גליון 2349

העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 1 | 84 עמודי0 ד:מחיר: י־
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 2 | ג׳ורדאש הצלחה דוהרת היבואנים והמפיצים אחים נקש בע״מ סופר ג׳ינס ת״א, יהודה המכבי 57 טלפון 456351 רחובות, רח׳ הרצל 181 רמת־גן, רח׳ ד״ר כהן 2 ירושלים, רח׳ יפו 50
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 3 | כתבת השער הקידמי כתבת השער האחורי ] ה שליפה המהירה של רגן ההורי שלה הרגו אותה! חון, א רי אל כ דיו קכאשרחש כו ראש־ המסשדה, מנ ח ם בגין, ושר־ ה כי ט !ץ, שרון, ש
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 4 | אי ש ה שנ ה ת שי ״ א אי ש ה שנ ה ת שי ״ ב העולה החדש מאלמוני מבקר־הסוכנגת שמוראק אשתה שנ ה ת שי ״נז אי ש ה שנ התש ״ך סופרת דיין רכר־שואה אייכמן אי ש ה שנ ה ת
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 5 | ׳ 10 חסונה ג מ #גסבד גליי! ססמיו גג *$גיו!#מ עגווימי מ33 אי ש ה שנ התשט׳׳ו פרקליט תמיר אי ש ה שג התשט ״ז נשיא־מצריים עבד־אל־נאצר אי ש ה שנ ה ת שי ״ז אי ש ה שנ
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 6 | במדינה וזעם סי מון־ ?יבזוג• היסיפור יכול ה יה להצ חי ק עד ד מ ^ו ת — לולא עו ררמחש בו ת גוגו ת. חייל אלמוני סיפר השבוע ברדיו סיפור, שיכול היה להיות משעשע
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 7 |
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 8 | ואום הושיא רגן הוכיח בצורה חו תכ ת ש הה ר פ תקר. הצבאית של בגין ושרון הסתיימה בכישלון מד׳!׳ מוחץ־ * * נחם בגין נעלב עד למעמקי נפשו. • * ובצדק. בהסכמתם המלאה של
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 9 | לכל היו ת ר יבול חו סיין לכדא עכ שיו אל ה מי שפחחהערכיתו לו מ ר: תנו לי ל פ עול ככא ־ כו ח ז מני, ל ק כל כ חז רהאתהשט חי ם מי שראל, ולהע כי ר או ת ם לאש׳יף.
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 10 | שי1ו״ם 3מישל!חת הוקויזת קרוב לוודאי שבקרוב יחולו שינויים במישלחת הכלכלית של ישראל בניו־יורק. ה סי ב ה: מחד לי ם שוני ם שד כמהמ אנ שי־ה מי שלחת, ב עי קרבמה שנוג
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 11 | זמנים מודרניים ״העסק שרי בחובה? אז תמכרו דולרים מהפת״ם!״ ..,הלו טלבנק, אתה שומע אותי? מה שמך, אורי? אז יופי, אורי, כמו שאמרתי תמכרו את הדולרים מהפת״מ ותכסו את
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 12 | ׳ עינוגי סטרימלי משקה אמיתי שאין דומה לו מרענן, מתה, וטעים סטרימלי סירופ בששה טעמים! תפוזים ואשכוליות עם הדריף* מפרי טבעי תפוחים ופטל, ובטעמים הבלעדיים מחדל
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 13 | או ר׳ אבנר מספרעל רהדרמס׳ ( 321 של מלון המלך דויד המפואר בירושלים ישב השבוע גבר מוצק, //בעל עיניים כחולות ושערות אפורות, מסורקות לאחור בך פתחתי לפני 29 שנים
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 14 | גו ל ד מן (המשך מעמוד )13 עקרונית מן האופציה הבן־גוריונית, אלא שהחליפה את המעצמה המערבית במעצמה הסובייטית, שמש העמים, שעמדה — כך האמינו בעלי אופציה זו — לנצח
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 15 | מינתב שלא לניוסוס כרא שי ת פכרד אר ה שגה הו פתע או רי אמרי דקכד מיכתבמאת הד ״ר ; חו ם גולדמן• הו א דשא אתהתא רי ך 30 ביגו א ר צא , ±0ו הי ה מ פ תי עגםב תו כנו.
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 16 | 6£א13\6£ 8 1בין המעטים שבאו להלוויית הד״ר נחום גולדמן היה הפרופסור י ש עי הו ליי־כוכי ץ. הוא גיחך למראה הכיפות. המיצנפות והמיטפחות ששמו הגברים שהשתתפו ב הלוויה
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 17 | ~ מה זכה חד׳־ר נחום נולדמן. על נזה רגזה ה חי כ אזרה נמיר לחזות בעזרת אסטרולוגיה אפילו מי יקח חלק במילחמה. 1לשנה הבאה מנבא ליפשיץ שבחודשים אוקטובר. נובמבר
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 18 | ע ד מתי בוז! צ״צ־ בתפקיד! .נזה 1ה ש איד;1 הגנבים למנהלת וז תי א טחן זמי צבע את שערות־רא שו של ה בדדן על כך שהגנבים לא השאירו חמאה, למרוח אותה על התירס. 0בימאי
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 19 | בלתים תקים ויבי, שיש לו ניסיון עשיר במכירה בסיגנון אישי, בטוח שהוא יעמוד במשימה. ולבגין יש תכונה משותפת — שניכם משכתבים את ההיסטוריה ! 8האמן גדול המימדים מנשה
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 20 | דוב האו־האו ולורד הו־הו דוב שילנסקי אמר שמישהו דומה ללורד האו־האו. שכחתי מי. אולי אנשי הטלוויזיה. אולי שימעון פרס. אולי אני. האו־האו הוא כלב, בשפת הילדים. דוב
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 21 | ־׳מין ד<^ד י 11 וויה לזזקט״׳י וו דקה ^י? י 25,׳י ׳ממולא•*.׳ס? 382*1 מ בי ד ־יי לקבס ג גי
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 22 | 1ויייייייייי 1 וו! ! 11 כר ]ע| ׳הלב הרחב״ של וידאוטייפ מה זה ז הבוכנה הנמצאת בתוך כל וידאוטייפ היא המרכיב החשוב ביותר באמינותו ובאיכותו. זה בעצם הלב של הויד או
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 23 | כל הרוכש וידאוטייפ סניו מקבל מינוי חינם בספרית הקטטות שלפניו המונה אלפי פרטים אולמי תצוגה סניו: ירושלים: לונץ ,10 תל אביב: פרישמן ,50 חיפה: שדי ההסתדרות ( ,47
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 24 | אפשרלק־נו ת כו כ מי ת ואפשרל לן וו תמכוויתעס או פי. פי א ט רי ת טו יש לך אפשרות לקנות מכונית מקורית, עם אי שיות מ שלה: פי א ט ריתמו כוללת כל יתרון ותכונת אופי
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 25 | שו ש •ת שבס חו ת תרבות ניוליטית אך לא ד מו ק ר טי ה חוגים פוליטיים ואינטלקטואליים בעלי אינטרס, מחוללים לאחרונה גל של נוסטלגיה לתקופת טילטון תנועת העבודה,
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 26 | נופשון 82 בסלע האדום באילת מפגשובב של צעירים וצעירות הז מנ ת מ קו מו ת : בוא להשתתףב חגיג תהצ עירים בנופש א מי תי ב תו כני ת נופ שון , 82 במלון הסלע האדום
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 27 | קנה דירה אצל אברהם גינדי ותקבל דרת מפש לבל החיים־חינם 20 הראשונים אשר ירכשו דירה אצל אברהם גינד׳ החל ממוצ״ש זו יזכו ללא הגרלה בפרס המטרף ביותר שניתן על ידי
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 28 | מכחכים מאח נ די ב אבי דן מאוזן : .1כמו תבלין חריף ()3 .3אם לפעיל יש אח בכור, זה עלול להיות מסוכן ( )5,4 .9זה מצחיק שאוסרים עליה לשכב ()4 .10 למרות שהוא מתגורר
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 29 | באריזה חסכונית של 500מ״ל לשיער בריא,רעו! ובעל ברק טבעי להרגשה טובה באמת-״שמפו רויאל לבחירתך״שמפו רויאל״ענק ב 3-סוגים שווים: כחול-לשיער שמ1 אדום-נגד קשקשים
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 30 | עצירות? נפיחות? מכתבים עזרת בי קוני ס הי א עזרה טבעית עצירות -זאת בעיה! אז מדו ע גי קוני ס ולא משלשל אחרי כי בי קוניס הנו משלשל עדין ה מ כי לצמ חי ם ר פו איי ם
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 31 | שיטת הרכישה הקלה של ״מץ״ מאפשרת לך לרכוש מכשירי טלויזיה צבעוניים מן הטובים בעולם-בת שלומים נוחים מאד, , לפיבחירתך 9,6,3:או2נת שלומים. זו ההזדמנות שלך לרכוש
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 32 | הורוססוס מדים בנימיני בות מכאבי־בטן. כל התרגשות ומתיחות עלולים לגרום להם לתופעות בלתי נעימות הקשורות בבטן. גם כפות־הרגליים מאוד רגישות. נשים בנות מזל בתולה
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 33 | מנח המספיד אני בטוח שאילו היה עובר ונפטר מן העולם חס״ושלום הגנב הגדול ביותר בתולדות המדינה, יהושע בן־ציון (מה שלומו, אגב !) היה ראש ממשלתנו, מנחם בגין, מזדרז
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 34 | כתבה שלישית בסיווה עד האנשים והחבוות המתעשוים 1(1המירחמה. קונצרנים ובעלי הון מארה״ ב הם מן החשובים שנספק׳ מערכת־הביטחון ן ך עיתונות ׳הישראלית התייחסה אל י •
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 35 | קיימה לרגל יציאת סיפרו של סיימון, על נפט, הון ונשק במיזרח התיכון. הספר מהווה קובץ מאמרים שפירסם סיי- מון בעיתונות של הימין האמריקאי על המיזרח התיכון וישראל..
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 36 | בדאופמקט ב 14-תשלומים 11111 עכשיו, אתה בבר לא צריך להתפשר ...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית כמו בלאופונקט לא תגרום ל׳׳חוריס״ בתקציבך. קח לך היום טלוויזיה
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 37 | מוזאמביק הרצח עול רות פ־רסט בשבוע שעבר נרצחה במאפוטו, בירת מוזאמביק, אינטלקטואלית לבנה, ידועת־שם ברחבי אפריקה השחורה. רות פירסט ניהלה את המכון ללימודי אפריקה
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 38 |
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 39 | 1 1 1 1 1 1 3 11*111111 ננה מוסקוו : ,דאן ראדק מזמרת כדי להשכיח מן החיילים הצרפתיים המוצבים בגרמניה את געגועיהם הביתה, גייס הצבא הצרפתי לשורותיו את הזמרת ננה
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 40 | אנ שי ם ב עו דו! — 1917 עם הוריה פרידל ויו ס טו ס ברגמן — 1967מתא פר ת בחדר-ההלב שה ב תי א טרון בלו ס -אנג׳ל ס לפני הצגת מ חז ה של יוג׳ין או׳ניל א״נג ריד
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 41 | מה הבעיהן צרוד עצות מבריקות לבמה בעיות מעיקות. הוא שואל :״מה שלומך?״ את עונה באנחה :״אין לי כוח לנקות את הבית הזה. אולי תעזור קצתי״ ״לעזור?״ הוא משיב בחיוך.
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 42 | היופי שלה זה התענוג שלך!^ אם אתה רואה פתאום שוזיא 1ט*גק*מנב1ן מת או חן שהשירה שלן זקוקה לטיפו 3יופי בסנו ר הי עז ^י טי ע מבריקים. סט רהיט מחדש אות5דזמ*ף
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 43 | זרת ברק -סימן י יפים מאד כשהם מן מכתמי אבק, מים :שולחנות, כסאות, שידות, לוגוטיחיס 0ס>ן ודו 3ח 5 מכות זה לא הפתרון... אבק ולכלוך מזיקים לשטיח שלן, והוא ו קוק
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 44 | עזרי לו להגיע לחלונות הגבוהים איך? פשוט מאוד: תני לו סולם סנו חלונות זה רעיון מבריקן של סנו לניקויזן לונות מראות ברזים, משטחי פורמיקה, אמאייל ונירוסטת-טנו
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 45 | המידתמור. ע ל בי ח ־ ה כו ס ת השכונה זכתה בכית־כנסת חדש, אד התושבים רכים כיניהם על הזכות־להתפלל בו. לכאורה הכל נראה כשורה. תושבי השכונה התל־אביבית חל־כביר, זכו
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 46 | במדינה (המשך מעמוד )45 פללים הקבוע עזב את בית־הכנסת ופנה להתפלל במקומות אחרים וחלק אחר הפסיק בכלל להתפלל. תימנים נגד אשכנזים ו ספרדים. המתפללים הקבועים ׳נואשו.
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 47 | 1הורוסקופ (החשך מעמוד )32 ליים. בחורף הם מאוד סובלים מרגליים וידיים קרות. בגיל מתקדם חם עלולים לסבול מבעיות בלב• דגי ם בני דגים אינם חזקים במיוחד, ואם יש משהו
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 48 | ם אומרים מה הם אומרים חה הם אומרים חה הם אומרים.. אהרון אחיע: 1 אורי דן: •על ציולינג: ״רא נחתי ראיון לנתב ״אויק שוון תוא הודה ״הדתיים מאווגנים של עיתון
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 49 | הה הם אוהדים הה הם אומרים הה ה אומרים חה הם אוח מיה : 311 רדוד. אר 1י: רווי אקרמן: ״לא מצטערת ער שום ״אנשים דא מאמינים הני ק שה, נבון? דבר שעשיתי בחיים!״
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 50 | קולנוע סרטים רגט״ס מהי אמריקה י לשאלה הזאת יש תשובות כמיספר המשיבים. זאת ארץ כל ההזדמנויות וזהו גיהינום אלים, זה המקום שבו אפשר למצוא הכל, לקנות את הכל
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 51 | ־,-ייי״יימאלי לא יוכל להתגבר על המשימה. דוקטורוב עצמו, שבנעוריו נהג לעבוד בחברת־הסרטים קולומביה בקריאת ספרים שהוצעו להסרטה ובחירת המתאימים ביניהם, הכין תסריט,
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 52 | דו סין אנוהס חוזר לשוה היה יודע לא מזמן סיפרתי ליח ״•י ״״בזזו ד-תדשה א רי ק סיגי עם הרקדנית טלי י אי ר. אריק, שנשוי לשושי, עזב את הבית ועבר לגור עם הרקדנית
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 53 | חו פשה כפולה ירדן לווינסון, הברתו מזה כשנתיים של המיסעדן ואיש־העסקים רפי שאולי, נסעה לבלות חופשה בת חודש בהודו׳,שם שוהה אחיה, שהגיע למיזרח־הרחוק כ־ביטניק והפך
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 54 | ע בוד תו!פי טו ריו של נהג ״מרצדס׳ גרמני לבאזל; או לשטראסבודג נועדה פחות ל אדוניס משנועדה לעגיניו של לסאור...״ בעוד קסאור נוהג, היה אדונו, גלייצה, מעביר זמנו,
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 55 | מנהגו ולהעבירו לעבודה באחד ממחסני חברתו. תבוסתו של קסאור סופית. עבודת הנפש הוא בבחינת ביקורת נוקבת על רוח הזמן ועל החברה הגרמנית שלאחר המילחמה העולמית השנייה.
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 56 | בי ת די גגר האסה פ שק עד עד ה ע ד! רדה *מצרה ל בי ״ ד ראכן נתקבל ד. גקל הג דרל בי ״ ד י ת!ז תגי ר ל לאסתר חיי ב חיי בגר ה ב על ה ב על בג ם בגם; ארלם דעתבר בטת
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 57 | השקענו לשכנע את הבעל בקיום מיצווה זו ולשוא) ,לכלל חיוב לא הגענו. אין איפוא טעם שנדץ לכוף את הבעל במתן גט, בשעה שאנו, לעניות דעתנו, עומדים עדיין בשלב שלפני
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 58 | אוסנאיח דבנונית (אשנא׳ אמויקא׳ ו סי ס וישראל את הלהיטים הלוהטים שד נשות אמריקה | | 1ך *1 ^ 11 בנוסח אמריקאי של נורמה קמאלי, מעצבת האופנה הלבנונית, המעי* י י #
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 59 | חגית רשם אוהב היא בסגנון הדוגמנית שפרי גבוהה ודקיקה וגם אלגנטית. תה במהירות מסחררת לפיסגה. היא מש תמשת בבדים פשוטים, בגדיה שימושיים ומחיריה עממיים ומחמיאים
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 60 | וה היה גליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שגה בדיור!, הביא כתבת־•שער תחת הכותרת ״ההשמצות הנוראות כיותר בעולם״ .הכתבה עסקה בשבועון החשיפות ההוליוודי
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 61 | בשום מקום בארץ לא תוכלי למצוא קולקציה כה מגוונת של שטיחי יבוא חדישים ומרהיבי עין. במבחר כה ענק ובאיכות שמו. קשרבו * ל 4שו ת • מכבדים כרטיס ישראכרט ויתר כרטיסי
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 62 | (!ומיס להג? בתו פלסטיק הובן. ניתם מערכו ת תד מי ת גסדרנית עגלת מגירות על גלגלים בעלת 3או 4קומות. המלמלות נשלפות. הסדרנית קלה להרכבה עצמית ושימושיה רבים -לירקות
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 63 | מפעם לפעם מגיע לי... 1111111נ ׳ ר. קשר ב* 1ר* שותי ידן 11י—ן קנט.הנ אה אמיתית.השילוב הנפלא של רעננות וטעם עדיו, נקי ורך. הטעם המיוחד של תערובת הטבק האמריקאית
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 64 | >זידי 55£״״* • סירופ ממו תק בשפופרת. • מ בו סס על חומרים טבעיים. • כל שפופרת מספיק ה ל ה כנ ת 6כו סו ת משקה גדולו ת ( 1/2ו ליטר). • נו חו קללש מו ש. • אין צורך
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 65 | הרב עמי 3ץ יוצא נגד הננ״ה הותית, הזושניאה את הדת ער הציבור, נותח צוהו רה״ היום־יום שד החודים, מסבו על חיי המין שלהם ועל יחס ההלכה דאשה ולתפקידה בחיי הזוג
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 66 | באגודת־י שד א ד -או־יב הדח!׳״ (הנושן מעמוד )65 עיר־אובוח הוא קיבוץ, שתושביו הם בעלי־תשובה וגרים מכל העולם. לפני שלוש שנים׳ אחרי אודיסיאה מישססית בת 13 שנים,
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 67 | דות. צריך לבנות מוצק, לכן יש את המודיעין של בני־ברק. מועצת גדולי־התורה ועד לאנשי השומר־הצעיר. תמיד רציתי לדעת מה קורה כאשר יהודי דתי מאוד פוגש כחודה שמוצאת־חן
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 68 | כתיתה בנוסח אוסטוו־הונגו, הנכה קתיבל דוום־אמויקאי * חום, צפיפות ומחנק ביריד האופנה הישראלי * מתחננים על הצמות כל גינוני הטקס האפשריים חגגו כאן. בפתח קידם את
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 69 | המתסיסיס מאימי וסויה הם זוג מהלהקה הברוילאית המופיעה בארץ, במיסגרת הפסטיבל הישראלי. בעזרת תופים וכלים שונים ומשונים הס שרו, רקדו, והפכו את מסיבת־הפתיחה לקרנבל
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 70 | הי שו אריוה חיקו נ ת צו ג ת האובות את הסמוינסיזאיוס - ונימעסגננו לתן אח ההצגה נאשר עיכסו כמוהן סחורת ״״יא בת ה־ .21 האנגליות הבלונדיות עיכסו באכסטזה טל הבימה,
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 71 | אבירת הביריות היא מיקי אלבז הישראלית בת ה־23 שנמעט גנבה את החצגה מר<אנ־גליות בתנועותיה ששיגעו את הקהל. חברה הצעיר היה נוכח בקהל. האג ג ר׳ה המ רוש תתהבגא?י
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 72 | חטנתוז מו עדפו ת בטלנו1ה הי שר אלי ת יום רביעי • סידרה: עליסה בארץ הפלאות (— 0.00 שידור בצבע, מדבר אנגלית) .סרט על פי סיפרו של לואים קארול, מתוך סידרה המבוססת
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 73 | כדי לקבל קור׳ג צרפתי אמיתי. צריך לשים דגש על ורשגל £סרוו 0 0סן רדו 0 9 3קקטס 0 אופנת עילית בפריס סדרת תמרוקי 9 8קתטס 0לאשה ולגבר או-דה-קורג׳ או-דה-טואלט •
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 74 | הגיע אל 1ף השלם במשקל קל ינ ת ר מ שקה פנ ח ת ה שקל גיתם מער כו ת תדמית מארצות הברית לישראל -הבקבוק הפלסטי הענק, המכיל 2ליטר משקה! ושוקל(עם המשקה) כמו בקבוק
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 75 | שיחר צל״ש שיר ח ד. ב ר בו ר • ^ירי] לונדץ, על תוכניתו צלם אוחי, תוכנית מעולה שהציגה את עולמם של הצלמים והמצלמה כהשקפת־עולם. תוכנית זו הזכירה, ולוא במעט, את
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 76 | ג 1לד׳מ! (תמשו גזעמזד )15 גס לא כדי לחגן 7ן ד אחד פזמשיו, אף שגהג להתפאר כהישגים שהושגו על־ידי גולן כשמו• העימות הגדול בין גולדמן וגולה? בא בכל זאת.
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 77 | שוטרים גרמנים חסושים, אך ניסיון ה חילוץ נעשה לבסוף בירי ממרחק רב. המחדל החמישי : ההסכמה הישראלית זעקה עד הקנו אלפי ישראלים השתתפו בהלוויות סחלליס ובכאב! של
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 78 | רשימת מפיצי נייקי כישראל רשימת מפיצי נייקי בישראל אשדוד: מרתון ספורט -רוגוזין * 15 איל ת: דנית ״ מרכז רכטר *אזור הק ריו ת: ספורט סביניה -ק ביאליק, קרן יסוד ,
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 79 | חוצפה * = 10 מיקלס מס! קודם כל שלום. חזרתי מחופפת עבודה בבורסה של ניו־יורק. כן, הייתי שם כאשר התחילה הגאות שפרצה כל מיני ״מחסומים״ סטטיסטיים ופסיכולוגיים,
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 80 | ״אגודת־־שראל״ אמאד דקחה או חאם התאנדה מט או מבני ש נ גע ו (המשך מעמוד )67 על פי ההלכה, האשד, היא אשת־חיל. ד.יא יכולה לפתח קאריירה. •,איך, היא יכולה לפתח
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 81 | חומר ההזבוה שהיה בבית ושת ת ח אותו 8ו1אביה אסר עריה להינשא לאהובה,בכבודה של ה מישפה ה? לנכה. כל מי שדיבר איחה היה בדיעה שלי, שנישואין כאלה הם כישלון מוחלט.
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 82 | סשו־ט מדיניות > * 331 תס 0ו ר 0ה ת הרוזז׳ בחוגי הפועל בנוגע לשחקני־הספורט, מבהפועל אינה עומדת מכבי. בשכר שהיא הקולות הנשמעים לסכומים המשולמים טיחים דבר אחד :
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 83 | תה נגוס 711 הקרח משקה של 5פונביס נמס מיד במים קרים טעים מרחה ומרענן תענוג לא יקר 5כוסות ־דש בישראל 1 0 6 )1 1 6 9 * 11
העולם הזה - גליון 2349 - 8 בספטמבר 1982 - עמוד 84 | עליה להינשא לאהובה,
חזרה לתחילת העמוד