גליון 2375

כ״ד אדר תשמ״ג9.3.1983 ,

מיספר 2375

שנה 47

המחיר 50 :שקלים (כולל מ.ע.מ).

היחסי

הרב

;בינלאומי

עלית שוב מחדשת: לראשונה בישראל ופל עם תאריך.

בתולדות הופלי יש לך
בטחון במאת האחוזים שהופל טרי.
עלית עשתה את זה. בשבילך. אריזת הופל י *
החדשה, הבלעדית לעלית, היא אריזה רב־שכבתית,
אטומה, שתפקידה לשמור על הטריות של כל שכבת ופלים. כל
שעליך לעשות מעתה, הוא לשים לב לתאריך שעל האריזה. התאריך
מבטיח לך טריות לאורך זמן. איפה עוד מפנקים אותך כך?

וימו־ יעקבסון טמיר

ניתן להשיג ב־ 3טעמים: לימון,וניל,שוקולד

11111(0 1 0 0 3הסידזו: ,

כו 31ת השעו־ האחוד״:

הנשק שד גוון

עונוה נגד ירדנה

הרכ הראשי הוא, המחליט למי
יוענקו כספי ק ח פרטית שהקים
סוחר־הנשק. כשעמד כיסאו של
שלמה, גורן כסכנה,
באו לעזרתו מרכוס
כץ ויהודה בן־מאיר
— אך לשווא

עופרה חזה היתה משועשעת לאד
רך כל התחרות. ירדנה ארזי היתה
מתוחה ונרגשת. זו הפעם השנייה
שהיא ראתה את המקום הראשון
חומק ממנה כרגע האחרון•
מה קרה מאחרי
הקלעים של תחרות
הקדם־אירוויזיץ?

סוסאוו׳ :אני מאמין

עיצאם סרטאווי
״אחרי הניצחון של כראמה, יכולנו
לראות את ישראל כמות שהיא, וכך
נולד הפיתרון של שתי מדינות,״ הכריז
באסיפה בלונדון.

העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל-אביב, רחובגורדה ,3טל 232262/3/4 03 תא-דואר ,136 העורך הראשי: אורי אמרי עורך
תבנית: יוסי שנון רכז מערכת: שלמה פרנקל עורכי כיתוב: תמי מוטוביץ
וגיורא נוימן צלמי מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי עורכת דפוס: אהובה
קורן ראש המינהלה: אברהם סימון מחלקת המודעות: רפי זכרוני המו״ל:
״העולם הזה״ בע״מ הדפסה :״הדפוס החדש״ בע״מ, תל־אביב הפצה :״גד״ בע״מ
מעל עמודי שבועון זה, שעורכו היה אז
אורי קיסרי. הוויכוח בוודאי יימשך.

סליחה, טעות בהגינות אמנון דנקנר הצליח בדבר אחד: הוא
יעורר ויכוח סוער על הבעייה העדתית,
או לפחות על הסטראוטיפים העדתיים. הוויכוח
סער בכל מקום, וגם ליד שולחן
המערכת.
במערכת העולם הזר• אין קריטריונים
עדתיים לגבי קבלת עובדים. קובעים הכישורים
האישיים בילבד. משום כך מעניין
להיווכח כי בעשור האחרון נוצר כאן מצב
של איזון: כמחצית חברי-המערכת הם
עתה ספרדים ויוצאי ארצות־ערב. במיני
הלה, אשר בראשה עומד אברהם סיטון,
יוצא־מצריים, יש שילטון מוחלט ללא־אשכנזים(
.אגב, בד בבד עם תהליך זה

בעת פגישתי האחרונה עם יאסר
ערפאת בחודש ינואר, פנה אלי עוזרו,
עימאד שקור, בן כפר סח׳נין בגליל. שקור
הוא האיש שהתיידד בביירות עם הטייס
השבוי, אהרון אחיעז. היתד. בפיו שאלה.
הוא הושמץ קשות במאמר במעריב, שבו
נאמר כאילו הוא מחבל המגיים סוכנים
באירופה. הוא שאל אותי מה לעשות.
אמרתי לו שאין בעיות. העיתונות הישראלית,
עם כל הבדלי־הדיעות שבה, היא
עיתונות ליברלית, ושורר בה חופש־הבי־טוי.
ההגינות העיתונאית מחייבת את כל
העיתונים להניח לאנשים, המותקפים על־ידם,
להשיב בצורת מיכתב־למערכת.
העולם הזה לא סירב מעולם להעניק זכות
זו למי שראה את עצמו מותקף על־ידינו
שלא־בצדק, ואני בטוח כי נורמה דומה
קיימת גם במעריב.
שקור, חניך האוניברסיטה העברית בירושלים,
ביקש דף מבלוק נייר־הכתיבה
שלי, וכתב בו־במקום מיכחב עברי בכתב
ידו.

וזו לשונו :

״קראתי בהתפלאות רבה...״
השתנה גם לגמרי שיעור הנשים במערכת
ובמינהלה. הן מהוות עתה רוב מוחלט).
היה על כן טיבעי כי דבריו של דנקנר
יעוררו בישיבת המערכת ויכוח נרגש. אך
הוא לא התנהל על פי מפתח עדתי דווקא.
בעוד שאני חלקתי על גישתו של דנקנר
(וביטאתי את דעתי זו במאמר ״יש לי
אחות!״ במדור הנדון בשבוע שעבר),
הסכימה עימו שרית ישי, שהיא בת למי־שפחה
ספרדית, יוצאת יוגוסלביה, שעלתה
ארצה לפני כמה דורות. את דעתה ביטאה
שרית השבוע בהקדמה לראיון שערכה עם
דנקנר, ושבו ניתן לו לבטא את דיעותיו
באופן חופשי (ראה עמודים 59־.)61
חברי־מערכת אחרים חולקים על דעו־תיה
של שרית ישי באופן חריף, ואני
מי^ווה שגם הם יבטאו את דעתם מעל
עמודי שבועון זה.
מאז תקף אריה גלבלום את המארוקאים
ר במאמר שפורסם בהארץ ב־ ,1949 ושהיכה
אז גלים, היה העולם הזה מעורב מאוד
בוויכוח זה. עניתי אז לגלבלום בחריפות

למערכת מעריב שלום,
קראתי בהתפלאות רבה מה שפורסם ב־עיתונכם
בגליון יום השניים בדצמבר
.1982
כוונתי לכתבה על מרכז המחקר הפלסטיני
בביירות, ואשר הוזכר בה שמי.
נדמה לי שאתם יודעים שבכל המסעות
שאני עושה באירופה, ולא רק באירופה,
יש לי הרבה מה לעשות, ואני עושה באמת
כל מה שיש לעשות. ואין בין כל
מטרות מסעותי גיוס סוכנים, ובמיוחד
במובן אשר משתמע מהשתמשותכם במילת
״סוכנים.״
על כל פנים, ניסיתי להתקשר — ומאירופה
— לידידי יחיאל לימור ממעריב,
וכשלא עלה בידי נאלצתי להביע את
הנ״ל בכתב באמצעות חברי מר אבנרי.
בכבוד רב,
עימאד שקור,
.18.1.1983
עד כ אן המיכתב. כאשר הגעתי ארצה,
שמתי אותו במעטפה ושלחתי אותו
באופן דחוף למערכת מעריב. כאשר עבר
יותר מחודש מבלי שפורסם, שאלתי לקורותיו.
גברת צעירה בשם רינה לוי, האחראית
למדור המיכתבים במעריב, הודיעה
לי שלא יפורסם, והחזירה אותו לי.
לא נותר לי אלא לבקש סליחה מעימאד
שקור, על כי הטעיתי אותו. הנורמות
הרגילות של הגינות עיתונאית, בכל הנוגע
למתן זכות־התשובה למותקפים, אינה
חלה בישראל על פלסטינים. שמם וכבודם
של אלה — הפקר.
מצטער, עימאד.

לבי אללא כנפיים
שד־׳הביטחון כמצה ארנס הוא חסיד שר פיתוח
מסוס ־הקרב הישראלי לביא, שהאמרי־קאיס
מתנגדים לו. אס יוחלט להמשיך
בפרוייקט באופן עצמאי, יהפוך המטוס
לגרוטאה עוד לפני שימריא מהקרקע.

ווה ויהודייה
חאם אחד מחיילי צה׳׳ל שהשתתפו
במילחמת־חלכנון הוא כנו של ערבי
שישב כזמן ההפגזות הישראליות
בנדירות הנצורה? __

משה

ארנס

הוא כעת יורשו
של בגין.

״ נ ד רוו מ סי ק ה
שלוח מיזו ד ח! ״
בראיון גלוי־לב לשרית ישי
מספר אמנון דנקנר על די־עותיו
נגד יוצאי ארצות־ערב,
הקריירה על שלו, ומצהיר :
״אני בעד אלימות
מילולית !״

..אנחנו דא
פחונים!״
יפתח שביט, שישב
כמשך 21 ימים ככלא
צבאי על שסירכ לשרת
כלבנון, מספר
על חוויד

תיו מא־
|> 1 ( 1חורי ה־חומות.

סג ר
כשפתח ג אזי חקק מיס-
עדה חדשה בתל-אביב, חגגה
כל הבוהימה. היום. אחרי
חמישה חודשים, היא נסגרה
בשקט.
״הכל בגלל
גרושתי,״
הוא אומר.

הפסיק לשדם
מותו של מרדכי (״שולטן
ישלם״) שולמן עורר מחדש
את הוויכוח הניצחי: האם
היה בריון א•
לים ומסוכן או
שיכור הכיב,
ציורי ועליז?

הקדם שלפני הקום פנינה רחנבלום ערכה הצגת
קדמ-קדם־אירוויזיון בבית־המי־חילקה
שפט,
הוראות
לעורכי
הדין ולשופט,
ויצאה מנצחת.

נ בי א
ד ש ונ ב ר
אהרון לוי הקים כת דתית
מחרה, קיבץ סביבו מאמינים
רבים, התפרסם ו...

ע 14/ 1111 כשהורשע נשכח. השבוע,
בעדות-שקר,
הוא נראה
שבור, חולה
וזקן•

מ דו די ם קגוווי ם: תשקיף כמדינה
יומן אישי , -על ארתור קסטלר
הנדון — רפולשיט
מה הם אומרים— פנינה רוזנבלוס,

אהוד מנור׳ חנוך חסון, אדווארד
קוץ /דניגור ואליעזר שמואלי 14
אגשים כלונים מיכתכים תשבצדפן
׳הורוסקופ
עולם חדש — הנשק שיהרוס את
העולם

העולם הז ה 2375

עוד בטרם נחת בלוד, התייצבה
מאחורי שר־הביטחון החדש
קבוצת עסקנים גדולה —
מתומכיו עד לפני שבוע של
שרון.
אריאל

אנשים כעולם

קולנוע — פסטיבל ברלין

דחל המרחלת
חלון ראווה
נמר של נייר _ יז׳י קושינסקי, 52 מילחמת־הלבנון, חדרים 3
זה היה העולם הזה שהיה 56 לילות ישראל 62 שידור 64 מיכחר שידורים בטלוויזיה 65 הישראלית והירדנית
אתה והשקל 67 ספורט

איי בי נתן

מוע>1דהמב דיי ל:

ספן־השלום אייכי נתן נסע לאתיופיה.

או ר כן־
אחרי פרישתו של השר יוסף בורג מן המירוץ
לנשיאות, יש למפד״ל מועמד אחר לתפקיד הנשיא.

תנגווןיף
ארנ ס
לאר צו ת ־ ה ב רי ת

זהו הפרופסור אפרים אורכך, ששמו כבר
הוזכר כמה פעמים כמועמד לתפקיד הנשיא.

ליברל !! בעדהר צו ג

להסגרהעצ מי ת

חלק מן הח״כים ומהשרים של המיפלגה הליברלית
שבליכוד יתמכו במועמדותו של ח״כ ׳ המערך,
חיים הרצוג, לתפקיד נשיא המדינה.

אשתו של ניסים אלסרץ היווה נוכחת
כעת שהסגיר את עצמו למיש•
טרה. שעה קודם לכן עצרו את שלד
שת אחיותיו בחשד סיוע לעבריין
נמלט, וכעיקכות זה החליט אלפרון
להסגיר את עצמו.
כעת המעצר, התפוצץ רימון כפרדס
סמוך לבית, והמישטרה עצרה
את אשתו של אלפרון כקשר עם
הרימון.
האשה שוחררה למחרת.

הסיכה: הרצוג הוא נציגו כישראל של
המיליונר הבריטי סיר אייזיק וולפסון,
שהוא ידיד של מישפחת המיליונר שאול
אייזנכרג. אנשי אייזנכרג כמיפלגה
הליברלית יתמכו כהרצוג.

שר-הכיטחון החדש משה ארנס ייצא
בקרוב לביקור בארצות-הכרית.
עדיין לא ידוע אם הביקור יהיה רישמי, או שהוא
יוגדר כביקור שנועד להסדיר את ענייניו של
ארנס, מי שהיה עד לאחרונה שגריר ישראל
בארצות־הברית, וניקרא בפיתאומיות למלא את
•תפקיד שר־הביטחון.

אם ייבחר ח״כ המערך חיים (״ויוויאך) הרצוג
למישרת הנשיא, יהיה עליו להתפטר מחברותו בכנסת.

היו נ א מני
שר־החינוך זבולון המר וסגן־שר־החוץ יהודה בן־
מאיר שבו והבטיחו השבוע לראש־ד,ממשלה, מנחם
בגין, כי אינם מתכוונים ״להחליף סוסים״ ולאפשר
הרכבת קואליציה בראשות המערך.

בליכוד התעוררו ספיקות כאשר לנאמנות
המפד׳׳ל, אחרי המגעים התכופים השבוע
כין ראשי המפד׳׳ל וכין אנשי המערך
כעניין הבחירות לרבנות הראשית וכעניין י
המועמד לנשיאות.

פ עו ל ת־ ג מו ל
סו ביי טי ת י
אחת הסברות הרווחות כמישרד־הייוץ
הישראלי היא שהסובייטים
מבקשים לחמם את הגכול הישראלי*
סורי, כפעולת־גמול נגד ישראל.
הסובייטים רוצים לרמוז כדרך..זו-
לישראל כי מעורבותה של ישראל
באפריקה ובאמריקה המרכזית, ובמיוחד
בזאיר, המוכנת מדינות פרד־סובייטיות
כמו אנגולה, אינה לרודוס.

הר מ טבייל י מ שי ך
ב פו לי טי ק ה
רב-אלוף רפאל איתן לא יסתלק מן החיים
הפוליטיים כתום תקופת כהונתו כרמטכ״ל.
לפני כניסתו בפועל למיפלגה פוליטית בימין,
יעמוד הרמטכ״ל בראש גוף ציבורי העוסק בפעילות
למען צה״ל, וכך יתאפשר לו להמשיך ולהצהיר
הצהרות פוליטיות, שלדעתו יש להן חשיבות רבה.

היה ה ח״ ב החדש?•

המועמד שיבוא כמקומו מטעם המערך
הוא נחמן רז, איש איחוד הקיבוצים
והקבוצות, ומי שהיה מזכיר תנועה זאת
לפני משה >״מוסה״) חריף ז״ל.

קו חדש

בפגישה שערך שר־הביטחון אמס עם עיתונאים
בכירים הוא הבטיח כי סישרד־הביטחון ינקוט
קו חדש כלפי העיתונות — שיתוף־פעולה מלא.

ארנס אמר כפגישה שצריך להיות ״פייר*
פליי״ ,ושהוא יהיה מוכן למסור תגובות
לעיתונאים ככל שעה משעות היממה•

א רי ק: שי חתי כו ם
השר־בלי־תיק אריאל שרון כינס השבוע את עוזריו
ויועציו, לצורך דיון שבו בחנו את דרכם לאורך
השבועות האחרונים, מאז התפרסם דו״ח ועדת־החקירה.

לדעתו
של שרון, היתה דרכו נכונה, אם
כי יתכן שנעשו ״טעויות טאקטיות״•
המסקנה כסיום הדיון היתה שהתפטרותו
של שרון ממישרד־הכיטחון היתה כלתי־נמנעת,
לאור מסקנות הוועדה.

קו ל

אנשי קול ישראל הציבו תנאי מיוחד־במינו
לשר־הביטחון החדש, משה אמס, כאשר התבקשו
להכחיש בשמו את הדברים שהודלפו מישיבת־הממשלה
הראשונה שבה הוא השתתף, בדבר היחסים
שבין שר־החוץ האמריקאי והתעשייה הפרטית
בארצות־הברית.

התנאי היה שארנס ימסור את תוכן הדברים
שהוא אמר כישיבת הממשלה. ארנס לא
הסכים, ו״קול־ישראל״ נמנע משידור
,ההכחשה.

הטבחבמ חנו ת
ויו םהאדמה
הגורמים בציבור הערבי, המבקשים לערוך גם
השנה יום־זיכרון רב־רושם ביום־האדמה, ב־30
במארס׳ ינסו לקשר בין האירוע הזה ובין הטבח
במחנות־הפליטים בצברה ובשאתילא.

בינתיים שומרת רק״ח על פרופיל נמוך
ככל ימה שנוגע ליום־האדמה.

ט לוויזי ההסתד רו תי ח
כמחלקה לתרבות, הסברה וספורט של
ההסתדרות הוקמה יחידה לטלוויזיה.
בראש היחידה עומד יצחק (״איצ׳ה״) שחם. היחידה
מצלמת אירועים שונים של ההסתדרות, והיא
תהווה בסיס להתארגנות של ההסתדרות לקראת
התחרות על הזיכיון להפעלת ערוץ שגי, או להקמת
טלוויזיית־כבלים.

היו

.,קריות מחש בי׳
התוכניות הממשלתיות להקים בהתנחלויות בגדה
המערבית מיפעלים מתוחכמים, תחת הכותרת
״קריות מחשב״ ,ישארו על הנייר.

הכרות המחשבים האמריקאיות אינן
מוכנות לשמוע על השקעות כשטחים
הכבושים.

מזון החייבים
עובדי מישכן הכנסת בירושלים,
וטימם כמה ח ׳׳כים, עומדים לפנות

התנא ש ל

באחדבאפ רי ל

המורים מתלוננים שאין להם במישרד־האוצר עם
מי ״לגמור עניין״ על יישום מסקנות דו״ח ועדת־עציוני,
שעל־פי ההסכם הקודם צריך ליישם חלק
׳מהן עד ה־ 1באפריל השנה.

ב מי שרד־ ה בי ט חון

ש בי תתה מו רי ם ־
מסעו הארוך של שר־האוצר יורם ארידור
כחו״ל עלול להוליך לכך שהמורים ישבתו
אחרי ה־ 1באפריל.

לוגנים על טיב האוכל.

שראל

מטרת הנסיעה: לשוחח עם אישים בצמרת השילטון
באתיופיה, ולבקש מהם שיאפשרו ליהודים הפלשים
להגיר לישראל.

הלחץה בי א

ה מר וגן ־ פ אי ר

ל א תיו פי ה ^

ההחל טו ת -
ב עי פסתלחץ סור
ההחלטות הפושרות, שהתקבלו בוועידת אש״ף
באלז׳יר, הן תוצאה של לחץ סורי כבד — כך קובע
האלוף (במיל ),מתי פלד. הדברים ישודרו בתכנית־הרדיו
שיחה בשניים, שבה ריאיין יצחק לבני את
פלד. השיחה תשודר ביום השישי השבוע.

ה ק צין עז ב
אתה מי שטדה
מפקח גרשון פינקס ממישטרת פתח־תיקווה
עומד לעזוב את תפקידו כהתחלת
מאי השנה. פינקס היה ממונה על
חקירת־הרצח שהביאה להגשת כתב-
אישום נגד יצחק עקכיוכ. ככית־המישפט
התברר כי ההודאה נגבתה מהנאשם שלא
כדין, והוא זוכה.
המפקח פינקם היה מעורב בפרשה נוספת, שבה
זוייפה חתימתו של קטין (״סדום במישטרה״,
העולם הזה )2365 והמישטרה הסיקה את המסקנות.

מי ב ה קי ר ש פו ר ש
פרקליט מחוז־ירושלים, מיכה קירש, עומד
לפרוש מעבודתו בפרקליטות, ולפנות
לפרקטיקה פרטית.

לזכותו של קירש יש הישגים רבים במישפטים
חשובים, כגון מישפט שוחד־הבחירות של שמואל
פלאטו־שרון. יש המייחסים את פרישתו הפיתאופית ״*י
לכך שהוא לא קודם .,ולא ניתן לו להיות פרקליט־המדינה.

במדינה הש הרב והרוב

הרב גדרן משתדל? שוב
וחמדינה בוזה גאזצת
?עסוק בבעיותיו האישיות.
יש פסוקים החוזרים בבל השנה
— והנה, לפתע, בשנה זו הם מתאימים
לאמת.
כזהו הפסוק :״מאז שנת
4תרפפ״ו לא היה קור כזה.״ והנה
בחורף ,1983 אכן השתרר בארץ
קור שלא היה כדוגמתו מאז .1910
כזהו גם הפסוק, :מעולם לא
הגיעו המוסדות הדתיים לשפל כזה.״
נדמה כי הפעם אכן הגיעו
לנקודת־שפל שאין עמוקה ממנה.
אגו־ מריס. הרב שלמה גורן
הוא עילוי התורה ואיש-שערוריות.
נדמה שלא צעד מעולם אף צעד
אחד שלא היה חלק מאגו-טרים
ממושך.
במילחמת־סיני רכש לו שם עולמי
כרב הצבאי שנדד ממקום למקום,
כשספר־התורה בידו האחת
ותת־המיקלע בשנייה. בכך הפך
גורן מעין חלוץ גוש־אמונים, האיש
שסלל את הדרך לפני ״הרב״
מאיר כהנא ופלוגות־הסער חוב-
שות־הכיפה.
לאחר מכן עסק בתככים איני
* סופיים כדי להגיע לבס הרב הראשי,
וכדי להישאר שם. הוא
מקיים יחסים מפוקפקים עם אנשים
מפוקפקים ברחבי העולם (ראה
עמודים 6־ .)7הוא עורר ויכוח
כאשר נסע לחו״ל כדי לעבור שם
ניתוח על-חשבון הציבור. הוא דרש
שוב ושוב להפר חוקים קיימים בדי
להישאר בתפקידו.
השנה התעלה מעל לעצמו. תוך
ניצול עמדתו, הפעיל את כל שיטות
הסחיטה, הלחץ והשיחוד כדי
למנוע את החלפתו, כנדרש בחוק.
היתה זאת הצגה פרועה של בריונות
דתית־פוליטית, שבמהלכה
איים למעשה לפרק את הרבנות
ולא להשאיר דבר על תילו
פילגש מוחזקת. אולם האשם האמיתי במצב אינו הרב־הפרא,
אלא המצב הפרוע.
אי־הפרדת הדת מן המדינה יוצרת
מצב של שקר בסיסי. הסמכות
הדתית אינה נבחרת, למעשה,
על פי המסגרת הדתית, כמו מועצת
גדולי-התורה, אלא על פי
שיטות חילוניות. שתי מערכות
מסובכות כאן זו בזו ללא־תקנה.
הרב הדתי נבחר על-ידי הרשות
החילונית. ואילו הרוב החילוני הגדול
במדינה, שהחוק מחייב אותו
להיזקק לשרותים דתיים שהוא
סולד מהם, נטול כל השפעה על
התהליך.
__ ״הדת היא הפילגש המוחזקת של
המדינה החילונית,״ נוהג הפרופסור
הדתי ישעיהו ליבוביץ לקבוע.
אולם הרוב החילוני במדינה
מסור לשליטת הפילגש הזאת,
לשבט ולחסד.
עתה מוכיח הרב גורן כי גם
רמת־המוסר בצמרת הרבנות מתאימה
יותר לבית־בושת מאשר למוסד
דתי.

ביטחו!
ארוכה הדרך לוחדוח

האס עלה המשא־ומתן
על שיחדור
השכויימ ע? שירמו!•?
מה קורה במשא-ומתן על הש בויים
הישראליים שבידי אש״ף?
עוד לפני כמה ימים הושמעו על
כך הודעות אופטימיות. סירטי הטלוויזיה,
שצולמו על־ידי צוותות
זרים, הראו בעליל כי היחס אל
שישה מהם, שבויי פת״ח, הוא
סביר, כפי שהיה בשעתו היחס
לטייס השבוי אהרון אחיעז בביירות
המערבית. שר־הביטחון של

־ י העולם הז ה 2375

פגרים על הגג
אש״ף, וזיר (״אבו־ג׳יהאד״) אל-
ח׳ליל, ניבא כי חילופי-השבויים
יבוצעו במהירות.
השבוע נראה כאילו המשא־וה־מתן
קפא.
סי ח י? מקורות של אש״ף
טענו, בי הוויכוח הוא על השבויים
שבידי ישראל. מוסדות
אש״ף תבעו לא רק את שיחדור
כל עצורי המחנה אל־אנצאר בלבנון,
שברובם המכריע אינם אלא
אזרחים שנעצרו בסיטונות בימי
המילחמה ואחריה, אלא גם את
שיחרורם של אלף ״אסירים ביטחוניים״
בישראל עצמה. אלה הם
חברים פעילים באירגונים הלוחמים
של אש״ף, שנלכדו במיל-
חמת-לבנון או בגדה וברצועה.
לפי השמועה, היתד! ממשלת-
ישראל מוכנה לאשר את קיומם
של 800 מהם בלבד. היא לא היתה
מוכנה לספק מידע לגבי 200הנותרים.
סירוב
זד. עורר מייד חשדות
כבדים בצד השני. בעולם מרחפות
שמועות רבות על גורלם של לו-
חמי-אש״ף הפעילים שנלכדו בד-
רום־לבנון.

אינם בחיים.
חת הגישה של אש״ף, העומד על
קבלת מידע מוסמך.
הפגנה של עצמאות. לפי
גירסת הקריין העברי של הטלוויזיה
הירדנית, הבטיח לו אבו־ג׳י-
האד אישית שאמהות השבויים יכולות
לבקר אצל בניהם. יודעי־דבר
התייחסו להודעה זו בספקנות. כי
בניגוד לשבוי אחיעז, שהוחזק בשטח
שהיה נתון לשליטת אש״ף,
כל השבויים הנוכחיים נמצאים בשטח
הנתון לשליטה סורית. איש
באש״ף אינו יכול לערוב לביטחונם
של ישראלים הנכנסים לשטח

המצב מעורפל עוד יותר לגבי
שני השבויים שבידי אירגונו של
אחמד ג׳יבריל, איש חזית־הסירוב
ובעל־הברית של סוריה. השניים
הגיעו לידיו של ג׳יבריל, אף
שנלכדו בידי חוליה של פת״ח,
מפני שהלוכדים מסרו אותם כד־מי־נסיעה
עבור טרמפ שהשיגו
במכונית של כוחות ג׳יבריל (העולם
הזוז .)2369
ג׳יבריל עדיין לא הציג את
שבוייו לאיש. יש הרואים בכך רק
הפגנה של עצמאות׳.ג׳יבריל רצה
להוכיח כי אינו ממלא פקודות
של יאסר ערפאת. ויתכן שהוא

מנהל מילחמת־עצבים קשוחה.
על כל פנים, נראה כי מנוי
וגמור עם ג׳יבריל לנהל משא-
ומתן עצמאי על שני שבוייו. גם
הוא הגיש רשימה של אנשיו, שאת
שיחרורם הוא תובע. וגם במי-
קרה זה לא אישרה ממשלת־יש־ראל
כי אנשים אלה אכן שבויים
בידיה — והדבר הגביר את החשד
של ג׳יבריל

העולם הזה אדם שהציג עצמו כיוסף
שניידר, נציגה המיסחרי של
סיסקאי בישראל, וביקש לדחות
את פירסום הפרשה.

מיקרה מצא שפה משותפת עם העולה
החדש-ישן מארצות הברית.
שניהם היו בעלי דיעות לאומניות
קיצוניות, ושינאה לוהטת לערבים.
בתום ההרפתקה שלו בכך משרת
עכשיו שניידר את המישטר הגזעני
של דרום־אפריקה, ומייצג אחת
ממדינות־הבובה שבשליטתה.
בינתיים התבררו דברים נוספים
על הביקור הנשיאותי הזה בישראל,
שמשום מה ניסו לשמרו בסוד
כמום. הגנרל צ׳רלס סיבה, שבתוארו
הרישמי הוא ״מפקד הכוחות
המאוחדים של סיסקאי״ ולמעשה
הוא מפקד המישטרה, הש תתף
בישראל בכינוס של אירגון
הנושא את השם אסים 815
שהם ראשי תיבות של האיגוד
האמריקאי לביטחון תעשייתי. ה-
אירגון הזה קיים בירושלים, במלון
הילטון, כינוס בן שלושה ימים
בנושא ״המיתר הבינלאומי והש לכותיו.״
הגנרל
ממדינת החסות הדרום-
אפריקאית היה אחד משלושת הנואפים
החשובים ביותר בכינוס.
השניים האחרים היו אלוף־מישנה
(במיל׳) יעקב אדלר מישראל, וב־ריאן
ג׳נקינס, נציגו של תאגיד-
הנשק האמריקאי הגדול ראנד־קורפוריישן.
ההקשר
בץ הביקור הנשיאותי
בישראל ובין תעשיית־הנשק נעשה
גם בדרום־אפריקה. כמה מעיתוניה
של דרום־אפריקה ניסו לרמוז לכך,
שבביקור בישראל דובר על מכירת
נשק ישראלי לסיסקאי, אך ממשלת

רק חמישפחות. כיום קיים
ערפל גם לגבי אופי המשא־ומתן.
ערפאת הטיל את ניהול המשא־ומתן
על עיצאם אל־סרטאווי, מפני
שהוא מיודד עם הקאנצלר האוסטרי,
ברונו קרייסקי.
טאווי.
נה־השלום באש״ף (ראה עמודים
10־ ,)11 אינו מקובל על הסורים,
השולטים בשטח שבו מוחזקים השבויים,
ועל בן אינו מאושר מן
התפקיד שהוטל עליו.
ואילו ג׳יבריל מתכחש בגלוי
למכניזם זה של משא-ומתן, וטוען
שהוא מנהל את המשא־ומתן באמצעות
נציג הצלב האדום בדמשק.
הנסיון הוכיח כי זוהי שיטה מסורבלת
במיוחד, כי כל מהלך עובר
את ז׳נבה הרחוקה ואת הביורוקרטיה
של הצלב האדום.
בעבר יכלו המישפחות להתנחם
בכך שההסדר בלבנון קרוב, וכי
ישראל לא תיסוג משם בלי שהוחזרו
השבויים. אלא שעתה נראה
כי גם זהו תהליך ארוך־ארוך, ואין
ממשלת־ישראל חולמת על
יציאה קרובה מלבנון. להיפך :
למעשה התמסדה חלוקת לבנון בין
מדינה ישראלית־חדאדית בדרום,
מדינה פלאנגיסטית במרכז ומדינה
סורית־אש״פית בצפון.
כך נראה שאין לאיש מן הצדדים
— וגם לא לממשלת־ישראל
— עניין רב בפיתרון מהיר של
בעיית־השבויים. רק למישפחות
עצמן אץ הזמן.

תוולדוות
״רב״ ,נ!ש 1א וגנדזל

מה הקשר בין ״הרב״
מאיר 3הגא, כשיא
סיסקאי; זגוקס סיבה,
והגנרל צ׳רלס סיבה?
התשובה: יוסי שכיידר.
כאשר עמד להסתיים המבצע הבלשי
של העולם הזה, שהביא לחשיפתו
של נשיא מדינת־החסות
הדרום־אפריקאית סיסקאי בישראל
(העולם הזה ,)2374 ניגש אל צוות

נציג שניידר עם ״הרב״ כהנא
בריונות, עסקים, נשק, גזענות
רמזים דהכחשות. פניו ושמו
של יוסף שניידר לא היו חדשים
לכתב, אך הוא התקשה להיזכר
היכן נתקל בו בעבר. שיחה עם
כתב אחר בשבועון הבהירה את
התעלומה. יוסף שניידר, הנציג
של סיסקאי בישראל, היה עד לפני
כמה שנים סגנו של ״הרב״ מאיר
כהנא, ושימש כמנכ״ל התנועה ה־קיקיונית
כן. הוא פרש מעיסוקיו
אלה, שעל גבול הפוליטיקה ויורשו
בתפקיד הוא יוסי דיין.
כאשר הצטרף אז שניידר אל
תנועתו של כהנא, הוא היה עולה
חדש מברית־המועצות, שלא ב
פרטוריה
הזדרזה להכחיש באופן
רישמי ונמרץ את השמועות האלה.
סיפלגות המוע?גר1.שוד* ה־תת

בבימאון הליבור האשים
רן בהן את חבריו
בשיתוף־פעודה
עם האוייב.
הקש האחרון היה ראיון שהעניק
(המשך בעמוד )6

דינה בן־חמו היתה דתית דנן לא
יכלה, לרעת שכנותין ז, לבגוד
נבעלה שהרג; אותה ואו 1בתם

חשוד־ברצח חמו
.נכנס בו שיגעון׳
ף וא הסתכל עלינו ואמר :
עכשיו אני גבר!״ כך הכריז
מרדכי בן־חמו ( )48 ביום החמישי
שעבר. כשהובל על־ידי ה שוטרים
וידיו כבולות, לעיני שכניו
הנדהמים בכרם־התימנים.
יום קודש לכן הוא רצח את
אשתו, דינה, ובתם בת השנתיים,
בידית של מעדר. למחרת הסגיר
את עצמו לידי המישטרה.

דתיים או
מפוקפקים
(*ך ש שנים חיי דינה ומרדכי
ע חמו בכרם־התימנים בתל-
אביב. מרדכי הפעיל בית־מלאכה
קטן לתיקים, דינה טיפלה בשתי

משם, ומיסעדות פופולאריות המוכרות
לאנשים מהצפון אוכל תימני.
במשך
השנים, השתקעו בשכונה
כמה זרים. ביניהם בני־הזוג בן-
חמו. הם היו מארוקאים. הם לא
גדלו בשכונה. לכן, גם מי שמכיר
אותם, טוען שאינו מכיר. כי בכרם
להכיר פרושו להכיר מילדות.
דינה ויעקב בן־חמו הגיעו לכרם
רק לפני שש שנים. מה שיודעים
עליהם זה רק ממראה עיניים. אין
מכירים את ההורים שלהם, לא
יודעים מאיזו מישפחה באו. לכן,
גם כל־כך נדהמו כולם כששמעו
על המיקרה.
״דווקא לא נראה עליו, נראה
בזה אלגאנטי. תמיד אומר, שלום׳
יפה כשעובר ברחוב. לך תדע...״
מספר הקצב בפינת הרחוב.
״מה שהוא טוען כלפי אשתו,
לא נכון וגם לא יכול להיות נכון.
אשתו לא הטיפוס שתעשה כאלה
דברים.״ את המילה כאלה הוא
מדגיש .״נראתה אשה צנועה וח סודה•
אף־פעם לא הרימה עיניים
אל גבר, אם את מבינה למה
שאני מתכוון. גבר יודע אם לאשה
יש עין ארוכה. אני יכול להישבע
שהיא לא היתה מסוגלת לדבר
כזה.
״היתה עוברת כאן ברחוב, עם
שמלה מרופטת, מחזיקה את הילדה
הקטנה שלה ביד. מהבית
למכולת ומהמכולת לגן — וזהו.
הוא פשוט: תקף בשיגעון הקיג־אה.

לא פעם ראשונה שזה קורה
לו. גם את אשתו הראשונה האשים
שהיא בוגדת בו. ולכן התגרש

ואפילו׳ אם בוגדת — נגיד —
אז שיגרש אותה!
איזה בובה של ילדה. לא
חאראסז תינוקת. מה עשתה לו
התינוקת ז הוא כל הזמן טען
שהילדה לא שלו. ועשו לו בדיקות
והוכיחו לו שהיאשלו. ואפילו
אז לא רצה להאמין.
היתד, אשה יפה, גבוהה. בגד
לא היה לה, כל השבוע היתה
לבושה באותה השימלה. הוא לא
נתן לה כלום. והיא לא סיפרה
ולא התלוננה. אנחנו לא מכירים
אוחו. מי הוא, מה הוא. אבל
מספיק להסתכל על הבית, כדי
לדעת איזה בעל הוא היה. אין
כלום בבית הזה, כלום.
הוא נתן הוראה במכולת לא
לתת לה בחוב. הוא לא קנה לה
כלום — לא לה ולא לילדה הקטנה.
רצינו לתת לה בגדים, היא
לא רצתה לקחת.
היא היתד, משרתת שלו. נתן
לה כסף רק למה שהוא היה צריך.
היא היתה נורא מוזנחת. הוא לא
נתן לה לחיות. איזה גבר היה
בכלל מסתכל על אשה כזו ן
הוא סגר עליה את הדלת הראשית
ולא נתן לה לצאת מהבית.
וכשהדוור היה בא, הוא היה אומר
:״זה בטח המאהב שלך.״
מסכנה. כלום לא היה בבית.
אוכל בצימצום, טלפון נעול. גם
אין לה אף־אחד. רק אמא ואחות
בבאר־שבע. ומה הן יכולות לעשות
לו? כלום.
לאף־אחד לא סיפרה את הצרות
שלה. שמרה הכל אצלה בפנים.
היתה אשה מאה אחוז — עקרת-
בית ורעייה למופת. לא הגיע
למנוול הזה אשה כזאת.

סיוט ושגו סינאה
בנותיהם. דינה היתד, צעירה ממרדכי
בעשר שנים.
זמן־מה אחרי שנישאו, תקף את
מרדכי השיגעון: הוא החליט ש אשתו
בוגדת בו. איש לא התייחס
לחשדיו ולאיומיו ברצינות. גם
כשהיה מכה את אשתו, היא היתה
מבליגה ומנסה להרגיע אותו.
הסיוט הלך והחמיר. מרדכי לא
האמין לה, ועקב אחריה לכל מקום
שהלכה.
בכרם־התימנים כבר אירעו מע-
שי-פשע. כולם כאן יודעים מי

ממנה. השיגעון הזה לא עזב אותו,
עד שהוא קם והרג אותה,״ סיכם
השכן.

״המשרתת
שלו״

ך• שכנות של דינה ברחוב
* פדויים 3שנאו את בעלה
ותיעבו אותו. עליהן לא עשתה
רושם הופעתו האלגנטית והליכותיו
המנומסות. הן ראו לא אחת

הוא התחיל לקחת כדורים בזמן
האחרון, אז היו לו הזיות.
היינו שואלים אותה: מה את
בוכה, דינר,ו היתה שותקת. היה
מרביץ לה ולא היתד, מספרת. כל
היום הדלת שלה היתד, סגורה.
כשזה קרה, אמרה השכנה שלה:
מה זה, לא ראינו את דינה היום?
אחר־כך ראינו שהבית מלא מיש־טרה.
אשה
כזאת שיהיה לד. חבר 1
לא, לא. חס־ושלום. היא לא הימה

..דווקא לא נראה עליו. נראה כזה אלגנטי. תמיד
אומו,שלום׳ יפה כשעובר ברחוב. לו תדע...״
מספד הקצב בפינת הרחוב על נן־תמו
הוא מה. אבל בשכונה הקטנה
הזאת, שבה כולם מכירים את
כולם, קיימים שני קצוות: מי שנטש
את דרך־הישר, יש לו יד
ורגל בעיסוקים מפוקפקים. מי ש הוא
בסדר, הוא דתי. אחרים כמעט
שאין.
פעם היתה זאת שכונה של תימנים.
היום נשארו במקום המת פורר
הזה כמה זקנים וזקנות. כמה
זוגות שעד-ין לא הצליחו לצאת

מכה אותה, מאשים
כיצד הוא
אותה שהיא נואפת בהיעדרו ותמיד
חיפש אצלן בחדרים, לראות
אם לא מסתתר שם הגבר, שאותו
המציא בדמיונו.
למרות שהיתר, זרהבשכונה.
אהבו אותה השכנות. הן מתארות
אותה כאם ואשד, מסורה.

סיפרו השכנות:
היתה יוצאת מהדלת.
היא לא
אשה טובת־לב. ימח שמו וזיכרו.

יוצאת מהבית. לא מדברת, לא
הולכת רכיל. לאן שהיתה הולכת,
היה בולש אחריה. כשהיתה באה
לתלות כביסה אצל השכנה, כי
הוא לא סידר לה חבלים, היתה
יושבת קצת, והוא היה בא ונותן
לה סטירה.
אמרנו לה: תעזבי אותו. אמרה
:״אני פוחדת שהוא יהרוג
אותי.״ כך וכד הרג אותה.

ב מ דינ ה
(המשך מעמוד )5
רן כהן לביטאון תנועת־החרות,
יומן השבוע. בעיתונו של ח״כ רוני
מילוא, המסית מזה חודשים בארסיות
קיצונית נגד כל חלקי מח־נה־השלום,
כיבס כהן את הכבסים
של של״י. הצהיר כהן, בן השאר .
• על מתיתיהו פלד :״האיש
הזה מסתובב בעולם בבתי־מלון
מפוארים, נהנה מפנסיה יוצאת־מן־הכלל
ממישרד־הביטחון, אוכל
במקומות המפוארים ביותר בעולם,
בעת שאני אכלתי מנות־קרב בלבנון.״

על עצמו :״נלחמתי כשהיה
צורך להילחם על הצלתה של מדי-

עסקן כהן (כלבנון)
רק להצלת המדינה
נודישראל.״ הוא לא הוציא מכלל
זד, את מילחמת־הלבנון.
• על עופאת :״היד( ,על אבני
רי) להעמידו על אחריותו הוא
למילחמד, הזאת.״
• על הפגישה של פלד, יעקב
ארנון ואורי אבנרי עם ראשי
אש ״ף :״הם נפגשו עם אש״ף כאנשים
מתרפסים ומתבטלים.״
• על פגישת אבנרי עם ערפאח
בביירות :״מה שהוא עשה שם
זד, התלקקות מלמעלה עד למטה,
התחנפות, התבטלות עצמית, הייתי
אומר — כימעם שיתוף־פעולה.״
המילים האחרונות הדליקו את
זעמה של הסופרת יעל לוטן :
״אתה מתיר את דמו של אבנרי !״
קראה לעבר כהן בהנהלת של״י,
״אצל קוראי ד,ליכוד, שיתוף־פעו־לה
פירושו בגידה !״
״ מעשה שפל ״.נוסח הדברים.
והבימה שבה בחר כהן, שוב לא
הותירו ספק בכך שמנוי וגמור
עימו להביא לפילוג של״י. הוא
נתמך בכך על־ידי קבוצה של
חברים המהווים את עמוד־השדרה
של סיעתו: ותיקי המיפלגה הקומוניסטית
הישראלית (מק״י) ,שנותרו
בשל״י אחרי שמנהיגם, יאיר
צבן, עבר למפ״ם. רבים בשל״י
סבורים כי נשארו מאחור כדי להביא
את של״י כולה כנדוניה ל־
\מפ״ם. ואכן. מהרגע שבו התחיל
רן כהן במהלכי הפילוג, הוא
זכה בתמיכה נלהבת בעל המישמר.
המפעיל העיקרי של הפילוג הוא
יהודה להב, כתב על המישמר וידיעות
אחרונות, מוותיקי, מק״י.
היה זה הוא אשר ירה את היריד,
הראשונה, בהתנפלו על פלד, ארנון
ואבנרי למחרת שובם מהפגישה
עם יאסר ערפאת. במאמר ש-
פירסם בעל המישמר השתמש להב
במידע שנמסר בישיבה סגורה של
הנהלת של״י.
על מאמר זה הגיב מאיר פעיל,
השוהה בשנת־שבתון בארצות־הב־רית,
במיכתב זועם לחברי התנו

:״המאמר של יהודד, להב נגד
הפגישה הוא מעשה שפל של
אדם העושה הכל כדי להרוס כל
חלקה טובה ...הערכותיו של יהודה
(להב) הן מעשר,־מרכבה של
קשקשנות מהולה בפחדנות וברצון
חולני להימצא בקונסנזוס של הרוב
הדומם.״
פ חו תמרבע. ההכרעה באה
ביום החמישי, כאשר קיבלה הנהלת
של״י מישלחת מטעם חברי-
התנועה, המתנגדים בחריפות לפילוג.
בסיכום הישיבה הציע אבנרי
להפסיק מייד את כל הוויכוחים האישיים
בתוך התנועה ומוסדותיה,
ולכנס ועידה כללית בחודש יוני.
כנגד זה הציעו אנשי רן כהן לכנס
את המועצה כדי לגנות את
מתיתיהו פלד. בהצבעה התחלקו
הקולות שווה בשווה — שמונה
בעד כל הצעה.
אנשי כהן לא הכירו בתוצאה
זו. לטענתם לא היתד, זכות הצבעה
ליעל לוטן, אף שהשתתפה מזה
שנה בישיבות ובד,צבעות ההנהלה, ן
מבלי שאיש עירער על כך. לפי רן [
כהן. היתד, ההצבעה 7:8לטובתו.
על סמך הצבעה זו ניסה רן כהן
לכנס את מועצת של״י במועדון ך
הישן של מק״י בבת־ים. היה זד,
כינוס בלתי־חוקי, מכיוץ שלא כו, -
נם על־ידי נשיאות המועצה, שבה י
יש למתנגדי רן כהן רוב. התו־ שי
צאר : ,הכנס הוחרם על־ידי הרוב
המכריע של חברי המועצה. מתוך
150 חברי־ד,מועצה, הופיעו 34 בלבד.
נוספו עליהם כחמישים אחרים,
רובם אנשי מק״י,.
כנס זה התיימר להוות את מד
עצת־של״י. ומסר בשמה הודעה
בגנות אש״ף, ששודרה בקול ישראל.
בבדיקה שנערכה לאחר מכן,
לא הודה איש שמסר את ההודעה.
אחרי כישלון זה, גברו הסיכויים
כי שאר חברי של״י — וביניהם
אנשים כמו יעל לוטן, ואליד צדק1 ,
ד״ר נעמי קיס, חיים ברעם, מתי-
תיהו פלד, ד״ר יעקב ארנון דני
פתר — יצליחו לשמור על מיס-
גרת התנועה.

ד ר כי אדם
פ־נג־ 0ז 1ג ד״!
טליה ואודי דיין
ממשיכים להוננצח
ביגיהס בתצהירים
לכית־המישפט
טליה ואודי דיין ממשיכים את
המילחמה הקרה ביניהם, לקראת

מתגרשת דיין
בכל חדורי הרכילות
הגירושין והדיון על המזונות שעומד
להתקיים בבית־המישפט.
השבוע גילתה טליה דיין בין
היתר :״כדי ללמוד עד כמה הוא
(המשך בעמוד )9

שוש טייפון
ה עו ל ם הז ה 2375

המשולש הבל תי־ קדו ש: הרב, סגן־ה שר וסוחר ה 1שק
? 11ג שי ה מ עיי ף נדהמו למשמע
י ההצעה, ולא פחות מכך הדהימה
אותם זהותו של המציע.
היה זה צוות המשא־והמתן של ה-
מפד״ל לעניין הבחירות לרבנות
הראשית שהעלה את הרעיון: תמורת
תמיכתו של המערך בהצעת
החוק שתעניק תקופת כהונה נוספת
לרב שלמה גורן, תתמוך סיעת ה-
מפד״ל במועמדו של המערך לתפקיד
הנשיא, חיים (״ויוויאך) הר־צוג.
רב תמורת נשיא.
בצוות של המפד״ל היו שני אנשים:
סגן־השר יהודה בן־מאיר,
איש סיעת הצעירים, ורפאל בן־
נתן, מזכיר הפועל המיזרחי. אם
מוכן בן־מאיר להעלות הצעה בז־
!את, סימן שהמשך כהונתו של
גורן חשובה לו יותר מן השליטה
במפד״ל — וזה הרבה מאוד.
מדוע חשוב כל־כך ליהודה בן-
מאיר למלא אחר רצונו של הרב
הראשי לישראל, שלמה גורן ז
התשובה היא: מרכוס כץ.

קרן פרטית
ורב פרטי
ך* ין שלושת האנשים האלה
• — הרב הראשי לישראל שלמה
גורן, חבר־הכנסת וסגן־השר
יהודה בן־מאיר וסוחר־הנשק מרכוס
כץ, יש מערכת סבוכה ומוזרה
של קשרים וקשרי־גומלין.
הקשרים האלה מביאים תועלת
רבה לכל הצדדים המעורבים.
מרכוס כץ הוא סוחר־נשק חשוב.
הוא עוסק בעיקר בהספקת
נשק ישראלי. הלקוחות העיקריים
שלו הן מדינות דרום־אמריקה ומרכזה.
יהודה
בן־מאיר הוא סגן־שר-ה-
חוץ. שר־החוץ הישראלי יצחק
שמיר היה עסוק בחודשים האח רונים
במסע ארוך לארצות אמריקה
הלטינית. על־פי הפירסומים
בעיתונות, דובר הרבה במסע הזה
על מכירת נשק ישראלי למישט-
ריס הדיקטטוריים של מרכז אמריקה
ודרומה.
שלמה גורן ידע תמיד שכדי
להיות רב ראשי, יש צורך בתמיכה
פוליטית איתנה. הוא קיבל אותה
מצעירי המפד״ל. הם ניסו לעזור
לו כדי שימשיך בתפקידו. יהודה
בן־מאיר מילא תפקיד ראשי ב־נסיונות
האלה.
אך הקשר בין שלמה גורן ובין
סוחר־הנשק אינו רק עקיף, הוא
גם ישיר. סוחר־הנשק המכסיקאי
הקים בישראל קרן, המחלקת מדי
שנה פרסים. שם הקרן :״יישום
ההלכה בחיים המודרניים.״ יהודה
בן־מאיר הוא חבר בהנהלת הקרן
הזאת. אך השופט הראשי של הקרן,
ומי שמחליט מדי שנה מי
יקבל את פרסיה הנדיבים, הוא
הרב הראשי לישראל, שלמד, גורן.
זו אינה סתם קרן. היא מכונה
בקיצור ״קרן כץ,״ וכמעט כל סי
ששמע עליה בטוח שזוהי קרן
רישמית, ממלכתית. הסיבה לכך
היא, שהרב שלמה גורן הצליח

הרב הראשי שלה. את התמונות
הוא מציג לפני הגנרלים ושרי ההגנה
של דרום־אמריקה ומרכזה.
מי יכול לעמוד מול הצעות עיס־קיות
הבאות מידידם של נשיא
המדינה והרב הראשי שלה?
שלמה גורן, הרב הראשי לישראל,
הוא גם הרב הפרטי של
מרכוס כץ. כאשר השיא סוחר-
הנשק המכסיקאי את בתו, הוא
שיגר כרטיסי טיסה לאנשים רבים
מידידיו בישראל, בעיקר בין חברי
הצמרת של הצעירים במפד״ל, אנ־

העולם הזה, כבר לפני ארבע
שנים ולפני שלוש שנים (העולם
הזה .)2221 ,2172 היה זה נציגה
החדש של התעשיה האווירית במכסיקו
ובדרום־אמריקה, אלחנן
ישי, שהתחיל לגלגל את הכדור.

פחות דתי
במכסיקו
לשי, ש מי ל א תפקידים שונים
במערכת־הביטחון, אמר על

אה ישירה מישראל, שהעיסקה
צריכה להיעשות דרך מרכוס כץ.
אך שילטונות המדינה שעימה נערכה
העיסקה סירבו. הם הסבירו
שהם אינם מוכנים לכך שהעיסקה
תעבור דרך מרכוס כץ, דווקא משום
שהם מכירים אותו. העיסקה
בוטלה, וישראל הפסידה מיליוני
דולרים. בהזדמנות אחרת, נדרש
ישי לקחת עימו את כץ במישלחת־מכירות
למדינה אחרת. הדרישה
הגיעה במיברק מישראל. שילטונות
המדינה שאליה ניסה כץ להיכנס

ושוה לד ד1

3101 לו!ח
שי גוש־אמונים. שלהם הוא תרם
ביד נדיבה, וגם לאנשי תעשיית-
הנשק של ישראל. לאורחים, ששוכנו
בשתי הקומות העליונות במ־לון־פאר
בבירתה של מכסיקו, הי־תה
הפתעה נעימה. את טקס הכלולות
החגיגי ערך הרב הראשי לישראל,
שלמה גורן. אין צורך לומר
שגם חבר־הכנסת יהודה בן-

כץ :״דתי מאוד כשהוא מגיע לארץ,
אך הרבה פחות דתי כשהוא
נמצא במיסעדה לא כשרה במכסיקו.״
לישי התברר לפתע כי כל
עיסקת־נשק ישראלית הנעשית עם
מדינה באמריקה הלטינית, חייבת
לעבור דרך מרכוס כץ. ישי התעניין
בתופעה הזאת, וכץ הראה
לו תמונה שבה הוא מחובק עם

הכריזו עליו כאישיות־בלתי־רצו־ייה,
ועיסקת־הנשק המתוכננת לא
יצאה אל הפועל.
ישי ניסה לפעול בישראל. הוא
פנה אל שר־הביטחון דאז, עזר
וייצמן. וייצמן ניסה לפעול, אך
ללא הצלחה רבה .״מה אני יכול
לעשות,״ הוא הסביר ,״אלה עסקים
של קואליציה.״ הרמז היה

למימון־ולסחר, המסונף לבנק־המי־זרחי־המאוחד
של המפד״ל. באותה
תקופה היה לכץ עוד ידיד
רב־השפעה בצמרת השילטון. היה
זה הפרופסור יעקב נאמן, מי שהיה
מנכ״ל מישרד־האוצר בתקופת
כהונתו של יגאל הורביץ ב־מישרד־האוצר.
נאמן היה פרקליטו
ויועצו של מרכוס כץ.
כל מה שהצליח עזר וייצמן לעשות,
היה לפעול למען הקטנת
העמלה של כץ מעיסקות הנשק,
ל .15^,-גם זהו שיעור גבוה מאוד,
לעומת השיעורים המקובלים בס־חר־הנשק
הבינלאומי.
מאוחר יותר טענו אנשי התע־שיה
האווירית, שכץ ייצג אותם,
כי הם החליטו לחסל את עיסקיהם
עם סוחר־הנשק שירד מישראל
בשנת . 1948 אך התעשיה האווירית
לא עמדה בהחלטה זאת, וחתמה
עם כץ הסכם לשלוש שנים
נוספות. יתכן שהתעשיה האווירית
יכולה היתד, לוותר על שירותיו של
מרכוס כץ ביבשת האמריקאית, אך
התעשיה האווירית היא גם מיפעל
ממשלתי ישראלי, וכדי להקים
ממשלה בישראל צריך קואליציה.
וכדי להקים קואליציה, צריך את
צעירי המפד״ל.
כאשר מרכוס כץ מבקש להדוף
את ההתקפות עליו, הוא מציין
תמיד שהוא תורם ללב״י. זה
נכון. במכירה הפומבית למען לב״י,
שנערכה בבית־אסיה בתל-אביב בקיץ
השנה. היה מרכוס כץ אחד
הקונים הגדולים. אך הוא טרח להסתתר
מאחורי עמוד גדול מצידו
השמאלי של אולם הכניסה, ודאג
גם לכך שמישהו יכריז בשמו.
הסיבה לכך: מרכוס כץ אינו
אוהב צלמים ועיתונאים. כאשר
ביקש היומון הארץ לערוך כתבת-
תחקיר על עסקיו של כץ, בעיק-
בות הפירסום הראשון של הפרשה,
שיגר פרקליטו של כץ, יעקב נאמן,
מיכתב־אזהרה חריף לוזארץ,
ובו איום לתביעה בסך 10 מיליץ
לירות. הארץ נכנע ולא פירסם את
התחקיר שלו על מעלליו של כץ.
הפרשה חזרה על עצמה לאחרונה,
בשינויים קלים. לפני כמה
שבועות ביקש הצהרון ידיעות
אחרונות לפרסם כתבת־תחקיר על
עסקיו של מרכוס כץ. קוראיו של
העיתונאי אמנון אברמוביץ במעריב,
שדיווח על כך, יכולים היו
ללמוד כי כץ החליף את פרקליטו
לצורך האזהרות שהוא משגר לעיתונאים.
את המנכ״ל היוצא של
מישרד־האוצר, הפרופסור יעקב
נאמן, החליף הנשיא היוצא של
לישכת עורכי־הדין, הד״ר• אמנון
גולדנברג. התוצאה היתד, זהה.
ידיעות אחרונות נהג בדיוק כמו
הארץ, ומרכוס כץ נותר בלתי-
פגיע.
מרכוס כץ תורם בעין יפה לקרן
חד־חי, להתנחלויות של גוש־אמד
נים, לצעירי המפד״ל, ולקרן שלו
עצמו. סגן־השר יהודה בן־מאיר
מעניק לו חסות פוליטית, ועד
עתה העניק הרב הראשי לישראל,
שלפה גורן, חותמת של כשרות

כ שביק ש ״הארץ ׳,ל ח קו ר את ווסקיו של סוחר ה 1שק
המכסיקא׳ שיגר פרקלי טו אז הר ה -והפירסו .111911
עכשיו חזר ה הפר שה :״ידיעות אחרונות ׳ הוזהר והושתק!
לשכנע את נשיא המדינה לשעבר,
אפרים קציר, להעניק את חסותו
לקרן הזאת, והטקסים שבהם מוענקים
הפרסים נערכים במישכן
נשיאי ישראל. מרכוס כץ טורח
להגיע לטקסים האלה. הוא מצטלם
בחברת נשיא המדינה ובחברת

מאיר ורעייתו היו שם.
למרכוס כץ חשובים הקשרים
האלה מאוד, וככל שהעסקים שלו
באמריקה הלטינית מסתבכים, הקשרים
חשובים יותר.
חלק מהסיבוכים של כץ קשורים
בפירסום כמה ממעלליו ב
ראש־הממשלה
מנחם בגין, והסביר
:״אתה חושב שלא נותנים
כבוד לתורמי קרן תל־חי?״
העמלות שגבה כץ היו גבוהות
ביותר, והגיעו ל 25 כאשר ערך
ישי עיסקת־נשק גדולה עם מדינה
דרום־אמריקאית, הועברה לו הור־

ברור לגמרי. המפד״ל — שאז היו
לה 12 חברי־כנסת, היתה שותפה
חשובה בקואליציה. מרכוס כץ,
נוסף על ידידותו המופלגת עם
צעירי המפד״ל, הבטיח גם את
אגפיו באותה מיפלגה. הוא מחזיק
בידו אחוזים נכבדים בבנק-

לעסקיו חובקי־העולם. כשעמד כס-
או של גורן בסכנה, פעל סגן־השר
יהודה בן־מאיר בזריזות רבה כדי
שהשופט הראשי של קרן כץ יש־אר
על מקומו. הפעם ללא הצלחה.

שלמה פרנקל
ומרסל זוהר

כדאי להזדרז ולהנות
מהטבות המס בקופות הגמל
עד סוף חודש מרץ.

איציק לביטוב
חבר בקופת הגמל ״גדיש״,
מזה 10 שנים.
מאז שהצטרף לקופת הגמל,
הוא מרגיש בטוח לגבי עתידו.
הוא גם יודע•
שכספו מושקע בקופת־גמל
שהיא הרווחית ביותר
בין קופות הגמל
ב־ 10 השנים האחרונות.
איציקלביטוב, הוא אחד
מ־ססס( 1,000,מיליון) ומעלה
עמיתים, במגוון רחב
של קופות־גמל
בבנק הפועלים.
כדאי גם לך ללמוד
מנסיונו של איציק לביטוב.
הכנס לאחד מסניפי הבנק
ושאל על קופות הגמל שלנו.

קופות־הגמל של בנק הפועלים.

יאב מיליון

בוא לגדול איתנו

ב!?! הפועל
אבנת | קרמון | שיפרין | נעמן

במדינה
(המשך מעמוד )6
אדם מוסרי, תעיד העובדה שהוא
מסר בידי מיסמך שבו ׳הרשה לי׳
לעשות ככל העולה על רוחי, כאשר
הוא טוען שיעשה מצידו מה
שהוא רוצה.״
דברים אלה היא כתבה בכתב-
תשובה לבית-המישפט המחוזי ב-
תל-אביב. בתגובה על מיסמך שהגיש
אודי דיין לבית־המישם ט,
ובו הוא ציין:
״טליה התרכזה במשך חיי הנישואין
בחיי-חברה סוערים, לא מילאה
תפקידיה של אשה כדין וכיאות!
היתד, מבלה בכל שבוע לפחות
יומיים מחוץ למושב, בתל-
אביב ...ערכה מסעות תענוג ב-
חו״ל וקיימה יחסים עם אחרים.״
את המיסמך הגיש אודי דיין ב אמצעות
עורכת־הדין עטרה הלל.
טליה לא נשארה חייבת, והיא
הצהירה :״הרומנים שלו התפרסמו
בכל מדורי הרכילות, בכל העיתונים
והשבועונים ...הוא נהנה מחסדיהן
של הרבה נשים, במקום
להתמסר למשק ...לא עיבד את
המשך והיה בו בבחינת סטודנט
חופשי. מה שעניין אותו זה רק
נשים, עליהן ביזבז את עיתותיו.״
השיב אודי :״היא מצאה לה כל
פעם סידורים ליום־יומיים, כשהיא
מסתלקת מן הבית אשתי לא
קיימה איתי יחסים, מזה שלוש
שנים ויותר, דבר שגרם לשיבוש
ן ביחסינו.״

עם בל!החברות. טליה ציטטה
את דבריו של אודי כפי שנאמרו
לתעולם הזר :) 2364( ,״ידעתי
שהתמדה זה לא הצד החזק שלי,
הסיכון הכי גדול שלקחתי היה
במחזורים של ארבעה־חמישה חודשים
...כך שבין מחזור למחזור
יכולתי לקחת טיים־אאוט, להשבית
את המשק ולהתאוורר.
״לא הייתי׳בעל אידיאלי. בגדתי
באישתי, בגידות שלא חרגו מהנורמות
המקובלות במדינה.״
טליה אף הוסיפה על וידויו של
אודי :״הוא, הודה לפני כי קיים
יחסי־מין עם כל חברותיי הטובות.״
אודי
דיין הצהיר :״איני מסכים
יותר לשהות מחוץ לביתי ואין
לי מקום מגורים אחר...״
טליה השיבה :״עוד לפני שעזב
את הבית מנהלל, כפי שפסק הבורר
(שופט בדימוס של בית-
המישפט העליון, חיים כהן) הוא
שהה במשך תקופה ארוכה בבית
פילגשו, כשלושה־ארבעה ימים בשבוע,
לפחות. לבית בנהלל היה
נוהג להגיע רק לצורך התארגנות
מחדש.״
אודי נהג להופיע באותה תקופה
בחברת פילגשו בבתי הידידים המשותפים,
ובבתי בני־המישפחה, ובכך
המיט חרפה על טליה על
בתה, ציין עורך־הדין מנשה בר־שילטון.
לגבי
הנסיעות לחו״ל של בני
הזוג דיין, גילתה טליה :״אודי טען
כי ערכתי מסעות־תענוג בחו״ל,
וחשוב לציין בהקשר לזה, כי
בכל תקופת הנישואין, משנת 1969
ועד יום הפרידה, נסעתי לחו״ל
שש פעמים, מתוכם פעמיים עם
אודי. במקביל נסע אודי לחו״ל,
בין השנים 1972ו־ 1977 בלבד,
יטבע פעמים, ובתקופה שאחרי
1977 פעמים רבות נוספות, שבאחת
מהן נעלם ללא כל הודעה למשך
שישה שבועות. יתר הנסיעות
בוצעו ללא כל הודעה על הנסיעה,
והשהייה בחו״ל התגלה תמיד
רק עם שובו,״ הצהיר טליה דיין
השבוע.
וטליה דיין סיכמה :״קשה היה
לי לחיות במחיצת מי שמקבל כמובן
מאליו את היותו חקלאי גרוע
ופרזיט...״
הוורלח

הז ה

יות עוד כינוס מיפלגתי משעמם.
למעשה תהיה ואת הנגנת המח הראשונה שד קבוצת אונס
משה פרץ מרמלה, אשר יעיש
מטבריה׳ עורך־הדין דני סלומון
מרעננה ! דויד (״דודי״) אפל מתל-
אביב, שהוא שותפו לעסקי בניה
של הקבלן שלום גניש! ראובן
שלום מגבעתיים, שהוא עוזרו של
השר יעקב מרידור, יעקב ברנס
חובש-כיפה מנתניה, יהודה בן-
זאב מבית־שמש, דויד מנע, שהוא
עוזרו של סגן־השר משה קצב,
ארתור כהן, שהוא מהפעילים המרכזיים
של סניף חיפה, בני לטריס,
שהוא ראש המועצה המקומית יוק־נעם,
ופעילים אחרים.

^ יק־הכיטחץ הוא משאת
י * נפשו של כל פוליטיקאי ישראלי.
המחזיק בו נהנה מעוצמה
כבירה, מתקציב ללא גבול, מיוק רה
רבה בקרב המצביעים. העומד
בראש המישרד הוא בעל סיכויים
רבים להפוך ביום מן הימים ל-
ראש־ממשלה.
שר־הביטחון הקודם, אריאל
שרון, עשה שימוש רב באמצעים
וביוקרה שהעניק לו תפקידו, לקידום
סיכוייו. עם סילוקו מהתפקיד,
היה צפוי שסיכוייו בקרב־הירושד,
ייפגעו מעט, שכוחו הפוליטי ייח לש.

השבוע עומדת להתברר עובדה
מדהימה: מבלי שמשה אר־נס
ינקוף אצבע, מתייצב לצידו
כל המחנה הגדול שתמך עד לפני
שבועיים בשרון.
תמיכת שליש מחברי חרות נתונה
אוטומטית לשר-הביטחון, יהיה
אשר יהיה.
אפילו דויד מגן
ן* יום הראשזן הבא, במלון
• דיפלומט בתל-אביב, עומד להתכנס
פורום פנימי של כמאה
ראשי סניפים ופעילים אחרים בתנועת
החרות. לכאורה, זה יהיה
כינוס פנימי משעמם, שבו ידונו
על הצעות לשינויים בתקנון המי-
פלגה, לקראת הוועידה הקרובה.
למעשה, יהיה זה כינוס של תמיכה
במנהיגם החדש של ה מתכנסים.
למרות
שלא יהיו נוכחים בה
ח״כים, בגלל לחץ ראשי־הסניפים,
יהיו שם מארגני הכינוס, המלונ־אי
חיים שיף וח״כ מיכאל קליינר.
מלכתחילה לא התכוונו להביא
לכינוס את המנהיג הבלתי־מוכתר
של הקבוצה. לפני שפורסמו מסקנות
ועדת־החקירה, הוחלט שאריק
שרון ינהל את העניינים מאחרי
הקלעים. אך מאז שפוטר ממישרד־הביטחון,
הפסיד שרון גם את הקבוצה.

המנהיג
החדש: משה (״מישה״)
ארנס, אשר זה עתה חזר מארצות-
הברית, וכבר מעריכים את כוחו
במרכז המיפלגה בכ־ 30 אחוז.
לפני הכינוס יערך מיפגש חשאי
בין ראשי התומכים של ארנם
ובין השר עצמו. למיפגש הוזמנו
הח״כים יוסף רום, יגאל כהן־אור־גד,
מיכאל קליינר ואברהם אפל
— אחד מראשי סניף תל-אביב ו-
מוותיקי הכנועה, שהוא איש אמונו
של מנחם בגין.
באותה שיחה יקבל ארנם מידע
מדוייק על ההתארגנות החדשה ב-
מיפלגה, הנושאת את השם לחיזוק
התנועה, ועל כוחה בסניפים
ובמרכז. ימסר לו, שתומכים בו גם
סגני-השרים דב שילנסקי ומרים
תעסה־גלזר, הח״כים מאיר שיטרית,
עקיבא נוף ואולי אפילו דויד
מגן, שהיה ידוע פעם כנאמן שלו.
הדבר האחרון שארנס היה מעלה
על דעתו הוא, שבתוך שבועיים
הוא יוביל במירוץ בתנועת
החרות לתפקיד ראש-הממשלה, כאשר
מנחם בגין יפרוש.
הקבוצה, פרי יוזמתו של מיכאל
קליינר, התחילה להתארגן לפני
חודשיים. לפגישות בלתי־מחייבות
הוזמנו ראשי סניפים מהערים הגדולות
ומערי-השדה. היו שם אנשים
המזוהים עם שר־האוצר, יורם
ארידור, כאלה המזוהים עם דויד
לוי, ותומכי אריאל שרון.
אנשיו של שר־החוץ, יצחק ש מיר,
לא הוזמנו כלל. אולי משום
השינאה הכמעט־אישית, השוררת
בין קליינר ובץ מחנה שמיר, ש אחד
מראשיו הוא ח״כ רוני מילוא
— אוייבו של קליינר מאז היו השניים
סטודנטים באוניברסיטת
תל־אביב.
למרות שהדבר לא נאמר במפורש,
היתה הקבוצה אמורה להיות
הכוח האירגוני שמאחורי
שרון. המטרה המוצהרת היתה :
שינויים במצע התנועה.
במיפגשים השתתפו לצד הח״כ
קליינר והמלונאי שיף גם אנשי
חוג תג״ר, שרובם ותיקי אצ״ל ותנועת
החרות ! ראשי סניפים כמו

שרון —
פחות מ50/,-
^ מיסגרת הצעות השינויים
— בתקנון, הם דורשים שבכל
עיר יהיה קיים רק סניף אחד,
ללא סניפי־מישנה. הם תובעים את
ביטול ההנהלה במתכונתה הנוכ חית,
ויצירת הנהלה בת 51 איש.
הם קוראים ליתר דמוקרטיזציה
של הסניפים, המשך בחירות ה־

לשרון להגיע לרוב בסניפים ובמרכז.
כיום,
אחרי סילוק שרון ממיש־רד־הביטחון,
לא השתנתה הטקטיקה.
השתנה רק שמו של המנהיג.
זינוקו
הנחשוני של שר־הביטחון
החדש לטצודת זאב, שעל־פי כל
הסימנים נהנה מגיבויו של ראש־הממשלה,
תגרום בוודאי לשינוי
מפת יחסי-הכוחות בתנועה. העובדה
ששמונה ח״כים נמנים כבר היום
על תומכי ארנם, היא רק סימן
לבאות. אם עד לפני פירסום דו״ח
ועדת השופט יצחק כהן היו סיכוייהם
התיאורטיים של כל אחד
מהיריבים טובים, רק בתנאי שהיו
מצליחים להקים קואליציה עם
מתמודד שני נגד השלישי, הרי
שהמחנה החדש עומד לטרוף את
כל הקלפים.
אחד המפסידנים העיקריים הוא
יצחק שמיר. ארנס אינו רוחש לד
חיבה יתרה, מאז תקופת היותו
שגריר. הוא מייחם חלק מההדלפות
בארץ לשדרים האישיים שלו
מארצות־הברית לאנשי שמיר.

ח״כיס וייסר וקליינר
דויד לוי נגד ארנס
מועמדים לכנסת במרכז ולא בוד
עדות־מינויים, והחלשת הוועדה המתמדת,
שיכולה לשנות היום את
מיבנה המרכז מן הקצה אל הקצה,
על־ידי הוספת חברים אחרי סיום
הוועידה. הקבוצה של קליינר מת כוונת
להביא את ההצעות כבר
לוועידה הקרובה שתתכנס בתוך
חודשים אחדים, והם מניחים שהשינויים
יתקבלו על-ידי החברים.
כאשר הועלו ההצעות לראשונה,
היתד, להן מטרה אחת: לאפשר

אנשי ארנס מניחים, שהשרים
לוי וארידור ייאלצו לשנות את
תפיסת־עולמם אחרי כניסת אמס.
התמיכה בשרון חזרה למימדיה
המקוריים -פחות מחמישה אחוזז
ייתכן ששרון ינסה לחבל. בדרכים
מוכרות לו היטב, בעבודתו!
של ארנס. אלא שאז יתברר לו,
כי אנשיו — שעל עזרתם הוא
מקווה להסתמך — עברו ברובם
למחנה המתחרה.

בז־ציון ציטרין

נמה ימים אחו שויתק את תשומת־רב חשדם, נאשו חתנטר באופו
וומאת* מהמועצה הפלסטינית באלג״ר, השמיע עיצאם סוסאוו, את
ה״אני מאמין״ שלו באסיפה בלונדון, בעומדו לצידו של עורו..העולם חוה״
האסיפה שנערכה ב״ 27 בפברואר באולם עיריית־הגג של לונדון היתה חשובה,
מפני שהיא נערכה כמה ימים בלבד אחרי סיום מושב המועצה הלאומית
הפלסטינית באלג׳יר. הופיעו בה, זה לצד זה, ישראלי ופלסטיני: אורי אבנרי,
מטעם ״המועצה הישראלית למען שלום ישראלי־פלסטיני״ ,והד״ר עיצאם
סרטאווי, איש אש״ף, מנהיג מחנה־השלום הפלסטיני, שעורר זה עתה סנסציה
עולמית כאשר התפטר באופן הפגנתי מן המועצה הלאומית הפלסטינית. התפטרות
זו לא התקבלה.
בשבוע שעבר דיווח ״העולם הזה 2374 על מהלכה של אסיפה סוערת
זו, שבה היה קיים שיתוף־פעולה מלא בין קבוצה של בריונים יהודיים, חברי
הליגה להגנה יהודית, וקבוצה של בריונים ערביים, חברי אחד מאירגוני־הסירוב
הפלסטיניים. האסיפה התקיימה בחסות הסקוטלנד יארד, שנערן בעוד מועד
לכל פורענות אפשרית, וכמה מן הבריונים סולקו מהאולם בכוח על־ידי השוטרים.
את האסיפה אירגנה קבוצה יהודית מקומית הפועלת למען שלום ישראלי-
פלסטיני.
אורי אבנרי אמר בדבריו כי הבעייה האמיתית אינה פלסטינית, אלא
ישראלית. המאבק למען שלום ישראלי״פלסטיני הוא בראש וראשונה מאבק

על ישראל, על נפשה ועל עתידה. ישראל הכובשת היא ישראל המעוותת את
כל ערכיה האנושיים, החברתיים והלאומיים. מאיימות עליה סכנות פנימיות
נוראות.
אבנרי העלה על נס את זיכרם של שני אנשים, שסימלו את השאיפה לשלום
וששילמו על כך בחייהם: סעיד חמאמי, נציג אש״ף בלונדון, שפתח במגעים
עם אבנרי ב־ ,1974 ושנרצח על־ידי כנופיית אבו־נידאל; ואמיל גרינצווייג, איש
״שלום עכשיו״ ,שנרצח בידי פאשיסטים יהודיים.
״קיים שיתוף־פעולה אוטומטי בין הקיצוניים משני הצדדים,״ אמר אבנרי.
״כל מעשה וכל נאום של אריאל שרון גורם לחגיגה בקרב הקיצוניים הפלסטיניים,
וכל מעשה וכל נאום של קיצוני פלסטיני משמח את ליבם של הקיצונים הישראליים.
הלוואי ויקום שיתוף־פעולה הדוק כזה בין שוחרי-השלום משני הצדדים!״
דבריו של אבנרי הופסקו תכופות על־ידי צעקות מאורגנות של הבריונים
היהודיים, שהנואם השיב להם בחריפות.
אחרי נאומו של אבנרי בא תורו של עיצאם סרטאווי. להלן נאומו במלואו,
כפי שהוקלט:

או חוו אי אבש1
באותה פגישה היסטורית — הרשו לי
להשתמש במונח זה — דיברנו במשך שש
שעות. היה זה מיפגש מרתק — פגישה
בין שני גנרלים גאים מאוד, גנרל ישראלי
שהצטיין בשדזדהקרב, וגנרל פלסטיני,
שגם הוא, עם כל הצניעות, הצטיין בשדה-
ח|קרב.

ודל*! או כדורגל
^ יושכם ז,ה סול זה, דנו השניים
• במציאות של מילחמת־האחים הנטושה
במיזרח התיכון (צעקות של הביריונים היהודיים)
.כן, האדון מצד שמאל, ישבנו
וגילינו כי התחליף היחידי להשמדה הדדית,
במילחמה שאיש אינו יכול לנצח בה,
הוא השלום( .מחיאות כפיים ממושכות).

כסוף השיחה השתכנעתי שאכן
עם אנשים כמד מתתיהו פלד
אנחנו יכולים לעשות שלום.

סרטאווי (יושג ליד אמרי)
״לא חלושי־אופי יעשו שלום !״
|£ני מודה ליוזמי כנס זה על הכבוד
ש שהעניקו לי, כאשר נתנו לי את ההזדמנות
להופיע לפני קהל נכבד זה. ברצוני
להודות גם לכם, גבירותיי ורבותיי,
על שטרחתם לבוא ולהקשיב למה שיש
בפינו. במיוחד ברצוני להודות מקרב לב
לאדונים היושבים בצד השמאלי של האולם,
שביטאו אי־הסכמה מסויימת עם הרוח
הכללית של אסיפה זו( .הכוונה לאנשי הליגה
להגנה יהודית, שהפריעו לדברי
אבנרי) .אני שמח שהם כאן, מפני שיש
לי עניין מיוחד להשמיע את דבריי באוזניהם,
ולהישמע על-ידם.
אתחיל בסיפור על פגישתי הראשונה
עם ישראלי, אדם השייך למחנה האוייב.
זה היה ביום־קיץ אחרי־הצהריים, ביוני
,1976 בבירה אירופית מסויימת. היה זה
הגנרל מתתיהו פלד, גיבור לעמו, חבר
נכבד בחברה הישראלית, פטריוט ישראלי
גדול.

אך גיליתי שיש מחסום היסטורי, מחסום
פסיכולוגי.
אמרתי :״האלוף פלד, כאשר נחתום על
חוזה-השלום שלנו, הייתי רוצה להכניס בו
סעיף — שחמש שנים אחרי הקמת המדינה
הפלסטינית נערוך בינינו מילחמה
אחרונה.״
הוא שאל :״ד״ר סרטאווי, לשם מהז״
אמרתי :״אנחנו זקוקים למילחמה אמיתית
אחת, לפני שנסגור את ספר העימות
לנצח.״
הוא הסתכל בי בשקט, בעדינות, והשיב
:״יש לי הצעה יותר טובה.״
אמרתי :״כולי אוזן.״
הוא אמר :״הבה נערוך תחרות כדורגל.״
כעבור
זמן היתד, לי ההזדמנות לספר על
כך לידיד שלי, מדינאי אירופי מסויים*,
והוא אמר :״ההצעה שלך היתד, יותר אנושית.
ברור שהגנרל פלד לא שמע על
מילחמות־הכדורגל.״

שלום. יש המטילים ספק ככך.
אלוהים יודע כי מחנה מחרחרי
המילחמה עצום ורב. אולם מחנה
עושי־השלום הולך וגדל אף הוא.
אכן, עצם העובדה שאנחנו נפגשים כאן
היום מוכיחה שכוחם של עושי־השלום
הולך וגדל( .מחיאות כפיים).

אדםכ עו סגבע
^ אשר החלה המילחמה האחרונה,
״ גבר החשש שמא האכזריות, וכל ה•
הכוונה לקאנצלר
קרייסקי.

האוסטרי, ברונו
נחפחיח תופעות המכוערות שהתגלו במילחמה הזו,
יהרגו את רצון־השלום. אולם מתוך הטרגדיות
של מילחמה זו צמחה שאיפה חזקה
יותר לשלום. אדם אמיץ בשם אלי גבע,
ששירת את עמו בטנק — ולא באולם
׳,מפואר בלונדון, כמו )כמה מהגיבורים
הצועקים כאן — איש זה, גבע, חייל מזהיר,
בחר בשלום. הוא התפטר מהצבא,
לא מפני שהיה פחדן — הוא איש אמיץ
מאוד — אלא מפני שהוא מאמין שהמיל־חמה
לא תשרת איש.
במילחמה הזאת קרו גם דברים יפים.
לאורך קו הפסקודהאש ברחובות ביירות,
שמשני עבריהם המטירו צעירים ישראליים
וצעירים פלסטיניים מוות איש על רעהו,
קרו גם דברים יפים. פיסות־נייר הוחלפו
בין צעירים ישראליים ופלסטיניים. כן, הם
לא החליפו רק כדורים — זה קל לעשות
— אלא גם הודעות אישיות. שם בביירות,
בין חיילי שני העמים, שלחמו זה
בזה לחיים ולמוות, החל דו־שיח.
בישראל עצמה קמו אנשים וגאלו את
כבוד עמם, כאשר התייצבו והגנו על
המסורת המוסרית של היהדות( .מחיאות־כפיים,
צעקות) .המסורת היהודית, שאינה
רכוש היהודים בלבד, שהיא רכוש העולם
כולו, גם כאשר אנטי-יהודים, כמו היהודים
הצועקים כאן, מסלפים את המסורת
הזאת.
שם, ברחובות תל־אביב, ברחובות ירושלים,
קמו ישראלים מכל שדרות־החיים
והפגינו למען כבוד היהדות, כבוד עמם,
ומחו נגד המילחמה הבלתי־צודקת. הם
מחו נגד הטבח. הם היו חכמים.

בי מה היה קורה אילמלא
נערכו אותן.הפגנות מוסריות כ ערי
ישראל ז־אני
אגיד לכם, גבירותיי ורבותיי: מעשה
של טבח, מעשה של רצח־עם, הוא
דבר הוזי בזיכרון של עם. זהו דבר העובר
מתודעה של דור אחד לתודעת הדור הבא.
זהו דבר שאינו נשכח לעולם, לעולם.
פלסטינים נטבחו בלבנון. הדם הזה
שנשפך לא יתייבש. הדם השפוך הזה הפך
חלק מן הזיכרון הפלסטיני. ואנחנו יודעים

מן הנסיון היהודי מה פירוש הדבר, כאשר
הדברים נשמרים בזיכרון הקיבוצי.
ברגע מסויים, גבירותי ורבותי, יהפכו
זיכרונות אלה מניע לפעולה נגדית. אנחנו
יודעים זאת. אנחנו מודעים להתפתחות
ההיסטוריה. אנחנו מכירים את העובדות
הבסיסיות, את מערכת הכוחות הפוטנצי אליים.
אנחנו יודעים מהו מאזן־הכוחות
הצפוי, ולאן מצביע חץ־הכיוון.

ביודענו את כל אלה, ביודענו
שאנחנו, הפלסטינים, הערכים, ידנו
תהיה על העליונה כחשבון הסופי
— אנחנו בחרנו כשלום.

ך ייתי רוצה שתבינו, גבירותיי ורמי
י תיי, איך קם וצמח מחנה־השלום ה פלסטיני.
אספר לכם על נסיוני האישי.
אני חב את התפתחותי לקרב על כראמה
(מארס .)1968 בלי כראמה, יתכן מאוד
שלא הייתי הופך לפעיל־שלום.
בזיכרון הפלסטיני שלנו, כראמה מצטיירת
כקרב גדול. היינו 200 איש בכפר קטן
ממיזרח לירדן, וחזינו בעינינו את העוצמה
הצבאית הישראלית העולה עלינו: תותחים,
חי״ר, חרמ״ש, טנקים. זהו מישור,
שנחל חוצה אותו.
לפי ההגיון הצבאי, היינו צריכים לסגת
אל הגבעות. אולם קרה דבר מוזר מאוד־מאוד.
היינו
חבורה של חובבנים. אדם בשם
יאסר ערפאת. מהנדס מצויץ; אדם בשם
אבו־איאד, מורה לערבית; סרן ח׳אלד
המנוח, אדם צבאי אחד; אני עצמי וכמה
אחרים, חובבנים. החלטנו שנעמוד וניל־חם,
בניגוד לכל הסיכויים הצבאיים.
לחמנו מעליית־השחר ועד 10 וחצי בלילה.
יש לציין, שקיבלנו סיוע מהצבא
הירדני.

כעינינו, הקרב היה ניצחון. ורק
כיגלל הניצחון הזה היינו מסוגלים
לראות סוף־סוף את המציאות של
העימות.
מפני שפלסטין, גבירותיי ורבותיי, היא
ארצי, מקום הולדתי. אני נולדתי בעכו,

הקרב על כראמה, מארם : 1968 הטור המשוריין של צה״ל פורץ לתוף הכפר
.רק תודות לניצחון ושלנו בכראמה, יכולתי לראות את ישראל,
כילד שיחקתי בעכו, מישפחתי קבורה
בעכו. שורשיי הם בארץ הזאת. האילן דד
מישפחתי שלי מגיע אחורה, לאורך 1200
שנים. זוהי ארצי!
אחרי כראמה, כאשר החלמנו מפצעינו,
חשבנו על ארצנו. ובפעם הראשונה חשבנו
עליה בצורה חדשה.

גבירותיי ורבותיי, רק תודות
לכראמה הייתי מסוגל לראות את
ישראל• רק תו ת ת לניצחוני בב־ראמה
יכולתי לראות את ישראל.
כי לפגי כן, כשהייתי בשפל־המד־רגה,
במצב שד דמורליזציה גמורה,
יכולתי לראות רק את פלסטין,
את פלסטין של חלומותיי, את
פלסטין שד זיכרונותיי.
לא יכולתי לראות את ישראל, בגלל ה־סיבלות
שעברו עליי, שעברו על הפלסטינים,
שעברו על עמי. סבל בלתי-אנושי.
אינכם יודעים מד. זה להיות פלסטיני,
להיות אפס בעולם שבו אתה חייב להיות
סיפרה כדי להתקיים, שבו אתה זקוק ל־תעודת־זהות.
כאשר
היינו בשפל־המדרגה חלמנו על
פלסטין ההיא, פלסטין שבד. לא היתד.
אוכלוסיה צפופה, פלסטין שעדיין לא
ראתה את ההגירה ההמונית. זאת היתד.
בעייתי הפסיכולוגית, חוסר־יכולתי להיות
שפוי.

חשבנו אז שיש ביכולתנו להשיג ניצחון
צבאי, ושיהיה עלינו להחליט בבוא
היום כיצד לנהוג באוכלוסיה הזאת. ואז
התפתח אצלנו באופן ספונטאני, באופן
חד־צדדי, הרעיון של המדינה הדמוקרטית
החילונית — ששינה, אגב, את הסעיף 6
של האמנה הפלסטינית. סעיף ,6כפי ש אתם
יודעים, אומר שרק היהודים שהיו
בארץ לפני ״הפלישה הציונית״ הם פלסטינים.
אחרי ניצחון כראמד. חוקקנו את
התיקון בדבר המדינה הדמוקרטית החילונית,
וקבענו שכל אדם בפלסטין, בישראל,
זכאי לדרוש לעצמו זכויות חוקיות שוות
במדינה הדמוקרטית החילונית.
לאחר מכן, כאשר נמשך המאבק, נכנסנו
לשלב חדש. התחלנו לנתח את האוכלוסיה
החדשה הזאת. היא ריתקה אותנו מבחינה
חברתית, מדינית ודתית. כבר הסכמנו שיש
לה הזכות להיות שם — ואנחנו עשינו
זאת באורח חד־צדדי, מבלי לבקש כל
תמורה. אני גאה שאגי פלסטיני, אני גאה
להשתייך לעם (צעקות) כן, אני גאה להשתייך
לעם שבעודו סובל יסורי־תופת במח-
נות־הפליטים, היד. מסוגל להוליד מתוכו
חקיקה כה מוסרית( .צעקות) .כן, גיבור

צעיר, התנועה הפלסטינית הלכה צעד
אחד נוסף קדימה.

תישואדיס 0110811
^ תחלנו לשאול: הישראלים האלה,
• י מה הם? מה הם הצליחו לעשות?
כשאני מפשפש בזיכרוני, אני זוכר ישיבות
רשמיות. הושמעו שם טענות ונערכו
ויכוחים, שאילו הייתם שומעים אותם, זה
היה נוגע לליבכם. אני זוכר — ואיני רוצה
להזכיר שמות, ובאופן מיוחד לא את השם
הזה, מפני שהאיש הזה, נאיף חוואתמה,
הוא עכשיו יריב פוליטי שלי — את אשר
אמר בישיבה שהיתר, ביוני .1969

הוא אמר :״הישראלים הפכו
לעם -הם פיתחו תרבות משלהם,
מוסיקה משלהם, כתי-ספר משלהם,
ואיננו יכולים עוד להתעלם
מכך, סתם ככה. אנחנו צריכים
להתמודד עם המציאות הזאת.״
הלכנו צעד קדימה, ונולד הפיחרון של
שתי מדינות.
כך, גבירותיי ורבותיי, באותם ימי-ברא-

תודות לכראסה הייתי מסוגל
לראות את ישראל. בפעם הראשד
נח, תודות לניצחון זה, ראיתי את
פלסטין האמיתית, זו הקיימת במציאות•
ראיתי את האוכלוסיה
החדשה שם, את היישובים החדשים,
הערים החדשות, הכפרים
החדשים, ושאלתי את עצמי: מה
אעשה בהם ץ

ו נ עו )1111׳ צעד
ך פני זה, גבירותיי ורבותיי, השאלה
• לא עלתה כלל בדעתי, מפני שלא
ראיתי אותם. אחרי ניצחוני התחלתי לשאול
את עצמי: מה אעשה בהם, במהגרים
האלה, הקוראים לעצמם ישראלים?
קרה משהו מעניין מאוד: אמרתי לעצמי,
שאני צריך להתייחם אליהם באופן
מציאותי. ואחרי שנתיים של חשבון־נפש
מכאיב ונוקב, הגענו לידי המסקנה ש אנחנו
לא יכולים סתם לגרש את האנשים
האלה.

שית, מתוך לבטים וחשבון־נפש, צמחה
השאיפה לשלום. השלמנו עם המציאות
החדשה. אנחנו רוצים לחיות עם המציאות
הזאת.
נכון, אין בזה צדק. אני רוצה שתדעו,
אני אומר ומאשר זאת שוב: אובדן עכו
הוא, בעיניי, בלתי־צודק. זד. אכזרי מאוד
לגביי.

אולם, התהליך המרתק הזה של
התפתחות והתפכחות הידיעה ה•
ראציונאלית שהאלטרנטיבה היחידה
היא השמדה הדדית, גרמו לנו
להאמין בשלום בלב שלם, כאופציה
המעשית היחידה שיש לשאוף
אליה.
מתוך החוויות האלה נולדה המחוייבות
לשלום.
כאשר השתתפתי במאבק הרגיל, הייתי
גיבור. כאשר התחלתי להילחם למען השלום,
גיליתי מה פירושה של הבדידות
של לוחם־השלום. גיליתי שדרוש אומץ־לב
גדול פי מאד, כדי להילחם למען השלום.
(צעקה מצד הביריונים הערביים :״אתה
פחדן!״) שוכראן, יא־אחי תודה, הוי
אחי!״) האדון הזד, שצעק בערבית הוא,
כנראה, כפילו של הג׳נטלמן היהודי בצד
השני (צחוק בקהל ומחיאות־כפיים) .אבל
לג׳נטלמן היהודי יש לפחות אומץ־הלב,
שלא להסתתר( ,צעקות מצד הערבים :
״אתה לוחם נגד עמך ! אתה גודשת מהמועצה
הלאומית!״) כאשר אמרתי שדרוש
יותר אומץ־לב להילחם למען השלום,
צעק האדון האמיץ הזה: לא, דרושה
חוצפה כדי להילחם למען השלום. ואני
אמרתי לו בערבית: תודה, מפני שאתה
יוצר שיווי-מישקל. יש רק הבדל אחד:
הג׳נטלמן הזה, הציוני הימני הקיצוני,
לפחות קם והזדהה. הייתי רוצה שהג׳נטל-
מן הזה, הערבי, יזדהה גם הוא, תחת
להסתתר מאחורי חבריו.

קשוחים אנתנו !

ציור פלסטיני על קיר בביירות הנצורה
״פחדנים, סיתמו את פיכם !״

ר בירותיי ורבותיי מטר של צע־
^ קות בערבית ותשובות הנואם בערבית
).למה אינכם באל־אנצאר? (צעקות:
״בוגד ! אתה יושב עם ציונים בשעה שהפלסטינים
נהרגים באל־אנצאר ! אתה יושב
כאן עם אורי אבנרי שהוא ציוני ! פחדן !״
(המשך בעמוד )72

פגשתי את ארתור קסטלר רק פעם אחת בחיי.
זה היה — כמדומני — בראשית פילחמת־העצמאות.
באתי לחופשה קצרה, ומישהו — נדמה לי שהיה זה
הד״ר יעקב ויינשל — ביקש ממני להיפגש עימו. אולי
ביקש קסטלר לשוחח עם חייל שהיה בקרב.
איני זוכר כמעט דבר מאותה פגישה. היא לא נחרתה
בזיכרוני כחווייה בלתי-נשכחת. קטטלר ואשתו היו בחדר
בבית־מלון בסביבת הירקון־בוגרשוב בתל־אביב. הוא
זכור לי כגבר לא־גבוה, עצבני ואגרצנטרי מאוד־מאוד.
התאכזבתי. כי שפעתי עליו הרבה לפני כן ספי
ויינשל.
״יאשר,״ ויינשל היה רופא במיקצועו. במילחמת־העולם
הראשונה היה רופא בצבא הרוסי, בחזית קווקז.
לאחר מכן בא לארץ וקיבל חולים בדירתו ברחוב
אלנבי, ליד בית־הכנסת הגדול. חוץ מזה היה דוויזיוניסט,
אינטלקטואל, מחבר־ספרים ועורך של ירחון בשם החברה,
שבו פירסמתי את מאמרי הראשונים כשהייתי בן .17
דירתו של ויינשל, ליד חדר־הקבלה שלו, היתה
בית־ועד לאינטלקטואלים של חל־אביב, מן הסוג היפני.
אחד מידידיו היה הד״ר וולפגאנג פון־וייזל, רופא ומנהיג
רוויזיוניססי׳ אוסטרי שזכה בתואר־אצולה בימים האחרונים
של מילחמת־העולם הראשונה( .לשונות רעות
טענו, כי הקיסר האוסטרי ברח מווינה בדיוק לפני שעמד
לחתום על הענקת התואר, אבל זו היתה רכילות).
פון־וייזל היה גם עיתונאי, והוא ייצג בארץ את העיתונים
של הוצאת אולשטיין, חברה יהודית ששלטה בכלי־תיקשורת
רבים בגרמניה.
שם, בחברה זו. שמעתי לראשונה על קורותיו של
קסטלר. אז כבר היה סופר מפורסם. סיפרו על הטיהור
הסטאליניסטי בברית־המועצות — אפלה בצהרייס —
היה ונשאר הספר הקלאסי על נושא זה, ההסבר הסביר
היחידי להתנהגותם של הבולשביקים הוותיקים, שהודו
בכל הפשעים שבעולם לפני שהוצאו להורג על־ידי
הסיפלצת שגדלה בקירבם. גם סיפרו צוואה ספרדית,
על חוויותיו בכלא של פראנקו בימי מילחמת־האזרחים,
כשהמתין בכל יום להוצאתו־להורג, עשה רושם עמוק.
ויינשל סיפר שקסטלר הגיע ארצה ב־ ,1926 כשהיה
בן ,21 כמעפיל רוויזיוניסטי מהונגריה. הוא היה מובטל,
רעב ללחם וישן על שפת־הים. מדי פעם בא לוויינשל.
שנתן לו ארוחה הגונח.
באחד הימים בא ההונגרי הצעיר לביתו ושאל,
במבוכה רבה, אם הדוקטור מוכן לעשות לו טובה.
הוא התאהב בבחורה. יהיא הסכימה להינשא לו. האם
יכול ויינשל להשאיל לו את טבעת־הנישואין שלוז
ויינשל הסכים, וכעבור יום החזיר קסטלר את טבעת־הזהב.
ברגע האחרץ נודע לבחורה כי לבחור הצעיר
אין גרוש על הנשמה, והיא ביטלה את תוכניודהנישואץ.
ההזדמנות הגדולה באה. לקסטלר במיקרה. הד״ר פון־
דיזל נפצע בהתנקשות בחייו. מישהו היה מוכרח למלא
את תפקידו ככתב העיתונות הגרמנית. הוא שאל את
הצעיר: אולי אתה מוכן לנסות ולמלא את מקומי
לכמה שבועות ז
קסטלר ניסה, והתגלה כעיתונאי מזהיר. ב 1931-ירד
לגרמניה, הפך שם לקומוניסט, נכלא בידי הנאצים
כשעלו לשילטץ, והצליח להסתלק( .נדמה לי שהיה זה
הוא שכתב על התא הקומוניסטי, שנלכד בידי הגסטאפו.
חברי התא, בחורים ובחורות, לא נשברו. אחרי חקירה
ממושכת השתכנעו הנאצים שהם חפים־מם שע. ואז, ברגע
האחרון, דיברה אחת הבחורות על ״עניין קונקרטי״.
כתוצאה מכד הועברו כולם לפחנד,־ריכוז. שום אדם
נורמלי לא השתמש במילה ״קונקרטי״ ,השייכת לסלאנג
הקומוניסטי).
אחרי שהתאכזב מזאב (״ולדיפיר״) ז׳בוטינסקי, התאכזב
קסטלר גם מיוסף ויסריונוביץ דז׳וגשווילי, המכונה
ססאלין. נדמה לי שבכל ימי חייו רדף אחרי אלילים
שהכזיבו — מנהיגים פוליטיים, חכמי-דת אכזוטיים ומה
לא. התאבדותו המשותפת עם אשתו, לפני שבוע, בגיל
,78 היא הודאה באכזבתו הסופית.
הוא לא היה, לדעתי, סופר גדול. אבל הוא הצטיין
במוח פעיל, בסקרנות בלתי-נלאית ובמבט חד. ספריו
מלאים בפירורי-מחשבה המפעילים את התאים האפורים
של הקורא. גם סיפרו על מילחמת־המחתרת בארץ,
כגנבים בלידר״ גדוש בהערות מאלפות על הקיבוץ,
אצ״ל ומוסדות אחרים, שהעידו על כושרו לראות דברים
שנעלמו מעיני הזולת.
קסטלר פגש את מנחם בגין במחתרת, בחדר חשוך.
בסיפרו הבטחה והגשמה תיאר את פגישתו זו ואת
פגישתו השנייה, כשבגין יצא מן המחתרת .״על פי
קולו, שבא אליי באפלה מעבר לשולחן, דימיינתי לי
את בעל־הקול כגבר גבה־הומה, בעל חזות סגפנית והבעת־פנים
קנאית. למעשה הוא אדם די נמוך, רזה, שברירי,
קצר־רואי מאוד, בעל פנים עדינות, רציניות, של מורה
צעיר.״
על השקפת־עולמו של בגין אמר תלמיד זה של
זאב ז׳בוטינסקי :״מבחינת האידיאולוגיה המיוחדת שלהם,
יש לראות את אצ״ל ילח״י כצאצאים בלתי־חוקיים של
הליברליזם הלאומי של ז׳בוטינסקי. הם התייחסו אליו
כאל הפטרון הקדוש שלהם, כמו שהרוסים מתייחסים אל
קארל מארכם — ובערך באותה מידה של הצדקה.
״הם ירשו את התוכניות המכסימליסטיות של הרוויזיוניסטים.
את רגש הבוז למנהיגות הציונית הרישמית,

עד שפת־הים
ואף את האיבה למיפלגות־השמאל והתרעומת עליהן.
אולם הם לא ירשו דבר סן הליברליזם של ז׳בוטינסקי,
מן האוריינטציה המערבית שלו ומרוחו האירופית.
״האידיאולוגיה שלהם היתד, לאומנות פרימיטיבית,
ולשונם זרם של רגשנות בומבסטית, בליוויית רעמים
תנ״כיים.״
על כך הוסיף הערה, שיש בה אולי מן הנבואה:

אוד׳ *בנדי

״התנ״ך, כשמתייחסים אליו כאל מדריך שימושי למדיניות
במאה ד,־ ,20 השפעתו מזיקה פזו של מיין קאמפף,
סיפרו של היטלר.״

דם סבשי כנען העניין הזה — הפיכת התנ״ך למדריך שימושי לניהול
המדיניות הלאומית האקטואלית — מטריד אותי זה מכבר.
במשך שמונים דורות קראו היהודים את התנ״ך,
שיננו אותו ודשו בו. ספר־הספרים השפיע עליהם יותר
מכל דבר אחר בעולם. כל פרק, כל פסוק עמדו לנגד
עיניהם.
אך התנ״ך לא ד,פך אותם לעם לאומני או מילחמתי.
להיפך, תורתם היתה תורת הנביאים. הם שאבו מן
התנ״ך את רוח המוסר האנושי, ולפעמים גם האוניברסלי.
אף לא לרגע אחד במשך כל אלפיים השנים לא עלה על
דעת היהודים שהתנ״ך מצווה עליהם לחזור לארץ-
ישראל כדי להקים בה מדינה יהודית. אילו היה קיים
רצון כזה, בוודאי היו מזדמנות לו הזדמנויות לרוב.
והנה, בדורות האחרונים, ובעיקר בדור האחרון, הפך

ארתור קסטלר ואשתו סינתיה
התנ״ך באמת למעץ מינשר לאוסני-קנאי-מילחמתי. במקום
תורת הנביאים באה תורת כובשי־כנען. הרוח האוניברסלית
של ספר יונה פינתה את מקומה לרוח הרצחנית
של שמואל. אותו הספר, אשר גידל בגולה תרות של
בחורי-ישיבה עדינים ורבנים נבונים, מגדל בארץ פאשים*
טים מסוגו של מאיר כד,נא ועובדי־אלילים לפי הדגם

של גוש־אמונים. תוך דור אחד בלבד הפכה המיפלגה
הדתית־לאומית, שהיוותה פעם את האגף המתון ביותר
בממשלת בן־גוריון, לפלוגת־הסער של הרב חיים דרוקמן
ודומיו. ואילו אגודת-ישראל האנטי־ציונית, שאבותיה
ראו בהרצל את שליח-השטן, משרתת עתה את אריאל
שרון.
מה קרה בעצם ז
עלה בדעתי הסבר טריטוריאלי.
בגולה דיברו אל לב היהודים דיברי המוסר והתוכחה
של הנביאים. אלה היו קרובים לחווייתם. ואילו הסיפורים
ההיסטוריים של ספר יהושע, שופטים ומלכים לא היו
אלא משלים מתקופה אחרת וממקום אחר, שהצטרפו למיתוס
ססגוני אך רחוק מן המציאות.
כאשר התחילו בני הישוב החדש לקרוא את התנ״ך
בעיניים חדשות, נראה הכל אחרת. הם ראו את התבור
והגילבוע מחלון־ביתם. נופי העלילות העתיקות היו נופי
חייהם. עמי כנען הקדומה קמו לחיים בדמותם של
הערבים. הקרבות העתיקים התמזגו עם הקרבות החדשים.
ילד עברי, שקרא את ספר יהושע בכיתה ה /בלי
ביקורת ובלי הדרכה של מורה נבון, מוכרח היה להבין
אותו כפקודה פשוטה לרצח-עם. פד, שהיה נכון ביריחו
מלפני 3000 וכמה שנים, מדוע לא יהיה נכון עתה ז
יהושע קרוב יותר לחווייה הישראלית מאשר ישעיהו.
שימשון קרוב יותר מאשר יונה (למרות שהיה, כנראה,
פלישתי) .״זכור את עמלק״ קרוב יותר מאשר ״וגר
זאב עם כבש״ .סיפורים אלה, הנקלטים בגיל הרך,
יוצרים קרקע־בתולין פורה לפולחנים לאומניים־אליליים
אקטואליים, המתעטפים באיצטלה של דת־ישראל.
אני מסכים עם קסטלר: התנ״ך יכול להיות לספר
מסוכן מאוד, כאשר הוא מונפק כמדריך שימושי לניהול
המדינה. ראינו מה קרה לגרמנים, כאשר ניסו לבסס
את מדיניותם הלאומית על אגדות הטבטונים הקדומים.

מח 7ה עצוב
כאשר התפלגה מפא״י האדירה, בראשית שנות ה־,40
נאם אהרון ציזלינג, איש סיעה ב /נאום חוצב־להבות
נגד מנהיגי סיעה א׳ ,ובראשם ברל כצנלסון ודויד בן-
גוריץ.
כאשר קם כצנלסון להשיב, אמר באירוניה עדינה :
ראדנא עד כמה אומללים ציזלינג וחבריו, ועד כמה
מאושרים אנחנו. שהרי ציזלינג וטבנקין נמצאים במיפלגה
אחת עם מנוולים מושחתים כמו בן־גוריון וכצנלסון,
ואילו אנחנו נמצאים במיפלגה אחת עם אנשים טהורים
ודגולים כמו ציזלינג וטבנקין.
נזכרתי בימים אלה בסיפור זה, על רקע פילוג שאני
מעורב בו, למרבה־הצער.
תמיד תמהתי על גבר ואשה החיים ביחד כזוג נשוי,
במשך שנים ועשתת שנים, שהקימו בית ומישפחה,
שראו ביחד ימי אושר ושפל, עד שהם מתגרשים. והנה,
לפתע, הם מתנפלים זה על זה בשינאה תהומית, הופכים
זה את חיי זה לגיהינום, עד שהם מצליחים לרצוח כל
זיכית יפה, כל חלקה טובה.
יש חריגים רבים, אך דומני שזהו הכלל.
כאשר מתפלגת מיפלגה, קורים דברים תמים.
לכאורה, אין כל רע בכך שחבורת אנשים, ששיתפו
פעולה איש עם רעהו בסיסגרת מיפלגתית אחת, מגיעים
באחד הימים לסוף דרכם המשותפת. דיעותיהם משתנות,
היחסים ביניהם משתבשים, האינטרסים שלהם מתחלפים,
הם מגלים שבעצם לא התכוונו לאותה המטרה.
ההגיון אופר שבשעה כזאת יישבו ביחד, יחליטו
כיצד להיפרד בכבוד ובשלום, וילכו איש־איש לדרכו.
כך אומר ההגיון, אך כמעט לעולם אין זה מתרחש
במציאות. קורה משהו שונה לגמרי.
אנשים שישבו במשך שנים בישיבות משותפות, שנאמו
על בימות משותפות, שצעדו בהפגנות משותפות,
מגלים לפתע דברים נוראים איש על רעהו. החבר-
מאתמול, כך מסתבר, הוא מנוול, טינופת, חלאה, בוגד,
מושחת, דיקטטור, שקרן, פושע, סוכן האוייב, פאשיסט
(או קומוניסט) ,פלגן, תככן, חורש-מזימות, פסיכופאט,
ועוד ועוד.
לכאורה, יש בזה הגיון כלשהו. כאשר תנועה מתפלגת,
רוצה כל צד לרכוש את נפשותיהם של החברים מן
השורה, כדי לזכות בקופה. כל צד מעוניין להציג את
עצמו כממשיך-הדרך האמיתי, המבצע הנאמן של המצע,
השומר האדוק על התקנון. ואילו הצד השני הוא קבוצה
זעירה של פלגנים עלובי־נפש, שכל שומר נפשו ירחק
מהם.
אך כשמסתכלים במתרחש, נראה כי גם הנימוקים
הרציונליים האלה אינם אלא אחיזת-עיניים. המתפלגים
נאחזים בטירוף של אמוק. נדמה כי תאוות־ההרם שלהם
שוב אינה תלויה בדבר, ושוב אינה באה להשיג כל
מטרה מוחשית. השאיפה לנפץ, לנתץ, להשמיד ולאבד,
עד שלא תישאר אבן על אבן, גוברת על כל חשבון
מעשי, מופרך ככל שיהיה.
זהו המכניזם הנורא של פילוג, ומבחינה זו אין הבדל
בין גוף גדול וקטן, מיפלגת־המונים אדירה וקבוצה
רעיונית מבודדת.
זהו תמיד מחזה עצוב.

ר!ור.־ 1־ 1 1
ש לומר זאת בבירור: הוא היה רמטב־־ל מחורבן!

ך עוד כמה ימים יסיים רב־אלוף רפאל איתן את
• תקופת־כהונתו ואת שירותו בצה״ל.
כתבים צבאיים מכובדים כבר החלו לכתוב עליו
את המאמרים המקובלים. הם שוקלים באופו אובייקטיבי
את תרומתו לצה״ל. יש אור ויש צל. מעלות ומיגרעות.
אמנם, מצד אחד הוא המתיק את דינם של פושעי־פילחמה
והתיר את דמם של ערב־ם, אבל מצד שני הוא
הכנים סדר לצה״ל. הוא גרם לברוסאליזציה של הכיבוש
מפני ש״זה עובד טוב על ערבים״ .אבל הוא גם הנהיג
בצה״ל שיטה של חינוך האנאלשבתים. אמגם, ועדת־החקירה
הטילה עליו אחריות כבדה לטבח, אך הוא
השפיע לטובה על המוראל של צה״ל.

מצד אחד מצד שני

אגיב על כך במילה צה״לית אחת:

כולשיט.

ץ• י ככל אחד מן המימצאים שנמצאו נגד רפאל
1איתן, כדי להעיף אותו מתפקידו כמו טיל. ולא
ברחמנות, בסוף תקופת־הכהונה, אלא בו ביום.
מפני שהמתיק באופן הפגנתי את דינם של פושעי-
סילחמה, רוצחים שפלים שביזו את מדי־צה״ל, ובכך
שלח מסר לכל אדם בישראל ובצה״ל: מותר.
מפני שהנהיג בשטחים הכבושים מישטר שהפך את
שם ישראל לצנינים בעיני העולם התרבותי, עד כי
תפסנו את מקומנו במפה האנושית אי־שם בין דרום־
אפריקה וזאיר.
מפני שוועדת־חקירה, נכבדה וזהירה מאוד, הטילה
עליו אישית אחריות ״עקיפה״ לאחד מפישעי־המילחמה
המחרידים של הדור.
כל זה נכון, ובכל זאת — אני שמח, בעצם, על
כי לא סולק מצה״ל בגלל הסיבות האלה .

מיקצועית — סתם מהלומה פרימיטיבית של הפעלת כוח
גס נגד אוייב חלוש. היא לא הוסיפה תהילה לאיש.

איד תראה מילחמת־הלכנץ בסיפרי ההיסטוריה?

ין המומחים הצבאיים יש כבר הסכמה על
• • נושא זה. למרבה הצער, זוהי הסכמה אילמת.
קיימת כרגע מעץ קנוניה אוטומטית בין כל הנוגעים
בדבר — קצינים, פרשנים, כתבים צבאיים — להעלים
את האמת הצבאית של מילחמה זו. אך אמת זו מובנת
מאליה למי שמביט במילחמה מבעד למישקפיים מיקצועיות.

מכל מילחמות־ישראל, זאת הכושלת כיותר.

בכל מילחמה קובעים יחסי־הכוחות. הישגיו של מצביא
נמדדים על פי הכוחות שעמדו לרשותו ושעמדו לרשות
יריבו. על כך נוספים התנאים המדיניים והגיאוגרפיים,
שיעור האבידות ועוד.
מה היה מצב הכוחות במילחמה זו?

כמילחמת־הלכנון ריכז צה״ל את

הכוח

ככל זאת היו דרושים
ימים כדי להגיע לפרכרי
של שעתיים נסיעה

לצה״לשישה
ביירות — מרחק

כל זה בשבוע שבו שרר בקרב חיילי צה״ל, בכל
הגזרות, מוראל גבוה מאוד.

ך רמטכ״ל האחראי למיבצעים כושלים אלה -
י * מיבצעים שתוכננו חודשים ושנים מראש, ושהוחל בהם
תוך ניצול מלא של מומנט ההפתעה — יירשם בהיסטוריה
כמפקד הכושל ביותר בתולדות המיבצעים של צה״ל.
500 הרוגי צה״ל במילחמה זו הם עדים דוממים לכך.

ככל מדינה הגונה, קצץ כזה היה עת מתפקידו,
כלי שום קשר להשקפותיו, ערכיו האנושיים
והמוסריים ומעורכתו כפישעי־מילחמה.

הוא היה עף פשוט כביזיונר, שאין להפקיד בידיו
יחידה צבאית העולה על פלוגה.

אל נניח לשאר מעלליו של רפאל איתן
להסיח את הדעת מן הקביעה המרכזית הזאת :

ך העלמה זההשתקה, אשר כמעט כל הכוחות
י י הפוליטיים בקואליציה ובאופוזיציה שותפים להן,
מטילות צל שחור על ההמשך: בחירת הרמטכ״ל הבא.
לפני תריסר שנים העלה האלוף ישראל טל, המוח
הצבאי הטוב ביותר בצה״ל, סידרה של מחשבות נוקבות
על נושא זה.
קיימת אצלנו האגדה, כאילו בחירת רמטכ״ל אינה
אלא עניין טכני. הרי הרמטכ״ל ממלא את פקודות
הממשלה הנבחרת, ולכן אין חשיבות להשקפותיו האישיות.
הדרג המדיני הוא המנחה את הדרג הצבאי בכל
עניין חשוב. הרמטכ״ל אינו אלא טכנאי צבאי, האחראי
לביצוע בלבד.

כי כל אחת מהן, נוראה ככל שתהיה, מסיחה
את הדעת ימן העוכדה העיקרית הנוגעת לתפקידו
של רמטכ״ל.

גם על תיאוריה זו אפשר להשיב כאותה
מילה צכאית שימושית: בולשיט •

עלולה להיווצר האגדה — ואולי כבר נוצרה —
שהאיש הזה אמנם היה מעורב בפשעים נגד האנושות,
ושהשחית את מוסר־הלחימה של צה״ל, ושרדה באוב־לוסיה
כבושה, אך שהיה מכל זאת חייל מיקצועי מעולה.

ך מציאות של ישראל יש השפעה עצומה לרמטכ״ל
— לא רק בתחום הצבאי הצר, אלא גם בתחום
המדיני הרחב.

את האגדה הזאת יש לנפץ, לפני שתשתרש.

על כל ההאשמות המוסריות המעולות נגד רפאל איתן,
נוסף אישום שאינו תלוי במוסר ובהשקפת־עולם, באידיאולוגיה
או בערכים:

התחום הצכאי כולל כיום את השליטה
כמיליון וחצי ערכים כשטחים הככושים. הוא
כולל את נוכחותנו, הגלויה כיום והמוסווית
מחר, כלבנון. הוא כולל את מעמדם של ה־
״מתנחלים״ שמעכר לגכול־המדינה.

רפאל איתן היה מפקד רע, מצביא עתיר״
כזיונות והרמטכ׳׳ל הכושל כיותר כצה״ל.

אם להתבטא בסיגנון האהוב עליו עצמו, יש לקבוע:

הוא היה רמטכ״ל מחורבן.

ק שה מאוד להפריד בין הצד המיקצועי של מילחסה
׳ן ובין התוכן המדיני שלה. אך לצורך הניתוח הסיק־צועי,
יש לעשות זאת.
כבר קיימת הערכה אובייקטיבית, פחות או יותר,
לגבי כל מילחמות־ישראל עד כה.
• מילחמת״העצמאות היתד עשירה בכישלונות
ובהצלחות מרשימות, אך קשה לקבוע לה, לדעתי, קנה״
מידה אחיד. היא התחילה כמילחמה בפלסטינים, והסתיימה
כמילחמה בצבאות הסדירים של מדיגות־ערב. התחלנו
בה כחבורה של לוחמים בלתי-סדירים, וסיימנו אותה
כצבא לכל דבר. האקדחים והסטנים שבהתחלה פינו את
מקומם לתותחים ולטנקים שבסופה. הבזיון של לטרון
ופרק הגבורה של נגבה, משמשים בה בערבוביה.
• ,מילחמת־סיני היתה מילחמה של ממש. הנסיבות
הצבאיות והמדיניות הכריחו את המצרים לנום על
נפשם, לפני שהאנגלו־צרפתים יכלו לנתק אותם. הצלחת
צה״ל. בפקודת משה דיין, היתד מפוקפקת מאוד.
• כמילחמת ששת־הימים הצטיין צה״ל מבחינה
מיקצועית בכל החזיתות. יש אבות רבים לניצחון זה,
אך הזכות מגיעה אוטומטית לרמטכ״ל, יצחק רבין.
• מילחמת־ההתשה היתה סילחמה גרועה מבחינה
מיקצועית. בתקופה זו קם קו בר-לב האומלל, בלי
מחשבה ותיכנון של ממש. היתה זאת מילחמה ללא יעד
וללא תוכנית. לא היה זה פרק מפואר בתולדות צה״ל,
והוא לא הוסיף תהילה לרמטכ״ל, חיים בר־לב.
• מילחמות ידם־הביפורים היתד״ מבחינה מיק-
צועית, דווקא המילחמה המפוארת ביותר. אחרי המפלה
הראשונה, שהיתה במידה רבה פרי המחדלים הפוליטיים,
התאושש צה״ל בשתי החזיתות במהירות מדהימה, נטל
את היוזמה לידיו והשיג שורה של ניצחונות מזהירים.
גם להצלחה זו היו אבות רבים, אך האחריות העיקרית
היתד. מוטלת על הרמטכ״ל, דויד אלעזר.
• מילחמת הליטאני היתה מיבצע בלי השראה

היעד חיה כביש דמשק־ביירות בגיזרת הביקעה.
הוא נתץ גם בשעה זו בידי הסורים, שלא הובסו ולא
נשברו.
בדרך לשם נכנסה עוצבה של צה״ל למלכודת, שמקורה
היה בתיכנון לקוי ובעבודת־מטה פגומה, והושמדה
כמעט כליל.
בגיזרה המערבית עמדו מול צה״ל כוחות רופפים של
חובבנים, שלא ידעו להשתמש בנשק שעמד לרשותם,
אשר לא הוצא כלל מן המחסנים. מול כוח זה הפעיל
צה״ל עדיפות מוחצת, שאינה ניתנת כלל למדידה, באוויר,
בים וביבשה.

הרמטכ״ ל: להעיף כמו טי ל!
המשוריין הגדול כיותר שעמד אי־פעם לרשות
מיכצע ישראלי.
גם בממדים עולמיים, היה זה כוח משוריין כביר.
מעטים הקרבות בהיסטוריה העולמית שבחם הצליח
צד אחד לרכז כוח גדול יותר בגיזרה צרה כזאת.
לרשות צה״ל עמדו בלבנון יותר טנקים מכפי שעמדו
לרשות הבריטים, הגרמנים והאיטלקים גם יחד באל־עלאמיין,
קרב ששינה את גורל העולם.
הופעלו בה יותר טנקים מכפי שעמדו לרשות צה״ל
בחזית המצרית והסורית גם יחד במילחמת יום־הכיפורים,
שבה הושגה הכרעה חד־משמעית.
השמיים היו נקיים מכל אוייב. בגיזרה הימית היתה
לצה״ל שליטה בלעדית ומוחלטת.
אשר לרמת החיילים — למרות שרבים החלו במהלך
המילחמה לפקפק בצידקתה, הרי רמת־הביצוע של חיילי
כל החילות היתה מעולה, ושום יריב בזירת־הקרב לא
יכול היה להשתוות להם.
בנתונים אלה היתד סילחמת־הלבנון צריכה להיות
בבחינת טיול צבאי. כל היעדים היו צריכים להיות
מושגים במהירות של אכספרס, בטווח של שעות.

והנה, ככל
הוסטנ״ל.

החזיתות

נכשל

^ כר דיכרנו לא-מעט על החזית הסורית, ואף
~ הצלחנו להבקיע בקעים בחומת השתיקה וההעלמה.
בחזית זו לא הצליח הפיקוד להגיע עד ליום השישי,
ה־ 11 ביוני — המועד שבו נכנסה לתוקפה הפסקת-האש
— אל היעדים שנקבעו לו.

הושגו

היום.

לרמטכ״ל יש השפעה עצומה על דעת־הקהל, בגלל
שליטתו המוחלטת באמצעי־התיקשורת. רמטכ״ל בעל
דיעות פוליטיות מסויימות יכול לנצל את מדיו כדי
להפיצם השכם והערב, כאילו היו דיעות צה״ל.
מעבר לזה יש לרמטכ״ל השפעה עצומה על החלטות
הממשלה והכנסת. כיום משתתף הרמטכ״ל בדיוני הממשלה.
כאשר הוא מביע שם את דעתו — שהיא אוטומטית
״דעת צה״ל״ בפורום זה — יש לה מישקל עצום. מעטים
הפוליטיקאים המעזים להביע דיעה שונה( .מי הקשיב
לדויד לוי, כאשר דיבר על הסכנה הכרוכה בהכנסת
הפלאנגות למחנות?)

כל זה הוכח בעליל דווקא כימיו של איתן.

עזר וייצמן מינה אותו, בהאמינו שיהיה בידיו כחומר
בידי היוצר, מכשיר עיוור ואילם. במהרה הסתבר כי
הגולם קם על יוצרו. איתן, שהוא בעל דיעות לאומניות-
קיצוניות (כדיברי יוסף בורג :״ימינה מן הימין״ ,ואפשר
להשתמש גם בהגדרה אחרת) יישם אותן מייד. הוא
הנהיג מישטר של דיכוי קיצוני בשטחים הכבושים, טיפח
וחימש קבוצות יהודיות פאשיסטיות בגדה, פרש פיטריה
של חנינות מעל לראשם של פושעי־מילחמה, ולבסוף
הסתבך בעצמו בפשע-מילחמה.
הוא דחף את הממשלה למילחמה בעזרת מידע כוזב
ומטעה, ו״מכר״ את המילחמה מראש בכלי־היתקשורת.

הזנב הצכאי כישכש ככלכ המדיני.

ל שמש נא פרק עגום זה לקח לכל.

מי שבוחר כרמטכ״ל הבא -יהיה אשר
יהיה — בוחר כתפיסה מדינית, כרוח מוסרית
וכשיטת־פעולה צכאית.
צדק האלוף טל כאשר אמר, בשעתו, כי המועמדים
לתפקיד זה צריכים לעמוד מראש לבחינת הציבור וה כנסת•
דיעותיהם צריכות להיחשף היטב, כנהוג בארצות-
הברית. ההכרעה חייבת להיות מוסרית, מדינית ומיקצועית.

שמא נתגלגל מן הפח של איתן לפחת

ימייללד

מאי 1י&י^ 1ויי 1ד י •י #י* י 1־ * 1 1

ם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...חה הם אומדים..

א ד׳ עור ווומו1ו>ד;
״ נאסור

דו בור:

א דו 1אדד קו ץ; ,

הג שמות שרי היא ״אני אוהב את ירושלים
30,850 שקל ברוטו!

צל״ש למנכ״ל מישרד־חחינוד, אליעזר שמואלי,
שאסר על כניסתם של מאיר כהנא ואנשיו לבמי־חספר.
מישהו צריך לעצור את האיש הזה, לפני שיהיה מאוחר
מדי. אך יחד עם זאת מתעוררת אצל כל דמוקרט
בר־דעת השאלה: אם אוסרים על כחנא להיכנס לבהי־הספר,
האם זו לא ההתחלה לאיסורים אחרים! האם
בסתימת פיו של האחד אין משום סכנה שיסתמו
פיהם של אחרים!
פניתי אל אליעזר שמואלי ושאלתי אותו :

• כהנא ואנשיו מרצים ככתי־־הספר ככר
מזה זמן־מה. מדוע דווקא עכשיו התעוררתם
והפסקתם אותם?

הבעיה התעוררה כאשר תלמידים בבית־ספר רנה
קאסן בירושלים הזמינו את כד,נא, שיופיע לפניהם.
ההנהלה הודיעה שלא תתן לו להיכנס לשטח בית-
הספר, והוא הודיע שייכנס בכוח. לעניין הזה אמרנו
שאם המועצה הפדגוגית של בית־הספר החליטה, על־פי
שיקוליה, שאינה נותנת לנציג של גוף פוליטי מסויים
להופיע לפני תלמידיה, הגוף הזה אינו יכול להופיע,
ובוודאי שלא בכוח.

• האם אתם מעודדים חינוך פוליטי כקרכ
התלמידים?

כהחלט כן. אנו מעודדים חינוך פוליטי וחברתי. אנו
שמחים על כל עניין שמגלים התלמידים במתרחש
במדינה. אנו שמחים על כל פגישה של תלמידים עם
אישים פוליטיים ואנשי־רוח. עם זאת, המיפגשים נתונים
להחלטתה של המועצה הפדגוגית.

• האיסור על כניסת כהנא לכתי־הספר
הוא רק לנכי ״רנה קאסן״ ?
בהחלט לא. המועצה הפדגוגית דנה בסוגייה של
הזמנת אישים פוליטיים וגופים פוליטיים לבתי־הספר,
והיא מחליטה ושוקלת את הזמנת האישים בהתאם
למטרות החינוך של מדינת־ישראל. הודעתי למנהלי בתי-
הספר שהם מתבקשים להקפיד על כך שלא להזמין גופים
המסיתים לאיבה בין המיגזרים השונים במדינת־ישראל.
אם יקום מישהו ויסית לשינאה, אני לא צריך לתת
לו במה.

• האם לא קיימת סכנה שכאשר אתה
אוסר על האחד להיכנס לכית-הספר, תאסור
גם על האחר, ולא יהיה לזה סוף?

הבעיה שלי היא לא עניין אישי עם כהנא, או עם
מישהו אחר. אני מדבר על כל גוף הקורא להסתה.
גוף הקורא להסתה יש למנוע ממנו להפיץ את הסתותיו
בין כותלי בית־הספר.

וווו

אני בעד שביתת הרופאים. אני חושבת שחס צוד*
קים, ושאם מגיעה למישחו משכורת גבוחח — אלח
הם. אחרי הכל, הם הממונים על הבריאות שלנו, הם
האחראים על החיים שלנו. אני לא רוצח שהרופא
המנתח שלי יחשוב — כשהוא מחזיק בידיו את האיזמל
— על חשבון החשמל והטלפון שהוא חייב לשלם, או
על האובר־דראפט בבנק.
כעת ברצינות: חבר טוב שלי שחה לאחרונה
במחלקה לטיפול־נמרץ בבית-החולים ״בילינסון״ .השבחים
שיש בפיו לצוות הרפואי שם חם נדירים. הוא
סיפר לי על רופאים שבאו לבקר במחלקה מחוץ
לשעות-חעבודה, על רופאים שעשו שם ימים כלילות
מתוך מסירות אינסופית.
הפרופסור דני גור הוא ראש מחלקת״הלב של
בית״חחולים ״שיבא״ .דני, אחד ממנתחי־חלב הגדולים
בישראל, עובד בלי שעות. כמעט בכל שעה שתחפש
אותו, הוא נמצא במחלקה שלו בבית־החולים.
פניתי אליו וביקשתי ממנו שיגיד כמה מילים על
השביתה.
המציאות הכלכלית בישראל — אבסורדית. כחברה
שאינה חיה בג׳ונגל האפריקאי, אלא בחברה מערבית —
וזה כולל דירה, מכונית ומזגן — המשכורות של עובדי
המדינה הן קריקטורה. מי שאיננו עושה חלטורה מהצד,
אינו יכול לחיות שבוע מהמשכורת החודשית שלו, ואת
זה כל אחד יודע. הרופאים אינם יוצאים מכלל זה.
אלה שקובעים את מדיניות־השכר של הרופאים, כלומר
המנכ״לים למיניהם, טוענים שמשכורותיהם אינן גבוהות
ממשכורות הרופאים. אלא שמנכ״ל הפורש אחרי חמש
שנות־עבודה זכאי לפנסיה מלאה, ויוצא לשוק הפרטי
עם פוטנציאל אדיר להרוויח. הרופא ממשיך כל חייו
להיות שכיר. ולהכניס את האצבע לרקטום של החולה.
מי שטוען שהרופאים הבכירים מרוויחים יותר מהצעירים
— או שאיננו יודע מה הוא אומר, או שהוא
משקר במצודנחושה. בחודש פברואר 83 היתה משכורתי
החודשית — ללא כוננויות, שאותן אני מבצע כהלכתן
בלילות — 30,850 שקל ברוטו. אשתי, שהיא רופאה
בכירה ומנהלת מעבדה, מביאה הביתה 17,000 שקל נטו.
אז על אלו משכורות־ענק מדברים עזרא ס ח והלל דודאי ז
אני מסכים עם השביתה, אך אילו היה הדבר בידי,
הייתי משנה את מגמות־היעד. עד שהרפואה הפרטית
בארץ לא תתמסד, לא תהיה כאן רפואה ברמה כפי
שהייתי רוצה, ולא תהיה הכנסה מכובדת וסבירה לרופאים.

בשעה
שדיברתי עם פרופסור דני גור, הוא
יצא מחדר־הניתוחים. הוא כעד השביתה, אך
הוא לא שכת. הוא גם לא גבה 600 שקל דמי•־
טיפול עכור הניתוח.

הוא בלי צל טל ספק ראש״חעיר חכי פופולארי
בארצות־הברית. התגוררתי שם טנתיים — תהרגו אותי
אם אני זוכרת איך קוראים לראש תעיר של וושינגטון,
של סן־פרנסיסקו או של בוסטון. אגל אני זוכרת
איך קוראים לראש־העיר של ניו״יורק — ולא רק בגלל
העובדה שהוא מבקר אצלנו כיום.
בניו״יורק קוראים לו בפשטות אד, כמו שבירושלים
קוראים לראש־העירייה תדי, ובתל״אביב קוראית לראש־העירייה
צ׳יצ׳ .יש לו פה גדול, והוא לא מהסס להביע
את דעתו על כל דבר. אמצעי־התיקשורת מטורפים
אחריו, והוא מחזיר להם אהבה.
אד קוץ׳ אוהב להתראיין, אוהב להופיע בטלוויזיה,
אוהב להתחכך בין בני העיר שלו. הוא עדייו רווק,
ומלחשים עליו כל מיני לחשושים, שהשתיקה אפילו
בעיר כמו ניו־יורק עדיין יפה לחם.
אד קוץ׳ מבקר בישראל ואני שאלתי או תו:

• מה אתה אוהב אצלנו?

אני אוהב את ירושלים ואת ראש העירייה, תדי קולק.
אני חושב שיש לי מה ללמוד ממנו. הוא מצליח להש תלט
לגמרי לא רע על עיר מסובכת ובעייתית.

• והעיר שלך אינה מסוככת ובעייתית?

או! נידיורק היא ניו-יורק. יש לה בעיות שהיו
מספיקות לכל מדינת ישראל ולעוד כמד, מדינות שכנות.
אך ניו-יורק היא כיום העיר החיונית ביותר בעולם.
כל מה שקורה בניו־יורק, קורה דקה אחת אחר־כך
במקום אחר בעולם. ניו-יורק של היום היא בירה של
תרבות, של מוסיקה, של דברים נפלאים. תבואי לבקר,
תראי בעצמד.

• אתה מודע לבעיית ההגירה של הישראלים
לעירך?

ניו־יורק היא עיר שיש בה מהגרים מכל הלאומים
בעולם. כמובן שהסבו את תשומת־ליבי לעובדה שההגירה
מישראל לניו־יורק גדלה והולכת, אך באותה מידה הסבו
את תשומת־ליבי לכך שההגירה מאנגליה ומצרפת גדלה.
אנשים באים׳ לניו״יורק מכל העולם. את מתייחסת
לישראלים, כי במדינה כל־כך קטנה כמו ישראל, מרגישים
מייד כשמישהו מהגר. נסי לחצות את הכביש בשדרה
החמישית — תשמעי מיליון ניבים ושמונים לשונות.

מה הם אומרים...מה הם אומרים ...חה הם אוהרים ...הה הם אוח

חוו ר חסון:

א הו ד 11139־ :

פו־נה דוז 1ב לו :

כר שנה אני שומע ״שמחתי דתוום משהו ״כאן דא מבינים שיו
את אותו הנאום! לאהבה נין האנשים! שהוא שפיסטיק״טד!״

שאני גאה לרדת על תחרות הקדם־אירוויזיוו, אני
מרגישה קצת מטומטמת. זה היה כל״כך רע, שאין
בכלל מילים היכולות לתאר כמה רע זה היה. זה
היה כל״כך מביך, שכל מה שאגיד יישמע מגוחך
לעומת מה שעם ישראל ראה במוצאי״שבת על המירקע.
בכל זאת, לא הייתי יכולה להימנע מלדבר על
הדבר הזה עם האיש האחראי, עם המפיק חנוך חטון,
העומד בראש מחלקת־הבידור של הטלוויזיה.
חנוך חסון, לתדהמתי, לא הבין על מה אני מדברת.
הוא חשב שאני מגזימה, חשב שאני לא מוסמכת,
חשב שאני משחקת את האינטלקטואלית.

• חנוך, למה הרמה הנמוכה הזאת?
על מד, את מדברת? זוהי רמתם של הפיזמונים
בארץ! מדוע את חושבת שהרסה בקדם־אירוויזיון היתה
נמוכה מהרמה של מיצעד הפיזמונים?

• מכיוון שהתוכנית שודרה לכל עס ישראל
בטלוויזיה• אינכם. מצפים מתוכנית המשודרת
לכל עם ישראל שתהיה על רמה מעט
יותר סבירה ץ

מטרת המופע היתה לבחור שיר שמתאים לאירוויזיון.
אנחנו לא התכוונו להציג אנציקלופדיה של הזמר העברי,
אנחנו התכוונו לבחור שיר פשוט וקליט. שיתאים למטרה
שלשמה אורגן המופע.

• לדעתי, רמת השירים היתה מתחת לכל
ביקורת•

עם כל הכבוד. את לא מוסמכת להגיד את זה. את
אולי מבינה בעיתונות, אך לדעתי — ואני אומר לך
את זה באופן חברי לגמרי — את לא מבינה בלהיטים.
מה שהוצג אתמול זה הלהיטים של מדינת ישראל, זוהי
רמת הלהיטים בארץ, אלה להיטיך ישראל. לא היתה
כאן מטרה להשמיע שירים של נורית גלרון וחווה
אלברשטיין — אלה ממילא לא היו זוכים בתחרות. היתה
כאן מטרה לבחור שלאגר שילך חודש וייגמר.

• ואתה, שאוהב כל-כך מוסיקה, מוכן
להיות שותף לזה?

למה לא? זה כוחו של להיט. מה, אנחנו ״אתה
בחרתנו״? אני לא מ בין-:י ש כאלה שאוהבים את
אריק איינשטיין וסאשה ארגוב, אבל למה לקפח את
זכותם של אלה שאוהבים שלאגרים מן הסוג ששרו
אתמול? זו הרמה של טוד להיט. למה לא?
המטרה היא לתת שואו. הרי מדובר בטלוויזיה, ואם
השואו הזה עושה טוב לאנשים — אז למה לא?
אני לא אוהב את ההתייפיפות של כל אלה הטוענים
שהשירים הם לא שירים, והרמה היא לא רמה. יש לי
דוקטורט בזמר העברי, וכל שנה ביום שאחרי אני
שומע את אותו נאום שאת משמיעה לי כעת. ואת יודעת
מה? השירים האלה עוד יתחבבו עלייך. יש בהם כמה
שירים יפהפיים, כמו השיר של אוסנת וישינסקי והשיר
של ענת רקם. את תראי שאת בעצמך עוד תפזמי אותם !

קשה לי להאמין שהאיש שכתב את ״ברית עולם״,
כתב גם את השיר הזה על ״עם ישראל חי״ ,שייצג
אותנו באירוויזיון בגרמניה. טילפנתי לאהוד מנור
ושאלתי אותו :

• אתה אוהב את השיר שכתבת ץ

השיר הזה נכתב בהתייחסות נורא רצינית, ומתוך
לבטים, לאור השנה הקשה שעברנו כולנו.

• הוא לא נכתב כדי לנגן על נימי הפטריוטיזם,
כדי לזכות במקום הראשון ץ

אני מסתייג מאלה המסתייגים מפסטיבלים ומתחרויות.
ההבדל בין אלה שלא משתתפים ובץ אלד, המשתתפים —
זה שאלה המשתתפים יש להם אומץ. אני מאוד מודע
לאספקט של כף במוסיקה פופולארית, אין לי שום
תסביר ובעיה, ולא מטריד אותי להיות מפסיד.
בקשר לנימי הפטריוטיזם שאת מדברת עליהם: השיר
הזה נכתב כתוצאה משלושה גורמים שחברו יחד. אני
מאוד מוטרד מהבעיות הבינעדתיות בישראל. בשנה
האחרונה העם בישראל נמצא ממש בדיכאון! והסיבה
השלישית — לא יכולתי לחדול מלהיות מוטרד מכך
שהתחרות נערכת בגרמניה, וזה חשוב להגיד דווקא
בגרמניה שאנחנו חיים.
תאמיני לי, שמחתי לתרום משהו לאהבה בין האנשים
בארץ, ואם תעקבי אחר מילות־השיר — זה שיר של
ספיקות. לי אין לבטים. אני שמח שכתבתי את השיר.
אני שונא את הצביעות וההסתגרות במגדלי־השן.
פיזמון זה דבר פופולרי. גם כשאני כותב פיזמון, אני
כותב מתוך פריזמה אישית.

• גם את השיר הזה כתבת מתוך פריזמה
אישית?

זהו שיר מאוד אישי, וכתבתי אותו מתוך זהות עם
התחושה הכללית. אני עומד מאחורי כל מילה של השיר.

בתוך כל בליל הגועל־נפש שנקרא ״קדם־אירוויזיון״,
בתוך כל בליל תונונ״רמח והתת־תרבות וחתת״זמרים,
אני דווקא אהבתי את פנינה רוזנבלום. היא התאימח
בהחלט לקדס״אירוויזיון הזה, הרבח יותר מגיתית
שובל, שצריך לשלוח אותה לפסטיבל הזמר של בתי־הספר
התיכוניים; הרבה יותר מהזמרים של הלהקה
המעורפלת בשם ״ילדי השמש״.
לפחות את מילות השיר שלה הבנתי, לא כמו את
מילות השיר הדבילי של להקת ״איזוליר־בנד״ או את
הצרחות של המתולתל מלהקת ״קסם״ ,שצווח כל
הזמן בל״בל״בל.
פנינה רוזנבלום היא חלק מהתרבות שלנו. יותר
מזה — היא נכס תרבותי. היא עיתונאית בעלת טור,
היא זמרת, ובעוד חודש היא גם תחיה סופרת. אם
לא אנחנו, היא לא היתה כל הדברים האלה. היא
עושה מה שהיא רוצה, ואנחנו עונים אחריה אמן.
לכן אני מסירה לפניה את הכובע.
לפני שנה היא ישבה בסלון הוורוד שלה, ואמרה
לחברים שראו איתה את הקדם־אירוויזיון, שגם היא
יכולה להשתתף בתחרות, ושאם היא לא תשתתף בשנה
הבאה — היא לא פנינה. אז היא כן פנינה. עובדה,
היא השתתפה.
וזה שהיא זכתה רק בשתי נקודות, זה לא משנה.
היא הופיעה בטלוויזיה, ראו אותה שרה. אני מוכנה
להתערב שהיא עוד תנחה את ״שעה טובח״ .חם
מחפשים כעת מראיין, היא תציע את המועמדות שלח,
תעבור ״אודישן״ ותראה להם שהיא מסוגלת גם לזה.
למה לא ז פנינה רוזנבלום זה מה שמתאים לנו.

את מאוכזבת ץ

אני לא יודעת אם השיר שלי היה צריך לזכות במקום
הראשון, אבל העובדה שהופעתי בתחרות היא כבר
הישג רציני. אם אני מאוכזבת? לשיר שלי הגיע מקום
יותר טוב. אבל אנשים לא בוחרים לפי השיר. הם
בוחרים לפי פופולאריות. כאן הם רגילים לסנדלים
ו״עם ישראל חי״ ,הם לא רגילים למשהו קצת יותר
סופיסטיקייטד כמו השיר שלי.

• איזה מקום הגיע לך, לדעתך?

לפחות בין החמישייה הראשונה.

מיהו ה מו ע מד המתאים ביותר למי שרת הנשיא. מיהו . 1חברו ש ל אמנון
דוקנד. ומדונג מטפל סגן־השר בהא רכ ת כהונת הרבנים
8ח״ב המערך משה שחל
הוא מאוד לויאלי לעדתו. באשר
ישב על כיסא יושב־ראש
הכנסת, ביום החמישי שעבר,
פשסה שמועה במיזנון הכנסת,

שהקואליציה תנצל את עדיפותה
המיספרית ותביא למליאה
את חוק הרבנות. יום לפני כן
נעל שחל את הישיבה, אחרי
שהבחין שהנואמים אינם נמצ
אים
באולם, כדי למנוע תרגיל
״בזק של הקואליציה. ביום החמישי
אחרי הצהרים היתה
המליאה כמעט ריקה, ודובר
מפ״ם אמנון לוי חשש מתרגיל
דומה. הוא רשם פתק
לשחל בו סיפר על השמועות,
וביקש ממנו לשים לב למתרחש.
הסדרן שהביא את הפתק
לשחל הביא ללוי תשובה מסגן
יושב־ראש הכנסת, שבה נאמר
:״השמועה הגיעה גם אליי.
על־פי תקדימים שהיו בעבר,
כיסא שיושב עליו ספרדי —
לא ישוחרר למי שאינו בן־וד
עדה. ומאחר שמנחם סכי*
דור הוא אשכנזי, איני מתכוון
לוותר על כס היושב־ראש. וכל
עוד אני היושב-ראש, הם לא
יביאו את חוק הרבנות. אל
תדאג.״

לפני שבועיים כתב המשורר
יונה (״יבי״) כן־
להודה שיר, שפורסם בתארץ,
תחת הכותרת ״כן ירבו כמוך,
יא סרטאווי.״ כתב יבי: אל
תירא, יא סרטאווי / ,לבני
אחיד יבואו ימים בהם /
נפקח עיניים בהירות /ולילות
המרחב הנצחיים /בתשוקת-
חיים צוננת ן תישאנו אל על
/כמו /שתויים היינו מאחווה.
/ספר, יא עיצאם סרטאווי...״
ישראלי שנפגש עם סרטאווי
טרח לתרגם לו את השיר, והוא
הגיב בהתרגשות .״זוהי
הפעם הראשונה שמישהו כתב
לי שיר,״ התוודה מנהיג־הש־לום
הפלסטיני, שאירגוני־הסי-
רוב הקיצוניים מאיימים על
חייו. הוא הבטיח לכתוב ליבי
תשובה אישית.

׳ 8רבים שאלו בשבוע שעבר
מי הוא נ׳ המיסתורי, ש אליו
היפנה העיתונאי אמנון
דנקנר את מיכתבו הגלוי, ב־עיקבות
המאמר שבו תקף דג־

ח״כ הליברלים יהודה

פ רו /ד״ר לחינוך מנתניה, לא
התלוצץ. כשהקימו הליברלים
ועדה שתבחן את מועמדי ה-
מיפלגה לנשיאות, ועדה, שבה

יהיה יהודי יקר, יהיה הרב הראשי!
מי שיהיה אהוב ומקובל
על כולם, יהיה הנשיא. ומי
שלא תהינה לו אף לא אחת
מהתכונות האלה, יהיה בלית-
ברירה השר השישי של הליברלים.״
8בקטע
אחר סיפר פאר,
שחולה בא לרופא שובת ואמר
לו :״דוקטור, יש לי פארנויה.
יש לי תסביך סחיטה.״ ענה לו
הרופא :״תן לי 600 שקל ואני
אטפל בך!״
8סגן־שר־העבודה-והרווחה
גן־ציון יזכין סיפר בוועדת
הכספים על קשיי־מישרדו.
״משימות חדשות מוטלות על
המישרד, שדורשות כוח אדם
ותקציב.״ התערבה ח״כ העבודה
נאווה ארד :״כמו
בחוק ריצוי עונשים על־ידי
עבודה לתועלת הציבור כשהיא
מתכוונת להפעלתו המעשית
של החוק. קטע אותה
חברה למיפלגה אריק נחמ־קין
:״מה, את מבינה גם
בזה ז״ ארד השיבה מייד לנח-
מקין, בן מושב נהלל :״כמו
שאתה מבץ בתפוזים.״ תיקן
אותה ח״כ המפד״ל אליעזר
אפטכי, ממושב שיבלים :
״הוא מבין בפרות, לא בתפוזים.״
8הדיון
בכנסת סביב חוק
הרבנות הביא לרעיונות מוז רים
ביותר. בחטיבה הליברלית
הוסבר העניין כך: הבחירה
היא בין הארכת כהונת
הרבנים שלמה גורן ועוב דיה
יוסף בעשר שנים נוספות׳
וביו מינוי עד סוף חייהם.
ח״כ יצחק (״זיגי״) זייגר
הציע הצעות פשרה: להאריך
את הכהונה לכל החיים, אך
לקצר את חייהם לעשר שנים.
8באותו דיון נראה שר-
התיירות אברהם (״אברשה״)
שריר, שאינו מעשן בדרך-
כלל, כשהוא מצית סיגריה.
הבחין בכך דרור זייגרמן,
שקרא בקול :״אברשה! מה
איתך, אתה עצבני?״ כשראו
זאת האחרים, לא יכלו לשתוק.
מישהו אמר :״נו, התחלת ל עשן,
עוד מעט תתחיל לשחק
קלפים.״

שפירא מתיישב ליד השולחן. שני הפרופסורים והח״ב באו למלון
דן בתל-אביב, כדי לשמוע סידרת נאומים מייגעת, על הצורף
בהקמת מועצה ציבורית לאחדות העם, מטעם תנועת ביחד של
יוצאי צפון אפריקה. באולם נכחו עוד עשרות אנשי משק, כלכלה
ואקדמיה, שזכו בכיבוד קל. שני הפרופסורים זכו בהתעניינות
רבה, משום ששמם הוזכר באחרונה כמועמדים לתפקיד נשיא
המדינה. ח׳׳כ אברהם שפירא טרם הוזכר כמועמד לתפקיד זה.

8סגן שר־החוץ יהודה
בן־מאיר, איש המפד״ל, הת
קנר
את בני עדות־המיזרח. פי-
תרוו החידה: נ׳ הוא גיסים
מישעל, הכתב לענייני מיפל-
גות של הטלוויזיה, בן לעולים
מעירק שגדל במעברה.
ליושב-ראש אגודת מכבי
תל-אביב יחזקאל פלו־מץ
יש מועמד מתאים לכהונת
נשיא־המדינה: זהו שחקן הכדורסל
אולפי פרי .״הוא גם
יהודי, גם שחור וגם משכמו
ומעלה,״ אמר פלומין.
8בעת אחת מישיבות ה מועצה
הלאומית הפלסטינית
באלג׳יר חש העיתונאי הישראלי,
אמנון קפליוק, שסיקר
את המושב, בעייפות. הוא
ביקש לנוח. מארחיו הפלסטיניים
היפנו אותו לאחד הבתים
הסמוכים, שנמסר לשימושו של
צלאח (״אכו איאד״) ח׳לף,
אחד מראשי פת״ח. כאשר פתח
לו אבו־איאד את הדלת, הוא
התלוצץ :״לקחתם את הבית
שלי ביפו, ועכשיו אתם באים
לקחת גם את הבית שלי כאן?״

חברים השרים שמחה אר ליך,
משה גופים ויצחק
מודעי והח״כית שרה דורון

הוא הופיע לפניה בחשאי, הציג
את מועמדותו, תוך שהוא מפרט
שעה ארוכה את תכונותיו
וכישוריו. הוועדה הודיעה לו
בנימוס שהיא תדון בהצעתו.

רוצץ בין כל הח״כים כשהוא
מנסה לשכנע בזכות הצעתו
להאריך כהונת הרבנים הראשיים.
העיר חברו למיפלגה,
שאינו נמנה עם סיעתו, סיעת
הצעירים :״מה חשוב לו כלבך
הגורן הזה — הוא זקוק
לו לאיזה מישפט גירושין סי-
שפחתי?״

8אפרופו המירוץ לנשיאות,
סיפר ארליך שפעם בא
עזר וייצמן אל דויד גן־
נוריון. אשתו של הזקן,
פולה, שעמדה בחלון, קראה;
״הנה בא וייצמן, אבל לא זה
שמת.״

8בהזדמנות אחרת, טען
ח״כ העבודה דב בן־מאיר,
באותו עניין, בי יש יהודים
שאינם שומרי־מיצוות. כששמע
אותו חברו למיפלגה חיים
כ ר ״ ל ג, הוא העיר :״אין יהודים
שאינם שומרי מיצוות.״
התערב ח״כ שינוי מרדכי
דירשזכפקי ואמר :״הו, הנה
האדמו״ר בר־לב.״

8בערב הראיונות השבוע
הזה ראיין מני פאר את ה-
בדרן־חקיין יופי פרק, שקי קה
את קולו של ארליך. ברק
נשאל איך יבחרו הליברלים
את השר השישי שלהם, והשיב
שהם יעשו זאת על דרך האלימינציה.
פאר ביקש הסבר, וברק
פירט :״מי שאינטליגנטי,
ינחה את שעה טובה; מי שיידע
אנגלית, יהיה השגריר
שלנו בארצות־הברית. מי ש
8ביום
הראשון שעבר
׳ניצל וירשובסקי את חופשת-
הפורים ויצא לטייל ברחוב די־זנגוף,
כדי לתור אחרי תחפושות
מעניינות. הוא לא יכול
היה להימלט מפוליטיקה. פגש
אותו באקראי בועז אפלב״
אום, עוזרו של שימעון
פרס, ובין השניים התנהל ויכוח
באמצע הרחוב על רעיון
הקמתה של ממשלת ליכוד
לאומי.
הטולם הז ה 2375

אנשים
בדיון בוועדת־זזחוקה על
פרשת מעצרו של דניאל
ומיד, שאל ח״כ יצחק זייגר
את עורך־הדין אני כדזמי,
אם אינו חושב שהמישטרה השיגה
את המידע בדרכים עקלקלות.
העיר יצחק ברמן:
,לא אומרים עקלקלות אלא
מחוכחמות.״
מועדת־הכלכלה של הכנסת
הופיע חבר הוועדדדהם־
— רכזת של ההסתדרות גדעון
כן־ ישראל, שהתלונן על גידול
היבוא לעומת הייצור המקומי.
הוא התריס לפני דד
ח״כים, שהכורסות המרווחות
שעליהם הם יושבים הן מתוצרת
איטליה. לחדר-הישיבות
נכנסו הח״כים דן תיכון ומי כאל
קליינר, שהתיישבו על
כיסאות מתקפלים בצד האולם.
ח תיכון קפץ ואמר, שהייצור
המקומי הוא גרוע. בן־ישראל,
שלא הכיר את הח״כ, שאל:
,מי זה, מי זה ז״ קליינר החל
לדבר, ויושב־ראש הוועדה גד
יעקובי ניסה להפסיק אוחו.
אז קרא ח״כ חרות :״לנו מותר.
אנחנו יושבים על כיסאות
תוצרת־הארץ.״

חולפת

התהילה:

יי שר־הביטחון לשעבר אריאל
שרון נכנם ביום השלישי שעבר
למיזנון הח״כים. הוא ישב
בשולחן פינתי ואכל ארוחת-
צהריים. איש לא ניגש אליו,
למרות שהמיזנון היה מלא ב־ח״כים,
בשרים ובעיתונאים.
אחרי שסיים את ארוחתו, בהה
השר־ללא־תיק בחלל האוויר.
הפריע לו שר האנרגיה לשעבר,
יצחק ברמן, שהתיישב לידו
ושוחח עימו בלחש. אחד
מחבריו של ברמן במיפלגה הליברלית
העיר :״הוא עכשיו
מעביר לו קורס מזורז איך
להיפרד מהבימה ולהישאר בחיים.״

דדיה
שימקו

ח״כ הליברלים הקשיש
צכי רנד אינו ידוע כנואם
במליאת הכנסת. עד היום, דיבר
בסך־הכל פעמיים. בכל
זאת, יש לו כותב נאומים, המכין
עבורו את נאומיו־שלא-
ננאמים, בכנסת או במיפלגה.
זהו הד״ר ישראל אלמי,
מנהל המידרשה הליברלית ד
יד-ימינו של רנר.
למסיבת ההפתעה שערכה
לילי שרון לבעלה אריק,
ליום הולדתו זד ,55 בחוותם בדרום,
לא היד. יצוג לאמצעי
התיקשורת, להוציא אחד :
שי,מעץ שיפר, הכתב המדיני
של הרדיו.
הפרקליט התל-אביבי
משה זיגגל עבר למישרדים
חדשים ומפוארים, מול עיריית
תל-אביב. בכניסה לחדרו מוצב
בר משקאות ענק, ואחד מחדרי
המישרד — חדר-המנוחה —
מצוייד במערכת סטריאופונית
משוכללת ובמכשיר טלוויזיה
ציבעוני.
מכון חדש למחול אירובי:
המורד. לספורט ומדריכת
השחייה זמירה (״זמי״)
אדם, שהיתר. בעבר גם זמרת,
החליטה ללמד מחול אירובי.
היא טוענת שיש לה שיטת-
לימוד חדשה, השונה מזו שב-
מכונים אחרים.
ח״כ ר״צ שולמית
אלוני סיפרה, שבחג־הפורים
היא הלכה עם נכדותיה לבקר
בגן־החיות, אחרי שנים שלא
ביקרה שם. היא ניגשה למקום
שבו נמצאים הקרנפים, והתעכבה
שם זמן ממושך :״התבוננתי
בחיות האלה הרבה זמן.
ראיתי חיות גדולות, מכוערות.
בעלות עור-עבה, והעיקר —
ראש קטן. אמרתי לעצמי, ד
אחר-כך לנכדותיי, שחבל כי
דווקא רבים וטובים כל-כך
מתקרנפים היום.״

בתו של בימאי התיאטרון יוסף (״פסו״) מילוא מתארת את אחד מציוריה.
1 \ 1ך 1ך2
\ 111ציי י * י היא פתחה תערוכה חדשה, מפרי מכחולה, בגלריה אהובה פיגקס,
ואביה בא לשם כך במיוחד מגרמניה — שם הוא מביים ומופיע בערב שקספיר. הוא שהה במקום
זמן קצר, ואץ לנמל-חתעופה כדי לקבל את פניה של אורחת גרמנייה. שתי הדמויות בתמונה שלידה
עומדת מילוא, מזכירות מאוד את אביה ואת אמה המנוחה, ימימה, כשחלל גדול מפריד ביניהם.
למרות זאת, הציירת מכחישה בתוקף את הדמיון.
הסנכ״ל

מישרד-חחוץ גירעון רפאל

סיפר ביום הולדתו ד.־ ,70 שחל
ביום הראשון שעבר, על פגישתו
עם וזופיין מלך ירח.
השניים נפגשו בלונדון ב־,1976
ובשיחה דווחו תנאי ישראל ל כניסת
כוחות סוריים ללבנון,
וצויין הקו האדום, בנהר הליטאני.
רפאל
סיפר, שבמילחמת
ששת-הימים ניסה לוי אש כול,
ראש-המפשלה דאז, למנוע
את מינויו של משה דיין
כשר־הביטחון במקומו, אלא
חתר למינויו כשר-החוץ. אובא
א כן לחם כדי למנוע אפשרות
כזאת.
י המורה ומבקר הסיפרות
יו סף או רן פיתח גישה חד
מדגמנת
כנד חושפני מתוך המחזה נשים היזהרו מנסים
(מימין) ,יוסף כאשי מדגמן מתוך חמחזה ריצ׳ארד
השלישי, ואילו רות סגל מדגמנת את הגברת עם הכלנלב, ממחזה נשם דומה. השלושה,
שחקני תיאטרון חיפה, ושחקנים אחרים ערכו תצוגת״אופנה היתולית של ביגדי
תיאטרון ממחזות ידועים. הכרוז, הלל מיטלפונקט, אף חיבר נוסח מרתק שליווה
כל תילנושת. על שימלח של המחזמר לילי גס אמר :״הצעקה האחרונה לנשות צמרת.
שימלת ייצוג, שנועדה לנשותיהם של נבחרי הכנסת. לבשה אותה לאה רביו ועד לפני
ימים ספורים לילי ...גם.״ על תילבושתו של באשי (באמצע) קרא מיטלפוגקט :״בית־העולם
הז ה 2375

לשעבר

שה למחקר סיפרו של א 3ר״
הם ב׳ יהושע, גירושין
מאוחרים. לדעתו, אין אלד. גירושין
בין בעל ואשתו, אלא
בין הציונות, שאותה מסמל
הבעל, ובין ארץ־ישראל, שאותה
מסמלת האשה. לטענתו,
הוא מוצא מאות ראיות לתיזה
זו בסיפרו של יהושע.
פעיל הליברלים בירושלים,
אגרהם (״פריצי״)
פריד ובוגר הישיבה אלעזר
שטורום המוסמך לרב, פתחו
בירושלים מיסעדה תחת השם
התמחוי. כיאה לשם, הם הכינו
תפריט מקורי, המוענק לכל
לקוח, אחרי שהוא משלם את
חשבונו. תחת הפרק מקדירוז
הבשר מופיע המאכל לבבות
זו כפרתי. התוספות לבשר נק
ראות
תוספתא רבה והן ״מיני
בולבוסין וקיטניות מן המרחשת.״
תחת פינת הרינג, מודיעים
השניים :״לרשות קהל
חסידינו עומדת פינת הרינגים,
גירסת קהילת וורמייזא.״ במקום
מוגשת קערת מלחכי פיד
חוג קומפוט שמחת עניים וקר
מפוט בת האדמו״ר. כדי להזכיר
לאורח שעליו להשאיר דמי
שירות, ל״עלמה החסודה העומדת
עליו לשמשו,״ הלא היא
המלצרית, כתוב בשולי התפריט
:״מי שאינו רוצה ליתן
צדקה, או שיתן מעט מפה
שראוי היה לו ליתן, בית־דין
כופץ אותו ומכין אותו מכת-
מרדות, עד שיתן מה שאמדוהו
ליתן, ויורדין לנכסיו בפניו
ולוקחין ממנו מה שראוי לו
ליתן.״

האופנה שקספיר מציג את חליפת ריצ׳ארד השלישי, היא חליפה הכרחית לכל גנרל
בעל אמביציות פוליטיות. היא גמישה אבל מחוספסת, אטומה לכדורים ולביקורת.
ואם תנסו להוריד לו אותה, תופתעו שהיא גם נדבקת לגוף. בדגם הישראלי של
הגנרל הפוליטי יש חסה צמודה, כתוספת חקלאית. ומי שמתנהג כשפן — יאכל כמו
שפן ברקע תצוגה מתוך המצוד המלכותי של השמש, נאמר :״חליפת שרד זו
נתפרה במיוחד על־פי דגמים ישנים של מלכי האינקה, וחוזמנח במיוחד על־ידי
מנחם סבידור, כשחתמנה ליושב־ראש־הכגסת. הנגד מתקשט בכמה שפות, מקרין
כוח אמביציה וזקיפות. עם נגד כזה ניתן בנקל להפוך לנשיא או לרב ראשי.״

בלתים

סאת דני אל ה שמי
אהרון אפו גיל האת סקור
מוצא של הא שכנזי
האם הוא הבין את דד
סלאנג או לא ז הפירסומאי
דוי דאד מון בא לראיון בתר
בנית הרדיו כל ציבעי הקשת,
בעניין השר השישי של המי־פלגה
הליברלית. מפיקת התוכנית
תמר עמית אמרה שארמון
״עשה לה ברז,״ משום
שלא הצליחה להשיג אותו יומיים
קודם לכן, כדי לראיינו
טלפונית. אדמץ ענה שהוא
בא במיוחד לאולפן בדי לתקן
את הברז, ושאל איפה הוא.
עורד-הדין א ח רון פ א ־
פו, הידוע כקורא ספרים סו

שר־על לענייני כלכלה
יעקב מרידוד, על
שאלת עיתונאי מדוע לא ממשיכים
לפתח את מכונות־הפל-
אים שלו לייצור אנרגיה :״כי —
אי־אפשר לפתח המצאה, כשכל
הזמן דוחפים מיקרופץ לפה.״

• השר

ללא

תיק

מרדכי בן פורת, על הודעת
ראש־הממשלה, שאריק שרון
יהיה חבר בוועדת־השרים לע-
נייני־ביטחון :״כש>ם נחם) בגין
הודיע את זה, הוא מילמל מש הו
בשקט. לא שמענו את קולו.
לא ידענו מה הוא אומר.״

דב בן־מאיו

מנסה להסות את ראש עיריית תל־־
אביב, שלמה (צ׳יצ׳) לחט, בעת שהסמים
נפגשו בפתיחת שוק״פורים של נעמ״ת, שהתקיים בתל-אביב.
היה זה שלושה ימים לפני שנודע כי בן־מאיר, ח״כ העבודה
ומזכיר מועצת פועלי תל־אביב, נבחר כמועמד של מיפלנתו להתמודד
מול צ׳יצ׳ בבחירות המוניציפליות, שיתקיימו באוקטובר חקרוב.

שבע. סיפר אחרי התאבדותו
של הסופר היהודי-אנגלי אר־תור
קסטלר, כי במשך שנים
הוא עקב אחרי ספריו, מאז
שקרא בגיל 16 את האנתולוגיה
האל שהכזיב ,״אחרי קום המדינה
הוא איבד את עניינו
בעם היהודי, ושב אליו רק בשנותיו
האחרונות, באשר פי־רסם
את סיפרו השבט ה־— 13
שממנו נובע, שהאשכנזים הם
בעצם לא יהודים ממוצא ארץ־
ישראלי, אלא צאצאי הכוזרים.
תיאוריה זאת הופרכה על־ידי
היסטוריונים רציניים. אך אלה
המדברים כיום על שני עמים
ושתי תרבויות, אולי יימצאו
סימוכין לעצמם בספר זה, ויתנחמו
בכך שאולי הם בעצם
כוזרים.״

אז מדוע אומרים
שהעם זועק

פסוקי השבוע
• שר־האנרגיה יצחק
מודעי :״אני כמו ברזל. כמה

שלוחצים יותר, אני מתחשל
יותר. איני חושש מן הבלימה.
יש לי אמביציות לנוע קדימה.
קצב התנועה ייקבע על־ידי ההזדמנויות
הבאות.״

• העיתונאי

אסנון

אברמוביץ, על הידיעה שהשר
בלי תיק אריאל שרץ ביקש
שתי לשכות — האחת בתל-
אביב והשנייה בירושלים :״מה
הפליאה, מה ז תוכי אחד פה,
תוכי אחד שם.״

הרב מנחם הכהן :

״האוצר מבקש לעקר את הרופאים,
מישרד־הבריאות רו*
צה לעשות להם הפלה, וההסתדרות
— לבצע בהם ניחוח
קיסרי.״

• הנ״ל :״גוברות השמד
עות כי השילטונות מתכננים
גל מישפטים נגד הרופאים ה יהודים.״

העיתונאית והפסי•
כולוגית ודדה ויזלטיר,
על ילדותה :״הייתי קטנה, לא
מפותחת, לא סקסית, ובהתנה-
גותי הנשית הייתי רחוקה מח לומו
של הגבר הישראלי המצוי.״

איש־המלוויזיה מאיד
שלו :״אמרו שבסין נגמרה

שנת החזיר והתחילה שנת הכלב.
וזה מוכיח שגם הם קיב— -
לו את מסקנות ועדת־כהן.״

מנחם בנין בכנסת
ה טו ל ס הז ה 2375

1בבנקאות הסחר
ההשקעה הטובה ביותר היא באנשים.
בנק לאומי נכון למחר
מאז ומתמיד משקיע הבנק
בעובדיו. השקעה זו הוכחה
כמשתלמת ותוצאותיה ניכרות
בשירות המקצועי, המעודכן והיעיל
שמקבל כל לקוח בסניף שלו.
עובדי הבנק עוברים השתלמויות
קבועות ובתחומים שונים כדי
שיוכלו לתפקד במלוא המיומנות
במערכת המורכבת של בנקאות
המחר: תחכום אלקטרוני, עסקות
בינלאומיות, ארגון שיווקי יעיל
ואמצעים לחילופי מידע, על מנת
לשרת אותך ביעילות ולענות על
צרכיך המיוחדים.
אתה, ואתך עוד מאות אלפי
לקוחות — אלה האנשים שלמענם
אנו משקיעים.
בנק לאומי משקיע באנשים
טובים ומיומנים ורואה בהם את
הונו העיקרי ואת הנכס החשוב
ביותר שלו.

בנק לאומי

נשים במלכודת .

נשים שימו לב! עכשיו יש הוק באויו.
הוק -״אפטר שייב״ שונה לגמד .,וזח חדש, כובש ומפתה.
לכל שעה, לכל מקום, לערים שאוהבים

הוק

אפטרשייב

מיוגא ומשווק ע׳ ,דיפלומנו

לנגדים שניסו הכל.

האם ח״ו צה״ר, שרחס בלבנון, הוא בנו שר
ער ב • שהיהבביירוחהנצורה?
^ עיד אבו־רזאלה הוא פלים פלס-
״ י סיני החי בלבנון. ביוני ,1982 בזמן
ההפצצות על ביירות, הוא שאל את עצמו
אם יתכן שבנו הוא אחד החיילים הישראליים,
אשר יצאו ל״מילחסת־מגן.״

הנה סיפורו:
נולדתי ב־ .1929 גרתי ברחוב נצרת בחיפה.
אבי מכר ירקות, ואני למדתי בבית־ספר
העצמאות. המנהל היה אדם מתקדם,
שהתנגד לכיבוש האנגלי ושדיבר איתנו
על הגירת היהודים לפלסטין.
היו לי חברים יהודיים רבים. אני מדבר

פחתה של אשתי לחטוף אותה, ואני לא
ידעתי היכן אוכל למצאה.

מעצר בלבנון
וגירוש לקפריסין
הרי שבוע הביא לי ידיד נוצרי
י • מיכתב מוויקטוריה. מכיוון שלא ידעתי
לקרוא עברית, ביקשתי מידידי היהודי,
יוסף, לקרוא לי אותו. אשתי מסרה לי
במיכתב היכן היא נמצאת. נסעתי יחד
עם כמה חברים לתל־אביב. הגענו לכתובת

מי מ כי ר? מ יו ד ע?
אנוור אבדעיישה הוא צעיר פלסטיני, שגדר כחברון. הוא
למד מישפטים בפאריס, והיה יו״ר אגודה הסטודנטים הפלסטיניים
בצרפת.
לפני כמה שסועות פירסם עבו־עיישה ספר, שבו ליקט את
הסיפורים האישיים של כמה פלסטינים, גברים ונשים, החיים
כשטחים הכבושים, בלבנון ובפזורה. בראש הספר מופיע הסיפור
הבא, שיש בו עניין מיוחד לקורא הישראלי.
אם מישהו מהקוראים יודע דבר על קורותיו של האיש
המזוהה בסיפור בשם נכיל, הוא מתבקש להתקשר עם מערכת
״העולם הזה״.
השבוע נודע לאנוור אבו־עיישה שסעיד אבו־רזאלה נעצר
שוב על־ידי שרות־הכיטחון של צבא־לבנון בביירות.

היטב עברית. רחוב נצרת נמצא ליד רחוב
השומר, שבו התגוררו היהודים. לא הפריד
בינינו אלא טור מדרגות. השכונה היהודית
הדר שכנה על גיבעה, ואנחנו, הערבים,
התגוררנו לרגליה.
התחתנתי עם יהודיה. שפה ויקטוריה
מחפוז. הוריה היו גרושים. אביה, ואניס
מחפוז, התגורר ברחוב דיזנגוף בתל־אביב,
ואמה, ברה, התגוררה יחד עם
בנותיה מול קולנוע ארמון בחיפה. גישר
אין בין יהודים וערבים היו די שכיחים
באותה תקופה. רבים מחבריי התחתנו עם
צעירות יהודיות. בתנועות-ההתנגדות הפלסטיניות
יש כמה מנהיגים שאפהותיהם
יהודיות.
אחד מידידיי, פואד אל-זנאסי, היה נשוי
ליהודיה. הוא נהרג בזמן המאורעות ב־
. 1948 עברנו ביחד ברחוב בחיפה, וצלף
ציוני ירה בו למוות. ב־ 1947ו־ 1948 נהרגו
כך פלסטינים רבים בחיפה. אשתו של
פואד נישאה לאחיו. הם חיים בסוריה,
ומגדלים עשרה ילדים.
בשעה שטיילתי פעם בשכונה היהודית,
הכרתי את מי שעתידה היתה להיות
אשתי. היא מצאה חן בעיניי, והתחלנו
לצאת ביחד. היה לי אז אופנוע. אמה
התנגדה לקשר בינינו, כי היא רצתה
שבתה תינשא לאחד מבני־דודיה, שמן
שמו. החלטנו שהיא תברח מהבית.
ערב אחד לקחתי מונית ונסעתי לביתה.
;עצרתי ליד הבית וצפרתי לה. חבשתי
כובע, כדי להיראות כיהודי. אמה הציצה
מבעד לחלון, ובחושבה שאני בן־דודה,
הרשתה לה לצאת. הבאתי את ויקטוריה
אל מישפחתי. הזמנו קאדי, מוצטפה אל-
קירי, והוא ערך את סקס הנישואץ. זה
היה ב־,1945
אפה של ויקטוריה הגישה תלונה בפי-
שטרה. השוטרים הגיעו לביתנו, אבל
כשהראיתי להם את תעודת-הגישואין, הניחו
לנו. אחרי שנה הגיעה חמותי לביתנו,
•וניסתה לקחת את בתה בכוח. הרמתי
עליה יד, והיא שוב הגישה נגדי תלונה.
בפישטרה ביקשתי שאשתי תבוא ותעיד,
אך בדרך לתחנת-המישטרה הצליחה מיש־

שהיא ציינה במיכתב. עמדתי ליד הבית
ושרקתי לה. היא זיהתה אותי, ירדה יחד
עם אביה, וכולנו הלכנו לתחנת־המישטרה.
קצין־המישטרד״ שראה את תעודודהנישד
אין שלנו, קבע שהיא רשאית ללכת איתי.
אביה לא התנגד.
באותו ערב !.לכנו לראות סרט. שמו
היד. הנר הדולק, והוא הוצג בקולנוע
אלהמברה ביפו. אני זוכר אותו היטב. זה
היה סרט יפה.
אהבתי מאוד את אשתי. דינה, רואים את
ציור־הקעקע על זרועי ז זו ויקטוריה.
ב־ ,1948 כשחיפה נפלה בידי הציונים,
יצאנו דרך הים לעכו. ההפגזות רדפו אחרינו,
ולכן עברנו לבינת־ג׳בייל, בדרום
לבנון. גרנו אצל התושבים המקומיים.
קיבלתי הוראה להתייצב בתחנת־המיש-
טרה, מכיוון שאשתי יהודיה. שמו של
השוטר שחקר אותי היה עבד־אל-לטיף
טקרון. למזלנו היה אחד השכנים שלנו,
תופיק באידון, חיפאי. הוא בא למישטרה,
העיד שהוא מכיר אותנו, והשוטר שיחרר
אותנו. מאוחר יותר היינו בצידון, ואחר-
כך עברנו לביירות. בביירות עבדתי כפועל,
ואחר־כך כמנהל-עבודה.
השילטונות הלבנוניים נהגו לעצור נשים
יהודיות שהגיעו מפלסטין. יום אחד פרץ
ויכוח בין ויקטוריה ובין כמה שכנות, והן
זיהו, לפי מיבטאה, שהיא יהודיה. הן
הסגירו אותה למישטרה. אשתי נעצרה יחד
עם בננו, נביל, שהיה אז כימעט בן שנה.
הצלחתי לשחרר אותם, אך הם נעצרו
שוב. הם אספו אז הרבה נשים יהודיות,

65ו 1מ 31651:1111€ק 6 5ז 101ץ1\/161
5 13 1616ח€ 013־ 1ז1^3 16

6€1 ]61 | 115ז 7 6 0 1 0 1 8 0 3 8 6 5

6ו! £ 1 5

״זיכרונות פלסטיניים״

כותרת המישנה: הארץ בתוך הראש

אנוור אבדעיישה
״כדי שתבינו איך חיינו״
ומסרו אותן לידי רב הקהילה היהודית
של לבנון, דיב סעדיה. אחר־כך הן נשלחו
לקפריסין. אשתי הספיקה לכתוב לי שלושה
מיכתבים מקפריסין, לפני שהחזירו
אותה לישראל. מאז לא שמעתי דבר —
לא מנביל ולא מאשתי.
היתד. לה אחות בשם מרגרט. כל הזמן
קיוויתי שאראה אותם שוב. אנחנו, הפלסטינים,
קיווינו תמיד שנחזור לפלסטין.
ב־ 1956 נשאתי לאשר. לבנונית נוצריה,
בת למישפחת סעדה. נולדו לנו שני ילדים,
בן ובת. הבן, שמו נביל, עובד בג׳דה.
אני מספר על מה שאירע בשנת ,1947
כדי להראות כיצד הייתי. האווירה אז
היתד. מתוחה מאוד. מצד אחד התחילו
להגיע המוני יהודים, מכל העולם. הם לא
דיברו ערבית, ואנחנו ראינו כיצד הם

מתחפשים ומתחילים להטיל עלינו מצור.
ומהצד השני נאסר על ערבים מהמדינות
השכנות להיכנס לפלסטץ ללא אשרת-
כניסה.
אני סבור שהמאורע שגרם לפרוץ הקר בות
באיזור חיפה היה התקפה על אוטובוס
ערבי, שהיה בדרכו מעכו לחיפה. כל
הנוסעים נהרגו במארב שטמנו להם הציונים
בכניסה לשכונת תדר. אחרי ההתקפה
על האוטובוס הוקם בכל שכונה ועדאזגנה
אזרחי. בנפרד מהמהסכנים, שהתרכזו מחוץ
לערים. בשכונה שלנו עמד בראש הוועד
שוטר בשם חוסני עבד-אל-ג׳בר. הוא לימד
אותנו להשתמש ברובים. היו לנו חמישה
רובים ומיקלע אנגלי אחד. אני אירג־נתי
את תורנות השמירה. ויקטוריה נהגה
לבוא לשמור יחד איתי.
המכוניות הממולכדות, המתפוצצות כיום
ברחבי ביירות, אינן דבר חדש בשבילי.
אני נתקלתי בהן כבר ב־ ,1947 כשהציונים,
לבושים במדי חיילים אנגליים, החנו מכו-
נית־תופת בין הבית שלנו והמוסד של
אבו-שאם. המכונית התפוצצה והרסה בניין
שלם. הציונים נהגו גם להטמין מוקשים
ברחובות.
ההתנגשויות נמשכו שנתיים, עד שיום
אחד ספגנו הפגזה כבדה מאוד. הורו לנו
ברמקולים לעזוב את העיר. תושבי השכונה
התאספו כולם באחד המוסבים בשכונה.
החיילים (הבריטיים) הביאו משאיות, כדי
להסיע אותנו לנמל, אבל מכיוון שהדרך
לנמל היתד׳ בשליטת הציונים, ביקשתי
מקצין אנגלי אחד שיעשה משהו כדי לאפשר
לנו לצאת בביטחון. הוא הזמץ שתי
שיריוניות, שיאבטחו אותנו בדרך. ההפגזות
העיוורות של אותו יום עלו בחיי־אדם
רבים. הנשים הפליגו ראשונות, ואנחנו
אחריהן. מצאתי את ויקטוריה בעכו.
לא לקחתי עימי דבר, כי הייתי בטוח
שנחזור הביתה כעבור כמה ימים, כשההם*
גזות ייפסקו. אבל ההפגזות נמשכו גם
בעכו, הבית שבו ישנו נהרס בחלקו, ואנחנו
נאלצנו להמשיך צפונה.
עד כאן סיפורו של סעיד אבו-רזאלה.
אם נביל יימצא, מוכן מחבר הספר להם־
גיש אותו עם אביו, אם אמו תאשר
שהוא אכן בנו של סעיד אבו־רזאלה.

תורגם כידי תמי מוטוכיץ

מכהנים
ד ע תו ש ל ״ לו קו לו ס ״
ש הז מין או כ ל סיני הביתה...
ה<.ז*111

להפסיק אח ההסח ת
מיכתב לכל אחד מ*50
חכרי״הכנסמ הנעלמים, ח•
הנאלמים ותנהלמים מטעם
חמערך.
חבר כנסת נכבד,
שמי צבי הורוביץ, אני חקלאי
ופילוסוף, תושב מטולה.
ברצוני להסב את תשומת לבך
ומחשבתך לתופעה מצויה היום במדינת
ישראל ולניתוחה הפילוסופי.
התופעה
היא: שיטת ההסתה, הביזוי
הלעגני, האירוניה הארסית,
ההשמצה הממוקדת, ההכפשה ויחם
הביטול המופגן, מצד אנשים מסו-

צ ש ^ יליג ׳ האיכר *

| איתר גמע

דיחה זו או אחרת, מאמין שחוסר
תגובתכם היא מעין אישור
מסויים, סמוי, להישען עליו ולנבוע
מתוקפו. ואז מתקבל התרגום
הישיר מהאלימות כלפי נציג
המערך בכנסת לאלימות כלפי אנשי
המערך ברחוב.
חיסמו כל הצגת הסתה וביזוי,
לא בביזוי נגדי, ולא בהסתה נגדית
אלא במחאות שוטפות והטפות
מוסר ותוכחה, הישר לתוך
דראמת ההסתה.
אל תרשו את הביזוי, אל תרשו
רגע אחד נוסף של ניאוץ שמעון
פרם, אל תתנו למישפס הסתה
אחד לעבור מעל ראשיכם לאוזני
ההמון. ללא תגובה. היגררו
על־ידי הסדרנים מן האולם, אבל

מני בבננה מ ^ תיכית בען ף ^בה גור שן זבליט ה ה הרבה כריב[

י גויררת.
ייקור יס

ארוחה סינית ל־ביתך או משרדך

צ׳יינה וילאג׳ טלפ!/י 491873 :־03

ם 1עד1ץ

כתובת נאצה גתל־אביב

מוטב להיזרק מאולם המליאה —

לתרבות חדשה

אל תרשו השתלטות כוחות אלימים
דרככם אל תוך הרחוב.
צבי הורוביץ, מטולה

רח׳ דס ר. תליאב־ב
פלי : 77263

יו ם ג 1 5.3

רא להשם־ד

• דיוןעלה תי א ט רנן הפלש תינ אי

א ת חרלעדר

בה שתתפות:
פרנ טו אה א בו־ טאלם, במאי להקת ״אל הקיואתי״

אמיל עשראווי
קטעים מההצגה ״מחג׳וב מחג׳וב״
קורא הורוביץ

יו ג 22.3

— מאשר לשתוק

• פנליןבפרוס 1983
שיחה עם ירון בקר לאחר סיור בפולין

יו ג 29.3
סגור לרגל הג הפסח...

יו ג 5.4

• מי צ פי ם, הפק עו ת ו פי תו חהגליל
ראיון החודש עם: ח״כתופיק זייאד
בעיות ולבטים
בחיי המין
מאת

ד״רמרד כי זי ד מן

הוצאת רשפים

קבלת מו דעות
לבל הע ית ונים
בסח • ר ־ הסערעד׳

יימים בהנהגת סיעת הליכוד כלפי
יו״ר מיפלגת העבודה, שמעון פרם.
ברגע שמובילי הליכוד משתלחים
על שמעון פרם מעל בימת
הכנסת, בלעגם ובדראמות הביזוי
שלהם, ואתם רבותי, חברי-הכנסת
מטעם המערך, אינכם מנסים למנוע
זאת טכנית, אלא נשארים
ישובים על מקומותיכם נכנעים להלמות
הדראמה המתרגשת ובאה,
אתם מתירים את דמו של שמעון
פרם. אתם מתירים את דמו ואת
דם מי שהוא מייצג. שעה שאתם
מתירים את דמו אתם מתירים את
דם האיש ברחוב המזוהה עם שמעון
פרם ועם המערך בכללו.
שעה שמטיחים בפניו של שמעון
פרס ״בוגד, אש״ף, מפקיר
חלקי ארץ־ישראל״ וכר, בליווי
הצגת ביזוי וביטול, עליכם
לחסום בקולותיכם (שמייצגים את
קולותינו) את האלימות המילולית
הזאת, שאינה מביעה עניין מסויים,
פרט לביטוי הסתה לשמה. אפילו
יגררו אתכם מאולם המליאה בכל
ישיבה וישיבה — את כולכם, על
כל חמישים אנשיכם — עליכם
להשתלח למיקרופונים ולהפסיק
את ההסתה.
העם שמקשיב להצגת הביזוי ורואה
את התגובות הבודדות הנשלחות
מצידכם פה ושם, או אפילו
לפעמים את צחוקכם המריר מב־

המיטפטן החיפאי תומך
במה שקרוי ״ממשלת אחדות
לאומית״.
בהעולם הזה ( )2372 תוקף העורך
את מיפלגת העבודה ואת
העומד בראשה, על בי לא עשו
דבר ברגע שפורסמו מסקנות הוועדה.
וכי מה יכלו לעשות בנתונים
הקיימים ז גם הפגנה של
500,000 איש לא היתה מפילה את
הממשלה, כל עוד יש לה רוב
בכנסת. ורוב זה, לצערי, אינו
ניתן לעירעור בקונסטלציה הקיימת.
הפגנה
כזו יכולה אולי להביא
להקדמת הבחירות, אולם מכך פוחדת
מיפלגת העבודה (ובצדק) ,כי
דווקא על רקע הימים האלה עלול
הליכוד, בראשותו של בגין, לקבל
רוב מוחץ — כי בקלפי לא סופרים
איכות, אלא כמות.
אגב, להעולס הזה חלק לא קטן
בנפילתה של ממשלת המערך. המוטיבציה
היתה אולי טובה. אבל
התוצאה ז
לי נראה, כי במצב הקיים ובל
עוד מנחם בגין עומד בראש הליכוד,
אין למערך סיכוי להרכיב
או להקים ממשלה בראשותו. ומכאן
שהדילמה שלפניה עומדת מי-
פלגת העבודה כיום היא קשה:
להישאר אופוזיציה צעקנית שאינה
יכולה להשפיע כהוא זה, או
להצטרף לממשלת אחדות לאומית
ולהקהות את הקיצוניות המטורפת.
ברור שיצחק רבין כשר־ביטחון
ושמעון פרס כסגן־ראש-ממשלה
יכולים להשפיע בכיוון חיובי (למחנה
השלום) ,הרבה יותר מאשר
בחיותם ראשי אופוזיציה עקרה,
שבנסיבות הקיימות אין לה כל
סיכוי להביא למהפך.
(חמשו בעמוד )24

^880^ 0

בבדיקה של ח 10ז<16 56160ח 10 עו,המרכז הבינלאומי ל ב די ק ת איכויות בברי סל, זכתה 80ץ^\\/נו 0 4מ 8במדליית ז הב ל שנ ת 1982 על *׳כותר ה מעולה.

טעם אמריקאי. תערובת אמריקאית.
גמרת־זרוק הקופסא לסל. שמורפל ישראלנקיה.

מכחכים
(המשך מעמוד )22
ותרומתו של העולם הזה למחנה
השלום יכולה להיות גדולה יותר,
אם ימנע מלהשפיל את ראשי המערך
ויתרכז במאבק נגד הליכוד,
כי כל לעג למערך ומנהיגיו
מחזק את הליכוד, ויוצא שהעולם
הזה, מבלי לרצות, משרת את
הליכוד.
עמירם חרלף, חיפה

אי״ נ די ב א סי ד!

מאוזן
.1דיבר שטויות בדרך ל־״2
מאונך״ ()3

אסרטהו״ד בי שראל

.3הקול הנשמע מהשרותים
מודיע! תהיה לידה ()4 ,5
סיטואציה בות.

.9גם בגין מופיע בצואת
הבהמה ()4

נאצית בנתי־

זה התחיל באילת. הניצן הגזעני
המטופח בישראל ליבלב לראשונה
בעיר הנמל הדרומית.

.10 לא יהיה לי אומץ להצהיר
שקורפו לא מוצלח ()4
.13 האויב מספר 1מראשון

.14 אפשר לראות בהמה
את מדיניות דור ההמשך ()6
. 15 בצוות אויר עליך להמתין
לפני התואר — ובאשר
לכם, הרמז צריך להספיק ()6,2
.17 חשוב, למשל, על גרי-
זים ועיבל ()4
.18 חבר־כנסת דורון שחזר
יתקשה לשחזר ()4
.20 את מה שמשלם אזרח
חוץ לד״ר, הוא לא מאפשר
לנו לראות ()3,5
.22 סופר אנאלפביתז בשום
אופן! ()5

קורא פלדמן
איפה ניצולי השואה

.24 גם הוא עף שלא באשפתו

פתרוןתשבצופן 12|3|7|3

1 9סו ל 7נ! פ
1 1 0 ^ 1 1 !4 1ד| ג 115

0ח 3י 9 1 €ח*7

וזד

.25 האם זו מדיניותו של
טולסטוי ז זה תלד)4

.8שלל כיח מסוים בתבלין

.26 בסיעת חרות רננו שלא
קשה להסתדר איתו ()4

.9נו! בדגים נוכל לתת
אמון? חוששני שלא ()7

.28 התבונני היטב בחבר הנבחרים
כשהלשון אינה בשימוש

. 11 אצל בגין לא חשוב האוכל
רק הכסף ()2

.29 חיה יבשתית שאפשר למצוא
דווקא באקוריון ()3

.12 גרסתו המקוצרת של הורוביץ
להצהרת הרצל ()3 4 ,2
.16 שימי אינו חושף את
חייו הפרטיים? אדרבה! ()4,4

מאונך

.19 כשחבר הועדה נעדר זה
מט ()3,3

.2היא אינה מתביישת שעלתה
מהולנד (מ) ()3

.21 פורחות, רק פורחות, כך
שמענו ()5

4והוא עתיד לעלות מאיטליה

.22 חש בנוח גם במשרד מ-
רשוי ()4

.5הופעה בזמן ההולם את
קוי האופי ()8

.23 אם עלה אז מאפריקה ()2

.6״אתה הבן״ ז נדהמה 6

.24 נכשל בשליחות צבורית
בגלל סרט ()3

.7הסבידור שלי ברוסיה ()4

.27 אבשלום עלה בגפו ()3

המכון הישראלי לספרות
נשים קוסמטיקה ופדיקור
* קורסים

ספרות נשים ־ קוסמטיקה -פדיקור מניקור
הוצאת שיער בחשמל לצמיתות (אפילציה)

כעת הוא נקלט גם צפונה משם,
בנתיבות.
בעיקבות רצח אחד מתושבי העיירה,
יצא שלום דנינו, ראש
המועצה המקומית נתיבות, בקריאה
לבני עירו לנדות את הערבים
באשר הים, והשמיע סיסמות
ברוח נאצית טהורה כגון :״אל
תכניסו ערבים לבתיכם״ ,״אל תקנו
אצל ערבים״ ,״השפה היחידה
שהם מבינים היא שפת־הכוח.״
ועד־הפעולה של העיירה אף הזמין
את ״הרב״ מאיר כהנא, ראש
קבוצת הבריונים כך, לעזור בסילוק
הערבים העובדים במקום.
היכן אתם, ניצולי השואה בנתיבות
ז צאו והשמיעו קולכם נגד
הגזענות בעירכם. כך בדיוק זד.
התחיל גם שם!
אילן פלדמן, אשקלון
ר? הממעולת
חקורא מתקוסס נגד זיחזי
יסראל בולה עם מדיניות
חליכוד.

בכל הזדמנות כמעט, מאשימים
כלי-התיקשורת של העולם החופשי
את ישראל כולד. באחריות למעשי
הפשע של הממשלה. האזרח
הפשוט במדינות הדמוקרטיות יכול
להבץ מקביעות אלה, כי ישראל
כולה — ובמיקרה הטוב כמעט
כולה — אחראית למחדלים ולפשעים
של ממשלת הליכוד.
ממש כואב הלב לקרוא מדי יום,
כי על ישראל כולה, באופן קולקטיבי,
מוטלת האשמה למחדלים
האיומים של המישטר.
אני, ובוודאי רבים כמוני, איני
רואה את עצמי שותף לכל אלה.
ליון גטניו, הוד השרון

סלון ומכון יופי

די אנ ה

תסרוקות, תספורות, החלקות, סלסול, צביעות, פסים. טיפול
פנים, איפור, הוצאת שיער לצמיתות(אפילציה) ובשעוה
הכנת כלות

* מחיתם עממיים * שרות מעולה

ת״א, דיזנגוף ( 190 יודפת 2 2 9 3 8 8 , 2 2 6 0 6 6 )4

ביוז־ספר לאלימות
מאחרי לסין האפעח סל
בגין וסרון מסתתרים תמיד
אגרוף קמוץ יזריע־מחץ.

״צדיקי״
חרות יוצאים פיתאום
(המשך בעמוד )26

העולם הזה 2375

1תנכשיו אתה להצטרף לתכנית המנויים,
מהכורסא בביתך
הטחה לך.

נא להיכנס
תכנית המנויים מעניקה למצטרפים אליה,
שירות מיוחד אשר נועד להפון גם את תהליך
ההצטרפות לחוויה נעימה ואלגנטית במיוחד.
אינן צריך לדאוג לטופס הצטרפות, אינן צרין
אפילו לקום ממקומך!
כל שעליך לעשות הוא, לשלוח־יד אל הטלפון,
להרים את השפופרת ולחייג.

מחזיק כרטיס אשראי?
אם יש לך כרטיס אשראי של ישראכרט, ויזה או
דיינרס קלוב, הכן לעצמך את כרטיס האשראי,
מס׳ תעודת זיהוי, מספר חשבון הבנק שלך
וכתובת הסניף —
וחייג לאחד ממוקדי ההרשמה העומך ים
לרשותך 24 שעות ביממה !
תל־אביב ( 03-291949 טל-כיס)
( 296829 פייג׳קול)

( 02-233175-9פייג׳קול)
ירושלים
( 04-88794-6פייג׳קול) חיפה 245871

אתה מתחיל לשחק, מיד עם קבלת אישור חברת
האשראי שלך, וחשבונך מחויב בתאריך החיוב
הרגיל של כרטיס האשראי שברשותך.
מספרך בהגרלה נקבע באופן אקראי על ידי
המחשב, והוא ישאר שלך כל עוד תרצה בו.
תוכל להצטרף לתקופה בלתי מוגבלת על ידי חיוב
חודשי של חשבונך.

אין לך כרטיס אשראי?
לרשותך עומד השירות הטלפוני המיוחד, בו
יקבלו ממך את פרטיך וכל השאר ייעשה עבורך
ע״י אנשי תכנית המנויים. כעבור ימים מספר
תקבל לביתך את טופס ההשתתפות שלך ממולא
ומעודכן לחלוטין. כל שעליך לעשות הוא, להוסיף
חתימה ולשלוח את הטופס למען הרשום על
המעטפה — וכיוון שתכנית המנויים חושבת על
המצטרפים אליה עד הפרט האחרון — הבול,
גם הוא, על חשבונה.
טלפן 24 שעות ביממה!
תל-אביב 03-622828 ,03-623311 -
ירושלים — ,02-245218 חיפה — 04-987569
באר-שבע ,057-78106 -נתניה 053-40549 -

חייג 3מליוני שקלים
בתכנית המנויים של מפעל הפיס מצפים לד
מאות אלפי פרסים בסך מליוני שקלים, פרס
ראשון בסן 3,000,000 שקלים והגרלה חודשית
מיוחדת למנויים בלבד(בלי כל תשלום נוסף) ,בה
תוכל לזכות בדירה אלגנטית.

ויש דרכים נוספות להצטרף
היכנס עוד היום לסניף הבנק שלן, או לאחת
מתחנות ההרשמה של תכנית המנויים, מלא
טופס ומסור אותו במקום.
תוכל להשתתף בתכנית המנויים גם באמצעות
הוראת קבע שתתן בסניף הבנק שלך.

תכנית המנויים נטל הפטל הפיס.
מנטחק אלגנטי.

מכוונים
(המשך מעמוד )24

מנכייל פיאט בישראל, מר גדי פלר. מעניק את
מפתחות מכונית ״פיאט־ריתמר לצילה לנצייצקי,
בה זכתה בתחרות שנערכה ע״י״רשת גי״ של ״קול
ישראל״ .לידם טל רבינא, כתב ״קול ישראלי -
__שהעביר את השידור__ .

איכות א מינו ת
די סקר טיו ת
ת״א, רח׳ המלך ג׳ורג 43
ת.ד 14180 .טלפון 03-293402
^ אי ^ ה גי עי לתצוגתנומש לו ח חד ששל אביזר׳ ועזרי מין

י״ ״י סי הגיעו!!! מבחר
:ז ס טו ת וי די או נועזו ת
ביותר 8£77 5
נושאים שונים ומגוונים -מחיר יחידה
החל מ 2500-ש׳ אפשרות למשלוח קסטות
הביתה עפ״י תיאום טלפוני
אמצעי;וניעה מהטובים והחדישים בעולם
בובות אהבה שונות החל מ 1600 -ש׳
אלבום תקליטים ארוטיים 500ש׳ יחידה

מבחר ק ס טו תסקס לטייפ
— שפה עברית ואנגלית

מנוי לספרית הוידאו

במחיר 300ש׳ יחידה

; 5קס טו ת 0 000״
המכירה רק למבוגרים מעל גיל 18
10 ספרים שונים, צורות ותנוחות אהבה החל מ־ 300ש׳
קטלוג מפורט לכל דורש ( -דמי משלוח 30 שי)

נא לצרף 30׳ שי דמי משלוח דגש מיוחד על משלוח > חיי/(.י ל

באריזה אטומה -ללא תו זיהוי השולח.
מקבלים הזמנות טלפוניות מכבדים כרטיסי אשראי

חוצץ נגד ״האלימות המילולית משני
הצדדים״ ,שפשתה בארץ והניבה
את פריה — הרצח הנפשע
בירושלים.
אנשי תיקשורת חסודים מסוגו
של ד. מרגלית (בקול ישראל,
ערב־שבת, זד 11 בפברואר) מתק שים
להבחין בין הצדדים הנצים
באלימות מילולית ולקבוע מי מהם
אשם.
ראש-הממשלה, מנחם בגין. בשוותו
לעצמו בהופעה בטלוויזיה
מייד אחרי הרצח את דמות אביר
היגון, קונן בפנים מאפירות ונש-
דמעות-תנין בעיניו, על שפך דם
יהודי בידי יהודים. שר־הביטחון
לשעבר, אריאל שרון קרא במצח
נחושה את דבריו המסוגננים מהכתב,
וגינה הרג יהודי על־ידי יהודי
כטרגדיה האיומה ביותר האורבת
לפיתחנו.
כל אלה ביחד מתעלמים מהאמת
המרה והאכזרית, הקובעת שהאלימות
שלהם ושל צאך מרעיתם
אינה מסתפקת אף פעם במילוליו-
תה. ושמאחרי לשון האפעה שלהם
מסתתרים תמיד האגרוף הקמוץ
וזרוע-המחץ, ההולמים בנו — מתנגדיהם
— ללא מעצור, ביודעם
כי לא הרמנו ולא נרים את ידנו
להכות ראשונים, אם בכלל. לנו
אץ חלק ואץ נחלה בבית־הספר
העליון לאלימות שהם מקיימים
כבר שנים ארוכות בשטחים הכבושים׳
אחרי שחינכו דורות בבית-
הספר היסודי של הרביזיוניזם התוקפני
מיסודו של ז׳בוטינסקי.
מקורם של ״האסון הנורא שבשפך
דם יהודי על-ידי יהודי״
(בגין) ,״והטרגדיה הנורא שבהרג
יהודי בידי יהודי״ (שרון) ,הוא
המשך הטרגדיה הנוראה לא פחות
של השתוללות חניכיהם — שלי חיהם
במדים וללא מדים — המתעמרים
ושופכים זה שנים דם ערבים
חסרי-מגן, באין מכהה. שם
הם מלמדים את ידם ״למילחמת
המיצווה בבוגדים מבית״ ,וכשמותר
דם זולתך סופך שיותר גם דמך.
דב ירמיה, נהר יה

אוטובוסי מועדי
הסלט בחזית
לגיטימית.

האוטובוס חסך אותו

אולי לא שמתם לב: האוטובוס שהותקף בתחנה המרכזית בתל־אביב
על-ידי אנשי סידאין (העולם הזה ,)2367 נשא בחזיתו את
השלט ״בשרות צה״ל״ .הוא בוודאי נשכח שם, מבלי שהנהג או

הנוסעים הבחינו בו. יתכן שגם אנשי חוליית הפיגוע לא הבחינו
בו, או שהוא לא היה חשוב להם.
אך יתכן גם יתכן, שהתוקפים חיפשו מטרה צבאית בלב תל־אביב,
וזו נזדמנה להם כשהופיע אוטובוס מם׳ .201 השלט בחזית
הפך את ההתקפה עליו לגיטימית, מבחינת החוק והנוהג הבינלאומיים
בעיתות מילחמה.
כדאי לא להתבייש, ולדרוש מנהגי האוטובוסים להסיר שלטים
דומים, המזמינים התקפה.
יוכבד רדום, רמת־ג!
האמת היא שהמצב בירושלים
הולך הלוך ורע/וטוב (ם חק/י את
המיותר) מאז כיבוש העיר בידינו
לפני שלושת אלפי שנה. דויד מלך
ישראל, עליו השלום, נזקק לעת
זקנה לנערה בתולה שתחמם את
בשרו והמה לא נמצאה אחת כזאת

אימה אחה,

מדוע נחוץ טרף חי!

רוטוזי׳לר ז
אבד לי כלב מסוג רוטוויילר
בסביבות בלומפילד. המוצא הישר
יבוא על שכרו. נא לפנות

ייי־

העיתונאים, ובייחוד העיתונאיות,
הרבו להתריע על הסטודנטיות ה

ליורם, בטלפון 822044־ 03 או
בערב 252610־.03
יורם דטושניק, תל־אביב
• ראה תמונה.

אפשרלהשיג את

העובט גו ר
ביו ם שליש בערב,
ב ת חנ ההמר כזי ת
בתל ״ א בי ב

קורא סיוון
לא נמצאה אחת
ירושלמיות, שרק 6ל 65 מהן הספיקו
לקיים יחסי מץ עד פרסום
הסקר, ואילו 35<£עדיין היו בבתוליהן

אומרים בירושלים) ,בתולות, ולה־פקידן
בידי סריסי הרמונו, עד
שיזדקק להן לעת זקנה.
ראובן סיוון, ירושלים

נוהג אכזר

בתודות ידועולים
״תורידו לארץ ראסן בתולות
ירושלים״.
(איכה ב׳ )10

לסטרח

כבאית

נבל ירושלים. עבדיו נאלצו איפוא
לבקשה ׳בכל גבול ישראל׳ ורק
בשונם (היא סולאם שבסמוך לגבעת
המורה בעמק יזרעאל המזרחי),
הרחוקה כ־ 90ק״מ מירושלים, בדרך
עפר של אותם הימים, מצאו
את הבתולה אבישג. צאו וראו
כמה צדיקות והגונות בנות ירושלים
בימינו, שכן, כמה אלפים
מהן, באוניברסיטה בלבד, עדיין
הן בבתוליהן.
בעיה זו, של מחסור בבתולות,
לא נעלמה מעיני יורש כיסאו של
דונד, שלמה המלך ע״ה, החכם
מכל אדם (ואיזהו הבטל הרואה
את הנולד); כשראה מה עלתה לאביו
לעת זקנתו הקדים רפואה
למכה ולקח לו אלף נשים ופילגשים.
מהן יכול היה בלי חשש
להפריש ׳כמה אחדות׳ (כמו ש
בעיקבות
התלונות שהופנו אלינו,
על שחנות תל-אביבית המוכרת
בעלי־חיים מאכילה את נחשיד.
בטרף חי (עכברים, שפנים, חזיריים)
,ולעיניהם של מתבוננים
בחלון הראווה, אנו מבקשים להביא
לידיעת בעלי החנות והציבור
מידע בנוגע לנוהג אכזרי זה.
ראשית -:בטבע — בקיום התמידי
של טורף־נטרף — לחיה
המועדת להיטרף יש לפחות אפשרות
להימלט מגורלה. כזה הוא
חוק־היער. ואילו בתנאים הבלתי־סיבעיים
עד מאוד של חנות או
גן־חיות — לא קיים כל סיכוי כזה.
שנית: אץ כלל צורך להאכיל
נחשים בטרף חי. המפקח על דד
אקוואריום בגן־החיות הלונדוני
כתב לנו :״אני מאשר, שגן־החיות
שלנו אינו מאכיל זוחלים או חיות
אחרות בטרף חי. נחשי פתן ומינים
שונים של זוחלים אפשר
להאכיל בטרף מת, טרי.״
הילדה פרידשטיין, תל־אביב
• הכותבת היא יושבת־ ראש
אגודת צער בעלי חיים בישראל.

לי די ע ת
ה קו ר אי ם
קוראים השולחים סיב
תביס מתבקשים לנבון
אותם בקברה, לכתוב א ד
תם במכונת־־כתיבח נד
רווח כפול ועל בידו האחד
כלבד של הנייר• עדיפות
תינתן למברפים תמונות
למיכתכיחם•

העולם הזה 2375

הורוסהוס

קבועים, הוא כביכול אינן תופט טדבר
כזה קיים, כי הוא אוכל כטחוא רעב.
אמו יכולה לאטור על אחיו לגטת למקרר,
ולהוציא מה טמתחטק לחם, אך
עליו — זה בלתי אפטרי.
הוא ימצא דרכים מקוריות ומלאות
חן וידע איך לטכנע את אמו לתת לו
כל מה טירצח בטעח טעליח הוא חח-
מרים בנימיני

מזר החודש:

הוא ו ג יש מאוד
ונגיע, בונ ה !
בעלות וס ובל
מהוסוב יסח ו ן

דגים

ודיס במ!ר דגים לתאר ילד גן מזל דגים?ח כמעט
בלתי־אפטרי. ילד כזה הוא כל-כך לא
ברור ולא מובן, עד •נדמה טכל מה
טיאמרו עליו מתאיס לו ומאפיין אותו.
אן גם אם יאמרו עליו דברים הפוכים,
חם יכולים להתאים לחלק אחר באי-
טיותו. הטאלה היא באיזה דג גתקלים
ואיזה ׳דג׳ רובים לתאר.
בכל זאת, כמה מאפיינים ברורים מבחינים
ילד זח מילדים אחרים. בדרך
כלל ילד דגים נראה כמלאך טהור טירד
מחטמים. על פי רוב מאפיינת אותו הבעה
תמימה ונקיה, כאילו אין הוא יודע
ולא טמע טיט גם רע בעולם. כלפי חוץ
הוא נראה נוח ונעים, אך את האמת

רד זגים הוא עצמאי ואינדיוויוואדיסס,
ח׳ לנישעוןביולוגימשלו
יוכלו לספר רק אלה המכירים אותו
מקרוב.
קודם כל, הוא עוטה תמיד רק מה

טבא לו, ואינו מתחטב בסדר הזמנים
במיטפחח, בבית-הטפר או בכל מקום
אחר. אם כל חמיטפחה סועדת בזמנים

ליט. לפעמים נדמה לחורים טל ילד
בן דגים טהוא זח טמגהל את הבית,
אך הוא עוטה זאת בצורה כל־כך עדינה,
נעימה ובלתי-מורגטת, טהעגיין תמיד
מוטל בספק.
טעות טינה אינן מקובלות עליו. הוא
הולך ליטון כטחוא עייף. יום או לילה
— אין הבדל לגביו. הוא מסוגל לקום
ב 12-בלילה ולומר להוריו :״זהו, כעת
אני הולך להכין טיעורים.״ לא כדאי
להתווכח איתו, כי בסופו טל דבר הוא
יטיג את מה טחוא רוצח. חבל על העצבים.
החורים חייבים לתת לו לעטות
מה טהוא רוצח מתי טהוא רוצה.
הוא חי בעולם מטלו ויודע להעסיק
את עצמו. לוח-זמנים הוא דבר המנוגד
לעצם מהותו. כל יום מטתנח סדר-ח-
זמנים טלו, והוא מוסך את חוריו באף

(המשך בעסוד )72

התכתבויות עם אנשים בארצות רחוקות
איו להזניח השבוע. תיזכרו באלה המצפים
בכליון עידיס לתשובתכם.
אתם עצמכם
עומדים לקבל ידיעה
משמחת, הקשורה בתחום
הקריירה. עניינים
כספיים עליכם לארגן
עד ה־ 13 לחודש, מאותו
תאריך והלאה כדאי ש־
! 2באפריל ־
הכל יהיה מסודר ומ־
; 0בויא׳
חושב לטווח רחוק: זה
עשוי להביא לקידום
בתחום זה. עניינים רומנטיים דורשים
סודיות. יחסים חדשים עומדים להתפתח.

ביום הרביעי אתם עלולים להיתקף מצב־רוח
קודר, ואת העצבנות תוציאו באופן
אוטומטי על בן־הזוג.
נסו להתחשב ברצונותיו
ודבריו, שיחות חשובות
דחו בכמה ימים.
מיום ראשון תרגישו
בשינוי עצום — הכל 1 ילך, והרגשת הקלה ו110

אופטימיות תלווה את
ז 2גיה
שאר התקופה. במקום
? 0ב י (לי
העבודה עומד להתפתח
רומן מסעיר אך קצר.
עדיף לחדש קשרים שנותקו עם אנשים
מוכרים. בני טלה עלולים לעורר בעיות.

במקום העבודה תמצאו טקל לכם להתרכז
ואתם מספיקים יותר מתמיד. תוך
זמן קצר תזכו להכרה
והערכה על עבודתכם,
ובעתיד ידברו איתכם
על קידום או על תפקיד
יותר מעניין ט־טכרו
בצידו. מבחינה
בריאותית, אתם רגי-
טי ם במיוחד באיזור
הצוואר והגרון, תדאגו
ללבוט חם ולצעיף ט-
יטמור אל חאיזור ה-
רגיט. סוף הטבוע יביא פגיטות רומנטיות
מפתיעות והחתרגטות תהיה עצומה.

פרוייקטים שדרשו מכס זמן ומאמצים
מרובים עומדים לפני סיום מוצלח. מצב־רוחכם
די רציני, אולם
אתם מרגישים שאתם
עומדים לפני תקופה
שתאלץ אתכם לקחת
על עצמכם תוספת אחריות.
מהשבוע הבא
אתם יכולים לתכנן גישה
שונה לאדם קרוב,
שהיחסים עימו נעצרו
על המקום, ואינכם מצליחים
להזיזו מדעתו.
בררו לעצמכם מהו רצונכם, זה ישלים את
רצונכם. לקראת סוף השבוע תזכו בפירסוס.

אתם עמוסי עבודה ומתקטים לעמוד
בלחץ. כאילו לא די בכל מה טמוטל
עליכם, דווקא הטבוע
אנטים טונים יבקטו
את עזרתכם. חלק יבואו
להתייעץ על בעיותיהם,
ואחרים יבקטו
עזרה כספית. טמרו
על עצמכם ועל כוחו״
תיכם, ואל תתנו כל
מה טיט לכם. אינכם
! 2ב י ול י -
י 2באוגיסט
חזקים ביותר, ומצב-
הרוח אינו מן הטובים
והקלים. בסוף הטבוע עלולה לפרוץ מריבה
עם בן-הזוג. הימנעו מכך ככל טתוכלו.

עקרבים שמתכננים שינוי בחייהם יוכלו
להצליח בכך, אך עליהם לשקול ברצינות
את כל הבער והנגר.
השבוע יקשה עליכם
להגיע להחלטה כלשהי,
עדיף להמתין לשבוע
הבא לפני מתן תשובה
סופית. נסיעה שאמורה
להתבצע לקראת סוף־
השבוע טלולה להידחות
— עדיף להשאר
22באוקטובר •
בבית ולהקדיש את ה22ב
נובנינר
זמן לתחביבים שאותם
זנחתס, גם ילדים ידרשו יתר תשומת־לב.
תלמידים יזכו בהצלחה בבחינות.

אתם מתקטים לתפקד כרגיל. מצב-רוח *
כבד וחסר-מנוחה אינו מאפטר לכם *

להיות חביבים לסוב־

בים אתכם. ביום ה״

טיטי ובטבת כדאי לכם
לרכוט בגד חדט, או

* הטבוע תצטרכו לייטב אי-הבנות עם בן־
* הזוג. הוא יזדקק לעזרתכם, אך יימנע
מלהראות זאת. עליכם
יחיה לגלות רגיטות
מיוחדת ולבוא לעזרתו.
במקום העבודה תוכלו
לטוחח עם הממונים

או עם עובדים אחרים

על רעיונותיכם, רוח
חדטה תנטב במקום
§ £ 9 9 1 £עבודתכם, אם יסכימו
לקבל את הצעותיכם.

עדיף לחכות ל 14-ב2
חודט.
בני מזל קטת ודגים עלולים
1לעצבן, ורצוי טתתרחקו מחם הטבוע.

תוכניות שאתם מתכננים השבוע עלולות
להתקל במחסום — עיכובים שאינם תלויים
בכם יביאו לרוגז
ולעצבנות. קחו הכל בקלות.
בין ר!־ 9וה־13
במרס הדברים אינם
מסתדרים כל־כך, מדובר.גם
על תחומים אחרים.
מהיום השני או
השלישי הכל יתחיל
22באוגוסט -
להסתדר. תוכלו להגיע
22נספטייבר
להסכם לפי התנאים
שאתם מכתיבים. מבחינה
רומנטית, זה הזמן ליישב אי״הבנות
ולחדש קשרים שנפסקו מסיבות שונות.

המצב הכספי דורט הטגחה מיוחדת, אל
תטמעו לעצות טל ידידים ״מבינים״.
הקטיבו לאינטואיציה
הפנימית, ואם אפטר
דחו כל פעולה חטובה
לטבוע הבא. לקראת
סוף הטבוע רצוי לארגן
טיול, טחייח בבית
עלולה לדכא אתכם.
הפסקה בפעילות מינית
נותנת לכם זמן
׳ 2נניניני -
20גדצניבר
ואפטרות להתרכז ב- בטטח התקדמותכם
הלימודים או בטטח המיקצועי. תוך
זמן קצר תמלאו כל מה טהחסרתם כעת.

חתנחגותכם תראה בלתי-רגילח הטבוע,
יחסכם לאחרים אינו מובן כל-כך. חביבות
וכעט מתחלפים
במהירות. דברים קטנים
מרגיזים אתכם,
ואינכם מתאפקים אפילו
רגע. ההתפרצות
היא מיידית ונטכחת
כעבור רגע. הטבוע אתם
עלולים לחטתכסך עם
אלה טעימם אתם עובדים,
מדובר בעיקר על
הימים רביעי וחמיטי.
מצב הבריאות רגט במיוחד. אתם נוטים
לסבול מכאבי־ראט ומיחוטי רגליים.

תאומים

נ תוו ה

חתזנייס

איזח אנייי לגייי אי

למכונית. זה עטוי ל-
ספר את ההרגטה. ב| -

ענייני כספייס עדייו ט אינכם טומעים בשי״
רות טהייתם רוציס 0 8 8 8 3 1
לטמוע, אולם תוך זמן
לא רב, תופתעו מכך טמצבכם הפינאנסי *
הטתפר. מכטיר הטלפון עלול להתקלקל. ט

בעיות כספיותעלולות להציק לכס בחצי
השני שלהשבוע, אולם תוכלו להיעזר
בהורים או בקרוביימיש־פחה
מבוגרים. במקום
העבודה עליכם להיות
זהירים בדבריכם. נסו
לומר מה שפחות, ואם
יש באפשרותכם להמנע
מלהביע את דעתכם —
עדיף. לא יבינו אתכם
ויפרשו את דיבריכם
בצורה לא נכונה, זה
טלול להביא לסיכסוד
מיותר. בתחום הרומאנטי כדאי לנצל את
הפופולאריות שלכם — אתם מושכים יותר.

בזאר האביב
ה 7-של סלאס
לשולחן הפסח

דג דקורטיבי לתליה
מנחושת אדומה

מערכת מהודרת למרק
מחרסינה יפנית מעוטרת +
תרווד ותחתית תואמים

^ם-50 עדו

בבזאר רק

:״^950ש*ל
בבזאר רק

שופבא׳׳

חדשבקלאס

• כמידי שנ ה -
בן ג עתה.
• כל מוצר׳ !7לא 0
בהוזלות ענק.

חדשבקלאס!

כלי נחושת מרהיב. לאביזרי
אח או לאחסון עיתוני
ידית חרסינה. תוצרת הולנד
2,-390-ש׳ _

• הזדרז לקלאס
לפני עליית
המהירים של פסה
• המון דברי
הדש• בקלאס.
• הקדימי קניות״ך
לחג-ו תרויח׳.
בובה גדולה ( 70ס״מ)
עבודת-יד, מתאילנד.
במבחר צבעים.

חדשבקלאס!

שרפרף ׳שיבה/מעמד לעציצים, קש קלוע
בבזאר רק

־ 860-ש

שולחן מיוחד
לפינת הטלפון
מעץ מעובד.

בבזאר רק

בבזאר רק

; 750.ש/
בבזאר ר!7

בבזאר החל מ

785ש׳
בבזאר רק

ס ו יי ש

כד נחושת אדומה
תוצרת טורקיה

י 1י

קערות עץ מלא טיק
בגדלים שונים. לסלטים
פירות, פיצוחים
ועוד.

סלסלת נחושת אדומה
תוצרת טורקיה
~650 ^.ש*־ .בבזאר רק

־^2,990

מרבד נצרים סיני.
להשיג במבחר דוגמאות
וגדלים. לדוגמא:
גודל 90 ם י׳מ

בבזאר רק 5

חדשבקלאס!

סלסלת קש עם ידית.
שימושית ביותר.

435/שי:
< י , -בבזאר רק

כפרי בקבוק ל״ן, סגנון
כפרי. תוצרת ספרד ,
^ 320י ש/בבזאר רק

חדש בקלאסי
סט 3סבוני לבבות
ריחניים במיוחד.
באריזת מתנה חגיגית

^-245ש*ד

בבזאר רק

סלסלת קש
לשולחן.

עציץ יפני מקרמיקה בבזאר רק

+תחתית תואמת.
במבחר צבעים
וגדלים.
בבזאר החל מ-

לז ך)

תל-אביב — דיזנגוף סנטר • דיזנגזף • 224 כל-בו
שלום (מחי מתנות ומחי כלי בית) • לונדון מיגיסטור —
אבן גבירול • 30 חי פ ה — הנביאי • 9רמת השרון
— סוקולוב • 47 רא של״צ — דבוטינסק׳ • 65
רחובות — הרצל ו 8ו • חולון — שדי קוגל, בנין
צמרת • טבעון — מרכז מסחרי טבעון • פ ״ ת —
מוהליבר, פינת נורדאו • רמת-גן — ביאליק • 36
ר עננ ה — אחוזה • 98נ ס ציונה — ויצמן — 17 ליד
תחנה מרכזית • ב ת-י ם — רוטשילד • 27נ תני ה —
שמואל הנציב 2ו • באר -שב ע — הדסה ( 52 ליד גלח־ה
באר-שבע) • ירושלים — מחסן מכירות, יואל סלומון
( 17 בסימטה) •
נפתח חדש ב: הרצליה — סוקולוב • 40
כפר-סבא — ויצמן • 84 הוד השחן — הבנים • 12
אשקלון — מרכז אפרידר אשקלון • יחשלים — בית
הכרם, מרכז מסחרי •

ל כו חו ת הבטחון, בדוכני ״קלאס״ ב שק״ ם ב:
ת״ א • קרית נזוצקין • עפולה • גבעתיים • נתניה •
רחובות• קרית-נת • באר-שבע • ירושלים •
אשחר •

7ניא: וילד חחשנף
^יתה רוצה לדעת מתי יטוס המטוס
ל בי א? בדיוק כשתזרום הטיפה הראשונה
בתעלת הימים.״ האיש שאמר את
הדברים האלה אינו מוכן להזדהות. הוא
״היה אינטרסנט,״ כמו שהוא מגדיר את
מצבו, והוא חושש שאם יזדהה, יראו בדבריו
נקמנות לשמה.
כוונתו היא ברורה: כשם שהפרוייקט
היומרני של תעלת הימים, בין הים-התיכון
וים־המלח, מאיים להיות הפיל הלבן הגדול
של מדינת ישראל, כך יהיה לביא בחזקת
פיל לבן מעופף, שקשה לדעת אם ימריא
אי־פעם לשחקים, כמטום־הקרב הישראלי
המתוחכם של שנות התישעים.

״ישראל
כבן־ערובה״
ך ין שתי התוכניות שעליהן החליטה
* ממשלת הליכוד יש הבדלים רבים,
אך גם כמה קווי־דימיון. עשרות רבות של
מיליוני דולרים — מיליארדי שקלים —
מוזרמים לפיתוח שני הפרוייקטים האלה,
בלי שלאיש יהיה מושג ברור מה יעלה
בסופן, ואם אומנם יתבצע משהו. הכסף
הזד, מוזרם ״לפיתוח,״ כאשר איש אינו
יודע מהיכן יגיע הכסף לביצוע התוכניות
עצמן — כריית התעלה וייצור ה מטוס.
עכשיו,
כשמונה הפרופסור משה ארנס
כשר־ביטחון, מקווים רבים בישראל ש סיכויי
ההמראה של לביא משתפרים.
ארנם הוא מהנדס אווירונאוטיקה במיק־צועו.
הוא היה שותף לפיתוח מטוס ישראלי
אחר — כפיר. ואולי חשוב יותר
מכל: ארנם מכיר היטב את תעשיית המטוסים
האמריקאית. הוא עבד בפרוייקט
של פיתוח מנוע סילון אמריקאי בחברת
קרטיס־רייט, ושהה זמן רב בקירבת מיפע-
לי בואינג שבמדינת וושינגטון. ארנם גם
היה שגרירה של ישראל בוושינגטון, והוא
מכיר את מישחק־הכוחות האמריקאי, בין
תישלובות־הנשק הגדולות ובין הממשלה
והפנטאגון.
למישחק הכוחות הפנים־אמריקאי יש
חשיבות רבה בכל מה שנוגע לייצורו של
לביא.
האיש שאינו מוכן להזדהות מצביע
על שני תאריכים שבהם, לדעתו, ניגזר
דינה של תוכנית הלביא. התאריך הראשון
הוא דצמבר .1981 באותו חודש אמר
ראש־ממשלת־ישראל, מנחם בגין, לשגריר
ארצות־הברית בישראל, סמואל לואים, את
הדברים הבאים:
״הודעתם שאתם משעים את הדיון בפי-
זכר-ההבנה ביחס לשיתוף האסטרטגי...

פרס היסס, ו״צמן החליט,
ב גין שי 1ה, שרון עינ: ב
ואר 1ס חידש את ההחלטה
על ״צור מטוס הלבי א
אדהחש בון נעשהבלי
ב על״־ 1זבית האמריקא״ ם!

אתם מנסים לעשות את ישראל בן־ערובה
למיזכר־ההבנה. עם ישראל חי 3700 שנה
בלי מיזכר־ההבנה עם אמריקה, ויוסיף
לחיות בלעדיו עוד 3700 שנה. בעינינו זהו
ביטול המיזכר.״
האמריקאים החליטו להשעות את החתימה
על מיזכר־ההבנה האסטרטגי, אחרי
החלת החוק הישראלי על רמת־הגולן.
תגובתו החריפה של מנחם בגין העניקה
עוצמה רבה ללובי של חברות־הנשק, ש התנגדו
להעניק לישראל סיוע כלכלי וטכנולוגי,
הדרוש לבניית לביא.
החברות האמריקאיות, שקודם לכן היו
מוכנות להשתתף בבניית לביא, הקשיחו
מאוד את התנאים אחר־כך, ולמעשה הציעו
לשתף פעולה עם ישראל בבניית מטוס
קרב חדיש, שחלק ממנו ייוצר בישראל,
אך הוא יהיה אמריקאי ברובו המכריע.
המישפט האחרון שאמר באותה שיחה
בגין ללואיס, בסופה של שנת ,1981 היה :
״בעניין לבנון ביקשתי להודיע למזכיר-
המדינה, כי לא ניזום מילחמה. אך אם
נותקף על-ידי המחבלים או הסורים, נצא
להתקפת נגד.״
כלומר: כבר אז הודיע בגין לשר־החוץ
האמריקאי (״מזכיר המדינה״) אלכסנדר
הייג, כי ישראל תצא למילחמה בלבנון,
שפרצה שיבער, חודשים אחר־כך.
התאריך השני קשור להצהרה זאת, ולאיש
שהיא הושמעה באוזניו: אלכסנדר
הייג, שמילחמת־ד,לבנון הביאה למעשה
לפיטוריו מן הממשלה האמריקאית בקיץ
של שנת .1982
הקשר בין הייג ובין פרוייקט הלביא
אינו עקיף או מיקרי. הוא ישיר מאוד.
מכת החסד

שר־־לשעבר וייצמן וסוכן־נשק קוליץ
מטוס קטן וממזר

^ פ;י שמוגה אלכסנדר הייג כשר/החוץ
האמריקאי, הוא היה יו״ר מועצת
המנהלים של חברת־ענק אמריקאית,
יונייטד טכנולוג׳יס קומפני (ירטי־סי).
חברת־הבת העיקרית של יו־טי־סי היא
חברת פראט־אנד־ויטני, המייצרת מנועי־סילון.
בשעה שהייג היה יו״ר מועצת-
המנהלים של יו־טי־ם י, הוא קיבל את
ההחלטה שפראט־אנד־ויטני תיכנס לתחרות
על ייצור המנועים למען מסוס הלביא
הישראלי. התחרות היתד, עזה, ופראט־אנד־ויטני
זכתה בה.
אחר־כך, כשמונה הייג כשר־החוץ בממשלתו
של הנשיא רונלד רגן, הוא לא
ניתק את קשריו עם יו־טי־סי. אחרי שהתפטר,
נודע כי בשנת כהונתו בממשלה
האמריקאית קיבל הייג לא פחות ממיליון

ל בי א: ה פי להל בן
(המשך מעמוד )29
דולר ״על חשבון״ התקופה שבה עבד בשרות
החברה הפרטית.
הייג היה כוח־הדחף העיקרי במימשל
האמריקאי למען שיתוף־הסעולה עם ישראל.
במיוחד בתחום הצבאי. המפקד-
לשעבר של כוחות נאט״ו גם צידד בצורה
גלויה ונמרצת בשיתוף־הפעולה הטכנולוגי
האמריקאי־ישראלי, בפיתוחו של הלביא.
התסוטרותו
של חייג, לפי גירסתו של
״האינטרסנט,״ היא שנתנה את מכת-החסד
ללביא הישראלי. לארנס, על־פי גירסה
זאת, יהיה קשה מאוד לתקן את הנזקים
בממשלה האמריקאית, שגרמו הצהרתו החפוזה
של מנחם בגין, ומילחמת הלבנון
על תוצאותיה.
תחילתו של הרעיון לייצר את לביא היא
עוד בסוף שנות השבעים. אחרי שנגמר
פיתוחו, והתחילו בייצורו של מטוס-הקרב
הישראלי הראשון — בפיר — שאינו אלא
גירסה מודרנית של המיראז׳ הצרפתי, הת;
חילו בצמרת התעשייד-,האווירית ומישרד־הביטחון
הדיונים על פיתוחו של מטוס-
קרב ישראלי חדיש, שיימנה עם הדור
החדש של מטוסי קרב־הפצצה: מטוס
שייבנה על־פי טכנולוגיות חדישות, אמריקאיות
תחת אירופיות, יהיה מצוייר במנועים
רבי-עוצמה, יהיה בעל כוודנשיאד, רב
של פצצות אוויר-קרקע וטילי אוויר-
אוויר, ובעל טווח גדול. מטוס זה אמור
היה להחליף, בבוא היום, את מטוס ה-
קרב-הפצצה האמריקאי מדגם פאנטום.
שמעון פרס, מי שהיד, שר־הביטחון בממשלתו
של יצחק רבץ, ד,ישהה את
קבלת ההחלטה. אחרי המהפך הפוליטי
ב׳ 1977 התחדשו הדיונים על מטוס-הקרב
החדש.
עזר וייצמן, שר־הביטחון החדש, היה
בעל ידע רב בתחום התעופה. הוא היה
מפקד חיל־האוויר, ובשנים 1973ו־1974
הוא היה שותפו של סוכן הנשק דויד
קוליץ בחברת ארול, המייצגת חברות
אמריקאיות לייצור מטוסי-קרב. אחר־כך

ממשלת ישראל החלטה על פיתוחו של
לביא. זה היה אמור להיות מטוס־קרב
.קטן וממזר״ לפי הגדרתו של וייצמן.
לביא אמור היה להיות מצוייד במנוע אחד
בלבד, טווח הטיסה ויכולת הנשיאה שלו
יהיו קטנים יותר מזה של ארית, והוא
יוכל לשמש גם כמטוס־אימון שיחליף את
מטוסי הפוגה־מגיסטר המיושנים.
תחת להחליף את פאנטום, כתפקידו של

לבצע את השינויים הדרושים.
זה היה המועד שבו נכנסה פראט־אנד־ויטני
לתחרות. לפראט־אנד־ויטני היה מנוע
חזק יותר מזה שנדרש ללביא, אך היא
הסכימה לערוך בו שינויים שיחלישו את
כוחו, בחינם. בראש פראט־אנד־ויטני עמד,
כפי שכבר הוזכר, הגנרל אלכסנדר הייג.
בגין החליט לקבל את ההצעה של
פראט־אנד־ויטני.

אלבסנדו ה״ג ונוגד בואש החברה שמובנה
אח 111111׳ הלביא -והיה שו־הזווץ שוסו
את הפדו״קם. נה!ונשות! התנפחה! ללביא?

אריה, היה לביא מיועד להחליף פטום
הפצצה נחות יותר — סקאייהנק, שגם
הוא אמריקאי.

^ לסלק את
הצר 9תי
ף !מהירות רפה הגיעו במישרד־הבי-
* טחון להחלטה בדבר הפריט החשוב
ביותר במטוס הקרב החדש — המנוע
שלו. זה היה אמור להיות מנוע של חברת
גינרל אלקטריק האמריקאית, שייבנה ב-
מיפעל המנועים בבית־שמש, ש־ 51 אחוזים
ממניותיו היו בידי ייצרן הנשק הצרפתי
יוסף שידלובסקי, ויתר המניות — בידי
ממשלת ישראל.

5:יי־

הוסכם שהמנוע ייוצר בישראל, במיפעל
בית־שמש. השליטה במיפעל כבר לא הי-
תה בידי יוסף שידלובסקי. האמריקאים —
הן ג׳נרל אלקטריק והן פראט־אנד־וימני
אחריהם, לא הסכימו לייצר מנוע אמריקאי
ולספק ידע אמריקאי למיפעל שהש ליטה
בו נמצאת בידי יצרן נשק צרפתי.
שידלובסקי סולק, איפוא, מן השליטה
במיפעל שהוא ייסד, והשליטה עברה
לממשלת ישראל.
אל שווימר, שעמד באותה תקופה בראש
ד,תעשייה־ד,אווירית — לפני שהיה
לסוחר נשק — מינה את אביה שליף
למנכ״ל המיפעל בביודשמש.
הבחירות ב־ 1981 הביאו שינוי נוסף
בצמרת מישרד־ד,ביטחון — ולעיכוב נוסף
בפיתוחו של לביא.
מנחם בגין מינה את אריאל שרון לתפקיד
שר־הביטחון. אחת ההכרזות הראשו נות
של שרון, אחרי כניסתו לתפקיד,
היתד, שהוא מבקש לבחון מחדש את
פרוייקט לביא.
היורד במקום החתן
ך הודעה לא הועילה הרבה, בסופו של
י י דבר היא גרמה לשתי תוצאות: היא
עיכבה בעוד כמה חודשים את חתימת
ההסכמים עם החברות האמריקאיות לפיתוח
לביא — עיכוב העלול להתברר
כגורלי; והיא הביאה גם למערכת אדירה

יותר משני מיליון דולר לכל מטוס, מחיר
ההשקעה בפיתוח.
המחיר אינו נמוך, אך הבדיקה שנערכה
במישרד־הביטחון העלתה כי הוא
משתלם. גם במחיר גבוה כזה, יהיה
לביא זול בהרבה מן המטוסים האמריקאים
שיימכרו לישראל.
לדוגמה: מחירו של מטוס מדגם אף־16
מגיע היום ל־ 35 מיליון דולר, וזהו גם
מחירו של המטוס החדיש מדגם אף־.18
נוסף על־כך, אמור היה ייצורו של לביא
להביא לישראל יתרונות כלכליים נכב דים:
על־פי הערכות שונות אמור פרוייקט
לביא לספק תעסוקה לעשרה עד עשרים
אלף עובדים, ביניהם אלפי מהנדסים.
ייצור לביא בישראל גם יכול להציב אותה
במקום נכבד בצמרת ייצרני הנשק
בעולם, ולהפוך את ישראל לאימפריה של
ממש בתחום סחר־הנשק.
בפברואר 1982 הודיע אריאל שרון על
ההחלטה לחדש את התוכניות לפיתוח
לביא. הוא לא אמר מהיכן יימצא הכסף
לכך, אך הוא רמז לכוונותיו. היה ברור
כי מלבד כמה עשרות מיליוני דולר לפיתוח
הראשוני, לא יוכל אוצר־המדינה
לסייע.
הסכומים האלה כבר מוזרמים, למעשה,
למרות שלא ברור מה יהיה עתיד הפרוייקט.
לפי הערכות שונות כבר הוזרמו!
לפרוייקט לביא 125 מיליון דולר, והסכומים
האלה מוזרמים בקצב של 10 מיליון
דולר בכל חודש.
שרון ביקש לנצל לצורך פיתוחו וייצו־רו
של לביא את כספי הסיוע האמריקאי
לישראל. על-פי תוכניתו, אמורים היו כספי
הסיוע הזה לזרום במישרין לאותה חברה
אמריקאית שתשתף פעולה עם ישראל בפיתוחו
של לביא.
אך תוכנית זאת לא מצאה חן בעיני החברות
האמריקאיות, וגם לא בעיני האוצר
האמריקאי. החברות העדיפו שיש ראל
תרכוש מהן מטוסים שהן מייצרות
ממילא, בעיקר לשימושו של צבא ארצות-
הברית. גם הממשלה האמריקאית העדיפה
שישראל תרכוש בכספי הסיוע מטוסים
אמריקאים המיוצרים בארצות-הברית, ומספקים
תעסוקה — ורווחים גדולים לאמריקאים
עצמם.
כדי לקדם את תוכניתו, הזעיק שרת ם־
ארצות-הברית את היורד אריה גנגר, מנהל
בכיר בהברותיו של משולם ריקלים.
לא היה זה הקשר הראשון בין שרון
ובין ריקליס. המיליונר האמריקאי סייע
לשרון לרכוש את חוותו. מאוחר יותר היה
חתנו של ריקליס, בני קלטר, עוזרו של
שרון. קלטר התגרש לבסוף מבתו של
ריקלים, והתחתן עם מצדה, בתו של רזד
בעם (״גגדי״) זאבי.
קלטר סולק לבסוף ממישרד־הביטחון,

לחברות חאמדהאיות יש בישראל גוייגים
וב״חשנעה -וחאס יחונן שחס ולווו!״נים
חובה יותר במניות המסיס אחדעא״ס
מאשר בניתוח הלביא?

אלון? (כמיל ),סוכן־נשק מוטי הוד
מנוע קטן מדי
היה וייצמן מנהלו של בית החרושת
ציקלון, המייצר אבזרי־תעופה.
הגירסה החדשה של מטוס הקרב הישראלי
שפותחה בעת כהונתו של וייצמן,
היתד, זו של אריה — מטוס קרב גדול
וחזק, בעל שני מנועים. התוכנית ירדה
לבסוף מן הפרק. היא היתה יקרה מאוד,
וחשוב לא פחות: לא היה כל סיכוי ש האמריקאים
ישתפו פעולה בייצורו של
מטוס-קרב ישראלי, שיהיה מתחרה למטוסים
היקרים והיוקרתיים ביותר שלהם.
בסופו של דבר, בפברואר ,1980 קיבלה

התפטרותו של עזר וייצמן יצרה עיכובים
בתוכנית. היה זה שר־הביטחון החדש,
מנחם בגין, שקיבל החלטה על שינוי
חשוב במטוס. הוא כבר לא היה אמור
להיות ״קטן וממזר,״ כפי שרצה וייצמן.
בגין החליט על מטוס גדול יותר וחזק
יותר, מטוס שגם יהיה זקוק למנוע שונה
מזה של ג׳נרל אלקטריק.
החברה האמריקאית המאוכזבת והמו־פתעת
הציעה לערוך שינויים במנוע שלה,
כדי להתאים אותו לדרישות החדשות. אך
היא דרשה גם 50 מיליון דולר כדי

של לחצים מכיוונים שונים על מישרד־הביטחון
הישראלי ועל צמרת צה״ל, מצד
החברות האמריקאיות ומצד סוכניהן בישראל.
החלטתו
של שרון לעכב את ההכרעה,
ולמנות אדם שיבדוק את הפרוייקט, לא
היתר, חסרת היגיון. לשרון לא היה ברור
מהיכן יימצאו הסכומים הדרושים לפיתוחו
של לביא ולייצורו.
בשלב הראשון, בעת כהונתו של עזר
וייצמן, דובר על כך שפיתוחו וייצורו של
לביא יעלו 750 מיליון דולר, ומחיר כל
מטוס שיצא את שערי ז*,מיפעל יהיה 5.5
מיליון דולר.
מאוחר יותר, השתנתה ההערכה: מחיר
הפיתוח והייצור יהיה מיליארד ומאה מיליון
דולר, ומחיר כל מסוס — 8.5מיליון
דולר.
ההערכה האחרונה היא, שמחיר הפיתוח
יהיה 1250 מיליון דולר, ומחיר כל מטוס
מ־ 400 המטוסים הראשונים יהיה 10.5
מיליון דולר — כשלסכום זה יש להוסיף

וגנגר אמור היה לתפוס את מקומו,
ולנהל את המשא-והמתן עם יצרניות הנשק
האמריקאיות.
אך מינויו של גנגר לתפקיד ששרון
ייעד לו לא התבצע, וגם המשא־והמתן עם
החברות האמריקאיות לא התקדם הרבה.
גמל מעופף
למהלךה מג עי ם שניהל מישרד-הבי-
• טחון הישראלי עם החברות האמריקאיות,
הוזכרו כמה מהן כמועמדות להשתתף
בפיתוחו של לביא.
חברת אל־טי־וי ירדה מן הפרק כבר
בתחילת הדרך. היא היתה קטנה מדי.
חברה אחרת, גדולה יותר, ויתרה גם
היא. זאת היתד, חברת נרומן.
לצורך בניית כמה מהחלקים של המטוס
ולצורך אספקת הידע הטכנולוגי, באו ב־

חשבון בעיקר שתי חברות, שבאותה תקופה
פיתחו את המטוס המתקדם אף־8ו למען
הצי האמריקאי ולמען חילות היבשה.
היו אלה חברת נורתרופ, שפיתחה
את המטוס למען חיל היבשה, וחברת
מקדתל־דגלם, שפיתחה את הדגם לצי.
תחילה נראה היתד, שחברת נורתרופ
עומדת לזכות במירוץ על בניית הכנפיים.
זה היה כאשר דובר על־כך שחברת ג׳נרל
אלקטריק תייצר את מנוע המטוס. את
שתי החברות ייצג בישראל איש רב־הש-
פעה בתחום התעופה: היה זה האלוף
(במיל ),מרדכי (״מוטי״) הוד, מי שהיה
מפקד חיל־האוויר הישראלי, וחבר קרוב
של שר־הביטחון בתקופה שבה התקבלה
ההחלטה על ייצור לביא, הוא עזר וייצמן.
חברת נורתרופ סילקה אז את מי שייצג
אותה, אלוף־מישנה (במיל׳) נתן אלדר,
כדי להביא במקומו את הוד.
אך ההחלטה של בגין לשנות את התוכנית,
ולהעדיף מטוס גדול וחזק יותר, סילקה
את נורתרופ ואת, ג׳נרל אלקטריק
מתמונת הלביא. המנוע של ג׳נרל אלקט־ריק
לא היה חזק דיו, ואילו נורתוופ לא
גילתה התלהבות לפתח מטוס שיתחרה ב־מטוסיה
שלה. לעומת זאת, פתחו נציגי
החברה במסע שיכנוע, שנועד לשנות את
ההחלטה על ייצור לביא, ולהניע את מיש־רד־הביטחון
ואת המטכ״ל לרכוש מטוסים
מתקדמים מתוצרת נורוזרופ.
במקום שתי החברות האמריקאיות האלה,
נכנסו לתמונה שלוש חברות אחרות.
פראט־אנד־ויטני, שהוזכרה כבר, היתד,
אמורה לרכוש ב־ 20 מיליון דולר ס490/
ממניותיו של מיפעל המנועים בבית־שמש,
ולפתח את המנוע של לביא. חברת מקדו־נל־דוגלס
היתד, צריכה לפתח ולייצר את

צורו של לביא יישאר בידיהם.
היום ברור לגמרי כי גם אם לא יהיה
לביא לפיל לבן, ויתעופף לבסוף, הוא
יהיה מעין גמל מעופף, בעל כמה דבשות :
יהיה מטוס אמריקאי יותר מישראלי, לא

מוגמרות. אחרי שבמשך כמד, שנים נדחתה
ההחלטה הסופית על פיתוח לביא,
ונעשו רק צעדי גישוש ראשוניים, הודיע
לפתע מישרד־האוצר הישראלי כי הבעיות
התקציביות נפתרו, ומישרד־האוצר יהיה

גן ההחלטה על ניתוח הלביא וזנו הקושהיס
הגזוליס בלל כור דיסקזנם־השקעות׳
ומיבעל׳ א״זשוג -והם יעניקו לאונס
!לאוידוו גיבזי טליט״ גקיו־אל־קיו !
רק מבחינת תיכנונו והידע המושקע בו,
אלא גם מבחינת ייצורו.
עם זאת, חשוב היה למישרד־ד,ביטחון
הישראלי, על ראשיו המתחלפים, לייצר
את לביא. ישראל מייצרת בעצמה את
הרובה גליל, המתחרה בהצלחה ברובה-
הסער הסובייטי המצוי בזירת המיזרח
התיכון, קלשניקוב. ישראל מייצרת גם את
טנק המערכה טרכבה, העשוי להילחם בטנקים
הסובייטיים החדישים. ישראל מיי צרת
בעצמה תותחים מתנייעים מוצלחים,
מרגמות, טילים מסוגים שונים וספינות-
קרב קטנות. כל אלה כלי נשק היכולים
להתמודד עם כלי־נשק סובייטיים וגם
מערביים, המקבילים להם ברמתם. אך
בכל מה שנוגע לייצורו של נשק ההכרעה
של שדד,־הקרב המודרני, תלוייה

מוכן לספק את התקציבים הדרושים לפיתוח
המטוס הישראלי החדש.
להודעה זאת יש מטרה אחת ויחידה:
ליצור לחץ על האמריקאים. ישראל כאילו

שר־ביטחון־־לשעבר שרון
לבדוק את ההחלטה

מנהל־חכרות מגר
מומחה לאמריקאים
הכנפיים וחלק מהזנב, בייחד עם חברה
אחרת, ג׳נרל דיינסיקם. שתיים מן החברות
האלה — פראט־אנד־ויטני וג׳נרל
דיינמיקם — מיוצגות בישראל על־ידי
סוכנות הנשק אלול, שבה שותפים שווה־בשווה
שותפו־לשעבר של עזר וייצמן,
דוד קוליץ, וקונצרן כור ההסתדרותי. את
נזקדונל־דגלם מייצג בישראל ג׳ורג׳ לייווין,
יהודי־אמריקאי שהיה אלוף־מישנה בחיל-
האוויר האמריקאי.
אך החברות האמריקאיות לא גילו הת־

ישראל לחלוטין באספקת המטוסים האמריקאית,
ומצב זד, באה לשנות, לפחות
במידת־מה, ההחלטה על ייצור לביא.
אך זאת יודעים גם האמריקאים, וקשה
להגיח שהם מעוניינים בכך. התלות הצבאית
היא גם תלות מדינית, והאמריקאים
לא היו רוצים שישראל תשתחרר מן
התלות בהם, לא מבחינה צבאית, לא מבחינה
כלכלית, ולא מבחינה מדינית.
המשימה שתעמוד עכשיו בפני שר־חבי-
טחון הישראלי החדש, משה ארנס, תהיה

ישראל ניחתה זובה־סער, תוחח גתנ״ע,
טנק געתה וטילים -האם יסכימו
האגדיקאיס שיחיה לה גם גשס?
להבות רבה. בשעה שהדיונים על פיתוח
לביא נמשכו, הם לוו בניסיונות אמריקאיים
לשכנע את ישראל לרכוש יותר ויותר
מטוסים מוכנים מתוצרת ארצות-
הברית. החברות האמריקאיות גם ד,יתנו
את נכונותן לספק לישראל ידע טכנולוגי,
בהבטחה ישראלית לרכוש מטוסים. האמריקאים
גם עמדו על-כך, שחלק גדול מיי-

לשכנע את החברות האמריקאיות שכדאי
להן לייצר את לביא, ובדרך זאת להתגבר
על התנגדותה של הממשלה האמריקאית.
זאת
אינה משימה קלה.
מן המהלכים האחרונים של משה ארנס
מתברר, שהוא מנסה לשכנע את האמריקאים
על־ידי העמדתם לפני עובדות

שר־ביטחון ארנם
להתחיל מההתחלה

שר־ביטחוף לשעכר פרם
להשהות את וזהחלטה
אומרת: עם הכסף שלכם, או בלעדיו,
אנחנו נפתח את לביא. אם אתם רוצים
בו חלק, מוטב שתשנו את דעתכם וב מהירות.
זוהי
החלטה בעלת משמעויות רבות
למשק הישראלי, משום שלא ברור אם
החברות האמריקאיות יבלעו את הפיתיון
הזה. הסכום שבו מדובר — 1,250 מיליון
דולר, עלול לגדול ולתפוח במרוצת השנים.
סכום זה — השווה לחצי טריליון
לירות ישראליות כמעט — עלול להכביד
בצורה קשה ביותר על המשק הישראלי.
מצבו של משק זה, למרות ההצהרות המעודדות
מצד מישרד־האוצר, אינו קל
ביותר.

מאידך. החלטה זאת של מישרד־האוצר
היא בבחינת זריקת־עידוד נוספת לתעש יית
הנשק הישראלי, שמילחמת־הלבנון
שילשלה כסף רב לכיסי בעליה. מיפעלי
המתכת והאלקטרוניקה של קונצרן הענק
כלל, מיפעלי הנשק של כור ההסתדרותית,
בתי־החרושת לנשק של החברה להשקעות
של בנק דיסקונט, המיפעלים של אייזנברג
ושל עוד כמה עשרות בעלי־הון, שהם
בעלי אינטרסים משוריינים בתחום הנשק,
כבר נערכים לקבלת -נתחים בייצורו של
מטום־הקרב הישראלי החדש.
אהרון דברת מכלל׳ ח טולקובסקי מהחברה
להשקעות של בנק דיסקונט,
ישעיהו גביש מכור ושאול אייזנברג יעניקו
לארנס ולארידור את כל הגיבוי
הפוליטי שהם זקוקים לו. המערך, הליברלים
וחרות יתמכו ללא־סייג בהחלטה
על בנייתו של לביא הישראלי.
אך כאמור — באלה לא יהיה די. האמ ריקאים
הם בכל מיקרה שותף חיוני,
לא רק משום שהם יהיו חייבים לספק
את הידע הטכנולוגי, ותמורת זאת גם
ידרשו חלק נכבד מן השותפות, אלא גם
משום שהם מחזיקים בידם את הפיקוח
המוחלט על מכירות הנשק של ישראל.

שלמה פרנקל

בריכת שחיה פרטית,מגר ש
טניס בחצר 3 ,2 ,או 4חדרים.

דירת י1קרה בנתניה חודה׳

באיזור היוקרתי הנישא והיפה ביותר בנתניה,
ליד פארק רחב •ד״ם ומול הים, הולך ונבנה
פ ח ״ ק ט מגורים חדשני כמוהו עוד לא היה
בארץ. גני ניצה.
בית חלומות של ממש, בית שנועד לפנק את
דייריו, ולהעניק להם הרגשת נופש אמיתית יום
יום.
״גני ניצה״ נבנית בסביבה מפוארת ומצטיינת
בעיצוב חזותי מרהיב ותיכנון סביבתי נפלא.
בריכת שחייה, מגרש טניס משובח, לוב׳
מפואר ותיכנו! פנים מיוחד לכל דירה. יתרונות
אלו יעניקו לדיירים סגנון ח״ם אחר וסגנון זה
•כול להיות שלן.

מה תקבל כדייר ב״גני ניצה״

כל דירה צופה אל הים.
מערכת עצמאית ל הסקה ולמ״ם חמים
לחיסכון מושלם.
חדרי רחצה מרוצפים בקרמיקה ובחרסינה
צבעונית.
זרמים ת ת מימיים באמבטיה בשיטת
ה׳־גאקוז•״.
מטבח בסגנון אמריקאי, ובו גם שיש גרניט.
כיור המטבח ממוקם מתחת לחלון הפונה
לים.
שטיחים מקיר לקיר בחדר השינה..
מרצפות שיש איטלקי גדולות בסלון,
ובפינת האוכל(שלוש דוגמאות לבחירה).
תאורה דקורטיבית בחזית.
לובי מפואר עם חדר מדרגות רחב במיוחד.
מערכת אינטרקום/טלביזיה לזיהוי מבקריך.
מועדון בריאות וכושר.
חניון ת ת קרקעי.

דירה בלי מזומנים
600/0ממחיר הדירה באמצעות הלוואה
שתוחזר עד 12 שנים.היתרה בתשלומים
נוחים. אפשרות ל-עוו

ש דוה באחד ווה 11ו!1שתהבאים ותש
מדיות 11 נשהיש באיות ונעברה רנב החיים!
כאשר אתם קונים דירה אצל אברהם גינד׳ ,אתם משנים את סגנון חייכם ועוברים לדירת פאר
בסטנדרט עילית, כמקובל אצל אברהם גינדי.
בנוסף לכן, תזכו ללא הגרלה בשתי דירות נופש -באילת ובטבריה.
ד׳רזת הנופש המרוהטות תעמודנה לרשותכם שבועיים בשנה — שבוע באילת ושבוע בטבריה —
במשך כל החיים.
במרכז ה שק ט

תל־אביב

דירות בנות 4חדרים

רק .$58,000

* רח־ חתם סופר 9
בצפון הסולידי, דירות בנות 4חדרים עם
כל השכלולים, בבנין יוקרתי במיוחד
בן 8דירות בלבד!

* רח־ לסל 22
דירות בנות י 4-1 3 ׳/חדרים+גג+חדר,
בבנין יוקרתי בן 8דירות בלבד!

* רח׳ ארלוזורוב 166
דירות בנות 4חדרים ודירות+גג+חדר,
בבנין מפואר בן 10 דירות בלבד.

רמת־השרון
• בגני שרון
• קוטג׳ מפואר על קרקע של ס 350מ״ ר
רק $160,000
• דירות מפוארות בנות 5חדרים בבנין
יוקרתי בן 9דירות בלבד!
• מבחר דירות+גג.

ראשון לציון
ב״גו הברושים ׳ :
נמשכת מכירת דירות יוקרה ב״גן הברושים״
שבשכונת אברמוביץ. הבנינים צמודים לכ7-
דונם גן ציבורי. דירות דרמפלסיות עם כל
השכלולים. במחירי מבצע מ.$82,500 -
* דירות בנות 4-13 ׳/ 2חדרים בכל אזור׳
העיר.
פתוח במוצאי שבת
לרגל המבצע
יהיו משרדינו בת״א
וראשל״צ
פתוחים במוצאי שבת
ה חל מצאת השבת

נתניה

פ תח -תקו ה
* ברחי כץ דירות בנות 4
במחיר $72,000

חדרים

* מבחר דירות ברחובות המבוקשים
והיפים, ברחי דיזנגוף 16-18 וברח
ראשון-לציון .3-5

אברהם בי נו ־ •

הסחירים אינם כוללי סוני ס
ד׳חת הנופש בהתאם לתקנון החברה.

ו ! ו א 1מים

או ה בי ם

דעת הקהלה אירופי ת דו חמת וג דהאפש רו ת
ש היב שתתהפוךלשדה ־ קרב בין שתי המעצ מו ת

ה נשק ש יחר יב או
המוסף המיוחד לענייני הנשק הגרעיני של השבועון
הבריטי ניו־סטייססמן מספק מידע מרוכז על כמויות
הטילים ואמצעי־השיגור המצויים בידי שגי הגושים.
מידע זה חיוני לכל קורא׳ המבקש לגבש לעצמו עמדה
בנושא הבינגושי בכלל, ובבעיות הנשק הגרעיני בפרט.

נאס״ו! ,הברית הצנון !אסיטחו,
א רז גווו־׳ ה ב רי ח
כוחות אסטרטגיים (כלומר, שנועדים לפגוע בעת
מילחמה בברית־המועצות עצמה):
טילים באליסטיים המוצבים על צוללות — .520
טילים באליסטיים ביניבשתיים — .1052
מפציצים גרעיניים — .436

כזירה האירופית:
טילים גרעיניים לטווח בינוני — .108
טילים לטווח קצר — .36
ארטילריה גרעינית — 2000 כלי שיגור.
מפציצים לטווח ארוך — .170
מפציצים לטווח בינוני — .325
מפציצים על נושאות מטוסים, לטווח קצר ובינוני — .204
אין מידע על כמות הנשק הגרעיני בזירה האסייתית.

ג ר מני ההמער בי ת
טילים גרעיניים לטווח בינוני — .72
טילים לטווח קצר — .26
מפציצים לטווח בינוני — .204
ארטילריה גרעינית — 660 כלי שיגור.

מפציצים לטווח ארוך — .1085
מפציצים לטווח בינוני — .1350
טילים לטווח קצר — .1440
טילים לטווח ארוך — .600
טילים גרעיניים על צוללות — .30
כו חו ת אסטרטגיים (שנועדו לפגוע ישירות באר־צות־הברית
בעת מילחמה):
טילים באליסטיים על צוללות — .989
טילים ביניבשתיים — 180( 1398 מהם מטווחים על
יעדים אירופיים).
מפציצים גרעיניים — .150
מיספר קטן של כלי־נשק גרעיניים ממוקם בפולין
( 87 טילים) ,במיזרח־גרמניה 54 בצ׳כוסלובאקיה (67
טילים ו־ 54 מפציצים) ,בהונגריה ( 36 טילים) ,בבולגריה
( 66 טילים ו־ 20 מפציצים) וברומניה ( 50 טילים).
יצויין, שכל הנשק הגרעיני של נאט״ו, ח ח מהבריטי
והצרפתי, נשלט על־ידי האמריקאים, וכל הנשק של
ברית־ורשה הוא בשליטה סובייטית.

דרום־אפריקה:
יהוד הגליל
בנוסח האפר טהייד
״הסרט על דווס־אפריקה שהוצג בטלוויזיה, היה
כל־כולו סרט תעמולה נגד השילטון הדרוס־אפריקאי
(שהוא מן הידידותיים ביותר אלינו) ובעד אוייביו הפנימיים.
לשם מה ולמה — נשאר סוד מערכת הטלוויזיה,
ביחוד שיותר משגרמנו נזק לפרטוריה גרמנו נזק לנו,
לעצמנו. כי מסר האירידנטזז דשם נקלט כמובן גס פה.

הע ולם
מים מודרנית, כנסייה, חנויות קטנות, אפילו שירות
אוטובוסים משלנו. דריפונטיין היא ביתנו. אנחנו לא נזוז
מכאן מרצוננו הטוב.״ ראש הכפר הזכיר לשר, שהממשלה
הבטיחה שאיש לא יגורש בניגוד לרצונו.
תשובת השר היתה קצרה ורישמית. הממשלה הח ליטה
להציף את אדמות הכפר, להקים סכר כדי להשקות
חוות חקלאיות בסביבה (השייכות, כמובן, ללבנים) .כל
תושבי דריפונטיין יפונו, בהתאם להחלטת הפרלמנט,
שקבע את האיזור כמיועד ללבנים בלבד. רק תנאי
הפינוי, אד לא הגירוש עצמו, יכולים להיות נושא
למשא־ומתן.
אדמת דריפונטיין נקנתה בכסף מלא על־ידי המייסדים
השחורים. הם קנו אותו מאיכרים לבנים בשנת .1912
שנה מאוחר יותר התקבל בפרלמנט חוק, שאסר על
עיסקות קרקעיות בין שחורים ולבנים. הקהילה הקטנה
שקמה השתרשה היטב בכפר, ותושביו הנוכחיים נולדו
וגדלו בו. מומחי־הגזע של ממשלת פרטוריה עומדים
לפשוט החודש בכפר, כדי למיין את המגורשים. הקהילה
ההומוגנית תתפרק, שחורים ממוצא זולו יגורשו לשממת
קוואזולו, אחיהם מבני הסאווזי ושלבו כערמת אשפה
בקאגוונה, חבל ארץ השורץ כולדה, והנטול שירותים
סוציאליים כלשהם. רק 16 אחוז מתושבי השטחים,
שנועדו לישוב מחדש, מועסקים. רוב התושבים נמקים
ברעב, במובן הבסיסי ביותר של המונח.
הממשלה הבטיחה למגורשים מכפרם היפה והפורח
מנות מזון לשלושה ימים ,״עד להשלמת הפינוי״ ,וכן
אוהלים או פחונים באיזורים החדשים. על גורלם בעתיד
הקרוב של מגורשי דריפונטיין מעיד אוסקר דהולומו,
שר־החינוך־והתרבות של קוואזולו :״ממשלת פרטוריה
פשוט משליכה את המגורשים על סף ביתנו. האוהלים

ב רי טני ה
טילים גרעיניים על צוללות — .64
טילים לטווח קצר — .12
מפציצים לטווח ארוך — .104
לטווחבינוני — .84 מפציצים ארטילריה גרעינית — 117 כלי שיגור.
צרפת פרשה מהפיקוד הצבאי של נאט״ו ב־ ,1966 וחיסלה
את הבסיסים הזרים עוד ב־ .1967 עדיין חברת האירגון
מבחינה מדינית, ורואה עצמה מחוייבת לכל הבריתות
לצורכי הגנה:
טילים גרעיניים לטווח בינוני — .18
טילים לטווח קצר — .42
מפציצים לטווחבינוני — .290
מפציצים לטווח ארוך — .34

חו ר פי ה
טילים לטווח קצר (תורכיה גובלת, כמובן, בברית־המועצות)

מפציצים לטווח בינוני — .84
ארטילריה גרעינית — 48 כלי שיגור.

אי ט לי ה
טילים לטווח קצר — .10
מפציצים לטווח בינוני — .72
ארטילריה גרעינית — 36 כלי שיגור.
כמויות קטנות יותר של בסיסי נאט״ו בעלי יכולת
גרעינית נמצאים ביוון, בהולנד, בנורווגיה, בדנמארק
ובספרד, שהצטרפה ב־ .1982 קנדה עברה תהליך של
פירוק נשק, ופורטוגל נקייה מנשק גרעיני התקפי.

בדת!ושה, נוסדה ני: 1955
3דיוו ־ הו? 1(1צו ת
זירות אירופה ואסיה (מיקומה הגיאופוליטי של ברית־המועצות
מחייב הערכות בשתי הזירות):

וניד קניו
ויוצא, שעקרנו עין אחת לדרוסיאפריקה ושתיים לעצמנו...
אילו עמד בראש הטלוויזיה שלנו מרפאת, לא היה יכול
להקרין מירושלים סרט מוצלח יותר מבחינתו.״
(ד״ר הרצל רחנבלום, עורך ידיעות אחרונות, השבוע)
5000 תושבי דריפונטיין, כפר חקלאי של שחורים,
כ־ 300ק״מ מיוהנסבורג, התחלחלו למצוא על דלתות
בתיהם מיספרים גדולים, צבועים בלבן. כל תושבי הכפר
הם שחורים, ומנהיגיהם הבינו היטב את משמעות הסימון.
דינם נחרץ לגירוש, לרעב, למחלות, למוות.
אפילו המציבות בבית־הקברות הנוצרי הקטן כוסו
בצבע. מנהיגי הכפר הסיקו, שגם בית־הקברות הקטן
ייעקר, לבל יישאר שריד שחור כלשהו. באיזור שנועד
להלבנה.
פניה רישמית לקצין המחוז, מעין ישראל קניג מקומי,
זכתה בחשובה צינית, המזכירה במיקצת את סיסמת
״העבודה המשחררת״ במחנות־הריכוז הנאציים. הפקיד
הודיע לתושבים, שסימני הצבע נועדו להקל על חלוקת
המיכתבים בכפר...
התושבים לא נטו להאמין להסבר הזה. דריפונטיין
הוא אחד מכפרי השחורים המצליחים והמשגשגים בדרום־
אפריקה, רבים ממנהיגיו הם בעלי השכלה. בעבר נהגו
מנהיגי דרום־אפריקה להראותו לתיירים כעדות לכך,
שגם שחורים יכולים לעשות חיל במדינה, הגזענית.
מומחי־ גזע ימיינד ראש הכפר, סול מקיזה, החליט
לפנות לממשלה. הוא כתב ישירות לד״ר פיט קורנהוף,
הנושא בפרטוריה את התואר הנכבד: שר לפיתוח
ולקואופראציה. במכתבו אמר מקיזה :״דריפונטיין היא
קהילה שלווה ומיושבת. הקמנו בעצמנו בית־ספר, מערכת־

מיספרים לכנים כדריפונטיין
ציניות נאצית
והפחונים אינם מהווים איזור מגורים של ממש. ילדים
וזקנים מתים בהמוניהם ממחלות מעיים. הילדים סובלים
מתת־תזונה קשה. בתהליך הגירוש מאבדים השחורים את
העדרים שלהם, וכד נמנעת מהילדים גם אספקת חלב
טרי.״
המגורשים אינם צפויים לקבלת פנים חמה על־ידי
אחיהם, תושבי ארץ הגזירה. היעדר התעסוקה, הרעב
והתחרות האכזרית על מקורות מחיה אלטרנאטיביים,
יוצר מרירות ושינאה כלפי המהגרים בעל כורחם. הם
מאבדים את ביתם לנצח, ולא מצפה להם דבר, זולת
יסורים קשים, השפלה הנובעת מהירידה הדראסטית
באיכות חייהם, ומוות.

נ שיו ת שיער

אינו פסק־דין סופי!!!

עם טיפול עקב• ונבון בתכשיר אנטישוט של לוריאל, ניתן לעצור את הנשירה.

תכשיר אנטישוט,הינו פרי
^מחקר מדעי של שנים רבות
שכבר הוכיח את עצמו
בעולם כולו.

אנ טי שו ט = ת כ שי ר איכו ת
של £ 1 £מ 0״ 1

המיוצרים מצמחים טבעיים

אנטישוט עמד בבדיקות משרד•
הבריאות באירופה, ארה״ב• ,פן
וישראל ואושר לשימוש.

להשיג
אן ורק במספרות המובחרות

מ, ד בעול בטיפול וטיפוח חש•;

אתה |קו ך להרנ שת ^עצ|תר *1411901

בואן הדד אח רהט ם 36ת״א

.אונטינז בשלס .

אחרי שהיתה לכוכבת ד,בולטת ביותר של טורי-
הרכילות בצרפת, משנה הנסיכה ק א רול ץ עמדה,
התנהגות, ואפילו ביגוד. לא עוד אופנה צעירה
ונועזת, אלא הופעה מכובדת ושקולה, שאותה הפגינה
כשליוותה את אביה, הנסיך רנייה, בביקור
רשמי אצל נשיא־צרפת, פרנסואה מיטראן. נושא
הפגישה: הקשרים השיגרתיים ביו צרפת ומונאקו.

אלה הם קשרים אמיצים מאוד, משום שהנסיבות
מקבלת את רוב שירותיה — מים, חשמל וקשר
אווירי — מן השכנה הגדולה. לצד העסקים, הוגדר
הביקור כ״מחווה ידידותי״ .לראיה — בזמן הסעודה
המפוארת שאחרי הפגישה הרישמית, היה הנושא
העיקרי של השיחה הסרט דאנסון.

את עיניה באומד חש

עור זזישנתת 0111(111

חמיו 1 : 1* 10׳ ״ורה ׳הדור ש?1
בחצר המלוכה הבלגית איו זה עוד סוד, שבריאותו
של המלך כודואן (בתמונה יחד עם רמיתו,
המלכה פאכיולה, אחיינו פיליפ ואחיך אלברט)
הוא רחוק מלהשביע רצון. מאז התקפת־הלב שלו,
לפני שלוש שנים, הוא נאלץ פעמים רבות להיעדר
מטקסים רשמיים, כשרעייתו או אחיו ממלאים את
מקומו. הוא רק בן ,52 אבל נראה שאין מנוס
מהידהור בהמשך השושלת. מאחר שלמלך אין
העולם הזה 2575

ילדים, נראה שהמועמד העיקרי למישרה הוא האח
אלברט, הנושא היום בתואר נסיך ליאד. אלא
שלדעת המקורבים, עשוי אלברט בן ה־ 48 להעדיף
שהכתר יעבור מייד אל בנו, פיליפ, אשר בין
כה־וכה עתיד לרשת את המישרה בארמון המלוכה.
אם ייאלץ פילים ליטול על עצמו את האחריות
בטרם עת, טוענים אותם מביני-דבר, יהיה אלברט
מעיו יועץ־הכתר, עוצר לתקופת מעבר.

אפשר לחשוב שלבריטניה הגדולה איו כבר דאגות: שלושה
מיליון מחוסרי־עבודה, אינפלציה דוהרת בקצב מזורז, יורש-העצר
מדוכדך כי אחיו ברח עם כוכבת־פורנו — והכל מביטים באופנה
האחרונה של אשת היורש, ליידי דיאגה. לפני כמה חודשים כתב
עליה העיתון דיילי מייל, שהיא ״חברת־פירסום של אדם אחד
לתעשית האופנה הבריטית״ ,וזאת בזכות הטעם והחן שלה. אחד
מעיתוני־הנשים באנגליה אפילו בחר בה כאחת הנשים המהודרות
בעולם. לעומת זאת, יצא קיצפו של גורמן רוקוואל, אופנאי
אמריקאי ידוע, על הנסיכה, והוא הכנים אותה לרשימת הנשים
ד,מוזנחות ביותר בעולם — בושה שהממלכה המאוחדת מתקשה
עדיין לעכל. אבל אפילו מר רוקוואל אינו יכול לומר שהיא נעדרת
אישיות: הנה, למשל, כובען החצר גזון כויד, מי שהכין את
עשרות כיסויי הראש שהיא מחליפה בתדירות גבוהה, טוען שעד
עצם היום הזה לא הצליח לשכנע אותה להניח את הכובעים כפי
שנהוג, או לפחות כפי שהוא תיכנן אותם. אולי משום כך היא
מופיעה בתמונות רבות כל־כך (כמו זו שלמעלה) ,כשהיא מחזיקה
נואשת את חלק הביגוד הזה, מזניחה חלקים אחרים המתעופפים
ברוח. חוץ מזה, הרי היא ביקשה יותר מפעם אחת שיניחו אותה
לנפשה, שיפסיקו למדוד את עומק המחשוף שלה ואת מצב ההריון
שלה, לדאוג כשעצמות הלחיים בולטות מדי ולרטון כשהחולצה
שקופה מדי.
ואשר לביקורת מעבר לאוקיאנוס, טוענים חסידיה, מוטב לו
למר רוקוואל שיזכור כי התרומה הראויה ביותר לציון של אמריקה
לאופנה, אלה הם מיכנסי הג׳ינס, שנתרמו מזמן מזמן — ב־.1910
ומסיימים הבריטים באנחה: מה לעשות, המושבות האלה מנסות
תמיד להיות חכמות יותר מארץ האם.

וו וווים בולם

תאגיו: חיוו הפלדה שר גובות הנוזל
החיוך הפצודד הוא של ראש־מסשלת בריטניה, מרגרט תאצ׳ר,
כפי שהונצח בעידהמצלפות, בעת שנכחה בכנס הפרלמנט האירופי
בבריסל. היא באה לשם כדי לחזק את פעמד ארצה במיטגרת
הקהיליה, העוברת עתה משברים כלכליים ופוליטיים קשים, ויחד
עם זאת לדאוג שתרופת אנגליה לתקציב האירופי יפשיר להיות
נמוך. מי שמכיר את חיוכיה של הגברת יודע, שאין סיכוי לוויתור.

מונסיניור לוסטיג׳ד! (בתמונה: כורע ברך) ,מי
שהיה במשך שנתיים הארכיבישוף של פאריס,
ועורר סביב דמותו תשומת־לב שרק האפיפיור
בכבודו ובעצמו מצליח להאפיל עליה, עשה במהירות
מירבית את צעדו הבא בהירארכיה הקתולית:

הוא התמנה קרדינל, נכנס לחוג הנבחר ביותר
של הכנסיה הרומית. רבים מוכנים להמר שאיש
זה, המצהיר עדיין בגאווה על מוצאו היהודי ושחלק
ממישפחתו חי בישראל, עתיד להיות היורש של
יוחנן־פאולום השני.

ש סטאחן:

פסו! זזזן וזן תנסיו

איתן לנדל: וזן העין השוהות להבו 01
בבורסת הטניס תופס הצ׳כי איוון לנחל מקום של כבוד.
בשנה שעברה הוא הרוויח על המיגרשים כשלושה מיליון דולר,
ולאחרונה הכניע כמה פעמים אפילו את הילד הנורא של הספורט
הזה, את ג ׳דן מקאנרו לנדל, שנולד בעיר אוסטראווה, עיר תעשיה
שמכונה ״העיר השחורה״ בשל הפיח המכסה אותה תמיד, למד
טניס אצל אביו, שחקן חובב מוכשר, ואצל אפו, שהיתר׳ סגנית
אלופת צ׳כיה. בילדותו חשב להיות שוער־כדורגל, אבל ההורים
נטעו בו אמביציה, והוא החליט להוכיח להם שאין הוא נופל מהם.

אולי משום שהתעייפה מן הרכילות,
אולי כדי לנשום לרווחה,
החליטה קו סטאו־ק -כוכבת
הפורנו האמריקאית שצדה את לב
בנה הצעיר של המלכה אליזבת
השנייה — לבלוט מעט הרחק מן
המחזר הקבוע. בהרים של שזוייץ
היא מצאה עד מהרה חברה נאותה,
בדמותם של כמה בני מיליונרים,
שראו כבוד לעצמם לבלות עם אישיות
מכובדת כל־כך. בו בזמן
חלד הנסיך לצוד עם בני-מישפחתו
באחוזת סאנדוינגבס, ואחר־כך
חזר לבסיסו. שם, מספר דיילי
מירור, מצא את חבריו לנשק צופים
בסרטים כחולים. למזלם —
לא בכיכובה של קו.
העולס הזה 2375

ג׳יי.וי.סי. הוידיאו המוביל בעולם
3ו-ו השיטה המובילה בעולם.
\/0ו״ ־ האנשים שהמציאו את השיטה.

^ אגזסא אלקטרוניקה

תראי איך הידע
של דר פישר
עושה לך גם יופי...
עשרות אלפי נשים בישראל המשתמשות
בתכשירי דר פישר יום יום, יודעות כי
מעולם לא חברו הסבע והמדע יחדיו,
יותר מאשר בסידרת תכשירי הטיפוח
המושלמת והיעילה של דר פישר.
בעזרת ידע מתקדם של מדענים מעולים -
בתחומי הרפואה והקוסמטיקה-יצרו
ופיתחו במעבדות דר פישר סידרת
תכשירים המכילים את כל המרכיבים
הדרושים לך לטיפול נכון בעורך ובשיערך.
הקדישי לעצמך, עכשיו כמה דקות והכירי
חלק ממגוון מוצרים אלו. כבר לאחר תקופה
קצרה של שימוש בהם, את תרגישי רעננה
יותר, מטופחת יותר ויפה יותר.
הם פשוט יעשו לך

קמיל בלו-אל סבון נחלי
בתחליב שאוהב את העור

אולטרסול-יופישל
שיזוף בבטחון מלא

הרגשת פעם איך העור מתעורר לחיים י!
קמיל בלו הינו אל סבון נוזלי
בתחליב המיועד לרחיצה של
^! כל הגוף והפנים. קמיל בלו

מכיל שומנים עדינים,

המגינים על העור מיובש,
אזולן ותמציות פרחי

הקמומילה הידועים
בתכונותיהם המרגיעות.
קמיל בלו מותאם במיוחד
לחומציותו הטבעית של 1
העור,ויש לו טבעלפנק...אתכולם...תני
ממנו לבני משפחתך. זה יעשה גם להם יופי.

מי לא אוהב שיזוף יפה וגוון שחום י!
אולם, כדי למנוע את הנזק הנגרם מקרני
השמש חשוב לווסת
את כמות הקרניים
החודרות לעור.
מדעני דר פישר
פתחו עבורך בעזרת
מחקרים מתקדמים,
את סדרת תכשירי
אולטרסול,
המאפשרת שיזוף
בריא ויפה ומעניקה
לעורך את כל מה שהוא צריך מהשמש...
ולא יותר.
תכשירים אלה בשילוב עם כללי שיזוף
נכונים ישמרו על לחות העור וימנעו
התיבשותו, יגנו עליך מנזק מיידי של קרני
השמש האולטרה־סגולות ומנזקים
מצטברים העלולים לגרום להזדקנות העור.
סידרת התכשירים כוללת שמן שיזוף,
תחליב שיזוף, קרם ותחליב לאחר השיזוף
לפנים ולגוף.
התכשירים מותאמים לדרגת הרגישות של
עורך ולזמן השהיה בשמש(עד מס׳ 15
שנועד להגנה מוחלטת מפני השמש).
שיזוף נעים ובריא!

קמיל שמפו-
יופי שמתחיל בשורשים
מדעני ד ד פישר גאים להציג בפניך את

סידרת קמיל שמפו
הידועה.
קמיל שמפו מכיל
תמציות פרחים
€ המחזירות טבעיות,
8*1)11,
4 11
לשיער את הברק
הטבעי ואת המראה
המטופח.
קמיל שמפו שומר על
שיערך, מעניק לו רכות ורעננות ומעמיק
את גוון השיער הטבעי.
לבחירתך:
קמיל שמפו בלונד -מיוחד לשיער בהיר
ומכיל תמצית פרחי הקמומילה.
קמיל שמפו חינה -שמפו מהפכני עם
תמציות צמחי החינה.
קמילשמפוצמחי -ה מ בי ל תמצית
תערובת צמחים מיוחדת.
חפיפה נעימה י

פירידקס שמפו-יופי של
שיער ...ובלי קשקשים
כדי להעניק לשיער מראה יפה
ומטופח, יש בראש ובראשונה
לפעול למניעת התופעה

הנפוצה של קשקשים.

פירידקסהינו שמפו ריחני
ונעים, יעיל נגד קשקשים
וגירוייעור, מטפל בעור

ד ד פישר -מדע וטבע

הצטרפי למועדון דר׳ פישר.
שלחי את התלוש הרצ״ב והצטרפי
למועדון דר׳ פישר המקנה לך השתתפות
במבצעים, ימי עיון, הרצאות והגרלות
אשר יפורטו בעתיד.
לננודדו׳פי שו, ת.ד ,39071 .מיקוד 61390 תל־אניב
כן, הנני מעונינת להצטרף למועדון דר פישר חינם וללא כל התחייבות
מצידי. אנא שילחו לי עלון מידע מפורט של תכשירי דר פישר, כמרכן
אשמח לקבל תכשיר חינם לדוגמא

סמני אאד התכשיר שנוצונך לקבל

מסדרת תכשירי הטיפוח לתינוק
אולטרסול-תחליב שתוף
פירידקס שמפו נגד קשקשים
קמיל בלו אל סבון נחלי לכל המשפחה

שם פרטי כתובת מיקוד
מספר המזל

הקרקפת, מנקה את השיער משומן
ומלכלוך. פירידקס פועל לייצוב
וחיזוק השיער ומתאים לכל סוגי
השיער ולכל בני המשפחה.

חדש! עכשיו גם בישראל!
סידרת תכשירי הטיפוח
^של דר׳ פישר לתינוק
גם אם תמיד נתת לתינוק שלך את הטוב
ביותר, מהיום יש לך בשורות טובות עבורו :
תכשירי הטיפוח של דר׳ פישר לתינוק,
עכשיו גם בישראל!

_ הנסיון הרב של מדעני דר׳ פישר בפיתוח
תכשירי עור ועיניים, יחד עם השאיפה
להשתמש במרכיבים טבעיים, מעניקים לך
היום סידרת תכשירים המהווה עידן חדש
בטיפול, ניקוי וטיפוח עורו העדין של תינוקך.
תינוקות אינם יכולים לדבר, אולם את
יכולה לנסות את מגוון התכשירים בעצמך,
ולהבין מדוע התינוק שלך כה נהנה.
לבחירתך: משחה לתינוק, אל סבון נוזלי
לתינוק. שמפו לתינוק(ללא דמעות),
תחליב לתינוק, שמן לתינוק, שמן אמבט
לתינוק, ותחליב שיזוף לתינוק (.)8

שהמשפחה

טלפון
(ימולא בחב, דר פישר)

מאט? הכניסנוק־אאוטלאטאריבארהב
ועכשיו הגזע לישראל!
זהו זה רבותי, הדור הישן של משחקי הטלויזיה
הפסיד את המערכה ומעכשיו מתחיל המשחק
האמיתי!
מאטל הינו האלוף החדש של משחקי הטלויזיה
באמריקה ובעולם!
כן רבותי כל מה שראיתם עד היום בנושא משחקי
טלויזיה היה רק חימום לקראת הכיף האמיתי -
מאטל!

מאטל,יותר טוב מאטארי־וזהו!
למאטל, מגיע בהחלט התואר האלוף החדש.
משחק טלויזיה מאטל הינו מהמשוכללים בעולם
והוא מוכן לצאת לקרב מול כל מתחרה ואפילו
נגד אטארי נציג הדור הישן.
במאטל תמצאו חידושים בלעדיים כגון:
יחידה המעניקה כושר דיבור אנושי למכשיר
(ממש כמו חבר!)
בקרי-דיסק מונחים ב״כרטיס האישי״ של
מאטל לשלמות המשחק.
מבחר אדיר של קסטות לכל הגילים.
ניתן להשיג את ״מאטל״ גם במקומות הבאים:

תלת מימדיות אמיתית.
ניתן להפכו למחשב ביתי(עד<ו.)64
...ועוד יתרונות בלעדיים למאטל!

מאטל־ילדים אוהבים ללמוד ממנו!
מבחר הקסטות של מאטל מאפשר לילדים גם
ללמוד נושאים כגון חשבון, שפות, א״ב,
חאת בנוסף למשחקי הספורט והחברה שמציע
המאטל!
כך יוכלו הילדים ליהנות מתכנית חינוכית מגוונת
וגם לעשות את הצעד הראשון לקראת עולם
המחשבים הביתיים.

בקרוב־ הקרב הגדול במגרש הביתי שלך!
בקרוב תוכל להשתתף בקרב הגדול בין מאטל
האלוף החדש ואטארי נציג הדור הישן אשר יערך
ליד ביתך! במהלך הקרב תיווכח באמת כי מאטל
הינו האלוף האמיתי ותהיה עד לנוק-אאוט האדיר
אשר יחטיף מאטל לאטארי.
פרטים על הקרב ומקומו בעתונים!

^<<ין הפצה בלעדית סוכנויות קופמן בע׳מ
נמנה על קבוצת כלל

קמסמס

118

ש^־ד1זס ת £ו ו

עונה פ״נוו מדווחת מפסטיבל ברלין 83

פסטיבז שד
נדד חנז ה
ו ש דו
44י זה משוגע לבוא לברלין בחורף ז
• י תענוג מפוקפק.
בתקופת האביב, במאי, בסיילת של
עיירת הנופש הצרפתית קאן — שם
תמיד כדאי להיות. אם משעמם באולמות
החשוכים, יוצאים לסקור חתיכות על
החוף, אוכלים סלם ניסואז ומשחקים ב־קאזינו.

פסטיבל
ונציה בחודש אוגוסט? למה
לא — איזה מבקר אמנות אינו אוהב
לחזור לאחת מבירות הארכיטקטורה, לזלול
פאסטה ולהביא הביתה לאשתו פיצוי
מוזהב מן הסותר מוונציה?
מאנילה — זו ממש מציאה של שחיתות.
לכאן מקבלים מבקרי־הקולנוע (המוכנים
לסבול דיאטה של סכס ואלימות בנוסח

111ה 11111
! ווו 11 -
ביותר שהעניקה
רוהמר זכה בדב

חצי נו ס ראשון

בלפסט 1920 של הבימאי האנגלי אדואוד בנט
זכה בדב הזהב, בחצי הפרם הראשון של פסטיבל
ברלין ה־ ,33 שאותו מעניק חבר השופטים לסרטים המשתתפים בתחרות הרשמית.
לצד תחרות זו מתקיימות מיסגרות אחרות: סירטי ילדים רטורוספקטיבה ועוד.

11 1 0 *111ך ! אריאל דומבאזל, כוכבת סרטו של אריק
* 1111 ^ 11י ״ תהמר פאולין על החוף, היתה הקישוט היפה
צרפת לפסטיבל, שהיו בו הרבה סרטים טובים ומעט יפהפיות זוהרות.
הכסף על הבימוי המצויין ,׳ובחצי הפרס הראשון של חבר השופטים.

המיזרח הרחוק) כרטיסי־טיסה חינם, שהות
חינם וכל לילה הילולה חינם, במועדוני־הלילה
של מאנילה. קולנוע טוב אפשר
לראות בבית.
ואם נוסיף לאלה את פסטיבל־לוקרנו,
שהינו שילוב של קולנוע טוב עם אווירה
של נופש־אוגוסט, את פסטיבל סירטי־האימים
באווריאז, שהוא חופשת־סקי בין
סרט אחד ואחר, את פיגרה דל־פום שבפורטוגל,
שם רואים יותר בקבוקי יין
מאשר סרטים, או את פסטיבל הסרטים
הקצרים בניון שבשווייץ — הרי מי המשוגע
שיבוא לנפוש במינוס חמש מעלות.
פגיג מול
שקל

החצי השני

שווה בשווה חילקו השופטים את הפרס הראשון בין בלפסט
( 1920 התמונה העליונה) ובין הכוורת, סירסו הספרדי של
מאריו קאמוס. הבולטים בחבר השופטים שבפסטיבל ברלין היו דאן מורו והבימאים
ג׳ו סאנקיביץ׳ האמריקאי, אלן מליקוב הרוסי, ופראנקו ברוסאטי האיטלקי.

ה עוד, שבברלין לא מצפה לד
ו נופש, אפילו לא הרבה כוכבים
אמריקאים נוצצים. אבל איך אפשר להתלונן
על חוסר זוהר, כשמצפה לך כאן
כל־כד הרבה עניין? אומנם, תחת להת חמם
בשמש, אתה מוזמן להסתופף באולמות
החשובים, בחברת מכונות־ההקרנה
העובדות בפרך במשך 12 יום ולילה,
בשמונה בתי־קולנוע ובשמונה אולמות
קטנים שבמרכז הפסטיבלים.
עליך לרוץ ממקום למקום, כדי להספיק
תוכנית הכוללת תחרות רשמית גדולה
לסרטים באורך מלא ! סרטים קצרים1
מיבחר סרטים חדשים במיסגרת של אינפורמציה
; פסטיבל של סרטי ילדים !

סרטים גרמניים חדשים; פורום הקולנוע
הצעיר — מיסגרת חשובה שהסרטים
המוצגים בה עולים בחשיבותם ובמקו-
ריותם על הסרטים המיסחריים יותר, המוצגים
בתחרות הרשמית! ורטרוספקטיבה,
המוקדשת לגלות היוצרים־הגרמניים ש ברחו
לפני 50 שנה מפני היטלר וגבלם.
רטרוספקטיבה בחרה לכבד השנה יוצרים
שנאלצו לגלות מגרמניה בשל ענייני
צנזורה וגזע, ויוצרים מארצות אחרות,
שנגזרה עליהם גלות מטעמי-מצפון.
אומנם׳ היו שרטנו נגד מנהל הפסטיבל,
מוריץ דה האדלן, על שהוא דומה למכונית
ללא נהג, הנוסעת לכל הכיוונים,
ולבסוף מתגלגלת לאן שמובילים אותה
גלגליה.
אחרים תמהו על סרטים מסויימים ושאלו
:״מה זה עושה בתחרות הרשמית?״
התשובה לא איחרה לבוא: ברלין מנסה
לחזר אחרי האמריקאים, כדי להפוך את
עצמה נחשקת בעיני המפיצים ולעודד
בד, פעילות מיסחרית.
המתלוננים אינם שוכחים להזכיר את
העובדה, שהשנה הציפו אותנו בקבלות־פנים
בזקט, היין המבעבע הלבן, תשובת
הגרמנים לשמפניה הצרפתית, והגישו חטיפים
מלוחים, שרק גירו את בלוטות־הרוק
ועודדו את כולם לבזבז מסון במיסעדות
— אך ורק משום שקיצצו את תקציב
הפסטיבל ב־ 6אחוז, בגלל האינפלציה.
לא רציתי להשוות עם הגרמנים את
האינפלציה שלנו, אבל מסתבר שהם מודעים
לערך הפנינג יותר משאנו מודעים
לחוסר־הערך של השקל.

יבל של מיל חמה ושדו
לום ואם לפיתוח צורת ביטוי אמנותית
חדשה?
הגחירייס העדינים
ני מודה • את מיספר הסרטים
י שבהם השתעממתי אני כולה לספור
על אצבעות שתי ידי. אשר לסרטים ש
עקב
במידה גדושה של סארקסטיות אחרי
שיחות־הפיסגה שהתקיימו בוורסאי, כשבין
פאטה-דה-פואה-גרה, שטעם לו מיט-
ראן בנחת וסלמון מעושן שנערך בין
שיניו של הנשיא רגן, בערח העיר ביירות.
אבל ריח הבשר החרוך והדם לא
הגיע לנחיריהם העדינים של הפוליטיקאים.
אפר וגחלים (הוצג במיסגרת פורום
הקולנוע הצעיר) — סרט זועם וחורק שיניים.
האילה גרימה זכה בחצי הפרם מט־

דאו!גורו

נשיאת חבר־השופטיס בהגיעה לברלין, מתקבלת על־ידי מנהל
הפסטיבל, מוריץ דהיהאדלן, ואחד מנספחי התרבות של צרפת
בגרמניה. בתוס הפסטיבל התלהבה השחקנית מן החוויה :״זו היתה אמבטיה של
סרטים טובים. התרחצתי בקולנוע טוב ובכישרונות גדולים ׳,אמרה בהתלהבות.

את פרס המישחק הגברי גרף, למרבה ההפ־

תעה, ברוס דרן (שני מימין) ,על הופעתו

#1111ן
בסרטו של ג׳ייסון מילר עונת האלופים. המחזה הוצג בשעתו בישראל, והסרט יוצג
בקרוב גם הוא. הבימאי, שהוא בעצמו שחקן, קיבל את הפרס בשם השחקן שלא הגיע.

גשות איטליה

הבימאית ג׳יובאנה גאליארדי (ממושקפת) וכוכבת
סירטה, הזמרת־שחקנית מילוווג ייצגו את איטליה
בסרט בשס רחוב הפראות. דין התקבלו בפרחים לפני הסרט ובשריקות בוז אחרלו. למרות
צילום מעולה ושחקנים מנוסים, כהיינץ בננט וניקול גארסיה, היה זה סרט ריק מתוכן.

מסוריה בהומור

תקרית חצי הפטר, סירטו של זמיר זירקת
מסוריה, היה סרט מפתיע שהוצג במיסגרת
פורום לקולנוע צעיר. זו סאטירה חברתית משורטטת בהומור ובחן רב, על חייהם
של הסורים ערב מילחמת ששת הימים, ומתאר פסיפס מחיי יום יום במישרד ממשלתי.

צל״ש לדנמרק

צוות השופטים ציין לשבח את סירטו של מורטן
ארנפרד (מימין) ארץ השפע, בשל התיאור האמ־נותי
המשכנע של בעיות אקטואליות המכבידות על חיי הדנים כיום. ארנפרד שיתף
בשימחתו את פין אובי, מנהל מכון הקולנוע הדני. שניהס ביקרו בישראל לפני כשנתיים.
(המשך מעמוד )41
את הרוסים פשוט פאוד להביא. סב-
טיחים להם פרם כלשהו. ואם גם פוסי־פיס
לעניין סיפור קטן — שהסרט נאסר
ברוסיה פאז יפי הצאר ניקולאי — זוכים
גם ביוקרה וגם בעיתונות פהללת.
סין, יפאן והפיליפינים ז לא חשובה

—י 412

האיכות. העיקר היוקרה שבייצוג יותר
חלקים פן הגלובוס. ואכן, שלוש ארצות
אלה הצטיינו גם השנה בסרטים שפזלו
לקופה ובאיכות צולעת.
אב לאיד אפשר להתלונן על תוכנו
של פסטיבל, כשאת פוצאת את עצפך
פרותקת לאורך רוב הסרטים — אם
לנושא, אם לצורת העשייה, אם לצי־

בהם פצאתי עניין — כאן כבר אצטרך
להעזר באצבעות הרגליים.
בעלי ניסיון־חיים חכמים אמרו לי פעם:
אל תצפי לגדולות׳ ואז לא תתאכזבי נוראות.
ובכן, לא ציפיתי, אך קיבלתי. הנה
כיצד מטפל הקולנוע במשך פסטיבל אחד
בחרדותיו של העולם בשנת .82
מילחמה ושלום (במיסגרת התחרות הראשית)
— ארבעה בימאים גרמניים, שבוודאי
קראו את האפוס של טולסטוי,
נושאים אותו בתודעתם כדי לבטא לעיני
המצלמה את פחדיה של ארצם על סף
בחירות .83 הם אינם מתביישים לנצל
גם את הקולנוע למטרות בחירות, כדי
להזהיר את גרמניה מפני האפשרות שהיא
עלולה להיות הקורבן הראשון במילחמה
אטומית עתידה, אחרי מאות ואלפי טילים
ופצצות ניוטרון, המוצבים על אדמתה,
ביחד עם צבאות נאט״ו.
סטפן אאוסט, אחד מן הארבעה, מספר
כיצד כפר מיסכן אחד בשם אטנבאך
כבר פוצץ שלוש פעמים על לא עוול
בכפו, רק משום שהוא מצוי בטווח המיידי
של הפצצה.
פולקר שלנדורף ואלכסנדר קלוגה תיעדו
הפגנות נגד הפצצה בבון, ושלנדורף

עם צוות השופטים של המבקרים, בזכות
נושא כואב: שחורים אמריקאים, שלחמו
במילחמת ויאט־נאם, חוזרים הביתה כדי
לגלות שגם בבית אץ להם שלום, וכי הם
נרדפים על־ידי זיכרונות המילחמה ומציאות
מנוונת. כשהגיבור קץ בדיוניהם של
יפי־הנפש, המדברים על הדברים שעליך
לעשות למען מדינתך כדי שזו תכיר בך,
הוא מתפרץ :״האם הייתם פעם במילחמה
של ממש? אתם המאשימים אותנו שרצחנו
נשים וילדים. איך הייתם אתם מרגישים,
כשחבריכם הולכים לקנות גלידה וילדים
בני חמש מפוצצים י אותם? איך הייתם
אתם מרגישים, כשאתם חוזרים הביתה
גיבורים, מורידים את המדים ושוטר התנועה
דולק בעיקבותיכם רק מפני שנדמה
לו שאתה, השחור, מועד לעבירה?״
איפה הסרטים הישראליים על הבעיות
האלה (חוץ מחמסין, אבל סנונית אחת,
כידוע, אינה מבשרת את בוא האביב).
האם למישהו נדמה שהן שייכות לאמריקה
בלבד? האם איש אינו חושב
על השיחות שלנו בימי השישי — או שמא
זהו רק מס־שפתיים, ואף אחד לא מוכן
לחשוב על כך יותר מאשר ללכת לכיכר־מלכי-ישראל
ולהפגין? הישראלים משת

דלים להתעלם מן העובדה, שהקולנוע הוא
ראי העולם. הם משלים את עצמם שעם
יצירות־רקק אפשר ללכת ישר לתחרות
הרישמית בקאן, ולא כדאי להתאמץ למען
מיסגרות צנועות יותר עם סרטים רציניים.
בשאיפות של כינוש כל העולם כולו
נגיע רק לאשליות, ולא לשום ייצוג הולם
בזירה האמנותית הבינלאומית. תישאר
לנו רק הפילהרמונית — ואין זו בדיוק
השפה הבינלאומית הפופולארית ביותר על
פני כדור הארץ.
איגטלקטואליס שוביניסטים

^ וששר״ (החצי השני של פרם
•//מבקרי הקולנוע בפורום) — סידרה
בת שש שעות, שנועדה במקורה לטלוויזיה,
שנעשתה בגרמניה המיזרחית על־ידי
בימאי יהודי שנפטר לפני קצת יותר משנה
ושלא הצליח להשלימה. הסרט מתאר
את ההיסטוריה של גרמניה, מאז לידת
הרייך השלישי ועד אחרי נפילתו, בעזרת
שיריו של ארנסט בוש — הזמר שכונה
״קארוזו של הבאריקדות,״ והנחשב לזמר-
המחאה הגדול ביותר של גרמניה.
תקרית חצי הטטר — וכי מי יכול היה
לשער שסרט זה, שנעשה בסוריה על-ידי
זמיר זירקה (יליד )1945 ואושר על־ידי
הצנזורה, יביא תיאור מלא חיים, חן והומור
של פקידים פשוטים בימים שלפני
מילחמת? 67 זירקה בונה פסיפס מחיי
היום־יום, כשרוב הסצינות מתרחשות בתוך
מישרד ממשלתי, הנראה בדיוק כמו מי-
שרד ממשלתי ישראלי. בין כוסות התה
והסנדוויצ׳ים מברברים ומפטפטים על ה

1 1 0אחד ההישגיס האמנו
11 1 * 1 *1
1 1 -1 1 1יייי * 1 1 1י #י * תיים הגדולים והמושלמים
ביותר הופק על־ידי מכון הקולנוע הבריטי, בשיתוף עם
ערוץ 4בטלוויזיה הבריטית, בבימוי פיטר גרינווי. זהו סיפור

מן המאה ה־ 7ז על אצילה מתוסכלת, המזמינה מאייר שיעתיק
ויצייר בתוך 12 יום את אחוזת בעלה. בנוסף לכסף, היא מציעה
לו גס את חסדיה. הסרט חוזהו של הצייר הוא סאטירה מעולה
על ממון ומעמדות, עונשיו של האמן וסבלו של האיש הפשוט.

מצב הפוליטי, מרכלים על הפקיד שלא
בא היום לעבודה, ושולחים את המתלונ נים
המיסכנים לבוא בעוד שישה ימים, כי
בדיוק ברגע זה נסתיימה קבלת הקהל.
בין הפקידים גם אחד הרוצה להתחתן
ואץ לו כל חשק לצאת להילחם בישראל.
אך כשהוא מתאהב בסטודנטית, הוא ממהר
להתאקלם — מילולית לפחות — בחוג
האינטלקטואלים השוביניסטי שלה.
לעומת זאת, הוא לא מצליח להתאים
את עצמו למוסר המפוקפק שלה — איך
יוכל לשאת לאשה בחורה שאינה בתולה?
ובינתיים מילחמה, וקול־דמשק מודיע

כאדמתו המורדת משליט את רצונו על
כל בני מישפחתו, ומעדיף לקנות לבנו
חווה נפרדת — ובלבד שזה לא יהיה,
חלילה, שותף לאדמתו. הנער מכריז על
עצמאות ועושה בשדות הפישתן של אביו
כבתוך שלו, ואז מנחית עליו האב את
מקלו ושובר את מיפרקתו.
דליקטסים קולנועיים לליקוק האצבעות?
במסווה של סיפור אהבים וחילופי זוגות
מצליפה פאולין על החוף של אריק רוהפר
בצרפתים האנוכיים, בעלי המוסר הסובייקטיבי!
אלן רוב־גרייה מטפל בחלומות,
בזיכרונות ובמציאות, בהשראת ציורי

ניצחון שוני

דב הכסף, פרס מיוחד של חבר השופטים לסרט המקורי
ביותר, הוענק לעונה בהאקארי של ארדן קיראל,
המתאר חי כפר נידח בתורכיה, שקיבל גס את חצי הפרם הראשון של מבקרי הקולנוע.

הברווזון שהפר לבובור

למישחק נשי על הופעתה בסרט אהבה לפי הזמנה, על נערה שהפכה ממכוערת ליפה.

! *1 1 1 7 1 *1111 0 0 *1111*7הבימאית מארגרטה פון־טרוטה ובעלה,
הבימאי פולקר שלנדורף, ליוו ביחד ולחוד

#111 1111-1111 #1
כל אחד את סירטו: היא — טירוף של נשים והוא מילחמה ושלום, שעשה עס עוד
שלושה בימאים, המזהיר את גרמניה ממילחמה אטומית העתידה לפרוץ על אדמתה.

על נצחונות מופלאים, שהמציאות מפריחה
אותם בתוך שישה ימים. הסרט, המתחיל
בהאזנה לקול־דמשק, מסתיים בתחזית מזג-
האוויר באילת, המשודרת בקול־ישראל.
ומי שחושב ששוכני הארצות שאין
בגבולן מילחמות משוחררים מדאגה וחסרי-
בעיות — הפתעה: הבימאי הדני מורטן
(ג־והני לארסן) ארנפרד מספר על בעיותיו
של איכר, המנסה להתמודד ללא הצלחה
עם התיעוש. בתוך כך הוא גורם שיברון־
לב לשכנו המסור, מסתכסך עם אשתו ומי
נתץ את עולמם של ילדיו. ארץ השפע,
שבה חיים האנשים בשלווה מלאכותית,
מתבררת לפעמים כאשלייה. יש עדיין אנשים
שמילחמות קטנות של עובדי־אדמה
נראות בעיניהם כמילחמות חיים ומוות.
לנעילת הפסטיבל באה קופרודוקציה
בלגית־הולנדית, שגם היא מביטה בעולם
בעיניים חקלאיות: איכר קשוח

מאגריט! אלן טאנר, השווייצי השקט,
מגיש גירסה חדשה על הבדידות ומאווייו
של אדם לעוף, שעה שהמציאות המבשרת
סכנה משתקת אותו כליל (הסרט נקרא
עיר לבנה)
תורכיה מוכיחה שוב בסרט העונה של
האקארי, שיש מקומות נדחים בארצה,
שהאנשים אינם נחשבים בם כאנשים,
כי אם כיצורים החייבים להילחם בכוחות
עצמם ובכוח המזל כדי להישאר בחיים
— כי מי ישלח רופא למקום שאליו
הרופא אינו מוכן ללכת ז
לא מדברים הרבה, גם משום שאי־אפשר.
גיבור הסרט הוא מורה שהסתבך
פוליטית, ונגזר עליו להקדיש עונה מחייו
לגלות של הוראה בכפר פרימיטיבי בהרים.
אבל המבטים, הצבעים, הנופים
והשתיקות מדברים בקולנוע בשפה עצמאית.

3י4

קרביות, ואיני רואה סיבה שאחשב
כמסוכן לציבור.
עד כאן, דבריו הנרגשים של
הצעיר.
כאשר סיים החשור את דבריו,
אחליט השופט לשחררו בערובה,י״
בתנאי שלא יתקרב לעדים. כאשר
ניגש אליו חוקר־המישטרה,
אמר החשוד כי מעבידו נמצא בחוץ,
והוא ישלם עבורו את הערבות
.״אפשר שלא לספר לו את
סיבת המעצר ז״ שאל את חוקר
המישטרה בקול רועד.
במדינה דרכי חיים

..גרוז

13ע|ע״

צייר מהכר מגתזיה מוען,
שההפרה הישראלית
מסלה לרעה את
ס י עדתו.
לכן מסה להיבחר לבנסת
״בישראל, אם גרוזיני אינו פושע,
לא כותבים עליו,״ אומר יעקב
פיצ׳חדזה, צייר שהיגר מגרוזיה
לפני 10 שנים, המתגורר בדירה
קטנה וצנועה ביפו. הוא בן ,38
נשוי ואב לשניים. אשתו עובדת
בהמשביר המרכזי, בהנהלת תשבר
נות. הסטודיו שלו נמצא במרפסת
הבית, העמוס בציוריו.
פיצ׳חדזה הוא בן לסישפחה עני-
פה ועשירה, מקובל מאוד בקרב
הקהילה הגרודת בארץ, וניחן באומץ
הלב הציבורי לדבר על
בעיותיו ובעיות העדה.

אמר פיצ׳חדזה:

אני, כמו 40 אלף גרוזים אחרים,
עלינו לארץ מסיבות דתיות. אנו
קבוצה נאמנה למדינה. אצלנו אין
יורדים. כולם עובדים — וקשה.
כשבני מישפחתי הודיעו שאנו
רוצים לעלות לארץ־ישראל, איבדתי
את דיפלומת הציור שלי, שהייתי
אמור לקבל כעבור כמה
ימים. איבדתי מקום עבודה, כמורה
לציור ולאומנות הציור, ובאתי
לפה. כל המישפחה באה.
דמי. אני עובד כמורה בבית־ספר
לאומנות בבת-ים ומצייר בשמן,
פסטל וגרפיקה.
פה קיבלתי דיפלומה ותואר אק־נושאי
הציור שלי הם יודאיקה.
יהדות בסיגנון של פרסקות ראלים־
מיעופט סניגור חכיחוח

עדרדיהדין זידסקי ייצג _
בבית־המישפט את
רוב חביתות הקיצדגידת.
צייר פיצ׳חדזה וציור
אומץ לב ציבורי
טיות בצבעים מיוחדים, כמו ציורי
תקופת הרנסאס באיטליה. סיגנון
שני: יהודים מגרוזיה בתילבושות
לאומיות יהודיות, מאז תקופת יציאת
מצריים. אלה דמויות יהודיות
אמיתיות, שאפשר לאפיין בעיניים
גדולות, אף ישר ותילבושות מיוחדות.
אני משתמש בצבעים מיוח דים
— ירוק, כחול ואדום־חום.
לדעתי, אלה הם הצבעים המקוריים
של היהודים האמיתיים.
״רמברנט ישראלי״ .אני
מתנגד להציג בגלריות. אני רוצה
שיזכרו אותי בהיסטוריה של
הציור העולמי, ואינני רוצה ש תמונות
שלי יתגלגלו בכל מיני
גלריות כמו בשוק. אני מציג מדי
פעם בתצוגות מיוחדת, והרבה פעמים
כתרומה למטרות צדקה. מגיל
צעיר חינך אותי אבי לעזור לאח רים
ואנו — כל בני-המישפחה —
עושים זאת.
בברית־המועצות זכיתי בכבוד

ובהערכה. הצגתי בתערוכות ממלכתיות
בטיבליסי. זכיתי בפרס ש־אירגן
העיתון הקומוניסט הצעיר,
שלושה ציורים שלי נמצאים במו-
סיאון של לוחמי ברית־המועצות
במוסקווה.
שבע שנים עבדתי בכנסיה ברוסיה
כרסטורקר של פרסקות. ב.
ארץ הצגתי בעשרות תערוכות,
חלקו כתרומות. גם בגרמניה זכיתי
בהכרה. רצו שאשפץ שם כנסיה,
קראו לי רמברנט הישראלי. והנה,
כאן לא מתייחסים אליי.
בשנים שאני נמצא פה, אני
רואי׳ איד מסתכלים עלינו. כולם
חושבים שגרוזים הם פרימיטיוויים.
אנו לא יכולים לקרוא את העיתונות
היומית, כי אם מישהו ממוצא
גרוזי עומד למישפט כותבים בכותרת:
הגרוזי אנס, רצח גנב. כשאני
מנסה לדבר עם עיתונאי-
אמנות על הציורים שלי, אומרים
לי שאילו היה לי עגיל באוזן, היו

יקרי האו 1ס ! פסקו

תובעת שניט
צעקות בפרדס

רידו את איזור המרכז בחודשים
אוקטובר ונובמבר .1982
שישה־שבעה מיקרים, שבוצעו
באותה שיטה, העידו כי כנופיה
מאורגנת אורבת לקורבנות ואונסת
נערות ונשים צעירות _באיזור המרכז.
שני גברים במכונית גנובה
היו עוצרים ליד תחנת־אוטובום
ומציעים טרמפ לנערה בודדת, שחיכתה
שם. הם היו מסיעים אותה
מרחק קצר, נכנסים לפרדס או
מקום שומם אחר ואונסים אותה
באכזריות. בגלל מבטאם של השניים.
טענו הקורבנות כי לדעתם
היו האנסים ערבים.
מפתח כראש. בחודש אוקטובר
עמדה חיילת לבדד, בתחנת-
אוטובוס. היא היתה בדרכה למושב
בסביבות ירושלים. מכונית
ובה שני גברים עצרה לידה. הם
אמרו כי הם נוסעים לירושלים,
והחיילת עלתה למכונית.
ליד מושב יד-רמב״ם פנתה המכונית
לעבר פרדס. לפי כתב־האישום,
החל הקטין שבין השניים
מחבק את החיילת ומאיים עליה
כי ירצח אותה אם תצעק. כאשר
המשיכה להתנגד וניסתה לברוח,
ביקש מחברו מפתח־ברגים ואיים
עליה כי ינחיתו על ראשה. החיילת
התחננה שיניחו לה, אך הקטין
סטר לה על לחיה, משך בשערותיה

תה, והסירו בכוח את מיכנסיה ותחתוניה.
הקטין איים עליה ברצח,
סובב אותה על ביטנה, ועשה בה
מעשה־סדום.
אחרי שסיים הקטין את מעשהו,
התנפל עליה אבו־קישק, היכה אותה
ועשה בה גם הוא מעשה-
סדום. הם המשיכו בנסיעה ואיימו
עליה, כי יפגעו בגופה אם תנסה
להימלט.
לפתע הבחינה החיילת במכונית
ובה אנשים שעמדה בפרדס. היא
קפצה מהמכונית כשזו האטה בסיבוב
וביקשה עזרה מהאנשים.
מיקרה אחד. אחרי שבועיים
עצרה המישטרה את החשודים
אבו־קישק והקטין, תושבי־לוד,
עקב מידע על גניבת הרכב שבו
בוצע האונס. השניים היו חשודים
בתחילה ביתר מיקרי האונס שאירעו
באותה תקופה, אך לבסוף
הגישה התובעת נורית שניט כתב-
אישום נגדם רק על מיקרה האונס
של החיילת.
בעת מעצרם, סיפר חוקר־המיש-
טרה, השניים הודו באונס. אך
סניגורו של אבו-קישק, עורו־הדין
ארי קדרי טען כי מרשו הוכה
מכות קשות בעת מעצרו ואולץ
להודות.׳
התובעת הגישה נגד השניים

01 מעצוס שד שני צעירים הנאשמים בביצוע
>ונס ] -נסקו מקרי האונס שהמרידו את דוו ווגלח
• נערות, וכעיקר החיילות,
באיזור לוד־רמלה יכולות לנשום
לרווחה. מאז עצרה המיש-
סרה את מוחמד אבו-קישק ועוד
קטין, נפסקו מיקרי האונס שהח־

וקרע את כפתורי חולצתה.
כדי להשתיק אותה כיסה את
פניה בחולצתה הקרועה. כאשר
שכבה חסרת־אונים על ספסל-הנד
כונית, החלו השניים מגפפים או־

כתב־אישום רק על מיקרה אונס
החיילת, אך מאז מעצרם של השניים
נפסקו כליל מיקרי האונס
של טרמפיסטיות באיזור רמלה
ולוד.

מדברים איתי.
לא באנו לפה אך ורק כדי לזכות
בווילה ובוולוו. באנו מאהבת
ישראל. אנו רוצים להיות חלק
מישראל ולא מאפשרים לנו. אחרי
מה שכתוב בעיתון, למה שילדים
־תחברו עם ילדים גרוזיים י
אנו, בקהילה הגרוזית, מאוד
מגובשים. יש לנו פגישות ואסיפות.
גם מבחינה פוליטית אנחנו
כוח. לא אחת הציעו לי שאני
אעמוד בראש רשימה לכנסת, כדי
להגן על הזכויות שלנו. אולי יום
אחד אעשה זאת, בכאב לב. מה
צריך יהודי מגרוזיה לעשות כדי
שיבינו אותנו — לגנוב, לרצוח ולהיות
נרקומן?
וידויו של הומום כס 1אל

״אני הומוסכסואד, אבד
איגי מסובן דציבדר;״
״אני רוצה להצהיר, כי למרות
שהשניים ביקשו זאת ממני פעמים
רבות — נמנעתי מלקיים איתם
יחסי־מץ, משני טעמים: ראשית
מתוך זהירות, ושנית מכיוון שפשוט
לא מצאו חן בעיניי,״ הסביר
בעברית רוהוסה צעיר גבה-קומה.
הוא עמד מבוייש במיקצת לפני
שופט־המעצרים יורם גלין, וביקש
לשחררו בערובה. חוקר־המישטרה
ביקש את מעצרו של הצעיר בחשד,
כי הדיח שני קטינים לשימוש
בסמים וגם עשה בהם מעשים
מגונים.

ללא עזרת עורר־ד? ,הצליח
החשוד להסביר לשופט
בכנות נוגעת ללב את
מצבו :
אני רוצה להסביר, כי השניים
הגיעו לביתי מרצונם החופשי.
מייד כאשר באו, תיחקרתי אותם
בקשר לשלושה דברים. שאלתי
אותם לגילם, והם אמרו כי הם
בוגרים, ומעל לגיל . 16.מהתנהגותם
נטיתי להאמין להם, והם גם
נראו בוגרים. שאלתי אותם אם
יש להם עבר פלילי, והם אמרו כי
אין להם עבר פלילי. שאלתי אותם
גם אם קיימו בעבר יחסי־מין מסוג
זה, והם אמרו שעשו זאת.
לא קיימתי איתם יחסי-מין מלאים,
מדובר רק באוננות הדדית.
לאחר זמן, כאשר ביקוריהם בביתי
היו תכופים, ניסיתי להבהיר
להם כי איני מעוניין בהמשך הקשר.
וכאשר ביום המעצר באו
אליי הביתה, ביקשתי מהם שיילכו.
היום יש לי חבר בן .24 כל
יחסי לצעירים היה יחם חברי. באשר
לעצמי אני שכיר, עובד בחברה
בעמדת־מפתח. איני יודע
כיצד אוכל להסביר למעבידיי את
סיבת מעצרי, זה עלול לקפד את
פרנסתי,
אני אכן הומוסכסואל. איני אשם
בכך, הטבע עשה אותי כזה. כל
רצוני, שגם בחברה המתנכרת שבה
אני חי, אוכל לשמור על ה מעט
שבניתי לי.
אני סרן בצבא, שרתחי בקבע
שבע שנים, ועברתי במדינה שלוש
מילחמות. תמיד הייתי ביחידות

כאשר הודיעה גלית, בתו של
עורך־הדץ צבי לידסקי, כי החליטה
ללמוד סיינטולוגיה ואף נרש מה
לקורס כזה, התחלחל אביה.
מנסיון של שנים בבית־המישפט
נתקל כמעט בכל הכיתות המוזרות
וייצג חלק גחל מהן. את בתו שלו
לא רצה לראות מצטרפת אפילו
לקורס לסיינטולוגיה, .
רק לפני ימים ספורים הצליח
לידסקי לסיים את המישפט הפלילי
שהיה תלוי ועומד נגד אהרון לוי,
המכונה ״הנביא מבית־אל״( ,ראה
עמוד .)45 בעונש קל של קנס כספי
ומאסר על־תנאי; בשנה שעברה
הצליח לידסקי לזכות את רינה
שני, המכונה ״ריין שיין״ בכמה —
עבירות של החזקת סמים: ומזה
כ־ 15 שנים מייצג לידסקי את
הקראים בישראל.
ככל הלב. מצד אחד הגן בש עתו
הסניגור הוותיק על אנשי-
״טרור נגד טרור״ ט־נ־ט, בריונים
קיצוניים עוד יותר מאלה של
״הרב״ מאיר כהנא, ומצד שני הגן
לידסקי על כמה מחברי כת עדי-
יהווה, שהם פציפיסטים המתנגדים
לנשיאת נשק ושרות צבאי.
נראה, כי כאשר מדובר בהגנה
מישפטית, מוכן לידסקי לטעון בלהט
ובכל ליבו בעד כל כת קיצונית
ומוזרה. אבל כאשר הסכנה
קרבה אל ביתו ומישפחתו, הוא
קצת פחות ליבראלי.

דרכי אדם
מחאה נשית (31 שווית
זמרת צעירה מוחה
בשירה מכרי עימה
כנגר הממשלה והחברה
דרכי המחאה הן שונות ומגוונות.
בילהה יבנה, ילידת רחובות, מצאה
כי השירה היא הדרך הטובה
ביותר. בימים אלה היא יוצאת לסיבוב
הופעות ברחבי ישראל, בתוכנית
ששמה אין כניסה לכלבים
פרלמנטריים. בהופעה בת 80 דקות
שרה בילהה, המלווה עצמה בגי־טרה,
שירי מחאה לועזיים. אך
— ובעיקר — שירים משלה.
היא מוחה כנגד המילחמה האחרונה
ובשיר על החתום היא
אומרת: אנחנו, שדמנו נשפך לשווא
/אנחנו פותחים את הפה
עכשיו /הפה שדיבר וצחק ושר
/עכשיו הוא שותק ומלא עפר.
או כנגד הפער החברתי: יש
תרבה מקומות ויש בתים /ששמה
גדלים עם דלקת־פרקים /האמא
עוזרת ואבא שיכור /והעולמות
בפנים שחורים משחור /כשהבת
מגיעה לעשרה, די הרבה פעמים /
השיכור מתבלבל כאן בין שתי
תנשים /ואחר־כך הדרך לזנות די
קצרה /לא נעים לדבר ונשמע
די נורא.
בילהה אינה מניחה שום חלק
בחברה ללא הצלפה. בשיר על
הגבר הישראלי ששמו דפוק וזרוק,
היא מתארת את הישראלי המצוי:
אתה תמיד מצלצל בשעות הקטנות
/ומצפה ממני לענות /אחרי
שכל האופציות נגמרו /ורק
שלך עוד נשארו.
(המשך בעמוד )48
העולם הזה 2375

ך • שה לפענח את סוד קיססו
\ /של אהרון לוי, המכונה ״הנביא
מבית־אל״ (העולם הזה .)2172
למראית עין, הוא גבר קשיש ומקריח.
הוא נמוך קומה ולבוש בבגדים
צעקניים, כמעט מגוחכים, ד
בכל זאת הצליח במשך השנים
למשוך אחריו מאות ואולי אלפי
חסידים, המוכנים ללכת אחריו
באש ובמים.
חלק גדול מחסידיו הם תושבי
ארצות־הברית, וכאשר היה שם,
לפני כשלוש שנים, אפילו הוזמן
לפגישה עם הנשיא רונלד רגן.

״ג׳ים ג׳ונס המיניאטורי.״ האשימו
אותו בכך שהוא משפיע השפעה
מאגית על צעירים ואנשים חלשי-
אופי, הנוהים אחריו ומאבדים את
אישיותם. סיפרו כי המציא דת חדשה,
המעורבת מעיקרי היהדות והנצרות,
וכי הוא מטיף אותה לח סידיו.
הנביא
עורר שינאה עזה גם במקום
מגוריו, ועל קירות הבתים
באזור הודבקו מודעות הקוראות
לגרש משם את המסיונרים אהרון
והלן לוי. האגודה יד לאחים יצאה
נגדו גם היא, וטענה כי הוא מטיל

הנביאה(למעלה) והנביא(למטה) תוארו במיסיונרים גוזלתפשות ־ השבוע הוטל
עליהם קנס שד 500 שקד
הנביא היה דורש דרשות ומרצה
לצאן־מרעיתו, ואשתו הלן היתד.
מנגנת באורגן החשמלי. הכל היה
טוב ויפה, עד שיום אחד עזב ביל
את רבו ודרש שגם אשתו, לונדה,
תבוא איתו.
לונדה סרבה.
גוצדיה במאה־שערים
^ יקס פנה לעיתונות ולבתי״
י הדין, ודרש כי אשתו תלך
אחריו. הוא הצהיר בבית־הדין הדתי
כי נישואיו אינם תקפים, מכיוון
שאינו יהודי, ועדותו היתד.
עדות־שקר. בעזרת צו של בית־הדין
הרבני הוציא הבעל את אש
*,איגיח!
להנכיששסע״רחגו!
אולם בדיוק אז קרתה לו תאונת-
דרכים קשה, הוא שכב ארבעה חד
דשים בבית־חולים, עבר ניתוחים
רבים, ונותר נכה.

הדס וארס
בלבבות
** וד לפני נסיעתו לארצות-
2הברית הצליח לוי לעשות לעצמו
שם בישראל. הוא עלה מבולגריה,
היה חבר מחתרת, והתיידד
עם ראשי־המדינה. בארכיונו הוא
שומר צילום שלו בחברת מנחם
בגין.
ב־ 1979 יצאה העיתונות הישראלית
במסע־צלב נגד לוי. הוא כונה
״נביא־השקר,״ ״נביא הזעם,״ וגם

ארם והרם בלבבות יהודים. עבדקנים
לובשי שחורים הופיעו בשכונתו,
דרשו להפסיק את הפולח־נות
של לוי — ובאותה הזדמנות
ניסו לגייס את השכנים להצטרף
לפולחנים יהודיים.
כל הפרשה התחילה בסיפור נישואיהם
של ביל ולונדה היקס.
השניים שהם ילידי ארצות-הברית,
נוצרים ממישפחות הרוסות, התיידדו
עם בנו של לוי המתגורר ב־ארצות־הברית.
ב־ 1975 באו לישראל
והתארחו אצל לוי. הם
הפכו לחסידיו השוטים.
בביתו רחב־המידות באזור הם
מצאו חום ואהבה שחסרו להם
מילדות. הם התגוררו בחדרים קטנים,
שבנו במו ידיהם בחצר ביתו
של לוי, כדי להישאר בקירבתו.

יום אחד החליטו כי הם רוצים
להינשא בנישואץ דתיים כיהודים,
אבל מכיוון ששניהם היו נוצרים
מלידה התייעצו בלוי מה לעשות.
הוא הינחה אותם לספר כי אימד
תיהם היו יהודיות, ולהביא עדים
שיעידו על כך.
ביל ולונדה העידו עדות־שקר
בבית־הדין הרבני ונישאו כדת-
משה־וישראל. אז דרשו לעצמם
מעמד של עולים חדשים, וייבאו
בזכויותיהם אלה מכונית, ומכשירים
חשמליים בלי מיסיס.
החיים בבית לוי היו מלאי עיסוקים.
ביום היו הצעירים עובדים
בכל עבודה שלוי המציא להם,
ובערב היו מתכנסים במרתף שה פך
לבית־תפילה, מקושט במגיני-
דויד, בדגלים ובסמלים אחרים.

! המסיונרים
ו.לן כנהזברבולוי
נ אהרן 1
יאיידע־-יגדיראיהזמ־ב

י מג לי

עי׳ תגא?אד :3ג$־ד?יים

[ תופסקו פי ד ! !
נתאחד כו ד׳ גו
ןדמע / 1זימזתוזאומי ־
ו*י־!י׳ אדני! פעידיס ״ידראה
מ״ייאי ל*5ג? ימל!

תו מבית לוי, למרות התנגדותה ד
תחנוניה. כדי להחביא את הצעירה
הנוצריה מזעם הנביא מבית־אל,
מצאו לה אנשי יד־לאחיס מחסה
בשכונת מאה־שערים.
בעיקבות הכתבות בעיתונים, נפתחה
חקירת מישטרה. לוי ואשתו,
הלן, נעצרו לעשרה ימים. הם נחקרו
על חלקם בהדחה לעדות־שקר

בפני בית־הדין הרבני, על הברחת
סחורות לארץ ועל התחמקות מתשלום
מיסים. בני־הזוג היקם העידו
ב־ 1979 עדות מוקדמת נגד הנביא,
ואחר כך עזבו את ישראל.
כשם שהתעוררה הסערה — כך
שככה. מאז 1979 נשכחה הפרשה
כליל. בני-הזוג לוי שוחררו בערובה
וקיבלו היתר לעזוב את ישראל
ולנסוע לארצות־הברית. הם שהו
זמן רב באמריקה, והגדילו את
מספר חסידיהם שם. אולם דווקא
בשיא הצלחתם נפגעו בתאונת-
דרכים קשה, והם שכבו בבית-
חולים תקופה ארוכה, כשהם כמעט
גוססים.
לפני שבועיים התחדש המישפט
נגדם. אולם מאחר שעברו כל-כך
הרבה שנים מאז העבירה, הסכים
התובע, אברהם לנדשטיין, להסתפק
באשמה של הדחה לעדות־שקר,
ולוותר על כל שאר האישומים.
הסניגור, צבי לידסקי, שטח לפני
השופט חיים שטיינברג את כל הנסיבות
המקילות של הנביא.
לידסקי טען, כי הנביא כבר נענש
בידי שמיים, שכב ארבעה חודשים
בבית־חולים כשהוא מתנדנד
בין חיים ובין מוות, ויצא
מהענין כשהוא שבר-כלי.
השופט קיבל את טענות הסניגור
וקבע :״זוהי מסוג העבירות
שעם עבור הזמן בטל קורבנן. והזמן
אמנם עשה את שלו. הדחה
לעדות שקר היא אמנם עבירה
חמורה, ואילו היה נשפט קרוב לזמן
המיקוד״ קרוב לוודאי כי היה
נשלח לכלא.״
אולם השנים שעברו, פציעתו
של לוי ועברו הנקי עמדו לו.
הנביא נידון לקנס המרבי על ה עבירה,
שהוא 500 שקל. כמו כן
הוטל עליו מאסר על תנאי לחמישה
חודשים.
כאשר יצא הנביא מאולם בית-
הדין, ירד לקפיטריה של בית־זד
מישפט, ושם הבטיח כי עוד יגיע
גם לנשיא רגן ויעשה גדולות.

אילנה אלץ

רק עכשיו נודע לי, ששעיה סגל, שעל נישואיו סיפרתי
לפני חודש (העולם הזה )2371 המשיך להתהולל עד הרגע
האחרון — כלומר, עד כניסתו לחופה. יודעי־דבר מספרים
על נערת־חמד מראשון־לציון בשם פולי, השוקדת על לימודיה
בסמינר בירושלים, ושעימה התרועע שעיה בעבר במשך כשנה.
ערב נישואיו ערד ביקור בעיר־הקודש, ולאחר לילה סוער
בדירתה שכח בה פריט ממלבושיו.
זו ההזדמנות להוסיף עוד פרטים על החתונה, שספאת קוצר-
היריעה לא הצלחתי לספר.
ובכן, נראו שם המשורר אילז גולדהירש, שישב ליד
שולחן אחד עם סימה הציירת ואפי הפסל המזוקן, קישקשתא
סתוכנית־הילדים שקרץ מדי פעם ליובל נדב; הזמרת זהובת־השיער
ספירסומת התפוזים בטלוויזיה, שנראתה במציאות הרבה
יותר יפה מיפה. גם מאיר עוזיאל; בעל פינת השלולית,
נראה בחברת אשת־חיקו הנצחית.
בחום רב לחץ את ידו של החתן רפי ויינר, צעיר מבטיח
ויפה תואר, שכיום משמש סגן מנהל המלון שבו נערכה החתונה.
השתתף גם כתב מעריב לענייני פלילים יוסי ולמר, שנצמד
כל הזמן לעזר מי מן.
אחד שבלט בבגדיו המחוייטים היה ראש מועצת כפר־תבור
מיכה גולדמן; שהירבה לפזר חיוכים לכל עבר, והצהיר שהוא

לפני כמה שבועות טילפנה אליי ידידה,
ובקול נרגש אמרה :״לא תאמיני מה שאני
עומדת לספר לך. נתקעתי אחוזת יאוש
בשעת ליל מאוחרת עם חברה בטרמפיאדה
בירושלים, ביציאה לתל־אביב. לפתע
עצרה וולוו לבנה חדישה, ובתוכה ישבו
— אפילו אם תפעילי את דמיונך הפרוע

שייע סגל
המשיך להשתולל
שייך לפלג הרציני במיפלגתו — כלומר, למחנה רבין —
ובאותה העת ניסה גם להרשים את החתיכה שהתעקשה לרקד
בחברת עזר וייצמן. ראש עיריית עפולה עובדיה עלי ומסובים
נוספים נראו משועשעים ממאמציו הכושלים של גולדמן.

קשה לעקוב אחר קצב הנישואין והגרו-
שץ של עורך־הדין המצליח רפי גלם.
הוא עשה זאת בשלישית׳.
עוד בטרם נישואיו היה ידוע כנער-
שעשועים שהתפרסם בביטולי אירוסין.
מס׳ 1אצלו היתד, שושנה; שאותה הכיר
עוד בתקופת לימודי המישפטים באוניברסיטת
תל-אביב. לדאבון ליבן של חברותיה.
שהיו כרוכות אחריו, נשא לאשה
את שושנה, שהנקודה החזקה ביותר אצלה
היתד, דווקא הראש.
אחרי עשר שנות נישואים נפרדו השניים,
אך נשארו בידידות אמיצה ושותפים
במישרד עריכת-דין מצליח.
מאשתו מם׳ 2נפרד רפי אחרי ירח-
דבש, שהסתיים בתאונת-דרכים וזעזוע-
מוח, שזיעזע כפי הנראה את חדרי-הלב.

אבנר פרוסי
בוולוו לבנת

לא תנחשי, אז למה אמתח אותך? בקיצור,

בהגה אחז חיים הנהג, ולידו ישב אבנר
פרוסי; שהוא עוזרו של השר וסגן־ראש-
הממשלה דוד לוי

לאה ברמי ושלום רוקכן
משהו מתבשל כאן
בעבר דווח ששלום רוקכן; החלוץ המרכזי
של הפועל יהוד, שהוא הלהטוטן
המוצלח ביותר מבין שחקני הכדורגל,
יוצא עם פסיכולוגית מרמת־אביב, והאהבה
פורחת.
ואז נעלם רוקבן. הסקרנות של כולם
הלכה וגברה, משום שהיה זה סימן שמש הו
מתבשל.
לאחרונה גיליתי אותו. איפה ז לא תנחשו.
לא, לא על מיגרש הכדורגל, אלא
דווקא ביד־אליהו, בכדורסל, במישחק חצי-
הגמר בגביע־המדינה שנערך בין הפועל
תל-אביב והפועל עפולה.
שלום לא בא בגפו. בחברתו היתד, על-
מת־חן בלונדית בעלת שיער גולש, העונד,
לשם לאה כרמי. שלום, המוקף בדרך-
כלל בכמה נשים בעת ובעונה אחת, נשעל
הכלה השניה לא ידוע הרבה, אלא
רק שהיתה פקידה בבנק לאומי.
בימים אלה נערכו נישואיו בשלישית,
בחוג המישפחה, בהרצליה. הפעם שם ה כלה
הוא חגה. בני הזוג הכירו זה את
זה אחרי טרגדיה מישפחתית שעברה הכלה.
היא איבדה את בעלה ואחד מבניה

בתאונת־דרכים קטלנית בעת שהיתה ב־חו״ל.
חנה,
שנפצעה אף היא, ובנה השני,
החלימו וצעדו בצעד אמיץ זה לפתיחת
דף חדש.

בע שהפעם זה רציני, ומיהר לשאול:
״נכון שהיא נהדרת, נכח שהיא משגעת?״
האשד, שהצליחה לשגע אותו אחרי ששבר
את רגלו, היא חברת קיבוץ עינת,
שיצאה לחופשה בת שנה ומתגוררת כרגע
בדירה שכורה ביפו, ואת מחייתה מוצאת
בחברת־ביטוח.

״השניים הזדהו כפקידים זוטרים במי־שרד-הבינוי-והשיכון,
והיו בטוחים שלא
נזהה אותם. דחפנו להם קונטרה, וסיפרנו
שאנו משתעממות ככתבניות במדור ספורט
בעיתון נפוץ ביותר,״ הוסיפה חברתי,
כשפרצי צחוק קוטעים את דבריה .״לא
יודעת למה שיקרנו, אולי מפני שהם ניסו
לסבן אותנו. העיקר הוא, שהם התלהבו
מאיתנו, ועמדו בתוקף על כך, שלפחות
נסכים להרים בחברתם כוסית. מאחר ש רצינו
להגיע הביתה בשלום בכל מחיר,
הסכמנו ונחתנו בתל־אביב הקטנה.
״כשנפרדנו לשלום בפתח ביתנו, הב טיחו
השניים בחיוך רחב-משמעות, כי
עוד נשמע מהם במקום עבודתנו, הלא היא
מערכת העיתון.״
כשנימת צער שזורה בקולה הוסיפה:
״בחיי שאני מצטערת ששיקרנו. הם דווקא
היו די-נחמדים.״

הפתעה ציפתה לבאי מלון לרום באילת,
שהדרימו כדי להשתתף בשבוע האופנה
שנערך שם השנה.

ראובן שלום; עוזרו השחרחר, הצעיר
וגבה־הקומה של השר יעקב מרידוד,
וברוריה; אשתו תכולת-העין וזהובת-
השיער, התמירה והשופעת, נראו צועדים
שלובי־זרוע בשמש האילתית, ומרעיפים
חיוכי-אושר לכל עבר. השניים השאירו
את בנם הפעוט אצל הסבים, והדרימו ל-
ירח־דבש מחודש, אחרי שביתם שבע ריב
ומדון זמן ממושך, ועתה גמרו אומר
לפתוח דף חדש.

ש 1״ ם אוחזים באחת

לפני שבועיים (העולם הזה )2373 סיפרתי
כי סמי הירש, בעל המועדון,
יוצא בחברת חברה חדשה, שלמענו עזבה
את ידידה הקודם. ובכן, מסתבר שזה לא
מדוייק ביותר, והייתי רוצה להביא בפניכם
את גירסתם של הנוגעים בדבר. דהיינו:
הצעירה והחבר שלה.
אושרת ביאליסטוצקי בת ה־21
מרמת־גן סיפרה, כי לפני שמונה חודשים
החלה לעבוד בהמועדון ועזבה, כאשר
החלה את לימודיה בחוג להיסטוריה כללית
באוניברסיטת תל־אביב, לפני שלד
שה חודשים .״הוד כדי עבודה התיידדתי
עם סמי, אך היתד. זו אפיזודה חולפת
בלבד, שנמשכה כמה שבועות, למקוטעין,
וגם זה אירע אחרי שסיימתי רישמית את
עבודתי כמזכירה. שסי ידע על קיומו של
חברי הוותיק מולי פלג, וידע אף כי
אני נמצאת בתקופת לבטים בקשר אליו.
עם סיום האפיזודה החלטתי: מולי.״
ואין זה פלא, גם אני הייתי עושה
כמוה בדיוק. מולי בן ה* 25 חינו בחור
יפה ועדין־נפש, רחוק מסמי כרחוק מיזרח
ממערב. הוא פעיל בתנועת שלום עכשיו,
חוטא בכתיבה ומפרסם מפרי עטו במדורים
ספרותיים בעיתונים.
מולי ממש כעם על הסיפור, ואמר:
״הזוהר של חיי-הלילה מאום בעיניי, אך

חשבונות מישפחתיים
השבוע קראנו במדורי־הספורט וצפינו מעל גבי המסד הקטן
בתמונותיו של גבי לפרי, מגן מכבי תל־אביב, שהוא גם שחקן
הנבחרת האולימפית, כשהוא מתפתל מכאבים אחרי היתקלות
אלימה תוך כדי מישחק עם בלם מכבי נתניה, חיים בר.
לסרי סיפר בקול בוכים לכתבי-הספורט, שבאו לראיין אותו,
שחיים דרך בו ובכוונה תחילה בפקקי נעלי-הספורט (״סטופקס״),
ודרש את ״מיצוי הדין עם העבריין.״ כולם סיקרו את התקרית
ברוח אוהדת את הפצוע, הידוע גם הוא במישחקו האלים
במיגרש הספורט, וכמי שהיה אחראי לשבירת רגלו של שלום
רוקבן, שחקן הפועל יהוד.
בחדרי חדרים מוכנים האוהדים להודות, כי היתקלויות
מילוליות חריפות בין השניים, בכל מיפגש ספורטיבי, מתרחשות
כבר הרבה שנים.
הם אומרים, כי בעבר ניסה גבי לפלרטט עם תלמידת־תיכון
בשם אורלי הופמן, שהיתה ידועה כספורטאית מצליחה ואלופת
ישראל לשעבר במיקצוע קרב חמש. חיזוריו לא נענו. ברבות
הימים, כשבגרה, נישאה אורלי לחיים בר, חברה מתקופת התיכון.
גבי לא סלח לשניים, ולא החמיץ כל הזדמנות לקנטר את
חיים. תקרית נעלי־הכדורגל, אומרים בעולם הספורט, התפוצצה
על הרקע הזה.

חיים בר
עוד מתקופת התיכון

ז׳קלץ חזן הידועה כבעלת קול ערב
במיוחד, ערכה לאחרונה ארוחודערב חגי־גית
בקרב חוג ידידים מצומצם, לרגל
שיחרורה מצה״ל.

ז׳קלין, שאת שרותה הצבאי עשתה
באגף הרכש של מישרד-הביטחון, שם
הפילה בעזרת קולה חללים רבים מקרב
ספקי המישרד — רובם תעשיינים כבדים

אושרת ביאליסטוצקי ומולי פלג
סובים השניים
חשוב שיידעו כי כל הסיפור על אושרת
החל בגללי. אני קיררתי את היחסים
בינינו, משום שהיתר. תקופה שחשבתי
שכל אחד מאיתנו יהיה בכיוונים אחרים.
תקופה ממושכת שהינו יחד בחו״ל. היא
חזרה לבדה, דבר שגרם לה תיסכול, וב־שיחות־הטלפון
הארוכות שהיו לנו, היא
חזרה וציינה כי היא כועסת עליי, ביקשה
שאחזור ארצה• אך אני נשארתי שם.
״אושרת, בצעירות רבות בנות־גילה,
נמשכה אל חיי־הזוהר, אל הדברים הלא
ממשיים, ומשנפלד. לידיה ההזדמנות לעבוד
שם — לקחה אותה. כל הסיפור בינה
ובין סמי היה בסך-הכל פורקן של תיס־כול,
עקב אי־ד,בהירות ביחסים בינינו
ואי־מתן תשובה חד־משמעית מצידי. נוצרו
תנאים אובייקטיביים, הוא פיתה אותה,
אך אש האהבה לא התלהטה.
״סיפור היחסים ביניהם עשה לי משהו,
והחלטתי לייצב את היחסים בינינו. אושרת
אינה בחורה טיפשה. היא הבינה מה
תוכל למצוא אצל סמי, וכשהתחלתי להיות
החלטי יותר ביחסים איתה, עזבה אותו.
״סמי ראה כי הזוהר לא מושך את
אושרת, יש לה אל מי לחזור ולו אין
דרך להישאר עימה, החליט לנקום באמצעים
אחרים. בתחילה לא ייחסתי חשיבות
לידיעות שנכתבו עליהם פה ושם.
כיום אני מבין, שכל רצונו היה לפגוע
בנו, והחלטתי לא לשתוק.״

היום אנו עוסקים בנישואין שלישיים.
בימים אלה נישא בשלישית יורם
גור, בנו של עורך־הדין יהודה
גולדנברג, מי שהיה שליח מטעם הסוכנות
במערב־אירופה.
שגי בניו של גולדנברג מוכרים בתל־אביב
בחוגגים אמיתיים. אחד מהם,
אמנון, בלונדי יפה־תואר, הוא דייל באלעד.
השני,
יורם, העגלגל ובהיר־השיער, נחשב
לקבוע ביותר של קפה אכסודוס וקפה
צמות. בתקופת טרום-אכסודוס נהג לשבת
בקפה ורד, שם הכיר את אשתו השנייה,
רחל (חלי) ולטנהיים, שנחשבה בזמנו
לאחת החתיכות הכי־חמות בדיזנגוף. אחרי
גירושיו מאשתו הראשונה, אם בתו הבכורה,
הוא נשא את חלי לאשה.
חלי, השחרחורת וחטובת־הגו, ילדה לו
שני ילדים יפהפיים, והתפרסמה בנסיון
להברחת יהלומים לארצות הברית. זמן
מועט אחרי תקרית זו התגרשו השניים.

ז׳קלין חזן
בגיזרה חטובה

יורם, שלאחרונה שלח ידו ביבוא פרחים
חנוטים, התחתן גם הפעם עם רווקה
— כמו כל נשותיו הקודמות.
הכלה היא בעלת חנות־פרחים ברחוב
פינקם. נשותיו לשעבר אומרות שהוא
בטח יוכל להישען עליה כמו על קודמותיה,
ואילו הוא טוען שעשה צעד זה,
כי אינו מסוגל להיות לבד, ודוגל בסיסמה
״טובים השניים.״

ונוצצים, בעלי מיפעלים ידועים.
מלבד הקול המשגע התברכה ז׳קלין,
למגינת ליבן של חברותיה, גם בגיזרה
חטובה ובשיער בלונדי. מאחרי התפאורה
הנאה הזו חבוי מוח חריף, שאותו תנצל,
כפי הנראה, לצורכי לימוד רוקחות בירושלים,
בשנת הלימודים הבאה.
כמה ימים אחרי שיחרורה, לצערם של
מחזריה הרבים, טסה ז׳קלין לעיר־האורות
פאריס, שם הצטרפה אל הוריה, שבדרך־
כלל מחלקים את זמנם בץ בירות אירופה
ותל-אביב, בגלל עסקיהם.

במדינה
(המשך מטמוד )45
לא להתמסחר. הביוגרפיה
של בילהה, המסרבת בעקשנות לגלות
את גילה, אינה מסתכמת
בהופעות מוסיקאליות. היא סיימה
את בית־הספר התיכו! ברחובות,
ונסעה להמשיך לימודיה בארצות-
הברית. שם היא למדה ביקורת והיסטוריה
של ציור, פיסול ואריב־קטורה
באוניברסיטה של קליפורניה
בלום־אנג׳לם.
כשחזרה לישראל החליטה שלא
לבקר יצירות של אחרים .״לא
רציתי להזיק לאף אחד,״ היא
אומרת. לכן הלכה ללמוד דראמה,
ובו־זמנית למדה שלוש שנים פי־תוח־קול
אצל לילה שנצר, ושנתיים
הרמוניה אצל אגון קרטן.
בטרם החליטה סופית להתמסר
לשירה, היא הספיקה להופיע בהצ-
גות־ילדים ובסרטים בתפקידי־מי-
שנה. כיום היא אינה מוכנה להתפשר,
וגם אם הפרוטה אינה מצר
ייה בכיסה — היא רוצה רק לשיר
.״סירבתי לעבוד עם אמרגנים,״
היא אומרת ,״כי לא רציתי
שימסחרו אותי. אני מגיעה לבד

בילה בבתי־סוהר, וכי כעת ברצונו
להשתקם. תבורי הסכים לפוגשו,
כדי לנסות ולעזור לו.

טל הפגישה כץ השניים
סיפר תכורי :
למישרדי נכנס בחור צעיר. התיישב
בהיסוס על קצה הכיסא ובתרגולות
של שנים רבות הסמיך
לבירכת שלום את שסו, שס אביו
גילו וכתובתו. כנראה חשב שנכנס
לאחת מרשויות השיפוט או המאסר,
להן היה רגיל.
שאלתיו לשלומו, וביקשתי שיספר
לי על בעיותיו ובקשותיו. סיפורו
היה קצר ומדהים .״מילדות
אני גונב ...התפרצתי למאות בתים,
מכרתי זהב ותכשיטים שהייתי קורע
מצוואר של נשיח וזקנות...
עסקתי בסרסרות לרכוש גנוב, בפעם
האחרונה ישבתי בגלל אונס...
אני מכור לסמים, איזה שאתה רוצה.
אני מזריק הירואין המתנתי
איפוא תוך הקשבה לדעת מה
בקשותיו לשיקום. כשסיים חלא
את דבריו, ואף הניח על שולחני
סידרת בקבוקים וגלולות, שעל־פי
עדותו הס סמים, השתתק לרגע
להגברת הרושם ואמר :״אני רוצה
בסטה בשוק.״
תמרי ענה לו, שאין דוכנים
פנויים והוא מוכן לעזור לו באי-
בחון, בשיקום ובמציאת-עבודה.
חלא סירב לקבל את ההצעה, וציין
שאם תבורי לא יתן לו דוכן בשוק
הוא יחזור לעיסוקיו הקודמים.
חלא יצא מלישכת ראש־העירייה
ופתח בשביתה בפתח בניין העירייה.

המשיך
תכורי כסיפורו:

זמרת יכנה
״כלבים פרלמנטריים״
למקומות, וכך מגלים אותי ומזמינים
אותי למקומות נופים.״
בילהה לא הצביעה מעולם בבחירות.
את אמונתה היא בוחרת
להביע בשירה :״אני לא יודעת
איזה הד יהיה לשירים שלי, אך
אני מרגישה שזו חובתי האישית
להגיד לאנשים — תראו מה קורה
פה! אני לא מסוגלת לסבול מה
שקורה כאן. ולכן אני שרה.״

פת!ח־׳תי יקווו 11ה
המפגין זראע!־העירייה
במיכתכ מרגש לתושבי
פתרדתיקווה, מספר
רב תבורי ע 7הסכנה
הנשקפת לחייו.
בחזית מיבנה עיריית פתח־תי-
קווה שובת רעב כבר יותר מחודש
תושב העיר, עזרא חלא. בץ הכרזות
הרבות שהציב סביבו, זועקת
אחת :״ראש העיר, תן לחיות!״
ראש-העירייה, דב תבורי, נענה
לאתגר. במיכתב מרגש, שפורסם
במוסף העיריה המחולק חינם לתושבים,
הוא סיפר מנקודת מבטו
— המעוררת צמרמורת לפעמים —
על מה ולמה שובת חלא.
תבורי סיפר, שבלישכתו התקבל
מיכתב מהשובת, שבו סיפר
כי מחצית בד 30 שנות חייו הוא

416

ח ו וה שדמו ,
מעצבת האונש
הדתית (מימין
בתמונה) אינה
מעובה אמונת-
ומיקצוע, ומוניהה
זאת בדגמיה

עברו מספר שעות, ומכובדנו
צריך לקיים את צרכיו. כמורגל
בחברתו, הוא מרוקן את שלפוחיתו
בפתח הכניסה לעירייה. מוזמנת
מישטרח. מופיע שוטר ומנהל איתו
שיחת־רעיס ומסתלק (השוטר) .כעבור
זמן מחליט מכובדנו להוסיף
לסביבתו את שאכל בבוקר. הוא
מקיא במקום שכיבתו. מוזמנת מי־שטרה.
מופיע שוטר ומנהל איתו
דו־שיח ומסתלק (השוטר).
אחרי שתבורי פנה בשעות הערב
למפקד המרחב, בא למקום
מפקד מישטרת פתח־תיקווה ושיב-
נע את חלא לעבור ולשבות במי-
דרכה שמול בניין העירייה.
ביום השישי אחרי הצהריים הוא
העתיק את מקום שביתתו לפתח
ביתו של תבורי. רק אחרי שתבורי
איים כי ייפנה למפכ״ל המיש־סרה,
הורחק השובת על-ידי מיש-
טרת פתח־תיקווה.
אך חלא לא הסתפק בכך.

אם קו מסויים אינו מוצא חן בעיניי,
בלי קשר לצניעות, פשוט
לא אעצב אותו.״

מעצבת

המשיך תכורי:
את כתובתי הפרטית ומיספר ה־טלפון
שלי פירסס ברבים, והוסיף
בקשה להטרידני בבית. הטלפון
מצלצל כל היום. כבר היו שלושה־ארבעה
איומים על חיי. מה שמחזיק
אותי, הוא הידיעה שבמדינת־ישראל
יש חוק, וכאן לא יורים
ולא זורקים רימונים. ולכן אני
שקט ואני עומד בחזית השמירה
על זכויותיו, האזרח.

סיומו של זזמיכתכ מרגש
כיותר. כותב תכורי :
יכול להיות שיום אחד הוא יתרגז,
ואולי גם חבריו, והוא יפגע
בי. אולי יירה בי. בוודאי יבואו
המונים להדליק נר בכיכר העיריה...
אס הוא יבוא לביתי, אגן על
מישפחתי בגופי. אולי אפילו אפנה
אליכם לעזור לי. בלית־ברירה, יתכן
שאחליט להפגיז ליד בית ה־מישטרה.
האס תירצו לשבת איתי

אך גם לחלא יש מה לומר. אחרי
פירסום מיכתבו של ראש העירייה,
הוא סיפר שלפני שש שנים היה
לו דוכן בשוק. אחרי שנאסר, בגין
עבירה קודמת, לקחו ממנו את הדוכן.
לדבריו, הוא לא יכול לעבוד
בשום עבודה אחרת, והוא החליט
שלא לוותר. הוא מריץ מיכתבים
לראשי-המדינה וממשיך לשבת מול
בניין העירייה, ומספר בלשון ציורית
על עברו השחור.

ך* איתם את המיני הזה, ואת
//י המחשוף ההוא 1לא תאמינו
מי עיצבה אותו! הדודה ההיא!״
ליחששו כמה צופות והצביעו לעברה
של חווה שלמן .״ממש לא
יאומן שהיא מסוגלת לעצב דגמים
שכאלה !״
חווה שלמן, אשה עדינת מראה
בת ,35 נשואה ואם לשלושה ילדים,
לבושה בצניעות. קשה לשייך
אותה לקולקציית ביגדי־ה־עור
המרהיבה שהיא עיצבה בסגנון
ספורטיבי, פונקציונלי, ועם כל
סממני האופנה האחרונים.
חווה מגדירה עצמה כמסורתית.
היא שומרת על כשרות, אינה נוסעת
בשבת, ילדיה מתחנכים ב־בית־ספר
דתי ומדי שבת ובחגים
היא מבקרת בבית־הכנסת .״אני
לא אוהבת להשתמש במילה דתית,
כי דתית זאת אחת שהולכת עם
פאה ולא לובשת מיכנסיים, ואני
לא כזאת,״ היא אומרת.
איך מתייחסת חווה למיקצועה י
״אץ שום קשר בין אמונה ובין
המיקצוע,״ משיבה חווה. אני מסוגלת
לעצב כל דבר. אין לי מעצורים.
ההבדל היחידי הוא, שאני
לא אלך בבגד חשוף. אני מעצבת
רק דברים שאני אוהבת, אבל אני
יכולה לאהוב דבר־מה ולא ללובשו.

המורה היתה

ח ווה גדלה בתל-אביב וסיימה
י י את האוניברסיטה העברית ב ספרות
אנגלית ותרבות צרפת. בילדותה,
בבית הוריה, היא נשמה
אופנה , :הורי עסקו בשמאטע
ביזנס, וזה עסק מישפחתי. גם
הדודים והדודות עסקו בכך.״ אבל
הוריה רצו שבתם תהיה מורה או
גננת. חווה נזכרת כי כאשר היתה
בת ,14 באה בוחנת פסיכוטכנית
לבית־הספר הדתי שבו למדה, וערכה
מיבדקים לכל התלמידות.
לשאלה באיזה מיקצוע תבחר עני

תה חווה: מעצבת אופנה. מורתה,
שהיתה אשת רב, היתד. בהלם.
״לפני 20 שנה, לחשוב על מיקצוע
כזה ולכתוב דבר שכזה, היה כמו
לכתוב שאני רוצה להיות נערת
טלפון.״
המורה קראה בדחיפות לאמה
של חווה, לייעוץ, ויחד החליטו
פשוט להתעלם מהעניין. את הסיפור
הזה סיפרה האם לחווה רק
כשסיימה את בית־הספר התיכון.

אפילו לא אהבתי עור ולא היה
לי בגד אחד מעור.״
התגובות על הקולקציה היו חיוביות
ומרנינות, המחמאות שפעו
וההזמנות גדלו .״היום אני יכולה
לומר בפה מלא שאני מרגישה שהצלחתי,
שאני שוחה בעור. פעם
ייצרו רק ז׳קטים ומעילים מעור,
והיום עושים הכל — חצאיות, מי-
ננסיים, שמלות ואפילו ביגדי־ים.
האפשרויות הן ממש בלתי־מוגב־

|— העור, היו לה רגשות וזעורבים .״עד אז לא אהבתי עור, ולא היה
לי אפילו בגד אחד מעור. היום אני אוהבת את זה.״ בתמונה מימין

למעלה: חווה שלמן חיווה נצר .״אין שום קשר בין אמונה ובין
המיקצוע,״ אומרת חווה .״אני מסוגלת לעצב כל דבר. אין לי מעצורים.״

רק אחרי שחווה סיימה את לימודיה
באוניברסיטה והתחתנה,
היא התחילה ללמוד אופנה, ועבדה
כמה שנים במיפעל לביגדי־ילדים.
לפני כשנה חל מיפנה בחייה. בהמלצתי.
של הדוגמנית לילי קפון
היא נפגשה עם מינה צאלים, בעלת
חברה לביגדי-עור.
״לילי עשתה את העבודה, וממש
דחפה את מינה שתיקח אותי. מינה
הימרה עלי, למרות שלא היה
לי שום מושג בעור. נכנסתי לסי-
פור עם רגשות מעורבים. לא
הייתי ממש שלמה עם עצמי. רציתי
לעשות כמה דגמים כדי שאוכל
לראות את התוצאות, אבל כבר
בדגם הראשון נדלקתי על העור.
לפני כן לא רק שלא עסקתי בעור,

לות, וזה מה שעושה את העבודה
למעניינת. היום מתייחסים לעור
כמו לבד, כשהפלוס הוא שבעיצוב
בעור אפשר להיות יותר נועזת,
משום שהמחיר גבוה יותר ומצפים
ממך למשהו מיוחד.
״חל בי שינוי אישי מאז התחלתי
לעצב, ובפרט אצל מינה. בעיקרון
אני מאוד מופנמת וביישנית,
אך במיקצוע הזה אי־אפשר להישאר
כזאת לנצח. מוכרחים להתפתח
עם המיקצוע, גם אם זה כולל
חשיפה אישית, ויתור על עקרונות,
ואפילו שינוי דפוסי התנהגות
מסויימים. לדוגמה אני לא אוהבת
מועדונים, אבל אם מתקיימת שם
תצוגה שלי, אני הולכת. אבל אני
לא אוהבת כשקוראים לי לבימה,

״לא תאמינו מי עיצבה
11ןץךמייןי
אותו,״ ליחששו כמה
* 1 **1 1 צופות והצביעו לעבר חווה, המעצבת המסורתית.

״אני מעצבת רק דברים שאני אוהבת,״ אומרת
חווה ,״אני יכולה לאהוב בגד, אפילו חושפני, אלא
שלא אלבש אותו.״ צילומים: דרורה זיכרוני

מציגים אותי ומוחאים לי כפיים.״
דני, בעלה, בעל־חנות לתכשיטים,
הולך איתה לאורך כל ד,דרך.
הוא מעודד וממריץ, מבין ועוזר
בטיפול בילדים ובסידור הבית,
״אנחנו מכירים מגיל 15 וחצי,״
מוסיפה חווה בחיוך מאושר.
חווה נוסעת פעמיים בשנה ל־חו״ל,
לתערוכות הפרט־אה־פורטה,

-כיפות במישפחה

מהמיקצוע, מנסה להסביר הבעל, דני, לאשתו, שאינה
אוהבת להצטלם. בתמונה: חווה עם שלושת ילדיה.

בתמונה משמאל: אחרי תצוגה מוצלחת
על עקרונותיה והסכימה להצטלם עם
ניות, ביניהן (כורעת) חברתה הטובה
מימין: זיווה נצר בחליפת־עור שעיצבה

ויתרה חווה
כמה דוגמלילי
קפון.
חווה שלמן.

אך משתדלת תמיד לקצר בשהותה.
״חו״ל מעורר קצת בעיות. בשבת
אני לא נוסעת, ואם יש תערוכה
בשבת אני הולכת ברגל או נאלצת
לוותר עליה. בעניין האוכל אני
פשוט לא אוכלת בשר בחוץ, רק
סלטים. לאחרים זה נשמע כמו
הקרבה מאוד גדולה. לגבי זה
אורנה גליזן
לא כך.״

ס ובן־השוות
נ לב נון, ינתח
11 וביט, שוחוו מן
ה כלא הצבאי
(משמאל) ומספר
11לחווי ות י ו
מ, את ו ׳ חתומות

..על נלא 6עולה ירח,
אם תעוב, תהיה אווה!״
* את תעמולה פוליטית,״ אמרה
* //הסוהרת יוספה, כשהיא אוחזת בידה
את הצינצנת שהיתר. לי באוהל. זו היתה
מנורה שראשה, גולח״ ועליה נכתב בטוש
שחור יש גבול ! בעברית ובאנגלית.
כאסיר פוליטי, אשר נדון למאסר על
סירוב לשרת בלבנון, ידעתי, כמובן, שתעמולה
כזו אסורה בכלא הצבאי, .זו לא
תעמולה,״ אמרתי ,״זו צינצנת.״ ״זו לא
צינצנת!״ ענתה ,״כתובה על זה סיסמה.״
״מה את מתכוננת לעשות אתה ז״
שאלתי.

״קודם נראה מה תכתוב עלי בעיתון,״
היא ענתה ,״אחר־כך אחליט היא התייחסה
לכתבה שהופיעה כבר על סרבן־גיום
שקדם לי, אמיר תדהר (העולם הזה .)2363

אני דן אותך
ל 21-ימי מחבוש
ך תייצכתי לשירות המילואים האחי
י רון בסוף חודש דצמבר. ידעתי שהפעם
לא אצא לשטח. כחבר בתנועת יש

ב אל א דו ת

גבול כבר הודעתי בעבר שלא אשרת
בלבנון. כשראיתי את צו־המילואים ועליו
הנוסח ״שמ״פ בצפון,״ תיארתי לעצמי
שהפעם זה יגמר בכלא. מעולם לא הייתי
בבית-סוהר. חששתי להיכנס לשם. מעולם
גם לא סירבתי פקודה בצה״ל. אבל המיל־חמה
הנפשעת והכיבוש המרושע הובילו
אותי הפעם להחלטה ש״יש גבול״.
כשהגעתי ליחידה, ביקשתי מקצץ־המי-
לואים שלא לשרת בלבנון מטעמי מצפון.
הקצין הסביר לי שיש בעיה עם מיספר
מתגייסים נמוך. היה עליו לספח חיילים

מכלא

שיר האוידון— מהדורת הסרבנים

במדינת הגמדיס

לא נחזור במור ארון
לד אתה אדון שרון
תוכניתן עוד נשבש
בואו ונשב בכלא שש.

במדינת הגמדים
רעש מהומה
הצבא לבוש מדים
יוצא למילחמה
ובראש הגדוד צוהל
הפושע אריאל
מגפיים הוא נועל
שאלות הוא לא שואל
לה״לה״לה״לה...

מילחמתי הקטנה
מילחמתי הקטנה כבר כימעט בת שנח
קיבלתי אותה מרפול במתנה
מילחמתי הקטנה היא נורא מטונה
קוראים לה טלום והיא כלל לא עונה
קוראים לה ליבי
ליבי ליבי ליבי
והיא טל ליב״י
ליב״י ליב״י ליב״י״.

שגייס קצינים
טניים קצינים וצבא גדול
עמדו בטאתילא וראו הכל
בא טופט חקר אותם וזה הכל
טניים קצינים לצבא גדול.

בהאחזות כלא שש
על המאהל כוכב זורח
על כלא 6עולה ירח
אם תסרב — תהיה אורח
דע — מפה כבר איט אינו בורח
איזו מין טלווח
ולא עושים טום דבר
איזו מין שלווה
ועוד טבוע עבר...

הימים חולפים
הימים חולפים טגח עוברת
הימים חולפים טנה עוברת
אבל המילחמה אבל המילחמה אבל המילחמה
עוד לא נגמרת״.

בעלי המיקצוע הצבאי שלי למישטרה
הצבאית במחנה־הריכוז אנצאר ולחיל־אס־פקה
ביחידה עורפית בלבנון. הוא הציע
שלא אשלח לאל-אנצאר אלא ליחידה
ה״עורפית״ :״כך לא תהיה במגע עם האנשים
שאני מבין שאינך רוצה להיות
במגע איתם, והבעיה המצפונית שלך
תיפתר.״
הוצבתי רישמית באותה יחידה ״עורפית״׳
שבסיס־האם שלה נמצא באיזור תל-
אביב. התייצבתי שם וסירבתי לצאת ללבנון.
קצינת־הקישור >,ס ח חביבה, אשה
מסורבלת ומרת־נפש, החליטה למצות עימי
את הדין. היא התקשרה לחלונות גבוהים
יותר, ואחרי כמה שעות המתנה הורתה לי
לכתוב מיכתב לשליש הראשי ובו בקשה
שלא לשרת בלבנון.
מפי אנשים הנמצאים בקשרי עבודה עם
חביבה הנ״ל, שמעתי בימים הבאים (שאותם
ביליתי בעבודות אפסנאות ותורנויות
שמירה) סיפורים אשר עירערו את אמוני
באמות המידה המוסריות שלה. ארבעה
ימים לאחר שגוייסתי נקראתי למישרדה,
והיא הודיעה לי כי השליש הראשי החליט
לשפוט אותי. היא אמרה שתשפוט אותי
בעצמה. ראיתי, אגב, את המיכתב מהשליש.
נאמר בו כי ״על החייל לשרת על
פי צרכי צה״ל.״ מישפט שניתן לפרשו
כפי שרוצים.
מישפטי נוהל באופן די מוזר: תוך כדי
שיחה בינינו היא אמרה :״מעכשיו זה
מישפט. האם אתה מוכן להישפט בפניי״
אמרתי שכן .״אבל אני לא מוכנה לשפוט
אותך,״ היא אמרה ,״ואני מעבירה אותך
למישפט אצל קצין־שיפוט בכיר.״
הסברתי לקצץ־השיפום הבכיר את מניעי
.,אמרתי שאני מתנגד למילחמה מראשיתה,
מילחמה אשר במהלכה בוצעו מעשים
אשר אינני מוכן להיות שותף להם.
הסברתי, שלדעתי גורמת מילחמה מיותרת
זו נזקים חמורים לסיכויי השלום, לקשרים
הבינלאומיים, לדמוקרטיה, לחברה ולכלכלה
של מדינת ישראל.
אין זו מילחמה על קיומנו, אמרתי, ולפי
דעתי, בשעה זו חייב כל פטריוט ישראלי
אמיתי להתנגד למילחמה בכל דרך אפשרית.
עכשיו אתה שופט אותי, ציינתי, אבל
יבוא יום וההיסטוריה תשפוט את שנינו...

.אני ח אותך ל־ 21 ימי מחבוש בפועל*,
הוא אפר.
.אני מודה לך מאוד *,אמרתי, ובירכיי
למען הסדר הטוב
ד חבלתי מצה ׳ 7רכב צמוד פלוס
׳ \ נהג, ויצאנו בדרך אל הכלא. הנהג,
חייל מבסיס האספקה, היה נוכח בזמן
המישפט. כשיצאנו משם הוא אמר לי:
.ואללה, שיחקת להם אותה כנאום כמו
מהכנסת*.
על שערי הכלא מתנוססת באותיות של
קידוש לבנה הסיסמה אשר לאורה חונכו
דורות של לוחמים. :המישטרה הצבאית
— למען הסדר הטוב *.בשהותי בכלא
תגיעה לאוזניי עדות מהימנה הנוגעת
לאחד השבויים הסורים המוחזקים בידי
צה*ל. שבוי זה, כמו מאות השבויים האחרים,
מוחזק תחת פיקוחם הנאמן של אנשי
המישטרה הצבאית. הם. לימדו* אותו
לדקלם בעברית את הסיתגם רב ההשראה :
.המישסרה הצבאית — למען הסדר הטוב...״

פתיחה
ביקשה מהאסירים לענות על השאלה.
:מהו המיתום של תל־חי *.שקט
מתוח (יש ביטוי כזה בצה״ל) .הצבעתי
ואמרתי שהמיתוס. טוב למות בעד ארצנו*
הוא מיתוס פאשיסטי ושילטון המפיץ מיתוסים
מהסוג הזה הוא שילטון בעל מוטיבציה
פאשיסטית. השקט נעשה מתוח עוד
יותר. היא שאלד, מדוע אני חושב כך.
אמרתי שעל פי תפיסתי הדמוקרטית,
מדינה היא מיסגרת שתפקידה להעניק

הזו אומרת ״טוב שהאחרים ימותו תוך
10 דקות פוזרה ״אסיפת הבחירות״ והקצינה
הפנתה לעברי אצבע מאשימה: פד
צצת לי את השיחה!
יומיים מאוחר יותר התקיימה הרצאה
של רב הכלא. אמרתי להם שזו כפייה
דתית ושאני מסרב להשתתף בהרצאה.
למחרת אמרה לי יוספה, סוהרת שמנמנה
ואימתנית, כי הרצאות אלה הן חובה
ושללכת אליהן זו פקודה. .אם זה לא

כשהגעתי ערך לי סרבן המצפון ג׳ ד
— ירושלמי גבה קומה ועליז — קבלת-
פנים: סנדוויצ׳ים עם ריבה וסרדינים. הייתי
רעב עד כדי כך שהצלחתי לאכול אותם.
אנשי המילואים בכלא גרים באוהל.
החבר׳ה שמגיעים לשם מהווים ייצוג נאות
של שכבות האוכלוסיה: בני עיר ובני
קיבוץ, מושבניקים, אנשי עיירות־פיתוח
ובני שכונות.
רוב החבר׳ה יושבים על נפקדויות. תוך

קורט וונגוט
באפסנאות
ך * וכן א דיו, שלאורכו יושבים פקידי
1הכלא. עליך להוציא כל מה שיש לך
בכיסים. כסף, סיגריות. לבנות* (בעלות
פילטר) 3 ,אסימונים, שמפו, פותחן קופסאות,
וכד — מזכיר קצת את סצינת הפתיחה
של האחים בלוז. אחר-כך מגיעים
לאפסנאות ומקבלים קיטבג 4 ,שמיכות2 ,
מסטינג 2 ,כסות 2 ,כוסות 1 ,מעיל1 ,
סוודר. על הקיר תלויה רשימת החפצים
האמורים להימצא בקיטבג. מתחת לרשימה
הוסיף מישהו בכתב-יד 1. :קלדון*...
באפסנאות, מקום העבודה הקבוע שלי
בשלושת השבועות הקרובים, רשומים על
הקירות סיתגפים וסיסמות. לפשל . :מוטב
לאבד חיים בן רגע מאשר לחתום קבע*.
.טוב להיות עשיר ובריא מאשר עני
וחולה,״ ולצד כל אלה, מתוך אנזא לילה
של קורם ווגגוט ג׳וניור. :אנו פד. שאנו
מעמידים פנים שהננו. על כן עלינו להיות

כלא 6
קבלת פניס עס ריבה וסרדיניס
זמן קצר מתפתחת סולידריות מלאה בץ
כל האסירים. המון ויכוחים פוליטיים. מהרגע
הראשון אתה נדרש להסביר את העמדה
שלך. באוהל שלי שרו כל לילד.
לפני השינה את שיר האווירון ושירי-
מחאה אחרים.
אוהל הסרבנים
^ דאי לציין שעמדות אסירי־לבנון זכו
* להערכה דווקא בין החיילים שהשתתפו
במילחמה. אתה שומע גם סיפורים מסמרי-
שיער.

שכיט (מימין) כהפגנה נגד הרמטכ׳׳ל כמישסט הטירמור
שיר האווירון כל לילה לפני השינה
זהירים בדבר שבו אנו מעמידים פנים.״
על החתום: דויד דויד.
עובדים לפי הספר
ך• אחד הימים כינסה קצינת התרבות
את האסירים כדי להעביר הרצאה
תחת הכותרת . :גבורה יהודית.״ היא דיברה
על טרומפלדור ואחרי כמה מילות

שירותים לאזרח ואילו על פי התפיסה
הפאשיסטית, תפקידו של האזרח לשרת
את המדינה, ויעודו העליון — למות למענה.
איש
יש גבול, סגן זאב גביש, הצביע
וקיבל את רשות הדיבור. .זה בעצם מה
שהממשלה הנוכחית עושה,״ אמר זאב.
״טוב למות בעד ארצנו!״ הצבעתי ואמרתי
כי בכך אץ הממשלה נאמנה למיתוס של
טרומפלדור, מכיוץ שהוא אמר לעצמו
״טוב למות בעד ארצנו״ ואילו הממשלה

מוצא חן בעיניך — אתה יכול להגיש
קובלנה.״ רמזתי על כך שיש שיטות יעילות
יותר מהגשת קובלנה צבאית .״כן,
אני מכירה אתכם״ ,היא אמרה .״קראתי
מה שאמיר תדהר כתב בהעולם תזה (הסוהרת
עם המגפיים — זה עליה).
״אני מתארת לעצמי שאמיר עוד יחזור
הנה,״ היא אמרה .״אבל אני לא אתנקם
בו. אנחנו נתייחס אליו כמו אל כל אחד
אחר כי אנחנו עובדים לפי הספר ואנחנו
גאים בכך...״

כמעט כל החבר׳ה שישבו בכלא, נפשם
נקעה מהמילחמה המטורפת הזו. חבר׳ד.
טובים. באחד האוהלים השכנים גרו אנשי
צבא־הקבע. היו שם שגי רס״רים ממיש-
מר־הגבול, שנעצרו על חשד לעבירות
מהתקופה של תחילת המילחמה. בגלל
עיכובים שונים ומשונים בהכנת מישפ־טם,
הם ישבו בכלא קרוב לחצי שנה ללא
מיישם*
באוהל הקרוב לנו התגוררו האסירים הקצינים.
כשבאתי לשם, קראו לאוהל הזה
״אוהל הנרקומנים,״ כי חלק מיושביו נשפטו
על עבירות סמים. כמה פעמים ביום
עומדים כולם למיסדר ליד האוהלים. מול
כל אוהל יש כתובת אבנים מסויידת לבן,
המעידה על יושביו. מול האוהל שלי היה
כתוב: מילואים. מול אוהל הקצינים :
קצינים.
בשבוע השני למאמרי שהו באוהל הק צינים
רק קצין המישטרה הצבאית זאב
גביש, וסמיר חטוקאי, צ׳רקסי שנידון לשנה
על סירובו להשתתף במילחמה. שניהם
אנשי יש גבול.
מישהו שינה את כתובת האבנים
מקצינים לסרבנים. מעניין שאף אחד לא
שם לב לכך שהכתובת אינה תיקנית.
על פי הידוע לי — עד כשבועיים אחרי
(המשך בעמוד )64

אליל־זמר 11ס ח קושינסקי
לקז־הגמר
המתוסכל

קו־אדום על ל בנ 1ן

תהילה

• ידי׳ קושינסקי — מכונת־מישחק1
עברית: עתליה הרכבי, הוצאת מם
עובד; 295 עמודים (כריכה רכה).

סופר קושינסקי
מילחמת פרים: אשה גבר
בראשית חיפושיו הוא מתאהב במעבידתו
המטורפת, בעלת הסטיות־המיניות
שכל־כך אופיניות לספריו של קושינסקי,
ועד מהרה הוא נצמד לדונה, פסנתרנית
כושית, דזוכה בתחרות לנגינת שופן
בווארשה, ומותש אחרי תגליתו על זהותו
של גודאר, שאינו אלא בנו של מפיק
התקליטים, שבעבר הרחוק הפיק את תק־ליטיו
של דופסטרוי.
מכונת־מישחק הוא עוד אחד ממסעותיו
של קושינסקי אל חלום האלימות האמריקאי,
שבדומה לכל מהגר הוא שואף
להתעלות בתיאורו גם על האמריקאים ש-
בסופרי אמריקה. קושינסקי יוצר במכונת־מישוזק,
בדומה לשאר ספריו, השוואה
בסדר־גודל של מילחמת-פרים לעימות

ה חווי ה הי עו ר א לי ת
הגועל-נפש התרבותי של ממשלת־ישר־אל
הגיע באחרונה להישג חדש, עוד
הישג ברשימת ההישגים של רידוד התרבות
הישראלית אל מי-ו־,אפסיים של הפופוליזם
השילטוני של מנחם בגץ ובוחריו.
את מקומם של פרופסורים, שזכו
בעבר הרחוק בפרס ישראל עבור הישגים
יוצאי־דופן, המיר שר־החינוך־והתרבות
זבולון חמר, בפיזמונאים. ההודעה על
הענקת הפרס לתמלילנים נעמי שמר
וחיים חפר, בשותפות עם המלחין משה
וידנסקי — ניתנה באחרונה.
בעוד שלגבי משה וילנסקי, שהוא מלחין
מחונן, בעל איכויות מוסיקאליות רבות
שהעניקו תרומה משמעותית ביותר לתרבות
המוסיקה בישראל, יש הצדקת־מה
בזכייתו בפרס ישראל, הרי שזכייתם של
שמר וחפר בפרס זה מעידה על אותו
פופוליזם של ממשלת־ישראל של ראשית
שנות ה־.80
נעמי שמר, שהפכה השנה לביגמיסטית
של כלת־פרסים על ״שירתה״ (כפי ש־וועדות־השופטים
סכנות את תמליליה)
כאשר זכתה לפני כחודשיים בפרס דבו־טינסקי
ועכשיו בפרס ישראל, זכתה בשני
פרסים אלה לא בשל תרומתה כתמלילנית,
אלא בשל עמדותיה הפוליטיות הניציות-
קיצוניות, עמדות שהפכו אותה לאחת מן
הבודדות שבין ״אנשי הרוח״ התומכים
בממשלת־ישראל הנוכחית (בחברותא עימה

52 1

המיקטרת ה מ עופפ תודבשה

מץ ושירה ב כ פי פ ה אחת

ח רגו ס
בשנים האחרונות הפכו ספריו של זו־סופר
האפריקאי ממוצא פולני יז׳י לוי
שינסקי, למקובלים במדף־הספרים המתורגמים
לעברית. אחרי הציפור הצבועה,
להיות שם, צעדים ופגישה עיוורת הגיע
תורו של ממנת־מישחק* ,שחברו בו כל
המאפיינים של סיפרי קושינסקי.
גיבור מכונת־מישחק הוא גודאר, כוכב
רוק, אליל־זמר הבוחר להתבודד מעיני
מעריציו. באולפניו הפרטיים, בחווה, במידבר
דרום־קליפורניה הוא מקליט את
שיריו. גודאר אוגר את רווחיו בשווייץ,
ושומר על דמות אפופת מיסתורין. עלילת
הרומן מתמקדת במזימתם של תלמידת
בית־ספר למוסיקה ג׳וליארר, אנדריאה,
ומלחין נשכח בשם פטריק דומוסטרוי,
לאתר את גודאר ולחשוף את זהותו.
במכונת־מישחק ממשיך קושינסקי במסע
בדיקת האכזריות האנושית.
במכונת־ מישחק הוא מביא בכמה רבדים
את סיפור הקאריירה־לשעבר של דומסט־רוי
כמלחין, המתפרנס כעת מעבודות
מזדמנות כמלווה בפסנתר בבארים של
ברונקס. דומסטרוי, במסע חיפושיו אחרי
גודאר. עובר דרך דיסקוטקים, אולפני
הקלטה, פסנתרניות בית־הספר ג׳וליארד
המחפשות תהילה, עד שהוא פגיע לפית-
רון התעלומה.

חפר +שמר. מגיעים

הנצחי שבין גבר ואשה, והוא אף כותב :
״באשר חפר תשוש, לכסוף, וראשו שחוח,
רק אז מניף הטטאדור — כאשח דחוייח
המבקשת לנקום בארוכה ההוגד — את
החרב ונועץ אותה כנקודה הפגיעה כיותר
כעולם — לב הגכר.״
אין ספק כי דמותו של גודאר במכונת־מישחק
היא בבחינת הצגת שני חצאים
סותרים של אישיותו של קושינסקי עצמו.
הוא מעמת שני חצאים אלה, את הישות
הצעירה ושוקקת־החיים, מול הישות המזדקנת,
חסרת־ר,ביטחון והנפחדת.
הנפשות הפועלות במכונת־מישחק אפו*
פות־מין, בדומה לשאר הנפשות המופיעות
בספריו, כאנדריאה, ש״ארונה היה תיכת•
תענוגות מובהקת של כלים סכסואלים
וכיסכטואלים, כפי שראה דומסטרוי כמידה
של פליאה...״
מכונת־מישחק הוא גם בבחינת רומן-
בלשי, המוליך את הקורא אל ניבכי מו־סיקת־הפום
של אמריקה, לנוכח שקיעת
המוסיקה הקלאסית, בתיאורים מוסיקליים
רבי־בקיאות. זהו מסע אל תוך הנפש של
ארצות־הברית, של בן־המהגרים מפולין,
שכבש ארץ זו. מכונת־מישחק הוא ספר
מומלץ לקריאה. גם תרגומה הרהוט של
?{תליה הרככי, שם לא מוכר עדיין,
הופך ספר זה קריא יותר משאר תרגומיו
של קושינסקי לעברית.

תי עו ד

בדם ואש
סידרת הסיפרונים קו אדום בעריכת
גיורא רוזן ובהוצאת הקיבוץ המאוחד,

הלית מכר שוב
הפכה במהלך השנה לסידרה פוליטית
ממדרגה ראשונה. בסידרה זו ראה אור
החודש הקובץ מילחמת־לבנון בין מחאה
להסכמה *.
בקובץ משתתפים בין השאר יצחק
בן־אהרון ל כגון כדם ואש יצחק
רכין (״אשליות מדיניות ומחירן מתי
שטיינברג (״מגמות ותמורות באש״ף) ;
אלוף הראבך (,,מדינה יהודית שעיקרה
הכוח דן הורוביץ (״המילחטה כה
נשכר הקונסנזוס הלאומי״) ואברהם
בורג (״אנו מאשימים״).
המאמרים מעניקים מימד עומק למרכיביה
השונים של מילחמת-לבנון, כמו
הפרק הרמטכ-ל שקם על יוצרו מאת
אמיר אורן, או מגמות ותמורות באש״ף
מאת מתי שטיינברג. גם רשימתו של
אלוף הראבן מדינה יהודית שעיקרה
הכוח 7מפענח כמה מהמיתוסים של
מלחמה זו, ביניהם מיתוס הטירור (״1980
— התגים מפעולות טרור כארץ.10 :
התגים כתאונות־דרכים — 1981 434 :
הרוגים כפעולות טרור כארץ .8 :ה ת נים
בתאונות-דרכים: כ־— 1982 .400
הרוגי צה״ל כמילחטה כלבנון 450
מיתוס שלום הגליל; מיתוס מיצבורי הנשק
העצומים. גם הפרקים על מרכזיות
הכוח בזהותה של ישראל והפליסטינים ;
עם חלש שתדמיתו מיפלצתית מרתקים
למדי.
דן הורוביץ, ברשימתו המילחמה בה
נשבר הקונסנזוס הלאומי, פוליו את
הקורא אל: הקונסנזוס וסף האמינות.״
אחרון המאמרים, מאמרו של אברהם
בורג אנו מאשימים, מביא מעולמו של
אחד מראשי המוחים בארץ מאז הטילה־
• מילחמת לבנה — קובץ! סידרת
קו אדום; הוצאת הקיבוץ המאוחד; 177
עמודים (כריכה רכה).

נוס שואדי ומיצעד־הביזמונים המאוזן

מצוי ברשימה זו בעלה, עו״ד מרדכי
הורוביץ מחבר קירקס הפרעושים).
מאחר שאמרכלי ם ישרד־החינוך־והתר־

תמלילנית שמר
ביגמיסטית של פרסים
בות מודעים לרגישות הציבורית בנושאי
תרבות, ובעיקר בשאלת כיבודים תרבותיים
כמו פרם ישראל, הם החליטו להע
ניק
את הפרם במקביל לתמלילן חיים
חפר, על-מנת לשמור על ד,״איזון העדין״
בין ימין־ושמאל, במהלך מיצעד הפיזמונים
של טקס הענקת פרס ישראל, ביום העצמאות
הקרוב.
קרדום לחפור בו. לא פחות׳ בזוי
מנעמי שמר, ומחלקה ברידוד התרבות
הישראלית הוא חיים חפר, שהפך את
הפינג׳אן, הפלמ״ח, הנוסטאלגיה, גיבורי
תש״ח, הפלמ״חניק מחפש (ומצא) את
המחר, עט־להשכיר של יגאל אלון
המנוח, פיזמונאות פוליטית להשכיר —
לתרבות ישראלית.
כל שנותר לכותב שורות אלה לעשות,
הוא לצטט מתוך המקאמה של חפר מיוני
,1967 על מילחמת ששת הימים :״חזק,
מהר, ובאופן אלגאנטי :״אלגאנטי זה
חיל-האוויר * שמטוסיו הנקיים, המם-
ריקים והמצוחצחים +מסתירים בכנפיהם
רקיטות ותותחים +והם בדייקנות על
האוייב נחים * וחותכים בו כמו כסכין
מנתחים * שככוקר אחד של אייר,
טרם אור * הם יצאו את כוחות
האוייב לשבור * וכדרף אצילים, כלי
שום שיח ושיג +כל טייס כחר לו
מופולוב, או סוחוי או מיג * או סתם
איזה טנק או תותח כיי ר * וכל פגיעה
היא כול ולא פגיעה בעת־ +והם תקדים
כלט אווירי מזהיר * כשמי דמשק ורכת־עמון
וקהיר * ובאמצע המילחמה הקשה

תמלילן חפר
פיזמונאי להשכיר
+הס עוד אומרים, תוחל׳, ,סליחה׳ ו-

אכן, גם זה מוסר אלוהים, כמאמר המשורר,
וראוי התמלילן חיים חפר לעמוד
כבן־זוגד, של נעמי שפר, בטקס מיצעד
הפיזמונים המאוזן של פרס ישראל תשמ״ג.

י.מיממידד?.*.רי*

מה, ובנו של שר־הפנים ( ״אד האמנם
.אנו הכנסנו את הוויכוח הפוליטי לצה׳׳ל?
*ומי אם לא הרמטכ״ל הצהיר כאוזני חייליו
שמילחמת־לכנוו היא הטילחמה על
ארץ־ישראל וזו נם הטילחפה על יהודה
,ושומרון? ומדוע ייאסר עלי לטעוך כט־
״הופר: כי המערכה על הגדה המערכית
בעשור האחרון היא שהובילה למילחמת
לכנון? ואם שר־הכיטחון משמש במהלך
המילחמה כמפקד צבאי, כלום ייאסר עלי
לבקר את פעולותיו — כחייל וכאזרח
גם יחד, לכל יערם את התחומים שכין
צבא ומדינה...״
מילחמת־לבנון בין מחאה להסכמה הוא
סיפרון ראשון על מילחמת־הלבנוו, והוא
יוצר את הרושם, שבדומה למילחמות
י־יקודמות, לא תביא סילחמה זו אלבומי
ניצחון, אלא ספרים מעמיקים וגלויים כמו
זה, ספרים שיביאו את הקוראים להבחין
בדרך הנלוזה של בדס ואש יהודה קמה,
בדם ואש יהודה תיפול, דרך שאליה
מוליכה הממשלה הנוכחית.
מגדופיליה בשירו איזה סקסאפיל יש למשוררים
זקנים כותב המשורר דויד אכי ח בין
השאר :״הכרח הנקמה המשכרת על
שנות התענוג הנמהרות והנכאבות/ ,
שהחישו, לסי דרכן, את קיצן האחר
״ -והכנאלי.״ איני יודע למי כיוון אבידן
את שורות שירו, שראה אור בראשית
שנות ה־ .60 שורות אלה עלו בראשי
למיקרא סיפרו האחרון (בינתיים) של
הסופר הוותיק אהרון מגד הגמל המעופף
ודבשת הזהב* ,שראה אור באחרונה.
מגד
לא הצליח בסיפרו זה, המתאר,
לדיברי עטיפת הספר ,״יחסי שכנות כין
סופר למבקר, כין ספרות לביקורת, כון
מציאות לספרות הספר נועד ליצור
״שערוריה תרבותית״ ומיתקפה של מגד,
אשר מזה קרוב לשני עשורי שנים אין
ביקורת הספרות הרצינית בישראל מחשי בה
את ספריו, ואף הגדיל עשות, המבקר
פרום׳ דן מירון /שכינה את סיפרי מגד
ודומיו, סיפרות של תכנים בתחנות!*
רכבת.״ רומן זה הופך כבר בעשרת עמודיו
הראשונים למיקטרת מעופפת של
סופר שאין לו מד. ועל מה לכתוב,
ופורקן לדבשת תיסכוליו ומפלותיו.
הגמל המעופף ודבשת הזהב, אינו ראוי
כלל להשחתת מי-לות הביקורת, והוא נקרא
כמעשה המת על החי, אם ליטול
כותרת מאחד מספריו הישנים של מגד
החי על המת. זהו רומן בלתי־אמין, עם
לשון סצטעצעת ומתחכמת בחשבונאות
מילולית בעלת סף נסוך, עם דמויות
הידועות למחבר הוותיק בלבד. גיבורו
הסופר מגיע ארצה במקום אחד ״כחוסר־כל״
(עמוד ,)41 ואילו בעמוד 83 הוא
מזכיר את מעט הספרים שאביו הביא
מרומניה. בעמוד 70 הוא מתאר את חדת
ל ע בו ד תו של שכנו המבקר, ובו 14 סוגי
׳מגזינים שונים לביקורת ספרות, בהתאם
לסדר שבו הם מופיעים על מדפי כתבי־העת
בחדר־הקריאה של הסיסריה הלאומית
בירושלים.
פן נוסף ל״אמינות״ היצירתית של מגד
מצוי בעמוד ,99 שבו הוא כותב בספר,
שראה־אור בשנת ,1983 על ״זיפות הגג
לקראת החורף, כהוצאה של 3000ל״י,
האמורה ליפול שווה כשווה על שכם כל
חתיתם אין ספק שמבקרים רבים היו
מזמינים את אהרון מגד, לקראת חורף
זה, ובסכום גבוה מזה, מציעים לו לזפת
את גגותיהם.
התרומה האחת והיחידה של הגמל
המעופף ודבשה הזהב של מגד לקוראי
הספרות הישראלית היא בכך, שמחבר
ותיק זה סובל ממחלה כלשהי, שהיא משהו
בין ״מגדופיליוד׳ כלפי המבקרים, שבסך
הכל מבקרים ברחמים את ספריו, ובין
״מגדופוביה״ ביחסו השטוח לעצמו. מגד,
שהתכוון לכתוב ״רומן סאטירי״ על סופר
ומבקר, חיבר במקום זה ספר טראגי על
• אהרון מגד — הגמר המעופף ודב־שת
הזהב! הוצאת עם עובד; 276 עמודים
(בדילה רכה).

^ ^ 863ו 6ף 1ייי > י> 1!3

סופר, שכמאמר דויד אכידן, הגיע לקצה
אחר ובנאלי.

מ׳ מ רי ב ה
ליברלית ׳

המאהב החמקמק
ספר חביב שראה אור באחרונה הוא
המאהב החמקמק מאת דניאל גולד־

סטיין +קטרין לרנד +שירלי
צוקרמן +הילארי גולדסטיין*,
שכותרת המישנה שלו היא ושאר
תפקידים שאנו מגלמים כאהבה, כמין
וכחיי הנישואין.״
ספר זה בוחן אב־טיפוסים שונים במערכת
המינים: את התמימונת והחרדה,
המתחשבת, המפרנס, המצליח, האשה השבירה,
המטיב, הקורבן, הזרוק, הקשוחה״
שבירה ואחרים. זה ספר שנועד לעסוק
במין, והפך לספר העוסק בחיים שבינו
לבינה, חיים המלווים בגירסה זו בקטעי
שירה, שהינם בבחינת כימעט-אנתולוגיה
לשירה אמריקאית ואנגלית.
המאהב החמקמק הוא בעצם ״ספר מיך
המיועד לשכבות גבוהות יותר של החברה,
ספר שיש בכוחו לרכך לא מעט
חיכוכים בין בני זוג משכבות אלה.

עורכת ישורון
שיר מביירות הנצורה
תרגומה של נטליה ויזלטיר קולח
ולעיתים אף מרתק עד כדי כך, שהרשימה
על ספר זה, פרי עטה של האם, ורדה
רזיאל (ויזלטיר) בידיעות אחרונות (17
בינואר) מעט צבועה ויותר ממיותרת.
המאהב החמקמק מומלץ, כימעט לכל.

שירה

חדרים 3
הלירג י שו רון עשתה זאת שוב. אחרי
שתי חוברות מעולות של כתב־העת שלה
לשירה, חדרים, היא פירסמה חוברת
שלישית, מעולה לא פחות, ואולי המעולה
שבנוף כתבי־העת בישראל.
חדרים **3נפתחת ברחיפה בגובה נמוך
מאת דלוה רכיקוכיץ (״אני אוספת
שמלתי ומרחפת /סמור מאוד אל הקרקע״•״)
.בעקבותיה בא אחד משיריו
של משורר צעיר בשם רמי דיצני
משירי מדור נכות רוח, ביניהם השיר
אוד מוצל מאש נ״ט, שהוא תרומת מיל־חמת־הלבנון
לשירה הישראלית. שיר זה
נכתב בידי דיצני במחלקת פלסטיקה,
בי״ח רמב״ם• בחוברת גם שירי־מחאה
של יצחק לאור (״את השבועיים הראשונים
של המילחמה אסור לשכוח ולא
• גולדסטיין +לרנר +צוקרמן +
גולדסטיין — המאהב החמקמק! עברית:
נטליה ויזלטיר; ספרי ארד; 184 עמודים
(כריכה רכה).
** חדרים — 3עורכת הלית ישורון;
הוצאת גלריה גורדון תל־אביב; 109
עמודים (כריכה רכה +צילומים).

א טינגר

גירעון פת יוצר ״תרבות
האתיקה

שהפכה

של חנה קורן

לשרשרת

של זלדה

לפני שנים רבות היתד, תנועה פוליטית ושמה בישראל ציונים כלליים.
תנועה זו חרטה על דיגלה כי יש לקיים פרימאט (בכורה) של הציונות על-פני כל
אינטרס מעמדי או סרטי. תנועה זו תבעה עידוד היוזמה הפרטית ושקידה על זכויות
המעמד הבינוני. עם השנים התנוונה תנועה זו, וגם שמה החדש (והמטעה) המיפלגה
הליבראלית הפך לעלה־תאנה ליבראלי לכיסוי ערוות השותף המאוד לא ליבראלי,
תנועת החרות. אחד מנציגי המיפלגה הליבראלית בממשלה הוא שר־התעשיה־והמיסחר
גי ר עון פ ת, שפירסם לפני כשבועיים הצעת חוק, שיקבע: פקיד או פקידים, שאותם
ימנה שר־המיסחר־והתעשיה יהיו רשאים לחייב כל בית-קולנוע בארץ להציג במשך
ארבעה שבועות ברציפות סרט ישראלי, שעליו יחליטו הפקידים. במקביל יהיו אותם
פקידים רשאים לחייב בעלי בתי-קולנוע להציג סרטים תיעודיים וסירטי־תעמולה.
אכן, תרבות ליבראלית מאוד, עומד להעניק גידעון פת לצופי הקולנוע הישראליים.

שר־ליכרל פת

משוררת־־דתית זלדה

לחייב ללכת לקולנוע

כמו אמו של ביאליק

אחרי חוק ליברלי שכזה צפוי גם חוק שיחייב את תושבי ישראל לבקר בבתי-הקולנוע
שיקרינו סרטים אלה.
הגב׳ חנה קורן, המשתתפת בתוכנית־הרדיו תרגיל בחמש אצבעות
המשודרת בגלי צה״ל, תוכנית העוסקת בגרפולוגיה, ניחנה באתיקה ״מרשימה״
למדי. בכתבה של הכתב ירח מל, בהארץ ( 20 בפברואר) ,תחת הכותרת תכונות
שאינן ראויות לשידור, מספר ירח טל, לרגל צאת סיפרה של קורן, על הגרפולוגיה:
״בראיון לקראת צאת סיפרה, סיפרה חנה קורן פכים קטנים מתוכנית הרדיו שלה,
שבה מוגשים לה כתכי־יד אנונימיים של אישים ידועים. רק פעם אחת, אמרה,
נפסל זיהוי שלה לשידור. היה זה בתכ-ידו של צ׳רלי כוטון, שחשף תכונות שלא
היו ראויות כשום אופן לשידור מעל גלי האתר יש בפירסומת של קורן לסיפרה,
משום טעם ציבורי רע, של ניצול נכונות של ח״ב ביטון למסור את כתב־ידו
לפיענוחה. מאחר שברור שמסקנתה של קורן היתד, מן־הסתם מקורית לא פחות מדבריה
של ראש־ר,ממשלה לשעבר, גולדה מאיר, שאמרה לח״כ ביטון ולחבריו הפנתרים :
״אתם ילדים רעים״ — הרי שבדומה למדעי־אליל דומים, אין עיסוקה של קורן מגיע
לשורשי־הדברים. אין ספק, ש״אלימות מילולית״ זו של קורן כלפי ביטון, אלימה
לא־פחות מהטלת־רימון לחבורת מפגינים, ואור החוכמה אינו נוגה מדבריה.
:שני שירים שראו אור במוסף הספרות של הארץ ( 18 בפברואר) ,מעידים
על תיסמונת חדשה בשדה השירה הישראלית. השיר הראשון הוא שירה של המשוררת
החרדית ממאד,־שערים זלדה (עליה אמר מי שאמר :״כף היתה כותכת שירה אמו
של כיאליק, לו היתה כותכת שירה״ ).מתחת לש־רה של זלדה מובא שיר תחת
הכותרת בשולי הר־הצופים, שהוא בבחינה של תעתיק שירי לכמה משיריה של זלדה,
מעשר,־ידיה של אסתר אטינגר (״ואנחנו בכף ידו הגדולה של אלוהים /משחקים
כאצבעו משורר נודע שקרא שני שירים אלה התקשר אלי, ואמר :״תראה,
תראה, אטינגר הסבה לשרשרת של זלדה״ (כינוי לזחל צה״לי).
11 שיא אחר של השירה הישראלית הוא שירו של המשורר גבריאל פרייל,
היושב בארצות־הברית: ניו ייר , 1983 :שבו מגלה המשורר הגולה :״מתקרבת שנת
אורוול /עם סופת נכואותיה /בסופתי שלי עכשיו /אפשר בימעט לנגוע.״ שיר
זה, שראה אור בידיעות אחרונות ( 25 בפברואר) ,עורר חיוך של סלחנות על לא
מעט שפתי משוררים. אגב, באותו מוסף לספרות ראה אור, תחת הכותרת כיצד
״מקטרים״ ,מאמר שעליו חתומה גברת בשם תמר כתריאל.
על־מנת להתנצח״) .השיר

גלוית לחייל

ישראלי מאת מחמוד דרוויש ומועין
בסיסו נכתב בביירות הנצורה, וסיומו

הוא :

״האם אתה חי ככיטחון?״

מחזור שירים חדש של המשורר נתן

זך (״כחול הוא היום שלנו /כחול אם
גם לא ידענו מחזיר מטעמם של שירי
זך הישנים, המזכירים, שפעם היתה מעט
רומנטיקה כאן בארץ. נושא זה נמשך
במיכתבי השומר מנדל פורטוגלי לאשתו
טובה, שלוקטו בידי אביבה
אופז. מתוך חיי מריה של ריינר, מריה
רילקה בתרגומו של משה זינגר־הנעמי,
מזכירים פיסת תרגום שירה
החסרה בנוף כתבי־&עת האחרים. גם
מחזור שיריו של מאיר ויזלטיר מאופיין
בבגרות של שיריו בשנים האחרונות

(״האודם העז הזה הנקווה כשטיח שלי /
אינו תולע צידוני, אף לא שקיעה מעל
לים / ,הוא יסוד האודם שכאדם, דם
בחורים ממושמעים שהצפינו עד ביירות
.גם הקטע המתורגם פרי עטו
של דנים סילק טריפון, המתורגם בידי
עזה צבי, הוא בעל קסם יוצא-דופן.
שירה של אסתר אטינגר, האמן לי,
פוגם במעט בגלל חוסר אמינותו השירית
בשאר איכויות השירה של הקובץ
(״הליו וככה, הליו וככה״).
מחזור שירים של המשורר הוותיק
אבות ישורון (השמשת נילקחה מרחוב
ברדיצ׳בסקי בצירוף ראיון איתו תחת
הכותרת אני הולך אל הכל חותם את
חוברת חדרים 3ומעורר ציפיה בקורא
לחוברת חדרים .4מומלץ ביותר לקריאה.

עוד בחייו הפך שמו של מרדכי שולמן למטבע־ל שון
ף } ע טי ם יד!אנשים שזכו כי ש&ס
ו יהפוך למושג. מעטים עוד יותר זכו
לכך בחייהם. מרדכי (״מוטק׳ה״) שולטן
היה אחד מהם. צירוף המילים. שולטן
ישלם״ הפך מטבע לשון בעברית. פירושו :
אין בכוונתי לשלם כלל.
איד זכה שולמן בכבוד הזהו

לדאוג!׳,

ך בריון מגבעתיים התפרסם כמארח־י
י למופת. הוא היה נכנס לבית־קפה או
למיסעדה, מארח ליד השולחן חברים או
מכרים ותיקים, מזמין את כולם לשתיה
ולארוחות־דשנות. מכיסו היה מוציא סי גריות
וסיגרים תוצרת־חוץ וחפיסות־שו־קולד
שווייצי ומכבד את הנוכחים. הוא
נהג להיכנס למקום לבוש היטב, אך בתוך
זמן קצר היה שופך על בגדיו הנקיים
משקאות חריפים, המזון היה מכתים את
מיכנסיו ובתוך כחצי שעה היה נראה
כקבצן האוכל לראשונה בחייו במיסעדה.
כשמהשולחן כבר התגלגלו בקבוקי־מש־קה
ריקיים ושיירי מזון, היה בעל־הבית
ניגש למזמין ושואל אותו :״נו, מה יהיה,
מי ישלם עבור כל זה?״ התשובה היתה
קבועה :״לא לדאוג, שולמן ישלם!״
אם בעל־הבית אכן לא היה דואג, והניח
לשולמן ולחבריו השיכורים לעזוב מבלי
לשלם, הוא היה עושה את הצעד הנכון.
אך היו כאלה שהעזו לעצור את שולמן
לפני צאתו ולשאול שוב :״נו, מה עם
הכסף?״ ההמשך היה פחות מנומס. שולמן
היה מתחיל להתפרע, שובר ריהוט, כלי-
אוכל, בקבוקים וציוד. אחרי שהיה משלים
את מלאכת ההרס, כבר חיכתה לו בדרך-
כלל ניידת מישטרה, שהוזמנה למקום על-
ידי הבעלים המבוהלים.
מאז נעצר בנסיבות כאלה ב־ ,1958בהיותו
בן ,33 הפך שמו למושג. כאשר
מת בשבוע שעבר, בגיל ,58 נותרו מאחוריו
האגדות הרבות הקשורות בו ובעולם
העבריינות הישראלי, התמים־משהו, וכמובן
מטבע-הלשון הרב־שימושי.

עבירות שונות שביצע באותה שנה. הוא
פנה לוועדת־השליש וזכה בהפחתה בעונש.
כאשר יצא מהכלא, אחרי שיבעה חודשים,
חזר מייד לבית־המישפט. הפעם:
באשמה שתקף שוטרים, בעט בהם והצמיד
בכוח את ראשיהם זה-לזה. שולמן
ניסה להתגונן ולטעון שהוא היה זה
שהוכה. הוא אפילו חרג ממנהגו והרים
בבית-המישפט את חולצתו. על גבו נראו
סימגי-מכות.
לא היה כל פלא בכך. שולמן הענק
לא הסכים מעולם להעצר. תמיד נאלצו
שישה עד עשרה שוטרים לקחת חלק
במעצרו. את ההתגוששות היו מסיימים
שני הצדדים כשהם מוכים, ובדרך-כלל
השוטרים היו יוצאים חבולים יותר.

לדבר ללב
השופט

דן*ו?>מן הסתבך עם החוק כבר כשש
היה בן .10 נראה שכבר לפני כן נהג
לגנוב. כאשר נתפס על־ידי המישטרה ה

האורחים
אכל ושתה לשוכרה ויצא מבלי
לשלם. כאשר ניסו לעכב מבעדו הוא חבט
על ימין ועל שמאל, ולמרות שראשו היה
סחרחר החל נמלט מהמקום. השוטרים רדפו
אחריו וקראו לו לעצור, אך לשווא.
כאשר שמע שולמן את צעקות השוטרים,
הגביר את מנוסתו. אחד השוטרים שלף
את אקדחו וירה, שולמן נפגע ברגלו.
ריצתו נחלשה והשוטרים תפסו אותו.
הוא הובא לפני שופט וכך נודע שמו
ברבים. כשעיין השופט בתיקו, נדהם. ל-
שולמן הצעיר כבר היו 30 הרשעות. אך
השופט פטר את שולמן בעונש קל —
בקנס כספי.
אותם שהשתוממו כיצד הצליח שולמן
לצאת בעונש קל כל־כך, פשוט לא ראו
אותו בה1פעתו בבית־המישפט. לא אחת
הוא ניצל במשך השנים בהופעותיו בבית-
המישפט בזכות חלקלקות לשונו.
שולמן הבין שאם הוא ידבר לליבו של
השופט, הרי שזה יחוס עליו. ואכן. השיטה
פעלה.
שולמן היה מופיע לבית-המישפט שהוא
מהודר, לבוש היטב, מסורק ומגולח למיש־

השופט שאל אותו אם הוא מודה באש מה.
שולמן לא התבלבל, וענה בקול ברור,
שנימה של יאוש מסתתרת בו :״כבוד
השופט המכובד מאוד. אין כאן שאלה אם
אני מודה או לא מודה. פשוט, כל הסיפור
הזה של המישטרה לא נכון. זה שקר!
״אז מה כבר יש לי להודות? אני בטוח
שהשופט החכם והנבון יסכים איתי. כבודו
עושה עלי רושם מצויץ. אז אני משאיר
את ההחלטה בידיים של השופט הנכבד,
ואני כבר בטוח שיידע מה צריך לעשות.
באמת, כל־טוב לכבודו והרבה בריאות,
נחת ואושר. כל טוב.״
שולמן לא למד את הלקח, גם כאשר
יצא לראשונה רק בקנס כספי. הוא המשיך
לסרב לשלם, ושמו החל נודע כמי
שמסוכן לעמוד בדרכו. כוחו האגדתי בעת
שיכרותו הפך לשם דבר.
ב־ 1959 הוא הובא לבית־המישפט, והפעם
כחשוד בתקיפה ובאיומים על צעירה בשם
מרים ששון, שסירבה לצאת איתו.
התובע דרש להחמיר בעונשו של שול-
מן, כדי ללמד אותו לקח אחת ולתמיד.
שולמן נפטר בעונש מאסר קצר וחזר
לסורו.
בפעם הבאה שנתפס, הוא התחנן שלא
יוטל עליו מאסר בפועל. הוא הבטיח לעזוב
את תל־אביב. השופט ריחם על הנאשם
וגזר עליו גלות במרחק של 90 קילומטר
מתל-אביב. שולמן עבר לחיפה, וכעבור
ארבעה ימים הובא שוב לבית־מישפט

״סעיף
שולמף׳

ןאעכר זמן ושוב נעצר. גם הפעם
• בביודקפה, גם הפעם משום שסירב
לשלם. הפעם היה זה בקפה גלינה בתל-
אביב.
הוא נשלח להסתכלות, השתחרר ונעלם
מכותרות העיתונים. לאדדווקא משום ש החליט
לחזור למוטב, אלא משום שיותר
ויותר בעלי בתי-קפה, מיזנונים ומיסעדות
הסכימו שיאכל, שישתה משקאות חריפים
מתוצרת־חוץ, ובלבד שלא יגרום נזקים. י
באותה תקופה נפוץ סיפור שסוכני-
ביטוח מתכוונים להכניס סעיף מיוחד לפוליסות
של בתי־הקפה והמיסעדות ״סעיף
שולמך — כדי להקטין את חלקן של
החברות בתשלום הנזקים שגורם שולמן
בזמן שהוא משתכר.
בתחילת שנות השישים הובא שולמן
לבית־המישפט, ואז הוא ביקש מהשופט
שלא יטיל עליו עונש בפועל, משום שהוא
מתכוון לצאת לגרמניה. לדבריו, נודע לו
שבהמבורג הוא יבול לעבור ניתוח, שיפתור
את בעיית האלימות שלו. גם הפעם
לא נשלח לכלא. הוא עלה על מטוס ונסע.
סביב נסיעה זו נרקמו אגדות רבות.
שולמן לעולם לא ענה באופן ברור אם
אכן נותח שם או לא. על כל פנים, כשח זר
לישראל, אחרי שנה, הוא שוב נעצר,
ושוב באותן האשמות. היה ברור שלא
חל כל שינוי בהתנהגותו בעיקבות הביקור
בגרמניה.
שולמן עבר לגור בחיפה. גם שם, כמובן,
המשיך במעלליו. אחד מפסקי-הדץ המוזרים
שהוצאו נגדו באותה תקופה, אוסר
עליו לבקר בבתי-קפה ובמיסעדות ברחבי-
הארץ.
בסוף 1962 הוא הועמד לדין על עבירות
תקיפה שביצע באותה שנה ונשלח לכלא.
כשהשתחרר, ב־ ,1963 הספיק להסתבך כעבור
יומיים. שוב הקלו בעונשו, משום
שהבטיח לצאת לשווייץ לטיפול רפואי.

אחו׳ גוש התלהט הוויכוח: האס
היה בריון אריס וגסונן או דגות
ססגונית, מעורות והמים

שולטן על ספסל־־הנאשמים
אונס אכזרי
בריטית, גזר עליו שוטר מנדטורי עונש
יוצא־דופן: ארבע מלקות בישבנו, כיאה
לילד סורר.
אך הדבר לא עזר. הוא המשיך בסורו.
גניבות קטנות, איומים, סירוב לשלם
ובעיקר הטלת אימה על הסובבים אותו.
ב־ 1958 הוזעקו שוטרים לבית־קפה בחוף
ימה של תל-אביב. הסיבה — אחד

עי. הוא היה מדבר בלשון חלקלקה, פונה
לליבו של השופט, מבקש רחמים, מסביר
שהוא חף־מפשע, מברך את היושבים
באולם ומאשים את המישטרה בכך שהיא
טופלת עליו האשמות־סרק.
באחד ממישפטיו האחרונים, לפני שלוש
שנים, הוא הובא לפני השופט מנחם בו-
כוויץ אחרי שהואשם בהתפרעות.

בגלל התפרעות בבית־קפה בעיר התחתית
של חיפה. הוא חזר לתל-אביב ושוב התפרע,
הפעם במיסעדה. הוא הובא לפני
שופט והתחיל לבכות, טען שהיה צריך
להתייצב בתל־אביב, לא הספיק לחזור
לחיפה ונתפס. השופט לא שוכנע.
בספטמבר 1959 רוכזו כנגד שולמן כמה
תיקים בעוון התפרעויות, הכאות, ואיומים.
הוא הבין שהוא עלול להיכלא לתקופה
ארוכה, מצא טענה חדשה כדי להימנע
ממאסר.
שולמן טען לפני השופט שהוא נבדק
והתברר שהאלימות שלו מקורה בראשו.
הוא סיפר, שבדעתו לצאת לשווייץ, לעבור
שם ניתוח־ראש שיקטין את יצר האלימות
שלו. שולמן סיפר בבכי-תמרורים שהוא
רוצה להשתקם ושנמאס לו לבלות בבתי-
כלא.
יתכן שדבריו עשו רושם על השופט.
הוא נדון לעשרה חודשי מאסר על

שולמן נעלם מהנוף הישראלי לשבע
שנים כמעט. לא ברור מתי הוא שב
מאירופה, אך ב־ 1970 הוא חזר לשבת
על ספסל-הנאשמים בבית־המישפט בתל-
אביב. הסיבה: אשה התלוננה במישטרה
ששולמן נכנס בכוח לדירתה, תקף אותה
וניסה לאנוס אותה.
יחסיו עם נשים היו תמיד תמוהים. הוא
היה נשוי פעמיים, ויש לו ילדים המעדיפים
להסתיר את יחוסם המישפחתי. הוא
היה יוצא תמיד עם נשים צעירות, שנשבו
בקיסמי החיזורים המתקתקים של הביריון
גדול המימדים.
היו אלה רומנים קצרים ביותר. בדרך-
כלל, בסוף הערב, כששולמן היה כבר
שיכור כלוט, היה מתחיל להכות את בת
זוגו ושולח אותה לרחוב בצעקות :״זונה,
זונה !״
שולמן התגורר בדירה קטנה ברחוב
רמב״ם בגיבעתיים, על גבול תל־אביב.

מספרים, שבמשך שנים הוא היה בעליו
של בית־הקפה ליד קולנוע שביט המקומי.
נהגי־מוניות בסביבה למדו, שאסור לדרוש
סמנו תשלום עבור נסיעות.
שכניו של שולמן פחדו ממנו פחד־מוות.
לפני עשר שנים הם סיפרו להעולם
הזה על מעלליו של השכן המפורסם, אך
ביקשו שלא להזדהות .״כל מה שחסר לי
בחיים זה ששולמן יתחיל לשלם לי,״ אמר
אחד מהם.
אחר תיאר את אורח־חייו :״הוא חוזר
בשתיים־שלוש בלילה, ודבר ראשון —
מתחיל להאכיל את הכלבים. יש לו כלבה
וכמה גורים. כשהוא נותן להם את האוכל,
אנחנו שומעים אותו צועק :׳מה אומרים ז׳
כנראה שהכלבים צריכים להגיד לו ׳תודה׳
או משהו כזה. אבל לפי מה שאנחנו שומעים,
הם אף פעם לא רוצים להגיד לו.
הוא מתעצבן, שיכור לגמרי, מכניס בעיטה
לכלב ואז מתחילות נביחות ויללות של
כל הכלבים וקללות שלו. הכל ביחד מרים
את הבניין לשמיים.
״הוא חובב גדול של מוסיקה. בהתחלה
קנה תקליט של מוסיקה יוונית, והיה שד

השוטרים בחדו
ממנו. השונטים
הסו עליו
מע אותו כל הזמן שהוא בבית. וזה תמיד
רק בלילה. תמיד בקול הכי חזק. אחרי
שלושה חודשים התקליט הזה נגמר מרוב
שימוש, והוא קנה תקליט של לוס פארא־גוויוס.
גם זה הלך, אחרי שגמר את עצמו
ואת העצבים שלנו. התקליט השלישי היה
חזק, משהו מיוחד. הוא החזיק מעמד איזה
חצי-שנה, לילה־לילה — תקליט של תום-
ג׳ונם.
״הרפואה היחידה שיש לנו בשבילו, זה
לסגור את כל החלונות והדלתות, לפתוח
מזגן־אוויר ולנסות ולהירדם ברעש המזגן.
אבל לא תמיד זה מצליח.״
אונס כפול
ללל ולמן חזר למעלליו. הוא התפרע
״י בקפה קליפורניה של אייבי נתן, בפינת
הרחובות פרישמן־דיזנגוף בתל־אביב.
הוא נכנם למועדון ברידג׳ ברחוב הירקון
בתל־אביב, העמיד את כל הקלפנים בשורה
והוציא מכל אחד מהם, לפי התור, את
כספו. הוא התפרע בסטיקיה בדיזנגוף, וכעבור
שבוע במיסעדה רומנית בדרך יפו־תל־אביב.
במיסעדה
הרומנית הוא הגדיל לעשות,
כאשר הצליח להרים בשתי ידיו את גריל־הפחמים
הלוהט ולהפוך אותו.
אמרו על שולמן שהוא היה פושע קטן
ולא מתוכחם — אלים אך לא שודד־בג־קים,
לא פורץ לבתים ולא רוצח. אם כי
בתחילת דרכו. בשנות השישים, הוא נחשד
ברצח אכזרי, אחרי קטטה בקפה אריאנה
ביפו. סניגורו הצליח להביא לזיכויו. הנאשם
השני נשפט לשמונה שנות מאסר.
אך ב־ 1972 הובא שולמן לבית־המישפט
באשמה אחרת לגמרי, אכזרית ביותר —
אונס ברוטאלי. שולמן וארבעה מחבריו
לא הסתפקו באונם אשה. הם אנסו גם את
הגבר שהיה בחברתה.
הפרשה התחילה סמור לקולנוע שביט.
שלושה עולים חדשים, שני גברים ואשה,
שלא ידעו את שולמן, התיישבו ללגום
קפה. שולמן פנה אליהם באנגלית והציע
הצעות מגונות. הם ניסו להתעלם ממנו.
הוא היה שיכור כלוט, עירבב בכוסו מש קאות
שונים.
בשעת־חצות נכנסה למקום קבוצת ידידים
של שולמן. אחרי שהבריון צעק לעבר
האשה :״זונה!״ קמו השלושה וניסו להסתלק.

מה שקרה בהמשך סיפר פיטר
קובאץ׳ להעולנז הזה (.)1823

סיפר קזבאץ׳:
לפתע שלף שולמן סכין מכיסו. לרגע
חשבתי לברוח, אך ראיתי שאפילו אם
אצליח, דורותי לא תצליח. החלטתי להישאר
איתה.
באיומי הסכין הצעיד אותנו שולמו ה חוצה,
לעבר תחנת־המוניות הסמוכה, וה
הופעה
מכובדת
כניס אותנו למונית. חבריו הקיפו אותנו
מכל הצדדים, ועוברי־אורח לא יכלו לראות
את הסכין שבידי שולמן. במונית
התיישב שולמן ליד הנהג, והצמיד את
הסכין לצווארו.
שולטן העלה אותנו לדירתו, בקומה ה-
ראשולד, ופתח את הדלת. והוא הכניס
אותנו פנימה, דחף אותי הצידה, הכנים
ידו לכיסי, הוציא את ארנקי, והכנים
לכיסו. אחרי זה הוא הכנים אותה לחדר־המיטות
ונעל את הדלת מאחוריו.
שמעתי את צריחותיה מייד. מיהרתי
לטלפון, ובאותו רגע נפתחה הדלת הראשית.
חבריו
של שולמן, שהיו קודם בקפה, נכנסו
פנימה. היו שם ארבעה. לרגע חשבתי
שהם יעזרו לי לעצור את שולמן. אחד
מהם הושיט לי את ידו לשלום. הושטתי
לו את ידי והוא סובב לי את היד, ובתנופה
מהירה סובב לי את הזרוע מאחורי
גבי, עד שנאלצתי להתכופף. שלושה האחרים
התנפלו עליי והפשיטו את מיכנסי.
אחר-כך אנסו אותי אחד אחד.
הסיוט נמשך יותר מחצי שעה. כל אותו
זמן צרחתי בקולי-קולות. אין לי ספק, ש-
צעקותינו נשמעו מחוץ לדירה. אולם איש
לא בא לעזרתנו.
ע ד כאן דבריו של קובאץ׳.
פיטר הספיק להזעיק את השוטרים. ב־

אמצעות הטלפון שהיה בדירת־שולמן. כשאלה
באו, התלבש שולמן והתלווה לשוטרים
— לא לפני שד,יכה את קובאץ׳
בפניו.
בית־המישפט הזדעזע מהאונס הברוטאלי.
הבריון וחבריו הורשעו. הוא נדון ל־12
שנות מאסר. שולמן נדהם מגזר־הדין וצרח
:״אתם רוצים שאמות בכלא ז אני
קורבן חולה ונרדף.״ בבית־המישפט העליון
הומתק עונשו ל־ 8שנות־מאסר.

״קצת
אקשן״
ף* •יד כשהשתחרר, ב ,1980-הוא
*• 1חזר לסורו. הוא נכנס בשעה 2לפנות
בוקר לסטקייה נון סטופ ברחוב יורדי־זד
סירה בתל־אביב, הרים את קולו וקרא לקהל
הלקוחות לצאת החוצה מבלי לשלם.
הוא הכניס את ידו לכיס מיכנסיו וצעק :
״יש לי אקדח, כולם לצאת — אם לא —
אני יורה!״
הוא התקרב לעבר אחד הנוכחים כששני
סכינים בידו, והשליך אחת מהם לעברו.
למזלו הסכץ לא פגע.
הוא נעצר באותו לילה והספיק גם להכות
שוטרים בבית-המעצר באבו־כביר.
הוא נדון לשנת מאסר, ומאז נעלם שמו

מהכותרות וממדורי הפלילים בעיתונים.
אחרי שהשתחרר, חלה מאוד. הוא היה
יושב ערב־ערב בפאב ברחוב בן־יהודה
ולא התפרע. בבקרים היה מגיע, פעמיים
בשבוע, לבית־החולים אינילוב בתל-אביב
לטיפול במחלת הסרטן שבה לקה.
הוא השתנה בבת־אחת. מאיש גדול־מי־מדים,
אלים ותוקפני, הוא הפך למצומק
ופסיבי. לעיתים אושפז לתקופות ארוכות,
וכשיצא מבית־החולים היה שבר־כלי.
מותו היה ניגוד מוחלט לחייו. בדרכו
לבית־החולים לקבלת טיפול, הוא חש ברע.
אפילו לא הספיק לצעוק לעזרה, צנח על
המידרכה ברחוב אבן־גבירול בתל-אביב.
כשהובא לאיכילוב לא נוחר לרופאים אלא
לקבוע את מותו, מהתקף־לב. ערב מותו
הוא הבטיח להעולם הזה ראיון על חייו
האישיים. הוא לא הגיע לפגישה שכבר
נקבעה.
אחרי מותו התחדש הוויכוח סביב אישיותו.
משה איש כסית דיבר עליו בלשון
חמה ואמר :״עוד דמות נעלמה מתל־אביב.
דמות מאוד ססגונית. באמת, כשהוא
היה בא, ידעתי שיהיה קצת אקשן.״
אחרים טענו שהוא היה בריון מסוכן,
שרק המוות פטר את בעלי־העסקים מעונשו.
כך או כך, גם אחרי מותו יהיו עוד
כאלה שימשיכו להשתמש במטבע הלשון
הקשור בו :״שולמן ישלם.״

1ה היה העווג שיה שהיה
נליון ״העולם הזה״ ׳ שראה אור השבוע לפני 25 שנה
שדיוק, הקדיש את כתבת־השער שלו להתפטרותה של שרת־החוץ,
גולדה מאיר. תחת הכותרת ״הרחוב שלך׳ שאלו כתפי
השבועון כשיא הוויכוח על החלפת שמות הרחובות פתל־אביב
את התושבים :״מי האיש שעל שמו נקרא הרחוב שלד?׳׳
כתבת אנוש יודאת־דופן כחנה את גורלה של הנערה הבדווית
האסופית, שהוריה נהרגו כמילחמת סואץ, סיניה. מאחרי
הקלעים נערף מאבק על גורלה, כעוד היא חגגה את חגיגת
הפורים כמוסד ירושלמי. כתכת־הווי תחת הכותרת ״קירבסית
נגד כדורוואל״ הביאה את דיווחו של כוכב נבחרת ישראל

גולו־־ה מ אי ד

גולחו נגו
615611 טע

ר*6ת

בכדורגל, יהושע (״שייע״) גלזר על טישחק כדורגל שנעוץ•
כין נבחרות בתי-הקפה ״כפית״ ו״חול״ .במיסגרת המדור
״במרחב״ דווח על מניעיה של תימן להצטרף כצלע שלישית
לרפובליקה המאוחדת שאותה הקים גמאל עכד־אל־גאצר,
כהשתתפות מצריים וסוריה.
כשער הגליון: גולדה מאיר, שרת־החוץ המתפטרת.

טלהמנו

ונדי! ה־א
ויוחס•

הזדמנות היססוויח ער מגש נסך ^ ותיקו חדאבינ׳
וידויו המוזר שר כווץ * נאגרו פיקאסו ער הנשים
מדיניות נסיגה מופתינז
השבוע הגיע יום השנה למאורע עגום:
פינוי כוחות צה״ל סרצועת־עזה.
במשך ארבעה חודשים שלטה ישראל
בעיר־החוף הדרומית. אומנם נעשו ניסיונות
ראשונים לארגן בעיר את החיים,
אולם ישראל לא ידעה מה לעשות בהזדמנות
ההיסטורית, שהוגשה לה על מגש
הכסף.
הרמטכ״ד כראש. כמה אנשים, שלא
השתכרו מהמולת הנצחון, העמידו לפני
הממשלה את הברירה היחידה: או לספח
את הרצועה ולהעניק מייד אזרחות ישראלית
לכל 250 אלף הפליטים ברצועת־עזה
— או לאבד את הרצועה. למשך כמה
שבועות היה ברור כי גמאל עבד־אל־נאצר
אינו שש כלל לקראת החזרת הרצועה
לארצו. וכי פליטי עזה עצמם יקבלו את
הסיפוח ברצון — בתנאי שיובטח להם
שיקום אישי מלא בישראל.
אולם צמרת המדינה, הכבולה עדיין במושגי
העליה השנייה, סלדה מפני עצם
הרעיון. היא ויתרה על שטח זה של ארץ-
ישראל, כדי להימנע פן הצורך להגדיל
את אוכלוסיית ישראל ב־ 300 אלף ערבים
נוספים. צד,״ל פינה את הרצועה, כשברא שו
צועד הרמטכ״ל, משה דיין.
כך חזרה הרצועה למצריים. השבוע הסיק
עבד־אל־נאצר את הפסקנות: הוא
החל בהכנות להפוך את עזה לגרעין של
מדינה פלסטינית, שתהווה חלק מן הריפו-
בליקה הערבית, תדרוש לעצמה את כל
הארץ ממערב לירדן.
אחד המועמדים לשילטון בעזה החדשה :
חאג׳ אמין אל־חוסייני, המופתי הירושלמי,
מרבי־הטבחים של היהודים בימי אירופה
הנאצית.

מפלגות
״קיר• ״קיר*
כשאלוהים רוצה, גם מטאטא יורה. כשהמדובר
במועצה דתית, ועוד בעיר ה עברית
הראשונה, כמעט שאין לאלוהים
ברירה. הוא מוכרח לרצות.
כך קרה החודש למועצה הדתית של
תל-אביב, שבדרך כלל אין לה 50ל״י
לתיקון הדוודים במיקווה, ונמצאו 10 אל־

אנשים
• ראש-עיריית פתח־תיקווה פיג ח ם
רשיש :״כשצץ בפתח־תיקווה עיתונאי
חדש. אני בוחנו בצורה מיוחדת, מזמינו
לארוחת־צהריים ועומד על מידת תיאבונו
לאכילה. אם תיאבונו בריא וחזק, סימן
שכתיבתו בריאה וחזקה!״
• מאמר ראשי בדבר, על ההבדלים
בין העלאות המיסים של עיריית תל־אביב
ועיריית חיפה :״בחיפה מכוונת העלאת
המיסים למימון הפעולות החשובות ...בתל-
אביב מוקדש הכסף למתן שילומים לסיעות
השותפות בשילטון.״

זי^יו!11׳!111ו!!*!1

הלן מילחמת סואץ, צופה בהצגת־הבובות שאותה הכינו המטפלות במוסד הירושלמי
שבו היא שוהה לכבוד חג־הפורים. סיניה, המחופשת לסקוטי, אוכלת אוזני־המן.
פים ל״י לצורך דתי יותר: לרכוש כיסא
לעסקן דתי.
מישזזק הכיסאות. בעל הכיסא המקורי
הוא ד״ר שמואל גרינברג, איש
המיזרחי, המכהן מזה 18 שנה כיושב־ראש
המועצה. אולם לאחרונה חלה גרינברג,
ולא היה מסוגל למלא את תפקידו כיאות.
ממלא-המקום הטיבעי היה סגנו של
גרינברג, ד״ר יקיר בכר, עסקן ספרדי דתי
בלתי־מיפלגתי. בכר החל מופיע באסיפות
הפועל המיזרחי. אולם הדבר לא הועיל לו.
הפיפלגה לא רצתה באיש כה בלתי-תלוי
במקום זד״ תחת זאת מצאה מועמד מתאים
לה יותר לתפקיד הרם, בעל המשכורת

• דו־שיח חריף התנהל השבוע בין
הסופר יורם ן ןטמור ורב-סרן שאול
כיכר, כזבן ידוע. אחרי שביבר פנה אל
מטמור בשאלה :״עד מתי תמשיך להיות
סטטיסט בתיאטרון?״ השיב לו מטמור:
״להיות סטטיסט בתיאטרון זה כלום, אבל
להסתדר בתור סטטיסט בצבא, זה לא
כל אחד יכול לעשות...״
• הצייר פאכלו פיקאסו, על הנשים
:״אשה היא אדם שיצרח למראה
עכבר, אולם יחייך לזאב.״
• המשורר דירי מנוסי, כשהציעו לו
להשתתף במיפעל חיסכון פרס :״חיסכון
זה דבר חיובי מאוד. מי יודע? אולי פעם
הכסף יהיה עוד שווה משהו.״

הסוכה: מזכיר. סניף המיפלגה הדתית הלאומית
בתל־אביב, פינחס שיינמן.
מדוע דווקא שיינמן? גם לכך היה הסבר
הגיוני. שיינמן רצה להיות חבר מו-
עצת־העירייה, במקומו של משה דב מגיד,
מנהיג החברה קדישא. כיסא זה הובטח
כבר לשיינמן בתום שנתיים אחרי הבחירות.
אולם משהגיע המועד המובטח, לא
התחשק למגיד לרדת. הוא חיפש כיסא
אחר כדי לפצות את שיינמן. המבט זד
מיפלגתי ננעץ בכיסאו של גרינברג.
אולם איך אפשר היה לסלק מן המועמדות
את יקיר בכר, שהכיסא התאים לו?
שאל השבוע מנחם הכהן, איש שכונת
התיקווה ונציג מפא״י. בישיבת עיריית
תל־אביב: מה האמת בשמועה כי הובטחו
לבכר 10 אלפים ל״י מקופת המועצה הדתית,
למען יוותר על הכיסא לטובת
שיינמן?
ראש־העירייה הבטיח לחקור. אולם החקירה
היתד. מיותרת, מכיוון שראש-
העייריה לבנון יושב על כסו הרם — כס
ראש־העירייה — רק בזכות קולותיהם
של מגיד וחבריו.
מישפט הצוחק 1אחרון
בחור רזה, גבוה ושחרחר הוביל חוליית

״העולם הזה״1067 :
תאריך 12.5,1958 :
שוטרים למקומות בכפר־סבא, מגדיאל ורמתיים,
סיפר בגלוי-לב :״כאן ביצעתי
גניבה ...כאן התפרצתי לדירה.״ תוך יום
אחד הודה משה מזרחי בביצוע שבע התפרצויות
וגניבות, אשר המשטרה לא ידעה
כלל כי הוא קשור בהן .״אני רוצה לעזור
לכם.״ הסביר בטוב לב.
מצויידים בתיק עבה, שכלל את פרטי
הודאתו של מזרחי, הופיעו השוטרים לחקירה
המוקדמת בבית־משפט השלום ב-
פתח־תקווה. השופט אריה גרף קיבל את
הודאת הנאשם, העביר את התיק לבית-
המשפט המחוזי.
מתיחה על-חשבון הציפור. התביעה
התקדמה ללא תקלה, עד שהמשפט
עמד להסתיים. ואז ניגש מזרחי לתובע
נחמן אמיתי, שאל אותו בחיוך לגלגני:
״אתם משוגעים? צלצל לתל-מונד, ותיווכח
שבתאריכים שאני ביצעתי כביכול את
העבירות, ישבתי בבית־הסוהר.״
התובע מיהר לטלפון, ולתדהמתו התברר
כי אמנם צדק מזרחי. מול האליבי המוחלט,
לא נותר לתביעה אלא לבטל את התיק.
הודה בא־כוח התביעה בבושת־פנים :
״חקרתי בדבר והוברר לי שהנאשם ישב
במעצר בתקופה זו ...גם העדה שהעידה כי
זיהתה את הנאשם כגנב שגנב אצלה, טע תה
והצביעה עליו, רק ספני שראתה את
הנאשם בלווית שוטרים בביתה ...יש
לזכות את הנאשם.״
מזרחי צחק בפה מלא. אולם, כידוע,
צוחק הצוחק אחרון. המשטרה, אשר חוש-
ההומור של מזרחי לא מצא חן בעיניה,
עצרה אותו מיד, הגישה נגדו כתב־אישום
חדש. הפעם: על כי ״גרם נזק ציבורי
וגרם לאנשי משטרה, המוחזקים בכספי
הציבור ולטובת הציבור, לבזבז את זמנם.״
כאשר נסתיימה שמיעת המשפט החדש,
שוב לא היה למזרחי כל חשק לצחוק.
בראש מורכן נכנם למכונית האסירים, ש הובילה
אותו לבילוי חמישה חודשי מאסר
חדשים בתל־מונד.

נתניה

בית העלמין הישן בנתניה, ליד שכונת
בן־ציון בדרום העיר, התמלא מכבר. מתי
העיר נקברים עתה בבית־העלמין החדש,
ליד שיכון הוותיקים במיזרח העיר, ורק
לנכבדי העיר וראשוניה שמור עדיין מקום
של כבוד בבית־הקברות הישן.
לפני כשבוע ליוו כמה מאות מאזרחי
נתניה את אחד מנכבדי העיר, בדרכו
האחרונה לבית-הקברות הישן. לפתע התגלתה
לעיניהם מצבה צנועה, שנשאה את
הכתובת :״פ. נ .החבר משה בן מרדכי
כ״ץ ז״ל, איש ההסתדרות, בר הלבב ותמים
הדרך.״
המלווים האבלים עמדו נדהמים נוכח
המצבה המוזרה, השתוממו לדעת מי חרט
את הכתובת המשונה על המצבה. התעלומה
נפתרה מייד. התברר, כי מאחר
שלמישפחת הנפטר לא היה כסף למצבה,
הקימה ההסתדרות מצבה מכספה, לא שכחה
לציין כי המנוח היה איש המעמד
בעולם הזה. הסביר פרץ אפרתי, דובר
מועצת פועלי נתניה :״זוהי זכותה של
ההסתדרות להנציח את שמות חבריה
הפעילים.״

מפעם לפעם מגיע לי

ק עי רבדאר 4עיווו•

קנט. הנ אה אמיתית. השילוב
הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך.
הטעם המיוחד של תערובת הטבק

1111111כ 1האמריקאית ופילטר המיקרונייט המפורסם.

נוזזנואה לכלים ולידיים

אמנוןדנקנר, שמאמוו ״אין ד אחות״ עוזו סעו ת ־הוזות
מספר מה הביא אותו לכתיבת המאמר ועומד עד נ ו
שבני עדות המיזוח אינם אחיו. תו ונוינו הוא מתאו
את ילדותו בירושלים ויחסיו ונם אישים שנתקל נהם
כשהתחלתי לכתוב את
המו!עוד וב1חאוץ
הראש שלי הסתתרו,
אעותי :״זה אללה, אתה
גוזל אוי, ואתה זב* ד

אני מתחום הל!האדמות
שהפגנתי וגו עמוס
אסיוגו. אוי לא ואהב
אלימות פ*סי,0
אלא!רק מילולית

הייתי תנו של נמס
ברוע ונו״דזביד״ ,והוא הצת
ועלב שכתבתי סוו
חמה לשח. זו וחיתוה
תקופה השה ובת״

כעמדת• חבר הסוכנות,
ישבתי בישיבות של
גחלי העם היהוו׳,
ושמעתי איפה אפשר
לקנות תחתוני סול

סיפח עלי!שאני ונוס
ויוצא מסנסוויומים, שאר
מתמוסס! .הלנת׳ ובוהת׳
אם אוי פסיכי. שאלתי
את אשתי ואת אמא ישרי

אותנו חצים פה והברה
מעודה!מתקרמת ולא
איראן של הומת .,יש פה
מסה גזולה של •וצאי עלב
שלא חצה להתעוות כאן

אמנון דנקנר ואני באים מאותו רקע. אברום בורג ואחרים.
שנינו היינו בשבט־הצופיס ״משואות״אמנון דנקנר בא ממישפחח אשכנזית.
אביו היה בעל ״גלידת אלנבי״ ברחוב
בירושלים. יחד איתנו היו בשבט הזה
המלך ג׳ורג׳ בירושלים. כל שבת, אחרי
עוד רבים וטובים. אני זוכרת את העי־פעולה
של הצופים, היינו הולכים לאכול
תונאי עוזי בנזימן שהיה מרכז השגט.
רנקנד, המבוגר ממני בכמה שנים, פלאפל אצל ״מלך הפלאפל״ ,וגלידה
ב״גלידח אלנבי״ .אפשר להגיד על אמנון
אומר שחיו שם גם אורי גולדשטיין,
הסופר חיים באר, צביח בורג ואחיה, דנקנר שהוא ילד״גלידח.

אני באה ממיספחה ספרדית, חחיה
מזה חמישה דורות בירושלים. סבא וסב־תא
משני העדרים מדברים ספניולית
מהולה בעברית. לסבא שלי היתה חנות־גבינות
מפורסמת בשוק מחנה־יהודה. סבי
מצד אבי היה חקלאי בפרדסים של
פתח־תיקווח. אחר״כך התפרנס מביקורים
יומיים בבית״הכנסת.

דנקנר למד בבית ספר ״מעלח״ .כמח
מהטובים סבידידי למדו בבית־הספר
הזח. אני למדתי בבית״הכרם. גם הוא
וגם אני היינו ילדים בחברה דתית, ואף
אחד משנינו לא היה דתי ממש.
רבים מבוגרי בית״הספר ״מעלה״ ושבט
״משואות״ חם, כיום, חברי גוש־אמונים.
דנקנר אומר לי כמה שמות

״אני בעדא לי מו ת מי לו לי ת! ״
(המשך נזטמוד )59
על רבנים על הגוש, הוא מציע לערוך
פעם עימות בינם לבין אנעי ״עלום
עכעיו״ עיצאו מאותו עבט״צופים. אני
אומרת לדנקנר, עאני לא מופתעת עיע
מבין בוגרי העבט עלנו בצופים אנעי
גוע־אמונים. אני מספרת לו עהיו אצלנו
המון חרותניקים, מזכירה לו את המדריך
עלי, הרצי הלוי, ענהרג במילחמת
עעת״הימים. הרצי, עאחיו עלמה הלוי
הוא היום חבר מועצת עירית ירועלים,
ועהדוי עלו היה הרב צבי״יהודה קוק,
לימד אותי את העיר ״עתי גדות לירדן״
,וחיה לוקח אותנו כל עבת לאגו-
טור, כדי ענעיף מבט על העיר העתיקה.
הרצי חלוי חלם על הכותל המערבי,
אחר-כך הוא מת למען הכותל המערבי.
דנקנר, בן ח־ ,37 אומר עחוא דווקא

הכובע לפני אמנון דנקנר, עהעז ועם
את המילים על העולחן.
אותם עמנעו טיפול רפואי בפצועי
הרימון אינם אחיי, ואמא עלי לא ילדה
אותי ואותם מאותו הרחם. ויותר מזה,
בני עדות־המיזרח מדברים על הטראומה
עעברה עליהם כעהביאו אותם ארצה.
נכון, עברה עליהם טראומה וזיקקו
אותם בדי־די-טי, וזרקו אותם למעברות.
אבל מה עם הטראומה עעברה על יהדות
אירופה! אותת יהדות עאיבדה את
קרוביה במחנות-הריכוז, ואחרי עהצלי-
חה להינצל, היטלטלה עד לכאן בספי-
גות־לא־טפינות, בתנאי מחנק וצחנה,
וכעהגיעה לכאן במיקרח הטוב הבריחו
אותם בתת־תגאים את הגבול, ובמיקרה
הרע זרקו אותם למחנות-ריכוז בקפריסין!

עם הטראומה על -מי עאיבדו

אמנון דנקנר שם את הדברים על
השולחן. כל מי שמנסה לטאטא את
הדברים מתחת לשולחן — חוטא לאמת.

• אתה בא מרקע דתי.
כן, אלא שאני עצמי לא ד,ייתי דתי,
וגם לא מישפחתי הקרובה. סבי היה דתי
מאוד. ההחלטה לשלוח אותי לבית־הספר
מעלה, שהוא בית־ספר דתי, נבעה מהעובדה
שהייתי ילד מאוד מפוזר. עד היום
אני אדם מאוד מפוזר.
התחלתי לקרוא עוד לפני שהלכתי ל-
בית־הספר. הייתי מחליף ספרים אצל כל
הנוער, זוכרת! הייתי הולך עם הספר מכל
הנוער וממשיך לקרוא, גם כשהגעתי לד,צ-
טלבות הכי אימתנית של אותם ימים בירושלים
— הצטלבות בן־יהודה — קינג
ג׳ורג׳ .כל יום ב־ 4ורבע אחרי־הצהריים
היה ניצב בהצטלבות החבר רודי ברונ־שטיין,
ובזכותו אני כאן היום.
לרודי ברונשטיין, שהיה חבר של אבא
שלי, היתד. מעדניה, קוויק לנצ׳ — מוסד
ברליני שהגיע לירושלים בטעות. הוא
היה מוכר בירה ומיני נקניקים, וקוויק
לנצ׳ נמצא בדיוק בהצטלבות. החבר רודי
ברונשטיין היה מחכה שאגיע להצטלבות,
ואז היה רץ ומעביר אותי כביש.
וכך, כדי שלא לסכן את חיי, הוחלט
לשלוח אותי לבית־הספר הדתי מעלה,
מכיוון שמבית הוריי, ששכן מול הכנסת
הישנה, ועד למעלת, ששכן בסימטה שבה
היה פעם השק״ם, לא צריך היה לעבור
כביש.

• איך הרגשת כילד לא-דתי
בבית־ספר דתי?

דנקנר במיטבח ביתו
״וזיתה תקופה שהייתי דתי״
זוכר יסודות מפא״יניקים מהצופים,
מפא״יניקים ומפד״ל. ענינו, הוא ואני,
באנו מאותה הסביבה, מאותו עבט על
צופים. כמה ענים הבדל בגיל, אותו
המיקצוע. הוא אעכנזי, אני ספרדיה,
וענינו חועבים אותו הדבר.
מזה חודעים ארוכים אני אומרת,
ביעיבות-המערכת, חוזרת ואומרת, עה-
מפגינים בהפגנות על הליכוד הם לא
האחים עלי, עאינני מרגיעה אליהם כל
קירבה, לא נפעית ולא פיזית. אני מסיירת
בעכונות ענבנו ליוצאי מעברת לוד,
רואה איך הם הורסים את טלפוני״
הפנים החדעים עבנו להם, ויודעת עהם
לא רוצים להעתנות. הם הפכו את
הבעיה עלהם לאידיאולוגיה. הם לא
רוצים להתערות בתרבות המערבית, ואנחנו
הרי חיים פה בתרבות מערבית,
ואנחנו הרי מעתדלים להרחיק מאיתנו
את הלבנט. וקעה לי להת6על מריח
הג׳ורה בכפרים הערביים, ומתעלות־הביוב
הפתוחות, כעם עקעה לי להתלהב
מתת״תרבות הדיור עאני מגלה
בעיירות-הפיתוח ובכמה מעכונות־העוני
בתל-אביב. ויסלחו לי תועבי כפר־עלם
— אני לא הייתי חיה עם עוד עערה
אנעים בחדר עלוב, רק כדי להוציא כמה
מיליונים מהעיריה, ואני לא הייתי מע-
תינה בחצר ומתקלחת בעזרת קומקום
רק כדי לדפוק את העיריה או את
מיערד־העיכון. והדבר עהכי כואב לי,
באמת הבי כואב לי, זה עבני הדור
העני והעליעי, ענולדו כאן במדינת־יעראל,
אינם לומדים מהעגיאות על
הוריהם, ולא מנסים להתערות בחברה
מודרנית ומפותחת יותר. הוריהם ילדו
עערה ילדים בתת־תנאים, והם מתחתנים
בגיל 18 ומייד עועים ילדים בשר־ערת,
עוד לפני עיע להם מקום מעלהם
להתייחד בו. הם גרים בהול אצל ההורים,
ולא לומדים לקח, לא לומדים. לא,
אני לא מרגיעה עאני אחותו על בניהו
אחרוני, ענעצר באעמת אלימות בהפגנת
״עלום עכעיו״ ,למרות עגם הוא בוגר
בית-ספר ״מעלה״ .ואני לא מרגיעה
עאני אחותם הקטנה על הצועקים
״אריק מלך יעראל״ ו״בגין בגין״ .אין
לי ולהם דבר מעותף, ואני מורידה את

את הוריהם וילדיהם ואחיהם ואחיותיהם
בעואה, הטראומה הזו לא נח־עבת

וכעאני עואלת את בני עדות-המיזרח
מה עם אותם עולים חדעים אעכנזים
עהועמו כאן במעברות, למה הם יצאו
מעם והסתדרו בחיים, למה הם לא
נעארו בתוך הסחי והצחנה ותת־התנ-
אים, התעובה שאני מקבלת כי הם
קיבלו פיצויים מגרמניה. ואני עואלת
עוב, האם היית מוכן לקבל את הפיצויים
האלה מגרמניה !
אני באמת מאמינה עבני עדות־המיז־רח
אינם מבינים את הטראומה על
השואה, מכיוון שאני שומעת אותם אומרים
שהיטלר היה צריך לגמור את העבודה,
ורואה אותם כותבים ״אשכנאצים״

מצאתי אצל יגאי אדון
עליבות, אתן כוויית
לחנופה, מישחק מתמיד.
לא היתה ביניזו נזמיה
על הקירות. אלה אינם האחים שלי,
ואם יש בהם אשכנזים שצועקים ״בגין
בגין ו״אריק מלך ישראל״ גם הם לא
האחים עלי, כשם ש״הרב״ כהנא ואנשיו
אינם האחים עלי, ולבטח לא אותם
אמריקאים מטורפים עלו, ולבטח לא
אותם מטורפים אשכנזים המתנחלים
במנוח ואומרים שיחסלו ערבים הנמצאים
בארץ זו מזה דורי-דורות, ובוודאי עלא
הרב לווינגר ואליקים העצני — גם הם
לא האחים שלי, באותה המידה עבני
עדות־המיזרח, המזכירים לי את ההמונים
המפגינים בפרס על חומייני אינם
האחים עלי.

זה היה חלק מהעניין והמתח בילדותי.
את יודעת מה זה היה לנסוע לים בשבתות?
היו הרבה מורים בבית־הספר, שגרו
בשכונה הדתית, ביציאה מחוץ לעיר. אנחנו
היינו בטוחים שהם ייראו אותנו נוס עים
בשבת, כך שאת היציאה מהעיר עשינו
— אחותי ואני — שרועים על קרקעית
המכונית.
בבית-הספר התיכון מעלה היו לנו שלושה
מנהלים: ד״ר ברומברג, ד״ר רפנקנטל
וגרינשן. יום אחד אני רואה את שלושתם
הולכים מולי ברחוב, ואני — כהרגלי מחוץ
לכותלי בית־הספר — הולך בלי כיפה.
נורא נבהלתי, ונכנסתי לחנות הראשונה.
פיתאום אני מרגיש שכולם מסתכלים עליי
במבט מוזר. מסתבר, שמצאתי את עצמי,
ילד בן ,17 במרכז של סלון למחוכים
וחזיות.

• במשך השנים שבהן למדת
במוסד דתי, היית בשבט־צופים
דתי, היית מוקף בחברים ובאווירה
דתית. לא הושפעו! *
היתד. תקופה שהייתי דתי, זה היה
בחמישית־שישית. אחר כך התחילו הוויכוחים
ואז פשוט היו באות הילדות האיומות
ומלשינות להורים שלהן, שאמנון דנקנר
אמר שאין הוכחה שיש אלוהים, שאין
הוכחה שהיה מעמד הר־סיני. ההורים היו
באים למנהל, והאבא המיסכן שלי היה
צריך לשאול מיגבעת מהשותף שלו, כדי
לבוא ולשמוע כי אין מקום לבנו במיסגרת
בית־הספר, מכיוון שהוא מפיץ תעמולה
עויינת.
ואז הכנסנו לפעולה את הנשק האטומי :
סבא שלי, שהיה׳ יהודי דתי מאוד, ותורם
גדול מאוד לישיבות ובתי־כנסת. הוא בא
לבית־הספר ועשה סקנדאל. המנהלים נכנסו
מתחת לשולחן והשאירו אותי בבית-
הספר.
אחרי הצבא למדתי מישפטים באוני ברסיטה.

עבדת במישפטן?־

לא, אף פעם. התחתנתי עם מירי בשנה
השלישית, והייתי צריו להוכיח שאני יכול
להביא כמה גרושים. חיפשתי עבודה,
ומצאתי עבודה נהדרת: לעשות סיכום
של העיתונות היומית לשרי הממשלה.
הייתי קם כל בוקר ב־ ,4עושה סיכום
של העיתונים, דואג להדפסה. וכדי להרוויח
עוד כמה לירות, הייתי מפיץ את
הסיכומים במישרדי השרים. וכך הייתי
יוצא ונכנס בלישכותיהם של השרים, עד
שאמרו לי :״תראה, יש פה איזה חצי
מישרה של עוזר לדובר מישרד־החינוך.״
אחרי חודש הדובר התעופף לו, ובגיל
25 הוצע לי להיות בינתיים דובר מישרד־החינוך.
הבינתיים הזה התמשך על פני
שלוש וחצי שנים, שבהן עבדתי כדובר
מישרד־החינוך, שבראשו עמד יגאל אלון.

• אתה לא נמנית עם מעריציו.
אומרים
שכשנמצאים ליד איש מפורסם,
רואים רק את הדברים השליליים. אני לא
מקבל את זה. כיום אני קצת נמצא ליד
אנשים מפורסמים גדולים. דווקא מפני
שאני יותר קרוב אליהם, אני יותר מעריך

אותם. למשל יוסי שריד, שאני מכיר אותו
מקרוב. דווקא מפני שאני מכיר אותו מקרוב,
אני יותר מעריך אותו. הוא אדם
טוב, רציני. יש לי רק דברים טובים לה גיד
עליו.
עם יגאל אלון זה היה אחרת. ראיתי
אצלו דברים של עליבות, אוזן כרוייד.
לחנופה, מישחק מתמיד, ולא היתד, בינינו
כימיה. השנים שעבדתי במחיצתו היו
שנים די מבוזבזות.
מה שקרה בלישכה שלו היד. דבר איום.
כתבתי בזמנו קטע, שנקרא זיכרונותיו של
עוזר מיניסטריאלי, שבו תיארתי את מה
שהלך שם. בלישכה היו יחסים של מריבה,
אולי מפני שהוא היה אישיות שמאוד רצו
לאהוב, אז התחרו על האהבה שלו. ומכאן
פרצו מתחים, אינטריגות וחתירות הדדיות.
ממש סבלתי כשהייתי בלישכה של אלון.

• איד התגלגלת רמיקצוע העיתונות?
תאמיני
או לא, אבל אני די חדש במי-
קצוע. הגעתי לעיתונות בגיל .30

• ולי נדמה, כאילו אתה שקוע
כתוך המיקצוע הזה המון
שנים.
רציתי להיות עיתונאי מגיל ,5והגעתי
לזה מאוחר, בתוקף היותי הדיוט.
אחרי יגאל אלון הלכתי לעבוד אצל החותן
שלי, בחברה להובלות עפר. רציתי
לראות מה זד. ביזנס. זה היה כיף גדול
מבחינה כספית, אבל אסון מבחינת עניין.
הייתי נוסע ב־ 4בבוקר לסיני, לפקח על
העבודות, חוזר למישרד, עושה קצת חש בונות
שלא הבנתי בהם כלום. אחרי שנה
החלטתי: מספיק, אני רוצה לעשות משהו
אחר.
נשארתי מחוסר־עבודה במשך חצי שנה— .
ואז, כשאלמוגי נכנס לסוכנות, הציעו לי
להיות דובר שלו.
אני חייב לומר לך, שאם יש מאפיה
בעולם — זו הסוכנות היהודית. זה דבר
מדהים, זו היתה פשוט קרוסלה של אינטריגות,
זה היה דבר שלא יאמן — לא
עשו שם שום דבר חוץ מאינטריגות.
ישבתי בישיבת הנהלת הסוכנות ונדהמתי :

במילחמזו יוס׳הניפווים
לקיתי בהרס־קוב
ואיבדתי את הזינחן
ליווז״ם
האנשים האלה, שהיו ממונים על גורל
העם היהודי, ישבו בישיבות ודיברו על
נסיעותיהם לחו״ל, איפה קונים תחתונים
בזול, איפה גרים בריו, איפה קונים צעצו.
עים
לנכדים.
רשמתי לי את הדברים, הלכתי לשיכד
עון שיפר, שהיה אז כתב לענייני סוכנות,
והעברתי לו את הפרוטוקולים.

• לא הייתי אומרת שזהו תפקידו
הטיכעי של דוכרץ
לא, אבל אמרתי לעצמי: החבר׳ה האלה
צריכים לאכול אותה.

#איך, ככל זאת, הגעת לעיתונות?
ישבתי
בבית חודש ימים מחוסר־עבודה.
באותה תקופה גרנו ברעננה, בבית בלי
טלפון. לילה אחד אני שומע דפיקות
בדלת. בא חבר שלי, אגא שוורץ, שעבד
איתי בסוכנות.
הוא עומד בפתח, כולו נוטף גשם, ושואל
אותי :״אתה רוצה לעבוד בעיתון ומרץ?״
אמרתי לו מזת׳ומרתז אז הוא אומר לי:
״תצלצל לגדעון סאמט. אמנון ברזילי צריך
לעזוב את עבודתו ככתב לענייני הסתדרות,
ומתחיל לעבוד ככתב לענייני מ יפ-
לגות, והם מחפשים מחליף.״
התקשרתי לגדעון סאמט, קבענו פגישה.
באתי לפגישה, וקרה דבר מעניין. סאמט
אמר לי :״ש^ע, יש בעיה. אתה צריך
להיות חבר באגודת העיתונאים. לך לאגודה
ותסדר להיות חבר.״
בקיצור, הלכתי למאיר בן־גור, אמרתי
לו שאני רוצה להיות חבר באגודת־העי-
תונאים. אסר לי :״אי-אפשר, אתה צריך
לעבוד בעיתון כדי להיות חבר באגודה.״
אמרתי לו: אבל כדי לעבוד בעיתון אני
צריך להיות חבר באגודה, אז איך אני
אהיה חבר באגודה אם אני לא עובד

בעיתון, ואיד אני אעבוד בעיתץ אם אני
לא חבר באגודה ז הוא נתן לי תשובה
ישראלית טיפוסית :״מה לעשות ז״
הבנתי שהעניין אבוד, אבל מטעמי נימוס
הוזמנתי לגרשום שוקן, והיתה בינינו
שיחה טובה וארוכה. אחרי שבוע הודיעו
לי, שהתקבלתי לעבודה.

• ומה עם אגודת העיתונאים?

או! לימים נודע לי, שהאגודה איימה
ונתנה הוראה שלא לשתף איתי פעולה.
לאגודה היתד. מועמדת לתפקיד מעיתון
אחר. בקיצור — היה שמח.

מתי התחלת לכתוב את
מז ^ורך האישי?
לפני שלוש שנים.

• כ״הארץ״ זה היה חידוש.

כשהת חי לו האש כנזי ם
ל ה תנ צלעלזהשהם
א ש כנ דםזה! ב עיני
דבר מהרד
אבל ב״דבר״ הופיע עד אז מדורו
האישי של נחום ברנע. זה לא
נראה בעיניך כחיקוי?
חשבתי שהמדור של ברנע הוא מדור
יוצא מהכלל, ושצריך מדור כזה גם
בר,ארץ. חשבתי שאני יכול לעשות מדור
כזה. באתי בהצעה. אחרי לבטים קיבלו
אותה.
הייתי אז בתקופה היסטרית בחיי, מכיוון
שהמצב היה שיש ברנע הגדול, והנה יש
איזה אחד דנקנר מהארץ. היתרון שלי
היה שכתבתי בהארץ ושאת הארץ קוראים
יותר אנשים מאשר את דבר. אבל היה לי
קשה נורא, בגלל התחרות וגם מפני ש•
ברנע נעלב קצת. הייתי חבר שלו, והיתד.
תקופה קשה. עד שהעסק התיישב והיתה
לי נחת מהמדור.
אחר כך זה שיעמם אותי לכתוב קטע
י ם, כי זה גם קל מדי וגם קשה מדי.
אני רואה מדורים אחרים — ולא אכנס
להערכות שמיות — ואני לא מעריך את
בעלי המדורים.
גם אני עברתי את מה שהם עוברים.
הראש שלי הסתחרר, אמרתי: יה אללה,
איזה גדול אני, איזה יופי, מרביץ סקד
פונים שיגעון!
איזה שטויות, תאמיני לי — פשוט
שטויות! אלא מאיו הקהל אהב את זה.
היום אני לא מסתכל על מה שעשיתי
בעין יפה. אני בהחלט מעדיף סיפורים.

• אני זוכרת, שפעם באתי
כמיסגרת עבודתי למיזנון הכנסת.
ראיתי אותך, את אהרון ככר ואת
אמנץ אברמוביץ יושבים מסביב
לאותו השולחן• בסוף השבוע שלושתכם
כתבתם על אותו הנושא.
איזה סין סקופונים הם אלה, המחולקים
לשלש?
זה קרה לנו כמה פעמים. כשאברמוביץ
ובכר התחילו במדורים, היינו הולכים ביחד.
פעם הלכנו למישפט של אבו־חצירא,
פעם לאיזו אסיפת בחירות ברמת־השרון
ועוד פעם ישבנו בבית־קפה הקרייה בתל־אביב,
ובשולחן לידינו ישבו איזה סהרורים
של תנועה מטורפת והתווכחו ביניהם.
הצטרפנו לשולחן שלהם, ואחר כך כתבנו
על זה.

• זה מזכיר את בעלות טורי
החברה והמסיבות. שהולכות לאותה
המסיבה ואחר־כך כותבות
עליה כל אחת לעיתץ שלה. לא
מצאת כזה טעם לפגם?־
אנחנו כתבנו על דברים בעלי חשיבות
ציבורית. הלכנו לאבו־חצירא הביתה, היה
בזה עניין ציבורי. לא רואה בזה טעם
לפגם. מה רע בזה?
בכלל, בניגוד לשם שיצא לי, אני איש
מפרגן.

• דא קיימת ביניכם תחרות?׳
בעצמך אמרת, שהמדורים שלכם
בגויים על סקופוניס. היחסים ביניכם
באמת טובים?
ביני לבין בכר מצויינים. אני אוהב
אותו מאוד. אני לא מעריץ של כתיבתו,
אבל מה זה שייך? אני אוהב הרבה אנשים
שלא כותבים טוב.

עם אברמוביץ יש לי יחסים קורקטיים.

• איך עובדת השיטה? הרי
אתה יודע שהמדליפים לא מספ קים
לך סקופ בגלל העיניים היפות
שלך. הם מצפים לתמורה.
לא ! וזה אולי הכוח של עיתונות מהסוג
שאני כותב. אני עצמאי, אני כותב מה
שאני רוצה, לא משרת אף אחד ! אז באים
אליי עם דברים ישרים, לא מנסים להכניס
לי ברווז, כי מי שמנסה להכניס לי ברווז
יודע שהוא יחטוף על זה.
חלק מספקי הסקופונים לטור שלי, עד
כמה שזה מחריד, הם עיתונאים שלא
יכולים לכתוב את הסקופ בעיתון שלהם,
כי העורך שלהם לא יאשר להם, או מפני
שהם לא רוצים להסתכסך. העיתונאים הם
מקור ׳לא אכזב, ויש כל מיני, אנשים
שרוצים לגמור חשבון עם אנשים אחרים,
וחוץ מזה, זה עניין של עין.
אני זוכר מיקרה, כאשר |בגץ ביקר
במנועי בית־שמש. היה איזה עניין שיוסף
שידלובסקי היה מעורב בו, ובגץ היה
צריך להכריע. שידלובסקי עמד לפני הפועלים,
נאם ובכה.
רצתי לפרוייקה פורן ושאלתי אותו:
מה העניין, למה שידלובסקי בוכה? בקיצור,
הסיפור היה על הארץ, רק צריך
היה להרים אותו. תארי לעצמך: בן־אדם
בן ,80 איל־הון, עומד ובוכה, כי יש לו
בעיות עם בגין ! ואז בגין מתייעץ ומנסח
תשובה מעורפלת, ושידלובסקי מתרצה
ומתחבק איתו. אחר־כך הוא קולט שבגין
עבד עליו, ואז הוא שוב בוכה.
היו איתי עוד שני עיתונאים, מהטלוויזיה
ומידיעות אחרונות. בערב אני רואה
כתבה בטלוויזיה, ואני לא מאמין למראה
עיניי: אין שום מילה על התקרית, סתם
דיווח יבש. כלום. אני פותח למחרת
ידיעות אחרונות — סתם ידיעה סתמית על
ביקור בגין במיפעל מנועי בית־שמש.
אז זה כוחם של המדורים האלה. מי
שכותב אותם, יש לו עין מיוחדת. הדברים
נמצאים על השטיח, צריך את העין המיוחדת
הזו כדי להרים אותם.

• איך אתה מוודא שהסקום
שלך הוא כאמת סקופ?־
אני תמיד בודק, חוץ מפעם אחת שאכלתי
אותה. זה היה משהו שקשור בדיין.
קיבלתי סיפור סגור על דיין, שדיבר עם
מישהו בנוגע לפרוייקט לעשיית כסף.
אחר־כך הסתבר לי, שמי שדיבר היתה
יעל דיין, ודיין כעם — והוא צדק. אבל
זו היתד, פעם אחת בשמונה שנים.

• במדור שלך ירדת על הרכה
אגשים, שלחת חיצים שהפילו
חללים לא מעטים. איזה מהקטעים
עשה לך הכי־הרכה בעיות?־
הקטע על יגאל אלון עשה לי צרות גדולות
ביותר, צרות ענקיות. הסתבכתי פה
כל־כך, שזה לא יתואר. רוב האנשים אמרו
:״אתה מעלת באמון! היית בלישכת
שר-החינוך, ואחרי שבע שנים אתה מפרסם
מה ששמעת בצורה אינטימית?״ את
זה אמרו כולם, כולל אנשים שליקקו אצבעות
ואמרו :״שמע, עשית לנו את השבת.״
הצרות היו בעיקר עם אנשי אלון. חיים
חפר הקדיש לי מקאמה, ואז עשיתי דבר
שאני בדרך־כלל לא עושה, אבל פה החלטתי
שאי־אפשר לעבור בשתיקה, ושלחתי
לו מיכתב מעורך*דין, והוא התנצל.
המיתקפה של אנשי אלון לבשה אופי

א 1ייאדוווס אי ש
עורב ולאגתהש
מ ה חזנז ט׳ ק ח
שלה מז ר ח
שאותי הבהיל. פיתאום התחילה מסכת-
שקרים שלא תתואר. לא הייתי שבוע
בכנסת, וכשבאתי שבוע אחרי כן, סיפרו
לי שאומרים עליי כך וכך. אלוהים אדירים
! אותי זה הבהיל, זה היה הדבר הכי
מבהיל שקרה לי בחיים. אני לא נגד רשע,
יכלו לעשות לי דברים מרושעים, אבל
השקרים שהפיצו והשמועות הזכירו לי את
רוסיה. סיפרו עליי דברים שלא היו ולא
נברא|.

• טיפסו על עניץ הרם-הקרכ
שלקית כד?

דנקנר עם כניו
״מגיע לי פרס אהבת ישראל׳
בטח ! זה היה מוקד העניין. אחר כך גם
עמום אטינגר עשה מזה סיפור.
את יודעת מה הם אמרו? ״דנקנר חטף
הלם קרב? בולשיט ! אלף — הוא לא היה
בקרב! בית — הוא יוצא ונכנס מסנטו־ריומים,
הוא מתמוטט כל הזמן, הוא פסיכי
ידוע.״ זה נורא הבהיל אותי, עד כדי
כך שהלכתי ובדקתי אם אני פסיכי או לא.

• מה כדיוק קרה לך, מתי
לקית כהלם־קרכ?
במילחמת יום־הכיפורים לקיתי בהלם-
קרב. התעלפתי ואיבדתי את הזיכרון ליומיים.
אחר־כך הייתי מאושפז 13 יום
בתדסח, מהם הייתי חמישה ימים בהלם,
ואחר כך שיחקתי פינג־פונג.
אגב, אם היום תשאלי אותי אם אני
רוצה לחזור על חווית הלם־הקרב, אומר
לך: בכל מחיר ! איזה בן־אדם זוכה לחוויה
כזו, לאבד זיכרון לתקופה קצרה?
הדבר האחרון שזכרתי כשהתעוררתי מהעילפון
היתד, שהייתי בבית־מלון בקופנהגן.
כי לפני המילחמה הייתי שם, והגעתי
ארצה ביום החמישי למילחמה.

• כמה התכטא אוכדן הזיכרון?׳

הכרתי אנשים שפגשתי ביומיים האלה
שהייתי במילחמה. יש לי חבר טוב
שהיכרתי ביום הראשון למילחמה, הוא
הביא אותי לתאג״ד. כשהתעוררתי, ישב
לידי ואמר :״אמנון, מה נשמע?״ לא
זכרתי אותו. זו היתר. חוויה מאוד מעניינת.
כתבתי עליה.

• איך חטפת את הלם־הקרב?
לחמנו ברמת־הגולן, וזה היה טראומתי.
הפלוגה שלי עלתה על מארב, והיינו חם־
רי־ישע. לכל חייל היה עוזי ומחסנית, וגם
היתד, לנו בעיה — כי לא היה לנו מפקד,
והיתר, מעין התפרקות במחלקה.
אני נורא התאמצתי להחזיק את העניינים,
עשיתי חיקויים, אירגנתי שירים, הייתי
פעלתן בדרך של הצחקות ודיבורים,
כדי לשמור על מוראל. אז זה, פלוס המוראות
שעברו על הפלוגה, מיצה כנראה
את כוחי.
מרמת־הגולן ירדנו לסיני, וגערכנו בקו
הירי מול טנקים מצריים, ואז נפלתי שדוד.
זה הסיפור של הלם־הקרב. אבל תראי
לאן שמועות מגיעות. וזד, המבהיל ש בעניין.
כשהם
התחילו להפיץ שלא לקיתי ב־הלבדקרב,
אמרתי לעצמי: שמע דנקנר,
אתה בחור רציונאלי, זה לא יתכן שאנשים
שאתה מכיר, אנשי־כבוד, ממציאים
עליך שקרים. מדובר בבעיות נפשיות.
אולי אתה לא זוכר, אולי אתה באמת
נכנס ויוצא לסנטוריומים, ואולי אתה
שוכח? שאלתי את אמא שלי, שאלתי את
אשתי, הלכתי להדסה לראות את התיק
הרפואי שלי — אולי יש אמת במה שהם
אומרים?
מה אני אגיד לך, זה היה מחריד, פשוט
מחריד.

• הכה גדכר על תקרית עמוס
אטינגר• אתה פגעת כו ככיקורת
טלוויזיה שכתכת עליו, ואתה
תקפת אותו פיסית כ״כית־סוקו־לוכ׳י.
מה כדיוק קרה?־
לא נפגעתי בגללי. אני לא מרגיש פגיע
לגבי הלם־הקרב. נפגעתי בשביל כל האנשים
הפגועים נפשית.
נכנסתי לבית סוקולוב, הצטרפתי לשולחן
גדול. ישבה שם חבורת עיתונאים. לא
שמתי לב שהוא יושב בשולחן. פיתאום
הוא אומר לי :״מה זה, דנקנר, מה אתה
עושה פה? פה זה לא סנטוריום !״ אמרתי

לו :״מה? לא הבנתי.״ ואז הוא חזר
על המישפט.
לקחתי את המילחיה והפילפליה והעפתי
עליו. שלטתי בעצמי מספיק כדי לא
לזרוק לו את זה על הפנים. זה פגע לו
בחזה, כל השמן והחומץ נשפך לו על ה חולצה,
וכל הקטשופ נמרח עליו. הוא
צעק לחבר׳ה, :תחזיקו אותי, תחזיקו
אותי !״
אדם שעיניו בראשו ויש לו רגש, אם
הוא לא חטף הלם בקרב — משהו לא
בסדר אצלו. מצד שני, אני לא אומר
שצריך לעשות מזה אידיאולוגיה. אבל
שיבוא אטינגר, שהמקסימום שהוא יכול
לחטוף זה הלם־קרב מכתיבת שירים, וירד
על אדם שנפגע נפשית? הרגשתי שהוא
פוגע לא רק בי, אלא בכל האחרים.

• אתה לא כדיוק נהגת כו
ככפפות של משי. אתה ירדת עליו,
ממש התעללת כו כביקורת שלך.
כשקראתי את הביקורת היה נדמה
לי, כאילו אתה לא רק הורג
את אטינגר — אתה מתעלל ב־גוויתו.
הוא
לא גוויה, אטינגר. הוא ממשיך
לחיות גם אחרי הביקורת שלי. הוא חי
ותוסס ועורך את חיים שכאלה.

• אתה חושב שהיה צורך
להשתמש בתיאורים פלסטיים כדי
להגיד שהוא לא מתאים לטלוויזיה,
אינך חושב שהביקורת שלך היתה
כלתי־תרכותית, לפחות כמו הופעתו
הלא־תרבותית של אטינגר?
בעניין זה אנחנו לא תרבותיים. אני
חסיד של ביקורת־הטלוויזיה האנגלית.
כולם אמרו לי על פרשת אטינגר, שהביקורת
היתה אלימות מילולית. שטויות!

• איפה, אם כך, הגבול של
הסובלנות?
זאת בעייה שאין לי עליה תשובה, ובחיים
אין תשובות על כל הבעיות. זהו
בדיוק הוויכוח הציבורי היכן הגבול.

• מה כנוגע לאלימות מילולית,
כשימוש חזק וקשה כל־כך
כמילים?
או! אני חסיד
לית. פעם הצעתי
לאלים מלול. היא

גדול של אלימות מילולאשתי
שאשנה את שמי
התנגדה לשם המישפחה.

• כשלב זה איננו יכולים להימנע
מפרשת ״יש לי אחות״ .המחשבה
שהיהודים כארץ הם שני
עמים, ושאין לך קשר לאחד מהם,
קיננה כך לאור מה שקורה פה
לאחרונה, או שהיא מתרוצצת כך
שנים?
המחשבות התחילו לעלות בי בשנים האחרונות,
כשהתחיל המסע הפרוע, המש מיץ
והנבזי נגד האשכנזים, וכשהתחיל
מסע ההתחנפות גדולה, שבו התחילו אש כנזים
להתנצל על זה שהם אשכנזים. זה
היה בעיניי דבר מחריד.
זה מדהים כמה אנשים לא הבינו את
מה שכתבתי. אני כתבתי נגד מסע ההתח־נפות
הזה, ויסלחו לי הרמב״ם״,יהודה ה-
לוי ודוד המלך ואברהם אבינו — שגם
הם בטח היו ספרדים. אני לא התכוונתי
לכתוב שלספרדים לא היתה תרבות מעולם,
אלא שבמאתיים השנים האחרונות
תרבות האיסלאם שקעה, וחלף זמן רב
מאז אותה תקופה נהדרת של פילוסופים
ערביים ומתמטיקאים ערביים. על זה
דיברתי.
מדברים איתי על בורות. שיבוא פואד
(המשך בעמוד )72

אווחיו
בתצוגת ארסע זאנן
של הצלם חיבלו בציוד שלו

פסטיבל אייב׳
על רחבת־הריקודיס בבגדי־גוף לבנים, הדוקים ושקו־

שולה הנזירה

לא לטעות: חברת־הכנסת שולמית
אלוני אינה נזירה, חס וחלילה, כפי
שזה נראה בתמונה. זוהי כופיה ערבית, שהונחה על ראשה בכניסה
למסיבה, והלמה אותה מאוד. כל האורחים קיבלו כפיות ועקאליס במתנה.

ן ! יך שאייבי שיחק אותה
על גדול ! כמו שהוא יודע
לארגן מיבצעים גדולים, גם את
המיבצע הזה הוא לא פיספס. חברו
כאן כל המרכיבים שהפכו את
המסיבה, למלאת 17 שנים לטיסת־השלום
הראשונה שלו, למסיבת
השנה.
איזה אוסף מרשים של פיגורות,
החל מעולם הפוליטיקה — בדמותם
של שימעץ פרס, עזר וייצ-
מן ושולמית אלוני, דרך אולם
הקונצרטים — בדמותו של המנצח
זוכין מהטה, וכלה ביפהפיות
ובדפי נלפון מאילת.
את כמויות האוכל והמשקה האדירות,
ואת התוכנית האמנותית
תרמו לו. ערב קודם ניראה אולם
המלון כאולם קרנבל בראזילי. אצל
אייבי הוא הפך לאוהל בדווי ענק,
(כשגמל ועליו דגם של ומטוס־שלום,
שעליו רכובה רקדניודבטן,
מספקים את האטרקציה.
את התוכנית האמנותית סיפקו
הרקדניות של ג׳ו קי אריויז,
שבבגד־גוף לבן ושקוף חוללו את

שאולי, ירדן לווינסון (מימיו) ,והקוסמטיקאית פסי.

מחול המלאכים של אייבי. שייקה
אופיר הוכיח את אייבי על כך
שסירב לקבל ממנו מתנה. הבדרן
יואל שר שר. את השיר גשר

השלום. הקהל פיטפט והפריע לאפר
נים, ולקול צלילי תיזמורת השגרירים
התפזר וחלקו — בראשות
רפי נלסון — המשיך למיסבאה.

מיכל גת הבלונדית בת ה־( 21 למעלה) היא עובדת
מישרד־הביטחון, המשמשת גס כדוגמנית־צילוס. בתמונה
למטה: מאפרת הדוגמניות רוזלי גרינברג מלטפת את מקורו של נשר.

הסוגנית

מעצבת הסוודרים הירושלמית
חיה ניר משתוללת בחברת
ידידה, הסטודנט עופר שפירא, שגם מדגמן עבורה.

הבוט׳עאית

הדוגמנית לשעבר ציונה
טוכטרמן מעדיפה להתרחק
מאור־הזרקורים. ציונה לבשה בגד עשוי ממורות צבי.

פ 1יחדשותבמראה
> >ני או ה ב לצלם אותן כש-
׳//ה ן צעירות, רעננות וטיב-
עיות, לכן אני מחפש אותן בבתי-

הספר התיכוניים, ומגדל אותן כדוגמניות,
לפני שצלמים אחרים תופשים
אותן ומקלקלים אותן בפוזות

שלהם,״ גילה השבוע צלם האופנה
הצעיר בן ה־ 28 מנחם עוז, שהחליט
שפתיחת סטודיו חדש ל־

היא אופנת התיסרוקות
! ך 111
החדשה, שהציגו חגים־
הדרי ובני בן־דוד. הפנים אופרו בלבן

בוהק, כדמויות ליצני פנטומימה. את התיסרוקות
עיצב הספר מריוס. הצעירים האלה עוררו קריאות
התפעלות כשעלו על הבימה והיו הרוח החיה בתצוגה.

האטרקציה

במסיבת אייבי היתה רקדניוז־בטן דשנת־גוף,
שחוללה מבעד למסך־עשן. אייבי הצוהל עטף
את מתניו בצעיף מוזהב, הצטרף לריקוד והדביק שטרות כסף לחזה הרקדנית.

מסחר
^ איחור של שעה עלו על
י * המסלול דוגמניות הצמרת לקולה
המונוטוני והמשעמם של מנחה
עייפה. אוסף של דגמים, בעי-
רבוב סיגנונות ללא דמיון וצבע,
לא הצליחו להלהיב איש ונמרחו
כמו מסטיק ללא סוף. מאחורי הקלעים
לחמו הדוגמניות הוותיקות
בצפרניים, על כל דגם צעיר ויפה.
כל זה באירוע גדול, שנערך
בהילטון בחסות הלישכה־הישרא-
לית-לתכשיטים, שאמור היה לחתום
את שבוע האופנה הישראלי.
מה שהציל את הערב הזה. שעלה
למשלם הכרטיס 1,300 שקל
לזוג, היה אוסף מרענן של גימנזי-
סטיות צעירות מאופרות בלבן,
שדיגמנו את הצעקה האחרונה של
תיסרוקות־הקיץ לצעירים, בדמות
ראשים פרועים־פרועים, בנוסח פא-
נקיסטי, המרוחים בג׳ילי דביק.
הוסיף חיים הבדרן מאיר ר מז,
שהצליח לארגן בכישרון ובהומור
רב בינגו עטור־פרסים משולב בבידור.

תגלית
חדשה

של צלם האופנה הגרוש מנחם עוז,
היא אירית אייל. אירית היא תפאורנית
במיקצועה. מנחם פגש בה לפני שנתיים, צילם אותה, הפך אותה
לדוגמנית־הבית שלו — וגם לחברתו הפרטית. השניים חיים יחד.

צילום היא הזדמנות למסיבה מטורפת.
בסוף
השבוע התכנס בסטודיו החדש
אוסף מרשים של יפהפיות
צעירות, שכמוהו לא ראיתי מזמן
במסיבות.
במסיבה נכחו אנשי תעשית־ה־יופי,
דוגמנים צעירים ודוגמניות,
אופנאים, צלמי-אופנה, ציירים, מאפרות,
שחקנים, זמרים. בלטו כאן
מאוד הלוגמנית-בוטיקאית שפרשה
מדוגמנות ציונה מוכטרמן, שנראתה
נפלא בבגד מיני, עשוי
כולו ג׳ילדות מעור צבי, האופנאית
דורון פרנקפורט, סורגת-הסוו-

ןןעווקקך. ע ן 1ך 1 1ה בדמות שיער כסוף. הנפתח כ
111ו 111111י ^ י י מניפה והמוחזק בעזרת משחת
ג׳לי, על ראשה של הגימנזיסטית איריס בביוף. חברתה, אלדד מירב, צועקת
כשאיריס מושכת בתיסרוקת הקוצים שלה. השתיים איפרו את פניהן בלבן.

דרים חיה ניר, שלא הפסיקה
להשתולל, השחקנית פירה קנ טור,
הצייר גידי לוי, השחקן
יפתח קצור והפנטומימאי הגיד

רוזן.

בלטה מאוד הדוגמנית הצעירה
סמדר קלצ׳יגסקי, בתו של
אוייב השגרירות הגרמנית אנדרי
קלצ׳ינסקי, המצטלמת אצל מנחם
ללא סוף.
בלטה גם דוגמנית צעירה בת
,17 תלמידת תיכון עירוני ה׳
בתל-אביב, רונה פריד, שהתרגשה
מכיוון שלדבריה. זאת הפעם
הראשונה בחיים שלי שאני מבלה

במסיבה עם אנשים כאלה.״
למרות שבחוץ היתה סופה, קור
עז, רוחות וגשם, העדיפו מרבית
הדוגמניות והחתיכות לבוא כשהן
לבושות בביגדי-קיץ חושפי כתפיים
ורגליים. הן צדקו בהחלט:
הסטודיו החדש היה מקושט באבי-
זרי־בימה דרמאתיים ומואר בתי-
אורת־צילום מחממת, דבר שתרם
לאוירה החמה במסיבה.
בעוד כולם מבלים, הביט הצלם
בעל המסיבה בעצם כיצד אורחיו
הורסים את הסטודיו החדש שלו,
מנפצים זרקורים, מטנפים את הקירות
והורסים ציוד אחר.

!•רה גל

שידור

(המשך חענווד )51
שיחרורי — הכתובת עדיין שם. אני משער
שהחייל השבועי הנשלח על-שי הרס״ר
לסייד את האבנים, ממשיו עד היום למ רוח
את הכתובת: סרבנים.

בילבי מחפשת
חשיש
ףאחד הימים קראו לנו לצאת החוצה
מהאוהלים וסידרו אותנו בשורות. למ קום
הגיע איש מצ״ח וכלב חשיש. זו
היתד. סצינה נהדרת. הכלב היה בעצם
כלבד. קסנטנה וחמודה בשם בילבי. תס־קידה
היד. ל קפ ח על כל אסיר ולרחרח
אותו, אבל זה לא בדיוק היה בראש שלה.
והיא רצה לחדר האוכל וחסרה באדמה
בתיקווה למצוא עצמות. המאלף שלה
כעם כי כולם צחקו עליו. הוא קרא לה :
.בילביו בילבי!׳ אבל בילבי ברחה לו כל
סעם מחדש.

אנחנו
לא פחדנים
ש ת תנאי המעצר בכלא 6ניתן להג-
ר * דיר כסבירים. אץ זה אמנם מלון
חמישה כוכבים, אולם אץ תופעות של
התעללות או הרעבה. זה לא תענוג גדול
לישון בחורף באוהל, כאשר לרשותו אר בע
שמיכות צבאיות. כולם ישנים בבגדים,
סוודר ומעיל. ב 4-וחצי מעירים אותן
למיסדר. לא נורא.
כפיצוי על כך קיבלתי המץ דואר. ב חיים
שלי לא קיבלתי כל-כך הרבה פיב-
יעים. אבא שלי כתב לי: אני מעדיף

חניית

צ ל ״ו ם
בג״ה וב 6ש10ז 01 תססושיס
• למחלקת סרטים־תיעודיים של הטלוויזיה
הירדנית, על הקרנתו של סרט דוקומנטרי,
שהופק בידי תחנת גרנדה הבריטית,
על הבנייה הישראלית בשטחים המוחזקים
מעבר לקדהירוק. סרט זד. הציג
לפני תושבי ישראל, הצופים בתחנה הירדנית
(ומיספרם הולך וגובר מיום ליום,
עם ירידת רפתה של הטלוויזיה הישראלית,
כפי שמשתקף בסקרים) ,את דמותה
של ישראל הנחלנית, בראשית ,1983 בעולם
הרחב. לצד עמדותיו הנחרצות של
אלוף (מיל׳) מתי פלד, שהציג תוכנית
ממשלתית סודית לסילוק 700 אלף תושבים
ערביים של השטחים הכבושש אל
מעבר לירח, הובאו עמדותיו של קצץ
(מיל׳) אחר, ח׳׳ב יוטל נאמן, שניסה
להבהיר את עמדותיה של ממשלת-ישראל
בנושא זה לפני הכתב האנגלי, שערך
והפיק את הסרט. הישראלי הממוצע יכול
היה לראות מסרט זה את הסחף ההולך
המפקד בעבר הרחוק פינתה עיריית תל-אביב
מיגרש ליד מיתקן גל״צ ביפו, כדי שיש מש
כמיגרש-חנייה לעובדי התחנה הצבאית.
כאשר פונה רון בן־ ישי כמפקד
גל״צ, כך סיפר אחד מעובדי־התחנה, התקין
במיגרש שלט ועליו כתוב :״חניית
המפקד.״
כעבור כמה ימש החנה אחד מטכנאי
התחנה, אזרח עובד צה״ל, את מכוניתו
בחניית־המפקד. כאשר הגיע לתחנה רון
בן־ישי, הוא חסם במכוניתו את מכונית
הטכנאי שתפס את מקומו. התוצאה היתה
עימות קולני בין בן־ישי לפקודו.
על סיפור זה הגיב רון בן־ישי :״נכון
שהמיגרש הועמד על־ידי עיריית ת״א לרשות
עובדי גל״צ. אלא שהעובדים התלוננו
לפני על אופן החזקתו, ואני הוריתי
לשפצו ולנקזו בסכום של עשרות אלפי
שקלים, מתקציב התחנה, כדי שהעובדים
לא ירטיבו בו את רגלשם. לי לא היד,
סקום־חנייה מוסדר. ביקשתי מקצידהרכב
שיסדיר את העניין, בדומה למקומוודחנייה
המוקצים בירושלים למנהלי קול ישראל
והטלוויזיה.
בעייה חמורה יותר היא מציאת ממלא-
מקום לפאר בתוכנית כולבוטק, שיהיה
בכוח נוכחותו הטלוויזיוני להשרות מאמינותו
על הדברים המוצגים והנאמרים.
מפיק כולבוטק, רפי גינת, עשוי להציב
את עצמו בתפקיד מנחה כולבוטק.
.,קע1ת /מו*(״ ותבלול בדרך

מגיש פאר מחליף וגובר של התדמית הישראלית בכלי התי-
קשורת האלקטרוניים בעולם.
כאשר נשאל מנהל הטלווידה. הישראלית,
טוביה פער, אם סרט זד. יוקרן
בטלוויזיה הישראלית במיסגרת במבט שני
או תוכנית תיעודית אחרת, השיב :״בנושאים
אלה אנו עושים הפקה עצמית, ולא
מקרינים הפקה של טלוויזיה זרה!״
איזו ארץ *83ה?
• לב׳ארלי שיטרית, צלם סירטוני
תחזית מזג־האוויר של הטלוויזיה, המוק-
רנש בתום מהדורות מבט. סרטים אלה,
המוקרנים בצבע, מאפשרים לצופה, המדוכא
מתוכן מהדורות-החדשות ואופן סינון
המידע במהלכם, להישאר לאתנחתא קלה,
ולראות איזו ארץ יפה היא ישראל. צ׳ארלי
שיטרית הוא סטרינגר (עובד־חוץ) ,שהחל
דרכו כעוזר־צלם. הוא ממחיש בסיר-
טונים אלה רגישות לנופים שצילם.

מאחרי הקלעים

פרגן שביט
אין זה מדון חמישה כוכבים
בן מאחורי סורג ובריח מאשר בתוך ארץ.
נתי כתב: טוב לשבת בעד ארצנו מאשר
לשכב למענה. אמו של גתיז רחל: אץ
זאת אלא שנתהפך עלינו עולמנו והמחאה
האישית האמיתית המצויה והזורמת בדמו
— מקבלת מימדים של הפרת חוק. שבת אי
ל ד: גיבורי סילחמה ממלאים את ב ד
רות הזבל של ההיסטוריה על גדותיהם.
אלה הנאבקים למען השלום, מעטים.
ארנייק כתבה: הרגשה קצת לא נוחה
לדעת שמישהו צריו לסבול בשביל האטד
נה שלך, ואולי בעצם כולנו הייגו צריכים
לסבול ביחד. אסף אדיב: יבוא יום ומי
שבאמת צריו לשבת בבית-סוהר יגיע
לשם.
ואסיים בסילותיו של האסיר לשעבר,
ידידי דני טימרמן: אץ שש גבורה בל שבת
שלושים או ארבעש יום בכלא. אבל
עלי לציץ שישיבה זו מראה, לפחות,
שאנחנו לא פחדנים.

חליף * ח מלזס־ימאד

עם הודעתו של השדר והמגיש הוותיק,
דניאל פאר על יציאתו לחופשה-ללא-
תשלום, בשליחות הקרן־הקיימת־לישראל
בקנדה, החל מחול־שדים של מאבקים-
אישיים בטלוויזיה. מי יאייש את מקומו
של פאר במחלקת החדשות ובתוכנית-
הצרכנות כולבוטק, שאישיותו מעניקה לה
את מימד האמינות ז
מגישי מבט האחרים. ,חיים יבין,
אריה אורגד ויעקוב אחימאיר, פועלים
לחלוקת מהדורותיו של פאר ביניהם,
שווה בשווה, תוך התעלמות מכוכבו־הדורך
של עודד בן־עמי, כמגיש מהד
קצע של מהדורות מבט שמזעיקים אותו
מהרדיו לטלוויזיה בשעות-משבר. גם כמה
מעורכי ומגישי כימעט חצות מתדפקים
על דלתות מחלקת־ההגשה, בכוונה שאחד
מהם >עכ5ום ארבל, איתן אזרן) יצורף
למעגל מגישי מבט.
אלא שבהתאם למסורת מחלקת־החד-
שות, נחשבים מגישי מבט כמועדץ סגור,
שכימעט ובלתי-אפשרי להצטרף אליו.

שם־הצופן הפנימי של צמרת רשותש-
שידור והטלוויזיה להעברת מהדורות מבט
בצבע היד. קשת בענן. לפרות שהמגמה
הראשונית היתה להעביר, קודם לכל, את
אולפני התוכניות לשידורי־צבע, הופעלו
לחצים מצד מישרד־החוץ להקדמת ההעברה
בחדשות, לפני התוכניות. ללחצים אלה
הצטרף חששו של יוסף לפיד שהחדשות
תהיינה בבחינת אי שחור־לבן בים של
צבע. שיקולים אלה הביאו להקדמת הסבת
אולפן ב׳ (אולפן החדשות) לצבע.
במהלך תהליך ההסבה עבדו טכנאי הטלוויזיה
יומם־וליל כדי להשלים את ההסבה
בזמן המיועד. מאמץ זה של הטכנאים
עשוי לעלות להנהלת רשות-השידור
במערכת של עיצומים טכניים, וגם בחבלה

ד רו ם ־
א פ רי קניז צי ה
דבר מוזר קרה למחלקת־החד־שות
של הטלוויזיד, בדרכה להקרץ
את סרט התעודה הבריטי על
דרום־אפריקה, בתוכנית במבט שני.
ראשית, בניגוד למקובל, נכנם
גורם חדש לשיקולי מחלקת־החד־שות:
התערבותה של שגרירות
דרום־אפריקה, שהפעילה לחצים להבאת
תגובותש במהלך הקרנת הסרט.
מנכ״ל הרשות, יוסף לפיד,
דחה דרישה זאת בטענה שהדבר
לא יתכן ״בשל מחסור בזמן.״
צופי הטלוויזש, שנותרו לצפות
במהדורת כמעט חצות של אותו
ערב, נדהמו כאשר שמעו, בסמיכות
לשיער. על צאתו של שר-האוצר
יורם ארידור למסע בדרום־אם-
ריקה, את מגיש ועורך המהדורה,
עמוס ארגל, מוסיף הערות לסרט
בשמה של שגרירות דרום-
אפריקה בישראל, מבלי לקבל את
תגובת עורך ומפיק הסרט הבריטי.
העיר על כך אחד מבכירי עובדי
מחלקתשחדשות :״דרום־אפ-
ריקה סיפקה לנו מבט שני על ה דמוקרטיה
הדרום־אפריקאית, ומבט
שני סיפק לנו שיעור על הדמוקרטיה
הדיווחית של רשותש־שידור.״

שמור

״אותו
טכנאי, ששמו בני יהדדאי,
נטל את החוק לידיו ועקר את השלט.
כאשר זימנתי אותו, כעבור כמה ימש,
לשיחה, התנהלה השיחה בינינו בנועם.
אמרתי לו :׳אם אתה רוצה להעביר לי
מסר, אז לא בסיגנון תופי הטם-טם ב-
ג׳ונגל. אתה לא צריך לאותת לי בחניש
במקום־החנייה שלי ,.הסיפור על הצעקות
אינו נכון. הוא הבין אותי בלי צעקות.
הצעתי לו לפנות לשלמה להט, או אפילו
לבג״צ, בתנאי שלא ינהג במיגרש־החנייה
בשרירות־לב. בזאת נגמר העניין, ואפילו
החלפנו בינינו סוגי טבק. הוא הלך לדרכו
בשלום.״
בשידורי־הטלוויזיה בעתיד.
הסיבה לכך: מיכרזים העומדים להיפתח
בימים אלה לאיוש סופי של מישרות ה טכנאים
בטלוויזיה. חלק מטכנאישטלווי-
זיה עשויים שלא לעבור אותם. התוצאה
תהיה עיצומים, ועצירת תהליך הפיכת אולפן
א׳ (אולפן תוכניות) לצבע.
סיפור עקשני במיסדרונות בניץ הטלוויזיה
מתייחם לתיאום התאריכים שבץ הסבת
מהדורות מבט לצבע, לאישור העלאת

אורלי יגיב אבסורד אגרת־הטלוויזיה מטעם ועדתשכספים של
הכנסת. כפי שאמר אחד מהטכנאים :״הסיפוק
העצמי של הפוליטיקאים, שיתחילו
לראות עצמם על המירקע בצבע, עיוור
אותם והם אישרו ללפיד את כל מה שביקש.
אילו היה לפיד מבקש באותה ישיבה
אישור להפעלת טלוויזית-כבל, הוא היה
זוכה גם בזה.״

פ ס קו ל
בבוקר *ווואוזד•
אחד האבסורדש הגדולש של רשות-
השידור הוא בכך, שמגישת מבט ומבט
ספורט, אורלי יניד, אינה עובדת שכירה
של רשוודהשידור, אלא עובדת לפי מיש-
דרים שבהם היא מגישה את המהדורות
הנ״ל. זהו פועל יוצא של האיסור הממשלתי
על קבלת עובדים חדשים בשירותש
הציבוריים עוד אחד מסיפורי הלילה
שבו הוטל רימון בירושלים על מפגיני
שלום עכשיו יצא רק בימש אלד. מחדר-
החדשות של הטלוויזיה. מסתבר כי אחרי
שהסתיימו דיושי הטלוויזיה מרחבת מיש-
רד ראשש,ממשלה, וששור מהדורות ה חדשות
המיוחדות של אותו לילה, אמר
המנהל החדש של חטיבתשחדשות, יאיר
שטרן :״מחר בבוקר יקום טוביה סער,
יפתח את העיתון, ויאמר ׳מה ז זרקו רימון

העולם הזה 2375

תוכניות מועדמות
-ב טלוויוי ה הי ש ר אלי ת

יום רביעי

• סידרהקומית: רודה
8.03 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) .הו*
8 -י ק סיפורו של ג׳אק ממשיך
; בתיאור עולמה של גרושה ניד

:יורקית צעירה.

• פרט קולנוע: פנים
; רמת לאהבה (— 10.05
שחור-לבן, מדבר אנג
לית) .סיפורה של מישפחה
אמריקאית ממוצעת, שבנה הב׳
כור נערץ בעיני הוריו. הבחור
חסר־מנוחה, אינו יכול
למצוא את מקומו בחברה, ער

בסרט בתור מספר. הסרט בוחן
את טיעונו של טופלר, שהאנושות
יחווה כיום את יהגדולה
שבמהפכות ההיסטוריה — את
הולדתה של תרבות חדשה,
שבה יצטרכו בני־אדם לקבל
החלטות גורליות בקשר לאיכות
העולם שבו ירצו לחיות
בעתיד. הספר נכתב ב־,1970
והסרט הופק בידי אלכם גרס־הוף,
ב־.1974

וויזיה האיטלקית אודות מסעותיו והרפתקותיו של
האירופי הראשון שהגיע לסין במאה ה־ .13 בסיד-
רה מככבים שחקנים ידועים כמו ברט לנקסטר,
אן בנקרופט, ג׳ין גילגוד ועוד.
יום תמיער 10. 3

• סידרה לילדים: האנס בריסטיאן
אנדרסן 5.35 ערוץ — 3שיח־ר
בצבע 25 .דקות. מדבר אנגלית) .סידרת
• קומדיה: שמונה זה מספיק (0.10
— ערוץ — 6שידור בצבע 50 ,דקות.
מדבר אנגלית) .סידרה משעשעת על קורותיה

יום רביעי, שעה 10.05

* 1שיש* 11. 3

• רפואה :
הערוצים — שיתר מבע 25 .דקות.
מדבר אנגלית) .סידרה בריטית, הסוקרת בכל
פעם נושא רפואי מסויים, כדי להציג את דרכי
הטיפול והמניעה של מחלות נפוצות.

• תיאטרון: חייו והרפתקותיו של
ניקולס ניקלבי 0.10 ערוץ — 0
שידור מבע 50 .דקות. מדבר אנגלית).
סידרה בהפקה המעולה של רוייל שקספיר קומפני,
על־פי הרומן המפורסם של צ׳ארלם דיקנם.
יום שבת 12. 3

• בידור: תוכניתי־הביתר של מוצ׳׳ש
( — 0410 ערוץ — 6שיתר מבע30 ,
דקות• מזמר כשפות איתפיות שונות).

וגם חדשים, מאולפני אנגליה וארצות־הברית.

והשחקנית אנג׳י דיקינסון. הסרט
הופק ב־.1959

שבת
12. 3
• סידרה: ימים מאד
שרים 8410 שידור
בצבע. מדבר אנגלית).
סידרה על הווי חיים של נוער
בארצות־הברית בשנות החמישים.
הפעם: הפרק ג׳ונגל כלי
בית, שבו ריצ׳י מתנדב למלא
בראשונה בחייו את מקום
אביו, בניהול חנות כלי-הבית
שלו.

נשקיני היטב
יוס ראשון, שעה 10.20
מן המערבונים המפורסמים ביותר
שהופקו בהוליווד, בבימויו
של הווארד הוקס, שנודע
בהומור הקולנועי המיוחד שלו.
בסרט זה מסופר על שריף של
עיירה קטנה, שצריך לשמור
בה על הסדר ולהחזיק בכלא,
עד למישפט, בן של מישפחת
חוואים עשירה ומושחתת. המי־שפחה
מגייסת נגדו כנופיה של
אקדחנים ורוצחים שכירים, ב־אבי
100 — 6.3.83

עוד שלעוזרו של השריף עומדים
רק סגנו השיכור, זקן מצחיק
וחסר־שיניים, קלפנית
יפהפיה ואקדחן צעיר, המבקש
לנקום בחוואים. בתפקידים הראשיים:
ג׳ון ויין בתפקיד השריף,
וולטר ברנן, דין מרטץ

טלוויזיונית, המציגה עימות בין שתי תרבויות,
עת הגיעו האירופים הראשונים ליפאן במאה
ה־ .17 בתפקיד הראשי: ריצ׳ארד צ׳מברלין.

• אנימציה: אכוט וקוסטלו (6.10
— ערוץ — 3שיתר מבע 15 .דקות.
מדבר אנגלית) .סידרת אנימציה חביבה, ש־גיבוריה
הם שני הקומיקאים הידועים משנות
הארבעים והחמישים בוט אבוט ולו קוסטלו.

• מתח: שעה עם אגטה בתסטי
( — 10.15 ערוץ — 0שידור מבע50 .
דקות. מדבר אנגלית) עיבוד לטלוויזיה של

דוקטור 4.00 שני • 1שלתוך 15, 3

• קולנוע :״פסטיבל סירטי קולנוע״
( — 10.15 ערוץ — 6שידור מבע.
מדבר אנגלית) .סרטי קולנוע מעולים, ישנים

בר ונד ממקום למקום ופוחד
מפני כל אפשרות של נטילת
אחריות. אחיו הצעיר רואה בו
ל -דמות של גיבור לאומי, וחוגג
עם ההורים כל שיבה של ה בחור
הביתה. הדברים משתנים,
כשלחיי המישפחה נכנסת
צעירה יפה. סיפור האהבה
שמתפתח בינה ובין הבן הבכור
חושף את חולשותיו של
הבן, שנחשב עד כה גיבור, ד
גורם להתמוטטות במישפחה
כולה. הדראמה הזאת מבוססת
על רומן שכתב ג׳יימס ליאו
הרליהי. את העיבוד עשה המחזאי
האמריקאי הנודע ויליאם
אינג /הכימאי: ג׳ון פרנהיי-
מר. השחקן וורן ביטי מגלם
את הבן הבכור, ובראנדון דה
_ ויילד משחק את אחיו הצעיר.
^ השחקנים קארל מאלדן ואנ־ג׳לה
לאנדסברי משחקים בתפקידי
ההורים. הסרט הופק ב־
.1962

• רב־מכר: שוגון 0.10 עתץ
— 6שידור מבע 50 .דקות. מדבר
אנגלית) .ספרו של ג׳ימם קלוול מעובד לעלילה

אחדים מסיפורי המתח והמיסתורין המפורסמים
של מחברת סיפרי הבלשים.

תוכנית־הבידור המרכזית של הערוץ הלועזי בירח.
זמרים, רקדנים ואמנים אחרים מן השורה
הראשונה.

בימי: פנים רבות לאהבה

בצרפתית, המציגה בכל פעם זמרים צרפתיים, על
רקע תפאורות מרהיבות.

יום ושני 14, 3

של מישפחה אמריקאית מרובת־ילדים.

11. 3

0רס*תעודה המבוסם על סיפרו
של אלווין טופלר, שהיה רב־מכר
בעולם ובארץ (בהוצאת
עם עובד) .בדומה לספר, עוסק
הסרט בבחינת נושאים שונים,
שכולם עוסקים בשינויים ש אותם
חווה האדם המודרני.
קצב השינויים מהיר ביותר,
׳ ואין בידי האדם כלים לעמוד
בקצב השינויים או להתמודד
אתם. האדם הופר לקורבן ה־טכנולוגיה
המודרנית, שהוא
עצמו פיתח, ותגובותיו מתבטאות
במתחים ובניכור. השחקן
והבימאי אורסון וולם מופיע

תיות שונות, ומנסה להגיע אל שורשי הבעיה.

• סידרה היסמורית: מרקו־פולו
(10ל — 0עתץ — 6שיתר בצבע 50
דקות. מדבר אנגלית) .סידרה בהפקת הטל

קומדיה: שלושה
בדירה אחת (— 11.05
שידור בצבע. מדבר אנגלית)
.הפרק בלי ילדים ובלי

• סרט קולנוע: ריו
בראבו 0.15 שידור
בצבע. מדבר אנגלית).

10. 3

• תעודה: חיפושים אחרי (7.05
— ערוץ — 3שידור מבע 20 .דקות.
מדבר אנגלית) .סידרה המציגה בעיות חבר

ביתר צרפתי: שיתם (— 0.05
ערוץ — 0שיתר מבע 55 .דקות, מזמר
צרפתית) .תוכנית הבידור של המישדרים

אנימציה הממחישה את אגדותיו הבלתי־נשכחות
של הסופר הדני המפורסם.

יום ע1יו±וי

• תיעוד: הלם העתיד
0410 שידור
בצבע. מדבר אנגלית).

יום ד 3יעי 9 . 3

•ום ראשון 13. 3

מדבר אנגלית) .הפרק סאה
קילומטר לגיהנום, מביא עוד
אחד מסיפוריו של קצין הבלשים
הניו־יורקי, שאותו מגלם
השחקן טלי סבלס.

כלבים מביא עוד אחד מסיפוריה
של דירה, ששתיים מדי-
ריה נערות והשלישי זכר, הממרה
את הוראות בעל־הבית,
ומכניס בעלי־חיים לדירה.

יום חמישי

תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית

• דראמה: ימי נעורים
שחלפו ואינם (10.30
— שידור בצבע. מדבר
אנגלית) .סיפור ראשון מתוך

• לילדים: היית כת ההרים (6.10
— עתץ — 3שידור מבע• 25 דקות.
מדבר אנגלית) .הסיפור הידוע מובא כאן
בגירסה דוברת אנגלית, שצולמה במקום התרחשות
העלילה — שווייץ וגרמניה. מככבים בסידרה :
קטיה פוליטין, סטיפן ארפגוס, ורינייה דלטגון.

• סידרה עלילתית: דאלאס (10.15
— עתץ — 6שידור מבע 50 .דקות.
מדבר אנגלית) .ג׳יי-אר אינו משלים עם
הניטרול שנכפה עליו, ומחפש כל דרך אפשרית
לחזור לניהול חברת יואינג. הפעם הוא נעזר
בשירותיו של מפקח מס־הכנסה. מיס אלי מתחילה
להשלים עם מות בעלה, והיא שוקלת להיענות
להשתתף באירוע חברתי, בפעם הראשונה ללא
בעלה. סו־אלן מבלה חופשה נעימה אצל ידידה,
מר פארלו. לוסי עוברת משבר קשה, בגין ההריון
שנכפה עליה, ומחליטה להפיל את ולדה. הבשורה
על מות ״אביו״ של ריי, אמום קריבם, מסכלת
את תוכניתם של דונה וריי לבלות ירח דבש
שני בנידיורק.

בצבע. מדבר אנגלית).

בצבע.

הפרק: עולם הגיבורים המופלא.

פרק
נוסף בסידרה שבהפקת
הטלוויזיה הלימודית, המצילה
את כבודה של הטלוויזיה הכללית.

יום
ראשון

• סידרה: קאז (10.55
— שידור בצבע• מדבר
אנגלית) .הפרק: מישפט

13. 3
סיפורי
• מולדת :
מסחה 8.03 שידור
בצבע. מדבר עברית).
תוכניתו האישית של יאיר
אלוני, המוקדשת לרגל מלאת
81 שנה להיווסדו של כפר
תבור, המכונה פסחה.

דאלאס
• סידרה :
( — 0.30 שידור בצבע.
מדבר אמגלית) .בפרק מי־לכוד
לוחם ג׳יי-אר במישפחת
פארלו, כדי לאלצה להשיב לו
את סו־אלן ואת בנו. פאם נתונה
עדיין בדיכאון שהביא אותה
לנסיון התאבדות. בובי מקבל
מידע שעשוי להביא לאימוץ
בנה של קריסטין.

שלושה סיפורים מפורסמים של
מחבר המותחנים האמריקאי
ג׳ון צ׳יבר, שעובדו לדראמות
טלוויזיה. צ׳יבר ממקד את ש לושת
הסיפורים בהווי חייהן
של מישפחות עשירות באר-
צות־הברית. הראשון בדראמות
הוא סיפורו של גבר מתבגר,
שהיה בנעוריו ספורטאי. מצטיין,
שאינו משלים את אובדן
שנותיו הצעירות. הוא מנסה
בכל הזדמנות להבליט שוב ושוב
את זוהרו. בתפקידי הזוג
בנטלי משחקים מייקל מרפי
וקתרין ווקר.

14. 3

• סידרה קומית: ויין
ושוסטר 11410 שידור

• סידרה: קרובים,
קרובים 8.30 שידור

• דראמה: נשקיני
היטב 10.20 שידור
כצבע. מדבר אנגלית).

יום ש1י

מדבר

אברית).

רצח.

יום שליש•
15. 3
• סידרה: כית ממכר
עתיקות (— 8.03
שידור בצבע. מדבר אנג
לי ת) .פרק נוסף בסידרה
המבוססת על סיפרו של צ׳אר־לס
דיקנס.

• בידור: שרתי לך
ארצי 10.10 שחור•
לבן. מדבר ומזמר עברית)
.פרק נוסף בסידרה המספרת
על שירי ארץ־ישראל
של פעם, כפי שהוקלטו לפני
קרוב לעשור, ונשחקו עם הזמן.
בהנחיית דן אלמגור.

• סידרה: לא יאמן
כי יסופר 11.00 שידור
בצבע• מדבר אנגלית)
.פרק נוסף בסידרת הסיפורים
המצולמים מוליכה
לקראת סיומים של אבסורד.

אנו מכבדים כרטיסי

גן קפה ייץ ופוופויי בייגן־יטקב״ טל 289289 .־03

הת־נדת נאדרה כפרית
כלב הפרדסים.
מסיכות גז כסגנון ייחודי
הפרדס נם ציונה
טלפון 054-70856 :

שרות׳ קייטרינג -תעשיות דונסחו׳ ו 198 בע״מ
(מתפעל׳ מקערות מכון ויצמן{
לפוני 75533 , 72732 :־054

אפשרלהשיג את

תעוב דוה
ביום שלישי
3ח ח 9ההמר כזי ת
בתד־ א בי ב

מקום נעים לעריכת סעודות עסקים?
בשיפודי־סמי ערכנו לך שולחן עמוס
בשפע אוריינטלי מקורי. כל סוגי
הבשרים על האש, סלטים
מגרים, יינות ומשקאות
לבחירתך -כיד המלך.

^ 0־ר המסעדה המזרחית
שלך-בסגנון אחר
בוא לטעום -בו א כל יו ם-
לעסקים, לבילויים, לסתם ארוחה טובה.
שיפודי סמי -רח׳ האצ״ל ( 78 התקוה) ת״א.

ו הוו 1ד(,

כיוס נסנים

מאת מאיר תדמור

לשם מה בעצם מנפיקים מניות הנסחרות
בבורסה? התשובה המקובלת היא:
לצורך הרחבת והגדלת הייצור, המיפעל,
החברה, וכר. מתברר שהאמת היא הרבה
יותר פשוטה. זה אומנם לא כתוב בתש קיף
שמלווה את ההנפקה׳ אבל זו אמת
לאמיתה; כדי להעשיר את בעלי העניין,
בראש וראשונה, ואחר־כך יש גם קרובים
שצריכים להתעשר, ולבסוף הציבור הרחב,
שמשלם במיטב כספו כדי שהמקורבים
יתעשרו על חשבונו.
אמר לי אחד מחכמי הבורסה: החברות
החדשות באות וטוענות טענות-שווא, ודי-

גם בשבוע שעבר לא קרה הדבר. יש
לזה סיבה טובה ם אוד, ואולי שלוש סי-
\בות: הראשונה — לבנקים נוח מאוד
שהכספים זורמים אל המניות הבנקאיות,
וכספי תוכניות־החיסכון ״שהגיעו׳לפירקן״
נשארים רובם בבנק, אם בצורה של הארכת
התוכנית ואם בצורת כסף ״ממתין״
(תפ״סים, פת״מים ופק״מים) שלכולם מכנה
משותף, תוך זמן קצר הוא הופך נזיל,
לקראת חזרה לשוק המניות. הסיבה השניה
היא — האוצר. נוח לאוצר שהכסף המונח
בתוכניות-החיסכון ימשיך לנוח שם, ולא
ילחץ על השוק, לכן הוא גם מוכן לתת
הטבות שונות לממשיכים לחסוך. והסיבה
השלישית — שיתוף הפעולה בין השניים :
המערכת הבנקאית והאוצר. ולעניין זה,
^ז־,אוצר זה גם בנק־ישראל, על נגידו וה־מישנה
שלו.

יו״ר יפת
לחישה רועמת

נו, אז תשאלו מה ולמה הורה

בכורסה, מה שהורה. מה קורה ץ

השערים נשחקים, של בולם. המוכים,
הגרועים, המכוערים והיפים.
כשהאוצר והמקים רוצים, אפילו
״דיסקונט השקעות״ נופלים. אמר
לי השכוע אחד מעמודי־התווך של
הכורסה: תראה, יש המון מציאות,
הכעיה היא, שמה שהיה
כשכוע שעכר מציאה, הפד השבוע
למציאה גדולה, ומי יודע, אולי
כשכוע הכא יהפוך למציאה עוד
יותר גדולה? אז לא קונים. מחכים
ששערי המניות יגיעו ל״שער
הריאלי״ ,זה השער המקים יכואו
ל-כד. לא הצדיקים, אלה נמו מן
הארץ, לאחר שהפסידו את ממונם
אצל יוסי ואליעזר.
ככל שאנו מתקרבים לפסח. מתקצרת

מירב ה סיכו״ ם

כמו לרוב העיתונאים, גם לי יש מדליפים׳
ואני אומר לכם שהם־הם שעושים
את העיתונות למעניינת. למשל: אחד
מטובי המדליפים מסר לי השבוע, שראה
את אליעזר פישמן מבקר באורח קבוע
לאחרונה, אצל מנהלי המחלקות לניירות-
ערך של הבנקים הגדולים, כדי, נו, מה
אתם חושבים י אני, למשל, לא צריך
לחשוב הרבה, לי הדליפו. בקרן רונית
יש עדיין מלאי גדול של אתא ג׳ ,ישפרו,
ספנות והספקה וגם מירב. זו אולי הסיבה
מדוע קרן רונית ״עשתה״ בפברואר תשואה
שלילית של ; 1296 תשואה שלילית,
זו פשוט מילה אינטליגנטית ל״הפסד״.
אגב, בכך היא רשמה שיא — ההפסד
הגבוה ביותר לעומת יתר הקרנות, שאחת
מהן, אביב, הצליחה להגיע לתשואה חיובית
של 1596 באותו חודש.
נחזור לעניין עצמו. כדי לשפר את
מצבה של הקרן, צריך להיפטר מחלק
מהמניות. מתברר, שהמניה הנוחה ביותר
לצורך זה, היא המניה של הבנק למשכנתאות
מירב. כדי להיפטר, צריך קונה,
וקונה גדול. את זה אי-אפשר לעשות
במיסגרת הבורסה. ואז. הולכים אל מנהלי
״מחלקות לניירות־ערך ומציעים להם את
הסחורה. לא סתם מציעים. בהנחה של
מחירי סוף העונה ממש.

יו״ר חת
הבורסה לאן?
ההמתנה; זו הערכה של מביני דבר.
ומכיוץ שמקורבי השוק, בדרך־כלל, מקדימים
את שאר המשקיעים, ואפילו את
השוק עצמו, יכול לקרות רק האפשרי:
השוק יתאושש. יש סימנים מובהקים :
ד״ר מאיר חת אמר שזה מה יקרה. זה
סימן אחד. ארנסט יפת לחש לאוזנו של
חת, ביום החמישי שעבר, בחזית הבניין
החדש של הבורסה, שהגיע הזמן. לא

ברור בדיוק למה, אבל כבר ברור שמיס־פר
ההנפקות החדשות שיאושרו בשבועות
הקרובים על-ידי דירקטוריון הבורסה ילך
ויקטן. זה חשוב. יישאר יותר כסף לפניות
הקיימות.
עד סוף החודש יפורסמו מאזני הבנקים
הגדולים, והם בוודאי ישרו אווירה טובה.
ועוד סימן: הבנקים אספו הרבה סחורה
במחירי מציאה, צריך לשווק אותה. מה
רע בפסח למשל? ויש עוד סיבה: בעוד
שבוע יתחיל גל חדש של פדיונות של
תוכניות־חיסכון. הכספים האלה, חלקם ה קטן
לפחות, יתחילו לחפש השקעה אלטרנטיבית.
אחת האפשרויות — בפירוש לא
הטובה כרגע, והדגש הוא על ״כרגע״ —
הם המניות ששערהן נשחקו לבלי הכר.
נכון, הנעלם הגדול הוא עדייו המשקיע
הקטן; זה שחטף ״זץ״ בריא, מכיוון
שחשב שטוב להיות שותף של ריגר־פישמן,
שעד, שהם חשבו שטוב שהוא שותף
שלהם — ומכאן ה״זץ״ .הוא צריו להב ריא
את התיק, אך חושש; ברגע שיחדל
לפחד, יצטרף אל כל היתר. ישנו גם
המשקיע ש״יצא״ בזמן, הפסיד רק 10
עד 15 אחוז מההשקעות, וגם הוא רוצה
לחזור לבורסה, אס מתוך הרגל, ראם
מתוך סיבה הרבה יותר פרוזאית: הגדלת
ההכנסה החודשית וכמובן, ההוצאה ה חודשית.
זהו זה, כשמתרגלים.

סדן: מה חשובים המיספוים?
אני חייב חוב של כבוד לעזרא סח,
שהוא גם מנהל כללי של האוצר, נכון
לשעה זו, וגם פרופסור לכלכלה, וש בינתיים
יחסיו עם השר הממונה קצת
לא, הוא אמר, זה כערך 70 עד
משובשים. קורה. מה אפשר לעשות.
שעבר ועכ 80 מיליון דולר. וגם זה על תנאי.
שיו הגענו לעיקר. בשבוע
היה והתנאי הוא, שהשר הממונה יאלהי
משהו,
עוד

העונג,
הכבוד,שלואוליהנ״ל במשך שעה שר זאת. הצרה היא שהוא, השר,
מצא במחיצתו
במיסגרת מסיבת־עיתונאים בתל -היה אותה שעה כדרכו לחו״ל.
ארוכה,
אתם כוודאי שמים לב, שלגמרי
אביב. קורה. מה אפשר לעשות.
לא חשוב, כמה מדוכר. חשוכה
התעורר ויכוח כמה הם חמישה אחוז השיטה. תמיד אפשר לטעון אחר
משישה מיליארד דולר, סך הייצוא היש כך, שהדכרים הוצאו מהקשרם.
ראלי לאירופה. התמיכה, אמר סדן, צריכה לא נאמרו כדיוק, או כדיוק לא
להיות 596 מזה. אני ועמיתי טענו, שזה -נאמרו, לא הובנו, כקיצור הוא לא
בדיוה 300 מיליון דולר. להפתעתנו, אמר אמר, לא התכוון לומר, לא ייתכו
,הפרופסור שזה שליש מהסכום שנקבנו, שאמר, ההקלטה נעשתה שלא כוגם
זה לא לציטוט או ליחום, ובבקשה,
לא להוציא דברים מהקשרם. ובכן, אמרנו
לו, שליש מ־ 300 הם 100 מיליון.

ידיעתו, והוא לא התכוון.

כשאחד ממנהלי המחלקות, הציע
להם ס/״ 30 פחות מהשער כאותו
יום, אמר לו פישמן שיש על מה
לדכר. ואז אמר לו אותו מנהל
,מחלקה, שהוא מוכן לגמור עיסקה
כמחיר של ס/״ ,50 ופישמן סרב.
ואז אמר אותו מנהל: תראה,
אפשר לדאוג ש״מידב -ירד כעוד
20 יש לי הכילה קטנה שאפשר
לשפוך אותה לשוק ואז, ידידי
היקר, נגמור על ס/״.30
עד לרגע כתיבת הדברים, לא ידוע מה
עלה בגורלה של מירב. אבל, תיתכנה
הפתעות.

אז, אני שואל, איך אפשר לנהל את
האוצר, אם כל דבר שהוא אומר, הוא
לא התכוון אליו ז ולמה שהוא התכוון,
עדיין איש לא הצליח לפענח. כי, ברגע
שנדמה לך שפיענחת את הכוונות, הוא
יסביר לך, ויש לו לצורך זה פרופסורה,
כי לא זו היתה כוונתו.
באותו מיפגש הוא טען, שחברי התא
הירושלמי (של הכתבים לענייני כלכלה)
מתנהגים אליו ביתר הבנה. הם לא שואלים
שאלות קשות. למה, אם אפשר לשאול
שאלות קלות, למה לסבך את החיים?
בכלל, אני חייב לציין, שמזמן לא פגשתי
מנכ״ל ססגוני כל־כך. ועל כך אני חייב
לו תודה.

ראש-מחלקה מדינה
הצביט נגד
רקטוריון הבורסה מאשר שהן רוצות לגייס
הון. המינוח הנכון בעברית לסוג זה של
פעולה הוא — כיום כספים, אבל מה,
עם רישיון וחוכמה.

שתי דוגמות-אקראי הן ההנפקות
של ״כלל מחשכים״ ו״קופל״.
לגכי האחרונה למשל, התקיימה
הצכעה כדירקטוריץ, אחרי שהובאה
פעם שנייה לדיץ, וההנפקה
אושרה 12 .חכרי דירקטוריון הכורסה
היו כעד, שניים התנגדו:
ר״ד חת, יו״ר הדירקטוריון, וויק•
טור מדינה, נציג כנק־ישראל. יתר
חכרי הדירקטוריון הם נציגי מ
קים, כרוקדים ואחרים שיש להם
יותר משמץ של אינטרס כאישור
הנפקות, כאלה ואחרות. ואני חייב
להוסיף: הכל בהתאם לתקנות,
לנוהלים שנקכעו כזמנו על־ידי
הדירקטוריון עצמו, המורכב ס...
תארו לעצמכם, עכשיו יש ב״קנה״ של
הבורסה, עוד חמישים הנפקות, ולכל הנפקה
יש חתם, על־פי־רוב אחד הבנקים,
או גוף אחר שיש לו אינטרס ישיר בהנפקה,
וגם נציג בדירקטוריון. אל דאגה,
את רובם יאשרו, חלק יידחה לדיון נוסף,
ושיטת כיוס הכספים תמשיך לחגוג.
אגב, העירו את תשומת ליבי, שחברות
טובות, בבעלות מישפחתית בדרך כלל,
לא רצות לבורסה.

מזון דגמלים
מה קרה לנפט ולמחירו? תחילה חשבנו
שאת עודפי הנפט אפשר לשתות.
מתברר, שמפיקי הנפט לא ששים לעשות
זאת. אבל לעומת זאת, הגמלים המשוטטים
במדבריות סעודיה יאכלו נפט.
תחת הכותרת ״ביוטכנולוגיה ערבית״
מביא שבועון הכלכלה הבריטי אקונומיסם
ידיעה מעניינת. הערבים, כך נאמר, חוש בים
על שימוש חדש בגאז הטבעי: הפיכתו
למזון לחיות. חברי האירגון הערבי
של המדינות המייצאות נפט מנהלים שיחות
עם ראשי חברת הכימיקלים הענקית
איי־סי־איי הבריטית, על האפשרות של
שימוש בתהליך שבו גדלים חיידקים על
מתאנול ויוצרים מזון לבעלי-חיים, מזון
עם תכולה גבוהה של חלבונים.
מתאנול הוא אחד התוצרים של נפט
וגאז טיבעי.
ובכן, כפי שאמרנו, השייח׳ים של המיז*
רח התיכון לא ישתו נפט, כפי שחשב
בזמנו השר יעקב מרידוד, כשהכריז על
״המצאת האנרגיה״ שלו; אבל הגמלים
שלהם יאכלו נפט.

1.6(7

גה הכריע: אידיאולוגיה, מוצא או יד המיקרו![

ווו סרה-י ר דנ ה
שיר אמן /מפני שהתיקווה לא
אבודה...״

תחיות
על הוסעה
י י אחרי,הקלעים היתד המו•
• לה. המקום רחש כמרקחה.
אנשים נכנסו ויצאו מהחדרים. ה-
פיסדרון היה מלא מפה לפה. ליד
הטלפץ הציבורי התאסף תור קטן.
פועלי-בימה ועוזרי-הפקה התרוצצו
הלוך ושוב בפאניקה. הורים,
קרובים וסתם חברים הצליחו להסתנן
אל מאחרי הקלעים כדי לאחל
הצלחה ליקיריהם. המאפרות
הזיעו, ולא ראו את סוסו של התהליך.
הכל עבד כמו בית־חרושת
סואן.
חדרי־ההלבשה של תיאטרון ירו
שלים
היו צרים מלהכיל את הסוני
הנילווים אל הזמרים, שבאו להתחרות
על השיר שייצג את ישראל
בתחרות האירוויזיון.
נראה היה, כאילו יותר משמת-
חרים הזמרים על השיר הטוב ביותר
הם מתחרים על ההופעה הזוהרת
והמרשימה ביותר. ומי שהביא
עימו פמלית עוזרים גדולה
יותר, רבים יותר סיכויו לזכות
בתחרות. המתחרים היו הפעם כמעט
כולם נשים. ולבל אחת נילוו,
פרט ללהקת קולות הרקע, גם ספר
אישי, מעצב־תילבושות אישי, בימאי
אישי, ומאפרת. ובמובן אמרגנים
וגרוס׳ים קבועים.
השירים כולם נשמעו פחות או
יותר אותו הדבר. כמעט בל התם-
לילנים עבדו מראש על האוזן האירופית.
על מילים שנשמעות בינלאומיות,
כשהתוכן אינו חשוב.

לרוב השירים לא היה תוכן כלל.
ואילו היו מחליפים שורות בין השירים.
איש לא היה שם לב, ושום
דבר מתוכנם לא היה הולך —
לאיבוד.
שירים שהיו מלודיים פדי נשכחו
ברגע שגווע צלילם האחרת.
מה שתפס את הקהל היו, כמו בכל
שנה, השירים הקיצביים יותר, עם
מנגינה בנאלית ולא מקורית. ובכל
זאת היתד. לכל אחד מן הזמרים
הרגשה שהשיר הפסויים שלו טוב
מהאחרים.
עבודה בעיניים
^ דלם היו שם כבר כשלוש
• י שעות לפני תחילת התחרות.
עסוקים בתיקח התיסרוקת, גיהוץ

קו הזינוק

ירדנה ועופרה, אחרי ששתיהן גמרו לשיר, נכנסו
אל מאחרי־הקלעיס לחכות לתוצאות. הן התיישבו
ביחד רק לשם הצילום, ואחר־כך פרשה כל אחת למקומה ולהקתה.

^ ל העיניים חיו נשואות לעב•
רן. השאר כאילו נשכחו ונעלמו.
ירדנה ארזי ועופרה חזה,
ישבו בל אחת בקצה אחר של המעגל,
כשהן תולות עיניים חודרות
במסך הקטן שהוצב במרכז. השקט
שסביב היה מתוח ורק קולו
של דניאל פאר הפר אותו כשקרא
את התוצאות. מתחילת הערב
היה ברור לכל הנוכחים, שהמאבק
האמיתי יהיה בין שתי זמרות
אלה. מרגע שהתחילו להגיע התוצאות
הראשונות. היה המאבק
צמוד. הן כאילו הלכו יד ביד לאורך
כל הארץ. שתיהן לבושות לבן,
שתיהן זמרות מיקצועיות וותיקות.
שתיהן שרו שירים קיצביים הנקלטים
סהר.
אחרי 5נקודות שיפוט הובילה
עופרה בהפרש של 3נקודות
( .)50:53 ואז פנה דניאל פאר ל־דגניה
ב׳ — שם ההבדל היה ברור
לעין — 8נקודות לעופרה 12 ,לירדנה.
ירדנה מובילה בנקודה
( .)61:62 לרגע היה נצנוץ של או

המסכה

בעיניה. נקודת השיפוט האחרונה
היתד בלוד. וזו הכריעה
את הכף לטובתה של עופרה.
פתאום נראה היה כאילו מקבל
המירוץ גוון עדתי — כפי שהכל,
בזמן האחרון, מתפרש מייד בצורה
זו. דגניה האשכנזית נתנה את מירב
הנקודות לירדנה, ואילו לוד
הספרדית הכריעה לטובת עופרה.
השירים של שתיהן היו דומים
להפליא, ועם זאת היה ביניהם
הבדל קטן: בשניהם הופיע מוטיב
מההימנון הלאומי, בשינוי קל :
״אני עוד חי, חי, חי /עם ישראל
חי /זה השיר שסבא /שר אתמול
לאבא ...אני שואל ומתפלל /
טוב שלא אבדה עוד התיקווה...״
ואילו השיר של ירדנה, ניסה לקרוץ
אל קהל בינלאומי יותר, כשמילת
המפתח שלו היא אמן. אך
תוכן השיר כמעט זהה, וחלק מן
המילים כאילו נלקחו מהשיר הקודם
:״בימים טרופים כאלה /
כשהלב אינו נרגע /האדם נושא
עיניו /למעט שלווה חמה ...שירו

כשהגיעה ריקי גל אל מאחרי־הקלעים,
הופיעה מסכה ורודה
בידה, שלא היתה בזמן השידור, מכיוון שהשיר צולם כמה ימים קודם.

11 1 1 1 1
! 11 1111
במיוחד מרגע
שהמירוץ בינה

^ 1171 ירדנה ישבה מתוחה ונר\
11#11 גשת במשך כל הערב —
שהתחילו להגיע התוצאות, והתברר
לבין עופרה היה צמוד ביותר. ברגע

איטר אחרון
שנודע אכזבה ומגיעה אוהבת

כי עופרה זכתה, לבשה ירדנה הבעה של
עמוקה. זו לה השנה השנייה שהיא כמעט
למקום הראשון. ירדנה הודתה כי היא ל א *
את הרמש וההמולה שיש סביב המופע הדה.

מיכל טל עם קופסת־הפודרה בידה,
מתאפרת לפני בוא מצלמות־הטלוויזיה,
שעמדו לסקר את האווירה מאחרי־הקלמיס, עס היוודע התוצאות.

אחרון של הבגד הזוהר, איפור
יסודי וכבד. בעצם לא היתד.
שום סיבה להתרגשות. כל השירים
הוקלטו וצולמו במשך השבוע שקדם
לתחרות. מה שהקהל ראה
בבית ובנקודות השיפוט, לא היה
שידור חי של האירוע, אלא של
מה שהוקלט קודם לכן. הכל היה
עבודה בעיניים. הקטעים היחידים
שצולמו בשידור חי היו קיטעי הכניסה
והיציאה של הזמרים אל
הבימה וממנה, וקיטעי הקישור של
דניאל פאר ודליה מזור.
למרות כל זאת, היו כולם מתוחים
מאוד. פנינה רוזנבלום היוותה
ללא ספק את האטרקציה של
הערב. היא ישבה בחדרה. כשהיא
מפקירה את פניה למאפרת הפרטית
שלה, עדה לזורגן. עיתונאים וצלמים
לא פסקו מלהיכנס לחדרה,
היא חייכה לכולם, אך ניכר היה
על פניה שהיא מתוחה. זו אולי
הפעם הראשונה שפנינה נמצאת
בתחרות, לא במיגרש שלה ולא ״״
בתחום שבו היא שולטת.
בחדר שלידה התאפרה באותה
שעה צעירה, שזו לה הפעם הרא-

!ההתהלה היה נ הו: זהו הקוב

שונה בתחרות כזאת, ענת רקם.
חיוך תמים של ילדה קטנה היה
שפוד על פניה. היא הודיעה חגי—
גית שהיא אינה מתרגשת. אך
מאוד מאוד רוצה לזכות בתחרות.
מאוחר יותר, כשהתקרב מועד השידור,
הודתה בחצי פה כי קר
לה והיא בכל זאת קצת מתרגשת
מכל המהומה.
בחדר אחר ישבה ריקי מנור,
מלהקת איזוליר־בנד, וחניקה את
בנה בן שלושת החודשים, טל.
היא סוחבת אותו לכל הופעה שלה,
והוא בדרך־כלל מתנהג יפה בהופעות
ואינו מפריע. במיסדרון עמדה
אותה שעה אירים שמי מלהקת
בננה וחילקה חתימות לכמה ילדים
שהצליחו להתגנב פנימה. אירים
עזבה לפני זמן קצר את חברותיה
בלהקת סקסטה, והפתיעה אותן
כשהתקבלה לשיר בתחרות, והן לא
בדיוק מיהרו לאחל לה בהצלחה.
אירים היתד, במצב־רוח טוב, חייכה
לכולם, היתה מוכנה, לבושה
ומאופרת הרבה לפני כולם, והיה
לה זמן לעמוד במיסדרון ולקשקש
עם אביה.
פתאום הגיע מנהל הטלוויזיה,
טוביה סער. הוא בא לראות אם
הכל בסדר, וסיפר שהשנה אין לו
מושג מה הם השירים .״בשנה
שעברה,״ אמר ,״ראיתי את כל
החזרות. הייתי אז בעד השיר של

וגע האושר

אבל איך שהוא, היה ברור לכל
מי שהסתובב שם באותו ערב, כי
התחרות תהיה הפעם בין עופרה
חזה ובין ירדנה ארזי.

כמו כמוס
של ויצ״ו
• י ופרה היתה במצב-רוח
0מצויין, ונראה היד, שהיא נהנית
מכל העניין. זו הפעם הראשונה
שהיא משתתפת בקדם־אי-
רוויזיון, אך היא היתה משועשעת
ביותר. אבי טולדאנו, מחבר השיר
שלה, הסתובב כמו חתן. הוא נכנס
ויצא מחדרה, כולו שופע חיוכים,
ואף מצא זמן להעניק ראיון
קצר לרדיו. עופרה היתד, מוכנה
הרבה לפני הזמן, ונזקקה רק למגע
אחרון של הספר לפני שעלתה
לבימה.
לעומתה ישבה ירדנה ארזי בחדרה,
כשהדלת סגורה. היא היתה
חיוורת ומתוחה, לא יצאה למיס־דרון
ולא השתתפה בחגיגה הכללית
.״אני לא אוהבת את זה,״
אמרה ,״אני לא טיפוס של מהמרת.
אני לא קונה פיס, לא משחקת
בבורסה. כל התחרות הזאת מכניסה
אותי למתח.״
וכשהיתה מנחה בתחרות הבינלאומית
ז ״זה היה איום,״ היא עו
עופרה
חזה, רגע אחרי
שגמרה לשיר בשנית
את השיר שזיכה אותה במקום הראשון. מישפחתה
להקת מקסטה. ובסוף הן זכו ב־2
נקודות. השנה אני יושב באולם
* כמו טאבולה ראזה.״
בעודו מסתובב שם, תפסה אותו
דליה מזור. היא כבר היתה מוכנה,
אחרי האיפור, כשהיא לבושה
בבגד אדום, שאי־אפשר להתעלם
ממנו. מן הכתפיים יצאו מעין שובלי
נוצות, שהתעופפו לכל עבר,
ונדבקו לכל מי שעמד לידה. היא
הסבירה לטוביה סער שהיתה צריכה
ללכת במיוחד למעצב־אופנה,
כדי להזמין את הבגד המיוחד הזה
לתחרות. היא הבהירה לו, שאחרי
המופע לא יהיה לה יותר לאן ללבוש
אותו, ולכן היתד, רוצה שההפקה
תשלם לאופנאי עבור הבגד.

של בנה הפעוט. טל. ריקי עדיין

מניקה את טל הקטן, והוא צמוד אליה בכל ההופעות.
ריקי הופיעה עם להקת איזוליר־בנד.זו הפעם השניה.
לטתי לבוא.״ עופרה וירדנה הן
קליינטיות קבועות של דורין, ולא
היתר, לה העדפה לגבי אף אחת
מהן.
מאחרי הקלעים הכינו כמה מוניטורים
למתחרים. בצד אחד ישבו
וחיכו בתור לעלות אל הבימה,
ומן הצד השני הכינו כיסאות בח־

לתחום שלהם. היא ניסתה להפגין
אי-אכפתיות, אך ללא הצלחה יתרה.
גם היא היתד, מתוחה ונרגשת,
למרות החיוך התמידי על
פניה. והיא היתה לבד, ללא להקת
רקע סביבה. היא רק סחבה אחריה
את הפסנתרן שלה, מוצי לוי,
ונשענה עליו כל הזמן, כאילו לקבל
חיזוקים.
אחריה נכנסה עופרה חזה, מוקפת
בלהקה צהובה, כולה שופעת
חיוכים וזוהרת. היא נראתה אמיתית
באושר שלה. היא התיישבה,
כשמצידה האחד יושב האמרגן
שלה, בצלאל אלוני, שאינו עוזב
אותה לרגע ומן הצד השני חתן
אחר של השימחה, אבי טולדאנו.
כשנכנסה ירדנה ארזי, הן שלחו
זו לזו חיוך מאופק. לכולם היה
ברור שזה יהיה מוקד התחרות.
ירדנה התיישבה, עייפה משהו,
מתוחה מאוד, משתדלת בכל נוחה
לחייך, אך העיניים היו עצובות
ומתוחות. נראה היה בבירור שהיא
אינה נהנית מהתחרות, וכי
כל הקטע הזה כלל אינו לרוחה.
היא היתד, מעדיפה להעביר את
דקות המתח האלה, עד לקביעת
התוצאות, לבדה בחדר, ולא כאן

בפומבי, לעיני המצלמות והעיתונאים
הרבים. ואז התחילה ספירת
הקולות. המתח היה רב. כולם
עקבו בדריכות אחרי כל נקודה
ונקודה. ואכן, כפי שהיה צפוי
זיכתה נקודת השיפוט של לוד את
עופרה חזה בניצחץ. והיא ניצחה
על חודה של נקודה ( 73 לעופרה
לעומת 72 לירדנה) .איש לא חיכה
לשמוע את הניקוד עד סופו. אבי
טולדאנו מיהר לנשק את עופרה
שקרנה מאושר.
ירדנה, לעומתה, ישבה בשקט
מתוח, לא בדיוק יודעת כיצד להגיב.
נראה היה שקשה לה לעכל
את התוצאות. זו הפעם השנייה
שהיא כמעט מגיעה, ובסוף מפסידה
בהפרש נקודות קטן ביותר.
זה היה קשה לה באופן מיוחד.
מכיוון שהיא לא נהנתה מהתחרות
עצמה ומכל החגיגה שליוותה את
האירוע.
עופרה חזה רצה לבימה לשיר
את השיר שלה. ולקבל את זרי
הפרחים והנשיקות, וכל השאר התקפלו
לאט לאט ובשקט אל חדריהם,
לפשוט את התחפושות המשונות
ולברוח משם כמה שיותר
מהר.

הגדולה עטה עליה מכל עבר. כולם רצו לנשקה, לאחוז
בה, לחבק אותה ולברכה על הזכיה הגדולה, שהעניקה
לה כרטיס לאירוויזיון. אמה ואחיותיה קרנו מאושר.

נה ,״אף פעם קודם לכן לא דיברתי
על הבימה. הייתי צריכה להתכונן
המון בשביל זה. אני מעדיפה
לשיר, בזה אני שוחה.״
כשנשאלה מה דעתה על כך ש השנה
ההרכב הוא כמעט כולו על
טהרת הנשים, אמרה :״בשנה שעברה
הייתי בחורה יחידה בתח רות.
השנה זה נראה כמו כינוס
של ויצ״ו.״ ירדנה לא יצאה מחדרה,
עד שהגיע תורה להתאפר.
את התילבושות שלה ושל עו-
פרה חזה תיכננה דורץ פרנקפורט.
וגם היא היתה שם, כדי לעזור
בסידורים של הרגע האחרון .״בשנה
שעברה לא הייתי כאן,״ היא
אמרה ,״וצעקו עלי, אז השנה הח

גורן, לאלה שכבר ירדו מן
הבימה וחיכו לתוצאות.
והם הגיעו לשם, כשנגמר השיר.
חלקם מחייכים, חלקם לא.
אבל כולם היו מתוחים מאוד. הם
ישבו על הכיסאות כמו קפואים,
מחכים בקוצר־רוח לתוצאות. כמעט
ולא מדברים האחד עם השני.
באותו רגע היה לכולם חשוב מה
הולך לקרות. הם ישבו שם, עם
התילבושות המפוארות שלהם, לפי
סדר השירים, שולחים מפעם לפעם
חיוך מאולץ מאוד אל הצלמים,
שעמדו וארבו להם.
פנינה רוזנבלום נכנסה, כולה
נוצצת. מבטים קרירים נשלחו לעברה,
כמו כועסים עליה שפלשה

חתימה טונה

אירים שמי היתה מוכנה לפני כולם,
והיה לה זמן לעמוד במיסדרון ולחלק
חתימות לילדי הטובדים. שהצליחו להסתנן אל מאחרי הקלעים.

הרבה מהומה
עד 2נקווות:
החידה סיכום,
אח״ כ תנירות
הצטופפו לידה .״לא ישנתי בל
הלילה. מאז נודע לי על המישפט
אני מתעסקת מה, והערב אני
צריכה להצטלם לטלוויזיה. איך
הן יכולות לעשות לי את זה ברגע
האחרון 1״

מסע קגיות
בתל־אגיב

הדחיהדחעיךןויזיןן פנינה (בקדמת המצלמה)
11 1 11 14 1 1 4 1 1/י י | באולם בית־המישפם, משו•
חחת עם מעריצים. מאחוריה (מימין) הנערה אודליה, אחת מהתנבענת.
כדי להתאים לאווירת בית־המישפט התלבשה הזמרת באופן צנוע ושמרני,

חליפת גברדין בצבע בז׳ ושיער אסוף. אבל הזוהר והברק לא נעלמו:
בצפרניים אדומות כדם ופרוות־שועל מתנפנפת כבשה פנינה את בית־המישפט
בסערה. גם חשופם לא עמד בקסמיה. היא זכתה, והשתמשה
בתחרות בפס־הקול עליו מוקלטות גם קולות הליווי של הנערות.

רגילות להיות במרכז הענייג־ם, ופיתאום מצאו את

1 0ל 0 *1פנינה רוזנבלוס ועורך־הדין צבי לידסקי הכינו את
4 / 1 1 4התצהירים במיזנון בית־המישפט. תשומת־ליבם של
כל עורכי־הדין שהיו במקום היתה ממוקדת בבלונדית היפהפיה.

ורכי־!הדין הביטו בה כמהו*
< פנטים. לא היה מקום לטעות,
הבלונדית היפהפיה, שישבה ליד
עורך־הדין צבי לידסקי במזנון
בית־המישפט בשעת בוקר מוקדמת
היתה פנינה רוזנבלום.
הם הגניבו מבטים מלאי קינאה
לעברו של לידסקי, שכתב בקדחתנות
כל מילה שאמרה היפהפיה.
מצידו השני של לידסקי ישבה
אשה צעירה נוספת, שחרחורת ועדינה.
מעטים זיהו אותה, זו היתה
עלמה פרנקפורט, המביימת את
שירה של פנינה לקדם־אירוויזיון.
שתי הנשים באו לבית־המיש־פט
בגלל בקשה לצו־מניעה שה

נינה נראתה כמו כובבנית
״ ״ הוליוודית שעורד־הדין שלה
הדריך אותה כיצד עליה להתלבש
להופעה בבית־מישפט. את גופה
המפורסם כיסתה חליפת גברדץ
בצבע בז׳ ,שיערה הזוהר היה אסוף
בקוקו צנוע במרומי קודקודה. אבל
מעל ללבוש השמרני נזרק ברישול

לא הופיעו הנערות בטלוויזיה והסכימו לפשרה.

גישו שלוש נערות צעירות. הנערות
שיוצגו על-ידי עורך־הדק אברהם
אורן ביקשו כי בית־המישפט
יאסור על פנינה רוזנבלום להשתמש
בפם־הקול של השיר תמיד
אשת, שיוצג בתחרות. הנערות טענו
כי הובטח להן כי תשתתפנה
בהופעה החיה בטלוויזיה, לצידה
של הזמרת, ולכן הסכימו להקליט
את קולות הליווי. אולם רק ברגע
האחרון נודע להן כי הזמרת תש תמש
בפם־הקול עם קולותיהן, אך
הן לא תופענה איתה בטלוויזיה.
״איך הן יכולות לעשות לי את
זה ז״ התלוננה פנינה באוזני הכתבים,
עורכי-הדין והמתמחים ש
מכוון
צעיף אינסופי מפתות שועל.
אצבעותיה אדומות הציפורניים
מעכו בעצבנות את זנבות השועל.
בשולחן אחר בקצה המיזנון ישבו
שלוש הנערות שגרמו לכל המהומה.
שתיים מהן תלמידות כתה
י׳ בבית-ספר תיכון בפתח־תיקווה.
מיכל נחמן בת 5ז, שמנמונת חייכנית,
שרה כבר שנה בלהקת עבר,
הווו /עתיד של עיריית פתח־תי-
קווה. ואודליה סגל בת וד 16 שרה
שם כבר שנתיים. הנערה השלישית,
צביה שהרבני, היא בת ״ ,20י
ובעבר שרה גם היא בלהקה זו.
מכיתבי הטענות התברר כי כא שר
נזקקה פנינה, שהיא ילידת

סתח־תיקווה, למלוות לשירה, פנתה
למורה שלה לזימרה והוא היפנה
אותה ללהקת העיריה. פנינה באה
לחזרה ובחרה שלוש בנות .״היא
היתד, מאוד נחמדה אלינו, הבטיחה
לנו גוד־טיים והחמיאה לנו כל
הזמן,״ סיפרה מיכל .״ההורים שלנו
חששו פן זה יפגע בלימודים, אבל
התברר שנפסיד רק יומיים.״
עיניה של מיכל זרחו כאשר סיפרה
על החוויות לקראת ההקלטה :
״נסענו איתה לגוטקם, ושם היא
בחרה עבורנו את התילבושת להופעה.
היינו צריכות ללבוש בלייזר
שחור מסאטן מבריק ומיכנסיים
שחורים, והבטיחו לנו חולצה זוהרת.
אחר-כך הלכנו איתה לחנות
לנעלים אלכסנדר, גם זה בתל-
אביב, ושם בחרה עבורנו מגפיים
מסאטן.״ המקום האחרון שבו ביקרו
היה הספר :״הוא בחר לנו
תיסרוקות, ואמר שאין בעיה, אבל
מכיוון שפנינה היתה לחוצה בזמן
הוא לא עשה לנו תיסרוקת.״
ערב אחד הוזמנו לאולפני קולי־נור,
ושם שמעו לראשונה את השיר
תמיד אנסה .״העיבוד של השיר
דווקא יפה מאוד, אבל המילים
לא על רמה. הן פשוטות כאלה,״
ציחקקו הבנות .״חששנו
קצת מהתדמית של פנינה, ורצינו
לשמוע קודם כל את השיר. פחדנו
שאולי זה לא מתאים לנו, אם יהיו
שם אנחות או גניחות, אבל זה היה
בסדר, והקלטנו את הליווי בפסקול
באותו ערב,״ הן סיפרו.

לא לילדות
ך ש בו ע ל פני ההופעה סילפנה
עלמה פרנקפורט לעיריית
פתח־תיקווה, ואמרה כי לדעתה אין
מקום להופעת הבנות על הבימה
עם פנינה .״השיר הוא שיר על
אשד, בוגרת ובשלה, וזה לא מתאים
לילדות קטנות. אם הייתי אמא
שלהן, הייתי מתנגדת בכלל שהן
תופענה בשיר כזה.״ אמרה עלמה
בבית-המישפט.

״זה לא נעים להסביר לכולם
שהיא לא רוצה אותנו, וגם הדרך
שבה בחרה כדי להודיע לנו על
כך היתה מעליבה. היא אפילו לא
טרחה לטלפן בעצמה ולהתנצל.
אני מרגישה כאילו ניצלו אותי,״
אמרה אודליה .״אבל בסן־-הכל
זו היתד, חוויה שלא אשכח,״ הודתה
מיכל.
המישפט, שאמור היה להתחיל
בשעה 8וחצי בבוקר, נדחה על
פי בקשת עורך־הדין לידסקי, כדי
שיוכל להכין תצהירי תשובה מפי
עלמה פרנקפורט ופנינה רוזנבלום.
אולם השעות התארכו ותלמידות
בית־הספר ד,ירבו להביט בשעונן.
לבסוף קמה מיכל, אמרה שיש
לה בחינח, וחזרה לבית־הספר. רק
אודליה נשארה עם עורך־הדין
אורן.
כאשר עלתה לבסוף כל הפמליה
לאולמו של השופט יצחק שילה,
בקומה השביעית של בית־המיש-
פט, היתד, זו תהלוכה ססגונית.
בראש הלכה פנינה, מנפנפת בפרווה
לבל עבר, לצידה עורך-
הדין לידסקי ועלמה פרנקפורט,
ומאחוריהם נשרכה תהלוכה של
עיתונאים וצלמים. גם סקרנים
רבים הצטרפו ומילאו את האולם.
הקהל לא התאכזב. פנינה כבשה
את האולם בסערה. היא ישבה
בשורה השנייה ליד עלמה ומאחורי
עורכי־הדין. עצבנותה גברה מרגע
לרגע, והיא לא יבלה לשבת בשקט.
היא הגיבה על כל מילה
שנאמרה בבית־המישפט. היא ני סתה
להתערב בדיון, הצביעה,
קמה על רגליה והשמיעה צחוקים
ודיבורים. כאשר ביקש השופט
לברר מיהי פנינה רוזנבלום, קמה
ממקומה וקדה קידה לעברו.
כאשר החליט לידסקי להעלות
את עלמה לדוכן העדים ראשונה,
נראה היה כי פנינה עומדת להתפוצץ.
היא קמה על רגליה וצעקה
:״אני רוצה להעיד גם כן.
לידסקי, תזמין אותי להעיד, אני
רוצה לספר לשופט את הכל!״
מבוקשה ניתן לה.
במשך דקות ארוכות ניצבה הב־

האשה הבשלה 5 5

קדס־איחויזיון. באוברול חשוף וזוהר ועם גבר ושתי
כוסיות יין — לא היה מקום לשלוש ילדות ברקע.
חוסר־נסיונה של פנינה בתחרויות־זימרה גרס לה

הנערות הוא בשלות

מיכל ואודליה, בנות
,15 תלמידות כתה י/
לא נמצאו מתאימות במלוות על־ידי הבימאית של השיר תמיד אשה.

לונדית קרוב מאוד לשופט. היא
התייצבה ממש ליד דוכנו כאשר
צעיפה מרפרף לידו. היא הרצתה
בשטף את כל מה שקרה ולא א יפ-
שרה לשופט לשאול אפילו שאלה
אחת .״אני מוכנה להישבע על
התנ״ך, אם יש כאן, בחיים שלי
לא הייתי עוד בבית־המישפט. רצתי
עד פתודתיקווה, הטרחתי בסופו
של דבר את עצמי גם בשבת
כי הבנות אמרו שהן עצבניות ורוצות
להכיר אותי יותר טוב.״ השופט
ניסה לשאול שאלה, אבל
פנינה הפסיקה אותו ואמרה :״דקה
אחת כבודו, תן לי לגמור עד
הסוף!״ והיא המשיכה בדבריה בקול
רם וללא הפסקה.
השופט השלים עם המצב ונראה
מרוצה למדי. הוא חייך והביט
בפנינה מרותק. היא היתד, כמו
רוח סערה, כמו תופעת־טבע שאי־אפשר
להתמודד איתה.
פנינה הסבירה כי אינה מנוסה
בהעמדת שירים. היא סיפרה כי

להזמין את הנערות ללוות אותה. רק אחרי התייעצות
במומחים הסתבר לה, כי לא יהיה כל צורך בהן.

להיפך׳ הן עלולות לסתור את תוכנו של השיר.
פנינה בחרה את הבנות מתוך להקה של עיריית
פתח־תיקווה, עיר הולדתה, בעצת המורה שלה לזימרה.

השקיעה את כספה ומירצה בשיר
זה והיא מצפה להזדמנות־חייה. בתחילה
חשבה כי היא זקוקה למלוות,
אולם אחרי שהתיעצה עם
מומחים התברר לה כי מוטב שתופיע
לבדה, וכי הנערות הצעירות
אינן מתאימות לאופי ההופעה
.״אמרתי להן: אתן לא מתאימות
לשואו שלי, מה לעשות? זה
החיים וזה שאו ביזנס!״
״עכשיו בוא אני אסביר לך,״
ניפנפה פנינה בידיה לשופט.
״אתה צריך להתחשב ־ בכך שהן
עשו לי כאן עוול, ובחוסר הצדקה.
הן ידעו על כך כבר שבוע,
אבל חיכו עד הרגע האחרון. עכשיו
אני לא יכולה להוציא את
ה׳הו־הא׳ שלהן מתוך ההקלטה.
קודם כל, הם מתים ליחסי-צי-

עורך־הדין אורן ניסה לענות לה,
ופנינה הסתובבה אליו כפנתר. היא
הפנתה את גבה לשופט והחלה
מתווכחת עם אורן :״בסך הכל

רציתי לעשות להן פירסומת !״ אמרה
לו .״את רוצה גם פסק־דין
מעורר־דין אורן?״ שאל השופט
בחיוך ופנינה חזרה סוף סוף למקומה
על הספסל בץ הקהל.
השופט החל לסכם את המצב
עם עורכי-הדין, אבל פנינה לא
יכלה להירגע .״לידסקי שב !״ היא
קראה לעורך־הדץ שלה, וניסתה
להתחיל שוב במונולוג .״הוציאו
אותך כבר פעם מהאולם?״ שאל
אותה השופט שילה בסבלנות מלאכית,
ופנינה התיישבה לרגע.
״נגרם לילדות נזק נפשי, והן
תקבלנה כסף, ויקנו להן גלידה,
או סוכריות על מקל ואולי אפילו
בובה, וזה יהיה פיצוי מתאים״,
הציע השופט. שני הצדדים קיבלו
את הפשרה .״אז זהו, הקסטה
נשארת, פנינה רוזנבלום תירגע
עד 6בערב, וכולכם תתפללו שהיא
תצליח,״ פסק השופט.
התפילות הצמיחו שתי נקודות.

אענה אדון

.אוי בעד אלימות מילולית!״
(המשך מעמוד )61
ויתמודד איתי בבורות. הוא ינצח אותי.
גם כשידו האחת קשורה מאחור, הוא
ינצח אותי בבורות.
אם פרויד והיינה ואיינשסיין שייכים
לכל העולם, אז גם הרמב״ם ויהודה הלוי
שייכים לכל העולם. זה לא נכון להגיד
שבאלזק וויקטור הוגו שייכים לעולם. הם
קודם־כל צרפתים, והם חלק מהמורשת
של צרפת. והיינה ואיינשטיין ופרויד הם
חלק מהמורשת היהודית של תרבות המערב,
והם תופעה שאני גא בה, ואני מרגיש
חלק ממנה. אני מרגיש צאצא של התרבות
הנהדרת הזו, וגאווה שאני משתייך
אל אותה סינתזה נהדרת, שיצרה היהדות
עם תרבות המערב במאות ה־ 19 וה־, 20
ושיצאו ממנה זיקוקין דינור.

• למה כשצם כתבת את ״אין
לי אחות״ ,מה רצית להשיג/
לא רציתי להשיג כלום.

• יצית לפקוח שיניים, רצית
לשים את הקלפים על השולחן?
רצית להגיד את מה שמקנן בליבם של
הרבה אנשים. במדינה הזו מתרוצצות שתי
נשמות.

• אינך חושב שאתה עושה
הכללות?
אי-אפשר בלי הכללות. מי שרוצה בלי
הכללות — שילך לבית־מרקחת. יש כאן
נשמה של תרבות המערב שנושאיה הם
אשכנזים.

• ומה עם האשכנזים הפרי•
מיטיבים? יש פה פולנים שלא
יודעים קרוא וכתוב, יש פה רובד
נים שהם יותר פרימיטיבים מאחרון
הסארוקאים.
נכון, אבל אמרתי לד: קודם שאני מכליל.
באופן כללי זה המצב. יש כאן נושאי

לורנם איש-ערב ולא מתרשם ממינהגי
הכנסת האורחים של הבדווים ולא ממיג-
הגי ניקמודהדם. רוצים לנקום דם? שינקטו
בירח, לא פה. אני לא רוצה פה
חוליגניזם ופרימיטיוויות.
מה שהניע אותי לכתוב את מה שכתבתי,
זה הדבר האיום שקרה מסביב להפגנה,
ולזריקת הרימון ומה שקרה בבית־החולים.
את יודעת מי היו האנשים האלה שאיימו
על המפגינים, ואת יודעת מי היו אלה
שמנעו טיפול רפואי — כולם יוצאי מדי-
נות־ערב.
אז במקום להגיד להם בפנים: אתם לא

רציתי 110911111 !19(1? ( 1117
בליבת ועור מרבה
אנשים. בוודיור! הזאת
גתותצצוות ושתו געתהת
יפים, לא נחמדים ולא בסדר, תתחילו לקחת
את עצמכם בידיים ואל תעשו מהטרגדיה
אידיאולוגיה, ומהפוגרום דגל, ומה־פרימיטיוויות
ושילהוב היצרים דוגמה ומופת
— מתנשאים עליהם ואומרים: צריך
להתייחם אליהם בעדינות, אסור להגיד
להם בפגים מה שחושבים עליהם, הם
עלולים להיפגע. זו בעיניי התנשאות, כי
אני מתייחם אליהם כאל בני-אדם כמוני,
בפוטנציאל, בני-אדם היכולים לחשוב ול הבין.
אני אומר להם בפנים מה אני חושב
עליהם. לא אני מתנשא, אלא אותם המתייחסים
אליהם כמו אל ילדים מפגרים,
אלה שמקפיצים את הרמב׳ם ויהודה הלוי
הם מתנשאים.

מרואיין תקנ ר
תרבות המערב ויש כאן נושאי תת־התר־בות
— או אי־התרבות — של מדינות־ערב.
לא יעזור כלום — אין להם איינש־טיין.
אין להם קפקא, אין להם פרויד.
יחד עם זאת, יש ביניהם כאלה שקלטו
את התרבות הזו והתערו בה.
אבל יש פה מטה גדולה של יוצאי אר־צות־ערב
שלא רוצים להתערות פה, והם
מקבלים צידוקים וחיזוקים מכאלה האוסרים
שיש בהם משהו אותנטי. אבל אנחנו
רוצים פה חברה מערבית. מתקדמת. אנחנו
לא רוצים פה איראן של חומייני, אנחנו
בנינו פה תשתית למדינת־מופת, ומי שמאשים
אותי, לאור הדברים האלה, שאני
מדבר כגזען, הוא דגנראט. כי גזענות זה
כשאומרים ששום דבר לא יעזור, שהבעיה
היא גנטית.

• ואתה טוען שאפשר לשנות,
שהבעיה היא לא גנטית?•
חלילה! הרי יש הוכחות שהבעיה אינה
גנטית. הרי בני עדות־המיזרח משתנים כל
הזמן, ומקבלים עליהם את תרבות המערב
— עד שבא בגין ועשה משהו איום: הוא
נתן לגיטימציה דווקא לאותו חלק בהם,
שרוצה להתערות במרחב. אז אומרים לי
כעת :״אם אתה היית מעז לומר על הערבים
את הדברים שאמרת על בני עדות
המיזרח, היו כמה מחבריך הטובים יוצאים
נגדו.״ הרי זה כל העניין — אני רוצה
להודיע כאן בריש גלי: אני לא רוצה
שתהיה פה תרבות מיזרחית, ואני מתנגד
לזרמים ותופעות חולניות של הליכה אחורה
והליכה מיזרחה.
אין בי רומנטיקה של המיזרח, אני לא

(המשך מעמוד )11
אבנוי לסרסאווי :״לפחות יש לנו כאן
סימטרית.״)
ובכן, גבירותיי ורבותיי, אחרי הבידור
הזה של הגיבורים הלונדוניים משני הצדדים,
אני רוצה לומר: בגאווה רבד.
אני מגדיר את עצמי כלוחם למען השלום.
לא רק היסודות ששמענו אותם כאן מתנ גדים
לשלום. מתנגדים לו בעיקר אותם
שיש להם עניין בכך שהמיזרח התיכון
יישאר תחנודהניסויים לנשק שלהם.

למתת כל אלה, למרות כל הכוחות
האלה, המאבק לפשן השלום
נמשך. השאיפה לשלום תישאר,
תימשך ותנצח!
לקראת שיום הערב ניתנה לשני הנואמים
העיקריים, הישראלי והפלסטיני,
הרשות להשיב למתווכחים ולשואלים.
להלן דיברי־חסיום של סרשאווי:

עליי לגלות לכם, גבירותי ורבותי, שבמשך
72 השעות האחרונות התלבטתי אם
להופיע באסיפה זו או לשלוח התנצלות.
לבסוף החלטתי לבוא.
אחרי ששמעתי מה ששמעתי, אני שמח
מאוד שבאתי. הייתי זקוק לחוויה זו. הייתי
צריך לראות מה שראיתי.
אני רוצה לסטות מהנוסח הבלתי־כתוב
של נאומי, כדי להגיד מד. שלא התכוונתי
להגיד ולהצהיר הצהרה. אני מקווה שהעולם
יתייחס לדברים אלה ברצינות רבה
,מאוד.
אם חושב מישהו שחלושי-אופי עושים
שלום, הוא טועה. עושי־השלום הם קשוחים
מאוד. וכה יעזור לנו האלוהים: אם
יתגרו בנו, אנחנו נוכיח עד כמה שאנחנו
קשוחים!

אותנו אי־אפשר להשתיק בצש
קות~ אותנו אי־אפשר להפחיד.
אותנו אי-אפשר להרתיע מלהמשיך
בדרך שבחרנו לעצמנו.
כי דרך זו, אשר למענה שפכנו דם יקר,
היא הדרך המוסרית, הדרך הפטריוטית.

• כתור ילד אתה זוכר אי־פשם
כשיות שדיתיית כסביבה שלך,
ככית־הספר, כצופים?

היסלו־ס ושני ז מו ד ס

בתור ילד למדתי לאורך כל השנים, כ־שחמישים
אחוז מהילדים בכיתה הם אשכנזים
וחמישים אחוז ספרדים. מעולם לא
עלתה המחשבה שיש הבדל בינינו לבינם,
מעולם לא חלמנו שנגיע לידי כך.

^ ני חש באשמה, גבירותיי ורבותיי.
אני חש שאני נושא באחריות לטרגדיה
של לבנון. האדם הזה(מצביע על אבזרי)
הציע ב־ 1981 לסכן את חייו כדי להציל
את לבנון. הוא והגנרל פלד. הוא הציע
לבוא אלינו לביירות, במסע של עלייה-
לרגל. הוא הציע לבוא בראש מישלחת-
שלום ישראלית וגם להשתתף במושב האחרון
של המועצה הלאומית שלנו בדמשק
(אפריל .)1981
המישלחת שרצתה לבוא התכוונה להתחלק
לשתיים. הקבוצה האחת התכוונה
לחזור לישראל דרך רמת־הגולן, והשניה
דרך דרום לבנון.
מישהו הזכיר כאן שהתפטרתי באותו
מושב של המועצה הלאומית. כן, הלכתי
לדמשק כדי להילחם למען מתן האפשרות
לפלד ולאבנרי להשמיע את דברם
במועצה הלאומית. הדבר לא ניתן.
תחת זאת באד. המילחמה. לבנון נאנסה.
ולאותם פלסטינים, המתנהגים כאן כגיבורים
גדולים באולמות לונדון, אני אגיד:
הכבוד שלהם חולל במחנות־הפליטים של
לבנון. לא בגללי, אלא בגללכם, פחדנים
שכמותכם ! (צעקות) שיתקו, פחדנים ! פחדנים
בזויים! אתם, המתנהגים כגיבורים!
אתם, שבגלל חוסר־החזץ שלכם, בגלל
הקנאות שלכם, בגלל אי-יכולתכם להביט
בעיני המציאות, להבין את האינטרסים
הפלסטיניים, לראות את גורל בני־עמם הנטבחים
מבלי שמישהו יכול היה להגן
עליהם !
אני אומר: הייתי זקוק לחוויה הזאת
כאן. הייתי זקוק לכך, כדי לחזק את החלטתי
להילחם למען השלום.

• אתה ואני בגי הדור הראשון
שגדל כמדינה. אני באה מבית
ספרדי, אתה כא מבית אשכנזי.
חשבנו שנפטרנו מעניין האשכנזיות
והספרדיות, חשבנו שאנחנו
נהיה ישראלים, ללא שייכות עדתית.
מדוע, לדעתך, זה לא הצליח?•
״הנזישטרה מהווה סכנה לחברה׳

*.אותו אי־אפע1ר לחפחיד!׳׳

זה הצליח אצלנו, כי באנו מאותה סביבה.
אבל אנחנו לא היכרנו את כולם,
אנחנו לא היכרנו את אלה שגרו בריכוזי־עולים
ובמעבדות. אין ספק שנעשו שגיאות
איומות עם האנשים האלה, והם נעלבו.
אבל גם בזה יש מידה רבה של הגזמה.
בסופו של דבר, הרי היו גם אשכנזים
במעברות, גם מזה הם עושים קרדום
לחפור בו.
לא כתבתי שכל בני עדות־המיזרח לא
אחים שלי. זה חלק מההיסטריה. כתבתי
שאלה שכמעט הרגו אותי באסיפת בחירות
בפתודתיקווה, אלה שכמעת הרגו
אותי בהלווית ילדי-מעלות בצפת — אלה
לא אחים שלי.
את יודעת, אם היתד. פד. מדינה נורמלית,
היו נותנים לי את פרם־אהבת-ישראל
של ידיעות אחרונות, כי מה שאני כותב
ואומר זה אהבת-ישראל.
אני קורא את כל המיכתבים והמאמרים
שנכתבים נגדי, ואני מרגיש שאלה לא
טעויות, אלא דברים הנאמרים במתכוון.
כל הדברים האלה על עם אחד, אהבת-
ישראל — בולשיט! במקום להתמודד,
מורחים את הבעיות. ומי שמצביע עליהן,
חוטף ישר במצח.
כשהחבר׳ה של יש גבול הפגינו בדיזנ-
גוף, המישטרה קרעה אותם, הזליפה עליהם
גאז מדמיע. אבל בהפגנת שלום עכשיו
לא עצרו אף אחד. המישטרה ממלאת ה יום
תפקיד הכי שלילי בתולדותיה, המי-
שטרה מהווה סכנה לחברה. את יודעת
מה אמרו השוטרים לבניהו הזה, שנעצר?
הם אמרו לו :״טוב עשית!״ והיו כאלה
שאמרו אחרי הרימץ :״חבל שלא נהרגו
עוד !״ אז כולם יגידו לך מתחת לשולחן :
רוב השוטרים הם יוצאי עדות־המיזרח.
אני אגיד לד את זה מעל לשולחן.

דאיתי את שני הקצוות, הנפגשים
זה עם זה. ראיתי את ההיט
לרים הערביים, המשתפים פעולה
עם הקיצונים הימניים של הציונות.
מזל־טוב לשני הצדדים 1מברוק עליכום !
מזל טוב לשניכם( .צעקות בערבית) סיתמו
את הפה ! אין לכם שום זכות !
הייתי זקוק לחוויה זו, כדי לחשל את
רצוני להילחם למען השלום. כי זוהי הדרך
היחידה שבה יכול אני לשרת את
עמי!

(המשך מעמוד )27
על־ידי תכסיסים מתוחכמים כדי לחי-
מנע ממשמעת ומאחריות. עניין בית־ה-
ספר גם חוא אינו פשוט. אמא של ילד
דגים בריכה להתמחות בכתיבת פתקים
למורה .״חיום הוא לא בא לבית־חספר
כי כאב לו הראש או שחיה לו שילשול״
— אלף ואחת תירוצים מוכנים לו. האם
רק בריכה לכתוב את מה שיכתיב לה
ולחתום.
אם מכריחים אותו לעשות מה שאינו
רובה, הוא פורץ בהשתוללות איומה או
בהתקפת בכי המעוררת את רחמי חוריו
ולא נשאר להם אלא לוותר לו. בבית-
הספר הוא לא בין הילדים הבולטים
בחברה, בדרך-כלל הוא סגור בתוך עצמו,
חולם ומחפש לו חבר אחד קרוב
שיקשיב לחלומותיו ולדמיונותיו. ילד במזל
דגים לא מפסיק לחלום. הוא לא
תמיד מבחין אם חלומותיו שייכים לשנת
הלילה או לשעות שבחן הוא ער.
הוא חולם בהקיץ ומספר סיפורים מרתקים
על דברים שקרו, אם כי לא תמיד
כדאי למחר ולהאמין לסיפוריו.
ילד במזל דגים אוהב בגדים יפים,
אך לאו דווקא אלה שבאופנה. הוא
אוהב שסביב לבגד יהיה סיפור. אם
הוא לובש משהו, רצוי שיוכל לדמיין
לו את עצמו בדמות מסויימת שלח מתאים
הבגד. ילד דגים מתענין במיסטיקה
ובכל דבר שיש בו מן המוזרות• לפעמים
הוא ניחן בחוש נבואי ומסוגל לומר
לחבריו שמחר לא יוצאים לטיול, אפילו
אם הטיול נקבע מראש. אל תצחקו לו,
למחרת מתברר שהמכונית התקלקלה או
שחמורה חלה והטיול מתבטל.
ילד דגים אוהב לשחק במים, וכבר
מקטנות אפשר להושיב אותו באמבטיה
ולומר לו שהוא שט לבדו בסירה. הוא
יכול לשוט כך יום שלם ולא להזכיר
את עצמו לאיש. בגיל יותר מבוגר הוא
אוהב לבלות בקירבת הים, ללא חברה.
הוא מעניין את עצמו, וכל כך נהגה
ממראה חים ומהדמיונות שמתלווים לטיוליו,
ואינו זקוק לאיש בקרבתו. הוא
חוזר כעבור חמש או שש שעות ואינו
חש כלל שהזמן חלף. אפשר לקנות לו

ילדד גי ם
מתעניין
ב מי ס טי ק ה,
ולפע מי ניחן
ב חו ש נ בו אי
אקווריום ודגים ססגוניים זזה יעסיק
אותו שעות.
הוא מאוד רגיש ופגיע. הוא מתרשם
מדברים שאחרים לא מבחינים בהם.
טוב לעודד אותו ולפתח את כישרונותיו
בשטחי האמנות. זח נותן פורקן לדמיונו
הפורה ומשחרר אותו ממתיחויות. הכי׳
שרונות הבולטים ביותר קשורים לשיש״
חי המוסיקה, הטחול וכמובן לכתיבת
שירח. את כל עצב העולם ניתן למצוא
בשירה שכותב בן מזל דנים. לא שקשה
לו לבכות — כל דבר קטן עלול לגרום
לו לפרץ של בכי. עיניו זולגות דמעות
עוד לפני שמישהו מבין מה קורה.
חורים של ילד במזל דגים מוצאים
את עצמם לא פעם מסוכסכים בגללו,
מפני שכאשר הוא רוצה משחו, ואחד
ההורים אוסר עליו את הדבר, הוא
מסכסך בין הוריו כדי שרצונו ייעשה.
הוא מעמיד את עצמו כמיסכן עד שההורה
מתמלא בחמת זעם על ההורה
השני שלא נתן לו את מבוקשו.
ילד במזל דגים אינו בטוח בעצמו ב-
דרך־כלל, ועל החורים לטפח את ביטחונו
העצמי. הוא זקוק להמון שבחים
ולדחיפח, כי הוא אינו בעל אמביציה,
ואם קשה לו לבצע את רצונותיו, הוא
מסוגל לחשוב שחם כבר געשו. לפן על
ההורים לנסות ללמד אותו מישמעת
והתמודדות מעשית עם המציאות•
העולם הזה 2375

.שישה חודשים אחו׳ שהמיסעדה ..המישפחה־!נתחה בתרועה
גדולה, היא נסגרה בקוד דממה ־ ניגוד סינסוו עישנחת׳
ך* ערג שבו הודיעו על רצח
בשיר אל־ג׳מייל, בספטמבר
וגדולי־העם ישבו ודנו בכניסת
צד,״ל למערב ביירות, חגגה הבור,ימה
את פתיחת המיסעדה החדשה
של גאזי חקק (העולם הזה
.)2351 השבוע נסגרה המיסעדה
י בשקט.
״כל זה קשור בהתמוטטות הבורסה.
צ׳צ׳ה הורסת לי את החיים,
מאז שהפסידה כספים במניות.
היא יורדת עליי בלי רחמנות.
בגללה סגרתי את המיסעדה,
ואני נמצא כמעט בפשיטת־רגל.״
צ׳צ׳ה הוא כינוייה של ריבקה
חקק, אשתו־לשעבר של גאזי ואם
שתי בנותיו: אפרת והגר.
גאזי וצ׳צ׳ה הכירו זה את זה
לפני 16 שנים, כאשר צ׳צ׳ה עבדה
כמוזגת בבר המלון גת רימון, שם
היה גאזי נוהג לשתות.
צ׳צ׳ה היתה קלפנית ונהגה לבלות
את רוב שעות היממה במו־

עדוני־קלפים, שם הפסידה כסף
רב. היא הבטיחה לגאזי להפסיק
להמר, ואז, ב־ ,1968 התחתנו. הם
היו נשואים כשנה, בערך, התגרשו
והמשיכו לחיות יחד עוד תקופה.
שתי הבנות נולדו אחרי הגירושין.
הגר היא בת 11 וחצי, ואפרת
בת 9וחצי. הבנות חיות יחד עם
אמן.
גאזי קשור מאוד לבנותיו ונותן
ז להן מכל טוב. הוא משלם ביד
רחבה, קונה להן ביגוד יקר, משלם
שיעורי עזר למורים. שתי הבנות
משתתפות בחוג לבאלט וב־שעורי־פסנתר.
לצ׳צ׳ה
מכונית, שבה היא מטיילת
בעיר כרוב שעות היום, ואין
היא עובדת. במשך כל השנים לא
היה הסכם חתום בץ גאזי וגרושתו,
והוא נהג לפזר כסף ללא
חשבון וביקורת.
באוגוסט 1979 ערכו גאזי וצ׳צ׳ה
הסכם, שלפיו עליו לשלם מזונות.
הם מגיעים כיום ל־ 240 אלף
לירות לחודש, עבור שתי הבנות.
לפני כמה שבועות הגיע אל
גאזי עורך־דין ממשרדו של מנחם
רובינשטיין, ומסר לידיו הזמנה
לבית־המישפט. יותר מאוחר קיבל
כתב־תביעה ובמקביל — צו־עיכוב-
יציאה מהארץ ועיקול על שני חש־בונות־בנק
שלו. נוסף על כך הטי לה
צ׳צ׳ה, באמצעות פרקליטה,
עיקול על חשבונות המיסעדה
המישפחח — חשבון משותף לו ולשני
שותפיו.
בבקשת צו־עיכוב־היציאה הטיל
רשם בית־המישפט על גאזי ערבות
בסך מיליון שקל — למיקרה שירצה
לעזוב את הארץ.
גאזי מיהר להגיש כתב־הגנה,
שבו הוא טוען כי התביעה היא
טורדנית והסכום הנדרש ממנו
עבור בנותיו אינו מציאותי כלל.
צ׳צ׳ה דורשת ממנו כיום 47,800
שקלים לחודש עבור הבנות.
היא גם פנתה אליו ודרשה כי
יכסה לה סכום של אובר־דרפט
בבנק, בסך 70 אלף שקל.

״פגישה עס
קסטרו״
ך אזי אינו מרכה לצאת מה-
בית בימים אלה. הוא מרגיש

שלא בנוח. הוא מאוכזב כי אינו
יכול לפגוש את בנותיו, ומקווה
שהמישפט יסתיים במהרה ואז יוכל
— אולי — לשוב לאיתנו.
מדוע לא גרמה לו צ׳צ׳ה בעיות
דומות בעבר?

.מספר נא זי :

כמו אנשי־ד,קומנדו הימי, שאימצו
אותי. בזמנו עשינו הרבה מסיבות
ביחד, ותמיד ברוח טובה. אנשים
יודעים שאני אוהב לעזור, ופונים
אלי באופן קבוע, ואני יכול להגיד
שאף־פעם לא איכזבתי חבר אם
ביקש ממני משהו.
כושי רמון גר אצלי עד עכשיו
כשהוא בא מהדרום לתל־אביב.
יש לו אצלי בבית מיטה קבועה,
ואנחנו חברים.
כל החברים שלי באו לאחל לי
הצלחה לפני שישה חודשים, כשפתחתי
עם שותפים מיסעדה בשם
המישפחה.

עד לפני תקופה התנהל הכל בסדר.
הייתי משלם מזונות מדי
חודש בחודשו. קניתי לילדות ביגוד,
שילמתי לרופא-שיניים, מורים
פרטיים, באלט ושיעורי־פסנתר,
אפילו קניתי להן פסנתר. כל זה
מרצוני החופשי. אני אוהב אותן,
והיות שלי לא היו מותרות כאלה
כשהייתי ילד — רציתי שלבנות
יהיה הכל.
אני עליתי מעיראק עם עליית־ה-
נוער ב־ .1951 היי\זי בקיבוץ עין־
הכרמל, יותר מאוחר התגייסתי
לצבא, וכשהשתחררתי — עברתי
לגור בפתח־תיקווה.
התחתנתי אז עם צעירה בשם

^ כד כהתחלה, כשפתחתי את
• המיסעדה, התחילה צ׳צ׳ה ל בוא
ולהטריד אותי שם. היא תמיד

קלרה. היא היתד, יפה, אך בעלת
אופי איום, פולניה טיפוסית. היא
דיכאה אותי בעזרת קרוביה ושכניה
הפולניים — עד שנמלטתי מהבית
באיזה יום והתגרשנו.
בתקופה ההיא הסתובבתי בחל-
אביב ושתיתי הרבה. הכרתי אז

ביקשה כסף בצעקות איומות, בנוכחות
כולם, והיתד, מנבלת את
פיה בצורה איומה. בדרך כלל
הייתי קם ומסתלק מהמקום, כשהיא
רודפת אחרי בצעקות.
פעם אחת, כשישבתי במסעדה
אחרת, הגיעה פרועת־שיער בנעלי-

״רוצה
כסף״

טפל לאנשים שישבו במיסעדה —
בדרך כלל חברים שלי — ובאה
אליהם בטענות. היא סיפרה לכולם
שאני מרעיב את הבנות וזורק
כסף על חברים, וכי אני פילנטרופ
של עבריינים ומממן להם מישפ־טים.
באחת
הפעמים ישבו חברים קרובים
שלי, קיבוצניקים וכמה אנשי-
צבא שהזמנתי לארוחת־ערב. פי-
תאום ראיתי את האוטו שלה מתקרב.
היא כימעט דרסה זוג צעיר,
שעבר במקום. הם רצו להכות אותה
כאשר ירדה מהאוטו, ואני
התערבתי.
ראיתי שהיא מסוממת לגמרי, עם
עיניים אדומות. היא היתד. לבושה
בגלבייה ציבעונית עם עניבה
של גבר מסביב לראש ויחפה.
היא הפכה שולחן מלא אוכל
ושפכה לאנשים משקה בפנים. לקו־

חות שראו את המהומה קמו וברחו
בלי לשלם. שניים מחברי תפסו
אותה בכוח והושיבו אותה, ורק
לאחר שבלעה כמה גלולות נרגעה.
כששאלו אותה מה היא רוצה,
ענתה :״כסף!״
החלטתי לא להופיע עוד במי-
סעדה. השותפים שלי ניהלו את
המקום. היא המשיכה להופיע בכל
יום ולקחת אוכל הביתה. זה לא
הפריע לי.

״גי ח ה עם
הקופה!״

צ׳צ׳ה וגאזי חקק כימי נשואיהם
קולות חייתיים וגלאבייה
ב״סיבובים״ של הלילה את אורי
ליפשיץ הצייר ועמום קינן, והתחברנו.
היינו יוצאים לשתות ביחד.
פתחנו מועדון הצוללת הצהובה
ויותר מאוחר, כאשר נסגר, פתחנו
ייחד מיסעדה בשם הנוישפחה ביפו.
גם זו נסגרה ונשארנו חברים.
עם אורי ליפשיץ נסעתי יחד
במישלחת מטעם הפנתרים השחורים,
הקשורים ברק״ח לקובה. צ׳ר־לי
ביטון, חבר שלי סידר לי זאת.
פגשתי את פידל קסטרו והייתי
במוסקבה. אני אוהב לבלות ומכיר
הרבה חברה, בייחוד אנשי־צבא

בית ומיטפחת על הראש. כשראיתי
שהיא מתקרבת, קראתי למלצר
ונתתי לו 5000 לירות, חוץ מהסכום
שהיה עליי לשלם, כדי שיתן
לח אוו הכסף — למנוע שערו־ריה.
השארתי את האוכל וברחתי
ממנה דרך הדלת האחורנית של
המיסעדה.
ביקשתי אותה לא להטריד ב־מיסעדת
הנזישפחה, אך היא המשיכה
לבוא כימעט בכל יום. היתה
נעמדת מול המיסעדה וצורחת בפראות.
הלקוחות נבהלו לרוב, וכשלא
הייתי במקום נהגה לד,י-

^ עם כשכת, בשעת הצהריים.
• י קבעתי פגישה עם חברים ב-
מיסעדה. לפתע עצרה מכונית פיאט
בחריקת־בלמים. ראיתי את צ׳צ׳ה
וחברתה יורדות מהמכונית. החברה
היתד, שתוייה לגמרי, וצ׳צ׳ה ניב־לה
את פיה וצרחה בקולות חיי תיים
מלים לא ברורות. כשרצתה
חברתה להתיישב— נפלה על הרי־צפה.
המלצרית הרימה אותה, הו שיבה
אותה על כסא ונתנה לה
כוס מים. היא שפכה את המים
וצעקה בקול רם :״אני רוצה וודקה,
וודקה סמיונוף !״ אנשים עמדו
במעגל והסתכלו על המחזה. גם
ניידת־מישטרה הגיעה למקום, אחרי
שמישהו הזמין אותם. השותפים
שלי ביקשו אותי לעשות איזה
הסדר איתה, היות שאי־אפשר לנהל
מיסעדה בצורה כזאת.
הם ביקשו שלא תבוא עוד ל-
מיסעדה.
ביקשתי ממנה שלא לבוא, ושוב
סחטה ממני כסף. בכל זאת באה
ואני, ברחתי במונית הביתה. כשהגעתי
לשם קיבלתי טלפון בהול
מהשותפים במישפחה, הם אמרו לי
שצ׳צ׳ה משתוללת שם, היא שברה
בינתיים זכוכית והתנפלה על ה קופה,
לקחה את הפדיון ואת ספרי
החשבונות.
הילדות המזועזעות היו איתר,
באותו מעמד.
צ׳צ׳ה נמלטה מהמקום עם הקופה,
והשותפים הזעיקו מישטרה.
אחרי העניין הזה ישבתי לדבר

מיסעדן חל,י!
,ברחתי בדלת האחורית׳

איתה, והיא הסבירה לי שהיא
צריכה ׳באופן דחוף כסף לארבעה
חודשי־מזונות מראש.
לא היה לי סכום כזה. פירקתי
תוכנית־חסכון בבנק ונתתי לה 84
אלף שקל במזומנים.
אני יודע שאת הכסף היא לא
מוציאה על הילדות. כפי שאמרתי
בכתב־ההגנה שלי במישפט, היא
קונה סמים, היות שהיא לא מתפקדת
בלי חשיש. עכשיו היא השתגעה
לגמרי מפני שהפסידה הרבה
כסף בבורסה. תאוות־הבצע שלה
לא יודעת גבול. והיא מנסה לסחוט
ממני כסף בכל דרך אפשרית.
אני לא הולך לבקר את הבנות
שלי אצלה בבית, אחרי שפעם
מצאה המישטרה אקדח טעון אצלה,
שהיה חבוי בתיקרה הכפולה, ואני
לא יודע מה היא מתכננת.

״לא לוותר
לסחטנות״
ך• כל פעם שאני מבקש שהיא
״ תשלח את הבנות במונית, היא
מציגה לי תנאי שאתן לה סכום
כסף ואז תשלח את הבנות.
אני לא רואה את הילדות שלי
כבר כמה שבועות, וזה כואב לי.
אני קשור אליהן.
אני החלטתי לא לוותר לסחטנות
שלה יותר ומחכה שהכל יתברר
בבית המישפט. בינתיים סגרתי
את המיסעדה בגללה, ואני לא
יודע מה יהיה עם המקום.
הפסדתי המון כסף כתוצאה מכל
ההתפרעויות האלה. אני בסך הכל
רוצה שקט ולחיות את חיי כרגיל,
ולא להימצא במתח כזה. זה מיותר.

כאן דבריו של גאזי. ואילו
אשתדלשעבר טענה בכתב־התביעה
כי בכל פעם היתה צריכה להתחנן
לפניו שישלם מזונות לילדות. היא־התלוננה
כי הוא מנהל אורח־חיים
בזבזני, מבלה בלילות בבארים
ומזמין את כולם על חשבונו. הוא
בזבזן, פילנטרופ, מממן עבריינים,
אך כשהדבר נוגע לבנותיו, נעשית
ידו קפוצה.

ספורט
כדור סל
ה קי סו ס נגד ווריגוה
כבר בתחילת עונת הכדורסל חזו בקיבוץ
גן־שמואל כי קבוצתם תרד מהליגה
הלאומית. לתנועה הקיבוצית לא נותרה
נציגות ממשית בליגה העליונה.
אנשי הקיבוץ יודעים, שהם האחראים
הישירים לירידה. באסיפה הכללית של
הקיבוץ הוחלט כבר לפני שנתיים שהמשק
לא ייתן יד למתחולל בבורסת הכדורסל
בארץ. העקרונות והאידיאלים — ואולי גם
הכבוד העצמי — שקלו הפעם יותר פה־יוקרה
וסהפירסום שהקבוצה הביאה לקיבוץ.
ההוצאות הכספיות העצומות שהיו
כרוכות בשמירת מקומה של הקבוצה בליגה
הלאומית, ותהליך האמריקניזציה, לא
היו לרוחם של בני-המשק. גם היוקרה
שהקיבוץ רכש באמצעותה לא היתד. די
חשובה.
אותם בני הקיבוץ, שקבוצת הכדורסל
קרובה יותר לליבם, טוענים: זהו כישלונה
של התנועה הקיבוצית, שלא מצאה דגם
כלשהו של התארגנות איזורית. כשהמוסדות
העליונים החליטו שלא לתמוך —
לא נשאר לעשות דבר.
״טיפשים , -אגל תמימים.״ לשי-
בהה של גן־שמואל ייאמר, שכל הישגיה
עד היום לא היו כרוכים בהוצאות פינאנסיות
מפוצצות. .הסיפור היה על טהרת
הספורט,״ הדגישו בקיבוץ, וזה שלעצמו
לא מספיק היום בבורסת־הכדורסל.
״חברי גן־שמואל לא היו צריכים לוותר
על הכדורסל. ירדנו בגלל חוסר גב ובגלל
הסימטום שלנו, כי בסוף כמעט שלא
התאמנו, והיו גם פאשלות בניהול. אנחנו
טיפשים אבל תמימים,״ אמר השבוע חבר
הקיבוץ, שהעדיף לא להיחשף בשמו ב-
אמצעי־התיקשורת.
לסגוד גרז. מכיוון שלתנועה הקיבוצית
יש רוב בהפועל, ולפועל יש רוב באיגוד
הכדורסל, קשה להבין מדוע אותו רוב
לא יכול ליצור חוקים וסטנדארטים חדשים
בכדורסל הישראלי. הקיבוצניקים שנאלצו
לפרוש מהליגה הלאומית מתחילים עכשיו
לשאול את השאלות.
העולם הזה פנה השבוע אל יוהזדה

שיקמה מקיבוץ הזורע, שהוא רכז הספורט
של ברית התנועה הבינקיבוצית, וגם
רכז ענף הכדורסל במרכז הפועל שאל
אותו:
מדוע לא נלחמתם שהליגה הלאומית
— שאינה מתאימה לאינטרסים שלכם
— תיראה אחרת?
התנועה הקיבוצית כן נלחמת, וכן הגיעו
להחלטות במרכז הפועל — החלטות

יו״ר אופק
מאז פירסם העולם הזר )2373( .את צילומי
המיסמך של פרוטוקול הישיבה של
הוועד האולימפי, שבו נתגלו בבירור תח־מלותיהם
של אנשי הוועד להוציא כספים
שלא בנוהל המקובל — נשמרים חברי
הוועד איש מפני רעהו שיבעתיים. כדי
שהדבר לא יישנה, דאגו אנשי הוועד האולימפי
לסמן כל העתק של הפרוטוקול
בשמו של מקבל העותק. חברי הוועד לא
הסתפקו רק בזאת, והוסיפו לביטחון סימון
קוד נוסף, שאינו גלוי, וזאת כדי שיהיה
אפשר לתפוס את המדליף.
קרן, המיתקנים. אך הפירסומים הרבים
ודעת־הקהל הכועסת על סיפור השעון
האלקטרוני, לא שינו דבר. הקנוניה
של השגת הכסף עדיין בעיצומה. ועדת-
הכספים של מועצת ההימורים, שאישרה

את מישחקי הכדורגל של
הלאומית והארצית שייערכו
חוזים השבוע הפירסומאים
ספורט הכדורגל דויד ארמון
שלמה.
הליגה השבת וחובבי ומשה

שלמה

מי שחקי ה לי גההל או מי תוהאר צי ת

ארמון

אדמ1ן

שלמה

הפועל כפר־סבא — הפועל באר־שבע

מכבי יבנה — מכבי יפו

בית״ר ירושלים — בני־יהודה תל־אביב

הפועל רמת־גן — הפועל תל־אביב

שמשון תל־אביב — מכבי נתניה

מכבי תל־אביב — הפועל ירושלים

.7הפועל יהוד — הפועל א ד

מכבי פתדדתיקווה — מכבי חיפה

הפועל חיפה — הכוח־מכבי רמת־גן

.10 מכבי שפרעם— הפועל פתח-תיקווה

.11 הפועל בית־שמש — מכבי רמת־עמידר

.12 הפועל בית־שאן — הפועל נצרת־עילית

.13 הפועל חדרה — הפועל קרית־שמונה

כשבוע שעבר הצליחו מומי קירשנכאוס ויאיר שטרן לנחש
חמש תוצאות נכונות כל אחד.
כדורסלן קאב
עד מדינה
שיביאו תוך שנה־שנתייס, שכל פני הליגה
ישתנו לחלוטין.
התקנון תחדש לעונה הבאה סוגר איזשהו
ברז לכל הקבוצות. יהיה סותר לקבו קוד בנווסוקורים

חסרים
10 מיליון שקל
תחזית פירסומאים

את ההוצאה האדירה, מחכה בסבלנות
לאישורה של ועדת-הכספים של הכנסת,
שבדרך־כלל מאשרת כל בקשה. בישיבה
של הוועד האולימפי, שהתקיימה ב־18
בפברואר ,1983 נאמר בפרוטוקול:
דו״ח בנושא השעונים :
על סמך החלטות קודמות הגיעו פירוטים.
המחיר צמוד לפרנק.
רכישת מערכת האלקטרונית תעלה 42.5
מיליון שקל (במושגים של מחירי פברואר).
ברשותנו 30 מיליון שקל, שאושרו ממוע־צת־חהימוריס
ועוד 2.5מיליון שקל
מקרן־ם יגכן ,72-שנמסרו על־ידי הגרמנים.
חסרים עוד 10 מיליון שקל — סכום זה
מקווים לקבל מקרן המיתקנים של מועצת־ההימורים
ומרשות הספורט.
מישחקי יוקרה. תגובתו של יצחק
אופק, יושב־ראש הוועד האולימפי, לנוכח
הפירסומים על הוצאות הכסף המוגזמות
עבור שעץ אלקטרוני (חצי מיליארד
לירות) :״שונאי הפועל עושים את כל
הרעש ואת המאבק נגדנו, כי הם רוצים
למנוע שכינוס הפועל יהיה יפה.״
אופק שכח, שהאיש שהביא לידיעת הציבור
את האינפורמציה החסויה, היה
דווקא ...איש הפועל. יחזקאל שופם
הוא חבר הנהלת אגודת הפועל ראשון-
לציון.

על תגובתו של אופק, אומר
שופס :
רק העניין לגופו חשוב ולא מישחקי-
היוקרה הפוליטיים. הכוונה האמיתית והכנה,
שבגללה הודלף הנושא לעיתונות,
היתד. שלא ייתכן שיבוזבזו כל-כך הרבה
כספים על דבר כל-כד שולי, בעוד שהרבה
דברים חשובים אחרים לוקים תמיד מאותה
בעיה חוזרת: חיסרוו־כיס.

צות להחזיק רק שחקן זר אחד ומתאזרח
אחד, שיהא חייב לשהות בקבוצה שלוש
שנים. ואז, כל החובות החלות על כל
יהודי בארץ — כולל גיוס לצה״ל —
יחולו גם עליו.
השינוי בתקנון יחייב את האגודות להתבסס
על צוות שחקנים ישראלי טוב, שיכלול
8־ 10 שחקנים פלוס שניים: אחד
במעמד של זר והשני במעמד של מתאז־רח.
זה המיבנה שפוגשים בכל הכדורסל
האירופי.
רק אז, למרות האמריקניזציה של הכדורסל
הישראלי, גם התנועה הקיבוצית תוכל
להשתלב היטב במיסגרת. כל הזמן היינו
ערים לתופעה, אלא שאי־אפשר להפתיע
את האגודות על־ידי החלטות חפוזות. יש
לתת לחן להתארגן לקראת התקנות זז־
׳חדשות.

ישראל -ואורץ־0ף; 7למ
ליגת הכדורסל הישראלי אינה רק מי-
פלט לאמריקאים חסרי-התעסוקה. זהו גם
כר נוח לשחקנים הנחשבים לשרופים מכל
פיני סיבות בליגות האמריקאיות.
אדני קאב 25 שהוכתר העונה למלך
הסלים במקומו של דורון ג׳אמצ׳י -
מצא אף הוא מיפלט בארץ.
פרשת הונאת ההימורים שהתפוצצה בקול
גדול במישפט שנערך לפני שנתיים
באמריקה, פגעה גם בקאב, ששיחק העונה
באליצור תל-אביב. רק מפני שהשחקן
שחום-העור הסכים להיות עד-ם דינה בפי-
שפט הסנסציוני, הצליח להשתחרר מעול
הכלא. חבר שלו, שהסתבך אף הוא עם
חבורת הרמאים, נכלא ל־ 10 שנים.
קשה לשמור סוד כזה בארץ, בהתחשב
במיספרם הרב של הכדורסלנים האמריקאים
המסתובבים בישראל.

בת-הדודה שד ו־ליאמס

לידיה ג׳ונפץ, בת דודתו של א,דל
דיליאמם, התגלתה לבנות נבחרת כדורסל
נשים בגרמניה.
הבנות, שבילו בשבוע שעבר באירופה,
לקראת טורניר ההכנה להתמודדות הקדם-
אירופית, שתהיה באפריל, נערכו למיש־חקי־הכנה
מול הקבוצה הגרמנית סאוותר־קלן.
הם הופתעו למצוא שם לא אחרת

אלא את בת־הדודה של הכדורסלן חם־ה-
מזג של מכבי תל-אביב. לידיה, המתנשאת
לגובה של 1.95 מטר, מתוארת כבעלת
ניתור שמיימי. כמו ויליאמם, הביעה נכונות
לבוא ולשחק בישראל, אחרי ששמעה
שפע סיפורים מבן־הדוד.

כדוד גל
שביתה בפתזז־ח״ק1וה
הגרעון של קבוצת הכדורגל מכבי פתח-
תיקווה — בסך עשרים מיליון לירות —
ומשכורות לשחקנים שלא שולמו במשך
שלושה חודשים, הביאו להחלטות חדשות
בקבוצה.
ההנהלה החליטה, שאם תוך שבוע האגודה
לא תזרים לפחות חצי מהסכום החסר
למחלקת הכדורגל — תתחיל זו בשביתה,
החל ב־ 14 בחודש זה (מארס),
השחקנים יפסיקו להתאמן וגם יפסיקו לשחק.
השחקנים
בטוחים שיקבלו גיבוי מלא
של הנחלתם, שגם היא תתפטר כולה —
כולל המנהל ש מו א ל יד מע, שחזר בו
בעיקבות החלטה זו לפרוש מהקבוצה.
ת קו צי בי ם

פ־רסומת מזערית
זה זמן רב מבקשים אנשי הפועל, ש־זזברת־העובדים
של המשק ההסתדרותי
תקבל על עצמה להיות שותפה למאמץ
לקיים את אגודות הפועל. הם מבקשים
מהענק הפינאנסי לעזור בהחזקתן של
כסה קבוצות, בעיקר אלד. מהליגה הגבוהה
של הכדורגל והכדורסל.
לפני שבועיים שוב העלו אנשי הפועל
את הבקשה במועצת־הפועל, שהתקיימה במכת
וינגייט. את החלטת האימוץ בבר
קיבלה הוועדה־המרבזת של ההסתדרות
לפני כפה חודשים, אך הביצוע, משום
מה, לא יוצא לפועל.
אס תתממש ההחלטה העקרונית, אפשר
יהיה לצפות בשלטים ובכתובות-פיר-
סוסת של סיפעלים הסתדרותיים על גופם
של השחקנים.
העולם הזה 2375

מתי שים

במליוני דולארים
האמת היא שהוינאים דרבנו אותנו ליצר שניצלים.
הביקוש שלהם, אחרי נסיונות היצוא הראשונים, הוליד קוי־ייצור
נוספים של בשרים למיניהם -שניצלים מצופים
ולא מצופים לטיגון או לאפיה, חטיפי שניצל,
שניצלים אמריקאיים, רולדות, פסטרמות ומטעמי בשר שונים.
היום אנחנו מיצאים מבחר שניצלים לוינאים-
כמו ל־ 7ארצות נוספות במערב אירופה -במיליוני דולרים.
אלה הם השניצלים שאנחנו מציעים לך כאן,
כמו יתר המוצרים שלנו, שאת ודאי מכירה.
נהריה בשר
ונקניק

אדר

שנה 47

המחיר 50 :שקלים (כולל מ.ד.מ).

פי לחפת
שפרה -
ירדיזה

חזרה לתחילת העמוד