גליון 2359

א׳ כסלו תשמ״ג17.11.1982 ,

76 עמ 1זי0

מיספר 2359

!מחיר 40 :־טל,ריס(.כילל מ.ע.מ).

אי ך 1ה

קדה *

אחר אי *

^ ^ 869881

^ 551מ

זזגי ט

סיי

,,העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל
אביב, רחוב גורדון ,3מל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורך
הראשי: אורי א מ רי * עורך־תבנית: יוסי שנון. רכז מערכת :
^ שלמה פרנקל עורכי כיתוב: תמי מוטוביץ וניורא נוימן. גלמי
מערכת: גיון גפריר וענת סרגוסטי י ראש המינהלה: אברהם
סימון. מחלקת המודעות: רפי זכרתי י המו״ל :״העולם הזה״
בע״מ. הדפסה :״הדפום החדש״ בע״מ, תל־אביב. הפצה :״גד״ כע״מ

סרט־התחקיר הבריטי על תלאות
העיתונות במילחמת פוקלאנד, שהוקרן ב טלוויזיה
הישראלית לפני שבתיים׳ עורר
אסוציאציות בלב כל עיתונאי ישראלי.
הצרות שבהן התנסו העיתונאים הבריטיים
— העלמת מידע׳ הפצת מידע כוזב
על־ידי הדוברים הרישמיים׳ צנזורה. הת אמת
המידע לצורכי הפוליטיקאים —
מוכרות כולן היטב גם לנו. הן קיימות
^בי שר אל כמו בבריטניה.
י י כל הטיפוסים שהופיעו בסרט היו ברי־ד
טיים אופייניים — אך די היה בשינוי
קוסמטי קל כדי להפכם לישראלים. אנחנו
מכירים את כולם: העיתונאי המוכן לסלף
את האמת כדי ״לשרת את המולדת״ ;
הכתב הצבאי המוכר את עצמו לשילטונות
הצבא תמורת יחם מועדף: הדובר הממ שלתי
החלקלק שלעולם אינו אומר דבר:
הפקיד הבכיר המפיץ שקרים בתידרוכים
אינטימיים: ראש-הממשלה זעונז(ת) ידיעות
רעות אך המפקיע(ה) לעצמו(ה) את כל
הידיעות הטובות: קצין־הצבא הרואה ב עיתונאים
מיטרד: הצנזור המאמין כי
כל ידיעה שהיא משרתת את האדיב.
נראה שאלה הן תופעות עולמיות
ביעיתות־מילחמה. מול מבול הנימוקים
האמיתיים והצבועים נגד פירסום־אמת ב־
* ריל חמה, יש לעיתונות החופשית רק נימוק
י אחד דחידי: זכותו של האזרח לדעת.
לכאורה זוהי גישה תיאורטית. כאשר
חיילים נפצעים ונהרגים׳ כאשר המולדת
בסכנה — אמה ערך יש לזכות מופשטת
שכזאת ז אך למעשה, זכות זו חשובה
מאין כמוה. רק היא יכולה למנוע את
סכנת ההתדרדרות לרודנות, המתגברת
תמיד בימי מילחמה. רק היא יכולה למנוע
רשלנות, חוסר־אחריות, קלות־דעת, הרפתקנות,
פישעי־מילחמה ועוד ועוד סכנות,
המרימות את ראשיהן דווקא בימי־מילחמה,
כאשר הרבה סיגבלות נעלמות והרבה
4נורמות מקובלות מתערערות.

י—222
לא־דרך

ההבדל העצום בין מילחמת פוק-
לאנד ובין מילחמת־הלבנון, מבחינת העי תונות,
היה נעוץ במציאות הגיאוגרפית.
* כוח-המשיסד, הבריטי שט בלב ים,
1חירת־הקרבות היבשתית היתד, רחוקה מכל
מרכז של תיקשורת. העיתונאים הבריטים.
שביקשו לסקר את הקרבות׳ נאלצו להתארח
באוניות־המילחמה, והיו לכודים שם
כשבויים לכל דבר. הצבא וחיל־הים שלטו
לחלוטץ על כל אפיקי־התיקשורת שלהם.
לא היתה להם אפשרות פיסית להעביר
חופר אלא באמצעות השילטונות הצבאיים,
ואלה עשו בחומר כראות עיניהם. כפי
שנאמר בסרט. היו כתבות שנעלמו, היו
שעוכבו עד אחרי המילחמה, והיו שמצאו
חן בעיני מישרד־הביסחון הבריטי והגיעו
ליעדן כהרף עין.
אילו היו בידי אריאל שרון אפשרויות
כאלה, יתכן ׳שמילתמת־הלבנון הייתה מצ טיירת
כיום כניצחון כביר, הזוועות לא
היו נודעות. ודעת־הקהל הישראלית והזרה
היתה מקבלת את גירסת השילטונות.
זה היה כך בעבר. כאשר התנהלו ה-

העולם הזה 2359

קרבות בדרום־סיני, למשל, ואף כתב לא
יכול היה להגיע לשם (מלבד יחידים, כמו
כתבי העולם הזה) אלא בעזרת הצבא
ובחסותו. ניתן היה לשלוט בדיווח. כתבים
זרים הובאו לאן שהובאו על־ידי ״קציני
קישור״ ,והיתה שליטה על תוצרתם.
כאשר תיכנן שרון את מילחמת־הלבנון,
הוא לא הביא בחשבון כי שם תהיה המציאות
התיקשורתית שונה לחלוטץ. זאת
הייתה טעותו הגדולה.
ביירות עצמה היא צומת של תיקשורת.
יושבת בה מושבה עיתונאית גדולה, ה כוללת
כתבים זדים מעולים. ברגע שצה״ל
התקרב לזירה זו, הוא נכנס לאלומת הזר קורים
של התיקשורת העולמות.
אם חשב מישהו שאפשר לבצע טבח קטן
בשאתילא ומגרה מבלי שהעולם ירגיש
בכך, הוא ישכח מציאות זו. העניין התפוצץ
ברחבי העולם תודות לעיתונאים הזרים
בביירות, וכל העולם שמע על כך עוד
לפני שמנחם בגין הפעיל את מכשיר־הרדיו
שלו ושמע את דיווח הבי־בי־סי.
גם העיתונאים הזרים והמקומיים, שבאו
מן הצד הישראלי, היו בעלי יכולת
דיווחית רבה. אמנם, צה״ל הפעיל ביקורת
פיסית. ואי־אפשר היה להגיע מישראל
ללבנון אלא באמצעות צה״ל ותחת חסותו.
אך קשה מאוד לרסן להקה של עיתונאים
צמאים־לסקופים ונחושי־החלטה. בימים ה ראשונים
הגיעו רבים (וגם כתבי העולם
הזה) אל זירת־הקרבות בדרך-לא־דרך, בלי
אישורים צבאיים. גם כשנחסמו דרכים אלה
היה הלחץ כה גדול, עד כי אי-אפשר היה
למנוע מן העיתונאים להגיע, לראות ולדווח.
זרקורים במילחמה
כמד מידחמת ויאט-נאס. מילחמת־הלבנון
התנהלה תחת אור הזרקורים של
הטלוויזיה -הרדיו והעיתונות זהו סוג
חדש של מילחמה, ומוטב לכל מתכנני־הסילחמות
להביא זאת בחשבון. מילחמת
פוקלאנד היתד. חריגה מבחינה זו. מילחמת־הלבנת
היא עתה הכלל:
רק פוליטיקאי או קצין טיפש מאוד
משלה את עצמו שניתן בימינו לנהל מיל-
חמה תחת מעטה של סודיות. מוטב להביא
בחשבון שהכל ייוודע תוך ימים, ולפעמים
תוך שעות ואף דקות. תגובתה של דעת-
הקהל המקומית והעולמית הפכה עתה
אחד המרכיבים המהותיים של המילחמה —
יותר מאשר בכל תקופה קודמת. האפשרות
״לנהל״ את מערכת־הדיווח מצטמקת.
מילחמת־הלבנון היתד. כישלת מבחינות
רבות — מדיניות וצבאיות. אך נוסף
על כך היתד. כישלון תיקשורתי, וכישלון
זה הגביר את כל שאר הכישלונות. אי-
אפשר היד. לצפות לכך שאנשים כמו שרון
ורפאל איתן יבינו זאת מראש. אך מנחם
בגין, שהוא עצמו אמן־התיקשורת, היה
צריך לתפוס זאת. יתכן שלא תיפקד כראוי.
כשם שלווייני־הריגול בשמיים מונעים
עתה כל אפשרות של סודיות מיבצעית,
כך מונעים לווייני־התיקשורת את האפ שרות
לנהל מילחמה בלי השתתפותה ה צמודה
של דעת־הקהל העולמית.

מהדש, שבמיסגרתה אמור הבנק למשכנתאות טפחות,
שבבעלות הקבוצה, להפוך בנק מיסחרי.

מנהלי ״בנק המיזרחי״ סבורים שהדכר
ירחיב את תחומי הפעולה של הבנק,
והם יפעילו את השפעת הה ״כים של
הספד״ל למען השגת האישור לשינוי.

אין הסעות ל ר בני ם
תו גו! ־ ד ף
לאהתדאגל בגין
לאה -בתו הצעירה של ראש־ז־,ממשלה מנחם בגין,
,תתגורר עימו מעתה באופן קבוע בדירת־השרד
שלו ברחוב בלפור בירושלים, ותנהל את משק־הבית.
עד עתה היתד, לאה בגין דיילת־קרקע בנמל־התעופה
בן־גוריון וגרה בדירתו הישנה של אביה ברחוב
רוזנבאום בתל־אביב.

ל א דיווחו ל בגין

סנכ׳־ד מישרד־הדתות, משה סלומון, הוציא
כימים אלה חוזר, שבו הוא. מורה כאורח
חד־משמעי למועצות הדתיות לדאוג
להסעת הרבנים לטקסי חתונות שהם
עורכים.
עד עתה נהגו חלק מן הרבנים לקבל, תשלום נוסף
על עריכת חתונות בצורת החזר הוצאות־נסיעה,
ששילמו החתן והכלה. סלומון מבקש לסגור
פירצה זאת.

מיכרו חיצוני ל מנ ה ל
ח טיב ת ה חד שו ת
ככל הנראה יהיה העיתונאי צבי גורן המועמד
היחידי שייגש למיכרז הפנימי על תפקיד מנהל
חטיבת החדשות בטלוויזיה.

למרות שראש־הממשלה יצא למסעו
כאדצות־הכרית אחרי קריסת הכית כצור,
לא דווח לו על ממדי האסון כשהיה
בנמל־התעופה בן־גודיון, אלא כשהיה
כדרכו לניו־יורק.

כבניין הטלוויזיה סבורים כי הוא לא
יזכה בסיכרז, ואז תהיה הדרך פתוחה
למיכרז חיצוני, שבו יהיו מועמדים
פוליטיים: גידעון גדות, שהיה ראש
אגף־ההסברה של תנועת־החרות, ומזכיר
הממשלה לשעבד אריה נאור, שהורשע
בבית־הדין המישמעתי של עובדי המדינה.

נבון בראש חזית ז

שני אלה מוזכרים גם כמועמדים לרשת את
הפרופסור ראובן ירון בתפקיד יו״ר הנהלת רשות
השידור, וייתכן כי תהיה חלוקת־שלל ביניהם.

במיפלגת־ד,עבודה סבורים כי האפשרות היחידה
לכד שנשיא־המדינה, יצחק נבון, יתמודד בבחירות
הבאות עם הליכוד, היא שיוצע לו לעמוד בראש
חזית רחבה של תנועות ומיפלגות, שתכלול גם את
תמ״י, שינוי, חוגים דתיים ושל״י.

העליות של, עוז׳
אחד ההסברים כמיסדרוגות הכורסה
לעליית ערכן שד מניות ״עוז*
השקעות״ הוא זה: כעל עניין חשוב
כהכרה נוהג לקנות לידידתו הצעירה
מניות של ״עוז״ כמקום מתנות.

עובדים על ארליך
שני השרים הממונים על חברת ערים הממשלתית,
שהיא אחת הגדולות בארץ לפיתוח קרקעות,
עומדים למנות מנהלים חדשים לחברה.
סגן־ראש־הממשלה ושר־השיכון, דויד לוי, ימנה
אחד ממקורביו, מאנשי תנועת החרות. יתכן שגם
סגן־ראש־הסמשלה ושר־החקלאות. שימחה ארליך,
ימנה אחד מאנשי מרכז תנועת־החרות. מבלי
לדעת שהוא נמנה עם מקורבי שר־הביטחון, אריאל
שרון.

סדוכר כסניה עין־מור, מנהל מחוז
ירושלים והנגב כסינהל מקרקעי־ישראל.
משה שמיר, מנכ״ל מינהל־סקרעי־ישראל,
מנסה למנוע מידיעת ארליך את שייכותו
הפוליטית של עיך־מור.

ח לו ק ת תיקים
ב לי ב ר לי ם
בהסכם בין הסיעות השונות במיפלגה הליברלית
נקבעה סופית חלוקת התיקים והמישרות :

שרה דורון תכהן כשר נוסף מטעם .
המיפלגה, פינחס גולדשטיין יהיה סגן־שר,
השר גידעון פת יהיה יו״ר מרכז־המיפלגה,
ואברהם כ״ץ ימשיך לכהן כנציג הליברלים
בהנהלת הסוכנות היהודית.

.טפחות

בנ ק מיסחרי*
לראשי בנק המיזרחי המאוחד יש תוכנית אידגיד

ונם הותר לחיילים
לחיילים הותר לאכול במיסעדת ״יונס״
שבצומת גולני, .
עם תחילת מילחמודהלבנון הועמד במיסעדה שלט,
האוסר על חיילי־צה״ל לסעוד במקום. בעיקבות
פגישות שקיים פרקליטו של בעל המיסעדה׳ עורך־הדין
אמנון זכרוני, עם גורמים שונים בזרועות־הביטחון,
בוטל האיסור, ובעל המיסעדה מבטיח הנחה לחיילים.

אין שומרים דרוזיים
מקצינים וחיילים דרוזיים, שהם סטודנטים
באוניברסיטה העברית כירושלים, נמנעה
קבלת עבודה. במאכטחים של ועדת
כהן, החוקרת את הטבח במחנות־הפליטים
בביירות.
הוועדה שומעת את עדיה בבניין פאפיק שבגבעת
רם, והמאבטחים הם סטודנטים ששרתו ביחידות
קרביות מובחרות בצה״ל.

1.מעריב״ מ שד יותר
הנהלת הצהרון ״מעריב״ תשלם לעיתונאיה
תוספת של ט 4אחוז מעבר להסכם־העבודה
כדי להוכיח שמיספר קוראי העיתון
נמצא בעלייה מתמדת.

איסור סר ט יעורר
ש אל ה מי שפטית
עקרונית
צו־מניעה שהוציא שופט נגד הקרנתו
של סרט ישראלי חדש, וצד
איסור-פירסום הקובע כי אין לכתוב
דבר על צדהמניעה ועל הסרט, יעד
ררו ויכוח מישפטי.
השאלה המישפטית שתתעורר
היא: האם יכול שופט למנוע את
פירסדמו של קידם צדסניעה?

עקיב אבר ־ בג ר מני ה
בעליה של קרן־ההשקעדת החיפאית,
שמשקיעים רבים איבדו בה את הכספים

שהשקיעו בבורסה, נמצא עתה בגרמניה.
בעליה של קרן הבר, עקיבא בר, היה צריך להופיע
השבוע לדיון מישפטי בתביעה שהוגשה נגדו
בארץ, אך לא בא.

גדי ש עוצר
ה תנ חלויו ת
הממונה על התקציבים באוצר, יעקב
גדיש, המקורב למפד״ל, משהה העברת
כספים המיועדים להתנחלויות למישרד
החקלאות, למרות הבטחה אישית של
שר־האוצר לראשי מישרד־החקלאות
שיימצא תקציב לכך.

ק ש״ ס ליוצא ,
ל מצריי ם
חיילי מילואים המבקשים לצאת
לטיול במצריים, חייבים לקבל אישור
מיוחד מיחידת-הסילואים שלהם ולעבור
תחקיר ביטחוני.
תיירים ישראליים רכים נתקעים
באילת בדרכם לדרום־סיני, משום
שאינם יודעים עד הצורך באישורים
מיוחדים, ואין באילת מי שיגפיק
אותם.

דאגהלמעמד מילוא
כתנדעת־החרות חוששים שהתערבות
מחדקת־חקירות־הונאה של המישטרה
כנעשה באגודת הסטודנטים באוניברסיטת
תל־אביב, תפגע קשה במעמדו של ח ״כ
חרות רוני מילוא.
מילוא הוא המחזיק בתיק הצעירים והסטודנטים.
מאז 1978 הוא היה בקשר יישיר ומתמיד עם ראשי
הסטודנטים, ביניהם היושב־־ראש הדתי של אגודת
הסטודנטים בתל־אביב, שנעצר בשבוע האחרת.
כאשר התנהל מאבק בין הנהלת האוניברסיטה
והאגודה המקורבת לחרות, איים מילוא שידרוש
הפסקת ׳תקציבים לאוניברסיטה, אם זז תסיר את
הכרתה מהאגודה.

קראו ל״איסחא״
ידשב־ראש אגודת הסטודנטים של
אוניברסיטת תל־אביב, אלי קראום, יקבל
כנראה תפקיד כחברת ״איסתא־ליינם״,
כדי לחזק את כוח הקבוצה הזאת כנגד
קבוצת צחי דזנגבי וישראל כ •ץ.

הז ד הו ת ע ביר־יזיח
חברי הוועד נגד הסילחמה בלבנון ייצאו
כיום שבת לביקור הזדהות עם תלמידי
ומרצי אוניברסיטת ביר־זית.
60 מרצים זרים עומדים לעזוב את האוניברסיטה,
אחרי שהימינהל האזרחי לא חידש את רשית השהייה 1 1 שלהם.

מ׳ 1תן ה הו ראה

יושב־ראש הנהלת הליכוד בהסתדרות,
יעקב שמאי, פנה בשאילתא אל ירוחם
משל וביקש לדעת סי נתן את ההוראה
לשרה טולידנו, אשתו של נציג ״כור־סחר״
בקאהיר, להבריח 43 אלף דולר לארץ.
בשאילתא צויין שהידיעה על החברה הזו
פורסמה כ״העולם הזה 2333
מזכ״ל ההסתדרות נדרש לחקור מה עומד מאחורי
נסיון זה של נציג כוריסחר להבריח כספים לתל־אביב,
ואם הוא עדיין ממשיך בתפקידו.

לחץ על ארידור
בעלי־הון המקורבים לתנועת החרות לוחצים על
שר־האוצר, יורם ארידור, שיאשר הנפקות חדשוה,
אחרי שנתן הוראה לעצור אישורים כאלה.

ב מ דינ ה העם ודא תהי 7־*711*1

השבוע עבר בץ התייחדות
ואב? ,ה7וויה והפסד.
המוות שלט בשבוע הזה.
העולם כולו עמד בסימן מותו
של אחד משני קיסרי העולם, שליט
האימפריה האדירה המשתרעת
מברלין המיזרחית ועד ולאדיוום*
טוק שעל חוף האוקיאנוס השקט
(ראה להלן).
ישראל עמדה בסימן מותה של
אשת ראש־ד,ממשלה, עליזה בגין,
י־ שהיתה לה מאחרי הקלעים השפעה
עצומה על מנחם בגין, ושפטירתה
עלולה להשפיע על המשך תיפקודו
(ראה עמודים .)7—6
אך על הכל האפילה הטרגדיה
שחדרה לפתע אל 75 בתים בישראל.
בני כל העדות והמעמדות, כאשר
קרם תחתיו בניין המימשל הצבאי
הישראלי בצור, בנסיבות מיסתו-
ריות (ראה עמודים 8־ .)10 גם מאורע
טראגי זה עורר שאלות.
באולם באוניברסיטת ירושלים נמ שך
המאמץ האיטי והקפדני לברר
את נסיבותיה של טראגדיה אחרת —
הטבח הנורא שנערך במאות גברים,
נשים וילדים במחנות־הפליטים ב ביירות.
טפח אחרי טפח התגלתה
האמת. ונקרע מסך עבד. של שק רים
וראה עמודים 70־.)72
41 בין התייחדות ואבל. הלווייה והס פד.
יכול היה האזרח הישראלי לז כור
אך בקושי כי המדינה קיימת
כדי להבטיח חיים ולא מוות ז שלום
ולא מילחמה ! ביטחון ולא שר שרת
אינסופית של שפיכות־דמים,

המילחנוה
ה־י־*7י9ר,
מה גרוע ידתר:
פיגוע חב7גי יעי?
או תאוגה
שמקורה ברש;7דת?.
ברגע שנודע על התמוטטות ה־

מישפחת חייד־המילואים עזרא אפריים בהלווייתו
טרגדיה ב־ 75 בתיס בישראל
בניין של המיסשל הצבאי הישרא-
לי (הבלתי־רישמי) בצור, החל ה ניחוש
הגדול: חבלה או לא ז
הדרגים המדיניים והצבאיים נק רעו
בין שתי מגמות סותרות.
היו ששאפו לייחס את האסון
לפיגוע חבלני מצד כוחות אש״ף,
כדי להטיל עליהם את האשם לאוב דן
החיים ולספק עילה נוחה להנ חתת
מכה צבאית כלשהי עליהם

בטריפולי או בביקעה. בין אלה בלט
מנחם בגין, שקפץ קדימה והכריז
עוד באותו היום באמריקה על ״מע־שה־נבלה״
של ״המחבלים.״
אך המגמה הנגדית לא היתד.
פחות חזקה. איש מראשי המדינה
לא רצה לאשר כי אחרימילחמת־הלבנון
ו״הרס תשתית המחבלים״
מסוגלים אנשי-אש״ף לבצע פיגוע
כה חמור ויעיל, שבו נהרגו בסופו
של דבר 75 אנשי־ביטחון. הדבר
היה גם מפריך את אחת הטענות
היעילות ביותר של התעמולה היש הפחדניים
ראלית:
ש״המחבלים״
תוקפים אך ורק נשים וילדים, תחת
לתקוף אנשי־צבא ומיתקנים צב איים.
הבניין בצור היה, בלי ספק,
יעד צבאי מובהק בהא הידיעה.
היתד. זאת דילמה אמיתית: יוק רה
ומכה נגדית לאש״ף, או הטלת
האחריות לאסון, שמקורו ברשלנות,
על צה״ל.
עו ד תסבוכת. ההתרוצצות בין
שתי מגמות אלה בליבו של כל
אחד מראשי המדינה, וגם בציבור
הרחב, מסבירה כמה תופעות סכיזו־פרניות,
שפקדו השבוע את הממ שלה
ראה עמודים 6־ ,)6כשאיש
לא ידע בדיוק כיצד להתנהג ומה
לעשות.
התפקיד לקבוע קביעה ברורה ל כאן
או לכאן הוטל על ועדת־החקי־רה,
בראשותו של האלוף (מיל),
מאיר זורע, לשעבר מראשי ד״ש
וחבר־כנסת, שהתפטר כאשר מאם
במיפלגתו ובבית־המחוקקים.
אך השבוע לא היה בטוח אם
אכן תיתכן בכלל קביעה חד־משנד
עית. יתכן כי האסון הגדול ביותר
שפקד אי־פעם את צה״ל יישאר לעד
לוט בערפל, וריח של חוסר־אחריות
ורשלנות ימשיך לדבוק בצבא, ש־חישוקי
הקפדנות שלו התרופפו מאז
שיא מילחמת־הלבנון.
כך או כך — אם היה זה פיגוע
חבלני נועז שלא נמנע, או אם היתה
זאת תאונה שמקורה ברשלנות —
לא היה באירוע זה להוסיף כבוד
לפיקוד צה״ל, המסובך כבר בלאו
הכי בספיחי מילחמת־הלבנון ובחקירת
הטבח בביירות.

יחסי חוץ
איש המ*ג1ון

ההישג העיקרי חיה
ש7,י 7י: מי 7חמת*העו 7ם
השלישית 7א פרצה
בימי כהוגתו.
יתכן שהדבר הטוב ביותר שניתן
היה השבוע לכתוב על ליאוניד
איליץ׳ ברדנייב, שהלך לעולמו ב גיל
,75 היה שלא היה מה לכתוב
עליו.
בתקופת כהונתו הממושכת (18
שנים) כשליט עליון של המימסד
הסובייטי, לא אירע שום מאורע
מהפכני, לטוב או לרע. מילחמת־העולם
השלישית לא פרצה. הרי־פורמה
הגדולה של המישטר הסוב ייטי
לא התחוללה. הדטאנט לא יצר
מצב חדש בעולם. שום דבר מהותי
לא השתנה.
סוף: האביב. הדוקטרינה היחי די
שנרשמה על שמו של ברדנייב
היתד, זו שקבעה כי יש לשילטון
הסובייטי הזכות הטיבעית לפלוש
לארצות קומוניסטיות אחרות כדי
למנוע שם ריפורמות ליברליות. ב־עיקבות
״דוקטרינת ברז׳נייב״ זאת
פלש הצבא הסובייטי, בפקודתו, ל־צ׳כוסלובקיה
ושם קץ ל״אביב של
פראג״ .ואילו לקראת סוף תקופת־שילטונו
פלש הצבא הסובייטי ל־אפגניסתאן.
כדי להציל שם מישטר
פרו־סובייטי רופף. הרפתקה זו נק ראה,
בצדק ,״ויאט־נאם הסוביי טית,״
ושום סוף לה אינו נראה
באופק.
מתנגדי־המישטר בברית־המועצות
שתבעו יתר חרות, דוכאו בחומרה,
אך בלי האכזריות הבלתי-אנושית
של תקופת סטאלין. הרפורמה ה ליברלית
בפולין נמנעה בכוח, אך
בלי התערבות סובייטית ישירה.
ברז׳נייב שסר על המידה — ובזאת
היתד ,.כנראה, תרומתו ה עיקרית
להיסטוריה של המאה ה־
.20 הכוח הצבאי הסובייטי נבנה

בהתמדה, תוך פגיעה קשה במשק
הסובייטי המעורער. בעזרת כוח
זה נעשו נסיונות זהירים להרחיב
את אחיזת ברית-המועצות במקומות
שונים בעולם. התוצאות היו
בבחינת תיקו. פה ושם היו היש גים,
פה ושם היו כישלונות. באפ ריקה
היו הישגים. אך רובם נמסו.
במרחב הערבי ספג הכוח הסובייטי
מכות רבות, ובסוף התקופה נותרו
רק שרידים מן ההשפעה הסוביי טית,
שהגיעה לשיאה בימי ניקיטה
כרושצ׳וב, האיש שהודח על־ידי
ברז׳נייב וחבריו.
שקועים מו ץ. לזכותו של
ברז׳נייב יש לרשום את התחלת
ההפשרה בין שתי מעצמות־העל.
כאשר הנשיא ריצ׳ארד ניכסון בי קר
במוסקווה. בימיו האחרונים פעל
ברז׳נייב גם להשגת הפשרה בין
שני הענקים הקומוניסטיים — ארץ-
הסובייטים וסין העממית.
את כל הירושה הזאת. על ההיש גים
והכישלונות, הוריש ברז׳נייב לפי ליורשיו, בהנהגתו (לפחות כמו שעה) של יורי אנדרופוב.
ברז׳נייב עצמו, זהו איש־מנגנון
ותיק וקשיש, שלא הבריק לפני
שעלה לשילטץ.
לישראל יכול היה שינוי זה לתת
הזדמנות לפתיחת שערים. השבוע
היה מקום לעשיית מחווה ישראלית
כלפי המישטר הסובייטי, כדי לשים
קץ למצב העגום של ניתוק־קשרים
בין שתי המדינות.
לשום ממשלה נבונה לא יכול
להיות עניין בהמשכו של מצב
שבו היא תלוייה כל־כולה במעצ-
מת־על אחת. בלי כל יכולת של תי־מרון.
לכן יש לישראל אינטרס ב התקדמות
לקראת חידוש הקשרים.
ואילו הנהגת ברית־ד,מועצות הת חרטה,
בלי ספק, פעמים רבות על
המעשה הפזיז של ניתוק הקשרים
עם ישראל המונע מן המעצמה ה סובייטית
חופש־תימרון מדיני ב מרחב

אולם ישראל היתד, שקועה הש בוע
עמוק־עמוק בבוץ של לבנון.
ודעתה לא היתה פנוייה ליוזמות
מדיניות נועזות.

.זכותי לו חסד נעוריו, אהבת כלולותיך, לכתו
נאוץ זוועות מוקשים אמו לה מנחת

ף אש• הממשל ה מ:חם כגין

המישפחה

בנו של בגין, בנימין זאב, אוחז בזרועו ומוליך
אוחו אל מכונית־השרד, אחרי טקס הקבורה
בבית־העלמין שבהר־הזיתיס בירושלים. מימין, עם גבה למצלמה -לבושה
בבגד אפור, נראית בתו הצעירה של בגין, לאה. בתו חמיה ני׳צבוז
מעם מאחור, מאחורי הגבר בעל השיער הלבן, בצידה הימני של התמונה.

בין הסברס

עמד לצאת לארוחת־ערב ב 1 סם חברתו
של המנהיג, היהודי
רוטנברג. אנשי הקהילה היהודית
התוססת של עיר־הסרטים עמדו ל היפגש
עם ראש־הממשלה ולשמוע
מפיו פרטים על האסון בצור. את
סידרת־החדרים של בגין בקומה
ה־ 19 של מלון סנצ׳ורי פלאזה ש־בסנצ׳ורי־סיטי,
לא הרחק מאולפן-
הסרטים פוקס המאה העשרים הקי פה
טבעת אנשי־ביטחון.
ראש־המסשלה הרגיש בנוח. ב עיר
זו יש לו מעריצים רבים בקהי לה
היהודית. בראש חבורת־המע־ריצים
עומד פיל בלייזר, מפיק ת ד
ננית-דדיו ושעת־טלוויזיה ליור דים
וליהודים ובעל העיתון יזרעאל
מוריי. בלייזר תיכנן לקבל את פניו
של בגין בפתח• המלון, כשעשרות
ילדים יהודיים מרעיפים עליו פר חים
ומניפים דיגלוני ישראל ר
ארצות־הברית.

של עולי הגרדום בהר־הזיתיס, שס ביקשה עליזה בגין
להיקבר, ניצב בעלוב ראשיהממשלה מנחם בגין. מאחוריו
עומד ח״ב אגודת־ישראל מנחם פורוש. מאות המוזמנים הובאו לבית־הקברות בחמישה
אוטובוסים ממוזגייאוויר, כאשר הדרך המוליכה אל בית־הקברות נחסמה. אחרי שהוטמנה

דקות ספורות לפני שעמד ראש-
הממשלה לצאת את המלון הגיעה
שיחת־טלפון מהארץ. על הקו היה
ראש־הממשלה,
בנו הבכור של
בנימין זאב. הוא ביקש לדבר עם
רופאו האישי של ראש־הממשלה,
מרווין גוססמן. הוא ביקשו להעביר
את הידיעה לבגין. רק אחרי שבגין
קיבל את הידיעה, דיבר עם בנו.
עליזה בגין שכונתה באהבה על-
ידי בעלה ועל־ידי מקורביה ״אלה,׳׳
היתד. אשד. חולה מאוד. מאז תחילת
חודש אוקטובר היתה מאושפזת
בבית־החולים הדסה בעין־כרם, ב מחלקה
לטיפול נמרץ. ראש־הממ־שלה
הקפיד לשבת ליד מיטתה ככל
יכולתו. בני־מישפזזתה האחרים — בנותיה בנה בנימין־זאב, כלתה,
חסיד( .הנשואה למתי, אחיו של
רוני מילוא) ולאה, אחותו של
בגין רחל הלפרין — כולם ישבו
ליד מיטתה בתורנויות.
בגין ביטל פעמיים את ביקורו

בזאיר בגלל מצבה הקשה של אש תו.
אולם בעשרת הימים האחרו נים
שלפני מותה חל שיפור־מה ב מצבה
של עליזה בגין. בהבינה עד
כמה חשוב מסעו של בעלה לאר־צות־הברית
היא רשמה לו פתק ו ביקשה
שלא ידחה את הנסיעה. כדי
להקל על נשימתה עברה ניתוח ב צווארה,
ומאז לא יכלה לדבר.
מקורביו יודעים לספר עד כמה
קשתה עליו ההחלטה. ראש־הממש־לה
ידע כי מסעו היה חשוב, אולם
מצבה של אשתו הטריד אותו מ אוד.
הוא חשש לעזוב אותה ולנסוע.
לבסוף שוכנע על-ידי רופאיה
כי דווקא כעת, כאשר מצבה הש תפר
במעט, הוא יכול לנסוע. ה פתק
שכתבה עליזה לבעלה עשה
גם הוא את שלו.
מנחם בגין, שביום הגיעו לשיל-
טון אחרי 30 שנות אופוזיציה, עמד
מול מעריציו ההיסטריים במצודת ^
זאב ואמר על אשתו :״זכרתי לך

גופתה ישל רעייתו, נטל מנחם בגין את את־החפירה מידי איש החברה־קדישא, והשליך
קומץ־עפר אל תוך הקבר. גס בבית־הקברות היו מאות שוטרים, אנשי מישמר־הגבול ואנשי־ביטחון,
שדאגו להרחיק את האנשים הרבים שבאו אל בית־תקברות מן הקבוצה הצפופה
של המוזמנים הרישמייס. רק אחרי שמסע ההלוויה התפזר, ניתן גם לאחרים להתקרב לקבר.

חסד נעורייך. אהבת כלולותייך,
לכתך אחרי במידבר בארץ זרועת
מוקשים.״ •לא היה לצידה כאשר
עצמה את עיניה לנצח.
יחסים שהפכו לאגדה
ך* סכת !היחסים בין עליזה ו*
יי• מנחם בגין היתה מזמן לאגדה.
היא היתד. כביכול אשה אפורה, ש אינה
עומדת בזכות עצמה. אך היא
היתד. בעלת השפעה אדירה על בע־הנשיא
קארטר תיאר בזיכרונותיו
את עליזה בגין כאשד. חזקה מאוד,
שבעלה נוהג להתייעץ בה בכל
דבר. במשך כל השנים הארוכות
שבהן היו ביחד, היתד. עליזה בגין
המעריצה הראשונה של בעלה.
לפני זרים קראה לו ״מר בגין.״
לפני המהפך של .1977 כאשר
חברת־הפירסום של אליעזר ז׳ורבין
הכינה את מסע־הבחירות של בגין.
יצאה עליזה בגין לראשונה מאלמו־ניותה.
היא אף הסכימה להיפגש עם
איש־הפירסום של החברה ולשוחח
איתויעל עצמה. חברת דחף בחרה
כאיש־מישפחה.
להציג את בגין
(המשך כעמוד )68

חמימסד נודו

נכח בטקס ההלוויה. מאות המוזמנים, שרים ושרים
לשעבר, ח״בים, שופטים, קציני מישטרה בכירים, קציני
ך ־ צודל ופקידים בכירים, הצטופפו מסביב
אחרי הארון. כאן יוצא מסע ההלוויה מבית־ההלוויות בסנהדויה. גופתה של עליזה בגין

נישאת בידי שישה אנשים. בחלק הימני התחתון של ה ת מונה בסמוך למקום שבו נראה
הח״ב מנחם פורוש, ראש־הממשלה מנחם בגין (מסומן בעיגול) .מאות שוטרים הקיפו את
מסע ההלוויה, ושוטרי מישמר־הגבול, צד־בצד עם עיתונאים וצלמי־עיתונות רבים, עמדו
על הגגות מסביב. בתמונה העליונה נראה בגין במכונית שהובילה אותו להר־הזיתיס.

אריאל שוון הלו ומסיבה אחו

ל תכסו אותו בחול. הוא
לילי
##ע צעיר מדי!״ זעקה
חייל־המילואים
אפרים, אמו של
עזרא אפרים, שנהרג בהתמוטטות
בניין המימשל הצבאי בצור, כאשר
נקבר בבית־הקברות הצבאי בקריית-
שאול.
במקומות שונים בארץ חזרו זע-
קות־אם אלה 75 פעם, רובן ביום
הראשון השבוע. הרוגי האסון ה צבאי,
הכבד ביותר שידע צה״ל ש לא
במהלך מילחמה ממש, הובאו
למנוחות, האחד אחרי השני, בבתי-
הקברות הגדולים כבסרט נע, בהפ רשים
של שעה.
השרים שהרימו את ידם בעד
יציאה למילחמת הלבנון, כמו חב-
רי־הכנסת שתמכו ביוזמת הממש לה.
שד,מפולת בצור היא תוצאה
שלה, הדירו את רגליהם סבתייהעל-
מין. הם היו עסוקים בעשיית רווחים
אישיים על חשבון הרוגי צור.
ככל שרבו סימני־השאלה באשר
לסיבה האמיתית להתמוטטות ה־מיבנה
בן שבע הקומות (ראה במדינה
עמוד .)5גדלה ההשתאות ל מראה
התנהגותם של נבחרי־העם.

אצבע לעבר
הדמטכ״ל
ך| 11 • 1 ] 11 אמו של יששכר אתרו־
1 1 - 1 # 1 1 1 1ני, איש שירות־הביט־מחולון,
זועקת למראה הארון המודד

אב ליד הקבר

מהטנדר תצבאי. כאשר התקרבה לארון עד כדי נגיעה.
היא התעלפה. דקות ארוכות עברו עד שחובש בא
למפל בה. היא הוצאה מהרחבה על גבי אלונקה.

אביו של עזרא אפרים מרמת־גן, מתייחד
ביינ ״ י , £החיילים נושאי־הארון מכסים את הבור
הפתוח. הלווייתו של עזרא ד,חלה באיחור קל, ורבים מבני־המישפחה וקרוביה ממקומות

ר י משלת ישראל כונסה לישי •
׳ בה דחופה על־ידי ממלא-מקד
מו של ראש-הממשלה, שימחה אר ליך.
היה זה יממה אחרי הקריסה.
מלבד הלהט של ארליך לנצל אח

התקופה שבה הוא מחליף את
בגין כדי לשבת בראש השולחן. לא
היתה כל סיבה לכינוס.
הממשלה לא היתד. יכולה לקבל
סיכומים על מה שאירע, משום ש-
וועדת־החקירה שמינה הרמטכ״ל,
על־פי הוראת שר־זהביטחון עדיין
לא סיימה את עבודתה. הממשלה
לא היתה יכולה להחליט על תגובה
נגד אש״ף או הסורים בצפון
לבנץ או דמשק, משום שבוקר יום 9
השישי לא היו הוכחות שמיטען-
חבלה הוא שמוטט את הבניין. אך
לארליך זה לא הפריע לכנס את
הממשלה.
שר־ד,ביטחון עצמו גילה אדי שות
מוחלטת למימדי האסון. ביום
החמישי בלילה, כאשר היו ברו רים
לו מיספרי הקבורים מתחת
לבניין, ושהסיכוי להצילם הוא אפ סי.
הוא השתתף בכינוס מיפלגתי
חסר־ערך במצודת־זאב, וחייך ל מצלמה
כאשר חתם לאוהדים בכ ניסתו
לאולם.
אחר־כך הוא מיהר למסיבה ש מכון־
נערכה
בביתו של נשיא
וייצמן ברחובות. הפרופסור מיכאל

סלע, לזוג נדבנים משווייץ.
רק ביום השישי בבוקר, יממה
אחרי שהבניין קרס. הוא בא לצור.
כדי לחלץ את שרון מדעת־הקהל,
מיהר שר־התיירות, אברהם שריר,
שעות אחדות אחרי ההתמוטטות ל הגן
עליו. הוא טען שהכוחות ב שטח
היו שאננים, ולמעשה הוא
נייח אצבע מאשימה לעברו של
הרמטכ״ל. רפאל איתן.

שונים בארץ, באו לחלוק לו כבוד אחרון. בני־המישפחה חששו שהאב יתמוטט על־יד הקבר,
אד הוא תסתפק בשיחה חרישית עם הבן המת, וביקש מאותם שאוחזים בו, שיניחו לו >|
להתקרב עד שפת הבור הפתוח, לפני שהחיילים נושאי־הארון החלו לכסותו ברגבי עפר.

האסון -השוים עונו ביניהם מירוץ נדי ר1כות
.בפיושמת -ואיש ונהם לא הלו להלוויות

*111*1

חבר אחר של שרון, יוסף רום,
ח״כ חרות, חבר בוועדת־החוץ־וה־ביטחון,
מיהר להזהיר את הציבור
ספני הצפוי. ביום ו׳ כאשר הוא בי קר
פצועים. בבית־החולים רמב׳ם
בחיפה, בישר שצפוייה התקפה של
אירגוגים עויינים על ריכוזי אוב-
לוסיד. אזרחית. רום קרא למישרד-
הבריאות להכין תשתית מתאימה
לטיפול בנפגעי הפיגועים ההמוניים.

ערב כינוסה של הממשלה לישיבתה
הרגילה, ביום הראשון השבוע,
פורסם שהיא תאשר קיומו של יום
אבל לאופי לחללי־האסץ ביום ה שני.
אחר־כך היא החליטה לצמצם
את האירוע ליום התייחדות.
היתד. זו הפעם הראשונה שמו תם
של עשרות חיילים צויין באו פן
מיוחד מחוץ לימי־הזיכרון ה רגילים.
לשדים היתה זו דדך גוזזה

להצדיק את ניכורם הבולם מהדרא־מה
בלבנון ולהשקיט את מצפונם.
הממשלה ישבה ביום הראשון ב בוקר.
היום שבו הובאו מרבית ה חללים
לקבורה. שרי-הממשלה הס תפקו
באישור יום-ההתייחדות ולא
יצאו לבתי־הקברות השונים, כדי
להשתתף בהלוויות. גם חברי־הכ־נסת.
שרובם תמכו ביציאה למיל-
;המשך בעמוד ) 10

!1111

.י • *ייי״ית

מימשו מתמוטט

בניין המימשל הצבאי בצור לפני ההתמוטטות (למעלה)
ואחרי. הבניין הגבוה בן שבע הקומות סימל את
עוצמת השילטון הנוכחי בלבנון, ושימש במיפקדות׳ וכמקום מגורים לחיילים ולאנשי שירות־

הביטחון־הכללי. הוא קרס בשניות, אך עבודת חילוץ הנפגעים ואיתור הנעדרים נמשכה
כ־ 60 שעות. בסוף השבוע לא נותר זכר למיבנה. המקום הפך לשלולית בוצית.
עד היום לא יודעים בבירור את הסיבה לקריסת הבית, שגרס למותם של 75 חייליס.

גופות חיילים שהוצאו מהריסות הבגיי!

בצור מכוסות בשמיכות צבאיות, ומו־
#1#יי 1ע 1 1 1
למטה החיפושים, לפני העברתם לארץ. צילמה: ציפי מנשה.
ריית־שאול. האחראי על עריכת הטקס
מסעם הרבנות ניגש אל הרכב.
הוא מוציא ממנו לוח עץ קטן,
צמוד למוט קצר, בודק אם השם
החרוט עליו הוא השם המופיע ב-
פינקסו.
בשער נכנסת מונית, בתוכה יוש בים
בני־המישפחה הקרובים ביותר.
המונית חונה ממול למקום שבו
מוצב הארון. הרב הצבאי אץ ל ברר
מי הם הבאים ומה שמות ה הורים
והאשה, אם יש כזו.
קבוצה של 16 חיילים. אנשי
סישמר־הכבוד על נישקם, צועדת
בסך למקום־הקבורה עצמו. אחריה
צועדת קבוצה של שמונה חיילות.
הן מתעכבות ליד הטנדר. מקבלות
ארבעה זרים, נושאות אותם בזוגות
עד לבור הפעור.
הארון מורד מהטנדר. בני־המיש-
סחה נוגעים בעץ המכוסה בדגל-
המדינה. הקהל הרב. הממתין•• ב שער
בית־העלמין, נכנס פנימה ו
צועד
אחרי הארון, אל שורה של
קברים שנחפרו זה לצד זה, והמכוסים
אחד אחרי השני. זזכל נעשה
במהירות.
בני־המישפחה מתקרבים אל ה קבר
החפור בשורה המוקדשת להרוגי
צור. המשך להרוגי מילחמת
הלבנון. אין להם כלל זמן להתיי חד
עם מי ששיכלו. מרחוק צועדת
הלווייה נוספת, הארון הבא יוטמן
בסמוך.
זעקות האבלים השונים מתערב בות
אלה באלה. אם בשעות הבוקר
עוד הצליחו אנשי הרבנות הצבאית
לשמור על הסדר — קבורה אחת
בכל שעה — הרי שלקראת שעות-
הצהריים אי־אפשר להפריד בין ה אבלים.
באותה
שעה עצמה הובאו לקבו רה
הערבים העצורים. ששהו בבניין
ומצאו גם הם את מותם בהתמוט טות.
אף לא אחד מנבחרי-הציבור
נתן דעתו שיש לנחם את בני-
ס״שסחותיהם.

(המשך חעמוד )9
חמה לפני חמישה חודשים, ביוני,
לא יצאו לבתי-הקברות, למרוח ש לא
היה זה יזם ישיבת־כנסת.
בתום ישיבת־הממשלה השבועית
גילה שר־האנרגיה, יצחק מודעי.
כי בישיבה נמסר מידע שהתמוטטות
הבניין בצור לא אירעה מהת פוצצות
מטען חבלה.
ועדת החקירה. בראשותו של ה אלוף
(מיל׳) מאיר זורע. החלה ב עבודה
עוד בטרם הסתיימו עבודות
החילוץ. ככל שחלפו השעות מאז
קרם הבית תחתיו. ביום החמישי
האחרון. סמוך לשעה 7בבוקר, כך
גדלה מידת אי-הוודאות לגבי מה
שאירע. למודעי זה לא הפריע לעשות
כל מה שאפשר כדי לתסוס
כותרת. זה גם לא הפתיע. כאשר
עיני הציבור היו נשואות לדראמה
סביב פינוי ביירות. לפני כחוד שיים,
התכונן השר לבחינות ה-
לישכה של עורכי־הדין.
הדבר היחיד שקטטות הפוליטיקאים
לא הצליחו להסתיר היו סי-
מדי האסון.
הישראלים ששהו בבניין — אנשי
מישמר־הגבול.
מישטרה צבאית.
יחידת הסיוע של המימשל הצבאי
ואנשי שירות־הביסחון הכללי —
נפגעו כמעט כולם.

תפילות
י מני אופנוענים של המישט-
בואו
״יירה הצבאית מבשרים
של ארון נוסף. הטנדר הצבאי נכנם
לרחבת בית־הקברות הצבאי בקי-

בשווה אחנה אהגה

מכשירים שורת קברים חדשה במרכז ביתיהקברות. השורה צמודה לשורות
£3־י50858

הרוגי מידזזמת־הלבנון, שהוטמנו שם בחודשים האחרונים. עבודת
החופרים נעשתה בין הלוויה להלוויה. בן מישפחה (למעלה) באחד
ההלוויות פרץ בבכי מר. קרובים אחזו בו כדי שלא יפול אל הקבר.

11 1־ : 11
בד ק ה אחת בצור נהרגו 1תרח ״ ל, צה־ ל
מכפי ש ה רגו ..המח בלי ם ־ בכל הפיגועים בג לי ל

התחתדה די סו ח
ף * געמרגש, רגע מזעזע :
מתחת להריסות מופיעה זרועו של י אדם קבור.
רופא נועץ בה סחט. המאבק על הצלתו
של החייל החל. עוד לפני שהחייל עצמו
נגלה לעין.
לאט־לאם מתגלה האיש. פצוע קשה.
המום• אד חי.
הרגשה עצומה של ניצחון. איש אחד

כול ודיכאון. כמה עשרות עוד קבורים
מתחת להריסות? איזה סיכוי יש
להצלת חלק מהם — ולו גם קומץ?

המחשבה נודדת אל ההורים ברחבי
הארץ, המסתכלים ברגע זה באותה התמו נה
עצמה. כל מי שיש לו בן בלבנון, וכל
מי שיש לו שם אב או אח או בעל או
חבר — מה הוא מרגיש ז למה הוא מת פלל
ז אילו ביעותים נוראים אוחזים בו ז

יושות, פחות אנשים מאשר נהרגו בש ניות
מעטות בכוח הישראלי בצור, שהגיע
לשם במילחמה שנקראה ״שלום הגליל״.

בשניות אלה גדל מיספר ההרוגים
של מילחמה זו כ־״/״סצ, והוא
מגיע עתה לקירכת •400

ף} נחם בגין שמע על האירוע הקט-
לגי רק בהגיעו לניו־יורק. הוא הכריז
מייד שזהו ״מעשה-נבלה.״
באותה שעה לא ידע איש בביטחון מה
בעצם אירע בצור. צה״ל עמד על כך
שיכולות להיות סיבות שונות להתמוטטות
הבית — פיגוע חבלני מתוחכם, או התפו צצות
של בלוני-גאז, או מי יודע מה.
בגין כבר החליט, וגם הגדיר.

הגדרה כזאת יכולה להיות סכי־

היא קרסה תחתיה. היא קברה תחתיה
הרבה מאוד בני־אדם — ישראלים, לב נונים
ופלסטינים. ולא נשאר ממנה דבר,
מילבד הריסות ומצבות.

השגת כד היעדים, שאותם פירט
שרץ כהרחבה בהרצאותיו לפני
המדינאים והמצכיאים, נכשלה.
אש״ף לא נהרס ולא נשבר. הוא רק שי נה
כמה ממערכותיו. אש״ף המדיני מסכן
עכשיו את תוכניותיהם של מנחם בגין
ואריאל שרון יותר מכפי שסיכן אותן א-
ש״ף הצבאי, בשעה ששיחק בחיילים בד-
רום־לבנון.
הסורים לא גורשו מלבנון. הם מבוססים
שם היטב. ואם ייצאו, מרצונם, תוך הס כמה
עם האמריקאים והלבנונים, מובטח
כי יהיו בעלי השפעה הרבה יותר גדולה

מילחסה ארורה:

ח מונה סוריאליסטית. תמונה שיש
* • בה מידה רבה של טירוף.
אריאל שרון מתראיין. הוא מדבר (כרגיל)
בביטחון גמור (כרגיל) על הצלחותיו
הגדולות (כרגיל).
מילחמה עטורודניצחון. כל היעדים הו שגו.
נוחר רק לשמור על פירות הני צחון
— שלא כמו בפעמים הקודמות, כ אשר
היו בשילטון שרי־ביטחון פחות מו כשרים
וכאשר בוזבז אחרי המילחמות כל
פה שהושג במילחמות.
הנה, תשתית המחבלים נהרסה. הונח תה
מכה ניצחת על הטרור הערבי. הטרו-
ריסטים גורשו...

נמצאים *
ט נהגו 1

שם בארץ זרה, בי

י ארץ אוייבת.

לא צריך להיות הספק הקל שבקלים
לגבי עובדה פשוטה זו,
שנשכחה לגמרי — לא רק על־ידי
השץ־גימל בבניין ההוא, אלא
גם על־ידי ממשלת־ישראל.

עיי-המפולת ממלאים את המירקע. חיי לים
מתרוצצים. המכונות הכבדות תוקפות
את גושי־הבטון, שמתחתם קבורים בני-
אדם. חיים ומתים.

אין קשר כין שני העולמות —
זה הקרוב למצלמה, וזה הרחוק
מסנה.

התיאוריה נושקת את המציאות
.״הניצחון״ הכביר כלבנון,
ש״הרס את תשתית !המחבלים״,
יורד אל גל־ההריסות כצור, שמתחתיו
קבורים חיילי צה״ל.
!תיאוריה ומציאות, דיבורים ועובדות:

כבניין הסיסשל הצבאי הישראלי
כצור נהרגו כדקה אחת יותר
ישראלים מכפי שהרג הטרור הפלסטיני
כארץ במשך עשר שנים.

בכל 34 שנות קיומה של המדינה נהרגו
בגליל, בעיקבות פיגועים חבלניים וירי קט
היעדים
הרשמיים של המשך נוכחותנו
בלבנץ משתנים כימעט מדי יום. פעם זה
כדי להבטיח את שלום הגליל על-ידי סי-
דורי־ביטחון. פעם זה כדי להציל את ז ד
פייג׳ור סעד חדאד. פעם זה כדי להכריח
את השליטים החדשים בלבנון לכרות חו-
זה־שלום עם ישראל (״עד סוף השנה״ ,זו כרים?)
.פעם זה כדי להכריח אותם ל כונן,
לפחות ,״נורמליזציה.״
התחלת המשא-ומתן על הוצאת הכוחות
הישראליים מלבנון נדחתה כדי להכריח
את הלבנונים לצרף למישלחת שלהם שר
אחד או שניים, תחת לשגר מישלחת ש תהיה
מורכבת רק מקצינים. אם יבואו ש רים
לבנוניים. יוכלו גם אריאל שתן או
יצחק שמיר להשתתף. מדוע יניחו את כל
התהילה לאלוף פלוני או אלמוני?
חוץ מזה רוצים להכריח את הלבנונים
להסכים שהמשא-והמתן יתקיים בביירות
ובירושלים, ולא בראש־ד,ניקרה.
(אני מבץ דרישה זו, כי הייתי פעם עצור
במשך שעה־שעתיים בבניין בראש-ד,ניק רה,
בעוון כניסה ללבנון בלי היתר רשמי
של דובר-צה״ל. אין זה בניין מפואר. אין
בו הדר. אך לא הייתי מוכן להקריב
אף את עורו של חייל ישראלי אחד כדי
להעביר את הדיונים משם למלון המלך

דו פ ה אנחנו עושים שם, לכל הרוחות?

וככל
אותו זמן, כאשר שתן
מדבר כשגבו אל ההריסות, נמשכות
שם סעולות־החילוץ.

בעולם הקרוב למצלמה מופיע שר-הבי-
טחון שחיסל את הטרור, שהשיג זה עתה
ניצחון היסטורי, המסביר מדוע אסור בשום
פנים ואופן לצאת מלבנון לפני שהובטחו
לגמרי כל פירות־הניצחון.
ואילו בעולם המרוחק מן המצלמה גו ססים
עדיין בני-אדם הקבורים מתחת-
להריסות, נעשים מאמצים נואשים להציל
אחד או שניים מבין עשרות הקורבנות,
מנסים צוותות־הצלה להתמודד עם ההרס
הגדול ביותר שנגרם אי־פעם למיתקן של
צה״ל.
ורק בכוח שובר איש-הטלוויזיה לבסוף
את הנתק בין שני העולמות. הוא מפנה
את השר לאחור, אל ההריסות. שמתחתן
מוצא זה עתה חייל פצוע-קשה.
השר מהסם לרגע במבוכה. הוא עדיין
נתון בשטף-הדיבור, אך הוא יודע שעליו
לגשת אל הפצוע ולהצטלם לידו. מצפים
זאת ממנו. הוא ניגש.

ראלי >כשם זה או אחר) בצור?־
לשם מה מסתכנים שם חיילינו?

הו צאת גופה מ ה רי סו תהמטה בצור
דה כפי כד אדם אחר. אכל כפיו
שד מנחם כגץ?
מנחם בגין החליט על הפעולה שבעיק-
בותיה קרם תחתיו מלון המלך דויד. באותו
פיגוע חבלני (״טרוריסטי,״ בלשון הברי טים)
נקברו מתחת להריסות ונהרגו קרוב
למאה בני-אדם — גברים ונשים, בריטים.
יהודים וערבים.
בגין ציווה לבצע עשרות פיגועים דו מים
במיתקני השילטון הבריטי ברחבי
הארץ, ואף התפאר בהם כגילויים מופ לאים
של הגבורה היהודית.
לעומת זאת האשים בגין את ״המחב לים״
בכך שהם פוגעים אך ורק באזרחים,
בנשים ובילדים, והזמין אותם לנהוג כפו הו
ולפגוע רק ביעדים צבאיים.

נא דשים היטב לב: מנחם בגין
לא הזמין את ״המחבלים״ להיפגש
ולהידבר עיסו עד שלום, אדא הז־מץ
אותם לפגוע כיעדים צבאיים
ישראליים.
1 י תמוטטות הבניין בצור מסמלת,
י איכשהו, את כל קורות המילחמה הע גומה
בלבנון.

התוכנית הנהדרת שד אריאל
שרון, שאותה הסביר בשקידה כה
רכה למדינאים אמריקאיים וישראליים
כמשך שנה שדמה לפני
שהחלה, התמוטטה כאותו בניין.

בביירות מכפי שתהיה ישראל.
בלבנון לא קמה ממשלה שהיא בת־חסות
של ישראל ושתציית להוראותיה. הנשיא,
שפיתקי־הבחירה שלו יצאו מלוע התותח
של צה״ל, מבזה את ישראל. הוא מקטרג
עליה, מגנה אותה, ומסרב אף לשלוח די פלומטים
נשואי־פנים למשא־ומתן על הם־
דרי־הביטחון בדרום־לבנון.
האמריקאים, שאישרו את המילחמה מתחת
לשולחן, קוטפים עתה את חפירות,
בעודם עסוקים בהפלת שדון ובגין.
וגם היעד המצומצם ביותר — הצלת
חייהם של ישראלים על-ידי מניעת פיגו עים
חבלניים — נכשל באופן טראגי.

תחת להמתין לפיגועים כגליל,
שלא היו כמשך שנה שלמה לפני
סילחמה זו, הבאנו את צעירי ישראל
ללבנון, והם נפגעים שם
בהמוניהם.
לא רק בניין זה קרם תחתיו. כל מדי ניותם
של בגין ושרון קרסה תחתיה, וקברה
הרבה צעירים טובים מתחת להריסות —
שלא לדבר על כל האלפים שנקברו מתחת
להריסות הבתים בביירות המערבית, ב עת
ההפגזות וההפצצות שנמשכו שם ללא
הרף 81 ימים ולילות.

ךלה אנחנו עושים שם עדיין?
י את היתד, התגובה הראשונה של הרבה
אזרחים בישראל עם היוודע האסון.

לשם מה יש סימשל צבאי יש
צור
היא עיר מוסלמית. יכול מישהו שם
להפליג בשבחי צד,״ל לפני המצלמה, תחת
עינו הפקוחה של איש שרות־הביטחון-וד
כללי.
לא חשוב מה הוא אומר. חשוב מה הוא
צופן בליבו.
תושבי צור שונאים את צד,״ל. לגביהם,
צה״ל הוא צבא זר, כובש, וצבא כובש
בקרב אוכלוסיה עויינת חשוף לפיגועים.
בצור ובסביבתה יש אוכלוסיה פלסטי־נית.
יש שם מגורשי עין־אל-חילווד, ורא־שידיה,
שבתיהם נמחקו מעל פני האדמה
על-ידי דחפורים ישראליים. קשה להא מין
שהם רוחשים כבוד רב לקדושת ה בניין
שבו שוכן מטה צה״ל.
מה אנחנו עושים בצור? מה אנחנו עו שים
בלבנון כולה?

לבנון היא ויאט־נאם הישראלית.
ככל יום של שהותנו שם אנחנו
נספגים עמוק יותר אל תוך הבוץ.

בלבנון הורגים הכל את הכל. רק מטו רף
מכניס את צה״ל אל תוך מציאות זו,
ומשאיר אותו שם. שום דבר טוב, ממש
שום דבר טוב אינו יכול לצמוח משהותנו
שם. היא מוכרחה להביא עלינו אסונות מ כל
הצדדים ומכל הסוגים. מה שקרה ב צור
הוא רק אחד מיני רבים הצפויים בכל
רגע.
ווי

ס־ קול הטלוויזיה קלט את קריא ״
תם הנואשת של המצילים לעבר הק בורים
מתחת להריסות: השמיעו קול!
יש חשק להפנות קריאה זו אל אזרחי
ישראל כולם: אתם שם, השמיעו קול!
כל הקבורים מתחת למפולת המדינית
והצבאית הזאת:

למען השם,

השמיעו

קול:

דגם חדש נוסף במשפחת סובארו: סובארו 5/700 דלתות —
המכונית הקומפקטית הגדולה והחסכונית, המציגה הרמוניה
של שיאים שיצרני רכב רבים חולמים עליהם אך סובארו היא זו
שהגשימה אותם.
פאר חיצוני. הידור־פנים מירב׳ .טכנולוגית מנוע ורכב עליונה.
מתלים נפרדים לכל גלגל. מערכות עצירה כפולות נפרדות.
מושבים אחוריים מתקפלים העושים את הסובארו 700
רב־תכליתית. חסכון מדהים בצריכת הדלק ובהוצאות האחזקה.
קשה להאמין עד שרואים. בואו לראות.

דגמי סובארו 1983 לבחירתך :
226,205.שקל* סובארו 5 / 700 דלתות :
236,106.שקל ¥סובארו סטיישן /גג גבוה:
312466.שקל -¥סובארו 4 / 1300 דלתות:
* סובארו 3 / 1300 דלתות:
— 309,453.שקל
־ -¥סובארו 4 / 1600 דלתות :
396,853.שקל 434,481.שקל* סובארו 1600 אוטומאטי 4 /דלתות :
סובארו 1600 קסטום 4 /דלתות :
417,737.שקל* סובארו סטיישן 5 / 1600 דלתות :
426,431.שקל* סובארו טנדר : 1600
334,029.שקל• -¥סובארו הרדטום 2 / 1800 דלתות :
429,502 שקל* סובארו אוטומטי 4 / 1800 דלתות :
462265.שקל* סובארו סטיישן 1800ם׳\\ 5 / 4דלתות 467,107 שקל
•¥סובארו סטיישן אוטומטי 5 / 1800 דלתות 484,000 שקל
377,568.שקל* סובארו טנדר / 1800 סז\\: 4

* ה מ חי רי ם כוללים מע״מ, לפי מחירון ה חבר ה מיו ם 9.11.82
העשוי לה שתנות מעת לעת 31.077 = $1 שקל.

מוטים מראים בסובגויות הנווושות ובנציגות
תבלשדית רישואר:

יפנאוטו בע״נז

|תייאיוחי1צחק־שדה 28־טי 338861 .

סובארו 700

מכוניתטלשיאיסתאמיתות

דברו א ל׳ 11 אמח!
12 שעות אחרי מותו של ליאוניד איייץ׳ ברז׳נייב
עדיין לא הודיעו אמצעי־התיקשורת הסובייטיים על ה מאורע
הטראגי.
אבל אזרחי ברית־המועצות ידעו. היו סימנים. בטלווי זיה
של מוסקווה הוחלף קונצרט קל של תיזמורת הצבא
האדום בתקליטים קלאסיים. בתוכניות הרדיו חלו שינויים
דומים. כאשר נוהגים כך יודע האזרח הסובייטי שקרה
משהו. מישהו חשוב מאוד מת.
אני מניח שזה מכבר התפתחה שם שפת־צופן, וישידדעי-
דבר יודעים לפענחה בנקל. לפשל: אם במקום באלט
מקרינים בטלוויזיה את שוסטקוביץ, משמע שמת חבר
הסובייט העלית. אם משדרים את צ׳קובסקי, זה חבר
הפוליט־בירו. אך כאשר משדרים את הר ואי ק ה של
בטהובן, אומר לעצמו כל אדם בין ברסט-ליטובסק וולא-
דיווסטוק: זהו זה. ברז׳נייב השיב את נישמתו למארכס.
היינו יכולים לחייו על מינהג אינפנטילי זה, לולא
דבק זה מכבר גם בנו.
זה התחיל בפילחמת־הלבנון. שוב לא סיפרו לנו על
שום אסץ. כישלון או תקלה במילים פשוטות וגלויות.
הכל נצפן בשפת־צופן. אם ביום מסויים נהרגו 21
מחיילינו, בקרב שהיה מיותר לגמרי, לא הודיעו לנו זאת.
חסו עלינו, ועל שר־הביטחון. הודיעו תחילה ש״יש
גפגעים לכוחותינו.״ כעבור יום רמזו שהיו כמה הרוגים.
ורק ביום השלישי או הרביעי נודע, בהודעה רשמית. ש באותו
קרב נהרגו 21 חיילי צה״ל.
כך ביקשו להרגיל אותנו לאט־לאט לגודל המכה,

ולמנוע מאיתנו זעזוע וזעם.
עכשיו עשו זאת שוב. קרה מה שקרה בצור. למן
הרגע הראשון היה ברור כי נהרגו עשרות רבות מחיילינו,
וגם כמד, וכמה עצירים לבנוניים ופלסטיניים. אבל בהודעה
הראשונה לא דובר על כד כלל. אלא על ״נפגעים״ בלבד.
אחר־כד על ״פצועים קל,״ שנשלחו הביתה. כעיבור כמה
שעות החלו מדברים על 10 הרוגים. זאחר־כך על . 13 כדי
להרגיל אותנו, לאנדלאט, לאמת המרה. אך מי שיודע
להקשיב ניחש — לפי נימת-ד,דיבור, ניסוח ההודעות
והבעת־הפנים של הדוברים — כי מיספר ההרוגים יגיע
לעשרות רבות.
זוהי שפת־צופן. כל אם בישראל, שיש לה בן בלבנת,
יכלה לפענח אותה בחושיה. כל ההורים חרדו מן הרגע
הראשון.
אני מציע שממשלת-ישראל, דובריה ואמצעי־התיקשו-
רת השבויים בידיה יחזרו ויתרגלו למחשבה שהם מדברים
אל ציבור מבוגר. אין צורך לספר לנו ידיעות רעות
טיפין־טיפין. את צורך ״להרגיל״ אותנו. וזה גם לא יעזור
לגבי המסקנות.
לכל הרוחות, דברו אלינו אמת!

חאראקירי מ 1סרי
לפני מילחמת הלבנון ביקר האלוף (מיל׳) מתי פלד
באחת מערי אירופה ודיבר שם על בעיות־השלום. מכיוון
שמתי פלד הוא איש הנוועצה הישראלית לנוען שלום
ישראלי־פלסמיני, קל לנחש מה אמר. הידברות עם אש״ף,
מדינה פלסטינית, דו־קיום בין שתי מדינות.
בתום ההרצאה ניגש אליו אחד מנכבדי המקום ואמר
לו :״לפני כמה שבועות היה כאן גנרל ישראלי אחר, ו הוא
אמר לנו את אותם הדברים בדיוק.״
פלד תמה מיהו הגנרל המיסתורי הזה, בעל הדיעות
המתקדמות החבויות, והסתבר שהיה זה האלוף (מיל׳)
אהרון יריב.
בקיץ השתתפתי בסימפוסיון לזכר דדו (דויד אלעזר).
במיסגרת המכון האיסטראטגי של יריב. דיברתי על אותו
הנושא, וגם אני התרשמ תי
כי נותר פער קטן מאוד
בין דיעותי ובין דיעו-
תיו של יריב.
לכן נדהמתי במהלך ה־מילחמה,
כאשר צץ יריב
לפתע כדוברו הראשי של
אריאל שרון. הדבר ד,יכה
רבים בתדהמה — לא רק
בשל השינוי הפיתאוסי ב-
דיעותיו של יריב, אלא גם
ביגלל חוסר־הקולגיאליות
שלו. יריב נקרא אל הטל וויזיה,
בפקודת שרון, כדי
לאפשר את סילוקו של פר האלוף

צבאי אחד,
יריב
(מיל׳) ישעיהו גביש. אמ נם,
גביש רחוק מלהיות
יונה משתוללת. אבל בדיברי־הפרשנות שלו העז למתוח
ביקורת על המיבצע של שרון שבא לנתק את כביש
ביירות־דמשק( ,אחרי שיאנוש נחל כישלון מוחץ בנסיונו
לנתק את הכביש ליד שתורה) .מיבצע זה לא היה רק
הפרה גסה של הפסקודהאש (בחסות שקרים בולטים)
אלא גם עלה בקורבנות רבים. גביש אמר כי ניתן לפתור
את הבעיה באמצעים אחרים.

למחרת היום סולק גביש מן המירקע, והופיע בו יריב
— שהיה מוכן להצדיק ולהסביר כל מהלך של שרץ.
רבים מידידיו וממכריו של יריב תמהו אז מה הניע או תו
לבצע חאראקירי מוסרי מסוג זה. התשוקה ללבוש
שוב מדים ולהיות מעורב במאורעות ז תפיסה מסולפת
של פטריוטיזם ז הפכפכנות ז קארייריזסז
השבוע ראיתי את יריב שוב על המירקע. מסתבר כי
חזר והיה ליונה. הוא דיבר על ״איסטראטגיה של פשרה״
(איזה מילים!) .לא אש״ף, חלילה, אבל...

היתד, נמנעת המכה ליוקרת ישראל ולמעמדה בעולם. גם
חייהם של כמה מאות גברים, נשים וילדים היו ניצולים.
אם תחקור הוועדה מחדל זה לעומקו, תחשוף בלי
רחמנות את האחראים לו ותגיש את ההמלצות הנכונות,
אין לי ספק שניתן יהיה לסיים את הפרשה כולה בלי
נזק נוסף לממשלת־ז־,ליכוד. מבלי לפגוע בזכות הוועדה
להסיק מסקנות כראות עיניה (״סוב יודיצה״ וכר) ,הרי
מתבקשות ממש ההמלצות הבאות:
(א) מנהל רשות־השידור הבריטי יתפטר ויפרוש ל-
גימלאות.
(ב) יורשו ימונה על־ידי מישרד ראש־ד,ממשלה ב ירושלים,
תוך התייעצות עם המוסד למודיעין ושרות-
הביטחון הכללי.
(ג) כתב הבי־בי־סי בביירות יודח מתפקידו ויעבר
לצ׳אד הדרומית.
(ד) מוסדות הבי־בי־סי יפרסמו התנצלות רשמית ו יבצעו
רפורמה יסודית, שתבטיח כי מיקרים מבישים
כאלה לא יישנו בעתיד.

ל שתוק למען ה מולד ת

אני גם קורא בעיתוני חוץ מאמרים של הפרופסור
שלמה אבינרי, המסביר בלשון ההגיוי הצרוף מדוע יש
לנקום מדיניות יונית. קשה להאמין, אבל זהו אותו
אבינרי אשר הטיף בעיצומה של המילחמה להסתערות
על מערב־ביירות. אילו התקבלה עצה זו היה זה גזר-דין
מוות למאות רבות של חיילי צה״ל (אני מקווה שאחדים
מהם קוראים עתה שורות אלה) ולרבבות אזרחים לבנו ניים
ופלסטיניים.
הדבר נמנע ביגלל התנגדותם העיקשת של כוחות
אש״ף. אך כאשר אלה פונו, נכנס צד,״ל למערב־ביירות,
כעצת הפרופסור. התוצאה היתד, השחיטה הנוראה במוד
נות־הפליטים.
גם מנחם מילסון לא נעדר. שמעתי שהוא ד,ירצה זה
עתה לפני מוסד אמריקאי מכובד מאוד לעניינים בינלאו מיים.
הוא היה סביר והגיוני, יונה ממש. איש לא יכול
היה לנחש, על פי דבריו, שהוא היה אבי אבות המדי ניות
הפאשיסטית (מצטער, זוהי המילה הנכונה) בשטחים
הכבושים.
המוסר היהודי אומר ״מודה ועוזב — ירוחם.״ אילו היה
מישהו מכל המכובדים האלה מודה, והיה מבטיח לעזוב,
הייתי מציע למחול, אם כי לא לשכוח. אך איש מהם
לא הודה. כולם פשוט ממשיכים כאילו לא קרה דבר,
וסומכים על הזיכרון הקצר של הבריות, או על הנטיה
הרחמנית של היהודים.
אני מציע שלא למחול ולא לשכוח. כי יונים אלה של
ימי־שלום, ההופכות בדלילה ניצים של ימי-מילחמה,
מסוכנות מכל עוף דורם. הם, המוכנים להצדיק כל נבלה,
לתת אליבי לכל זוועה. כשהם משתמשים באשראי שניתן
להם כ״יונים״ כדי לחפות על אנשי־הדמים, מהווים ברגים
חשובים במכונת־המילחמה. הם נהנים משני העולמות —
של זימרי ושל פינחס.
אני מציע ״איסטראטגיה של זיכרון.״

מי א שם
איני מבין את ועדת-החקירה בפרשת ביירות. היא
יושבת על המדוכה ימים ולילות, חוקרת פה, חוקרת שם,
ואינה מגיעה אל העיקר.
אני מודה שגם בי האשם. כבר ניסחתי מאות שא לות
לוועדה, ולא הגעתי אל השאלה העיקרית. גם אני
לא ראיתי אותה, אף שהזדקרה המש לנגד עיני.
וזו השאלה: מדוע שידר הבי־בי־סי את הידיעה על
הזוועה במחנות-הפליטים רק ביום השנת אחרי־הצהריים,
כימעט 48 שעות אחרי התחלת הטבח?
כתוצאה ממחדל נו1א זה, נודע הדבר לראש־ד,ממשלה,
מר מנחם בגין רק באותה עת. האדם היחידי, שיכול היה
לצוות על אריאל שרון ורפאל איתן לשים קץ לזוועה,
לא ידע עליה.
אילו שידרה התחנה הבריטית את הידיעה ביום החמישי
בערב, כאשר החלה מתפשטת ״ההרגשה הרעד,״ בין
הקצינים במקום, או לפחות ביום השישי בבוקר, כאשר
הדו״חות על מעשדדהטבח החלו מתגלגלים בין הדרגים,

בלפור בריקנר הוא רב יהודי, שהצטיין בארצות-
הברית במאבק הציבורי נגד המילחמה בוויאט־נאם. לאח רונה
גם השמיע את קולו ברמה נגד הפלישה שלנו לל בנון.
איש עיקבי.
לא מכבר סיפר בריקנר בתוכנית־רדיו אמריקאית פרט
מעניין: בימי פעילותו נגד מילחמת ויאט־נאם ביקרו
אצלו נציגים של ממשלת-
ישראל .״הם אמרו לי ש מוטב
שאחדל מביקורתי,
שמא יתרגז הנשיא ניב־סץ
ויפסיק את אספקת מ טוסי
הפאנטום לישראל.
דחיתי עצה זו על הסף.״
עיתונאי יהודי התקשר
עם בריקנר כדי לקבל אי שור
לסיפור. והרב גילה
לו סיפור נוסף. הוא נגע
לדמות דתית נערצת — ה רב
אברהם השל, מגדולי
הוגי־הדיעות הדתיים של
היהדות האמריקאית, צא צאם
של כמה מגדולי הח כריקנר
סידות.
גם השל התנגד ל-
׳מילחמת ויאט־נאם, וגם א ליו
בא ״נציג בכיר מאוד,״ של ממשלת-ישראל. גם לו
נאמר שאם לא ינמיד את קולו, יפסיק ניכסון את מישלוח
המטוסים לישראל.
מכיוון שהשל נפטר ב ,1972-ברור כי האיש שנשלח
אליו (יצחק רבין? שימחה דיניץ? אבא אבן?) בא מטעם
גולדה מאיר.
האם רק במיקרה נוצרה בעיני רבים אסוסיאציה מב הילה
בין מילחמת ויאט־נאם והפלישה ללבנון — וגם בץ
הטבח במי־ליי והטבח בשאתילא ובצברה?

מבט לשע 1ן
בימים העצובים ההם, בטרם זכינו בטלוויזיה משלנו,
בא אלי פעם צוות של הטלוויזיה הגרמנית. קודם לכן
ביקר במצריים ובירח, וערך שם סיור במיתקני הטלווי זיה
המקומיים.
בבדיחות הדעת סיפרו לי הגרמנים על החוויות שהיו
להם. הסיפורים היו משעשעים ביותר. שתינו בירה ר
התגלגלנו מצחוק. הדבר הכי מצחיק היה שבשתי האר צות
אין הזמן קובע בטלוויזיה. השידורים מתחילים כש הם
מתחילים, ומסתיימים כשהם מסתיימים, בלי קשר
ללוח־הזמנים הקבוע. חדשות השעה 8.00 יכולות להתחיל
ב־ 8.05 או ב־ — 8.17 הכל לפי מצב־הרוח וכללי
הברדק.
בשביל הגרמנים, היה זה שיא הצחוק. מי שמע אי־פעם
שתוכנית, האמורה להתחיל בשעה , 10.00 מתחילה

*ב* 9.55 או ב־? 10. 08
השתתפתי בהנאתם, והבטחתי להם שאצלנו זה לא
יכול לקרות. כאשר תהיה לנו, באחד הימים, טלוויזיה
משלנו, הכל יתחיל בדיוק על השניה.
• צחוק־צחוק, אבל עכשיו יש לנו טלוויזיה — ולוח־הזמנים
הישראלי יכול להתחרות בלוח הירדני או המצרי.
לא שמתי לב לכך, עד שהתחלתי להשתמש במכשיר-
וידיאו כדי להקליט תוכניות שאני מעוניין לצפות בהם,
אך המשודרות בשעה שאני עסוק בעניינים אחרים. אני
מעיין בלוח־הזמנים המתפרסם, ממזן את המכשיר לשעה
היעודה ומפעיל את המנגנון. בשובי הביתה מסתבר כי
חסרה ההתחלה של תוכנית אחת, או הסוף של תוכנית
אחרת. הזמנים פשוט לא כל־כך הסתדרו לעורכי התחנה.
אז מה? מד, הן כמה דקות לכאן או לכאן, כשכל הנצח
לפנינו?
הכימאי פיטר פריי אמר פעם שיש לנו טלוויזיה
של המאה ד . 19-,זה מוגזם, אולי. אך אין ספק כי מבחינה
טלוויזיונית הצלחנו סוף־סוף להשתלב במרחב.

בלאופונקנז
ב 14-ת שלומים

^5יר

1 8 1 3 1

יתב-י^־

עכשיו, אתה בגר לא צריך להתפשר

...כי בתנאים כאלה, גס טלוויזיה יוקרתית
כמו בלאופונקט לא תגרום ל׳׳חוריס״

בתקציבן.
קח לך היום טלוויזיה מהשורה הראשונה
בעולם, טלוויזיה שאינה מתנת פרנסה
לטכנאים ותהנה ממנה עוד הרבה שנים.
קרו לך בלאופונקט היום, וגמור לשלם רק
בעוד 14 חודש.
בלאופונקט: טלוויזיות צבעוניות, ווידיאו,
סטריאו — פאר תוצרת גרמניה.

בלאופונקט-בכל מחיר

היבואן הבלעדי:
טרכף יבוא בע״מ ,
בוגרשוב 70ת ״ א טל. 293005 :

תל־אביב: מרכז שיווק ישיר, בן־יהודה 1ת״א ; וידאו קלסיק, אבן גבירול ; 54 שיווק הוגן, דיזנגזף סנטר, לבל אליהו, שד׳ ירושלים 29 יפו ; אלרד, אלנבי ; 106
אורית, אחד העם •! 19 גבעתיים: נתנאלי, בצנלסון • 18 נתניה: רדיו אלחוט׳ ,ויצמן ; 5טלרן, ויצמן ; 18 רדיו צליל, שמואל הנציב ; 3חשמלית, שמואל
הנציב 26י• רעננה: בועז שרותי טלוויזיה, בורוכוב 24ו • הדרה: חשמלית, הרברט סמואל ; 80 שוייצר, הרברט סמואל • 168 חיפה: טרקלין השמל זילברשטיין,
הנביאים ; 25 צביקה בית הסטריאו, הנביאים ; 12 יהודה אטיאם, הנביאים ; 15 סימפוניה חיפה, הרצל ; 85 אריה מכשירי חשמל, רה׳ נטיב * 2קרית־אתא: שפרן
העצמאות ; 38 פטמן, העצמאות ; 50 ויזגר, יוספטל • 55 קרית־ביאליק: קול־ אור סביניה, השקדים ,2סביניד, י • נהריה: טלסטר ליבוביץ, תחנת אגד, שדרות
הגעתון # 3קרית־מוצקיז: פלג, השופטים • 13 נצרת: סלון סביון, רה׳ סביון #1 3אשדוד: חשמל כהן, מרכז מסחרי ד רמלה: אסתר אוניברסל, ביאליק • 12
ירושלים: צדוק שיר, שמאי ,23 רדיו מאין, רה׳ לונץ ; 5סבטיני, צלאח א־דין • 1 32באר שב ע: א.א. אלקטרוניקה, העצמאות ; 48 סלון איתני, רה׳ הפלגו״ח 65
(ליד קולנוע מרכז) • 1חולת: סלון חולון ׳,סוקולוג 9 82 רמת השרון: סנסור, סון קולוב # 42 ראשדן־לציון: עלפי, הרצל ; 103 אמנון ברנפלד, רוטשילד • 39
רחדכדת: חזי אלקטרוניקה, בית־הפועלים ; 4סלון אלקטריק, הרצל • 1 187 נס־ציתזז׳ :פינהלשטייז. רחוב ויצמז • 1בית־שטש: שטיינברג. מרכז מסחרי.

אנשים
י מד, מחביא סגו־השר ד ג
שילנסקי, בתיק העבודה שלוז
כאשר בא למצודת זאב להא זין
לדברי אריק שרץ, ב יום
החמישי שעבר, דרש ממ נו
איש הג״א -שהיה מוצב בכניסה
לבניין, שיפתח את תיקו.
שילנסקי סירב, וכשראה שה חייל
מתעקש אסר :״אני מש איר
את התיק בחוץ ולא אכ נס
איתו.״ הוא השאיר את
תיקו במכונית, חזר, ספח על
שיכמו של החייל ואמר :״טוב
טוב, אתה ממלא את תפקידך
כמו שצריך.״ לפני 30 שנה
נתפס שילנסקי בפתח מישרד־החוץ
כשבתיקו פצצה, ונשפט
על כך למאסר.
• 9 1למרות ששר־האנרגיה
הפורש יצחק כרמן הודיע
שאינו מתכוון לטפל במחליפו
יצחק מידעי, אין השר הנכ נס
שומר על הפסקת־אש מי לולית.
מודעי סיפר, שכאשר
חזר למישרד־האנרגיה מצא 13
ועדות, שלא היו קיימות כש עזב
את המישרד .״כולן הוק מו,
כדי שאי-אפשר יהיה לק בל
החלטות. כשבאתי למישרד,
עמד תור של אגשים שחיכו
להחלטות, שברמן כל הזמן דחה
אותן.״
׳ 9ברמן נשאל מי מנהיג
הליברלים. תשובתו :״זו מיס-
לגה שאינה צריכה מנהיג.״
׳ 9מה היה מעמדו של
יעקב טימרמן כאשר ישב
בכלא הארגנטיני ז עורך־הדין
אהרץ פאפו התלונן בישיבת
הוועד־המנהל של רשות-
השידור, שיעקב אחימאיר
הפך את טימרמן, העיתוגאי
השמאלני, ל״אסיר ציוך, ב מהדורת
מבט שאותה הגיש,
והודיע לצופים שהוא ישב בכ לא
בעוון פעילות ציונית. באו תה
מהדורה דווח שבנו דניאל

סגן־השר אינו פותח את תיק 1ל ב די ק ה ביטחתית.
איך הפך יעקב טיסרסן לאסיר־צין ן
1מ ה יאמר אבא אבן למנוזין. א שיף

׳ 9סאפו התייחס לעובדה
שמגיש המהדורה אחימאיר,
הרואה עצמו מועמד לתפקיד
מנהל חטיבת־החדשות, לא די לג
על פרטים לא נכונים .״כך
עושים דברים? האם אין אר כיון
ז הארכיון בטלוויזיה הוא
זיכרונו של אחימאיר?״

׳ 9מאזיני התוכנית יש
שאלות של יצחק אלץ, שבה
השתתפו סגנית שר״החינוך
מרים תעסה־נלזר והח״כים

שולמית אלוני ושלמה לו־

רינץ, לא ידעו שפאפו היה
אמור להשתתף בתוכנית, אך
לא הגיע. מפיקת התוכנית
שרה בן־ יהודה הודיעה ל-
פאפו שעליו להמתין למונית
ליד ביתו, בדיוק בשעה 8בע רב.
פאפו המתין בגשם סוחף,
ומשראה כי המונית מאחרת —
הוא עלה לביתו, טיילפן ללפיד
והעיר אותו משנתו ה מוקדמת,
טילפן לאולפני הטלוויזיה
בירושלים ולמקום הק־לטת־התוכנית,
בפאקולטה לחק לאות
ברחובות, אך לא הצליח
למצוא את המונית שלו. מונית
זו אספה את אלוני בביתה ב-
כפר־שמריהו ודילגה על ביתו
של סאפו.
9ח״כ אבא אכן נשאל
מה היה אוסר לראש אש״ף
יאמר ערפאת אילו היה פ ד
גש בו ,״לך להתגלח לפני שאני
מדבר איתך,״ היתד. תשובתו
של מי שנחשב פעם הדיפלומט
הבכיר של ישראל.
׳ 9אבן מסיים בימים אלה
את כתיבת סיפרו על הדיפלומטיה.
הספר יופיע באר-
צות־הברית, ויהיה מעין המ שך
לסיפרו הקלאסי של הא־רולד
ניקולסץ אמנות הדיפלומטיה.
אבן טוען, שהוא מע דיף
לעסוק בדיפלומטיה תחת
לכתוב עליה. כשנשאל אם הוא

חוט תורגמן

נו שקת ללחי בעלח, אבר ח ם תורגמן, מפקד מי שטרת מחוז תל״אביב.
על ל חיו השגיח נו שקת בתו בת ה 1מירב (משמאל) .השלושה באו
לפ תי ח ת מיסעדה. כ שהתבק שה רוזט להצ טלם עם בעלה, סיפרה ששנים נמנעה מל ה צ טל ם עימו.

שהעניקה את הפרסים, אלי ״
קיס ירץ. אפרוני התייחס
לשבחים בעל־פה ששמע על
עצמו. הוא סיפר, שכאשר היה
בראשית דרכו שיבח פעם את
השחקן יהושע ברטונוב.
בעיני השחקן הקשיש עמדו דמ עות
והוא אמר לאפרוני :״למה
אתה לא כותב את זה ז״
! 9אפדוני סיפר שהמיפגש
הראשון שלו עם תיאטרון היה
כאשר אביו שיחד שומר בה־בימה
בנקניק וזה איפשר לאם־

חיקויים של השחקנים שיש בו
מולד. חנה רוכינא לא
היתד, מרוצה מהחיקוי, ויהד
שע ברטונוב לעומת זאת קרא :
״זה ממש אני !״
! 9לילי שרץ באד, לתצו גת
אופנה של עודד גרא עם
מעצב האופנה שלד, נ׳רי
מליץ, שישב לידה. במשך כל
התצוגה הוא לא הפסיק לעוות
את פניו כדי להפגין אי־שבי-
עות רצון מהדגמים של מת חרהו,
שראתה הלקוחה שלו
על המסלול.
הידיעות

! 9כתב סוכנות
המערב־גרמנית,
לי, מונה מחדש בשבוע שע בר
ליושב־ראש איגוד כתבי-
החוץ, אחרי שקודמו דויד
א ק מן, כתב הטייס בארץ, הו עבר
לסין. ברלי, ששימש בע בר
יושב־ראש האיגוד במשך

גידעץ כד
שלוש
קדנציות, החל את דרכו
העיתונאית בהעולס הזה.
! 9השוטרים שהופיעו ב אולמו
של השופט אברהם מ לול
היו מודאגים מאוד. הם
סיפרו לו שחדר־המעצרים של
בית־המישפט ננעל ואין אפש רות
להעלות את הנאשמים ל־אולם־השופט.
אחרי הירהור קל
הציע מלול לברר אם אין בין
העצורים מישהו המתמחה בפ ריצות,
ולהשתמש בשירותיו ל פתיחת
חדר-המעצרים.
91 השחקנית מרים (״צ׳י-
בוטח״) פוקס ניסתה לא אחת
את מזלה בניהול בתי-מאכל
שונים, ולא הצליחה. הפעם היא
עומדת לפתוח משהו חדש. ב יחד
עם המיסעח רפי שאולי
היא תפתח ותנהל פאב אידי־שאי
ברחוב הירקון בתל־אביב.
על־פי שמו, יוגשו בו מאכלים
יהודיים מיזרודאירוסיים.

ארה קרמו

מביט מודאג בשעונו, כסיועצו עול סר־הביטחין לענייני־תיקסורת, אורי דן,
אינו יבול ל הסביר מדוע השר שלו מ א חר. אריק שרון הוזמן לנאו ם
לפני פעילי חרו ת ב״מבודת זאב״ ,ביו ם החמי שי שעבר. בשעה היעודה 8 ,בערב, הוא לא הגיע. אריה
קרמר, שהוא גם טגן*ראש־עיריית תל־אביב, לא המ תין זמן רב וביקש מח״ב חרות, יגאל כהן־אורגד
שיפתח א ת הישיבה. ב״• ורבע הופיע אריאל שרון, בדיוק כאשר כהן־אורגד סיי םאת דבריו.

נחבש בכלא בגלל סירובו לש רת
בלבנון במילואים. לאחר
שמנכ״ל הרשות ייוסף (״טוסי״)
לפיד הסביר, שזה קרה
עקב טעות של עורך המהדורה
גיל סדן, ש״זכר לא נכון,״
התערב יושב־ראש הוועד־המ־נהל
ראובן ירץ :״הטיסר-
סן הזה, עם ההתנהגות שלו,
עוד יעשה את כולנו לחסידי־המישטר
בארגנטינה.״
ה עו ל ם הז ה 2359

רואה עצמו מועמד לתפקיד
יושב־ראש המיפלגה, ענה :
״כשאני שומע את השם מוטה
( גוי ) ,עולה בי מחדש הרצון
להיות מועמד.״

יהודח

9 1שחקן הבימר,
אפרוני, שזכה בפרס אשמן,
זכה בשבחים על מישחקו במח זה
האנרכיסט מסיו של מבקר־התיאטרון
ויושב־ראש הוועדה

רוני הצעיר להיכנס ולראות הו פעה
של חנה רוכינא.
! 9כאשר בא אפר וני ל־הבימה,
ישבו בוועדת-הקבלה
גדולי התיאטרון . .הוא חשש
שהם ידחו אותו, משום שהוא
היה ידוע כחקיין שלהם. כא שר
ראה אותו צבי פריד*
לנ ד, אביה של דליה, הוא
הודיע שהבחינה שלו תהיה

הוא סו חר מעזה, המספק
1 1 | 1 1 1 1 1 11111111ר11
סר טני ם (שרימפס) ל־ס*
\1\ 1 1 1 1 1 ^ 1
ע 1 1 1\ 1
מיסעדות בחיפה ובירושלים. אבו חזירא, שבא עם אשתו לפ תי ח ת
מיסעדה בתל־אביב, סיפר שהוא החל לשווק נ ם בתל-אביב.

בירה מהחבית
אוירה אינטימית
מאכלים מיוחדים
דיזנגוף וסו
ת״א (פסג׳הוד)
פתוח ערב ערב

אי תן

שיחת טלפון
של איש רעב...

מו מחים 7ת ד בו ת תיקנים
(דוקים) ,תולעי עץ, חי ק י
ספרים ובגדים.
דנות-גן, רח־ מודיעין ,18ת.ד2272 .
790114-5-6.70 רעו׳מס־ו* ע סק !
ס&ירח על בריאותך ורכושך

הלו ,״ציינה וילאג״׳!
רציתי להודות על הארוחה
ששלחתם לנו הביתה...

סנעדנן 5

היה לא רגיל...

לתרבנת חדשה
רח׳ הם ,5תל־אביב
פל׳ 297263

הודו בשמי גם לטבח...

יום שלי שי 23*11.82
כ שעה 9.00כערכ

נשתמע בשבוע הבא...
להתראות׳

תתקיים מחאה נגד
המילחמה, תופעה
חולפת?

^גזור/י ושמור/י בפנקס הטלפונים שלך!^
י נ 1111

שיחת טלפון
של איש שבע...

או-קיי אני מחכה ...להתראות׳

צלצל/י

ע נ 1י1

הדב ר ת מזי קי ם

הלו ,״צייינה וילאג״׳ז
היינו רוצים להזמין ארוחה
סינית לזוג הביתה...
על מה אתם ממליצים* יי
אגרולס למנה ראשונה, כן...
בשר בקר ברוטב צדפות, כן...
אורז מטוגן ...בטח ...וליציי
למנה אחרונה...
יופיי תוך כמה זמן זה יגיע?
עשרים דקות...
ואיך אני משלם? אה 300 ...שקל
בלבד לכל אחד, בציק או בכרטיס
אשראי ...אגדה!

ל״צייינה וילאג׳

יזיז\׳

יגזור/י ושמור/י בפנקס הטלפונים שלך1

דיון כהשתת פו ת:

103-491873
וארוחה סינית 1
יוצאת אלייך!

קרנבל

בדיו

פרופסור זהר
בן־אשר
(חיילים נגד
שתיקה)
בני ברבש
(שלום עכשיו)
תמי ברגר
(הוועד נגד
ה מי לחמה
בלבנון)
דורון וילנר
(יש גבול)

צלצל/י

ל״צ׳יינה וילאג״׳

103-491873
וארוחה סינית
יוצאת אלייך!

תן טומב לח״ד

תעריפון המנויים של
החל 15.11.82*13
ל סנ הבסקל

ב 2 4 -ת ש דו מ -ם

״מדינה טורם״ מציעה לך לצאת בפברואר לטיול מטרף
בדרום-אמריקה :
הקרנבל בריו. מפלי איגווסו, בואנוס-איירס, ברילוצייה. לימה.
קוסקו. מאצ׳ו-פיצ׳ו, מקסיקו ואקפולקו. הטיול כולל טיסה הלוך
ישוב. נסיעות, בתי מלון דרגה א׳ ,ארוחות-בוקר, וסיורים באתרים.

כל הטיול ניתן לך בעיסקת תשלומים מפתה
24 תשלומים חורשיים של 8202
בהוספת מקדמה.

*. 1ודינה טורט ת״ א -בן יהודה 95 טל 03-240181-2-3-4 .
מדינה טורט חיפה -שדי הנשיא 117 טל 04-88724-5-6 .

בארץ
מחיר חעיתון

הואאזת
מ ס לו ח

1266

105 +

נ 4ע.מ.

206 +

להעי סג ה
סוי״ג

= 1577

ב*קל

900

דמי המנוי לארצות חוץ
בדואר אוויר

אירופ ה

510 + 1266

266

2042

1200

ארה״ב, קנ ד ה, מ ק סי קו

+ 1230 + 1266

374

2870

1600

ארגנ טינה, קולו מ בי ה,
ונעואלה, ברזיל, פרו,
או ס ט רלי ה, ניו זילנד

דרו ם־ אפריקה, טוגו,
קני ה

+ 2160 + 1266

514

3940

2200

הב ס+ 1354 + 1266 ,

393

3013

1700

פנ מה, טאיוון, יפן

+ 1691 + 1266

443

3400

1850

תאילנד, חוגג קונג, סינגפור,
קו רי א ה, יפן, ט איוון

+ 1354 + 1266

393

3013

1700

אנ שי ם
איך מגדיר את עצמן
״הרב ,,בהגא 1מי יחליף
החב״ ים בכנס ת
1סידדי-עבדדה שונים יש
לשרי הממשלה. דויד לוי
אינו עובד בימי שישי. סגן-
ראש־הממשלה נמצא בביתו ב־בית־שאן
כבר ביום חמישי
בלילה, וישיבות־ממשלה ביום
שישי בבוקר מקלקלות לו את
חום שת סוף־השבוע. זזוא יושב
יום שלם בלישכתו, ונוהג ל צאת
ולאכול במיסעדות בירו שלים,
ולא במישרדו. סגן-
ראש-הממשלה השני שימחה
ארליך עובד ס־ 8בבוקר עד
השעה 1בצהרים. אז הוא
יוצא לאכול במיסעדה בתל-
אביב, והולך לנוח. בימים שב הם
מתכנסת מליאת הכנסת
הוא עולה לירושלים בשעה .4
בימים אחרים הוא נשאר בבי תו.
שר-הפנים יופך דורג
אינו עובד יותר משש שעות
ביום, בדרך־כלל עד שעות ה צהרים.
אחר־הצהרים הוא יו צא
לכנסת. שר־החוץ יצחק
שמיר עובד בלישכתו בדיוק
עד השעה . 1זמן מה קודם
הוא מתחיל להיות חסר*ם בל-
נות, ובהגיע השעה הוא רץ
לביתו לאכול. אחרי מנוחה הוא
חוזר לעבודה, ועובד עד שידור
מהדורת מבט. שר־הביט*
חון אריאל שית מתחיל את
יום עבודתו ב־ 4לפנות בוקר
ועובד עד אחרי-חצות. יש לו
שני נהגים העובדים יום־יום
במישסרות. למרות מימדי גופו,
הוא כמעט שאינו אוכל בצורה
מסודרת. שר-האוצר יורם
ארידור מתחיל לעבוד לפני
השעה 8בבוקר, ונמצא בליש-
כתו עד אחרי שידור מהדורת
מבט. מספרים עליו, שאינו יוצא
אפילו לאכול במיזנון מיש-

רדו, ושהוא נזון מכריכים. שר-
הכלכלה יעקב מרידור מסת גר
שעות במישרדו, ואיש אינו
יודע מה הוא עושה שם. כח לק
מפעילותו הוא מתכוון לש נות
בקרוב את שם מישרדו
ל״מישרד לתיכנון כלכלי״.
! 0בביקור שערך הפנתר
השחור העצמאי, מוני יקים
בניריורק, הוא פגש ברחוב
את. הרב״ מאיר כהנא.
״תשאר בארצות־הברית, כאן
המקום שלך. לא צריך גזענים
נוספים בישראל!״ ,קרא לעב רו
הפנתר. חברו של יקים,
שאינו מכיר את ״הרב״ ,התערב
בחילופי הדברים ושאל
את כהנא אם האשמותיו של
חברו נכונות. השיב הרב :״אני
נאצי !״

בוקי שני,
שר-הבריאות אליעזר שום־

בתו של

טלו ניהלה את מרפאת־השי-
ניים של בעלה, אמנץ. באח רונה
היא שינתה עיסוק. ביחד
עם חתה רייכמן, שעבדה
כסייעת־שיניים במירפאה, היא
תפתח חנות לחפצים מיד שניה
ברסת־גן. רייכמן, בת קיבוץ
חניתה. טוענת כי השינוי מת אים
להן, כי שתיהן הן בנות
אותו מזל, מזל אריה.
! 0אחת הדמויות הציוריות
באוניברסיטת תל-אביב במשך
שנים היה אמיר (״החתול ב מגפיים״)
ישי• הצעיר, איש
חרות, פעיל אגודת הסטודנ טים,
בעל השיער הגולש, היה
נוהג לנעול מגפיים גם בקיץ,
וכך זכה בשמו. לפני שש שנים
הוא הושעה לצמיתות מהאו־

מוס׳ אוואסט׳

מוזג שמפניה בעת ובעונה אחת לשלוש כו סו ת. שחקן הכדורסל של
מכבי תל״אביב בא עם חבריו לקבוצה וידידים קרו בי ם ל״ מי סב א ח ״
לחגוג א ת נצחונם על יריב תם הק שה בגביע אירופה. לכבוד ה מ סיב הנפק קו בקבוקי -שמפניה. במעסה*
ה קונ ד ס מבי טי ם דורית, אשתו של לו סילבר ; תמי בן־עמי, ידידתו של או ל סי פרי ו א חד מבעלי ה מ קי ם.

ניברסיטה בגין מעשים בלתי-
כשרים כנבחר האגודה. ישי,
שהיה סטודנט ניצחי, הפך ברו קר
בבורסה.
0 1בסיעת המערך מתלבטים
איך לצמצם את נגע ההי עדרויות
מאולם־המליאה, בעת
ר ענן
ההצבעות החשובות.
נעים הציע, שיתקינו במליאה
50 בובות שעווה בדמויות ה־ח״כים
ויורו להן, באמצעות
שלט־רחוק, כיצד להצביע.
| 0דויד לוי ביקש להיפגש
עם יורם ארידור כדי לח דש
את הברית ביניהם. לדעתו,
משום שהוא גם סגן-ראש-הם מ-
שלה, על שר־האוצר היה לבוא
אליו. ארידור לא קיבל
את הרעיון ואז שלח אליו לוי
שני שליחים, רוברט סמואל
ו א פי יהב. גם אז סירב ארי-
דור. כשראו אלה שבדרכי נועם
לא ישפיעו על ארידור, אירגנו
הפגנת מפוטרים בתוך מצודת
זאב, שמחו על מדיניות האו צר.
גם אז לא הראה ארידור
סימני היענות לפגישה, אולי
משום שהוא סקרן לראות מה
יהיה הצעד הבא של לוי.
0 1איך מצטרפים לתנועת
החרות? תת-אלוף צכיגוב ־
ארי, ראש להק מטוסים בחיל-
האוויר, שהיה מועמד לתפקיד
ראש אגף כוח-אדם במטכ״ל
במקום אלוף משה נתיב, פרש
מצה״ל. גוב־ארי פנה לידי דו,
ח״ כ מאיר שיטרית
מיבנה, שאותו הוא סביר מאז
עזר להביא אנשי־צבא לשכו נת
הווילות במקום. שיטרית
הביא אותו לסגן־שר-החקלאות,
מיכאל דקל, וזה ניסה למ צוא
לו עבודה. הוצע שהוא
יהיה מנכ״ל חברת ערים, אך
אחרי שגוב־ארי, שראה שתפ קידו
יהיה חסר־סמכויות, סי רב.
בדרך דומה נפלה ההצעה
שהוא יהיה מנהל פרוייקט שי קום
השכונות. לבסוף הוא התמנה
מנכ״ל רשות שדות־התעו-
פה, במקום ד״ר המון הר*
אל• מרוב פגישות עם דקל
הוא שוכנע בדרכה האידיאולו גית
של התנועה, והצטרף כח בר
לחברות.

יורם לו!7וב

עומד לשתות א ת כו סי ת הפוגש, שהוגשה
לו ב מ סי ב ה שנערכה בפאב בתל״אגיב.
לוקוב, הצייר המוכר בכינוי ״יורם היפה״ ,סיפר ששמו נעדר
לאחרונה מהעיתונות, משום שהוא מקדיש יותר זמן לעבודה בציור.

ה עו ל ם תז ה 2359

0 1בישיבת סיעת הליכוד
עם ראש־הממשלה היו שהעירו
לח״כ אגודת ישראל אברהם
שפירא, כי הוא פגע בהם
כאשר אמר שח״כים אינם עוב דים
במליאה אלא בבית-קפה.
״מה זה מיזנון־הח״כים, זה לא
בית־קפהז זה בית־כנסת? —
שאל יצרן השטיחים.

מיכל נוי

(מימין) פגשה בחבר ת ה הוו תי ק ה מרגלית
אנקורי. שתי הז מרו ת נפגשו בעבר על בי מ ת
ה מ חז מר המתורג ם ״שיער״ ,ב ת חי ל ת שנות השיבעים, כשמיכל
החליפה א ת מרגלית בתפקיד שילח, גיבורת ה מ חז מר. מיכל היא
אשתו של הזמר דודו זר, ומלבד שירה היא עו סקת גם בגרפיקה.

מנכ״ל

מישרד־ראש־
01 הממשלה
היה אורח טקס בית־העסק
הנזומלץ, שנערך בבאר-שבע
בחסות ראש־העיריה אליהו
נאווי .״לצערי, נאווי לא יכול
לתת לי תואר כזה, כי אני
לא עסק מומלץ. כל מה שאני
מקווה הוא, שכמנכ״ל מישרד־ראש־הממשלה
לא יעשו ממני
עסק מושמץ.״ שמואלביץ הק דים
לעזוב את האירוע, שאו תו
מארגנת מדי שנה יהודית
שתיל. הוא היה צריך כעבור
שש שעות ללוות את ראש־הממשלה
לנמל־התעופה, בדרכו
לארצות-הברית.

מתי שמואלכיץ׳

יהודה

0רבים מכירים את
שופל כבעליו של הפאב זולה

בצפון תל-אביב. שופל, מנהל־הבמה

קיבל מהזמר את שם המקום.
בשבוע שעבר עזב שופל את
זולה והוא עומד לפתוח מקום
חדש. עד הפתיחה הוא מנהל
מיסעדת חומוס ברחוב ירמיהו,
מרחק קטן מהפאב.

אריק איינשטיין,

! 0שחקן התיאטרון
ליי היה אורח התוכנית חמש
בעיקבווז אחד, וגדפולוג בדק
את כתב־ידו מבלי שידע במי
מדובר .״אתה שחקן תיאטרון
ויכול לעשות תפקידים מאי־כר
ועד רוזן,״ קבע המומחה
לקול תרועות הקהל. בימים
אלה מופיע לוי כאיכר בהצגה
היער, ומשתתף בחזרות בתפ קיד
רוזן באמדאוס.

אורי

בל 1נים

סאת

דני אלה שבו*

שים

יאיר צב! אינו ישן ב לי מ ת ־
ומרדכי ציפורי מ חפ ש את
ה מדליף המנוול
הסרט הסערה מוצג ב קולנוע
גורדון בתל־אביב. ב אופן
די מקרי. העיתונאי אי לן
שאול, שנכח בפסטיבל
הסרטים בוונציה וראה שם ל ראשונה
את הסרט, הציע למ נהל
הקולנוע דאדכן כצו־כיץ,
שאף הוא היה שם, ש יעלה
את הסרט באולמו. בפסטיבל
נכח גם דויד מטדון,
סגן נשיא חברת קולומביה,
ושאול פנה אליו בשמו של
כצוביץ שיבדוק אפשרות הע לאת
הסרט בקולנוע גורדו!..

הידידות, לקפוץ מגג בניין אם־
פייר־סטיים. תשובתי: לא, תו דה.
לא קופצים. ועם כל הידידות
— לא מקפיאים ההתנח לויות.״

סגן שר־החקלאות,
פסח (״פייסי״) גרופר,
לשר שלו — ,שימחה ארליך,
בעניין רצונו להיות שר :״אני
רוצה לעלות כיתה. זו ההז דמנות
שלי.״

• שר־התחבורה, חיים
קורפו, כשנשאל אם יזדקק

1עמי ונטמן

אשתו של ראש עיריית רחובות לשעבר
וח״ב הליברלים לשעבר, שמואל רכט־מן,
באח לתצוגת״אופנה שנערכה בבית ה שופטת העירונית ה מ קו מי ת
אורה לו ס טרניק. א חו תו של רכטמן, לאה ניט (משמאל, חבושת
כובע) ,גרה בלוס־אנג׳לס ונשואה לבנו של מושל קליפורני ה לשעבר.
ה מ אר ח ת, ה שופטת לו ס טרניק, היא גיסתו של ה אמן יעקב אגם.

הסרט תוכנן לקולנוע דקד, וב־עיקבות
ההצעה שהגיש כצוביץ
בתיווכו של שאול, מוצג הסרט
אצלו.

סוכך השבוע
• ראש־ הממשלה, מנ

כנין, בניו־יורק :״הפי צוץ
בצור לא ירתיענו מלה ביא
שלום לאיזור.״

• שר־התקשורת מר-

דפי ציפורי :״כל האמין
ג׳מייל הזה, ערכו כקליפת ה שום.
אם היינו רוצים לסדר
אותו, היינו יוצאים מייד מל בנון
— ואין אמין ג׳מייל.״
• הנ ״ ל, על מדליף מיב־רקו
של שגריר ישראל באר-
צות־הברית. משה ארנס, שבו
הציע להפסיק את ההתנחלויות
לתקופת־מה :״השאלה היא מי
המנוול ומהם המניעים שהניעו
אותו להדליף את זה.״
• ה נ ״ ל, על הרעיון לע צור
את ההתנחלויות :״האמ ריקאים
מבקשים מאיתנו, בשם

לסגן :״אני נמצא מבוקר עד
ערב במישרד. אני לא זקוק
למישהו שיעזור לי.״
• ש ר ־ הכיטחון, אריק
ש רון, אחרי הפיצוץ בצור:
״ישראל תהיה בלבנון כמה
שצריך, עד השגת חוזה חתום
על הסדרי ביטתץ ונורמליז ציה.״

הרםמנחםחכחן, על
עיטור אות מילחמת־הלבנון :
״חיילי צה״ל שעשו את המיל-
חמה ישאו את האות כעיטור
על החזה. הפוליטיקאים שעשו
את ההחלטה ישאו את האות
על מיצחם.״

• ר ח מי ם
אחרוני על שותפו לשעבר,
טוביה אושרי :״הוא חשדן.
יש לו דימיונות בראש כאילו
באים להרעיל אותו.״
• ח ״כמפ׳׳ ם, יאיר
צ בן, על השאלה אם הוא ישן
בשקט כששרון משמש שר-
הביטחון :״אם ראש־הממשלה
ושני סגניו ביטאו בצורה ברד
רה את חששם בזמנו משרון,
כיצד אוכל אני לישון בשקם ז
הרי דרושה מינימום של סולי דריות
יהודית.״

מגחם בגין במויחה עס כמבים א מ רי ק איי ם
ה עו ל ס תז ה 2359

סטודנט, מגיעה לך הלואה!
בוא לקחת אותה!
התוכנית המיוחדת של-בנק
לאומי נותנת לך הטבות ממשיות
ושימושיות :
•הלואה בסך 10,000 שקל לבל
מטרה!

•הלואה נוספת בסך 8,000 שקל
עם סיום הלימודים!
•זכות למשיכת יתר עד 3,000
שקל!
•פנקסי שיקים אישיים חינם!
•עד 500/0הנחה בעמלות על
פעולות בנקאיות שונות!
•חשבונך ינוהל חינם!
•כרטיס כספומט חינם!
•כרטיס אשראי ״ויזה״ בחצי
המחיר (לבעלי הכנסה קבועה).
•הנחות ממשיות במופעי בידור,
אמנות וספורט!
•הנחות במנויים לעיתונים!
•הנחות משמעותיות במאות
חנויות בכל הארץ!
•שי שימושי לכל מצטרף!
• היכנס לסניף הקרוב של בנק
לאומי ובקש להצטרף
ל״קמפוס לאומי״ — התוכנית
שיש לה שיניים.

קמפוס לאומי
התוכנית שיש לה שיניים

בנק לאונו• §

נשים לא עומדות בפני

אוזו מ טקס ה

שלשום בסייגון, אתמול
בביירות מחר באפריקה.
בתנועה מתמדת, במקום הכי
״חם״ בעולם, ברדיפה אחרי
חדשות, ו״להספיק להעביר
לעיתונים לפני שהם נסגרים״.
אוזו מטקסה, לרגעים של
רגיעה.
אוזו מטקסה, עם מים צוננים
וקרח, בין המאורעות הגדולים.
לפני, אחרי ובין הארוחות.
להשען על המרפק
ולהחליף אינפורמציה עם
עיתונאים מכל העולם.
נשים לא עומדות בפני אוזו
מטקסה, גברים שותים אותו.

יירזר* מ\דזרדזרר ר\י׳ייר־

שחסק׳שנס הזח
מוצא האד מהקוף ־ האמנם?

בהופעתו בתוכנית ״זה הזמן״ (ה״ 1בנובמבר )1982
עורר הרב מרדכי (״פופיק״) ארנון ויכוח עתיק יומין,
שנוספו לו בשנים ה א חרונו ת היב טים מעניינים• טעוניו
של הרב ארנון נגד׳ תורת האבולוציה דומים מאוד ל אל ה
של הפונד מנ טליס טי ם הנוצרים, ה מס עירי םאת ארצות-
הברית לאחרונ ה. הפונד מנ טליס טי ם מא מינים בכתבי-
הקודש כלשונם, ללא פירושים ס מליי ם, או א ח רי ם.
מול תור תו של צ׳רלס דרווין הם מעמידים א ת ספר
בראשית• סיפור הבריאה מוגש בעטיפה פסבדו״מדעית
המכונה קריאציוניזם מדעי, הטוען למעמד שווה ל תור ת
האבולוציה ולזמן שווה במערכת־החינוך.
אול ם יותר מאשר בהעמדת אלטרנ טיב ה זו הצליחו
הקריא ציוניס טים לחשוף נקודו ת תורפה ב תור ת ה אבולוציה,
ועוררו ויכוחים סוערים בבתי״מישפט, בבלי-
התיק שור ת הכלליים ואף בספרו ת המדעית. ב הנ ח ה
שהופעתו של הרב ארנון עשויה להוליד התפת חו ת
דומה אצלנו, אצביע על א ח די ם מן ה היב טי ם המעניינים
של הפול מוס הצפוי לנו.
חילוקי״דיעות בתוך ה ק הי ל ה המדעית נוצלו היטב
על״ידי חקריא ציוניס טים כדי להציג א ת תורת האבו לוציה
כולה כשנוייה במח לו ק ת. אחתהמ טרו ת העיקריות
ב מי תקפתם זו היא בעיית הפער בתרשים ה מ או בנים•
דרווין ורבים ממשיכי דרכו האמינו שהאבולוציח
הי ת ה תהליך איטי והדרגתי של השתנות המינים. על

א ת העיקר. העיקר הוא שהמדע מ סוגל חיו ם, בעיקרון,
לתת הסבר סביר לבל ה ת הליך הכביר הז ה על פי
חו קי הטבע, בפי שנתגלו ונבחנו על פגי בדור הארץ
הזעיר שלנו, וזאת ללא הנ ח ת קיו מ ם של כו חו ת על-
טבעיים (למעט אולי או תן 43־ס! שניה הראשונות).
היס טוריוני ם גם ה ם יוכלו ל תרו ם היב טי םאח די ם
לוויכוח. ראשית יגלו שהוויכוח אינו חדש כלל ועיקר
ו מ תנ הל בעצם בהפס קו ת ק לו ת מאז הופעתו של ״ מקור
המינים״ לפני יותר ממאה שנים. מישפט ה קו פי ם
ה מפו רס ם מ טנסי הי ה רק אחדה שיאים שלו. כמו בן
עשויים ה הי ס טו ריוני ם להעלו ת עוד כמ ה אישים על
דוכן הנא שמים. מתברר שבלי לפגוע בגדולתו של דרווין,
היו לו שותפים א ח די ם ביצירת התורה האבולוציונית.
הבולט ביני ה ם הוא כנרא ה אלפרד רסל ול א ס, חזוכ ה
לרהביליטציה אי טי ת ב שנים ה א חרונו ת. תרומתו נח שבת

ברביאטורים, דהיינו קו פי ם המשתמ שים בגפיים ה קדמיו
ת על מנ תלהת לו ת בענפי עצים ולקפץ מעץ לעץ.
מיבנה חצי הגוף העליון של הרמא פי ט קו ס אינו של
ברביאטור.
א ם כן נשאלת ה שאלה כיצד פיתחנו אנ חנו חצי
גוף עליון ״קופי״ ,א ם כבר לפני 15 מיליון שנים
ירדנו אבותינו מן העצים ז י תר ה מזו: בין הרמאפי־ט
קו ס ובין או תו שלד א שה, שכונתה לוטי, והיא
נחשבת כיום לאד ם הראשון, לא נמצאו שום שלבי
ביניים. לוסי, שנמצאה בחבש, היא בתכ 3-וחצי מיליון
שנים. מבאן שקיים פער של כמה מיליוני שנים בתר שים
ההתפת חו ת שלנו.
המצב עוד יותר ח מור לגבי בני־דודינו ה קופי ם.
עבורם לא נמצא שום אב קד מון מזו ה ה בבירור. לחידו ת
אל ה נמצאו ה סברי ם משכנעים פ חו ת או יו תר עד שבאה
הביולוגיה ה מולקולרי ת וסיבכ האת העניינים.

הטנחלוטויסטיס הנוונריס -
•בדיוק נמו נופים אתון -מחפשים
נקותתיחוונה בחוות האבולוציה

ייי

כן חזו, שיימצאו מאובנים רבים המעידים על שלבי
ביניים בהתפת חו ת זו. אול ם רבים מהמ אובני ם החזויי ם
לא נמצאו ומדענים א ח די ם מסבירים זאת בעזרת
תאוריה של התפת חו ת בקפיצות. כלומר — ת קופו ת
ארובות של יציבות (מיליוני שנים) ה ת חלפו ״ברגעים״
קצרים של השתנות מהירה ו אינ טנסיבי ת (רגע אבולוציוני
בזה יכול להמשך כמה עשרות אלפי שנים).
אין ספקש מחלוק ת זו, מעניינת ככל שתהיה בזכות
עצמה, אינה מ טיל הספק בעצם קיו מו של תהליך האבולוציה.
השאלה היא רק כיצד התרח שה או ת ה אבולוציה.
כך גם לגבי מ חלו קו ת דומות. בכינוסי ם הרבים שנערכו
השנה לציון מאה שנים ל מו תו של דרווין, בל טהא חדו ת-
דעים ב סי סי ת בי חסלקבלת תורתו, מעבר ל חילוקי
הדיעות הנוגעות להיב ט זה או א חר שלה. קשה לר או ת
מניין שאב הרב ארנון א ת המידע על חמי שים א חוזי ם
מכלל המדענים הדו חי ם כביכול א ת תורת דרווין.
ה ת קפו ת נוספו ת הזמינו המדענים על עצמם בכך
שיישמו א ת המח שבה האבולוציונית לגבי ת חו מי ם
החורגים בהרב ה מעבר לדרוויניזם. לא רק התפת חו ת
העולם החי מהיצור החד״תאי הראשון עד לילדיו של
הרב ארנון מוסבר ת על-ידי תהליך אבולוציוני, אלא
אף התפת חו ת הי קו ם כולו ; החל מהווצרותם של
ח ל קי קי ה חו מרהב סי סיי ם ביותר, דרך א טו מי ם ומולקולו
ת פשוטות לגושי־חומר גדולים, כמו כוכבים,
גלק סיו ת וכדור הארץ• גם התפת חו ת ה חיי ם על פני
כדור־הארץ מ ת חי להמ מול קולו ת פ שוטות היוצרות מולקולו
ת יותר מורכבות כ מו חלבונים ו חומצו ת גרעין,
היוצרות בסופו של דבר אתהתא החי הראשון.
למעשה, מסוגל היו ם המדע לספר א ת סיפור האבו לוציה
הזו החל משבריר של שנייה א חרי ״המפץ
הגדול״ — או תו אירוע חד־פעמי שבו נוצר הי קו ם מתוך
כדור ק טנ טן של אנרגיה ד חו ס ה לפני כעשרים מיליארד
שנה. רק בנוגע ל״43 השניה הראשונה ( 1״״ 0-000.ב מלים:
אפספ סי ק אפס, אפס, אפס״ .וכן הלאה —
ארבעים ושתים א פ סי םואחת שניח) לא ידוע מ ה קרה•.
מובן שאי-אפשר להוכי ח תאוריה כזו. איש מאי תנו
לא היה שם בדי להעיד שאבן כך התרחשו הדברים.
במו כן, לא בל שלבי ההתפת חו ת הזו ברורים עד תו ם.
לגבי ק ט עי םאח די ם אנ חנו נז ק קי ם להשערות נועזות
למדי, לגבי ק ט עי םאח רי ם קיי מי ם הסברים שונים
שקשה להכריע ביניהם. א מנ ם, הקריא ציוניס טי ם היטיבו
לאתר א ת הק שיים האלה, אול ם לדעתי הםהח טי או

• שחס*1

מדע זה סיפק שעון מ סוג חדש לקביע תהמרחק בין
מינים בעלי מוצא משותף. הכוונה כמובן למרחק אבולוציוני
בזמן. ה שיטה מ בו ססת על ה שוואת ה חו מר
הגנטי (די״אן־אי) של המיני ם, בפי שהם חיי ם היו ם.
מידיעת קצב מוטציות ממוצע ניתן לחשב כמה זמן
נדרש לגנים ז הי ם (של ״ הסב המשותף״) לפתחאת
ההבדלים המצויים חיום. בדרך כלל נמצא ההתאמה
סבירה בין שעון ז ה ובין הקביעו ת הישנות יותר, המבוס
סו ת על זיהוי מ אובני ם וגילם האיזוטופי• אול ם
במיקרה שלנו התקבלה תוצאה מפתיעה. ה שוואת
חדי-אן-אי ו מו ל קולו ת א חרו ת של בני אדם שונים ושל

!אן חורת!האבולוציה חיה
ומשגשגת ,׳מביאה מדי פעס
הפתעות חרושת

צ׳ארלס דרווין
בה חשובה, עד בי חו ק רי םאח די ם מציעים לקרו א
לתורת האבולוציה על שמם של דרווין וול אס במשותף

אל ה, על קצה המזלג, חלקמ הנ קו דו ת שעלו בוויכוחי
םהמ תנ ה לי ם מזה שנים א ח דו ת בעולם המערבי.
לקינוח אני מבקש ל הסיר דאגה מליב ם של אל ה ה חוששים
שמוצאנו אבן מ הקו ף. בכוונתי להציג השערה
הטוענת דווקא א ת ההיפך• זו א מנ ם רק השערה, אך
ב ה חל ט השערה מדעית שיש לה על מה להתבסס, והיא
מעלה א ת האפשרות המעניינת שמוצאו של הקוף
מ ה אד ם !
שני חו ק רי ם ברי טים, ג׳ון גריבין וג׳רמי צ׳רפאס
פירסמו א ת השערתם בשבועון ״ניו־סיינ טיס ט״ ב־27
ב אוגוס ט וב״ 3בספ ט מבר בשנה שעברה. הם מסתמ כי ם
על תו צ או תי ה ם של שני ענפי מחקר חדישים י ח סי ת
ו ר חו קי ם מאוד ז ה מזה > הפלי אוקלי מ טולוגי ה, ה חו קרת
שינויי א ק לי םבת קו פו ת ק דו מו ת, והביולוגיה ה מול קו לרית,
המסביר ה ה תנ הגו ת ם של ת אי ם חיי ם על-ידי
מיבנה ה מול קולו ת ה מרכיבות או ת ם.
על פי מחק רי ם ישנים יותר, ש הס תמכו על פיענוח
שלדים ומאובנים וקביעת גילם בעזרת איזו טופים רדיאו-
א ק טי ביי ם, היה מקובל שאבותינו ה קד מוני ם נפרדו מ אבו
ת ה קו פי ם לפני ב 20-מיליון שנים• במילים א חרו ת,
בערך ב ת קו פ ה זו חלה הס ת עפו ת בעץ האבולוציוני.
מ״הסב״ המשותף שלנו ושל ה קו פי ם התפלגו שני
ענפים: מהאחדהתפת חו הגיבונים, האורנג״אוטנים, ה שימפנזים
והגורילות, ומהשני המין האנושי.
קביעה זו הסתמכה בעיקר על שלדים של יצור
קדמון, ר מ אפי ט קוס שמו, שחי לפני כ־ 15 מיליון שנים
והוא נחשב ל חולי ה הרא שונח בענף המוליך אל בני
האדם( .אם בך, ה הס ת עפו ת הי ת ה עוד קו ד ם לבן).
מני חים שרמא פי ט קו ס.זחהת חי ל להזדקף וללכת על
שתיים, אך הוא גם מעורר סי מני שאלה. מבנה חצי
הגוף העליון שלנו ושל בל קופי ה אד ם אופייני ל-

מידגם מייצג של קופי אד ם גילתה, שנפרדנו מהגיבוגים
לפני כ 10-מיליון שנים, מהאורנג־אוטנים לפני כ״8
מיליון שנים, ומה שימפנזים והגורילות לפני בערך 4
מיליון שנים• היש כאן ס תי ר ה בין שני השעונים 1ה חו ק רים
האנגלים גורסים שאין פה ס תיר הוהם מגיי סי ם
א ת הפלי אוקלי מ טולוגי ה לעזרתם על מנ ת להציע א ת
הגירסה הבא ה :
לדעתם, הרמא פי ט קו ס אינו שייך להתפת חו ת המין
האנושי. הוא מ הוו ההסת עפו ת קו דמת, שנגמרה בדרך
ללא מוצא. בלומר הוא נכחד ולא הותיר יורשים.
סבינו המ שותפים, שלנו ושל כל קופי ה אד ם, חיו ברכיא-
טורים שחיו במרחבי א סי ח עד לפני כ 10-מיליון שנים.
אז, בך מל מדת הפלי אוקלי מ טולוגי ה, החלהת קו פ ת
בצורת ממו שכת וגרמה ל הכ חד ת היערות ה טרופיי ם
שכיסו א ת אסיה• חלקמ או ת ם ברביא טורים קד מוני ם
מצאו מיפלט בשרידי היערות ה א סיניי ם, ומהםהתפת חו
הגיבונים וה אורנג -או טנים. החלקהאחר נאלץ לרדת
מהעצים ולנדוד בחיפוש א חרי יערות א ח רי ם. במשך
נדידה זו, שנמשכה מ או ת אלפי, אולי מיליוני שנים,
הם הזדקפו ל אי ט ם, למדו ללכ ת על שתיים והת אי מו
עצמם לחיי ערבה. ב מילים א ח רו ת — ה ת חיל הלהתפתח
מישפחת האדם. ב סופו של דבר הגיעו ל אפריק ה.
באן עושים ה חו ק רי ם הברי טי םאת הקשר המכריע
בין שני ענפי המדע השונים כל-בך• על פי ממצאי ה-
פליאוקליטולוגים ה חלו היערות להתחד ש ב אפריק ה
לפני כ 4-מיליון שנים — בדיוק בזמן שבו קבעה ה ביולוגיה
ה מול קו ל ארי תאת הפיצול שלנו מהגורילות
וה שימפנזות. על פי השערתם של גריבין וצ׳רפאס
החליטו אז חלקמ או ת ם בני״אדם קד מוניי ם (קרוביה
של לוטי) שהם מוו ת רי ם על המשך התפת חו ת ם לבני-
תרבות ומעדיפים א ת חיי ה מו תרו ת בעצים על-פני
ה חיי ם הק שים של הערבה. מבני אד ם ״עצלנים״ אל ה,
שחזרו ליערות, ה תפ ת חו השימפנזים והגורילות. השערה
זו, אגב, לא רק מיישבת א ת הק שיים שהיו בקשר
לר מ אפי ט קוס ואתהס תי ר ה בין שני השעונים, היא
גם מסבירה מדוע הגיבונים והאורנג־אוטנים ה א סי א תי ם,
שלא ירדו מעולם מהעצים, ה ם ברביאטורים הרבה
יותר מ שוכללים מקרו בי הםה אפ רי ק אני ם, שעברו י חד
איתנו אתה מסע הארוך מ א סי ה לאפריקה•
א ם כן, מס תבר שתורת האבולוציה חי ה ומשגשגת
ומבינה לנו מדי פעם הפתעות מרת קו ת.

פליקסלאור, רתובוס

1שנם חזה

חנו סימן!
ה שותקים אינם יבולים להעיד על כוחו של המיצעד
ב.1973-
כו ח ם עמד להם עד אוק טובר או ת ה שנה, ואנ חנו
— שחגגנו בבר א ת הבר-מצווה — לא רוצים לשתוק.

יפה שתיקה ל חכ מי ם ן!
לא עכשיו.
נאמרים ונכתבים דברים רבים ו חכ מי ם בנושא זה.
בדאי לשים לב לפני שיהיה מ או ח ר מדי. תנו לי נימוק
אחד בעדו, ואני שותקת.
אבל רק א חרי שיידע כל אחד במדינה ה מוכ ה הז א ת
מה הוא לא יקבל ת מור ת ה מיליארדים שיושקעו, ונעשה
כל אחד לעצמו שיתן סימן, תיזכורת ק טנ ה, במה בבר

תרם וכמה נתרם, ולאן כל זה זורם ואםי חלי ט שאינו
מ שחק, שיתן סי מן ברור שהוא בחוץ.
רק אז המי שחק סגור.
תנו סימן.

צפירהיונתן, ק״ביוץ עודיד
• המחברת היא אמו של ליאנר, שנפל במילחמת
מם־הכיפוריס.

מכוזבים
בגין הסתבר
הקורא מגיב על עדות
ראש-הממשלה גווערת ה חקירה.

הפעם
הסתבך בגין לגמרי. או
שדבריו של השר לוי על הסכנה
הצפוייה מכניסת הפלאנגות למ חנות
הפליטים ״נחרתו בזיכרונו,״
או שהיה עסוק בכתיבת נאום ה סיכום
שלו ולא שם לב למה שאמר
לוי. שיחליט — או זה או זה,
אבל לא שניהם!
אברהם בר־אילן, רחובות

״מדינה טורס״ מציעה לך לצאת בפברואר לטיול מטרף
בדרום-אמריקה :
הקרנבל בריו, מפלי איגווסו, בואנוס-איירס, ברילוצ׳יה, לימה,
קוסקו. מאצ׳ו-פיצ׳ו, מקסיקו ואקפולקו. הטיול כולל טיסה הלוך
ושוב. נסיעות. בתי מלון דרגה אי. ארוחות-בוקר, וסיורים באתרים.

איבהמ בו צ ע • הטבח *
הקורא ה מ תיי חסת לדבריו
של שר־הביטחוו, שטען
לפני ועדת כהן כי
״מבצעי הרצח לא נמצ אים
ולא יימצאו על רובן
העדים״.

פוסק מר שרון כבר בראשית
החקירה שכל החקירה מיותרת,
אך מאחר ששלושת החוקרים ה נכבדים
אינם שייכים לקורפוס
של גלי-צה״ל קצרה ידו מלפטרם.
אי־לכך הוא מתעלם במתכוון מש אלות
שעליהם לא הכין את שיעורי
הבית כגון השאלה מי הם הכוחות
הלבנונים. בתשובה קיבלנו שינד
נוע עצמי אובססיבי חזור ושנן,
את עשרת הדיברות דאריק שרון.
עד מתי נזעק ״נעשה ונשמע ״י
את הנעשה ביצענו בתרועה וה נשמע
— אין.
לזכותו של סר שרון יאמר,

כל הטיול דתן לך בעיסקת תשלומים מפתה
24 תשלומים חודשיים של $202
בתוספת מקדמה

מדינה טורט ת״ א -בן יהודה 95 טל4 .־03-240181-2-3
מדינה טורט חיפה -שדי הנשיא 117 טל6 .־04-88-724-5
מדינה טורט טבריה -רח׳ אלחדיף 1טל 067-21284 .

כותרות

חופשת חורף
בלתם אילת
מבצע לישראלים עד 10.12.82

המחיר לחבילה בת 3לילות מינימום.
־ ־ על בסיס לינ הוא רו ח ת בו ק ר

4,200.ש׳ לאורח בחדר יחיד 5,400.ש׳ לזוג בחדר כפול.על בסיס חצי פנ סיון

5,700.שי לאורח בחדר יחיד 8,100ש׳ לזוג בחדר כפול.
5040 הנחה לילדים עד גיל 16 הלני
בחדר ההורים (מקסימום 2ילדים).
לפרטים והזמנת מקומות נא לטלפן :
תל-אביב .03-296571:
אילת.059-74111 :

ח לון ל רו ם

שילת

מה לעזאזל קרה שם?
הקמתה של ועדת־החקירה הממ לכתית
לשם בדיקת האירועים ב מחנות
הפליטים, יכולה להיחשב
כאחד מהישגיה המפוארים של
דעת הקהל הנאורה בישראל. עם
זאת, נקל היה להבחין במטרה נו ספת,
אשר עמדה לנגד עיני הממ שלה
בהחליטה על הקמת הוועדה :
שיכוך וסילוק גלי הביקורת הצי בורית,
שאיימו לשטוף את הממ שלה
(בעזרת העקרון של ה״סוב־יודיצה״).
מעבר
לכל השאלות והקושיות,
שיחקרו על־ידי ועדת החקירה,
עולה ומזדקרת שאלת האחריות
המיניסטריאלית להשתלשלות ה־
׳אירועים. לשון אחרת: האמנם
מדובר באסון בלתי־צפוי, בבחינת

בעיתוני

האגודה דורשת: ייסגרו בתי־הקולנוע•
1.2.83
2.2.83
בגין: תמיד הייתי נגד הפסלים והמסיבות האלה.
מי שייתפס אוכל חזיר — יועמד לדין!
7.6.83
מי שיאחר לתפילת שחרית — ייקנס.
4.9.84
— 12.1.85 עורך־דין תל-אביבי, אב לארבעה, למאסר של שלוש
שנים על שסירב להתפלל תפילת שחרית.
ראש־הממשלה שפירא: כעת,־ משהוקם מחדש בית־
4.7.87
המיקדש, כל מי שלא ישמור על תרי״ג מיצוות ושס״ה
זיוני-שכל, יושלך לבור־כלא.
בורג: אני אפילו לא חולם להתפטר. הבן של המר
25.9.92
יכול לחכות קצת
— 25.10.94 נמשכים הדיונים על האוטונומיה בשטחים הכבושים
בעיראק וסוריה.
— 25.12.96 בגין על ערש דווי — היזהר לך חומייני — רפול וינוש
קורצ׳ק מחכים לך!
— 3.7.98 ראש־הממשלה אולמרט: תופסקנד, ההפצצות הרוסיות.
אם ירגיזו אותנו, נלך לרוסיה.
— 2.1.99 מיבצע שלוס־פום יצא לדרך..כוחות גדולים נעים מ פרס הכבושה לרוסיה.
— 2.3.99 כוחות צה״ל נעצרו בסטלינגראד. שיטת האדמה החרוכה
מתישה את צבאנו.
— 2.4.99״שלום עכשיו״ :תופסק הלחימה ! יוחזרו חיילינו מייד
לפרס !
אי לן פ רי דלר, הרצליה
שאינו סובל מאישיות קלוסטרד
פובית. הוא חזר והדגיש שיש
שאלות שעליהן יענה בדלתיים
סגורות, לכן הייתי מיעצת לחוק רים
להיענות לבקשתו. זו, כי מי
כמוהו יודע כמה מסריחה האמת.
אזי אם מבקשים דלתיים סגורות,
וסירחון יש, ויש למנוע את פרי צתו
החוצה — המקום הראוי לכך
הוא השרותים.
אמיל זולא אמר בזמנו :״האמת
צועדת ושום דבר לא יכול לעצור
בעדה״ ,ואני מוסיפה — הלוואי,
הן בגלל אמת זו ספגה אדמת
לבנון עד רוויה דם חיילינו ודמם
של אותם חללי טבח שלא נמצאים
ולא יימצא לעולם על דוכן העדים.
ו, נ׳ ,בת־יס

תן טומב לחייו

ועדת כהן חוקרת

איפה >ו ד 1יו דו ה ח ׳ ילים *
ה חיילי ם טפעלי בשטח
שמעו והכירו א ת כוונות
הפלאנגות.

רעם ביום בהיר? או שמא ניתן
היה לצפות מראש — ובמידה
גבוהה של ודאות — את שאירע
מאוחר יותר, לנוכח החלטותיה
של ממשלת ישראל?
התשובה לשאלה זו עשויה, או לי,
להישאב ממיסמכים ומעדויות
מפורשות בנדון, שמקורם בקצי נים
בכירים שפעלו בשטח. עם
זאת לא קשה לנחש את הלחצים
הפנימיים והחיצוניים, העלולים
לסתום או לסנן צינור מידע זה.
אך קיים צינור מידע נוסף, רחב
ורב חשיבות: אלפי החיילים ו הקצינים
מן השורה, אשר שירתו
בביירות ובאו במגע עם חיילי
הפלאנגות הנוצריות. כמעט כל
חייל, אשר שוחח עם הפלאנגיסטים
— חיילים, מפקדים ואוהדים —
שמע באורח בוטה וגלוי את גי שתם,
תכניותיהם הממם בנוגע
לפלסטינים אם אך ינתן להם הדבר.
לאלפי עדויות ממקורות שונים
— גם אם כל אחת נראית לבעליה
כפעוטת חשיבות — יהיו ערך
ומשקל מצטברים, אשר לא אפ
שרו
להתעלם ממשמעותם.
אני פונה, איפוא, לאלפי החיי לים
לפנות לוועדת החקירה ולהע ביר
אליה את המידע — גם אם יהיה
בבחינת טיפטוף זעיר ולכאולה,
חסר חשיבות כשלעצמו — בנוגע .
לעמדות ולתוכניות המוצהרות של •
הפלגגיסטים. אלפי טיפות מידעי
כאלה עתידות ליצור זרם אדיר,

...ואחרי רוח-העועים ה הי א
הלכנו כולנו לדרוש
אתא לו הי ם
ולא מצאנו א ת דורשיו•
ורק מצאנו עיי חרבו ת
נפשיים רבים
וגם אז טרבו רבים להכיר
במציאותו של א ל הי ם.
הכנפיים השיקו זו א ל זו
ואיש לא ידע א ם זה
מציאות או חזיון.
הנר המשיך לדלוק אחרינו
גם ז טו־ מהא חרי שעזבנו
וכל זמן שהנר דולק
יש ת קוו ה להולך.
אל תבכו ל הולך
ואל תטפדו לו
כי הוא בממ שותו
מלכות אחרת:
דתיות שלא מן העולם הזה.
זהו דבר שמעבר ל ת פי ס ת
החו שים הרגילים
והחו שים ק הו —
ומעבר לשלווה.
לפני שאנחנו אוכלי םלחם
אנחנו אוכלי ם אנ ח ה.
למה כך קר ה לנו !
למ הלנו זה קרה?
והנ ה אש אוכלת ...סערה...
ואיש לא שמע לנו
ואיש לא קרא
והאל הי ם הס תובב־לו
לחפש-בנרות א ת ירושלים,
והבדיל, כמו בראשונה,
בין מי ם ל מי ם,
אך לא הבדיל בין דם לדם.
ובין דם לדם ה שתלטה רורדהעוועים ורק אז הלכנו לבקש
אתאל הי ם.

ז מי רבן ־ דוד, נהריה
אשר ישטוף את כל הראוי להי שטף.
תפקידה של דעת הקהל לא
הסתיים עם הקמת הוועדה.
אג ר ד ! פגל, ירושלים

גי לו • ד >ו ח
על הציבור היהודי והער־

(החשך בעמוד )24
העולס הז ה 2359

^ 088

^887 • 81_110

<8190 011_63 1ר51ז16 1983ק

סגגוו חד ש ליתחו ידוע

< 10ע 8
ץ־זע1ח^*06־ז13ץ<81

יש חדש במערב.
״ג׳נרל מוטורס״ מציגה
״שברולט״ ו״ביואיק״ ע קו
חדש. לתכונות הידועות כמו
אמינות, נוחות, בטיחות והידור
נוספו שני יתרונות חשובים.
דגמי ״שברולט״ ו״ביואיק״ ־
עכשיו פחות ארוכי ויותר
קומפקטיים מבחינה חיצונית
בלי להתפשר בנוגע למרווח
ונוחות הנוסעים והנהג.
״שברולט״ ו״ביואיק״ החדשות -
עכשיו ג חסכוניות יותר.

ד 1£כ 3ר \ 0 €
טכ/\3111ץ 0 6 */ה ק 0 3

• 0131100ץ1ח06165

0 6 0 6 1 *31 ^ 0 1 0 1 *8ץ ס
ז08£\/801_£

<ו ^10 וט

1ן ^ 4ן ן

משרד ראשי:ת״א, דרך פ״ת ;65 דרך פ״ ת ,86 טל; 251374 .
חיפה: דרך יפו ,132 טל ; 04-528286/7 .ירושלים: ש לו מ ציון המלכה , 15
טל ; 02-234536 ,231798 .סוכניס:חיפה:בית ה מ כוני ת, יפו ,19 טל 04-512251 .
נתניה: מ כוני ת נתניה, ס מי לנ ס קי ,24ט ל ; 053-39423
נצרת: בי שארה יו ס ף סרוגיי, רח׳ פ או לו ס השישי ,56 טל.065-54677 .

מכחכים
(המשך מעמוד )22
בי לפעול ל חיזו קהא חוו ה
והרעות.

מאח נדיב אב״דן

,מאוזן:

החוג להתקרבות יהודית־ערבית
בגליל המערבי מלווה בכאב וב מחאה
את המילחמה בלבנון.
אנו מזועזעים מהתוצאות הח מורות
של מילחמה זו שיזמה ממ שלת
בגין־שרון ואשר גרמה
לנו לאבידות וקורבנות כבדים ו יקרים,
והרס והרג לאוכלוסיה ה אזרחית
בלבנון.
אנו מתאבלים יחד עם מישפחות
חיילי צה״ל ותושבי מחנות הפ ליטים
וישובי הלבנון, שאיבדו
את יקיריהם במילחמה.
החוג להתקרבות יהודית־ער־בגליל
המערבי קורא לצי בית
בור
היהודי והערבי בישראל, לפ לחיזוק
האחווה והרעות בין עול שני העמים למרות התנאים הק שים,
ולעמוד בפני ההקצנה הל אומנית
היושבת משני הכיוונים
והנושאת בכנפיה אסונות נוספים
לכל אזרחי ישראל והאזור.

, 1אהבה בליגה הלאומית ב*
אמריקה ז בשום אופן! )3( ,
.3כשהם מחליטים להפתיע
הם מוציאים משהו לנסיץ

.9קצין תפרן ונפוח כשיש
רוח ()4
. 10 הוא לא מתרגש מאמבר־גו
ערבי ()4
.13 מחפשת רק את האריזה
עפ״י השמועה ;)3
. 14 בקול רוטט יבחר בזכותו
להביע התנגדות ()6
.15 מכוערת וזעירה יכולה
לממן לך את ההוצאות השוט פות

. 17 לאחר שהחרימו לוטרינר
את הטלפון, אומרים לה שלום
בשיר ()4

החוג להתקרכות
יהודית ערכית בגליל המערבי

. 18 בגלל המחסור בנוזלים
הוא מנוע מלשוב בחזרה ()4

צריך דוה*ו־ואות

.20 בהמה לא יונית, בשבילי
זה ספרדי טהור שכתב מוסי קה

!דהתעמע
לאן הלכו מנ חיגי־ ההסתד-
רות ג לי ל ה שאחרי ז

.22 הרץ היה משכמו ומע לה
— ממש פצצה ()5

מה עשו מנהיגי ההסתדרות ביום
שאחרי שידור הטלוויזיה המפורסם

.24 אל תעמדו על האבן! ()3
.25 בניגוד למוסדות החינו כיים
שבבעלותו, שמענו ש הוא
אדם לא ישר ()4

.26 חשבת שהוא ממשפחת
הדובים, אה ז טעית, הוא מ משפחת
החתולים ()4

פ ת רון תשכצופן 2357

.28 למרות שלא הגיעה בזמן
היא קיבלה שתי שאלות במ תנה

כשחזר
.29 קפא
צליל בלתי נעים ()3

והשמיע

.9ההברקה שהיתה אמורה
להפחיד את בני-העדה ()7
. 11 באיזה זר משתמשים ב התקפת
מיגרנה? ()2
. 12 אלה שמלטפים כלבים ל לא
תמורה כספית ()4 ,5
. 16 פרוט

מאונד:
.2מצטיין בחבלה ()3
.4אבוי ! הלה קיבל אישור
כניסה ()4
.5לשלם כופר עבור קרוב
משפחה שלא נחטף ()3 ,5
.6חולני. אבל הריח בכף ()6
.7ידוע שהוא נועד רק להח זיק
את הנר ()4
.8אינו קבוע בשרותים ()5

ססבון

0 *1111

תיווו רוו ל

לסברות

קוסמטיקה

ופדיקור

| 1]1ז 1ס!^ י >ון 1ו >י 8 * 8ויון זווה״ 3זי 13ו 3*1וו1
החסות סערבחססל (אסילציה!

* 1131111(0יור

י$דד
העסק

ת ס רו קו ת. ת ס סו רו ת, החל קו ת 0 ,לם ול.
צגי עוו 1פ סי ם0 .יפול פנים. אי פו ר.
הו צאת שי ערבשעווה

מטרה

ומעלותיה

. 19 דורין אינו מהסס לדבר
כמו דג (מ) ()6
.21 כדורגלן ושר לדוגמה ()5
.22 שילמת את המחיר עבור
צפור שיר ()4
.23 אוי

ואבוי

לנצחון

כזה

.24 בעל חיים ייתכן גם זו חל
שאינו זוחל ()3
.27 מכשיר למדידת כמות ה גשם?

מזכ״ד־הסתדרות, משד
לאן הלך?
על בוני בתי־המלון באילת —
הערבים? האם חל שיפור בתנאי־עבודתם
ומגוריהם?
לאן הם הלכו, אחרי השידור על
העסקת קטינים מהרצועה בחבל
הבשור, ותשלום 150 שקל ליום
לעובדים המבוגרים ( 300 שקל נק בע
כשכר מינימום).
.היכן נמצאים מנהיגינו בלילות,
כאשר מאות ואלפי עובדים ערבים
מסיימים את עבודתם ונוטים ללון,
בבתים לא גמורים ומטים לנפול,
במחסנים ובחדרי־שרותים המצויים
מאחרי מיסעדות, וחנויות?
יתכן שישנו מאמץ כלשהו לפ תור
בעיות קשות אלה. אך כל זה
צריך להיראות ולהישמע. מכיוון
שסיסמת ההסתדרות היא: תמורה
שווה ותנאים שווים עבור עבודה
שווה, ללא הבדל דת, מין וגזע,
יש צורך במאבק חריף יותר ולק צור
תוצאות טובות יותר.
דן יהב, תל־אביב

*ג טנ מוו *

• מחירי ם עממיים וזח>

תל^-ב! יודפת 4ליד דיזנגוף 229388 226066 190
רמת-גן הר צל 86 מול בניו אואזיס ״ ס לון אז ה ״

הנבחר !982

דא מורא. ס׳בזו־ נחמד
מישרד הד תו ת מגיב על
דברי הפרופסור זאב וילנאי,
שהמציא מ קו ם קדוש

(המשך בעמוד )26
העולםהזה 2359

דינה! את נראית שגעוך!
איך את שומרת על גזרה
כזאת?
את לא רוצה להגיד לי שזה
רק מהתעמלות אירובית,
נכון? !
זה בטח סוג חדש של דיאטה
או משהו כזה...

אה, לא בדיוק, קוראים לזה
קילופורט. יש מרקים,
שוקולד וסוכריות
קילופורט ...וכולם טעימים
וגורמים לך ל רזו ת -כי אחרי
מנה אחת של מרק או משבצת
אחת של שוקולד, את לא
רוצה יותר לחטוף שום דבר!

אני יודעת! אני מקפידה
לאכול קילופורט כבר שנה.
מה, לא רואים? ! למוצרים
הטעימים האלה יש את כל
אבות החזון הדרושים.
שלשום, כשחזרנו
מהקוליסאום, נתתי לדני
ל ט עו ם-וג ם הוא אמר
שקילופורט עושה לו תיאבון
לרזות!

מה, לא ידעתי שאת עוד
יוצאת עם דני!
תגידי, איך אמרת שקוראים
לזה ...קילו ...קילופורט?
אני חייבת לנסות!

מכתבים
(המשך מעמוד )29

ז 14£ 6£5ז
111-1:1יין

חדש (אנשים ,״העולם ח זה״
.) 2355

כאמור בקטע, הרי שפרופ׳ זאב
וילנאי ״נוהג לחבר אגדות דמיו ניות
על מקומות שונים בארץ.״
עם כל הכבוד והיקר לפרום׳ ויל נאי,
וכבוד זה אכן מגיע לו, הרי
שעלי לקבוע בצער כי גם הסיפור
על מישרד הדתות, שכאילו הכריז
על המקום כקדוש, הוא במיסגרת
האגדות. כל אבן בישראל היא
היסטורית, אך רחוקה מהיות קדושה,
וכזהו מצבה גם של האבן
הנדונה בהרטוב.
אבל לא נורא, הסיפור נחמד.

כן־ ציץ שירה,

יועץ

השר

לתיקשורת, ירושלים

תגוסה1ווול?ורא

הקורא מגיג על ה כ מג ח
1נשים +נגר (״העולם
הזה 2355

כמה חבר׳ה צעירים ויפים מה ארץ
מצאו קורבן חדש: בחורה
צעירה שהיא, רחמנא לצלן, לסבית
ועל כן צריך לנשל אותה מדי רתה.
העילה לכך נמצאה בנקל,
שהרי אורגיות של לסביות גורמות
רעש ועגמת נפש למי שנמצא בס ביבה.
לפתע
קמה אותה זמרת חטובת-
גוף ובשליחות כמעט אלוהית יצ אה
למילחמת חורמה. מסייעים
רבים נמצאו לה בקרב אנשי ה־מישטרה,
וללא ספק בקרב הצי בור
הרחב. זוהי הרי גבורה של

לוי מעיזה להיאבק. שהרי, בארץ
מסויימת, לא כל־כך רחוקה מיש ראל,
היו מזמן מוציאים את טליה
לוי להורג.
יואב שילוני, נידיורק

אין עולו
לר שע׳
בס״ד
לשונא ה׳ ותורתו הקדושה,
המומר אורי אבנרי שר״י
אין שלום לרשעים אמר ה׳ !
ביחס למאמריך נגד מלכו
של העולם ה׳ יתברך מגד
שומרי מיצוותיו ויוגעי תורתו
הקדושה ונגד בת חביבו שבת
קודשנו, הספוגין בקינאה עצו מה
על הרמת קרן היהדות ב ארצנו
הקד׳:
הננו להודיעך בשימחה, ש היהדות
החרדית בכלל ורבני
התורה שיחי׳ בסרט מקיימים
דיברי גדולי ומאורי ישראל,
האוסרים קריאת מאמרי־גאצה אפיקורסי מפיות היוצאים עמנו.
ועליך נאמר: בכל דור ודור
עומדים עלינו לכלותנו והק-
ב״ה, ברחמיו המרובים, מצי לנו
מידם. ושימך יהיה אי״ה
לשימצה ולדראון עולם, לנצח־נצחים,
ככל רישעי עמנו מ־דורי־דורות.

ועד
מקדשי שם שמים
עיודק בני־ברק

הזו ס ס לו ח
מדור ״לילות ישראל״ זי ווג
מין כשאינו מינו (״ח-
עולם חז ח׳.) 2353 /

נדהמתי לקרוא כי מרשי, מום
זיו, הוא חברו לחיים של גרג טו־לידאנו.
מניין מצצתם בדותה זו?
ע ו ״ דאו רי סלו ני ם, תל־ אביב
• אחרי הפירסום הסתבר בנוע־רכת
כי אין כל קשר בין השניים,
וכי טוס זיו נקלע לתנחנה במיק־רה.
אם נגרמה לזיו אי־ נעימות
כלשהי, העולם הזה מצטער עלית.

1310בלעד ״ ס בי ש ר אל :
ארד ובנויות אודיו ב ״11מ.

הבאהמהמל אי: דניוו
החש חו 1אי 105ת ״ א ל2 5 8 5 1 9 .2 6 3 4 3 9 .

מרס ה*31 תר1.
אולי חוא מוכשר, ישר
ואמין — אבל חוא מזי ק 1

תובעו; כולקא

הצרבת נעלמת במהירות וז ט אני ס

אתה מרגיש בה בדרך כלל לאחר הארוחה,
ההרגשה המציקה והמטרידה הזו של צרבת ואז.
טאמס נכנס לפעולה.
טאמס ־ טבלית קטנה וטעימה הפועלת במהירות מפליאה.
תוך מספר שניות תרגיש הקלה. טאמס ונגמר.
לנוחיותך טבליות טאמס בחפיסה אישית קטנה ונוחה לנשיאה.
טאמסב 2-טעמים: מנטה ופירות.
כדאי תמיד שטאמס יהיה לידך וכשתגיע הצרבת,
היא תעלם במהירות וזטאמס.
להשיג בבתי ה מרקחת.

באמת כל הכבוד !
אמת לצאת למאבק נגד מיעוט
(לסביות או הומוסכסואלים) נטול
זכויות אזרחיות, שכל המוסדות
— הדתיים, החינוכיים, המישפטיים
— נגדו.
באמת, כל הכבוד לך גב׳ בול־קא!
ורק
בהירהור נוסף של עצב
אני מתחיל לשאול: מתי היתד.
הפעם האחרונה שלחמו בזוג ה־טרוסכסואלי
בגלל ״אורגיות רועשות״?
סליחה, כן. היה מיקרה
בקיץ שחלף בירושלים כשגדודים
של חרדים תקפו צעירה לא־נשואה
שגרה ב״שכונחם״ עם חברה. אולם
אז היו שגינו את התוקפים ושה־ביעו
אהדה לצעירה שזכותה לח יות
כרצונה, כל עוד אינה פוגעת
באחרים.
ואולי בכל־זאת צריך להודות
לאל, לגב׳ בולקא ולחברה קצין
המישטרה, שהרי עדיין יש לאז רחים
זכויות מסויימות אם טליה

בימים טרופים אלה, כאשר ה מצב
המדיני, הכלכלי, והחברתי
בשפל המדרגה, ובשעה שיותר ו יותר
ישראלים הרימו ידיים, ב מחשבה
שנחרץ גורלנו לחיות עם
״הממשלה״ הזאת, שנבחרה בהב טחה
״להיטיב עם העם״ ,נשארה
לדעתי עוד דרך אחת — אולי ה אחרונה
— לפני הסוף. לדרוש ממר
שימעון סרס להתפטר מתפקידו
כיו״ר סיפלגת העבודה. עליו לפ נות
את מקומו לאדם היחיד שיש
לו עדיין סכוי כלשהו להבחר
כראש־ממשלה — יצחק רבין.
אולי זה לא יהיה צודק כלפי
פרם, ויכול להיות שפרם דווקא
מוכשר, ואמין וישר, אבל מי מחפש
צדק לאדם אחד, כאשר גורל המ דינה
מונח על כפות המאזניים?
למרבה האירוניה, ככל שמצב
המדינה הולך ומידרדר, דווקא ראש
האופוזיציה הופך למטרד בעיני
יותר ויותר אוהדי המערך — מכי וון
שלגביהם הוא זה ההורס במו
ידיו את הסיכוי (אולי קטן, אבל
סיכוי) להחליף את בגין.
אם מר פרס עצמו אינו מבין
את הרמזים העבים כפיל, הנשלחים
אליו על־ידי העם — בבחירות
שהיו, בסקרים, ברחוב, ובאמצעי-
התיקשורת — שומה על מנהיגי
ופעילי המערך, ובעצם על כל אז רח
שאכפת לו, לצעוק במלוא הג רון:
פרם — התפטר !
רוני לוי משה, רמת־ גן
העולם הז ה 2359

המוצר

מחיר קודם

מחיר עכשיו
14.80 שקל

רסק עגבניות פתח־קל

16.45 שקל

רסק עגבניות בצנצנת 290ג׳

40.25 שקל

מיץ עגבניות טבעי
בבקבוק זכוכית 1ליטר

51.75 שקל

46.60 שקל

קטשופ רגיל בבקבוק

41.40 שקל

37.25 שקל

קטשופ חריף בבקבוק

41.40 שקל

37.25 שקל

קטשופ פיקנטי בבקבוק

41.40 שקל

37.25 שקל

קטשופ בצנצנת 2ליברות

60.95 שקל

54.85 שקל

עסיס. זה הטבע שלי

הפנסיה המשיחית שר חממו הקוויאנ* מטיסה את אווחיה דננסים
ומאוחת אותם ינק -והישראלים נוסעים. מה מחנשיס שמה .
המנקד הנוכחי של גלי־צה״ל ושו המדע והטכנולוגיה?
^ וכל נאמן הוא חבר־כנסת, ומשמש
עתה כשר המדע והטכנולוגיה. אלוף־
מישנה רון בן־ישי הוא עיתונאי. ועתה הוא
מפקד תחנת־השידור הצבאית גלי־צה״ל.
העיתונאי דן פתיר היה יועץ לענייני-
תיקשורת של שני ראשי־ממשלה ישרא ליים.
הפרופסור בן־עמי שרפשטיין מלמד
פילוסופיה באוניברסיטת תל־אביב.
מהו הקשר בין האנשים האלה ז
התשובה מפתיעה: הקשר הוא הכומר
הקוריאני סון מיונג מון, מייסד כנסיית
האיחוד. האיש שנראה לא מכבר על מיר־קע
הטלוויזיה כשהוא משיא אלפי זוגות

השר 1)1הן
והה שר
*3808151

41תסס

1־.10111
ז10ג<־ז^!0£1׳י?
01ז**30ז0ז?
{);8*1011,ת6ומגמס 0

ן | רן ן ־ו 1ן הפרופסור החיפאי המשופם
* י ו 1טוען, שהכנסיס שעורך הכומר
מיונג חון הם מעניינים ומועילים.
נ81־5ל)19
באיצטדיון קוריאני. תוך כדי תעלול פיר-
סומת אופייני.
רון בן־ישי חזר מכנס שנערך על־ידי
כנסיית האיחוד בקוריאה ממש לפני כניס תו
לתפקידו כמפקד ההדש של גלי־צהל.
השר נאמן, העיתונאים בן־ישי ופתיר,
הפרופסור שרפשטיין ועוד כמה ישראליים
הם משתתפים קבועים בכנסים שונים שעו רכת
כנסית האיחוד של הכומר מון. כנסיה
זו עורכת ועידות מדעיות, ועידות של
מישפטנים, ועידות של עיתונאים. ועוד
ועידות מסוגים שונים.
כל משתתפי הוועידות האלה זוכים ב־הטסה
אל המקום שבו נערכת הוועידה.
ולאירוח מלא בסלון מפואר — הכל על
חשבור המארגנים.
משתתפים ישראליים אהרים בכנסים של
הכומר מון הם הפרופסור למדעי־המדינה
דן סגרה מחיפה. הפרופסור יחזקאל דרור,
מי שהיה המדען הראשי של מיפלגת הע בודה.
הפרופסור צבי ורבלובסקי ופרופסור
רבקה שץ־אופנהיימר, העוסקים בחקר ה דתות,
הפרופסור יוסף שפר מחיפה, שהוא
חבר קיבוץ כפר־החורש, והעיתונאי איש
ידיעות אחרונות אראל גינאי.
לכנסים הללו יש אופי מיוחד במינו,
שמקורו באופייה ובטיבה של מ סי ת האיחוד.
מיסודו של מון (ראה מיסגרת ב עמוד
מסול).

עכו״ם,
אבל מעניין
נסיה זאת, הפעילה בעיקר באר•
* צות־הברית ובקוריאה, היא אחת מ אלפי
כתות דתיות בעלות אופי משיחי.
מה שמבדיל אותה מביניהן. הוא אישיותו
של הכומר מון, שהצליח ליצור תערובת
מיוחדת במינה של דת. כסף ופוליטיקה.

*ז 0 *<*0א*01

י?6־מ 0ו׳ 1

181\ 01ז -ת * 8מ 80

;גמא8מו, 13186151^16מ&גה
1161ז־זס!
ח308־0מ
.8.ס8*111
א6ז1ס* 0כן 6ס $816ז1)<3ת>יג<.ת>0ז

ז*)1חקא*כג ו1ב<ת 0צ
מס*13£681 וא 03*08
311)1
* 3ץ*£08**6*1

: 06x1*3?101 811816910
.31 חמ8£5מן 311.16מ: 8

ך | יי * ״1 * 1 1 *11 1זהו דף מתוך חוברת מהודרת
11 1 1 1 1 1 11
ביותר, שהוצאה בעיקבות כינוס
1 1 - 1 1 111י

אנשי־התיקשורת שנערך באוקטובר השנה בסיאול שבדרום קוריאה, על־ידי כנסיית
האיחוד. המפקד הנוכחי של גלי־צה״ל (משמאל. באמצע) והיועץ לשעבר של מנחם בגין
(מימין, למעלה) השתתפו בדיון שעסק ב״טירור וכלי־התיקשורח״ ,ולפי עדותו של בן־
ישי, עסקו בעיקר בכיסוי מילחמת הלבנון על־ידי כלי־התיקשורוב נושא שהוא בקי בו.
מון מגייס חסידים נאמנים, מצליח ל גייס
מימת רב לעסקיו ממקורות בלתי-
ברורים, ויש לו קשר הדוק לימת האמרי קאי.
כל אלה הביאו לשורה של מישפטים
וחקירות נגדו, ולהתנגדות ציבורית רחבה
בארצות־הברית.
כדי לשפר את תדמיתו, לרכוש לעצמו
אהדה ציבורית רחבה, ולהשיג תמיכה ב
מאמציו
להרחיב את כנסית האיחוד שלו,
התחיל הכומר מון לארגן באמצע שנות
ה־סד את הכנסים שלו, הזוכים בהצלחה
רבה.
הכנסים זוכים להצלחה במיוחד בישראל.
הישראלים אוהבים מאוד לנסוע, וכאשר ה טיסה
והאירוח הם על חשבון המזמין. מק בלת
אהבה זאת מימדים חולניים כמעט.

האיש של הכומר מון בישראל הוא ה פרופסור
החיפאי יוסף בן־דק, בן־כיתתו
של רון בן־ישי בבית הספר הריאלי בחיפה.
הפרופסור הוא בעל חזות צעירה, משופם,
חייכן, ואוהב לצחוק. בן־דק הוא ראש ה מכון
ללימודי־חוץ באוניברסיטת חיפה, ה זוכה
בהצלחה רבה• הוא גם המנהל האקדמי
של בית־הספר לקציני מינהל בחיל־האוויר.
בן־דק.
היה יועץ לממשלת טרנסקאיי,
מדינת־הבובות השחורה שהקימה דרום־
אפריקה הגזענית.
מישחקי האסימולציה שניהל ברדק ב אוניברסיטה
זכו בפירסום רב בעיתונות.
לדבריו, חזו תלמידיו את תהליך השלום
עם המצריים, וגם את המילחמה בלבנון
על כל שלביה ומהלכיה. בן־דק, על פי
התדפיס של קורות־חייו, הוא חובב מישחק
השח־מת, חובב העיסוק בציד וחובב שירה.
בחדרו באוניברסיטה תלויות תמונות גדו לות
של ברל כצנלסון ודויד בן־גוריון.
יוסף בן־דק הוא משתתף קבוע בכנסים
שמארגנת כנסיית האיחוד. בן־דק הוא גם
חבר במועצת המערכת של ניוז־וורדד,
אחד מעיתוניו של הכומר מון. בשיחה
שקיים עימו העזדם הזרז, הוא דאג לכך
שאחד מעוזריו יהיה נוכח, ואף הקליט את *1
השיחה.
בן־דק מבקש להבהיר כי אין לו שום
קשר לפעילות הדתית של הכומר הקוריא ני׳
והוא עוסק רק בכנסים, שלדבריו הם
מועילים, מעניינים, ובעלי ערך רב.
דאגתו מובנת לחלוטין. לפני שנה הת־

לפני ומדו כמפקד
גלי־צה׳ ל תזר רק 1ן־ישי
מקוריאה. הוא השתתף
שם כננס שר ״כנסיית ״
תאימד׳ ,נדבר ונל
השתקפות מירתמת
הלבנון ננלייהתיקשוות
פרסמה בעיתון ישראל ידיעה על מדענים
ישראליים שהשתתפו בכנס של עכו״ם,
ובן־דק חושש מרדיפות של קנאים חרדיים
למיניהם.
כנסיית האיחוד של מון אינה עוסקת
בשום פעילות מיסיונרית בישראל, אך
למרות זאת לא הצליח בן־דק לערוד ב־ ־1
ארץ אחד מן הכנסים שלה, כפי שהתכוון.
ועדי הקהילות של יהודי אמריקה התחילו
להפעיל מערכת לחצים עניפה. והכנס
בוטל.
גם במועצת הפקולטה שלו באוניברסיטת
חיפה נתקל בן־דק בביקורת, אך הוא זכה
גם בסיוע מצד שני אנשים רבי־השפעה
באוניברסיטת חיפה. שני אלה, הפרופסור
גבי ורבורג והפרופסור שלמה בחניץ,
שימשו בעבר בתפקיד רקטור האוניברסיטה.
הם תמכו בבן־דק משום שגם הם
נמנו עם המוזמנים המכובדים לכנסים המ דעיים
של מ סי ת האיחוד.
בן־דק טוען, כי הכנסיה עורכת את הכנ סים
האלה, של המדענים, המישפטנים וה אחרים,
כדי ליצור לעצמה דעת־קהל טובה.
הוא מספר כי לעמדותיה של הכנסיה אין
השפעה מכרעת על מהותם של הכנסים.
הכומר סון מיונג מון עצמו מסתפק בנ אד
מים שהוא נושא בקוריאנית בתחילת כל
כנס ובסיומו, וכמה מנאמניו משתתפים ב דיונים,
אך זה הכל.
הכנסים זוכים בשבחים רבים מפיו. הם
מספקים הזדמנות לפגוש באנשים שלא
פוגשים בכנסים המדעיים הרגילים, בעיקר • י
מדענים הבאים מן העולם השלישי.

הכנסים המדעיים של כנסית האיחוד נע רכים
תחת הכותרת ״אחדות המדע״ ,פעם
בשנה, בדרך כלל בסתיו או בחורף. יש
רבים החולקים על ערכם המדעי. מרצה
אמריקאי המכיר את המתרחש באוניבר סיטות
שם, טוען כי פרופסורים אמריק איים
המקבלים הזמנות לכנסים של מון,
תולים אותם לראווה על דלתות חדריהם,
כבדיחה. בידיעונים של האוניברסיטות ב ישראל,
שבהם מדווחים בדרד־כלל על נסי עת
מרצים ישראליים לכנסים בינלאומיים,
לא מדווחים על הכנסים של מון.
בן־דוק דוחה את הביקורת. הוא מציג
את הפירסומים המלווים את הכנסים, ואלה
מרשימים• הדפסה משובחת על נייר כרומו
ושפע של תצלומים. בין המשתתפים. נמ צאים
חתני פרס־נובל סיר ג׳והן אלקם,

1111011מ ש *,

העסיס של ״כנסיית
האיחזד־ הס אנשי יוליו,
נציגי מינומזוי ומיס
צבאיים באמויסת
חלס׳נית והמיס
באיוגננייחוית שר שחת
הביון האמויקא״ס
יוג׳ין וינר, ורוברט מוליקן. ביניהם נמצ אים
גם מלומדים אחרים ידועי־שם כממ ציא
פצצת המימן אדוארד טלר, ופרופסור
מורטת קפלן.
המפורסם שבין הישראלים המשתתפים
בכנסים של הכומר הקוריאני הוא הפרו פסור
יובל נאמן, שר המדע והטכנולוגיה
של ממשלת ישראל. נאמן, מנהיג תנועת
התחייה הימנית־קיצונית, אף הינחה קבוצת
דיון של המדע והטכנולוגיה ותרומתם
האפשרית לשיפור המין האנושי.
יובל נאמן, שהיה מדען חשוב בתחום
הפיסיקה, מוצא בכנסים האלה של כנסית
האיחוד חברים הקרובים לדיעותיו הפו ליטיות
הקיצוניות. חתני פרס־נובל ומ דענים
ידועים אחרים הם בדרך כלל מן
הדור הישן, וכבר אינם עוסקים, למעשה,
במדע באופן פעיל. המכנה המשותף לרד
בם: הם שייכים לימיו הניצי במערב.
מי שעלול שלא לרוות נחת מקירבתו
היתרה של שר המדע והטכנולוגיה היש ראלי
אל התנועה הדתית של הכומר ה קוריאני,
הם שותפיו הפוליטיים של נאמן
בתנועת התחייה. הקשרים המדעיים וה פוליטיים
של נאמן עלולים להוות עילה
לניגוחם של הדתיים בתנועת התחייה,
על־ידי יריביהם במפד״ל.

״אתיקה
עיתונאית״

מ פרופסור כן־ עמי שרפשטיין מאו־י
ניברסיטת תל־אביב השתתף בשלושה
מן הכנסים המדעיים של ננסי ת האיחוד.
״האירגון יוצא מן הכלל,״ הוא אומר,

ו שן:

כסף

ו פו די טי ס ה
^ דיוק כמו רכס של חסידי חב״ד, הרבי מלובביץ, גם
י הכומר סון מיונג מון, היה מהנדס־חשמל פשוט לפני שפנה
אל הדת. בשנות וד 50׳ הוא יסד בקוריאה כת דתית נוצרית.
מון טוען, בכתביו הרבים, שהוא מחדש את הכנסיה הנוצרית,
ומשיב אותה לטהרתה. אחד מעיקרי הדת שלו היא השאיפה
לאחדות המין האנושי. מון אמנם אינו טוען שהוא עצמו המשיח
המקווה, אך הוא בהחלט רומז לכך.
הכת של מון זכתה בהצלחה בקוריאה, וכמו מטיפים דתיים
רבים במיזרח, החליט מון להפיץ את בשורתו גם בארצות־הברית.
ב־ 1960 הגיעה שגרירה מטעמו לסן־פרנסיסקו, שהיתה
כבר אז חממה נוחה לכתות דתות מיזרחיות מסוגים שונים.
ההתחלה לא היתה מבשרת טובות. סוציולוג שכתב באותה תקו פה
מחקר על הכת של הכומר מון טען, כי האשה ששיגר מון
הצליחה לגייס רק קומץ מאמינים, בדרך־כלל אנשים משולי
החברה, מן ״הזרוקים״ של סן־פרנסיסקו. אותו חוקר ניבא בספר
שכתב אז, כי כמו כתות רבות אחרות, תיעלם גם הכת הזאת.
עשרים שנים אחר־כך נאלץ אותו חוקר להודות בטעותו.
הוא פירסם שנית את מחקרו. וגם טרח להסביר מדוע טעה
בניבוי שלו. הוא לא הכיר את הכומר מון עצמו.
מת הגיע לארצות־הברית בתחילת שנות ה־סד, והתגלה
כגאון בשני תחומים: ביצירת קשרים הדוקים למימסד הימני
האמריקאי, ובגיוס כספים.
ביצירת הקשרים עם הימין האמריקאי, עזרו למון ללא ספק
דיעותיו הפוליטיות. מון הוא אנטי־קומוניסם קיצוני, מצדד
במעורבות צבאית אמריקאית בקוריאה, בפיתוח נשק גרעיני
ובעמדה אמריקאית תקיפה כלפי המיזרח. כל אלה מצאו חן
בעיני הימין בארצות־הברית. מון זכה בפירסום גדול ראשון
בארצות־הברית, כאשר התייצב בפרשת ווטרגייט לצידו של
הנשיא ריצ׳רד ניכסון, שנאלץ להתפטר לבסוף.

לדבר עם
ישוע קוריאנית
ן* לי לדעת. מילה אחת באנגלית, הצליח סון מיונג מון
״ • להקים אירגון דתי, שמקורות המימון האדירים שלו הם
תעלומה עד עצם היום הזה. הכת של מת אינה גדולה. היא
כוללת כמה אלפי מאמינים בסך הכל, אך אלה הם מאמינים
מסורים מאוד. סימן־ההיכר של רבים מהם הן עיניים זגוגיות.
רבים מן המאמינים הללו עובדים למען הכנסיה, מוכרים פרחים
ומזכרות, ומעבירים את הממת לרשותו של הכומר.
אך קשה קצת להבין כיצד הצליח מת באמצעים אלה לרכוש
לעצמו חברת־דיג, להקים מבנים מפוארים לכנסייתו, ולרכוש
רשת־עיתונים רחבת־היקף בארצות רבות. הכנסיה של מת גם
הפיקה סרט שתקציבו היה 50 מיליון דולר, ושתואר על-ידי
אחד העיתונים הניו־יורקיים כ״סרט הגרוע ביותר בהיסטוריה״.
במשך תקופה ארוכה הילכו מאמיניו של מת ברחובות הערים
בארצות־הברית, כשהם מחלקים כרוזים המבטיחים הגרלת־פרס
למי שילך לחזות בסרט.
כמו כתות דתיות אחרות, עוררה גם הכת של מת התנגדות
נזעמת בארצות-הברית. ביחוד היו הורים יהודיים תקיפים בדרי שה
לחקור את פעולותיו של מון. משום־מה השתררה בקהילה
היהודית בארצות־הברית ההרגשה, כי הכת של מת מצליחה
יותר מכתות אחרות בהעברת הבנים היהודיים על דעתם. אולי
קרה הדבר משום שיד־ימינו של הכומר מון הוא יהודי־לשעבר
בשם משה דורסם, ורבים בצמרת האירגון שלו הם יהודיים.
לדברי הכת עצמה, רק ס 60/מבין מאמיניה הם יהודיים. כמה
מאמינים יש בכלל — זאת הם אינם מוכנים לגלות.
הדרישות התקיפות לפעול נגד מון הביאו לתגובה. אחרי
סילוקו של ניכסון איבד הימין האמריקאי את כוחו, ומון איבד
את פטרוניו. ועדה של הסנאט האמריקאי התמנתה לחקור את
קשריו של הכומר מון וכנסיית האיחוד שלו עם קיי־סי־איי־אי,
שרות הביון הקוריאני. בחקירה הארוכה התגלו פרטים מעניי-

מייסד מון ואשתו
חברת־דיג וכנסיה
נים רבים, אך הקשר שבין הכנסיה ובין שירות הבית לא הוכח,
ומת טוהר מהחשדה זאת.
במקביל התחילו שלסונות־המס האמריקאים לגלות עניין
בפעילותו העיסקית של מת. בשורה של מדינות סירבו לשחררו
מתשלום מם, הטבה שאירגונים דתיים אחרים זוכים בה. שלטו־נות־המם
טענו, כי מון עוסק בפעילות מסחרית שאין לה קשר
רב לדת כלשהי. לא מכבר הסתיים אחד המישפטים של מון
בהרשעתו. הוא נדון לעונש של עשר שנות מאסר. אך הגיש
עירעוד, והוא אינו יושב עדיין בכלא.
באחד המישפטים האלה היתה אפיזודה משעשעת. מון סיפר
כי שוחח הן עם ישוע הנוצרי. והן עם הנביא מוחמד, מייסד
דת האיסלאם. השופטים, שידעו כי מון דובר קוריאנית בלבד,
שאלו אותו באיזו שפה הוא שוחח עם שני האישים. מון טען
כי שפת השיחה היתה קוריאנית.
חסידיו של מון טוענים כי מתנהל נגדו ציד-מכשפות מכות,
וכי מישפטיו הם בגדר עיוות־צדק, כאשר הוא מועמד לדין בענ יינים
שאינם מטרידים את שלטונות־החוק האמריקאיים כאשר
מדובר במטיפים דתיים אחרים. חסידיו של מון טוענים גם, כי
ביסוד גישת מנגנון החוק האמריקאי כלפי כנסיית האיחוד וכלפי
הכומר מת עומדת גישה גזענית. האמריקאים, כך הם אומרים,
מוכנים שכמרים לבנים יגייסו את בניהם לשורות צאן מרעיתם,
ואילו העובדה שמת נמנה עם הגזע הצהוב מרתיחה את דמם,
ומקילה על המערכה המכוונת נגדו.
לכנסיית האיחוד יש רשת של כמה עיתונים בכל רחבי־העולם.
בארצות־הברית נמצאים ברשותם העיתונים ניח־וורלד ו־וושינג־טון־טיימס,
וכן העיתון בספרדית נוטיסיאס־דל־מונדו היוצא
לאור בניו־יורק. באורוגוואי הם מוציאים לאור את העיתון אול־טימטס
נוטיסיאם, והעיתון היפני שלהם נקרא סקאיי־ניפו. לעיתון
הזה יש כתב בירושלים. העיתונים של כנסיית האיחוד מתגאים
במגמתם הימנית, שהם קוראים לה ״שמרנית״.

6 8 0 0 8 8 : 7 * 8 8 8 8 8 8 *17 $7 * 78 0 8 $018 *108 4 *10 7 8 0 *$*101_0 6 ¥ 4 *10
ס781818 8 0 7 8 *171* 1 8 0 8 7 8 8 8877881 ^18*17 0 8 1\/1** 1><1*1

1$8* £1

ח 00 חץ 3118ץ013־ו8 £ 8 , 53111ו* 27 *1 0 ¥ £
2:30 8 * 1 10 6:00 8 * 1

שו יובל נאמן

זהו תצלוס מתוך חוברת ש תוצאה
אחרי כינוס של כנסיית
האיחוד, שנערך בחודש נובמבר , 1976 במלון הילטון בוושינגטון.

יובל נאמן, שאז היה פרופסור באוניברסיטת תל־אביב, היה
היו״ר בדיון שעסק ב״מצב העכשווי של המדע ושל הטכנולוגיה
ובתרומתם האפשרית למען שיפור מצבו של המין האנושי.״

..משתתפת שם קבוצת אנשים מאוד מעניי נת.
נכון שהמגמה קצת שמרנית. הקבוצה
הזאת (של הכומר מון) מאוד מתנגדת לקו מוניזם.
צריך
להבין זאת על־רקע ההיסטוריהשל המייסד. הוא היה פליט של המישטר
בצפון קוריאה, וסבל שם מאוד. בכנסים
עצמם יש הרגשה שהם חופשיים מאוד
מבחינה אינטלקטואלית. רק כשיושבים לא כול,
המארח בכל שולחן הוא מן הכג-
סיה.״
כאשר נשאל בן־דק על המגמה הפולי טית
של הכנסים, הוא מנסה תחילה לומר
כי :״יש איזון מסויים״ .הוא מביא לדוג מה
כינוס שדן בחיוב ובשלילה שבפיתוח
האנרגיה האטומית. בכינוס זה הוא עצמו
היה המנתה, והדיעות התחלקו שווד*,בשווה
בין מחייבי אנרגיה האטומית ובין שו לליה.
אחר
כך מודה בן־דק שהמגמה ״הקונ סרבטיבית״
,כפי שהוא מגדיר זאת, בול טת•
גם הוא מסביר את הדבר על רקע
(תמשך בעמוד )61

לסדין חימום זק׳׳ש
יש החורף
5מעלות נוספות.
5מעלות נוספות לחימום
הרגליים במהירות
החורף אנו גאיס להציג חידוש עולמי בסדיני
חימוס: שיטת ״ 5פלוס״ 5 -מעלות יותר

שיטת הבטחון הכפול

נורית בקרה

שילוב שני יתרונות חשובים, המקנים לסדין
אורך חיים ובטחון בשימוש .1 :התקני
קשירה למניעת קפלים וקמטים (כל סדיני
חימום זק״שמצויידים בהתקנים כאלה).2 .
רשת עדינה של מעבירי חום מודבקת בין שני
בדים דחוסים ומונעת תזוזה של מעבירי
החום.

נדלקת רק בשעה שהסדין פועל. רק סדין
חימום עם אמצעי בטחון שהוכיחו את עצמם
יכול להבטיח לך לילות חורף חמימים,
נעימים ובטוחים במשך שנים רבות. זכור
זאת לפני שאתה קונה סדין חימום!

מפסק חום מיוחד

-- שימו לב לצפיפות גופי החימום באזור הרגליים

באיזור הרגליים. עשינו זאת לאור ממצאים
שהוכיחו, כי חימום הרגליים במהירות
מעניק הרגשת חמימות נעימה לכל הגוף. כך
שהחורף מובטח לך שתיהנה ממש מכף רגל
ועד ראש ...חידוש מהפכני ובלעדי זה בסדיני
חימום זק״ש מוכיח פעם נוספת את מה
שאתה, הלקוח, יודע כבר מזמן: לסדין
חימום זק״ש אין מתחרים.

הבטחון שלך חשוב
לא פחות מההנאה

תנופה

רבבות לקוחות שנהנים מידי חורף עם סדין
חימום זק״ש, יודעים שהם יכולים לישון
בשקט ...יש ל1זם על מי לסמוך. אנחנו גאים
בכך שסדיני החימום שלנו היו מצויירים בכל
אביזרי הבטיחות הדרושים זמן רב לפני
שהתקן הישראלי חייב זאת.
לא פלא שסדין חימום זק״ש עמד בהצלחה
בבדיקת הבטיחות של מכון
הישראלי.
גם מכוני התקנים הבריטי וההולנדי,
הידועים בדרישותיהם הקפדניות, בדקו
ואישרו את הסדין. לא חסכנו באמצעי
הבטיחות כדי להבטיח את פעולתו
התקינה ואת הנאתך המלאה :

רק מפסק חום עם 3דרגות ו 5-מצבים
מאפשר חימום מהיר של המיטה ובחירת
דרגת חום אידאלית לשינה נעימה במשך
הלילה.

שלוש שנות אחריות ־
בטחון ששווה הון
רק מי שמייצר סדיני חימום יותר מ 20-שנה
יכול להרשות לעצמו לתת לך אחריות ל3-
שנים בבטחון מלא. זוהי הוכחה נוספת
לאיכותו של הסדין ובטחון נוסף ללקוח3 .
שנות אחריות •ושירות לשנים רבות,
וכשתזדקק לשירות -יש לך כתובת ויש עם
מי לדבר. אתה הרי מכיר אותנו לא מהיום

ובסוף החורף, לפני שמאחסנים את הסדין
לקראת החורף הבא, אפשר גם...

לכבס במכונת כביסה
בבטחון מלא י
כן, חשבנו גם על הנוחות שלך :
סדיני חימום זק״ש
העשויים פרווה הם
היחידים שניתן לכבסם •
במכונת כביסה. הישג
בלעדי זה הוא פרי
הטכנולוגיה המתקדמת
שפותחה על־ידי זק״ש

...ועוד תענוג: פרווה

זוכרים, בחורף שעבר הצגנו לראשונה את
הלהיט שלסדיניהחימום -סדין חימום עשוי
פרווה. והחורף אנו מאפשרים לך לבחור
סדין פרווה לטעמך מתוך מבחר עשיר של
דוגמאות משובצות או חלקות במיגוון
צבעים. למי שאינו יודע, סדין הפרווה נעים
למגע, שומר על החום למשך הלילה ומעניק
הרגשת פינוק במיטה.

3תארים לסדין אחד

יותר מ־/0סס 8מציבור הצרכנים העניק
לחברת זק״ש את התארים :״המוצר
הנבחר״,״הקניה הטובה ביותר״
״השם הנבחר״.

להשיג: בחנויות החשמל המובחרות,
שקיים, רשתות שיווק, בתי מרקחת(שיווק
ע״י ״אגיס״) ,בחנויות ״אתא״ ובמרכז
המכירות: רחוב בן־יהודה , 72 תל־אביב ־
טלפון ,)03(228844 שיווק לוועדי עובדים :
״שדה״ ,טלפון )03(282718

דב שידנסק׳ ,סגן־חשו במישוד ואש־הממשרה, מסבר ער תפקידו
חסדהשינ״ם, טוען שנר־־התיקשוות ו 1ו״1י 0רו, מודה שרצה
נתפקיר האחראי למחנות־הפליטים ומספר ער יחסיו עם בגין
אמרים על• שאני
לא חכם! .ג׳ יש ח
המזונות לקבוע על
(1ישהו אם הוא
חנם או סינון!?

אנשים הרוצים
שאקשם1מסיבות
׳בצפון תל־אביב
כל זמן שאני סגן־שר,
לא מעניינים אות•

אמרים שא!י הסיר
ושחה של בגין. אין
עור אחד בחנועת־החרות
שיש לו עבד של חילוקי•
דיעוח עם בגין בגו שלי

דמה לא מפרגנים יי
שאני מחייו כל הזמן?
מה רע בבן־אדם מחייו?
עבדתי כל מיני חקופות
עושת• ,תמיד חייכת׳

אני תושב את ונצי׳
לליבראל גזול. אני בער
ע*1י־ומ*1ת. במסת
מכירים אות׳ בתור הנציג
>ה1אגן של הנדכאים

איכפת לי מהטבח
במתנות. אבל ונואש
!ואשתה אני דואג לעם
שלי. אני לא ימו איו
העולם דאג לנו נושאה

הו• החושחץ הסורן
של העיתונאים!

ד י שה לשנוא אוי סגו״השר דב שילנ-
\/ס קי — גם כאשר הוא או מר א ת
הדברים הנוראיים ביותר, גם כאשר הש קפו
תיו מנוגדות לחלוטין לה שקפותיך,
גם כאשר אינן מאמין למישמע אוזנין
כשהוא מדבר א לין.
נכון, הוא מ חייו כל הזמן• א ן אני
מעדיפה אד ם מ חייו על פני אד ם זעוף-
פנים. ה חיון שלו אינו מפריע לי. מה
שמפריע לי הוא שטגן־השר מאמין בא-
מת״ובתמים בדברים שהוא או מר, ו אינן
יכול ל ה תווכ ח אי תו. כיצד אתה יכול

ל ה תווכ ח עם אד ם ה או מר לן שהוא או הב
אתה אד ם א הב ה גדולה, אבל קו דם
כל הוא אוהב א ת היהודי נ אין
אתה יכול ל ה תווכ ח עם אד ם המ שוכנע
באלף א חוזי ם שאנחנו צפויים
לה שמדה בבל רגע, א ם לא נ הי ה חזקי
ם ולא נחי ה על החרב? כיצד אתה
יכול ל ה תווכ ח עם אד םהמ ספר ל ן סי פורים
נוראיים על היו תו פליט בשואה,
אן אינו מוכן בשום פניס״ואופן לגזור
גזירה שווה בין פליט יהודי ב שואה ובין
פליט פלס טיני ב לבנון! א ין אתה יכול

ל ה תווכ ח עם אד ם שנותר מחו טר קור ת-
גג, א ן אינו מבין א ת מחוסרי־הגג בעין-
אל־חילווה ואינו יבול ל הזד הו ת עם
מצבם ז
היו שכעסו על שילנסקי, כשעמד ב תו קף
על כן שדרוש מיצעד ביום־העצמאות,
א ן כיצד אפשר לבעוט עליו, כאשר פניו
קורנות אור ה וליבו נמלא גאווה יהודית
שורשית להישמע מיל תהקסם: צה׳׳ל !
אין אפשר שלא להתר פן מולו, כאשר
הוא מבקש שהמיצעד יצעד רק כדי
ל ה סב לו — היהודי הנרדף, שמעולם לא

היו בידו חני ת וחרב להגן על עצמו —
טעם קורת״רוח !
וכיצד אפשר לכעוס על שילנטקי, ה או
סר על נגינת ואמר ומודה ש מוסיק ה
קלא סי ת היא לא ה ת חו ם ה חז ק שלו,
שכן הוא מעדיף לשמוע ג׳ז ב״ברברים״ !
יש ב שילנסקי הרבה צדדים חיוביי ם :
המון-המון א הב ה לארץ, המון״המון א ה בה
ליהודים• סגן־השר במישרד ראש-
הממ שלה הוא נהגו הצמוד של ״אבי
הפצועים״ ,שימחה הולצבורג, דב שי-
לנ טקי הוא האוזן הק שובה של כל ה-

א1י המושמץ התורן
לא־פעיל במישרד עורכי־הדין שלי. פעם,
כשיזרקו אותי מהכנסת, יהיה לי לאן
לחזור. אני חושב שאם ארם מוותר על
עסקיו כאשר הוא נכנם לפעילות פרלמנ טרית,
זה נותן לו הרגשה שהוא עובד ל פרנסתו,
ואדם שהוא שליח־ציבור צריך
לעבוד למען הציבור.
אני כבר לא ילד, ואני לא רוצה להרגיש
שאם אני כבר לא אהיה חבר־כנסת, אשאר
חסר־פרנסה.

• לאחרונה כמעט שאינך מתראיין
באמצעי־התיקשורת. מדוע ז

אני לא מתראיין יותר אצל עיתונאים
שאני יודע מראש שגישתם אלי עויינת.
ומאחר שאני היום המושמץ התורן של
אמצעי־התיקשורת, ששולטים בהם אנשים
שגישתם עויינת לשלי, ושבמקום להתווכח
איתי משמיצים — אני לא מתראיין!
מאחר שאני זוכר את העולם הזה לטובה,
מכיוון שבזמן הפצצה תמך בי בכל ההגי נות
ונתן לי הרבה עידוד, בזמן שכולם היו
נגדי, ומאחר שאני זוכר לאורי אבנרי את
התמיכה שתמך בי לאורך כל הדרו, הס כמתי
להתראיין אצלך. אולי גם בגלל
שאז, בימים ההם, העולם הזה היד, באמת
ביטאון הוגן, ללא מורא וללא פחד, ונל חם
בשילטון מפא״י. אם את שואלת אותי,
אז לדעתי העולם הזה כיום סטה מהדרך
ההוגנת.

שילנסקי בהתנחלות
״זה תפקיר בלי שינייס...״
(המשך העמוד )31
מיקרים הסוציאליי ם עול אסירי ם בבתי-
־~ הסו הר. הםב אי ם אליו יותר מ שהם
באים אל צ׳רלי ביטון, נציגם הטבעי.
שילנסקי הוא בן־בית בישובי הצפון.
אצל ילדי דובב ואביבים הוא מוכר כדוד
שילנסקי מ הכנס ת.
הקשר שלו עם הישובים האלה נוצר
אחרי מות בנו, יוסף• יוסף היה חייל
בגולני ׳,יחידתו נקר א ה לחלץ ילדים שנלכדו
על-ידי פלס טיני ם בקרית־שמונה ב תקופ
ת מי לחמת ההת שה. בדרן חזרה
מהפעולה אירעה ת אונה ויוסף נהרג.
שילנסקי מסרב לדבר על כן. הוא מ סרב
לדבר על בנו, מסרב לעשות כל
שימוש בזכר הבן לצרכים פוליטיים. חברים
מספרי ם עליו שהוא מבקר באופן
קבוע בבית״הקברות — עם אשתו או
לבדו. הוא מכיר א ת שכני בנו ל חלק ת־הקבר,
יצר עם המי שפחות השכולות
קשרים מיוחדים. ידידיו של בנו פוקדי ם
עד היום א ת בית מישפחת שילנסקי.
כשאני שואלת א ת שילנסקי על יוסף,
הוא מבקש ממני להרפות, אינו רוצח
לדבר. אני מכבדת א ת רצונו.
אני יושבת אי תו בלישכתו שבמישרד
ראש־הממשלה — לישכה צנועה: דגל
ישראל מבד סינטטי, ת מונה של מנ ח ם
בגין על נייר כרומו, ת מונה של נשיא-
המדינה ות מונה של שילנסקי צועד בסך,
במיצעד הראשון ב״.1949
היא יודע היטב שאינו פופולארי באמי
צעי״התיקשורת.
אנחנו עוברים לכנסת. כתבים פרלמנטריים
וכתבי טורי־סאטירה, שאני
פוגשת במיזנון, אומרים משועשעים א ת
דעתם על האיש, מ שתוממים עד אין קץ
על כן שאני מקדישה לו א ת ראיון-
השבוע. הם שוכחים שהאיש הוא נציגו
של ראש־הממשלה בכנסת, שהוא עונה

• ימדוע, מכיוון שתחת להילחם
כשילטץ מפא ״י הוא נלחם
בשילטון הליכוד ז
לא. זה לא רק העולם הזה. זה כל אמ־צעי־התיקשורת.
אם אתה בעד מדינה פלס טינית,
אתה חיובי בכל שטח. אבל אם אתה
בעד ארץ־ישראל — ואני אפילו לא מוסיף
את המילה שלמה, כי בשבילי זה טיבעי —
אז אהה טיפש מטופש. זהו כיום יחסה
של התיקשורת בכלל, ושל העולם הזה ב פרט.

אתה בעד ארץ־ישראל, כל מה
שאתה עושה זה לא נכון, ונלווים לכך
כל כינויי הגנאי האפשריים. אותו אדם
שאתמול היה מושמץ בגלל שהוא בעד
ארץ־ישראל אך לפתע נסוג מהרעיון —
לפתע פיתאום התיקשורת משבחת אותו.

• אתה מתכוון לזכודון המר ז
המבין יבין.

• ומי שאינו מבין?ו

רק המר, יש גם אחרים. פיתאום,
כשהם נסוגים מרעיון ארץ־ישראל־השלמה,
הם חכמים, נבונים. אבל אם הם בעד ארץ-
ישראל — אין להם שכל. אני חושב את
עצמי לליבראל גדול, ואני בעד שיווי-
זכויות. בכנסת הקודמת׳ נחשבתי לאחד
הפעילים ביותר, והכירו אותי בתור הנציג
הנאמן ביותר של החלכאים ונדכאים. אבל
כשאני מדבר על ארץ־ישראל — אז אין
לי שכל.

• אתה נחשב ליבראל גדול
בכל הנוגע ליהודים.

זה לא נכון! ביקרתי במועצות ערביות
יותר מכל חבר־כנסת אחר, ואין פעם שבה
ביקרתי בבית־סוהר מבלי לבקר אסירים
ערבים פוליטיים!

• כיצד זה עולה בקנה אחד עם
השקפת עולמך׳.

הערכי הוא אדם. יש לי איתו ויכוח
גדול, אבל ברגע שהוא יושב בבית־הסוהר
יש לו זכויות־אנוש. זה לא מספיק ששללתי
את חרותו — אני צריך גם להתעלל בו,
כדי להגביר את שינאתו?
כמה פעמים שמעתי מפיו של אורי אבנ-
רי שבחים. עלי. אבל מאז שאני בכנסת,
הוא רק דוקר אותי. יש כאלה שאומרים ש אני
לא חכם. מי יש לו הסמכות לקבוע
על מישהו שהוא חכם או טיפש? אינני

אומרים סד שאני נדרו
סל״ד 1יטוא*ה של
תשואה. אד לא נודו
סל־יד׳ הטראומה, אבל
אני חבו את השואה
יודע אם אפשר לחלק את האנשים לפי
החוכמה. העיקר להשמיץ?

איני חושב שבתפקיד הציבורי יחסי־אנוש
נמדדים על־פי השתייכות מיפלגתית
או זיקה רעיונית. יש לי כמה חברים טו בים
— ואני לא אומר את זה על מישקל
״החבר הכי טוב שלי הוא כושי״ — יש
לי כמה ידידי־נפש, שבכלל לא חושבים
כמוני. אני לא אומר לך שזה מתחלק
חצי־חצי, אבל יש לי רבים שאינם אנשי
ליכוד ואינם מסכימים עם דיעותי.
ידיד־נפש זה לא ידיד שאתה שותה
איתו קוניאק, אלא כזה הנמצא איתך
בשעת־צרה. כבר ראיתי כאלה ששותים
איתך קוניאק ובזמן שאצלך מתהפך הגלגל
הם לא מכירים אותך פיתאום. לי יש ידי דים
עוד מהגטו, עוד מדכאו, עוד לפני
שהייתי חבר־כנסת, עוד כשהייתי דלפון
וגרתי במעברה, ואחר־כך כשהתעשרתי,
כשגרנו שבע נפשות בחדר וחצי במרתף.
אז מה, כולם חושבים כמוני? אבל הם

מהרגע שבו נכנסתי לכנסת אני

אצלי ארץ־ישראל היא מעל לכל זה,
אצלי זו הנקודה הראשונה. בלעדי ארץ-
ישראל החיים אינם חיים, בלעדיה שום דבר
לא שווה. אבל יחד עם זאת שאני נחשב
כנץ שחור אגיד לך בדרך־אגב: איני יודע
מה זה נץ או יונה. אני אוהב בעלי־חיים
ואני מתעניין בבעלי־חיים. יונה זה עוף
שמביא מחלות, כינים, ואני אוהב כינים.
הרב פורוש יכעס עלי, אבל אני גם אוהב
להפריח יונים.
מניית שעל־פי ההלכה אסור להפריח
יונים, מניית שכאשר אתה מפריח יונים,
אתה מביא אליך יונים אחרות, וזה כאילו
נחשב לגניבה. את יודעת, בעיירה היו או מרים
״השייגץ פרחח, מפריח יונים.״ זה
הפך למין מושג כזה.
.יונים רבות הרבה מאוד. תשאלי כל
מי שיש לו יונים. יונים תמיד מקטרות, בו
בזמן שהנץ טורף רק כשהוא רעב, ורק
כדי להשביע את רעבונו. הוא טורף נבלות,
ומביא בריאות לטבע.
כך שאם אני נחשב לנץ שחור, אז
לפחות בטבע זה חיובי. אבל בפוליטיקה,
כאשר זה אינו כביכול חיובי — וזה נובע
מאהבת ארץ־ישראל — אז אני גאה להיות
נץ. יחד עם זאת, כחבר־כנסת, במקום ל צעוק
כל היום ארץ־ישראל! ארץ־ישראל!
השתדלתי לעשות מה שאני יכול לבעיוח
העם היושב בישראל.

• מדוע התעקשת כל־כך בעג•
יין המיצעד כיום-העצמאות?
אגיד לך מה שאני אמרתי. כשהיתה
החלטת ועדת־המישנד, לענייני טקסים אני
אמרתי שבשביל רב שילנסקי, שראה את
עמו בשפל, נרמס ונרדף, כשאין לו לא
שלח ולא חרב להגן על עצמו, אז כל
פעם שאני רואה את צד,״ל צועד נפשי
נהנית מחדש, כאילו ראיתי אותו בפעם
הראשונה. ואני חושב שיש רבים שחוש בים
כמוני. אולם מאחר שהוועדה החליטה
לא לקיים את המיצעד, אני מקבל את ה החלטה.
אצלי
זה לא נמדד בכסף, עניין המיצעד,
אצלי זה עניין של סיפוק רוחני. אבל מה
עשה קול ישראל? הוציא מדברי מישפט
אחד וסילף את כל דברי. קול ישראל אמר,
שסגן־השר רב שילנסקי אמר, שמיצעד
זה סיפוק רוחני שלא נמדד בכסף.

• טענו נגדך, כאילו אתה מתיימר
להיות אחד מאדה שצעדו
במיצעד־שדא־צעד•

זה לא נכוו שאני מזונגז
של?1נימ באופן אישי.
אזי גנ בו את האימוות
שח, והסגולות שלו
מוצאת תן בסיגי

״בכלל לא התעקשתי בעניין המיצעד...״

אני בכלל לא התעקשתי.

• פן, אני מפירה אותה. היא
פורסמה פעמים רכות.

שילנסקי במיצעד צח ״ל ביולי 1948

• אכל ראינו אותך בטלוויזיה.

אני מתיימר להיות במיצעד שלא צעד?
הנה, הביטי! את רואה את התמונה הזאת
שתלוייה על הקיר?

שותף׳

• אינך מבין שיש אולי אנשים
המעריכים אותך כאדם אך
המתנגדים לדיעותיך׳.

ב מקו מו על שאילתות, על הצעות לסדר
היום.
חבר״כנסת ערבי שאני מ שוחחת א תו,
אומר לי: שילצסקי אינו מזיק כלל.
הלוואי שכל אל ה הנח שבים ליבראלים
ומ תוני ם היו כה בלתי״מזיקים כ מוהו,
הנחשב כקיצוני.

• אך יש אנשים שקשה להם
מאוד להישאר בידידות עם אדם
הדוגל בסיפוח ובהתנחלויות, התומך
במילחמה.

• מדוע שיכעם עדיך?

זובין מהסה שאר גת׳
הג׳נטלגן שיתסקי ביקר
בשנזנום. גנון,
אני אוהב מוסיקה
עממית ומעדו גיו

• מדוע לא חיסלו; את עם־
לויך הפרטיים כאשר מונית סגן־
שרז

ידידי-נפש. הם לא כמו אלה שרוצים
שאקשט להם מסיבה בצפת תל-אביב כל
זמן שאני חבר־כנסת או סגן־שר — אלה
לא מעניינים אותי. ולכן בטורי המסיבות
לא תמצאי אותי.

ובכן, החייל הזה, את יודעת מי הוא?

זה אני, דב שילנסקי! ואף אחד, אף
פעם, לא מציין את זה. הנה, בידיעות־אחרונות
הופיעה כתבה של איתן הבר על
המיצעד, ואפילו לא כתבו שזה אני! איני
יודע מדוע בוחרים תמיד את התמונה ה זאת,
אולי מפני שאני חתיך.
סיפרתי סיפור, שבמילחמת העצמאות,
בכי בתמוז תש״ח , 1949 ,הורידו את היחי דה
שעמדתי בראשה מקרבות הגליל כדי

לצעוד במיצעד הראשון. ייצגנו את חטיבה

היחידה שפיקדתי עליה היתד. מורכבת
כולה מחיילים ניצולי אלטלנה, והם סירבו
להשתתף במיצעד. הם אמרו :״אנחנו נצ־דיע
לבן־גוריון, כשהדם עוד זועק מהאד מה
ז״ אמרתי: בן־גוריון הוא ראש-המפד
שלה, ונצדיע לו עם כל הכאב.
וזה לא היה פשוט. חברים שלנו נהרגו
באלטלנה, חברים שעברו איתנו את כל
השואה וחיכו לרגע המאושר, שבו תידרוך
כף־רגלם בארץ־ישראל ונהרגו בפקודת
בן־גוריון !
אז כתבו בעיתונים שבדיתי סיפור מ־

בישרו חצפזי של
חקאזצלו הגרמני איוו
לרמי. הדבר שממנו
חששתי -הגשר לשלום
עס ׳הונם הגרמני אכן
שדה הלנה למעשה

לא יכול לפתור את הבעיה שלהם אצלי.
אם אני נותן להם לחזור לארץ־ישראל,
אני גורס להשמדתי.
הם אומרים במפורש, שהם רוצים להש מיד
אותי, ואני בפעם שניה לא רוצה
להיות מושמד. היתה תקופה שהיטלר איים
בהשמדה ולעגנו ואמרנו: זה לא יכול
להיות. לעגנו ובכינו. מההיסטוריה צריך
ללמוד. שוב אנחנו שומעים קולות כאלה.
אסור לנו ללעוג או לצחוק6 ,ן חס־וחלילד.
שוב נבכה.

• אומרים עליך, שאתה נרדף
על־ידי הטראומה של השואה.

איני יודע אם אני נרדף על־ידי טראו מה,
אבל אני זוכר את השואה, ואני חושב
שכל אדם שהיה שם צריך לשאת את ה מורשת
של השואה ולומר את דבר אלה
שלא זכו להישאר בחיים.
אני זכיתי. זכיתי להישאר בחיים, זכיתי
לראות את תקומת־המדינה, זכיתי להיות
חבר־כנסת וסגן־שר — זה הרבה מאוד!
נו, אם זו טראומה של השואה, אז אני
נושא טראומה.

שילנסקי כפעולה ככנסת

• ואחרי טראומה כזאת, כשאתה
רואה את פליטי עיך־אל־

.אז יש די נ׳וק בראש. אז מה?-
ואיש שלום בטוח. למה אנחנו מחכים לעוד
שואה?

• אתה שכע־רצון מהשימוש
שעושה מנחם כגין כשואה?

ועוד איך! הוא עושה זאת בתמיכה
מלאה שלי. צריך להשתמש בשואה. ברגע
שבגין הזכיר לגרמנים את השואה, מי הם
ומה הם עשו ליהודים, ליבי התמלא גאווה
וזקיפות־קומה. זה שימוש נכון בשואה. אבל
לקחת את השואה ולעשות בה שימוש כמו
שעשו בהצגת הפטריוט — זה אסור.

ליבי, או שערבבתי תאריכים. אחד לביא
ממעריב כתב שאיני יודע על מה אני מדבר.
נו טוב, אז אני אריב עם כולם? הם לא
אוהבים אותי.
לא מוצא חן בעיניהם, שאני מחייך כל
הזמן. מה הם רוצים, שאבכה? מה אני
יכול לעשות שאיני רוצה לבכות. למה
לא מפרגנים לי שאני מחייך? עברתי כל
מיני תקופות קשות בחיים, ותמיד חייכתי.

• רבים טוענים כי כגץ הפך
את המילה ״שואה׳׳ רמטכע שחוק.

• אם כך, מניין הכילכוד כעניין
המיצעד־שלא־צעד?
המיצעד־שלא־צעד עורר כזאת תשומת־לב,
שמערבבים אותו עם המיצעד הרא שון.
המיצעד־שלא־צעד היה שנה מאוחר
יותר.

• אתה מסוגל להכין את עמ דתם
של אותם המתנגדים ל־מיצעד

מותר לי לחשוב, שהמיצעד חשוב וטוב.
מותר להם לחשוב שהוא לא טוב. בש בילי
זה לא עניין של ייהרג־ולא־יעבור.
יוחלט כפי שיוחלט, ואני אהיה שבע־רצון.
אבל בשביל זה צריך להדביק עלי תוויות?

• כפליט לשעבר, כאדם שאיכר
את כיתו ונותר סחוסר־כל, מה
יחסך לפליטים הפלסטיניים
אני כואב את הכאב של כל אדם באשר
הוא אדם. כשנהרגים אנשים בהונולולו, זה
אכפת לי. אבל בראש ובראשונה אני דואג
לעם שלי. אני לא שוכח איך העולם דאג
לי, כשאנחנו היינו בשואה.
אנחנו תמיד התחשבנו בעמים אחרים,
תמיד חשבנו האם מה שאנחנו עושים זה
טוב לפולנים, זה טוב לצרפתים. הפולני
והצרפתי חשבו קודם כל לא מד. טוב
ליהודים, אלא האם זה טוב לפולין ולצרפת.

• לפני רגע גינית אותם, ועכ•
שיו אתה רוצה להיות כמוהם?

אני בראש ובראשונה עם נרדף, עם
שהושמד, עם שצפויה לו השמדה אם לא
ישמור על עצמו, עם שההיסטוריה שלו
רדופה בפוגרומים, ואני בראש וברא שונה
חייב לדאוג לעצמי, לא לתת לעולם
לחזור על מה שעשה לי, ללמוד מד,שגי אות.

+ללמוד
מהשגיאות גם כדי
יטלא לעשות אותו הדכר לעם הפלסטיני

ישנו ויכוח למי שייכת הארץ. אני מאמין
שהארץ הזאת שייכת לעם היהודי. לי
אין שום מולדת אחרת, אני לא גרמתי לזה
שהם פליטים.

• כן גרמת. הם גורשו או כר־הו
מפניך ב־א.194

הם ברחו? נכון, היו מיספר מקומות ש הם
ברחו. בעיקר בגלל הפלמ״ח.

• דיר־יאסץ זה הפלמ״ח !

זה מיקרה אחד. אני לא הייתי אז ב ארץ.
יש מקומות מעטים, שאולי אנחנו
עודדנו אותם לברוח. אבל עיקר הבריחה
היתד. בגלל התעמולה של מדינות־ערב,
שאמרו להם: תברחו, אחר־כך יהיה בסדר.
כעת קיימת מציאות חדשה. את בעית
הפליטים צריכות לפתור ארצות־ערב. אני

שילנסקי עם אשתו וכנו
״כשיזרקו אותי מהכנסת, אחזור דמישרד עורכי־הדין...־

הילווה, למשל, שנותרו מחוסרי־גג
כחודף הקשה ואין להם היכן להלין
את ילדיהם, זה לא נוגע ד־ליכך?

לי אהדה ויש לי רצון לעזור להם,
למרות שרצו להשמיד אותי — ואני יודע,
שאם חס־וחלילה במקום שאני אהיה שם
הם היו פה הם היו משמידים אותי. הייתי
רוצה שיהיה להם גג ארעי, אבל — ופד.
חשוב האבל — אני לא רוצה להיות פו פולארי
בחוגי העולם הזה או השמאל, ולכן
אומר את אשר על ליבי, כי למרות שאו מרים
עלי שאני הולך עם הראש בעננים
אני עם הראש על הקרקע, אני לא מפריח
חכמות. אנחנו חייבים לעזור להם לפתור
את בעיותיהם, אבל לא על חשבוננו.
אגיד לך וידוי, שאיש לא שמע ממני —
היה שלב, שרצו להטיל עלי את האחריות
על מחנות־ד,פליטים, ואני תיכף אמרתי:
כן. אפילו לקחתי את התפקיד בשימחה.
היו אנשים שאמרו לי :״אתה יודע מה
אתה מקבל על עצמך?״ ואני אמרתי: כן,
אני יודע. ואמרתי גם: אני, דב שילנסקי,
שהייתי פליט בעצמי, אעשה את העבודה
טוב מאוד ויכול לקחת את האחריות.
אבל לבסוף הוחלט להטיל את זה על
מרידור. הוא שר־על כלכלי, לו יש יותר
כוח, ואני בסך הכל סגן־שר. זה מצלצל
יפה: סגן־שר במישרד-ראש־הממשלה, אבל
זה רק ם גן-שר, תפקיד בלי שיניים. אין לי
משאבים, אין לי מנגנון, אני תלוי באח רים.

אז אני מקווה שמרידור יעשה את ה עבודה
יפה מאוד.

• אתה חושכ שזה נכון להקים
אוהלים כחורף?
תראי, בעית הפליטים היא הבעיה של
כל העולם, לא רק שלנו.

• צה״ל פוצץ להם את הכתים.

תוך קרב, תוך מילחמה, כאשר שלום-
הגליל היתר, מילחמת־הגנה, שבה יצאנו
להגן על חיינו ממש, ולא רק על קריית
שמונה.

• יש דך יחס מיוחד לקריית־שמונה

אני מעורה בכל האיזור. אני בן־בית
בהרבה ישובים. עד שהייתי חבר־כנסת,
הייתי בן־בית בדובב ובאביבים. כל ילד
הכיר אותי, יש לי זיקה למקום הזה. שאלו
אותי למה. למה למה? בן אדם שרוצה
לעזור, מה זה חשוב למה? נכנם לי ג׳וק
בראש. אז מה?
יש סיבה, בטח שיש סיבה. זה קרה אחרי
העניין עם הבן, אבל אני מעדיף שלא
לדבר על כך, כי זה לא שייך לעניין.

• כנך גהרג כקריית־שמזנה כקדם
עם פלסטינים 1
אני באמת מבקש ממך, אני לא רוצה
להיכנס לנושא הזה. אני לא רוצה שישייכו
את מעשי לנפילתו של בני. איני רוצה
לעורר רחמים בלב איש, והפצע עוד פתוח.
אני מבקש ממך שלא נכנס לזה. לוא בני
היד, חי, זה לא היה לרוחו אם הייתי מדבר
עליו בראיון עיתונאי.
אבל יש דבר אחד שאני רוצה לדבר
עליו. בני לא היד, איש ליכוד, למרות ש התחנך
בביתי. והשינאה הזו שנוצרה פה,
בפרט אחרי מילחמת שלום־הגליל, לא מו בנת
לי. אף רגע לא חושבים שכולנו ב סירה
אחת? אני שוב אחזור לגטו?
כשנכנסנו לגטו, תיכף נוצרה מחתרת וכל
מיפלגה יצרה לעצמה מחתרת משלה. לקח
הרבה זמן עד שהגענו לשכל והבנו, שאנח נו
צריכים להתאחד. ד,אחוד הראשון במח תרת
נוצר בין בית״ר והקומוניסטים, כשה-
יוזם הייתי אני. באתי לאישיות מם׳ 1של
הקומוניסטים, שעבדתי איתו, ואמרתי לו:
מה שנינו רוצים? להציל כמה שיותר
יהודים ולהרוג כמה שיותר גרמנים. למה
בנפרד? לך יש קשרים בחח, אבל בצי בור
הציוני אתה לא מקובל. אני, יש לי
פחות קשרים בחוץ, אבל יש לי השפעה
ואני מקובל בציבור. בוא נתאחד ויהיה
לנו יותר כוח.
היו אצלנו כאלה שמתחו ביקורת וטענו
שזו בגידה, ואני שיכנעתי אותם שזה
הדבר הנכון לעשות. יצרנו את הזלבסש־טוץ,
ההגנה העצמית. אז למה כשחרב
מונחת על הצוואר אנחנו יכולים להתאחד?
הרי הכדור לא מבחין בין איש שלום־עכשיו

אני נמצא במצב עדין.
פעס •מלתי להגיד זמו
שאני חושב, חיוס
מיחסים את דעות׳
האישיות לראש־הממשלה

לא נכון. הוא לא השתמש בשואה הרבה
פעמים. לדעתי, הוא צריך להזכיר את ה שואה
יותר!

• כמה פליטי שואה טועינם כי
כגין הפך את תמונת הילד מגטו
ורשה שהעמיד על שולחנו למטכע
עוכר לסוחר• יש המכקשים כשמו
של הילד להניח לו ולחדול מלהזכירו
כל הזמן.
כשראיתי את התמונה עם הילד על שול חנו
של בגין, חשבתי: איזה דבר נכון הוא
עושה, כמה טוב שתהיה התמונה על שולחן
ראש־ממשלת-ישראל, שלא יסיר עינו ממנה
אף רגע, שיזכור תמיד !

• כאוקטוכר 2הנ 15 נעצרת עד-
ידי המישטרה כשכתיקך פצצה.
המשטרה האשימה אותך, שהתכוונת
לפוצץ את מישרד־החוץ, כדי
למחות על הסכם־השילומים עם
גרמניה. אתה תומך כשיטות של
טרור?
אני הייתי פעיל בכל ההפגנות, וזה לא
היה הפגנות נגד השילומים. תמיד אמרתי
שד,שילומים זד, עניינו של כל אדם באופן
נפרד. אני הפגנתי נגד גשר־השלום בין
העם היהודי לעם הגרמני.
אבל כשראיתי שהעניין הזה עומד לק רות׳
שההפגנות לא עוזרות ואכן עומדת
להיכרת ברית, חשבתי — הייתי אז נאיבי
— שאם אצא בזעקה גדולה ומרה ואזעיק
את הנוער, אולי אוכל לעצור את מד, ש קורה.
ידעתי
שאם אשים שלט. לא ישימו לב,
לב •.חשבתי על דבר דרמאתי. שמתי בתיק
חומר־נפץ עם שעץ, שהחוטים שלו לא
היו מחוברים. ואז נעצרתי.
חודשיים שתקתי לא אמרתי מילה. הסני-
(המשך בעמוד )50

בלבה של שכונת היוקרה בראשון לציון -
שכונת אברמוביץ, הולך וצומח פרוייקט מגורים
חדשני ומרהיב של אברהם גינת. גן הברושים .
5חדרים 2 ,מפלסים,צמודים ל 7 -דונם גן.
בשכונה, הקרובה אל הכביש לתל אביב, אשר
מעניקה שר 1תים ציבוריים וקהילתיים מעולים
ומרכז מסחרי, עומד הבית הבא שלן. הוא נבנה
עפ״ י הסטנדרטים הגבוהים ביותר, טובל
במשטח׳ דשא, עצים ופינות חמד המשתרעים
על-פנ• ד דונם. מראה מרהיב.
בוא אל הלב הירוק של ראשון לציון —
אל גן הברושים.

גן־הבחשיס
חווים מפלסים,צמודים ד תם גן.

.דיותנ בשבאילת
ובעברהלכלהחיים

730
11( 0

מר. תקבל כדייר ב׳ גן־הברושים׳ ?

זרמים תת מימיים באמבטיה בשיטת הגיאקוז׳,
טלויזיה במעגל סגור לזיהוי מושלם של אורחין.
3כיווני אויר לכל דירה.
דירות ח מפלסיות.
חדר ארונות.
2חדרי רחצה עם ריצוף קרמיקה.
ארונות מטבח בסגנון אמריקני ( 6.80 מטר רץ).
שיש גרניט איטלקי.
מרצפות שיש גדולות בסלון ( 3דוגמאות
לבחירה).
שטיחים מקיר לקיר בחדרי השינה.
אפשרות 2כניסות לכל דירה (מתאים לרופא
או לבעל מקצוע חופשי).
לוב• מפואר עם חדר מדרגות רחב במיוחד.
חדר תרבות וספורט הכולל ציוד ומכשירים.
תאורה דקורטיבית בחזית.

מטבח

דירהבל • מ 7ומני
600/0ממחיר הדירה באמצעות הלוואה
שתוחזר עד 12 שנים.היתרה בתשלומים
נוחים. אפשרות ל-ו\זו 8/\ 0£ז

ק 11 דוה נאחדמהמהומותהבאים ח1ה11
חדות 11 כשחינם באילת ובטבריה לנלהחיים!
כאשר אתם קונים דירה אצל אברהם גינדי, אתם משנים את סגנון חייכם ועוברים לדירת פאר
בסטנדרט עילית, כמקובל אצל אברהם גינת.
בנוסף לכן, תזכו ללא הגרלה בשתי דירות נופש — באילת ובטבריה.
תרות הנופש המרוהטות תעמודנה לרשותכם שבועיים בשנה — שבוע באילת ושבוע בטבריה —
במ שן כל החיים.

תל־אביב
בנין יוקרתי במיוחד ברח׳ לסל 22
בבניו בן 8תרות בלבד. תרות בנות
/.׳ 3חדתם ודירות עם גג.
בצפון תל אביב, איזור ל׳ ,נותרה תרה אחת דד
מפלסית בת 5חדתם.
בצפון הסולית ברח חתם סופר 9תרות דר
מפלסיות בנות 4חדתם בבנין בן 8תרות
בלבד.

רמת־השרון
1תרות בנות 3חדתם +גג +חדר על הגג.
ו קוטג׳ים מפוארים על קרק ע של כ־
400מ׳׳ר מ־ 160.000 דולר.

ברח׳ דגל ראובן 3 ,חדרים +גג +חדר על הגג
ו־י/י 4חדרים +גג +חדר על הגג ושכלולים
לרוב.
נתניה ברח תזנגוף 18־ 16 בבניו יוקרתי במיוחד,
דירות בנות 3חדתם הכוללות שכלולים
לרוב.
ברח׳ ראשון לציון תרה בת 6חדתם.
בגני ניצה מול הים, דירות יוקרה ברמה
בינלאומית, דירות בנות 4-13,2חדרים.
בריכת שחיה פרטית, מגרש טניס בחצר,
חניון תת-קרקעי ועוד שכלולים רבים.

פתח־תקוה
פנטהאוז

-רק 85,000 דולר.

הצעה חדפעמי ת! פנטהאוז יוקרתי בבנין
מפואר עם מירב השכלולים.

קשר בראלאשות־

אברהם גינז־

ברח׳ כץ, החלה ההרשמה ל־ 2בנינים בני 9
דירות בלבד.
דירות משוכללות דו־מפלסיות בנות 4חדתם.

ראשון־לציון
• תרות בנות/2י 3חדרימבמרכז השקט.
• דירות בנות 4חדרים במערב העיר(גם לכניסה
מיידית).

למהית החלטה ואניני סעם !

פנטהאוז בבניו יוקרתי בשכונת אברמוביץ,
רק .$110,000 אפשרות להלוואות גדולות.

דירות עם קרקע וקוטר ים.

מבצע חד פעמי ל 6חידות.
1באזור היוקרתי והירוק ביותר
| במערב ראשון לציון בקרן
.הרחובות ארלוזורוב גולומב
* ( ע״י ביי סב ארין
| החל מ $110,000 במקום
^ $130,000

המחירים אינם כוללים מע־מ
תרת הנופש בהתאם לתקנון החברה.

א 1שיס בשלם

חודש ימים אחרי מותה של הנסיכה גדיים
ממונאקו, נערך בקתדראלה של הנסיכות, בנוכחות
הנסיך דנייה, הנסיך אלכרט, קארולין ו־סטפאני
(בצווארון בריאות) ואחותו של רנייה,
הנסיכה אנטוינט, טקם־הזיכרון. הטקס לא היה
אינטימי, שכן קהילת מונאקו הוזמנה להשתתף
בתפילה לזכר נסיצתה האהובה. הכנסיה המתה אדם,

וכל המבטים גישאו אל סטפאני, שיצאה לראשונה
מאז התאונה, בצעדים מהססים ובפנים רזים מאי־פעם.
ב־ 19 בנובמבר יחול חגה הלאומי של מונאקו,
שלא ישא השנה את אותות השימחה והפאר שהיו
מנת חלקה של הנסיכות ואשר גרייס היתד, מאדרי-
כליותיו הראשיות, כשאירגנה, את ערבי הגאלה
של האופרה והנשפיים בארמון.

הנסיך קרצום: געגועים למקורות
ליום פתיחת המושב השנתי של הפרלמנט ההולנדי הגיע הנסיך
קלאוס חיוור ומכונס בתוך עצמו. הוא האזין לנאומה של המלכה,
רעייתו כיאטדיס, אבל נראה היה כי הוא רחוק ממנה ומשאר
התחייבויותיו הממלכתיות. כי הנסיך קלאוס יצא לחופשה קצרה
מקליניקה מיוחדת בבאזל, שם הוא מאושפז בגלל התמוטטות־עצבים
עקב תשישות — כהודעת הארמון בהאג. קלאוס פוך אמסברג (היראה
בתמונה עם רעייתו בעת ביקור בבנק) הראה סימנים מדאיגים של
דיכאון גובר והולך מזה כמה שנים. אך התפנית המכרעת חלה במאי
,1980 כשרעייתו הפכה למלכה בפועל, לאחרי שיולי אג ה, אמה,
החליטה לפרוש מן המלוכה. פרופסור־דוקטור פול קאילהולץ,
המטפל בנסיך קלאוס, הסביר את הדיכאון שלו כתוצאה של לחץ
מתמשך והולך במשך שנים רבות. לחץ נפשי כזה דומה ללחץ פיסי,
הגורם לישחיקת השרירים. כך אצל אנשים אינטליגנטיים ורגישים
באופן מיוחד, שאינם מצליחים להגשים את עצמם ונכפים עליהם
דברים שאינם מסוגלים למלא בצורה משביעת״רצון. הנסיך, לדעתו
של ד״ר קאילהולץ, זקוק ראשית כל לטיפול רפואי בסמים אנטי־דיפרסיביים
במנות קטנות, ולמנוחה שרק אחריה אפשר יהיה לחשוב
כיצד להתגבר על הבעיות, שאחת מהן היא חיים תמידיים בצל המלכה
וויתור על עבודתו כיועץ מיוחד.לארצות מתפתחות — תפקיד שעשה
בחשק רב לפני היותה של ביאסריס מלכה.

הנסיכה זאוה: צעד אחד קדימה -שוי צעדים בא!1יו
מאז צילומי יום־הולדחה הראשון אין הנסיכה
זארה מרבה להצטלם. אבל עתה, במלאת לה 17
חודש. החלה לתרגל את צעדיה הראשונים. אמה,
הנסיכה אן מאנגליה, הזמינה את צלם־החצר להנ ציח
את התרגילים. אמנם, זארה הקטנה עדיין
ה עו ל ם הז ה 2359

לא יציבה והיא מצליחה לעשות צעד אחד על הא דמה
ושניים באוויר, כשמסייעות ברגליה ובידיה
אמה והאומנת. אחיה פטר נמצא באותה שעה עם
אביו, מארק פיליפס במקום האהוב עליו ביותר
— על גבו של סוס־רכיבה.

ל*ב צודמן: שסשזז דודות
תמונה זו היא אירוע מישפחתי יוצא־דופן: ליב אולמן יושבת
בין בתה לין (מהבימאי אינגמר כרגמן) ובין אמה, שבאו למסיבת
ליל־הבכורה של הופעתה בהפקת רוחות על־פי הנריק איבסן בברודווי.
ההצגה נתקבלה בתרועות־הקהל ובשבחי־הביקורת, שגמרה את
ההלל על משחקה של ליב.

אנשים בעולם

אגתזני קחין1או1ה גאוז־נו: חגיגה מחדם
זוהי אחת התמונות הראשונות שסימלו סיומה של הסרטה סודית

בהחלט: רגינה, סירטם המשותף של אנתוני ר*ווין ואווה גארדנר,
לראשונה מאז . 1953 אז הופיעו השניים ביחד במערבון בשם רכב,
ואקרו. אנתוני קודן, שהפיק את תינ ה, סגד את אתר־הצילומים״
לעיתונאים, ולא התיר כניסת צלמים לשטח בכל משך ההסרטה.
ההסרטה נערכה באיטליה, שם הי קווין לאחרונה ולשם הגיע אווה
גארדנר מספרד, מקום מגוריה. קויין, המפיק לאחרונה את הסרטים
שבהם הוא מופיע, ניסה לקבל את זכויות־ההסרטה של מאה שנות
בדידות — סיפרו של חתן פרס־נובל לסבפרות, גבריאל גאדסיה
נלארקס, אך נתקל בסירוב.

ראש־ממשלת בוואריה פרנץ־יוזן! שטראוס היה
נרגש כמעט כמו בנאומי־הבחירות שלו. הוא שלף מיטפחת
כדי לנגב את דימעותיו, והרכיב מייד את מישקפיו כשל־צלילי
מוצארט נפתח השער המפורסם של כנסית פטר
הזקן, הכנסיה עתיקה ביותר במינכן. שער זה, המיועד
לבישופים בלבד. שגובהו שישה מטרים, נפתח הפעם

זאת היתד, חתונה הוליוודית מכל הבחינות: בנה
ש ל אליזכט טיילור, מייקל ויילדינג הבן ובצד
שמאל של התמונה) ,נשא לאשה את כרוק פאל•
אנס. מייקל בן ה־ 29 דומה לאמו, בעיקר בצורה

לכבוד טו ניקה שטראוס, בתו בת ה־ 22 הפוליטיקאי
הימני וחתנה בן ה־ ,27 מיכאל הולמאייר. האב המאושר
הוביל את הכלה בסך לעיני 10 אלפי צופים, כמיספר
המאזינים הלהוטים לשמוע את נאומיו לבקרים. לפי
פקודת ראש־הממשלה התערב הזוג בהמון, והחתן לחץ
ידיים כמו פוליטיקאי. ביום שבת זה הגיע המתח של

ובצבע העיניים רעייתו בת ה־ 30 היא בתו של השח קן
גזק פאלאנס, הנראה בתמונה מימינה. באותה
שעה ממש היתד, ליז עסוקה בצד השני של החופה,
כלומר, בגירושיה מבעל מם׳ .7ג ׳ק וורנר.

ראש־הממשלה לשיא, אחרי שביום חמישי בצהריים עשה
סקנדאל בבון, ובששי בערב עשה סקנדאל נוסף במינכן.
ביום השבת כנראה שבת מכל מלאכתו, ונראה במלוא־כוחו,
כשהוא מנצח על חתונה מפוארת, שדוגמתה לא
נראתה במחוז מזה שנים רבות. אין זאת, כי החתונה היא
גלולת־מרץ נוספת לשטראוס, השועט למסע־ד,בחירות.
העולם הז ה 2359

ם י משלושת הבנקים הגדנלי עושה
בשבילך
כל־כך
הרבה?
בכל משאלי דעת קהל מופיע בנק דיסקונט
כ־״נותן השרות הטוב ביותר״ .דבר זה משקף מאמץ
מודע, במשך שנים, של בנק דיסקונט. אבל בכך לא די.
מדיסקונט מצפים שהוא יהיה גם הבנק המקצועי
ביותר, הדינמי ביותר והחדשני ביותר.
מי מצפה?
ציבור בעלי המניות, ההנהלה, העובדים
ובעיקר, הלקוחות.
אנו רואים ציפיות אלה כאתגר.
אנו משקיעים כיום את המאמץ הרב ביותר
כדי לחסוך מזמנך היקר ולתת לך שירותי בנק
כוללים במהירות המקסימלית -בטלפון. בנוחיות
המקסימלית -מביתך. ובשעות הנוחות לך
( 24 שעות ביממה) -טלבנ ק די ס קונ ט.
צוות של מומחים מעולים מנהלים למענך את
קרנות הנאמנות של דיסקונט כדי שיהיו לך פירות
נאים מכספך בסיכון יותר נמוך. המח שלך בבורסה ־
אילנות די ט קונ ט.

,א ני י שן
והמח של
עו ב ד .״

פרסנו למענך רשת כספומטים בכל רחבי הארץ
כדי לאפשר לך גם בשעות שהסניפים סגורים למשוך
מזומנים, להפקיד שיקים ולברר יתרה -כ ס פו מ ט.
אנו מעמידים לרשותך כרטיסי אשראי
בינלאומיים של החברות הגדולות והוותיקות
ביותר בעולם כדי שבכל נקודה על פני כדור הארץ
יהיו לך אמון, יוקרה, ובעיקר, אשראי ־
ויזה ודיינרס קלוב.

אנו הקמנו למענך מרכזי ייעוץ בנקאי בערים :
ירושלים, חיפה, תל־אביב, כדי לתת לך ייעוץ בנקאי
בשעות הנוחות לך עד שעות הערב גם כאשר
הסניף שלך סגור -מרכזי הייעוץ של די ס קונ ט.
זהו רק חלק ממיגוון השירותים שבא לענות על
הדרישות שלך.
ובשעות הפנאי שלך שעכשיו הן רבות יותר,
ניתנת לך האפשרות ליהנות במחיר מוזל ממופעי
התרבות של מפעלות די ס קונ ט .
כל מה שצריך בשביל ליהנות מכל אלה הוא להיות
לקוח של בנק דיסקונט.

תספקת1 1
לזז בנ ס לבמן״׳.

בנ ק !סקונט

8ע *5 0ם אוס
* 1א 0ח*אן םזאו
מרכזי היי עוץ

די סקונ ט

״ י ש לי אשראי

נפול

״שרוחי הזמן
שלדיסקונט
הם בשבילי!״

גיניפרמולר
1ולהקתה

תיאטרון תנועה -
אושרה אלקיים
תיאטרון הבלט הצרפתי

להקת מחול
בת־דור

האופרה של גנואה

מוזיאון ת״א -
מופעי פארקונצרט 1סידרת קונצרטי

סרג׳יו מנדז -
ברזיל 88

1איי׳נט מיסביהייביך

פסטיבל עכו
לתיאטרון אחר

תיאטרון בובות
העץ של אריק

אמדאוס -
הקאמרי

דני קרוואן -
מוזיאון ת״א

נווה צדק -
תערוכה ומיצג

ן גייימס אנסור -
! מוזיאון ת״א

קבוצת רדיוס

להקת מחול
בת־שבע

ירח המחול
הבינלאומי 82,81

^ להקת מחול
פול טיילור

תיאטרון מחול
הארלם

טואילה תארפ -
פסטיבל ישראל

1ישראל במצרים

גיילברטו גייל

1ריי ציארלס

1פסטיבל עין גב

1יופי של ג׳ז

_ מרי סטיוארט ־
הבימה

^ מקום אחר -
הקאמרי

0יוסלה גולם -
תיאטרון חיפה

0תל־אביב הקטנה -
ה בי מ ה

סיפור הפרברים -
פסטיבל ישראל

העוזר ־
תיאטרון חיפה

המגילה -הבימה

מציאות־אשליה -
מוזיאון ישראל

היה־היה -
בית אריאלה

בית התפוצות -
8תערוכות נודדות

תל־חי ־
אירוע אמנותי

״טוב״ -הקאמרי

גיים סילברמן -
תערוכה ומיצג

חוני המעגל -
תערוכה

ממעלותדיסקונט ][תרבוץ! ואמנות
לעידוד ולטיפוח הפעילות התרבותית והאמנותית בישראל.

הורוסהוס

מ די ם
בנימיני

מזר החווש: עקרב ביו מיד עקוב

1¥¥למזל קשת ־
תקופת שינו״ם
והתקדמות

שאנשים הצליחו לשלוט בעצמם וב ה תנהגותם,
דבר שהביא לתוצאות משביעות
רצון, ב שטחים שבהם השליטה חשו בה
במיוחד.
מבחינה ברי אותי ת המצב לא היה
קל. רבים חלו, א ם כי בדרן כלל המ חלו
ת לא נמשכו זמן רב. היה צורך
להיעזר בתושיה ולנהל אתה חיי ם כאילו
לא קרה דבר. השמש כעקרב מאפיי נת
מצבים שאינם קלי ם, אול ם תמיד
מוצאים דרך ל*את !,.הבעיות ואפילו
להת חי ל בדרך חדשה ומוצלח ת יותר.
חלק מבני מזל עקרב ניצלו אתהת קופה
והצליחו לארגן לעצמם נסיע ה ל־חו״ל,
לפני שכוכב יופיטר (הקשור בלמזל
נסיעות)
עוזב א ת מזלם ונכנס
קשת.
מה י הי ה השינוי ומהת הי ה האווי רה
כשהשמש ת שהה במזל ק שת ן אחד
ההבדלים הבול טי ם בין שני מזלו ת אל ה
הוא הח שדנות של מזל עקרב, לעומת
האופ טי מיו תוהא מונ ה העיוורת של מזל
קשת. הבדלים אל ה מר אי ם לנו מ ה
נרגיש בעוד זמן קצר.
אופ טי מיות עליזות, הרגשה חופשית
ומ שוחררת. א חרי הביקורת, החשד וה בדיק
ה היסודי ת של כל א חד א ת רעהו,
יהיה השינוי בול ט ביותר. הכל נוטה

11 וזיתה תקוב ת שו חשבונות נבעו
ונישות

אנשים מרגישים צורך להתעמק בדברים
שהם עושים, מעוניינים ל הר חיב א ת
ידיעותיהם, ומא מיני ם שיצליחו בכך ללא
קושי. או ת ם שחששו לבצע שינויים
מהפכניים אינם פוחדי ם כעת, ו ה אוויר ה
האופטימי ת מעודדת או ת ם להעז ולנ-

אנשים גוגישים
צורו לחתעמק
ולהעשיר
את •ויעות״חס
שקודם לכן היו

אווירה פילוסופי ת ומרבים במח שבות על
דברים העומדים ברומו של עולם. המח שבה
ה אינ טלק טו אלי ת מאוד חשובה. יש
אווירה של רו חניו ת ונמשכים ל עסוק ב-
דברים שמעבר ליום־יום.
אנשים שהיו חשדנים וסגורים כשהשמש
נמצאה במזל עקרב, נ היי ם לפתע
גלויי-לב ופ תו חי ם. כל מ ה שהצטבר בתוכם
נא מר ב קלו ת ויוצא החוצה ללא
כל מעצורים.
בשנים הקרובו ת, כמו בשנה שחלפה,
נמצא כוכב אור אנוס בק שת, ולכן,
כשהשמש תימצא בצמידות לכוכב זה,
האווירה ת הי ה שונה מהרגיל. בכל שנה
יהיו כמהי מי ם שבהם המצב לא יהי ה
כל״כך נוח. השנה זה י קר הבת חי ל ת
מזל ק שת. הדברים השליליים של או תו
מיפגש מתבט אי ם ב חוסר-זהירו ת, בדי בורים
פוגעים, ואפילו ב סי כ סו כי ם מיש-
פטיים. עלולות ל היו תתק לו ת ואולי
תאונות, בעיקר כשמדובר על נסיעות ל-
חו״ל.
ה עוס קי ם בענייני ייבוא וייצוא יתק לו
בבעיות שעליהם לא חשבו כלל. אול ם
לא לאורך זמן. בקרב המי שפחה עלו לים
להתפתח יותר סי כ סו כי ם ומריבות
בין גיסים וגיסות. בענייני ברי או ת י סבלו
אל ה הפגיעים ב מיו חד באיזור הגב,

סו ת ל היכנ ס לדברים
רק בגדר חלו ם.
אם בעקרב אנ שים הרגישו עצמם
לחוצים ומחוייבים, בק שת מחפ שים א ת
החופש ושואפים לעצמאות. חל ק מבטאים
זאת בפעילות פיסי ת. ק שת קשור
בספורט ולכן אין פלא שמתעורר הרצון
לעסוק יותר בספור ט ובתנועה. הס פורטאים,
שהתקשו חודש לפני כן לע מוד
במ שימות הגדרשות, מרגישים יותר
כוח, תי קוו ה ו שימחת-חיים, ומפגינים
הישגים מר שימים מתמיד.
זו ת קופ ה שבה אפשר להעז להת קד ם,
ולפנות ל מ מוני ם עליכם לשם שיחה גלויה.
התוצאו ת על פי רוב מפתיעות לטובה.

שת קשור בנסיעות. אל ה שאינם מצליחים
לארגן לעצמם נסיעה ארוכה מעבר
לים. מוצאים א ת עצמם נוסעים
ומ טיילי ם בארץ, ונ הנים מחופ שות קצרות
שלהן ה ם מאד ז קו קי ם. קשרים
עם ארצות ר חו קו תמתהד קי ם, אור חי ם
משם ב אי ם לביקור, וההרג שה היא כאילו
העולם הצטמצם ואפשר ליצור מגע
ללא קושי עם כל אחד שבחברתו מעת-
ימים.
הרגשת השיחרור אינה מובילה לק לילות
ול שטחיות, להיפך — מורגשת

הרגליים, הכבד ומחזור הדם. כל זה יורגש
בשבוע שבו תימצא השמש ס מו ך
לכוכב אוראנוס. אול םלאחר מכן, כש היא
תתרחק ממנו, שוב נוכל לי הנו ת
מ ה אווי ה הטובה ו ה אופ טי מי ת של מזל
קשת.

בימים אלה נפתחות לפניכם אפשרויות
להרחיב את מעגל הידידים. תוכלו ליצור
קשרים עם אנשים שונים
מאלה שהיו ידידי־כס,
עד כה. ההיכרות
תהיה דרך מקום העבודה.
הימים רביעי וחמישי
יהיו קצת קשים
ואולי אף מאכזבים, אך
מיום שישי ואילך מצב־הרוח
ישתנה וההרגשה
21בדצמבר -
19בינואר
הכללית תהיה הרבה
יותר טובה. תהיו יותר
פתוחים וגלויי־לב ותוכלו להתרכז במטרה
בדרך חיובית ואנרגטית. צפויה יציבות.

וווו 1שת אווירה
פילוסופית !(גתשנות
על דברים שנ הגו
של עולם

בי מי ם אלה שוהה השמש במעלות
ה א חרונו ת של מזל עקרב, ל קר א ת כניס
ת ה למזל קשת. כעת כבר אפשר להרגיש
שמצב־הרוח משתנה והה תנ הגו ת של
האנשים הופכת ל היו ת יותר נעימה. בת
קופ ה שבה השמש נמצאה בעקרב הורגש
מתח באוויר. דאגות סביב לעניינים
כ ספיי ם ונפשיים גרמו לא פעם ל התנהגות
עצבנית וחסרת סבלנו ת.
ההתח שבות והטקס לא וליו ממאפייני
ה תקופ ה. רבים ניצלו א ת הזמן לעשות
חשבון נפש עם ידידיהם, קרו בי ה ם ועם
עצמם. לה תלב טויו ת בחיי הרגש נמצא
פיתרון — חל ק פתרו או ת ם על-ידי ניתוק
קשרים, ו אחרי ם העזו להשמיע הצעות
מהפכניות ויצאו נשכרים. למרות ה מ
תי חו ת שלוותה אתהת קופ ה, נראה

להתהפך. מתגבר הצורך לקשור ק שרים
ולשוחח על כל נושא. לפתע אנשים מ ת עניינים
בהמון שטחים. רבים מרגישים
צורך להת חי ל ללמוד, איש איש לפי נטיות
לבו.
למרות שהאווירה יותר קלה ונעימה,

הקשיים עדיין לא חלפו, אך כבר הש בוע
תוכלו להרגיש הקלת״מה. רעיונות
בדבר שטח לימודים
חדש יעודדו א תכ ם ו־ימריצו
א תכ ם לפעול,
מיכתב או שיחת טל מ
חו״ל עשויים
פון
ל היו ת חשובים. בשטח
הכספי ם המשיכו לה יות
זהירים. אל תסכ-
נו א ת כספכם והמג-
21במוס ־
20 באס! ׳ל
עו מ הוצ או ת שאינן
הכרחיות. בשטח ה עבודה
חושבים לקד ם א תכ ם. למרו ת שלכם
קשה לחוש בשינוי המ תינו לבשורה.

השבוע תוטל עליכם אחריות נוספת במקום
בעבודה. יתכן שזה קשור באירגון
של פרוייקט חדש. למרות
החששות תרגישו
שיש לכם יכולת לבצע
את הדבר בשלמות.
בשטח הרומנטי אתם
מעוגיינים להגיע ליותר.
יציבות, אך בני
הזוג אינם מאפשרים
21ביוני -
לכם להירגע ולהרגיש
20ביולי
ביגוחון. נסו לנהוג לפי
הרגשתכם ולסיים קש רים
מסובכים, מכיוון שבתקופה זו תוכלו
לפגוש בידידים חדשים, המתאימים לכם.

שפע הפעילויות שבהן אתםע סו קי ם גורם
לעייפות. למרות שיש צורך ב שקט
ובהרמוניה, אתם מעדיפים
אתהמתח וה ה
תל הבו ת הק שורים ל הרומנטי.
בימי

ראשון ושני של הש בוע
תופתעו מביקור,
העשוי לשנות לטובה
אתהת קו פ ה הקרובה.
ת ^ ^ך ךזד -,ד>> ם בענייני כס פי ם המצב
אינו יציב. לא מעט
חרדות מלוו תאתה שבועות
ה א חרוני ם, ובכל פעם נוכ חי ם
מחדש שאין טעם לדאגה. גם כסף יגיע.

בתחילת השבוע תהיו עסוקים בענייני
כספים, עליכם לדאוג ולברר את כל הפר טים
הקשורים לעיסקות
או קניות שאתם מבצ עים.
הפעם אל תזלזלו
בפרטים, אפילו אם הס
משעממים אתכם. בש טח
הרומנטי עלולה
להיות אכזבה, אך אל
תאבדו את מצב־הרוח.
יומייס־שלושה
תוך
1 2.באפריל ־
2:0במאי
תוכלו לחדש קשרים
ישנים או להתחיל בקשר
חדש ומבריא יותר. בשטח העבודה
עשויות להגיע הצעות מעניינות לכם,

מצב הבריאות אינו כרגיל. השבוע אתם
רגישים מ ת מיד ובכל זאת נוטים להת עלם
מכל מ ה שמפ ריע.
תוך שבוע תחושו
א ת עצמכם יותר חזקי
ם, אך לפני כן
עדיף לארגן חופשה
קצרה ולנוח בבית. ה דור
הצעיר במי שפחה
דורש יותר תשומת־לב,
ואין לדחו תאת הטי!
2ב יו ל י -
21באזגוסס
פול בענייניו, שכן ה דברים
דורשים טיפול
מיידי. לחץ ריגשי גבוה מ אוד גורם לכם
להתלבטויות• שיחה גלויה עשויה לעזור.

שבוע של חגיגות, שמחות והפתעות מצפה
לכם. בשורות שיגיעו לאוזניכם יגרמו
לשימחה עצומת. ידיעה
הקשורה לנסיעה ש־תבצעו
השנה תביא להתרגשות,
ולמרות ש זה
ייראה בלתי מתקבל
על הדעת, יתברר לכס
שהדבר בר ביצוע. המצב
הכספי משתפר, ואפשרויות
חדשות בש 22ב
אזקסונר -
22בנוכנונו
טח העבודה נפתחות
לפניכם. ברגע זה רצוי
לא לשנות את מקום עבודתכם, שכן
צפויה לכם התקדמות שתפתיע אתכם.

שטח הק ארייר המע סיק א תכ ם ביותר
בזמן האחרון. הזדמנויות לבצע שינויים
ב מ קו ם העגודה מבל א
תכ ם. כדאי בלות להיו ת זהירי ם ביח סי
ם עם ה מ מוני ם. ה י
ח ס החברי כלפיכם
הוא בחל קו מן השפה
ולחוץ. רק בעוד שלו תוכלו
שבועות שה לדעת
מ הי הכוונה ה 20נ׳(
1א ו -
18 בפגר 1אר
אמיתי ת. בסוף השבוע
יהיה מצב״הרוח כבד.
נסו לנוח בבית ולהתרחק מאירועים חב רתיים.
מעט מנו ח ה מאוד חשובה לכם.

חוסר־שקט מורגש בשבוע האחרזן. הסיבה
אינה ברורה. יתכן שהדבר קשור
בעיקר לעומס העבודה
המכביד עליכם. יותר
מדי זמן מוקדש לנגבו־דה,
ופחות מדי למנוחה,
וכבר* מתחילים להרגיש
עייפות ולאות.
מכשירים ביתיים מתקלקלים
לאחרונה, בעיקר
מכשירים חשמליים.
3 3 5 6 8 8 0 1היו זהירים. בשטח הרומנטי
המצב אינו
רגיל. פגישות עם אנשים מוזרים ומשונים
גורמות לכם להביט על הע ליפ אחרת.

אחרי ת קופ ה של מצב רוח ק שה, ה שמים
מ ת חי לי ם לה תב הר. אתם עדיין
דואגים, אך מתברר
שאפשר למצוא פיתרון
לכל בעיה, וזה מעו דד.
ידידים וקרובי
מישפחה פוגעים בכם
בזמן האחרון, אול ם
הם אינם מ תכוונים
להעליבכם. נסו להש תמש
בשכל הישר וב-
__ הגיון הבריא ו תווכחו
שאין סיב ה לנטור ול-
היעלב• עניינים כ ספיי ם עלולים להטריד
א תכ ם, אך המח סו ר הוא זמני בלבד.

מ מן האחרון אתם מרגישים יותר אופטימיות,
התלהבות ויכולת ליהנות מהחיים.
הגישה הכללית
חיובית וזה יכול לעזור
לכס להתחיל בעיסוקים
חדשים. כדאי להתחיל
בלימודים העשויים לק 4

אתכם. אלה מביניכם
הנמשכים לאמנות,
יוכלו להקדיש חלק ני כר
מזמנם ליצירה, וה19ב
פברואר -
20במרס
התקדמות תהיה טובה
ומספקת. ידידים חדשים
מהדקים את הקשרים והיחסים הופ כים
להיות יותר רומנטיים ומלהיבים.

שוו

ב מ קו ם העבודה תזכו ליותר פופולריות
השבוע. חוש הומור וגישה קליל ה עוז-
,יי רים לכם למלא א ת
ה אחריו ת הכבדה ש הו
טל ה עליכם לא מ תוכלו בקרוב זמן.
לצאת
לחופשה קצרה,
שבה כלולה נסיעה
מהנה. פגישות עם מכרים
חדשים עשויות את לגמרי
לשנות
! 2בריא,
20ב * ו י
ול הוסי ף
מצב־הרוח
תי קוו ה לעתיד טוב
להיז הר
יותר. בענייני ברי או ת יש עדיין
מהרגשה לא טובה.
ולא להתעלם

נתונה

^1ת!שוז 11ז8

! ן נין1

הקצין השביל את העציר, חינה אותו והתיז גאו בבנ- 1
ודק נעבוד נמעט חמש שנים החלים פרקליט המדינה ׳והעמידו רדיו -

.חדו תוויד
*יו חו1חש!₪

טאנוס, שנעצר בחשד להברחת זהב?
האם סבר מפקד תחנת־המישטרה בלוד,
שהחשוד שבידיו הסתיר זהב בתחתוניו?
.טאנוס העיד :״לאחר שהוריד לי את
התחתונים, הקצין זרק לי — ,הסתכל על
עצמך, חרא שכמוך, זונה כמו כל הערבים
המלוכלכים, שרמוט, זונה׳.״
חן כמובן הכחיש כאילו הטיח עלבונות
בפני טאנוס, אך בעדותו בבית־המישפט,
מאוחר יותר, הוא הודה :״אין ספק שהיו
חילופי־דברים.״
שימעון חן הכחיש שהתעלל בטאנוס.
הוא טען, שהשתמש בכוח סביר ומוצדק,
מאחר שהחשוד גילה התנגדות למעצר.
אך הוא אישר כי דחף את העצור בשתי
ידיו, ואחר כך השתמש בגאז מדמיע
וכבל אותו בעזרתו של השוטר בוטרא־שווילי.
סליבה
טאנום סיפק פרטים על ההתעל לות
:״כוחותי אזלו ונפלתי. ביקשתי רופא.
אז ענה לי חן — ,אתה תמות אצלי, ולא
אביא לך רופא׳.״
מאוחר יותר, כשהופיע בתחנת־המיש־
.טרה ניצב־מישנה שימעון סביר, סיפר
לו טאנוס כי חן ועוד שוטר היכו אותו.
סביר אישר עובדה זו בבית־מישפט הש לום
בתל-אביב :״היה לי ברור שצריכים
לקחתו לבדיקה רפואית, לפי בקשתו. הו ריתי
על כך למפקד התחנה.״
למרות דברים אלה, העיד חן :״אני
לא זוכר אם סביר אמר לי להזמין רופא.״
מדוע, אם כן, נזקק המתלונן לרופא?
חן :״כשטאנום הובא לתחנה, היתה לו
צליעה. נדמה לי שטישלר סיפר לי,
שהנאשם קפץ מעל למעלית, בעת שניסה
להסתר זהב. כשקפץ, כנראה קיבל מכה,
ולכן צלע.״
אך חוקר־המכס דב טישלר, שעליו מס תמך
חן, אמר בעדותו בבית־המישפט:
״כשטאנום נכנס למישטרה, הוא הלך.
לא ראיתיו צולע.״
אמירת אמת

_.,כו הם חינו אוחי!

האזרח סליבה
טאנוס משחזר
אוד המכות, אשר ספג ממפקד מישטרת לוד לשעבר, שיממון חן,

ף* חדר ־ החקירה היו שלוש דמויות.
• שתיים במדים — קציו־מישטרה ושרי
טר. השלישי, העצור, שכב על הריצפה
באפיסת־כוחווד
העצור, גבר בשנות הארבעים שלו,
בעל פנים חבולות, גיסגם :״אני לא יכול
לחתום על ההודאה.״
״חזיר, אתה לא יודע לפני מי אתה
עומד!״ צעק הקצין, שלפני כמה דקות
היכה את העצור בכף־יד פתוחה על
צווארו.
״מדוע אתה מכה אותי?״ ניסה להת גונן
המוכה.
״שתוק חזיר, שרמוט, אתה מלוכלד
/כמו כל העם המלוכלך שלך !״ המשיך
/קצין, שהחל בועט בעצור, התכופף והי-
כד/בו בראשו בעזרת הברך.
בראשו של הקצין נולד רעיון חדש.
״קום/״ ציווה על העציר ששכב מטושטש
על הריצפה. רק דקות עברו מאז שהתיז
גאז מדמיע בפרצופו וקשר את ידיו באזי קים.
והאיש התחיל לאבד את חושיו.
״קום על/רגליך!״ דרש הקצין ,״תתפשט
! נו, תתפשט ! שמעת? אני רוצה
לערוך עליך חיפוש!״
הוא הורה לעצור להוריד את המיכנסיים,
ואחר־כך את התחתונים. העציר סירב.
הקצין אחז ביד אחת את גומיית תח תוניו
של העצור, משך אותה אליו -,תחב
אחת מרגליו בין גופו של האזרח והבגד,
והוריד בכוח את תחתוניו.
״תסתכל על עצמך, חרא שכמוך! אתה
עם כל העם המלוכלך שלך.״
העצור לא הצליח לעמוד על רגליו,
ביקש רופא. הקצין סירב. בשארית כוחותיו
גימגם העצור ואמר, שבמצב כזה אינו

אלא

כשהוחזק בחדרו של הקצין .״הוא התחיל לבעוט בי בחזה וביד,
וגס התיז עלי גאז. כוחותיי אזלו ונפלתי. ביקשתי רופא. אז
ענה לי חן, :אתה תמות אצלי!׳ אחר־כך ציווה עלי להתפשט.״

יובא

למקום

מוכן לד,חקר,
עורך־דין.
שוב פרץ הקצין בצעקות: בן־זונה,
מלוכלך! אתה תלמד להתנהג אצלי כמו
בובה• מה את חושב, שאתה במצריים או
בסוריה?

״מלוכלך כמו
כל הערבים!״
^ א, סצינה זו לא התרשה במישטרת
• מצריים ולא במישטרת סוריה. שם,
לפי דעתו של הקצין המשתולל, עצירים
נהנים מזכויות אלמנטריות. לא כך בגוף
שהעניק לו את דרגות הקצונה — מיש־טרת
ישראל.
על סמך עדויות העציר, סליבה טאנוס,
שיחזר העולם הזה את שהתרחש לפני
ארבע וחצי שנים בחדרו של מפקד תחנת־המישטרה
בלוד, מפקח שמעון חן.
האזרח, שהושפל בידי בעל־שררה המת־עמר,
לא שתק. הוא התלונן במטה הארצי
של המישטרה, והעיד שנית לפני בית־מישפט
השלום בתל-אביב.
התקיפה אירעה ב 24-באפריל , 1978
ב־ 8במאי, אחרי תלונותיו של הקורבן,
מינתה המישטרה קצין בודק בפרשה,
והאזרח מלוד הוזמן להעיד לפניה.
סליבה טאנוס תיאר את העינויים שעברו
עליו בתחנת־המשטרה, בהיותו בידיו של
המפקח שימעון חן :״חן ציווה עלי להוריד
גם את התחתונים. שאלתי לשם מה. הוא
השיב שברצונו לבזות אותי. אמרתי לו,
שאני מסרב ומתנגד לכך• אז הוא תפס
ביד שמאל בתחתונים, ובמכת רגל, הוריד
אותם מעלי.״

בחקירתו ענה תחילה חן: רציתי לחפש
על גופו כמו לגבי כל עצור. הוא סירב.
לבסוף פתחתי לו את כבלי־היד והוא
הסכים להוריד בעצמו את מעילו. לא הפ שטנו
אותו עירום לגמרי. הורדתי מיכנסיו.
הפשלתי את מיכנסיו עד לבירכיים.״
אך השוטר בוטראשווילי, שנוכח בחדר
בזמן חקירתו של טאנוס, סיפר :״מר
חן ביקש שיוריד גם את תחתוניו.״
לנוכח גירסד, זיו, נאלץ חן להודות :
״יכול להיות שחיפשתי בתוך תחתוניו של
הנאשם, ואגב כך הופשלו תחתוניו.״
מה חיפש חן בתחתוניו שלסליבה

החוקו שהועמד לזין
חך1נן לל, הק$ין באזרח. .משמאל :

דוארד מאנוס, בנו של העצור,
י שהובא יחד עם אביו לתחנת־המיש־טרה,
העיד: כעבור חצי שעה שמעתי את
אבא צועק — שוטרים, תעזרו לי ! יומנאי,
תעזור לי ! תושבי לוד עיזרו לי ! הצע קות
נמשכו חצי שעה עד שלושת־ריבעי
שעה. ראיתי את אבי יוצא מהמישטרה.
הוא נשען על חדד ועל טישלר.״
הזעקות לעזרה של סליבה טאנוס אכן
עזרו, ומישהו מיהר לספר עליהן למיש־פחתו.
בני-המישפחה מיהרו לרופא־המיש־פחה,
ד״ר אברהם מלמד. הוא התייצב מייד
במישטרה, אך המפקח תן סירב לאפשר
לו להגיש עזרה לטאנוס הפצוע.
סיפר ד״ר מלמד :״נכנסתי למישטרה
והתחלתי ללכת לכיוון מר טאנוס, שראי תיו
דרך דלת חצי פתוחה, כשהוא יושב
על ספסל. גבר במדי־חקי ללא דרגות עצר
אותי. אמרתי לו שאני ד״ר מלמד. הוא
אמר לי , :אני יודע שאתה ד״ר מלמד,׳
אך לא נתן לי לבדוק את מאנוס.״

המפקח שימעון חן (משמאל) ולידו
המתלונן. התמונה צולמה ביום שבו
טא1ן ם מחזיק בידיו שרשהות־זהב, שכמותן נעלמו.

הגבר במדים היד״ כמובן, שימעון חן.
חן העביר את מאנוס לבית־המעצר
באבו־כביר. שם התלונן האזרח על מצבו
החסוד, ואז נשלח לבית־החולים דונולו,
זכה בטיפול ובתעודות רפואיות.
כדי לאמת את דבריו לגבי מעשי הא לימות
שבוצעו בו על־ידי חן, הציע מאנוס
להיבדק במכונת־אמת של המישטרה.
ב־ 16 באוגוסט 1978 התייצב מאנוס
בפוליגרף ונשאל :
• האס שיקרת בתלונתך נגד הקצין
חן בדבר המכות והקללות 7
• האס אתה משקר שהקצין חן בעט
בך, סטר על פניך וחיכה אותך בקצה
כף־ידו 7
• האם אתה משקר שהשוטר בוטוא־שתילי
בעט בך וסטר על פניך 7
9האס אתה משקר שהקצין חן קילל
אותך והעליבך באומרו: זונה, שרמוט,
ערבי מלוכלך וכלב 7
הנבדק השיב בשלילה על כל השאלות.
מסקנת הבדיקה :״בבדיקתו של הנבדק
הנ״ל אובחנו תגובות המצביעות על אמירת
אמת.״
ומה לגבי תוצאות הבדיקה בפוליגרף של
דברי קצין־המישטרה שימעון חן 7כתב
ניצב־מישנה זיו־אל, הממונה על תלונות-
הציבור במישטרה :״מפקח חן ורש״טבר
טראשווילי אמורים היו גם הם להיבדק,
אך בדיקה זו לא יצאה לפועל, כי לדעת
הבודק, מאחר שהם אינם מכחישים את
עצם השימוש בכוח, אלא מסבירים אותו
כסביר וכנחוץ, הרי שאין ערך לבדיקה
בנסיבות אלה.״
פרקליטו של מאנוס, עורך־הדין יוסף
שטיימר טען, לעומת זאת, במיכתב ששלח
אל פרקליט המדינה :״למיטב ידיעתי, נב דק
גם הקצין חן בפוליגרף, ונמצא שאינו
דובר אמת,בנקודות הרלוונטיות, אך תו צאות
בדיקה זו לא הועמדו לרשות סליבה
מאנוס. זה, חרף בקשות חוזרות ונשנות,
אשר נשארו ללא מענה.״
סיכם המטה הארצי של המישטרה את
תוצאותיו־,חקירה, שערכה המישטרה כש חקרה
את עצמה בנוגע לקצין שימעון חן:
״מפקח שימעון חן רש״ט אליהו בוטרא־שווילי
מאשרים, כי הם נאלצו להשתמש
בכוח נגד סליבה טאנוס, וזאת כדי להת גבר
על התנגדותו למעצר ולעריכת־חיפוש
בתחנה. אך הם מכחישים בתוקף כל טענה
של שימוש בכות בלתי־סביר.״
במילים אחרות, שני השוטרים נוקו לח לוטין
,״מאחר שמלבד תוצאות הבדיקה
בפוליגרף אין בידינו כל ראיה בלתי-
תלויה אחרת.״

**ץ גתיים וארבעה חודשים מאז
/שהוכה והושפל על־ידי מפקד מיש-
טרת לוד, נשלח אל המתלונן מיכתה של
שרה סירוטה, פרקליט מחוז־המרכז, בו
נאמר :״הריני להודיעך, כי אימצתי ה־גירסה
של המישטרה בעניין המפקח חן
ואליהו בורטראשווילי. לא מצאתי כי היה
שימוש מופרז בכוח.״
עורך־הדין שטיינמן עירער על החלטה
זו לפני פרקליט המדינה.
ב־ 23 באוקטובר 1980 מקבל טאנוס אי שור,
שהערר הועבר לפרקליטות־המדינה.
אך הפרקליטות לא מיהרה לבוא לעזרתו
של האזרח סליבה מאנוס. אחרי שהקצין
הבודק של המטה הארצי דחה את התלונה
של טאנוס, ואחרי שפרקליטת מחוז המרכז
אימצה את החלטת המישטרה לסגור את
התיק — מה יש למהר?
ב־ 1באפריל 1981 נפתח העניין מחדש.
בבית־מישפט השלום בתל־אביב נפתח
מישפט־זוטא בעניין התנגדותו של הנאשם
סליבה טאנוס (שנאשם בהברחת ובמכירת
זהב שנתפס בביתו בתאריך הנ״ל) ,לקבלת
הודאה שנגבתה ממנו על־ידי קצידהמיש־טרה
שימעון חן ביום המעצר.
רשמה השופטת מרים פורת בפרוטוקול
מישפט־הזוטא בלשון־המעטה מישפטית:
״בדבר חיפוש שנערך על גופו של הנ אשם
טאנוס, גם אם אקבל כי זה הנוהג,
הרי במיקרה זה החיפוש היה מלווה בדב רים
קשים כנגד הנאשם. אני מקבלת
עדותו של טאנום, שבמהלך החיפוש
נאמרו דברים שהיה בהם כדי לפגוע בו.״
ועוד הדגישה השופטת :״התרשמתי ש דיברו
עימו קשות, ומאחר שעלבונות אלה
כללו אימרות המתייחסות לרקע עדתי,
אני רואה אותן בחומרה יתירה.״
כדרכם של שופטים, השתמשה פורת ב לשון
שקולה, אך קבעה דברים חריפים
וחד־משמעיים בהכרעת־דינה :
(המשך בעמוד )61

ן* זה יותר משישה חודשים שמיש ^)
טרת־ישראל מחפשת תשובה לתע לומה:
לאן נעלמו כ־ 8וחצי קילוגרם זהב?
׳ הזהב נעלם בעיקבות החיפוש ותפיסת
טובין על־ידי אנשי המישטרה ושליחי
המכס, בביתו של סליבה טאנוס — כך
הוא מתלונן.
בשעות הבוקר של ד 24-,באפריל 1978
הופיעו בדירתו של טאנוס בלוד אנשי
מחלקת־החקירות של המכס. בידיהם היה
צו־חיפוש, שבו נרשם שמו של בעל הדי רה,
בצורה משובשת. הוא סירב להכניסם.
אנשי־המכס, שבאו לחפש זהב מוברח
— תכשיטים ומטילים — הזעיקו את שו טרי
תחנת המישטרה המקומית.
סמל מישטרה שהגיע למקום פסק, כי
אכן הצו שגוי, ולכן אין לערוך חיפוש.
חלק מאנשי־המכס עזבו את הדירה ו מיהרו
לביתו של שופט כדי לקבל צו
מתוקן. אחרים נשארו בחצר־הבית של
טאנוס. לפתע הבחינו אנשי המכס שבחצר
כי מאחד החלונות נזרקות חבילות על־ידי
אחד מבניו של סליבה (היה זה אדו־ארד
טאנום, שהסביר מאוחר יותר את
מעשיו בכך שנבהל מנוכחותם של אנשי־המכס
בדלת) .הוא זרק כמה חבילות ר
בהן תכשיטי זהב. אחר־כך הטמין חבילות
זהב בחדר־המכונות של מעלית הבית.
אנשי־המכם הבחינו במתרחש, ותפסו
את תכשיטי־הזהב שנזרקו דרך החלון
וגם את הזהב שהוטמן בחדר־המעלית.
כל זאת, בטרם התחיל החיפוש בדירתו
של סליבה טאנוס.
דב טישלר, איש־המכס שהיה במקום,
העיד בבית־המישפט :״הורדתי את הזהב
מהמעלית, וייתכן שנתתי אותו לינקלביץ.״
(קצין במישטרת לוד).
האם השוטרים

ג נב ו אה ה זהב
טישלר התייחס רק לזהב שנתפס על
הדשא ובחדר־המכונות של המעלית.
בדו״ח חוקרי־מכם נתכב :״בשלב זה
ערך טישלר חיפוש בגג הבית עם השוטר
אברמוביץ. בתוך תא המנוע שפורק היו
מונחים מיספר חבילות ארוזות בשקי פלס טיק,
במישקל כולל של כחמישה ק״ג.
טישלר נכנס לדירה עם הזהב, הכניס את
החבילות לתוך שק ניילון שנמצא על הגג
ומסרם לדי הקצין ינקלביץ. בשלב זה
ביקש מקצין המישטרה לעצור את שני
הבנים עם האב טאנוס. ינקלביץ וניסים
כהן לקחו עימם את שק הזהב ואת החשו דים
ונסעו למישטרת לוד.״
משהגיע לתחנת המישטרה, לא שב עוד
טאנוס לביתו באותו היום. החיפוש שנע רך
בביתו מאוחר יותר, נעשה שלא בנוכ חותו.
רק אחד מבניו נלקח בחזרה, להיות
נוכח בחיפוש, על־פי צו־החיפוש המתוקן.
בין הרגע שבו הובאו האב ושלושת
בניו למישטרה, ובין שובם של חוקרי
המכס מהחיפוש בדירתם, נעלמה כל כמות
הזהב שנתפסה קודם, מחוץ לדירה —
כחמישה או שישה קילוגרמים !
סיפר האב טאנוס בעדותו:
״אותי הכניסו לחדרו של חן. את כרם,
בני הכניסו לחדרו של ינקלביץ יחד עם
הזהב. בן נוסף הובל לצריף.
״אני הייתי בחדרו של חן. לא יצאתי
בכלל מהחדר. לא ידוע לי מה קרה עם
הזהב שינקלביץ לקח.״
בדו״ח הפעולה רשם הקצין שימעון
חן :״הוריתי להפרידם. הבן אדוארד הוכ נס
לחדר ההוצאה־לפועל, בהשגחת סמ״ש
יעקב אמסלם. הבן כרם הושאר בחדרו של
מר ינקלביץ, והורית שיישאר כל הזמן
ליד השק של התכשיטים, ואילו את האב
ביקשתי שיבוא עימי לחדרי בתחנה.
״לאור כך, הבן כרם, שהיה במישרדו

קילוגרם. בתאריך מאוחר יותר נטען,
של מפקח ינקלביץ, נלקח והיה נוכח ב שהכווגה
היא למישקל ברוטו — הזהב
חיפוש בבית. האב סירב ללכת.״
נשקל בשתי קופסות קרטון.
אם הבן כרם נלקח כדי להיות נוכח
כעבור כמה חודשים נערכה במכון
בחיפוש בדירה, מי נשאר ליד התכשיטים
התקנים שקילה מחדש של הזהב התפוס.
שהיו מונחים בחדרו של הקצין ינקלביץ?
הפעם נרשמו 19 קילוגרם ו־ 134 גרם —
על כך ענה חן בעדותו :״קיימת אפ שרות
אחרת. בזמן שלא הייתי בתחנה 3,866 ,קילוגרם פחות מהמישקל ברוטו.
ייתכן שהנאשם היה ליד הזהב בחדרו של ׳־ לפי טענת פרקליטו של טאנוס, מיש-
ינקלביץ אך) אני לא יכול לומר מי היה
קל שני מיכלי קרטון מהסוג שבו נארזו
ליד הזהב.״
התכשיטים אינו יותר מ־ 950 גרם. למיש־טרה
אין כל גירסה אחרת ביחס למישקל
איש־המכס יצחק חסיד העיד :״גמרנו
האריזות. הן פשוט נעלמו. אין לה גם
את החיפוש. באנו למישטרה עם הבן ו הסבר
כיצד איבד הזהב ממישקלו עוד 2
שני אנשי־מישטרה. הכנסנו את הזהב ל קילוגרם
ו־ 976 גרם.
חדרו של חן בנוכחות טאנוס. שמנו את
סליבה סאנוס אינו יודע בדיוק כמה
התוכן על השולחן. אני לא זוכר אם כש זהב
היה במיכלים שנשקלו על־ידי חסיד.
באנו עם הזהב היה בחדרו של חן זהב
חשבונותיו הם אחרים. אך הוא יודע כמה
נוסף.״ על הזהב שנתפס קודם, מחוץ ל זהב
היה ברשותו לפני יום החיפוש: כ־דירה,
העיד איש־המכס דב טישלר :״איני
זוכר בדיוק מי לקחו את הזהב. לקחו אותו 27 וחצי קילוגרם. ההפרש בין כמות זו
לכמות שהמישטרה מודה כי תפסה הוא
יחד עם הנאשם למישטרה. מה עשו עם
כ־ 8וחצי קילוגרם.
הזהב במישטרה, איני יודע.״
לדעתו של טאנוס מתחלק החסר כך :
מאוחר יותר הדגיש טישלר :״קיבלתי
• כ־ 6קילוגרם שהובאו בשק לחדרו
את כל הזהב שהיה פרוש על השולחן
של ינקלביץ, וגורלם לא ידוע!
במישטרה. איני זוכר איזה חלק ממנו
• כ־ 800 גרם, שקיבל איש המכס חדד
— באחוזים או בחלקים — הובא לתחנה
כדי להעביר לתחנת־המישטרה !
קודם על־ידי ינקלביץ או מישהו אחר.״
• עוד כ־ 1קילוגרם ר 600 גרם, הח לפי
תלונתו של טאנום למטה הארצי
סרים מתוך הכמות שנתפסה בדירה, כש של
המישטרה, נתפס על הגג ובמעלית
זהב במישקל של כשישה קילוגרם, שער הוא עצמו כבר היה בתחנת־המישטרה.
למרירותו של האזרח מלוד אין גבול.
כו בין 1 70,000־ 100,000 דולר. איש מבין
לא רק שחבלו בו במישסרה, היכוהו הש־אנשי
המישטרה או המכס לא טרח לערוך
פילוהו והתעללו בו, לדעתו גם שדדו אותו.
דו״ח תפיסה ולשקול את הזהב.
כעת הוא מבקש שיפצו אותו על הנזק
שק הזהב שנעלם בתחנת המישטרה
שנגרם לו בעיקבות החיפוש של פקידי
לא היה האחרון. הזהב של טאנום המשיך
המדינה ושוטריה בביתו.
לאבד ממישקלו עוד ועוד, כאילו ערך לו
מישהו דיאטת־הרזיה.
בית־מישפט השלום בתל־אביב ציווה
ב־ 7במאי 1978 כתב איש־המכס יצחק
להחזיר לו כמחצית מכמות הזהב שנתפסה
חסיד סיכתב למישטרה, שבו ציין כי אצל
בחיפוש. אין הוא מסתפק בכך. הוא עירער
על החלטה זו לבית־המישפט המחוזי.
טאנוס נתפסה כמות זהב במישקל של 23

סערה

ייי׳
חרות צפרירה מיסוד
נישואי מ ק

מרכז תרות גועש בגלל הריב בין דויד
לוי ואריק שר ץ? שטויות. אחרי ש חברי
המרכז יקראו את הסיפור הבא, או
אז באמת תהיה סערת־רוחות ענקית ב מצודת
זאב.
למה? שימו לב. צפרירה מנדלס ץ,
גרושתו הטריד. של ח״כ חרות מיכאל
קליינר, נישאה ארבעה חודשים ושבוע
אחרי הגירושין, לחבר מרכז חרות אחר,
שמואל מיסוד ( טברי שוק) ,שהתגרש
אף הוא מאשתו באותה תקופה שבה הת גרשו
בני־הזוג קליינר. תיכף אחרי הגירו שין
הקיבוציים עבר שמוליק לגור בדירת
הח״ב, וממש אחרי שקליינר עזב את ביתו.
כל זה התרחש ברמת־אביב הקטנה. אך
ראשון־ראשון ואחרון־אחרון.
שמואל טימור, הדמות החדשה בסיפור על
גירושי קליינר, הוא בן .37 הוא היה נשוי
14 שנה והוא אב לבן בגיל 13 ובת בגיל
.8הוא התגורר עם אשתו הראשונה בדירה
בת חמישה חדרים בשיכון למד.
טימור, חבר מרכז חרות ופעיל בסניף
צפון תל־אביב של התנועה, הסניף ש-
קליינר היה עד לאחרונה היושב־ראש שלו,
החליף עבודות רבות. הוא מחזיק בידו
תעודת בוגר אוניברסיטת תל־אביב ב כלכלה
ובלימודי עבודה. הוא עבד במקורות,
עבד בחברת נולסטאר קדם — חברה
לשיווק מכשירי־קשר של הקבלן נחום
קאלקא, הנמצא כרגע, מסיבות אחרות, ב אוסטרליה
— היה בשותפויות עם המיס־עדן
ציץ לוי• בקיצור, עמוק־עמוק בחרות.
אחרי שנות נישואין כה ארוכות, הוא
התגרש, ב־ 25 ביולי השנה, ועזב את דירתו
ברחוב אשכול. הוא חתם על הסכם, שבו
התחייב לשלם מזונות בסך 6000 שקל ב חודש,
צמוד למדד.
באותו זמן בערך התגרשו בני־הזוג
קליינר. כפי שכבר דיווח לכם קולגה שלי
(העולם הזה ,)2344 הגירושין לוו בגל
שמועות במיסדרונות הכנסת. היום נדמה

לי, שאם היתר. סיבה לשמועות היא היתה
צריכה להיות ברמת־אביב, מקום מגוריה
של צפי, אשתו של קליינר.
לא לפני הרבה זמן עברו בני־הזוג
קליינר לדירה מפוארת ברחוב אנדרסון
ברמת־אביב. היה זה אחרי שצפי לחצה
לעבור מהדירה הקטנה ברחוב ויסוצקי.
קליינר, שהוריו יוצאי גרמניה ומבעלי
קפה רוול לשעבר, הוסיף סכום כסף נכבד,
כדי לממן את הדירה החדשה.
קליינר הקדיש את כל זמנו לפוליטיקה.
למרות שהוא נכנס לכנסת רק בתחילת

מספיק הגון

שמואל מיסוד
תעודה אקדמית
השנה, הוא קשור במיפלגתו כבר הרבה
שנים. בשנים האחרונות היה נציג התנועה
בסוכנות. בקיצור, יצור פוליטי.
גם סיפור היכרותם של מיכאל וצפי
הוא על רקע פוליטי. קליינר בן ה־ 34 וצפי
בת ה־ 29 הכירו כאשר הוא היה יושב-
ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל-
אביב. וצפי נבחרה למועצה מטעם גוש
הימין. קליינר נהג להתבדח שאשתו ינד

ו קו ל נו ע

(414

מיכאל קליינר

ת 3ש>ט>ם
התכשיטנית דחל גרא, גרושתו של
אלי גרא, מצאה תכשיט אמיתי. רחל,
המתגוררת חצי שנה בתל־אביב וחצי שנה
בניו־יורק מופיעה עכשיו בציבור בחברת
גבר הצעיר ממנה בכמה שנים טובות.
הנוכחי של רחל הוא צכי קה סנדלר,
סטודנט לקולנוע וטלוויזיה בן ,28 נמוך
קומה ובלונדי. הצעיר, המתגורר בשיכון
בבלי בתל־אביב. נראה עם רחל במקומות
שונים בעיר, והוא בר־מזל: כאשר ירצה
לחיות חצי מהשנה מחוץ לאוניברסיטת
תל־אביב, מחכה לו דירה ואהבה גדולה
גם מעבר לים.
ממש חלומם של כל הישראלים, המת עשרים
החדשים אך לא מספיק: גם אהבה,
גם דירת־פאר — והכל בניו-יורק.

רחל גרא
תכשיט אמיתי

נית יותר ממנו, ושבבחירות האחרונות היה
צריך להתאמץ כדי לשכנע אותה להצביע
למען הליכוד ולא לתחיה.
צפי, שלמדה באוניברסיטה צרפתית ו אנגלית
והיום היא מורה לאנגלית בבית
הספר אליאנס ברמת־אביב, העדיפה את
קליינר גבה־הקומה על פני צעירי חרות
אחרים שהסתובבו אז בשטח. כמו רוני
מילוא ו מי כ ה רייסר. צפי היפה נשאה
לקליינר בדצמבר . 1973
מיכאל, שעלי להודות כי הוא לא דומה
בעיני כלל לצעירי חרות האחרים, הק דיש
את חייו לפוליטיקה. לא רק שהוא לא
היה בבית, הוא היה מעט מאוד עם אשתו.
כך, שכאשר היא באה ואמרה לו :״שמע,
או אני או הפוליטיקה !״ הוא הבין היטב
שזו הכרזה ריטורית. שניהם ידעו מה
בחירתו הראשונה, והוא היה מספיק הגון
להסכים לגט, מייד.
כששמעתי את הכיפור, לא הבנתי מה
קורה כאן• .הזוג חי כבר כמה שנים טובות
ביחד. אז מדוע היא לוחצת להתגרש
דווקא כשהוא מתחיל לטפס בסולם הפו ליטיקה
ועושה חיל בכנסת 7
בקיצור, הם התגרשו. קליינר, חובב
התאריכים ההיסטוריים, קבע את מועד
הגט לבוקר יום דד 27 ביוני, היום שבו
היתד. אמורה להתחיל ועידת־חרות. הוועי דה
נדחתה בגלל המילחמה, אך לא הגט.
מיכאל עזב את הבית המפואר ברמת-
אביב. ועבר להתגורר בבית־הוריו. ברחוב
הנביאים בתל־אביב. גם הוא התחייב לתש לום
6000 שקל בחודש מזונות (כמובן
צמוד למדד) ,לשני ילדיו והשאיר את כל
הרכוש לאשתו וילדיו.
שמואל טימוד נכנס מייד לדירת הח״כ,
וצפי דחתה באלגנטיות את מיכאל, שרצה
לבוא לבקר בדירה שבה התגורר לצידה
של אשתו עד לגירושין.
כאשר נסע הח״כ הפעלתן לצורכי עבודה
לארצות־הברית. הוא לא העלה על דעתו
מה קרה ברמת־אביב. ביום שלישי, ה־2
בנובמבר, נישאו צפי ושמוליק המבוגר
מהכלה בשנית בשמונה שנים — ברבנות
בתל־אביב, שם ערך להם חופה הרב יופה.
אחר־כך הם ערכו מסיבה קטנה בביתם,
לחוג מצומצם של ידידים ומכרים. כאשר
שב קליינר לארץ, הדבר האחרון שעליו
הוא חלם היה למצוא את אשתו — סליחה,
גרושתו הטריה — נשואה מחדש, ועוד עם
חברו לסניף המיפלגה.
איני יודעת איך הפרשה תתפתח, אם

בכלל. קליינר הוא טיפוס רגיש, אך הגון
והגיוני. לכן, כנראה, ינסה למהר ולשכוח
את הפרשה.
אבל לסיפור ׳יש מוסר־השכל חשוב. חרות בישיבת המרכז האחרונה של
ישבתי בצד והתבוננתי בצירים הרבים,
כמעט כולם גברים. הם דנו בלהט, שפכו
אש־וגופרית, תקפו זה את זה וביחד את
כל העולם, את הגויים ואת היהודים שמחוץ
למצודה. חשבתי, שהטיפוסים האלה חוז רים
על עצמם, אינם מסוגלים כלל להפ תיע
אותי. הדבר האחרון שהעלתי על דע תי
הוא, שהם גם מסוגלים לספק סיפור
עסיסי כזה למדור שלי. נו, גם אני טעיתי.

עלילות נוף
מישהו שמע על ח״כ עקיכ א נוף או על
פעילותו הפרלמנטרית העניפד. על יוזמו תיו.
נאומיו, מעשיו או מחדליו? לא. אני
מדפדפת בעיתונות, מנסה למצוא מד. הוא
עושה בכנסת או אולי במיצעד־הפיזמונים.
הסיכום: אפם.
אבל זד. אינו מתייק. ע קיב א נוף הוא
נציג האגודה לגברים גרושים, מוכים ו כיוצא
בזה. בתוקף תפקידו — בהתנדבות,
כנראה — הוא הופיע בשבוע שעבר בטל וויזיה,
בתוכנית אחר־צהרים לילדים, ר
ברדיו, וסיפר על גברים המוכים על־ידי
נשותיהם הפוחדים לספר על כך! על גב רים
שמצאו עצמם מחוץ לדירתם אחרי
שהנשים הוציאו נגדם צו המונע את כניס תם
לדירה. הוא הודיע על חוקים שהוא
יחוקק למען הגברים הגרושים המוכים.
באמת גבר. אם כי הילד שלו קצת פחד
כשהוא ראה אותו מציץ אלינו מהמסך.
רגע רגע. על מד, הוא מדבר הנוף ה זה?
הוא בכלל לא גרוש! הוא מסרב
לתת גט לעיתונאית מידה נוף, שלתוך
דירתה נכנס אחרי החתונה ודורש היום
את מחציתה ומחצית הרכוש. זה שהוא חי
עם פקידה בשם רודני!הולצמן שאף ילדה
לו ילד, תומר, זה באמת לא אומר ש הפרשה
עם מירד. היפה ובתם המשותפת
אייל ת, הסתיימה.
מעניין. כששמעתי אותו מדבר ככה ב רצינות
על הגברים החלכאים והנדכאים,
כמעט שכחתי את התמונות המחרידות,
שראיתי פעם בהעולס הזה, שבהן מכד,
נבחר־הציבור הבלתי־גרוש את אשתו, ב צורה
בכלל לא פרלמנטרית.

/77ל77?/7777/עג 011111113
אם בארזים נפלה שלהבת, מד, יאמרו
אזובי־הקיר? אם דרמה מטורפת מתחוללת
בבית ח״כ חרות מיכאל קליינר, מדוע ש־עסקנים
זוטרים של הליכוד ינהגו אחרת ז
גיבור הסיפור הוא עסקן בינוני של
הליכוד. לא ח״כ. מדי פעם ראשו מבצבץ
על המסך, אך רק לשניה וחצי. יש לו
מישרד ויש לו כמובן, מזכירה. די׳ לא
ללחוץ. ברור שלא אומר לכם במי המדובר.
העסקן הזה, הזוטר ונמוך־הקומה. מנהל
רומן חשאי עם מזכירה, שמצבה המיש־פחתי
זהה לשלו: נשואה.
אבל היא לא המזכירה שלו, אלא של
עסקן אחר.
מה עושה העסקן שלנו? מפטר את המז־כירה
הנאמנה שלו, שבמשך שנים עזרה לו
לצאת מכל מיני פאשלות שאליהן נקלע,
חיפתה עליו כאשר הוא הלך לפגוש את
המזכירה השניה. תמיד שמרה סוד.
המזכירה הוותיקה פרשה ברצון ובשקט.
היא ידעה, שמה שהיא לא תעשה, יעשו
העסקן ומזכירתו הנשואה.
העסקן חשב שהוא נמצא בעולם שכולו
טוב: המזכירה היא גם המאהבת — ממש
כמו בסרטים. יש רק ללחוץ באינטרקום
והיא נכנסת לחדר. רוצה שתדפים מיכתב?
היא תדפיס מיכתב. רוצה ליהנות בזרועותיהן
היא לשרותו.
אבל האידיליה נמשכה זמן קצר מאוד.
אשתו מייד תפסה שהקשרים שלו עם מזכי רתו
החדשה גולשים מעבר לענייני הדפסת
מיכתבים, ואילו הוא גילה, לתדהמתו, ש המזכירה
שלו אינה תמימה כל־כך, והיא
לא רק של בעלה ושלו.
נתקף העסקן בריגשות קינאה וכעס, אך
מה עושים? להדיח אותה הוא לא יכול
כרגע, גם משום שהיא לא מוכנה לוותר על
תנאי־העבודה הנוחים שלה, שבהם זכתה

התרו מה
הצפ תי ת
נורית אמיר, ששיחקה במחזמר קזבלן, היתד, מוכרת יותר
כבילבי. כלומר, היא היתד, זו שהשמיעה את קולה של בילבי.
אחר־כך נעלמה לכמה שנים.
לפני ימים אחדים פגשתי אותה, ובאמת, בתשע השנים שלא
התראינו. עבר עליה המון.
נורית, בת מזל תאומים שנראית כבת ,24 מבוגרת כיום
בעשר שנים ממה שהייתי נותנת לה. בת צפת, שהוריה הם
בעלי גלריה בעיר הצפונית, הכירה בעיר מגוריה אמן מגודל־שיער
בשם כרום לבקוכיץ, יהודי אמריקאי.
הוריה לחצו שתתחתן, ובאווירת המשבר של אחרי מילחמת
יום־הכיפורים היא עשתה את הצעד המוטעה והתחתנה. אביו
של ברום, בעל מישרד־פירסום בניו־יורק, שלח לזוג הטרי כסף.
הם פתחו גלריה בצפת. נורית, שוויתרה על הבימה למען אושר
מישפחתי, קיוותה שלא תתאכזב.
היא טעתה .״אני הייתי 120 אחוז אשד״ וקיבלתי פחות
מחמישה אחוזים בחזרה,״ התלוננה.
בצפת אין פאבים וקשה לבגוד, והבעל ביקש לחזור לארצות־הברית.
נורית נכנעה והסכימה .״גרנו בניו־ג׳רסי. היתד, לי דירת־פאר,
שטיחים אדומים והברות מטומטמות. זה מקום נפלא להס תכל,
אך יש שם ריקנות מנטאלית, שטיפת־מוח בלתי־פוסקת,
המון כימיקאלים. לישראלי טיפש לוקח 10 שנים לראות כמה זה

משעמם.״
מלבד חוסר־ההסתגלות למקום החדש סבלה נורית ממשבר
בחייה עם ברום. היא רצתה להתגרש. הוא דחה את הבקשה.
ואחר־כך התנגד שילדם המשותף, בן ה־ 5וחצי יעזוב את אר־צות־הברית
עם אמו. לפני שנה הם התגרשו, ורק לפני שלושה
שבועות נחתה נורית היפה בתל־אביב.

בגללו. היא מאיימת בסקנדאל גדול אם
תסולק, והוא הרי מחפש קידום.
לכן היא ממשיכה להדפיס למענו את
התיכתובת.

1ההת חיל בתיכון

דור ההמשך של המלונאי אלי (״פפו״) פפדצדו אינו נופל מהאב. יואב, בנו
מנישואיו הקודמים, חיל בשירות סדיר בן , 19 הוא חתיך אמיתי. ויש לו חתיכה
אמיתית. זוהי תמי תלם, בת ה־ ,18 בתה של יועצת היופי זיווה תלם.
תמי ויואב הכירו כבר בתיכון בהרצליה, שם הם מתגוררים, והם כבר יוצאים
ביחד שלוש שנים.
תמי, שסיימה את לימודיה וממתינה לגיוסה, עוזרת לאמה, העובדת בחברת־היופי

תמי תלם ויואב פפושדד
קוסמטיקה ומלונאות
ותמרוקים צרפתית. בעבר היתד, זיווה יועצת־היופי הראשית של רבלדן. ועזבה את
החברה כאשר עזב אותה מנהלה, יצחק מודעי.
הנערה. ההולכת בדרכי אמה היפה, נראית לעתים עם יואב בעיר הדרומית
בייותר, ליד עסקיו של פפו. יואב גר כרגע עם אביו ברמת־אביב ותמי בביתה, אבל
אם הם מחזיקים מעמד שלוש שנים, אז הם לא יתנו לי פרנסה רבה בעתיד.

נורית אמיר .
חזרה לארץ
״אני מסתובבת כאן מטושטשת. הבן שלי לא מאמין שאפשר
להגיע לחוף־הים בחמש דקות. לא הספקתי לנחות, וכבר יש
לי שלוש הצעות־עבודה,״ אמרה לי נורית, שכבר הספיקה להצ טרד
,״והצרידות שלי זה משום שאני מסבירה לכל אחד מה
עבר עלי.״

גיור כשלב ראשון

אהובה גורן, כוכבת הסרט פורטונה,
הסרט היחידי שבו השתתפה. לא תשכח
במהרה את מילחמת הלבנון.
ומשמו, מבעלה אהובה, שהתגרשה
הופקין והמשתמשת לעיתים בשם הבתו לין
שלה, עזבה מהר מאוד את עולם ה־מישחק.
היא עובדת כיועצת־יופי בכירה
בחברת־תמרוקים גדולה, ועשתה חיל ב עבודתה.

השנה
האחרונה היתד, קשה. מאוד עבורה.
היא הכירה צלם נשוי, וניהלה איתו רומן
חשאי. חשאי־חשאי, אך לא נסתר מעיני
האשד, הנבגדת. זאת הציבה אולטימטום:
או אני או צרתי. הצלם חשב וחשב והופ,

תל אביבידן בלילה
מאז פרידתו לפני חמישה חודשים מח ברתו
הצמודה במשך שנה וחצי, ני לי
לכיא, נראה המשורר-קולנוען דויד אכי־דן
בחברת אחרות. ונילי הצעירה, סטודנ טית
באוניברסיטת תל-אביב נראתה בח ברת
אחרים.
אבידן, שמזמן לא שמר תקופה כה ארו כה
אמונים לאשה אחת, מסרב להתייחם
לאותן שהוא נראה בחברתן. כשהוא נשאל
מיהי זו לצידו, הוא מפטיר באדישות :״לא
משמעותי.ז
אבידן ט1ועך, שיציאותיו הליליות הן שו נות
וחסרוית־משמעות מבחינת המדור הזה.
להיפך. בשבועות האחרונים הן היו יותר
מיקצועיות מאשר אישיות. ולמה?
בימים אלה הוא משלים לדפוס ספר על
הבילויים של תל־אביב, מדריד שייקרא
לילות תל־אביב סס דויד אבידן, וזה אמור
להיות התנ״ך של חיי־הלילה. הספר ייצא
לאור ממש ממש בסוף השנה.
אולי האחרות הן ״חרות־משמעות״ אך
מה עם נילי?
מאז נפרדו אבית ונילי — אבידנילי, כ לשון
המשורר הם המשיכו לגרום עים־
עופים בין המבלים הליליים של תל־אביב,
למרות קישריהם הארעיים עם אחרים ו אחרות,
הם הקפידו להיראות מדי פעם
יחד, ונראה כי הקשר ביניהם עז ״ומש מעותי״
יותר מאשר קישרי כל אחד מהם
למישהו אחר.
גם כאשר אין השניים מבלים יחד, הם
מבלים כמעט באותם מקומות, ומנהלים
סיגנון־לילה לילי דומה .״זוהי האסכולה,״
אומר על כך אבידן.

אהובה גורן־־סוסקץ
לא לצלם
פרצה מילחמת הלבנון. הוא יצא לעבודתו
המיקצועית בצפון, הנציח את האירועים ב מצלמתו,
ושכח את הדילמה הגורלית שבה
היה צריך להכריע ערב המילחמה.
ערב הפריצה־לא־פריצה לביירות הוא ח־
״זר. הלך לגשש אצל אהובה, אך גילה
שאיחר את הרכבת. אהובה מנהלת עתה
רומן חם ביותר עם גרמני העונה לשם
גינטד. הוא איש־עסקים שהחליט להיות
חלק מהגורל היהודי, והוא עומד להתגייר.
סיפרו לי, שהגיור הזה הוא השלב הרא שון.
השלב הבא הוא אתם יודעים כבר —
חופה וקידושין, כדת משה וישראל.

לאנ שים ש...קרור באמת
בעיות ולבטים
בחיי המין

ארקיע־ לרום אילת
במבצע משולב

ס את

ד״ר מרדכי זיד מן
הוצאת רש&ים
קבעת מו דעות
לגל העיתונים
במ חיר ־ רנזי״ידבה

•׳!ידית ת.ד
ללאת מולזם
• סגב די ס
כ ר טי סי אאת־אי

1 ^ 22 2 7 1 1 7

זה הונון לטוס לחופשת סתיו נהדרת בל ח ם אילת
אתם משלמים רק 4,6300ש׳ ומקבלים הכל!...

מיסה לאילת וחזרה
מת״א או מירושלים ,
אפשרות לטיסה מחיפה בתוספת מחיר.

ה רנ כ ד
ב דיו

ב־ 2 4תשדומים

אירוח בינלאומי
2לילות ...עם ארוחות בוקר עשירות כיד המלך.
שמש ...ים ...והנאות החיים ...הרחק מן ההמון הסוער!
•המבצע בתוקף עד ה־ 15 לדצמבר בלבד.
•ניתן להאריך השהות בתוספת מחיר.
•־הנחות לילדים.
סהמחיר ליחיד בחדר זוגי.
.מחיר כל לילה נוסף 900 שקל.

ארקיע ־ הקו שלך לחופשה
פרטים במשרדי ארקיע:
ת״א -טל5 .־413222־03
ירושלים -מל 02-225888 .
חיפה -טל 643371 .־04
נ תני ה -טל 053-23644 .
ואצל כל סוכני הנסיעות
טרמב לחייל

״מרינה טורם״י מציעה לך לצאת בפברואר לטיול מטרף
בדרום-אמריקה :
הקרנבל בריו. מפלי איגווסו. בואנוס-איירס. ברילוצ׳יה. לימה.
קוסקו. מאצ׳ו-פיציו, מקסיקו ואקפולקו. הטיול כולל טיסה הלוך
ושוב. נסיעות-.בתי מלון הרגה א ,,ארוחות-בוקר. וסיורים באתרים.

כל הטיול ניתן לך בעיסקת תשלומים מפתה
24 תשלומים חודשיים של !>202
בתוספת מקדמה.
7 מלון לרום £ילח
מדינה טורס ת״ א -בן יהודה 95 טל4 .־240181-2-3־03
מדינה טורט חיפה -שדי הנשיא 117 טל6 .־04-88724-5
מדינה טורט טבריה -רח׳ אלחדיף 1טל 067-21284 .

את^ז כ. דקי ^ י ת לעצתו 7* 0
ד71

^ 1בו אן

הדר ״ אחרהעם 3 6תיי א

כבר סיפרתי לכם על בני בן ה־ ? 4ילד נחמד. מה שמפריע לי אצלו, זה החיים
הסוציאליים המאוד מפותחים שלו. לא איכפת לי בעצם עם מי הוא מתחבר, לא
איכפת לי על מה הם בדיוק מדברים ולא איך הם מבלים. איכפת לי, שהחיים החב רתיים
שלו עולים לי המת כסף.
בגן שלו יש 25 ילדים, ולכל אחד מהם יש יום־הולדת לפחות פעם בשנה. כל
כמה ימים אני מוצאת פתק על הדלת של הגן, שבו נאמר :״ביום ג׳ יש לדני יום-
הולדת, ההורים מתבקשים לא לתת אוכל לילדים אלא להביא מתנה לדני.״
כולם אותו הדבר. נו, אז מה
אני לא מכירה אח דני. ילדים בני 4נראים לי
קונים לו ז אני מבזבזת שלוש שעות מחשבה על דני ובסוף קונהלו איזה ספר קטן
או צבעים, או חוברת לצביעה.
זה אף פעם לא עולה פחות מ־ 30 שקל, ואני בטוחה שדני בכלל לא מעריך
את המאמץ שלי.
שקל לשנה. שבע וחצי אלף
בחשבון פשוט 25 ,ילד כפול 30 שקל הם 750
לירות בשביל לקנות שטויות לילדים שאני לא מכירה!
חשבתי שאם כל אם תיתן לגננת, בתחילת השנה, נאמר 300 שקל, הגננת תאסוף
מכל האמהות 7.500 שקל, ובזה תוכל לקנות לכל ילד ביום־ההולדת שלו ספר אמיתי,
משהו שישאר איתו.
אני רוצה להציע את זה כל הזמן לגננת של בני, אבל חשבתי שאם היא תקרא
את זה בעיתון, זה יעשה יותר רושם.

ל שמור
על חוס הגוף אחד הדברים הכי־נפלאים בארץ הזאת
הוא הקיץ. והנה. החליטו לקחת גם
אותו מאיחנו. כל שנה זה ככה. זה בטח
התחיל עוד בתקופת המערך.
עם הקיץ מסתלקים חצי מתענוגות העולם
הזה. החתיכות בביקיני, הגלידות ד
הקסטות, בגמרים האבטיחים והפרקים הקרים,
נסגרים בתי־הקפה על־יד הים ונ היה
קר ועצוב בעצמות. יושבים בער בים
הארוכים על־ידי הטלוויזיה. עם שי-

ה שקעה נבונה ואם אנחנו כבר בעניין החורף, חשב תן
מה נעשה עם הילדים הקטנים שלנו
באחרי הצהריימים הקרים והגשומים, כש־אי־אפשד
ללכת לים ולא לגן־השעשועים
השכונתי. כשאי־אפשר לשחק כדור בח צר,
אי-אפשר ללסת לדיזנגוף לקנות פיצה,
ולפעמים גם אי־אפשר לנסוע לחברים
כי האוטו לא מניע ז

סידר ח ם
מחממים כוס סידר, מעט אבקת קינ מון
וכפית חמאה .׳מביאים כמעט לרתי חה
ומורידים מהאש.

שוקו סברה
עושים שוקו חם ומוסיפים לו 2כפיות
של ליקר סברה והמון קצפת מעל.
אפשר גם ליקרים מתוקים אחרים במ קום
הסברה.

קפהמ תובל (ל״ 5כו סו ת)
שמים בקנקן 5כפיות נם קפה, קליפה
של תפוז שלם, מעט קינמון או אבקת
קינמון 4—3 ,ציפות ו־ 5בפיות סוכר חום.
על הכל שופכים מים רותחים ומחכים
מעט שהקפה יספוג את הטעמים.

יין ח ם

אחרי־הצהריים.
נכון, יש טלוויזיה
אבל בין ארבע ושש הם מראים לנו את
רומאו ויוליד. או את לה־בוהם, פרקים
בתולדות חייו של רוזוולט. או סקירה

נעמי ב! *;11

שופכים מים רותחים על הקפה השוקו
והסוכר. מערבבים טוב ומלעיטים את ה ספל
בקצפת. הכמויות הן לכוס אחת׳ אם
לא מצויין אחרת.

דרך־אגב. אני את השטות כבר עשיתי
ונתתי לו את המתנה. אתן תהיינה יותר
חכמות ותנו לו את זה רק עם הגשם
הראשון.

זה המקום לבזבז את יינות הקידוש ש
אי־אפשר
שלא ליפול באהבה גדולה
לעיר הזאת.
העניין הוא, שניו־יורק זה משהו שפ שוט
לא נגמר — אלפי מיסעדות, אל־פי
בתי־קפה. מאות שודדים, עשרות רוצי

קאפוצינו

אני לא אתפלא אם הוא יגיע לטכנ יון׳
בגלל

אם לוחצים עלי, אני מוכרחה להודות
שהייתי בניו־יורק כבר 11 פעמים. אני
לא סנובית כי גם באילת הייתי. וגם ב חיפה
ובעפולה ובמוצא עילית. הייתי ב נתניה
ובטבריה ובראש־פינה ובעקרון. עם
היד על הלב, ועם כל כמויות הלוקאל-
פטריוטיות שהצלחתי לאסוף, אני מודה :
גיו־יורק זה הכי. הכי־גדול והכי-יפה, הכי-
מסוכן והכי־מפחיד, הכי־זול והכי־יקר,
הכי־מלוכלך והכי מפואר. הכל הכי.

כפית קפה נמס, כפית שוקו או קקאו,
סובר וקצפת.

אז אני, כאם אחראית הדואגת לילדים
שלה ולעצבים שלה, הכנתי מחתיכות לבד
קטנות ושאריות בד, עיר ואם בישראל —
כולל כבישים ובתים ועצים. עכשיו הי לד
יושב על הריצפה ומפתח את העיר.
מוסיף לה בתים מלגו וחנויות מקוביות
ומסיע מכוניות קטנות על הכבישים, מע ביר
אנשים קטנים מפלסטיק במעברי-
החציה ועושה חיים ׳משוגעים.

מ שקה קראמל
2כפיות סוכר, חלב
שמים את הסוכר בתוך סיר על האש
ובוזזשים עד שהסוכר נמס ומתחיל ל היות
חום. שופכים עליו את החלב ומערבבים
טוב טוב( .אגב זה גם טוב מאד
נגד שיעול).

ניו־יורק ניו־יורק!

שה סוודרים וגרביים חמות וכל הזמן רו צים
לשתות דברים מחממים. אבל כמה
קפד. ותה יכול הבן־אדם לשתות ו אז
אספתי, בשביל כולנו מירשמים של כמה
משקאות חמים וטובים, שאפשר לשתות
לבד, או ביחד. או אפילו להשוויץ בהם
לפני האורחים שקופצים לרגע להתייבש
קצת.

כללית על איזוטופים. בני בן ה־ 4לא
מתעניין בדברים האלה. אני חושבת ש הוא
׳מאוד ילדותי. הוא רוצה רק סרטים
מצויירים, וכאלה יש פעמיים בשבוע רבע
שעה כל פעם.

כל מיני קמצנים נותנים ׳לכם לחג.
בקבוק יין מתוק פשוט.
רבע כוס -תה, חריף׳ ציפורן, קינמון,
כוסית קטנה קוניאק או תם, כמה פרד
סות לימון. מחממים הכל ביחד עד רתי חה
ומגישים בכוסות גבוהות מעוטרות
בסוכר (במו בתמונה).

מיץ עגבניות ח ם
כוס מין עגבניות משומר. שמיר קצוץ,
מלח, פלפל. מי שאוהב חריף יכול ל הד
סיף טיפה של טבסקו. מגישים חם מאד
עם טוסטים על ידו.
אמרו לי שבדרום־אפריקה שותים קפה
עם חרדל. מישהו רוצה לנסות ולספר לי
איך זה?

>ודד*ך לבילוי ולבידור בניו יירק

חים, מופעי־ספורט. מועדונים. מופעי־תר־בות.
טוב, בעצם מה לא?
וכשבן־אדם מגיע לעיר הזאת — במ יוחד
בפעם הראשונה — אחרי שהוא
עובר את מחלקת ההגירה המעליבה של
נמל־התעופה קנדי, הוא לוקח אוטובוס
או טקסי, נוסע למרכז מנהאטן. יורד
לרחוב ואז הוא נעמד באמצע הכביש,
בפה פעור ושואל את עצמו: קוו ואדים.
בן־אדם?
יצאי בארץ כבר כמה מדריכים לנוס עים
לארצות־הברית ולנידיורק. עכשיו
יצא בהוצאת זמורה ביתן סיפרה של
נעמי בן־גור, ניו־יורק אחרי חמש, והוא
לדעתי הטוב מכולם, המלא באינפורמציה
מכולם. ספר־חובד. לנוסע לנידיורק, יספר
תענוגות נוסטלגיים לאלה שהיו בה פגם
או יותר.
הספר מכיל אינפורמציה יעל מיספרי טל פון
שימושים, סניפי־דואר בעיר הגדו לה,
שתתי ביבי־סיטר. סיורים מאורג נים
מכל הסוגים. מופיעי־חינם, אירועים
מיוחדים לילדים, אירועים מיוחדים לעונות
שונות, איפה אפשר לרכוב על ס ד
סים וא־פד. אפשר לעשות סקי, גני־חיות,
מוסיקה מכל הסוגים ,׳תוכניות טלוויזיה
שכדאי לראות, דיסקוטקים, מועדוני-לי-
לה לבודדים, להומוסכסואלים, רשימה
בלתי־נגמרת של מיסעדות, החל בסיס־עדות
לשומרי־משקל, דרך מיסעדות כשרות
ועד לקונדטוריה שמגישה עוגות גסות,
מעוצבות לפי דגם של האיברים האינ טימיים
שלנו. מה עוד ימציאו?
מה יעוד יש שם? איפה אפשר להשיג
חדשות מהארץ בשביל אלה שלא יכולים
להתאפק, מה לקנות איפה ובכמה כסף
כיצד להימנע מכייסים, קוריוזים טלפד
ניים, חנויות שפתוחות כל הלילה. בקיצור,
הכל הכל.
אם אתם נוסעים לנידיורק עכשיו, אי(
תיסעו בלי ניו יורק אחרי חמש, ואב
אתם, כמוני, נשארים בבית, קחו ספ?
קפה ביד אחת, את הספר ביד השנייה
ושיקעו בזכרונות המתוקים.

דני אל ה שמי

* פטישיסט. צעיר מבוסם,
מעוניין בבחורה/אשה בעלת חזה
אדיר להנאה משותפת. ת״ד 9352
תל־אביב, מיקוד .61092
* מצא את החסר. מתכנת-
מחשבים נאה, נשוי, באשה ליחסים
אינטימיים סודיים. קיבעי פגישה,
אולי נמצא ביחד את החסר. ת״ד
15058 תל־אביב.

נא לצרף טלפון. ת״ד ח׳ ,526 תל-
אביב, מיקוד .61052
* עם תוכן. רציני ומעניין,
,29/165 מעוניין להכיר בחורה
נחמדה ומשכילה עם תוכן ועניין
בחיים. ת״ד 3299 חדרה.
* אני יפה! אקדמאי צעיר
ויפה־תואר מחפש נשית וחטובה.
גיל ומצב מישפחתי לא חשובים.

אתלטי, אשכנזי. מעוניין בנאה ו-
דקת־גו, האוהבת מין. ת״ד 36088
תל־אביב.61360 ,

במדינה
מי שפט

מיד־ליד
* רקטה במקום מערכת.
מערכת סטריאו אורופון +שני
רמקולים, למכירה או להחלפה ב רקטת
טניס או במסרטה. לטלפן ב בערב

בוקר 942171־ 04 או
אביר.
942246־.04
* היה מצבר? בהזדמנות
בלתי-רגילד״ סיטרואן (דה שבו)
שנה + 65 טסט (דרוש תיקון קל
.723593
לחשמל מצבר) .טלפון
אלי.

דיכוי א7*7־נן ד־זו־המיכשור
המשוכלל ש7
המישטרה הוכיח כי
טביעת הנעל אינה זהה
כאשר דרש קצין־המישטרה ל תאריך
את מעצרו של אפרים צי־צו,
הוא ביסס זאת על טביעת־נעל
שנמצאה בחצר־הבית שבו קרו ה פריצה
והשוד, והראה לבית־המש־פט
טביעת נעלו של ציצו, של־מראית־עין
היתד. זהה ־לטביעה ה מרשיעה.
אותה
דוגמה. קשה היה ב שלב
זה לתאר תיק סגור יותר 0־

* דרוש קונה. למכונית פז׳ו
,403 משגת ,1962 עם מנוע משנת
70׳ דרוש קונה רציגי. טלפון
737548־.03

* מישחקי טלוויזיה. א־סארי
חדש 6 +קסטות, תמורת
שווה ערך או מחיר סביר. טלפון
414296־.03
חזרתי מחו״ל והודיעו לי שבלבי האהוב אבד.
להלן תיאורו: פודל מעורב מתולתל, לבן־שחור. עונה לשם מוקי.
הוא אבד ברמת־אביב ב־ 16 באוקטובר. אם לקחתם אותו, אנא
צלצלו וספרו לי שהכל בסדר איתו.
פרם כספי גדול למחזיר האבידה היקרה. לפנות לטל 249215 .־.03
ברי
ציריכים אפשריים

* לאוהבות אהבה 26/172 .

* מות ככתובת: עם כע־תיכת־הדואר
כתל־אביב
קבלו מכול הצעות מגונות
הפליחה. בגליון העולם הזה
פורסמה מודעה בנושא סוד־גרוש
נאה 32/190 מחפש בת
נאה. בכתובת נפלה טעות —
להיות ת״ד 4147רםת ־ ג ן
תל־אביב, כפי שפורסם).

מבטיח כנות -אכל
בשעות הבוקר, ורק אם
לך דירה כתל־אביב.
40/נאה, מבוסם, לא פנוי, מ יין
באשה נאה עד ,40 בעלת
בתל־אביב למטרה אינטימית
ת כנה בשעות הבוקר. הנאה
רה מובטחים. ת״ד 5261 תל ,:מיקוד
.61052
לא חשוב הגיל. גבר נאה
28/1מבקש להכיר אשה נאה

נשוי ונאה מעוניין להכיר נשים נאות
שאוהבות אהבה משוחררת ו רצינית,
למטרה אינטימית, בנות
20־ .40 סודיות מובטחת. ת״ד 113
קריית־אתא, מיקוד .28100

* ״תמיכה׳׳ פירושו בע
ברית
— כסך. צעיר ,27 ,לא פ נוי,
מחפש ריענון וגיוון. יפה ומו שכת
בגיל 18־ 35 לא תתאכזב. ת מיכה
אפשרית. ת״ד 22664 תל-
אביב.
* כהתכתבות. נערה בת
17 מעוניינת להתכתב עם בנים
ובנות. הבנים בני 25—20 והבנות
בנות . 18—17 תשובה מובטחת ל־
בציביה לעד
מחפשת עדי יקר במחקר
באיזור חיפה: בן .32 גובה
מטר ו־ ,80 עיניים חום־ירוק,
שיער חום־שחור, נוהג בבה־אמיווה
בז׳ (מודל .)1980
יושבת על הגדר ומחכה —
אנא התקשר!

ינות

אתי מירושלים

כל אחד. חנית פרץ, אבן סירא
, 13 חיפה .33111
* למטרה אינטימית. אני
בן 22 ומחפש בנות 25—19 למ טרה
אינטימית. נא לכתוב לת״ד
5276 באר־שבע. סודיות מובטחת.

רווק נאה, בעל עיניים ירו־
|ות. בודד מאוד, משכיל ד
{ק ם מעוניין בבחורה נאה
מטרה רצינית. ת״ד 9057
|שקלון.
ניסן סים אינטימיים. לא חשוב ה־ת״ד
30623 תל-אביב.
מים גנובים ימתקו. נשוי
פלוס, מעוניין בקשר לא ויב
לשעות הבוקר עם אשה
)ו ת השלושים לחייה. ת״ד 2349
בות.
1 11 1

* גם אוהבת נשים. נחמד,
.28/170 מבקש להכיר נאה ודו מיננטית,
אפשר שתהיה גם אוהבת
נשים. ת״ד 22738 תל-אביב.
* ידידות מכובדת. מעונ יין
להכיר לידידות מכובדת צעירות
בנות 18 עד .25 אני סטודנט
מסביבות חיפה. טלפון 965589־04
בערב.
* עירום איח־טי. חובב עירום
אירוסי ,38/180 ,מעוניין ב־מתאימות.
טלפון .232184

* גם עדין, גם מבוסס.
לא פנוי ,40/170 ,מבוסס ועדין,
לשעות הבוקר מחפש אשה בעלת
דירה בתל־אביב, לידידות, אינטי־ומיות,
הנאה ותמורה מובטחות.

נא לצרף טלפון ותמונה.
6705 ירושלים.

* אפשרי דו-מיניות.
גברים נאים ,32/176 מעוניינים
צור קשר עם נשים חטובות
אות לידידות. אפשריות גם
מיניות. ת״ד 31159 תל־אביב.
קוד .61311

שני
לי ונ

1א ת
אהבה י
הצעה רק לרציניים, היודעים
והמבינים מהו רגש, מהי
אהבה ומהי אכזבה — גבר
חתיך ,23 ,רוצה לאהוב גבר
שרירי וחתיך, עד ,27 מאי-
זור תל-אביב. תשובה רק ל מצרפי
מיספר טלפון. ת״ד
22903 תל־אביב.
* העיקר שתכיני. גבר
לא פנוי ,34/180 ,נאה מאוד, מ חפש
אותך, הנאה והמבינה, למ כרה
רצינית (שכה אחיה ת״ד
564 קריית־ביאליק.
* שמנה יפה. מבוקשת סל-
חת־חיים למטרה רצינית. ת״ד 9317
אה (שמנה) בעלת פנים יפות ושים־
ירושלים, מיקוד .96706

נוגע ללב
* לשם תרגילי־פדר ר
ציניים.
רב־סמל בתפקיד רס״ר־מישמעת,
בן ,25 מחפש אותך, ה־רס״רית
החמודה, מגיל 30 עד ,50
למטרה רצינית ביותר. לכתוב ל הרצל
שבו, ביאליק ,78 פרדם־כ״ץ.
* או יפה, או עשירה. צעיר
יפה־תואר וגברי מעוניין ביפה, או
לפחות נאה, עשירה ונדיבה. נא
לצרף טלפון ותמונה. ת״ד 6705
אורן.
ירושלים.

* הנדסאי ...אבל בחד

הנדסאי 29/165 מעוניין לה כיר
בחורה נחמדה ומבוססת, למ טרה
רצינית. ת״ד 3299 חדרה.

* אשכנזי, שכח לציין
את העדה של הכלה המבו קשת.
לנישואין — נאה. משכיל

* נעליים גם. שני זוגות
נעלי ניקה מיוחדות וחדשות בא

אר צו ת הי
אני בת .30 גרושה ,2 +
נאה. מעוניינת בישראלי נאה.
נולדתי בישראל ואני גרה
במיאמי.
א 011£ב<
39111 81.פזי] 20

11, ? 1. 33137 ן נ\ 113

ריזה, תוצרת ארצות־הברית. טל פון
03—222567 בערב,

סניגור מקרין
מס׳ 43

מה הולך
* נשים למען עצמן. נפת חת
קבוצה להעלאת התודעה —
ביום רביעי, זד 1בדצמבר, בשעה
8בערב, במועדון התנועה הפמיני סטית,
בן־יהודה 82 תל-אביב. ל הרשמה
ולפרטים נוספים נא ל טלפן
312349־.03
* למיזרח הרחוק. מחפש
שותף/ה לטיול במיזרח הרחוק. מ .03-242659
תחילת
דצמבר. טל.

חינם איו כזוף!
אז א ם יש לך מ ח להודיע,
להציע, לבקש, לברך, לספר
בדיחה טובח, ואפילו לקלל —
קדי מ ה !
• כל הודעה יבולה לבלול
ע ד 2 0מילים.
• מי שרוצח לצרף ת מו נה
— הכלב האבוד, עגלת״
הילדים המוצעת, חדירה המר
צעת לחילופין, הרווק המציע
את עצמו ל היכרו ת — יכול
לעשות זאת. ב מיד ת היכולת,
תפורס ם גם ה ת מונ ה.
י • ההודעה תיכתב על גבי
נלויית-דואר, למערכת ״העולם
הזה״ ,ת״ד , 136 תל-אביב
(אלא א ם כן מצורפת ל ה
ת מונה. ב מי קר ה זה יש להשתמש
במעטפה) .לאתתקב לנה
שום הודעות בעל״פח, בטלפון
או בביקור אישי.
• הגלוייה תכלול א ת
שמו, כ תוב תו ומיספר הטלפון
של בעל-ההודעה.

תיק הפריצה והשוד של ציצו. הוא
נחשד בכך שפרץ החודש לבית
פרטי בנס־ציונה, שם הוא מתגו רר.
לדברי המישטרה, אחרי שחי-
טט בחפצים ולא מצא דבר, העיר
את בעל־הבית ובאיומי סכין דרש
ממנו להראות לו היכן התכשיטים. הפורץ בסופו של דבר תלש
שרשרת זהב מצווארו של בעל-
הבית והסתלק מהמקום.
במיסדר זיהוי תמונות זיהה ה מתלונן
את ציצו, ואחר־כך במים־
דר־זיהוי רגיל הצביע עליו וא מר
:״אני חושב שזה הוא.״ זי הוי
זה יכול היה להוות ראשית
ראיה בבית־המישפט. אך לזה הצ טרפה
ראיה חזקה כיפליים: טבי־עת־הנעל.
הצילום שהביאה המיש־טרה
מטביעת־הנעל שנמצאה בח צר
הראתה נעל־ספורט בגודל ,43
בעלת חריצים ודוגמה ברורה כ סוליה.
גם נעלו של ציצו, שהמיש־טרה
נטלה מתחת למיטתו, היתה
בגודל 43 וגם על סולייתה נראו
אותם החריצים והדוגמה.
למראית־עין, לא היה ספק בז הות
הפורץ. לכן, כאשר ביקש
הסניגור דרור מקרין לשחרר את
העציר. התנגד לכך איש־המישטרה
בתוקף. וציין כי טביעות־הנעליים
נשלחו למעבדות המישטרה בי רושלים,
וכאשר תבוא התשובה,
בתוך ימים ספורים, יוגש כתב־אישום.
ההפתעה
הגדולה היתד, כאשר
חזרה התשובה מהמחלקה לזיהוי
פלילי. המיכשור האלקטרוני המ אינן
שוכלל
גילה. כי הנעליים
זהות. בעין בלתי־מזויינת לא ני תן
היה להבחין בשריטות ובסי-
מנים נוספים, שאותן גילתה ה עדשה
הרגישה. סימנים אלה לא
יתאמו זה את זד כלל. אחרי תג לית
זו לא התקשה הסניגור ל שחרר
את שולחו, ויתכן שכתב־האישום
לא יוגש כלל.
העולם הזה 2359

היא הוחשדה בהועדת כמה דדים * היא הורשעה ב1סי1ן והועיל את
התווה שד הקיבוץ בטדינג * נגיד 51 יצאה מבית־השהו וחזרה
לבערה * באשו ]נטוה אחו׳ 25 שנים היתה סבתא חביבה ואלמונית
^ ומרים, כי לכל אדם יש בעברו איזה שלד, שאותו.
י * הוא משתדל להסתיר מעיני אחרים — איזה מעשה
מביש ד,ממרר את חייו. בארונה של ג׳ניה יתום היה טמון
שלד אמיתי. האשה, שנפטרה השבוע בגיל 75 כעקרת־בית,
כאם מסורה וכסבתא חביבה, הסעירה את ישראל בשנות
החמישים, כאשר הורשעה בנסיון להרעיל את מורה הקיבוץ
מעברות, שבו התגוררה.

שמתה הייתה ברורה לחלוטין, ולא היו גם כל
י חשודים אחרים מלבדה. אך מדוע בחרה כקורבן
דווקא במורה התמים, שכמעט ולא הכירה ז היו לה אולי
סיבות טובות לרצות במותו של בעלה, אשר בגד בה עם
אחרת, ואולי גם-סיבות להרוג את צרתה, אך מדוע בחרה
באדם חף־מפשע, שלא היה מעורב בצרותיה?
מכיוון שהחוק במדינת־ישראל אינו דורש הוכחת
המניע, הורשעה ג׳ניה יתום בבית־המישפט המחוזי בתל-
אביב בשנת 1956 בנסיון לרצח, ונידונה ל־ 16 שנות מאסר.
שאלת המניעים לפשע . ,הדחפים הפסיכולוגיים והחברתיים
נותרו לפסיכולוגים, הסוציולוגים ולסופרי־הבלשים.
התביעה הוכיחה בבית־המישפט את העובדות הבאות :
ערב אחד בשנת 1955 נכנס מורה הקיבוץ, אריה מימון,
לחדר־האוכל של מעברות. הוא אכל את ארוחת־הערב לבדו,
מכיוון שהשעה עוד היתד. מוקדמת. משסיים את ארוחתו,
הופתע לראות את ג׳ניה, שאותה הכיר היכרות שיטחית
בלבד, מגישה לו מנה גדולה של פודינג שוקולד.
מתוך נימוס חזר והתיישב והחל טועם מהפודינג. הטעם
האיום והמר של חליפתן גרמו לו לעוות את פניו, והוא
התכוון להשליך את הפודינג לכולבויניק — מיכל האשפה
— שעמד לצידו. אך מבטה הנוקב של ג׳ניה, שהיה תקוע
בו, עצר בעדו. ידו חזרה לאיטה מכיוון הכולבויניק .״הפו דינג
טעים לך?״ שאלה האשה. נבוך הינהן בראשו, ואמר
כי יקח את הפודינג לחדרו ויאכל אותו שם.
בדרך לחדרו עצר המורה בחדרם של ידידיו, מישפחת
פינק. הוא סיפר להם על המיקרה המוזר שקרה לו
בחדר־האוכל ועל הטעם האיום של הפודינג. אסתר פינק
היתה היתד. באותו זמן עוזרת לחובשת של המשק,

על סנסד הנאשמים
עם סניגורה, אהרון חוטר־ישי, בשנת . 1956 מאז הש
תחררה
מבית־הסוהר, עזבה את הקיבוץ וחזרה להיות
אם טובה וכבתא חביבה. איש ממכריה החדשים לא ידע
על עברה, וילדי השכנים קיבלו ממנה סוכריות ללא חשש.

הסבתא ה ה חו ח!
דב יתום ומשפחתו
תנהומינו הכנים באבלד הנכד
על פטירת רעיתך

ג׳ניה

>זלדה<

יתום

מי יתן ולא תדעו לדאבה עוד

שרה ומשה מאיר
רבקה ומרדכי מאיר
גיזי מאיר ומשפחתה
טובה הופמן ומשפחתה
רנה וזלמן שובל ומשפחתם
רינה וטומי ליטרהדורף ומשפחתם
שי. אבי. רוני. רובי מאיר ומשפחותיהם
11ןיךךך 111ך | ך | חודעת־אבל של בעלי מג־
#1ח # 1*1 # 1י 11 דל־שלום, האחים מאיר.
בני־מישפחתס וחבר־הכנסת זלמן שובל לג־ניה יתום
ודבריו של המורה הזכירו לה כי באותו יום עצמו נעלמה
מן המרפאה צינצנת גדולה, מלאה כדורי לומינל. האדם
האחרון שנראה ליד הצנצנת היתד, ג׳ניד. יתום.
היא החלה חופרת בפודינג בעזרת כפית, ושלתה מ
מעמקי
הספל כמה גלולות לבנות שלמות וכמה חלקיקים
של גלולות נוספות. בדיקה מעבדתית שנערכה הוכיחה.
כי היו בפודינג של מימון גלולות לוטינל בכמות המספיקה
להרוג אדם.
בסוף שנת 1955 היו בקיבוץ שני מיקרים בלתי־מוסב־רים
של מות ילדים. הילד יורם ירקוני מת מוות פיתאומי,
כאשר טייל עם אביו במשק בחודש אוקטובר. ילד קטן
נוסף, יואב שטרסברג, מת בעת מישחק על הדשא עם
חבריו. אחרי גילוי צינצנת הלוסינל בחדרה של ג׳ניה,
נתקף הקיבוץ חרדה עמוקה.
ג׳ניה הוגלתה מהקיבוץ, והוחזקה על־ידי בני-הקיבוץ
במעצר־בית במלון קטן בנתניה. התובעת, ויקטוריה אום־
טרובסקי־כהן, הגישה נגדה עם תום החקירה כתב־אישום
על נסיון לרצוח את המורה מימון.
בית־המישפט הרשיע אותה בעבירה זו ואמר :״היתד.
הכנה של פודינג במטרה להגישו לאכילה לאדם, כאשר
יש בו לומינל בכמות מספקת להמית בן־אדם. הוא הוגש
במטרה להמית, אך בלא איכפתיות אם האוכל יחיד. או
ימות.״ היא נידונה ל־ 16 שנות מאסר.
במהלך כל המשפט הכחישה הנאשמת בתוקף כל קשר
למיקרים. אחרי ההרשעה עירערה לבית־המישפט העל ית.
גם התביעה עירערה על קולת העונש.
לפני בית־המישפט העליון התעוררה מחדש שאלת
חוסר המניע למעשה. בית־המישפט בדק זאת בכובד־ראש
וקבע. כי אם היתד, מועלית בפניו גירסה נוספת —
למשל, כי אנשי המשק עשו קנוניה כדי להעליל על הנא שמת,
או כי היה חשוד אחר — היתה משמעות לחוסר־המניע,
אך מאחר שלא היו כל גירסות כאלה, סמך בית־המישפט
העליון את ידיו על הרשעתה של ג׳ניה.
מעדויותיהם של חברי־הקיבוץ לפני בית־המשפט התברר,
כי חייה של הנאשמת לא היו סוגים בשושנים. ב־1950
שיכלה את בנה הבכור צבי, בהתרסקות מטוס צבאי ליד
אשדוד. מאז הפכה אשד, מרירה וקודרת. דיכאון מתמיד
היה נסוך עליה. גם בעלה מאם בה, ונתן עינו באחרת.
ככל שהתרחב הקרע המישפחתי, החלה האשד, הזנוחה

לבלוש אחרי בעלה ואהובתו בכל שעות היממה. היא
עקבה אחריהם לכל מקום, ערכה סצינות קינאה קולניות
במקומות ציבוריים והדברים הגיעו גם לתיגרות־ידיים.

נ שי המשק, שבתחילה אהדו את האשד, הנבגדת,
י * החלו מתרחקים ממנה. הסקנדלים שעשתה, הטרוניות
הבלתי־פוסקות שלד, ונסיונותיה לערב את כל חברי־המשק
בבעייתה הפרטית נמאסו על החברים. הועלתה
בקיבוץ הצעה להרחיק אותה ואת בעלה מן המשק.
הצעה זו גרמה לאשה יאוש קודר .״אין לי מה לאבד
עוד,״ אמרה .״את בני שיכלתי, איבדתי את בעלי. מה
עוד תוכלו לקחת ממני?״ היא המשיכה ואמרה :״אני
שונאת אתכם, אני עוד אגרור אחרי את כל אנשי־ד,קיבוץ
לתהום שבו אני נמצאת.״
בית־המישפט העליון הגדיל על עונשה והוסיף עליו
שנה תמימה של מאסר על־תנאי.
אחרי שיחרורה מבית־הכלא החלה האשד, לשקם את
חייה עם בעלה, וניסתה להציל את מה שנותר מחייה.
מסתבר. כי היא הצליחה בכך באופן יוצא מן הכלל. בעלה.
דב, חזר אליה, למרות כל הצרות שגרמה לו ועזב את
האשד, האחרת. שני הילדים של בני־הזוג, שרה ושי, עזבו
גם הם את הקיבוץ וכל המישפחה נעלמה כליל מתשומת-
לב הציבור.
מדועות האבל הגדולות בעיתונים השבוע עוררו מחדש
בלב הוותיקים את הפרשיה הנשכחת ואת הגיבורה המוזרה
שלה. נראה כי אחרי שעברה את תקופת המשבר הנוראה
שלה, חזרה ג׳ניה להיות אשה נורמלית וחביבה.
היא הקדישה את חייה לנכדיה, וגם לילדי השכנים
היתד, מחלקת ממתקים .״יש לי דיעה טובה עליה,״ אמרה
אחת השכנות בבית־המשותף אחרי מותה של ג׳ניה, ואחרי
אילנהאלץ ! 31
שנודע לה על עברה של הסבתא.

אני המושמץ התורן

!משך מעמוד )33 יר שלי היה שמואל תמיר, והוא ניהל את
ל הוויכוחים ואני ישבתי ושתקתי. ואז,
סוף המישפם, נאמתי נאום שהוכתר בעי-
ינים כ״אני מאשים של דב שילנסקי.״
האשמתי את העם היהודי במכירת זכר
שואה, והעולם הזה תמך בי וכתב, שרד
ופט קנת הרים את עיניו כדי שלא יראו
׳מעותיו.
זה לא עזר. השופט נתן לי מחמאות
סק לי 21 חודשי מאסר. קיבלתי הרבה
חים ומחיאות־כפיים, אבל נכשלתי.סבתי שבמעשה שלי אעורר את הנוער
וצור התנגדות לקשר עם גרמניה. זה
1קרה.
לגבי השאלה ששאלת אותי, אם אני
מך בטרור או האם לדעתי מותר לשבור
1החוק במיקרים כאלה — איני חושב
וריד לשבור חוקים. ויש פרופורציות.
־אפשר להשוות שום דבר לשואה, אבל
נם מיקרים שהם כל־כך איומים וזוע-
ן, שאין ברירה.

הם יעשו בשבילי, ואני אעשה בשבילם.
הם במפא״י ואני בחרות. מה זה קשור?
עזר יכול להיות האדם הטוב ביותר,
ואכבד אותו. אבל הוא לא יכול להיות
בחרות. השקפותינו אינן זהות.

* מה דעתך על ביקורו הקרוב
של קאנצלר מערב גרמניה כישראל?
תראי,
השקפותי בעניין גרמניה ידועות.
כפי שכבר אמרתי, אני מכיר את המצב,
איני דון קישוט. זה לא לרוחי, אבל ישנה
מציאות מטויימת. הדבר שממנו חששתי
— גשר־השלום בין העם היהודי והעם ה גרמני
— אכן מתרחש. ברית־הידידות מת הדקת,
וזה לא לרוחי.

•י מה דעתך על כך שראש־הממשלה
עשוי לקבל את הזמנת
גרמניה ולבקר שם?

תרשי לי. אני טומך על בגין שידע איך
לנהוג בהזמנה. אני מנוע מלדבר הלאה.

• אינך צועק חמס?

אני במצב עדין. בתפקיד שלי, כל מיני

הוא רצה שהיא תניר 3 .זי רקבו היתד
לכו היא הצהירה שאיו הוא אבי הילד.
ואו 1 1הוא 1ה שת ס , 11נהצהות
ך* עלך אומר ששכבת עם מישהו א•
/ /חר. אם זה נכון, וזד. לא ממנו,
נעשה לך את ההפלה מחר בבוקר.״ חיוורת
ורועדת בכל גופה עמדה ברברה אחרק
( )27 לפני הוועדה לאישור הפלות. המי לים
היכו בה כרעם.
״אם לא, אז תצטרכי לחכות לישיבת
הוועדה עד לשבוע הבא, וזה כבר עלול
להיות מסוכן.״ ברברה היתד. בחודש ה שלישי
להריונה. היא ידעה שעליה להח ליט
במהירות. לא היה לה הרבה זמן, גם
לא הרבה אפשרויות. חברי הוועדה ישבו,
ממתינים לתשובתה.
לרגע תקף אותה הבילבול. היא ובעלה
משה, חשבו תחילה שיספרו כי הם עומ דים
להתגרש. אך לשם כך היה עליהם
לרוץ לרבנות, כדי להביא משם אישור
על הגשת הבקשה לגט, ומשה נתקף היסטריה
:״עכשיו אין לי זמן לרוץ לשום
רבנות, אני ממהר לעבודה,״ סינן אליה.
לכן החליטו בני הזוג לספר בוועדה ש ההריון
של ברברה אינו מבעלה — סיבה
שמספקת כדי לאשר לברברה הפלה.
״נכון שאנחנו יכולים לעשות הפלה
מאוחרת,״ המשיכה העובדת הסוציאלית
להבהיר לד. את המצב ,״אבל אם תחכי מזה עוד שבוע, יכול להיות שתצאי
עקרה.״
ברברה לא רצתה בהפלה. היא אהבה את
בעלה והייתה מוכנה להביא אח לבתה
הקטנה, היילי־סו, בת השלוש, אך הלחץ
שהופעל עליה היה חזק מדי.
״אין לי מקום בלב למישהו נוסף, וגם
לך יהיה קשה לטפל בעוד ילד,״ ניסה

11 נעירה רגידושין

1 1 1 7 1משה אחרק, איש קבע מזיל־י
י י * •י האוויר, מחבק את אשתו האמריקאית,
ברברה, שאותת האשים בבית־הדיו
הרבני בבגידה ותבע ממנה גט.

שילנסקי על ספסל הנאשמים ()1952
״רוצים שאבכה כל הזמן...״

• כלומר, אם מחר יקום צעיר
אה את הזוועה כצכרה או כ־
*תילא וינסה לפוצץ פצצה או
:טסץ חומד־נפץ — אתה תכין

דברים שיכולתי להגיד קודם לכן, אני לא
יכול להגיד עכשיו. אני צריך לחשוב. ב הרבה
מיקרים. כשאני אומר דיעה אישית.
מקשרים את זה לראש־הממשלה.
לכל דבר יש מחיר, וזהו המחיר שאני
משלם עבור התפקיד. למשל, אני לא יכול
להגיש שאילתות, וקודם הייתי אלוף ה שאילתות.
אני לא יכול להביא הצעות ל-
סדר־היום, ויש דברים הבוערים בעצמותיי.
מה אני יכול לעשות? אני חייב להיות
לויאלי לתפקידי.

ו, ידעתי שלא אמלט. זובין מהטה שאל
י י הג׳נטלמן הזה היה בקונצרט. ובכן,
ן. אני איני מנוי על התיזמורת הפיל-
זונית, ורק לעיתים רחוקות אני הולך
נצרט. אבל אני אוהב מוסיקה עממית
רה בציבור. ואני מאוד לא מודרני, כי
אוהב שירי־מולדת, ואני אנציקלופדיה
שירה־עממית באידיש, ואני משוגע על
ויקת ג׳ז למדתי זאת מהבן.
;ני אולי לא מבקר באולם־הקונצרטים,
1אותי תפגשי לעיתים תכופות בברבריס
ך לשמוע ג׳ז טוב לבד, או עם חברים
הבן.

סגן־שר במישרד־ראש־הממשלה הוא ב אופן
פורמאלי תפקיד של מתאם בין ראש־הממשלה
והכנסת. לפני כן עשה את התפ קיד
הזה יורם ארידור.
תפקידי לייצג את ראש־הממשלה בכנסת
בכל מיני עניינים. אני עונה על שאילתות
במקומו, עונה על הצעות לסדר־היום. ב נוסף
לזה, אני מקבל על עצמי כל מיני
תפקידים של ראש־הממשלה. לראש־הממ־שלה
יש עומס, ואז מעבירים את העומס
העצום אלי.
יש לי שלושה תפקידים קבועים: אחריות
מיניסטריאלית לעליה מברית־המועצות —
ואני מדגיש: עליה ולא יציאה ; יש לי
תפקיד של החזרת יורדים, בשותפות עם
השר אוזן ורפאל קוטלביץ, מנהל מחלקת
העליה של הסוכנות; ותפקיד של מניעת
ירידה — וזה בעצמותיי התפקיד הזה, ה נושא
הוא ממש אש בעצמותיי. לצערי,
הציבור הרחב מתייחס אל זה כמו אל
מזג־האזזיר. צריך לדבר על זה.

יא אנחנו שחטנו. אולי יש הצדקה ש זה
מעשה יוצא־דופן כנגד אלה ש טו,
אך ודאי שלא נגדנו. בגלל הביקורת
צמית המפותחת שלנו. כל העולם חושב
נחנו עשינו את זה. אבל אנחנו נקיים,
נו לא שפכו את הדם הזה.

• סר שילנסקי, אתה אוהב סוד,ה
קלאסית?

• מדוע אתה כל־כך מתנגד ל וייצמן?
ני לא מתנגד לעזר וייצמן. יש לי ויכוח
ו. באופן אישי, אני מכבד את האינד
שלו, והעממיות שלו מוצאת חן בעיניי.
נחנו איבדנו תחומים. אדם נמצא במים־ את בגלל הרעיון. אני. שעברתי
״ר, אצ״ל וחרות, לא הייתי מוצא את
ד בתנועה, אם היא היתד. סוטה מרעיון
דישראל. אצלי אין קדושה של מיסג-
ז מה אני אומר לווייצמן? בוא תבהיר
השקפותיו. לפי מה שאני שומע, אינך
ם־דרד עם דרכה של תנועת החרות.
בל זה עדיין לא פוסל אותו כאדם. יש
וים שהייתי אתם בדכאו וחילקתי איתם
פת־הלחם האחרונה. כל דבר בעולם

• מהו, כעצם, תפקידך?

• התפקיד שלך מחייב פגישה
יומית עם בגין?

כמובן שאנחנו באותו בניין, אז באופן
טיבעי רואים אחד את השני יותר מהממו צע.
אני בא אל מר בגין רק כאשר הוא
קורא לי, או כשיש עניינים מיוחדים. אני
משתדל לצמצם את הביקורים ביודעי את
הלחץ שיש עליו. ועוד אגיד לד — למרות
(וזמשו בעמוד ) 73

שלא ה־תה
הבעל לשכנע את אשתו הצעירה.
ברברה ניגשה אל השולחן, ובעיניים דו מעות
וידיים רועדות לקחה את העט וחתמה
על הנייר המונח לפניה. בני הזוג
יצאו יחדיו מבית־החולים בילינסון, כש הבעל
המרוצה מחבק את כתפה של אשתו
הצייתנית. ברברה לא חלמה בסיוט הכי
גרוע של חייה, שבעלה ישתמש בהצהרתה
הכוזבת שנתיים מאוחר יותר. כעילה לגי רושין.

מבוקש

* י פו ראהבתם של ברברה בת ניו־
/י י יורק עם משה בן חדרה נמשך כ־7
שנים. הסטודנטית העולה נכבשה בקסמיו
של הסטודנט השחום ויפה־התאור. הם לא
מיהרו להינשא, וחיו יחדיו תחת קורת־גג
אחת במשך שנתיים. כשברברה נכנסה
להריון, היה זה אך טבעי שיתנו גושפנ קה
רישמית ליחסיהם היפים. זה רק חיזק
את אמונתם שאהבתם שלמה.
ברברה עלתה ארצה בגפה. היא נחשבה
כ״מיצרך מבוקש״ בשוק הרווקים והרווקות
התל־אביבי. זכויותיה כעולה חדשה הקפי צו
באופן טיבעי את מניותיה, ומחזרים
רבים התדפקו על דלתה. לברברה היו הרבה
חברות אמריקאיות שנישאו לגברים ישר אלים.
היא שמחה שגם היא תינשא לישראלי.
ההורים
בניו-יורק מיהרו להתגייס לעזרת
הבת. גם חתן יהודי וגם בארץ הקודש —

אלה היו סיבות טובות לשמוח. הם שלחו
לזוג הצעיר מכל טוב — מכשירי חשמל
יקרים, ציוד לבית, מכונית וגם כסף.
הבעל, בן למישפחה תימנית ממושב נווה-
חיים שליד חדרה, הסתובב מאושר מהאוצר
שנפל לידיו.
גם הדירה שרכשו בני הזוג כעבור שנ תיים
היתה פרי תמיכתם האינטנסיבית של
ההורים האמריקאים. למישפחת החתן לא
היו אמצעים לעזור לזוג. הם הסתפקו
באיריחם מדי שבת.
האשד, הצעירה נרתמה לסימון חילה
החדש, שכלל תינוקת, חיתולים, דייסות,
ארוחות, ניקיון וקניות, ואילו הבעל. ה שיכור
ממצבו החדש הנוח, התחיל מתחכם
לה. עם איחורים, הרבה טענות, מצבי-
רוח, שתיקות, והיעדרויות לא ברורות מ הבית.
משה לא הסכים לשתף את אשתו
בחשבון הבנק שלו וגם חסך ממנה כסף.
במקביל לחיי הטרור שהנהיג הבעל
בבית, התחיל גם להפריע לו המיכשור ו הציוד
האמריקאי :״זה מבזבז הרבה חש מל,״
הוא טען ומכר את מכשירי החשמל
האמריקאיים, והבטיח שיקנה בשק״ם ציוד
חדש ופראקטי. מאז, כבר אהגע שנים
אין לצעירה האמריקאית תנור אפיה, גם
את הגז, את מכונת־הכביסה ואת הסטריאו
הוא מכר. את הכסף היא לא ראתה, והיא
מבשלת על כיריים מחשמל.
״הייתי אז בדיכאון אחרי הלידה.
אבי שכב באותו זמן כמעט מת ב־בית־חולים.
החברות האמריקאיות שלי הת פזרו.
עליתי במישקל, היה לי רע. אבל

תמיד היתה יי תיקווה שהכי ישתפר,״
מספרת ברברה.
הרגשתי שבעצמי הייתי יירה. כי הזמן הייתי עם תינוקת, דייסה וחיתויים —
כמעט שהשתגעתי. בעיי יא ניסה יהביו
שום דבר. היו יו רק דרישות .׳תביאי את
* זה׳ ,׳וימה הארון יא מסודר,׳ רימה הבית
יא נקי׳ אני מודה שאני בלגניסטית. אבי
ארון מסודר לא ייגדל את הילדה ויא יביא
הרגשה טובה הביתה. אני לא אשה תי־מניה.
ולא חינכו אותי שמשעה 6בבוקר
ועד הלילה מנקים את הבית. אני לא אומרת
שזה לא חשוב, אף אחד לא אוהב
ליכיוה אבל יש גבוי לכל דבר. אמרתי
לו שאם הוא לא מבסוט מהצורה שאני
מנקה, אז שיעזור לי או לפחות שיביא
עוזרת.

//אילי שמו לי
משהו נקפהז״

טומטית, למרות שידע שרשיון הנהיגה
של אשתו מוגבל למכונית אוטומטית בל בד,
וברברה לא יכלה לנהוג במכונית שלה.
ברברה חסכה לבעלה את תשלום ההפ לה,
ואת המחיר היקר של בריאותה הנפ שית
ואושרה היא משלמת בימים אלה.

בדיקת פוליגרף
קבעה — אמת
ף תכיעת הגירושין שהגיש הבעל
״ בבית־הדין הרבני בתל-אביב, הוא
ביקש לחייב את אשתו לקבל ממנו גט.
בטענה כי הפילה עובר לפני שנתיים
אחרי שהרתה לגבר אחר.
הבעל ביקש להוכיח את טענתו באמצעות
ההצהרה שמסרה האשד. לוועדת אישור
הפלות. ברברה טענה באמצעות בא־כוחה,
עורך־הדין אמנון בן־דרור, כי ההריון היה
מבעלד״ אשר לא רצה בילד, וכי הצהרתה
לוועדה נעשתה על פי בקשתו של בעלה.
כדי לחסוך הוצאות של הפלה פרטית.
ברברה טוענת בתביעתה כי בעלה לחץ
עלית לעשות הפלה בבית־החולים בילינסון.
על חשבון קופת־החולים. הוועדה לאישור
הפלות לא נטתה לאשר את ההפלה, ואז
ביקש בעלה שתספר לוועדה שההריון אינו
ממנו, וכך תזכה בהפלה ללא תשלום. היא
לא יצלה לעמוד מול דרישתו התקיפה, ו עשתה
את אשר דרש ממנה.
בדיקה שנעשתה לה במכץ הישראלי ל־פוליגרף,
ושנתקבלה על־ידי בית־הדין, הו צגו
לברברה השאלות הבאות :
האם אמרת בוועדה שהילד הוא לא מבעלך
לבקשתו כדי לחסוך בהוצאות ה הפלה?
השיבה: כן.
האם ביקש ממך בעלך לומר בוועדה ל

פסתי אותי כמה פעמים משקר
לי. נעשיתי עצבנית ובכל זאת הייתי
צריכה להמשיך ולתפקד כאשד״ לחייך כל
הזמן, לנקות את הבית ולבשל בשקט.
אחר־כך סיפרו יי שראו אותו מסתובבבניכר אתרים עם בחורה. אמרתי לאמא
שלו: את יודעת, הבן שלך יוצא עם אח רות,
.שיהיה לו לבריאות,״ היא ענתה לי.
׳יש פה בארץ שלנו יותר נשים מאשר
גברים. גם לשלמה המלך היו הרבה נשים.
אפילו אם בל הלילה הוא לא יבוא הביתה,
בסוף הוא יחזור אליך. גם אני נ שר
אה כבר 30 שנה ובעלי לא אוהב אותי, אז
מה! אני לא מבשלת! לא מנקה? לא
שומרת שבת! מה שחשוב זה שאת לא
תהיי שובבה. אולי מישהו שם לו משהו
בקפה ובגלל זה הוא לא אוהב אותך!׳
אמרתי לה שאולי היא שמה לו משהו ב קפה.״
ברברה
המיואשת ניסתה למצוא מים־
לם בעבודה מחוץ לבית. אך הבעל
התנגד בתוקף, בטענה שזה לא משתלם
כי יצטרכו להביא מטפלת לילדה הקטנה
וממילא כל הכסף שתרוויח יתבזבז.
מספרת ברברה- :בכל פעם שרציתי לל מוד
או לעבוד במשהו, הוא התנגד. רציתי
לנצל את האנגלית שלי והצעתי לו שאלך
ללמוד בבית־ספר לתיירות. זה עלה 60
אלף ל״י לקורס. הוא אמר לי: ממילא ׳ לא
יקבלו אותך, אז בשביל מה לעשות את
המיבחן! וחוץ מזה אין לי כסף לזה.״
ברברה לא יכלה לממש את רצונותיה. הי־עדרויותיו
של הבעל לא איפשרו לה להת חייב
למישרה כלשהי.
הייתי מטומטמת. עשיתי כל מה שבי קש,״ מנסה ברברה להסביר את כניעותה.
-אהבתי אותו ולא יכולתי אחרת. אני גם

תחשוב טוב,״ התעקש השופט, אך ה בעל
התעקש גם הוא, וחזר ואמר: ארבעת
אלפים שקל.״ השופט פסק שעליו לשלם
לה 7500 שקל בחודש, צמוד למדד. היה
זה לפני ארבעה חודשים.

..חייתי מסומטמם
ועשיתי מה שרצה.
אהבתי אותו...״

.אמאשלו אמרה נ1
גם דשרמה חמדו
היו חובה נשים״

נורא אוהבת תימנים. הם נותנים הרגשה
חמה ולא הייתי צריכה לדאוג לרושם ש אני
עושה כשהייתי במחיצתם. הם קיבלו
אותי כמו שאני.״

אני יודעת שזו היתה נקמה קטנה שלהשופט על הערכתו המצומצמת של משד,.״
אמרה השבוע ברברה- .אני פוחדת שהוא
יבוא לשבור לי את הראש. אני חוששת
מפירסום, כי הוא יתחמם ויבוא ויעשה לי
בעיות כאן.״
ברברה אומנם זכתה בדמי מזונות, אך
השקט והביטחון רחוקים ממנה. למרות
שעורד״דינה ביקש בשמה שלא לאפשר
את כניסתו של הבעל לביתם, לא שעה
השופט לבקשה. למשה מותר להיכנס ל בית
בכל זמן שיחפוץ בכך. במשך החודשים
האחרונים הרגישה ברברה גם את נחת
זרועו של הבעל, שהפך נוסף ליתר מעלו תיו
גם אלים.

קמצן כרוני
ובוגד
י* כסוף הודה הבעל בי היעדרויותיו
י מהבית אינן בדיוק עבודה. ושהוא
בוגד בה לעיתים תכופות עם כל מיני נשים
שהוגדרו על ידו כ״פריחות.״ הוא חדל
להסתיר את בגידותיו ואף נתן הנחיה
לחבריו בעבודה לענות בזילזול לצילצולי
הטלפון של אשתו ולהסתיר ממנה את
מקום הימצאו.
במקביל הוא התחיל לגלות קמצנות כרו נית
כלפי אשתו וילדותו. לפעמים נסע
מהבית והשאיר את מישפחתו ללא פרוטה,
עד שברברה נאלצה לפנות לחברות כדי
ללוות כמה שקלים לרכישת לחם ומו צרי
חלב.
הבעל גם מכר את מייבש הכביסה הענק,
את פינת־האוכל ואת חדר־השינה בטענה
שהוא זקוק לכסף. ברברה נותרה עם מי סה
זוגית בלבד. גם על מכונית הסובארו
שנרכשה על־ידה בזכויותיה כעולה חדשה
הוא השתלט. הוא הזמין מכונית לא או־

ביום הנישואין

היו שני הסטודנטים זוג צעיר ומאושר. האשה התמימה
נענתה להפצרות הבעל. והגישה הצהרה כוזבת
כדי לזכות בחפלה. חוק־ההפלוח מאלץ נשים רבות לשקר כדי לזכות בהפלה חוקית.

אישור הפלות שהילד הוא מגבר אחר?
השיבה: כן.
האם העובר שהפלת מלפני כשנתיים היה
מבעלך? השיבה: כן.
האם העובר שהפלת מלפני כשנתיים
היה לא מבעלך! השיבה: לא.
תוצאות המבדקים קבעו כי ברברה ענ

תשובות אמת לגבי כל השאלות ש הוצגו

ברברה ומשה נמצאים עדיין בהליכי גי רושין
במהלך הדיון שאל ׳השופט את ה בעל-
:לאיזה סכום זקוקה להערכתך אשד.
עם ילדה כדי לחיות?״ הבעל ענה ללא
היסום- :ארבעת אלפים שקל.״

ברברה טוענת שסיפורה אופייני לאמ ריקאית
נאיבית, שבאה לישראל בלי לה-
בץ את המצב ואת הבדלי המנטליות, ד
היא נופלת על מישהו. ואחרי כמה זמן
זה נגמר- .לחברות שלי. שהיה להן סיפור
דומה — ויש רבות כאלה — היה מזל ולא
היו להן ילדים. גם לא לכל אחת יש
אבא כמו שלי, שמוכן לתת את כל הלב
שלו למעני. לולא אבי, לא הייתי מסוגלת
להתמודד עם תשלום לעורך־דין. אבל זה
לא מפני שמשה תימני. זה לא מה שקובע
כאן. זה אופי האדם, ולא חשוב מאיפה
דינה וגון
הוא בא.״

המ7אני1ת
—עול—
מרגלית
ף פתח המיפערה עמדה אשד,
יפהפיה, אדומת שיער, לו בשת
חצאית וחולצה לבנה, ו ביקשה
לשוחח עם בעל המים-
עדה. האיש, גבר גדול מימדים
המוכר בעירו, טבריד״ ב״אחד שלא

כדאי להתעסק איתו,׳׳ נעמד לפני
האשה. היא חייכה והושיטה לו
את ידה.
היא ידעה היטב ששני גברתנים,
שנשלחו בעבר כדי לגבות את
החוב שחייב בעל המיסעדה, חש־

3המלאכיות

אתי הקרי 24 מורה
לעבודות־יד, המלאכית
הראשית מרגלית מצור 39 המפעילה את המישרד
לגביית־חובוח שבעליהם מסרבים לפרוע אותן, ויפה

גווסבך 24 פקידה, ברחובותיה של חיפה. שלוש
המלאכיות צולמו השבוע במרוצת אחד המבצעים
שלהן לגביית חובות למען הלקוחות של הסישרד.
במיקרים קשים נעזרות בנות הצוות הוה אחת בשניה.

למרגלית גם חיים פרטיים.
אחרי העבודה המפרכת שלוג
מחפשת המלאכית הראשית של הצוות מנוחה ושלווה
בביתה המקסים באחת מקריות חיפה. על גג ביתה

מנסה הגובה־ללא־שריריס, לתפוס את קרני־השמש
האחרונות. גובת־ההובות הקשים, שהנשק הסודי שלה
הוא הקסם האישי, הפיקחות והספונטניות, משתזפת
על הגג (מימין) ומבשלת ארוחת־ערב במיטבחה.

גךיי 1ן בעלת המישרד־לגביית־חובות במהלו עבודתה. מרגלית
י * מחזירה מקלט טלוויזיה שעוקל על ידיר״ ,יחד עם 210

קאסטות וידיאו וציוד• אלקטרוני נוסף. כדי להבטיח חוב של 70 אלף
שקל לטובת הלקוח שלה, עולם הווידיאו. בתמונה למטה: הלקוח שמואל
ינוב בודק את הצ׳ק הבנקאי של בעל־החוב, אילון רכס (העומד באמצע).
האחרון נאלץ להתייצב בחישרדה של מרגלית חצור אחרי העיקול.

גם אשה

שו להיכנס. אך היא לחצה את
ידו, ואמרה בחיוך מקסים :״אתה
בכלל לא מפחיד ! איני מבינה
מדוע מספרים עליך דברים לא
נכונים. אתה דווקא גבר מאוד
נחמד.׳׳
הגבר הביט בה לרגע ושניהם
פרצו בצחוק רב. אחרי דקות ארו כות,
אחרי שהח&גפו עוד כמה
•י פנתה התחכמויות אליו האשה ואמרה :״שסע, שאול.
רק אתה יכול לעזור לי. אני התערבתי
שתשלם את החוב. האם
תאכזב אותי ותגרום לי להפסיד
בהתערבות ז״
האיש פרץ שוב בצחוק, הביט
בה רגע ארוך, ואז שלף את פינ־

שהוא אגוז קשה. ביקרתי בתחנת״
המישטרה וסיפרתי לקצין התות,
שאני כעת עובדת בית־מישפם, על
סמך יפוי־כוח שקיבלתי מההוצאת
לפועל, המסמיכה אותי לבצע עי קול
לטובת הלקוח שלי. הקצין
העמיד לרשותי שלושה שוטרים
וניידת.
״כשהתייצבתי במועדזן־הלילה,
קרוב לחצות, בעל המקום הופתע.
הוא התגמד. כשניסה למנוע את
כניסת השוטרים למועדון, ביקשתי
מהם לעצור אותו. אז הוא הציע
להביא בעצמו לניידת את ארגזי
המשקאות מתוצרת חוץ, שביקשתי
לעקל לו. הוא העדיף למסור בעצ מו
את הסחורה לעיקול, במקום

יסלק את הרכב במהירות מהמקום
ולא יהיה לי מה לעקל.
״בעל הנגריה ראה אותי מנסה
לפתוח את דלת המכונית שלו.
הוא התחיל לצעוק :״צאי מפה !
יש לך מזל שאת בחורה! אם לא
היית בחורה הייתי מסרק אותך !
הלכתי לתחנת-המישטרה ו חזרתי
עם שתי ניידות. הבאתי גם
משאית כדי להעלות את המכונה
מהנגריה בעזרת מנוף. נאלצתי
להזעיק למקום ניידת שלישית.
נהג־המשאית עזב את הנגריה ו אמר
שלא יחזור יותר, כי אנשי
הנגריה איימו שיירו בו. אחרי
שלושה ימים הבאתי משאית עם
נהג אחר והוצאתי את המכונה.

וגנו ת חונות מסובני־תשלוס -
1הו עסק גבוי מובהק. אבר
מרגליו 1חצוו עושה זאת
כשהיא משתמשת נ:קסם אישי

1 1 3 0 0 0ן י 1הלקוחות הרבים שד
״ מרגלית מסרו לידיה

במשך השנים שהיא מנהלת את מישרדה, יותר מ׳
3000צ׳קיס לגבייה. השמדות, בערך של 100 ועד
קס הצ׳קים שלו ורשם בו את
מלוא סכום החוב.

פרגסה
לא קלה

** רגלית חצוי, גרושה בת
.39 בחרה במישלח־יד יוצא
דופן — גביית חובות .״לא תמיד
מתנהל הכל בקלות כמו שקרה
במיסעדה בטבריה,״ היא מודה.
״פעם סילפנתי לבעל סועדוך לילה
בחיפה. אמרתי לו שבידי צו הו צאה
לפועל נגדו. הוא טרק לי את
הטלפון. נכנסתי לפרינציפ. הבנתי

300 אלף שקל, נושאים כל אחד סיפור משלו. תמורת
גביית צ׳קים אלו /מקבלת מרגלית 10 אחוז מערך
הסכום שהלקוח מקבל מבעל החוב. הצ׳קיס שעל
שולחנה של מרגלית התאספו במשך שבוע אחד.

שהשוטרים ייראו בתוך המועדון
ויוציאו לו שם רע.
״לא הגעתי עוד לאלימות, אך
לפעמים בעל החוב, מוכן לכל
דבר,״ מגלה מרגלית. כשחיוך
נעים לא מש מפניה .״קיבלתי צ׳ק
בסך 100 אלף שקל מלקוח. הצ׳ק
היה של בעל נגריה מטירת־הכרמל,
שמסר אותו ללקוח שלי. הצו ל עיקול
היה על מכונית אופל רקורד
ועל מכונה בנגריה. הלכתי אליו
בעצמי. ראיתי את המכונית בחצר.
ניגשתי מייד אליה ונסיתי לפתוח
את דלת המכונית כדי לברוח איתה.
את הדברים האלה צריך לעשות
צ׳יק צ׳אק. אם לא, בעל החוב

״אחרי שהוצאנו את המכונה,
התייצב מייד בעל הנגריה אצל
עורך־הדין של הלקוח שלי, הס דיר
את החוב והפרשה הסתיימה.״
להתנהג בצורה נשית
ף* משך שש שנים, מאז פת-
• חה לעצמה מישרד לגביית
חובות בחיפה, טיפלה מרגלית ב יותר
מ־ 3000 תיקים להוצאה לפו על
בגלל חובות. באוקטובר קיבלה
58צ׳קים שלא כובדו. בחודש או גוסט
היו לה 50 לקוחות חדשים.

במשך ארבעה הימים הראשונים
של חודש נובמבר כבר התאספו
במישרדה 49 תיקים חדשים. יותר
ויותר אנשים לא משלמים חובות.
הצ׳קים שבידיה, הם החל ב־100
שקל ועד 300 אלף. תמורת גביית
החוב מקבלת מרגלית תשלום של
־/״ 10 מערכו. במישרדה עובדות
רק נשים — אתי הקרי, בת ה־,24
שהיא מורה לעבודות־יד, ויפה
גרוסבך בת ה־ ,21 שהיא סגניתה.
מרגלית עלתה מעיראק בהיותה
בת .8בגיל 19 נישאה. יש לה שני
בנים — בן 18 ובן , 14 היא מתגוררת
בדירת־גג נעימה באחת הק ריות
של חיפה, ונוהגת במכונית
חדשה.
לפני שש שנים עבדה מרגלית
כפקידה אצל עורך־דין חיפאי.
שם למדה את תורת גביית החובות
מלקוחות. היא מקבלת את
רוב התיקים על צ׳קים ושטרות
שלא כובדו, מעורכי-דין, אך גם
באופן פרטי, מעדיפים לפנות אליה,
במקום למסור את הטיפול בידיהם
של בעלי השרירים, המנהלים מיש־רדים
לגביית חובות.
קבלנים לגביית חובות אינם
חסרים בחיפה. אחדים מהמיקצו־ענים
האלה רכשו לעצמם מוניטין
של בעלי עבר פלילי, ושיטות
אלימות. הם פורצים למיפעלים
ולמישרדים, שוברים רהיטים, מאיי מים
לפגוע בצורה חמורה באדם
חייב. לעומתם מקפידה מרגלית
וציוותה שלה שלא לעבור על ה חוק,
ולא לפגוע באדם. כיצד הן
עושות זאת?
״אנו מתנהגות בצורה נשית,״
מדגישה מרגלית .״זה משפיע מאוד
על הגברים שאותם אנו צריכות
לשכנע לשלם את החובות שלהם.״
בשבוע שעבר התייצבה מרג לית
חצור במישרדי ההוצאה לפו על
בהיכל־הצדק בתל־אביב, ו
חזרה
לחיפה עם צו עיקול שהסמיך
אותה לבצעה פעולה לטובת
הלקוח שלה, עולם הווידיאו —
יבואני ומפיצי סרטים בישראל.
צ׳ק בסך 70 אלף שקל של וידיאו
קלאסיק מתל־אביב לא כובד, ו אחד
מבעלי עולם הווידיאו, שמואל
ינוב, פנה למרגלית.

לא מעוגן
בחוק
ף סביר ינוב להעולם תזה :
י 1״לא פנינו לעורך־דין כדי
להסדיר את הבעיה, כי זה היה
גוזל זמן רב. מרגלית היתה זו
שפנתה לעורך־דין, אשר הגיש ל־בית־המישפם
בקשה לעיקול. היא
נסעה עם הבקשה הזו לבית־המיש־פט,
קיבלה את הצו, וההוצאה לפו על
מסרה לידיה את הצו לעיקול
הסחורה ממחסני וידאו קלאמיק.״
״עשיתי את העיקול ללא שוטר,
סיפרה מרגלית .״בעל־החברה סגר
את הדלת בפני כשהגעתי, אך
הצלחתי למסור דרך האשנב, את
הצו, והזהרתי אותו, :אני עובדת
בית־המישפט ברגע זה. אם תפריע
לי בביצוע צו העיקול, אני יכולה
לבקש מהמישטרה שיעצרו אותך.׳
הוא הלך לטלפון, התייעץ עם עו־רך־דינו,
חזר לאשנב והזמין אותי
להיכנס.
עיקלתי 210 קאסטות וידיאו,
מכשיר טלוויזיה, מכשיר אטרי,
ועוד. בעל הצ׳ק הבטיח לבוא ל מחרת
היום למישרדי כדי להסדיר
את העניין.
צוות העולם הזה היה למחרת
היום במישרדה של מרגלית, אילון
רכס, מבעלי וידיאו קלאסיק, הופיע
במישרדה עם התחייבות בנקאית
בידו. הוא מסר את ההתחייבות,
(המשך בעמוד )61

הפלגיאטיס והמי שגלים המחר, של קו שינסק ,
ע שרת דיברזת של מ ש רבט מלבס # ,ו ן.לו.ל־המזל 1ת של נע מי גל
סנדל שטאם בעברית רעה
חרגו

הציפור הדפוקה
שערוריית הספרות החמד. ביותר באר-
צות־הברית השנה. נוגעת לסופר האמריקאי
ממוצא פולני, יז׳י קושינפקי, מי
שהיה נשיא אירגון פא״ן. קושינסקי, ש נתפרסם
בסיפרו על השואה הציפור הצבר
עה, החל דרכו בפולין כאיש מדעי־המדינה,
ואחרי . 1957 ביסס לעצמו בהדרגה מעמד
של סופר בארצות־הברית.
שנים מכתבי העיתון הניו־יורקי ווילג׳
וייס האשימו באחרונה את קושינסקי בכך,
שעוזרי־העריכה שלו היו למעשה מחבריהם
של שלושה ספרים מתוך רשימת ספריו
הארוכה (שברובה גם בתרגום לעברית).
קושינסקי הכחיש האשמות אלה, אך סירב
לתבוע את שני העיתונאים, ג׳פרי סטוקס
ואליוט סרימונט־סמית לדין. שני ה עיתונאים
הוסיפו וציינו, כי חלקים נכבדים
מתוך הביוגרפיה ההרפתקנית של קושיג־סקי
הם פרי דמיונו ולא פרי המציאות.
טענה, שעליה השיב המחבר: להד״ם.
לטענותיהם אלה, צירפו שני העיתו נאים
את האשה שתירגמה את סיפרו הנודע
של קושינסקי הציפור הצבועה לאנגלית
(למרות טענתו כי חיבר את הספר באנג לית
).יחד עם זאת. סירובו של קושינסקי
לתבוע לדין עיתונאים אלה. מעמיד בסי מן
שאלה גדול את ערכו כסופר. שהרי אם
יש ערך לספריו, מיהו מחברם האמיתי י
באחרונה ראה-אור בתרגום לעברית ספר
נוסף מספריו של קושינסקי, תחת הכותרת הוא נזישחק תאווה• .גיבורו של הספר
• יזי קושינסקי — מישחק תאווה 1עברית:
א־ בר ; הוצאת תמת ; 272 עמודים
(כריכה קשה).

החווייה הישראלית

פאכיאן, סייס ורוכב סוסים במישחק
הפולו, העובר ברחבי ארצות־הברית יחד
עם צמד סוסיו בתוך קרון ענק, ומשמש
מראה מעוותת לארצות־הברית. פאביאן
מתמסר למישחק הפולו לא פחות מאשר

סופד־שעדורייתי קושינסקי
דה־סאד לאמריקאים
לשיכלול חושיו המיניים. הוא עובר ממדי נה
למדינה, בהתאם לאירועי מישחק ה־פולו
השונים.
פאביאן אינו עוד צעיר. קרנו מתחילה
לרדת, ובשקיעתו, מתאמץ קושינסקי לה ביא
משל לשקיעתה של ארצות־הברית על
תרבות מרחבי האינסוף שלה. לפאביאן
סוגי חיזור מוזרים, כמו :״הרים כיכיון
אינדיאני ששימש כמחזיק ניירות. באותו
זמן הלם על השולחן בכף ידו השמאלית,
אצבעותיו פשוקות. בתנופה אחת נמהרת

בעיות כ ב דו תבשפה קלה
הוריד את הפיגיון מטה וחתך את קצה
הקמיצה של יזץ. דם פרץ נגדם האצבע
בזמן שהחלק הנקטע התגלגל על פני
השולחן...״
אחרי שהקורא מודע לדמותו יוצאת ה דופן
של פאביאן, הוא יוצא למסע בעק בות
עברו, או ליתר דיוק, בעקבות נשותיו
ואהובותיו מן העבר. הוא מספר את סי פור
הטראנס־סכסואליות (גברים שהפכו
לנשים יפות מאוד) ״אלה ביקשו לבחון
עליו את נשיותן שזח עתה נרכשה, ואלה
לחזק את נקביותן המופגנת באמצעות
פאביאן וגבר נוסף אחת מאלה היתד.
טנואלה :״שהניחה לפאביאן לבחון את
פניה החושניים וצווארה החלק, שדיה הבתוליים,
את מותניה, ירכיה, ורגליה שדיו
שלמות של עיצוב וחיטוב.״ כאן מנהל
פאביאן אורגייה מטורפת, שאותה מתאר
קושינסקי כך :״ידה כמו לא נגעה בחלק
הזכרי שבה. עודה חוששת מחלק זה שכה,
מכד שנירוייה כגבר יבטל את נקביותה.
במקום זאת ביקשה להגביר במגעיה את
הנאתו של פאביאן, להיות שותפת לגירויו
ולסיפוקו. אף שסירבה לזכות בסיפוק
זה מנופה •טלה...״
אלא שמפעם לפעם, הביא פאביאן למעו נו
שלו מישהי נוספת, שמנואלה היתד.
מפתה אותה, ואז היה פאביאן מצטרף ל חגיגה,
כאשר :״מאחורי ראשה של הבחו רה
לא יכול פאביאן לראות את מנואלה
הכורעת ליד רגליהם, אבל בתיד רגע חש
את הנדמות מגעה על אבוד. רעד כביר
חלף לכל אורד גופה של הבחורה. הוא
רבץ תחתיה, וצמוד אליה, ח׳ט כל תנועה
•טלה ושל מנואלה בהתעלסותן. הוא חש
כל רטט וזיע בגוף הבחורח, כשנפתחה
למגעה ולחדירתה של האשה השניה, בזמן
שהמשיכה לדה ת פתוחה לגופו שלו...״
פאביאן ממשיך במסעו לאורך ולרוחב
היבשת, ובגבול,מדינת ארקנסו, הוא פוגש
עוד אחת מנשות העבר שלו, את סטלה,
אחת מנערות הפולו שאותן פיתה בנעורי

אך סטלה עשתה כל שביכולתה על מנת
לבקר במעונו, עד שהוא מגלה לה כי
גילה את סודה הנורא :״את יודעת, כי
למרות שכולם חושבים שאת לבנה, בעצם
תחת העור הלבן כשלג זה וכל השער
הבהיר שלף, את שחורה ס טלה נשארת
במעונו ומישגליהם אינם מן העולם הזה,
כמו אותה תנוחה, שבה צירפו אליהם את
אחד מסוסיו :״עירדם גופם שלהם גרם
להם להיות מודעים לכד שהמום עירום
תמיד, מפיו ועד זנבו, מאחוריז ועד צווארו״
ואז פאביאן :״קשר את גבול אל צל עות
הסום, מהדק את זתעז־תיה לאייד נ ד
פו כך שכפותיה חד צמודות למותן הסוס.
ראשה נח כין תלי הסום האחורחת, במקום
שנקשר האוכף. חונד ויחומו ניספגים
בגופה. עתה כשהיתה במצב זה, יכול להניע
אותה תחת הסוס לכל מצב שביקש.
כד הזיזה ומיקם אותה בץ ת ליו האחו ריות
של הסוס, פישק את ת לי ה. ברכו
עלתה אט אט על ברכה עד שהגיעה ל עדותה.
הוא חש את גופה ניפתח ורטוב.
עתה משד אותה עוד אחורה, זנב הסוס
ליטף את בטנה ואת שדיה וחלף שוב
ושוב כץ ירכיה, שיער הזנב מתמזג עם
שיער עדותה. ידיו אחד כה והידקוה אל
גוף הסוס, ואז בא אליה מאחור וכך
הלאה תנוחות על גבי תנוחות.
מסטלה ממשיך פביאן לאהובת־עבר אח רת
שלו, אל ונפה סטנהופ, שאותה
הכיר עוד בימי בתוליה, כאשר לשונו :
״חדרה עוד ועוד אל גופה, עד שהגיעה
אל קדם בתוליה וליטפה אותו ...ביחד
עם ונסה יוצא פאביאן לסיור במועדון
מחלף החלומות, שהוא אחד מאותם מוע־דוני־מין
אמריקאיים, שם הם צופים בכל
סוגי המישגלים האפשריים, המבוצעים ל עיני
שאר חברי המועדון. עד שוונסד. בתוליה מתמסרת לו, והוא מבתק את
(״הוא ליטף בו את פניה, כל לטיפה מו תירה
רך של דם. שהוא טבל בגופה, ו־ביוצאו
•טב אליה עשיר בדמה לבסוף
זוכה פאביאן לצ׳ק מכובד מוונסה, וסי־

חממוומו, חסו הנישהן, חסו החשיבות והמעתיק מווצמו
כני, מביא בן־עזר בדיבר התשיעי, בו הוא מבשר :״אם אינד
בריון מטכעד, השתדל להעמיד עצמד מראש בעמדה אפ ד חי ת
כוגעת־לליב של מי שרבים דצי ם לגלותו, לעזור לו ולטפחו
עד זיקנה ושיבה טובה( .הדבר תקף במיוחד לגבי נשים וילדים,
וסופדם המשתייכים למיעוט מקופח זה או אחר, כגון ג׳ינג׳ים
או פדראסטים״) .דיבר מאוד לא מכובר לסופר, תהא דרגתו
אשר תהא, ותהיינה תקוותיו הספרותיות והבלתי־מתגשמות אשר
תהיינה.

אהוד כ ן ־ עלי, סופר מלבסי שהוגדר פעם על־ידי מבקר
הטלוויזיה של ידיעות אחרונות אהרץ ככר כ״משעמם !״ אינו
משעמם לעולם את עצמו.
בן־עזר, הרואה עצמו כסופר מצליח, שהרי פירסם ספרים רבים
שאיש כמעט ולא קראם, מפיק מילים חסרות קץ במוספים
לספרות, במאמרי ביקורת חסרי לחלוחית, טעם או ריח, ונוהג
כסום מוביל במירוץ הספרות הישראלית — לפחות בעיני עצמו.
מרוב חשיבות עצמית, ול מד ת הידיעה האישית שאיש אינו
זוכר דברים שאותם פירסם בעבר, אין הוא חושש מלפרסם שוב
דברים שאותם פירסם כבר בעבר. החודש הוא עשה זאת במוסף
המודעות של הארץ, חיים קלים, תחת הכותרת עשרת הדיברות
לסופר המצליח, רשימה שפורסמה שנה קודם לכן בדבר (20
במרץ )1981 תחת אותה הכותרת.

הדיבר האחרון מביא את בן־עזר לשפוך את כל מררתו
ומרירותו :״ולבסוף — אל תשמיץ את עמיתיד• אפילו כל
דבריך אמת, עלול להיווצר רושם שאתה מקנא, ממורמר, חסו*־
כישרון או חם ר־ודטיבות. מוטב לד לומר דבר טוב אחד, אבל רק
אחד, על כל אחד מיריביד. וזכור, רק קדושים (או נוכלים —
והמרחק בין השניים הוא לעיתים, כיזהע, לא רב ביותר) —
מסוגלים לגרלות־נפש שכזו...״

ברשימה זו לא שם בן־עזר סכר לתיסכוליו הספרותיים. כבר
בדיבר הראשון הוא מבשר ״לעולם אל תזדזל, לא בפומבי ולא
בפני עטיתיד, כי רצית שסיפרד ייעשה לרב־מבד הדיבר
השלישי מתייחס לתיסכוליו כלפי הסופרים הטובים בישראל,
העולים עשרת מונים על ספריו התודבינוניים של בן־עזר, והוא
כותב :״דע, ספר גרוע שכתב סופר חשוב — חשוב מתר מספר
מעולה שכתב סופר בלתי־חשוב. לכן תשוב כיותר הוא לחיות
חשוב ושאר דברי הבלותא.

בגירסה שפירסם במוסף־המודעות של הארץ עשה לעצמו
בן־עזר חיים קלים. כאשר צירף לעשרת דיברותיו השחוקות
והמשומשות אחרית דבר ארוכה לא פחות, שנועדה להוקיע
באורח ישיר את סיפרו האחרון של ע מו ס עוז, מנוחה אחרונה.
בן־עזר טוען כי הביקורת הספרותית אינה חדלה לדוש בו, אך
כמינהג הפחדנים לא מציין בן־עזר את שם סיפרו של עוז.

על עמדת ההמתנה שלו בעולם הספרות הישראלי, מוסיף
בן־עזר, בדיבר השביעי :״אם תחכה בצינעה להכרה, לכבוד,
לתגמולים ולתמלוגים — תימק בציפייתד, ולשווא מיתקפה
מגעילה למדי, על סוגי ספרות נוסח כתיבתו של יותםר או ־

אין ספק שתיסמונת בן־עזר כמחבר אלמוני למחצה, עמום
מרירויות וקינאה בעמוס עוז, מהווה עוד הוכחה שהספרות ה ישראלית
של שנות השמונים היא גן־חיות, המאכלס את כל הסו גים
האפשריים.

סופר־ממורמר כן־עזר
.חשוב ביותר להיות תשוב-

תאווה מסתיים ב״דרוככ
פור מישחק
רכון קדימה כאביר התוקף בחניתו אוייב
אימי הוא לבדו מסוגל לראות...״
חישחק תאווה הוא ספר פורנוגראפי ולא
ספרותי. מעין מארקיז דה־סאד פופולארי,
המיועד לתושבי ארצות־הברית של סוף
המאה העשרים. אולי ישנן בספר איכויות
סיפרותיות כלשהן, אלא שקשה להבחין
בהן, בצל האיכויות המיניות המועמסות
עליו.
יחד עם זאת, זהו ספר קריא, בדומה
לשאר ספריו המוזרים והפחות מוזרים של
יז׳י קושינסקי. ספר שקריאתו לא משנה
לקורא כהוא זה, אם מדובר בפלאגיאטים
של קושינסקי הסופר, המחווירים בצל ה־מישגלים
המרצפים את הספר מראשיתו ועד
לסופו.

מקור

אשה לבד
מעם מאוד ספרות ישראלית בעלת ערך
סגולי, המטפלת בעולם האשה, פורסמה ב ישראל.
באחרונה ראה־אור ספר תחת הכותרת
אשה לבד־ מאת העיתונאית נעמי
ג ל. ספר זה, המתאר את עולמה של גל
כאשה החיה בגפה ומגדלת את ילדיה, הוא
בעל ערכים אותנטיים שהיומרות הספרו־תיות־תרבותיות
אינן מכסות עליהם.
אשה לבד מביא תמונת־מצב של עולם
זה, מבעד לכותרות כמו הלחץ החברתי,
דימוי עצמי בגובה השטיח, סופשבוע גנוב,
אשת קריירה, ראיתי גס גברים לבד, את
יוזמת. אולימפיאדת 1כי הרגש, רחוב
אחורי, אהבת נשים ואם לא נשואה (למרוח
הכל).
הספר, החושף עולם זה בלא יומרות,
מביא פן מתוך החיים הישראליים בתיאו־

אמיתית ואמינה
רים בעלי כושר אמינות, כמו :״הכרתי
אי אלה נשיים שהיו לא יפות ולא מבריקות
במיוחד׳ אד היו במוחות ביופיין ובהוכ־מתן...״
גל ממשיכה ומספרת על ״נכרים
שחצנייב, שנתנו לי להרגיש כילדה טיפי
שיה.״ היא אינה חוששת להציג עולם של
בדידות, בדידות מתוך בחירה. גל מספרת
יעל גברים בודדים, ועל חברה המכנה אותם
״גברים אוסיסטיים״ וחושפת את חששותיה
מהסוג ההפוך של גברים, אלה שהיא
מפעילה עליהם את רצונותיה ״באמצעות
הביצים שלו שנמצאות בכיס שלי.״
באותה פשטות שבה מתארת גל את עו למה,
היא חושפת גם את צפונות המין
שלה, כשהיא מתייחסת לנושא האשד. המ שוחררת
והאורגזמה, ומזכירה לקוראיה
כי חלפה לה תקופת ״הימים שבהם הגברת
הקפואה היתה אומרת לבחיר ליבה ׳אני
•ממחה שנהנית גל מספרת על התא •
נעמי גל — אשה לבד ; הוצאת ביי
תן; 154 עמודים (כריכה רכה).
שבו הבויותיה, מהפריחה ועד לרגע
״האהבה הופכת ל,היות עינוי בלבד.״ היא
ממליצה על שיטותיה היא לגירוש דיבוק
האהבה, כאשר הוא מקשה על החיים
״חישבי עליו כעל נבל־רמאי־שקרן־אידיוט
ובעיקר כעל אדם בלי טיפת טעם טוב :
עוברה, הוא עזב אותך ״ גל מספרת על
רומנים עם גברים נש אים, ועל שמים
גנובים אינם מתוקים. ת־א מספרת על
המעלות והחסרונות שבג דול ילדים לבד,
על בדידות וצפיפות.
אשה לבד הוא סיפור פשוט, שימושי,
איכותי בפשטותו. הוא חושף ומציג חתיכת
חיים אמיתית. יותר מכל.הספרות שאותה
מצופף סופר כאהוד כן־עזר בעשרות
ספרים (ראה: החוויה הישראלית) .גילוי
הלב של נעמי גל עובר באמינותו על ניס־יונות
אחרים שנעשו באחרונה מצד נשים בודדות להעלות את בעיותיהן על הנייר.
ליד שירי הבוסר האינפנטיליים של דוברת
מישרד-הבריאות דכורה גנני־ גלעד ש כמו

היא
פורסמו באחרונה, נעמי
שייקספיד לעומת כתבזבל בעיתון־צה־ריים
לונדוני. וגם מעבר להשוואות לא
צודקות אלה של גל מול גנני־גלעד — היא
מוכשרת, אמיתית ואמינה. אשה לבד אינו
ספרות טהורה, אבל זה סיפורה הבלעדי,
האמיתי והאמין של נעמי גל.

..אשה לבד״ סיפורה האישי !האמיתי
שר נעמי ג ל סימן קריא! ד כתב
עת מרענן ומעורר * חרוזיו 0קרים
כע י ן ות

כרכרה

נד, בעיתונים שונים, משום כזב תרגומי
של מתרגם שלא נועד ליושר שהשירה
תובעת גם ממתרגמיה.
כאן אולי המקום, להזכיר לממונים על
צינזור הכתבים בשטחים הכבושים, אה
הסיפור המופלא של כיצד נשתמרו שיריו
של מאנדלשטאם, ברוסיה הסטאניליסטית,
למרות רדיפותיו של הרודן.
הקטע של יגאל רדמרקין מת־לא־מת
מתייחס לבעיית איקרית ובירעם (כך גם
שער סימן קריאה ) 15 ושאר קטעיו של

כ תנ ״ ע ת

סימן קריאה
חוברת 15 של כתב־העת סימן קריאה•
נערכה, בניגוד לקודמותיה, בידי המשורר
הצעיר יו סףש רון והוקדשה ברובד, לשי רה
ולבעיות של שירה.
במקום מאמר מערכת, מביאה החוברת
חלק מרשימת הספרים שנאסרו בשטחים
הכבושים, רשימה הרחוקה מלהעניק כבוד
לתרבות שאותה מייצגים בשטחים הכבושים
רימוני־העשן של צה״ל. לרשימה זו מצ טרפת
רשימה של התעשיין והמשורר אורי
ברנשטיין, המבקר בקיצוניות את הצנ זורה
הישראלית התרבותית (״וכד אנחנו
עורכים עבורם רשימות מוקצות של ספ רים,
מונעים מידע, אוסרים על הדיבור,
מצמצמים את ההתכנסות ...אנחנו היהו דים
שעברנו בל כך הרבה שריפות ספרים,
כל כד הרבה ריבויי תרבות ודת, אנחנו
אלה המגבילים והמונעים והמחרימים ספ רות
עורך
החוברת חושף, ברשימה הנושאת
את הכותרת על עניינים שאינם רק שלי,
את עמדותיו השיריות, שהן מוצקות בחל קן
ומתפוררות בחלקן האחר. שיר מתוך
סיכומים באין חשבון מאת המשורר הקשיש
מסה זאת
שמעון הלל,ין, ממשיך
(״הלא רק זה עתה ראיתיך כמות שאת :
כמו /ליכלוכים מגהצת את מעוכי משו־שיד״.״)
המבקר ניסיס קלדרון מביא
ניתוח קליל לשירים של מרדכי גלדמן,

יוסף יחזקאל, דן ערמון, מאיר
ויזלטיר ושיר מאת פינחס שדה.
נחום כהן מביא תחת הכותרת יפו,

ניסיון של שירטוט נוף תרבותי של עיר
זו, הנקרא כטיול בעקבות רעיונות של
עמוס קינן, בלא המקוריות שלו. מחזור
שירים מאת המשורר המצרי-יווני קונס״
טנטינוס קוואפי, בתרגומו ש ל שמעין
הלקין, מחזק את העוצמה השירית של
החוברת. לעומתו, מנסה חנן חכר להבין
את הקדחת שהיתה אשתקד בישראל מ סביב
לסיפרה של אניטה שפירא ברל.
מחזור השירים המתורגם של אוסיפ
מאנדליטטאם, המשורר הרוסי החשוב,
אינו עובר בעוצמתו מרוסית לגירסה העב רית
של עמינדכ ריקמן, בנו של המתר גם
המעולה שלמה דיקמן• תרגומיו
של עמינדב מעידים על כך, שתרגומי אבות
אכלו עוצמה ושיני בנים יקהו. יש בתרגו מיו
מרוסית לעברית, אשר מופיעים באחרו־
• סימן קריאה, רבעון מעורב לספרות;
עורך קבוע: מנחם פרי ; עורך: יוסף שרון ;
הוצאת הקיבוץ המאוחר; 104 עמודים;
עטיפה: יגאל חומרקין (כריכה רכה).

משורר מנדלשטאם

מו 1י ק 1ת

הכותרת בעיות כבדות בשפה קלה — תפקיד
הממשלה במשקי, שבו הוא קורא
תגר על אופן ניהולו של המשק הישראלי.
ספר זה, הכופר בקיומו של מדע הכל כלה
ובעוצמה המוענקת לבוגרי המחלקות
לכלכלה באוניברסיטאות, בניהולו ובעיצובו
של המשק־הישראלי, מובא עם איורים ב חרוזים
מאת דידי מנוסי, שיש בהם כדי
להבהיר בעיני הקורא לא מעט מתיסבו־כות
הכלכלה הישראלית, והכלכלה בכלל.
למשל, הפרק שכותרתו המעורבות הגדולה
של הממשלה בחיי המשק נפתח בהבה רה
נוסח מנוסי אם תיתן לי 51 אחוז
( /אמרה הממשלה) תזכה לקיזוז /ולהל וואות
מועדפות ולכל הישאר /ותהיה מיפ־על
באמת מאושר אם לא תיתן לי 51
אחוז ( /אמרה הממשלה) לא תוכל לזוז /
ולא תוכל להרוויח ולא תוכל לצמוח /
אפילו א= ״ש לד כושר ומוח אז
נתתי לממשלה 51 אחוז ( /אמר המשקיע
מוכה ובזוז) /ובמקום להיות תעשיין ו יוצר
/הפכתי לפקיד מאנשי החצר...״
אחרי פתיח שכזה, מכה אריאלי, בעזרת
הנחותיה של הכלכלה, את כל שמתרחש
במשק הישראלי.
בסיפורו מפענח אריאלי את הסבך ה רעיוני,
מבהיר את ההבדל בין בעלות ל שליטה,
שולל את המעורבות הגדולה של
הממשלה בחיי המשק, שואל את המה וה-
איך במדיניות הכלכלית, מציעי הצעות
מהפכניות לפיתרון, תוך שהוא שב וכופר
בכל שד,כלכלנים מאמינים בו כיום. את
תורתו של אריאלי מתרגם מנוסי לחרוזיו,
וכותב ; ״כל תיכנת משקי /מתנודד על
כרעיו /מזכיר את סיפור /העז והרב :
/ /שתחילה הוכנסה /לבניין — ועכשיו /
היא טמנו יוצאת /ל׳שיטזת תדשביו / /

חשל רוסי לשירת השטחים

אמן זה. חמשת עיבודיו של ניסים קלד־רון
לשירים מא ת רוברט לואל, הם
נסיון של מבקר עקר. להצמיח שירה פרי-
זרעם של משוררי אמת. שיריו של העורך,
יוסף שרון, אמינים ואיכותיים יותר מאשר
ביקורתו לספר שיריו האחרון של מאיר
ויזלטיר (מוצא אל הים) ,כמו השורה שבה
הוא אומר :״אמור לי אתה /איד אפשר
לחלוק אהכה לשירת עם אהד?״
בדומה לחוברת עכשיו האחרונה. קיים
דבר־מה מאוד מעורר ומרענן במסירת
כתבי־עת ממוסדים לידיהם של עורכים אורחים, ויוסף שרון הצליח במלאכתו.
מה עוד, שעלה בידו להביא גם מימד פוליטי
עכשווי חזק לחוברת שאותה ערך.

עיון

מודד־כלכלי אריאלי
נגד כזב הכלכלנים
כפירה אריאל אריאלי אינו דמות חדשה ב משק
ובכלכלה הישראליים. באמצע שנות
ר,־60׳ פירסם ספר שעורר את כעסם של
קברניטי הכלכלה והמשק המפא״יניקים,
למרות היותו אחד מבכירי העובדים בשי רות
הציבור (ממונה על הכנסות המדינה
ומזכיר ועדת השרים לענייני כלכלה).
בחודש שעבר פירסם אריאלי ספר תחת

אלא מה, כנמשל /שיפה מתחרז / ,לא
אנחנו הבית — /אנחנו העז״ ולכן, כל
מי שחרד לגורל המשק הישראלי, מומלץ
לו לרכוש את הספר, הכופר בכל העיקר
הכלכלי והמשקי, שעליו מבוססים חיינו,
מזה שנות דור.
• אריאל אריאלי — בעיות
בשפה קלה — תפקיד הממשלה
+איורים בחרוזים מאת דירי
הוצאת דו מינו; 151 עמודים (כריכה
כבדות במשק
מנוסי;
קשה).

גליון ״העולם הזה״ שראה־ איר השבוע לפני 25 שנה בדיוק,
תקדיש את כתכת־השער לנושא ״האח הגדזל !עינו פקוחה״,
כתבה שהמשיכה והתמקדה בנושא גילויי ״העולם הזה״ על
קיומו של מוסד חקירות מטעם מם־הכנסה. מדור העורף ,״הנדון״,
תחת הכותרת ״האח גדול׳ /התייחס לתופעה ״לכל שין יש מל שין״
.המשך עדותו של הנאשם העיקרי ברצח ד״ר ישראל
קסמנר, זאב אקשטיין, הובאה תהת הכותרת ״הייתי באווירת
הרג כל הזמן רשימה אחרת תחת הכותרת ״המתאבדים״,
הביאה את סיפורם של המתאבדים בישראל, ובעיקר את סיפור
קבורתם מחוץ לגדרות בתי־הקברות בישראל.
גיורה של שחקנית הקולנוע טרילין מוגרו, שנישאר לסופר

ולמחזאי היהודי ארתור מילר, הביא את הכתמה ״גב׳ מילר,
כמו שהיא״ .מתר ״המרחב״ הביא תחת הכותרת ״חביב ה מ רדים״
את אחת מכתבות הפתיחה של השמעון למרד האלג׳ירי.
מדור הספרים סיקר את סיפ ת של אב״א אחימאיר ״עם קריאת
הגבת׳.
בשעה הגליון: האח הג תל עינו פקוחה.

אנס בביססנו
חוב ניס, בחנות שר חוסינה
* ש יא כתבותהעיתונות
..תל־נוודוי
דח זורם דרסנו דסים
.שום חוק בישראל אינו מחייב אדם חי
ללכת ולהתפלל. אולם ברגע שאזרח ישראל
מת, הוא עובר לסמכותם הבלעדית של
אנשי הדת. אפילו בקיבוצי השומר־הצעיר
משתלם הרב על כל טקסי הקבורה. בעוד
שספר תהילים (קט״ו) טען כי מתים לא
יהללו יה, נוצר בארץ מצב הפוך.
לכן בערה חמתו הצדיקה של יצחק
ניסים, כאשר הובאו לידיעתו פרטי עצרת־האזכרה
שעמדה להיערך לחיים וייצמן. הם
חיללו את כל המסורות הקדושות. את
,אל מלא רחמים״ עמדו בעלי הטקס להש מיע
בליווי פסנתר ותיזמורת. איש לא עמד
לומר ״קדיש״ .והאזכרה נקבעה לא ליום
מותו של וייצמן, אלא ביום השנה להצהרת
בלפור — יום שנקבע על־ידי מאיר וייסגל,
ידיד־חייו של הנשיא המנוח, כיום הזיכרון
הרשמי.
הרב ניסים דחה בתוקף את ההזמנה ל בוא
לעצרת. ברצותו שדבר הסירוב יוודע
ברבים וירתיע את כל שומרי המסורת
מלהשתתף, לא סמך ניסים על נים י,ם :
מיכתבו הגיע לשני עיתוני־הערב ופורסם
שעות מעטות לפני התחלת העצרת.
שור כחנות חרסינה. היה זה הקש
ששבר את הגב הסבלני של כמה מראשי
מפא״י. הם שתקו כאשר איים גיסים להטיל
חרם על חלב תנובה, אם לא ייפסק גידול
החזירים במשקים, למרות שחשדו כי ב פעולה
מעוניינים כמה ממתחרי תנובה.
הם שתקו גם כאשר הטיל הרב ניסים
חרם על נייר נזיפעלי חדרה, אף שסברו
כי כמה חברי־כנסת דתיים. העוסקים ב עסקי
נייר, יפיקו תועלת חומרית מייבוא
נייר מתוצרת חוץ.
הפעם פקעה סבלנותם. מחצר בן־גוריון
באו איומים קודרים בפיטורי הרב הראשי.
הרב הגיב בחריפות, טען שלא מונה על-
ידי המדינה אלא על-ידי הציבור, שהוא
מהווה סמכות עליונה ועצמאית, בדומה
לבית־המישפט העליון.
אולם בסיס הרוב היה רעוע. מאוחר נוכחי
מצביאי הדת לדעת כי היתה זאת
טעות מצידם, כשהכתירו את נייר המיב־תבים
של הרבנים הראשיים בכותרת ה רשמית
של ״מדינת ישראל״ והפכו את ה רבנים
לשכירי המדינה. אם חשבו בשעתו
להשלים בצורה זו את הרבנים על המדינה
ולתת להם סמכות רשמית, הרי עתה נש קפת
להם הסכנה כי המדינה תשתלם על
הרבנים. תתבע מהם משמעת, כמו מכל
פקיד שכיר אחר במנגנון המדינה.
כשהתקרב המאבק לשיאו, גבר בצמרת
המיפלגתית הרוגז על ניסים, שנהג, ל דעתה׳
כשור בחנות חרסינה. יהיה דרוש
כל הכישרון החלקלק של זרח ורהפטיג
וחבריו כדי להחזיר את אווירת הפשרה,
שבה הם רגילים לנצח את ניצחונותיהם
המזהירים ביותר בשטח הכפייה הדתית.

האיש הכניס את הילדה לבית־השימוש
של בית־הספר תל־נוורדוי, ברחוב פריש־מן
בתל־אביב. שם שלף סכין ואיים על
הילדה לרצחה אם תצעק. בעוד הילדה ה מומה
ורועדת מפחד, ביצע בה מעשה מגו נה
וברח.
זה קרה לפני שנה וחצי. במשך ימים
רבים אחרי-כן פחדו 1400 ילדי בית־הספר
העצום, בעל שני הבנינים הגדולים ושתי
המישמרות, להיכנס לבית־השימוש שלהם.
כמה פעמים ביום היו מורות עייפות נאל צות
להרגיע ילדים נסערים, שרצו אליהן
בקריאות היסטריות :״האיש בא ! האיש

כפינת החצר. מאז מרחף על בית־הספר
תל־נורדוי פחד מפני כל הסטיות והפשעים
הקשורים בכל העולם בבתי־שימוש
ציבוריים, בייחוד בסביבת קהל יל דים•
בשבוע שעבר ירדה עליו הידיעה כ רעם:
העיריה החליטה לקחת חלק משטח
חצר בית־הספר, פינת רחובות סירקין ו סנדלי,
ולהקים עליו בית־שימוש צבורי.
נימוק העירייה :״אין ברירה״ .בכל
סביבת כיכר דיזנגוף לא נמצא מקום מת אים
אחר השייך לעיריה. היתה זאת רק
אמת חלקית: סמוך יותר לכיכר, בהתחלת
רחוב דוב הוז, יש כיכר קטנה המתאימה
מאוד למ>ורה זו. אולם שכני כיכר זו יצאו
במחאה תקיפה, וגרמו לנסיגה מבוהלת
של העיריה.
השבוע, ביום שנקבע להתחלת העבודה,
התאספו כמה מאות מביו אלפי ההורים,
ביניהם אנשים בעלי עמדה ציבורית, ב חצר
הסועדת לפורענות ונשבעו שלא
יתנו לבצע את המזימה. מנהל בית־הספר
נאם לפני הנאספים וחיזק את ידיהם ב מאבק.
בפעם הראשונה בתולדות החינוך
עמדו מורים, הורים וילדים בחזית אחת,
מוכנים לעלות יחדיו על הבריקדות.
עיחונוח חרו בלהות
סיפור השבוע היה שייך, ללא ספק, ל
יחזקאל
המאירי, כתב ידיעות אחרונות בצפת,
שסיפק לעיתונו ידיעה שזורה פנינים
בלתי־ספורות.
כתב המאירי :״נסיון רצח נתגלה אתמול
בשיכוני הר כנען, שעה שבולבול חיים, אל מנה
בת ,4נמצאה פצועה קשה. היא סיפרה
שעם שחר התנפלו עליה שלושה
גברים, שניים החזיקוה בידיה ורגליה ו אילו
השלישי חתך את צווארה• בנה בן
ה־ 18 של האלמנה בת ה־ ,4שמע את אמו
צועקת שעה שעמדו לשחטה, וטען כי
חשב שהיא חולמת.״

האיש בא

תאריך 20.11.1957 :
אישור הקצין מבאר־שבע ! ״אין דגר
כזה״ ,פסק השוטר :״אתה עובר על החוק.
אני לא קורא אישורים כאלה.״
השבוע, לאחד שחזר על נימוקיו ב כתב
בפני בית־המישפט, נדון בכר לקנס
של 30 לירות. קבע השופט :״אם קצין
מישטרה מוציא אישור המנוגד לכללי הבי טחון
— אין לאישורו כל ערך. הביטחון
עדיף על הדרגה.״

מי שטרה
חדש ב71£י>זצ1ע
חנועה הביטחון מעל לדרגה
האיגרת הקטנה, שעל גבה התנוסס ה משולש
הכחול של הדואר הצבאי, באה
ליהודה בכר בעיתה. היא בישרה לו כי
עליו להתייצב מייד בבסיס הסמוך לביתו,
לקבל לידיו בחזרה את מכוניתו, ג׳יפ ש גויים
למיבצע סיני בתחילת השנה שעברה.
בבסיס חיכתה לבכר, תושב אילת צעיר,
המתפרנס מהסעת תיירים והדרכתם בדרכי
הערבה, הפתעה בלתי-נעימה: הג׳יפ היה
הרוס לגמרי ונזקק לבדק רציני. הסדנה
הצבאית לא יכלה לקבל על עצמה את
מלאכת התיקון ובכר נאלץ להעביר את
הג׳ים לצפון. לו נתקל בו בדרך שוטר-
תנועה היה רושם לו בוודאי דו״ח עבירה
רב סעיפים.
אישור או לא ז מצוייד באישור ה־מיפקדה
הצבאית על אי-יכולתה לתקן את
הג׳יפ באילת, פנה בכר למפקח לישכת ה תנועה
בסישטרת באר־שבע. זה הוציא
לו אישור, כי הוא מרשה לג׳ים המקולקל
לנוע בדרך באר־שבע— תל־אביב עד למו סך
שבו יוכנס לתיקון.
בהצטלבות הראשונה נעצר בכר על־ידי
רוכב אופנוע חבוש שרוולים לבנים. ב תנועת
יד מלאת ביטחון הציג הנהג את

שני הגברים המצוחצדים לא הספיקו ל פסוע
אפילו את צעדיהם הראשונים ברחוב
הירקון, כאשר ניגש אליהם מחלוף סבג
והציע להם את שירותו :״רוצים בחורה ו
יש לי מצויינת 15 .לירות כל אחד.״
השניים סקרו בהתעניינות את הצעיר
הצמוק. כמבקרים קבועים באותה סביבה,
וידועים היטב לוותיקי המיקצוע המפוקפק,
התפלאו לראות את הסרסור החדש שלא
הכירם. הם נענו להצעתו• וסרו יחד עימו
לאחת החצרות הסמוכות.
בחצר הציג סבג ,22 ,את רחל אבוטבול,
19 בפני לקוחותיו. הוא דרש את התשלום
במקום, הלקוחות הסכימו. אך במקום כסף
שלפו מכיסיהם תעודות״שוטרים .״אתה ע צור׳״
אמרו הסמלים הוותיקים יונה סיר-
קיס ויוסף מנולסקי לסבג.

אנשים
#תוקפנות בלתי רגילה תקפה לאחרו נה
את הטוראי השביעי נתןאדתרמן.
בשבוע האחרון צירף גם הוא את קולו
למקהלת תובעי עונש־המוות בישראל, וקבע
בחרוזים רווי־הסתה :״המישפם הפלילי ה אדיש
כמדע /הוא אחד הישגי תרבותו של
אדם / .אבל אין הוא תחליף לחמת העדה,
/לחמה הטבעית של שופכי הדם...״

• הנאשם ברצח ד״ר ישראל קסט־נר,
יוסף מנקם, גילה השבוע בבית-
המישפט, שהוא מקבל רשות לקרוא את
כל העיתונים פרט להעולם הזו! ומומו.
כשנשאל על־ידי התובעת, מרים כן־
פדרת, מה דעתו על מאמר מסויים ב סולם,
השיב :״תנו לי אותו לבית־הסוהר.
יש לי שם הרבה זמן. אגיד לך אחרי
שאקרא.״
#אחרי שהתחיל להתברר מישפטו של
משה דואין, זורק הרימון לכנסת, ול שעבר
מתרים של בית־היתומים דיסקין
בירושלים, פירסם המוסד מודעה בחצופה,
ובה הודיע כי דרושים לו מתרימים, ה מבקשים
לפנות בצירוף המלצות. אילו
המלצות דרושות, לא פורט במודעה.

חינוך
״ילדה, את רוצה סוכריה ז״ שאל האיש
את התלמידה בת ה־ .9הילדה רצתה.

״העולם הזה״ 1050

גבות מילר מנשקת נשיקת־פוידה
כוכבת הקולנוע
האמריקאית מרילין מונרו, שהתגיירה ונישאה למחזאי היהודי ארתור מילר, רוכנת
על מכוניתו של בעלה, היוצא בבוקר לערוך קניות בעיר ונפרדת ממנו בנשיקה.

#צרה חדשה ירדה על מישפחת בן-
גוריון. אשה תל־אביבית, הטוענת כי היא
אנסטסיה, בתו של הצאר הרוסי האחרון,
הכניסה לראשה כי גליה, בתו של עמוס
כן־גוריין, היא בתה אשר נגזלה ממנה.
האשד, נוסעת עתה מדי פעם לרמת־גן
לבית־הספר שבו לומדת נכדתו של דויד

כן־גוריץ.

בוא לגדול אתנו

רוזי הכינה לך חורף מפתה^ ,
הכנסי אליו בסערה...
נעל ״אקשן״ בצבעים עזים (בתמונה)
מגפוני ״א _00ו*8״,על עקב שני ס״ מ
נעלי עור משופשף ״ענתיקו
רוזי אתך בסערה.
רוזי בדיזנגוף סנטר שער 2ת ״ א 1
רמי במפעל: בית אלפא 15ת״א.
ובכל החנויות המובחרות ברחבי הארץ.

חבויוח מו עדפו ת
בטלוויזיה הי שר אלי ת

יום רביעי
17 . 11

• סי דרה: רו ד ה ( 8.03
— שי דו רכצבע, מדכר
אנגלית ) .הפרק ״אידה יו צאת
לעבודה״ ממשיך את ה־סידרה
הקומית על עולמה של
גרושה טריה בעיר נידיורק.
+סרטקולנוע: חייו
של אדםישר 10.03
ש חו ר ־ ל בן, מדברצרפ תית)
.קומדיה צרפתית של
המחזאי־שחקן הידוע סשה גי־טארי,
אשר כדרכו מלגלג על
המוסר הבורגני. גיבורי הסרט

* סידרהקומית: ש לי
( — 11.13 שי דו רבצבע,
מדבראנגלית ) .הפרק ב•
לישכת התעסוקה. שלי מתפטר
מעבודתו, למרות המשכנתאות
שבהן הוא חייב ולמרות הילד
העומד להיוולד, וחוזר לעמדתו
באשנב של לישכת־העבודה.

יום שי שי
1 9 . 11
• סרטער בי: א שה
בדמי 3.32 שי דו רכע
רבית ).
מדבר
צבע,

תוכניות מומלצות בטלוויזיה הידחית
בימים השני והשלישי בשבוע שעבר (ה״ $וה9-
בנובמבר! חיפשו רבים לשווא א ת ערוץ 6של
הטלוויזיה הירדנית, שנעלם כאילו שבע ליד
גשר אלנבי.
התברר, פי אנטנת־השידור המרכזית של ערוץ
זה קרסהתח תי ה כ תו צא המממ -ה אוויר הסוער,
שפקד א ת הבירה הירדנית בשבוע שעבר. אול ם
ערוץ 3מילא ח ל קי תאתמ קו מו של ערוץ ,6
לפחו ת בכל הקשור בשידורים בשפות הזרות
ו הסידרו ת הפופולאריות. ה תיקוני ם נמשכו יומיים,
ושני הערוצים חזרו לפעול ב מ תכונ ת ם
הרגילה, החל מיו ם הרביעי שעבר.

׳!ס דיכ 11

• סידרהקומית: צ עי ריםבלב ( 8.30
— ע רו ץ — 0שי דו רכצבע 23 ,ד קו ת,
מדבראנגלית ) .סידרה המביטה בעין שוחקת
על חייהם של זוג זקנים בגיל הפנסיה, החיים
מקיצבודזיקנה, נהנים מחייהם למרות המריבות
הקטנות הפורצות ביניהם, בעיקר על רקע קינאתה
של האשה. לידם גר זוג צעיר, המיודד איתם ו הנהנה
מעצותיהם ונסיונם בחיים. בתפקידים ה ראשיים:
ג׳ון מילס, מיגס ג׳נקינס, דייוויד נלסון
וקרול לידר.
• סידרתמתח: סוואת 10.13
ע רו ץ — 0שי דו רבצבע 30 ,ד קו ת, מדבר
אנגלית ) .סידרה המלווה את פעילותה המיבצ־עית
של יחידת־מישטרה נבחרת, הנקראת לפעו לות
מורכבות ומסוכנות במיסגרת המילחמה ב פשע.
ליחידה כלי־רכב מיוחדים ומדים הדומים ל-
מדי־צבא. בין השחקנים הבולטים: סטיב פורסט,
רוברט יוריק, ג׳יימס קולמן ומארק שירה.

יום וורד עד 18. 11

הם תאומים. האחד תעשיין
מכובד, עשיר ומצליח, קמצן
וקפדן, הרודה בבני ביתו. ה שני,
נווד עליז, נטול דאגות,
חוזר לפאריס אחרי שבילה
שנים ארוכות בקנדה, ומבקש
מאחיו העשיר סיוע כספי. הע שיר
מתרצה בסופו של דבר
ובא לבקר את אחיו במלון ה מוזנח
שבו הוא מתגורר, ומו צא
שהוא מת ממחלת־לב. כה-
רף־עין מחליט האח העשיר לל בוש
את בגדי אחיו ולנסות
לחיות את חייו. בתפקיד הראשי
הכפול של האחים התאומים
משחק מישל סימון. לנה מאר־קוני
בתפקיד היצאנית, המס מלת
בסרט את חוכמת־החיים
והתבונה.

ום חמישי
16 . 11

• סי דרה תי עו די ת :
התלכטות 0.30 שי דו
רבצבע, מדבראנג לי
ת) .פרק חמישי בסידרה,
נושאו: גסיסה ומוות. הפרק
מתאר את אפשרויות הטכניקה
הרפואית להאריך חייהם של
בני־האדם. הסרט עוסק בשא לות
האתיות ומוסריות השונות
הקשורות במוות ובזכויותיהם
של בני־האדם גוססים.
וינסט ון
סי דרה :

צ׳ ר צ׳י ל — שנותמידבר
( — 10 *23 שי דו רבצבע,
מדבראנגלית ) .הפרק ה שלישי
בסידרה, בחלונות הגבוהים,
המתייחם לתקופה שבין
מאי 1932 ואפריל . 1934 הפרק
נפתח במסיבה עם בני־המיש־ -
פחה וחברים בבית־מלון במינ כן,
כאשר צ׳רצ׳יל מחמיץ פגי שה
עם אדולף היטלר, בעוד
מלוות אותו קריאות זועמות
של נאצים צעירים במדים. ב פרלמנט
הבריטי נתקל צ׳ר־צ׳יל
בחוסר־הבנה מוחלט לדי-
עותיו בקשר לגרמניה.

ביום כלולותיה של לילה, זמ רת
במועדון־לילה, לא מופיע
עומר, חתנה, והדבר גורם לה
עוגמת־נפש ובושה. בלחץ בני־מישפחתה
היא מנתקת קשריה
עימו ומחפשת תנחומים בזרו עות
אחמד, שתמיד אהב אותה.
אחמד מסתבך בעיסקת־סמים,
כדי להתעשר. אחמד ולילה
נישאים והמצב מסתבך, עד
שלילה אחד מגלה לילה, שעומר
ואחמד הם אחים. בסרט
מככבים: סוהירי רמזי, מח מוד
עבד־אל־עזיז, מצטפא סאה־מי
וגמיל כאתב.
• סרט קו ל נו ע: פא*
רי ש 0.13 שי דו ר בא
נגלית ).
מדבר
צבע,
מלודרמה הוליוודית, שזכתה
בזמנו בהצלחה קופתית גדולה.
במרכז העלילה אשה הנוסעת
עם בנה, פאריש, לעבוד אצל
בעל מטעי־טבק. האם והבן נק לעים
לתוך מאבק־עוצמה בין
בעלי מטעי־הטבק שבאיזור.
בתפקיד האם קלודט קולבר,
ואת דמות פאריש מגלם השח קן
טרוי דונהאווי. בסרט מככ בים
גם קארל מאלה׳ ח ג׳גר
וקוני סטיבנס.

• סידרתמתח: אי שההרפתקות
( — 0.10ע רו ץ — 0שי דו רבצבע30 ,
ד קו ת, מדבראנגלית ) .לי מייג׳ורם מככב ב-
סידרה זו ככפיל, המבצע סצינות מסוכנות בסירטי
קולנוע. אך מאחר שתפקידים אלה אינם מזדמנים
בכל יום. הוא עוסק גם בחקירות פרטיות של
מיקרים המחייבים אומץ רב ותושיה, בעיקר
כשהמדובר במילחמה בפשע המאורגן.
• תיאטרץ: סן הבמה אד המסך
( — 0.30ע רו ץ — 3שי דו רבצבע, מדבר
ערבית ) .כדי למלא את שעות הבידור הרבות
בשני ערוציה דואגת הטלוויזיה המצרית לצלם
בהופעה חיה לפני קהל כל הצגת תיאטרון טובה
המועלית על קרשי-הבימה בקאהיר, וכך זוכים
צופי הטלוויזיה בהצגות תיאטרון מעולות של
מיטב שחקני הבימה במצריים. הטלוויזיה הירדנית
מנויה על שרות זה של הטלוויזיה המצרית,
ומגישה מדי יום חמישי הצגת תיאטרון מצרית,
להנאתם של צופיה.

יום עדע 19. 11 1
• מישפט: סישפטיהכתר 10.13

עה המסמלת את ״הנחשול״.
התנועה, שחבריה מצדיעים זה
לזה במועל־יד, מאיימת לצאת
משליטתו של המורה. בתפקיד
המורה: ברום דיוויסון.
• סידרה: דאי או מן
כי י סו פ ר 11.20 שי דו
רכצבע, מדבראנגל
י ת ) .בפרק הביתה בחג המולד
הופכת גינת־הסחלבים, ש אותה
אוהב ג׳יימם (השחקן
הנודע ריצ׳רד ג׳ונסון) ,למקום-
הקבורה שלו. בתפקיד אשתו:

שבת

• סידרה: בנסון ( 8.30
— שי דו רכצבע, מדבר
אנגלית ) .הפרק בעיות מס.
+דראמה: הנ ח שו ל י
( — 10.30 שי דו רבצבע,
מדבראנגלית ) .מורה להיס טוריה
בבית־ספר תיכון אמרי קאי
טיפוסי מתקשה להמחיש
לתלמידיו את סיפור עליית ה נאצים
לשילטון בגרמניה. הוא
מחליט להמציא סיפור על תנו־עת־נוער
כלל-אמריקאית, ה מתארגנת
בימים אלה, ולגייס
את תלמידיו לתנועה זו. הצל חתו
מדהימה. עד מהרה נדב קים
תלמידיו ברעיונות התנו־

ע רו ץ — 0שי דו רבצבע <3 ,ד קו ת, מדבר
אנגלית ) .סידרה המשחזרת מישפטים מפורסמים
באנגליה במאה ה־ ,20 או מישפטים פרי־הדמיון
אך קרובים מאוד למיקרים במציאות.
יו ם ( 2 0 11 0 3 1 1
• הרפתקות: על הכביש 0.40
ע רו ץ — 3שי דו רכצבע 30 ,ד קו ת, מדבר
אנגלית ) .סידרה אמריקאית על נהגי־משאיות
והרפתקותיהם בכבישיה האין־סופיים של היבשת
האמריקאית. בתפקידים הראשיים: קלוד אקינס
וויל צ׳נדלר.
• ספורט: היאבקות 0.40ע רו ץ
— 3שי דו רבצבע 40 ,ד קו ת, מדבר
אנגלית וערכית) .תחרויות מרתקות בהיאב קות,
בזוגות ורביעיות, לפני קהל צמא דם.
י 1םדאשון 2 1 . 11
• מחזה: חו דהסכין 0.10ע רו ץ
— 0שיתרבצבע 30 ,דקות, מדבר
אנגלית ) .שלושה מחזות, הנושאים אותו שם אך
נכתבו על־ידי שלושה מחברים שונים, בנושא
הפשע. הראשון הוא סיפורו של מודיע משטרתי,
והשני הוא על נער צעיר, אשר אביו השודד מסר
לו לפני מותו היכן החביא סכום כסף גדול, והמ חזה
השלישי הוא על קבוצת סטודנטים הנאשמת
בגניבת סמים.
יו ם ע 1ד 8 2 . 11
• דרמה: שרה דין 0.10ע רו ץ
— 0שי דו רבצבע 30 ,ד קו ת, מדבר
אנגלית ) .סיפור על־פי רומן מאת קתרין גסקין,
המתרחש בסוף המאה ה־ . 18 אשד, אנגליה בשם
שרה דין מואשמת בגניבה, וגזר-הדין היה גלות
באוסטרליה. על חייה והצלחותיה בארץ החדשה
מספרת סידרה זו, בכיכובה של ג׳׳ולייט נ׳ורדן.
יו םשדיש ׳ 2 3 . 11
• קומדיה: כרךביתזה 8 .30
ע רו ץ — 0שי דו רבש חו ר ־ ל בן 23 ,ד קו ת,
מדבראנגלית ) .סידרה בריטית על מישפחה
ממוצעת. גבר בגיל העמידה, אשתו הצעירה ממנו
בשנים אחדות ושני ילדיהם המתבגרים. בכל פרק
מתרחש אירוע בחיי־המישפחה, שההתייחסות אליו
היא על דרך הסטירה וההומור האנגלי הידועים.
• סידרהתיעודית: המישטדהוה צי בו
ר 0.10ע רו ץ — 0שי דו רבצבע,
50ד קו ת, מדבראנגלית ) .בתום הסידרה ה תיעודית
המצויינת על השפל הכלכלי בשנות ה שלושים,
מגישה הטלוויזיה הירדנית סידרה תיעו דית
בריטית חדשה בנושא אוניברסאלי: יחס
הציבור אל המישטרה ויחס המישטרה אל הציבור
ואל עצמה.

השחקנית המצויינת שון פיליפס
(המשחקת בסידרה צ׳רצ׳יל —
שנות־המידבר).

יום ראשון
2 1 . 11
• תוכנית או ל פן: כד
מ עג לסגור 8.03 שי דו
רבצבע, מדברעברית ).
תוכנית בהנחייתו של ירון לונ דון,
המתייחסת לטלוויזיה ב מעגל
סגור. התוכנית חושפת
את היתרונות של מדיום זה,
שהופעל בשנים האחרונות בכ מה
קיבוצים ומוסדות ציבור.
• מבטשני: ה ט וא
נחנו 0.43 שי דו ר
בצבע, מדבראנגלית ).
פרק שני בסידרה תיעודית,
שאותה הפיק וביים שלמה ארד,
ועוסקת בשאלות הפער העדתי.

יום שני
2 2 . 11
דיווידסון: הנחשול
מוצאי־שבת שעה 10.30

• סידרה: תהילה
( — 8.03 שידור בצבע,

מדברו מז מ ר
הפרק לבדך בהמון.

אנגלית ).

• דרמהמקורית: סי ח ־
דו ר 0.30ש חו ר ־ ל בן,
מדברעברית ) .דרמה מקו רית
של הבימאי צביקה קרצ־נר.
שסירטו הקודם גיבור במלים
זכה בתחרות הסרט הקצר
לשנת . 1980 זה סיפורו של
רוני בר, שהודח מקורס־סים
וחש כאילו חרב עליו עולמו.
הפקה: סירסי קסטל.

יום שליש•
2 3 . 11
• צרכנות: כו לבוטק
( — 8.30ש חו ר ־ ל בן, מדב
רעבריתרהוטה ).
• סי דרהחדשה: חדר־מי
ץ 0.30שיחר בא
נגלית ).
מדבר
צבע,
סידרה חדשה המחליפה את
סידרת־הנפל ג׳סיקה נובאק.
עלילת סידרה זו מתרחשת ב-
מסדרונותיו של בית־חולים אמ ריקאי.

דרסה: השתל טו ת
( — 10.20שיחרבצבע,
מדבראנגלית ) .דרמה ברי טית
העוסקת במאבקי ממון וע צבים
בעסק מישפחתי.

שדור

צלש

דעת

הנני קורא ליוסף בראל, מנהל ה טלויזי ה בערגית להתפטר מתפקידו !

אסותלימסח, עבשיז

• לביפאי אורי גולדשטיין

סירסו הקץ הסגולות שהוקרן בסיסגרת התוכנית
מבס שני (ולא ברור מדוע, שהרי
ישנה מחלקת־סרטי־תעודד. בבניין הטלווי-
זיה) .בסרט זה השכיל גולדשטיין לחשוף
את גלריית מחלות-הרוח של התופעה ש כונתה
״התנחלות עצמוגה,״ על קשת מרכיביה
הלאומניים. גולדשטיין הציג קבל
עם־ועדה קבוצת אנשים, שבשם אידיאל
של מיעוט גנבו, רימו, הונו ועברו על
חוקי-הסדינה בכל דרד אפשרית מבלי ש ייענשו,
בשמו של אידיאל משיחי החסר
כל בטיט במציאות. אלמנט מדהים נוסף
בטירטו של גולדשטיין היה באופן שבו
נעשתה שטיפודמוח לקטינים בחסות ה כיפות
הסרוגות ומישרד-החינוך, שמימן את
מערכת־הלימוד הבלתי-חוקית של עצמונה.
לקראת תום הסרט היה מדהים לראות את
האופן שבו נהגו מתנחלי עצמונה בתושבים
הבדואים של האיזוד. שהזכיר את ימי
הביניים.
גם המוטיב החוזר בסרט, שבו טסו סט-
טי הליקופטרים של חיל-האוויר, הזכיר לא
במעט את הסרט האמריקאי אפוקילפ׳סה
עכשיו, אלא שבניגוד לאפוקליפסה האמרי-

בימאי גולדשטיץ
חזון אחרית הימים
קאית, הם שימשו הפעם כעיטור לתירגום
העברי: חזון אחרית הימים נוסח הטירוף
של גוש־אמונים. סירטו של אורי גולדש טיין
מהווה הוכחה ניצחת לכך, שגם ב ימי
הליכוד בשילטון מסוגלת הטלוויזיה
להתמודד באופן אמנותי עם בעיות הטי רוף
הפוליטי בישראל.

ם אוחד י הקלעים
*.,יד, אמ-ך ב3וד>1זיה
אגדה המהלכת בפרוזדורי בניין הטל וויזיה
בירושלים מספרת את הסיפור ה בא:
יום אחד נכנס מחלק־התה הישמע אלי
לחדרו של מנהל הטלוויזיה בערבית

נחקרה ונסתיימה עלילת הטעות הנוספות טהעליל נג די יוסף בראל. פרטה זו נחקרה עייי חוקר
מטעם רטות הטידור טמינה המנכייל, וכן ע״י המטטרה, וטניהם לא מצאו דופי בי ו ביו ט רי ו אני
נקי מכל חטד ואטמה.
במכתבו טל המנכ״ל בנ דון, כתב אלי מר לפיד :״אני טמח לציין נ י פרטת הזיו ף נסתימה ו בי
לא דבק בר כל רבב״.

גילוי-הדעת של מסיק צמח
צדק חייב להיראות !
יוסף כראל, מבלי לדפוק בדלתו. כאשר
הבחין בו בראל, צעק בערבית :״מדוע
אתה לא דופק בדלת — אני אדאג לפיטו־ריד!״
השיב פחלק-התה למנהל־הטלוויזיה
בערבית, בלשונו, ואמר :״מה אתה משחק
עלי, חנטריש! מה אתה? אידי אמין של
בניין הטלוויזיה!״ יצא וטרק את הדלת.
כאשר שב בראל בערבו של אותו יום ל ביתו
סיפר לרעייתו את הסיפור. אחרי ש שמעה,
אמרה לבעלה :״מה אתה רוצה
ממחלק-התה המיסכן? מה הוא מבין ב טלוויזיה?
הרי הוא סתם מחלק־תה ששו מע
את כל מה שאומרים בחדרים האח רים
של הטלוויזיה, ואז הוא חוזר על ה דברים
כמו תוכי.״
עד כאן האגדה המהלכת בבניין.
השבוע, כך נדמה, קיבלה אגדה זו מש מעות,
ונדמה היה כי קרמה עור וגידים.
הטלוויזיה בערבית מתנהלת באופן מו זר,
העשוי להזכיר רודנות אפריקאית, נוסח
זו שבה שלט אידי אמין בטרם הודח.
ב״גילוי דעת״ (ראה גלופה) שפירסם
השבוע יקדצמח, מפיק־תוכניות בטל וויזיה
הערבית, הוא קרא לפיטוריו של
יוסף בראל, תוך שהוא מגולל את סיבלו
במשך קרוב לשנתיים .״גילוי הדעת,״
שנתלה על לוחות המודעות בבניין ה טלוויזיה,
מפרט מה עבר על צמח בעיקבות
האשמות שלאחר בדיקתן העיר עליהן מג־כ״ל
רשות־השידור, יוסף (״טומי״) ל פי ד,
במיכתב ליקר צמח :״אני שסח לציין
כי פרשת הזיוף נסתיימה, וכי לא דבק
בד כל רבב.״
אלא שבדומה ל״מתריעים בשער״ ממ שיך
צמח להיות מנותק מעבודתו. בניגוד
לטיהורו על-ידי לפיד והקצין שבדק את
ההאשמות שהוטחו בו, אין צמח מוחזר
למעמד שבו היה קודם להסחת ההאשמות
מצד בראל.
שררה זו שמפעיל בראל כלפי עובדי ה טלוויזיה
בערבית מאופיינת באופן שבו נו טרלו
במחלקה זו האיש המרכזי הקודם
שלה, סלים פתאל ואנשיו, המשלמים
את מחיר ידידותם אליו עד היום הזה.
ב״גילוי הדעת״ שלו, ציין צמח כי ״גם
בעבר העליל בראל עלילות־שווא נגד עוב דים
והוא גונה וננזף רשמית על-ידי בית-
הדין הארצי לאתיקה של אגודת העיתונ צמח,
פי שביים והפיק במשך

שנתיים וחצי 1978*80 יותר מ 150-סרטים
קצרים ובינוניים, התכוון לתלונה שהגיש
סלים פתאל ב 1979 לבית־הדין הארצי
של עיתונאי ישראל נגד בראל.
בדיון זה, שבו ישבו כשופטים העי תונאים
יעקוב ג׳יימם רוזנטל (אב בית-
הדין) אהרון גבע ודויד לנדאו, נבחנה

סידרה של האשמות כלפי בראל.
את תגובתו של בראל על הפרשה לא
ניתן היה לקבל. בתשובה לשאלה אמרה
דוברת רשות-השידור, אריאלה רכדל :
״יוסף בראל אינו מתייחם כלל לגילוי-
דעת זה, שאינו מתחומו. נכון שהבודק ה גיע
למסקנות, ובזה מסתיים הסיפור עבור
בראל.״

>ז 0ו 33 ור!ו!ת * דוד
אחד הסודות הנלחשים ביותר בבניין ה טלוויזיה
היה בשבוע האחרון סיפור המי-
כתב שמסר מנהל מחלקת סירטי־התעודה,
יאיר אלוני, לידיו של מנהל הטלוויזיה,
טוביה סער• במיכתבו זה הבהיר אלוני
לסער, כי יש בכוונתו לפרוש ב־ 31 בדצמ בר
ממישרתו הנוכחית, כדי לשוב לעבודה
במיסגרת חטיבת החדשות, בכל תפקיד ש יוטל
עליו.
אלוני, מי ששימש במשך השנתיים ה אחרונות
כעמוד־התווך של מחלקת התוכ ניות,
אינו פורש מתפקידו בשל לחצים
פוליטיים כלשהם, אלא למען עיקרון התיח*
לוף בתפקידים בכירים של רשות־השידור,
שהוא חיוני לדעתו.
מועמד כימעט-ודאי לרשת את תפקידו
של אלוני הוא חנינא אמוץ, מי שהפיק
בעבר את התוכניות עלי כותרת, כולבוטק
ומהון להון.

ג*1ב<ת *..וננוח־ תאנו!״
צופי הטלוויזיה הלימודית, שציפו לפני
שבועיים להקרנת הפרק הראשון של עמוד
האש, כמובטח בלוח־המישדרים, הופתעו
לגלות שהסידרה לא תוקרן כלל בטלוויזיה
הלימודית.
הסיבה: סיכסון חריף בין מנכ״ל רשות-
השידור, יוסף לפיד, ובין מנהל הטלווי זיה
הלימודית, אכחחם לורברבוים. ב עבר,
כאשר הוקרנה הסידרה בטלוויזיה
הכללית, היא הוקרנה מדי יום, למחרתו, ב טלוויזיה
הלימודית לתלמידי בתי-הספר.
נקבע אז כי עקרונית אין הטלוויזיה ה כללית
מתנגדת לשידור נוסף של הסידרה.
במקביל להקרנה החוזרת שלה בטלוויזיה
הישראלית.
כאשר נודע ללפיד כי יש בכוונת ה טלוויזיה
הלימודית להקרין את הסידרה
מתוך הקלטות שהיא הקליטה באורח־פי-
ראטי, התפוצץ מרוב כעם. הוא הבהיר ל אברהם
לורברבוים :״אני מתנגד עקרו נית
להקרנת עמוד האש אצלכם!״ ואיים
בצעדים מישפטיים. רק אז נכנע לורבר-
בוים לתביעתו של לפיד.

לאנ שים ש...קז־רר באמת
פסקול רכב ד דנ1דגה
בדיחה המהלכת בפרוזדורי קול ישראל
בשבועיים האחרונים, מאז כניסתו של ה זמר
שלמה ארצי לנעליו של המנחה
אלכם אנסקי בתוכנית : 7:07 בגלי צה״ל
שעכשיו יש פרוטקשן לשירים של שלמה
ארצי. מתי שאתה פותח את כפתור גל״צ,
אתה שומע את שלמה ארצי. עוד יבוא
היום ויקראו לגל״צ — גלי ארצי !״
אחרי שראה מנהל הטלוויזיה, טוביה ס ט
ר, בנוכחות מנכ״ל רשות-השידור, יו
סף לפיד, את סירטו של אורי גולד שטיין
הקץ המגולה (ראה לעיל) ,בהק-
רנת־ביקורת לפני ההקרנה בטלוויזיה, חי בק
את גולדשטיין ונישק אותו במיצחו,
כהבעת תודה על רמתו של הסרט
אחת הסיבות המונעות בעד כמה מוותיקי מלהציג חטיבת־החדשות של הטלוויזיה
את מועמדותם למישרת מנהל חם יבת-הח-
דשות, נעוצה בהתחייבותו של טוביה סער,
מנהל הטלוויזיה, לכתב המישטרה דן
סממה, כי מובטחת לו מישרת הכתב ה צבאי.
עם אותם שסירבו להציג את מו עמדותם
בשל סיבה זו נימנים אלי ניסן
(שפרש) ואהוד יערי #ו • שאלה הנש אלת
כיום בין כתבי החדשות בטלוויזיה:
האם יישב עכשיו חברם-לעבודה בעבר,
מפקד גלי צה״ל בהווה, אלוף־פישנה דון
בן־ ישי, בישיבות הוועד המנהל ומליאת
רשות השידור (כמתבקש בחוק) כשהוא
עונד את דרגותיו ז שאלה נוספת המטרידה
את עובדי חטיבת החדשות: אם ישיבתו
בישיבות הוועד המנהל תחייב את בן־ישי
בשל מעמדו הצבאי לדווח לממונים עליו
בצה״ל — על ישיבות אלה? #ו • סגנית
מפקד גלי צה״ל, עדנה פאר, שעובדי
התחנה ממשיכים בשביתת־השתיקה כל פיה,
קיבלה בהוראת המטכ״ל רכב צמוד
לשימושה. הסגן הקודם, אילץ שליד, לא
בכיר כלכלני רשות
זכה ברכב צמוד
השידור, ישראל דורי, פורש בימים אלה
מעבודתו ברשות, ועובר לעבוד בחברת
אינקובה, שאחד ממפעליה הוא חברת הס רטים
קסטל, המנוהלת בידי מיכה שג ריר
ודן ארזי במסיבת פרידה
שנערכה לאלימלך רם, קם ראשון המברכים
והחל מדבר בשיבחי הכתב המדיני
של הרדיו, שימעץ שיפר. המשיר ב-
עיקבותיו הדובר השני ואחריו השלישי,
עד שקם מנהל הטלוויזיה טוביה סער,
ושאל :״ממי אנחנו נפרדים היום? משי-
מעון שיפר או מאלימלך רם?״

הקעא־ הנמ*11ח־

וי ו

(המשך מעמוד )29
האנשי־קומוניזם החריף של הכו מר
מת. בן־דק מספר כי יש לא
פחות מעשרים סוגים של כינוסים
כאלה. אך הוא מוכן למנות רק
ארבעה. על האחרים, כך הוא או מר׳
הוא מעדיף שלא לדבר.
בן־דק מרבה לרמוז בשעת השי חה
עימו כי בקשר הישראלי עם
הכנסים של כוסית האיחוד יש דברים
שהשתיקה יפר, להם.
טיבם של הרמזים הללו עשוי
להתבהר כאשר סוקרים את זהותם
של רבים מן המשתתפים בכנס
אחר, זה שיוחד לאנשי־התיקשורת,
ואשר נערך בחודש שעבר בקורי אה.
כנם זה, שהישראלים שהש תתפו
בו היו רון בן־ישי״ ח פתיר
ופרופסור יוסף בן*דק עצמו, נערך
תחת הכותרת ״ועידת תיקשורת של
העולם החמישי,״ עסק ב״נושאים
חברתיים וערכים בעולם התיקשו-

בין המרצים־האורחים בכנס היו
נגויין צ׳ו־קי, מי שהיה ראש-מנד
שלת ויאט־נאם הדרומית וסגן־נ־שיא
המדינה, והודח על-ידי הא מריקאים
עצמם בגלל השחיתות
שפשתה תחת מישטרו; הגנרל ה אמריקאי
בדימום ג׳ון סינגלאוב ש נאלץ
לפרוש מהצבא האמריקאי
בגלל שהתנגד לתביעתו של הנשיא
לשעבר, ג׳ימי קרטר, לקצץ את
מצבת הכוחות האמריקאיים בדרום
קוריאה! אנריקה אלטמיראנו, מו עמד
של הימין בבחירות באל-
סלוואדור! לין בושיי, אמריקאי,
סגן־נשיא של המועצה למען ביט חון
בין־אמריקאי, שהוא אירגון
מוסווה של סי־איי־אי האמריקאי!
העיתונאי ארנו דודבורגשגרייב,
הידוע בקשריו עם הסי־איי־אי; ק-
רלום אמברגו, איש-צבא מהכת ה שלטת
בארגנטינה ! פרנצ׳סקו ביא-
נקי, דובר של החונטה השלטת
בגואטמלה! חואן אסקורה — מ-
מישפחה של בעלי עיתונים ארגנ־שם!
סיניים
התומכים במישטר
ג׳רארדו אלפרדו מדראנו, יועץ מ יוחד
של כוחות הביטחון בהונדו-

רזמל־אכוח

(המשך מעמוד )53
וקיבל בחזרה את הסחורה שהוח רמה.
הפרשה הסתיימה.
אך לפעמים גם היא נאלצת
לצאת מבית החייב בידיים ריקות.
מיקרה כזה קרה השבוע, כשיצאנו
עימה לביתה של אשד, שלא פר עה
חוב של 10 אלפים שקל למכו לת,
באחת מהקריות של חיפה,
ובעל־המכולת פנה למרגלית. בדי רה
ישבו שלושה ילדים מסביב
למכשיר טלוויזיה שחור־לבן. מר גלית
לא מצאה חפץ אחר בעל
ערך לעיקול, אך ויתרה ושלושת
הקטנים הביטו עליה בתודה. היא
עזבה את הבית, לא לפני שהציבה
אולטימטום :״אם עד יום א׳ לא
ישולם החוב, יישלח למישפחה
גובה־חובות אחר, פחות אדיב.״
האם הבטיחה שהחוב ישולם עד

חוקי
ך } רגלית טוענת, שאם מישרד
״ י לגביית חובות סוטה מדרך
המקובלת במיסגרת החוק הוא מא בד
את אמונם של עורכי הדין,
המספקים לו תיקים. המישרדים
לגביית חובות אינם מעוגנים ב חוק,
אך גם לא חל איסור עליהם.
מרגלית טוענת שיש להקים גוף

שלסה פרנקל !
/ה עו ל ס הזר! 2359

(המשך מעמוד )93
לגבי גירסת התביעה קבעה ה שופטת
:״התביעה מבקשת לקבוע,
כי החבלות נגרמו לנאשם כאשר
.נחבט כנראה עת ניסה להסתיר
זהב במעלית. אמנם׳ הביאו ראיות
כי נמצא שם זהב. אולם לא הובאו
ראיות כאילו גגדמה לנאשם אז
חבלה כלשהי, ואין לי אפשרות
לקבוע על סמך השערה, כאילו
הוא גפצע במהלך הסתרת הזהב.
מאחר שהנאשם היה הבול באותו
ערב, עלי להניח כי חבלות אלה
נגרמו לו כאשר היה בחדרו של
הקצין חן. אחרי שנעצר הנאשם
(טאנום) ספג כנראה מכות נאמנות,
אשר מצאו ביטד ברישום שנעשה
על־ידי רופא בית־החולים דונולו.״
מכאן ועד להחלטה שלא לקבל
את עדותו במישטרד״ שנגבתה ב תנאים
כאלה, היה המרחק קטן.
״ההודעה גגבתה לאחר שהנאשם
ספג מכות ועלבונות. ועבר חיפוש
גופני שנעשה בצורה פוגעת. אני
רואה בכך פגיעה בנאשם ושימוש
באמצעים, אשר הופכים ההודאה
שנגבתה לבלתי-קבילה.״
מאנוס העביר באמצעות סניגורו,
עורך־הדיו יוסף שטיינמן, את !תו צאת
מישפט-הזוטא לפרקליטות
מחוז המרכז.
גם בשלב זה טחנות־הצדק של
המימסד לא מחירו לפעול כדי
לתקן את המעוות. במשך שנתיים
טענה המישטרה, שסליבה טאנוס
נפל ממדרגות ביתו. התגלגל וכך
נחבל. נכץ, הרביצו לו במישסרה,
טענו אנשי־החוק, אך הסכות ש קיבל
היו סבירות.
אך אחרי ששופטת בית־מישפט
השלום פסלה את ההודאה באשמה
של טאנום, מפני שנגבתה ממנו
תחת לחץ מכות ועלבונות, היה על
מישרד־המישפטים לדון בפרשה
מחדש, כדי לעשות צדק.

דרכו של
שוטר עברי

כסף רב
ומאמץ
ר • כים מן המשתתפים הם חברי
אירגונים ומכונים. שידוע כי

הם ממומנים על־ידי שרותי הבית
האמריקאיים ותעשיית הנשק שם.
אולי משום כך לא מוכן בן־דק
להרחיב את הדיבור על הכנסים
השונים של כנסיית האיחוד.
כאשר נשאל רון בן-ישי על הש תתפותו
בכנסים אלה, הוא אמר ל-
העולם הזה :״התעניינותי היא כ פולה.
אני פוגש אנשי מהמיקצוע,
ואני מעוניין לדבר ולשמוע בנושא
שמעניין אותי מאוד — אתיקה
עיתונאית. לא ניסו להגביל אותי
בעמדות ולא ניסו להטיף לי.
״הכנסים הם מכובדים. הדיון ש בו
השתתפתי יוחד לטרור במיזרח
התיכון, ודיברנו בו על כיסוי מיל-
חמת לבנון בכלי־התיקשורת. ה אם
אסע שוב ז איני יודע, מכיוון
שעכשיו אני בגדר אישיות ריש־מית.״
כאשר
נשאל רון בן־ישי על ה מגמות
הפוליטיות השמרניות של
הכנס. הוא מביא לדוגמה את העו-
רד־לשעבר של ד׳אכספחס הצרפתי,
ז׳אדפרנסואה רוויי, שהשתתף גם
הוא, ומוסיו* :״דן פתיר ואני חש-
תתפתנו. לקרוא לנו קונסרבטיב יים
ז אני לא יודע.״
ברור שהכנסים שעורכת כנסית
האיחוד של הכומר מון חשובים ל מישהו.
הם עולים בכסף רב מאוד.
ומושקע מאמץ בהבאת אנשים מכל
רחבי העולם. קשה לראות כיצד
משרתים הכנסים הללו ביעילות את
מטרותיה של כנסיח האיחוד המ שיחית.
את מי הם משרתים. אם
כד ז מהו הקשר שבו קשורים שר
המדע הישראלי, מפקד גלי צה״ל,
פרופסורים ועיתונאים י

חדר חודי!*

יוזמת חצור
״אין צורך באלימות.,.״
בדומה ללישכת עורכי־הדין, ש לפניו
ניתן יהיה להתלונן על מע שיהם
של בעלי מישרדים לגביית
חובות, הפועלים בניגוד לחוק. יש
גם להטיל פיקוח ציבורי על מח סני
העיקול, שעליהם לא חל פי קוח.
״אין
צורך לגבות חובות באלי מות,״
טוענת מרגלית. די להש תמש
באמצעים פסיכולוגיים כדי
להשיג אותה תוצאה. על סישרד־הסישפטים
לפתוח במיבצע מתן
רשיונות למישרדים כאלה, לפי
קריטריונים המעוגנים בחוק. מי
שלא יעמוד בתקנות, ימצא את
עצמו בחוץ. צריך גם למנוע מב עלי
עבר פלילי לגבות חובות ב־מיסגרת
הוצאה לפועל.״
מרגלית וציוותה אינם חוששים
מתחרות מצד אנשי הזרוע של ה עולם
התחתון, העוסקים במיקרים
רבים בגביית חובות .״במשך כל
השנים שבהן אני מנהלת את המש רד
שלי, לא ראיתי אף גבר שניסה
להרים יד עלי — אם בכלל אפשר
לקרוא ליצור כזה גבר.״

מרסל זוהר
צילם: ציץ צפריר

מרות שהחלטת השופטת
/נשאה את התאריך 2באפריל
. 1981 התעלמה ממנה פרקליטות*
המדינה קרוב לשנה.
רק ב־ 14 בפברואר . 1982 בעיק-
בות פניות חוזרות ונשנות של
הסניגור, כתב גבריאל בך, פרק ליט
המדינה דאז (היום שופט
בית־המישפם העליון) :״עיינתי בערר
מחדש. לאור האמור במיכתבך
ולאור קביעת בית־המישפט מיום
,2.4.1981 החלטתי לקבל את הערר
ולהורות על העמדת הנידון לדין
פלילי, בקשר למעשי התקיפה והפגיעה
במרשך.״
למיקרא מיכתבו זה של בך,
סברו בוואי הקורבן ופרקליטו כי
הפעם ייעשה צדק. אך לא. דרכו
של שוטר עברי אל ספסל-הנאש-
מים אינה קלה כל־כך.
שיבעה חודשים מאז שפרקליט
המדינה הודיע כי קצין־המישטרה
המכה, שימעון חן, יועמד לדין,
עדיין לא הוגש כתב־האישום.
ב־ 6לספטמבר השנה הריץ ע ד
רך־הדין שטיימן את מיכתבו ה אחרון
לפרקליט המדינה :״הנימוס׳
ודומני שגם החוק, מחייב להשיב
על מיכתב. מאז החלטת פרקליט
המדינה חלפו שמונה חודשים, ו כלום
אין זו תקופה מספקת להעמיד
אדם לדין.״
רק ב־ 7באוקטובר 1982 באה
סוף־סוף התשובה. סברין שוטר,
סגן בכיר ראשון לפרקליט מחוז
!תל־אייב, הודיע :״נגד חן הוגש
כתב־אישום ביום .23.9.82״
חמש שנים עברו מאז תלונתו של
האזרח שהוכה, הושפל ושהוטחו
בו דיברי בלע גזעניים, עד שקצין
המישטרה ד,׳מתעמר הועמד לדין.
אך כשהגיעה הפרשה לבית*
המישפט, נפתחה פרשה חמורה לא
פחות, תמוהה אפילו יותר (ראה :
מיסגרת בעמוד .)43
עד להורדת רשימה זו לדפוס,
טרם קיבלנו את תגובת ד,מיש טרה
בעניין היעלמות הזהב.
קרנבל ברין

ב2 4 -

ת ש לו מי

״מדינה טורם״ מציעה לך לצאת בפברואר לטיול מטרף
בדרום-אמריקה :
הקרנבל בריו. מפלי איגווסו. בואנוס-איירם. ברילוצייה. לימה.
קוסקו. מאציו-פיציו. מקסיקו ואקפולקו. הטיול כולל טיסה הלוך
ושוב. נסיעות, בתי מלון דרגה א׳ ,ארוחות-בוקר. וסיורים באתרים

כל הטיול ניתן לך בעיסקת תשלומים מפתה
24 תשלומים חורשיים של $202
כתוספת מקרמה.

מדינה טורס ת״א -בן יהודה 95 טל4 .־03-240181-2-3
מדינה טורט חיפה -שדי הנשיא 117 טל 04-88-724-5-6 .
מדינה טורט טבריה -רח׳ אלחדיף 1טל 067-21284 .

0 £ 1 9 2 5או $ץ זו 1שם וז £ז 1¥1£ו־טט
לקס מן -ס ט רי או לכל החיים!!
לקס מן
במחירים ללא תחרות
לקסמן 3שנות אחריות
לקסמן להשיג בחנויות:

תל־אכיב: מ .שטרום אלקטרוניקס, ה׳ באייר 24
267560י • סאונד אלקטרוניקס: בוגרשוב 295620 ,24
• אורית, אחד העם 615507 , 19י • חיפה: טרמולו,
שד׳ הנשיא 80309 , 137 04א.ד. אלקטרוניקה,
קרן היסוד 64 קרית ביאליק • ירושלים: אורדיטון
בע״מ, הלל 231464 ,8־ • 1 02 רמת־השדון: אורטל
בע״מ, סוקולוב • 470222 ,56 רמת־נן: טלסטאר
ר״ג, ביאליק 0 731463 ,36 חולדך: סטריאו אדיר,
סוקולוב ( 70 בחצר) • 856677 ,רעננה: אבי רוזני,
אוסטרובסקי 35219 , 11־ • 052 אשדוד: אלקטחוטון,
מרכז מסחרי א׳ (חנות 35622 ) 160־ • 1 055 רהוכות :
סטריאו דרום . ,הרצל ( 185 בפסג 1נם ציינה •
פינקלשטיין, ווייצמן 73292 ,25־ 054י • חדרה: פ.ר.
אלקטרוניקה, הנשיא 23370 ,21־ • 063 עפולה: חשמל
שושני, ברנר 91055 ,3־ 0 065 נת*ץ ה: תל־אור
בע״מ, שמואל הנציב 38854 , 15־ 0 053 בית־שמש :
אליקטון, מרכז מסחרי 914475 , 1 02 כפר־סבא:
.בן־שלוש מוטי, ויצמן 25255 , 101־ • 1 052ל,רית-
שמינה: זגורי, מרכז חדש 49519 ,־ 0 067 ראשון
לציון: סלון בן זיקרי, ביאליק • 947864 , 10 עכו :
בן־שושן, בן עמי .912776 , 12

חן 0ומנוחייו

מרסל זוהר

אוהב הזמו העבו׳ וא דעו שהמסיבה נמעט מסרה *
החותנת של יהורם גאון מבשלת אונד אנטי־קומוניסטי
הסניף המונז

תשזרנית שוש עטרי
בסוודר וצעיף שותה לרוויה . .איני
טתחתנת עדיין ׳,ביקשה להודיע.

ך* שאני רואה את משה׳לה
איש כפית במסיבה של
מיסעדה או של פאב, אני יודעת
משהו. שווה הזה שהמקום משהל׳ד. המפרגן לחברים. היד. הרוח
החיה במסיבה לכבוד שנה ל פאב
הנקרא הסניף, והשייך לרפי
מור שהיה פעם בעסקי קוסמטיקה.
רפי חגג את יום השנה לפאב וגם
ליום נישואין ולא חסך במאכלים
לכל אורחיו, ביניהם השדרנית
שוש עטרי, שישבה עם החבר
שלה, מדריך־טנים בשם גוזה, וביקשה
ממני שאכתוב שהם לא
מתחתנים למרות מה שכתוב
עליהם בעיתונים .״אמא שלי באה
אלי בדרישות שאקבע תאריך ל חתונה,״
התלוננה שוש.
את המסיבה איפיין אוסף יפה פיות,
החל במירי בן־דויד,
שהיתה נערת ישראל לפני 11
שנים. וכלה בוורד קלפטר, אש תו
של יצחק קלפטר.

מירי בן־דויד, שתיתה נערת
ל * 11ל 11 ״ 1
ישראל לפני 11 שנים, בחברת

בעלה יגאל רוזנברג, העוסק בענייני מזון. מירי ילדה
לפני חודש בת, אך באה לחגוג עם רפי מור.

מקוסמטיקה לבירה

רפי מור בחברת אשתו?!׳וני, שהיא ממוצא הונגרי
ובשלנית מעולה. כל החבריה באים לאכול אצלם.

החותנת עור הס׳]׳0

ני לא יודעת איפה החביאה
\ * אורנה גאון את המישפחה
שלה במשך כל השנים, אבל הז דמנות
לראות את כל המישס-
חד. הנחמדה הזאת בהרכב מלא,
ניתנה לי בפתיחה של מיסעדה
סינית חדשה, שבעליה אינה אלא
אמה של אורנה, אסתר גולד־

פרב.

אסתר החיפאית היא אשה נאה
ומומחית לעיסקי מיסעדות סיניות.
יש לד. שתיים בחיפה ובקריות, ו עכשיו
פלשה גם לתל־אביב .״זאת
תהיה הזדמנות נהדרת לראות את
אמא שלי לעיתים יותר קרובות,״

הגאונים כל מלא( .מימין) האב בנ

אמרה אורנה, שעד היום נאלצה
לכתת רגליה לחיפה כדי לראות
את מישפחתה.
המפורסם,
כולם ציפו לחתן
יהורם גאץ, אבל הוא היה עסוק
בצילומי סרט חדש ולא בא. האורחים
הרבים קינחו במאכלים סיניים
ערבים לחיך. מפקד מחוז תל-אביב,
ניצב אברהם תורגמן, שהוא
חבר טוב של אסתר עוד מחיפה,
בא עם אשתו רוזט ובתו מירב,
אך נקרא דחוף לטלפון והודיע כי
הוא נאלץ ללכת. אך כנראה שה אוכל
הסיני הצליח להחזיק את
תורגמן בחגיגה, כי כעבור שעה

מישפחתה החיפאית של
אורנה גאון בהרכב
קבלן צבע במיקצועו, האם

עוד הבחנתי בו בין האורחים.
התפלאתי מאוד כאשר ראיתי ש שמה
של המיסעדה הוא טייוואן.
בעוד שמרבית המיסעדות הסיניות
מתהדרות בשמות הלקוחים מתוך
הגיאוגרפיה של סין העממית —
כמו פקינג ושנחאי — פוזלת מיס-
עדה זו אד עבר המערב.
השחקן יהודה ברקן הפתיע
את הנוכחים כאשר בא בחברת אש תו
לשעבר נילי• יהודה סיפר כי
השניים מרבים לצאת לבלות יחד.
הלוואי על כל הגרושים יהגרו-
שות. יהודה גילה שאחרי גירושיו
עבר לגור במושב מישמר־השיב־

אסתר, האחות רינה הנשואה ואס לבן, אורנה גאון
והאח שמואל בן ה־ , 18 שהוא החתיך של חיפה. האם
התנגדה מ מ נו לנישואי בתה הצעירה עם יהודם גאון.

ער. ויושב על 12 דונאם אדמה.
מי שגנבה את ההצגה במסעדה
היתד, מידם תורגמן בת ה, 15-
בתו של מפקד־המחוז. מירב גיל-

הה •לי שלא כיל-־כך נעים להיות
בתו של. ה־א תלמידת תיכון
חדש, חברה ברישומו הצעיר ובד.פ־גנה
האהרונה של תנועת שלום
עכשיו נגד המילחמה בלבנון, שנ ערכה
בכיכר מלכי ישראל, חיל קה
עלוני הסברה• ״לא נעים לי
כל העניין. אבא שלי שמר על הס דר
בהפגנה הזאת ונתן לי בבית
הוראות איך להתנהג שם ומתי
לעזוב.״

פותחת אשת יחסי־הציבור אתי אולמן,
! ל לי
כדי לספוג מזון סיני משובח ישר

מידיו של הבדרן דודו דותן. דודו מנחה היום תוכנית הנקראת פיטפוטים.

הודי, דבר עברית!
ף אורחים שישבו ושרו שירי
ארץ־ישראל היפה בחגיגת
השנה למועדון הסליק, לא ידעו
שהחגיגה המוצלחת כמעט שלא
התקיימה. הקהל הוזמן לשעה ,9
אך החגיגה החלה למעשה בשעה
. 11 מועדון הסליק שוכן בשכ נות
למועדון צוותא, והמסיבה תוכ ננה
להיערך ברחבה הגדולה ש ליד
שני המועדונים. באותו ערב
התקיימה בצוותא ההצגה טוב, ו מנהלי
צוותא ביקשו מבעלי ה סליק
שלא יתחילו את הופעות

הזמרים לפני שתסתיים ההצגה.
הקהל הרב שבא למסיבה לא ויתר,
והמתין עד השעה , 11 וכך
זכו גם שחקני צוותא לחגוג אח רי
ההצגה. קיומה של המסיבה
היה מוטל בספק כאשר אחד ה שותפים,
יורם קליצ׳כסקי, נל קח
למילואים, ושותף אחר, שלמה
וכסלר, התחתן ונסע לירח דבש.
אפילו ההזמנות התעכבו בדפוס.
אבל סוף טוב הכל טוב. יורם
שוחרר ממילואים ושלמה חזר מ ירח
הדבש בזמן.
כבר מזמן לא היתד! לי הזדמנות
להתרפק על שירי ארץ־ישראל כמו
בערב זה. אחרי כל הדיסקו וה רוק
שבהם אני מורגלת בכל ימות
השבוע, התגעגעתי ממש לקצת
נוסטלגיה, וזו לא היתד, חסרה•
המסיבה לכבוד יום השנה ל סליק
התחלקה בעצם לשתי מסי בות
— אחת התקיימה בתוך המו עדון
ואחת ברחבה בחוץ. בפנים
הצטופפו יצחק ליבני ואשתו

אתי, שאול כיכר, רכקה׳לח
מיכאלי, השחקנים ראוכן־שפר,
דכ רייזי, וחבורה של אנשים

יפים האוהבים לשיר בשעותיהם

• 0שחקן תיאטרון הקאמרי שלמה וישינסקי ניצב
ליד בובת החייל העברי. למטה ענת סבידור,
בתו של יושב־ראש הכנסת, עס חברה, עורך־הדין יצחק גולדנצוויג.

ק ה 111ך ל אור בן חור מתבונן
<1111
ברגלה החשופה של

\ 111
זמירה אדם המתולתלת. ליאור, שהוא סוחר במיקצועו,
הפנויות — ביניהם ריגל י הידוע
מימית, שעבר לתל־אביב ורכש את
דירתו של אייכי נתן.
דיגלי, יחד עם חבריו ליאור
כן־חור, שהוא אחיו של הזמר
עודד כן־ חור המכהן כקונסול
לענייני תרבות במיאמי, פצחו ב שירים
ישראליים נוסטלגיים, ו סירבו
להפסיק גם כאשר הזמר
דודו זר הפסיק לשיר ויצא להפ קה•
החבר׳ה, שהפכו למסמר הערב,
לא נזקקו לפסנתר, נזכרו בשי רים
יפים מן הימים ההם, וב טוב
ליבם ביין המשיכו לשיר. גם
אתי ליבני לא התאפקה ויצאה
במחול טנגו עם אחד האורחים.
ענת סכידור, בתו של יו״ר
הכנסת מנחם סכידור, לא הבי אה
את אביה למסיבה, אבל את
החבר שלה, עורו־הדיו יצחק
גולדנצוויג, היא הביאה .״כתבו
עלינו שנפרדנו וזה שקר.״ ואילו
יצחק העיר בצחוק :״כשאמא של
ענת קראה בעיתונים שעזבתי את
הסת שלה, היא באה אלי בטענות.״
השניים אישרו שהם צמוד־צמוד
ביחד.
בעוד שבפנים שרו ושתו יין
שנתרם בנדיבות על-ידי סטוק, הת רחשה
על הבימה בחוץ אופרה
אחרת. למרות שירד גשם שוטף
והחורף כבר הורגש, התחממו הא נשים,
לקולו של המלחין הצעיר
גיא מרה, שעלה לבימה בשעה
מאוחרת. גיא, שהיה ידוע עד היום
בשיריו השקטים, הקפיץ את ה
הוא
אחיו של הזמר עודד בן־חור, שהתפרסם בשיר
אדון עולם. ליאור סיפר שאחיו החליף מיקצוע והיום
הוא קונסול לענייני תרבות במיאמי, ארצות־הברית.

קהל כאשר החל מנגן שירים ב נוסח
רוק־נ׳־רול. ראיתי הרבה
צעירים שלא יכלו להתאפק. קמו
מן השולחנות והתחילו רוקדים ל צלילי
הרוק. אמו של גיא, שהיא
חתיכה בפני עצמה ומנהלת בו
טיק,
הסתובבה בין האורחים והת־גאתה
בבנה.
ב־ 2בלילה כבר הייתי באפיסת
כוחות. בדרכי החוצה עוד המשי כו
החוגגים לשתות ולהוציא את
גרונם•

למעלה

השחקנית־בדרנית רבקה׳לה מיכאלי מתבוננת למעלה
אבל בעצם מציגה. את תסרוקתה החדשה — שיעו
ר*ררזר־ר
־יסרר רז
ו־רז
ישר אסוף כלפי מעלה. המסיבה עצמה הסתיימה

נידה גל

קוליוע סרטים התזפס׳ת(תחולקו! ביות*־
״ליד הסרט הזד, נראה הטאנגו האחרון
בפאריס כמו סיפור לילדים,״ כתב עיתונאי
אמריקאי נדהם, אחרי שראה בפסטיבל
הסרטים של קאן, לפני שנתיים, את הסרט
הברזילאי אני אוהב אותך. בפסטיבל, שהיה
שקוע, ראשו ורובו, בפוליטיקה, היווה סרט
זה של ארנאלדו ז׳אבור תופעה שאי־אפשר
היה להיות אדיש כלפיה. היו שטענו
כי זו פורנוגראפיה גסה וחסרת־טעם, אח רים
ראו בו סאטירה סוציו־פוליטית שנונה,
היו שטענו נגדו על שאין בו למעשה סי פור
ראוי לשמו והיו ששיבחו אותו דווקא
בשל כך.

בנקודה אחת היתה הסכמה כמעט כל לית:
סוניה בדאגה, כוכבת הסרט, היא
התופעה החושנית ביותר של הפסטיבל.
כל מה שהבטיחה בסרט קודם, דונה פלור
נשואה לשניים, היא קיימה במלואו. וסו גיה
עצמה, נמוכת קומה, ללא איפור, כמ עט
נערית, הסתובבה בטיילת, כאילו כל
הדבר אינו נוגע לה•
צריך להבין שכל הטענות, של המשבחים
והמקטרגים גם יחד, הן טענות נכונות
ביסודן. אני אוהב אותך הוא סרט על
יצרן חזיות העומד לפני פשיטת רגל
כפולה. העסקים בכי רע (כי מי עוד לובש
היום חזיות?) ואשתו עוזבת אותו ואת
הפנטסיות המיניות שבהן הוא שוגה.
כדי לנחם את עצמו, הוא מביא חתיכה
לדירת הגג המופלאה שלו, שבה קיר אחד

עזיבה מול מכשירי הווידיאו

סאודו מתנה אהבים עם אשתו לשעבר ב״אני אוהב אדתך׳
אהבה לעין הטלוויזיה

עשוי כולו זכוכית ומשקיף על ריר־דה־ז׳נירו,
והיא מלאה במכשירי וידיאו הפר
עלים כל הזמן ומציצים במה ׳שעושים
הדיירים.
החתיכה, אולי יצאנית מיקצועית ואולי
חובבת, עוברת גם חיא משבר בחייה הרו מנטיים
עם מאהבה, שהוא טייס. במשך
הסרט כולו סבלים השניים בדירה׳ מתעלסים
בכל אחת מן הפינות, רבים מש לימים,
כמעט הורגים זה את זה, סוקרים
כאילו את כיי סוגי הטירוף המיני העולה
על הדעת, החל מאהבה שקטה ורגישה
וכלה בסערות נפש שבהן האהבה דומה
יותר מכל למוות, ומגיעים בסופו של דבר

אל הקשר הנפשי האמיתי, שעימו הם יוצ אים,
בסוף הסרט, אל מחוץ לדירה, אל
רחובות הניאון המוארים של הכרך.
על גבול ה חולניו ת. כלומר, מדובר
בסרט המתרחש כולו בדירה אחת, אמנם
מרהיבה בעיצובה, סרט שבו מתנים אה בים
ללא הרף מתחילתו ועד סופו, סרט
שבו יש רק זוג שחקנים (מלבד האשד.
העוזבת את הבעל) ,סרט שהוא על גבול
החולניות, על גבול הבהמיות החייתית
והסטייה.
אם אין הוא עובר את הגבול הזה, הסיבה
היחידה נעוצה בגישתו של הבימאי.

אנגורה ל^)

לאנ שי ם ש...קרור באמת

614

העולם הז ה 2359

ז׳אבור מתבונן בכל בסארקאזם גלוי כל נ
ה וכל העניין מוצג באירוניה נוקבת
כל־כך, עד שקשה שלא להבחץ כי בעצם
מה שנעשה בסרט הזה אינו תיאור ריא ליסטי
של טירוף חושים, אלא מראה עקו מה
המוצגת לפני החברה המודרנית, ומג דילה
ומעוותת את כל נפתוליה.
י עב ד למין ולכסף. ז׳אבור, חניך הסי־נמה
נובו (כפי שכונה הגל הברזילאי
החדש של שנות ה־60׳ ,שהוא עדיין בב חינת
נעלם בישראל) ,מתמחה בסרטים
סן הסוג הזה כבר שנים רבות. בכל
פעם נדמה כאילו הוא מפברק מוצר מיס-
חרי שיגרתי ביותר, אך כאשר מתבוננים
בו היטב, מסתבר שהוא מדגיש את התכונות
המיסחריות עד כדי כך, שהן הופכות
לקריקטורה.
כך זה קרה עם הבורגני המכובד שהת אהב
ביצאנית ונשא אותה לאשה, ואחר-
כך גילה שהיא מאוהבת בבנו ההומוסק סואל,
בפארודיה פרועה על מלודראמות
בשם כל חטא ייענש. כך גם גם בסרט
החתונה, שגיבוריו מנסים להיות מהוגנים
תוך כדי השתעבדות לחולשותיהם, וגם
בסאטירה פוליטית ארסית בשם הכל בסדר,
שבה הוא מלגלג לא רק על החיים,
אלא גם על המתים.
בכל סרטיו יש לו מטרה ברורה אחת —

הח>>ם באפור
ובעווק ה?\חור
יום כלא מחיר (פריז, תל־אביב,
הונגריה) — סרט זה משול
בכוונה לצליל ארוך, וגורס וטור*
דני, המוציא כל בר דעת משלוותו. תחו שת אי״נוחות, רוגז
ואפילו זעם או חז ת בצופה, וכל זה מחו שב כדי להמחי ש
בצורה שאינה מ שתמעת לשתי פנים א ת המציאות שבה חי
המעמד הבינוני הנמוך בהונגריה של ת חי ל ת שנות השיבעים.
גיבורי הסרט — גננת, מנהל בתי״קולנוע, קבלן — ה ס
כול ם אנ שים ק טני ם, לא רק במעמד ה חבר תי שלהם, אלא
גם במיבנ ה הנפשי שלהם. הגננת חי ה עם מנהל בתי־הקולנוע
הנשוי, דרכו היא מגיעה לקבלן המושיף לכל
בניין שהוא מ קי ם עבור המדינה עוד דירה אחת שהוא
מוכר בשוק השחור, והשלושה מ ת בו ס סי ם יחד במדמנה
אנו שית שבה משועבדים הכל לרכושנות שהיא חז ק ה יותר
מכל דחף אחר הפועם ב תוכ ם.
מה שמטריד יותר מכל הוא, שאפשר להבין א ת האנ שים
האל ה, אפשר ל הזד הו ת עימם ואין אפילו רגע אחד שבו
מסתכ לי ם עליה ם מלמעלה. כל מ ה שהם חפצים וכל
מה שהם נל ח מי ם להשיג, ה ם דברים ב סי סיי ם, וכאשר
הקרב על דברים ב סי סיי ם כ אל ה חריף כל כך, לא נותר
עוד כו ח לשמור על צלם אנושי במי שורים גבוהים יותר.
הבימאי פטר גותאר, שעשה אתהסרטב־ 1973והמ תין
שבע שנים לפני שהניחו לו להציגו מחוץ להונגריה, תוקע
א ת מצלמתו ללא ר ח מי ם בתוך פני גיבוריו, מסרב לייפות

אסתר גליוס, ה טני וסא בו: מד מנ ה אנו שי ת
או ת ם, ואינו מרפה מהם גם ברגעים המביכי ם ביותר.
המצלמה מו חז ק ת כל הזמן ביד, חסרת מנו ח ה, מחטטת,
ו ה אוויר ה כול ה עכורה, רי אלי ס טי ת ואינ ה מאפשרת אף
רגע של הרפיה או ה תרפקו ת.
זה סרטק שה לצפיה, אינו מיועד בשום פנים ואופן
לבילוי קל, אבל יש בו ת מונה בלתי״צפויה וחריפ ה ב מיו חד
של ה מציאו ת האפורה מאוד במדינה הנ תונה ל די ק ט טור ה
של הפרולטריון.

על בנפ>
ה רו סי ת

סוגיה כראגה כתפקיד מריה
נדקצועית ולא חובבת
להראות את החברה המערבית כעבד נרצע
למץ ולכסף, המעמיד פני גביר ומסתיר
את תאוותנותו הנוראה מאחורי גינוני טקס
שקופים ועלובים.
אני אוהב אותן, שיוצג בקרוב בישראל,
אולי משום שיש בו מנה גדושה של מין.
אינו שונה מבחינה זו. הקפיטליסט פושט
הרגל מחפש מין ללא אהבה וללא התחייבויות,
מתפלש בתוך מתירנות שאינו
מסוגל להתמודד עימד. מבחינה נפשית.
הצורך באכסהיביציוניזם חולני, מצלמות
הטלוויזיה ומישחקי הווידיאו, שהם גם סמל
למעמד חברתי, וגם העין הציבורית המ ציצה
לתוך העולם הפרטי, מוסיפים ללעג
הקר של ז׳אבור גם בשיאים של להט
חושני. גיבוריו עדיין קרובים יותר לאיש

פאולו וכאל כ

שועל האש (אסתר, תל״אביב,
ארצות־הברית) — זהו החלש
שבין כל סרטי קלינ ט איסשווד,
שבו חניצול חפ חו ת מוצלח בכישוריו ח מיו ח די ם של ח שחקן.
אולי הכישלון ה מיס חרי הי ח סי של ״ברונקו בילי״ הוא
שדחף א ת אי ס טווד ל עסו ק בסיפור הזה, על טייס א מרי ק אי
שנשלח לברית״המועצות כדי לגנוב משם אתהמ טו ס החדיש
ביותר בעולם. א ם כך, יש ל הניח שההימור הצדיק א ת עצמו,
כי עד היום הכניס הסרט לא מעט כסף, וכנראה ימשיך
בכך, אול ם או ת ה התכונ ה ה מיו חד ת שהיתח פעם בס ר טי
איסטווד, כ אל ה שהוא ביי ם וכאל ה שאחרים ביימו עבורו,
ח סר ה כאן לחלוטין.
א מנם מדובר עדיין בגיבור הבודד, הפועל מחוץ למנגנון
ה מקובל של החבר ה, אבל כאן יכולת התימרון שלו מוגבלת
מאוד, ובסופו של דבר מעלותיו משניות בחשיבותן בה שוואה
לשיכלוליס ה טכניים שבהם עו ס קי ם כאן. יש בסרט נקוד ה
מרתקת כשל עצמה, שלא נוצלה — המדובר בפיתוח יוצא־הדופן
של ה מ טו ס הגנוב, המופעל על־ידי מ הלך המח שבה
של ה טייס, ללא שום סיוע מכאני שהוא, כ שהתנאי היחידי
הוא שה טייס יחשוב בשפה שבה לימדו אתהמ טו ס להבין,
ב מיקר ה זה רוסי ת.
יש ברעיון כזה כר נרחב לפיתוח, על הביקור ת שיש
לאדם על דחפי םפת או מיי ם המ שתלטים עליו, על הקושי
לחשוב בשפה שאינה שפת האס, ועוד כיוצא בזה. אך
אי ס טווד אינו נוגע כמעט בנקוד ה הזאת. הוא מעדיף
להתעסק בסיפור הפשוט והבלתי״אמין של החדרת ה טייס

המערות מאשר לעידן החלל, לפרות השיב־לולים
הטכניים המסובבים אותם׳ וההת פרקות
המוסרית שבה הם מתקשטים.

כאחד ם ל מעמדים החושניים כ״אני אוהב או ת ך,
מין ללא אהבה

ה עו ל ם הז ה 59ג2

נם אי ס טווד: נזילחמת הכו כ בי ם
לרוסיה, ודרכו, בעזרת
התעופה הסודי.
כל מ ה שבא לא חר מכן מזכיר יותר מדי אתהאפק טי ם
של ״ מיל חמת הכוכבים״ ,ללא ההתלה בו ת של או תו סר ט.
אין זה מיקר ה שקיים דמיון בין השניים — ג׳ון די קסטרח,
שיתכנן אתהאפק טי ם עבור לו קאסב״ מי לחמת הכוכבים״,
הוזמן שוב כדי להמחי ש לצופה מ ה ההרגשה של אד םהטס
ב מהירות גבוהה פי שישה מ מהירו ת ה קול. א ת ההרגשה
הוא מצליח להעביר, אבל אפקט בודד אינו יכול עדיין
ל מלא חלל של סרט שלם.

קריצת עין. האם קולט הקהל את
המסר של ז׳אבור כפי שהוא ז קשה לה ניח•
הסרט שבר שיאי קופה בכל מדינות
אמריקה הלאטינית שבהן עבר את מחסום
הצנזורה. אבל הסאטירה הפוליטית החווי רה,
לפחות בעיני הקופה, בהשוואה לחי-
מוקיר, של סוגיה בראגה. מה עוד שהגברת
היא כוכבת הקולנוע הגדולה של ברזיל,
ידועה היטב בכל דרום־אמריקה, וההעזה
שבה התנפלה על התפקיד הזה, היתה
לסנסאציה שמעריציה לא היו מוכנים להח-
מיז.
זה בהחלט מוכר את הסרט שם, וכנראה
ימכור אותו גם בישראל. אבל מי שית בונן
היטב, יוכל לראות מעבר לגופות
מתפתלים ולשיגיונות מין נדירים, גם את
קריצת העין הלעגנית של ז׳אבור. וככל
שהצופה מתלהב יותר מן המוצג לפניו
על המסך, מתרחב גם חיוכו של הבימאי.
לא רק מפני שהוא מוכר יותר כרטיסים,
אלא גם מפני שזה מוכיח כי הוא אכן
צודק, שהחברה המודרנית (ולא רק בבר זיל)
היא חברה מציצנית הסוגדת למין,
מתקשה להחליט אם היא מעדיפה לעסוק
בו או לראות איך עושים זאת אחרים,
מכורה לכסף ולמותרות — בקיצור חברה
שכל אחד בה יכול להיות, פוטנציאלית,
גיבור אני אוהב אותך. והוא כבר שומע

המח תר ת,

מ מו ס קוו ח עד לשדה•

את אנחתם של אלה שהיו מוכנים לתת
הרבה כדי לזכות בהזדמנות כזאת.

כימאי ארנאלדו ז׳אכדר
סאסירה פולינוית

זם או מ די ם ...מהה או מ רי ם ...מ ה הם או מ רי ם ...חהה אוסרי . .

אב פרוון:

מיכ אל קל״נר:

אליק־ם רון:

״אני אוהב נשים ״שילוו ל• אוהלים ״למבקרים אין שיניים
נחות משולמית אלוני?״ מעין־אל־חילווה!״ ללחום בתיאטרון!
יצא לי לשוחח כאופן פרטי עם חבר״הכנטת מיכאל
קליינר. לא ח שוג מה הן דיעותיו ועמדותיו הפוליטיות.
חשוב ב מיקר ה הזה שהוא גבר בן ,3$שנולד בעידן
המתירנות. הייתי ב טו ח ה שלמרות שיש בינינו חילוקי
דיעות ק שים בנושאים רבים, נ טכים לפחו ת על דבר
אחד: עניין ההפלות. אבל לא. מט תבר שמי שחושב
שאין ארץ־ישראל בלי ה מילה ״ של מ ח׳ /י חושב גם
שאטור לבצע הפלות.

ה מיל חמה הקר ה ה קיי מתמ אז ו מעולם בין ה מי א טרון
ו ה מבק רי ם, עברה ל א חרונ ה לעידן חדש — עידן ה אלי מות
ה מילולי ת. בדיון ש ה תקיי ם ב״צוותא״ קמה קבוצת
שחקני םמהכט או ת וירדה מ הבי מהכמחאה נגד ה מ בקר
אמיר אוריין. מבקרתה טלוויזיה שוש אביגל נ טל ה
חמש דקו ת מזמנ ה של ה תוכני ת ״שמונה וחצי״ כדי
ל תקו ףאת הביקור ת על הביקור ת, אך לשיא הגיע
ה מ אבק בין המב קר א לי קי ם ירון ו ה מנ הלהא מנו תי
של ״הבימה״ ,דויד לוין, אשר החליפו ביני ה ם דברים
חריפים מעל דפי העיתונות. פניתי אל ירון ו ש אל תיו:

• ח״כ קליינר, מדוע אתה מתנגד להפלות?

כי יש בזה משום הכחדת חיים. ביצית מופרית ד״יא
יצור חי.

• אתם המבקרים מקבלים כרטיסי חינם
מהתיאטראות. האם אין זה טכעי שהתיאט־ראות
מצפים מכם לעידוד?

• ראית כיום השישי את כתבת הטלוויזיה
על הפלות והריונות של נערות צעירות?

ראיתי בחלקה, אבל את זד. נשאיר לחדד, בושם.

• אתה מאמין שילדות קטנות צריכות
לייצר תינוקות למען הסולדת או למען אלה
שאינן יכולות ללדת?

אני מקבל באופן עקרוני שיהיו כמד. שיותר ילדים
במדינת ישראל, אך לא במחיר של הרם בחורה צעירה.
אם אגודת-ישראל טוענת שהבעיה היא לאומית, אני
מסכים איתה. אך שיבואו פסיכולוגים דתיים ויוכיחו לי
שאכן לא נגרם נזק לילדה בת 16 היולדת ילד. אך
רק במיקרים קיצוניים כאלה יש לדעתי לאשר הפלה.
* לסתם אשה, שלא מתחשק לד, ללדת, אסור לבצע הפלה.

• האם אינך סכור כי זכותה של האשה
להחליט אם ללדת או לא ללדת?
זכותה של אשד. לעשות בגוף שלה מה שהיא רוצה,
חוץ מאשר להתאבד. אולם ברגע שיש בגופה יצירה
משותפת היא לא יכולה להחליט לבד. העובר שייך לה
רק בחמישים אחוזים.

• אם אמנם לנכר יש חמישים אחוז כעוכר
והם קשורים אליו, כיצד אתה מסביר את
העוכדה שנכרים רכים מתנערים מאחריות
להריונן של נשים מיקריות כחייהם?
יש גם הרבה גברים ׳שלא מתנערים מהאחריות. אולם
בעיקרון -אחריותה של אשד, לעניין גדולה יותר, כי
האשד. היא האכסניה של העובר במשך תישעה חודשים.

• אתה מתכוון להגיד שאם אשה נכנסת
להריון זה באשמתה?
באופן טבעי כן,
נושאת בתוצאות.

מכיוון שהיא

בסופו של

דבר

• היכן אם כן חמישים האחוזים של הנכר?

אמרתי לך שגברים רבים נושאים בתוצאות של
היצירה המשותפת. אולם אם אשד, לא רוצה להיכנס
להריץ היא צריכה לדאוג לכך מראש.

• עד עכשיו השמאל לא אהב אותך, כעת
אני חוששת שגם התנועה הפמיניסטית לא
תשתגע אחריך.
למד,ז אני אוהב נשים פחות משולמית אלוניו

אחד מגיבורי הפינוי של י מי ת היה אבי פרחו• אתח
יכול להס כי ם או לא להס כי ם עם האיש, א ן דבר אחד
הוא מעבר לכל ויכוח: פרחו, שגידל מ אז הפינוי זקן,
הוא איש בעל עקרונות. למרות ה מ חיר הכבד (כמה
מיליוני שקלים) הוא נשאר נאמן לעקרונותיו ולא קיבל
פיצויים ת מור ת פינויו מימית.
פגשתי א ת פרחו בערב ראיונות שערכה אגודת
הס טודנ טי ם הימנית של אוניבר סי ט ת בן״גוריון בבאר־שבע.
האזנתי לדבריו, שאותם שמעתי פעמים רבות
בעבר, ו ה חל ט תי שוב: האיש פשוט אינו מציאותי.
שאלתי א ת פרחן :

• מה אתה עדשה כעת?

אני עושה הכל על מנת להקים ישוב חדש.

• היכן אתה מתגורר בינתיים?

אני מתגורר בבית ההורים שלי בנווזדשרת בתל־אביב,
יחד עם לורה והילדים.

• מתע אינך מתיישב, כמו כולם, כפיתחת
שלום?
פיתחת שלום את קוראת לזד, י הפיתחה הזו היא
בדיוק כמו השלום. אני לא מאמין בה. חוץ מזה, אני
לא מוכן להתגורר ליד בית־הקברות ׳שהקימו לימית
בפיתחה. ראית שם את כל שרידי המובנים שהיו פעם
יישובי ד,פיתחה? איך אפשר לחיות ליד הזיכרונות האלה ז

!• היכן אתה מתכוון להתיישב?

ביחד עם עוד חברים, על גבול רצועת עזה. ממש
על הגבול. הצרה היא שדוחים אותנו ב לו ושוב. את
בעיית הפליטים בלבנון הם רוצים להסדיר, בונים להם
אוהלים, אבל אנחנו — הפליטים של עם ישראל —
מנודים. איש לא דואג לנו. למרות החורף הקשה, אנחנו
מתכוונים להתיישב עם הילדים והמישפחות אפילו
באוהלים.

• מאיפה תיקח אוהלים?

שילוו לי מעין־אל־ח׳ילווה. תאמיני לי, אני אקח
בשימחה.

עניין כרטיסי החינם נהוג בכל העולם, ואין סיבה
שבישראל לא יהיה קיים. למבקר אין בעיה אישות עם
כרטיסים. אם התיאטרון לא יתן כרטיס, המערכת תקנה
כרטיס. האם טועם יינות משלם בשביל היין שהוא טועם ז

• וככל זאת אתם משתפים פעולה עם
התיאטרון. אתם באים להצגות בכורה במועד
שבו נוח לתיאטרון להציג לפניכם•
גם זה נהוג בכל העולם. לתיאטרץ יש זכות שלא
להציג לביקורת הצגות שאינן מוכנות. אולם בעולם,
לפחות בלונדון, המבקר מוזמן להצגה העשירית, ושלא
כמו בארץ, עד אז נמכרת ההצגה בחצי מחיר. בארץ
סוכרים כרטיסים במחיר פלא, ועל כך אני מתריע, כי
יש בכך לדעתי משום הונאת הציבור. יש פה משהו
לא הוגן מצד התיאטרון.
ישנה נקודה נוספת: קיים הסכם ג׳נטלמני בין התיאט־רץ
והמבקרים. שהם מוזמנים אחרי מיספר מסויים של
הצגות. אולם התיאטרון מרשה לעצמו למתוח את החבל.
כאשר הוא רוצה להפוך הצגה לשלאגר ולא רוצה שהמבק רים
יפריעו לו, הוא לא מזמין מבקרים. כאשר ההצגה היא
בעלת מורכבות אמנותית שלא מבטיחה את הצלחתה
בקרב הקהל, התיאטרון ממהר להזמין מבקרים. כאשר
הציגו את טרוילוס וקרוסידה הוזעקו המבקרים לתיאטרון
בטלפון, ואילו לכתובה הוזמנו רק אחרי כחודש. מצער
מאוד שלתא המבקרים אין שיניים להילחם בתופעה זו.

• מה גרם לדעתך לפיצוץ כין התיאטראות
למבקרים?
צירוף מיקרי של כמה הצגות לא טובות, והעובדה
שכולם בעצם ירדו על שלומית, שהוצג בהביטה. זה
הכעיס מאוד את התיאטראות.

• ומה גרם לרגיעה היחסית כסיל חמה?
אותה סיבה, אך במהופך. העובדה ששתי הצגות —
יונו והטווס מבאר־שבע ונפש יהודי של תיאטרון חיפה
קיבלו ביקורות טובות. התיאטרץ פשוט זועם כאשר הוא
מבוקר לא טוב, אך התיאטרון הוא גם הראשון המצטט
את הביקורת.

חה הם אומרים מ ה הם אומרים מ ה הם אומרים ; .מ ה הם או מד

ג׳וד דוור:

ל ב שט״מזן:

מילחמה 1גד חברות
הקוסמטיקה הגרולות!

מכרתי לאבו־חצירא
את הציורים שלו!

השם ג׳ודי דונר הפך בשנה ה א חרונ ה לשם מוכר.
ג׳ודי מלוו ה בציוריה א ת האירועים ה א סו רי ם בצילום.
היא ליוו תה א ת מי שפס אבו״חצירא, וכעת היא יושבת
בישיבות ועד ת־החקיר ה לשבח ב מ חנו ת־ הפלי טי ם.
פגשתי או ת ה בשבוע שעבר במיזנון הכנס ת. גם שם
א סור לצלם, אבל העיתונאי גידעון רייכר הצליח לסדר
לה אישור מיוחד.

• ג׳ודי, איך הגעת לג׳וב המאוד מיוחד,
של מאיירת במחלקת החדשות בטלוויזיה?

דרך ידיד שלי, הבימאי דני וולמן. הוא ביקש שאצייר
עבורו רישומים על־פי תסריט שכתב. מישהו במחלקת*
החדשות ראה את זה ביום השישי. ביום השלישי התחיל
מישסם אבו־חצירא. אמרו לי: יאללה, לעבודה. וזהו.
כך נכנסתי לעניינים.

+סכל האגשים שאיירת עד עכשיו, סי הם
האהובים עלייך כיותר?

הישייח׳ מועדי ועורך־הדין תוסיד כהן.

• את סבירה כאופן אישי את האנשים
שאת רושמת?
כן ולא. היזם. כשהתחלתי לאייר מחדש בעירעור של
אבו־חצירא, הרגשתי שאני נפגשת עם ידידים ותיקים.
פגשתי בשימחה את תוסיה כהן ואת אבו־חצירא. בהתחלה
זה היה קשה. לא נוצרו בינינו יחסים, אבל עם הזמן
למדנו להכיר אחד את השני.

• ובוועדת החקירה, האם יצרת קשרים
אישיים עם האנשים שאת מאיירת, עם השופטים
למשל?

בכלל לא. זה מעניין. עם השופטים זה קשה במיוחד.
שמתי לב שכשאני מסתכלת עליהם כדי לרשום, לא נוח
להם. הם ממש מסירים את העיניים כשאני לוטשת בהם
מבט. לסעמים. כשאני רואה את השופט במבוכה, אני
מחייכת אליו וכך נוצר קשר. האמת היא שאני לא רוצה
ליצור קשר אישי עם השופטים. זה לא ינוח גם לי.

• האם מישהו מהאנשים שרשמת ביקש
את הרישומים שלו?
בטח, כל הזמן, כולם, בעיקר עורכי־דין.

• ואבו־חצירא?

בטח, נתתי לו כמה רישומים.

• נתת או מכרת?

מכרתי. אני לא מחלקת את הרישומים במתנה. אני
מוכרת אותם.

• מה מחיר הרישומים?

אני לא רוצה להיכנס לזה.

שרה בור:

אני גרה לי ב שקט בשכונה בצפונה של מל״אביב,
ואין לי בכלל מושג שהשכן שלי בבניין הס מוך הוא
צייר חשוב מאוד. למה אין לי מושג למרות שאני
רואה א ת שמו על תיבת ה מיכ תבי ם ז מכיוון שאמר
מי שאמר — ו א מר לי א ת זה הוא בעצמו —־ אין
נביא בעירו. הצייר לב שטיינמן, שעלה ארצה לפני
תשע שנים, אולי אינו מפו רס ם בארצנו ה ק טנ טונ ת כמו,
למשל, יגאל תומרקין, אבל בק טלוגי ם בינל או מיים שמו
מופיע לצד שמות כ מי שאגאל, פי ק א סו ומורו, ולציירנו
נמאסל היו ת מפורס ם בחוץ ואלמוני בבית.

+האם היה קשה לך להתאקדם בישראד
כצייר?
באתי לכאן כצייר ידוע בארצי ועברתי גילגול לא
נעים. התחלתי כצבעי בחברת פירסום. אחרי חודש גילה
מנהל החברה שאני יודע לצייר והעלה אותי בדרגה,
וכך לאט־לאט היה לי מספיק כסף כדי לקנות צבעים
ובדים והתחלתי לצייר. הסוכנות, ההסתדרות, אגודת
הציירים׳ כולם הבטיחו הבטחות, הטריחו אותי ממקום
למקום, מימש טירטרו אותי ולא עזרו.

• ולכן הקמת את אגודת הציירים החדשה?
כן, מכיוון שהבנתי שאגודת הציירים הוותיקה אינה
מתפקדת. חברה בה קבוצה של אינטרסנטים הדואגת
רק לעצמה. חשבתי לעצמי שחבל על הזמן שלי והחלטתי
שאת דמי החבר ישלם פראייר אחר.

• איך קיבלה אתכם האגודה הוותיקה?

בתחילה ניסתה להפריע. אבל אחר־כך התרגלה. למען
האמת אני לא רואה כל תחרות בינינו. לצייר טוב יש
מקום בכל מקום.

• סיפרת לי שזכית להכרה בינלאומית
ושבארץ לא יודעים על כך.

הגעתי לכאן כבר עם הכרה בינלאומית. זכיתי במקום
הראשון בתחרות לציידים מיקצועיים שהתקיימה בלייפציג.
ייצגתי את רוסיה וזכיתי במדליית זהב. כשהגעתי
ארצה, הצגתי אחרי הרבה זמן אצל זכריה דרוקר. באו
כמה סוכנים רציניים, אמריקאים, והציעו לי שלוש הצעות
מפתות. יצרתי קשר עם הסוכן האמנותי יעקב מאלים,
שהוא סוכן מוסיאונים ועובד עם יצירות של פיקאסו,
שאגאל ומורו, ושייצג גם את זריצקי. הוא הציג עבודות
שלי באקספווט • 82 בניו־יורק, והן נכנסו לקטלוגים
בינלאומיים ביחד עם גדולי הציירים. מאז יש ביקוש
עצום לעבודותי. יש לי הזמנות לעשר השנים הבאות.
בינתיים אני עומד להציג באפריל במטרופוליטן מיחיאוס
בניו־יורק ולהשתתף באקספורט .83

• מתי אתה מציג בארץ?

אין טעם להציג בארץ. התמונות יקרות מדי. רישום
הכי פשוט שלי עולה שיבעת אלפים דולר, וציורי שמן
מחירם ינע בין 30ו־ 50 אלף דולר. מה את מתפלאת ז
אני לא עושה חלטורות. אני לא עובד בייצור המוני.
אני עובד על כל ציור שלושה־ארבעה חודשים.

תמיד כשאני פוגשת א ת דיו״קיטוט אני מורידה
א ת הכובע. כשז י״קישוט הוא ח תיכ ה בלונדית מחממת,
אני מורידה גם א ת הנעליים.
שרה מור היא דמות תל־אביבית ידועה ו א הוב ה.
הבעירה היפה מק שטת א ת מרכזי הפגישות של הבו המה
וידועה כבעירה עבמאית בעלת ק ארייר ה מבלי חהבאחת
מחברו ת ה קו ס מ טי ק ה הגדולות. השבוע פגשתי א ת שרה
והיא סיפרה לי שני דברים: קו ד ם בל, שהיא מ תפלל ת
כל בוקר ״מי שבירך״ ושנית — שהיא יובא ת ל מיל חמה.
נ ת חיל ב״מי שבירך״ :שרה מור היא חבר ת ם
הקרובה מאוד של אריק איינשטיין, סי מ ה אליהו, נורית
בורשטיין ו ה בייו ת ה מנו ח ה רבק הל׳ ה רובינשטיין. בערב
שבו התרח שה ו ז אונ ההמ חריד ה ברחוב ריינס שהתה
בל החבורה, ביח ־ עם ה ש חקני ת יהודי ת טולה, בדירתה
של שרה. כשעבדו כול ם לנסוע למועדון ״שבלול״ כדי
לחגוג עם שלום יזנוך, ה תכוונ ה שרה להצטרף למכוניתה
של נורית ב ושטיין. ברגע ה א חרון ממש ה חלי ט ה
לקחתאתה״או טוביאנקי״ שלה.
ועכשיו לעניין ה מיל חמה. שרה מור הי ת ה במשך
שבע שנים יועצת יופי ראשית ומדריכה ב ח בר ת קו סמ
טי ק ה יוקרתי ת. כעת, עם ברק בעיניים וציפורניים
מושחזות, היא מזנ ק ת לקרב בלתי אפשרי ב ט חנו ת -רו ח.

• למה את נדהמת בחברות קוסמטיקה
ענקיות ואת כזאת קטנה?
במשך כל השנים טבחו עבדתי בחברת הקוסמטיקה
והדרכהי יועצות־יופי, לימדתי אותן רק דבר אחד —
איך לדחוף מוצרים. הבחורות האלה עברו אצלי קורס
בן יומיים והפכו למומחיות. ברגע שהיתר, מגיעה אליהן
אשד, ומבקשת מהן ייעוץ לאיפור, בחיים הן לא היו
נותנות לה מה שמתאים לה, אלא דוחפות לה את מה
שיש בסטוק. אני נשבעת שהייתי קוראת לבנות ואומרת
להן: יש צבע כחול. לא משנה איזה צבע, דת, גזע, או
לאום הלקוחה, תדעו לכן שכחול זה מה שמתאים לה.
ואני לא אשכח לעולם איד היינו צוחקות מאחורי הדלפק
כשהיינו מוציאות נשים כמו ליצנים, דוחפות להן כל
מה שיש, ובהחלט לא מה שמתאים להן.

#נשים כנראה אוהבות להיות מדומות
בענייני יופי. אחרת דא היו נותנות שידמו
אותן.
זה נכון, אבל זה לא הוגן. ולכן החלטתי להפסיק
את עבודתי בחברת הקוסמטיקה ולצאת למילחמה פרטית
משלי על השוק, מכיוון שמגיע לנשים שיהיה מי שייעץ
להן בצורה הוגנת מה מתאים להן ומה לא. כי בעזרת
טריק קטנטן כל אשה יכולה להיראות שיגעון. ואני
החלטתי לקחת על עצמי את התפקיד הזה. למרות
שהרווחתי המון כסף בחברת הקוסמטיקה, למרות התנאים
הלא רגילים. החלטתי לפתוח סטודיו משלי ולהסתכן
בכישלון כלכלי. פשוט לא יכולתי יותר לרמות את
הנשים.

1ימ*ימ1

הא שה
מים, כאשר שתי הנשים עסקו ב הכנת
ארוחת־צהריים. ובגין ואלדד
שיחקו שח־מת, הקישו אנשי ה־מישטרה
החשאית בדלת ותבעו מ־בגין
להילוות אליהם.

(המשך מעחוד )7
סבא טוב, צילמה אותו עם נכדיו.
צילמה אותו מלטף ראשי־ילדים.
מרכיב את נכדיו על ברכיו.
עליזה בגין לא היתה מרוצה.
..אתם מוכרים את בגין כמו קוקה
קולה,״ אמרה לאיש־הפירסום מנחם
זילברמן. שהיה אחראי על פרוייקט
מישפחת בגין במסע־הפירסום.

אלה פרצה בבכי כאשר נפרדה
מבעלה, שהספיק ללחוש לה כי
אלדד ניצח בשח־מת. היו לו כלים
טובים יותר.
בגין נלקח למטה המישטרה. אלה
חזירה לווילנה, ושהתה במחיצת חב רים
מן התנועה. באותה תקופה,
בעת שיבתו בכלא סובייטי הירהר
בגין במתן גט לאלה. לחבריו ל כלא
אמר שהיא צעירה, שעתידה
לפניה, ושאל לו לבגין להשאיר
אותה עגונה. שעליה להיות חופ שית.

.הלוואי
שנצליח למכור אותו
כך.״ השיב לה זילברמן.
עליזה בגין לא קיבלה את הת שובה.
גם אחרי הניצחון בבחירות
שמסע־הבחירות
המשיכה לטעון
החטיא את האיש שהיה לאלופה
מאז אותו יום שבו נחו עליה עיניו
בבית־אביה שבעיר דרוהוביץ בפולין.

הוא כבר היה אז אחד הצעירים
העולים בבית״ר, תנועת־הנוער של
הסיפלגה הרוויזיוניסטית של ולא-
דימיר ז׳בוטינסקי. האיש הצעיר.
הצנום, מרכיב־המישקפיים, עבד ב מחיצתו
של נציב (מפקד) בית״ר
בפולין, אהרון צבי פרופס, שנימנה
עם ידידי ז׳בוטינסקי.
התנועה גדלה במהירות. ופרופס
לא הצליח להתמודד עם ממדיה.
תנועת-
לאס־לאט הפכה בית״ר
נוער המונית. בגין הצנום והשקדן
שיכנע את אנשי בית״ר כי הוא
בראשה.
האיש המתאים לעמוד
אולם דבוטינסקי אהב את פרופס
והמשיך להחזיק בו. היתה זו אחת
מחולשותיו של מנהיג בית״ר:
הוא נהג להתקשר לאנשים שמצאו
חן בעיניו. אף שלא היו מוכש רים
לתפקידם. הופעתו ואופיו של
האדם היו חשובים בעיניו מכישוריו.
לבסוף
הסכים ז׳בוטינסקי להדיח
את פרופס מתפקידו — אך פינה
במקומו את אייזיק רמבה, שהיה
מזכירו הפרסי, ורק באיחור רב
נמסר התפקיד לבנין. שלא היה
אהוב על ז׳בוטינסקי. במשך שבע
שנים היה בגין האיש הפעיל ביותר
בנציבות בית״ר בפולין. כבר אז
היה נואם מבריק, ובכך התבטאה
פעילותו. הוא חרש את פולין
לאורכה ולרוחבה. עבר מקהילה
לקהילה ונאם בלי הפסק. הנאום
הפך לתוכן חייו. וסביב נאומיו
התנהלו גם חייו הפרטיים. באחד
ססיבובי־הנאומים שלו הגיע גם
לעיר דרוהוביץ. כמקובל הוזמן
לביתו של ראש המיפלגה הרוויז יוניסטית
בעיר. ארנולד. לעסקן
זה היו שתי בנות־תאומות. אחת
מהן. אלה. הפכה לימים לגברת
בגין.
על פגישתו עם עליזה סיפר
בגין לאורי אבנרי, כאשר זה הכין
עליו את כתבת־השנה, כשבחר בו
העולם הזה באיש-השנה תשל״ז אחרי
המהפך. סיפר בגין. :ליד השולחן
ישבו שתי נערות. בנות . 17
תאומות. למרות הדימיון ביניהן.
הבחנתי ביניהן מייד. אחת מהן.
אלה. מצאה חן בעיני. בו במקום
החלטתי שהיא תהיה אשתי. הב נות
היו מחונכות היטב. ולא הש תתפו
בשיחה בעת הסעודה. אח רי
שחזרתי לוורשה, כתבתי לנערה
שבחרתי בה. החלה בינינו התכת בות.
והחלטנו להתחתן.״
בגין היה אז בן .24 הוא ביקש
מבית״ר חופשה על מנת לכהן כ מתמחה
בבית־המישפט של דרוהו-
ביץ. כדי לקבל רישיון של עורך-
דין. שנתיים מהיום שבו נפגשו
בבית־אביה הפכו מנחם בגין ואלה
ארנולד בעל ואשה.
חולצות חומות
ף ה תוגה ה ת קיי מהב 21-ב י
י פאי . 1939 בבית־הכנסת הגדול
של דרוהוביץ, בנוכחותו של זאב
ז׳בוטינסקי בכבודו ובעצמו. מקו רביהם
של בני־הזוג מספרים כי
החתן והכלה לבשו מתחת לחופה
חולצות חומות. מדי תנועת בית״ר.
סיד אחרי החתונה נסע הזוג הצעיר

אולם עליזה בגין אף לא העל תה
בדעתה להתגרש מבעלה. היא
נהגה לשלוח לו חבילות לכלא.
ולחמם את לבו. אנשי התנועה ב ווילנה
שיכנעו אותה לעלות לארץ,
והיא, צעירה בת ,21 עזבה את
פולין ללא ליווי והגיעה לארץ לא-
נודעת.

קרן־אור
בכלא

מנחם (כמדי הצכא הפולני) ואדה (צ4ע)1
שלוש אותיות עד מיטפחת
לוורשה, ובת־העשירים המפונקת
נאלצה לגור בחדרון דל. להדיח
כלים ולשטוף רצפות. אך כל מי
שהכיר אותה בימים ההם יודע
לספר כי עליזה בגין התאימה את
חייה לאורחות־חייו של בעלה מ הרגע
שבו נשא אותה לאשה. מעולם
לא התלוננה, מעולם לא התגעגעה
לחיי־התפנוקים בבית־אביה.
עליזה בגין לא נחשבה מעולם
כעקרת־בית מצטיינת. היא אמנם
גידלה שלושה ילדים, וניהלה ביתו
של מנהיג גם במחתרת. אך המיס־בח
מעולם לא היה המקום האהוב
עליה. הארוחות שאכלו בבית בגין
הורכבו משלוש מנות: עוף מבו של
במים, ירקות מבושלים וקנייד-
לעך. לפעמים היתד. מבשלת ליל דים
מרק־בשר. אך בכל הארו חות
המישפחתיות דאגה בראש וראשונה
לבעלה. היה זה הוא ש קיבל
ראשון את האוכל ואת הח לקים
הטובים ביותר בבשר.

ירח־דבש
^ אוגוסט 1עם פרוץ
מילחמת־העולם, יצאו בגין ואלה
בראש שיירה של 1200 בי-
ת״רים אל גבול רומניה, בנסיון ל הגיע
לאוניה שתביאם לארץ־ישר־אל.
הקבוצה נעצרה בגבול פולין־
רומניה. מתוך 1200 האנשים, רק
200 הצליחו להסתנן אל מעבר ל גבול.
בני־הזוג בגין נאלצו לשוב על
עיקבותיהם. ביחד עם האחרים.
מעטים שרדו מהמסע הזה. הנא צים
רצחו את הרוב.
כאשר חולקה פולין בין הנאצים
והסובייטים, החליט בגין להימ לט
מפולין ביחד עם ידידו נתן ילין-
מור (בגין ועליזה שימשו כשוש בינים
בנישואי נתן ופרידה ילין-
מור) עם ישראל שייב־אלדד. הש לושה
החליטו להימלט עם נשותי הם.
בתחילה רכשו כרטיסים ללבוב,
שם נעצר בגין על-ידי הסובייטים.
אך שוחרר כעבור זמן קצר. אז
החליטו השישה לנוס צפונה, לוויל נה,
העיר הפולנית שנמסרה על פי
ההסכם לליטא. שהיתה עדיין
עצמאית. בדרך לא דרד, בשבילים
צדדיים, בין הגייסות הגרמניים ה ברגל.
מתקדמים.
צעדו השישה

עליזה בגין, בת־הבורגנים המטופ חת,
שנשאה תרמיל על גבה, הש תדלה
שלא לפגר אחרי האחרים.
אולם אז לקתה לראשונה בהתקף־
האסטמה, המחלה שממנה סבלה כל
חייה. ההתקף היה קשה. והיא כמ עט
נחנקה. השישה לא יכלו להמ שיך
במסע. הם עצרו ומצאו מחבוא
בכפר קטן.
בינתיים פלשו הסובייטים ללי טא,
והשישה מצאו עצמם תחת
שילטון סובייטי. היתה זו אחת
התקופות המאושרות של עליזה
ומנחם בגין. במקום מיסתורם למדו
אנגלית, שיחקו מישחקי־חברה ויצאו
לקושש עצים ביער. אלה
בגין אהבה לספר כי היה זה ירח-
הדבש המאוחר שלה עם בעלה.
באותה תקופה הגיעה אל בגין
הידיעה על מות ז׳בוטינסקי באר-
צות־הברית. בגין סיפר כי קיבל
את הידיעה במיברק שהגיע מלונ דון.
שבו נאמר כי ״הדוד סאם נפ טר.״
אלדד זוכר כי מישהו שמע
את הידיעה ברדיו לונדון, והביא
אותה לסיטבח שהוקם למען פלי טי
בית״ר. אז הוחלט כי הכל יענ דו
סרטים שחורים, ובעת הלוויית
חבר התקיימה אזכרה לז׳בוטינסקי.
בגין קרא את הימנון בית״ר ונאמר
קדיש. לאחר מכן התפזרד־ המש תתפים
בין הלוויות אחרות, אולם
הדבר נודע למישטרה הסובייטית.
היתד, זו תקופה של פחד. עלי זה
בגין, צעירה בת ,21 ושתי הנ שים
האחרות, השתדלו שלא להק שות
על בעליהן.
באותה עת קיבל בגין מיכתב מ־ארץ־ישראל,
שבו נמתחה ביקורת
על כך שנמלט מוורשה .״קברניט
עוזב אחרון את הספינה הטובעת״
נאמר במיכתב. בגין נרעש, כינס
ישיבה של נציבות בית״ר והודיע
כי החליט לחזור לוורשה הכבו שה
בידי הנאצים. אשתו וחבריו
הצליחו רק בקושי לשכנעו לחזור
בו מהחלטתו.
באותה תקופה החליט נתן ילין-
מור לרדת למחתרת יחד עם אשתו
פרידה. לאחר־מכן הוא הגיע ב צורה
״חוקית״ וגלוייה בעזרת זיוף
ניירות, דרד אודסה, איסטנבול ו ביירות
לארץ. בגין, אלדד ונשותי הם
המשיכו לשהות בכפר. אולם
הסובייטים גילו אותם. באחד הי

״ סיפרו לילות לבנים סיפר
״ ״ בגין כיצד נודע לו על עלייתה
של אלה :״על כמה מימחטות
מצאתי ריקמה בת שלוש אותיות
לטיניות נ.״ .0 .1האותיו היו
נרעדות במיקצת, אך לא היה ספק
כי אלו היו 0. 1רבה היתד,
השימחה על כתב־היד הזה, ורבה
התמיהה מה טעם מצאה אשתי ל באות
ס. לא הצלחתי המיר לפתור את החידה. פתר אותה ברנ שטיין.
היא עולה. כך נתחוור לי.״
בסיפרו המרד הוא הוסיף :״ברוך
השם, זכתה לי קרן־אור בכלא.״
מאוחר יותר הבריחה עליזה בגין
סיכתב בתיך סבון לכלא• וסיפרה
לבעלה על מצבה.
שנד, וחצי אחרי שיחרורו, ממח צית
1942 עד דצמבר . 1943 שירת
בגין כטוראי בצבא הפולני הגולה,
שהגיע לארץ. הוא שימש כמתרגם
אצל קצין־העיר הפולני בירושלים.
הוא ואלה נפגשו שנית אחרי פרי דה
של שנתיים. היא שהתה אז ב מחיצתו
של יעקוב שימשון יוניצ-
מן, ראש בית״ר בארץ־ישראל. כ שהגיע
בגין לארץ היא למדה בסמי נר
למורות, אך מעולם לא עבדה
כמורה. כאשר נולד בנם הבכור,
בנימין־זאב, נאלץ בגין להסתתר
מפני הבריטים. הוא גר בחדר מיס-
פר 17 במלון סאבוי בתל-אביב.
אלה התגוררה עם בנימין־זאב ה תינוק
בדירת־מרתף ברחוב אלפסי
25 בשכונת רחביה בירושלים. ה אנגלים,
שחיפשו את בגין, הגיעו
גם לדירה זו. למקום הגיע מארק
קאהן עסקן רוויזיוניססי, כדי למ סור
דרישת־שלום מבגין. כשראה
את הבריטים, הוא שאל לעיניהם
לכתובתו של ״דוקטור אלה״ .היא
יצאה החוצה, להראות לו כביכול
את הכתובת, ואמרה לו :״תגיד
לבגין שלא יבוא הביתה. אורבים

מישפחה תימהונית
* 4ירו שלים ;*כרה אלה להת־
• י גורר עם בעלה ובנה הפעוט
בשכונת חסידוף בפתח־תיקווה, ש־כונת־פועלים.
שם היתד, מוכרת כ גברת
ד,לפרץ, רעייתו של ישראל
הלפרין, עולה חדש מפולין. אחר-
כך הפכה ל״גברת ססובר,״ רעייתו
של היהודי האדוק ישראל ססובר,
מגודל־זקן ופיאות. המישפחה הת גוררה
ברחוב יהושע בן־נון בתל-
אביב, ונודתה על-ידי דיירי הבית,
שסירבו להתקרב אל המישפחה ד-
חימהונית.
עליזה בגין היתד, בהריון בפעם
השניה. היא נרשמה בבית־ד,חולים

כעליזה אפשטיין. וכר ניידד יכ ת
השנייה, חסיה.
בעוד שהבן הראשון, בנימין־זאב,
נקרא על שם אביי של בגין, זאב־דב,
נקראה הבת על שם אפו. האב
זאב־דב והאח הבכור. הרצל נרצחו ׳״
על־ידי הנאצים והושלכו לנהר. אמו
נרצחה בבית־החולים שבו שכבה
חולה.
רק אחרי הולדת חסיד, עברה ה-
מישפחה להתגורר ברחוב רוזנבאום
1בתל-אביב, בקירבת הבימה. היתד,
זו דירת־קרקע באיזור־מגורים של
המעמד הבינוני. הבניין שבו נמצאת
הדירה היה טיפוסי לאותו אי-
זור, שבו גרו בעיקר סוחרים, חסי די
הציונים־הכלליים והפרוגרסיבים.
בניין־מגורים בעל שער מסוגנן,
חדר־מדרגות רחב, מדרגות־שיש ו-
מעקה־עץ. מישפחת בגין התגוררה
בדירה שבה התגורר קודם לכן ן
הגנן. על דלת הדירה היה תלוי
השלט ״ד״ר יונה קניגהופר.״
בעיני השכנים הצטייר בגין כאיש
תימהוני, הרואה אור־יום רק לעיתים
רחוקות. אלה נראתה תיפהו־נית
לא־פחות. מעולם לא דיברה
עם השכנים. וכאשר נקלעה לשיחה,
סיפרה כי בעלה הוא רואה־חשבון.
פי שסבל בעיקר מכך שהוריו
נחשבו כתימהונים היה הבן הבכור,
בניסין־זאב שכונה ״בני״ .ילדים לא
הורשו לבקרו בביתו, והוא לא
הוזמן אל בתי חבריו. השכנים מ רחוב
רוזנבאום יודעים לספר כי
הגברת בגין מעולם לא היתה אם
מחמירה. ילדיה נהגו לשחק ברחוב
עד לשעות מאוחרות, והיא מעולם
לא הקפידה על שיעורי־הבית.
באחד הימים חזר אחד מילדי ה שכונה
מבית מישפחת בגין כשהוא
נוגס בתפוח־עץ. אמו מיהרה לזרוק
את התפוח שהיה אז מיצרך יקר־מציאות
לפח. היא פחדה שמא ידבק
בנה מחיידקי המישפחה המוזרה,
ששכנה בקומת־הקרקע. ערב הקמת
המדינה יצא בגין מהמחתרת, ולש כנים
המופתעים נודע כי האיש ה־תימהוני,
שאינו מרבה לצאת מבי תו
איני אלא מנחם בגין האגדתי,
מנהיג אצ״ל, האיש המבוקש ביותר
על-ידי זזבריטים.

ב־ 1949 היתד, עליזה בגין לרעיי תו
של חבר־כנסת. מצבה הכלכלי -

של המישפחה השתפר, והיא הרש-
תה לעצמה עוזרת.
מתן בסתר
ף* מ שך שנים ארוכות עבדה
יי בביתם עוזרת־בית תימנית.
מישפחת בגין קיבלה חבילות מ אמריקה,
ילדיה של העוזרת — כמו
ילדי מישפחת בגין — לבשו את
הבגדים מהחבילות.
בגין חידש את פעילותו הציבו רית
וחזר אל כור־מחצבתו ואהבתו
הגדולה: הנאומים. עליזה בגין לא
הפסידה אף נאום אחד של בעלה.
היא נהגה להתלוות אליו, כשהיא
משאירה את הילדים אצל הגננת או
אצל העוזרת. גם אחרי שבעלה הפך
מנהיג האופוזיציה, המשיכה לקנות
באותה חנות המכולת ברחוב הנ ביאים
פינת שדרות־חן ״על החש בון״
וגם אחרי שהפך לאישיות צי בורית
ממדרגה ראשונה, מיעטה
בשיחה עם השכנים, נהגה לברך
אותם בשלום ולענות תשובות קצ רות
לשאלות ארוכות.
מישפחת בגין המשיכה להתגורר
באותה דירת־קרקע שהורחבה, עד
שבגין נבחר כראש־ממשלה. עלי זה
בגין סירבה להצעתו הנדיבה
של סיר אייזיק וולפסון לעבור ל התגורר
בדירת־פנטהאוז שבמיגד־לים
שבנה מול הכנסת בירושלים.
כאשר מעריץ של בגין מרום־אפ-
ריקה הציע לעזור במימון רכישת
בית חדש. סירבה עליזה לשמוע
על כך. המישפחה נשארה ברחוב
רוזנבאום מם׳ . 1 לבית אחרי שעברו הבגינים
ראש־ד,ממשלה ברחוב בלפור ב׳

עקש לעשות זאת אך ורק אצל
האופטיקאי שלו, שחנותו נמצאת
בקצה רחוב אלנבי, ליד האופרה.

״היא תצא
טוב,,
ן * דיז ה כני* לא הקדישה תשו-
מת־לב לתמונות התלויות על
חירות ביתה. אילו היה הדבר תלוי
בה, היו קירות הבית ברחוב בלפור
בירושלים מלאים בתמונות נכדיה.
היא לא ייחסה חשיבות למתנות.
מעיל של סייר קארדן. שקיבל
מנחם בגין. נמסר במתנה לידיד
חולה. שעודזהב שקיבל ראש־הממשלה
נמסר לעולים חדשים
מרוסיה.

עליזה כגין בר עיי ת רא ש־הממ שלה ן 48ע) 1
נגד פירסוס

ירושלים, המשיכה להתגורר באותה
דירה לאה בת־הזקונים, שעבדה כ*
דיילת־קרקע באל על.
עליזה בגין היתה צדיקה גדולה.
היא עסקה בפעולות של מתן בסתר.
בגין היה מקבל עשרות מיכי
תבים. היא היתד. ממונה על המיב־תבים,
קוראת אותם, עונה עליהם
בעזרת מזכירה, דואגת למלא את
הבקשות. היא שנאה פירסום ואת
הראיון הראשון שלה בכלי־התיק־שורת
נתנה לירון לונדון בעלי כותרת
רק אחרי שנבחר בעלה כראש-
ממשלה. בעת מסע־הבחירות של
1977 ניסו אנשי מישרד־הפירסום
לשכנעה לשתף פעולה עם העיתו נות.
הם. אירגנו לה ראיונות־ענק
בעיתוני־הנשים. עליזה בגין אמרה

דברים קטגים
ך• צני עו תהפכה דה תכונה
י * ראשונה. היא שסרה על
קשרים הדוקים עם אירגון יד

וידיות מיוחדות במיקלחת שבבית
ברחוב בלפור.
בניגוד לבעלה ההדור, המקפיד
בלבושו, היא לא ייחסה חשיבות
רבה לבגדים. בעת ביקורו של רכשה באוסלו
ראש־הממשלה
מעיל־פרווה יקר־ערך. לבעל ה חנות
סיפרה כי הקנייה היקרה
התאפשרה מכיוון שראש־ד,ממשלה
מכר את זכויות סיפרו, המרד,
לחברת-סרטים הוליוודית. הגברת
בגין לבשה את מעיל־הפרווה רק
פעם אחת ויחידה, בעת ביקורה
באוסלו. היא אהבה ללבוש מיכ־נסיים.
הצבעים האהובים עליה היו
כחול וחום. תכשיטים כימעט שלא
היו לה, פרט לשעון וטבעת־נישו*
אין. את בגדיה נהגה לרכוש ב חנות
קטנה ברחוב דיזנגוף.
כמו בעלה. גם היא אהבה לקנות
במקומות קבועים.
בתקופת הבחירות ב־ 1977 החליט
מישרז״הפירסום כי משקפיו של
בנין אינן מתאימות לו. וכי ה־מיסגרת
גורמת לו עוול. מהמישרד
פנו אל עליזה בגין וביקשו ממנה
לבקש מבעלה להחליף את מיסגרת*

למרות מחלת-האסממה הקשה
שלה נהגה עליזה לעשן בשרשרת.
גם כאשר חדל בגין, בעצת רופאיו.
לעשן, המשיכה היא לחסל
כמה חפיסות סיגריות ליום. מעולם
לא הטרידה את בעלה במישרדו.
והעדיפה להישאר בצל. כאשר נש אלה
איך הרגישה כאשר הזכיר
אותה בעלה מעל במת־הניצחון,
אחרי שהליכוד זכה בבחירות,
השיבה בפשטות.. :בגין תמיד היה
ג׳נטלמן.״
כאשר כל תשומת־הלב מוקדה
אל מצב־בריאותו הרופף של בעלה.
היתד, עליזה בגין אשד, חולה
מאוד. פעם אחת אפרה לבתה
חסיד למה תמיד שואלים אותי
למצב בריאותו של אבא ז לסד,
לא שואלים למצב בריאותי 1״
כאשד הכינה עיתונאית פרופיל
על עליזה בגין, פנתה אל בתה
חסיה וביקשה את עזרתה. חסיד,
השיבה :״פרופיל על אמא זה
בסדר גמור. בכל מיקרה היא תצא
טוב.״
השקפות חזקות
ן* דדיה העריצו אותה. בתה
הרווקה לאה לא היתד, גם היא
בשנים האחרונות בקו־ד,בריאות.
בתה חסיד״ נשואה ואם לשני
ילדים, ליוותה את אביה במסעותיו.
כאשר אמה החולה לא יבלה להתלוות
אליו. על בנה הבכור, בנימין
זאב. אומרים שכמוהו כאמו הוא
שונא סירסום, אך השפעתו על
אביו רבה. שלושת הילדים כיבדו
את האשד, החזקה שעמדה לצידו
של אביהם ברגעים הקשים.
האנשים שעבדו במחיצתה —
נהגו של בגין. ועובדות־הניקיון
בבית מישפחת בגין ברחוב בלפור
— אהבו את פשטות הליכותיה.
היא היתד, תמיד עניינית. נהגה
לחלק מתנות לעובדים והכירה כל
שוטר ששמר על בית ראש־הממשלה
בשמו הפרטי.

עדיזה כנין כ ״ לי כי ת רו ם ״ן צ) 188
קורבן מכאיב
״עליזה בגין,״ כתב קארטר בזיכ רונותיו
.״היתד, למעשה חלק אינ טגרלי
ממישלחת ארצה.״ רבים
התרשמו שהיא היתד, בעלת הש קפות
פוליטיות חזקות, ושהיתד,
קיצונית וקשוחה אף מבעלה.
מחלתה הקשה של עליזה בגין
החמירה בשנים האחרונות. היא
סבלה מפעימות חדריות מוקדמות.
בשפה מיקצועית:
80318

6ז13111ז)*1־ 1ק ־1):11131ת11ז. \ 76
מחווה גדולה
ך* לכ כנוי משני חדרים ומשתי
י י עליות. במערכת זו יש תאים,
המשמשים כקוצבי־לב. הם נותנים
הוראה להתכווצות הלב בזמנים
קבועים. בכל פעימת-לב נזרק נפח
הדם מהלב לגוף. בקצב נורמלי
מתכווצים קודם הפרוזדורים. ב מיקוד,
של עליזה בנין, החדרים
קיבלו הוראה להתכווצות מוקדמת.
זוהי מערכת שאינה: תקינה, שבה
מופיעה ההתכווצות בחדר במקום
בעליות. הוראה זו ניתנה עוד לפני

טכיקרדיה״ (העולם הזה .)2328
עליזה בגין אושפזה ביחידה
לטיפול נשימתי נמרץ. זו יחידת־חירום
לחולים, אשר נשקפת סכנה
מיידית לחייהם. היא אושפזה ביחידה
מבודדת, כדי לשמרה מזיהומים.
עיקר הטיפול שקיבלה היד,
הנשמה. היא הוחזקה באמצעים
מלאכותיים, ולא היתד, מסוגלת
לנשום באופן עצמאי.
במהלך אישפוזה האחרון שהתה
ימים ארוכים בחיוסר־הכרה מוחלט,
ומצבה נע בין קריטי לגבולי. היא
ירדה במישקלה באופן דראסטי,
והיה זה מחווה גדולה מצידה להו פיע
בציבור בערב הליב״יתרוס.
היא לוותה אז על־ידי בתה. חסיה,
ועל־ידי רופא צמוד.
ראש־ד,ממשלה נהג לפקוד את
סיטת־חוליה של אשתו מדי יום.
בחד ש האחרון סירבו הרופאים
לאפשר לו להיכנס לחדרה כמה
פעמים. ראש־הממשלה היה מדוכא,
מצב אשתו הלך והתמיר. הוא שקל
לבטל את נסיעתו לארצות־הברית.
לאחד הכתבים אמר :״אינני יודע
אם אוכל לנסוע בנובמבר לארצות־הברית.
זה !תלוי במצב בריאותה

הנער ה, שגדלהב בי ת ע שי רי ם, ל א ״ חסהח שי בו תרבה
ל מו ת רו ת. רקפעםאחתרבשהלעצמה מו צ רי ־יו קרהוגם
בו השתמשה פעם אחתבלבד. אתהמ תנו ת הי ק רו ת
ש קי ב לו הי אובעלהבמשך שני ם נ הג הלתת
שרה, אירגון חרדי המספק אמצעים
רפואיים לנזקקים. אל האירנץ
דרך יהודי אדוק בשם הגיעה שטרן, שבחנותו רכשה ניברשות.
הוא סיפר לה על האירגון, והיא
התנדבה לעזור לו. האירגון גמל
לה כגמולה. כאשר נזקקה באופן
דחוף לבלוני־גז ולאינהלאטור, סופ קו
לה אלה מייד, ללאתמורה.
כאשר החליק בעלה. ונפל באמ סיפק
לו האירגץ כיסא-
בטיה,
גלגלים. ואף עזר להתקין שיפוע

המישקפיים. היא אמרה :״אין סי כוי,
בגין רגיל למישקפיים האלה
משנים.״ הפירסומאי ניסה לשכנע
אותה בחשיבות העניין, והיא השי בה
לו :״בסדר. אני אדבר עם
יחיאל, שינסה לשכנע אותו.״
יחיאל קדישאי, ידידו הוותיק של
ראש־הממשלה ומזכירו, נהג תמיד
לעזור לאלה לשכנע את בגין ב־
״דברים קטנים״׳ לא־חשובים כב יכול.
לבסוף הסכים ראש־הממשלה
להחליף את מישקפיו, אך הוא הת
קשה
להימנע מהשוואה בינה
ובין אשד, אחרת, פולה, רעייתו
של דויד בן־גוריון. למרות ההבדלים
העצומים באופיין, אחזו שתי
הנשים בחוטים שהפעילו את
בעליהן. בגין, המנהיג החזק של
מיפלגת־השילטון, היה ראש־מיש־פחה
בבית שבו האשד, היא הדו אגת
לו ולכל מחסורו. הנשיא
קארטר אמר על עליזה בגין כי
התרשם כאילו בעלה משוחח איתר,
באופן חופשי על כיל הבעיות.

שהחדר התמלא בדם, ואז התכוו צותו
והתרוקנותו נעשות ללא דם.
הגוף, שהיה צריך לקבל כמות־דם
מסויימת, אינו מקבל אותה. החולה
חש רק בפעימות־לב חזקות.
התופעה שכיחה אחרי התקף־לב.
יש חולים שהתופעה מתרחשת
אצלם בגל שנמשך זמן־מה. יושנפ־סק
מעצמו. בפיקרים אחרים.
כשהתופעה אינה נפסקת, היא נח שבת
כקריטית. הסכנה היא ש־הפרעוודהקצב
יגרמו ל״ונטריקולר

לאח רי ם

של אשתי. היום מציבה מאוד לא־טוב.
ובמצב כזה אינני יכול לנסוע.
אם מצבה ישתפר שוב. אוכל לנ סוע.
מצב בריאותה של אשתי הוא
עניין קשה. שישפיע גם על החל
לטתי אם לכהן עד סוף הקדנציה.״
רק יד המיקרה היא שמנחם
בגין לא שהה לצד רעייתו, ש ליוותה
אותו במשך 43 שנים,
ברגעיה האחרונים. מי שמכיר את
בגין אומר שהוא לא יסלח זאת
לעצמו לעולם. ש רי ת ישי !

העולם הנה״ מגיש שאלות נשנות לוועדת־ החקירה ־ שן־ בחינת

לחץ חזק עד הפלאנגות, אך לא
פנו אל הישראלים, בעדי־הכית.
פניה אמריקאית
צינורות, אולי בעת
מורים דרייפר אל
הביטחון ושר־החוץ,
מקומיים אל מפקדי

יכלה להיות בכמה
ובעונה אחת: דרך
ראש־ד,ממשלה, שר-
ודרך הקשרים ה צה״ל.

זאת
אומרת , :המערכת המדי*
נית״צבאית קלטה כיום השישי
בבוקר מכיוונים שונים ידיעות עד
הטבח. הן באו מן החיילים בשטח,
מקישדי המודיעין, מן האמריקאים.
כדי לוודא את היקף הידיעות, מקורן
ודרך הטיפול בהן, כדאי לשאול בין
השאר את השאלות הבאות:

האלון? לדי
אדם לא־סקרן
^ זו אחר זז מתמוטטות מערכות השקרים,
כמו בנייני־קלסים. אם היו
קשרי השתקה והעלמה, שנקשרו בין
עדים, הם התרופפו. באיטיות ובשיט תיות
מתגלה האמת — ולוא רק מפני
שכמעט כל עד רוצה להטיל את האח ריות
על זולתו.

תמונת המאורעות הולכת ומתבהרת
כאולם ועדת־החקירה. כך
זה כישיבות הפומביות, וכך זה,
על אחת כמה וכמה, בישיבות הסודיות,
שבהן נשאלות שאלות
נוקבות הרבה יותר•
כפי שהדברים עומדים כעת, מאפשרת
התמונה המתגבשת רק שתי גירסות סבי רות.

ירפה אי: כמעט כל הדרגים ה צבאיים
והמדיניים — מלבד כמה מן
הלוחמים בשטח — התייחסו בלאי־איכם-
תיות גמורה לטבח שנערך בפלסטינים,
והתעוררו רק כאשר הסתבר להם כי
העניין מתפוצץ באמצעי־התיקשורת ה בינלאומיים.
נירפה
ב׳ ז הפלאנגות נשלחו מלכ תחילה
אל המחנות כדי לערוך בהם טבח,
כדי לגרום לפאניקה ולבריחה הסונית של
מאות אלפי הפליטים הפלסטינים בלבנון,
אך ״הגזימו״.

! .סי פור
סזד ר ^ ה מד רגו ח״
חת האימרות האופייניות שהוש־מעו
במהלך העדויות יצאה מפיו של
קצץ בדרגת סגן־אלוף, ראובן גיא, המכהן
ביחידה לביטחון לאומי, וששימש בזמן
המילחמה כעוזרו של אבי דודאי, עוזרו
של שר־הביטחון.
אפשר להניח כי אדם זה מבטא את
הלך־הרוחות והסיגנון של ראשי מישרד
הביטחון — הפמלייה הרחבה של שר-
הביטחון.

70 1

כאשר הוכח בחקירה כי כבר ביום
השישי בבוקר הודיע לו קצין בכיר
באגף המודיעין כי לפי ידיעות בלתי
מאושרות נהרגו במחנות הפליטים על-
ידי הפלאנגות 300 בני אדם, השמיע
סגן־אלוף זה את אימרת־הכנף :״זה היה
בתקן של רכילות.״

לאחר מכן השמיע עד אותו נד
שא איסרת־כנף שניה :״זה היה
סיפור בחדר־המדרגות.״ עד מיש־קל
״סיפור שד חדר־המיטות״•
באמרות אלה צפון עולם שלם. הן
מבטאות בצורה חדה את הרוח המרח פת
על רוב העדויות בוועדת־ד,חקירה.

אין עוד שמץ שד ספק בכך,
שהמערכת קדמה את הידיעות הראשונות
על הטבח כבד ביום
החמישי בערב, וכי ידיעות ברורות
יותר החדו נקלטות ביום השישי
בבוקר.
ביום השישי בבוקר ראו הסגן אבי
גרבובסקי וחבריו את הרצח ההמוני של
נשים וילדים במו עיניהם. ידיעות על
דברים חריגים חמורים הגיעו לאוזני מם־
קד-האוגדה. הוא הבחיל את אלוף־הפיקוד.
זה הבהיל את הרמטכ״ל, שהחליט לטוס
בעצמו לביירות. בדרך לשם, בשדה ה תעופה
בתל־אביב, נפגש עם שר־הביטחון.
באותה השעה מסר סנן־אלוף משה חברוני,
ראש-לישכת ראש־אמ״ן, את ה ידיעה
על 300 ההרוגים לסגן־אלוף גיא.
מן החוג המיידי של אריאל שרון.
באותה השעה הודיע הכתב זאב שיף
על הטבה לשר־התיקשורת, מרדכי צי פורי,
שהודיע על כך לשר־החוץ.
באותה השעה קרה עוד משהו, שרק
חלק ממנו התגלה בישיבות הפומביות של
הוועדה. אחרי־הצהריים סיפרו ראשי ה־פלאנגות
לרמטכ״ל ולפמלייתו כי ״האמ ריקאים״
לוחצים עליהם לצאת מן המח נות.
משמע: אז כבר ידעו האמריקאים
בביירות את המתרחש.

קשה דהעדות על הדעת שהאמריקאים
ידעו עד הטבח והפעילו

• מה היה ניקור הידיעה שהגיעה
אל לישכת ראש אגף־המודיעין 1
• א ם הגיעה ידיעה כז א ת לאמ״ן,
האם הגיעה גם לשב״ב ול מו סד ז
• למי מ סר אמ״ןאת הידיעות,
ומתי ז
• האם נמסר מידע כזה גם על״ידי
השב״כוה מו סד ז
• אחרי שראש״הלישכה שלו מסר
את המידע לעוזר־של־עוזר של שר-הבי-
שחין, האם דאג ראש״אמ״ן להעביר א ת
המידע לדרגים הבכירים יו ת ר! מ תי?
איך !
• מי מוס מ ך במישרד ראש״הממשלה
לקבל מידע כזה מפי השב״בוה מו ס ד !
• מהו תפקידו של היועץ ל מיל חמה
בטרור במישרד ראש־הממשלה, רפי איתן,
אי ש־אממו ומקורבו של אריאל שרון,
בהקשר זה !
• מה בכלל היה תפקידו של רפי
איתן במילחמת״הלבנון ! מה היה תפ קידו
בפרשת צברה ושאתילא !
• א ם לא מסרו השב׳־־כוה מו סד
מידע כזה למישרד ראש״הממשלה, מדוע
לא מ סרו !
• א ם מסרו, מה קרח למידע זה ז
• מדוע לא הועבר א ם לא
הועבר — מידע זה לרא ש־הממ שלה
עצמו !
• האםה תקבל מידע כלשהו מפי
קצין־הקישור של הפלאנגות ששהה ב־חפ״ק
הישראלי ! איז ה מידע, למי נמסר,
ומתי ז
• באיזו דרך ובאיזו שעה הגיע המידע
ביום השישי בבוקר לזאב שיף!
ס למי פנה שיף, נוסף לפנייתו אל
שר־התיקשורת !
• באיזו דרך ובאיזו שעה הגיע מידע
על ה טב ח לרון בן־ישי !
• למי מסר א ת המידע הזה, ומ תי,
נוסף על פנייתו לשר-הביטחון ז
• א ם הי ת ה פנייה א מ רי ק אי ת ל-
מישרד-החוץ (כפי שמסתבר מעדותו של
פקיד מישרד״החוץ אריאל קנ ת — ראה
בהמשך) מדוע השיב שר-החוץ לשר-
התיק שורת, ביו ם השישי, שאין לו שום
מידע על טבח כלשהו ב מ חנו ת -ה פלי טי ם !
• האם העלים יצ חק שמיר מידע
ממרדכי ציפורי•!
• האם העלימו אנשי מישרד־החוץ
מידע מיצחק שמיר !
• מדוע לא העיר איש בכל המערכת
המדינית והצבאית א ת תשומת״ליבו של
ראש-הממשלה לקיומן של ידיעות אל ה !

מו־ שה וחצי
>> חדשלאידע שום דבר על שום
י דבר — מצב שהיה, כנראה, טיפוסי
בדרגות׳ העליונות ביותר בצה״ל — הוא
סגן הרמטכ״ל, משה לוי, המכונה ״מוישה
וחצי״.

הוא טס עם הרסטכ״ל באותו
ידם שישי לביירות. אך הוא דא
ידע מדוע, ולשם מה. נראה שאינו
אדם סקרן כמיוחד.
הוא ישב בישיבה עם ראשי הפלאנגות,
ונראה שהיה שם האדם היחידי שלא ידע
על הטבח, ושגם לא היתה לו ״הרגשה

רעה״ ,ושלא ״הריח״ שום־דבר, כפו הקצינים
האחרים — לדיבריהם.
לדעתו, הכל התנהל על הצד הטוב
ביותר.
השופט כהן :״על מה דובר בפגישה ז״
ליי ג ״על כד שביצעו את הפעולה
כפי שנדרשו ...נאמר שהם עשו את
הפעולה בסדר, וזהו.״
ראשי הפלאנגות סיפרו בפגישה שהיו
להם שני הרוגים וכמה פצועים.
לדי :״דובר על כך שהם נלחצים,
ולא יוכלו להמשיך.״
כדק :״נלחצים על־ידי סי ז״
לוי :״על-ידי האמריקאים, שלחצו
עליהם.״
כל זה מעורר שאלות רבות מאוד. ל משל

מ א חר שהרמטכ״ל ידע כבר לפ חו ת

סא׳׳ל חברוני
תקן של רכילות
מאז או תו בוקר, מפי אלוף־חפיקוד
שהתקשר עימו במישרין, שקרה מ ס הו
נורא ב מ חנו ת -הפלי טי ם, מדוע לא תבע
לשמוע פרטים מפי ראשי הפלאנגות !
• א ם אכן הר מטכ״ל לא ביקש לש מוע
פר טי ם על כך, לשם מהטס, בעצם,
לביירות ז
• אםטס, כפי שטען אחד העדים,
כדי לברך אתה חיילי ם לרגל החג״ ,מדוע
מיהר מנמל-התעופה בביירו ת ישר אל
מטח -הפל אנגו ת !
• מ ה הי תהמ טר ת ה שיחה עם
ראשי הפלאנגות !
• א ם נא מר לראשי הפלאגגות,
כדברי לוי, שהם ״ביצעו א ת הפעולה כפי
שנדרשו״ — מההםגדרשו, בעצם,
לעשות ז
• אםא מר הרמטב״ל לראשי ה-
פלאנגות שהם ״עשו א ת הפעולה בסדר״,
— האםמ תיי ח סי ם הדברים ל טב ח !
• א ם אין הדברים מ תיי ח סי ם לה
ם מ תיי ח סי ם ! למה טבח,
• א ם נשלחו הפל איו תלמ חנו ת
כדי לחסלאתה מחבלי ם, והיו ב מ חנו ת
אל ה אלפיי ם מ חבלי ם (או רובם הגדול)
— איך זה יתכן כי היו להם רק שני
הרוגים !
• איך מ ס תדר ת עובדה זו עם הטענה
כי צה״ל לא נשלח ל מ חנו ת מפני
שחיסול המח בלי ם שם הי ת ה עולה ב מחיר
יקר ב חיי-אד ם !
• האם הי ת ה סי בהאחרת לאי-
משלוח צה״ל למחגו ת, ולמי שלוח ח-
פלאנגות ב מ קו מו!
• האםק שורה סיב ה זו בכך ש־

העדויות והעובדות החושות שהתגלו

לצה״ל יש ״נורמות״ ,ושהיה ידוע כי
לפלאנגות יש ״נורמות א חרו ת ״ לגבי
רצח אזר חים — בפי שהעידו כמעט בל
חקצינים שהופיעו לפני הוועדה ז
• א ם כן, האם יש מנו ס מן המס קנ ה
כי חפלאגנות נשלחו ל מ חנו ת בדי לערוך
לפ חו ת טבח בנכרים הל א־לו ח מי ם !
• האם דבריו של הר מטב״ל לאריאל
שרון, ודבריי ס ל אליף־הפיקוד ל־רמטכ״ל*
,כ* הפלאנגות ״הגזימו״ ,מ תיי
ח סי ם לעובדה שהם לא ערכו רק טבח
בגברים הלא-לוח מים, אלא נם בנשים
ובילדים !

יידא ה ו ! ,
דאך אחד״
י שמקבל את הגירסה הראשונה —
שלרוב חלקי המערכת המדינית־צבאית
פשוט לא היה איכפת מה קורה לפלס טינים,
כל עוד אין הדבר גורם לשערו־ריה
עולמית — יכול להסתמך על חלק
ניכר מן העדויות.
סי שרוצה להעריך נכונה את יחסם
של רוב העדים, את צורת -הדיווח ואי־הדיווח
ואת הביטויים שניסרו בחלל
הוועדה — החל ב״הגזימו״ וכלה ב*
״רכילות בחדר־המדרגות״ — צריך לדמיין
לעצמו אירוע חמור אחר.
נניח שהחל ביום החמישי בלילה היו
מגיעות למערכת שמועות שונות על רצח
כמה חיילי־צה״ל שבויים בידי הסורים.
נניח ששמועות אלה היו מגיעות בדרכים
שונות — מסי סקורות־מודיעין, באמ צעות
אמ״ן והמוסד, מסי האמריקאים
ועוד.
נניח שהידיעות היו מתגלגלות בדרכים
דומות: סגן־אלוף. במודיעין היה מוסר
ידיעה לסגן־אלוף בלישכת אריאל שרון,
המידע היה עולה מלמטה בשרשרת-הפי-
קוד, המידע היה מגיע בצינורות דיפלו־מטיים.

איך
היתה המערכת מגיבה באותו
יום שישי?
האם היה איש לישכת שר־הביטחוז אומר
שזהו ״על תקן של רכילות״ ו״רכילות

קבוצת־שרים מצומצמת היתה
מתכנסת תוך שעה אצד ראש־הממשדה,
בהשתתפות הרסטכ״ל
וראשי קהידת־הסודיעין.
היה נעשה מאמץ נמרץ ביותר כדי
לוודא את הידיעות. איש לא היה אומר
שזוהי ״רכילות״ ,שאין טעם להתייחס
אליה כל עוד לא הגיעו ידיעות מוסמכות
יותר. להיפך, היה מופעל לחץ כביר
מלמעלה כדי להשיג אישור לידיעות, או
להפריכן.
העובדה שכל המערכת נהגה אחרת, וכי
איש לא ראה צורך להזעיק, לחקור,
להתערב באופן דחוף, מעידה כאלף עדים
כי טבח באוכלוסיה הפלסטינית אינו עניין
הגורם להתרגשות. אין זה אירוע המעורר
את המערכת לפעולה מיוחדת.

בלשון עממית: זה לא מזיז לאף
אחד.

כל זה במיקרה הטוב ביותר. כי יש
לעובדות אלה גם פירוש אפשרי אחר.

יש משמעות רכה מאוד למה
שאירע ולא אירע כישיבת דו־רמטכ״ל
עם ראשי הפדאנגות,
באותו יום שישי אחרי־הצהרייס.
הגירסה הראשונה אחרי היוודע האסון
היתד, כי כבר ביום השישי החל צה״ל
נוקט באמצעים לבלימת הטבח. הוחלט
להפסיק את פעולת הפלאנגות, ולצוות
עליהן להסתלק משם למחרת בבוקר ב שעה
.05.00 הרושם שנוצר: לא נעשה
די, אך נעשה משהו כדי לשים קץ
לטבח.
התמונה המתגבשת בעדותו של האלוף
לוי היא שונה לגמרי. היא מצטרפת
לעדויות קודמות, ברוח דומה.
מסתבר כי הרמטכ״ל לא ביקש מידע
על הטבח, לא ניסה אף לאמת או להפריך
את הידיעות הבלתי־מאושרות (״הרכילות
בחדר־הסדרגות״) של אמ״ן.

להיפך: הרמטכ״ל שיבח את
הפלאנגות, נתן להן להכין כי הן
פועלות כהלכה ועל פי רצונו של
צה״ל, סיפק להן טרקטור >להלכה:
להריסת בתים ״בלתי־חוקיימ״,
למעשה: לקבורת גופות) ולא
הורה להן להפסיק את הפעולה.
סיום הפעילות של הפלאננות במחנות
ביום השבת בבוקר לא בא, לסי כל
העדויות האלה, בגלל דרישה של צה״ל.
אלא בגלל דרישת האמריקאים. הרמטכ״ל
הניח לפלאנגות לנצל את הזמן עד אז
ניצול מלא.

וזאת לזכור: הישיכה הידיד!־*
תית התקיימה בשעה שהטבח
היה בעיצומו, ובעצם הרגעים ש־כהם
התקיימה נרצחו גכרים, נשים

חברי־הוועדה אפרת, כהן וברק
מה פירוש שהרמטכ״ל אישר להם להישאר?
מצפה ל״פרץ של נקמה״ מצד הפלאנגות
— אך לא אסר ואף לא רמז שהוא מתנגד
לכניסת הפלאנגות למחנות.
כדי להבין זאת, יש לזכור כי הדברים
נאמרו כחלק מן התירוץ לכניסת צה״ל
עצמו למערב־ביירות. נאמר אז לעולם כי
צה״ל נכנס כדי למנוע נקמה כזאת. אך
הדברים לא נאמרו כדי לבקש את הסס-
שלדי לעצור את כניסת הסלאנגות למחנות.
זו נעשתה על דעתו של הרמטכ״ל, בהס כמתו
המלאה ובחסותו.
כאן המקום להציג באורח חד־משמעי
את השאלה הנוקבת ביותר לגבי החקירה
כולה :
• מה היה ״ ה תפקיד המיוחד״ ,שנועד
מראט לפלאנגות בעת תיכנון המיל-
חמה ז
• האם הרמטב״ל התנהג ב או ת ה
פגישה עם רא שי-הפלאנגות בפי שהתנהג,
מפני שפעולות הפלאנגות ת א מו א ת התפקיד
ה מיו חד הזה ז
• האם היה ה תפקיד להביא ל־

הרד ׳ש, על־פי עדותו, התלווה
דרמטכ״ד כימים הגורליים כמעט
עד כל צעד ושעד, ואף־עד־פי־כן,
לדבריו, נודע לו עד הטבח רק כיום
הראשון בבוקר, כאשר ראשי ה־פלאנגות
הודו לפני הרמטכ״ל כמעשיהם

על־פי עדותו של אלוף פיקוד הצפון
אסיר דרורי, הוא דיווח לרמטכ״ל כבר
ביום שישי בבוקר על האפשרות שבמח נות
הפליטים מתחולל משהו ״מוגזם״,
כהגדרתו, ואיתן דיווח על־כך לשר־הביט-
חון, ואף טס לביירות באותו היום אחד
הצהריים בגלל שמועות אלה.

והנה, ראש־לישכתו של רפאל
איתן, כמו גם סגנו, האלוף משה
לוי, אינם יודעים דכר — לפי
עדותם :
השאלות המתעוררות כאן הן:
• האם ני ס ה הר מטכ״ללהס תיר
מפני הקציני ם הכפופים לו מה מתרח ש
בביירות !

מה היה..התנקיו המיוחד״ המיסתווי שנועד
מלכתחילה רפדאנגות ־ והאם הם מילאו אותו?
וילדים. מאותו זמן ועד ליציאת
הפדאנגות למחרת היום נרצחו
כמה מאות גברים, נשים וילדים.
על רקע זה יש סבירות גוברת והולכת
לגירסה המחמירה — שלא היתה כאן רק
אי־איכסתיות של המערכת, אלא שהיתה
כאן כוונה.

יוספקיד מיו ח ד״

סא׳׳ל זכרץ
משוכנע ב־ ־1007
בחדר המדרגות״ — או שהיה רץ לוודא
שהידיעה הבלתי־מאושרת תגיע מייד, תוך
דקות, לאוזניו של שר־הביסחון י זה היה
מביא את הדבר לידיעת ראש־הממשלה
מייד, ומוציא אותו לשם כך מכל אירוע
או מקום שהותו.
תוך דקות היו הדיווחים של מוסדות-
המודיעין מגיעים לשולחנם של האחראים
— ראש־הממשלה (מוסד ושב״כ) ,שר־הביטחון
והרמטכ״ל (אמ״ן).

ל הצד הזה של הפרשה מרחפות
? שתי מלים :״תפקיד מיוחד.״
המילה ״מיוחד״ קיבלה בהיסטוריה ה אסלה
של סישעי־סילחמה משמעות מיוח דת.
בגרמניה נרצחו שבויי-מילחמה רבים
על סי פקודות, שבהן הוסוותה פקודת
הרצח במילות־הצופן ״טיפול מיוחד״ .על
כך נתלו נותני הפקודות ומבצעיהן ב־נירנברג,
אחרי המילחמה.

כמהלך המילהמה דיכר אריאל
שרון בפורומים שונים על ״תפקיד
מיוחד׳ ,המיועד לפלאנגות. זאת
היתה התשובה הסטנדרטית לכל
מי ששאל: מדוע אץ הפלאנגות
נוטלות חלק בלחימה. ככל מיקדה
כזה היתה התשובה,, :נועד דהם
תפקיד מיוחד.״
גירסה זו תואמת את העובדה שהרמסכ״ל
אמר בישיבת הממשלה, ביום החמישי,
שעתיים אחרי כניסת הפלאנגות, שהוא

בריחת מ או ת אלפי הפלי טי ם הפל ס טיני ם
מלבנין לסורי ה ז
• האם היה ברור כי תפקיד זח
ניתן להשגה רק על-ידי עריכת מעטי־זוועה,
אשר יגרמו לפ אניק ה כללית !
• האם בעת מ סי רתה תפקיד נאמר
לפלאנגות שמותר לחן להרוג רק א ת
הגברים, ובכללם ל א-לו ח מי ם, חפים מכל
פשע, אך לא ״זקנים, נשים וילדים״ ,בפי
שהתבטא אריאל שרון בעדותו ז
• האם זוהי המ שמעות ה א מי תי ת
של דיברי הרמטכ״ל ואלוף־הפיקוד על
כי הפלאנגות ״הגזימו״ — בלומר, הרגו
גם זקנים, נשים וילדים !

גס הרד״ שלא ידע
*י דויותיהם של מקבלי ההחלטות
2הבכירים בדרג הצבאי ובדרג המדיני
נשמעו בדלתיים פתוחות — ורק אחד
מהם יצא מכלל זה. שר־הבים חון, ראש־הממשלה,
אלוף הפיקוד ומפקד האוגדה
שבשטח שטחו את גירסותיהם לפני הצי בור.
הזדמנות זאת לא היתה לרמטכ״ל,
רב־אלוף רפאל איתן. השבוע הופיע לפני
ועדת החקירה סגן־אלוף צעיר, זאב זכרין,
שהוא ראש לישכתו של הרמטכ״ל, ושטח
למעשה את גירסתו של הרמטכ״ל ״מיד
שניה.״

לכך ז

הי ת ח

הסיב ה

מ תי ני תז הההוראה?
? כרין סיפר על הפעם הראשונה
* שבה דובר על הכנסת הפלאנגות ל מחנות
הפליטים. על-פי עדותו. היה זה
כבר ביום שלישי בערב, בשעה 8בערך.
כאשר עדיין לא היה ברור אם אומנם
נהרג באשיר ג׳מייל.
זכרץ :״היו שר־הביטחון, הרמטכ״ל,
אבי דודאי (עוזרו של שרון) ואני. לא
נערכה סטנוגרמה, אבל רשמתי את הנחיות
שר-הביטחון על דף רגיל. אחרי שעיבדנו
את ההנחיות השמדתי את הדף ...שר־הביטחון
הורה את הרמטכ״ל שאנחנו
לא ניכנס למחנות הפליטים. אם מישהו
יכנס — זה הפלאנגות. ההוראה היתה
לעשות את כל ההכנות, אך לבצע רק
אחרי שיוודע שמותו של באשיר בטוח.
הפגישה נמשכה 10 דקות.״
ביק :״שר־הביטחון העיד׳ שאז לא
דובר על הסלאנגות.״
זכיין :״אני משוכנע ב*ג< 1007 שדובר
על הפלאנגות דובר שאנחנו לא ניכ נס,
וצריך לתת המשימה הזאת לפלאג־גות

רק שאלה אחת נשאלת כאן:

טבתכ תו ר ר כי לו ת
(המשך מעמוד )71

מי משקר — וכרין או #ירוו ז

תמיהה נוספת, מסוג דומה, מתעוררת
באשר לשיחת הטלפון המיסתורית שניהלו
— או לא ניהלו — הרמטכ״ל וראש־המם־
שלד׳ ביום השבת בבוקר, אודות בית
החולים עזה.
זכיין :״הרמטכ״ל אמר לי במפורש
שהוא דיבר עם ראש־הממשלה, והוא
ביקש לדעת מה קרה בבית חולים עזה
(זכרין מבטא: עדה) .זה היה ב־ 10 וחצי
בבוקר.״
ושוב, רק שאלה אחת:

מי אומר אמת, זברין ואיתן —

או בגין ז

הסל אנגו ת
בי קשו דיסוי
א ד מעבר לתמיהות אלה, הנוגעות
י לאמינותם של העדים, העלתה עדותו
של זכרין על פני השטח את אחת משא-
לות־המפתח הנוגעות לחקירה כולה.
הי הזהמנחםב גין ש ה עי ד כי
בי קשלדעתסהמתרחשבמחנות ־
ה פ לי טי םרקאחריששסע כי ״ ט נקי
םישרא ליי ם ״ עו מ די םסביבם ,
ו הו אראהבכך ״ כוונ ה זי ד דני ת ״

אני המושמץ התורן

צה״ל לגבי זה שישתפו פעולה.
ביקשו רק דחיה של 24 שעות״.
אפרת זכיין :

. :מה היה תפקידם?״

״לגבי תפקידם, המשימה שלהם
היתה מחנות־הפליטים. הם ביקשו 24 שעות
דחייה למימוש התוכנית ולהתארגנות.
דובר על קצין־קישור שאנחנו נעביר למטה
הפלאנגות.״
אפרת . :אתם, צה״ל ! ״

זכרין

:״לא מהצבא, מהמוסד.״

מאוחר יותר נחקר רל״ש הרמטכ״ל על
הפגישה שנערכה ביום שישי בשעות אחר-
הצהריים במטה הפלאנגות, אחרי שאלוף-
הפיקוד הורה להם להפסיק את הלחימה.
כ רין ז ״היית בתחילת הישיבה ז״

קי ב לו

טרקטור,

על״פי

בקשתם.
ביו ם שי שי בבוקרהורהלהם
אלו ף ה פי קו ד ״ ל ע צו ר ״ והםחד לו

ביו ם שי שי א ח רי -הצה רי יםביק ״אישו
הפדאנגותמהרסטכ׳ 7
שור ״ להמ שי ך.
ה אי שו רהזהניתןלהם, ו כל ל
הגדרהמדוייקת שד המשךפ עו ל
ת ם: ל א עו ד ״ לחימה ״ אלא ״ניקוי
וטי הו ר ״.

הרמטכ׳ 7
הור א ת
על־פי
הי ה עד הפלאנגותלצאתמהמחנ
ותכשבת, בשעה 5כבוקר.
ע ד־פי הוראתצ הי 7לאהוכנסו
תיגבורות שד הפלאנגותלמחנות ־
ה פ לי טי ם.

זכרין . :כן. הם (הפלאנגות) דיברו על
זה שהלחימה הסתיימה. הם סיימו את
ההצטברות של העדויות מעלה שורת
הלחימה במחנות-הפליטים. הם דיוחו על
שני הרוגים, ועל פצועים. הם טענו שיש -שאלות :
לחץ של האמריקאים לצאת מהמחנות, אבל
• האם יש איזושהי משמעות ממ שית
הם רצו להישאר, והרמטכ״ל אישר להם
— ולא ס מ אנ טי ת גרידא — ל א מירה
להישאר בשטח עד שבת ב* 5בבוקר.
כרק . :מה פירוש הרמטכ״ל אישר להם
להישאר, לאיזה צורך ז״
זכרין :״אני זוכר שאישרו להם עד ,5
חה לא למטרות לחימה. אחרי לחימה
יש שלב של סריקה, טיהור וניקוי.״

החוזרת ונשנית שהפלאנגות לא היו תחת•
פיקוד של צה״ל, אל א רק ״ מתו א מות״
איתו ז
• האם ביצעו הפלאנגות בדרן־כלל
א ת משימתן, כפי שניתנה להם, אך רק
״חרגו״ ממנ ה, או ״הגזימו״ ,כלשונו של
אלוף הפיקוד ז

השופטים הראו בשלב זה לזכרין סיכום
של מה שנאמר באותה ישיבה. זכרין
אישר את הכתוב בו. אך טען שחסר
החלק שבו מדובר על. הפסקת לחימה״
ומעבר לשלב שאחרי הלחימה.

• למי כדיוק חיו הפלאנגות כפופות,
אם לא לצה ״ ל! ישירות ל שר-הביטחון
או לאד ם שפעל מטעמו ז ל מו סד ! לממי-
של הצבאי ז לשג״כ ז

כרי! :״האם דובר על אפשרות של
תיגבורת, החלפת אנשים, ד׳ספקת תחמו שת

• מי היה זה שהחליט כי הפלאג־גות
יוכלו להישאר ב מ חנו ת עד לשכת
ב״ 5בבוקר זהאם היה זה הרמטכ״ל,

נשחקצי]ים מעירים שהפלאנגות דא היו
..כפופות־ לצה״ל אלא רק..מתואמת ד
אי תו, למה הו 1בזיון ן מתנוונים?
זכיין :״דובר על סיוע לוגיסטי. תרו פות,
אמצעי חבישה. רופא של העוצבה
טיפל בפצועים שלהם.״

או שהוא מילא א חר פקוד ה של מישהו
אחר, כשנתן לפלאנגות אתה הי תר ה מבוקש

כ הן :״דובר על טרקטורים ז הם אמרו
שהם צריכים טרקטורים. ולאיזו סטרה ! ״

מסר מהאמ רי ק אי ם

זכיין :״לא זוכר לאיזו מטרה אמרו.
הרמטכ״ל אישר להם טרקטור. בזמן הישי בה
הוא אישר טרקטורים. אך כשיצאנו
הינחה לתת אחד בלבד.״

פקיד קנת
דיווח דזזדך־ריסצב

לערבאתישראלבנעשה. שו ב
ו שו ב ה עי דו ה פו לי טי קאיםוהק צי ני
ם כי הפלאננותלא היו ״ כ פו פי ם•
לצה ׳ 7אלארקפע לו ״ בתי או ם ״
עי סו, כאשרה כוונ ד, ברורה: להפ חי
ת ככל האפשרס סי דתאח ריו ת ה
של סמשלת ־ישרא לי דסעשההטבח.
בחקירתו של ראש־לישבת־הרמטכ״ל ני סו
השופטים כהן וברק והאלוף אפרת
לברר נקודה זאת. הם עשו זאת בכמה
הזדמנויות.
אפרת . :האם משימת צה״ל, כפי
שניתנה. כללה משהו על מניעת מעשים
נוראים, או לשון אחרת, למנוע מנוצרים
לפגוע במוסלמים!״
זכחין . :לא זוכר •אם אמר את זה
כשהינחה. הרסטכ״ל הורה לאבטח האגף
לביות מחנות־הפליטים. הכניסה לשם רק
בשלב בית ...פעולה במחנות־הפליטים לא
בשלב זה. קודם צריך לשכנע הפלאנגות
לערוך גיוס כללי, ולסייע להם בכל מה
שניתן. משימת הפלאנגות תהיה מחנות
הפליטים, וזה על בסים הנחייה משר-
הביסחת ב־ 8בערב.״
ואחר כך, בתשובה לשאלת אפרת על
הפגישה של הרמטכ״ל במטה הפלאנגות :
זכרץ . :הם קיבלו בי צ ת את תוכנית

העדויות האלה של ראש לישכת ה*
רמטכ״ל, בצירוף עדויות שכבר נשמעו,
מעלות את התמונה הבאה לגבי הקשרים
בין הכוחות הישראליים והפלאנגות :
כמיסגרתהתוכניותה מי ב צ עי ד ת
שד כי בו שמערב כיי רותהוקצתה
סשיסהססויימת, או ״ תפקידסיד
ח ד ״ דפד אנ גו ת.
אתתפקידםזה הי ה ע לי ה ם
לבצעכשלבמ סויי ם, הו א ״ שלב
בי ת׳׳ ל פי גירסתו של ז כ רין.
כ די לבצעאתהתפקיד, שו כ נ עו
הפלאנגותלבצע ״גיו סכל לי ״.
הםנכנסולס חנו ת ־זהפ לי טי םכנ
תיבש הו כן להםו הו גדרלהם על־י
די צ ה ״ ד.
ק צין שד ה מו סדהישרא לי נשלח
למטההפלאנ גו ת.
ק צין שד הפדאנגות הי הכעת
בי צו ע ״ תפקידםה מיו ח ד ״ בחפ ״ ק
( חו ליית פי קו דקד מי ת ) שד צ ה ״ ל.
בעתפעולתם קי ב לו הפדאנגות
ס יו עבתאוחה, על־י די א ר טי לריה
ו על־י די מטוסים, מצה ׳׳ל.
לפלאנ גו תניתנו ״ ג בו לו ת גיז ר ה ״
כ לו מ ר, איזו רי םססויימיםשבהם
אפשר לי רותרקל כיוון ססויים.
הפלאנגות קי ב לו טי פו ל
מצה ׳ 7בעתפ עו לתם•

ר פו אי

(המשך מעניוד )33
הוויכוחים שהיו לי עם בגין, כל
אנחנו חברים טובים.

השנים

• עיתונאית טסויימת הגדירה
אותך כחסיד שוטה של ראש•
הממשלה..
כן, הדה בושם. אני רוצה להגיד לך,
שאין עוד אחד בתנועת החרות שיש לו
עבר.של חילוקי־דיעות עם בגין כמו שיש
לי. אני ליטאי, ואת יודעת את ההבדל
בין המתנגדים לחסידים.
אני בנשמתי ליטאי. אצל ליטאי אין
רבי, ולכן הוא לא חסיד. איני חסיד. היא
לא עשתה שיעורי־בית, העיתונאית הזאת.
אני יכול להגיד לך, מעולם כסגן־שר

אני רק 1בך אד,0

00 מלס
וען ולי

חסרונות ומעלות
לא אמרתי לבגין מה שהוא רצה לשמוע,
אלא רק מה שרציתי להשמיע. היו בינינו
תמיד ויכוחים גדולים.

• על מה התווכחתם?
לא על משהו סופי או על דרך. הייתי יותר
קיצוני ממנו, אבל לזכותו הוא מכיר אותי,
ויודע אותי. הוא מקבל בהבנה את זה
שאני מתווכח. בכל אופן, הוא אף פעם לא
כועס או מקבל אותי כמו אחד שמנדנד לו.

• ואתה כועס?
אני רק בן־אדם. גם שלאחרונה מתארים
אותי בפרצוף צוחק, לא תמיד כשאני מחייך
החיוך הוא מצל הלב. אני רק בן־אדם, כמו
כל בן־אדם.יש לי חסרונות ומעלות.

• אגב חסרונות• כדיעבד, אינך
סכור ששגית כאשד הסתייגת מתיקון
בחוקי האזרחות ולכן הכריחו
את הדרוזים לקכל תעודות־זיהוי
ישראליות?
לי יש השקט׳ .אני בעד החלת החוק
הישראלי על יהודה, שומרון, עזה והגולן.
כשאני פעלתי.למען תעודות־הזיהוי לתו שבי
רמת־הגולן, זה רק היה חלק מהעבו דה.
אני הרי בעד זה שיחלקו תעודות-זיהוי
גם ליתר.

• הפעולה של החלת החוק הישראלי
בגולן ושל חלוקת תעודות־זיהוי
נכשלה..
מי אמר שזה נכשל ז

^ פני עדותו ׳שיל זכרין, נשמעה עדותו
/של איש מישרד־החוץ, אריאל קנת.
לדבריו, ביום שישי אהרי־הצהריים פנו
האמריקאים אל נציג מישרד־החוץ בביי רות
ותבעו שיעביר לממונים עליו בירוש לים
את מה שנודע להם על המתרחש
במחנות. הנציג עשה זאת, וקנת קיבל
את ההודעה. הוא העביר אותה אל הממונה
עליו, מנכ״ל מישרד־החוץ, ועל-פי הו ראתו
של האחרון, אל חדר המצב במיש־רד־הביטחון
בתל-אביב.
השאלות הנשאלות כאן הן אלה :
• האם הועברו הידיעות של ה אנ ד
ריק אי ם לידיעת שר־החוץ עצמו ז
• האס הן הועברו לידיעת שר־הביטחון

• האס הן הועברו לידיעת ח־רמטכ״ל

• א ם לא — מדוע ן
• א ם כן — מה עשה כל א חד
ואחד מהם, לגבי הידי עו ת!

מיו ם לידם, מ ש בו עלש בו ע, נחשף
טפח נו ס ף שד האמת עד סהשה
תרחשכצברהוכשאתילא. פ ה
ושםנותרותתמיהותוסתירות כין
דבריהםשלע די ם שוני ם, שכל
אחדמהםמנסהלה צי לאת עו רו.
ועדתהחקירה, שנראה כי היא
עדשה ע בו דהרבהוסאוסצת, או לי
תו כללהשיב עד חדקממאותהש
א לו ת ש הו ע לו כ אן, ותקבע גו ר ל
אנ שי םומערכות.
דבר יאחד נוסף הולך ומתבהר: כמעט
לב העדים שיקרו לוועדה — מי במעט,
מי בהרבה ומי בהרבה מאוד.

• היתה התקוממות, היתה
שביתה. הדרוזים סירבו לקבל
תעודוודזיהוי ישראליות.
אבל החוק הוחל, וכשאני אומר ארץ-
ישראל כולה, אני לא יודע שנתקל ב קשיים
ז אני יון־ע. בהתאם לאמונתי, כדאי
לנו להיאבק כדי להשיג את המטרה. כל
אורך הדרך של הציונות רצופה בקשיים.
אגב, גם זה היה מאוחר מדי. היינו צרי כים
לעשות זאת תיכף אחרי ששת־הימים,
וכמה שיותר נחכה יהיה יותר מאוחר.

• אתה אדם סימפאטי, טוב
לב. יש לך נפש רחבה ואתה או הב
אדם. אך יש לי הרושם, שה אדם
שאתה אוהב הוא אך ורק
יהודי — כל האחרים אינם נחשבים
בעיניך.
זה לא נכון ! אצלי יש קדושת־האדם. את
יודעת כיצד דואב ליבי על אותו יהודי
הישן בתחנה־המרכזית במינהרה! את יו דעת
שאין לאנשים בתל-אביב איפה לאכול
מרק חם, את יודעת מהו המצב בבתי-
הסוהר?
מאשימים אותי שאני רוצה להפוך את
בתי־הסוהר לפנסיון. אבל האסיר גם הוא
בן־אדם, וזה לא עניין פוליטי. זה עניין
של הבנה לנפש האדם. הפילוסופיה שלי
בחיים אומרת, שכל אדם הנמצא למעלה
לא יודע לאן יתגלגל. היום הוא עשיר,
סחר הוא עני. היום הוא חבר־כנסת עם
הרבה תהילה, מחר הוא בבית־אבות, סני לי,
מיסכן, ואתה חושב לך זהו האדם ש הטיל
מורא!
זו הפילוסופיה שלי בחיים.

העולס הזה 2359

והשד(,

הבורסה

מאת מאיר תדמור

הגס עד ההנפקות
קודם כל׳ המפולת שכולם אסרו שתבוא לא באה. היו סתם
ירידות חדות׳ שהפכו למחרת למנוף לעליות שערים חדות,
שהחזירו את רמת־השערים של רוב המניות לזו של לפני
הירידות. תופעה זו מסבירה מדוע כאשר יש כסף בכמויות
עצומות, הלוחץ על השוק ולשוק זה אין אלטרנטיבות׳ למרות
רמות השערים המנופחות — ימשיך השוק לנוע כלפי מעלה.
שאלו אותי עד מתי? עד הירידות הבאות שתבואנה אולי, בשל
אירוע שמחוץ לבורסה, וכרגיל !באדיבותו של שר־האוצר או
אחד ממקורביו״
היום נעסוק בהנפקות של הבנקים, בהחתמות־יתר, ובהיטל, או
מם על העודף שבין ההזמנה להקצאה בפועל. תחילה צריך
לומר מיספר מילים טובות על שר־האוצר — אם אומנם הרעיון
של המס החדש הוא שלו — ותיכף נבין גם למה.
היקף ההנפקות הבנקאיות יהיה כ־ 10 מיליארד שקלים.
החתסוודהיתר, על־פי ניסיון השנים הקודמות, היו פי , 10 כלומר
כמאה מיליארד שקלים. על עודף ההזמנה, כ* 90 מיליארד שקלים,
מוטל מס בשיעור של שני אחוזים, שהם 1800 מיליוני שקלים;
זז הכנסה נוחה ונקיה לאוצר המדינה, וזה בנוסף להכנסה השוטפת
של היטל־הגליל בהיקף של 400 עד 500 מיליוני שקל לחזדש.
עד כאן הצד של האוצר. עכשיו נעבור לצד של הבנקים.
נניח שהזמנת מהנפקה של בנק ב־ 100 אלף שקלים (מיליון
ליתת) .על־פי ההנחה של החתמה של פי . 10 תקבל מניות
בערך של 10,000 שקל מהזמנתך. על יתרת 90 אלף השקלים
תהיה חייב בתשלום מס של שני אחוזים, שהם במיקרה זה 1800
שקלים. כדי להשיג את 90 אלף השקלים, שהיוו את העודף
על ההקצאה, מכרת ניירות־ערך אחרים בסכום זד״ וכמובן שילמת
היטל של״ג בסך של שני אחוזים, שהם שוב 1800 שקלים (ואם
לקחת אוברדראפט הוא עלה לך לפחות חצי אחוז ליום) :כאן עוד
לא נגמר הסיפור. יש גם עמלות של הבנק, נניח אחוז נוסף,
שהם 900 שקל נוספים.
מחשב נווסח
המילה האחרונה בשטח המחשבים ה ביתיים
הוא המחשב לענייני בורסה. המח שב
החדש מיוצר על־ידי חברת קולקו
האמריקאית, וקרוי קודקוויזיון ואינו אלא
מערכת של מישחקי וידאו ביתיים לצרכים
רציניים. המערכת מסוגלת לעבד נתונים
ולהציגם באורח גראפי על פני מסך
הטלוויזיה הביתי בשלל צבעים. כך ל־

וככן, לסי שעושה חשבון, אתה חוייבת 3־41x10
שקלים, כדי לקכל מניות חדשות וסכריקות כערך שד
10,000 שקלים ; כמילים אחרות ההנפקה תעלה 450/,
מההקצאה. אז לסי אתם חושבים יש כעיה ! לבנקים
כמוכן.
כדי להקטין את ממדי הבעיה, מציעים הבנקים חלק גדול
מההנפקות בדרך של זכויות לבעלי־המניות. אבל גם כך נשארת
הבעיה בעינה, לגבי אותו חלק המוצע לציבור כולו. עד היום
לא נמצא פיתרון שלם. אבל כבר עתה ברור שלא כבשנים
קודמות, יעשו הבנקים ככל יכולתם להקטין ולווסת את היקף
ההזמנות, כדי להגיע להחתמת־יתר קטנה ככל האפשר. אבל
לא רק זה. המחיר שבו יוצעו פניות ההנפקות החדשות יגלם
בתוכו פרמיה, שתקזז חלק מהמס החדש.
!ואולי עוד מילה אחת. אם מנהלי הבנקים חושבים שיאפשרו
להם להפקיד באוצר חלק קטן יותר מתמורת ההנפקות לעומת
השנה הקודמת, הם טועים . .ההיפך הוא הנכון.

בין מניה למניה, אפשר לשחק בפאק־מן
ומישחקי וידאו אחרים. מחירו של המחשב
בלי הקסטות הוא כ־ 190 דולר בלבד.
של רובינשטיין
ישראלוס, היא חברה מעניינת. קודם כל
היא, או ליתר דיוק המניות שהנפיקה,
נסחרות בבורסה. דבר שני הוא: הבעלים;
1570 מהמניות הם בידי בנק טפחות,
2870 בידי חברת אזורים 1770 ,בידי
רובינשטיין ושווד 1570 ,בידי שיכון עובדים
והיתר בידי הציבור.
נו, אז מה כבר כל־כך מעניין? לאח רונה
פורסמה ברבים עיסקה בלתי רגילה

מוחיר ההדב ק ה
מי שסבור שלצאת בהנפקה הוא עניין זול — טועה.
מה קורה אם לא מאשרים הנפקה? לא קורה. אבל את המחיר
צריך לשלם. הנה, למשל. מתברר שלהדפים תשקיף להנפקה
ב־ 4500 עותקים, עולה שניים וחצי מיליון לירות. מתוך מיספר
זה מקבלים כל אחד מן הבנקים הגדולים: בנק לאומי ובנק
הפועלים 1000 עותקים, בנק דיסקונט ,600 בנק המזרחי והבנק
הבינלאומי 250 כל אחד, מוסדות פינאנסיים, הדשות לניירות־•
ערך והבורסה את היתר. עורך־הדין מכין ההנפקה גובה גם
הוא סכומים הנעים בין שלושה ל־ 30 מיליוני לירות, הכל
בהתאם להיקף ההנפקה.

ויגדנישמו:

ת מיכה
ב או ר ח
טילפן אלי אחד מחסידיו של אליעזר
פישמן וקבל על כך ששיבשתי את ראשי
התיבות של אתא; לעניות דעתו, ראשי
התיבות הם של אליעזר (פישמן) תומך
אזרחים. וכל כך למה? משום שהוא מרים
את שערי־המניות שלו באורח עיקבי
ונותן לחבר׳ה להרוויח; עד מ תיז עד
להקמת הקבוצה החדשה של אליעזר
תומך נופלים.
לזכותם של ריגר ופישמן ייאמר, שכל
מניה שבנק הפועלים מוכר, על פי עצתו
של אליהו (קוז׳אק) בן־עמרם, המישנה
למנכ״ל בנק הפועלים, עולה במהירות
מסקררת.

כך למשל הם סכרו את ״פועלים
השקעות״ 3־ 2300 נקודות ואחרי
חודש עמדה !המניה על 4000 נקודות•
דכר דומה קרה ל״הסנה״,
הכנק מכר 3־ 1300 והיום המניה
עומדת על .3300 ככורסה שואלים
מהו הסוס ה 3א• ותאמינו או לא,
יהיה כזה.

משל, אפשר לקבל תצוגה גראפית של
התפתחות שערי כל מניה הנסחרת בבור סה
של ניו־יורק ופרטים מעודכנים על
כל מניה.

הע 1״ 1י

לקראת סוף השנה מציע לי אחד ה מבצעים
לערוך חידון, מי מריץ איזו מניה
ומיהו מריץ המניות הכי-גדול בבורסה.
הוא גם מציע שפישמן יחלק את הפרסים.
אגב, התואר של השנה מגיע לשאול רח מים,
הקבלן מבאר־שבע, שמכר את כל
מניותיו בסהר לקבוצת פי־בי בעיסקה סי בובית
והרוויח בסכה אחת כמאה מיליון
שקלים. צוחק מי שצוחק אחרון. האחרון
הפעם היה באמת שאול רחמים.
אי־אפשר לסיים מדור זה הפעם, מבלי
להזכיר שזהו המדור האחרון שיעסוק
בקבוצת ריגר פישסן, עד להודעה חדשה.
ועוד משהו: מגיע לי משהו על יחסי
הציבור הטובים ואולי גם היעילים, שטרח תי
לעשות לקבוצת ריגר־פישמן ; הגיע
הזמן שיזמינו אותי לקפה עם עוגה ו יביאו
איתם תמונת פספורט, שאותה אני
מתחייב לפרסם במדור זה.
הרדיו נגד הסגניות בקול ישראל החליטו לחנוק את הבורסה.
לאט, בלי שיכאב ובלי שירגישו. למשל:
ביום ראשון לפני שבוע, כשהיו הירידות
הגדולות בשערי המניות וחצי המדינה
היתד. דרוכה לשמוע מה קרה בבורסה,
סיפרו למאזיני בחצי היום, בין השעה
1בצהריים לשעה ,2במשך 11 דקות
מלאות, על ...מבצע נקיון ברמת־הגולן.
לא בטוח אם הצליחו לנקות את כל הרמה,
מה שבטוח הוא שלא נשארה אפילו חצי
דקה לדיווח מהבורסה.
סי שסבור שזה מיקרה, טועה.
סי שממונה בין היתר על יוסן־הצהריים
ברדיו הוא עימנואל הלפרין, שהבורסה
בעיניו היא לפחות מוקצה. ואם כך, אין
גם צורך לדווח ממנה ועליה. זה שהבורסה
היא מעניינם של מאות אלפים מן המא זינים,
זה אפם לעומת טעמו של הממונה
על החדשות, וכרגיל קובע הממונה, שאת

קברן רובינשטיין
הזהב של גיל הזהב
שנעשתה בין ישראלוס לחברה׳ב שם גיל
הזהב. ובכן, חברת גיל הזהב שבבעלות
רובינשטיין, מכרה שטחים לצרכי מישרדים
לישראלוס בבניין שביד־אליהו. העוקץ
בעניין של בעל העניין, שקשה היה למכור
שיטחי מישרד בבניין זה, עד שבעל עניין
הציע את השטח, והוא אומנם נקנה.
קשה להניח שאלה היו המישרדים הטובים
בעיר! רצוי להניח שהם יתרמו לפיתוחה
של יד־אליהו, וגם זה משהו.

ועוד הערה: בתשקיף ההנפקה
של ישראלום נאסר, ש״לכעלי המניות
אץ כוונה לסכור חלק משמעותי
סמניותיהם כחברה, לאחר
ההנפקה״ .אז אם אין כוונה, אין
זה אוסר שאסור למכור. ואומנם
רובינשטיין, שהוא בעל עניין, מכר
תוך 00 יום ממועד ההנפקה 200
אלף שקל ערך נקוב. עכשיו חיפשתי
במילון מה זה משמעותי .€
לא מצאתי. על כל פנים, כתקדים
זה עובד יפה.
מישהו גם טרח להזכיר לי שרובינשטיין
היה זה שנלחם שנים ארוכות בחברת
נאות אביב שבשליטת מישפחת מטלון,
על שעשתה עיסקה בין בעלי עניין.

שכרו אגב, הוא מקבל מקופת-המדינה.
ואם תרצו — מאגרת הרדיו.
אני מציע לכל שוחרי־הרדיו לשגר
מיכתבים להנהלת קול ישראל בירושלים,
לפטר את האדון הלפרין, אפילו הוא קרוב
של ראש־הממשלה. אני בטוח שידאגו לו,
והוא יוכל לשרת אחר כבוד כפישנה
למנהל לישכת העיתונות הממשלתית, ולת לות
את התמונה של עצמו בכותל המיזרח
של מישרדו. שם גם יוכל להסביר, בין
היתר לכתבי־החוץ, מדוע הבורסה של
תל-אביב אינה מעניינת אותו בכלל.

עורך הלפרין
תמונה של עצמו

ואם כבר רדיו, אז למה לא, גם
טלוויזיה• התוכנית ״מהץ להץ״
הלכה לעולמה. ראש ה״דסק״ הכלכלי,
אלישע שפיגלסן, עדיין מקבל
משכורת. עבור מה? תשובות לשאלה
מעניינת זו אפשר לשלוח
לסנכ״ל רשות־השידור, יוסף לפיד.
הוא כטח יודע את התשובה.

_ _ 713

ספ 1רט כדורסל אמריקאים הביתה !
שמועות עקשניות על גירושם של כדור־סלניה
האמריקאים של הפועל תל־אביב
נופצו כבר בתחילת העונה בליגת הכדור סל.
המנהלים,
המתוסכלים מסכומי הכסף ה אדירים
שהושקעו ברכש האמריקאי, הת חילו
לחפש פי ת רון. כל הפסד נוסף של
הקבוצה חיזק את ההחלטה שיש להציל
מעם מהכסף שהובטח לשחקנים. אחרי
כל-כך הרבה הפסדים, הרי שעם האמריק אים
או בלעדיהם זה היינו הו.
קשה להוציא מפיהם של מנהלי הקבו־צה
כמה בדיוק שולם לכל שחקן־רכש אמ ריקאי.
השמועות טוענות שכוב פדיי־שר,
עלה להפוטל תר־אביב כ־ 35 אלף
דולר, ג דל ראמזי עלה כ־ מ אלף דולר,
קני לבנוכסקי שאיכזב פחות מכולם,
עלה רק 20 אלף. לבון מרסר קיבל 24
אלף דולר, ואנדי דוקר כ 15-אלף.
אחרי ההפסדים והביקורות הקשות של הם
זכתה הקבוצה בשבועות האחרונים,
אסר מישהו בהפועל שאין מנוס מעריפת
ראשים טוטאלית. הפעם לא יהיו אלה רק
השחקנים האמריקאים, אלא גם ההנהלה,
ואולי אף המאמן, שלא יוכל כנראה לחבו רת
העסקנים הנושפת ללא הפסק בעורפו.
קשה לדעת מה קורה עכשיו בהפועל.
אנשי ההנהלה מתכנסים כמעט סדי יום,
מחליטים החלטות, ולמחרת חוזרים בהם
ומחליטים החלטות חדשות. חוסר־היציבות
והאיומים הנשמעים מכיוון ההנהלה מש פיעים
גם על השחקנים על המיגרש .״אין
ביורו וגד

של אוהדי הקבוצה, שמצבה בטבלה הידר דר.
במשך שנים נחשב מלמיליאן לפלך
הבלתי מוכתר של האוהדים. תמורת ההע רצה
שהעניקו לו, היו לאוהדים גם הרבה
ציפיות. הם קיוו שיתנהג ככוכב ולא
כבן־תמותה רגיל.
השבת הם התאכזבו בהתנהגותו. הם
באו בהמוניהם לפיגרש ינזק״א והיו משוכ נעים
שסוף־סוף יחזו בביצועי השלישיה
הוותיקה והאהובה עליהם ביותר — יוסי
מיזרחי — דני נוימן — אורי מלפיליאן.
הטלוויזיה מנהל מהדקת הספורט אלרואי

^ נהלה החדש של בית׳׳ר ירושלים,
י יוסי אלבוים, החליט השבוע להפגין
סגנון ניהול חדש: סגנון המדיניות הקשוי
הרגילה, נוסף גם הסיגנון התקיף של המ חה.
נהל
הירושלמי.
אלבוים מונה לא מכבר במקום יוסי
ז׳רז׳בסקי, אחרי משבר שעברה הקבוצה
וההנהלה.
הראשונים שנתקלו בסיגנונו החדש של
המנהל הטרי היו דווקא אנשי הטלוויזיה.
אלבוים דרש ממנהל מחלקת הספורט
^ יג ר ש ימק״א הישן מעודד ״התפל של
הטלוויזיה, יואש אלרואי, לערוך סיס־
• * חדות״ .יוסי אלבוים, שהחליט לבער
דר זיהוי של צוותו שבא לסקר את
את נגע ההסתננויות למיגרש, מצא ל המישחק
במיגרש ימק״א. כל איש צוות
נכון להפגין את מדיניותו דווקא כלפי
נאלץ לעבור בדיקה מדוקדקת.
צוות הטלוויזיה, שלטענת אלרואי ״- 95 קומץ אנשי הטלוויזיה.
אחוז מהם עובדים בספורט בעל־כור־כתוצאה
מכך החלים אלרואי שאם לא
חם, ומישחקי הכדורגל בכלל לא מענ רוצים
— לא צריך, והעביר את צוותו ל-
יינים אותם״ ,סובלים מהתנאים הקשים ש איצטדיון
בלומפילד התל־אביבי. שם לפ בהם
הם נאלצים לבצע את עבודתם
חות לא נכנסים לאנשיו לעצמות. שם גם
ומהאווירה הבלתי־נעימה סביבם. עמדות
קלטה השבוע עין המצלמה מנה גדושה
הצילום, מוצבות בתוך הקהל, המגלה לע של
שערים, ולמחלקת הספורט של ה תים
קרובות עוינות המתבסאה בקללות
טלוויזיה היה מה להראות לחובבי הספורט
וביריקות. ועכשיו, בנוסף לאי הנעימות
בתוכנית במבט ספורט במוצאי־השבת.
התרגז והעביר את הצוות

בלומפילד יותר טוב

מיקרה שהקבוצה תפסיד. תוכנית חירום
זו היתה מרוששת אנשים רבים, ולא רק
את הקבוצה.

כדו רגל
1לונדד,אן
האוהז-מ 1גד מ
אדרי מלמיליאן, כוכבה של בית׳׳ר
ירושלים, הפד לאחרונה מקור תיסכולם

אד אבוי. מלמיליאן, כוכבם הזוהר, הש קיף
על המיגרש ממרומי מלון המלך
דויד. הוא ביטל את השתתפותו בטענה
שהוא פצוע. זה היה הקש ששבר את
גבם של האוהדים, שלא היו משוכנעים
בצידקת פציעתו.
שחקן פצוע יושב תמיד על ספסל המח ליפים
ומעודד את קבוצתו. מלמיליאן חרג
מכל הנורמות המקובלות, וזה הרתיח את
דמם של האוהדים.
הטרוניות והקללות לא איחרו לבוא:
״אורי בן־זונה, כבר שלוש שנים הוא •הד
רס לנו את הקבוצה!״ צעקו ביציעים.
האוהדים התלוננו מרה על שמלמיליאן
לא היה מוכן להקריב את עצמו למען קבוצתו׳
ועוד במישחק החשוב כל כך — נגד
הפועל תל־אביב, והדגישו ש״שחקני נש מה״
כמו שייע פייגנבאום או שלמה קירט
מוכנים להקריב את בריאותם ולשחק חרף
פציעותיהם.
שיט גלשזי ב״ם ס!ף
בפעם הראשונה בתולדותיה תארח עי ריית
אילת את אליפות ים סוף לגלשני־רוח.
עיריית אילת תפסה סרספ על האי רוע
והחליטה, ביחד עם עוד כמה גופים,
לערוך את האליפות במקביל לפתיחת ע ד
נת התיירות של אילת• אך אסון צור
ביטל את החגיגות ורק האליפות נשארה.
התאחדות נלשני־הרוח גילתה השנה יוז מה
והזמינה אלופי גלישה ממדינות שונות,
שיטלו חלק בתחרות. יהיה זה אירוע
בינלאומי שישמש חזרה כללית לאליפות
אירופה שתערד באילת ב. 1984-

את מישחקי המחזור השמיגי של הליגה
הלאומית והארצית, חוזים השבוע מאמן
קבוצת בני־יהודה תל־אביב, שלמה שרף,
ומאמנה של מכבי יפו, ניסים בכר.

שרף

מישחקי הליגה הלאומית והארוגית

כדורסלני הפועל תל־אכיב מנפים לחסום את דורון ג׳מצ׳י
כל יוס החלטה חדשה
להם נוח לעמוד במילה שלהם,״ אסר
השבוע אוהד של האגודה.

0 *1310 חיותם שד מכבי
אילולא הבליחה מכבי תל־אביב לעלות
לשלב הבא של גביע אירופה לאלופות,

היו מסתכמים הפסדיה בנ־ 200 מיליון
לירות נסו. מכבי בנויה על הכנסות גביע
אירופה, ולולא העפילה, היתה מתמוססת
מוראלית, ובעיקר כלכלית.
לאריה כרנוכיץ, גיזבר מכבי תל־אביב,
היתה סיבה טובה לחייד אחרי ה־מישחק.
ברנוביץ הכין תוכנית חליפית ל
הפועל
באר -שבע — מ כ בי יפו
ככר שרף

ב כר

בני-יהודה תל -אבי ב — הפועל כפר־סבא

הפועל תל-אביב — מכבי יבנ ה

מכבי נ תני ה — בית״ר ירושלים

הפועל ירושלים — הפועל רמת-גן

הפועל לוד — שימ ש ה תל -א בי ב

מכבי חיפה — מכבי תל־ אבי ב

מכבי פתח-תיקווה — הפועל יהוד

הכוח מכבי רמת-גן — הפועל פתח -תיקוו ה

מכבי רמת־עמידר — הפועל חיפה

הפועל אשקלון — הפועל בית -ש אן

הפועל תל-חנן — הפועל רא שה-לציון

בית״ר רמלה — בית׳־ר תל -אבי ב

דויד שווייצר ניחש נכונה ארבעה סישחקים ואילו נינו בר־גיג
ניחש. מיש ה סישחקים נכון.

העולם תז ה 2359

״אמריקן ספורטסוואר״בע״ח, יבואנים ומפיצים
בלעדיים של רנגלר בישראל.
רח׳ מדינת היהודים , 60 הרצליה פיתוח 46766
טל 58164,59871 .־.052

חזרה לתחילת העמוד