיות עם שיניים.
אן ככל שהם מתבגרים, הם נעשים יותר
חזקים ויותר בריאים. כשכל שאר המזלות
מבלים אצל רופאים ומטפלים למיניהם,
בני גדי מגלים בריאות וחוזק,
ומתפקדים כאנשים צעירים.

הם בלל אינם מודעים לנושא הבריאות * ,

ואינם מאמינים שהם מסוגלים להיות

חולים. ראשם מלא רעיונות ותוכניות,

כיצד לארגן את חייהם ואיך לעזור ל
אנשים
סביבם. אן אם קורה והם נחל
שים
ונהיים חולים, הם לא משלימים
עם כך, ועד שלא יפלו מהרגליים, הם

לא יודו שהם חולים. וכשהם בבר חולים
— הם מגלים כוח־רצון, התמדה ועקש
נות,
ומבריאים במהירות.

דלי מסמל את מחזור הדם והקרסו־

(המשן בעמוד )47

דלי

ידיעות משמחות מגיעות אליכם באמצעות
מיכחב או שיחת־טלפון. אנשים קרובים
חושבים טליכם ומעונ־יינים
בקירבתכם. אהבה
חדשה עומדת בפתח.
בן הזוג יהיה
שונה ממה שהכרתם
עד כה. קשר אינטלקטואלי
ומעניין עומד
להתפתח בקרוב. במקום
העבודה תתבקשו
21 נדצכובר ־
10 בעיאר
למלא תפקיד מיוחד.
יטילו עליכם אחריות
נוספת, וזו תביא לסיפוק ולהנאה. בני
מזל בתולה מעונייניס מאוד בקירבתכם.

סיכסוכים בעבודה ובבית גורמים לכם
להרגשה כבדה. אינכם מסוגלים להבין מה

קורה, והעניינים אינם

מסתדרים לפי המתוכ
אהבות
סודיות

גורמות גם הן לאכז
בות,
בני־הזוג אינם

מבינים אתכם ואינם

מוכנים ללכת לקראת

ברגע זה. בתקופה

זו עלולות להתפתח

מריבות במקום העבו

בגלל תגובותיכם
הנמהרות. למרות שהצדק עימכם, מוטב

להבליג הפעם ולעבור לסדר היום בשקט .

השבוע עליכם להיות זהירים. למרות
והנאמנות שלכם לבני־הצהרות
האהבה

הזוג, אתם עלולים ל
היתפס
בקלקלחכם דווקא
על־ידי אותו בן־זוג
־שקודם לכן שמע עד

כמה אתם אוהבים אונסיונותיכם

להסביר את עצמכם

ולהצדיק, לא יתקבלו
הפטם, ואתם עלולים
19 בפברואר ־

20 במרס
לאבד את עשתנותיכס .
הפיתרון הטוב ביותר
למצב מביך זה, הוא לקחת את המטוס
לשבועיים לחוץ־לארץ .
הראשון ולנסוע

וניס

מנח המספיד
אני בטוח שאילו היה עובר ונפטר מן
העולם חס״ושלום הגנב הגדול ביותר בתולדות
המדינה, יהושע בן־ציון (מה
שלומו, אגב !) היה ראש ממשלתנו, מנחם
בגין, מזדרז לפרסם איזו הודעת״הספד

משום שהמאורע המעציב קרה בסס ן
מדי ליום־ה הולדת העליז, שערך ל״צס*
מנחם בגין בין הפצצה אחת של ביירות
להפצצה שנייה ! או אולי משום שלמר בית
הצער נפטר נחום גולדמן מן העולם
דווקא כאשר האדון בגין בילה נופש ב-
נהריה !
נחום גולדמן, כזכור, היה נשיא ה קונגרס
היהודי העולמי, ויו״ר ההסתד רות
הציונית, ומה לא. הוא עשה למען
המדינה שמר בגין עומד עתה בראשה
לא פחות ממה שעשה בגין נגדה. אילו
היה מר בגין מקדים להיפטר מן העולם,
בוודאי היה נחום גולדמן, שהיה בן־אדם,
מוצא איזו מילה טובה עליו.
לפי דעתי, מה שקרה הוא, שהקינאה
אכלה את בגין. בסתר ליבו יודע האדון
הזה מה הוא שווה. אם תשאלו אותי,
זה לא יהיה נכון לומר שמר בגין לא
מגיע לקרסוליו של נחום גולדמן. הוא
בהחלט מגיע לקרסוליו. רק עד לשם.
גאה להלן תשובתה הגאה של מבד
שלת־־ישראל לתוכנית האמריקאית
החדשה :

ווה מה שיסבלו
יהכלסטיניס!

זזה רכל האירופים
האנמיש!ז״ם!

ראש־ממשלה בגין
ביום רביעי גין השעות 8.51ו־8.56
בבוקר שמעתי ברדיו משחו שבימים כתיקונם
היה נשמע לי מאוד-מאוד מוזר.
״ההיסטוריון״ הצבאי אריה חשביה ערך
השוואה קצרה בין המחתרות הארץ-
ישראליות ובין שאר מחתרות בעולם. ה מחתרות
שלנו, ציין ״ההיטטוריון״ ב־נימה
עובדתית, פעלו תמיד ״בריסון מכסימלי״
,ובמילים אחרות, גם הן פעלו,
״כשיד אחת קשורה מאחורי הגב.״
חשביה זה הזכיר את הפריצה של ה-
פלמ״ח למחנה־המעצר בעתלית, את רצח
הלורד מוין ואת הריסת מלון ״המלך
דויד״ בירושלים. מה שאיפיין את המח-
תרות הארץ־ישראליות יפות־הנפש, כך
הוא אמר, לעומת שאר המחתרות ב-
עולם, היתה הדאגה שלהם לחיי אדם,
גם לחיי אדם של האוייב.
הנה, לדוגמה, כך הוא סיפר, כינו אנשי
המחתרת את הכובש הבריטי בכינוי
״הקלגס הנאצו-בריטי״ ,ואף על-פי-כן
דאגו אנשי האצ״ל להזהיר א ת הבריטים
ימ״ש מפני הפצצה שהוטמנה במלון
״המלך דויד״ .ולסיכום: מוסר המח-
תרות שלנו היה גבוה יותר מן המוסר
שמגלות שאר מחתרות מזויינות (תנחשו
למי הכוונה) בעולם.
כאמור, בימים כתיקונם זה היה יכול
להישמע מוזר. אבל לא בימינו. לא
בימינו אלה, כאשר כלי־התיקשורת הממלכתיים
שלנו סבורים שהאמת, כבודה
אמנם במקומו מונח, אבל יש עכשיו
דברים דחופים ממנה.
וכלפי מה הדברים אמורים ! כלפי כך,
ש״ההיסטוריון״ אריה חשביה לא הזכיר
כלל את הפצצה שהטמינו אנשי האצ״ל
בשוק-הירקות הערבי ברחוב המלכים בחיפה,
למשל, בלי שום אזהרה מוקדמת.
18 ערבים נהרגו, ביניהם ילדים, נשים
וזקנים, ועוד 38 נפצעו, וגם ביניהם
ילדים, נשים וזקנים. הוא גם לא הזכיר
את חבית התופת שהתפוצצה בשוק ה ערבי
בירושלים, וקטלה עשרות אנשים.
הוא לא הזכיר כלל א ת ״יום השישי
השחור״ בירושלים, כאשר אנשי האצ״ל
ירו בזה אחר זה על ערבים ברחוב וב אוטובוס,
וגם לא דיבר על הפצצה בבית״
הקולנוע ״רקס״ בירושלים, שם נרצחו
על-ידי האצ״ל חמישה ערבים, ועוד 18
נפצעו. ומיקרים כאלה יש עוד הרבה,
ילד לא יספרם.
אז מה אני צריך לחשוב על מין
״היסטוריון״ שכזה ז האם הוא לא ידע
על כל המיקרים האלה ז האם הוא
שיקר בכוונה ת חי ל ה! או מה קרה פה 1
לי יש דווקה ניחוש. לדעתי, חושב
ה״היסטוריון״ אריה חשביה בדיוק כמו
שחושב ״היסטוריון״ ידוע לא פחות,
ושמו מנחם בגין: שערבים, בניגוד לברי טים,
הם בכלל לא בני-אדם. הבריטים,
שהם גזע ארוך־רגליים, בלונדי ורוד־

תשובה

מגיע בדיוק —
קטנטונת. גם אילו היה נפטר, למשל,
ידידנו החדש באשיר ג׳טייל, היה מנחם
בגין שולח מילת ניחומים לממשלה ה לבנונית,
ודואג גם ללוות את ההספד
בטיסת־הצדעה ק טנ ה של שניים־שלושה
כפירים מעל לשמי ביירות, מה שבטוח.
אילו היה נפטר — ישמרנו האל — איל־העיתונות
אכסל שפרינגר, גם אז היה
מנחם המספיד מוצא איזו מילה טובה
על חסיד זה של אומות העולם.
אך השבוע נפטר יהודי אחד חשוב,
נחום גולדמן שמו. וראש-הממשלה שלי,
שכידוע מייצג, לצערי הרב, גם אותי, לא
טרח להגיע בפומבי את צערו. האם זה

מנהיג גולדמן
— לקרסוליים

עכשיו כבר מותר ל ג לו ת

בזה״אחר־זה, אחד אחד ובאין־רואים,
מתחילים להיחשף פרטיה של התוכנית
האסטרטגית המדהימה ביותר של המאה.
השמאלנים למיניהם — החל מדויד
לוי בצפון ועד לפרופסור שחק בדרום —
צוחקים עכשיו למישבתו של שר״הביטחון
והאסטרטגיה אריאל שרון. הא, הם אומ רים,
הוא חשב לחסל את הבעייה הפלס טינית
בגדה וברצועה על-ידי איגוף אס טרטגי
מצפון, והנה היא שבה וטופחת על
פניו בדיוק במקום שהיא נמצאת, בצורת

לחיים, שלא לדבר על העיניים הכחולות,
ראויים לאזהרות למרות שהם ״קלגס
נאצו״בריטי״ .אך הערבים ! מי אלה,
הערבים! מין חיות דו־רגליות כהות, עם
שערות על הפנים, אותם אפ0ור להרוג
ולרצוח כמה שרוצים, וגם אין טעם להזכיר
את זה מאוחר יותר, מה גם שזה
עלול לקלקל א ת התיזה המלבבת הזאת,
על המוסר הגבוה של המחתרות המקומיות
לעומת המחתרות בעולם הרחב.
כדי לנסות ולברר מהיכן צמחו רגליו
של השקר, התקשרתי לאדון דויד מרגלית,
שהוא עורכה של התוכנית הזאת
שבה הושמעו דיברי ההבל של אריה
חשביה, ושמה ״כל ציבעי הרשת״ .מר
מרגלית שמח מאוד לק ח ת על עצמו את
האחריות לדבר הזה .״אם אתה מרים
מישהו, תרים אותי ״,כך הוא אמר לי.
הוא טרח להסביר לי שחשביה לא אשם,
ושגם מגיש״התוכנית, השדרן רם תדמור,
גם הוא לא אשם. רק הוא בעצמו, דויד
מרגלית, הוא האחראי. האם היה נדמה
לי שהוא שמח לק ח ת על עצמו את ה אחריות,
מסיבות השמורות עימו ! האם
חושב מר מרגלית שאחריותו לדיברי ה שקר
האלה תשפר את מעמדו בקול-
ישראל, ותסייע לו לשמור על מישרתו !

תוכניתו הזדונית של הנשיא האמריקאי.
הוי, טיפשים שכמותם ! מי ישים סכר
לפיהם! מי יגול עפר מעיניהם!
וכי הם העלו על דעתם הקלה ששר-
הביטחון שלנו — אסטרטג שכמוהו —
וראש״הממשלה שלנו, שהוא בכלל גאון-
הדור, לא ידעו שזו תהיה התגובה הא מריקאית
על מילחמת־הלבנון !
בסדר יגידו מן הס ת ם השמאלנים ה מטופשים.
אז נניח שהם ידעו מראש.
נניח שלא היתה כאן שום הפתעה. אז
מה ! זה רק עושה את העניין יותר
גרוע, לא ! כי אם הם ידעו, אז למה בכל
זאת הם יצאו למילחמה הזאת !
והרי זה בדיוק העניין !
חילופין ! פשוט חילופין ! הגדה המערבית
ורצועת עזה אומנם יאבדו לנו,
אבל לעומת זאת אנחנו נזכה בנתח אחר
של ארץ־ישראל, שהוא ארץ־ישראל לא
פחות משכם ולא פחות מחברון — כל
דרוס״לבנון, שהיא כידוע, המשכו הטבעי
של הגליל העליון, ובמילים אחרות: הגליל
העליון ביותר.
וכי מה חשבתם, שזה היה מיקרה, כל
החוברות האלה של הרבנות הצבאית
שהכריזו על החשיבות הדתית, ההיסטורית,
הלאומית והביטחונית של דרום-
הלבנון ! כמה זמן, לדעתכם, יעבור עד
שיקומו שם ההתנחלויות הראשונות !
נכון, נצטרך תקופת הסתגלות מסו״
יימת, עד שהפלחים של דרום־לבנון ילמדו
לעבוד אצלנו בבניין ובטכסטיל, אבל כדאי
להמתין. הסבלנות משתלמת.
ואת ההכרזות שאין לנו עניין בסנטימטר
אחד מאדמת לבנון, אנחנו הרי
מכירים כבר. וכי מה אמרו ראש״הממ-
שלה שלנו ושר־הביטחון שלנו, אחרי מיל-
חמת ששת״הימים, לגבי הגדה המערבית
ורצועת עזת !

והאולויסאיס יסבלו
את שלהם!

זנזלם ביזזז ש־קכט לוז!

כתבה שלישית בסיווה עד האנשים והחבוות המתעשוים 1(1המירחמה.
קונצרנים ובעלי הון מארה״ ב הם מן החשובים שנספק׳ מערכת־הביטחון
ן ך עיתונות ׳הישראלית התייחסה אל
י • הד״ר ג׳וזף צ׳ורבה ברצינות נוראה.
הגבר כהה־הפנים והמקריח דיבר בקול מונוטוני
ונמוך במסיבת־העיתונאים שנערכה
באחד האולמות הגדולים של בית סוקולוב
בתל־אביב. המסר העיקרי של צ׳ורבה, בניסוחו
שלו, היה זה :״ניצחונה של ישראל
בלבנון לא היה רק ניצחון צבאי אלא גם

מאח

שלפה פרנקל
ניצחון טכנולוגי, אשר הוכיח את עליונותו
של הנשק האמריקאי כנגד הנשק הסובייטי.
אם וכאשר תעביר ישראל את המידע ה־טכנולוגי
אשר הביא לניטרול ולהכחדה של
אמצעי הלחימה הסובייטיים לידי חברות
ברית נאט״ו. הדבר יערער את כוחה של
ברית־המועצות.״ צ׳ורבה לא הותיר מקום
לספק: הוא בעד העברת המידע לנאט״ו.
למחרת זכו דבריו של צ׳ורבה לכותרות
בנות שלושה וארבעה טורים בעיתונות היומית.
בכל העיתונים צויין כי צ׳ורבה דובר
בשמו של מוסד המכנה את עצמו המרכז
לביטחון בינלאומי, שמרכזו בבירה האמריקאית,
והוא עומד להקים סניף בארץ.
העיתונים לא התייחסו כלל לעברו של
הד״ר צ׳ורבה, כשם שהם לא התייחסו לשני
החברים האחרים של המרכז לביטחון
בינלאומי, שהופיעו עם צ׳ורבה במסיבת
העיתונאים.

אך סיפורם של צ׳ורבה ושני
שותפיו חושך חלק כזן הקורים
העדינים שטווה העכביש של תעשיית
הנשק האמריקאית, כדי
שתוכל להמשיך ולהיות הספק
העיקרי של הצבא הישראלי, דה•
מרוויחה העיקרית מכל המילה•
מות שמנהלת ישראל במילרה התיכון.
צ׳ורבה
היה חברו של הרב־הפאשיסט מאיר
כהנא בתנועת בית״ר, ברובע פלטבוש
בניו־יורק. הפגישה השנייה בין השניים
התקיימה שנים רבות אחר־כך, בשנות ה-
60׳ .צ׳ורבה היה אז מרצה במיכללת חיל-
האוויר האמריקאי באלבמה. באותה תקופה
היו מוסדות הביון האמריקאים מודאגים
מאוד מעליית התנועה נגד המילחמה
בוויייאט־נאם בקמפוסים של ארצות־הב־רית.
השירותים החשאיים הקימו אז מאות

דים להילחם נגד הקומוניזם. על הספר
חתמו כל ״השלושה,״ ג׳וזף צ׳ורבה, מייקל
קינג ומאיר כהנא.

נפ ט,
הון ונ שק

^ אשר נשאל צ׳ורבה על עברו במי
~ סיבת־העיתונאים בתל־אביב, הוא אמר
תחילה שהכיר את כהנא רק בנערותו,
ברובע פלטבוש. אך כאשר ציטט לפניו
כתב העולם חזה את הקטע מירחון פלייבוי,
הודה צ׳ורבה כי אכן הכיר את כהנא ועבד
עימו גם מאוחר יותר, אך טען כי הקשר
ביניהם נותק ב־ .1967 לשאלה מי מימן את
המכון שלו, ואת תנועת ה־ 4ביולי, השיב
צ׳ורבה כי עשו זאת ״אירגוני עובדיט׳י
שונים. הוא סירב לזהות אותם.
אחרי שנותק הקשר בין צ׳ורבה וכהנא.
המשיך צ׳ורבה בדרכו. הוא קיבל מישרות
הוראה שונות מטעם הצבא האמריקאי, ומ־הר.
עבדנו הרבה למען המימשל אירגונים פוליטיים ימניים קיצוניים. כאשר
ואלפים של אירגוני-חזית, שהתיימרו
האמריקאי — מישרדי־החוץ והפנד התחיל מושל קליפורניה, רונלד רגן, את
להיות אגודות סטודנטים או מכמי-מחקר׳
טגון. בשנת 1963 ביקשה מאיתנו מסעו אל הנשיאות, מצא צ׳ורבה את דרכו
כדי להילחם בתנועת השלום האמריקאית•
סוכנות ממשלתית לערוך מחקר אל חבר־היועצים של רגן, שאסף אז סביג׳וזף
צ׳ורבה ומאיר כהנא מצאו את
בקרב קבוצות קיצוניות, במיוחד בו חבורה שלמה של ״מומחים״ שהקו הממקומם
במערכה הזאת. צ׳ורבה הקים מכיר
תחילה לא היה כהנא אחד אותם היה קירבתם לתעשיית הנשק
מחקר פיקטיבי, שנשא את השם יועצי מחקר כימין
מוכן לומר איזו סוכנות היתה זו, האמריקאית, ושינאתם הלוהטת לברית־מאוחדים.
כתובתו של המכון המדומה היתה׳
המועצות.
מאוחר יותר, כאשר נבחר רגן כנשיא
ארצות־הברית, הוא נפטר כמעט מכולם.
בשתי הכתבות הראשונות בסידרה נעשה חשבון מחירה הכלכלי
של צ׳ורבה טען במסיבת העיתונאים כי הוא
מיל המחרהל בנון. מישרד־הביטחון מנסה להעלים את גובה המחיר. לא התפטר ממישרתו כיועץ לנשיא רגן בענפחות
משלושה וחצי ׳מיליארד דולר עלתה המילחמה הזאת לישראל — ייני המיזרח התיכון בחודש מאי השנה, חוורובו
של סכום זה הגיע אל מרוויחי המילחסה — אלה החברות דש לפני שעשה זאת הגנרל אלכסנדר הייג.

מאמ חו אי

והאנשים הנקראים בלשון הנקייה ״ספקי מערכת־הכיטחון״ .אלה הם
יצרני המזון והטכסטיל, חברות־הדלק ויצרני־הנשק, סוחריו וסוכניו.

תיבת־דואר בשדירה החמישית בניו־יורק.
מאוחר יותר הקימו השניים את תנועת
ה־ 4ביולי (יום העצמאות האמריקאי).
צ׳ורבה היה היו״ר, ואילו כהנא-קינג היה
המנכ״ל. לרשות השניים עמדה גם דירה
יקרה באיסט־סייד של ניו־יורק. הם ויתרו
עליה אחרי שנערה שהתאהבה בקינא־כהנא
התאבדה(-.העולם הזה .)1831
אחרי שהפרשה נחשפה על־ידי ניו־יורק
טיימם, נתן מאיר כהנא ראיון לירחון־העי-
רום האמריקאי פלייבוי. הראיון הופיע בגיליון
ספטמבר .1972 כהנא סיפר :

״בתחילת שנות ה* 60 הקמנו,
חברי (צ׳ורבה) ואני, מכון למה־

שהזמינה את העבודה. אחר־כך
ניאות לספר :״טוב, אז זה היה
האך־כי־איי שהתקשר עימנו ...ביצענו
עבודה תמורת תשלום.״
כהנא סיפר על עבודתו כסוכן חשאי באגודה
הימנית־קיצונית על־שס ג׳ון בירץ/
הוא טען כי ״למד שם הרבה.״ אך עיקר
עבודתם של השניים הופנתה כלפי אירגוני
השמאל האמריקאי, שנאבקו נגד המילחמה
בוויאט־נאם.
בשנת ,1967 כאשר השותללה מילחמת
ששת־הימים, היו כהנא וצ׳ורבה עסוקים
בכתיבת ספר על יחס היהודים למילחמת
ויאט־נאם. הם ביקשו להוכיח שעל היהו
באיטר
התפטר שר־החוץ האמריקאי,
התגלה כי כשנת כהונתו
קיכד לא פחות ממיליון דולר על־חשבון
שירותיו לתעשייני נשק
אמריקאים•
במכון הנוכחי של צ׳ורבה חברים כמה
מהמייצגים הבולטים ביותר של הימין המייצגים
קיצוני
בארצות־הברית, כולם
מובהקים של תעשיית־הנשק. מקורבים למכון
הזה אנשים כמו הגנרל ג׳ון קיגן והאד־מירל
אלמד זומוואלט, הידועים בדיעותיהם
הקיצוניות.
מנהלו של המכון לביטחון בינלאומי בישראל
יהיה מריל סיימון. לפני כמה חודשים
קיים סיימון מסיבת־עיתונאים באולם
המלך שלמה במלון הילטון בתל־אביב. במקום
הופיעו עיתונאים בודדים, וכמה בעלי
חנויות־ספרים. מסיבת־העיתונאים; הת־

קיימה לרגל יציאת סיפרו של סיימון, על
נפט, הון ונשק במיזרח התיכון.
הספר מהווה קובץ מאמרים שפירסם סיי-
מון בעיתונות של הימין האמריקאי על
המיזרח התיכון וישראל..
סיימון הוא תומך נלהב של העמדות הקיצוניות
ביותר בקשת הפוליטית בישראל.
הוא מטיף למילחמת־חורמה נגד הערבים
ונגד הסובייטים. את ההקדמה לסיפרו כתב
הכומר ג׳רי פולוול, מנהיגה של תנועת
הרוב המוסרי בארצות־הברית, העומד להגיע
לארץ׳ כאורחו של ראש־הממשלה מנחם
בגין. התנועה של פולוול היא תנועה דתית
גזענית. הנמצאת בקצה הימני של הפוליטיקה
האמריקאית.

כמה אישים ישראלים טרחו לכתוב
ביקורות נלהבות לסיפרו של
סיימון. אלה הם השר יובל נאמן.
חברת־יהכנסת גאולה כהן והסופר
משה שמיר מתנועת התחלה, ומשה
ארנס, היום שגריר ישראל
בארצות־הברית. ארנס בעצמו
הוא בעל קשרים הדוקים לתעשיית
הנשק האמריקאית והישראלית,
והיתה לו חברה בשם ״סי•
כרנטיקס״ שעסקה כסהר נשק.
מלבד עיסוקיו העיתונאיים, היה מריל
סיימון עד לאחרונה סגן־נשיא של חברה

יבוא אמריקאי: טילי הוק
המילחמה הריווחית ביותר

שרכש בכהונתו כמנהל־המכירות
של חברת־הנשק•

המילחמה אינ ה
גרועה כל כך
ך* אדם השלישי שהופיע במסיבת־י
1עיתונאים, היה היועץ הכלכלי של המכון,
אחד בשם ויליאם מזוקו. מזוקו טען

יועץ־לשעכר צ׳ורבה
מידע לנאט״ו

רב־לאומית בשם ויקו 7 0 0תפקידו
של סיימון היה: מנהל מכירות. חברת
ויקו, שבסיסה בארצות־הברית, ויש לה
מיפעלים בכמה מדינות. עוסקת בייצור
מכשירים אלקטרוניים המשמשים בתעש-
יית־הנשק. לחברה הזאת יש מיפעל ביפאן.
הנושא את השם למברא. היכרותו של סיי־מון
עם ישראל התהדקה כאשר הוא הגיע
לארץ כדי לייסד בעיירה הגלילית כרמיאל
מיפעל נוסף של ויקר. שאף הוא נושא את
השם למברא.
כאשר נחנך המיפעל לפני שנתיים, הופיעו
לטקס שר־האוצר דאז יגאל הורביץ,
ומנכ״ל תישלובת האלקטרוניקה אלרון,
עוזיה גליל. גם אלרון קשורה באופן הדוק
י״ לתעשיית־הנשק האמריקאית, והיא מהווה
את אחד הספקים החשובים של מישרד־הביטחון
וצה״ל. בטקס השתתף גם גרשון
שפט, מראשי גוש־אמונים.

בביקוריו כארץ נפגש מריל סיי
מון עם שורה ארוכה של אישים
פוליטיים. הוא שוחח עם יגאל
אלון המנוח, ודאג להצטלם כהכרת
ח ״כ המעיד מיכאל בר־זוהר,
הה״כ דאז משה ארנס, האלוף
(מיל׳) עוזי נרקיס, משה שמיר,
צבי סלונים מראשי גוש־א׳מונים,
הה״כ אהוד אולמרט, וחברי־הכד
פת של התחיה יובל נאמן, גאולה
כהן וחנן פורת — כמעט כולם
תומכי הקו הניצי כיותר של ה מדיניות
הישראלית.

סיימון פרש לאחרונה ממישרת סגן־נשיא
ניקו, אך הוא עדיין חבר מטעם תנועת
העבודה הציונית במועצת־המנהלים של
אמפל — חברת־בת של בנק־הפועלים. סיי-
מון טוען גם שהוא משמש כחוקר־נלווה במכון
ללימודים אסטרטגיים שליד אוניברסיטת
תל־אביב. במכון, שמנהלו הוא האלוף
במילואים אהרון יריב, טוענים שסיימון
^ אינו חוקר שם, משום שלא הופיע במקום.

סיימון טרוד לאחרונה בהקמת
סיפעל משלו כירושלים. כמיפעל
הזה, לדבריו, הוא ינצל את הידע

כספים שלכאורה מוענקים לישראל כ״מיל-
וות״ או ״מענקים״ מוזרמים למעשה לכיסי
תישלובות הנשק האמריקאיות. כסף זה, שמקורו
בכספי משלם המיסים האמריקאי, מועבר
לכאורה לישראל, אד למעשה מסבה
ישראל את ההמחאה לטובת תעשיית־הנשק
האמריקאית. ישראל קונה נשק גם מעבר
לכספי הסיוע המוענק לה על-ידי ממשלת
ארצות־הברית.
#תעשייה. יותר ויותר חברות*נשק
אמריקאיות מקימות מיפעלים בישראל. לעתים
מוקמים המיפעלים האלה כאשר הבעלות
עליהם נשמרת כולה על-ידי חברת-
האם האמריקאית ולעתים נעשה הדבר בשותפות
עם חברות ישראליות. הסיבה:
תנאי האשראי המיוחדים, השיחרור ממיסים
ושאר ההקלות שמעניקה הממשלה הישראלית
למיפעלים כאלה. וחשוב לא פחות:
מחירו הזול של כוח־העבודה הישראלי,
יחסית לשכר־הגבוה המשולם בארצות־הב־רית,
באירופה וביפאן.

הקמת מיפעל מקומי גם מאפשרת
לתישלוכות האמריקאיות
להשפיע ישירות על המערכה הפד
ליטית הישראלית, ולזכות בעמדת
יתרון בסיכרזים של הצבא ושל
מישרד-הביטחון.
!• שיווק. יותר ויותר, בשנים האוד

מיפעל בכרמיאל

הכיוון הוא: המילחמה אינה
גרועה כידכך, היא עשוייה להכיא
תוצאות חיוביות.
לתעשיית־הנשק האמריקאית יש עניין
מיוחד בישראל, בכמה תחומים.
קניות. ישראל היא אחד הקניינים
הגדולים של תעשיית־הנשק האמריקאית.

• מקדם־מכירות. למעשה משמשת
מדינת־ישראל כמקדם־מכירות של תעשיית-
הנשק האמריקאי. בכל פעם שנחתמת עים־
קת נשק עם ישראל, ממהרות המדינות הערביות
המצויות בתחום ההשפעה האמריקאי
לתבוע נשק רב, שיאפשר להן להתמודד
עם הנשק שיש בידי ישראל. העובדה
שבכל 9עד 11 שנים פורצת במיזרח התיכון
מילחמה בין ישראל ושכנותיה הערביות,
הופכת את המיזרח התיכון ללקוח
ראשון במעלה של תעשיית־הנשק האמריקאית.

שק חלק
ממאמ צי ה ש לו ם
טריקה גילתה את ישראל ב־.1973
י • היום יש שפע של עדויות שהאמריקאים
ידעו מראש על המילחמה העומדת לפרוץ.
אך הנרי קיסינג׳ר, שהיה אז שר-
החוץ, לא עשה דבר כדי למנוע אותה. לכך
היו כמה וכמה סיבות מדיניות, אך גם
סיבה כלכלית מצויינת.

עד כך מצביעים הטיספרים הבאים:
עד דשגת 15113 הסתכמו
מכירות הניטק האסריקאיות למיד
רה התיכון במיליארד דולר לשנה,
בערך. כשנת ,15174 היא השנה
שאחרי המילחמה, מכרו,האמריקאים
נשק כשווי •טמונה ׳מיליארד
דולר למדינות המיזרח התיכון,
וכלל מכירות הנשק שד המערכ
למדינות האיזור הסתכם ב־17
מיליארד דולר• כשנת 15113 הצהיר
כציניות דוכר הכית הלבן,
רון נסן, כי ״מישלוח נשק לארצות
המיזרח התיכון הוא חדק ממאמצי
השלום שד ארצות־הכרית״
(כותרת כ״ניו־יורק טיימם״ ,מה!.)23.51.151

תעשיין
סיימון
שמילחמת־מלבנון לא הסבה לישראל נזק
כלכלי, שכן רוב הוצאות המילחמה הם במטבע
מקומי. הוא גם טען כי היו למיל-
חמה יתרונות כלכליים, ובעיקר: תפיסת
שלל ששוויו בין מיליארד אחד לשני מיליארד
דולר. הוא לא היה מוכן לפרט על
מה מתבססת הערכה זאת.
המכון של צ׳ורבה וסיימון מבהיר ומדגים
את הקשר שבין המערכת הפוליטית
והמערכת הכלכלית. לתעשיית־הנשק
האמריקאית יש אינספור מכונים כאלה (הידוע
שבהם הוא מכון ראנד של חברת הנשק
ראנד קורפוריישן) .תפקידם העיקרי
של מכונים אלה הוא להכשיר מומחים ולהשפיע
על דעת־הקהל לביית מסויים, המשרת
את האינטרסים של תעשיית־הנשק.

ריקה הלטינית. אך איסור זה אינו מוטל
בישראל,

כלכלן מזוקו
שלל ישראלי
רונות, נוטה תעשיית־הנשק האמריקאית
להשתמש בישראל כבצינור שיווק למדינות
מוחרמות. בארצות־הברית יש הגבלות חמורות
ולעתים גם איסור על מכירת נשק אמריקאי
לשורה של מדינות מנודות, כמו
טייוואן, דרום־אפריקה וכמה מדינות באמ

הרבה פחות מכך מרוויחה גם ברית-
המועצות מן המילחמות במיזרח התיכון. כל
מטוס סורי שהושמד וכל טנק סורי ש_-
הושמד או שנשבה במילחמת־הלבנון, הם
זריקת-עידוד נוספת לתעשיית-הנשק הסובייטית,
שהיא מפותחת לא פחות מתעש־יית־הנשק
האמריקאית.
ישראל היא קניינית גדולה וחשובה של
נשק אמריקאי מכל הסוגים. וקניותיהם מסתכמות
בעשרות מיליארדי דולרים. באופן
קבוע מוציאה מדינת ישראל בשנים האח רונות
כ־ 30 אחוז מהתוצר הלאומי הגולמי
שלה על ביטחון. ישראל מוציאה על ביטחון
יותר מכל מדינה אחרת בעולם. פי
שניים יותר מסוריה, הנמצאת אחריה ב-
(המשך בעמוד )75

בדאופמקט
ב 14-תשלומים

11111

עכשיו, אתה בבר לא צריך להתפשר

...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית
כמו בלאופונקט לא תגרום ל׳׳חוריס״
בתקציבך.
קח לך היום טלוויזיה מהשורה הראשונה
בעולם, טלוויזיה שאינה נותנת פרנסה
לטכנאים ותהנה ממנה עוד הרבה שנים.
קח לך בלאופונקט היום, וגמור לשלם רק
בעוד 14 חודש.
בלאופונקט: טלוויזיות צבעוניות, ווידיאו,
סטריאו — פאר תוצרת גרמניה.

היבואן הבלעדי :
טרכף יבוא בע׳׳ם
בוגרעווב 70ת״א טל, 293005 :

בלאופונקט-בכל מחיר
תל ־אביב: מרכז שיווק ישיר, בן־יהודה 1ת״א ; וידאו קלסיק, אבן גבירול ; 54 שיווק הוגן, דיזנגוף סנטר, לבל אליהו, שד׳ ירושלים 29 יפו ; אלרד, אלנבי ; 106
אורית אחד העם • 1 19 גבעתיים: נתנאלי, כצנלסון • 18 נתניה: רדיו אלחוט ,־ויצמן ; 5טלרן, ויצמן ; 18 רדיו צליל,שמואל הנציב ; 3חשמלית, שמואל
הנציב • 26 רעננה : ,בועז שרותי טלוויזיה, בורוכוב • 1 24 תדדה: חשמלית, הרברט סמואל ; 80 שוייצר, הרברט סמואל • 168 חיפה: טרקלין חשמל זילברשטיין,
הנביאים ; 25 צביקה בית הסטריאו, הנביאים ; 12 יהודה אטיאם, הנביאים ; 15 סימפוניה חיפה, הרצל ; 85 אריה מכשירי חשמל, רח׳ נטיב •, 2קרית־אתא: שפרן
העצמאות ; 38 פטמן, העצמאות ; 50 ויזגר, יוספטל • 55 קרית־כיאליק: קול־ אור סביניה, השקדים ,2סביניה • נהריה: טלסטר ליבוביץ, תחנת אגד, שדרות
הגעתון • 3ל,רית־טוצקץ: פלג, השופטים • 13 נצרת: סלון סביון, רח׳ סביון 3י• אשדוד: חשמל כהן,מרכז מסחרי ד׳ • רמלה: אסתר אוניברסל, ביאליק • 12
ירושלים • צדוק שיר שמאי 23 רדיו מאיר, רח׳ לונץ ; 5סבטיני, צלאח א־דין •! 32 באר שבע: א.א. אלקטרוניקה, העצמאות ; 48 סלון איתני, רח׳ הפלמ״ח 65
(ליד קולנוע מרכז) #1חולץ: סלון חולץ, סוקילוב • 82 רמת השרץ: סנסור, סחקולוב • 142 ראשון־לציון: עלפי, הרצל ; 103 אמנון ברנפלד, רוטשילד # 39
יהופיתל חזי אלהטרוניקה. בית־הפועלים : 4סלון אלקטריק, הרצל • 1 187 כס־צידנח: פינקלשטיץ, רחוב ויצמן • בית־עסש: שטיינברג, מרכז מסחרי.

מוזאמביק

הרצח עול רות פ־רסט

בשבוע שעבר נרצחה במאפוטו, בירת מוזאמביק, אינטלקטואלית
לבנה, ידועת־שם ברחבי אפריקה השחורה.
רות פירסט ניהלה את המכון ללימודי אפריקה במאפוטו,
קיימה קשרים אמיצים עם מנהיגים רבים באפריקה, באסיה
ובאמריקה הלאטינית, והצליחה לגייס עזרה רבה
מאירגונים בינלאומיים, בכללם אונסק״ו.
על זהותם של הרוצחים אין ויכוח. רות פירסט נרצחה
על־ידי סוכנים דרום־אפריקאיים, שפעלו לפי הוראות
ממשלת האפארטהייד. ממשלת דרום־אפריקה אינה מכחישה
כלל את אחריותה לרצח• האחראים להסברה בפרטוריה
מענו, שפירסט סייעה לאירגון ה״מחבלים״
הקונגרס האפריקאי הלאומי, שאינו אלא תנועת שיחדור
של שחורי דרום־אפריקה.
טענה זו הופרכה עד מהרה דווקא על־ידי הודעה ריש־מית
של ממשלת דרום אפריקה. ניו־ססייטסמאן מדווח,
בבלפסט. בירת צפון־ארילנד, סוערות הרוחות בשל
שההודעה מפרטוריה מציינת שממשלת דרום־אפריקה החלטתו של התובע הכללי שלא להעמיד לדין חייל בריטי,
נחושה בדעתה להגיב בהתקפת־מחץ על כל פעולה נגדה. שרצח ילד בן 11 בכדור־גומי.
ההודעה מדגישה שמדובר בפעילות ״צבאית, כלכלית.
סטיוון מקונומי נורה בראשו ומת מיד. הוריו טוענים
פוליטית ואידיאולוגית״• בכך הכריזה דרום־אפריקה מיל־שהוא
נקלע במיקרה למהומה שפרצה ברובע הקאתולי
חמה, הכוללת השמדה פיסית
ממש, נגד כל אינטלקטואל
שילחם למען
שילטון הרוב במדינה זו.
רות נהרגה באמצעות
מיכתב־נפץ י שלושה ימים
אחרי תום ועידה שנערכה
במכון שלה, בשיתוף או-
נסק״ו. הוועידה עסקה בדרכים
להגברת תודעתם
של השחורים בכל החלק
הדרומי של אפריקה, ו־בהתוויית
תוכניות חינוך
לביעור־הבערות ולימוד בקירבם. אין ספק שפעילות
כזו מהווה סכנה להמשכו
של מישטר אפי
לייה גיזעני, המבוסס על
ניצול כלכלי, והמושתת על
דיכוי תודעתם של המום־ בוגסייד. עיתוני בלפאסט. כולל כמה עיתונים פרוטסטניים־
קדרכן פי רסט
לים לרעה. מישטרי כי שמרנים, טוענים שהחייל הפר את ההוראה שלא לירות
יהיו לה ממשיכים
בוש וניצול אינם יכולים בכדורי־גומי ממרחק קצר. בהתאם להנחיות הצבא יש
לעמוד נגד התנגדות של לשמור על מרחק של לפחות 20 מטר בירי ישיר של
עם שלם, מגובש, מאוחד ומודע. אינטלקטואלית כמו כדורי־גומי.
רוח מאיימת על הנאצים בפרטוריה יותר מעשרות מנהשילטונות
טענו שהחייל ירה ״מתוך התגוננות״ .משהיגי
גרילה. רציחתה אינה בבחינת תקרית, או סתם
קיפים מתייחסים בגיחוך לטענה כזו, בעיקר כשמדובר
מעשה־רשע של סוכן חורש־רע. היא פועל יוצא בלתי -בירי מכוון היטב לעברו של ילד קטן. הבישוף הקאתולי,
נמנע מעצם השיטה השוררת בדרום־אפריקה.
הד״ר אדוארד דיילי, מציין שאין לראות בפרשה מיקרה
רות פירסט נמלטה למוזאמביק אחרי 20 שנות פעילות בודד. השנה נהרגו 10 בני־אדם מכדורי־גומי של הצבא,
בדרום־אפריקה כעיתונאית וכעורכת. גם את המרכז ללי ורבים אחרים נפצעו קשה. בשום מיקרה לא הועמדו
מודים אפריקאיים בסאפוטו ראתה כמעין עיתון־חי, העוסק היורים לדין. הד״ר דיילי סבור שברוב מיקדי־הירי
באקטואליה ובנושאים בוערים. עניינים אקדמיים מופהופרו
תקנות הצבא. הסלחנות כלפי היורים מתפרשת
שטים לא זכו שם לעדיפות גבוהה במיוחד. הצוות שלה בעידוד ל״תקיפות״ שפירושה, כמו בפרשת מקונומי, גם
מוגדר על ידי נידסטייטסמאן כ״חבורת מארכסיסטים טו רצח ילדים.
בים, המונהגים על־ידי עיתונאית־חוקרת מחוננת״.
אמו של הילד הכריזה תחילה על שביתת־רעב, אך
רות ניהלה מחקרים מעשיים באמצעות סטודנטים ו־ לבסוף חזרה בה• היא חייבת לדאוג לשאר ילדיה הקטנים.
אנשי־מחקר, שגוייסו משורות הפרילימו, מיפלגת־השיל־ אבל הנימוק העיקרי שלה היה פוליטי :״אין לי כל ספק
טון במוזאמביק. המטרה המוצהרת היתה• סיוע בתהליך ששביתת־רעב לא תשפיע כלל על ממשלתה הנוקשה של
המעבר ההדרגתי לסוציאליזם. היא קיוותה לבנות במאפוטו הגברת תאצ׳ר״.
מודל שיהווה. דגם לחיקוי למדינות אפריקה האחרות.
בעיקר הקדישה תשומת־לב למדינות הדרום באפריקה,
בכללן זאמביה זימבאבווה ואנגולה. אבל מדינת־היעד
לטווח ארוך היא, כמובן, דרום־אפריקה, אחרי שיחרורה
מידי הגיזענים.
עבודתה במוזאמביק לא היתה קלה. המדינה, ההסרה
כוח־אדם מיומן, שרוייה בקשיים כלכליים חמורים. לכך
נוסף גם מצבה הפוליטי המסובך. מישטר הפרילימו רואה
עצמו מחוייב מבחינה אידיאולוגית ומוסרית לסייע לתנועות
השיחרור בחלקה הדרומי של אפריקה. רוברט
מוגבאבה ואנשיו נהנו במשך שנים רבות מאירוח ומסיוע
מגוון שהגיש להם נשיא מוזאמביק, סאמורה מאשל.
תפקידו בשיחרור זימבאבווה ממישטרו הגיזעני של איאן
קשה להגדיר את העיירה הקטנה גלן־קוב בלונג־סמית.
היה מכריע. עתה מגישה ממשלת מוזאמביק סיוע
איילנד, מדינת ניו-יורק, כישוב ״מדליק״ במיוחד. אבל
דומה גם ללוחמי הקונגרס האפריקאי הלאומי. שליטי דרום־
יש שם חוף נחמד, כמה מיגרשי־גולף מקסימים ומרכז
אפריקה מגיבים בפשיטות ובמעשי טירור, המזכירים את
טניס פופולארי. העיירה זכתה בשבועות האחרונים לפיר־תחילתה
של פרשת לבנון. הם הצליחו לגרום נזקים עצו סום עולמי בעטייה של תקרית דיפלומאטית סוערת,
מים למוזאמביק. ועושים כמיטב יכולתם לעכב את הת בכיכובם של ראש־המועצה המקומית, אלאן פארנטה,
פתחותה.
והמישלחת הסובייטית באו״ם, שהשתכנה בגלן־קוב.
רות פירסט נאלצה להיאבק גם במורשת האינטלקהסובייטים
עוררו את זעמם של אבות העיר בעיק-
טואלית שהותירו אחריהם הפאשיסטים הפורטוגליים. הפש בות סרט דוקומנטרי של הטלוויזיה הקנאדית. שהוכיח,
טנות והקונפורמיזם ניראו בעיניה מיכשול ליישום מעשי לכאורה, שהבניין הענקי של המישלחת שורץ מרגלים
של תיאוריות מארכסיסטיות בשטח• היא לחמה בהם בואמצעים
אלקטרוניים לצורכי האזנה ועיקוב. ממש ליד
אותו אומץ לב חסר־פשרות, שבו ניהלה מאבק רצוף הסובייטים ממוקם איזור־תעשיה גדול, שבו שוכנת בין
ועיקבי לאורך כל חייה נגד הגיזענות הלבנה.
השאר חברת ברומן, המייצרת מטוסי־קרב משוכללים.
ראש־המועצה הכריז מעין מילחמה פרטית נגד הסוביידוגמה
לכך היא הטיפול במטעי־התה, ענף ייצוא
חשוב במוזאמביק. רות הצליחה לשים קץ לניצול עבודה טים ונימק אותה בכך שהם אינם משלמים מיסים עירוניים.
באמתלה זו אסר פארנטה על הסובייטים להשתמש
ארעית זולה במטעים, ולהשתית את הענף על עובדים
קבועים ומיומנים, שעברו הכשרה מיקצועית מעולה. בכך
במיתקנים של המועצה, כולל מיגרשי־הספורט וחוף־הים.
הכשירה את הקרקע לניהול עצמי במטעים, להעלאת
כתב טיימס הלונדוני, המתאר בהרחבה את הפרשה,
תודעת העובדים, שזכו להוראה מסודרת ולמדו, בין השאר, מוסר שהתנהגות ראש־המועצה עוררה מבוכה עצומה
גם קרוא־וכתוב.
במישרד־החוץ האמריקאי. נוכח מחאות הסובייטים חושהשילוב
הזה של אומץ־לב, השכלה, שם עולמי כלוחמת־ שים אנשי הסטייט־דפארטמנט מצעדי תגמול נגד דיפלומחופש,
ואשד. סוציאליסטית המסוגלת להנחיל לא רק טים אמריקאיים בברית־המועצות.
תודעה, אלא גם מיומנות פרקטית, הפך את רות פירסט
למטרה ראשונה במעלה להסתה, שהיה לה גם גוון סכסי-
סטי. לבסוף בא מעשה הרצח השפל. אין ספק שיבואו לה
ממשיכים. אפשר להרוג אישיות כמו רות פירסט במעטפת־נפץ,
אבל לא לערער את מיפעל חייה, שבו הציבה דוגמה
מופלאה לשיתוף־פעולה פורה בין שחורים ולבנים.

צפזן אירלנד: גם הם
יורים בילדי ם

מישרד־החוץ פנה במיבתב־מחאה לראש־המועצה. פאת-
טה הוזהר שהטיפול בדיפלומטים זרים הוא בתחום
אחריותה של הממשלה הפדראלית של ארצות־הברית.
הוא נתבע לבטל מייד את כל ההגבלות שהוטלו על
הסובייטים.
פארנטה לא נבהל מהעובדה שפקעה סבלנותם של
אנשי הסטייט־דפארטמנט. הוא ענה במיכתב מנומס, אך
תקיף, שבו דרש ממישרד״החוץ לשלם את המיסים עבור
הסובייטים. אם המיסים לא ישולמו, יימשכו ההגבלות
על השימוש במיתקני המועצה. פארנטה אף התריע נגד
העובדה ־שבניין הנציגות הסובייטית מלא באמצעים
אלקטרוניים מתוחכמים.
בינתיים התערב גם הבית הלבן בתקרית, אך ללא
תוצאות. קשה להעריך היום את השלכות התקרית
הזו, אך דבר אחד ברור כבר עתה: היא לא תפגע בסי כוייו
של פארנטה להיבחר שוב לתפקיד ראש־המועצה.
האמריקאי מנסי
11181 0 9 1 1 1ל הכ שיל

כפי שצפה מדור זה בשנתיים האחרונות, הפך צינור
הגאז ממערב־סיביריה לאירופה למרכז הפוליטיקה האירופית,
ולגורם מתח בין אירופה וארצות־הברית.
פרוייקט הצינור, והמימון המערב־גרמני עבורו, היו
הסיבה העיקרית להימנעות הסובייטים מפלישה לפולין
בשנה שעברה. הגשמת הפרוייקט עשוייה להיות גורם
ראשון במעלה להורדת המתיחות באירופה ולהוביל
ליתר פתיחות בשיחות לפירוק נשק גרעיני.
בהדחת אלכסנדר הייג סילקה ממשלת רונאלד רגן
את המדינאי היחיד אשר גילה הבנה למערב־אירופה.

הדי פל 1מטיה
העצמאית

שלראעדהנחעצ רו

שר־הגנה ויינכרגר*
מסייט למגמה הניטראליסטית
ג׳ורג׳ שולץ וקאספר וויינברגר עושים כמיטב יכולתם
להכשיל את הפרוייקט משני טעמים: עמדתם האנטי־סובייטית
בנוסח שנות ה־ ,50 ומחוייבותם לסעודיה,
המתנגדת לצינור מטעמים מובנים מאליהם.
יש להניח שעמדתה הבלתי־סבירה והמאניפול-
טיבית של וושינגטון בנושא זה, תצליח לעכב, אך
לא למנוע, את השלמת הפרוייקט. אין ספק שהניציות
האמריקאית בנושא זה, וכן בנושא הצבת כלי־נשק
גרעיניים חדשים על אדמת אירופה, תורמת להגברת
המגמות הניטראליסטיות בגרמניה. בהולנד ובצרפת.
* עם פיליפ חביב.

חייה ברעם

1 1 1 1 1 1 3 11*111111

ננה מוסקוו : ,דאן ראדק מזמרת
כדי להשכיח מן החיילים הצרפתיים המוצבים בגרמניה את געגועיהם
הביתה, גייס הצבא הצרפתי לשורותיו את הזמרת ננה מום־
קורי• היא באה לברלין, לבשה מדים של חיל־הרגלים הצרפתי, והשמיעה
בקולה החם ובכל ההדר הדרוש את ההימנון הצרפתי, ב־מיסדר
מיוחד בנוכחות כל המפקדים רמי־המעלה, שכללו לבד מצר־פתים
גם קולונלים אנגלים, אמריקאים ורוסים.
הזמרת, שהיא ממוצא יווני וחיה בפאריס, טרם איבדה את המיבטא
הזר שלה, למרות שהצרפתים כבר אינם רואים בה זרה. אין כל ספק
בדבר הזדהותה עם הדגל הצרפתי, ומי יודע אם לא הרגישה כמו
דאן ד׳ארק; כשלבשה את מדי־הקרב הירוקים, וקיבלה זר פרחים
ענקי מן הלוחמים האמיצים באדמת הגולה.

ג״ומו ויוה: נין מחבט הטניס לעט המשורר,
הזוג שבתמונה, הטניסאי הארגנטיני יפה־התואר,
גיידמו וילה והנסיכה הסוערת קאירולין ממו־נאקו,
הוא מקור לא אכזב לעיתונאי אירופה. ידוע
כבר שוילה הוא טניסאי מעולה ובעלי תפיסה מבריקה.
מה שידוע פחות, היא תאוותו של וילה לכתיבת
שירים .״לכתוב עבורי זה כמו להרגיש רעב.
כשאתו! רעב אתה מרגיש כיצד קיבתך מזמרת.״
באשר ליחסו לכסף, עונה וילה כיאה למשורר :״אם

אני מרוויח זה נחמד מאוד, וגם אם איני מנצח, זה
לא אסון גדול.״
לעומת זאת, על השירה אינו מוכן לוותר, וגם
לא על האזנה למוצארט ולברהמס, המלחינים החביבים
עליו, ולאחרונה נוספה לרשימת התחביבים גם
נסיכה, שתפסה את מקומה של כבריאלה כלונדו,
ארוסתו הארגנטינית שנשארה בבואנוס־איירס.

הרמום שמידם:
מוסיקה עד פני הגיס
מה עושים שני אשפים הנפג שים
בחופש? אם זהו הקאנצלר
הלמוט שמידט והמנצח הרברט
פון־קארייאן, והמקום הוא סן-
טרופה, עיירת־הנופש שלחוף ה־ים־התיכון,
הרי הדבר הטבעי ביותר
עבור שניהם אינם מוסיקה
או פוליטיקה, כי אם שיט. קארייאן,
שהוא חובב שיט מושבע, הזמין
את שמידט לעלות על סירת־המיפ־רש
שלו, הרליסוה ,6וליהנות מק צת
שלווה.

ג״נה וולנדס ולווו בקול: ה1וחו 0ו 1ג
במסיבת קוקטייל מפארת לסיום צילומי הסערה, סרטו האחרון של

פול (אשה לא נשואה) מזורסקי, נפגשו שתי נשים זוהרות: ג׳ינה
רולנדס, כוכבת הסרט ורעייתו של השחקן־בימאי ג׳זן קאסכאט,
המכבב בסרט, ולורן כקול, שבנה, סם רוכארדס, מנישואיה
לשחקן ג׳ייסון רובארדס, חנך את הקאריירה הקולנועית שלו בסרט

העולם הזה 2349

אנ שי ם

ב עו דו!

— 1917 עם הוריה פרידל ויו ס טו ס ברגמן

— 1967מתא פר ת בחדר-ההלב שה ב תי א טרון בלו ס -אנג׳ל ס לפני הצגת מ חז ה
של יוג׳ין או׳ניל

א״נג ריד ברגמן.

תמונות מתיי
שחקנית

— 1927 אינגריד בת 12

— 1943 עם ג׳וזף קו טן (מימין) שירלי ט מפל,
דייוויד או׳ סלזני ק, ג׳ניפר ג׳ונס ורוברט ווקר

כשנשאלה פעם אינגריד בר גמן
כיצד הצליחה לחיות בשלום
עם חיים פרטיים ומיקצועיים אינטנסיביים
וסוערים כשלה, היתד,
תשובתה: יש לי הרבה בריאות
וזיכרון קצר. באותו הזמן לא ידעה
כי הבריאות היא שתיבגוד בה.
בגיל ,60 לפני שבע שנים הסתבר
לה כי לקתה בסרטן, והיא
העדיפה לחיות עם הסוד, לא לגלותו
לאיש ולהתמודד עם הב־עייר,
בעצמה• היא המשיכה לעבוד,
ובגיל 65 כתבה את סיפרה האוטו ביוגרפי,
שבו התוודתה בפומבי
על מחלתה ולראשונה ניסתה לפצות
את ילדיה מנישואיה השונים
ולספר את האמת על חייה
הפרטיים ,״כדי שילדיי ילא ישמעו
זאת מזרים.״
אחרי כשנה, אחרי ־הפצרות
רבות מצד מפיקי הסידרה אשה ושמו!
גולדה, ואחרי שהכרייה כי
אין שום דימיון בין ראש־ממשלת
ישראל לשעבר ל״גויה הפרוטס־נטנית
כחולת־עיניים וגבוד,תקומה״
,החליטה בכל זאת לגלם את
דמותה של גודד״
בראיון מיוחד שהעניקה בשעת
צילומי הסידרה להעולם הזה, ב אוגוסט
,1981 כבר היתה חולה
מאד. למרות זאת ל<! ויתרה על
אף יום של צילומים, עבדה בפרך
למרות החום המתיש.
באותו ראיון התוודתה בין השאר
על הסיבות ששיכנעו אותה לגלם
את התפקיד: שני דברים היו
משותפים לה ולגולדה: יסודי-
המצפון שלמען הקאריירה הזניחה
את ילדיה. ,ומחלת הסרטן שעימר,
נאלצה להתמודד, בדומה לגולדה.
גם אם קשה להתפעל מד,סידרה
הטלוויזיונית, שעושה עוול להיסטוריה
ולוקה בשיטחיות, הרי
שאי-אפשר שלא להתפעל מברגמן
בגלמה את דמותה של גולדה.

— 1981 עם הבי מ אי אלן גיבסון בישראל

1981־־ ב תפ קי ד גולדה מאיר ב סידרה
העולם הזה 349ג

מה הבעיהן
צרוד עצות מבריקות
לבמה בעיות מעיקות.

הוא שואל :״מה שלומך?״
את עונה באנחה :״אין לי כוח לנקות את
הבית הזה. אולי תעזור קצתי״
״לעזור?״ הוא משיב בחיוך.
״מה הבעיה? קחי סנו ונתחיל״.

שפשוף נעים
השפשוף נעים לרצפה כאשרי עגשיודר 1דזזו * 4עסנו פוליויקס. והעיקר -מי
שמנקה לא צריך לעבוד קשועסנו פוליויקס עו * 1בבת אחת מספר פעולות:
מנקה את הרצפה, מבריק אותדו-נפם. ומוסינב להריח עדין ורענן. שמים 1/4נוס
סנו פוליויקס בתוך דלי מים, וזה עובד על כל סוגי הרצפות: מרצפות רגילות
אריחי שיש, קרמיקה וריצוף. 0 ק.
סנו פוליויקס יסודי מאד ולאחר מספר שטיפות נוצרת שכבת וקס מבריקה
המגינה על הרצפה ושומרת אותה בוהקת וריחנית לאורן זמן.
סנו פוליויקס מצוין לניקוי משטחי המקרר ולהברקת חרסינה והוא אידיאלי
לנקוי המכונית: מנקה מבריק ומוסיף לצבע שכבת מגן חלקה ונוצצת.

כשאת הולכת לישון הוא ממשיך לענוד!
לפעמים, אחרי יום עבודה מפרך את חולמת על גמדים שיבואו וינקו במקומך
את האסלה במשך הלנלוד —״־
הגמדים לא יבואו אממוז יעמוד כל הלילה במקומן, הוא מכיל חומרים
פעילים ביותר. ונועד לנקויזזקופויי-של אסלות. סנו 0מסיר כתמי אבן
וחלודה. מחטא ומונע התרבות חיידקים, ומרחיק ריחות רעים. בערב. לפני
השינה את מפזרת את ה אנק ה על דפנות האסלה והולכת לישון. בבוקר את
משפשפת בקלות, שוטפת במים. והתוצאה: האסלה מבריקה כחדשה נקיה
מחיידקים, ממשקעי אבן ומחלודה

ס>ו 0ח53
תנקי 00/טאי0רח>ז
ריסוססר,אסיר.

איך הופכים את השוותים לנוחיות!
נימנן^ט״ ש ראש לדאוג בוקר וערב לניקיון השירותים! לן אין אבל לסנובון
ייעזסנונון ה1א סבון אסלות מהפכני המבצע בשרותים ארבע פעולות בבת אחת:
. 1מ ח סז וארהא סל ה .2מנקה אותה .3מבריק אותה .4 .מפיץ בחדר הקטן
ניחוח עדין ונעים של תות או תפוח.
סנובון תלוי על דופן האסלה והוא פועל באמצעות קצף ניקוי המשתחרר עם
הורדת המים סנובון פעיל בממוצע כשישה שבועות, והוא חוסך זמן, מאמץ
והוצאות רבות.

היופי שלה זה התענוג שלך!^
אם אתה רואה פתאום שוזיא 1ט*גק*מנב1ן מת או חן
שהשירה שלן זקוקה לטיפו 3יופי בסנו ר הי עז ^י טי ע
מבריקים. סט רהיט מחדש אות5דזמ*ף ץל*חנדלאורך ז
וטביעות אצבעות. הוא מתאים לכל משטחי העץ בבית
כונניות. ספריה וארונות עץ.
בזה אתה באמת יכול לעזור לאשתך. תן לרהיטים טיפ
תתחדשח

מה הוא מרים את האף!
הוא מגיע הביתה עייף מתישב בכורסא שלו^טמס^זת האף נושם עמוק ומחייך
יריח אביב נפלא־ הוא אומר. והוא צודלך עם סנ 1מ^<ו*!צכלהנות מריחות
אביב נפלאים כל השנה: ריח רענן של שחל>3ע 1רקיסי 6ור1ים. צפורן ותפוח
ירוק.
הריחות בלעדיים לסנו. לחצן התזה חדיש מבטיח פעולה חלקה ושוטפת ועיצוב
האריזה עדין ונעים לעץ.
לא לחינם הפכו מטהרי האויר של סנו לפופולארים ביותר בארץ, וזכו בתואר
־הקניה הטובה ביותר־ ו־המוצר הנבחר־ לשנת .82

ס!ו •9110

זרת ברק -סימן
י יפים מאד כשהם
מן מכתמי אבק, מים
:שולחנות, כסאות, שידות,

לוגוטיחיס
0ס>ן ודו 3ח 5

מכות זה לא הפתרון...
אבק ולכלוך מזיקים לשטיח שלן, והוא ו קוק מדי פעם לחפיפה טובה. לגרור
אותו למרפסת ולהכות בו לעיני השכגים־זה לא יפו 5מדז>>מספיק. לשלם הון
על ניקוי מחוץ לבית -פשוט חבל ע 0סנו שמפו לשטיחים או £יכולה לעשות
זאת בעצמך. זהו קצף ניקוי פעיל המנקוז־ומחענן בשעים גב4ג3די ריפוד, ביעילות
ובחיסכון ניכר.
הפעולה קלה ופשוטה: ראשית שואבים את האבק, אח־כ מרססים ומחדירים
את החומר בהברשה קלה. לאחר שהחומר התייבש שואבים שוב.
מיכל אחד מספיק לנקוי 10-12 נדר של שטיח או בד ריפוד.
הביטי בתרשים, והראי אותו לבעלך. כשיראה נמה זה קל, הוא ישטח לעזור לך.

כדאי לשמור!

עזרי לו להגיע לחלונות הגבוהים
איך? פשוט מאוד: תני לו סולם
סנו חלונות זה רעיון מבריקן של סנו לניקויזן לונות מראות ברזים, משטחי
פורמיקה, אמאייל ונירוסטת-טנו חלוניתגס^ר גם את השומן מרשת קולט
האדים, יבריק את המקרר, את החרסינה שליד התנור, את הטלויזיה, את
חלונות הרכב ועוד ועוד.
סנו חלונות מכיל תערובת מיוחדת של ממיסים ואלכוהולים המבטיחים ניקוי
והברקה ביעילות ובקלות
בהצלחה!

בעלך סובל מצירים!
אם בעלן סובל מהצירים החורקים של הדלת, ממנעול חלוד או מבורג שמסרב
להפתח -תני לו סנו סוב. זהו תרסיס מיוחד הממיס חלודה לעומק, משחרר
ב*אם^ירים חלודים, ומנגנוני מתנת תפוסים.
(סנו סו בץיל ביותר כפתרון לבעיה קיימת ומומלץ להשתמש בו כפעולה מונעת
הואץ זימי בכל בית ובכל מכונית ומהווה חלק בלתי נפרד מהציוד במוסכים,
בתי מלאכה ובתי חרושת
קחי סנוסוב ותראי שזה מסתובב ...בלי בעיות

ט רנ ט סנ טון

אל תזניח אותה!
אתה אוהב את המכונית שלו ו^ 4 9צקשמש הורסת לה את מסגרת לוח
השעונים. בעיה. למה לא תיפחסנו נלס 5ן סנו פלסט מכיל חומרי ניקוי מעולים
וסיליקונים ויש לו ריח עדין תעיס-נניסוס קל חודרים החומרים לחריצים
הקטנים מונעים התיבשות והווצרות סדקים ומשווים לפלסטיק מראה מבריק
ובריא.
סנו פלסט מצויין גם לריפוד המושבים הדלתות וחלקי הגומי במכונית, והוא
חיוני ביותר בבית: מחדש ומבריק רהיטי פלסטיק וסקאי בסלון במרפסת ובגן,
ומעניק ־מראה חי• לתיקים וארנקים.
מרססים ...מנגבים ...והפלסטיק מתעורר לחיים חדשים

טוב לדעת טוב לזכור

חשוב! לפני השימוש יש לבדוק את יציבות הצבע במקום נסתר.

כדאי לשמור!

ככל שתקפידי על הוראות השימוש תפיקי מן המוצר יותר תועלת
אין לאכסן תרסיסים בארונות בגדים ומזון, במקומות רטובים, בקרבת אש
או כל מקור חום. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
במידה ומתעוררת בעיה כלשהי הקשורה בניקיון ובאחזקת הבית נתבי
למפעלי ברונוס בע־מ תד . 61211 .נשמח לענות לכל שאלה,
ולקבל כל הערה ועצה טובה.
בדאי לשמור עלון זה. הוא יסייע לן יום־יום בניקיון ובאחזקת

מההבעיה? ל ! חי סו.1

המידתמור. ע ל
בי ח ־ ה כו ס ת
השכונה זכתה
בכית־כנסת חדש,
אד התושבים
רכים כיניהם
על הזכות־להתפלל בו.

לכאורה הכל נראה כשורה. תושבי
השכונה התל־אביבית חל־כביר,
זכו לבית־כנסת בנו לתם־
ארת, המתנוסס למרחקים ,׳ומבהיק
בלובנו וביופיו. אולם׳ למעשה, היופי
והגאווה היו אך למראית עין.
כל מי שנכנס פנימה, לתוך המיב־נה
גדל־המימדים, נדהם. הליכלזך,
חוסר־הסדר והרעש זעקו לעין כל.
בית־הכנסת, שבנייתו הושלמה אך
לפני שנתיים, מאכלם בשנית בין
כתליו חומרי־בניה ופועלים, ה

נגז לי ם פירו ת 1־ניצחון
ומה מכינה אגודר 1י שראל * 11ל שטרות
לי 1רן־ נקוב מדוע אין כסף לחינוך

במדינה

הממשלה מקיצה כלבים ורומי
אדה! סירסו :
אף משקיף פוליטי מפוכח לא היה צריך
להיות מופתע מכך כי מילחמת ״שלום
הגליל״ על גילגוליה השונים זירזה גיבוש
תוכנית אמריקאית להסדר הבעיה הפלסטינית :
לא היה מקום להפתעה, משום שהיה ברור
מלכתחילה — כפי שהזהירו אמצעי־התק־שורת
בעולם ובישראל — כי הרחבת מיבצע
״שלום הגליל״ מפנה את זרקורי העולם אל
הבעיה הפלסטינית, מעוררת אהדה לרבבות
פליטים המאבדים בפעם שניה ושלישית את
קורת־הגג מעל ראשם, וממקדת מחדש את
הסכסוך המזרח תיכוני על הבעיה הפלסטינית.
התהליך ותוצאותיו אינם יוצאי־דופן על
רקע מעשיה של ממשלת בגין. יש לממשלה
״כישרון״ מובהק להקיץ משנתם כלבים רדומים
שרוב העולם. ורובו של עם ישראל,
היו מעדיפים להשאירם ישנים.

״הארץ״ 2.9.1982

אמץ אותו לא רק לגבי בולים, אלא גם ביחס
לשטרות הכסף שבשימוש חלקי בישראל —
השקלים.
בין כה וכה אין כל ערך לשקלים בשימוש
בחו״ל. שום בית־עסק או נותן שרותים
מעבר לים אינו מוכן לקבל שקלים. בלאו
הכי. גם בארץ הולך השימוש בשקלים ונעשה
נדיר יותר ויותר• לרכישת מוצרים
של ממש, כמו דירה או מכונית, נקבע הערך
בדולרים של ארצות־הברית, או במטבע של
הארץ שבה מיוצר כלי־הרבב, הטרקטור או
המכונה התעשייתית. כלומר, השקלים הם
בעצם מטבע עובר לסוחר רק לגבי שרותים
ומוצרים מקומיים. כולנו מכירים את ההרגשה
המתסכלת של שינויי המחירים התכופים בכל
התחומים בחיינו הכלכליים. יהיה זה בבחינת
הקלה עצומה אם שטרי הכסף לא
ישאו כלל ערך נקוב.

״עד המישמר״1.9.82 ,

אהרון גבע:

קיצוצים בחינון־
לא ניחן לנר ׳דנו!

פרקליט לישצ׳ינסקי
הבג״צ יפיל את הקיר
טורחים לחצות את קומתו הראשונה
ולהפכה לשני בתי־כנסת,
מופרדים על-ידי קיר בטון.

ספרדים ואשכנזים כצריף.

לפני כ־ 35 שנים היתה השכונה
תל־בביר מעברה- ,שבה נבנה צריף
ששימש כבית־כנסת לאשכנזים. במשך
הזמן התפרקה המעבדה. ב־מיסגרת
פרוייקט שיקום־השכונות.
נבנו בניינים רבים. התושבים עברו
לגור בהם, אולם הצריף ששימש
כביודכנסת נשאר לעמוד על כנו.
השכונה התרחבה ונוספו לה תושבים
רבים, רובם ספרדים, שפנו
להתפלל בצוותא עם האשכנזים
בצריף.
לפני כשנתיים בנתה המועצה
הדתית בית־כנסת חדש בשכונה.
ובתמורה קיבלה את השטח שעליו
עמד הצריף. בזמן מסירת הבניין
קמו שלושה תימנים המתגוררים
בשכונה, והחליטו שהם רוצים בית-
כנסת משלהם. הם החתימו אנשים
רבים על עצומה, והגישו אותה
למועצה הדתית.
אחרי שבוע הקימו התימנים ועד
משלהם, נכנסו לבית־הכנסת החדש,
פרצו את דלת חדר-החשמל,
והציבו את התיבה ואת ארון־
הקודש שלהם באמצע בית־הכנסת.
ארבעת חברי הוועד של בית-
הכנסת, בהם שניים אשכנזים ושניים
ספרדים, פנו בתדהמה למועצה
הדתית, והיא הגיעה אייתם
לפשרה. התימנים יקבלו את החדר
הקטן בבית־הכנסת. שעמד ריק,
ואף יקבעו שעויודתפילה כדי ש־התימנים
לא יפריעו לשאר המתפללים.
אולם ציבור המתפללים התימני,
שרובו אף לא התגורר
בשכונה, סירב לעמוד בהסכם־
הפשרה. חלק גדול מציבור המת־
(המשך בעמוד )46
העולם הזה 2349

והרי זהו בדיוק הדבר שממנו אנו פחדנו
יותר מכל ! הוצאת פרי הניצחון הצבאי שלנו
מידינו והעברתו לידי האויב שאותו הבסנו
כדי שהוא ולא אנחנו נצא המנצח האמיתי
מההתמודדות, בדומה למה שאירע לאחר
כל ניצחונותינו הצבאיים הקודמים• ואם זהו
מה שיקרה לנו גם עתה נצא מובסים גם
מהתמודדות הזאת...
אכן, בעיני רגן מכריע רק דבר אחד:
כיצד לפצות את אש״ף המוכה ואת העולם
הערבי ה״מושפל״ כדי להרים את המוראל
שלהם. ברם, עם כל הכבוד — זו איננה
דאגתו, והפעם לא ניתן לכך את ידינו. ונקווה
לשמוע זאת היום מירושלים.

בישראל יש משאבים בשפע למטרות פו ליטיות.
אין מחסור במיליארדים להרחבת
המילהמה בלבנון. אפילו למטרה פוליטית
שולית הכרוכה בצירוף ״התחיה״ לממשלה

מ!ש יק: מעשה נועז

חת״אסן שרהאגודה

לו* *ב:
שקלים ני׳ עירלשב

השבוע נתבשרנו, שמישרד־התקשורת עומד
להוציא לשוק בול חדש ללא ערך נקוב.
בגלל האינפלציה המהירה, נאמר בדיברי
ההסבר, יש צורך מתמיד בהנפקת בולים
חדשים, בולי עתודה, כדי לקיים את המחיר
הריאלי של הדואר בארץ. חזרתי והפכתי
בהסבר ואני מוכרח לציין, שהוא נראה לי
יותר ויותר משכנע, עד כדי שאולי כדאי ל
ויורו
•ריב :

בגישור! שנואם
תבין אותי, חוסיין ידידי, לא הזמנתי אותך
לחווה שלי כדי שתיתן את ירדן לפלסטינים חס
וחלילה! מדוע שאעשה זאת?! אין צורך
בכך! ירדן היא הרי המדינה הפלסטינית וגם
אתה, חוסיין ידידי, פלסטיני.
כן, ידידי היקר, אלה הן עובדות החיים ולא
תוכל להתכחש להן. ירדן היא מולדתם הטבעית
וההיסטורית של הפלסטינים, כשם שיהודה
ושומרון היא מולדתם הטבעית וההיסטורית של
הישראלים. מוחמד, תגיש קפה לחוסיין!
לא, לא, אל תאמין לדברי הבלע וההשמצות
עלי, חוסיין ידידי ! שטויות ! אני לא טיפוס נורא
כל־כך. אני אוהב לעזור. אני שוחר טוב תך
! אני לא רוצה להפיל את מישטרך ! וגם לא
ביקשתי שתיפגש אתי כדי לפגוע בגאוותו
ולאיים עליך ! אתה הרי פלסטיני גאה, ואני מכבד
את גאוותו הלאומית! לא הזמנתי אותך
לחווה שלי כדי להכתיב לך תנאי בניע *-
וגם לא כדי לשכנע אותך לוותר על כס המלכות!
אני פשוט פונה אליך כישראלי אל
פלסטיני גאה ! מה דעתך להיות פועל-בנין
בחווה שלי?

פם!כ[> ה שבוע

ארזה מו תי:

״דבר״2.9.1982 ,

״ידיעות אחרונות״1.9.82 ,

״ידיעות אחרונות״3.9.82 ,

״ידיעות אחרונות״2.9.82 ,

עם האוכל בא התיאבון. אבל התיאבון של
אגודת־ישראל בא כבר לפני האוכל — לפני
ההחלטה על הפסקת הטיסות של אל־ על
בשבת. בטאוני אגודת־ישראל מזכירים, למי
שרצה אולי לשכוח, כי האגודה לא תסתפק
בהישגיה הקואליציוניים — חוק ההפלות,
ניחוחי מתים ועתה אל־על — וכי אחרי
החגים הבאים עלינו לטובה, ועם פתיחת
מושב החורף של הכנסת, תעלה אגודת־ישראל
שוב את התביעה לחוקק את חוק מיהו יהודי,
בעניין הגיור כהלכה.
סיעת האגודה בכנסת, המתברכת בהישג
אל־על קיבלה כבר רמז עבה מראשי מועצת
גדולי התורה, שלא להרפות מעניין
מיהו יהודי ולהזכיר לראש־הממשלה מנחם
בגין את ההבטחה שהבטיח לאגודה בשעתו.

וצריך להתגאות גם בעובדה שבמיסגרתו.
בסמכותו ותחת מרותו קמה לו תחנת־הרדיד
הטובה והפופולרית ביותר בארץ. מה פשר
תחנת־רדיו טובה? תחנה בעלת מסורת של
תרבות ואמנות, בזמר עממי ובפופ, ביומני
החדשות ובפרשנות.

נמצאו סכומי ענק. אולם כאשר מדברים
ברווחה בכלל ובחינוך בפרט. אין כסף. כאשר
מדברים על חינוך שואלים לפתע את ״השאלות
האמריקאיות״ :האם פחתה האלימות
והשימוש בסמים? מה הועילו היועצים הפסיכולוגיים.
רכזי המיקצוע, קציני הביקור
הסדיר? ושר־החינוך נדרש לקצץ.

״דבר״1.9.1982 ,

180111 נן־נוות:
ונלזצ(ודניס למדנו
גלי־צה״ל אינם ואסור שיהיו רכושו של
מישהו, לא של שר־הביטחון, ולא של הר־מטכ״ל.
גלי־צה״ל הם נכס לאומי, ובתור
שכזה הם שייכים לכולנו, ואנו רשאים וחייבים
להיאבק על קיומם, בסיגנון וברמה
שהיו סימני ההיכר של התחנה ברוב שנותיה.
אבל מאבק במובן זה פירושו, כל עוד הדבר
ניתן, להמשיך ולערוך, להנחות, לשדר, ורק
לא להתקפל.
צה״ל מתגאה ובצדק, בטובי הסייסים,
השריונאים, הצנחנים בעולם ..צה״ל יכול

• אריק שרון בראיון לעיתונאית או-
ריאנה פלאצ׳י :״אילו הייתי משוכנע שיש להיכנס
לביירות — איש בעולם לא היה מונע
זאת !״
• הנ״ל :״דמוקרטיה או לא דמוקרטיה
— הייתי נכנס אפילו אם ממשלתי לא היתה
רוצה בכך.״
• הנ״ל :״איני דתי. מעולם לא הייתי,
למרות שאני מקיים כללים מסויימים של היהודים
כמו לא לאכול חזיר. לעולם איני אוכל
חזיר.״
* ח״כ שולמית אלוני :״שכאני מקשיבה
ל(מנחם) בגין ואריק שרון נדמה לי ש הם
מתכוונים לעשות לפלסטינים מה שהתורכים
עשו לארמנים.״
• הרב מנחם הכהן :״נשיאה החדש
של לבנון — מלך בשר ודם.״
• חנ״ל :״כל תקופה והידיד שלה. כל
מנהיג וידידיו. פעם קראנו ״הידיד״ לצ׳רלם
אורד וינגייט, מאמן פלוגות הלילה של ההגנה.
היום הידיד הוא באשיר ג׳מייל, מפקד פלוגות
החושך של הפאלנגות.״
• ח״ב שימעון פרס לעיתונאית דורית
גפן :״התחלנו להדפיס מפות מאפגניסתאן ועד
.תורכיה. כל העולם משתנה והולך בלשונו של
אריק שרון. מה יצא מזה?״

• רב סרן(מיד ).ישי צימרמן מ
יחידת
הצנחנים ,191 שנאשם בנטילת מטוס
ללא רשות מביירות :״מטוס הססנה גירה
אותי. אז לקחתי אותו לארץ.״

• ת ת אלוף (מיל׳) אהרון דוידי,

על הנ״ל :״צימרמן שייך ללוחמים המכסים
באומץ ליבם חסרונות קטנים של משמעת בלתי
מיבצעית.״
•• המשורר יבי :״ההסברה הישראלית
משולה להומורסקה עצובה. היא מטלפנת לק-
צות־תבל ומדברת אל עצמה.״
• הנ״ל ו ״כדי לאהוב את הארץ אין
צורך להיפצע במילחמה אחת ולמות בשישית.״

במדינה
(המשך מעמוד )45
פללים הקבוע עזב את בית־הכנסת
ופנה להתפלל במקומות אחרים וחלק
אחר הפסיק בכלל להתפלל.
תימנים נגד אשכנזים ו ספרדים.
המתפללים הקבועים
׳נואשו. בצר להם פנו חברי״הוועד
אל עורך־הדיו אברהם לישצינסקי
וביקשו את התערבותו. לישצינסקי
הוציא צו זמני מביית־המישפט, ש קבע
שאסור לתימנים להתפלל
במקום בערב ראיש־השנה. זאת,
בהתאם לפשרה ׳שהושגה בישיבה
עם המועצה הדתית׳ שבה סוכם כי
התימנים יפנו את ב״ודהכנסת בשעה
8בבוקר בימי חול, וכן
שהכניסה לבית־הכנסת אסורה עליהם
בחגים.
במישפט שהתקיים בין ראש־השנה
ויום־כיפור, פסק השופט
חיים אילת, שאסור לתימנים להתפלל
בבית־הכנסת במצב הקיים.
עליהם להתפלל עם כלל ציבור
המתפללים, או לפנות להתפלל במקום
אחר, ישכן חל איסור מוחלט
על חלוקה עדתית. אחרי פסק־הדין
פנו התימנים להתפלל במתנ״ס.
וחזרו להתפלל במקום רק אחרי
החגים.
׳בינתיים הוחלף הוועד בבית-
הכנסת. בעיקבות התמנותו של דויד
פנחס ליושב־ראש הוועד, התחילו
האשכנזים •והספרדים להתפלל מדי
יום בצורה קבועה ומסודרת. מייד
שינו גם התימנים את הרגלי ה תפילה
שלהם, והתחילו י להתפלל
מדי יום ביומו.

השיר שנכתב עבורה על ידי עוזי
חיטמן נקרא מחפשת דף חדש.
אומרת ולנטינה קונו :״זה בדיוק
מה שאני רוצה עכשיו!״

עיתתזוז
כל מיה שרצית לדעת

מיספר רוכשי
מכשירי הווידיאו
הילד וגדר
ובעת יש 7הס גס עיתון.

זו הייתה רק -שאלה של זמן. היה
ברור שעם פלישת הווידיאו לחיים
החברתיים בישראל, ימצא ימי ״שימהר
ויוציא עיתון מיקצועי למתעניינים
במכשיר. העיתון לא איחר
לצאת, ושמו בישראל פשוט וידיאו.
זהו ירחון מהודר, המודפס על
נייר יקר ומכיל 58 עמודים. מחיר
הירחון 40 שקל, והוא נמכר גם
בשיטת המנוי החודשי כשמודעות־ענק
בעיתונות היומית מבטיחים
לחותמים פרסים יקרי־ערך.
בארץ •שבה כל דבר אופנתי
הופך כמעט מייד לנחלת הכלל,
הפך הווידיאו סמל למעמד חברתי.
אנשים רוכשים את המכשיר היקר,
שמחירו נע בין 1400ל־ 3000 דולר,
ונצמדים אל הקסטות. ספריות-
החלפה לקסטות וידיאו צצות כפטריות
אחרי גשם. מחיר השכרת
קסטת־וידיאו הוא בין -שניים לארבעה
דולר.

אשכנזים וספרדים בבית־הכנסת כתל־ככיר
״לא חצים תימנים !״

אין תביעות מישפטיות.

המועצה, הדתית נגד ה־

עיריה. בעיקבות הסיכסוכים ה מתמידים
באה למקום ארכיטקטית,
שנשלחה מטעם •העירית כדי לבדוק
אפשרות של חציית המקום.
הארכיטקטית קבעה שאין לחצות
את בית־הכנסת ,׳וכדי לפתור את
הבעייה. עדיף ישיבנו מחוצה לו
בתים טרומיים שישמשו את התימנים.
המועצה
הדתית, לעומת זאת,
שלחה קבלן שבדק את המקום,
התחיל מייד במדידות. ואחרי ימים
ספורים התחיל לעבוד במקום.
חברי ועד בית־הכנסת מיהרו ל-
עיריה. שם התברר להם שאין
כל ריישיון לחציית בית־הכנסת,
אבל עובדי היעיריה סירבו להת ערב
בעניין, כל עוד לא התעורר
רעש רב סביב הבנייה .״כל ימי
שניסינו להשיג היה בחופש ״,סיפר
השבוע בכאב רב יושב־ראש הוועד.
דויד פנחס.
המועצה הדתית המשיכה במעשיה,
והקבלן ששלחה יצר עובדה
בשטח. בשבת לפני כשבועיים הזדעזעו
המתפללים ־שנכנסו לבית־הכנסת.
קיר בטון חדש, שבנייתו
הושלמה שעות ספורות קודם לכן.
חצה את בית־הכנסת ויצר ישני
חדרים נפרדים. לדברי ועד בית־הכנסת,
החלוקה אינה צודקת, ונוסף
לכך לא נפתרה הבעיה המרכזית.
העזובה
שולטת. לדברי הוועד,
הבעיה הגדולה היא שהתימ-
נים נוהגים להתפלל בקול רם,
ועל-ידי כך מפריעים לשאר המתפללים
במקום. קיר הבטון לא
יחסום את הרעש, שכן החלונות
נשארים פתוחים וההפרעה תימשך
כאילו דבר לא נעשה. המתפללים
האשכנזים והספרדים מרגישים
מרומים. הם ויתרו על הצריף ועל
שיטחו, וקיבלו בתמורה בית-כנסת
חדש, שממנו לא הספיקו ליהנות.
המתפללים מלאים בטענות נגד
המועצה הדתית. שלא נעתרה ל׳פניותיהם
החוזרות ונשנות, ולא
התייחסה אף לעובדה שהוועד ניסה
ליצור בית־כנסת פעיל ופעילות
דתית עניפה.
״מעולם לא קיבלנו מהם תמיכה
כספית,״ מציינים המתפללים .״והיום
הם טוענים שאם היה לנו
כסף כדי לשכור שירותי עורך-
דין. אז אנחנו צריכים לממן את
אחזקת בית־הכנסת בעצמנו.״

בניית המחיצה בין בתי־הכנסת
״חלוקה לא הוגנת!״

דרכי אדם
ת ק לי ט כמיליון ליחות
זמרת מרומניה טוענת
שמזחין ישראלי
מפורסם חוגה אותה
כמה עולה התהילה? ולנטינה
קונו, עולה חדשה מרומניה, התבקשה
לשלם 4300 דולר, שהם יותר
ממיליון ומאתיים אלף לירות, על־חשבון
הפקת־תקליט בעברית. לטענתה
רומתה.
לפני שבועיים נעצר מלחין ומעבד
מוסיקלי ידוע ביותר, שלזכותו
נזקף אחד הלהיטים המפורסמים
של השנה האחרונה. האיש. אף הוא
ממוצא רומני. תושב בת־ים, נחשד
שגבה מקונו סכום־עתק בתמורה להפקת
תקליט, ושילשל את הכסף
לכיסו. המלחין שוחרר בערבות, ושמו
נאסר לפירסום. הוא עדיין נחקר.
קונו ( )27 הדוברת מעט עברית,
היא זמרת וציירת שעלתה לארץ לפני
תישעה חודשים.

סיפרה ולנטינה קונו :
אחרי שבאתי לארץ, רציתי לעבוד
במוסיקה. הלכתי לאמרגן פשנל.
היה שם גדי אורון, והם רצו לשמוע
אותי. הם אמרו שאני צריכה
להוציא תקליט בעברית, כי זה
יכול להיות פופולרי. נתנו לי שם
של מלחין, ואמרו שהוא יודע רומנית.
בעלי טילפן אליו ובאנו אליו
הביתה. הוא שמע אותי שרה ואמר :
״אני רוצה לעזור לך.״ הוא אמר
שהוא מכיר מלחינים. חברים שלו

כמו אבי טולדנו, עוזי חיטמן, צבי-
קה פיק ומיט צ׳ילר. הוא השמיע
לנו אותם, ואני הסכמתי שהם יתנו
לי שירים. הוא לא רצה כסף, אבל
אמר שיעזור לי להוציא תקליט. זה
היה ב־ 23 במאי.
תיזמדרת פילהרמונית. למחרת
הוא טילפן, ואמר שהוא צריך
דחוף כסף בשביל אולפן קזלינור
להקלטה 2000 .דולר. ב־ 25 במאי
הלכתי לבנק ונתתי לו 2000 דולר,
ועוד 1000 דולר במזומן. למלחינים.
אחר־כך הוא לא פנה אלי במשך
כמה ימים. ב״ 1ביוני הוא אמר לי
שהוא מחפש שירים אורגינליים.
כעבור שבוע אמרה אשתו שהוא
במילואים. אחר־כך הוא בא אלי,
אמר שהוא צריך לקבל.שירים מ-
מלחינים, וביקש עוד 1300 דולר בשביל
תיזמורת. אמר שהם מהפיל-
הרמונית. הוא לא נתן לי קבלות.
אמר :״אין לי עכשיו פינקס.״ לא
נתתי לו מזומן, אלא שיק בנקאי.
אשתו באה לקחת אותו.
שאלתי מה עם האולפן והשירים.
הוא הביא כמה שירים, אבל רק אחד
מהם היה טוב. גם הוא אמר כך. זה
היה שיר של עוזי חיטמן. ב־ 1ביולי
היינו צריכים להיות בקולינור, ואז
הוא אמר שאי-אפשר לעשות חזרה
כי אין תיזמורת. דחו ל־ 1באוגוסט.
ב־ 11 ביולי הוא אמר שרק שיר
אחד טוב מאוד — זה של חיטמן.
אמרתי לו שאי אפשר לעשות
תקליט עם שיר אחד, ואני זקוקה
לשירים זמן־מה לפני ההקלטה, כי
אני לא יודעת טוב עיברית. רציתי
לבטל הכל וביקשתי את הכסף בחזרה.
הוא לא החזיר את הכסף ו

דיבר איתנו יותר.
עורך־דין. חבר של בעלי, שלח
לו מיכתב. המלחין ענה שהוא שילם
לתיזמורה מתחת לשולחן, ושהוא
שילם גם לקולינור. אבל שם
אמרו שהם לא קיבלו ממנו שום
כסף.
עדכ אן סיפורה של קונו.
הצעירה הרומניה טוענת שהיא
היתד, זמרת מוכרת בארצה, הופיעה
בטלוויזיה המקומית ובקונצרטים.
היא שרה מוסיקה קלה וג׳אז,
וסיימה גם בית־ספר גבוה לציור.

זמרת קונו
כמה טולה התהילה?

עודד ג׳נין, עורך ירחון הווידיאו
הוא במיקצוע כמעט מיום הגעת
מכשיר הווידיאו לישראל. בירחון
ניתן למצוא חומר מיקצועי רב,
המיועד ברובו לקהל החובבים,׳ אם
כי גם בעלי מיקצוע יכולים למצוא
בו עניין. בירחון גם מדור לקול נוע,
בעריכת דויד גרינברג ומדור
העוסק במיקרו-מחשבים. לדיברי
הירחון, מקובל כיום בעולם שמיק-
רו־מחישבים ומכשירי־וידיאיו מסווגים
יחדיו. סיפריות הווידיאו ב ישראל
התחילו להיכנס לתחום זה
בעיקר בכל הנוגע למחשבים ה ביתיים.
כמו
כן ניתן למצוא בירחון מדור
העוסק בסטריאו שהפך לאחרונה
לדיגיטאלי. במדור זה מביא הירחון
חידושים ומידע על דגמי
סטריאו חדישים ביותר המופיעים
בשוק. מדור פופולרי נוסף עוסק
בתחום מישחקי הטלוויזיה. העורכים
טוענים כי מי-שחק הווידיאו
החדיש ביותר הוא ח,? 3.014 \ 13
מישחק שניתן להשיגו הן בקסטות
והן במיקרו־מחשבים.
ירחון הווידיאו עמוס בפירסומים
למכשירי־וידיאו וסיפריות -של קס־טות־וידיאו.
דומה בי עם י-שראל
מעדיף לשבת בבית מול המסך הקטן
מאשר לצאת לקולנוע, וכי
מגיפת הווידיאו• ,שפגעה בינתיים
רק ב־ 200 אלף איש בישראל,
עומדת להשתלט על האוכלוסיה
כולה.

העולם הזה 2349

1הורוסקופ
(החשך מעמוד )32
ליים. בחורף הם מאוד סובלים
מרגליים וידיים קרות. בגיל מתקדם
חם עלולים לסבול מבעיות
בלב•

דגי ם
בני דגים אינם חזקים במיוחד,
ואם יש משהו שממש מעניין
ומעסיק אותם, הרי שזו הבריאות,
או יותר נכון — מחלות.
לכל מחלה או מכאוב של מישהו,
הם יודעים איזה תרופה יש לתת.
מזל דגים שולט על כפות״הרג-
ליים. רגליהם מציקות להם בכל
מיני צורות. כמו כן הם נוטים
לאגירת מים בתאים. קיימת אצלם
נטיה לאכילה מרובה מדי או
פחותה מדי. בהתקפות של שקיעה
בדכאון או הסתגרות מהעולם, הם
סובלים מבעיות במערכת העיכול
ואי-סדירות בכבד.
טלה הטלאים חזקים ובריאים ב-
דרך־כלל. הם אינם סובלים מ מחלות
מיוחדות, אין להם סב לנות
להתעכב באמצע המירוץ של
החיים, כדי לבדוק אם משהו לא
בסדר אצלם. כל זמן שהעניינים
זזים לפי רצונם, הם מרוצים. ובכל
זאת גם להם איזור רגיש ופגיע
במיוחד — הראש והפנים. טלאים
רבים סובלים ממיגרנות וכאבי
ראש מכל המינים והסוגים. כש הם
במתח, הם חשים זאת ברא שם,
אך כשכאב הראש חלף, הם
שוכחים שבכלל סבלו ממשהו.
שור לשורים בריאות טובה. הם חזקים
וחסונים, אך אם הם נופלים
למישכב, ההחלמה איטית מאוד.
יש להם נטיח למישקל יתר בגלל
תאוות האכילה שלהם, בעיקר ל־
״דברים האסורים״ — דברי מתי קה,
סטייק עם ציפס, עוגות קרם,
טוגנים, דייסות וכל מיני מעדנים
מעוררי דמיון. כתוצאה מאכילה
מרובה, והקצב האיטי שבו חיים
בני מזל שור, הם עלולים לסבול
מעודף שומן, ומכל מיני מחלות
הנגרמות מעודף מישקל.

דכי רימון, גבעת בונו־

* מועדונים מיוחדים. ל-
מ^קר בניו־יורק, חוברת־הדרבה
למועדונים המיוחדים בעיר.
המעוניינים ישלחו $10ל :
£ם 51א1
?.0 .8 . 833

* מחפש עבודה. בן ,18
בוגר תיכון, מחפש עבודה בבית*
מלון או מיסעדה, לצלצל לעסאם
אבו אלהיג׳א, טלפון 912916־.04

מצבנו כיו
שמאל — ימין, שמאל —
ימין, שמאל — ימין, שמאל
— ימין, לימין שור!
אידן פלדמן, אשקלון
תאומים תאומים חיים על אנרגיה עיצ-
בית. כוכב מרקורי מייצג א ת מערכת
העצבים, ולכן הם יכולים
להגיע למתח עיצבי גבוה מאוד.
ביחוד הנשים, שבאופן טבעי זקו קות
ליותר שקט ריגשי, שאליו
אין הן מסוגלות להגיע. כדי להרגיע
את המתח העיצבי הם צריכים
המון שמש, אוויר צח ושינה
רבה. קשה לבני תאומים להירדם
בגלל המתח הגבוה ובגלל סקרנותם
הרבה. חבל להם על הזמן.

סרטן

^ אכלן וחכם. לפני כחודש
׳נמצא נ|לבלב שחור־לקן, חלק,
אכלן וחכם. מי שמתגעגע אליו
יוכל למצוא אותו אצל פ׳ גולדמן,
טלפון 635061־( 02 לטלפן בימי
שלישי בין 7ו־.)8
* ספר .״האמנות היהודית״,
הוצאת מרצה, תמורת שווה־ערך.
טלפון .779573

הצילו את ח׳
הנישואין שדיי
אני בחור צעיר העומד לפני
נישואין. אני פונה לעזרת הציבור
ואל הנדיבים בעם —
אס יש באפשרותכם לשלוח
אלי ספרי־עזר או חוברות בענייני
מין, אנא שילחו ותצילו
בכך את חיי־הנישואין שלי ה עומדים
בפתח. מועד חתונתי
הולד ומתקרב, הזדרזו!
מיקי, ת״ד 16321 ירושלים,
מיקוד 91162

* ניין טית,
,419

קוקה קולה 24/174 .מעולהכיר
חטובה, חמודה וסב־היודעת
את טעם החיים. ת״ד
רמת־גן.

כבר לא צמאה

שתי סטודנטיות בנות 23
מחפשות מיכסה לסיר. ת״ד
,33559 מיקוד .61344
* ככל מצב. בחור נאה,
,24/166 מעוניין בנשים בכל מצב
או גיל ליחסים אינטימיים ת״ד
29208 תל־אביב, מיקוד .61291
* עם כסיס. רווק נאה מאוד,
,32/170 ממוצא פרסי, מחפש רווקה
נאה ומבוססת לנישואין. ת״ד 4333
תל־אביב, מיקוד ,61042 עבור .100

* או אהכה או רצינות.

אריה

העולם הזה 2349

בשולי

צירופ״ם
אפשריים

בני סרטן רגישים מאד לבריאותם,
כמו לכל דבר אחר הקשור
בהם. הם נוטים להתקררויות, ו בגלל
מצבי־הרוח הקיצוניים שלהם,
המתחלפים במהירות, הם
סובלים ממחלות פסיכוסומטיות
לעתים קרובות. אם הם הופכים
את הדאגנות שלהם למצב קבוע,
יש סכנה למחלות כרוניות על
בסיס נפשי. כיב הקיבה הוא
טיפוסי למזל זה.

לאריה חיוניות, מרץ ובריאות.
הם בעלי אומץ רב ולכן נוטים
להיפגע מתאונות. הלב הוא ה-
איזור הרגיש. או שהלב חזק
מאוד, או שיש פגם כלשהו בלב.
הגב ועמוד״השידרה גם הם אזורים
רגישים. הבעיה היא שהם
לא מתייחסים מספיק ברצינות
למחלה, אם, וכאשר היא מגיעה.

* נוצרייה. גבר משכיל,
,42/180 מעוניין בידידת־אמת נוצרייה.
רק בהצעות רציניות לפנות
לת״ד 3662 פתח־תיקווה, מיקוד
.49130 רצוי גם לצרף טלפון.
* ממש מציאה. צעיר רווק
ופנוי מעוניין להכיר גרושה או
רווקה, אפשר עם ילדים, בעלת
דירה, שתעניק לו קורת־גג. בתמורה
יתן ידידות כנה, תשומת־לב,
תיקונים וסידורים בדירה. אליהו,
טלפון .445872
* עם תואר. דוקטורנט נאה
(באמת) ,רווק, בן ,30 מעדיף
נשואות ת״ד ,37529 תל־אביב.
* שינוי. זוג חברים, רווק
28/170 ורווקה בת ,31 מחפשים
שינוי. ת״ד ,2227 חיפה.

תודה לעובדיה מקפה עטרה, שהציע כוס מים קרים לכלבה צמאה
שנכנסה לבית־הקפה. עובדיה, אתה איש נחמד.

נאה, גברי, רציני, רגיש ומבין
בן ,29 מעוניין בנשים גרושות
בנות 20 עד 30 לאהבה, חום ופינוק
אפשר גם למטרה רצינית, ו:
באות בחשבון גם אלמנות. ארמונד,
ת״ד 1833 רמת־גן, מיקוד .52117
* כהורה. סטודנטית נאה
מחפשת בחורה לידידות אינטימית.
ת״ד 314 קריית־אתא, נא לציין
טלפון.
* שחקן כדורגל. אני בן
17 וחצי, לומד בכיתה י״ב, ורוצה
להתכתב עם בחורות בנות 16 עד

.20 אני גם משחק כדורגל. חוסין
אבו אלהיג׳א, כוכב ,20185 דואר-
נע כרמיאל

צער הפרידה
תמיד אני חוסכת את צער
הפרידה ממך, מפני שלעולם
איננו נפגשות לבד מאשר בהזיותיי
היכן א תו
ת״ד 32468 תל־אביב,
מיקוד 61323

* איוורור. גבר. נאה (לא

פנוי) ,33/172 מעוניין להתאוורר
בידידות אינטימית. סודיות וחוסר-
אכזבה מובטחים. ת״ד 548 כפר-
סבא.

נוגע ללב
* היכרות יוצרת. רווק בן
,27 מזל אריה, בלתי שיגרתי,
מעניין, חם ורגיש, מחפש נון-
קונפורמיסטית הנוטה מאוד לאמנות׳
אהבת האדם והטבע, להיכ רות
חמה ויוצרת. רוני, טלפון
,285519 בערב ובלילה.
* לא לרווקות: רווק נאה
עם דירה ,34/180 ,מעוניין כנשואות
בלבד. טלפון .316528
* אל תכרחי! האם את
בורחת מאהבה 1אם לא, כל מה
שעליך לעשות הוא לכתוב אלי
ואולי תפגשי אותה. ת״ד ,36974
תל־אביב.

,חינם איו נסך!
אז אם יש לך מה להודיע,
להציע, לבקש, לגיד, לספר
בדיחה טונה, ואפילו לקלל —
קדימה !
• כל הודעת יבולה לב לול
ע ד 2 0מילים.
• מי שרוצה לצרף תמו נה
— הכלב האגוד, עגלת-
הילדים המוצעת, הדירה המוצעת
לחילופין, הרווק המציע
את עצמו להיכרות — יכול
לעשות זאת. במידת היכולת,
תפורסם גם התמונה.
• ההודעה תיכתב על גני
נלויית־דואר, למערכת ״העולם
הזה״ ,ת״ד , 136 תג-אביב
(אלא אם בן מצורפת לה
תמונה. נ מי קרה זה יש להשתמש
במעטפה) .ל א תתקבלנה
שום הודעות בעל-פה, בטלפון
או בביקור אישי.
• הגלוייה תבלול את
שמו, כתובתו ומיספר הטלפון
של בעל־ה הודעה.

ם אומרים מה הם אומרים חה הם אומרים חה הם אומרים..

אהרון אחיע: 1

אורי דן:

•על ציולינג:

״רא נחתי ראיון לנתב ״אויק שוון תוא הודה ״הדתיים מאווגנים
של עיתון הליכוד!״ המכבי של הדור הזה!״ כמוצבא ! ״

יעל ציזלינג היא צעירה מגבעתיים, שהחליטה לקחת
את העניינים בידיים. נמאס לה מהכפייה הדתית,,
נמאס לה. מהטרור שמשליט מיעוט מבוטל על המדינה
כולה. יעל, ביחד עס צעיר בשם רוני וינר, הקי מ ה
את תנועת ״אזרחים נגד כפייה דתית״ ,והם מחתי מים
כעת על עצומות ברחבי הארץ ומגייסים פעילים.

אתם יכולים לתאר לעצמכם שיש לי יחס אישי
אל הטייס אהרון אחיעז. כאשר חזר אחיעז מהשבי,
הייתי מתוחה כמו כולם. תיארתי לי שעם חזרתו יערכו
סביבו פסטיבלים. חיכיתי עד תום הפסטיבלים, ורציתי
לטלפן אליו להגיד לו ברוך הבא. לא חשבתי על ראיון
עיתונאי, רציתי סתם להגיד שלום למישהו שאני מכירה,
שחוויתי איתו חוויה בלתי-רגילה. ואז נפל בידי שבועון
הליכוד ,״יומן השבוע״ ,ושם קראתי כי אחיעז אמר
לשבועון, שאבנרי ניצל את ביקורו אצלו לצרכים פוליטיים.
נכון שהיה כתוב אבנרי ולא ישי, אבל גם אני
הייתי שם, ונעלבתי. אן עדיין קיוויתי שיתכן מאוד
שאחיעז לא אמר את הדברים האלה לאותו כתב שכתב
אותם. לשימחתי צילצל אלי אחיעז כמה ימים אחר־כך.
שוחחנו ארוכות. הוא ביקש ממני לא לפרסם שום פרט
מהשיחה. אך על דבר אחד לא הייתי מוכנה לוותר.

שאלתי אותו :

#האמנם אמרת לשבועון הליכוד כי כיי
קרנו אצלף נוצל לצרכים פוליטיים ז •
׳מעולם לא אמרתי דבר כזה. בכלל לא נתתי ראיון
לכתב העיתון. הוא חיכה עם כתבים אחרים ליד ביתי.
איני זוכר כלל את האיש ובוודאי שלא אמרתי לו דברים
אלה. הערכתי מאוד, ואני מעריך את ביקורכם. איו יכולתי
להגיד דבר כזה? פניתי לעורך הראשי של יומן־השבוע,
חבר־הכנסת רוני מילוא, וביקשתי שיפרסם שלא אני
אמרתי את הדברים האלה לכתב.

פגשתי את אורי דן באירוע חברתי, ותאמינו או לא,
הדבר הראשון שאמרתי לו היה ״אהלאן אריק״ .לא
היה צריך להיות פרויד כדי לפרש את זה. אם מישהו
מכם היה חושב שאורי דן נעלב, הרי שטעות בידו. האיש
היה מאושר עד השמיים. בכלל, נראה כי העיתונאי
המפורסם שבוי כולו בקסמי הבוס שלו. שבוי עד כדי
כך, שרבים ממכריו מרימים גבה בתדהמה, כשהם
שומעים אותו מדבר על שר־הביטחון. שיא השיאים
היה כאשר לפני יותר משבוע ביקש מישהו לדבר עם
שר״הביטחון, והיועץ אורי דן השיב מבלי להניד עפעף:
״יהודה המכבי עסוק.״ אני עדיין חשבתי שהוא התלוצץ.
שאלתי או תו:

• אתה קראת לאדיק שרון כשם יהודה
המכבי ברצינות?

בוודאי, אני חושב שהוא יהודה המכבי של הדור
הזה

אתה צוחק?

נראה לך שאני צוחק? אני אומר לך בשיא הרצינות :
אריק שרון הוא יהודה המכבי של הדור הזה.

• דמה דווקא יהודה׳המכבי?־

מכיוון שהוא מנהיג ששם את נפשו מנגד כדי להביא
גאולה לעם ישראל, מכיוון שהוא מנהיג המחרף את נפשו
כדי להציל את עם ישראל ולגאלו, מכיוון שרק אריק
־שרון, יהודה המכבי של הדור הזה, יביא את עם ישראל
לידי שיחדור מוחלט, יביא לו כבוד אמיתי. רק הוא.

• והוא נשבע לי שהוא מדבר בשיא הרצינות.

יעד, איך קמה תנועת אזרחים נ;ד
כפייה דתית?־

הקש שבר את גב הגמל היה עניין האוכל הכשר של
אל־ על. כן כשר, לא כשר. זה מבחינתי היה הסוף. יחד
עם בחור נוסף, תני •וינר, שהוא מנהל־מיסעדה במיקצועו,
ישבנו ודיברנו, והחלטנו שהגיע הזמן לעשות משהו.

• מה זה לעשות !משהו?׳

אנחנו לא נקום ולא נפול בגלל אל־על. אנחנו מתכוונים
לטפל בדברים הרבה יותר יסודיים, כמו תחבורה
ציבורית בשבת. כמו מיהו יהודי וכמו תהליכי גיור.
הדתיים מאורגנים כמו צבא, ואיפה אנחנו? איפה רוב
הציבור? מדוע דעתו לא באה לידי ביטוי? לכן אנחנו
רוצים להפוך לתנועה חוץ־פרלמנטרית, שתשפיע על
הכנסת. אנחנו לא שייכים לזרם פוליטי. וההוכחה הבולטת
לכך היא שתני ואני נמצאים ממש משני עברי המיתרס —
הוא בימין ואני בשמאל.

• בכנס שקיימתם כ״צוותא״ בלטו אישיים
פוליטיים מהשמאל, כמו בועז ׳מואב וחייקה
גרוסמן. האם אינכם חוששים מתדמית שמאל
נית?־
תהיה לנו בעיה עם התדמית. אך אנחנו בהחלט לא
פוליטיים. הבעיה היא, שקשה לגייס אנשי ימין לנושא
הזה. אנחנו ננסה לכן לעניין כמה שיותר אישי־ציבור.
לאו דווקא פוליטיים, המצב חמור הרבה יותר ממה
שאנשים חושבים. יש לי הרגשה שהמצב הולך ורע.
אל־על זו דק ההתחלה. מי ׳שחושב שזה הסוף, משלה
את עצמו, ולכן צריך להתארגן ולהשמיע בגלוי את קול
התב במדינה.

הה הם אוהדים הה הם אומרים הה ה אומרים חה הם אוח

מיה : 311

רדוד. אר 1י:

רווי אקרמן:

״לא מצטערת ער שום ״אנשים דא מאמינים

הני ק שה, נבון? דבר שעשיתי בחיים!״ שקולנוע זה ביחס!
שנת״הלימודים התחילה, בשעה טובה ומוצלחת. אני
מכירה כמה חברות שלי, הנושמות לרווחה ומתחילות
לחיות מחדש. אני דווקא נהניתי מהחופש הגדול. קודם־
כל, מהעובדה שלא הייתי צריכה לקום מוקדם בבוקר
ולעבור את השיגרה של להעיר את הילדה — להכין
שוקו וסנדוויץ׳ — לשלוח אותה לבית״הספר — ולחזור
למיטה. הילדה שלי, מיה, נהנתה לא פחות, למרות
שבימיו האחרונים של החופש קצת נמאס לה, והיא
מכסה להתלהבות עצומה למטע הקניות של ילקוט
חדש, קלמר חדש, מעטפות ״הולי הובי״ ,תיק־אוכל
״סנופי״ ומחק ״סטרוברי שורטקייק״.
החלטתי לתפוס את הקטנה לשיחה ולשאול אותה
כמה שאלות לכבוד תחילת שנת־הלימודים. לא שזה
היה קל. כבר מזמן לא נתקלתי במרואיין קשה כל״כך.
קודם־כל, היא רצתה לדעת מראש את השאלות. אחר*
כך היא דרשה לקרוא את מה שכתבתי, ורק אחרי
שקראה ו מ חק ה כמה דברים שלא מצאו־חן בעיניה,
אישרה את הכתוב. אחר״כך לא הסכימה שתמונתה
תתפרסם בעיתון. אחרי שהסכימה אמרה שהיא מוכנה
שיצלמו אותה רק כשהיא מכינה שיעורים, כי היא
מתראיינת כתלמידה, לא ! מה אגיד לכם, צרות צרורות.
אבל הסכמתי לכל התנאים. אחרי הכל, יש לה אצלי
פרוטקציה.

• מיה, את שמחה לחזור ללימודים?
אני יידעתי ככה.

• למה ככה?
מצד אחד אני שמחה. כי נמאס לי מהחופש, ואני
כבר מרגישה שהגיע הזמן ללמוד. וגם שמחתי לראות
את החברות ׳שלי ואת המורה שלי נאווה. ומצד שני
אני קצת עצובה, כי אני רוצה עוד קצת לבלות. וגם
אני לא אוהבת את כיתה דל״ת.

• למה את לא אוהכת את כיתה דל״ת?

כי זאת התחלה של כל הדברים הקשים. למשל,
גיאוגרפיה אני מאוד אוהבת, אבל זה קשה, ולא בא לי
על כל ההתחלות האלה של המיקצועות החדשים.

• איזה מיקצוע הכי,מפחיד אותך?

לא מפחיד, זה רק קשה. גיאוגרפיה זה הכי קשה,
נכון ו

+תלמדו השנה ערבית?

לא. המורה אמרה שאין תקציב.

• את רוצה ללמוד ערבית?

אני חושבת שזה חשוב. כי נתקלים בבעיות.

• אילו בעיות?

הערבים גרים בארץ אייתנו, נכון?

• נכון.

אז למשל אני פוגשת ערבי. והוא שואל משהו. צריך
לדעת ל&פר לו בשפה שלו.

• מה את מאחלת לעצמך לשנה החדשה?

שהשנה תיגמר מהר, ויגיע כבר החופש הגדול.

ירדנה ארזי יוצאת סוף־סוף עם תקליט סולו. ירדנה
היפהפיה מתרגשת. לא בכל יום היא חוגגת חג טכזה.
לצידה ניצב חזק כסלע ידידה מזה שנים, המהנדס נתן
תומר, שאף הפיק את התקליט והשקיע בו את מחצית
הכסף. פגשתי את ירדנה בבית־קפה תל״אביבי. היא
השתנתה. חוסר״הביטחון המפורסם שלה פינה את
מקומו לסיגנון אחר. היא יותר נשיית, יותר בוגרת,
נראית יותר איתנה על הקרקע.

י• ירדנה, איזה שיר את הכי אוהבת בתקליט?

אגיד.

• למה?

האמת — אני לא יודעת. השקעתי כל־כך חרבה נשמה
בכל שיר, וכל־כך הרבה כסף, שאני אוהבת כל אחד
מהם. בעצם, נתן השקיע את הכסף. הוא השקיע חצי־חצי
עם חברת־התקליטים.

• למה לקח לך כל־כך הרבה זמן עד
שהוצאת תקליט?
כל דבר לוקח לי שנים. זה בא יחד עם ההתבגרות
שלי. כל תהליך העשייה אצלי הוא איטי.

• כמה זמן עבדת על התקליט?

שנה. הכל הולך אצלי לאט וקשה. שום דבר לא בא
לי בקלות. זה הגורל שלי, התרגלתי כבר.

י• קשה להגיד ששום דבר לא בא לך
בקלות. כמה נשים הינחו את האירוויזיון?

אם מישהו היה ״ודע מה עבר עלי ! ירדו לי עשר
שנים מהחיים. שלושה חודשים שכבתי במיטה והתפללתי
לאלוהים שיקחו ממני את העונש הזה. אלכם גילעדי
הודיע לי שאני אנחה את האירוויזיון. צרחתי וצעקתי
ואמרתי לז: מעולם לא דיברתי על בימה, לא בעברית
ולא בישום שפה אחרת׳ בטח ובטח לא בשידור חי, בטח
ובטח לא לפני 500 מיליון איש ! הוא צרח עלי בחזרה :
״את תעשי את זה ותעשי את זה טוב!״ כשזה נגמר,
כתבתי לו מיכתב, שהוא שומר עד היום, ובו אמרתי לו
שכעת אני שפוטה שלו לכל החיים.

י• מדוע לא הצלחת כגרמניה?

שאלות ׳מתחת לחגורה, מ הו בסדר, אני אסביר לך:
קיבלתי צ׳אנס גדול. חוזה תקליטים עם הרבה כסף. יגאל
בשן סידר לי את זה. יצאתי לגיחות הקלטה של שבוע־שבועיים
וחזרתי הביתה. הגיע שלב שאמרו לי :״ביובהל׳ה,
בהתכתבות לא עושים תקליט. רוצה קאריירה? את צריכה
לגור פה.״ אני זוכרת שיום אחד נסעתי לגרמניה. היה
יום שחור. האיזור היה מסחרי, אפור, תפסתי דיכאון
ושאלתי את עצמי: מה אני עושה פה ז והיה אם אצליח,
נגיד שאשחק אותה, אז מהיום והלאה זה יהיה המקום
שלי? ואז הבנתי שאני לא יכולה ללכת עם זה עד הסוף,
וחזרתי הביתה.

• את מצטערת?

אני לא מצטערת על שום דבר שעשיתי בחיים שלי.

הלא יאומן קירה לנגד עינינו. סרט ישראלי חדש
המקבל ביקורות טוגות. הלא יאומן מתרחש. הק הל
הישראלי רץ לראות את הסרט ״מתחת לאף״ .ואולי,
מי יודע, אולי הסרט הזה יהווה פתח לסרטים אחרים,
ויהיה העגלה שתוציא את הקולנוע הישראלי מהבוץ.
ובכל זאת, בסיפור ההצלחה הזה יש צד עצוב אחד.
הסרט כמעט ולא יצא אל הפועל. בדקה התישעים הוא
טורפד על״ידי איש״עסקים ישראלי, ששיחק בריגשותיהם
של הבימאי, ינקול גולדוואסר, ושל המפיק רוני אקרמן.
כעת, כשהסרט מצליח, ביקשתי מרוני אקרמן לספר את
הסיפור.

י• רוני, מדוע כמעט טורפדו צילומי ״׳מתחת
לאף״?
חזי שלח, המישנה למנכ״ל של קונצרן ענק, היד,
אמור להיות המשקיע העיקרי בסרט. יצרנו איתו קשר
כדי לעניין אותו בהשקעה, כי שמענו שיש לו זיקה
לקולנוע ושהשקיע כבר בסירטו של דויד אבידן. בתחילה
הוא התלהב, ואחרי כמה פגישות הגענו לתחל׳ס. יזמנו
פגישה עם רואה־חשביון ועם עורכת־הדין שלנו. סוכם
שהקונצרן, שאותו הוא מייצג, ישקיע 150 אלף דולר.
סיכמנו את התנאים. הנכונות שלו להיוית המשקיע הייתה
ברורה. בין היתר סוכם שנעמיד לו ביטחונות לגבי החזר
של חלק מההשקעה.

• הישגתם ביטחונות?

הישגנו ביטחונות, ובינתיים נוצר לחץ של זמן, והתחלנו
במה שנקרא פרזדפרודוקצייה. אחרי שלושה חודשים
של השתהויות, שבהם הוצאנו סכומים ניכרים ביותר, הוא
בא לנו במין ״חרטה״ כזאת, והודיע שמכל מיני סיבות
הוא לא שם כסף. אחר־כך נודע לנו שהשקיע בסרט
של ריקי שלח. בכך הוא בעצם גזר גזר־דין מוות על
הסרט. הפעילות נפסקה והחובות הצטברו בלי שיהיה לנו
מקור מימון לסרט. כתוצאה מהמצב החדש פרש אחד
השותפים, וכל הסרט כמעט נפל.

י• איך יצאתם ׳מזה?

קודם־כל, לפני שאספר לך איך יצאנו מזה, אני רוצה
להגיד לך שחזי שלח הוא דוגמה לכך, שאיש־עסקים
מכובד אינו מתייחס בכבוד לענף הקולנוע. הוא מתייחס
לענף וליוצרים שלו בצורה כל־כך מבטלת, עד שהוא
מרשה לעצמו לא לעמוד בדיבורו ובהתחייבויותיו.

• ,האם זה טיפוסי לאנשי־עסקים ׳המשקיעים
כקולנוע?
אנשי־עסקים לא מאמינים שקולנוע הוא ביזנס. יש
בהם המתייחסים ליוצרים בקולנוע כמו אל ילדים.

שחת ישי

קולנוע סרטים רגט״ס
מהי אמריקה י לשאלה הזאת יש תשובות
כמיספר המשיבים. זאת ארץ כל ההזדמנויות
וזהו גיהינום אלים, זה המקום שבו
אפשר למצוא הכל, לקנות את הכל (התיירים
הישראליים ימהרו להעיד על כך) ולמכור
הכל, זה המקום שבו חיי אדם אינם
שווים יותר מקליפת השום, ושבו זכויות
האדם ופרטיותו הם הערך המקודש ביותר,
זו ממלכת הבורות האינטלקטואלית״והמדי-
נה בעלת מיספר מוסדוודלימוד גבוה הגדול
בעולם, ועוד ועוד. הגדרות אינן חסרות,
חלקן נכונות, חלקן מעוותות, אבל
כולן מושמעות בביטחון גמור, כי הרי אין
איש שאינו יודע מהי אמריקה. יש מי שביקר
שם שבועיים, ולכן הוא יודע, ויש מי
שחי שם כל חייו, ויש מי שראה אותם בסרטים,
וכולם חושבים את עצמם מומחים
באותה מידה.
גם למקורות המוסמכים אין תשובה
אחידה יותר. אמריקה של פוקנר אינה דומה
לזו של ג׳ון או׳הרה, וזו של סטיינבק
שונה מזו של אפדייק. זאת יבשת גדולה,
מורכבת ומגוונת, ונדמה כאילו אין אפשרות
לסכם אותה במישפט אחד, בספר אחד
או ביצירה אחת.

מידוש פורמן (׳ממושקף) משחזר את תחילת המאה במנהטן >על המכונית — הצלם מירוסלאב אונדדיצ׳ק)
חי אומר שמהגדיס מבינים פחות?

מכה של נקמה כמבכי־האש המתנדכים

התכצרות ומצור כבניין המוכיאון הלאומי

גיהנום אלים

ממלכת הבורות האינטלקטואלית

מי זאת אמריקה? •האם המישפחה
הבורגנית בעיר־השדה, המקדשת בשמרנות
על האוכל לפני כל ארוחה, היא היא
אמריקה? או אולי הכושים הזועמים העומדים
על זכויותיהם? ושמא המהגרים המגיעים
מחוסרי־כל מן הארץ הישנה ופורצים
לעצמם דרך בעולם זר להם? ואולי

הדמויות היו משורטטות בצורה מושלמת
כל־כך, שהן ממש קרמו עור וגידים מול
העיניים, וכאילו ביקשו להיות יותר מאותיות
כתובות. הבעיה היתה שאיש לא ידע
כיצד הופכים ספר כזה לסרט. יש בו דמויות
רבות כל-כך, ופרטים חשובים כל־כך
קשורים בכל אחת מהן, עד אשר אף סרט

!111111

מכונוודהסרטה מתחילת המאה בסירטו של פורמן — ״רגטיים״
הוליווד בתוך הוליווד

שחקנית אליזכת מקגאכרן
נערות המקהלה

השחיתות, גסות-הרוח, הגיזענות, הם חלק
בלתי ניפרד מאמריקה? וגם המליונרים המתחילים
להתנוון כמו האצולה האירופית
שייכים לתמונה, והאידיאליסטים המנפנפים
בחומרי-נפץ למען הצדק, ונערות-
המקהלה המכורות לזוהר האופף אותן —
כולם שייכים לתמונה.
אמנם כל הרשימה הזאת נראית מספיקהלתריסר סופרים, שיכתבו שני תריסרי רומנים.
אבל יש ספר אחד שבו נמצא הכל.
ספר, התפור במומחיות רבה, כדי שלכל
אחד מן המרכיבים השונים יהיה מישקל
שווה. תחילה נדמה שלכל אחד מן המר
כיבים
יש חיים משל עצמו, בעולם שלו,
ואין שום סיבה שיפגוש את האחרים. אולם
הספר מתאר כיצד כל אחד מהם מצטלב
בסופו של דבר עם האחרים, ובהתרחשות
דרמאתית אחת נקלעים כולם יחדיו, כדי
שאחר־כך תיפרד החבילה שוב, וכל אחד
יפנה לכיוון אחר.
שמו של הספר המופלא הזה הוא רגטיים.
הוא נכתב על-ידי סופר יהודי־אמריקאי בשם
אדגר לורנס דוקטורוב, והיה לרב־מכר
בארצות־הברית לפני כשבע שנים.
לכתוב מחדש. מאז הופיע הספר, היו
הכל סבורים שמן הראוי לעשות ממנו סרט.

שחקנית מרי סטינכרגן
הפלדה החזקה
העולם הזה 2349

־,-ייי״יימאלי לא יוכל להתגבר על המשימה.
דוקטורוב
עצמו, שבנעוריו נהג לעבוד
בחברת־הסרטים קולומביה בקריאת ספרים
שהוצעו להסרטה ובחירת המתאימים ביניהם,
הכין תסריט, אולם אלה שקראו׳אותו
טוענים שהוא פשוט כתב את הספר מחדש.
אחרים ניסו להתמודד עם הרומן, ניסו לקצר
פה ולקצץ שם, אבל השנים חלפו, וגירסה
משביעת רצון טרם נמצאה.
הבימאי רוברט אלטמן, אחרי הצלחת
נאש ודל, החליט שזהו בדיוק החמר המתאים
לו. סידרה של סיפורים מתפתחים במקביל,
ללא קשר ביניהם, הנפגשים בסופו
של דבר באירוע דרמאתי — זה הרי

מיקצועי
מתחת לאף (אורלי, תל־אביב,
ישראל) — אין ספק שזהו סרט
אותנטי ביותר. הדמויות ממנה-
גוגת, נעות ומדברות בצורה אמינה, שאין שום קושי לה אמין
בקיומן. זאת שפת הפרברים, אלה הם הפושעים
הקטנים עם החלומות הגדולים שחיים שם, ושום סרט
ישראלי לא הצליח עד היום להציג תמונה חיה ואמינה
יותר של החברה הזאת.
הסיפור מבוסס על פרשה שהיתה, פריצה לתוך תחנת־מישטרה
וגניבת כספת מלאה מטבע־זר משם. באשר זה
קרה, טענה המישטרה כי לגיון זרים ביצע זאת, פושעים
מומחים מעבר לים• בסופו של דבר, הסתבר שהיתה זאת
בנופיה מקומית, שלומיאלית ובלתי מתוחכמת, וההסבר
הסביר היחידי להצלחת המיבצע, היתה העובדה שהמיש-
טרה היתה עוד יותר שלומיאלית ועוד פחות מתוחכמת.
האיפיון של ארבעת מבצעי הפשע משכנע ביותר. אחד
מהם הוא בריון־קשקשים שמוחו נמצא בין רגליו, והמר חב
שבין אוזניו מלא שרירים ; השני הוא מזדנב מיקצועי
האוהב להיצמד לחזקים כדי שעוצמתם תשרה גם עליו
משהו מהילתה ; השלישי הוא פורץ־בדימוס הנוהג מונית,
והרביעי הוא טפיל רברבן המוכר מכוניות משומשות.
הן התסריט והן הבימוי מטפלים בפרשה כולה בצורה
מבודחת־למחצה, כאשר לרגע מתייחסים לדמויות ולמעשיהם
ברצינות, וברגע הבא מציגים אותם בראי עקום.
השיא הוא הפריצה עצמה, בה מקימים שלושה מן הפורצים
מהומה שהיתה מעירה מתים, אבל לא את השוטר
התורן, בזמן שהשותף הרביעי עושה את צרכיו מאחרי
פח זבל. גם אם זה קרה בך במציאות (את הבסיס לתס ריט
סיפק איש״המישטרה חיים מרין והוא בנראה יודע

י הודי ת מילו א ו אורי ג ב רי א ל:

או תנ טיו ת

על מה הוא מדבר) ,קשה מאוד לקבל על הויסך שוד שכזה.
העניין האנושי בכל מה שקורה בסרט מוגבל ביותר,
אין שום נסיון לחדור מתחת לפני השטח, אן מצד שני,
הבימאי ינקול גולדוואסר הדריו את שחקניו היטב, ונעזר
בעבודת ליהוק מוצלחת ביותר של שרית ישי, בך שהחי צוניות
שלהם ממש תפורה לתפקידים. להבדיל מרוב הסרטים
הישראליים המשרכים רגליהם באיטיות, הפעם הקצב
הוא מהיר ועירני, הדיאלוגים צבעוניים מאוד ובוודאי
יעוררו תגובות קולניות מן הקהל. המוסיקה של שלמה
גרוניך מתלבשת על הסיפור כמו כפפה, כאן מלגלגת ושם
מותחת, לפי הצורן. אולי אין זה סרט גדול, אבל זה
בהחלט סרט מיקצועי, וזוהי תופעה נדירה בקולנוע ה ישראלי.

שחקן
זזווארד רולינס
המורדים
גם על־כך יש כמובן תשובה. אם כי אי־אפשר
להתעלם מן הקירבה שבין שני הסרטים,
הגישה שונה לחלוטין, ביטי, חניך
האסכולה ההוליוודית, בנה אפוס על אנשים
גדולים מן החיים, המתמודדים עם
משימות שהן מעבר למה שאדם פשוט מסוגל
לעכל. פורמן, לעומתו, עוסק אך ורק
באנשים פשוטים, גם אם המעמד שלהם
גדול מן החיים, והוא יוצר מן הפרט אל
הכלל. מתוך מה שקורה לאנשים הקטנים,
ניתן להסיק מה קורה לאומה שלמה, המורכבת
מאנשים כאלה.
אבל השאלה. בעינה נשארת: יהיה פורמן
מוכשר ככל שיהיה, מה עושים כדי להתגבר
על הספר? יחד עם תסריטאי בשם
מייקל וולר, הוא עבד על התסריט חודשים
על גבי חודשים, והתוצאה הסופית היא ללא
ספק דבר שרק פורמן עצמו מסוגל לביים :

איש שמרני שיודע בדיוק מה תפקידו ואחריותו
של בעל מישפחה, מה נאה להגיד
ומה נאה לעשות, ובכל זאת יש בו שאר-
רוח ברגע של משבר, אשר איש לא חשד
בו. וכאשר מפנה מירוסלאב אונדריצ׳ק
(הצלם שעובד עם פורמן מאז סירטו הראשון,
את המצלמה אל הווארד רולינס, שחקן
כושי אלמוני, מקבלים שימחתו ועקש־נותו,
קומתו הזקופה ומבטו הנמרץ, משמעות
שהיא מעבר למה שהמסך מספיק להראות,
כפרטים מחייו.
קשה להבין כיצד הצליח פורמן להדריך
את מרי סטינבורגן כך שללא מילה אחת
שחורגת מן הנעימות המושלמת, וללא
תנועה אחת שאינה הולמת בורגנית הגונה,
מבצבצת הפלדה החזקה שמאחורי המשי
החיצוני של דמותה.
שלא לדבר על דמויות בעלות נוכחות

להחליט אם פורמן ליגלג עליו בעדינות
או פשוט הזמינו להעתיק את דמותו מן
החיים לדמות בסרט.
לומר שהסרט הוא תחליף לספר, או מספק
את כל מה שהספר מספק, יהיה מוג-
גם. אולי משום שההנאה והמסר של פורמן
קצת שונים. השפה שבה הוא מדבר, שפה
של תמונות, יש לה פיוט, דמיון ועושר
משלה, שהם אולי שונים מזה של דוקטו-
רוב, אבל אינם נופלים ממנו.

תדריך
חו בהלדאות
תל אביב — שומר היערות, האדומים,
כלבי הקש, לולה, ממאו ועד מוצארט, נסיך
העיר, שודדי התיבה האבודה, פאדרה פא־דרונה,
מעשיות קנטרברי.
ירושלים — קבקבי העץ, חוף הפח.
חיפה — צ׳יינה טאון, חוף הפח.

תלא בי ב

| 8ך ^ ייי| מ|

שחקן מנדי פטנקין עם ג׳ני ניקולס

שומר היערות (בית לסין,
ברית־המועצות־יפאן) — סירטו של הכימאי
הדגול אקידה קורסאווה על ידידות בין
שומר־יערות חסר-השכלה ובין איש־צבא
עירוני.
המהגרים בדיוק מה שהוא עשה בגאשוויל ! חוזה נח תם
עם המפיק דינו דה־לורנטיס, אלא שעוד
לפני כן עשה עבורו אלטמן סרט אחר,
באפלו ביל והאינדיאנים וזה נחל כישלון
קופתי חרוץ כל-כך, שדה־לורנטיס לא רצה
יותר לשמוע על הבימאי הזה.
ארץ של מהגרים. האיש שנבחר כדי
להחליף אותו היה בימאי מפורסם לא פחות,
מילוש פורמן .״מה פיתאום פורמן?״
טענו המומחים .״הוא הרי מהגר, בקושי
קיבל אזרחות. מה הוא יודע על אמריקה?״
התשובה על כך ברורה: אמריקה היא ארץ
של מהגרים לא פחות מכפי שהיא ארצם
של בוקרי המערב הפרוע, ומי אומר שמהג־רים
מבינים פחות? לראיה, סרטים במו
התרוממות, שיער או קן וזקוקיה של פורמן,
שדיברו על אמריקה בהבנה ובאהבה שלא
תמיד תימצא אצל האמריקאים עצמם.
ועוד טענו המומחים :״מי צריך עכשיו
את רגטיים כאשר וורן ביטי מסיים את
האדומים, הסרט היקר ביותר בתולדות הוליווד,
המטפל כמעט באותה התקופה —
תחילת המאה ד 20 הפורש יריה רחבה,
ומשאיר מעט מאוד דברים שאינם נאמרים?״

רוברט
גיוי כתפקיד בעל קנאי הרוצח את מאהבה של אשתו
המתנווניס
כל מה שלא היה מקום לדחוס, כל מה שאי־אפשר
היד להספיק ולומר, כל האירועים
שקצר הזמן או הכסף מלהציג, השלים פורמן
בעבודת הבימוי.
איך להדריך שחקנים. מעטים היום
המסוגלים להפיק מפניו של אדם, יהיה הוא
שחקן או סתם עובר־אורח, ולו מעט ממה
שפורמן מסוגל לסחוט מהם. הוא מכוון את
המצלמה אל ג׳יימם אולסון, שחקן שמעולם
לא הגיע לצמרת בהוליווד, והנה לפני העי ניים
מצטיירת הדמות על כל עברה — תעשיין
קטן והגון מעיר־שדה קטנה והגונה,

חזקה כל-כך על המסך, שכדברי פורמן,
״לא צריך היה לעשות שום דבר, רק לצלם
אותם וזהו.״
כך למשל ג׳יימס קאגני, מן השחקנים
הגדולים ביותר של הוליווד בכל הזמנים,
שפרש ממישחק לפני שנים וחזר רק למען
פורמן, לתפקיד של מפקד־מישטרה שיש
בו הרבה מן הדמות הקלאסית שגילם בזמנו
— קשוח, בעל מושגי צדק פרטיים משלו,
ובעל ביטחון עצמי ששום דבר לא
יוכל לערער. או הסופר נורמן מיילר, המגלם
נער-שעשועים מזדקן, ואיש אינו יכול

נערה כושית מנסה להגיע לנשיא
הכושים הזועמים

דו סין

אנוהס חוזר
לשוה

היה יודע

לא מזמן סיפרתי ליח ״•י ״״בזזו ד-תדשה

א רי ק סיגי עם הרקדנית טלי

י אי ר. אריק, שנשוי לשושי, עזב את
הבית ועבר לגור עם הרקדנית בהירת־ה־שיער
במלון מפואר בתל־אביב. ידידיהם
של השניים ידעו לספר שאהבתם פרצה
את כל גבולות ההיגיון, ושברה שיאים חדשים.
השניים לא נפרדו אף לרגע, ובילו
את רוב זמנם האחד בזרועות השניה. טלי
זנחה כימעט את כל עיסוקיה והתפנתה
לטפל באריק, שעליו מספרים כי הוא
מאלה היודעים והאוהבים להתפנק.
בימים אלה משחק אריק בתפקיד הראשי
בהצגה אברהם אחד, המתארת את סיפור
המשולש אברהם־שרדדהגר, כנראה שהמי־שחק
במחזמר עורר מחשבות במוחו של
הזמר. הוא זנח את טלי. והתחיל להתקרב
מחדש לשושי.
ומעשה שחיה כך היה: לאריק יש חבר
טוב בשם משה, ככר. השניים הם לא רק
חברים טובים, הם אף התגוררו בשכנות
בימים שבהם חי אריק יחד עם שושי. אשתו

נישואי
ה סק
רותי אברהם, מזכירתו של גן־
ציון שירה, יועץ התיקשורת של שר הדתות,
הדאיגה מאוד את המעביד שלה.
כבר שנתיים היא עובדת אצלו, גברים באים
ויוצאים ממישרדו, והיא עדיין לא מצאה

שושי ואריק סיני
כמו בתנ״ך
של החבר הטוב נסעה לטייל באמריקה, וכי
שאריק נפרד מטלי הציע לו משה לעבור
לגור בינתיים איתו.
אריק התמקם בדירת חברו, ואת אשתו
הוא פוגש לעיתים תכופות בינתיים רק ב־
תמיד כדורסלן
לשוש אדוני היפה, אחותה של הזמרת
מירי אדוני, יש יחם מיוחד לכדורסל.
יש לה פינה מיוחדת בלב לדינו מנגין
החתיך, כוכב נבחרת הכדורסל של איטליה.

שוש אדוני

חדר־המדרגות, אמנם. אך את מכוניתו הוא
חוזר להחנות במקומה הקבוע. ואולי ההרגל
יעשה את שלו ואריק יעלה יום אחד במדרגות,
ומכוח ההרגל ימשיך לעלות עד שיגיע
לשושי, והכל יגמר בהפי־אנד?
חחהוה גננות הרגל״ם
השם א בי ג ר שוני אולי אינו אומר
לכם הרבה. אבל יש כאלה שחייבים לו את
חייהם. אבי גרשוני הוא מרפא בכפות הרגליים,
ומטופליו מעידים עליו כי הוא בעל
אבחנה מעולה.בתוך דקות ספרות הוא
יאתר את מקור הכאב, ואף את דרכי הטיפול.
אבל
אבי. בן ה־ ,25 אינו רק מרפא טוב.
הוא גם חתיך אמיתי.
אבי, שלמד והשתלם בשווייץ, התחיל לערוך
ביקורי־בית מיד עם שובו ארצה, וכבש
לבבות תל־אבנביים רבים. תוך כדי
כך הוא גם רכש לעצמו שם ומעמד ופתח
מירפאה־־פרטית.
אך לא על הסגולות הרפואיות של הקיבוצניק
מחולתה אני רוצה לספר לכם,
אלא על חולשותיו. וחולשתו הגדולה ביותר
היא נשים מבוגרות. והוא גם אינו
מסתיר זאת. אבל הפעם זה קצת התפספס

לפני כמה חודשים הוא התחיל לטפל בכפות
רגליה של שחקנית תיאטרון הבינזון
יעד פרל, המשחקת בימים אלה בהצגה
יתוש בראש. יעל נשבתה בקסמי המטפל
שלה ודרך כפות־רגליה הגיע אבי אל ליבה.
כשאבי היה במילואים ניצלה יעל את
הפגרה מן התיאטרון ונסעה לטייל בחו״ל.
וכשחזרה לא יצאה מדירתה והמתינה לשובו
של המטפל הפרטי שלה.
לפני נסיעתה לחו״ל התנהל בין אבי ויעל
רומן בעיניים, ובכפות־הרגליים. מאז
חזרה יעל לארץ, התהדקו הקשרים בין השניים.
וליום אי־אפשר להפריד ביניהם.

כל אחד והנופש שלו. ראש־הממשלה,
מנחם בגין, יצא לצפון כדי לבלות חופשה
קצרה בנהריה. ך אילו שניים מעובדי
! לישכתו, שאינם מוכרים בארץ כרווקים,
1יצאו לטיול קצר בארץ האפשרויות הבלתי-
מוגבלות. שם הם נחתו בין השאר בעיר ה־*
חטאים ניו־יורק. בין פגישה רצינית אחת
לשניה, הם נזכרו שבכרך הגדול יושב
ישראלי, המוכר גם בארצנו הקטנה, ו הוא דואג לחברים מישראל המגיעים לנוחי

מעבר לים.
השניים הרימו טלפון והוא שאל במה .
הוא יכול לעזור. לפוליטיקה הם לא רצו
להכניס אותו, מה גם שאת זה יש להם
1עד מעל לראש במשך כל השנה. הם רצו
1משהו שונה. וכאשר נמצאים רחוק מהבית
ולא צריכים לתת דין־וחשבון, למה לא לג־
1צל את זה?
החבר מניו־יורק הבין מייד מה מחפשים
בני־עמו התיירים. הוא שאל רק באיזה
סיגנון. כאן היתר. לשניים בעייה. השיטה
הקונבנציונאלית מוכרת להם גם מחוף הים
של תל־אביב. בשביל זה לבוא עד ניו־יורק.
הם רצו משהו שונה.
החבר הניו־יורקי התעניין כמה זמן יש
להם. לא נשאר הרבה. אם כן, צריך להס־ *
פיק את כל האפשרויות השונות והמשונות י
בלילה אחד. ומסתבר שגם זה אפשרי,. ן בעיר הגדולה.
החברים מלישכת ראש־הממשלה היו מאוד .
מתוחים. הס חששו שמא הם מגזימים במיק.-
צת. אך החבר הנידיורקי פרם לפניהם!
רשימה מכובדת של חברים מישראל, שבאו!
הציצו ונפגעו, והשניים השתכנעו.
החבר לקח אותם למועדון. רק נכנסו?
— רצו להימלט. גברים ונשים, חלקם עי-ן
רומים, גברים עם נשים, גברים עם גברים,
נשים עם נשים, בזוגות ובקבוצות. אך ה ־|
דלת נסגרה מאחוריהם, והחבר מניו־יורק
לחש באוזניהם שתמיד הרגע הראשון הוא,,
הכי קריטי. אחר־כך מתרגלים .״איך אנחנו;
יכולים, עם המישרה שלנו?״ הם שאלו ספק!
בהיסטריה, ספק בצחוק פרוע. החבר, ה־׳
מכיר את התגובות, סידר להם כוסית מש־ן
קה, ועוד כוסית, והם נכנסו לעניין. אומ נם
קצת באיחור, אבל נכנסו.
וכשהם היו בפנים, אז הם היו עד הסוף. י
בתחילה הם שמרו על המיסגרת המישפ־ -
חתית המקובלת. אחר־כך כבר לא יכלו ־
לעמוד מול האתגר וניסו בקבוצות. מישהו
לחש להם שיש עוד דרכים בטבע והם איבדו -
את עשתנותיהם. ואפילו סיפרו, פה ושם מי ׳
הם. נו, אז כמו שזה הגיע אלי, זה עוד
עלול להגיע למעביד שלהם. ועכשיו הם
כל-כך מודאגים, שבלישכה פשוט אי-אפשר
להכיר אותם.
קיימת רק בעיה אחת — יעל צעירה מדי
לטעמו של אבי. וכעת מטרידה אותה שאלה
אחת בלבד — האם ימצא אבי כפות־רג־ליים
בוגרות יותר, שיקחו אותו ממנה?

רק דטובח בארי

רותי אברהם ויעקב רזניק
מה יאמר השר?
חתן. הוא ניסה להתערב, לעצור, לשאול ונדחה
בשתי ידיים.
אך מסתבר שחתי יכולה להפתיע גם
בתחום זה. לפני שבוע שכר יעקב (״רזי״)
רזניק בעל חברת־שמירה, מישרד בסמוך
למישרדה של רותי. כמו כל שכן חדש הוא
נכנס לשאול כוס, כפית, מעט קפה, ניירות
כתיבה. הם התחילו לדבר ונזכרו שהם
מכירים מאיפשהו, שאפילו יצאו פעם או
פעמיים ביחד.
וכשנוצר קליק, הכל פעל במהירות. בתוך
שבוע התרחש הכל. הם כבר הספיקו
ללכת לרבנות ובעוד שלושה שבועות הם
מתחתנים. מי שמודאג מכל העניין הוא
הבום של רותי, שניסה כל הזמן לחתן אותה
— בעוד כמה ימים הוא יצטרך לחפש
לו מזכירה חדשה.

לפני כשנה עבדה שוש כמזכירתה של
קבוצת הכדורסל הפועל תל־אביב, ובמי-
סגרת המישחקים שנערכו אז, היא הכירה
את מנגין. אחר־כך היא נסעה אפילו
כמה פעמים לאיטליה כדי להיות במחיצתו.
חתונה לא יצאה מזה, אולם אין ספק ש דינו
רכש לעצמו חברה אמיתית. לשוש
( )28 העובדת בבית־הקפה של משה
(״מושיק״) שווייצי, יש חבר צעיר ממנה,
בשם מני זודדן, גם הוא שחקן
כדורסל בקבוצת אור־יהודה המשרת עדיין
בשירות חובה, אולם־ הדבר לא מנע את
התפתחות אהבתם והם עברו להתגורר ביחד
בדירה בשיכון בבלי.
אבל לפני כשבועיים הגיעה לארץ קבוצת
הכדורסל האיטלקית בילי מילאנו, ואיתה
דינו מנגין, כדי להשתתף במישחק לכבודו
של כארי לייכוכיץ. הלשונות הרעות
ידעו לספר על התלהטות הסיפור הישן בין
מנגין ובין שוש הנמרצת, אולם שוש הכחישה
בכל תוקף :״עבדתי עם הקבוצה האיטלקית
למען הצלחת המיפעל לבארי ליי-
בוביץ. אנשים קישרו זאת לסיפור הישן עם
דינו. אולם מני ואני חברים כבר יותר
מחצי שנה, ואוהבים מאוד.״

אבי גרשוני (מימין)
העיקר שתהיה מבוגרת

חו פשה כפולה ירדן לווינסון, הברתו מזה כשנתיים
של המיסעדן ואיש־העסקים רפי שאולי,

נסעה לבלות חופשה בת חודש בהודו׳,שם
שוהה אחיה, שהגיע למיזרח־הרחוק כ־ביטניק
והפך לחסיד נלהב של גורו
כלשהו. אולם אני גיליתי, שבעצם יש כאן
חופשה כפולה, שכוללת גם את שאולי.
י המיסעדן אמנם נשאר בארץ, אך מאז
שחברתו נסעה, הוא נראה מבלה בקצב
הרבה יותר מסחרר מהרגיל אצלו, כש בכל
מקום הוא נמצא בחברתן של נשים
יפות וזוהרות. מסתבר שהבחור החליט

ירדן לווינסון
החבר השובב
לנצל את המצב כדי להשתולל קצת. ולמה

כשירדן, השתחררה לפני כשנה מצה״ל,
נמצאת בארץ, מקדיש לה שאולי חלק
נכבד מזמנו החופשי. עתה, כך זה נראה,
החליט גם הוא להתאוורר קצת.
אך אין צורך לדאוג. אני בטוחה ש-
השובב יחזור להיות ילד טוב כבעבר,
מייד כאשר תשוב החברה ארצה.

שערוריית מין מסעירה בימים אלה את
העובדים בבית־העיריה באחת הערים ה יותר
גדולות בארץ. הנושא פשוט לא
יורד שם מהפרק, בהתלחשויות במיסדרו־נות
המישרדים.
המדובר בסגן ראש־העיריה, שנקלע
לעניין בשל תשוקתו העזה לנשים, או
במילים אחרות — בשל היותו חרמן בלתי
נלאה. האיש, שהוא נשוי, לא חדל במשך
זמן רב להתחיל עם כל מזכירה שנקרתה
בדרכו. שיטותיו לא היו מן המעודנות
ביותר. הוא לא נרתע מלהשתמש בסמכותו,
הנובעת מתפקידו הבכיר ״תראי
שיהיה לך טוב, אני אדאג לד״ .אך מש־הפקידה
סירבה להיכנס עימו למיטה, לא
בחל גם בשימוש באיומים של ״אם אני
רוצה, אני יכול לפטר אותך בלי בעיות״.
מצב זה נמשך זמן די ממושך. עובדות
העיריה, שסבלו בזו אחר זו מחיזוריו
הטורדניים של סגן ראש־העיריה, חששו
להתלונן עליו. הן גם נמנעו מלשוחח
על כך בינן ובין עצמם, מתוך תיקווה
שהשתיקה עשויה לחסל את כל העניין
ולהשכיחו. וכך פקידה אחת לא ידעה
שגם חברתה נפלה קורבן לאותה שיטה.
הסגן המשיך להשתולל עד שאחת
הפקידות תפסה אומץ והחליטה להתלונן
באוזני ראש־העיריה. היא גם דאגה
לפרסם את העניין בין עובדי העיריה.
כאשר נודע הדבר, התחילו גם מזכירות
אחרות לספר על חוויותיהן הבלתי־נעימות
עם הבום הבכיר. כך התפתחה בבת־אחת
שערוריה גדולה. שמעתי שהפקידות, שהתאחדו
בינתיים, דורשות עתה לפטר
את האיש.

777 7/77 מל 77עגמ 1₪ם
הבת של
לי ד ס קי התגרשה
כל מיני אנשים הופתעו בימים אלה לראות את גלית לידסקי,
בתו של הפרקליט הפלילי התל־אביבי צפי לידסקי, כשהיא

מסתובבת להנאתה ברחובות תל־אביב ונהנית מן השמש הקיצית.
כולם יודעים שגלית נישאה בארצות־הברית ושהיא שוהה
שם עם בעלה• לכן חשבו שהחתיכה באה סתם כך לבלות חופ־שת־מולדת.

כאן מסתתרת ההפתעה האמיתית: גלית התגרשה.
הצעירה בת ה 19-נסעה לפני שנה לטיול בחו״ל, עד למועד
גיוסה לצה״ל. אך לגלית קרה מה שקורה לרבים וטובים. היא
הגיעה לניו״יורק ולא התחשק לה כלל לחזור• היפהפיה הכירה
שם את עדי ברנשטיין בן ה־ ,24 שלומד שם מינהל״עסקים.
השניים כל־כך התאהבו זה בזו, עד שמיהרו להינשא בטקס
אזרחי, ולא מצאו כלל זמן לדווח על המאורע להוריהם בארץ.
באותה עת קפץ אבא לידסקי לבקר את בתו השובבה, וכמעט
שהתעלף מרוב תדהמה כשמצא אותה בתוספת חתן. הפרקליט
חזר ארצה ועשה כאן היכרות עם מחותניו, האמא ציפורה
והאבא אביחיל ברנשטיין, שהוא מנכ״ל של חברת דלק
גדולה. חתן כשר ומישפחה כשרה לכל הדעות.
עתה מתברר ששני התכשיטים, שנישאו במהירות הבזק,
החליטו גם להתגרש באופן לא פחות מהיר. עד כמה שהצלחתי
לברר הם פשוט לא הסתדרו, והחליטו לפרק את החבילה. גלית
החליטה שזהו הזמן המתאים לחזור ארצה, והיא מתגוררת כעת
בבית אביה. בעלה־לשעבר נשאר מעבר לים, בדי להשלים את
לימודיו.
בגירושיה הלכה גלית בעיקבות אביה, הגרוש מעורכת־הדין
נירה לידסקי. אולם להבדיל מגירושי הבת היו הליכי הגירושין
של ההורים, שהסתיימו בשנה שעברה, איטיים ביותר.
הסיבה לכך היתד, סירובו של הפרקליט לתת גט לאשתו. הוא
חזר בו מסירובו רק אחרי חמש וחצי שנים של חיים בנפרד.
צבי לידסקי ידוע מזה שנים כאחד המצליחנים לא רק בבית-
המישפט, אלא גם בענייני נשים. רשימת חברותיו היא ארוכה
מאוד, ביניהן נשים זוהרות וידועות. כמה מצליחניות בענייני
גברים צירפו אותו ללא קושי לרשימת הישגיהן.
הפרקליט מרבה לבלות בכל המקומות הנוצצים, ודמותו,
בלוויית המיקטרת הניצחית, מקשטת את כל המסיבות והאירועים.

גלית לידסקי ועדי ברנשטיין
נישואין וגירושין במהירות הבזק
את הקאריירה שלו כאביר נשים וחיי־לילה התחיל לידסקי
עוד בהיותו נשוי. מספרים שנירה לא ידעה במשך זמן רב על
מעלליו של בעלה השובב. גילתה לון את הסוד, שהיד, ידוע
לכולם מלבד לה, שכנה שהיא גם ידידה סובה שלה. אז נוצ׳ר
הקרע בחיי הנישואין של זוג הפרקליטים, והם נפרדו.
אולם לידסקי לא היה מוכן לוותר כל-כך בקלות. בתקופות
מסויימות הוא ביקש לחזור לאשתו, וגם כאשר כבר לא רצה
בכך, הוא התמהמה בעניין הגם ומשך את הדברים לאורך שנים.
עתה לימדה אותו בתו שיעור בהליכי־הגירושין. גלית הוכיחה
שאפשר להתגרש קצר וחלק, בלי שום סיבוכים.

אורנה בנאי בנעם השלישית
נישואיה בשלישית של אורנה בנאי־כן־אכרהם־וול&ה
יהיו בקרוב פורים
יותר. החוזרת־בתשובד, נמצאת בחודש השביעי
להריונה. היא התחתנה עם בנו בן
ד,־ 24 של הרב וולבה רבה הראשי של

תתחתן רק עם תלמיד חכם.
חוגים חרדים מספרים, שהאהבה בין ה צעיר
הגדול בתורה ואורנה היא ממש בוערת.
כשיוולד בנם, היא בוודאי תגבר עוד
יותר.

חוזרת בתשובה אורנה וולכה
ליד כשרה למהדרין
זיכרון־יעקב, שהוא בעל ייחום רבני מכובד.
אורנה, המבוגרת מבעלה הקל׳ישי בזז
שנים תמימות, סירבה להתחתן עם חוז רים
בתשובה שחיזרו אחריה ואמרה

סיפור חייה של אורנה מרתק בכל פעם
מחדש.
אורנה הגיעה לכותרות עוד לפני שחזרה
במפתיע בתשובה. היא היתה נשואה ל
גברי
בנאי מהגשש החיוור, והתגרשה
ממנו במישפט גירושין סנסציוני, כשבנה
בכורה, אוריה, נשאר אצל אביו.
אחר-כך היא היתה חברתו של בימאי
הקולנוע יקי יושע, והסתבכה עם המיש־טרה
כשנתפסה עם חשיש. נסיעה אחת,
שערכו השניים למושב קדמה, שינה את
מהלך חייה. בתוך שלושה ימים היא חזרה
בתשובה, מכרה את דירת־הגג שלה ברחוב
בורוכוב בתל-אביב והיכתה בתדהמה את
כל הבוהמה התל־אביבית.
רבים היו בטוחים שזהו שיגעון חולף, אך
אורנה העמיקה את קשריה עם הדת. היא
התחתנה עם חוזר בתשובה שמואל בן״
אברהם, בן מיליונרים מברזיל שהגיע
לארץ כמתנדב היפי. הוא לא מצא את
מקומו בקיבוץ וחזר בתשובה.
אורנה הפכה לאדוקה קיצונית. משניים
עברו להתגורר בבני־ברק ואורחו נכנסה
להריון וילדה שלוש בנות, שאחת מהן נפטרה
זמן קצר אחרי הלידה. בעיר החרדית
היא ניהלה חנות רהיטים והתגלתה
באשת־מיסחר מעולה.
אך חיי הנישואין של השניים עלו על
שירטון. הם התגרשו והבנות נשארו אצלה
בבני-ברק.
הגרושה הטרייה החלה לעסוק בענייני
ציבור. היא אספה כספים בחו״ל למטרות
צדקה ולישיבות, עסקה בשידוכים, ואפילו
הגיעה עד מישרד-הדתות. אך העבודה
הרבה לא הרחיקה אותה מהמטרה הנכספת
— חתונה כשרה למהדרין עם חתן שהוא
לא חוזר בתשובה, אלא גדול בתורה. ולמצוא
אחד כזה זה כנראה לא כל־כך קל.
לבסוף נמצא השידוך. בני־הזוג המאוש רים
החליטו להרחיב את המישפחה, ובק רוב
מאוד יוולד הילד הראשון.
פעם עוד האמינו שהיא תחזור לרחוב
דיזנגוף. היום כבר אין ספק שהיא נשארת
בבני־ברק.

ע בוד תו!פי טו ריו של נהג ״מרצדס׳ גרמני
לבאזל; או לשטראסבודג נועדה פחות ל אדוניס
משנועדה לעגיניו של לסאור...״
בעוד קסאור נוהג, היה אדונו, גלייצה,
מעביר זמנו, כשהוא :״מרכיב אוזניות ו־מאזין;
או קורא או ישן.״ לעתים, כשנילוו
לגלייצה אורחים במהלך הנסיעות, היה
על קסאור לשמור מרחק בנוסחי :״כשהא־דונים
מספרים בדיחות זה לזה, אין אתה
מצטרף לצחוק. כשהם טדסלסיס בעיות,
אין אתה מסתכל במבט מלא־דאגה...״
קסאור הוא עד אילם לעימותים שבין
אדונו, גלייצה, ובין אשתו, כמו :״אגב,
הרי זו קביעה מצחיקה בפי אישתו, כי אין
הוריה יכולים להתפרנס בכבוד מקיצכתם,
כראוי למעמדם. גם היא איגה יכולה לדרוש
שיקבל אביה פרמיה מיוהדת על בל
גזר דיו מוות שהעניק למשטר שחלף. כן,
אמרה חרש ובארסיות, אביה, לכל הפחות,
לא התרוצץ בארץ כסזבן־נוסע של היט־לר...״
שני
דברים מרכזיים הטרידו את מנוחתו
של קסאור. האחד, אחיו שנהרג במילחמה
העולמית השנייה ודמותו לא חדלה מלהט־רידו,
והלחץ המתמיד במעי־הגס שלו, עד
כדי כך ש״קסאור זעם תמיד, כשהופיעו
בטלוויזיה אנשי־תעשייה כלשהם ושפעו
ארם נגד הגירעון ברכבות־המדינה. למען
בתי־הכיסא הנקיים תמיד ופתוחים לכל,
לא היה צר לו על מיליארדים למען הרכבות
במדינה...״
אחת מחוויות־הדרכים אשר זיעזעו את
קסאור, היתד, תאונה, שבה נותר רוכב־אופנוע
פצוע על הכביש, בעוד שעליו
היה להוביל את אדונו לבית־האופרה.
קסאור אגר את תיסכוליו המעמדיים, עוד
מהמורשת שקיבל מאבות אבותיו, ובהיר־הוריו
לא שם להם סכר :״ראה את ארמון
ואלדבורג־צייל. נזכר באחד מאבות
אבותיו, שרימה אותו גיאות פון ואלד־בורג.
נדשהיה קסאור עובר על פני הארמון
ששרד בשלמותו של רוצת־האיכרים, הרגיש
שמהלר ההיסטוריה הוא מעץ מפלה
פרטית שלו...״

ח ר גו

עבודת הנפש
סרטין ולזר נחשב כיום לאחד מהבולטים
בסיפורת הגרמנית החדשה. בספריו
נותן ולזר ביטוי לכישרונו לראות את הסובב
בעין בוחנת, לצלם את המציאות
ולחדור לנבפי־הנבכים של הנפשות הפועלות
בסיפוריו. גיבוריו של ולזר העם מפסידנים
ומתוסכלים, כאנזאלם כריסט־ליין,
גיבור הטרילוגיה הנושאת את שמו
(הרומנים הפוגה וחד־?! רן כד 1966 והנפילה
מ־ .)1973 כזה הוא גאליסטאל, גיבור הרומן
מחלת גאליסטאל ( )1972 ופראנץ
הורן, גיבור הרומן מעבר לאהבה משם
(.)1976
הקורא העברי נתוודע לסיפרו של ולזר
סוס בורח שראה־אור בתרגום לעברית בשנה
שעברה .,באחרונה ראה-אור רומן
נוסף המתורגם לעברית, תחת הכותרת
עבודת הנפש* .זהו דיווה של שלושה חודשים
מתקופת עבודתו של קסאור, כנהג
המרצדס הפרטית של התעשיין גלייצה.
במהלך תקופה זו, חושף ולזר גיאולוגיה
נפשית, שבה משתקף עולמו של הנהג המובס
מול אדוניו. עבודת הנפש הוא סיפור
של כניעה, המתפשטת על מישפחתו של
קסאור.
כבר באחד מקטעי הפתיחה, מוצג עולמם
של קסאור ואשתו :״היא לא דמנגדד כלל
ליצירת הרושם, כי הנטיעה לזלצבורג, או
* מרטין ולזר — סוס בורח, עברית :
צבי ארד ; הוצאת זמורה ביתן — מו״ליס :

99 עמ׳ (כריכה רכה).
** מרטין ולזר — עבודת־הנפש! עברית:
צבי ארד ; הוצאת זמורה ביתן —
מו״לים; 187 עמ׳ (כריכה רכה).

תחת הכותרת האס אלכסנדר ינאי •היה יהודי מביא האינטלקטואל
הבכיר של הליכוד מאיר עוזיאל (סאטיריקן־חצר, רשם
ובעל דיעות־מקוריות) במעריב ( 20 באוגוסט ,)1982 את פרטי
חווייתו התרבותית האחרונה, שאותה הוא
מנסח כך :
״במקרה אני קורא עכשיו ספר נפלא
•טלא הספקתי לקרוא עד היום: מלך בשר
ודס של משה שמיר. במאמר מוסגר אומר
באן שבל אדם חייב לשמור לו ספר מופת
אחד או שניים לקריאה בגיל מבוגר יותר.
במקרה זה הדחייה לא היתה מכוונת. לא
חשדתי שזה ספר מופת. קראתי ספרים
של משה שמיר מזמן, והיה לי די. אהבתי
את פרקי אליק, אכל לא השתגעתי. לא
אהבתי את כבשת הרש, שאיננו אלא כתיבה
ארוכה של מה שכבר נכתב בקיצור
בתנ״ד. על מלך בשר ודם ידעתי, אכל
משום מה לא התגלגל לידי, ולא קראתי.
עכשיו התגלגל ואני קורא. דבר מדהים.
זה ממש ספר אמיתי. לא ידעתי שסופר
עברי מסוגל בכלל לכתוב דבר כזה. היתה
זו הברקה חד־פעמית. אף אחד, גם לא
משה שמיר.,לא חזר על ההישג־ הזה...
מאיר עוזיאל נכנס בקביעותיו הספרותיות
לשדה־מוקשים ספרותי־פוליטי, שעלול
לעלות לו במחיר עריכת שבועון הליכוד.
במה אמורים דברים?
סאטיריקן־ שני ראו־אור

ה־לקראת
סוף שנות
מלכודת־פתאיס
רומאנים שחוברו בידי משה שמיר וס׳
יזהר. הראשון הוא מלך בשר ודם והשני
ימי ציקלג. שני רומאנים אלה היוו באותה תקופה מעין מניפסטים
במאבק אידיאולוגי תרבותי בין מפ״ם ומפא״י בעניין אימוץ
רעיון הממלכתיות על-ידי החברה הישראלית ועל-ידי מיד גן־

ישן. הוא לא יוכל לחשוב על מנוצח זה
ועל מנוצח אחר. ואפילו על־ידי כף שהמנצח
ישן ואינו חושב על המנוצח. הולך
המנוצח ומתגמד. המגצח הוא פשוט המרכז.
הכל פועל לטובתו. עצם שנתו מקנה
לו עדיפות...״
לאובססיית הכניעה שלו, מצרף קסאור

סופר ולזר
עליבות הנפש של גרמניה כולה
נבנה מזנון ענק, גבוה ועשוי בקפידה...״
לעומת הזיות־הלילה של מישפחת קס־אור,
העולם שמאחורי תא־הנהג היה שונה :
״במושב האחורי דובר תכופות על כף,
שבעל-הבית מיטיב לישון לילה־לילה. הוא
חשב על כעל־הבית; אך בעל-הבית לא
חשב עליו. בעל־הבית נראה לו כמנצח.
ואילו הוא המנוצח. ברור לגמרי, המנצח

1י שמיר ושית תהיה כל הארץ״.׳

החוו ה הי שראלית

חייו, ההגה שאחזו ידיו, המרצד׳ס ובה
אדונו, אשתו ובנותיו — כל אלה כמו התמזגו
להם באותה תחושת מפלה פרטית,
העוברת כחוט השני על פני כל עמודי חייו.
מעבידו, משמש גם כגיבור הזיות־הלילה
שלו ושל רעייתו :״חלמה, כי ד״ר גלייצה
ערד משתה לכבוד קסאור. באולם גדול

הבורות

מ דיון, ראש־ד,ממשלה באותה עת. בעוד שמיר. שהיה באותה
עת בעידן המפ״מניקי שלו, יצא בזכות הקולקטיביות הרעיונית
הלוחמת, היה זה ס׳ יזהר שהניף את דגלי אותה ממלכתיות.
את הראיה המשכנעת ביותר, יימצא מאיר
עוזיאל, בכתבי קודמיו באגף הימני
של התרבות ובעיקר ברשימה תחת הכותרת
מל ימי ציקלג מאת י. פוגרכינם־
קי, שפורסמה ביומון חרות ( )1.8.1958 לרגל
פירסום ימי ציקלג. פוגרבינסקי טען ברשימתו,
במלוא הרצינות, כי הספר ימי
ציקלג הוזמן אצל ס׳ יזהר על־ידי מפא״י
כתגובת־נגד למלך בשר ודם של משה
שמיר, ואריכותו נועדה להקנות לו אף
יתרון כלשהו על רומן מפ״מי זה של
משה שמיר.
אהדת־יתר זו של עורך שבועון הליכוד
לרומן מפ״מי ואנטי־ממלכתי של משה שמיר
מן העבר, עשויה להביא על סאטיריקך
החצר עוזיאל את זעמו של הפוליטרוק התורן
ח״כ מק־רייפר.
לא נותר אלא לצטט לסאטיריקן־החצר
את הכתוב בספר ישעיהו (ז 24
״כי שמיר ושית תהיה כל הארץ.״
גם ראש־ד,ממשלה מטעם חרות, מנחם
בגין, השמיע דברים בגנות המלך של
שמיר. בעת הדיון בכנסת על אישור הסחצר
עוזיאל
כמי קמפ-דייוויד, כששמיר ושותפתו גאולנושא
דגל הימין
לה כהן, ניסו להפריע, הפסיק לפתע בגין
את דבריו וציטט באוזני שמיר את ביקורתו
של הפרופסור והמבקר הספרותי כרזן* קורצווייד על מלך
כשר ודם :״אפשר לכתוב יצירה בלתי־היסטורית אבל כ ל -כ ך
בלתי-היסטורית?״

ספר עתיק שאותו קנה בפראנק צרפתי,
ספר שאינו אלא :״טיומגו שלי נוסע למד-
חקים. חוויות ותגליות של שוויצי כנהג
פרטי בשרותו של תעשיין גרמני, נאציו-
נאל־סוציאליסט. רשמי־טסע מכרכטסגאדן
ומגודסבורג. הנן כתבים הסיוחדיס במינם
של ׳שיויציב׳ להגנתו של נאצי עשיר.
מאת ג׳ון פריי בהוצאת המחבר.״״ ספר
מוזר זה משמש מראה לחייו ולכניעתו של
מאחרי הגה ה־קסאור,
ולעולמו
מרצדס של אדוניו. תיסכוליו של קסאור
עולים וגואים לנוכח ילדיו של גלייצה,
יעקוב ויודית נ ״הוא איחל להם, שבאחד
הימים יצחצחו את נעליהן של מגדלנה ו־יוליה...״
בנותיו.
יחד עם זאת, כמינהג אדונים למשרתים,
שולח גלייצה את קסאור אל ידידו, רופא
מפורסם, לטיפול ולבדיקת המעי־הגס שלו,
וקסאור, מהרהר לעצמו בנימת פיוס :
״עטיתי המסכן ג׳ון פריי, אשר איש ממשפחת
התעשיין לא התעניין בו, כשהוא
חולה ארבעה שבועות בדללת־הריאה.
גלייצה מתעניץ באדם ופועל בלי לומר
על כד טילה בפרק המתאר את בדי קתו
של קסאור מתעלה ולזר בכתיבתו, תוך
שהוא מצלם עד לפרטי פרטים קטנים ביותר
את הבדיקה מופו של קסאור, שדומה
כי היא מסע רפואי קפדני לתחלואים
פסיכומטיים, הנובעים מתוך עבדות־מרצון.
לתוך עולם כנוע זה נכנסת הבת מגדלגה
וחברה מי ק, וקסאור רואה את כניעתו
הקרובה של מיק.
ניסיון המרידה האחרון של קסאור ב אדונו,
נעשה בלקיחת אחת ממשרתות
אדונו לפיקניק, המסתיים במגע־מיני:
״לשאור הרגייט צייד להתמכר יותר לרו־כבת
שלו. הרי אין בדעתו לא להיות גבר.
והרי הוא רוצה בה. ובכן, באמת. יכולה
היתה להראות בטלוויזיה את הילוי הגברת
גלייצה אחרי מישגל זה מתחילה הידרדרותו
של קסאור, כאשר הוא שובר את
הטאבו של אי־שתיית משקאות חריפים.
הידרדרותו המגיעה לשיאה כאשר הד׳ר
גלייצה יוצא אל השיחים ומתיז את מימיו
על עלי השיחים. ברגע זה, מהרהר קס־אור,
כי זה הרגע להוציא את אחד מהסכינים
שהכין, ולחסל את אדוניו. אלא
שהוא חלש ומובס מכדי לבצע את זממו.
למחרת מחליט הד״ר גלייצה להיפטר

מנהגו ולהעבירו לעבודה באחד ממחסני
חברתו. תבוסתו של קסאור סופית.
עבודת הנפש הוא בבחינת ביקורת נוקבת
על רוח הזמן ועל החברה הגרמנית שלאחר
המילחמה העולמית השנייה. בספר זה מצויה
ביקורת עולם החברה התעשייתית
הגרמנית, שדבר לא השתנה בה מאז ימי
היטלר. עליבות הנפש של קסאור היא בבחינת
מראה ספרותית לעליבות הנפש של
גרמניה כולה, עליבות המוצגת במסע מדהים
לתוככי נפשו ומפלתו. ולזר, בדיוקן
שהוא מעלה בדמות הנהג קסאור, תולה
באמצעותו את הקולר באשמתה של ה חברה
הגרמנית כולה, וזו עוצמתו של הספר,
שאינו מניף דגלים גבוהים, ומביא
את עולם הכניעה, של מדוכא אחד_ ,ש-
הוא המראה לחברה כולה.
עבודת הנפש הינו מהספרים המתורגמים,
המעולים ביותר שראו־אור במהלך השנה
האחרונה, והוא מומלץ ביותר לקריאה.

קו ר
תגלית ספר צנום שראה־אור לפני כמה חודשים
תחת הכותרת מה שגור־הגורילה צריך
מאת אורית מורן* לא זכה כלל לתגובות.
סיפרה
של אורית מורן הוא ספר חושפני
מעולמם של צעירים שאישיותם נוצקת
בפרברי־השפע של תל־אביב (עלילת הספר
בעיקרה היא ברמת־השרון) .מה שגור־הגו־רילה
צריך הוא סיפור גיוונה, של מישפחח
בת המעמד הנכון, והיחלצותו של המספר
מניוון זה, כאשר הלשון בספר היא בסיג-
נון של ״נכון לעכשיו,״ לשון של תיאורים
וניסוחים כמו :״רמת-דדטרון שהסתנכבה
מרגע לרגע במהירות מסחררת. רמח־השרון
שדלתותיה נעולות כרב־כריח ורגליה כ־קיל,רם.״
הסיפור
נפתח בתיאור עולמו האישי ו־יוצא־הדופן
של המספר, החל מסוף לימודי
התיכון שלו ועד •למשבר־הערכים שלו בצבא.
כבר בפתיחה מעיד על עצמו המספר :
״בכל אופן, כאותה שגה עליה אני מספר,
הייתי קרוע כין מיכלי היפה והמטומטמת,
לכין יסמין החכמה והעמומה לעייפה כשרירים
לא־רצוגיים שבהחלט אינם במקו מם
ומקלקלים כל שימחה אמיתית. להיקרע
ככה בין ה׳כשר׳ וה׳רוח׳ היה עכור
גער מתבגר שכמוני קלאסי מחד ומגוחך
מאוד מאידך בפרקים הראשונים של
הסיפור מדלג המספר בין מיטותיהן של
מיכלי ויסמין, תוך שהוא מתפתח הדרגתית.
המרידה
המתפתחת של המספר, שחר
נוי, מתחילה באידיליה המזויפת של בית
הוריו, אחיו ואשתו. שחר מתאר את ימי
השישי המשפחתיים בנוסח של :״כארוחה
דנו כעיגיינים פוליטיים (האם יש להגלות
את ערביי הגדה, או רק לשלול מהם עוד
כמה זכויות־אנוש — אולי אני מגזים, אבל
הקוגזנזום המשפחתי שלנו בעיגייגים פו ליטיים
תמיד החליא אותי, ובדרך כלל
לא הייתי תורם את דיעותי הדלות אך
המגוכ׳טות היטב כסיסמא הקצרה :׳הלאה

למרות השמרנות הפוליטית, הרי שהסביבה
של שחר נוי היא מתירנית למדי. הוריהן
של מיכלי ויסמין מאפשרים לבנותיהן
להלין את שחר ; ״אחרי חמישה זיונים
טובים וטתשישים יכולתי להרשות לעצמי
ללכת ליסמין למשולש זה של שתי
נערות ונער מצטרפת נועם, אהובת־נעודיו
של האח הבוגר, הנשואה לרוכרטו,
המנהל בבית־הספר את הסדנה לתיאטרון.
שחר מנוכר מאביו ומאמו החולה׳ והאם
אף היא מנוכרת מהאב ומבנה :״האמת
היא שכשלא היו לה התקפים וניתוחים,
היא בקושי ראתה את אכא שלי. האיש
הזה היה מכור לעבודה ; ממש היה צריך
את זה כל יום לווריד, אחרת הוא היה
משתגע שחר מתחיל לחפש מיפלט
בביתם של נועם ורוברטו, למרות ש״תמיד
כשהייתי בא אליהם היתה לי הרגשה שהפרעתי
להם באמצע זיון נועם הופכת
עד מהרה לאשת־סודו של שחר, תוך שהוא
מלגלג באוזניה על אחיו, אהובה לשעבר,
אורית מורן — מד, שגור הגורילה
צריך; הוצאת כינרת; 143 עמודים (כריכה
קשה).

ואשתו :״קרו היתה שידוך נפלא כשבי־לם.
אבא שלה היה עסקן נכבד של מפלגת
העבודה, וזה היה כבוד עצום ג־טכילם.
כמד; שלהורים שלי יש ריעות ימניות —
אל תראו אותם ככה. הם אניצי מערד• ונדמה
לי גם שהם׳ בטוחים שהם פועלים.
בל פעם שמעלים את מחירי החלב, אמא
שלי בוכה :׳איד נסתדר עכשיו?׳ ולמדכה
הפלא, החלב ממיטיך לזרום לבית, והנקני-
קים והסטייקים רצים חופשי ...נועם אמרה
פעם על הנישואים של תומר וקרן :׳אצולת
השלטון התחתנה עם אצולת הממון
בינתיים מגיעה ההכרעה הרגשית בין
מיכלי ויסמין לשיאה, ושחר נוי מתאר
זאת :״כשסיפרתי למיכלי בליגלוג שיסמין
רוצה שאבחר ביניהן, היא דרשה ממני
להפתעתי למנדט את הבחירה.״ נועם אינה
מצליחה לעזור לשחר, ומוליכה אותו להחלטתו
הראשונה, שבמהלכה יסמין מסלקת
אותו :״תמיד ידעתי שהשדיים הגדו לים
•טל מיכלי יייטברו אותר. יאללה תתח־פף
מפה ושחר הולך להתנחם בזרועותיה
של מיכלי.
באחד ממיפגשי סדנת־התיאטרון נותן
שחר סטירת לחי ליסמין, סטירה שמחמירה
את הקרע בין שניהם, ובמקום להגיע
לביתה של מיכלי, מנצל שחר שירות־מי־לואים
של רוברטו ומגיע באישון לילה
לביתה של נועם (״ודטכתי על רוברטו שמקסימום
מחבק עכשיו עוזי וקופא מקור
ברמה״) ועד מהרה מחליט שחר על יחסיו
״עשיתי הערכת־מצב והחלטתי שאב היא
רוצה אותי — כבקשה, ואם היא לא רוצה,
אז לא איכפת לי לקיים איתה יחסים -אבד
היים באלה. היא היתה חמודה כעיני גם

מו 3ת

״פטריוטיזם:
המתלקחת בקרות,,
מעט מאוד סיפרי־ציטוטים רואים־אור
בעברית. אל מעט הספרים האלה הצטרף
החודש קובץ של 1030 אימרות, תחת הכותרת
טעם החיים, שאותו ליקט ותירגם

ישראל רינג•,

האימרות מתפרסמות כאן תחת 33 כותרות,
כמו אהבה, שעליה אומר הסאטי־ריקאן
הגרמני קורט טובולסקי
״אהבה היא התגשמות, מעמסה ותרופה.״
על הנישואין אמר ג׳ק צ׳סטרטץ:
״ילד הוא אהבה שנעשתה מוחשית.״
על חינוך והשכלה מובאות שתי אימרות של הסאטיריקן הגרמני הנודע קארל
״הנישואין הם כרית מזויינת נגד העולם החיצון.״ מישפחה־בנים שם אומר נוכאלים :

קראוס :

ן* ״השכלה מקפת חיא כית־מרקחת מסודר וממונן, אולם אין ביטחון שלא יגישו
לד ציאנקלי בתרופה לנזלת.״
#1״השכלה היא הדבר, שרוכפ-ככולם מקבלים אותו, רבים מוסרים אותו הלאה,
ומעטים קונים אותו לשומם.״
על מאכל ומשקה אמר צ׳סטרטון :״לא איכפת לי לאן זורמים המים, כל זמן שלא
זורמים לתוך היין.״ על היופי מצוטט אוסקר ויילד, שאמר :״שיטות פילוסופיות מתפוררות
כמיגדלי חול, אמונות ודתות מתחלפות, אולם היופי יפה הוא בכל הזמנים, הוא
נחלת הנצח.״ על המילחמה אמר קארל קראום :״כהתחלה המילהמה היא התוחלת,
כ -מצכנו יוטב ; את״ב — הציפיה, בי מצב אוייכינו יורע ; אה״ב — הסיפוק כי נם
לאוייבינו לא הוטב, ואח״ב — ההפתעה, כי גם מצבנו וגם מצכו הורעו.״
הכותרת לאומיות מביאה אימרות של פרידריך דירנמאט, שאמר :״מולדת
מתקראת מדינה, תמיד כשהיא מתכוננת לרציחות המוניות,״ או של כי דה־מופסאן :
״פטריוטיזם היא מין־דת, מין ביצה, שממנה מדגירים מילחמות,״ וכרוז בירס ג ״פטריוטיזם:
אשפה המתלקחת כקלות, והמוכנה להבעיר את לפיד השאתפנים, הרוצים
ששמם יזהיר כרכים.״ קארל קראום :״לאומנות היא מערבולת, שכה תטבע כל מחש כה
אהדת.״
לסיכום טעם החי-ים הוא ספר שעשוי לסייע בהגנת המציאות על רגל אחת. כמה מה־אימרות
שהובאו כאן, יש בכוחן להעניק מימד מיוחד לאירועי שלושת החודשים האחרונים
בישראל. חבל רק שלתוך הספר השתרבבו כמה אימרות בלתי־מובנות, אשר במקום שמו
של מחברן מצויינות האותיות המיסתוריות י״ר.
• טעם החיים — ליקט ותירגם: ישראל רינג ; הוצאת ספרית פועלים; 176 עח׳
(כריכה קשה).

סופרת מפתיעה מורן
לרסס תלמידי תיכון ברמאללה
בתור אמא וגם פתור אחות. היא היתה
חמודה מיני איד שלא יהיה. שמתי את
הראיט שלי בחיקה, ופני אל מיד הבטן
שלה ואז שואל שחר את נועם מדוע
היא נפרדה מאחיו תומר, והיא משיבה
לו :״כי עשיתי הפלה. הילד שלנו היה
כתוך הרחם שלי. ואני עשיתי הפלה.״
לקראת הקיץ מקבלה אמו של שחר התקף
חמור, המביא אותו לספר על הקשר שבין
הוריו, בין האם הפלמ״חניקית שאהובה
נהרג במילחמת תש״ח ובין אביו ניצול השואה
(״אני לא יודע אם היא אהבה אותו
אי־פעם״) והוא מגלה את הקופסה, שבה
החביאה האם את צמתה, מימי הקוקו ו־הסרפאן.
מאוחר יותר מספרת האם את
סיפור אהבת־נעוריה. כעבור זמן קצר
היא מתה :״כ׳טסיפרתי למיבלי שאני יתום,
היא פתחה את הפה ושכחה לסגור אותו.״
שחר מגלה כי יחסיו עם מיכלי תמו. להל-
ווייה מגיעה יסמין :״היא הלבה י־טר אלי,
וכשכבר חשבתי שהיא דורכת על מיכלי
שישבה מצונפת באיזו פינה, היא פשוט
ריחפה מעליה והגישה לי פרח לכן. זה היה
רגע מכיר• היא גם נתנה לי נשיקה קצת
מגושמת על-יד הפה. שמתי את הפרח
בכים ואת הנשיקה קרעתי לפיסות קטנות
וכלעתי אותה עם קצת קצ׳אפ...״
״את בחינות הבגרות עכרתי בריחוף
בינוני. אני לא זוכר על מה חן היו...״
מספר שחר ומציין כי נותרו לו חודשיים
עד לגיוסו :״היו לי הרכה סיכות למה לא
להתגייס. קודם כל: הפחד ׳טאצטיד לרסס

כאני-לא־יודע-מה תלמידי תיכון ברמאללה
או כשכם. דבר שתי: הפחד שאצטיד
להרוג אנשים כאיזה קרב. ודבר שליש־י,
הפחד היותר סביר שאצטרך להיהרג, כעוד
שזה כל כד לא היה כראש שלי...״
יומיים לפני גיוסו לצבא קונה שחר עגיל
לאוזנו ובא לחדרה של יסמין, שאומרת
לו כי היא אוהבת אותו, ומפגישה אותו
עם חברה המס״כף מגולני, צבינג׳י ״מארץ
הג׳ינג׳ים.״ כאשר מגלה האב את
העגיל, הוא מתחנן לפני שחר שיסיר אותו
:״אכא. אף אחד לא הלם אפילו שיום
אהד יתגייס טירון עם עגיל. אז עוד לא
המציאו חוק נגד זה. ביקשתי מאבי יטיב־דוק
לי בחוקי מטכ״ל.״ למחרת חיפש שחר
בכל דפי־הזהב אחרי ״סלון דליל ה״,
כדי להיפטר מרעמת השיער שלו, והסתפק
במיספרה של ״ נרי ברמת־השרון (״ישבתי
שם וכיביתי את נעורי האבודים ואת
שערי הנקצץ כאכזריות
״התגייסתי עם פצע קטן באוזן ועם עוד
אלף מושתנים אתרים ולמרות שאיפתו
של שחר להיות שין־גימל, הוא נשלח לטירונות
בגולני, שם המם־כף שלו הוא
צבינג׳י (״אחרי שלמדנו ושיננושהאם־16
מורכב משלושה חלקים (אני מנסה להיזכר
מאיזה: נפש, רות ונשמה? כחייי
אלוהים שאני לא זוכר. נדמה לי, אני
לא בטוח, שזה הקנה, הגוף והקת אבל
הבלתי־צפוי מתרחש במטווח הראשון והאחרון
של שחר :״ברגע שירינו כנשק
אוטומטי, הבנתי כלי בל צל של ספק שאני
פציפיסט ללא־תקנה.״
עד מהרה הוא נשלח למעצר. עד מהרה
האב מגיע עם האולדסמוביל ועורך־דין
שהוכיח לרופא הצבאי, כי מוטב להחזיק
את שחר בביתו, עד למישפט. בימים שלאחר
מכן משטה שחר כפסיכיאטר הצבאי :
״ואמרתי. לו שקיבלתי בילדותי הרבה חיבוקים
קופיים מאמא שלי. היא חניקה אותי
עד גיל שנה, והיא סיפרה לי כשהיו שוא
לים
אותה אם לא כואב לה להניק ילד עם
שיניים, היא תמיר היתה באה במבוכה, ער
שיום אהד היא לא התאפקה ואמרה: עם
השיניים זה די כואב, כגלל זה אני מניקה
אותו עם השיריים.״
במקביל להידרדרות מצבו המישפטי,
חל שיפור ביחסים עם יסמין, עד אשר :
״יסמין הציעה לי להתחתן איתה כדי
שאולי זה יציל אותי מהגורל המר שצפוי
לי שחר מגיע לבשר הבשורה לאביו.
האב דוחה רעיון זה, ושחר ממשיך עד
שהוא אומר לו :״אתה לא שמח אפילו
קצת? תהיה לי איטה יפה ויהיו לי שנים־
עיטר ילדים יפהפיים עם גלביות מפוספסות,
ואתה תהיה הסבא הכי עשיר בעולם, וה מניות שלד יעלו בינתיים מביא שחר
לתומר במתנה מפתיעה את אהובת־נעוריו,
נועם. שחר שומר על דלת חדר־המיטות
בווילה של תומר, בעוד ששני הנאהבים-
לשעבר מתנים אהבים.
אחרי עדות במישפט נגד שחר, מתנפל
עליו צבינג׳י הג׳ינג׳י. עד מהרה פתברר
לשחר כי יסמין התעברה :״זה נורא •טימח
אותי ואמרתי לה שאני אשמח מאוד שיהיה
לנו גור־גורילה קטן בחתונה הופיעה
יסמין בשימלה אפגנית אדומה כמו דם,
ואחרי ששחר השחיל לאצבעה את טבעת
הנישואין, הוציאה יסמין מקופסה עגיל קטן
מזהב, אוזנו נוקבה והעגיל חובר לתנוכו.
סיום מה שגור־גורילה צריך הוא בתמונה
פאסטורלית של שלוש נשים נשואות ובהריון.
יסמין ונועם וגם הגיסה קרן, והמספר
מסיים בשאלה :״מה אתם אומרים. זה יהיה
כן אד כת?״
מה שגור־הגורילה צריך הוא בשורה
גדולה לסיפורת הישראלית. בשורה, שמשום
מה, מוספי הספרות ומבקרי-הספרות
טרם גילו. אורית מורן היא התגלית הספרותית
הגדולה של השנה האחרונה, והתי-
קווה היא, שספריה הבאים לא יפלו מאיכותו
של ספר זה.

בי ת

די גגר

האסה

פ שק

עד עד ה

ע ד! רדה

*מצרה

ל בי ״ ד
ראכן

נתקבל

ד. גקל

הג דרל
בי ״ ד

י ת!ז

תגי ר ל

לאסתר

חיי ב

חיי בגר

ה ב על

ה ב על
בג ם

בגם;

ארלם

דעתבר

בטת גז.^ /

וואה ־ החשבון משה
סלומון 1מבנ י ־ בוק
(ימין) הרביץ ל אשתו
מירר( 1משמאל) ־ א ו
איו

ה יא

יו: ולה

להשיגממנ 1ג ט
ביגללר׳ ב הרב נ ים

ף ער כ ן 16 עמד בכניסה לבניין
^ שעליו שלט משה סלומון רואררוזש־בון.
בידיו אחז פלקאט שעליו כתב :״אבא
שחרר את אמא!״ לידו ניצבה נערה
צעירה יותר. ובידיה פלקאט נוסף :״אבא !
אנו רוצים אמא חופשית!״ אשה גבוהת־קומה
בסוף שנות השלושים שלה, בעלת
שיער בלונדי, תלתה על צווארה׳ שלט:
״אני רוצה לצאת לחופשי!״
בפתח לבניין עמדו שני גברתנים, שוט-
רי־ראשו של משה סלומון, ששכר את
שרותיהם אחרי שחוגים חרדיים בבני־ברק
איימו להכותו בגלל סירובו להישמע להחלטות
הדיינים הרבנים.
הפגנת הרחוב של מירה סלומון ושל
שלושת ילדיה, שנערכה באפריל השנה,
לא שיכנע את משה סלומון מבני-ברק,
לתת לה גט. הוא השיב שלעולם לא
יפרד ממנה.
אך משהו קרה בכל זאת בעיקבות
ההפגנה. בירושלים ובבני־ברק הבינו אישים
חרדיים שיש לסיים את הפרשה האומללה,
הנמשכת כבר 10 שנים ואשר
פוגעת קשות בשמם של בתי המשפט
הרבניים. לפני כמה חודשים אספו אלמונים
כסף ותרמו אותו למירה סלומון, כדי
שתפנה לבית־הדין הרבני הגדול בירושלים.
מירר•
סלומון יצאה לקרב חדש. היא
חשבה שהפעם הצדק ינצח סוף סוף, ובית-
הדין הרבני הגדול בירושלים יתייצב
לימינה וישחרר אותה מהמצוקה הגופנית
והנפשית שהיא מנת חלקה ב־ 10 השנים
האחרונות.
אך היא לא הביאה בחשבון את היחסים
המורכבים שבין בתי־הדין הרבניים השונים.
לפני
שנתיים קבעו שלושה דיינים ב־

בית־הדין הרבני האזורי בתל-אביב, שבראשם
ישב הרב חיים צימבליסט. כי
״מיצווה על הבעל לתת לאשתו גט פיטורין
כדת.״

__ שי טפון של
צ ר חו ת הי סטר יו ת
א ד משה סלומון צחק. הרבנים רק
י • המליצו לפניו לשחרר את אשתו. סלומון
הודיע.שאין לו כל כוונה לתת לאשתו

מירד, סלומון 39 ילידת צ׳כיה, בתו
של מוהל ידוע בבני־ברק, הכירה את
משה סלומון ( )43 יליד הונגריה לפני 19
שנה. מירד, עלתה לארץ בהיותה בת ,5
ומשה סלומון הגיע לישראל כשהיה בן .10
מירה הכירה את בעלה באמצעות שדכנית.
וכעבור חודש ימים התחתנה עימו.
הזוג עבר לגור בחיפה• הצעקות והצרחות
התחילו תוך זמן קצר. המכות התחילו
עוד לפני שנולד הבו הבכור. אביה של
מירד, לא רצה שבתו תתגרש, למרות הסבל
שהיא עברה. לא יפה לדבר על גירושין
במישפחה חרדית מכובדת, הוא טען.
כעבור זמן קצר נולדו הבת והבן השני.
סלומון המשיך להתנכל לאשתו .,והודיע
לה במפורש כי ״הוא ילך וייעשה גרוע
יותר ויותר.״
״אם שכחתי לשים בבוקר על השולחן
מלחייה, קיבלתי מייד שיטפון של צרחות
היסטריות, ללא סוף.״ היא סיפרה לרבנים.
״אפילו ללדת את בני הבכור נסעתי
לבד. בעלי לא רצה לנסוע איתי כי זו
היתה שבת. כשהייתי בהריון עם הילדה,
היכר, אותי משה סלומון שוב ושוב. היל
דים
היו מבוהלים. לשכנים לא היתד,
מנוחה.״
הבן הבכור, בן ה־ ,16 מגלה :״כשהייתי
בן ,6אני עדיין זוכר את זה, אבא רצה
בכוח להשיג את התיק של אמא והתעצבן
שלא מצא אותו מייד. הוא התחיל לצרוח
כדי שהשכנים ישמעו ויבואו לראות. באחד
המיקרים הדומים ברחנו, אני ואחותי,
לחדר אחר. ואז ראינו דרך חור המנעול
שאבא מסתיר סכין מאחורי גבו.״

איז ה
ש לו ס -גי ת!
חייארבע שני ם, של גר,ינום
י למידה וילדיה, חזרה המישפחה לבני־ברק.
ב־ 1970 נולד הבן השני .״במשך
חודשים,״ מספרת מירה ,״סלומון הפסיק
לתת לי כסף עבור החזקת הבית, אך
דרש שאגיש לו כל טוב בארוחות. הייתי
חייבת בכל החנויות• סלומון השיב לי
כי לא אקבל ממנו פרוטה, אם לא אבקש
מזונות.״ מירה הגישה בקשה למזונות.
״סלומון סחב אותי לרבנות, הודיע שלא
יתן לי גרוש ודרש שלום־בית. אחרי שנולד
הבן השני, סחב אותי סלומון לרבנות
בכוח, ואיים עלי בגט. אני ביקשתי מהרבנים
מזונות, הוא דרש שלום־בית, וה רבנים
נענו לו. איזה שלום־בית ! סלומון
המשיך לצאת בלילות והיה חוזר בשעות
מאוחרות עם ריח בושם על הבגדים וגם
עם אמצעי־מניעה בכיס.״
כשהגיעו מים עד נפש, ביקשה מירה
משופט בית־המישפט המחוזי, אלישע
שיינבוים. להרשות לה לעזוב את הבית
יחד עם ילדיה, מבלי להיקרא מורדת.
השופט נענה לבקשתה. מירד, עברה לדי

שכורה, והמשיכה לבקש גט מבעלה.
הד״ר קלצ׳י, מנהל התחנה לבריאותך,נפש
בתל־אביב, כתב לבית־המישפט המחוזי
:״נישואיהם נראים לנו כפרי של
מיקריות גורלית. ולא קשר עמוק ובוגר,״
והמליץ על מתן גט. הרב יהודה אנסבכר
כתב גם הוא :״במשך הזמן לא ראיתי כל
התקדמות, גם לא אחרי הפנייה לטיפול
אצל פסיכולוג-.הצעתי להם להגיע לידי
הסכם ולהיפרד. רק בדרך זו יכול כל אחד
מהם להגיע שוב לחיים ראויים לשמם
ולמנוע סבל נוסף מן הילדים.״
אך משה סלומון מסרב לתת גט לאשתו.
המיקרה של מירד, סלומון היה ברור
לדיינים. לא היה להם ספק שאין דרך
אחרת, אלא להעניק לאשה גט ולשחרר
אותה ואת ילדיה מסבל. אך הרבנים בבית-
הדין האזורי בתל־אביב, לא מיהרו לכפות
על סלומון לשחרר את אשתו. הם הסתפקו
בהמלצה. למרות שקבעו בססק־הדיו :
״נתחזקה טענתנו. כי אכן יש כאן מאיסות
מוחלטת ואין שום סיכוי ותיקווה שאי פעם
ישתנה מצב זה.״
הדיינים ידעו שאם לא יכפו על הבעל
לתת את הגט לאשתו, המצב לא ישתנה.
אך הם לא כפו.
חוגים חרדיים בבני־ברק דנו בחשאי
את סלומון על סירובו לקבל את המלצת
בית־הדין האזורי. וגזרו עליו עונש של
מכות. סלומון שכר לעצמו שומרי־ראש,
והמשיך בסירובו.
מת מאהבה
ף* זמן שמירה התגוררה עם ילדיה
• בדירה שכורה, השיג סלומון בבית־

השקענו לשכנע את הבעל בקיום מיצווה
זו ולשוא) ,לכלל חיוב לא הגענו. אין
איפוא טעם שנדץ לכוף את הבעל במתן
גט, בשעה שאנו, לעניות דעתנו, עומדים
עדיין בשלב שלפני החיוב.
והרבנים של בית־הדין האזורי בתל-
אביב, החזירו את הכדור לבית־הדיו הג דול,
באומרם :״אנו ממליצים שהאשה
תפנה לבית־הדין הגדול גם בבקשה זו
של כפיית גט.״
זהו מצב מדהים, שלא יתכן בבתי־המישפט
האזרחיים. אם שופט בית־מישפט
מחוזי יעז לפרסם החלטה שבה יפסול
את החלטתו של בית־המישפט העליון,
בטענה שדעתו שונה מדעת שופטי בית-
המישפט העליון, הוא יואשם בבזיון בית-
המישפט, ויהיה צפוי למאסר.
אך לא כך בבתי־הדין הרבניים. הגיב
על כך הרב יוסף קאפח :״גם בבתי־הדין
הרבניים קיימת היררכיה. חובה לכבד
את החלטות בית־הדין הגדול.״ מדוע לא
כיבד, אם כן, בית־הדין האזורי את הח לטת
בית־הדין הגדול? ״זה עניין של
הרכב הדיינים,״ השיב הלב קאפח, וסירב
להסביר.

הדין הרבני האזורי צו, שניתן במעמד
צד אחד בלבד, האוסר על האם וילדיה
לשוב לדירה בבני־ברק. אחרי שהצליחה
לבטל צו זה, וחזרה לבית שאותו עזבה
שש שנים לפני בן, מצאה אותו כמו
אחרי פוגרום. רהיטים שבורים, טינופת,
ללא זרם חשמל, עם טלפון מנותק, קירות
הרוסים. בית־הדין פקד שסלומון זכאי אף
הוא להתגורר בדירה. במשך כחצי שנה
נעלו עצמם מירד. וילדיה בחדריהם, עד
שעזב סלומון את הדירה ההרוסה.
משה סלומון יצר לפני הרבנים רושם
שהוא ממש מת מאהבה. הוא הדגיש
בכתב־ההגנה שהגיש לבית־הדין בנובמבר
1980 שהוא לא התייחס באלימות ובחד
לניות לאשתו. הוא טען בתוקף שהחיים
המשותפים לא התערערו ושאין כל מניעה
לחיי מישפחה תקינים, אם רק האשד. תרצה
בכד•
סלומון גם הדגיש שהוא חי בצניעות
ודואג לילדיו. כמו כן טען שאשתו מורדת
ואינה זכאית למזונות. אך הוא נשמע לצו
בית־המישפט ושילם את מזונותיה.
מירד. סלומון עייפה מלהמתין לנדיבות
ליבו של בעלה, והגישה עירעור לביית־

יח־הדין הרבני האיזודי סירב להיענות להחלטת
;דין הרסיהג דו ל -שקבע שיש ל ח ״ב את הבעל
לתתגט לא שתו -והאשה נשארה תלוו״וה בין ה ר סי

הדין הגדול בירושלים, שבראשו הרב
הראשי עובדיה יוסף. העירעור הוגש
לפני כשנתיים. מאז משהים הרבנים את
תשובתם. הם מכירים היטב את הפרשה,
הם לצידה של האשה, אך הם מסרבים
להתחייב.
הדיינים בירושלים יודעים, שאם יחליטו
בניגוד להחלטתם של הדיינים מתל־אביב.
שסירבו לחייב את סלומון לתת גט לאשתי,
הם צפויים למיון גלוי. אם אב בית־הדין
האזורי בתל־אביב׳ הרב חיים צימב־ליסט,
החליט שלא לחייב את סלומון
לתת גט לאשתו, הוא גם לא יקבל החלטה
אחרת, אפילו אם היא באה מהראשון־
לציון הרב עובדיה יוסף. הרב צימבליסט
עלול להביע בפומבי את התנגדותו לפסק״
הדין של בית־הדין הרבני הגדול, ולהודיע
שהוא לא מקבל את החלטותיו.

גיבובי ד ב די ס
לל אמשמ עו ת
ךירא שון־ לציון הבין שלא יוכל להת־חמק
עד אין סוף ממתן פסק־דין. י הוא הטיל על הרב יוסף קאפח, מבית
הדין הגדול בירושלים, לכתוב את המסקנות.

הרב קאפח כתב פסק־דין מנומק היטב.

כין היתר כתב הרב ל,אפה :

בינתיים הגישה האשה תביעה למזונות
ברשות אחרת, ושם, לפני השופט שייג־בוים,
סודר שלום בין הזוג ביום 10 בנובמבר
.1974 כעבור חודש ימים הוזמנה
האשד, להמשך הדיון בבית־הדין הרבני,
כאילו לא סודר שלום־בית, וכאשר הופיעו
הצדדים לפני בית־הדין, תמה בא כוח
האשה :״הרי סודר שלום־בית !״
בא כוח הבעל ענה בגיבובי דברים
שאין להם משמעות, טען שאין שלום,
וכי האשה מסרבת להיות עם בעלה חיי
אישות. האשה הכחישה וצירפה לתיק אי שור
מבית־הטבילה, שהיא ביקרה שם ביום
ב׳ בכיסלו, שהוא יום לפני הופעתם
בבית־הדין. וטענה שבעלה לא ניגש אליה
ולא התעניין בה, לא שאל אם הלכה
למיקווה, לא מדבר עימה, לא רצה ללכת
לרופא פסיכיאטרי כפי שהוסכם בבית־המישפט,
ובבית הוא תובע רק גט.
הבעל הכחיש, כמובן. האשד, אף טענה
באחד התיקים הרבים שהוא מכה אותה
לעיני הילדים ושקרוביה באו להצילה.
בתיק מצורפת תעודת רופא מיום ה־5
בנובמבר ,1980 המאשרת כי מאז נפרדה
האשה מבעלה, לפני כחמש שנים, דיא
הצליחה לשקם את עצמה ואת הילדים.
אשה זו צודקת בטענתה כי בעל זה
מאום עליה, וכל מה שנכתב על־ידי בעלה
או עושה דבריו בכתב־התביעה ובכתב-
העירעור, אינם אלא דברים המוסיפים
להצדיק מאיסתה בבעלה, כשם שהם מצדיקים
מאיסת כל אשה־בבעל מסוג זה.

מיידה ומשה סלומון
המכות התחילו מייד
לפי כל הנ״ל נראה ברור שיש כאן
פירצה לא רק בלתי דחוקה, אלא אף
מסילה רחבת־ידיים כרוחב רשות הרבים,
לחייב את הבעל הזה לפטור את אשתו
בגט פיטורין בהתאם לבקשה. לקבוע כי
הבעל חייב לחת גט. ואם יסרב, בית־הדין
ידון במתן צו לכפיית מתן גט.
אם הבעל יקשה את עורפו ויסרב להח־לטתינו,
זכאית האשד. לפנות לבית־הדין
הרבני האזורי בכל בקשה שתמצא לנכון.
ע ד כאן פסק־דינם של דייני בית־הדין
הרבני הגדול בירושלים.
על פסק־הדין חתומים הרב הראשי
לישראל הרב עובדיה יוסף, הרב יוסף
קאפח והרב מרדכי אליהו.
למי שאינו מכיר את יחסי הכוחות
בבתי־הדין הרבניים, נראה שסוף ,,סוף.
הגיעה הפרשה לקיצה•

אך דייני בית־הדיו האזורי בתל־אביב
לא נכנעו כל־כך מהר.

בזיון
בי ת־ ה דין הגדול
ך* דיינים, ובראשם הרב חיים צימ-
• בליסט, כתבו מייד החלטת־תשובה
לבית־הדין הרבני הגדול. כתבו הרבנים
התל-אביביים :
האשד, עירערה לבית־הדין הגדול על
כך שלא חייבנו את בעלה בגט. עירעורה
נתקבל, ואכן בית־הדין הגדול חייב את
הבעל בגט.,אולם דעתנו לא. נשתנתה.
לדעתנו, אף שמיצווה גדולה היא שהבעל
יגרשנה (והאישה יודעת כמה מאמצים

האם בכלל יכול בית־הדין הרבני לכפות
על בעל לת גט פיטורין לאשתו? לשאלה
זו עונה סעיף 6של חוק שיפוט בענייני
נישואין וגירושין, האומר:
כפיה למתן גט ודקכלתו: ציווה
בית־הדין הרבני בפסק-דין סופי לכפות
איש לתת גט פיטורין לאשתו או לכפית
אשד. לקבל גט פיטורין מאישה, רשאי
בית־מישפט מחוזי, כתום שישה חודשים
מיוו מתן הצו, לפי בקשת היועץ המיש־פטי
לממשלה, לכפות במאסר לציית לצו.״
בית־הדין הרבני רשאי לכפות לתת גט,
ובית־המישפט המחוזי רשאי לבצע את
הצו.
אך מירד, סלומון עדיין ממתינה. מרוב
רבנים אין היא־ רואה את הגט.

מרסל זוהר !;

אוסנאיח דבנונית (אשנא׳ אמויקא׳ ו סי ס וישראל
את הלהיטים הלוהטים שד נשות אמריקה

| | 1ך *1 ^ 11 בנוסח אמריקאי של נורמה קמאלי, מעצבת האופנה הלבנונית, המעי*
י י # 1\ 1דיפה את נשותיה באוברולים רחבים, שהשפעה מזרחית ניכרת בהן.
נורמה, היושבת דרך קבע בניו־יורק, התחילה את דרכה בעולם האופנה בעיצוב בגדיייס.

וישובו
0!03
]( ווות

| | 8י י 0היא חליפה דו־חלקיח בשילוב של נקודודח ופסים. מה
1י שהיה פעם שיא ׳חוסו־הטעס הפך היום להיט אופנתי

1 יי באמריקה, כשנותן הטון הוא מעצב־האופנה הידוע פרי אלים. את המכנסיים והחלק
העליון אפשר ללבוש ביחד כחליפה מעוררת עניין, או כל אחד לחוד, בצירוף בגד תואם.
י אינה סבירה את פייר קרזץ?
* י מי לא שמעה על איב סאן לורן?
כולו אוהבות את פאקו רבאן. אבל בנוגע
לפרי אלים ונורמה קמאלי יש לנו חור
בהשכלה.
פרי אליס האמריקאי ונורמה קמאלי
הלבנונית, הם שני הסטארים התורניים
של ארצוודהברית. הם עלו בצורה מטאו רית
לפני כשלוש שנים .׳לפי המסורת
היו פאריס, לונדון ורומא הערים שנתנו
את הטון בכל מה שקשור לאופנה• בשנים
האחרונות מתחילה אמריקה להתגלות כמעצמה
גם בתחום האופנה. גם האירופים
שואפים להצליח באמריקה, כי זהו שוק
ענק, של מיליוני אנשים שקונים וקונים.
בארצות־הברית נחלקים מעצבי־האופנה
לסטארים ולסופר״סטארים. סטארים יש

הרבה. אבל סופר־סטארים יש מעטים.
ההבדל בין השניים נמדד בכמות המכירות
בשנה.

ההתחלה —
זבן ב ה גו ת
ף* כירותיו שד אלים עלו מ־ 2מיליון
יו דולר בשנה ל־ 250 מיליון. תוך זמן
קצר. אלים נולד בדרום ארצות-הברית
לפני 38 שנה, הוא בלונדי, בעל עיני
תכלת, גבוה ויפה• הוא מעצב לנשים
אך מעדיף את בני מינו בחייו הפרטיים.
הוא התחיל את דרכו כזבן בחנות
לביגדי-נשים. באחד הימים הוא ׳הכיר
את פרנק רוקמן נשיאה של חברת־אופנה

ידועה. רוקמן הציע לו לעצב קולקציה
לנסיון. הקולקציה לא היתה הצלחה גדולה.
אך הבגדים היו שונים ומיוחדים, ועוררו
תשומת־לב. היחוד של אלים היה בבד,
שאותו הוא מעצב במו ידיו. אהבתו היא
צבעי אדמה. בחורף הוא מעצב סוודרים
בצבעי שלכת. נעימים ורכים למגע, ובקיץ
הוא משתמש בצבעים פסטליים עדינים,
ושילובים שיל פסים ונקודות בבגד.
נורמה קמאלי. מעצבת האופנה הלבנונית
היושבת דרך קבע בנידיורק, התחילה
את דרכה בעיצוב ביגדי־ים, ובעזרתם על־

מחוך צמוד

הס השילוב האידיאלי לקיץ האמריקאי
ולסתיך הישראלי. העיצוב: פרי אלים.

חגית רשם
אוהב

היא בסגנון הדוגמנית
שפרי
גבוהה ודקיקה וגם אלגנטית.

תה במהירות מסחררת לפיסגה. היא מש תמשת
בבדים פשוטים, בגדיה שימושיים
ומחיריה עממיים ומחמיאים לגיזרה גם
של נשים עגלגלות.

ג און
ב או פנ ה
^ ין צויד לנסוע לניו־יורק כדי לר־כוש
את בגדיהם של מעצבי־הצמרת.
שרה יוגב הישראלית, המחלקת את
זמנה בין ניו-יורק ותל-אביב, דאגה להביא

זוהי
האופנה השונה והמיוחדת של הסופריסטאר התורן פרי
אליס, שלא תיכנן להיות חעצב־אופנה, והיום הוא יושב באולימפוס
ומוכר ב־ 250 מיליון דולר בשנה, צילומים מירי זכרוני.
לחנויות הגדולות העושות את ההזמנות
לפני העונה, וכך היא מצליחה להוזילם
ב 30-עד 40 אחוז. וזהו סכום משמעותי
ביותר.
גם מי שאינה משתייכת לחוג הסילון,

זיקט סבא

נועזות ללבוש רק בתוספת מיגבעת ומקל.
אולי לא נוח, אך מאוד מקורי,
ארצה חלק מקולקציית הבגדים שהם ה מילה
האחרונה באופנה הבינלאומית.
לשרה יש חוש אופנתי נדיר .״היא גאון,״
מעיד עליה בעלה. מתוך קולקציה עצומה
של מאות דגמים היא מסוגלת לשלוף
את שני הדגמים שיהיו להיטים בעונה.
נוסף לכך יש לה פטנט — היא קונה
את הבגדים סמוך מאוד לעונה, בניגוד

הדי קנטור הישראלית. כך אוהב אותן
פרי אליס — שובבות וגס זרוקות.

ושאין לה תוכניות לקנות כרטיס־טיסד,
לניו־יורק כדי להצטייד במלתחה נועזת
ומקורית, יכולה לפגוש את פרי אלים
ואת נורמה קמאלי אצל שרה יוגב בתל־אביב.

וה היה

גליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שגה בדיור!,
הביא כתבת־•שער תחת הכותרת ״ההשמצות הנוראות כיותר
בעולם״ .הכתבה עסקה בשבועון החשיפות ההוליוודי ״ר,ונפי־דנשל״
,המפרסם מסודותיהם הכמוסים ביותר של 1כוככי־הקולנוע
האמריעאיים. כמדור הפשע סופר, תחת הכותרת ״רצח ברחוב
פרי־שמן״ ,על רציחתה של עליזה כרדר כתל־אביב, באמצע היום
ועל מחדליה של המישטרה כפרשה זו.
תחת הכותרת ״עשור — או אסון?״ נגול סיפורו של יו״ר
ועדת חגיגות העשור למדינת ישראל, מאיר וייסגל. עמדת
מערכת השבועון הרתה, כי החגיגות נועדו לכישלון — הנחה
שאכן התאמתה. ראש מערכת ״העולם הזה״ ,שלום כהן, המשיד

הזוז שחיה

כסידרתו ,״מבט אחד למסד״׳ שכה תיאר את ״הא־טה הסוביי טית״
.מדור הל,ולנוע סיקר את הסרט ״המכשפה״ ,בכיכובה של
מרינה ולאדי.
בשער ת ליון: כמה מהכוכבים מושמצי העיתון ההוליוודי
״קונפידנשל״.

11(108 8x1115113*888
וסדיר. ברומח ברס־ס סו

אטום ומדינה שר א״נשט״נים * טרגדיה באבו־גוש *

סודוסיחס חב^וסיס שד
חביב חקהמסס ומוסר

״העולם הזה״ 1040

שב וע ו נא י ל הש כיר
העם מדינה א טו מי ת
מעולם לא היתה אימתו של האטום
רובצת על האנושות כמו החודש. הסוב ייטים
הודיעו כי השלימו את הטיל ד.בינ־יבשתי
הראשון, המסוגל לשייט מיבשת
ליבשת — נשק נורא שאין מפניו הגנה.
נשק זה אמנם אינו מצוי עדיין בשלב
המאפשר את הפעלתו המיידית• אולם שוב
לא נשאר שום ספק, כי בתוך שלוש שנים
יהיו בידי שני הגושים העולמיים האמ צעים
להמטיר זה על זה (או על מדינות
קטנות) פצצות־מימן. שיירדו מן החלל
במהירות כזאת, ששום כלי־הגנה לא יוכל
להשמידם בדרך.
השבוע התכנסו בישראל אנשי־המדע של
העולם כדי לדון על צד אחר של האטים :
הכוח הפורה הטמון בגרעין הזעיר, שיש
בו כדי לחולל מהפכה ברמת־המחייה העולמית,
לתת דחיפה עצומה לארצות אשר
אין להן נפט או פחם — כמו ישראל.
אזרחי ישראל כבר ראו את עצמם,
בגאוותם, כבני מדינה אטומית ראשונה־במעלה,
החלו להחיות בליבם חלומות
ישנים על מדינה של איינשטיינים. תיקווה
זו היתה מוגמת במיקצת. אולם היה בסיס
מוצק למציאות צנועה יותר ובטוחה יותר
— בישראל גדל דור של מדענים צעירים.
שיוכלו בבוא חיום לנצל את כוח־האטום
לטובת המדינה, ואולי לטובת המרחב.
אץ ספק, כי בוא יבוא היום, שבו
תחדור הפצצה האטומית גם למרחב —
כאשר שני הצדדים יתחילו לחמש את
צבאות גרוריהם וידידיהם במרחב בפגזים
אטומיים קטנים. אם ישראל תוכל לבסס
את אטום־השלום שלה לפני שיגיע יום
מר זה. יהיה בידיה להציע לעמי־המרחב
תחליף פורה יותר למילחמה אטומית מרחבית.
מיעוטים העור
אמד :״לא!י״
בין חייליו הערביים של לח״י בלט
אחמד, איש אבו־גוש. תחת פיקודו של
״רומק״ גרינבגר, השתתף בפעולה נועזת,
שבה שוחררה מכלא בית־לחם קריינית
תחנת־השידור של אירגון המחתרת, גאולה
כהן .,נשלח לפעולות סודיות וחשובות
בגדה המזרחית של הירדן. כשנסתיימה
מילחמת העצמאות, חשב אחמד לתומו,
כי נכונו לו חיים שקטים ונוחים בכפרו.
עין אחת פחות. ימים אחדים אחרי
רצח מתווך האו״ם, הרוזן פולקה ברנדום,
דפקו שוטרים על דלת ביתו של אחמד.
הוא היה רגיל כבר לביקוריהם של שוטרים.
אך הפעם, לראשונה, היו אלה שוטרים
ישראליים. אחמד נעצר וגורש כעבור
כמה ימים לירח.
כל תחנוני מישפחתו, אנשי לח״י היהו דים,
ומוכתר הכפר היו לשווא. דברי
ההסבר כי אחמד, שהיה אוש לח״י, עלול
להירצח בירדן, לא הועילו.
• כיום חברת כנסת מטמס ריתחיה.

(610

* ער ל ידת משה דיין

בירדן חיכו לאחמד אנשי המישטרה
הירדנית. הם עצרו אותו לשנתיים במחנה
עבודת־פרך. שם התעללו בו, ניקרו אחת
מעיניו•
כשהגיעה ארצה הידיעה על גורלו של
אחמד. חלה אביו הזקן ומת מצער. אמי,
פטמה הזקנה, נשארה בודדה, ללא כל
מישען כלכלי. תושבי הכפר חידשו את
בקשותיהם למתן היתר כניסה לאחמד.
ששוחרר בינתיים מכילאו.
מיכתג קצר. הבקשות עשו את דרכן
בין מישרדי־הממשלה. האם הזקנה עלתה

דב גדול ועצמאי, העומד ברשות עצמו.
הוא רק שכח שנייר העיתונים מופק בדרך
כלל מעצי יער. ועל הקשר בין בני
דובים ועיתונים אמר כבר פעם הביטוי
העממי: לא דובים ולא יער.
משום כך נכשל הצעיר, לשעבר מאנשי
לח״י, בכל ניסיונותיו העיתונאיים העצמאיים.
כשערך יחד עם מרדכי קשתן את
שבועון הנוער אנחנו, רב עם קשתו
וכתוצאה מכך חוסל העיתון. לפני יותר
משנה בנה את עתידו על עיתון נוער
שני — עתיד — יחד עם נפתלי ארבל,

תאריך 11.9.1957 :
משדר המסדר את עצמו. בן־דב
הציע את שירותו לאדם אחר. היה זה
בעל ידיעות אחרונות, נוח מוזס. מהם
הנמרץ, שאין דבר קדוש בעיניו יותר
מאשר להכות את עיתון־הערב המתחרה,
עזר כבר קודם לכן, בחשאי, להופעת
תנופה, כדי לפגוע בעיתון־הילדים של
מתחרהו. הוא תרם פעם 200ל״י מכיסו,
הציע בפעם השנייה לפרסם מודעה של
תנופה בעיתונו, והחזיר מכיסו את דמי־המודעה,
כדי שאיש לא יבחין בדבר.
מוזס העריך את שירות בן־דב. אולם
יותר ממנו הוא יודע להעריך את הכסף.
מחקר קצר גילה לו. כי תפוצת תנופה
היתה קצת יותר מאלף עותקים בשבוע.
תפוצת עיתון הילדים של מעריב הגיעה
לאלפים מעטים — כמות שאינה מקיימת
את העיתון וגורמת לו הפסדים מדי שבוע
בשבוע.
אמר ממס :״למה לי לסדר את מעריב
כשהוא מסדר את עצמו?״
הוא דחה את שירות בן־דב בקש.
למרבית התימהון לא נואש בן־הדב.
אחרי שכמה הצעות שלו למיפלגות שונות
נדחו, הציע השבוע למפא״י להוציא מחדש
את תנופה. והוא עשה זאת מתוך חישוב
הגיוני יותר: סוף־סוף, מיפלגה הרוכשת
מועדונים במיליוני לירות. יכולה להרשות
לעצמה להפסיד גם על עיתון.

אנשים
•• על נסיבות לידתו של הרמטכ״ל

משה דיין סיפר השבוע יוסף כרץ,
1 1 11 | 1 1י ך 1ז ן 1אנשי השגרירות הסובייטית בתל־אביב, בטקס
#111י ^ יייי ^ -ייי ״ הפרידה מארונות חבריהם שנהרגו בתאונת־דרכיס.
הארונות של המזכיר השני, ויקטור סמירנוב, ורעייתו הובאו לנמל חיפה, משם הוסעו
באונייה הסובייטית וורושילוב לקבורה במולדתם. בתוך הזרים הקלוטים תלו אנשי
השגרירות את תמונותיהם של שני ההרוגים, עטופות בסרטי־משי שחורים ופרחים,
לירושלים, ניסתה להתקבל אצל שר־הפנים,
ישראל בר-יהודה. הוא סירב לקבלה.
בשבוע שעבר הגיע מיכתב רישמי קצר
לביתה של פטמה. שכן יודע עברית
קרא את תוכנו באוזניה :״נתבקשתי ע״י
השר לאשר קבלת מיכתב מיום 5.4.1957
בדבר אשרת כניסה לישראל לבנך. ולהודיעך
כי בנסיבות הנוכחיות, אין אנו
רואים אפשרות להענות לבקשתך.״
פטמה נפלה מתה.

עי חומו!
עורות 3ן־די 3
דב הוא חיה מאוד נאמנה. דב אחד,
מספרת האגדה, היה כל־כך נאמן לבעליו
עד שפעם, בראותו זבוב המטריד את
אדונו בשנתו, רצה לגרשו, הרים אבן
גדולה והטילה על גולגולת אדונו. מאז
נכנם ללכסיקון האנושי המושג הנפוץ
״שרות דב״.
חיים בן־דב לא היה דב אמיתי, כי אם
בסך הכל בן דב. הצעיר הזיכרוני ()30
רצה מאוד להיות עיתונאי. הוא הצליח
לקבל עבודה בהבוקר כעורך־לילה, וב־ג׳רחלם
פוסט. אולם בן־דב רצה להיות

כיום סגן עורך ביטאון צה״ל. העובד
בעת ובעונה אחת בחמישה מקומות עבודה.
בן־דב לא הצליח למצוא עתיד לעתיד
והפסיד את כל רכושו הפרטי בהוצאתו
של השבועון ד,פורנוגראפי לנוער.
״עתיד״ של עכר. בן־דב נאלץ להשלים
עם האימרה העממית, ונוכח כי
איש אינו זקוק לבני־דובים ולא לשירות
דובים. הוא הסתגל למציאות הג׳ונגל העיתונאי
והציע את שירותו לתנועת החרות.
זאת הסכימה לממן את הוצאתו
של שבועונפל תנופה.
השבועון המוסווה, שרוב כתביו היו
מתנדבים ללא שכר, נערים תמימים שהוקסמו
מפירסום שמם בעיתון, לא האריך
ימים, למרות שמו התנופתי, עוד פחות
מעתיד שקדם לו. כשהפסיקה תנועת ה חרות
את תמיכתה בעיתון, אחרי שנפוצו
שמועות של מעילה בכספיה. והוא הפסיק
את הופעתו, מיהר בן־דב להציע את שירותיו
לאחרים.
תחילה פנה לאריה דיסנצ׳יק, עורך
מעריב, שהוציא בעת ובעונה אחת עם
הופעת תנופה שבועון־ילדים תפל ודל
תפוצה. בן־דב הציע לדיסנצ׳יק לאחד את
שני השבועונים. דיסנצ׳יק קפץ על המציאה
ועמד להסכים לחיסול מתחרהו.
אולם התנגדותו של ראובן בן־ינאי, עורכו
של עיתון־הילדים של מעריב חיסלה את
ההסכם, עוד לפני שהגיע לשלבים מעשיים.

איש דגניה, לאורח זר. בשעתו היו בדגניה
רק 10 בחורים ושלוש בנות, וכדי לא
לערער את יחסי החברה, הוחלט חגיגית
בין כולם להימנע במשך חמש שנים
מנישואין. אולם האהבה גברה על העקרון:
חודש אחרי ההחלטה נשא שמואל דיין
את אחת הבנות דכודה זאטולוכסקא־י
ה אמו של משה דיין, שנולד כעבור
תשעה חדשים, ב־ 15 במאי .1915 אמר
ברץ בחיוך :״למזלו של צה״ל, נולד
דיין ארבע שנים ושלושה חודשים לפני
זמנו..״
• שר־האוצר לוי אשכול, בקומו
לנאום אחרי שר-העבודה. מרדכי נמיר,
בכינוס למען המילווה לשיכון־עולים :״חברי
אמר שידבר קצרות ודיבר ארוכות.
אני מודיע, שאדבר בהרחבה, ואולי על־ידי
כך יתקצרו הדברים.״
• רב-סרן בצה״ל על דברי הפירסומת
ההוליוודיים, כאילו היתה זיווה שפיר
מקלענית בצה״ל :״נדמה לי שלא היתה
מקלענית דווקא, אלא הבול.״
• רעיון טוב התגלגל השבוע משולחן
לשולחן בית־קפה. כשנודע לאורי זץ,
כתב מעריב צעיר. כי יש אפשרות לרכישת
מטוסים קטנים ישנים, קפץ על המציאה
וסיפר כי הציע לעיתונו לקנות
את אחד המטוסים, כדי שטייס מיקצועי
יקח אותו לסיור מוטס ברחבי אפריקה.
אולם לפני שדן הספיק לבצע את תוכניתו,
שמע על כך שכנו לשולחן חיים (״היי
דרומה״) חפר והציע את אותה ההצעה
לדבר. העיתון המפא״י קנה מטוס . .שכר
את אותו הטייס, אשר אורי דן רצה
לשוכרו.

בשום מקום בארץ לא תוכלי למצוא קולקציה כה מגוונת של שטיחי
יבוא חדישים ומרהיבי עין. במבחר כה ענק ובאיכות שמו.

קשרבו * ל 4שו ת •

מכבדים כרטיס ישראכרט ויתר כרטיסי האשראי

המבחר הגדול בארץ של שטיחים מקיר לקיר בכל הרשת
תל אביב

ירו שלי ם

עריה 11

בנין מגדר העיר

ב אר שבע

נתניה

ר א של צ

ההסתדרות 93

הרצל 53

הרצל 4

רמת ה שרון
סוקורוב 86
חנות המציאות

שטיחים מק־ר רקיר
ועבודת יד אומנותית
דרך יפו 9
תר־אביבו־ו־ר יפו 45

פתוח במוצ״ש מ 7.50-עד 10.50
* 7 7 1 7 1

תדד ־י

מחלקת פרויקטים אדריכלים וסוחרים־מר מיטל 03-622198

(!ומיס להג?
בתו פלסטיק הובן.

ניתם מערכו ת תד מי ת
גסדרנית עגלת מגירות על גלגלים בעלת
3או 4קומות. המלמלות נשלפות.
הסדרנית קלה להרכבה עצמית
ושימושיה רבים -לירקות ופירות,
לצעצועים, לכלי עבודה, למשרד...
הסדרנית נמכרת באריזה חדשנית
הנוחה לנשיאה.

.2צידנית בידוד פלוס

סט של 3צידניות במבחר צבעים.
לצידנית בידוד רב שכבתי של
פוליאוריטן מוקצף, עמיד בטמפרטורות
שבין 0ס - 40 ועד 0ס .+95 ידית
הנשיאה עשויה מחומר קשיח והיא
חלק ממנגנון נעילה מיוחד.
קיבולת הצידנית 33 ,26 ,20 ליטרים.

.3טרופיקל
מיכל רב תכליתי לשתיה חמה
וקרה. בידוד פוליאוריטן חדשני.
בעלת רגליים מתקפלות למזיגה
נוחה של המשקה. עיצוב מודרני,
כולל סט כוסות בקיבולת של 5
ו־ 8ליטר.

.4מייבש צלחות

מתקן מתקפל לייבוש כלים, בעל תכולה
מירבית, בשלל צבעים. נוח לנשיאה,
נוח לאכסנה, קומפקטי וקל לניקוי

מוקצף. עמיד בטמפרטורות שבין
0ס - 40 ועד 0ס.+95

.6חמ1צנ*ק

.8לוה חיתוו

שולף זיתים מבלי להרטיב את
הידיים. הקופסא, המשמשת גם
לשמירת מזון, הינה בעלת מכסה
פטנט אטום לנוזלים.

לוח מפוליאוריטן קשיח, הגייני
וקל לניקוי. מיוצר ב־ 4גדלים.
משמש להגשה ולחיתוך ירקות בשר
וכד. אינו מקהה את הסכין. תחליף
איכותי ללוח החיתוך הסטנדרטי.

עיצוב חדשני למוצר שימושי. המערכת
עשויה מחומר אקרילי בעל גוון מבריק.

לרשותכם מוצרים רבים נוספים
כולם באיכות הנודעת של כתר פלסטיק.

.7מלחיה ופלפליה

.5מיכל שחיה בידוד פלוס
מיכל שתיה נוח ונייד במגוון צבעים,
בקיבולת של 6 ,5 ,4ליטרים, חומר
בידוד רב שכבתי של פוליאוריטן

החברה המובילה במימון מוצרי פלס טיק

מפעם לפעם מגיע לי...

1111111נ ׳ ר.

קשר ב* 1ר* שותי

ידן 11י—ן

קנט.הנ אה אמיתית.השילוב
הנפלא של רעננות וטעם עדיו, נקי ורך.
הטעם המיוחד של תערובת הטבק
האמריקאית ופילטר המיקרונייט המפורסם.

גיייו

>זידי 55£״״*
• סירופ ממו תק בשפופרת.
• מ בו סס על חומרים טבעיים.
• כל שפופרת מספיק ה
ל ה כנ ת 6כו סו ת משקה
גדולו ת ( 1/2ו ליטר).
• נו חו קללש מו ש.
• אין צורך ל ה חזיק במקרר.
• פיה מיוחדת מאפשרת
מזיגה מדוייקת ללא
פתיחת הפקק.
לעבודה ולמשרד

• טעם מעולה במבחר טעמים.

• רכל זה במחיר מפתיע:
מקסימום משקה במינימום
מחיר.

למשפחה ולאורחים

לפיקניק לטיול ולים.

בי 5ט\ 7מים• תפו חים תפודים פטל א ״ רו ליז

׳ 0סית סע <ל/י׳
/2י 1ליטר

ני ת ס חטרכורו ום־יוית

מנחדרבפרי טבעי

הרב עמי 3ץ יוצא נגד הננ״ה הותית, הזושניאה את הדת
ער הציבור, נותח צוהו רה״ היום־יום שד החודים, מסבו
על חיי המין שלהם ועל יחס ההלכה דאשה ולתפקידה בחיי הזוג
הליכוד יבחר ׳ספרטנר
׳גאגזדנדי שדאל, זזה
מ חד א אות* .י חו מ ט 1
הסוסאל־סאר זוחל זו מ ם
׳לתומו ניגולל האגודה

אשיה ׳ולדת יה*א ׳מלנה.
היא שוהפה ישל הקדוש־ברורהוא
ביציו ת
מע שהיבדא שית. לעומת
זאת ,׳הבעל הוא במם

בהלנה יש
ש1ו*וחכוי!ת •
מלא לאשה.
נל!מיני מטומטמים
׳עיוותו 1את זה

אני מעדיו אה חאשה
בנר ׳ומזה אב וי ז שסיה
גיד* .הגמרא א 1מו ת
שהעולם שייך ראשה.
׳היא הקובעת

עזבתי את ימית לפני
הפינוי, ני לא ראיתי
שיזהו אותי כאהד
המרים יד על חייל.
ב שבילי ז ה יהיה טאבו

אני בעד זה שהבעל
יהיה נוכה ב תוו־הלידה.
הלידה היא •ציוה,
מע שה־בוא שית. ל א יזיק
לבעול ל הוגי ע את אשתו

הרב עמי כץ הוא מסוג האנשים אשר
יכולים להחזיר אותך בתשובה בשתיים-
שלוש שיחות. עוד שיחה איתו, והוא
היה משכנע אותי לעבור אל העבר ההוא,
ולהצטרף אל כמה מהטובים שבידידי.
כשאתה מדבר עם הרב עמי כץ על דת
ועל חיי היומיום של האדם הדתי, נשמע
הכל פשוט, טהור ונכון. אין לי שום דרך
לבדוק את הדברים הלכה למעשה. אני
מביטה על הרב, שהטריח עצמו מעיר-
אובות שבערבה אל מערכת ״העולם הזה״,
ורואה לפני בחור בן , 25 כבר בעל בעמיו,

כבד־גוף, נשוי פלוש ארבעה ילדים, רבם
של בעלי תשובה ובעל תשובה בעצמו.
הרב עמי כץ הפך לחביבם של אמצעי-
התיקשורת בעיקבות פרשת ״אל־על״.
היה זה הוא ששלח מיכתב מתריע ל-
ראש־הממשלה, מנחם בגין, שבו הזהיר
מפני הכפייה הדתית. כשהוקמה התנועה
של ״אזרחים נגד כפייה דתית״ ,הצטרף
כפעיל אל שורותיה, ומאז הוא עושה
ימים כלילות בפעילות למען התנועה.
הרב כץ נולד ברחוב הכרם בתל־אביב,
ובגיל 14 החליט לחזור בתשובה. אמו,

אשתו של רופא, לא השלימה עד היום
עם רוע הגזירה, ואינה מתייחסת ברצי נות
לבנה, שהיה לרב הצעיר ביותר בארץ,
כאשר הוסמך לרבנות בגיל .18
הרב עמי כץ הוא מנקודות האור הבודדות
בעולם החושך של קנאי־הדת
בישראל — בראש פתוח ובעיניים צלו לות
הוא משכנע אנשים לחזור בתשובה.
הוא עוזר לבעלי תשובה, לגרים, אולם
כאשר הדבר נעשה בכפייה, הוא הראשון
הקופץ וקורא חמס.
עיר-אובות, מקו ם מגוריו, התפרסמה

כאשר למקום הגיע יהודי אמריקאי נשם
שמחה פרלמוטר עם שתי נשותיו, ותקע
שם יתד. רק לאחרונה קיבלה עיר־אובות
מעמד של ישוב קבע, והפיה לקיבוץ.
במקום חיים בעיקר בעלי תשובה וגרים
אמריקאיים, והרב כץ אומר כי עיר-איבות
היא ביתו עד סוף חייו. הוא מודה שיש
לו עניין להביא למקום עור חוזרים בתשובה
והוא מדבר על 120 מישפחות.

באגודת־י שד א ד -או־יב הדח!׳״
(הנושן מעמוד )65
עיר־אובוח הוא קיבוץ, שתושביו הם
בעלי־תשובה וגרים מכל העולם. לפני שלוש
שנים׳ אחרי אודיסיאה מישססית בת 13
שנים, הוכר היישוב כיישוב קבע.

• מדוע אודיסיאה סישפטית?

שימחה פרלמוטר עלה ארצה עם שתי
נשותיו, הגיע לעיר־אובות ורצה להקים
יישוב. עשו לו צורעס. הוא זכה בבג״ץ
בעזרת עורך־הדין יוסף בן-מנשה. פרלמוטר
הוא יהודי בעל תשובה רציני, איש ימין
שרוף. כל הקיבוץ הם חברי התחיה, רק
אני הכיבשה השחורה.

• היכן אתה נמצא כקשת הפוליטית?

ידעתי שהמערך יעשה הסכם־שלום,
הייתי סומך את ידי על ההסכם• אולם
מאחר שהליכוד הוא שערך את ההסכם,

לבסוף הלכתי בגיל 14 לישיבת מרכז הרב,
שהרב דרוקמן עמד בראשה. האישיות שלו
השפיעה עלי חזק מאוד. אחר־כך למדתי
בישיבת פנוביץ אצל הרב ש״ך. הייתי אז
היחידי בישיבה שאמר במפורש שמאגודת־ישראל
הרבה טוב לא ייצא לעם ישראל.
בישיבה הירבו לתקוף את הרב גורן, שעלי
הוא אהוב מאוד. אם יש מישהו שבונה
דברים הילכתיים בצורה רציונאלית, זה
הוא. הוא מושמץ ומותקף בשופרות העי תונים
החרדיים, וזה מתוך קינאה. הוא
נחשב היום לפוסק הדור.
נתקלתי בבעייה אם לאשר טבעת תוך־
רחמית לאשה• הרב גורן פסק: לא טבעת,
לא שום כלום. שתיקח כדורים. זה הכי כשר
מבחינת ההלכה. אם היא רגישה לכדורים,
נחשוב אחרת. גישתו מאוד מוצאת־חן
בעיני. הוא ליבראל. יש ארבעה חלקים
לשולחן ערוך ויש עוד חלק שהוא השכל,
ולצערי להרבה אנשים אין את זה. לרב
גורן יש. יש לו גם אומץ־לב. הוא נכנם
לשדות־מוקשים להוציא גופות והוא התיר
עגונות.

+הוא גם חולה פירסוסת• עצמות
כר־כוכבא, הליקופטרים, חיי•

הרב גוון הוא {100
גחל. הוא ומהו.
הוא ליבולי.
לים וצלמי־הטלוויזיה לא כדיוק
העלו את קרנו כעיני הציכור?

אני לגמרי לא בטוח בתוקפו של ההסכם,
מכיוון שאני לא בוטח בליכוד. הליכוד
הוכיח שהוא אופוזיציה טובה, אולם כאשר
הוא נמצא בשילטון ובוחר לו כפארטנר את׳
אגודת־ישראל, זה מחליא אותי.

#מדוע?

מכיוון שבגין רוכב על הגל הדתי.

#בעבר היית איש הספד״ל.
האם אתה עדיין חכר, הספד״ל?
הו, המפד״ל, המפד״ל. אני צופה למפד״ל
ירידה של עוד ס/ס 50 בבחירות הבאות. את
מבינה, התחנכתי אצל הרב דרוקמן, אבל
כשהצבעתי מפד״ל, לא הצבעתי בשבילו
אלא בשביל מלמד. דרוקמן הוא אמנם
איש־חינוך מעולה, הבית שלו מאוד מק רין.
אשתו היא רופאה נודעת. נולדה להם
בת מונגולואידית והתפתחותה של הילדה
הזאת היא בלתי־רגילה. זה הכל עניין
של חינוך ותשומת־לב. הם אנשים בלתי-
רגילים, במיוחד אשתו. אשת־חיל ממש.
היא אימצה ילדה נכה, ומתמודדת עם הכל
לבד. אך יחד עם זה שאני מעריו אותו
כאיש־חינוך וכאדם קורן אור, אני לא
מקבל את דעתו בהרבה תחומים.

#אתה מוסמך רכנות, רב אורתודוכסי.
מהו הרקע שלך, היכן
גדלת, היכן התחנכת?

אני יליד תל־אביב. גדלתי פה, לא רחוק.
ברחוב הכרם .5

#זה מסביר את שימך. איני
מכירה, הרכה רבנים ששמם הפרטי
עמי.

שמי המלא הוא עמי ישראל, ונכון. את
צודקת, אני בעל־תשובה. למדתי בבית־ספר
גרץ ובגיל 14 נכנם בי הג׳ין והפכתי לאיש
דתי. יש לי אח רופא באיכילוב׳ שהוא
חבר שלי. הוא חילוני לחלוטין. אבי שהיה
רופא, ואמי עקרת־בית, שניהם חילוניים.

#כגיל 14 החלטת להפוך לדתי
הלכת ללמוד כישיבה• האם ביקשת
רשות !מהוריך?

יש ביטוי ביידיש :״מ׳פרעגט א שאלה
אויב ס׳איז טריף,״ שפירושו: שאלת שאלה
על !תרנגולת, תקבל תשובה שהתרנ גולת
טרסה. אז לא שאלתי.

#אתה סדכר יידיש מהבית?

משום שהוא מושמץ כל־כך בשופרות
התעמולה החרדית, הוא מוכרח להביא אח
דבריו לידיעת הרבים. כוונתו טובה ומעשיו
רצויים. אם דרך הפירסומת הוא
מביא את דבריו ברבים, הוא עושה את
דבריו. זה לא מעניין אותי. הוא הגיע ל־עיר־אובות
ואנשים התפעלו — גם החי לוניים
— איך שהוא התייחס לילד קטן
ששאל אותו איך קוראים לו. ובמקום להגיד
הרב גורן. השיב בפשטות ״שלמה״,
למצב כזה יכול להגיע רק אדם שהוא
גדיל בתורה, והגדולה בתורה מחנכת אותך
איך להיות איש כזה. והוא כזה.
זה אולי מפתיע אותך, אבל צריך להכיר
אותו כדי לדעת על מה אני מדבר. יותר
מזה, אני לא רואה מישהו אחר שיכול
למלא את מקומו כרב ראשי בישראל. ראש
ישיבת חברון, הרב חברוני, סיפר לי,
כי כשהיה הרב גורן צעיר, הוא למד כל-כך
הרבה -עד שהיה מותש, ואז היה מכניס
את רגליו לתוך קערת מים קרים כקרח
כדי לא להירדם וממשיך ללמגד.
את סיפרו הראשון פירסם בגיל 16וכאז
כן היום, הוא לומד 22 ,20 שעות
ביממה. ואלה לא רק לימודים, זו עמקות,
אלה בעיות הלכתיות שצריך להעמיק בהם.
הרבה פעמים לא מתפרסמות הבעיות שהוא
פותר. כי הן עוסקות בעניינים אינטימיים,
הוא אדם שחותך דברים ומאמין בדרכי
נועם.

• הרב גורן ישסה דקרוא סדף־
סוף דכרים טוכים עליו.

הרב גורן בוודאי לא יסכים לכל מילה
שאני עוד אגיד בראיון הזה, אבל אנחנו
עדיין במדינה דמוקרטית, ואני מדגיש
עדיין׳ כי המישטר הטוטליטארי זוחל ונכנס
לתוכנו וזה בגלל סיבה אחת — אגודת-
ישראל ! אגודת־ישראל בוועידת היסוד
שלה בקטוביץ, קבעה שהיא אינה מכירה
בציונות. כשאגודת־ישראל הלכה לכנסת,
היא התפלגה וקם גוף שנקרא נסורי-קרתא.
אני לא מסכים עם נטורי־קרתא, אך הם
יותר מקובלים עלי מאשר אגודת־ישראל,
שהיא חבורת צבועים. ינאי המלך אמר
לשלומציון המלכה: אל תתייראי לא מן
הפרושים ולא מן הצדוקים אלא מן הצבועים
העושים מעשי זמרי ומבקשים שכר
כפנחס.
אגודת ישראל עושה מעשי זמרי ומכניסה
את השינאה דרך הכפייה הדתית.

בבלל לא. זה בא לי עם השנים, בעיק-
בות לימודיי, בעיקבות חבריי. אני מת על
השפה הזאת.

#כלום אין זה -מוזר שאתה,
איש דתי, מתנגד לאגודת־ישראל,
המגשימה את חלומם של החרדים
— סוגרת את ״אל־על״ ,אוסרת
הפלות, עוד מעט תסגדר את הטלוויזיה
כלילות שבת...

היו ויכוחים והיו צעקות. כלומר, היא
צעקה. אני לא. יש דין של כיבוד אם.

שלא תביני אותי לא נכון. אדם הרוצה
להיות דתי, אהיה הראשון שיעודד אותו.

!* אמך הסכימה שתלך לישיבה?

616,

אילו החליטה מדינת ישראל כולה על
שמירת השבת, הייתי המאושר באדם. אבל
בדרך של סחטנות וכפייה אני לא מאמין.
צריך לצעוק חמס נגד אגודת־ישראל,
דווקא הדתיים צריכים לצעוק. אחרת אנחנו
נהיה הנפגעים, אותנו ישנאו, עלינו יצביעו.
ולכן הצטרפתי לגוף הנקרא אזרחים נגד
כפייה דתית, שהוא גוף לא פוליטי.

• האם אתה היהודי הדתי..היחידי כתגועת ״אזרחים נגד כפייה
דתית״?

לא, יש בו עוד דתיים הזועקים חמס.
אי־אפשר להגיד לנו שאנחנו אנטי-דתיים,
אני הצטרפתי לתנועה בשתי מטרות: להגן
על תורת ישראל מפני אלה העוקרים ומשנ־אים
אותה על הציבור, ולנסות להראות את
היהדות האמיתית, העמוקה הלא פולחנית.
נקעה נפשו של האדם מטקסים.

+מה עשית אחרי שסיימת
את לימודיך כישיבת ״פנוביץ״?

קיבלתי הסמכה לרבנות בגי ,18 והייתי
הרב הכי צעיר בארץ. התגייסתי לצבא ושירתי
שלוש שנים כמו כולם.

• שירת ברבנות הצכאית או
ביחידה רגילה שד צה״ל?

ביחידה רגילה, מתוך רצון שלא לשרת
במיסגרת הרבנות הצבאית. ידעתי שכך
אוכל להשפיע יותר.

* איך התייחסו חיילי היחידה
שלך אד הרב עסי כץ?

מצויין. רק המפקד שלי היה אומר תמיד :
אם אתה רב, אני יכול להיות כומר. גם
אמא שלי, ביום שבו הוסקכתי לרבנות,
אמרה: נו, עכשיו אני יכולה בשקט להתנצר,
היא עד היום לא מאמינה שבר בטנה
הוא רב.

#שמעתי שהוריו של הרב אורי
זוהר הלכו בעקבותיו והם כעת
בעלי תשובה בירושלים• כלום לא
יכולת לשכנע את אמך שתדך ב־עיקכותיך
ותחזור גם היא כתשובה?

ניסית, על קרוב קשה להשפיע. יחד
עם זאת הקשר בינינו הדוק. היא חיה את
חייה ואני חי את חיי.

• ואין ביניכם חוסר קדמוני־קציה?

הסבא
והסבתא של ילדיי, משני הצדדים,
אינם דתיים, אך כיבוד אב ואם חל גם על
ילדיי. הסברתי להם זאת לא אחת שאלה
הם הסבים והסבתות שלהם, שהם שונים
מאיתנו, ויחד עם זאת יש לכבדם. אמי
באה לברית של בני הצעיר בקיבוץ, היא
הלכה עם בתי לחדר־האוכל. בתי רגילה
לא להכניס שום דבר לפיה בלי לברך
קודם. ישבו שתיהן בחדר־האוכל. ואמי התחילה
לאכול. הילדה אמרה לה: סבתא,

הייתי רב־מחנך בישיבה מיקצועית. היי תי
רב בכפר״הגוער הדתי חסידים.

• והיית כימית.
הייתי בימית. נלחמתי נגד רוע הגזירה
שבגין ושותפיו ניסו לגזור, ולצערי הצ ליחו.

נדמה לי שלא נשארת עד
הסוף בימית. עזבת לפני שהעיר
פונתה, מדוע?

מכיוון שלא רציתי שיזהו אותי כאחד
המרים יד על חייל. זה היה הטאבו — עד
הרמת יד.

9מדוע לדעתך לא היו צריכים
להחזיר את יסית ואת דרום־סיני?

אין לי אמונה בממשלת הליכוד. אני לא
מאמין בשלום שהיא חתמה עליו.

• זוהי סיבה מעניינת מאוד.
הרב דרוקמן, מורך ורבך, טען
שלא צריך להחזיר מטעמים של
ארץ־ישראל השלמה.

גם אני רוצה ארץ־ישראל שלמה. השאלה
היא רק איך. אני מאמין שארץ־ישראל
תהיה שלמה על פי גבולות התורה רק
כשהגאולה תגיע. אבל התנגדתי להחזרת
השטחים. יש לנו שטחים, למה לוותר
עליהם כל־כך בקלות תמורת שלום מפוקפק

• לא ויתרנו על השטחים אלא
החזרנו אותם• הם לא היו שלנו.

על פי התורה הם היו שלנו. אבל מעבר
לכך שאני מאמין שהשטחים שייכים לנו
על פי התורה, אני מאמין בדרכים פוליטיות
שעל פיהן ניתן למצוא הסדרים. אבל
אינני מאמין בממשלת הליכוד. אני לא
סומך על ממשלה כושלת שתנהל בשבילי
משא־ומתן כושל על שלום.

+במה עסקת כשהיית בימית,
לבד מהעובדה שמחית על הפינוי?

עסקתי במתן שיעורים לבני הישיבותהתיכוניות. אחר־כך, כשהבנתי שכלום לא
יעזור והפינוי אכן יתבצע, לא רציתי
להיות מעורב בזה ועזבתי.

• קראו לך פחדן? ירדו עליך?

לא, היו עוד רבה אחרים שחשבו כמוני
ועזבו.

+ספר לי על אשתך. מתי התחתנת
איתה? כשהיית כצא?
רבקה, אשתי. היתד, חיילת כשהכרתי
אותה.

• גם היא בעלת תשובה?

כן, היא היתד, הפקידה של עוזר קצין-

!חתן ובלה 1מקבלים
תידרו ו ל טי החונה,
חאמא ומסבירה לבלה,
זהבו נ שוי!מסב׳ו!לחתן.

שכחת משהו, והביאה לידי כך שתברך
על המזון. אחר־כך אמרה לי אמי: מילא
שאתה משוגע, אבל מה אתה רוצה ממני?
כעת לא רק אתה משגע אותי, אלא גם
הילדים. אמי נשבעה שיותר לא תבוא
אלי לליל־הסדר, כי אצלנו הסדר, נמשך
עד 4בבוקר, ורק ב־ 12 בלילה מתחילים
לאכול. אבל שימחת־תורה ופורים אצלנו
זו שימחה. מאריכים בשימחה. לעומת זאת,
בתישעה באב אני בעד הקיצורים. הרי זה
יום צום וצריך לנוח.

• ובאמת, כיצד מסבירים לילדים
שסבא וסבתא שונים מהם?

חשוב להסביר להם שיידעו לכבד אדם
באשר הוא אדם. אנחנו אומרים כל בוקר
בתפילת שחרית ״לעולם יהא אדם ירא
שמיים בסתר ובגלוי.״ אז יש ויכוח אם
צריך לכתוב ירא שמיים בסתר, ירא שמיים
בסתר ובגלוי, או ירא שמיים בסתר כבגלוי.
אמר הרבי מקוצק, שהוא גדול בתורה :
אותי מעניינות רק שלוש המילים הראשונות
בכל מיקרה: לעולם יהא אדם.

#מה עשית עם, עצמך אחרי
ששירתת בצבא?

חימוש ראשי. במיסגרת תפקידי בצבא
הגעתי גם אל היחידה שלה. היא היתד, אז
בסוף תהליך של חזרה בתשובה, ועדיין
שירתה בצבא.

• איך היא הגי-עה לזה? סהגרם לה לחזור בתשובה?

רבקה היא

הרב הצבאי
סנהריה. אביה הוא עובד מקורות. אנשים
חילוניים, למרות שמוצאו מסאטמר. ממיש־פחה
דתית. הוא עבר את השואה וטבעי
שהפסיק להיות דתי. היום, בהשפעתנו,
הוא מנסה לחזור לדת. אני חושב שלג־כדיו
יש השפעה עצומה על כך.
בקיצור, הכרתי את אשתי, התחלנו ל שוחח,
ובהשפעת, היא הגיעה לאורנה בן־
אברהם, שהיתר, בעבר אורנה בנאי, ש היום
היא אורנה וולבה, הנשואה לבן של
רב. אורנה השפיעה עליה מאוד חזק, לא
עברו שלושה חודשים. ובחתונתנו היו מ־

דות. צריך לבנות מוצק, לכן יש את המודיעין
של בני־ברק.

מועצת גדולי־התורה ועד לאנשי השומר־הצעיר.

תמיד רציתי לדעת מה קורה
כאשר יהודי דתי מאוד פוגש כחודה
שמוצאת־חן בעיניו. איך הוא
מתחיל איתה*

• מה רעתך על אופנת החזרה
בתשובה בבוהסה*־
טבעי. טבעי שאדם שהגיע לסוף מחפש
משהו, ותורתנו היא תורת חיים. וטבעי
שאינטלקטואל חוזר בתשובה, כי בוק לא
מסוגל. האינטלקטואל הוא אדם חושב,
ואני שמח על זה. אני לא רוצה מטומטמים
כבעלי־תשובה.

לא יודע מה קורה לאחרים. אני יכול
לספר לך מה קרה לי. פשוט לא ישבתי
בחיבוק ידיים — או נכון יותר להגיד
ישבתי בחיבוק ידיים, ועוד איך! אבל לא
ישבתי בחיבוק פה, והתחלתי להחזיר אותה
בתשובה אלי.

* בוא נחזור לאגודת־ישראל.

לאשה מותו להץ יו1
ממין: .מי שרואה בה
כלי, אינו אלא אירום

הגירושין אינסהמצאה
ישל הוזירודיס. ז!הי
המצאה ישל ׳חתולה

• שלושה חודשים וככר חתד
נה. זה לא סהר מדי*

מדוע אתה שונא אותם כל־כך*

המודיעין הבני־ברקי, שהייתי קשור אליו,
עובד מהר.

אני נלחם נגד כפייה, הגורמת לאדם
לשנוא את הדת. כרגע מסמלת בעיני
אגודת־ישראל את השינאה הזו.

• המודיעין הבני־ברקי*

מה, לא שמעת עליו? אדם הולך לחת־חתן
וצריך לברר אצל שני הצדדים מיהו
מי. המודיעין בודק מה טיבה של מישפחה
זו ומה טיבה של מישפחה זו. המודיעין
עבד כל־כך טוב עד כדי כך, שבאינפור-
מציד, שקיבלתי, ידעו להגיד לי מתי הדוד
שלה הולך לביודכנסת ובאיזה מסלול.
ביררו עלי •,ביררו עליה, אמרו שטוב.
אמרתי לאמא שלי אני מתארם עם רבקה
והתשובה לא איחרה לבוא :״איזה מהן?״
רבקה הודיעה להורים שלה, ונקבע מועד
׳ לאירוסין.

• מה עושים באירוסין*
שותים לחיים וקובעים מועד לחתונה.
עושים קצת שמח ומניחים את אבן־הפינה
לבניין. באירוסין שלי לכל אחד היה מה
לומר. כל רב התחיל להספיד, דיברו ש חתן
היה בחור טוב, שהחתן היה בחור
יקר. ואחר־כך היתה החתונה- ,ובחתונה
שני תלמידי־חכמים התחילו להתבדח על
חשבון החתן והכלה כנהוג. התחילו להס פיד
את אבי הכלה, לספר בדיחות על
חשבון החותנת, בלי זה אי־אפשר. ואצלנו,
הדתיים, יש הרבה בדיחות על חשבון
החותנת, ביחוד כאלה הקשורות בחברה-
קדישא.

• ספר לי אחת.
ברחובות בני־ברק הולכת תהלוכה ענקית.
בראש התהלוכה הולך אחד עם כלב.
ניגש אדם אל בעל הכלב ואומר לו: על
שום מה התהלוכה, ומה קרה? עונה לו
האיש: זוהי הלווייתה של החותנת שלי.
הכלב נבח על החותנת והיא חטפה שבץ
ומתה. אומר לו האיש: תשאיל לי את
הכלב ליומיים־שלושה. עונד, לו בעל הכלב :
לו לסוף התהלוכה, יש תור.
או •שאדם חוזר מהלווייה של החותנת
שלו, מגיע הביתה, נופל לו בלוק על
הראש, והוא אומר: מה, כבר הגעת
למעלה ז

• זה לא נוגד דין תורה, להתבדח
על חשבון, ההורים״ .כלום
דין כיבוד אב ואם אינו תופס כאן*

להתבדח זה דבר אחד, וכבוד זה דבר
אחר. יש דין לשמח חתן וכלה. ראשי
ישיבות שהיו בחתונה שלי, עשו מעגל
ורקדו בלי סוף.

• גם הנשים רקדו*

הנשים רקדו לחוד.

• לא בא לכם לפעמים לרקוד
ביחד*־
אז בא. יש הבדל בין ־מה שבא ומה
שעושים. אח, זאת היתה חתונה! כל ה מאפיה
הבני־ברקית היתד, בחתונה• .

• לפעמים אני חושבת שאתם
נוהגים להשיא את בניכם ובנותיכם
בגיל צעיר •מדי. בדרך־כלל
אין הם מכירים זה את זו, בוודאי
ובוודאי שלא היו, מעולם בחדר
אחד ללא אנשים אחרים. והנה תם
טקס החופה, תמה חגיגת החתונה,
ושני ילדים בני 18—11 נשארים
לכד. מה הם עושים !האחד עם השני*
זה בוודאי מפחיד את שניהם.

מקבלים תדריך, כי כמו שאת אומרת,
הם בסך הכל תינוקות שלא טעמו
טעם חטא. האמא מסבירה לכלה, ואחד

• ומה עם נטורי־קרתא, ועם
הטרור שהם משליטים כירושלים*
לו אגודת ישראל היתה באה באותה צו רה
כנה, לשם שמיים, הייתי מתייחס אליה
אחרת. לא שאני מזדהה עם נטורי־קרתא,
אבל אני מעריך את האמת שלהם.

• אתה מעריך את זה שהם
זורקים אכנים בשבת*
החברים הנשואים של החתן לוקח אותו
הצידה.

* האם גם לאשה מותר ליהנות
מסין*

מה לעשות, איך להתנהג כמו בני־אדם.

אם מישהו רואה את האשד, רק ככלי,
הוא אידיוט.

• מה מסבירים להם*

• לך הסבירו*

כשבאו להסביר לי עידכנתי אותם בכמה
פרטים.

• האס יש הוראות להתנהגות
בליל החתונה *
יש הוראות בהלכה. צריך לפתוח שולחן

לא ס״ביס לעושת אהובה
! בדלו החתהה. צ ריו

לנהוג סבני אדם,
ולא כחיה, ולהתחשב
ברגשות חבלה.
ערוך ולהתנהג כמו בן־אדם. חוץ מזה
שהחתן־כלה צמים במשך כל יום החתונה,
כי זה יום כיפורים בשבילם. ביום החתונה
הולך החתן בלודית חבריו, אחרי שנפרד
מהחזקות, ובעל מוסר שוטף אותו במשך
שלוש שעות איך צריו להתנהג, איך
צריך להתייחס לאשה. הוא שוטף אותו
בפרטים כמו לא יקרה לך שום דבר אם
תרחוץ כלים. אל תזרוק גרביים, אשתך
לא צריכה לרוץ אחרי הבגדים המלוכלכים
שלך, לא יזיק לך להוריד את הפח. יש
ספר הנקרא סוגה בשושנים, ובו יש תדריך
לחתן איך לנהוג בכלתו.

+מה קורה אם הכלה סבוהדת
עד מוות ואינה רוצה לעשות אהבה
כליל חתונתה*

טבעי שגם החתן וגם הכלה עייפים
ומותשים. החתן לוחץ ידיים כמו קיסינג׳ר.
אז אם היא עייפה? אתה צריך לדעת שאתה
לא חיה. אתה צריך לנהוג כבן־אדם ולהתחשב
ברגשות אשתך החדשה.

* מדוע נהוג לכסות את ספרי
התורה כאשר מקיימים יחסי-מין*

בכל דבר אנו מנסים להכניס קדושה,
גם בחיי המין יש קדושה. לא רק היצירה
שנוצרת, אלא גם האיחוד הנעלה. גבר
ואשה לפני החתונה הם רק חצי. השלמות
באה כאשר הם מתחתנים. היהדות רואה
את חיי־המין בצורה נעלה מאוד. לכן יש
בהם קדושה עצומה.

+מה קורה אם הדבק לא טוב*
לוקחים נייר-זכוכית ומורידים את הדבק.
גט זה לא המצאה של חילונים, זוהי המצאה
של התורה. אם שלום־בית לא הולך,
למד, ששניהם יסבלו?

* אם הדבר כל־כך פשוט,
מדוע להיות אשה גרושה בחברה
הדתית־חרדית זה סטיגמה לכל החיים

לצערי יש עדיין בין הדתיים הרבה עמי
ארצות, ומעמי ארצות אין מצפים לחוכמה.

• חברה שלי שחזרה בתשובה
והיתה אשה גרושה אסרה לי שאין
לה סיכוי להינשא לתלמיד
חכם כי דווקא גדולים בתורה
מעדיפים להשיא את בניהם לבתולה.

אבא מעדיף בתולה על פני אחת
שהיו לה בעיות. אך אם הבעיות אינן ב־

אגדת הסדין מצה
מהאצבע. הרי זח נוגד
את הטבע, ותורה!׳תזה
לבני־אזס ולא למלאכית.

• יש לי שאלה המעסיקה חילוניים
רבים. זה נכון שיהודים
חרדיים מקיימים יחסי-מין דרך
סדין *

אשמתה, ודאי שיימצא לה חתן. יחד עם
הדתית.

אגדה מצוצה מהאצבע. אותי היה מענין
לראות את אותו סדין. הרי זה נוגד את
הטבע, ותורה ניתבה לבני־אדם ולא למלאכים.
יש דין של מותר ואסור לקיים
יחסי-מין לפי ימי המחזור של האשד״
אבל אגדת הסדין זה קישקוש.

לא הייתי בחדד־המיטות של אף אחד.
אולם חיי נישואין זו פשרה. זוג שלא רב
בשנה הראשונה, אין בינו אהבה. הנישואין
זה בניין. תלוי איך אתה בונד, את היסו

כולם חיים טוב או שעושים
פשרות *

יש הבדל בין כוונה ומעשה. אני מודה
שמעשיהם מנוגדים להלכה. אסור לזרוק
אבן, בוודאי שלא בשבת. ובכלל, כל אדם
המרים יד על חברו נקרא רשע. אני סולד
מההתנהגות הזו. מהצד השני, אני מכיר
אישית את הפנימיות של האנשים האלה.
אני מעריך את מידת החסד שיש להם
האחד כלפי השני.

• רק האחד כלפי השני, מעולם
לא כלפי מישהו שנמצא מחוץ
לקהלם.
לא נכון. יש להם הרבה מאוד פעולות*
חסד כלפי חילוניים. לפני כמה שבועות
נאספו חמישים אלף דולר להצלת ילד מ־מוסררה,
שהיה זקוק לניתוח מח־העצמות.
האנשים האלה חיים באורח צנוע. הם
אינם זקוקים לחשמל, למים זורמים. אצלם
חינוך הילדים זה דבר ראשון.

+חינוך לזרוק אבנים על שתי
נשים זרות שביקרו בשכונתם *
ילדים רדפו אחרי הצלמת ואחרי
כאילו היינו מצורעות ובאנו לבושות
בלבוש צנוע.
את צודקת. זד, פועל יוצא מהטרוריזם
הדתי.

• יש עוד דבר המעסיק אותי
מאוד בכל הנוגע לחברה הדתית.
מעמד האשה. אתה ליברלי, ויחד
עם זאת אתה רק בן >ז׳ 2וכבר יש
לך ארבעה ילדים. אשתך בת 4צ
וכבר עברה ארבע לידות, אחת
אחרי השנייה, ועוד, היד נטויה.
כלום אין זה חוסר-התחשבות נוראי*
אחרי
כל לידה של אשתי, אמא שלי
אומרת לה: זה האחרון. אשתי משיבה לה :
אחרון עד לפעם הבאה• אמא שלי אמרה
לה: דחילק, מספיק. ואשתי אמרה לה :
כמה ילדים יש לך? שנים. ומה היה קורה
אילו היו לך 12 ילדים, שמונים נכדים
ומאתיים נינים?

• אני לא הייתי זוכרת את השמות
של כולם.
כן, אבל זה אושר.

• קל לך לומר שזה אושר• אתה
לא יולד את 12 הילדים. אשתך
עושה את זה
בלידה האחרונה של אשתי, אמר לה
מנהל-המחלקה: איך את מרגישה? היא
סבלה מכאבים איומים. השיבה לו אשתי:
אענה לך אחדי הלידה. בא אליה הרופא
אחרי הלידה ושאל: נו? אמרה לו אשתי :
תסתכל על הבן. הוא לא שווה את זה?

• ובכל זאת, מדוע אין שוויון־
זכויות בהלכה * מדוע מעמד ה־אשה
כל־כך נחות*

בהלכה יש שוויון־זכויות מלא לאשה.
רק שכל מיני מטומטמים עיוותו את זה.
(המשך בעמוד )80

_ 617

כתיתה בנוסח אוסטוו־הונגו, הנכה
קתיבל דוום־אמויקאי * חום, צפיפות
ומחנק ביריד האופנה הישראלי * מתחננים על הצמות

כל גינוני הטקס האפשריים חגגו כאן.
בפתח קידם את פנינו הוסאר האוסטרו־הונגרי,
שיצא כמו מתוך אופרטה וינאית.
ובגדיו, עם ניחוח נפטלין. נלקחו ישר
מתוך מחסן ביגדי־התיאטרץ של לב, שאצלו
ניתן למצוא כל תילבושת ותחפושת
אפשרית.

אובוסה

פנטומימה של נישואיו =,י
ומרצה בפנטומימה ובשפת־הגוף בווינה

של תוכניות הרדיו
1 1 7111
בקול־ישראל בתל־
#111י -״•1
אביב. רחל הרמתי, נהנית מן הממולאים

7 1 1הפנטומיחאי גיוקי ארקיו חונק,
* !#בצחוק כמובן, את חברתו
מירב, הרוקדת בלהקת 1הג׳אז שלו׳.

״לבחור הזד, יש מגע של מידאס. כל
מה שהוא נוגע בו הופך לזהב.״ הבחור הזה
הוא רפי שאולי, עסה את זה שוב. כאשר
הצליח לקבץ את כל המי ומי בעבר.
בהווה ואולי גם בעתיד. לפתיחת המיסעדה ־ —1
החדשה שלו, על גג ביח־אמריקה בתל־אביב.
לא חשובה גם העובדה שמידאס של
המיתולוגיה היד, מסכן גמור, כי גם האוכל
שלו הפך לזהב ממגע ידו, וזהב כידוע
אי־אפשר לאכול. אנחנו בפתיחת המיסעדה
הזאת אכלנו גם אכלנו.

הוא הגיע לביקור־חולדח. והפגין נוכחות

בעל־הבית הסתובב בין הקהל כטווס,
ענוד באות אבירי מיסדר־הגריל.
חתיך צעיר בשם שלומי, שהוא אחד השותפים.
לחץ ידיים לכל החתיכות שעטו
עליו והעניק תשומת־לב מרובה לחתיכות
מן העבר. שאין להן במה להתבייש גם היום,
כמו רינה יעקובסון־וייס, שהיתה מל־כת־היופי
של ישראל בשנות החמישים. היו
שם גם אשת־החברה מלכה רוזנשטיין, וכמובן,
הדוגמנית הוותיקה שפרשה מן ה־מיקצוע
והפכה מנחת תצוגות־אופנה. ליאורה
לפידות. היו הרבה מאוד פיגורות
ידועות, המפרנסות תדיר את טורי הרכילות.
יצחק
לבני, מפקד גלי־צה״ל לשעבר ו־מנכ״ל
רשות־השידור לשעבר, בחברת רעייתו,
עורכת־הדין אתי, נאלץ אמנם לוותר
על הכסא. אבל לא על המסיבות.
שייקר, אופיר הגיע אחרי הופעה והש כיב
את האנשים מצחוק גם כאן. אחרי ש־

המתסיסיס

מאימי וסויה הם זוג מהלהקה הברוילאית המופיעה בארץ,
במיסגרת הפסטיבל הישראלי. בעזרת תופים וכלים שונים
ומשונים הס שרו, רקדו, והפכו את מסיבת־הפתיחה לקרנבל ברזילאי אמיתי ותוסס.

נתבקש לתת הופעה לקהל צמא־הבידור. גם
הזמרת אילנית נקראה לשיר שיר בפורטו־גלית,
כשהגיעו למסיבה להקות מארגנטינה ומברזיל, המשתתפות בפסטיבל הישר אלי.
החברה האלה הפכו מייד את המסי־

בה לקרנבל, כשהם שרים בקולי-קולווז
שירים ברזילאים וארגנטיניים. השירים ה אלה
נמהלו בשירי השמאלץ בנוסח פסטיבל
סאך רמו, עד השעות הקטנות של
הלילה.

״באתי במיוחד מקיסריה בהפסקת הצי לומים,
כדי להיות נוכחת בתצוגת־האופנה
הזאת,״ גילתה לי השחקנית חנד. עדן, ה ישראלית
המככבת לצידו של קירק דאגלס, זיכרונות בסרט חדש המוסרט בארץ,
אהבת,
היה לה כדאי לבוא במיוחד, כי החבר
שלה, פייר דה־מרדיקס הצעיר, היה בין
עשרות היצרנים שהציגו בתצוגת־אופנה
זו, שהיתר! שיאו של יריד־האופנה אשר
נערך בבית אסיה. בעוד מארגני שבוע-
האופנה, שנערך רק לפני שבוע, מבכים את
אי־בואם של קניינים מחוץ־לארץ, החליטו
יצרני האופנה לערוך יום בסיגנון הפרט־א־פורטה
של פאריס, עבור קניינים ישר אלים,
אשר באמת לא הכזיבו.
התצוגה המרכזית היתד, אמורה להתחיל
בשעה ,8אך זמן רב לאחר מכן עוד
המשיך קהל רב שהגיע מכל חלקי הארץ
לזרום פנימה. בהיעדר מספיק מקומות
ישיבה נאלצו מרבית האנשים לחזות בת צוגה
בעמידה.
התצוגה התחילה לבסוף בפסוקים מטופשים
בסיגנון :״בראשית ברא אלוהים
את השמיים ואת הארץ ולאדם וחווה נתן
את יצרני־האופנה, הרשומים בספר הטל פונים.״
הדוגמניות עלו לקולם הרם של
המנחה, והזיעו בסוודרים, כובעי־צמר ו־מחממי
רגליים מרהיבים של היצרן אלפי.
מרייין ז 1ך[1ן הדוגמנית שרי חן היפהפיה מתאפרת לפני התצוגה בביתן־המבירות,
• י י 1בגלל מחס!ר בחדרי־איפור. שרי, מלכת־המים ומלכת החן לשעבר,
היתה מן הבולטות בין הדוגמניות שדיגמנו באותו ערב ביריד, שנערך בבית אסיה.

הקהל הרב התנפל אחרי התצוגה על
הביתנים הרבים, שבהם ניתן היה לקנות
את הדגמים. האנשים מיששו וקנו מכל הבא
ליד. בדוחק צפיפות ומחנק.

בת ה־ .16 החליפה, בעיצובו של איב דה
מרדיקס, תהיה אופנתית בחורף הקרוב.

ני רהגל

הי שו אריוה חיקו נ ת צו ג ת
האובות את הסמוינסיזאיוס -
ונימעסגננו לתן אח
ההצגה נאשר עיכסו כמוהן

סחורת ״״יא

בת ה־ .21 האנגליות הבלונדיות עיכסו באכסטזה טל

הבימה, כשעל עכוזיהן חוטיני קטנטן ואח שדיהן
מכסה מיני־חזיה שקופה. המשאירה מעט מקום לדמיון.
הקהל שהגיע למקום עמד מוכה תדהמה ופעור־פה.

כל נשות העולם מתענגות על מוצריו
מדוע עליו לקפח את האשה
הישראלית, שמאווייה התמידים הם
ללכת עם הזרם ולהיות אופנתית.
אמר ועשה. והג׳ף הזה לא יודע
אפילו איזה טובה הוא עשה לעם
ישראל ואיך הגברים, הבעלים הישראליים
צריכים להודות לו.
ולהלן נמנה את סיבותיהם.
מעתה ואילך יחסכו הבעלים כסף
רב על הוצאות כרטיסי טיסה ושהייה
בחו״ל עבור נשותיהן ה מפונקות
הטסות לבירות אירופה
לקניות ושורפות את כספם בהנאה
רבה. מעתה תוכל כל אשה להשיג
את מבוקשה לא הרחק מביתה מבלי
לכתת את רגליה, ולחזור הביתה
רעננה. הבעל יכול להיות בטוח
שבאותו ערב הוא לא ישמע את
הקיטורים הרגילים עד כמה היא
עייפה ואולי אפילו לא יכאב לה
הראש.

ג יו?ממסד

הוא היהודי הלונדוני השמן, בעד רשח
סניפים של בגדים תחתונים. הוא החליט
לשגע אח המדינה כשמיקי אלבז הישראלית תומכת בדעתו. אם כל
נשות העולם מתענגות על מוצריו, מדוע לקפח את האש ה הישראלית.

ן* אנגליות הכדוגדיות עי?
כסו באכסטזה על הבימה, כ שעל
עכוזיהן חוטיני קטנטן, ואה
שדיהן מכסה מיני״חזיה שקופה, המשאירה
מעט מקום לדמיון. ה צופים
הישראליים, נשים וגברים,
עמדו פעורי־פה וחסרי־נשימה. מרוב
התרגשות שכחו אפילו למחוא
כפיים. כל זה התרחש בחצות הלילה
במרכז האקשן התל־אביבי. קודו־סיאום.
דבי
ג׳ילברט -מארגן המופע,
שדאג לייבוא האנגלי הצעיר של
מריה הרפר בת ה־ 19 ושל לינזי
דרו בת ה־ ,21 הוא אוהד ישראל
שרוף, ולכן החליט כי הופעה ש כזאת,
הנערכת בארצנו פעם בחיים,
לא נאה לה שתיערך רק על טהרת
הייבוא. לכן הוא מצא וגילה את
שלוש הישראליות —.מיקי אלבז
בת ה־ 23 בעלת החזה השופע, ש חברה
הקצעיר ממנה נכח בקהל וכמעט
התעלף מבושה, את ג׳וליה
אדידס, ילידת ברית־המועצות (7
שנים בארץ) המורה לריקוד, ואת
יפית ברידס האקזוטית מנהלת ה חשבונות.
השלישיה הזאת. כולן
ביחד וכל אחת לחוד עמלו וחיקו
בהצלחה מרובה, וכמעט גנבו את
ההצגה מהמנוסות המינימליות (ש עטו
על גופן מינימום של בגדים).
איזה גופות שהופגנו שם על ה

שקת

במה. איזה השתוללות חושנית וסק סית
שהוציאו משווי משקלם את
הצופים. וכל זה הן עשו בלי בושה.
בלי לעשות הצגות ובלי דא ווינים.
החמישיה הזאת ממש טימ־טמה
את הקהל. לצעירות האלה אין
מעצורים. הן חופשיות בנשמה,
טוב להן בחיים. כך התלחששו
מיספר נשים בקהל. למה ומדוע
כל זה התרחש לקראת ראש השנה
תשאלו ז

ו מו שכ ת

רשת; מ שי יתחרה שוט מ או ד, בשבועות האח ״
רוניס החלו לצוץ מיספר בוטיקים
ללבני נשים מיוחדים, ארד
טים ונועזים, כשמטרתן היא לגרום
לישראלית המיושנת לשנות את
הרגליה ולזרוק את תחתוני הכותנה
הלבנים וסופגי הזיעה שלה ו־להמירן
בתחתוני משי רשת ותח רה
ושאר חזיות מחוכים כותנות
וביריות למיניהן.
המנצח הראשי על התופעה ה ישראלית
המתעוררת הוא ג׳ף סיל-
בר השמן, היהודי הלונדוני בעל
רשת סניפים של בגדים תחתוניים
חובקי עולם. הוא החליט לשגע
את המדינה. הוא חשב ומצא שאם

• מפגינה האנגליה הבלונדית בעלת הגוף
המושלם והפנים היפות. זהו חלוק שקוף ומלטף,
המשגע את הקורבן, המיועד ללבישה לשעות הערב המאוחרות.

ך ( וף סו ף גם לבעל יהיו שי־
״ י נויים רדיקלים בבית והוא
ימצא את כל מבוקשו במיטתו ולא
יצטרך לחפש בחוץ כהרגלו.
ביום ההולדת של אשתו. ביום ה נישואין
של שניהם, בחגים או סתם
ביום חול כשירצה להפתיע את אש תו
לא תהיה לו שום בעיה או אמ תלה
מה לקנות לאשה שיש לה
כבר הכל, כי זוג תחתונים נוסף
אף פעם לא הזיק לאף אחת.
ג׳ף הצליח לתרום גם לנשים ת רומה
נכבדת.
לכל הסובבות מבעלים חשדניים
יש פתרון יש אליבי כשפתאום יגלה
בעלך שיש לך מיני ביקיני או טג־גד.
שחור או אדום מרושת הוא כבר
לא יחשוד בך שיש לך מאהב, כי
הרי הוא גבר נאור ופתוח בדעותיו
ויודע שזאת המודה האחרונה.
כל אשה תרגיש חיוניות, צעי. -״
רות, רעננות והתחדשות כשתווסף
למלתחתה זוג תחתונים או חזיה
אופנתיים ושקופים שכאלה. וזה
כבר שווה. בימי החורף יהיה הרבה

אבירת הביריות

היא מיקי אלבז הישראלית בת ה־23
שנמעט גנבה את החצגה מר<אנ־גליות
בתנועותיה ששיגעו את הקהל. חברה הצעיר היה נוכח בקהל.

האג ג ר׳ה המ רוש תתהבגא?י

שהשאירה את הקהל הישראלי פעור פת וחסר נשימה,
מרוב התרגשות שכחו אפילו למחוא לה כפיים,

את חנזוקין! היא סמריפטיזאית מעולה וחסרת־מעצורים,

יותר קל ונוח לד לייבש תחתוני
משי מתחתוני כותנה, ומי מאיתנו
לא אוהבת נוחיות.
והעיקר, תראי ותרגישי נחשקת
ומושכת, נועזת וארוטית ברגעייך
האינטימיים אפילו אחרי 20 שנות
נישואים וזה כבר חיובי.

ח לו ק שקוף
ל בו ק ר

מיק׳ הנועזת

אותה לא ישכחו הצופים והצופות עוד
הרבה זמן. גזף שכזה לא מזדמן כל יום
על הבימה, וכל שכן בחיים הפרטיים. היא השתוללה בחושניות וסכסיות.

ן*ימה כאמת מציעים חידושי
1האופנה האירופית בנושאים אלה
לנשים בעלות רצון וקצת ממון.
נתחיל מהבגדים העליונים.

חלוקי סאטן תשוקתיים מבריקים
מלטפים וצמודים כשהתחרה
מהודרת מקשטת אותם, ושכל הרו אה
אותך עטייה בהם חושק בך
מיד.
גלימת ערב פרובוקטיבית לקב לת
המאהב (בערב השני כמובן)
עשוייה כולד. בד שקוף המשגע את
הקורבן.
שמלת בית מנומרת חצופה ומתגרה
בעלת מחשוף גב עמוק וש סע
להבלטת הרגלים. שמלה זאת
מתאימה בעיקר לשעות הבוקר לקבלת
פני החלבן (של פעם) ,או
לערב לקבלת הפנים ולהרמת ה
מורל
של הבעל החוזר עייף ותשוש
מעבודתו.
במלתחה רצוי שיהיו גם תחתו ני
מיני ביקיני מרושת וחזיה תו אמת.
סט לורקס שזור זהב. ספארי
סטייל מיני סליפ. חזיה מגביה מ משי
סאטן סקסית מאוד המעצבת
שדיים נפולות במקצת ומפגינה או תם
בכל הדרן. אם לא יועיל לא
יזיק. ביריות• עשויות משי ודנאלים,
גרבים ארוכות ודקיקות למיניהן
ועוד ועוד מודלים מטריפי חושים
וכים.
״העולם התחתון״ קורא לד אשה.
נצלי אותו עד תום אשה. הוא שלך
ושלד בלבד.

חטנתוז מו עדפו ת
בטלנו1ה הי שר אלי ת

יום רביעי

• סידרה: עליסה בארץ
הפלאות (— 0.00
שידור בצבע, מדבר אנגלית)
.סרט על פי סיפרו של
לואים קארול, מתוך סידרה
המבוססת על אגדות־עם ידו עות.

סידרה: ועד ההו־

נכלל בסרט זה. כן מופיעים
הסופרים עמוס קינן. יורם קג־יוק,
אהרון אמיר ואחרים, העושים
חשבון נוקב עם התנועה,
שאיפותיה ומידת האחיזה
שהיא קנתה לה בציבור.

• בידוד: יגאל בשן
ואורחיו 10.10 שידור
בצבע, מדבר ומזמר עברית)
.שירים ישנים וחדשים

מפי ספי ריבלין, גרי אקשטיין,
יצחק קלפטר. להקת ברוש
זעוד.

יום שיש׳
110. 9
• סרטים מצויירים :
מיקי ודונאלד (— 3.00
שידור בצבע, מדבר אנגלית)
.סירטונים עם הדמויות
הידועות פרי מיכחולו של וולט
דיסני.
• סרט הודי: הנקמה
הצודקת 3.32 שידור
בצבע, מדבר הודית).
בצעירותו גונב דרמא תכשיטים
ותוך כדי מעשה הוא רו צח
שני בני־זוג לעיני יל־

תוכניות מומלצות בטלוויזיה היוונית
׳ 01ד 3יע 8 9

+סידרה ׳עלילתית: אנו ניפגש שנית
( — 0.10 ערוץ — 0שידור כצבע 30 ,
דקות, מדבר אנגלית) .עלילת הסידרה מתר
יום
רביעי, שעה 10.05

ריס של הרפר ואלי (0.32
— שידור בצבע, מדבר
אנגלית)• סידרה המספרת על

רים המוקדמות, הנשואה לרופא צעיר ומצליח,
היא אישה מושלמת לכל הדעות. אולם היא נתונה
להשפעתה של אמה, המתערבת בכל ענייניה ומסבכת
אותה באי־הבנות עם בעלה.

חשת באנגליה בעת מלחמת העולם השנייה, כאשר
אנשי טייסת אמריקאית חונים ליד עיירה בריטית.
התושבים המקומיים מקבלים את הבחורים
האמריקאים ברגשות מעורבים. צעירות רבות מתיידדות
עימם, ונוצרים קישרי-אהבה ומעשי־בגי־דה,
שעה שבעליהן של נשים אנגליות רבות משרתים
הרחק מן הבית. בתפקידים הראשיים: סוזנה
יורק קרול או׳קונול, מייקל שנון ואחרים.

הטלוויזיה הירדנית.

•! 01 וזנליש9 . 9 ,
#סידרה קומית: מה קורה (— 8.30
ערוץ — 0שידור כצכע 23 ,דקות, מדבר
אנגלית) .סידרה המגוללת פרקים מחייה של

ום ראשו! 12. 9
• סידרה עלילתית: נאני (— 0.10
ערוץ — 0שידור בצבע 30 ,דקות, מדבר
אנגלית) .סיפורה של• אומנת אנגליה בראשית

מישפחה אמריקאית שחורה ;עניה, בפרברה של
עיר גדולה. האם השתלטנית מחנכת את ילדיה כ מיטב
יכולתה, אך השפעתו של הרחוב מורגשת
מאוד.

׳• תיאטרון: המחזה השבועי(— 0.1!0
ערוץ — 3שידור כצבע, מדבר ערכית).

הצגת־תיאטררון מצרית, קומית לרוב, המצולמת
לטלוויזיה בשעת הופעה חיה לפני קהל.
ץ ישיש* 1 0 . 9

• בידור: המופע של מוצ״ש (— 0.30
ערוץ — 0שיתר בצבע 30 ,דקות, מדבר
ומזמר אנגלית) .תוכנית הבידור המרכזית של

המאה, שעבדה בבתיהם של בני־אצולה ואילי־הון,
וחינכה את ילדיהם. פרקי הסידרה מתארים את
חיי־החברה הגבוהה בלונדון ומחוצה לה באותן
שנים, וחושפים את צביעותה ושחיתותה.

׳< ש1־ 13. 9
• אנימציה: שבעת הענקים (— 3.30
ערוץ — 3שידור •בצבע 20 ,דקות, מדבר
אנגלית) .סידרת הרפתקות דמיוניות. הסידרה
מוכרת לילדי ישראל, משום שהיא מוקרנת במים־
גרת השידורים בערבית, בטלוויזיה הישראלית.

• מערכון , :היי שכירל 0.23 ערוץ
— 3שידוד כצכע 30 ,דקות, מדכר אנגלית)
.סידרת מערבונים מעולה. בוקרים ואיני * 1ם של״ש׳ 14 . 9
דיאנים על רקע נופי המערב הפרוע.
• סידרה לילדים: חיזיון (— 0.13
׳• סידרת מתח: שם המשחק (
10.13 ערוץ — 3שידור כצבע 20 ,דקות, מדבר
— ערוץ — 0שידור כצכע 30 ,דקות,
אנגלית) .סידרה בריטית שנועדה לילדים קשי- חברת מדבר אנגלית) .סידרה יוקרתית של
שמיעה ועל כן אין צורך בידיעת שפות כדי ל ־יוניבוסל.
במרכזה של כל אפיזודה. כתב של עי תון
או שבועון הנמנה עם רשת־עיתונים בעלי
תפוצה רבה, החוקר מעשי שחיתות, סחיטה ואיומים.
בין כוכבי הסידרה, שחקנים בולטים כמו
טוני פרנסיוזה, ג׳ין בארי, פיטר פאלק, סוזן סנט־ג׳ון
ואחרים.

ויין: קצור את הרוח

׳11 9 03111 01
׳• סידרה קומית: אנג׳י 8.30 ערוץ
— 0שידור בצבע 23 ,דקות, מדכר
אנגלית) .אנג׳י, אמריקאית עליזה בשנות העש
הבינה.
היא מפתחת את הדמיון ואת החוש האסתטי.

• פולקלור: חג׳ מאזן מארח (.30ז —
ערוץ — 3שידור בצבע 30 ,דקות, מדבר
ערבית) .סיפורים מחיי היום־יום בירדן. משובצים
באגדות ובמעשיות בדוויות.

אלמנה צעירה ובתה, החיות
בעיירה שמרנית.

• סידרה: ה דוכסית
מרחוב דיוק (— 8.03
שידור כצבע, מדבר אנג־לית)
.הפרק בלי עורכי־דין
ובדי חיכתביס.
* סרט קולנוע: קצור
את הדוח 10.03 שידור
בצבע, מדבר אנגלית)
.הסיפור מתרחש ב
פלורידה
*בשנת .1840 הקשר
בין צפון ארצות־הברית והדרום
התנהל בעיקר באוניות, וב־איזור
פלורידה היו סערות
קשות. אנשי המקום יוצאים
להציל את האוניות ואת צוותי־הם:
ג׳ון ויין, ריי מילנד,
פולט גודארד, סוזאן הייוורד,
וריימונד מאסי. את הסרט ביים
ססיל ב׳ דה מיל.

יום חמישי

רון. בתוכנית שירים מתוך
מחזות־זמר שהועלו בארץ ובעולם.

סרט קו לנו ע: ונסן,

פרנסוא, פול ובל השאר
( — 10.10 שיתר בצבע,
מדבר צרפתית) .חבורה

רטוש: להתחיל מאלף
יום חמישי, שעה 9,30
דיהם, וזאת בגלל שניסו להניאו
מכך. הילדים נודרים נדר
לנקום את דם הוריהם. אמו של
דרמא מאמצת אותם, ואף היא
נוטרת טינה לבנה ולא סולחת
לו. משתתפים: אמג׳ר חאן.
וינוד מהרה ואחרים.

• בידור: ברנשים וחלומות
0.13 שידור
בצבע, מדבר וסז׳מר עב-

111. 9
׳• סידרה: ידיד לעת
צרה 0.02 שידור כצבע,
מדבר אנגלית).
סידרת גולדה, צמרת קאית.

התחליף לדאלאס ול־שגיבורתה
היא כתבת־בתחנת
טלוויזיה אמרימככבת:
הלן שאבר.

* בלט: מירקמים
( — 10.20 שידור כצבע,
מוסיקה).
• מותחן: לא יאומן
כי יסופר 11.13 שידור
בצבע, מדבר אנגלית)
.פר?ן נוסף בסידרת ה סיפורים
על פי סיפוריו של
רואלד דאל.

יום שני
13 . 9

רי ת) .חלק ראשון מתוך המחזמר
המצליח, שהועלה לפני
כחצי שנה על בימת התיאט

תוכנית אולפן: זה
הזמן 11.03 שחור־לכן,
מדבר עברית)• .תוכ
יום
שלישי
114. 9
מישפחה, המספרת עלילותיהן
של שתי אחיות יהודיות.

• מדע: תצפית (8.30
— שידור בצכע, מדבר
עברית) .סידרה שנושאה הפעם:
תינוקות המבחנה.

יום ראשון
איב מונטאן

המספרת את סיפור אהבתו
לצרפתיה של טייס בריטי. שנפל
במהלך מילחמת העולם
השנייה על אדמת צרפת.

• סידרה: רודה (8-03
— שידור בצבע, מדבר
אנגלית) .סידרה קומית ל־

#מותחן: הגן (10.30
— שידור בצבע, מדבר
אנגלית) .הפרק: רעל קטלני.

יום שישי, שעה 10.10

• סידרה: רוחות ב־ ־־
שמי צרפת (— 10.03
שידור בצבע, מדבר אנגלית)
.פרק שלישי בסידרה

• סידרה: גבר במע־

עוד אחד מסיפורי המושל גט־לינג
ומנהל התקציבים שלו,
בנסון דובואה.

׳• תעודה: להתחיל
׳מאלף 0.30 שחור־לכן,
מדבר עברית) .תנועת

פרק נוסף בסידרה על עולמו
של כתב־זכר במערכת עיתון-
נשים,.

נית האירוח של רם עברון.

• סידרה: בנסון (8.30
— שידור בצבע, מדבר
אנגלית) .בפרק שוק המניות

מופע מוסיקאלי הכולל שירים
מתוך סרטים מצויירים ומחזות
מוסיקאליים כעליסה בארץ הפלאות,
הקוסם מארץ עוץ ומרי
פופינס.

שבת בפרק החשוד עוזר הכלב: חובו
לאדם הדדשוד בגניבת כסף וברצח,
ומגלה את הרוצח ה אמיתי.

מופע לילדים: פנטסיה
כארץ הפלאות
( — 3.30 שידור כצבע,
מדבר ומזמר עברית).

העברים הצעירים, המכונה ה תנועה
הכנענית, קמה ופעלה
בארץ בסוף שנות ה־ 40 וסת־חילת
שנות ה־ .50 התפיסה הרעיונית
שי התנועה הכנענית
רואה את האומה הישראלית
כאומד, עברית חדשה, המנותקת
ניתוק מוחלט מן היהדות. ה משורר
יונתן רטויש ,׳שהיה
מנהיג התנועה ואביה הרוחני.
הוא הדמות המרכזית בסרט.
ראיון אחרון איתו לפני מותו

של ידידים מתלבטים בבעיות
גיל המעבר המשפיעות הן על
חיי הנישואין שלהם ועל קשרי
הידידות שביניהם. מככבים :
איב מונטאן׳ ג׳ראר דפרדייה,
מישל פיקולי, סרג׳ רז׳יאני.

׳• סידרה חדשה: גיסי־קה
נובק 0.43 שיתר
בצבע, מדבר אנגלית).

רבת 8.03 שידור כצבע,
מדבר אנגלית).

• צרכנות: כולבוטק
( — 0.30 שחור־לבן, מדבר
עברית).

112. 9
• ירון לונדון מגיש :
ארגנטינה 8.03 שידור
בצבע, מדבר עברית)
.הרביעית והאחרונה ב
לונדון:
ארגנטינה

תוכניות הקיץ של ירון לונדון.

יום ראשון, שעה 8.03

׳• סידרה חדשה: כיבושיו
של נורסן (10.00
— שידור בצבע, מדבר
אנגלית) .פרק נוסף בסידרה
דרמאתית בריטית.

כדי לקבל קור׳ג
צרפתי אמיתי. צריך
לשים דגש על ורשגל
£סרוו 0 0סן רדו 0

9 3קקטס 0

אופנת עילית בפריס
סדרת תמרוקי 9 8קתטס 0לאשה ולגבר
או-דה-קורג׳ או-דה-טואלט • אפטר-שייב
להשיג בפרפומריות המובחרות^ 1

יבואן בלעדי: אדי קוסמטיקס, ה׳ באייר(14 ככר המדינה) ת״א, טל 262402 ,

הגיע אל 1ף השלם במשקל קל

ינ ת ר
מ שקה
פנ ח ת
ה שקל

גיתם מער כו ת תדמית

מארצות הברית לישראל -הבקבוק הפלסטי
הענק, המכיל 2ליטר משקה! ושוקל(עם
המשקה) כמו בקבוק זכוכית של ליטר.
חברת ״טמפו״ ,נאמנה לדרכה, גאה להציג
את המלה האחרונה בתחום המשקאות
הקלים -קנקל.
מעכשיו אין צורך להסחב הלוך ושוב עם
בקבוקים כבדים, השוקלים יותר מהמשקה
שבתוכם .
אין צורך בפקדון.
קנקל בקבוק ענק חד פעמי -מלא כל טוב.

שיחר
צל״ש
שיר ח ד. ב ר בו ר
• ^ירי] לונדץ, על תוכניתו צלם
אוחי, תוכנית מעולה שהציגה את עולמם
של הצלמים והמצלמה כהשקפת־עולם.
תוכנית זו הזכירה, ולוא במעט, את ימיה
הטובים של הטלוויזיה הישראלית, כאשר
זו הציגה במסכיה דימיון יוצר. היתר.
זאת שירת־הברבור של מנחה זה על
המסך, אחר שהנהלת הטלוויזיה פסלה
אותו מלהופיע כמנחה אחת התוכניות
הפופולריות של הטלוויזיה.
ע לז התאניה
•:לאלי ;יפן, יו״ר עיתונאי ישראל
ועורך מבט שני בטלוויזיה הישראלית,
על הופעתו במיסגרת התוכנית ערב חדש
של הטלוויזיה הלימודית, שם אמר את
כל שנבצר ממנו לומר, במיסגרות הטל וויזיה
הישראלית, על משבר השליטה
בגלי צרדל ועל מעמדם של עיתונאים-
מלשינים, נוסח אבשלום קור ועימנואל
הראובני. הופעתו זו של ניסן בטלוויזיה
הלימודית מעידה על כך, שבעתיד ייתכן
כי תוכניות אחר־הצהריים של תחנה זו
יהיו הצוהר האחרון של שפיות־דעת
דיווחית ומחשבתית במסכי הטלוויזיה של
ישראל.

מאחרי הקלעים
המח לי ף ו שיטת ת עז
סימני־השאלה המנסרים בהלל בניין
הטלוויזיה, לגבי המועמד בעל הסיכויים
הגדולים ביותר לתפקיד מנהל חטיבת־הח־דשות,
אינם מתבהרים. נוסף על סימני-
השאלה בקרב העובדים, הולך ומתברר כי
מנכ״ל רשות־השידור, יוסף לפיד מתקשה
להחליט על מועמד הולם מטעמו —
הן בשל האחריות הפוליטית היומיומית
המוטלת על כתפי מנהל חטיבת־חדשות,
הן בשל הבעייה הפרסונלית הכרוכה במינויו
של זה.
מאחר שב־ 10 בחודש יוצא מנהל הטל וויזיה
ומנהל (בינתיים) חטיבת־החדשות,
טוביה סער, לחו״ל (הפעם השלישית
במהלך השנה) ,הרי שאת מקומו כמנהל-
הטלוויזיה ומנהל חטיבת־החדשות יתפוס
לפיד עצמו, שיחזיק בוזמנית בשלוש
מישרות.
לטענת עובדי טלוויזיה בכירים, יבחר
לפיד בעת חופשתו של סער במועמד
לתפקיד מנהל חטיבת־החדשות• בעבר,

הלשנה סגישטרה
הקרב על מישרתו של הכתב הצבאי
רון בן־ישי בטלוויזיה הגיע לאחד משיאי
השיפלות, שנראו אי־פעם בין עובדי הטל וויזיה.
ממישור מילחמות־ההשמצה המ קובלות
בין כתבי־הטלוויזיה, כאשר הס
מתחרים על איוש תפקיד כלשהו — הגיע
קרב זה לכדי הלשנה של אחד מכת3י־החדשות
על רעהו־לעבודה, במטה מיש-
טרת ירושלים.
אחד הכתבים שהם המועמדים למישרת
הכתב הצבאי פנה למישטרת ירושלים,
והאשים את עמיתו, כני לים, בהחזקת
רכוש צבאי גנוב בביתו.
למחרת, ביום השישי, הגיעו ארבעה
משוטרי לת״ם (לישכה־לתפקידים־מיוחדים)
לביתו של לים, כשבידיהם צו־חיפוש חתום
בידי שופט. במשך קרוב לשעתיים ערכו
השוטרים חיפוש קפדני בביתו של הכתב.
לים מסר להם שתי חליפות ש״כ, שעליהם
הוא חתום ביחידת דובר־צה״ל, ומפה
של ביירות, שעליה הוא חתום ביחידת
ביטחון־שדה. עם תום החיפוש ביקש לים
מחוקרי לת״ם קבלה, שתעיד על כך שלא
מצאו דבר בביתו. הוא קיבל את האישור,
אך יחד עם זאת נלקח לחקירה במטה
המישטרה במיגרש־הרוסים. משם התקש רו
החוקרים ליחידות דובר־צה״ל וביטחון-
שדה, ואחרי בירור קצר התברר לשוטרים,
כי ליס מחזיק בציוד כדין, וכי טרם
שוחרר מחיולו.
אחרי החקירה כינס לים כמה מידידיו
הכתבים, וביחד איתם הצליח לזהות את
המתלונן עליז, בצורה שלדבריו היא ״ודאית״
.ליס מסרב לומר את שמו של
המתלונן, אך יחד עם זאת הוא. מוכן
לקבוע :״אחרי יציאתו של רון בן־ישי
מן הדסק הצבאי ייפתח מירוץ לאייש
תפקידו. האיש שהגיש את התלונה מעוניין
לקבל את התפקיד, והוא האמין, כי
על־ידי הגשת התלונה יצליח להכפיש
את שמי בעיני שילטונות־צה״ל, החייבים
להעניק את האמנה למישרת הכתב־הצב־אי...״

.,חפוד-ט־זציה,׳
כבד יחד.
נציגי הליכוד בוועד־המנהל של רשות־השידור,
שהביאו את נגע הפוליטיזציה
בוועד־המנהל (שנועד בהתאם לכוונת המחוקק
לייצג ציבור, ולא מיפלגות) פנו
לשר־החינוך והתרבות, זבולון המר,
הממנה את חברי מליאת רשות־השידור
והוועד המנהל. בפנייתם ביקשו נציגי
הליכוד שהשר יעכב את מינויו של ישר אל
פלג (הדובר שאמר בליל־הבחירות
על שימעון פרס :״גבידותי ורבותי, ראש־הממשלה
הבא של ישראל בטענה כי
פלג הינו שמאלני, וכי יש במינויו משום
פוליטיזציה של הוועד־המנהל.
כדי לנטרל לחצים מצד המערך בנושא
זה, מפיצים חברי הוועד המנהל ומישרד־החינוך
שמועה, כי השר הציע למערך לש לוח
לוועד־המנהל של רשות־השידור את
המשורר נתן יונתן (חבר מליאת רשות־השידור)
או את המחנך והסופר החיפאי

א״כ יהושוע.

הוועד־המנהל הנוכחי אינו מייצג את
תוצאות הבחירות האחרונות, אלא את
בחירות ״המהפך״ משנת ,1977 בך שנציגי
הליכוד והמפד״ל מהווים בו רוב מאסיבי.

יו״ר ניסן
אצל המתחרה
כאשר מילא לפיד את תפקיד מנהל ׳הטלוויזיה׳
החליט על בחירתו של יצחק
שי,מעוני לתפקיד זה (למרות הבטחה
קודמת שמסר למישנה־למנכ״ל, שלמה

עכאדי).

אותם עובדי־טלוויזיה בכירים טוענים,
כי תהליך הבחירה והמינוי ייעשה בערמומיות.
בחטיבת־החדשות יופץ שמו של
מועמד מן החוץ (הכתב דן מרגלית או
נתן כרץ) .התגובה בטלוויזיה תהיה
זועמת, ואז יתפשר לפיד עם העובדים־
העיתונאים על בחירתו האישית, מבלי
שזו תעורר התנגדות כלשהי מצד עובדי
מחלקת־החדשות.
על כל פנים, בחירת מנהל חטיבת־החד־שות
תיעשה שלא על-דעת מנהל הטל וויזיה,
טוביה סער, אף כי זה עשוי
לשבת בוועדת־המיכרזים, שם יצמיד את
דעתו לדעת המנכ״ל.
העולם הזה 2349

הה־חומנזסת
מזה כמה שנים מתנהל מאבק עקרוני
בין הנהלת הטלוויזיה ובין טכנאי הטל וויזיה,
על השימוש בציוד־הצילום האלק טרוני
החדיש, המצוי בטלוויזיה, ציוד שהטכנאים
מונעים את הפעלתו.
משבר זה הגיע לשיאו בשבת, כאשר
שלח אהוד יערי מביירות חומר מצולם
באותו מיכשור מודרני. היה זה חומר ב איכות
מעולה, מהסוג שטכנאי הטלוויזיה
מנעו את שיבוצו במיסגרת מהדורת מוצ־אי־השבת.
כאשר
התברר לעורך המהדורה, יעקס
אהיכזאיר, כי אין סיכוי שהטכנאים
יאפשרו את הקרנתו של חומר זה, הוא
התקשר אל מנהל הטלוויזיה, טוביה
סער (המבלה סופי שבוע ארוכים ׳בשפ לה)
,וציין כי הטכנאים מונעים את הקרנת
החומר של אהוד יערי. סער היתמם,
ואמר לאחימאיר :״למה אתה מצלצל
אלי? אני אמרתי לך שלא לשדר את
החומר הזה? תשדר אותו!״ אחימאיר הה
מולשן
ליס
זהות ידועה
ביום הראשון אחרי החיפוש בביתו של
ליס, עם תום ישיבת־הבוקר של חטיבת
החדשות, ביקש ליס למסור הודעה אישית.
בהודעתו סיפר על החיפוש, החקירה והשתלשלות
העניינים, מבלי לנקוב בשם של
חשוד ספציפי.
מערכת־החדשות בטלוויזיה הוכתה ב הלם.
כאשר הציעו כמה מהכתבים לליס
שיתבע לדעת את זהות המאשים, הבהיר
ליס כי ניסה לקבל את שמו מהמישטרה,
אך זו אינה נוטה למסור שמות של
מודיעים.
אין ספק, כי האשמה זו שהוטחה בליס,
היא פרק נוסף בתהליך הידרדרותה המוס רית
של הטלוויזיה הישראלית, תהליך
המחלחל מהניצבים בראשה ופושה עד
לבסיסה.
מום הגיח את השפופרת ונכנע לטכנאים.
סיפור זה מתהלך מזה כמה ימים בין
כתבי הטלוויזיה. הם מכנים את שיטתו
החדשה של סער בניהול הטלוויזיה ״שיטת
ההיתממות״.

פסקול
) 111(0ד ״ז ״ ם
!• החלטתו. של היועץ המישפטי ל ממשלה,
המאפשרת לטלוויזיה להקרין
מישדרי חסות (ספונסורשיפ) ,עשוייה ל הגדיל
במעט את מיספר הסרטים התיעודיים
שתפיק הטלוויזיה הישראלית
מאגר הסרטים המצריים, שהטלוויזיה מש דרת
אותם מדי יום שישי, התדלדל, ובימים
אלה הוחל בהקרנת סרטים הודיים
מרבית עובדי חטיבת הח במקומם
דשות
של הטלוויזיה טרם השתכנעו באפ שרות,
שאכן רץ כן״ ישי יעבור לפקד
על גלי צה״ל. עובדים אלה משוכנעים כי
בן־ישי יעדיף לקבל לידיו את ניהול חטי-
בת־החדשות של הטלוויזיה, ולראייה: ה פגישות
הרבות בארבע עיניים של בן־ישי
?טוביה סער בשבועיים !האחרונים • 1• .
רשימה תחת הכותרת ״התסרוקת של
המדינה״ שפירסם כתב־הארץ עקיבא
אלדר במקומון הירושלמי כל העיר,
עוררה שימחה־לאיד רבה בין עובדי הטלוויזיה.
ברשימה זו נעשה חיסול אופי
מוחלט למנהל הטלוויזיה, כישוריו, כיש-
רונו, קשריו, השכלתו וקירבתו לפנינה
רוזנכלום. כאשר נשאל סער, אחרי פיר־סוס
הכתבה על־ידי כמה ממקורביו, השיב
כי בכתבה מצויים לפחות חמישה סיפורים,
שיש בהם עילה לתביעת לשון־הרע, אלא
שאין בכוונתו לתבוע את אלדר ואת
המקומון ו•!• בעוד הממשלה טרם הח ליטה
סופית על הישארות כוחות צה״ל
בלבנון בחורף, הרי שהנהלת רשות־השי־דור
כבר החליטה. בישיבת פורום החדשות
של השבוע שעבר, עסקו ראשי הטל וויזיה
והרדיו בהתבססות צוותי הטלוויזיה
והרדיו בביירות בחורף הקרוב !•ו• בין
עובדי הטלוויזיה דבק שם חדש לסליידים,
שהחליפו את קרייני־הרצף. הכינוי הוא:
״ס(ער)ליידים״ .אחד העובידם אף הוסיף
ואמר :״בטלוויזיה הירדנית, שהיא מת קדמת
יותר, הסערליידים לפחות נעים,
בעוד שאצלנו הם סטאטיים״.

0 1הקשדר, אמר־ קא

(המשך מעמוד )35
דירוג, וכמעט פי עשרה יותר מארצות־הב*
רית.
על פי נתוני המכון ללימודים אסטרטגיים
בלונדון, הוציאה ישראל לביטחון ב שנת
הכספים 7.3 1981/2מיליארד דולרים,
עלייה של 40 אחוז לעומת השנה הקודמת.
אך חשבון זה נערך עוד בטרם הת חילה
המילחמה בלבנון, שמחירה מגיע
לשלושה וחצי מיליארד דולר.
חלק נכבד מסכום זה מגיע היישר לכיסי
תעשייני הנשק האמריקאים — בעיקר ל תעשיית
המטוסים והאלקטרוניקה. כך, ל משל׳
נחתמה בסוף חודש מאי השנה עי-
סקה שעל פיה תספק חברת־המטוסים פראט־אנד־ויטני
לישראל 11 מטוסי הפצצה מדגם
אף־ ,15 תמורת סכום של 510 מיליון דולר.
תעשיית־הנשק האמריקאית מספקת ל ישראל
גם מסוקים, פצצות ופגזים מסוגים
שונים, רובי־סער מסוג אמ־ 6ו, נגס״-
שים, טנקים, סוגי תחמושת רבים, טילים
נגד מטוסים ומכ״ם, ואין־ספור פריטים נו ספים
הקשורים לציוד צבאי.

מ תנ ה מי שראל
לאמ רי ק ה
רשה כפני עצמה הן החברות האפר
* ריקאיות הפועלות בישראל. בסי-
פעל האלקטרוניקה אינטל שהוקם לא מזמן
בירושלים, הושקעו 84 מיליון דולר. לסי-
פעל, שייצר רכיבים אלקטרוניים המיוע דים
לתעשיית־הנשק, ניחנו הטבות חריגות
שעוררו את זעמם של תעשיינים ישראליים.
בעלת המיפעל, חברת אינטל מקליפורניה,
שהיא אחת הגדולות בתחום שלה, קיבלה
מממשלת ישראל הלוואה בדולרים, שהריבית
עליה היא רק 6אחוז לעומת 14 עד
16 אחוז כמקובל. ההלוואה מכסה 50 אחוז
מן ההשקעה, ולמעשה מעניקה ממשלת־ישראל
לחברה האמריקאית מתנה בשווי
של עשרות מיליוני שקלים.
לחברת נזוטורולה האמריקאית, גם היא
יצרנית בתחום האלקטרוניקה, כבר יש מי-
פעל אחד בישראל, ועתה היא עומדת ל הקים
מיפעל נוסף. מוטורלה מייצרת מנד
שירי-קשר, שרובם נמכרים למערכת־הבי-
טחון. היא עומדת להקים מיפעל דומה לזה
של אינטל. מחזור המכירות של חברת
נזוטורלה בישראל הגיע ב־ 1981ל־ 60.4מיליון
דולר כ־ 40 אחוז מזה לייצוא למדינות
שונות, בעיקר מהעולם השלישי. רוב ה ייצור
המקומי הופנה לצה״ל.
חברת־משקיעים אמריקאית עומדת ל הקים
בכרמיאל מיפעל נוסף על זה של
למבדא של ויקו. המיפעל יקרא ניטרון.
המשקיעים יקבלו הלוואה בגובה של 40
אחוז מההשקעה, בריבית דולרית של 6
אחוז, ד 35 אחוז מן ההשקעה יהיה מענק
של ממשלת־ישראל. האמריקאים טוענים
בי הם לא ייצרו לשוק הצבאי. בקיריית־המדע
בחיפה שוכן המיפעל האמריקאי
קולסו, המעסיק 180 עובדים. גם מיפעל
זה מייצר רכיבים אלקטרוניים, שחלק גדול
מהם מופנה למערכת־הביטחון.
האמריקאים שותפים ב־ 50 אחועמקונצרן
תדיראן הענק. הם שותפים בחברת־בת של
תדיראן, אל־אופ. משקיעים אמריקאיים
שותפים בחברת אי־אי־אל, מיפעל אלקט רוניקה
בבני־ברק, שהמחזור שלו בשנת
1981 הגיעה ל־ 45 מיליון דולר — רובם
באו ממערכת־הביטחון הישראלית. חברות-
ענק ומשקיעים אמריקאים הם שותפים חשו בים
בקונצרן האלקטרוניקה הגדול של חב רת
דיסקונט השקעות, אלרון. חברות־נשק
ואלקטרוניקה אמריקאיות שותפות בחברות
רבות של כור ההסתדרותית, ובמיפעלים
רבים של קונצרן כלל. אחד מהם הוא מים־
על ביטא שחברת גובר אלקטרוניקם האמ ריקאית
שותפה בו בשיעור של 58 אחוז.
ביטא מייצרת מערכות־התראה לגדרות-
ביטחון.
יצרני הנשק האמריקאים — בין שמיפע־ליהם
נמצאים בארצוודהברית, ובין שהם
הקימו מיפעלים בארץ, או שיש להם מיפי
עלים בארץ בשותפות עם חברות ומשקי עים
ישראלים — הם מגדולי המרוויחים
ממילחמת־הלבנון. הם ספקים חשובים של
מישרד־הביטחון וצה״ל, והם או נציגיהם בארץ
הינם חסידים מובהקים של מדיניות
היד החזקה נוסח אריאל שרון ומנחם בגין.

האמריקאים יודעים, היטב שכשם
שאץ דבר מצליח כמו ההצלחה
עצמה, כך גם אין עסק דיווחי
יותר מן המילחמה.
זאת יודעים גם שותפיהם הישראלים. על
כמה מן הספקים הישראלים למערכת־ה-
ביטחון, בכתבה הבאה.

3י7

ג 1לד׳מ!
(תמשו גזעמזד )15

גס לא כדי לחגן 7ן ד אחד פזמשיו,
אף שגהג להתפאר כהישגים שהושגו
על־ידי גולן כשמו•
העימות הגדול בין גולדמן וגולה? בא
בכל זאת. עבד־אל־נאצר שלח שליחים
לגולדמן כ ה לבדוק את האפשרות להזמינו
לביקור בקאהיר. במצב של אז היתד.
זאת מחווה מהפכנית. הזמנת המנהיג הציוני
הנודע לבירת מצריים, בעיצומה של
מילחמת-ההתשה, היתד. הפגנה כבירה ל מען
השלום. היא העידה יותר מאלף הצהרות
כי נשיא־מצריים, שלמד את לקח
ששת־הימים, היה מוכן לעלות על הדרד
להסדר מדיני.

תחת להשיב מייד כחיוב ולטוס
לקאהיר, בא גך לדסן לישראל. הוא
גילה את העניין בסודי־סודות, ל־ראש־המסשלה
גולדה ׳מאיר —
אשה בעלת שינאוה תהומית לערכים
והתנגדות בסיסית לשלום,
שהיה מחייב אותה להחזיר את
השטחים הכבושים.
ואכן, גולדה טירפדה את השליחות. היא
הביאה את העניין לממשלה (אף שגולדמן
לא ביקש זאת ממנה) תו דחתה, במובן, את

צה. כחייל-קומנדו, עליו להיות מוכן לפעול
לבדו מאחורי הקווים. או בפשטות:
לעשות מעשה בלתי-פופולארי מתוך תיק ווה
שהמעשה עצמו ייצור עובדות חדשות,
אשר ישכנעו את דעת־הקהל וישנו
את הקווים.
(נזכרתי בפרשה זו בבהירות כאשר נפתחה
לפני האפשרות להתקבל לראיון על־ידי
יאסר ערפאת. ידידים טובים טענו
בדיעבד שהייתי צריך להתייעץ עם מנחם
בגין, ולקבל החלטה של מוסד זד. או
אחר. איזה צחוק!)
היום ידוע שעבד־אל-נאצר כבר הגה
אז ברעיונות, שהוגשמו אחרי מותו על-
ידי יורשו. אילו נסע גולדמן לקאהיר, יתכן
שההיסטוריה היתד. עולה על פסים חדשים.
יתכן שמילחמת יום־הכיפורים היתד.
:נמנעת, וכל חלליה היו חיים עתה עי־מנו.
יתכן שהשלום הישראלי־מצרי היה
קם שנים רבות לפני שקם ושמנחם בגין
לא היה מגיע לשילטון. אילו נעשה הדבר
על־ידי עבד־אל־נאצר, אליל הערבים, יתכן
שדעתו היתה מתקבלת בכל העולם הערבי.

זה היה אפשרי, אילו היה
גולדמן לא רק אדם גדול, אלא
גס אדם קצת יותר אמיץ.

מדע סוד• טיו ת ר

גולדמן 04 ,ע1
במקום בן־גוריון

עם אחת הבנים אותי גולדמן לבוץ
* ממש, וגם זאת היתד. פרשה אופיי נית.
בשיא
תנופתו של ויליאם רוג׳רס, שר-
החח של ריצ׳ארד ניכסון, בא גולדסן ל ארץ.
בשיחה ארוכה בארבע עיניים גילה
לי מידע סודי ביותר. בשיחות עם ידידיו
בוושינגטון — השגריר הסובייטי אנאטולי
דוברינין, הנרי קיסינג׳ר (שהיו לו יחסים
אקדמיים הדוקים עם בנו של גולדמן) ואמרים
— הסתבר לו שיש תוכנית אמרי-
קאית־סובייטית מגובשת וסופית לכפיית
שלום על ישראל. הכפייה תבוא באמצעות
איומים צבאיים ועיצומים כלכליים.
גולדמן נכנס לפרטי־פרטים, והכל היה
משכנע מאוד. היה גם לוח־זמנים. הוא דיבר
בביטחון מוחלט, כמי שמדבר על עובדות
מוגמרות.
כתוצאה סכך נהגתי שלא כמינהגי. נשא תי
בכנסת נאום שבו קבעתי מסמרות לגבי
העומד להתרחש, על סמך מידע שקיבלתי
מכלי שני. ניבאתי לגולדה מאיר שתוך
שלושה חודשים יוגש לישראל אולטימטום
אמריקאי־סובייטי לשלום כפוי, ברוח
תוכנית רוג׳רם( .אגב, הייתי חבר־הכנסת
היחידי שתמך בתוכנית רוג׳רם, ועל כן
אני ראוי לתואר, שבגין ציטט אותו הש בוע
מפי גולדה :״בוגד״) .הצעתי לממשלה
להקדים תרופה למכה ולפרסם מייד
תוכנית־שלום ישראלית, שתתקבל על דעת
העם הפלסטיני.

כעכדר שדרשה: חודשים לא קרה
כלום. לא אולטימטום, לא שלום
כפוי, אפם. גולדה ניצלה פרשה
זו עד תום, ומדי פעם הזכירה לי
בנאומיה העוקצניים את הנבואה
שהתבדתה.

גולדמן2 ,אע1
פגישה עם ערפאת
הרעיון. היא הביאה לפירסום העניין ב רבים,
וזה היה סופו.
ב־ 7באפריל 1970 נערך על כך דיון
בכנסת. אמרתי בו :״שילשום בוצע פשע
— פשע כלפי השלום, פשע כלפי המדינה,
פשע כלפי בל אדם בישראל.״ בתום הדיון
הצעתי להביע על רקע זה אי־אימון
בממשלה. ההצעה נדחתה ב־ 64 נגד .4רק
רק״ח הצביעה עימי. הד״ר משד. סנה
הצביע עם גולדה מאיר.

היו כארץ הפגנות, קמה תנד
עת־שלום ספונטנית. אחרי כמה
שבועות נשכח הכל, והמדינה המשיכה
במסע העליז אל סילחמת
יום־ה כיפורים•
בליבי האשמתי תמיד את גולדמן על
כך שהתייעץ בכלל עם גולדה. תחת לפעול
לבדו. מנהיג אמיתי צריך לקבל על
עצמו לפעמים אחריות לפעולת־יחיד אמי

היתד.
זאת אחת מחולשותיו של גולד-
מן. הוא היה איש ההגיון הצרוף, ולא היתד.
לו הסבלנות לחכות עד שההגיון יתרגם
את עצמו לשפת המציאות. לא פעם דיווח
על הדברים שהיו צריכים להתרחש, על
פי ההגיון — ולא על הדברים שהתרח שו
במציאות. על כל פנים, מאז שוב לא
סמכתי על דיווחיו בעיניים עצומות.
הצרה היתר. שגולדמן האמין במשך זמן
רב שאכן יכפו האמריקאים את השלום
על ישראל, או — לפי האימרה שהפכה
עתה אופנתית — ״יצילו את ישראל מפני
עצמה״ .זוהי אשלייה, שמקורה בתיסכול.
מכיוץ שלא האמין כי ניתן לשנות את
דעת־הקהל בישראל זלהבריא את ישראל
מבפנים, תלה את תיקוותיו בהתערבות
חיצונית, אמריקאית או אמריקאית-סוב־ייטית,
שתביא את השלום המיוחל על אפה
ועל חמתה של ממשלת־ישראל.

משום כך ניבא פעמים רבות
שהנה־הנה עומד השלום הכפוי
לרדת עדינו, על כנפי מלאכים.
ובכל פעם שהתבדתה הנבואה, בא
במקומה עיתוי חדש.
נראה כי בסוף ימיו החל גם הוא מת ייאש
מן השלום הכפוי. מעיד על כך

מיכתב פרטי ששיגר לי לפתע, שלא כתשובה
על בל מיכתב קודם שלי, ושבו הגיב
על דברים שכתבתי על נושא זה (ראה
מיסגרת).

ד ב ״ דו ח הנצורה
^ אותו מיכתב גם התייחס לרעיון
* שעלה בשנים האחרונות במקומות
רבים: לערוך פגישת־פיסגה בין גולד־מן
וערפאת.
גולדמן גילה במיכתבו כי אנשי הצמרת
האמריקאית הפצירו בו להיפגש עם
ראש-אש״ף, כדי להכשיר את הקרקע ל מגעים
בין האמריקאים עצמם והמנהיגות
הפלסטינית. גם ידידיו האחרים של גולד־מן
— כמו ברונו קרייסקי, וכמדומני גם
פיאר מנדס־פראנם — המריצו אותו לע שות

איני יודע מדוע לא התקיימה
פגישה זו מעולם. אחרי מות גודד־סן
פירסם ערפאת הודעת־אבד נרגשת.

מדי
פעם היו הדברים קרובים. ב־1979
נערכה ברומא ועידה, שבה השתתפה מיש-
לחת רמת־דרג. מטעם אש״ף וגם מישלחת
ישראלית (ובה יעקוב ארנון ואני) .היו
שמועות שערפאת עשוי לבוא לאיטליה,
וגולדמן שהה לצורכי ריפוי באחד האיים
הסמוכים. דיברתי עימו כמד. פעמים ב טלפון,
וקבענו שאזעיק אותו אם יבוא
ערפאת. אך הדבר לא יצא לפועל. ערפאת
לא בא.
כשפרצה מילחמת־הלבנון, שהיתה אסון
בעיניו, הצטרף גולדמן ליוזמה חשובה. יחד
עם שני מנהיגים יהודיים גדולים — פיאר
מנדס־פראנס ופילים קלוצניק — פירסם,
תוך תיאום מוקדם עם עיצאם סרטאווי,
איש-אש״ף, גילוי־דעת בזכות ההכרה ההדדית
בין ישראל ואש״ף ופיתרון של ש לום
ביניהם. במפתיע, פירסם יאסר ערפאת
בביירות הנצורה הודעת־ברכה על מעשה

אחרי פגישתי עם ערפאת, עלה
הרעיון לזזזסין את שלושת היהודים
הגדודים לכיירות המערבית,
כהפגנה גדולה למען השלום.
מעשה דרמאתי כזה היה מעורר
הדים כעולם כולו. אך כשבדקנו
את האפשרות, שמענו כי גולדסן
אינו כמצב המאפשר דו לנסוע.
הוא ככר נטה למדת.

אנטי־שרון
א י הי ה גולדמן שני. לא רק מפני
> שגולדמן עצמו היה דמות יחידה־במי-
נד״ אלא גם מפני שהעולם, שאותו ביקש
לייצג, שוב אינו קיים.
העם היהודי, שאותו ביקש גולדמן להעמיד
לצידה של ישראל בבעל־ברית
בעל דיעות עצמאיות, חדל: מלהתקיים
(אם בכלל היה קיים אי־פעם) .יהודי העולם
הם מושבה ישראלית, שעליה מוצבים
נציבים עליונים ישראליים, בעלי
גינונים קולוניאליים, בדמותם של שגרירים
או ״מנהיגים״ יהודיים שכירים. ממש־לת־ישראל
שולטת במימסד היהודי בעולם
כפי שסטאלין שלט, בשעתו, במיפלגות הקומוניסטיות
בעולם.
מבחינה מדינית, נכשל גולדמן לאורך
כל הקו. ביום מותו היתה ישראל רחוקה
יותר מתפיסתו מכפי שהיתה אי־פעם. נבר
אותיו השחורות ביותר התאמתו — והמציאות
אף עולה עליהן בחומרתה. הרוח
ההומאניסטית היהודית גוססת במדינת־ישראל.
אמנם,
דווקא ערב מותו, התפתחה היוז מה
המדינית של הנשיא רונלד רגן, הנו שאת
בחובה איום (או הבטחה) של שלום
כפוי. אך נדמה לי שגולדמן עצמו היה
מפקפק ברצינותה של יוזמה זו, אחרי אכ זבות
כה רבות.
אך אני מעז להינבא שדמותו של גולדמן
לא תקטן בדפי ההיסטוריה אלא תגדל.
הוא ייזכר בדורות הבאים כמי שהעמיד
לפני ישראל אלטרנטיבה שפוייה, לפי מי טב
המסורת היהודית. הוא ייצג את המוסר
ההומאניסטי, את התבונה הצרופה ואת
הדמיון היוצר של מדינאי אמיתי.
סכלהבחינות, הו א הי ה ה אנ טי־תיז
ה ה אי שי תוה רו חניתלא רי אל
שרון.
מינכן האשמה העיקרית -
וובצת עד אש״ך.
אן התנהגותם
שר ש יד 10 נו ת
גרמניה וישראל ״
מעודדת שארות
חמורות ביותר

מעט אחרי חצות, מסר כתג של
סוכנות הידיעות ״רויטר / ,שתו ראש-
הממשלה גולדה מאיר וכמה שרים
״לחיים״ בירושלים, כאשר נודע להם
כי מיבצע החילוץ של הספורטאים ה•
ישראלים במינכן הצליח. ראש״הממשלח
הלכה לישון בשעה 1וחצי אחר חצות,
כאשר עדיין לא ידעה מה אירע בנמל-
התעופה הצבאי פירסטנפלדברוק.
עד היום אין איש יודע בדיוק מה
אירע שם, במינכן, בשעות האלה. זוהי
תוצאה של מערכת שלמה של העלמת
מידע, כזבים מכוונים וטיוח האמת,
שממשלות גרמניה וישראל היו שותפות

מדוע!
אין שום ספק באשמתם של אנשי
אש״ף מאירגון ״ספטמבר השחור״ .ידוע
מעל לכל ספק שהם רצחו את המאמן
משה ויינברג בצרור יריות. ידעו שהם
רצחו את מרים־המישקולות משה רוטנו,
שנמצא הרוג במעונות הספורטאים במינכן,
כשסכין נעוצה במיפשעתו ושני
קליעי רובה בגופו. אנשי ״ספטמבר
השחור״ אשמים גם בטבח תישעה הספורטאים
האחרים בפירסטנפלדברוק,
גם אם הם לא ירו בפועל בכולם.
אך אם ניתן היה להציל את חייהם
של חלק מן הספורטאים — בין א ם
במשא-ומתן ובין אם על-ידי מיבצע חילוץ
רציני ומתוכנן היטב, והדבר לא נעשה
— נוטלות ים ממשלות גרמניה וישראל
חלק באשמה.
לפני עשר שנים, בספטמבר , 1972 היו
עיני כל גרמניה נשואות למינכן, שם
נערכו המישחקים האולימפיים. בישראל
היו גם עניינים אחרים על סדר-היום.
שביתה ארוכה ומרירה בבית החרושת
״עלית״ היתה אז בעיצומה, ועיתוני•
הערב תקפו בחריפות את מזכ״ל ההסתדרות
דאז, יצחק בן־אהרון, על עמדתו
בפרשה. הסנאטור האמריקאי ג׳ורג׳
מק׳גאוורן, שהיה מועמד לנשיאות, הודיע
שיבקר בחגיגות חצי־היובל למדינת־ישראל,
אם ייבחר. שר-הביטחון משה
דיין וסגן ראש״הממשלה יגאל אלון
ניהלו קרב עיקש על ירושתה של גולדה
מאיר, שהכל היו בטוחים שתפנה את
מקומה. סערה זוטא עורר הפירסום
שמשכורתם של חברי קואופרטיב התחבורה
״אגד״ מגיעה ל״ 2500ל״י לחודש.
ואז, בשעות הבוקר המוקדמות של
ה 5-בספטמבר , 1972 הודיע ״קול-
ישראל״ על החטיפה במינכן. שורה
ארוכה של מחדלים, אי״הבנות וחוסר-
תיאום, שנמשכו כמעט 24 שעות, חביאח
את הפרשה לסיום מזוויע וטראגי.
היום, עשר שנים אחרי־מעשח, אפשר

שוטרים גרמנים חסושים, אך ניסיון ה חילוץ
נעשה לבסוף בירי ממרחק רב.

המחדל החמישי :
ההסכמה הישראלית

זעקה עד הקנו

אלפי ישראלים השתתפו בהלוויות סחלליס ובכאב!
של הסישפחות השכולות של הספורטאים שנרצהו.
איש. לא טרח לבצע נתיזזוז אחרי המוות, וסיבת המוות לא פורסמה מעולם.

העיתונות הגרמנית ידעה למסור כי ראש
המוסד הישראלי למודיעין, האלוף יוסף
זמיר, ואחד מעוזריו הגיעו למינכן, אחרי-
הצהריים, ובאו מייד במגע עם מפקדי
המישטרה הגרמנית. שרייבר הצליח ל שכנע
את השליח הישראלי כי צלפי ה-
סישטרה עדיפים על צלפי הצבא. בדיעבד
הסתבר כי כמה מהשוטרים שהש תתפו
בפועל בירי היו בלתי־מנוסים, ו-
גוייסו גם שוטרים מתנדבים.
הקשר בין כוחות־הביטחון השוגים —
מישטרת מינכן ומישמר הגבול — היה
בגדר שערוריה. בין שני הכוחות לא היה
קשר ישיר. התוכנית כמות־שהיא הובאה
לפני ביצועה לאישורו של השליח מיש ראל,
והוא לא רק אישר אותה, אלא אף
הסכים לקחת חלק בפועל במיבצע החילוץ,
כאשר הועמד לרשותו רמקול שבעזרתו הוא
פנה לאנשי אש״ף במהלך החילוץ. אילו
סירב להסכים לתוכנית — אין ספק שהיא

כנראה אחד החוטפים ריפון־יד על אחד
המסוקים. יריות נשמעו מכל עבר, המסוק
בער, אך איש לא ידע מה מתרחש לידו,
לפתע נודע במיגדל־הפיקוח של שדה-
התעופה כי החילוץ הצליח, והישראלים
ניצלו. לא ברור מה היה הגורם להטעייה.
מכל מקום, אחרי הודעה זאת לא הוחשו
אל המסוקים כוחות נוספים של שוטרים
או של רופאים וחובשים.
לוח הזמנים: היריות הראשונות נורו
ב־ 11.45 בלילה שעון ישראל. בחצות הו דיעו
הגרמנים ששלושה עד חמישה ערבים
נהרגו, ושאחד עד שלושה ברחו. חוסר־הבהירות
ביחס למיספר המדוייק נבע סכך
שעד לאחר המעשה לא ידעו הגרמנים
כמה אנשים השתתפו בחטיפה. באותה שעה
עלה מסוק אחד בלהבות. עד שגוועה
האש במסוק — אחרי שעתיים, לא ניגש
איש לשטח המסוקים. אחר־כך התברר ש חלק
מהישראלים מתו כנראה מחנק ו*
מכוויות במסוק השרוף, ויתכן שאפשר
היה להצילם.

השודד השמי] :,ן שסשות
ממשלת גרמניה הודיעה שלא תקים
שום ועדת־חקירה לבדיקת המאורעות ב-
נמל־התעופה. גם ראש ממשלת ישראל,
גולדה מאיר, התנגדה להקמת ועדת־חקירה,

סד חדו חגר מו־לנסות
לשער מה אירע שם, בעזרת פיר־סומי
העיתונים, ובעזרת מחקרו של
ישראלי השוהה בגרמניה, אשר התגורר
בסמוך ל מ קו ם האירוע, וחקר גס הוא
את מה שהתרחש. מחקר זח הגיע לידי
״העולם הזח״.

ת שזדל זזו ש שן: הוודידה

בשעה 4.35 לפנות בוקר לפי שעון
מינכן 5.35 ,לפי שעון ישראל, חדרו ש מונה
פלסטינים חמושים לתוך הבית מיס-
סר 31 ברחוב קונולי, בעיר שנבנתה במיוחד
למגורי הספורטאים. כמה עובדים
גרמנים שהבחינו בהם, סברו שאלה ספורטאים
השבים מבילוי ארוך בעיר מינכן.
מכלל 52 אלפי השוטרים ואנשי־הביטחון
שגוייסו לקראת האולימפיאדה, לא היה
איש בסביבה. למעשה, יכול היה כל אחד
לחדור למחנה האולימפי ללא שום הפרעה.
ספורטאים רודזים, שחששו -מפגיעה
בהם שוכנו במחנה צבאי גרמני, וכאשר
נוכחו לדעת כי השמירה בעת התחרויות
גם היא אינה מספקת, שבו לארצם. לא
היתד, שום שמירה על מגורי הישראלים,
למרות שעם בואם למינכן היו יהודים וישראלים,
שגרו במינכן, אשר הזהירו
מפני מה שעלול להתרחש.

ח שזדל ה שני: הדתוח
ככל הנראה הגיעו אנשי ספטמבר השחור
לחדרם של המאמן משה ויינברג, השופט
יוסף גוטפרוינד והמאמן טוביה סוקולסקי,
בסמוך לשעה שבה שבו השלושה לחדרם,
אחרי שחזו בהצגת כנר על הגג במינכן.
סוקולסקי הצליח להימלט מייד. הוא פגש
בשוטר במדים שהוביל אותו לחדר של
המישלחת הקוריאנית, שחבריה היו ש קועים
במישחק קלפים לוהט. משם הם
ניסו לטלפן למישטרת הכפר האולימפי,
אך לא היתד, שום תשובה לצילצולי ה טלפון.
רק 40 או 50 דקות אחרי שפרצו
אנשי אש״ף לחדר, נודע הדבר למישטרה.
דיווח מוקדם יותר, יכול היה למנוע את
חטיפתם של רבים מהספורטאים, שכן השבויים
הראשונים היו רק ויינברג וגוט-
פרוינד.

ה מודל השלישי :
זששא־!!השוטר שמצא את סוקולסקי חזר אל

החוטפים, ונטל עיסו את תביעותיהם. אנשי
אש״ף תבעו את שיחרורם של 250
מחבריהם העצורים בישראל, ודרשו כי
יועמד לרשותם מטוס בואינג ,727 שיטיסם
לקאהיר ביחד עם החטופים.

לא היתה מתבצעת, שהרי היה מדובר באזרחים
ישראליים.

ה שזו רששש׳ :ה זי
הצלפים הגרמניים פתחו ביריות כאשר

אך מאוחר יותר נכנעה והקיפה ועדת־בדיקה
בראשותו של מי שהיה מפכ״ל
המישטרה, פינחס קופל. רוב מסקנות
הוועדה הזאת לא פורסמו מעולם. לא היו
האשמות ומסקנות כלפי הדרג הפוליטי או
הדרג המודיעיני הבכיר.

בשעה 8.10 בבוקר לפי שעון ישראל
נוצר הקשר הטלפוני הראשון בין יריב
אוח, מנהל רשות הספורט ששהה במינ כן,
ובין סגן ראש־הממשלה יגאל אלץ.
אלון הורה לאנשי המישלחת הישראלית
״לסחוב את המשא־והמתך ולברר כיצד
אפשר לפעול ״כדי לחלץ את בני הערובה.״
הוא החיש למינכן את השגריר הישראלי
בבון, אלישיב בן־חורין. בישיבת ממשלת־ישראל
שנערכה שעתיים אחר־כך, הוחלט
כי ישראל ״לא תתערב״ ,אך דיין התנגד
לבקשתו של אלון לנסוע למינכן. מאוחר
יותר ניסה דיין לנסוע בעצמו, אך נמנע
מכך כאשר הבחינו בו העיתונאים בנמל ה
תעופה בלוד.
האינטרס של הפוליטיקאים הגרמנים,
ובראשם פי שהיה אז שר-הפנים, הנס-
דיטריך גנשר, היד, לסלק את ״הבעיה״
מגרמניה. הם ביקשו לעשות הכל כדי
שהחוטפים והחטוסים יסולקו מהר ככל
האפשר ממינכן ומגרמניה, ושהמישחקים
האולימפיים ימשכו.
מפקד פישטרת מינכן, לעומת זאת, רצה
לנסות את כוחו במיבצע־חילוץ. על מפקד
זה, המיור מנפרד שרייבר, נמתחה ביקורת
רבה שנה קודם לכן, ואף היו תביעות
להעמידו לדין. הסיבה, באוגוסט 1971 תפס
שודד בנק בת־ערובה, וצלפי מישטרת מי נכן,
בניסיון חילוץ כושל, ניקבו את גופם
של השודד ובת הערובה ב־ 50 כדורי רובה.

השזור זוד 1עי:

תי שן מחלוץ
כל השגיאות האפשריות נעשו בתיכנון
החילוץ, משום שהגרמנים לא החליטו,
למעשה, על צעדיהם. הם הכינו מטוס
בואינג 727 לפי דרישת החוטפים, ודאגו
להעבירם׳באופן בטוח לגמרי, ובלי כל ני סיון
לפגוע בהם, לנמל-התעופה הצבאי
בפירסטנפלדברוק, תוך שימוש באוטובוס
ואחר־כך במסוקים. ניסיון החילוץ תוכנן
לשעות הלילה, שהן הקשות ביותר ל פעולת
צלפים, כאשר בירי ממרחק רב
אי-אפשר לד,בחץ בדיוק בין חוטפים וחטופים.
במטוס ׳הבואינג הסתתרו אמנם

מישמו הגבוי

מסוק של אחד נזכוחות־הביטחון תגרנזניים שתשתתפו
בניסיון החילוץ, נראה כאן מאחרי מעונות הספורטאים
בכפר האוליטפי בין הכוחות השונים שעמדו במגע עם החוטפים לא היה תייאוס.

רק חמישה מתוך שמונה החוטפים היו
מחוץ לשני המסוקים שניצבו על המס לול.
הטווח הרחוק, התאורה הלקוייה ר
חוסר־המיומנות לא איפשרו להם פגיעה
מדוייקת. רק שלושה מבין החוטפים נורו
והומתו במטח הראשון, ונורה גם שוטר
גרמני. באמצע הירי כובו משום־מה הזר קורים,
ואחר־כד הודלקו מחדש. לא נעשה
שום ניסיון לנצל את ההפתעה ולהסתער
מייד על החוטפים מטווח קרוב, בשיר-
יוניות שהיו מוכנות ליד המסלול.

וו שזדי ׳השביעי: החילוץ
ברור שהישראלים שהיו כבולים בתוך
המסוקים לא נהרגו מייד. היתד, הפוגה
שבמהלכה ניסה השליח הישראלי לפנות
אל אנשי אש״ף ולקרוא להם להיכנע.
התשובה פצידם היתד. ירי אל הזרקורים
ואל השוטרים. רק בשלב הזה השליך

סיבות המוות האמיתיות של תישעת ה ישראלים
שנהרגו בשדה־התעופה פירס*
טנפלדברוק לא פורסמו רישפית מעולם.
רק בריאותיו של אחד מהם, טוען העיתץ
הגרמני בילד, נמצאה כדור רובה.
ברור מדוע ביקשו שילטונות גרמניה
לטייח את הפרשה ולהשכיחה. ברור גם
מדוע רצו בכך השילטונות הישראליים.
לממשלה לא היתד, שום מדיניות ברורה,
והיא לא קיבלה שום החלטה חד־משמעית.
שלוש שנים קודם־לכן, הסכימה אותה ממ שלה
לשחרר עשרות אנשי אש״ף שהיו
עצורים בישראל, תמורת חטופי מטוס
אל־־טל באלג׳יריה. כמה שנים אחר-כך
הסכימה ממשלת בגין לשחרר עשרות
אנשי אש״ף תמורת השבוי אברהם עמרם.
בין הפרשות האלה היו הטבח במעלות,
מלון מבוי, כביש החוף, אנטבה ופרשות
אחרות. גורלם של הספורטאים הישראליים
במינכן היה עשוי להיות אחר, אילו ידעה
ממשלת ישראל מה היה רוצה.

רשימת מפיצי נייקי כישראל

רשימת מפיצי נייקי בישראל

אשדוד: מרתון ספורט -רוגוזין * 15 איל ת: דנית ״ מרכז רכטר *אזור הק ריו ת: ספורט סביניה -ק ביאליק, קרן יסוד , 88 ספורט און -שדי הנשיא 6ק. מלאכי * אשקלון: נעורים מחתי ״ מ ר כז מס ח רי אפרידר נשיא;
ספורט וספר -העבודה * 5בת־יס: ספורט גביע ־ הרב עוזיאל , 34 ספורט אלפיים -רוטשילד *•באר־שבע: אולימפית ספורט ; טום וג׳יס -ההס תד רו ת ;30 ספורט נרדי -תחנה מרכזית * גבעתיים: גלגול -סיר קין ;9
ספורט צור -וי צמן * 24 דימונה: לה ולי -מרכז ישן * 10 הרצליה: אולימפיה • סו קו לוב ;29 מרנז הספורט שרעבי • סו קו לו ב ;61 פריטיים -שד• חן ;9רקורד הרצליה * חיפה: א.מ.ג.ם אופנה -יפו ; 39 זניוק את
מיכלין -ד רן הע צ מ או ת , 55 ספורט ישראל ־ הנביאי ם , 9ספורט סנטר הרצליה * 2חולון: ספורט חולון -חנ קין ;47 ספורט איריס -ד ב הוז ; 45 ספורט גל; פרדי חולון־ סוקולוב ; 92 רם ספורט ־ סוקולוב * 62 חדרה :
מרכז ספורט ארצי -הנ שיא ;66 נעל* קרולה -רוט שילד * 10 טבעון: ספורט קדימה, ככר החרו ת * 1טבריה: צמפיון טבריה -העצמ או ת קולנוע גיל, קמפינג -מרכז מס ח רי ע״י סופר * ירושלים: אולימפית ספורט •
פינס 5ה דוי דקה; אינטר ספורט ־ דונו א ס ;4אינטרנציונל ״ מרכז, רח׳ יפו , 40 הגיינה ספורט -שלומציון המלכה; מרכז הספורט • קרי ת יובל; ספורט הבירה -המלך מורני ; 4ספורט הוצי מיצי של מ ה -א בן נבירול ;2ספורט
חבצלת -החבצלת , 5ספורט רחביה -ק ק ״ ל ;29 ספורטיבי ״ בן י הודה , 13 סופר ג׳ינס -יפו ;50 קמפינג ספורט -בן הלל * 14 כפר־סבא: ספורט נפר־ סבא ־ ויצמן, מעפילים ;2שום את שרף ־ ויצמן * 72 מגדל הע מק :
אולימפיה ״ מרכז מסח רי * 9נתניה ; היכל הספורט • שדי בנימין ; 11 ליגה נתניה ־ הרצל ;38 סופר ספורט ־ הרצל * 28 נהריה: האופן -שדי געתון ;12מ. ספורט -שדי נע תון ;17 ספורט ונופש ־ שדי געתון פינת וי צ מן *
נצרת: ספורט שמשום ״ בית הידידו ת, נצרת * עפולה: כל״בו תחביב ־ הנ שיא ; 1מבט ספורט הנשיא * 12 פתח־תקוה: מולטי ספורט -זיבוטינסקי , 112 מרכז הספורט בע״מ • חיי ם עוזר / 24ד. שחר; ספורט רצבי ״
חיים עוזר * 15 צפת: כספי צפת -ירושלים * 75 קראון: כליפא ספורט ״ מרכז רימון; נעלי אבנור ״ טינגרטן; סופר ספורט ״
מסחרי * קרית״גת: רן ספורט -מרכז מסחרי * 61 רמת״גן: כף לי -קרי ת קריניצי; מרכז לספורט ודייג ־
שדי ירושלים ;30 מוניק ספורט ־ כנרת ;3ספורט לתלמיד -הרואה?25 ספורט ניסיקר ־ בי אלי ק ;17
ספורט גרונדמן -הרב הרצוג 23 תל־ננים; רקורד -ביאליד 77 בפ סג׳ * רמת־השרון :
ארואסטיאת קגלקמן -סוקולוב ; 63 סופר ספורט ־ סוקולוב 85 יו נתו !
• סוקולוב * 41 ראשל״צ: מבט ספורט ־ רוטשילד ; 70
ספורט בני ; ספורט גלית ־ עמי הרצל ;43 ספורט
סופר ספורט ע״י דגלית * רעננה :
־ א חוזה ״, 168 מאטש ספורט -
בורכוב * 5רחובות :

ספורט •
; 192
הגדולוז מכולן
הטובה מכולן כעולס־גס כישראל
נעלי ספורט נייקי בעשרות דגמים. בישראל לאלה שלא ידעו! אפשר להשיג נעלי
בחנויות המובחרות
לספורט והנעלה.

*ר חובו ת:
תחביב
* תל־אביב: בזר אמריקאי
סולו מון ; 20ג׳ורדאש׳ -נוה שאנו ; 18ג׳ים
דוגלהה -־ ה׳ באייר >;4דוויס
ספורט ׳
דויייי ספייט
מרכז מסחרי נוה־אביבי ם ; דו ג ל
ככרמס רי ק ; 14 הובי ספורט ־ אבן גבירול ; 139 כל־ בו שלום -אחד הע ם י \׳^יל^׳ד,

_ שלורונסרונ די ר *9ד* די _ ו ״ רווי־ י־ היר ד ר .
ג אס יעדתוו

לונקה ספורט -אבן גבירול ,84 מרתון ת״א -אלנבי ;84 נעלי דקל -שכון בבלי ; 27
נעלי עופר ־ בן י הו ד ה , 228 ספורט סנטר -דיז עו ף , 68 ספורט אלון -יהודה המכבי 73
סל ספורט ״ דיזנגוף ; 126 גאון טסה -אצייל 64 שכונת ה ת קו ה; קמפינג ־ אלנבי 128
־ הרצליה 204

חוצפה

* = 10 מיקלס מס!
קודם כל שלום. חזרתי מחופפת עבודה
בבורסה של ניו־יורק. כן, הייתי שם
כאשר התחילה הגאות שפרצה כל מיני
״מחסומים״ סטטיסטיים ופסיכולוגיים, וגרמה
למהפך בשוק־ההון האמריקאי. תארו
לכם 140 מיליון מניות מחליפות ידיים
ביום אחד, איזו מהומה וכמה קריאות־התפעלות

חזרתי ואני כבר בעניינים. בסוף יולי
כתבתי שחודש אוגוסט יהיה חודש טוב.
הוא היה. כתבתי שהמחזורים יחזרו לגודלם
הטבעי — 600 ,500 מיליון שקל ליום.
הם חזרו. כתבתי שהיטל הגליל ישכח,
ולא יהיה ״פונקציה״ בשיקולי הקנייה
והמכירה. כך קרה.
גם חודש זה יהיה מעניין וטוב. ההז רמה
תעזור, ההנפקות יחגגו, והחגים
יעזרו לנו להיפטר מחלק מן הרווחים.
כולם חזרו לבורסה. מסתבר שזה עדיין
אפיק ההשקעה הטוב ביותר בארץ. ובאמריקה
אמרו לי שאולי בעולם כולו,
אחרי הנסיגה בבורסה של הונג־קונג.
נכון שבמטר רבוע של אולם העסקות
בבורסת ניו־יורק עובר יותר כסף מאשר
בכל הבורסה שלנו, אבל, וזה אבל גדול,
יחסית לגודל האוכלוסיה, אנו הראשונים
בעולם.
לא חשוב אם אומרים עלינו שאצלנו
זה קאזינו, מועדון הימורים. מה שחשוב
הוא שאצלנו מרוויחים הרבה יותר, ולפעמים
גם מפסידים. שם מרוויחים מעט אך
גם מפסידים מעט. אם בכלל.

מניות א׳־א׳

מה משותף לאינקובה, אריה,
ופי־בי? אין דרך יותר פשוטה
את העניין. ראשית, כל השלוש
באלף. שנית, גם פי־בי הפכה

אתא ב׳ מלבדוק מתחילות
לאחרונה

ללהיט של הבורסה•׳ ועכשיו אני חייב
התנצלות לצדיק בינו, מנכ״ל הבנק הבינ לאומי,
שטען בלהט שפי־בי היא מניה
נהדרת, שעוד יגלו אותה, וכך קרה. ההת נצלות
היא על כך שאני טענתי ששומר
נפשו ירחק ממנה. מה שאני טענתי היה
טוב לתקופה מוגבלת. נשתנו הזמנים וגס
המניות.

דולר

כעקבות חוק המיסוי כתנאי
אינפלציה אירעו כשוק ההון תופעות
חדשות: מכיוון ש־״/״ט1
ממניות השליטה כהכרה מקנות
הגנת ;מס, אחוזים אלה הופכים
לנכס ׳מוגן, החליטו אדה שבידם
מנכ׳׳ל צדיק כינו
היכולת והאפשרות לרכוש הכילות
פי־בי עולה
גדולות של מניות בכורסה ומחוצה
דה, כדי להינות מהיתרון שמעניק
החוק החדש. עיסקות־ענק מחוץ
להתאמץ? התשובה היא — תשקיע בהנ לכורסה
גרמו כין היתר לעליות
פקות. תשקיע יותר תרוויח יותר, הסיכון :
שערים כלתי מוסברות׳ ככמה מן
אפס.
המניות, שהיו ידועות כמניות שד. הבנקים מוכנים היום לתת אשקרנות
או גופים אחרים.
ראי של מינימום שקד סוד שקל
מי שידע על עסקות אלה, או הריח לצורך רכישת מניות בהנפקה. זז
אותן, לקח ״טרמפ״ עליהן, הרוויח הרבה עיסקה טוכה לשני הצדדים. הבנק
כסף. הקרנות גם מכרו הרבה סחורה גוכה ריבית, אתה נהנה מעליית
כדי להיכנס להנפקות חדשות שהיו יותר שער המניות, המונפקות. כך למשל
אטרקטיביות משערי רוב המניות. הבור אם קיבלת /0״ 3.5סהזמנתך, ושעד
סה יצרה כסף חדש בממדים עצומים. המנחה הכפיל עצמו, הרי תוך 4
מאלה צריך
אם למשל ההנפקה של פולק הפכה תוך ימים הרווחת
כמה ימים 60 מיליון שקל ל־ 200 מיליון להוריד 2ריכית על ההלוואה,
שקל, נוצרו 140 מיליון שקל חדשים /0״ 1על עמלות והוצאות אחרות,
שילחצו על השוק. וכאן אנו מגיעים לפר ולך נשארים ״/י< 4כיד כארבעה
׳ימים, כלי כל סיכון. וזו הסיכה
שת ההנפקות.
שהופכת כד מניה בהנפקה לאטמנפיקים
מניות ועושים זהב
איך אפשר להרוויח בביטחון של מאה רקציה, ואת כעלי החכרה למילאחוז,
אחוז אחד ליום על ההשקעה מבלי יונרים כחסדי הכורסה וכלי מם.

חסידה בניו יורק?
את מי אתם חושבים ראיתי בניו־יורק
בין היתר? ראיתי את דב נייגר, נציב
מס־הכנסה, שבא עייף בטיסה מלונדון.
ראיתי את ד״ר יצחק סודרי, סגן נציב
מנדהכנסה, אדריכל החוק החדש למיסוי
בתנאי אינפלציה, וראיתי את יוסף לווין,
סגן־נציב מס־הכנסה לחקירות עד לאח רונה,
ועכשיו נציג האוצר בניו־יורק. מה
עושים שלושה מראשי מס־הכנסה בניו־יורק
בלתי אם נועדו? והם באמת נועדו.
למה הם נועדו לא ברור. מה שכן ברור
הוא, ששלושתם נסעו על חשבון האוצר,
ואין להם בעיה של הוצאה מוכרת לצורכי־מס.
מה שעוד ברור, שד״ר סודרי מרצה
באוניברסיטת ניו־יורק על מיסוי בתנאי

אינפלציה ומשיב על שאלות כמו: אם הכל
אצלכם צמוד ל׳מדד־יוקר־המחיה, אז למה
יש לכם אינפלציה של 130 אחוז? האם
לשילטונות המס של ארצות־הברית יש
מה ללמוד משיטות גביית המס בישראל?
וכן, האם שכר ההרצאות חייב במס באר־

היה עייף; הוא בא להתרענן. אומרים
שבקרוב יפנה את מקומו לאחר ויפרוש
לפרקטיקה פרטית, כפרקליט ויועץ בענ ייני
מיסים.
שאלתי פקיד בכיר באיי־אר־אס, טס
ההכנסה האמריקאי אם הוא מכיר מישהו
מהשלושה. הוא אמר שעם אחד מהם
נפגש כבר. אבל זה לא יעזור. שום מידע
בתחום המס לא יימסר, אלא אם יש
הוכחות לכאורה לרקע פלילי מובהק, לא
סתם הברחת הון. חוץ מזה, הוא גילה
שהוא עוסק במחקר כיצד תשפיע החלפת
שיטרי מאה דולר ירוקים בכחולים על
ההון השחור שבידי המאפיה בארצות־הברית.

כ״לוכי״
שד מדון ״דקסינג־טון״
,ראיתי, גם שניים מאנשי
המכס המפורסמים שד לוד, שבאו
להתעדכן כמהירים החדשים שד
טלפונים אלחוטיים, ועוד כמה מכשירי
אלקטרוניקה, כן. ועכשיו
לידיעתכם: מה שיקבע הוא המחיר
הקטלוגי, ולא, הקבלה ש־הכאתם
מהחנות שד יאיר או שד
איציק.

הלהיט של הסל ם
נציב־ מם נייגר
— הברחות הון

,תת־ ניצב מרכוס
חקירות —

צות־הברית, או ואולי גם בישראל?
יוסף לווין הגיע לאמריקה כאיש־האוצר.
לא ברור אם.יעסוק בעיסקי מס של יש ראלים
באמריקה. מה שבטוח הוא, שראו
אותו בחברת תת״ניצב יגאל מרכוס, נציג
המישטרה בניו־יורק. שניהם בטח ילמדו
שיטות חדשות לתפיסת עבריינים בעלי
צווארון לבן באמצעות שילטונות המם !
אבל גם זה לא בטוח. נציב מס־הכנסה

זוכרים את הסיפורים על הכיולבו האמא־כר
שלמר בניו־יורק? הלכתי לראות. ב-
קומת־הקרקע מוצגים כל הפריטים המשוגעים
שעליהם סיפרתי. אפשר לקנות במ קום.
בדרך כלל קונים באמצעות הדואר.
אפשר להשתגע מהמוצגים המשוגעים, ה מוצגים
בשש הקומות של הכולבו. לא
קניתי דבר. אני לא מיליונר ולא משוגע
תורן.
בדיוק בימים שבהם ביקרתי בניו־יורק
נפטר נשיא הכולבו .,מהגר איטלקי שהגיע
עם הוריו בגיל 5שנים לאמריקה, ועבד
בכולבו 45 שנה. הוא מת מהתקף־לב,
לא משגעון•
הלהיט האחרון של הכולבו, שעון דיגי טלי
המראה את השעה כשמוחאים כפיים.

מתברר, שקשה למצוא מאהב או מאה בת
בניו־יורק• אחרת לא היו טורחים
מועדוני הלימוד בניו־יורק להכריז על
קורס חד־חודשי: כיצד למצוא מאהב/ת.
את החוברות עם רשימת הקורסים, תמ צית
הקורס והמרצה מחלקים בכל פינת
רחוב בעיר. וזה עובד. עובדה: יש לפחות
שלושה מועדוני לימודים, המתחרים זה
בזה על כיסו של התלמיד בכוח. למשל,
בחוברת ספטמבר של אנקם מוצעים קורסים
בנושאים הבאים :
(לנשים וגברים) כיצד למצוא מאהב.
המחיר 21 :דולר לקורס בן ארבע פגישות.
כיצד
להינשא לבחור יציב, שוב״ 4שי עורים.
הצלחה
— כמה זמן עוד תחכה לה?
45 דולר לקורס. המרצה בחור מצליח
מאוד, בזמנו החופשי גרף הון.
או, למשל, איך לטוס בבלון מחומם
באוויר חם. המחיר 78 :דולר.
מדור העסקים מציע: איך ללוות כסף.
בדברי ההסבר נאמר, שהמרצה לווה אי שית
750 אלף דולר בלי ביטחונות.
לטוס בהליקופטר? בבקשה. המחיר 135
דולר ובחמישה שיעורים אתה טס. קורם
אחר מציע לך ללמוד ״איך למכור את
עצמך״ ,בעיקר בשעת ראיון מועמדים
למישרה. המרצה משמשת יועצת לענייני
עבודה וכוח־אדם.

אחד הקורסים המעניינים כיותר
נקרא חוצפה: כיצד להשיג
כד דכר מכד אחד, ככל זימן, ככל
פעם. המרצה: ריצ׳ארד וקסלר.
איזו חוצפה לקחת 21 דולר תמורת
קורס כזה: יותר רציני הוא
הקורס שכותרתו: איך להתקבל
לכית־ספר לרפואה ; גם כאן המחיר
הוא 21 דולר. כרשימת
,הקורסים להיפנוזה מוצעת דרך
מהירה להורדה כמישקל, הפסקת
עישון וכיצד להיפטר מהמכטא
הכרוקליני שלך. ולכסוף: איך למצוא
מציאות בנידיורק ; סחיר הקורס
— 21 דולר. מציאה ממשית.

טוסטר
ב לי חל קי ם
בכל חנות למכשירי חשמל ואלקטרו ניקה
בניו־יורק שבה ניגשים אליכם ואומ רים,
לא שואלים ,״מה נשמע?״ בעברית,
תשיבו: אינעל אביך גם־כן בעברית.
ותתפלאו, הוא בכלל לא יתרגז, כי ״מה
נשמע״ הן המילים היחידות שהוא יודע
בעברית. הוא מייד יחשוב שאמרתם שה מחיר
יקר וזה נכון, ויהיה מוכן להציע
לכם הנחה של ״</ס .10 אל תקנו. אצל השכן
אפשר לקבל אותו מוצר ב־מ/ס 30 פחות
וגם זה לא הסוף.
אל תקנו ב9וטואלקטרי?ן ברחוב אסקם,
בדאונטאון של ניו־יורק. יש שם שלושה
חברה שמדברים עברית. הרגשה טובה.
טובה מדי מכדי לשלם מחיר מנופח
לעומת המחיר אצל השכן, המדבר אידיש
וחובש מיגבעת שחורה. ועוד משהו חשוב:
קניתם טוסטר־אובן 220 וולט? תבדקו
בבקשה אם זה עובד. כשתגיעו ארצה
ויתברר לכם שחסר חלק, יהיה מאוחר
מדי.

זה קחה לישראלי שקנה אצל
איציק ב״פוטואלקטריק״ .וכשהוא
שלח אליו חכר וכיקש שיספק
את החלק, הכטיח להזמין בבית־החרושת
ו״תוך יומיים זה יהיה.״
עד, היום זה איננו. הוא פשוט לא
הזמין.

יש עוד כמה חנויות שכדאי אולי להיכנס
ולשאול מהו המחיר, אך לקנות רק
אחרי השוואת מחירים.

״אגודת־־שראל״

אמאד דקחה או
חאם התאנדה מט
או מבני ש נ גע ו

(המשך מעמוד )67
על פי ההלכה, האשד, היא אשת־חיל. ד.יא
יכולה לפתח קאריירה.

•,איך, היא יכולה לפתח קאד־יירה
עם צ 1ילדים כבית*
לרבנית דרוקמן יש תישעה שלה ושניים
מאומצים. איך היא פיתחה קאריירה?
הסוד הוא בחינוך הילדים. הבת שלי, בת
ארבע וחצי, יודעת לחמם בקבוק לתינוק.
כשאשתי יוצאת לתת הרצאה, אני בבית.
יש לנו חברים שנשותיהם עובדות בחוגים,
והבעלים נשארים בבית. הילדים מרו צים.
הם אומרים שאבא מפנק יותר.

ואחיו, מגלי, אף הוא קצין בצבא״הקבע,
אמרה אמאל במפורש כי היא אוהבת
את סמיר ואינה מוכנה לוותר על נישואיה
עימו, חרף העובדה שהוא מרותק לכיסא־גלגלים.
במשך
חודשים ארוכים התנהלו שיחות
בין הצדדים באמצעות שליחים רבים. לפרקים
היו נקודות אור בשיחות, ולפרקים
היו שיחות שהובילו למבוי סתום והיכו
את סמיר בתדהמה.
אחרי שרשרת של אירועים טראגיים
התאבדה אמאל. הסיפורים על ההתאבדות
והרומן שקדם לה שונים, והדיעות חלוקות
באשר לאמיתות הדברים,

+יכול להיות שכהלכה יש זכויות
אך למעשה...
השאלה היא מי יושב ומי פוסק בנושאי
הלכה. כשאני עושה ילדים — ואני לא
מדבר על הגדלה דמוגרפית של אוכלוסיה,
אני מדבר על האושר הפנימי שלי — הרי
זה תענוג עילאי ! למול את בנך, לשמוע
את בנך קורא פסוקים בתורה, לשמוע את
ילדתך ממלמלת את האמן הראשון לפני
שהיא אומרת אבא אמא. איזה אושר, איזה
תענוג עילאי. אדם חילוני לעולם לא יבין
זאת.

״ שלא תשכב

• האחריות הזאת של הולדת
צ ±ילדים. מניין !הביטחון שתוכל
לפרנס אותם ץ איך תוכל להעניק
לכל אחד מהם את מיטב,החינוך *
לי יש רק ילדה אחת, ואני יודעת
כמה מאמזיים וכמה כסף עולה
לגדל ילד.

עם חו ל ה ״
מיר, מספר את סיפורו תוך שימוש
״יי בפרטים רבים. אביה של אמאל, לעו מת
זאת, אינו מוכן להרחיב את הדיבור
על הפרשה. האב אף לא היה מוכן למסור
לידי העולם הזה את תמונתה של בתו,
בטענה שאסור לפרסם תמונות של נשים
דרוזיות. הדרוזים יושבים אף הס שיבעה
ימי אבל.
השבוע, ביום השלישי למות בתו, סיפר
והאב חארב להעולם הזה:
״כשד,יתד, אמאל בת 14 ביקשו את

יש לנו ביטחון בקדוש ברוך הוא. כש התחתנתי,
לא היתד, לנו פרוטה, והנד,
נפתח צינור השפע. תגידי נס אם את רוצה,
אבל איזה דודה זקנה שלי נתנה לי מתנה
70 אלף לירות.

• מה קורה כשמה תני ם כן*
מניין יש כסף לקנות לו דירה.
שלא לדבר על עשרה כנים.
בשמחתנים בן, הפנים מאושרות והלב
שמח. והבן שילך לגור בעיירת-פיתוח.
חסידי גור גרים באשדוד, בירוחם, בחצור.
אני מוכן לחיות כל חיי מתוך ידיעה ברו רה
שילדיי יקבלו חינוך. חינוך זו המטרה
הראשונה שלי. אני יושב עם ילדתי ומספר
לה סיפורים. לא את אגדות האחים
גרים, אלא את מעשי חכמינו, והיא שו אלת
שאלה של ילדה, ואני עונה לה
תשובה שמשיבים לילדה, כי אסור לה
שתאבד את ילדותה. לפעמים שאלות כמו
איו באים ילדים לעולם.

• איך אתה משיב על שאלה
כזאת*־

אני סיפרתי לה שיש שני אברים, שאחד
לא נמצא אצל השני.
• והיא הכינה את זה ככה ץ
לא. אז אמרתי לה שמה שיש למנחם
אין לה, ואז היא הבינה. מה, שאני אספר
לה את סיפור החסידה? זה טימטום !
אמרתי לה שכששני האברים האלה מת חברים,
נעשים ילדים. אחר־כך היא שאלה
את אשתי מתי עוד פעם יהיה חיבור.

+מה דעתך על הנוהג שהבעל ,
נמצא בחדר־הלידה לצד אשתו*
אני מאוד בעד. אני חושב שהלידה היא
ממש יצירת מעשה בראשית. שהבעל יראה
מה זה. לא יזיק לו שיהיה בפנים וירגיע
את אשתו. לי לא נתנו להיות בחדר־הלידה
של אשתי. עמדתי בחוץ ואמרתי תהילים.
אצלנו, כשאשר, יולדת, הבעל רץ לקנות
יהלום. צריך לדאוג לצרכי האשה. רצתי
ודאגתי לה לארוחת־צהריים. אני הרי
מכיר את אשתי, ואין חכם כבעל נסיון.
היא יולדת והיא מלכה. היא שותפה של
הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, ואני
לעומתה אפס, הבעל כלום. במעשה הב ראשית
הזה הוא רק נהנה. היא זו העוברת
את התהליך המופלא הזה, היא המלכה.
את יודעת, מספרים על רבם של האסי רים,
הרב אדיה לוין, שהלך לרופא עם
אשתו ואמר: רגלה של אשתי כואבת לנו.
אחרי שנפטרה שאלו אותו היכן ביתו,
אמר, :מיום שנפטרה אשתי, אין לי בית.
איני יכול להגיד לכם היכן אני גר.
אומרים שכל המגרש אשתו הראשונה,
אפילו המזבח מוריד עליו דמעות. אני
מעריך את האשד, בכל רמ״ח אבריי ו-
שס״ה גידיי. הגמרה אומרת: כל מיץ
דעלמא לאישה. האישה היא הקובעת איך
ייראה הבית, איך ייראה הבעל, וביחד מח ליטים
על עניינים רוחניים. הבעל מקבל
פקודות מהאשה ומבצע.

610

6י6*6 0 41
10 !:1

>1ס 1,11ס׳

.040

חובשי או

הנזיסזב שנשלח לבית־הדין הדרוזי. לדבדי

האב כתבה אמאל את המיכתב מרצונה

החופשי. ממיר טוען שהאב הכריח אותה לכתוב מיכתב זה תוך שימוש באלימותר

רי כאורה לא קרה דבר. החיים בכפר
י הדרוזי בית־ג׳אן מתנהלים כסידרם.
ילדים ממשיכים להתרוצץ ברחובות, והמ בוגרים
מנסים לנהל אורח־חיים תקין.
צעירי הכפר, לעומת זאת, מלאי מרירות
ומנהלים מהפכה שקטה.
עד היום ניסו הצעירים לשמור את
תיסכוליהם לעצמם. הם ניסו לגבור על
המרירות בצעדים איטיים ושקטים, אולם
תקרית טראגית, שאירעה בשבוע שעבר
בכפר, גרמה לזעם המצטבר לפרח החוצה.
שלוותו של הגבוה שבכפרי הדרוזים
המשקיף על נופי הגליל המרהיבים, הופרה
בשבוע שעבר. אמאל חארב, ילידת הכפר,
בת ,17׳ התאבדה בבית הוריה על־ידי
שתיית חומר רעיל.

ת אונ ה
ק ט לני ת
<4מעשה התאבדותה קדם רצף של
• אירועים שהתסיסו את הכפר כולו.

סמיר והבה, בן ,25 נפצע בתאונת־
.דרכים, עת נהג בג׳ים צבאי. התאונה
אירעה יומיים אחרי שיחרורו, בדרגת
סגן משירות הקבע. את אמאל הכיר סמיר
עוד בהיותו בצבא, שנים ספורות לפני
התאונה ששיתקה את פלג גופו התחתון,
וריתקה אותו לכיסא־גלגלים.
סמיר ביקש מאביה של אמאל, והאב
חארב, את יד בתו, ולדבריו האב הסכים.
לפני התאונה, ששינתה את חייו של הצעיר,
סיכמו שתי המישפחות ביניהן, כי
אחרי שסמיר יתארגן וירכוש דירה, הוא
ישא לאישה את אמאל הצעירה.
״אבל אחרי התאונה,״ טוען בלהט סמיר,
״התייחסו אלי בני מישפחתה כאל אדם
אחר.״ היחסים הטובים ששררו-בין שתי
המישפחות נפגמו. אביה של אמאל התכחש
לידידות ולקירבה שנוצרה בין הצ עירים,
והודיע לאמאל שעליה להפר את
כל הבטחותיה לסמיר.
בני מישפחתו של סמיר המשיכו לשלוח
אנשים לבית אמאל, ומנהיגים מהכפר
ניהלו משא־ומתן עם הוריה. לדברי סמיר

ידה. לא הסכמתי כי היא היתה צעירה
מדי, ולא רציתי להתחייב על מה שיקרה
בעוד שנתיים. כואב לי בלב. כואב לי
הרבה, אבל אני מסתפק בכך שאני יודע
שיש גורל לכל אדם. כל איש בעל
מצפון היה חייב להסכים שזה אסון שבת
כזו, ממש פרח, תיכנס למיטה של חולה.״
לדברי האב הכירה אמאל מאוחר יותר
בצידקת דבריו, וכדי להוכיח את טענותיו,
הוא הציג מיכתב בכתב ידה, שאותו שלחה
לשופט בבית־הדין הדרוזי בחיפה:

כתבה אמאד:
אחרי שקיבלתי את מיכתבתם מתאריך
ה־ 1באוגוסט 1982 על תלונתו של סמיר
והבה, אני משיבה על טענותיו. אני אמאל
והאב חאדב מתושבי כפר בית־ג׳אן. אירוסי
לסמיר היו ללא הסכמת אבי ובהיותי קטי נה.
שיכנעו אותי על־ידי מידמה, בדרכם
שלא מתקבלות על דעת כל אדם בעל
מצפון, להתארס לו.
בבית־המישפט הדרוזי׳בחיפה, ב־ 18ב אפריל
1982 הודעתי לשופט נור אל־דין
אל־חלבי שאיני מוכנה להתחתן איתו ב שום
פנים ואופן. ב־ 3במאי 1982 הודעתי
לפני מפקד תחנת מישטרת כרמיאל על
סירובי להתחתן עימו, והסברתי את כל
הסיבות לכך• כפי שידוע לי — המישטרה
הודיעה לו על החלטתי הסופית.

״ הני שו אין בי שלון
מו חלט ״
י פי בקשתי היתד בכפר אסיפה לכל
/הישייח׳ים, הנכבדים וראש המועצה,
הודעתי לפניהם על סירובי להתחתן אייתו
וביקשתי שיקח את כל הדברים שהביא
איתו לאירוסין.
עד כ אן מיכתבה של אמאל, כתוב
וחתום בכתב ידה.
״אחרי סירובה של אמאל להתחתן אי* -ן
תו,״ סיפר אביה כשדמעות בעיניו וקולו
חנוק ,״לקחתי אותה לרופאת־נשים, ש הסבירה
לה שאין כל עתיד בנישואיה

חומר ההזבוה שהיה בבית ושת ת ח אותו
8ו1אביה אסר עריה להינשא לאהובה,בכבודה של ה מישפה ה?
לנכה. כל מי שדיבר איחה היה בדיעה
שלי, שנישואין כאלה הם כישלון מוחלט.
,כשהבינה את המצב, היה הסירוב החלטה
שלה\ .
״כל הזמן הרגשתי שהיא נפגעה. כאילו
עשתה דבר הפוגע בכבוד המישפחה. אני,
כאבא, הסברתי לה שזה דבר טיבעי .״את
,שמרת על כבודך.״ אמרתי לה ,״זכותך
׳)׳לבחור במי שאת רוצה.״
לדברי אביה, התאבדה אמאל מכיוון
שלא יכלה לעמוד בפני אנשי הכפר.

נכותו, והתמידה ברצונה להינשא לו.
אחרי התאונה שונה יחס החברה כולה
אל סמיר. אמאל היתה היחידה שראתה -
בסמיר את האדם שאהבה -ולא התייחסה
לשינוי המשמעותי שחל בחייו. לדברי
סמיר איים עליה אביה שיהרוג אותה
אם לא תודיע על סירובה להינשא לו.
האב כלא את בתו בבית במשך שלושה
חודשים, ולדברי סמיר, בפעמים הספורות
שהצליח ליצור עימה קשר, התלוננה אמאל
שהיא מתענה בבית אביה.
יומיים אחרי שהתאבדה, אמור היה
להתקיים מישפט בבית־הדין הדרוזי, כדי
לפסוק בפרשת הנישואין• השאלה התמו הה
היא, מדוע התאבדה אמאל יומיים לפני
המישפט, שכן אם רצתה באמת להינשא
לסמיר, היה בית־המישפט מאשר זאת,
ולו היתה מסרבת להינשא לו, היו מוח זרות
לסמיר כל המתנות שרכש עבורה
אחרי שהתארסו.

״ הז קני ם
א ש מי ם

שפגעה בכבוהז
יכלה להישאר
בושה.

״האב
התמד״
לחלוטין.
אמאל על אף

מיר, ע טו ר זקן בן יומיים, מספר את
יי סיפורו בכאב. הוא מלא זעם על
החברה הדרוזית המאלצת את צעיריה
ללכת לפי מינהגי הזקנים. העובדה שזקני׳
החברה הדרוזית מכתיבים קו מסויים ש אינו
מתאים להלד־הרוח הנוכחי, גרם
לדברי סמיר להתאבדותה של אמאל־.
סמיר טוען שבמשך שישה חודשים
הגיש תלונות רכות במישטרה על הוריד.
של אמאל ועל העינויים שעינו אותה,
אולם המישטרה לא נקטה בשום אמצעי
לבדוק את נכונות דבריו. כל בני־הכפר
מאשימים כיום את בני מישפחתה של
אמאל, אולם הכעס, הזעם וההאשמות לא
ישיבו אותה לחיים .״בחברה מפותחת
יותר,״ טוען סמיר ,״בחורה לא צריכה
לפחד כשהיא אוהבת. אנחנו מאשימים
את החברה שלנו על השמרנות המטופשת

אווס 1נ ה

ממיר והבה משותק, לאחר שנפגע קשה בתאונת־דרכיס.
אולם עובדה זו לא הרתיעה, לדבריו, את ארוסתו, שהיתר•
מקורבת אליו מגיל , 14 והתאהבה בו לפני התאונה, שהביאה לסיומו הטראגי של הרומן.
שלה, שמרנות שהובילה למעשה טראגי
כל-כך.״
בכל ההיסטוריה של הדרוזים עוד לא
היתה בחורה כאמאל, יודעים לספר בני־מישפחתו
של סמיר, בחורה שהקריבה את
חייה למען אהוב ליבה. מישפחתו של
סמיר היא מישפחה יוצאודדופן בכפר
הדרוזי בית־ג׳אן. אביו של סמיר בא
מסוריה, והיה בין הראשונים שהקימו את
יחידת המיעוטים של צה״ל. האח הבכור
נפל ב־ . 1969 שלושה מבין ארבעת הבנים
הנותרים הם קצינים בצה״ל, ושלוש הבנות
נשואות ועוסקות בהוראה.

מי עו ט
בכפ ר

אביה אשם!

טוען סמיר .״היא פחדה לברוח
מהבית בשל מוסכמות החברה
״ לדבריו שתהה אמאל את הרעל משום שידעה שאביה
תיר לה להינשא לאהובה, גס אם יתיר זאת החוק.

* £3הרי התאונה אושפז סמיר בבית־י
* החולים תזב״ס, ומשם הועבר לבית־החולים
תל־השומר, שם שהה במחלקת־השיקום
במשך עשרה חודשים. הוא אינו
מקים רעש רב סביב פציעתו, ומנסה
לנהל את חייו בכוחות עצמו.
סמיר מודע לעובדה שבני מישפחתו
מהווים מיעוט בכפר .״אילו היינו סישפחה
בת 200 נפשות, היתד. הבעיה נפתרת
בצורה אחרת.״
אמאל התאבדה בשתיית חומר־הדברה,
המשמש לריסוס עצי־פרי. ניתוח שלאחר
המוות לא נעשה• כי הדת הדרוזית לא
מאשרת זאת, אולם אמאל נלקחה לתחנת
מגן־דוד־אדום הקרובה, שם שאבו מביטנה
את החומר הרעיל שנבדק, ואושר כחומר
הריסוס.
״אינני מתכוונים להתחיל במילחמת־נקם,״
אומרים סמיר ואחיו ,״כל מד, ש אנחנו
מקווים זה שמישהו ילמד לקח
מכל הפרשה. לא נתכחש למוצאנו, אבל
זה בהחלט לא כבוד גדול להשתייך לחב טיבי
זכרוני !׳
רה שכזו.״

_ . 811

סשו־ט
מדיניות
> * 331 תס 0ו ר 0ה ת הרוזז׳
בחוגי הפועל בנוגע
לשחקני־הספורט, מבהפועל
אינה עומדת
מכבי. בשכר שהיא

הקולות הנשמעים
לסכומים המשולמים
טיחים דבר אחד :
להתחרות ביריבתה,
תשלם לשחקניה.
הד לכך ניתן בדיון סגור שערכו עם־
קנים־תל־אביבים של הפועל. מחזיק תיק
הפועל תל־אכיב במועצת־הפועלים, שלמה
שטיינקלפר, שהוא גם ממלא־מקום מזכיר
מועצת־הפועל־יש, דב בן־מאיר, אמר דברים
כדורבנות :
״במקום ספורט עממי אנו עדים לספורט
תארים. המגמה הכללית היא שיש להכות
את מכבי. אנו רוכשים שחקנים בחו״ל

איר־ יממן
ג1יש את

גם זה קורה בבפר־שלם. פעילים של
הליכוד בפרבר התל־אביבי פנו להנהלת
קבוצת הפועל כפר׳שלם, המשחקת בליגה
ב׳׳ והציעו לה עיסקה שאי־אפשר לסרב
לה. אם ׳תוותר ההנהלה על הקשר עם
הפועל תל־אביב ותשנה את שמה לבית״ר
יסכים הקבלן שלום גניש, התומך בביית״ר
תל־אביב, לתמוך גם בקבוצה מכפר־שלם.
ההנהלה הגיעה לבית־ברנר בתל־אביב,
הודיעה על כך, ודרשה עזרה כדי שתוכל
להיחלץ מהמשבר הכספי שאליו נקלעה.
אך נראה שמועצת פועלי תל-אביב לא
תיכנע לאיומים שלהם.
אם לא יימצא פיתרון לבעיותיה הכספיות
של הפועל כפר־שלם, יתכן שהעם־
קנים המקומיים יעדיפו לשנות את שמם
והשתייכותם הפוליטית, אם הדבר יסייע
להם להחזיק בקבוצה.
לחצים פוליטיים. אין זו הפעם
הראשונה שהשילטון החדש מנסה להח ליש
את אירגוני־הספורט של מתנגדיו
הפוליטיים. ועד־השכונה כבר פנה בעבר
למארגני פרוייקט שיקום־השכונות, כדי
לקבל תמיכה לקבוצה, כחלק משיקום

מככי כגכיע־אירופה
הפועל יוצאים נזהמישחק

תו־*ש 318*111
לח״כ המערך מיכה חריש, היתד. סיבה
טובה להיעדר ממישחק פתיחת הליגה
בכדורסל של הפועל רמח־גן.

כנ׳סה ה ס נלרודח׳ם?

כ פר־ ש ל

כך גם נוצר הקשר עם איש־העסקים
מיקי אלבין, שנתן את חסותו לקבוצה
ובעקיפין פירסם כמה מחברותיו.
הצלחותיה של הקבוצה, שהגיעה בשנה
האחרונה להישגים נכבדים באירופה, גרמו
הן להצטרפות תומכים חדשים והן ל
כדורסל

המיקצוענים

הפועל

חריש
עושה עתה בארצות־הברית, בשליחות
הקבוצה. הח״כ הצעיר הוא יושב־ראש
אגודת ידידי הקבוצה, שמטרתה לגייס
אוהדים אמידים, החל מקבלני־בניין
ועד לעסקני־ספורט, כדי, להרים את הקבוצה
מבחינה פיננסית.

כמו מסוממים, וכל זה רק כדי לספק את
ההצגה הגדולה — להתמודד עם מכבי
ולנצח אותה. קיימת אשליה שאולי ניקח
אליפות השנה או בשנה הבאה. אך למעשה
אנו מספקים למכבי בכל פעם מחדש
אפשרות להתאמן לקראת אליפות אירופה
נגד יריב טוב. וכל זאת כאשר ברור ש מכבי
היא בלתי-מנוצחת.
״הכסף הרב המושקע בשחקנים ימוטט
אותנו בהדרגה. אנו חיים בג׳ונגל ואיש
אינו מכה על חטא.״
דברים אלה הפתיעו את הנוכחים, שהחליטו
להתכנס לדיון נוסף.
ספורט להמונים. לדבריו של שטייג־קלפר,
יש לתופעה זז השפעות שמעבר
למאבק עם מכבי תל-אביב בכדורסל. הוא
מאמין שספורט צריך להיות עממי, ועליו
לפתח יכולת ספורטיבית של ההמונים, ולא
של נבחרים, אישר הופכים למקצוענים
וגורפים לכיסיהם סכומי-עתק.
ספורט עממי מבטיח גם תמיכה רחבה
יותר, ואת הפועל אי־אפשר לנתק מזיקתה
למערך ולהסתדרות.
אם כך, נראה שבהפועל החליטו להתחיל
את הבחירות הבאות במיגרשי־הספורם
השכונתיים•

עמוקה של ירקות טריים ! פרוסת לחם
בעובי של סנטימטר אחד ! חצי לימון !
תפוח־עץ או תפוז ! מלח ותבלינים ללא
הגבלה. מים, סודה, קפה או תה —
ללא סוכר וחלב — ניתן לשתות ללא
הגבלה, גם בזמן הארוחה וגם ביניהן.

מהפועל לבית״ר
השכונה. גם פנייה זו נתקלה בקושי דומה.
אנשי מישרד־השיכון הסכימו לתם וך בקבוצה,
אך בתנאי שיבוטל. הקשר בינה
ובין הפועל. אגשי פרוייקט שיקונדהשכו־נות
לא ביקשו שהקבוצה תעבור לבית״ר,
אלא שתופיע ״כסקציית הכדורגל כפר-
שלם.״
בבית־ברנר מבינים שאחיזתם בקבוצה
נותנת להם גם אחיזה בשכונה הבעייתית.
יתכן שמסיבה זו רוצה הליכוד להיכנס
לשם. אם יהפוך גניש לתומך של הקבוצה,
הוא יתחיל להקים לעצמו אימפריית
כדורגל, בנוסף לאימפריית הבנייה שלו.
ופוליטית זה שווה הרבה•

הרזייר,.
הדי א טזז ה טו ב ה ביו ת ר
הפרופסור עזרה זוהר, העובד בביתר,חולים
שיבא בתליהשומר, מוכר גם כעומד
רראש תנועה פול טית ימנית זעירה. בין
רחירות ובחירות, כשהוא חוזר לעסוק
ו: קצוע שבו יצאו לו מוניטין, הוא גם
נ_..י ־לאור ספרים רציניים בענייני ברי ׳אית,
חבתוביד גיצורה המובנת לכל.
באחד האדם ומזונו (הוצאת
שיקמונה ,)15.6ה־א עוסק בסוגי דיאטה
שונים, לחולים ולבריאים. אחת מהן מפתיעה
בפשטותה. ולדברי זוהר יש לה
הישגים ממשיים. היא מתאימה לאנשים
פעילים, לא רק לאוהדי ספורט, אלא גם
לספורטאים.
הדיאטה מורכבת משתי ארוחות בלבד
ליוד זהר, לחלוטין. התפריט 100 :גרם
בשר,,או עוף, או דגי־ים רזים! צלחת
השרון מומת־גן
ספורטאי חריש
מעלה את רמת־גן על תנופה
משא־ומתן נוקשה עם אלבין, כדי שיגדיל
את תמיקתו.
חריש עצמו יצא, לא בפעם הראשונה,
לגייס כספים בארצות־הברית. הוא עומד
לשוב ארצה ב־ 16 בספטמבר, וברמת־גן
מניחים שמסעו יפתור חלק מבעיות הקבוצה,
שמשאביה הידלדלו בעיקבות מסע-
הרכש הגדול שהיא ערכה לקראת העונה
הנוכחית.

מי שנתקל באריה כהן ( )22 בחוף־הים,
אינו נוהג להתחיל עם חברתו. הצעיו^
שהוא בעל מכון לפיתוח גוף ברנעט
זכה לפני בחודש בתואר מוי
ולדבריו אין זה עדיין סוף הדרך;.
כהן מקדיש שלוש שעות מדי
פיתוח גופו• הוא מרבה לאכול.
וממעיט באכילת פחמימות,
מישקולות, עושה תרגילי-בסן,
נים ותרגילים על מתח ומקב״
הוא מתאמן כבר חמש
שעסק בעבודות שונות,
את כל כולו לספירט מיוח^
למעוניינים להראות
שיעברו שיעורים במכון,
שלושה חודשים
נימלי אם רוצים להב^.
הם אימונים של של
שבוע, כשכל אימון!
לדעתו עדיף להתחין

אחד הסודות הכמוסים ביותר במדינה,
שספק אם גם חוקרי מם־ההכנסה יודעים
עליו פרטים מדוייקים, הוא כמה מרוויחים
הספורטאים המצטיינים. הם, דואגים
להפיץ מספרי-עתק, ולו כדי להכין את
הקרקע למצב שבו קבוצה אחרת, אשר
תרצה אולי לרכוש אותם, תציע להם
סכומים אסטרונומיים ג אחל*
מדי פעם דולף החוצה פרט זה או
המעיד על המתרחש בספורט התחרות
בארץ.
כאשר עלתה קבוצת הכדורגל של הפועל
רמת-גן לליגה הלאומית, היא הח ליטה
לחזק את שורותיה בשחקנים מה שורה
הראשונה. כך עברו אליה, בין הש אר,
נמרוד דרייפוס וריפעת טורק מה פועל
תל־אביב. התפרסם שמורק מקבל
לעונת-מישחקים עשרה מיליון לירות.
רמת־גן שילמה לתלי־אביבים מילית לירות
כדי שתשחרר את טורק.
ההסכמים עם השחקנים והמאמנים הם
סודיים, וכך לא ידוע כמה מקבלים דריי-
פוס והאחרים.
תקציב שנת 1982/83 של הפועל תל-
אביב, על 15 ענפי הספורט שלו, הוא 400
מיליון לירות, שהם גידול של 300 אחוז
מהשנה שעברה. סכום זה כולל גם הכנסה
צפוייה ממכירת כרטיסים. מתוך זוז
מיליון לירות גוזל ענף הכדורג
70 מיליון לירות ישולמו ה
צבי רוזן ולשחקני הקבוצה
לא כולל את מה שישול
הכוכב של הקבוצה, סר
כוללים תרומות ומענקי
של האגודה, הן של
מי שנותן את החסוי

בליגה בכדורסל,
שחקים 40 כדרסלני
מ־ 220 מיליון לירות.
ירוויחו השנה ה כדון
לאומית כ״ 300 מילי
סכומי-ענק אלו
בבורסה, עושים
צריך להתאמץ

תה נגוס 711 הקרח
משקה של 5פונביס

נמס מיד במים קרים טעים מרחה ומרענן
תענוג לא יקר 5כוסות

־דש בישראל
1 0 6 )1 1 6 9 * 11

ויסוצקי

עליה להינשא לאהובה, שהנו

חזרה לתחילת העמוד