גליון 2356

כחכח חעוער חקידומף :

כתבתהשיעדו ־ 1ארוא : -

המסקוסואליט )בסופה

שרון במצור
המצוד הצבאי על ביירות היה
למצדד מישפמי עד שר הביטחון,
שהטקטיקה שדו ה ת־בררה:
גזר כדפי מעדה,
מקד כלפי מטה.

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והפינה רה: תר
אביב, רחוב גורדון ,3מל •03*232262/3/4 .תא־דואר . 136 העורך
הראשי: אורי א מ רי עורך־תבנית: יוסי שבון. רכז מערכת :
שלמה פרנקל עורכי כיתוב: תמי מוטוביץ וגיורא נוימן. גלמי
מערכת: ציון גפריר וענת סרגוסמי. ראש המינהלה: אברהם
סימון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
בע״ס * הדפסה :״הדפוס החדש״ בע׳׳ס, תל־אביב. הפצה :״גד״ בע״מ

כאשר שאלו אותי עמיתים ב־חו״ל
אם איני דואג, השבתי בשלילה.
עמיתים אלה קראו בעיתוניהם על תביעתם
של חברי הממשלה והכנסת להעמיד
אותי לדין על בגידה, בשל פגישתי עם
עם יאמר ערפאת בביירות הנצורה. הם
יודעים מה קורה לעיתונאים במקומות שונים
בעולם, נאשר ממשלותיהם סבורות ש הם
בוגדים.
כמה עיתונאים חשובים התכוננו להרעיש
עולמות, לגייס את מוסדות העיתונות
הבינלאומית, להחתים על עצומות בינלאומיות
ולפרסם הודעות־גינוי.
אמרתי להם שאין מה לדאוג ושאין צו רך
בהתארגנות כזאת. וכאשר שאלו אותי
על מה אני מבסס את ביטחוני, הסברתי
להם את מהותו של אותו מוסד ישראלי
מובהק ששמו ״היועץ המישפטי לממשלה״.
משום
כך לא הופתעתי כאשר נמסר לי
השבוע, בחוזרי מביקור חטוף בחו״ל —
שבמהלכו נפגשתי עם כמה מראשי אש״ף

(ראה עמוד — )5כי היועץ המישפטי
החליט שאין כל עבירה בפגישתי עם ער־פאת,
וכי אין להעמיד אותי לדין.
היו שתי סיבות לחוסר־האפתעה :
ראשית, הייתי בטוח לחלוטין כי אכן
אין כל עברה בפגישה זו.
שנית. הייתי בטוח כי היועץ המישס־טי
יחליט על פי מצפונו והבנתו.

השוסט?

כפי שהסברתי בשעתו בעמודים אלה,
אין החוק הישראלי אוסר על פגישות עם
אויבים כל עוד יש סיבה סבירה לפגי-
שות, וכל עוד אין כוונה לפגוע בביט־חודהפדינה.
פגישתי
עם ערפאת סיפקה שני תנאים
אלה.
היתה לה סיבה סבירה ביותר. ליתר
,ג־יוק. היו לה שתי סיבות סבירות: הסיבה
העיתונאית הטהורה והסיבה הפולי
טית
של פעולה למען השגת השלום. כל
אחת משתי הסיבות האלה די בה כדי שהשופט
ידחה על הסף כל אישום פלילי.
אשר לתנאי השני, האם יימצא במדי-
נת־ישראל שופט אחד שיאמין ברצינות
שהיה בכוונתי לפגוע בביטחון־המדינה 1
יכול פלוני להסכים עם דיעותי או לפסול
אותן, לראות בהן ברכה או קללה —
אך נדמה לי שגם שונאי הקיצוניים ביותר
אינם מאמינים לרגע כי יש מצידי כוונה
לפגוע בביטחון — כלומר לרגל, לגלות
סודות וכר.
לפן, גם אילו הוגש נגדי כתב־אישום,
לא הייתי חושש. אמנם, סעיפ-האשום שעליהם
נחקרתי — פגישה עם אוייב (״10־
כן־חוץ״) ,כניסה לשטח אוייב וקשירת קשר
לעירעור רוחו של צה״ל — היו מספיקים
כדי לגזור עלי מאסר״עולם, אך לא הא מנתי
שיימצא אף שופט אחד במדינת־ייש־ראל
כולה שה־ה מרשיע אותי.
אולם הייתי בטוח לגמרי שביכלל לא
יוגש נגדי כתב־אישום. סמכתי על הפרופסור
יצחק זמיר, היועץ המישפטי, שהוא
על פי החוק האדם היחידי שהיה מוסמך
להחליט אם לתבוע אותי לדין או לאו.
היועץ המישפטי הוא מוסד ישראלי, ודומני
שאין בעולם כולו פקיד בעל מעמד
דומה. כאשר הציע בשעתו יועצו של
אחד משרי־המישפטים הקודמים לבטל מעמד
זה, התנגדתי לכך בתוקף. האמנתי אז,
כפי שאני. מאמין כעת, כי מעמד זה מה ווה
תרומה חיונית וייחודית לקיום הדמוקרטיה
הישראלית.
היועץ הוא פקיד־המדינה, אך למעשה
הוא הבום של עצמו. אין הוא מקבל —
ואסור לו לקבל — הוראות משר־המישפ־סים
או מכל אישיות פוליטית אחרת לגבי
החלטתו להעמיד אזרחים לדין. הוא חייב
להחלים על פי מצפונו והבנתו.
אמנם׳ למעמד זה יש ערך רק כל עוד
מופקד על תפקיד זה אדם בעל הבנה
ומצפון — אדם שאינו רוצה להתרפס,
שאינו משרת השילטון, שיש לו אומץ־הלב
ותום־הלב הדרושים למילוי עצמאי של
התפקיד. עד כה התמנו אנשים כאלה לתפקיד
זה. לא רק יצחק זמיר עצמו, אלא
גם קודמיו — כנץ מאיר שמגר ואהרון
ברק — הצטיינו בתכונות אלה.
עד כמה שהדבר דרוש, הסתבר דווקא
בפרשה זו. אחרי שכמה מראשי השילטון
פירסמו נגדי הודעות של זדון ודיבה,
מייד בהיוודע דבר הפגישה, החליטה הממשלה
למנות ועדה שתבדוק אם לפתוח בחקירה
מישפטית נגדי. זמיר שהה אז ב-
חו״ל, ובראש הוועדה הוצב ממלא־מקומו,
מנכ״ל מישרד־המישפטים, מאיר גבאי.
היה ברור אז — כשם שברור כיום —
כי הפגישה היתד חוקית. הוועדה היתה
צריכה להחליט בו במקום כי אין מקום
לשום חקירה. אבל גבאי נכנע ללחצים
הפוליטיים, ושר־המישפטים משה נסים חרם
לאווירה העכורה על־ידי הודעה בגנות
הפגישה. משום־כך החליטה הוועדה לפ תוח
בחקירה. רק כאשר חזר זמיר ארצה
נפסק מחול־השדים.

מיצו 11
שעת
ההסד די ם * במקום 1יצחון
הנשיא האמריקאי רונלד
רגן שלח איגרת סודית למנהיגי
ערב, המלך חסן
השני מיהר לוושינגטון עם
איש אש״ף, וכעת מחכים
לישראל.

המיל המה העכורה בלבנון
היתה כל כולה
כישלון. יוזמיה רוצים
7פצחת עצמם, לקבל
פני היילים מצדיעים.
מי יקרא:
זיכרו א ת
המתים ך

השבת
של שפירא
האם ידע ח ״כ האגודה
אברהם שפירא ששמי־חיו
מוטסים לחו ׳ 7ב־שבת
ך גילויי העולם
הזה.

צרות במכ בי

בדילמו
:מישפט נגד רחמים
אהרוני, בעניץ הרצח
:כפול, נמשך, כאיזו
גידפה ידבק: כזו של

ידידו טוביה אושרי,
או עד־המדינה רמי ערוסי?

מיפג
שים
בסיציליה
כתבת העולם הזה פגשה
בפסטיבל סירטי הים ה־תיכון
כמה מגדולי יוצרי
הקולנוע הערכיים. הבימאית
הלבנונית דאגהה
שאוהל טענה כי אחותה
נחטפה לישראל והקודגד
המצרי ען יוסיף שאהין
איכזב•

אגודת הכדורגל של מכבי פתח-תיקווה
בתחתית הליגה ומנהלה
נאלץ להתפטר בגלל
חובות הימורים !

גו דלהא בו בו ת
הבימאי היווני קומטה גאברס מספר
בראיון לעדנה פיינרו
על סירטו הנעדר, ועל
אשמת האמריקאים לזוועות
צ׳ילוג__

החוצה!׳׳
בראיון חושפני מספר ראש
עיריית אילת, גד כ״ץ, כי
כמה מידידיו הטובים ביותר
הם ערבים, נ הוא אוהב זרים
בחור־ תיירים ומכריז :״תראי
כמה כושים מסתובבים
באילת.
יאללה. שילכו
מפה!״

אל־על:
המזימה גילויי העולם הז ה כפר ש ת אול־על.
כיצר ה ת קבלה ההחלטה והסופית
לסגור א ת החברה, מדוע הסכימו
העובדים לחתום. א ת מי מ שרת
איתן רוזנמן ועוד.

ומודדת
בקאמ רי

א ן הפסד בדולרים

ערגה פליד 7חגגה א ת יום־הודדתה
ב מסיב ת הפתעה, ש־ערכו
לה חבריה נר
תי א ט רון והגן אמדי.

הכלכלנית, אסתר אלכ סנד ר ני ת חה
א ת המאזן של אל־על והיא מגלה :
ההברה לא מפסידה
דולרים, והנימוק ה כלכלי
לסגירתה הוא
כוזב!

ד, די ס ט בו עי : 4 תשקיף 11 אנשים 14 בלונים
יו מן — ויקי הנץ ופייר סנדס־פראנס 15

מה הם אומרים 18 קטעים 10 הורוסקופ -מזל עקרב 20 מיכתבים 22 תשבץ
עולם קטן — ארצות־הברית, יוון

ועיראק אנשים כעולם — סטפאני ממונקו 20 ושני הלמוט בבון

חיסכון עוכר ושב

העולם הזה 2355

י הוד ה סופר, הומוסכסואל שהופעתו
בז ה הז סן גמנעה, מספר על
הטרדות, איומים ו התנכלויו ת מצד
עיריית תד־אביב והסישטרה• ניצב
אוברהע תור גמן מגיב:
״הם עוסקים בפעילות
פלילית.״

קולנוע — קוסטא גבראם והקולנוע ההונגרי כלכוטלן — תערוכת הכלבים

רחל ה מרחל ת
לי־לה־לו
אופנה — קורדרוי
נמר של נייר — ברנרד מלמוד,

דויד שחר, חוברת עכשיוואמנון נבות 52

זה היה העולם הזה שהיה
תמליץ טלוויזיה י שידור לילות ישראל ספורט אתה והשקל

פסח גרופר. נציגי הסקטור החקלאי מעדיפים שגרופר
ימשיך בתפקידו במישרד־החקלאות.

דורון, המועדפת גם עד־ידי ראש־הממשלה
מנהם בגין, תכק ש לפעול בממשלה כשר
לענייני נשים.

אוריאל לין פוטר

תוגוון י ף
כ!־ תקף חיל־האוויר
הי שראלי טור שיריון
השבועון הצרפתי נובל אובזרווטר מוסר בגיליונו
מהתשיעי באוקטובר, את הפרטים על האופן שבו
התקיף חיל־האוויר הישראלי טור שיריון ישראלי,
אשר פעל במיסגרת אחת עם עוד שתי יחידות אחרות,
במערכה נגד הסורים פמילחמת הלבנון.

כותב ה״אובזרווטר״ :״הטור ש נחס ם כיקש
א ת עזרת חיל־האוויר, כדי לפתוח עבורו
מעבר, אך בעיקבו ת טעות טרגית ני תנ ה
הפקודה להיד־הרגלים לתקוף ככל העצמה,
למרות הכל. עם שהר התקדם׳ הטור
הישראלי וחדר מהלך ק ״מ, לתוך הקווים
הסוריים. אך ׳המטוסים הישראליים, ללא
הודעה מראש, רתערכו, ותקפו א ת
כוהותיהם־שלהם.
למחדל זה היו שתי תוצאות: הוא קילקל,
כמידה ניכרת, א ת היחסים כין המפקדים
שכשטח, וכין שר־הכימהון והמטה הכללי.
השום יותר, המחדל גרם לעצירה מוחלטת
שד שלוש היחידות הישראליות.״

דפול־ שרוו -
קרע מוחלט
הקרע כין שר־הכיטחון וכין הרמטכ״ל הוא
מוחלט. אריאל שרון ורפאל איתן חוששים
זה מפני עדותו של האחר לפני ועדת כהן.
הם נמגעים מלהופיע יחד כאירועים
ציבוריים, ולמעשה, אפסו סיכוייו של רפוד
לזכות כ שנת כהונה נוספת כרסטכ״ל,
אם ישאר שרץ כתפקידו כשר־הכיטחון.

מתיחות בחרווו
המתח בתנועת החרות לקראת ישיבת המרכז מגיע
לשיאו. ראשי התנועה חוששים שפעילים מהמחנות
השונים ינסו לפוצץ את הישיבה באמצעים אלימים.

כסניפים השונים נעשות פעולות הרגעה
מיוחדות, כדי למנוע פיצוץ מול אמצעי־התיקשדרת.

שרה
דורון ־
שרת״ושים *

מנכ״ל מישרד־האנרגיה, אוריאל לין, יסולק
כקרוב מתפקידו עד־ידי השר החדש, יצחק
מודעי. זאת למרות שהשניים הם חברי
המיפלגיה הליברלית, ולין סוכר כמנכ״ל
מוכשר.
מודעי מתכוון למניות במקום לין אחד ממקורביו.

ויכוח ק שה בתק ,,
החלטתה של הנהגית התנועה הקיבוצית המאוחדת
לאסור על כנם צעירי התק״ם לקבל החלטות פוליטיות
הד־משמעיות נבעה מהחשש מפני ההחלטות
שיתקבלו בכנס.

הצעות ההחלטה כללו התנגדו ת מפור שת
לכד התנחלות בגדה המערבית, וככלל זה
התנגדו ת להתנחלות בביקעת־הירדן, וכן
תכיעה ״לבדיקה •מחדש שד הנושא
הפלסטיני.״

קורפו מאבדת מיכ ה
שר־היתחבורה חיים קורפו, שהיה ידוע כאיש החזק
של סניף ירושלים של תנועת החרות, איבד את
תמיכת הסניף.

כסניף ירושלים יש ייצוג רב לפועלים ולכני

ש בי חתרעב
ב ל בנון
אחד מהיידי־המילואים׳ שחתמו על
העצומה שד קבוצת ״יש גבול״ גילה
שיטה פרטית לה שתחרר מן השידות
כצבא הכיכוש הישראלי כלכנץ: חייל
!המילואים, שיחידתו נשלחה לדכגון,
פתח כ שביתת רעב. כתום שכוע של
שכיתה הוא נשלח לפסיכיאטר צבאי,
ששיחרד אותו מ שירות המילואים.
ערות המיזרח, הסבורים כי עמדת כמה
משרי־חרדת בפר שת ״אד־על״ היא בגידה
בהם.
פרשת ״אד־על״ גרמה לתסיסה בסניפים
רבים של חרות, ונודע על קבוצות שד חברים
השוקלים לההזיר במאורגן א ת תעודות־החבר
שלהם למרכז התגועה•

דוג! ב מי פדגח
ת עב 11־ ה
בסניפים רבים של מיפלגת העבודה קיים רוגז רב
על כך שהמיפלגה לא קיימה כל דמן בפרשת אל־טל,
ולא הציגה עמדה חד־משמעית בעניין זה.

הברים בסניף תל־אביב יוזמים ה ת ארגנו ת
שתקיף חוגים רכים כמיפלנה ושתקרא
לסילוקם המהיר שד שימעון פרס ושד
ירוחם משל מהנהגת המיפדגה.

במרכז הליברלים גוברת הנטייה להעדיף את שרה
דורון כשר •שישי מטעם המי&לגה, על־פני סגן־השר

ל ס רנו ת א*ן דו״חוזו
מוכיר הממ של ה
י תפ טר
מזכיר הממשלה^ ,ורך־הדין הירושלמי
דן מרידוד, שוקד התפ טרו ת
ממישרתו.
ידידיו שד מרידוד אומרים, כי הוא
ס ת חכ ט כלכטים מצפוניים קשים,
שעה שעדיו למסור א ת הודעותיה
שד הממשלה, כאשר הוא יודע מה
האמת מאחריהן, כהיותו נוכח כישיבות
הממשלה.

קרנות הנאמנות של הבנקים אינן מפרסמות, כנדרש
בחוק, דו״ח מפורט על מציב השקעותיהן מדי שלושה
ח־דשים, ואף משחות העברת הדו״חות לידי המשקיעים
המבקשים זאת.

ראשי קרנו ת הנאמנדת מנמקים זאת בהגנה
ע? ציבור המשקיעים הן. לדבריהם,
סעוניינים כדו״חות הללו כעיקר משקיעים
פרטיים, שאינם שותפים לקרנות ושרוצים
״לתפוס טרמפי־ עד המניות שהקרנות
משקיעות בהן.

*ויסקות עם אסירי
שרות בתי־הסוהר, שהתבקש לפגות מקום בבתי־הבלא

בארץ, עורך לאחרונה עיסקות עם אסירים ביטחוניים.

האסירים!הללו זוכים לשיחרור מוקדם,
כאשר התנאי הוא התימה על ה ת חיי בו ת
שלא יחזרו לעולם לישראל.

מה?רה
לסונסור ציוס?
בעיקכות הודעתו של המדען הרא שי של
מישרד־התיקשורת כי המישרד יתק ץ
מערכת מיתוג מ מו ח שב ת להעבר ת הודעות
בטלפון, צפויים קשיים ל חבר ת ״קונסורציום
איגטרנשיונל״ ,ה עו סק תכת חו ם זה.

וייצמן ל מו ק ד
עזר וייצסן ירואיין כנראה בקרוב
לתוכנית הטלוויזיה ״מוקד״ .זאת
בעיקכות שיחת טלפ ץ שיזם מנכ״ל
הרשות, יוסף (״טוסי״) לפיד, עם
וייצמן.
שיחת הטלפון שד לפיה עם וייצמן
נערפה דקות אחדות אחרי שיחת
טלפון יזומה א חר ת של לפיד, עם חכר
הווער־המגהד של רשות־השידור, ח״כ
חדות מאיר שיטרית, ס מקורכי וייצ־מן.

לפיד
פנה ל שיטרית וביקש, שיתייצב
דימינו בפר שת שידור הידיעה
כ״מכט״ עד הופעת אריק שרון בעצרת
הזיכרון להללי־הצנחנים, ידיעה
שאותה ערך לפיד אי שית ושעליה
נמתחה ביקורת רכה בוועדיהמנהל.
כיריעה נאמר, שהורים שכולים כינו
א ת שרון ״רוצח״ ו״מיפדצת״.
קונסוירציום היא חברה פרטית, שמניותיה נסחרות
בבורסה, והיא תתקשה להתחרות במישרד־התיקשורת.

ס תי מ ת פי 1ח
בהסתד רו ת
ועדת הבי קור ת ה מרכזי ת שד ה הס תדרו ת
תבעה מפועל שפוטר על רקע פוליטי,
שי תחייב שלא לדבר עד פוליטיקה ב שטח
המיפעד, כ תנ אי להחזרתו לעבודה.
המדובר באסף אדיב, שפוטר בתחילת המילחמה
מהמיפעל ההסתדרותי חמת בחולון. אדיב סירב
לעיסקה והוועדה דחתה את החלטתה למועד אחר.

בי קור ת על העורכי
עיתונאים מותחים בי קור ת עד ה תנהגו ת ם
שד כמה מחברי ועדת העורכים, שהוזמנה
על־ידי גופים כלכליים לביקור בשווייץ.
כמה מד,עורכים שהשתתפו במישלח׳ת ניהלו למעשה
מסע הסברה להגנת עמדותיה של ממשלת בגין.

מביקי י שר אלי ם
לגאבר
הבמאי קוכטה גאברס בחר מפיקים
הישראלים אבי ״צירפהי קליינבדגר וגידי
א׳מיר כמספקי שירותי ה הפקה של •פרטו
ההדש כישראל. קליינברגר ואמיר הפיקו
כעבר א ת סרטיה שד מיכל כת־אדם.
סרטו של גאבדס יעסוק בבעיה הפלסטינית והמיועדת
להפקיד הראשי היא השחקנית ג׳ייל קלייבורג.

קו ט דר :
ל א אמרו ש מ מעריב
העיתונאי יאיר קוטלר טוען כי המו״ל של בטאון
הליכוד, יומן השבוע, פנה אליו בהצעה לקבל עליו
את עריכת השבועון(העולם הזה .)2354

קוטדר הותנה זאת בקפלת עצמאות. לדבריו,

אם יקבל עדיו א ת עבודת העריכה, הוא
ימשיך כמקביל בעבודתו ״מערי״ והוא
לא איים בפרישה מהעיתון•

איגות סודית שד וגו ההצעות הסודיות של
לממשלות העוביות ביוטה
עונ אתלמ דו חו ס״ן:
את תונני תו הסודית :
צבא בלססינ ״סימל,״,
״החזרת 98 של הגדה״
דרכונים, דגל ושגריר,

בימים האחרונים היונה לי חחזדמנות לשוחח עם שורה
של אישים ערביים — החל בח׳אלד אל־חטן, המנהיג הבכיר
של פונ״ח והנציג של אש״ף במישלחת של המלך חסן וכלה
באישים פחות בולטים, המתמצאים ברזי המישחק, המתנהל
עתה בתריסר בירות ברחבי העולם, ערביות ואחרות.

להלן התמונה המתקבלת מפסיפס זה של מידע —
תמונה השונה מאוד מזו המצטיירת בכלי־התיקשורת הישראליים.

המשך שיחותי עם מנהיגים ערביים, ועל מגעים
המטילים אור חדש על המתרחש, אדווח בשבוע הבא.

!•אח אורי א בנרי
ן * כרים גדולים מתרחשים בימים אלה בעולם מערבי וסביבו.
* חלק קטן של הדברים מתנהלים לפני הקלעים — פגישת
ערפאת־חוסיין, ביקורם של מלך מארוקו ומישלחת שרי־הזזוץ
הערביים באדצות־הברית.
אך זהו רק הקצף שעל פני המים. מתחת לפגי המים גועשים
זרמים נסתרים.

שוב נוצרו תנאים המאפשרים פריצת־דרך ׳היסטורית•
היא אפ שרית — אך אין עדיין כיטחון שזה
אכן יקרה.

כמו במצב אסטרוליוגי מסוייס, כל גורמי־השמיים נמצאים
ברגע זה במקום הנכון. זוהי שעת־גורל, כפי שהיא באה אחת
לכמה שנים. אם תוחמץ, מי יודע מתי תבוא שעה כזאת שוב —
אם בכלל.

כרגע זה מחכים הכל לכד — הערכים לאמריקאים.

של ״תוכניית רגן״ — אותה תוכנית סתומה שהסעירה כל־כך
את ממשלית־הליכוד.

אם אכן הגיעה איגר ת זו לידיעתה של ממשלת־ישראל,
היא היתה. מוכרחה ליהכהיל אותה עזד יותר.
כך כי הסביר נשיא ארצות־הברי׳ת לעמיתיו הערביים :

• /0״ 8צ משטח הגדה המערבית ורצועת־עזה
יחזרו לריבונות ערכית.
• /0״צ הנותרים עשויים להסתפח לישראל,
אך לא מטעמים מדיניים או כיטחוניים,
אלא דק מטעמים של איחוד כפרוט מחד
לקים, וכדומה.
• ירושלים צריכה להישאר מאוחדת
מכחינה עירונית, אך עד המעמד !המדיני
של העיר המיזרהית יתנהל ס שא־וסתן.
• הריבונו ת הערכי ת תהול !,,עד השטח
וכל מה שיש כשטח.״
• עד מקורות המים צריך להתנהל משא־ומתן
לשם תיאום.
• ארצות־הברית תכ טיח א ת חופש ה־כחירות
שייערכו כנדה וכרצועה•
• ארצות־הכרית ״׳מתנגדת־־ להקמת
מדינה פלסטיני ת עצמאית. לדעת הנמענים
הערכיים, פירוש המידה ״מתנגדת״ הוא
שוושינגטון לא תמנע א ת הק מ תה של מדינה
פלסטינית, אלא תנקוט כמשא־וסתן
עמדה שלילית כדכד.
• כתקופת־המעכר ישלטו הפלסטינים
על עניינים כגון סחר־חוץ, אך לא עד ענייני
החוץ והביטחון.

חסן

תוכנית רוגירס כ׳
^ צל ראשי המדינות הערביות ואיש״ף עוררה האיגרת הד
י חיובי ביותר. היא הזכירה לכולם את תובנית־רוג׳רס של

— 1969 הי בנית שגולדה מאיר, ראש ממשלת־ישראל דאז׳ דוז׳תד,
אותה מכל וכל ,״על הסף״.
ייליאם תג׳רס, שר־־זחוץ של הנשיא ריצ׳ארד. ניכסון׳ הציע
אז את החזרת השטחים הכבושים לירדן׳ ״׳תוך שינויי־גבול
מיזעריים״.
(נינסון עצמו הופיע השבוע בטלוויזיה האמריקאית ודיבר
ארובות על השלום הישראלי־ערבי, אחרי ששילם מס־שפתיים
להישגיו של מנחם בגין, שחיסל את הסכנה שישראל תצטרך
להיליהם ביו זמנית בשתי חזיתות׳ אמר ניכסון שאין סיכוי לישראל
להתקיים לאורך ימיב, אם לא תעשה עכשיו שלום, לפי תוכניתו
ה״סבירה״ של רונלד רגן).
תוכנית ריוג׳רס מתה בעודה באיבה, מפני שניכסון נתקל
בחומי־ בצורה של ההתנגדות היהודית, ובמצב פוליטי ופסיכולוגי
שלא איפשר לו לבצע אותה.
הנשיא רגן מוצא את עצמו עכשיו במצב שונה לגמרי. בין
השאר :
0דעת־הקהל בארצות־הברית השתנתה באופן יסודי בעיקבוית
מצור ביירות והשחיטה גמחנות־יהפליטים.

רגז ובגין
האמריקאים לאש ״ך. וכולם יהד לשינוי הנדוד כישרא

איגרת סודי ת
י פגי כמהש בו עו ת שיגר רדגלד רגן איגרת סודית לארבע
* ממשלות ערביות: סעודה, מצריים. סוריה וירדן. יתכן
ששדד דומה נשלח גם לממשלת־ישדאל. אך אם כן — לא בתר
אס התוכן היה זהה.
האיגרת נועדה להסביר לערבים את המשמעות האמיתית

0רגן נמצא כ מ צג פוליטי קשיח. כעור כמה ימים
היעדכנה כאמריקה הכ חירז ת דכית־הנבחרים ולסנאט,
והנושא המרכזי הוא המצב הכללי ,׳חאינפלציה וה־אכטלה.
אם יצליח להשיג לפניי כן ניצחון מרשים
כענייני-חוץ — למשל, צעד מכריע לקראת פי ה רץ
ישראלי־ערבי — ישתפר טצכו כהרכה.

י• אש״ף נוקט קיו מתון, וברור כי ראשי האירגון רוצים
להשתלב בתהליך השלום ולבוא בדברים עם ארצות־הברית.

• נפ ת ח דדשיה כץ אש ״ך דירדן, המקל עד
האמריקאים לנקוט עמדה ה^שוייה דהתקכל על דעת
רכים כישראל ,׳וליהכיא להפ.־ת הליכוד.
0תנועית־השלום הישראלית עשתה רושם כביר על העולם.
(חמשו בעמוד )6

חוסיין הגלו

במדינה

״ י ״ ששזו הכו ם * ״
(המשך מעמוד )5
העולם הערבי ואש״ף, ומקלה על
אש״ף לנקוט עמדות מתונות.

תוכנית ערפאת
** ה התרח ש באמת בין המלד
*< חוסיין ויאסר ערפא ת ל פה
ריתק את מנהיג אש״ף בבירה הירדנית
הרבה מעבר לימים שנקבעו
לשיחות אלה מראש — עד
כדי כך שהחמיץ פגישה עם ברונו
קרייסקי, בעת ביקורו של הקאנצלר
האוסטרי בתוניס?

מידע מוסמך מלמד כי העמדות
של חוסיין וערפאת
קרוכות עתה הרכה יותר
מכפי שהיה נדמה לאור ה ידיעות
ה שיטחיות של כלי״
התיקשורת. התוכן האמיתי
נשמר כסוד כמוס*
ערפאת הסכים לעיקרון של מעין
פדרציה בין ירדן והמדינה הפלסטינית
שתקום. בתנאים הבאים:

• דרכון פלסטיגי
לאזרחי המדינה ה פלסטינית.

דגל פלסטיני למדינה
הפלסטינית.
״סמלי״
9צכא
(קרי: מוגבל) למדינה
הפלסטינית.
• שגריר יחיד ל פדרציה
ככל מדינה,
כשיטה של חלוקה
שווה. למשל: שגריר
ירדני כאנגליה, שגריר
פלסטיני בצרפת.
• שני פרלמנטים
נפרדים בירדן ובפלס טין,
ופרלמנט־על משותף
לשתיהן.
עדיין לא הושג עם חוסיין הסכם
על תנאים אלה, אך באש״ף
שוררת אופטימיות רבה לגבי האפשרות
להשיג פשרה. הנקודה
העיקרית המטרידה את הפלך הו־סיין
שונה לגמרי: קבלת ערובות
מאש״ף שלא ייעשה נסיון להתנכל
לשילטון המלך בירדן עצמה, שמחצית
אוכלוסייתה היא פלסטינית.

אש ״ף, סצידו, רוצה להשיג
מאמריקה ערוכות לכך
שהבחירות בגדה וברצועה
אכן תהיינה חופשיות. ראשי
האירגון חושבים על כוח
רב־לאומי או כוח של האו״ם
שייכנס לשטחים אלה ערב
הבחירות.
(חוויתי את דעתי שאין כל צורך
בכך. כפי שכבר הוכח ב־,1976
אין המימשל הישראלי מסוגל להשפיע
על תוצאות של בחירות.
שעיתונאי בל העולם יתעניינו בהן).

די ד ה בבי ח ^ מדון
ף• ארץ מעריכים כי סוריה
—י היא עתה קרובה יותר לאר־צות־הברית
מאשר לברית־המוע־צות,
ושהיא רוצה בהסדר.

כל המנהיגים הפלסטיניים
משוכנעים כי אריאל שדון
נפגש בארצות-הברית עם
ריפעת אל־אסד, אחיו של
הנשיא, כששניהם גרו כאותו
בית־מל ץ.
במישפטי גירושין בריטיים די
להוכיח שהגבר והאשה לנו באותו
בית־המלון במשך לילה, כדי שהדבר
יהווה הוכחה לניאוף. בבירות
הערביות נפוץ דו״ח מלא
של פגישה זו — פרוטוקול אמיתי
או זיוף משכנע ביותר.
אם כן. למה מחכים?

האמריקאים מחכים ל אש
״ף. הם רוצים שאש ״ף
יפרסם הודעה חד־משסעית,
המכריזה כפ שטות ־שהאיר־גץ
מכיר בחוקיותה של ישראל
ומקבל את החלטות

צ1 24־•338
הערבים רוצים להיות בטוחים
שאם אכן תימסר הצהרה כזאת,
האמריקאים יפתחו במגעים רשמיים
עם אש״ף, ולא יטענו ש.

ההודעה אינה מספקת, באמתלה
זו או אחרת. לכן הוצע למלך חסן
שיניח על שולחנו של רגן טיוטא
של הצהרה כזאת, ושיקבל מפי
רגן תשיבה חד־משפעית לגבי קבילותה.
רגן
מחכה לבך שהערבים יודיעו
•לו בצורר. מפורשת, שאינה
משתמעת לשתי פנים, כי הסעיף
7של החלטות ועידת־הפיסגה ב־פאס,
המדבר על זכות ״כל המדינות
באזור,״ חל על ישראל.
הערבים רוצים שרגן יבהיר בצורה
חד־משמעית כי תוכניתו אינה
רק איסף של עקרונות יפים,
אלא שארצות־הברית תנקוט פעולה
ממשית לביצועה.

כדברי מנהיג ערבי :״תו־כנית־רגן
קובעת אתה־
,לאווים׳ כלפי ישראל. הה־ד
טז ת פאס קובעות אתה־
,הנים׳ לגכי הפלסטינים.
המשימה היא לחבר את שני
המיפסכים ביחד.״

זוהי המשימה של מישלחת המלך
חסן.

ענק מחיפה
ך מנהיגים הפלסטיניים אומי
1רים כי ערפאת אינו יכול
למסור לאמריקאים את ההצהרה
המבוקשת, אלא אחרי הבלטה מפורשת
על כך מטעם המועצה הלאומית
הפלסטינית, הפרלמנט של
אש״ף. המועצה אמורה להתכנס
בעוד כחודש, כנראה באלג׳יר.
בינתיים נמצא ח׳אלד אל־חסן
בארצות־הברית. ח׳אלד הוא ענק
רחב־מידות ושופע חוש־הומור, אהד
הפלסטינים המעטים שקיבל
אזרחות הווייתית. השפעתו ב־אש״ף
עולה בהרבה על תואריו
הרשמיים (יו״ר ועדת־ההוץ של
המועצה הפלסטינית, חבר הוועד
המרכזי של פת״ח) ׳.ח׳אלד העשיר
(הוא סוכן שאופ בכוויית) ,יליד
חיפה, נמנה עם מייסדי פת״ח והוא
אהד האישים המרכזיים ב־אש״ף
(יחד עם ערפאת עצמו,
אבו־ג׳יהאד, אבו־מאזן, אבו איאד
ושניים־שלושה אחרים).
לפני חודש ברומא, בהופיעו לפני
1500 הצירים של האיגוד ה עולמי
הבין־פרלמנטרי, הרים אל-
חסן כוס ״לכבוד כוחות־השלום ב ישראל.״
הצירים מחאו כף במשך
המש דקות רצופות.
מישפחתו של אל־חס; היתה ב־משר
דירות רבים שומרת קבר־אליהו
ליד חיפה, והוא עצמו נולד
בבניין השומר של המערה. הוא
שגע מפי בעניין על הכוונה שד
ממשלת־ישראל לשפץ את האתר.
רגן סירב לקבל את פני אל־חסן
כחבר המישלחת של המלך חסן.
הפיתרון היה מביך למדי לגבי
האמריקאים: ח׳אלד היה במלון
בוושינגטון, והשתתף כחבר מלא
בכל ההתייעצויות של המישלחת,
אך בבית הלבן התייצבה המישל־חת,
בראשות המלך, בלעדיו.
הכל מסכימים כי המישחקים ה אלה
צריכים להיפסק, וכי יש לבצע
את המעשים הדרושים כדי
לשתף את אש״ף במהלכים הרשמיים.

ידידיהם
שד הפלסטינים
בוושינגטון אומרים להם :
״עליכם לפעול במהירות.
סלקו א ת הסיכשולים האחרונים.
רגן לא יוכל להמשיך
כיוזמה זו זמן רב, אם לא
יהיו לו הישגים• תשומת־הלב
ש? העולם לכל בעייה
— וגם הכעייה הפלסטינית,
שהתעוררה מחדש תודות
למעשיו של אריאל שרון ב־לבנץ
— אינה אורכת זמן
רב, היא נמדדת בשבועות,
ולכד היותר בחודשים, והוא
הדין לגבי התעוררות כו חות
השלום בישראל.
התמונה האסטרולוגית נכונה ברגע
זה. האמריקאים, הפלסטינים,
העולם הערבי, כוחות־השלוס ה ישראליים
— כולם קרובים עתה
לסיתרון. אבל הם לא יישארו ת־היעים
במקום.

הרגע הוא עכשיו.

הע ם
נוד הדוב!
האם חיה דוכן
העדים לספסל נאשמים?
אריאל שרון עמד על דוכן־
העדים. אך כל אחד מן הנוכחים
ידע שזהו ספסל־הנאשמים.
הוא התפתל, התחמק, בילבל.
הוא המציא תשובות, שעוררו יותר
שאלות מכפי שהן ענו עליהן (ראה
עמודים 9־.)8
ובסוף העדות, ריחף באולם סימן־
שאלה ענקי.
רק חברי־הוועדה עצמם מוסמכים
להעריך את העדות, ולהסיק את
המסקנות ממנה. אך כל אזרח בישראל,
ששמע את הדברים ברדיו
ושקרא אותם בעיתונים, גיבש לו
את המסקנות הפרטיות שלו.
סמכות המישפט. עצם הופעתו
של שרון לפני בית־דין זה,

תת־יבשת שלמה, היתד. חזקה פי
כמה מרוב הממשלות האירופיות.
מילחסת הלבנון נראתה לכמה
סוחרים ממטולה, בני האצולה של
חקלאי הארץ, כהזדמנות לייסד לעצמם
חברה קולוניאלית משהלם.
״דף מידע מיוחד״ ,כך כונה
הדף שהוצא על־ידי -המועצה הם־
קומית מטולה והמרכז הקהילתי במקום.
וכל זאת בגלל דחיפות ה עניין
— הקמת חברת־מניות ל־מיסחר
עם לבנון.
בדף, שהודבק במקומות ציבור
שונים בעיירה ובסביבתה, נאמר:
״עם פיתוח הגדר הטובה והמיסחר
עם לבנון, החלטנו להקים חברת־מניות
של כל חקלאי ותושבי מטד
לה, הרוצים בכך, בשיתוף משקיעים
מבחוץ.
״בל מי שרוצה להירשם בחברה
יפקיד המחאה על-סך עשרת־אלפים
שקל אצל יפה נאווי בחקלאי.
ההמחאה תהיה לתאריך 28
בחודש אוקטובר. ההרשמה תיסגר

צחון אחר־המוות של איש אחד:
דויד בן-גוריץ.
היה זה דויד בן־גוריון שת *3
למנות ועדה •כזאת, בעלת סממיז*
מישפטית, כדי לחקור מי נתן בקיץ
1954 את ההוראה לפעולות־החבלה
של רשת-הריגול היהודית בקאהיר
— פרשה אפלה, שנודעה בשם
״העסק־ביש״.
הממשלה דחתה אז את תביעתו
של בן־גוריון, הן מטעמים פוליטיים,
הן מפני שלא היה קיים חוק
שאיפשר מינוי ועדת־חקירה מיש-
סטית. בן־גוריון התעקש, נכנס לקרב
עם מיפלגתו, ולבסוף גורש
ממנה באמצעות מישפט־חברים.
במישפם פנימי זה ייצג את ה־מיפלגה
ע-ורך־הדין יעקב שימשץ
שפירא. בלהט הוויכוח האשים שפירא
את אנשי בן־גוריון בפאשיזם.
קיכיא ודיד־יאסץ. אמירה זו
רדפה לאחר מכן את שפירא, אדם
בעל יושר ומצפון. יתכן שהיא
המריצה אותו, כאשר התמנה ל
שמאל
— ימין ! שמאל — ימין1
שבו היה נאלץ להשיב, להיחקר,
להסביר ולגלות, היה ניצחון כביר
של דעת־הקהל הישראלית.
לא במיקרה התנגדו מנחם בגין
ושרון עד לרגע האחרון לעצם הדרישה
להקים ועדה כזאת. כי ועדה
כזאת לא זו בלבד שהיא מצויידת
בכל האמצעים המישפטיים העומדים
לרשותו של בית־מישפט, אלא
שהיא גם מתנהגת בביודמישפט ומקרינה
סמכות של בית-מישפט.
קשה להסתיר עובדות במוסד
כזה. קשה לשקר ולהתמיד בשקר,
כאשר שופטים מאומנים מפסיקים
את שטף הדיבור ושואלים שאלות
חקרניות.
השבוע היו רוב הישראלים משוכנעים
כי ועדת־החקירה תוציא את
האמת לאור, כולה ולאמיתה, וכי
תהיינה לכך השפעות מרחיקות־לכת
על ההתפתחות הפוליטית של
ישראל בחודשים הקרובים.

סופית ביום א ,17.10.82 /בשער.
12.00 בצהריים. לטובתכם, אנא
הזדרזו.״
על ההודעה חתומים אהוד ניי-
שטיין ודויד פין מהוועדה היוזמת.
המטרה: ת ד ־ אביב. הדף
הוא מחודש אוקטובר, כאשר כבר
ברור שישראל תסולק בבושת־פנים
אפילו מדרום לבנון, מהמובלעת
של מייג׳ור סעד חאדד.
אם כך, לא ברור כלל במה תסתור
החברה המטולאית מעבר לגבול.
אבל אין ספק, כי הקמת חברת
מניות יתפתח לפני צאצאי האצולה
הקרקעית את דלתות הבורסה
בתל-אביב, ובקרוב תצא בוודאי
הנפקה חדשה של חברת המיסחר
עם לבנון.
סיסחר בצפון אולי לא יהיה לתושבי
מטולה, אך אין ספק שהמניות
שיוצעו על־ידי החקלאים
המקומיים ימכרו מייד.

הגליל

החקירה

אוץ גבול מוטולוה
תושבי העיירה
מקימים חברה
כדי לסחור עם?בון
הסוחרים הבריטים במאות ה־18
וה־ 19 הקימו לעצמם חברות שנקראו
על שמן של הקולניות. חברת
הודו המיזרחית, למשל, שלטה ב
עסק

החזק שנחקק כעיקכדת
הסערה שד -דויד
בן־גוריון ממדא ע תה
את תפקידו ה-מיועד.
ועדת־החקירה, שעמדה השבוע
במרכז החיים הישאליים, היתה ני-

ימים כשר־המישסטים, ליזום בדיעבד
את החוק שהתאים בדיוק לסיפוק
דרישתו של בן־גוריץ, כעשר
שנים יקודם לכן.
אילו היה קיים חוק כזה בעבר,
יתכן שאפשר היה לחקור פי׳שעי־מילחמד.
קודמים, כגון טבח דיר-
יאסין בידי אנשיו של מנחם בגין
באפריל ,1948 וטבח קיביא ביזע^
היחידה 101 של אריאל שרון ב-
. 1953 הטבח של כפר-קאסם הגיע
לבית־המישפט הצבאי, שבראשו
ישב שופט אזרחי שחוייל לצורך
זה. גם טבח השבויים שנערך ב־
1948 על־ידי שמואל לאהיס בלבנון
נדון בבית־מישפט צבאי. כך נדונו
גם פישעי־המילחמה של דניאל
פינטו ואריה שדה במילחמת-הלי-
טאני.
ועדות־החקירה שהוקמו על-סי
החוק של יעקב שימשון שפירא
משנת 1969 דנו בפרשות שונות,
כגון השחיתות בספורט, השחיתות
בחברת נתיבי נפט בעיקבות גילויי
העולם הזוז ההצתה במיסגד אל־אקצה,
ובעיקר: המחדל של יום-
הכיפורים• חקירת הטבח בביירות
היא הראשונה הנוגעת לעניין ה מגיע
בחומרתו -ובהשלכותיו לעסק־ביש
של פרשת-לבון. למען עניין
כזה בדיוק נחקק החוק.
בן־גוריון, שדיבר רבות על ״עם
סגולה״ ועל הרמה המוסרית שרע״
היא מעניקה זכות־קיום למדינת־ישראל,
יכול היה השבוע להיות .
מרוצה.

ל ש?,אמר זאת בפשטות גמו־רה

אם ביום־העצמאות הבא

ע דיין תהיוה קיי מ ת כי שראל
ממשלהברא שו תו של מנ ח ם
בגין, י גי ע לכולנו עונ ש כצו
ר ,,מי צעדצב אי, שיז כי ר
לנו א ת עווננו, .
משום כך לא נחרדתי, כאשר
נודע כי מנחם בגין מתכנן מיצ״
עד נזה•
יום־העצמאות הבא יחול ביום
השני, ה־ 18 באפריל . 1983
עד אז נותרו כמעט שישה חודי־שים.

ו הו תרכ די להע כי ר
ממשלה זו מהארץ!

כוונ ה לקיי ם מיצעד צבאי
י * ביום־העצמאות הבא היא הפגנה
של אטימות־לב ועיוורון מדי ני,
שחצנות, רהב וטימסום.
בעיקבות ההרפתקה הרת־האסון
של אריאל שרון בלבנון, מצטיירת
עתה ישראל בעולם כולו כמדינה
מיליטריסטית, ברוטאלית וגסה,
מדינה נטולת־ערכים, המאמינה ב־

אותו הטימטום השחצני, ש הבי א ל מי לחמת
הלבנון, הוליד גאת רוויו! המיצעד

את מהותה של ישראל, שהיתה
פעם אהובה ואהודה בעולמו
או תו ה-
איז ה טי מ טו ם
טי מ טו ם ש הו לי דאת מילד ד
מ ת־הדכנדן, טי סטדםשמ קו רו
בי הי רו ת אין־קץ•

64אקשה להבין את רוחו
/של מנחם בגין, מבלי להבין
לרוחו.
לחבץ, מ כ לי לסלוח.
מיצעד צבאי בא במקום נ י ־
צחון צבאי. מסע־הניצחון בא
כפיצוי על מיבצע־ד,כישלון. האימפרטור,
החוזר מן המילחמה כשהוא
מובס, עורך לעצמו מסע-טריאומף
בבירת האימפריה( .אך אוי ללחשן
שיעז לאמר לו 1־01מ10 1ת16ז) !\161
כל אדם בישראל שאינו כסיל

ל צנ טדץ
אופן בלעדי בכוח הגם — מעין
פארודיה לוואנסיגית של גרמניה
הקיסרית.
זוהי דעתם של מי שהיו ידידי-
ישראל. מי שהיו אויבי־ישראל
משווים את ישראל של בגין־שרון
לגרמניה אחרת — לא זו של הרייך
השני, אלא זו של הרייך
השלישי.
ג ר מני ה של מיצערי ם• ג רמני
ה שד קו ב עי־פדד הוצע דיאווז•
ג ר מני ה של מנ הי גי ם
על כי מו ת ־ הצדעה וגיי סו ת
ה מו צגי םלר אוו ה ככדי־מי ש־חק.
ג ר מני ה שד ה מוני םהמ
רי עי םלכ לי־ מ ש חי ת.
גרמניה זו מצאה לה חיקוי נאמן
בפולין של המרשל יוזף פי-
לסודסקי — המדינה שבה עוצבה
אישיותו של מנחם בגין, תלמיד-
המישפטים בוורשא. בנו של לב־לר־הקהילה
בברסט־ליטובסק.
ע כ שיו ב א זה ל ה פו ךאת
י שראל ל חי קוי של חי קוי 7 ,־
פ א רו די ה של פ א רו די ה.

ך, פלישה של אריאל שרון
י 1ללבנון הובילה להפצצת־הזוו־עה
של ביירות, והסתיימה בטבח
^ של צברה ושאתילא.
לא כ מי קרה הו כי להל שם.

כהכרח הו כי להד שם.
הטבח היה טבוע בעצם מהותו
של מיבצע זה. הוא נבע מהגיונו
המדיני והנפשי.
העולם כולו מרגיש זאת.
לכן, ככד שתמהרישר אל
להש כי ח סי בצעא רו ר זה
מלב העול ם, כן יו ט ב לנו.
איזה מין טימסום הוא זה, הבא
להזכיר פרשה זו לעולם על-ידי
מיצעד צבאי, שיחזיר אותה למוקד
החדשות ולמרכז תשומת־הלב ז
מי כ עול ם כולו יוכל ל ר או ת
ב ט לוויזי ה ט אנ קי םישרא ליים,
תו ת חי םישרא ליי ם,
ס טו סי־ קרבישרא ליי ם —
מ כ די ל היז כ ר או טו מ טי ת בזוו
עו ת ל בנ ץ *
איזה טימטום הוא זה המחזיר
דווקא עכשיו מיפגני״ראווה צב־
* איים ליום־העצמאות, תחת לשים
^ א ת הדגש על אירועים המוקדשים
1י לערכי-רוח, אשר יזכירו לעולם

או חסיד מושבע של הליכוד יודע
כבר כי מילחמת־הלבנון היתד, הכישלון
הגדול ביותר בתולדות ישראל.
אף אחת סן המטרות האמיתיות
שלה לא הושגה. אש״ף לא
נשבר, אלא זוכה עתה בכבוד ובהכרה
שעוד לפני כמה חודשים
לא יכול היה לחלום עליהם. ה־בעייה
הפלסטינית לא הורדה מן
הפרק, אלא הפכה נושא ראשון על
סדר־היום הבינלאומי וגם האמרי קאי.
הסורים לא הובסו ולא גורשו,
אלא הפכו בעלי־ברית כמעט־גלויים
של ארצות-הברית. בלבנון
לא הוקמה ממשלת־בובות פרו־ישראלית,
אלא נבחר נשיא ש העליב
ושהכפיש את ישראל השבוע
מעל הבימה העולמית הרמה
ביותר. וגם המייג׳ר סעד חדאד,
שבידיו הפקידה ישראל את ״שלום
הגליל״ לפני המילחמה, עומד על
עברי פי-פחת.
כל זה כ מ חי ר 3 /0ב חו רי ם
צ עי רי ם, ש אי שמהם לא
י חז ה כבליצעד יו ם־ העצמ או ת
תשמ ״ג.
חייו של כל אחד מהם שווים יותר
מכל המיצעדים שמנחם בגין
מסוגל לחלום עליהם בחלומותיו
הנרקיסיסטייטי.

ל ת כן כי בגין אינו הנרקי־סיסט
היחידי החולם על הרגע
שבו יעמוד על בימת־ההצדעה, וישקיף
כקיסר על סורי האדם זד,׳שריון
שיעברו על פניו0^653,1• .
יתכן שגם אריאל שרון ורפאל
איתן שותפים לחלום זה.
ואכן, הםז קו קי ם לחלום.
חיילים רבים הצטיינו במילחמה
זו, כמו במילחמות הקודמות. אנשים
חירפו את נפשם, ביצעו מעשי
גבורה. מגיעה להם תודת האומה,
תודה שבלב.
א ך אף אחדמהם אינו
זקוק ל מי צעד־ ר אוו ח.
שרון, רפול ושות׳ זקוקים למיצ־עד,
שיהפוך בדיעבד את כישלונם
המחפיר לניצחון מזהיר.
כי שו ם ת הי ל ה לא תי רשם

לזכו ת ם, ושדם הי ל ה לא
תי קשר לרא ש ם, כז כו ת מיד־ח
מהע כו ר ה זו.
הם ריכזו בה את הכוח הגדול
ביותר שהופעל אי־פעם על־ידי
מדינת-ישראל. הם השליכו מאסות
כבירות של גייסות, שריון וציוד
מכל הס־גים לעבר חלק מן הצבא
הסורי וכמה אלפי לוחפי־אש״ף
בלתי־מאומנים. הם פעלו בזירה
שבה היו יחסי״הכוחות 1:100 וגם
1:1000 לטובתם. המילחמה ארכה
שלושה חודשים, תחת שלושה
ימים• והם נכשלו.
היעדים הצבאיים לא הושגו. היו
כישלונות ממאירים בשדדדהקרב,
שהצנזורה מסתירה אותם רק בקושי.
ההר הוליד בקושי עכבר.
הצבא שעורר את התפעלותם של
כל המומחים הצבאיים בעולם ב-
מילחמת יום־הכיפורים, כאשר הפך
מפלה לניצחון, עורר אצלם הפעם
השתוממות.
מדוע ז רמתם של חיילי־צה״ל
לא ירדה, לא מבחינת הכושר ולא
מבחינת הנכונות. האחריות למה

שקרה רובצת כל כולה על שר
ד,ביטחת ועל הרמטכ״ל.
שדם מי צעדצכ אי לא י עזו ר
להם. כ עו מדם על ה בי מ ה
מ צ די עי ם, ה ם יוכלו ל ר מו ת
אתעצמם. אכל הם לא י ר מז
אי שמלבדם.

^ ש ר אל ה טו כ ה כבר צעדה.
ישראל הטובה, היפה, המצפונית,
צעדה בהפגנות נגד המיל-
חמה. הפגנות אלד, עשו רושם כביר
:בעולם. הם חוללו את השינוי, שעכשיו
מתפאר פו יצחק שמיר —
כשודד המתפאר במעשיו של מי
שמנע ממנו לבצע את זממו. העולם,
שהתחלחל למראה הזוועות של
אריאל שרון, ושהיה מוכן למחוק
את ישראל מרשימת המדינות ה תרבותיות,
חזר בו למראה ההפגנות
הכבירות.
כהפ גנו תאלהצע דו אז ר חי
ם ו חיי לי ם כי ח ד, מיטכ
ה צי כו ר ו מי טבצה׳׳ ל —
שהם היינו ח ך.

עכשיו יבוא המיצעד ויקלקל
תמונה זו. ויחזיר לתודעת העולם
את ישראל הברוטאלית, הפולשת,
ד,מפציצה.
ה״ל אינו צבא של בובות,
^ ולא צבא של חיילי־עופרוב
בשנים הראשונות של המדינה
היתד — ,אולי! — הצדקה כלשהי
למיצעדים צבאיים. העולם עדיין
לא הכיר את צד,״ל׳ והיה מקום
למחשבה כי המיצעדים ישמשו בהרתעה
למניעת־מילחמה. אולי הם
עזרו גם לאחד ערב־דב של מהגרים
מארצות רבות.
זאת חי ת ה תו פעה של יל דו
ת, וכאשרהת בג רההמד ינ
ה, הי אהתגכרהע לי ה.
אומרים, שבן־אדם סנילי חוזר
לילדותו, שיש לו ״ילדות שניה״.
ואולי נכון לאמר: אינפנטיליות
שניה.
האם זד, יקרה למדינה הזאת, אח
רי 35 שנים בלבד?

שחוח

ך כאורה, היה התרגיל פשוט. אריק
* שרון ינסה להציל את ראש־הממשלה,
בעת מתן עדותו לפני ועדת־ההקירה לעניין
הטבח בביירות, ויגולל את האשמה
על הרסטכ״ל. כל זאת, כדי להבטיח את
עתידו הפוליטי.
כאשר סיים שרץ את עדותו, היה ברור
דבר אחד — שרץ סיבך את עצמו היטב.
הוא החדיר בעורמה למחנות־פליטים
רוצחים, שאותם הכיר ממיקרי־טבח קודמים,
ללא אישור מעודכן, והופתע שהם,
רצחו לא רק גברים אלא גם נשים וילדים.
שלושת חברי־הוועדה, השופטים העליונים
יצחק כהן ואהרון ברק, האלוף (מיל).
יונה אפרת, חקרו את שרץ בנימוס, אך
המלכודות שהם טמנו לו, לפחות בישיבה־הגלוייה
של הוועדה, יבשו את גרונו.
שלוש כוסות מים לגם שר־הביטחון במהלך
החקירה, שבסופה נשם לרווחה, כאשר
התבשר שהסיוט הופסק עד לישיבת אחרד,צהרים
הסגורה.
שרון הגיע לישיבה מצוייד היטב. לצידו
ישבו שני עוזרים: מזכירו רב־סרן עודד
שמיר, ואלוף־מישנה, קצין ביחידה לביטחון
לאודי בלי׳שנת השר. מאחריו ישבו
דרוכים כל הזמן אישתו, לילי שרון, ויועצו
לענייני־תיקשורת, אורי דן.
כעבור דקות התברר, ששרון הכין תרגיל
נוסף, הפעם לאמצעי־התיקשורת. במשך
ימים נמסר בשמו שהוא_רוצה להעיד
בדלתיים־פתוחות׳,משום שאין לו מה
להסתיר. כך התאפשרה לראשונה כניסת
עיתונאים וצלמים לאולם. אך מייד עם
פתיחת הישיבה קרא יושב־ראש הוועדה,
יצחק בהן, מיכתב של שרון מיום הראשון,
ערב החקירה, שבו הוא ביקש כי אחרי
דיברי פתיחה כלליים שלו. תיסגר הישי

לפני העיתונאים. כהן לא קיבל את
כהן וברק ביקשו לדעת מה דובר על
תוכניות הפלאנגות בקשר למחנות־הפלי־עצתו
של שרון, וכך יכלו העיתונאים לטים.
שרץ חזר שוב על עמדת הממשלה,
האזין במשך שעתיים וחצי לחקירה מרשעיקרה
היה לא לאפשר לפלאנגות להרוס
תקת.
את המחנות, אך ביקש לפרט רק בדלתיים
שרון פתח בנאום פוליטי על מסתת ה־מילחמה,
על הסיבות לכניסה לביירות אח סגורות.
בשלב זה עברו חברי הוועדה לדבר על
רי רצח בשיר ג׳מייל, על עלילת־הדם ש האירועים
שהובילו לכניסת כוחות צה״ל
העלילו על הישראלים בנוגע לטבח, וסמוך
לביירות ולפריצת הפלאנגות למחנות.
לשעה 9.30 הציע לסגור את הישיבה לעיתונאים.
כהן הודיע שהדיון יתנהל על-פי
שרון נשאל מה עשה ביום השלישי. ה־כללי
חוק ועדת־החקירה, והעיתונאים הוש 14 בספטמבר, בשעות אחר־הצהרים, כש.
ארו
באולם.
התברר שג׳מייל מת. הוא סיפר, ששמע
בדלתיים על־כך כאדם מסויים, שאיתו התבקש להתקשר.
הוא הגיע למישרדו בתל־אביב וסגורות
קיים שורת־התיעצויות עם ראשי המוסד,
ראש שירותי־הביטחון וראש אמ״ן. עד 7
^ שופט כהן, ששאל את רוב השאלות בערב הוא התייעץ עם רפול, שוחח טלפו נית
עם בגין, כאשר הכלל היה פשוט —
• • ביקש מייד לדעת, מה היה.ידוע על
רק כאשר ישראלי יראה את ג׳מייל, ייקבע
יחסן של הפלאנגות לאוכלוסיה הפלסטינית
בוודאות אם הוא חי.
בלבנון עד לרצח ג׳מייל.
שרון סיפר בפתיחת נאומו הכתוב, ששרון
הודה שקיים יחס של אנטגוניזם
צד,״ל ידע כי אש״ף השאיר 2003 איש,
לפלסטינים. כהן ביקש לדעת אם ידועים
נשק ותשתית בביירות, אך ישראל דחתה
מעשי טבח לפני רצח ג׳מייל. בתשובתו,
את הטיפול בכך לשלב מאוחר יותר. רצח
הפריד שרץ בין התקופה שלפני מילחמת
ג׳מייל זירז את הכניסה. כאן חזר שרץ
הלבנון והתקופה מאז כניסת צה״ל לאיזור.
לאותו עניין.
הוא הזכיר מעשי טבח הדדים, וכמובן, את
בתחילה הוא תיאר את ראשי הפלאנגות,
טיח תל אל־זעתר המפורסם בביירות.
שבו נטבחו פלסטינים על־ידי הפלאנגות והגיש מיסמך המתאר את תולדות חייהם
ואופיים של ראשי הכוחות הלבנוניים.
והצבא הסורי.
בלומר, שרון ידע מיהם הפלאנגות וכיצד אחר־כך תיאר באופן כללי את המערכת
הצבאית שלהם :״לא ראיתי מערכת שפוהם
טובחים גם באוכלוסיה האזרחית.
שרון הזכיר את המיקרים שבהם הש עלת מתוך יצרים משולהבים.״
הוא השביר. שבביירות נשארו — מלבד
תתפו הפלאנגות במילחמת הלבנון, לטענתו,
כדי לחסוך בחיי־חיילים ישראלים 2000 ,אנשי אש״ף — עוד 7000 אנשי מליציות
חמושים. צה״ל חשש מגרעין חדש
וכדי שמפלאנגות יזהו ביתר קלות לוחמים
ומכך שכל הצדדים יפגעו באוכלוסיה, אך
פלסטיניים בשטחים שנכבשו.

״ברגע זה לא היה שום דבר שיכול להצביע
על שפיכות־דמים בין גוף מסויים אחד
לגוף מסויים שני.״
כאן נשאלת השאלה: כן, מדוע היה
צורך להיכנס לעיר. אך חברי הוועדה לא
לחצו.
ברק :״נקם לא היה שיקול רלוואנטי ז״
שרון :״נקם כמקובל בין ערבים אינו כולל
ילדים, נשים וזקנים״.
זוהי תשובה מדהימה, בעיקר משום ששרון
יודע מה קרה בתל אל־זעתר.
שרון סיפר, שההחלטה להיכנס לביירות
התקבלה סמוך לחצות ביום השלישי. בפעם
הראשונה דובר על הצורך בכניסה
בשיחה בין שרץ ובגין, בין השעות 7
ו־ 8בערב. דובר אף עם הרמטכ״ל.

ל ח סו ך
ב חיילי ם

ך• רק :״דוכר על תפקיד הפלאנגות?״
״ י שרון :״לא.״ כהן :״דובר על כך
עם הרמטכ״ל?״ שרץ :״לא.״ שרון ציין
שבישיבה הסגורה הוא יפרט מתי כן דובר
על כניסת הפלאנגות•
לדבריו, ההחלטה הממשלתית על הכניסה
לביירות התקבלה בשיחה או שתיים
בין ראש־הממשלה ורפול בסביבות חצות,
ואיתו — כעבור כמה דקות, כשהיה בדרכו
לביתו.
כהן היקשה לגבי מועד ההחלטה על
כניסת הפלאנגות. שרון בשלו, רוצה בדלתיים
סגורות.
כהן אינו מרפה :״מה היה התוכן לגבי
תפקיד הפלאנגותז״ שרץ מחפש מיסמך

בין ערימות המיסמכים שאותם הביאו יועציו,
וטוען שההחלטה היתה קודמת, ושהוא
יפרטה בדלתיים סגורות.
כהן :״מה היתה התוצאה הסופית, מה
יעשו ומה יהיה תפקידם?״ שרון סוכם,
שתפקידם יהיה להיכנס לשכונות המחבלים
צברה, שאתילא ופקהאני.״
כאן הסביר שרון באריכות, תוך הצגת
תמונות, שהמחנות הם למעשה פרברים
עירוניים של ביירות, עם מאגרי נשק ותעלות
מתחת לקרקע ובניינים בני קומה
ויותר.
כאשר תיאר שרון את החפ״ק (חדר
פיקוד קדמי) .שהוקם סמוך למהנה הפליטים,
הוא סיפר על כמויות התחמושת
האדירות שהיו בסביבה, ביניהן פצצות
מיצרר. הוא אפילו ראה חייל אחד נשען על
פצצת חיל־אוויר שלא התפוצצה שמיש־קלה
500 קילו. הוא ציין שבמחנות היה
הרס רב.
התרשמותו, ביום הרביעי ה־ 15 בספטמבר,
כאשר החלה הפריצה של צה״ל
לעיר, היתד. שההתנגדות בתחילה היתד,
מעטה. או שלא היתה קיימת כלל. הוא
סיפר שהוא ראה אש ממחנות צברה ו־שאתילא,
אפילו של טנקים, אך מיד אחר-
כך הוסיף :״שלנו.״
לטענתו, אחרי שהוברר שיש התנגדות
עזה, הוחלט להכניס את הפלאנגות לשטח,
כדי לחסוף בחיי חיילים ישראלים. הבסיס
לכך: החלטת הממשלה מה־ 15 ביוני, שדיברה
בצורה ברורה על שילוב הכוחות
הלבנוניים במילחמה.
בנקודה זו ברור, ששרון פעל באופן
בלתי־חוקי. החלטת הממשלה, שעליה הוא
מדבר, התקבלה למטרות אחרות, לגמרי,

כאן אמר שרון, שלצה״ל יש הרבה
נסיון בשטח בנוי והיה ברור שיהרגו אזרחים,
כשהוא מתכוון לשיטחי מהנות הפליטים.
שרון
סיפר, שבפריצה לביירות השתתפו
אלפי חיילי צה״ל ואילו הלבנונים מנו
בין 100ו־ 200 איש. פרט זה מרכזי להמשך
החקירה.
גורה אדו מ ה
ף* י*פ הרביעי ד.־ 15 בספטמבר הוא
נפגש בלבנון עם מפקדי הפלאנגות
ללא רפול. לצידו היה ראש אמ״ן, נציג
המוסד וראש השב״ב. לשאלת כהן, הכחיש
שדובר על אפשרות טבח באותה פגישה.
אחר־כך יצא לנחם את מישפחת הנשיא
הנבחר. שוב חזר שרון ופירט את פגישותיו
ביום הרביעי והחמישי.
ביום החמישי, ה 16-בספטמבר בערב
נכנסו הפלאנגות למחנות. באותו ערב היתד.
ישיבת הממשלה. ברק ניסה לבדוק
מדוע לא הדליקה הערתו של השר דויד
לוי נורה אדומה אצל שרון. לוי דיבר על
השש לטבח. שרון ניסה להתחמק. הסביר
שלוי לא ביקש להעלות את הסתייגותו
להצבעה, ומסביר שהסתייגות לוי לא הי-
תה מכניסת צה״ל למערב העיר ,״שנועדה
לשם שמירת החוץ והסדר.״ ״דעתו (של
לוי היתד ).שיכולים לקרות.אירועים שאינם
זהים לחוק וסדר. ראה בכך שאגו נוא-
שם בעיקבות כך, והטיעון (שלנו) לא
יעמוד על רגליו.״ כהן :״דבריו לא היו
צריכים לעורר לזהירות מיוחדת?״ שרון :

ו1אח לרעיה

שר־הביטחון, אר ק ע!רון, נכנם לאולם דיוני ועדת החקירה
מלווה עד־ידי אשתו, לילי. לילי לבשה שימלה,בצבע
סגול ומעליה צעיף סרוג ציבעיני. לאורך כל עדות בעלה בישיבה היבתוחה, היא ישבה
בשורה שמאחוריו והביט !,בו במתח רב. למעלה: שרון יושב מול שולחן חברי הוועדה.

בתקופה שבה ד׳תרכז כוח של אש״ף במערב
ביירות. יציאתם מביירות לאלפיהם
שינתה. למעשה. גם את החלטת הממשלה.
שרון תיאר את שרשרת המגעים הדיפלומטיים
באותם ימים, כדי לאפשר ל־
״כוחות הלבנוניים״ להיכנס לשטח.
כהן :״בשלב ההחלטה הועלה חשש של
מעשי נקם ן שרון :״לא, לא !״ וממהר
לשתות כוס מים שנייה, את כוסו המלאה
של יונה אפרת, שהגיש לו אותה.

״ננקט• צעדי זהירות מעבר למה שאני
מכיר בפעולות קודמות שהוכנסו לבנונים.״
בשלב זה התבקש, השר להשיב, מתי
נודע לו על הטבה לראשונה. הוא סיפר
שבערב ראש־השנה, יום השישי ד.־ 17בספטמבר,
סמוך לשעה 9בערב, טילפן
אליו הרמטכ״ל מביתו. הוא סיפר, שהוא
שב כמה דקות לפני כן מביירות ואמר לשרון
:״כי במהלך פעולות הפלאנגות במחנות
פגעו הנוצרים באוכלוסיה אזרחית

מעבר למצופה.״ שרון ציץ, שרפול השתמש
במילה ״הגוימו״ לגבי פעולת הפלאנגות.
רפול הודיע לו, שמאז הצהרים הופסקה
הפעולה על״ידי אלוף פיקוד הצפון, אמיר
דרורי. הוא רפול, טס לביירות ונפגש עם
דרורי, מפקדי הצבא ומפקדי הכוחות הלבנוניים.
רפול אמר לו :״הפסקנו כל
פעולה. מנענו כל כניסת כוחות נוספים. והודינו
לפלאנגות להוציא כוחותיהם משכונות
המחבלים. הפלאנגות התארגנו ליציאה.
יסיימו יציאתם ב־ 5בבוקר.״
באותו בוקר, יום השישי ב־ ,11.30 נפגש
שרון עם רפול בשדה־דב בתל-אביב,
לדיון על נושאים שונים. שרון טוען:
שרפול הודיע שהוא טס לביירות, אך לא
ציין את הסיבה. שרון :״איש לא חשב
שאזרחים לא יהרגו בפעולה כזאת. היה
ברור שבוצעו מעשים שלא היו צריכים
להיעשות.״
שרון טוען, שלא היה לו, ביום השישי
בלילה, מה לעשות, משום שמדברי הר־מטכ״ל
הוא הבין שהכל נעשה.
הוא הוכיר עוד שני טלפונים שהיו לו
באותו ערב. אחד מקצין תורן בלישכתו,
שמסר על ההתקלות של חיילי צה״ל עם
חיילי חדד בכניסה לביירות ,״מבחינתי רק
חיזקה את מה שאמר הרמטכ״ל. מדובר
בבני־ברית. ואם זד, מגיע לידי כך שחיילי
צה״ל הורגים בכוחות נוצריים, היה ברור
שננקטו כל הצעדים.״
כהן :״לא הודעת לדאש־הממשלה?״ שרון:
״לא וי שרון הזכיר עוד שיחת טלפון שקי בל,
על כך שהאמריקאים מסרו על תנועה
אנשי פלאנגות באיזור המחנות, אך במידע
זה לא היה כל חדש.
הוא נשאל על שיחת הטלפון הלילית עם
כתב הטלוויזיה דון בן־ישי ב־ 11.30 בלילה
של יום שישי, אך בן־ישי דיבר על אנשים
ששמעו ודיוחו לו. הם לא ראו זאת במו
עיניהם.
ברק :״ב־ 8בערב יודעים שהגזימו. ונשארים
עד 5בבוקר. לא היה מקוש
שיצאו בלילה.״
כאן טמון העוקץ. שרץ ניסה להזכיר
לאנשי הוועדה שזהו שטח שבו מתנהלת
לחימה. הפלאנגות הם אומנם צבא מסודר,
אך אין להם אמצעי קשר עד לדרג
הנמוך ביותר. יש לאסוף פצועים, ציוד,
נפגעים וגם •להיזהר יעד היציאה, מה גם
שהיתר, הרגישה ברורה שהפעולה הופסקה.
עד כאן הסברי שרון. אך לפני כן הוא
הזכיר, שהכוח הלבנוני היה קטן בהיקפו.

מדוע אם כן נדרשו לכמה עשרות אנשים
יותר מ־ 18 שעות כדי לצאת?

״שריו
פדימיטיג״

^ שכ ת ניהל שרון שיחת טלפון עם
רפול ב־ 8.30 בבוקר, בעיקר על פרשת
אנשי חדד שנורו. שרון דיבר עם
מנכ״ל מישרד־החוץ. דויד קימחי, בשעות
הצהרים. אחר־כך שוב עם רפול, סמוך
לשער ,1 ,ומייד אחריה שוב עם קימחי,
שבה הוא ס־פר על החלטת רפול בנוגע
לכוחות הלבנונים במחנות.
שרץ התקשר לראשונה עם ביתו של
בגין בצהרי יום שבת, אך נאמר לו ש-
ראש־ר,ממשלה, נמצא בבית־הכנסת. אחר-
הצהרים קיים עוד שלוש שיחות עם רפול,
שתיים עם קימחי. משעה 3אחר־הצהרים
החלו הדיווחים ברדיו על כך, ובשעה
6בערב הוא דרש דו״ח מפורט על מה
שהתרחש במחנות. שרון הדגיש שבאותו
יום שבת הוא לא יצא לשטח.
עתה נשאל שרון מה אפשר לראות ממ קום
עמדת החפ״ק. שרון מציג תמונות
אישיות של תת־אלוף, שצולמו בלן
בספטמבר, יום השישי, בעיצומם של
האירועים, וטוען שכל מה שניתן לראות הוא
גוש בתים, ביניהם אי-אפשר לראות דבר.
כאן הוא התבקש להראות על המפה, שהיתר,
פרוסה בצד שמאלי של החדר, את
מקום החפ״ק.
שרון נשאל על הבירור שנעשה, אם לא
היו אנשי מדד מעורבים בטבח. הוא הסביר
שהנושא מורכב ומסובך והוא ידבר
על כך בדלתיים סגורות.
שרון :״אם הייתי צריך להישאל מי
רצח, אינני יודע. היו שני צדדים של
המחנה, מיזרח ודרום שלא החזקנו בהם,
ואי־אפשר לדעת מי נכנס משם.״
סמוך לשעה 12 הודיע השופט כהן על
סגירת הישיבה הפתוחה והועיד ישיבה
נוספת עם שרון, סגורה, לאחר-הצהריים
של יום שני. עשרות שאלות מטרידות לא
נשאלו באותן שעתיים וחצי. רבים מהמים־
מכים ששרון הביא נותרו במעטפות.
שר־הביטהון יצא מהאולם מחייך. בדרכו
למכוניתו הוא כבר לא ראה סיסמא
שכתב אלמוני על הקיר מול בניין פאסיק
״שרץ פרימים יב״ .מישהו דאג לשלוח פועלים
ערבים שינקו את הקיר.

בן־ ציון צטרין

כך היא נרקמה ־ כך היא מתבצעת
מנר ד חא 1צו אמו
שצויכים רסגוו
את אדמו
בגדר בגין
ההחלטה הסופית לסגור את אל־על הת-
קבלה בפגישה שנערכה לפני חודש בין

התוכנית המקווית
הייתה רחניר
ננח את
הסייסים

שר־האוצר׳ יורם ארידור, ובין שר־מתזד
בורה׳ חיים קורפו. אחרי שהתברר להם כי
התנגדותו של ראש־הממשלה׳ מנחם בגין,
להפעלת אדי על בשבתות היא מוחלטת.
השניים החליטו להשתמש בהחלטתו של
בגין כמנוף. מנכ״ל מישרד־האוצר, הפרופסור
עזרא סדן, שהיה בסוד העניין, אמר
על כך לידידו, צבי כסה, שהוא בעל,מכון
למחקר כלכלי :
•אני מכיר את כל עניין אל־ על מקרוב,
ואני מעורב בו. כאשר ראינו שבגין החליט
סופית על כל עניין השבת ואי־אפשר
להוריד אותו מזה, היה ברור לנו שבתנאים
אלה אי־אפשר להביא את החברה
למצב עבודה והיא אבודה. ואז השאלה
היא איך הממשלה מתפטרת ממנה ומוכרת
אותה לקונסורציום ציבורי או לגוף פרטי,
שיוכל להפעיל אותה גם בשבת. החלטנו

יאופן לקבל את העקרונות הנוקשים.
שר־האוצר גם לא האמין כי ההסתדרות
תסכים לקבל את העקרונות הללו, שכן
היא תבין כי אם הם יתקבלו באל־על,
א כשד יה־ה להעבירם גם בחברת־החשמל,
בדשות־הנמלים, ברשות־השידוד ובשורה
ארוכה של. מיפעלים וחברות, ציבוריים
כפדטיים .׳ודבר זה פירושו מהסך ימני־ק־צוני
ביחסי העבודה במשק.
הוועדים הסכימו לעקרונות הדרקוניים
אחרי שנציגי ההסתדרות, ובראשם ישראל
ק־סר, הבטיחו להם כי כאשר יחזור המערך
לש־ילטין, יסולקו מייד כל החברים הנוכחיים
של הנהלת החברה, מיסמך ששית
העקרונות יבוטל. ויחסי העבודה באל־על
יושתתו על בסיס סביר יותר. נציגי ההסתדרות
הצליחו לשכנע את הומנדים
כי חזרתו של המערך לשילטון היא עניין
של חודשים ספורים.

צמדא־מקום קיסר
עניין של חודשים

שר־ תחבורה קורפו
פגישה עם האוצר

להפעיל את הבארים, לאחר שקודם לכן
אמרה ההנהלה שאין כל חובה על הדיילים
להפעיל את הבארים. רוזנמן העדיף שבהחלטת
הסגירה תיאחז ההנהלה בשביתת
טייסים׳ משום שהם בעלי השכר הגבוה
ביותר באל־על, ויותר קל ל״לבלך׳ אותם
בעיני הציבור, ובדרך זאת לזכות באהדתו
לצעדה של הממשלה.

הטייסים הודיעו כי לא יסכימו לטוס
אם יוצב לטיסה הדייל שמואל אלוני.
שגרם לבעיות באחת הטיסות מניו־יודק.
ועד הניהול של הדיילים הוריד את אלוני
מלוח הטיסות, אך הנהלת אל־על התחילה
ללחוץ על ועד הניהול להצבת אלוני לטיסה,
תוך איום לפטרו. אם לא יוצב.
ועד הניהול, שחשד בכוונות ההנהלה, ולא
רצה להביא לשביתת הטייסים. נמנע מכך.

מרגע שהחלטת השרים לסגור את אל־על
הועברה להנהלה. התחילה זו לחפש

שר״האוצר ושר־התתבורה איתנים בהחלטתם
להביא למכירת החברה לידיים פרטיות.
למרות הסכמת הוועדים לקבל את
העקרונות. הסכמה זאת הפתיעה את הממשלה
ואת ההנהלה. העקרונות נוסחו
אחרי התייעצות עם איש־הוועדים־לשעבר.
א-תן רוזנמן, אשר טען באוזני חבריו
להנהלה כי הוועדים לא יסכימו בשום פנים

זהו ציטוט מדוייק של דברי סדן לכסה.
שאותה העביר הח״כ יאיר צבו לידי יר׳ר
ועדת־הכלכלה של הכנסת. סדן נשמע
אומר דברים דומים ׳לאלה גם בהזדמנויות
אחרות. מדברים אלה ברור מדוע <1חלטת
ועדי־העובדים לקבל את ״מיסמך העקרונות״
אינה מספקית כדי למנוע את סגירת
אל־על. הממשלה יודעת, שבכל דיון ב־בית־המישפט
על החלטתה לסגור את החברה
הלאומית בשבתות היא תפסיד, והקואליציה
הממשלתית תתפרק. ארידור ר
קורפו מנצלים איום זה כדי לממש את
החלטתם להעביר את אל־ על לידי הפרי-
טקציונרים של הליכוד.

תירוץ לסגירת החברה, תוך ניצול ״שביתה
מוזמנת״ של העובדים. ראש אגף כוה־אדם
בחברה׳ איתן רוזנמן, המליץ לגרות
את הטייסים לשביתה, וגם מצא את העילה

בסופו של דבר לא היתד. להנהלה ברירה,
אלא להאחז בסירובם של הדיילים
ההסתווות חנסיחה לוועדים
להחזיו את
חמצב דקומותו
נאישו יחזור המעוך רשירמון
נ שו נתח חודשים ובי העונתם

שאנחנו מוכרחים להביא למכירת החברה,
ומה שנעשה עכשיו באל־על מכות כולו
להשיג מטרה זאת.״

יו״ר פרד
החלטה מהירה

יו״ד מועצת המנהלים של אל־ ער. גחמן
פרל, שהיה נתון ללהץ כבד של שרי
האוצר והתחבורה, לפעול בכל דרך לסגירת
החברה. הוא שהחלים להאחז בתירוץ של
״שביתת״ הדיילים כדי להביא לסגירת
אל-על. ההחלטה המהירה שלו הפתיעה
גם כמה מחבריו למועצת המנהלים, שלא
כולם הובאו בסוד ההחלטה הממשלתית
להביא לסגירת חברת־התעופה.
איתן1רוזנגגן ונתן פול
הם אנשי
א״זנבוג
מי שהיה איש הוועדים של אל-על ו-
אחר־כך מונה למנהל כוח האדם של החבר
,איתן רוזנמן, הוא איש סיעתו של
המיליונר מיכאל (מיקי) אלבין במיפלגה
הליברלית שבליכוד. אלבין הוא נציגו
של המיליארדר שאול אייזנברג, שהוא
אחד הקונים המיועדים של אל־ על.
להלן עדותו של אחד השותפים לאותה
פרשה. משד. צלה, כפי שניתנה לכיתב
העולם הזה 2309״תוך כדי ההחתמות
(של ״חברים״ לאיגוד העובדים הליברלים)
בוצעו שתי פילולות נוספות. האחת
היתד. ישיבה בבית אסיה, שבה ינכהו כמה
חברים וביניהם מיספר דמויות בולטות
בנוף הישראלי כמו אוריאל לין, הממונה
על הכנסות המדינה, איתן רחנמן מוועד
עובדי אל־על, מיקי אלבין ועוד.
״פעולה שניה היוגה אירגון מועדת הג^ב
על־ידי מיכאל אלבין, מנחם עצטון. ח״כ
מיכה רייסר ואחרים״.
שמו של רייסר מופיע בהקשר נוסף,
שבו מופיעה גם דמות מפתח אחרת באלעד.
יו״ר מועצת המנהלים של החברה.
זהו נחמן פרל, איש עסקים ועסקן ותיק
של חירות, המתגורר בווילה מפוארת בהרצליה
־פיתוח. פדל, שכבר הספיק להיות
נאמנם של עזר זייצמן ושל שמואל תמיר.
הפך מאוחר יותר נאמנו של יורם ארידור.
שגמל לו במינוי הבכיר באל־ על. אך כמקביל
היה פדל שותפו של רייסר בלובי
המיוחד שהוקם של־ ידי אייזנברג, ושיתס-

מיליארדר אייזנברג
קונה מיועד
קירו היה לפעול למען הפקדת הרישיון
להקמת טלוויזיה בכבלים בידי המיליארדר.
אין זד. מיקרה ששמו של אייזנברג
מופיע בין הקונים המיועדים של אל־ על.
היום סבורים כמה מחברי הוועדים של
אל־ עד יכי רחנמן ביקש להביא לסגירת
אל־ על כבר בע ת שניהל את המאבק גגד
יו״ר ההנהלה הקודם של החברה, אברהם
(בומה) שביט.
מי שמנע את סגירת אל־ על באותה
שביתה היה ם גן־ראש־הממשלה׳ דויד לוי,
שניסה למנוע את סגירת החברה גם הפעם.
הח״כ מיכה רייסר נאלץ לבחור בין נאמנותו
לארידור ולאייזינברג ובין נאמנותו
ללוי, ובחר בלוי. לא מן הנמנע שהחלטתו
של לוי להתערב בפרשה באה אחרי שנודע
לו כי החלטות ההנהלה לא התקבלו בתום
לב, והיתד, מאחריהן מזימה מכוונת להביא
לסגירת אל־על ולמביריתה. המיפלגה הליברלית,
שבה יש לאייזנברג מהלכים. רואה
בלוי יריב, בגלל השקפותיו החברתיות,
וסגדראש־הממשלה יודע זאת.
(הטשך בעמוד )68

אנשים
8מנת הנאום המדיני
בכנסת סיפר ח״כ התחיה,
חנן פורת, שהוא אב לשישה
ילדים. ח״כים שנכחו במליאה
העירו לו :״זה יפה, יפה
מאוד.״ אמר פורת :״זה כלום,
לאחותי יש 12 ילדים.״ ענה לו
ח״כ המערך, יעקב גיל :
״אני ממישפחה של 11 יל

מד. יהיה. תשובתו, :ג־מיקרה
הטוב יהיה רע.״
8החלטת לישכת מיפלגית
העבודה לצרף את הליברלים
העצמאיים למערך עוררה, לדעת
מני פאר, בעיה קשה.
בערב ראיונות, השבוט הזה,
אמר פני :״עכשיו צריך לח־

בכנ ס ת התווכח! מ מהח״בים הוא ב!
ל מי שפ ח ה נורובת־ילדים! .הפרופסור אסא
ב שר מתאר א 1ח ם בחבור ת גנגסטרים
8בהמשך דבריו התייחס
כשר לטענת הליכוד, שמרגע
שהממשלה נבחרה יש לה מנדט
לעשות כל דבר. אמר כשר:
״דמוקרטיה אינה ריטואל, שבו

להגנת הדרוזים הישראלים, שהפגינו
בירושלים נגד הנעשה
בלבנון, פנה לאב הרוחני של
העדה הדרוזית השייח׳ אמין
מ די ף, וקרא לו לצנן את חמר
מי־המוח בעדתו.
8תומכי דוי ד ליי, סגן
ראש־הממשלה ושר־ השיכון,
מתפללים שחיים יבין לא
יחזור למלא את תפקידו ככתב
הטלוויזיה בכנסת. הם מרוצים
מאוד ממחליפו, יגאל גורן.
הסיבה: אשתו של גורן, עלי־זה,
היא דוברת מישרד־השי־

8צרחות באלה כבר לא
נשמעו זמן רב בישיבות הוועד
המנהל של רשות־השידור. ה
רוך
חדשות, ושהוא אינו מסוגל
לעבוד עם הוועד. העיר המיש־נה
ליושב־ראש הוועד, מיכה
ינון :״אם זה המצב, על
לפיד להתפטר ולחזור למעריב.״
8לפיד,
שהיה גזעם בפיר
חד, תקף באופן אישי את
חברי הוועד אהרון פאפו
ואהובה מרון. קטע אותו
ינון :״כשבאת להיות פנכ״ל,
ידעת שפאפו נמצא ׳בוועד המנהל.
זו לא היתה הפתעה
בשבילה אתה נכנסת מרצונך
הטוב.״ העיר פאפו :״׳נכת. איך
אומר הכלל המישפטי הרומי ז
היזהר הזסזקימופ
ז.צ6׳.י ,03
קונה !״

רעיית חנשיא, לוחצת את ידה של 1111 האלמנה שושנה שיפמן, שרבים עברו
1יי ן
וניחמו אותה ואת שתי בנותיה. דויד שיפמן המנוח ואחיו התאום,
מרדכי שיפמן, מי שהיה דובר ״אגד״ והיום בעל מישרד ליחסי-
ציבור ולפירסום, נשאו שתי אחיות תאומות, שושנה ותחיה.

שוגה דהם

מליט בידו את פניו. ראש עיריית תל״אביב קיבל את פגי ראש־הממשלה,
מנחם בגין, שבא לבניין העירייה לטקס האשכבח שנערך לסגף־שר־התחבורה,
דויד שיפמן. להט נתפס במצלמה כשהוא מתבוון לישר את בלוריתו, ולכן הוא נראה
כאילו הוא מסתיר את פניו מהמצלמה. סגנו של להט, יגאל גריפל (משמאל) קיבל אף חיא און פני
ראש־הממשלה. שיפמן היה במשך שנים סגן־ראש״עיריית תל״אביב מטעם הליברלים ועבד לצידו של להט.

דים.״ אז התערב ח״כ פפ״ם,
יאיר צכן :״מה זה, בל ח״כ
נותן הצהרת הון ז״
8פורת הזכיר בנאומו
את הצורך הדחוף בעליה, וזה
היה כבר אחרי הזמן שהוקצב
לו. טגן יושגדראש הכנסת,
משה שחל, האיץ בפורת
לסיים את דבריו. עזר לו צבן :
״אתה מדבר על עליה, וכרגע
מה שאקטואלי זה ירידה. רד
מהדוכן !״
8הנתב הפרלמנטרי של
על הנזיישמר, יצחק שור, נש־

פש אותם, כדי להודיע להם
על כך.״
8תשובה מוחצת לקרי-
את־ביניים גם היא מתחומה
של אם נות־הנאום. זאת הוכיח
הפרופסור לפילוסו&ח; אסא
כשר, שהיה בין אורחי כינוס
אנשי יש גבול במועדון צוותא
בתל־ אביב. בעודו מדבר על
זכות האזרח לסרב להשתתף
במילחמה לא-צודקת, הפריע לו
כל הזמן אחד הנוכחים. קרא
לעברו כשר :״חכה לסוף דברי,
ואז תתחיל לצעוק (מנחם)
בנץ, בגין.״

בוחרים פעם בארבע שנים ברשימה
אחת של גנגסטרים
מתוך 17 רשימות של גנגסטרים.״
8נשיא־המדינה
מצא עצמו
בשבוע האחרון בין מיעוטים
שונים בארץ. האב הרוחני של
העדה המארונית בארץ, האב
מונסיור חדפוש, פנה לנשיא
וסיפר לו, שיש מידע כי
חמומי-מוח דרחים מתכוונים
לפגוע בקהילת המארונים ב ארץ,
כנקמה על מעשי ד.פ-
לאנגות הנוצריות בדרוזים בלבנון.
נבון, שיצא לפני-נן

שמואל נראסרשווו

פני ארונו של דויד שיפמן. הוא ניצל את הופעתו שם ללחיצות־ידיים
רבות עם עיתונאים ופוליטיקאים, שמילאו את אולם הכניסה
של בניין העירייה, וגם מצא זמן לשבת לצידו של הקבלן חתל־אביבי
הוותיק, אריה פילץ, שמרבה לבנות בתל-אביב וגם בגה את
בניין ״דיזנגוף סנטר״ בעיר, בניין שבו יש לפלאטו חלק בבעלות.

וועד ח בכתבה ששודרה מאנדרטת
הצנחנים, שבה דיווח
הכתב מנחם הדר, שהורים
שכולים קראו לעברו של
אריאל שרץ :״מיפלצת !
רוצח !״ יוסף (״טומי״) לפיד
ערך באותו ערב את המהדורה
וחברי הוועד מתחו ביקורת על
שיקולו לפתוח אותה בידיעה
זו, שאחר־ כך אף התנצלו
עליה. לפיד טען, שהוועד ה מנהל
לא ילמד אותו איך לע־

חבר הוועד גיסים
8 אלמוג התנפל על פאפו ב ״אידיוט,
חמור1״
צעקות :
אמר לו פאפו :״ככה מדבר
רקטור של אוניברסיטה,״ ברמזו
לכך שמוסד בית־בול,
שאותו מנהל אלמוג, זכה בהכרה
אקדמית ממישרד החינוך׳
״אתה לא מדבר כמו רקטור
אלא כמו רקטום.״ (רקטום
הוא שמו הלאטיני של פי-
הטבעת).

אל! דילון.
גבר היודע לאהוב.
הוא חלמעלאשה
ויצר בושם
בדמותה.
ז6רחו 16X617105 0׳3
חם,מתוק,נשי...
אלן דילון.
גבר היודע לחיות.
בסגנונו האישי
המיוחד הוא יצר
סדרה יוקרתית
לגבר:

רופאים. חברי ה מיפלגה ה לי ב ר לי ת
הצילו את חייו של החי־ בלשעבר
מ שה מרון, בהלווית ליברלי אחר. דזיד שיפמן

8 :בסוף ישיבת הוועד הציע
ינון, שכדי לשמוד על כבוד
הסנכ׳׳ל והמוסד, מן הראוי
שהישיבה תהיה חסדיה, אולם
ליתר־ביטחץ, מחשש שמא
תודלף גירסת לסיד החוצה,
הבינו ינון, מרון ופאפו הודעה
משותפת, שתתסרסם רק
במיקרה של הדלפה. מייד אחרי
ההדלפה הצפויה, נמסרה הודעת
חברי־הוועד, אך ינון חזר
בו ממנה, אחרי־כן, והביע
תמיכה בלפיד.
8פאסו זכה באחרונה
בדברי-שבח מכיוון בלתי־צפוי.
המפגין הירושלמי הוותיק, איש
הימין הקיצוני־קיצוני יצחק
שט ואל י, סיפר שהוא מופיע
בישיבות של מליאת רשות־

השידור, ורואה את כל נבחרי־הציבור
שם :״היושב־ראש,
ראובן ירון מחרות, מעמיד
פנים כניטרלי. חברים אחרים
לא יודעים על מה לדץ. רק
הסמי־רוויזיוניסם הזה, אהרון
פאפו, הוא היחיד שם שנותן
כיווני־דרך.״ פאפו משתייך לחטיבת
לע׳׳ם שבליכוד.
8כאשר כתב ח״ב מיכ אל
קליינר בזמן המילחמה
מאמר שפורסם במעריב, הוא
לא העלה על דעתו שבעיקבות
כך הוא יכין הצעת חוק מפורטת
עם חבר• קליינר כתב אז,
שיתכן כי יש לחוקק חוק,
שיאסור הפגנות־רחוב בזמן
מילחמה. חברו, המישפטן זאב
סגל, המתנגד לרעיון, ענה לו

מעל דפי אותו עיתון. בעיק-
בות כך הם נפגשו. והחליטו
לעבד במשותף הצעת ״חוק
יסוד: יחופש הביטוי״ ,כחלק
משאיפה להעביר בסופו של
דבר את כל סעיפי ״חוק
יסוד: זכויות האזרח״ .השנ יים
נפגשים לעיתים תכופות
ודנים בחוק המוצע. הם מציעים
לבטל את הצנזורה על
סרטים ומחזות.
קליינר, שהוא מי׳שפטן
במיקצועו, החליט לנצל את
ימי ראשץ וחמישי, הפנדים
מעבודתו בכנסת והצטרף ל־מישרד
עורכי־דין בתל־אביב.
הוא כבר דאג להודיע לחבריו
בחרות שלא יעזו לפנות אליו
כדי לקבל עזרה, תוך ניצול
מעמדו כח״פ
8מי אמר שבמיפלגה
הליברלית אוכלים איש את
רעהו ז סגן יושב״ראש הכנסת
לשעבר, משה מרון, חייב
את חייו לשניים מחברי המים-
לגה. מרץ הגיע לטקס האשכבה
של דויד שיסמן, סגן־
שר-התחבורה שמת השבוע,
וחש ברע. הוא פתח את חולצתו
וביקש לשבת. שר־התיי־

אנשים

הוא צילצל למזכירתו של הפרופסור
שלמה לני א דו,
ראש המחלקה הקארדיולוגית
בבית־החולים איכילוב, וביקש
שתשלח אמבולנס לבניין העירייה.
מרץ הועבר לביית*
החולים על-שם שיבא בתל-
השומר וכעבור שלושה ימים
שוחרר לביתו.
ח״ב זי״גר היה עד
לסיקור הטלוויזיה מהכנסת, ומסיבה
זו נאלץ הצוות לצלם
שנית את הקטע. ביום שני
בלילה, כאשר הסתיים חלקו
הראשון של ד״דיוון המדיני,
שפתח את מושב החורף של
הכנסת, החל יגאל גורן משדר
על רקע האולם הריק את שידורו
מהמישכן. זייגר, ששכח
ספר על שולחנו, נכנם שוב
למליאה המוארת, שבה נשמע
רק קולו של גוה. הוא עבר
מאחורי גבו של גו ה וצולם
כך. כשהגיע למלונו בירושלים,
הוא המתין לראות את עצמו
בשידור, אך לאכזבתו גילה
שהקטע צולם שנית והוא לא
נראה מאחורי גבו של גורן.
8מהו פילגטרזף ז ח״ב
המערך, גפת לי ב לו מנ ט ל

הפסיכולוג גיורא זכין, בנו
של ח״כ מפ״ם דב זכץ, שנערכה
בקיבוץ להבות־הבשן.
הוא מיהר להצטדק. :לקיזוז,
לא הלפתי גם לחתונתו של
חיים דרוקמן.״
8מה עושים העיתונאים
כאשר לא מתרחש דבר במקום
ה אי ת עז ביום השלישי ישבו
ליד שולחן אחד בכנסת ארבעה
— דן מרגלית מהארץ,
ראול טייטדכאום מידיעות
אחרונות, ביצור ואריח גולן
מהרדיו — ודיאייגו האחד את
השני.

8הפרופסור זאב וילנאי
טוען, שיש לו חלק במחדל
הגדול ביותר של מדינת־ישר״
אל. וילנאי, המומחה לידיעת
הארץ, מספר שהוא היה מראשוני
המסיירים בעיר העתיקה
בירושלים אחרי הכיבוש ב־
.1967 בחר־הבית הוא לא מצא
נפש חיה, ואז הוא דרש שיצרו
עובדה, יפתחו את השערים
ויתנו ליהודים להיכנס למקום.
הוא סיפר שלדעתו אפילו ה-
רמצ״ם היה שם, ובעבר אף
היה שם בית-בנסת, שבו הת פללו
יהודים. הרבנים הטילו
וטו על הרעיון, ווילנאי מצטער
שהוא לא עמד אז על דרישתו
בכל תוקף.

מאיר זורע

נראה מפנה את גבו לאלוף במילואים
אחר, דני מט. השניים באו לביתם של
אורנה ויהורם גאון, שאירחו תערוכת ציורים של הצייר יעקב
פיצ׳חדזה, שהכנסותיה קודש לבית מכבי רמת״גן. שני האלופים
אינם יריבים, אלא אפילו בעלי תפיסת״עולם אידיאולוגית דומה,
והפניית־הגב לא היתה מכוונת. זורע בא לתערוכה כדי לצפות
בתרשים המיבנה אותה תיכנן האדריכל החיפאי דויד ינאי, שהתפרסם
במי שחשף את שערוריית ״בית־הלוחם״ בעיר. בעיקבות
הפירסום הוא נותר ללא עבודה, ואז הקימו זורע ועוד שני חברים
מקיבוץ מעגן־מיכאל, האלוף יוחאי בן־נון וגרשון אגמון, ועד ציבורי
להגנת ינאי. ינאי וחבריו ממעגן־מיבאל פגשו באותה תערוכה שני
עיתונאים, שליוו את פרשת ״בית״הלוחם״ לאורך כל הדרך —
יגאל גלאי מ״על המישמר״ ,ומרדכי גילת מ״ידיעות אחרונות״.

בימאי הטרטים, בא עם חברתו לחיים, השחקנית מיכל בת־אדם וילדם
1 1 1 8ה 1 )11
חמטותף למיטמרת מחאה טל ה״וועד נגד המילחמח בלבנון״ ,טהתקיימח
11 1111171י י
בכיבר־מלבי״יטראל, במלאות 40 יום לטבח במחנות הפליטים בביירות. המיטמרת, טעמדח במקום
מבוקר ועד לילה עוררה תטומת״לב רבה ואנטים רבים נעצרו ליד המפגינים וטוחחו איתם.

מפיק הסרטים האמריקאי בא

לתצוגת התמונות בבית גאון עם
\1 1 1 1 1 1111 1 1
הטחקנית ניצה טאול. בירך את באי־האירוע טר־האוצר, יורם
ארידור, המוגדר באוהד מס׳ 1טל קבוצת הכדורסל טל מכבי
רמת־גן. הסיבה: בגו, דני, מטחק כדורסל בקבוצת הנוער הרמת־גנית.
את האירוע אירגן העיתונאי נח קליגר, סגן יוטב־ראט מכבי
רמת־גן, שביקט מיהורם גאון, טתחת הופעת-חינם יתן את ביתו
ברמת־הטרון ליום שבת אחד לצורך תצוגת ומכירת הציורים.

רות, אכרהםש רי ר, שעמד
לידו, רץ להביא כיסא, ואז
צנח מרון על הריצפה. למזלו
של מרץ, שנתקף בדום־לב,
עמדו לצידו שני רופאים, שניהם
חברי הסיפלגה. האחד היה
ד״ר שלמה ברק והשני ד״ר
חיים פרלוק, רופא-עתודאי
בצבא־הקבע. השניים הגישו לו
סיוע ראשוני. פרלוק היכה בחוזקה
באגרופיו על חזהו של
מרון וערך לו עיסוי־לב. בינתיים
חיפשו הנוכחים טלפון
כדי להזמין ניידת שח״ל (שירות
חולי־ לב) .לא נמצא אסי־מץ
לטלפון ציבורי, וח״כ הליברלים,
יצחק זייגר, הוכנס
לחדר אחר וצילצל למגו־דויד־אדום.
לא היתה תשובה, ואז

הסביר, שתרגום בלתי-מדוייק
מאידיש הוא :״אומר הרבה
ונותן טיפה.״
8עיתונאי נדעריב יהושע
כיצור, מספר, ששמו של ח״כ
הליברלים דרדר זייגרמן
הגיע עד ליציעי מיגרשי הכדורגל,
ולאו דווקא ככינוי-
חיובי. במישחק בין בית״ר ירו שלים
והפועל כפר־סבא, שבו
נוצחו הירושלמים, היה נדמה
לקהל האוהדים, שהבית״רים
מזלזלים בכהנה, כדי להפסיד
ומאחזים את עיני״הקהל. ה קהל
פרץ בקריאות קצובות:
״זייגרמן, זייגרמן!״
8כתב הרדיו בכנסת,
אריה גולן לא הגיע לחתונת

8ראובן פ׳׳ץ, שהוא
פסיכולוג תעשייתי, מוכר יותר
כיועץ לענייני השקעות של
חבחת וקונצרגים גדולים. יש
לו אחות תאומה, חווה, ה נשואה
לאיש-הביטוח יוסי
חכמי. השניים החליטו להכנס
לעסקי־בידור. הם שותפים בדיסקוטק
גדול בתל־אביב וכ״ץ.
שהעסק נראה לו, מספר שהוא
מתכוץ להביא לארץ באפריל
הבא את הזמר רוד סמיו־ארט,
בהשקעה של 200 אלף
דולר. באותו דיסקוטק שבו
שותף כ״ץ, שומרים בפתח אנשי
אבטחה של חברה פרטית. כ״ץ
החליט שהוא פולש גם לתחום
זה, ונכנס לשותפות עם בעל-
החברה, מגחם אדמון.

א1111 יס
יצחק רבין יעיד
על אנטי־שמיות
^ 1ראש המוסד לשעבד,
מ אי ר ע מי ת, הגה רעיון מרתק.
הוא הבחין שבני דור
הפלמ״ח הגיעו לגיל שבו הם
אמורים להכגס לבית־אבות.
הוא בדק את האפשרות להקים
בית־אבות שבו ישבו יוצאי
מחנות־העולים והנוער־העובד,
״בית אבות מיוחד של וד
חבר׳ה״ ,נפי שכינה זאת עמית.
הרעיון נגנז לבסוף.
11 עמית מודה ,׳שהוא חסר
כישורים פוליטיים, אך הוא
בעל כישורים אירגוניים, הוא
רוגז שהליכוד לא נתן לו תפקיד
אירנוני כלשהו מאז נפרד
מהכנסת. עמית, בעל חברה
פרטית קטנה לתיקשורת, סיפר

יוזמן ח״כ המערך יצח?!
רבץ, שביקר בארצות בעלות
מישטר פאשיסטי בדרום־אכד
ריקה.
11 מנכ׳׳ל רשות־השידור
לשעבר, יצחק ליבני, נשמע
אומר את הפסוק הבא, ללא
קשר לאירועי הזמן האחרת:
״סיפרו לרבי מקוצק על איש
עושדדנפלאות שיודע את הסוד
לעשות גולם, .אין חשיבות
לכך,׳ אמר הרבי והמשיך, ,אבל
כלום יודע הוא את הסוד לעשות
חסיד ד״
8רופא השיניים נתן
חו ר ץ הוא גם פסל, ותצוגת
פסליו אף מוצגת בפואייה של
תיאטרת הבימה. הוא סיפר,

וענן לוויא

שהקריקטורות שלו מתפרסמות •1
״טיימס״ הלונדוני ובעוד עשרות עיתונים
בעולם, קיבל הזמנה לפגישת־פיסגה של קריקטוריסטים פוליטיים,
שתיערך בחודש הבא בטוקיו. נספח השגרירות הישראלית בלונדון,
ג׳קי קיינן, צחק ואמר שהמשתתפים יובלו להתפלל שם, משום
שיהיו ב:נס לפחות מניין של יהודים. בקריקטורה העליונה נראה
בגין מאשים באנטי־שמיות את האירגונים היהודיים התוקפים
אותו על מעש הממשלה. בקריקטורה שנייה (למטה) ,הוא לא
שמע, לא ראה ואינו מוכן לדבר על הטבח במחנות בביירות.

שאנשי־הליכוד אף הכשילו את
מועמדותו כיושב־ראש המועצה
למניעת תאונות־דרכים.
! 8עמית• ,שהיד, מועמד ל־רמטכ״ל
ולא זכה במישרה ה מיוחלת,
גילה שכאשר היה במוסד,
הוצע לו לשוב וללבוש
את מדיו, להיות סגן הרמטכ״ל
ואחר-כך להתמנות לתפקיד
הבכיר. אז הוא סירב.
31 בדיון בוועדת העלייה
והקליטה של הכנסת דיוחו
פקידי מישרד־החוץ על היקף
האנטי־שמיות בארצות ידידותיות
באירופה. היקשה ח״כ
המערך מנחם הכהן :״ומה
עם הקשרים שישראל מקיימת
עם מישטרים אנטי־שמיים?״
מייד הוצע שלישיבה הבאה

שחלומו הוא לעשות כסף מריפוי
שיניים כדי להוציא אותו
על פיסול. לדעתו, יש קשר
בין שני עיסוקיו: כשהוא מטפל
בשיניים, הוא סותם חורים
קטנים, וכשהוא מפסל, הוא
פוער בשיש חורים גדולים.
י ההצגה המחודשת של
שלמה המלך ושלמי הסנדלר
זכתה להיות מוצגת בתערוכה.
צייר התפאורות אריה נבח/
שעשה יותר מ־ 40 תפאורות
בתיאטרון הקאמרי מאז הי־
.ווסדו, פתח עתה תערוכת רי שומים,
תילבושות ותפאורה
של התיאטרון. בין השאר מ ד
צגות שם התיפאורות מההצגות
שלמה המלך ושלמי הסנדלר —
המקורית והמחודשת.

שר־החוץ יצחק שמיר נואם

ה עו לםה,זה 2355

ימח שימך, ויקי. אני שונא אותך.
באת, היית, נעלמת, והשארת אחריך חור פעור בליבנו.
זד, היה כך :
ישבתי לפני שבועיים ליד חלון דירתי בתל־אביב ושוחחתי
עם עיתונאי אירופי. לפתע הופיע מאחורי התריס
ראש של ציפור. לא שמתי אליו לב, כי בסביבה זו מצויות
יונים רבות.
הציפור צפתה אל תוך הדירה, עמדה על מעקה המיר־פסת
והביטה בנו מקרוב.
״זהו נץ!״ קרא האורח שלי באפתעה.
הסתכלתי בציפור שנית — ולא היה מקום לטעות.
המקור של העוף הדורס, הפסים הכהים שעל הנוצות ה
חומות,
העיניים העירניות. מיבנה הגוף — הכל הסגיר
את זהותו של האורח.
עקבנו אחרי תנועותיו בדריכות, מבלי לזוז. הוא לא
פחד מפני שני בני־האדם. במעוף קל נכנס לחדר, התעניין
ברהיטים, עף מראש האנציקלופדיה אל המנורה,
ולבסוף קבע את מושבו מעל לתקליטים של המערכת הס־טריאופונית.
זינקתי
ממקומי וסגרתי את התריסים. הנץ היה לכוד.
זה לא הפריע לו. כשניגשתי למקרר והוצאתי שוק של
תרנגולת מבושלת, עט עלי במהירות הבזק וחטף את
הנתח. הוא נעץ בו את ציפורני רגלו ואכל.
יצאתי מהדירה לפני שרחל חזרה מבית־הספר, והשארתי
לה פתק ליד הדלת :״זהירות, נץ !״
כשבאה, קראה את הפתק ותמהה, עד שראתה את
הציפור עומדת על גבי התקליטיה כפסל. היא לא התקשתה
לזהותו. רחל גדלה על הר־כנען, ליד צפת, ושם היו ה־ניצים
מצויים. נץ אחד גדל שם בביתה• שמו היה ויקטור.
לכבודו כינינו את הנץ ״שלנו״ בשם ויקי.
במשך יום ולילה נשאר ויקי סגור בבית. לא התקרבנו
אליו, כדי שלא להבהילו, אך הוא לא חשש להבהיל אותנו
ונחת לידנו לא פעם. כשהיה רעב, הודיע זאת בלי
בושה בהשמעת קול, בפרישת כנפיים ובהבעת־פנים זועמת.
מיהרנו להגיש לו בשר טחון, עד ׳שהספקנו לקנות
לו בשר הי.
את הלילה בילה על גבי האנציקלופדיה, ומדי פעם
עשה בלא בושה את צרכיו בכל מקום שהזדמן.
בבוקר החלטנו שאין לכלוא ציפור־דרור, ושיש לבחון
את נאמנותו. פתחנו את החלונות. הוא נשאר בדירה הפתוחה
עד הצהריים, ואז עף לו. לפנות ערב עמד שוב
על המעקה, הסתכל ועף פנימה, כדי לתבוע ארוחה.
הוא היה יצור מרתק. רחל ואני, יחד ובנפרד, ישבנו
מולו במשך שעות. הוא הסתכל בנו, ואנו הסתכלנו בו.
נשכחה הטלוויזיה, נשכחו הספרים. ויקי היה מעניין יותר.
אי־אפשר היה שלא להיזכר בעורב של אדגאר אלן
סו (בתירגומו של זאב ז׳בוטינסקי, כמובן) .היינו שקועים
עם ויקי בדו־שיח בלא אומר, דו-שיח שהיה אינטנסיבי
וישיר, מלב אל לב.
ידענו שיש סכנה כלשהי בהחזקת ציפור טורפת בבית.
קראנו די ספרים של קונראד לורנץ וחבריו כדי לדעת
שבין אדם וציפור יכולות להתעורר אי־הבנות, בטעות
ובשגגה, ושאז עלולה הציפור להגיב בתוקפנות. הכוח
העצום הגלום בציפור קטנה זד — ובעיקר בציפורניה
ידוע היטב• אך לא יכולנו להתאפק.
רחל קירבה אליו מקל׳ והוא אחז בו בחוזקה במהירות
כה רבה, עד כי לא ראינו את התנועה. רחל לבשה כפפת־גומי
והציעה לו לעמוד על אצבעה, והוא תפס באצבע.
הציפורן, ההדר. כתער, עיברה את הכפפה, שלמזלה היתה
גדולה וריקה בקצות האצבעות.
למדנו שנעיצת הציפורניים בטרף, בעת האכילה, היא
תנועה אינסטינקטיבית. כשהיגשנו את המזון בקערה, ניסה
ויקי להפוך את הקערה, כדי לנעוץ רגל באוכל. בשר
טחון לא הלהיב אותו, כי אי-אפשר לנעוץ בו ציפורניים.
הוא אכל אותו בעומדו על שתי רגליו. אך כשהוגש לו
נתח, עף למקום גבוה יותר, כשהנתח ברגלו, ואכל שם.

הי ה

המיס שימשו לו גם לשתייה וגם לאמבטיה. הוא נעמד
בהם בשתי רגליו התפלש בהם והתיז אותם על עצמו.
כשהוא רטוב כולו, פרש את כנפיו וייבש אותן בניפנופים.
אורחים בבית לא הפריעו לו. כשבא צוות של הטלוויזיה
הנורווגית ופיזר ברעשנות את מכשיריו בחדר, עקב
אחרי מעשי האנשים בפנים חתומות. הוא היה מסוגל
לשבת שעה ללא תנועה.
ויקי שינה את חיינו. קמנו באמצע הלילה כדי להתחקות
על מעשיו. הוא ישן משקיעת החמה עד הזריחה.
בשש בבוקר ראינו אותו עומד על המעקה ועוקב בעניין
אחרי התנועה ברחוב.
ביום השלישי של שהותו אצלנו נעלם. כשיצאתי
מהבית עוד ראיתיו מן הרחוב, כשהוא עוקב אחרי ממרומי
המירפסת• שרקתי לו בידידות. כשחזרתי, לא היה.
הייתי בטוח שיחזור לפני שקיעת השמש. אך הוא לא
בא. התחלתי לדאוג. עמדתי שעה ארוכה על המירפסת
ועקבתי אחרי כל עוף השמיים. כל יונה חומה עלובה
נראתה לי כנץ.
מאז עבר שבוע. הצפייה לוויקי הפכה טירוף. בבואנו
עתה הביתה, אנחנו סורקים כל פינה אפשרית. ביום
ובלילה אנו משאירים את התריסים פתוחים. אנחנו עומדים
ארוכות ובוחנים במישקפת את השמיים, את הגגות
ואת האנטנות.
התאהבנו בנץ הזה, ועתה הוא חסר לנו מאוד־מאוד.

לולא הספקנו לצלם אותו בדירתנו, היינו מתחילים לחשוב
שלא היה ולא נברא, אלא חלום היה.
אם אתה קורא זאת. ויקי, אנא — תן סימן־חיים. אינך
חייב לגור אצלנו, אם אינך רוצה. אבל בוא לפחות
לביקור!

טוטו בביירות
הנצורה
אם להאמין לראזי. הגיבור של מערב-ביירות היד״
תוכי בשם טוטו.
ראזי נשאר בביירות אחרי יציאתם של כוחות אש״ף.
הוא נמנה עם עובדי אחד המוסדות המדיניים של אש״ף,
והכרתי אותו היטב במגעי־השלום שהיו בשנים האחרונות.
מפיית שלא היה לוחם, ויש לו הורים זקנים בביירות,
החליט להישאר שם.
לפני כן עבר את כל מוראות ההפצצות וההפגזות.
ימים ולילות רבים בילה במרתף. היחידי שנהנה שם היה
טוטו• הוא למד לחקות את קולות הפצצות, ובכל הזדמנות
היה משמיע בהנאה ״זזזזזזזז־בום !״
במרתף חש טוטו שהוא מוקד ההתעניינות והתמחה
בחיקוי קולות השיעול של שוכני המיקלט.
יתכן שהיה היצור היחידי במערב־ביירות שנהנה ממעשיו
של אריאל שרון.
אחרי כניסת צה״ל למערב־ביירות ירד ראזי למחתרת.
הוא ידע שכפעיל ידוע של אש״ף ייאסר, יובא לישראל,
ייחקר, ומי יודע מה עוד. הדרך להצלה הובילה דרך אחת
השגרירויות הזרות. הוא הצליח לחמוק בין מי׳שמרות
צה״ל, כשהוא מוביל עימו קבוצה של ילדים ששימשו לו
כהסוואה. הסיפור הזכיר לי — בצורה בלתי-נעימה —
סיפורים ששמעתי לא פעם מפי יהודים.
בכלל, ניתן עתה לשמוע כל מיני סיפורים מפלסטינים
שהצליחו לצאת מביירות, והנודדים ברחבי העולם.
סיפורים רבים נוגעים לאספקה. גם כאשר ניתק שרון
את החשמל והמים, הסתדרו התושבים במערב ביירות איכשהו.
מים נמכרו בבקבוקים, במחיר שלושה דולר לבקבוק
— ולפי, אחד הסיפורים הניחו חיילים ישראליים באחד

המחסומים למשאיות עמוסות בבקבוקים לעבור, תמורת
תשלום של 200 דולר.
גם מלפפונים ועגבניות לא חסרו — ולפי גודלם ידעו
התושבים שהם מתוצרת ישראל. מיצרכים אחרים, בארגזים
שנשאו חותמת של ״דרך נמל אשדוד״ ,הופיעו בחנויות
בשיא המצור.
התוכי של ראזי היה מקשיב בעניין לשיחות על המים.
בשעה חמש בבוקר היתה אחותו של ראזי צועקת ושואלת
את השכן אם יש מים, וזה היה עונה בצעקה ש מים״
או ״אין מים״.
באחד הבקרים נשמע לפתע קולו של השכן, כשהוא
צועק :״יש מים!״ האחות רצה, אך השכן לא היה בסביבה.
התוכי הוא שצעק האחות יצאה לבדוק — ואכן
היו מים.
בימי המצור נפוצו בעיר סיפורים רבים על מרגלים,
ובעליהם עדיין מאמינים בהם.
לפי אחד הסיפורים, התגלו בעיר 24 צעירים גרמניים,
שהיו מרגלים ישראליים. הם הינחו את מטוסי חיל־האוויר
בהפצצות בעזרת מכשירים אלקטרוניים. בחורה — אחת
מחברות הקבוצה — נתקפה בחרטה כאשר מוטטה פצצה
ישראלית בית־דירות של. שש קומות על יושביו. היא
התוודתה באוזני אנשי־הביטחון של אש״ף. כך נתפסה —
לפי הסיפור — הקבוצה כולה.
המנהיגים האמינו כי הכוונה העיקרית של בגין ושרון
היא ללכדם בחיים, ולערוך להם מישפטי־ראווה. לכן נשאו
כולם אקדחים, והיה מנוי וגמור עימם להתאבד במיקרה
של סכנת לכידה. אחד המנהיגים סיפר כי קיבל מיכתב
מבתו, שחיתה בארץ ערבית אחרת :״אני מוכנה לקבל
אותך בתכריכים, אך לא אקבל אותך בחיים, אם תיכנעו.״
אחד מגיבורי המצור היה, לדברי חבריו, צברי ג׳רייס.
הכרתי את צברי היטב, כשהיה עדיין סטודנט למישפטים
בישראל. הוא בן הכפר פאסוטה בגליל. סיפרו על מעמד
הערבים בישראל נחשב בעולם כספר־יסוד. שילטונות־הביטחון
חשדו בו. הוא נעצר, וכעבור זמן שוחרר תמורת
הסכמתו להגר.
צברי הצטרף, כמובן, לאש״ף. אחרי מילחמת יום־
הכיפורים היה אחד הראשונים באש״ף שכתב, בעיתינות
הערבית, על שלום עם ישראל. פגשתי בו שוב כשהיה חבר
המישלחת של אש״ף באחד המיפגשים הסודיים עם יש ראלים
באירופה, אז כבר התפרסם כמנהל מכון־המחקר
המדעי המפורסם של אש״ף.
בעת ביקורי במערב ביירות בימי המצור לא פגשתי
בו, אך שמעתי שהוא נמצא בעיר. גם הוא נשאר בביירות,
כאשר יצאו הלוחמים והמנהיגים. הוא ירד למחתרת כאשר
פלשו חיילי צה״ל לעיר. צה״ל נכנם למכון שלו ולקח
משן: את כל האוצר המדעי — מחקרים, תיקים, ספרים
וניירות. אילו נתפס.צברי, היה בלי ספק נעצר ומובא ליש ראל,
כשבוי מם׳ •1
כשיצא צה״ל מביירות, עלה צברי שוב מהמחתרת ימסד
לעיתונות העולמית הודעות חריפות על ״השוד התרבותי״
במכון. עתד הוא נמצא באירופה ומופיע לפני
מוסדות יונסקו כעד לפרשה זו, המביאה לישראל נזק
עצום בחוגים מדעיים.
אומרים לי, שצבדי עדיין מאמין: בשלום — כפי
שהאמין בו לפני שמונה שנים.

חכם כלי חוכמות
פייר מנדם־פראנם נכח באזכרה לנחום גולדמן בפאריס.
כעבור כמה ימים נפטר בעיר זו. באותו יום נפטר
יהודי גדול שלישי, הבנקאי אלן דה־רוטשילד, מי שהיה
ראש הקהילה היהודית בצרפת. כעבור כמה ימים נפטר סר
זיגמונד וארבורג, הבנקאי היהודי הגדול בלונדון, צאצא
אחת המישפחות הגדולות של יהדות גרמניה.
צירוף־מיקרים מחר. לא פעם שמעתי על תוכניות
שונות ליוזמות־השלום, ש בהן
היו צריכים להשתתף
גולדמן, מנדס־פראנס, אחד
הרוטשילדים ווארבורג. עכשיו
הם מתו בסיטונות, כאילו
קצו כולם בחיים בעת
ובעונה אחת.
האם השפיע מותו של
אחד באופן פסיכו־סומאטי
על האחרים? או שמא נשבר
ליבם — תרתי משמע
— מול פני זוועות לבנץ?
פגשתי במנדס־פראנם
כמה וכמה פעמים, ותמיד
התרשמתי עמוקות מן האי־נטליגנטיות
המפוכחת שלי
האיש — שילוב של תבונה
יהודית. הומאניסטית והגיון
צרפתי צרוף, בתוספת חן ספרדי. הוא לא אהב שטויות,
פיטפוטים, מליצות נבובות. לא היתה לו סבלנות להתחכמויות.
כשהובאה לפניו בעיה, הגיע תוך דקות מעטות
אל גרעינה, בהגיון חותך של תער, והביע את דעתו —
ותמיד היתד. זאת דיעה ברורה, עניינית, נוקבת.
לפני עשרים שנה שמעתיו מדבר בשיחה פרטית ב־
(המשך בענווד 8ן)

רי ם.
מההם או מ רי ם מ י*ה ה ם או מ רי ם מההם או מ
או מ רי ם

עד אמוראי :

שמעון אג רו ט :

מנחם ס בי דו ר :

״שידאגו אדה שאנחנו ״הם יודעים בעצמם ״המו שב הזה נו א ה
חייביםלהם !״ מהלעשות !״ יותר אלגנטי מהקודם!״
ועדה מיוחדת, שבראשה עומד יו״ר הכנסת מנחם **
סבידור, פירסמה השבוע תקנון לבוש לחברי״הכנסת.
לומר את האמת: לא הבגדים הפריעו לי בכנסת
האחרונה ולא זה מה שהייתי משנה, אם היו שואלים
אותי. אבל לא שאלו, ופירסמו שיש לבוא בחליפה,
או לפחות במיכנסיים ומיקטורן, שאסור לנעול סנדלים,
שאסור להניח את המיקטורן על הכיסא ועוד כל מיני
חוקים כאלה• שאלתי את מנחם סבידור האם לדעתו
זה מה שישנה את האווירה הבלתי־אלגנטית של הבית :

קראתי בעיתון, שישראל עומדת להפקיד שיבעה
מיליון דולר מהרזרבות שעה בבנקים בקוסטה״ריקה.
אחרי מה שמספרים לי כל הזמן על המצב הכלכלי
בארץ, שמחתי לשמוע שיש לנו מספיק רזרבות בשביל
לתת לאחרים. פניתי לח״כ דן תיכון ושאלתי אותו על
העניין, אבל הוא אמר לי שכל הנושא חסוי. לא יכולתי
להשלים עם כן שלא רועים. לספר לי כמה אני עניה,
ומצאתי את ח״כ עדי אמוראי, חבר ועדת־הכספים של
הכנסת, שהיה מוכן לעדבן אותי. ביקשתי ממנו שיספר
לי בקצרה מה מצבנו הכלכלי•

לפי דעתי, יש קשר בין אתיקה ובין אסתטיקה. אנשים
שיהיו לבושים כראוי יכבדו את המקום ויכבדו את עצמם
וגם היחסים ביניהם יהיו יותר רגועים. חוץ מזה, זה ישנה
את התדמית של המ״שכן כלפי חוץ. הרי אנחנו כל הזמן
מצולמים בשביל העולם ונראים לבושים כמו שלומפרים.

• איך אנ חנו נראים זה יותר ח שוב בעיניך,
ממה שאנחנו אומרים, אד עושים?

לישראל יש 24 מיליארד דולר חרב. כמד זה יש לד.
נכסים ופקדונות ברשות הממשלה או ממוסדות פיננסיים
שונים, ב־ 11 מיליארד דולר. כאילו יש לך בבנק אחד
אובר־דרפט ובבנק השני יש לך עדיין יתרה בזכות.
כשעושים את המאזן בין החובות לנכסים של מדינת
ישראל, יוצא שיש לנו חוב נטו־נטו 13 מיליארד דולר,
שזה סכום אדיר. פר קפיטה אני לא מכיר מדינה עם
חוב כזה. בשנה שועבדה, למשל, איבד המשק נכסים
ב־ 800 מיליון דולר במטבע זר, כלומר, היבוא היה יותר
גדול מהיצוא בסכום הזה.

אני מבין שזה לא מכריע מבחינה מהותית, אבל זה
מוסיף ״דיגניטי״ — מילה שאני לא יכול לתרגם לעברית.

• היד תקופו ת כ כנ ס ת, שחברים היו ב אים
בחקי, בסנדלים ובמיכנסיים קצרים, דאז לא
נשמעו ביטויים כמו ״פסיכי׳ ,״גנ ב׳ ,״שקרן״
— אודי כדאי שדווקא נחקה א ת התקופה
ההיא?

+איך הגענו למצב כל־כך גרוע?

כל המדיניות של ארידור בנויה על ביזבוז דולרים.
הוא מגדיל את הגירעון׳ מגדיל את החוב ועושה אותנו
תלויים יותר ויותר כאמריקאים. הוא בונה את בל חגיגת־הביזבוז
הזאת על ההנחה שארצות־הברית תמשיך להגדיל
את המענקים ואת ההלוואות בתנאים נוחים׳ וזאת בשעה
שראש־הממשלה שלו מנהל מדיניות של התכתשות עם
האמריקאים.

• הה הזמן להפקיד שיבעה מיליון דולר
בקוסטדדריקה?

מה זה שיבער, מיליון לעומת המיספרים שדיברתי
עליהם קודם ז זה לא מעלה ולא מוריד. מהפיקדונות שיש
לנו בבנקים שונים — שאותם הזכרתי בתחילת דברי —
לוקחים שיבעה מיליון דולר ומפקידים בבנק בקוסטה־ריקה.
לפעמים דיר כזד, שווה, בשביל לשפר יחסים עם
מדינה מסויימת. הסכום הזה ודאי לא ישנה את מצבנו.
הציניקאנים אומרים: הגענו למצב. שכבר אין לנו מח
לדאוג — שידאגו אלה שאנחנו חייבים להם.

בימים אלה החלח את עבודמת ועדת־החקירה,
שהוקמה לעניין הטבח בביירות, בראט הוועדה עומד
השופט יצחק פהן והיא הוקמה לפי חוק ועדות ה חקירה,
סעל פיו הוקמה בזמנו ועדת אגרנט, אשר
עליה הטילו לחקור את מחדלי מילחמת יוס״הכיפורים.
פניתי אל מי שעמד בראש אותה ועדה, השופט־לשעבר
שימעון אגרנט, ושאלתי אותו אם הוא מוכן
להעניק עצה מועילה לשופט, העומד בראש הוועדה
הנוכחית.

אני כרגע לא מוכן לדבר. לפחות לא בתקופה שחם
יושבים.

• אודי לפחות איזו עצה.

זח אסור לפי החוק של ועדות־החקירה. הם יודעים
בעצמם ימח לעשות.

• כלומר, אתה סומך עליהם לחלוטץ?

אמדתי, שאני לא מוכן בשום אופן לדבר על זה.

זו היתד, תקופה אחרת. היו מושגים אחרים בארץ,
היתד, ישראל אחרת, סטנדרטים אחרים. אי־אפשר לחזוד
אחורה.

ס האם!היו ח״כים שהתנגדו לתקנון הזוה?

לפני שהנהגתי את זה. ה״תה לי התייעצות עם כל
הסיעות. היו כמה מעטים *סוס!,רדו. אני קראתי להם
־דיברתי איתם ושיכנעתי אותם. עכשיו נשארו רק 2*3
ח״ביס שאינם מוכנים ׳לקבל את זה מבחינה אידאולוגית.
ואיני לא רוצה לפרט את השמות.

• :מה אתה עומד לעשות נגדם?

מה זה חשובי העיקר ש־ 98 אחת לפחות מסכימים
איתי.

• האם יש כדעתכם לעשות דברים נוספים
בדי לנפות ו״ילעדן״ א ת הכי ת?

יש ועדה מיוחדת של נורמות התנהגות, והיא תשב
ותדון מה לעשות, כי יש עדיין דברים שלא מתיישבים
עם נורמות פרלמנטריות. אפל אני בטוח שגם מבחי׳גת
התנהגות וגם מבחינת הופעה המושב הזה יראה יותר
אלגנטי מהקודם.

זההם או מ רי ם מההם או מ רי ם מההם או מ ד מההם או מ ר׳

מיק בהן :

רבקה מי באד: ,

״מצאתי את עצמי ״ אנשיםצמאים ״אני ווצה שהממשלה
מ גן עלבגין לסאטירה ט ובה תחליט החלטה שפוייה״
כשתפורק חברת ״אל־על״ ,יפוטרו כחמשת אלפים
עובדיה. החטיבה הגדולה ביותר ב״אל״על״ היא חטיבת־הפקידים.
כשאומרים ,״אל״על׳ שובתת״ ,כמעט לעולם
אין מתכוונים אליהם. כשאומרים ״ב,אל״על׳ מרוויחים
מיליונים ״,לא אליהם מתכוונים. מה מרגישים האנשים
האלה, במי הם תולים את האשמה במצב הנוכחי, שבו
הם יכולים להישאר חסרי מקום־עבודה בקרוב ן
מצאתי את מיקי בהן, בן ,34 נשוי ואב לארבעה
ילדים, עובד ב״אל״על״ 11 שנה, ושאלתי אותו :

שמעתי שח״ב יוסי שריד במעט איחר לפתיחת מושב
החורף של הכנסת, כי הוא השתתף בכנס מנהיגים
שאירגן י״ר הנרי קיסינג׳ר בוושינגטון. שאלתי אותו
על מה מדברים המנהיגים כשהם נפגשים בכנסים כאלה,
ואם היה שם משהו שנגע לישראל.
הכנס הזה הוא, למעשה, סמינר שמארגן אותו בית״
הספר שלהם למדעי־חוץ של ״ג׳ורג׳״טאון יוניברסיטי״.
ד״ר קיסינג׳ר הזמין 22 אנשים מכל העולם, מיעוטם
פוליטיקאים והשאר מנהלי״בנקים, מנהלי קונצרטים
גדולים, פילוסופים, אנשי״תיקשורת.

• מדוע הזמינו כישראל דווקא אותך?

אין לי מושג. אני ׳מתאר לעצמי שהם התייעצו, אבל
אני לא יודע במי.

• מ ה עשיתם שם? שמעתם הרצאות או
נתתם הרצאות ז

למדנו. הלימודים התחילו ב־ 8בבוקר ונגמרו ב־10
בלילה. אנחנו היינו הסטודנטים. כולם היו נורא אמביצ־יוזים
ולמדו ברצינות. בסוף השבוע קיבלנו תעודות. אני
מכיר כמה פוליטיקאים בארץ, שהכניסו את העניין הזה
לקוריקולום־ויטה שלכם.
• מי הרצה שם?
כל השמנה וסלתד, האקדמית, הכלכלית והעיסקית

׳ • מה מתוך הדברים שנאמרו נגע לנו?
לאסוננו, תמיד מגיעים איכשהו לישראל. כולם כבר
עייפים מאייתנו. כשדיברו יעל פירוק החימוש, נגעו בנו,
כשדיברו על כלכלה, דיברו בנו׳ מה לא נוגע לנו?
אנרגיה, מיזרח־תיכון, חימוש — הכל. אנחנו, הדי המדינה
המערבית היחידה שלא התימה על האמנה לאי־הפצת נשק
גרעיני. ובכלכלה — למי עוד יש 130 אינפלציה לשנה?
זה מעורר בהם תימהון, איך הם, עם הראש הגויי שלהם,
מצליחים להוריד את האינפלציה לפחות מ־ס 107 ואנחנו
עם הגניוס היהודי מעלים אותה ל־^י׳ .130 אנשים שומעים
את זה זתיכף מתנהגים אליך כאל מישהו שיש לו ריח רע.
ממשיכים ־להיות אדיבים, אבל קצת מתרחקים.

י #פג שת. מישהו מעניין במיוחד?

פגשתי שם את שר־הפיתוח של בחריין, שנשא קריאה
מהוד נרגשת לשלום במיזרח־התיכון וכשלחצתי את ידו,
כל הקהל פרץ במחיאות־בפיים. אותו האיש מבחריין היה
גם אחראי, בתחילת השבוע, למעשה שעשיתי ושאיני
מתפאר בו במיוהד. הוא אמר כמה דברים יעיל בגין ועל
ההתפשטות הישראלית מתורכיה ועד אפריקה, וכדי להוכיח
את התיזה, סיפר ס־פור על המפה שנמצאת בכנסת
ומיראה את הממדים האלה של ישראל. סיפור שאיננו נכון,
כמובן. ככה מצאתי את עצמי מגן על ראש־הממשלה בגין,
איל אין לראות אתי זה כקביעת תקדים.

• מ תוך מ שכורות העגק שלכם, דא הצלחת
לחסוך מ שהו במשך ה שנים?

״יורדים על השבוע״ היתה בשעתו תוכנית סאטירית
מצויינת, שעזבה אותנו מתון כבוד למערכת הבחירות
האחרונה, ואולי בגלל עייפותם של המשתתפים.
כעת חודשה התוכנית בהשתתפותם של רבקה׳לה
מיכאלי, טוביה צמיר, יוני חן ועוזי אסנר, כשמעל כולם
ח״לידר״ ,כפי שמכנה אותו רבקה׳לה מיכאלי, מוטי
קירשנבאום.

ד,נד״ תראי את התלוש שלי. תביטי טוב. מד, את
רואה י התשלום נטו, כולל שעות נוספות — 18.500 שקל.
אולי, אם את פוגשת את קודמו, תשאלי אותו האם זו
משכזדת־ענק בשביל אדם, שאשתו לא עובדת ויש לו
ארבעה ילדים. כל עם ישראל חושב שאנחנו מיליונרים
ופה אולי המקום ״להודות״ לחברים מהטלוויזיה, חנן עז ת
ובני רום, עמוס חדד מהארץ ואריה אגוזי מידיעות אחרונות
על התדמית הנפלאה שהם יצרו לנו בציפור. אם הציבור
מרגיש שהוא משלם לנו את המשכורת מכיסו, אולי אפשר
לבקש ממנו החודש איזו מיפרעהז

• אינך חו שבת ש הפ תי חו ת לסאטירה הצטמצמה
קצת בזמן האחרון 2

י• לא רק המ שכורת ע שתה לבם א ת
התדמית, אלא גם ה שביתות. אמנם, לא של
ח טיב ת הפקידים, אבל בעיני הציבור כולכם

אני לא הושבת כך. בשיתי ההופעות האחרונות שלנו
בגיבעתיים, או בבית־החייל, אנשים נורא נהנו ואי-אפשר
היד, לומר שהקהל היה מורכב משמאלנים.

השביתות הן חטא שחטאנו, אני מודה. אבל בארץ
הזאת, בזמן האחרון — ואני שונא להגיד את זה —
אי־אפשר להשיג כלום ללא שביתה.

אני חושבת שכן. הפצת הכרטיסים נעשית קודם ואם
היו ׳קונים כרטיסים, היינו באים. זו תוכנית סאטירית
שערה לבל הכיוונים. אין ספק, שלכותבים שלה יש דעה
מאוד ברורה בקשר למילתמה בלבנון וגם לא אהדה
ניכרת במיוחד למערך במצבו היום, אבל אנחנו בפירוש
לא טרסט־מוחות עם השקפת־יעולם אחיד!־״ הנה, המרואיין
הראשון שלנו היה רוני מילוא, ואחרי שריאיינו אותו הוא
נשאר לראות את כל התוכנית וצחק מלוא פיו.

לפי דעתי, ולפי דעת עוד אנשים רבים באל־על, הם
צריכים להוריד פרופיל. כי אס לנקוט לשון המעטה,
הממשלה לא אוהבת אותנו. הציבור לא אוהב אותנו,
מועצת־המנהלים לא אוהבת אותנו וגם אגודת־ישראל.
וציבור העובדים ד,כללי במשק לא ד,ולך אחרינו הפעם.
מצידם, אל־על יכולה ללנה לעזאזל. לדעתי, צריך לעשות
עכשיו מישאל בין העובדים ולהחליט ואם לחימום על
מיסמך העקרונות. שבל עובדי אל-על יחליטו, ולא רק
הוועדים. אני מניח שחלק היה מסכים לחתום, למרות
שכולם מבינים, ש־המיסמך הזה מקנה יותר מדי קרדיט
להנהלד״ שלא בדיוק הובילה אותנו להישגים מרשימים
מאוד.

ב׳ מיכאל, אפרים סידון, מוטי קירשנבאיום ומאיר
שלו. אגב, אנחנו לא היחיך ם עכשיו, יש המון תוכניות
סאטיריות: ההצגה של יהונתן גפן, חנוך לווין עשד, את
פטריוט. כדאי אולי שסזציולוגים יבדקו מדוע יש כל־כך
הרבה סאטירה.

אני רוצה שהממשלה תחליט פעם החלטה שפוייה,
בניגוד לחלק גדול מהחלטותיה בזמן האחרון, כלומר,
לא לסגור את אל־עד. הנימוק שאל־ על לא ריווחית,
הוא נימוק מאוד לא משכנע. גם מדינית ישראל היא
מאוד לא ריווחית ועוד לא סוגדים אותה.

• מדוע אתם ׳חוזרים לבימה דווקא עכשיו?

אנחנו מרגישים שאנשים צמאים לסאטירה טובה.

• הייתם מעזים להופיע בקריית־־שפונה
למשל?

• אתם מחליטים באופן דמוקרטי מה ה-
הומר שיוצג?

אי־אפשר לעשות את זה דמוקרטי. יש לנו לידר,
שהוא גם ד,בימאי וגם הכוח המניע — מוטי קירשנבאום.
לרוב הוא מחליט.

• מי הכותבים שלכם?

• בכל־זאת, אינך חושם שהפעם הוועדים
שלכם עברו א ת הקו?

• מה ההרגשה• שדך :־ממ שלה תסגור או
דא תסגור?

— דני אל ה שמי •

הזח־יזח

ס, האלוף שהא שים אח הממוני עליז עול וכיצד צריך להתנהג עם סגולה
איל! ניירות שומר הרמטב״ל ומתי יפרו ש בגין מתפקידן

הראי

ארבס לוווגן

ב־ 9בנובמבר ,1973 הופיע על פני עמוד
שלם בניו־יורק טיימס ראיון עם אריאל שמן,
תחת הכותרת. גנרל ישראלי מאשים את הממונים
עליו״ .במשך ארבע שעות גולל האלוף
שרון לפני הבתב צ׳דלס מוהר יריעה רחבה
של ביקורת צבאית ומדינית. במקביל פרסם
בלונדון העתון גארדיין ראיון עם האלוף שרון.
למרבד, הפלא. גם לפני המראיין הבריטי.
ויליאם טוהי. כתה שרת ביקורת נוקבת על
הממונים עליו. בשני הראיונות — שפתחו את
המתקפה של שר־הביטחון לעתיד על הממונים
עליו — עבר כחוט השני הרעיון, כי שיקולים
פוליטיים ולא שיקולים אסטראטגיים עמדו מאחורי
ההחלטות על מהלכי אוגדתו במלחמה.
הדרך בה הוענק הראיון לכתב האמריקאי
תוארה בהרחבה בעיתונות הישראלית . :האלוף
שרון, שעדיין נמצא במילואים, ניצל את ההזדמנות
כדי להעניק ראיון לכתב אמריקאי,
שביקש ממלווהו — קצין, נציג דובר צה״ל
— רק לומר שלום לאלוף. שרון העניק לי
בהזדמנות זו — יחד עם ברפת השלום —
את הראיון, שכמוהו לא העניק עדיין לכתב
ישראלי. העיתונאי האמריקאי טס לחו״ל כדי
להבריק את הראיון מתוך ידיעה, שהצנזורה
עלולה למנוע פירסומו ...בבירורים שנערכו עם
שרון הוא טען. כי לא אמר את כל מה שיוחס
לו. זאת כנראה כדי להמתיק את העובדה שהפר
פקודות מטכ״ל בדבר מתן ראיונות לעיתונאים.

המשמר׳׳ 22.10^12

ואסר חגנוד:
ילדת! שחנקו
בתקופת מלחמת העולם השנייה שיחררה
ן זדיוויזיה שלנו את אחד ממחנות־הריכוז ב־

שר עווון

היהודי אינן עולות בקנה אחד (בעיני הצופה
הנוצרי, בעיקר) עם תדמיתו כעם בעל תכונות
מוסריות נעלות, או כעם ששומה עליו, על פי
בחירתו בידי אלהים, להיות כזה. אירופה המאמצת
אל לבה את ספר התנ״ך, כאחד מספרי
היסוד של תרבותה, מגלגלת את עיניה החסודות
ושואלת אותנו: האם יאה לעם שמתוכו
יצא חזון השלום הנצחי לעסוק כל ימיו במיל-
חמותי עם שנאמר עליו. אור לגויים״׳ ו.עם
סגולה״ ו.גוי קדוש״ — כיצד זה שופך הוא
דמים כמי שרוח אלוהים לא נחה על נביאיו ו
וכאן מוסיפים את הטענה הידועה: מילא,
הערבים האלה, שבני המידבר הם, שפרימיטי-
ביב הם וחסרי השכלה — מה ניתן לצפות

״דבר 21.10.82

<18 יווזו וניומו׳:
שסח׳ם ו3ת6וו<1113111
אשד

אכרמוביץ

מהם? — אבל אתם, שבני תרבות אתם, כיצד
אתם מתנהגים?

״מעריב״ 21.111.82

גאז עגו ת:

סוגדס לה־שוחת
התמרמרותנו על כי לא נוהגים בגו כמינהג
העולם ומתייחסים אלינו באיפה ואיפה וכעסנו
על כי דורשים מאיתנו לנהוג לפי אסות־מידה
של מוסר אחר ושופטים אותנו לפי כללי צדק
מיוחד — היא אחד הסימנים המדאיגים להי-
דרדרותנו.
במקום להיות גאים על כי אנו מיוחדים
במיננו ואיננו דומים לאומות אחרות, אנו מבקשים
להצדיק מעשים, לא רק מפני אמונתנו
כי חם היו נכונים, אלא מפני שזהו הנוהג והכלל
המקובל בעולם. טיעון כזה הוא הרה־אסון
וטומן בחובו סכנה גדולה לקיומנו!
אינני רוצה לחיות במדינה אשר מעשיה
ימדדו לפי כללי המישחק ״המקובלים״; אינני
רוצה להידמות לשכנינו הסורים או הירדנים
ואפילו לא לאירופאים !

״ידיעות אחרדט־ת״ 20.111.82
גרמניה. אף כי ראינו מוות מדי יום והתרגלנו
למראות אלו, חשתי בעתה כאשר ראיתי
את גוויותיהם של ילדים יהודים קטנים, ערוכות
בעריסות לקראת שריפתם. מהגופות הקטנות
הופשטו אף הבגדים, נלקח רכושם האחרון.
יום זה חרוט בזיכרוני לנצח. בכיתי
ובביתי אז על אותם ילדים. הם מתו בפחד
ללא אף אדם לידם להרגיע אותם. הגרמנים
שלחו אותם למותם. כאשר אני כותם מיכתב
זה עולות דמעות בעיני על היהודים שראיתי
ליד המשרפות, על הילדים בלבנון שנשרפו
למוות ושהוטל בהם מום לכל חייהם מפצצות
הזרחן שהטיל חיל האוויר הישראלי. ואני שואל,
האם יש הבדל כלשהו בין ילד שנשרף
למוות במשרפות, או נשרף למוות מפצצות
זרחן, או שנורה למוות על־ידי אנשים חמושים
שנשלחו למחנות בצברה ושאתילא.

״הארץ ־ 22.111.82
י• הכותב הוא תושב תעיר קלינמון שבאר־צות־הברית.

ונ-אלוו
ובאי *׳זח:
שומר עז הנ״וות
״יש פוליטיקאים המתערבים בצבא בעניינים
פוליטיים: יום אחד באו אלי ואמת לי להגיד
שאיזו גיבעה ליד חברון חשובה. אמרתי: מה
פיתאום חשובה ז ואז, אחר כך, ראיתי בניירות
שיש טכסים: לשים אוהלים עם חיילים על
הגיבעה, ואחר כך להוציא החיילים ולשים
מתיישבים. אל תדאגו ...אני שומר על הניירות
האלה טוב מאוד״...

״מעריב׳ 22.10.82

• הדברים נאמרו בשיחה עם חברי קיבוץ
נווה־אור.

תני אשד:

קנהזן שלו:

הדחוי המרשה שד בגין

כיארגתנהגיססיתונוח?

גם כלפי פנים יש למנחם בגין טעם להשמיע
הרהורי פרישה. קודם כל בגלל ועדת־החקירה
חמישפטית בעניין הטבח בביירות. לא
ידוע, מה יהיו מסקנותיה ומתי הן יוגשו. אבל

מסתבר, שידו החזקה וזרועו הנטוייה של

יתכן מאוד, שהמסקנות הללו יתניעו תגובת
שרשרת, שתאלץ את מנחם בגין להתפטר.
זוהי לכל הפחות אחת האפשרויות. מנחם בגין
צריך להתכונן לקראתה בעוד מועד ולהכין
סיבה נאה יותר להתפטרות — מחלת אשתו.
זו יכולה להיות גם סיבה אמיתית כשהיא לעצמה•
תוצאת
לוואי אחרת מנקודת ראותו של בגין
יכולה להיות ריסון המריבות הפנימיות בחירות״
לקראת הוועידה שלה, שכבר נדחתה
כמה פעמים. האיום בפרישה צריך להפחיד את
היורשים השונים בצמרת, חירות״ ,המתחרים
זה עם זד״ ולשכנע כל אחד מהם להעדיף את
דחיית ההכרעה על הירושה, העלולה ליפול
בידי כל אחד מהמתחרים האחרים.

לעומת דבריו של הרב גורן כי החזקת
שטחי ארץ-ישראל דוחה פיקוח נפש, פוסק
עמיתו — הראשון לציון הרב עובדיה יוסף —
בזו הלשון :״אם ראשי ומפקדי הצבא, יחד עם
חברי הממשלה, יקבעו שיש פיקוח נפש בדבר,
שאם לא יוחזרו שטחים מא״י קיימת סכנת
מילחמה מיידית מצד השכנים הערבים, וכזה
וכזה תאכל החרב ח״ו, ואם יוחזרו להם השטחים
תורחק מעלינו סכנת המילזזמה ויש סיכויים
לשלום בר קיימא, נראה שלכל הדעות
מותר להחזיר שטחים למען השגת מטרה זו,
שאין לד דבר העומד בפני פיקוח נפש.״
הרב יוסף אף מפליג וקובע כי אם המדינאים
ואנשי הצבא חלוקים בדעותיהם האמנם
קיימת סכנה, הרי ״ספק נפשות להקל ויש
להחזיר השטחים למנוע סכנת מילחמה ...כשבידינו
להחזיר שטחים למנוע סכנת מילחמה
של האויבים, חייבים לעשות כן משום פיקוח
נפש״ (מאמת בדברי הבינום הארצי הכ״א
לתורה שבע״ם).

״מעריב ׳ 21.10*82

פסוקי השמע:

העיתונאי אמנון אברמוביץ׳ :

״לדויד מגן יש בליבו על ביית״ר רמלה. היא
הורידה לליגה א׳ את ^ ב י קריית־גת. יחסיו
המעורערים עם ה״ב י מאיר שיטריח נובעים
אולי, בין השאר, מכד שמכבי יבנה עלתה

ללאומית.״
• ח ׳•ב חרות, דויד מגן, על שאלת עיתונאי,
אם רק דויד א י מדליף מישיבות הממשלה,
או אולי גם שר־הביטחון, אריק שרון:
״זו שאלה קשה. מדוע שלא תשאל אותו ישירות?
אבל אני רואה שאתה מתעקש. אז נכון,
גם הוא מדליף.״

• הרמטב״ל, רפאל >״רפול״) איתן,
על תת־אלוף עמרם מיצנע :״יכולתי להוריד
לו את הראש ולקצץ לו את הכנפיים, אבל לא
עשיתי זאת.״
י• הרב מנחם הכהן ו ״סולידריות יש-
ראלית־פולנ״ת — ראשי ממשלות ורשה וירד
שלים החליטו לטפל באיגודים המיקצועיים.״
• הנ״ל ו ״את מאבקם להטבת שכרם מנ הלים
שוטרי ישראל בסיסמה ״שימלה לך —
שוטר תהיה לנו.״
• המחזאי יהושע סובול, על ידיעה,
ששוטרי בית־שאן פיזרו בכוח הפגנה של נשר
תיהם :״התנדב למישטרה ותוכל לחכות את

אשתך.״
• הנ״ל ז ״מדוע רק חטיבה זו לא גוייסה?
איך אפשר להסביר שרק הסיבה זו הורעלה
והאחרות לא? מסתבר, שזו החטיבה היחידה
בצה״ל שקוראת עיתונאים.״
• ח ״כ המעיד, אמנון לין, על שמר
עות באילו בחן אפשרות לחזור לליכוד :״הציעו
לי הצעה מגונה.״

— יומן אישי-
(המשך מעמוד )15
חריפות רבה על העיוורון של
מנהיגי ישראל, שאינם מבינים שעצם
קיומה של ישראל בטווח 1ר
רחוק מותנה בהשגת׳השלום עכ שיו,
הוא האמין כי ניתן להשיג
שלום בכל עת, ושזה תלוי ורק י
ברצון הטוב ובאינטליגניצה של
המנהיגים.
בשיחתי האחרונה עימו, לפני
שנה, פתח ביקורת חריפה על הנהגת
אש״ף. הוא ידע כי ערפאת
וחבריו רוצים בפיתרון הסיכסוך,
וזעם מפני שלא נקטו את הצעדים
הדרושים לכך, בגלל הרצון לשמור
על אחדות התנועה הלאומית
הפלסטינית, שיש בה מיעוט הדוגל
בסירוב.
״האחדות היא דבר טוב״ ,אמר,
״אבל רק בתנאי שהיא מאפשרת
להנהגה לבצע מה שיש לבצע. אם
בגלל האחדות אי-אפשר לקבל החלטות
חיוניות — האחדות היא דבר
רע, ויש לשבור אותה!״
הצרה היתד שמנדם־פראגס היה
משמיע את ביקורתו הנוקבת כלפי
מנהיגי ישראל — מדויד בן־
גוריון ועד מנחם בגין — רק בשיחות
פרטיות, בעוד שפומבית
היה שותק. פעם, כאשר ביקרה אצלו
מישלחת של המועצה הישראלית
למען שלום ישראלי־פלסמיני
במלץ המלך דויד בירושלים, השמיע
באחנינו ביקורת קטלנית על
מדיניות הממשלה. משם הלד ישר
למסיבת־עיתונאים — ושם העניק
מחמאות מנומסות לממשלה.
מעשהו האמיץ ביותר היה גם
האחרון. בראשית יוני, בימי המ צור
של ביירות, פירסם יחד עם
נחום גולדמן ופילים קלוצניק הצ הרה
משותפת, שבה תבע הכרה
הדדית מיידית בין ישראל ואש״ף.
הצהרה זו מילאה תפקיד חשוב ב התפתחות
הפוליטית מאז. ערפאת
ברך עליה, ובגין התעלם ממנה.
לא קל היה להשיג את הסכמתו
של מנדס-פראנס לפירסום הצהרה
זו. הוא התווכח על כל מילה,
תבע לתקן פה ולשנות שם,
בעוד שהימים חלפו והמצב בלבנון
החמיר. ולבסוף אמר גולד־מן
לעיצאם סרטאווי, שליח אש״ף
שאירגן יוזמה זו :״תגיד לו שאם
לא יחתום על הנוסח כמו שהוא,
אני אפרסם אותו בשמי ובשם
קלוצניק בלבד!״
זח סיים את ההתלבטות של מנ-
דם־פראנס, וגם הוא חתם. ההיסוסים
לא הפחיתו את אומץ־הלב
שבהחלטתו הסופית.
הלקח בתוכנית על משבר־הטילים של
אוקטובר ,1962 שהוקרנה בהמשכים
על המירקע שלנו, יש כמובן
נקודות רבות המזכירות את מיל-
חמת־הלבנון.
היה הבדל עצום אחד בין דיוני
הנשיא קנדי ויועציו לפני הטלת
המצור על קובה ובין הדיונים שהיו
בישראל לפני הפלישה ללבנון.
שם כמו פה דובר על כוח, על
הפעלת־עוצמה, על מילחמה מונ עת,
על השמדת יעדים בהפצצות.
אד שם הושמע נימוק שבלל לא
עלה על הדעת כאן: כיצד תגיב
דעת־הקהל הבינלאומית? מה תהיה
מדמיתנו: בעולם? איך נוכל להראות
את פרצופנו לאחר־מכן?
לא זה בילבד שהנימוק הזה
הושמע, אלא שהוא גם הכריע
בסופו של הדבר. התוכנית של
הפצצה ופלישה נדחתה, על אפם
ועל חמתם של הקצינים, ובמקומה
בחר הנשיא בתוכנית האלטרנטי בית,
שמנעה את המילחמה וש הביאה
להשגת המטרה מבלי שנשפכה
טיפה אחת של דם.
האמריקאים זכרו את אימרתו
המפורסמת של תומאס ג׳פרסון:
שום אומה אינה יכולה לכלכל את
מעשיה ללא כבוד הגון לדעת-
הקהל העולמית.
לכן הם ניצחו, ואנחנו הפסדנו.
ה עו ל ם הז ה 2355

מדים בנימינ׳

וווו תחודש :

עקרב
על בני עקרב עברה שנה מעניינת ו־בלתי״שיגרתית.
כוכב יופיטר /ששהה ב־מזלם,
הביא להם הזדמנויות לקידום
בתחומים שונים. רבים מהם ניצלו את
האפשרויות. תפקידים חדשים או עבודות
נוספות ומעניינות העסיקו אותם במשך
השנה.
חלק מבני המזל הרחיבו את דירותי־

גרות. הוא מראה את מיגבלות הזמן, את
ניסיונות החיים שעלינו לעבור, כדי להתחשל,
להתגבר ולתת לנו צורה בוגרת.
שבתאי מסמל את מידת הדין. החש-
בון הוא חשבון נקי של שבר ועונש.
שבתאי מצביע על הדברים שמגיע לנו
לקבל, לטוב או לרע. הצד החיובי והשלילי
שבדין• לעיתים, אדם מקבל על
עצמו ברכה גדולה, המעלה אותו ומזכה
אותו — אן ברכה זו משולבת בנשיאת
אחריות גדולה ובקבלת עול, שיש עימו
הרבה מן השכר.
שבתאי מסמל מוסריות גדולה וחוקי
מוסר נוקשים. דרישתו מן האדם גדולה.
לבן, כשהוא שוהה במזל מסויים, הוא
מכביד את עולו, ובני אותו מזל מרגישים
בהשפעתו המכבידה. כאן יש להזכיר
שכוכב זה לא רק מכה, הוא גם מזכה,
אן כדי להגיע לזיכוי, על האדם להתאמץ
להיות ראוי, לבן דרישותיו הקשות מכ
ממונים
עליהם ידעו להשתמש בכישרו־נותיהס,
ויפנו אליהם בהצעות מעניינות.
רצוי לא לשנות את שטח העבודה, שינוי
המקום עלול לגרום אכזבה• הזמן לא
יתאים לשנות מיקצוע, או מקום. יחסים
עם עובדים אחרים ישתפרו. הסמכות של
בני עקרב תתקבל, והתחרות והקינאה,
שהורגשו קודם לכן, יעלמו.

3ד * אוז1

0*303
כוכב יופיטר יכנס למזל קשת — הבית
השני של מזל עקרב (בית הכספים וח-

עקרבים ירצו להחליף את המקום שבו
הם גרים. הם יחושו אי־שביעות-רצון
מביתם. למרות רצונם, יתקשו למצוא
לעצמם סביבה או דירה שתספק אותם.
ואם אכן ימצאו משהו שיענה על דרישותיהם,
הם יתקלו בכל״בן הרבה מיב-
שולים ועיכובים, שיתכן שיצטערו על
שהחליטו לבצע שינויים. אין להסיק מכן
שיש לשבת בבית ולהמשין במצב הקודם,
אן כדאי לקחת בחשבון את הקשיים
שעלולים להיווצר.

הם, או קנו דירות חדשות. אנשי-עסקים
הצליחו יותר מתמיד. רבים מבני המזל
נישאו ובגו להם מישפחה. כוכב יופיטר
מסמל שפע ומזל, ולכן צפוי היה שתהיה
שנה מוצלחת. אולם, במו תמיד, לא הכל
ורוד, ולמרות שכוכב יופיטר אמור לעזור,
עלול להיווצר מצב שבו מפת״הלידה של
עקרב זח או אחר נמצאת במצב קשה,
והעזרה שיופיטר מעניק אינה נראית
על פני השטח. לדוגמא: אם בן מזל
עקרב היה מעורב בתאונה או בהפסדים
כספיים, הוא יצא מזה בקלות יחסית,
לעומת מצב שבו השפעתו המיטיבה של
יופיטר לא היתה קיימת.
באשר לשנה הבאה, המצב עומד להשתנות•
כוכב יופיטר עובר למזל קשת,
ואת מקומו תופס כוכב שבתאי.
כוכב זה מביא עימו, על-פי-רוב, קשיים
לא מעטים. וזאת בגלל טיבעו ואופיו של
הכוכב• שבתאי מסמל הגבלה. באסטרולוגיה
הוא מסמל גבולות, תחומים ומיס-

( 7 0 1־1־1
במקום שבו הם עובדים כעת, הם יבססו
את מעמדם, ויזכו להערכה מהממונים
עליהם ומהעמיתים. אחרים, שעימם יהיו
בקשרי עבודה, יעריכו את עבודתם. ה
עקרבים
יוכלו להבריא ממחלה, שמציקה
להם זמן ממושן, אן עליהם
להיזהר מרגישות באיזורים אחרים בגופם.
בריאותם של קרובי־מישפחה עלולה
לעורר דאגה ולגזול זמן וכספים. יתכן
שבני המזל יאלצו לטפל בקרובים מבוגרים
ולהעמיס על עצמם אחריות נוספת,
שתגרום לקשיים לא מעטים•

מגור

$השונה שענדה היתה מוצלחת -נשנה
¥$הבאה המצב עומד להשתנות
בידות על כל אחד, גם אם בסופו של
דבר הוא מביא לבניית, לקידום ולהתייצבות.
בחודש
דצמבר 1982 יכנס כוכב שבתאי
למזל עקרב. וישפיע בעיקר על אלה
שנולדו בתחילת המזל• שבתאי מתכונן
להתיישב במזל עקרב בשנתים וחצי ה קרובות,
איש מבני המזל לא יוכל להתעלם
מנוכחותו (או להימלט ממנו) .בתחילת
התקופה יושפעו אלה שנולדו
בתחילת המזל, בעוד כשנתיים אלה שנולדו
בסופו.
אם בן, אין תראה שנת 1983 לילידי
מזל עקרב ז

עלולות לגרום לשינויים פיתאומיים בתוכניות.
בל מה שקשור למכוניות יהיה
מפתיע. אותם שלא חלמו שביכולתם
לרכוש לעצמם מכונית חדשה, ימצאו את
עצמם בעלי בלי-רכב חדש, ואחרים ייאלצו,
לפתע, להשקיע בספים רבים בתיקון
מכונית, שנראתה בסדר וללא בעיות.
אהבה רכוש) ,ובתחום זה הוא יביא לבני המזל
הפתעות משמחות. בל השנה תהיה בסימן
של עירנות גדולה סביב עניינים
פיננסיים. אולם כוכב נוסף משפיע על
הבית השני — כוכב אוראנוס. הצמידות
בין שני כוכבים אלה תביא לרווחים גדולים
ולהפסדים גדולים, חליפות• קשה
יהיה להגיע לאיזושהי יציבות בשטח זה.
מה שייראה טוב ומקדם, יכול פיתאום
להשתנות ולאכזב, וההיפך. הוצאות כספיות,
שקשורות לבני מישפחה אחרים,

אלה מבני המזל שנהנו השנה מאהבות
קלילות ובלתי-מחייבות, ירגישו צורן ב-
מיסגרת קבועה ויציבה. קשרים בלתי־יציבים
יתמסדו, או ינותקו. חגיגות האהבה,
שליוו את השנה החולפת, ייפסקו,
ובמקומם יווצרו קשרים רציניים
יותר• בני עקרב ירגישו שהם מתגעגעים
לקשר קבוע ובן להבנה ולהזדהות עם
בך הזוג. אלה שחשים את עצמם בודדים
ליד בן־זוגם, יחושו נטייה לשנות את
המצב, ויחפשו לעצמם בן״זוג, שעימו
יוכלו להגיע להבנה• התייחסות רצינית
ובנה תביא לתוצאות מקוות.

לאחר תקופה נוחה, יחסית, מורגשת שוב
מתיחות. מצבכם הפיננסי גורם דאגה.
חובות והתחייבויות שלקחתם
על עצמכם
מכבידים עליכם וגורמים
לעייפות. היחסים
עם בני-הזוג אינם כרגיל,
בל דבר הופן
ריב. עליכם לבקש מהם
שיוותרו ויבינו אתכם.
מצב זה הוא זמני בלבד,
ויחלוף בעוד זמן-
מה. בשטח העבודה
— ¥¥נרקמת תוכנית חדשה, עדיין מוקדם
¥לספר על בן, כדאי לשמור על סודיות.

קשרים עם ידידים וקרובים בארץ אחרת
ישפרו את מצב־הרוח. בשורות טובות שיגיעו
לאוזניכם, יסייעו
לכם לקדם עניינים
מיקצועייס. הצעה מעניינת
תושמע באוזניכם
השבוע, ואף זו קשורה
להתקדמותכם בשטח הקריירה.
קשרים רומנטיים
חדשים עשויים
להתפתח השבוע. ובכלל,
בתקופת הקרובה
תוכלו לתנות מההצל־חות
שבהן תזכו בשמח האהבה. הפופולריות
שלכם תעלה אצל בני המין השני.

עומס עבודה והתחייבויות מוטלים עליכם
השבוע. אתם חשים עייפות רבה,
ואינכם מוצאים די זמן
למנוחה. לימודים ובחינות
מעסיקים חלק
מכם בימים אלה, אן
למרות המתיחות וה חרדה,
הסיכויים להצליח
טובים מאוד הפעם.
המצב הכספי
ישתפר, ותוכלו להרשות
לעצמכם להוציא
בספים על דברים שאתם
אוהבים במיוחד. בשטח הרומנטי
צפויות הרפתקות חדשות ומסעירות.

החיים החברתיים יעסיקו אתכם יותר מהרגיל.
מכרים וידידים ותיקים ינסו ליצור
איתכס קשרים מחודשים.
תמצאו את עצמכם
׳מארחים אותם בביתכם.
בשטח העבודה
— תהיה הזדמנות לע.
בוד
בשותפות עם אנשים
,׳שיוכלו לקדם
אתכם. כדאי ללמוד
מהם ולהקשיב לרעיו2.באפריל

20במאי

נות חדשים. מבחינה
רומנטית — המצב משתפר,
אתם יותר מבוקשים מתמיד, ובני
המין השני יבקשו קירבתכם. צאו לבלות.

תרגישו עייפים
בימים הרביעיוהחמישי
וכבדים, ויקשה עליכם לתפקד כרגיל.
רצוי לנוח יום או יומיים
ולהשגיח על הבריאות•
בתקופה הקרובה
תאלצו להישאר
בבית יותר מכפי שאתם
רגילים, לכן רצוי
לעסוק בשיפור ושיפוץ
פני הדירה. זה יעזור
לכם לעבור את התקו21ב
יו ל י ־
21באוגוסט
פה, שלא תפנק אתכם
במצב-רוח קליל. אורחים
עשויים להגיע, ולמרות שבדרן־כלל
אתם נהנים מביקור, תרגישו עייפות.

המתיחות מתחילה להעלם, ואתם מרגישים
עצמכם עירניים וקלי־תנועה. מתעורר בכם
החשק להתחיל בעיסוקים
חדשים ולהתנסות
בחוויות, שזמן רב לא
הרשיתם לעצמכם. בשטח
המיקצועי תוכלו
לקדם את ענייניכם,
אולם עליכם להיות
זהירים, להתנהג בהתאפקות
ולגלות חוש מי22ב
אוקטובר -
22בנובמבר

דה, התלהבות ורגשנות

לא יוסיפו דבר. הזמנות
למסיבות ולמיפגשיס חברתיים ינעימו לכס
את הזמן, ובני המין השני ימשכו אליכם.

השבוע תהיו עסוקים בעניינים מיקצו-
עיים• אנשים נוטים לכם חסד, ומוכנים
להקשיב לרעיונות חדשים
ומקוריים. אל
תהססו להשמיע אותם
באוזניהם. יש להיזהר מתוסכלים מאנשים
במקום־העבודה. הם
עלולים להפיץ אינפורמציה
שאינה נכונה
בקשר אליכם, ולנסות
לקלקל את שימכם הטוב.
אל תאפשרו להם
לבקר את מעשיכם, והימנעו מטעויות
בשיפוט. תופתעו לטובה בתחום הכספים.

השבוע אתם עסוקים בענייני בריאות.
ההרגשה הכללית אינה כתמול שלשום —
בל יום אתם מתעוררים
עם מיחוש אחר,
וזה מביא לחרדות
מיותרות. בתקופה זו
הרגישות רבה מהרגיל,
וחולשה, שקשה להסביר
מה מקורה —
מפריעה לבם לתפקד
כרגיל. נסו לקחת חופו
2ב כו א י
20ביוני
שה קצרה ולנוח. גשו
לרופא, אם אינכם
חשים בטוב. בשטח העבודה — מוטלות
עליכם משימות חדשות וחובה חדשה.

נסיעות קצרות יעסיקו אתכם השבוע. בתקופה
זו תרגישו בצורך להיפגש עם
ידידים ולהחליף אינפורמציה.
כושר הריכוז
יתחדד, ותוכלו להצליח
בשטח לימודים חדש.
לקראת סוף השבוע
תוכלו לתכנן נסיעה ל־חוץ־לארץ,
ולמרות שזה
ייראה כמעט דמיוני,
יתברר לכם שבקרוב
22באוגוסט -
22בספטכובר
מאוד אתם אכן תצליחו
לבצעה. בנסיעותיכס הרבות
השבוע תוכלו לפתוח ברומנים חדשים,
אך אופיים יהיה קליל ובלתי־מחייב.

הקשתים עייפים מאוד השבוע• הם מעדיפים
להתרחק מפעילות חברתית וצי בורית.
זה הזמן לעשות
עם עצמכם חשבון-
נפש, ולסכם את השנה
החולפת. קשרים ישנים
מכבידים עליכם,
ולקשרים חדשים אינכם
מרגישים די התלהבות.
במקום־העבודה
קשה להתמודד עם ה-
25בנובמבר ־
__ שיגרה. למרות שאתם
20בדצמבר
נוטים לפרוק את ההרגשה
המכבידה על־ידי דיבורים עם
ידידים — עליכם להיות זהירים מתמיד.

אתם מתכננים נסיעות לחוץ־לארץ ומתקשים
מעט בביצוע התוכנית, אך הזמן
מתאים לארגן נסיעה
משותפת עם ידיד קרוב.
נסיעה יכולה להרחיק
אתכם מהבעיות ומה־מתיחויות
שהטרידו אתכם
לאחרונה. חלק מבני
המזל מתרכזים בלימודים
ואחרים מתעניינים
בשטח לימודים חדש.
8 0 2 3 0 3 1סיכוי רב להצליח בתחום
זה. רומנים חדשים
עשויים להתפתח בקרוב, שימו לב
לאנשים שחזרו לא מכבר מחוץ לארץ.

]וווו׳

מאזנ״ם

ן 1ש1

השבוע כדאי לשוחח עם אנשים בעלי
השפעה על המשך הדרך בתחום הקאריירה.
בתקופת זו מתנהגים
אליכם בידידותיות ושמחים
בחברתכם. את
השיחות ואת תוצאותיהן
כדאי לשמור בסוד, עד
שתדעו בביטחון שההבטחות
עומדות להתקיים.
היזהרו מקינאתם של
עמיתים לעבודה, והי־
21בדצכובר -
19בינואר
מנעו מלשתפם בחייכם.
הכרויות חדשות עומדות
בפתח. בזמן הקרוב תוזמנו למסיבות
ולשמחות — קשרים חשובים יתפתחו.

מכוזבים ודסדד(סעורוגודס
איפה אלופי צה׳׳לז

העם כפר אמד את דגרו —
ארבעים רבמת בכיכר־מלכי-ישראל
ועוד אל&ים רבים בערים אחרות
זהו מנין מכובד מאוד. ועובדה:
הממשלה החליטה להקים ועדת־חקירה
ממלכתית, בלי להודות באשמה.
מיפלגות,
אירגונים, אישים ונ ציגות
היהדות הדתית, כולם היכו
על חטא של ״הושטת יד״.
בתוך המולת המחאות ישנה
שתיקה רועמת, זו של אלופי ה מילואים.
מדובר כאן על שורה
מכובדת של אלופים, סגני-אלופים
האליטה של צה״ל, אשד בנתה
את הצבא והובילה אותו בכל מיל־חמותיו.

ארבעה חודשים שהצבא נש־

טעות לע!לם צודקת
בורג נגד הארכת כהונת
גורו

בו־ מאיו בעד

גורו את,הרב

ידיעות אחרונות 13.10
כותרת בצהרון מכתירה את הרב
גורן בתואר גורו. עכשיו, כשגורן
נושא בתואר רם יותר, שוב אין
צורך לשנות את החוק כדי לה אריך
את כהונתו. מה שממשיך להטריד
בכל זאת, זה על מי נכתב
״כבדוהו וגררו ממנו״ (תהילים
כ״ב : )24 על הגורו גורן, או
שמא סתם על אלוקים ז

ישראל דמידיאגו,
גיבעת־שנזואל
חק מוסרית ואירגונית. בראשית
המילחמה שתיקתם היתד. מובנה.
אבל אחרי שחיילים כה רבים הביעו
את סלידתם מן התפקיד שהוטל
עליהם, אחרי שקצינים בכירים
בשרות פעיל סתרו על פניו של
שר־הביטחון, אחרי שזה הכפיש את
צה״ל כדי לחפות על עצמו —
שתיקה של ההנהגה ההיסטורית
של צה״ל היא עוול.
איני מזמין את קצינינו להתערב
בחיים המדיניים ו״להציל את
המדינה״ כמקובל בארצות אחרות.
אך להציל את כבוד המדינה ואת
דמות הצבא — זאת הם חייבים
כמו כל אזרח אחר.
צכי מרום, רמת השרון

ר,ז קמה הברטית

מילחמות ישראל כפרי גח מה
אישית.

מפליאה הדרך שבד. השווה מנחם
בגין את מילחמתו (האישית)
בלבנון למילחמת העולם השנייה:

קריקטורה כ״לוס־אגג׳לס טיימס״
לוחות הברית נשברו בביירות
כגון השוואותיו את אש״ף להיט-
לר, הפצצת ערים צפופות אוכלוסיה
והרג אזרחים ללא אבחנה, וגולת
הכותרת — הטבח בצברה ובשאתי־לא.
אין
צורך להיות פסיכולוג, כדי
להיווכח שהמילחמד. בלבנון היא
ניקמתו הפרטית של מנחם בגין
על השואה הפרטית שלו. אמנם,
לאיש בלבנון לא היתד, יד ברצח
בני־מישפחתו של בגין במילחמת

אלות* אדירים אתה שבראת
את המר ובורג
מלאיי שאפתנות
אלי שמשחת
את שפירא ולוריגץ
בשמן הצדקנות
אתה שמינית
את אריק שרון
כשר־האמת
ולבגין הענקת
את הבופור
בלי אף מת
עשה לנו,
לעמך ישראל
נס קטן
תן לנו לסלק
את חבורת הנוכלים,
מלאכי השטן
צכי גגדלפמן, רמת־השחן
העולם השנייה, אך כידוע, כשעוסקים
בנקמה, אין חשיבות לכך מי הו
הנפגע.
המזעזע בכל העניין הוא, כיצד
אדם אחד מעביר את בעיותיו ה אישיות
לתחומם ישל אחרים, על
גבם של אלפי הרוגים ומאות אלפי
אנשים, שבהם פוגעת טראומת דד
מילחמה והשכול.
נעים דניאל, נתניה

אסון א חד מיו• ריבים
הקורא שלח את מחאתו
לכל מערכות העיתונים.

עליתם על גל ישל סידחון, גל
של מזוכיזם לאומי. כל־דבר שהיה
נגד הממשלה, נגד המדינה, נגד
הצבא, אישית נגד ראש־הממשלה,
שר־הביטחון והרמטכ״ל, פורסם ב דפים
ראשונים ובראש מדורי-חד-
שות. הכל בשפה בוטה, בשפת ה עולם
התחתון וכל זה בגלל מיקרה
אסון אחד מיני רבים, שקרו, ולצערנו
יקרו במשך שנות קיומנו.
האם חשבתם איך אפשר יהיה ל החזיר
את העם הזה לשפיוודדעת,
לכבוד הדדי, לחיים בארץ דמוקרטית?
הזהרו
לכם במעשיכם, שלא אתם
תהיו בוועדת־ד,חקירה הבאה.
משה דולגץ, תל-אכיב
• ״•מיקרה תאסון -שאליו מתייחם
הקורא — ומבטיח לנו נוספים
כמוהו — הוא כמובן, הטבח
השפל בשכונות הפליטים בביירות.

דקמוווזז ודסדך
הוועדה האקוטמית בנע-
רת< המורכבת מנציגי כל
העדות הנוצריות — האורתודוכסית,
הקתולית,
הלטינית, חמארונית, הפרוטסטנטית
וחבפטסטית
י— החליטה ביסיבתה, מ-
1באוקטובר 19*2לפנות
לטר״החינוך ולעורכי-וזעי-
תוניס בעניין הבא :

כלי*התיקשורת מרבים להשתמש
במונה ״המיליציות הנוצריות״ בכסותם
ידיעות אודות הסלאנגות או
אנשי סעד חדאד. מונח זה יש
בו כדי להטעות ולסלף. ואנו רואים
בשימוש בו נסיון לתקוע טריז
בין בני העם הערבי על כל עדותיו
— מוסלמים, נוצרים ודרוזים, ולעורר
קינאות וחיכוכים דתיים.
אנו דורשים להפסיק את השימוש
במונח מטעה זה, או בכל מונח
אשר נודף ממנו ריח ההפרדה ה דתית
או הבלטת הבעיות הפולי טיות
והחברתיות בלבנון ובאיזור
כולו כאילו הינן מבוססות על בסים
דתי או עדתי.

־מוגדר גרייג,

בשם הוועד האקומני, נצרת

בולו או טו בו ס
מיכתב גלוי לסגנית-שר-
החינוך מרים תעסה־גלזר

(המשך בעמוד )22
העול ם הז ה 2356

נתיב אויר בינלאומיים

...2 .11.8 2טי ס ת בכו ר ה...
ה ל אביב -ב רי ס ל -ניו-יו ר ק ...
קו ה סו פהס די ר...
ב דג לאמ רי!7ני...

מ ט רו -ה מו בי ל ה בינ ל או מי
לניו-יו ד ק...
פנ ה ל סו כן הנ טי פו ת ע1לך או ט ל פן 03-297164

אילוץ

מטרו

זנשבץ

מכתבים

ה עו ל ם הז ה

(המשך מעמוד )20
שריפת הכנסיה הבפטיסטית בירושלים
היא תעודת עניות לחינוך
היהודי, קראתי לא פעם את
תדפיסי ההסתה הארסית של יד
לאחים נגד כל דת שאינה יהודית,
ואין לי ספק שהכסילים ששרפו
את הכנסיה התחנכו על ברכי הסתה

השיטה הטיפשית הזאת לא רק
משפילה את היהדות, אלא גם מדרבנת
את שונאי היהודים בעולם
למיבצעי־תגמול, באותו סיגנון של
אלימות.
מתי יגיע הזמן שעסקני הדת
יבינו שבמאבק לכיבוש ליבו של
אלוקים לא מנצחים על-ידי דריסת
אוהבי-אלוקים אחרים — אלא אך
ורק על־ידי עבודת הבורא באמונה
תמה?
אנטיובוס לא הבין זאת. האנטישמים
אינם מבינים זאת. ועכשיי,
בוגרי יד לאחים חוזרים על אותה
השגיאה.
חנן גולדנרט, חולון

א ב ״ גיל 1א
מאוזן:
)1מחזה המועלה עתה על
הבמה ע״פ ספר של א. קאמי ;
)5החלק החיצוני של האוזן;
)10 מגושם; )11 תפר; )13 גוף;
)14 משאלה; )15 כבש מפוטם;
)16 בינוי לתקופה בארץ׳ לאחד
מלחמת השחרור;׳ )18 תואר
מוסלמי; )20 אבד, כלה)21 ,
אחת משלש האחיות הגורגונות
המתולתלות •במיתולוגיה היונית;
)22 רשע ; )24 להם — בלשון
פייוטית ! )25 צחוק מקוצר ;
)26 סירנה; )28 שייכות או
זיקה; )30 פוטוגרף; )31 ינשק
מודרני; )32 עיר קדומה במקום
בו נמצאת עתה מצודת
אנטיפטרום ; )34 בקעה ; )35
בחור תחת חופתו; )38 עידן;
)39 מספד; )41 כלי מלאכה;
)42 בור, שוחה ; )43 יחידת הספק
חשמל; )45 משמותיו של
של האריה! )47 מילה הבאה
לרבות )48 :שיח־בר; )50 ניש-
חת מרוב שימוש; )51 מילת
תנאי )52 :עמית ; )54 אינפורמציה,
מידע; )57 מזון; )61
קונדס; )62 נקש; )64 זז; )65
ידיעה, הבנה; )66 עוף לילי;
)67 עש הבגדים; )69 קצה הציר
; )70 מס עקיפין ; )72 האזנה!
)74 מטבע עתיק חדש;
)75 בעל חיים מן היונקים ; )77
צוער ; )78 אמירה בעלמא ;
)81 האילן של אברהם אבינו ;
)83 תבואה נקיה ממוץ; )85
מתנה; )86 ריתמוס; )88 מתכופף
; )89 כינוי לאלוהים )91 :
שנון )93 :כלי הקשה; )95
סכין ; )96 אחת מרבות בפינו ;
)98 כסא של כבוד ; )100 החלק
האורגני הפשוט ביותר בגוף ;
)102 שוכן )103 :בן ; )104
מאמין באחת הדתות הנוצריות ;
105 אמנות הכתב השרטוט והציור.

עוד בענייני מיצי (״העולם
הזה״ .)2352

התרוממות רווח
הטלוויזיה

על תוכנית
״חיים שכאלה״.
התוכנית שהוקדשה ליצחק גר-
ציאני התעלתה על שאר התוכניות,
בזכות אישיותו של גרציאני
וסיפורם המופלא של בני העדה
הבולגרית• היא היתה ממש מרגשת.
זוהי תוכנית מאוד ייחודית, חוב־

חו בבת־ חיו ת שם־ טוב
לעצור את הזוועה

מאונך :
)1אם ישמעאל ; )2דגל ; )3
אחת מצלעותיו של משולש
ישר־זוית; )4היה מועמד אך
לא קבל את יפרם נובל לשלום
(ש״פ) )6 :פרי־בוסר! )7ה יסוד
הבלתי פיסי בעולם; )8
טנא; )9פרי מאכל ממש׳ ה-
רדניים! )12 צנוע )15 :מאולץ
)16 :״יופיטר 17 סיוע ;
)18 כסוח )20 :רעל )21 :אמנות
הצליל; )23 עלה בספר:
)24 משאבת הגוף; )26 סימן
לפצע שלא הגליד )27 :שליח ;
)29 אף ; )30 מין כד קטן ; )33
יער ליד ערד; )34 נקיק; )36
נפש ; )37 דרך ; )40 מכללה

הכי מצחיקים הם החילוניים, במו
למשל ויקטור שם-טוב, שהופכים
לפתע שומרי מסורת בפתח בהי־ —
קברות.
בהקשר זה מעניין להביא את
הכתוב בברית החדשה (תאיגרת
הראשונה אל הקורינתיים, י״א,
7־:) 10
״האיש איננו חייב לכסות את
ראשו, בי הוא צלם אלוהים וכבודו.
אבל האשד׳ היא כבוד האיש. כי
אין האיש מן האשה, כי-אם האשד.
מן האיש, גם לא נברא האיש בע בור
האשה, כי-אם האשה בעבור
האיש. על כן האשה חייבת לה־ות
לה כיפה על ראשה, בעבור המלכים.״

נונ לנדאו, גלויית ראש ,״
פתח־תקווה

בארה״ב; )41 אחד מארבעת
יסודות העולם ; )44 סמל לדבר
משיב גפש ומחייה ; )46
מערב ; )47 נחשול ; )49 הדר;
)50 האל הראשי של הכנענים
הקדמונים ; )53 דרום ;
)54 מבצר ; )55 כלי עינויים ;
)56 זרוע ; )58 נועם ; )59 התחקות
; )60 דברי גנאי ; )62
ציפה ; )63 שביל ; )66הרווח
שבין 8קולות בסולם ה צלילים
; )68 ספורט מימי ;

)71 שמן; )73 מלקוח; )76
בקשה ; )77 מערבולת, מר־קחה
; )79 כזהו ה״עורב״ של
רוסיני ; )80 ענן ; )82 אריג
משובח ; )84 נשק עתיק ; )85
הרים בדרום לבנון ; )87עבר
; )90 זרם, שטף ; )92
.אחת מאבני הריחיים ; )94
טמבל ; )96 מלאך ; )97 בלחם
ויכול ; )99 מפתן ; )100 הטוב
בקלפים 102 מי שבחר ביהדות;
)103 אציל מוסלמי.

11300 ני״נטרא*
?! 0 *1191 וסחוויסס

* 111190
ו 9י״ 0ג 1

בולגרי גרציאני
תוכנית מצויינת
נית עם נשמה, המביאה להתרו־ממות־רוח
ולגאוה לאומית.
מיכל אלץ, רמת-גן

פימהלוש 1
הכרית החדשה ממליצה
על גילוי ראש דווקא (למה
כוגע ״העולם הזה״.)2354 ,
כל הכבוד על חשיפת השקר :
אין במקורות כל אסמכתה לחבישת
כובע!

ורם 1198 יויס^-סססיקה-נדיקוו 10י7ן1ר

בזמנו פירסמחם כתבות בנושא
ההרעלות של עיריית תל-אביב, ואני
זוכרת שבאותה תקופה קם
גוף שקרא לעצמו 5.0.3 ,חיות,
שהצהיר כי מטרתו המפורשת היא
לעזור לחיות, לאסוף חתולים עזובים
ולמצוא להם בתים.
למטרה זו. תרמנו, מיספר ידידים
ואני, בעין יפה וקיווינו ש־בעית
החיות המורעלות תיפתר בדרך

אך, לדאבוני, פניתי כבר מיספר
פעמים לאותה אגודה שהשיבה את
פניי ריקם. בכל פעם שיצרתי אי-
תם קשר, הם לא היו מוכנים לעזור
ושליחו אותי לצער בעלי־חייס או ־*
״לשים אותו בינתיים איפה שאני
רוצה״.
חבל שנוצרה אשליה כאילו יש
מי שמטפל בדברים כאלה, ואף
גובה לשם כך כספים. הייתי מאוד
רוצה שאכן יקום מישהו וייצא באופן
רציני נגד מסע־ההרעלוח הקבוע
ושלוח־הרסן של עיריית תל-
אביב ויעצור את הזוועה הזו אחת
ולתמיד.
נטלי שם־טוב, רמת-גן
לא יתכן שפקחי עירייח תל־אביב
יהפכו להיות שכירי־החרב
של שכנים מסוכסכים, כשם ש־חיילינו
הפכו להיות שבירי־החרב
של מדינות אחדות במילהמת
״שלום הגליל״.
חנה קאופמן, רעננה

ומצאת שערבחשמל( א פי ל צי הז
* סלו! >1ג׳ 91׳ 11
תסרוקות. תספורות,החלקות,סלסול.
צגיעה,פסים.סיפול פנים, איפור.
הוצאת שיער בשעווה

•גננונ2-ז>ו•

גזחיוינז עסמ״נז • סרו ת (ועולה• __

תל-אביב יודפת 4ליד דיזנ3ו 229388 226066 1901
דמת-גן הרצל 86 מול בניו אואזיס ״סלון אזה״

תשר, מתארגנים
חילוני שם־־טוב
״בעבור המלאכים״

דובר הליכוד מעיר על ידי־עה
תחת הכותרת ״השרים
(המשך בעמוד )24
העולם הז ה 2356

) . 917( 111.א 1_ £1ג ז 0

איך מקבלים
את הכסף?
עם קבלת הלוואת
הזכאות בבנק**״*או
נציגויותיו בסניפי הבנק
הבינלאומי הראשון יהיו
שלושת תשלומי
המשכנתא הראשונים
שלך על חשבון
הבנק!! זוהי הטבה
בשווי אלפי שקלים
חינם אשר לא תוכל
לזכות בה באף מקום
אחר!

מי זכא לקבל
את הכסף?
זוגות צעירים,
מתיישבים באזורי
פתוח, רווקים ורווקות
וכל הנכללים במסגרת
הטבת תנאי דיור
(במסגרת הלוואות
הזכאות).

כנק משכנתאות וחסכונות בעי מ
$$$מ ק בו צ ת הבנק הבינלאומי הראשון
תל אביב — שדרות רוטשילד 49 טל 03-290737 .
נציגויות ב סני פי ה בנ ק ה בינל או מי הר א שון: ירושלים -הלל 2.10ו 02-2378 חיפה -סירקין
28,21ו . 04-670קפת ביאליק — קרן היסוד 04-702762,68 באר-שבע — הדסה 057-77505,63
רח!בווז — בנימין 054-50870,8אשדוד — בנק פ אג ׳ הפלמ״ח 20 רובע ג׳. 055-31157 ,
ק רי תג ת — השוק החדש רח׳ הזית .051-86555,אילת — מרכז תיירות חדש 6117,ל. 059-

אם טרם הגשת בקשה
לתעודת זכאות בנק
* י י * אשר הוסמך לכך
ע׳׳י משרד השכון
יעשה זאת עבורך.
אם תהיה זקוק לכך
תוכל ליהנות בבנק
מירב גם מהלוואה
משלימה ומבטוח ח״ם
משכנתא.
אם אתה עומד לקבל
משכנתא בזמן הקרוב
אל תוותר על
ההזדמנות לקבל
הטבה בשווי אלפי
שקלים, חינם!
פנה עכשיו אל בנק
״ • מ או אל אחד
מסניפי הבנק
הבינלאומי הראשון
הרשומים מטה,
הפתוחים עד 7בערב.

מכתבים
(המשך מעמוד )22

מארגנים טיולים״ (תשקיף
,״העולם הזה 2353

בידיעה נאמר :״שר־הביטחון ד
שר־השיכון החלו במיבצע סיורים
לפעילי תנועת העבודה,״ ואחר כד
הוספתם :״דוד לוי לקח את אנשי
סיעת תכלת־לבן שבהסתדרות לסיור
בגדה המערבית.״
המושג ״תנועת העבודה״ ,ש־שורבב
לידיעה — ואני מקווה ש בטעות
— עלול ליצור רושם מוטעה,
שסיעת תכלת־לבן בהסתדרות
קשורה כביכול עם תנועת העבודה.
אני רוצה להבהיר, איפוא, שסי-

למה ברגע וזאחרון?!
מסרי היום,
אגל עוד היום,
את בגדי החורף
לניקוי בקשת

חמש מאית (או אלף) שנה עד בוא
חליפת.׳ ־בכך עד קץ הימים.
באיוב ;פרק כט) ,ספר שלשונו
ושמות המקומות והנפשות הפועלות
בו מרמזים על מקום ההתרחשות
במדבר הערבי, מספר איוב המתייסר
על עברו המפואר, ומביע את
תקוותו לחזור אליו ולחיות היים
ארוכים ״ואומר עם קיני אגווע
וכחול, ארבה ימים.״ על, כחול
ארבה ימים׳ (שניתן לפירוש פשטני,
כחול שעל שפת ־ים לרוב)
אומרים חז״ל במדרש רבה לספר
בראשית :״חול אלף שנה הוא חי,
ובסוף אלף שנה אש יוצאת מקינו

״ק שת״ מנ ק ה
מעילים, מעילי עור,
מעילי פרווה,
מעילי זמש,
חליפות, שמיכות,
שמיכות פוך.
״ק שת״ מנ ק ה וצובעת
סוודרים, מכנסיים,
בגדי קורדורוי.
״ק שת״
עושה אימפרגנציה
נגד חדירת גשם
למעילי גשם,
דובונים,
שקי שינה.
״קשת״ מנקה,״
מה לא בעצם?י!
היו ם...
אל ת שכחי!

עת תכלת-לבן שבהסתדרות היא
נציגות תנועת החרות בהסתדרות,
ומהווה חטיבה במיסגרת הליכוד
בהסתדרות הכללית.
מוטי שילה, דובר סיעת
תכלת לבן בהסתדרות, תל־אביב
המדובר, כמובן בפליטת

קולמוס. הדובר אינו מתייחס לתוכן
הידיעה, ובבד -הוא מאשר
אותה.

1כחול ארבה ימיים...
ענייני״דיומא הזכירו לקורא
סיפורי מיתולוגיה•

למעלה מ־ 100 סניפי קשת לשרותך אחד בודאי קרוב לביתך

המפעל: רח׳ מנחם יצחק ,5ר״ג, טל 03-795141 .

האירועים האחרונים במלחמה בלבנון
והפגנת כוח ההישרדות של
העם הפלסטיני על אירגוניו ו ראשיו,
העלו לכותרות כלי התקשורת
בעולם את הסמל הספרותי
המיתולוגי לכוח התחדשות וחיוניות
וחיי נצח — העוף האגדי
הנקרא פניקס, או ציפור המדבר
הערבי ובספרות התלמודית שלנו:
חול.
לפי אגדה מהלכת בארצות המזרח,
זה אלפי שנה, כשמגיע קיצו
של הפניקס בונה הוא לעצמו קן
מזרדי צמחי קטורת, ובשורת את
שיר המוות הוא מעלה אש בקינו
ובגופו ומסייע לליבויה בנפנוף
כנפיו. מאפר שלהבת זו מגיח שוב
פניקס חדש (ראה בציור) החי שוב

ושורפתו ומשתייר בו כביצה וחוזר
ומגדל איברים וחי.״
ד״ד ראובן סיוון, ירושלים
י• הקורא הוסיף למיכתבו את
הציור המופיע בעמוד זה — העתקה
בידי אחד מתלמידי של סיוון
מתוך לקסיקון למיתולוגיה.

דאטגד,
בגליון ראש־השנה נפלו
כמה טעויות עוגדתיות, והקורא
חד״העין מבקש
לתקן:

•:הכלי שבתמונה הוא תותח
מתנייע ולא טנק (עמוד 8טור
שני).
• יאסר ערפאת עזב את בירות
85 ימים אחרי שעברו הטנקים של
צה״ל את הגבול, ולא 68 ימיב
(עמוד 42 טור ראשון).
!• קרב כראמה היה במארס
1968 ולא בנובמבר ( 1967 עמוד
,42 טור שלישי).
ן• על־פי הלקסיקון לביטחון־
ישראל, יאסר ערפאת הוא יליד
1923 ולכן הוא בן ,59 ולא בן 53
(עמוד 43 טור ראשון).
• 1הפינים לא התקיפו מעולם את
שוודיה. להיפך, הם היו תחת שלטון
שוודי במשך 600 שנה, עד
שנכבשו בידי הצאר הרוסי אלכסנדר
הראשון(עמוד 40 טור ראשון).
שלמה שחר, באר־שבע
העולם הז ה 2356

בפרנ7ץ פ1רט, גס דעב1ר
לטיסה אחרת זה תענוג
.6!9ז>3181 ?!095ן5ז. ¥6מזח 13ק
)5916
9 $ץ 6£10!6{! <6 ^ 9י!80

ל י 21
21 2 0

ז056

8488080
8 4 8 15

21 25

880£55££

21 3 0
״ 21,3 5

!£04£4 £08808-0884
48ס 4 8 8 1 £ 8

¥08 8 408!7108

21 4 0

1י*81ח
662

774

.־ 1 1 6 18 106
690
י 086
534

1 18

5 4 0 £ 4 0 1 0־ £ 18 0א 0 4

סחסומ 188)310,

־< 31נ31״דף*

ק 0ר 31 ץ ז 331ק|

031ק 3

נן 66 850ז* ץ1ט 0
ז 1וח! 10־ח * 968ס!£

0551. )=1י7
011:5־

ו ח 3־ז 0 9ז ק 6״מ<§ 1^ 1

ז *6ח 1 0 6ח 0חז 3 6ו 1ר ח £

־00186111

9ח 0־ז 6ז ; 8 0 3 6

5סו 61 וזז5ס2 0

([ 1 5 6 x 5 5 0

1ק*נ:
<1:11 כן 6. 0ח! 0ג<*0ו

1^1£1303*6

]01010x8 £110103£

ברור שתמצאמס עדו ת, בנ קי ם, מ לונו תומ כוניו ת לה שכרה ב שדה ה ת עו פ ה של פרנקפורט.
אבל תמצא גם ב תי־קולנוע, מספ רו ת, ב תי מרקחת, סו פרמרקט, די ס קו טקמ הי פי ם
ו הג דו לי ם בעול ם ועוד 102 חנויו ת, ל הנ אתך.
ל לו פ ט הנז ה טי סו ת מפ רנ קפו רטל־ 120 יעדי ם ב־ 6יבשות.
לפע מי ם הנו ס עי ם שלנו מצטע רי ם ש אנ חנו בפ רנ קפו רט פועלי ם כה מהרו אין להם
מ ס פי ק ז מן ל הינו ת מ שד ההת עו פ ה.
לכן זו ה סי ב ה שאנשי ע ס קי ם בחרו ב לו פ ט הנז ה כחברת ה ת עו פהמס׳ 1ואת פרנקפורט
כנמל ה ת עו פהמס׳ , 1פעם שניה ברציפות!

33ח 3ו?11ו@ 1_1

#ארוזוץ

שיטת הרכישה הקלה של ״מץ״
מאפשרת לך לרכוש מכשירי טלויזיה צבעוניים מן הטובים
ן /בעולם -בתשלומים נוחים מאד, לפי בחירתך :
9,6,3או 12 תשלומים.
ן זו ההזדמנות שלך לרכוש מכשיר טלויזיה.
אל תחכה. הזדמנויות כאלה לא נשארות זמן רב.

וידאו מיצובישי עם שלט רחוק תשלומים מזומן
18,000
18,000
18,000

ס״ה ״יי

6x7,000 +
9x4,666 +
12x3,500 +

טלויזיה דגם ״22
תשלומים

טלויזיה קפרי ״26
תשלומים

טלויזיה ״האיטי ״20
תשלומים

3x5,510+
3x6,035+
3x6,578+

60,000
60,000
60,000

אספקה בנסר התשלוסים

וידאו מיצובישי גלי שלט רחוק
תשלומים
16,000
16,000

9x4,222 +
12x3,166 +

54.000
54.000

אספקה בגמר התשלומים

וידאו בטמקס נאטפקה מיידית:יתשלומים
מזומן
15,000

3x6,333

34,000
* כולל ריבית

9,350
8,800
7,700

9x2,214+
9x2,320+
9x2,486+

29,280
29,678
30,080

9,350
8,250
7,150

9x1,837+
x2,011 +י 9
9x2,192 +

25,8.80
26,356
26,885

7,700
6,600
5,500

9x1,658+
9x1,840+
9x2,021+

22,627י״
73,155
23,694

9,350
8,800
7,700

12x1,661 +
12x1,740+
12x1,864+

29,280
29,678
30,080

9,350
8,250
7,150

12x1,377+
12x1,508+
12x1,644+

25,880
26,356
26,885

7,700
6,600
5,500

12x1,243+
12x1,380+
12x1,516+

22,627
23,155
23,694

המחיר כולל שלט־רחוק. בלי שלט רחוק -פחות 1,000 שקל מהתשלומים

מכשירים טובים כאלה בתנאים נוחים כאלה ־

5משחקי־טלויזיה יוגרלו בין שולחי התלוש
התלוש מיועד למבוגרים בלבד

זה בדיוק מה שאתה צרין. בוא כבר היום׳

| ל נ גי ד

מץ, ת.ד913 .
בני-בר ק 51108
אני מבקש לקבל פרטי נו ס פי ם
על ט לויזיו ת ״מץ־י׳ ולה ש ת תף י
בהגרלת הפר סי ם

טלפון בעבודה

מ׳ז־יבל להתאס׳ ן
אולם תצוגה ומכירה
רח׳מודיעין 19 במברק טל 4ע799

ארצוח ־ הבריח: רגו
מגדלי החיטה במדינת איובה, ארצות־הברית, אינם
ידועים בעודף התיחכום הפוליטי שלהם. הבנתם ביחסים
בינלאומיים, כמו אהדתם לברית־המועצות. דומים לאלה
של׳פסח גרופר, או אולי של בני שליטא. עם זאת, הם
הפכו לגדולי התומכים בקידום יחסי^המיסחר בין שתי
מעצמות־העל. הסיבה לכך ברורה לחלוטין: עודפי יבול
עצומים, עובדה הגורמת לירידה במחירים. לעומת זאת,
שוב נכשלה החקלאות הסובייטית, והיבולים בברית־המועצות
גרועים מאי־פעם בעבר.
נשיא ארצות־הברית, רונאלד רגן, הוא אלילם של
מגדלי החיטה. הוא מדבר-בלשונם, פרימיטיבי כמוהם, ומוכן
לשרת את האינטרס שלהם, אפילו על חשבון הדוגמות
האנטי־סובייטית שלו. רגן לא היסס לשחק את תפקיד
יוסף המשביר של ברית־המועצות, השנואה עליו. השבוע
הודיע לסובייטים שהוא מוכן לספק להם כמות דמיונית
כמעט של גרעינים: כ־ 25 מיליון טון !
ימים חסיני אמברגו. ההודעה עצמה אינה חורגת
מהמדיניות המקובלת על רגן בנושא זה. אבל התוספת
הפוליטית היא משמעותית ביותר: ארצות־הברית מוכנה

מכוחה של מיפלגת השילטון פאסוק, לעומת הבחירות
הכלליות בשנה. שעברה. מיפלגתו של ראש־הממשלה,
אנדריאס פאפאנדריאו, איבדה קולות רבים לטובת הקומוניסטים.
גם השמרנים, הקרויים דמוקרטים חדשים, זכו
בתוספת קולות על חשבון פאסוק :
#בבירת אתונה איבדה פאסוק 9אחוז, לעומת השנה
שעברה. הקומוניסטים זכו ב־ 6אחוזים, השמרנים ב־4
אחוזים.
!• בפיראוס הפסידה פאסוק 13 אחוזים. הקומוניסטים
והשמרנים זכו ב־ 8אחוזים נוספים כל אחד.
• בסלוניקי ירדה פאסוק ב־ 17 אחוזים. הקומוניסטים
עלו ב־ 10 אחוזים, השמרנים ב־.8
פאפאנדריאו אינו רואה בתוצאות כישלון עבורו, או
עבור מדיניותו. הוא מצביע• על העובדה שפאסוק ירדה,
אומנם, לעומת הבחירות הכלליות — תופעה עונתית הידועה
בכל דמוקרטיה — אך עלתה בשיעור ניכר לעומת
הבחירות המוניציפאליות בשנת .1978 מספר ראשי הערים
והמועצות משורות מיפלגת השילטון עלה בשיעור מרשים
ביותר 173 :מצלל 276 ראשי הערים הם עתה אנשי פאסוק,
לעומת 73 בלבד ב־.1978
ת חי ק ה אנ טי־ ד תי ת. כוחו של השמאל התחזק
מאוד, ורוב בוחרי פאסוק, שנטשוה׳ הצביעו הפעם עבור

קוס ט ה ריקה:
יאוש
ל א מילה
יומון ההסתדרות דבר מדווח שישראל תגיש סיוע
כלכלי נדיב לקוסטה־ריקה, ידידה נאמנה של המדינה
היהודית באמריקה־הלאטינית.
ידידיה של ישראל נעשים מיום ליום מרשימים יותר
בעוצמתם הפוליטית והכלכלית. נוסף לרב־סרן חדד,
שליטה הנאור של דרום-לבנון, מצאה ממשלת מנחם
בגין מישענת של ממש באמריקה הלאטינית. יש בכך

מודח חייג עם בגין
בדרך חזרה
להעניק לסובייטים 180 יום חסינים מפני אמברגו. להחלטה
זו השלכה מרחיקת־לכת. ברית־המועצות רשאית לבצע כל
צעד הנראה לה בזירה הבינלאומית, כמו פלישה לפולין
למשל, בלי שתחשוש מהפסקת יצוא החיטה מארצות-
הברית.
עמדה אמריקאית זו עומדת בניגוד גמור לתקיפות הרבה,
שהיא מגלה בכל הנוגע לפרוייקט צינור הגאז
הסובייטי למערב־אירופה. כאן המניע הוא כפול. לא
רק השאיפה למנוע שיתוף־פעולה אירופי־סובייטי, שאינו
בשליטה אמריקאית מלאה, אלא מחוייבותם של ג׳ורג׳
•ילץ וקאספר ויינברגר לסעודיה. שליטי ריאד חוששים
•נור הגאז יגביר את ההשפעה הסובייטית באירופה,
.זרר את היבשת מחלק ניכר מתלותה באנרגיה ערבית.
ש כאן עימות גלוי בין האינטרס הערבי ובין האינטרס
ייעל ברית־חמועצות. לפחות באורח תיאורטי, היתה צריכה
ישראל לתמוך בנושא זה ־דווקא בסובייטים !
פירסזס במעמד שו ל ץ. ארצות־הברית אינה מסוגלת
להתמיד במסר כפול כזה לזמן ארוך. השבוע כבר נמסר
מוושינגטון על נטייה לעיין מחדש בנושא צינור הגאז.
הבי־בי־סי שידר מלונדון שרגן קיים התייעצות ״פרטית״
בנושא עם שר־החוץ לשעבר, אלכסנדר הייג. זו
היתה השיחה הראשונה בין השניים, מאז סולק הייג ממיש-
רתו לפני יותר מחודשיים. פרשנים רואים בשיחה התחלה
של מיפנה מסויים במדיניותו של רגן כלפי אירופה, וכיר־סוס
ניכר במעמדו של שר־החוץ הנוכחי, ג׳ורג, שולץ.
הייג מסמל קו פרו־אירופי ברור, ויתכן שרגן ימנה
אותו כשגריר לתפקידים מיוחדים. מעמדו יהיה דומה לזה
של אווריל הארימן בממשלות תחת נשיאים דמוקרטיים.

יחן: מיפנה
לצדשמ אל
הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות ביוון גרעו

פינחס ספיר
יותר עניים מאיוזנו
גם הישג פסיכולוגי עצום: קיימת בעולמנו מדינה הזקוקה
לסיוע כלכלי מישראל!
אי-אפשר שלא להיזכר בבדיחה ישנה מימי פנחס
ספיר העליזים:
ספיר, שהיה אז שר-האוצר בממשלת ישראל, עבר
יום אחד ליד מקבץ נדבות בניו־יורק, וזרק לכובעו
שטר של דולר אחד. הקבצן הנעלב החזיר מייד את
הכסף ואמר לספיר :״מחברים למיקצוע אני לא מקבל״
נדבות !״
המשכיר המפילגה הקומוניסטית. בכך הם הפגינו בלשון שאינה
משתמעת לשתי פנים את דרישתם החד־משמעית לביצוע
הסעיפים האנטי־אמריקאיים בתוכניתו של פאפאנדריאו.
נאומי הבחירות השוצפים שלו נגד האימפריאליזם ובגד
נאט״ו תורגמו אחרי עלייתו לשילטון למדיניות מתונה וזהירה.
עד כה לא ננקט כל צעד ממשי נגד הבסיסים האמריקאיים
או נגד נאט״ו. גם הרפורמות בנושאי־פנים

וווים קטן
מתבצעות בעצלתיים. חרף שינויים חשובים בתחום החקיקה
הליברלית והאנטי־דתית.
מומחים לענייני יוון סבורים, שתוצאות הבחירות יביאו
לחשבון נפש רב־משמעות בשורות פאסוק, ואף לביצוע
כמה סעיפים רגישים במצע הבחירות, שהוקפאו עד כה
כ״בלתי-מציאותיים.״

עיראק:
תמיכה באב רניד א ל
ההרפתקה האיראנית של סאדאם חוסיין, שליט עיראק,
עלתה לצבאו ביוקר רב. עד כה נהרגו 25 אלף עיראקים
במילחמה, עשרות אלפים נפצעו ונפלו בשבי. ההישגים
הצבאיים הם אפסיים, המחיר הכלכלי גבוה מאוד, ועיראק
איבדה חלק ניכר מיומרותיה, שהיו מציאותיות למדי,
להיות מעצמה אמורית חזקה.
מבחינת התקציב הלאומי, המילחמה היתד, יכולה להיות
עוד יותר הרת־אסון, אלמלא התערבות סעודיה ונסיכויות
הנפט. לפי שעה הן עדיין מסבסד,ות את הגירעון החודשי,
המגיע לשני מיליארד דולר לחודש !
סיוע כזד, אינו יכול להיות מוגש בלי אישור מפורש
מוושינגטון, שעדיין מתברכת בהצלחתה להוציא את עיראק
מתחום ההשפעה הסובייטי.
מוסלמים כמדינה הסובייטית. סאדאם מנסה
לחקות את עבד־אל־נאצר המנוח, ולתמרן בין המעצמות.
האמריקאים מתנים סיוע בהפסקת העידוד לטירור, אבל
מסייעים לעיראק נגד האיראנים, גם בלי שתנאי זה יתמלא.
עיראק מקבלת ציוד רב מצרפת ומבריטניה. ולאחרונה,
אחרי הפסקה ארוכה, קיבלה מישלוח חדש של 12 מטוסי
מיג 25 מברית־המועצות. כאן מסייע לסאדאם האינטרס
האובייקטיבי של שתי המעצמות: שתיהן בעצם עויינות את
איראן! הסיכסוך האמריקאי־איראני הוא ישן וגלוי לעין,
אבל גם הסובייטים מתעבים את מישטרו של חומייני וחוששים
מפניו.
לברית־המועצות יש שתי סיבות טובות לחוסר אהדתה
לאיראן: אנשי חומייני מגישים סיוע חומרי, מוסרי ומוראלי
רב למורדים האנטי־סובייטיים באפגאניסטאן< ברית-
המועצות מגלה דאגה הולכת וגוברת מפני ההשפעה האיראנית
על מוסלמים רבים במרכז אסיה, בתוך המדינה הסוביי טית.
מצב
דברים מסובך זה מאפשר לסאדאם חוסיין לתמוך
בגלוי במרצח הפלסטיני אבו־נידאל, בוגד ופרובוקאטור,
שפגע יותר מכל אדם אחר באירגון המייצג את בני עמו,
אש״ף.
דם יהודי. העיתונאית הבריטית קלודיה רייט ביקרה
השבוע בבגדאד, ואף ביקרה במישרדו של אבר־נידאל,
הפועל בגלוי בבירה העיראקית. לאור הוודאות שאירגון זה
ביצע את הרצח בבית־הכנסת ברומא, ואת ההתנקשות
בחייו של השגריר שלמד, ארגוב בלונדון, יש עניין רב בדברים
ששליט עיראק אמר לגב׳ רייט על אבו־נידאל :
״את מתארת את אבו־נידאל כטירוריסט. אבל אני איני
מתאר אותו באותם מונחים. אבו־נידאל הוא ערבי מילטאנ-
טי, והוא רשאי בהחלט לעבור בעיראק, לשהות בה ככל
שיחפוץ. אנו נוהגים בו כבערבי. אין לנו שום זכות להתערב
בפוליטיקה שלו.״
ראש מדינה, הנהנית מסיוע אמריקאי גדול, מצהיר בגלוי
על אהדתו לבן־חסותו, אבו־נידאל. האם העובדה שיש ראל
אינה מוחה על כך נובעת מכך שאברנידאל זה, ששפך
הרבה דם יהודי, משרת באורח אובייקטיבי ועיקבי את
האינטרסים של ממשלת בגין?

חיים ברעם

אבו־דזבד גיוד־<

״גניניצה״שלהים

בויבת שחיה בתות,מגרש
שיסבחצו;2י,3או 4חדד.0
באיזור היוקרתי הנישא והיפה ביותר בנתניה,
ליד פארק רחב ידיים ומול הים, הולן ונבנה
פחייקט מגורים חדשני כמוהו עוד לא היה
בארץ. גני ניצה.
בית חלומות של ממש, בית שנועד לפנק את
דייריו, ולהעניק להם הרגשת נופש אמיתית יום
יום.
״גני ניצה״ נבנית בסביבה מפוארת ומצטיינת
בעיצוב חזות• מרהיב ותיכנון סביבת נפלא.
בריכת שחייה, מגרש טניס משובח, לוב
מפואר ותיכנו! פנים מיוחד לכל חרה. תחנות
אלו יעניקו לדיירים סגנון חיים אחר וסגנון זה
•כול להיות שלן.

״גניניצה״בשדה
דירת נופשבאילהובטבריה לנוהחיים חינס
דולר(לחמש דירות בלבד)

טהוענוכד־דנ״ע־דצה״

כל חרה צופה אל הים.
מערכת עצמאית להסקה ולמיים חמים
לחיסכון מושלם.
תדח רחצה מרוצפים בקרמיקה ובחרסינה
צבעונית.
זרמים תת מימיים באמבטיה בשיטת
ה״גיאקוזי״.
מטבח בסגנון אמריקאי, ובו גם שיש גרניט.
כיור המטבח ממוקם מתחת לחלון הפונה
לים.
שטיחים מקיר לקיר בחדרי השינה..
מרצפות שיש איטלקי גחלות בסלון,
ובפינת האוכל(שלוש דוגמאות לבחירה).
תאורה דקורטיבית בחזית.
לובי מפואר עם חדר מדרגות רחב במיוחד.
מערכת אינטרקום/טלביזיה לזיהוי מבקרין.
מועחן תרבות.
מועחן בריאות וכושר.
חניון תת קרקעי.
חרת הנופש בהתאם לתקנון החברה.

10 דידונאחדסהסקשחוהבאים שחגו
מדירת וובשחזם באילת!בטבריה ובלהחיים!
כאשר אתם קונים חרה אצל אברהם גינח, אתם משנים את סגנון חייכם ועוברים לדירת פאר
בסטנדרט עילית, כמקובל אצל אברהם גינח.
בנוסף לכן, תזכו ללא הגרלה בשתי חרות נופש — באילת ובטבריה.
חרות הנופש המרוהטות תעמודנה לרשותכם שבועיים בשנה — שבוע באילת ושבוע בטבריה —
במשך כל החיים.

תל־אביב
• בנין יוקרתי במיוחד ברחי לסל 22
בבנין בן 8דירות בלבד. דירות בנות
;ץ13־ 4חדרים ודירות עם גג.
• בצפון תל אביב, איזור ל: נותרה דירה אחת דו
מפלסית בת 5חדרים.
• בצפון הסולידי ברחי חתם סופר 9דירות דו־מפלסיות
בנות 4חדרים בבנין בן 8דירות
בלבד.

רמת־השרון
• בפרויקט גני השחן, בלב רמת-השרון, דיחת
פאר בנות י 3׳/חדחם.
• דירות בנות 3חדחם +גג +חדר על הגג.

• קוטג׳ים מפוארים על קרקע של כ־
400מ״ ר מ־ 160.000 דולר.

• ברחי כץ, החלה ההרשמה ל־ 2בנינים בני 9
דירות בלבד.
דירות מש!כללות דו־מפלסיות בנות 4חדרים.

נתניה
• ברחי דיזנגוף 18־ 6ו בבניו יוקרתי במיוחד,
דירות בנות 13־ 4חדרים הכוללות שכלולים
לרוב.
• ברחי ראשון לציון דירה בת 6חדרים.

פתרו־תקוה

ראשון־לציון

• ברח׳ קלישר , 11 בנין מפואר בן 14 דירות
בלבד. נותרו 2פנטהאוזים בלבד.
• ברחי דגל ראובן 3 ,חדרים +גג +חדר על הגג
ו־־ץ 4חדרים +גג +חדר על הגג ושכלולים
לרוב.

דירות בנות־ץ 3חדרים במרכז השקט.
דירות בנות 4חדרים במערב העיר(גם לכניסה
מיידית).
ביגן הברושים״ פרוייקט יוקרתי ומיוחד צ מו ד
ל־ 7דונם גן בשכונת אברמוביץ. דירות דו־מפלסיות
בנות 5חדרים עם כל השכלולים.
מבצע 5 -דירות מ־$ 75,000

חינ ס!

טלפן 03-267059 ונשלח
אליך בדואר חוברת מהודרת
ובה שפע פרטי ותצלומי |
על פרוייקט היוקרה —
״גן הברושים׳׳.

ה מ חי רי ם אינם בו דדים מ נ 1־מ

אברהםגינו בונרזז 1־ 1ר ב

מ אנ שי ם

או ה בי ם

אנשינו ב של ס

סטפאני בת שלוש

סטפאני עם אמה גרייס קלי ואחד הכלבים שלה בחופשת חורף, לפני שנח, בגסטאדט

:111X1 ׳1X300

בלי *א
כל היפים והיפות של אירופה
חגגו לאחרונה בתופים ובחצוצרות
את שיחרורה של הנסיכה סטפאני
מבית־ד,חולים הפרטי, שבו דייתה
מאושפזת מאז התאונה הקטלנית
שגרמה למות אמה, גרייס ממונא־קו.
הכל השתתפו בצערה, ועוד
יותר מזה דאגו לפשפש בכל מע שה
ממעשיה בבית־החולים ולדווח
על־כך לעולם הרחב. כמו, למשל,
שבית־החולים, הנושא את שם אמה,
הוא בעצם קליניקה ברמד, שלבית־מלון
מפואר ,״שבז מגישים ללקוח
החולה תפריט מגוץ ושונה לכל
ארוחה וארוחה, מתוכו הוא יכול
לבחור. ועוד ידעו לספר, שהנסיכה
הצעירה (בת 17 היום) סירבה
לאכול, היתה נתונה למרה שחורה
ורק אחותה הבכירה, קארולין,
הצליחה לשכנע אותה להכניס משהו
לפיה מזמן לזמן. עכשיו נושמים
הכל לרווחה. סטפאני בחוץ, אמנם
עם צווארון בריאות(בתמונה השמאלית
למטה) ,והדרך הראשונה שלה
מבית־החולים הובילה אותה לרופא
שיניים, שהתבקש לטפל בשתי
השיניים שנשברו בתאונה. הנהג
בנסיעה הזאת היה אביה, הנסיך
סטפאני הבת חמש עם אמה, אביה ואחיה אלברט
ה עו ל ם הז ה 2356

רנייזז.

סטפאני עם צייאויו־בריאות בצאתה מבית״החולים

219

)( 11*1111ב 1ו1ו ס

גרמניה המערבית החליפה מנ היג,
אבל בראשה ניצב עדיין הל־מוט.
במקום ה ל & וטשמידט היוצא
(בתמונה השמאלית) יש עכשיו
הלמוטקול (בתמונה הימנית)
.שמידט הסוציאל־דמוקדאט
משתדל להפגין שיוויון נפש, מתנהג
כמי שזכה בנופש אחרי שנות
עמל ארוכות מאוד, מבקר לעיתים־
קרובות בכנסייה הכפרית שליד ביתו,
כדי לנגן פוגה של באך על
העוגב, ועורך טיולים ארוכים ברגל
יחד עם אשתו. מי שכונה בגרמניה
״האיש עם הקאסקט״ ,ה פך
להיות קמצן מתמיד בהכרזותיו
לעיתונות. לשאלון שנשלח אליו
מברלין, ענה בקיצור מוחלט: מיק-
צוע — כלכלן. מישפחה — אשד,
ובת. המאכל המועדף: אין. ה משקה
המועדף — אין. מתלהב —
לעיתים־רחוקות. מתרגז — כן.
הלמום קול מכונה, לעומת זאת,
״הענק השחור מהפאלטיך. תשע
שנים הוא ממתין בראש המיפלגה
הנוצרית־דמוקראטית לתפוס את
השילטון. יריביו ואוהדיו מסכימים
בנקודה אחת בלבד — גם אלה וגם
אלה טוענים שלעולם אין לדעת
מה הוא חושב. לבד מן השם הפרטי,
יש לו עוד נקודה אחת משותפת
עם יריבו הפוליטי, שניהם נשואים
לנשים בשם אגלורה .

ויליאםשאטכר הוא שחקן ותיק, ידוע ומוכשר
מאוד, שזפה להערכה רבה׳ הן בתיאטרון -והן
בקולנוע. אולם את תהילת הנצח שלו הוא חייב
לאחד התפקידים היותר שטוחים שלו, כקברניט
ספינת־החלל אנסרפרייז, בסידרת הטלוויזיה הסע
בין כוכבים.
כאשר הופקה הסידרה לפני יותר מעשור שנים,
היתד, הצלחתה פושרת. אולם מאז היא הפכה באמריקה
פולחן של ממש, כשהיא משודרת שוב ושוב

בשידורים חתרים, ודמויותיה הם גיבורים עממיים,
כמו סופרמן ופופאיי. עד כדי כך, שהקולנוע הקדיש
לאחרונה שתיים מההפקות היקרות ביותר להרפתקות
מחודשות של צוות אנטרפרייז, תוך מאמץ
ניכר להחזיר להפלגה בחלל את כל הצוות המקורי,
עם ויליאם שאטנר בראש. שוב ההצלחה ניכרת,
ושאטנר הוא אישיות פופולרית, המרבה להנחות
טיקסי חלוקת פרסים, כמו זה של העיתון הפופולרי
אס — שם ביקר יחד עם שלושת בנותיו, לסלי

ליזכת 20ומלאכי 17

אחת הזוכות (באותה תחרות של העיתון אס) כחביבת הקהל
האמריקאי בטלוויזיה אינה אלא גבחת הארט, ששמה האמיתי
סטפאניפאורס. במשך שנים רבות ניסתה גם היא להתפרסם
על המסך הגדול וקצרה תהילה מן המסך הקטן דווקא. טטפאני,
ששיכלה לא מזמן את בן־זוגד, לחיים ויליאםהולדן, אינה נפרדת
מפריווי, הלא הוא הכלב שלה גם בסידרה. חיית־השעשועים היא
מקור נחמה לסטפאני, שכמו הילה אוהבת מאוד חיות.
ה עו ל ם הז ה 2356

חדי ם פלד ה סקוריט״
דרו ש אותו
מהק בלן שלך.
תריסי ״סקוריט״ מצטיינים ביתרונות מיוחדים ובלעדיים,
המעניקים להם תפקידים מעל ומעבר לתריסים רגילים.
התכונה הבולטת ביותר של ״סקוריט״ ,דגם מיגוני, היא
תוספת של מוטות פלדה בכל שלב, הקבועים בתוך
המסגרת ומהווים מערכת ביטחון מתוחכמת להפליא של
תריס וסורג יחדיו. ויש עוד תכונות חשובות :
)1עמידות בפני בלאי — ללא הגבלה של זמן ובכל תנאי
אקלים.
)2גוונים יציבים — אינם משתנים ואינם דוהים.
)3הגנה מפני פריצה — קשיחות השלבים והמסגרות
יוצרת ביטחון ואמינות.
להשיג בשני דגמים: דגם מיגוני, ודגם רגיל.
בעמ תעשית אלומיניום לבנין, ת.ד ,104 .רמת־השרון
,47100 טלפון .477151-5סניף חיפה
והצפון: רחוב זבולון ,׳6חיפ ה, 33217 טלפון.)04(644184-5
להשיג בחנויות הב או ת :
ת״א והשרון: טל ; 477151 .חיפה: טל ; 664320 .הקריות: טל ; 733575 .ירו שלים; טל ; 233072 .כאר־ שכע: טל ; 79945 .בני־ כרק: טל ; 707756 .רמת־גן
טל ; 721942 .אשדוד: טל ; 25350 .נ תני ה: טל ; 28743 .רחובות: טל ; 50176 .טבריה: טל ; 21541 .חולון: טל 851110 .

בלאופונקט
ב 14-תשלומים

^ 0X 08

עכשיו, אתה בבר לא צריך להתפשר...
...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית
כמו בלאופונקט לא תגרום ל׳׳חוריס״
בתקציבך.
קח לך היום טלוויזיה מהשורה הראשונה
בעולם, טלוויזיא שאינה נותנת פרנסה
*וקנאים ותהנה ממנה עוד הרבה שנים.
קח לך בלאופונקט היום, וגמור לשלם רק
בעוד 14 חודש.
בלאופונקט: טלוויזיות צבעוניות, ווידיאו,
סטריאו — פאר תוצרת גרמניה.

היבואן הבלעדי :
טרכף יביא גע״מ
בוגרשיב 70ת״א טל. 293005 :

בלאופוגקט־בכל מחיר
תל-אביב • מרכזישיווק ישיר, בן־יהודה 1ת״א ; וידאו קלסיק, אבן גבירול • 54 שיווק הוגן, דיזנגוף סנטר, לבל אליהו, שד׳ ירושלים 29 יפו ; אלרד, אלנבי ; 106
אורית אחד העם • 1 19 גבעתיים: נתנאלי, כצנלסון • 18 נתניה: רדיו אלחוט׳ ,ויצמן ; 5טלרן, ויצמן ; 18 רדיו צליל, שמואל הנציב ; 3חשמלית, שמואל
הנציב • 26 רעננה • ,בועז שרותי טלוויזיה, בורוכוב 24ו• תדדה: חשמלית, הרברט סמואל ; 80 שוייצר, הרברט סמואל 68ן • חיפה: טרקלין חשמל זילברשטיין,
הנביאים ; 25 צביקה בית הסטריאו, הנביאים ; 12 יהודה אטיאם, הנביאים ; 15 סימפוניה חיפה, הרצל ; 85 אריה מכשירי חשמל, רח׳ נטיב 4 2קרית־אתא: שפרן
העצמאות ; 38 פטמן, העצמאות ; 50 ויזגר, יוספטל • 55 קרית־כיאליק: קול -אור סביניה, השקדים ,2סביניד, י• נהריה: טלסטר ליבוביץ, תחנת אגד, שדרות
הגעתון • 3קרית־מוצקין: פלג, השופטים • 13 נצרת: סלון סביון, רה׳ סביון • 1 3אשדוד: חשמל כהן, מרכז מסחרי ד׳ • רמלה: אסתר אוניברסל, ביאליק •! 2
ירושלים• צדוק שיר שמאי 23 רדיו מאיר, רח׳ לונץ ; 5סבטיגי, צלאח א־דין • 132 בארשבע: א.א. אלקטרוניקה, העצמאות ; 48 סלון איתני, רה׳ הפלמ״ח 65
(ליד קולנוע מרכז) #חולון: סלון חולון, סוקולוב • 82 רמת השרון: סנסור, סחקולוב • 42 ראשון־לציון: עלפי, הרצל ; 103 אמנון ברנפלד, רוטשילד 39י •
דחיפות: חזי אלקטרוניקה, בית־הפועלים ; 4סלון אלקטריק, הרצל • 1 187נ&־צידנח) פיגקלשטייז. רחוב ויצמז !• בית־שמש: שטיינברג. מרכז מסחרי.

ך • קהילה ההומוסבסואלית ביש-
//יי י ראל עומדת לפני שואה. ההומו־סכסואלים
נרדפים ביום על־ידי השילטד
נות, לראשונה בהיסטוריה של ישראל,
כקולקטיב.״
הדובר, יהודה סופר, ההומוסכסואל ש היה
אמור להופיע בתוכנית זה הזמן, שב-
הנחיית רם עברון. שעות אחדות לפני
התוכנית פסל מנכ״ל רשות השידור, יוסף
(״טומי״) לפיד, את הראיוז בטענה ש״ירו־שלים
אינה סאן־פרנסיסקו,״ ובטענה שלא
יתכן לארח הומוסכסואל בתוכנית למיש־סחה,
המשודרת בשעת לילה מוקדמת. כל
זאת, מבלי לדעת את תוכן הראיון המדהים,
שאמור היה להיערך עם סופר.

בי ט חוך שדה משפיל ופר, יליד עיראק, חושב רמת־גן,
״ י הוא בן .38 גופו רזה והוא נראה
צעיר מכפי גילו. שפם עבות מעטר את
פניו. מזה שבע שנים הוא מתגורר באס־סטרדאם
ומייצג את האגודה לשמירת
זכווית הפרט בישראל — אירגון ההומו*
סכסואלים בהולנד, ובוועד־הפעולה של

20 גברים ונשים. מדוע ז אני יכול רק
לנחש. כנראה, בתוצאה משמועות עקשניות
על אישים בכירים בצבא, בדרגות
גבוהות, המקיימים אורח־חיים הומוסכסו־אלי.
הוא חקר את 20 החיילים בצורה
מאוד משפילה, בצירוף שאלות אישיות,
שלא היו שייכות לחקירה. הוא דרש מכל
אחד ואחת רשימה של כל אלה שהם
מכירים, בגיל 18 עד — 35 בצבא ומחוץ
לצבא. כלפי אלה שהתנגדו, הוא
השתמש באיומי־סחיטה.
לנו נדמה, שהחקירה באה לאתר ולעצור
התקדמות קצינים בצבא. הטענה היא, שה קצינים
ההומוסכסואלים נתונים יהיו לסחיטה.
אך הם הרי מסתירים את אורח-
חייהם. משום שהאקלים החברתי הוא כזה
שאינו מניח להם להיחשף. כשאנו מסבירים
זאת לשילטונות הצבא, אנו נענים
בתשובות מתחמקות.
הוצאנו את העניץ החוצה דרך ועדת
החוץ והביטחץ של הכנסת. הרמטכ״ל מינה
קצין חוקר. זה הודיע שקצין ביטחון-
שדה ממחנה־מטכ״ל לא חרג מסמכויותיו,
אך החקירות נפסקו.
זה נותן לגיטימציה לקצינים אחרים,
שירצו לחקור ולעשות קאריירה על חשבת
ההומוסכסואלים. השיטה התפשטה למחנות
אחרים. ידוע על חקירות במחנה

יהודה שנו, הומוסבסואל שהופעתו
בטלוויזיה נוסדה נוגע האחרון, עמד
לחשוו לפני הצונים שושרשת
התנכלויות לקהילת ההומוסנסואלים
מצד המימסד 1המישטוה

האירגון הבינלאומי לשיחרור הומוסכסוא-
לים ולסביות.
אחרי שסופר התבשר על ביטול הראיון
עימו בזה הזמן הוא ניאות להעניק ראיון
להעולם הזה, שבו פירט את הבעיות המציקות
לאוכלוסיד. ההומוסכסואלית באת,
דרישותיה ויחם החברה בארץ להומוסכסו־אלים
בהשוואה למתרחש בהולנד. לדעתו,
שיחדור ההומוסכסואלים והלסביות הוא
חלק משיחרור החברה, שלא יעשה על-
ידי הבורגנות.

בצפון־הארץ ובסביבות באר־שבע. גם שם
זה נפסק, כאשר סיפור חקירות מחנה
מטב״ל יצא החוצה. נפסק עד להודעה
חדשה.

ת אורה גגד
גידיוגי ס

יייאהספ קנו להתאושש מפרשת הח י
יילים וכבר נחתה עלינו מכה בגו־העצמאות.
סיפר
סופר:
לפתע, ללא כל סיבה, החלו להופיע
הגעתי לארץ בסוף ספטמבר. לחופשה.
מניות שאני פעיל מאוד בתנועה בהולנד שוטרים בגן, המוכר כמקום המיפגש התל-
אביבי של ההומוסכסואלים. והתחילו בפונמצא
בקשרים טובים עם האגודה הישעולות
ריכוך. הם תפסו גברים הומוסכסר
ראלית, ראיתי צורך להתקשר עם חברי
אלים ואמרו להם, שהם צריכים להיעלם
האגודה. הם חיפשו אדם שיאות להומהגן,
ושיודיעו על כך לחבריהם, אחרת
פיע בטלוויזיה, ושיחשוף את עצמו פומ בית,
כדי להציג את הבעיות המציקות המישטרה תתחיל במעצרים.
נעצרו אזרחים רבים. בהערכה זהירה:
לקהילה שלנו.
בין 100ו־ .300 כן, אלה המיספרים. הם
לא הייתי מאושר מהרעיון. חשבתי
נעצרו בטענות״שווא, כדי לחקור אותם
שצריך למצוא לבך אדם שחי ושגר
על יחסי־המין שלהם ובנסיון להרכיב
בארץ, ואני לא נמצא כאן כבר כמה
רשימה של אזרחים בעלי נטיות הומוסכשנים,
אך מכיוון שלא נמצאה אלטרנטיסואליות.
אזרחים נעצרו ל־ 48 שעות,
בה — הסכמתי להופיע בתוכנית, שיזמה
נדרשו להודות בנטיות הומוסכסואליות,
הטלוויזיה.
לפרט מגעים הומוסכסואליים ולמסור מידע
מייד טילפנתי לתחקירן של זה הזמן.
על אחרים. כל זה לווה בהערות ובמע שוחחנו
שעתיים, ושנינו היינו מרוצים.
התרשמתי שהוא היה מרוצה, ושהוא הע שים משפילים, ולדעתנו המישטרה חרגה
מסמכויותיה.
ביר את התרשמותו הלאה. התרשמתי
בזמן המעצר איימו השוטרים על האזרשהתחקיר
המוקדם שהוא עשה אכן עוסק
חים שהם יועמדו לדין באשמת שוטטות או
בבעיית הקהילה ולא בבעיה האישית שלי.
לא התכוונתי לדבר בתוכנית על עצמי, הטרדת תיירים. כולם שוחררו אחרי זמן,
ללא האשמה, ולא נאמר להם אם הם
אלא על הבעיות החמורות שמהן סובלים
יועמדו לדין.
ההומוסכסואלים בארץ כיום.
יש לנו סברה מדוע זה קרה. האגודה
התכוננתי לדבר על שני נושאים: יחס
שיגרה מיכתב לראש־עיריית תל־אביב,
הצבא ויחס הסישטרה אלינו. בשני תחושלמה
להט, וביקשה עזרה לשירותים שמים
אלה חלה הרעה חמורה ביותר.
נותנת האגודה. ביקשנו תאורה לגן־העצ־קצין
ביטחון־שדה במחנה מטכ״ל חקר

מאות, נגד ביריונים המטרידים אותנו.
במקום תשובה, החלו המעצרים. פנינו
למפקד מחוז תל-אביב ונציגי האגודה אף
נפגשו איתו בסוף אוגוסט. הוא הודה
לפני נציגי האגודה, שהמישטרה מתכוונת
להטריד את ההומוסכסואלים ולאסוף
עליהם מידע.
׳ב־ 7בספטמבר שיגרנו מכתב ליועץ ה־מישפסי
לממשלה, שבו ביקשנו את התערבותו
להפסקת המעצרים — דבר שלא
היה בארץ מעולם — וגם פנינו ליועצת
המישפטית של המישטרה. עד היום לא
קיבלנו תשובה, בגן־העצמאות לא היתד,
שום פעילות חריגה, שדרשה התערבות
המישטרה בקייץ האחרון.
בעזרת עורך־דין לקחנו תצהירים מהאזרחים
שנעצרו בגן־העצמאות. אחד מהם
הוא בן .71 אני לא מעלה על דעתי שהוא
מסוגל להטריד מישהו. מישהו סיפר אנונימית,
ששוטרים הצעידו קבוצת אזרחים
מהגן לתחנת״המישטרה•
את התצהירים התכוונתי לחשוף בתוכנית
הטלוויזיה, באותו ערב שבו הופיע
לגמרי במיקרה ניצב אברהם תורגמן, מפקד
מחוז תל־אביב. אך זה נמנע ממני,
משום שרשות־השידור אינה מוכנה להתייחס
לבעיית האזרחים ההומוסכסואליים
בארץ.
לגבי, לא היה חידוש בכך. אני חזיתי את
התופעה כבר בשנת ,1975 והחלטתי לעזוב
את הארץ. כבר לפני כן הבחנתי בהרעת
מצב ההומוסכסואלים בארץ, למרות שלכאורה,
כלפי חוץ, נפתחו מועדונים ורבים
דשו בנושא.
בשנת 1950 העלו אותי לישראל מעיראק.
בתחילה גרנו במעברה ואחר־ כך
עברנו לרמת-גן. למדתי בעממי ובתיכון,
עשיתי שירות צבאי, מתוכו שישה חודשי
קבע ביחידת המחשבים של צה״ל. אחר-

כך המשכתי לעבוד באותו מקום כאזרח
עובד מישרד-הביטחון, ובמקביל השלמתי
תואר ראשון במתמטיקה ובסטטיסטיקה,
באוניברסיטת תל־אביב.
אני מקיים פעילות הומוסכסואלית מגיל
.14 בצבא זה היה אך טיבעי להסתיר זאת.
שיחק לי המזל שאני לא תואם את דימוי
הגבר ההומוסכסואלי, וכך יכולתי להמשיך
ולהסתיר את אורח־חיי מבלי לעורר
חשד.
היום, כשאני מביט אחורה, אני מבין
שזה לא קרה לי פיתאום. זו היתה התפתחות
אישית, מרגע שאני זוכר את עצמי.
באותה תקופה זה הוסתר מבני־המישפחה
מסיבה פשוטה: אנו גדלים בחברה, שבה
מרגע שאתה נולד אתה מקבל חינוך שצריך
להוביל לכיוון אחד ויחידי, חינוך להגש מה
מינית הטרוסקסואלית, לנישואין ולהולדת
2.3ילדים — על פי הסטטיסטיקה.
כאשר זה נודע לבני־משפחתי, לא סבלתי
נידוי חברתי. אני משייך זאת למוצא
הפרולטירי של המישפחה.

צורך
ני אודוטי
ף מישרד־הכיטח-,ו לא ידעו על
י נטיותי. עבדתי במקום רגיש במישרד,
ואילו הם היו יודעים על בך, הם היו
מגרשים אותי מהמקום בבעיטה.
מאז מילחמת יום־הכיפורים ראיתי בדאגה
לאן מתפתחת החברה הישראלית.
כבר אז ראיתי נסיגה בחופש־ הביטוי ה־פוליטי־חברתי
ובחופש הפרט לחיות את
חייו כרצונו. הזדהיתי פוליטית עם השמאל
בארץ, והבנתי שהמצב ילד ויחמיר. היום
אני רואה בדאגה, שלא טעיתי.
עד יום־הכיפורים התנהל ויכוח בחברה

ס כו ת מוות להומואים !
(המשך מעמוד )33
הישראלית בין הימין והשמאל. מאז המיל־חמה
הימין ניצח. הוויכוחים הם בין הימין
הקיצוני וזה המגדיר עצמו כימין פחות
קיצוני.
כבר בתחילת שנות השיבעים גמלה בלי־בי
החלטה להילחם בדיכוי ההומוסכסואלי
בכל מקום שיתאפשר לי. ניסיתי לרתום
את החברה שמסביב לרעיונות האלה, אך
זה היה בלתי־אפשרי — גם בחברה ה־הומוסכסואלית
וגם בחברה ההטתסכסו־אלית.

אלא
אם כן המיספר קטן יותר, בגלל הגירה
המונית של הומוסכסואלים מישראל,
בעיקבות רדיפות.
בהולנד מעבירים הומוסכסואלים ולס ביות
שיעורים בנושא בבתי־ספד יסודיים,
במיסגרת שיעורי־מין. ואילו כאן פוחד
יוסף לפיד, שאנו נקלקל את נפש הנוער.
לעומת זאת, מראים להם בשעה 9
בערב מילחמות עם הרוגים, זה מחנך,
לא מרעיל את נשמת הדור הצעיר, כנראה.
תמיד היה בחברה הישראלית יסוד שאפשר
היה לדבר איתו. ואולי, לכאורה, אפ־

״כנם לי לתחת,״ ועוד ועוד — אלה בי טויים
השגורים בפי כל. שלוש שנים לא
הייתי בארץ וכשבאתי, גיליתי שהעברית
הזדהמה והפכה עוד יותר אנטי-
הומוסכסואליח. זה לא מפתיע. זהו חלק
מתהליך שבו נעשית החברה הישראלית
יותר מליטריסטית! ,וכד היא פוגעת יותר
ויותר בפרט ובחופש־הביטוי שלו.
כשרוצים להוכיח שחל שיפור ביחס ל-
הומוסכסואלים, אומרים לנו שהם מתגייסים
לצב .6זה נכון. מאז מילחמת יום-
הכיפורים, היה צורו להגדיל את כוח־האדם

בהולנד יש 30 אלף חברים באירגון לשיח־רור
ההומוסכסואלים. כשקורה משהו שנראה
כמו איום על הקהילה, ניתן לארגן אל פים
להפגנת סולידריות. כך קרה לאחרונה,
כאשר מורה לסבית פוטרה בבלגיה,
או כשהופר חוזה עם הומוסכסואל באחת
העיירות בהולנד.
בישראל פועלת האגודה בעיקר כלפי
פנים, ולא כלפי חוץ. אך כאשר הקהילה
בארץ מתחילה להיות מותקפת, החברים
נדחקים לקיר ומתחילים להגיב.
ההידרדרות בישראל היא היום בכל דיש־*

בעית ההומוסנסוארים רא תינתו ער וחנת־הריקודים של מועדת׳
ההומואים. היחס הגדוע אלינו הוא חרק מהידרדרות החבדה הישדאדית
ב־ 1975 נסעתי לאמסטרדאם. לקח לי
זמן להתאקלם. אחר־כך הצטרפתי כחבר
פעיל באירגון לשיחרור ההומוסכסואלים
בהולנד, והמשכתי לשמור על קשר עם
החברה הישראלית, כי לא נותקתי מכאן
מבחינה ריגשית. המשכתי לבוא לכאן מדי
שנה לחופשות.
כשישבתי בהולנד, התחלתי להבין עד
כמה מדוכאים ההומוסכסואלים בישראל.
גם בהולנד לא הגיעו ההומוסכסואלים
למצב האופטימאלי, אך השאיפה היא בת־השגה.
ההומוסכסואל צריך להיות שלם עם
עצמו, ושלא יהיה לו צורך ניאורוטי להרגיש
את ההומוסכסואליות שלו כלפי חוץ.
זה יקרה כאשר החברה ההטרוסכסואלית
לא תדגיש כל הזמן את ההטרוסכסואליות
שלה.
התחיקה בישראל היא תוצאה של הש תקפות
המצב החברתי בה. בהולנד התחיקה
היא מתקדמת, משום שיש דעת־קהל
אוהדת שגורמת לתחיקה. יש הדדיות בין
בית־הנבחרים ודעת הקהל.
בישראל קיים עדיין חוק האוסר קיום
יחסים הומוסכסואליים בין גברים. זהו חוק
בריטי משנת , 1868 והוא עוסק רק בגברים,
משום שבאותה שנה לא היתה התגלית
שלאשה יש סכסואליות משלה. נכון
שאיש לא הועמד לדין על קיום יחסים
הומוסכסואלים בין בוגרים, אך החוק
קיים ותמיד אפשר יהיה להפעיל אותו.
בהולנד, לעומת זאת, לא קיים חוק כזה.
בהולנד יש חוק הנקרא ״חוק טיפול
שווה״ .זהו חוק האוסר אפליה כלשהי על
רקע מיני, של גבר או אשה, על פי מצב
מישפחתי, או העדפה מינית. שני גברים
או נשים, המתגוררים ביחד, מהווים זוג
לכל דבר. הבודד אינו מופלה בעבודה,
בדיור, או בכל שיטחי החיים.
בישראל, לעומת זאת, החוק הקיים האוסר
קיום יחסים הומוסכסואליים, מתיר
למעשה אפליה בכל שיטחי החיים, למרוח
שאין חוק שעל פיו חייבים לזרוק אותי
מהדירה, אם איני הטרוסכסואל.
ביטול החוק, ברוב מיקרי בכנסת,
תהיה לו השפעה אך לא יהווה מהפך
חברתי. לעומת זאת, כדי שתהיה כנסת
נאורה, צריך שיווצר אקלים חברתי מסו-
יים, שאותו אנו חסרים בארץ.

//מזדיין
בתחת״
ף* ,הולנד יערן* סקר דעת־ קהל על
״ היחס להומוסכסואלים וללסביות. רק
עשרה אחוז ביטאו דיעה שלילית. כל
השאר ביסאו דיעות חיוביות בדתות שונות.
אנו
נלחמים היום בהולנד על כך שהומר
סכסואלים יקבלו מיקלט מדיני, אם יש
סכנה לחייהם מלקום מגוריהם. הולנד
התנתה את הצבעתה בעד הצטרפות יוון
לשוק האירופאי המשותף בכך, שזו תבטל
את כל החוקים המפלים הומוסכסואלים.
והיוונים עשו זאת. בארץ לא שמעו על
כך, כי בארץ לא מכירים במיעוט ההד
סוסכסואלי ובזכויותיו.
אחת השאלות המוכרות היא כמה הומו-
סכסואלים יש בחברה זו או אחרת. אפשר
תמיד לחזור לדו״ח קינסי המפורסם. הוא
קבע שיש ארבעה עד חמישה אחוז הומו־סכסואלים
אקסלוטיביים. אבל שליש מה-
אוכלוסיה האמריקאית קיימה לפחות שישה
מגעים הומוסכסואליים בתקופות חיים שר
נות. שני שלישים קיימו לפחות מגע
מיני הומוסכסואלי אחד בחייהם.
בארץ אין סיבה שהמצב יהיה שונה,

תצה>ר
אני הח ״ מ
לאחרש הוז הרתי כי עלי לו מראתהאמת וכי אהיה׳ צפוי לעונ שים ה קבו עי ם ב חו קאםלא
אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כ דל ק מן :

הנני

יליד

ביום לאחר
הורה

א 2 9 . 8 . 8 2 ,בשעה 2 1.3 0נכנסתילבדילגןהעבסאותבתל -אביב .
כסה ע ש רות פסריםבלבדניגשא לי בתורצעירבבגדיםאזרחיים ,
לילעצורולססורלו אח תעודההזהותשליוהודיעלישאניעצור .

הצעיר

לשאל תי הואענהשאניסואשםב ״ ס נז רד לתיירים ״ .אובאותה עח לא היו
תייריםבסביבהולסעשהלאהיה אף אחדבסביבהואני לא פניהילאיש
ולאדברתי עם אף אחד .

ברחוב
הכניסו הרכבת.

שנח

1911

ועליתי

בשנת

ארבה

אסר

אותו

לניידת

עיי 3

איש

. 1932

שהוא

ולקחו

שוסר.

אותי

לתחנת

המשטרה

בו 71

תצהיר שהוגש לאגודה הישראלית לזכויות הפרט, על־ידי הומו־סכסואל
בן .71 הוא נעשה במישרדו של עורך־הדין משה ברגר מרמת־גן, ואמור
היה להיות מוצג בתוכנית הטלוויזיה זה הזמן. הקשיש סיפר, שאחרי שהוא הנכנס לניידת,
בעיקבות מעצרו בגן־ד,עצמאות. סיפרו לו השוטרים שהם פועלים בהשראתו של שלמה
להט. בתחנת המישטרה שאלו אותו כמה זמן הוא הומו, וטענו שהוא מיטרד לתיירים.

תצהיר

ביוםא 2 9 . 8 . 8 2 ,בשעת , 2 1 . 30טיילתיבגןהעצפאוח
כאשר ארס בבגדיסאזרחייםניגשאליסאחור, ת פס אותי
והודיע לי שהוא שוטר ו כי א ני ע צו ר.
השוטר

הודיע

מדוע

עצר

אותי

ואיזו
לבדי בצוואר

לפרות שאלוהי
חושד שעברתי .

השוטר לקח או תי לניידת ( בי ח ד
זמן -אך לא באותופקום ) אשר
הרכבה בחל -א בי ב.

בניידת טען אהד השוטרים, ב ת שובה לשאלתי פרועעצ רו אותי, כיאני
הטרדתיתיירים אך העוברתכיאכי לא היותייריםבסביבסהפעצרי ,
לא דברתי עם תייריםאו עם אדם כלשהוורייחילחלוטיןלבדי בעת
פעצרי וקוד ם ל כן.

עבירה

הוא

עם עיי 3עצורים אשר נעצרובאותו
הסיעהאותילתחנת הטשסרה ברחוב

המודם תיירים

תצהירו של אזרח, שנעצר בסוף אויגוסט בגז־ד,עצמאות.
בתצהירו הוא סיפר, שהשוטרים שאלו
אותו מדוע הוא מטריד תיירים, אס הוא מקיים יחסים ענז גברים ועם מי, אס לש לו
חבר ואם הוא יבול למסור מידע עד אנשים הידועים כהומוסכסואלים. גם מיסמך זה
אמור היה להיות מוצג בתוכניתו של רם עברון, אולם הראיון בוטל בהוראת יוסף לפיד.

שר לדבר על מודעות חברתית גדולה
לבעיה ההומוסכסואלים בארץ. אבל זה
לא נכון. המודד שמתייחסים אליו בארץ
הוא שתיוזת מועדונים לגברים במקומות
מוכרים וידועים. אני לא דואה במועדונים
אלה שינוי לטובה. אני לא רואה
את בעיית שיחרור ההומוסכסואלים כתנו-
עת־ריקודים.
אני רוצה להזהיר את חברי הקהילה
ההומוסכסואליח, שלא יתנו שינצלו אותם
ויהפכו אותם לאספסוף רוקד, מבלי שזה
יעזור לעניין עצמו, ומבלי שהם יזכו במה
שמגיע להם. כך זה קרה גם עם בני עדות-
המיזרח המקופחות. ניצלו את טוב ליבם
ותמימותם, לא נתנו להם זכויות שוות
ולא איפשרו את שיחרורם.
אני.דובר חמש שפות• העברית, לדעתי,
היא התוקפנית ביותר בלפי חהומוסכסוא־לים
.״מאנייק,״ ״מתרומם,״ ״מזדיין בתחת,״
״שב לי,״ ״קפוץ לי,״ ״תמצוץ לי,״

ואז הוחלט לגייס הומוסבסואליים ובלתי-
כשירים אחרים.
זה לא מצביע על שום שינוי ביחס ל-
הומוסכסואלים, אלא להיפך. הומוסכסואל
לא יכול לחיות קצין. אין לו אפשרוה
לחתום קבע, הוא משובץ בתפקידים שמבחינת
הצבא נחשבים לנחותים — תפקי די
מינהלה. היו מיקרים של קצינים בקבע,
שנודע שהם הומוסכסואלים והחוזה עימם
הותר, נזרקו מהצבא.

תורגמן על
^ ״ א ל מנ טי ם ״
פקד ־מישטרת מחוז תל-אביב,
י׳ אברהם תורגמן, התבקש לזזגיב על
ההאשמות שהועלו ינגדו על־ידי סופר בנוגע
למעשי המישטרה בגן־העצמאות:
ביקורי השוטרים במקום, מעצר ההומו-
סכסואלים והשפלתם בעת מעצרם.

ל אחר ש הוז הר תי כי עלי לו מראתהאמת וכי א הי ה צפוי לעונשים ה ק בו עי ם ב חו קאםלא
אעשה כן, מצהיר בזה נכתבכ דל ק מן :
בת״א,
בחזקה

טחים. אם לא נעצור זאת בזמן, רבים
יברחו. בארץ יש היום שני דברים בלבד :
אינפלציה ומליטיריציה. שני הדברים מה ווים
נימוק לכל אדם שלא לטפל בבעיות
חברתיות.
אני לא מוציא מכלל אפשרות שהאינפלציה
היא מתוכננת, כדי שהאדם יוכל
שלא יוכל לחשוב על ערכים פוסט־מטרי-
אליסטיים. היחס או יותר נכון אי-היחס
לקהילה ההומוסכסואלית בארץ נובע מהגישה
הכלל״ת של ההתעלמות מבעיות
חברתיות.
לדעתי, ההומוסכסואליזם מהווה בעיה
בקרב מעמד־הביניים, היא לא מהווה בעיה
בקרב הפרולטריון. הסטיגמה שדבקה ב־הומוסכסואל
אינה מוכרת בקרב הפרול טריון.
נדמה
לי, שזה משום שהפרולטריון הוא
קבוצה שקרובה יותר לריגשותיה. אצל
הפרולטריון הסכטואליות באה לידי ביטוי
בצורות שונות, כמו הומוסכטואליזם. הישו־עה
לא תצמח, אם כן, מליברליזם אלא
מסוציאליזם שישחרר את החברה על קהי לותיה
השונות.
עד כאן דבריו של סופר.

בעייה של
מעמד־ביניים

** יספרי החברים באגודה, בארץ
יי ובהולנד, מעידים על חששם של ה־הומוסכסואלים
כאן אפילו להתאחד. בארץ
יש 300 חברים. רבים מוכנים להזדהות
ושומרים על קשר, אך מעבר לכך הם
חוששים.

אמר תורגמן:

הדובר אינו אובייקטיבי בנושא, ועל כן
הוא מציג את פעילות המישטרה בצורה
מסולפת ובלתי־נכונה.
לצערי, הפך גן זה, מרדת החשיכה,
למקום ריכוז לכל מיני אלמנטים מפוקפקים
— יהודים ובני־מיעוטים — חלקם
הגדול מוכר לנו כעבריינים פעילים ב־תחומי־פשיעה
שונים.
אזרחים ותיירים לא מעטים נפלו קורבן
לפעילות פלילית, כגון חטיפת־תיקים, ,תקיפות
ומעשים מגונים והצעות בלתי-מום-
דיות. בחלק גדול מהמיקרים האלה הוברר,
שהמבצעים נימגים עם באי־הגן, או שיצאו
משם לפעילותם או שנמלטו לשם אחרי
שביצעו מעשיהם.
׳חובת המישטרה לגלות עירנזת סביב
מקום מסוג זה, ואנו פוקדים אותו באותה
מידה כשם שאנו פוקדים מקומות אחרים,
בדי להבטיח את שלום הציבור וביטחונו.
לא יתכן, שגן ציבורי הממוקם באיזור-
׳תיירות שוקק, יהפוך למרכז לפעילות פלילית
מכל סוג שהוא ובכלל זה פעילות
הומוסכסואלית. עם כל הכבוד, גן ציבורי
אינו מועדון פרטי להומוסכסואלים.
נפגשתי בלישכתי עם נאשי הוועד ל שמירת
זכויות הפרט !והסברתי להם עמדתי,
ואחזור •על כך גם כאן: המישטרה
לא מתנכלת להומוסכסואלים בתור שכאלה.
זי לא המדיניות שלי, ואין לי כוונה כזו.
פעילות המיתוטרה מודרכת אך ורק מהשיקול
של שמירת הביטחון, הסדר הציבורי
׳ימניעת־פשיעה. הוריתי לאנשי מיזזלק־המוסר
לעדן עד כמה שהדבר ניתן את
המגע עם הומוסכסואלים שאינם מוכרים
כעבריינים, ואשר מסתובבים במקום.
יחד עם זאת׳ צריך להבין שמי שמיתרועע
עם אלמנטים מפוקפקים בגן מסוג זה,
מסתכן בכד שייבדק על-ידי המישטרה,
כאשר זו פוקדת את המקום. וכפי שהסברתי,
יש למישטרה עניין ׳לפקוח עין על
הנעשה בגן זה. כן -ציץ ציטרין ו,

זיוה יותר טוב מבסף. ויזה-כרטיס האשראי של קבוצות בנ ק לאומי >1

בנק דיסקונט

לבלונדיני עם ״גלי״
החומות שישב במוצ
שבת שעברה אצל שמיל
בקפה ובמשך שעה
תמימה, יחד עם חברו
(הג׳ינג׳י עם ה״גלי״
הגבוהות) הסתכלו
והסתכלו וריכלג״בנוגע
או לא צבוע) התשובה: ל
שלא תבדוק בעצמך?!! ב
מקום ובאותה השעה. ה
שישבה מולכם.

לויכוח ביניכם(צבוע
א צבוע! וחוץ מזה למה
יום שישי זה באותו
בלונדינית(האמיתית)
עכשיו חדש! בחנויות הספורט המובחרות וברשתות השיווק תמצאו א ת בגדי הספורט של ״גלי׳׳.
סווטשירטס, טרנינגים, ופרטי לבוש אופנתיים אחרים שהולכים נהדר עם הנעלים של ״גלי״.
״גלי״ זה אופי...וזהו.

רוח קלילה מלטפת את הפנים
ונושאת עימה ניתזי מלח וריח
ים. הספינה מתנדנדת לאיטה
ובני־גלים קטנים טופחים על
ירכיה.
אוזו מטקסה, משקה האלים.
עם מים צוננים וקרח. אוזו
מטקסה עם השקיעה, עם שחת
לפני, אחרי ובין הארוחות. אוזו
מטקסה, תרבות ההנאה
האמיתית של אק הים התיכון,
נשים לא עומדות בפני אוזו
מטקסה, גברים שותים אותו.

וימר יע קבסון טמיר

מנורת־שמן אוריגינאל
צף טל המיס
תוך עיגול מקרטון שיתלבש עליה בדיוק,
אבל יהיה חופשי בקצוות, ויוכל לטקוע
לתוך הקופסה. באמצע עיגול הקרטון
צריך לעשות חור קטן, ולתוכו להכניס
פתיל, שאפשר להכין מחתיכת חבל או
מקצת צמר־גפן מלופף. הפתיל צריך
לבלוט קצת מכל צד של הקרטון.
עכשיו ממלאים שני שליש מן הקופסה
הריקה במים, ועל המים שמן״בישול רגיל
עד למעלה. על השמן מלבישים את
עיגול הקרטון, כאשר החלק התחתון של
הפתיל סובל בשמן• שמן, כידוע, צף על
פני המים, ואילו קרטון, כידוע, צף על
פני השמן. עכשיו מדליקים, ויש מנורת
שמן אוריגינל בשביל להאיר לילות חשוכים,
בלי עשן ובלי ריח, לכמה שעות
טובות.
דבר שני: איך להכין גולש. בית־חרושת
מסויים מספק לצבאנו גושים חומים
בתוך שומן, ולדבר הזה קוראים גולש.
לא נרחיב כאן את הדיבור על טעמו
וריחו של התבשיל הזה, כדי שלא להיתפס
לאסוסיאציות. להלן שתי שיטות
להכנת ״גולש״ ,שהוכיחו את עצמן.
שיטה א׳ :פותחים את הקופסה, ושופכים
את תוכנה למחבת. מטגנים בתוך

בוודאי שהיא מנסת לקבוע מי בדיוק ביצע את הטבח במחנות־ד,פליטים בביירות
ומי סייע לטובחים.
ואין צורך לומר, שהוועדה תצטרך לשקול ולהחליט באחת הסוגיות החשובות
ביותר בכל פרשת רצח, גם רצח המוני: מי תיכנן את הרצח? או אולי ד מי לא ניסה
למנוע אותו ז
מנחם בגין, כך אומדים, יש לו השכלה מישפטית. מנחם בגין, כך אומרים, גם
יודע פרק בלטינית — בעיקר פרק המיכתמים והפיתגמים׳ כנראה. לא יתכן שמנחם
בגין לא שמע על צמד המילים סוב־יודיצה, ולא יתכן שהוא אינו מכיר את חוק ועדות־החקירה.
ואם
למרות ההיכרויות הללו הירשה לעצמו מנחם בגין לומר מה שאמר, דהיינו,
לנקות את עצמו ואת ממשלתו על־ידי השימוש במילים ״טרגדיה שאירעה ...ואשר איש
לא היה יכול להביא אותה בחשבון מלכתחילה,״ חזקה עליו שהוא סבור כי מה שאמר
הינו במיסגרת החוק, ובגדר נסיון לגיטימי בהחלט להשפיע על דיוני ועדת־החקידה
ועל קביעת מסקנותיה.
ואי־לכך, גם אני הקטן ארשה לעצמי לחוות דיעה בעניין זה של האחריות. ולהסתמך
אפשר על הרמטכ״ל שלנו, רב־אלוף רפאל (״דמוסתנס״) איתן, שבראיון א־שר התפרסם
ביומון מעריב, ביום שני ,20.9.82 אמר את הדברים הבאים:
״כל מי שהכיר ומכיר את הסעיות הפנימיות בלבנון צריף לדעת שזה מה
שעלול לקרות• היתד, כאן מילחמת אזרחים לחיים ולמוות בין העדות, ונוצר מישקע
ועמוק של איבה. וכל זה היה עוד לפני הרצח של בשיר אל־ג׳מייל ...כבר בהלווייה
שמעתי זעקות לנקמה ...לא יכולנו למנוע את זאת, כי אנחנו איננו שולטים על
הפלאנגות.״
מה מובן לחלוטין, למעלה מכל ספק אפשרי, מדבריו של הרמטכ״ל?
רק זאת :
שמי ש״צריך לדעת שזה מה שעלול לקרות,״ כפי שאומר הרמטכ״ל, לא יכול בשום
פנים ואופן לטעון שד,יתד. שם טרגדיה ״שאיש לא היה יכול להביא אותה בחשבון״,
כפי שטוען בגין.
היק צאברה, מנחם בגין, היק סאלטו, לפני שיהיה מאוחר מדי.

המיץ הטבעי. לקופסה אחת של ״גולש״
מוסיפים תוך כדי הטיגון: שתי כפיות
מלח 50 ,גרם פפריקה 200 ,גרם כמון,
שלוש כפיות פלפל שחור וכף קפה שיהיה
למזל. יוצא מאכל מתובל היטב, שיש
לו שני יתרונות: הראשון, שכבר אי-
אפשר לחוש בטעמו של ״הגולש״ ,והשני :
שבכלל אי״אפשר לאכול אותו.
שיטה ב׳ להכנת ״הגולש״ :מטגנים
בצל קצוץ לטבעות עד שישחים בקצוות.
מקצצים פטרוזיליה ושמיר ומוסיפים לביצים
בחושות היטב. לזה מוסיפים גם
תבלינים לפי הטעם, ושופכים את התערובת
על המחבת עם הבצל. פותחים את
קופסת הגולש, ואת כל תוכנה, בלי יוצא
מן הכלל, שופכים לתוך פח-האשפה
הקרוב ביותר. יוצאת חביתה יוצאת מהכלל.

הלו,
אלוקים? כאן הרב גורן. כן, כן,
שלמה גורן. מה נשמע אצלך?
חה־חה־חה, לא חשבתי שאתה — זאת
אומרת, אתה — תספר בדיחות כאלה —
חה־חה.
תסלח לי, אלוקים, שאני מצלצל אליך
בשעה כל־כך מאוחרת, ואחרי שלא שוחחנו
כבר זמן ממושך. מה אתה אומר?
לקרוא לך פשוט אלי? טוב, אז אתה
יכול לקרוא לי שלוימלה. אז תראה, אלי,
מתעוררות כרגע בעיות מסויימות, מה,
כבר שמעת על זה? כן, כן, המפד״ל התחילו
לעשות לי צרות, ואתה בוודאי כבר
שמעת, אלי, שגם אגודת־ישראל לא מתה
עלי ...מה? אה, שמעת גם על הרעיון
שלי להקים מיפלגה חדשה? נו, ואיך זה
מוצא חן בעיניך מה אתה אומר? אתה
מוכן לחזור על זה? הקו קצת משובש...
לא, לא, אתה לא צריך לחשוש, אני לא
מקליט את השיחה, לזה עדיין לא הגעתי,
למרות שבימים אלה ...רציתי באמת לשאול
אותך, אגב העניין הזה, לשרון באמת
יש ההקלטות של כל שיחותיו עם בגין?..
אה, אני מבין ...אם ככה המצב חמור באמת,
מה נצא מזה, אתה אומר? ..נו,
אז טוב.
תראה, אלי, רציתי שתי׳תן לי טיפ
הפעם, מה לעשות ...כן, כן, אני מבין,
הרשות נתונה ...אני זוכר את המשניות
האלה, בטח, אבל חשבתי שהפעם, באופן
יוצא־מן הכלל, אלי, אתה הרי יודע, אני
כבר לא צעיר ...כן, כן, ובאחד הימים אני
אגיע אליך ...מה? לא, חס־ושלום, אלי,
אני לא מנסה לסחוט ! בשום פנים ואופן
לא! לא! לא! ושוב לא! אני לא יודע
מאיפה באד, לך המחשבה הזאת ...זה בטח
האוייבים שלי מפיצים ...שאני אנסה לבוא
במקומך? אני מבטיח לך, אלי, זו סתם
דיבה מרושעת! לא עולה על דעתי! בוודאי
לא בשלב זה!

מודעי חו 1ר לאנרגיה
נדנו, השר יצחק מודעי חוזר למישרד
האנרגיה ויהיה שמח. למה אני אומר את
זד? .כי אני זוכר את הפעם הקודמת שהוא
היה במישרד הזה. אני לא מתכוון, חס
וחלילה, לפרשה של חבר־הכנסת חשאי.
לא. משהו אחר לגמרי, ענייני הנפט.
מה שאני זוכר הוא, שבתקופה שבה
היה השר מודעי שר־האנרגיה, בכל שבוע
ובכל קידוח, או־טו־טו גילינו נפט בכמויות
מיסחריות לגמרי. ואם לא נפט,
אז לפחות גז, ואם לא גז, אז לפחות מים,
ואם לא מים, אז לפחות 3070 בשבוע

עלו המניות של החברות לחיפושי נפט.
ואכן, כבר בראיון הראשון שהואיל ה שר
החדש־ישן להעניק לרדיו, הוא אמר
שהוא רואה כעיקר תפקידו לגלות בשבילנו
נפט. הקורא הנבון יתייחס להצהרה ה זאת
ברצינות המתאימה לה, ואם יש לו
כמה פרוטות פנויות, ישקיע אותן בכל
יום ראשון בשבוע במניות הנפט, מתוך
ציפיה להצהרה השבועית של מודעי. יומיים
אחרי ההצהרה כדאי למכור בעוד
עליית השערים נמשכת, ובעוד השר מר
פיע בטלוויזיה כשקסדה על ראשו באתר
הקידוח. זה טיפ לא רע, נכון?

4 . 3(9

קולנוע ־

יותר או מאושרת יותר מן הסביבה המרופטת
שלה. זהו עולם אכזרי, שבו לכל
יש מחיר, וכל אדם רואה זכות לעצמו
לפרוע את השטרות של הטובות הקטנות
או הגדולות ביותר שעשה. זהו עולם
של אנשים רודפי בצע, גלמודים ואנוכיים,
עולם המעורר סלידה, זעם ורתיעה
במתבונן בו — לא משום שהבימאי
לא הצליח במשימתו, אלא משום שסירב
להתפשר ולוא בפסיק אחד, לכל אורך
הדרך.
אכק ש רי פ ה .״רק התיירים מסוגלים
להאמין שהונגריה היא עמק האושר. כל
בית, כל פינה חדשה עושים אולי רושם
של הרמוניה מושלמת מבחוץ, אבל בפנים,
זו חבית של אבק שריפה.״ הדובר אינו
פטר גוסאר אלא בימאי הונגרי אחר,
לסלו לוגוסי, שהתחיל לעשות סרטים בערך
באותה התקופה. לוגוסי הראה את הוג־
סרטים קולי* 111 נאור
שבע שנים הפרידו בין הפקת הסרט ההונגרי
יום ללא מחיר, שיוצג בקרוב בישראל,
ובץ הקרנתו הראשונה מחוץ לגבולות
הונגריה. הוא שוחרר לפסטיבל
ונציה ב־ ,1980 שם זכה בפרס אריה הזהב.
וכך ניתן הכשר לבימאי פטר גוטאר —
שישב במשך תקופה ארוכה מובטל מכל
מלאכה — לשוב אל מאחורי המצלמה. ההוכחה
לכך שהוא אכן מוכשר באה כאשר
סירטו השני, הזמן התלוי, זכה השנה בעוד
צרור של פרסים בינלאומיים.
קשה לדעת מה בדיוק הניע את הרשר
יות בהונגריה להניח את הסרט במקרר
זמן רב כל־כך. סרט אחר, שגם הוא נמצא
בארץ, בשם העד, המתין שם 12 שנה עד
שהותר להצגה. במישטרים כמו הונגריה,
לא מבקשים יותר־מדי הסברים, מה עוד
שלפחות שם, מי שמזדיין במידה מספקת
של סבלנות, זוכה בסופו של דבר להיות
מוצג. כי הליברליזציה העוברת על הקולנוע
ההונגרי בשנים האחרונות יכולה לעורר
קינאה אפילו במדינות המתייחסות
אל עצמן בחופשיות ובנות-חורין לחלוטין.
עננים
שחורים. אכן, גם היום קשה
להניח שהמימסד ההונגרי יכול לשבוע
נחת מסרט כמו י 1מ ללא מחיר. זוהי תמונה
קודרת, מדכאה וחסרת־רחמים כל־כך
של החיים בהונגריה, שאינזד מרשה ולוא

יודית פוגאגי ורוכרט קולטאי ב״אנשים כסר ט נע״ שד טאר
הבנאליות והרכוש נות
לקרן־אור אחת לחדור מבעד לעננים השחורים.
בעצם,
הדבר היחידי שיכול לנחם את
המימסד, היא העובדה שאישור סרט כזה
מוכיח כי אכן מדובר בחברה המוכנה
לבקר את עצמה, חברה נאורה שאינה חוששת
להתבונן במחלותיה. והרי רק אומות
שהגיעו להתפתחות תרבותית גבוהה
מאוד מסוגלות להשלים עם תופעות
כאלה.
הסרט, אין לשכוח, משתלב בתוך זרם
שלם של קולנוע, הבוחר להתמודד עם
המציאות במדינה סוציאליסטית, תוך שימת
הדגש על הבנאליות, המטריאליזם הקיצוני.
זרם זה מציג את מעגל־הקסמים של
האנשים המכורים כל-כו לרכושנות, עד
שהם מוכנים למכור את כבודם, את מצפונם
ואת יקיריהם, וחברה שרואה עצמה באור
אפל כל־כך, התיקווה היחידה שבה
היא לברוח החוצה, שם הכל חייב להיות
ורוד יותר.
ככל מחיר. ביום ללא מחיר מדובר
בגננת השואפת להגיע לדירה משלה בכל
מחיר. היא חיה עם ברנש נשוי, מנהל
בתי־קולנוע, המבטיח כל הזמן שיתגרש
למענה. היא לוחצת עליו שיעזור לה,
רוכשת דירה בשוק שחור, נישאת נישואין
פיקטיביים כדי לקבל הלוואה בבנק.
המצלמה הצמודה אליה ללא־רחמים, אינה
מניחה לה להיות לרגע זוהרת יותר, יפה

יודית פוגאני ופסיליה אסטרגליוס ב״יום ללא מחיר״ של גדטאר
המטריליזם הקיצוני

קזסטא גאברס :״׳הועלו״ זו! לא לק צ״׳לה
עם הדמות הראשית — אם המחפש
א ת כנו שנעלם כצ׳ילה —
עד כדי בך, שהצופה יתעלם מן
הרקע הפוליטי?

קוסטא גאכרס
רון קישוט
לפני כשבועיים ביקר בישראל, בעילום
שם וכתובת, הבימאי קוסטא (קוגסטנ־טין)
גאבראט. הוא סירב לחעניק ראיו־נות
עיתונאיים כלשהם, אך לא הכחיש
כי בכוונתו לעשות סרט על ישראל.
לעומת זאת, לפני כמה חודשים, בפסטיבל
קאן, שם הציג את סרטו ״נעדר״,
העניק ראיון מיוחד ל״העולם הזה״
(לעורכת המדור עדנה פיינרו)•

• התמודדות עם נושאים גדולים
וחוכקי עולם אינה גורמת לך
להרגיש דון קישוט?
המעלה הגדולה ביותר של דון קישוט
היא, שכל אחד מאיתנו יכול להזדהות
איתו. כל מי שניחן במידה כלשהי של
ביקורת אירונית על עצמו, מבחין עד
מהרה שרוב יוזמותיו בחיים הן דון קישר
סיות.
העיקר, בסופו של דבר. הוא לשאוב
הנאה מן היוזמות האלה, ואני אישית נהנה
!מאד ממלאכתי. הנסיון המתמיד. שלי
להבין את טיבעם של בני־האדם ואת
התנהגותם מעשיר אותי ללא הרף. אני
מנסה להבין באותה המידה את הטובים
ואת הרעים.

* אינך חושש שהממדראט־תיות
כסירטך החדש עשויה ליצור
אצל הצופה הזדהות כלתי־מסוייגת

—1101 ויו יו 1 1

זה סיכון שנטלתי על עצמי, אבל זה
חלק בלתי־נפרד מסיפור״האמת הזה.
איני סבור שאם הצופה יזדהה עם האב,
הוא ישכח את הרקע. אני חושב שהוא
יגיב כמו האב, יחיה את החומה כמוהו,
והוא יראה בעיניו את ההפיכה הצבאית
ואת המצב שגילה. איני מאמין שאפשר
לשנות אנשים בעזרת סרטים. אבל אם
אנשים כמו האב, או הצופים המזדהים
עימו, מתחילים לחשוב בכיוון הנכון, משהו
זז אצלם ולוא קצת, זה המירב שאפשר
להשיג בעזרת סרט.

• כאיזו מידה ההיסטוריה ה אישית
שלך השפיעה על סוג ה סרטים
שאתה עושה?

מבלי להיכנס לפסיכואנליזה, הייתי אומר,
שמצד אחד אני תוצר של התרבות
היוונית המודרנית, כלומר של מדינה השייכת
מבחינות מסויימות לעולם השלישי,
וחומתי על בשרים את הכיבוש הנאצי,
את המהומות שלאחרי המילחמה ואת מאב״
קי־הכוח שם. מצד שני, אחרי כל־כד
הרבה שנים בצרפת, אני חש כחלק בלתי־נפרד
של התרבות הזאת, ויש להניח שה עימות
בין שני מרכיבים אלה מוביל אותי
לסרטים שאני עושה, ולגישה שלי בעשייתם.

בזמנו, ה ת חל ת לעבוד עם
פאטריציו גחמן על הסרט התיעודי
״המאבק על צ׳ילה״ וחדלת. תחת
זאת עשית א ת ״נעדר״ .מדוע?־

היתה לי הרגשה שאירועים אשר התרח שו
לפני כמעט עשור עשויים להיראות
היום בעיני אנשים רבים כהיסטוריה ישנה
וחסרת־עניין. אך נעדר יכול להיות אקטואלי
בהחלט גם היום. כאשר הצגתי
את הסרט בניו־יורק, בחורף שעבר, פנתה
אלי מישפחתו של עיתונאי בשם סאליבן,
מסתבר, שהסיפור שלהפח ־צוסל וופג

ויו 11111׳ ווויו ₪וזו יון!( 1ו

11י* |1״11| 1ו״ו ׳11י יוו ^ ו—ו״

שנעלם כמה חודשים קודם לכן בסן־סלוו־דור.
מסתבר, שהסיפור שלהם זהה לסיפורה
של מישפחת הורמו בסרט שלי. גם
אותם דוחים בלך־ושוב במישרד־החוץ האמריקאי,
וגם במיקרה שלהם ברור לחלוטין,
כי הצבא חיסל את הבחור משום ש נחשד
בקשרים עם שמאל.

• כסרט יש הרגשה, שהאשמה
העיקרית מוטלת על כיתפי ה אמריקאים,
כאשר הצ׳ילים הם
לכל היותר המוציאים לפועל של
מזימות הכיון של ארצות־הברית.

הרגישה זו אינה מדוייקת. היא נובעת
אולי מן העובדה, שהסיפור מטפל אך ורק
בצד האמריקאי של הפרשה, מנקודת־המבט
של אמריקאי — האב שמחפש את
בנו בין קורבנות ההפיכה. זאת היתה
נקודת־המבט האפשרית היחידה שלי, מאחר
שהתבססתי על פרשת הורמן. אין
ספק בעיני שהצ׳ילים ביצעו את כל מעשי־הזוועה,
ואי־אפשר להאשים את האמריקאים
במעשים עצמם. לדעתי, הקצינים היו
בהחלט בשלים דיים כדי לעשות כל זאת
בכוחות עצמם, מבל גם אין לי ספק, שהם
קיבלו את כל העזרה האפשרית מן האמריקאים.

היתה תגוכ תם של האמריקאים
הצעירים שראו את ה־סרט?־

אני
חייב לציין, שאיני יודע כיצד היו
מגיבים אם היו יודעים ב־ 1973 ששני אזרחים
אמריקאים צעירים נרצחו על־ידי מיש־טר
רודני דרום־אמריקאי. היום אחרי ניקא-
ראגואה וסן־סלוודור, דעת הקהל כבר התרגלה,
במידה מסויימת.
עברתי עם הסרט בהרבה קאמפוסים,
יותר מחמשת אלפים סטודנטים ראו אותו.
ואני חייב לומר, שאף אחד לא קם לטעון,
שהעובדות המוצגות בו אינן נכונות, או
שהסרט מוציא דיבה על המימשל האמריקאי.
וזה אולי רומז לגודל האכזבות, שהכינו
את הסטודנטים האלה לסרט כמו
נעדר.
*1!1זוז ׳!וין

גדיה שלו, הונגריה שבה אשד. היא עבד
נרצע במישפחה שכולם עבדים נרצעים,
הונגריה מלאה ודחוסה באנשים קפואים,
שהרגש והעדנה קפאו בהם מזמן, אולי
בגלל החיים הקשים, אולי בגלל פחד.
סירסו, שנקרא בלעג תודה, הכל בסדר
מראה כיצד נערה צעירה המקווה להיות
עצמאית, נשאת לגבר מבוגר ממנה בהרבה,
מוצאת עצמה משועבדת לו ול־מישפחתו,
מעין מאסר עולם ללא אפשרות
של עירעור על פסק־הדין.
״שינויים מרחיקי-לכת אירעו בחברה
ההונגרית בשנות דד,70״ אומר בימאי
הונגרי אחר, צעיר מגוסאר ומלוגוסי.
שמו: בלא טאר .״המשבר הכלכלי העולמי
הפך גם אצלנו את המטריאליזם בחיים
לערך חשוב ועקרוני. עם זאת, צורת
הסיפורת הישנה יותר, ההישענות על
אירועים היסטוריים שמשקפים בעקיפין
את האקטואליה, החלה לדעוך ופינתה
מקומה לסיגנון דרמאטי חדש.״
השנה, בלוקארנו, אפשר היה לראות
את הסיגנון החדש של טאר: פועל יוצא
בקו ישיר מן הסרט יוס ללא נזחיר של
גוטאר. אותה שחקנית מופיעה בשני הסרטים
— אצל גוטאר בתפקיד מישנה,
אצל טאד בתפקיד ראשית (שמה יודית
פונאני) .השימוש במצלמה מוחזקת ביד
והקירבה המתמדת לדמויות, כאילו הונחו
מתחת לזכוכית־מגדלת כדי שיראו את
כל הפגמים שבהן. הדגש המושם על
וזרדיפה אחרי רכוש חומרי, שהופכת
את החיים לגהינום.
סירטו של טאר, אנשים בסרט נע, מראה
באכזריות תהומית כיצד זוג נשוי, הוא
פועל והיא עקרת־בית, חיים בתוך חופת
פרטית שבה הם קורעים זה את זו לגזרים,
אינם יכולים לחיות יחד ואינם מעזים
להיפרד.
חריקת־ שיניים. כל זאת. כדי להסביר
שהסרט של פטר גוטאר, שעשוי להיראות
לעיניו של הצופה הישראלי, המור גל
לאסתטיקה המלוטשת של הסרטים
ההונגרים שהוא דאה י״גד עכשיו, כגם,
כברוטאלי, ובאלים, אינו כזה משום ש העולם
הזה 2356

האיש אשר עשה אותו אינו יודע את
מלאכתו, אלא מפני שזו היתד. כוונתו מראש.
כמה מן הסצינות בסרט הזה נראות
בחריקת שיניים זועמת. לדוגמה — אחרי
שחברתה לדירה של גיבורת הסרט מתה,
מופיע אחיה, שעד אז לא הראה כל סימני-
חיים, ומתחיל לאסוף בחמדנות מטורפת
כל מה שנדמה לו כי נותר אחרי אחותו.
זהו אחד מאותם הרגעים שבהם מתחשק
לקום מן המושב, לעלות ולסטור לדמות
שעל המסו.
מי שיתבונן היטב יוכל אולי להבחין
בנוסטלגיה מסויימת לזמן עבר, לאנשים
שחיו בעולם שלו יותר, או לפחות כך הם
עושים רושם. אלא שאפילו אשליה זו
אינה נותרת בשלמותה — כי גוטאר מפגיש
את גיבורתו עם המאהבת של אביה המנוח,
ומאהבת זו חושפת עבר שלא היה
שונה כל־כך מן ההווה.
ואפילו האהבה — אותו הערך העליון
שכל הרומנטיקאים אוהבים להיאחז בו —
אינה אפשרית, בחברה שאותה מתאר גו־טאר
— כי היא אינה יותר מאשר אחד מן
הצרכים של גוף האדם, ואכן כד. היא
מוצגת על המסך. אם האנשים הם כאלה,
אם שמא המישטר הפוליטי והאנושי שבו
הם החיים הפכו אותם לכאלה*,זו כבר
שאלה נפרדת. ואולי בגלל התשובה
זו, נאסר הסרט במשך
מחוץ להונגריה.

תדריך

פולי טיק ה
צ ד קני ת
נעדר (גת, תל־אביב, ארצות הברית)
— אחרי מרד הקולונלים
ביוון, מישפטי סלנטקי בצ׳כיה,
המחתרת בדרום־אמריקה ומישטר פטן בצרפת, הגיע הכימאי
היווני הגולה קוסטא-גאברט גם להפיכה הצבאית
בצ׳ילה, שאותה הוא מציג בבל האכזריות הבוטה והקיצונית
שהוא מסוגל לה. החלוקה בין הטובים והרעים ברורה
כל-כך, שקשה להבין איך אפשר היה בכלל להוליך מישהו
שולל.
מעשה בבחור אמריקאי שנסע לצ׳ילה. לעזור לאומה
מתפתחת, ונעלם עם תחילת ההפיכה הצבאית. אביו (ג׳ק
למון) ,אזרח אמיד, מכובד והגון, המשוכנע שבתור אזרח
אמריקאי יש לו זכויות, פונה לנבחרי עמו כרי שימצאו
את הבן. כאשר רבר איני קורה, הוא נוסע בעצמו לצ׳ילה,
ויחד עם כלתו (סיסי ספייסייק) ,מתחיל מסע״אימים
לתוך עילם־הזוועות של המישטר הצבאי, באשר הבל מנסים
לשכנע אותו, בעזות־מצב מהממת, שבנו התנדף באוויר,
מרצונו הטוב. כבל שנמשך המסע, מאבד האב את אמונתו
במישטר, שנראה לו קודם לכן מושלם, בעקרונותיו ובמנ-
היגיו•
סצינות הפעילות או הזוועה עשויות ביעילות רבה מאוד.
קוסטא־גאברס מיטיב לצייר את האלימות הפושטת במהירות
ברחובות, את המרתפים שבהם מושלכות גוויות כאילו
היו ערימות של פסולת, את הקירות האטומים, שבהם גת-

סי ס

ה תנ ד ף?

קלים אותם המנסים להתחקות אחרי האמת. אולם כדרכו,
הוא מאמין שגודש מוסיף לאמינות, והוא מוסיף עוד ועוד
מראות מחרידים, עד שהצופה מתחסן ומפסיק להגיב —י
תוצאה הפוכה מן הכוונה.
באותה הצורה הוא גם גוהג בחלוקת הדמויות למיג-
וונים הפוליטיים. אין ספק שבצד אחד ניצבים בל הטו-
בים, בצד השני כל הרעים. בקיצור, זהו עוד אחד מאותם
סרטים פוליטיים צדקניים.

חוב הלר או ת
ת ל ״ א בי ב — האדומים, שיר אשיר
בושם, שודדי התיבה האבודה, ג׳ורג׳יה,
חמסין, האיש שרצה להיות, מלן.
ירושלים — וסין העיר, גאליפולי,
חמסין.
חיפה — ג׳ורג׳יה.

תל־אביב
שיר אשיר כגשם (רב־חן,
ארצות־הברית) — כבר שלושים שנה ש־

דוג מניות
ספרו תיו ת
עשירות ומפורסמות (לימור
תל־אביב, ארצות״הברית) — השם
אומר הכל. זה אחד מאותם הסרטים,
שבהם האנשים הפשוטים מתבקשים להתבונן בהערצה
בדמויות המושלמות שעל הבד — במיקרה זה שתי
נשים צעירות, יפות וגם מצליחות ומוכשרות באופן יוצא-
מן־הכלל.
באשר מדובר בכל-כך הרבה — מעלות, מובן שאליו שכל
גברת תשמח להזדהות עם הגיבורות שעל הבד. וכי מי
האשה שלא תרצה להיראות במו ז׳קלין ביסט או קנדיס
ברגן, שתיים מן הגברות הנאות ביותר שבהן התכבדה
הוליווד בעשור האחרון?
גברת ביסט היא סופרת מצליחה בבר מן הרגע שבו
היא עוזבת את הקולג׳• גברת ברגן יש לה מעצורים
אחדים, בעיקר בעל ווילה ברובע אופנתי ליד הוליווד,
ומשום בך פריחתה הספרותית מאוחרת יותר. אולם
משהיא מצליחה, בל ספר דוהר לראש מיצעד הפיזמונים.
מן הרמזים הנוטפים בלי הרף מן המסך, מותר להניח
שהראשונה היא סופרת רצינית וביבדת-מישקל, מין ג׳ויס
קארול אוטס למשל, ואילו השנייה היא סופרת הסנ-
סאציות הזולות, משהו במו ז׳קלין סוזן.

ז׳ אקליןביסטוהארטבוכנר: האם זו סוזן?
מי שממונה על המיבצע הוא בימאי ותיק מאוד, ג׳ורג׳
קיוקור 83 שנחשב תמיד למומחה הגדול ביותר לבימוי
נשים. אין ספק, שהוא משרת היטב את שתי הגברות.
אבל אין מה לעשות — מתסריט שטוח לא יצילנו
מאומה.

יולי ניאקו כ״תודה, הכל בסידר״
אנשים מכורים
ג׳ין קלי שר בגשם ונשאר יבש. במילים
אחרות — הסרט לא התבלה ולא הזדקן
כהוא־זה. הקולנוע מנוצל כאן בכל היבטיו
האמנותיים: הקול והתבונה מתמזגים בתוך
סיפור, המסביר את משבר הקולנוע המדבר
; מוסיקה מקסימה וכוריאוגרפיה
מלאת השראה, מבצעים מעולים (ג׳ין קלי,
דונאלד או׳קונור ודבי דיינולדס) ותסריט
מלא עליצות מדבקת.

שודדי התיכה האמרה

(דרייב־אין, ארצות־הברית) — מערבון
מיסתורין מודרני, המשחק בכל האמצעים
הטכניים של הקולנוע בלי ניסיון להיראות
הגיוני או סביר. בידור בהא הידיעה.

ת שלים
כסיד העיר (דון, ארצות־הברית)
— שוטר בעל מצפון מחליט
לחשוף את השחיתות במישטרה ובתוך
כך מפיל חללים מידידיו ומסכן את עתידו
המיקצועי והאישי. מבוסם על ספרו ה־תעודי
של רוברט דלי. משוחק להפליא
על-ידי טריר ויליאמם.
העולם הז ה 2356

ה ת1וא>ם
7ז\7ר>לי>ם
נישואים אחרים (סטודיו, תל-
אביב, ארצות״הברית) — עוד משולש
נצחי, במיקרה זה שגי גברים
ואשה אחת, אבל בשינוי קל: תחת שהאשה תעזוב גבר
אחד לטובת השני, מחליט אחד הגברים שהוא מעדיף את
בן־מינו על בת זוגו.
כדי שהגלולה הזאת תיראה בלתי-מזיקה ככל האפשר,
דואג התסריט של בארי סאנדלר לעטוף אותה בשכבות
עבות של סובר. ראשית: יש לנו עסק עם שלישיה
של אנשים יפים מאין במותם. אחד מהם רופא, השני
סופר מצליח, השלישית אישיות טלוויזיוניות מצודדות.
שנית: כדי שלא תהיה שום הסתבכות-יתר בלתי-נעימה,
הופכות כל הבעיות הלא״מיניות בחיי השלושה למיש-
ניות בהחלט, ובל ההתעסקות השיגרתית שלהם בחיי
היוס״יום מורכבת מאירועים נעימים, חביבים וגם משתלמים.
בתנאים
באלה של דראמה סלונית, קשה מאוד להתייחס
ברצינות לנפתוליו של הרופא הצעיר, המגלה לפתע,
אחרי שמונה שנות-נישואין, את נטיותיו ההומוסכסואליות.
עוד יותר קשה להבחין באהבת-האמת העזה (כך
לפחות מספרים לצופים) ,שצריכה לקשור אותו לסופר
הצעיר והמצליח, שעד אז היה פרפר שהחליף חבר בבל
לילה. אין במובן שום הצצה למרכיבי החרדה שמתלווה
לאספקטים מסויימים של חיי הומוסכסואלים, בהת-
קשרותם לחברה ההטרוסכסואלית — הכל נקי, יפה,

קייטג׳ קסוןומייקלאונטקין: האם זו ס טי י ה?
סטרילי, ואינו מעורר דאגות. קייט ג׳קסון (המלאכית לשעבר)
,מייקל אונטקין( ,שהיה בבר שותף למשולש קונבנציונאלי
ב״וילי ופיל״) והארי האמלין (שהסכין לקבל
תפקיד מסוג זה, מאחר שחייו עם אורסולה אנדרס פוסלים
כל חשד של סטיח) ,הם כמו התסריט — יפים,
נקיים וסטריליים גם הם.
ארתור הילר נאמן בבימוי שלו למסורת של ״סיפור
אהבה״ — מתוק־עצוב ופושר. האם זה יעבוד שוב!

אנשים על אובע
מאח

דייר קוחיאל שרעבי
ועדנה פיינרו

עולם הכלבנות הישראלי טרם נרגע
מהחגיגה הגדולה ביותר בתולדותיו. מה
שכונה בשם המיקצועי תערוכת הכלבים
הבינלאומית, שנערך ברוב עם נובח
ביריד־המיזרח לפני שבתותיים, זכאי לשם
״אדם וכלבו״ ,בדיוק כמו שתערובת הטא־פטים
והחרסינות נקראת אדם ומעונו.
מי לא היה כאן? פינצרים זעירים שבאו
לחפש שידוכים, הולנדי עם קרונוע וארבעה
כלבי בלודהאונדס שעלו לישראל
לחפש נקבות, כלבי יורקשייר־טרייר ננסים
עם סירטונים בשיער, פודלים מהודרים
עם תיספורת של צווארונים לרגליים, עם
ובלי סיכות ראש אקסטרא־ווגאנדיות, מית־חרים
מיקצועיים עם רועים גרמניים, המצייתים
לאדוניהם יותר מתלמיד־חכם, וכל
מיני מחפשי־תהילה, שהסתובבו עם ה־
״גזעיים״ שלהם בגאווה ארוכה כאורך שו־שלת־ד,יוחסין
שלהם.
היתה כאן נציגות נוגעת ללב של אגודה
אס־או־אס, שחילקה כמה עצות נדיבות
חינם, ושל חברות מזון, שחילקו
דוגמות כמעט חינם, בתיקווה שבעתיד
ילחץ עליך הכלב שתיקנה לו בונזו או
דוגלי, ודק שתפסיק להשמיע לו את
הפיזמון הנובח הזה על בטן ריקה. היתה
כאן אפילו הספרית אווה הירש, שהעניקה
שיפוצים אחרונים למתחרים גנדרניים כפודל
או טרייר — ואלה כדוגמניות־יופי
לכל דבר עמדו על השולחן וביקשו להיות
כמה שיותר יפים.
היו גם אורחיה של ה־י־ל (האגודה ה-
׳ישראלית לכלבנות) השופטים, ביניהם

וס הדרי

רם, הדני־הענק, שגילו בסך הכל שיבער! חודשים, בא עם בעליו,
אלי הדרי, המאלף המגדל את אביו של רם, סם. כאן הוא מברך
לשלום את.אושי, ורקשייר טרייר בן שנה וחצי שלא נבהל מגודלו של רם הררי.

פודי שטיינמץ !5,
מחזיקה בזרועותיה את פודי (בן 18 חודשים)
,מי שהיה ״מנצח צעירים״ וזכה
הפעם במצויין, מקום שלישי בוגרים.

111 מישפחת דריי מאשדוד הביאה ליריד אח כל ילדיה, ביניהם הילד
דותן, המתלקק אחרי אכילת פודינג שוקולד, והכלב האפגאני ג׳יי־

אר, אחי ה של הכלבה האפגאנית סו־אלן. בין האפגאניס גס שניים שישמס פיתום ורעמסס.

אונלי הרכז ז

של תמר הרפז, באה להיראות ולא להתחרות.

קלאוס וייס מגרמניה, שנאם בעברית על
ארץ,השמש העולה, ולא התכוון ליפאן כי
אם לישראל, ושני שופטים אנגליים מאוד,
שהאריכו שהותם בשבוע ואמרו כמה דברים
מאלפים על התרשמויותיהם מן הכל־בנות
הישראלית המתפתחת, במיוחד למען
מדור זה.
״מה זה כלב טוב?״ הצטחק לנו לז
אטקינסון מקנט, בריטניה (זירת שיפוט
של כלבי טרייר) ,״אני זוכר שראיתי פעם
כלב בעל נתונים טובים מאוד. אבל הוא
היה כל־כך מוזנח ועלוב. אמרתי בלבי,
הרי קיימים בעולם דברים כמו סבון
ומים, מסרק ומיברשת. תן לו טיפול וכל
מעלותיו יובלטו. כלב המקבל טיפול מרגיש
גאה יותר. הוא עומד אחרת, הולך
אחרת ויש לו יציבה הרבה יותר טובה.
אין ספק, הם אוהבים להיות מטופלים
כמו שצריך. הם אוהבים להרגיש יפים.״
ד״ר רייבן (כלבי־ציד ארוכי רגליים,
קוקר־ספאנייל ! כלבי-רוח ; גולדן ריט־ריבר)
:״לפעמים אני פוגש בכלבים ש אינם
סובלים שמורטים אותם. פשוט שונ אים
את עצם מלאכת המריטה. אם אתה
נותן להם הדגשה כי אתה יודע מה אתה
עושה איתם, הם: מרגישים זאת ונותנים
לך אפילו למרוט אותם. עד כדי כך חשובה
לכלב ההרגשה שאתה בטוח בעצמך

ורוצה רק בטובתו.״ המשיך אטקינסון:
״הרביתי לשפוט בארצות שונות. אין ספק,
לנו, בבריטניה, הכלבים הטובים ביותר
ובעולם. ולכלבים, אנגליה היא העולם
הטוב ביותר שבעולמות האפשריים. אבל
לישראלים אין מה להתבייש. שפטתי כבר
בדרום־אפריקה, שבה הכלבנות מפותחת,
ואני יכול להרגיע אתכם. הרמה כאן
גבוהה יותר.
״מה שאתם צריכים כאן זה לא רמת־תזונה
גבוהה יותר, כי אם יותר תצוגות
ועיתונות מיקצועית. מתצוגות לומדים.
זוהי הזדמנות חברתית לכלב ולבעליו
להשוות האחד את השני.״
ד״ר רייבן :״להיפגש להראות ולהיר אות — זה חשוב. היה לי כלב ביישן,
שלא יכולתי לצאת עימו בחברה, כל בך
מסוגר ופחדן היה. לקחתי אותו במכוון
לטייל בשוק, הלוך וחזור בהמולה הגדולה
ביותר, ברעש ובדוחק של אנשים. לאט-
לאט השתחרר מביישנותו ומפחדיו״.
אטקינסון :״כשאתה הולך לתצוגה כל
שבוע, אתה לומד מה אפשר לעשות כדי
לטפח את כלבך. אצלנו, בפאב שבשכונה,
יש תצוגה כל שבוע. באים, שותים משהו,
מעלים את הכלבים על השולחן ומשווים.
אפילו הילדים באים לכאן — אפשר לעשות
זאת גם בישראל, הרי אתם הישראלים אוהבים
ללמוד מנסיונם של אחרים״.

סוזי כדורי

כלבת קולי לאסי״) יפהפיוד בת שבע, של עידו כדורי,
בן קצת, יותר נו־ 6שנים, מקיבוץ אושה. עידו מכבד את
סוד בחטיפים האהובים על שניהם. סוזי •הודחה לו על כך בנביחה רמת של שמחיה.

במדינה

הסניגור, מאיר זיו, התנגד לבק שת
התביעה לעצור את המודיע עד
תום ההליכים נגדו באשמת ניסיון
לרצח עבדאללה ג׳בלי. הסניגור
העלה טענות שונות, והצביע
לפני השופט על סתירות רבות בעדויות
הקיימות בתיק.
בהחלטה מנומקת, שנכנסה לפרטי
העדויות והסתירות ביניהן, קבע
השופט כי אין מקום לעצור את
משראווי על סמך עדויות קלושות
אלה, וכי התיק אינו בשל עדיין.
הוא שיחררו בהחלטה אשר כמעט
קבעה את חפותו של הנאשם.
התביעה ביקשה שהות לערער
על החלטה זו, והשופט נענה לבקשה
בחביבות, אך בחוסר אמון ב-
תוצאה. משראווי חזר ליפו.

ים יש פט
*מס?:מתגר.
הנאשם ביקש מהצעירה
דקיים איתו יחסי־מין
כמתנה ליוכרהולדתז.
בנימין צדוק-צוברי הכיר את הנערה
שעמדה בכביש וחיכתה לטרמפ.
הוא עצר לצעירה היפה והשניים
נסעו לבית דודתה ואחר־כך
לביתו של צוברי. אחרי הטיול
הזה רצתה הצעירה לחזור לביתה
בנתניה, וביקשה ממנו שיקח אותה.
אולם בדרך הביתה, נכנם צוברי
לפרדס וביקש ממנה שתקיים איתו
יחסי־מין, כמתנה ליום־הולדתז.
כאשר ראה כי לא יקבל את המתנה
מרצון, החליט לקחת אותה באונס.
ולדיברי כתב־האישום, הוריד
את חולצתה בכות, ועשה בה
מעשה מגונה, כשהוא אומר לה שלא
תדאג, כיוון שהוא ישאיר אותה
בתולה.
הנערה לא התנגדה ולא ברחה,
כיוץ שהמכונית חנתה במקום רחוק
מהכביש, השעה היתד, שעת לילה
מאוחרת ולא היה לה לאן לברוח.
רק אחרי כמה ימים סיפרה על הדבר
לאחיה, והוא נסע לדבר עם הנאשם.
כאשר זיהה את עצמו כאחיה
של המתלוננת, ברח צוברי מהמקום.
אחרי חקירה הוגש נגד צוברי
כתב־אישום על מעשה מגונה.
הדוד לחץ. מאחר שלצוברי יש
הרשעה קודמת באונס משנת ,1978
ביקשה התובעת, הלנה ביילין, מהשופט,
אורי שטרוזמן, לעצרו עד
תום ההליכים. אולם הסניגור, מנחם
רובינשטיין, העלה טענות רבות נגד
בקשה זו. הסניגור טען כי התלונה
הוגשה אך ורק בגלל התערבות
דודה של המתלוננת, שהוא רב-פקד
במישטרה, והוא אשר שלח אותה
למסור עדות ולהתלונן. הסניגור

יפשעים
מע שה מצונ(ה 1ג די ד ה
הנאשם טוען כי רק
אכד גלידה ולא עשה
מעשה מגונה אכזרי
כילדה כ ת שש.

גם פועלים ערבים, ומפעם לפעם
הם נלקחים לבדיקות ביטחוניות.
בחג־הסוכות נלקח אחד מהם על-
ידי אנשי מישמר־הגבול לחקירה,
אך יורם לוי, מבעלי־המיסעדה, התערב
לטובתו וניסה להניא את ה

המת לוננ ת
ה מתלוננת נשלחה מ ת חנ ה
לתחנה, עד שהסכימו לקפל
א ת תלונתה על אונס.

להאריך
לעצור תקף את חוסר הסכמתה של הנערה
להיבדק אצל רופא־נשים, וטען כי
כל מה שנעשה, נעשה בהסכמה. ה שופט
החליט בכל־זאת לעצור את
הנאשם עד תום ההליכים.

ל הגן מד 1־ 1 *.מד״ם
הסעכיד ניפה להגן 7ן ד
העובד הערבי וכל
מישפחתו נעצרה כח שד
של ת קיפ ת שוטרים.
למישפחת לוי יש מיסעדה בבתים
כבר 18 שנה. במיסעדה עובדים
העולם הז ה 2356
נויושטרוה דרך וז-יסמ-ם

סניגור לידסקי

שופט שטרוזמן

את הדברים בפרופורציה הנכונה
ולא להגזים, רק מכיוון שהמתלוננים
הם אנשי מישטרה. השופט
נעתר לו והאריך את המעצר ל־24
שעות בלבד.

שוטרים מלקחתו איתם. בלהט הוויכוח
הציג עצמו יורם כאיש מג-״ב
בעצמו וכלוחם ותיק בסיירת
השוטרים ביקשו ממנו תעודות,
כדי להוכיח את דבריו, ואז
התברר כי הוא רק השוויץ.
בינתיים התקבצו יתר בני המיש־פחה
וגם בני־מישפחת צדקה, ה שותפים
במיסעדה, וכולם יחדיו
הפכו לפקעת אדם רוחשת מסביב
לשלושה שוטרי מג״ב. הוזעקה תיג־בורת,
ועוד שתי ניידות רגילות הופיעו
בשטח עם כ־ 20 שוטרים. המהומה
היתה גדולה ובמהלכה טענו
השוטרים, כי אחד האחים במישפ־חת
לוי, קטין בן ,15 הביא איתו
סכין־שווארמה מהמיטבח, ועמד לתקוף
בה את השוטרים.
פרופודציוה. המהומה הסתיימה
במעצרם הסיטוני של בני-מישפחת
לוי זבגי־מישפחת צדקה. כולם ללא
עבר פלילי. הם הובלו לבית־המעצר.
כאשר נסתיימו 48 שעות
המעצר, ביקשה המישטרה להאריך
את מעצר החשודים בעוד עשרה
ימים, אבל הסניגור, צבי לידסקי,
הסביר לשופט, אביגדור סלטון,
כי לא יהיה זה צודק להעניש את
כל המישפחה. הוא ביקש לראות

רינה (שם בדוי, השם האמיתי נאסר
לפירסום) עובדת בשבתות ב־רמת־אביב.
בשבת האחרונה של
ספטמבר, היא נסעה לעבודתה בטרמפ.
הנהג היה חביב מאוד והב טיח
לבוא אחרי־הצהריים כדי להחזירה
הביתה.
סמור לשעה ארבע הגיע דני
מלחי ( )35 ולקח את רינה במכוניתו,
כדי להחזירה לביתה. בדרך עצ רו
ליד מקום למימכר עציצים והגבר
התייעץ בטרמפיסטית באשר לרכישת
עציץ. אולם אחר־כך פנה
לעבר פרדס קרוב, וביקש ממנה
נשיקה. כאשר סירבה הנערה, איים
כי יעשה לה צלקת ואנס אותה.
חמישה ימים. הדבר היה לפני
יום־הכיפורים. רינה לא פנתה
למישטרה מייד, אלא חיכתה עד אחרי
יום־הכיפורים. ביום השלישי,
מייד אחרי יום־הכיפורים, צלצלה
לנעמ״ת, כדי לקבל יעוץ, אך שם
לא היתד. תשובה והיא חיכתה עוד
יום. ביום הרביעי פנתה למישטרת
דיזנגוף, כדי להתלונן, אך שם סירבו
לקבל את תלונתה ושלחו אותה
למישטרת מרחב-הירקון. כאשר
הגיעה לשם ושטחה את תלונתה,
הסתבר לה כי עליה לחזור לרמת-
השדון ולהגיש את התלונה בתחנת-
המישטרה שם. ולכן, רק ביום הח מישי,
חמישה ימים אחרי האונס,
הצליחה רינה להתלונן במישטרה.
סניגורו של הגבר, עורך־הדין
נחמן בטיטו, טען שאין מקום לעצור
את מלחי עד תום ההליכים,
כיוון שהראיות נגדו קלושות ומלאות
סתירות. אך השופט, אורי
שטרוזמן, ששמע את טענות הצדדים,
החליט להשאירו במעצר.

הרמוז שו חדר
ס שראווי שוחרר ממעצר
כהחלטה מפתיעה.
בניגוד לכל ציפיות המישטרה,
שוחרר המודיע המישטרתי מיפו,
סלמון משראווי, על-ידי השופט,
אורי שטרוזמן, בהחלטה מפתיעה.

בחודש אפריל השנה הלכה ילדה
בת שש לקנות ארטיק בקיוסק שליד
ביתה בפתח־תיקווה. הדבר היה
בשעות הצהריים, וליד הבית, ב-
תחנת־האוטובום, ישבו דודה של הילדה
וחברו. אולם תוך דקות ספורות
נעלמה הקטנה ויצאה אחר־כך
מתוך חדר־האשפה של הבניין כש היא
ממררת בבכי, פצועה קשה
וצועקת.
מסיפורה הסתבר, כי גבר שאכל
גלידה, תפס אותה והכניסה לחדר-
האשפה, ושם קרע באצבעותיו את
קרום־הבתולים שלה באכזריות נוראה.
עדי־ראיה ראו את משה מדר
מסתובב ליד תחנודהאוטובוס בערך
באותו זמן, והם הצביעו עליו
כעל העבריין. אולם שלושה חודשים
חיפשה המישטרה אחריו והוא
לא נמצא.
כאשר נעצר לבסוף בחודש יולי,
סיפר מדר למישטרה, שיש לו אליבי
מושלם לאותן שעות הצהריים.
הוא אמנם היה בתחנת־האוסובום,
אך משם המשיך ישר לביתו יחד עם
שכנה קשישה, שאת סליה עזר לה
לסחוב. הוא נתן אליבי גם ליתר
הזמן ואמר כי אחר־כך הלך לאדם
המנהל תיזמורת לחתונות כדי לשלם
לו תשלום ראשון עבור נגינה
בחתונתו, שעמדה להיערך בזמן
הקרוב.
כאזיקים לחופה. מאז נעצר
מדר, לא חקרה המישטרה את העדים
שציין כעדי אליבי. סניגורו,,.
אבי אורן, פנה לבית־המישפט־ה-
עליון בבקשה לשחררו בערובה,
אולם נדחה. השבוע פנה אורן ב בקשה
חדשה לבית־המישפט המחוזי
בתל־אביב לשחרר את מדר.
בגלל השביתה, אין איש יודע מתי
יערך המישפט, והסניגור טען כי
אין בידי התביעה ממילא מספיק
ראיות נגד שולחו, וכי ילד בן 12
שעמד בתחנה לא הצליח לזהותו
במיסדר זיהוי. התובעת, הלנה ביי-
לין, ציינה כי הילדה עצמה זיהתה
את מדר במיסדר תמונות ללא כל
היסום, וכי גם בני המישפחה ראו
אותו במקום. היא טענה כי כל המעשה
בוצע תוך רגעים מעטים ולכן
אין עדי האליבי מכסים ממילא
את כל הזמן הרלוונטי, ולכן אין
כל אסון בכך שטרם נחקרו.
באולם בית־המישפט ישבה בו-
כיה אשתו הצעירה של מדר, שנישאה
לו בעת היותו במעצר, כאשר
הובא באזיקים לבניין המועצה ב־פתח־תיקווה.

דרכי
חיים
סד חמה לו כלא

חגא שמת רצתה לסיים
א ת המישפט ככל מוזיר
כאותו יום, למרות הצעת
הסניגורית והשופט.
מיקרה נדיר הוא כי נאשם מת
חנן
להכניסו לבית־הסוהר מייד וללא
דיחוי. מיקדה כזה קרה הש בוע
לפני השופט אריה אבן־ארי.
הצעירה היפה שעמדה על ספסל־הנאשמים,
התחננה לפני השופט
לגזור את דינה עוד באותו יום
ולא לחכות אפילו רגע נוסף ו
רינה ועקנין היא אשד, צעירה,
בעלת שיער שקצוותיו צבועים ב־לונד־זהוב,
והיא נאשמת בכמה מיקרים
של מיטרד, בגלל עיסוקה בזנות
ברחובות־העיר. נוסף לכתב-
אישום זה, יש לנאשמת עוד תיקים
שונים על גניבות ובריחה ממיש-
מורת. אולם לפני השופט אבן־ארי
היו רק תיקי המיטרד. הסניגורית,
יוני וינריב, ביקשה כי השופט יצרף
את כל תיקיה של רינה ויטיל
עליה עונש כולל, וכך תסיים את
חובותיה לחברה ותוכל להתחיל בדף
חדש.
גם השופט וגם התובעת, חנה פן,
היו מוכנים ומזומנים לעשות זאת,
אולם הם לא ידעו בדיוק כמה תיקים
נוספים תלויים נגד הנאשמת.
וכל תיק שמיספרו אינו נרשם בם־
סק-הדין, לא יכלל בעונש הקיבוצי.
ולכן תוכל המישטרה להעמיד
את רינה שנית לדין על תיק כזה.
״עודה כבריאות.״ רינה קמה
על רגליה וניסתה לשכנע את השופט
כי היא יודעת בדיוק מה עשתה
וכמה תיקים תלויים ועומדים
נגדה, וכי אינה רוצה לחכות אפילו
רגע נוסף לגזר-הדין. הסבריהם
של הסניגורית, התובעת והשופט
לא שינו את דעתה של הצעירה.
״עולה לי בבריאות הדחיות האלה,״
היא אמרה לשופט ,״בגלל ההתפרצויות
שלי, מכניסים אותי כל פעם
לבידוד, ואני רוצה לגמור עם זה.״
״אינני מבין מה המהירות של
הגברת,״ ענה לה השופט ,״איש
אינו מבטיח לך שאחרי גזר־הדין
תצאי מיד ותלכי הביתה.״ אבל גם
זה לא שיכנע את רינה :״אני יודעת,
כבודו, כשאני אקבל עונש
ואשב בכלא, אבל אני רוצה לגמור
היום.״

תול׳אוביוב
המכבסז;

זולים

רשיון למיכבסה יש
רשיון לקפל ת ככיסה אין.
לאלברט כהן יש מיכבסה ברחוב
בן־יהודה בתל־אביב יותר מ־ 30ש נה.
כבר בשנת 1953 קיבל׳ מהעירייה
את הרישיון הראשון להפעיל שם
מכונות־כביסה.
לפני כשנה באו לבקרו שני פק חי
עירייה וביקשו לראות את הרי־שיון.
הוא פשפש בחפציו ומצא את
הרשיון האחרון שקיבל. על רשיון
זה היה תאריך משנת .1975 הפק חים
רצו לדעת מה עם הרשיונות
שלאחר שנת ,1975 ולאיש לא היתד,
תשובה. אז הוגשה נגדו תביעה
לבית־הדין העירוני על ניהול עסק
ללא רשיון.
כאשר קרא כהן בעיון את הר שיון
משנת ,1975 גילה כי זהו רש יון
לצמיתות, וכי יש לו בעצם רש יון
בר-תוקף. הוא הלך לבית־ה־מישפט
סמור ובטוח כי די בכך כדי
לפתור את בעיתו ולבטל את התביעה
נגדו. אולם, לדבריו, הסביר לו
התובע, שרשיון לניהול מיכבסה
אינו כולל בתוכו את הרשיון לקבל
כביסה ולמסור אותה ללקוחות, וכיוון
שאין לו רשיון מיוחד לשם
כך, הרי שעליו להודות באשמה.
סיפור פשוט• ללא ייעוץ מיש-
פטי ומתוך כבוד לתובע, הודה הנאשם
באשמה וציפה לעונש של
קנם כספי נמוך. לה 0ונער.ו קבעה
השופטת קנס כספי, אך גש ציוותה
^ י אם לא יקבל מהעיריה גם רש יון
לקבלת כביסה, יאלץ להפסיק
עיסוק זה ביום 30 בספטמבר .1982
רק אז מיהר האיש לעורך־דין והתברר
לו כי בעיריית תל-אביב קיי מים
שני מיני רשיונות למיכבסה.
יש רשיון לניהול מיכבסה וביצוע
הכביסה במקום, כזה שיש לו, ויש
רשיון אחר, המתיר לאדם לנהל
(המשך בעמוד )46

ישראל
וישראלה
חמסלן בתל־אביב
לפני זמן קצר התחילה הקרנתו של סרט
ישראלי חדש בשם חמסין. כוכבת־הסרט
היתה עד להקרנתו צעירה תל־אביבית אלמונית,
שלא עוררה תשומת־לב כשעברה
ברחוב.
רק עלה הסרט לכותרות, וכבר שאלו

לא מזמן סיפרתי על הרומן החדש של
מארגנת התערוכות והירידים ישראלה
שטיר. ישראלה, החיה בנפרד מבעלה
דוכי שטיר, ניהלה רומן סוער עם חיים
נ הל מבעלי חברת סיגריות ידועה. גהל
נסע לחו״ל, בנסיעה שהיתר. אמורה להימשך
ימים ספורים בלבד, אולם הימים
הפכו לשבועות והשבועות לחודשים. הזמן
עבר ועבר, ובסוף אפילו יצאה שמועה
שישראלה, בת אחיו של סגן־שר־התחבורה

חמדה לוי
התגלית התפוסה

שלמה בר־אכא
היכרות בתיאטרון

אותי המונים מי היא היפהפיה, המגלמת
בסרט תפקיד של בחורה יהודיה בשם
חווה, המתאהבת בפועל ערבי.
שמה של הגיבורה האלמונית הוא חמדה
לוי והיא בת .29 אין ספק שחמדה היא
בחורה מעניינת, הן בשל יופיה העדין והן
מפני שסיפור חייה יכול היה לשמש חומר
לתסריט באורך מלא.
שלוש שנים חייתה חמדה על אי נידח
בנורווגיה, לשם באה בעקבות אהבתה
לגבר צפוני. כשחזרה לישראל שקעה באהבה
אחרת ישלה — הציור. כדי לקיים
את עצמה, התחילה לעבוד כמנהלת הצגה
בקבארט הסאטירי הסטריפיז האחרון.
בסרט מנהלת חמדה רומן סוער עם
ח ׳אלד. בחיים היא מנהלת רומן סוער
לא פחות עם השחקן שלמה כר־אכא.
השניים הכירו במהלך עבודתם המשותפת,
שכן בר־אבא כיכב בהצגה הסאטירית.
כבר יותר משנה שהשניים גרים בדירה
משותפת, אמנם — לא כדת משה
וישראל, אבל חוץ מזה ממש כמו בעל
ואשה.

הרומן האחרון
לפני כשלושה חודשים סיפרתי לכם על
פרידתם של המוסיקאי דויד קריכושה
וחברתו התימניה שולי, שהיא קצינד, ב־צה״ל.
בין
השניים התנהל רומן ממושך בשנה
שעברה. הם התגוררו ביחד, והכל כבר
חשבו שהם עומדים על סף חתונה. אך
קריבושה, כדרכו, הפתיע שוב. השניים

ועברה ל
נפרדו
ושולי עזבה את ביתו
התגורר לבדה.
קריבושה כבר היה מעורב בכמעט חתונה.
הוא ניהל רומן סוער עם הזמרת גלי
ע ט רי במשך שלוש שנים. השניים נסעו
יחד לארצות־הברית, שם הכיר דויד את
הזמרת, רותי נכון, שלמענה עזב את

ישראלה שטיר
— סודי
דויד שיפמן, שנפטר בשבוע שעבר,
ננטשה על־ידי החבר העשיר והחתיך,
בעל דירת פאר בתל־אביב.
אך לא אחת כמו ישראלה תקפא על
שמריה ותחכה, סגורה בדלת־אמותיה, ל אחד
שלא ברור מתי הוא יחזור.
במשך היעדרותו של גהל מן הארץ
נראתה ישראלה במקומות שונים ובאירועים
רבים, כשהיא שעונה על זרועו של
האביר החדש שלה, הלא הוא המיסעזץ

ישראל בויקו
רומן —

ישראל כויקו.
קו חיפה תדאביב
תינוקת רכה, הדם שמה, שנולדה זה
עתה בחיפה, הזכירה לי שעדייו לא סי פרתי
מעל עמודי על את הוריה, נימרוד

בויקו הוא אחד הגרושים המבוקשים ביותר
שמציעה תל־אביב לנשיה, והוא גם
אחד הגברים המחוזרים בעיר. לכן, כשר או
אותו השבוע חבריו בלי ישראלה, לא
הופתעו שלא היה עצוב או מוטרד. הוא
היה לבד, כי החבר של ישראלה, חיים גהל,
חזר בסופו של דבר לארץ ומייד שבה
ישראלה לזרועותיו.

דדרורית פאר.

נימרוד בן ה־ 30 הוא מנהל סניף דפי־זהב
בחיפה והצפון. את המינוי הוא קיבל
ביום שבו ילדה דרורית את הדס.
ההיכרות בין השניים היתה בחל־אביב.
!ימרוד, יליד קרית־מוצקין, הכיר את
דרורית אצל ידידה משותפת. מייד נוצר
הקליק, אך היחה בעיה של מרחק. נימרוד

חדש כשאיה
יש חדש בתיאטרון החיפאי. לא רק הצגות
שהצנזורה בודקת אם הן חשופות
מדי. לא רק ערבי־עיון, דיונים וכיוצא-
באלה.
התיאטרון יזם קבלת־פנים שונה לקהל
שבא להצגות, והחלים שבטרקלין התיאטרון
יופיעו אמנים בקטעים מוסיקאליים.
מאז שהם התחילו לעשות זאת, חל שינוי
בקהל, בזמני ההופעה שלו להצגות.
למה ז בגלל מי שמנגן.
על כיסא גבוה יושבת איריס כרנט,
חיפאית יפה ורווקה בת .22 היא בוגרת
האקדמיה למוסיקה באוניברסיטטת תל-
אביב, והיא חלילנית שלמדה אצל החלילן
אורי שוהם.
אירים לובשת שימלת תחרה בצבע ורוד
ומנגנת קטעים של יוהן סבסטיאן באך. ה קהל
מתאסף סביבה כדי לשמוע את נגינתה
ולראות מקרוב את יופיה.
התיאטרון החיפאי ידוע בחידושיו, בעיקר
בתחום המחזאות הישראלית. הפעם,
כך נדמה לי, הם הצליחו להגדיל את
מיספר הצופים במחזות, בזכות החלילנית
שלא מעטים באים לטרלקילן ולוא כדי
לראות אותה.
לא אטעה אם אומר, שבקרוב מאוד יתפתח
שם רומן אמיתי. בינה לבין אחד הצופים.

היה
גומא את הדרך מחיפה לתל־אביב
יום־יום במוניות, עד שנהגי הקו כבר
הכירו אותו וידעו איפה אפשר לאסוף
אותו.
כאשר התברר שהנסיעות במוניות עולות
כמו שכירת דידה משותפת, היא עברה
לחיפה והם התחתנו.

דויד קריבושה
עסקים חובקי־עולט
גלי. השניים התנהגו כבעל ואשד. לכל
דבר, ולכן כשחזרו ארצה, חשבו כל מיו-
דעיהם שהם נישאו מעבד לים. רק כעבור
חודשים, כשנפרדו, ללא צורך בגט, הסתבר
כי השניים כלל לא היו נשואים.
לדויד קריבושה יש חברה חדשה בשם
ענת א רק ץ, ויודעי־דבר סיפרו לי, כי
הפעם הקשר הזה הוא ממש־ממש רציני.

נמרוד ודרורית פאר
בת בכורה

נשאר

במ>שרד 77(07/7 החקלאות טלפון נהול הגיע אלי ממצודת זאב.
לא הבנתי מה מחפשים אצלי החבר׳ה
האלה, אך החזרתי צילצול. הם ביקשו
לעדכן אותי בנוגע לאחד החברים שלהם,
קליד מלכה, שעליו כתבתי לא מזמן
(העולם הזה .)2352 אז לא הצלחתי למצוא
את החברה שלו, וחבריו מהמצודה מיהרו
לעדכן אותי.
קלוד, עוזרו של סגן שר־החקלאות.
מיכאל דקל, נפרד לאחרונה מדפנה לנ דאו,
שאותה הוא הכיר לפני ארבע שנים.
עבעויו היא נראה במצודה עם אחת חעינה

ששואל אומני היה בעל הפאב הכי טוב בתל־אביב. עוד
לפני שזבי־חוטם שונים החליפו עבודות והגיעו לפתיחת פאבים,
היה המקום של אומני בצפון־צפון רחוב דיזנגוף מקום שאפשר
להתברך בו. וכמו כל המקומות הטובים, גם המקום ההוא נסגר.
אני לא עוסקת בעיסקי יציאות, אך לא יכולתי שלא להיזכר
באומני המוזג כאשר הגיעה הידיעה שאומני בן ה־ 48 התגרש
בשבוע שעבר מרזיאלה גרשון בת ה־ ,36 שאיתר. היה נשוי
שלוש ישנים בלבד.
רזיאלד. היא אופנאית, והם התגוררו ביחד בשיכון־רמד. מאז
גירושיו עזב אומני את הבית, והוא מתגורר בהדר־יוסף ומוכר
מעורבים.
אומני, שחקן תיאטרון וקולנוע ששיחק באשת הגיבור,
ולאחרונה בתפקיד קצין מישטרה בסרט מתחת לאף, הוא גם, למי
שלא יודע, מוותיקי גדוד הצנחנים .890 אין ספק שזה לא סוף
הקאריירה שלו .,ואומני הגרוש יספק לי, שלא ברצונו, הרבה
חומר עד שהוא ימצא מישהיא אחרת.

שמואל אומני
גרושין מעורבים

סהו אח גבויאלוב
זור למיקי לגדל את ילדיו, דבר שעד היום
הוא עשה לבד, בלא מעט קשיים. הוא בוודאי
יתפנה לשירה ולהלחנה — תחום שבו
הוא שולט היטב עוד מימי חברותו בלהקת
הצ׳רצ׳לים הזכורה לטוב.

בכל המסיבות הנוצצות המתקיימות ב־תל־אביב
בזמן האחרון אפשר לפגוש בחתיכה
בלונדית חטובה ועליזה. החייכנית
יהמיסתורית מסתובבת בכל האירועים
כשכוסית־משקה צמודה בידה, ותמיד־תמיד
היא ללא מלווה. אחרי שראיתי אותה כל-
כך הרבה והיא נראית שיגעון, ומלאת
מצב־רוח טוב, החלטתי לבדוק מי היא

מיכל היא סיפור. היא עבדה כמזכירה
בבית־האופנה של מעצבת האופנה אתי
(״שטיוס״) שטרן. מיכל בת ד,־ 25 למדה
ציור ואומנות בבצלאל, ואפילו שלוש
שנים קרימינולוגיה בארצות־הבר״ת, והיא
יוצאת עם מיקי כבר שמונה חודשים.
אך נחזור לבי׳ת־האופנה. אתי הבחינה
בנתוניה של מיכל, והציעה לה לעזוב
את שולחן המזכירות י ולעבור למסלול.
סיכל עשתה זאת, תוך שהיא מעדיפה את
הצעת אתי, חברתה, על־פני הצעה מפתה

קלוד מלכה
ודהפוך ימין עורו?
לשם אורה רייטר, חתיכה עם ראש על
הכתפיים. למה? מיד תבינו.
אורה זו היתד. מזכירתו של סגן ראש־הממשלה,
שימחה ארליך, שהוא גם שר־החקלאות.
היום היא סטודנטית למישחק
בסטודיו של ניסן נתיב. דיעותיה הם כלל
וכלל לא כשל חברה איש־הליכוד. אלא
רחמנך־ליצלן — היא שמאלנית.
פניתי לקלוד וביקשתי לדעת מה קורה
פה, ומה הוא יעדיף :״להישאר עם אורה
ולשנות את דיעותיו, או לעזוב אותה
בגלל נאמנות מיפלגתית. הוא נדהם וסרב
להגיב. אמרתי לו שאי־תגיבה כמוה
כהודאה, אך הוא בשלו.
זה שקלוד בן ד.־ 27 ואורה בת ה־ 26 יוצאים
ביחד — אני בטוחה במיליון אחוז.
השאלה היא רק מה יהיה עתידו הפוליטי
של קלוד. אני מבטיחה לעקוב אחריו
ולדווח.

מירי גבריאלוב
א־ט־אוט־אוט עומדים הזמר־מלחין מיקי
גבריאלוב, וחברתו הדוגמנית, מיכל
סהר, לתת גושפנקא רישמית לחברותם.
הם עומדים להינשא. וכך תהיה מי שתע-

פירסום וקולנוע

אומני התגרש

לא ל 3ד

באחד הפאבים החדשים, שנפתחו בתל-
אביב כמו פיטריות אחר הגשם, הופיעה
השבוע דמות מוכרת של ישראלי, שכמה
שנים טובות לא היה בארץ. היה זה משה
מטלץ, בן למישפחת אנשי־ד,קולנוע ה מפורסמת,
שעשתה חיל חבו״ל. משה בן
ה־ 34 חזר לפני כחודש מניו־יורק אחרי
שהיד. של חמש שנים שם.
ביום־הכיפורים הוא ירד למועדון הים התיכון
באילת ושם הכיר את אפר ת רוזנפלד
בת ה־ ,27 חתיכה אמיתית, שגם עוסקת
במיקצוע מרנין. היא פירסומאית במישרד
שהריץ את הליכוד לקאדנציה נוספת.
מאז הם ביחד. הרושם הוא, שהם מאוד־מאוד
אוהבים. לא, הם עדיין לא גרים
ביחד. הוא ׳מתגורר בגיבעתיים. היא —
עדיין בדירתה שברמת־גן.

שלי שכדרון
כוסית ביד
העלמה המיסתורית ואיך זה שיפה כמוה
עדיין לא נחטפה.
הפעלתי את כל חושי ומרגלי. שאלתי
פה ושם וגיליתי, שלגברת קוראים שלי

שכדרון.

שלי היא אשת יחסי־ציבור של חברת
משקאות חריפים, ובתוקף עיסוקה היא
חייבת להימצא בכל המסיבות, שבהן מש תתפים
גם המשקאות שאותם היא מייצגת.
שלי
זו היא בכלל אשד, מאוד פעלתנית.
לחברת המשקאות יש תקציב לתרומית שונות,
ושלי דואגת לנצל אותו היטב, כשהיא

תורמת משקאות לאירועים חשובים כמו
ערבי איסוף כספים עבור בתי־חולים שונים.
כדי
לייצג את המשקאות, חייבת שלי
להכירם. לכן היא נראית תמיד עם כוסית
משקה — זו האפשרות ישלה להתוודע
אל מיגוון הטעמים. מכל כוסית היא טועמת
רק טיפות מעטות, כדי שלא לאבד את
הראש.
זאבים רבים בעיר לוטשים בה עיניים
רעבות, וכולם ביקשו שאברר מה באמת
הסיפור שלה. אז ככה: שלי מוצאת
זמן כמעט לכל דבר. היא מתגוררת ברחו־בית
ומגדלת שני ילדים. בעלה, אילן,
היא בעל סטודיו לגראפיקה והוא בפירוש
אינו אוהב את כל הרעש התל־אביבי, ולכן
בצד, שלי תמיד ללא מלווה.
נוסף לכל עיסוקיה השיגה שלי את התואר
סגנית אלופת הטניס ברחובות, וכדי
לשמור על התואר היא מתאמנת מדי יום
ביומו במשך כמה שעות טובות.
זו כנראה התשובה להופעתה הנאד, ול־גיזרתה
החטובה של הרחובותית אשר על
המשקאות״

מיכל סהר
— בבית

של כידעון אוברזון. היא הפכה להיות
דוגמנית הבית של אתי שטרן, הלא היא
גברת אריסטו שמט.
ובין הליכה אחת לשנייה על המסלול,
היא תגיש את אצבעה למיקי, כדי שיש־חיל
את הטבעת המוכרת.

ובמחיר הוגן (לתאומות) טלפון:
314849־.03

נוגע ללב

אזנולת הנגר
ואטרח הגמון

; 4נעים־הליכות. אקדמאית,
גרושה ( )47 מעוניינת בנעים־הלי־כות
תרבותי ורציני. אם אתה פתוח,
אינטליגנטי, עדין ומלא שי־

גורי פינצ׳ר ננסי, צאצאי אלופים,
נולדו בעיקבות שידוך
מלכותי בין תל־אביבית וקיבוצניק
(עולה חדש) .טלפון :
470608־.03

זקנים!ס״ !30
בנזין — שתישרפו מרוב
חום, כאשר קילר הלוהטת תוציא
את האלבום החדש שלה !
אתם נשמעים כמו להקת חתונות.
תיסלם
וקילר הלוהטת ילמדו
אתכם מה זה רוקנ׳רול. אתם
כבר זקנים בני שלושים.
רונית לב המתוסכלת
ויעל לביא הלוהטת.
מחת־חיים כתוב לת״ד 364 קיראון
— .55001
* אוהכ לאהוכ. צעיר נאה,
נחמד מעוניין בנשים שאוהבות
אהבה• ת״ד ,1409 מיקוד .47100
צייני טלפון.

! 4אופציה

לנישואין.

30/170 נחמד בנחמדה להכרות,
אופציה לנישואין. טל,04-645714 .
ת״ד 44810 חיפה.
צירופים אפשריים
4 .תמורת יחסים. לא פנוי,
נאה, בן ,27 יתמוך בחיילת /
סטודנטית /בחורה יפה ומושכת
תמורת יחסים בשעות הבוקר. ת״ד
22664 תל־אביב.
׳ 4כבוד הדדי. מבוקש: אקדמאי
פנוי עד גיל ( 47 עדיף אל מן
/גרוש עם ילדים) גבר שמסוגל
לקשר משמעותי, חם ועם כבוד
הדדי, ומוכן לפתח אותו עם אשה
בת 41 אינטליגנטית, נראית טוב
לגילה ושמחה בחלקה ברוב תחומי
החיים. מקורות חוסר־השימחה הם :
העדר גבר מתאים והמצב הפוליטי.
ת״ד 4452 ירושלים, עבור מרדה.
כוקר. גבר
41 מיפגשי
38/180 מחפש אותך הצעירה, בעלת
הדירה והטלפון למיפגשי בוקר

מדיח גדול כמדיה קטן.
קח מדיח כלים וסטינגהוז כחדש,
תן בתמורה מדיח קטן או שווה-
ערך 456818 .־.03
41 תאומות. דרושות עגלות-
טיול מתקפלות, נפרדות במצב טוב

לזוהוח לפ
ה ד קי רו ת בז רו ע
השופט גתבק ש לקבוע
עד־פי הדקירו ת הרכו ת
כי הנאשם נרקומן,
כז רואותיו.
משה דורי אינו נראה כמכור ל סמים.
הוא גבר בשנות וד 30 לחייו,
לבוש היטב ומתנהג בנימוס ובאדיבות.
אבל כאשר הגיע לנמל-התעו-
פה בן־גוריון מאמסטרדם בתחילת
החודש, נראה למוכסים עצבני ד

׳ 41ע ד .40 צעיר נחמד וסימפ־טי
33/176 בהיכרות דיסקרטית עם
נשים עד .40ת״ד 9296 מיקוד
.61092
! 4חסיד כחסיד,ה. חסיד ה-
מישחקים האורליים בחסידד, לוהטת.
ת״ד 4066 חיפה.

! 4דו כדו. בחור בן 27 דו-
מיני, מעוניין להכיר בחורה דו־מי-
נית נחמדה (נא לציין טלפון) .ת״ד
.314 קירית־אתא.

שיקוצים
! 4לנהג האוטוכיאנקי ה־

לכנה — מיספר 80־108־ ,31 שכמעט
עשה ממני פיתה ביום השישי,
8באוקטובר : 1982 שתיתקע באוטובוס
עם הפחנוע שלך !
רוכב עצבני.

חינם אין נסו!

רופא 31ש

4 :יד שניה. למכירה אופל
סטיישן 59׳ מ־ 63׳ על הכביש, יד
שניה, לאחר טסט. מסודרת היטב.
796142־.03

סמי

יקי — ההבטחה קדימה, והחבילה
הקטנטנה מוכנה עבורך.
עליך רק לבוא ולקחת. למה מתבוששת תתבושש?

4 ,קורת גג. זוג צעיר נחמד,
מסור ונאמן מעוניין בחדר נפרד
בתה־ דירה תמורת נקיון הבית ו עבודות
אחדות. ת״ד 1833 רמת־עמי.

4שותף־שותפה. מעוניין
בשותף או שותפה להשכרת דירה
יוסי.
בתל־אביב 550941 .־.02

מורחי
18/185 אינטליגנטי ושרירי,
אך חסר־ניסיון, מחפש אשד,
אשר תהפכהו לבעל-נסיון. מבטיח
לא לאכזב. ת״ד 6927 ירושלים.

(המשך
מעמוד )43
סוכנות של מיכבסה, דהיינו, לקבל
כביסה ולהחזירה ללקוחות.
לבל בר־דעת היד, ברור כי ניהול
מיכבסה כולל בתוכו גם קבלת
כביסה והחזרתה נקיה ללקו חות.
שהרי אי־אפשר לנהל מיכב־סה
באופן אחר, כהן פנה בערעור
לבית־המישפט־המחוזי, בבקשה ל הסביר
לעירייה את הדבר הפשוט
הזה.

בו ש שות

4אידיאלי. חדר לחיילת ב צפון
תל־אביב בתנאים אידיאליים.
ת״ד 26130 תל־אביב .61261
4כעלנ פי ץ. פנסיונר בעל
נסיון רב בכל מיני עבודות משרד
+ידע באנגלית מעוניין בעבודה
חלקית בשעות הבוקר 756392 .
אור יהודה. להתקשר אחר־הצהר־יים.

4בעיות גב. ישראלי תושב
חוץ נמצא עוד שלושה חודשים ב!
ארץ, יפתור לכם בעיות גב בשיטה
שומרה הנדי (מהודו) .טלפון :
886925־ 03מ־.9.00—13.00
* מסיכות יום שישי. תקליטן
למסיבות יום שישי (ליתיכו־ניסטים
או חיילים — עדיפות)
תמורת שווה־ערך 83267 052 ירון.

מבוקשת מאוד בת 20־ ,40שיש
לה בעיות בתחום הרגשות,
אך טובת־לב. המתאימה תכתוב
לת״ד 4492 חיפה.

מינית, החמורה והסימפטית לידידות
כנה ועמוקה. ת״ד 203 ירושלים.91001

4אוכייקט־סוכייקט. אקדמאי
40/181 שאובייקטיבית יש לו
הכל, סובייקטיבית חסר לו משהו,
מעוניין בידידה בכל צורה שהיא,
שאולי תהווה את המשהו. ת״ד
,7296ר׳׳ג.
! 4כיישנות כרונית. בן ,22
נאה, חם ונכה, סובל מבישנות כרונית,
מחפש צעירה דומה למטרת
היכרות רצינית. צרפו תמונה. ת״ד
2195 רחובות.
! 4זה הסוד שלי. אם תגלי
אותו, אני מסתתר מאחרי ת״ד
29258 תל־אביב.
41 דק כאחת. נאה, מאוד מעניין,
אקדמאי, מבוסם, איש העולם
39/180 לא פנוי ולא מאושר. בהיכרות
עם נאה ונשית במצב דומה.
ת״ד 28385 תל־אביב.

במדינה

אז אם יש לך מה להודיע,
להציע, לבקש, לנרד, לספר
נדיח ה טונה, ואפילו לקלל —
קדימה !

אתם רואים את ד,סצינה בציור? תסתכלו יפה־יפה: על השוט
ועל הפלצור, על החגורה ועל המבט המרושע. אתם בטח חושבים
שהבחורה שם נהנית, אז שתדעו לכם — לא ! אם אתם לא מאמינים
לי, אז שמהיום ואילך ככד, יעשו לכם׳ ולא לנו!
בוגרת מדור שידוכים
* ,למטרה רצינית. גבר צעיר
ונאה 27/170 מעוניין בנאה ונשית
למטרה !רצינית 550941 .־.02
יוסי.
ן* נאה ופנויה. גרוש 40/180
מעוניין להכיר אשה נאה ופנויה.
בצרוף טלפון. ת״ד 5234 רמת־גן.
4הגיע הזמן. רווק נחמד
32/170 עייף מהרפתקות, מחפש
רווקה נחמדה ומבוססת למטרת נישואין.
ת״ד .4333 מיקוד 61042 :
עבור .95

!* האופציה -נישואין.
30/170 נחמד בנחמדה להיכרות.
אופציה נישואין. ת״ד 44810 חיפה.

אינטימיים. תמיכה אפשרית. ת״ד
525 ראשון־לציון, עבור ג׳.
*,כולל טיולים. בעל דירה
ומכונית, מחפש יפה, מושכת וסק סית.
אפשרות מגורים וכלכלה
יחדיו. מבטיח טיולים בכל רחבי הארץ
441998 .־.03

4פנוי כלכ וכנפש כלכד.
26/175 עם רצון להתאוורר מהמים־
גרת הקיימת, מעוניין בחוויות עם
אשד, בעלת הרגשה דומה, בשעות
היום, סודיות מובטחת. ת״ד 44741
— חיפה.
ן 4דו־מינית 27 .יפה וסים-
פטי מעוניין להכיר אותך, הדו-

• כל הודעה יבולה לכלול
ע ד 2 0מילים.
• מי שרוצה לצרף תמונה
— הכלב האנוד, עגלת-
הילדים המוצעת, חדירה המוצעת
לחילופיו, הרווק המציע
את עצמו להיכרות _ יגול
לעשות זאת. נמידת היכולת,
תפורסם גם התמונה.
• 1ההודעה תינתג על גני
גלויית-דואר, למערכת ״העולם
הזה״ ,ת״ד ,136 תל-אניג
(אלא אם כן מצורפת לה
תמונה. נמיקרה זה יש להשתמש
נמעטפה) .ל א תתקנל-
נה שום הודעות נעל-פה, בטלפון
או נניקור אישי.
י• הגלוייה תכלול את
שמו, כתונתו ומיספר הטלפון
של נעל-ההודעה.

תובעת כיילין לבדיקה נרגש, והם עצרו אותו לבדיקה שי-
גרתית. בכליו נמצאו 3.5גרם
הרואין וכמות קטנה של קוקאין.
דורי נעצר על המקום, וטען כי
הוא מכור לסמים וכי הביא את החומר
לתיצרוכת עצמית. כאשר הובא
לבית־המישפט־המחוזי לשם
דיון במעצרו עד תום ההליכים, טען
הסניגור, נתן קנת, שהכמות
כולה היתד, מיועדת לתיצרוכתו של
דורי, הנזקק לסמים, ולא הובאה
לארץ למטרות מימכר.
להציץ. לפי פסיקת בית־המיש-
פט־העליון יש הבדל עצום בעונש
בין אדם שהוא נרקומן וזקוק לסם
ובין מי שמביא את הסחורה הקטלנית
עבור אחרים. ולכן ביקש ה שופט,
אורי שטרוזמן, מד,סניגור,
שיוכיח לו כי הנאשם אמנם נרקומן.
הסניגור אמר לשולחו להפשיל
את שרווליו, והציע לבית־המישפט
להציץ בזרועותיו של דורי ולהתרשם
במו עיניו מהדקירות הניכרות
בהן. אבל השופט סירב לדרך מקורית
זו של הוכחה, וביקש לבדוק את
הדבר בדרבים המקובלות.
התובעת הלנה ביילין הסכימה כי
דורי ישלח לבדיקה רפואית בבית-
חולים וייבדק שם. תעודת רופא
כזו תפתור את הבעיה עבור בית-
המישפט בדרך המקובלת.
ה עו ל ם הז ה 2356

..תקרית ואנסה״
לא :8נסה מיפגש
ישראלי־ ע1בי
בפסטיבל הסוטים
בסיציליה. מה
נאמו שם?
^ ל ת ני חי לתקרית עם ואנסה רד-
/ /י * גרייב לקלקל את כל ימת ׳שבעצם
התרחש: בין יוצרי הקולנוע ׳הישראלים
ויוצרי הקולנוע הערביים,״ ביקשו ממני
כמה קולנוענים ערביים, שפגשתי בפסטיבל
סירסי הים־התיכון בסיציליה.
לא היה קל ליצור את הקשר הראשוני
עם יוצרי הסרטים הערביים. במשך שלושה
ימים הסתובבתי בפסטיבל ולא הצלח תי
לשבור: את הקרה ביני ובינם. כולם
ירעו, כמובן, שאני ישראלית ואיזה עיתון
אני מייצגת.
אולם לאט-לאט נישבר הקרח. האווירה
שבה התנהל הפסטיבל. במיסגרת של
אירוח במועדון הים התיכון ,׳תרמה לא
מעט להיכרות אישית: ארוחת־הבוקר המשותפת
במיסעדה האינטימית של המלון,

הילולה ערבית

המישלחת הערבית לפסטיבל
סרטי הים־התיכון היותה הגדולה
מכל הימישלחות. אחד העיתונאים הצרפתיים אמר, כי נדמה לו
שהוא מכסה את פסטיבל הסרטים הערבי בקארתגו. ואמנם, לבד
משפע הסרטים הערביים, שרובם היו מאוד מאכזבים ומיעוטם
מאוד מפתיעים, התקיימה בפסטיבל הילולה ערבית, כשעל הבימה

הופיעו הבימאי מחמוד זמורי, זמר אלג׳ירי ושחקן־קולנוע. הם
הלהיבו את הקהל במוסיקה ערבית ובשירים, והקהל. שרובו
היה צרפתי, יצא בריקודי־בטן ובקריאה! המיזוחית הידועה,
שנשים ערביות נוהגות לקרוא בשמחות, כשהן סוגרות על
פיהן באמצעות כף ידן ומוציאות כל מיני קולות רמים. לעומתם
המישלחת הישראלית היתיה קטנה׳ ביותר, כללה שבעה אנשים.

מ ״ מ ג עו ״ סמן
ארוחת-הצהריים העמוסה לעייפה שבחדר-
האוכל המרכזי, ארוהת־הערב האלגאנטית
לאור הנרות במיסעדה שלחוף הים. ברי-
כות־השחייה׳ היוף־הים שבו מתרחצים: נודיסטים,
הבר שבמרכז כפר־הנופש׳ הדיסקוטק
שעל חוף־הים — יתרמו במשך הזמן
להפגת הריחוק בין משתתפי הפסטיבל.
עם הזמן ׳נרקמו יחסי ידידות אמיצים יבין
חלק מחברי המישלחת הישראלית ובין

חלק מחברי המשלחת המצריות.
אחת הנשים הערביות הראשונות שאותה
פגשתי בפסטיבל הייתה בימאית הקולנוע
הלבנונית, ראנדה שאהל. ראנדיה ( )27 יצרה
סרט באורך מלא בשם צעד אחר צעד,
העוסק במילחמת־האזרחים בלבנון. הסרט
לא הוצג במיסג׳רת הפסטיבל, אלא ימעל
גבי קאסטוית וידיאו.
ראנדה סיפרה, לי, כי שהתה בבניין שבו

ה סוג

ה אי ש
£׳£011\ 1)£1ז £10*£
א10 ין\/־)ז1א׳!ן)£זא1
ז)14־116׳.£161106111!1:

׳1־א׳16,\001״ ^4:
?X70X11א::חג״״ג9 410114

141.1:9006601!1X88X9
ז״1א(010861166 26104
(X70X8א1)?65:י16167.61114066־11

התגורר עמאד שאקור במערב־ביירות, בעת
שאורי אבנרי. ענת סרגוסטי ואני נפגשנו
עם יאסר עירפאת. היא סיפרה לי, ש ראתה
אותנו יוצאים מהמכונית המשוריינת
ונכנסים לבניין.
שאהל היא פעילה באש״ף ונמנית עם
חוגי השמאל הלבנוני הראדיקלי. היא !סח
למישפחת שאהל הנודעת מטריפולי, אביה
הוא רופא עתיד־־ינכסים ואחותה היא נחלה
שאהל, ממנהיגות השמאל הלבנוני הדאדי-
קלי.
ביקשתי משאהל להיפגש איתי לצורך
׳ראיון, קבענו פגישה. תיתה לי הרגשה
שהיא לא תבוא, אבל היא הגיעה. היא
אמרה לי, כמעט מייד, כי אתרי־התייעצות
בין חברי •המישלחת הערנית הוחלט שאיש

שריח ישי
.,\00!£ז\!!41(0 80״864115416
א(011ו\6118£יח 64:1\)1״!111,110£׳11411ו0.>11)-ח4ח^<.י׳.
(014נ\)51>.׳י׳.־1:0.11011ק!ז1צ
0X71X11 41110)0 :16:.י!,()1ז.0 י1י)01161(6111511614

ז1ס6א01

00ח,06״46115406(:1£:11114

1.|.£צ־,£1088011

:^1x10 8X1111.־066014161(1
0X1.0001445611(1:6(1־6010616״״£10)1
11(81.״)6!11,1161ז!ח!101104116צ״614ו1ז״0זץ 10)111(64׳86

־.01ו־-81 סלואי!.ז-סא^1.1אסדסססס&יו-סס1״0

£לג[!.י15.ו(^־1ר1^0
אסחדזסססמיז8£00ו/א\יןא.י£:7£1(10
,וק.ז^:ל0--11

1.ו״״ז ״9151^1.:1•:-8י1ן

שואלי

הסרט הישראלי חמסין זכה בתשומת־לב רבה
בפסטיבל. למרות שהמפיק והבימאי סירבו
להקרין אותו באולם־ההקרנה, נהרו רבים לצפות בו בווידיאו.
עיתונאים צרפתיים שיבחו את הסרט, והעיתונאי הנודע דאן לה־קוטיר
בחר להציגו במיסגרת תוכניתו היוקרתית סינמה בלי ויזה.

העובי

ביירות — המיפגש. סירטו הלבנוני של הכימאי
בורחאן עלי, המתאר מיפגש בלתי־אפשרי
בין שני צעירים בביירנת של מילחמת האזרחים, זכה
בשבחים רבים. הסרט הפיוטי מציג את מצבה האבסורדי של
אהבה בלתי־אפשרית בעיר בלתי־אפשרית החצויה לשניים.

מתם לא יעניק ראיון רישמי לעיתון יש ראלי.
היא מוכנה לדבר איתי אך לא להעניק
לי ראייץ. היא גם סירבה להצטלם.
השיחה איתה היתד, מעניינת במיוחד.
ראנדה היא דוגמה אופיינית לחברות
אש״ף: היא אישד. חופשייה ומשוחררת,
שאינה מעלה בדעתה להינשא בשלב זה
של הייה. היא מתגוררת בפאריס עם ידידה,
בנקאי לבנוני עשיר.
שאלתי אותה, אם מקובל על נשים לב־נוניות־מוסלמיות
לחיות עם גברים ללא
נישואין. היא אמרה: לא, אבל אני עושה
הרבה מאוד דברים שאינם מקובלים.״
שאלתי אותה, כיצד מתייחסת מישפחתה
לעובדה שאינה: נשואה ושהיא עוסקת ב־מיקצוע
שעדיין אינו נחשב ברציני בעולם
הערבי. היא השיבה לי, כי מישפהתה נאו־
— ? 4וש

מיפג שים מן הסוג האישי

האמנה

זזבימאי המצרי הי־שאס
עבד־אל־נאצר,
שהציג את סירסו קפה מאווארדי גרס לאכזבה,
הן אצל יוצרי הקולנוע הנוצרים
והן אצל שאר אנשי הקולנוע שתיו שס.
(המשך מעמוד )47
רה ומתקדמת, זכי בחברה ׳שבה היא חיה,
הרבה מאוד מאושיות התרבות והמסורת
מתמוטטים לאט־לאט, לטובת עולם ערכים
מערבי, מתקדם ונאור.
ראנדה סיפרה לי כי אחותה, נחלה, נעצרה
עיל־ידי חיל־הים הישראלי כאשר היתה
בדרכה מטריפולי ללטקיה. ספינות חיל-
הים, סיפרה לי ראנדה, עצרו את הספינה
והורו לנחלה שאהל לרדת בלב-ים, ולעבור
לספינה ישראלית. אחותה, כך סיפרה לי
ראנדה, הוחזקה בבית-מעצר בחיפה במשך
ארבעה ימים, שוחררה בהתערבות עורכת־הדין
פליציה לנגר.
ראנדה, כמו רבים אחרים במישלחת ה־

אל־סאדאת. אך למרות דיעותיו החריפות,
נוצרו בינינו יחסי חברות.
האיש הוא דוגמה אופיינית לאינטלקטואלים
הצעירים שבשורות השמאל בארצות
הערביות: משכיל מאוד, דובו* ארבע
שפות על בוריין, בקיא: בצורה מדהימה בהיסטוריה
של העם היהודי ובתולדות הציונות,
על מנהיגיה וראשיה. הוא היה גם
הערבי היחידי שהעז לדבר גלויות נגד
סירסה של רדגרייב, שלל אותו לחלוטין
מבחינה מיקצועית ואף אמר גלויות, ש הסרט
הוא חד־צדדי לחלוטין.
עם יוסרי אירע לי קוריוז אישי מצחיק
מאוד. באחד־ הימים החלטתי לטייל באי
סיציליה, יצאתי משטח מחנה־הנופש ולא
טרחתי להודיע על כך לאיש. מכוון ש המקום
קטן, חשו כמעט מייד בהעלמי. סרג׳
אנקרי ורוני כצנלסון הישראלים נתקפו בדאגה,
וכשלא מצאו אותי כעבור כמה
שעות, החליטו לפנות לראש־הכפר. הם
הלכו ביחד עם יוסרי לחפש אותי בחדרי
וברחבי המחנה, ניגשו לראש־הכפר וסיפרו
לו שנעלמתי.
ראש־הכפר הצרפתי, שהיה שיכור מן
הבוקר, אמר להם :״רק רגע, אני צריך
לשתות שמפנייה עם החברים שלי ואחר־כך
נחפש אותה.״ יוסרי התעצבן ואמר לראש-
הכפר: העיתונאית הישראלית נעלמה, המאפיה
הסיצילית תרצח אותה ואחר־כך
יאשימו אותנו. הוא מייד גייס לחיפושים
חברים אחרים במישלחת הערבית. מוחמד
עבד־אל־ראזק, נציג אש״ף, הגיע עם
עיתונאית צרפתייה ואמר :״לי יש אליבי,
הייתי כל היום עם פרדרייק.״
הסרטים הערביים שהוצגו בפסטיבל היו
כולם על רמה נמוכה מאוד. אחד הסרטים
המאכזבים ביותר היה סרטו של הבימאי
המיצרי הישאם עבד־אל־נאצר קפה מאווא־רדי.
האיש סיפר לי, כי למד קולנוע במשך
עשר •שנים ביו־סי־אל־איי, האוניברסיטה של
דרום־קליפורניה והוא בעל תואר דוקטור
בקולנוע. אחרי שצפיתי בסירטו, לא האמנ תי
למראה עיניי: רמתו של הסרט נמוכה

מרמתם של הסרטים המוצגים כאן בטלוויזיה
בימי שישי. כמו אנשי־הקולנוע הערביים,
עזבתי את הסרט באמצע ההקרנה.
סירטו של הבימאי המצרי הנודע יוסוף
שאהין זכה בהתעניינות עצומה והוקרן פעמיים.
שם הסרט הזיכרון, וזהו סרט אוטוביוגרפי
חושפני, שבו מעמיד הבימאי ל־מישפט
את כל בגי־מישפחתו. יחסית לסרטים
הערביים האתרים שצפיתי בהם, היה
הסרט על רמה גבוהה יותר, אך עדיין
מאכזב מאוד, מכיוון שאחרי פגישה אישית
עם הבימאי הדגול ואחרי שהתרשמתי
בצורה בלתי־רגילה מאישיותו האוניברסלית
ציפיתי ליותר.
בשיחה עם עוזרו, יוסרי, הסתבר לי כי
עד היום קשה מאוד להשיג שחקנים לתפקידים
בסרטים. השחקן מכתיב לבימאי את
התנאים. יוסוף שאהין, הנחשב למורד,
אינו מסכים ששחקניו יתערבו בבימוי, ל
הוא
אמר שהמישטר מעולם לא התנכל לו
אישית. למרות עצות ידידים צרפתיים,
מעולם לא עזב את מצריים, גם כאשר סרטיו
מוחרמים והוצגו רק מחוץ לארצו.
כיום, תחת שילטונו של מובארב, מוקרן
סרטו הזיכרון בהצלחה מרובה בקאהיר.
שאהין סיפר לי, שהוא יודע כי סרטים
מצריים מדרגה נמוכה מוקרנים בטלוויזיה
הישראלית ביום ששי, וכי גם אחד
מסרטיו הוקרן במיסגרת זו, דבר שפגע
בו מאוד. הצעתי לו. שסירטו, הזיכרון,
יוקרן בישראל. הוא אמר שכמה מפיצים
ישראליים ניסו ליצור איתו קשר ובאו
למישרדו בקאהיר, אך הם עשו עליו
רושם כל-כך רע שהוא השליך אותם מ-
המישרה אחר־כך אמר לי עוזרו, יוסרי,
כי שאהין מסרב שסרטיו יוקרנו בישראל.
לעומת זאת, הוא היה מעוניין מאוד שהם
יוקרנו לפני דני וקסמן, בימאי חמסין. הוא

אש־־ו [ישראלית

נציג אש״ף, מוחמד עבד־אל־ראזק, בחברתה
של בימאית הקולנוע סימון ביטון, שעזבה את
ישראל לפני כשבע שנים ומתגוררת בפאריס. סימון הציגה את סירסה האמא של הים
התיכון. לדבריה, היא ״שמה פס על עברה הישראלי.״ היא התעלמה לחלוטין מהישראלים.

רבגונית ושוי

בימאית הקולנוע הלבנונית ראנדה שאהל, מפעילות
השמאל הלבנוני ואש״ף, בחברת הבימאי הסורי עומר
אמיר עליי, שסרטיו הדוקומנטרי יס אסורים להקרנה בארץ מולדתו. הוא מתגורר בפאריס,
בחברת חברתו דינה, שעבדה בבית החולים עזה בזמן הטבח בצאברה ובשאתילא.

כן שחקנים רבים מסרבים להשתתף ב סרטיו.
סרטיו
של שאהיו היו אסורים להקרנה
במצריים במשך תקופה ארוכה, בגלל
המסר הפוליטי שלהם, שהיה ברור לחלוטין.
האיש התנגד למישטרו של נאצר ו־אחר־כך
למישטרו של סאדאת. בשיחה
פרטית עימו אמר לי, כי מעולם לא פחד
להביע את דעתו בגלוי נגד השילטונות, לא
רק בסרטיו, אלא גם במאמרים ובשיחות.

ערבית, היא תומכת נלהבת של אש״ף,
פעילה מאוד באירגון, והיתר, עם לוחמי
אש״ף עד לרגעים האחרונים לשהותם ב־ביירות.
היא וגם חבריה סובבים היום בעולם,
בדוברים של העניין הפלסטיני. הם
לובשים חולצות טי שעליהם כתוב אנגלית:
״ביירות הרוסה, אך עדיין יפהפיר,״ ,או
,,אני גאה לחיות בביירות המערבית״ .בידי
כל אחד מהם חבילה ענקית של תמונות
וצילומים, שנעשו בעיקבות ההפגזות היש ראליות
במערב־ביירות, והם מציגים את
התמונות בכל הזדמנות.

בצל
ה מ אפי ה
ך עיר מרשים ביותר שפגשתי ב־
0פסטיבל היה יוסרי נאצר־אללה,
עוזר הבימאי של הבימאי המצרי הגדול,
יוסוף שאהין. יוסרי, אינטלקטואל צעיר
ומבריק, יצר קשרי״ידידות אמיצים עם
עוזר־הבמאי של עמום גיתאי, צעיר בשם
רוני כצנלסון, הנמנע עם צאצאיו של ברל
כנצלסון, ממנהיגי תנועת העבודה.
יוסרי זועם על הסכם השלום של מצ ריים
עם ישראל, מתנגד קיצוני למדיניות

הישראלים האהודים

הביימאי עמוס גיתאי ונציגו לפסטיבל,
עוזר־תצלם רוני כצנלסון, היו הישר־אלים
האהודים על הנציגים הערביים. גייתאי הציג בפסטיבל את סירטו יומן שדה.

ביקש מלידי טריגנו לארגז עבור וקסמן
עותקי וידיאו מסרטיו, ביקש אותה לשלוח
אותם לישראל.

^ בעצמות
ן יין רט ע ר כי נוסף ,׳שזכה להתעני-
״יי נות. היה סיירטו שיל הכימאי הלבנוני
הנודע בורחאן עלי, ביירות: המיפגש.
זהו סיפורם של שני צעירים. היא —
בורגנית ממיזרח־העיר, הוא — פליט פלסטיני
מדריום־לבנון, המתגורר ׳במערב העיד.
השניים מנסים לקבוע פגישה בשכונת
אשרפייה, אך מעולם לא מצליחים להגיע
בזמן לפגישה, וכל זאת על רקע מילחמת
האזרחים של .1977
זהו סרט יפהפה ואיטי מאוד, המראה
את ביירות הקרועה, על הפלאנגות השולטים
במיזרח ואש״ף השולט במערב, רחובות
הרוסים, פקקי־תנועה עצומים, בית
מארוני בורגני אופייני ופליטים המתגוררים
בדירות נטושות ליד מלון הזלידיאין
במערב העיר.
השניים, שאינם מצליחים להיפגש, מח ליטים
להקליט על גבי קאסטה את רחשי-
ליבם ולהחליף את הקאסטות למחרת, ב־נמל־התעופה
של ביירות, דקה לפני ש הגיבורה
עומדת לעזוב לארצות־היברית.
למרות שלא הבנתי את הסרט הדובר ערבית׳
נהניתי מאוד, הן מהמישחק הן מה צילום
והן מהאווירה הפיוטית שלו. בור־חאן
עלי ביים גם את הסרט כפר קאסס,
על פרשת הטבח הנוראית שהתרחשה ביש ראל
ביום פרוץ מילחמת סיני, ב־6יי.19.
הסרט הוקרן בחדר־הווידאו גם בפסטיבל

מפיק סרטיו של עלה הוא התוניסאי חסן

דלדול, שגילה התעניינות עצומה בסרטים
הישראליים שהוקרנו בפסטיבל. סירטו של
עמום גיתאי, יומן שדה, זכה להצלחה עצומה.
הערבים הפכו אותו ואת עוזרו, רוני
כצנלסון, לגיבורי היום.
גיתאי, שביים בישראל עבור הטלוויזיה
הישראלית שורה של סרטים דוקומנטרים,
כמו ואדי רושמייח והבית, הוא בימאי יש ראלי
מפורסם ביותר בחוגי הקולנוע ה צרפתיים
והערבים.
סירטו יומן שדה עוסק בצוות ישראלי :
הוא עצמו, הצלמת נורית אביב, עוזר־הצלם

ארצותיהם לא היה מעז הבימאי להתווכח
עם הצבא, או אף לדחוף חייל, ואילו בישראל
זה עדיין אפשרי י— אפשר להתווכח
עם חייל, אפשר להתחצף לקצין. כש שאלו
את רוני כצנלסון אם לא פחד כש עצרו
אותו, אמר שלא, הוא ידע שלא יאונה
לו רע.
סירטו של גיתאי הוצג אחרי סרט צרפתי
בשם אחורה, המספר על הסתבכותו
של צלם־עיתונות באחת מארצות דרום-
אמריקה. היחס של הצבא שם לצלם היה
שונה לחלוטין מהיחס של הצבא כאן ל־

מסיבת הסיום

ערב לפני סיום הפסטיבל הסבו לארוחת־ערב משותפת
מימין לשמאל: דני וקסמן, יעקב ליפשין, שרית ישי,
לידי טריגאנו, יוסוף שאהין, עמוס גיתאי, יוסרי נאצר־אללה ואחייניתו של שאהין,
שבילתה בפסטיבל את ירח־הדבש שלה. האווירה היתה לבבית וחברותית ביותר.
שאהין, שסרטיו היו אסורים להקרנה במצרים במשך תקופה ארוכה, הרשים את
הישראלים בפתיחותו ובפילוסופייח החיים שלו. הוא אף הסכים להצטלם עם הי׳שראלים.

דובו עברית

בימאי־הקולנוע האלג״ירי מחמוד זמורי (משמאל) ,חי עם
אוולין הדוש, שהיא עוזרת־הבימאי שלו. אוולין, ילידת
מארוקו, היא דוברת עברית רהוטה ואביה מתגורר בישראל. היא נוהגת לבקר בישראל
לעיתים קרובות, ויש לה ידידים ישראלים רבים. זמורי למד מפיה 1.עברית. לידו :
מפיק הקולנוע התוניסי הנודע, חסן דלדול ,׳שהפיק את כל סרטיו של בורחאן עלי,
כולל הסרט החדש האמיר, הדן בחיי הפועלים באחת מנסיכויות הנפט העשירות.

רוני כצנלסון ואחרים, היוצאים לסקר את
הנעשה בשטחים הכבושים.
הסרט מתחיל בסיקור ביתו של באסם
שכעה, מייד אחרי ההתנקשות בראשי
הערים בגדה. יד שחורה של איש מישמר־הגבול
מונעת מהצלמת נורית אביב לצלב.
גיתאי מתווכח עם החייל, רוני כצנלסון
נעצר, נורית ממשיכה לצלם. זוהי סצינה
חזקה מאוד•
אנשים רבים, במיוחד נציגים ערביים,
אמרו לי אחרי הסרט, כי באף אחת מ
עמוס
גיתאי ולצלמת אביב, וההבדל בלט
מאוד.
לבד מזה מנסה סירטו של גיתאי לה ציג
באופן אנושי את השפעת הכיבוש על
הישראלי. גיתאי מקפיד להראות את שני
צידי המטבע. הוא מראה את נציגי מחנה-
השלום שבאו ללחוץ את ידו של באסם
שכעה אחרי ההתנקשות. הוא מראה שני
חיילים באחת ההתנחלויות מנהלים דיאלוג :
אחד החיילים אומר שצריך לכסח את ה־
(המשך בעמוד )66

ןןך ך 11ך • כפי שהוא מתבטא בסירטו של עמום גיתאי.
איש מישמר־הגבול חוסם את המצלמה בידו,

כשעדשת הצלמת נורית אביב קולטת חיילים ישראלים המשרתים בשטחים הכבושים.

הגונב המצו

בימאי הקול ־ע המצרי יוסוף שאהין (באמצע) הנחשב
לאורים ולת! ייס של הקולנוע הערבי, בחברת עוזרו
יוסרי נאצר־אללה, ולידי טריגאנו. שאהין הציג ב״סטיבל את סירטו האוטוביוגרפי הזיכרון.

מילחמת־אנרחים לבנונית

חיילי פלאנגות משליטים
טרור בביירות, בטיריטו של
הבימאי הלבנוני בורחאן עלי ביירות — המיפגש. עלי גס ביים את הסרט כפר קאסם.

שד נוי ־ עווו 111י עם נוי ־ נוזונה
תואמים-אלגש׳ ,סנוומיב׳ ,רכל שעות היום.
הקורדורוי, שאיוו וק מדי וגם ר א ענה מוי,
הודם גם נשים נערות קילוגרמים עודפים

י י שעוד לא נס ליחו, הוא הקורדרוי האופנתי — לא הדקיק
והמתקמט ולא תעבוד הגס והמשמין, אלא האידאלי,

הבינוני, המתאים לכל אחת, גם אס מישקלה יותר מ־ 50 קילוגרם,
קורדרוי! לפרות שיש לו מתחרים
רבים, עוד לא נס ליחד. החורף
הזה הוא ילטף את עורנו
ויחמם את גוסנו.

חדעו!

שילובים אופנתיים של בד קורדרוי י וכותנה תואמים, בצבעים סגולים,
כחולים ובז׳ ,תיכננה לסתיו־חורף זה מעצבת־האופנה

יהודית גוטפריד. המראה הוא ספווטיבי־אלגנטי והבד
היפה משווה ללובשת אותו מראה מצודד במיוחד.
המחירים נעים בין 3 700 שקלים עד ל־ 5300 שקלים.

אין זה הקורדרוי הדקיק, המת־קמט,
שנראה כמו קטיפה, וגם לא
הקורדרוי העבה, הגס והמשמין.
זהו הקורדרוי האידיאלי הבינוני,

למי שמאוד רוצה ולא י־כולה בלי בגד־הגוף, נם בחורף

אפשר לנצלו כבגד מחמם, שאף יבצבץ בחלקים מסויימים
מתחת לקורדרוי. זה דווקא נאה, צעיר ומעניין, ומאפשר מישחק לבוש.

שמשווה לבגד מראה ספורטיבי ואלגנטי.
זהו בגד המאפשר לנו
לנוע איתו בצורה נוחה. הצבעים:
בד, שחור, אדום, שנהב, כחולים
וירוקים למיניהם.
מעצבת־האופנה יהודית גוטפריד

הסתיו מווגש
נ בו בעדנים
הקדידים. יחד
עימ 1באה
או 13ת עירית
שד הנגד
המונו
תפשה עליו בסתיו־חורף זה ״טרמפ״
רציני. היא שילבה את בד
הקורדרוי בבדי־כותנה בצבעים תואמים׳
המבליטים את יופיו וחמש־ווים
לו מראה מאוד חדשני ואופנתי.
בגד
כזה אפשר לנצל וללבוש
בכל שעות היום והערב בשינויים
קלים: נעל שטוחה, מגף בעל
עקב; תכשיטים עשויים מפלסטיק
בבוקר ועשויים זהב בערב וכמובן
— הכובעים, למי שאוהב להראות
מושלמת.
הקורדרוי ״האמצעי״ הזה, שאינו
רחב־רחב ואינו דק־דק, גדולתו
היא, שהוא מתאים והולם גם נשים
שניחנו במיספר קילוגרמים העולים
על חמישים.

מישבצות

וקורדרוי בסגולים וורודים, חולצה גברית, דאקט
של אופנוען ומיכנסייס ארוכים — הבגד מתאים
לשעות היום והערב, כשהשינוי היחידי הוא באביזרים — בבוקר פלסטילו

יהודית גוטפריד, העוסקת בעיצוב
אופנה כתריסר שנים. לא הסתפקה
רק בעיצוב חלק עליון ד
תחתון. חולצה זמיכנסים תואמים.
היא הביאה השנה את המראה האירופאי
של חורף 82׳ מראה השכבות
— הכל יחד. או כל אחד
לחוד: שלושה חלקים. שניים על-

יוניים, אחד על השני, פלוס מיכ־נסיים,
חצאית או חצאית מכנסיים,
ושלושת החלקים הללו מתפרקים,
אם רוצים לפרקם ואם משתמשים
בהם בתוספת מה שיש, מה שרוצים
ומה שמוצאים במלתחה.
מה שיהודית הכינה לנו לסתיו־חורף
זה, המורגש כבר בערבים

ובערב זהב. את חליפת שלושת החלקים, העשוייה מבד קורדרוי, אפשר
לפרק וללבוש בצרופים שונים. אפשר להראות אלגנטית ואפשר גס
להראות ספורטיבית, אבל תמיד כדאי להראות לפי צו האופנה האחרון.
הקרירים, זוהי אופנה עילית של
הבגד המוכן. המחירים: בין 3,700
שקל עבור שני חלקים ו־ 5,300לשלושה
חלקים. אם נתחשב באיכות
הבד המעולה, בתפירה הנקיה והכד
דוייקת ונקח בחשבון את חיסכון
הבד, המתכבס היטב בבית (״0/ססנ
פותנה) ,נרגיש טוב יותר.

הוא מראה שד
שננוח ־ הכל
ביחד או נד

אחד לחוד:
השנה חליפת
שלושה חלקים
1 1 1 1 1 1 1 1שלושה חלקים מחממים וניתנים לפירוק וללבישת עם
111 ^ 1^ 111 כל בגד אחר בנפרד. חולצה, דאקט חסר כתפיות
ומיכנסייס. המחיר 5.200 שקד. הבד מעולה והתפירה נקייה ומדוייקת.

שינודה

שהיא גם שימלה דעת הצורך, מדגימה סימונה פרשי
( .)21 דוגמנית־הבית הטריה של גוסקס. סימונה ה׳
חטובה מתנשאת ׳גובה 175 והחלה צעדיה הראשונים בעולם הדוגמנות.

הניתנת לפירוק

ביצד חדר ברנרד מלמ 1ד לם ערבת״המץ של די ה
ל 1רנ ס

א ש ליי ת־ קרבשלמבקר יו מ רני

דויד שחר באלי ויזל?

באחת מריצותיו פוגש דובין בצעירה,
שמאוחר יותר נשכרת בידי אשתו לעבוד
כעוזרת בביתם. עד מהרה הופכת פ אני
מושא הזיותיו המיניות הלורנסיות :״הוא
נהנה מירכיה העומדות בשיא רעננותו,
מחזה השופע — עכשיו כבר היתה לובשת
חזיה, לאחר שפעם א• פעמים העיפה בה
קיטי מבט תוך שהוא שואל את עצמו :
״האס היא עוגבת עלי?״ פאני, שהייא בת־גילה
של בתו של דובין, מעלה בו שאלות־כמו
:״אינד משכיב בחורה כגילה של
בתך — שלא לדבר על שאר עכבות...״

פאני הילמן
סיפרו החדש והמתורגם לעברית של ה
סופר
היהודי-אמריקאי גדנרד מלמוד,
פרקי־חייס של דובין• מביא לקורא את
הנפש־הפועלת, דוכין /מחבר ביוגרפיות,
הכותב על חייהם של אנשים שהוא אינו
מסוגל לחיות את חייהם. הגיבור, שפירסם
בעבר ביוגרפיות על אברהם לינקולן
ומארק טווין, מצוי בתחילת סיפרו בחיפוש
ביוגרפיה על הסופר הבריטי ד״ה

דורנס.

כניסתו של דובץ. יהודי-אמריקאי מסודר,
שהחל חייו כעורך-דין, לתוך עולם
הפיריון של ד״ה לורנס, מוליכה אותו בהדרגה
לעולם המיניות של הסופר האנגלי
הנודע ואוחזת בו מעמודי הספר הראשונים
ועד לאחרון שבהם. עולם־ההזיות-המיניות
הלורנסי מוצג כבר בעמודים הראשונים:
״פעם אחת, נזכר תבין, כאשר התקרב ל י,אפרי
כחיפוש אחר ד׳׳ה לורנם, נראו לו
הגבעות כאשה גדלת־דדים השוכבת פרקת,
נושאת ראשה לנשק את השטים.״

עם זכרות?!שריה לזוגתו

• ברנרד מלמוד. פרקי־חיים של דובין1
עברית: אהרון אמיר; הוצאת עם־עובד;
444 עמודים (בריכה רכה).

דובין השיטתי קוצב לעצמו מדי יום ב יומו
משד של ריצה (ג׳וגינג) בתחומי ה־אמור
הכפרי שבו הוא מתגורר וכותב את

סופר מלמוד

החוויה הי שראלית
כאשר עכבר רוצה לחוש כאריה, הוא
משמיע ציוץ ומאמין שהשמיע שאגה. מה
עושה מבקר-ספרים בצהרון, כאשר הוא
חפץ לחוש כמבין ובקיא בספרים ז הוא
קוטל סופר וממתין להדי קטילתו, שישובו
מארבע כנסות ארץ.
מבקר חדש בנוף הביקורת של מעריב
שמפרסם ביקורות גם בדבר, חוא אמנון
ג גו ת. אחרי כמה עשרות ביקורות, שלא
הזיזו כהוא זה בעולם הספרות הישראלי,
החליט לפלוט לעולם את שאגתו. ב 30-ביולי
קטל את סיפרו החדש של עמוס עוז
מנוחה נכונה במעריב, תחת הכותרת חה
שלא ידע לשאול. כבר בפתיח כתב גבות
את המישפט העברי־הביקורתי הברור הבא :
״הרוטן החדש של עמוס עוז מהווה אכזבה
קשה, מסוג האכזבות שאינן מאפשרות
למבקר מפתור בז׳ונגלריות מילולית .׳במותה
נכונה׳ מסמנת נקודת שפל. זוהי עי־צומח
של רגרסיה ועוד כהנה וכהנה,
9יד שאיפותיו, שאינן יודעות גבול בביקורת.
מבקרת־הספרים
נילי בדמל (>פלו־מין)
,פירסמה באותו צהרון, ב־ 3בספטמבר׳
רשימה נגדית> תחת הכותרת מנוחה
נכונה — דיעה אחרת, בה פרשה בתריסר
רמות גבוה יותר. היא הותירה את קודמתה,
אמנון גבות, ערום ועריה, והוכיחה
כי אינו מבון את הספר, שעליו־ הביע את
דיעותיו לפני קוראי מעריב.
עד כאן התנהל הכל במישור של דיעה
(נילי כרמל) מול חוסר-דיעה (אמנון גבות).

בעיות כבדזת ב שפה
הביוגרפיות שלו, תוך שהוא בוחן את גי בורי
חייו וכתיבתו ופותר את בעיות הכ תיבה
שלו.

חרגו |

האם התעלל

פאני הילמן עם מגן דויד מזהב, היא
גירסה יהודית־אמריקאית וזנותית לא פחות
מאשר פאני היל של דני אל ריפו. עד מהרה
״משד תבין את פאני אל בין זתעותיד
מתוף התוחה עצומה. היא התרוממה אליו
על בהונות יחפות, בשדיים חדותם, ירכיים
רכות־אוכים, סנטר שעיר, לשון רעבה.
הם העמיקו להתנשק...״
מיזמוטים ועגבים אלה מביאים את פאני
עד מהרה להתפטר מעבודתה, למרות שנפתח
תהליך של סחף ביחסים שבין דובין
ואשתו, קיטי, שאינה יהודיה, ושלה נישא
תוך שהוא מאמץ את בנה מבעלה הקודם,
שמת.

קלה

את חגיגות־המין שלהם ממירים דובין ד
פאני באירועים דוחים, כמו :״עומדת היתה
ליד כיור בית־הכיסא מתאמצת להקיא.
כתם של שילשול ניגר ויורד על רגלה.
אתרי־כן נאחזה בחילה והקיאה את ארוחת־הערב
שלה, ירקה, בכתה.״ בתואנות גופניות
שונות היא דוחה את זיווגה עם דובין.
כתחליף, מוצא אותה דובין בתנוחה שבה
חשק — עם אחר :״על השטיח, שפוף על
ידיו וברכיו, היה אמדיאו האדמוני, עכוזו
השעיר והלוהב נאה פחות מכפי שנראה
במיכנסי־ג׳ינם הדוקים: ומתחתיו שוד
ושבר, שכבה פאני. דוכיו ראה את זרועה
העטורה צמיד־זהב והנה היא כתכה על
גבו החזק של הצעיר. עיניה היו עצומות,
פניה מתוחים...״
מוונציה נמלט דובין לשטוקהולם, שם
הוא מאתר את בנו, המשתמט משירות־צבאי
בווייטנאם. הוא שב לביתו, ללא כוו נה
לשקם את יחסיו עם אשתו. הוא ממשיך
בחיבור הביוגרפיה של ד״ה לורנס, ומתרגם
את חוויותיו המיניות הפרועות של הסופר
האנגלי לכל אשר הוא עצמו חווה.
דובין אינו מצליח להשתחרר מהזיותיו
על פאני, ובאחת מריצותיו ביער, הוא
מהרהר :״ביער, אחרי־כן, אמר בלבו,
שאילו בעל אותה בוונציה, אפשר שלא היה
רוצה בה עוד והוא שואל שאלות נוסח
לורנס, כמו :״׳האהבה׳ ,כתב לורנם ,׳היא
דבר שיש ללמוד אותו במשך•י יובלות של
מאנדן סבלני׳.״

דובין, החי את חייהם של סופרים אחבינתיים
עובר דובין חווית מישגל אחרים,
מזמין את פאני לבילוי בוונציה,
בעיקבות תומאם מאן (מוות בוונציה רת עם פלו ר ה, אשת ידידו ושכנו, ביום

כרהב או ש׳ שלנבותהא מגו1י
אבל ב־ 15 באוקטובר יצא נכות להגן על
אי-כבודו.המחולל, ברשימה תחת הכותרת
וחוזר חלילו /שאף היא פורסמה במעריב.
נבות, מבלי להבין, חושף במאמרו את
בורותו עד תום. הוא מספר כיצד קרא
את מאמרה של כרמל (פלומין) בעת היותו
חייל בלבנון :״רעי לנשק עוזבים מידיהם
את חוברות פטריק קים ופלאש גודדדן ו־ריננו
...מעבירים אלי בשתיקה את מאמרה
של גב׳ פלוטין ובהמשך הוא שב ומסביר
לחבריו־לנשק, קוראי קים, גורדזן,
וריננו, כי :״בעיקבות הז׳אנר מיגבלותיד
של עמום עוז כסופר מבצע, דבר שני, צריך
לצאת נג ד הריטוריקה הדימאגוגית המאפ יינת
את כתיבתו של עמוס עוז נבות
אינו מצליח גם במאמרו השני להוכיח את
פגמי מנוחה נכונה ישל עוז. אך אין ספק,
כי הוא מפעיל ״ריטוריקד, דימאגוגית״ בדבר
חבריו־לנשק, תוך שהוא מזכיר את
סימון החסתח הפרוע של מנחם כנין
כלפי יריביו מעל בימת־הכנסת.
אמנון גבות מוכיח בתגובתו לנילי כרמל
(פלומין) את אי-יכולתו ואי־כישוריו לעסוק
בביקורת. דלילות הקליטה של נבות
אינה קולטת את האבסורד, שעצם נוכחותו
עם חבריו בלבנון היא פועל-יוצא של תהליך
גיווני היסטורי, שאותו מנסה עוז במנוחה
נכונה. נכות חסר את יכולת הניתוח כדי 1
להבחין באצבע המאשימה, שאותה שולח
עמוס עוז כלפי דויד כן־גזריון, ומטיל
עליו את האחריות להשחתה המוסרית של
המדינה, שנבות חינו אחד מתוצאותיה.

החזן כלע פוכריות. גם אלי ויזל נוהג כד
לפעמים. הוא כותכ על דמעות וכינתייס
כולע פובריות.״

הולדתה ה־ .50 את חוויותיו המיניות מוליד
דוגין לתוך נושא עבודתו :״האם רוחו
אדושת־הזקן של ד״וז לורנס, שק* :פתוד
כח לביוגרף המחלל את חייו, היא הפוקדת
את המקום הזה לשם ;?ם?״ אל חוויותיו
־־ אלה מצרף דובין אחת מחוויותיה של קי־טי,
אשתו, המספרת לו על הסתבכות עם
אחד מנערי העיירה, בעת שדובין בילה
בוונציה, חוויה אותה עצרה כי :״לא התכוונתי
להתחיל בסרשת־אתכיס עם מישהו
שצעיר סמני כעשרים שנה בזוז שאתנצל
על סיטן־הלידה שעל התחת שלי ועל השדיים
הצמוקים שלי.״
לפתע, שוב פוגש דובין בעיירה את
סאני, שאותה הוא מגדיר לעצמו :״היא
הצטרפה לדמויות המיתולוגיות שחיו בז *
רונו: היא שהוליכה שולל את תשוקתו,
לא את התשוקה כלכד, טין יפהפיה חם־
רת־רחסים, המצאה של האני המתכוון ל־י
התעלל כעצמו״.״ ואז, באחת הריצות
שלו, הוא פוגש את פאני, ועובר עימד,
את החודר, ששיעבדד. את מוחו ואת
׳ גופו :״פאני צנחה על הדשא החס, מקטרת
ירכיה, שעה שפשט את תחתוניה. זה
סאון את החשמן, אמר דוכין כלבו, בער
החורף האכזר...״

פאגי ודובין מתחילים לבסס את קשרי־דים,
כאשר דובין מבקרה בניו־יורק• הוא
מוצא בדירתה עותקים של כל ספריו, אד
מחשבתו נודדת :״כמה נכרים ידעה מ די ד
הצעירים — חמישים? שמונים? מאה
וחמישים? כמה טפעות־גומי שחקה כתקופה
הקצרה מ חס של חייה המיניים?
ושבוע ימים אותו בילד, דובין, במחיצת
גופה של פאני, מביאים אותו לתחושה :
״עכשיו היטיב להכין את לזרנם, את דת
המיניות שלו: אמונה כדם, ככשר, שהם
חסמים מן השכל מערכת־יחסים זו
עם פאני מביאה את דובין לתרגם זאת לביוגרפיה
שלו על לורנס :״עדיין מ תב
היה על לורנס ופרידה כעת מטעם האיטי
כיכשת אירופה, אחרי שכחתו יחד; עלי
אהבתם המעמיקה והולכת ומאוחר יותר,
מציין המחבר :״פתיכת הביוגרפיה
התנהלה היטב מתם, בהתחשב כעובדה
שפאני, יצור מיני מושלם יותר *?ני
צ׳טרלי, קיננה בטהשמתיו, רככה כמכשפה
על כל מישפט שכתב...״
הרפתקות אלה של רובין אינן נעלמות
מעיניה של קיטי, אשתו :״כשהכאת את
טישזזקי המין האלה כ שמל ששאגסה אותם
איתר, אני מוכנה להתערב שהיחד; לד
אז כתורה ומאוחר יותר מגלה קיטי
לרובין, כי היא יודעת במי מדובר :״הרגשתי
שאתה מתעורר לחיים כשהיא היתד
ככית, באותו קיץ שעבדה כאן...״
פאני, שזכתה בירושה, באה להתגורר
בבית קרוב לביתו של דובין, ויחד עם זאת
היא מבשרת לו :״אני לא חושכת שכדאי
שאני אמשיך לשכב אונן כמו קוותם, וי־ליאם,
אני צריכה לחיות את החיים שלי...״
ועד מהרה עובר רובין את יכולת השליטה
העצמית שלו, זהופך מציצן. הוא עוקב
אחר המהלכים בביתה של פאגי, המגלה
זא ת :״אני יודעת שוד! אתה שריגלת
אחרינו אמש ניסיון־פרידה מסתיים ב*
״הם נאבקו במיטתה הצרה, היא עם צעי־רותח
; הוא עם תחבולותיו. כשהניעה פאני
לשיא שאז נתרפה פיה ; היא עצמה עיניה
כלא מאמינה ונטרה כשתיקה...״
אחרי מסיבת ניסיונו של רובין ליהפך
לגבר, בעיקבות החוויות המיניות המסעירות
של ד״ה לורנס, מוחזר דוכיו למציאות
׳בעזרת בתו, המעוברת על־ידי גבר כושי :
״יכול להיות שאלד ילד שהוד״׳ דובין
עובר עוד דילמה אחת עם פאני, האומרת
לו :״פאני אמרה שכדאי היה שדזבין יעטה
שאשה יטיס איתה וארפע־ז עם אשתו...״
דובין מתחמק, באשר ידידה הצעיר של
קיטי ממתין ״בציא של *ר־כסף ח־נזעי...״
הספר מסתיים כ״כשעאל תבין
כריצת כככיש השקוי אור ירח, מחזיק
כידו בזכרותו הקשויה לטחצזז, אוגתו כ־אהבה..״
פוקי־וזייס
של דובין, למרות היותו רב־מכר
בארצות־הברית, אינו ספר טוב, גם
לא ספר גרוע. זה ספר עשוי כהלכה, של
סופר מיומן, ד,מחמיץ במהלך כתיבתו כמה
אפשרויות, בחמד, להתמצות אחרות שלו,

נושאת־כליו של ויזל/דריזל בסוכן הוד
מלכותו היא לילי פי ד ל מן, המכנה את
אלילה :״מצפון־העולם סיממו, אם לא ל מעלה
מזה ויזל/זדיזל מגיע במהלך ימי
מילחמת יום־ד,כיפורים אל קו התעלה, כדי
לפגוש את חיילי צד,״ל הגיבורים. ויזל/
דריזל מגיע למקום עם צוות טלוויזיה, ו שחר
מתאר זאת הצילום הראשון לא
הניח אוו דעתו של הכימאי, שנחפז לל חוש
משהו על אוזניו של אייבי. מכאן ואילף
התנכר אייכי על ענוותנותו וכיוון
פניו הישר אל פני המצלמה, ועיניו לא
עוד השפילו מבטיהן כלפי מטה, אלא נישאו
כתפילה חרישית כלפי השמיים.״

שואן דיזל
המתגדל והמתקדש
בספריו הקודמים. הנסיון הספרותי המורכב,
הגם, להכניס את רוחו המינית של
ד״ד, לורנם לתוך גופו של דובין — אינו
משכנע די הצורך. התרגום העברי של
אהרון אמיר הוא קריא — לראשונה
מזר, שנים רבות.

איש מישרד־החוץ, שהביא את ויזיל/
דריזל לצפות בתיאטרון מילחמת יום־ה־כיפורים,
מספר עליו למספר :״רואים בו
לא סתם אדם מוסרי, לא רק מנהיג רוחני
כעל השפעה רכה על דעת־הקהל, אלא
משהו מעל ומעבר לזה — את אחרון הצדיקים
ואפילו, אס אפשר להתבטא כף —
את המשיח, את התגלמות האלוהות עלי
אדמות.״
התגלמות האלוהות עלי אדמות, כך מסתבר,
הוא בעל יצרים מיניים כבל האדם,
ואחרי שוויזל/דריזל פוגש בין החיילות את

בעמוד 251 מופיעה בסיפרו של שחר
דמות, שאותה הוא מכנה אייבי דריזל,
שהוא ספק כפילו, ספק בן־דמותו של ה־שואן
אלי ויזל :״דק וגבוה ולכו־עור
וראשו נטוי קיטעה ותווי־פניו — וכיחוד
עיניו הנשואות בלפי מעלה בתמי* ת טיו-
סרת — יש בהם משהו שמזכיר אוו פרצוף
פניהם של הקדושיס הטעונים תיאור
המזכיר את התיאור שרשם מאיר ינאי
מפיו של אליעזר שטיינמן על אלי
ויזל :״כרוסיה היה הזן נדול שהיה קורע
לכבות בזיטרתו. טיפת עליו סי בעת תפילת
׳כל גדרי,׳ כשהיה עוטף ראשו כטלית,
היה משרכם סוכריות לתוך פיו. ה מתפללים
חיו כוכים ונאנחים כשעה ש*
דויד שחר — סוכן הוד מלכותו!
הוצאת כנה ירושלים; 372 עמודים (כריכת

חוברת 46 של נתב־העת׳ הוותיק לספרות,
אמנות וביקורת עכשיו* ,שעורכו הראשי
הוא גבריאל מוקד, מוקדשת לשירה
צעירה. העורכים־אורחים הם: אלון
אלטרס, מאיה בז׳רנו, זלי גור*ץ׳ ואבי
פלדשטיין — כולם שמות צעירים בשירה־הישראלית,
בראשית דרכם.

טכסט-הפרוזד, השירי של א׳ דורית

המהדורה הראשונה של הרומן סוכן הוד
מלכותו מאת דויד שחר* ,לא הגיעה לידי.
באחרונה ראתדדאור מהדורה שניה של
הספר (על-ידי מו״ל אחר) ,וקראתי את הרומן
של שחר, מבלי להבין מה הביא
מבקרים כד, רבים לשיר את תהילתו במאמרים
ארוכים.

למרות ששחר כותב :״והיה כי יימצא
אדם אשר ייקרא כשם דומה, או אשר
כליכו יאמר ,׳ ח כזאת וכזאת אירע נם
לי׳ -אין זאת אלא שטציאות־חייו פרועה
הייתה יותר מן הבידיון.״ הרי שבעמוד
251 נפסק לו הבידיון ומסתבר שלדברים
אותם כותב שחר — יש שחר.

עכשיו

עכשיו ,46 מציגה תמונת־מצב של הדור
העולה בשירה, אם כי לעיתים האיכות
אינה שווה בה. שיר־ד,פתיחה, סונטה נר־קיסי
אוויר של רוני סומק, אינו מייצג
את איכות שאר השירים והמשוררים. שני
שיריה של מאלה בז׳ארנו, אל כוכב הנפש,
הסיב האופטי, הם מעולים, כך גם
שיחה על שירה של אהרון שבתאי,
שבעיקבותיה מובא שירו ההרצאה הראשונה
שבו מצוי גם השיר חיוכיו של שמעון פרס.
שיריה של סיגלית דווידהביץ, הם שירים
של משוררת צעירה, מלאת רגישות, כך
גם שירו של זלי גדדביץ׳ במיצערת פתוחה
— ביור.

ויזלפיליה

סוכן הוד מלכותו אינו מהווד, תעודת-
כבוד כלשהי לסיפורת הישראלית. ספר זה,
המנסר, לקשור חוט של אירועים בין ראשית
שנות ד 40-,וראשית שנות ד,־— 70
משהו בנוסח של מילזזמת שלושים השנה
בין מילחמת העולם השנייה וסילוזמת יוס־כיפור
— חוד מסע, בלשי לעיתים, בעיק־בות
גיבור אחד, שהוא הנפש־הפועלת העיקרית
של הספר.

פרק זה, שבו חושף שחר את ערוותו
של ויזל/דריזל, הוא המעולה בכתיבת דוד
שהר, מימי הראשית שלה. זה קטע סאטירי,
החושף את בן־דמותו של ויזל, המשמש
במציאות כיועץ הבית־הלבן לענייני
שואה, ללא כתל ושרק. אולי בשל פרק
זה, מן הראוי לקרוא את כל סיפרו של
שחר.

עורך מוקד
קידום וטיפוח משוררים
אחת ממעריצותיו השוטות בעירום• ,המזמינה
אותו לחדרה, הוא מתקין עצמו באופן
שהוא בין משיחי ואלוקי :״החל מתקין
עצמו בקפידה לקראת הביקור. את גופו
העירום לגמרי עטף בחלוק־במז כלבד,
נירנר גרונו כמיני כשמים, החביא את כל
הלבנים המשומשים כארון, החליף את
סדיני המיטה ו אז ציפת הכר, דניה מגבת
נקיה על רמיסה לשם קינוזז שלאתר־טע־שה,
כיכה את גורת־המיקרה ושייר רק את
נורת־השולחן המעומעמת כאהיל־אטום,
ואפיא הערה לקרבו כ * לגימות של קו ניאק
צרפתי כדי לחזק את רוחו לקראת
הטסות הצפויות לו באותו זמן ניצבת
לילי פידלמן ומציצה בחלונו של ויזל/
דריזל :״וראתה איד טתחול אייבי לפתור
את שאלת־חאלוהות המציקה לאותה אטה
* טי ילדותה ...כסכר פניו המיוסדות ובעיניו
המזג אלות בחסידות כלפי מעלה
המכיר לה הסכר היטב שעד שלא תמשמעז
היא ותחיש היטב את להט כ שת המתגדל
ומתקדש, לא תוכל לשמוע את דברי ה־אלוהים
החיים היוצאים מפיו...״
עוד דברים מצחיקים מתרחשים בפרק זד,
של שחר, כאששר הנערה מספירת למספר :
״הוא אפילו לא נ*א־שקר. איי * דריזל
הוא סתם ניבזה: סוכן של פירסוטת קוקה־

מאפיין קטעים קודמים שלה בנוסח זה. שיחת
עכשיו עם המלחין יוסי: מר־ חיים
חושפת עולם של מלחין ישראלי, תחת הכותרת
חזרה לפתרונות שנזנחו. המלחין מספר
על עולמו התרבותי-יצירתי. קטע־ד,פרוזה
של מאיה. סדרנו השמלה הכחולה וסוכן־
הביטוח הוא רב־גירויים. שיריה של גב,־
ריאלה אלישע, יומרניים מעט, תוך שהם
חושפים עוני חווייתי, כאלה הם גם שיריו
של פרץ בגאי. שירו של יוסי עתר
אחמד מחיפה מעשן באור הערב הוא שיר
בעל עוצמה לא מבוטלת. שתי ואריאציות
של גבריאל מוקד ממשיכות לייצג את ניסיונו
הבלעדי של מוקד בספרות הישראלית,
של טכסט משולב, בעל איכויות תיאוריות
ופילוסופיות. הקאובוי של מארלבו־רו
הוא נסיון הבהרה של רוני סומק על
אלמנט מרכזי בשיריו. רשימה זו, המבוססת
על עבודה שאותה הגיש סומק לס׳
יזהר באוניברסיטה, אינה הישג.
שני הפרקים של ישראל ברמה, תחת
הכותרת הרביעי ביולי שבעים וארבע אי נם
בעלי איכות ספרותית העשוייה להרשים
את הקורא, בעוד שטרגיקומדיה שחורה
ברובה אירוסיה של שמעץ צימר,
מעוררת עניין.
לסיכום — חוברת עכשיו 46 מייצגת את
מדיניותו של גבריאל מוקד במשך שנים
רבות, מדיניות של קידום וטיפוח משוררים
צעירים.
מסירת החוברת לעריכתם של עורכים
צעירים לא הפחיתה מרמתו של כתב-העת,
אלא הוסיפה לו רבות. גם הצד הוויזואלי
של החוברת מכובד למדי, בעיקר תצלומיו
של מיכאל רורברגר, המוסיפים מימד חזותי
לחלק מהיצירות המתפרסמות בחוברת.

* עכשיו — עורכים: גבריאל מוקד +
ברוך חפץ ; עורבי חוברת : 46 אלון אל־טרם,
מאיה בז׳רנו, זלי •גורביץ׳ ואבי
פלדשטיין; הוצאת עכשיו + 1סתווית; 202
עמודים (כריכה רכה).

1ה היה 05111:1חו ה שחיה
גלידן ״העולם וזזה״ ,שראה,־אור השבוע לפני 25 שגזז בדיוק,
הכיא סקירה תחת הכותרת ״מיבצע סיני — ניצחון צבאי מזהיר,
אכל״,״ תוך ניתוח מהלכיו הצבאיים של המיכצע הצבאי ומישגיו
המדיניים. בתבת־השער ״הטרגדיה של כת 12.״ הביאה את
סיפור מישפטו של השחקן ההונגרי הנודע זולטאן גרגוש, שהואשם
ככעילת קטינה כת .12 תחת הכותרת ״המיפדר האחרון״ דווח
על הכאת 54 מחלליה של מילהמתרקדש לקבורה שנייה בהר־המנוחות
כירושלים. כמיסגרת מדור־הספודט דיווח נוח רזניק,
תחת הכותרת ״מקופנהגן עד ראנגוף׳ ,על מסע ההצלחות של

קבוצת ״הפועל פתח־תיקווה״ בעילם. מדור הספרים סיקר את
סיפרו של אדמונד פלג ,״ארץ ישראל שלי״.
בשער הגליון: השחקן ההונגרי זולטאן גרגרנו שהואשם
כבעילת קטינה.

בחיות נשיא של שיגו ה * מערד׳ אביו שד
ופאל הלפוין * הבילוי הקשה של וויו שטון

אמם! אמוה
ע!ו מ! ומימי
ירח! עגלה
מ85 ונוי0ת?1?1
! 8183 ירומו
מ ע בימיי?
בימות• לא!
!נפריז בולימח?

״העולם הזה״ 047ג
תאריך 30.10.1957 :

העם

בישראל, רצה שטרן, לדבריו, להתחיל בחיים
חדשים. אולם המציאות הוכיחה את
ההיפך: לאחר שמעל באלפי לירות מכספי
מושב עולים בהרי-יהודה, החל שטרן ב-
עיסקי הונאה אחרים בתל־אביב. הוא התקבל
לעבודה כפקיד בתנועת המושבים, בילה
את כל זמנו הפנוי בעסקים מפוקפקים.
אולם את מרבית מירצו וזמנו הוציא
שטרן בשטח אחר לגמרי: נשים. כשנמצא
השבוע מוטל על שפת־ימה של תל־אביב,
אחרי שהתאבד בירית אקדח, כשאחריו חובות
של 40 אלף לירות, הזילו לפחות עשרים
נשים צעירות דמעות־אבל על מות
ידידן. אולם אף אחת לא ידעה שאת אהבתו
הלוהטת חילק שטרן גם לנשים אחרות.
עמוד ל ־ 100ל״י. מלכת ההרמון
היתה מריה (״מריקה״) לואיזה, זמרת יוד
ניד, צעירה ( )22 בקפה אריאנה ביפו• .שטרן
ביזבז עליה אלפי לירות, העתיר עליה
מתנות.
מריקה אהבה את שטרן ואת כספו, אך
לא יותר מדי. כשנסתיים החוזה שלה עם
בעל אריאנה, החליטה לחזור לארצה, חרף
תחנוניו של שטרן ואיומיו בהתאבדות.
גם הנשים האחרות בחייו של שטרן זכו
לסימני־חיבה יקרים .״פעם הסעתי בחורה
לביתה. שטרן נישק אותה ללילה טוב ונסע
אתי לבחורה אחרת. בבוקר שלח לראשונה
שעון־זהב דוקסוז של 300 לירות וזר שושנים
ב־ 20 לירות. כך הוא היה עושה תמיד,״
סיפר נהג מונית תל־אביבי.
לבסוף דללו כל המעיינות. בערב שלפני
נסיעתה של מריקה, סיכם שטרן את
חובותיו. הוא בחר לפרוע אותם בדרך הקלה
ביותר ! הוא טען את אקדחו, סיים ב לחיצה
אחת על ההדק פרשת־חיים, שהיתה
יכולה לספק חומר לרומן בעל 400 עמוד
— עמוד אחד לכל 100 לירות שנשאר חייב.

1ערא שדע מר
״אלוהים לא תקלל,
ונשיא בעמך לא תאור.״
מחוקק התורה שקבע כלל זה, התכוון
לסוג מסויים של נשיאים: אדם נעלה מן
העדה, הנושא את דברו אל העם* .השבוע,
כאשר היה על חברי־הכנסת לבחור בנשיא,
לא היה דרוש שום חוק כדי לאסור על
ההמונים לאורר(היינו, לקלל מלשון ׳ארור׳)
את המועמד. כי הוא היה נשיא מסוג אחר.
מועמד אחד• לפני חמש שנים היה
ספק רב מי ייבחר בתור נשיא מדיגת־יש־ראל.
דויד בן־גוריון שיחק עם הרעיון
להציע את התפקיד הרם לפרופסור אלברט
איינשטיין, אדם שהיה גאון במדע וילד
תמים במדיניות. כל מיפלגה גדולה העמי דה
מועמד משלה. כימעט ברגע האחרון
הסכימה מפא׳׳י להעמיד את יצחק בן־צבי.
השבוע לא היתד, התוצאה מוטלת אף לרגע
בספק. תוך חמש שנים, בהן גילה
כישרון רב שלא להסתבך בשום עניין השנוי
במחלוקת, התחבב בן־צבי במידה מכרעת
על לב ההמונים. אפילו עסקני־המיפ־לגות
היו מסוגלים להתאחד מסביבו, מאחר
ששום תקציב או יתרון כלכלי אחר אינו
תלוי בנשיא.
סמל כלככו ת. אין כמעט מדינה בעולם
בה משוללת מישרת הנשיא יעד כדי
כך כל תוכן פוליטי. בארצות־הברית הנשיא
הוא גם ראש־ד,ממשלה, בעל סמכויות
כימעט דיקטטוריות בשטח הביצוע. בצרפת
ובאיטליה מתערב הנשיא לא פעם בעניינים
שוטפים, יושב ראש בישיבות חשובות
של הממשלה, ובשעת משבר ממשלתי
יכול להיות לו תפקיד מכריע בבחירת
ראש־הממשלה.
אולם בישראל, בד, אין משברים ממשל תיים
אמיתיים ובה נבחרים ראשי-הממשלד,
על־ידי דויד בן־גוריון, מוגבל תפקיד הנשיא
לייצוג סימלי. יצחק בן־צבי עמד בהצלחה
בתפקיד זה. העם, שביקש בלבו סמל
שילכד את כל שכבות האוכלוסיה, מצא
את סיפוקו בדמות האדם הצנוע, חסר השחצנות
הריטורית. אין הוא ״נשיא בעמך״,
אלא ״נשיא של עמך״.
בחירתו מחדש של יצחק בן־צבי, בן הנך,
יליד פולטאבה האוקראינית, היתה
כימעט עניין של שיגרה.

הקור קול -עקוב
יעקוב הלפרין, יהודי בעל קומה ענקית
וזקן אימתני, חובב פירסומת לא פחות מבנו,
השריראי חובש הכיפה רפאל הלפרין. אולם
בעוד ״מר ישראל״ הבן מתגושש עם הגויים,
מעדיף אביו להתגושש עם יהודים אדוקים.
במשך שנים ארוכות ניהל הלפרין מערכה
עם חברד-,קדישא בתל-אביב, עד שהצליח
לקבל מידי האנגלים רשיון להקמת
בית־קברות פרטי בזיכרודמאיר. בית הקברות
לשומרי שבת, שהוא עסק מיסחרי
פורח. אולם לאחרונה החליט ד,לפרץ לעשות
את המוות לאנשים חיים. הוא הכריז
מילחמת־יחיד של הרבנות הראשית. תחת
* מכאן המילה ״נשיא״ — האיש הנושא
את דבריו לקהל, כמו ״נגיד,״ המגיד את
דבריו לעס.

ב1י, בני אבשלום! מ׳ יתן מותי א1י תחתיו
כך קונן המלך דויד טל בנו אבשלום, וזוהי גם קינתו המזעזעת של אב שכול זה,
הרכון על קבר בנו, שנפל במיבצע־קדש והובא לקבורה שנייה בהר הרצל, ירושלים.
להסתפק בקבורת שומרי־שבת, ניגש עתה
לקבור את מחללי־השבת.
״ ע ד מתי תחשי הרבנים הראשיים
לישראל רגישים מאוד לכל ביקורת על
שאננותם בענייני דת. לכן נדהמו השבוע
לקרוא בהסודיגב יומון אגודת ישראל,
מודעת־ענק של הענק מבני־ברק, המכריז
עליהם מילחמה.
שאל ד,לפרץ באותיות רבתי: הידוע לרבנים
כי אוניות ישראל מפליגות בשבת?
מדוע לא יוטל עליהן חרם, וייאסר על
יהודים דתיים להפליג בהן עד מתי
תחשו?״
ליהודי אדוק מותר להפליג בשבת באניד,
המופעלת בידי גויים. הוא אינו שותף לחילול
השבת.
אולם הדיון שונה לגבי אוניה יהודית, המופעלת
בידי ימאים יהודים. יהודי הנוסע
בה, הריהו שותף לחילול-שבת. הפיתדון:
העלאת צוות גויי על האונייה, שיפעיל את
האוניד, לבדו במשך 24 שעות ! או עצירת
האוניה ״עד צאת הכוכבים.״
שני הפתרונות אינם בני־ביצוע. הפיתרון
הראשון היה מוסר את צי־הסוחר הלאומי
לידי זרים, דבר בעל תוצאות ביטחוניות
חמורות. השני, היה נותן לחברות זרות יתרון
עצום על חברות ישראליות.
הרבנים הראשיים יודעים זאת, לא גילו
רצון להיכנס לחרם נוסף, אחרי שנכשל
החרם על מיפעל־הנייר בחדרה והקיבוצים
המגדלים בשר חזיר.
אולם בארץ די ביהודי אחד, בעל קול
רם, כדי להכריח את כל היהדות לצאת

למירוץ מטורף על כתר הצלת הדת. קולו
של יעקוב הלפרין יגיע רחוק.

דרכי חיים הפירעון מונית החליקה לאורך רחוב הירקון ב-
תל־אביב, היא נעצרה בחריקה ליד שער
אחד הבתים, שאורות ניאון ציבעוניים הי-
בהבו מהשלט שעליו. גבר גבוה יצא ממנה,
שילם לנהג בשטר מרשרש ונכנס לתוך
הבית.
בפנים הרגיש כל אחד מיושבי הבאר באורח
החדש. התיזמורת הגבירה את קצב
נגינתה, המלצרים הפסיקו את עבודתם
ומיהרו לכיוץ הדלת, איש הבאר מזג בבר
את הכוסית הראשונה.
ברחוב הירקון בתל-אביב, בבארים של
יפו ובקברטים של רמת־גן, הכירו את דויד
שטרן ואת ארנקו. כל אחד מיושבי המקומות
האלה ידע כי שטרן משאיר כמה מאות
לירות בכל מקום בו הוא מבקר, ומשום
כך הוא אורח חשוב.
עסקים חדשים כעיר. שטרן,36 ,
יליד הונגריה, בלונדי ומרכיב מישקפיים,
עלה לישראל לפני חמש שנים מגרמניה.
מסיפוריו על עצמו הצטיירה תמוגר. קודרת
על עסקיו באירופה, עיסקי הברחה ושוק
שחור.

אנשים
,• 1בין הנוכחים במישפטו של השחקן
ההונגרי זולטאן גרגוש (ראה: שער),
הנאשם בביצוע מעשה מגונה בגופה של
ילדה בת ,12 בלט השבוע הסופר הישיש ממוצא
הונגרי אביגדור המאירי. כאשר
התלבט בית־המישפט במציאת ביטוי עברי
מתאים לאונס קטינה, הציע ד,מאירי את
המונח ״רמיסת חבצלת״ במקום המונח ״דפ־לורציר״״
שהתקבל על-ידי השופט ונרשם
בפרוטוקול. בעת ההפסקה אסף המאירי
סביבו קבוצת צעירים, וניסה להוכיח להם
בעזרת סיפורים מן המידרש כי גם בתקופת
התלמוד היו הדייגים היהודים בקיאים ב־מישפטים
מסוג זה.
הציונית, ד״ר
!• נשיא ההסתדרות
נחום גולדמן, על מצבה הכספי הקשה
של המדינה :״מדינת ישראל והסוכנות היהודית
חיו בשנים האחרונות בלי חשבון
והוציאו מעל ליכולתן.״
• ד״ר אכ״א אחימאיר :״הסבתא
היסטוריה סלחנית לגבי נכדיה׳ המצליחים.״

!• דן שמר, הנאשם ברצח
ישראל קספזגר, בחקירתו במישטרה, שהוקראה
השבוע בבית־המישפט :״הרגשנו
שמישהו עוקב אחרינו, אבל בסוף התברר
כי זה לא היה איש־מישטרה, אלא ד,ומד
סכסואליסט.״
• 1שעה לפני הופעתה בכנסת בשבוע
שעבר, שם עמדה שרת-החוץ גו לדהמ אי ר
לשאת סקירה מדינית, הוברר לה כי יש
לה חום גבוה. הרופא שהוזעק לביתה אסר
עליה להופיע בכנסת, אולם גולדה עמדה על
כך שינתן לה לשאת את נאומה. אמרה
היא :״למרות שיש לי חום גבוה, אנאם
בקור־רוח.״ השיב על כך הרופא :״דווקא
רוח קרה מזיקה לשפעת.״ גולדה שוכנעה.

תכניות מו עדפו ת
בטלוויזיה הי שר אלי ת

יום רביעי
27,10

• סידרה: טבא תה
( — 0.32 שי ח ר כצבע,
מדכר אנגלית) .טבאתה
מחליפה שדרנית תחזית מזג־האוויר
בטלוויזיה. היא עושה
זאת בהצלחה מרובד״ בעזרת
דודתה הקוסמת.
* תוגנית אול פן: ת*־
פי ת 8.30 שיד־ר

בצבע,

מדבר

עברית).

נושא התוכנית: מיס. צוות
התוכנית הצטרף למטוס העוסק
בהזרעת עננים ובהורדת גשם
מלאכותי.

#סרט קולנוע: ביטוח
כפול 0.00 שחור•
לבן, פרבר אנגלית) .הסרט

מתחיל במישרדי חברת־ביטוח
בלום־אנג׳לס, שם סכתיב וול-

התלב טו ת 0.30 שי
דור
בצבע, פרבר אנ גלית)
.פרק שני בסידרה ה מתנת
בעיות אתיות בתחום ה רפואה.
נושא הפרק: בדיקות
סריקה בתחום התורשה. מתעוררות
שאלות כמו אופן הטיפול
בבני־אדם הנושאים מחלות
תורשתיות.

• סידר ה: עמק !הבוכו
ת 0.20 שי ח ר
כצבע, פז־בר אנגלית).
פרק רביעי ואחרון בסידרה
המבוססת על הרב־מכר של
ז׳קלין סוזן. נילי מתמוטטת
אחרי התאבדותה של ג׳ניפר,
היא מאושפזת במוסד לגמילה
מסמים. אן מגיעה לעמדה בכי רה
בחברת הסרטים, בעוד נישואיה
לליון אינם ^אריכים
ימים.

+סידרה קומית: שלי
0שי ח ר בצבע,
מדבר אנגלית) .למסד חו-

תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית
•וס דברנו8 7 . 1 0 ,

יו ם ( 5 0 . <0 1011

דראמה: כאלב ויליאפס 0.0
ערוץ — 0שידור בצבע 00 ,דקות, מדבר
אנגלית) .סידרה בריטית חדשה על חיי פיאו
דלים
ואריסים באנגליה בימי־הביניים. במרכזה
סיפורו של צעיר עני בשם כאלב ויליאמס, שאביו
הוצא להורג על לא עוול בכפו. הסידרד. הופקה
על־פי הרומן תרפתקותיז של כאלב ויליאמס מאת
ויליאם גודווין. בתפקידים הראשיים: מיק פורד,
גנטר הלמר׳ סטיפן ריי וטוני הייגרט. בימוי:
הרברט וייז.

* 01 תמישי 2 8 . 1 0
• די לחם: עולפו הנפלא של וולט
דיסני 0.00 ערוץ — 3שידור בצבע,
50 דקות, מדבר אנגלית) .סידרת תוכניות
מעולה מאולפניו של וולט דיסני, מעולם החי
והצומח. סיפורים אנושיים ואנימציה מרהיבה.
הפעם — שניים נגד הקוטב הצפוני.

׳ * דוקומנטרי: תולדות המוסיקה
( — 0.30 ערוץ — 0שידור בצבע 30 ,
דקות, דבר צרפ תית) .סידרה צרפתית חדשה
על תולדות המוסיקה, מימיה הראשונים ועד היום.

• מתח: איש ה הרפ ת קו ת 0.0
ערוץ — 0שידור בצבע 00 ,דקות,
מדבר אנגלית) .לי מייג׳־ורס מככב ב-
סידרת־מתח זו ככפיל המבצע את הספינות
המסוכנות במקומם של כוכבי־הסרטים. תפקידו זה
מחייב אומץ רב ותושיה, ולעתים כרוך ביצוע
התפקיד אף בסכנת חיים של מטש. עם זאת,
עבודה בזו אינה מזדמנת בכל יום. לכן הוא עוסק
גם בחקירות פרטיות של מעשי רצח -וסחיטה.

יום ע1־ג1ו* 2 9 0

— שני העח צי ס — שידור בצבע 00 ,
דקות, מדבר אנגלית) .סידרה אמריקאית
פופולרית, בהנחייתה של שלישיית כוכבי־טלוויזיה.
הסידרה מציגה תופעות מדהימות, שיאים אנושיים
בתחומים שוגים ומיבצעים עוצרי-נשימד״ ניתן
ליהנות מסידרה זו׳ גם ללא ידיעה טובה באנגלית.

< #בי ח ד: לילדת שחרזדה 0.00
ערוץ — 3שי ח ר בצבע, מדבר ומזמר
ערבית)- .תוכנית הבידור המרכזית של הטלוויזיה
הירדנית בערוץ : 3זימרה, שירה וריקודים, לפי
מיטב המסורת של לילוודערב. לאוהבי הזמר
המזרחי.

שבת

יוס רביעי, שעה 10.05
טר גף, הפצוע מכדור בכתפו,
תזכיר לממונה על התביעות,
בארטון קייס. זה נזכר כיצד
לפני כמה -חודשים הכיר נף
את פיליס דיטריכסון, בלונדית
קשוחה- ,לה מכר פוליסת־בי־טוח.
כאשר בעלה עמד לנסוע
לכנס מחזור, שיכנעה אותו
פיליס לנסוע ברכבת, שהרי
מוות ברכבת מניב פיצויים
כפולים. נף ופילים תיכננו את
תוכניתם לרצח דיטריכסון, עד
שהכל השתבש. מככבים: פרד
מקמורי, ברברה סטנוויק, אדר
ארד ג׳י רובינסון. הסרט בויים
על־ידי בילי ויילדר, לפי סי פור
מאת ריימונד צ׳נדלר.

יום חמישי
28.10
• סידרה: פ ר פרלין
( — 0.30 שי ח ר בצבע,
מדבר אנגלית) .פרק חמישי
בסידרת קוסמים זו, שגיבורד
הוא בעל מוסך! ,ולידו מסייעים
המתלמד זק ואלכסנדרה היפה.

סידרה

תיעודית :

זרת, אחרי פגרה, הסידרה הקומית
המעולה, בפרק נמה
טוב בבית, שבו משתאה שלי
על נפלאות הגוף ותיפקודיו.

יום שי שי
2 9 , 1 0

• ב י דו ר: שעה טובה
( — 0.10 שי דו רבצבע,
מדבר עברית) .תוכנית ה-
ראיונות והבידור הייצוגית של
הטלוויזיה, בהנחיית מני פאר.

#סרט קולנוע: ה ח הרפתקה פתקה היא
0.±0שי דו ר בצבע,
מדבר צרפתית) .סאטירה
של הבימאי קלוד ללוש על
חמישה עבריינים, המחליטים
כי עולם־הפשע יצא מן האופנה,
ואת הרווחים הגדולים יש
לגרוף בפוליטיקה. הם מפעילים
בהצלחה רבה את שיטו תיהם
בין המדינאים. אחרי
שהם לומדים ביסודיות את חי
האידיאולוגיות השונות של ה־מיפלגות
הגדולות ושל קבוצות
השוליים בפוליטיקה, הם חורגים
מגבולות הזהירות. ללוש

30,10

• סידרה: ב״ם ץ (8.30
— שי ח ר בצבע, מדבר
אנגלית) .בפרק בית הדירות
של קלייטון מתארסים קראום
וארנולד, למרות שארנולד
הבטיח לאמו שלא ישא אשד,
כל עוד היא בחיים. בנסון נבחר
לראש ועד־הדיירים בבניין
שלו, עד שחקירותיו מגלות כי
בעל־הבית הוא לא אחר אלא
קלייטון אנדיקוט. בגסון תובע
מקלייטון לשפר את רמתו של
הבניין, בתוקף תפקידו כראש
ועדת־ד,דיירים.

• דראמה: ח ט דו מי
גך־העדן 0.30 שידוד
בצבע, מדבר אנגלית).
קייפטאון ,1976 עם פרוץ ה מהומות
בין הגזעים. שלוש
נשים לבנות, כוחות, מתכוננות
לבלות ערב משותף מחוץ
לבית. מולי — יהודיה ממוצא
פולני, גרושה ועשירה: אנה
— האפריקנרית ! ומוז — פליטה
מרודזיה מנסות להתעלם
מפוליטיקה. אך על רקע ה מתחים
הפוליטיים הגוברים,
מתגלה מתח בין שלושת הנשים.
בסרט מככבות: נעמי
בוך, אסתר קוהלר ושלי בור־קום.

ראנ 11ו5 1 .1 0 1

• קומדיה: טקסי 8.30 ערוץ 0
— שידור בצבע 20 ,דקות, מדבר אנגלית)
.סידרה אמריקאית, המתרחשת בתחנת
מוניות, שבה עובדים טיפוסים יוצאי־דופן.

• -מתח: ס טרסקי והאץ 0.0ת —
עחץ — 0שי ח ר בצבע 00 ,דקו ת, מדבר
אנגלית) .דיוויד סול ופול פייקל גלאזר הם
שני הבלשים הפופולאריים, המסכנים לעתים קחו־בות
את חייהם למען ביצוע המשימה המוטלת
עליהם.
• 1.11 811( 01

• מתח: ה אר ט וא שתו 0.±0
ערוץ — 0שידור בצבע- 00 ,דקות, מדב ר
אנגלית) .סידרת־-מתח קלילה בכיכובם של רוברט
וגנר וסטפני פאורס כזוג אפריקאי עשיר ומאוהב,
הפותר -תעלומות בלשיות, או שנופל טרף למעשי-
ביריזנות וסחיטה, אך מתגבר בסופו של דבר על
כל הזוממים לפגוע בו. אגב, סידרה פופולארית
זו מוקרנת הערב בישראל ובירדן, אך ירדו
מקדימה את ישראל בכשעה, כך שאוהבי הזו!
הארט יוכלו לצפות בשני פרקים בזה אחר זה.
•ום עו ד תו ד 2 . 1 1

סידרה מרתקת: לא יאומן ( 2 3 0

שיתף בסרט זה שחקנים נודעים
כמו לינו מטורח, הזמר
דק ברל, ולידם שחקנים כ-
שארל דנר ושארל נ׳ראר.

הרפתקו ת :

נוסעיס

הכביש

דקות, מדבר אנגלית) .סידרה אמריקאית על
שני נהגי־משאית בעלי אופי מנוגד. המבוגר הוא
גבר אלים וחסר־השכלה, ואילו הצעיר הוא במר
פקולטה למישפטים, הנוהג במשאיות כ-די לצבור
מעט נסיון בחיים. בתפקידם הראשיים: קלוד
אקינם וויל צ׳נדלר.

• ספורט היתולי 0.30עחץ — 3
שידור בצבע 40 ,דקות, מדבר גר מנית
וערבית)- .תחרויות היתוליחת מרתקות בין שתי

קבוצות המייצגות שתי ערים בגרמניה המערבי
עם שופטים וקהל מריע.

• קומדיה: ברך בי ת זה (— 8.30
ערוץ — 0שי ח ר בשחור־לבן 20 ,דקות,
מדבר אנגלית) .סידרה בריטית על מיש-פחה
ממוצעת: גבר בגיל העמידו־״ אשתו, בנו ובתו.
בכל פרק מתרחש אירוע בחיי־המישפחה. שההתייחסות
אליו הינד. על דרך הסאטירה, ובמידה
רבה של לגלגנות ועוקצנות• עם סידני ג׳ימס,
דיאגד. קופלנד, רובין סטיוארט וסאלי גיסון.

• סידר ה: לא יאומן
כי יסופר 20 שיח
ר בצבע, מדב ר אנגלית)
.בסרט הנאותיו •של כומר
מתחזה סיריל בונים לכומר,
ומבקש לשמר חפצים ישנים
בעלי-ערך. את תפקידו מגלם
ג׳והן גילגוד.

יום ראשון
31,10

מדבר

ומזמר

אנגלית).

פרק רביעי •בסידרז״ המספרת
על החיים בבית־ ספר למוסיקה
ולאמנויות בניו־יורק.

#טיהרה ימקדחת :
אחרי הצידצדל (— 0.30
שידור כצבע, מדבר עב־ח
ת ) .פרק חמישי בסידרה

המקורית, שאינה מוסיפה כבוד
כלשהו לטלוויזיה הישראלית.

זה הזמן
ש הו חל כן,

• מדל :

עברית).
* מו ת חן: ה אר ט ד
א שתו 0^>0שי ח ר
כצבע, מדב ר אנגלית).

• נוסטלגיה: שרתי לך
ארצי 8.30 שחור״
לכן. מדבר ומזמר עב רית) .שידור חוזר של סידרה

כל מי שסיים לצפות, ממש בשעה
זו, בהארט ואשתו בירדן,
מוזמן לראות בתחנה הישראלית
את הפרק שכבר חוקרן
שם בשבוע שעבר.

ישנה, בהנחיית דן אלמגור.
• בי ח ד: עד פופ
0.30 שי דו ר בצבע,
מדבר עברית) .פרק נוסף
בסידרת הבידור.

יום שלי שי

• סידרה: גבר כמערכת

בצבע, מדבר אנגלית).

2,11
• סידרה: זוהי הוליווד.
( — 8.03 שי ח ר בצבע,
מדבר אנגלית) .סרק נוסף

בפרק מועדון סגור מתנהל
קרב, שאותו מנהלת עורכת־הירחון
במועדה אכסכלוסיבי
לעתונאים זכרים.

בסידרה, המגוללת סיפורים
גדולים על הכנת סרטים ועל
בוכבי-קולנוע בהוליווד.

יום שני

• !סידרה: ג׳סיקה נו-
בק 0.30 שי ח ר בצבע-
,מדבר אנגלית) .פרק

1, 1 1
תהילה סידרה :

( — 8.03 שידור בצבע,

נוסף על מאבקיה המאוד פושרים
של כתבת טלוויזיה מקומית
בארצות־הברית.

• דר אמה: מהפיכותק טנות 0.20 שי ח ר
בצבע, מדבר אנגלית).

*מחקרים רפואיים ה וכיח:1

ש דו ר

,,הופעת עששת השיניים נעצרה כמעט לחלוטין אצל
נבדקים שלעסו 5יחידות מסטיק עם קסיליטול מידי יום״.

מסטיק איקס איקס איקס עם הממתיק
הטבעי קסיליטול-טרב לשיניים
•מחקרם של א£אוא/4ו.*/א אוא£1ת 50״

טוב לי עם מסטיק xxxע י2ג<

הצרב ת נ על מתבמ הי רו ת יז טאמס

אתה מרגיש בה בדרך כלל לאחר הארוחה,
ההרגשה ה מצי קה וה מטרידה הזו של צרבת ו אז.,.
טאמס נכנס לפעולה.
טאמס -טבלית קטנה ו טעי מה הפועלת במהירו ת מפליאה.
תוך מספר שניות תרגיש הקלה. טאמס וממר.
לנוחיותך טבליות טאמס בחפיסה אי שית ק טנ ה ונוחה לנשיאה.
טאמסב 2-טעמים: מנטה ופירות.
כדאי תמיד שטאמס י הי ה לידך וכשתגיע הצרבת,
היא תעלם במהירות הטאמס.
להשיג בבתי המרקחת.

צליזנט
תע.1בד *מ7ר,יג*תדת 1מ ת
למחלקת סירטי תעודה של הטלוויזיה׳
על הקרבת שני חלקי הסרט ה־תעודרמתי
משבר הטילים, ששיחזר
את אופן התיפקוד של נשיא אר־צות־הברית
המנוח, ג׳והן פיצ ־
ג ׳רדד קנדי, ויועציו. במהלך
משבר קובה. סרס זה משחזר עקב
בצד אגודל את תהליך קליטת המידע
במיסדרונות השילטון בוושינגטון,
את ניתוח האפשרויות,
את. המאבק בין הביצים (אנשי ה־צבא)
והיונים ואת אופן ההכרעה
של הנשיא קנדי, שהוליך למצור
על קובה ולהוצאת הטילים
הסוביטיים ממנה.
יש במשבר הטילים כדי להמחיש
לצופה הישראלי כיצד על ממשלה
נורמאלית לתפקד במהלך משבר
מסוג זה, להבדיל מהתנהגותה
של ממשלת ישראל במהלך פילח־מת־הלבנון.
בעיקבות
הקרנת משבר הטילים
והקרנת הסרט על ציד־המכשפות
של הסנטור מק׳ל! דתי, לפני כמה
חודשים, אפשר לחשוב כי מחלקת
סרטים תיעודיים היא המחלקה השפויה
האחרונה בבניין הטלוויזיה.
אלא שהאמת המיקצועית היא, שמיעוט
הפקת הסרטים התיעודיים
על-ידי הטלוויזיה עצמח מאלץ מחלקה
זו לרכוש סירטי־תעודה ׳מ
ניסיונות
של ממשלת הליכוד ל-
מיפעלים ולחברות ממשלתיות נוספות,
ביניהן רשות־השידור.
לדעת גורמים ממשלתיים, רווחת
במישרד ראש־הממשלה ההכ רה
כי הצלחת פירוק אל על תביא
עד מהרה למהלך דומה ברשות-
השידור. אותם גורמים מצפים זד.
כבר מחצית השנה לסיכסוך־עוב-
דים שיביא להפסקת שידורי הטלוויזיה.
במיקרה ששידורי־הטל-
וויזיה יופסקו בידי העובדים, יוחלט
על פירוק רשות־השידור, ש אינה
מביאה נחת רבה — למרות
השתדלויותיה — לממשלה.
במיקרה של פירוק תופעל הטלוויזיה
בקבלנות בידי הטלוויזיה
הלימודית, המתרגלת עצמה באמצעות
התוכנית ערב חדש ומיב־זקי־החדשות
של גלי-צה״ל (מה
עוד, שרשת המיקרו-גל של הטלוויזיה
מופקדת בידי מישרד־התיק־שורת).
בשלב
האחרון. אחרי פירוק
מליאת רשות־השידור והוועד־הם-
נהל שלה, תוקם הטלוויזיה מחדש,
במיסגרת מישרד־ראש־המכד
שלה (כפי שהיה עם קול־ישראל
בשנות החמישי* בימי דויד בן־

גוריון).

בי־ב -סר 1־1נ*ע 1דז־הודעה
לאקונית של תברת רשות-

טאמס...ואין י צרבת.

הנשיא קנ די ;עט א ש תו ו כ תון

מישאלת־לב
חוצלארץ. ואם מישהו מעוניין בסרטים
תיעודיים חד־צדדים, הוא
יכול לרכוש אותם בטלוויזיה הסובייטית,
דבר שגם מנהלי הטלוויזיה
מהווה אינם מוכנים לו.
ז־ו־י! אנ טי־ז עו ר לי ת

איתן עמיחי
הדברתגון״סמזיקים

מומחים לחדברת תיקנים
(ג׳וקיס) ,תוללי לץ, חרקי
סלרים ובגדים.
רמת-גן. דהו מודיעין .18ת.ד2272 .
טל 790114 5-6 .רש׳מסייג עמק ׳ 4*1/75
סמירח לל בריאותך ורלוסך

הזדמ נו ת
למכירה שתי עדשות
אוריגינליות של ניקון

ניקור — 35מ״מ
2.8ק

ניקור — 135מ״מ
2.8ק
טלפון בבית 03*249241
עבודה 232262־ 03
ענ ת
לבקש א ת

ל אב רהם בן־מלד. איש-הרדיו,
שהכין את שבוע המישדרים הר צוף
שהוקדש לנושא האנטי־שפיות.
שידיח של שש תוכניות דוקומג־טריות,
מדי ערב בשעה ,6ובעיק-
בותיהן דיון בין השעות 11 עד 1
בלילה על האנטי־שמיות בעולם —
תוך הצפת האולפנים בטלפונים
מהארץ ומחוצלארץ — הציגו מעט
מהעוצמה, שעדיין נותרה למדיום
הרדיופוני. מתוך סידרת התוכניות
ניתן היה ללמוד, שמדינת־ישראל,
שנועדה להיות מיקלט ליהודי העולם,
יצרה במהלך מילחמת־לבנון
מצב המסכן את חייהם של יהודי
הפזורה.

מאחרי הקלעים
ח קו־יס ..אל >ויל״
פירוק חברת אל על בידי מוע־צת־המנהלים
של החברה, בעידודו
של שר־התחבורה, הוא שפן-

השידור, בדבר הארכת החוזה של
הטלוויזיה הישראלית עם הבי־בי־סי
מגלה, כי במהלך שנת הטל-
ורזיה הקרובה תקבל הטלוויזיה
הישראלית מידי הבי־בי־סי 90
שעות שידור לשנה, לעומת 75
שעות בשנה החולפת.
חידוש ההסכם— שמהצד הישראלי
התמו עליו מנכ״ל רשות השידור,
יוסף לפיד, מנהל הטלוויזיה,
טוביה סער, ומנהלת מחלקת סרטים
קנויים, מרים רוטשילד -
מייצג מדיניות של צימצום הייצור
הישראלי על סרטים, וקניית
סרטים זרים להקרנה.
מדיניות זו, המבוצעת בידי רוטשילד.
היא ההיפך למדיניות הטלוויזיה
כפי שהיתד. בימי המנכ״ל
הקודם, יצחק לי בני, שכינה תהליך
זד ,״ירדניזציה של הטלוויזיה
הישראלית״.

למיה6ני 1ל צ 1ו ל
סידרת־הנפל המקורית אחרי ה־צילצול.
,המוקרנת בימים אלד. בטלוויזיה,
היא סיפור של כישלון
עוד מצעדיה הראשונים.
בהתחלה הוכנו שני סרטי־נים־
יון, תחת הכותרת חדר המורים.
סרטי־ניסיון אלה לא ענו על ציפיות

סיפור שד שתי ערי
עם ׳מינויו של צבי(״צביקה״) שפירא, מפקד
גדי־צה׳׳ל־לשעבר, כמנהל מחלקת התוכניות של
הטלוויזיה, מצטרף שפירא לקבוצת העובדים הבכירים
של רשות־השידור שמקום עבודתם בירושלים.
בעוד שמגוריהם בגוש-דן.
מנכ״ל רשות-השידוד, יוסף לפיד, מגיע מדי
בוקר מיתל־אביב למישרדו שבבניין כלל בירושלים.
לעומתו, התגורר מנהל הטלוויזיה, טזביה
סער, במשך תקופה ארוכה במלון הילטון, על
חשבון דשות־השידור, שכר דירה ב־ 250 דולר
לחודש על חשבון הרשות, דירה ישבה אעו מתגורר
בסופי־השבוע. מנהל הרדיו, גדעון לכ-ארי,
מתגורר אף הוא בגוש־זץ, ומגיע מדי בוקר לבניין

ראשי הטלוויזיה והנהלת רשות־השידור.
בשלב של בדיקת שני
י סירטי־הניסיון אף הועלה הירהור
לבטל את המשך צילום הסידרה
ולגנוז את שני הסרטים שצולמו
(פרק 2ופרק 3של הסידרה).
אלא שכאן התערבה האמביציה
של מנכ״ל רשות-השידור, יוסף
לפיד, ומנהל הטלוויזיה הקודם,
יצחק (״צחי״) שמעוני. הסרטים
הוקרנו לפני מורים ולפני חברי
הוועד המנהל, ולאור תגובותיהם
הוחלט על המשך הפקתה של
הסידרה.
התוצאה הייתה כצפוי: כישלון
בוטה, שהוכיח כי הטלוויזיה הישראלית
אינה מסוגלת עדיין להת־מודד
בצורה מכובדת עם נושאים
דרמתיים (בעוד שבשנתיים האחרונות
הצליח הקולנוע הישראלי
להתמודד עם כמה מבעיות־היסוד
של הקולנוע: לשון אמינה, דמויות
אמינות וסיפור ערכי) .התברר,
שתחנת טלוויזיה, המסלקת
מתוך ציוותה את המוכשרים שבין
יוצרי הטלוויזיה ומגבילה את נושאי
הטיפול הטלוויזיוני, אינה מסוגלת
לייצר דראמה טלוויזיונית, שתהא
אמינה על קהל־הצופים, אשר
ממן את שיגיונות מנהלי מדיום

!המימלבה!שיד בדל ! ,סל,׳
מרכז ההדרכה של רשוודז־,שידור,

הרדיו בירושלים. המישנה למנכ״ל הרשות, שלמה
עבאדי, מגיע מדי בוקר מאיזור כפר־סבא׳ שם
הוא מתגורר.
* לבכירים אלה מצטרף עתה שפירא, המתגורר
אף הוא באיזור כפר־סבא.
העיר על כך אחד מכתבי מחלקת־החדשות של
הטלוויזיה :״אנחנו הכתבים היוצאים לשטח׳ חייבים
לנסוע במכוניות צפופות, ביחד עם הצוות
הטכני וציוד הצילום, בעוד שראשי רשות־השידור
נוסעים על חשבון תקציב הרשות בקי ירושלים־
תל־אביב. אם היה להם מעט מורא, היו יכולים
לפחות לשכיר אוטובום־זוטא שיוביל אותם בבוקר
לירושלים ובערב לשפלה!״

עבא די, שהוא איש־כספים ולא
איש־תיקשורת (עבאדי הוכשל פעמיים
בידי יוסף לפיד במיכרזים
לסישרת מנהל הטלוויזיה).
לפני כשנה וחצי הועמד בראש
מרכז־ההדרכה קריין הרדיו הוותיק
והקפדן יצחק פרי. עד מהרה
התברר לפרי, כי לא יוכל לפעול
בהתאם לציפיותיו. מול פרי
עמדו אנשיו של עבאדי, בראשם
עוזי כרלינסקי -עד לפני שנתיים
פקיד בנציבות־שירות־המדי-
נה — שהוא אחד מבכירי הפקידים
באמרכלות רשות־השידור. בר־לינסקי
השתלט בהדרגה על מרכז־ההדרכה,
ואחרי התפטרותו של יצחק
פרי הוא פועל כממונה זמני על
מרכז־ההדרסה, ומעביר שעות רבות
מזמן עבודתו בישיבה בבניין חוטי־ירושליס.
שם שוכן המרכז.
בקרוב עומד להיפתח מיכרז מנהל
מרכז־ההדרכה. שנים מבין
עובדי הטלוויזיה מועמדים לנהלו:
יעקוב איזנמן (מי שהיה
המפיק הטכני של עמוד האש) ו צבי
(״צבה״) גורן, איש מחלקת־החד־שות
וועד העובדים (עד לשבוע
שעבר).
אלא ששמועה עקשנית בבניין
כלל טוענת, כי עוזי ברלינסקי לוטש
עיניו לתפקיד, וזה עומד ליפול
כפרי בשל לידו מעל שולחנה
של ועדת־המיכרזים.

פ ס קו ל
ל מי ד ע!ר מרנן 0 * 01
הסרט משבר הטילים, שהוקרן
בשני חלקים בטלוויזיה, הוקרן ב-
ארצות־הברית בערב אחד. מנהל
הטלוויזיה, טוביה סער, שטען
כי אין לייגע את הצופים בסרט

עו״ד אהרון פאפו, הטיח לפיד
בשניהם את הדברים הבאים :״הבעיה
היא שאת, הגברת מרון, מנהלת
עוזרת־בית אחת, ואתר. אהרון
פאפו, מנהל מזכירה אלקטרונית
אחת במישרדך — ואילו עלי
לנהל 1600 עובדים 1סברה
עקשנית במיסדרונות הנהלת רשות־השידור
טוענת, כי לרגל דבריז
הקשים של לפיד על חברי הוועד־המנהל
מרון ופאפו, יש בכוונתם
של אלה, בסיועו של סגן היו״ר
עו״ד מיכה ינון, להכריח את
לפיד להתנצל פומבית ן•!• בפורום
החדשות שנערך יומיים אחרי ישיבת
הוועד־המנהל הסוערת, פנה
עורך מבט, יאיר שטרן, אל
לפיד, ואמר ז ״ברוכים הבאים למועדון!״
(כוונתו היתד. למועדון
,מושמצי פאפר) .לפיד השיב לשטרן
:״בדיוק בגלל זד׳ פחדתי להיכנס
עד כה למועדון הזה י •
דוברת רשות־השידור אריאלה
רבדל, היא הדוברית הקשה־ביותר
להשגה על-ידי עיתונאים. הסיבה:
רבדל לא מחזיקה ברשותה מכשיר
איתור, כמינהג שאר הדובי
רים. היעדר הביפר מונע לעיתים
את תגובת רשות־השידור לאירועים
הקשורים ברשות, דבר המביא
לפגיעה בעבודתה של רב-
דל אגב, את ישיבת ״פורום
החדשות״ האחרונה פתח יוסף
לפיד בקביעה :״אם העולם הזה
כתב על ישיבתנו בשבוע שעבר,
ואמר שיש בכוונתנו להחזיר את
כתב הטלוויזיה והרדיו בלונדון
שמעון טס ל ר — אז אפשר כבר
להחזיר אותו באחד מימי
העדרו של מנהל הטלוויזיה טוב יה
סער מהארץ, הדביק מישהו
על דלת חדרו את הפתק שאמר:
״מישרדו של מנהל הטלוויזיה ה ירדנית״
1הכתב אורי כוהן־
אהרונוב נקרא על־פי ראשי־ה־תיבות
ישל שמו :״ראש אכ״א״

בעיות ולבטים
בחיי המין

שנת 62׳
מנו ע שנת 70׳

מאת

טל 03-737548 .
למכירה פיז׳ו 403

ד״ר מרדכי זידמן
הוצאת רשפים

בלוחיר ו ־ נזכדעד

ירדניזציה

שלמה גליקשטיין, בכיר שחקני הטניס בישראל זכה במקום
הראשון באליפות הלאומית, מקבל את הגביע מידי הצעירה
באלופות ישראל ולגילאי ,)9רונה מאיר וע״י סבה של
רונה, מרדכי מאיר שהינו נשיא איגוד הטניס בישראל.

קבלת מודעות
לבל העיתונים

קונה-סרטים רוטשילד
שנועד מעצם תפקידו להדריך את
עובדי התיקשורת של רשות־השי־דור,
אינו מתפקד כלל. באחרונה
ממלאים את מסך הטלוויזיה כתבים
שלא עברו הכשרה מיקצועית
במיסגרת מרכז־ההדרכה, וכתבי-
רדיו שלא הוכשרו במוסד זהר,סיבה
להתפוררותו של מרכז ההדרכה
נעוצה בעובדה, שהמרכז
הוכפף תחת פיקוחו של המישנה
למנכ״ל רשות-השידור. שלמה

3דורות ב טניס

חבר־וער פאפו
מזכירה אלקטרוניח
רציני שכזה, שהקרנתו היא כמעט
ליל־מישדרים, הורה לפצלו • •
בישיבת חוועד־המנהל, שבה היה
עימות חזיתי בין מנכ״ל רשות־השידור,
יוסף לפיד, ובין חברי
הוועד המנהל, אהובה מרון ו

כינוי אחר, הרווח במחלקת
החדשות, הוא הכינוי ״קיקי וקקה״.
זהו כינויו של אחד מהכתבים, ש אשתו
מכנה אותו ״קיקי״ .הכינוי
,קקה׳ הוסף לצלמו האישי של אותו
כתב.

*שר 1ת זו.ד
־לל א ת שלוס
•סבבדיס
כרסיסי אשראי

פרסי

א ס *בירוד נ

237117

^0מבגשוס י

גו מ ד׳ (מימין)

(המשך מעמוד )49
ערבים׳ לגרש אותם מהגדה, וחייל אחד
אומר שיש להחזיר להם את אדמותיהם.
אחת הסצינות החזקות בסרטו של גי־תאי
היא־ סצינת קבורת עצמותיהם של
״חיילי בר־כוכבא״ ,בכיכובם של הרב גוין
וראש־הממשלה בגין. זוהי סצינה המקבלת
בסירטו של גיתאי משמעות צינית ביותר.
הסרט חושף את הכיבוש על כל כיעירו,
ואינו מחמיא לישראל או לישראלים, ובכל
זאת ניכר כי הוא נעשה על־ידי יש ראלי
שאיכפת לו, והחושב שהכיבוש הוא
שורש כל רע, סרטן האוכל את עצמותיה

של המדינה.
גיתאי מציג את סירסו בפסטיבלים בכל
רחבי־העולם אך לא בארץ. הוא הסביר,
שנאלץ להגניב את החומר מהארץ, לסיים
את עריכתו בפאריס. מכיוון שחשש שהצנזורה
לא תאשר את הסרט. כדי להציג
את הסרט בארץ.

התפקיד הראשי
הנפשות במחזה
מרוחקות כראוי

״בלונדים
כמו מל אכי ם״
ך* סרט הישראלי השני שהוצג בי
י מיסגרת הפסטיבל, חמסין, של דני וקסמן,
זכה כאן במחמאות גדולות ואף נרכש
על־ידי מפיצי סרטים מצרפת. עיתונאים
צרפתיים מיהרו לטלגרף למערכות עיתוניהם
ביקורות נלהבות על הסרט. העיתונאי
הצרפתי הנודע דאו ל׳ קוטיר צפה
בסרט והחליט לבחור בו לתוכנית הטלוויזיה
החודשית שלו קולנוע בדי ויזה. זוהי
תוכנית פופולרית, המציגה סרט בעייתי
פוליטי או חברתי׳ ואחר כך מקיימים עליו
דיון.
גם הסרטים הישראליים האחרים שהוצגו
כאן בחדרי-הווידאו זכו בהתעניינות עצומה,
במיוחד מצידם של אנשי־הקולנוע והעיתונאים
המצרים•
לנה של איתן גדין וסופו של מילטון לוי
של ניסים דיין — שני סרטים שהשתתפו
בעבר במיסגרת הפסטיבל, זכו כצפיית
חוזרות ונשנות. מתחת לאף, סרטו של י-:
קול גולדוואסר, שלא השתתף בסופו של
עניין בפסטיבל, כדי לא לקלקל את סיכוייו
בקאן, הוקרן פה בחדר־הווידיאו בניגוד
להוראות המפיק רוני אקרמן, שדרש שד-
סרט לא יוקרן כלל. מתחת לאף זכה במחמאות
גדולות מצד יוצרי קולנוע ערביים
וצרפתיים, מפיץ יווני אף התעניין ברכישתו.
הפתעה רבה גרם בימאי הקולנוע הסורי :
עומר אמיר עליי, שלמד קולנוע בפאריס.
עומר, שסרטיו אסורים להקרנה בארץ מולדתו,
הציג שני סרטים דוקומנטרים: תר־ננולות,
וסרט העוקב אחרי עובד בחיר־המתים
במערב ביירות.
את הסרט תרנגולות מימנה ממשלת סוריה,
ועומר התבקש לצלם סרט דוקומנטרי על
כפר סורי נידח שהשילטונות מנסים להשריש
בו שיטת־גידול־תרנגולות מודרנית.
הסרט,
שהוא לדעתי מצויין, עמוס ברמזים
פוליטיים בולטים. הבימאי דואג להראות
יותר מפעם אחת, לכאורה במיק-
רה, את ההבדל בין רמת*החיים בדמשק
ובין רמת־החיים בכפר הקטן. הכפריים
מדברים על ניצול ועל אוזלת־יד של ה־שילטונות.
הסרט, כמובן, נאסר להקרנה.
עומר. המתגורר בפאריס עם צעירה לבנונית
המקורבת לחוגי אש״ף. הבריח את
ההעתק אל מחוץ לארצו.
את דינה, ידידתו של עומר, פגשתי בקפה
דה מאגו בפאריס לגמרי במיק־־ח.
היא סיפרה לי שהגיעה זה עתה מביירות.
היא עבדה, כך סיפרה, בבית־החולים עזה
בעת הטבח בצברה ושאתילא. לדבריה,
עבדו בבית־החולים במשך כל המילחמה
שני רופאים ישראליים, רק אחרי הטבח
הם החליטו לעזוב את המחנות, מכיוון שפחדו
שצה״ל יעצור אותם. חשבתי לתומי
שהיא אינה מבדילה בין ישראלים ויהודים,
אך היא התעקשה כי מדובר ברופאים י־ראלים,
בעלי אזרחות ישראלית.
דבר נוסף שסיפרה לי דינה היה פג שה
שלה עם החיילים הישראלים :״כשראיתי
את החיילים הישראלים בעלי פני
המלאך, בלונדים עם עיניים כחולות ומין
מבוכה כזאת בעיניים, לא יכולתי להאמין.
״אלה, אמרתי לעצמי, אלה החיילים שהרגו
אותנו, שעשו לנו דברים כל־כך
איומים. זה היה ההלם הפרטי שלי במלחמה׳
המיפגש עם החיילים הישראליים.
חשבתי שהם חיות, וכשראיתי שהם נראים
כמו מלאכים, חשבתי שמשהו קרה לי. שאני
משתגעת.״

עירה בבנות דנוך, שרה (״שורי״) —
נמוכה, חטובה ובעלת רעמת תלתלים שחורים
וחיוך רחב. שורי היתד, גם היא נאשמת
במישפם הראשון, ויצאה זכאית. אך
היא נותרה קשורה במישפטים, והפכה
כמעט לדמות המרכזית בהם.

//ראיתי שהוא
מ ת עליה
דרי יפת־התואר היתד, לפני עשר
_ שנים אהובתו של עמוס אוריון. זמן
קצר אחרי שהתחילו לחיות יחד, נעצר
עמום על-ידי המישטרה ונידון למאסר
עולם על שוד ברינקס ורצח אחד השומרים.
עשר
השנים שישב בכלא גיבשו בליבו
של אוריון שינאה תהומית לאנשים ש גרמו
לו להיכנס לכלא. הוא טען, כי הוא
חף מפשע, והבטיח כי יגלה אותם וינקום
את ניקמתו. על החלטתו זו הפריז ברגע
שיצא מבית־הכלא. והיא פורסמה מעל
דפי העיתונים והטלוויזיה.
כאשר ביקר ימים ספורים אחר־כך
בביתו של ידידו גומדי, ראה שם את
ההצגה תגדודה
ך* פד שיש, הצגות וסרטים שהפכו
כבר לקלאסיקה, והצופה יודע כי
תמיד יקבל תמורה מלאה לכספו, נראה
כי מישפט הרצח הכפול הפך להצגה כזאת.
למרות שלפני שנה התנהל כבר בבית-
המישפס המחוזי בתל-אביב מישפטו של
טוביה אושרי, שבו העידו כל העדים והת גלו
כל ההפתעות, עדיין מושך מישפטו
של רחמים (״גומדי״).אהרוני, באשמת אותו
רצח כפול, סקרנים רבים.
האולם מלא תמיד נשים יפות לבושות
היטב. נמצאת שם, כמובן, בת־שבע, אשתו
של גומדי, בת למישפחת דנוך — אשה
יפה ומטופחת, המחייכת גם ברגעים קשים.
לידה יושבת בקביעות מרים דנוך, גיסתה,
אשתו של ישראל דנוך, שגם הוא היה

נאשם בסיוע לאחר מעשה לרצח, בכך
שעזר להסתיר את הגופות ודאיות אחרות,
ויצא כבר מבית־הסוהר. גם מרים היא
אשה נאה מאוד, הנראית כאילו יצאה
כרגע מהמספרה.
אך ללא ספק, מלכת הסישפם היא הצי

שני דווות

סניגורית עונה קפלן המגינה על גומדי משוחחת בהפסקה
עס אבי עורך־הדין הוותיק יעקב הגלד. האב נכנס לאולס
לפני המישפט -ולחץ את ידו של נומרי באבירות. גומדי הוסגר לאחר שנתפס באיטליה.

גליון העולם תזה שנשא על שערו את
פניו של אוריון. ואז אמר לגומדי כי היה
זד, איום סרק בלבד, וכל כוונתו היתה
רק להשיג הטבות ממוסדות כלשהם. כך
העיד השבוע גומדי בבית־המישפם.
יחד עם השינאה לאותם שבגדו בו התגברה
בליבו של אוריון אהבתו לשורי.
כאשד יצא מן הכלא והתגורר בביתה של
ידידה ביפו, התגעגע לראות את שורי.
גומדי, שהוא גיסה של שורי, הפגיש
את השניים בביתו. ביום ששי הראשון,
אחרי שחרורו של אוריון, הזמין גומדי
לביתו את אוריון ואת שורי, ונתן לשניים
לשוחח ביחידות .״ראיתי לפי מבטיו והגישה
שלו שהוא מת על שורי, אז השארתי
אותם לבד. יצאתי לגינה עם המישפחה,
והם נשארו יחד בפנים,״ העיד גומדי בבית
המישפט.
אבל כאשר יצא אוריון מבית־הכלא,
כבר לא חיכתה לו שרה. היא נתנה את
אהבתה לטוביה אושרי, חבר־נעורים של
גומדי, וממנו גולדה לה בת. לא היתד, לד,
כל כוונה לעזוב את אהובה החדש ולחזור
לעמוס, שיצא בבית־הסוהר.
כשבועיים אחר־כך שוב נפגשו שורי-
ועמוס בביתו של גומדי. באותו ערב
שישי באו עמום ועזר כהן עם בחורה,
כדי לדבר עם גומדי. בחצר האחורית ישבה
באותו זמן חבורה של אורחים ובני־מישפחה,
ביניהם היו גם שורי ואושרי.
כאשר נכנס עמום, הבחין בשורי והתקרב
אליה, אך אז ראה את טוביה, והוא הסתובב
והיפנה להם עורף. כמה דקות אחר
כך הסתלק טוביה מהמקום.
מאז היה הריב בין טוביה ועמוס גלוי
לכל. היתה מעורבת כאן קינאת גבר בגלל
אשה יפה, שעזבה אותו ועברה לאחר,

וחשד כבד כי טוביה הוא אשר היה מעורב
בשוד ברינקס, ושבגללו ישב עמום בכלא.
שורי היתה גם הגורם למריבה בין
גומדי ואושרי, אשר הביאה להתקררות
ידידותם. גומדי העיד, כי כאשר נכנסה
׳שדרי להריון, ניסה אושרי להתחמק מהעניין•
הוא שיקר לאשתו והעביר את
האשמה ואת האבהות על התינוק לידידו
הטוב גומדי.
הדבר הביא למצב מאוד בלתי־נעים
בביתו של גומדי. אשתו, שהיא ־ אחותה
הבכירה של שורי, וילדיו של גומדי, נפגעו
מאוד מסיפורים אלה. וגם היום, כאשר
שאלה הסניגורית עדנה קפלו את גומדי
על עניין זה, ביקש ממנה לרדת מהעניין,
כיוון שמאוד לא נעים לו לדבר על כך
בבית־המישפט.
מעדותו של גומדי עולה, כי עמוס ועזר
הפכו לזוג סחטנים מיקצועיים, אחרי ש שוחררו
מהכלא. לכל אחד מהם היו כישורים
ותכונות שונות, אך כצמד הפכו לזוג
סחטנים מסוכנים.

השניים, לדברי גומדי, להפעיל על אושרי.
כמה ימים לפני הרצח, תפסו אותו, איימו
עליו באקדחים שלופים, הוציאו אותו
לחולות בת־ים ושם השפילו אותו, השתינו
עליו ודרשו ממנו 300 אלף דולר. אבל
.אושרי לא התכוון לשלם להם.
האמנם היו המניע לרצח הכפול פניה
היפות של שורי דנוד ושלוש מאות אלף
דולר, כפי שהעיד גומדיז על כד ישיבו
השופטים בפסק הדין.
השביל הדק
ף ( תח מסויים גרם במישפם זה עד
״ י המדינה רמי ערומי. הוא העיד כבר
במישפטו של אושרי, וביודהמישפט מצא
אותו עד אמין וקיבל את גירסתו. אותה
עדות עצמה נכנסה גם למישפם הנוכחי,
למרות שערוסי עזב כבר מזמן את המדינה.
אבל הסניגוריה דרשה לחקור אותו חקי
בת־שבע
אחרוני, אשתו של הנאשם, היא אחת הנשים היפות הפוקדות
!״111111
כל יום את האולם. גם בתה, אחותה וגיסתה אינן מחסירות אפילו יום
\111111
אחד בבית־המישפט, והן מפגינות תמיד את מיטב האופנה כשעל פניהן חיוך מלא אומץ.
בתחילה ניסו לסחוט כסף ממימון לוי,
קבלן עשיר מירושלים ובעל מלון רמדה
שלום. לעזר כהן היה סיכסוך ישן איתו.
עזר פנה לגומדי וביקש ממנו להפגישו
עם מימון. בפגישה דרש ממימון שלושים
אלף דולר כהלוואה.
למרות שגומדי לא ראה את הדבר בעין
טובה, והזהיר את מימון בי לא יראה
את כספו בחזרה, הסכים בכל זאת להיות
איש הקשר ביניהם ולהעביר לזוג הסח טנים
את הכסף, בתשלומים של עשרת
אלפים דולר לשבוע. מימון הסכים לתת
את הכסף ואמר :״פאק־אוף הכסף, אז
הרווחתי פחות שלושים אלף.״
את הסחיטה הגדולה שלהם התכוונו

רה נגדית, ופרקליט המחוז, אהרון שדר,
הבטיח לעשות כל מאמץ כדי להביאו
לדוכן־העדים. אולם השבוע התברר, כי
קצין המישטרה שנשלח למקום מחבואו
של ערוסי, חזר משם בידיים ריקות.
ערוסי סירב בכל תוקף לחזור, ואיים
כי אם ימשיכו להטרידו, יעבור למדינה
אחרת ויותר לא יוכלו למצאו.
כעת נותרה בין ראיות התביעה עדותו
של ערוסי, וגומדי שבוי בעצם בגירסה
זו. אם יסתור אותה, אחרי שהרכב אחר
של אותו בית־מישפט מצא אותה אמינה,
יסתכן בכך שההרכב הנוכחי לא יאמין לו.
גומדי בחר לעצמו גירסה שתאמה את
כל העדויות, והילכה על השביל הדק

מלכת המישפט

שרה דנוך משמאל (עם ידידת) היא ללא ספק
מלכת המישפט. כל האירועים קשורים בה ובגברים
שאהבו אותה. למטה: חיפושים קפדני ים נערכים על גופם של הנכנסים לאולם המישפט.
שביניהן. אבל הוא נאלץ לסתור את ערוסי
בפרט אחד חשוב. הוא העיד כי היריות
נשמעו מהכיוון שבו עמד ערוסי, שהחזיק
בידו את הנשק. בכך הקדים כבר את
העדות שימסור בעירעורו של •אושרי,
העומד להישמע בקרוב! ,וגילה כי הוא
תומך נגירסתו של חברו ושותפו.
אך זהות היורה אין בה כדי לשנות
הרבה לגומדי. החלק החמור נגדו בעדות
ערוסי הוא הקטע שבו סיפר ערוסי כי
גומדי הוא אשר חתך את רגלו של עזר
כהן ושיסף את גרונו של עמום אוריון.
את הקטע הזה הכחיש גומדי מכל וכל.
גירסתו, כפי שנטענה על־ידי הסניגורית
בעת הטיעון שאין להשיב לאשמה,
היתה גירסה הגיונית ועשויה מעור אחד.
גומדי הכחיש כל עדינות בינו ובין הנרצחים,
הכחיש כל קשר בינו וביו אושרי או
ערוסי, וכן הכחיש כל ידיעה על הנשק
שהוכנס למיפעלו. אם תתקבל גירסה זו,
יזוכה גומדי מאשמת רצח בכוונה תחילה.
אולם הקושי שעמד לפני גומדי בעת
עדותו ברור לכל. אין מה לקנא בגבר
שעמד שלושה ימים על דוכן־העדים והיה
חייב לחשוב היטב על כל מילה. היה עליו
לתמרן בין גירסתו של ערומי, גירסתו
של אושרי ובין אמונם של השופטים.
זוהי מטלה קשה מאוד. אילנה אלץ !:

הישואדית דרשת
זו ה * קשה
דחיות מסברות

צומים ער
מדרגות

המישנחה

!ך ל יו ת ר לסחוב מצלמה מאשר ל/
/״ן נהל פאב. אני מעדיף לצלם תחת
אש מאשר למזוג משקאות. תאמיני לי,

צלם רשת הטלוויזיה אן־בי־סי, פיטר
סלע, בחברת אשתו, שלונזית נתיב־סלע.
שלומית שירתה בעבר בלהקת פיקוד צפון, שיחקה בהצגות
ילדים ונטשה קאריירת מישחק לטובת לימודים אקדמיים.

מעניק בעל הפאב, צלם
1111ה ^
הטלוויזיה יוסי גריניי
111״• 11
ברג, לרגינה קשפיצקי, מתרגמת הספרים,
שאירגנה לו את חגיגת חפתיזדה.

זה שפתחתי פאב, היתה טעות של רגע,״
התוודע צלם הטלוויזיה של רשת אן־בי־סי
בארץ. יוסי גרינברג.
יוסי, דמות בוהמית ידועה וגלשן חובב,
נמצא כרגע במטולה ומדווח עמר הרשת
שלו מהגיזרה המזרחית.
לא פלא, שלפתיחת הפאב החדש שלו
ביפו העתיקה שנקרא החלון, באו צלמים
זרים רבים וצלמי הטלוויזיה הישראלית.
ביניהם זיהיתי רבים שעברו מהטלוויזיה
הישראלית לרשת אן־בי־בי.
שאלתי את יוסי לסיבת הנדידה ההמונית
לרשת הזרה, והוא ענה :״אצל האמריקאים
הכל יותר מיקצועי. הם רוצים
אקשן ופעילות, ואת זה אנחנו מספקים
להם. שם נמצאת העיתונות האמיתית.״
נושא השיחה במסיבה היתה, כמובן.
סילחמת לבנת. יוסי סיפר :״אם יקו דבר
הנקרא אנרכיה, אז זה בדיוק מה שהיד.
שם. היה מצב כזה, שאנו, הצלמים, לקינו
בעייפות נפשת כתוצאה מההתמודדות עם
הפחד. ההרג וההרס.
״ביירות היתד. הגיהינום האמיתי. איש
הישר בעיניו יעשה. הכוח שלט. אנשים
פשוט אוהבים לירות ולהרוג.״
בסיומה של המסיבה בירך יוסי את חבריו
וחזר למטולה.

¥ 1 1 1 1ך ך 1111 צלמי הטלוויזיה וחברותיהם יושבים על המדרגות תנוובי•
י יי י י ייי לות לפאב שביפו העתיקה. הפאב היה דחוס עד אפס
מקום ורוב הצלמים העדיפו לבלות את המסיבה בחוץ, כשהם לוגמים כוסיות משקה.
מינגש קוסמטי
עם ביצה

מיני פיצה

הדוגמות יהודית
נגר. המכו־נר.
דאגר, בשימלת מיני קצרצרה, עסוקה
מלילת פיצה ביו בקמקיהקנסממיקה.

צדם ומפיקה

יוסי מולא, צלם כלס־טק, בעל
הפאב לשעבר, ממתיק סוד עם
אשתו, תמי מולא, שהיא מזכירת־הפקה של כלבוטק. בתמונה
משמאל: משה מילנר, צלם לישכת העיתונות הממשלתית.

רונית, לא הפריע העניין כלל.
היא דאגה להסתובב בין הדוגמניות
ולחלק לכל אחת מתנה. שכללה קרם ידיים
וקרם לגוף .״את תשתעבדי לקרם הזה,״
הבטיחה לי.

?99 ימו שמים ! דוגמניות צעירות, בע-
לות גיזרה דקיקה, שבימים כתיקונם
ממש מרעיבות את עצמן למען הגיזרה,
שכחו לרגע את הדיאטה הרצחנית. הן
זללו מלוא פיהן פיצות גדושות בקלוריות
הגונות, ולא נגעו כמעט בשלל הפיתת,
שהועמסו בשפע על השולחנות.
הזלילה הגדולד. הזאת נערכה בפתיחת
המרכז ד,קוסמטי החדש בדיזנגוף סנטר.
הגעתי לשם, כי ידעתי מראש שכל הדוגמניות.
היפהפיות תתרכזנה שם. מנהלת
המרכז הזה אינה אלא מנחת תצוגות־אופ-
נה, דליה שפל] הנמרצת.
אכזבתי היתה רבה, כשנוכחתי שלפתיחה
החגיגית הג;ע מיספר מועט של דוגמניות,
חלקן פנים חדשות במיקצוע. הצמרת האמיתית
לא היתד, שם. התירוץ היה, כמובן,
״הן בטח לא מצאו את המקום.״
לדליה שפלן שהסתובבה ביניהן כפט־

ניצה ומנחה

לבוש חגיגי ומיוחד לא נראה על גופן
של הדוגמניות, שהעדיפו לבוא בג׳ינס.
אני שמחה על כל חנות שנפתחת ב*
דיזנגוף סנגור. המרכז, שהיה שומם זמן רב,
מתחיל להתאושש.

כתבת הספורט בילי גורביץ׳ (משמאל) מאכילת את מנחת
תצוגות־האופנדד דליה שפלן, בפיצה טעימה. בילי הפכה
קולגה של דליה, כאשר הוסיפה לעצמה מיקצוע נוסף, הנחיית תצוגות־אופנה. באמצע•:
יהודית נגר נוגסת בתפוח. דליה חננה עם אורחיה פתיחת עסק חדש!.

אגוז!
לילדים

הסונו

הוותיק והנערץ של
ספרי הילדיס, אוריאל
אופק, שערך במשך 25 שנה את השבועון
דבר לילדים, מספר בעזרת הידיים שלו.

ת האנשים האלה אין רואים בדרך
י כלל במסיבות. יש צורך בסיבה טובה
כדי להוציא אותת לחגוג. הוצאת ספר
ילדים חדש של קולגה הייתה סיבה כזו.
רובם התכנסו השבוע בקרפ סחט בית-
אוכל המתמחה בבלינצ׳ס, כדי לחגוג עם
הסופרת. נורי ת יוכל את צאת ספרה
החדש, משלי שועלים.
הסופר אוריאל אופק סיפר, שפעם
נורית איירה סיפרי ילדים ושהוא היה הראשון
שהזמין אצלה איור לספרו הקשרים
הצעירים. גם את ספריה של דכורה עומר
איירה, עד שיום אחד החליטה שדי לאייר
לאחרים והחלה לכתוב בעצמה.
נורית, שכל עניין הפירסומת זר לה.
אמרה לי :״אני עדייו ילדה. לא גדלתי.
אני שייכת לעולם הילדים עדיין. אני אדם
קטן, שגר עם שני ילדים והרבה חתולים.
אני הפטרונית של חתולי השכונה.״

הבוהים בין הסונויס

הבדרן־שחקן טוביה צפיר מתכופף
כשהוא מספר בדיחה לידידו, ישראל
פוליאקוב (פולי) מהגשש החיוור. לשניים היתה סיבה טובה להסתובב בין הסופרים.
נשותיהם, יעל צפיר וישוש פוליאקוב, אירגנו את מסיבת־הסופרים של נורית יובל.

| ^ ו 1י | 7| 1סופרת הילדים וכלת המסיבה נורית יובל (משמאל) בחברתה של
1 11 111 11 טליה רווה עדויית התכשיטים, המחייכת כשיד מושטת לעברה,
כדי למשש את תכשיטיה המיוחדים, שכיסו אותה כליל. הופעתה משכה תשומת־לב רבה.

י המונה

מלכת־המים־לשעבר אי׳
לנה סיבוני (משמאל)
מתרכזת באכילה. מימינה: הדוגמנית בדברה
בג־ינס, פנים חדשות בדוגמנות.

אם יש אנשים בארץ שחשבו כמוני, שספרות
ילדים היא להיט מטורף, וסופרי
הילדים הם עשירים גדולים, הרי שבערב
זה העמידו אותי הסופרים על טעותי. נכון,
אמנם שספרות ילדים נמכרת יותר מספרות
מבוגרים, אבל לא בכמות כזו, שאפשר
יהיה לגרוף רווחים מי-יודע-מה. קשה אפילו
רק לחיות מזה.
אוריאל אופק, סופר ילדים ידוע, שערך
את השבועון דבר לילדים במשך 25 שנים,
סיפר, שרק אחרי שנים רבות, לאחרי
שעסק בתרגום ובעריכה, הצליח לבסוף
לחיות אך ורק* מספרות ילדים.

עוד גילה לי אוריאל אופק :״סופרי
ילדים הם אלה הכותבים על קורות חייהם.
הספר הטוב ביותר שלי נקרא רגע של
פחד. למד. ז
״כשהיינו ילדים בשכונת בורוכוב, התגנבנו
לחצר ביתו של אברהם אלדמע, לשם
היו באים שחקני המטאטא, האוהל והבימה
ומציגים. כששאלו אותנו מה מחיר הברטים,
ענינו: חסש דקות של פתד. מאוחר
יותר גילינו שבחצר אברהם אלדמע, אביהם
של ה וגיל אלדסע מהרדיו, היה סליק
הנשק של ההגנה.״

עורנת

מדור הילדים בעיתון
ידיעות אחרונות, בינה
אופק, מחייכת. בינה היא אשתו של הסופר
אוריאל אופק, הכותב לילדים.

נירה גל

סיטוים ער מחזוי־ עבו במסיבת
יום־ הולדת של עדנה פלידל:
ביום הולדת

לשיר

הנן זחקן ראובן שפר בנזיכ־נסי
ג׳ינס קצרים מופיע
בשירה להנאת חבריו. משמאל: הפסנתרנית
רות מנזה מלווה אותו בפסנתר.

רים הכי־טובים. גם הפעם לא התאכזבתי,
כשחגגתי יחד עם המצחיקים האלה במסיבת
יום־הולדת לעדנה פלידל, שערך לה תיאטרון
הקאמרי במיסעדת תל־אביב הקטנה.
לא היה שם משעמם לרגע.
בראש השולחן ישב השחקן אבנר חזקיהו,
כשלימינו ולשמאלו •יושבים השחקנים
ראובן שפר והשחקן הוותיק נתן כגן.
אלברט כהן בא בחברת אשתו, הפסנתרנית
רות מנזה, שהתיישבה ליד הפסנתר.
בזה אחר זה עלו השחקנים לתת את
חלקם בשימחה. רובקה שפר עלה ושר
קלינקה, וחימם את האווירה העליזה. אחריו
עלה נתן כגן ושר ברומנית, אחרי השחקן
אלברט כהן, שהפליא לשיר.
אחרי ההופעות מגיעות הברכות. עודד
תאומי ברך וסיפר :״אסטרולוג וגרפולוגית
קבעו, שעדנה מרגישה שהחמיצה משהו
בחייה. מה שברור הוא, שאת המסיבה ה זאת
לא החמצת. עדנה יצרה טיפוס על
הבימה של אם טובה.״ כאן קפצה עדנה:
״תגיד־תגיד עליזה מזרחי, אני בידיים
שלך,״ ועודד הוסיף :״כל תפקיד יצעיד
אותך קדימה.״ עדנה הגיבה :״גמרתי כבר
את כל התפקידים.״
לאט־לאט, כשקולחים סיפורי הנוסטלגיה,

צ ך | 1ך ח השחקנית הוותיקה עדנה פלידל מחבקת באושר את בתה הצעירה,
י י י • אפרת. עדנה חשבה שעורכים לה מסיבת־ריקודיס והלכה למועדון.
כשראתה שאין שם איש, הלכה למיסעדת תל־אכיב הקטנה, שס חיכו לה חבריה
מתיאטרון הקאמרי. ששרו לה יומולדת שמח. עדנה התרגשה עד שדמעות עמדו בעיניה.

^ ה י׳ תי א ט רון צעיר ושחקנית מז־
* דקנת,״ מברכת בצחוק השחקנית,
עדנה פלידל, כשכולם משיקים כוסות יין
לכבודה.
״עכשיו אפשר להרים אותך סוף־סוף,״
צועק מקצה השולחן השחקן עודד תאומי
ופורס את עוגת יום־ההולדת הגדולה. עדנה
מכבה את הנרות בעזרת מאוורר.
אני אוהבת מסיבות של שחקנים. תמיד
מובטח לי שאהנה, כי שם עפים הסיפו־

נמו מנצח

מניף השחקן אלברט כהן את ידיו, כשהוא שר שירים
ברוסית. למטה: השחקן אילן דר מרוכז באכילה, ובקריאת
מיכתב .״אני אחד הזייפנים הגדולים של תיאטרון הקאמרי,״ הצהיר דר, כשנתבקש לשיר.

סכין

ובקצהו גבינה תוחב לפיו מלו
שחקני הקאמרי. אבנר חזקיהו,
ן כשבידו 1השנייה הוא אוחז בכוס יין.
1י 6 2 -

מתגלה, שלעדנה היו מחזרים משונים כחייה
בתיאטרון. אירי לוי מגלה לחברה :
״אני הייתי צריך להתחתן עם עדנה. יש
לנו הוזה חתום על־ידי שני עדים, משה
הורגל ושחורי, אבל הנה בא רפי בן משה
והציל אותי.״
עדנה, היושבת בחברת בעלה, רפי בן
משה, ילדיה, בועז ואפרת, השיבה :״המנוול
הזה הזמין אותי פעם להבימה ילא
ליווה אותי הביתה.״
אורי השיב :״תספרי־ תספרי מה עשי,ז
לך ברלינסקי ״.ועדנה סיפרה :
״ערב אחד חלתה השחקנית אביבה ג: ר.
ואני החלפתי אותה. תפקידי היה להתחבק
עם השחקן זאב ברלינסקי. בסצינה מסד
יימת התקרב אלי ברלינסקי ושאל אם אסכים
לצאת איתו בערב, הסכמתי• ברלינסקי
מצא את הסרט היחידי בעיר, שלא ניתן
להשיג אליו כרטיסים. מחוסר ברירה הזמין

שחקן הקאמרי הוותיק נתן
כגן עוצם את עיניו בריכוז,
כשהוא שר ברומנית לקול צחוק חבריו.
אותי לעלות לדירתו.
״עליתי מתנשמת עד הקומה השישית,
ישבתי מעולפת, כדי להתאושש, כי יש
לי אסטמה ורק שש קומות חסרות לי.
עוד אני מתאוששת, נעלם ברלינסקי, חזר,
לקח את ידי והתחיל להסביר לי בדיוק מה
דרוש לו. התקרבתי לדלת היציאה, והוא
הביט על השעון ואמר: בואי, אלווה אותך
לקו .4
״הוא חיכה איתי לאוטבום, אמר שהוא
ממהר והלך הביתה. כשפגשתי בו לפני
זמן מה, הזכרתי לו את הפרשה והוא
השיב: תעזבי זה כבר ישן.״

ראש עיריית אילת, גדי נ״ ץ, אומו שכמה מהחברים הבי טונים שרו הם
עונים, משי! :להאשמות של תושבי עיוו, טוען שאיו לו מחריו
ומורה נ׳ אילת אינור! 1כנוייה לתיירות מקומית, אלא לתיירים מחר ל
וה לא אף החלטתי
לגווש את העורבים ומאילת,
אני לא ומדן למה נדבעים
לי יבל מזו זזברים.
זה ועווש התעשתה

!ותושבים דק מממשים
ותסס את !ואש־וחעיו.
אפילו כשבניתי את
חסנ׳ש לבית־וזקבחת,
אומרו שאו וואג לעתיד

ומפל משם בשלם,
שיש אבטלה,
באים למה. מה סלה?
אני ישמו לבל ׳הווים :
לנו ממה!

את יודעת ומה זה
ל ע סו הסווה!של זיגל,
ולצאת נסי?
.נבהלתי כשראית* את
טבניסת חחסיוה שלו

׳מוהל שולמה שד, ורווי,
,זנה בתואר שבו מזנט״ן,
תם שדלה ועלנוא מישהו
להגיר שיש ד ׳ומאה
לערבים !

תשאלי ששלם ומי יהן שתי
הסריס הכי מסדססת
בישראל* ,גיירו לו
יוושדס:ואילת,
ולא ׳תדאמב

נאילוו ו אורוד אותי!י

ראש עיריית״אילת, גדי כ״ץ, הוא
גבר מלא מרץ. הוא לקח אותי לסיבוב
בעיר ועשה מאמצים עצומים, ברי לשכנע
אותי כי תרם תרומה ענקית לפיתוח
אילת.
עירו של כ״ץ היא עיר בעייתית. כתיירת,
אני מבקרת בה ארבע פעמים בשנה
ואיני מפירה את אילת. המסלול הקבוע
שלי, כמו של תיירים אחרים, הוא בית,המלון
והכפר של רפי נלסון. למעשה,
אני מפנה את גבי לאילת, משתדלת להתעלם
ממרכז התיירות המכוער ומבתי-

השיכון המכוערים עור יותר, ומתרכזת
רק ביופיו המדהים של המיפרץ.
אנחנו עולים לאיזור התעשייה. גדי
ב״ץ מתפאר, שהעירייה משפצת את ה-
איזור, בונה כבישים. האיש מביר את
עירו כלי צל של ספק, הוא מכיר כל
מיפעל באיזור-התעשייח על תוצרתו ועל
נעליו. הוא הראה לי שיכון מכוער והסביר
בגאווה שזהו פרוייקט השיקום של
אילת. אחר״כן התגאה, כי אחת הדירות
בשיכון היתה ביתו הראשון באילת.
נסענו הלאה. ב״ץ יודע שפופולריות

בקרב התושבים אינה בדיוק הצד החזק
שלו. יום קודם לכן ישבתי כמה שעות
בלישכתו. ראש-העירייה התפנח מכל עיסוקיו
לכבוד הראיון. חשובה לו התדמית,
חשוב לו מה חושבים עליו, מה
כותבים עליו בעיתונים.
הוא מדבר בסיגנון ישיר וחברמני,
משתמש בהרבה ביטויי רחוב. הדבר מבהיל
אותו, הוא עוצר לרגע .״אני מדבר
איתן כמו חבר, אבל אל תכתבי בכה
בעיתון,״ מבקש פ״ץ.
גדי ב״ץ הוא מרואיין טוב, יורה

מהמותן ויש לו תשובה לכל שאלה. לפני
הראיון הכנתי שיעורי״בית — שוחחתי
עם תושבים רבים. התמונה שקיבלתי
על ראש״העירייה תיתה ברובח שלילית.
האשימו אותו בהתחשבנות אישית. אזרח
מכובד אמר לי, שכ״ץ פועל כפקיד ומתנגד
לבל רעיון חדש. אחר אמר, שהאיש
מונע על-ידי נקמנות בלתי-מוטברת. אזרח
נוסף טרח לקחת אותי לשכונת ״בנה
ביתך״ ,כדי להראות לי את הווילה
החולבת ונבנית של כ״ץ, המתגורר כרגע
בבית חד-קומתי .״מאיפה יש לראש״העיר

613

״בכל דבר רע ב אילת מאשימי אותי!״
(המשך מענווד )63

כשף לבנות לעצמו עוד וילה שאל
האזרח. ידידו, שהיה איתי, אמר :״שימי
לב, חריגת בנייה. מותר לבנות רק ,450
ראש־העיר בנה 600 מטרים מרובעים.״
ראש־העירייה השביר לי אחר כך, שתקנון
הבנייה שונה. אותו אזרח הראה
לי את הטינופת שעל המידרכה לפתח
ביתו ההולך ונבנה של ראש־העירייה.
גדי כ״ץ אמר לי :״מה אני יבול
לעשותז הבית בהליכי בנייה״.
שאלתי את האזרחים ששוחחתי איתם :
אם כך, מדוע נבחר גדי כ״ץ פעמיים
לתפקיד ראש עיריית־אילת, ושקר שנערך
זה־עתה מוכיח, שיש לו בל השיכויים
להיבחר בפעם השלישית! האזרחים אומרים:
זאת הבעיה. אין מישהו יותר טוב
מגדי ב״ץ.
אני פוגשת גם אזרחים אחרים, מ-
השיכבה המצליחה של העיר אילת. אנשים
עשירים, המתגוררים בבתים מפוארים.
הם מרוצים מראש־העירייה שלהם,
להם אין תלונות.
גדי ב״ץ, אחרי שהראה לי את שכונות
הווילות, אמר :״אין לך מושג במה כשף
יש בעיר הזאת, אין אחד שהשקיע כשף
באילת ולא עשה פי כמה. את רוצה
לדעת על תושבי אילת ז תשאלי בבנקים,
הם יגידו לך במה בשן• זורם כאן.״

ב״ץ מתקומם, מראה לי לאן הולך
הכשף של העירייה: לפארקים חדשים,
לתאורה, לכבישים, לבתי-טפר. ראש־העירייה
שבור שהוא עושה את המקשי-
מום למען אילת. האם משיבה לו עירו
באותו מטבע !

#אדוני ראש־העירייה,
,הגעת לאילת?

איך

הייתי בצנחנים, הלך לי טוב •מאוד. תפקדי
משגע, רצו ישאלך להדרכה. הייתי סמ״פ,
אמרתי חבר׳ה אם להדרכה, אני רוצה להתחיל
מאל״ף, רוצה מ״מ. ואם אתם לא
מסכימים, אני עוזב את הצבא.

• כל־כך כקלות עוזבים קאריי•
רה מצליחה כצבא?
לא בקלות. מאוד אהבתי להיות בצבא.
בכל קורס הייתי חניך מצטיין. זה היה
ב־ ,1957 יבדיוק אז בנו את קי־הנפט. התחלתי
לעבור בקדהנפט, אני קצין קרבי,
הלכתי להיות שומר בנגב בקו־הנפט. אמרו
לי למלא טפסים. מילאתי, ראו שאני בוגר
בית־ספר מיקצועי במכונאות, אמרו לי :
אתה יותר מדי טוב בשביל להיות שומר,
תהיה מפעיל. אמרתי: מפעיל זה יותר
כסף או פחות כסף ז אמרו לי יותר כסף,
אמרתי בסדר.
שלחו אותי למשאבה בפארן. התחלתי
לטפס. ואז, לשרוטשילד קנה את החברה,

עבדתי 16 שעות ליום וגמרתי בחיגות־בגרות
במכה ראשונה, והיתד, לי החוצפה
ללכת לטכניון. לא הצלחתי להתקבל,
היכיתי עוד שנה, ובפעם השניה עברתי
את הבחינות. מה אני אגיד לך, באילת
כולם צחקו ממני, אתה תהיה מהנדס, אתה
משוגע? כשהתקבלתי לטכניון, לא האמינו.
אמרתי לאשתי: טוב, עוברים לחיפה.
את יודעת מה אמרה לי אשתי? אתה
עובר לחיפה, אני נשארת באילת.
ישבתי בכיתה ולא הבנתי על מד, מדברים
חשבתי שאני נופל. מה אני אגיד לך,
בסיף גמרתי את הטכניון עם ציונים הכי
גבוהים, שלישי. רביעי בפקולטה. ואז,
אחרי שגמרתי טכניון, עמדתי לעבוד ב־מישרדי
׳קצא״א בתל־אביב. אשתי קיבלה
עבודה ברמת־גן, ליד הבית, את יודעת
מה זה למורה לקבל עבודה ליד הבית?
כשהכל היה מוכן למגורים בצפון, קורא
לי ישורון שיף, מנהל החברה ואומר: יש
בעיה באילת, צריך לפטר את המנהל, רוצים
אותך באילת. בן־אדם נורמלי אומר
ברגע כזה: אשקול את ההצעה, אני אמרתי
לו: ישורון, אני יורד עכשיו. אשתי
והילדים היכו לי באוטו למטה, אמרתי להם:
וזבר׳ה. יורדים לאילת, היית צריכה
לראות איזו שימחה.
אחרי חמש שנים, לפני הבחירות של
,1973 באו אלי חבר׳ה מקבוצת צעירים
באילת ואמרו לי: גדי, מספיק לשחות בשמנת,
הלך לבחירות, תהיה ראש־העיר.

• ואתה ויתרת על השמנת?
חמש שנים זה זמן סביר לבן־אדם למצות
את עצמו בתפקיד. הרגשתי שזה הזמן
ללכת הלאה.

• היית חכר סיפלגת העבודה?
לא הייתי עסקן מיפלגתי, לא הייתי
חבר מועצת עיריה, לא הייתי חבר מיס־לגה.
באו אלי מהסיפלגה, אמרו לי: תהיה
אהד המועמדים. ונגד מי התמודדתי? לא
פחות מאשר נגד סגן ראש־העיר ומזכיר
מועצת־הפועלים, שני אריות פוליטיים
ואני הקטן נבחרתי כמועמד. ואז פרצה
מילחמת יום־הכיפורים ומאז איי ראש־עיר.
ב־ 1977 שוב נבחרתי כראש עיריה.
באילת יש ציבור חישב, תושבי אילת מצביעים
לכנסת על כל אחד של המערך
שניים לליכוד, לעומת זאת לעיריה זה
הפוך, הרוב המוחלט בעיריה מצביע מים־
לגת העבודה, הבחירות הן על בסיס אישי.
אז הנה אני פה ולא רואה את עצמי
פורש לגמלאות כראש־עיר, אני בפירוש
רוצה לחזור למיקצוע שלי.

• פגשתי די הרכה אנשים כעיר
הזו, שהיו שמחים אילו חזרת
למיקצועך הקודם.
כ״ץ עם הקונסול המצרי באיות
.לכל הפרשה גרם בגדל שוטר דרוזי. הנאנסת פנתה אדיו !
השיור שלנו נמשך. ראש״חעירייה אומר
:״הקמוני פח מועדון לקשיש, גיישתי
כשף למחלקה לטיפול נמרץ בבית־החולים
ובניתי בביש לבית״הקברות, ואת יודעת
מה אומרים התושבים ! שאני דואג לעתיד
שלי.״
אנחנו מוזמנים לביתו של ראש־העירייה.
בית חד״קומתי ישראלי טיפוטי, צנוע,
נעים. ורדה, אשתו, מקבלת אותנו. גדי
מתעקש, שאראה על מכשיר הווידיאו,
את הראיון שערך לו רם עברון• ורדה
מגישה קפה ועוגה. ראש-העירייה מראה
לי את אלבום־התמונות שלו• חשוב לו
מה שאני חושבת עליו, חשוב לו ליצור
רושם חיובי.
העיר אילת במצב קשה. התיירים אינם
באים. בתי-המלון חצי ריקים. כולם תולים
תיקוות בעונת התיירות, שתיפתח
ב־ 15 בנובמבר. פרשת הפועלים הזרים
והפועלים הערביים אינה טושיפה כבוד
לעיר, שכבוד מעולם לא היה השטח החזק
שלה. גדי ב״ץ מתעקש שאין זו מילחמתו
שלי בזרים, אלא מילחמת שירות״התע-
שוקה. בדי להמחיש עד במה אין לו
דבר נגד הערבים, הוא מביא לי במה
שיפורים בשיגנון של ״במה מידידי הטובים.״
אזרח
בשם שבילי מנהל נגד ראש־העיר
מילחמה פרטית. הוא גרם לכך
שזיגל יחקור האשמות שהטיח בגדי ב״ץ.
ראש״העירייה יצא זכאי ינקי מכל אשמה.
באילת אומרים: אם זיגל לא מצא
שום דבר, שימן שמשהו לא בשדר.
גם העובדה שלעיריית אילת אין חובות
גורמת לבמה אזרחים הגונים להרים
גבות ולהגיד :״לעירייה אין חובות, משום
שגדי ב״ץ שומר על הכשף בבנק״.

את עשית שיעורי־בית, מה? טוב לא
כולם מרוצים, תמיד מחפשים משהו, בכל
מקום תמצאי כאלה. זה לא קל ליפול
על תפקיד כמו ראש־עיר, כשאת לא מגיעה
לזה דרך פוליטיקה.

• מה זה עושה לך להיות
ראש־ העיר?־

הקימו את קצא״א ואמרו לי לעבור ל־אילת.
בדיוק התחתנתי עם ורדה. והיא
אמרה לי: אילת, בשום אופן לא!
אמרתי: חבר׳ד יש• לי בעיה, או ש־אני
נשוי או שאני עובר לאילת. בסוף
אמרתי לוורוד :,את יודעת מה, נעשה
הסכם לשנה, לא ילך, נחזור לתל־אביב.
קיבלנו בית, שנחשב אז לטוב, ואללה אני
מוכרח להראות לך את הבית הזה, היום
היא נמצא בשכונת־השיקים. ורדה ראתה
את הבית בכתה יומיים. מה אני אגיד
לך, איפה דלתות, איפה פאנלים, בית־שימוש
ואמבטייה ביחד. טוב, אחרי יומיים
נרגעה והבינה שזה לא סוף העולם, שזה
בסך הכל לשנה.

ראש־העיר. הקופץ לבריכה כמו שאני
קפצתי, זקוק לפחות לשלוש־ארבע שנים
עד שהיא יודע לשחות. וזה קשרים והיכרויות
ולימוד החומר מאלף. ראש־עיר
כזה זקוק למיטען של כישורים והוא לימד

רגע־רגע לאן את רצה י נגמרה שנה,
אמרתי לוורדה: רוצה לעבור לתל־אביב?
היא אמדה לי: אתה יודע מה גדי, בוא
נעשה נסיון לעוד שנה. כילם באילת היו
אז צעיריב, זה היה כיף לא נורמלי. וכך,
במשך המש שנים, כל שנה ניסינו את
אילת לעוד שנה, עד שהגעתי בקצא״א
לתפקיד סגן־מנהל־המיפעל, וידעתי של־תפקיד
המנהל לא אגיע, כי הם תמיד
הביאו מישהו מבחיץ עם תואר אקדמי.
החלטתי לרכוש לעצמי תיאר אקדמי,
להיות מהנדס.
היו ל.י סך־,׳,כל שלוש שנים תיכון, יש
פה בדור. שהיה חניך שלי בציפים ברמת־גן,
פניתי אליו ואמרתי לו: פוקסי, בוא
למד אותי. יאללה, מה אני אגיד לך.
בשיעור הראשון הוא לקח עיפרון, צייר
משהו על הדף ואמר לי: אתה רואה גדי,
זה נקרא משושה. את קולטת, הבן־אדם
לא יודע מה זה משושה, אבל רוצה להיות
מהנדס.

תוך כדי עבודה. בתקופה הראשונד העיר
סובלת, אתה לא מכיר אנשים ואתה צריך
להזיז הרים. היום, בהרמת טלפון אני פותר
דברים. שפעם היו לוקחים לי חידשים.
ועד שאתה גומר לעשות סטאז׳ על הכיסא
שלך עברה לך הקדנציה. לכן, לדעתי,

יש בזה כל־כך הרבה סיפוק, בעיקר
ביצירה, כל מה שאתה עושה מייד רואים.
אני אוהב גם להתמידד עם בעיות,
יש בזה הרבה אתגר. אבל זה שוחק, אני
לעצמי הקצבתי עוד קדנציה אחת ואני
אפרוש, שלוש קדנציות בראשות העיר
זה מספיק.

• למה לא שתי קדנציות?

• ומאז אתב באילת?

ראש־עיר טוב זקוק ליותר מאשר קדנציה
אחת כדי לעשות טוב את העבודה שלו,
אלא אם כן הוא אדם שהתחמם ליד ראש־העיר
הקודם, שהיה לידו, שלמד ממנו,
שהוכשר על ידו לרשת את מקומו.

• אתה מכשיר לך יורש?

אני לא מכשיר איש. אבל אני חושב
שזו שיטה טובה.

• אתה מדבר על איש שיתחמם
לאורך ושלא ייאלץ לקפוץ לבריכה

לאיבה שההזקויס
שר דגר ג טש !

הס!תגיש טזעס
לוחם של אמא שלי !
כמו שקפצת אתה. מדוע אם כך
אינך מכין לך אלטרנטיבה?
אני לא חושב שכרגע יש לי תחליף.
אני מתאר לעצמי, שלקראת הבחירות יצוצו
כל מיני אנשים, שירצו להתחרות בי.

• מה כקשר לאברהם כורהה,
מועמד הסניף המקומי של מיפלנת
העבודה לראשות־העיר?

בסניף האילתי של מיפלגת העבודה,
חמישים אחוז הם בעד בורדה, חמישים
אחוז בעדי.

• איך קרה, אם כך, שהוא
נבחר כמועמד הסניף?

מרכז מיפלגת העבודה ערך סקר חיצוני,
והסקר הראה בצורה משמעותית
בילטת, שסכויי לקחת את הבחירות גדולים•
המיפלגה היתה מאוד מעוניינת שאלך
כנציג המיפלגה לבחירות הבאות.

+ואז היא הטילה וטו על החלטת
הסניף לבחור את בודדה
כמועמד?

המיפלגה אמרה למחנה בורדה במועצת
סניף: אל תעשו שום זזלטוה יאל תבחרו
איש, אנחנו רוצים לבדוק, לדבר. לבודדה
וקבוצתו אצה הדרך. למרוח דרישת
המיפלגה, הם התעקשו לערוד בחירות
פנימיות. כדי למנוע אי־הבנה, המיפלגה
שלחה מיברקים לא לקיים את הבחירות.
אני הוריתי לאנשים לא להשתתף. הקבוצה
של בורדה באה ובחרה אותו. כך
שלא מועצת הסניף בחרה את בורדה אלא
^׳ 50 ממועצת הסניף.

• לפני שנכנסתי ללישכתך הסתובבתי
כעיר, דיברתי עם תושבים
יש לי הרגשה שאילת סובלת
מדמורליזציה, ותושבים ותיקים
עוזבים את העיר: ,מה לדעתך קורה
באילת?׳
אילת זו עיר שבה תיקשורת השמועות
היא המפותחת ביותר בארץ. אילת היא
סיר־לחץ׳ אי־בודד, כל אחד יודע על
כולק. מספיק ששני ותיקים עוזבים ויש
שמועות שכל העיר עוזבת. איזה עוזבים?
את יודעת שאילת הולכת וגדלה?

• איך אתה עוקב אחרי העזיבה
או אי־העזיבה של התושבים?

תראי, את לא יכולה לספור כל יום תושבים,
אבל את יכולה לדעת מה המצב
במוסדות־ההינוך. ובמוסדות־החינוך הכיתות
הולכות וגדלות, ולא מדובר רק בגידול
טיבעי, גם בכיתות הגדולות והבינוניות
מיספר התלמידים גדל, סימן שיש
יבוא. מה אני אגיד לך, חרושת השמועות
עובדת פה, שזה משהו. ההוא עוזב, אז כל
העיר עוזבת !

• גם המשכר בתיירות הוא
תוצאה שד חרדשת־שמועות?

זה שהתיירות בנסיגה, זה ללא־ספק,
אבל לא בכזאת עוצמה. כמו שזה מתבטא
בבלי־התיקשורת. הנה כתוב בעיתונים שהשנה
תהיינה שלוש טיסות צ׳רטר. בואי
אני אוכיה לך שתהיינה אחת עשרה.

9אז שוב כלי־התיקשורת אש
מים?׳

לא רק, אבל הם בהחלט מגזימים במסי־רת
המידע.

• אתה לא יכול להכחיש את
העובדה שחכרת־תיירות שוודית
גדודיה, שהביאה לכאן סאות תיירים
כשנה שעברה, ביטלה השנה ״י
את כל טיסותיה.

טרה. לזיג, עם רשימה שלמה. זיגל עבד
עלי עם כ* הצוותים שלו, על כל המעז־דים,
אפילו עצרו שני אנשים, בדקו־בדקו
ואת יודעת מגהץ של זיגל, שאלוהים יש מור.
יש לי תעודת-יושר מזיגל, לא חושב
שהרבה אנשים מסתובבים עם זה.

רגע־רגע, אחת. ביטלת, אבל יש אחרות
שנוספו.

• אם כך, הכד מסדר.

לא אמרתי שהכל בסדר, ציפינו להכפלת
הטיסות וזד, לא יקרה. אולי תהיה
נסיגה.

• תעודת־היושר הזאת חשובה

* לאילת יש א ת כל הנתונים
שד עיר תיירות, יש דה ים מ שגע
וחורף חם, מה מונע מהעיר הזאת
להפוך עיר תיירות מצליחה *

לאיפה הם לא נכנסו האנשים של
זיגד? הם הגיעו כמעט לרחם של אסא
ישלי, הם הגיעו. את יודעת מה זד< לעבור
את זיגל ולצאת נקי?

שתי סיבות בסיסיות: מילחמת לבנון
הפכה אותנו לבלתי־נסבלים, מוקצים מחמת
מיאוס. יש לנו תדמית שלילית• ואף
אחד לא רוצה לבוא לנופש במקום שיש
לו תדמית שלילית. והמצב באירופה הוא
קשה מבחינה כלכלית.

• סיפרו די ש ב תקופ ת החקירה
היית מאוד מתו ח.

זה העיק עלי, כשראיתי את טכניקת
החקירה, אמרתי: אלוהים אדירים, יכול
להיות שיש דברים שאני לא מודע להם.

• נם לתורכיה יש תרמית
שלילית, והארץ הזו לא סוכרת
ממחסור כתיירים * יוון כ ת קופ ת

• אגי מבינה שלא רק שבילי
לוחם בך, ,גם העיתון המקומי,
״דפי אילת״ ,לא כדיוק מ שתגע
א הריך.

מישטר הקולונלים, שהיה כלתי
נסכל,
לא סכלה ממ שכר כענף
התיירות וגם ספרד של פרנקו.
יתכן שיש משהו מהתהמית שד
ישראל כעולם, אך מכיוון שאני
עצמי תייר ת כעיר הזו, אני חו שכת
שהסיכה לכך שהתיירים לא מגיעים
לכאן היא שיקר פה כצורה
כדתי־רגילה ושהתייר אינו מקכל
תמורה לדולרים שלו•

בואי
נלך וניקח עובדות. הייתי עכשיו
בטבריה, עשיתי השוואת מחירים, יש איזה
דבר בתודעה של הישראלים, כשהיש־ראלי
מגיע לאילת, הכל מגיע לו בחינם.
תאמיני לי, בהשוואה לטבריה, אילת זולה.
למרות שיכולים לאזן קצת על־ידי הורדת
מחירים, יש הרבה מה לעשות בעניין הזה,
יש מה להוריד בשכבות השומן. ופה באילת,
מוכרחה להיות תחרות בין ה־מיסעדות,
הם לא יכולים להוריד מחירים,
הם מוכרחים להילחם כדי להתקיים.

• על חשכץ ה תייר*

יש לי הפתעה בשבילך, אכלתי קובה,
מוסקה !ושתיתי קולה בטבריה ושילמתי
100 שקל. יש גבול לכל תעלול, המחירים
באילת לא כל־כך יקרים.

המקומי,
כעי ת ץ
• קראתי
״אפרופו אילת״ ,כי כפגי שתך עם
גורמי תיירות אמרת, ש ה תיי ת ת
היא לא הבעיה של העירייה, אלא
הבעיה שד ג 1רמי התיירות, מכיוון
שלא העירייה מרוויחה מהתיירות,
אלא גורמי התיירות.
זה טריק עיתונאי נבזי, הוציאו דברים
מהקשרם. מה שאמרתי הטן, שצריכים להתגייס
להצלת התיירות. לכל אהד מגורמי
התיירות יש אינטרסים, כל אחד רוצה ש את
הקורבן יקריב גוף אחר. כולם אינ טרסנטים.
אמרתי, אנחנו בעיריה לא אינטרסנטים,
העירייה לא מתפרנסת מהתיירות.
זה מה שאמרתי.

• ל״אפרופו אילת׳׳ יש משהו
נגדך *

לא, אבל לכתב יש איזו התחשבנות איתי.

מ שיחות שלי עם תושבי
אילת ה תר ש מ תי שאתה עסוק כל
הזמן בהנהלת־ח שבונות עם אנשים.
חני
לי דוגמה.

• הקיוסק של שיסעון — אומי
ריס, שאחרי ששיפעון עשה מסיכה
לכבוד המתחרה שדך, כודדה, החלטת
לסגור לו א ת הקיוסק, שהוא
מוסד באילת.

את התקנות החדש — יהרסו לו. ודווקא
חוסנו לאדם חזק, קבלן גדול.

* הכה נחזור לנושא הח שבונות
האישיים. סיפרו לי שיש לך חשבון
עם גדי בן־זאב, מבעלי מדון ״קרוואן״
— ולכן הורי ת לו להרוס
את הגדר וא ת ה מיכנים שלצד
הככיש חמויכיל מאילת לטאכה.

קודם כל, זה לא עם גדי בן־זאב, זה
עם מלון קרוואן. מלון קרוואן בנה גדר
על חשבון הכביש, כשבאנו אליהם ואמרנו:
חבר׳ד. מדי העניינים ז הם אמרו
לגו: עכשיו אתם לא צריכים את השטח,
כשתצטרכו את הכביש, נוריד את הגדר.
אחר־כך הס הלכו ובנו מועדון־לילה ומיס־עדה
על אדמת הציבור.

• הכוונה היתה לבנו ת כביש
ארבע מכלולי ל שארם־אד־ שייך׳

לסקופ ומחפש לראות אם אני עושה איפה
ואיפה, או שאני אעשה לו פרוטקציה?
הצדק צריו להעשות, לא רק להראות, אז
כל מי שנפגע מהצדק, חושב שאני מתחשבן
איתו, נוקם בו.
ו ! 1 1

• אם כך, אנחנו לא יכולים
להתעלם מהאזרח שכילי כעיתון
״דפי אילת״ קורא לך האזרח
שבידי שקרן. הוא שהביא לאילת
א ת זיגל, כדי לחקור אם חרג ת
במיסגרת תפקידך מהנו־הדים. מה
יש לו נגדך*

כששבילי בא לאילת, הוא היה במצב קשה.
אני עזרתי לו. בתמורה הוא מאוד רצה
לעזור לי. אמרתי לעצמי טוב שמשוגע כזד,
יהיר, בעדך ולא נגדך. הוא עזר לי
בבחירות. אחרי הבחירות הוא חשב שאני

אווי גולדשנו״ן עשה עוול ואילת.
ווא הצי! את הבעירו נצוות מעוותת
כעת כששארם הוחזרה, ואין כוונה
לכנות כביש כזה, מדוע שמלון
״קרוואן״ יהרוס א ת הגדר, אם זה
לא מפריע*

חייב לו. ניסיתי לעזור לו, אף פעם לא
היחד, לו דירה, עזרתי לו גם עם המוסך,
הוא פחח־רכב במיקצועו.

כי הוא בנה את הגדר בניגוד לצו בית־המישפט.

זד, פנה לא רק פנה, גם שלח שליחים.
פניתי למישרדי־השיכון וביקשתי שיסדירו
לי דירה, כשענו לי שאין דירות, הוא נתן
לי מיספרי דירות פנויות. אמרו לי: תשמע,
זה יהודי שמרוויח טוב, הוא לא בקריטריונים
של המיסכנים. מה יכולתי לעשות
ז אבל אז ׳ שבילי אפר: אם ראש־העיר,
שעזרתי לו להיבחר, לא עוזר לי,
אני אראה לו. אני קבעתי לי ככלל לא
לענות לו.

• ״טקסס ראגצ׳״ ,או אם תרצה
עיר הסרטים, היא אתר תיירות
חשוב ב איל ת וככל־זאת, כך סופר
לי, א תה מערים קשיים על הבעלים,
שהוא גם הבעלים שד מלון
״קרוואן״.
איזה ואנשים, רק רע הם מתישים,
׳רק להעליל עלילות, מיד אראה לך את
הסיפור ״של טקסס ראנצ׳ .הבן־אדם לא בנה
אף מיקלט. מה שבנה בפועל לא אישרנו
לו, הוא חרג מהמיגרש. איזה מן
.שישה זאת? תגידי לי, קודם לבנות אחר־כך
לבכות ז ובן־זאב הוא חבר מועצת־עיריה
מהמיפלגה שלי, וכל אחד מסתכל עם טל־

• הוא פגה אליך לעזרה *

* הוא אומר שאתה לא עונה
לו, משום שיש,דברים בגו. למעשה,
תושבים רבים סבורים שהשתיקה
שלך כמדה כהודאה.

איי שואל אותך, לפי דעתד אני צריד
לענות לו? האיש הזה הלך ופנה למיש־

את רואה, זה העוול הכי גדול בעולם.
אז בואי תשמעי. אבי הולך לקראת בן־
אדם, הולך־הולך-הולך ובסופו של דבר
הוא אומר עלי מנוול, מתנכל. העסק של
שימע־ן היה מושכר. בבניה היה דפקט,
מישרד־הבריאות לא יכול היה לתת לו רשיון.
אמרנו לו תסגור, ניתן לך מקום
חדש, אבל מה, שמעון הוא בצד של בורדה׳
חביבו של ראש־העיר הבא והרגיש
שהוא יכול לעשות שריר. ובכלל, הטיטול
בשיסעון התחיל הרבה לפני הבחירה
של בורדה. נקמנות? שטויות ! הכל
התחיל שניב לפני כן. זה כמו לשדך פיל
עם תרנגולת, יותר מזה. ה־א לא רצה
לסגור, אמרתי לו: בניגוד לחוק זה לא
ילך, אפילו אם הוא מוסד באילת, זה
לא ילך. איי מודיע לך, שאצלי לא יבנו
בנייה בלתי־חוקית• ,מי שעובר את הסותר
יקבל צו־הריסה.

• א תה מתכוון ל״ערב ערב״,
הנח שב כאן דשופרו של ראש־העירייה
* אומרים שעורך העיתון,
איציק נועם, נוהג לפכול כל כ תב ה
המבקרת א ת גדי כ״ץ.

אם כתב שופך על עיריית־אילית טונות של
השמצות וכותב שראה זבל מול מישרד־העיריה
והקולנוע, איציק נועם רוצה הוכחות,
אז הוא הולר עם הכתב לכל המקומות
האלה ואמר לו: תגיד לי איפה אתר,
רואת פה זבל? ופסל את הכתבה. ואת י!ר
דעת מה, הוא אפילו לא שאל אותי.

• אולי איציק נועם לא ראה
זבד, אבד אני, במחילה, ה תר ש מ תי
שהעיר שדך פשוט מטונפת.

את רוצה להרגיז אותי ז אני רוצה ש העיר
תהיה נקיה. כל יום שישי אני מראה
לראש מחלקת־ד,תברואה כל פריט ר
פד ׳•ש בעיר. בסטנדרטים המקובלים אני
לא בטוח שהעיר לא נקיה, לקחתי כיעד
אישי לנקות את העיר, אבל הלכליד נובע
מכך שבעיר מסתובבים אלפי זרים ולאלה
בכלל ילא איכפת. פה !באילת הכל מותר!
לשבור, לטנף, הכל. אותם פועלים הגרים
בשכירות מה איכפת להם מה נעשה *
בחצר? לוקחים פח־אשפה זורקים החוצה.
איכפת להם? מחר הם לא יגורו פה.

אינך אוהב א ת ׳הפועלים ה זרים.

הגענו לנושא הבוער, מי אמר לך
שאני לא אוהב פועלים זדים ז
,גורמים אינטרסנטים בכלי־התיקשורת
עושים לי עוול.

• שוב אמצעי־התיקשורת אשמים*

שאני
אגיד לך שלא? אורי גולדשטיין
עשה עוול לאילת, הוא הראה את העיר
ג צורה מעוותת.

• אתה מתכוון לומר, שלא
ד-תה כאן בעייוה עם פועלים
ערכיים, שזו גוזמה שד כתב־טל־וויזיה*

יודעת ששוטר דרוזי גרם לפרשת
הערבים. היתה תיירת, שהתלוננה שאנסו
אותה ליד מחגה־עבודה של אתר־בגייה.
המישטרד, פעלה נכון, אבל עשתה טעות
— נכנסו למחנה והוציאו מתוכו מאתיים
גברים.

• רמה דווקא למחנה הזה *

מכיוון שהתיירת התלוננה שהאונס בוצע
ליד המחנה.

• אם תייר ת הי ת ה מתדוגנ ת
שאנסו אותה ליד מדון ״הסלע ה אדום״
,הי ת ה המישטחה מ ת פר צ ת
לתוכו ומוציאה מ תוכו מאתיים
אורחים *
התיירת נתנה תיאור.

6היא ידעה שהאנס ערבי*־

אני סומך על המישטרה, שיודעת מה
שהיא עושה. המישטרה נכנסה למקום לפי
תיאור התיירת. הפכו את המחנה, העירו,
הוציאו מהמיטות, אמרו סליחה...

• אמרו סליחה *

לא יודע אם חייבים להגיד סליחה, אני
לא איש מישטרה. המישטרה היתה חייבת
למצוא את האנס, אמרתי לך שעשתה
טעות כאשר התפרצה למחנה והוציאה
אנשים מהמיטות.

• המישמרה לא ניצלה א ת הי
מיקרה הזה כדי להתעמר בערבים*

+אם כך אתה צריך להרוס א ת
כד שכונת ״כנה ביתך״ ,כולל א ת
הווילה הפר טי ת שלך.

שם היו כל מיני חריגות. מועצת העיר
החליטה לשנות את התקנת, וסי שיעבוד

אני עם שבילי וגם עם העיתון הזה לא
מתעסק. זה עיתון רפש. הארס מטפטף
וגוזל ונשפך מתוכו. אני לא יכול להתייחם
לזה. יש באילת גם עיתונים אחרים.

הווילה שד כ״ץ באילת
״יש לי תעודת־יושר מזיגל. למי עוד יש?׳

בעיית הערבים היא בעיה של איבה,
הרוחשת מתחת לפני השטח. את יודעת,
כאשר גרתי בדירה הראשונה שלי באילת,
השכן שלי היה צ׳רקסי עם עשרה ילדים,
(המשך בעמוד )69

ספורט כדורסל וזתסחוסם וח י 10ל סורק*
לא זה מה שתיכנן השנה הכדורסלן קורק,
נלסון. שחקנה הבלתי־מגוייר של הפועל
רמת־גן מתהלך בימים האחרונים מאוכזב
ומתוסכל, אחרי שהבין כי סטיב מא־לוביק,
חברו האמריקאי שהתגייר, חוזר לישראל
וגם יורש את מקומו במאבק על
המישחקים לקראת גביע קוראץ. התמודדות
זו הנחשבת בין שחקני הכדורסל כסוכריה,
מדרבנת את השחקנים.
נישואיו של: לסון עם מיכל זיכו אותו
בכניסה חופשית לליגה הישראלית. אך
לא הכל הסתדר לי. יש לו נטיח קלה להסתבכויות,
זה התחיל עם הקבוצה שהיא מש-
את־נפשו: מכבי תל־אביב. המשא־ומתן
איתר. טורפד, מייד לאחר מכן הפועל היפה
כמעט שתבעה אותו לדין על ביטול חוזה.
קבוצתו, הפועל רמת־גן הסכימה להציל
אותו אחרי שנבהלה מבריחתו ההיסטרית
של מאלוביק.
עכשיו הונחתה עליו המהלומה האחרונה.
צבי שרף, המאמן, העדיף את מאלוביק תחתיו.

הפר בבז־ך רסל-געו־ם
רק לפני שנה התלוננו הכדורסלניות הישראליות
על חוסר־היחס אליהן, וכבר
התרחש מהפך. פיתאום התחיל להיות חשוב
להם, באיגוד הכדורסל, לעודד את כדורסל-

כדדרסלן נלפון (מימין)
בגלל בריחתו ההיסטרית
מול נוער או בוגרים מליגות נמוכות יותר,
זאת כדי להעלות את הרמה.

ה טעו ת סוד ה בו ע ל

כרורסלגיות גיכחרת ישראד
לא עוד נשים נגד נשים

את גרק קורנליוס ( )24 גילתה בית״ר
תל־אביב בארצות־הברית, והציעה דו כסף.
אז בא הפועל תל־אביב עמוסת המצלצלין
והציעה לו סכום כפול. הבחור הסכים, והובא
ארצה. הקבוצה גם חתמה אייתו על
חוזה — הכל לפי הספרים.
אלא שיומיים לפני תום המועד המותר,
להעברות־שחקנים, שמו עינם עסקני הפועל
באמריקאי אחר, ג׳ון ראמזי. מאחר
שחוקי הכדורסל אוסרים על הכללת שני
זרים, הלכו העסקנים והמציאו בזריזות
מעוררת־כבוד מיסמך רפואי, שהעיד כמו
אלף עדים, כי קורנליוס לא כל־כך בריא
ולכן גם לא כל־כך כשיר לשחק. הם לא
שכחו לפצותו ב־ !2אלף דולר, שלא יתבע
א: תם לדין ושיסתום את הפה, כי שערוריות
ממילא לא חסרות לקבוצה.
אכל* אותה. עכשיו, חודשיים אחרי
פתיחת עונת הליגה, הבינו המנהלים שט־עותם
היתה קשה. רק עכשיו, באיחור כמובן,
גילו אנשי הפועל שהם זקוקים לשחקן־
חוץ מסוגו של קורנליוס. כי שחקני פנים
יש להם בשפע.
גם קני לבנובסקי וגם בוב פליישר עונים
על דרישות של שחקן־פנים, ועכשיו
נוסף להם גם ראמזי, שלא התגלו בו כיש־רונות
של שחקן טוב יותר מחברו המודח
קורנליוס. שלא לדבר על כך, שרמת מיש־חקו
של גרק התגלתה כגבוהה בכמה דרגות
מזו של ראמזי. אכלו אותה פעם נוספת
בהפועל תל־אביב.
גרק התאמן בחודשיים האחרונים עם הפועל
רמת־גן, בתיקווה לשחק בהתמודדות
לקראת גביע קוראץ׳ — אך סטיב מאלו־ביק
טירפד גם לו את התוכניות.

הנשים בארץ: מביאים כדורסלניות תוצ־רת־חוץ
להיזוק, ובפעם הראשונה מטילים
על מאמן מיקצועי, שאימן כל חייו גברים,
להכין את נבחרת הנשים לקראת תחרויות
קדם־אליפות־אירופה.
נשים מדד גברים. למדות התוצאות
הקשות של ההגרלה — על הישראליות
להתמודד עם נשות מיזרח אירופה, הנחשבות
למעצמות כדורסל־נשים — יש השנה כדורגל ציפיות גדולות. יותר מהקבוצה מאשר בעבר.
השינוי באווירה הביא את הנשים ל־ט
ל ביזי ה ^
מישחקים באולמות סגורים, יש יותר קהל,
יש עידוד, יש יותר מוטיבציה.
במישחק הדרבי האחרון שהתקיים בין
האיגוד אישר תוכניוודאימון שהגיש מ הפועל תל-אביב ויריבתה הנושנה, מכבי
אמן הנבחרת, שמואל יעקובסון. תוכניות תל־אביב, לא הסכים מאמן הפועל, צביקה
שמעולם לא אושרו קודם לכן. אימון נבח -רוזן, לאפשר למצלמות הטלוויזיה להתררת־נשים
יתחיל סוף־סוף במתכונת אימוני שם מהאווירה בחדר־ההלבשה של שחקניו.
קבוצות
אירופאיות.
גם יריבו, המאמן דויד שוייצר, לא הסנשארה
בעיית ההתמודדויות המקומיות.
אין יריבות חזקות כדי להעלות את יכולת כים בקלות לפלישה לתוך הטריטוריה ההנשים.
גם את הבעיה הזו פטר המאמן פרטית שלו. אך אחרי הפצרות ושיכנועים,
הוותיק. אין הכרח במישחקי נשים נגד שזה יכול להיות נחמד ושצעקות, קללות וביקורת
הן חלק^טיבעי של עולם הכדורגל
נשים, דווקא. אמר ועשה: בנות הנבחרת
נערכות בימים אלה למישחקי התמודדויות — נאות המאמן עב־הכרס לאפשר לעין ה

אלקטרונית
לפרוץ אתי חומת האינטימיות
של קבוצתו.
לא כאן ההצגה. למוטל׳ה שפיגלר לא
היתד. בעיה עם זה. בשבת שעברה, כשנכנסו
לקודש-הקודשים של חדר־ההלבשה
שלו, אפילו הצהיר בגבורה מעוררת כבוד :
״אני לא מתרגש אפילו, לא באנו לעשות
הצגה לאף אחד, באנו לקחת נקודות.״
למוטל׳ה שיחק המזל בעונה זו. הוא זכה
לאמן את הקבוצה בעלת הסיכויים הטובים
ביותר לזכות השנה במיטב התארים של
הענף — מכבי נתניה.
מדוע התעקש רוזן להסתיר את המתחולל
בחדר־ההלבשה של שחקניו?
רוזן הגיב השבוע על תקרית חדר־ההלב־שה
:״לא הסכמתי, כי אני לא חושב

בפתח־תיקווה
שעוות הווחות
המנהל שד מבב
פתח ־ ת ק 11ה
נאלץ להתפטר,
והקבוצה נמצאת
במקום האחרון
בטבלה ,
ה אי ש ה חז ק
של מנב׳ מברז:
^ פוגדק טיראן שבפתח־תיקווה, שם
יושבים אוהדיה של קבוצת הכדורגל
של מכבי, ההתרגשות רבה. מדברים שם
על ״הרכישות הגרועות״ שנעשו השנה, על
חוסר־המזל עם השופטים במיגרשים, על
משבר־השחקנים ועל שיקוליו המוטעים של
המאמן — כסיבות להידרדרות הקבוצה.
על אנשי ההנהלה של אגודת מכבי פתח-
תיקווה, מעשיהם, שיקוליהם, מחדליהם ולאן
הם מובילים את הקבוצה, אין מדברים
בקול רם. זהו נושא רגיש, אלה עניינים
פרטיים שאינם לפירסום.
״לכו להפועל,״ ביקשו האוהדים מהעולם־
הזה ,״יש מספיק צרות למכבי גם בלעדיכם.
אין פה שום פצצה לעיתונות, ובעוד
שבועיים הכל יהיה בסדר,״ הבטיחו.
״גם לנפילתו של מנהל הקבוצה, גדי
כרמלי,״ טוענים בטיראן ,״אין כל קשר
לדרך ניהולה של האגודה. זוהי בעיה פרטית
שלו, אם הוא מסתבך בקלפים, במיש־חקי־מזל
או בחובות. העובדה שהעיפו אותו
מדברת בעד עצמה.״
מיכרה זהב

מאצון כדורגל רוזן
זה מייד עובר לעיתונות
שההצגה היא בחדר־ההלבשה. לא מחובתי
להציג לציבור את הביקורת שאני אומר
לחניכי. לפעמים אני מעדיף אפילו לומר
את הביקורת שיש לי בצורה אישית, בארבע
עיניים, אחרת זה עובר למחרת לעיתונים.״

די כרמלי 26 מנהל קבוצת מכבי
^ פתה־תיקוו׳ה, פוטר מתפקידו לפני כמה
שבועות, אחרי שלא יכול היה להמשיך בתפקידו.
הסתבכויותיו האישיות־כספיות סיבכו
גם חלק מהשחקנים בקבוצתו, וענייניו
הפרטיים הפכו לעניין כולם.
המנהלים המבוהלים מיהרו להרחיקו,
שמא יעוס עליהם ציבור עיתונאי-הספורט
הסקרנים.
השאלה שהעסיקה את כולם: כיצד בכלל
מונה לקבוצה הוותיקה מנהל צעיר כמו
כרמלי, שעיסקי הקלפים שלו היו ידועים
זה מכבר?
אוהד מכבי, שישב בהנהלה במשך 15
שנה, הסכים להביע דעתו על הנעשה
בקבוצה, אך בחר שלא להזדהות :״במכבי
פתח־תיקווה יש קומץ מצומצם של עסקנים,
שקנו להם חזקה על הניהול — ארבע־חמש
משפחות. מעין חמולות, המתייחסות
לתפקידן באגודה כמו אל ירושה, טאבו
קדוש או עסק פרטי השייך להן בלבד,
ללא פיקוח או דיווח. אלה אנשים ותיקים,
אומנם. אך הותק הרי לא מקנה זכות
דיהול בלעדית.
״כך זה נמשך במשך הרבה שנים. לא
היתה שום תחלופה בהנהלה, שאנשיה חולשים
על נכסים רציניים כולל בריכת־שחיה,
המכניסה הון לאגודה. אותם סוסים
המושכים בעגלת הניהול תקופה ארוכה, ללא

ריענון של כוחות חדשים. אפשר להבין
אותם סוסים מדוע אינם מרפים ממיכרה הזהב
שבידם.
״שיטות עבודתו של יושב־ראש האגודה,
נחמן מנדל קבלן במיקצועו. בן ה־ ,43 מרתיעות
אנשים צעירים ורציניים להירתם
לעניין. העסקן הפוליטיקאי הממולח הצליח
להרחיק הרבה אנשים שנרתמו לעזור ונסוגו.
כשהבינו שאין להם סיכוי להזיז
משהו, ושיש להם עסק עם אנשים הרואים
באגודה מונופול פרטי.
״הם לא נתנו צ׳אנס לאף אחד להפריע
להם לעשות כטוב בעיניהם, וצירפו
אליהם רק את עושי דברם. מי שלא עמד
במשימה, מי שראה דברים שלא ה״ד. צריך
לראות, שאל מעבר למה שצריך ואיים
שיביא את זיגל לחקור את כל אי־הסדרים
— מצא את עצמו במהרה מחוץ למכבי
פתח־תיקווה.״
גדי כרמלי, בן־טובים מפונק, נולד כש־כפית
זהב בפיו. הכפית כמעט שחנקה או־תו
בימים אלה. כבן אחת המישפחות המקורבות
ל״מאפיה של מכבי,״ רכש גדי בזכות
יוחסין מישפחתי ופרוטקציה את התפקיד
הנחשב ליוקרתי ביותר בפת־תיקווה.
״פתאום צץ ילד, הנכנס לתפקיד בלי לבדוק
אם הוא מתאים. אפילו אם יהיה להם
ילד לא נורמלי, הוא יכול להיות יושב־

״הכל בגלל הקבוצה. נתתי לה את כולי,
וכל הנטל נפל עלי, עד שנפלתי.״
בפתח־תיקווה מדריכים את חובותיו של
הצעיר הפזיז ב־ 50 עד 70 מיליון לירות.
גדי הניח לעצמו להסתבך, כמו בן־
טובים היודע שיש מאחוריו אב המוציא
אותו בסוף מהבוץ. אביו, אמנון כרמלי,
איש חביב ונעים, צבר את נכסיו בזכות
עבודה קשה במשך כל חייו. עכשיו הוא
משלם את מחיר תעלוליו של גדי. יש אומרים,
שגם כספו לא יספיק לכיסוי חובותיו
של הבן הסורר.
גדי, שנחשב עד לפני כמה שבועות ל-
נער־השעשועים הפופולארי של פתח־תיק-
ווה, ירד למחתרת. הבושה והפחד גברו
עליו. פתח־תיקווה אינה תל־אביב. בעיר-
השדה כל אחד יודע מה מתבשל בשירו של
השני.
גדי לא ענה על הדרישות, שבהן צריך
מנהל קבוצת כדורגל לעמוד. במיקצוע זה
אין די ביוחסין ובפרוטקציה.
מעלה ראשונה, שבלעדיה לא יוכל מנהל
קבוצה להחזיק מעמד: ביסוס כלכלי. הדבר
דרוש, כדי שתהיה לו אפשרות בעיתות
משבר ומצוקה פיננסית לתמוך לפעמים
בקבוצה. אפילו מכיסו הפרטי.
מנהל קבוצה זהו תפקיד שהרבה אנשים
היו רוצים בו, בעיקר אלה שאינם סוב-

יו״ר אגודת ״מכבי׳׳ כמדד
סיפורי פוני

חדגס ו ק 1חודח!

בוד זמני. כך הוא עשה, למשל. עם ישראל
שרעבי.
כשהקבוצה עולה עלידדך־הישר ומצליחה,
מסלק האיש החזק של מכבי פתח־תיקווה
את המצליח, וגורף לעצמו את הכבוד.
על האימפריה שבנה במשך שנים,
לא יתן לאיש אחר לחלוש.
ישראל שרעבי, המנהל הקודם של הקבוצה,
לא הבין את כללי המישחק, ולכן
עד היום הוא אינו יודע להסביר לעצמו
מדוע, אחרי שהעלה את הקבוצה על דרו־המלך,
מצא עצמו מחוץ למכבי — למרות
שהקדיש לה מזמנו, מירצו וכספו.
שרעבי חושד, שמוצאו התימני הוא שהכריע
נגדו. הוא היה הראשון והיחיד ש הצליח
להסתנן לממלכת מכבי האשכנזית.
מנדל,
הכל־יכול, נזעק למיסעדתו של
שרעבי, יוצא השכונה הפתח־תיקוואית נח־לת־יהודה,
והתחנן לפניו כמה פעמים, שיבוא
להציל את הקבוצה מירידה. ישראל
לא עמד בפיתוי.

היום, שגה אחרי שסולק, מספר
שרעבי :

מנהלי כדורגל לשעבר כרמדי ושרעבי
בן־אדס נאיבי שנפל למלכודת
ראש האגודה,״ אמר על התופעה אוהד ממורמר
של הקבוצה.
הילד הגיע לאגודה כשבאמתחתו צרור
צרות קטן. אך מאז שנכנס לג׳וב המכובד
כמנהל קבוצה בליגה הלאומית, התחיל
מרשה לעצמו יותר ויותר תעלולים. הכבוד,
היוקרה וההשפעה שלוו לתפקידו,
סחפי את הצעיר למישהקי מזל והימורים
בקנה־מידה גדול יותר.
החובות תפחו, הנושים המקומיים הגדילו
את האשראי, אך לא לתמיד. יום אחד
נמאס להם. הם דרשו את הכסף, והתחילו
גם לאיים על חיי המנהל. אז איבד הבחור
את שווי־מישקלו הנפשי. הוא הפסיק
לתפקד, וחיפש הצלה.
בשיחה עם העולם הזה סיפר גדי כרמלי :
״כל הטרגדיה שלי קשורה בקבוצה. נכנסתי
לחובות בגללה. עכשיו אני נאבק על
חיי, ואני עלול להפסיד גם את אשתי
והילד. אני בן־אדם נאיבי, שנפל למלכודת.

לים מחיסרון־כיס. מעמד של מנהל קבוצת
כדורגל מביא לבעליו העשיר הרבה
יוקרה, קשרים, השפעה. עמדת־כוח. הוא
יכול להפגין ברבים את הצלחתו הכלכלית
ולזכות ברוב כבוד, בעיקר כאשר
הקב״צה מצדיהה.

מ מ לב האשכנזית

איש ההזלן של מכבי פתודתיקווה.
י י נהמן מנדל גדל המידות יודע לשחק
היטב במישחק הכבוד הזמני, הנופל בחלקו
של כל מנהל קבוצה־תורן. מנדל הערמומי
תפס שהוא ואנשיו לא מסוגלים להביא
את שחקניהם לרמה משביעת־רצזן
ולכן הוא מזעיק מדי פעם אנשים מהחוץ.
כשנחמן רואה, שהספינה עומדת לטבוע
ומצב הקבוצה הוא קריטי, הוא מעניק כ
הייתי
היחיד שניבא את סופו של גדי.
ראיתי איך הוא עובד והזהרתי את מנדל,
שהיא חבר של אמנון כרמלי, שיציל את
בנו וירחיקו מהתפקיד — שהוא גם גדול
עליו, וגם מפרך ולא מתאים לגילו.
כדי להיות מנהל קבוצה במכבי, ידעתי
שצריך להיות גם סוס־עבודה וגם בעל עסק
מבוסס, שלא יושפע מעיסוקו.
היום כולם יודעים, שכל מה שאמרתי
להם היה נכון.
הרבה מאוד כסף מגיע לי מהאגודה. כסף
שהוצאתי מכיסי הפרטי כדי למנוע משב רים
מהקבוצה. מכיסי נתתי ליוסל׳ה מרי-
מוביץ אלפיים דולר, כשסיים את תקופת
אימונו את הקבוצה. האגודה משכה את
החוב ולא שילמה לו. רציתי למנוע אי־נעימויות
מהמאמן, שסייע לקדם את הק בוצה
בטבלת הגיה הלאומית.
גם נתתי 500 דולר מכיסי כמיקדמה למאמן
הנוכחי, זאב זלצר, וזה כדי שהמאמן
לא יסכם עם קבוצות אחרות. ועוד הרבה
מיהרים שלא נעים לפרטם כאן, דרך העיתון.

נכון שהיושב־ראש לא מפטר אנשים.
אבל הוא יוצר אוירה כזו, שבה הוא מאלץ
את העסקן לקום וללכת.
חורה לי כיום מה שקורה באגודה, ובפרט
בקבוצה. זוהי קבוצה עם פוטנציאל
אדיר וקהל־אוהדים עצום, שצריך רק לעוררו,
עכשיו הוא רדום ואדיש, בגלל מצב
הקבוצה. מה שנעשה כיום באגודה —
רואיח את התוצאות בשטח.
ע ד כאן, דברי שרעבי.
ישראל שרעבי, שירש את מקומו מאריה
זייף, היום עוזרו של שר־החקלאות, שימ

ארליך, נקלע למאבקים עם גדי כרמלי,
ולבסוף הובס.
המידע שנאסף על־ידי העולם הזה הוצג
לפני היושב־ראש, נחמן מנדל, והוא הסכים
להגיב :

אמר גחמן *מגדל :
השאלה אם אנחנו מאפיה היא טפשית
מטופשת. אצלנו נבחרים בצורה דמוקרטית,
כל 3שנים, לתפקידים השונים. אני אומנם
כבר תשע שנים רצופות בתפקיד ה־יושב־ראש,
אבל זה רק מפני שאף אחד
לא מסכים להתחלף איתי ולמשוך במקומי
את העגלה הכבדה, שנקראת מכבי.
כל אחד מוכן לעבוד בתפקיד מסויים
וצר. כולם עובדים בהתנדבות, וכל ההוצאות
על חשבוננו.
זה לא נכון שלא נותנים לצעירים לעזור
לנו. אנחנו מחפשים בנרות אנשים שיבואו
ויעזרו. בשש השנים האחרונות התחלפו
לפחות עשרה אנשים בתפקידים השונים
באגודה. מדי שנתיים מתחלפים
בעלי התפקידים בכדורגל, ואם זה לא רוטציה
וזה לא מספק את הציבור, אז אני
לא יכול על זד. להתווכח. אנחנו אגודה
מצליחה, שלישית בגודלה בין אגודות מכבי
בישראל, והגדולה ביותר בפתודתיקווה.
את גדי לא פיטרנו. הוא הפסיק לתפקד
ולעבוד, ולא בגלל בעיות אישיות שיש לו.
הוא לא נתן שום גרוש למכבי. כל הסיפור
מצוץ מן האצבע, ואם הוא נתן, אז עשה
זאת בלי רשות ועל דעת עצמו בלבד. ואם
נתן כסף לשחקנים — שייקח אותו בחזרה.
שמעתי,
שהסכום שאיתו הוא הסתבך, הוא
שווה לתקציב שלנו במשך שלוש שנים.
כל סיפוריו הם סיפורי פוגי.
גם לשרעבי איש במכבי לא חייב כסף.
הוא חתום על מיכתב, שיש לי במגירה,
שהאגודה לא חייבת לו כסף — לא פרטי ולא
כאגודה. זה נכון, שחברי ההנהלה מפעם
לפעם נותנים הלוואות לזמן קצר. אך לא
מדובר בסכומים רציניים. חמשת אלפים
שקלים, או מכסימום — 20 אלף שקל.
לגבי גדי: אנחנו חברים טובים של אבא
שלו, ולכן החלטנו להקים ועד ציבורי
שמנסה לגייס סכומי כסף. אין ביכולתה
של האגודה לעזור בסכומים כאלה.
כשגדי נכנס לתפקיד בדקנו את עברו,
כי היו עליו כל מיני שמועות, אך לא התגלו
אצלו כל בעיות. הוא גם הביא הוכחות
שהוא מרוויח הרבה מאוד כסף, והתברר
מאוחר יותר שזה לא היה מדוייק.
זה לא נכון שמנהל קבוצת כדורגל חייב
להיות בעל ממון. כיום מנהל הקבוצה הוא
שמואל יוש, והוא עובד כשכיר בשדה-
התעופה. זוהי עובדה שהקבוצה מתדרדרת ס שנשתת־אכל
הליגה רק התחילה ותיקוותי
דיגה וגון ור־פר.

_ 16)7־ 1

י—י — המזימה

(המשך מעמוד )10

החנוה תעבוו

אבל דמי ״לו
הקומיסיון?

שמן מאוד. שתנים רבים מאוד יכולים
להתחלק בו — ולצאת שבעים. בקניית
אד־על ישותפו קבוצתו של המלונאי חיים
•סיף. קבוצת אייזנבוע. בנק המיזרחי, קבוצת
דנות, בנק דיסקונט, הברון רוטשילד
ומיליונרים אחרים. הליכוד יזדקק לתמיכתם
של כל אלה בבחירות הבאות לכנסת,
שיעלו הון רב.
בעיסקת־ענק מסוג זה, מקובל גם להעביר
קומיסיון למי שאחראי על גיבוש
פירטי העיסקה. גובהו של הקומיסיון מגיע
לכמה אחוזים משווי העיסקה כולה —
במיקדה זה מיליוני דולרים.
בפרשת המועל מהחברה לישראל, מיכאל
צוד, ידוע שהוא קיבל קומיסיונים גדולים
על מכירת אדניות של צים, והועלו השערות
שקומיסיונים אלו הגיעו אל קרן ספיר
ואל קרנות מיפלגתיות של מפא״י. עדיין
לא ברור פי יבצע את עיסקת אל־על,
ולאן יופנה הקומיסיון מעיסקה זאת

הנווסקציונוים
שר הדינוו -
״אד ע ד היא
נתח שמן -

שרי האוצר והתחבורה יבקשו שלא
לקפח אף אחד מן הפרוטקציונרים שלהם.
חברת אל־עד, לפי השקפתם, היא נתח

ף* ניגוד לטענות שר־האוצר -יורם
•יי ארידור, לא נשאה הממשלה בהוצאות
ההפסדים הדולריים של חברת אל־ על —
פשוט משום שלא היו לה הפסדים כאלה !
עובדה מדהימה זאת מתגלה מייד לעיני
מי שמעיין במאזני החברה, ובחשבונות
הרווח וההפסד שלה. הדבר מפריך לחלוטין
את כל הטענות שמשמיעים דוברי הממשלה
השכם והערב בשבועות האחרונים,
כדי להצדיק את ההחלטה לסגור את
חברת התעופה הלאומית ולמכור אותה לגורמים
פרטיים, ממקורבי הממשלה, אחרי

הכלכ לני ת אסתר אלכ סנ ד ר בד ק ה את
מאז ני ״או לי ע ל׳ וגילתה, כ׳ 1כניגוד לטענה
הכוזבת של הממשלה והנהלת החבדת היא

בימים אלה כבר מכינים את התשתית
הפיננסית להעברת נכסי חברת אל־על
לידי הפרוטקציונרים של הליכוד. חיים
קורפו ויורם ארידור עסו להחיש את
המכירה, מחשש שמא יחזור המערך ל־שילטון
ויסכל את המזימה

שלמה פרנקל

מלונאי שיף
נתח שמן

לא הנ ס ידה דולרים!
שהממשלה תכסה את חובות החברה.
הדו״ח הכספי המלא האחרון של אל־על
מתייחס לשנת הכספים .1980/81 על־פי
הנתונים המתפרסמים בדו״ח זה הסתכמו
הכנסותיה של חברת אל־ על ב־440,487.000
דולרים. הוצאותיה של החברה היו נכד
הות יותר מהכנסותיה באותה שנה. ההפרש
בין ההכנסות להוצאות הסתכם ב־
47,382,000 דולר. זהו הסכום שבו נקבו
דוברי הממשלה כ״הפסד בדולרים״ של
אל־ על, כאחד הנימוקים המכריעים לסגירתה
ומכירתה. לכאורה, אכן יש כאן הפסד
של כמעט 48 מיליוני דולרים.
אך העיון בדו״ח מגלה פרט מעניין. מתברר
כי לא כל הוצאותיה של חברת אל־על
נעשות בדולרים. חלק מן ההוצאות הוא
בשקלים ישראליים, אשר לצורך הכנת
המאזן מתרגמים אותם לדולרים. הוצאות
אלה• בשנת הכספים ,80/81 היו על שכר,
ריבית ותשלומים לספקים מקומיים. כאשר
מתרגמים את ההוצאות הללו לדולרים —
וזה מה שנעשה במאזן — מתקבל סכום
של 46,136,000 דולרים — הגדול כמעט
כמו ההפסד של החברה באותה שנת כספים!

אין
זה סוד כי ממשלת ישראל מסבסדת
כשיעורים ניכרים שורה ארוכה של
מיפעלים העובדים לייצוא, ומזרימים למדינה
מטבע־חוץ, שיעור הסיבסוד, לעתים־
קרובות, עולה בהרבה על ,״ 107 מכלל ההכנסות
במט״ח של המיפעלים הללו.
כך, למשל, מסובסד עד היום ענף היהלומים
בצורה מאסיבית, משום שהוא מכניס
למדינה דולרים. היהלומנים מקבלים
אשראי נוח, ואיש לא העלה בדעתו לחסל
את ענף היהלומים.
יותר סכך: הברת החבורה אחרת. שאינה
מכניסה למדינת-ישראל אפילו דולר אחד,
מסובסדת על־ידי הממשלה בסכומים ניכרים.
זהו קואופרטיב התחבורה אגד. האם
יתכן שהממשלה, המוכנה לסבסד בסכומים
ניכרים חברת תחבורה פנימית, לא תהיה
מוכנה לסבסד חברת־תעופה לאומית, שגם
מכניסה לאוצר המדינה מטבע־חוץ יקר
— ואינה גורמת לה הפסדים בדולרים ד

מיפעל ה מכניס
דולרים

אם אל־ על היא ריווחית במונחים רול-
דיים, ומפסידה רק בשקלים — ולא יותר
מדי — הרי שאין שום סיבה כלכלית לסגור
אותה.
המוביל העולמי
^ נימוק הכלכלי לסגירת אל־ על אינו
י י קיים, אם כן. הוא יכול להתקיים אם
תיסגר החברה בשבתות ובחגים. רק במיקרד,
כזה ייגרמו לה הפסדים של 40 מיליוני דולרים
בשנה — סכום שברובו מורכב בדולרים
של ממש, ולא משקלים שמתורגמים
לדולרים, אך זאת, הפלא ופלא, דווקא
היתה מוכנה הממשלה לעשות !

אם אכן תפורק אל־ על ותחדל מלהיות
המוביל הלאומי, היא תהיה באותו רגע
למוביל העולמי. היא תהיה החברה הראשונה
בעולם — וגם היחידה — שתחדל
להתקיים כאשר הנימוק הוא ש״אי־אפשר
לנהל אותה.״ זוהי המצאה בקנה־מידה עולמי,
שממשלת ישראל יכולה לרשום עליה
פטנט, שמא מישהו יבקש לחקות אותה.

אין סיכוי שיהיו מחקים רבים. בעולם
הגדול מקובל שחברה עוברת אל כונם הנכסים
ומפורקת כאשר היא פושטת את ה רגל,
ואינה מסוגלת לעמוד בתשלום חד־בותיה.
זהו בוודאי לא המיקרה של אל־ על.
נכון שהחברה הפסידה — אך ההפסדים
האלה, כפי שכבר הוסבר, הם בשקלים ולא
בדולרים.
אך מהי הברד ,״שאי־אפשר לנהל אותה?״
כל איש עסקים בעולם המסודר היה נותר
פעור־פד. לנוכח נימוק שכזה. חברה כזאת
אינה קיימת. כאשר גוף המנהל חברה מגיע
למסקנה שאינו מסוגל לנהלה, הוא פשוט
מתפטר, ומניח למישהו אחר לנהל את
החברה. בעלי מניות מעולם לא סגרו חברה
משום שהנחלה לא מסוגלת לנהל אותה.
אך במיקרה הזה, הדברים שונים. כאן
הממשלה היא בעלת המניות, וההנהלה עושה
יד אחת עם בעלי המניות, כאשר כולם
שרים שירי הלל לעצמם, לכושרם ול־יכולודהניהול
שלהם — וסוגרים את החב־

שב ת־ אחיס
יחדיו

תשלומים אלה, המסתכמים ב־ 46 מיליוני
דולרים בערך. הם רק ההוצאות הלא־צמו־מת
בשקלים. נוסף להם היו גם הוצאות
צמודות בשקלים.

^ עיון בדו״ח של אל־על לשנת הי
י כספים 80/81 מגלה פרט נוסף. מעניין.
באותה שנה שילמה אל־ על על חשבון
פיצויים לעובדיה סכומי ענק בשקלים. גם
סכום זה תורגם במאזנים לדולרים, והוא
הסתכם ב־ססס 16,850,דולרים ששולמו לעובדי
הקרקע, דססס 5,950,דולרים ששולמו
לציוותי האוויר — ביחד כמעט 23
מיליוני דולרים. סכום זה, המגיע לכמעט
ממחצית גרעונד, של אל־ על באותה שנה.
אינו נכלל בהוצאות הלא־צמודות של אל־על
בשקלים באותה שנה, שהסתכמו. כפי
שכבר נאמר. ב* 46 מיליוני דולרים בערך.
כל המיספריס האלה נוגעים, כאמור, לשנת
.1980/81 אך בעיקרון הם נכונים גם
לשנת הכספים שלאחריה.

ך • רעיון לנ ת ק את הקשר התחבורתי
* י הלאומי היחיד של ישראל עם העולם
החיצון נראה כמעט מטורף. האמנם יכולה
ממשלת ישראל להאמין ללא סייג בחברות
ברטיות, כי ישרתו את האינטרסים הלאומיים
של המדינה 1מדינות חזקות וגדולות בהרבה.
מישראל, כמו בריטניה וצרפת, אינן
מוכנות להותיר תחום כה חשוב של הביטחון
הלאומי ליד המיקרה, והן מחזיקות
בידיהן את חברות התעופה הלאומיות, למרות
שחברות אלה גורמות להן הפסדים גדולים
בהרבה מאלו שגורמת אל־ על לישראל.
ואין לשכוח כי בריטניה וצרפת, כמו גם
מדינות אחרות, אינן מנותקות מבחינה תה־בורתית
מן העולם הסובב אותן, כמו במיקח ,של ישראל!

כאורה, אפשר לומר. כי אין זה
• דש.־.ה אס מתרגמים את השקלים ל־דולרים.
אי לא, משום שהפסד נשאר הפסד,
וגרעון נשאר גדעון, בין אם הוא מתבטא
בשקלים ובין אם הוא מתבטא בדולרים.
אך כאשר זוכרים כי גודלו של
הגרעון הוא 1070 מהכנסותיה של אל־ על,
שכמעט כולן הן בדולרים, מקבלים המיס-
פרים משמעות שעה לחלוטין.

הממשלה תומכת במיפעלי הייצוא שלנו.
כי הם מכניסים יותר דולרים ארצה מאשר
מוציאים ממנה, ובצורה זאת משתפר מאון
התשלומי הישראלי. בגלל הצירוף של
אינפלציה דוהרת ושער חליפין שרירותי,
מיפעלים אלה מפסידים במיקרים רבים במונחים
של שקלים, למרות ההכנסה נטו
בדולרים. אל־על נמנית בדיוק על סוג זה
של מיפעלי יצוא.

כמו סיפורי מעשיות נשמעים הדיבורים
על כך שעל חורבות אל־על תקום חברת-
תעופה שתהיה ריווחית, ושלא יהיו בה תקלות
ושלא יהיו בה שביתות, כאשר ההנ הלה
והעובדים ישבו שבת־אחים גם יחד,
שבה יעבדו כולם יחד למען המטרה המשותפת.
ללא לאות ובשכר נמוך בהרבה ממד,
שמקובל בכל חברות־ד,תעופה בעולם. איפה
תוקם החברה הזאת, בהונולולוז

לעובדה זאת יש רק פירוש אחד ויחיד :
לאל־על אין הפסדים בדולרים! הממשלה
אינה צריכה להוציא דולרים — או כמעט
שאינה צריכה לעשות זאת — כדי לכסות
את גרעונותיה של אל־ על !

״אגד״ כן
״אל-על״ לא

שר־אוצר ארידור
אין סיבסוד

סל ד בר דע בא׳לת
(המשך מעמוד )65
אז פה קרה ז יש פה סישסוזות דרוזיות
שחיות בעיר מאז היווסדה, אז יש בעיות
איתן ז זה לא משום שיש בעיות עם
הערבים׳ יש בעיה ספיציפית עם תנאי
הקיום של הפועלים וזה לא משנה אם זה
ערבים או יהודים.
תקחי ארבעת אלפים גברים יהודים בתנאי
חיים כאלה, וגם איתם יהיו בעיות.
הם נמצאים בחברת גברים מהבוקר עד
הערב׳ איפס שהם ישפכו את מיטענם הריג־שי?
אז הפועל הולך לים ושוטף את העיניים
והיד בורחת לו וצובטת למישהי. הם
לא עבריינים, אבל סיגנון־החיים מוביל
אותם לזה וזה שורש הבעיה. אמרתי לקבלנים:
אתם עושים מיליונים, אז תנו להם
טלוויזייה, ששיבש, עיתון, שלא יהיו בסיר
לחץ. בא אלי אחד בשימחה ואומר
לי :״קניתי להם כדורגל״ ,תארי לעצמו.
כדורגל הוא קנה להם עם כל המיליונים
שלו.

• אם תוציא מהעיר א ת פועלי
המנייה הערכיים, מי יכנה א ת

אי ל ת?
לא רוצה להוציא פועלים ערביים, רו צה
שיהיו מורשים לעבוד, ויהיו בתנאי-
קיום שלא יצרו בעיה חברתית.

• מדוע נזקקת לכתכה של אורי
גולדשטיין כדי להיפטר סהעדכדים
הזרים, הבעיה ׳הרי היתה קיימת
קודם?

תראי איך נדבקים לי כל מיני דברים.
זדי לא אני שרוצה להיפטר מהפועלים
הזרים, שירות־התעסוקה החליט לפעול לא
נגד העובדים אלא נגד המעסיקים.

הסחורה שד אבוהם שניו א
נשלחה בשבת האחרונה במטוס

המעוננים בשבת
בהעמיסם את החבילות של הרב המוסמך ז
״איזה פועלים?״ שאל איש-השטיחים.
״נו, מה אני יכול לעשות, אם אני שולח
מיכתב באמצע השבוע, והדואר מעביר אותו
לגויים בשבת?
״נו, באמת, אני מציע שתדחו מלפרסם
מחר על העניין, דווקא עכשיו, זה יכול...״
אז מי אשם אתני הרב?
״יכול להיות שלא אנו מטיסים את הס

בוז, ה* 3צ באוקטובר .1982 השעה
7בבוקר. מטוס די־סי־סו של חברת
התעופד! השווייצית סוויסאייר ממריא מ-
נמל־התעופה בלוד, בטיסה 333 לציריך.
שעה לפני ההמראה עמלו במרץ חמישה
פועלים, כולם בנים לאמהות יהודיות,
כדי לסיים העמסת המיטענים למטוס, ביניהם
מיטען פמיפעלי גלנויט של הרב,
ח״כ אברהם שפירא.

• למה?

באילת יש מחסור בידיים עובדות, יש
אבטלה, אז למה שעובדים זרים יתפסו
מקומות־עבודה? מכל מקום בעולם שבו
קיימת אבטלה באים לפה, מה קרה ז
תלכו מפה ! רוצים להיות תיירים, אהלן
וסהלן, לעבוד לא!

• מי יעכוד כאילת תהת הפועלים
הזרים?
יהודים

ברצינות :

מה שאת שומעת -יעבדו יהודים.

ידי .

סיסה ותאריו

• כל הסיפור הזה על הוצאת
הפועלים הזרים מהעיר לא נועד,
כעצם, לכסות על סילוק הערכים?
זה לא נגד הערבים, זה נגד הזרים. בעיר
הזו יש 50 זרים, תראי כמה כושים מסתובבים
פה ז יאללה, שילכו מפה ! מההפטרה
הביאו אותם! נראה אותם באמריקה
עובדים בלי גריו״קארד!

מה שאסור על אל על, לדעת התלמיד־חכם,
שליח אגודת ישראל בכנסת, מותר
כנראה למיטענים מיסחריים, לדעת התעש יין
כבד־הגוף.

את מוכנה להבריא מחאקסיומה הלא
נכונה הזאת? בסולל בונה מתוך 450 פר
עלים רק 85 הם ערבים, מה דעתך על

אני רוצה לראות תורכי אחד בלי רשיון
בגרמניה, אני רוצה לראות ! כל זמן שיש
מערכת המסוגלת להעביר עובדים מהצפת
לאילת, לא ניתן לזרים לתפוס מקופות
כאשר בצפון מסתובבים תושבים יש ראליים,
גם יהודים וגם ערבים, בלי עבודה.
למה? תגידי לי למה? כי יותר קל
למצוא את הזרים באפריקה? מה יש,
לישראלים לא נאה לעבוד? לי יש שני
בנים מפוארים, אחד עובד בשטיפת כלים,
אחר סוחב מזוודות בארקיע, כן מה שאת
שומעת, הבן של ראש־העיר סוחב מזוו דות.
בלאגונה לא עובדים קיבוצניקים
בתור שוטפי כלים? היום לשטוף כלים זה
להיות דוקטור, לוחצים על הכפתור וזו
כל התורה. כל ענית הישראלים שלא בנר
יים לעבודות שחורות הוא קישקוש ברבע
גרוש.

• ואתה כאמת סכור שהכעיה
כעיר היא עם הזדים, לא עם הערכים?

הפקיד
הראשי שלי היה צ׳רקסי, והילדים
שלו למדו אצל אשתי, אז את תבואי
ללמד אותי על ערבים. מנהל מחלקה דת-
זי.אצלי בעירייה זכה בתואר עובד מצטיין׳
והיה אצל הנשיא. חס וחלילה שיבוא
מישהו ויגיד שיש פה שינאה לערבים.
זה שהם מטרידים בחורות, זה טיבעי.
בכל מקום פועל מהשטחים בא בבוקר
חחר בלילה לאשה, כאן אין להם אשה
לחזור אליה. ואילו הערבים תושבי העיר,
הדרוזים, הצ׳רקסים נהנים מסופר אינטגרציה.
הם כמו כל האדם. הנה, תראי
אותי מבלה פה, בתמונה, בחתונה של
מישפחה דתזית באילת.

חורה — אלא הקונים. צריך לראות בחד
זה, איך נמכרה הסחורה. כן, תבין אותי,
זה מסובך. אני צריך קודם לבדוק את
העניין ...פשוט אין לנו שליטה על המיש־לוחים.״
אבל
בכל זאת, כבוד הרב, הידיעה הזו
היא נוראית.
״אז תבין אותי! נתנו הוראות בתחת,
שאנו מתנגתם שהסחורות שלנו יטוסו בשבת.
למי נתנו ההוראות? לא, לא נתנו
הוראות לחברות הזרות. אנו עובתם עם
עמילי־מכס. כתבנו להם, אמרנו להם. אבל
בכל זאת, אולי זה לא אנחנו ששלחנו את
הסחורה, אולי הם קנו אותה בתל-אביב,
ואז זה לא אנחנו.״
יבדוק כאשר יבדוק, אך במערכת ה־עולס
הזה מצויות ההוכחות שהמיטען נש לח
על־ידי חברתו של הפוליטיקאי־תעשיין
הדתי, ולא על־ידי שום גוי שהוא.
מ 0נ 11001 1מסת 110<1 110? 10\ ׳ 1

23 באוקטובר 2׳9ו. טיסה 333 סוויסאייר. טופס זה
מתייחס לסחורה שהוטטה למנצ׳סטר דרך ציריך, עם
שטר המיטען מס׳ )085(93355485 המתייחס לסחורה של חיפעלי גלנויט, שבבעלות שפירא.

• אדוני ראש־העירייה, הכ ה
נהיה רציניים. אתה יודע שהישראלים
אינם רוצים כעכודות שחורות.

שמותר ליופיטר אסור לשור — אומר
הפתגם הלטיני. האם גם מה שמותר לשטיחים
מעופפים אסור למטוסים?

מרסל זוהר 1

גויים
של שבת
ף* יום השלישי, ה־ 19 באוקטובר, ה״
גיעה למחסני ממ״ן בנמל־התעופה בך
גוריו! סחורה במישקל כולל של 2463 קילוגרם,
ארוזה ב־ 359 חבילות. היעד הסופי
של המיטען, לפי בקשת גלנויט: מנצ׳ס־טד,
בריטניה. סוג הסחורה: אריגים.
החבילות עברו את הבדיקה הביטחונית
השיגרתית ביום הרביעי בשבוע שעבר,
וחלק מהסחורה הוטען במטוס שיצא
לציריך ביום החמישי, ומשם הוטס
למנצ׳סטר. היתר 201 .חבילות במישקל
כולל של 1379 קילוגרם. הוטען והוטס,
לא עלינו, בשבת־קודש.
כל הפרטים האלה עולים מתוך שטר־מיטען
מס׳ .)085( 93355485
כיצד לתרץ את הסתירה בין דרישותיו
התקיפות של איש אגודודישראל לסגור
את אל־על, בשבתות, כדי למנוע את ע ד
בדיה לחלל שבת, ובין מישלוח מיטע-
נים בשבת?
״יכול להיות שכך זה קרה,״ הגיב על
כך השבוע יושב־ראש הקואליציה. הוא
הוסיף, כי מישהו כבר שאל אותו בעניין
זה, אך הוא טרם הצליח לברר מה אירע.
״נתנו הוראות לעמילי-המכס העובדים
איתנו,״ סיפר בהתרגשות אברהם שפירא,
.,שידאגו שהסחורה שלנו לא תצא מהמדינה
בשבתות. גם לאל על העברנו בזמנו
בקשה דומה. אך מה אנו יכולים לעשות
לגבי הגויים — אני מתכוון לחברות הגויים?
״מחר
בבוקר אבקש לבדוק את הפרטים
לגבי העברת הסחורה בשבת במטוס
סוויסאייר ...אגיד לכם, אני רוצה לראות
אם הסחורה נקנתה על-ידי האנגלים ב-
תל־אביב. ואז המישלוח היה עניינם. רק
אם לא...״
ומה עם חמשת הפועלים שחיללו שבת

0 0 1 0זה צילום טופם־איחסון טובין לייצוא בדרך האוויר,
!1 * 11 1 1
( • 111י £שעליו מופיע שמו של המיפעל נלנויט. הסחורה של
ת 11 /
גלנויט נכנסה למחסני ממ״ן בלוד ב־ 19 באוקטובר, ומסה בשבת, ה־ 23.10 באוקטובר.

- 6*9נ

מאת מאיר תדמור

הבורסה

מווסתים נדני מעלה
השבוע פגשתי את מאיר הן. שעל פי בקשתי המיוחדת נמנעתי
מלכתוב על מעלליו בחודשים האחרונים. פגשתיו במישרדיו
החדשים ברחוב יבנה פינת שדרות־רוטשילד, כשהשלט מכריז:
חן את חן השקעות, ובעצם למה דאז התמחותי של חן כזכור,
היא השקעת כספם של אחרים ,״כדי לעשות מה שיותר״ .הוא
איני מטפח מניות, הוא גם לא מריץ אותן. הוא משקיע בהן,
ומומחיותו היא, למיטב הבנתי, להשקיע במניות ששעריהן עולים,
ליתד ביטחון, ניסיף בדרך־כלל. עובדה: המישרד החדש משגשג.
הקפה שבו נתכבדתי היה טוב. הטלפונים היו עסוקים. התשובות
היו קצרות. היה זה שיגעץ של שבוע! שערי הפניות בבורסה
ירדו בדרך־כלל, המשקיעים של מאיר חן הרוויחו דווקא.

כאופן הד־פעשזי, דככוד פ תי ח ת המישרדים החדשים,
מציע מאיר חן אתש־ שהוא מכבה השכיעיה
של חן• :שלטון, אזורים השקעות, אלקו ש /כלל
אלקטרוניקה, מודול תעשיות, ערד, פויכטונגר• כל
הזכויות שמורות למאיר חן.

שבר, שברי
כל הזמן עוברים במרמה. תהילה עבת ממטבע־חוץ׳ פרקו
פת״מים אל הבורכה. אחר כך עב ת מצמודים אל הבורסה. בבורסה

ונו ר ה
מג השר

עצמת עברי אל המניות החופשיות וכאשר אלה עשו את שלהן,
עברו למניות הכבדות ולמניות של קבוצת ריגר־פישמן. בקרנות
הנאמנות פדו את היחידות שהיו בקרנות הפט״ח והצמודים ועברו
לקרנות המתמחות במניות. מהקרנות האלה עבת לקרנות המובי־לוה
במניות. השבוע יהיה מעבר נוסף: מן הכבדות חזרה לחצי
כבדות ולחופשיות, ששערן נעשה שוב אטרקטיבי, לאחר הירידה
של השבוע וד,שבועיים האחרונים.
מי שסבור עדייו ששוק ההון המשני, הלא היא הבורסה,
מתנהג כשוק, טועה. בשוק שולטים המווסתים, בשקדנות הנאמנות
מנתיבות את הלחן׳ את המנגינה, את התווים במילא איש לא
מבין. לוויסות, עד להודעה חדשה, יש כיוון ברוד, למעלה!
ולבן רבותי גם השבוע ואפילו בשבוע.הבא יהיח שוק בריא.

כהקשר זה אני חייב לספר לכם מעשה שהיה
כשכוע האחרץ, וכזה היה. ישבתי אצד אחד ממנהלי
התיקים הוותיקים, כ שנכנס אחד המשקיעים ושואל
לתומו :״שמעת א ת החד שות של ארבע \ י לא, מה
קרה* ״לא שמעת< .אגודת־־ישדאל הודיעה שהיא
פורשת ומהקואליציה,.״ מה *.הוא ההוויר כסיד ואמר,
אתה כטוח ״לא, אני לא כטוח, אכל מה שכן, אתה
החוורת כמו הקיר.׳׳ ללמדכם, שאפילו שועלים ותיקים
ומנוסים תומכים כ מין, כי הוא טוב לכורסה.

, 000 ססו־ליוות או שקלים?

למה פתח סגן־ראש־הממשלה ושר ה־שיכוז־־והבינוי
את מרכז הקניות החדש
לוועדי־עובדים בבני״ברק ז למה טרח השר

התחרות הגוברת בין הבנקים על חסדיו
של חלקוה הביאה, בין מיתר, לשיטת
ההוראות באמצעות הטלפת. הגדיל
לעשות בנק דיסקונט. המאפשר ללקוחותיו
לסלפו עד חצות לבנק ולתת לו
הוראות.

שיטת מתן ההוראות באמצעות הטל פון
גורמת לא אחת לשיבוש ביחסי הבנק
והלקוחות, בשל ויבוח על ההוראה שניתנה
בטלפון. עיקר ההוראות הטלפוניות
מופנות אל יועצי ההשקעות לקניה ומנירה
של ניירות-ערך. בשל מלחץ הדב
שנוצר, בעיקר לקראת שעת הסגירה של
קבלת הוראות לבורסה, יש טעויות —
לעיתים קשות ויקרות.
הנה דוגמה למה שקרה למשקיע. הוא
צילצל לסניף שבו יש לו חשבון של
ניירות־ערך, וביקש מהיועץ לקנות לו
במאה אלף ליתת מנייה מסויימת. אחרי
במה ימים קיבל הודעה, שקנו לו במאה
אלף שקל מניות שביקש. רץ אל
הבנק וצעק חמס, ביקשתי 10 אלפים
שקל ואתם קניתם במאה אלף שקל.
אמרו לו: ביקשת מאה אלף, קיבלת מאד
אלף. אמר להם: ביקשתי מאה אלף
לירות. אמרו להם: כבר מזמן אין לירות.

העוקץ כעניין הוא, שאילו שערי
המגיה שנקנתה עבורו היו עודים,
דא היתה בעייה, הוא היה סוכ ר
א ת הסניו ת כשקט ורווחיו עיסו.
אלא שהפעם המצב היה הפוך.
שער המניות ירד והמשקיע הפסיד
כ־ 211 אלף שקד כ״מכה אחת״ ,ו־הכנק
ירד לחסכונותיו כדי לכסות
א ת האוברדראפט.

ועכשיו לך תוכיח שאמרת לירות, או
מתה ולא אתא, או אלקו במקום אל-
קול, או כלל ולא כלל־סחר. לבנקים יש
בעיה, ללקוחות יש בעיה גדולה יותר.

דויד לוי ולקוחות כמרכז הקניות
למה הוא בא
דויד לוי לגסוע לבני־ברק, להצטלם בחברת
לקוחות המרכז, לחייך ובכלל, להקדיש
מזמנו היקר לאירוע זה?
הסיבה הישירה היא בעלי מרכז הק ניות
ש.א.מ, שהם עמי פרומצ׳נקו —
ניחשתם, יש קשר לשוקולד — ודודו
מור, יהלומן בזכות עצמו ומס׳ 51 ברשימת
הליכוד לכנסת.
לשני אלה בא רעית. כמו כל הרעיונות.
גם זה היה פשוט בתכלית. הביצוע
קצת פחות. כבד זמן רב עומד ב-
בני״ברק בשממונו מיבנה ענק של ארגמן,
מאז עבר המיפעל ליבנה. שני היזמים
חכרו את המקום, ושיפצו אולם ענק של
2000 מטרים רבועים, כדי לפתוח במקום
מרכז קניות לוועדי־עובדים של מוס דות
גדולים. ואומנם, הצטרפו לעניין וע-
די־העובדים של בנק לאומי, בנק דיסקונט,
בנק מיזרחי ועוד כמה. הרעיון הוא, ש-
וועדי־ר,עובדים הם המנהלים את המקום,
הם גם שקובעים את מתח הרווחים לחנו

יות שבמרכז.
ואומנם, רק אם בידך כרטיס שהונ פק
על-ידי ועד־העובדים, אתה זכאי לקנות
במקום, הפתוח לנוחיות הלקוחות
משעה 2בצהריים ועד 10 בערב.

אתם ודאי מביכים שמרכז כזה,
כמהירים כאלה, מהווה מ ת חרה
רציני ליתר ר שתות השיווק, ש
אינן יכולות להעניק הנ חו ת כמחיר,
כפי שעושים כמרכז החדש. ואומנם,
הופעלו עד המיפעלים ששכרו
חנויות כמקום, לחצים כצורת איום
של אי־־קניית תוצרתם, וגם פיתויים
שד יתרונות כהסדרי אשראי
ואחרים. כרוב המיקרים, דא •הדח־צים
ודא הפיתויים עזרו. ובדי
להעמיד הכדים כאורם הנכון, גויים
גם השר דויד לדי.
חבל, אמר לי אחד מהמאושרים שקנו
בסקופ אי״אפשר לקנות ולשלם במקום
אחד. התשלום בכל חנות בנפרד.

המתרגם הקור׳
של היפאנים
חברודמחשבים יפאנית בשם פרדי־טסו,
או בקיצור פה׳יטסו, בוחנת עכשיו את
יצורו של מיתקן או מכשיר, שיהיה מסוגל
להקשיב לקולו של אדם ולהדפיס את
מה שאמר בלשון אחרת. תחשבו לרגע
איך אפשר להצליח בבחינה באנגלית, כש את
התשובות משיבים בעברית.
החברה היפאנית אומרת, שהצליחה לבנות
מערכת תרגום ממוחשבת, המסוגלת
כבר כיום לתרגם את דו״חות החברה מי-
פאנית לאנגלית, וזאת למרות שה״מילוך
של המחשב מכיל 7000 מילים בלבד. מטרתה
של ההברה להגדיל את הזיכרון
של המחשב ולצרף אליו מיתקן לזיהוי
קולות־אנוש ומעבד תמלילים יפאני. מסר
בך מה, אבל מעניין.
אמבוש לריגר פישמן כמו בא״ש לילה, כך גם בבורסה יש
התגנבות יחידים ואמבושים. ביום הראשון
הכינו למניות המסומנות של קבר
צת ריגר-פישמז אמבוש רציני, שעלה
להם במד, מאות מיליוני שקלים. כמה חברה
טוענים, שאת האמבוש הכינו אנשי
הקרנות של בנק לאופי, אבל לא אתפלא
אם יתברר שהיה שיתוף־סעולה של עוד
כפה גורמים בנקאיים.
ביום הראשון הופיעו היצעי ענק בשתי
המניות החביבות של ריגר-פישמן:
למניות של הסנה ולמניות של פי־בי.
בדי לא לטעות, הנד, הנתונים המדוייקים :
פי.בי במחזור של 53.14 מיליוני שקל
נשארה ללא שינוי בעודף היצע של 876
אלף שקל ערך נקוב, כשהשער הוא
1950 נקודות. דינר ופישמן קלטו את
כל הסחורה. בל הכבוד. בהסנה ע״ש
היתה השימחה גדולה עוד יותר. המחזור
היה 69.26 מיליון שקל ועודף ההיצע
1.899 מיליוני שקלים ערך נקוב בשער
של 2581 נקודות. ריגר-פישמן קלטו את
הסחורה ובשער לא היה שינוי. כל הכבוד.

שרוצה להעמיד במיבחן את די-
גר־פישמן, צריך גם לדעת שאפבוש יכול
להיות דו־צדדי. נראה מד, יתפתח השבוע•
בינתיים, אף קרך נאמנות של הבנקים
לא הגיעה לתשואה של רונית, ש ערבה
עלה השבוע לסכום שיא של שלו שה
מיליארד שקלים, ואומרים לי מביני
דבר, שעד סוף השנה היא עשויה, או
אולי עלולה, תלוי מי המדבר, להגיע
לחמישה: מיליארד שקל. זהירות, בינתיים
כדאי למשקיעים הנבונים לעסוק בהתגנבות
יחידים, לקחת סרמם קצר ולברוח,
לפני שיגלו אותם.
גחסן חוש נתדאניב זוכרים את הסיפור על אחד שהביא
ארצה טלפון אלחוטי ובפנס בלוד אמרו
לו: תשאיר את הטלפון כאן, ותביא אישור
מהדואר }ליתר דיוק8 ,פישרד-ד,תקשורת)
,שמותר להשתמש בטלפון בזה
בארץ• הלך הבחור למחרת לדואר ביד,ר
דה ד,לוי, מילא טופס, קיבל אישור, נסע
למישרדי המכס בלוד ומשם למישרדי
ממ״ן, המחסנים בלוד, שיל־ם דמי-איח-
טון, לא הרבה, עמד בתור שלוש פעמים,
וקיבל את הטלפון, אחרי ששילם את
המכס, במובן.
אגב, נוסף על המכס הוא הפסיד גם
יום עבודה, אז מ חז
אחד הקוראים טילפן אלי ואמר שנמצא
פתרון לבעיית הנסיעה ללוד. לאח רונה
פתחה חברת תבל, שהיא מוכנת
אחת מחברות התובלה הגדולות בעולם,
מחסנים בלב תל־אביב. מי שסייבא סחו רות
באמצעותה, מקבל אותן בלב־תל־אביב.
אני מציע למכס לאמץ את הרעיון.
הוא פשוט, ומד, שיותר חשוב, מקל
על החייבים במכם. אגב, את הרעיה
הפשוט הזה המציאו בחו״ל.

חיילים, חיילות -לכם באמת מגיע פס.
לכן, הפס הכתום הוא שלכם!

מה עושים?

ניגשים לסניף בנק הפועלים הקרוב,
מקבלים שי מיוחד וכרטיס הטבות אישי.
הכרטיס מעניק לכם, בין השאר:
פנקסי שיקים אישיים חינם.
הנחות בעמלות ובפעולות בנקאיות.
כרטיס בנק־קט לחייל,
המאפשר משיכה של עד ,000ו שקל.
הטבות בנקאיות נוספות.
״חסן לחייל״ תכנית חסכון מיוחדת
עבורך, המעניקה לך, בנוסף להכנסות
גבוהות, גם הלוואה בגובה החסכון,
בתנאים נוחים.
כל מצטרף מקבל עם שחרורו הלוואה
בגובה מענק השחרור -בתנאים מועדפים.
אם סכום המענק יושקע בתכנית חסכון או
בקופת גמל, יקבל המשתחרר הלוואה
בסכום כפול ממענק השחרור.
ומה עוד ניתן להשיג בעזרת הכרטיס?

פרישת תשלומים נוחה של שכר לימוד
בקורסים להכשרה מקצועית
ובמוסדות להשכלה גבוהה.
* הנחות על מופעים, ארועי תרבות ובידור.
וזה עוד לא הכל...

ןמימ * 081

בו א לגדו ל איתנו.

ה פו ^ ל -ם

חזרה לתחילת העמוד