גליון 2366

העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 1 | ׳ טבת תשמ״ג5.1.1983 , מיספר 2366 76 עתודי0 שנה 47 המחיר 56 :שקלים (כולל
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 2 | וימריעקבסון
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 4 | בתמוד *ו *1ו~ דז לדדצד : מונסו6ווו>וד־ זזאזווו: ,- וידיאו־פיואסיס המונים מסתערים על הסיפריות ונשנו נגישנחת נבון הם עמדו להתגרש עוד לפני ש־נכנסו למישכן הנשיא.
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 5 | או שרים בכירים בממשלה. מ אי ר ש מי רלא יוד ח אם יפרוש, יציע ארידור את התפקיד לאהד השרים הליברליים. להערכת ארידור, שום שר ליברלי לא יהיה מוכן למלא את התפקיד.
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 6 | במדינה שד* ו*ו 1ד*ג חש?גנסס? 7הקרקע; ושל״ג הוכח גמימגע כושל, שלא הכטיח את־שזרם חג 7י7 הר-כנען התכסה בפעטה של ש־לג. צפת היתד. מנותקת. במקומות 4לג•נים הופסקו
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 7 | תישעה ״הוזחור -ומצבם נמצב נאשמים שאשמתם הונחה לנ אוו ה. ער מה מבוססת הגנתם? ^ צמי־הצבא ואנשי קוזילת״חסודיעיו | /למדו הפעם חיטג את חלק ח • ל ועדת״אגרנט. הם לא
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 8 | נוספת: ש הו א לא עשהלהפסקת הטבחאח רי שנו ד ע לו כי סתרה ־ שי םדב רי ם ח מו רי םבמח נו ת. בנקודה זאת סוען שרון, בי למעשה נודע לו על הסבח בשעה מאוחרת מאוד. אחרי
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 9 | :שן יך־-י . החיילי וגד הפולי טי ק אי (המשך מעמוד )7 ככר ביום הרביעי בשעות הבוקר והצהריים, אחרי מאורע מסויים שקדה אחרי שנהרג באשיר ג׳מאיל. ראש אמ״ן נכח ביום
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 10 | כישרונה את מעמדה כאשת־נשיא בתוכן אך כל זאת בא על חשבון דברים אח רים. לא בכל יום היא היתד. יכולה לקבל את פני הילדים, שחזרו מהגן ום בית־הספר. מול המצלמה נראו ארז
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 11 | הקרווח ימשיכו לדהור את הישנה החדשה חייבים להתחיל במעשה שכמעט היה ז ביום השישי האחרון של 1962 ניגש אליי מקור אינפורמציה ואומר לי בזו הלשון :״שמעת! קבוצה של
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 12 | ה בינל או מי מ חד ש בל ע די תאתהמ ענ קי םבת כניו ת ה חי ס כון וז ענ ק כז הלאתקבל באףבנקאח רי הבינלאומי הראשון מעניק בנוסף לריבית הרגילה 120/0מענק צמוד ומיידי
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 13 | במשך דור שד היהיר ה סו ל ס הז ה מפני ההתפוצצות שתבוא ־ אך קולנו נשאר בקול קורא במידבר העדתי המילים המודפסות בעמוד זה נראות כאילו נכתבו השבוע, געיקבות המהומות
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 14 | 1ד! 5י ״ך־ 1 1 העולים נ שפכז מהמ שאית כאיל! הי 1מיטען של זיפזיף >> יני בא להגן, חלילה, על הצעירים שציירו צלבי־י קרם וסיסמות בטיסה ״אשכנאצים״ בשכונות־הפאר של
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 15 | אנו מכבדים כרטיסי ישראכרנו גן קפה ייץ ופרופויי בייגן־יטקב״ טל 289289 .־03 ד ע תו ש ל ״ לו קו לו ס ״ ש הז מין או כ ל סיני הביתה... ׳יישפטהסץ 3 3האורן ע א לו בען
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 16 | ח כוון בפעם הראשונה החזקתי בידי אקדח כשהייתי בן .15 זה היה על גגו של בית בפינת הרחובות בלפור ואחד־העם בתל־אביב. הייתי אז חייל במחלקה מס׳ ,25 פלוגה ז /של ה*
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 17 | נוד־וע האדים החייב הג״נגיי מיבה ר״סר. איפה כ תב הנואם בכנסת את נאומו. ועל מי כותבים מילים ל שירי ילדים 1באולם־המליאה של הכנסת, העלה ח״כ המערך מי כאל (.מיקי״)
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 18 | ספים, ומדי פעם הוא מוזעק לשם להצבעות. אמר לו יעקר בי :״אריאל, מה אתה יושב בפינה ז תתקדם. לוועדת־הכם־ סים תשלח את הפרוטזות שלך.״ 8השר יוסף בורג מספר׳ שהוא מקפיד
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 19 | בלננים סאת דני אל ה שמי מה שרים החיילים המוצבים בלבנון ומה נתן בגין לעם־י שראל ח״כ מפ״ם יאיר צב,ן, אשר אף הוא היה באותו סיור, לא מפסיק להתרגש מביקורו שם. אחרי
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 20 | צלצללאמא, שתעבוד על אבא. טל־ ארויו * א1ט 1ביאנקי,יבן שאתה כי כך א 1הב. * חשוב לדוגת:מחיריהאוט 1ביאנ7ן י משתנים לפח 1תכוגמיים בחוד ש * משוב לדעת:חחיר• ר.אונו
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 21 | ראיתי את התכנית של דיסקונט ומאד נהניתי וז ת כניו חלצ עי רי ם: ע ד 18״ -ל נו ע ר. עו ״ ש -לחיילים .״ מעולה לסטודנט .״ דבש ״ -לזוגהצ עי
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 22 | הדיש ה1יכו־11 האנוש הקצר הזיכרון האנושי מדהים אותי, לפעמים, מבחינת מידותיו. כל־כך קצר, לעזאזל, כל-כך קצר. אני מדבר על כפר־שלם, כמובן, איך לא. איד אפשר לתת
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 23 | מכוזבים אתה ודאי רוצה להיות באילת... ואתה בודאי לא תובל להרשות לעצמך לא להיות במלון מם׳ 1בישראל: העוקדוניס פוסעי ביירות על ספסל ועדת״החקירח. £1131 למי שעוד היה
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 24 | הורוסהוס מרים בנימיני מזר החודש: להבין מה גורם לילדם להיות מיונה מתאחרים. אי־אפעור לומר עליו שאינו ממלא את התחייבויותיו. להיפך — הוא ניחן ברגש אחריות מפותח,
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 25 | תשבץ ה עו ל ם הו ה 2316)6 *א״ א בי גי ל ינאי מאוזן : )1כינוס, ועידה גדולה ; צ) ת־שוקה עזה ( ,3צ 10 זע בשבט ; )11 רעיון, דעה ; )13 בהמת משא 14 חיק ; )15 מדף ;
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 26 | בבנק טפחות /ו הו עלתה תקרת המשכנתאות לזכאי * כאופן משמעותי /וקבלת תעודת זכאות כבנק לכל הזכאים לסיוע בדיוד הזוגות הצעירים. לכל חסד הדיור. ולבודדים והחד מגיל <18
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 27 | מכחכים (המשך נועמוד )24 למשל, רעיון שאיש עוד לא חשב עליו׳ :אפשר להטיל את ה אחריות לדרכי־הגישה לכל מיפעל או בית־עסק על המיפעל עצמו. כי גם לך זה יכול לקרות. מינל
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 28 | סודהקסםשלפ רי הנעורים ״גו א רנו ד־מגדות האמזונס בברזיל ־ לישראל איך זה שד,ברזילאים הם עם שמח ומאושר ובריא ז איך הברזילאים מסוגלים במשך כל תקופת הקרנבל לרקוד
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 29 | תקשורת זה לא מה שהיה פעם: תקשורת זר. עצמה. זה טכנולוגיות מתקדמות, ציוד מתוחכם, מערכות מחשבים, מאגר של ידע מקצועי נרחב וצוותי הפעלה מיומנים. חברת ביפר אמנם לא
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 30 | נורית ש פי ר א, יושבודואש איגוד נשות השוטדים, שיצאה השבוע להגנתו של הקצין־היודור מכפו־שלם, מסנות 1ול ח״ה הקשים של אשת־שוטר! 1 ,משכורת הנמוכה והו ז״ם בצר
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 31 | ״ש ל׳ 1שמהשד שוטר!״ (המשך מעמוד )29 עצמו נחשב לשוטר י וצא ־דופן• הוא אוהב להיות שוטר. בביוזו אוסף של כלי־נשק מצמררים, על המדים שלו כמעט שלא נותרה פיסת״בד ריקה,
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 32 | לדים. נכון שהמשכורת לא מספיקה, אבל לא צריך לרדת לשפל המדרגה. * את חושכת שלכל שוטר מגי־עה אותה משכורת? הרי יש שוטרים העובדים כפקידים, יש שוטרים העובדים בתנועה
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 33 | כדאי!•׳ הזדרז!!! שרות החל לחודש כל תשלום הוא בשקלים ובתוספת מע״מ. רכישת המכשיר החל ב 270 מחיר השירות החל ב־ 6דולר לחודש בלבד. ניתן גם לשכירה החל ב־ 15 דולר
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 34 | סוך לרומאן וו מוסקווה? מאז אוקטובר 1982 נוהגים משקיפים אירופיים רבים לדבר על תקופה חדשה ביחסי סין העממית וברית־המועצות. אין ספק שמוסקווה מעוניינת בהתקרבות
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 35 | ?־׳י׳^י•י? ייי־יו בריכת שחיה פרטית,מגרש טניס בחצר 3 ,2 ,או 4חדרים. באיזור היוקרתי הנישא והיפה ביותר בנתניה, ליד פארק רחב ידיים ומול הים, הולך ונבנה פ ח״ ק ט
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 36 | אנשינו ב עו ל ם בם ד׳ז1ית מ י סט׳מרם: אריות!תקים ו9שזזז1ים ביחד במתם הוואעתנה הנערה הבלונדית היפהפיה החבוקה בזרועותיו של ג׳יי־אר אינה אחד מכיבושיו החדשים
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 37 | *111111 מל בלנחנדו: לתזחיו אח תחינו לבניה של ]>)300׳ שאור אזנאנוו: תגישו! נוגשת הידידות והנעורים הם התרופה שתחזיר את החיוך לפניה של סטפאני, נסיכת מונאקו,
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 38 | לטיפול בק שק שים צריך פינוק מיוחד שמפו פינוק+ו\ו אם יש לך קשקשים ...הם יעלמו יחד עם הרגשת חוסר הנוחות המתלווה בדרך כלל לתופעה. היום יש לך תכשיר יעיל ונוח
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 39 | גם לשירותים מגיע הסלון, חדת הילדים, חדר השינה והמטבח שבביתך, כולם זכו בוודאי לתשומת לב ולמאמץ לא קטן שהביא אותם למצבם הנוכחי. והשירותים? פה יש בעיה? לא עוד•
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 40 | כתר פלסטיק -החברה המובילה במגוון מוצרי פלסטיק בישראל כחול שובב את המראה הקורץ והשובבי בחרנו לעצב בכחול פטרול, משולב בגוונים של צהוב. התוצאה: חדר שירותים
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 41 |
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 42 | גם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...ו ילדים 1ה דבר מצחיק י 3חב גלו* ליורם ארידור שלום לד השר ארידור
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 43 | ישראל קיסר: א לי עז ר שו סטק: ג בי ולא מן: ״גם דשו־האוצו ש ״ש בא ר ץ 2 0 0״אמצעי־התיקשוות ילדים בבית־הספו!״ מ יקר יצו עת י״ מנסים לסכסך בינינו!״ אני כעד
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 44 | מה הם אומרים מה הם אומרים ...מה הם אוחרים ...נזה הם או דד בו רו בי ץ: דיור 1313 .־: צ 3יהב הן: ״מעורם דא היה שיא ״ הועי 11הוא ״וק ארבעה אחוזים נוח בנוסע ים!״
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 45 | נפרדי ם לקולנוע ) ו חיזיי ם היום נבר שומעים אותו בכל תחנת- רדיו ובכל תוכנית — מני מ רי הוא הפך מוכר, מושך וגם מבוקש. אבל מסתבר שבתחום הרומנטי הוא די־שמרני.
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 46 | ,מדידה בלום־ ן א1גילס אגי חייבת להודות בדבר אחד. הישראלים מעבר לים מספקים לי חומר ללא הפסקה. אני לפחות יכולה לומר מילה טובה על היורדים. קיבלתי טלפון
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 47 | אמא היא נסנתונית, אנא הוא וקדו, וה1ת היא גתנננת אופנה חוג לחליל והאב עובד בתעשיה הצבאית. זוריק, זלמן בעברית, דובר עברית במיבטא רוסי חזק .״מה שמוצא חן בעיניי
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 48 | במדינה הפגנות המרצה נעצר פע מיים בדרך־כ; 77 יצב פרוס; לדיון ע 7הדוכן בטכני מול תלמידיו. השבוע ה ניצב ע 7דרכן אחר 7נמו ד׳׳ר יוברט לו־יון ( )40 הוע לדין ביחד עם
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 49 | משי לו לד! מיספר טלפון. ת״ד 5139 באר־שבע, מיקוד .84151 סודיות מובטחת. אקדמאי, אשכנזי, מעניין ולא צעיר מציע תמיכה לאשה שתעשה לו ילד ותחזיק בו כשלה. ת״ד 21083
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 50 | הזנונים (1סתעוי 0על קאסטות הוויויאו -וניניהם 11 בד השכנות העדות ביותו -אורם ווב הסחורו נתינויות היא קלוקלת, משובשת -וגם בגונו ך* ן צצות כמו פטריות אחרי יתגשם.
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 51 | וידיאו־פיר־אטים המשך מעמוד )49 ;מרוויחים מכך הם בעלי הקא- <טות. איש־קולנוע הסביר, שיש הבדל !צום ביו סרם־קולנוע והסרט ה- ;וקרן בווידאו .״לפילם של הקול־וע יש
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 52 | במדינה הגליל עין צ־בגד״חבצ פון סוחר מערת שבדק את תנאי המעצר בתחנות״ המישטרה מזדעזע מממצאיו. סמיר מג׳לי. הוא סוחר מנצרת. ופעיל ברשימה העירונית חזית נצרת
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 53 | הזמרת הצבאית שהרגישה שאין זה מיקצש• ודאלה עו ש ה ח !ו סי לח, היא קנתה בדים, תיכננה את הדגמים, ומצאה חייט שגזר ותפר אותם עבורה. כך, לפני שלוש שנים. היא התחילה
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 54 | •ייצדני החליטה דשנות ניוון * * 111111 תיראי בדקט־קמיפה גזור היטב ותפור בקפידה, ** #11111 ששרווליו תפוחים, ושאותו מדגימה מיכל נלסון. בצירוף מיכנסי ג׳ינס
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 55 | ספר מעולה ארבעי ם שנות הסופר שהתא בד מעולם ה א תמול שעת ה ח סד של ה שירה ^ עגנו! בוחר נ שיא אמריקאי צוויג אחד מהספרים שריגשו אותי ביותר ביפי נעוריי, היה סיפרו
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 56 | כיבד הוא טיליו* את רכבות יהודי אוסטריה •אל כנסיית סטפאן וטשהרר לעולם כמעשה סיטלי זה את העם הנירדף, הסר־ ^ המולדת, מקללת הולתכדלזת וה שיגה.״״ תיאודור הרצל, היה
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 57 | וה היו• 091113 חו ה שורה גליון ״העולם הזה׳׳ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיד?, פירסם כונבת־שער שדלתמקדה בפפה־הדין של רואחי ד׳׳ר ישראל רודולף הפנתר. כתכת־השער
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 58 | אצלנו בריאות זה טבע ראשון ו 1א? 011£ + 6 0 ** 1 11א>011£י *£א 0א 06£ק הצמחיה והפריחה הרבגונית של הגליל העליון, האויר הצלול והנקי מכל פגעי הריסוס וזיהום האויר,
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 59 | עושה עבודה נקיה משווק ע״י מוצרי תכן חברה לשווק
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 60 | שידור צל״ג חדשות ללב׳זז־זז^בהוזז •• לעורכי השבוע — יומן אירועים, מי כ ה לי מו ד וחבריו, שהגיעו לשפל חדש של פחדנות וחוסר־כישרון ביום השישי שעבר. יוסן זה כלל :
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 61 | תוכויווו מו ע ר מו ת תועיות מומלצות בטלוויזיה הירדנית ב ט לוויוי ה הי שרא לי ת באותה עת אחד מעמודי התווך שי התיאטרון הסאטירי במצריים. מככבים: נאדיה יוטפי, פואד
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 62 | שרוו תעשיות מיזוג אויר בע״מ רמת־גן,רח־גלטד ,2פנת אבא הלל 12 אפשרלהשיג את העוגס גוה ביו שלי שי בערב, בתחנת * פ ד/ בי רי דהמירת 7׳מ* 5 חדש! יצא זה עתה ממכבש
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 63 | ר?,חיתח חולנית ושתויה, וגוו? ועננה ונעובת. הן סיתרו את התחננה שתלה בחר האחוזן בהולוזד ^ ום ג /פבט לחדשות. אליזבת טיילור בחברת אשת־הנשיא. כתבים פפטירים עליה
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 64 | ברוק שילדם שייכת לדור מתוחכם יותר. ניכר בה שיש לה אישיות משלה. היא קודם כל שחקנית ־זרק אחר כך ״כוכבת״. לליז טיילור, שבאה להביא לנו את השלום, היה שבוע גדוש
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 65 | ייא שכנז ר ב תי״ (המשך נדעמוד )12 תר לביטחון־המדינה.״ אולם דויד בן־גוריון לא אמר מהי המסקנה הנובעת מכך לגבי חייו הפרטיים של האזרח. יתכן וגם הוא חשש מפני גילוי
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 66 | בור בקיסריה. מנדו נהג למקום שבו הוס תרה שלי בחיפה, והם אמרו לה כי עומדים להעבירה למקום מיסתור בטוח בתל-אביב. שושן ישב במכונית מאחור, מגדו ושלי מלפנים. שושן ירה
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 67 | חדמ?מף?חמ5מיי* 7ורלנרע בולד ה קו מ די ה סינמטק 3״ 3״ סרדד ששת הסרטים הברזילאים המוצגים החודש בסינמטקים אינם אולי השמנת של הקולנוע הברזילאי, או הייצוג המושלם
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 68 | וי(ן1קין אישיים במלון אכדיה נערו נשף על שם הקדוש הנוצרי סילווסטר ביום החמישי, מחשש הרבנות. הכרטיס עלה 900 שקל לאיש — מחיר שלא הרתיע אף חוגג. המסיבה היתה
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 69 | סי דוו סטדהק דו ש הברקים הבזיקו, הרעמים שאגע תי להפסיק להצטער על שלא הצלחתי להגיע לשם. אורי ליפשיץ, שמואליק קראום וזוהר לוי נכנסו בקול ענות גבורה והוסיפו את
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 70 | !1ווח העיבה את הולבי־הוגל - נחו את חובתם ניני הקווש מבם של צ״ו תצייר יורם לוקוב חבש כובע־לבד שחור, ועומד כאן בפוזה של האנזפרי בוגארט. כמו תמיד, הוא מוקף
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 71 | יעונ מז עול עווטר (המשך מעמוד )31 באותה מידה הוא יכול היה להיהרג בלבנון. אבל לפרות שאני באפה פנסה להדחיק את הם חדים האלה, לא לחשוב עליהם, קשה לי לשכוח את השוטר
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 72 | הערכרי חתיכות של הצעירים. רבים מיגוש ויק כך כינו את קפה רוול בימי שישי בצהריים. שתי צעירות חוצות את הוזצר הגדולה, וזוכות למבטי נהגו לבוא לקפה לחפש הכרויות
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 73 | — מיקיר וכגטדח הזקנה ורזצע״רד. זמשו נזענזוד )63 ראה נרגש מכי ההמולה זזוא ומר שמעבירים אותה למחלקת ;ף־אוזך גרון לבדיקה יסודית. כד ם רצים למחלקה. על כיסא־גלגלם,
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 74 | מ־ העליל שזז צן ןי ד ה ויפדו יצאה בוכיה * היו בץ הראשונים להתיישב באלקנה. פאולפו של השופט דויד ילך. נ שי ם ^ ע ד היום הם מתגוררים עם שלושת ילדי־בוכיות אינן
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 75 | שיחווה נגרר 120 אדו דולו לפני שלוש שנים לא היו אנשי מכבי תל־אביב מוכנים להשקיע מיליון לירות ברכישתו של שחקן מליגה א׳. כיפים כ הן שיחק אז במכבי הרצליה, ומכבי
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 76 | תנו בכל קניה
העולם הזה - גליון 2366 - 5 בינואר 1983 - עמוד 77 |
חזרה לתחילת העמוד