גליון 2358

שלשום בסייגון, אתמול
בביירות מחר באפריקה.
בתנועה מתמדת, במקום הכי
״חם״ בעולם, ברדיפה אחרי
חדשות, ו״להספיק להעביר
לעיתונים לפני שהם נסגרים״.
אוזו מטקסה, לרגעים של
רגיעה.
אוזו מטקסה, עם מים צוננים
וקרח, בין המאורעות הגדולים
לפני, אחרי ובין הארוחות.
להשען על המרפק
ולהחליף אינפורמציה עם
עיתונאים מכל העולם.
נשים לא עומדות בפני אוזו
מטקסה, גברים שותים אותו.

חדווווי
*•• 411

לוויין

3ד 31ת ח עו ער *1לך ד*: •9

ב דו ב ת העועו־ יז אחא: -

בגין מול שופטיו ״א1י לא זולה!״
מה היתה המשימה האמיתית של
הפלאנגות במחנה הפליטים
שאלה זו ואחרות עד
לות מעדותו של
^ 0 9ראש־הממשלה
בוועדת החקירה.

וידויה החושפני של ג׳ודי כדיר,
הצעירה שיחסיה האינטימיים עם

הה ״כ בני שליטא
החשידו אותו

כקבלת שוחד מיני.

א חוו ת אנס
זנוגי ט

פול גרינוולד,
במישפטו של
הרצל זכאי.
החשוד באונס.

באונס,

החשוד

קורא תמים שאל אותי, השבוע שאלת־תם:
אחרי שהיועץ המישפסי לממשלה
קבע רישמית שלא היתד, כל עבירה בפגישת
חברי מערכת זו עם יאסר ערפאת
— האם מישהו מן המשמיצים מצא לנכון
להתנצל לפנינו ז
למשל: השר יצחק מודעי, שהאשים
אותי בבגידה עוד לפני שהספקתי לחזור
ארצה מבייחת( .מודעי זעק חמס,
כאשר היה נדמה לו שמשמיצים אותו.
זוהי דרכו של עולם: גדולי המשמיצים
הם תמיד הרגישים ביותר כאשר באים
להשמיץ אותם).
שלא לדבר על ח״כח״כים שונים, כמו
אהוד אולמרט, בני שליסא ודומיהם הנוהגים
להשמיע את קולם כמקהלת תנים
וצבועים ברגע שעולה באפם ריח של דם
ופירסומת.

יעיד

שעת השין

״העולם הזה״ ,שמעדן החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל•
אמם, רחוב גורדו! ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורף
הראשי: אורי אכנרי * עדרך־תבנית: יוסי שנון. רכז מערכת :
שלמה פרנקל י עורכי כיתוב: תמי מוטוביץ וגיורא נוימן. צלמי
מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי. ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני , .המד״ל :״העולם הזה״
כע״ס הדפסה :״הדפוס החדש״ בע׳מ, תל־אביב * הפצה :״גד״ בע״מ
הזה על מילחמת־האזרחים׳ ׳בלבנת׳ מאז
.1975 אינו יכול למעת כי ״לא עלה על
הדעת!״ ומכוון שד,״ה בגין ו שתן נמנים
עם קוראי שבועון זה, קשה להתייחס
אל דבריהם ברצינות.
הטולס הזה דיווח בעיקביות ובהתמדה
על אירועי לבנון. הוא השתדל לצייר
תמונה שלמה ומאוזנת. הוא היה
כלי־התיקשורת היחידי בארץ שעשה
כך. ולא במיקרה.
כל שאר כלי־התיקשודת ניזונו ממקור־מידע
יחידי: מכונת־התעמולה של הס־לאנגות.
הכתב לענייני־ערבים של הארץ,
למשל, מכהן מזה שנים כדובר בלתי־שונים
— אנשי אש״ף, שעימם נפגשתי
שבועון זה לא היה תלוי במקור יחידי.
מאז ראשות המילחמה קיבלנו זרם שוטף
של מידע מעודכן משלושה מקורות
רישמי של הפלאנגות בישראל.
באופן קבוע׳ אישים לבנוניים (מוסלמים
ונוצרים) במצריים, ומקורות הימין הנוצרי.
על כן יכולנו לבדוק כראוי את המידע.
לאיש שקרא את העולם הזה לא יכול
היה להיות ספק בכך שהפלאנגות אינם

דו ל רי ם ב שוו״ ץ
מי הם עשרת העדים במישפט הברחת
הדולרים מישראל לשווייץ,
ומה הקשר שלהם לפרשה
שהתגלתה לאחרונה?

תוך 100 ימים לכל היותר אמורה ועדת•
החקירה הממלכתית להגיש את מסקנותיה.
אחת האפשרויות היא שממשלת
בגין תיפול, ותחתיה תבוא, ללא
כחירות, ממשלת פרס.

עזה כמוות

אהבתו של הצעיר סע־זה
נסתיימה כמעשה־דמים
כלוד• הוא פצע
את הנערה ואת אחיה
והרג את אמה.

גגי גנב?
סח ורה במיליוני לירות
נע?־סח ממחסני המיפעל.
נו?־ם האשימו את כולם,
המ ישמרה עצרה חשודים,
אד התיק נגנז.

א ל ־׳נו

אקדח לרקה

גל־־ צ

תקופה חדשה מתחילה

גל״צ. ותיקים עזבו, חך־
שים הוצנחו ובתחנת שור-
רת אווירה של מועקה,

הנורות שר נל־ הת־קשוות הישראליים
ר,,יוה ו! ננו 8ח ו מון -
וה-א *״*ה ר,ווו את זו״נשז־ה
והון זקומת^ו. וו 0וכ 1ה

המאהב הבטיח שיתגר?
וישא אותה לאשה• הי<
ביקשה גט מבעלה, וא
שינה המאהב

את דעתו.
היא ירתה בו
ובעצמה.

וישראלים בלל״
יפה ל. המילחמה נהרגים י ״ ,נוק
בעוד פלסטינים, לבנונים
חברת־בת של ״כלל״ ,השותפה
בייצור טנק המרכבה. המיל־חמה
יפה לעסקים:

הלחת התנו!׳:
ה ה חוא אוהו
ב א 71ת?

1^ 11
על 1

בשאטה

״הלקח הלבנוני״ :״העולם הזה״ ,ינואר 1976
כלי־התיקשורת היחידי
האם מישהו מהם התנצל?
מובן שלא.
הם סומכים על כך שלא יהיה לאיש
חשק להתעסק בהם• והם צודקים.
שורות אלה באות רק כתזכורת.

;/לא עלה
על הדעת״
הפיזמון החוזר בעדויות •של ראשי
המדינה בוועדת החקירה לאירועי צברה
ושאתילא (ראה עמודים 7־ )6הוא :״לא
עלה על הדעת!״ לא עלה על הדעת
שהפלאנגות יתנהגו כך. מה פיתאום?
כך אמר מנחם בגין. כך אמר אריאל
שרון. יתכן שכך אמר גם רפאל איתן,
שעדותו היתד, סודית.
ובאמת, איך אפשר היד, לדעתו
,ובכן, אפשר לקרוא את העולם הזה.
(אי שום אדם העוקב אחרי דיווחי העולם
העולם הזה 2358

בוחלים בעריכת מעשי־טבח המוניים, ושזוהי
אכן שיטתם הקבועה.
לא אמרנו שהפלאנגות לבדן עוסקות
בכך. דיווחנו, שכל הכוחות הלוחמים
בלבנון פוגעים באוכלוסיה האזרחים
ומבצעים זוועות. אך לאיש מן המש קיפים
הזרים לא היה ספק כי הפלאנגות
הן האלופות בשטח הזה.
מי ״העלה על הדעת?״ כל מי. שקרא
את השבועון המסוים העלה על הדעת!
ליתר דיוק: כל מי שקרא את הדיווחים
שלנו לא יכול היה להעלות על הדעת
שהפלאנגות ל א יבצעו טבח במחנה
פלסטיני שאליו יינתן להם להיכנס.

ברגע האחרון הודיע
שימי חבורי שלא יוכל
להופיע לפני האסירים
בכלא שאטה. עליזה
עזיקרי, לעומתו, סחפה
את הקהל כשהיפנתה
לעברו את עכוזה.

/ 1כי ר ה
האס מ תנהל בארץ מיסחר לא
חוק ב תינוקות לאימוץ? ביתהמישפ
0לא
הצליח לתת
ברורה
ד ״ ניי

:יקה טויק

הזמר הפופולרי הפך שח־קן
כ דורגל — וישר ב־קבוצת

צמרת

^ הליגה
הלאומית.

מ דו רי קבועים: תשקיף במדינה
אתה והשקל
יומן אישי — שמואל אבידור

הכהן מגרש עם
אנשים 6נ בלונים

פורום — עיצאם נדאף ואלכס מסים 3 .צ
מיכתבים עצ תשבץ 14צ חשבון עובר ושב -פלוגות
הפועל בקריית־שמונה

מה הם אומרים — שולמית אלוני,
שרה דורון, דויד טרטקובר, חנה
שביב, ענת סרגוסטי ופרנק אשכנזי

אנשים כעולם
רחל המרחלת
לי לה לי— איפה קילר הלוהטת7
הורוסקופ -מזל עקרב
חלץ ראווה -סוודרים
נמר של נייר -אלי שרייבר
(חתולי) ,ניזאר קבאני
וג׳רום קיי ג׳רום

זה היה העולם הזה שהיה
לילות ישראל -בכורות
קולנוע — דאק טאטי שידור מדריך שידורים
ספורט

ולאפשר הקמת ממשלת־מערך. אם תיכנע הממשלה
לתביעת האמריקאים, עשוייה תנועת־התחיה
לפרוש מהממשלה ולגרום להפלתה.

איחוד אנ טי־ מוד עי
שלושת השרים הליברליים — אברהם

ינ ט ״ ך
מ ס קנו ת ה 1ועדה בדצמבר מחוגי הממשלה ומערכת־הכיטחון
רומזים לחברי ועדת־החקירה כעניין המכה
כמחנות הפלפטיגים שליד ביירות,
כי המימסד הפוליטי והצבאי יעדיה
שהוועדה תסיים במהירות את עבודתה.
הסיבה: איש מהשרים ומהקצינים אינו יודע
מה אמרו האחרים באותו חלק של העדות
הנשמע בדלתיים סגורות, והדבר גורם לאווירה
של חשדנות, המשתקת את המערכת כולה.

יתכן כי מסקנות ועדת־כהן יוגשו ככר
כסיה חודש דצמבר השנה.

בגין בעד נבון
אחרי שובו מביקורו בארצות־הברית, יציע
ראש־הממשלה, מנחם בגין, לנשיא יצחק נבון
כי ימשיך בתפקידו תקופת־כהונה נוספת.
הסיבות: בגין אינו רוצה בנבון כביריב במערכת־הבחירות
הקרובה, ולליכוד אין שום מועמד
בעל שיעור־קומה שאפשר להציעו למישרה הרמה.

אג רו ףלפ רו פ סו ר
ויכוח פוליטי כץ שני פרופסורים
כמחלקה לפיסיקה באוניברסיטה העברית
כירושלים הסתיים במהלומות.
שני הפרופסורים התווכחו על צידקת
עמדותיי של שר־הביטחון, אריאל
שרון. הוויכוח התלהט, ואהה הפרד
פסורים — כנימין־זאב פרנקל, ספג
אגרי? כפניו מן המתווכח האחר.
פרנקל, שהוא תומך שד שתן, הוא
בנו של המתמטיקאי הידוע, הפרופסור
אברהם פרנקל.

גן־חיו ת בייחרות
ראש־הממשלה, מנחם בגין, אמר למקורביו כי
אחרי שיחזור מביקורו בוושינגטון הוא יעשה
סדר בתנועת־החרות.

בגין מכנה את המתרחש עתה בתנועתו
ככינויים ״גן ילדים״ ו״גן־חיות״,
וסבור בי המאבק המוקדס-מדי על הירושה
מקלקל את תדמיתה של התנועה.

יישלום עכ שיו
והה תנ ח לויו ת
תנועת ״שלום עכשיו״ מתכננת שורת*
פעולות נגד ההתנחלות הישראלית
בגדה המערבית•
הפעולה הראשונה תתקיים, כנראה, בשבת
הקרובה בחברון.

ה לי ב ר לי ם או
ה ת חיי ה בחו ץ
מאחרי הלחץ האמריקאי הכבד בעניין ההתנחלויות
עומד החשבון הבא: אם יסתמן קרע בין
ישראל וארצות־הברית בעניין זה, יעדיפו כמה
מחברי־הכנסת הליברליים לפרוש מהקואליציה

התעניינו ת ב מניו ת
חברת ״קונסורטיום״
נוסף על קונצרן כדל, מתעניינים בקניית מניות
של חברת קונסורטיוס שני גופים נוספים.

אחד מהם: חכרה הפתדרותית נדודה.

א שת נציג ״כור־־סדור״ הב רי ח ה
ממצרי 43אלףדולר
שרה טולדנו, אשתו של אבי טולדנו,
נציג קונצרן ״כור־סחר״ כקאהיר, נתפסה
על-ידי שידטונות מצריים במעבר־הגבול
בסיני, ועל גופה נמצאו עשרות אלפי
דולרים. היא הסבירה ששכחה לדווח על
הסכום שהעבירה, ושהיה זה כסך פרטי
שד המישפחה•
לעומת זאת מסרה רחל שילה, דוברת
קונצדן ״כור״ ,שמדובר כסכום שד 43
אלך דולר מכספי החברה, שכיגלל שיקול
מוטעה הועבר לארץ באמצעות שרה
טולדנו ולא באמצעות הבנק אך זה נעשה
כתופ-לנג
שריר, גידעות פת ומשה נסים — יצרו
כרית אד־הוק נגד השר יצהק מודעי.
השלושה מבקשים להכשיל את מועמדיו של
מודעי למישרת שר וסגן־שר, למישרת יו״ר מרכז
המיפלגה והנציג בהנהלת הסוכנות, ולהביא
בטווח ארוך לסילוקו של מודעי מהנהגת המיפלגה.
סגן ראש־הממשלה, שימחה ארליך, אינו משתף
פעולה עם שלושת השרים, אך גם אינו
מתנגד לפעילותם.

קרע שרון ־ א רנ ס
תומכי השגריר משה ארנם כתנועת־החרות
ניתקו את קשריהם עם תומכי
אריאל שרון.
מאז נסיעת ארנס לוושינגטון נימנו אנשי ארנס,
ובראשם חברי־הכנסת יגאל כהן־אורגד ומיכאל
קליינר, עם תומכי שרון. עתה סבורים כמה
מאנשי ארנם כי מקורבי שרון הם שהדליפו
את הידיעה על פנייתו של השגריר לראש־הממשלה
בעניין הקפאת ההתנחלויות.

הסיכה המשוערת: שרון חושש שמנחם
בגין מייעד את משה ארנם לתפקיד
שר־הכיטחון, ושרון מבקש לסכל אפשרות
זאת•

א רי דור נגדת מי ר
נפיונות שעשו מקורבי שמואל תמיר
להחזירו לתנועת־ החרות לקראת ועידתה
הקרובה, עלו בינתיים כתוהו.
המתנגד העיקרי להחזרת תמיר הוא שר־האוצר,
יורם ארידור.

חי לו קי ־ דווו ח בד ק׳י ח
הוויכוח בתוך אש״ף גורם לחילוקי־דיעות חמורים
בתוך רק״ח, בין תומכי הקו הסורי ובין תומכי
הקו של יאסר ערפאת. ויכוח זה גם גרם למחלוקת
ביו תומכי הקו הסורי ברק״ח ובין השותפה
של רק״ח בחזית חד״ש, תנועת שס״י (שמאל
סוציאליסטי ישראלי) ,שחברים בה כמה
פרופסורים וסטודנטים.

ב1ושר רגן
לארץ
רץ רגן, כנו של נשיא ארצות*
הכרית רונדד רגן, שהוא רקדך־בלט
מוכטל, יכוא לשלוש הופעות כארץ
כאמצעות מישרד האמרגנות לכאלט,
זופרי, בניו־יורק.
כארץ הוא יהיה אורחו של שמואל
פלאטדשרון, שישלם לו 10 אלפים
דולר עכור ההופעות.

כעתיד לא יקרה שוב כדבר הזה, מבטיחים
ראשי ״כור״ .גם?שילטונות מצריים
הוסבר המיקרה כך• הכסח שנתפס
הוחזר.
מה גרם לשרה טולדנו להסתיר עד

גופה את הכסה הזה, אם הוא לא היה י**?:
שלה — על שאלה זו סירב בעלה, אבי
טודדנו, להגיב• הוא׳טען שמדובר כמיק*
רה מלפני ארבעה חודשים• הוא סירב
להסביר את המעשה של איטתו, ולענות
על השאלה אם הוא דרש ממנה להכריח
את הדולרים, כטענה שיש האזנה
עד קרהטלפון קאהיר—תל־אכינג

העשיר בכלא
העשירי מבין חותמי העצומה ״יש גבול״ נדון
למאסר, ומרצה אותו עתה בכלא צבאי.
1000 חותמיה של עצומה זאת תבעו לשחרר אותם
משירות־מילואים בלבנון.

ר חו ליו
ל ״ חברתה עו ב ד׳ ׳
מינויו של ח״כ המערך דני רוזוליו כמזכיר חברת
העובדים של ההסתדרות, ייכנס לתוקף בראשית
,1983 אחרי שהוסרה התנגדותו של מזכ״ל
ההסתדרות, ירוחם משל.

רוזוליו יתפטר מהכנסת לצורך מילוי
התפקיד, וכמקומו יכהן ככנסת איש
איחוד־חקיכוצים־והקכוצות, נחמן רז•
הדבר ישנה את יחסי־הכוחות בין הניצים והיונים
בסיעת־המערך. רוזוליו הוא נץ, ואילו רז
נחשב כיונה.

בי קו רתעל
וו בנק הפועל׳
כין מנהלי התעשייה ההסתדרותית
נמתחת ביקורת הדיפה על מדיניות ״בנק
הפועלים״ להעניק הלוואות-ענק
כתנאים נוחים לקיבוצים ולמושבים,

שאינם משקיעים את הכספים האלה
כפיתוח החקלאות, אלא כמיסחר במניות ^
בבורסה התל־אכיכית•

ק רי אהל פי טו רי בראל
בגילוי־דעת שתלה יקר צמח. מפיק תוכניות
בטלוויזיה הערבית, בבנין הטלוויזיה, הוא קורא
למנהל הטלוויזיה בערבית, יוסף בראל,
להתפטר, אחרי שחקירת חוקר מטעם הרשות
והמישטרה זיכתה את צמח מחשדות של זיופים
ומעשי־שחיתות, שבהם הוחשד על־ידי בראל.

פנתר רוצי
ל אינ ט רנ ציונ ל
קבוצת פנתרים תקים מיפדגה סוציאליסטית
ספרדית, ותגיש מייד כקשה להתקבל
כחברה כאינטרנציונל הסוציאליסטי,
כמייצגת את מעמד העוכדיס כישראל,
כדי לנגח את נציגי המערך שם.

010111111610*001

^ תעלומה של ״אלפיים המחבלים״
י י המשיכה לרבוץ השבוע על חקירת
הוועדה הממלכתית, כאשר הופיעו לפניה
ראש־הממשלה ומפקד הכוח ששלט בשטח.

עם כל עדות נוספת התגבר הערפל.
רק לגכי דכר אחד הסכימו
כל העדים הישראליים כינס וכץ
עצמם: אף אחד מהם לא ידע,
לא שסע, לא ראה, לא חשכ, לא
העלה על הדעת כי.
לפעמים זה היה פאתטי. לפעמים זה
היה מגוחך. ותמיד זה היה מדכא.

2000 המראים
זץ שאלה החשובה ביותר לא הועלתה
י י כלל בוועדת־החקירה, אלא בעיתון
זר. ז׳וזט אליה, המומחית של נובל אובזו־ווטר
הצרפתי לענייני המרחב, עיתונאית
אינטליגנטית ונמצרת, העלתה אותה בעיתונה:
מה היה בעצם, הקשר בין רצח
בשיר אל־ג׳מייל ובין ההחלטה הישראלית
לפלוש למערב־ביירות ז

להפעיל את הפלאנגות במשימה קרבית
כלשהי, שהיתר! בה מידה כלשהי של סכנה.
האם היה קיים סיכוי כלשהו שישנה לפתע
את גישתו, ויתיר לכוחותיו להילחם באלפיים
מחבלים נוראיים, מזויינים ומוכנים
לקרב ז

הריעה נותנת כי רצח כשיר לא
היה הסיבה, אלא האמתלה.
שרון ובגין רצו לפלוש למערב־ביירות
למן הרגע שבו פינו ״המחבלים״ את השטח,
וניתן היה לכבוש אותו בלי חשש
להתנגדות רצינית. יתכן שבשיר לא הסכים
לכר. וכי שרון ובגין לא היו מוכנים להמרות
את פיו במצב המתוח שנוצר ביניהם ובינו.
ברגע שנודע על מות בשיר, ניתנה הפקודה
להתקדם.
ז׳וזט אליה טענה השבוע כי ההחלטה
לפלוש לביירות המערבית התקבלה

מלכתחילה, היתה כאן פירצה
כולטת.
על פי העדויות של ראש־הממשלה ושר-
הביטחון, באה ההחלטה מפני שנותרו בביירות
המערבית ״אלפיים מחבלים.״(ראש-
הממשלה אמר ״בערו 2000 מחבלים.״) נימוק
שני היה הפחד מפני ״נקמה״ של
הנוצרים במוסלמים אחרי רצח בשיר אל-
ג׳ומייל.

איך קשורים שני נימוקים אלה
זה כזה? אם היה צורך לחסל אל•
סיים מהכלים, מ ה הקשר כין צורר
זה ומותו שד כשיר? אלמלא
נהרג כשיד, האם לא היה קיים
צורך זה?
במשך כל ימי המילחמה סירב בשיר

לפני רצח בשיר. שום דבר בעדויות שהושמעו
עד כה אינו סותר סברה זו. ד
להיפך: המהירות שבה בוצעה הפעולה
ברגע שניתנה הפקודה, מבלי שאיש היה
צריך לחשוב פעמיים, מצביעה על כך שבעצם
כבר היו הכל מוכנים לכך בנפשם.

130 נגד 2000
ך ״אלפיים המחבלים״ עוררו שאלה
י נוספת, חמורה לא פחות, והיא ריחפה
מעל לעדותו של הקצין הבכיר של הכוחות
בשטח, מפקד־האוגדה עמום ירון, קצין
ראשי לחי״ר ולצנחנים.
עדותו של חייל זה עוררה שאלות, שלא
נפלו במיספרן ובחומרתן מן השאלות שעוררה
כל עדות אחרת עד כה.
ירון העיד כי ביום החמישי בצהריים
נפגש עם מפקדי הפלאנגות .״בפגישה דובר
על המשימה שלהם.״ איזו משימה?
להיכנס למחנות כדי להתגבר על אותם
אלפיים המחבלים המיסתוריים.
כמה לוחמים נוצריים היו דרושים כדי
לעמוד במשימה זו?
י רון :״סוכם שהם יכניסו סדו״גודל
של פלוגה, כ־100־ 150 לוחמים.״
ובמקום אחר :״הכוח (שנכנס למחנות)
היה של 130—100 חיילים.״

וזה מוזר. מוזר מאוד.

השדפם כחן
מה היתה המשימה האמיתית 7

לפי שרון, שני המחנות היו ״שכונות
של מחבלים.״
אם היו בביירות באותה שעה ״אלפיים
מחבלים,״ סביר להניח כי רובם היו בשני
מחנות אלה.
על הפלאנגות הוטל להילחם במחבלים
אלה, להתגבר עליהם בקרב, לפרוק מהם
את הנשק, ללכוד אותם (כדברי בגין) או
״לחסל״ אותם, כפי שנאמר בעדויות אחרות.

וסד
ססחססס

עיקב 1ת ן
העוויות!
שו: עמוס יו 11
ומוח בג ץ
גפנה 1 שארות נוספות
אוו הוועדה
ה עווי ס

הי ה

משימה קרבית קשה זו הוטלה על דד
פלאנגות — כוח שלא השתתף עדיין,בשום
קרב רציני במילחמה זו, שהתחמק
מכל מיבצע צבאי מסוכן, שהנסיון הקרבי
שלו שאף לאפס — וזה מול חטיבה של
מחבלים למודי^קרב, שעמדו מול צה״ל.
והפדאנגות עצמן הציבו למשימה
בכירה זו 100 עד 130 לוחמים:
עובדה פשוטה זו, שאושרה באורח חד־משמעי
על-ידי ירון, מעלה כמה שאלות
נוקבות מאוד:
• האס בכלל האמין מישהו בפיקוד
צה״ל בסיפור על ״אלפיים המחבלים״ ז
• האם המשימה שלמענה הוכנסו
הפלאנגות למחנות חיתה באמת לכידת
אלפיים המחבלים האלה, או מרביתם 1

1 .. 1 1י.1.

גם לא ראה בריחת אנשים. אד הוא שמע
התפוצצויות ויריות — הקולות של ה טבח
המתמשך.
רק לאחר מכן הגיעו אליו ״זימזומים.״
אשה טענה שהכניסו לה מכה עם קת ב ראש.
ילד נחטף, ואביו שאל מה קרה לו.
היתד, על כך שיחה בין אנשי הפלאנגות
במכשירי־הקשר.

ירון :״לא ידעתי כדיוק על מה
הם סדכרים, אכל זח גרם לי הרגשה
לא טוכה. הריח לי משהו לא-
טוב.״
ירון טילפן לאלוף־הפיקוד, אמיר דרורי,
בין 9ו־ 10 בבוקר (יום ו אמרתי לו
שמשהו לא נראה לי.״
האלוף בא למקום, וירון הציע לו ש־
״בשלב זה נפסיק. נעמיד אותם במקומם.
שיתארגנו במקום שבו הם נמצאים, אך לא
ניתן להם להכניס כוחות נוספים.״
ברק :״אבל אם משהו לא בסדר, האם
לא היה חשש שאלה שנמצאים במחנות
ימשיכו לעשות משהו שאינו בסדר?״
ירון :״לא. מי שהיה שם (תושבי המחנות)
כבר הסתלקו צפונה. קיבלתי דיווחים
שאנשים ברחו צפונה.״
זה לא הפריע לירון לאשר לפלאנגות
להכניס למחנות לוחמים חדשים, כדי ל החליף
את האנשים שפעלו בלילה. וכשנשאל
מה פירוש המילה ״להפסיק,״
ענה :״להפסיק פירושו שאני רוצה לברר
מה קורה, ולאחר שאני מברר, אני מתכוון
להמשיך.״
נעצור כאן. הרבה שאלות התעוררו בי נתיים

(תמשך מעמוד )5
• אם כן — מדוע שוגר לשם כך
כוח כה מבוטל !
• אם לא — מה היתה המשימה
האמיתית שלמענה הוכנסו הפלאג־גות
למחנות ז

די1קן עצמי
ך ץ מונה עגומה של קצין בכיר מאוד
• 1בצה״ל צוירה על־ידי עמוס ירון בדיוקן
עצמי.
די לצרף ביחד את אמירותיו של קצין
זה לגבי החשש מפני מעשה־זוועה של
הפלאנגות, ואת הפעולות שהוא נקט אותן,
לדבריו.
כרלן ז ״אתה הזהרת (את הפלאנגות)
לגבי פגיעות באוכלוסיה האזרחית?״
ירון :״נכון.״ (מעניין מדוע אין שום
קצין בצה״ל מסוגל לענות ב״כך פשוט).
כדק :״למה?״
ירון :״למה? כי אנך מכיר את נורמות־ההתנהגות
שלהם, והן שונות מנורמות-
ההתנהגות של צה״ל. האזהרה הזו (לפני
הפעולה) חזרה לאורך כל הדרך גם בהמבאוכלוסיה
האזרחית
שך, שלא יפגעו
ובמרימי-ידיים.״

ובכן: הקצין הככיר של צה״ל
כמקום ידע מראש כי הפלאנגות
עלולות לכצע סעשי־זוועה•
הוא גם נקט אמצעים מעשיים: הזהיר
אותן שוב ושוב, ציווה לצותת בחשאי ל-
שיחות־האלחוט שלהן, הציג נקודות־תצפית
על הגגות הסמוכים למחנות.

למרות זאת דא היתה לו כל
הסתייגות להחלטה להכניס את
הפלאננות למחנות. כשנשאל על־כך
על־ידי כדק, אמר :״לא, הייתי
שסח.״
תודות לציתות החשאי לשיחות ה־פלאנגות,
נודע לירון עוד באותו הערב
— היום החמישי בערב, בשעה 10־,11
שעות מעטות אחרי כניסת הכוח למחנות
— שמפקד הפלאנגות במחנות שאל את
הממונים עליו מה לעשות באוכלוסיה האזרחית,
וזה השיב :״עשה מה שאלוהים
מצווה עליך.״
(זה מזכיר את האימרה המפורסמת של

המפקד בליל־הטבח בכפר־קאסם :״אללה

ירחמו!״)
ברור מעדותו של ירון, כי הבין היטב
את משמעות הדבר. היה זה היתר לטבח
המוני.

אך זה לא הפריע לו, לפי עדותו,
להימנע מכל פעולה כמשך כל
אותו לילה.
ירון :״אחר־כך היה דיווח לא־מסודר
על 450—300—200—100 הרוגים, מחבלים
ואזרחים. וזה הסב את תשומת־ליבי שעשוי
להיות משהו.״

הקצין שמע כי נהרגו 450״מהכלים
ואזרחים״ ,והרגיש כי ״עשוי
להיות פה משהו״! איזו דקות של
אבחנה :
הוא התקשר עם מפקד הפלאנגות, שאל
וקיבל ״תשובות לא הכי סבירות.״ זה לא
הפריע לו, כנראה. הוא רק ״הבהיר ל־פלאנגות
שוב ושוב להימנע מפגיעות ב־אוכלוסיה
האזרחית.״ הוא לא דיווח באותו
ערב לאלוף־הפיקוד או לרמטכ״ל. כי ״לא
חשבתי שצריך להודיע.״
נעצור כאן לכמה שאלות :
• כאשר המפקד הבכיר של הכוח
הישראלי בשטח חושש שמא נערך באי-
זור־שליטתו טבח, מה צריכה להיות
תגובתו 1
• אחרי ששמע, על פי עדותו, את
הפסוק על אלוהים והדיווחים המבולבלים
על מאות הרוגים מקרב האזרחים,
האם היה עליו לנקוט פעולה כלשהי1
• האם היה עליו לפעול באופן עצמאי
להפסקת הפעולה 1
• האם חיה עליו להורות לפחות
על הפסקת התאורה של השטח בידי
חיל־האוויר והמרגמות ז
• האם היה עליו להודיע לממונים
עליו 1
• האם אזהרותיו ״שוב ושוב״ חן
תגובה מתאימה והולמת בנסיבות אלה 1
• מהו עולמו הרוחני של קצין ישראלי
המחליט במצב כזה שלא לעשות
דבר, ובכך להניח לפלאנגות במשך לילה
שלם להמשיך בטבח 1

,.זי1ח1מי0י
ף* יום השישי בבוקר השקיף ירון על
השטח מן הגג, ולא ראה דבר. הוא

• לשם מה עלה ירון בבוקר על הגג,
כאשר כבר ידע כי מן הגג אי״אפשר
לראות דבר 1
• מה חיה טיבם של ה״זימזומים״
ששמע 1מי השמיע אותם באוזניו1
• האם הדבר היחידי ששמע באותו
בוקר היה סיפור על אשה שהוכתה ועל
ילד שנחטף1
• האם שני סיפורים אלה לבדם יכלו
להמריץ אותו להציע להפסיק את
פעולות הפלאנגות, שעליה החליט שר־הביטחון

• מה גרם לו ל״הרגשח לא־טובה״1
מה ״הריח לא טוב״ 1מה ״לא נראה

• האם בכל אותו זמן לא שמע
ירון דבר על כך שסגן אבי גרבובסקי
(ויש להניח שגם חיילים אחרים בשטח)
ראו הוצאות־להורג המוניות של גברים,
נשים וילדים — במרחק של כמה עשרות
או מאות מטרים ממקום הימצאו 1
• איך מתיישבת הטענה, שבבוקר
הוא לא ידע דבר מילבד סיפורי האשה
והילד, עם ההודאה כי בערב לפני כן
שמע על מאות הרוגים מקרב האזרחים
במחנות ז
• אם ידע באותה שעה דברים שהיו
די חמורים כדי להצדיק את הפסקת
פעולות הפלאנגות — מדוע לא נקט פעולה
מעשית כדי לבדוק מה מתרחש במחנות

• מדוע לא שלח כמה נגמ״שים אל
תוך המחנות כדי לקבל דיווח מהימן
וישיר על המתרחש שם 1
• מדוע קיבל על עצמו להציע את
הפסקת פעולות הפלאנגות מבלי לקבל
דיווח כזה 1
• אחרי שהחליט (על סמך ה״זימ־זומים״
המיסתוריים) כי המצב הוא כה
חמור עד כי צריכים להפסיק את פעולת
הפלאנגות במחנות — מדוע לא הציע
להוציא אותן משם ז
• מדוע הניח להן להמשיך בטבח,
שעה אחרי שעה, כשכל שעה הביאה
לרציחת עשרות נשים וילדים 1
• איך זה עלה על דעתו שאחרי
הפסקת פעולתן של חפלאנגות היו צריכים
לתת להן ״להמשיך״1
• איך זה החליט להניח לפלאנגות
להישאר במחנות למרות כל מה שעשו,
על סמך דיווחים כוזבים כאילו האוב-
לוסיה ברחה מהמחנות ז מה עשה כדי

לבדוק אם המחנות אמנם התרוקנו מתושביהם
(דבר שלא היה נכון) 1

נדה ורדים מומת
^ שלב זה טילפן אלוף־הפיקוד (הוא
יי ״הרים טלפון,״ כלשון ירון) לרמטכ״ל,
וזה הבטיח לבוא למקום. הוא הגיע ב־
2.30־ 3.00 אחרי־הצהריים. הוא נפגש עם
פקודיו (דרורי וירון) במטה הפלאנגות.

אחרי שנלחץ על־ידי השופט
כרק אמר ירון :״איני זוכר מי
שאל, אכל הוצגה השאלה לגכי
מעשים חריגים כמחנות. זה היה
כאוויר.״
מוזר. כבר עברו שלושת ריבעי יממה
מאז החל הטבח, וכבר נהרגו מאות נשים
וילדים, אבל הקצינים הבכירים בשטח שמעו
רק ״זימזומים,״ היתד, להם ״הרגשה,״ ״זה
היה באוויר.״ אף אחד לא ידע דברים מוחשיים
— דברים שהחיילים שלהם כבר
ראו מאז הבוקר במו עיניהם.

יש לקוות כי קצינים ככירים כ
צה״ל לא יסמכו על ״זימזומים״
ו״דברים כאוויר״ כאשר הם מחליטים
על פעולות, שכהן כרוכים חייהם
של ישראלים, להבדיל.
בפגישה זו קרו כמה דברים חשובים.
ראשית: הרמטכ״ל, אחרי ששמע על
הדברים ״החריגים״ שעשו הפלאנגות במחנות
— קרי: עריכת טבח בנשים וילדים
— ״אמר להם (לפלאנגות) כמה מילים
טובות.״
מנחם בגין מסר בעדותו כי ערב לפני
כן, בישיבת הממשלה, הביע הרמטכ״ל
חשש מפני עריכת טבח. בצהריים שמע כי
היה טבח (״חריגים״) .ואחרי כן הוא משבח
את הפלאנגות.

נדמה שזהו אחד המימצאים החשוכים
כיותר שהתגלו עד כה
כחקירה. הוא מלמד הרכה על
דמותו של רפאל איתן.
באותה ישיבה החליט הרמטכ״ל להעמיד
לרשות הפלאנגות טרקטור אחד, והורה
להסיר ממנו את סימני־הזיהוי של צה״ל.
זהו הטרקטור ששימש לקבורת הטבוחים.
יתכן שזהו אותו הטרקטור שנהגו־הפלאנ־גיסט
אמר לסגן אבי גרבובסקי שהוא נוסע
״לכסות גופות.״
כרק :״אנחנו היינו (אז) מרוצים מהפעולה
שלהם?״
ירון :״כן.״
כרק :״אז לא היתד, סיבה להפסקה?״
ירון :״הורינו ב־ 11 להפסיק את הפעולה,
ואחרי הישיבה בהשתתפות הרמטכ״ל
יצאתי עם תחושה שיש אישור לחידוש הפעולה
עד הבוקר שלמחרת.״
כרק :״הרמטכ״ל דיווח בערב של אותו
יום לשר־ד,ביטחון כי הורה בצהריים להפסיק
את הפעולה. האם קודם לכן, בשעה
4אחרי־הצהריים. הוא נתן הוראה לחדש
אותה?״
ירון :״הוא נתן הוראה להשאיר אותם
במחנות עד הבוקר (של שבת) ,ואני הבנתי
שאין שום בעיה.״
אחרי שעיין בניירות שלו, קבע ירון כי
״הרמטכ״ל אמר שאנשי הפלאנגות ימשיכו
בניקוי המחנות עד ל־ 5בבוקר למחרת.״
ברק
:״אז למה ניתנה הוראה לפנות
אותם ב־ 5בבוקר למחרת?״
ירון :״היה לחץ אמריקאי.״
רק ב־ 6בערב של אותו יום ו׳ קיבל
ירון, לדבריו, דיווח מאחד המפקדים שלו
על בריחת האוכלוסיה מן המחנות ועל כי
היו בהם מעשי־זוועה.
אך על הטבח שמע רק ביום השני בשבוע.
המפקד הבכיר של כוחות צה״ל
במקום שמע על הטבח יומיים אחרי
כל אזרחי־המדינה.
שאלות, שאלות:
• מה נאמר לרמטכ״ל באותו יום
שישי בבוקר, שגרם לו לטוס באופן בהול
לביירות (ולהיפגש בדרך, בשדה-התעופה
בתל-אביב, עם שר-הביטחון) 1
• מדוע נקבעה הפגישה בין הרמש־כ״ל
ופקודיו הבכירים דווקא במטה ה־פלאנגות
— אם לא היה ברור אז לכולם

•נערץ טבח על״ידי הפלאגגות, וטזחו
נישא ההתייעצות!
• האס חשמעת ״חמילים הטובות״
מפי הרמטב״ל, בנטיבות אלה, לא היתה
צריכה להתפרש על״ידי הפלאנגות כצי־דוד
למעשי״היוועה שביצעו 1
• האס ההחלטה שלא לצוות על
הפלאנגות לצאת מייד מן המחנות לא
היתה בבחינת השכמה להמשך מעטי-
חטבה ז
• לאור הדברים שהשמיע רפאל איתן
יוס לפני כן בישיבת־הממשלה, על
הכוונות הרצחניות של הפלאנגות (דבריס
שבגין ״לא וכר״ אותם, אך שנרשמו בפרוטוקול
הממשלה) ,האם לא ברור כי
איתן לא הופתע ממעשי הפלאגגות!
• לשס סח אישר חרמטכ״ל להעביר
טרקטור של צה״ל לידי חפלאנגות!
• איזה קשר חיה בין התירוץ הרשמי
של חפלאנגות — ״הריסת מיבניס
בלתי״חוקיים״ — ובין המשימה הקרבית
שחוסלה על חפלאנגות: לכידת המחבלים

• מדוע ציווה הרמטכ״ל להסיר מן
הטרקטור את סימני-הזיהוי של צה״ל,
אם לא חיה ברור לו כי הטרקטור ישמש
׳לתפקיד מביש, כמו כיסוי גופות
וחיפוי על מעשי״זוועח ן
כלומר: כנין טוען כאן כי כני•
מה הביא את ירון לחשוב כי סת צה״ד למערכ-כיירות נעשתה
כדי למנוע כדיוק מה שאירע בסד
הרמטכ״ל
ציווה למעשה על חידוש פעו סו של דכר: טכח של ״נוצרים״
לות הפלאנגות!
ב״מוסלמים״ ,או ליתר דיוק: של
!• האם יכלה להיות מסקנה אחרת הפלאנגות כפלסטיניט•
להחלטת הרמטכ׳׳ל להשאיר את הפלאג-
אך מאוחר יותר, במהלך עדותו, במשך
גות במחנות עד למחרת חיום — כלו כמה וכמה פעמים, חזר וטען ראש־הממש־מר
12 ,שעות שבחן בוצע עיקר הטבח !
לה כי האפשרות של מעשי נקם וטבח כלל
• איך מתיישבת החלטה ן ו של ח־ לא עלתה מראש. הוא השיב לשאלה של
רסטכ״ל, כפי שהובנה על-ידי המפקד השופט ברק, אם היה מוצדק להחליט 1ן ל
הבכיר של צח״ל (ובלי ספק גס על-ידי כניסת הפלאנגות למחנות־הפליטים גם
מפקדי חפלאנגות) במקום, עם הדיווח אחרי רצח בשיר ג׳מייל, ובהסתמד על
שמסר רפאל איתן לשר-הביטחון, כעבור החלטת ממשלה שהתקבלה שלושה חודשים
כמה שעות, שהוא חורה להפסיק את קודם לכן.
הפעולה ז
בגין . :לא עלה כלל על הדעת שאם ה־
• האם יתכן כי לא מסר בכלל הו פלאנגות יכנסו למחנות כדי להילחם במחבלים
הם יעשו מעשי זוועה וטבח ...עד
דעה כזאת לשר־חביטחון !
אז הם לא נתנו שום סיבה לתלונה. אנו
• מניין צץ התירוץ כאילו הוחלט ראינו בהם יחידות לוחמות, ולא היתד.
ביים השישי על הוצאת חפלאנגות ב סבירות כלשהי שהם יעשו זאת...״
שבת בבוקר בגלל ״לחץ אמריקאי״ —
מן הצירוף של שתי התשובות האלה,
נימוק שלא הושמע עד כה בשום הודעה, מתעוררות השאלות הבאות:
עדות או ויכוח ציבורי5
• אם לא חטט בגין ממעטי תנקם שומע שבו זה הוא
• אייה סין צבא
טל הפלאנגות, כפי טתוא טוען, כי אז
^ המפקד הבכיר במקום על טבח, שנערך
מדוע חיה על צח״ל לתפוס את נקודות
^ במרחק של כמה עשרות מטרים מן ה -המעבר העיקריות כדי ״למנוע מעטי
חפ״ק שלו, רק ארבעהימים אח נקם ! ״
רי שהתחיל הטבח, יומיים אחרי ש•
האם חטט בגין מפעולתם טל כוכל
כלי־התיקשורת בעולם הכריזו עליו
חות נוצריים אחרים, לא הפלאנגות ז
בסערת-רוחות, יומיים אחרי שראש־
• האם הוא חטט כי אנטי רב״סרן
הממשלה שמע על כך ושלושה
סעד חדאד יפעלו במערב-ביירות, ברצון
ימים אחרי ששמעו על כך הכתבים
לנקום על מותו טל באטיר ג׳מייל, מפקהצבאיים
של העיתונות הישראלית!
דם טל הפלאנגות !
• האם ההתנהגות של קצין זה, וה•
האס חטט בגין מפעולתם טל נוצקצינים
הממונים עליו, מעידה על כך
רים טאינם מאורגנים בכוחות חצי״צב-
שפשוט לא היה איכפת לו, שהוא ״לא
איים, טיבואו לנקום באופן ספונטני בנתן
דאם״ על מעשי-זוועה, שזה ״לא
מוסלמים — וזאת לפני טהמיליציות ההזיז
לו״ שכל הנושא של רצח גברים,
מוסלמיות פורקו מניטקן, וגם לפני ט-
נשים וילדים היה, לכל היותר, עניין
פורקו מניטקם ״ 2000 המחבלים״ טפגין
שולי בעיניו !
חזר וטען כי היו במערב ביירות !
• אם אין זה כך, האם מחייבות
• האס לא ידע בגין כי אם מיטהו
העובדות להסיק מסקנה עוד יותר חמומ״הנוצרים״
יבקט נקם, יהיו אלה פקורה
! למשל: שהיה ידוע לקצינים בי
דיו טל בטיר ג׳מייל הנרצח, דהיינו —
רצח אזרחים לשם גרימת פאניקה ובריהפלאנגות

חה המונית חיה המשימההאטי -
תית והמובנת־מראש שהוטלה על ה-
ואכן, כנץ לא היה כלתי־מודע
פלאנגות !
למלכודת. לפיכך הוא ניסה שום
עד כאן פרק עדותו. של ירון. העדות של ושוב להפריד כין ״הנוצרים״ וכין
הפלאנגות. ככיכול היו נוצרים שראש־הממשלה,
שהושמעה למחרת היום,
אינם פלאננות, ושמהם אמור היה
היתד מרתקת לא פחות.
גימגום, תופעה בלתי־מוכרת לחלוטין אצל
ראש־הממשלה. התשובות נעשו קצרות ד
קטועות. התקיפות נעלמה והיתה כלא
היתה.
הסתירות, שנתגלו בעדותו. היו זועקות.
הן לא נעלמו גם מעיניו ומאוזניו של
כל*כך
בגין, האיש שבדרך־כלל מיטיב *
להאזין לעצמו.
בגין נכנס לתוך מלכודת. הוא נכנם
אליה לאט לאט, ומאוחר מדי תפס שהוא
כבר בתוכה.
בתחילת החקירה ניסו השופטים לברר
אם לא הועלתה, עוד לפני שנודע בביטחון
על מותו של בשיר ג׳מייל, האפשרות
של כניסת צה״ל והפלאנגות למערב־ביירות.
השופט יצחק כהן כינה זאת. אפשרות היפותטית.״

ג ין :״לא היו שום בעיות היפותטיות.
השאלה היתה מה קרה בביירות, ובעיקר
— האם בשיר נשאר בחיים או נהרג. רק
אחר־כך היה מקום להתייעץ מה לעשות
מול המאורע הזה. אני יעצתי לשניהם
(לשר־הביטחון ולרמטכ״ל) ובעיקר לשרון,
שעל צה״ל לתפוס את נקודות המעבר העיקריות,
בעיקר כדי למנוע מעשי נקם
מצד האוכלוסיה הנוצרית נגד האוכלוסיה
המוסלמית במערב ביירות, וכדי למנוע
דברים שאפילו קשה לתארם.״

מי הם הסצויס שינזומז?

** נחם בגין שנכנס להעיד לפני וע-
י דת החקירה, ומנתם בגין שסיים את
עדותו. היו שני אנשים שונים לגמרי.
הוא התחיל את עדותו כשהוא עונה לשאלות
בתקיפות, בקול רם, בניסוחים
ארוכים ומפורטים. זה היה. בגין במיטבו,״
כפי שהוא מופיע על בימת הכנסת, או
לפני מעריציו במצודת זאב.
אך ככל שהכבידו עליו השאלות הפך
קולו נמוך יותר. פה ושם היה שמץ של

צה״ל לחשוש, שמא הם יעשו מע־שי
נקם.

לפני בגין הובא פרוטוקול של שיחתו
עם השליח האמריקאי מורים דרייפר. השיחה
נערכה ביום רביעי, ה־ 15 בספטמבר,
אחרי שצה״ל כבר נכנס למערב-ביירות, אך
לפני שהסלאנגות נכנסו למחנות. בגין הסביר
לדרייפר שפעולת צד.״ל נועדה למנוע
.שפיכות דמים.״
כרק , :דובר על שפיכות דמים — מצד
מי וכלפי מיז״
כנין • .התכוונתי למעשי נקם של נוצרים
במוסלמים. לאו דווקא פלאנגות.״
כהן :״אבל גם פלאנגות. האם לא היה

מקום לשאול אם יש לאפשר להם להיכנס,
אחרי מה שקרה ז״
כנין :״אני יכול רק לחזור על הודעתי.
שאיש לא יכול היה להעלות על דעתו
שייכנסו כדי שלא להילחם במחבלים.״
אך נסיונו של בגין לא עלה יפה. דבריו
שלו עצמו בישיבת הממשלה, שנערכה
אחרי שנודע על הטבח, מבהירים למד.
היתה כוונתו. בגין הקריא מתוך פרוטוקול
הישיבה הזאת, בעמוד ,73 את דבריו שלו :
כנין :״זו היתד. כוונתנו הטהורה והאמיתית.
כבר בלילה דיברתי עם הרמטכ״ל
שצריך להגן על המוסלמים מפני ניקמת
הפלאנגות. יכולתי להניח שאחרי רצח

הוא סיפר על שיחד. שמיתה בלילה שבו
נודע על רצח בשיר ג׳מייל, בינו ובין ה-
רמטכ״ל. הוא דיבר במפורש על ניקמת
הפלאנגות. לא הנוצרים, אלא הפלאנגות.
השופטים אינם מרפים ממנו:
כהן :״מכאן מתברר שכבר חששת קודם

כנין :״הזכרתי כנראה פלאנגות. כך
זה כתוב, פלאנגות, אבל הכוונה היתד. לנוצרים
בכלל.״
פ רק ז ״אך המחשבה על נקמה של ה־פלאנגות
עלתה כבר לפני ישיבת הממשלה
ביום חמישי.״

בנץ נכנס לוועדה
״הכוונה של כולם היתח — לחימה במחבלים״

כנין יוצא מהוועדה
״ההתפתחות הטראגית היתה אחות...״
באשיר, מנהיגם האהוב, הם ינקמו ב-
מוסלמים.״

הזז^יו זו ס חז
שר תנדאנגזת
ף נין ש פ והסביר מדוע התקבלה ההדר
• לטה להכניס את צה״ל למערב־ביירות.

בנין :״אני לא יכול להכחיש אח הכתוב.״

הקטע הזד. עולות שתי שאלות :
#האם בגין, ראט־ממטלת יטראל,
טידע היטב כי בטיר ג׳מייל הוא מפקדן
טל הפלאנגות, וטידע כי יט מי טטואף
נקם אחרי רצח ג׳מייל, לא ידע טהפלאג-
גות הן אלה הטואפות נקם!

ואם ידע בגין טהפלאצגות טוא-

׳ 0 *1ה מו ש חזו ת
(המשך מעמוד )7
פות נקם — כסי שהתבטא בעצמו בישי־בת
הממשלה — האם לא העלה בדעתו
מה יכולות להיות התוצאות של כניסתם
למחנות הפלסטינים בביירות ז
בנץ מנסה להצדיק את הכנסת הפלאג*
גות לצאברה ושתילא, למרות החששות ש לא
היו, כדבריו. בהמשך־ עדותו נחקר כנין
על שיחה שהתנהלה בינו ובין שרץ.
כדק :״האם הוא (שרון) אמר לך משהו
על התפקיד המיוחד של הפלאנגותז״
בגין :״בכל השיחות הוא אמר שהתפקיד
המיוחד שלהן הוא להילחם במחבלים. אוכל
לזכור שניסחנו הודעה (שהועברה לשימושו
של דובר צה״ל) שבה נאמר :״כדי
למנוע שפיכות דמים ...על פי הידיעות שלנו
היו שם 2000 מחבלים מזויינים.״

ושתילא, תפסה מקום חשוב בעדותו של
ראש-הממשלה. ישיבה זו התקיימה ביום
החמישי בערב, ונאמרו בה דברים כבדי-
מישקל. השופטים ניסו לברר אם הדברים
האלה לא עוררו את ראש־הממשלה ושריו
לשקול שנית את ההחלטה להכניס את זד
פלאנגות למחנות הפליטים. גם כאן הכניס
בגין את עצמו לכמה מלכודות.
אפרת :״האם אחד הגורמים המופקדים
על הביטחון, שהיו בישיבת הממשלה,
לא דיבר על הסכנה ז״
בגין :״היו אז הרבה אנשים שאינם
חברי־ממשלה. אף אחד לא העלה הסכנה
של מעשי זוועה.״
כהן :״אתה מוכן לומר שבאותה ישיבה
לא האלוף (יהושע) שגיא (מפקד אמ״ן) ולא
ראש המוסד, לא דיברו על סכנה של
פלאנגות שינקמו?״

• אם ״התפקיד המיוחד״ של ה•
פלאנגות הוא להילחם במחבלים, מדוע
הם לא מילאו תפקיד מיוחד זה במהלך
כל המילחמה בלבנון, והניחו לצה״ל את
״העבודה השחורה״ כפי שניסחו זאת מפקדי
הפלאנגות עצמם !
• האם יתכן שהתפקיד המיוחד של
הפלאנגות בשלב זה, כאשר נכנס צה״ל
למערב-ביירות, והקיף את טחנות הפליטים
הפלסטיניים מכל עבר, היה שונה
לחלוטין מ״לחימה במחבלים!״
• האס יתכן שהתפקיד המיוחד של
הפלאנגות חיה לטבוח בפלסטינים ולגרום
לגירושם מלבנון ז
• האס רק רצח מנהיגם, בשיר
ג׳מייל, יכול היה לנרום להם לעשות ב
היה
השר דויד לוי ז״
׳בגין :״זה נחרת בזיכרוני. הוא הביע
חשש חמור מאוד, אך גם הוא לא הציע
להוציאם, והם כבר היו שעתיים בפנים.״
בגין אומר כאן שאיש מן המופקדים על
הביטחון, אף לא אחד מן האנשים שאינם
חברי ממשלה, ושנכחו בישיבה, לא דיבר
על הסכנה שבהכנסת הפלאנגות. הוא אינו
אומר ש״אינו זוכר״ או ״אינו בטוח״ במשהו,
כפי שאמר בקטעים אחרים בעדותו. הוא
אומר את הדברים באופן מוחלט.

גם כאן, כסו כעדותו שוד ירון,
מתעדררות שאדרת חמורות, הנוג עות
ד־״סססצ המחכדים ,׳.

כגין. :לא.״
כהן :״אם כך, היחיד שדיבר על כך

בצד זו, מעוררות כמה שאלות:
• האם שם בגין לב לדבריו
סגנו בישיבת הממשלה !
#אם לא, מדוע אמר ני הדברים
״נחרתו בזיכרונו!״
אך חשובים לא פחות מאזהרתו של לוי,
היו דבריו של הרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל
איתן. על פי העדויות שהושמעו בוועדת-
החקירה, השתתף הרמטכ״ל בהחלטה להפעיל
את הפלאנגות במחנות־הפליטים, או
לפחות העביר את ההחלטה מן הדרג המדיני
המחליט אל הדרג המבצע. הדברים שאמר
רפול בישיבת הממשלה מבהירים כי משמעות
ההחלטה הזאת היתד, ידועה לו.

אחרי שבגין שב וטען כי איש
מלכד לוי דא הזהיר מפני הכנסת
הפלאנגדת, לא חברי ממשלה, וגם
לא כאלה שאינם חברי ממשלה,
שולפים השופטים את הפצצה.
אפרת :״נאמר שם בישיבת הממשלה...

אני לא מצטט במדוייק את הרמטכ״ל אבל
אלה דברים שנאמרו , :דבר שני שיקדה, זה

יתרה מזו• בגין משתמש כאן
בצמד מילים מחייב ביותר כשהוא
מתייחס לדבריו של סגנו! דויד לוי,
שהזהיר בחריפות מפני מי סתה*
פלאנגות.

כאשר מספר מנחם בגין מתי נודע לו על
הטבח. בגין אמר כי זה היה רק לפנות־ערב,
במוצאי־שבת. הוא שמע על כך בחדשות
הערב של הבי־בי־סי.
בחדשות האלה נאמר כי במחנות־הפלי-
טים בביירות נעשים מעשים חמורים ,״כאשר
טנקים של צד,״ל עומדים מסביב.״
בגין מעיד כי מד, שעורר את תשומת-ליבו
היה המישפט האחרון. מן המישפט הזה,
לדבריו, משתמעים דברים חמורים לגבי
8־,״ל. רק אז הוא פנה אל שר־הביטחון
שלו ואל הרמטכ״ל.

בגין, על־פי עדות עצמו, לא
התרגש כל-פך מהמעשים החסד
ריס עצמסי מה שהרתיח אותו —
והוא חזר על כך פעמיים כעדותו
— הוא ״הכוונה הזדונית״ ,הרמז
למעורכות ישראל כפרשה.

העובדה שלראש ממשלת ישראל נודע
על הטבח יומיים אחרי שהוא התחיל, היא
לפחות מוזרה. כבר ביום שישי ידעו על
הפרשה שר־התיקשורת מרדכי ציפורי, ו־שר־החוץ
יצחק שמיר, בעיקבות פנייה של
כתב הארץ זאב שיף. גם כתב הטלוויזיה
דאז, רון בדישי, ידע על כך, וכן ידעו על
הפרשה שר־הביטחון, הרמטכ״ל, אלוף הפיקוד,
ומפקד האוגדה. כלומר: לפחות
שלושה שרים והרמטכ״ל.
• האם יתכן כי השרים שידעו על
הטבח במחנות הפליטים חיו סבורים כי
העניין אינו חמור דיו כדי לחפריע ל־ראש-הממשלה
במנוחת החג שלו !
• האם ניטו השרים להעלים מ-
ראש-הממשלה את הידיעה, בתיקווה שהפרשה
לא תתפוצץ וכולם יעברו לשדר
היום על הטבח שאירע במחנות־חפלי־טים

עואזו ! ו ^ 9ר 8ז

השופט ברק
״כל המערכת משחיזה סכעיס״
פרץ של נקמה. הם כבר הרגו דרוזים, וכאן
יהיה פרץ של נקמה שלא היתה כמוה,
וגם אני כבר רואה בעיניים שלהם למה
שהם מחכים׳ ,וכך הלאה.״
ברק ( :מצטט גם הוא) ״מספיק שהוא
— אמין — אמר נקמה, וכל המערכת כבר
משחיזה את הסכינים.״
בגין :״זה הוא אמרז״
אפרת :״כן, הרמטכ״ל.״
בגין :״בישיבת הממשלהז״
אפרת :״באותה ישיבה, ב־ 16 בספטמבר.״
בגין
:״ביום חמישי?״
אפרת, :כן.״
בגין :״אני יכול רק לקבוע שאצל איש
מן השרים לא נדלקה נורה אדומה.״

בגץ אינו מכחיש שדברי הרמט־כ־
7נאמרו בישיבה. הוא גם אינו
טוען שלא שמע אותם. הוא רק
אומר שאיש מן השרים לא התרגש
מהם, או בניסוחו :״לא נדלקה
נורה אדומה״.

בגין כין מרידוד וקדישאי
״לא נדלקה נורה אדומוד
מהירות את מה שהתבקשו לעשות, כאשר
צה״ל מקיף את מחנות הפליטים!
• האס יתכן שמישהו המציא את
הסיפור על 2000 המחבלים רק כדי לאפשר
לפלאנגות לבצע את התפקיד המיוחד
האמיתי שלהן !

מה ותות בזיכותו
,עור בג?!,
ר שי בתה מכ מו ל ה, שנערכה שעתיים
אחרי שנכנסו הפלאנגות למחנות צאברה

בגין אומר שדברים אלה ״נחרתו
בזיכרונו״:
לקראת סוף עדותו, שבים השופטים ונדרשים
לדברי השר לוי.
כ הן :״בישיבת הממשלה ב־ 16 בספטמבר
דיבר לוי על סכנת הטבח. האם הפנית
תשומת-ליבך לדברים. או שהם לא עוררו
את תשומת-ליבך ז״
בגין :״לא עוררו תשומת־לב מיוחדת.״
כהן :״אמרת שלא שמת-לבז״
בגין: נכץ, הייתי עסוק בניסוח, הדברים
לא הגיעו לתשומת־ליבי. ניסחתי את
סיכום הישיבה. גם דברים כאלה יכולים
לקרות בישיבת ממשלה.
שתי העדויות האלה, כשהן מובאות זו

השאלות העולומ-גאז הן חמורות ביותר,
והן מתייחסות לא רק לבגין עצמו, אלא
לממשלה כולה.
• חאם גם בשעה שאמר הרמטכ״ל
יגריס אלה עסק בגין בניסוח סיכום היטיבה,
ולא טמע אותם!
• אם לא, האם שמע את דברי ה-
ומטפ״ל !
• אם טמע את דברי הרמסכ״ל על
״נקמה טלא היתה כמוה״ — דברים ט-
נאמרו בטעה טהפלאנגות טל ג׳מייל גבר
נמצאו בתוך המחנות — מה חטב על
מעשיהם שם!
• מה חטבו כל יתר השרים על תפקידן
טל הפלאנגות בתוך מחנזת-חפלי-
שים, באשו׳ הרמטכ״ל מדבר בשפה ברורה
ביותר על כך שכבר הרגו דרוזים, ועל
מה שהוא רואה ״בעיניים שלהם.״
• האם למשמע דברים אלה חטב
בגיו פי הרמטכ״ל מדבר על ״הנוצרים״
בכלל, בעוד הפלאנגות של ג׳מייל, הנמצאות
במחנות, חן ממושמעות, ואיש אינו
יגול להעלות על דעתו שיעשו מעטי
זוועה !
• האם יתנו שממשלת ישראל, ששמעה
דברים אלה במפורש, לא התרגשה
מהם גלל משום שהניחה כי צריך
לתת לפלאנגות לנקום ״נקמה שלא חיתה
כמוה ! ״
שורה נוספת של שאלות מתעוררת

ו* לכסוף: כיצד התקבלה ההחלטה לו
הכניס אח צה״ל למערב-ביירות, ואת
ה^לאנגות למחנות ז
בגין מסתמך על החלטת ממשלה שהתקבלה
ב־ 15 ביוני ,1982 דהיינו, כשבוע
אחרי התחלת מילחמת הלבנץ, ושלושה
חודשים לפני שבוצעה ההחלטה.
כגץ :״כבר בישיבת הממשלה ב־15
ביוני דובר על השתתפות הצבא הלבנוני
והכוחות הלבנוניים (הפלאנגות) .צה״ל נתן
הרבה קורבנות ...אך גם הצבא הלבנוני ר
הכוחות הלבנוניים צריכים לתת את חלקם,
בעיקר כשביירות מחולקת, וביירות היא
בירתם, ועליהם לתת חלקם ולהביא לאחדות
בירתם.״
אפרת :״אבל באותה ישיבה גם נאמר :
לא נכניט את צה״ל. נאמו־ ללבנונים: בואו
ותקחו את החלק הזה של העיר (מערב-
ביירות) ותעשו בו סדר. הלבנונים בעצמם
צריכים לעשות סדר ...יש כאן כוונה ברורה
שלא להיכנס. ואז בשיר נרצח, ונשקל
להחליט להיכנס למרות ההחלטה הזאת.
האם לא היה בסיס חדש לשיקול על
מקום הנוצרים מחשש של נקמה!״
כגין: ההחלטה (להיכנס למערב־ביי־רות)
היתה בהקשר אחר. אמנם החלטנו
שלא להיכנס, אבל אחר-כך, בעיקבות רצח
בשיר, כשהחלטנו למנוע אסונות, החלטנו
להיכנס. ואז נשארו עדיין בשגי המחנות
האלה (צאברה ושתילא) ובפקהאני 2000
מחבלים מזויינים, שהיה צריך לחסל, לפרק
את הנשק או לשבות. ולא רצינו לעשות
זאת על־ידי חיילינו, כבר היו לנו מספיק
קורבנות. לכן אמרנו: זאת יעשו הכוחות
הלבנוניים. ההתפתחות הטראגית היתד,
אחרת, אך הכוונה של כולם היתד — ,רק
לחימה במחבלים.״
מתיאור זה עולות השאלות הבאות:
• מדוע היתה דחיפות כה רבה ל-
קבל החלטה להכניס את צה״ל למערב־ביירות,
בניגוד להחלטת ממשלה קודמת!
• אם הדחיפות נבעה מן הצורך
״למנוע מעשי נקמה,״ מדוע ניתן ל-
פלאנגות להיכנס למחנות, כאשר היה
ידוע — כדברי הרמטכ״ל בישיבת הממשלה
— שהן שואפות נקם!
• אס לא הרצון שהפלאגגות ינקמו
עמד מאחרי ההחלטה להכניסן — מה
היתה הדחיפות בהחלטה זו, ומדוע אי־אפשר
חיה לכנס את הממשלה כדי להחליט
על הכנסת חפלאנגות למחנות !

עדותו שד ראש־המסשלה מנחס
בגין לפני ועדת־החקירה השבוע,
כשמצרפים ימה שנאמר כה לכל
העתיות שבכר נשמעו ופורסמו,
מעלה שאלה גתלה, שתהדהד ר
חלל הפוליטי של ישראל עוד זמן
רב. עצם ניסוח השאלה עלול
להיות מחשיד מאץ כמוהו, בלפי
כל המעורבים כפרשה.

במדינה
העם

__ עמו? 0וון־ ה3וץ

להטיל עתנר, לאייש
מחסומים להיפצק זאדלי
ליהרג — ואיש איגז
יזרע לש 3מה

מארונים ערבו שחיטד. בדדוזים.
דרוזים ירו בהלווייד, של מארמים.
הבל הרגו את הכל בלבנץ —
כמו בעבר. ובאמצע עמד צד,״ל. פדועז האזרח הישראלי, שנאלץ השבוע
להתגייס לתקוסת־מילואים גו־
— ספת — השניה או השלישית ה־י
שגה — שאל את עצמו שאלה
זאת. לאיש לא היתד. תשובה.
כאשר פתח אריאל שרון במיל-
המת־הלבנון, עמדו לנגד עיניו יעדים
ססוייסים. הם לא הושגו. לרבים
נראה כאילו התוצאה הם־
פשית היחידה של המילחסה היא
ועדת־החקירה הממלכתית לבדיקת
הסבח, המאיימת להביא לנפילת
הממשלה (ראה הנדון).
אך צד,״ל נשאר תקוע בלבנון.
השלגים באו לזזרסוו, הקור מכה
בערים, בכפרים, בפחנות־הפליטים
ששרדו לפליטה, בפליטים המתגוללים
בשדות בלי קורח-גג, בעצירים
הכלואים במוזנהש־״ריכת ב־אגצר,
שהתמרדו השבוע. וצה׳׳ל
נשאר תקוע בלבנון — מבלי שאיש
יידע מדוע, לשם מה, ולק-
9ראת איזו משימה.
חיילי ישראל נאלצו להטיל עוצר
על כפרים, לעמוד באש הצולבת׳
לאייש מחסומים, לערוך סיורים
להיפצע, ואולי >יהרג — וכל
זה בסיסגרת מילחסת־אחים שאין
להם חלק בה, למען המארונים שאותם
הם למדו לתעב אחרי שא־תילא
וצברה, או למען דרוזים,
שעניינם אינו מעניין אותם. הס
תקועים בבוץ של לבנון, בשם
שעמיתיהם האמריקאים היו תקר
עים בשעתו בבוץ של ויאם־נאם.
לפי סיקרי דעת־קהל, ירדה בשבועות
האחרונים הפופולריות של
אריאל שרון לתחתית. לא היה זה
פלא — .המילחמד, של אריק״

^ משגיאה אותו מדי יום יותר ויר
תר על האזרח של ישראל, שהוא
גם החייל של ישראל.

מדוע מופיעים שמותיהם שד מי־ומ, בושימסען ים
בנהב־האישום שד החשוד בהברחת הון לשווייץ?

נל אנשי זילברברג

ל שראל זילברכרנ, מנהל
מישרד ייעוץ פיננסי וניהול
השקעות בציריך, נתפס בלוד
עם רשימה של בעלי חשבונות
ישראליים, מיספר חשבונותיהם,
ותמציות החשבונות במטבע חת,
וחזר לשווייץ לעיסוקיו. מאחריו
נשארה חקירה פישטרתית על מל־יוני
דולרים שהוברחו באמצעותו
לחו״ל. זוהי פרשה של הברחת בגר
פים, אולי הגדולה ביותר מאז קום
המדינה.
חוקרי המישטרה טענו שזילבר־ברב
אשר מנהל את עסקיו באמצעות
חברת אינדקו, מחזיק ביטוי*
כוח של עשרות, ואולי מאות לקוחות,
לצורך ניהול השקעותיהם
הבלתי חוקיות בחו״ל. הוא נתפס
כשבא לישראל לדווח ללקוחות על
מאזניהם, נעצר, והוגש נגדו כתב־אישום.
המישטרה
הטילה איפול על שמות
58 החשודים בפרשה. פפכ״ל
המישטרה הצדיק את האיפול בכך.
שאין מפרסמים שמות של חשודים
שנחקרו אך לא נעצרו. לעומת זאת

עציר שקור
העו ל ם הז ה 2358

האם אתה מכיר את זידברבג ו

.אני סביר אותו היסב.״
בכל זאת, אולי יש לך סיבה
רצינית יותר מאשתו שד זילבו־בדג?

לא מספיק רציני! האם ה שאלה
שלכם רצינית יותר ז נם אני

שאלתי במישטרד, מדוע השם שלי
מופיע ברשימת העדים, למרות שלא
הזמינו אותי לחקירה ולא שוחחו
איתי בכלל.״
מה אמרו לו במישטרה?

כעל־דפוס רענן
מפקד באצ׳ד

פורסמו שמות עשרת האנשים, שיוזמנו
על ידי הפרקליטות בדי להעיד
ננד זילברברג.

ע שית
ה מו פלאס
** יהם העשרה ז מה הקשר
י שלהם לזילברברג או לחברתו
השווייצית ז האם גם להם היו קש רים
עסקיים איתוז
מרדכי כן־ חורין -אדריכל
מסביון, מקורב לחוגי תנועת
החרות. הוא ואביו היו ספתכנני

הכל בגדל האח ז

בן־חורין: מפני ששכבתי עם
אשתו של זילברברג.

מלחין מילחנזת־העצמאוח

אימי ארוץ

קשה להיות אחיו של אדם המכהן
כעוזרו הבכיר של יאסר ערפאת.

.מדוע מופיע שימך ברשימת העדים?

מוסיקאי
ב חוב ואשתו

מיעו טי ם
ג׳דבראן שקדר, אחי
עחרו של ערסאת,
אמנם זוכה במישסט
— אפל זה לא עזר דו.

מצודת זאב, והוא עצמו נסנה עם
מכריו האישיים של מנחם בגין.
העולם הזה שאל את בן־חורץ :

בשבוע שעבר הבטיח ינאי לם פר
על קשריו עם ישראל זילברברג,
מייד אחרי שיעזוב הנאשם את המדינה,
חזר בו ו.לא. אני לא אס*•
.החלטתי לשתוק.״
יעקב כרום -בעל בית-חרו-
שת לאריגה בפתח־תיקווה. טילפנו
לביתו. אשתו השיבה. :אין לכם
מד, לשאול *־תו.״
מדוע7
.כך״ .וטרקה און השופפרת.
טילפנו לבית־החרישת של ברום
ושאלנו אותו מדוע מופיע שמו ברשימת
העדים.

ברג לפני זמן רב. פגשנו אותו
לפני שנים רבות. מנשה רקד עם
אשתו בקפה סברה בגיו־יורק. היינו
ידידים טובים. מנשה היה מופיע
בקפה סברה. היינו הרבה זמן
בחו״ל. רק לפני כפה שנים חזרנו.
אחרי שבנו של זילברברג נהרג
במילחמת יום־הביפורים התקרבנו
יותר. זילברברג כנראה פלט ב-
מיש טרה את שפו של בעלי. פה
רוצים מפנו ז הוא לא יבוא להעיד
בבית-הפישפס אם הרופא שלו
לא ירשה לו. מדוע אתם שואלים
שאלות ז מד. אתם פישטרה *
שופט ז״
יוכבד כלנה -תושבת חל-
אביב.
מדוע את מופיעה ברשימת העדים?
היה רך חשבון בשווייץ?
.לא! לא! לא! אני לא סוכנה
לענות !״
זאב כר* — לא נמצא בארץ.
ברט הוא עיתונאי המייצג עיתונים
גרמניים
יעקב יעקוכוביץ -תושב
תל־אביב — טוען שהוא אינו ה
אמנם,
עימאד שקור, המומחה
של ערפאת לעניינים ישראליים, הוא
איש שוחר-שלום. הוא יצא בפרהסיה
למען הסדר מדיני בין ישראל
והפלסטינים. אבל הוא איש בניר
באש״ף.
האיש הסובל מכך הוא אחיו,
ג׳ובראן שקור, תושב סח׳נין בגליל,
המנהל מיפעל קטן יחד עם
אחיו השני, סולימאן.
מיליון ל״י ערובה. לפני כמה
שבועות נאשם ג׳ובראן שקור בכך
שהפיץ כרוז, שיש בו הבעת הזדהות

.שאלו אותי אם קיבלתי הזמנה.
עניתי שלא. אולי זה בכלל לא
אני.״
שרנא ינאי — מנכ״ל לשעבר
של חברת ורד. מתגורר בתל-
אביב.
.אני מכיר טוב את זילברברג.
עשיתי איתר עסקים.״
האס נכון שיש לו חשבונות־בנק
בוזו״ל וקיבלת עבורם היתר משיל־מונות
המס?

.זה נכון. היה לי היתר לכל
העסקים שעשיתי עם זילברברג.
השם שלי קשור להצלחות של ה־תעשיה
האווירית׳.
מה תאמר במישפטו של זיל־בר

.אני מכיר אותו מצויין. פה אתה
רוצה שאספר לך עליו ז״

עם אש״ף (העולם הזה .)2355
הוא הוחזק בכלא עד לפתיחת
המישפם, ואז שוחרר בערובה של
מיליון לירות במזומן — שיא ב-
סישפם מסוג זה. באותו זמן גם
רותק לכפרו בכל שעות היממה,
ולביתו בלילות, תוך חיוב להתייצב
שלוש פעמים ביום במישטרה.
אולם הסישפט הסתיים חיש מהר
בניצחץ גדול של ג׳ובראן. השופט
לא האמין לעד העיקרי, ערבי שהעיד
כי ג׳ובראן מסר לו את
הכרוז. השופט חשד בעד זה ש
.ראיתי
ששמי מופיע ואיני יודע.״
וטרק את הטלפון.
התקשרנו שוב, לשאול מדוע טרק
השפופרת. אחד מעוזריו השיב:
״מד. אתם מבלבלים את המוח ז
בל היום מצלצלים!״ והטלפון נטרק
שוב.
שולמית קאוסטייל -פמיש-
פחת בעלי בית־החרושת למעדנים
מיקי בבני־ברק. .אני לא רוצה
לדבר. לא, אני לא רוצה!״
מרדכי רענן -בעל-בית-הד-
פוס ישראל בתל-אביב. ממפקדי
אצ״ל ומקורב לתנועת־החרות•
.אני לא מעוניין לדבר. בו *
נקח את הקצה השני של החוט.
אילו הייתם במקומי היתם מדברים ז
כן ז אני לא !״
מנשה כה רב -מוסיקאי.
רעייתו הציעה לשוחח איתנו
במקומו, כדי לא לגרום לו מתח
והתרגשות עקב גילו המתקדם ומחלת
הלב שלו.
.מנשה ואני הכרנו את זילבר־

מילא את רצון המישטרה. ג׳ובראן
זוכה מכל אשפה.
אבל זה לא עזר לו. הריתוק שלו
נמשך. השבוע נעצר שוב.
שוטר: מוזר. פה קרה ז שוטר
העיד כי ראה במו עיניו את ג׳ובראן
שקור מתהלך בכפר עראבה, מרחק
של שלושה קילומטרים מן הכפר
טח׳נין.
ג׳ובראן נעצר על פי עדות זו,
הובא לפני שופט חד, ציווה להחזיק
אותו במעצר עד לתום הסישפם.
אולם העניין הוא תמוה. השוטר

אדריכל כן־ חורין
בן מתכנן מצודת־זאג

אדם הגנץ, שאין לו שוק קשר
לפרשה.
מדובר ביעקובוביץ אחר.״יוסף קפיטדלגיק -עורך-
דץ, שעבר סתל-אביב לאילת.
.הפירסום הזה בעיתון מעלה את
המעמד שלי. יחשבו שיש לי הרבה
כסף בשווייץ. אך זה לא אני.״
אלה עשרת העדים. מפכ״ל ה־מישטרה.
רב־ניצב אריד. איבצן,
אמר שהוא ביקש אישור ממיש־רד־הסישפסים
לפרסם את שפות
58 הישראלים החשודים בהחזקת
חשבונות בשווייץ. האם תפורסם
מרסל זוהר *
הרשימה ז

שראה את ג׳ובראן בכפר הסמור
ידע כי אסור לו להיות שם —
מדוע לא עצר אותו בו במקום?
מדוע נתן לו לחזור הביתה, כדי
שייעצר שם ז
טוען אחיו של ג־ובראן, סוליימאן
שקור. :ג׳ובראן לא עזב את סח׳-
נין. השוטר ראה בכפר עראבה
אותי. יש לי עדים שהייתי שם
באותו יום, ולג׳ובראן יש עדים
שלא עזב את סח׳נין.״
בינתיים יושב האח הצעיר בכלא.
שוב.

/הוו 1ד! 1
מ את מאיר תדמנר

האוצר רצה
ההצלחה מובטחת
אני חייב לומר כמה דברי שבח לזטתו
של עורך מדור זה, על פי הכלל: יהללך
זר ולא־פיך. מי שקרא מדור זה לפני שבוע
לא הופתע. הכל היה כתוב שם. היו חסרים
פרטים, וזה מהטעם הפשוט, שעוד לא
החליטו עליהם ביום ראשון שעבר, כשננד
תבו הדברים. ביום החמישי התפוצץ העניין
בעיתונות היומית, ולעיתוני־הערב
לקח יום נוסף להבין מה הולך לקרות. יום
הראשון השבוע היה מלא בפרשנויות, ב־דרך־כלל
של אלה המופקדים על הגזירות
החדשות.
מי האשם שהבורסה והמשקיעים בה הגיבו
בבהלה ובירידות־שעדים ז כמובן —
העיתונות. היא, למרבית ההפתעה, פירסמה
את מה שדלף מהדיונים על צעדים חדשים
ל״צינוך הבורסה. ובכן, לא היו דליפות
אלא הדלפות מכוונות שאמרו שלא תהיינה
גזירות, שהיטל. שלונדהגליל״ לא יוגדל
ז אבל מה, יוטל היטל על עודפי־ההזמ־נה
של ניירות ערך המונפקים לראשונה,
על ההפרש שבין ההזמנה להקצאה־בפועל
יוטל מם, שיעשה לבלתי כדאי את הזמנות
הענק, שככל שתהיה נתלה יותר, צפויה
לקנס גמל יותר. ועוד אסרו חוגי האוצר
שינקטו באמצעים כ מ למנוע הוצאת סט־

בע־חוץ שעשה למשקיעים. שירות״ בבורסה
של תל-אביב, הכפיל את השקעתם בדולרים
בכמה שבועות, שאחריהם מיהרו
לחזור ולהמיר את כספם לדולרים ולהחזירו
למקום שממנו בא.

על רקע שמועות, דדיפות והד־לפות
אדה, היתה נס שמועה שאיננה
חסרת־־כסיס, שהממונה עד
התקציבים כאוצר הציע להגדיל
את ההיטל עד מכירת ניירות־ערך
בכורסה מ־ם/״צ ללא פחות מ ז.
נראה לו, שאפשר יהיה לשלש את
ההכנסות מסעיף זה, המגיע ככר
היום דכ־ 30 מיליון דולר כחודש
>כן, דולר, שהרי רמת־השערים בכורסה
עודה כקצב כפול מהדולר).
השר הממונה עליו, שר־האוצר יורם
ארידור, החליט שלא. אך ההחלטה
החלה לטבוע כגל השני
של השמועות, שהוכחשו. אכל לך
תאמין לאוצר.

ה בו רסה

צינון

ומה הם ר א !ו נ די ם

ספות. ואז, כשחלק גדול מן המניות יראה
אופטית מבטיח, יתחיל שוב החלק השני
של ״מישחקי הבורסה׳׳ ,יתחילו לקנות וכל
מי שהקדים זכה.

1דחיסה ן ן1ה -והנר זז
אגב, הירידות בשערי המניות לא באו
כהפתעה למרבית המשקיעים. בדרך כלל
באה מפולת בשערי־המניות כשאינך מצפה
לה. הפעם, בניגוד לפעמים קודמות, על
רקע השערים הגבוהים׳ היה ברור מזה
כמה שבועות שהידידות תבואנה, היה צריך
רק ״דחלה״ — דחיפה קלה, והעניין החל
זז. את הדחיפה נתן האוצר. הוא רצה ״לצנן״
והשוק באמת הצטנן, ואם ניקח בחשבון
את הגשמים של יום הראשון, הרי
העיתוי היה מושלם.

היה עוד גורם שסייע לבריחה
מן המניות החופשיות דהחצי כב-

מה שבטוח, זה לברוח. וכך היה. הבריחה
החלה וקרנות־הנאמנות בעיקר החלו
לקלוט את הסחורה בירידות חמת. הם
יצטרכו לקלוט סחורה נוספת בירידות נר

יועץ פלסנר
לא מספיק בפסיכולוגיה

כדי לסכם את מה שאירע בבורסה השבוע ומה שיתרחש בעתיד הקרוב, אין
שוב מאשר שתי קריקטורות של זאב שוורץ, הלקוחות מסיסרונו הבורסה רותחת.
באחת, סיפורו של משקיע ותיק ששמע בעצת אנשי־האוער ולא נבהל מהירידות,
בעיקבות הידיעות על ״צינון״ הבורסה• הקריקטורה השניה מציגה את תיקוותם
של הספקולנטים, הסומכים על חוק הברזל של הבורסה, שתמיד ימצא מישהו
שיקנה את הזבל שאתה מוכר לו. שני הצדדים יחיו מרוצים: לך יהיה הכסף
ולפראייער המניות, שבגילגול שני ימכור אותם לפראייער חדש וכך הלאה.

דות — ההודעה שד שר־האוצר
על ביטול העיכוב של ההנפקות
של הבנקים הגדולים. מעכשיו היה
כדור לאן צריך לעכור, אף כי גם
קודם להחלטה היה מעכר חד למניות
של הבנקים הגדולים. ביטול
העיכוב נכע כעיקרו מן הרצון
להסיט את עודפי הכספים אל
הבנקים כאמצעי נוסף ד״צינון״.
אך לא זו היתה הסיכה היחידה.

גניה 1ה לא וגה
שחיה נוו
אגב — אחד מאדריכלי המדיניות החדשה
הוא היועץ לשר־האוצר, שהוא גם
המישנה לנגיד בנק ישראל (בסדר זה),
ד״ר יקיר פלסנר. אני מוכרח לומר משהו
לטובתו. הוא יודע על מה הוא מדבר, אבל
בפסיכולוגיה של המונים, ובעיקר אלה
המשקיעים בבורסה. הוא חלש. אבל הוא
ילמד.

כשהוא למד מבוא לכלכלה אצל
פרוס׳ דן פטינקין באוניברסיטה
העברית, הוגדרה מניה כחלק מבעלות
עד מפעל שבעליה שותף
לדיווחי המיפעד, כשיש רווחים,
ולהפסדים כשיש הפסדים. מאז
חלף זמן רב. את סיפרי הלימוד
לא תיקנו, אכל המציאות השתנתה.
מתברר, שבעדות עד מניה
כוללת גם כחלק קטן כתוכה את
המיפעד, וההלק הגדול הוא כדרך
כלל שמועות עד הטבות קרובות,
כצורת מניות־הטבח וזכויות למיניהן,
ולעיתים שיערוך של נכסים
שאינו אלא אחיזת-עיניים.
בקיצור, הערך הנכסי בטל בשישים, ה•

בחמש המניות המזוהות עם קבוצת ריגר־פישמן,
וזה בלשון עדינה מאוד — ולמי
שאינו יודע: המדובר בפי־בי, הסנה, אריה,
אתא ג׳ ,ולאלה נוסיף את ישפרו — היתה
פעילות ערה מאוד בשבוע האחרון. לכולן
הופיעו היצעים ענקיים, שנקלטו על-ידי
קבוצת ריגר־פישמן.
בחלקן נרשמו עליות שערים של 30 נקודות
בכל יום מיסחר, כמו באתא למשל.
הן עלו, למרות ההיצעים הכבדים. מישהו
ממכרי חישב ומצא, שההיצעים של השבוע
הקודם עלו לקבוצה כ־ 1.5מיליארד שקל,
ואלה של יום ראשון השבוע כחצי מיליארד
נוסף.
כל ם ומחי־הבורסה תוהים — עד מ תיז
יוסי ריגר מסרב להשיב על שאלות מסוג
זה. לדבריו, אין זה מתפקידו לספק את
הסקרנות של המשקיעים. בהזדמנות חגיגית
זו הוא גם אמר לי, שלמרות מה שכתבתי,
אין הוא נותן.טיפים״ לאף אחד,
גם לא בענייני הסנה. אני עמדתי על מה
שכתבתי.
עכשיו לעיקר: למה הס לא נופלים?
הם אינם רוצים ליפול, והם יטלים להרשות
לעצמם ל״רפד״ רצון זה במיליארדי
שקלים. החלק השני של התשובה שייך
לתחום פסיכולוגית־העדר של המשקיעים,
האוסרת, שאין דבר מצליח כמו ההצלחה.
וכדי שההצלחה לא רק תיראה אלא גם
תישמע, היא מרופדת במערכת-שמועות,
שקרוב לוודאי מופצת על-ידי מקורבי הקבוצה׳
השקועים עמוק־עמוק במניות הקבוצה.
בסוף השבוע שעבר סילפו אלי
אחד היועצים לניירות ערך ואמר לי:
.שמעת, אליעזר פישמן נסע לחו״ל להביא
65 מיליון דולר !״ לומר את האמת, נדהמתי.
נזכרתי בכלל האומר, שככל שהשקר
גדול יותר הוא נקלט יותר.
כלל זה עובד שעות נוספות. בבור*
ביום החמישי, ניגש אלי אחד המבצעים
ואוסר לי :״שמע, לקירשטיין, המבצע של
בנק מימון, יש הוראה לקלוט היצעים עד
סדר גודל של 5מיליארד שקלים. נו, זה
כבר התקבל יותר על הדעת והצביע על
הכיוון.

מי שסכור שזה יימשך, ישאר
כמה שיש לו. מי שחושב שדא,
יצא מהמניות של הקבוצה. הקלי טה
מוכמחת. מה תעשה קבוצת
ריגר־פישמן עם כל־כך הרכה מניות
בשערים כל-כך גבוהים — זה
עיסקם. אולי יחכו חצי שנה, עד
שרמת־השערים הכללית תעלה לשיאים
חדשים. ואם לא, הרי הכורסה
לא יכולה ליפול פעמיים
כשבוע אחד, ולכן המניות של
קבוצת ריגר־פישסן לא יפלו השבוע
— אם בכלל. חוץ מזה, אני
סומך עליהם שהם תמיד יישארו
עם הכסף, אחרים עם מניות.
ולקינוח: אחד מהמבצעים בבורסה מציע
שם חדש לקבוצת ריגר־פישמן, הוא
מציע את״א — אזרחים תומכי אליעזר
(פישמן) .למה לא, בעצם ז
פוטנציאל המניפולטיבי הוא הקובע. ולכן,
למרות כמויות הכסף האדירות, שמועות
על פגיעה בבורסה בכל צורה שהיא אחת
דינן — להוריד את שערי־המניות.
צריך גם לומר כמה מילים על מי שעומדים
בראש הבורסה. קולס לא נשמע השבוע,
כאילו העסק לא נוגע להם. נכון, לא
שאלו אותם, אז מה ז רק ביום הראשון,
כשנשאל מנכ״ל הבורסה, יוסי ניצני, מה
יש לו לומר, אמר. :יש ויכוח אם השוק
חיפש עילה כדי לשנות כיוון או לא. אבל
בוודאי יש סמיכות למה שקורה בבורסה
לבין הצעדים של האוצר. צריך,״ הוא
אמר .״להבחין בין הדרך שבה מתפרסמים
הדברים לבין מה שעושים ! שוק ניירות־הערך
הוא תחום רגיש ביותר, וצריך לדעת
איך לטפל בו.״
אני מסכים עם כל מילה. ותרשו לי
להוסיף: האוצר לא יודע איך לטפל ביצור
הזה, וחבל.

מבצע אמן זבת חלב
ושוקולד עלית

שוקולד היוקרה שלעלית פמבצע מיוחד
29.50 שלל לטבלתשולזולד 100ג ד:

לבנק !קוו
שירותי בנקאי*
24 שעות ביממה

שיטה פשוטה ומהפכנית. דרך קצרה ומהירה לבצוע פעולותיך הבנקאיות
באמצעות הטלפון, מכל מקום ובשעות הנוחות לך. אינך צריך לעמוד
בתור, אינך קשור לשעות העבודה של הבנק. טלפון אחד ־ אתה בבנק -
והבנק לרשותך לבצוע פעולותיך הבנקאיות לפי הוראותיך הטלפוניות.

כיצד להיות מנוי על שרותי טלבנק די טקונ ט!
כל בעל חשבון עובר ושב בברקליס דיסקונט רשאי להנות משרותי טלבנק
דיסקונט. לאחר שתאושר בקשתך להיות מנוי על שרותי הטלבנק תקבל-
טופס הצטרפות שעליו רשום הבנקוד שלך. זהו מספרך האישי הסודי,
הידוע רק לך ולמחשב העומד לרשות צוות הטלבנק.

כיצד להשתמש בטלבנק דיס קונ ט!
בכל פעם שתזדקק לשרותי הטלבנק ־ חייג את מספר הטלפון המיוחד
שימסר לך עם הצטרפותך, הזדהה באמצעות מס׳ הזיהוי של סניפך, מספר
חשבון עו״ש שלך והבנקוד שלך, ואיש צוות הטלבנק יעמוד לרשותך למילוי
בקשותיך.

מה תוכל לבצע באמצעות טלבנק די ס קונ ט!
• עסקות ־ קניה/מכירה של ניירות ערך(מניות, אגרות חוב וקרנות
נאמנות) .רכישה/מכירה של מטבע חוץ, פתיחת תוכניות חסכון,
חשבונות מט״ח וניירות ערך, פקדון לזמן קצוב וקופות גמל.
• מידע ודיווח -על יתרות בחשבונות(עו״ש, ניירות ערך ומטיח) ,על
שערים ועל תכניות הבנק לשרותיו השונים.
• הוראות -הוראות קבע לתשלומי־חשבונות, להעברות כספים, בקשות
לתמצית חשבון, לפנקסי שיקים, לכרטיס כספומט או לדיסקונטומט
^והודעות על אבדן/גניבה שלהם.

1 1ע <11י 1י ־ י 1 1

האם תיפול ממ שלת־בוין עם פירסום מסקנות
הוו עדה? הגה התסריטים האפ שריים

^ תכן שזהו השקט שלפני הסערה.
אחרי מינוי ועדת־החקירה לפרשת הטבח בצברה וב־שאתילא,
הופסק המאבק המדיני להפלת ממשלת־בגין.
איני יודע מדוע הופסק. יתכן שמיפלגת־העבודה החליטה
שזה לא כדאי לה. יתכן שאנשי שלום עכשיו נכנסו
לשלב של נירוואנה אחרי הפגנת ה־ 400 אלף, וזקוקים
למנוחה. העובדה היא שניתנה לממשלה הפסקת־נופש.
פסק־זמן.

עתה ממתינים הכד לשעת־השין. :היום
שכו תפרסם ועדת־ה ח קירה את מסקנותיה.

מחכים בארץ. מחכים בעולם. מחכים בוושינגטון. מחכים
בתוניס.
כי הכל מבינים שאם ניתן בכלל להפיל את ממשלת־בגין,
העומדת בגרונו של העולם כולו, הרי זה יקרה אז.

תוך 100 הימים הדרושים לוועדה לפרסם
את המסקנות.

תרגיל תמיר, למשל. שמואל תמיר, המאוס בעיניו,
ביקש לחזור לתנועת־החרות, בפעם המי־יודע-כמה. בגין
הסכים לכך במחווה של סלחנות עילאית. הוא היה מוכן
להושיט לתמיר את הלחי השניה, אחרי שזה סטר לו
לא פעם על הלחי הראשונה. כמו ישוע על הצלב, בגין
המיוסר הבין וסלח.
ואז קרה משהו מוזר, מוזר מאוד. למרות שהמנהיג
הדגול הסכים, כל אנשיו בתנועה התנגדו. הם הצביעו
כמעט פה־אחד נגד צירופו של תמיר. ומכיוו שבגין הוא
דמוקרט המקבל את דין התנועה, קיבל גם דין זה. תמיר
נשאר בחוץ, מבוייש ונלעג, ובגין נשאר טהור.

עכשיו זה יכול לקרות לאריאל שרון.

הוא מסכן את המשך קיומו של שילטון הליכוד. הוא
עלול למשוך את בגין למצולות, כמו כדור־עופרת המחובר
לרגלו של טובע.

הצבאי בלבד, ולשחרר מטעמים פורמאליים את הדרג
המדיני, כפי שעשתה ועדת־אגרנט. החלטה כזאת תחולל
התקוממות ציבורית, בדיוק כמו מסע האסטרונאוטים, וזו
תפיל את הממשלה — כמו אז.
יכולות להיות הפגנות אדירות של שוחרי־השלום נגד
ממשלת בגין ו/או נגד אריאל שרון. יכולות להיות הפגנות
סוערות לא־פחות של תומכי שרון, שוחרי הטבח בביירות.
שלא להזכיר כלל את נכונותם של המוני ישראל השנייה
להתייצב לפקודתו של בגין, בלי כל קשר לעניין כלשהו.
הכל יתכן. אין טעם להינבא. אפשר רק להצביע על
האפשרויות.

ואחת האפשרויות האלה, היא שתוך מאה
ימים תיפול ממשלת כגין, וממשלה של שיסעון
פרס תבוא כמקומה.

ף מקומות רכים בעולם החלה הספירה לאחור.
רגן מחכה לפרס. מנהיגי העולם הערבי מחכים לו.
יאסר ערפאת הודיע בעצמו ובאמצעות שליחיו שהוא
מוכן להידבר עם מיפלגת־העבודה — אותה מיפלגה שתמכה
במילחמת־הלבנון והדוגלת בהשמדת אש״ף. המלך
חוסיין החזיר איתותים, באמצעות השליחים שפרס שלח
אליו, ומסתבר כי בהסכמת אש״ף אפשר לפתוח בדיברות
על פיתרון, שלא יהיה לפי תוכנית־אלון.

יש למצב זה היכט אחד, העשוי לשעשע
סופרים והיסטוריוגים: איש מכל אלה איגו

ך* תפריט הראשון מבוסס על ההנחה כי הוועדה
י י תמתח במסקנותיה ביקורת חמורה ביותר על השר
אריאל שרון.

למשל: אם תגיד ששיקר כעדותו, או שהוא
נושא כאחריות דטכח, אם כמעשה, אם כמחדל.

אריאל
שרון יצטרך אז ללכת. אבל אין שום סיכוי לכך
שאיש כמו שרון ילך מרצונו החופשי. יהיה צורך
לפטר אותו.
מנחם בגין יסרב — בתסריט זה — לפטר את שרון.
הוא ידבק בשרון, כפי שגולדה מאיר דבקה באפריל 1974
במשה דיין, אף שהיה ברור לגמרי שהיא ממיטה בכך אסון
על עצמה.
יתכן שבליבו של בגין יתעוררו כל מושגי הכבוד
הפולני. יתכן שהוא פוחד מפני שרון, העלול לקומם נגדו
את המוני הקנאים, המברכים על הטבח. יתכן ששרון אמר
לו שהוא יודע עליו יותר מדי, ושלא יהסס לפרסם את
כל הידוע לו.
השותפים הזוטרים בקואליציה — תמ״י, המפד״ל ו־אגודת־ישראל
— יגישו לבגין אולטימטום: אם לא יפטר
את שרון לאלתר, יפרשו מן הקואליציה.

כגין יעמוד בסירוכו, הקואליציה תתפרק.
כגין ילד לנשיא.

אחרי התייעצויות יטיל יצחק נבון על חבר־הכנסת
שימעון פרס להקים ממשלה חדשה.
היא תתבסס על המערך ( 50 קולות בכנסת) ,המפד״ל
( ,)6תמ״י ( )3ושינוי 2אגודת ישראל ( )4ורק״ח ()4
יתמכו בה על־ידי הימנעות.
אגודת־ישראל תוכל להצטרף, כי שימעון פרם יוכל
להבטיח לה הרים של כפייה דתית וגבעות של כסף. איש
לא יתנגד. כאשר יש להציל את חיי המדינה מידי בגין
ושרון, מי יקמץ ז
אך האגודה תעדיף, מן הסתם, להימנע בהצבעה היא
תחזור משיטה של מכירת קולותיה בסיטונות (הצטרפות
לקואליציה) למכירתם בקימעונות (בכל הצבעה לחוד).
בסופו של חשבון, זה משתלם יותר.
לא תהיינה בחירות. כדי לקיים בחירות חדשות, יש
לקבל על כך חוק בכנסת. לחוק כזה אין רוב. אין שום
עניין למפד״ל, לתמ״י, לתחייה, לרפ״י, ולשינוי לקיים
בחירות, שבהן הן עלולות להתחסל, ובוודאי לא לגדול.
למערך יש עניין כפול ומכופל במניעת בחירות: הן
תבאנה בהכרח לחידוש המאבק בין שני התאומים הסיא-
מיים, שימעון פרס ויצחק רבין.
לכן יתחלף השילטון באמצעות שינוי הקואליציה.
הכל מוכן לכך. בתמ״י מתחזקים היונים. במפד״ל שולח
זבולון המר מבטים לשמיים ומדבר על ערכים. זהו סימן
בדוק לכר שעומד להתחיל מקח־ומימכר עלי אדמות.

זהו תסריט א׳.

^ פריט כ׳ מבוסם על אותן ההנחות. הוועדה -תרשיע
י את שרון בצורה זו או אחרת, אך תניח למנחם בגין
ליהנות מן הספק. בקואליציה ומחוצה לה תישמע הדרישה
לסלק את שרון, איש־הדמים.

כגין הוא שועל ותיק. תמיד נדמה שראשו
בעננים, ותמיד מסתבר שהוא רואה כל זחל
על הריצפה של ״מצודת־זאב״ .נץ ממש.

בגין יודע איך להיפטר מאנשים שהפכו לו למיטרד.
בצורה מכובדת, אלגנטית וחסרת־רחמים. הוא יודע איך
לחתוך גרון פוליטי מבלי שטיפה של דם תדבק בידיו
ז ד לזוווו ת

לוי ו שרון: ל חי צ ת־ידיי ם מבלי להסתכל בעיניים
בגין אמר פעם שאם יתמנה שרון כשר־הביטחון, הוא
ישלח את הטנקים להקיף את מישרד ראש־הממשלה.
זאת היתה שטות, שהרי אילו ניתנה פקודה כזאת, היו
מפקדי־הטנקים מתים מצחוק. הם היו מובילים את השר
לאישפוז.

אבל בגין לא אהב את שרון אז, ויתכן מאוד
שאינו אוהב אותו עכשיו, אחרי הפאשלות
שעשה בלבנון. שום ראש־מדינה אינו אוהב
גנרל מנצח. אבל עוד פחות הוא אוהב גנרל
מפשל.
לכן עשויים הדברים לקרות כך:
הוועדה תפסוק את דינה נגד שרון.
שותפי הליכוד בקואליציה יגישו אולטימטום לפיטוריו.
בגין יסרב, במחווה פולני מרהיב־עין, ויודיע שהוא
מקבל על עצמו את כל האחריות.
מנהיגים בחרות ידרשו לכנס את מוסדות התנועה.
במושב המרכז יתגבש רוב מכריע לפיטוריו של שרון.
למרבה הפלא, יכלול רוב זה גם את כל חסידיו השוטים
של מנחם בגין, אשר יפרו בפעם הראשונה בחייהם את
רצון מנהיגם.
כל העסקנים הבכירים של חרות, שהחלו חוששים מפני
כוונתו של שרון לתפוס בבוא העת את מקומו של בגין,
יתאחדו נגדו. לוי שונא אותו וגם שמיר. וגם ארידור.
בגין יודיע לשרון כי אין לו ברירה. כדמוקרט מושבע
עליו לקבל את דעת רוב התנועה, גם אם אינו מסכים לה.

מחשיב את שימעץ פרס עצמו כהוא זה.
היו לי בחודשים האחרונים כמה שיחות עם גדולי
העולם הערבי, החל ביאסר ערפאת וכלה בפלוני אלמוני.
בכל השיחות האלה לא שמעתי מעולם מילה טובה —
ולוא רק אחת בלבד בזכותו של פרם. איש אינו מאמין
שהוא רציני, איש אינו מייחס לו אומץ־לב או יושר, הכל
פוסלים את מצע מיפלגת־העבודה כדבר־הבל שאין טעם
לדבר עליו.

אבל יש דשימעץ פרס מעלה אחת, עצומה
ואדירה: אין הוא מנחם בגין•
ויש מעלה נעלה ונשגבת ליצחק רבין: אין
הוא אריאל שרץ.

המנהיגים הנוכחיים של ישראל מוחזקים בעולם כולו
כמטורפים. מנהיגי מיפלגת־העבודה מוחזקים כעסקנים
עלובים. איזו התקדמות! איזה יום של אושר זה יהיה,
כאשר אלה יגיעו לשילטון!

ף* ארץ ובעולם יש המעריכים את הסיכויים של עליית
• ־ פרם לשילטון ב־ 100 הימים הקרובים בצורות שונות.
האופטימים נותנים לכך סיכוי חיוני של ,40:60 הפסימים
אומרים ,70:30 יש המוכנים להמר על .50:50
מבחינה תיאורטית, הסיכוי הוא סביר מאוד.
אך יש שיקול אחד, המכתיב לי זהירות רבה: אופיי
של שימעון פרס עצמו.

בגין יפטר את שרון, ויחיה בעושר ובאושר
עד סוף הסיפור.

עד כה הפסיד שימעץ, פרם ככל מלשחק
פוליטי שבו השתתף.

ל כולות להיות כמה ואריאציות בתסריטים אלה.
הוועדה יכולה להרשיע את שרון ובגין גם יחד, ואז
הם יפלו בהצבעה בכנסת. או: בגין יכול ללכת לנשיא מרצונו.
הוועדה
יכולה להטיל את מלוא האחריות על הדרג

כאשר ההצלחה כבר נראתה,כמובטחת לחלוטין — ערב
הבחירות של ,1977 ושוב כמה חודשים לפני הבחירות של
— 1981 היא חמקה מידיו ברגע האחרון.
המפסידן הניצחי — האם הפעם יצליח י

האם תגיע האבן של סיסיפוס בעוד 100
ימים אל פיסגת ההר, למרות קיללת האלים

הח1ז ש בחמאם

מפרץ שלמה סו, יפו עתיקה 03-837000 ,
פתוח מ־ 2-19.00 לפנות בוקר.

ה חוד שבחמאם
במהק טנ הבמס עד ה
יום ו׳ - 12.11.82 מירי אלוני
10.30
מוצ״ש - 13.11.82 עדנה גורן
10.30
יום ב׳ - 15.11.82 צילה דגן
10.30
יום ג׳ — 16.11.82 ערב ג׳אז עם פי א מנ ט ה 10.30
יום ה׳ — 18.11.82 אורה זיטנר
10.30
מוצ״ש - 20.11.82 עדנה גורן
10.30
יום ג׳ — 23.11.82 ערב ג׳אז עם פי א מנ ט ה 10.30
יום ו׳ — 26.11.82 אורה זיטנר
10.30
מוצ״ש - 27.11.82 צילה דגן
10.30
יום ב׳ - 29.11.82 עדנה גורן
10.30
יום ג׳ — 30.11.82 ערב ג׳אז עם פי א מנ ט ה 10.30

המסעדה פתוחה ערב ערב מ־ 7.00 עד אחרי חצות

!באולם

הגדול
22.00
22.00

יום ו׳ — 12.11.82 שלמה ניצן
מוצ״ש - 13.11.82 דני סנדרסון
יום ו׳ — 19.11.82״מכנה משותף״
עם דן כנר 22.00
מוצ״ש - 20.11.82״ מכנ ה משותף״
עם דן כנר 22.00
יום ה׳ — 25.11.82״ המפת חו ת בפנים״
מערכונים וראיונות בנושאי ת חבור ה.
מנ ח ה: שמואל שי.
מ ש תתפי ם: תי קי דיין, גילה אלמגור,
ספי רבליו ועוד.
יום ו׳ — 26.11.82 ערב ראיונות עם רם עברון
מוצ״ש — 27.11.82״ מכנ ה משותף״ עם דן כנר
כר טי סים: להשיג בערב ההופעה בקופת ״החמ א ם ,׳
וג״ ח ד רן״ — אגן גבירול 90ת״א, טל 03 *241797 .

אנו מכבדים
כרטיסי ישראברט
כרסיסים: להשיג בערב ההופעה בקופת החמאם,
וב״הדרן״ אבן גבירול 90ת״א,סל 248787 03
אנו מכבדים כרסיסי

הגירשתו גם בנית
איני יודע מה קורה לו לשמואל הכהן.
תמיד חשבתי עליו כעל מי שמייצג את היהדות
האחרת, ההומאנית, המוסרית. ישרת־הלב. זמן דב לפני
שנולד ״גוש אמונים״ הוא הזהיר מפני הקנאות המטר
רפת, הפושטת בארץ וההופכת את מיהדות לפולחן
שיבטי אלילי. בכותבי על נושאים דתיים, התייעצתי
עימו לא פעם. סמכתי עליו. בשנים האחרוגות שמעתי
עליו בהקשר לתנועות מתונות, כמו ר״ץ. לא
תנועות רדיקליות, חלילה, אך בכל זאת תנועות חיוביות.
מאז
שחזר לטלוויזיה, אחרי העדרות של תקופה
ארוכה. החל מכרסם בליבי חשש. אולי הוא מתחיל
להתאים את עצמו לרוח השילטון החדש? אולי הוא
מתקרנף ז
הנימה שלו השתנתה. לא עוד הדרשות האמיצות
נגד הקנאות הדתית־לאומנית. דברים נייטרליים. פה ושם
עדיין ביצבצו שרידי הש־קפותו
הקודמת, אך הם מלל הוחבאו בים של
תפל. אם פעם הקשבתי בדריכות
לכל מילה מדבריו,
ואף מיהרתי הביתה
בליל שבת כדי שלא להחמיצם,
הרי עתה התחלתי
לפסוח עליהם לא
פעם.
באה מילהמת־הלבנון. שמעתי
את שמואל אבידור
הכהן משמיע דברים בטלוויזיה
ששוב אי־אפשר
היה להבינם אלא כהצדקה
להריגת אזרחים. לא
רציתי להאמין. אמרתי לעצמי:
בוודאי לא הבינותי
נבונה.
עד השבוע. בליל־שבת שמעתי דרשה שלו על פרשת
אברהם וישמעאל. נחרדתי והצטערתי. זהו אחד הסיפורים
המרגשים ביותר בתנ״ך. הוא כתוב ברגש עמוק.
ערה אמנו מתוארת כמירשעת הכופה על בעלה החלש,
אברהם. מעשה מרושע. אין ספק -שליבו של הכותב
הוא עם הגר ובנה. יצחק הוא דמות מטושטשת, האיש
הפחות־מעניין מקרב שלושת האבות. ישמעאל הקורבן
הוא הכובש את ליבנו.
הסיפור כולו הוא אגדה, המתייחסת לתקופה שמלפני
קרוב ל* 4000 שנים. היא מקפלת בתוכה את הטרגדיות.
המלוות את עם־ישראל, בגילגוליו השונים,
מאז לידת המיתולוגיה העתיקה ביותר שאי. שוב ושוב
חזר העם אל הארץ שהיגר ממנה, שוב ועזוב נאבק
בעם־הארץ וגירש אותו למידבר.
יש להתמודד עם הטרגדיה הזאת, ועם היבטיה הסד
סריים. לא נגיע אל המנוחה ואל הנחלה במדינתנו החדשה,
אם נתחמק מלהתמודד מבחינה מוסרית ומדינות,
עם הטרגדיה שליוותה את הקמתה.
מה אזמר על כך שמואל הכהן?
הפילוסופיה שלו פשוטה להחריד: לפעמים צריכים
לגרש עם. אבל כאשר עושים זאת, אסור לעשות זאת
בהנאה. צריכים לנהוג כאברהם, שעליו נאמר ״וירע ה דבר
מאוד בעיני אברהם״ .ואחרי שבוצע הגירוש, יש לרחם
על הפליטים ולעזור להם. אבל לא רק אברהם
אשם במצוקתו של הילד ישמעאל׳ אלא גם הגר, שנטשה
אותו והפקירה אותו לגורלו.
לא האמנתי למשמע אוזני.
קודם כל: אני כופר בהחלט בתיאוריה האומרת שיש
רגעים שצריכים לגרש עם. זוהי פילוסופיה פא-
שיסטית, פשוטו כמשמעו. אם מישהו בא להסביר כך
דברים שקרו (או שלא קרו) לפני 3000 שנה. על רקע
המוסר שהיה מקובל אז, ניחא. אך הכהן לא דיבר על
אז. היה ברור לגמרי שהוא מדבר על היום ועכשיו. הוא
הצדיק בפה מלא, ללא שמץ של הסתייגות, את גירוש
העם הפלסטיני ב־ ,1948ו/או את אי־הנכונות להחזיר גם
את מי שהיו מוכנים לחזור בשלום. גרוע מזה: הוא
הצדיק מראש את גירוש הערבים מן הגדה המערבית
ורצועת־עזה. גירוש שאנשים שונים (ולא רק בשוליים
המטורפים) מטיפים לו בגלוי ומכינים אותו בסתר.
ואולם, אמר הכהן, לא ־צריכים ליהנות מזה. צריכים
לבצע זאת בלב קשה, בצער.
האמנם?
איני יודע מי גתע ומסוכן יותר: הפאשיסט הגלוי,
העושה את מעשיו בגלוי ובלב שלם, או הפאשיסט המוסווה,
המבצע את זממו תוך תישפוכת דמעות־תנין
והכאה על חטא העושה מעשי זימרי וגובה שכר של
פינחס.
נדמה לי שאני מעדיף את הסוג הראשון. הוא מבחיל
פחות.
אך השיא הוא בסיפא. אחרי שגירשנו. אחרי שב־כינו
על הגירוש. יש לספק אוהלים לפליטים. בתנאי
שיישארו בלבנון. כמובן. או שיילכו לסוריה. שם צריכים
לרחם עליהם. וגם לספק סוכריות לילדים. שהוריהם
נהרגו בהפגזות. עם של רחמנים בני רחמנים
אנחנו.
הכהן הישווה בפה מלא את הגר לממשלות הער
ביות,
שלא דאגו לפליטים מפלסטין. נחמד. מותר לנו
לגוש. וגם להאשים את הערבים, על שאינם משקמים
את המגורשים. מצווים אנחנו לגרש ולרחם על
המגורשים. לגרש ולהרגיש כצדקגים גמורים. לגרש ולהאשים
את בני־הבליעל, הערבים שאינם קולטים את
הפליטים. ליהנות מכל העולמות.
הסופר התנ״כי אומר על הגר את אחד הפסוקים הנהדרים
ביותר בספר כולו, פסוק המרטיט את נימי הלב:
״ותלך ותשב לה מנגד, הרחק כמטחווי קשת, כי אמדה:
אל אראה בפות הילד; ותשב מנגד ותישא את
קולה ותבך.״
להסיק מכך שיש להאשים את הגר בהפקרת בנה
— הרי זה סילוף מיפלצתי, שאין לו הסבר אלא במצפונו
הרע של המסלף.
מחבר הספר, מלפני 2500 שנים ויותר. היה אנושי
לאין שיעור יותר מאשר הרב מטעם הטלוויזיה של
הליכוד. הוא אהב את הגר.

מזל־־ט־טוב
ראינו במו עינינו את הפלא הזה של הטכנולוגיה
הצבאית הישראלית: המזל״ט.
ממש פנטסתי. מטוס קטן. בלי טייס, מסתובב לו
בשמיים ומדווח לנו בדייקנות מרשימה על תנועותיו
של כל שועל או שפן הרחק מעבר לקווי־האוייב. כל

מפונית בדרך, כל תותח נייח, כל ריכוז של כמה לוחמים
מתגלה מייד.
זהו, כמובן, רק אחד מיני מכשירים רבים, מסוגים
שוגים ומשונים, המספקים לצבא מודרני את המידע ה-
מדוייק של תנועות האוייב.
התרשמנו. התפעלנו. אמרנו הידד בליבנו.
ורק בלחש, כדי שלא להרגיז אף אחד. אני מוסיף
שאלה קטנה משלי :
אם כן. מדוע אנחנו פוחדים כל־כך שמא החזרת
הגדה המערבית תביא להתקפת־פתע עלינו? נביאי-
הזעם ניבאו לנו: באחד הימים יעלה צבא כביר על
הירדן ויחצה אותו, ויגיע אל שערי נתניה וחיפה
ותל־אביב לפני שנספיק לצעוק ״בגין ! בגין !״
המזל״ט לבדו — שלא לדבר על עשרות האמצעים
הטכנולוגיים האחרים, שעדיין לא פורסמו בצורה כה
רבה — ימנע זאת. הרבה מאוד זמן לפני שריכח־אוייב
כלשהו יתקרב לידה, הוא יתגלה. שום כוח של שריון
עויין לא יוכל להתקרב לנהר או לעבור אותו, אם
יהיה קיים הסכם על פירוז הגדה מנשק כבד. הרבה
זמן לפני שכוח כזה יוכל להתגייס, להתקרב, לעבור
את הנהר ולהתמקם במבואות שכם, יהיה סיפק בידי
צה״ל להשמידו.
אולל יציג מישהו את הסרט הזה גם לפני מנחם
בגין? י

גנב אמיץ
לאמי היה יום־הולדת (היא בת ,88 בריאה וערה,
תודה) ונסעתי אליה. לפני כן ארזתי חבילה יפה, ובד,
צעיף מתוצרת דיור וקופסה של בשמים.
ידי היו עמוסות, וכשבאתי לפתוח את מכוניתי שמתי
לרגע את החבילה על כיפת מכונית סמוכה, כדי לפנות
את ידי. כעבור עשרה קילומטרים נזכרתי שהשארתי את

החבילה שם.
מצפוני הציק לי. לא זה בלבד שהגעתי אל אמי

בלי מתנה, אלא שגם השבתי על הפאניקה אשר לה היתד,
עלולה לגרום החבילה. השכנים בוודאי גילו אותה,
והזעיקו את המישטרה. זו שלחה חבלו׳ פינתה את הסביבה
וגרמה להמולה רבתי. נורא.
ברגע שהגעתי לטלפון התקשרתי עם ביתי. ביקשתי
לברר אם החבילה עודה נמצאת שם, או שמא בבר
הגיעה המישטרה.
החבילה לא היתה. וגם לא המישטרה. איש לא הזעיק
אותה.
אני מוכרח להביע את הערצתי לאיש או לאשה
שגנב/ה את המתנה. להרים חבילת״שי נטושה העטופה
בנייד ציבעוני, למרות כל האזהרות של המישטרה
ברדיו ובטלוויזיה. הרי זה מעשה אמיץ. כל גניבה
מחייבת אומץ־לב, וגניבה כזאת על אחת כמה וכמה.
כל הכבוד לך, גנב אמיץ. עם־ישראל זקוק לאנשים
אמיצים כמוך.

כנסת בקירזר עמ 1ק
ספרות המדע הבדיוני מלאה באנשים שהוקפאו בקירור
עמוק ושהוצאו מהקיפאון כעבור אלף שנה. בדמ יונם
של הסופרים תמיד התרחשו באלף שנים אלה
שינויים כבירים. לגברים צמחו אנטנות, ולנשים שערות
ירוקות. מי יכתוב סיפור ובו יתעורר האיש, ייצא מן
המקרר שלו ויגלה כי שום דבר, שום דבר בכלל לא
השתנה באלף שנה?
הוא יכול היה להתחיל במסע־הגילויים שלו בכנסת.
הוא יגלה כי הכנסת ה־ 261 אינה שדנה מן הכנסת
ה־.10
נבחרתי לכנסת לפני 17 שנים בדיוק (הבחירות
לכנסת השישית נערכו ב* 2בנובמבר ,)1965 והמעשה
הכמעט־ראשון שעשיתי היה להגיש הצעת־חוק להנהגת
מניין חוקי (״קוורום״ בלעז) לדיונים ולד,צבעות בכנסת.
לא יהיה נוכח המיספר המינימלי של החברים —
לא ייערך בכנסת דיון, ולא תתקיים בה הצבעה.
באותה הזדמנות נאמתי נאום ראשון — ראשון מבין
עשרות רבות של נאומים על נושא זה שנאמתי במשך
עשר שנות כהונתי בכנסת) על יחסם של חברי־הכיסת
לעבודתם, על העדרם מן המליאה על חוסר הנימוסים
וכד וכד׳.
לפני תריסר שנים פניתי אל יו״ר הכנסת ותבעתי
להנהיג במליאה מיכשור אלקטרוני להצבעות אוטומטיות
— כך שתוצאותיה של כל הצבעה יתגלו תוך
שניות, בצורה שתמנע כל אפשרות של טעות, ושתב־טיח
כי הצבעתו של כל ח״כ (או העדדותו) תירשם
בפרוטוקול. היו״ר ענה לי שזה יעלה 200 אלף לימוד
ושאין כסף.
נזכרתי בכל אלה השבוע מפני שכל הנושאים האלה
עלו שוב. זז״כים רבים בכו בכי־תמרורים על הידרדרות
הכנסת והעדרות חבריה. מישהו הציע להנהיג קוורום
לפחית להצבעות על חוקים בקריאה שניה ושלישית.
היו״ר מנחם סבידור כינס את נציגי הסיעות כדי לעבד
תקנון חדש של התנהגות ונימוסים. והושמע הרעיון
המקורי לגמרי להתקין בכנסת סיכשור אלקטרוני להצבעות.

היה משמח אותי מאוד, לולא הייתי בטוח שנקרא
את אותן הידיעות עצמן בעוד עשר שנים, בכנסת ה־12
או ה־ ,13 וגם — אם אך
נחיה עד אז — בכנסת הלז
וה־.20
הדברים האלה לא התגשמו
מפני שהיה מחסור
ברעיונות. הם לא התגשמו
מפני שלרובם המכריע
של 120 חברי־הכנסת הרבה
יותר נוח להעדר מן
הבניין, ולעסוק בעסקים
פרטיים (תוך ניצול של
מעמדם כחברי־הכנסת) .לאחרים
נוח יותר לשבת
במיזנון׳ תוך חיזור אחרי
עיתונאים ומכירת סודות
מן הוועדות תמורת כותסכידור

בעיתונים, מאשר לשבת
במליאה. תמיד אפשר
להיכנס למליאה ברגע האחרת ולהרים יד. בלי לדעת
על מד. ולמה.
שום רפורמה לא תעזור, ושום חוק לתיקת המצב
לא יתקבל. יש רק דרך אחת לתיקון: להבטיח שבכנסת
יישבו אנשים בעלי רמה, ולא הבררה האנושית של
מנגנוניהמיפלגות. וזה לא יקרה כל עוד הרמה של
חברי־הכנסת היא השיקול האחרת העומד לנגד עיני
הבוחר ביום הבחירות.
לבוחרים חשוב יותר איך ייראה ראש־הממשלה הבא,
איזו מיפלגה הוציאה יותר כסף על מודעות, ולאיזו רשימה
יש הקריינית היפה יותר בתשדירי־התעמולה.
כל חבר־כנסת יודע כיום כי אפשר לעשות דברים
רבים כדי לקדם את סיכוייו להיבחר מחדש — אך אף
אחד מהם אינו קשור במילוי תפקידו כראוי. ואם לבוחר
לא איכפת, מדוע שזה יהיה איכפת לנבחר?

איך נ שלח הה״סוון הלבנתי לביירות. איזה אבר חסר לעזר
ו״צנו! והיכן מצזייה נקודת האזרגזנזה החדשה של הא שה
! 8ח״כ המערך ז׳ ק אמיר
התלונן, ששרים העונים על שאילתות
קוראים לעתים את תשובתם
מהכתב מבלי לדעת במה
מדובר. ענה לו ח״בנד
י ע קו כי • ״וכי קל בעיניך שהשרים
יודעים לקרוא? גם זה
משהו !״
! 8העדרותו מהארץ של
ח״כ העבודה, מיכאל (״מיקי״)
כר״ זוהר, שנעדר במשך שלושה
חודשים רצופים, עוררה
התעניינות בקרב חבריו לסיעה,
שתהו בקול־רם היכן הוא. כאשר
שב בר־זוהר ^כנסת, בשבוע
שעבר, הוא ביקש בישיבת
סיעה לקרוא הודעה אישית, וטען
שנגרם לו עוול בעיקבות
הפירסום שח״כים אינם יודעים
לאן הוא יצא, בעוד שהוא יצא
בשליחות .״נכתב על כך בעיתונים
ועשרות אנשים טילפנו
לביתי כדי לברר איפה אני,״
טען בר־זוהר .״מעולם לא קיבל
ח״כ כל־כך הרבה פירסום על
ישיבה שהוא לא היה בה.״

על כך

השניה הושיט לכיוון המצלמה, כדי למנוע את צילומו• בורג, שהיה
8בעת שיעור באוניברסיטה
העברית ניסה הד׳׳רמי כאל
ה ד להמחיש את חוסר
הקשר בהיסטוריה בין אידיאות
והמונים .״כמד. אתם חושבים

מאלה שהתנפלו על הבסטיליה
בתקופת המהפכה הצרפתית
קראו את כיתבי ז׳אץ־ז׳אק
רוסו ז ״ ענה דובר סיעת ר״צ,
ז אס חספר, הלומד בקורם:

סנדק בברית״מילה, לא טעם מהאוכל שהאש בבית־הכנסת שבו
נערך הטקס• לעומת זאת, כשהבחין בשולחן עמוס משקאות ה מפיס
ויינות, הוא פנה לעברו, פתח בקבוק קוניאק ומזג לעצמו כוסית.
״כאותו מיספר האנשים שקראו
את כתבי >זאכ) ז ׳כד מי־נ
ס קי והפריעו ל>שימעון<
פרס בקריית־שמונה.״

נה סולודור. העיר לו סבי-
דור :״שפירא, עברת לעזרת נשים?״
מנהיג האגודה זינק ממקומו
כנשוך נחש וחזר למקום
ישיבתו הקבוע.

8כר״ זוהר עמד
שהוא יקרא לפני ח״כים מיב־תב
שבו פורט מסעו כשליחות,
ובו צויין שהוא התקזז בהתאם.
שחל :
העיר הת״כמשה
״טוב, מיקי, גם בלי מיכתב
מההורים הייתי מאשר את דב ריך.״

8מהו נושא דחוף, אליבא
דנשיא אוניברסיטת באר־שבע?
אגודת הסטודנטים החליטה בשעה
1אחת חצות להשבית
את הלימודים, בעיקבות החלטת
הוועד הפועל של האוניברסיטה
להפריד את המגורים המשווד

׳ 8תוך כדי הצעה לסדר
בישיבת הכנסת בעניין שכר השוטרים,
פנתה ח״כ העבודה

שדשנה ארבלי־אדמוזדי־

2י, מגישת ההצעה לשר־הפ־נים,
ושאלה אותו אם דובר ב ישיבת
הממשלה על סוגיה זו.
ענה יוסף סורג :״ראשית את
צריכה לדעת שאסור להדליף
מישיבות הממשלה. שנית — התשובה
היא כן.״
81 בישיבת סיעת המערך
עם יושב־ראש הכנסת, מנחם
סכידור, טענו כמה מהח״כים
שיש להחזיר את המיקרופונים
למליאה. סבידור נמנע מתשובה
ישירה, אך הוסיף שיש לשמור
על השקט והסדר באולם. הגיב
ח״כ רב כן־ מאיר :״כן. השקט
והסדר יישמרו רק אם
יהיו כיסאות־מיפלט במקום כיסאות
הח״כים הרגילים, וכך
יהיה אפשר להעיף ח״כ מפריע.״
8בהמשך
דבריו דיבר
סבידור על חשיבותה של ועדת
האתיקה של הכנסת, וציין ש־יוזמותיו
בעניין הלבוש של ה־ח״כים
קשורות לאסתטיקה. קרא
בן־מאיר :״ומה עם הפואטיקה

8סבידור אמר :״לא אני
סגרתי את המיקרופונים,״ ורמז
שמי שעשה זאת היה היושב-
ראש הקודם, שר־החוץ יצחק
שמיר. העיר על כך ח״כ מפ״ם
רב זכין ׳ ״טוב. הוא עדיין במחתרת.״

אלבוט
ניאמזטה

מחזיק את הקלרניט שלו
בין מליו. פיאמנטה, מחשובי
נגני הג׳אז בארץ, היה זקוק לשתי ידיו כדי לחתום בספר
אורחים במועדון יפואי, ואת כלי נגינתו הוא אחז בדרך מקורית.

8בדיון בחוק שיפוט תביעות
קטנות התיישב ח״כ א-
גודת-ישראל, אברהם שפי רא,
ליד ח״כית המערך, עד
11^1111
* 1 |״ 1בעל מיפעל גדול לפלסטיק, מקרב אל פיו
11* 111 עוגת שוקולד עם קצפת, בעזרת סכין חיתוך

גדולה מיוחדת, כשהוא מוותר על צלחת• רוני שטן נוהג לבלות
בחברת אשתו במועדונים ובמסיבות בתל־אביב לעיתים תכופות.ה עולנז הז ה ׳ 2358י

אנשינו
< _ פים לסטודנטים חדשים. הע־תונאים
בבירת הנגב מיהרו לטלפן
לביתו של נשיא האוניברסיטה
שדמה גזית, שהוא
אלוף (מיל ).וראש אמ״ן לשעבר.
אשתו של גזית סירבה
להעיר אותו וענתה בשמו :״בלילה
הוא לא משיב לשאלות
עיתונאים.״ למחרת כינס גזית
מסיבת עיתונאים, כדי להשיב
על החלטת אגודת הסטודנטים.
הוא נשאל מדוע סירב בלילה
הקודם לענות להם. ענה גזית:
״כשאתם מטרידים אותי באמצע
הלילה אתם לא יותר ממי-
4טרד ציבורי.״ הוא הזכיר, שכשהיה
ראש אמ״ן, הוא עמד
על כך שיעירו אותו בשעות הלילה
בכל מיקרה שהוא צריך
לדעת, ולדעתו עיתונות אינה
אירוע שדורש ממנו תגובה בשעות
השינה. העיתונאים הב-
אר־שבעים לחצו וביקשו לדעת
מתי כן אפשר להעיר אותו. ענה
גזית :״תצטרכו לחשוב טוב-
סוב אם הנושא מספיק חשוב
כדי להעיר אותי. בעיקרון נא
לא להעיר אותי בלילה.״
• 8המהנדס התל אביבי
רדף והדינגר כועס מאוד על
נשיא לבנון, אמץ ג׳ומייל, ולטענתו
יש לו סיבות טובות לכך.
הוא מספר שבשנת 1943
*• הקליט את הימנון לבנון, שקיבלה
אז את עצמאותה. את ה־הימנון
חיבר המלחץ מרק
לכרי, ותקליס ההימנון הועבר
אז ברכבת לביירות .״גם בעבר
היתד, לבנון זקוקה לעזרתנו.
עכשיו צה״ל נתן לג׳ומייל
את מדינתו השלמה על מגש
של דמנו, וזאת התודה.״
המשורר ס אי ר ויז ל־

טיר יכול, לצערו, לטפוח לעצמי
על השכם. שיר שכתב ושפורסם
ב־ 2באפריל 1978במוסף
הסיפרותי של דבר, התגשם
במלואו כעבור קצת יותר
מארבע שנים. שם השיר הוא
וזנזשך יבוא, והוא מספר על
״המילחמה
מילחמת־הלבנץ :
היא המשכה של המדיניות /.ודרום
הלבנון המשכו של הגליל
העליון /על כן אך טיבעי שמדינה
/תערוך מילחמה בל-
בנץ //הנעורים הם המשכה
של הילדות /ודרום הלבנון
המשכו של הגליל העליון /על
כן אין טיבעי מילדים ונערים
/היורים זה בזה בלבנון / /ה-
קברנות היא המשכה של הרבנות
/ודרום הלבנון המשכו
של הגליל העליון /על כן תי-
כרה חברה קדישא הצבאית /
קברים רעננים בלבנץ / /ה עיתונות
היא המשכה של הפטפטנות
/ודרום הלבנץ המשכו
של הגליל העליון /על כן שד
קלים העיתונים בכובד ראש /
את הישגי המילחמה בלבנון ן
/ /השירה היא היפוכה של האמירה
בדרום הלבנץ וגם בגליל
העלית /על כן הנאמר כמו
לא נאמר /ועוד נצא למילח-
מה בלבנון.״

׳ 9ח״כ שינוי מרדכי וי•
שדכפקי כועס מאוד על עזר
״במילחמת־הלבנון
וייצמן.
הוא עשה דבר שלא ייעשה. הוא
היה צריך להביע עמדה. בעד
או נגד. אך לא לשתוק. שתיקתו
מוכיחה רק דבר אחד. שחסר
לו האיבר הכי חשוב בגוף.״
המראיין, איתן דנציג
העיר בבדיחות הדעת :״אני
חושב שאנו מתכוונים לאותו
איבר.״ ענה וירשובסקי :״אני

סיגלית צפריר

מאכילה את אביה, הצייר ומכין התפאורות שלמה צפריר. השניים ירדו
מביתם למועדון סמוך, ורבים היו בטוחים שזוהי בת״זוגו של צפריר,
הנראה תמיד בלוויית צעירות. כשנשאל לזהותה, הסביר שזוהי בתו, סטודנטית באוניברסיטת תל־אביב.

לא יודע למה אתה מתכוון. אני
מתכוץ לאף. לעזר חסר חוש
ריח פוליטי.״
8בוועדת החוקה של הכנסת
חברים אומנם 14ח״כים, אך
באופן קבוע מופיעים בישיבות
רק מחציתם. חיים הרצוג,

שולמית אדוני
וידשוכסקי, וארבעה נוספים

סלביה, אך גם שם הם השיגו
אותו. ברחובות בלגראד עצרו
אותו ברחוב שניים ואמרו לו:
״פליישר, מזל שפגשנו אותך
פה. מחר אנו טסים לישראל.
תגיד, תגיד, מה כדאי לקנות
בבורסה בשבוע הבא ז זרוק טיפ,

ומרדכי

המעשנים

כולם

מיקטרות :

שכח וייס, אליעזר גרנות,
משה שחל ויושב־ראש הוועדה,
אלי קולאס, שהתחיל לעשן
מיקטרת רק לאחרונה. ויר-
שובסקי לוחם בתקיפות נגד העישון,
ובישיבה האחרונה של
הוועדה הוא הציע הצעה לסדר.
שהנוכחים בחדר לא יעשנו. ה עיר
על כך וייס :״הוא אינו
מתנגד לעישץ, אך יש לו טראומת
מיקטרות עוד מתקופת

8מהי ה״ג׳י ספוט?״ הסקסולוג
עמי שקד מספר, ש-
שיחת־היום בארצות־הברית בין
נשים היא אם נמצאה נקודת
הג׳י. נקודה זו היא מקור גירוי
חדש באיבר־המץ של האישה,
שנחשף לראשונה בכתבה בשבועון
טייס, ועל-ידי גרויו ניתן
להגיע לאורגזמה. הד״ר שקד
נשאל היכן נמצאת הנקודה

״דמיין לעצמך את איבר המין
של האישה כשעון. נקודת די־ג׳י
נמצאת בין מחוגי השעה
11ו.1-״

9הפרופסור עזרא זו הר,
ראש רשימת עצמאות,
הוזמן לנאום לפני חברי המועצה
הכלכלית של המיפלגה הליברלית.
זוהר, הטוען שהממשלה
אינה צריכה להתערב כלל
במשק, טען שהוא אינו יכול
להצטרף למיפלגה הליברלית משום
שהיא סוציאליסטית מדי
עבורו. בהמשך הוא הסביר מדוע
בני עדות־המיזרח מקופחים.
לדעתו הפער נובע דווקא
מכך שתמכו בהם, ובדרך זו
שמרו על נחשלותם.

ייגאל ידץ.״

בעת הדיון בכנסת על
הצעות לסדר ישום חוק ההפלות,
שמרו ח״כי המערך על
הרצוג, שלא יעזוב את האולם
לפני ההצבעה. הסיבה — הרצוג
הוא בנו של הרב הראשי יצ חק
הלוי הרצדג, והיה חשש
שהוא ייצא את המליאה ולא יצביע
בעד הצעה לסדר של המערך.

8בימאי־הקולנוע
יעוד
לכגון וחברו דורון ערן, יועצו
לענייני־תיקשורת של ח״כ
המערך מיכה הדיש, הם אוהבי
קולנוע משחר ילדותם. לבנון,
העובד גם כעיתונאי בידיעות
אחרונות וערן, נהגו לבלות
שעות בבית־קולנוע בתל־אביב,
כשהם נכנסים להצגה יומית וחוזרים
לביתם אחרי ההצגה
השנייה. השניים החליטו לחבר
הנאה עם פרנסה, והקימו חברה
להקרנת סרטים במתנ״סים ב-
רחבי-הארץ שאחריהם מתקיי מים
דיונים. בשלב ראשון מדובר
על סרטים ישראליים בלבד.
הרעיון התקבל בחיוב על-
ידי חברי חבל גדרות. במושב
עשרת בדרום, שם יוקרנו הסרטים
לחברי החבל, ייבחרו הסרטים
שיוצגו לפני הקהל בדרך
מיוחדת: לפי יוזמת הרכז
הקהילתי, כני הכום, יבחרו
הסרטים באמצעות מישאל דעת־קהל.

אפרים
גילעד

מכסה בכף־ידו את ערוותה של
נערת־כרזה עירומה. גילעד, מבעליבתי״הקולנוע
החדש לב 1ולב ,2הוזמן למסיבה אחרי הצגת-
בכורה בקולנוע שלו, והחליט לשמור על כבודה של הנערה.
ה עו ל ם, הז ה 2358

8הכתב הכלכלי של מעריב,
עמירם פליישר, החליט
לצאת לנופש הרחק מישראלים
נוספים אחרים, ובעיקר הרחק
ממשקיעי־בורסה שאותם הוא
פוגש יום־יום. הוא נסע ליוגו־

אפרת קוליק

מתפשטת על מסלול תצוגת־האופנה
כדי להחליף את בגדיה. קוליק, רקדנית
המלמדת בסטודיו של עלמה פרנקפורט, באה לדגמן בתצוגת
אחותה של עלמה, דורין, שהציגה קו חדש של חולצות״מיזע.

ב ל 1נים

סאת

דני אלה שמי

א 1שי ם

מיהן הטיפוס שגהזן הוראה
לבוק שלו ב־ 1אחרי חצות
ו מוני יקים, המגדיר
עצמו כ״פנתר שחור עצמאי,״
שהה בארצות־הברית ונפגש עם
העיתונאית היהודיה ר וכר ט ה
פרוייליך, העומדת להוציא
ספר על תנועות פוליטיות חוץ*
מימסדיות בישראל. היא סיפרה
ליקים שבאחת מפגישותיה עם
אנשי שלום עכשיו, שבאו ל-
ארצות־הברית, היא שוחחה עם
צלי רשף. היא שאלה אותו
מדוע התנועה לא משתפת פ־

ראיתי תרבות ואורח־חיים שחוללו
על־ידי פסילת ספר, או
סרט, או הצגה.״

פסוח׳ ה שבוע
1העיתונאית יואלה
הר־שפי :״למה בחרו אוייבי
ישראל דווקא בקרונות הרכבת
התחתית של ניו־יורק כדי

איציק אור

מצביע על אחד מציוריו על שנת תשמ״ד,
בתערוכה שלו חנושאת אותו שם• בציור
זה מופיע בפעם היחידה בכל התערוכה אדם, ולדעת אור, זהו
האדם היחידי שישרד בתום המאורעות הדרמאתיים של אותה
שנה. אור החליט שלא לערוך פתיחה עם מוזמנים מכובדים,
במחאה על הקצר שהתגלה בין השילטון והציבור במילחמת־הלבנון.

עולה עם בני עדות־המיזרח. לדבריה
ענה לה רשף :״מי הם?
כמה ציירים, אמנים וסופרים
יש להם?״
91 יקים, ששהה. במשך
תקופה ארוכה בארצות־הברית,
התבקש על־ידי מפיק להקת
הברירה הטיבעית, עופר כו*
רנשטיין, לעזור לו באירגון
מסע הופעות נוסף של הלהקה
ברחבי היבשת. מלבד מעורבותו
הפוליטית, יקים הוא בעל
כישורים בנושא. בעבר הוא
ניהל בתל־אביב את תיאטרון
המרתף. שזכה לשבחים רבים.

1שר־הפנים,

יוסף

כורג, על הפטריוט של חנוך
לוין :״זו דמוקרטיה י זו הסתה
עם ליכלוך.״

! 9השופט משה לנדוי,
בטקס חלוקת תארי מוסמך ב אוניברסיטה
העברית :״תשדירי
הפירסומת שהדור הצעיר שלנו
מקשיב להם ברדיו, הם חסרי
טעם ואידיוטים יותר מאיד-
יוטים.״
91 הנ״ל :״כשאני שומע
את הפירסומת האידיוטית הזאת,
שמישהו בלוס־אנג׳לס נותן
הוראה לבנק שלו בישראל
בשעה 1בלילה, אני שואל את
עצמי מי זה בכלל הטיפוס הזה.
כל מה שאני יכול להעלות
בדעתי הוא שמדובר באיזה סוחר
סמים בינלאומי.״
91 מנכ״ל רשות השידור
לשעבר, יצחיק ליבני, סיפר
שבוויכוח שהתנהל בארצות־ה־ברית
על הצנזורה אסר סנאטור
אחד :״עוד לא פגשתי בחורה
שתומתה חוללה על־ידי קריאת־ספר.״
הוסיף ליבני :״אבל כן

לכתוב סיסמות אנטי־ישראליות
בעברית ז — כי זה המקום שבו
יש להכי הרבה ישראלים פ־נאי
לקרוא ולחשוב על פוליטי-

! 9המחזאי יהושע סו־כול
• ״מה מבטיח את המשך

שילטונו של (מנחם) בגין?
דבקותו במיצוות מסויימות, ובעיקר
במצוות עשה לך (יצחק)
רבץ.״
91 הנ ״ ל נ כשהוא מתכוץ
לבנו של השגריר הישראלי ב־ארצות־הברית.
גדי ארנס, חבר
מצפן :

9 1העיתונאי נחום כ־דנע
:״אם רון בן־ישי, מפקד

גלי־צה״ל החדש, זכה בדרגת
אלוף־מישנה ובמדים, מה נשאר
לתת לטומי לפיד, רב כלאי?״

9הנ״ל נ בספרד זכו הסוציאליסטים
בניצחון בבחירות.
בכל-זאת יש בעולם מדינה
שבה הספרדים מצביעים בעד
מיפלגת־העבודה.״

׳ 9מפקד המליציות
הנוצריות כדרום לכנון,
סעד חדד :״אם בלית־ברירד,
יהיה עלי לעזוב, הארץ המועדפת
עלי תהיה ישראל כמובן.
אך לא חשבתי עדיין היכן הייתי
רוצה לחיות בישראל.״

׳ 9הסטריקאית

זיוה

י רי ם :״צה״ל לא יסוג מלבנון
עד שלא יוחלט מה היו לעזאזל
מטרות מיבצע שלום הגליל.״

9ח״כ
חרות, מיכאל
קליינר :״הצנזורה הפכה למכשיר
של פירסומת עבור מח זות
נלוזים, שלא היו ראויים
לעלות על הבימה.״
ה עו ל ם הז ה 2358

§ מדברי מוזג בפאב

ויזה ותר טוב הכסף. ויזה־ נוטים האשראי של קבוצות )8בנ ק לאוס >| בנה דיסקוננו

עיצוב הבט/פרסום

בכוסו,

צלצללאסא,
שתע 11דעלאבא.

טל־ארויו

* אוטוביאנקי,לבן שאתה בל כך א 1הב.

חשוב ל דונ ת מ חי ר• האוטוביאנק׳ משתנים לנ חו ת נונ מיי ס בחוד ש * חשוב לדונת: מחירי האוטוביאנק׳ משתנים לנ חו ת נו ב ח״ ב חוד ש * חשוב לד ע ת: סחיר׳ הא 1טובי אנ קי משתנים לנ חו ת פעמי

שחם * 77*7 0110*7״

חמסין -
תזכו ר ת קטנה
ספק אס התכוון דני וקשמן להביא לשינוי על פני
חחברה חישראלית, באמצעות סרטו ״חמסין׳ /המטפל
בדו״קיום ערבי״יתודי.
זו אחת הבעיות החברתיות חסורכבות ביותר בישראל,
בעיה אשר לא טופלה במשך 5$שנח — לא
רק על״ידי יוצרים אמנותייס אלא גס על־ידי כל חלקי
הממסד, המתלבט עדיין באופן טיפולו בעניין זה.
דמויות הסרט, המציג תמונת-מצב בתחילת קיום המדינה,
חן דמויות אותנטיות המביעות בנאמנות את
המציאות של אז. למרות שיחסים אלה מטופלים בשיטתיות
מסויימת ב״חמסין,״ יש לברך את יוצרי הסרט
על צעד חלוצי זה.
מדומני, שהצופה הישראלי לא יתקשה לקלוט את
המסר העיקרי שבסרט, על אף שיטחיותו. אולי בצדק
השתדל הבימאי שלא להיכנס לבעיות עמוקות ומורכבות.
הדמויות העיקריות שבסרט הן אב״טיפוס לחברה
הישראלית של היום. מוקדם מאוד להתנבא על
מידת השפעתו של הסרט, וספק אס ביכולתו להביא
לשינויים רבים בפני החברה הישראלית. אבל, די בכך
שהוא מהווה תיזכורת קטנה למצב המכאיב של החברה
שלנו.
גדליה נשאר אחרי שלושים שנה אותו שאפתן,
החולם על עסקים גדולים וכסף. חאלד, הפועל שלו,

אחרי החמסין ח״ב
לבוא הנשם. חמים
הזורמים מנס׳ס הנד
נשאר אותה דמות, העושה את כל העבודות השחורות
בנאמנות. חבורת המושבניקים חמומי״המוח נשארה
אותה חבורה• צעירי הכפר נוהגים כמו אז: חלקם
מתלבטים בין נאמנותם למסורת ולחברה שלהם ובין
המדינה שבה הם חיים, שבה הם רואים גוף זר המנסח
לנשל אותם מאדמתם ומשאר זכויותיהם — חלקם
חמומי-מוח, אשר ריגשותיהס מניעים את כל מעשיהם?
חלקם מכונים ״מלשינים,״ שמוכרים את רעיהם

בדי להיראות חיוביים בעיני המימסד, וחלקם הגדול
אדישים, ממלאים את פיהם מים וחוץ מענייני חיום-
יום, דבר אינו נוגע לחם.
אבו״יוסף, ראש״המישפחח, למרבה הצער מעמדו
התערער בגלל טוב״ליבו, שלא נראה בעיני חדור הצעיר
כמועיל לפיתרון שאלותיהם. והם לא משלימים עם
המוסכמות של אז.
בוודאי תהיה מחלוקת בתגובות הקהל על ״חמסין,״
וחלק יטיל את האשמה למצבם של הערבים על
עצמם. אבל לנוכח המציאות של היום קשת מאוד שלא
להבין את רחשי״ליבם. צעירים ערבים רבים במדינה
של היום עושים אתנחתא מדי פעם ומביטים סביבם:
איפה הם נמצאים במפח החברתית !
שאלות רבות צצות בראש: למה אני צריך להרגיש
כמיעוט במולדת שלי? איך אובל להשלים עם הכל

וני והסגן הוא אחד חולעסים,
הרוצים שחמדרתם
יוה טיס ימח ימוד
ולתת את בל כוחי לטובת החברה הזאת, בשעה שבל
משאבי-חמדינח מופנים נגד בני עמי, אחי של אתמול,
שהגורל חרץ שיהיו מנגד! כמה זמן אצטרך לסבול
את הטענת, שבגלל אילוצים ביטחוניים דלתות רבות
נחסמות בפני ! והדמוקרטיה, שעל יסודה בנויה המדינה,
היא בבחינת חומר נוזלי, שאפשר להזרים אותו
ואפשר לסגור את הצינור בעת הצורך!
חמימסד הישראלי של היום הוא לא אותה חבורה
מושבניקית חלשה, שרצתה להתקיים בשקט בסביבה
עויינת. קשה למישהו להכחיש, שישראל של היום
היא הגורם החזק ביותר במיזרח־׳התיכון• היא קצרה
הצלחות רבות במישורים שונים, פיתחה פרוייקטים ענקיים,
אבל במשך 35 שנים, לא מצאו כל ממשלותיה
לנבון לתקן את העוול שנעשה לתושבים המקומיים,
שלא מיהרו לארוז את חפציהם ולברוח מבאן, סירבו
לנסות לעזור להם להתגבר על צרותיהם ומצבם החדש.
בל זאת בשעה שהם בנו את הארץ, התאפקו ותיפעלו את
המשק בזמן בל המלחמות, למרות הדילמה שהם שרויים
בה — דילמה המתעוררת בבל פעם שמישהו מעסקני
המימסד דואג להזכיר להם על, איזה תקן הם נמי
צאים
באן.
הצהרות רבות, שעולות על ׳הכותרות מדי פעם, מהדהדות
באוזניהם .״אנחנו לא מעונייניס שהטראגדיה של
*8תהיה שוב״ (אריק שרון) ,״למי שלא טוב לו באן,
נזמין לו טקסי ותוך חצי שעה יפתור את הבעיה״

שחם *!7717 0110*7
חזיח־הסירוב
שראל־ 3דסט,ן

בר־און ועוזריו הכל, בדי לבודד א ת הקבוצות והאירגו־נים
האמריקאים היהודים הקוראים בגלוי ובאומץ
לדו״קיום ישראלי־פלסטיני ולהכרה בזכות הפלסטינים
להקמתה של מדינה ריבונית ועצמאית משלהם בשטחים
שמעבר לקווי הגבול של ה״ 4ביוני .1987

הטבע אינו משאיר חללים ריקים. אנו עדים עתה
להתמוטטותה של חזית הסירוב הערבית, בששר-החוץ
הסורי מצדד בדו״קיום ישראלי-ערבי, ונאיף חוואתמה
מודיע כי יביא הצעה לדו״קיום ישראלי״פלסטיני למועצה
העליונה של אש״ף, שתתכנס בימים אלה בתוניס.
מנהיגה החדש של שלום עכשיו, שמעון פרס, בבר
הפגין את חוכמתו המדינית לפני זמן לא רב, כשהסביר
כי ״אש״ף לא יהיה אש״ף כשיסבים להכיר
בישראל ולכן אין עלי להשיב לשאלה מה ״היה יחסי
לאש״ף כשיכיר בישראל תשובה המוכיחה כי אוצר
הבדיחה והחידוד של דרויאנוב משמש כספר לימוד
למנהיגי תנועת העבודה הישראלית בתנועתם המתמדת
לאיבוד לדעת.
באמריקה הצפונית הולכת ומוקמת חזית הסירוב
הישראלית. ראשיה הם שליחי תנועת שלום עכשיו,
אל״מ מרדכי (״מורלה״) בר־און, אחד בשם דן גורדון
וכסה עוזרים זוטרים, העוברים מעיר למושבה ובפיהם
הבשורה בי המשיח, בדמותו הכפולה של מופיס וחופים:
יצחק רביו ושמעון פרס, עתיד לקפוץ מהקומה
העליונה של בית מיפלגת העבודה ברחוב הירקון
ולצנוח (עם או בלי מרדכי גור) אל כס ראש-חממשלה
בירושלים. כדי להבטיח שתנועת השלום היהודית האמריקאית
לא תריס את גבות עיניה ואחרי כן תצא לרחוב
כדי להיאבק במטרות הסיפוח והכיבוש של המערך
העבודח-מפ״מ כשיגיעו לשילטון המיוחל, עושים

האירגון היהודי הגדול ביותר הדוגל בעמדות הזהות
לאלה של של״י והמועצה לשלום ישראל-פלסטין הוא
ה״ניו ג׳ואיש אג׳גדה,״ שקם על חורבות ״ברירה״ ,שהתרסקה
בידי אחד בשם דן גילון, ששליחי מפ״ם הצליחו
להחדיר לתוכו בשנת .1976 דן גילון משרת עתה
את שולחיו המסורתיים במכסיקו, ואילו האירגון החדש
השכיל להבין שבדי לשמור על עצמאותו, עליו
להתרחק משליחי המיפלגות הישראליות בארצות-
הברית, הסמוכות כולן לשולחן ההסתדרות הציונית
העולמית וגזבריה .״שלום עכשיו״ הכריזה חרם על ה״ניו
ג׳ואיש אג׳נדה״ ,שלא גמל בחרם נגדי אלא הזמין לסיבוב
הרצאות ענק את צלי רשף, המתחיל במלאכתו בימים
אלה.
אירגון אמריקאי (לאו דווקא יהודי) אחר, שהוקם
לאחרונה בארצות״הברית, הוא ״המועצה האמריקאית
לשלום ישראל־׳פלסטין.״ מרכזו של אירגון זה הוא
בשיקאגו ונשיאתו היא מרי אפלמן• במועצת־המנחלים
של ״המועצה״ מכהנים רבנים רפורמים בצידם של פרופסורים
אמריקאים לא״יהודים, ובתוך כל אלה שתי
ישראליות, הסופרת רחל איתן (שנישאה לאזרח אמריקאי
והיא מרצה לספרות עברית באוניברסיטה ניו-
יורקית) ואביטל דה לוגוף, בת קיבוץ בישראל, שנישאה
אף היא לאזרח אמריקאי והיא פעילה מאוד בארגוני
השלום האמריקאים, כשהיא מכהנת כנשיאת הקרן
האמריקאית לשלום במיזרח התיכון. אנשי שלום עכשיו
בארצות-הברית מחקו את חתימתה של רחל איתן
מהעצומות השונות שפורסמו ואסרו על הזמנת מרי

(גידעון פת) או האימרח האומללה׳מכולו ״ערביי חאלך
מהווים סרטן בלב-המדינה״ (אביגדור בן־גל).

!חייתי רוצה שאותם פנאטים ידעו שלמטבע שני
צדדים• בנוסף לצד שחם משתמשים בו, יש גם צד
אחר, אבל בגלל אופקיהם הצרים אינם מסוגלים להבינו.
למרבה
הצער, לא עשה המימסד חרבה לעזור למיעוט,
בדי להתגבר על התלבטויותיו ולהסתגל לחברה
חדשה, שפתחה את זרועותיה ליהודים מכל רחבי-
העולם כדי להקים להם בית לאומי. היום המציאות
היא עגומה יותר מכפי שחיתה בעבר, שיטות מתוחכמות
יותר מהדקות את המצור סביב חאלד ואבו-
יוסף.
ישנו היום קודש־הקודשים (הצורך הביטחוני) ולמי
יש כוח לעמוד מול כוח זה ! למה יחרג מהקונסנזוס
הלאומי! אין צורך היום שחאלד ינחל רומן אהבה
עם חווה, שיגרום למותו. הוא יסתפק בזריקת אבן על
רבב צבאי, וימצא את מוות מיריות באוויר!
לצד התמונה המכאיבה הזאת יש גם ניצנים ירוקים
קטנים, ערביי ישראל רואים בהם את התקווה ואת
העתיד היותר טוב. צעירים שגדלו עם המדינה, שאיכפת
להם שלמולדתם יהיו פנים אנושיים יותר.
דני וקסמן הוא אחד ממעטים אלה. הערבים מעולם
לא בנו תיקוות על הפלת ממשלה זו או אחרת,
תמיד חשבו שכולם ״אותו חומר״ .כעת אחרי ה״חמסין״,
חייב לבוא הגשם. מים זורמים מנקים את הכל. על
המעטים האלה, דוגמת דני וקסמן, בונה המיעוט הערבי
הרבה תיקוות.

עיצאנדאף, תג-׳אוב״ב

אפלמן, אביטאל דה לוגוף או בל אזרח אמריקאי אחר
ששמו פורטם בפירסומי המועצה בשיקאגו, לאסיפו-
תיהם או לפעולותיהם האחרות.
שותפים לחרם של חזית הסירוב הישראלית הם
עורכי ״ניו-אאוטלוק״ וראשי ״המכון לחקר תשלום
במיזרח התיכון,״ שהוקם לאחרונה: דויד שחם, מ
אוצר
תבדזוה והחידזו
1119111191 ספר חולה־ חמה׳*׳
תנועת הענווה בישדאז
מקימי המועצה הישראלית לשלום ישראלי״פלשתיני,
בחר ללכת בדרכה של תנועת ׳העבודה הציונית ולשתף
פעולה עם מפ״ם, כשהסגיר לידי שליחי מיפלגה זו
את מישרת העורך של הירחון האנגלי לענייני המזרח
התיכון, ואת מישרת המנהל המדעי של המכון. דויד
שחם מסרב להקים בארצות־חברית מועצה אמריקאית
של תומכי הירחון והמרכז, בדי שלא לעמת את החלשות
החרם והסירוב לשיתוף פעולה של מפ״ם האמריקאית
(אירגון פיקטיבי המשתף פעולה עם ממשלת בגין-
שרון במיסגרת ״ועידת הנשיאים של האירגונים היהודים
החשובים״) ותנועת שלום עכשיו באן, כנגד המועצה
בשיקאגו .״ניו ג׳ואיש אג׳נדח״ וחברי של״י
(המשך בעמוד )46

אלכם מסים, ייי־־ייו־ק

מכחבים

חופשת חורף
בלרום אילת

ולוות ומעד בסך

מבצע לישראלי עד 10.12.82

המחיר לחבילה בת 3לילות מינימום.
על בסיס לינה וארוחת בוקר —

4,200.ש׳ לאורח בחדר יחיד 5,400.ש׳ לזוג בחדר כפול.על בסיס חצי פנסיון

5,700.ש׳ לאורח בחדר יחיד 8,100ש׳ לזוג בחדר כפול.
500/0הנחה לילדי עד גיל 16 הלני
בחדר ההורי(מקסימום 2ילדים).
לפרטי והזמנת מקומות נא לטלפן:
תל-אביב .03-296571:
אילת.059-74111 :

ועדת חחקירה לעניין
הרצח ההמוני שומעת
עדויות על סיטואציה נאצית.

המתנגדים להקמת ועדת־ה־חקירה
שכחו כבר את דיברי־הבלע
שהפיצו בימים הראשונים אחרי הטבח•
כעת הם עסוקים בשיבוח ו־ברימום
עצמי, לאמור: הביטו כמד.
דמוקרטים אנחנו. הביטו כמה
הומאני השילטון בישראל, היש עוד
כמונו בגדים?
זוהי הדילמה שלתוכה נקלעו בעלי
המצפון — ככל שירימו קולם
יותר, כך יותקפו יותר על-ידי ה המון
המוסת ! אך לבסוף יביאו אר
תם מנהיגי האספסוף כדוגמה לנ־אודותם

בתוך כך נדחקות קימעה הצידה
העובדות שהן עילת החקירה:

בלי קישר לכותרת
השופטים את זמנם. ביהוד כשאחד
החשודים בסיוע לרצח טוען כי
עבודתם מיותרת?
משה פלדמן, חיפה

סזזדחדע 1״1

מקבוצת סהר חברה לבטוח בע״מ

המיקרה זימן את הכותרת
ליד הקריקטורה
(״ידיעות אחרונות״ 27באוקטובר).
בשיאה
של המחאה הציבורית
נגד הצנזורה על מחזות, פירסם
הקריקטוריסט מייק את יצירתו,
שקיבלה, בהיסח הדעת, משמעות
חדשה לגמרי ליד הכותרת שמתחתיה.
ציפי
אברהם, כפר־סבא
• הקריקטורה והכותרת —
בראש העמוד.

מזיק קוטלר

נפתחים קורסים

עוד 30 שנה

יועצי ה שקעות
בניידות ערן

רצח בדם קר׳ בסיגנון נאצי: אזרחים
מובלים להריגה ביריה: צוות
רפואי צועד תחת איומי־נשק, כשלצד
הרחוב מוטלות גוויות.
ענת שפירא, חולט

המרצים חברי הנהלת הבורסה ומרבים בכירים באוניברסיטאות.
קורס ה נהלת חשבונות חינם לבל נרשם
פתיחה1.12.82 :

פרטים והרשמה:
בן יהודה 28 תל־ אביב
טל 297421 ,287471 .
פתוח רציף•.
08.30 —19.00 אוטובוסים4,33,31,30,18,62,64,66,63,21,8,10 :

בעדותו לפני ועדת־החקירה אמר
אריאל שרון :״הרוצחים אינם
עומדים לדין ואין סיכוי שיעמדו
לדין.״ לשם מה, אם כן, מבטלים

מכון גלבוע

מן! ת

סו ס חי סלה דב ר ת תי קני ם
> ג ׳ וקימ, תוללילץ, חיקי
ספריםובגדים.
דמת -נ ן. דרומודיעין .18ת. ד 2272
טז7 9 0 1 1 4 - 5 - 6 .,

רש׳מס וג עסק / 75מ^ 4י י ״

ס מי רחללב רי או תךור כו ש ך

תן טומב לח״ד

ן ק -ד

סנהיהתוכניות. ס ע־ ן תי כנ ס עונ ד. פאי -תסק -י.

קריקטורה של סייק ב״ידיעדת אחרונות׳

סהר (ניירות ערן) בע״מ

הדברת ״ מזי קי ם

בכירים מביעים התנגדות למינויה של עדנה פאר כסגנית המפקד
ומאיימים לפרוש הומסכ״ל הגיב :״שום דבר לא יעזור לבם״
-סאתנעמיבל ז

מלון לרום
שילת

איתן עמיחי

אלוף־מישש חן בן־ישי ־
מפקד \דצ מ־ו בנובמבר

בי ס ס ריי ס
צנזורה על

סי צריך
מחזות !
אנו. תלמידים מורים ועובדים
בבית־הספר לאמנות הבמה בית
צבי, מביעים את מחאתנו על אי
בביירות

הפקודה
שוב ניתנה: קדימה /צה״ל נכנם פנימה /למנוע שפיכות
דמים /שנוצרים לא יטבחו במוסלמים /אמרו לנו ששרון חתר /
למנוע שוב את תל אל־זעתר /שם טבחו הנוצרים במוסלמים /
מבלי לגלות טיפת רחמים /זאת היתה הסיבה לכניסה /למנוע
מביירות שוב הריסה /ואת המתח בין העדות להפשיר /שהתחדד
מאוד אחרי מות בשיר.
אולם בשעות הקסנות של יום חמישי /ובאותו זמן ביום שישי ן
נכנסו הפלאנגות למחנות־הפליטים /במטרה לנקותם ממחבלים [
לא על מנת לנקום על מות בשיר /כך לפחות מפקדם הצהיר /
בלי פגיעה בחפים־מפשע ! או בבני־אדם חסרי-ישע /וכך החלה
הטביחה הגדולה /שבעיני הנוצרים היתד, הילולה — /מאות אזרחים
נרצחו והוטלו ברחובות /על-ידי הולכים על שניים הגרועים מחיות.
וכך מוכפש שמה של ישראל /בכל פינה ברחבי־תבל /
מאשימים אותנו באחריות /למה שארע במערב־ביירות ן מעמדנו
הבין־לאומי ניזוק /וידידותינו עם מערב אירופה ״יוק״ /מצריים
שוקלת להחזיר שגרירה /וארצות־הברית שולחת אזהרה חמורה /
ואפילו ידידותינו המאוד מובהקות /ניצבות כיום בראש המתקיפות /
ומול גל זה של איבה מתפשטת /הפוקד כל ארץ וכל יבשת
מנערת הממשלה את חוצנה /ואומרת: האסון היה בלתי־נמנע/ ,
זהו עניין פנימי של לבנון /לא של צה״ל, הממשלה או אריק שרון /
ולכן חובתנו לממשלה להזכיר /מה אמר השר הבכיר: ן ״כניסתינו
למערב ביירות נועדה למנוע /נסיון נוצרי במוסלמים לפגוע.״ ץ
לכן ברגע שהחלה ההתערבות /על כתפינו הוטלה האחריות.
ולא אומר זזם־וחלילדי /כי צד,״ל אחראי לטבח בצברה ובשתילא •/
אלא שאיפהשהו בדרג המדיני { היה פה מחדל רציני /והאחראים
למחדל הנוכחי /יגלו אומץ־לב אזרחי /ובהתאם למסקנות ועדת־החקירה
/שתקבע מי האחראים למה שאירע /יידעו הללו על
כעסם לוותר /ובכבוד ממישרתם להתפטר.

אהיחני

גי ל, פתח־חיקווה

סור העלאת מחזהו של חנוך ל ווין,
הפטריוט, על-ידי המועצה לביקורת
סרסים ומחזות.
לדעתנו, זוהי פגיעה חמורה בחופש
הביטוי והיצירה. הגיע הזמן
שהמועצה לביקורת סרטים ומח זות
תחדל להתקיים.
83 חתימות

ח ר דון שוודי ביומנו חאישי תירגם
אורי אבנרי את
המילה ״אמסטרום״
ל״חרדון״ ״(העולם הזה״
.)2355
1מ6יז 851מ\5 1ב ^011ג<161 רנ^.
היה פיסיקאי שוודי, שעל שמו
נקראה יחידת אורך, שמשתמשים
בה בספקסרוסקופיה למדידת
אורכי־גלים. הגדרתה המטרית
היא:

. 1 10 0111 הגדרתו המדוייקת היא: האג־נסטרט
הוא החלק ה־6438,4696
מאורך הגל של הקו האדום
של הספקטרום של הקאדמיום,
באוויר יבש, בטמפרטורה של
״ ,15 בלחץ אטמוספרי של 760
ם״מ, במקום שתאוצת־הכובד
היא 980,65ם״ם לשנייה.

אינג׳ יעקב גולדהמר,
ירושלים
אם נכונה טענתו של חבר המר
עצה לביקורת, ד״ר מנחם הוד־ביץ,
כי תיאטרון נווה־צדק ומנהלו,
עודד קוטלר, הונו את הצנזורה
בכך שהגישו לאישורה מחזה אחר
מזה שהועלה בסופו של דבר על
קרשי הבימה, היה זה תרגיל מוצ לח
ביחסי־ציבור.
אך לעניין עצמו הם גרמו נזק
בל-ישוער: ייתכן שבמעשיהם המבישים
הצליחו להאריך בעוד 30
שנים את קיומו של המוסד דא־נאכרוניססי
— הצנזורה האמנותית.
משה רדום, רמת־ גן

1ש?ח השוטר־ם

ב ב עו ל ה
תגובת לרשימת במדור
העורן (יומן אישי ,״תעו־לם
הזת״ .)2355
(המשך בעמוד )24
ה עו לםהזה 2358

״׳יי 8
1ייי

חיפשתי שקט נפשי, ומצא תי אותו בפלדלת.
עכשיו, כשאני יודעת שבני־המשפחה שלי
מוגנים, ושהבית מוגן, אני שקטה. אני סו מכת
על פלדלת, מפני שא ם עשרות אלפי מ שפחות
כבר מ שתמ שו ת בפלדלת ומא חורי ה עומד שם
כמו רב־בריח— הי אמת אי מ ה גם למשפחה

לפרטים והזמנות:
תל־ א בי ב283166 :־ 03
( 3קוים)
חולון 844145 :־ 5( 03 קוים)
ר״ג— גבעתיי ם722111 :־ 03
( 3קוים).
רחובות״א שדוד 73111 :־054
( 3קוים)
פ״ ת900833 :־ 900382 ,03־ 03
ירו שלים 533261 :־ 3( 02 קוים)
באר־ שבע 79516 :־76840 057־־

פלדלת מנו-ל!;ות

חיפה 237134 :־04
( 3קוים)
קריו ת 725111:־04
( 3קוים)
נתניה חדרה 34688 :־053
כ ״ ס השרון 43043 :־052
( 2קוים)
טבריה 20024 :־067
נצרת 73267 :־065
אילת 73176 :־059

בהשגחת מכון המקנים:

דגם שמשונית עם צילינדר גמא— 10,380 שקל כולל התקנה ומע״ מ״דג ס 425 עם צילינדר גמא— 12,980 שקל כולל התקנה ומע״מ.

חנשבץ

מכתבים

ד!!.ו* 0ה1ה

(הנושך מעמוד )22
תודה על הגיבוי לנשות משוטרים.
באשת
שוטר אגי עדה בזסו האחרון
לתגובות שונות באמצעי התקשורת
כלפי המשטרה. לי אישית
לא. בא העניין כהפתעה. זו
היחד. שאלד. של זמן עד שיבוא
ד.,בום״ הגדול.
המשטרה היום הינד. הסשך של
משטרה מיושנת שפשטה מזמז׳את
הרגיל, ולא יעזור לו — לשר הפגים
גם אם ימשיך לטעון השכם
והערבי כי פעולת המשטרה נמש כת
כרגיל ואין שום בעיות ואץ׳
התפטרויות — דבר שאינו נכוו.
אם מצב זה יימשך, ודאי תהיינה
עוד התפטרויות רבות מאחר ש שוטרים
רבים ממתינים לראות כיצד
יגמר המאבק של נשותיהם ומד,
יהיו תוצאותיו.
׳נורית שפירא, תל־אביב
•.הקוראה שפירא היא יוש־בוז־ראש
ועד נשווז־השוטריס

י״יי׳ אביגיל 1א
מאתן :
)1מזון שניתן למישהו שלא
בזכות (3״ )3נ *) שיסוש. בכזו1
)10 כינוי לאהד ממזלות הכוכבים
(איוב ש׳ ט 11 חבר
י ממשלה )13 1מ לי ח הראשונים
של מערת.מנמלה ! )14 משודר׳
.ישראלי(ש״מ)! )15 בגד שרד1
)16 ביזה ! )18 אביון ! )20 אבן
סובה! )21 עיל ימים! )22
מסבאה ; )24 ריק. עקר ! )25
לא לגמרי גמור! )26 מוצאו
שיל אליהו הנביא 28 סוברת
צרפתיד״ אהובתו של שופין
־(ש״ם 30 שקר! )31 אוזד
מגיבוריו של ק״פלינג ! )32
דשא 34 ארץ אפריקנית
עתיקה ! )35 חודש ! )38.רפוך-
סר! )39 מידה מינימלית! )41
בושם ( .כ״ה 42 שבילי דר
בין הרים! )43 מים. רבים!
)45 רק יקר אחד כזה בין שתי
נקודות! )47 ראלז אלילי בבל!
)48 מעצור! )50 כמות עצומה!
)51 ילדים! )52 אחוריים! *)54
בן־החמור; )57נ אד; )61ה מלאך
הממונה על הגשמים .
(איוב ל׳׳ז י״א 62 אכסניית
דרכים עתיקה ; )64 תקנה הנק בעת
ע״י רשות עליונה ; )65
אבן בחושן ; )66 עמוד נוזלים;
)67 עיר בלבנון (כ״ח 74
לבנה ; )75 אש ; )77 חבר
בתזמורת הפילהרמונית ; )78
הוצאת. רוח ; )81.חיית נסיו־
•נות; )83 קידומת• הולנדית;
)85 מילת זירוז ; )86 חלק
.עורפי בגופנו; )88 זז; )89
פרס ישראלי חדש ; )91 מפעל
מזכרת ; )93 דגל ; )95 מדון ; :
)96 שיש (שיר השירים ה׳
ט״ז 98 נפטר 100 זרוע ;
)102 מילת שלילה! )103 משענת
לראש 104 גם יצירה זו
— של אוסקר ויילד עוררה את
תמת הצנזורה בזמנה 105
׳ארץ צפונית.

גודגודלז 88 ם וד1דלת
נימגומי שר-החינזך חך
פירו לקורא שער ישן
(//העולם הזח״ .)2296
הנסיך המתלבט בכיפה, מטירת
(קסטל) הלסינגור, הופיע כבר פעם

שחר, וכולן פרי דמלון של הם-
עוניינים בהפצתן.

דדברמישרד־־הכיטחזן
תד־אביב

דזוד 13* 0
מדור ״ת שקיף״ דיווח
על ת ח רו ת של מישרד־ח
תיק שור תבח בר ה •ד
ו״ ח עזל ם. חזח״
שית

.)2356

#י שרות מיתוג״ ההודעות של
מישרד־התיקשורת אינו שרות
מתחרה לשרותי קונסורטיוס —
לא. באיכות השרות וכפובן לא במחירו.
מישרד־התיקשורת

מחשב
נועד לתת שרותי נל״ן (נקודה לנקודה)
.למוסדות גדולים. אץ מחשב
מישרד־התיקשורת מסוגל לקלוט
תגועה להפצה מיטחרית מלקוחות
טלקס רגילים ו/או סמחש־בים
אחרים על קווי־חיוג.
׳ • 1מישרד־התיקשורת השקיע
כשלושה היליץ דולר ברכישת ה ציוד,
ובטוחני כי התחרות ט ו׳
היתד, אחד המוטיבים המרכזיים.
המחשב שנקנה בגרמניה שייך
ל.דור האבן״ ,ואילו מחשבי־קונסורסיום
מציעים שרותי שנוח
דד.90

מאונף :
• )1שפת עם זר ; )2מסהר ;
)3השערה — בהיבט שלילי
)4.ניג ש; )6לא רטוב לא
יבש ; )7נישקה של יעל אשת
חבר ; )8חצי תפוז ; )9מהות
פנימית 12 כך כונה הבקו״ם
בראשיתו של צה״ל 15 בעל
כר תבשר ערלה 46 רוח־
100 שנות בדידות (ש״מ)
רעה ; )47 כלי פריטה מוסיקלי;
• )16 קרוב משפחה 17 עיר )49 ,גשם ; )50 מכשיר ד.תעמ־בארץ;
• )19 בלוטה בחלל ה יל ות 53 קומפיוטור ; )54
בטן ; )20 מתגורר ; )21.גלגל כרות־ראש ! )55 כתיב שמר של
המזלות ; )23 עמית ; )24 כניאלוהים
; )56 לשכה 58הסה׳,התחלה
26 אשר על החומר
׳הממלא את חלל הגולכספים;
)27 איבר הנקה ; 29׳
גולת )59 4תוחלת, ציפיה ;
חור ; )30 מתאים לתפקיד ; )60 זווג ; )62 שנון; )63 עוף
)33 השהיה ; )34 קרן־אור ;
טרף ; )66.מוכה-יגון 3 ;3
)36 היא בת צלופחד ויום־טיב )68 אותו סיפור יפני מנקודות
ראות שונות ; )71 ריתמה ;
לה ; )37 ארץ אפריקנית ; )40
אנא ; )41 אחד הטעמים ; )73 )44 חלק העלה ; )76 מרגיש ;

11380

)77 שמה העתיק של ארץ-
ישראל ; )79 עלים מיושנים
של קנבוס הודי 80 קהל־רב;
)82 צד אחד של הפרצוף
; )84 חיית חברבורות ;
)85 ביטוי ; 87 אגרטל ; )90
חוט דק ; )92 חלציים ; )94
דרגה בצה״ל! )96 שעת ה התחלה

בן כלאיים של חמור וסוסה ;
)99 גל חורבות! )101 מילת
הכפלה ; )102 מילת שלילה ;
)103 בסיס.

הי עו דאל

ניייי סיססמו יי ס ס

סתלכט המר
המלם בכיפה

לספ רו ת
וני די קו ד

11י - 0ן*861 ין[ו-.פך י1ן 1ו סניקוו
שער בחשסל (אפירציהז
* !1 117 גו 1ישי

על שער שבועונכם. המלט של
לפני שנד( ,איש כבר אינו זוכר
באיזה עניין התלבט אז) דומה
להפליא למגמגם ממישרד־החינוד
היום.
יפה ורדיאל, באר־שבע

:אימן וח. ת ספורות !!,חלקו^סל סול,
גיער^ססיס^ופול סנים. איסור.
צאתשיטובש עוו ה
1 * 123ןןן *

מזויו ^ סעמ ש דז ^ ס עו ^
תל״אביב יודפת 4ליד דיזנגוף 229388 226066 190

דמת־ג! הו צ ל 86 מול בנץ אואזים ׳׳סלון<ז1ר.״

העס?
214

הנבחר 1982

חבל שמישרד התיקשורת מש קיע
מיליונים רבים מכספי הציבור
בתחרות חסרת־סיכוי מיסחרי.
בכסף שהושקע במיתוג ההודעות
ניתן היד״ למשל. להתקין
6,000 טלפונים חדשים.

דניאל כינקץ,

קונסורטיוס אינטרנשיונל בע״נז,
תל־אכיב

סר• וחמויי*
עמת

החכח שות.

הידיעות שפורסמו בתעולם הזה.
ולפני כן בהארץ ובשסרן הגרמני,
ביחס לשיחות שהוקלטו כביכול
על־ידי שר־הביסדזון, אץ להן כל

וו שונה 08110
ידיעת בסדור ״אנשים״
סיפרה על, דום״לב׳ שבו
(המשך בעמוד )26
ה עו ל ם הז ה 2358

601110

מתא ימי ב מיו ח ד
ל חי פו שיו ת

אם יש לד חיפושית ״פולקסווגן״,
מצברי ״גולד״ מתאימים במיוחד
למכוגיתך.
״גולזר׳ -המצבר האמריקאי עם
תקופת האחריות האתכה ביותר -

36 חודשי אחריות-
( 12 חודשי אחריות מלאה ו24 -
חודשי אחריות פרו-רטה).
רק חברת ענק כ״גולד״ עם המצבר
הטכני הטוב ביותר בעולם יכולה
לתת לד אחריות ארוכה כזו!
״ 00111.0״— מצברים אמריקאיים
שאינם צריכים טיפול או הוספת
מים והפועלים בהצלחה רבה מזה 4
שנים בישראלי

קיי פרסומאים

סוכנים לישראל:

אחים פולק בע״מ תל־אביב,לינקולן , 19 טלפון 284976־03
חיפה והצפון: גולדנר, המגינים 100 חיפה, טלפון 04-533293
באר-שבע והדרום: שרות חשמל גרשון את רפי׳,באר שבע אזור התעשיה (ע״י ה״סופרשוק״) טלפון־057-74782 :
ירושלים: גוטמן, אזור התעשיה תלפיות -טלפון 02 - 781818
* התקשר אל ״האחים פולק״ ונפנה אותך לחשמלאי הרכב, המוסמך על-י דינו, הקרוב למקום מגוריך.

מ אבדיגולד > -הנעה בהנאה!

מכחכים
(המשך מעמוד )24

למה ברגע האחרון! 1
מסור היום,
אבל עוד היום,
את בגדי החורף
לניקוי בקשת

״קשת״ מנקה
מעילים, מעילי עור,
מעילי פרווה,
מעילי זמש,
חליפות, שמיכות,
שמיכות פון.

״קשת״ מנקה וצובעת
סוודרים, מכנסיים,
בגדי קורדורוי.

עושה אימפרגנציה
נגד חדירת גשם
למעילי גשם,
דובונים,
שקי שינה.
״קשת״ מנקה...
מה לא בעצם!!!

היום...
אל תשכח!

לקח ח׳׳כ לשעבר משה
מירון, בעת הלווייתו של
סגן־שר־חתחבורח, דוד שי•
חזה״,
(״העולם
פמן
.)23*6דובר מגן דויד
אדום מגיב:
מבדיקת יומן התחנה ושמיעת
הקלטות ממערכת הקשר של סד׳׳א,
מתקבלת תמונה שתה לחלוטין מכפי
שפורסם.
שתי דקות בלבד מקבלת ההודעה
על, חולה לב 14.32 בא
למקום אמבולנס, בנוסף על האמבולנס
שהיה בכוננות במקום. ה ניידת
לטיפול נמרץ (נט״ן) סיימה
פינוי חולה באיכילוב ובאה לעי-
רידי ב־ 6( 14.38 דקות מקבלת הקריאה)•
במשך כל הזמן דיווחו נהגי
מד״א באלחוט על -בלגן ברחבת
העירית״ ו,המון-אנשים״ .ההנחיות
בלאחוט היו לעלות לקומה
הראשונה, שם נמצא מר מירח.
צוות הנט״ן טיפל בסר מירק
12—10 דקות. ופינה אותו ב־14.50
לבית־החולים הדמה (הגיע לשם ב־
.)14.53
עד כאן העובדות מתוך סלילי
ההקלטה.
לסיכום היו במקום שלושה אכד
בולגסים, ביגיד״ם הניידת לטיפול
נמרץ.
בנוסף יש לציין כי חיוב 101
מכל טלפון (וססלפון ציבורי ללא
אסימון) מאפשר גישה למד״א. בל
שוטר המצוייר במכשיר אלחוט יכול
להזמין אמבולנס באמצעות המר
קד המישטרתי המחובר בקו נל״ן
(קו טלסון ישיר מנקודה לנקודה)
לסד״א, כך שמבחינה עניינית לא
היה צורך לבזבז זמן יקר או להזעיק
את מד״א באמצעות איני־לוב,
בפי שפורסם.
באשר למצבו הרפואי של מד
מירון, מפאת חובת הסודיות הר פואית
לא נציין סרטים, מלבד העובדה
כי לא היה זה דום־לב (אין
משחררים חולה לביתו כעבור שלושה
ימי אישפוז, אם לקה בדום-

משה דיין,

דובר מד״א,
י תל־אביב

*לסו וסונים
חיות״חיאור התמנו לסריס.

היה אסון גדול,״ אומר ראש־הממשלה
בקולו הפתטי המתרונן
כתמיד בשיכרון מלותיו.
.זו היתה טראגדיה נוראה״,
מחרה מחזיק אחריו שר־הביטחון
בקולו הצורמני, ועיניו מזרות אימה.

הם מעיזים עוד להופיע לם־

ש ני שרי
!ריר

ש ק נכן ו• 1ב עו
למעלה מ* 100 סניפי קשת לשיותך אחד בודאי קרוב לביתך
__המפעל: רח, מנחם יצחק ,5ר״ג,טל__ 03-795141 ,

נודע מי הם אנשי הציבור
הרוצים למנות את השר בורג
לראש־הממשלה. אלה הם שני
שרים וראש ועדה אחד: שר־הפנים,
שר-המישטרה ויו״ר ועדת
האוטונומיה.

דלף הלינגר,

תל־אביב

ני אמצעי־התיקשורת. שני גמדי־המוסר
וענקי־הצביעות האנושית,
וקולם לא רעד ולשונם לא לעה.
אך רק פתי יאמין לכם, בגין
ושרון.
הד קול ענות חילות מעריציכם
ברחובות ובכיכרות לא יחריש את
קול האמת. זעקות. בגין בגין !״ ד
,אריק מלך ישראל!״ הממשיכות
להשמע בראש-חוצות לא יכסו על
הדם.
לא תועלנה לכם דימעות־התניז
שלכם, המעוררות רק בחילה.

השפויים בעם שרבים הם יודעים
את אשמותיכם, והם שואלים
וישאלו עם כל שוחר צדק בעד

קורא ירמיה
גמדי המוסר בגין ושרון.•.־
לם: עם ישראל! איכה היד תנינים
לשריך ושריך לתנינים?.
דג ירמיה-,והריר,

עו ס ־ כ ״ מז ד
חקורא

המיואש׳ :מבק *

עזרה.
מיואש ! פוטרתי בגלל׳ המיילח־מה.
אין לי כסף, אך מנסה לן צוש
סיקצוע. אנא עיזרו לי לם םן.שכר־לימוד.
תרומות: בל״ל, סניף ,806
חשבון מיספר .59039/40י
• הקורא ביקש שלא -לפרסם

את שסו.

זעוזוז *1וו>דם חזה
קוראים מגיבים על־ גליון
(״העולם הקנה ראם י חזה״ .)23*0

הערכתי מאוד את מאבקן, של
כתבות וצלמות תעולט ומה, לעבור
כעיתונאיות את קווי־האש ולדווח
דיווח ישיר מהמתרחש במיליחמה.
הזדהיתי איתן במחאתן הנחרצת
נגד דזבר־צה״ל, אשר היסלה אותן
לרעה בגלל היותן נשים, ולא נתן
להן לעבור לשטח לבגון ולעשות
את עבודתן נאמנה.
אילו בחרתם את עיתונאי/ת השנה
וצלט/ת השנה, הייתי ממליצה
לכם לבחור בגילה רזין,־ בענת
סדגוסטי ובשרית ישי, שהביאו דיווחים
אמינים ואישיים, וגילו אומץ-
לב על אף הקשיים שהערימה. עליהן
המערכת הגברית של צה״ל,
אך לצעדי, עיוגוגכם — שהגשים
במערכת שלו הרימו השנה את נס
המאבק על זכות האשה לשוויון
מיקצועי, ושהעורך שלו מתגנדר
בהשקפתו ה״סמיניססית״ — עדיין
מטפח את דימוי האשד, כאובייקט
מיני מובהק. עיתונכם עדיין •מטפח
פניגות רוזנבלומיות למיניהן, שהן
,השדיים של המדינה״ (אגב, איפה
,הזין של המדינה״ ז) • אתם עדיין
מטפחים את המסר שלהיות בלונדית
וחתיכה הוא המפתח להצלחה.
אם בחרתם בגליון ראש־השנד,
שעבר להביא בשער האחורי תמו־נת
נערה עירומה, העברתם ספר
ברור אחד: השנה אשת־השנה־ היא
שדיים ותחת בלבד, ולא בן־אדם.
איי ל ת אלמוג, סבעון
חבר־ה, הגזמתם!
נישואי־הריוף גתשי־חתיך־רומד
פרידת־חחיכת־שערוריית־השנה —

כלכלת־השנה — לא ז
הרי גם בגלל זה אני קורא ותיק
שלכם.
דויד ריינר, חולון
ה עו ל ם הזר! 2356

איך מקבלים
את הכ סף?

אם טרם הגשת בקשה
לתעודת זכאות בנק
אשר הוסמך לכך
ע״י משוד השכון
יעשה זאת עבורך.
אם תהיה זקוק לכך
תוכל ליהנות בבנק
מירב גם מהלוואה
משלימה ומבטוח ח״ם
משכנתא.
אם אתה עומד לקבל
משכנתא בזמן הקרוב
אל תוותר על
ההזדמנות לקבל
הטבה בשווי אלפי
שקלים, חינם!
פנה עכשיו אל בנק
עי** או אל אחד
מסניפי הבנק
הבינלאומי הראשון
הרשומים מטה,
הפתוחים עד 7בערב.

עם קבלת הלוואת
הזכאות בבנק ע״** או
נציגויותיו בסניפי הבנק
הבינלאומי הראשון יהיו
שלושת תשלומי
המשכנתא הראשונים
שלך על חשבון
הבנק!! זוהי הטבה
בשווי אלפי שקלים
חינם אשר לא תוכל
לזכות בה באף מקום
אחר!

מ• זכאי לקבל
את הכסף?
זוגות צעירים,
מתיישבים באזורי
פתוח, רווקים ורווקות
וכל הנכללים במסגרת
הטבת תנאי דיור
(במסגרת הלוואות
הזכאות).
תל־אביב — שדחת חטשילד 49 טל 03-290737 .
נציגויות בסניפי הבנק הבינלאומי הראשון: ירושלים הלל .02-237812 , 10 חיסר. ם יר)7ין ,21
.04-670128 קרית.ביאליק קרן היסוד .04-702762,68 באר שבע הדסה .057-77505,63 רחובות
בנימין .054-50870 ,8אשחר בנק פאג״׳ הפלמ״ח ,20 רובע ג־ .055-31157 ,קרית ג ת השוק החדש
רדו׳ הזית .051-86555 אילת מרכז תיירות חדש .059-76117 ,רעננה אוססרובסק׳.052-41884,39
פתח תקוה חובבי ציון 03-901266,40 טבריה ככר רסקו .067-92020ע ם הארבעה .04-911673,22
נתניה, ככר ציון 053-30444,25

במדינה
עי תונו ת
נ> 8ת*?וח * 3מ!רת
קוראי ביטאון צה״7
יבזו ללמוד בדרך
מוזרה על השיטיים
במערכת ^מחנה.״
עיתונאים וממלאי תפקידים במערכת
מקפידים מאוד על האיות
הנכון של שמם ושיבוצו במיסגרת
המתאימה לכך בראש העיתון. קוראים
מן השורה שמים לכך לב
הרבה פחות, ורק לעתים רחוקות
הם מבחינים בשינויי השיבוץ במערכות
העיתונים שהם קוראים.
בגליון בנוזזנה מ־ 27 באוקטובר
,1982 לא יכלו חלק מן הקוראים
שלא לשים לב לשינויים שחלו במערכת
העיתון הצזדלי. במקום המתאים
לכך, בעמוד 3של הגלית,
נעשו מחיקות בולטות בעט כדורי
כחול על שמותיהם של העורך הראשי,
על אחת מעורכי המישנה,
ועל מזכירת המערכת, ומתחת לס־חיקות
צויינו שמותיהם של המחליפים.
סליחה,
טן ךח~ שמו של העורך
הראשי, יוסף אשכול, נמחק
ותחתיו נכתב שמו של העורך הראשי
החדש, שהוא איש צבא: טגן-
אלוף עודד פלדמן. נמחק שמה של
עורכת־המישנה הגר אנוש, ונמחק

--מכתב

טויביון, שיפשפו את עיניהם בתדהמה
כאשר הבחינו במודעה הגדולה
שהופיעה בעמודו השני של
העיתון ( 21 באוקטובר )1982 בתוך
מיסגרת בחלקו התחתון של העמוד
הופיעו שורות כתובות במכונת כתיבה
עברית, כאשר רק החתימה
שבתחתית המודעה היא באותיות
לטיניות.
החותם היה ד״ראח גרץ, שלאחרונה
הוסיף לשמו תוספת :״בר
טובים.״ גרץ, המכנה עצמו ״הרופא
היורד״ הוא היום תושב איטליה,
ונמצא באופוזיציה מרה לממשלת
בגין, כפי שאפשר לגלות מתוכן המודעה,
שנכתבה כנוסח של מיכתב
גלוי לאלי גבע:
״האלוף, מפקד חטיבה בחיל-
השיריון של צה״ל שבשערי ביירות,
גדל וחדל להיכנע לפיקוד המטכ״ל
המגואל בדם נשים וילדים וזקנים,
אזרחים לבנוניים ופליטים פלסטיניים,
ובכלל להתעסק במיקצוע האיום
להרוג ולהיהרג עד אין סוף
במעגל ההרס, החורבן והקרבת החיים
וגו׳ וגו ראה גלופה).
גרץ הואיל לשלוח העתקים מפנייתו
אל גבע גם לחברי הועדה
הממלכתית לחקירת הטבח במחנות-
הפליטים שליד ביירות.
״הרופא היורד״ קנה את פיר*
סומו בפעם האחרונה כאשר שבת-
רעב לפני כמה חודשים במחנה-
ההשמדה דכאו, נגד מדיניותו של

האלוף מפקד חטיבהבחילהשריון של 1ה ״ ל
וחדל ל הי כנ ע ל פי קו ד הסטכ״ל ה מגו אל
שבשערי בירותגדל
בדם נשים וילדיםוזקניםאזרחיםלבנוניםופליטיםפלשתיניםובכלל
להתעסקבמיקצועהאיוםלהרוגולהיהרג עד איןסוףבמעגל
של שדים ״ בסילחמותישראלוהערבים ״ ובגורלהאבודוהאומלל :
באשליהש יש ייפנצחיסוסנוצחיס ״
ההרם, החורבןוהקרבת -חייס
בנופלים על מיזבח תככו ת הנ פט והרווחים, לצורכי ״הפרד ומשול״ בין הע מים,
ונחירוץ של ״ קידוש הש ם״ ,שכן, עליךבאיםהפלישתיםוהגויים -
ומבלי קץ להסבירלאלמנותוליתוסים, לאסהותהרצוצותולאבוחהשכולים
ע ל מה ולמה לא ישובולראותהיקירים
שנישמתם ״ צרורהבצרורהחיים
והאל ״ יקום דמם״ בלהבה -
בפ לח מה הבאה, הבאה והבאה
לגיבור

׳לתה

7 ,^0 העורך יהושע (יויס חליי
עורכי מ שנה

לית\ן חיילי ישראל
בחחגאת ק*ין חיטץ ראשי
גליון מס׳ 8

27.10.1982

י׳ נ ח שון תשמ״ג

ענייני ם ערביים

חיים יגיג
עורך גראפי

מרדכי לזר
עוזר לעורך גראפי

דניאל ם ורגגששין
מזכי רת ה מ ערכ ת

הרשימה המתוקנת של ״כמחנה״
שיבוץ מחודש

:ם שפה של מזכירת המערכת
:רוריה אנג׳ל. גם מזכירת המערכת
:וחלפה בחיילת: רב־ם רן רונית
:לום.
השינויים לא נעשו בלהט הרגע.
זגן-אלוף פלדמן התחיל בתפקידו
)פני יותר מחודש, במיסגרת ה-
!ירגון־מחדש של ברחנו /ואילו
זזכירת־המערכת החדשה יושבת
:תפקידה כבר יותר מחודשיים.
ברור קצר העלה סד, שהתרחש :
:טעות הוכנסה הגלופה הישנה של
זברי המערכת להדפסה, ועד שע-
זדו על הטעות כבר הודפס מיספר
.לימות ניכר. עד מהרה גוייסו חיי-
1ים שישבו ותיקנו בעט (ראה גלו-
!ה) את הטעץ תיקון.

העודק:

לבב*

אדן גרץ ׳ ב ן ־ מובים ,
הרופא היורד .
להנריהוועדההמסלנחיתלח סר המבח בבירות

ישר אלי ם בחו״ל
ון 0ו*וו
בתראדדס רי 3י0
,,הרופא היורד״ ד״ר
*דן נרץ מצא שוב
דרך מוקרית זהסנות
תשומת 7ב
בינלאומית לדעותיו.
קוראי היומון בשפה האנגלית הוצא
בפאריס אמסרנשיונל הראלד

כבוד השופם סר י*חק כהן, נשי * ביהפ 1ה * ל י 1ן ן
כבודהשופט מר אהרוןברקןבבודהאלוף מר יונהאפרת .

.ץ שוז, וסחשסח }•וחששוש 1ז**זייל

המודעה של נרץ כ*,הראלד טריכיון״
מעגל ההרס

שהתפרסמה

חדלנו להיות צבא הגנה לישראל.
והפכנו להיות צבא ההגנה לנוצרים.
בדיעה זו שלו שיתף ה-
מח״ט יוסל׳ד, גם את פיקודיו, אחרי
הפלת שני המסוקים הסוריים
בשמי לבנון, באפריל 81׳ .הוא גם
לא הסתיר מפניהם את דעתו, כי
כניסת צה״ל ללבנון היא שאלה
של זמן. לא היה לו ספק, כי לכש־תפי
ח המלחמה, יגיע צה״ל עד ביירות
.״הרגשה !״ הוא גם ידע, ש תהא
זו ״נפילה לביצה״ שקשה
יהיה להוזלץ ממנה, שהרי המצב הסבוך
בלבנץ מנע מראש אפשרות
של השגת היעדים אותם רצתה
להשיג ישראל. הרגשתו זו התחזקה
תוך כדי אימון חיילי הפלאנגות.
הם לא גילו כל חיבה או אהדה לחיילי
צה״ל. הם פשוט היו זקוקים
לצה״ל בשל הנסיבות שאליהן נקלעו.

ז אילו תגובות קיבלת בעקבות
סיכתבך לשר־הביטוזון י

מנחם בגין, כשהוא עוטה טלית ותפילין.
גם אז הוא פירסם מודעה
בהראלד טריביון, ובה האשים את
בגין באחריות לרצח הנשיא המצרי
אנוור אל־סאדאת (העולם הזה
.)2324
ביטחון המחישו נגדע*ד*1
מסקר חטיבת, השי דיון
שינר אל שר־הביטחזן
מיבתב, שמו הוא
תבע את התבטרותו
והוא מסביר אתהמניעים.
יוסף (יוסל׳ה) יודוביץ הוא מרכז
המשק בקיבוץ כפר־מנחם של ה־שומר־הצעיר,
והוא משרת ימים
רבים בכל שנה כמח״ט במילואים.
לכותרות הגיע יודוביץ ( )41 כאשר
שיגר אל שר־הביטחון, אריאל שרון,
מיכתב ובו.תבע את התפטרותו
לפני כחודש.
מאוחר יותר היה יודוביץ מוכן
להסביר את מניעיו למוסף יומון
מפ״ם, המוקדש למתרחש בתנועה
הקיבוצית. בתשובה לשאלותיו של
ארנון לפיד, אמר יודוביץ דברים
רבי עניין.

אלי

גבע, שי כעת

״סידר תגווילים ני ש ר פי ס ו או תיו ת ^ פו רוזו ח ״

גהדף הירוק :

העירך רראשי

גלוי

לאלי גכע מרעננה:

וכך נאמר בכתבה

911111

ברמות הפיקוד הגבוהות יש התמרמרות
ואי־הסכמה עם דרכו.
ש: האם תפוטר עתה ז
יוסל׳ה :״עד כד, לא הגיעה
אלי מן המטכ״ל כל תגובה או החלטה
בעקבות המיכתב. הייתי רוצה
להמשיך ולפקד על חטיבתי. אני,
כמו קצינים גבוהים אחרים, רואה
בשירות הצבאי דרך לשרת את
הציונות והעניין הלאומי. וכי אחרת
הייתי מוכן לשרת 170 יום מדי
שנה במילואים, כשהשנה אגיע
כנראה עד 200 יום ז אם ירצו —
לא יתקשו למצוא תרוצים לפטר
אותי. יוכלו לומר לי, שאני משרת
זמן רב מדי כמפקד — והגיע זמני
ללכת. לקחתי זאת בחשבון. אך
לקחתי גם בחשבון את האפשרות,
שדווקא בשל פירסום המיכתב לא
ימהרו לגעת בי, על מנת שלא לתת
פיתחון־פה לטוענים נגד פוליטיזציה
בצבא.
ש• ז איזד, טעם ראית לציין את
דרגתך הצבאית במיכתבך?
יו פ ל׳ ה 1״אינני חסיד השימוש
בדרגה הצבאית לצורך מאבקים פוליטיים.
אך במאבק נגד שרון או
בעדו — החלטתי כפי שהחלטתי
היות שהציבור אינו מייחס משמעות
לאזרח מן השורד, ורק הקידומת
מיל׳ נותנת לדבריו מישקל.
עד כאן דברי יודוביץ.

הג בז ל

מח״ט יודזכיץ
תגובה אוהדת
יופל ׳ה ז להפתעתי, רק תגובות
אוהדות. ביחידתי נקלעו החיילים
לדילמה. לא כולם חשבו כמוני, ויחד
עם זאת, אם מותר לי לומר
זאת, הם מעריכים אותי כמפקד ולא
היו רוצים לראותני מתפטר או מפוטר.
נודע לי, שבין חיילי יחידה
מחטיבתי, העושים כיום במילואים
בעזה, היו אחדים שרצו לכתוב
לעיתונות מיכתבי הזדהות עם
מיכתבי, בעוד שאחרים התנגדו לכך.
מפקדם אסר כל תגובה שהיא.
ככלל, אין זה נכון, לדעתי, שהצבא
הולך בעיניים עצומות אחרי שרון.

דמוצדים !סזזרד
ממשלת ישראל החליטה
לתנוד סיבסדך גבול עס
מ3רים — ,ובחרה בעילה
מוזרה ביותר.
מייד אחרי פירסומד, של תוכנית-
רגן התחילו להופיע בעיתונות הישראלית
הידיעות על ההפרות המצריות
של חסכם־השלום. דוברי
סישרד־הביטחון טיפטפו יום־יום
לעיתונות ידיעות על חדירות רבות
בגבול הבינלאומי בין ישראל ומצרים,
החוצץ בין מידבר סיני המצרי
ובין הנגב הישראלי.
העיתוי לא היה מיקרי: ממשלת
ישראל ביקשה ליצור לחץ עי דד
מצרים, כדי להחזיר אותם במהירות
לשיחות האוטונומיה, שנראות
לממשלה כקש ההצלה האחרון מפני
תוכנית רגן המאיימת.

שכי קשות החבל• העילה שנבחרה
בדי ליצור את הלחץ היא
מוזרה ביותר, ומעידה כאלף עדים
על מצבה העגום של הממשלה. המצרים,
טענו דוברי מישרד־הביט־חץ,
אינם מקפידים למנוע חדירות
והטתננויות משיטתם אל ה נגב,
הנמצא בשליטת ישראל.
הדוברים הודו, כי מרבית החדירות
הן של בדווים המבקשים למצוא
עבודה בישראל. אלה עושים את
דרכם ממאהלי השבטים שלהם בסיני
אל. שוק העבדים״ בצומת
אשקלון, שם באים בעלי המטעים
היהודיים לבחור להם שכירי־יום.
אמנם, דובר גם על החדרת חומרי-
חבלה. אך מיספר החדירות הללו
לא פורט, ובנראה שיש לכך סיבה.
טענה זאת היא מגוחכת על-פניה.
הממשלה מנסה לתפוס את החבל
משני קצותיו• .
על־פי הסכם השלום עם מצריים,
מותר הן למצריים והן לישראל להחזיק
מיספר מוגבל של חיילים —
שלצורך זה הם שוטרי מישמר*
הגבול — באזור הסמוך לגבול ש בין
שתי המדינות.
על פני מאות הקילומטרים של
הגבול, בין רפיח לאילת, פרוש
מיספר מצומצם של כמה פלוגות,
הן מן הצד הישראלי והן מן הצד
המצרי. על־פי ההסכם בין שתי המדינות,
שפרטיו פורסמו ברבים ב*
ניספח להסכם קמפ-דיוויד, גם אטור
להחזיק במקום כלי רכב מסויימים,
או להטים שם מטוסי סיור. ממילא,
היכולת לשמור על הגבול מפני
הסתננויות של בדווים — המכירים
את האיזור כאת כף ידם — מוגבלת
ביותר.
עובדה היא, שהבוחות הישראליים
המעטים הפזורים לאורך הגבול
אינם מצליחים למנוע את כל
החדירות משמח מצריים לשטח
ישראל, וכמעם שאינם מצליחים
למנוע כלל חדירות בניוון ההפוך
(מבריחים, כידוע, נוטים לחצות את
הגבול פעם בביוץ אחד — ואחר
בך גם בחזרה) .מדוע אי-חצלחה זו
מן הצד הישראלי מחווה שמירה על
הסככדהשלום על כל פרטיו ודיק־דוקיו,
ואילו אי־זזהצלחה שנרשמת
לחובת הצד המצרי מהווה הפרה
גמד. של חם כם-חשלום?
כאשר מנסים לחמם את הגבול
באופן מלאכותי, אפשר, כנראה,
להיתפס לכל טענה.

נתנה שביעית נסיווה ער האנשים והחנהת המהויחים ממוחמת הלבנון. קונצרן
הנמצא בשליטת הבנקים הגדולים מ״צד דמעו מערבת הביטחון ומרוויח היטב

ף• יום השלישי למילחמת־הלבנון פוטרה
מעבודתה במיפעל האלקטרוניקה
איי־סי־אי רוני בן־אפרת בת ה־ .30 רוני
בן־אפרת היתה עובדת קבועה באיי־סי־אי
(אלקטרוניקה ישראל) .הטעות שלה היתה
שהיא לא הסתירה את דיעותיה נגד
מילחמודהלבנון. לדבריה אמר לה ססנכ״ל
המיפעל, כי בגלל דיעותיה הפוליטיות יורדת
התפוקה במחלקה שבה היא עובדת.
בעבור כמה שבועות פוטרה מעבודתה
באלקטרוניקה לישראל אירמה פרוימוביץ
בת ,24 שהיתר עובדת זמנית במיפעל.
עבדו שלושה שבועות נוספים, ובסוף חודש
יולי השנה פוטרה גם חנה זוהר בת ה־,32
גם היא עובדת זמנית בחברת אלקטרוניקה
לישראל. השתיים עשו טעות דומה לזו
שעשתה המפוטרת הראשונה: הן התבטאו
בגנות המילחמד. בלבנון.
מנהל הייצור של המיפעל, חיים טורגל,
אמר כי הנשים פוטרו ״מסיבות של אי-
התאמה מבחינה מיקצועית וסישמעתית.״

באמצע חודש אוגוסט החליטו
שלוש הנשים המפוטרות להפגין
מול שערי המיפעל, השוכן בתל־אביב.
אחד השלטים שהציבו מול
שערי המיפעד היה :״בלל מרווי חה
סהמילחמה — הפועלים סשל־מים.״

אפשר
אולי להבין את נקודת ההשקפה
של מנהלי איי־סי־אי, שפיטרו את שלוש
הפועלות. המנהלים היו סבורים, מן הסתם,
כי הפועלות יורקות לתוך הבאר שהן עצמן
שותות ממנה. מילחמת־הלבנון הביאה פריחה
גדולה למיפעל אלקטרוניקה לישראל,
כמו למיפעלים רבים אחרים של קונצרן

כלל, המייצרים למען מערכת הביטחון
וצה׳ל.

הגיגיו
של ספיר
ר* ונצרן־הענק כלל נוסד בשנת .1962
•\ בישראל התחיל אז מיתון כלכלי
חמור. האבטלה התגברה, היו שביתות

י״ מאוז

השקעות בתעשייה. חברה זאת תגייס את
ההון שהיא תזדקק לו בין היהודים העשירים
של דרום־אמריקה. לחברות הישרא־ליות
יותר לרכוש חמישית ממניות ה חברה.
הקונצרן
הוקם על-ידי בנק החקלאות
והבנק לפיתוח התעשייה שייצגו את ממשלת
ישראל, קונצרן כור, בנק הפועלים
יסולל־בונה, שהבטיחו את מקומה של ההסתדרות
בעיסקה, בנק לאומי שייצג את

שדגלה

פי ־ גקל

מחירה של מילחמת־הלבנון דמשק הישראלי הוא יקר ביותר.
היא תעלה שלושה וחצי מיליארדי דולרים ויותר — וסופו של
זרם ההוצאות האדיר עדיין אינו נראה באופק. אך כאשר המשק
בודו מפסיד, ומאות חיילים. מאבדים את חייהם ואת בריאותם,
יש גם סי שמרוויח: האנשים וההכרות המייצרים את צרכיהם
של מערכת הביטחון הישראלית וצה״ל. סידחסתחהלבנון ממלאה
את כיסיהם. בפרקים הקודמים כסידרת כתבות זאת דווח עד
ההכרות האמריקאיות שהרוויחו היטב, על הקונצרן ההסתדרותי
״כור׳׳ ,על ״החכרה להשקעות של בנק דיסקונט״ ,ועד המיליארדר
שאול אייזנכרג.
והיתה התמרמרות ציבורית רחבה. באותה
שנה כינס קברניטה של הכלכלה הישרא לית,
פנחס ספיר, ועידה של מיליונרים
יהודיים במיאמי שבפלורידה. שם היתד
האווירה שונה לחלוטין מזו ששררה בארץ.
שם היו בתי-מלון מפוארים, סעודות
רבות משתתפים ונאומים נמלצים על הצורך
לסייע למדינת ישראל המתפתחת.
פנחס ספיר העלה את הרעיון: עשר חברות
ישראליות גדולות יקימו חברה ל־

הסוכנות היהודית, החברה המרכזית להשקעות
והבנק לסחר חוץ השייך לה, שלימים
נבלעו בקונצרן, בנק דיסקונט והבנק
לפיתוח ומשכנתאות שבראשו עמד
משה־בנו גיטר.
גיטר היה אחד מחביביו של ספיר. הוא
הגיע לישראל כבר ב־ 1958 כאשר ייצג
קבוצה של משקיעים דרים־אמריקאים, וקיבל
מספיר כמעט מייד את היקר מכל :
רישיון להקמת בנק. בנק דיסקונט היה

מוכן להשתתף בעיסקה, והיה לשותפו של
גיטר בבנק המשכנתאות שלו.
איש־עסקים זה, חובב גדול של החיים
הטובים, רחב־גוף, הנוהג לעשן סיגרים
יקרים, נבחר על־ידי פנחס ספיר לעמוד
בראשו של הקונצרן החדש. גיטר עשה את
המלאכה כמעט בחינם, בשכר של דולר
אחד לשנה. בשנתיים שבהן ניהל גיטר את
הקונצרן, התברר גם שהוא לא היה שתה
יותר. כלל הפסידה בשנתיים האלה לא
פחות מ־ 50 מילתן לירות. באמצע שנות
השישים זד היה סכום כסף ענק.
כדי שלא להציג לראווה את ההפסדים
המבישים האלה, מכרה כלל אה הפסדיה
לשלוש חברות־בת שהיא הקימה במיוחד
לצורך זה• ספיר לא רצה שהיהודים העשירים
של דרום־אמריקה יבינו מה אירע
לכספי השקעותיהם.
גיטר הסתלק מתפקידו בראש כלל, ופינה
את מקומו למישהו אחר מחביבי פנחס
ספיר. היד זה אהרון דוברת, העומד בראש
הקונצרן עד עצם היום הזה. דוברת, גם
הוא יהודי מדרום־אמריקה, היטיב להינשא:
אשתו היא פתו של יעקב צור, מי
שהיה שגריר ישראל בארגנטינה בשנות
החמישים, וממקורבי הצמרת של מפא״י.
דוברת אוהב לרמוז כי הוא היה זה
שחילץ את כלל מן הבוץ שהיא היתד
שקועה בו. אך למעשה חלה התפנית
שהביאה לגידולה של כלל רק אחרי מיל-
חמת ששת הימים, והבום הכלכלי שבא
בעיקבותיה.
בינתיים נשכחו גם הכוונות המקוריות
של פנחס ספיר, שייעד את כלל לגיוס
(המשך בעמוד )70

219

גו־הבחשיס

אברה גי נ ד׳

בלבה של שכונת היוקרה בראשון לציון -
שכונת אברמוביץ, הולך וצומח פרוייקט מגורים :
חדשני ומרהיב של אברהם גינת .״גן הברושים :
5חדרים 2 ,מפלם ים,צמודים ל 7דונם גן.
ב שכונה, הקרובה אל הכבי ש לתל אביב, אשר
מ עני ק ה שרותים ציבוריים וקהילתיים מעולים
ומרכז מסחרי, עומד הבי ת הבא שלך. הוא נבנה
עפ״ יהט טנ די טי ם הגבוהים ביותר, טובל
ב מ שטח• ד שא, עצים ופינות חמדהמשת רעי ם
על פני 7דונם. מראה מרהיב.
בוא אל הלב הירוק של ראשון לציון —
אל גן ז־יברושים.

5חדף 2 ,0מפתוס, צמודים

חשגן.

*דירת ו1נשבאיות
ובסנויה ונוהחיית
חינם

מרצפות 111־ ש
31דוגמאות !

מה תקבל כדייר ב׳ גן־הברושים׳ ?

זרמים ת ת מימיים באמב טיה ב שי ט ת הג אקח׳
טלויזיה ב מ עגל סגור לזיהוי מו שלם של אורחיך.
3כיווני אויר לכל דירה.
דירות דו מפלסיות.
חדר ארונות.
2חדרי רחצה עם ריצוף קרמיקה.
ארונות מטבח בסגנון אמריקני ( 6.80 מטר רץ|.
שי ש גרניט איטלקי.
מרצפות שי ש גדולות בסלון ( 3דוגמאות
לבחירה).
שטיחים מקיר לקיר בחדרי ה שינה.
אפ שרות 2כניסות לכל דירה (מתאים לרופא
או לבעל מ ק צו ע חופשי).
לובי מפואר עם חדר מדרגות רחב במיוחד.
חדר תרבות וספורט הכולל ציוד ומכשירים.
תאורה דקורטיבית בחזית.

פ. אוכל

1חזר

1 1ג׳קוז

/ריצוף קרח מרפ סוז!

$75 *0001
ל שבוע
•מים
בלבך

.א רונ ו

חזר

דירה בלי מזומנים

£309\ 380

ו !ו טי מימקיר
ל קי ר

ורות
ה ו רי

מטבח

שטיחים מקיר
לקיר

חזר

ו!ו טי תי מ קי ר
לקיר

חזר

ש טי ח• מקיר
לקיר

800/0ממחיר הדירה תקבל באמצעות
הלוואות והיתרה בתשלומים נוחים.
אפשרות ל\1-זו

ננ ^ ס ^י ס

י׳ג־י

קו!דירה באחר!!המקושתהבאים ותהוו
חויוח נופשחיום באילת ובחברהלברהחיים!
כאשר אתם קונים דירה אצל אברהם גינדי, אתםמ שנים א ת סגנון חייכם ועוברים לדירת פאר
בסטנדרט עילית, כמקובל אצל אברהם גינת\ .
בנוסף לכך, תזכו ללא הגרלה ב ש תי דירות נופ ש — באילת ובטבריה.
דירות הנו פשה מרוהטו ת תע מודנ ה לרשותכם שבועיים ב שנ ה — שבוע באילת ושבוע בטבריה —
במ שך כל החיים.

תל־אביב

נתניה

בנין יוקרתי במיוחד ברח־ לסל 22
בבניו בן 8תרות בלבד. תרות בנות
>/2ג חדרים ודירות עם גג.
בצפון תל אביב, איזור ל״ ,נותרה תרה אחת דו־מפלסית
בת 5חדרים.
בצפון הסולידי ברחי ח תם סופר 9דירות דד
מפלסיות בנות 4חדתם בבניו בן 8דירות
בלבד.

רמת־השרון
• תרות בנות 3חדתם +גג +חדר על הגג.

• ברח״ תזנגוף 18־ 16 בבנין יוקרתי במיוחד,
דירות״בנות 13־ 4חדרים הכוללות שכלולים
לרוב.
• ברח׳ ראשון לציון דירה בת 6חדרים.
• בגני ניצה מול הים, דירות יוקרה ברמה
בינלאומית, דירות בנות 4-13,2חדרים.
ב תכת שחיה פרטית, מגרש טניס בחצר,
חניון תת-קרקע׳ ועוד שכלולים רבים.

פתח־תקוה
הצעה חד פעמי ת! פנטהאוז יוקרתי בבנין
מפואר עם מירב השכלולים.

תל־אביב

פתח־תקחז

רסת־השרון

ככר הסד־נה היבאיידסו

חיים עוזר • ג

ס 1ק 1ר 1ב • 4

• ברח׳ כץ, החלה ההרשמה ל־ 2בנינים בני 9
דירות בלבד.
דירות משוכללות דו־מפלסיות בנות 4חדתם.

ראשון־לציון
דירות בנות 3 ׳/2חדרים במרסה שקט.
תרות בנות 4חדרים במערב העיר(גם לכניסה

למהית החלטה ואניני טעם !

פנטהאוז — רק 85,000 דזלר.

• קו טג׳ים מפוארים על קר קע של כ־
400מ״ר כר 60.000ו דולר.

• ברח״ .דגל ראובן 3 ,חדתם +גג +חדר על הגג
ו־י/י 4חדרים +גג +חדר על הגג ושכלולים
לרוב.

פנטהאוז בבניו יוקרתי בשכונת אברמוביץ,
רק .$110,000 אפשרות להלוואות נחלות.

קו טנ׳ים 1 1מבצע חד פעמי ל־ 8
1קוטני• באזור היוקרתי 1 והיחק סו תרב מערב
1ראשון־לציון בקח הרחובות 1
ארלוזורזב גולומב(ע־• 0־ 0
1באס) החלמ 0.000 -ו 1 $1
1במקום .$130,000

המחירים אינם כוללים מ ע־ מ

תרת הנופש בהתאם לתד,נ1ן החברה.

גינד־יבונה דיד־ור־נ 11111* 111־ *!ו ריב ,

של א

יספרו

בחברת ״אייזנשטדט — אמינות מכסימלית״
יש לי חבר אחד שקוראים לו
יוסי, שהפנה את תשומת״ליבי לתהליך
מעניין שקורה ממש מתחת לאף שלנו
באלה השנים ב,,דפי זהב״ .כשהכל התחיל,
היתה חברת ״אייזנשטדט — אמינות
מכסימלית״ קרובה מאוד להתחלת
הטור בסיווג של זפתי המות, אך היא

• צבעים וסיידי
א.א.א.א. אחים כהן __
צוו תצב עי ם ויזי קי ם. ה מ חי ר זול מכל
מתחרהאחר. רמת בי צו ע ג בו ה ה
פרוס׳ שוי פינת אבן ג בייול 45 24 2 8 ..

א. א .ש. שרות מ היר בפ״מ

/ 1׳ירוהכזוזירן
1ב ע כו

עבודות צבע סיוד
י מו נ טי ס
בדידות, מו ס דו ת
ומ שרדים
שרות מ הי ר
א ח ריו תמלאה
ז׳ בו טינ ס קי 54 רמת גן 72 62 33

א.ש. פרומקס נע״מ __

אני מסרב בכל תוקף להתרגש ממה
שעושים לשימעון פרס בקריית״שמונה .
לא־כל״כך בגלל מה שעושים לו, אלא
בגלל מי שמתרגשים.
אני, ילד הייתי בחיפה בשנות החמישים
של המאה הזאת. מי שלא היה ילד
בחיפה בשנים הללו, לא יודע הרבה על
אלימות פוליטית בגירסה הארץ־ישראלית
שלח.
היו שם, בחיפה ,״פלוגות הפועל״ .הנימוק
הרישמי לקיומן של ״פלוגות
הפועל״ היה, שפעם חיו הבית״רים באים
לשבור שביתות, והיה צורך לטפל בהם.
אבל אחרי שקמה המדינה, כבר לא
באו הבית״רים לשבור שביתות. זה היה
תפקידן של ״פלוגות הפועל״.
היה להן, לפלוגות האלה, עוד תפקיד
חשוב: להפעיל טירור פוליטי.
אני זוכר טוב־טוב שבתור ילד פחדתי
מ״פלוגות הפועל״ הרבה יותר ממה
שפחדתי מפני המישטרה .״פלוגות הפועל״
לא היו מסתפקות בצעקות. הו, לא.
הם ידעו מה זה לפוצץ אסיפה פוליטית
שלא מצאה חן בעיני האדונים של חיפה.
הם ידעו לשבור ראשים ולשבור צלעות
עם המקלות שלהם, וגם באגרופים. חם
היו מפחידים אמיתיים.
האדונים של חיפה, מי שלא זוכר,
היו החברים הטובים ממפא״י ההיסטורית.
אלימות פוליטית לא הפחידה אותם
בכלל כשהם היו בשילטון.
עכשיו יש שילטון אחר, ולשילטון
האחר הזה יש ״פלוגות הפועל״ משלו.
אז מה ו
לעלות מרוסיה

עבודות צבע צ שיפוץ חי צוני ל ב תי ם
* ה תז ת שפריץ ד קו ר טי בי 99 04 81 ..
ש מ רי הו ליי,י 15ראשל ״ צ94 12 64 ...

• גגות ־ זיפזת וסיוד
א.א.א.א.ב בע״מ
הירקון 21 מי ברק 70 37 95 ...
(ראה פרסום בסווג זה)

א.א.א.א.ב. נע״מ קבלנים ויועצים --ן
לאיטום ובידוד

פתרון לכל בעיות אטימה במבנים.

עברתי בתחנה המרכזית בתל־אביב
ונזכרתי־ שמה שחסר לי בדיוק עכשיו
בחיים זה קבקבים. באחת מחנויות
הכולבו האלה של הכל בלירה ראיתי
פיתאום קבקבים, משהו יפה מאוד,
שחור-לבן. שאלתי כמה עולה. אמרו לי :
אלף חמש מאות ג׳ובות. שאלתי אם יש
להם מיספר 44 מזה, אמר לי המוכר
שאין. באתי ללכת, אמר לי המוכר:
רגע, מה אתה ממהר, יש 44 מנעלי-
אצבע. אני עד אז חשבתי שהקבקבים
האלה שראיתי זה נעלי-אצבע בעצמם,
אבל מתברר שלא.
עלה נער אחד זריז לקומה השניה,
והביא משם נעלי-אצבע מיספר .44

זיפות וסיוד מות.
ריסוס קירות ואיטוס חלונות
נגד רטיבות, כידה ושיפועים.

שאלתי כמה זה, אמר לי המוכר שזה
בחמש מאות. הוצאתי שטר של אלפיה,
שעכשיו קוראים לה מאיה, ונתתי לו.

נציגים בישראל של:
״ניבסון־הומאנס״ ו״מייפל-ליף״
קנדה.

תשמע, אמר לי המוכר, תביא את כל
האלף, ותביא זוג אחד לאשה.

הירקון 21 בני ברק 70 37 95 ...
70 63 21 ...
א.א.א. אומני הזיפות
נחלת יצ חק 21 94 5 9 25
(ראה פרסום בסווג זה)
א.א.א. אל״רטב בע״מ
קריניצי 47ימתנ! 73 30 5 8 ...
(ראה פרסום בסווג יה)
א.א.א. אספלט הזפתים
ביאליק 1ימח גן
72 74 05

התרחקה מן המקום המכובד הזה, וכבר
הגיעה לעמוד השלישי של חזפתים ב־דפי־יהב.
וכל־כך
למה 1כי כולם רוצים להיות
בראש הטור, והתוצאה נראית לעין בגלופה
המצורפת כאן. העסק הזח נורא

אין בעיות, אמרתי לו, רק תביא אשה.
צחק המוכר ואמר: אה, אתה בשח
עולה מרוסיה.
למה מרוסיה ז שאלתי אותו.
הסביר המוכר: אלה רגילים שהכל
מביאים להם !
הצחיק אותי, והתחלתי לחפש הלאה. גם
בסיווג של הצבעים מצאתי משהו דומה,
ויש עוד מיקצועות כאלה, שכולם רוצים
לקפוץ בראש.
אם היו סופרים מופיעים ב״דפי זהב״,
בטח היה א׳ב׳ יהושע עומד בראש, עד
שהיה קם איזה א׳ א׳ אברמוביץ שהיה
מקדים אותו.

ביאה שלא וולדה
כבר ראו אותה מתחילה לצאת ...הפתח האפל נפתח קצת, וכתם לבן הבליח
בין הנוצות הקטנות ...אט־אט התרחב הפתח והלך, התרחב והלך, הכתם הלבן
התחיל ללבוש צורה, יוצא עוד ועוד, עוד ועוד ...כבר חצי ביצה היתה בחוץ, וכולם
חשבו שהנה, או״טו-טו היא יוצאת ונוחתת על מצע־הקש, ונולדת ...אבל לא ...ברגע
האחרון חדלה התנועה ...הביצה נלכדה שם, ומאז היא תקועה״.
תארו לעצמם את ההרגשה של התרנגולת !

מלו הייתי בירושלים
אני יושב לי כאן בראש השולחן הזה, שותה תה ומסתכל עליהם. הם מדברים
על אל״על, אבל היטב־היטב אני יודע על מה הם חושבים. על בריאותי הם חושבים,
אוכלי הפגרים האלה• אני רואה אותם אחד-אחד, לוטשים. עין אל כסאי,
אל הטלפון הניצב לידי, רק לידי. הם אומרים לעצמם: אולי עכשיו, כשהוא יניח
את כוס התה מידו זה יקרה 1אולי עכשיו, פתאום יאחז אותו (אותי) השבץ,
פניו (פני) יכחילו, עווית נוראה תאחז בצווארו (צווארי) ז
כן, אולי הם לא ממהרים כל־כך. אולי זה יקרה, אחרי העדות בוועדת
החקירה, הם שואלים את עצמם. או אולי רק אחרי שיוודעו בציבור מסקנות
החקירה יאחז אותו (אותי) השבץ 1הוי, אוכלי פגרים שכמותכם.
כן, אני קורא את העיתונים. היטב־היטב אני קורא אותם. פוסט־מורטם
בעודי בחיים הם עושים לי. לא עובר יום אחד שבו לא מופיעה בעיתונים ידיעה,
או כתבה, או מאמר על ״מילחמת הירושה״ .כך הם קוראים לזה, בלשון עדינה,
הדיות האלה החגות מעלי, עוקבות אחרי כל תנועה מתנועותי, וכל אחת מהן
מתכננת את הצלילה החדה, כשהמקור מושט קדימה, אל כסאי•
כיצד הם חושבים מרגיש אני, כשאני קורא את כל הדברים האלה שאומרים
האנשים הממתינים למותי! כיצד אני מרגיש, הם סבורים, כשאני שומע את
הינוקא חזה רוני נחמדוני, שמציע שלא לקבל את הודעת הפרישה שלי ! הרי
ברור שאחת מן השתיים תיקרה: או שאפרוש מן הכהונה, או שאמות בה. הוא
אינו רוצה שאפרוש, רוני נחמדוני, אז למה הוא מקווה !
הנה שם פטרונו נמוך־העיניים, האיש שאינו מישיר מבט, בעל השפם .״העניין
אינו אקטואלי ״,הוא אמר לעיתונאי ,״בוקי-סרוקי״ ,הוא אמר. בוודאי שהעניין
אינו אקטואלי. כל זמן שאני חי, העניין אינו אקטואלי. אבל אחר־כך!
מה הוא חושב, שאני איני יודע על הבריתות שהם כורתים כבר עכשיו ז הוא
והאיש הזה שיושב מולו, מן העבר השני של השולחן, זה האומר :״דרכי אינה
אצה לי לראשות הממשלה״ ! לא כלפי הוא אומר שדרכו אינה אצה לו. כלפי
בעל״השפם הוא אומר זאת, להרגיע אותו, לומר לו שהסכם הוא הסכם, ושהוא
יסכים לשרת גם תחתיו כשר״הביטחון.
הו, כן, בעל-השפם יישב כאן, אם לא יקרה איזה נס. והוא — גם הוא אינו
ילד עוד. גם הוא, יעברו רק שנה או שנתיים, והם יחכו לו בדיוק כמו שהוא
וחבריו מחכים עכשיו לי.
ושני הקינדערלאך האלה שם, טווידל״יורם וטווידל-דויד• כמו שני תרנגולים
הם יושבים. גם הם לא ממהרים, מה יש להם למהר! התוכנית כבר מוכנה.
גם הם יהיו מוכנים שבעל־השפם יישב כאן שנה״שנתיים, ואז יתחילו לדחוק בו,
לתהות על בריאותו, לרדת לחייו במלוא מובן המילה.
הוא, כן. אם יש דבר אחד שאני מצטער עליו באמת, זה שאני כבר לא אהיה
כאן כדי לראות את הקרב הגדול. אם יש משהו שכדאי להישאר בשבילו בחיים
(חוץ מארץ ישראל) זה בדיוק זה. רק זה.
קצת נחמה אני שואב משימחה שיושב כאן, לשמאלי. לפחות אחד שבאמת
רוצה שאאריד״ימים. בטח, יש לו החשבונות שלו. הוא יודע שביום שבו אני אלך,
זה גם הסוף שלו• וגם הד״ר בורג. בדיוק עכשיו יש לי הירהור ממזרי על הד״ר
בורג, אם אפשר לומר כך. הוא בטח מתנגד מאוד לחוק הצינון של הנשיא. נניח
שיבחרו בו עוד שנה לנשיאות, הוא יישב שם חמש שנים, ואחר״כך יצטרך לחכות
ארבע שנים נוספות עד שיחזור לשולחן הממשלה ! למה שיעשו לו את זה !

;ם אומרים מה הם אומדים ...מה הם אומדים ...מה הם אומרים..

שרה דורון:

שוד מי ת אלוני:

״אני ע ולה בגערה

..בעד

המדרגות היורדות!״

בביק 1ח

הנוו ת

דויד טרט קו ב ר:

מלאכותיות

״הא ז וס מסמל את

רפואי ! ״

הדם של שני הצדדים!״

חברה״חכנסת, שולמית אלוני, אמרח על יועצו
של שר״חבריאות, חד״ר חיים שדן, שאם היא ד״ר
לרפואח, אז היא טיישת. וזאת כבר שיבח מספיק טובה
כדי לדבר עם חברת״הבנשת, אשר שמה לה לדגל
להילחם בשיגיונות ובשגעונות של אגודת־ישראל.
שאלתי את שולמית אלוני:

• אודי את יכולה להסביר די מה כדיוק
רוצה ר״ד סדן, ורוצים חכרי־הכנסת שד אגו־דת־ישראל

כפה את בקיאה בחוק העברי?

• סיימתי טית־ספר תיכון.
זהו בדיוק. הם בונים על הבורות •של האזרח. בספר
בראשית. פרק ל״ח פסוק כ״ד -מסופר על תמר אשת
ער. אשר היתד, נשואה לער ולא היו לה ילדים. אחר־כך
נישאה לאונן, שחלץ אותה. ולא היו לו ילדים איתה,
ומכאן המילה אוננות. ולבסוף הרתה ליהודה. וכמו שזה
כתוב שם. הרתה לזנונים. ועל כן מצווה יהודה ״הוציאוה
מייד ותישרף.״ חאת למרות שהיא בהריון.
לסי ההלכה היהודית העובר איננו חי. ועל כן אם
אשה נדונה למוות והיא הרה, יש לבצע את הדין. אין
מחכים עד שתלד. אלא משקים אותה מייד את המים
המאוררים. על סי ההלכה היהודית העובר חי רק מהרגע
שבו הוא נותק מרחם אמו. לעומת זאת בנצרות, וקודם
לכן ביתן. אסור לגעת בעובר. אך אם נולד ילד מותר
להורגו.

• אם כך מאין המאבק התמוה שד הדתיים
בהפדות 5
המאבק הוא לאופני. ונובע ממצוות פרו ורבו, המוטלת
על הגבר. האשד, משמשת לו רק כתשמיש, כי לדאטנו
הגבר אינו יכול למלא את ד,מיצתה הזאת בעצמו. ומכאן
השיטה שהאשה היא קניין. שצריכה להיות בתוך הבית
פנימה. שהגבר יהיה בטוח שהרתה אך ורק ממנו, ולא
מאחרים.
מה קורה כעת, איך הם נלחמים בהפלות? מראים
תמונות זוועה ומפחידים ילדות, והרי גם שחיטה כשרה
יכולה להראות זתעה.
הם רודפים את העובדות הסוציאליות, עושים מצוד
של הלשנות נגד רופאים, מביאים לכך שיש פחות הפלות
בבתי־חולים ורופאים פרטיים לוקחים הזן־עתק, מכיוון
שהם מסתכנים בהעמדה־לדין ובמאסר.
בקיצור, הם מחזירים את הנשים למחתרת. לשיטה
הידנית ולמסרגות. ועל־כן אמרתי להם שדמן של הנשים
האלה הוא בראשם.

• אין דך הרגשה שאת סדכרת אד הקיר,
נאבקת בטחנות־רוח?
יש לי הרגשה שאני עולה בפעלה המדרגות היורדות.
3 3ן וי ווי 1 1

לאס, אבל בביטחון, אנו חוזרים אל חשכת ימי־הביניים.
נדמה, כאילו כל מח שחושג עד עכשיו יחיח
כלא חיה. כעת חם מתלבשים על עניין ההפלות. אם
מישהו חלם אי״פעם שהוא, או לפחות ילדיו, לא יזדקקו
לשירותיה של הרבנות הראשית כאשר חם מתחתנים
או מתגרשים, הרי שטעות בידו. בעוד כמה שנים תדרוש
הרבנות מנשים, לבד מתעודת טבילה במיקווח, גם
תעודה שתעיד על בתולין.
כעת הם מנשים לטרפד גם את ההישג הצנוע
בתחום ההפלות. יועצו של שר״הבריאות, הפרופסור
חיים שדן, משרב להגיד כמה ילדים יש לו, אבל דורש
מאיתנו לעשות ילדים. ח״כ שמואל הלפרט זועק חמש
נגד רצח של 600 אלף ילדים אלמוניים, והופך במחי
צרחה אחת נשים רבות וטובות בארץ הזאת לרוצחות.
חברת־הכנשת שרה דורון מן הליברלים עשויה להיות,
כך אומרים, שרה לענייני״נשים. יש להניח, שבמישגרת
תפקידה זה תצטרך לתמוך בדתיים, או ללחום בחם,
במזימותיהם נגד ההפלות המלאכותיות.
שאלתי אותה :

• את בעד או נגד הפלות מלאכותיות ז
אני בעד הפלות מלאכותיות מבוקרות, תחת פיקוח
רפואי, כמו שזה מעוגן בחוק.

• אגודת־ישראל מנסה כעת לפגוע בחוק
הזה.
הם לא יצליחו לטרפד. אין שום הסכם על הנושא
הזה בהסכם הקואליציוני.

+כשרה לעתיד לענייני־נשים, מה תעשי
כדי למנוע מהדתיים לבטל את החוק?
קודם כל, אני חושבת שאת מגזימה. אין כל נסיון
לבטל את החוק. החוק שריר וקיים, והם לא יוכלו לפגוע
בו. הם טוענים ש־ 600 מאות אלף תינוקות נרצחים מדי
שנה — זכותם לטעון. אנשים רבים בכל העולם טוענים
כך. הם אנשים דתיים וזד, ברוח אמונתם.
באשר לתפקידי כשרה לענייני־נשים: בינתיים יש
רק דיבורים. כאשר זה יהיה אקטואלי — ואם זד, יהיה
אקטואלי — אשמח להיפגש איתך לשיחה יותר ארוכה
ולהבהיר לך את עמדותי בנושא הנשים.

הגרפיקאי דויד טרטקיבר גרם לתדהמה אצל חבריו,
כאשר התברר להם כי הוא האיש אשר עיצב את אות
״שלום הגליל״ .טרטקובר ידוע כאיש שהתנגד למילחמח
בלבנון.
שאלתי אותו :

• מילחמת־הלבנון שנויה במחלוקת. איך
זה שאדם כמוך עיצב את אות־הסילחמהז
מה זה אות־־המילחמד, ז אות־הפילחמה היא סימן*
היכר לאנשים שהשתתפו במילחמה — בין אם היתה
צודקת ובין אם לא היתד, צודקת. אין זה מתפקידו של
האות לקבוע את צידקת או אי־צידקת המילחמה.
האיש, או אם תרצי החייל, יענוד את האות הזה גם
אם לא ד,אמץ בצידקת־המילחמה. האות לא בא לרומם
את המילחמה ולתת לה אפקט של מיתוס או של גבורה.
הדבר היחיד שמקומם אותי במה שנוגע לאות הזה
הוא, שכאשר פתחתי ביום רביעי בבוקר עיתונים, גיליתי
להפתעתי שהאות שעיצבתי בשבוע השני של המילחמה,
על־פי בקשת הצבא, פורש לא נכץ. אני לא מסכים
שהפירוש של הצבע ד,אמם הוא אש וגבורה. בעיני,
האדום מסמל את הדם של שני הצדדים. הירוק מסמל
לא רק את הגליל. אלא גם את לבנון, והאדום שבתוך
הירוק מסמל את לבנץ החצוייה בדם. והכחול והלבן הם
אמנם הסמלים הלאומיים. אך באותה מידה הם גם
הצבעים של הזעפרני והליטאני, וכפל־המשמעות הזה
חשוב מאוד בעיני.

+איך •האות הזה מסתדר עם דיעותיך
הפוליטיות?
המעות הפוליטיות שלי הן ידועות, והעניין המיקצועי
הוא מחוץ לכך. זוהי מסורית כאן בארץ, אותות המילחמה.
אני רק יכול לקוות שבעתיד יהיו כמה שפחות אותות.

מה הם אומדים מה הם אומרים מה הם אומר מה הם אוח

חגה ש בי ב:

1111־ 1סדגגסגד :

3ר1ק א!ש 1 0י :

״ו א היה נ ו שי קוו ..קיווית , 1שהאמנות
בווי ם׳ נ ה חו ם ה!״ היא מעבר ו פווים יקה י־׳ בצ רפת וימו׳ בי שראו!
אומרים שהיהודים בעולם שומרים על פרופיל
נמוך. הפסיקו לענוד מגיני דוד על צווארם, הפסיקו
לבקר בבתי״בנסת, הפסיקו לאכול במיסעדת ״גולדנברג״
המפורסמת בפאריס.
פרנק אשכנזי הוא כתב בעיתון השמאלי הצרפתי
״ליבראסיון״ .בן, הוא גם יהודי.
שאלתי אותו :

ב״גלריה הלבנה״ מוצגת בעת תערוכה עול צלמי״
עיתונות, שעקבו אחרי מילחמת הלבנון. מובן מאליו,
שגם צלמת המערכת, ענת סרגוסטי, משתתפת בתערוכה
זו. ענת צילמה, לדעתי הבלתי״אובייקטיבית, את אחת
התמונות החשובות של המילחמה — את תמונתו של
מנהיג אש״ף, יאסר ערפאת.
תחשבו מה שתחשבו על ערפאת, אן תמונתו שצולמה
על״ידי צלם ישראלי, שחצה את הקווים ועבר למערב־ביירות
במהלך המילחמה, היא ללא שפק תמונת־מילחמה
חשובה לא פחות מתמונות של בתים הרוסים,
של ילדים מתים, של גידרות־תיל, ושל חיילי שני
הצדדים.
לתדהמתי, כשביקרתי בתערוכה לא גיליתי על
הקירות את תמונתו של ערפאת, שהוגשה על־ידי ענת
לאוצרת הגלריה, חנה שביב.
שאלתי את האוצרת :

• כיצד מרגישים כיוס יהודי צרפת?
אני חושב, שמאז הדרמה בקופרניק, יהודי צרפת
נמצאים בהלם. מאז אותו אירוע השתנו הרבה מאוד
דברים בצרפת.

• עכשיו קשה יותר להיות יהודי בצרפת?
לא הייתי אומר שזה כך. אבל מצד שני, אנחנו נמצאים
במצב שבו אנו חייבים לארגן את היהודים להגנת־עצמית
בבתי־כנסת, בהפגנות וכדומה.

• יש כעת גל אנטי־שמיות בצרפת?

• מדחן תמונתו של^ערפאת אינה מוצגת
בתערוכה?
גישתי לתערוכה אינה פוליטית. בחירת התמונות
נעשתה על־פי ערכים אסתטיים ועל־ידי יצירת ביטוי
אישי. התמונה היתד. מודפסת גרוע, וכתמונת־חדשות
בקונטקסט של הבעה אישית היא. לא עמדה בפני
עצמה וירדה בסלקציה. לא היה כאן כל שיקול פוליטי.

• את בטוחה, שהסיבה אינה פוליטית?
בהחלט לא. התמונה לא היתה מודפסת טוב ולא היתה
חתוכה נכץ, לכן בתשבץ הסופי של התמונות היא ירדה.

• יש הטועגים, כי לא רציתם שהאורחים
שלכם יאכלו ארדחת־ערב ליד תמונה של
ערפאת.
ק^זקוש. יש לנו תמונה של חייל־מת, שחתול אוכל
את בשרו. זו תמונה שאנשים יכולים, לדעתך, לאכול איתהז אני לא הולכת על סקופים. התמונה של ערפאת היתד.
לבנה, חיוורת. לא יכולתי למסגר אותה.

• ׳מדוע לא פנית לצלמת וביקשת להדפיס
אותה שנית?
לא היה זמן. אני לא מתביישת במה שאני עושה.
תאמיני לי, שאם התמונה היתה חתוכה נכון ומודפסת
נכון היא היתד. תלויה על הקיר כי זו תמונה חשובה.
כאב לי שנאלצתי להוריד אותה. יחד עם זה, אני שלמה
עם החלטתי.

ומה אומרת ענת סרגוסטי על בך, שתמונת״ערפאת
שלה אינה תלוייה בתערוכה ז
העובדה שיאסר ערפאת צולם על־ידי צלם ישראלי
בעיצומה של המילחמה היא, עם כל הצניעות, אחד מההי־לייטס
של העיתונות במילחמה הזו, וקשה מאוד להתעלם
ממנה — אלא אם כן יש לכך סיבה פוליטית.
מכיוון שכולם בארץ התעלמו מהתמונה — בניגוד
לעיתוני חו״ל — חשבתי שבפורום כזה, שאמור להיות
אמנותי, לא יהיו שיקולים פוליטיים בבחירת התמונה.
קיוויתי שהאמנות היא מעבר לפוליטיקה.

• האוצרת טוענת, ש ה תסוגה סוד פס ה גרוע,
ולכן לא נתלתה בתערוכה.
אם אכן כך, אפשר היה למצוא אותי והיה די זמן
כדי להדפיס את התמונה מחדש. לדעתי, הפורטרט הוא
טוב. אך זה לא רלוונטי מה איכות הפורטרט בפני עצמו.
מה שחשוב הוא, שהתמונה כצילום־עיתונות מהמילחמה,
עומדת בפני עצמה

כך, אינך סקבלת את וההסבר שלא
היה כאן שיקול פוליטי.
קשה לי להאמין.

זה יהיה שיגעון לחשוב שהצרפתים בחלקם הגדול הם
אנטי־שמים. אנחנו חופשיים. בצרפת אין בעיה של לחיות
חיים יהודיים, אבל יש לנו בעיה עם טרוריזם. אם אנחנו
רוצים, אנחנו יכולים ללכת ברחוב עם מגן־דוד על
הצוואר ולהכריז שאנחנו יהודים. אבל אנחנו צריכים
להגן על עצמנו מפני קיצוניים.

• גם בגרמגיה זה התחיל כך•
אני יודע שאם תהיה בעיה כלכלית, היהודים ייפגעו
ראשונים. אבל זה לא ספציפי לצרפת. אני לא מאמין
שיכול לקרות פה מה שקרה בגרמניה, בשום אופן לא!
אחרי הכל, יש לנו ממשלה סוציאליסטית ואנחנו גאים בכך.
ליהודים נמאס מז׳יסקאר. הוא יצר בעיה. את יודעת
שבפעם הראשונה בתולדות המדינה היתה לנו הצבעה
יהודית? כמעט כולם בחרו בפרנסואד. מיטראן, שכל חייו
היד, ידיד לישראל. לז׳יסקאר ולממשלתו היה יחס מגעיל
ליהודים.

• היהודים עכרו פיתאום מהימין לשמאל?
לא, בהחלט לא. חלק גדול מהיהודים הם ימניים, חלק
גדול תמך ב״שלום הגליל״ ׳,בכניסה ללבנון ובבגין. יש
לנו אידגונים יהודיים צבאיים, כמו של בית״ר, שהם
ממש פנאטים. הם לא מבינים שהפוליטיקה של בגין
הביאה את ישראל למצב רע, למצב של גוויעה. הם לא
פוקחים עיניים. בשבילם כל מה שישראל עושה זה בסדר
— דברים משתנים, אך ישראל תמיד צודקת.
אי־אפשר להיות שמאלי בענייני צרפת וימני בענייני
ישראל.

שדית ישי

החגיגה מתחילה !
נפתח המלון מס׳ 1בישראל

£1141

מלון אביה־סונסטה אילת
ה מלון שע שהאתט אב ה מ פו רסמתב עו ל ם
מצטרף יחד עם סונ סטה ירו שלי ם
לרשת היוקרה הבינלאומית
סונסטה.

מלונות סונסטה בעול :
ברמודה,מיאמי,ניו־אורלינס,
בוסטון,הרטפורד, ירושלים,
הרצליה,קהיר,אמסטרדם.

אביה־סונסטה
המלון המסואר ביותר

להזמנת מקום צלצל:

פותח תקוסה חדשה

תל־אביב , 03-455756

בתיירות הנופש.

אילת 76191־ 0 5 9

א בי ה ־ סונ סטה אי ל ת ־ מלון מ עו לםאחר

גבי ש :

א 1שי סבשלם

וובום ג־וס: איך והיבנס וגיטנח של
בנסו! ולגנוב מיושם של שניצל ברוטב
ליגון כשכר הזרויות שגורות
״הדרך הטובה ביותר לנוח מהמולת ביזתם של המושל בסידרת
בנסון, היא להיכנס למיטבח ולבלות שם כמו שסבתא שלי נהגה
לעשות,״ מצהיר רוברט גיוס, כוכב ד,סידרה הטלוויזיונית. ומדגיש :
,״אבל שלא כמו בתסריטים, כאן, כדי להנות, צריך לדעת לאלתר.״
ואם מישהו רוצה להזמין אורחים ולהפתיע אותם בשניצל בנוסח
בנסון, הנה משהו הקיים רק ברפרטואר האישי שלו. אז רישמו:
770 גרם שניצל עגל (מה שהנוכרים קוראים ״אסקלופ״) 4 ,כפות
חמאה 4 ,כפות שמן זות 3/4 ,ספל מרק בשר 6 ,פרוסות לימת דקיקות
כנייר, כף מיץ לימון. עושים כך: ממליחים ומפלפלים את הבשר
וטובלים בקמח. במחבת כבד מחממים את החמאה והשמן בצוותא.
מניחים את הפשר, מותר חמש פרוסות בצוותא, ומטגנים בנועם,
על אש קטנה, שתי דקות מכל צד. משהשחימו, מעבירים לצלחת.
משאירים במחבת שיכבת שומן דקיקה בלבד, מוסיפים חצי ספל
מרק ומרתיחים לדקותיים תוך בחישה מתמדת. מחזירים את הפשר
ומסדרים עליו את פרוסות הלימה. מכבים ומבשלים במשך 10 דקות
עד שהתרכך. אפשר לזמזם באותו הזמן את נעימת הסידדה.
להגשת: מניחים את הבשר על צלחת מחוממת, כשהלימה מביט
בך מלמעלה ומוסיפים את רבע ספל המרק שנשאר למיצים הרוחשים
במחבת. לאוהבים להקפיד על הכשרות מומלץ להוסיף לעניין
גם כף מיץ לימה ושתי כפות חמאה, ולמזוג הכל על העגל.

הנסיו ומידו׳! :מדר חחזממת של הצי המלכות*
מהשיר להבות גלים על היבשה. עיתוני
בדמיה חוגגים וההלכה תורהת שיניים
מן הרגע שבו גילו עיתוני בריטניה, שהזוג

שנרשם באי הרומנטי מוסטיק כגברת ומר
קיימכרידג׳ אינם אלא הנסיך אנדריו והכוכבגית
קד סטארק, סואנת בריטניה יותר מגלי הים.

נראה כי על היבשה נכונה לנסיך התמודדות קשה
פי כמה מזו שידע בקרבות פוקלנד.
״המלכה אינה מאשרת אמא פקדה על בנה:
הזרד הביתה גברת קיימברידג /מי את?״ ״אמילי
או עימנואל״ — אלה רק כמה דוגמות לכותרות
המפארות את עיתוני הערב. כל יתג ותו בעברו של
אנדריו מועלה על הנייר, עם תאריכים ותמונות
בצידו, החל מחברותיו לילדות מבתי המלוכה
האחרים וכלה בשידוכים אפשריים ובלתי אפשריים.
ואמנם, מכל נסיכי אירופה, יצא לאנדריו שם
של קאזאנובה שהאפיל על פרשיות אחיו צ׳ ארלס
בטרם נשא לאשה את ליידי די. ב־ ,1978 כשהיה
עדיין בפנימיית גורדונסטון, הכיר את קליאו
נתניאלס, בתו של אדריכל סקוטי ידוע. היא
הוזמנה על־ידי המלכה לווינדזור, אבל אהו״בך
עזבה במפתיע את הקולג׳ בלי לציין סיבה והצטרפה
להוריה באיי באהאמס 1979 .היתד. השנה של ליידי
קאמילה פיין, בתו של דוכס וסטמורלגד,
שנועדה לצ׳ארלם ככלה והעדיפה את אנדריו
לפלירט. את קריסטי דיצ׳מונד, בתה של אחות
רתמניה, הזמינה המלכה אליזגת לבלות לילה
ן זטולם הזה?358

בבאקיגגהם, לפי דרישת הנסיך, אך מייד אחריה
נכנסה לתמונה ג׳מה קארי בת ה־ ,22 בתו של
מפקד חיל־האוויר, שהעניק לאנדריו את שיעורי
הטיסה שלו. העלמה קארי היתד, בת לווייתו של
אנדדיו ליום הולדתה ד,־ 50 של הנסיכה מאדגרט,
עובדה שהולידה תחזיות לעתיד.
למירוץ אסקוט 1981 הגיע במרכבה אחת עם
אשה צעירה נשואה ו מהודרת, בשם ה דוכסית
של רוקסכרגה, והזים את השמועות בדבר רומן
אפשרי עם האשד, הנשואה בחברת דוגמניות ושחקניות
רבות. אחת מהן, קים דאיז, ניהלה איתו
דומן בן שישה חודשים, אך נפרדה ממנו כשיצא
לאיי פוקלנד. בשובו משם לחופשתו, הראשונה,
יצא בחברת אשה אלמונית להצגה של מ^זזמר ואשד,
זו היתד, כיסוי, כך סבורים העיתונאי^׳ לחברתו
האמיתית, שהיתה כבד אז קו סטארק.
בינתיים הורתה המלכד, להדק את הקשר עם
שני ׳בתי המלוכה העשויים לספק את השידוד
הנבחר: בתו של מלך ספרד ומישפחת המלוכד,
מיוון. לחואן קארלדם בת בשם אלגה, שהגיעה
לפירקה, ולקונסטנטין הגולה מיוון בת ושמה
אלכסייה, שכבר נפגשה עם אנדריו בהזדמנויות
שונות, כי קונסטנטין ואן מארי, רעייתו, גרים
מזה שנים אחדות בלונדון, ומקיימים יחסים קתביס
עם אליזבת ופילים.

*! שינו ב שני ם

ראול(׳וליה: עונת לבעל ]אגן
על הבימה יש לו 21 בשים. על הבד יש לו רק עזים. זהו הכוכב
הסכסי ההדש של אמריקה, ראול ג׳וליה 42 הנראה בתמונה
למעלה עם אשתו במציאות, מרד פולווי, ובתמונה למטה עם העז
האהובה עליו ביותר, כיאטריצ׳ה, בסרטו של פול מאזורסקי
הסערת.
הוא שחקן ותיק, שכוכבו זרח בדלילה והגביה לכת מאז הופיע
בלהיט ״של ברודווי, תשע, שאינו אלא מחזמר ששאב השראתו
משמונה וחצי של פליני. במחזה מגלם ג׳וליה בימאי בשם נווידו
קונטינו, העומד מול בצורת ביצירתו ומנסה לברוח לזרועותיהן
של נשים רבות ככל האפשר. בסירטו של מאזורסקי מגלם ג׳וליה
רועה יווני רודף נשים. גירסה קומית *של קאליבן על שייקספיר,
ששמו כאן קאליכאנוס, והוא עוגב על בתו בת ד.־ 14 של האדריכל
האמריקאי הבורח אל האי ונאלץ להסתפק בעזים שלו.
במציאות נשוי סוליה כבר שש שנים לאותה אשה, וטוען כי לא
דק שאינו אחוז בשיגעון מץ איגסופי, אלא שהוא מופת לבעל
נאמן.

זיאן־נול ברמונדו: השחקן שהגיע דיובל למוות הנל

לז׳אן־פוד כלמונדו יש סיבה טובה להרגיש כמו
אלוף האלופים. לא רק שהוא חוגג 25 שנים על
הבד, לא רק שהוא מופיע בסרט ששמו אס בין
האסים (״אלוף האלופים״)׳ ולא רק שבנו מופיע
לצידו בסרט אלא עוד משהו.
הוא יכול להסתכל לאחור בסיפוק !ולומר: הנה,
אמרתי לכם. כי מתחילת הדרך זכה לשמוע אך

ורק עובדה אחת ממביני דבר: שחקן הוא לא
יהיה לעולם. הוא מכוער. יש לו אף עקום .״ש
לו פרציף של פושע. אין לו כישרון. ומאז כבר
25 שנים שהוא מוכיח את ההיפך, ומרוויח פי
כמה וכמד, מכל שחקן יפה ומוכשר אחר. והתמונה
הזו, עם הדובון על הגב׳ היא החביבה ביותר
בתמונותיו, האחרונות.

רוססרופוביץ: שמבניה!מוסיקה

פייר לאנפץ, בעל יקבי לאגמון, ממפעלי השמפניה המפורסמים
ביותר בצרפת, נראה בתמונה כשהוא מוזג מן היין המבעבע לכוסותיהם
של קרואים נכבדים ביום הולדתה ד,־ 400 של המהוללת במיסעדות
פאריס, מור דיארדאן, המיסעדה שהפכה כבר מזמן לשם דבר
בכל הקשור לבישול צרפתי משובח. בין המתמנים נכחו לקוחות
קבועים של המיסעדה, וביניהם שחקנים ואמנים רבים. בתמונה נראה
הצ׳לן הרוסי הגולה בפאריס, מסטיסלב רוסטרדפוביץ /ובמרכז
בתו אולגה, הדומה לאמה היפהפיה גאלינה וישנכסקיה. לצידה
של אולגה נראים השחקנים ז׳אן פיה ודניאל צ׳קאלדי.

העולם הזה 2358

המעילים שלמנהטן באים
להשלים את המראה הספורטיבי
המאופק שלך. אותו הידור
צנוע ולא־צועק,
שאניני־הטעם 991 מבחינים בו
מיד.

עכשיו, כשאתת אפנתי ו
תכלת,ו
נראהבו

חשבת שמנהטך זה רקח 1לצ 1ת?״

אוצר ה טיול

חולצות מנהטן יפות עכשיו יותר מתמיד. אבל שלא
כתמיד -הן אינן בנות יחידות. עכשיו יש הרבה יותר
מנהטן. משפחה שלמה. מכנסי מנהטן, סריגי מנהטן,
תחתוני מנהטן. הכל כדי שתיראה טוב יותר. מכל
הצדדים.

:שיש תחתונים של מנהטן, אתה נראה סוב גם
מתפשט. בצורתם, הם נראים כמו בגד ים
1א כמו תחתונים. צבעוניים(בצבעים כחול,
:ורדו וחום) ובגיזרה כל כך מחמיאה, שכל גבר
ם עוד יותר גבר.

גבר שעובד קשה, זקוק
כי חולצות מנהטך נראות ט 1ב מעל מכנסי מנהטך
למכנסיים שאינם ממהרים
להתעייף. מנהטן עשתה אותם עכשיו. מכנסיים שתפקידם להישאר
רעננים לאורך כל היום, הרבה הרבה ימים. מדוד אותם.
תרגיש בהם פשוט טוב.

יש כאלה שמשתמשים
הג׳וגינג לריצה חפשית. י
שאוהבים לבלות בהן | 1
לישון בהן בחורף.

עם מנהטן אתה נראה טו ב גם כשאתה מתפשט׳

כר יוצא׳
ש ח לי פו ת

הג׳וגינגשלמנהטן מתחרות
בפיז׳אמות החדשות של מנהטן
וכל אחד צריך להחליט:
אוזהאוזה.

הסוודרים החדשים של מנהטן
ים בחובם את כל החמימות |
לא־פורמלית של

חרפי נעים,
ח פשית
#־יצה, ואתה 9
נראהבמיטבך, י

עם כל9

בחליפות
יש אחרים
בבית ואפילו

רוזי הכינה לך חורף מפתה^ ,

הכנסי אליו בסערה...
נעל ״אקשן״ בצבעים עזים (בתמונה)
מגפוני ״ו\ו 5/\1_00״,על עקב שני ס״מ
נעלי עור משופשף ״ ענתיקו
רוזי אתך בסעררר
רוזי בדיזנגוף סנטר שער 2ת״א.
רוזי במפעל: בית אלפא 15ת״א

^ פילו השזפטים המנוסים
לא יכלו לעצור בעד אנקת
הזוועה שנפלטה מפיהם כאשר הפשילה
שיראז עוואר את שרוולה.
הזרוע הדקיקה של הנערה הרזה
בת ה־ 17 היתד. מושחתת לחלוטין.
כף היד היתד. משותקת בחלקה
ואצבע אחת הזדקרה חסרת־חיים.
האמה היתד. מצולקת בשורה של

גופה באולר קטן שהביא איתו.
מאותו רגע הפכה הצעידה המתולתלת
למרכזה של דרמה נוראה,
שבמהלכה נרצחה אמה, נפצע אחיה
סירחאן, והיא עצמה נפצעה אנושות.
בעת
עדותה בבית־המישפס ישב
בן־הדוד, לואיי, והביט בה בעיניים
אדישות. הצעיר, תלמיד תיכון,

1ן| 1ן ך 1ך 1מרים עוואר, אמה של שיראז, נר־י
י י * 1צחה על־ידי אחיינה. הנער בן ה־18
בא בבוקר מעזה כשהוא מזויין באולר כדי להתאבד

לאותו יום נורא בביודמישפחת
עוואר. אבות המישפחד ,.שני האחים
לבית עוואר, נולדו בלוד. ב־מילחמת
השיחרור נותר אביה של
שיראז בביתו, נשא אשד. והוליד
עשרה ילדים. אחיו, גלה לעזה
והתגורר מאז במחנה פליטים. גם
הוא נשא אשד, והוליד ילדים. אחרי
מילחמת ששת הימים נפגשו ה־

לנגד עיניה של אהובתו. הוא תשב שהיא אינה אוהבת
אותו יותר ורצה לסיים את חייו. הוא פצע את שיראז,
ואת אחיה. האס נהרגה במהלך הקסטה שפרצת.

הצעיר של הכלה, לואיי, נשא את
עיניו לבת דודו מלוד שיראז. כבר
בגיל שש התאהב ללא תקנה בילדה
הקטנה והצחקנית והחליט בלבו
לשאת אותה לאשה.
אולם הוא שמר על סודו זה
במשך כל השנים. רק לפני שנתיים,
במסיבה מישפחתית, הרהיב עוז
ואפר לשיראז, שהיתה אז בת , 15

מכיוון שהוא היה עדיין תלמיד
תיכון וגם שיראז למדה בבית-
הספר, לא פנה להוריה ולא ביקש
את ידה. הוא אפילו לא סיפר על
אהבתו לאביו, אלא רק לאמו ואחותו.

״הרגת
או תי
א ת מול ״
ך* יו לי ה שנ ה, בחופש הגדול,
ביקר בבית־דודו בלוד וראה
את שיראז. ברגע הקצר שבו היו
לבדם שב ושאל אותה אם היא
אוהבת אותו והיא צחקה ואמרה
לו :״אתה משוגע, לך מכאן!״
לואיי קיבל את דבריה אלה
כגזר־דין מוות .״הייתי בלחץ ודי-
כאח, לא אמרתי דבר, אבל חזרתי
לעזה והחלטתי להתאבד,״ סיפר.
הוא נפרד מאימו ומאחותו ואמר
להם כי לא יהיה בחיים, אך הן
חשבו שהוא מתבדח ולא התייחסו
אליו ברצינות. אז הלך להיפרד
1ם משלושת חבריו, וגם להם אמר
ני מחר יתאבד. באותו לילה לא
ישן אפילו רגע. הוא חשב על
שיראז והחליט לקחת איתו את
אולרו, לבוא אליה ולחתוך את
ורידיו לנגד עיניה לאט-לאט, עד
שתתחרט ותאמר כי היא אוהבת
אותו. אם לא תאמר את המילים
זעואלות, החליט לואיי, כי סיים את
•רשת חייו הקצרים.
הצעיר המאוד! עזב את ביתו
נחשבת לילה, נסע במונית לתל-
אביב ומשם הגיע בשעת בוקר
מוקדמת לבית-דודו בלוד. לדבריו,
נבנם למיטבח ואמר לאהובתו :
•הרגת אותי אתמול ! אם לא
תאמרי לי שאת אוהבת אותי אחתוך
את עצמי !״ אד היא הנידה

| 1111X71!1 11א 711 || 1לואיי (למעלה) אהב את בת־דודו
1׳1\ 11י 1111X111 ^ 11 - 11 מאז היה בן שש. הוא גילה לה
את אהבתו לפני שנתיים ולדבריו השיבה לו אהבה. באשר חשב שהיא
התחרטה על האהבה אליו תקף אותה בסכין והצח׳ את א מוג
צלקות מכוערות וליד המרפק הי־תה
תחבושת הדוקה שהעידה על
נזקים נוספים.
בפשטות ובכנות סיפרה שיראז,
נערה ערביה תושבת לוד, על האירועים
שהתרחשו במישפחתה באהבה

ביולי השנה. באותו בוקר, בשעה
8בערך, כאשר רחצה כלים
במיטבח, התפרץ לשם ללא אומר
סו די ת
ודברים ׳בן־דודה מעזה, לואיי
ס י ־ הגנות, מסורת נוקשה
(מתחרז עם גוד־ביי) עוואר בן
ה־ 18 והחל דוקר אותה בכל חלקי ״ י ואהבת־נעורים היו הגורמים
נראה על ספסל הנאשמים כילד
בן ,12 ולא כמאהב מיואש שרק
לפני חודשים ספורים היה סוכן
להקריב את חייו וחייהם של אוזרים
בגלל אהבתו הנואשת לשיראז.

וו מי או וי ולי ה בלוד: הוא הרג את
אמה מבני שאהבתו לבת הושבה ריקם

מוחץ ומיס

אהובתו

שיראז,

הבית בלוד היה מכוסה כולו בדם מהדקירות
הרבות שדקר המאהב הנ כזג לואיי,
אח אחיה ואת אמוג שנפטרה מפצעיה.

אחים שנית והמישפחות הכירו זו
את זו.
למישפחה שהתגוררה בעזה, היתד,
בת שהתאימה בגיל לאחד מבני
המישפחה בלוד, ובעוד הילדים
תינוקות היו האמהות מצחקקות
ומיעדות אותם איש לרעותו. אולם
כאשר הגיעה הנערה לפירקה, נעצר
החתן מלוד ונכלא בעוון החזקת
נשק. בעקבות מאסרו ביטל אביה
של הכלה את השידוך, והיא התארסה
לגבר מצרי. אולם אחיה

כי הוא אוהב אותה. לדבריו, ענתה
לו כי גם היא אוהבת אותו, ולבו
רחב משימחה .״אמרתי לה כי אני
אוהב אותה עד כדי טירוף, והיא
אמרה כי גם היא מאוהבת בי עד
שיגעון,״ סיפר בבית־המישפט.
במשך השנתיים הבאות נפגשו
השניים לעיתים מזומנות באירועים
מישפחתיים, ומעולם לא נותרו לבדם.
אך בלבו נשא לואיי את הבטחת
האהבה של בת־הדוד, ובדמיונו
כבר ראה בה את ארוסתו ואשתו.

בראשה ואמרה כי אינה אוהבת
אותו. אז חתך את אמת ידו השמאלית
כמה פעמים באולר הקטן,
והביט בדם הנוטף מידו .״היד
כאבה לי וידעתי שאני הולך למות
בגללה, אז התחלתי להרביץ לד.
באגרופי, אבל לא רציתי להרוג
אותה,״ הצהיר בבית־המישפט.
כאשר שמעו בני-המישפחה את
צעקותיה של שיראז, מיהרו למיט-
בח וניסו להפריד בין הצעירים.
(המשך בעמוד )45

כששמע אחד האסירים את

המוסיקה המיזרחית המל111^
1 1 /1 1 1 1
היבה, לא התאפק, קם ממקומו והחל רוקד בירכתי
הבימה, להנאת חבריו האסירים .״המוסיקה הזאת עוזרת
לנו לשכוח את הבעיות שלנו,״ אמר אחד האסירים.

ע 1ך ה >ן 1ך | 1ן ׳ ד ומאוכזב מביס סבסד לסורגים של תאו,
באגף האסירים טעוני־העה. לאסיר זה לא

ניתנה אפשרות לצפות במופע, יחד עם שאר העלואים. בגלל היותו נתן!
לסכנת פגיעה מצד אסירים אחרים, על רקע של חיסול־חשבונות.

אחד האסירים הביא
* 111ך 11ו ך1ץ1י
עימו כיסא פרמי לחצר

נ/יי עיי *
האגף הכללי, שבו נערכה ההופעה. האסירים לא יישבו
בסדר קבוע מראש, אבל היו תחת השגחה מירביח
של קציני־הביטחון, שלא הסירו מהם את עיניהם.

משאטח
ך י נהל הכלא עוזב. מי ימלא
#/יי• את מקומו, מה יהיה עלינו,
האם החדש יהיה קשוח?״ שאלות
אלה של חוסר־דדאות היו נושא
השיחה העיקרי שיל אסירי כלא
שאטה בשבוע שעבר.
הזדמנות להחליף אינפורמציה ולי
ה במצב החדש ניתנה לאסירים
שהתכנסו בחצר הכלא, כדי לחזות
בהופעת אפנים, כולם על טהרת
עדות הפיזרח.
התברר, שכמעט •בלתי־אפשרי
להעלים מהאסירים מידע על המתרחש
מאחזרי גבם. הסיבה לתסיסה
ולאווירה הוסר־הוודאות היא מנהל
כלא שאטה, סגן גונדר שמעין שושן,
המכהן בתפקידו מזה ארבע
שנים וחצי. שושן עומד להתמנות
בעוד כחודש לראש מחלקת הבי-
טחת של בת-־הכלא, במקומו של
סגן גונדר אלברט חיות, העומד
להתמנות כמנהל כלא באר־שבע.
חיות יבוא במקומו של גונדר
משנה חיים קימדת, שימלא תפקידי
אירגון בשירות בתי־הסוהר.
למרות שהנהלת הכלא ניסתה
לשמור על המינוי החדש בסוד
מפני האסירים, מודיעת האסירים
גילה את החדשה חיש־מהר, ויושבי
המוסד החלו לעשות ספקולציות על
המצב החדש.

שימי
לא בא

עימוד ברץ ןוד

הזמרת עליזה עזיקרי מלמדת את ה*
אסיר גבי בז־חמו, החוזר בתשובה,
סירטאקי. לצווארה תלתה הזמרת זוג נעלי־בד שקיבלה מחנה מהאסירים.

ף* שבלע שעבר ניסתה הנהלת
יי הכלא להכין לאסירים הופעת־הפתעה,
אולם גם ההפתעה נתגלתה
חיש־מהר.
הכל התחיל כאשר קצינת־החינוך
של בית־הסוהר פנתה לרדיו. למחלקה
המיזרחית, וביקשה להקליט
את התוכנית מהוד הנדזרח, שבחנוכה
ימלאו לה 20 שנה. ההצעה
התקבלה בברכה.
אחרי ששמעו אסירי כלא שאטה

מקום טוב באמצע

אחד האסירים בחר לו דרך
מקורית משלו לחזות במופע
המיזרחי. ברחבה, סמוך לבימה, פרש לעצמו שמיכה והשתטח עלית.

| 1!\ 11 כן נראית הקומה השנייה של האגף הבדלי בכלא שאטה, במבט
מלמטה. האסירים צופים מחלונות המיסדרון, כשמעליהם סובביס

השומרים בין גידרות־התיל הגבוהות. המקום שימש נקודת־תצפית מצויינת לאסירים.

1/111 1 7 7 0שלושה אסירים מצאו דרך נוחה ביותר לצפות בהו־י
י י 1 ייי (*עת. הם התיישבו ליד החלון המסורג, הממוקם
במיסדרון האגף הכללי. המיסדרון, שלאורכו פזורים תאי־המגורים, נמצא בקומה השנייה.
הכלא. הס ישבו באמצע, לגושים
היטב׳ נעולים בנעלי אדירם יקרות,
מצוחצחים ומטופחים. הם נתנו את
הקצב בהופעת הזמרים, כשכל ה אסירים
מתגודדים סביבם.

סי כ סון
גין־עירוגי

1 #3^7

זי• :ן

ך 1י ך
# 11 1 11 /

1111 1 #1
שאטה ערב ההופעה. מולה, בחצר הכלא, יושב קהל האסירים ומביט

הזמרת עליזה עזיקרי שרה מעל

בימה, אותה הקימו אסירי כלא

בה בעיניים נלהבות. עליזה לבשה שימלה שחורה משיפון עד הברכיים,

וקראו בעיתונים מה קיבלו חבריהם
בכלא רמלה ובמעשיתו, התפללו
שרק לא ישלחו להם את אותן
ההופעות הקלאסיות וביקשו :״רק
שלא תביאו לנו את הזובין הזה,
עם המוסיקה האינטליגנטית שלו,
תביאו לנו את שימי תבורי.״
מנהל המחלקה המיזרחית של
הרדיו, יוסף בן־ישראל, הבין את
המסר ׳והבטיח להביא את שימי
תבורי, כגולת הכותרת של המופע.
שאמי תבורי הביע בתחילה את
הסכמתו להופיע לפני האסירים,
שציפו לו בכיליזן־עיניים, אולם
ביום ההופעה התקשר שימי לבן-
ישראל ואמר :״איני יכול להופיע,
כי אחד הנגנים שלי עובד במספרה,
ואינו יכול לעזוב את עבודתו
בשעה מוקדמת. בלעדיו איני יכול
להופיע.״
אי־הוסעתו של שימי תבורי גרמה
אכזבה לאסירים, אבל מארגני
המופע הכינו להם תחליף אטרקטיבי
אחר.
האמנים הנרגשים, שלרובם זוהי
הופעתם הראשונה לפני אסירים,
התקשו לאכול את העוגה שנפרסה
לפניהם.
מנחה הערב, מנחם פרי׳ קריין
הרצף של הטלוויזיה ואיש הרדיו
סיפר :״איזו הפתעה הכינו לי!
הגעתי היום לרדיו ליום עבודה
רגיל, ועל שולחני חיכתה ההד
דעה הבאה — היום אתה נוסע
לכלא שאטה להנחות תוכנית רדיו
לאסירים. בהתחלה לא תפסתי במה

כתפיה נותרו חשופות. לרגליה היא
גבוהים ושיערה היה פזור. בהופעתה
לשלהב את האסירים, הן בשירתה והן
יום מזדמנת לאסירים אשה כה נאה

אסיר בודד, נמול סנדלים, פרש ממזון מל
ס] ך> ן ן 11
מיתקן שעליו כתוב ״אש״ ,וכך צפה בהופעה.

בתיאטרון אירופי קרוי תא כזה בשם לודה, והוא שמור לצופים מכובדים.

נעלה סנדלי־כסף פעלי עקבים
הפרובוקטיבית הצליחה עליזה
בהופעתה. אחרי הכל, לא בכל
וחיננית בלבוש ערב כה נועז.

מדובר, אבל לאט־לאט אני מתאושש.
יפה, לא?״
על בימה, שהקימו האסירים במו
ידיהם ערב ההופעה בחצר אגף
האסירים הכלליים, עלו בזה אחר
זה מישל כהן, הזמר המארוקאי
שחימם את הקהל, אחריו עלתה
הזמרת מאיה, שהיא במיקצועה
סוהרת בכלא־הנשים נווה תרצה.
בהופעתה של מאיה ניכר היה
שהיא מכירה את נפש האסירים
היטב: היא שיתפה אותם בשירה
אדירה והלהיבה במיוחד בשיר הספרדי
ויוה ל׳אספניה.
האווירה מתחממת. המנחה, מנחם
פרי. מכריז שהופעת הזמרים היא
בהתנדבות. מאוחר יותר סיפר יוסף
בן־ישראל שהאמנים קיבלו כסף
עבור ההופעה. הסכום הוא מועט
ביותר, אבל נקבע לפי תעריפי
הופעות הרדיו.
משה ענתי מזמר, אחריו מלהיב
בשירה יוונית הזמר מקיס.
230 אסירים מתוך 350 דיירי
הכלא יושבים על ספסלים באמצע
החצר. למעלה׳ מבעד לסורגים ב־פיסדרון
האגף הכללי של הכלא,
יושבים אסירים בחלונות וצופים
בהופעה :״אנחנו יושבים ביציע,
זוהי נקודת תצפית מצויינת ומבד
בדת,״ הם אומרים. מעליהם, על
חומה מגודרת, מסתובבים סוהרים,
נישקם בידיהם ועיניהם פשגיחות
על כל תזוזה למטה.
בהופעה ניתן היה מייד להבחין
מי ומי הם האסירים החזקים של

ן * קדמה ה שניי ה, מבעד ל-תריסים
המוגפים ומאחרי סורגים
הקשיבו לשירה והגגיגה האסירים
הכלואים בתאי הבידוד,
באיקסים.
גם האסירים טעוני־׳ההגנה, המועמדים
לפורענות או לחיסול
חשבונות, נשארו בתאיהם מאוכזבים.
כמוהם המסוכנים זהאלימים.
הנהלת כלא שאטה טוענת, שאץ
אסירים מסוכנים ואלימים במוסד.
אולם מבדיקה בשטח מתברר,,ש בכלא
פועלות כנופיות, שקיים
ביניהן סיכסוך תמידי. הרקע, למרבה
הפלא, הוא גיאוגרפי: קונפליקט
בין אסירים חיפאיים ובין
אסירים תל־אביביים. כתוצאה גד
סיכסוך זה שוכב היום אחד האסירים,
ראובן אזולאי, בבית־החולים
בעפולה, אחרי שנפגע
בדוקרן על־ידי אחד משני אחים
הכלואים בשאטה — אחר שפוט
למאסר־׳עולם והשני ל־ 10 שנים.
האח שפגע באזולאי ישב באחד
מתאי האיקסים, והאזין להופעה
שלמטה.
השיחות וחילופי האינפורמציה
נפסקים נירגע שהמנחה מכריז על
הסוכריה של הערב: הזמרת עליזה
עזיקרי.
כל החושים נדרכים. עליזה פורצת
אל הבימה לבושה שיפלח
שחורה חושפנית, המגלה זוג רגליים
נאות, ופותחת במחרוזת-
שידים יווניים. האסירים מוחאים
(תמשך בעמוד )44

מחיאות? ? 1?,
נסיים קצרים, מוחא כף בהתלהבות.

בריחה מווו1אשה
(המשך מעמוד )43
לד. כפיים בהתלהבות עליזה מח־מיאח
לאחד האסירים. האחרים
מריעים. הזמרת ממשיכה ומדברת
אליהם במיבטא מיזרהי מעושה.
לפתע, ללא הודעה מוקדמת, היא
מסתובבת לאחור, מתכופפת ומפנה
לאסירים את עכוזה. הקהל אינו

האווירה. קודרת יותר כשמגיעים
לחדרי־האסירים שחזרו מחופשות
ומוכנסים לבידוד. המיזרון, הפרוש ,
על הריצפה, ממלא את כל שטח
התא הצר. על המיזרון מגש. עם
שיירי־אוכל.
האווירה הופכת לנינוחה יותר —
כשמגיעים לאגף אסירי־העבודה,

האסירים בנרא שאמה התקנאו
בחבריהם היושבים בכלא רמלה
ובמעשיה! ,וגם הם דרשו תונניח
בידור. לעומת חבריהם, שזבו
נתיזמוות ובוקדניות בלם, הם
קיבלו את השירים שהם אוהבים
זקוק ליותר. שאגות התלהבות נשמעות
מכל עבר.
עליזה איגד. מרפה ומבקשת
מאחד האסירים לעלות לבימה. האסיר
גבי בן־חפו מתפרץ אליה
ועליזה מלמדת אותו לרקוד. תנועותיו
המסורבלות מזכות אותו בצחוק
רועם. אחרי שהוא יורד
מהבימה כשהוא יודע ׳לרקוד, מנסה
לרדת גם עליזה, אך לשווא. האסירים
אינם מוותרים וקוראים לד.
שוב־ושוב ,׳מבקשים שירים מפסטיבלים
מיזרחיים. עליזה חוזרת
ונותנת את הנשמה. אחר־כך היא
יורדת ונעלמת לחדר־האוכל׳ כדי
להתאושש.
לבימה עולה הזמר עב־הבשד
משד. אליהו, ומסלסל בגרוגו. את
שירתו הוא מלווה בנגינת־עוד. ה־

הנהנים מרחבת־דשא גדולה. אסירי !.
העבודה לא הלכו להופעה. הם ׳
חזרו זד, עתה מעבודתם, אחרי | §
יונדעבודה מלא באחד מקיבוצי
הסביבה.
סולם מתגודדים סביב המנהל.
זוהי הזדמנות־פז עבורם לחטוף
עימו שיחה ולהזכיר לו את בעיו־ 9
תיהם האישיות ולשאול על סיבת 1
עזיבתו.
כלא שאטה ידע בעבר הרחוק ג
זעזועים רבים. זה התחיל ממרד
האסירים בשאטד, ב־ .1958׳והבריחה
המפורסמת, והסתיים כאשד -ביז
כתליו רצחו כמה אסירים את יפת: ו|
נגר, ששיתף פעולה עם שילטונות
הכלא. ן בארבע וחצי השנים האחרונות,
עם התמנותו של שמעון שושן

מנהל־יוצא שושן ואסירים

אופנת *טייבה

ייצור חליפות לגברים ונשים

דרך יפו 44 תל־אביב, טל 839021 .

8-18

טוגנ לחייל

17 שנים בכלא
סילסולים ערבים מאוד לאוזניהם
של האסירים וההופעה נמשכת
מעבר למצופה.

כל תפקידי
הסוהר
ף* זמן ההופעה מגיעה למנהל
• • הכלא אינפורמציה מקצין־
המודיעין על אסיר שניסה לפגוע
בגופו. הידיעה גורמת למנהל
דאגה, אולם כלפי חוץ הוא מצליח
לשמור על קור־רוחו.
לפני ההופעה ערכו לנו סיור
באגפי הכלא. הקירות סויידו ונצי
בעו, והריח החריף של הצבע הטרי
מדגדג את הנחיריים. הריצפה
שטופה וממורקת. באגף הכללי
משוכנים האסירים שישה בכל תא,
בתנאים מרווחים־יחסית.

למנהל הכלא, נדמה היה שנרגעו
מעט הרוחות.
•שושן עובד בכלא במשך 17
שנים. הוא עמי כמעט את רוב
תפקידי הסוהר, עד שהגיע למיש-
רת המנהל.
שושן, המדבר אל חלק מהאסירים
בשפתם המארוקאית, הגה את
רעיון פרוייקט השיקום בקיבוצים,
ואף הקים לפני כשנתיים אגף
חדש, שבו 50 אסירים, שכולם
עובדים בקיבוצי העמק בסביבה.
בשיחות איתם מנסים האסירים
לטשטש את הדימוי האלים בעיני
הציבור שהודבק לבית־הכלא שבו
הם יושבים. אותם, שעומדים לרצות
עוד כמד, שנים בין כותלי המוסד,
מצפים לראות בדאגה כיצד יתנהלו
העניינים תחת המנהל החדש.
נירה גל !
ה עו ל ם הז ה 2558

מ שוג עמאהבה
(המשך מעמוד )41
לדברי לואיי תקפד. אותו האם בכיסא
מתכת והיכתד. בראשו כמה
פעמים. גם האח, סירחאן, תקף
אותו במוט ברזל. כדי להתגונן
מפניהם דקר אותם לואיי באולרו.
הוא אינו זוכר כמה פעמים דקר
ומה קרה להם.

מכת סכין
לאח
ך ( יפדרו של סירחאן, בן ד.־,15
** היה שונה. הילד הנמוך מד
צנום סיפר כי התעורר מצעקות
באותו בוקר ורץ לימיטבח בפיג׳מד.
נדי לראות מד. קרה. הדלת היתד,

אהובה שיויאז
״לו מכאן משומר

סגורה והוא ניסה לפתוח אותה.
ן; הוא הצליח לפתוח לשבריר שניה,
וראה את אחותו שותתת דם בפינת

האמבטיה הצמודה למיטבח, ואת
לואיי עומד לידה. בטרם הספיק
לעשות משהו נסגרה הדלת שוב
והוא פנה לעבר אחיו הקטנים
כדי לנסות לברר מהם מה קרה.
באותו רגע נפתחה דלת המיטבח
והוא חש מכה בזרועו ואחר-כך
^ ראה את לואיי מנסה לדקור אותו
בסכין. הוא התגונן אך נפגע בכמה
דקירות׳ וברח מהמקום. את הצלקות
שנותרו לו הראה לשופטים
כאשר התפשט על דוכן העדים.

מ חז ה
קורע לב
רי| ירח אן ברח מהבית ומיהר
״ י לקוסת־חולים לקבל טיפול.
הרופא, ד״ר יעקב יעקובי חבש
את פצעיו והזעיק את המישטרה.
הרופא יצא בעקבות השוטרים
לבית עוואר הסמוך למירפאה, ושם
ראה על השביל בחצר את גופתה
של מרים עוואר, האם. האשד,
שכבה על גבה וידיה מורמות מעל
ראשה כמתגוננת בפני תוקף. כאשר
הפך אותה הרופא ראה כי
בגבה פצע סכין עמוק והיא מתה.
כאשר עלה הרופא במדרגות ל־מירפסת
הבית, ראה שם מחזה
קורע לב. על מיטה במירפסת
העול ם הז ה 2358

שכבה שיראז שותתת דם וחיוורת,
ולא אמרה מילה. למרגלות המיטה
היה שרוע גער צעיר שאמר כי.
אינו רוצה לחיות, ובכה.
למרות כל מה שעבר עליה, נראתה
שיראז השבוע רגועה למדי.
על דוכן העדים. היא ענתה ללא
קושי על כל שאלות התובעת,
נורית שניט. ונמנעה ככל האפשר
לפגוש את מבטו של בן־דודד. שישב
מולה. היא הכחישה כליל כי
אי־פעם אמר לה בן־דודה שהוא
אוהב אותה או כי דיבר איתה על
נושא זה .״אצלנו, אצל הערבים,
אסור שבחור ובחורה ידברו לבדם,״
הסביר גם אחיה סירחאן.

במדינה

ארקיע -לרום אילת

עי תונו ת
ותד 3 1 0

עיונון <7חוגגיובל ש ש שני ם לקיו מו.
תרגום •שם־מישפחתו של העורך
הוא :״יותר סוב״ •.והוא מוכיח
זאת גם בפועל.
בימים אלה מדפיסים את הגיליון
ד.־ 37 של הדו-ירחון, עיתון ,77
עיתון ספרות שעזרנו, המשורר
יעקב בסר, מעיד עליו כי הוא
הנפוץ ביותר במדינה .״אם מתוך
7/פירחח 7000 צרכנים פוטנציאליים • קונים
אותו ,3500 זהו סיפור הצלחה
מעזה״ בלתי־רגיל,״ אומר בסר.
ארבעה. כיוונים. בסר (,)45
המעיד כי מאז שכתב את שירו
ך• אמנם לא סיפר לואיי על הראשון לא הוחזרו לו שירים
י י אהבתו המטורפת אפילו לשי .-מלבד אחד, לא שבע נחת, כדבריו,
דאז י בעת שנחקרה במישטרה .,מכתבי־עת מקבילים, המבוססים על
ביום הפיקרה, אמרה הגערה לחו קבוצות. הוא החליט להוציא כתב־קר
.״הוא מטורף אחרי.״ אבל כעת,
עת חדש, שבו יהיו ארבעה כיוועל
דוכן־העדים, הכחישה זאת בנים.
ראשית: הוא נותן ביטוי
תוקף, והסבירה כי בשעת החקירה בעיתון 77 לכל החדש והמתהווה
היתה במצב אנוש ואינה זוכרת בספרות •העברית. שנית • :ביטוי
דבר ממה שאמרה אז.
לסופרים יהודים, שאינם כותבים
על הספסל האחרון באולם ישב עברית. שלישות: חיפוש אחרי
במשך כל המישפט אביה של שי -ריאליזם חדש. רביעית: מתן ביטוי
ראז, אשר שיכל את אשתו, ושני לספרות ולתרבות הערבית, משני
ילדיו נפצעו קשה. כאשר ביקשו צידי הקו הירוק, זאת בשל ההשהשופטים
לראות את הצלקות על קפה שהישראלים הם חלק מהמרזרועה
של הנערה, צעק לה האב חב, ודרך הספרות נקל להשתלב
ממקומו שתפשיל את שרווליה. הוא בחברה הפלסטינית. בסר מזכיר
היד. נרגש מאוד והוצא מהאולם שהוא היה• הראשון שהדפים ב-
עיברית סיפור של הסופר הפלסעל-ידי
השופטים אחרי שהתערב
טיני איש אש״ף ע׳אסן כנפני, שבדיון.
נהרג
בהתנקשות ב־ 1972 בביירות.
נאשר ירדה שיראז סדוכן־הע־.
בסר החל לכתוב שירד. בגיל ,13
דים ועברה ליד בך דודה שישב לא בעברית. בגיל 16 וחצי הוא
בעיניים מושפלות, פלסה לעברו היגר לארץ• .
בערבית שתי מלים :״פרחח ממ
שמרתלמרים. בסר מתעזה.״
אחרי כל הדברים הנוראים
שגרם לה ולמישפחתה לא מצאה
הגערה מילים קשות יותר מאלה.
התובעת האשימה את לדאיי
ברצח האם, ובחבלות החמורות שגרם
לשיראז ולסירחאן. אך הנאשם
וסניגורו, שלמה כהן־צידון,
העלו גירסה של הגנה עצמית.
הצעיר הודה כי הביא איתו את
הסכין מעזה באותו בוקר גורלי,
אך טען כי זו היתד. למטרת התאבדות,
אם שיראז לא תשוב לאהבו.
את האנשים האחרים דקר, לדבריו,
רק כהגנה עצמית. האם והאח
התנפלו עליו בכיסאות ובמוטות
ברזל והוא ניסה להדוף אותם
בסכין. כדי לשכנע את בית־המיש־פט
בגירסתו הפשיל גם לואיי את
שרוולו והראה לשופטים את הצלקות
שנותרו על אמת ידו כאשר
חתד אותה לנגד עיני שיראז.
מבצע חיסול וומלאי במחירם מצחיקים
,חולצות 4ז׳קטים י* סוודרים
שמלות * חצאיות * צעיפים
וכובעים — יד שניה וגם ראשונה
של מיטב דוגמניות הצמרת וכוכבות
הבידור והזמר

ב״מוקו טלה״
דם בכל מ קו ם

חנו ת פריקי ת, לבגדים מ סו מני ם
ועבודות־יד

ך* שופטים — בנימין כהן, מקי
י טוריה אוססרובסקי־כהן מעקב
קדמי — חזו במו עיניהם בשיחזור
שנעשה בבית עוואר אחרי הרצח.
הרצפה והקירות היו מכוסים דם
והמקום נראה כבית־מיטבחיים. גופת
האשד. היתד. מונחת בחצר ושני
ילדיה שכבו ימים רבים בבית־החולים.
כאשר ניחמו צופים את
שיראז בהפסקה והשתתפו בצערה,
חייכה הנערה האמיצה ואמרה :
״אין דבר, יש חיים.״ אבל בתום
עדותה פנתה ביוזמתה, לבית־המיש־פט
וביקשה את השופטים לחייב
את מישפחתו של לואיי לעזור לה
לשלם עבור האישפוז בבית־החולים
וסידרת הניתוחים שיהיה עליה
לעבור.
לואיי ושיראז_מבוגרים רק בשנתיים
מרומיאו ויוליד ,.גיבוריו בני-
האלמוות של שייקספיר, אבל במחזה
מהחיים שילמה האם את
מחיר אהבתו המטורפת של הצעיר.

פסג׳ הוד, קומה ב /פרישמן פינת דיזנגוף.

אילנה אלון !

פתוח כל יום עד 8.30 בערב. יום ו׳ עד 15.00
נגד לשיטה של פירסום, כאשר
הסופר או: המשורר מממן את הוצאת
הספר מכיסו :״אם אצטרך
לשלם, אני מעדיף שלא לפרסם.
כשאדם משלם עבור סיפרו, הבחינה
אינה אמנותית.״
בסר, שיזם את הפגנת הסופרים
מול מישרד־הביטחון בדרישה להקים
ועדת חקירה ממלכתית לחקירת
הטבח במחנות־הפליטים בלבנון,
אינו מושך ידו מפוליטיקה.
לדעתו, גם.לאמנות יש קשר לפוליטיקה.
הוא טוען שהחברה חייבת
לממן את אמניה. כפי שהיא מממנת
את צבאה לשם חוסנה החברתי,
כך היא חייבת לממן את הכותבים.
״בארץ יש כ־ 150 איש שכותבים.
מדוע שלא לתת 150 מישרות ב־מישרד-החינוך
ולחייב את מקבל
המשכורת לקיים הופעות לפני תלמידים
עבור משכורתו.״

קבלת מודעות
לבל העיתונים
בסחייי דיניי-ך>_י

ו מנ
לחייל

415

לעיתונאי
מאז שסימה אלה, העיתונאית החיננית
מידיעות אחרונות הצטרפה למעגל
הגרושים והגרושות בעיר, נראה שהיא
מנסה למצות את מה שלא הספיקה בשנות
נישואיה. בעלה לשעבר היה קצין בקבע
במשך שנים רבות וניהל את אחד מבתי־הדפוס
הידועים בארץ, והוא דמית סולידית
ומיושבת. נראה לי שעם גירושיה היא
עברה מטאמורפוזה נוספת. היא שינתה
גם את סוג הגברים שעימם היא מתרועעת.
בתחילה היא התיידדה עם עמית למיק־צוע
עיתונאי. נשוי, הידוע כטיפוס
פוס יוצא דופן. כשראיתי אותם יחד בכל
מקום די הופתעתי, אבל אחר־כך הסברתי
לעצמי שזה מה שקרא ״ניגודים נמשכים״.
בקיץ האחרון היא ביקרה בניו־יורק
ושם ניהלה רומן די סוער, עד כמה שה־
שידוד דחי

מקורות שלי בניו-יורק יודעים לדווח, עם
צייר ישראלי גרוש, מיכאל סגן־־בהן.
למי מכם שאינו.יודע, מיכאל הוא אחד
מהטיפוסים בהא הידיעה בגולה הישראלית
של ניו־יורק. הוא גר בדירת סטו־.׳
דיו קטנה באיסט וילג׳ .שהוא מרכז הזר־ י
קורים מכל העולם. חוץ מזה שהוא יפה־תואר
בן 37 וגרוש, הוא גם צייר מוכשר
מאוד וגם עובד כרגע על עבודת הדוקטורט
שלו ־ באמנות. סימה נדלקה עליו ;•
מאוד והתחילה לגשש אצלו מתי הוא חוזר י
כבר לארץ. מיכאל הבטיח שכשהוא יגמור
את הדוקטורט הוא ישוב אלינו, ואז אולי.
גם אליד ..אז סימה חזרה לארץ וגם אל
העיתונאי שלה.
בינתיים הגיע לכאן ם גן־כהן גם. כדי
לארגן תערוכת ציורים בגלריה תל־אבי-
בית ידועה. כאן נקלעה הגיבורה שלנו

נירה עדי מוכרת ככוכבת תוכניות
טלוויזיה לילדים, שבהן היא כיכבד. לצידו .
של ישראל גוריץ.
נירה, למי שלא יודע, היא גרושתו של
שחקן אחר, דודיגן סמדר, ולשניים יש
אפילו ילד משותף בן .18 נירה גרושה
שנים.
לפני יותר משנה חזרה נירה בתשובה.
גם היא. ראיתי אותה ברחוב בלבוש המוכר,
והבנתי שמשם כבר אין חזרה.

סימה אלה
יוצא דופן

מיכאל סגן־כהן
דוקטורט בחו׳ל

בין הפטיש לסדן: .מיכאל מקסים, העיתונאי
גם. מקסים. מה עושים? .עשתה מה ש.עושים
סולם: קצת עם זה וקצת עם.
.זה. השבוע חזר מיכאל -לניו־יורק כשהוא
מבטיח חגיגית שהשנה הוא מסיים את
הדוקטורט הנצחי ׳שלו. אז לכו ותדעו אם
לסיעה יש יד בדבר. בכל מיקרה, כרגע
היא שוב עם העיתונאי שלה, ועד שסגן-
כהן יחזור או לא יחזור, לא נדע איך
יסתיים הסיפור הזה.
סידרו לנירה שידוך, דתי־דתי, והיא עומדת
בקרוב מאוד להינשא. ניסיתי לברר
מיהו המאושר שיזכה גם באשת־חיל וגם
כשחקנית מוכשרת, אך חיפושי בשלב
זה עלו חרס. מה שוודאי הוא, שהשידוך

מ שו א לן
כדתוכ דין
אני כבר הרחתי לפני זמן־מה (העולם
הזה )2352 שהרומן בין שרה מילר וה־הקבלן
זמי. כרמן יסתיים מתחת לחופה
שרה, קניינית אופנה לשעבר של בית־אופנה
ידוע, אופנאית, מחברת שירים, ומעל
הכל יפה. ניהלה רומן ממושך עם עורך־
הדין צבי לידסקי. כאשר היא הבינה שהוא

לנקניק•
בקרוב מאוד עומדת הדוגמנית הצעירה-..

סיגל אס, להינשא לבחיר ליבה, אהרון ,
(.אהדל׳ה״) קאופמן, חברה מזה שלוש,.
שנים.

צבי לידסקי
רומן ארוך

לא יהיה שלה לנצח הם נפרדו. את זמי
היא הכירה במיקרה. מישהו דרך לה על
רגלה. הוא התנצל, היא התרשמה ממראהו.
הם החליפו טלפונים ונפגשו. רומן קצר
והנה הם עומדים להתחתן יעוד מתכוונים
להעמיד חופה כדת וכדין.

סיגל אס
הצלחה מיקצועית

סיגל בת ה־ 19 היא בת למישפחת בעלי

חברת הנקניקים הידועה. אמה, אילנה1 ,

היא בעלת גלריה לאמנות ויפה אמיתית ־״י
בזכות עצמה.

לא נפרדים

•הלום

אהבת

אילו יכולתי לספר לכם מיהן הנפשות
הפועלות, הייתם נופלים מהכיסאות. אך
כמו תמיד, הסיפורים הטובים ביותר הם
אלה שאני מנועה מלפרט במי מחבר•
למרות זאת, החלטתי שהסיפור שווה
שתדעו אותו, ובהמשך תבינו.
המדובר הוא באישיות ציפויית
עשירה מאוד, שהיא מקורבת לליכוד. משום
שהיא עשירה ושמה יצא למרחקים
בזכות עושרה ופעילותה הציבורית, ברור
שקמו לה יריבים על רקע כלכלי.
וכמו שקורה תמיד בעסקים, ניהלו יריביה
של האישיות מאבקים שונים, חלקם
צודקים חלקם יוקרתיים בלבד, כדי להגדיל
את חלקם בעוגת הרווחים הענפית.
לצורכי הוכחה מסויימת באותו תחום,
החליטו היריבים שיש לעקוב אחרי האישיות.
נשכרו כמה בלשים ואלה יצאו
לפעולה. הם קיוו למצוא סיפור בעל
השלכות כלכליות מרחיקות־לכת, אלא שהם
מצאו סיפור אהבה פשוט.
האישיות, העשירה מאוד, מסוגלת כפי
הנראה לכלכל יותר ממישפחה אחת. פעם
! בשבוע היא מביאה סלים מלאי מזון מכל-
טוב, כסי שרק רואים בסרטים, לבית
מסויים. החוקרים התפלאו, מדוע מחנה
האישיות את מכוניתה ברחוב השני. בתחילה
חשבו שזה משום שמכוניתה של
האישיות היא כל־כך גדולה, שפשוט היא
לא מוצאת חנייה. בדיקה נוספת העלתה
שהאישיות מעדיפה להחנות ברחוב השני
לא משום שאין חניה צמודה לבית, אלא
משום שהיא לא רוצה שיראו שם את
ריכבה.
הבלשים חשבו שהאישיות מביאה סלים
לאחד ההורים או אולי למישפחה נזקקת.
אך כאשר ראו שהיא מעדיפה גם בחודשי
הקיץ החמים להיסחב עם סלי הקניות
ולהגיע לבית נוספת־זיעה, זה היה מאוד
משונה.
נו, הסקרנות אכלה אותם. הם החליטו
לראות מי גר בדירה ברוכודהאל המק בלת
מזונות מהטובים שבעולם, וברור
שהם גילו אותה. צעירה ויפה, שהאישיות
יכולה להיות אבא שלה. חשבו שאולי זו
הבת. ביררו ומצאו שאין לאישיות בנות.
אם כן, זהו זה.
מצויירים בחומר המרשיע הם חזרו
לשולחיהם. אלה לא דחו תנל הסף את
המימצאים. נכון שהם חיכו לפיצוץ פיננסי,
אך גם זה טוב. והם החליטו שהם
יעשו שימוש גם בחומר זה למרות שזה
לא עניין כלכלי.
.אתם בוודאי שואלים מה עושה האישיות
באותה דירה אחרי שסל המזונות מפורק
והכל סוב שבו מועבר לארונות המיטבח
והמקרר.
הבלשים האמיצים החליטו לא לוותר.
הם מצאו דירה סמוכה, שממנה הם מיטיבים
לראות מה מתרחש בדירת השכנה
הצעירה. למרות שבפועל הם סיימו את
הפרוייקט, הם ביקשו עוד תקציב לצורכי
צילום והאזנה.
אז מה שאני יכולה לומר לאותה אישיות,
שבוודאי תקרא את הדברים האלה,
הוא, שכדאי לה מאוד לסגור את כל
)התריסים בדירה, למרות שהחורף לא
הגיע עדיין. רק זה עוד חסר לה, לאותה
אישיות, שיריביה יתלו את התמונות
המרתקות, שהבלשים רוצים כל־כד לצלם,
על קירות המיבנה השמור ביותר שבו
עובדת האישיות.
סיגל התחילה לדגמן רק לאחרונה וקצרה
שבחים בזכות הופעתה הנאה והמיקצו־עית.
בתוך זמן קצר היא התחילה לדגמן
עבור מעצבי אופנה מהגדולים בארץ.
אהרל׳ה עסק בזמנו במכירת ספרים, והיום,
כפי שהבנתי, הוא מחפש משהו אחר.
אני מניחה שהנישואין האלה לא ינתקו
את סיגל מהמסלול. כפי שהבנתי, השניים
רוצים בסך הכל למסד את החברות
הארוכה.

רק דיווחתי לכם ששמואל אומני,
בעל הפאב המפורסם לשעבר, התגרש
מאשתו, מעצבת האופנה רזיאלה גר שון,
וכבר יש חדש אצלו.
אומני מנהל עתה רומן מרגש, מלא*
אהבה, עם הזמרת מירי אלוני.
והשניים יוצאים כבר כמה שבועות.
מירי באה לעזור לאומני במיסעדת־הנד
עורבים שהוא מנהל, ונשארת לצידו עד
לשעות הסגירה הקטנות של הלילה. אר
מני מספר שאין לו כסף אך הוא מאושר
מהרומן החדש.
מירי עברה מטאמורפוזה אמיתית. היא

מירי אלוני
— תיאסרון

נפרדה

שמואל אומני
תמיד —

הימור ו סן

ג׳סי
אשר

עכשיו

אחרי תקופה ארוכה מחברה.
נחייסי, שמה נקשר עם השחקן
צרפתי, בעת צילומי סרט, והנה
היא עם שמואל אומני׳ שחקן בפני

עצמו. בתיאטרון ובקולנוע.
לפי איך שזה נראה היום, חיבוקים
ונשיקות ומבטים בעיניים, אני מריחה
שהרומן הזה ימשך עוד הרבה זמן.

לשחק בבורסה התל־אביבית, התחתן עם
רותי היפה, המוכרת גם כרקדנית מוכשרת.
סיפור אהבתם הפך כבר לשם דבר,
ועד היום הם נראים כצמד שלא ניתן
להפריד ביניהם.
יין זמן רב נמשך הרומן בין אילי גור־ליצקי
וייתי לרמן. אילי, שחקן תיאטרון,
שלקח חופשה ארוכה מהבימה כדי

לא ל בד
השחקנית כרכה נאמן רצתה לאכול
אותי חיה .״את יודעת שאם הייתי נפרדת
מדויד (לוי) ,את היית הראשונה
שהייתי מספרת לה על זה ד תקפה אותי.
נו, מה יכולתי לענות? חשבתי להתגונן
בשארית כוחותי, אך ברכה, בעדינותה הרבה,
אמרה לי :״מה שפרסמת אצלך
בשבוע שעבר, כאילו שאני ובעלי נפרדנו,
אינו מדוייק בלשון המעסה. אנחנו ממשיכים
לחיות ביחד, באותה דירה במרכז
תל־אביב.״
אני אהיה האחרונה שארצה לפלג מיש־פחות
בישראל, ולכן אני שמחה לתקן
את שנאמר בשבוע שעבר (המולס הזה
— )2357 ברכה לא לבד, לא לבד, לא לבד !

אילי גורליצקי כספים עתה, אחרי שאילי גם חזר לבימה, וזנח
קצת את עיסקי־הבורסה, הוא הפך
לאב. רותי ילדה בבית־החולים וולפסון
את ד פנ ה וקורא אלמוני שלי ששמע על
כך מיהר לדווח לי.

רדתי לרעלן
באלנו

* מודל לציור. דרושה מודל
לסרנת־ציירים בשעות הערב. אפשרי
ללא נסיון קידם; ת״ד ,5400
רסת־גן.

א״סה ק־לר
ה לו הטת 7
אבא שלי הסכים, שאזמין
אתכם להופיע בווילה שלנו
ביום־ההולדת שלי. יש רק ב־עייר,
אחת — איך אפשר ליצור
איתכם קשרו טלפנו אלי
לטלפון 701393 ובואו לעשות
שמח. אני לא אסכים להיות
בת 19 אם לא תגיעו!
שלכם, ענת הלוהטת (לוי)
+דירה. למישפחה צעירה
עם תינוקות תאומות דרושה דירה
בשכ״ח באיזור המרכז, לתקופה
קצרה. רצוי עם חצר. טלפון :
472695־.03
* דרוש בית. רוצים לשכור
בית באיזור הכרך הסואן,
אבל קצת רחוק. כדאי שיהיה קטן

חרבפ״ו

סטודנט
*,בסודי־פותח-
24/185 נאה וחמוד מעוניין בנשים
נאות עד 45 לידידות אינטימית.
סודיות מובטחת. ת״ד .22705 תל־אביב
.61226
* לא פנוי גבוה ונאה, לא
פנוי, מעוניין בקשר אינטימי סוער
עם נשים בעלות דירה וטלפון
מאיזור המרכז והדרום. ת״ד .5181
מיקוד 84151 באר־שבע.
* נפש מבינה. שני חברים
35/175 סימפסים, בעלי נפש מבינה
מעוניינים בנשינדאלמנות בעלות
דירה למטרות דיסקרטיות. ת׳׳ד 1207
נתניה.

ג׳ק גוון
]לחולון
מחפשים אותך. נעלמת לנו
לפני עשרים שנד בחיל־הא־ודר.
אהובה
כה ן, ת״ד 3422
ירושלים, פ יקוד 91034
* יחסים יפים. בחור נאה,
דו־מיני בן ,30 מחפש זוג או בודדה

בירקון

דסאי רווק 24/1166 מחפש מתאימה
מאיזור תל־אביב. ת׳׳ד 5254 תל־אביב,
מיקוד .61052

* למטרה רצינית כ/־נ״ר.
בחור 30/180 מעוניין בנאה וחכמה
אך ורק למטרה רצינית. ת״ד
7078 רמת־גן, מיקוד .52170
* אסור לע שן. בחורה שמנמונת,
לבבית, חופשיה, בעלת
חוש־הומור בריא, לא מעשנת,
דרושה לבחור בודד בן 23 ליצירת
קשר אמיתי וארוך טווח.
כיתבי לת״ד 4584 פתח־תיקווה,
מיקוד .49140 מהרי! החורף מתקרב

* ם פורט רומנטי. רומנטית.
נאה ומושכת ,32/168 מעוני
ייגת בספורטיבי, נאה וגבוה. ת״ד
39168 רמת־אביב.
* עם ילדה יפה. יפה תואר,
נכה, גרוש בן 32 עם ילדה
יפהפיה, מעוניין להכיר בחורה
בעלת אינטליגנציה סיבעית, רגיי׳
שה ויפה. רק בעלת תכונות אלה
תתקשר לאלי, טלפון 414828־.02

סטודנט בן ,25 חסר־נסיון,
מחפש מרצה ליחסי אהבה, עד
גיל .35 מבטיח להגיע לביצועים
גבוהים. ת״ד ,674 כפר-
סבא.
* נחמד בגחמדה. נחמד
24/170 מחפש נחמדה להיכרות.
טלפון .04-645714
* גם הוא נחמד. זקוק באופן
דחוף לחום ולאהבה מבחורה
או מאשה. ת״ד ,44810 חיפה.

פופר־דופר

לצידוס.

עדשות ניקון, סירטי צילום מיח־דים,
מדי־אור, אבזרים לצילום,
מיקצועי ועוד, הכל במצב סופר־דופר!
טלפון 03—440746 בערב.

ברכות
* ל חמודות — אורלי בך
שמואל, סמדר כהן, אורלי נחום,
צביר. אלמוג, אילה בן־חמו החמודות.
המשיכו להיות חמודות כפי
שאתן.
מתאוהבת חגית סחיפה

* המון בגדים. יש לנו עריסות
של סוודרים, ז׳קטים, חולצות,
מיננסיים, שמלות וחצאיות.
אנחנו נפטרים מהם בחצי מחיר.
בואו מהר למרקר פולה, פסז׳ הוד,
פרישמדפינת־דיזנגוף, קומה ב.,
פתוח כל יום עד 8.30 בערב, ביום
שישי עד .3
להתראות, שוש
* בת .17 למכירה רנו 8משנת
׳ 65 במצב מכני וחיצוני
סצויין, חסכנית ביותר. טלפון
739796־.03

תנו לו 1ב 1ד
סימפטית ונבונה בכיסא־גלגלים
ללא רכב, מעוניינת
בעבודה עם קהל באיזור פתח־תיקווה.
המוכנים לעזור מתלטלסון להתקשר בקשים
911760־.03
ריקי

רבקה המקפיצה. להשכרה
רבקה המקפיצה — מכונת
בינגו חשמלית לערבי־בינגו מטלפון
,03—239151
שעשעים.
.03—459895

מה הולך
* דרוש קונה. למכונית פדו
,403 משנת ,1962 עם מנוע משנת
70׳ דרוש קונה רציני. טלפון
737548־.03
* דירה ידידותית. חיילת
או סטודנטית תזכה בדירת־חדר
נפרדת תמורת ידידות קרובה. בהצעה
רצינית נא לפנות לת״ד 31
פתח־תיקווה.
* סודי ומלטף. מסז׳יסט
נאה מאוד וגבוה, יבוא אליך לביתך
למסד מהנה ומלטף. סודיות
מובטחת! ת״ד 4449 רמת־גן.

* רחמים מברף את כולם

לא פנד. אמיד, בעל לב רחב מודל תרפפ׳׳ו אבל עוד כחזו
במותניו — מחפש חברה לבילוי משותף בחיק הטבע, בשעות הבוקר
בלבד. המין לא משנה, הסודיות — כמובן — מובטחת.
אחכה לך, הספורטאי/ת במפורטק שלגדות הירקון.
ונחמד, ואם אפשר — לא יקר.
טלפון 459895־.03
* מציעים חדר. ברמת-
אביב ג׳ (גיבעת־אביבים) ,פנוי
חדר וחצי לשותף/ה נקי/ה בדירה
חדשה מרוהטת לוכסוס ב-
150 דולר לחודש. טלפון 291981
ביו 8בבוקר עד ^2בצהריים.
* מחפש עבודה. צעיר
מקורי ונבון מעוניין בעבודה מעניינת.
ת״ד 44810 חיפה.
צירופים אפשריים
* רגליים. יפה (אובייקטיבית)
ומשכילה, שחובבת טיולים רגליים
ולא מעשנת, ו״מבוקשת״ על-
ידי אקדמאי 28/170 נחמד ובעל
חוש־הומור. ת״ד 4689 תל-אביב.
* מבוקשת: תמונה. סטודנט
יפה־תואר ואינטליגנטי מעוניין
בדומה למטרה רצינית. נא לצרף
תמונה וטלפון. ת״ד 6705
ירושלים.

דו־מיניים ליחסים יפים עד גיל .50
טלפון חובה. ת׳׳ד 9288 תל-אביב.

נוגע ללב
* אשכנזי בצנומה. אשכנזי
,32/178 טוב־לב, מסודר היטב, מעוניין
בבחורה פשוטה וצנועה
18־ 28 להקמת קן מישפחתי חמים.
המוצא לא חשוב. ת׳׳ד 669 בני-
ברק.
* נחום ־תקום. שנון ()34
ונאה, שואף להכיר נחמדה, נבונה
ומבוססת לקשר יציב. ת״ד 22804
תל-אביב.
* נחמדה לכלא. אם את בחורה
נחמדה, נבונה ומבינה וגילך
הוא בין 18־ — 22 אז אני מחכה
למיכתבך. כלא כפר־יונה ת״ד .86
קדוש מאיר
מיקוד .42100
* רווק ברצינות. רווק בן
22 מעוניין ברצינית למטרת היכרות.
יוספטל 24 רמלה.
גנזיה ניסים
* מ איזו רתל ־ אביב. הנ

את אשתי רחל, את בנותיי דליה,
רות וענת, את החתנים שישי, ז׳אקי
ועמירם, את הנכדות, אודליה וואל־רי,
ואת הנכד הקטן בן, וגם את
המנהלים, המורות, המזכירה והתלמידים
של בית ספר אר!בת־ציון.
לכולכם, ברכות מרחמים.
* ל ענ ת — אל תתרשמי מה־גמדים.
אותם הרי ישכחו, ואת הצי לום
שלך, לעומת זאת, כולם יזכרו.
תמי
וגיורא

חינם אץ כמר!
אז אם יש לך מוז לחודיע,
להציע, לבקש, לברך, לספר
בדיחה טובה, ואפילו לקלל —
קדימה !
• כל הודעה יכולה לכלול
ע ד 2 0מילים.
• מי שרוצח לצרף תמונה
— הכלב האבוד, עגלת-
הילדים המוצעת, הדירה המוצעת
לחילופין, הרווק המציע
את עצמו להיכרות — יכול
לעשות זאת. במידת היכולת,
תפורסם גם התמונה.
• ההודעה תיכתב על גבי
גלויית-דואר, למערכת ״העולם
הזה״ .ת״ד ,136 תל-אביב
(אלא אם כן מצורפת לה
תמונה. במיקרה זח יש להשתמש
במעטפה) .ל א תתקבלנה
שום הודעות בעל־פה, בטלפון
או בביקור אישי.
• הגלוייה תכלול את
שמו, כתובתו ומיספר הטלפון
של בעל-ה הודעה.

(תמשך מעמוד )21
הנמצאים בשנת שבתון או לצורך
עבודתם בארצות־חברית.

הארגונים הערביים בארצות^.-
הברית חם בעלי הברית של חזית
הסירוב הישראלית. האמריקאים-
הערבים, אירגון יוצאי האוניברסיטות
האמריקאיות (שם מוסווה
לאירגון הפלשתיני כאן) ואירגונים
אמריקאים־ערבים קטנים יותר
(כולל אלה שהוקמו לצורכי סולידאריות
ואיסוף כספים לפליטים
הפלסטינים בלבנון) מסרבים בכל
תוקף לשתף פעולה תחת הסיסמה
״שלום ישראל ערב״ או ״דו•
קיום ישראלי-פלסטיני״ .כתוצאה
מסירובם העיקש — המקביל לזה
של ״ידידי שלום עכשיו בארצות־חברית״
ואנשי ״ניו-אאוטלוק י
לא יכלו אירגוני חשלום האמרי-
קאים־יהודים, האמריקאים־חיש-
ראלים להשתתף בפעולות המחאה,
ההפגנות, הפטיציות נגד
חמילחמח בלבנון ופעולות השלום.

כיצד
ניתן להבין או להסביר
התנהגותם של ישראלים כמרדכי
בר-און או דויד שחם בארצות-
הברית ז
הנימוק שנותן דוד שחם מראשיה
ודובריה של תנועת תשלום
הישראלית מאז • ,196 הוא הנימוק
״ההיסטורי״ של מפ״ם, המתירה
לחבריה לצעוד ברחובות
ניו״יורק בתהלוכה משותפת עם
בריוני חרב כהנא, חותמת (תנועת
השומר הצעיר) על מודעות משו- -ש
תפות בעיתונות הישראלית ;עם
בית״ר, ואוסרת על חבריה להשתתף
בפעולות הסברה ומחאה
עם חברי של״י או רק״ח, מסגירה
את תנועת שלום עכשיו הישראלית
לאבירי חמילחמה, סוחרי הנשק,
מאמני ומחמשי הפאלאנגות, יצחק
רבין ושימעון פרס :״אסור
לנתק את הקשר עם הציבור היהודי
בארצות־הברית״.״
בשפה האנגלית יש תרגום
מדוייק לנימוק זה: צואת-שור.
במערכת ״ניו״אאוסלוק״ והמכון
שהוקם לידה, נמסרו כל תפקידי
המפתח לאנשי מפ״ם, או לחברי
מפ״ם שעזבו את המיפלגה וכמעט
הגיעו לשל״י, אך לא חצו את
הקווים. את תפקיד המפתח בהנהלת
המכון מסרו לח״כ נפתלי :
בלומנטל, מי שעומד בראש קונצרן
הנשק הגדול ביותר של יש־ >
ראל ועוסק בחימוש המשטרים
הפאשיססיים בכל העולם.
ידידי דויד שחם הסביר לי ן
שאינו יכול להקים את מועצת
ניו-אאוטלוק ומועצת המכון ב-
ארצות־הברית כי ״אישים״ יהודים
רבים אינם מוכנים לשתף אות*
ואת רחל איתן במוסדות המשותפים.
הצעתי לו (ואני מציע זאת
לכל חברי של״י במוסדות אלה)
למחוק את שמי מרשימת חברי
המערכת וחבר הנאמנים של ה^ - י מכון וחסל.
אנו איננו יכולים להסכים להסדרי
״הידועה בציבור״ של תנועת
שלום עכשיו, או ״ניו-אאוס-
לוק״ ,שעורכה הראשי הנוכחי ,
חבר קיבוץ שובל חיים שור, תומך
בחלוקת הארץ לשתי מדינוי* י־ [
עמדותיו המדיניות זהות לאלה
שהוא מסכים, בשתיקתו, להת -ן
רמתם. מה שאירע בכיכר מלכי
ישראל, היכן שנמושח בשם ניטים 1
אליעד דיבר מעל בימה שלובח
אליאב לא הורשה להופיע עליח
(ואורי אבנרי או מתי פלד נסבלו ז
שם כצלם בהיכל — בכיכר במק•
רה זה) .מילחמת הלבנון הביאה
לאפשרות הקמתה של תשתית
חדשה לתנועת השלום האמרי*
קאית-ישראלית ובעקבותיה לתנועת
שלום וסולידאריות אמרי־את
קאית-ישראלית-פלסטינית.
״הסדרי״
מפ״ם ומפלגת העבודה
יש להשאיר בישראל — בארצות־הברית
נעשה הכל לחיסולה של
חזית הסירוב הישראלית, כשם
שאנו עושים לביטולה של חזית
הסירוב הערבית.
העולם הז ה 2358

הורוסהוס

מדים בנימיני

מ1ר החודש:

¥¥עקורב

¥¥בכל מזל יש

נמה תאריכים,
שהמרו בהם
הוא ׳11 נא דונו

גלגל המזלות מחלק את האנשים ל-
12 קבוצות. בל מי שקרוב אפילו מעט
לנושא האסטרולוגיה, יודע שנתונים נוספים
/כמו שעת לידה ישנת הלידה הם
אשר יוצרים למעשה את האישיות, ומלמדים
את האסטרולוג להבדיל בין
ילידי מזל אחד למשנהו.
בכל מזל מבין 12 המזלות יש שניים
או שלושה תאריכים קבועים, שמי שנולד
בהם, הוא יוצא דופן אפילו כשמתייחסים
רק למזל השמש שלו• מצב
זח נוצר כאשר השמש נמצאת במקום
הנקרא ״נקודת משבר׳׳• חרף השם ה-
דרמאתי, התאריך עדיין אינו מראה שהאיש
יסבול יותר מהשאר, או שאישיותו
שלילית•
אדם שהשמש במפת לידתו נמצאת
בנקודה זו, מציב לעצמו קשיים, ולעולם
אינו מוכן לקבל את הדרך הקלה

0 5נו

התקופה האחרונה לא מפנקת את בני
המזל. קשיים רבים נערמים, בעיקר בתחום
הכספי. ההתחייבויות
שלקחתם על
עצמכם כל־בך מכבידות
עליכם, שיש הרגשה
שהמצב כבר לעולם לא
ישתפר. אולם המצב
לא כל״כך גרוע, כפי
שזה נראה ברגע זה.

תוך כמה שבועות תחיו
במרס ־
באפו יל
הרבה יותר אופטי מיים.
סכום בסף ממקור
בלתי צפוי עשוי להגיע ובמו כן הצעת
עבודה מעניינת ביותר ששכרה בצידה.

השבוע מתחיל בהרגשה טובה. בני המי!
השני שוב רוצים בקשרים והטלפון מביא
הפתעות נעימות ומרגשות.
בימים אלה תהיו
עסוקים בבילויים מחוץ
לבית, וסוף־סוף יראו
אתכם במקומות ציבוריים
ובמיפגשים חברתיים.
באמצע השבוע
תוטל עליכם עבנדה נוספת,
והדבר יכניס אתכם
למתח ולחשש באשר
ליכולתכם לעמוד בדרישות.
בקרוב תוכלו להתחיל בשטח לימודים
חדש, הקשור בעיקר בתחומים מעשיים.

המצב הבריאותי עדיין אינו משביע״רציו.
יתכן שבתחילת השבוע תיאלצו להישאר
בבית ביומייס-שלושה.
זה לא יזיק, למרות
שבעת אתם מלאי תוכניות
הקשורות לעבודה
— אתם נוטים לקחת
על עצמכם יותר מדי
תפקידים בעת ובעונה
אחת. יקשה עליכם
להספיק את הכל. המצב
הכספי אינו מעודד
ברגע זה, ויש לחימנע
מלסכן את כספכם או לסמוך על
המזל. הנוטים להשמנה, יצטרכו להשגיח.

קטים ומעט מבודדים. הוא לא ירמה

לעצמו ליהנות מהחיים ויעטוק בעבו
דות
שלא תמיד יהיו לרוחו. הוא ייצור

קשר עם אנשים על־ידי הגשת עזרה
חמרית, יתן מכספו לאחרים ויחלק מ
רכושו
ללא חישוב.

מוכר כמזל התיקשורת. בבל מה ש
קשור
ליחסים עם אחרים, בגי תאו
מים
מאד מוכשרים. ילידי ה״ 26 במאי ,
ה •-ביוני וה 2$-בו, יהיו שונים• בעייתם

תהיה תתיקשורת• עלולה להיות להם
בעיה של תיקשורת עם הסביבה הקרובה ,
עם החברה שלהם, ועם האנשים שעימם

הם חיים. מצד שני הם יהיו מאוד טובים
בהיתקשרות עם הכלל. עיתון, טלוויזיה ,

יחסי-ציבור׳ — בבל דבר שהוא כללי שאינו
מתייחס לאנשים כאל פרטים חם

יהיו ממש מבריקים.

סרטן מסמל בית, חום ואהבת חמיש -
פחח• ב 25-ביוני 5 ,ביולי ו־ 19 בו, נמ

טיפוסי סרטן קצת שונים. חם מחפ
שים
בית ומתגעגעים ליחס חם ממיש -
פחתם. על פי רוב חם אינם מוצאים יחס
בזה. למרות שהם שואפים לבית מיש -

פחתי וחם, הם עסוקים בעיקר בחיפוש
אחר קאריירה, ואינם מצליחים להקים
לעצמם את ביתם האידיאלי. חם לא

אוהבים במיוחד לבשל וסוגרים את
נה. טלה זח אינו מתייחס רק לעצמו.
והפשוטה. בכל תחום שלא יחיה הוא

עצמם מפני סביבתם הקרובה.
הוא המחפש דרך לעזור לזולת, ולכן
מוצא את דרך החתחתים. החיים לא

הוא עוסק בתפקידים ובמקצועות שבחם
מפנקים אותו, ובדרך־כלל הוא מוצא את

יוכלו לטפל באחרים ולעזור להם. טלה
עצמו בתנאים קשים גם מבלי שיחפש

זה אינו אוהב להיות במרכז, ואם ינסה
לעצמו קשיים.

זאת, קרוב לוודאי שלא יצליח לרכז
אריה הוא המלך. הוא מתיישב על
סביבו את החברה.
כסא המלוכה ומחכה שישרתו אותו• ח־ *
אריות שנולדו ב 1-באוגוסט או ב 1$-בו,
הם אריות מסוג אחר. חם לא רואים
שלושה תאריכים שבחם השמש נמצאת
את עצמם שולטים באחרים כדבר מובן
בנקודת משבר 21 .במרס 3 ,באפריל
מאליו• מצד שני תם מרגישים צורך חזק
ו־ 16 בו• ילידי תאריכים אלה יהיו שומוכר
כמזל חומרני, רכושני ואוהב
לחיות מוכרים בשליטים. כל החיים הם
נים מיתר בני המזל. טלה מוכר לנו כנוחיות.
ילידי ה־ 29 באפריל וה״ 12 במאי
מתאמצים להגיע לשילטון, אך ברגע שזה
אדם שרואה את העולם דרך עצמו והבל
שונים מבני שור הרגילים. שור בזה יחניתן
להם, הם נרתעים ונבהלים. חשוב
מסתובב סביב העולם המוכר לו• בתא פש
לעצמו קשיים, הוא לא יגור בסביבה
ריכים המוזכרים באן, נמצא טלה שונוחה,
וימצא את עצמו בתנאי מגורים
(המשך בעמוד )65

תאומי

ס ר טו

א רי ה

שזר

לאחרונה מעסיקות אתכם מחשבות הקשורות
לשינוי מקום המגורים. מבחינה כספית
תוכלו לבצע את התוכניות,
אך רצוי לחכות
כחודש לפני שאתם
מתחילים לטפל בנושא
בצורה מעשית. השטח
הרומנטי אינו מספק.

למרות שלאחרונה אתם
מבוקשים יותר על־ידי
21 ביו;1ן _
בני המין השני, עדיין
20 בי ולי
אינכם מצליחים להגיע
להרגשה של יציבות וביטחון.
בנסיעה קצרה אתם עשויים להכיר
אנשים חרשים ואלה יוסיפו התרגשות.

בתקופה זו אתם מקדישים זמן ומחשבה
לבית ולמישפחה. אחרי תקופה של חוסר־שקט
תרגישו צורך להישאר
עם עצמכם ועם
האנשים הקרובים לבם.
רכישות חדשות לבית
כדאי לדחות לזמן מה.
המצב הכספי אינו
יציב, רצוי לחסוך ב1
תקופה
זו. בחודש הבא
תוכלו להרשות לעציי,
ביולי ־
21באוגוסט
מכם לבזבז כפי שאתם
אוהבים. שטח נוסף
שלו יש לשים לב הוא הבריאות. לאחרונה
אתם חשים חולשה כללית וכאבים.

11(10

אויו!

היכרויות וזדשות מוסיפות תוכן חדש וציפיות
לעתיד. מצב־רוח אופטימי מביא
אתכם לתכנן שוב תוכניות
מרחיקות־לכת בתחום
המיקצועי. המצב
הכספי מתחיל להשתפר
— עדיין נתקלים בקשיים,
אך תוך זמך
קצר, תוכלו ליהנות ממצב
שונה לחלוטין.
במקום עבודתכם תוכלו
לבטא רעיונות חדשים
ומקוריים. אלה יתקבלו
על־ידי הממונים או העמיתים לעבודה.
סטודנטים יוכלו להצליח השבוע בבחינות.

התלבטויות לא מעטות מלוות את התקופה.
חלקן קשור לשטח המיקצועי.
אתם נמצאים על פרשת
דרכים ומתקשים
להחליט במה לבחור.
במחצית הראשונה של
השבוע תחושו עייפות
ומתיחות. בדאי להרבות
במנוחה ולוותר
על בילויים חברתיים.
1 :בספטמבר * -המצב הכספי משתפר
22ב אוקטוב ר
ובקרוב תוכלו לרכוש
חפצים חדשים. עליכם
לחיות זהירים במיוחד בטיפול במכשירים
חשמליים. הנטייה לפיזור מתגברת אצלכם.

חאזנ״ו[

לעקרביס תקופה חיובית מאוד. הישגים
כספיים משביעי רצון, והצעות עבודה מפתות
הם רק חלק מהדברים
הטובים הקורים
לאחרונה. בתחום ה־מיקצועי
מובטח לכס
שיגשוג, לאו דווקא בזכות
פעולותיכם ורצו־נותיכם.
הגורל יביא
עימו התקדמות והצלחה.
מסיבות וחגיגות יום־
22באוחטינר -
22ב נו במבר

הולדת הופכות אתכם
לפופולריים מתמיד. אלה
שעדיין לא הכירו את חוש ההומור המפותח
שלכם, יופתעו משנינותכם הרבה.

השבוע אתם חשים עדיין לאות, כבדות
ומצב רוח מדכא. בתחום הריגשי אתם
מאוכזבים וכל זה לא
עוזר לכם לראות את
העולם באור בהיר. בני
מישפחה מבוגרים זקוקים
לעזרה ולא מעט
זמן מתבזבז בטיפול
בהם ובבעיותיהם. בתחום
הכספי המצב 1 משתפר. בקרוב תתבש־ו
2בנו במבר ־
__ רו על העלאה במש20ב
רצמבר
כורת או על קבלת
סכום כסף שלו אתם מאוד זקוקים. בשטח
הרומנטי רצוי לשמור על סודיות.

ן שוו

אי־הבנות עם ידידים גורמות להרגשת
אכזבה. האפשרות לתקן את המצב תלויה
בכס בלבד. עליכם לג־לות
הפעם סלחנות ו־ללכת
לקראתם. במקום
העבודה מעריכים את
מאמציכס ואת תוצאות
העבודה הרבר! שהשק־עתם
לאחרונה. שאיפה
נסתרת תוכל להתגשם
בקרוב. צעד מהפכני
ו 2בדצמבר -
19 בי נו א ר
ובלתי מקובל עתיד
להביא לכס אושר. אל
פחד, כישלון לא ייתכן. מיכתב מחו׳ל
יעודד אתכם ומכותו תחרשו קשרים.

חוסר״שקט מאפיין את התקופה. ביחוד
בבל מה שקשור לתחום המיקצועי, אתם
מרגישים באילו נתקעתם
במקום אחד ואין
באפשרותכם לזוז או
להתקדם. המצב עומד
להשתנות בקרו ,$אך
ברגע זה היו זהירים
במתן תשובות להצעות
שנראות ורודות מדי.
בני המין השני ערים
לנובחותכם, ורומזים
ברמזים עבים שהם
מעוניינים ביצירת קשרים. השבוע עליכם ן
להימנע מלסכן את כספי החסכונות שלכם* .

השבוע עליכם להקדיש מזמנכם לבני ה־מישפחה
ובעיקר לבז הזוג המחפש דרך
חדשה וזקוק לעידוד
רב. בעניינים כספיים
כדאי להיות זהירים. ב־מחצית
השבוע אתם
עלולים להתאכזב מ־עיסקה
שלא יצאה ל־פועל
או התעכבה, אך
תוך יומיים יתברר ש־אפשר
לבצעה. קשרים
19בפב רו א ר ־

ם אנשים השוהים ׳ב־
__מרסע
חו״ל יוסיפו התרגשות
השבוע. אורחים משם עשויים להגינב וגס
אתם עצמכם חושבים על נסיעה בקרוב.

זניס

0ל נ 1מ

הסחד רי ס
טאבו ושלא שולבו יחדיו, כמו למשל
אפודות סרוגות בשילוב עם קטיפה עתיקה,
שבגילגול שעבר היו מפות שולחן
או שטיחי קיר. את החופרים היא מוצאת
בשוקי הפישפשים למיניהם, בבתים פרטיים
ובחנויות לעתיקות או מיד שנתב
אורה תמיד מחפשת שינויים וחידושים,
אבל אץ זה מספק אותה אם הם רק יפים.
הם צריכים להיות מקוריים. את הסיגנון
שלה אפשר להגדיר ככפרי־רופנטי, ספור*

אבל נהיה בטוחות שכל דגם הוא דגם יחיד
ובלעדי, ובשביל זה יש נשים המוכנות לשלם
אף יותר.

הכל בזכות
זמי
ת ׳מעצבת הסוודרים שרה מילר אץ
צורך להציג. היא ידועה ומוכרה ודו-

לגלות טפח

בסוודר סרוג וקצת שקוף, שכולו עשוי עבודת־יד, מוכנה
סיגל רייך. לידה אלירן מילר בן זד .16 הסוודר עשוי צמר
לבן ורך, ואת ההשראה קיבלה שרה מילר שסרגה אותו, בנסיעתה לאזורי הסקי באירופה.

עם, כשהייתה לנו סבתא מפנקת
וחרוצה, היה מי שיסרוג לנו. אחר־כך
לקחה אמא את המסגרות לידיה, וניסתה
את מזלה הרבה פעמים בהצלחה. היום,
כשאין לנו סבתא, ואמא נהייתה מודרנית
ואת המסגרות שמה על הבוידעם, לא נותר
לנו אלא לסרוג בעצמנו או להילחם את
מילחמת קניית הסוודרים הסרוגים ביד, ולשלם
במיטב כספנו.
שלוש נשים, סרגניות ונשות עסקים, גם
אם הן אינן אוהבות להיקרא כך, עלו על
הרעיון כיצד למכור לאשה הישראלית
סוודר עבודת יד, בסגנון אישי ומצמר מיובא.

רק יפה —
גם מקורי
^ וודרים _ זווהי מילת המפתח של
״ י החורף. המדינה מוצפת בסוודרים. ח לונות
הראווה מטים לפול מרוב סוודרים.
סוודרים מיובאים מפארים, לונדון ופהמיזרח
הרחוק. סוודרים גדולים וקטנים, רקומים
וצבעוניים, כאילו שתחזית מזג-האוויר ל

1 1 ^ 1 0 * 1 )1סיגל רייך זאלירן מילר, בנר! היפה של שרה מילר, מדגיס סוודר
תואם לו ולה, עשוי צמר טהור בצבע חאקי׳ המחיר לגברים רק

2500 שקל, לנשים 3200 שקל. שרה החלה לסרוג לחברו /ראתה כי טוב והמשיכה.

מי שחפצה בסוודר בעסדת־יד יו תצטרך רשום החורף ביו 1 2500־ 4000 שקר
קטיפה

עתיקח שהיתה בגילגול
שעבר מפת שולחן, היא
היום סוודר אכסקלוסיבי של אורת מורג.

חורף הקרוב היא מינוס 40 או 50 מעלות.
אורה מורג, שרה מילר ומירי פורת,
לפי סדר הוותק שלהן, הן אומנם סרגניות
מקצועיות, אך יש להן כבר סרגניות העובדות
עבורן. שלושתן מקצועיות, מיוחדות
ושונות.
אורה מורג נמצאת בעסקי סריגה כבר
10 שנים, וזה נחשב להרבה זמן. במשו
כל השנים היא מחפשת את מה שלא עשו
האחרים. יש לה נטיה לשלב חומרים שהיו

טיבי, אך לא זרוק, ובהחלט לא גברי. יש
בדגמיה הרבה שובבות עם הרבה דמיון
והומור. כל הסוודרים עשויים צמר נקי,
שאותו היא מזמינה מחו״ל או קונה מיבואנים.
הצבעים
שהיא בחרה לחורף זה הם פסטלים,
חומים, בדים ושחורים, או כפי שהיא
מגדירה אותם ״כל המלוכלכים״ —
ורוד מלוכלך וחציל מלוכלך. ובשביל המלוכלכים
האלה נשלם 2500 עד 3000 שקל,

אגת גם לא לרדת פן הכותרות, לא תמיד
בענייני אופנה. על מעלליה וסיפוריה קוראים
תמיד. גם הפעם היא חידשה, ותפשה
את הפרינציפ בזמן.
שרה פילר התחילה את דרכה בצמר וסריגה
רק לפני שנה, לא מעט בזכות גבר
נאה, כסוף שיער, העונה לשם זמי ברמן,
שדרך לה בטעות על הרגל בשפת הים.
ואז קרו שני דברים חשובים בחייה: התפתחה
אהבה והיא התחילה לחשוב שגם

ן 1ן ( 1י 1 1האמורה להג! על סלי
* * 1 1״ • י ן קורן בימי ה חוו ף ה־הסגנון
הוא נפרי־רומנסי וספורטיבי.

לגבר דרוש סוודר, כי גם הוא רוצה.
להיות אופנתי וגם לו קר לפעמים.
תודות לזמי, שגידנד לה שהוא רוצה
סוודר ושהוא לא מוצא בארץ סוודר מטיב

דרוש•סוודר, אוסרת שרה מילר. גס גבר רוצה
להיות אופנתי וגם לו קר. א9ודה שכזאת
תועיל לכל גבר, ולא רק לזסי ברמן, שבצילום, שהוא חברה שד שרה.

ביטוי אמנותית ומקור פרנסה.״
מירי רואה בסוודרים שלה אומנות, כי הי
סוודרים עשויים עבודת יד, כל דגם הוא
יחידי והוא יצירה בפני עצמה. כל סוודר

^ 0־ 1( 7 0 1 7 3־ <1בנחן דר ר.מקלר. גשל
מעצבת־האופנה מירי פורת. צילומים: גו חשחר

דר כמו של מישהי שראתה, אני מסרבת,
בי אני מאמינה באכסקלוסיביות׳.
בהתחלה סדגה מירי לבד, עד לשעות הבוקר
המוקדמות, אבל עכשיו יש לה סור-

ה חו ר ף מו כי ר ל כו לנו אחה סוו ד רי ם
החמים שד סבתא. שלוש נשים צעירות
עבורנו מה שפעם ונשתה סבתא
מעולה, נכמרו רחמיה, היא סרגה לו לא
רק סוודר אחד, אלא סידרה שלמה של
סוודרים בסגנון זרוק. ראתה שרה כי טוב,
והלבישה גם את בנה בן זד ,16 אליה,
בסוודרים מעשה ידיה, ומאז שוררת שימחה
וצהלה במישפחת מילר את ברמן.
אבל שרה לא ויתרה על הנשים שלד״
היא מפנקת אותן החורף בסוודרים עבים,
רכים ולבנים בסגנון הסקי. את ההשראה
היא קיבלה בנסיעתה האחרונה לאזורי הסקי
של אירופה, ואת התוצאות המרהיבות•
שיחממו את ליבותיהן של,נשות ישראל,
היא מוכרת ב־ 3200 שקל. המחיר לסוודר
גברי הוא 2500 שקל בלבד.

הוא מקורי, ואשד, הלובשת אותו יודעת • גוית. .בהתחלה הן חשבו שאני מטורפת, כי
עד אז הן סרגו בדוגמות קונבנציונאליות.
שהסתדר שלה הוא היחידי בעולם•.
״כשאשר, מבקשת מפני שאסרוג לה •פלד פתאום אני באה אליהן ורוצה דברים פיו-

חדים ומטורפים. עכשיו הן נרגעו, הן הגיעו
למסקנה שכמה שיותר מטורף ויותר מיד
חד, נעים להן יותר לעבוד׳.
מירי אוהבת צמר מוהיר ואגגורה, סוודרים
שעירים ורכים בשילוב של צורות גיאומטריות,
או סוודרים בעלי שרוול תפוח
באורך שלושה רבעים או שילובי פנינים
וריקמה, ואפילו סוודר שכבות שנראה
כמו שניים — שני צווארוגי גולף ושני
שרוולים היוצרים הרגשת סוודר כפול, המחמם
כפליים.
מירי גם מביטה בנוסטלגיה על העבר
ההוליוודי, ולכן סרגה סוודרים מצמר נקי,
עם מחשוף ״ווי״ עמוק ומחמיא בגב.
התמזל מזלה של מירי, ובעל חברת־אופנה
ראה את הקולקציה שלד״ התרשם,
והציע לה להיות מעצבת האופנה שלו. פירי
לא היססה והשיבה בהן. היום, כשהיא
עסוקה בריצה בין המיפעל, הסורגות שלה
והבילויים הליליים היא נראית ונשמעת
פרוצה מעצמה ומהישגיו־ ..המחירים שלה
הם בין 3000ו־ 4000 שקל.
סימון הוליוודי
שלישית כקבוצת הסרגניות היא
מירי מורת, הצעירה ביותר בגיל ובוותק.

״תמיד סרגתי,״ מספרת סירי .״מנבא, במי׳
לואים וגם בשעות הפנאי בטיסות הארוכות
כשהייתי דיילת. סרגתי לעצמי, וכשהברותי
ראו את התוצאות הן התפעלו וביקשו ש־אסריג
גם להן. לא פעם עצרו אויתי אנשים
ושאלו אותי מאיפה• הסוודר. פתאום
הבנתי שאני כישרונית ואין שום סיבה
שלא אפתח את יכולתי, ואעשה מזה דרך

מווזייו!אנגוחז

מדגימות(מימין) מירי פורת,
המעצבת, אביבה לופט ודנה
גיור, כולן בסוודריס שעירים מלטפים ומחממים. סירי אוהבת

סוהייר ואנגורה בשילוב עם צורות גיאומטריות. היא מעצבת
סוודרים בעלי דוגמות נועזות ולא שייגרתיות. הסוודרים כולם
חמים, ממש לוהטים כמו המחיר שלהם הנע בסביבות 4000 שקל.

סיפור המרתק של חקיח|
עצו ושוחרר, והוא הכניס לכלא
ים נמשכים כרגיל. תיק
חקירה׳ שעד אז לא העלתה דבד, פרם
לעובדה שהסחורות הגנובות מגיעות ל־איזור
עזה.
באחד מימי ינואר 1981 שוב פקדו גנבים
את יפו־מור. הם העלו על מכונית
הטנדר שלהם את כל השלל הישר מהמחסן.
קבלן של פועלים ערבים, עבד-אל-

ועל רקע של דברים שעדיין מוקדם לפרסם׳.
היום
מסרב רחנברג לדבר בנושא זה.
בשבועות האחרונים הוא אמר לתעולם
הזוג שאין טעם בגילויים, יאיו טעם לפרס
דבר. הוא גם ניסה למנוע פרועודם הזה
מלפגוש את קצין־הבים חון.

קצין־הביסחון

בני בדר ואשתו רחל. בני בדר היה אחד הכוכבים
הבולטיט בפרשת החקירה המישטרתית ביפו־מור.
כולם נגד כולם, או כל אחד נגד כל אחד — כך אפשר לסכם אח היחסים ששררו במפעל•.

^ תחילת 11*80 נהגו הגנבים להיכנס
* ולזאת את שערי בית החרושת לשיפורים
יפו־סור באשדוד ללא הם רעה. אח
שללם היו פעפיסים על משאיות בעזרת
מלגזה, הישר פהפחסנינב
הפחסנאים גילו שנגנבו עשרה מון סוכר
וקשה, ושימורים בכמויות גדולות.
חקירה ראשונית של מישטרת עזה גילתה
שקי סוכר וחבילות קפה מסחורה שנגנבה
במיפעל באיזור עזה. אך עיקבות
הגנבים נעלמו•
מדוע העדיפו מנכ״ל יפו־מור רפאל
רוזנברג׳ ומנהל כח־האדם יעקב בך־דיין
להפנות את התלונה שלהם למישסרת
עזה ולא לפישסרת אשדוד ז על בן
הגיב אז בן־דיין. :היתד, מערכת של
חשדות ולא ראיתי לפגוע באף אחד. לכן

נחשד בהחזקת סחודה שנגנבה פהמיפעל
באשדוד. החשוד היה אחד מאנשיו של
בני בדר, קצין־הביטחון של יפו־מור, ה־עזיז
אבו־רביע, ראה לפתע את הטנדר.
עובד זה 18 שנה במיפעל. בדר, ראש ועד־העובדים
לשעבר, מונה כקצין הביטחון. הוא זיהה כמה מהגנבים ומיהר למסור על
כך לרפאל רוזנברג, מנכ״ל המיפעל.
כדי לחסל את כנופיות הגנבים. לרשותו
•רוזנברג פנה לפישטרה. הפעם למישטרת
הועמדו חמישה שומרים: שלושה עמדו׳
במישמרות ליד השער הראשי, והשניים ׳ רמלה. והודיע על הגניבה החדשה.
הנוספים סיירו במשך 24 שעות ביססה׳ ו ..ימים ספורים אחרי הגשתה, הועברה
.התלונה שוב לתחנת־המישטרה באשדוד.
בתחומי בית־החרו־שת.
עברו עוד כפה ימים, וב־ 12 בינואר 1981
האם היה בצוות זה כדי להבטיח את
נעצר בני בדר, קצידהביטחון של יפו־מור.
מחסני יפו־מור מפני הגנבים ז
הסישטרה מסרה — שהוא נעצר בעיקבות
״יפו-מור״ ,שהיה פעם בבעלותו׳.של
מישפחות ברומפמן מקנדה, בן עזר ומישזן עדויות שמסרו נגדו מנהל כוח־אדם יעקב

,.דרשו ממג שאהיה ונד
מדינה נג ד ה מנ כ ״ ל ונג ד
מנהל 13ח ־ האדם
הסכמתי, אבל ה
פלוטניק (ויטה) ,נמכר ב־ 1967 לאידגון
קניות של מושבי הפועל המיזרחי ולאיר־גת
מושבי הדרום. לפני חצי שנה רכש
קונצרן כור את מחצית המניות של
יפו־מור. הייצור השנתי שלו הגיע ל״20
מיליון דולר. יפו־מור העסיק צוות גדול
של עובדים, בעיקר ערבים• •בשיא הער
נד, הגיע מיספרם לכדי .600 מכירות ה-

בן־דיין, וקבלן הפועלים הערבים, עבדי
אל-עזיז אבררביע.
רפאל רוזנברג לא הסתיר את העובדה,
שכמה ימים לפני תעצרו, דיווח לו
.בני בדר על כך שראה את יעקב בן-
דיין לוקח חומרי בניין מהמיפעל — ל-
אתר־בנייה במושב סמור׳ שבו הוא בונה
את ביתו. בדר גם הודיע ששני פועלים

קבלן הפועלים הערבים
ה ך 11111
מעזה, עבד־אל-עזיז אבו־
11 111
רביע, נעלב ולקח איתו מאות פועלים.
בחרתי להתלונן בעזה, הגיעו אלינו עדויות
שקשרו עובדים טהמיסעל עם הגניבות.
מאות קרטונים נעלמו ממחסנים.
יש ארבעה מחסנים ובכולם היתד. חסרה
תוצרת מצאנו שערים פתוחים. מצאנו מישהו
שיש לו גישה חופשית למחסנים
ומפתח מתאים. הכנו מארבים. עדי ראיה
מסרו על עובדים ערבים ויהודים המוציאים
סחורה דרך הגדר הפרוצה.״
מישטרת עזה העבירה את תיק החקירה
לתחנת המישטרה באשדוד.
החוקרים עצרו את אחד משומרי השער
מראשי של יפדנחר, תושב עזה, ש־

בולם נגד כורם

יעקב בן־דיין העיד נגד בני בדר. בני בדר מסר
תלונה• נגד יעקב בן־דיין. בדר שוחרר ממעצרו,
וסיפק קו חקירה חדש לשוטרים. התוצאה ׳— מנכ׳׳ל יפו־מור, רפי רוזנברג, נעצר.

מיפעל היו מצויינות, אך הנהלת יפו־סור׳ של יפו־מור נלקחו על-ידי בן־דיין כדי
להדביק טפטים בביתו.
גילתה גרעון מצטבר של עשרות מיליוני
לירות. ההסבר של ההנהלה היה שהשקעות ׳.מנהל כוח אדם טען שזה שקר, והמנכ״ל
הבעלים במיפעל נמוכות, לכן נגרמים• .רוזנברג כתב מיכתב לוועד־ד,עובדים, שבו
הוא הדגיש :״בל ההאשמות שהעלה בני
קשיי תיפקוד וגרעונות.
מישטרת אשדוד הקפיאה את תיק ה בדר כלפי מנהל כוח־האדם היו באיחור

יעקב בו־דיין, הפו בתוך
יומיים ממתלונן לחשוד.
קצין־חביטחון, שישוחרר, סיפר למישסרה
על החשדות שלו לגבי מנהל כוח־אדם.

באותו מיכתב אל ועד־ד,עובדים, הוסיף
המנכ״ל רוזנברג :״לא כל ההאשמות ש הועלו
כלפי מנהל כות־האדם נתגלו כנכונות,
גם שמנהל כוח־האדם לקח על
עצמו את האחריות לגבי חלק מהן, חאת
כאשר לא הוא הורד, באופן ישיר לבצען.
״אינני תאה במעשים שהוטחו כלפי בן -י
דיין עבירה, אך יחד עם זאת אני רואה
שהיה כאן טעם לפגם אסתטי.״
הפנכ״ל נזף במנהל כוח־האדם שלו.
וטען :״אני תאה את הפרשה כמחוסלת׳.
אך ימים ספותם אחר־בך נעצר קצין-
הביטחון, בגי בדר. חוקרי הסישטרד, השתכנעו
שהוא לא היד. מעורב בפרשת הגניבות
אחרי שבדיקה בגלאי-שקר העלתה
שהוא דיבר אמת.
לא היתה זו השעם הראשונה שהעובד
הוותיק של יפו־מור נאלץ להילחם כדי
להוכיח את נקיון בפיל. ל&ני כשנ-
כי בני בדר ביקש מפנו שוחד, אם ברצונו
להמשיך בעבודתו. מנהלי יפו־מזר
חקרו את התלונה ומצאו שהקבלן המציא
את העלילה אחרי שקצין־הביטחוו דרש
ממנו לעמוד בתנאי המיכת. גם אז הצ ליח
בגי בדר להוכיח את חפותו.

;/לקחו ממגי
חצי מהכסף״
ך* ני כדר יצא ממעצר ובמקומו ניכנס
״ מנהל כוה־האדם, יעקב בן־דיין. הקצין
החוקר, פקד אלברם בן־שחל התחיל

מישסרתית: המנהל התלונן, קצין־הבי
את המגד ל ומנהל כוח־האדם, ובסוד שוחררו מלס
•חקירה נגנז, הגננים לא נתנסו והנסף לא נמצא
לחפש אחר הפועלים שהעידו נגד ׳בגי
בדי, בחשד שהם קיבלו כספים כדי לה>1־
ליל אותו.
בן־שחל החזיק את יעקב בן־דיין במע-
ג ד בעשר 18 יום. בן־דייז הוא בן ,35
ממושב אמונים, התגרש פאישתו הראשו־
״ נה והתחתן עם פקידה מיפו־ מור.
יחד עם יעקב בן־דיין נעצר קבלן הפועלים
מרצועת עזה, עבד־אל־עזיז אבר
רביע. פקד בן־שחל סען שהם חברו יחדיו
להדיח עדים ולמסור עדות־ שקר נגד
בני בדר. בבית־המישפט סיפר בן־שחל
לשופט השלום אברהם ששון בי אבררביע
העניק הלוואה לאחראי עלי הסדנה במים-
על, וקיבל ממנו כתמורה שיחתים חינם
וכי יעקב בן־דיין הוציא נויפו־סור חומרי
בניין ללא רשות והעסיק בבניית ביתו פועלים
מהמיפעל בעת שהמיפעל שילם את
שכרם. .
קצין־המישטרה טען גם שעובדים בכי-
ריס במיפעל קיבלו מתנות בעלות ערך,

רשום על הצ׳ק. כל זה סיפרתי בם ישסרה.״
בעיקבות עדותו של אבר־רביע עצרו
חוקרי מישטרת אשדוד גם את המנב׳ל.
רפי רוזנברג, בחשד שהוציא כספים בפירמה,
חדיח עדים וגנב ממעביד. אחרי
יומיים הוא שוחרר, אך נאסר עליו ועל
יעקב בן־דייז להיכנס ליפו־מור.

בא לחפות על התקלח של מעצרו של .
בני בדר, קצין הביטחון של המיפעל. לדעתי,
החקירה יכולה להסתיים בלי מעצר
נוסף.״
בן־שחל עירער על החלטה זו של שו פט
השלום, בבית־המישפס המחוזי בבאר־שבע.
ביודהמישפט קבע שיש לעזור לבן-
שחל להמשיך בחקירתו. הוא ציוה לעצור
אי-סדרים
את השניים לעשרה ימים, והוסיף, :את
הנימוקים להחלטה זו, אמסור ׳במועד מאוחר
יותר׳.
בח שבמות
על מהלך החקירה סיפר השבוע לוזעולם
^ סיפריי־והחשבונות על יפרמור
הזה אמ״רביעך ״האשימו אותי בפישטרה
— רשומים פרטים על מיליוני לירות
שגנבתי במיפעל, אך לבסוף •דרשו ממני
ששולמו לפועלים הערבים שצבדו בנקיון,
שאהיה עד־סדינה נגד. המנכ״ל רפי רוזנברג
ונגד יעקב בן־דיין. בהנהלת־החשבו־ •החזקה, קילוף פלחים והרצאת אשפה. התשלומים
רשומים כולם על שמו של אבו־נות
של יפו־מור גרשם על שמי סכום
רביע, שמות הפועלים לא מצויינים
של 20 מיליון לירות, אבל הכסף הזה לא
שולם לי מעולם. היו משלמים לי 20 לי שילטונות
סס־ההכנסה טענו שמסכומים
רות על כל פועל שהייתי מסיע לאשדוד,
אלה, כ־ 20 מיליון לימת, לא נוכה מם
ואז היה מישהו מהמיפעל הולך איתי במקור• המיפעל חוייב לשלם מס בשיעור
והיה לוקח ממני מייד מחצית מהסכום. של 25 אחוז על 20 מיליון הלירות. לבסוף
שימורס המנכ׳׳ל רפי רוזנברג, האיש
החשוב ביותר ביפר
מור אשדוד, הגיש את התלונה במישטרת
רמלה; אך נעצר אחרי כמה ימים באשדוד.

נסו לאבא מת

הודעת זיכוי בסך 12579.57
שקל לזכותו של אבו־רביע
רסדן רבים, אביו רימנוח של הקבלן הערבי. היו אלה הפרשים
מאחד החשודים, כדי לקדם את מעמדו.
עוד נאמר לשופט, שהחקירה מסועפת ויש
לחקור מיספר רב של עדים.
השופט ששון, שסירב להאריך את מעצרם
של בן־דיין ושל אבו-רביע, כתב
בהחלטתו :״יש לי תחושה כי המעצר

שכאילו הגיעו לקבלן, עבור חובלה וכן החזר 1766 קרטונים של
שימורים. בעל הזיכוי נפמר כמה שנים, לפני תאריך הזיכוי.
בספרי החשבונות נרשם כאילו קיבל רביע 20 מיליון לירות.

אותו הדבר לגבי צ׳קים על סחורה ש מכרתי
לסוחרים מעזה. מחצית מהסכומים
היו לוקחים ממני מייד.
״את הצ׳קים האלה הייתי מקבל משלמה
לבקוביץ, מנהל־החשבונות של יפו־מור,
ואחד מההנהלה היה הולך איתי לבנק
בדי לקבל את מחצית הסכום שהיה

הושגה פשרה ושילטונות המס הסתפקו
במס על 15 מיליון לירות בלבד.
היה נדמה שהפעם עלתה מישטרת אש דוד
על המתרחש במיפעל יפו־מור, וש בעזרת
העדויות שהיו בידיה היא תשים
קץ לגניבות ותעמיד לדין את האשמים.
אך כמעט שנתיים מאז שנפתחה חקירה

זו, לא הוגש שום כתב־אישום. למתת
שקצידהחקירות של סישטרת אשדוד הבטיח
לשופט בית־מישסם השלום ולנשיא.
בית־הפישפט המחוזי בבאר־שבע שבידיו.
הוכחות בחרות על מעורבותם של העצורים
בביצוע העבירות החמוחת שתוארו,
לא הועמד איש לדין.
מפרקליטות מחוז הדרום נמסר לתעולם
הזה, שתיק החקירה הוחזר למישטרת אשדוד,
מאחר שלא היו בו די הוכחות לה גשת
כתב־אישום. מקורות במיפעל יפו־מור
מספרים, שבעצם הוחזר תיק-החקירה
למישטרת אשדוד כדי שהיא תשלים אותו,
והיא א ת עשתה בך. אך גם הפעם לא
היה בו ח, והפרקליטות החזירה אותו
ישוב למהבחו, לגניזה.
המנכ״ל רפי רוזנברג קיבל הודעה ב כתב
סמישטרת אשדוד על סגירת החקירה,
ואינו מעוניין להוסיף דבר בפרשה.
יעקב בן־דיץ טוען שעד היום הוא בטראומה,
עקב מעצרו בן 18 היזם כחשוד
בסחיטה, גניבה ממעביד והדחת עדים לעדות
שקר. למרות העוול שנעשה לו,
לטענתו, הוא ממשיך לעבוד ביפו־מור,
כמו גם קצידהביטחוו בני בדר, שאיים
בזמנו שיגיש תביעת פיצויים להנהלת ד>-
מיפעל על הנזקים שנגרמו לו בעקבות
המעצר.
היחידי שנאלץ לעזוב היד הקבלן עבד־אל-עזיז
אבו־רביע. המישטרה לא ביקשה
ממנו להעיד יותר. אך לגביו הפרשה לא
הסתיימה עדיין. לאחרונה נמסרה למימשל
הצבאי בעזה בקשה לחקור את אבו-רביע
על אי־תשלום מם־ערד־מוסף בסך של חצי
מיליון שקל.

ספר ם צחיק וללא י 1מרמ ^ 1ה שיר ש קד ם ל בגי ד ת
צ ה״ ל ב ביי רו ת
מקור

שוויצריה

י אלי• ש ליי ב ר ( ח תו לי ) אינו מסתובב
בטרקליני הספרות העברית, או.בבתי־קפה
׳•.של משוררים ברחוב דיזנגוף. נמוך,־מזוקן,
.עם ברק כבוי בעיניים, הוא מחבר:ספרים
שאינם מגיעים לרשימת רבי־המבר המפוב־
• רקת של. גלי צה״ד, אינו מופיע בתוכניות
הספרות של קול ישראל ובוודאי לא יהיה י
אורהו של העיתונאי מקדם-שירת־עצמו .
משה דול >קליבנוכ) בשיעמומון התר. -
בותי •של הטלוויזיה שמונר. וחצי.
י שגי ספריו הראשונים של שרייבר(חתולי)
בקרוב בעל־סום (בהוצאת ביתן) והכל
שקריס (בהוצאת פרוזה) לא זכו כימעט
להתייחסות במוססי־הספרות של עיתוני
יום שישי.
באחרונה ראה־אור סיפרו השלישי של
שרייבר (חתולי) תחת הכותרת שוויצריה*: ,
כאשר על עטיפתו נראים בפוטו־מונטאז׳ .
כמה מבנייניה המרכזיים של תל-אביב, אחרי
רעידת־אדמה. סיפרו של שרייבר (חתולי)
הוא ספר פשוט על הניוון החברתי ש•
אלי שרייבר (חתולי) — שוויצריה!
הוצאת דליה פלד; 199 עמודים (כריכה
דכו־ו).

המסעה שגי שלהש לו שהבסירהאחת

:פשה בישראל. הוא כתוב במישורים הנמוכים
של המסר, במיסגרת עלילתית, שבה
הוא מוליך את גיבורו מבעד למבוכי השחיתות,
הציניות והרמיסה העצמית של החברה
הישראלית.
גיבור שזויצדיה, המעניק את כינויו לספר,
הוא דמות של לא-יוצלח. חסר מקום
להניח בו את עצמו, שחברו ד לי, לוקח
אותו לדירתו ללינת לילה, ושם •תוקפת,או-
תו. בשנתו, גיסתו של וילי(.״עתה״ כאשר
.הוא חש שהגוף הזד• ,אותו לפת. ,מתחלק
לאברי־מישנה, קולט מוחו שידו. לופתת

וילי מגרשו באשמורת אחרונה של הלילה
•מביתו, ושוויצריה מנסה להגיע אלי בית ;
אביו הזקן, כשהוא נזכר באשתו שנטשה
אותו יחד עם ילדיהם ושבה לבית הוריה
בבלגיה. שוויצריה מתאר את כל מלכו־דות
הנישואין שהיו לו. בינתיים הוא מקבל
כאבים בבטנו, ואחרי ייסורים נוטלת אותו י
ניידת מישטרה. לבית־החולים, שם הוא
מתמוטט, ושיניו נוגסות בלשונו. כל זה
קורה בשעה חמש בבוקר (״פחות או יותר •
השעה •בה נחנק אפיו של שוויצריה לטוות׳׳):

כאן בא תיאור אביו של שוויצריה,
שלדירתו מגיעהי במפתיע פמלה, אשתו
הנוטשת של שוויצריה (״כאת לחפש את
האפס שלך האב. מחתים אותה כעדה
של צוואתו, שבה הוא מוריש את דירתו
לדיירת-המישנה-שלו. שיפרה חפדאי.
י בינתיים, י בבית־החולים, מתברר לשוויצריה
כי לשונו נתפרה בידי ד״ר שלוותה

החווייה הי מ חיכוו־ ח

(״כפתורים לא.הייתי מרשה לו לתפוח׳).

בית־החולים שבו שוכן שוויצריה לא רחוקבתיאורו הגרוטסקי •מכמה ־בתי־חולים בארץ.
יתרונו ישל בית-חולים זה, שהוא
מעניק לשוויצריה מיטה לכמה שעות. בינתיים
ממשיכה מטלה במסעה אחרי שווי צופיה
צריה,
ומגיעה לחברתוילשעבר
(.״היינו כמיטה. שאלתי * תו אפ הוא * הב
•*תי. הוא׳ לא יודע לשקר. .ומנר של*
.ביקשתי טמנו. ללכת. אני * לי *מללה
אבל לא פושטת־יד״) .סטלה מגלה אצל
צופיה שקרה ׳לשוויצריה אסון (.״הבוקר
בחמש בערך, התעוררתי פת*ם. היתה לי
הת שה לא טובה בקשר. אליו״).
התיאור שב לבית־החולים, כאשר שוויצריה
שסוע־הלשון מכנה את הרופא
״ד״ר כמגלה״ ,כינוי המביא את סילוקו
הקרוב מבית־החולים, אלא שאז נכנסים
למקום השוטרים..
השוטרים. עוצרים את שוויצריה בחשד
רצח אביו. את אביו המת מצאה הדיירת
שיפרה, שהודיעה על כך מייד. למישטרה.
היא נחקרת על־י׳די השוטרים (״הוא כיפה
להשכיב * תך בינתיים מגיעה סטלה
בחיפושיה אחרי שוויצריה לחברו וילי,
והוא ב א׳ לבקר אותה בבית־המלון שבו
היא שוכנת. וילי מגלה לסטלה עד. כמה
הוא שונא את שוויצריה. וילי לוקח את .
סטלה לבית־החולים, שם מתברר להם ש־שוויצריה
נעצר בחשד על רצח ׳אביו. ב־ •
חזרה בבית־המלון.תוקף וילי את סטלד: ,
הוא משכיע. מותה 7ן ל הסיטה ה
כפולה, מכופף את,ידיה לאחור, לוחץ את

סלחי לנו
על שהפקרנו אותך למות לבדך
וחמקנו בבכי מהחדר כחיילים בורחים.
סלחי לנו
על דמך הורוד שראינו זורם כנחלי צדפים אדומים
על שראינו את מעשה הזנות
ושתקנו.

מה שלומר?
את, בעלת הפנים העצובות,
מה שלום הים?
האם פגעו בו הצלפים?
מה שלום האהבה?
הגם היא הפכה לפליט
בין אלפי הפליטים?
מה שלמו השירה?
היש אחר חורבנו, הוי ביירות,
שירה ששרים?
מלחמה זו, המשוללת משמעות, שחטה אותנו
רוקנה את חיינו מכל תוכן
פיזרה אותנו לכל הרוחות מנודים שחוקים חולים תשושים
הפכה אותנו בניגוד לנבואות
יהודים נודדים.

הוי, כה מכוערים היינו וכה פחדנים
כשמכרנו אותך, הוי ביירות, בשוק העבדים
את התוגה שטפנו ביין והימורים
ועל שולחן הרוליטה נזכרנו בחדשות־הבית
התגעגענו לזמן־הרדוף בלבנון
ולעונת פרחי הרימון,
ובכינו כפי שבונות הנשים.

הוי ביירות
בעלת לב הזהב
סלחי לנו
על שהפכנו אותך לדלק ולעצי הסקה,
לסיבסוכים המכרסמים בבשר הערבים
מאז בריאתם__ .

ז*נ ם *תה״).
עד מהרד. נכנם להתגורד אצל שיפרה, י
הדיירת של אביו, של שוויצריה, שירשה
ממנו את הדירה, השוטר יוגה חזן, ש הגיע
למקום קודם לכן, בחקירת הרצח..
בבית־הכלא נזכר שוויצריה בבך ד,זקונים
שלו ושל־ מטלה, שנהרג בתאונה (;,אתה
הרגת את חני. מתוך רשלנות פושעת הרגת-.
לי יא״׳).

כאשר מובל שוויצריה להארכת מעצר
(״המדינה נגד שוויצריה׳׳).הוא מבחין.
בסטלה היושבת באולם־המישפטים. במהלך •
חקירת השופט נכנסת לתמונה סטלה ,׳המציעה
למישטרה לחקור את צופיה (״היא
די מטורפת ...נידמה לי שכדאי להקת•
*תה״) .במקביל תובעת סטלה מהשופט

השיר העצוב ביותר על ב״דות

בחוברת מאזניים ( ,2-1יוני-יולי )1982 מתפרסם שירו של סורי, ואף שירת שנים לא מועטות בשירות הדיפלומאטי הטורי,
המשורר ניזאר קבאני ביירות פידגשכס•.״ ביירות אהובתי; :וייצג אה סוריה בלונדון, פקץ׳ מדריד ובביירות עצמה, שאליה
מתוך מחזור־׳שיריו לביירות הנקבה באהבה שהופיע בביירות היגר, השתקע בה ושם ייסד הוצאת ספרים. שיד זה מתייחם לימי
הראשית-של מילחמת־האזרחים בה, ודומה ששורות.רבות מתוכו,
ב־. 1976
שיר זה, בדומה לאחרים. מתייחס לראשית מילחמת האזרחים בעיקר האחרונות, טובות גם לעכשיד, למעט הבית החמישי של
בלבנון, שאותה רואה קבאני כמולדתו, למרות שבעבר היה קבאני השיר. השיר תורגם בידי שמואל מורח• .

רמשו לכוומרה^ סצסית מת. ירכיה כרכיו

הפעם לא בגד בנו
צבא ישראל
אך אנו איבדנו עצמנו לדעת.

י מחבר שרייכר( .חחדלי)
הוא לא נראה רוצח

(״אני מבקשת מכבוד השופט לאפשר לו,
תוך תקופת המעצר, להתייצב בבית־הדין
הרבני על־טנת לסיים את הזזליכיס״) .ה שופט
מורה על כך ומעיר הערה לתובע, לא
לפרוטוקול :״הוא. לא נראה רוצת!״ -
בבית־הדין הרבני, אמרי התכתשות,
מצליח שוויצריה להימלט מידו של החוק,
והוא מגיע לחדרה של סטלה פבית־המלון.
סטלה מבטיחה לשוויצריה לקחת אותו איתר,
לבלגיה :״אתה לא יכול להמשיך לישון
פעם כחדרי סדרנות ופעם אצל חבר
המרחם עליך.״ והיא ממשיכה ומבשרת
לו :״הנדשטרה עצרה בעל מכבסה אחד
כחשוד ברצח אביך.״ בעזרת עגלת־נכים
מוברח שוויצריה בנמל־התעופה.למטוס ומובל
לבלגיה.
בבלגיה הוא מטופל. עד להחלמתו בידי
אחיות רחמניות: מניע חתנה החדש של
סטלה (״הייתי סקרן לפגוש בך״) .שוויצריה
מתחיל לחפש אתרי דירה, תוך שהוא מחליט
לשגות את אופיו ולהתחיל לעשות
כסף רב. ליד הקו־ ,של. קולנוע מטרו
הוא פוגש בחברו הישראלי מהמילואים
ס רו פי, ומספר לו שיש בכוונתו לפתוח
עסק של שיפוץ דירות להשכרה. סרוסי.
משקיע בעסק של שוויצריה כספים שמקורם
לא ברור, ואז באחד בחודש מתחיל
שוויצריה, הבעלים של שבע דירות גדדלזת
מתקלפות ומשועבדות שבמרכז אנטוורפן,
את דרכו הארוכה והמפותלת קטעך אל
העושר דירות, שכעבור כמה חדשים
הוא משכירן. שוויצריה מכניס לענף השכרת
הדירות באנטוורפן את השוחד הימ־תיכוני.
לאחר חתונת אשתו־לשעבר, הוא
נוטל את שני ילדיהם לטיול, שבמהלכו
נחנק אחד מילדיו, וניצל על־ידי חיתוך
קנה הנשימה, אך הופך למשותק, בשל
מיעוט חמצן שהגיע למוחו.

בינתיים מתעשר שוויצריה בהדרגה :
״וניד חמש שנים, הוא קובע לעצמו תאריך
יעד, תרד חמש שנים אני חייב להתעשר.
לא עוד חמש שנים. שנה אחת ככר חלפה.״
ערב אחד מבחין שוויצריה בבנין העולה
בלהבות, ובאשה הקופצת מבין הלהבות
(״שוויצריה עוד מספיר, להושיט זרועות
ולרכף את נפילתה, ואז הוא מתמוטט,
יחד עמה, על הסידרכה״) .מתברר שאשה זו
היא אשתו של ז׳אן־בפטיסט גל,רדי,
שר־המישפטים הבלגי, ויושבת־ראש אגודת
צער־בעלי־חיים של השוק האירופי המשותף.
שוויצריה
מוזמן לסעודת הודייה לרגל
הצלתה, ובמהלך סעודה זו הוא מבקש מהמכובדים
לקבל את הזיכיון לבניית הבניין
הבוער, שממנו קפצה רעיית השר
(דממת מוות. שוויצריה חצה את הגבול.
שכר את מחסום ההתנהגות היאותה, דרש
פרם בפרהסיה״) .אבל הוא מקבל את הפרס.
בינתיים רואה שוויצריה מחלון דירתו,
קרב־אקדחים בין חברו והמשקיע
בעסקיו, סרוסי, לבין גנגסטר (״לו הציבו
לפניו את הבחירה, היה בוחר בסרוסי החי,
למרות שמחצית הבניין, העומד בסיומו,
שייד לסרוסי המת, כן, הוא היח בוחר
בסרוסי אבל החיים בחרו בו, בשוויצריה...
איש אינו יודע על ההסדר עם פרוסי...
תהא מנוחתף עדן, פרוסי״).
בינתיים לוחץ על שוויצריה בנו בכורו,
לשוב עימו לישראל (זו לא הארץ שלי.
אני מתגעגע לשמש, לסנדלים, לאור, ל בתים
הלבנים, לשפה שלי. אכל אני לא
יכול להשליך באדישות עמל של ארבע
שנים״).
רק ביוני מצליח שוויצריה להיפטר מנכסיו
במחיר הוגן. ביושבו בבית־קפה,
אחרי חתימת העיסקה ששיחררה אותו מנכסיו,
הוא מאתר מתוך עברו את עדנה
אכרמוב (״בלי צרור עבה של שטרות
אלף בכיס, לא היה מעז לקרוא לח. היא
חכרה לשעבר של סמלה. תמיד חשק כה
ולה היו חשקים משלה״) .הוא לוקח אותה
לדירתו (״בכר במעלית, כלי גינונים הוא
דוחף ידיים וממשש את הסחורה החמה.
לתוך הדירה היא מגיעה ללא־תחתוניה״).
אחרי סצינה תוקפנית בביתה של סטלה
ושל בעלה דויד, מגיע שוויצריה בחזרה
לישראל, עם הידיעה שבכורו נמצא כאן.
בביקורו בדירת אביו הוא פוגש בשוטר
יונה חזן ובשיפרה הדיירת, ומתברר לשוויצריה,
שהדירה לא היתר, רשומה על שם
אביו, אלא על שם אמו. הוא מוותר ליונה
ולשיפרה על הדירה, ורוכש דירה מרווחת.
מדי צהריים הוא יוצא לשחק שח־מת בקפה
הנמל ומתלונן על הנשים שאותן הוא פוגש
(,,גם זונות ברמה של ניקול אין להשיג
כאן״) .שוויצריה הגשים את כל חלומותיו.
יש לו את כל שחפץ בו, אותה קורת־גג,
שהיתה חסרה לו בראשיתו של הספר.
חסרונו של שוויצריה הוא בניסיונו של
המחבר, שרייבר (חתולי) ,להכניס מימד
נוסף, ספרותי, שרק פוגם בפשטות סיפורו.
אך מעבר לפגם זה, יש בסיפרו של
שרייבר (חתולי) הכוח והעוצמה של סיפור
לא יומרני, עם ניצוצות של סאטירה,
שבעזרתם הוא מוליך את הקורא
במהלך אחד מראשית הספר ועד לסופו.
שוויצריה אינו ספר רב־חשיבות. זהו סוג
של ספרות פשוטה, שיש בה לשון, תיאור
ועניין. מה עוד, שהמחבר מצליח — במתכ וון
או שלא במתכות — להביא בשוויצריה
מעט מתיאורי הניוון שפשה בחברה היש ראלית.

ר גו ס

בו מל
ג׳רום קלאפקה נ׳רדם, הוא סופר
שנודע בעולם בזכות סיפרו הסאטירי ו

הלילה, אבל עגלון איטלקי שראיתי פעם
משתמש בו כרחובות דרזדן, כימעט ונעשה
בו משפט לינץ׳ על־ידי ההמון הזועם...״
מהמוסיקה הגרמנית לקולינריה הגרמנית
מה שמרגיז מאוד את הגשמה
האנגלו־סכסית הנעלה, זה האינסטינקט

הנהדר שלושה בסירה אזזת מלבד הכלב
( ,)1889 ספר שהוא תערובת של אידיליה
רומנטית עם ביקורת החברה המעמדית הבריטית.
ספר זה מוליך בנסיבות גרוטסקיות
את כפל־האישיות של המחבר גדום.
ספר זה שדקויות ההבחנה שלו נועדו למבוגרים,
הפך ברבות השנים לספר ילדים,
שנבצר מהם לקלוט את כל דקויותיו.
באחרונה ראה אור בתרגום לעברית ספר
תחת הכותרת שלושה בבומל־ .סיפור מסעם
של אותם שלושה (כ׳ורג־ ,האריס והמחבר)
.אלא שאת הסירה המיר הפעם ג׳רום
באופניים, כאשר יעדם הוא גרמניה. כותרת
הספר בומל משמעה בגרמנית טיול, או
שוטטות לשם הנאה, או הנאה לשמה.
בספר זה מוליד גדום בשנינותו האופיינית
את הקורא לביקורת על האומה הגרמנית,
ותופעות חברתיות שונות
בגרמניה. המניע את הגרמנים לקבוע סיסעדה כתב־אותם
חיצים שהופנו בסיפרו הראשון
ננעצים וב לית של בל טיול ועד למסקנה הסופית:
הידוע כלפי החברה הבריטית,
״האזרח, הגרמני הוא חייל, והשוטר הוא
ספר זה בחברה הגרמנית.
הקצין שלו. השוטר מדייר אותו איפה
שלושה בבומל נפתח בתיאור צרות ה ללכת ברחוב, וכמה מהר ללכת ועל
נישואים של גיבוריו, הזקוקים לשינוי.
כל מעלות הגרמנים, באה לה הצגת החזה.
ואופן
שיכנוע נשותיהם למסע
סרון הגדול מכולם, בעיני הבריטים :
(״אם איטה תרצה כתר יוזל ומים, היא תס״אכל
הטבק שלהם הוא פשע לאומי.״
ביר לך ׳טהמטרול היא לחסוך את הוצאות
שלושה בבומל הוא ספר מצחיק עד ל-
הכובע״) .אחרי מלאכת שיכנוע קשה, הם
התפקעות. זד, הומור עדין, שאינו נופל
מצטיידים, מתקינים אופניהם ואת שיחו באיכותו
מאותו הומור של שלושה בסירה
תיהם כל מי שתושב שבעזרת הסבר
אחת, אלא שהפעם נושא ההומור מצחיק
הזה הוא יוכל לעשות טיול כגרמניה ובעשרת
מונים. בסופו של הספר, מובאת
יער השחור, קרוב לוודאי שילך לאיבוד
רשימת מילים גרמנית־טברית לנוחיותו של
עוד לפני שיגיע לשפך התמזה״).
הקורא הצוחק. תרגומו של גבריאל רו השלושה
מגיעים באוניה להמבורג ומזן
(.רוזנבאום) נקי מפגמים, והוא מצליח
תחילים את מסעם המטורף ברחבי גרמניה,
לתרגם לעברית קולחת את ההומור המעותוך
שהם מתחילים לפענח את התהומות
דן של ג׳רום ק׳ ג׳רום.
שבין הדיאלקטים הגרמניים השונים (״גרמנים
טפוזן שרוצים לשוחח עם אנשים
טווירטטכורג צריכים לעיתים די תכופות
לדבר צרפתית או אנגלית״) .רשמיהם מגרמניה,
הם בנוסח של :״הרחוב המפורסם
היחיד שלה (של ברלין) ,אונטי ח לינת,
שהוא ניסיון למזג את רחוב אוכספורד
(בלונדון) עם שאנז אליזה, כלתי מרשים
כאופן מיוחד, מכידון שהוא רחב מדי
ביחס לגודלו כך ש״פוטסדאם, הוורסאי
של ברלין״ וכר. מסקנותיהם של השלושה
מגרמניה, הם בנוסח של :״למה בגרמניה
יש מינהג לשים את תיבת המיכתכים בראש
העץ? לשה חם לא מחברים אותה לדלת
הכניסה כמו •טאנחנו עושים? אני הייתי
שונא לטפס על עץ כדי לקחת את המיכ־תביס
שלי שיחה המוליכה אל :״אלה
לא תיבות מיכתבים, אלה קינים של ציפורים.
אתה מוכרח להבץ את העם הזה.
ישנם ספרים חסרי סיכוי להפוך לרבי־הגרמני
אוהב ציפורים, אבל הוא אוהב
מחקר, ספרים שחשיבותם היא מעל ומעבר
ציפורים מסודרות ...כגרמניה נושמים יחד
עם האיויר אהבה לסדר, כגרמניה התינוקות
מקישים כקצב בקשקשנים שלהם ...הגרמני
לא סולד אפילו מנוף פראי, בתנאי
שהוא לא פראי מדי. אכל אם לדעתו הוא־פראי
מדי, הוא ניגש לבעול כדי לתרבת
אותו ...בגרמיה המבע צריך להתנהג
יפה, ולא לשמש דוגמה רעה לילדים...״
מברלין מגיעים השלושה לפראג ומפ־ראג
לנירנברג דרך קז׳לסבד :״אומרים שגרמנים
טובים, כשדם מתים, מגיעים ל־קרלסבד,
במו שאמריקאים טובים מגיעים
לפריס בהמשך המסע, מגיעים השלושה
למסקנות בנוסח של :״כגרמניה אסדר
לך ללכת בתחפושת ברחוב ...ברחובות
גרמניה אסור לד לירות כחץ וקשות ..כערים
הגרמניות אסור לך לשוטט בחבורות
אחרי שמח שיד ...ו...אפילו הכלבים מכבדים
את הדטא הגרמני. שום כלב גרמני לא
יחלום להציב עליו רגל ואם עסקינן
בכלבים גרמניים, הרי :״הגרמני לא מעודד
עצלנות אצל שום יצור חי. הוא אוהב לראות
את הכלב שלו עובד, והכלב הגרמני
אוהב לעבוד...״
חוקר פרידלנדר
עוד מהתכונות הגרמניות, שאותן חושף
הדרך ל״הפטרידט*
ג׳רום ק׳ ג׳רום הן בנוסח של :״אין שום
צורך כעם טוב־לב יותר מהגרמנים. אכז לרב־מכר
המקובל. ספר כזה הוא סיפרו שכמעט ריות לחידת או לילדים היא דבר
לגביהם הוא של יהודה פרידלנדר פרקים בסאטירה
לא ידוע כארץ הזאת. השוט
העברית בשלהי המאה הי-ח בגרמניה ,-ספר
בלי מוסיקאלי. קול הצלפתו נשמע מהבוקר

מחקר

* ג׳וום ק׳ ג׳ווס — שלושה בבומול1
תירגם: גבריאל רוזן (רוחבאוס); 176
עמודים ; הוצאת גמיר (כריכה רכה).

• יהודה פרידלנדר — פרקים בסאטירה
העברית בשלהי המאה הי״ח בגרמניה!
הוצאת פפירוס; 207 עמודיס (כרי־כה
רכה).

המתאר את האבות־ד,מייסדים של הסאטירה
העברית שסללו דרכם עד לניקוי־ראש ז״ל
והפטריוט ייבדל לחיים ארוכים. זהו ספר
המביא את סיפור ההתחלה של הסאטירה,
שהיא עצם מקיומנו כתרבות וכעס.
ספר זה מביא את שלוש הסאטירות ה
עבריות
הנודעות איגרות משולם בן אוריה
האשתמועי מאת יצחק אייכל, כתב יושר
מאת שאול לוין״כדלין ושיחה, בארץ
החיים מאת אהרון וולפסץ. כאשר אלה
מלווים בדברי פרשנות היסטוריים, אסתטיים
וריקעיים (״הסאטירה העברית, האגף
המיליטנטי כמחנה ההשכלה העברית, היא
חלק נכבד מספרות הנוצרת בעולם עויין
מבית ומחוץ
הפרק הנוגע לאיגרות משולם בן אוריה׳
האשתמועי ליצחק אייכל, מציג לפני הקורא
את עולמו של המחבר, שהיה מבאי
ביתו של משה מנרלפזן, ועל שהואשם
בהתנהגות חופשית בפומבי, שהרי ״התגאל
בפרהסיא במאכלות אסורות״ והואשם אף
באכילת חזיר. באיגרות משתמש המחבר
בתיאור האנוסים כמשל למשכיל ברחוב
היהודי, שנבצר ממנו לחיות בגלוי על פי
אמונתו באותו גיטו תרבותי, שמוסכמותיו
היו בנוסח :״בל האוכל לחם כלי נטילת
ידיים כאילו בא על אישה זונה שנאמר
כי כעד אייטה זונה עד ביכר לחם.״ האיגרות
מוליכות בקינאת מה אל יהודי ליוורגו,
איטליה, משכילים משוחררים ש״רוכם מגולחי
זקן ומתולתלי השיער, אין הבדל ב־טלבדטם
למלבושי עם הארץ, והם מדברים
לשון־העם צח ומצוחצח.״
הסאטירה השניה היא פרי עטו של ר׳
שאול לוין־ברלין כתב יושר, שפורסמה
תחת הפסבדונים עפרון בן,הלל הידעו ני,
סאטירה שנפתחת בתמונה ריטורית,
חגיגית, מלאת שגב שבאימה, אימת יום־
הדין. בסאטירה זו, מובא עולם היהדות
כעולם אבסורדי, המושתת על ״סיבוב הכפרות
כערב יום כיפורים, ובהבאת הטן
בעץ בפורים ...ושלא להשתין כר״ה (כרשות
הרכים) כשבת לוין־ברלין נילחם
בעזרת הסאטירה שלו ביהדות הרבנית,
שממנה יצא, ושאותה הוא מאשים במאר־טירולוגיה
לשמה, תוך הצגת ראייה זו
בפגניות בהתגלמותה. על סיגנונו של לוין־
ברלין, מעיר פרידלנדר :״בסאטירה של
שאול לוין־ברלין לא מעם מאמצעי ההבעה
הסאטיריים המאפיינים את כתיבתו
של וולטר בכתבי הפלסתר שלו (,,איבריה
דר׳ יוחנן בחמת בת חמשת קכיון״).
בסאטירה שיחה בארץ החיים מאת אה רון
וולפסון, מתאר פרידלנדר כיצד הרגיזה
אף את המשכילים המתונים. סאטירה זו
היא שיחה אליגורית־דרמאתית, שבה נוטלים
חלק הרמב״ם ואיש פלוני, ובחלקה
השני מצטרפת נשמתו של משה מגדל-
סון, כאשר בסיום מנצח הרמב״ם ומופיע
המלאך מיכאל, המבשר למנדלסון כי
כל קדושי העם מתכוננים לצאת ליקבל את
פניו. וולפסון גם מזלזל ברבני פולין בעלי
הנטייה לשבח ולפאר איש את חברו בהסכמות
מליציות לספריהם.
אייכל, לוין־ברלין וולפסון הם, לטענת
פרידלנדר, השלושה שפרצו את המיסגרת
והיתוו את הדרך לסאטירה העברית החדשה.
אין ספק ששלושה אלה, שהסאטי-
רות שלהם מובאות במלואן בספר זה, הם
האבות הרוחניים של הסאטירה העברית החדשה
בנוסח עמוס קינן, הנוך לוין
והאחרים, המאמינים בכוח שוט לשונותיהם,
ובתפקידם לבקר את המציאויות המעוותות.
ספר זה מומלץ לקריאה לכל מי
שצפה והאזין בטלוויזיה לדבריו החלולים
של הצנזור (ראש המועצה לביקורת סרטים
ומחזות) על הפטריוט מאת חנוך

לוין.

נליון ״העולם הזה״ ,שראה־אור השמע לפני 25 שנה בדיוק,
הביא כתכת־שער שתעסה את יעקב כהן, האש מנגנון העז״א
של טס־ההבנסה. כתבה זו פירטה את כישוריו של האיש, נג־מותיד,
שימ־תיי ואנשיו. זאב אקשטיץ, האיש הנאשם בדגה ד״ר
ישראל קספזנר, צומם בעדותו סביתיהסישפפז, תחת הכותרת
״אץ־ הגעתי לש״בת כתבוה מצולמת סיפחה על טרי הביב,
מפיק סרטים כלא כל עזרה צימרית. תחת הכותרת,,ולצבא המצרי
בדמשק״ מדכא סיפורו של עיתונאי מצרי על חיל המישלוח
המצרי בדמשק ועל הבטת הסורים לטילחמה עם ישראל.

אומה במצור
בזיל־הזול

כוכב הכדורגל של נבתרת ישראל יהושע (״שייע״) גלזר
משפר בכתבה, תחת הכותרת ״אליות אבא — זה לא סישחק״,
על בנו שנולד באחרונה.
בשער הגיליון: יעקב כהן ,׳ראש הש״א של מם־ההפנסול.

נחום גודדמן * ודק
* המה פ י נה של ד־־ו ישראל ב ו

השא
•ו ! הככוו
״העולם הזה״ 1049
תאריך 13.11.1957 :

האיומים האלה: לקום מן המיטה הפוליטית
החמה, לצאת לעולם הקר של יוזמה מדינית.
אף אדם בצמרת ישראל לא הראה
גם השבוע נטיה לכך.

ב תו ך הני״טה
המדיניות הישראלית שכבה השבוע במיטה.
דויד בן־גוריון נשאר בבית־החולים
הירושלמי, החלים לאיטו מן הפצעים המטרידים,
בעוד ששרת־החוץ. גולדה מאיר,
הוסיפה להתחמם בשמש חצר־ביתה, כשהיא
יושבת על כיסא־הגלגלים שלד״ הפשע האווילי
של הטלת רימון־יד בכנסת הוסיף
להטיל את צילו על צמרת המדינה.
אולם ישראל שכבה במיטה גם בלאו־הכי.
מסביבה התרחשו מאורעות שכל אחד
מהם נגע לה באופן ישיר. הם הפגינו שוב
באיזו מידה הצליחה המדינה בשנים האח־
מדיניוח הספ מ מ״ק הציע•
ד״ר נחום גולדמן דומה לספוטניק מכמה
בחינות. הנשיא המעופף של ההסתדרות
הציונית מרבה לטוס על־פני יבשות. הוא
נע במרחבי המדיניות, הרחק מעל לאטמוספירה
המורעלת של המיפלגתיות הישראלית.
לפעמים דומה אורו בשמיים ל

! נחום גולדמן 1957 ,

תצלום שד ד״ר נחום גולדסן,
נשיא ההסתדרות תציוניוב בטקס
פתיחת היכל •התרבות. גולדנזן הכריז על כוונתו ליטול חלק בפוליטיקה הישראלית.
רונות למסור את גורלה לידי גורמים, שהיא
עצמה אין לה שום שליטה עליהם׳ .
בין התהליכים האלה, שהתקדמו השבוע:

ירידה רבה של הכנסות המדינה
מהמגביות באמריקה, כתוצאה מזעזוע בבורסת
ניירות־הערך בניו־יורק, שפגעה
קשה גם בציבור היהודי שם.
י• מיכתב־איום חריף במיוחד של ג׳ון
פוסטר דאלס, מזכיר־המדינה האמריקאי,
לדויד בן־גוריון, שבו גינה פעולות חס־רות־ערך
של ישראל כלפי יי ח, מעשה
שמטרתו היתד, להוכיח לערבים שאמריקה
אינה זונחת את ירח.
יו• מילחמת־תעמולה קיצונית בין מצריים
וירדן. היכולה להיות ראשית הקץ
של הממלכה ההאשמית הרקובה, והשלטת
ציר ׳קאהיר־דמשק במרחק של 399
מטר מבניין הכנסת בירושלים.
!• התגבשות פעולה משותפת אמריק־אית־בריטית
לעיבוד תוכנית־שלום מרחבית
על חשבון ישראל, כדי להקדים תוכנית
סובייטית מקבילה.
היתד, רק דרך אחת לקדם את פני כל

! . 56י

כוכב־שביט. וכפו לגבי הספוסניק, שואלים
הפרשנים גם לגבי ד׳׳ר גולדמן את השאלה
הגורלית: פתי ירד לארץ ואיך הוא יעשה
זאת מבלי להישרף ז
בעיני חוג ניכר והולך ד״ר גולדמן נראה
כמועמד טיבעי לתפקיד ראש־ממשלת
ישראל, או לפחות לתפקיד שר־החוץ, בממשלה
הבאה או זו שלאחריה. אולם תפקידים
כאלה אינן נופלים מן השמיים. הם
נלכדים במישחק־הכוחות של מילחמת־המי-
פלגות. כדי להגיע אליהם ייצטרך גולדמן
לא רק להיות תושב־קבע של ישראל, אלא
גם לגבש מאחוריו מחנה מאורגן, בעל כוח
מספיק.
השאלה העומדת לפני כל הפוליטיקאים
של ישראל, ובראש וראשונה לפני נחום
גולדמן עצמו. היא: כיצד?
הגרמנים והרומנים. לפני חמש שנים
יזם גולדמן רעית, שנועד לפלס את הדרך
בכיוון זה. הוא הציע את מיזוג הציונים
הכלליים* עם המיפלגה הפרוגרסיבית״
למיפלגה אחת, אשר הוא עצמו יעמוד בראשה.
נסיון זה נכשל. במיפלגה_הפרוגר־כיום
— הליברלים בליכוד.
כיוס — הליברלים העצמאיים.

סינית קיימים שני מחנות שונים מאוד:
׳הגרמנים׳ בהנהגת פינחס רוזן, ו׳העובד
הציוני׳ שהוא ברובו ממוצא רומני.
הגרמנים, מעלי הפיקחות המוגבלת׳ מש משים
לרוב מכשיר בידי הזולת, מבלי להרגיש
בכך. הרומנים פיקחים הרבה יותר.
מתוך פיקחות זו סיכל ׳העובד הציוני׳ את
רעיונו של גולדפן.
ציר גולדמן־פו־לין? בשעת ביקורו
האחרון בארץ מישש גולדמן את הדופק
שנית. הוא קיים שיחות ארוכות עם הציונים
הכלליים ועם הפרוגרסיבים. פינחס
רוזן הכחיש עובדה זו בעקשנות, למרות
ששתי שיחות על נושא זה התקיימו. אין
;0פק שרוזן וחבריו הושפעו מן המעוף
המדיני של גולדמן.
האיש החזק של הציונים־ד,כלליים כיום
הוא יוסף סרלין, אדם בעל אבחנה טכסי-
סית מצויינת. הוא הבין מייד מה התועלת
הצפונה במשיכת גולדמן למיפלגתו. מתחת
לדגל המתנופף של מצע רעיוני חדש ומושך׳
ומאחורי מנהיג בעל שיעוד־קומה
בינלאומי, יכולים הציונים הכלליים לא
רק להתאחד עם הפרוגרסיבים אלא למשוך
למחנם גם כוחות חדשים — מאליעזר ליבנה
ועד האנס מולר.
מחנה מחודש כזה יהיה כבר עתה ה־מיפלגה
השנייה בגודלה בכנסת הנוכחית.
גם מבחינה אישית קוסם רעיון זה לסרלין.
הוא יאפשר לו לסלק סופית את פרץ ברנשטיין
וישראל רוקח, המתנגדים שניהם
לרעיון הניטראליות של ישראל. בשותפות
גולדמן־סרלין יעסוק גולדמן באופן
סיבעי בעניינים מדיניים, ישאיר לסרלין
את השילטון במנגנון. השבוע הפתיע סר־לין
את מאזיניו בנהריה, כשנאם לפניהם
ברוח גולדמנית מובהקת, ותמך בזהירות
ברעיון הניטראליות והשלום עם מדינות ערב.
אין
ספק שרעיון זה קוסם גם לגולדמן.
הצלחתו של מחנה גדול כזה בבחירות הבאות
עשוייה להבטיח לו תפקיד של שר-
החוץ אחרי הבחירות ולהפכו מועמד ל-
ראשות־הממשלה, כאשר ירד דויד בן־
גוריון מן הבימה הפוליטית.
אולם החלטתו של גולדמן לא תהיה קלה.
כיום הוא מרחף מעל לבוץ המיפלגתי, מבלי
להתלכלך. אין לו אשליות לגבי מה
שיקרה ברגע שייכנס לזירה הפוליטית הישראלית:
כל כוחות מפא״י יגוייסו כדי
ללכלך ולמרוח בבוץ את האיש היחיד המסוגל
להתחרות בבן־גוריון.
החלטה כפול,ה עמום סימני־שאלה
יצא גולדמן לפני שבועיים את הארץ. היה
עליו להחליט אם לצאת למסעו הגדול ל-
מוסקווה, מסע שיהפכו רשמית למדינאי
השני בחשיבות של ישראל, והעשוי לפלס
לפניו דרכים חדשות גם בכיוון לקאהיר
ולדמשק. ההחלטה על דרכו בישראל היתה
למעשה כרוכה בהחלטה זו.
לפי כל הסימנים, תיוודע החלטתו בעוד
חודשיים, כשיופיע הספוטניק הציוני בפעם
הבאה בשמי ישראל. אם יחליט גולדמן
לצנוח אז לתוך האטמוספירה המיפלגתית
הישראלית, עשוי הדבר להוות נקודת־מי-
פנה בתולדות המדינה.

חחבורה
ר־ונח ומיריחו!
לפני חצי שנה אפשר היה לראות לראשונה
מחזה משונה: מונית נעצרה ליד
עגלת־נפט, הנהג ממלא את מיכל מכוניתו
בדלק הזול יחסית, וממשיך לנסוע,
כשמכוניתו משאירה אחריה ענן עשן כהה
ומסריח. מאז התפתח המנהג של החלפת

בנזין בנפט למונית במהירות של שפעת
אסיאתית, וכיום אפשר לראות ברוב תח נות
הדלק בארץ משאבות הנושאות את
השם ״קרוסין.״ חשבון מאחורי המינהג החדש עמד
פשוט: נהג מונית מוציא 15־ 20ל״י בממוצע
ליום לדלק. בגלל מדיניות של סובסידיות
ומיסים, קיים בארץ פער גדול
מאוד בין מחיר הנפט ומחיר הבנזין, מאחר
שעל הבנזין גובה הממשלה קרוב ל־ס/ס200
מיסים ובלו. לעומת מחיר הבנזין (335
פרוטה לליטר) מחיר הקרוסין ( 180 פרוטה
לליטר) הוא זול ביותר.
אומנם, השימוש בנפט מקצר את חיי
המנוע לשנה או שנה וחצי, משחית את
חלקיו הפנימיים, מקטין את כוח המשיכה
שלו ומונע מהמונית לעלות בעליות תלולות,
אך בכל זאת העסק כדאי. כי בשנה
אחת יכול נהג מונית לחסוך 3000ל״י
בממוצע, ואילו מנוע חדש עולה רק .1200
מערכת לחישות. הראשונים שנזעקו
ללחום בתופעה המסריחה היו אנשי מיש-
רד־האוצר. צימצום השימוש בבנזין הוריד
בצורה בלתי־נעימה את ההכנסות מתדלק,
מה גם שמנועים חדשים עולים במטבע
זר. מקורות מיסתוריים החלו מפיצים
שמועות שהשימוש בנפט למוניות ייאסר,
וכי נהגים ייתקשו להשיג מנועים חדשים.
אך האיומים נשארו בגדר שמועות.
פקידי מישרד־הרישוי ועובדי מישרד המפקח
על התעבורה היו פחות נזעמים. הם
האמינו כי רק נהגים שמנועיהם נמצאים
בלאו־הכי במצב רעוע משתמשים בנפט,
וכי הם יווכחו בעצמם כי שכר הנפט יוצא
בהפסד הבנזין .״הנפט מזיק לא רק למנוע.״
קבע אחד ממומחי מישרד־התחבו־רה
,״המפלט, הצמיגים ותיבת־ההילוכים נפ געים
ממנו לא פחות.״
השבוע התערב בנושא גורם שלישי. היו
אלה רופאים שקבעו, כי הנפט השרוף
פולט גאזים מסוכנים לבריאות הציבור. הוא
חודר לתא הנוסעים, גורם להם כאבי-
עיניים ומרעיל את האוויר ברחוב. מומחי
מישרד־הבריאות פתחו בחקירה.
אולם, מבחינה חוקית, לא היתד. לשום
גורם הזכות למנוע בעד נהגי המוניות להשתמש
בנפט כאוות מנועיהם, כי החוק
קובע רק שמונית היא כלי־רכב הניזון מדלק
מזוקק. כל מדריך לתעשייה יוכיח
כי קרוסין הוא דלק מזוקק.

אנשים
• דויד בן־גוריון, כאשר הודיעו
לו כי מזכירו הצבאי נחמיה ארנדכ התאבד
:״אילו הייתי בריא, זה לא היה קורה.״

שר־הדואר, ד״ר יוסף כורג, בעת
חנוכת בית־השידור הישראלי בשפה הערבית
:״מעתה יהיו הערבים ראויים לשם
בני ישמעאל, כי זה יהיה קיצור של ׳יש מעו׳
ו׳ישראל.״
• 1פרופסור מרטין מוכר :״איני
גורס את שיטת אפלטון, לפיה או על הפילוסופים
להיות השולטים או שהשולטים
יהיו פילוסופים. לדעתי, עלולים הפילוסופים
לחדול להיות פילוסופים ברגע שהם
שולטים, ואילו השולטים יחדלו להיות
שולטים ברגע שיתחילו לעסוק בפילוסופיה.״

כשהפריעו מטרות־גשם קלים למסיבה
שנערכה בשגרירות הסובייטית ברמת-
גן, העיר הפרשן־הצבאי ד״ר ישדאל כר
בצדק :״מי שרוצה שלא ירד גשם ביום-
השנה של המהפכה שלו, שלא יחולל מהפ כה
בחודש נובמבר.״

לובשים ככל מקרם
ואן גילם-אופנה לשניים.
ליידי ואן גילם מצטרפת השנה
אל ואן גילם לגבר, במבחר בדים
ודגמים של חצאיות,
חצאיות-מכנס ומכנסיים בסגנון
קלאסי-חדש.
ואן גילם וליידי ואן גילם-
בחנויות מובחרות.

מיוצר במפעל יומאר מתשלובת ארגמן
שיווק: אנווה, רח׳דב פרידמן 8רמת-גן
טל׳ 03-730152

עידן החלל המנוצל
של אלפא

בעידן בו כובש האדם את החלל, סלנועי אלפא, הכל בטווח ראיה,
הכל בהישג יד, הכל מאוורר, ללא
כובשת שיטת הסלנועים של
צורך בנגר(הרכבה עצמית
אלפא את חלל ביתך.
לא עוד מדפי עץ מגושמים!
פשוטה).
לא עוד ארון מיושן!
לא עוד בזבוז נפח האיחסון!
סלנועי אלפא, השיטה
המודולרית המאפשרים איחטון
פי שלושה ויותר מאשר בארון
רגיל.
טלנועי אלפא, הפתרון המושלם
לסידור חדר ארונות ולניצול יעיל
של נפח הארונות והגומחות
(נישות) שבביתך.
רשת אל פ א •
אלפא

גבע תיי ם ,

כצנל סון , 13 5ט ל.

7 2 0 0 9 3־ ; 0 3

אל פ א

ת ל־ א בי ב,

4 5 7 8 6 1־ ; 0 3

דיז נ גי ף

אלפא י רו ש לי ם. י נ אי , 3
ר שת זדקה :
חי פ ה,

גו ר ד או

, 291

ט ל 2 2 4 6 9 7 0 2

הרצ לי ה,

ס ו קו לו ב ; 78

פ״ ת, מו הליבר ; 18 בני ־ ברק, ה שו מ ר ; 4 6
ר חו בו ת, הר צ ל ; 192
ר׳־ג, ז׳ בו טי נ ס קי ; 93

כ ר מי א ל,

מ ר כז

האל מו גי ם ;
סו כ ני ם :

מסח רי

חולון,

ר הי טי ם ״,

,ר הי טי י הו ש ע ״,

חד ש ;

אי לתרח׳

ס ו קו לו ב . 47

מטלוו , 23

״ פלסדלת ״ ,הכרמל , 12

״ מטב חי אגם ״ .ש מו א ל הנ צי ב , 9נ ת ני ה ;
״ רי בי ירה אחוזה , 7 0רעמה;

רמב ״ ם , 1באר־ שבע.

במדינה .

מיסחו

מי שפ ט
ידסלט דד־ן־
ס ת! חתדדדזם

בי ת היה המפתח היחידי
לסיקלט שבד: מצא
הסם? אך היה נס
פתח חירום.

המישטרה ערכה חיפוש בדירתו
של לאון אוחנה, בן ,25 המתגורר
בבית משותף בגדרה. בתוך הדירה
נמצאה כף לעירבוב סמים ומישקל
פעוט המשמש לשקילת סמים. ה־שוטרים
המנוסים הרחיבו את החיפוש
גם למרתף הבית ולמיקלט,
ושם מצאו 50 מנות הרואין ותיש־עה
גרם חשיש.
מאחר שהמפתח היחיד למיקלט
הבית מצוי בידיו של אוחנה, לא
היססו השוטרים לבקש את מעצרו
ולהגיש נגדו כתב־אישום בהחזקת
הסמים. אולם כאשר הופיעה התובעת
חנה ברוכי. בבית־המישפט, וביקשה
מהשופט, דויד ולך, להאריך
את מעצרו של אוחנה עד תום ההליכים,
שלף הסניגור, משה מרוז,
שפן משרוולו.
הוא הציג לפני בית־המישפס
תמונות המראות את פתודהחירום
של המיקלט. מתמונות אלה עולה
בבירור, כי אפשר להיכנס ולצאת
מהמיקלט בקלות רבה דרך פתח-
החירום. הפתח לא רק שאינו נעול,
אלא פרוץ לרווחה. אם כל אדם
יכול היה להיכנס למיקלט, אין כל
ראיה כי הסם הוא דווקא של אוחנה,
טען הסניגור. בית־המישפט
התרשם ממראה עיניו ושיחרר את
הנאשם.

ף • א ם מסוגלת אשה בת ,36
* 1אם לשני בנים חמודים, בת
למישפחה מכובדת ועשירה ונשואה
לגבר מצליח, להוציא במירמה כספים
מהספרית שלה תוך ניצול מחפיר
של מצוקת האשה העקרה ז
סיפור מוזר זה התברר בבית-
המישפט לפני השופט אריה אבן־
ארי.
זהבה רייכרט היא אשה נאה,
מלאה, בעלת שיער שחור מטופח
ועיניים כחולות ותמימות. היא, אם
לשני בנים׳ האחד בן עשר והשני
כבן .12 היא עצמה עובדת כפקידה
באוסס, משתכרת יפה ומקפידה
ביותר על לבושה והופעתה. כאשר
יצא הספר הקבוע שלה לחופש,
הזדמנה למספרתה של מרסל פרץ
בפתח־תיקווה.
באחת הפעמים התברר לה, כי
מרסל ׳נמצאת בבית־חולים לשם
טיפול גינקולוגי. הספרית היתה
נשואה בשניה ומעולם לא נכנסה
להריון. הבדיקות גילו כי היא סובלת
מסתימה בחצוצורות. היא עברה
טיפולים וניתוחים ולבסוף הסכימה
להיות אחת משלוש הנשים
הראשונות בישראל, שהיו מועמדות
ללדת תינוק מבחנה. אך גם
נסיון זה נכשל. מרסל היתר, נואשת.
היא הלכה והתבגרה, לבעלה
היו כבר שני ילדים מאשתו
הראשונה, והיא השתוקקה לתינוק.
הדבר נודע גס לזהבה, והלקוחה
החדשה הציעה לספרית. :מדוע
שלא תאמצי לד ילד ז״ מרסל לא
היתד. בטוחה מה תהיה תגובת בעלה
לרעיון זה, כי היו לו כבר שני
ילדים משלו. אך לאט לאם נתפסה
לרעיון כבעוגן הצלה. זהבה סיפרה
לה כי יש לה קשרים בבית־החו־לים
השרון, והבטיחה לספרית ילד
לאימוץ בלי כל קושי.
רעיון האימוץ הפך למרכז
חייה של הספרית. היא שמעה
בהתרגשות כי נמצא תורמת,
חיילת שהסכימה למסור את
תינוקה העומד להיוולד לאימוץ.
היא דבקה בזהבה בכל מאודה וחיכתה
לכל פירור של מידע שזו
הביאה לה. היא חייתה רק ממוצא
פיה של הלקוחה האלגנטית. בינתיים
נהגה זהבה להגיע למספרה

וזסדגור >ותדלמדו

השופט הודיע לסניגור
בי שולחו
כרה מבית־הסוהר.

עורך־הדין נחמן גולדברג ישב
באולם בית־המישפט וחיכה לתורו
להגן על נאשם, כאשר פנה אליו
השופט אורי שטרוזמן בחיוך ואמר
לו. :אני שומע שהנאשם שלך
ברח.״ הסניגור ידע מבני המישם־
חה כי הנאשם, דיב אבו־עג׳ווה
סובל מאוד במעצר, וכי ניסה כבר
פעמיים להתאבד. פעם אחת בעת
שהובל מבית־המישפט בחזרה ל-
בית־המעצר ניסה ריב לחתוך את
ורידיו, ובפעם אחרת, ביום השישי
שעבר, בלע שיברי זכוכית. הוא הובהל
לביודהחולים אסף הרופא, ושם
שאבו את קיבתו והזמינוהו לחזור
לבדיקה נוספת למחרת היום.
כאשר חזר לבית־החולים, ניצל
העציר רגע של היסח הדעת מצד
השוטר, ונמלט מתוך המכונית.

מבוגרת מדי מדי נאשמת רייברט

ץהכההודת ־ באשמה, וסן
ניגודה, עזריאל בכר, הביא

לייפות עצמה
כאשר צריך היה בית-המישפט
לקבוע את העונש, התלבט עוד
יותר. הכסף הוחזר, וישיבתה של
זהבה בבית־הסוהר לא תחזיר ל-
פרסל את התינוק ולא יסיר ממנה
את הצער והחרדה של תקופת ההריון
המדומה. אבל העוול המשווע,
שלא ניתן לתיקון דד
רש עונש ממשי. לפיכך הטיל
השופט על זהבה רייכרט עונש
מאסר בפועל של שישה חדשים, ועוד
שנה מאסר על תנאי. לפי
בקשת הסניגור דחה השופט את
ביצוע העונש עד לאחרי מועד ה־עירעור.

השופט
אבן־ אדי
״התנהגות סאדיססית״

פסק-הדין
צונזר

ףלס טיו של השופט לא הס-
י תיימו. מי שעיין בגזר־הדיו ה־

מהוונת ממולחת הוציאה 0*303 מאשת עקדה, תוך
הבטחה להשיג לה תינוק לאימוץ ״מתחת לשולחן

ד ר כי אד ם
שי 113ז{0838111
הצעיר גיסה לשכנע
את חברתו לחזור
אדיו בעזרת ו ימוגים.
ציון מורדו ,22 ,רצה בכל ליבו
להשיב אליו את חברתו, שביקשה
לעזוב אותו. ביום חששי שעבר
הוא הופיע בביתה בהרצליה, כשהוא
מצוייד בשני רימוני־רסס. הרימונים
היו קשורים לחגורתו והוא הצהיר
כי יפוצץ את עצמו ואת חברתו אם
תמשיך בסירובה.
בני מישפחה הספיקו להזעיק לבית
החברה את אחיו של מורדו,
וזה הצליח תוך סיכון חייו לחדור
לדירה ממור לתריס ולתפוס את
הרימונים. האח נפצע בשפתו בעת
הפריצה לדירה אך כל האחרים
ניצלו.

ה עז ד ס הז ה 2358

חכות. היא דרשה עוד 500 דולר
בהלוואה באופן מיידי׳ והספרית
ובעלה השיגו במאמצים גדולים את
הסכום הדרוש.
אולם התינוקת גססה. מצבה הח פיר
וזהבה סיפרה למרסל כי התינוקת
במצב חמור והיא חוששת
שלא תחזיק מעמד עד הערב. היא
חזרה בערב ואמרה כי התינוקת
נפטרה בשעות אחר־הצהריים, אבל
הבטיחה לספרית האומללה שתשיג
לה תינוק אחר .״הפעם לא מתחת
לשולחן,״ אלא באימת דרך ויצ״ו.
כאשר באה בדרישה כספית נוספת,
החליטה הספרית כי מלאה
כוס יסוריה, ופנתה בתלונה למיש־טרה.
זהבה נעצרה והוגש נגדה
כתב־אישום על הוצאת כספים בפירמה
ועל עושק. הכספים אמנם
הוחזרו לספרית על-ידי בני מיש־פחתה
של הנאשמת, אך כאב־הלב
ותקופת חיסורים של מרסל לא
כופרו בכך.

פעמיים בשבוע, לבושה בקפידה ד
מטופחת, מקבלת שירותים ללא
תשלום ומבטיחה הבטחות.
בספטמבר ,1981 כאשר עמדה החיילת
ללדת, ביקשה זהבה מהסם־
רית את סכום הכסף הראשון. היא
אמרה בי יש בעיות, שהתינוק שוכב
בצורה הפוכה, ויהיה צורך בניתוח
קיסרי. תמורת הניתוח ביקשה
מהספרית סכום של 0ג אלף
לירות. הסכום שולם לה במלואו
וב־ 25 באוקטובר הודיעה לספרית
כי נולדה בת מקסימה.
אך העניין לא התקדם. היא לא
נפגשה עם העובדת הסוציאלית, כפי
שהבטיחה זהבה, והתינוקת לא
הגיעה. זהבה סיפרה לה בינתיים
שהתינוקת חלתה, שאביה של העובדת
הסוציאלית נפטר, ושצריך ל־

לפני בית־המישפט חוות־דעת פסיכיאטרית,
שהיתר. אמורה להסביר
את מעשיה של הנאשמת. חוות־הדעת
של הפרופסור משה דוויד־סון,
מנהל בית־החולים שלוותה,
גילתה כי לזהבה יש צורך נפשי
לקניה מופרזת של בגדים ללא כל
קשר לאמצעים הכספיים שלה, וכי
היא פועלת תחת לחץ בלתי נמנע
לרכוש בגדים יקרים כדי ליפות
את עצמה. הצרכים האלה גורמים
לח לשיפוט לקוי בענייני כספים.
כל פגם נפשי אחר לא נמצא בה.
התובעת, דורית שפירא, הדגישה
לפני בית־המישפט את ההתעללות
האיומה באשה העקרה, שנתלתה בהבטחות
ובסיפורים של זהבה. היא
גם סיפרה כי כאשר הסתיים הסיוט,
והספרית פנתה לרשויות ה
מתאימות
כדי להשיג ילד לאימוץ
מקורי שמסר השופט לתובעת ולסניגור,
ראה כי הדפים המודפסים
בדרכים המקובלות, גילתה לזווענחתכו
במקום אחד במספריים ו-
תה בי היא מבוגרת בשנה אחת מהודבקו
שנית. דף שלם מהמקור
הגיל הנדרש. שנה, שעברה עליה
בתיקווח ויאוש עבור התינוקת שצונזר
לבסוף בידי השופט, ונשאר
רכושו הפרטי. יש לשער כי בלא
הגיעה.
משופט התרשם מאוד מעדותה חלק זה הביע השופט את זעמו על
של מרסל האומללה, ששפכה את כך, שלמרות שהיה כמעט ברור כי
כל ליבה מעל דוכן העדים. הוא זהבה עשתה את המעשה בשיתוף
לא הביו את חוות־הדעת הפסי -פעולה עם מישהו בתוך ביתי
כיאטרית, שקבעה כי מניעיה של
החולים, לא נתגלתה זהותו של
זהבה היו צורך בכסף כדי ליפות
אדם זה אפילו ברמז.
את עצמה, בעוד ששישה חדשים
האם היה זה מיקרה חד־פעמי
תמימים סיפרה לספרית סיפורי-
שנתגאה למשטרה בגלל יאושז
מעשיות בטרם ביקשה אפילו אגווכעסה
של הספרית. או שמא זה
רה אחת. הוא.הביע את דעתו, רק טפח ממיסחר בתינוקות המת
נהל בבתי־החוליס במדינה, וכי
כי נראה לו שמה שהניע את זהבה
המעורבים בכך שומרים על קשו
להתנהגות אכזרית זו הוא רגש
אי לנ האלץ
שתיקה י
סדיסטי.

ווו

519

רקדני..עיננו״ הנסיקו את
החאפלה באמצע ו1שדחו דישון * גנה
חושה: שוב נשאה מוזמני הבכווה נחוץ

ק 71ל 1י התימני המפורסם,
תת־אלוף אביגדור

קהלני, חוגג עם העינבלים, באזרחי.

שפויים

בימאי הסרט. שנושאו
חודי־נפש, אורי ברבש,
פעיל בתנועת שלום עכשיו. בל האנשים
ששיתפו פעולה בסרט הם פעילי שלום
עכשיו .״אנו אנשים שפויים״ ,אמר ברבש.
שיגעון עכשיו
ך שעלו כוכבי הסרם הנרגשים
בסיום ההקרנות כדי לקבל את
הפרחים והברכות, לא ידעו הצו
נשיקה

כוכב•
הסרט ארנון צדוק, עם
זר פרחים בידו, מקבל נשיקה
מבימאי הסרט אורי ברבש. השניים שיתפו בעבר
פעולה בסרט הטלוויזיה הדוקומנטרי חתום לכל
החיים .״אנחנו רגילים כבר אחד לשני,״ טענו.

פים באולם כי הנרגשים האמיתיים
של הסרט יושבים בין הצופים ומוחאים
כפיים בהתרגשות. היו אלה
אנשים מצוות עובדי בית־החולים
לחולי־נפש שלוותה אשר עזרו לשחקנים
ולבימאי להכיר את חולי-
הנפש.
גיבור הסרט, שאותו מגלם השחקן
ארנון צדוק, הוא גבר צעיר
הנקלע למצוקה נפשית, ויוצא מ־בית־חולים
לחולי נפש כדי להילחם
על עתידו.
בהקרנה מיוחדת שנערכה לכבוד

מפיק צנוע

מפיק הסרט אות קין,
מיכה שרפשטיין, צועד
לעבר הביסה. שרפשטיין, שהפיק בעבר 15 סרטים,
אמר שבסרט הושקע סכום צנוע יחסית למקובל
בעולם הסרטים — 250 אלף דולאר בלבד.

חולים שהשתחררו מבתי־חולים כאלה,
התלהבו החולים דווקא מדמותו
של החבר, יונתן, המגולם על*
ידי השחקן דליק ודדיניץ .״הלוואי
שלנו היתד. מישענת חזקה כמו
יונתן,״ אמרו.
דבר שהפך בזמן האחרון למכה
של ממש בבכורות לסרטים ישראליים,
הוא שיוצרי הסרטים מחלקים
הזמנות רבות מדי וחלק מהמוזמנים
נאלץ ללכת הביתה. הפעם אני הייתי
בין הקורבנות, יחד עם כמה
ממשתתפי הסרט, ורק אחרי חצי
שעה הייתי בין המעטים שזכו
1ך 71 ¥1הזמר ניסים גרמה
יי י י י מחזיק פיתה בפיו.
ניסים היה בעבר רקדן עינבל.

הכוכבת

ויינגרטן צועדת אל הבימה. עופרה
הופיעה בסרט -זה בסצינות עירום.

¥ 1 1 7 1 1ץ ! 1 1תוקע השחקן דליק
* 11* •9י י י י * ווליניץ, הלוגם שמפניה
ישר מתוך תנן קבוק. דליק מפגין בסרט זה
מישחק משכנע במיוחד, בדמות חברו של הגיבור.

משה איבגי לוגם

שמפניה לכבוד ידייי״• 1יי דיו.
איבגי, שהתגלה בסרט מתחת לאף, זכר. לביקורות
נלהבות, למרות שהסרט נחל כישלון קופתי.

להיכנס, בעוד שאחרים נאלצו ללכת
הביתה.
אחרי הבכורה התקיימה מסיבה
בפיסעדת המיטבח. על נקניקים ו־תפוחי-אדמה
סיפר לי השחקן ארנון
צדוק, שבמשך כל תקופת הצילומים
היה שבור ורצוץ, כי היה
עליו לנסוע כל יום מירושלים, שם
שיחק בחאן הירושלמי, למוצב ברמת
הגולן, שם צילמו את הסרט.
בימאי הסרט, אורי ברכש, ש-
מילחמת־הלבנון שיבשה לו את לוח
הזמנים, סיפר :״אני עושה עכשיו
סרט חדש, על קונפליקט בין אסירים
פוליטיים ואסירים פליליים ואני
מקווה שמילחמה חדשה לא תפסיק
לי אותו.״

תימן
^ ני עוז ב את ניהול להקת
/ /י מינבל לטובת הטלוויזיה״״
גילה לי מנהל להקת המחול חיים

שירן.

אין ספק, שהופעת הפרידה שהוא
הכין בתוכניתה החדשה של הלהקה
שדה מערבולת היתד. מפוארת
ביותר, שלא כבבכורות הקודמות
של הלהקה, שהיו צנועות יותר.
כשעלה המסך, התברר שמשב־רוח
רענן עבר בה: לא עוד תימנים
מחוללים בביגדי פולקלור, אלא
ריקודים מודרניים יפהפים, שחלקם
פרי הכוריאוגרפיה של רקדניות
הלהקה אילנה בהן, שרה
שיקרצ׳י והרקדנית הוותיקה מ־

רגלית עובד.

את ההצגה בערב זה גנבה ללא
ספק הכוריאוגרפית היפאנית נמו-
כת־הקומה קיי טאקיי. הרומן הראשון
שלה עם הלהקה החל כאשר
באה לפני שנה לארץ, נפגשה עם
להקוודמחול שונות, אך התאהבה
דווקא בעינבל. חברי הלהקה מספרים
עליה, שהיתה באה לחזרות בכל
בוקר כשחבילת שיבולים על
גבה, שכן המחול שלה עוסק במערבולות
בשדה־החיטה. אומרת קיי:
״המחול שלי מבטא את הטמפרמנט
של עם ישראל. הפוליטיקה שלו
והחום שלו מביעים סערה, והם
כמו מערבולת בשדה.״

״1י 1 1 1 1ל 1 1 ׳״ 1קצין חינוך ראשי של צה׳׳ל,

י י ״ תת־אלוף יוסי אלדר, כפי שנר1114

במסיבה שנערכה לרגל חילופי המפקדים בגלי־צה״ל. משמאל הוא נראה
באירוע אחר — במסיבה לרגל בכורת תוכניתה החדשה של להקת עינבל,

כשהוא לבוש במיכנסי ג׳ינס וחולצה תכולה, מפקדי התחנה
להשמיע את נאומיהם עד שיגיע יוסי אלדר, שאיחר למסיבה.
כמעט חולל סערה, כאשר הישווה את גלי־צה״ל לעץ אשר
לא מזיזה אותו, אבל התולעים אוכלות אוחו מבפנים בכל
סירבו אלדר
סערה

.אחרי הבכורה הלכו כולם למו-
ץ עדון עומר כאיים ביפו, כדי לחגוג
את השימחה. לאורחים ציפתה חאפלה
אמיתית. אליעזר שמוא־לי,
מנכ״ל מישרד-החינוך־והתר־בות,
יוסי אלדד, קצין־חינוד־רא-
שי של צה״ל, עדי אמוראי, ח״כ
המערך וגם תימנים גיזעיים כמו

אביגדור קהלני ודויד מימון

היו בין החוגגים.
מיסעדה מיזרחית תימנית ידועה
תרמה את הפיתות, ואת עלי־הגפן.
הג׳אחנון שהובטח לא הגיע, מ-
שום־מה, גם המנהלת האומנותית
של הלהקה שדה לוי־תגאי לא
באה למסיבה.
הלשונות הרעות ידעו לרכל. ש שרה
ילא הופיעה משום שלא היה לה
אף קטע בתוכנית החדשה. האמת
.היא, ששרה פשוט אינה אוהבת
מסיבות והלכה לישון.
מנהל הלהקה, חיים שירן, עבד
כמלצר ומזג לאורחים פונצ ׳.
רקדניות הלהקה שימשו כמלצריות
והביאו לשולחנות חומוס ופיתות.
השימחה האמיתית החלה, כאשר
אל הבימה עלה מייסד להקת הב־

ק 111 1 11ך[ של שרה לוייתנאי היא הרקדנית

לאה אברהם, הנישאת בזרועותיו
יי 11#י ! ייייייי
של רקדן הלהקה ציון נוריאל. לאה עזבה את להקת בת־שבע לטובת
עינבל. בתמונה משמאל הרקדניות תחי סלוטי, ומשמאלה אילנה כהן.

הבינלאומית

הכוריאוגרפית היפאנית קיי טאקיי, שיצ

עבור להקת עינבל את המחול מער־

בולת. מימינה הרקדנית מלכה חצ׳בי. ומאחוריה בעלה, לוס בחר.

ברירה הטיבעית שדמהכר, ובעזרת
תופים החל סוחף את האורחים
בשירים תימניים. שלמה כתב
את המוסיקה למחול של אילנה כהן.
אחרי בר עלה יוצא הלהקה הזמר
צ דו ק צו כ רי, ולקול סילסולי
קולו זינקו אל הבימה רקדני הלהקה
ופתחו במחול תימני סוער. בין
ריקוד לריקוד נפתפניתי לשוחח עם
מנהל הלהקה, חיים שירן, שסיפר
כי הניח לרקדניות הלהקה ליצור
״משום שאני חושב שצריך לתת
לצעירים הזדמנות, ואני שמח שהן
לא איכזבו. אני רוצה ליצור בלהקה
קו חדש, שיכלול ריקודים מכל
איזור הים-התיכון, ולא רק מתימן.״
לפתע, בלי כל הודעה מוקדמת,
נתבקשו הרקדנים בשעה 1להפסיק
את ההילולה וללכת הביתה. הסיבה:
הרקדנים חייבים •ללכת לנוח
ולשמור על כושרם, כי למחרת
מצפה להם הופעה.
כך נפסקה החאפלה באמצע ד
חבל. כי אצל התימנים תמיד שמח.

! -ירד גג*

1 * 1007
דת 7 1
111 בו־ ש
דנה פאי לא נמצאת פה !
2 / /אני רוצה לנצל את המעמד
הזה כדי לומר דברים בתיקווה
שיגיעו לעדנה. אני מבקש ממנה,
בשמם של האנשים שינסו
לשחרר את הרמטכ״ל מההתחייבות
החברית כלפיה, לשחרר את
רון בן־ישי מהמועקה שהיא י ר
צרת עבורו, ולשחרר את העובדים
מנוכחותה. אם היא רוצה
להמשיך ולהיקלט, שתשב בפינה
ותעשה תוכניות״.
קריאות בראוו ספונטניות ליוו
את דבריו של סגן־מפקד גלי־צה׳׳ל
היוצא, אילת שליו. אילת
•ביטא בדבריו את מה שחשבו אנשי
גלי־צק״ל, אבל לא העזו לד

נושא השיחה העיקרי היה כמובן
המצב בתחנה אחרי שפאר
נכנסה לעבוד בה .״היא יושבת
בתחנה כבר ארבעה ימים רצופים,
ואיש אינו מדבר א״תה. היא ק ד
ראת לעובדים שיכנסו אליה לחדרה,
ואיש אינו מעז להיכנס לחדרה.
האשד, הזאת היא מיפלצת,
פרוטקציונרית, פרימדונה. תשאלו
את האנשים שעבדו איתה בקול־ישראל.
לא נשתף איתה פעולה,
נלך עד הסוף, ואנו מקווים שננצח.״
דברים חמורים אלה אפר
לי איש גלי־צה״ל, שהתנגד שאג־קוב
בשמו.
״אינני מבת מדוע צריך לנצל
מעמד כזה כדי לחסל חשבונות,

לא להודות באשמה !55,
היתה הופעתו של אבשלום קור, שהסעיר לפני זמן

שקור בירך אותם לשלום, ואלה
היפנו לו את גבם• ״מדוע שלא
אבוא למסיבה?״ התפלא קור .״למרות
יחסם של העובדים אלי,
אין לי שום סוונה לעזוב כרגע
את גלי־צה״ל. אם אעזוב עכשיו,
זו תהיה הודאה באשמה. אך האמת
היא, שלא תיארתי לעצמי
שהעניין יתגלגל כל־כך רחוק. לא
שיערתי את התוצאות.״

הבדיקה הצליחה, חתודח מת -

ראובן גל, שמונה על־ידי הרמטג״ל לבדוק את האשמותיהם עול אבשלום
קור זעמנואל הראובני. במסקנותיו שיבח את עבודת אנשי גלי־צה״ל.
למרות מסקנותיו, הודחו צבי שפירא וסגנו אילן שליו מעבודתם.

מר בפומבי. דבריו נתנו אות לחבריי
בגלי־צה״ל להוציא כל מה
שבליבם. אחרי נאומו הם ניגשו
אליו בזה אחר זה׳ לחצו את
ידו ובירכוהו בבירכת ״כל הכבוד״.

״מיפלצת,
פרימדוגה״

ידה •הכבד של השדרנית
יעדנה פאר, שהחלה את עבודתה
בגלי־צה״ל, ריחף במסיבה
שנערכה לכבוד חילופי מפקדי ה-
•תתנה, צבי שפירא היוצא ורון בן-
״שי הנכנס.

מזמינים אנשים למסיבה כדי להיפרד
יפה, ומקובל. להיפרד בלי
מלחמות. אז מדוע הם נלחמים?
מה עושים רעש מעדנה פאר? מה
כבר יכולה עדנה פאר להשפיע על
תחנה צבאית כמו גלי־צה״ל?״
כך תת־אלוף מוטי בר־דגן, קצין-
קשר ואלקטרוניקה ׳ראשי של
צה״ל. המגדיר עצמו ״כאבא של
גלי־צה״ל, כשהאמא הוא קצין־זד
חינוך הראשי״.
ליד שולחנות עמוסי סלטים ד
שניצלים בתנו עובדי גלי־צה״ל
דרור ללשונם. אבשלום קור הפתיע
את משמיציו ובא למסיבה.
״יש לו עור של פיל״ ,אמרו מאחורי
גבו. ראייתי כמה אנשים

״הלוואי
שאתבדה״
ף* י שהיטיב לבטא את רח-
שי ליבו היה הסופר־שדרן
שאמר בנאומו:
איציק בן־נר,
״אני מרגיש כמו אנשים רבים
שעברו טרגדיה במדינת ישראל.
אני רואה חברים הולכים, ועצוב
לי. אנו עומדים על סף התקופה
הקשה ביותר שעברה התחנה.
אשם בזה ראובן גל, הקצין
הבודק, משום שלא ייתכן שתח־נה
צבאית תהיה כה נקיה וכל־כך
טובה. סתם מפשפשים בקרביה
של התחנה ומקשים עליה את
החיים״.
בן־ניר עורר התרגשות כשהוסיף
וגילה :״זהו יום עצוב לתחנה,
ששני אנשים כמו שפירא
ושליו הולכים. הלוואי שאתבדה,
אך הימים היפים של התחנה עברו,
האנשים האלה הלכו, ואנחנו
ניאלץ ללכת בעיקבותיהם.״

קצר את תחנת גלי־צה״ל, כשיצא בהאשמות חמורות
נגד עובדי התחנה .״אני לא מתכוון לעזוב עכשיו׳,
אמר קור ,״כי עזיבה עכשיו פירושה הודאה באשמה.״

איציק בן־נר, שהיה אחד המועמדים
לתפקידה של עדנה פאר,
סיפר בשיחה אישית שהוא אכן
עומד לעזוב ׳בקרוב את התחנה
.״כי היא כבר לא מה שהי־תה.״
אנשי
גלי־צה״ל עוברים בעת

הקצין הנווק
קבע שהכד
בסדר ־ אר
כולם הלכו
האחרונה ממשבר אחד לשני. עוד
לא הספיקו להירגע מפרשת ההלשנה
של אבשלום קור ועמנואל ה־ראובני,
ובבר ניחתה עליהם מכה
חדשה בדמותה של עדנה פאר.
ככל שקשה להם יותר׳ כך הם
מרבים בעריכת מסיבות. היטיב
להגדיר זאת צבי רימת, מי שהיה
מעובדי התחנה, והיום משמש
כיועצו לענייני תיקשורת של

שר־ד,תיירות אברהם שריר .״כל
הזמן חוגגים פה, אני לא מדגיש
שהפסקתי לעבוד בתחנה.״

צ בי קהב׳ [
ף* מפקד הנכנס, רון בן־ישי ,־ ד

י י שלבש מדים עם דרגות אלוף -י־:
מישנה חדשות, היה נרגש ביותר3|• .
מנכ״ל הטלוויזיה יוסף לפיד, ני־ ׳11
גש לברכו בירכת ״בשעה טובה 3
ובן־ישי השיב :״זוהי הברכה ה ־|
אמיתית היחידה שבירכו אותי ב
ערב זה. כולם בירכו, מזל טוב
לא התחתנתי, לא נולד לי בן. ב־שעד,
טובה זוהי הברכה ד,אמי־ 6
תית.״ והוא הוסיף :״רציתי לב־תוב
לעצמי נאום פרידה מצבי־ מ!
קה, אבל אני יודע פחות מדי על
גלי־צה״ל מכדי לשאת נאום רצי;- -וי
ני. מה שאני צריך לעשות בת־ ׳ 1
חנה, זה להמשיך את הקו של?*§
צ ביקה ו לתקן את הסטיות דה
מערבולות שעדיין לא נגמרו. אני |•-

לא מתכוון להיות צביקה ב׳.״
בשיחה פרטית אחדי הנאום, בי־ י |
טא בן־ישי את רחשי ליבו :״כבר ״ ו[

מזמן לא הייתי מאושר כמו ב־ימים
האחרונים. נכון מה שאנשי
התחנה אומרים על עצמם. הם באמת
שמורת טבע בנוף הישראלי.
הצרה א״תם היא, שיש אצלם נט־יה
ירבה מדי לראות צל כהרים.
אילולא נכתבו יסורי ורטר ר,צ־

עיר על ורסר. בוודאי ד,יי נכתבים
על אנשים בגלי־צה־ל.״
שפירא,
המפקד מיוצא׳ צבי
אמר נרגש :״עברנו שנה קשה מבחינה
תיקשורתית. התברר לנו
^ עד כמה קשה לקיים כמה עקרונות
פשוטים, שניראו מובנים מאליהם.
דווקא במערכת הסמכותית
הנוקשה כמו הצבא׳ ליבלבה
לה תחנה כמו גלי־צה׳׳ל. זוהי
ההוכחה שיש בישראל תיקשורת
חופשית. אני חרד ותאה בצער,

עדנה נאו
רא נ אה ־
אר ו קוו
הי ה שם
עצב וחרדה את הנסיון לקעקע
ולפגוע בגלי־צה״ל. פגיעה בהם
היא פגיעה בסמל,״ סיים שפירא.

** 2נ£1יני

? ל ין זו הפעם הראשונה ש־
׳ י אנשי גלי־צוז־ל נתקלים. ב-
הצנחת אדם ממזוץ לתוך תחני
יתם. לפני ארבע שנים ניסה עזר
וייצמן, שכיהן אז בתפקיד שר• את הביטחון, להצניח לגל׳׳צ
איתן הבר׳ שהיה הכתב הצבאי
של ידיעות אחרונות. חברי התחנה
לקחו אז את הבר לשיחה,
והבהירו לו את עמדתם. הבר הבין
שמקומו אינו ביניהם וויתר. עד
בדי התחנה מקווים שפרשת הבר
תחזור על עצמה בפרשת פאר.
בסיום המסיבה נטל אילון שליו
תחזור על עצקמה בפרשת עדנה
את מתנתו — פוסטר שהוצא לרגל
מישחקי הגביע העולמי בכדורגל,
וסיפר כי הוא עוזב את התחנה
לטובת חברה חדשה לתיקשורת,

חן בצחוק את דרגת האלוף־מישנה שעל כתפיו של מפקד גלי־צה״ל

נכתב הצבאי של ידיעות אחרונות. ערב הבחירות חזר לטלוויזיה

לכן החלטתי להוציא את זה בשביל
כולם.״
קשה להשתחרר מן הרושם שעדנה
פאר היא מין כולא־ברק.
כולם כועסים עליה, ושוכחים את
העיקר. מי שיעשה את גלי־צה״ל
למה שתהיה, כך שתתאים לעידן
החדש, לא תהיה עדנה פאר,
אלא האיש במדים ובדרגות, רון
בן־ישי. פתאום כולם שוכחים כיצד
הוא הוצנח לתפקיד׳ ואיך

חנה. אך המסקנות היו כלא היו.
עובדה היא שכולם הלכו.
בינתיים נודע שאבשלום קור
עזב את מחלקת החדשות בתחנה,
ועבר לעבוד עם עדנה פאר. אבשלום
מצידו לא הכחיש שעזב את
מחלקת־החדשות, אבל הוסיף :
״כיוון שבחודשים האחרונים לא
דיברתי עם עיתונאים, אינני רואה
צורך לשנות מן הקו הזה עכשיו.״

שבה יעבוד יחד עם יוסי קליין,
שערך את המקומון הירושלמי קול
העיר .״את השידוך בינינו עשה

עמוס שוקן, שהוא הבעלים של
החברה,״ סיפר, והבטיח :״אני לא
מתכונן לבוא לתחנה, כי אין לי
שום כוונה להסתובב לחבר׳ה בין
הרגליים ולהפריע.״ לשאלה מדוע
ניצל את המעמד הזד, כדי לנגח
את עדנה פאר, השיב :״ידעתי שלכולם
״ושבת פרשת עדנה בבטן,

ך 0ך סגן־המפקד היוצא, אי
1111ך י | |
לון שליו קופץ או

שפתיו. בתמונה משמאל, הסופז־־שדרן איציק בן־נר, ש
.אמך.דברי,פרידה נוגשיט, ענז.ף 11מ־,יישי(.עו}זד 9י1זעו*).

הוא הגיש לשר־הביטחון ולרמט־כ״ל
כתבות מלוקקות על המיל-
הפד, בלבנון.
פתאום שוכחים כיצד רוככה כל-
כך הצניחה הזאת על-ידי מסע
ההלשנה של קור והראובני, עוד
לפני שהתמנה הקצין הבודק. אז
בן־ישי נראה כמו חצי צדה. פחדו
מדברים גרועים יותר. אבל אחר
כך באו מסקנות הקצין הבודק,
שטיהרו לגמרי את מפקדי הת
המפקד
היוצא, צבי
א׳ 1 1 ׳ 1ז
שפירא, ממתין לנאום.
ייי י

״אני חרד לנסיון לקעקע ולפגוע בגלי־צה״ל. פגיעה
בתותח ׳כמוה יכחליטוז־ בממל* ת$ז11 טזפירא בנאתזר

קולנוע
ייי׳צזריים
הווה זדהה דו ד עול•
טעותו הגדולה של ז׳אק טאטי, שעליה
חזר שוב ושוב, כל חייו, היתר, פשוטה
מאוד: הוא נתן יותר מדי אמון ביכולת
וברצון האבחנה של הקהל הרחב. הוא
השאיר יותר מדי לדמיונו של הקהל ד,זה,
ומשום כך, כאשר נפטר לפני ימים אחדים,
בפאריס, חודש אחרי יום הולדתו ה־ ,74 לא
היתד, עוד פרוטה בכיסו, ורבים בקושי זכרו
מי הוא. זאת, למרות שאין כמעט עוררין
על העובדה שהבד הצרפתי לא ידע קומיקאי
גדול, מקורי ומוכשר ממנו, איש אשכולות
שהיה שחקן, בימאי, פנטומימאי ואפילו
תיאורטיקן של הקולנוע, שראוי שיעמוד
בהיכל הכבוד של האמנות השביעית, ליד
ענקים כמו צ׳ארלי צ׳אפלין ובאסטר קיטון.
כל היבול שלו מסתכם למעשה בחמישה
סרטים ארוכים, במלוא מובן המילה. כמה
סרטים קצרים, מוקדמים, ועוד סרט אחד
עצוב, שנעשה בערוב ימיו, צולם במצלמות
וידיאו והועבר לפילם. בסרט זה ניצלו את
שמו ואיפשרו לו לחזור על חיקוים שנהג
לעשות פעם על בימת קאבארט. על הסרט
הזה מוטב שלא להרחיב את הדיבור.
הומור וכיש רץ. מי שרוצה להבין,
בכמה שורות, מהו סוד אמנותו של טאטי,
אינו צריך אלא לקרוא ראיון שהתפרסם
עימו, לפני שנים רבות, במחברות הקולנוע.
שם הסביר מהו ההבדל בין דרכו הקולנועית
ודרכם של אחרים.
זוג יושב בבית־קפה ומשוחח בניחותא,
כאשר ברחוב, הנשקף ממקום מושבם, פר
געת מכונית במכונית אחרת. רוב העוסקים
בקולנוע, הסביר טאטי, יצלמו את האירוע
בקפדנות רבה, יראו פח המתנגש בפח,
משמיעים קולות רמים, עוקבים בתק־ריבים
אחרי הפנים הזועמות של שני הנהגים,
משמיעים את ניבולי הפה שלהם
בבירור רב, מתעדים כל פרט בנזק שנגרם
לשני כלי־הרכב, וכן הלאה.
ואילו הוא, טאטי, מעדיף את נקודת הסבם
של היושבים בבית-הקפה. רעש ההתנגשות
רחוק, אפשר להבחין שהנהגים
צועקים זה לזה, רואים אותם מנפנפים בידיים
ומעוותים את פניהם בהתרגשות רבה׳
אבל כל זה מרחוק, כמו מישחק פנטומימה,
כאשר הצופה עצמו יכול לספק,
בעזרת דמיונו, את כל הפרטים בהומור ובכשרון
גדול מכפי שהמצלמה מסוגלת
לעשות, תוך ניצול הנסיון שבו היה הוא,
הצופה, נוכח באירועים כאלה.
אין ספק שגישה כזאת מכבדת מאוד את
האינטליגנציה של מי שיושב באולם הקולנוע,
אבל למרבה הצער, היא שוכחת
שחלק גדול מן הקהל הובא לידי מצב של
טימטום חושים הדרגתי, על־ידי קולנוע
וטלוויזיה שבהם מוגש הכל לעוס, מעוך
ומוכן לבליעה. אץ צורך לחשוב על מה
שרואים, אין טעם להרהר שנית (לעתים
אפילו מסוכן להרהר שנית) ,הכל מפורט
עד כדי כך שדמיון הצופה מתרגל להיות

עצל, לא לעשות שום מאמץ, לא לתרום
מאומה משלו, ולהתלונן בכל פעם שהמזון
הרוחני אינו מוגש בצורת עיסה דלילה.
כלי דיאלוגים. טאטי התעלם מעובדה
סוציולוגית זאת, ומשום כך עשה סרטים
מעטים כל־כך, שמלבד אחד (חופשתו של
מר הילו) הביאו מעט כסף למפיקים, ובמיקרו,
אחד (פלייטייס) הכישלון הקופתי
היה חמור כל־כך, שטאטי לא התאושש
ממנו עד יומו האחרון.
מבחינות רבות, היה טאטי איש שסירב
להשתלב בתקופתו. למרות שעשה את
סרטו הראשון, יום של חג, בשנת ,1949
תריסר שנים אחרי שהקולנוע למד לדבר,
היו כל סרטיו אילמים — או ליתר דיוק
— היו נעדרי דיאלוגים. צ׳אפליז התעקש
לעשות כך את אורות הכרך ואת זמנים
מודרניים, אבל לקראת הדיקטאטור הגדול
התרצה ונתן דרור ללשון השחקנים.
טאטי היה עקשן יותר. בסרטיו היו למוסיקה
ולאפקטים תפקיד חשוב ביותר,
הם הובילו הרבה מאוד פעמים לקראת
שיאים של בדיחות חזותיות מוצלחות ביותר,
אבל הקול האנושי, כשהוא קיים
בפס־הקול, אינו משמש אלא כרעש נוסף
בתוך כל קולות הרקע המלווים את התמונה,
שהיא העיקר.
כאשר ביקר בישראל, לפני שנים, כדי
להציג את המכונית שלי, יצא קצפו על שני
דברים שניראו בעיניו תמוהים. ראשית,
רגז לראות שהמפיץ הישראלי תירגם את
כל שביבי הדיאלוג שיש בסרט, דיאלוג
בלתי־חשוב לחלוטין, שצריך לרמח רק
כי הדמויות שעל המסך אינן אילמות.

— 1967ז׳איק מאמי (במיגכעת) בפרטו ״פלייטיים״
שחקן

מר הילו אינו יכול להבין את כל הנופשים
יחד עימו, אשר אינם מסוגלים לנוח
בשום פנים ואופן, והוא יוצר את האפקטים
הקומיים המצחיקים ביותר שלו, מתוך
פרטי התנהגות שוליים, כביכול, של דמויותיו
— איש־העסקים שאינו יכול להיפרד
מן הטלפון, למשל.
בסרטיו הבאים, זה הדוד ׳שלי, פלייטייס,
ולבסוף, המכונית שלץ הוא עוקב בזה
אחר זה אחרי האופנתיות האווילית ורדיפת
הבצע החולנית של בני־האדם, אחרי הביר
רוקראטיה המטמטמת החוסם דרכים במקום
להקל על התקדמות, ועל עולם ה־פירסומת
והעסקים, שהעוסקים בו טרודים
כל־כך באגירת הצלחות וממון, עד שאין
להם כלל זמן ליהנות מהצלחותיהם.
רבים הישוו אותו לבאסטר קיטון, בעיקר
משום שיש לו יחס מיוחד לחפצים דוממים
ועושה בהם שימוש יוצא דופן. בין אם
זה זוג האופניים המלווה אותו ביוס של חג
(שם הוא מגלם דוור) ,המכונית הרעועה
המשרתת אותו בחופש תו של מר חילו,
גן בטון ודג ברזל, כבישים מהירים עמוסי
רכב, ומכונה לייצור צינורות פלאסטיק
צבעוניים בעלת קאפריסות, בזה הדוד שלי,
קוביות הבטון הסוגרות אנשים בין קירו תיהם
ופעמוני הדלתות המטרידים אותם

— 1958 מאמי שולח אגרוף כ״זה הדוד שלי״

בפלייטייס, או רכב

פנטומימאי

ז׳אק מאמי ליד המצלמה
בימאי

מי שהציג את הסרט בארץ סבר, שרשי מת
הדיאלוגים הרשמית שקיבל מצרפת
אינה מושלמת, טרח להאזין בקפידה לכל
לחישה, תירגם את הכל, ועל־ידי הדפסת
הכותרות ומתן מישקל לדברי הבל הסיט,
לדברי טאטי, את תשומת הלב מן העיקר,
שהוא התמונה ודרו השתלבותה על פס
הקול.
ועוד יצא קיצפו, באותה הזדמנות, כאשר
נתקל במסרים ישראלי מצוי, אחד כזה היודע
כי הקהל שלו מנחש את הסוף כמה
דקות לפני הזמן, ומתחיל לקום כאשר
נדמה לו שגילה את הפואנטה. לכן, כיבה
אותו מסריט את מכונת ההקרנה והדליק
את האורות באולם לפני הסוף, ושלל בכך
מן הקהל סצינה מקסימה, מבחינה חזותית,
שבה רואים ים של מיטריות צבעוניות
פושט על פני העיר אמסטרדם ומקשט אותה
בשלל צבעים.
?ך לם מוזר. שלא כשחקנים־בימאים
רבים, טאטי אינו מכוון את זרקורי סרטיו
— אליו. אמנם הוא הדמות הראשית בכל
אחד מהם, אבל מדובר תמיד בדמות סבילה,
של אדם שהדברים קורים לו, ולא הוא
היוזם אותם. מאז סירטו הראשון, ובמיוחד
אחרי השני, חופשתו של מר חילו, הוא
עידן את צלליתו של האיש התמהוני, המשתאה,
והמנסה לשווא להבין את העולם
המוזר והמשונה שבתוכו הוא חי.

צנוע

ורב־שימושי

שהוא ממציא לסרט המכונית שלי — רוו
4שבה אפשר לישץ, לבשל, להתקלח ולקבל
אורחים.
מלא אהבה. ההומור של טאטי היה
הומור טוב לב, מלא אהבה לבני האדם,
ומהול בלא מעט צער על שהם נתונים בתוך
הקלחת של החיים המודרניים עד שאינם
תופסים כי הם מחמיצים את החיים.
בעלת הבית המפעילה את המזרקה בחצר
חווילתה רק כאשר מצלצלים בשער, או
הפירסומאית המחליפה כל הזמן תחפושות
אופנתיות, עד שקשה לדעת מי היא בכלל,
הם דוגמות אפייגיות לדמויות של טאטי.
הצופה מוזמן להקשיב ולהתבונן בתשומת
לב, ואז יקבל תמונה מלאה: האולם
הגדול והריק, שגו מכינים תערוכת מכוניות,
מצולם מרחוק, עם הרעש העמום
של צעדי הפועלים ועם הדמות הקטנה של
טאטי, אי־שם בפינה, מדלג מעל גדרות
דמיוניות, שלא קיימות עדיין, בין ביתן
לביתן שטרם ניבנו, ברצינות מרבית של
אדם המרוכז כולו במלאכתו! הבלם ה מטורף
של מגבי המכוניות בסוף הסרט,
שבתנועתם כאילו מעניקים אופי למכוניות
ואופי זה אינו אלא השתקפות של אישיות
הבעלים היושבים ליד ההגה.
אולי הדוגמה המלבבת מכל הוא הדוד
העולה במדרגות ביתו הרעוע, ומייד עם
היכנסו מזיז מעט את החלון, כדי שהשמש,
המשתקפת בו, תאיר על הכלוב עם הציפור
שבדירה ממול, ואז תוכל הציפור להתחמם
העולם וזזה 2358

ולפצוח בשיר. כאלה היו סרטיו של טאטי
— קרני שפש אשר כוונו אל הצופים, וכאשר
אלה הצליחו לקלוט את החום, ולא
היו עדיין עבדים למיזוג האוויר, פרצו
גם הם בצחוק.

ת ד רי ך
חוב ה לר או ת
ת ל ־ א כי ס — ויקטור יוקטוריה, שיר
אשיר בגשם, חמים וטעים, סערת, חמסין.
ירושלים — חמסין, נסיך העיר, ויקטור
ויקטוריה.
חיפה — ג׳ורג׳יה.

תל-אביב

+* +ויקטור ויקטוריה (רב־חן,
ארצות־הברית, מוצג גם בירושלים) —
חכם, מפולפל, מהנה, סיפורה של זמרת
המתחפשת לזמר כדי להיות זמרת מפור סמת.
המצאותיו של בלייק אדוורדס מועברות
יפה באמצעות רעייתו, ג׳ולי אנד-
ריום, ומבריקות בידי רוברט פרסטון —
שחקן מחזות מוסיקליים מפורסם וותיק על
בימות ברודווי.
סערה (גורדון. ארצות־הברית)
— חוויה מרנינה בחברת פול פאזורסקי

הרו צ ח
ו ה מו ת ח
מלכודת מוות (לב ,1תל-
אביב, ארצות־הברית) — הציון
שניתן לסרט הזה אינו קשור
כנראה להצלחתו המיסחרית הצפויה. כי הסרט נרקח
לפי כל מתכוני הקופה הבדוקים, ויש להניח שימצא קהל
רחב וגלח* ,אבל זה עדיין אינו •וסיף לו יוקרה רבה.
המחזה של איירה לווין (״תינוקה של רוזמארי״),
שעליו הוא מבוסס, מספר על מחבר מחזות״מתח, הנמצא
במשבר הן ביצירתו והן בחייו הפרטיים. יש בעלילה ארבע
וחצי דמויות — הסופר, רעייתו, ידיד יפה-תואר, פארא-
פסיכולוגית תמהונית, ופרקליט ערמומי בתפקיד מישנה.
לא יהיה זה מן ההגינות לפרט את העלילה, כי כבר מן
הרגעים הראשונים מוזמן הצופה להיות מופתע על״ידי
כל מיני תפניות בלתי-צפויות, ומתוך הנחה שיהיו אכן
כאלה שיופתעו, לא כדאי לקלקל את ההנאה•
המיבנה, קצב ההפתעות, האווירה הקאמרית — כל
אלה רומזים על מירשם שרבים השתמשו בו בעבר, ויש
אפילו בטכסט עצמו קריצת עין הרומזת לשטחיות! של
עלילות מסוג זה, ולקסם שהן מפעילות על הקהל. אולם
גם במסגרת כזאת יש אפשרות לגוון כהנה וכהנה. די
לזכור את ״מישחקי בילוש״ ,שבו אהדת הצופה התנדנדה
כל הזמן מדמות אחת לשניה, כי אכן דובר באנשים שב־

קיין וריב:

נפשות חסרות עניין

מיבנה הנפשי שלהם יש אותם חמיוקמים העשויים למצוא
הדים בכל אחד מן היושבים באולם הקולנוע.
הפעם נדמה כאילו החליט לווין שהוא עוסק ברובוטים,
הנעים הנה וחנה לפי משיכות החוטים שמאחרי
הקלעים• כל הנפשות הפועלות חסרות עניין, במידה שווה,
וכל מה שנותר לעשות הוא לנחש מה תהיה ההפתעה
הבאה, כי מה שחושבות הדמויות ברור ושקוף למדי.

רגעען של

ה ת רג שו ת
אות קין (צפון, תל-אביב, ישראל)
— אהוד, גיבור הסרט, מתחיל
את הסיפור כשהוא משתחרר
מבית-חולים לחולי״נפש, ומתמודד עם החיים בשני
מישורים עיקריים: בחיי-המישפחה הוא ניצב מול החלטת
אשתו להתגרש, החלטה המתפרשת בעיניו כעלבון אישי.
במישור השני, ההצלחה מאירה לו פנים הרבה יותר, הוא
יוצא לחודש מילואים על גבול הצפון, ערב מיבצע ליטאני,
וביחידתו הוא מקובל גיבור, דוגמה ומופת.
מוסר ההשכל הברור ביותר של הסרט מזכיר לא מעט
את ״צלילה חוזרת״• הצבר לדוגמה, הוא אולי חבר׳מן
מושלם, אבל בחייו האינטימיים הוא כישלון מוחלט, עובדה
שהוא מסרב לעמוד בפניה, והיא מקור כל צרותיו.
מסקנה וו־ בולטת יותר מכל מה שיש לסרט לומר על
נושאו העיקרי, כביכול, נשיאת אות קין של הפרעה נפשית
והתייחסות החברה לכך• זהו אחד הליקויים בתסריט,
המנסה להתמודד עם נושא חביב על ברבש — סטיגמות
חברתיות, אבל חסר את הדיוק ואת הבסיס של סרטיו
הטלוויזיוניים.
הפעם חסר מיקום חברתי מדוייק של הדמויות; נראה
כאילו העיקר להגיע ממעמד דרמאתי אחד לשני.
לעומת זאת, בדבש הבימאי מצליח יותר: מעמדים

מאמי גדמות מר הילד
כישרון גדול
והירהוריו על שיקספיר. ראול ג׳וליה הוא
(עיבוד של קאליבן השייקספירי) ,ג׳ון קא-
סאבטס ורעייתו ג׳ינה רונלדם מגישים
את אישיותם, סוזן סאראנדון היא התגלמות
של הרוח הטובה, איראל, וצוות של
עזים וכלבים מוסיף הרבה שימחת חיים
וטבעיות לסיפור הבריחה והסליחה של
אדריכל מצליח בסתיו חייו.
ח מ סין (לב ,2ישראל, מוצג גם
באורנע ירושלים) — על רקע החרמת קרקעות
של ערבים במושב בגליל, נרקמת
עלילת, אהבה בין ערבי, פועל של אחד
המושבניקים, ואחותו היהודיה של המעביד.
היחסים המאוזנים לכאורה בין המעביד
לפועל מתדרדרים לשנאה תהומית.
זוהי קריאת אזהרה ליהודים ולערבים גם
יוזד, לשמור על איזון ושפיות הדעה• כל
אדם שאיכפת לו מה קורה בארץ הזאת
הובר, שיראה את הסרט.

ירושלים
כסיד העיר (סמדר, ארצות־הביתה)
— סידני לומט פורש בדראמתיות
רבה יריעה של הסתאבות במישטרה האמריקנית,
המסכנת את מערכת החוק יהאמון
בה. טריס ויליאמס בתפקיד נפלא של
שוטר, שמצפונו דוחף אותו למעשים המסכנים
את עורו ואת עתיד מישפחתו.
העולם הזה 2558

ווליניץ וצדוק:

הזדהות עם התפקיד

נפרדים במוך הסרט מגיעים לעוצמת התרגשות גבוהה,
המישחק של ארנון צדוק, דליק ווליניץ ועולה חדש מארגנטינה
בשם רוברטו פולאק, הוא לעילא ולעילא, וכמי
שמצליח להביא שחקנים לדרגת הזדהות גבוהה עם התפקיד
ואחר״כך לתעד הזדהות זאת בעזרת מצלמה, מלאכתו
ראויה לשבח. כהתחלה קולנועית, זה מבטיח.

לא נוצח>ק
לא מו ת ח
הנקי פנקי (דקל, תל־אביב,
ארצות־הברית) — קומדיית מתח
זו מנסח כמיטב יכולתה לחקות
את חיצ׳קוק, אבל מיטב יכולתח רחוק מלספק. מעסוז
באיש תמים וחף מפשע (במיקרה זה אדריכל) המסתבך
בפרשת ריגול, גניבת סודות מדעיים ושרשרת מעשי רצח.
תוך כדי נסיונו להשתחרר מן המבוך שבו הוא נתון, הוא
נעזר באשה צעירה המציגה עצמה כעיתונאית המחפשת
סקופ. העלילה מובילה אותם לטיול מודרך על פני מחצית
היבשת הצפון־אמריקאית ומסתיים כפי שכל קומדיית מתח
הומוריסטית צריכה להסתיים.
סידני פואטייה, כבימאי, היה מאז ומתמיד נחמד,
שיגרתי וחסר הפתעות, נתון בראש וראשונה לחסדי התסריט
שהומצא לו• הפעם התסריט חסר כל צל של ברק
או הפתעה, והנסיון לשלב בתוכו את ג׳ין ויילדר ואת
גילדה ראדנר (אחת המצחיקניות הבולטות והפרועות של
הטלוויזיה האמריקאית) מתגלה בסופו של דבר כנסיון־
נפל, ולו רק משום שאף אחד מן השניים אינו מנוצל
כראוי. התפקידים, כפי שנכתבו וכפי שהם מבויימים, היו
מתאימים לזוג רומנטי מן השורה, ובחירתם הכפוייה של
שני הקומיקאים האלה, תוך דרישה שיגלמו מאהבים
רומנטיים, היא החמצה לכל אורך הדרך.
ואמנם, הבעיה החמורה ביותר של הסרט הוא התסריט
— רקיחה ששאלה השראתה מכל מיני סרטים אחרים
ומוצלחים יותר .״מזימות בינלאומיות״ מצוטט כאן
פעמים רבות, יש כאן בסיס סודי מנותק ומרוחק בדרום

ויילדר וקווינלין: החמצה לכל אורך הדרך
ארצות״הברית, כמו ב״שבעה ימים במאי״ ,וריצ׳ארד ויד־מארק
מנסה, לעת זיקנה, לשלוף מחדש את כל מיטעני
הרשע התוססים מימי נעוריו. הציור על הקיר בסצינה
הראשונה, המהווה חלק מן התעלומה, מזכיר כמובן את
ריצ׳ארד דרייפוס והררי הבוץ שלו ב״מיפגשים מן הסוג
השלישי״ ,וכן הלאה.
והחמור מכל — זהו אחד מאותם הסרטים, שבהם
הצופה חכם יותר מן הדמויות, לא משום שהוא יודע
יותר מחן, אלא פשוט משום שהן לא ניחנו באינטליגנציה
ממוצעת — או לפחות לא בכל המיקרים.

הורוסקופ

(המשך מעמוד )49

להם לעזור לאנשים, אך הם אינם עושים
זאת בדרך המקובלת על האריות.

ובתודה

שיחר
צל־־ג

מזל השירות, בני המזל עובדים קשה
ומשרתים את סביבתם ללא התנגדות. גם
אם אינם מרוצים מהמצב — הם מקבלים
אותו• ב 2$-באוגוסט יב־ 1<7בספטמבר
נמצא טיפוסים שונים. אלה אינם
נותנים לעצמם מנוחה. הם מקריבים את
עצמם למען מטרה, חשוב להם לעזור
ולטפל באחרים. חייהם רצופים סבל
ואי״שקט• מה שמציין אותם במיוחד,
זח טוב לבם ונכונותם לעזור בכל עת
שיתבקשו.

מ אונ ״ ם
הם אוהבי היופי הנוחיות והזולת. ב-
24 בספטמבר 6 ,באוקטובר וב־ 19 בו,
נמצא את יוצאי״הדופן במזל מאזניים.
אלה מובנים לוותר על נוחיותם, למען
מטרה הקשורה בדרך־כלל בפעילות ציבורית.
הם מכבידים על עצמם ודורשים
מעצמם לעזור לחברה, ואחר קשיים רבים
הם ישרתו בתפקיד ציבורי ואחראי, כשאינם
מוצאים זמן להנאותיהם הפרשיות.

עקרב

גלבט >שדיווו•
לעורך מבט שני אלי ניסן, שהפך בחודשים
האחרונים את תוכניתו לתוכנית
פאנוומה עם תרגום לעברית. לשיא של
החמצה הגיע ניסן כאשר ייבא מאנגליה
סרט־תיעודי, שעסק במאבק בין העיתונות ובין הבריטית (הכתובה והאלקטרונית)
מישרדי הביטחון והחוץ הבריטיים, במהלך
מילחמת פוקלנד. למרות שסרט תעודי זה
היה מעולה, הוא הותיר בעיני הצופה טעם
מריר עד למאוד. הצופה מצפה מתוכנית
במתכונת של מבט שני שתגיש סרט תיעודי
על מילחמת־הלבנון ועל מאבק כלי-
התיקשורת למען דיווח אמין עליה, מאבק
שהיה חריף לא פחות ממאבקה של העיתונות
הבריטית. אם יורשו של ניסן בעריכת
תוכנית זו יתמיד במדיניות שהתווה
זה, הרי שמן הראוי יהיה לשנות את כותרתה
של התוכנית ולבנותה ״מבט שלישי.״

מ אחרי ה קל עי ם

השיסן שד סער
במשך שנים רבות שימש מנהל הטלוויזיה טוביה סער כראש מערכת־תל־אביב־חדשות.
אחר־כך יצא לכהן בניו־יורק כדובר מישלחת־ישראל באו״ם. עם
שובו, שימש כעורך מוקד, תפקיד שלא אילץ אותו להמיר את מגוריו מתל-אגיב
לירושלים.
עם מינויו למישרת מנהל חטיבת־החדשות, במקומו של חיים יכין, מישרה
המחייבת מגורים בירושלים, טען סער כי נבצר ממנו למכור את דירתו בתל-אביב.
מנכ״ל רשות־השידור, יוסף לפיד, החליט שעד למכירת דירתו של סער יתגורר
מנהל חטיבת־החדשות במלון הילמון, תמורת סכום שעלה לרשות־השידור 600
דולר לחודש. יותר משישה חודשים התגורר סער בהילטון מבלי שעלה בידו למכור
את דירתו בתל-אביב, למרות המיתון בהתחלות בנייה ציבורית ופרטית.
כאשר הלכו והתארכו קשייו של סער במכירת דירתו (מה גם שאשתו עובדת
בסניף של חברת־תעופה בתל־אביב) ,הוחלט בהנהלת רשות־השידור לשכור דירה
במרכז ירושלים עבור סער, שהיה בינתיים גם למנהל הטלוויזיה.
בימים אלה מסר סער את המפתח של דירתו השכורה לידי בעליה ושב.ללון
בבתי־מלון בירושלים, בלילות שבהם הוא מנהל את הטלוויזיה. רשות־השידור, י
הדחוקה עד למאוד בכספים, מממנת את דמי-הלינה של סער.
הסבירה דוברת רשות־השידור, אריאלה דפדל ו ״כאשר היה טוביה סער
מנהל הטלוויזיה והחדשות, הוא נאלץ ללון בירושלים מדי ערב בערבו. לכן
מצאו ברשות, שהרבה יותר זול לשכור דירה עבורו בסכום של 250 דולר לחודש.
אבל עכשיו, כאשר הוצא מיכרז למישרת מנהל חטיבת החדשות. הוחלט שמוטב
יהיה לחזור לשיטה הקודמת של שכירת חדר בבית־מלון עבור סער. במיסגרת
של הסכם מקיף בין רשות־השידור לבית מלון אריאל ילון סער במלון זה, כאשר
ייאלץ להישאר בירושלים. תפקידו הנוכחי אינו מאלץ אותו להישאר בבירה
יותר מאשר ערב אחד בשבוע.״

לימוד ־ 1מ 1אירוע 0

המזל הקיצוני ביותר, אוהב אתגרים
בתחום הכספי והמיני ומחפש סכנות וסיכונים.
ב״ 1בנובמבר וב 14-בו נמצאים
עקרבים שינים. הם מאוד רכושניים וחשוב
להם להראות לעולם את הישגיהם,
אם בשטח החומרי ואם בתחום ה-
קאריירה. בשטח המיני לעולם אינם מסופקים,
ותמיד נדמה להם שהזדמנות חייהם
עדיין לא תגיעה• לעולם אינם אדישים
לבני המין השני, אך דרישותיהם
הגבוהות מעצמם אינן מאפשרות להם
להקדיש די זמן לבמיהותיהם בשטח זח.

כתב הטלוויזיה הוותיק מיכה ליסוד,
שהיה בעבר הלא-רחוק עורך מבט, ימשיך
להופיע לפני צופי הטלוויזיה במהדורות
השבוע — יומן אירועים, שאותן הוא עורך
ומגיש במקומו של המגיש הצעיר והמעולה
עודד כן־עמי, שישוב לתפקידו הקודם
כמגיש ועורך חדשות ברדיו.
לימור. שבתפקידו הקודם כעורך מבט
מיסד את המסורת שעורך היומן אינו מגיש
אותו, תבע לעצמו את מישרת מגיש מהדורת
היום השישי, הנהנית משיא בצפייה,

מיכרז זה עורר חיל ורעדה בקרב רוב
עובדי חטיבת החדשות, החוששים שהוא
מיכרז בדוי ׳(פיקטיבי) ,כדי שבעיקבותיו
יוצא מיכרז חיצוני, שיביא על החטיבה
מנהל מחוץ לכותלי בניין הטלוויזיה.
יחד עם זאת ברור לעובדי חטיבת החדשות.
שאם תוצג מועמדותו של יעקב
אחימאיר לתפקיד מנהל החטיבה, ששום
ועדת־מיכרזים של רשות־השידור (למרות
הלחצים הפוליטיים השונים) לא תוכל לפסול
אותו על בסיס של אי־מיקצועיות. במקביל
לניסיונות לשכנע את אחימאיר ל קשת בני
המזל מוכרים כאנשים חופשיים,
עצמאיים, אוהבי תנועה ושינויים. מתעניינים
בנושאים רבים, ומעוניינים ללמוד
ולהעשיר את ידיעותיהם• ב״ 27בנובמבר
וב־ 10 בדצמבר הקשתים שונים.
למרות שהם שואפים לחירות ולעצמאות,
התנאים מביאים אותם למצב שהם תלויים
באחרים או האחרים תלויים בחם.
הם אינם מצליחים להגשים את שאיפותיהם
בתחומים רבים, ובדרך־כלל הם
נמצאים במצב של אנשים שכמעט הגיעו
למטרה, אך את שאיפתם העיקרית אינם
מצליחים להגשים•

דב־אדי מכה
אחרי שלוש שנים של ניהול קול ישראל
יצא מנהל התחנה ג ד עון ל ב־ א רי, למי-
תקפה על התחנה המתחרה גלי צה״ל, ודומה
כי הוא מצליח להכותה.
בתישבוץ חדיש והדרגתי. החל קול ישראל
להתמודד חזיתית בגלי צה״ל, שאו־תות־החורבן
החלו להיות ניכרים בד״ מול
מישדר הבוקר של גל״צ, שבע אפס שבע,
שבו מחליף הזמר שלמה ארצי את כוכבה
אלכם אנסקי, עומדת רשת ג׳ להביא
שעתיים פתוחות בהנחיית השדר אבי אתגר.
במקביל, יוחל בקרוב בשידורה של
תוכנית בעלת אופי שונה, כתוכנית חליפית
למגזין חדשות הבוקר של רשת ב׳.
את בחצי היום שהיה בין 1ל־ ,2האריך
לב־ארי לשעתיים ( 12 עד )1כאשר המגישים
הם עמיקם רוטמן (ראשון עד רביעי)
ויצחק רועה (חמישי שישי).
מול מישדרי שעתיים משתיים הציב
לב־ארי את גבי גזית בתוכניתו יש עניין.
יתכן שפתיחת המיתקפה של לב־ארי על
גלי צה״ל, תביא עד מהרה לנדידת מאזינים
מאסיבית מגלי צה״ל לקול־ישראל.

פ ס קו ל

גדי

,.עונו׳ מן א־ יסמו ס ״

הגדיים נמצאים במזל הקאריירה. חם
אינם מגיעים בקלות לפיסגח, אך בעבודה
קשה, בהתמדה מרובה ובגיל לא צעיר
הם מגיעים להצלחה. ילידי ה״ 22 בדצמבר,
ה״ 4בינואר וה 16-בו שוגים משאר
הגדיים. אם הגדיים מוכרים כחרוצים,
הרי שכאן יש שילוב של גדי מפונק, המצפה
לרחמי הסביבה הקרובה ואינו
מובן להתפשר, והגדי השאפתן, שחושב
שעצם קיומו מחייב את הסביבה להתחשב
בו ולמלא את רצונותיו.

ד לי
הדליים הם אנשי חברה ורואים את
יעודם בעזרה לאנושות ובקידומה. ילידי
ה״ 19 בינואר וה״ 11 בפברואר הם דליים
אחרים• חם מרגישים שעליהם לעזור לחברה״
אך הדרך שהם מוצאים אינה
מעשית• קשיים רבים מלווים את דרכם
בגלל בחירה לא נכונה• דלי בזה יכול
״להתגלגל״ לתפקיד מוזר, כמו מיסיונר
בשבט נידח באפריקה. בדרך בלל ימצא
בסביבה, שבה אנשים אינם מבינים

אותו.

דגי ם

תוך שהוא ממחיש את הטענה, שמרבית
כתבי ועורכי הטלוויזיה לוקים במחלה שמכונה
בפיהם ״זמן מסך.״
לחידוש זה של הגשת השבוע — יומן
אירועים בידי עורך המהדורה צירף לימור
חידוש נוסף. מדי יום שישי הוא מביא לפני
השידור לעובדי המהדורה בקבוק יין ועוגות,
כדי לערוך ״קידוש״ לעובדי מחלקת
החדשות.
על חידוש זה העיר אחד מוותיקי חטיבת-
החדשות :״השלב הבא של לימור יהיה הרמת
כוסית לקידוש במהלך המהדורה, תוך
כדי חבישת כיפה לראשו, מעשה שיירצה
מן הסתם את מיכה ינון, נציג המפד״ל
במליאת רשות־השידור.״

מיבורז ווווכזה

ילידי ח־ 23 בפברואר וה״ 7במרץ אינם
דומים בדיוק לשאר אחיהם למזל.
אם רוב בני המזל נוטים להתפנק, את
אלה החיים כלל לא מפנקים. חם חיים
בדרך כלל בתנאים קשים מאוד. הסביבה
לא מבינה אותם. חם נלחמים בדי
להגיע להכרה והבנה.

רדיו

בשבוע שעבר פורסם על לוחות הסוד-
׳עות של בניין־הטלוויזיה המיכרז למישרת
מנהל חטיבת־החדשות, במקומו של טוביה
סער, הפועל כמנהל טלוויזיה וכמנהל ה חטיבה
מזה מחצית השנה.

קבל את התפקיד, שאותו סירב לקבל לפני
כשנה, דבר שהביא בסופו של דבר למינויו
של טוביה סער כמנהל החטיבה, מנסים
עובדי חטיבת־החדשות להביא לשינוי
הרכב צמרת החטיבה, כך שבמקביל
ימונה עורך מבט הנוכחי יאיר שטרן,
כסגנו של אחימאיר. כתבים אלה פנו לישראל
פגל, שיצא לחופשה־ללא־תשלום,
וביקשו ממנו, במיסגרת של עיסקת־חבי-
לה, להציג את מועמדותו לתפקיד של
עורך מבט.
כתבים אחרים בחטיבת החדשות החלו
לשאת ולתת עם מנהל מחלקת סרטים תיעודיים,
יאיר אלוני, למיקרה שאחימאיר
יסרב להציג את מועמדותו לתפקיד, מתוך
כוונה שאלוני ישמש אלטרנטיבה ראשונה
אחרי סירובו של אחימאיר.
אין ספק, שהמיכרז על מינויו של מנהל
חטיבת־החדשות בעוד שבוע יקבע את
אופיר. של מחלקת־החדשות לשנים הקרובות.

בקרב
עובדי חטיבת החדשות רווח •באח רונה
הכינוי ״אכספרס של חצות,״ שהודבק
למגישת כמעט חצות, עדנה נוי, בעלת
ההיגוי המהיר, החטוף והלא-ברור 1
כינוי נוסף בבניין הטלוויזיה מתייחם למחלקת
הספורט שלה, המכונה כיום ״מחלקת
הדוגמנים.״ הסיבה: בעבר שימש
מנהלה הנוכחי של המחלבה, יואש אל־רואי,
כדוגמן של תחתונים. באחרונה הצטרף
למנהלו ולענף הדוגמנים גם כתב-
הספורט (ובעבר אלוף־שחייה) משה גר״
טל סיפור מחיי הספרות הישראלית
מקורו באחד מבכירי עובדי מחלקת־החד־שות.
סיפור זה מקורו במשורר אברהם
שלונפקי, שנהג להאזין לשיחות של
ילדים בתל-אביב של שנות ה־ 20 וה־,30
כדי לגלות את חיוניותה של השפה העב רית.
על אחת מהאזנותיו סיפר שלונסקי:
״שמעתי פעם ילד מקנטר את חברו השמנ מן
:׳המלך אלימלך — אני יכול להשתחוות
אליך בלהיפד המלך אלימלך אינו
אלא אלימלך רם, הכתב־המדיני לשעבר,
העומד בימים אלה להיכנס לתפקידו החדש
כשליח דשות השידור בארצות־הברית• 1* 1
עורך מבט שני אלי ניסן היוצא לחופשה-
ללא־תשלום, עשוי לעבוד בחברת-תיקשד
רת שהקים באחרונה עובד נוסף בחופשה־ללא־תשלום
של הטלוויזיה, כתב־השדה־הכלכלי
לשעבר אבי אנג׳ל ו בפינתו
״באופן מילולי״ סיפר בשבוע שעבר אב״
שלזים (שטינ)?|ור ואמר על אנשי־התיק-
שורת :״המדיינים — הם אנשי המדייה.״
קור שכח להזכיר אם מדובר ב,מדיינים שמאלניים׳
או, ימניים.׳
העולם הזח 2358

תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית

ת כויו ת מו ע ד פו ת
ב ט לוויזי ה הי שרא לי ת

יום רביעי
10. 11
#מגזין: תצפית (8.30
— שידור בצבע, מדבר
עברית) .התוכנית תיוחד ה
מלוכלך.״
בפרק זה מתוארת
תאונת־הדרכים שבה נפגע
צ׳רצ׳יל בניו־יורק.

+סידרה קדמית: שדי
( — 11.14 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) .הפרק והרי

את ...נפתח בסיומה של מסיבת־רווקים,
כאשר שלי ופול, שושבינו,
שיכורים כלוט. הם סע-

* 1ורמתו׳ <0 . 41
החבובות
* סידרה פופולרית :
( — 6.30 עתץ — 3שיתר בצבע 23 ,
דקות, מדבר אנגלית) .פרקים חדשים ומשעשעים
במעלליהם של קרמיט הצפרדע, מים
פיגי החזירונת, פוזו הדב וכל החבורה, נוסף
למערכונים כגון חזירים בחלל, בית־החולים של
ד-ר בוב ועוד.

+דראמה: כאלב ויליאמס (— 9.10
ערוץ — 6שידור בצבע 30 ,דקות, מדבר
אנגלית) .סידרה בריטית על חיי פיאודלים

ואריסים באנגליה בימי־הביניים. במרכזה של ה־סידרה
סיפורו של נער צעיר סמישפחת אריסים,
שהתמרד נגד הפיאודל שעל אדמתו הוא חי והרם
גדר. האב קיבל על עצמו את האחריות למעשה
והוצא להורג על לא עוול בכפו. בנו, כאלב
ויליאמס, נשבע לנקום את ניקמת האריס המושפל
והמדוכא. בתפקידים הראשיים: מייק
פות, גנטר הלמר, סטיסן ריי וטוני הייגרם.
בימוי: הרברט וייז.

דונלווי ודמון: קאובוי
יום רביעי. שעה 10.05
פעם ליופי הטיבעי. שתי מלכות
תופענה בה: האירים —
מלכת היופי של פרחי-הבר על
צבעיה המרהיבים, מלכה ביישנית
מעט, הפורחת תקופה קצרה
ביותר. מלכת האבן והמים היא
מערת־הנטיפים שבנחל שורק.

• סרט קולנוע: קאובוי
10.03 שידור בצבע,
מדבר אנגלית).
מערבון של דלסר דייבם. בימאי
מערבונים נודע, המנסה
להראות את המערב הפרוע לאמיתו,
כפי שנראה במאה שעברה.

יום
חמישי
11. 44
• תעודה: התלבטות
( — 9.30 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) .הפרק בקרת
התנהגות מעורר את השאלה
על האמצעים הכשרים להשפעה
על התנהגות האדם, ועד
כמה הם מעודדים למטרות
חיוביות ומתי יש בהם שטי־
^יפת־מוח. הפרק בסידרה הבוחנת
בעיות אתיות בשדה־הרפו־אה,
חושף את הדרגות השונות
של ההשפעות על התנהגות האדם,
תוך בחינת אלה המיטיבות
עימו ואותן המזיקות לו.
פרק זה בוחן את נושא השליטה
במוח והפוטנציאל הקטלני
הטמון בכך.

לים זיכרונות ומדגישים את
חרויות־העבר ומיגבלות־העתיד.

וח־׳11 ן ן 11 ן ן
42 . 44
• סרט ערבי: לאלד
הים המישסט (— 3.32
שידוע בצבע, מדבר ער בית)
.נעימה, תושבת השכו

עניה, הופכת עורכת־דין ומגשימה
את חלום אמה. היא
מנסה לסייע לתושבי־השכונה
במאבקם כנגד אחמד, קצין מי-
שטרה הנוהג בהם ביד קשה.
אחמד ונעימה מוצאים עצמם
מאוהבים, למרות הבדלי המעמדות.

#בידור:
שעה טד
בה 9.13 שידור כצבע,
מדבר עברית) .שעה
טובה עם מני פאר ואורחיו, שאחד
מהם, שלמה ניצן, הוא
אחרון הסאטיריקנים בטלוויזיה
הישראלית.

לות נפוצות ודרכי טיפול ומניעה, עם הדגמות
והסברים מפורטים.

• קולנוע: פסטיבל סיטי קולנוע
( — 10.15 ערוץ — 6שידור בצבע או
שחור־לבן, מדבר אנגלית) .סירטי קולנוע
נבחרים. ישנים וגם חדשים יחסית, המוקרנים
בשעה זו.

יום ראשון 14,11
• בידור: שירים עם אקורדיון (6.25
— ערוץ — 6שידור בצבע, מזמר בצרפתית)
.תוכנית בידור צרפתית, שבה שירים

יזם תודיעו• 41. 11
+קומדיה: שמור על לשונך (8.30
— ערוץ — 6שידור כצבע 23 ,דקות
מדבר אנגלית) .סידרה קומית המתרחשת
באולפן לאנגלית בלונדון. השחקן ברי איוונם
מופיע כמורה לאנגלית, המלמד תושבים זרים את
יסודות השפה. בין תלמידיו — הודים ופקיסתא-
נים המתקוטטים ביניהם ללא הרף, סינית המנסה
להחדיר את תורת מאו בכל מישפט שהיא פולטת
יפאני פיקח והונגרי קשה־תפיסה, ספרדי ופורטוגל
.,וכן שתי נערות־חמד, שוודית וצרפתיה,
המתחרות על תשומת־ליבו של המורה האנגלי
הצעיר.

קים חדשים מסידרת־המתח הזכורה לטוב מימי
הקרנתה על מסכינו.

יו עיש־ 12.11
• קולנוע: דיוקנו של כוכב (8.30
— ערוץ — 6שידור בצבע 23 ,דקות,
מדבר אנגלית עם אי־אלה מילים בצרפתית)
.קתלין קולין, אחת המראיינות המצטיינות
בטלוויזיה הצרפתית. מראיינת כוכבים אמריקאים
מפורסמים על חייהם, אהבותיהם ועבודתם.
בשילוב קטעים מתוך סירטיהם. למרות
שהראיונות נערכים באנגלית, משתדלים כמה מן
השחקנים המרואיינים לשבץ מיספר מלים בצרפתית,
מימי לימודיהם בבית־הספר.

• קומדיה: שמונה זה מספיק (9.10
— ערוץ — 6שידור כצבע 30 ,דקות,
מדבר אנגלית) .מה קורה כאשר גבר המתקרב
לשנתו החמישים מתחתן עם אשה צעירה,
ההופכת אם חורגת לשמונת ילדיו מנישואיו הבמישטרת
סן־פרנציסקו, שהופקד
לשמור על ג׳וני רום, עד-
מדינה העשוי לחשוף האמת
על פעולות העולם התחתון.
אחרי שהעד נרצח. למרות השמירה
המעולה עליו, יוצא בו-
ליט למיבצע בילוש פרטי —
בניגוד לעצת הממונים עליו והתובע
הכללי -המנסים לרפות
את ידיו.

שבת
13 . 11
* סידרה: בנסץ (8.30
— שיתר בצבע, מדבר
אנגלית) .בפרק פיט הגיבור,

• מתח: סטרסקי והאץ 10.15
ערוץ — 6שידור בצבע 30 ,דקות, מדבר
אנגלית) .דייוויד סול ופול מייקל גלזר בפר•
1שג־ 15. 11
+קומדיה: ביקורי־בית (— 8.30
ערוץ — 6שידור בצבע 23 ,דקות, מדבר
אנגלית) .סידרה קומית הסתרחשת בבית-
חולים קטן, והעושה צחוק מהרופאים ומהחולים,
ביחד ובנפרד.

• מתח: הארט ואשתו (— 10.15
ערוץ — 6שיתר בצבע 30 ,דקות, מדבר
אנגלית) .סידרת־סתח קלילה, בכיכובם

של רוברט וגנר וסטפני פאורס, כזוג אמריקאי
עשיר ומאוהב. הפותר תעלומות בלשיות.

• 1שדי שי 16.11
• ספורט היתולי — 6.30( :ערוץ 3
— שיתר בצבע 40 ,דקות, מדבר ער-
בית וגרמנית) .תחרויות היתוליות הנערכות
ומצולמות בגרמניה המערבית, בין קבוצות המייצגות
ערים שונות.

• סרט תקו מנ ט ת: צרפת היום
( — 7.15 עתץ 13 — 6דקות, שיתר
בצבע, מדבר צרפתית) .מבט על חיי הרוח,
הכלכלה, התעשייה והמדע בצרפת של יסיגו.

לנסיעה דחופה. בדרכו הוא נתקל
בשודדים, ומביא לתפיסתם.
הוא הופך גיבור היום, בעוד מכוניתו
של בנסון נהרסה כליל,
והביטוח אינו מוכן לפצותו.

• דראמה: עניין של
כחירה 10.430 שידור
בצבע, מדבר אנגלית)•
קרול נאנסת בידי גבר

שהיא מבירה. היא חשה השפלה׳
גועל וניכור. חלק מידידיה
מייעצים לה שלא לפנות למיש־טרה,
וחלק אחר מעודד פנייה
כזו. הסרט שנוצר כידי שתי
נשים — התסריטאית, קם הר
ברט, והמפיקה, אן פראנק, המקוות
שסרט זה יעזור להבנת
תחושות האימה של אשה אחרי
אונם. בתפקיד הנאנסת: רובר-
טה מקסוול.

מבקש פיט מבנסון את מכוניתו

וינסטון
* •סידרה :
צ׳רצ׳יל — שנות מידבר
( — 10.23 שיתר בצבע,
מדבר אנגלית) .הפרק ה
שני,
פוליטיקה היא עסק מלוכלך,
ח בתקופה שבין אוקטובר
1930 ומרס . 1932 בביתו
בצ׳רטוול מקדיש וינסטון צ׳ר־צ׳יל
את עיקר זמנו למישפחה
ולכתיבת מאמרים, שבחלקם
מופנים כנגד מדיניות מיפלג־תו.
שיאו של הפרק הוא בנאום
אותו נושא צ׳רצ׳יל בבית־ה־נבחרים,
שבעטיו הוא מתפטר
מממשלת הצללים של מיפלגתו
השמרנית. למתת ציפיותיו הוא
אינו מוזמן לשמש בממשלת-
^אחדות־לאומית, תוך שהוא אומר
:״פוליטיקה היא עסק

יו ש בזו 13. 11
• רפואה: דוקטור 8.33 ערוץ
— 6שידור בצבע 23 ,דקות, מדבר
אנגלית) .שיחה בין רופאים וחולים על מח
נפוצים
מפי זמרים ידועים, בליווי אקורדיון.
התוכנית מצולמת באתרי נוף מרהיבים.

* סרט קולנוע: בו־ליט
10.10 שיתר בצבע,
מדבר אנגלית).
מותחן מפורסם של הבימאי פיטר
ייטם, שזכה בתהילה בשל
מירדפי מכוניות מרתקים בעליות
ובמורדות של סן־פרנצים-
קו שעל המים. בתפקידים ראשיים
מככבים סטיב מקווין(בתפקיד
בוליט) ,ז׳קלין ביסט ו־רוברט
ווהן. בוליט הוא בלש

ראשונים, ביחוד כשגילן של שתיים מבנותיו
הבוגרות אינו קטן בהרבה מגילה של אשתו
החדשה ז השימחה השורה במעונו מתגלית לפנינו
בפרקי הסידרה המשעשעת.

יום ר<זשון
14 . 11
• מבט שני: הפער
העדתי 9.40 שחור־לבן,
מדבר עברית) .סידרה

ווהאן ומקווץ: בוליט
יוס שישי, שעה 10.10

תיעודית בת שלושה פרקים העוסקת
בשאלות הפער העדתי,
היבטיו החברתיים ושורשיו ההיסטוריים
— פרי עבודתו של
הכתב שלמה ארד. בפרק הראשון,
כולנו יחד, מובא סיפור
עיירות־הפיתוח ומושבי-העולים
שהוקמו בשנות החמישים, הסובלים
מבעיות אבטלה, אי-
יציבות כלכלית, ועוד•

יום שני
15 . 11
תהילה
• סידרה:
( — 8.03 שידור כצבע,
מדבר ומזמר אנגלית) .הפרק
מכירה כללית ממשיך ומביא
את סיפורו של בית־ספר
לאמנויות בניו־יורק.

אפלפלד
• דיוקן :
( — 9.30 שחור-לבן, סד־בר
עברית) .הראשון בסידרת
הדיוקנות של סופרים עבריים
בני זמננו: סופר־השואה אהרון
אפלפלד.

יום שלישי
16 . 11
• סידרה: זוהי הוליבוד
8.03 שידור בצבע,
מדבר אנגלית).
סידרת-חתך, המציגה נושא אחד
מתוך סירטי הוליבוד, בעיקר
סרטיה של חברת פוקס המאה
העשרים.

+סידרה: ג ש יקה נו־בק
9.30 שידור בצבע,
מדבר אנגלית).
הפרק האחרון בסידרה המספרת
על עלילותיה ועוללותיה של
כתבת טלוויזיה. כותרת הפרק
היא האיש ברחוב.

ך* חלטתי לדגי בגלוי, בפעם
י 1הראשונה, אחרי כל הסבל שנגרם
לי. קם בי מבפנים קול צעקה
ומחאה לגבי הדרך שבה נפלו
עלי הדברים. נוצרה לי בציבור
תדמית לא־נכונה של פריחה, של
בחורה זולה. ידידיי עדיין רואים
בי את ג׳ודי הנהדרת, המיוחדת, אך
אות־הקין דבק בי. לכן החלטתי
לומר את מה שיש לי לומר על הפרשה,
בגלוי, כדי להתנתק סופית,
נפשית ופיסית, מהסיפור שהתפוצץ
בקול רעש אדיר לפני שנה.
נולדתי בישראל, למישפחה מכובדת
ממוצא עיראקי. למדתי בלט
אצל גרטרוד קראום. אבי הוא מפיץ
סירטי קולנוע. הוא הביא בזמנו
לארץ את הסרט בן־חור, סרט
שהעלה אותו לגדולה כמפיץ סירטי
הקולנוע הגדול ביותר בשנות ה-
60׳ .בתי־הקולנוע תכלת ומקסים
בתל אביב היו בהנהלתו של אבי.
עד גיל 10 גדלתי כבת יחידה,
מפונקת ומשופעת בכל טוב. לא
היה חסר לי דבר. למדתי בתיכון
דביר הפרטי, כי הורי לא רצו שאלמד
בבית-ספר עירוני שהעירייה
מסבסדת. רק בשישית, כשבית־ה־ספר
נסגר. הועברתי לתיכון אוהל־שס.

הייתי ילדה רגילה. אף פעם
לא. לא אהבתי סמכויות, לא מיס-
גרות. תמיד פרצתי אותן, אך עד
הגבול המותר והרצוי.
בגיל ,14 אחרי שספגתי מה שהשקיעו
בי הורי — מוסיקה, בלס,

עצמי-.לא היה לי כסף לאוניברסיטה.
התחלתי
לעבוד. עד אז, לא
ידעתי מהי מילחמת־קיום, כי
אף פעם לא לימדו אותי להילחם
ולעבוד. תמיד קיבלתי מה שרציתי
וגם דברים אלה רציתי.
עבדתי אצל הקבלן יצחקי כמזכירתו.
תקופה זו נתנה לי המון.
שם למדתי את יסודות המיסחר.
כשעזבתי את מקום עבודתי היקר

עד כמד. שאפשר, גם קצת זמן לאהוב.
הייתי
קשורה אליו מאוד, אך
אחר־כך הסתבר לי שהאינטרס היחיד
שלו היה החברה. הוא רצה
שהיא תעמוד על רגליה הכלכליות,
וממני לא היה איכפת לו כלל.
באותה תקופה הייתי קשורה עם
כל בני־מישפחת צדיק. גידעון החל
מטפל בבעיות־המם של שימעוני,
אחרי שהמלצתי עליו לשיפעוני.

הווידוי האיש המו 8שד
הצעירה שבגדלה הוחשו וז ב
בני שליטא נקנות שוחד ג׳],
מפז, התחלתי לעסוק בהובי: תח רה,
ביגוד מיד שניה, ביגוד שנות
ה־ ,30 חפצי־אומנות וריהוט עתיק.
בעבודתי זו הפקתי את כל מה שיכולתי
למצות מעצמי.
בתקופה זו גם הכרתי את מיש־פחת
צדיק. אבי הפישפחה, גידעון
צדיק, הוא עורך-הדין שמהכרותי
איתו החלה כל הסתבכותי.
אשתו של צדיק ואני אהבנו אותם
הדברים: תחרות וריהוט עתיק.
ביחד אירגנו באזרים.

צדיק עצמו ראה את אהבתי הגדולה
לשימעזני ושפח לעזור לחברי.
למראית עין, הכל היה טוב ונחמד.
שימעוני אהב אותי ואני אותו.
הייתי עזר כנגדו, במישרד. לחצתי
לא פעם על צדיק שיתייחס אל
שימעוני לא כאל קליינט אלא כאל
חבר שלי. ואכן, צדיק התחיל לטפל
בבעיות מישפטיות נוספות של שי־מעוני,
כמו בבוררות במועצת מעלות.
ילדי
פישפחת צדיק. לי ויוני,

33x11׳.ב1י שליטא
ספורט, שחייה — גיליתי את כיש-
רון המישחק שבי. בנעוריי שיחקתי
בהצגות ילדים בתיאטרוני ילדים
כתמר בחסמבה, כמוכרת הצברים
אצל יעקב פלג, ועוד הצגות מיסח-
ריות.

באותה תקופה רווחה הדיעה, שאסור
לתת לילדה לבטא את עצמה
בגיל כל־כך צעיר על הבימה. אך
אני לא הייתי מוכנה שיכתיבו לי
או ינידו לי מה לעשות, ברגע שידעתי
שיש לי אמת. כך מצאתי

יש רם

ח״כ הליברלים, בני שליטא, תורם
דם בבניין הכנסת בחורף שעבר.
היה זה שבועות אחדים אחרי פירסוס הידיעה בעי

עצמי לא פעם נעדרת מבית-
הספר אפילו חודש יפים. נטשתי
את הצופים, את כל הפעולות ה־נורמאליות
של החבר׳ה, רק כדי לספוג
או לשאוב קצת מחזרות שמתנהלות
בהבימה, במועדון התיאטרון
דאז, ולהיות בפנים ולראות איך
עושים תיאטרון. הייתי באה לבית-
הספר כמו הנחליאלי, שמגיע לבשר
את בוא החורף ונעלם.
תמורת אחוזים

חיילת פופולארית

ג׳ודי כדיר בצודל, לפני עשר
שנים• הצעירה הנאה עשתה
חיל בצבא ואף השתתפה בקורס מפקדות כיתה במיסגרת השירות הצבאי.

חדי החיפץ התגייסתי. שיי
רתתי במחנה ,80 ואחר־כך החלטתי
ללמוד תיאטרון. בתקופה זו
ירד אבי מנכסיו, וכל מה שהיה לנו
נלקח. לכן, לא יכולתי לבטא את

תונות על קשריו עם ג׳ודי כדיר. חבריו של תח׳כ
התבדחו בדרכם להתרמה, שגם אנשי מגן־דויד־אדום
רוצים למצוץ את דמו לאחר הפירסום הרב בעיתונות.

בפסח 80׳ הכרתי בבית חברותיי
את דויד שימעוני, בעל חברת דקר
לייט. אז הוא היה רווק בן 34 ואני
רווקה בת .26 שימעוני העריך את
החוש המיסחרי שלי ויעילותי. והציע
לי לעבוד במישרדו, שעמד על
כרעי־תרנגולת וחובות רבצו עליו.
התחיל להתרקם בינינו רומן יפה
— כך לפחות חשבתי. הייתי כלכולי
של דויד. עבדנו בצוותא, עזרתי
לו המון בניהול המישרד ובאיר־גונו.
המכירות עלו, בתוך זמן קצר.
גרנו ביחד, ולא היה אחד שלא
ידע שאנו חברים.
היינו ביחד ארבעה חודשים אינטנסיביים,
קשים לי ולו. ארבעה חודשים
של להתמודד, לדאוג למיש־רד
מבוקר עד ערב עם הרבה בעיות.
עם כל זה מצאנו לעצמנו,

היו כל עולמי. אהבתי אותם, במיוחד
את יוני, ועד היום אני אוהבת
אותו — את ההברקות שלו, את
החוכמות שלו. עברתי עם ילדי צדיק
תקופה שאין לי מילים לתאר
מה שהתחולל לי בלב ובנשמה ובראש
כשהייתי רואה את יוני רץ
אלי וצעק לעברי ״הנה ג׳ודי פו-
פינם שלי.״
חוויתי עם יוני את חוויות הילדות
שלי. הוא החזיר אותי לשנות ילדותי.
נהגתי ללכת עימו להצגות
ילדים, ולהתרגש לא פחות ממנו
ולהיות שוב בת שש.
עד היום אני לא יודעת איך מדבר
כל־כך טהור נולד דבר כל־כך
מכוער, ששינה את כל חיי. לאלוהים
הפיתרונות.
יום אחד סיפר לי צדיק שיש
כ־ 12 אלף קרטוני סיגריות שעלי-

הן הופקד ככונס־גכסים מסעם בית־מישפט
השלום בתל-אביב. הוא הציע
לי שאמצא את המשקיע, תמורת
אחוזים בעיסקה, שישחרר את
הסחורה הפעוקלת.
הצעתי את דויד, למרות שבאו—
תה תקופה התחילו יחסינו להתערער.
ידעתי
מרגע לרגע כי זה לא אביר
חלוסותי, שלא נתחתן ושהוא לא
יהיה אבי ילדי. אך בעניין החברה
עדיין היה לי חשוב, גם אם אנו לא
ביחד. הצעתי לדויד להיכנס לעינד
קת הסיגריות. ולו זה קסם מאוד.
סוכם ביני ובין צדיק, כי לא
אשא־ואתן בעיסקת הסיגריות, בכל
הפרוצדורה שנוגעת לעניין. אך יופקד
שיק על סך 100 אלף לירות,
עם חתימת המשקיע, יהיה הוא
אשר הוא יהיה, עם תאריך פתוח.
כך שבזמן ביצוע העיסקה אקבל
* את העמלה.
על רקע העיסקה הסתכסכו ה שניים.
המשא־ומתן
נמשך חמישה חודשים,
מיולי 1980 עד נובמבר אותה
שנה. אז הגעתי למישרדו של צדיק
ורציתי לדעת איך נגמרה העיסקה.
צדיק טען ששימעוני הונה אותו,
שהוא סחטן ואפילו איים עליו. דד
עיסקה התפוצצה, לדיברי צדיק, משום
ששימעוני סירב לשים חבקים
על החפיסות, וצדיק טען לפני שהוא
לא היה מוכן להסתבך.
חמתי בערה בי.
כבר חודשים שלא הייתי עם שי-
מעוני. וככל שעבר הזמן שאלתי
את עצמי, לא פעם: למי הלכת
ג׳ודי, למי נתת את עצמך, אצל
מי עבדת. עם מי רצית להקים
•י ביתו
את שימעוני עזבתי סופית בחודש
אוגוסט .1980
צדיק. שהיום הסתבר לי שהוא

׳ 11*,כי 11 כי ו* וטירוריס נעג״ג*

מדוע 1ה ח שוב
^ כ או ר ה /יחסיה האינטימיים של יהודית
* (״נ׳ודי״) כדיר עם ח״ב בני שליטא הם
עניינם האישי. אן מי שקורא בעיון את שיכורה,
מבחין מייד בהיבט חעינורי שלחם.
בני שליטא אינו רק ח״ב וראש המועצה
המקומית מנחמיה. הוא חבר בוועדה החשובה
ביותר של הכנסת — ועדת חחוץ־והביטחון.
בתוקף תפקידו, הוא מקבל אינפורמציה חסויה
ביותר• שליטא ידוע כמי שמניב באמצעי״התיק-
שורת על עניינים שונים, בכל הזדמנות.
הפרשה התפוצצה לפני כשנח וחצי, ערב
הבחירות לכנסת העשירית. פורסם אז, שראשי*
מועצות כצפון קיבלו שוחד מיני מאנשים שביקשו
לזכות במיכרזים לביצוע עבודות באיזור.
אחד מראשי״המועצות חיה בגי שליטא, שקיים
יחסים אינטימיים עם צעירה בשם ג׳ודי כדיר.
לטענת המישטרה היה זה שוחד מיני שניתן
לשליטא על־ידי קבלן מאורח, שביקש לזכות
בעבודות תאורה במנחמיה (״העולם הזח״

.)2306

דין, בקיצור כבן-אדם במלוא מובן
המילה.
לא היו בינינו, בפירוש, כל יח־סי־מין.
כמו שנרמז. אהבתי אותו,
את אשתו ואת ילדיו בכל ליבי, והייתי
חלק מביתם.
ברגע של חיטה במישרדו של
צדיק, אחרי שאמר שהעיסקה התבטלה
והוא מנה את כונותיו הנלוזות
של שימעוני בפני, האמנתי לצדיק
מבלי לשמוע את הצד השני.
לא שקלתי את הדברים כמו שצריך
ונתתי לצדיק תצהיר שבו כתובים
מעלליו של שמעוני במס־זההכנסה,
בתקופת עבודתי איתו.
זוהי השטות הגדולה ביותר ש־

שליטא מיהר לטעון שהצעירה היא ״בחורה
זולה״ .כיצד קורה שאדם העומד להיבחר לכנסת,
מבלה בחברתה של ״בחורה זולה״ במשך
ארבעה חודשים תמימים ואינטנסיביים, ואף
ישן בביתה 1
מאז פירסום הפרשה, שנקשרה לחשדות שחיתות
אחרות של ראשי מועצות מקומיות בצפון
הארץ, עדיין לא התקבלה החלטה חד-משמ-
עית בעניינו של שליטא. הח״כ טען בהזדמנויות
שונות שהעובדה שתיקו עובר כל הזמן מפרק ליטות
מחוז תל-אביב ליועץ חמישפטי לממשלה,
היא הוכחה שאין לחוקרים חומר מרשיע נגדו.
אך גם אם שליטא לא יועמד לדין — אם
בגין פרשת השוחד של ראשי המועצות המקומיות
בצפון הארץ או בפרשת כדיר, הרי שהדרן
שבה תוארו קשריו של שליטא עם כדיר ועם
מעבידה, דויד שימעוני, מעידה שוועדת החוץ
והביטחון של הכנסת פרוצה לא רק למדלי־פים,
אלא גם לח״בים העלולים לחיות נתונים
בקלות רבה לסחיטה.

במישטרה. הוא נעצר כחשוד בשיחוד
פקיד בית־המישפט.
כאשר יצא צדיק מהכלא, אחרי
עשרה ימים, חשתי כלפיו ריגשי־אשמה,
משום שאני הייתי זו שהכרתי
בינו ובין שימעוני. חשתי שגרמתי
עוול לא רק לו, אלא גם
לאשתו ולשני ילדיו.
אך לאס־לאט הסתבר לי, כי צדיק
ידע כבר בנובמבר ששימעוני לא
ישתוק על עניין עיסקת הסיגריות
שלא יצאה אל הפועל, ולכן הוא
הוציא ממני את התצהיר, כדי שישמש
לו קרש־הצלה בעיתד אז
הבנתי שיש לי עסק עם ד״ר ג׳ייקל
ומיסטר הייד.
אגדת צדיק התנפצה לרסיסים, וזה
מכאיב לי עד היום.
אז גם אני הוזמנתי לחקירה. עשרה
ימים אחרי שצדיק שוחרר מהמעצר,
הודיעו לי טלפונית לבוא
לחקירה. נחתתי הישר למחלקה של
מיגל. ואני מעולם לא ביקרתי
בתחנת־מישטרה עד אז. הייתי רק
עוברת לידן ברחוב.
צדיק העביר כמובן לידי ה מיש־ן
זרה את התצהיר שעליו חתמתי,

ללא ידיעתי, וללא רשותי. כך מצאתי
את עצמי ביומה השני של הח קירה
הקשה והמייגעת נוברת ומשחזרת
את תקופת עבודתי בחברתו
של שימעוני.
נחקרתי בסך־הכל ארבעה ימים.
לא נעצרתי. אך ביליתי בכל יום
במחלקה כשמונה שעות. התנהגו
אלי יפה ובהתחשבות, והיו מאוד
אנושיים כלפי.
את הבום קיבלתי ביום השלישי.
פיתאום עפה שאלה באוויר שהדהימה
אותי , :ומה היה לך עם בני
שליטא ז״
אז חשכו עיני. הבנתי שכולנו
היינו מוקד להאזנות, לחקירות ו־לבילוש
של מחלקת ההונאה של
בנימין זיגל מזה חמישה חודשים,
משום ששימעוני פנה למישטרה כבר
בנובמבר ,1980 והתלונן על
צדיק.
מכאן הסקתי שהם גם ידעו על
קשרי עם ח״כ בגי שליטא, שביקר
בביתי.
את שליטא הכרתי במיישרדו של
שימעוני. הוא נהג לבקר פעם בשבוע
או בשבועיים בתל־אביב,

11.1ל | 1 1ה בני שלימא ואשתו, עתלית, כפי שצולמו מייד
1 # 1 1 -1י \ י 11ייי אחרי פירסוס הפרשה בערב ראיונות בבת־יס.
שליטא מיהר לבשר לאשתו על יחסיו עם כדיר, לפני שהעניין פורסם.
לא כל־כך צדיק, היה עבורי באותם
הימים הכל. הוא הצטייר בעיני
כהתגלמות הגבר, האבא, החוכמה,
האצילות, הערכים התבונה.
לא היה דבר שלא הייתי מתייעצת
עימו. כל מילה שיצאה מפיו
נראתה לי כקודש. בניתי לי אגדה
י ״ ושמה צדיק. הערצתי אותו מרחוק,
כאבא, במיוחד כאבא, וגם כעורך

עשיתי בחיי, והיא שהביאה אותו
לאן שהביאה. למרות׳ שהתצהיר
ניתן מרצוני הטוב, ללא איומים ולחצים.
בחודש
מרם 1981 ישבתי עם
אסתר צדיק והילדים בים, כשבאנו
הביתה נודע לנו, שגידעו נעצר.
עולמי חרב עלי. צדיק נעצר אז
בגלל דברים שאמר עליו שימעוני

ווטו ה ריט׳^וטיוז

0 1 1 2 0׳ ח

וויט׳זו

,1*/ד!?יטר/יוו. ב* ן יהיווו״ ה! ה׳ ה
עט דויד, ל ברר ג״! בגורקנו
של עסו! י-התאורה ש הוו מנו לסנו!״
ם׳״ .הבנתי, כי קיים קשר די חברי,
לא ברור, בין שימעוני ושלי־טא.
שימוגוני נהג להציג אותי לפגי
שליטא כחברתו ומזכירתו הבלעדית.
תוך זמן קצר התיידדנו.
כשגיליתי כי שימעוני משסה בי
ודואג רק לאינטרס הפרטי והני-
צחי שלו, חברת דקו־לייט, התחלתי
לעבור תהליך די־מוזר של איבוד
אמון בשימעוני. זה התבטא לא
פעם בהתפרצויות לא-קטנות ולא־נעימות,
וזה כתוצאה מעוגמת־הנפש
שהרגשתי בספטמבר 1980 תוך שלבי
סיום הרומן והעבודה עם שי-
מעוני. הוא לא פיטר אותי, אלא
פשוט הוא נשאר חייב לי 50 אלף
לירות שהלוותי לו מכיסי הפרטי,
כדי לחלצו מערבות בנקאית שנתתי
לו עבור התאורה של מנחמיה.
אחרי שקיבלתי את כספי טיפין-
טיפין, עזבתי את מישרדו של שי-
מעוני ועברתי לדירתי החדשה ברחוב
גנסין בגיבעתיים. זאת היתה
תקופת חגים ושליטא, שהיה מעורב
בכל המשא־ומתן על החזרת הכסף
וניסה לפשר בינינו וטען שאנו
עדיין אוהבים, החל לבקר בביתי.
מערכת היחסים שלי עם שליטא
התנהלה בצלילות־דעת, בכבוד. הוקסמתי
מאיש ארץ־ישראל היפה,
משפתו העברית היפה ממיפעל חייו,
ממנו עצמו. ידעתי שהוא איש-
ציבור, איש־מישפחה, יושב־ראש
מועצה מקומית ואיש שעומד להיכנס
לכנסת. ניהלתי איתו רומן שקט
וקצר שנמשך ארבעה חודשים
לסירוגין והסתיים בחנוכה .1980
הוא העריץ בי את חוש־ההומור,
האומץ, הכנות. זכור לי שבישבנו
שימעוני, הוא ואני במיסעדה בצפון
הארץ אחרי בוררות מעלות, הוא
אמר לעי: בשביל אמת וצדק שלה
ושל אחרים, היא מסוגלת להפוך
עולמות.
היה ברור שזהו רומן חולף, ש-
יגמר בגלל העובדות הידועות. מעולם
לא התכוונתי ולא רציתי לנצל
את העובדה שהוא איש־ציבור,
שעומד להגיע לכנסת. לא חלמתי
להיות עוזרת פרלמנטרית שלו.
הידידות התבטאה בשיחות, בארוחות,
במיסעדות. בני קנה לי
ספר, של יעל דיין שלושה שבועות
של סתיו. הוא הקדיש לי את אלבום
תמונות מנחמיה, שנותנים לילדים
שנולדים במושבה. האמנתי
בכל המיפגשים שלנו, למרות כל
האבסורד שבעניין. האמנתי שמה
שיש בינינו הוא רומן חולף, אך
בעל אופי וייחוד. בתפקידו הוא
קיבל חדר במלון סיני בתל־אביב.
אני סירבתי להיות איתו בבתי-מלון
וביקשתי שאם הוא מעוניין להיפגש
איתי, שזה יהיה בדירתי.
כמו בכל מיפגש בין שני אנשים
בוגרים ומבינים תינינו אהבים. זה
ברור.
באותה תקופה כבר היו ציתותים
לשיחותיו הטלפוניות, וזאת משום
ששימעוני הלך למישטרה וגולל
את סיפורו הקשור בצדיק. וכך
ידעה המישטרה שיש לי קשרים עם
שליטא. לי לא היה מה להסתיר או
על מה לגונן. חאת משום שחמישה
חודשים הם האזינו לי ועקבו אח רי.
שמא גם לי יש חלק וצד בנושא
עיסקת הסיגריות. אחר כך ה תברר
לי. שכל הפיתקות שבני
השאיר לי על הדלת, מצויות בידי
הסישטרח.
חזרתי למחרת היום הרביעי לחקירה
נוספת והשלמת העדות בכתב
ונשלחתי הביתה, כשהם מבקשים
אותי לא לדבר עם שום אדם
שמעורב בנושא.

לא קי לי
הישראלית!
ג׳ודי כדיר יושבת ליד צימחיה. הצעירה הרמוז־גנית
מספרת שהיא נמשכת לצומח הירוק, ואו־וזהזוח

ווזזה

חוווזל

לדווחה.

וזריחה

גמע תי מ ל הי פגש עם מיש••
פחת צדיק. למרות הקשר היומיומי
בינינו, אך לא ידעתי לרגע
מה צופן לי העתיד.
(המשך בעמוד )72

ה טנ ק׳ שלכלל
(המשך מעמוד )29

כספם של יהודי דדום־אמריקה העשירים.
בכלל נערך קרב עז על השליטה בין הבנקים
הישראלים הגדולים. ובינתיים זכה
במאבק בנק הפוטלים ההסתדרותי, המחזיק
בידו כמעט ממחצית המניות של כלל.
שני הבנקים הגדולים האחרים מחזיקים
אף הם בחלק גדול מהמניות. חלקם של
היהודים מחו״ל כמעט שאינו מורגש.
אך ההטבות שניתנו לקונצרן — משום
שהיו בו שותפים מחו״ל — משכו אליו
את המשקיעים הישראלים, וכלל תפח והלך
עד שהיה לקונצרן ענק, שבשליטתו לא
פחות פד 170 חברות ישראליות, ועוד חבילות
של מניות בחברות רבות אחרות.
בורסה ומשקאות חריפים
ך קונצרן עופר, בכל דבר: אחת ה י
י חברות שלו מייבאת לארץ משקאות
חריפים. יש לכלל חברת ברוקרים
משלו — בטוחה, המחוללת נפלאות בבורסה.
אחת מקרנות הנאמנות של כלל
היא קרן הנאמנות סביון, העושה רווחים
שאין להם אח ורע• קרן זו היא סגורה
לאנשים שבצמרת הקונצרן וכמה ממקד
רביהם, ואיש אינו יכול להסביר בדרד
סבירה כיצד מגיעה סביון לשיעורי
הרווח שהיא פגיעה אליהם.
הקונצרן עוסק בביטוח, ביבוא וביצוא,
וכמובן גם בתעשייה. כלל מעסיק 12 אלף
עובדים, וסו הכל של מאזן החברה בשנת
הכספים 1981/82 היה 8.6מיליארד שקלים.
סך הכל הרווח הנקי של הקונצרן
באותה שנה הגיע ל־ 702 מיליוני שקלים.
על הרווח הזה שילם כלל מס-הכנסה בשיעור
,670 הרבה פחות מאחרון השכירים
במשק הישראלי. לקונצרנים מסוג זה
דואג החוק, כך שיוכלו לעשות תרגילים
מחוכמים, ולא לאכזב את מחזיקי המניות
שלהם.
הענף החשוב ביותר של הקונצרן — וזה
שהביא לו מחצית מרווחיו, הוא ענף התעשייה.
בראש התעשיות של כלל עומד
מזה שנים רבות רמטכ״ל לשעבר, רב-אלוף
(מיל׳) צבי (צ׳רה) צור.

אין זה מיקרה שבראש שלושת
התאגידים התעשייתיים הגדולים
כישראל — ״כור״ ההסתדרותי
,״דיסק וגט השקעות״ ו״כלל
תעשיות״ עומדים אנשי צבא לשעבר.
האלוף (מיל׳) ישעיהו גביש,
מ״כור״ ,האלוף (טיל׳) דן טולקוב־סקי
ס״דיסקונט־השקעות״ ורב־אלוף
(מיל׳) צבי צור, דאגו לנתב

את הקונצרנים שלהם כך שיספקו
את צרכיה של מערכת־חכיטחון.
להם יש מהלכים אל המערכת הזאת,
הם יודעים את צרכיה, והם
יודעים כיצד לספק אותם, וכמחיר
טוב.
התעשיות של כלל מספקות לצה״ל
מכל־טוב: מזון, תרופות, תחבורה, ביגוד,
אמצעי שליטה ובקרה ממוחשבים, וכמובן,
גם אמצעי-לחימה.

חלק מן התעשיות האלה היו כ מצב
עיסקי גרוע, ולעתים אף
חמור כשנים 1981 ,1980 וכתחילת
שנת •1982 כאשר מחסני החירום
של הצכא מלאים, כאשר
מודיעים על קיצוץ כשירות המילואים
ונשמר השקט ככל גבולות
המדינה — וככלל זה הגבול כלכ־

מנכי״ל ״כלל תעשיות״ צור
חבדיס במערכת

נץ — נמצאות התעשיות שנועדו
לפרנס את המי? חמה כקשיים.
התעשיות של כלל לא יצאו מכלל זה.
מחמת קיצוצים בתקציב מישרד־הביטחון
היה על כלל להודיע על סגירת מיפעל
מיתס״ר ליד חיפה. מיפעל זה, שהעסיק 260
עובדים, עסק בהרכבת משאיות ריו לצורכי
צה״ל ובהרכבת ג׳יפים. החלקים המיועדים
להרכבה יובאו מארצות־הברית. באגף אחר
של מיתמ׳׳ר עסקו בייצור מיטות, שולחנות,
ארגזי־קשר ואביזרים אחרים — כאשר
כל התוצרת מיועדת לצה״ל.

כאשר שכתו פועלי המיפעל
והפגינו נגד סגירתו, הם כיקשו

פיצויים מוגדלים. הנימוק שלהם
היה, שבדיוק כמו אנשי ימית, גם
הם קורבנות השלום עם מצריים,
שכן עם החזרת סיני פחתו צרכיו
של צח ״ל ככלי־רכב.
עיקר הקשיים נגרמו לקבוצת המיפעלים
של כלל המאוגדת תחת השם אורדן. פיפעל
רום כרמל, השייך לחברת־האם הזאת, הפסיד
בשנת 27.3 1981 מיליוני שקלים, וגורלו
נחרץ. מיפעל זה ייצר עד עתה מכוניות
לשימושם של קצינים זוטרים ובינונ יים
בצה׳׳ל.
מפעלים אחרים של אורדן המייצרים
לצורכי צה׳׳ל הם אורדן־רקס, המספק מערכות
לרכב הקרבי המשוריין של צה׳׳ל
(נגמ׳׳שים וטנקים) ואורדן־עיבוד שבבי,
הנמצא בנתניה.
מיפעל אחרון זה הוא המרוויח העיקרי
מייצור המרכבה. אורדן־פיתוח וייצור הנדסי
עוסקת בפיתוח רכיבים למוצרי תעופה
ולרכב קרבי.
גם בענפים אחרים של תעשיות כלל היו
קשיים. במיפעל סנפרוסט, המייצר מזון
מוקפא, נרשמה ירידה חדה בריווחיות. ב-
סיפעלי הטכסטיל של כלל, כיתן, היו בעיות
חמורות. כית בית־שאן עמד לפני
סגירה, ורק הפגנות והתערבות של שרים
בממשלה הביאה להצלתו. בכיתן דימונה
היו בשנים האחרונות פיטורים המוניים.

מילחמת הלכנץ שינתה את התמונה
לכלי הכר. כמחצית הראשונה
של שנת 1982 ככר נרשמו
כ״אורדן״ רווחים כשיעור של 41.7
מיליוני שקלים, לעומת הפסד של
9.0מיליוני שקלים כתקופה המק־כילה
כשנת .1981 ערכן של מניות
״אורדן״ בכורסה התל־אכיבית
עלה בין ינואר וכץ סוף אוקטוכר
השנה כלא פחות מ־סהה אחוזים.
״אורדן״ יבולה לייחס רווחים אלה
לטנק המרככה — צה״ל הזמץ
כמויות גדולות מטנק זה ו״אורדן״
משתתפת בייצור הדגמים החדשים
של הטנק אחריה.

אין כל ספק בחלקו של צה״ל ברווחיה
של אורדן 5070 :מן הייצור של קבוצת-
חברות זאת מופנה למערכת־הביטחון .־207
בלבד פונים לשוק האזרחי 307> .מופנים
לייצוא .־ 807 מן הייצוא הוא מוצרים צבאיים.
אורדן
אינו המיפעל היחיד העוסק בטנקים.
לכלל יש מיפעל נוסף, המתאים את
הטנקים האמריקאיים מסוג מ־ 47 לצרכיו
של צה״ל.
גם בענף האלקטרוניקה מספקים מיפעלי
כלל את צרכי מערכת־הביטחון וצה״ל.
חברת אלקטרוניקה לישראל, שהוזכרה

מנכ״ל ״כלל״ דוברת
קירבת מישפחה

כבר, מייצרת מערכות תיקשורת, מיגדלי-
פיקוח הנישאים על רכב לצורכי שדות-
תעופה ניידים. הקונה העיקרי הוא שוב
מישרד־הביטחון. בחברה זאת יש 200ע ד
בדים, והמחזור שלה בשנת 1981 הסתכם
ביותר נד 10 מיליוני דולרים.
בחברת ביטא יש לקונצרן כלל שותפים
אמריקאים: חברת גובר סיינטיפיק. ביטא
מייצרת גדרות ומערכות התראה אלקטרד
ניות לצורכי מערכת־הביטחון. עד השנה
היה חלקן של הגדרות והמערכות הללו
2070 מכלל הייצור. עתה מתכננים כי חלקן
בתפוקת המיפעל יגיע ל־>.407
גם למיפעלי הטכסטיל של כלל צפריר.
פריחה מחודשת, כתוצאה ישירה ממילחפת
הלבנון. עשרות אלפי החיילים של צה׳׳ל
שישהו בלבנון בחורף הקשה, יזדקקו לביגוד
חם ויקר. למשלם המיסים הישראלי
יעלה הביגוד הזה — שיהיה חסר־תועלת
אחרי הנסיגה מלבנון — מיליארדי שקלים.
מיפעלי כיתן של כלל יספקו חלק נכבד
ממנו, ובעלי המניות של הקונצרן ירוויחו
היטב.

העם כישראל הפסיד כמילחמת
הלבנץ את חייהם של מאות מכניו,
ואלפים אחרים יהיו כעיקכדתיה
נכים לכל ימי-חייהם. הכלכלה הישראלית
לא תיחלץ מן ההוצאות
הנוראות של המילחמה כמשך
שנים. אך יש גם כאדה ־•שכלדדוי־חים
מן ־המיל חמה כסף רכ. עימם
נמנים גם בעדיו המאושרים של
קונצרן ״כלל״ :אדוני ״כנק דיס•
ר,וגט״ ,״בנק הפועלים כנק לאו מי׳
-/ה חכר ה המרכזית״ ,וקכוצת
המשקיעים הדרום״אמריקאים שבראשם
עומר התעשיין ישראל
פולק.

העולם הזה 2358

ךןן ןמיי 0הצטלבו דרכי חייד.ם של
י סול גרינוולד, בעל האניד, אודליה,
ושל הרצל זכאי, קבלן פיצוצים ומנהל
חברית קבלניות מתל־אביב. בשני המיק־רים
היה זה בגלל מעשה אונס, כפי שמעידים
כתבי־האישום נגד השניים.
בדצמבר 1981׳ בסביבות השעה עשר
בלילה, קפצו דיירי קומה ב׳ ברחוב מאפו
בתל־אביב בבהלה. אשה צעירה ויפה
נחתה על המירפסת שלהם בצעקות כאב.
בעל־הדירה ׳מיהר לשם וראה את הצעירה
שרועה על גבה ונאנקת מכאב. הוא לא
הבין כיצד הגיעה לשם, והציץ למיר־פסת
הקומה השלישית שבה מתגורר זכאי.
אחרי דקות ספורות הגיע בעל הדירה
העליונה נם הוא פנימה, ואמר בי הצעירה
כנראה התכופפה יותר מדי ממיר־פסתו
ולכן נפלה.
הצעירה (שמה נאסר לפירסום) המשיכה
לצעוק ולהאנח עד שהגיעו רופאים
וחובשים באמבולנס וניסו להזיזה מהמקום.
אז הסתבר כי בנפילתה נפגעה
בנראה בגבה. העברתו של אדם פצוע
בגבו הוא עניין איטי ומסובך, ובינתיים
נתקהלו בדירה עוד אנשים. בין הבאים
היה גם גבר גדל־גוף, לבוש סוודר חום׳
שהציג את עצמו כעיתונאי ועובד טל־וומידד
הוא החל חוקר את הצעירה כיצד
נפלה מהמירפסת. אחרי שהביט היטב
במעקה הפירפסת אמר לה כי לא יתכן
שנפלה משם. הוא ישאל אותה אם מישהו
הפיל אותה. רק אז היא אזרה עוז והודתה
כי היא לא נפלה ולא הופלה — היא
קפצה מהקומה העליונה כדי להינצל מאונם.
וכאשר שאל מי האיש שניסה
לאנוס אותה, היא ציינה את שמו של
הרצל זכאי.
הגבר בסוודר החום היה פול גרינוולד,
והוא היה גם זה שהזמין את המישסרה.
הצעירה הפצועה חזרה על כל סיפורה
באוזני השוטר. זכאי נעצר והוחשד בכליאת
שווא* וביצוע מעשה מגונה. חדשיים
אחר־כך, בחודש פברואר, הסתבך הרצל
זכאי בעניין נוסף׳ וצעירה אחרת האשימה
אותו באונס. הוגש נגדו סתב-אישום
על שני המיקרים והוא נעצר עד תום
ההליכים.
מישפטו כמעט הסתיים. הצעירות העידו
וגם הוא עצמו מסר כבר את גירסתו.
אולם השבוע, כאשר עמד המישפט להס־חיים.
נעצר גם פול גרינוולד באשמת
אונס. הוא נכלא באותו בית־מעצר ושוב
נפגשו שני הגברים, הפעם בכלא.
כאשר סיים העד האחרת במישפטו של
זכאי את עדותו, ובית־המישפם ביקש
כי עורכי־הדין יתחילו בסיכומי המישפט,
קם זכאי ממקומו וקרא שיש לו עוד עד
הגנה אחד — פול גרינוולד. נם סניגורו,
עורך־הדיו צבי לידסקי, קם על רגליו
וביקש מהשופטים לדחות את הימישסט
לצורך הבאתו של גרינוולד כעד־הגנה.
בתחילת השבוע הבא יבוא בעל־האניה
להעיד בסישפטו של הקבלן. הוא יזבל
לחזור על מה שסופר כבר במישפט, ר
להעיד על המצב שבו ראה את הצעירה
על מירפסת הקומה השניה כשהיא נאנקת
מכאבים, כשסיפרה לו שקפצה בגלל איומי
אונם מצידו של זכאי. הוא יוכל לחזור
שוב על המילים שאמר לה בטלפון
כאשר ניסה לשכנע אותה להופיע בתוכנית
טלוויזיה על נאנסות, שאותה התכוון
לקיים מאניית־השידור שלו — הוא אמר
לה אז כי מעולם לא ראה בחורה אמיצה
כמוה.
מיגחגיס מקורייס
4י* גרינוולד ע צ מו יש עכשיו צרות
• גדולות בגלל עניין דומה מאוד. מאז
נפסקו שידורי האניה, כאשר יצא החוק
החדש האוסר על שידורים כאלה, פתח
גרינוולד מישרד בדיזנגוף־סנטר. הוא לא
התייאש עדיין מתוכניתו לחדש את שידורי
הטלוויזיה והפעם במתכונת גדולה
יותר. ולשם כך החל בוחן נערות שיגישו
את התוכניות בטלוויזיה שלו.
דרכי החיפוש שלו אחרי קרייניות מתאימות
היו מיוחדות במינן. במיקרה אחד
הוא נתקל ליד סישרדו באשה יפה. הוא
ניגש אליה והציע לה לעבור מיבחן מסך,
כדי לראות אם תתאים לעבודה אצלו.
האשה, נמוכה ורזה, נשואה ואם לילד,
(גם שסה נאסר לפרסום) הסכימה לנסות.
למיבחן הופיעה האשד, בת ה־ 27 יחד עם
בעלה ובנה. בתחילה היה זה מיבחרתמים
ושיגרתי. היא נבחנה בהיסטוריה, גיאוגרפיה
וספרות. אחר־כך היתה שיחה חופשית
על חייה, דיעותיה הפוליטיות וילדותה.
השעות התארכו והגיעה השעה ל־

א ח 11ס
נאשמי

כשהוא חוסם את דרך בריחה שלה. היא
שיכגעה אותו כי במצב החרדה שלה לא
יוכל לבעול אותה, ובוודאי שלא יד,נד,
מכך, ולכן התחננה שיניח לה להירגע.
לדבריה עבר זכאי לחדר־השינח והמשיך
לצפות בטלוויזיה כשעין תורנית שלוחה
לעברה. היא ראתה לפניה סירססת, חשבה
כי הם נמצאים בקומה שניה, ומכיוון
שהיא נערה אתלטית, חשבה כי תוכל
לקפוץ, ולכל היותר תשבור רגל. כאשר
הגיעה למעקה גילתה כי תחתיה פעורה
תהום. ואין היא נמצאת בקומה שניה.
בלית־ברירה השחילה את עצמה למרפסת
שמתחתיה ובמהלך הקפיצה נפגעה בגבה
ממעקה הקומה השניה.
חדשיים אחרי ששוחרר זכאי ממעצרו
בשל עניין זה, הוזמנה המישטרד, שנית
לביתו. הפעם על־ידי צעירה אחרת, הלומדת
בירושלים. גם אותה הכיר הרצל בפגישה
אקראית ברחוב. היא עבר וראה
אותה ממתינה בתחנת־אוטובוס. היא מצאה
חן בעיניו, הוא שוחח איתה, והיא מסרה
לו את מיססר הטלפון שבבית הוריה.
חודשים אחדים התקשר זכאי לנערה
כמה פעמים בשבוע בעקשנות, וגילה כי
היא מתגוררת עם חבר ברפת-גן. אך הוא
המשיך לטלפן עד שיום אחד נודע לו כי
נפרדה מידידה. הוא הזמין אותה לפגישה,
ואחרי יפים אחדים הסכימה להיפגש אתו.

אנס לאנס
חבר

גוינוולד, שנאשם באונס, יעיד
כעד הגנה במישפטו של הוצל זכאי,
הנאשם בשני מיקוי־אונס אהוים!
השכיב את בנה הקטן לישון. מאחר שגרע־וולד
הסביר כי יש לו עוד מיבחנים רבים
עבורה באותו ערב, שלחה האשד, את בעלה
עם הילד לביתם, והיא נותרה לבדה
עם גרינוולד במישרדו הריק.
סידרת המבחנים שבאה אחרי זה היתד,
שונה לגמרי מהקודמים. שוב לא היו
אלא שאלות תיאורטיות או פוליטיות, הפעם
רצה הגבר לבחו; את כוחה לעמוד
בלחצים. לדבריה הוא כיבה סיגריות בוערות
על גופה. ואמר לה לדמיין כי היא
מופיעה עירומה לפני שלושה מיליון צופים.
הוא ביקש ממנה להתפשט ויצא החוצה.
היא התפשטה והתלבשה מייד, כשהיא
מאמינה עדיין בטוהר כוונותיו.
אחרי מיבחן זה הציע גרינוולד הפסקה
קלה והגיש לאשה כוס קפה .״אחרי ששתיתי
את הקפד, הרגשתי מטושטשת,״ סיפרה
האשה לעיתונאי משה רונן, אשר פירסם
את דבריה מייד אחרי שהתלוננה, בסיש־טרה.
הקטע
האחרון של אותו לילה היה הגרוע
ביותר עבורה. כאשר היתה מטושטשת
דרש ממנה גרינוולד שתדמיין לה
שהיא נמצאת עם בעלה בבית, ופורץ
מאיים על חייהם .״רק אם תתמסרי לו
הוא יחוס על חייכם,״ הסביר ד,בימאי לנבחנת.
כאשר לא הספיקו לאשד, מצבורי
דמיונה, התנפל עליה ואגס אותה, לדבריה,
בכוח.
השעה היתה קרוב לארבע בבוקר. דיזג־גוף־סנטר
היה תשוך וריק מאדם, ובלית
ברירה נותרה האשה המפוחדת עם גרע-
וולד בחדרו והמשיכה לעשות כרצונו.
היא בעל אותה פעם נוספת כשהוא מסביר
לד, את התיאוריה שלו על כוכבות טלוויזיה
:״את נורא פוריטנית. עוד לא ראיתי
בן־אדם מרובע שכמוך. אם את רוצה
להיות כוכבת את צריבה להשתחרר מזה,״
הסביר לה.
עם שחר חזרה האשה לבעלה ובנה ו
הסתירה
את חרפתה ימים אחדים. רק אח רי
כשבוע, בעצת עורך־דין. החליטה להתלונן
במישטרה. גרינוולד נעצר. הוגש נגדו
כתב־אישום והתובעת, נורית אחיטוב,
ביקשה את מעצרו עד תום ההליכים.
מכיוגן שלגרינוולד אין עדיין סניגור, דחה
השופט, אורי שטרוזמן, את הדיון במע צרו
לשבוע הבא.

חסר דמיון
ובנאלי
י* עומת ג רינוולד, היו נסיונות ה-
€שיכנוע של הרצל זכאי חסרי דמיון
ובנאליים לגמרי. הוא לא הזמין אותן
למבחני־בד, ולא המציא להן תסריטים
מתוחכמים ליחסי־סין.
את הצעירה שקפצה ממירפסתו הכיר
כאשר לקח אותה יום קודם לכן בטרסם.
הם שוחחו דקות ספורות במקונית, היא
מצאה חן בעיניו, וכאשר סיפרה לו כי
למחרת תשנה את תיסרוקתה, הוציא מצלמה
וצילם אותה ״כדי שיהיה קל להשוות
את התיסרוקות״ .הם נפגשו שוב למחרת
בערב, ומכיוון שהיה רעב, הלכו לדירתו

ברחוב מאפו.
אחרי שתית הקפה עבר המחזר הנלהב
לחדר־השינה וישב לצפות בנובט. הצעירה
סירבה להצטרף אליו ועילעלה בספר בסלון.
הוא ביקש סמנה שוב שתצטרף
אליו, היא סירבה, ואז לדבריה אמר לה
כי הוא ישכב אתה ויהי מה. הבחורה,
!ספורטיבית דקת־גיזרה, רצה במהירות
לדלת וגילתה כי היא נעולה. הוא תפס
אותה בצווארונה, איגרף אותו וכמעט חנק
אותה :״אמרתי לך שאשכב אתך!״ צעק
והכריח אותה, לדבריה, לחזור לדירה.
רועדת ומבוהלת כרעד, הצעירה בפינת
חדר ריק ובחנה את אפשרויות הבריחה
מהמקום. הוא ישב בינתיים למראשותיה

ף י חודש פכרואר השגה, הגיע זכאי
לדירת הוריה בשעה תשע בערב והם
יצאו לסיסעדה. משם נסעו למלון ר
שתו קפה בלובי של המלון כשהם משוחחים.
גם את הצעירה הזו הוא צילם
במכוניתו :״כדי להנציח את פגישתנו
הראשונה.״ השעה היתד, כמעט חצות כאשר
יצאו מהמלון והיא ביקשה לנסוע הביתה.
אך זכאי, ששמע כי היא מתעניינת
באמנות, הציע לתת לה במתנה תמונה
מקורית. הוא סיפר לה על אוסף התמונות
שלו וביקש שתעלה לדירתו ותבחר לה
אחת כמזכרת סמנו.
אחרי שעלתה לדירה ועמדה, לבושה
מעיל, בסלץ, הראה לה אלבומי־תמונות
ואת הציורים שמהם הציע לה לבחור.
כאשר רצתה ללכת, עצר בעדה ואמר לה
כי עליה לקיים איתו יחסי-מין, אחרת
תישאר בדירה כל הלילה. הוא החל לגפף
אותה, ואחר־כך להפשיט אותה. הוא סטר
לה, לדבריה, והפחיד אותה. היא היתה
כל־כך מבוהלת שהסכימה להתפשט בעצמה
ורק ניסתה עוד לדחות אותו בטענה
שיש לה סטריה באבר־המין .״רציתי להגעיל
אותו,״ אסרה, אך הוא לא נדחה, ד
כאשר המשיך בהתקרבותו אסרה כי אינה
משתמשת באמצעי־מניעה. הוא הציע לה
קצף נגד הריון והיא החדירה אותו לתוכה.
בערך בשעה 4בבוקר החלים הגבר כי
בא על סיפוקו ושיחרר אותה. הוא ליווה
אותה למכוניתו כשהוא דוחף לידה תמונה
מגולגלת. הוא ראה כי היא בוכה והיא
אמרה לו לדבריו, כי היא מרגישה זולה.
הוא הוריד אותה ליד בית־הוריה, נשק
על לחיה, כתב את מיסטר הטלפון שלו על
קצה התמונה שנתן לה והלך לדרכו. הוריה
של הבחורה ראו אותה נכנסת לדירה בו־כיה
ושאלו מה קרה. אביה מיהר להתלונן
במישסרה אחרי ששמע את סיפורה. הפעם
נעצר הרצל עד תום ההליכים. והוגש
נגדו כתב־אישום על שני ד,מיקרים.
ככל שהמשיכה התובעת לחקור ולהעלות
את גירסותיהן של הצעירות, הוסיף
לו הרצל זכאי סניגורים. הוא החל עם
עורך־הדין נחמן גולדברג, הוסיף עליו
את עורכת־הדין גילי לאור, ולבסוף צירף
לצוות גם את צבי לידסקי. כפו גרינוולד,
גם הוא מכחיש כל אונס או כפיה. לדבריו
הכל היה מרצונן, והצעירה שקפצה מה־סירפסת
עשתה זאת מכיוון שנעלבה כאשר
העדיף לצפות בטלוויזיה.
גרינוולד נקם באותו קו הגנה לגבי
עניינו הוא. לפי דבריו היתד, זו האשד,
שפיתתה אותו, מכיוון שלבעלה היו אינ טרסים
כלכליים להשיג זמן שידור חינם
בטלוויזיה שלו. כרגע החל לייצג את
גרינוולד עורך־הדין אהרון שלנגר, אבל
בבית־המישפס הסתבר כי אשתו של גרע־וולד
פנתה כבר למישרדו של לידסקי,
וביקשה שהוא ייצג את בעלה.
כהרף עין נקשר גורלם של שניי *;גברים
הזרים בצורה הדוקה — הבל בזבזת בעיה
משותפת. האם יוכל גאשם באונם אחד
לסייע לרעהו ז הדבר קמל להיות תקדים
מישפטי מעניין.

— מאה בי. בני ש לי ט א
(המשך מעמוד )69
אחרי שבועיים מיום ביקורי האחרון
במישסרה ישבתי בבית הורי
לבדי, פול הטלוויזיה, וצפיתי ב־מהדורת
מבס, זה היה בחודש מאי
.1981
בתחילת המהדורה באפר כי קב־לן־תאורה,
דויד שיפעוני נעצר לפני
עשרה ימים כחשוד בשוחד א-
נשי־ציבור ובניהול רשת־הספקת
נערות לבילוי למטרותיו העיסקיות.
אז הסבירו, שבאותו יום התיר השופט
לפרסם את המידע.
הייתי המומה. לרגע לא חשבתי
שהסיפור קשור בי. מעולם לא שימשתי
כנערת־בילויים לאנשי־עס־קים
בשליחות של שימעוני. בכל
מיקרה הרגשתי רע מאוד, משום
שהכרתי היטב את שימעוני וידעתי
שיתכן שאחת הנשים שעליהן
מחבר זו אני.

800 דולר
עגור עמוד
* ^ 19 חרי ״ מכט ״ החל מבול טלי
פונים מכל העיתונים. מעולם
לא התנסיתי בדבר דומה ולא
הבנתי איך הפכתי בן רגע למוקד
של מה שקרוי. שוחד מיני.״
עיתונאים שונים התייחסו אלי
כאל בעלת רשת הספקה של נערות
לבילוי. ובאותו ערב מצאתי
את עצמי מצטדקת ואומרת שאני
בסך־הכל גרה עם הוריי ואני בחורה
שנפלה לתוך בולמוס של מיש-
טרה, פוליטיקה חברת־תאורה וגדעון
צחק. שמי לא הוזכר בחשדות
וגם בפירסומים שהיו אחרי-כך. למרות
שידעו מי אני.
באוקטובר 1981 החליטה המישט־רה
להעביר את תיק החשדות ליועץ
המישפטי לממשלה, ושוב מצאתי
את עצמי בכותרות, הפעם בשמי המלא.
עתה
הוזכר לראשונה שמי ושמו
של שליטא, שכבר היה בכנסת. כשהוא
רואיין בטלוויזיה, הוא טען
שאני בחורה זולה וכאן, למעשה,
הוא קבר את עצמו במו ידיו. הרי
לא יתכן שח״כ. חבר ועדת חוץ־ו־ביטחון,
יתרועע עם. בחורה זולה.״
גם התנצלותו הטלפונית אחרי ש חר
היחעה לא הועילה. שמי הוכתם
בגללו, בעיר מגורי, בעיני
פישפחתי וחברי הטובים.
כשהוא אפר עלי שאני. בחורה
זולה״ הוא רק חשב על פיפעל חייו
ומישפחתו, ומה על מיפעל חיי, שעדיין
לא הקמתי אותו ז פיתאום
הפכתי לסתם בחורה מהרחוב.
כשהתפוצצה הפרשה היא קיבלה
החם מכל העולם. התקשרו איתי
מעיתון בקליפורניה והציעו לי 800
דולר עבור עמוד. מעולם לא ידעתי
עד כמה פיקנטית הפכתי להיות
בן־לילה. התייחסו אלי כאל קרים*
טין קילר הישראלית. לא נותר לי,
ברגעי איזון נפשי שעוד נותרו בי,
אלא לשים על הפטיפון את התקליט
של אריק איינשטיין בשיר כתבו
עליו במיתון והוא לא ידט שהוא
כזה. כל עולמי חרב עלי. מיום
ליום רזיתי׳ .לא יצאתי את פתח
הבית. איבדתי אמון בשלושה אנשים.
בשימעוני, בשליטא ובצחק.
וכמובן, גם במישטרה ובעיתונות.
פחדתי לדבר בטלפון אפילו על
משהו שטותי ביותר, שמא מקשיבים
לי. נראיתי כצל של עצמי.
בלעתי כדורי־הרגעה ללא הבחנה.
בשנה זו. מאז הפירסופים, ממרר
צדיק את חיי. בזמן החקירה הייתי
בטוחה שהמישטרה מספרת לי סיפורים
מפוברקים על צדיק כדי לשבור
אותי. אחר־כך התחלתי לראות
את פרצופו האמיתי. הוא חשב
שהוא יוכל להמשיך לסובב אותי
על האצבע הקטנה שלו, ואני אהיה
משועבדת לו ולאינטרסים הפרטיים
שלו — איך להציל את עורו מ־פהמישטרה
ואת רישיון עורך־החן
שלו.

הוא התחיל בחלקלקות לשונו,
שהזכירה לי את הסיטואציה של יום
גביית התצהיר מפני. זה לא עזר.
הוא שלח אלי את אשתו בחנופה,
בפיתויים, כאילו לעודד את רוחי
מהמשבר האישי שנקלעתי אליו,
כח להחזיר אותי לחיק-הפישפחה
ולמצוא לי עבודה במישרד של עד
רך־חן שכן. כל זאת, כדי שאם
יבוא היום ואני אוזמן להעיד בסי-
שפסו, יוכל התצהיר שנתתי לו על
שימעוני להושיע אותו בבית־ה-
מישפט.
יום בהיר אחד, אחרי שנמאסו
עלי כל התחנופות והעזרה הגדולה
והמוגזמת שרצו לתת לי גדעון ואתי
צדיק התפרצתי במישרדו אחרי שהוזמנתי
אליו. אמרתי לו מיהו באמת.
מעמד זה לא כיבד, לא אותי
ולא אותו ולא את האנשים האחרים
שהיו במישרד, אך הייתי חייבת
לעשות זאת כדי להתרחק ממנו
ולהתנתק ממנו סופית, ומהקשר
החולה שיכול לסכן אותי בעתיד.
הוא הזמין פישטרה, וכשהם באו
ביקשתי שיעצרו אותי. התחננתי שיעצרו
אותי. כי הגעתי לסף יאוש ואם
צחק מזמין פישטרה כ ח שיעצרו
אותי, אין לי מה לחיות יותר.
קיוויתי שאם אגיע לשופט אוכל
לחשוף את הפרשה כולה.
השוטרים שמעו את הרקע והבינו
כי זו לא סתם התפרצות ר
סרבו לעצור אותי.
אחרי חודש, באפריל 82׳ .הופיע
מפקח ממישטרת רמת־נן בביתי,
וטען שאסתר צדיק התלוננה על
גניבת תחרות בבאזר שהיה בביתי
חודשים לפני־כן. כאילו שאני לא
החזרתי לה אותם.
עמדתי שוב בפני הצטדקויות והתחלתי
שוב לגולל את הסיפור.
שחררו אותי מחקירה אך אחרי כמה
יפים בשעות הבוקר המוקדמות
הופיעו שני קצינים באזרחי עם
צו חיפוש. לא נמצא כלום והמיש־טרה
הסירה ידה מהסיפור.
בחודש יולי .1982 בשבת, הופיעו
השוטרים פעם נוספת בביתי,
בטענה שהצייר דויד בנישטי התלונן
על גניבת ציורים בשווי של
מיליון ושלוש מאות וחמישים אלף
שקל. אני הכרתי בין הצייר ובץ
מישפחת צדיק. והם נהגו לקנות
מפנו ציורים, בעיקר אחיו של גי ח
עץ, שגם הוא מסובך עם עסקי
אחיו.
הסברתי לפישטרה כי דויד בני-
שטי הוא עוד שליח של צדיק, שנועד
לערער אותי נפשית. לא נעצרתי
וגם כאן העניין נסגר, ללא
המשך טיפול מישסרתי.
באמצע יולי התקוממתי. לא יכולתי
לשאת זאת עוד. את ההשפלות
וההטרדות. פניתי לעורר־חן,
ומאז אני מרגישה שלפחות מבחינת
החוק יש מי שמגן עלי.
בתקופה זו חשבתי לא אחת על
התאבדות, אך הרצון לחיות גבר
על חולשות הרגע שפקח אותי. לא
ידעתי איך לעמוד בפני כל זה
ומה שחיזק את אי-ההתאבחת היתה
האמונה שלי באלוקים ובתורה.
היום אני מרגישה כי עברתי את
הכל. עמדתי במשברים שלא יוכלו
בעוצמתם לחזור שנית. עברתי את
כל ההשפלות, כל הפחחם. בניתי
את עצמי, נפשית, וקם בי הכוח להגיד
את מה שיש לי להגיד בתור
צד, בנושא.
למרות שתיק הפרשה עודנו מתגלגל
בין הפרקליטות והיועץ המי-
שפטי לממשלה זה שנה וחצי, ועינויי
הדין הנפשיים ופיסיים שלי
לפעמים לא יכולים לשאת את עצמם,
יש בי היום החוזק לומר את
האמת על הפרשה.
כל מה שקרה עד היום — עונש
מידי שמיים הוא בשבילנו כולנו:
למשפחותינו ולכל האוהבים אותנו
באמת. אף חורץ גורלות, אף יועץ
ואף רועץ, גם גדול שופטי הדור
לא יוכל לשפוט בעניין הזה. רק
אלוקים הגדול והנורא הזה ישפוט
ויעניש, כי כולנו שווים בעיניו,
וכולנו בני-חלוף בעולם הזה.

היא גורה במישטוה בוסית בין חמישה ׳דרס -
היא התאהנה נהנו שד בעדה ־ הדומו התלהט
נשנעדה היה במילואים נמירחמת הרמון -
המאהנ הנטיח לשאתה אם תתגוש־ונאשו חזו
נו היא ׳ותה נו, ואחו׳ מיווו משוגע זהוגה

נז<ות היתה
ך* יאעמדה במרחק של *15
/ /י • מהכביש הראשי. היא אחזה
בידה אקדח מכוון לרקה,״ סיפר
שימשץ ישראלי, אחיה הבכור של
אילנה חמח, שהיה העד היחיד למותה
המזעזע של הצעירה מאופקים.
,השעה
היתה 3אחרי הצהריים.
מסביב היו דק שיחים וחולות. היא
לבשה חולצת פלאנל כחולה ומיס־נסי
ג׳ינם, נראתה מטופחת ויפה.
״התחלתי לשכנע אותה בפרסית
שתירגע. היא לא היתה היסטרית.
דווקא היתד, רגועה. שלושה מטר
מאחוריה היו שני שיחים. מאחורי
כל שיח הסתתר שוטר.
״שאלתי אותה: אילנה, למה
עשית את זה ז ענתה לי :׳אתה
היית עושה יותר גרוע. אין לי ברירה.
אני מפסידה מכל כיוץ.׳ היא
התחילה לייבב ולבכות. הייתי צריך
עוד כמה דקות של שיכנוע.
״לפתע התנפלו עליה שני שוטרים.
אחד מצד ימין ואחד מצד
שמאל. השוטר השמאלי כופף לה
את היד עם הפנים קדימה, לכיוון
הקרקע. השוטר הימני ניסה לתפוס
את היד השנייה. האקדח היה צריך
ליפול קדימה. אבל אז נפלט הכדור.
אילנה נפלה על האדמה.״
שימשון ישראלי. אחיה הבכור

אי לנ ה
של אילנה חמדי, היה העד היחיד
למותה של אחותו .״אומרים שהיא
התאבדה. שטויות !״ הוא אומר ,״זו
היתה תאונה. אפשר היה למנוע את
זה. הכל בגלל טפשות של המיש־טרה.״
סצינה מהחיים

יתה של מישפחת ישראלי,
״ הוריו? של אילנה חסדי, הומה
אנשים. בפינת־האוכל ישובה קבוצת
נשים עלטות מיטפחות־ראש שחורות.
האם לבושה שחורים, מקוננת
.״מה היה חסר לה ז הכל היה
לה. בעל אוה -3בית יפה. עבודה
טובה ובטוחה. הוא שיגע אותה, המנוול
הזה.״ בחדר השני קוראים
הגברים קדיש. זרם האנשיס בלתי-
פוסק. באוויר מנסרת תחושה, ש
אין
זה מיקרה־אגל רגיל. יש מוע

בעלה
של אילנה, חיים חמדי.
בחור צנום, שחור שיער ומזוקן
יושב בפינה מכונם בעצמו. בשבילו,
אילנה מתה כבר מזמן. עכשיו כל
הטקס הזה הוא פורמאלי בלבד.
חיים מסרב לדבר. יש לו מבט
זגוגי בעיניים, אין לו כל רצון למסור
גירסה אחרת, מתוקנת, לנ סות
להציל את כבודו .״שידברו,״
הוא אומר ,״אני צריך להתחיל
עכשיו חייים חדשים.״
חם באופקים. תחילת נובמבר,
ראשיתו של חורף, ובעיירה הדרומית
השמש קופחת על הראש, וד
לוייה באמצע השמיים, מפזרת שפע
של אור. בחצרות שורות של כבסים
תלויים לייבוש, ובין הסדינים
מסתתרים ילדים, משחקים מחבואים.
הם אינם יודעים מה קרה,

אך כדרכם של ילדים, חשים באווירה
הדרוכה והנרגשת.
בכניסה לבתים הסמוכים מתגודדות
עקרות־בית. חלקן ישובות
על המיפתן, חלקן עומדות במעגל,
מפצחות בוטנים וגרעינים ד
מדברות בהתרגשות על האירוע ה־דראמאטי
של השבוע החולף. במקום
המנומנם והנדח הזה אירע השבוע
.סיפור מהסרטים.״ אילנה חסדי
הלכה עם עצמה עד הסוף.
בעיתונות היומית הופיעה ידיעה
יבשה ולאקונית. :צעירה נכזבת
ירתה בגבר נשוי ונהרגה במאבק
עם שוטר. אילנה חמדי, בת 24מאופקים,
גנבה מאחיה אקדח כדי
לסיים קשר רומנטי שגרם לה אכזבה.
אחרי שפצעה את ידידה, נמלטה
באוטובוס וברגל, ושוטרים ניסו
במשך שעות לשכנעה להסיר את
האקדח, שכוון לראשה.״
לתושבי אופקים זוהי עלילה הלקוחה
מתוד סרט. בכל יום שישי
הם צופים בסרט מילודראמאתי, ב־דרך־כלל
ערבי. גם שם מתאהבים
נואשות, בוכים, נפרדים, יורים, מתאבדים
או בורחים יחד, תלוי בתסריט.
באופקים
אילנה חמדי היא גבורה
ראשית של סרט. לא רק מפני
שהיא משלמת בחייה בסוף הדראמה.
היא גונבת אקדח ויודעת איך
להשתמש בו, היא מסיעה לבדה

נהג אוטובוס, שנהג להסיע אותה
מדי יום אל הפעוטון שבו עבדה.
.הוא הפד לידיד שלנו,״ מסביר
בעלה במישפטים ספורים, .אשתי
אהבה נוחות, והוא, שהיה לוקח אותה
כל בוקר לעבודה, העניק לה
יחס מיוחד. היא הביאה אותו הביתה
וכד התהדקו הקשרים גם ביננו.
משום שהיה בסיכסוכים עם אשתו
וחי בנפרד ממנה, היתד. אילנה
הכותל המערבי שלו. בשלב מסויים
זה לא מצא חן בעיניי, אך לרגע
לא עלה על דעתי שיש משהו ביניהם.״
אילנה
היתד. אשד. גדולת גוף, חזקה
מאוד, גם פיסית. היא היתר.
אשת חיל. הצעירה הנמרצת הצליחה
בכל מה שעשתה. היא נחשבה
לתופעה יוצאת־דופן, שמישפחתה
לא ידעה כיצד להתייחס אליה.
,היא היתה מאוד אמביציוזית,״ מעיד
עליה האח הבכור, ,יותר מדי
אמביציוזית.״ על מישפט זה הוא
חוזר כמה פעמים.
ניכר בו, באחיה, כי העריץ אותה
.״היא ידעה לעשות עבודה של
גבר. את הבית הקטן שלה היא
הפכה לארמון, כשהכל היא עשתה
לבד, במו ידיה: שפריץ, טיח וצבע.
היא החליפה מירצפות, תקעה מסמרים
וניסרה קרשים. היתה ממש
אשד. חזקה. לא פוגשים כזה דבר
כל יום. אצלי באיטליז היא פירקה

לחץ עליה שתתגרש מבעלה, ומאחר
שהוא חי בנפרד מאשתו, היא
האמינה לו,״ מספרת עדנה אחותה.
כשגויים
בעלה של אילנה למיל־חמה
בלבנון, בילתה עם מאהבה
את רוב הזמן .״אם בגין לא היה
בשילטון, זה לא היה קורה,״ טוען
אחיה במרירות .״כשחזר חיים מן
המילחמה, ציפתה לו הפתעה. אשתו
הודיעה לו שהיא מאוהבת ביהודה,
חברו, ושהיא רוצה להתגרש.
״עד שיחזקאל הביא אותה להחלטה
זו. הוא הציק לה ובילבל לה
את המוח. ברגע שכבר היתד. מוכנה
לעזוב בשבילו הכל, פיתאום הוא
לא היה מוכן לקבל אותה.״
השכנים יודעים לספר, שאילנה
הרתה ממאהבה, שבעלה לא היה
מוכן לקבל אותה חזרה.
אילנה הרגישה נואשת ונבגדת.
היא מצאה עצמה קירחת מכאן ומכאן,
והחליטה לנקום בגבר ששיטה
בה. שבוע קודם למיקרה, הגישה
נגדו תלונה במשטרת אשקלון.
שם התייחסו אליה כאל קוריוז משעשע,
לכן הודיעה לו: אני אהרוג
אותך.
״הוא הלך למישטרה והתלונן שהיא
מאיימת על חייו, אז עצרו
אותה. מעניין, כשהוא התלונן מייד
עצרו אותה. כשהיא התלוננה, לא
התייחסו אליה,״ מתמרמר שימשון.

עס בעלה באושר. היא עבדה כמטפלת בפטומות והוא כמלגזן. יהודה
היה בן־בית בדירתם, ולכן לא התעורר כל חשד בקשר ליחסיהם.

היא עמדה נשהאקדח צמוד לוקחה -ובמקום להוגיע אותה צעק עדיה
.קצין־המישטוה והכניס אותה לפאניקה שגרמה לנדור להינלט

אוטובוס גדול אל הדיונות הטובעניות,
ושם היא עומדת מטופחת ויפה
— ערב קודם היתד. במספרה
— כשאקדח מכוון אל רקתה, מול
ארבעים קצינים ושוטרים, וכשאהיה
שימשון משדל אותה להרפות.
״אני אומר לה: אילנה מה קרה ז
׳הרסו לי את החיים,׳ היא ענתה.״
סצינה מסרט מלודראמאתיז לא,
הפעם סיפור מהחיים.
אופקים. אין אפילו אשכנזי אחד.
שכונת גיבורי-ישראל, שכונת דדו,
שכונת יוני נתניהו, שכונת יאיר,
ושכונת בן־גוריון — שמות הירד
איים של גבורים אשכנזיים, במקום
המאוכלס כולו ביוצאי פרס, מארד
קו, תוניסיה וכורדיסתאן.
הם נזרקו לשם בשנות החמישים.
קיבלו בתים של עמידר. מאז נוספו
לבתים תוססות בנייה. כל איש
הוסיף כיד הדמיון הטובה עליו.
ביודהכנסת נמצא במרכז. הוא
חלק מרכזי מן ההווי ומסדר־היום
של תושבי־המקום.
אילנה חמדי חטאה, ושילמה על
כך בחייה. אילנה בת ה־ ,24 אשת-
איש, נאפה. מישפחת ישראלי, הוריה,
מוכרת באופקים כמישסחה
טובה. זהו מעשה שבל ייעשה.
אילנה חיללה את כבודה, והמיטה
בושה על מישפחתה ובעלה. היא
אמנם נהרגה בטעות, בתאונה, אך
כד או כך היתה משלמת על מעשיה
— אם לא בחייה, אז לפחות בנידוי
מוחלט.

עשרה קילו בשר קפוא, לבד, בידיים
שלה. היא היתד. בחורה זהב.
איזו גננת נהדרת! הילדים בכו ולא
ישנו כל הלילה כששמעו שהיא
איננה.״
״היא ידעה לעשות הכל,״ מספרת
שלי ישראלי, גיסתה .״היא היתד. גננת
מעולה, מורה לכלכלת־בית,
ספרית. איזה בית היא עשתה לה
ואיזו גינה יפה! אין דבר שהיא
לא יכלה לעשות. תמיד היתד. נמרצת,
תוססת, מלאת שימחת חיים.
שחיינית מעולה, אהבה לרקוד, ל השתזף,
לבלות. היתה צוחקת הרבה
ושפעה חום. אשד. אמיתית

ומיוחדת.״
״כל מד. שרצתה, היא השיגה,״
מסכם בעלה .״לא היה דבר שרצתה
ולא השיגה. אין דבר שלא היתה
יכולה לעשות.״
אילנה חמדי רצתה את יהודה
יחזקאל, אד דווקא אותו לא השיגה.
״הוא הבטיח לה כל מיני הבטחות:
שיקנה לה בית מפואר, שיתחתן
איתה. היה קונה לד. הרבה
מתנות. זה הוא שלימד אותה לנהוג
באוטובוס ולהפעיל אקדח. הוא

הוא גם מכחיש שאחותו היתר.
בהריון .״בבית המעצר באשקלון
היא עבדה על השוטרים ואמרה שהיא
בהריון. ואז הם שלחו אותה
לבית־חולים ׳סורוקת בבאר־שבע.
שם הרופאים שיחררו אותה, כי בדקו
ומצאו שזה לא נכון.״ לאחיה
חשוב להדגיש שדבר לא התרחש
ביניהם .״היא סיפרה לי, שהוא
צחק עליה. היא אמרה לי :׳הוא
לא נגע בי. אך הרם את כבוד המשפחה
שלנו.״

כדור אחד
י*ץ ימשון ישראלי הוא בעל
״יי איטליז משגשג באופקים. מאחר
שלפעמים הוא מחזיק כספים
בסכומים גדולים הוא נזקק, לדבריו
לאקדח .״האקדח היה מונח מתחת
למיזרון. רק כשאני מסתובב
עם הרבה מזומנים עלי, אני לוקח
איתי את האקדח.״
״יום לפני המיקרה היתה אילנה
אצלנו בבית. היא הרחיקה את א־

ילנה וחיים חמדי, שנישאו
י לפני שלוש שנים, חיו כך חשבו
כולם בהרמוניה. אילנה עבדה
כמטפלת במעון לילדים, וחיים כ־מלגזן
במיפעל של קיבוץ סמוך.
״היא ובעלה חיו נהדר,״ מעיד
אחיה .״היה להם הכל — בית יפה
וכל מה שצריך. הם באו לכאן בשבתות,
והכל נראה בסדר גמור,
כמו שצריך. אני לא מבין איזה
שד נכנס בה. הוא הרם לה את ה חיים.
אנחנו לא ידענו מכלום. לא
תיארנו לעצמנו מד. קורה. נכץ שיחזקאל
בא הרמה לבקר אותם,
אבל הוא היה חבר של מלה.״
לפני כשנד. הכיר האילנה את
יהודה יחזקאל בן ה .26-הוא היד.

כבי חושד*״

יותר מדי
אמביציוזית

חותי מחדר־השינה שלנו. למחרת
נשפכו במיקרה מים על המיטה, ואנו
הפכנו את המיזרון, ואז ראיתי
שהאקדח איננו. הפכתי את כל
הבית, את כל בית הורי. ולא העליתי
על דעתי שאילנה לקחה אותו.
״האקדח היה טעון בכדור אחד
בלבד ומנית על ,4זאת אומרת,
שאפשר ללחוץ שלוש פעמים ולא
קורה כלום. האקדח של יהודה, החבר
שלה, היה אצלה חצי שנה בבית.
הוא ניסה לקנות אותה בזה,
וגם לימד אותה להפעיל אותו.״
למחרת, בצהרי היום - ,נפתרה
תעלומת האקדח האבוד. שימשון
הוזעק על ידי המישטרה, שהסיעה
אותו אל הדיונות. שם בין החולות,
הוא מצא את אחותו אוחזת באקדחו,
כשהוא מכוון לרקתה. בתחילה
הרגיע האח את השוטרים שהאקדח
לא טעון, מניית שבאקדח היה רק
כדור אחד, ואותו ירתה במאהבה.
אולם. השוטרים טענו ששמעו כבר
שתי יריות. לכן נזהרו, ניסו לפעול
בדרכי־שיכנוע שתרפה מכלי-הג-

האח מדגים

לשמשון ישראלי, אחיה הבכור של אילנה,
טענות רבות כלפי המישטרה. לדעתו, ניתן
היה למנוע את מותה של אחותו. בצילום הוא מדגים כיצד התנפל
השוטר על אחותו, ובניסיון לתפוס את ידו /נפלט הכדור שגרס למותה.

^ טענת האח היו מחדלים
* חמורים בטיפול בפרשה. לא
רק מחדלים טכניים, כמו אי־נוב־חות
במקום של פסיכולוג, אלא
חוסר־הבנה מוחלט של המצב.
״מפקד מרחב הנגב עמד מאחורי.
אני דיברתי איתר. בפרסית. ניסיתי
לשכנע אותה בשפה שהיא
הכי־ברורה לה. והוא צועק לי :׳עברית
בבקשה !׳ הוא לא מבין כלום
בפסיכולוגיה.
״אמרתי לה בשקט, שתרגע, שלא
יקרה כלום, שאני אוציא אותת
מהמעצר, ומפקד המישטרה מאחור
לוחץ ולא מרפה :׳נו חושד כבר,
תניחי את האקדח. אנחנו רוצים ללכת
הביתה, תניחי את האקדח!׳
סה בער לו כל נד, אשתו מחכה
לו בבית ז איד אתה לוחץ על בן-
אדם שנמצא במצב כזה ז מצב כזה
צריך לנהל בצורה רגועה ושקולה,
בלי לחצים ובלי איומים. להיפך,
לדבר בנחת.
״הרגעתי אותה שהבחור לא נהרג
ושלא יקרה לה כלום, רק שתניח
את האקדח. והוא, באותם רג
עים
כשהבחורה בפחד נוראי, מפרט
באוזניה את כל סעיפי-האישום
שתואשם בהם, כמו נסיון לרצח,
גניבת אוטובוס, שימוש בנשק בלי
רשיון וגניבת האקדח. הוא הודיע
לה, שאם לא תוריד את האקדח
היא תחטוף לפחות 15 שנים. את זה
צריך לומר לבן אדם כשהוא במצב
של לחץ? או־קי, תעצור אותה,
אבל קודם כל תביא אותה לזה ש תוריד
את הנשק מהיד.״

״איגוד
זמן יקר״
ך תודעה לעיתונות טענה
המישטרה :״ניסינו לשדל אותה
בדרכי נועם. כך עברנו כ־5
קילומטרים במשך שעתיים תמימות•
בינתיים הוזעקו למקום פסיכולוגים
ובני־מישפחתה, שניסו
לדבר על ליבה. החושך החל לרדת
ותנאי הקרקע היו קשים.״
על כך מגיב שימשון :״בשעה 3
אחרי הצהריים עוד אין דימדומים.
השמש ממש סינוורה אותי. וגם אם
יש דימדומים — אז מה ז בזמן
שנסענו מתחנת המישטרה, נשאל
מפקד המרחב בקשר עם יש צורך
בפסיכולוג. הוא ענה שלא. כך
שלמרות מה שהם טוענים, לא היה
שם פסיכולוג, אלא רק כשהיא נלקחה
לבית־החולים.
״אני גט לא מביו איד אפשר
ללכת 5ק״מ בחולות. בקושי אפשר
להתקדם שם כמה מאות מטרים.

כשנפלט הכדור, היא רק נפצעה.
אפשר היה עוד להציל אותה.
מפקד המרחב אמר להביא את
ההליקופטר, אך לא היה קשר עם
המסוק. נשלח ג׳יפ לחפש את המסוק.
בינתיים אבד זמן יקר. הביאו
תיק עזרה ראשונה ומישהו אמר:
׳לא, זה התיק השני.׳ שוב ניגשו
לאמבולנס, במרחק של 100 מטר.
״בסוף היא נלקחה לבית־החולים
באמבולנס. לא נתנו לי להיכנס.
אמרו לי לנסוע בניידת. בניידת לא
רצו לקחת אותי. היא מתה בכניסה
לבאר־שבע. אם היה מסוק, אפשר
היה עוד להציל אותה.
״היא לא הרגה את עצמו, כמו
שהמישטרה טוענת. המישטרה הרגה
אותה.״ שדש מיימון :

ספורט

ר ־ 1־ * 11111ו וי 1

כ דו רסל
ד 71 שזז 31ד>רטד
שרה יערי 26 כדורסלנית הפועל
חיפה, בכתה כששמעה את שריקת השופט
שקבע לה עבירה חמישית ואחרונה. היה
זה בדקה ה־ 24 של המישחק מול קבוצת

תיה באותה דקה גורלית, אבד גם הסיכוי
הקטן לצאת מהמישחק לפחות בכבוד.
בנות הפועל חיפה לא הצליחו מעולם
לעבור את שלב שמינית הגמר בהתמודדות
לקראת גביע אירופה למחזיקות
גביע.
העולם הזה שאל השבוע את יערי:

+מדוע פרצת כבכי!

״עיצבנה אותי העבירה שספגתי מוקדם
מדי. ידעתי שאם אצא, יהיה להם הרבה
יותר קשה בלעדי. זאת היתה צורת ההתפרצות
שלי, כי לקחתי את זה מאוד
ללב״.

• העבירה היתה צודקת, ל דעתך

״כל שחקן הסופג עבירה חושב שזה
לא צודק. שמתי את היד על הכדור ולא
חשבתי שהשופט ישרוק. בטלוויזיה זה
ניראה יותר גם ממה שהרגשתי באותו
רגע. כנראה שדחפתי. אך במישחק אין
סנטימנטים. השופטים שרקו לי וזה לא
היה צפוי שאצא כל כך מוקדם.״
השבוע ייצאו החיפאיות לצרפת כדי לערוך
מישחק גומלין. הן יודעות שיהיה להן
יותר קשה מהמישחק שהיה פה, אך
מבטיחות שישתדלו לעשות את המכסימום.
שרה הודתה שהיא לא מאמינה שהן יזכו,
כי הצרפתיות עזבו את חיפה עם 30 נקודות
הפרש לטובתן, וזה הרבה מאוד .״לפחות
שיהיה מישחק בלי שטויות ופאולים
טיפשיים, כדי להוכיח שאנחנו בסדר,״
ביקשה.

״זו צורת ההתפרצות שלי !״
קלתזון הצרפתית. החיפאיות כרעו תחת
הלחץ שהפעילו הצרפתיות. יערי היתה העמוד
האיתן היחיד, שעליו נשענו בנות
הקבוצה במשך כל אותן דקות.
״למה זה היה צריך לקרות דווקא לי ז״
התייפחה הכדורסלנית קצוצת השיער ביאוש.
היה
זה מישחק חסר־תיקווה כמעט. בנות
הפועל חיפה החובבניות לא יכלו לעמוד
מול ביצועיהן המיקצועיים של בנות
קלרמון, ובשיערי נאלצה להיפרד מחברו תחזית מאמוים

הרווק
הצעיר והמבוקש של סבבי תל
אביב, ג ׳ק צימרמן, חושש כנראה להתאהב
בישראלית. צימרמן אינו מתנזר מנשים,
אך נשמר מאוד שלא לפתח יחסים
קבועים ורציניים יותר. הוא זהיר מאוד,
ומשתדל לא לצאת יותר מפעמיים עם
אותה נערה• כל מאמציהן של מעריצותיו
ללכוד אותו ברישתן עולות בתוהו.
ג׳ק שקוע כל טלו בשני נושאים: כיצד
לשפר את קליעותיו מרחוק, החביבות עליו,
וכיצד לשפר את העברית שבפיו. הוא
מעיד על עצמו שהוא טיפוס של מנצח
עקשן. השונא להפסיד ויעשה כל שביכולתו
כדי לזכות בהישגים. למרות שהוא
מקדיש זמן מדי יום ללימוד עברית, טוענים
חבריו #ל ג׳ק שהוא אינו מתכוון

שזדאז־

ב ר ־ גי ג

הפועל יהוד — מכבי חיפה

מכבי תל-אביב — הפועל לוד

שימשון תל־אביב — הפועל ירושלים

הפועל רמת־גן — מכבי נתניה

בית־ד ירושלים — הפועל תל-אביב

מכבי יבנה — בני־יהודה תל-אביב

הפועל כפר־סבא — מכבי יפו

בית־ר רמלה — הכוח־מכבי רמת-גן

הפועל בית־שאן — הפועל קריית-שמונה

הפועל בית-שמש — הפועל נצרת עילית

הפועל חיפה — הפועל פתח־תיקווה

זהו זמן טוב. יותר טוב עכשיו מאשר
אף פעם. לא, אני לא חושב שאני מגזים.
ממתי זה תלוי בשחקן איפה הוא משחקן
זה תלוי במאמן, בהנהלה, באגודה. אם
הם מצאו לנכון להזמץ אותי, מדוע שאסרב
אם אני אוהב כדורגלן

*,אכל אף פעם לא שיחקת
ברצינות.
ואלה המשחקים כל הזמן, זה עושה
אותם ליותר טובים ז מה, כל אלה שבלאו־פית
הם מאראדונהז אני לא אומר זאת
בשחצנות. אני חושב שאני משחק כדורגל
סוב.
אתם שואלים את כל השאלות בשלילה,
ואני לא מבין למה אתם עושים סיפור כשאין
סיפור. אני שחקן כמו כל שחקני-
הכדורגל האחרים, ואני י*וקח את זה נורא
ברצינות.
אני יכול להבין שהדימוי שלי כזמר על
הבימה, עם ניצוצות, עשן, איפור ותנועות
אגן, מפריע לאנשים להתייחם אלי ברצינות
כשחקן כדורגל. אבל זוהי בעיה שלהם.
אני משקיע את כל כולי במישחק.
אני לא מעשן ולא שותה. אני לא זמר
מתהולל המעשן סמים, או אלכוהוליסט
אשר זקוק לשינוי דראסטי. הדבר היחידי
שאני צריו לעשות זה לא להישאר ער
עד לשעות הקטנות של הלילה, כדי לקיים
חיים ספורטיביים ולעמוד בלחץ האימונים.

• קיבלת כסף מהקבוצה?׳

אני חושב שזה בדיוק להיפך. אני
לא מתחיל בנקודת זינוק שווה. אם היו
שופטים אותי רק בתור שחקן, זה היה
עוזר לי. אבל בגלל הדימוי שלי יקח יותר
זמן עד שאנשים יתרגלו. אף אחד לא יתן
לי לשחק מפני שאני שר יפה או מפני
שהבגדים מתאימים לי.

מכבי פתח-תיקווה — הפועל באר-שבע

הפועל חדרה — הפועל אשקלון

• אתה לא חושב שאתה מגזים?
כגיל 32 להתחיל לשחק כליגה
הלאומית?

• לא עשו דך פרוטקציה כזכות
הפירסום שלך?

מאמן קבוצת הכדורגל מכבי תל-אביב,
דויד שווייצר, ומאמנה של הפועל יהוד.
נינו בר־גיג. חוזים השבוע את מישחקי
המחזור השביעי של הליגה הלאומית
והארצית בכדורגל.

צביקה פיק הוא הכדורגלן היחידי בארץ
שהצליח להתקדם בשטח הכדורגל בקצב
מסחרר. תוך חצי שנה הוא קפץ מהפועל
רמת־השרון, שבליגה ג ,,להפועל יהוד,
מחזיקת הגביע של הליגה הלאומית. קפיצה
של ארבעה שלבים.
העולם הזה שאל את צביקה פיק :

על כל עניין של כספים לא אענה, כי
לא מקובל לגלות פרטים על הסכמים,
וכסף לא מעניין אותי. יש לי מספיק מהשירה
ומהפירסום. אם היו מציעים לי לשחק
גם בלי לשלם לי אגורה, הייתי
עושה את זה. זה הפלוס שלי. אני השחקן
היחידי בארץ שלא מעניין אותו הכסף
מהכדורגל.

מי ש ח קי הליגההלא 1מי ת 1ה אר!גידו

והפיק

• כמה זמן יימשך הג׳וק החדש
הזה שלך?•

עוד **מהמן
בדורסמית יערי (כמרכז)

הוד -
הטריק

לתקוע יתד בארץ. בגי סישפחתו וחבריו
שבאפריקה יקרים לו, מכדי שימירם תמורת
מצלצלין. ג׳ק יודע בעימקי ליבו —
וגם אינו מנסה להסתיר זאת — שיום
יבוא והוא יחזור לארצות־הברית, וזו אולי
הסיבה האמיתית מדוע אינו נותן ליש ראליות
לקשור אותו לארץ.
לאחרונה הוא הוסיף עיסוק נוסף לעיסוקיו׳
אשר יכול לשנות את כובד כיסו.
הוא הפך להיות שותף בהנזרתף של ג׳ק
הוא חנות לג׳ינסים בסיגנון אמריקאי, עם
הרבה מוסיקת דיסקו. מעכשיו יהיה לו
עוד פחות זמן לישראליות.

כ רו רעף
ו וגיאה ונד ה מיג ד ש
רופאות יש לא רק בבתי־חולים. גם בקבוצת
הפועל כפר־סבא בכדורעף מסתובבת
לה שחקנית, שהיא רופאה במישרה
מלאה בבית־החולים מאיר שבכפר סבא.

״לא חושב שאן י מגזים ו

מ ה דווקא יהוד?
כשראיתי שהם כפו מישפחה גדולה, ד
נחמדים, והם הזמינו אותי להצטרף אליהם
בצורה יפה, החלטתי סופית לשחק איתם.
לא היה לי קל להתנתק מרמת־השרון, שם
אני גר, אבל זה רק טבעי לשאוף לשחק
בליגה גבוהה יותר. זו לא היתה ההצעה
היחידה שקיבלתי מליגה לאומית.
• מה תרמת לרמת־השרדן?־
חוללתי מהפך. הקבוה עלתה ממקום
11 למקום השני בטבלה.

#ההתקדמות שלך ככדורגל
לא גראית לך כמו כדיחה?
נכון שזו התקדמות מהירה. מי אמר
שזה מוכרח לקרות לאם? אני שמח שזה
כך. אני גא לשחק עם יהוד. מה יותר
כיף מזה.
עד באן דבריו של צביקה פיק.
מאמן הפועל יהוד, נינו בר־גיג -הגיב
על השינוי בהרכב קבוצתו:
״צביקה פיק הצטרף כשחקן. בינתיים
אני לא יודע כלום על יכולתו, אם היא
אכן מצדיקה את הצטרפותו. לא הספקתי
לראות את צביקה פיק משחק, מלבד כמה
דקות בודדות. בינתיים אני מתייחם אליו
ברצינות, כמו לכל שחקן. לי לא חשוב
מיהו וכמה יפה הוא שר. הוא יכול לעזור
לנו ביחסי־ציבור, וזה חשוב השנה לאגודה
שלנו. זה גם חשוב להכנסות — יבואו
יותר ילדים למישחקים. מי שמכיר אותי,
יודע שאין אצלי בדיחות. אם מישהו מצ טרף
לקבוצה, הוא יהיה כמו כולם.״
מיכל לונץ בת ה 27-אינה שחקנית חדשה
בקבוצה. היא אפילו משמשת בר. כקפטיין,
כבר כמה שנים טובות.
בכפו־סבא מחנכים זה שנים את הגברים
בעיקר לכדורגל, ואת בנותיה בעיקר ל-
כדורעף — בדיוק כמו שעושה הקיבוץ הארצי,
בעל החזקה על מישחק הכדורעף בארץ.
מיכל
אינה בעלת המיקצוע החופשי היחידה
בקבוצה. השנה הצטרפה גם עורכת־דין.
יותר
מיקצוערות. עד השנה היתד.
מיכל בסגל נבחרת הנשים שייצגה את ישראל
והתמודדה בזירה האירופית. הרבה
הישגים בינלאומיים לא היו לבנות, אולי
משום שהן רואות במישחק ספורט בלבד, לא
עניין של חיים ומוות.
כנראה שיעברו עוד כמד. שנים, עד שהגישה
לספורט תשתנה, כמו שזה קרה גם
לכדורסלניות, הנחשבות ליותר מיקצועג-
יות מהכדורעפניות.
ה עו ל ם הז ה 2358

חזרה לתחילת העמוד