גליון 2416

]יר 150 שקלים(בולל מע־פ

מרענן מעורר ו חז ק

מכחכים

כתבת ה שער הקדמי:

;ך זה מתחיל

גזענות בלב הגליל.
ביום השואה הבא, כאשר ישאלו בכלי־תיקשורת
את השאלה המסורתית — כיצר זה
:ול היה להתרחש, כיצד עם תרבותי ונאור
ל־כך יכול היה להיסחף בנחשול האנטי־שמיות
אכזרי? — תוכל הטלוויזיה לספק לעם
משתומם את התשובה.
כל שיהיה עליה -לעשות זה לשלוף מן
ארכיון את תוכנית מיפגשים, ששודרה לפני
׳מעיים בטלוויזיה.
בריון ובכתבה שהובאה בראשיתו אפשר היה
־אות כיצד אזרחים יהודיים טובים ומהוגנים
תבטאים ונוהגים באנטישמיות כלפי ערבים,
־יוק כפי שהתבטאו ונהגו לפני 50 שנה אזרחים
ימניים טובים ומהוגנים כלפי יהודים.
•.כך זה מתחיל!

ישראלה ממתיהו,

דראמה בטריפול

דבר עברית עיתונאית
מה זה ״אנגלית במיבטא בת־ימי
כבד׳־ז
קראתי את הכתבה על ספינת־ההימורים
]עולם הזה 7.12.83 עד שהגעתי לפסוק הדן
!יבטא של אחד המהמרים. בדיווחה של שרית
וי על ״אנגלית במיבטא בת־ימי כבד״ גיליתי
לנות לוקאלית.
כמו רבים אחרים בבת־ים, לא ידעתי שיש לנו
בטא מיוחד משלנו. תודה על הגילוי.
אגב. באיזה מיבטא נכתבה הכתבה?
יוסי שנון, בת־ים

רדת לארצות הגזיים
התחבורה הפרטית

על הכוונת:
בשבת.
איזו חוצפה! עכשיו זוממים הדתיים —
זיתוף־פעולה עם שר־התחבורה, חיים קורפו
לבטל את התחבורה הציבורית בשבתותהריה.
כיצד ינסו להעניש אותנו מחר? בקצב הזה, יש
גזער, הם ינסו לאסור גם על תחבורה פרטית
זבת, ולנו לא יישאר אלא לרדת ממדינת־לכה
לאיזו ארץ חופשית של גויים.
יעל בדדה, נהריה

־זיין ודא אח
מילה אחת שהושמטה: בן.
במיכתב למערכת שפורסם בשמי בהעולם
(המשך בעמוד )4

האשם בעוד שאריאל שרוך נערך לקרב על
מקומו בצמרת, מתגבשת בתנועת
החרות חזית רחבה נגדו. הסיס־מה
של יריביו היא
פשוטה :״שרון אשם
בהתמוטטות של בגין!״

ח בור ת ידלי?
חוזרת

יעד: תליהו

הפובליציסט שאותו מצטט הקורא
נו אלא ד״ר הרצל רוזנבלום, עורך ידיעות־זרונות.

רופא־העור שהוזעק בשבוע שעבר לטפל במנחם
בגין הוא מומחה עולמי ל״מחלת הנסך —
הידועה יותר בשמה התנ׳׳כי: צרעת.
צרעת, הערפל
שמפזרים מקורבי בגין בעניץ
מצב בריאותו ממשיך לגרום
לשמועות מדהימות ומבהילות.

כתבת ה שער האחורי:

הקורא, האתגר והפובליציסט.
תמידאתם מפרסמים דברים נגד אריאל שרון.
>ם תעזו פעם לפרסם משהו בשיבחו? רציתי
:תוב לכם פעם משהו שלא תאהבו, אבל כושר
הניסוח שלי מוגבל. לכן
נראה אם יהיה לכם
האומץ לפרסם דברים
המבטאים את הרגשתי, פובליציסט שפירסם
מבריק:
״ושוב קמו הכל על

שרון כשדרישתם אחת1

* לתלותו. מרדכי וירשוב־סקי
תובע את הרחקתו
מהממשלה מפאת מיעוט רוזנבלום עיסוקו בה. אך מנין
:ע מיעוט עיסוקו זה מעצלנותו? הוא מוכן
יות שר־החוץ ולא נותנים לו, מוכן להיות
״החקלאות ולא נותנים לו, מוכן להיות שר
ל תפקיד אחר ולא נותנים לו. מוכן לנהל
לו את ענייני ההתנחלויות ולא נותנים לו. אז
לל שהם כובלים אותו יש לפטרו? ומזכירים לו
־ חטא, שבהיותו שר־הביטחון הוא מיעט לדווח
צעדיו לשרים. אך הנה בא דויד לוי ומגלה,
!תה חדלו לדווח לשרים בכלל. וכלום צריך
טר את שרון גם על שהוא בכ״ז דיווח? והלאה:
שימים אותו בכך הוא תובע חקירת מיקרה
זגריר האמריקאי לואיס, שררש מהממשלה
טר את שרון, וכלום צריך לפטר אותו גם על
? לוא דרש לואיס להרחיק מכיסאו את הרצוג
הרצוג היה סקרן לדעת פרטים על כך —
ום צריך היה לפטר גם אותו? חידה״.
משה שדמן, חולון

יאסר ערפאת בא לטריפולי מרצונו, ביודעו
שהיא עלולה להיות מלכודת־מוות. הוא בחר
בדרך זו כדי לפמל את הגורל הפלסטיני.
בשעה שנעשו הפעולות האחרונות לפינוי,
הפגיז חיל־הים של צדדל את הנמל של טריפולי,
מבלי ששתי המעצמות — ארצות־הברית או
ברית־המועצות — יפריעו לו,
בנפיון לחסל את אש׳׳ף העצמאי.
רק מדינות אירופה התייצבו
לעזרתו •טל העם הפלסטיני.

חיפה

מומחה לצרעת

הכסף נגמר!

״היא הרסהאתא שר ידלין, ועכ שיו הי א רוצ ה
ל ה רו סגם אותי!״ טו ען ב צלאל גורלי. אשתו,
הנ אשמת
א ר ליכ מן־גו ר לי (בתמונה)
חוו ה
במירמה, זיוף וגניבה, מ שיבה :״בעלי הל שין
עליי, כדי לקחתמ מני א ת
הדירה!״ עדת־ ה מדינ ה נגד ה אינ ה
אלא שרה הרי, א חו תו של ידלין.

״לא הי ה יותר כסף בקופה!״ טוען מנהל
ה ק אזינו הצף ,״לכן סגרנו א ת העסק.״
מ ס תבר כי הנ הל תהק אזינו ל א הי ת ה לקראת נכונה
ערוכה
המהמ רי ם הישראלים, הנח שבים
בין מה מרי ה ק אזינו
ה טו בי ם והנודעים בעולם.

אוזן בחנות חרסינה

תיק־החקירה
של בנימין זיגל עובדים במרץ על תיק־החקי
אנשי יחידתו ש־ל

בפרשה שלתוכה שורבב שמו של אהרון אוזן, שר־העבודה־והרווחה.
ביקוריו התכופים ביחידה של אריה איבצן, מנכ״ל
המישטרה, יכולים, אולי, להבטיח, כי החוקרים
יורשו לשאול את השר כמה שאלות בדבר
8,5אלף הדולארים, ובדבר הרהיטים שבביתו.
0 מהשופט באהבה

זר לא יבין את ריקה זראי

״רק אל תקראו לי יורדת!״ מתחננת ריקה
זראי, זמרת גן השיקמים וקול אורלוגין,
״נאשם רוצה למצוא בשופט אהבה. כשאני נותן | שבנתה לה קריירה מצליחה בפאריס, שם
עונש־כבד באהבה, הוא איננו בועט עליי,
היא חיה עם בתה יעל .״למרות שלא מוניתי
אומר בנימין כהן, נשיא בית המישפט המחוזי,
דזסרזוזי, לכך, אני רואה א ת עצמי כשגרירה של
שפרש לגימלאות. בסכמו 33
ישראל בפאריס!״ כך אומרת
שנים הוא מכריז :״נהניתי
^ * 7 1ריקה זראי, המספרת בגאווה
שיגעון!״
מהעבודה שלי -
על פעילותה למען הציונות.

שסו
נשים אוהבות

סירוס
או מאסר מגו״ס
״א שכים ת מו ר ת מאסר,״ הציע שופט
א מ רי ק אי לנ א ש מי ם ב אונ ס ק בו צ תי
נשמ עי ם
ו ב עול ם בארץ אכזרי.
קו לו תי ה ם של מבק שי נקםל הנ היג
עונ שים גופניים. בי ש ר אל גברו קו לו ת
אלהב עי קרלא חרונ ה, ב עי ק בו תכמה
מע שי־רצח א כז ריי ם. א ך
א לי מ ה
הענ ש ה
האם
תי מנ עעב ריינו ת א לי מ ה!

ו שד בגידיוז זה:

המצור על דיר״אל״קמר נפרץ
לפני 150 שנה -בספר
חדש שעומד להופיע
״אין עניין ציבורי״ קבע היועץ
המישפטי בתיק פלילי נגד
אישיות ציבורית. מדוע היה
עניין ציבורי באותו התיק,
כשהנאשם לא היה איש״ציבורו
הפסיכולוגית זיווית אברמסון
מגלה למבוגרים את כל מה
שלא ידעו עד היום על המין
אבי יהב, פעיל חרות בדרום,
החליט לעזוב את מחנה דויד לוי
מלך מארוקו הזמין אותה לחולל
לפניו, אבל ויולט ביטון מעדיפה
ללמד ריקודי־בטן בישראל
כמעט כל שחקני ישראל התקבצו
ובאו לברך את השחקנית
והמורה הדגולה, במלאת לה 89
בשוק הכרמל בתל־אביב אפשר
לקנות ממיטב האופנה -ובזול

״אס אריאל שרון
שיקר במצח נחושה
במיקרה שלנו, מה
קורה בנושאים יותר טוריים ויותר
כואבים ז״ שואל חיים בקר, סמח״ט
״החטיבה שלא גוייסה״ ,אשר פיקד על
היחידה שפבשה את צור
וצידון. בראיון מיוחד הוא
מספר כיצד איבד א ת עינו
וקובע :״אין גאווה במילחמה:

המדורים הקבזעים:

ידם

כדבתבים קורא יקד
תשקיף
ב מדינ ה
הנדון — עונש המוות של אמנון לין
תמרורים
אנ שים זלמן־שושי ולקוחותיה
בלונים
מה הם אומרים — אברהם קימחי,
עמירם רביב. מירה שחר, סוזי
ברק. אבות ישורון ודן מרגלית

אנ שים בעולם — אליזבת חוזרת לה ו 34
לילות ישראל

זה וגם זה

ח ש בו ך נס ש — של ריקה זראי 40 נמר של נייר — דויד שחר, שירת
רוסיה, ס טי בן קריין ושי פלדמן

מגיל 12 עד גיל 15 קיימה לאה מגע
מיני עם 218 גברים -כך כתוב ביומן
שלה. אולם את האהבה האמיתית
גילתה כשפגשה את רחל.
כיצד הגיעו השתיים
לבית המעצר אבו־כביר,
כחשודות בניסיון לרצח?

רחל מרחלת על כל העולם
חלוך ראווה
עולם קטן — בנגלה״דש. אנגליה
ודרום־אפריקה
יומן אי שי — חילזון ושמו משה תמרורים קולנוע — פרנסואה טריפו
ת שבץ הווי שידור
תמליץ שי ת רי ס — לישראל ולירדן
אתה והשקל — נדלץ בקו
ניו־יורק־תל־אביב ספורט הורוסקופ — מזל גדי
זה היה.,העולם הזה־ שהיה

מכתבים
(המשך מעמוד )3
הזה 23.11.83 הוצגתי כאחיו של אליהו חכים
ז״ל, איש לח״י.
הנכון הוא שאני ב ן־אחיו של אליהו.
שימעון חכים, רמת־השרון

להזסין את הנשיא לשעבר
הידיעה בוזעולם הזה (תשקיף
)7.12.83 סיפרה ני שמואל אוחנה
וסעדיה גלב -שני פעילים אלמוניים
של מיפלגת העבודה -הקימו מסה
שיפעל למען בחירתו של יצחק נבון
בראש מיפלגת העבודה.
לא ברור לי מניין שאבתם ידיעה זו וכיצד
השתרבב שמו של חבר קיבוץ כפר־בלום, סעדיה
גלב, אשר תמך בח״ב יצחק רבין וכיום תומך
בנשיא לשעבר יצחק נבון ומתנגד לחבר־הכנסת
שימעון פרס בעוד שאני תומך ללא סייג בח״ב
שימעון פרס.
נכון שניהלתי מסע־החתמות בגליל, הקורא
לח״ב פרס להזמין את הנשיא לשעבר, מר יצחק
נבון, להצטרף להנהגת מיפלגת העבודה, מתוך
ההכרה כי כיום זקוקה לו מיפלגת־העבודה וכי
נבון יכול לתרום רבות להפגת המתח בן רבין
ופרס. ובכך לסייע לח׳׳ב פרס להוביל את המערך
לשילטון.
שמואל אוחנה, קרית־שמונה

בכך שפירסמתם (העולם הזה )30.11.83 כיצד
צמרת המדינה השתתפה בהילולה מנקרת־העיניים
שנערכה בהילטון, שאורגנה היטב
על־ידי יו״ר הקואליציה, ח״ב אברהם שפירא,
לרגל חתונת בתו.
כל זה התרחש כאשר הסתדרויות וועדי־עובדים
נאבקים על תשלום־המיקדמה על חשבון
תוספת־היוקר, וכאשר קניית מוצר כלשהו
מחייבת פקיחת שבע עיניים ונקיטת זהירות
קפדנית, שהרי המחירים משתנים פעמיים ביום!
אותו אברהם שפירא אמר בהרצאה בלישכת
המיסחר ישראל־אמריקה ,״שהמצב הוא כה חמור,
עד כי הכרח לבקש מן השוק האירופי המשותף
תקופת־חסד של חצי שנה לפחות, שבה נטיל
הגבלות חמורות על היבוא, וחובה להפסיק את
הנסיעות לחוץ־לארץ״.
מסתבר, כי בהילולה שלו השתתפו כל
הסיעות, ומהבחינה הזו היתה כאן אחדות לאומית,

עיניים, הקורא לציבור לעזור בחיפושים. זו
יוזמה מובנת. מה שלא מובן הוא, מדוע ועד
מישפחות־הנעדרים התפתה לפרסם גם את
תמונתו של צחי אלג׳ים, שלא נעדר כלל?
צחי בן ה־ 13 וחצי טבע בקישון ונקבר
בקריית־אתא לפני שנה. אמו רדופת־הצער לא
היתה מוכנה להשלים עם מותו, ולכן טענה שבנה
נחטף ותחתיו נקבר אחר. הקבר נפתח, גופת הנער
זוהתה במכון לרפואה מישפטית והמישטרה סגרה
את התיק. מדוע ועד מישפחות־הנעדרים מבהיל
שלא לצורך את הציבור?

שהתאכזבתי קשות. אפילו הפסדתי 1000 דולו
בהימור, כי הייתי בטוח שתזכי.
את יודעת, בחיים צריך מזל וגם קשריו
מאחרי־הקלעים. אבל אני מציע לר לא לבכות א
לכעוס על מה שהיה, אלא להסתכל קדימו
לעתיד.

משה נובומייסקי, חיפה
בשבוע אחד נרצחו שתי ילדות בנות .11
האחת נרצה בירושלים, בידי רוצח שהניח פצצה
באוטובוס ונמלט. השנייה נרצחה בשכם, בידי
רוצח שירה כדור ממכונית נוסעת ונמלט. האחת
היא ילדה ישראלית, השנייה — ילדה פלסטינית.
כאשר נרצחה הילדה הישראלית בירושלים
רעשה וגעשה כל הארץ. ראש־הממשלה הבטיח
כי הרוצחים לא ינקו מעונש. הממשלה פירסמה
מודעת־אבל, שבה נכתב :״נפלה מידי מרצחים
בני־עוולה״ ,וגם בקרב העם הפלסטיני — עמו
של הרוצח — קמו אישים חשובים ובעלי מישקל
לגנות את הרצח.

ס1פר(ת) בזי1אש(ת)
חמישה ספרים מחפשים קורא.
כתבתי חמישה רומנים שאינם מגיעים

דוגמנית צחור
״גם לי היה עניין עם שופטים־
את יודעת מה את שווה בשטח שלו, לכן <
תתני לאיש עלי אדמות לאכזב אותך.
עמוס נחום, בית־המעצר רמל

קורא בן־שחר
אחדות־לאומית

שבמבט לאחור מזכירה את ימי פומפיאה
האחרונים...

משה בן־שחר,

להתרחק מהפייסנזת

ירר סניף לעם, גבעתיים

גם דחיות מגיע לחיות

קורא קלר־קריץ
חמישה רומנים
לקוראים. גם המבקרים לא מתייחסים. אשלח את
הספרים למי שיתרום לכיסוי דמי־המישלוח.
ריקי קלר, ת״ד ,39489
תל־אביב 61 390
0ריקי קלר הוא שם־העט של חוקר
הספרות ד־ר ראזבן קריץ. נסר של נייד
( 1:4.8.83 שיבח את הרומנים שלו והמליץ
עליהם.

החליפי את בעלך המשומש
וגם אל תשבחי את שמני״הסיבה.
כל הכבוד לקופירייטר שהגה את הרעיון
הפירסומי* :וזבן את אשתך לחורף — קח
אותה לנופש באילת!׳
לא נותר לי אלא לנוד לאשתו ולהציע לה:
למה לך לסבול כל הדרך עד אילת?
החליפי את בעלך המשומש בחרש! ואם את
רוצה שגם הבעל החדש יהיה פירסומאי
מוצלח כמו הקורע הקפידי להחליף לו שמן
כל 5000 מילה.

אוסנת דיץ, חיפה

ימי פומפיאה האחרונים
אחדות לאומית בחתונת שפירא.
עשיתם שרות חשוב לציבור הישראלי התמים,

נהג המזלזל נגעל״חיים עלול לפגוע
גם בבני״אדם.
נסעתי השבוע מתל־אביב לירושלים. היה יום
של שמש, אבל תופעה, שאינה נדירה בארץ,
העיבה את פניה. כל הדרך מתל״אביב לירושלים
היתה זרועה בפיגרי בעלי־חיים. היו שם לפחות
ארבעה חתולים, שני כלבים וכיבשה אחת.
אני נוהגת בכבישי הארץ כבר יותר מתריסר
שנים, נוסעת הרבה מחוץ לעיר ומעולם לא
פגעתי בבעל־חיים. מדוע נהגים אחרים עושים
זאת?
אורנה לוי, ירושלים

נער שטבע אלג׳ים
צער א ם

רוצחי הילדים
כבישי הארץ מסוננים לילדים ולכל
דבר חי.
לא פעם אני נוהגת לנסוע באוטובוס האחרון
לתחנה מרכזית, ובכל פעם אני נדהמת מחדש
מהתופעה: ילדים בגיל חטיבת הביניים שואלים
את הנהג והנוסעים, אם ״יש עוד אוטובוס
לפתח־תיקווה,״ ״יש עוד אוטובוס ללוד״ וכר.
ברור שאחרי חצות אין כבר אוטובוסים
היוצאים מתל־אביב!
הילדים הנפחדים, באין ברירה, ממשיכים את
דרכם לתחנה המרכזית, בתיקווה לאיזה מיקרה
מוצלח — טרמפ, נהג מונית רחמן או לא ברור
מה. במיקרים כאלה אני מוצאת את עצמי מציעה
לה £כסף, כדי שיוכלו להגיע הביתה במונית —
ובשלום.
אני שואלת את כל ההורים: מדוע אינכם
דואגים שלילדיכם יהיה תמיד כסף בכיס,
למיקרה שייקלעו מחוץ לבית בשעה בלתי־מקובלת?
פנינה
כהן, תל״אביב
מישפחות הנעדרים פירסמו פלקאט מאיר

אל רצח הילדה הפלסטינית בשכם, לא שם לב
איש מלבד כמה ״שמאלנים יפי נפש״.
מיקרה זה יצטרף׳ ,ללא ספק, אל רשימת
הפשעים שהמישטרה ״אינה מצליחה לפענח״,
דוגמת ההתנקשות בראשי־הערים, הטבח
במיכללה האיסלאמית בחברון, ורצח אמיל

גרינצווייג.
דליה בקר, תל־אביב

פירותיה של מילחמת האיים.
לפני שנה וחצי, תקופת מילחמת־פוקלנ
נתגבשה חזית רחבה של כל השמאל הליברלי -
מטוני בן ועד חיים ברעם — נגד תגובה בריטי1
צבאית לפלישה הארגנטינית. הדבר נומק בחונ
תוחלת של המילחמה, וכל פיתרון צבאי למ4
״חסר־פיתרון״ .האלטרנטיבה היתה לפנות לאו״
לנהל משא־ומתן וכיו״ב. האם צדקו חסידי די;

בימים אלה הוקמה בארגנטינה ממש?
אזרחית, אחרי שבע שנות דיקטטורה פאשיסטיו
מהמרושעות שידעה מאה זו. אילולא מפל
הצבא הארגנטיני במילחמת־פוקלנד, לא היה נ
סיכוי למהפך. יתר על כן, ניצחון ללא מילחב
וכיבוש האיים היה בעל משמעות סימבולי
עמוקה, והיה מבצר את שילטונה של ה:
הצבאית לשנים רבות.
מילחמת פוקלנד, אף שלא פתרה את הבעי׳
המיידית, הצילה את העם הארגנטיני משילט
עריץ, הצילה ממוות אלפי צעירים ממחנו
השמאל ונתנה סיכוי למדינה לעלות על מסלו
חדש.
מה הלקח? על השמאל הליברלי להתרו
ממגמת הפייסנות ס מ 0זז>03$€1ן ס ,)3א?
פוגעת באינטרסים של השמאל עצמו ומשדר
בעקיפין את מטרותיהם של המישטרים המאוס
ביותר של תקופתנו.
צבי(ריקרדו) פלדמן, חול

עצות לענת
רק עכשיו, כשהגיע לנית״המעצר
כרמלה, התפנה הקורא לקרוא את
סיפורה של נערת״ליב׳י עגת צחור,
שנכשלה בתחרות מלכת״היופי
(״העולם הזה׳ .)4.5.83 ,הוא פונה
אליה:
ענת החמודה,
לדעתי, השופטים שגו לגבייך. אני מכיר את
הרגשתך, כי גם לי היה עניין עם שופטים. באמת

מיבתבי קוראים מתפרסמים :
בקיצורים המתחייבים מתוכנם
ומשיקולי מקום. עדיפות תיגתן
למיכתכים קצרים, מודפסים
במכונת-כתיבת שצורפה אליהם מיכתגים הבותב. תמונת געילתדשם לא יפורסמו. אין
המערכת מחזירה את המיכתבים
שנתקבלו בה.

״העולם הזה׳ ,שבועון החדשות הישראלי
המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3
טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך
הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן
עורך תבנית: יוסי שנון עורכי כיתוב: ענת
ישראלי וגיורא נוימן צלמי מערכת: ציון
צפריר ענת סרגוסטי וציפי מנשה עורכת
דפוס: אהובה קורן ראש המינהלה: אברהם
סימון מחלקת המודעות: רפי זכרוני
המו״ל :״העולם הזה״ בע״מ הדפסה :״הדפום
החדש״ בע״מ, תל־אביב הפצה :״גד״ בע״מ

אם קראת לפני שבועיים באחד היומונים כי נעמי
נרווה נעצרה, בוודאי שאלת את עצמך איך יגיב
״עולם הזה על האירוע. מה גם שכל העיתונים הדגישו
שהיא משתתפת בשבועון זה, והארץ אף מצא לנכון
ן הכריז על כך בכותרת.
נעמי היא משתתפת קבועה בשבועון זה, אף שאינה
זברת־מערכת מן המניין. בוודאי שקראת את כתבותיה
:מרתקות על המתרחש בעולם התחתון. אני מעז לאמר,
:י אין שני לה בדיווח מסוג זה בעיתונות הישראלית
:ולה. איך צריך עיתון להתנהג כאשר אחד המשתתפים בו
עצר בחשד כלשהו?
זוהי דילמה.
אפשר להתעלם מהעניין בכלל. אבל זוהי גישה
!חתית, והיא עלולה לעורר אי־רצון אצל קוראים רבים.
אתם כותבים על כל אדם חשוב שנעצר בחשד כלשהו,״
נידו ,״אבל כשזה נוגע למישהו הקשור איתכם, אתם
!ותקים!״
אם כן — צריכים לכתוב. אבל מהי
יש פיתוי גדול לחוש לעזרת האדם שנחשד, ולזכות
וותו מראש. אחרי הכל, אנחנו מכירים את החשוד. ידועים
׳נו עליו הרבה פרטים, העשויים לשפוך אור על הפרשה
!בגללה הוא נעצר. אנחנו יודעים דברים שאינם ידועים
:דיין למישטרה, לחן קרים, לשופט. והרי בשלב זה, בטרם
וגשת כתב־האישום, העניין אינו בגדר סוב־יוריצה,
מותר לכתוב את הכל.
הבריכה היחידה
באילת.

— הופיע כל גיליון. אבל יש דור חדש בארץ. איר אנחנו
יכולים לזכור מתי הופיע גיליון מס׳ ?1234״
נאלצנו להורות, בצער מסויים, שהחבר צודק. אנחנו,
הוותיקים במערכת, ואולי גם הקוראים היותר־וותיקים,
זוכרים כי העולם הזה ( )651 הופיע באפריל — 1950
והיה הגיליון הראשון של המערכת שאני עומד בראשה.
איזו זכות יש לנו לדרוש מקורא בן ,33 שנולד באותו
השבוע, לזכור זאת?
לכן, כדי להקל עליך, הנהגנו ציון חדש: במקום מיספר
הגיליון יופיע להבא, בציטוטים מסוג זה, תאריך הופעתו.
אולי כדאי להעיר משהו על עצם המינהג שלנו לצטט
דברים מגיליונות העולם הזה.
שבועון זה אינו חי בהווה בלבד. בניגוד ליומון, החי
היום ושמחר ״עוטפים בו דגים,״ אנחנו משתדלים לייחס
את מאורעות השבוע למכלול רחב יותר.
השבוע הזה המסוקר בגיליון שאתה מחזיק אותו כרגע
בידך, אינו אלא חלק מרצף דברים, שהתחילו בעבר
והמובילים אל העתיד. את העתיד אנחנו מנסים לגלות
באמצעות ניתוח הגיוני, על פי הדברים הקורים בעבר.
ואת העבר אנחנו מזכירים כדי שנבין מניין באים הדברים
ולאן הם מובילים.

גם כ ל היתר ימצא חן בעיניך

שיבולת
בת 20

ואם מדברים על הקשר בין עבר והווה: השבוע
הופיעה על המירקע. בתוכנית מוקד, גברת משכונת דניה

חד ש לפנוייס/יות
בקרוב עומד להופיע
טנדו ״

דו־שבועון להכרויות לפנויים/יות

החוברת שאת/ה זקוק/ה לה כדי לצאת
מהמסגרת ולהכנס למעגל הכרויות
וקשרים חדשים.
בחוברת, שתופץ בדוכני העיתונים בארץ, יתפרסמו
מידי שבועיים הודעותיהם של פנוייס/יות
הרוצים/ות ליצור אתך קשר בסוף השבוע.

נעמי אדווה
בכל זאת, בלי משוא־פנים
אך אם ננהג כך, יגיד מי שיגיד שאנחנו מנצלים לרעה
ז הכוח הנתון בידינו, כדי לעזור לחבר ולהשפיע על
זישפט. ומה יהיה על סיסמתנו — ״בלי מורא, בלי
שוא־פנים?״
ואם נסתפק, לעומת זאת, בהודעה הרישמית היבשה כי
לוני נעצר, וכי הועלו נגדו החשדות האלה והאלה, נחטא
:יוון ההפוך. יגידו שאנחנו מצטרפים לחשד.
בגיליון האחרון של העולם הזה ( )14.12.83 ראית
יך פתרנו את הבעייה, לפי מיטב מצפוננו והבנתנו.
לא התעלמנו מן הפרשה. להיפך, הבאנו אותה בשער
אחורי של הגיליון. לא הסתפקנו בציטוט ההודעה
־ישמית, אלא פירטנו את ההאשמות שהועלו נגד נעמי
דווה. לא הבענו כל דיעה משלנו על הנושא, מתוך
זשקפה הבסיסית שיש להניח לבית־המישפט לקבוע מי
דק. אך הנחנו לנעמי אדווה לגולל מעל עמודי העיתון
ת הגירסה שלה — זכות שאנו מעניקים לכל נאשם,
דה אשר יהיה, המבקש להשתמש בזכות זו בטרם הפך
עניין סוב־יודיצה.

זהו סתם שוויץ

אגב, אם אתה חד־עין, בוודאי שמת לב לכך
בשבועות האחרונים הפרנו את אחת המסורות הנושנות
לנו.
העולם הזר מרבה לצטט דברים שכתב בעבר הקרוב
זרחוק. ציטוט כזה מלווה תמיד באיזכור הגיליון
מסויים, כדי לאפשר לך — אם אתה מעוניין בכך —
וודא את נכונות הציטוט, או לרענן את זיכרונך. אנחנו
רעים שקוראים רבים מאוד אוספים את גליונות העולם
זה במשך שנים רבות. זהו מינהג האופייני לקוראי
בועון זה, וגאוותנו עליו.
ער כה נעשה האיזכור על־ידי ציון מיספר הגיליון של
שבועון. לאחרונה היו שעירערו של נוהג ישן זה .״זהו
זם שוויץ שאינו במקומו,״ העיר אחד החברים
יותר־צעירים של המערכת .״אתם כאילו מניחים שכל
ורא של העולם הזה זוכר מתי — ולפחות באיזו שנה

שיבולת דה־אן(מימין)
אחרי הכל, פגישה מחדש
בחיפה, בשם שיבולת קלר. היא דיברה על דאגת ההורים
בשכונה לגורל ילדיהם, בעיקבות הפשע שאירע שם.
אם יש לך זיכרון ארוך מאוד, ואם אתה די ותיק, זכרת
כמוני את הפנים של הגברת ואת השם הפרטי המיוחד־במינו.
ולא טעינו.
שיבולת דה־אן, צעירה ירושלמית, היתה מועמדת
בתחרות שערך העולם הזה לפני 27 שנים על התואר
״צברית .״1956 בתואר עצמו זכתה אופירה ארז שהיתה
לימים לאופירה נבון, רעיית הנשיא החמישי.
אף ששיבולת לא זכתה בתואר, היא נחרתה בזיכרוננו,
כי היתה צעירה מיוחדת־במינה. העולם הזה (,958
סליחה )23.2.56 כתב עליה כך :״שיבולת דה־אן,
המבשלת בקיבוץ הראל שבפרוזדור ירושלים, היתה
ידועה במשק בכישרונות הזימרה והמישחק שלה, אותם
ודתה מדגימה גם בעת שהיתה קולפת תפוחי־אדמה
במיטבח. כיום זוכים כישרונות אלה בייצוג מתאים על
בימת להקת־פיקוד־המרכז הצבאית, שבה משרתת
חברת־המשק בת ה־.20
״שיבולת, ילידת ירושלים, חניכת השומר הצעיר,
מוצאת את ההווי הסאלוני,הולך ופושט זרועותיו ומנסה
להחדיר את הקלוקל והמכוער בחיינו,׳ מאושרת בחיי
הקיבוץ, :חוץ־לארץ אינה קוסמת לי בכלל. אם אוכל
לחיות באילת או בנגב, דיי.׳״
אך שיבולת נישאה לקצין־ים והולידה ארבעה ילדים.
הבכור הוא בן ,20 כפי שהיתה אז, והוא קצין בצה״ל. היא
עצמה עקרת־בית בשכונה החיפאית האמידה. היה צר לי
לשמוע שהיא דוגלת בעונש־מוות (ראה הנדון)27 .
שנים הן הרבה זמן.

אם הנך פנוי/ה בסוף שבוע 13-14.1.84 ומעוניין/ת
ליצור קשר, שלח/י הודעתך (עד 12 מילים) בצירוף
1200 שקל ל״טנדו הכרויות״ ,ת.ד ,87 .רמת־השרון.
־חפשו א ת החוברת הראשונה בדוכני העתונים ב־.10.1.84

ססודיו6

ארלוזזרזב ,02ח״א 237026

בהנהלת אני פאנק

כושר גופני וחיזוק שרירים
שמירה על גיזרה
יציבה נכונה
גמישות

>5ציי

בסטודיו — 0אולמות ממוזגים
מורים מוסמכים

ג׳אז, אירובי, מתיחות
יוגה, סטפס, התעמלות

הוצאה לאורפרמם* •עוץ אסטרולוגי
עודדות אברהם 5רמת־נן טלסק 734947
מכתב• ת.ד 1167 .נבעת-ס 53111

שבוע זה הפך עובדה גלוייה, ברורה וחד(
1משמעית:

קיים שיתו!ל־ם עולה ישיר והדוק ביז
ממשלות ישראל וסוריה למען חיסול
אש׳׳ף העצמאי, המסוגל להשתתף
בתהליך השלום.
בשעה שנעשו ההכנות האחרונות לפינוי
כוחות אש״ף מטריפולי, ניתנה פקודה לחיל־הים
של צה״ל להפגיז את הנמל, כרי להרתיע את
האוניות מלהתקרב. באותה שעה התכונן הצבא
הסורי למיתקפה חרשה על טריפולי, ושכירי־החרב
הפלסטיניים של המישטר הסורי, הקרויים
״מורדים״ ,איימו להרוג את יאסר ערפאת אם לא
יתפנה תוך שלושה ימים.
כדי להסיח את הדעת מן הקנוניה הצינית בין
ממשלת־שמיר ובין שונאי־ישראל הגדולים
ביותר בעולם הערבי, ניתנה לחיל־האוויר של
צה״ל ההוראה להפציץ גם את בסיסי האירגונים
הפלסטיניים הפרו־סוריים באיזור בחמדון.

לכן אין הסורים יכולים להרוג את ערפאת שם.

הם רוצים שישראל תהרוג אותו.
ואכן, יצחק שמיר ומשה ארנם מוכנים
לכך בשימחה ובששון.
בניגוד לאסד, אץ שמיר ומשה ארנס יודעים
רבר וחצי דבר על העולם הערבי. אין הם מודעים
לתוצאות האיומות העלולות לנבוע מהריגת
ערפאת על־ידי ישראל — גידול דור שלם של
מתאבדים פלסטיניים, שמטרתם היחידה בחיים
תהיה לנקום את ניקמת עמם על־ידי זריעת מוות,
חורבן והרס בישראל.
שמיר, ארנס וחבריהם הם אנשים בעלי אופק
צר, ידע מועט ותבונה אפסית. הם רואים לפניהם
רק מטרה אחת: לספח את הגדה והרצועה. נדמה
להם שהגורם היחידי המפריע להם בכד, הוא
אש״ף המתון, העלול להכיר מחר בישראל
ולתבוע את הקמתה של מדינה פלסטינית בגדה
וברצועה.
בעיניהם, הפלסטיני המתון היחידי הוא

את ערפאת וכוחותיו בטריפולי, יגבר
הזעם פי כמה.
חוסני מובארכ מודע לכך. מיספר גרל והולך
של מצרים, משמאל ומימין, מאשימים את אנוור
אל־סאדאת המת ואותו בהפקרת הפלסטינים
לגורלם. לכן יצא מובארב מגיררו כרי לתמוך
בערפאת. השבוע גם קיבל את רוב הפצועים
הפלסטיניים, שהספיקו להתפנות מטריפולי. אך
מובארב קשור בחוט־טבורו בארצות״הברית, ואם
תיפול על ארצות־הברית האחריות להריגת
ערפאת, עלולה התוצאה להיות חמורה לגביו, כמו
לגבי השליטים הסעודיים.

אך למעשה תומכת ארצות־הברית
במאמצי שמיר ואסד להשמיד את
הצבא הפלסטיני בטריפולי.
האמריקאים הקפידו שלא לעשות זאת בכל
מעשה גלוי. אך לא יעלה על הרעת ששמיר
וארנס יתנהגו כפי שהתנהגו השבוע, מבלי
שקיבלו לכך הסכמה מפורשת מארצות־הברית.
היחסים בין ממשלות ישראל וארצות־הברית
הם כיום כאלה — גם באופן רישמי — שאסור
לשמיר לעשות שום מעשה חשוב במרחב מבלי
להתייעץ על כך תחילה עם ארצות־הברית.

הטלת המצור המוגבר על טריפולי
השבוע היה מעשה חשוב ממדרגה
ראשונה. אץ ספק כי הדבר נעשה אחרי
קבלת אור ירוק מארצות־הברית.

• בוית־המועצות:יוק
סתורית עוד יותר התנהגותה של ברית־
^/המועצות. מוסקווה וגרוריה הקומוניסטיים
במרחב(וביניהם רק״ח) ,שתקו בראשית ההתקפה
הסורית על אש״ף בטריפולי. כאשר התברר כי
ההתקפה נכשלה, נקטה מוסקווה עמדה דו־משמעית:
תשלום מס־שפתיים לערפאת, תוך
המשך התמיכה המאסיווית הבלתי־מותנית
בסוריה. הדבר מצא את ביטויו גם במאמר של
פעיל ערבי מרכזי של רק״ח, אמיל תומא, שתמך
בערפאת. מאמר זה הרגיע במעט את התסיסה
שהחלה מתפשטת בקרב ציבור אוהדי־רק״ח
בישראל ובגדה המערבית.

• יוון של אנדריאס פאפאנדריאו, ראש־הממשלה
בעל הריעות העצמאיות, בלטו[
במיוחד. פאפאנרריאו הוא אולי המנהיג
הסוציאליסטי היחידי באירופה ה״מערבית״
שאינו מוכן להיות בן־ערובה של מיפלגת[
העבודה הישראלית, כשזו פועלת בשליחוק
ממשלת־הליכוד. הוא העניק לנציגות אש״ף
באתונה מעמר של שגרירות. במשבר הנוכח[
סיפק את האוניות הדרושות לפינוי הצבא
הפלסטיני. ביניהן אוניה שנקנתה בשעת!
מבעלים ישראליים — הביל״ו.
ליוון יש קשרים עתיקים עם העולם הערבי[
עוד מהתקופה שבה חי מיעוט יווני גרו?
במצריים. היא עוקבת מקרוב אחרי הנעשו
בעולם הערבי. היא רוצה להיעזר בערבינ
בסיכסוך ההיסטורי שלה עם תורכיה המוסלמים
פאפאנרריאו ממשיך בקו זה.
כדי להקל את המצב רמז פאפאנדריאו השבוז
שהוא מוכן לשפר את היחסים הקרירים של יוו
עם ישראל, אם יעבור הפינוי ללא תקלה.
• איטליה, שגם לה יחסים עתיקים עו
המרחב, לא היתה מוכנה להרחיק לכת עד כדי כן
אבל היא סיפקה את האוניה שהובילה או
הפצועים הפלסטיניים מטריפולי לקפריסין.
• צרפת, המדינה היחידה שהיתה מוכנ
ומסוגלת לספק לצי־הפינוי את ההגנה הצבאיו
היתה חשובה במיוחד.
צרפת נמצאה בדילמה. מזה מאות בשנים י׳
לצרפת קשרים הדוקים עם המרחב. קשרים אל
נותקו בימי הקנוניה הצרפתית־ישראליו
בריטית במיבצע־סיני של ,1956 אך מאז יב
נשיאותו של שארל דה־גול היא משתדל!
לשקמם. היא משתוקקת גם להחזיר לעצמה או
התדמית של מעצמה גדולה. שאינה גרוף
אמריקאית.

אולם מחדליה של מוסקווה זעקו
לשמיים.

יחידה של לוחמי אש׳׳ד משקיפה על העיד
הפצצות אלה, שאין בהן שמץ של טעם ותועלת,
היו מלאכת־מחשבת של הסוואה פוליטית.

#סורה: להרוג באמצעות שריח
^ ל צד בקנוניה זו ידע מה הוא עושה, ולשם

הסורים נכשלו בניסיונם להשמיד את אש״ף
בכוח צבאי. טריפולי לא נכבשה.

מטרתם העיקרית היא להרוג את
יאמר ערפאת. אך הדבר אינו קל להם,
וגם אידו יכלו — אין הם חפצים לבצע
את זממם בעצמם.

חאפט׳ אל־אסד החולה ואנשיו יודעים היטב,
שאם יוטל עליהם האשם למות ערפאת, תהיה
ניקמת הפלסטינים בהם נוראה. ערפאת הוא כיום
המנהיג הבלתי־מעורער של העם הפלסטיני. אם
ייהרג, יהיה בעיני הפלסטינים לקדוש. מיליוני
פלסטינים בדור הזה ובדור הבא ייצאו לגאול את
דמו.
אל־אסד הוא הרבה יותר מדי פיקח מכדי
לקבל אשמה זו על עצמו. אילו היה ערפאת
בניכר, יכלו הסורים לנסות לרצחו באמצעות
שליח מקבוצת אבו־נידאל, כפי שרצחו את
עיצאם סרטאווי ורבים אחרים. אף שכל בר־דעת
יודע כי אבו״נידאל אינו אלא זרוע של מוסד־המודיעין
הסורי, לא קיבלו הסורים על עצמם
מעולם את האחריות למעשיו( .ובכלל זה: הניסיון
לרצוח את השגריר הישראלי בלונדון, שלמה
ארגוב — מעשה שסיפק לאריאל שרון במתכוון
את העילה לפלישה ללבנון).

#׳שואל: טוב הבלסטינ המת
^ ל מה שקורה עכשיו בטריפולי מיוחס על־
^ ירי העולם הערבי במישרין לשילטון הסורי.

הפלסטיני המת.

מכאן שיתוף־הפעולה המושלם:
ירושלים ודמשק, הצבא הסורי והיל־הים
הישראלי, אבו־מוסא ואבו־מישה.

#אוצות־הבוית:
הסכמה בשתיקה
ך•* ל זה ברור לגמרי. כל פלסטיני מבין זאת,
וגם רוב המדינאים המפוכחים בעולם.

פחות גלוי הוא תפקידן של שתי
מעצמות־העל במישחק זה.
למראית־עין תומכת ארצות־הברית בפינוי
כוחות אש״ף מטריפולי. אין היא יכולה לטעון
אחרת, כי המטרה המוצהרת של ארצות־הברית
(ושל ממשלת־ישראל) היא להביא ל״יציאת כל
הטחות הזרים״ מלבנון. הצבא הפלסטיני הוא
הכוח הזר הראשון המוכן לצאת.
על כן, אין ארצות־הברית יכולה לעזור בגלוי
לממשלת־שמיר למנוע את יציאת ערפאת. אין
היא יכולה להצריק זאת בעיני הציבור
האמריקאי, המחכה בכליון־עיניים להוצאת
המארינס מביירות, והרי שהיית המארינס שם
מוסברת על־ידי הנשיא רונלד רגן ככורח השעה.
עד ליציאת כל הכוחות הזרים.
ארצות־הברית צריכה גם להתחשב בדעת־הקהל
במדינות הערביות הפרו־אמריקאיות.
מעמר השליטים הפרו־מערביים בסעודיה
ובארצות אחרות קשה גם בלאו הכי. אחרי
שהושגה ברעש רב ״הסכמה אסטראטגית״ בין
ארצות־הברית וישראל, בעת ביקורו של שמיר
בוושינגטון, גובר הזעם בארצות הערביות
ה״מתונות״.

אם יתברר כי ארצות־הבירת תומכת
בניסיונן של ישראל וסוריה להשמיד

לברית־המועצות יש כיום בים־התיכון צי
גדול, שהוא שני רק לצי השישי של ארצות־הברית.

היה בנוכחות פריגאטה סובייטית אחת
בנמל טריפולי, כדי לשים קץ לכל ההפגזות של
ממשלת־שמיר. לא היה עולה על דעתן של
ישראל וארצות־הברית להיכנס לעימות כלשהו
עם ברית־המועצות על נושא זה.
אולם ברית־המועצות נעלמה מן השטח ומן
המפה. הכוח הסובייטי האריר, החובק־עולם,
כאילו אינו קיים כאשר מדובר על גורל
הפלסטינים. כך זה היה בעת המצור על ביירות,
וכך זה כעת בעת המצור על טריפולי.

לא זה בלבד שברית־המועצות לא
היתד, מוכנה להסתכן כסיכון הקטן
ביותר למען הפלסטינים — היא לא
היתה מוכנה לנקוף אצבע גם כשזה לא
היה כרוך בשום סכנה.
הסיבה: הקשר ההדוק שלה עם סוריה, הבסיס
היחידי שנותר לה במרחב. המעצמה הסובייטית
הארירה הפכה בת־ערובה של חאפט׳ אל־אסד.
מצדיקי מוסקווה מנסים לתרץ את המחדל
ההיסטורי בשיתוקה הגמור של המדיניות
הסובייטית, בעיקבות מחלתו של יורי אנדרופוב
וחילופי־המישמרות המתמשכים במוסקווה.
לדבריהם, ברית־המועצות אינה מסוגלת לקבל
שום החלטה על שום נושא, אלא בשעת־חירום
קיצונית.

גם אם נכונה סיבה זו, הרי היא מעידה
שבלוח־העדיפויות של מוסקווה, גורלו
של העם הפלסטיני נמצא במקוגן
התחתון. למוסקווה פשוט לא איכפת.

#אירופה: בין אש ראש
^ ידידים היחידים שנותרו לעם הפלסטיני
1 1בשעה זו הם בעלי יכולת מועטה לעזור.
מדינות הים־התיכון — ובראשן צרפת, יוון
ואיטליה — מבינות את הבעיה הרבה יותר מאשר
המעצמות הרחוקות. הקשר הנושן שלהן עם
העולם הערבי, הבנתן את בעיותיו וקירבתן
לזירה, שיכנעו אותן שכדאי להן להושיט עזרה
לעם הפלסטיני בשעתו הקשה.

לוחם אש״ף בטריפולי

לצרפת יש צי צבאי בים־התיכון, הכולל גם
ושאת־מטוסים רבת־רושם, קלמנסו, העוגנת
׳עיתים קרובות בנמלי הים־התיכון המיזרחי. היא
;ודיעה שהיא מקבלת על עצמה את הגנת
זמיבצע.

אך ברגע שהחל המישחק הישראלי
:טריפולי, התערער כוח־הרצון הצר
ותי.
גם הצרפתים הבינו כי ממשלת־ישראל לא
;יתה מעזה להתנהג כפי שהתנהגה, לולא נהנתה
!תמיכה אמריקאית מלאה. נשיא־צרפת
;״שמאלי״ פראנסואה מיטראן, משועבד
;1אמריקאים יותר מקודמיו, אנשי־הימין. אין הוא
!וכן לריב עם וושינגטון. גם לא היה לו חשק
׳היכנס לעימות רציני עם ישראל.
כך התמהמה הצי כולו מול חופי לארנקה
;:בקפריסין. היוונים לא היו מוכנים, כמובן,
׳היקלע למצב שבו יופגזו אוניותיהם בנמל
זריפולי, או ייעצרו בלב ים. הצרפתים לא רצו
׳היקלע למצב שבו יצטרכו לפתוח באש על
זפינות חיל־הים הישראלי, או לערוך מירדף
!חרי צוללות אלמוניות.

אך מצד שני רצו הצרפתים להוכיח
טהם מעצמה רצינית, ולשמור על
•חסיהם הטובים עם אש״ך.
עמדת אירופה במשבר זה מגלה מחדש שתי
נובדות־יסוד לגבי מצבה של אירופה במרחב:
• בניגוד לשתי מעצמות־העל, אירופה
ועוניינת באמת בשלום. האינטרס שלה ביציבות
;מדינית והכלכלית במרחב גדול פי כמה מזה של
;מעצמות.
• חולשתה המדינית של אירופה מונעת
זמנה לפעול באופן תקיף ועצמאי. לא זה בלבד
2אין אירופה יכולה להתמודד עם ארצות־הברית,
!לא שאף ישראל הקטנטנה יכולה להתגרות בה
:מעט נאין־מפריע.

#מחנה־השרום: שתיקה וועמת
י*ייפ עוד גורם שבלט השבוע בהעדרו.
\ /מחנה־השלום הישראלי, שהיה
ססוגל בשעות־משבר לגייס מאות
אלפים להפגנות, שתק השבוע כאילו לא
;יה קיים כלל — ויתכן שזהו המצב
לאמיתו.
מלבד כוחות קטנים (מיפלגת האלטרנטיבה,

הוועד נגד המילחמה בלבנון, המועצה הישראלית
למען שלום ישראלי־פלסטיני) התעטף מחנה־השלום
בשתיקה עמוקה. היונים במיפלגת־העבודה,
מפ״ם, שלום עכשיו — לא עשו אף
אקט קטן אחד כדי לבטא את מחאתם על
פעולותיה של משלת־ישראל, שמטרתם היא
להביא לטבח של אלפי פלסטינים ולחיסול
הנהגתם הלאומית. כמה דוברים שלהם גימגמו
בכנסת, בטענה שהמיבצע ״יזיק לישראל״.
תמונה זו של כוחות־השלום השבוע עלולה
לאשר בעיני הפלסטינים את חששותיהם
העמוקים ביותר, שבוטאו לא פעם בשיחות
פרטיות: שמחנה־השלום הישראלי הוא אשליה,
שאי־אפשר לסמוך עליו בשום משבר רציני, שאין
זו אלא חבורה של יפי־נפש, ללא כוח־רצון וללא
תפיסה פוליטית של ממש.

אם זאת תהיה המסקנה של ההנהגה
הפלסטינית לגבי מחנה זה — הרי יהיו
לכך תוצאות חמורות מאוד לגבי עתיד
היחסים בין שני העמים.

#הפלסטינים: אש גדורה
^ ש רגעים גדולים בחייו של כל עם, שבהם
נקבעת דעתו למשך זמן רב, אף מבלי שהוא
מודע לכך.
לעם היהודי הו רגעים כאלה בדור האחרון,
והם משפיעים כיום על גישת כל יהודי לבעיות
העולם.
כיום זה קורה לפלסטינים.

בשבועות האחרונים עוקבים ארבעה
וחצי מיליון פלסטינים, באשר הם שם,
אחרי גורלו של יאסר ערפאת.
בכוויית ובנצרת, בדמשק וברמאללה, בתוניס
ובריאה בבגדאד ובאבו־ד׳בי, עוקבים הפלסטינים,
גברים ונשים, זקנים וילדים, בנשימה
עצורה אחרי הדראמה בעיר־הנמל הלבנונית. הם
מתפללים לאללה ולישוע להצלת האיש, שהם
רואים בו לא רק את מנהיגם הלאומי, אלא גם
התגלמות ישותם הלאומית ותיקוותם לגאולה.

מי שמשחר, ברגשות עמוקים כאלה
בליבם של מיליוני בני־אדם — משחק
באש.
מעולם לא היה העם הפלסטיני כה מודע
לעובדה שהוא עומד לבדו, ש״העולם כולו
נגדנו״ ,שעליו להתקיים בכוחות עצמו או למות,

כפי שהתברר לו השבוע. הוא יודע עתה שאין לו
על מי לסמוך, שסוריה וישראל קשרו נגדו קשר
של השמדה, שכל מדינות״ערב עומדות מנגד או
משוללות יכולת להושיע, ששתי מעצמות־העל
אדישות לגורלו או שמחות להיפטר ממנו,
שהידידים המעטים באירופה הם חלושים,
שמחנה־השלום הישראלי הוא מישענת־קנה־רצוץ.

הכרה
כזאת אינה שוברת עם. היא
מחשלת אותו. דווקא היהודים, יותר
מכל עם אחר בעולם, אמורים לדעת
זאת.
ממשלת־שמיר קיוותה שאם לא יעלה בידיה
למנוע את יציאת ערפאת ולהשאירו בטריפולי
— ״כדי שהמחבלים יהרגו אחר את השני״,
כדיברי משה ארנס — הרי לפחות ישיגו את
יציאתו ״על ארבע״ ,כאדם מוכה ומובס.

תיקווה זו לא התממשה — ואילו
היתה לממשלת־ישראל הבנה כלשהי
בעניינים פלסטיניים ובפסיכולוגיה
פלסטינית, היתה יודעת שזוהי תיקווה
אווילית.
ערפאת בא לטריפולי מרצונו, בידעו שהיא
עלולה להיות מלכודת־מוות. הוא בחר בדרך זו
כדי לסמל את הגורל הפלסטיני.
תהיה הריעה על ערפאת האיש או המנהיג
כאשר תהיה — איש אינו יכול לפקפק באומץ־
ליבו האישי. הוא כבר עבר את המיבחן העליון
כמה פעמים, וזהו אחד מיסודות.מנהיגותו.

ערפאת סירב השבוע לכל הנסיונות
להכתיב לו תנאים משפילים. היה ברור
לגמרי שמנוי וגמור עימו לצאת
מטריפולי כמנצח, בראש מורם, במפקד
צבא בלתי־מובס — או למות שם
ב״מצדה פלסטינית״.
שמיר, ארנס וחבריהם אינם מסוגלים להבין
זאת, מפני ששכחו מזמן את הימים שבהם היו הם
עצמם לוחמי־חרות. הבוז העמוק שלהם לערבים
בכלל, ולפלסטינים בפרט, שיש בו נימה גזענית
מובהקת, אינו מאפשר להם לראות את המציאות
כהוויתה.

משום.

היה. המישחק־באש

בטריפולי גם, נוסף על הכל, קצר־רואי
ומטופש.
היה ברור מראש שיקרה אחד מן השניים:
• או שערפאת ואנשיו ייצאו בסופו של דבר
על דיגליהם ונישקם, כצבא בלתי־מוכה, שעמד
מול שני צבאות אדירים. במיקרה כזה יכול היה
המישחק הישראלי רק להאדיר את גודל הניצחון,
למקד את תשומת־לב העולם כולו לדראמה של
טריפולי ולהוסיף מימד של פאתוס לטראגדיה
הפלסטינית.

מי שמעוניין לחסל את היישות
הפלסטינית ולספח את הגדה והרצועה
— בוודאי לא היה יכול להיות מעוניין
בכך.
אך לפני ארנס ושמיר עומד פיתוי גדול. נדמה
להם שהם יכולים כיום, במאמץ קטן ובלי סיכון,
להצליח במקום שאריאל שרון נכשל. לאנשים
קטנים זהו פיתוי גדול מאוד.
• או שערפאת לא ייצא מטריפולי וימצא בה
את מותו — ואז יהיה לגיבור לאומי ועולמי,
נושא לפולחן כאלעזר בן־יאיר מודרני או כצ׳ה
גווארה פלסטיני, אשר ימלא רבבות צעירים
פלסטיניים בשאיפת־נקם בלתי־נלאית.

במיקרה זה עלולה האש של טריפולי
להבעיר ברבות הימים תבערה גדולה
מאוד, שתצית את המרחב כולו,
ושתגרום להרס ולחורבן גם בישראל.

ביום השלישי, אחר הצהריים, התבהרה
התמונה.
אחרי שממשלת ישראל בגיעה עד לעברי
פי־פחת של הרפתקה חדשה, היא נרתעה
ברגע האחרון.
התנגדותה עד לאותו רגע ממש הפבה
אותה, בעיני העולם, ל״משוגע הבפר ״.היא
הפגיזה, הטביעה, איימה מן האוויר ומן הים
וכל זה כהפגנה ריקה של בריונותבינלאומית.
כך היא קיימה את התחזית: היא
השחירה את פניה בעיני העולם הנאור,
הגדילה את נצחונו של יאסר ערפאת, ולא
השיגה שום תוצאה חיובית שהיא.

עצה סולידית
אם אתה אובד עצות ומתלבט מה
לעשות היום עם כספך, יועצי חברת
בטוחה(חברת הברוקרים הפרטית
הגדולה בישראל),ישמחו לסייע לך
בעצה ובמציאת אפיקי השקעה סולידיים
המתאימים לאפשרויות הבספיות שלך.
בוא לשיחת היכרות
באחד מסניפי בטוחה ואנשינו
ימשיכו לשמור איתך על קשר אישי.

ניירזת ערך
והשק עו תבע־ ם

סניף תל-אביב:
רח׳ אלנבי , 113
טל 03-622501 ,612196 .

סניף ירושלים:
מרכז ״כלל״ ,רח׳ יפו ,97
טל 02-246881-2 .

סניף רמת השרון:
רח׳ אוסישקין , 56
טל 03-480009 .

סניף חיפה:
שד׳ וודג׳ווד , 7
טל 04-89205 ,89283 .

!זברה בבורסה לניירות ערך
בתל־אביב
:נמנית על קבוצת כלל

סניף רמת־ גן:
כופר הישוב
רח׳ ארלוזורוב 5
טל 731384 .־03

ההסתדרותי ״כורי /כתוצאה משינויים
פרסונליים.
לא מן הנמנע שבו־בזמן, יבדקו כישלונות מהעבר
הלא־רחוק של כמה יחידות בקונצרן.

המדד הבא -
יותר מ־ 15 אחוז

שמיר בעיקבות שרת
בתנועת־החרות מדברים על הסדר חדש לחלוקת התיקים
בממשלה. מקור היוזמה הוא במישרד ראש־הממשלה.
על־פי תוכנית זו, יסכים דויד לוי שמיכאל דקל ייבחר
כיושב־ראש מזכירות תנועת־החרות, ובתמורה יקבל את
תיק־החוץ. השר יצחק מודעי יקבל את תיק־השיכון־
והבינוי, ואת תיק־האנרגיה יקבל אריאל שרון — שדרש
באחרונה מאנשי יצחק שמיר לממש את הבטחתם לתת לו
תיק, בגלל תמיכתו בשמיר בהתמודדות במרכז חרות.

אנשי לוי גורסים, שעדיף לדחות את ההסדר
המוצע, ולוותר על תיק־החוץ, ולדרוש שלוי
ייבחר כיושב־ראש מוסכם של המזכירות.
לדעתם, בתפקיד אירגוני רב־כוח בתנועה יוכל
לוי להגביר את כוחו.
שמיר עצמו התבטא, שמקובל עליו התקדים של משה
שרת — שבתחילת שנות החמישים היה גם ראש־הממשלה
וגם שר־החוץ — והוא אינו רואה כל סיבה לבצע שינויים
בממשלתו. הדבר המדאיג אותו הוא איוש תפקיד יו״ר
מזכירות תנועת החרות.

פגישת לוי־חוסייו?
מקורביו של דויד לוי מספרים בסודי־סודות
שהוא נפגש בפאריס עם המלך חוסיין, בנוכחות
עיתונאית ישראלית שתיווכה ביניהם.
חוסיין נפגש בעבר עם מדינאים ישראליים שונים, וביניהם
גולדה מאיר, אבא אבן, יגאל אלון ומשה דיין. בכל
הפגישות סירב חוסיין להיכנס לתהליר־השלום מבלי
שתובטח לו החזרת כל השטחים הכבושים, ובעיקר
ירושלים המיזרחית.

גילויים מרעישים
לצילה ארליך
צילה ארליך, אלמנתו של סגן־ראש־הממשלה
ושר־החקלאות, שימחה ארליך
מאיימת לכנס מסיבת־עיתונאים, שבה
תוקיע את הנהגת המיסלגה הליברלית, אם
זו לא תגנה את התקפות אריאל שרון על
בעלה המנוח.
ארליך רמזה שמלבד גינוי הליברלים
ושרון יהד בפיה גילויים מרעישים.
שינויים במישרד־השיבוז
מנכ״ל מישרד־השיכון, אשר וינר, שהוא חבר
מרכז־חרות ומנאמניו של השר דויד לוי, יעזוב
בקרוב את מישרתו. במקומו יתמנה יהושע
דווידוביץ׳ ,אף הוא חבר מרכז־חרות ויושב
ראש דירקטוריון ״עמידר״ .הוא מתגורר בעפולה
ובעבר היה מנהל מחוז הצפון של
מישרד־השיכון.
עובד בכיר אחר במישרד, חנן אברמסון, עוזר
לענייני־הסברה, האריך בשלושה חודשים נוספים את
חוזה־העבודה שלו.
עמוס לבל, עוזרו של דויד לוי, יתפטר מתפקידו ויקבל
ניהול של חברה ממשלתית הקשורה במישרד־השיכון,
כנראה החברה לפיתוח רמלה־לוד.

אם אכן יבחר סגן־השר משה קצב כראש
מחלקת־העליה בסוכנות, בעל הסיכויים הטובים
ביותר לרשת אותו הוא חיב מאיר שיטרית,
שאינו נמנה עם אנשי לוי.
גבי ללוש, מנכ״ל אפרידר, ימונה כמנכ״ל חלמיש —
חברת השיקום בתל־אביב — במקום אהרון פרבר. כסגנו
ימונה אבי גבע. פרבר וגבע הם אנשי לוי.

צפויים זעזועים ב״בור״
בתוך זמן קצר צפויים זעזועים בקונצרן

מדד עליית יוקר המיחייה של חודש דצמבר,
שיפורסם בינואר, יהיה יותר מ״ 15 אחוז. זאת
בניגוד להרגעות ממישרד־האוצר, שהוא יהיה
בסביבות 10 אחוזים.

יאנוש לעיסמי תעופה
אביגדור(״יאנוש״) בן־גל רכש באחחנה חלק נכבד של
חברת לאופר, העוסקת בטיסות צ׳רטר ומתן שירותים
לחברות־תעופה.

אחת הלקוחות החדשים של החברה היא
״אולימפיק״ ,אשר מסרה את התיפעול שלה
בנתב״ג ל״לאופר״ ,חרף מאמצי ״אל־על״ ו״מעוף״
לזכות בחוזה עימה.
בן־גל מתכוון להפתיע אנשי־עסקים בפרוייקטים
הבאים שלו.

הנואל לא ישתוק
במיפלגה הליברלית ממתינים להתקפה צפוייה
של דויד(״גוקי״) הגואל, יושב־ראש מועצת־המנהלים
המודח של ״חברת־החשמל״ ,כנגד
מדיחו, השר יצחק מודעי.
השניים אינם רק חברים באותה הסיעה, אלא גם עבדו ביחד
בעבר, כשהגואל היה מנכ״ל מישרד־האנרגיה.

מניחים שלהגואל יש מה לומר על תקופת
עבודתם המשותפת, ושהמידע שבידיו יזיק
מאוד למודעי.

עמית יחזור
לפוליטיקה?
כמה פעילים במיפלגת־העבודה, שאינם חברים
בצמרת הנוכחית, מציעים לשימעון פרם
להחזיר לפעילות במיפלגה את מאיר עמית,
לשעבר מנכ״ל ״כור״ ואחר־כך מראשי ד״ש.
עמית, שפרש מפעילות פוליטית, מקדיש את מרבית זמנו
לעסקים ולייזום פרוייקטים, שבהם הוא זוכה בהצלחה רבה,

חקירה במרכז הירידים
ועדה פנימית מטעם עיריית תל־אביב חוקרת
כמה תלונות שהועלו נגד מנכ״ל מרכז־הירידים,
יעקב בר־גרא.
הוועדה הוקמה אחרי שכמה חברים ממועצת־המנהלים של
החברה העלו האשמות וספקות לגבי דרך התנהגותו של
בר־גרא.

החוק מכיר ברכישת קרקע בשטחים כאילו
נעשתה בתחומי מדינת־ישראל. הניסוח התמים
של החוק נועד להסוות את מגמת הסיפוח שבו.

ברגנשטייז -
למישרה חדשה
חיים ברגנשטיין, לשעבר בעל־תפקיד בכיר בבנק
הפועלים, מנהל משא־ומתן מתקדם על קבלת מישרה
בכירה באחד הבנקים. ברגנשטיין הוא אחיו של איתן
אבניאון.

התופעה של עובדים בכירים במשק
ההסתדרותי, הפורשים ומחפשים עבודה
במיגזר הפרטי, מעוררת דאגה רבה בצמרת
ההסתדרות.

בדיקות־שתז לחיילים
בצה״ל הונהגה באחרונה בדיקה חדשה לחיילים, כדי לברר
אם הם משתמשים בסמים.

אנשי המישטרה הצבאית עורכים בדיקות־סתע
של שתן־החיילים, ובוחנים בדרך זו אם הנבדק
השתמש בסם.
כמה חיילים במחנה־מטכ״ל בתל־אביב כבר
נשלחו למאסר, אחרי שבדיקה כזו העלתה שהם
השתמשו בסמים בשעות של תורנות.

דירה בתל־אביב
לנשיא אפריקאי
נשיא בוסוטוצואנה, לוקאם מנגובה,
ואשתו, ליאה, קנו באחרונה שלוש דירות
בבניין־מגורים ברחוב הירקון בתל־אביב.
נשיא מדינת־הבובות השחורה, שבתחום
דרום־אסריקה, ישפץ את הדירות
ויהפוך אותן לדירת־שרד אחת.

אירגח מחדש בעבודה
מחוז תל־אביב של מיפלגת העבודה מכין מיפוי חדש של
סניפי התנועה בעיר, לפי השינויים במיבנה־העיר.
לדעת המתכננים, יאפשר האירגון מחדש את הרחבת מיבנה
המיפלגה וגידול מיספר חבריה.
שגריר למחלקת העריה
המועמד שיזכה בתפקיד ראש־מחלקת העליה
של הסוכנות מטעם חרות הוא חיים אהרון,
שגריר ישראל בקולומביה.
אהרון יחליף את רפאל קוטלוביץ׳ המודח, ותומכיו טוענים
שהוא יצליח להרים את המחלקה מהשפל שבו היתה נתונה.

מסקנות הוועדה יונחו על שולחנו של שלמה
להט והוא שיחליט אם לפעול לפיהן.

שביתת־אוכל
במישרד־הביטחוו
עובדי מישרד־הביטחון בתל־אביב
מסרבים לאכול בחדרי־האובל של השק״ם
העומדים לשרותם.
הטיבה: המישרד מצה להעלות את
מחיר הארוחות המסובסדות מחצי שקל
ל־ 50 שקל.
ועד־העובדים מונע את כניסת־העובדים
לחדרי־האוכל, ולכן נגרמה עלייה
במכירות •טל בתי־האוכל הפרטיים
שמסביב לקמה.

.,רסקו״ לעיסקי הלבשה חברת ערד, שהיא חברת־בת של רסקו, נכנסת לשותפות
עם יזמים פרטיים וקיבלה את הזיכיון לייבוא ואופציה
לייצור בארץ של פירוציי(הלבשה אקסלוסיבית) ושל
בנטון(הלבשה ספורטיבית).

בגיא נגד
מנעולי־הגלגליס
חוק נעילת גלגלי־מכוניות החונות במקומות אסורים,
שעבר בקריאה שלישית בכנסת בשבוע שעבר, יועמד
במיבחן בג״ץ.

חזק מס שבח -
סיפוח הגדה

הצעת־החוק לא עברה בקריאה הראשונה
בנפרד, משום שהוצמדה להצעת־חוק טכנית
אחרת בענייני תעבורה. ח״ביס שהתנגדו לחוק
לא יבלו להתבטא נגדו.

חוק מס־שבח־מקרקעין, שיועלה השבוע בכנסת,
הוא צעד ראשון לסיפוח הגדה והרצועה
לישראל.

עתה שוקלים הח״כים, ביחד עם מישפטנים, פנייה
לבית״המישפט הגבוה לצדק, כדי לבטל את האקט
הפרלמנטרי שבו הועברה הצעת־החוק לוועדה.

*^ 4נ שי היחידדדלחקירות־הונאה
במטה הארצי במישטרה זכו
בשבועות האחרונים לתיגבור רציני.
מפכ״ל המישטרה, אריה איבצן,
התחיל לפקוד את מישרדיו של בנימין
זיגל, בתל־אביב, לעיתים תכופות. הוא
מגלה עניין בדרך עבודת היחידה,
באופן ניהול־החקירות ובקשיים
שעימם מתמודדים החוקרים.
ביקוריו של הרב־ניצב מתקבלים
כשימחה. החוקרים מקווים כי אחרי
שאיבצן למד מקרוב איר מתנהלים
העניינים ביחידה, הוא יאפשר להם
להמשיך בחקירת תיק שכמוהו לא
טופל שם כבר זמן רב.
המדובר בתיק שבו קיים חשד כי
שר־העבודה־והרווחה, אהרון אוזן,
קיבל שוחד תמורת טובות־הנאה,
בתקופה שהיה עסקן מרכזי במיפלגת
העבודה ואחר־כך שר־החקלאות
מטעמה, בשנת . 1975
כדי לוודא או להפריך את החשדות,
חייב צוות־החקירה לשאול את השר
כמה שאלות. אך מכיוון שהמדובר
באישיות ציבורית חשובה, ממתינים
החוקרים למוצא פיו של איבצן.
תעודות במרתף־הבגק

^ פרשה הפתלתלד! מקשרת את
1 1אוזן, ממושב גילת שבנגב, עם
אחד נתן חובב, ממושב שתולה שבגבול
הלבנון.
לדיברי המישטרה, בשנת 1975
הילווה חובב לאוזן סכום של 43 אלף

ונדחו באדיבות. קציני־המישטרה
בצפון סגרו את התיקים נגד חובב.

הפתיל, החבית
והצמדת

אזרח נעצר בחשד שנתן
שוחד דשר -אך השר
לא נחקר כרד בפרשה זז

^ ריבי הידר לשעבר של הוועד לא
נואשו, ופנו ליחידה־לחקירות־הונאה
במטה הארצי.
הפנייה הראשונה היתה לפני
כעשרה חודשים. אך גם כאן טופל
התיק בעצלתיים, עד שצוות־החקירה
שם שוב את עינו בחומר, והבין מה הוא
צופן בחובו.
בצוות־החקירה הנוכחי נכללים
משה פרידמן, שהוא מתמחה במישפ־טים,
משה פישמן, חשבונאי שטיפל
בעבר בחקירת פרשת אהרון אבד
חצירא, ומשה אבלין, עורך דיו שעלה
ארצה מדרום־אמריקה לפני כמה שנים.
חובב הוזמן לחקירה ונעצר
בתחילת השבוע שעבר. בסוף השבוע
הוא הובא לבית־מישפט־השלום
להארכת מעצר. בחלל אולם־המישפט,
שבו ישבה השופטת נעימת־ההליכות
ורדינה סימון, לא הוזכר במפורש שמו
של השר, אלא דובר על אישיות
ציבורית בכירה.
צוות־החקירה נוהג בתיק במישנה־זהירות.
עתה התחילו אנשי היחידה
להתעורר לחיים. ברור להם, שהחומר
המצוי אצלם הוא פתיל שיכול להצית
חבית של חומר־נפץ פוליטי אדיר, ולכן
הם חוששים שצמרת המישטרה תדאג
לכבות את הפתיל מהר ככל האפשר.

ההלוואה שר
לירות. ששוויים מוערך ב־ 8,5אלף
דולר.
הכסף שימש לקניית רהיטים
וחרסינה לווילה של אוזן במושב
הדרומי. אוזן וגם חובב מודים בכך.
אך דרך העברת הכסף היתה מוזרה
ביותר.
באחד מימי שנת 1975 הגיעו
לתל־אביב חובב, שהיה יושב־ראש ועד
המושב והאיש החזק בשתולה, והגיזבר
שלו. חובב ביקש מהגיזבר שיילך
לחנות מסויימת בתל״אביב ויקח
מבעליה סכום של 25 אלף לירות.
הגיזבר הממושמע ניגש למקום
שאליו הופנה, קיבל את הכסף
במעטפה, אך מכיוון שחשש להחזיק
סכום גדול כל־כך בכיסיו, פנה לסניף
בנק לאומי.,שבו היה לו חשבון,
והפקיד את הכסף בחשבונו האישי.
למען הדיוק: הוא הפקיד 24 אלף
לירות, ואלף אחר השאיר לעצמו
כדמי־כיס. המישטרה, אגב, איתרה
במרתפי״הבנק העתק של אישור־ההפקדה.
אחרי
כמה ימים שוב שלח חובב את
הגיזבר לתל־אביב, הפעם לחנות רהיטי
מרס. שם שילם הגיזבר סכום של
עשרת אלפים לירות עבור רהיטים
שנועדו לאוזן. את ההפרש שהופקד
בחשבונו — 14 אלף לירות — העביר
לחובב.
גם על שתי פעולות אלה יש
למישטרה הוכחות מתועדות.
מקורבי חובב במושב העלו השבוע
גירסה חדשה לגבי מקור הכסף. הם
טענו שחובב קיבל בתל־אביב את כספו
של אוזן עצמו, ובכסף זה ביצע עבור
השר את הקניות הדרושות. אך מכיוון
שהשר מודה שקיבל הלוואה, לא ברור
איך תחזיק גירסה זו מעמד.
שאר הכסף, שניתן כהלוואה לאוזן,
שולם במקומות שונים בגוש־דן תמורת
ריהוט וצייוד אחר, שהועבר לבית אוזן
בדרום.
מדוע עזר חובב משתולה לשר־החקלאות
ממושב גילת?
חובב ואוזן הם חברים טובים, כך גם
מאשר השר. במשך שנים רבות היה
חובב מקורב למיפלגת־העבורה.

בבחירות האחרונות, לעומת זאת, הוא
סייע לתמ״י, שאליה עבר אוזן
מהעבודה.
ב־ 1974 המליץ אוזן למנות את
חובב לתפקיד נציג תנועת־המושבים
במינהל מקרקעי־ישראל. המזכיר
הכללי של תנועת־המושבים היה אוזן
עצמו.
אחר־כך מונה אוזן כשר־החקלאות
בממשלת המערך.
המישטרה חושדת שאוזן התערב
באחרונה, בדרך מיניסטריאלית, בדבר
מתן זכויות שהיפלו לטובה את חובב,
כבעל מיפעל לעיבוד שבבי בעיירה
שלומי שבצפון־הארץ. חובב הוא
הבעלים והמנהל של המיפעל, המייצר
את תוצרתו למישרד־הביטחון. המיפ־על
פועל כשנה וחצי.
מיפעל זה מתחרה במיפעל
שתולפלן, הנמצא במושב שתולה,

ושעליו יש לסוכנות היהודית בעלות
חלקית. עד אמצע 1981 היה חובב
מנהל שתולפלן. חובב הושעה
משתולפלן אחרי חשיפת אי־סדרים
חמורים.
השאלה המתבקשת היא, מדוע
נעצר חובב רק היום, שמונה שנים
אחרי העבירה שביצע, כביכול?
התשובה נעוצה במצב הפנימי
במושב, הנמצא במחצית הדרך שבין
ראש־הניקרה ומטולה.
בשנת 1975 התערב אוזן לטובת
חובב בעניין קבלת חברים למושב.
וחיזק מאוד את מעמדו של חברו
במקום.
אחרי מהפך ביחסי־הכוחות בשתו־לה,
נכנסו יריביו של חובב למישרדי
הוועד וחשפו מיסמכים שונים, ביניהם
קבלות משנת ,75 עליהם מופיע לצד
שמו של חובב גם שמו של אוזן.

מופתעים מהמימצאים, פנו בני־המושב
לתחנת מישטרה בצפון הארץ
העולם הזה פנה לשר אהרון אוזן
וביקש את תגובתו לפרשה. אוזן אישר
שהוא וחובב הם חברים טובים. .לקחתי
ממנו הלוואה והחזרתי לו,״ השיב השר,
כשנשאל אם אכן הילווה לו חובב כסף.
לדיברי אוזן, הוא החזיר את הכסף
במהלך השנים 6־ . 1975 על השאלה אם
יש בידו רישום כלשהו על ההלוואה
ועל החזרתה, הסביר שר־העבודה־והרווחה
שהוא לא מצא לנכון לנהל
רישום, כי המדובר היה בהלוואה מאדם
פרטי.
מתוך הנחה שאוזן אכן דובר אמת,
יש לציין שתי עובדות נוספות. ראשית,
בתקופה מסויימת בהיכרות שבין
השניים, עבד חובב כשכיר בתנועת־המושבים,
ואוזן היה למעשה הבוס
שלו: שנית, בית־המישפט העליון כבר
פסק, שמשמעותן של הלוואות בתנאים
הדומים לאלה שתוארו בפרשת אוזן
היא שוחד.
אוזן לא טען — וכמוהו גם חובב
— שההחזר נעשה צמוד למדד ונשא
ריבית.
בכל מיקרה, מן הראוי היה שפרשה
כמו זו שנחשפה תיחקר ביסודיות על־ידי
המישטרה, גם אם עברו שמונה
שנים בערך מאז בוצעה, כביכול,
העבירה. על אחת כמה וכמה כשמדובר
בשר בממשלה, שתנועתו מהווה גורם
קואליציוני כבד־מישקל.
עתה עומדת החקירה בשלב
הקריטי שלה. להעולם הזה אמר אוזן,
שעד עתה לא פנה אליו איש לבקש
ממנו הסברים לגירסה שנתנו חובב
ואנשיו לחוקרים.
אם הבכירים במישטרה, בעיקבות
לחץ של הדרג הממשלתי, יעדיפו שלא
לשאול את אוזן את השאלות
המתבקשות — יוכיח הדבר שהמימסד
הנוכחי עושה כל מאמץ לסגור את
תיקי בכיריו.
אם המפכ״ל ואנשיו יגלו את
אומץ־הלב הציבורי הדרוש, ייתכן
שמאיימת על תמ״י פרשת אבו־חצירה
חדשה.

בך ציון ציטרין
במדינה העם
חיזר אינו מדיני 1ת
ישראל מתקדמת במהירות־שיא
לאינפלציה של סס 500
לשגה. לבהן־אורגד עלול החיוך
לעבור במהרה
יגאל כהן־אורגד עמד בכנסת חסר־אונים.
לא היה לו הרוב הדרוש כדי
לחוקק הצעות־החוק שהוא מעוניין
בהן, ושמטרתן היא להוריד את רמת־המיחייה
של מרבית הציבור — מלבד
שיכבת־העילית, שהליכוד בכלל וכהן־
אורגד בפרט מעוניינים ביקרה.
בכנסת לא היה זה אלא כישלון
טכני. יש רוב לקואליציה, ובסופו של
דבר יגוייס רוב זה של בטלנים
ונעדרים־כרוניים, ,כדי להרים את
הידיים.
אך המעמד סימל את מצבו של שר־האוצר
החדש במדינה כולה.
מדחום מבהיל. כהן־אורגד
החייכני התקבל על־ידי הציבור
כשימחה. אחרי יורם ארידור החמוץ
נראה כאיש חדש ושונה, מומחה,
טכנוקראט, אדם היודע מה לפניו,
המוכן לעשות מה שיש לעשות,
ובדרכי־נועם.
אך פופולריות זו, שבה זכה כהך
אורגד בימיו האשונים — בדיוק כפי
שזכו בה בשעתו שימחה ארליך, ייגאל
הורביץ ויורם ארידור — מתנדפת
במהירות־שיא.
תוך שבועות מעטים התברר גם
לציבור הרחב כי לכהן־אורגד אין דרך
חדשה, רק חיוך חדש. ואין די בחיוך
כדי לפתור את בעיות הכלכלה
הישראלית.
לגבי הבעיות המרכזיות של המשק
אין לכהן־אורגד דיעה שונה מזו של
קודמיו. הוא בעד המשך ההרפתקה
היקרה בלבנון, בעד הגברת ההתנחלות
הבולעת הון, בער קיום הפריווילגיות
של שיכבת־העילית וסיבסוד העשירים.
הוא לא עשה דבר וחצי דבר נגד
ההון השחור, המשמן את גלגלי
האינפלציה. הוא לא נגע אף בגורם
אחד מגורמי האינפלציה.
לגבי האזרח הפשוט, האינפלציה
היא הסמל העליון של הכישלון. קל
לראות אותה, כי האינפלציה מתגלד
בערכים ברורים. המיספר החודשי של
מדד־יוקר־המחייה הפך בעיני הציבור,
מדחום למחלה כולה.
השבוע היה ברור כי האינפלציה
השנתית עברה את הגבול של ,20096
ולדברי כלכלנים רציניים היא
מתקדמת במהירות ל־ ,50096 כפי!
שניבא ארידור זה מכבר בשיחותן
פרטיות.
למערך או לברוקלין? האזרח
לא היה זקוק למדד כדי להראות לו
שמשהו חמור מאוד קורה סביבו.
הגזירות ירדו עליו כמטר. השחיקה
של שכר־השכירים הגיעה לממדים
ששום תוספת־יוקר שיגרתית או
״מיקדמה״ אינן מסוגלות עוד
להדבירם — מה גם שעסקים רבים לא
יוכלו לעמוד בעליה זו מבלי להתמוטט
ולגרום לאבטלה המונית. ביטול חינוך־
חובה־חינם, סגירת שערי־הארץ על־ידי
מס־נסיעות גבוה, העלאת עמלות־הבנקים
ועוד ועוד יצרו בארץ מצב־רוח
של בהלה והישרו דיכאון.
אם יידרדר המצב — דבר שנראה
השבוע כבלתי־נמנע — עלולות
להיות לכך תוצאות שיחרגו בהרבה מן
התחום הפוליטי הפנימי. מצביעי־הליכוד
לא יעברו למערך, אלא
לברוקלין. העליה נפסקה למעשה
מזמן, מלבד קומץ תימהונים(וביניהם
מיספר רב של קנאים לאומנים
מטורפים) .אך הירידה מן הארץ אינה
קפואה, והיא עלולה להגיע לממדים
קטסטרופליים, כאשר נשחק האזרח
בין הפטיש והסדן — הפטיש של
הכתישה הכלכלית והסדן של
מילחמת־גצח.
(המשך מעמוד 113

בכד פעם ש הב הל ה אוחזת בציבור ההורים,
נמצאים פוליטיקאים מובטלים הקופצים עד המציאה
התל ינני יודע אם אמנון לין הוא הגרוע שבחברי־הכנסת.
\£ההתחרו ת על תואר זה גדודה מדי. בין כל
הרייסרים והשמייסרים, קשה לקבוע מי האלוף. ניתן
רק לומר כי אמנון לין מתאיס לכנסת הזאת, כפי
שהכנסת הזאת מתאימה לו.
השיטה היא פשוטה: לא לעסוק בעניינים האפורים והחשובים,
שיש להשקיע בהם מחשבה ועמל, ושלא יזכו בשום פירסומת מפי
כתבי״כנסת רדודים וציניים. תחת זאת לעלות על כל עניץ חולף,
שבעזרתו ניתן ״לחטוף כותרת״ .לשלוף תמיד מן המותן, כי אין
זמן.

במערב הפרוע, הראשון ששלך: את האקדח נשאר
בחיים. בכנסת הפרועה, הראשון המפרסם את
ההודעה, אווילית ככל שתהיה, הוא הזוכה ככותרת.
אנשים אלה משגשגים באווירה של היסטריה ותבהלה. כאשר
פושטת בציבור פאניקה, שובת ההגיון, וחברי־הכנסת מהסוג הזה
יודעים כי ההגיון הקר הוא אויבם העיקרי. הם עולים על כל גל
עכור של שינאה ופחד, כפי שרוכבי־הגלשנים עולים על גלי־החוף.
לפעמים זהו גל קטן, המאפשר לחבר־הכנסת לרכוב על
הכותרת במשך שעה־שעתיים. לפעמים זהו גל גדול, שניתן
לרכוב עליו במשך שבועות וחורשים.

המתנדב

בנפשו של אדם הדוגל בעונש־מוות, ולא חשוב נגד מי ובגלל מה.

יש פסיכולוגים הסבורים כי זהו כמעט תמיד סימן
למופרעות נפשית.
הוא מעיד על קיומם של דחפים תוקפניים עמוקים
בתת־ההכרה של הדורש עצמו. התביעה להוציא־להורג פושעים
משמשת עילה לפרוק מיטען של אלימות כמוסה, שאינה נופלת
מזו של הרוצח, שאותו מבקש האיש להרוג. הרוצח פורק את
אלימותו במעשה אנטי־חברתי. שוחר עונש־המוות מבקש להשיג
זאת ״בשם החברה״ ,הוא מעין פושע הפוך.
יש אגשים הדורשים עונש־מוות כל שני וחמישי, ודיוקנם
הפסיכולוגי גלוי לעין. כמו זה של עורך ידיעות אחרונות, הרצל
רוזנבלום, שליבו מתחמם בחשבו על עץ־תלייה מלבלב. אך יש
אנשים מן היישוב, הנראים כהתגלמות ההומאניזם והליברליזם,
אנשים מאוזנים בכל ימות השנה, אשר לפתע פורץ מהם פרץ כזה,
המגלה רבדים עמוקים וכמוסים.
למשל: אמנון רובינשטיין, שתבע פעם עונש־מוות ל־

אנחנו מאשפזים בני־אדם הנושאים מחלה קטלנית ומדבקת.
איננו הורגים אותם. אנחנו כולאים נהגים קטלניים, המסכנים
בקלות־דעת חיי ילדים בכביש, ושמיספרם גדול לאין שיעור יותר
מאשר מיספר סוטי־מין.

הוא תובע עונש־מוות.

מניין היחס השונה לסוטה־מין דווקא?

האם אנחנו רוצים לרדפו עד מוות, מפני שהעז לקרוא דרור
לתשוקות המכרסמות גם בתת־ההכרה שלנו, כפי שטוענים כמה
פסיכולוגים? האם השינאה והפחד שהוא מעורר בנו הם, בעצם,
שינאה ופחד מעצמנו? האם היינו רוצים בעצם להעניש את עצמנו
בעונש הנורא שאנחנו רוצים להטיל עליו?

נפש אדם מי יידע?

אבל אפשר ואפשר לדון במעשיהם של חברי־חבר־הכנסת
אמנון לין, הראשון שהציע שוב עונש־

ח״כ אמנון לין: מי מוכן לתלות!

איש כזה זקוק לפירסומת. מניין משיגים אותה? הכתבים
מכירים את אמנון לין, ויודעים שאינו ענק אינטלקטואלי. השיטה
היא לעלות על גל חדש ומבטיח, לפני שמישהו אחר. מספיק
לתפוס עליו טרמפ, שהרי ההתחרות רבה.

הפשע החיפאי היה אידיאלי למטרה זו.

לין הוא חיפאי. כאשר כדאי לרכב על גל של פאניקה ושינאה,
הוא מומחה. אין קל מאשר לדרוש עונש״מוות ל״פושעים״
ול״מחבלים״(לגביו אין הבדל) .ההצלחה מובטחת. לכל הפחות
יתפוס כותרות ויגיע לטלוויזיה באותו היום. ואם יאיר המזל, ניתן
לרכוב על כך לאורך ימים.

ואכן, זה הצליה. אמנון לין הופיע בטלוויזיה,
השמיע את דיברי־ההבל שבפיו, יעקב אחימאיר
שלח בו מבטי־הערצה מעיניים עגולות, וכל ההורים
המבוהלים ברחבי הארץ נוכחו לדעת בי הנה קם׳ להם
גואל ומושיע, תליין מתנדב לכל בני־המן.
ס ינני רוצה לבטל לגמרי את האפשרות המחרידה שאמנון
\4לין אכן מאמין בדיברי־ההבל האלה, ושלא נועדו לצורכי
פירסום־עצמי בלבד.
קיימים בעולם מהקרים פסיכולוגיים רבים על המתרחש

יש לא יודה בכך שהוא תומך בעונש־מוות מפני שזוהי
>£הדרך היחידה שבה הוא יכול להרוג ולרצוח — בעקיפין —
בדרך שתהיה מקובלת על החברה (מחוץ לשדה־הקרב, כמובן).
איש לא יודה גם בכך שהוא פועל מתוך תשוקה פרימיטיבית
לנקמה, או שהדבר עוזר לו להתגבר על היצרים האנטי־סוציאליים
הרוחשים בתת־ההכרה שלו עצמו.
הנימוק מתיימר לרוב להיות הגיוני: שזוהי הדרך היחידה
להרתיע רוצחים כאלה.
כפי שאמר אמנון לין :״אם עונש־המוות ימנע רק מיקרה אחד
של רצח ילד״...

מה הטעם בהריגת איש כזה? זה לא ירתיע אותו,
כי הוא מעבר לכל הרתעה. ואם המטרה היא למנוע
ממנו לחזור על מעשיו המחרידים, די בכליאתו או
באישפוזו במוסד מתאים.

מבחינה זו אין הבדל בין מוכר־החמוצים האגדתי בשוק
מחנה־יהודה ובין גברת כבודה בשכונת־דניה העשירה במרומי
הכרמל. יצרי־אדם שווים בכל מקום.
אי־אפשר להתווכח עם תבהלה. אפשר רק לקוות שתעבור
במהרה, עם מציאת האשם לפשע, ושאז יחזור ההגיון לבתי־האב
הנרגשים.

אם הרוה משתנה, אמנון לין משתנה. וכבן הגזע
החדיט של פיראטים פוליטיים, הוא יודע תמיד מניין
נושבת הרוח.

אילן גדל בשכונת דניה.

דיברי־הבל גמורים.

^ חיפה אירע פשע מחריד. ילד משכונת דניה נרצח בנסיבות
^ מז עז עו ת במיוחד.
כאשר קורה דבר כזה, אוחזת הבהלה בציבור ההורים. זה טיבעי
לגמרי. מי שיש לו ארבעה ילדים ברחוב, אינו יכול לחשוב
בקור־רוח על האפשרות שפושע־מין מסתובב בחוץ ושוחר לטרף.
הוא מתקומם. הוא רוצה להשיב מילחמה.שערה. הוא מחפש
פיתרון קל ופשוט. הוא רוצה לפרוק את ריגשי התיסכול והזעם
שהצטברו בליבו.

כך או כך, ההיסטריה האנטי־ערבית, הסיפורים על
.,מחבלים״ ,וסתם זעם על פישעי־מין מפחידים מהווים
קרקע־צמיחה נוח לעצי־תלייה.

פושע־המין, המבצע מעשים ברבאריים המקוממים את כולנו
עד למעמקי הלב, הוא אדם חולה. אילו היה להגיון שליטה כלשהי
עליו, לא היה כלל מבצע את פשעיו.
גבר האונס ילד או אשה, תוך התעללות סאדיסטית או תוך
ביצוע רצח, חי בגיהינום פרטי משלו. כל חייו הוא רדוף על־ידי
תשוקותיו האפלות, שאין להן מוצא לגיטימי. הוא חולה בנפשו.

כל זה מבחיל למדי. אך כמציאות הישראלית, אלה
הם כללי המישחק הפוליטי.

אחרת. הוא עבר כבר את רובן, משמאל לימין ומימין לשמאל.
את ררכו התחיל כאיש השומר הצעיר. אחר־כך נשא לאשה את
בתו של אבא חושי הכל־יכול, הרודן של חיפה. הוא עבר למפא״י.
משם הגיע לרשימה הממלכתית (או למרכז החופשי. מי זוכר?)
ומשם לליכוד. מן הליכוד פרש וחזר למיפלגת־העבודה. והיד•
עדיין נטוייה.

כאלה במזיד, למען המטרה המקודשת. סתם בני־אדם נתפסים
לעלילות כאלה מתוך מניעים אטאוויסטיים, שאינם מודעים להם.

״מחבלים״ .או אמנון גולדנברג, שתבע עונש־מוות לסוטי־מין. או
שבח וייס, שתבע עונש־מוות נגד פושעים אלה או אחרים:

ואם הומאניסטים מדופלמים כאלה נדבקים
בהיסטריה — מה נלין על אמנון לין?
ך• עתה למיקרה הנורא של רצח דני כץ.
1ברגע שאני כותב דברים אלה, איני יודע מי ביצע את הפשע.
אני יכול להשתמש רק בהגיון.

ההגיון אומר שזהו כמעט לבטח מעשה של
סוטה־מין.

עד שנתפס האשם, אי־אפשר לקבוע זאת בוודאות של 100
תמיד יכול להיות חריג בכיוון זה או אחר. אך הייתי אומר שיש כאן
סבירות של 90?!.שאכן זהו פשע מיני.
סטייה מינית אינה קשורה בלאום, בדת, בגזע או בעדה. בכל
ציבור יש אחוז מסויים, שווה פחות או יותר, של פושעי־מין
פוטנציאליים. משום כך ניתן להניח כי הרכב ציבור פושעי־המין
בישראל מקביל להרכב האוכלוסיה הכללית במדינה.
אם כן, יש סבירות של כ־* 85 שהפושע הוא יהודי, ושל !159
שהפושע הוא ערבי. ההיסטריה האנטי־ערבית שפשטה במדינה
בעיקבות הרצח, ושלובתה על־ידי קציני־מישטרה מסויימים כדי
להסיט את זעם ההמון ממחדלי המישטרה עצמה, אין לה יסוד
הגיוני. היא מזכירה את שיטות המישטרה ברוסיה הצארית.
למרבה הצער, גם היסטריה לאומנית כזו אינה בלתי־רגילה.
כאשר מתרחש פשע מחריד בארץ כלשהי, נוטים האזרחים
הנסערים להטיל את האשם קודם כל על ״הזר״ ,על בני מיעוט
לאומי או רתי כלשהו. זה היה אחד ממקורותיה של עלילת־הדם
הנוראה, שקיפחה את חייהם של יהודים כה רבים. זה היה גם מקור
העלילה שהצוענים חוטפים ילדים. קשה לארם להשלים עם
העובדה שפושע־המין הוא איש כמוהו, בן השכן.
ניאו־נאצים מסוגו של רפאל איתן יכולים להמציא עלילות

ף* ל אלה הן השערות פסיכולוגיות, ויכול אדם לקבלן או
*לדחותן.

אך חייב אדם להכיר בסטאטיסטיקה.
בארצות־הברית הונהג עונש־המוות מחדש בכמה מדינות, אך
נשאר פסול במדינות אחרות. מבחינה סוציולוגית, אין הבדל בין
שני סוגי המדינות. זוהי אותה החברה האמריקאית, בעלת אותן
הבעיות.

הסטאטיסטיקה מוכיחה שמיספר הפשעים,
ופישעי־המין בכללם, אינו נופל במדינות שבהן
קיים עונש־המוות, לעומת המדינות המסתפקות
בעונש מירכי של מאסר־עולם. אם יש מגמה, היא
הפוכה.
אם בכלל יכול עונש־המוות להשפיע על פושע מסוג זה,
ההשפעה תהיה הפוכה. בהתפכחו משיכרון תאוותיו, אחרי שביצע
את זממו בקורבנו, עלול פושע כזה לחשוש מפני האפשרות
שהקורבן החי יכול להובילו אל הכיסא החשמלי. זה עלול להיות
נימוק נוסף לרצח הקורבן.

דבר אחד ודאי, ומוכח על־ידי כל מהלך ההיסטוריה
האנושית: עונש־מוות אינו מועיל במאומה.
^ ל זה הגיוני. אך יש נימוק שהוא מעבר להגיון.

^ באיזו מדינה אנ חנו רוצים?
העובדה שאין בישראל עונש־מוות הוא אחד מסימני ייחודה.
זהו דגל זהב, המתנופף מעל כל מעשינו, הטובים והרעים.
היום שבו בוטל עונש־המוות כמעט לגמרי, בהצבעה מצפונית
ובאווירה של התרוממות״הרוח, היה יום־חג לישראל.

בכל תקופת קיומה של המדינה, הוצא להורג באקט
של המדינה רק אדם אחד ויחידי: אדולן! אייכמן. גם
זוהי עובדה, המעוררת כבוד למדינה בכל אתר ואתר.
האם נוציא להורג בתאי־גאזים, כנהוג בכמה ממדינות
ארצות״הברית? או בתלייה, כפי שנתלו עולי־הגרדום של
המחתרת העברית?

האם נגריל את תפקיד התליין בין אמנון לין ושבח
וייס, בין אמנון גולדנברג ואמנון רובינשטיין?

ייאיי 1 1 1 ^1־ י י

* י 1 1 =1י

הנשק הסודי שר מתנגדי שרון:

״ ייי 3ה 1
1ת בנ ״ו
לא הבין.
בגין, שהעריץ את אנשי ״צבא־ישראל״
,קנה את הסיפורים. שרון
ואנשיו קיבלו אישור לכל הרפתקה
ולכל חריגה. הם לא הסתפקו בהישגם
ונהגו לספר על ״חידלון־האישים״ של

פנסיונרים הצופה על דיר-
יאמין.
המדינאי הקשיש, שחי כל ימיו
בצילם של זאב ז׳בוטינסקי ודויד
בן־גוריון, ושאף לסיים את הקאריירה
הציבורית שלו כשהוא בפיסגה, מצא

ומנהיגי הליברלים הוכיחו — למי
שהיה זקוק להוכחה כלשהי — את
עליבותם מבחינה פוליטית ואנושית.
מודעי, פת וכל השאר סירבו אף
להוציא הודעת גינוי נגד האיש,
שהישווה את מנהיגם המת למשתף־

ציפוו: לא יונה, אבי או״ב של שוון
סקני חרות התייחסו לשר־
^/התיקשוהת, מרדכי ציפורי, עוד
לפני שנה כאילו היה מצורע פוליטי.
ציפורי הוא אומנם איש־אצ״ל ותיק.
זמר נהדר של שירי־מחתרת, ואף תומר
נלהב בהתנחלויות בגדה וברצועה. אבל
הוא בכל זאת נתפס כ״מתוך.
לעויינות כלפי ציפורי היו שתי
סיבות חשובות: איבתו האישית
לשר־הביטחון דאז, אריאל שרון.
ו״ההלשנה״ שלו על יצחק שמיר,
שהביאה למימצאים חמורים מאוד,
מבחינה מוסרית, נגד שר־החוץ, שבחר
להתעלם לחלוטין מהמידע המוקדם
שסיפק לו ציפורי על זוועות צברה
ושאתילא.
שינאתו של ציפורי לשרון לוותה
בהתנגדות גלוייה של השר הזוטר־יחסית
למהלכים הרפתקניים רבים של
שרון לאורך כל תקופת מילחמת־הלבנון.
לציפורי יצא שם של ״יונה״,
ודי היה בכך כדי לפסול אותו בעיני
רוב חברי מרכז תנועת־החרות.
עיתונאים, שסיקרו את ישיבות
המרכז, נהגו לספר על מבטי־האיבה
שהופנו כלפי ציפורי, ואף על קריאות־גנאי
בנוסח ״מערכניק״ ו״סוכן (עזר)
וייצמן״.

באווירה כזאת עוד העז ציפורי
להעיד נגד שמיר בוועדת־כהן, והכל
סברו שהאיש פשוט גמור.

איש לא חלם, שבסוף 1983
יהיה ציפורי חבר בכיר ובעל־השפעה
לא־מבוטלת בממשלת
יצחק שמיר, ואף מועמד להחליף
את יורם ארידור בתפקידו
בידר מזכירות תנועת־החרות.

הריה
הרעה
^ ש לכך הסבר פשוט. אין לדבר על
שינוי יוני כלשהו בהשקפות
הרווחות בתנועה, מה גם שתדמית
היונה, שיצאה לנץ קיצוני כמו ציפורי,
היא ממש מגוחכת.
לעומת זאת נהנה ציפורי, באורח
ישיר, מגל השינאה החדש, הכללי
כמעט, כלפי אריאל שרון.

מקורביו של מנחם בגין, בני
מישפחתו, ואף רבים מאנשי-
שמיר, מאשימים אותו בגלוי
ב״אסוך שפקד את מנהיג־חרות
וראש־הממשלה־לשעבר.
רוח רעה זאת, כלפי שרון, חדרה גם
לעסקנים מהדרג השני והשלישי,

שוון ואשתו בכינוס ותיקי אצ״ל: נטע זו בתנועת החוות
בגין לכל עדת־החנפים של שרון,
שהיתה אז ענקית. בגין היה בנסיגה
אישית, פוליטית ובריאותית, ולא יכול
היה להתגונן מול ה״מצביא״ שרון,
שהלך אז מחיל אל חיל.
אין לתמוה, לכן, שפרשת צברה
ושאתילא, הכישלונות במילחמה,
אי־השגת היעדים, הגילויים על
תרגילי הולכת־השולל של שרון,
קורבנות החינם של ההרפתקה — כל

את עצמו בתהום. הוא, וכל חם־יו
הקרובים. מאמינים בכל ליבם שכל
זאת עלתה לו. בעטיו של שרון.

**שקיפים

לעי.

בפומבי

אובייקטיביים

^ /ע שויי ם לטעון שבגין עצמו איננו
חף־מפשע. המילחמה נגד אש״ף נועדה

פעולה עם הנאצים.
ח״כ אריאל ויינשטיין אמר
להעולם הזה, ששתיקה זאת ביטאה
בוז להשמצות נגד ארליך, אך גירסה
זאת איננה משכנעת במיוחד. ארליך
פשוט כבר אינו יכול לעזור לליברלים,
כביכול, בקריירה שלהם, ואילו שרון
עודנו חי. זהו כל ההסבר, היתר —
תירוצים.
אבל פחדנותם של הליברלים אינה

מעמד־ 1שר 1זשוו מרדכי ציפורי בחרות, שהתערער מכני שנחשד 71 שום־מה
כיונה, התחזק רנתע 3 -ההתנגדות ישוון מקינה את נר הדרגים הגבוהים
ציפורי היה בודד. מנחם בגין נהג בו,
מאז ומתמיד, בזילזול בוטה, אבל הניח
לו להתגרות בשרון. אחרי הכל,
בקבינט החובבים של בגין היה ציפורי
המומחה היחידי לנושאי־ביטחון, מחוץ
לשרון עצמו.
בגין, שכבר התחיל לקלוט ששר־הביטחון
שלו הוא ״שקרן חולני״ ,היה
זקוק למה שהרופאים קוראים ״דיעה
נוספת״ .בלית ברירה הוא השתמש
בציפורי, שחרף הפשטנות שלו הוא
מומחה בעל שיעור־קומה לענייני
ביטחון.
ציפורי ידע להוציא את שרון הרתחן
והבלתי־סובלני מכליו. מומחים, שנכחו
בישיבות ממשלת בגין, סיפרו להעולם
הזה שאריאל שרון היה ממש משתולל
לשמע הערות־הביקורת של ציפורי.
שרון דאג, כמובן, להוציא את ריבתו
של ציפורי, ואנשיו דאגו ליצור
לשר־התיקשורת תדמית של ״תבוסתן״
,הפועל בשירות המעיר.

המאיישים את מרכז־התנועה. שרון
עדיין פופולרי בסניפים, אבל גם לשם
מחלחלת. לאט־לאט, הבשורה מקריית
בן־גוריון בירושלים ומצודת־זאב
(ז׳בוטינסקי) בתל־אביב:

שרון אשם! הוא ״הרג״ את
בגין, סובב אותו בכחש, ביזה
אותו בכל מקום, לעג לו בפומבי
על פיסגת-הבופור, מוטט אותו.
שרון אינו אלא מפא״יניק־לשעבר,
נטע זר, שבא לתנועה
מבחוץ, שהעז לצעוק על בגין
בישיבות-הממשלה, לספר לעיתונאים
שמנהיג-חרות, משולל
העבר הביטחוני, איננו מבין
דבר בנושאי-ביטוזון.
הוא ואנשיו, אלי לנדאו ואורי דן,
״סיבנו״ את ה״פולני״ ,שנראה בעיניהם
כהתגלמות היהודי הגלותי חסר־השורשים,
הביאו לו מפות צבאיות
מסובכות, מעוטרות בחיציס ציבעו־ניים,
ו״ריווחו״ לו במינוח צבאי, שאותו

אלה החליאו את בגין, מילאו אותו
בריגשות נוחם, אשמה, אפילו שינאה
עצמית.
בגין נתן לשר־הביטחון שלו רישיון
להשתולל, הפקיד בידו את מכונת־המילחמה
הארירד״ את תקציב־הביטחון
העצום. הוא קיווה לענבים
ראש־הממשלה
ביאושים. ויעש לשעבר רצה ניצחון קל ומזהיר,
מילחמה דה־לוקס כמעט חסרת
קורבנות, שתסתיים בהסכם שלום
פומבי, טיקסי ומפואר, ואולי אף
פרס־נובל נוסף. שרון הבטיח לו את כל
אלה, ויותר.

תחת זאת זכה בגין במיל־חמה
מיותרת, בישלת מבחינה
צבאית, נעדרת הישגים מההיבט
המדיני, מאות הרוגים
ואלפי פצועים, חרפת־עולם ב
מחנות-הפליטים, שהורידה את
בגין מהאולימפוס של קמם•
דייוויד והחזירה אותו לדירת־

להבטיח יעד בגיניסטי מובהק, את
כינונה של ארץ־ישראל השלמה
והכחדת הפלסטינים כשותף כפוי
למשא־ומתן. בגין הוא אחד מיוזמיה
המובהקים של הפלישה, והגן עליה
במיטב כושרו הרטורי.
זה נכון, כמובן, אבל מדובר במה
שאחד־העם כינה בשם ״אמת ארכיאולוגית״
,העובדות עצמן. אין להן
חשיבות מכרעת .״האמת ההיסטורית״,
כלומר העובדות בתוספת המיתוסים,
היא ששרון אשם בכל, ושמנחם בגין
נפל קורבן לתעלוליו של איש לא־ישר
ולא־אמין.
כל צמרת חרות מאמינה בכך, או
מעוניינת, מסיבות פוליטיות, להפיץ
גירסה זאת לכל דורש.
שרון מנסה, אומנם, להחזיר
מילחמה שערה, אבל מצבו אינו קל.
פצצת הסירחון שלו נגד שימחה ארליך
המנוח העלתה חרס.
קמה, אמנם, סערה בכוס־מים,

מוכיחה ששרון הצליח. שרי־חרות
והח״כים הבולטים שלהם סירבו לתמוך
בשר־בלי־תיק. איש לא הצטרף
לתביעותיו לוועדת־חקירה בעניין
התערבות השגריר סמואל לואיס
בנושאים ישראליים פנימיים. ציפורי
אף לעג לו בגלוי ודיבר על הצורך
לחקור את מעשיו של שרון עצמו בעת
הפריצה לביירות.
לשונאיו של שרון היתה עדנה,
והקואליציה נגדו בצמרת חרות היא
רבת־עוצמה.

החשש העיקרי של מתנגדיו
הרבים הוא, מפני הפופולריות
הרבה של שרון בסניפים. לכך
נועד הנשק הסודי, שבשבועות
הבאים ישמעו עליו יותר
ויותר: תפקידו של שרון
בהתמוטטותו של בגין.
חיים ברעם

במדינה
(המשך מעמוד )10
מדיניות שירותי הקונסול
כיצד לפעול
נו.ד שר־ההכגה
בעזרת ראש־העיריה
הידיעה בדבר מאמץ ישראלי
ממוסד ומאורגן לפגוע בשר־הביטחון
האמריקאי קספר ויינברגר ולהביא

מי הוא הפרופסור יעקב שסקיז, שנקרא
במפתיע ל טפל במנחם בגץ ערב מעברו?

וח־ונא שמינו בבג! —
מומחה עולמי רצועת
ך* אשר פורסם כי הפרופסור
*יעקב שסקין הוזעק בשבוע שעבר
לטפל במנחם בגין, ראש־הממשלה
לשעבר, ערב יציאתו• מדירת־השרד,
לא אמר השם דבר לרוב הציבור. אך
הוא הקפיץ כמה אנשים — ובעיקר
הקשורים לעולם הרפואה.
שסקין, שהוגדר כמומחה ל״מחלות־עור
טרופיות״ ,הפך בארץ שם נרדף
למחלה מסויימת מאוד: הצרעת. במשך
שנים רבות היה הרופא הראשי של
בית־החולים על־שם הכסן בירושלים.
המחלה,
הנקראת בשפה המיק־צועית
״מחלת־הנסן״ ,ידועה יותר
ברחוב בשם צרעת.
הפרופסור שסקין סירב למסור מה
טיב המחלה שממנה סבל מנחם בגין,
ושאותה ריפא — כפי שנאמר — תוך
שלושה ימים. גם מקורביו של מנחם
בגין מילאו פיהם מים עכשיו, במשך
שלושה חודשים ויותר, ביחס למצבו
האמיתי של ראש־הממשלה לשעבר.
ובאין עובדות מדוייקות וברורות,
וכאשר כל מה שקשור בראש־הממשלה
לשעבר מלווה במיסתורץ
ובהודעות סותרות וכוזבות, התפתחה
מערכת־שמועות עניפה המלווה
בדימיון עשיר ופרוע.
כך היה גם הפעם. אנשים בעולם
הרפואה נדהמו כשהוזמן פרופסור
שסקין, פנסיונר, לטפל במנחם בגין.
מדוע דווקא הוא? ממילא צץ שם
המחלה שהוא המומחה לה בה״א
הידיעה: הצרעת.
המחלה, שאינה שונה בעצם
בית־החולים לחולי־צרעת על־שם הנסן בירושלים
ממחלות רבות אחרות, אינה ידועה
כמעט לציבור הרחב, ובדרר־כלל
כתמים על הפנים, פגיעה במערכת־העצבים, חרדה, דיכאון
מתלוות לשמה אגדות מיסתוריות
סטרואידים מקומי — תרופה שניתנה
• הסוג השני מוכר כ״צרעת בריא אינה דורכת שם.
וסטיגמה חמורה.
בארץ יש כיום כ־ 300 מטופלים, בשעתו לבגין בגלל סיבה אחרת —
אנסתטית״ .זוהי הצרעת הפוגעת
את חיידק־הצרעת הגדיר הרופא
במערכת־העצבים, שבעיקבותיה אוב החולים במחלה. חלקם מאושפזים בעיות בלב. בשנים האחרונות
הנורבגי גרהארד הנריק ארמואר הנסן
הנסן משתמשים בתלדומיד, שיטה שהיא
דת התחושה בידיים וברגליים.
על־שם
בבית־החולים
בשנת ,1868 והמחלה נקראת עד היום
• הסוג השלישי גורם בירושלים, וחלקם בא רק כדי לקבל המצאה ישראלית מלפני כמה שנים.
על שמו. המחלה שכיחה בעיקר
בארצות המיזרח הרחוק ובארצות ־ להתנפחויות של עור רפוי, המאבד את טיפול, בעוד שהם ממשיכים לנהל בעיקבות המצאה זו זכה פרופסור
שסקין לפני 15 שנים בפרס בינלאומי.
ציבעו. זהו הסוג השכיח והדוחה ביותר. אורח־חיים נורמלי.
טרופיות. ההידבקות במחלה נעשית
הפחד והסטיגמה המתלווים לכר
דרך מגע־עור שנמשך שנים, או דרך
חלת־הצרעת מונעים את חשיפתם של
הפרשות של האף.
החולים. גם אנשי־מיקצוע, המטפלים
זמן הדגירה של המחלה נע בין
בחולי־הצרעת, סירבו השבוע להתייחס
שישה חודשים לעשרות שנים.
^ יבחון המחלה קשה ביותר, למחלה בכל צורה שהיא.
ילד היה מנחם בגין ראש־ממשלה הם הראשונים
הסימפטומים
^*ובספרות המיקצועית מומלץ
\£רגיל, שהתפטר ופרש, היה זכאי
בתקופות קדומות נחשבה המחלה
חיצוניים, על גבי העור, בעיקר עור
לבדוק אפשרות של צרעת בכל מיקרה כמסוכנת ביותר. דיווחים על־כך בוודאי לשמור על הפרטיות שלו הרחק
הפנים ועור הגפיים. נראים אז על פני
של מחלת־עור בלתי־מזוהה, אם יש בה מופיעים עוד בתנ״ך. בספר ויקרא׳ ,מעיני הציבור, מבלי שאיש יתערב
העור סימנים בהירים של חוסר
מעורבות של הפרעה בעצבים.
פרק י׳ג, ניתן תיאור פלסטי ומפורט במצבו הבריאותי.
פיגמנטים, או כהים (בעיקר אדומים)
בימי־קדס, כאשר התגלתה הצרעת של הסימפטומים השונים, בצורת
אילו היו מנחם בגין או מקורביו
של עודף פיגמנטים. הכתמים הם
לראשונה, היא נחשבה כמחלה מסוכנת כתמים על העור, וניתנת הדרכה לכהן מספקים לציבור, בעת היותו ראש־בגדלים
שונים, ונראים כאילו מרוחים
ביותר. החולים הוכרחו לצאת אל מחוץ הגדול כיצד לבדוק אם החולה אכן ממשלה, הודעות נכונות על מצב
על העור, ללא גבולות ברורים. יש
לחברה, לכפרים מיוחדים. רשויות חולה בצרעת. שם כתוב כי יש לבודד בריאותו, בוודאי לא היה נוצר גל
נשירת שערות״הגוף, אך לא שערות
העיר היו מספקות להם את המזון. הם את החולה מן החברה, להכריז עליו שמועות בלתי־פוסק.
הקרקפת והפנים.
גיבעה על היום במשך אותו מניחים היו
בגד כל לשרוף או לחטא
טמא,
כעל
אך מנחם בגין פרש מראשות- משפיעה יותר מאוחר בשלב
חשופה, שנבחרה במיוחד לצורך זה, שהיה עליו ואת מקום מגוריו, הממשלה ללא הסבר. חודשים רבים
המחלה על מערכת״העצבים של הגוף,
ובלילה היו המצורעים באים לקחת את ולהרחיקו מן המחנה לצמיתות. זו היתה לפני שפרש, עוד בזמן קבלת ההחוכך,
בשלב מתקדם יותר של המחלה,
האוכל שלהם.
הדרך היחידה למנוע מגיפה.
לטות על מילחמת־הלבנון, היה ברור
ובסוג החמור שלה, גורם הדבר
במקומות שבהם היו מצורעים
המצורע המפורסם בתנ״ך הוא לציבור שבחר בו, כי ראש־הממשלה
להרדמות איברים כמו הגפיים והאף.
מעטים, הם היו מסתובבים ביערות עזריה מלך יהודה. וגם הוא הורחק מן אינו בריא. למרות זאת לא טרח איש
במצב כזה יכולה פגיעה פיסית
ובמקומות שוממים, עטופים בסדינים, המחנה לצמיתות (״וינגע את המלך, למסור מה בדיוק מצבו של ראש־באיברים
אלה לגרום לנשירתם.
כך שראו רק את עיניהם. ביד היו ויהי מצורע עד יום מותו, וישב בבית הממשלה, ואם הוא מסוגל לעמוד בהחמחזיקים
פעמון מיוחד, כך שיכלו החופשית.״)
לטה כל־כך רבת־משמעות כמו
תיאור כזה של חולים, שאיברים
להתריע על בואם. הם היו ניזונים
גם כיום ידוע מעט מאוד על הפלישה ללבנון, מילחמה שתבעה
מסויימים שלהם נשרו, זכור בוודאי משורשים בעיקר
ומתותי־יער, המחלה, בעיקר בקרב הציבור הרחב, קורבנות רבים ושטרם נגמרה.
לרבים מן הספר הפרפר.
ולעיתים ממתנות של אנשים טובים.
אך הרפואה התפתחה והפחד מפני
במצב כזה אך טיבעי הוא שהציבור
בשלב מאוחר יותר מתפתחת אצל
השיטה היחידה לטיפול במחלה הצרעת קטן בהרבה. במיוחד לאור ירגיש שמנחם בגין חייב לו חוב שלא
החולה הרגשת חרדה, ותחושה של
בימי־קדם היתה ההפרדה המוחלטת העובדה שהמאה ה־ 20 הביאה עימה נפרע, ויתבע לדעת את מצבו האמיתי
אסון מתלן רב. הדבר גורם לדיכאון
של החולה מן הסביבה הבריאה.
מחלות ממאירות וחמורות הרבה יותר של ראש־הממשלה לשעבר .־־
חמור.
יש שלושה סוגי צרעת, המוכרים
בעולם.
• סוג אחד הגורם לבהרות
לבנות בכל הגוף. בשלב מאוחר יותר
היא גורמת לקילוף כל הגוף. זוהי
הצרעת המוכרת מן התנ״ך. היא פחות
שכיחה מן האחרות, ואינה פוגעת
בבריאותו הכללית של החולה.

ראש־עיר קוץ׳
התרגום הוא שיגרה
לפיטוריו או לפרישתו(העולם הזה
)14.12.83 זכתה השבוע באישור
רישמי, ממקורות רבים.
ניו־יורק טיימס יצא בכותרת
ראשית, שדנה בהדלפת חומר נגד
ויינברגר לראש עיריית ניו־יורק,
היהודי אד קוץ׳ ,זה יצא בהתקפה רבתי
על ויינברגר, כשהוא מסתמר על מידע,
שנמסר לו על־ידי הקונסול הכללי של
ישראל בניו־יורק, נפתלי לביא.
הקונסול לא הכחיש את עובדת
העברת המידע. הוא רק טען שהמדובר
בשירות שיגרתי של תרגומים,
שהקונסוליה ביצעה עבור אחד מיועציו
של ראש״העיריה.
העיתונאים האמריקאים התייחסו
לגירסה זאת בליגלוג גלוי. בכל מינהל
תקין מועבר חומר לעוזריו של
פוליטיקאי בכיר וקוץ׳ הוא בהחלט
כזה. העובדה שקוץ׳ עשה שימוש
בחומר, מוכיחה רק שישראל ניסתה
בדרך זאת לפגוע בוויינברגר, הנחשב,
כנראה, בעיני הממשלה, כידיד
הערבים.

ם ענו!
תיעזב המזכירים אגנזיפאתיה העוברת בירושה
נאור, מזכיר־הממשלה אריה לשעבר, שהורחק מכל עמדת השפעה
ואשר תמך, בבחירות הפנימיות, בדויד,
לוי, איננו מסתייג מהשלישייה
המובילה של היום, שמיר־ארנס־כהד
אורגד, כפי שאפשר היה לצפות.
הסיבה: נאור רואה בהם מחסום נגד
שרון, שהוא בעיניו איש שאפתן וחסר-
מעצורים ,״סכנה לדמוקרטיה במדינה׳׳.
האנטיפאתיה
לשרון עוברת, כנראה,
בירושה עם התפקיד. גם יורשו של
נאור, מזכיר־הממשלה הנוכחי דן
מרידור, מתעב את שרון ורואה בו את
האשם העיקרי למצבו הנפשי של
מנחם בגין(ראה אריק הרג את בגין,
עמוד .)12
זה גם מסביר מדוע נמנע מרידור
מלהשתתף במסע־ההשמצות נגד דויר
לוי. הוא רוצה למנוע ברית בין לוי,
העלול לחוש את כל האופציות נסגרות
בפניו, ובין שרון.
העולם הזה 2416

*ומגע
את המלך״...

במשך השנים, עם התפתחות
הרפואה מחד, ועם הופעתן של מחלות
ממאירות ומפחידות אחרות מאידך,
הלכה הצרעת ונעלמד״ לפחות בעולם
המערבי. בארצות אפריקה ומיזרח
אסיה יש עדיין כפרים מיוחדים
לחולי־צרעת, שבהם נמצאים החולים
בבידוד מוחלט, וכף־רגלו של אדם

מן הצרעת. די להזכיר את מחלת
הסרטן על סוגיה השונים, או את מחלת
האיידס.
הטיפול בצרעת נעשה בעזרת סוגים
שונים של תכשירי סולפה (סוג של
אנטיביוטיקה) .יש תרופות שונות של
שחפת, היכולות להועיל לחולי צרעת.
לפעמים משתמשים בתכשיר

חוב שלא
גפרע

וא כבר נכווה כמה פעמים מידי
1 1העיתונות, לכן ביקש השופט
בנימין כהן, נשיא בית־המישפט
המחוזי, שפרש לגימלאות, לקרוא את
הכתבה לפני פירסומה .״אבל רק כדי
לעבור על הציטוטים מדברי,״ מיהר
להסביר ,״כל מה שתכתבי עלי או מה
שאחרים אומרים עלי, בזה לא אגע.״
במשך 35 שנה היה אחד השופטים
הבולטים בבית־המישפט המחוזי בתל־אביב.
שנינותו ורוחו הסוערת גרמו לו,
לא אחת, תקלות עם העיתונות ואולי
גם עם אנשים במנגנון. אבל רוב
עורכי־הדין היו מעריציו הגדולים .״אני

מיקרה של אדם שהוכה באמוק. הוא
רצח קרוב מישפחה שלו ואחר־כך רץ
והרג עוד שניים. הוא תואר בעיתונות
כמין מיפלצת מזילה ריר, שיש לה
עיניים בוערות. אבל כאשר ראיתי
אותו הוא היה כזה מיסכן, ומבוהל.
״היה גם מיקרה של בחור שלא
הירשו לו להיכנס לדיסקוטק בנתניה.
הוא רצה להתנקם. שם רימון על פתח
האיוורור של המקום. נהרגו כמה
אנשים והמלון שמעל הדיסקוטק
נשרף כמעט כולו. ואני רואה אותו מעל
כס־המישפט והוא סתם אדם, שבכלל
לא ידע מה יגרום. לא נתנו לו להיכנס,

״המחבלים נראים
נחונה מיקרים נמו
הקיבוצניקים שונו. הם

..לא שנאתי את
הנאשמים. והיפו, בדור
ניי אני נ ול להגיד

הס לוחמי חוות!״

שאפילו 1אהבתי אותם!
והם נהגו בי בכבוד!״

שומוים על ננוו עצמי.

חסיד שוטה של בנימין כהן,״ אמר לי
אחד מהם.
כאשר עמד לפרוש לגימלאות,
ביקשתי לראיין אותו אך הוא סרב .״על
דברים מעניינים אני לא יכול לדבר
איתן, ועל דברים בלתי־מעניינים
אינני רוצה לדבר,״ אמר אז. בכל זאת
לא הרפיתי. אינני מכירה שופטים רבים
היכולים להתבטא בצורה מדוייקת
ומבריקה כמוהו. צורת המחשבה שלו
צעירה ורעננה והוא מעולם לא אמר
דברים בנאליים.
העקשנות השתלמה במיקרה זה.
אחרי חמישה חורשינ^מאז שפרש,
נכנע השופט והסכים ל, ,תראיין. כבר
ברגע הראשון של הראיון ניכר בו כי
בית־המישפט חסר לו. הוא ישב נינוח
בדירתו שליד נהר הירקון, קירות
החדר מלאים ספרים ותמונות, ואשתו
תמר, שאותה הציג כאישיות בפני
עצמה, נמצאת תמיד.בקירבת מקום.
ההדר ששרה עליו תמיד על כס־המישפט
עדיין אפף אותו, אבל בהילה
מתרחקת .״הכל נראה לי כבר כל־כף
רחוק, האם יש עוד בכלל עניין בראיון
איתי?״ שאל השופט.
מעני הלשון החריפים שלו היו
לעיתים ציניים, לעיתים מבדחים
ולעיתים אפילו פוגעים, אך מעט מאוד
אנשים כעסו אליו. אפילו נאשמים,

והוא חשב שעליו להתנקם. מן הצד
הסובייקטיבי, והוא איננו היחידי
הקובע, זה בכלל לא אותו אדם נורא
שתואר בעיתונות.״
הוא נזכר בקוריוז ממישפט מע״צ.
״הפרשה הזו היא עד היום תעלומה
בעיני,״ הוא מציין. אותה פרשה מוזרה
של חבורת צעירים משכונת־התיקווה
שהואשמו בעבירות שונות ומשונות,
בעיקר הצתות של מיבנים לשם מחאה.
״ראיתי יום אחד את אחד הנאשמים
יושב באולם שלי כשראשו טמון בין
ידיו ולחיו נפוחה מאור. שאלתי אותו*
,מה קרה לן?׳ והוא סיפר לי שהוא סובל
מכאב־שיניים. את יודעת איר זה
בבית־המעצר, רופא־השינייס צריך
לבוא רק בעור יומיים, ולכן לא היה מי
שיטפל בו. המיסכן השלים עם זה, אבל
מייד הוריתי לשוטרים שיקחו אותו
לקופת״חולים. הם שמחו מאוד לעזור,
ואמרו שאתן להם צו ואז יקחו אותו
מייד לרופא. נתתי צו, עקרו לו את השן
והוא חזר אחר־כך לאולם.״
״האם מעולם לא שנאת. נאשם?״
שאלתי ,״כן,״ אמר .״אני זוכר מיקרה
אחד, ואני יכול לספר עליו כי זה נמצא
בפסק־דין. זה היה מיקרה של איש
שחזר מגרמניה, שם רימה המון אנשים
וגנב להם המון כסף. איש נאלח כזה.

שנידונו על ידו לשנות מאסר ארוכות,
לא שמרו לו טינה. הוא מסביר את סודו:
״נאשם רוצה למצוא בשופט שלו
אהבה. כשאני נותן אפילו עונש כבד,
אבל מתוך אהבה, הוא איננו כועס עלי.
במהלך המישפט, אחרי שבוע
שבועיים, אני כבר מכיר אתו. אני יודע
מי זו אשתו בקהל, למרות שלא הציג
לי אותה, אני רואה את הילדה שלו ואני
מגלה אם הוא חוצפן או מיסכן״.
באולם של השופט כהן רק לעיתים
רחוקות מאוד היו התפרצויות של
נאשמים. באופן כללי אין הוא זוכר
שבעבר התפרע מישהו באולם .״היום
האלימות במדינה גוברת והולכת. גם
האלימות הגסה וגם האלימות

השופט כהן ואשתו תמר
.היא אישיות בפני עצמה״

ה שופט בנימין כהן. בראיון אחרי רישתו:

המילולית. פעם עבריינים פליליים
ידעו מי הם, ומי השופט. הם ידעו
שתפקיד השופט לשפוט. בעבר היחס
לשופט היה אחר. היום אין יותר כללי
מישחק, הנאשמים מושכים את השופט
לזירה.
שגאתי נאשם אחד
שומט, אישיותו היא
1 החשובה ביותר.״ לדברי
השופט כהן יש אנשים שאין להם מזג
שיפוטי, ומוטב שלא יעסקו בשפיטה.
״היו גם לי רגעים שלא הייתי במיטבי,
זה קורה, ואז אולי אמרתי משהו שפגע

בחוש הצדק של הנאשמים, ואז
מרגישים מייד גל של שינאה עולה
כלפיך.״ הוא מספר על מיקרה שקרה,
כאשר עובד בשירות בתי־הסוהר פנה
אליו לפני שנים ושאל אותו אם יוכל
לדבר עם שופט מסויים בלישכתו.
בנימין כהן שאל אותו מדוע הוא רוצה
לשוחח עם שופט זה, והוא אמר כי יש
לו חשש שעומדים להתנכל לו והוא
רוצה להזהיר אותו .״שאלתי אותו:
,רוצים להתנכל לו בגלל העונשים
הכבדים שהוא מטיל?׳ והוא ענה לי:
,לא בגלל העונשים החמורים, אלא
בגלל היחס שלו לנאשמים.׳
״אני לא שנאתי את הנאשמים
שלי,״ הוא מספר ,״להיפר. אני יכול

לומר שאפילו אהבתי אותם והם נהגו
בי.בכבוד, אני זוכר שבשנות ה־,50
היתה אופנה של כנופיות ופורצים
יוצאי פולניה. הופיעו בפני שניים,
ובכתב״האישום היו שלושה. שאלתי
אותם :״היכן השלישי?״ והם אמרו לי כי
שבר את הרגל, והתנצלו. אמרתי להם:
,לכו מייד והביאו אותו!׳ והם מיהרו
להביאו. כאשר דנתי אותם למאסר בלי
שהיה שוטר באולם, אמרתי להם לרדת
למישרד כדי ללכת למאסר, והם אמרו:
,כן אדוני השופט,׳ והלכו בשקט
למאסר״.
הוא ראה במו עיגיו מאות אנשים
שהעיתונות תיארה אותם כמיפלצות
ארם. רוצחים, אנסים וסוטים .״אני זוכר

משנגמר המישפט, והוא כבר יצא
מהאולם, קם הסניגור שלו, עורך־הדין
יעקב הגלר, וביקש משהו, ואני אמרתי
לו :״אתה יודע, אני יושב כבר כל־כך
הרבה שנים על כם־המישפט ואף פעם
לא. שנאתי נאשם, את האיש הזה אני
שונא!״ הגלר אמר לי שזו אמירה
חמורה מאוד, ואני שאלתי אם הוא
רוצה שארשום זאת בפרוטוקול, וכך
עשיתי. הוא עירער והשופט חיים כהן ־1
בבית־ המישפט העליון העיר לי
שאסור לשנוא נאשמים, והוריד לו
משהו מהעונש!״
הזכרתי לו כי הוא ישב בראש ההרכב
שנתן בשעתו את העונש החמור
ביותר במישפט הישראלי 30 ,שנות

מהעבודה שלי כל רגע שיגעון! אהבתי
את העבודה שלי ובסתר ליבי חשבתי
על עצמי שאני שופט טוב מאוד. אבל
הייתי ער למיקרהו של שופט אחד,
שכולם היו שמחים לולא היה שופט,
וגם הוא החשיב את עצמו כשופט טוב
מאוד. לא אסתיר כי ביני לביני
אי־המינוי לבית־המישפט העליון גרם
לי שאפקפק בדעתי שלי על עצמי.
הקושי הוא שנושא המינוי לבית־המישפט
העליון שימש אצלי הדרך
היחידה לבחון אם לא רק בעיני עצמי
אני שופט טוב. מכאן לפעמים תקופות
של פיקפוק וכאב״.
נשיא בית־המישפט העליון.לשעבר,
השופט יואל זוסמן ז״ל, נחשב
חבר ותיק של השופט כהן. כאשר
התמנה זוסמן נשיא בית־המישפט
העליון והיתה לו השפעה רבה על
המינויים, מיהרו אנשים לרמוז לשופט

מאסר לשלמה לב־עמי, האנס המנומס.
״בשבילי אונס איננו בעיקרו אקט
מיני, כי אם אקט של תוקפנות. כאשר
גזרנו 30 שנה, ידענו שכמוהו
כמאסר־עולם. חשבנו אז שאם ישוחרר
לפני כן, הרי יהיה זה רק כתוצאה של
חנינה, שלא תינתן, אלא אם טיפול
פסיכולוגי יביא במשך הזמן שינוי
מספיק ביצר התוקפנות שלו. בית־המישפט
העליון הפחית את העונש
ל־ 18 שנה בהנמקה כי היצר המיני
פוחת אצל הגבר בסביבות גיל ה־.50
אנחנו חשבנו על יצר התוקפנות
שבאונס, ובית־המישפט העליון חשב
על יצר־המין שבאונס.״
דעתו על מחבלים מקורית ומדהימה
.״מה שמפחיד במחבלים
היושבים בבתי־הסוהר זה שהם נראים
בהרבה מיקרים כמו הקיבוצניקים
שלנו. הם שומרים על כבוד עצמי

אין טעם בעונש־מחת. באנגליה הוציאו גנבים
דהח־ג ב ביב ר העיר, ובאות! הומן הי 1הכייסים
מרוקנים א ת כיסיהם שרהםס תברי ם בתלייה!

השופט קנת
.שפיטה בהקפאה עמוקה-.
וסדר.״ יש לו דעה נחרצת גם על
עונש־המוות למחבלים .״מחבלים הם
לוחמי״חירות, למחבלים מוטיבציה
לאומית כבדה. אלה דברי הבל שהם
מבצעים פיגועים בשביל כסף. הרי מאז
1967 הרגנו בהם כמו זבובים, האם לא
באו אחרים במקומם? עונש־מוות לא
ירתיע אותם. כולאים אותם כדי שלא
יהיו בשטח-ולא יוכלו להזיק. אבל אלה
הטוענים שצריך להוציא אותם להורג,
כדי שלא יוכלו להחזירם בחילופי
שבויים, מקוממים אותי. הרי זה מזמין
התנהגות מקבילה כלפינו!״

לפני השופט כהן, ופרש לגימלאות,
״הוא היה אומן טבעי של ניהול
המישפט. אצלו מישפט היה כמו ניתוח
מודרני בהרדמה בהקפאה עמוקה.
הנאשם המשתולל ביותר, שהיה נכנס
לאולם של קנת, היה מקבל הלם קור
של סמכות. אנשים מעריצים את זה.
בעבר הרחוק, כאשר ניסיתי להתמנות
כשופט, אמרתי שאני מבטיח להיות
שופט כמו קנת, אך כמובן, הבטחות
לחוד ומעשים לחוד.״
בהזדמנות זו הוא מזכיר לטובה גם
את השופטת חנה אבנור, שבאה
במקומו כנשיאת בית־המישפט המחוזי
בתל״אביב. הוא אומר :״היא אדם מאוזן.
היא שלווה גם בחיים האישיים שלה.
היא לא מהמקילות, אבל היא אשה
נחמדה.״
*שאלתי אם כל השופטים נחנו
בסובלנות ובשלוות־נפש, והוא ענה כי
בכל מיקצוע יש פיזור סטאטיסטי, וגם
בין השופטים.
מי ־ חנ

טובלגות

*** ושלוומעפש

מכאיב

^ ש לשופט דעה פסימית על
מוסד הענישה .״עברייני רכוש יכולים,
אולי, לעשות את החשבון אם
כדאי להם ללכת לפרוץ, אולי ייתפסו
וילכו לכלא. אבל, למשל, בעל רוצח
מתוך קינאה לאשתו, הוא בוודאי איננו
עושה חשבון. אנגליה, בשעתה, היתה
מוציאה להורג אנשים שגנבו סכום
העולה על מיספר שילינגים. נהוג היה
להוציאם להורג בכיכר־העיר, כדי
שאחרים יראו וייראו. אבל תוך כדי
ההוצאה להורג, יש מספרים, שהיו
עוברים כייסים בקהל הצופים
ומכייסים. אז איזו הרתעה יש בעונש־מוות?״

עונש־מוות לסוטים רוצחי־ילדים
עוד לא גיבש את דעתו סופית.
הסוטים נתונים לדחפים חזקים. הוא
אומר שאולי עונש־מוות שלא• יהיה
עונש־חובה, אלא לפי שיקול דעת
השופטים, אבל לא לפי הרצון של
הציבור ברחוב, אפשרי.
כאשר אני שואלת אותו מהו כישורו
העיקרי של השופט, הוא אומר:
״סובלנות.״ כמובן לא היא לבדה.
וכדוגמה לבעל סובלנות מובהקת, הוא
מביא את השופט מכם קנת. קנת היה
נשיא בית־המישפט המחוזי בתל־אביב

**ץ אלתי על הוועדה למינוי
שופטים .״אני חושב שהמיבחן
של שופט צריך להיות שיכירו אותו
חברי הוועדה באופן אינטימי בכל מיני
מצבים לפני המינוי. זה מיבחן הלקמוס
שלו. אם איש מחברי הוועדה איננו
מכיר אותו, הרי כבר בגלל זה איננו
צריך לבוא בחשבון אפילו יהיה הגאון
המישפטי הכי גדול. צריך שיכירו אותו
מהרגע שהוא עורך־דיו. שידעו איך
הוא במשא־ומתן, כיצד הוא מתנהג
בבית־המישפט ועם חברים.״
הוא מספר כי במינויים לבית־המישפט
העליון הרבר אומנם מתבצע.
בדרך־כלל מכירים חמישה או ששה
מחברי הוועדה היטב ובאופן אישי את
המועמד. זהו המיבחן, ואין בעצם אחר.
״לעומת זאת, במינויים לבתי־ המישפט
המחוזיים ובתי־מישפט השלום, יש
הרבה מועמדים שחברי הוועדה אינם
מכירים אותם. אז הם מקימים ועדות
מישנה שמראיינות את המועמדים.
אבל זו בודאי לא הכרות מספקת. אני
חושב שנשיא בית־המישפט־המחוזי
צריך להיות חבר בוועדת המינויים,
מפני שהוא נמצא בשטח. היום לא זו
בלבד שנשיא בית־המישפט המחוזי
איננו חבר בוועדת המינויים, אלא

שההתייעצות איתו, אם כי אי־אפשר
לומר שאיננה קיימת, היא בדרך־כלל
חטופה מאוד, ולפעמים הוא נשאל
ברגע האחרון ממש, ולא נשאר לו זמן
להתייעץ עם חבריו השופטים.״
למרות הביקורת על שיטת מינויי
השופטים בארץ, הוא מציין כי
עקרונית היא השיטה הטובה ביותר
בעיניו. היא טובה מבחירה על־ידי העם
במישרץ, כמו בכמה מדינות בארצות־הברית.
שם קורה שהמועמדים
מפרסמים את עצמם לפעמים בעיתונים
ועל גבי קופסאות גפרורים. שיטתנו
עדיפה גם על וועדה המורכבת
משופטים בלבד, שאז זה יוצר כת של
שופטים .״אפשר לריב על הרכב
הוועדה שלנו, שיהיו יותר שופטים או
פחות שר או חבר־ כנסת, אבל השיטה
טובה. אין פגם אפילו בעניין הכסאות
הנשמרים לזרמים ומיפלגות שונות.
בדרך הטבע נוצרות בוועדה

קואליציות וצריך שיהיה ייצוג לכל
הדעות. השקפת־העולם של השופט
משפיעה בעיקר בדרגות הגבוהות,
וצריך לשמור על איזון. כל זמן
שוועדת המינויים שומרת על רמה, זה
בסדר.״ הוא מסכם ואומר כי רמת
השופטים הנבחרים תלויה, כמובן,
ברמת־הוועדד״ וזו מושפעת מהרמה
הכללית במדינה.
כאן העזתי ושאלתי את השאלה
שהטרידה אותי זמן רב. האם העובדה
שהוא ישב כשופט מחוזי במשך 33
שנים, ולא מונה לבית־המישפט
העליון, גרמה לו תיסכול או כאב.
השופט משתתק לרגע וחושב. ניכר כי
הוא רוצה לענות על שאלה זו במלוא
הכנות ולא לסטות כמלוא הנימה
מהאמת. אולם הוא חושש מאוד שמא
דבריו ישמעו מתקתקים או רגשניים
מאוד, והוא מנסח בקפידה כל טילה:
״קודם כל אני צריך לומר שנהניתי

שופט זוסמן
.חשבו שהוא ימנה אותי לעליון׳...
כהן, כי עכשיו מסתמא ימונה לבית־המישפט
העליון .״זה חלק מהמבוכה,״
הוא מספר ,״כאשר מתקרבת תקופת
מינויים, אז חצי השוטים בעיר באים
ושואלים, :נו? כבר דיברו איתר?׳
הספקות שפקדו אותי לגבי הערכתי
את עצמי כשופט, תמו, כאשר מוניתי
לנשיא בית־ המישפט המחוזי״.
מי שראה את השופט כהן על כס־המישפט,
לא יכול היה לחשוד כי
לשופט התקיף והגא היו אי־פעם
ספקות בעצמו. בבית־המישפט הוא
תמיד היה מלך. אילנה אלון

השופט כהן עם הנשיאה אבינור(באמצע: התובעת פנינה דבורין)
.אשה שלווה ומאוזנת!־

סא״ר(מירי) חיים בקר, סמח״ט, החטיבה שרא גו״סה״ ומפקד הגדוד שכבש
את צוד וצידון, שאיבד את עי1ו ברבנו! ,מסבר ער התרבטויותיו כרוחם
בשטח ב! וי, וער נדשת גריאר שדון והשקד ער חטיבתו
.,העובדה שאתה נדוש
בנשים ובילדים
מעמידה לו את האקט
הנקרא מילחמה מול
הפוצח־״

״איפה חייסד שאל שר״הביטחון משה
אמס, כשביקר פצועים בבית־החולים
.רמב־ם׳ בחיפה, מייד אחרי שנכנס
לתפקידו.
הוא התכוון לחיים בקר -סא׳ל
במילואים, סמח׳ס החטיבה שלא גוייסה,
מג״ד היחידה שכבשה את צור וצידון, בעל
צל״ש ממילחמת ששת״הימים ואחד
מגיבורי הצנחנים. חיים בקר נפצע בחודש
אוגוסט, כאשר חוליית חיילים פלסטינים
הפעילה נגד ג׳יפ הסיור שבו נסע מיטען צד.
היתה זו פציעתו הרביעית והוא איבד את
כושר הראייה באחת מעיניו. במשן חודש

וחצי שכב בבית״החולים והוא עדיין עובר
סידרת בדיקות בתיקווה שלא יהיה צורן
להוציא את העין ושהפגיעה לא תשפיע על
עינו הבריאה.
חיים בקר, בן ,39 יליד ברית״המועצות
שבא לישראל בגיל שנתיים, גדל והתחנן
בתל־מונד, ברמת״גן ובקיבוץ משאבי״שדה.
את שירותו הצבאי עשה ביחידת צנחנים
מובחרת, שממנה צמחו רפאל איתן,
הרמסכ״ל הנוכחי משה לוי, האלוף(מיל ) דני
מט ואחרים.
כשהשתחרר היה ממקימי קבוצת.מגור״,
בשלב מאוחר יותר הצטרף ל.כנף׳ ואחר״כן

ל״ארקיע״ ,שם היה מנהל מחלקת כוח״אדם.
רק לאחרונה סיים את עבודתו ב״אדקיע״
והוא שוקל כעת אפשרות של מינוי כמנב׳ל
מיל״ת (מועדון ישראלי לתרבות) והצעות
אחרות.
חיים בקר, נשוי ואב לשניים, הוא איש
צבא מובהק, אם כי את קידומו הצבאי עשה
במיסגרת שירות המילואים שלו. שועל
קרבות ותיק שאפשר להסבים או לא
להסכים לדיעותיו, אן דבר אחד ברור -
הוא חייל בכל רמ״ח אבריו ורואה את
העולם, את מה שמוסרי או לא מוסרי, צודק
או לא צודק -דרן מישקפיים צבאיים. כך,

למשל, זועזע מהעובדה שהוא נלחם בנשים
ובילדים, אן יחד עם זאת היה ברור לו כי
מושב לפגוע בהם, מאשר שאיש מחייליו
יפגע.
הספקות שהוא מעלה נגד המילחמה
בלבנון אינם במישור המוסרי כי אם במישור
האסטרטגי. השאלה, לדעתו, היא אם היה
כדאי ונחוץ לכבוש את ביירות. שאלת
המוסר בכיבוש לבנון אינה משחקת תפקיד
בשיקוליו.
חיים בקר הוא סמח״ס החטיבה שלא
גוייסה. הוא מלא טענות ברימון נגד האיש
שהעלה את הפרשה, שר״הביסחון לשעבר

אריאל שריו. דבריו של בקר מבטאים את
דעתם של רבים ממפקדי צה״ל. משבר
אי־אמון חריף ביותר בין שר״הביטחון ובין
החיילים עולה רנץ מדבריו של בקר, המעדיף
בפה מלא את שר״הביטחון הנוכחי ועדיין
נושא בתוכו את השקר של אריאל שרון.
בקר הוא מסרב ראיונות מקצועי.
נטיונותיהם של עיתונאים לראיין אותו עלו
עד כה בתוהו. גם אחרי שקיבל צל״ש סירב
להצטרף לחינגת רראיונות .״תפסת אותי
ביום טוב ״,הוא אומר לי ולא מאמין לעצמו,
כשהוא מסכים להיפגש. הוא מזהיר אותי
מראש כי דיעותיו לא ישרתו את האינ טרסים
שלי כעיתונאית הרוצה לחשוף
דיעות מסוג אחר.
אנחנו מחליטים לעשות ניסיון ותוף כדי
דבריו ברור לי שהסיפור, אם כי אינו בגדר
סנסציה הוא בהחלט סיפור של מפקד חשוב
במילחמת לבנון, שכבש את צור וצידון,
שנמנה עם שורותיה של אותה חטיבה
מפורסמת שאריאל שרון טען שלא גוייסה.
• קשה לי להסכים איתו כשהוא מגדיר את
הלחימה שלו כציונות בהגשמה, קשה לי
שלא לתהות כיצד ההיבט המוסרי אינו
משחק כמעט תפקיד בשיקוליו. קשה לי
להאמין כשהוא אומר לי שהוא מקווה לשוב

לא ממש. רוב החיילים הם צעירים בני ,30
בעוד שרוב הקצונה הבכירה הולכת יחד כבר 18
שנה, משנת . 1965

• חוץ מהעובדה שכולם צנחנים
מתנדבים מה עוד מיוחד ביחידה הזו?
המוטיבציה של האנשים להשתייך אליה,
שמאפשרת למערכת הפיקוד להתעסק רק באקט
של ביצוע המשימות, ואין לה בעיות שעם ישראל
נתקל בהם יום יום.

• האם בעיקבות מילחמת לבנון
לא נוצרו בעיות עם המוטיבציה של
היחידה?
כל מי שלא רוצה להיות חייל ביחידה הזו יכול
לקום וללכת. זה עדיין לא אומר שאין ביקורת
קשה על עצם המילחמה.

• איזו ביקורת?
ישנה ביקורת על היעדים שנקבעו. כמו,
למשל, אם היה צריך להגיע עד קווקז או להעצר
באוולי.

• האם רוב חיילי היחידה מתנגדים
עקרונית למילחמה?
בהחלט לא. ברגע שנקבעו יעדים היה ברור
שצריך לבצע אותם. הבעיה היתה עם תוצאות
הלוואי. בצידון, למשל, הבעיה שבמילחמה הזו
היו מעורבים נשים וילדים וכל מה שמשתמע
מזה.

כעכר ככ שת אזור מאוכלס בנשים
וילדים?

בקר(מימין)

״התפללתי שהמילחמה לא תקרה. חזיתי את תוצאותיה מראש!״
לפני המילחמה. אחרי הכל, זו לא היתה
מילחמודיום־הכיפורים. כשאני יושב על תצ״א
של עיר כמו צידון, ואני מתכנן את כיבוש העיר,
ורואה בתים של 20־ 15 קומות, ועושה את
האנליזה של מה שיש בפנים, נשים וילדים. את
מתארת לעצמך מה עובר לי בראש?

לא, אף פעם לא.

מה זה עשה לך הפעם?
קודם כל זה מעמיד לך את האקט, הנקרא
מילחמה, מול הפרצוף. אתה מסתכל במראה על
עצמך. נכון שלראות בטלוויזיה ילד נפצע זה
קשה, אבל כשאתה רואה את זה פנים מול פנים,
אתה עומד חשוף וזו הרגשה קשה מאוד. כי באותו
רגע מימד האוייב נעלם ואז זו התמודדות של
מפקד עם עצמו בלי סיוע נפשי. אתה צריך לתת
פקודות, אתה צריך לקבוע מטרות, וזה כפל
כפליים קשה. כי חייל רגיל יכול תמיד לטעון
כלפי עצמו וכלפי אחרים — אמרו לי מה
לעשות, ביצעתי פקודות. מפקד אומר מה לעשות
ונותן פקודות וזו הרגשה קשה מאוד.

• כאשר חיילים שלך נפלו היתה לך
תחושה שאתה אחראי לכך?

חיים בקר כם ג״מ

..אריק השתמש בנו!״
ולהילחם, ועוד יותר קשה להאמין כשהוא
־אומר שאובדן עין הוא בבחינת פציעה קלה.

• מתי גוייסת למילואים במילחמת
לכבדן?
למעשה גוייסתי כדי להשתתף במהלך
הפתיחה של המילחמה. נכנסנו ללבנון כיחידה
לוחמת עוד במהלכי הפתיחה של המילחמה,
כמעט במקביל ליחידות הסדירות.

• מה היו המשימות שהוטלו על
היחידה שלך?
תיכננו לנו שני אקטים. התפקיד הראשון היה
לכבוש את צור ולטהרה, כשהפעולה בצור היתה
קלה מאוד מול הציפיות, כי המחבלים נשברו שם
מהר ולמעשה הפעולה בוצעה עם אפס נפגעים

וצמידות לתוכנית.

• מה היה תפקידך בכיבוש צור?

ברגע שאתה מפקד על יחידה כזו לוחמת, אתה
לוקח לידיך כל אחד מהחיילים וברגע שאתה
שולח אותם לקרב, האחריות היא כולה שלך. של
מי האחריות, של אלוהים?

• איך מתמודדים עם אחריות
נוראית שכזו?
לא מתמודדים. לא מכיר איש שמצליח
להתמודד. כולם יודעים שבמילחמה יש מוות או
פציעה. מפקד לא צריך להתמודד עם הבעיה הזו.
אני מאמין שמפקד צריך לרעת מה הוא עושה
ולהאמין שמה שהוא עושה מוצדק. אני רואה
בלחימה אקט של ציונות, אני לא מאמין שמלאכי
השרת נטורי־קרתא ישמרו עלינו ולא מאמין
שמתנחלי אלון־מורה ישמרו עלינו, כמו שאני לא
מאמין שאנשי ״יש גבול״ יפתרו את הבעיה, אז
יש מילחמה, צריך להילחם ולהתפלל לכמה
שפחות נפגעים.

• מתי החלו
המילחמה לקנן ככם?

הספקות

לגבי

לפחות אצל חלקנו החלו הספקות לקנן עוד

• בצידון הופעל לראשונה אקט
של לוחמה פסיכולוגית. מה דעתך על

כלוחם זה היה אחד הרגעים היותר מדהימים
של המילחמה. התייעצנו בינינו והגענו למסקנה

״נמו שהשיחה 011
רפוד וחזה על
נאב־הנטן שד כולנו.
הוי לא המו עדו
אידיוטים, שואה
את בנייני ב״וות
כחולות סיד

אפשר היה לחתוך את השקט שנוצר בסכץ,
אפשר היה לשמוע שעון שמתקתק. דממה נפלה
על העיר. ואז השגנו רמקולים ואחד החיילים,
שדיבר ערבית, קרא להם לצאת. זה לא נשא
פירות. הייתי בלחץ. רציתי לפתוח את העיר, כי
כל צה״ל עמד מאחורי. התחלתי לחשוש
שטעיתי, ואז פתאום התחיל טיפטוף של אנשים.
בתחילה כמה זקנים, אחר־כך נשים עם ילחים
ולאט לאט אוקיינוס של אנשים. התחלנו לכוון
את האנשים לכיוון הים. אלפי אנשים הציפו את
הרחובות. ואז יחעתי שהצלחתי. מכיוון שמהבתים
יצאו גם מחבלים בבגדים מנומרים, שהסתתרו
מאחרי עגלות תינוקות.

• מה עבר עליך כאדם וכחייל
שמעולם לא נלחם קודם באוכלוסיה
אזרחית, כאשר ראית את נחילי
האזרחים זורמים מהבתים לכיוון הים?
לבטים לא מתחדשים כל שעתיים. אין מצב
כזה ואסור שיקרה מצב כזה. בכל שלבי הלחימה
התחבטתי עם מה שיקרה, אבל זה לא אומר שזה
ליווה אותי בכל שניה.

• כשאתה מפגיז יעדים אינך רואה
את מי אתה הורג, אכל כאשר ילדים עם
אמהות וזקנים הולכים מולך, ואתה
רואה מי בעצם האויים שלך, אינך חש
אי־נוחות?

זו בהחלט הרגשה קשה מאוד. במיוחד כאשר
אתה אומר לעצמך — אשר יגורתי בא לי, כי
חזית את זה מראש. אבל כשאתה רואה שביחד עם
האם והתינוק והזקן יש גם עשרה מחבלים, אז
כלוחם אתה שמח, כי אתה יודע שחסכת חיי
שלמחבלים אין ברירה, אלא להיות מתאבדים.
לוחמים שלך. זו הרגשה באמת קשה, כי ביחד עם
החלטנו לנסות לפרק לחץ בתוך העיר, מתוך
הרחמים על האזרח, יש גם שימחה על השגת
ציפייה שאזרחים ולוחמים גם יחד יצאו מהבתים.
הניצחון.
אני מכיר את זה שאנשים נשברים. ברגע
בכלל, אל תשחקי לי פה את יפת־הנפש. יש לי
שהראשון נשבר, זה גורף אחריו את היתר.
גם מה להגיד על יפי־הנפש. בתום המילחמה
התקבלה תלונה מרופא שווייצי בצידון, שכאילו
• זה קרה גם אצלנו שאחד נשבר
נהגנו באכזריות. אז רק כדי לסבר את האוזן, אותו
ואחרים נשברו אחריו?
יפה־נפש, אותו דוקטור, הסתיר בבית־החולים
לא זוכר שזה קרה אצלנו. אני מכיר את זה
מתוך ראייה של הצד השני. בשלב מסויים < שלו עשרות מחבלים בביגדי רופאים ואחיות,
שלא הצליחו להסתיר את הבגחר המנומר
הפעלנו על העיר כולה מערכת אגרסיבית של
שמתחת לבגדים הלבנים.
אש, כדי ליצור הלם רציני. זו היתה תופת־בית־כשמדברים
על אמת, אז האמת היא יחסית,
קברות ממש. ואז, בבת־אחת הפסקנו את האש.
היא לא מוחלטת. אותו רופא התלונן על מעשי
אכזריות באוכלוסיה. אז אם התגאיתי במשהו,
ובעצם אסור להגיד להתגאות כי אין גאווה
במילחמה, אז זה היה בסטנדרט המוסרי של

״הספקות בנוגע
למילחמה החרו לקנן
עוו לפני שהיא פוטו.
אחו־ חנל, זו לא
היתה מילוזמת
ום־ניפוו־

״נפגשנו 011 ונול,
והוא שאל אותנו
באורח ידידותי גה יודה
אם נצטוו לל ש על
ב״וות. אמרנו לו
שנלך

הייתי מג״ד היחידה. זוהי יחידה של צנחנים
מתנדבים והמיוחד שבה הוא שגם אנשי
המילואים כולם מתנדבים, ולא כופים על איש
לשרת ביחידה.

החיילים. ואני לא מדבר על צה״ל כולו, אני מדבר
על היחידה שלי. היה ברור לנו שחלק
מהאוכלוסיה לא יושב בבית־הכנסת ומתפלל,
ואנחנו לא עשינו שום מהלכים של נקמה, אפילו
לא אחד!
איש לא אמר או־קיי, זו ההזדמנות לפיתתן

• אתם משרתים ביחד הרבה
שנים?

בקר עם בתו ענת וכנו ארז
״אתה לא יכול גם ללחום וגם לחשוב שזה לא יפה!״

אין גאווה במירחנזה
(המשך מעמוד )17
הסופי של הלוחמים הפלסטינים בצידון. אפשר
היה לחסל בקלות את כולם, אבל איש לא העלה
בדעתו אפשרות כוו.
יותר מזה, בגמר הכיבוש הרג מחבל שניים
מחייליי. בדרך־כלל בלילה היינו די ליברלים
ונתנו לנשים וילדים להסתלק מהחוף.והודענו
להם שלמחרת בבוקר הם צריכים לחזור 24 .
שעות אחרי גמר הלחימה בא מחבל והרג שניים
מחייליי. זה מדליק אצלך ברגע הראשון את רגש

• ידעתם שהולכים על ביירות?
נכנסנו להלין של תיכנון. למרות שהחיילים
שוחררו ואנחנו היינו בבית,המשכנו לשאת בעול
ולמעשה נקבע שרק יחידה אחת תשתתף בכניסה
לביירות — אנחנו.

• אם כך, כיצד טען אריאל שדון
שסירבתם להתגייס?
זו בדיוק השאלה. תוך כדי תהליך ההכנה
נפגשנו עם רפול והיתה בינינו שיחה ידידותית
של ״מה נשמע ומה חדש״ ואז הוא שאל :״מה
יהיה אם תצטרכו להיכנס לביירות.״ אמרנו:
״ניכנס.״ והוא שאל :״ומה יגידו החיילים?״
אמרנו :״הם לא יהיו שמחים מזה, אבל יעשו את
זה.״ ובכלל, אין פה עניין של שימחה או עצב.
לרגע לא עמדה בעיניו ולא בעינינו השאלה אם
יש פה בעיה של חיילים שיסרבו ללכת על
ביירות.

• השיחה נגמרה בכך שהוא שאל
באורח ידידותי מה יגידו החיילים על
כיבוש ביירות?

הזעם. אפשר לעשות באותו רגע מעשים לא
שקולים. למחרת בבוקר, עם אור ראשון, החלו
חילופי־אש ורדפנו אחר המחבל. לאן הובילו
העיקבות שלו? למקומם של צדיקי עולם,
לבית־החולים של אותו רופא שווייצי, שהיה
מיועד רק למחבלים. אזרחים לא הורשו להיכנס
לתוכו. אז כשמדברים על מוסר, צריך שהוא יהיה
דו־סיטרי.

• וכשמדברים על פגיעה בנשים
וילדים?
זו תוצאה של המילחמה. אבל זו בהחלט לא
מטרה, וזה ההבדל בין להניח פצצה באוטובוס

ומה ההבדל בין זה לבין להרוג
ילדה בשכם?

כן, זו בערך היתה השיחה. התוצאה היתה
שמכל מיני שיקולים פרטיים, שאני לא רוצה
לפרט כרגע, הוחלט להגדיל את הכוחות שיכנסו
לביירות ואז התגלתה להפתעתנו הפרשה
שאנחנו בכלל לא מגוייסים, ואומרים עלינו
״חטיבה שלא רוצה להתגייס,״

• ומה היתה התגובה שלכם?
הלם אדיר׳ היינו היחידה הראשונה שגוייסה
לצורך כיבוש ביירות. השיחה עם רפול היתה
באמת ידידותית. הוא התקבל במחיאות־כפיים.
הוא הרי בסך־הכל גדל מתוך היחידה. הרבה
מהוותיקים מכירים אותו. נכון, השיחה היתה על
כאב־הבטן של כולנו. הרי לא היינו עדר של
אידיוטים שראה את בנייני ביירות כאילו היו
חולות סיני. היינו ממש בהלם.

את שרון, היו שמועות כאילו זימן את
מפקדי החטיכה לפגישה?

• ואז נוצר משבר אי־אמון בץ
החיילים הלוחמים ובין שר־הביטחון?

היה שלב שהוא ביקש לקרוא לנו, המפקדים,
ולהבהיר את המיקרה. זה היה אחרי שהרמטכ״ל
הכחיש בטלוויזיה את הסיפור. שמחנו מאוד. אבל
עמוק בתוכי ידעתי, שבין הדברים של האיש ובין
הביצוע יש מרחק רב, ועובדה. מאז הספקתי
לאבד עין, אבל הוא עדיין לא פגש אותי.

כן. למרות שאנחנו לא פוגשים אותו יום יום
בעבודה.

• אתה עדיין רוצה להיפגש עם
אריאל שרון?
לא, בדיעבד אני שמח שלא נפגשנו, כי אני
יודע שפגישה כזו היתה מסתיימת באקורדים לא
נעימים.

• ובאמת, אך אחד ביחידה לא
התנגד לכיבוש ביירות?
היה מיגוון ריעות. אבל לא היה מושג של
התנגדות. היו חלק שאמרו שחבל להקריב אפילו
חייל אחד על כיבוש ביירות.

• ומה היתה התחושה, כשהוא
פוטר בעיקבות ועדת החקירה?
באופן אישי חשתי מידה רנה של הקלה.

• שר־הביטחון החדש, משה ארנם,
בא לבקר אותך בבית־החולים מייד
כשנכנס לתפקידו. הכרתם קודם?
לא היינו יחד בפלמ״ח. אני מניח שהוא שמע
עלי מהמערכת, בא לבקר ושוחחנו.

• הוא מוצא חן בעיניך?
דבר אחד בטוח — לא אני ממנה ולא אני
מפטר שרי־ביטחון. אני יכול להשפיע רק דרך
המוח האלקטורלי הפעוט שלי. בתחום הסטנדרט
של ההתנהגות החברתית והצד החזותי, משה
ארנס הוא עולם אחר לגמרי.

• ומה אתה אמרת?
מעדיף שלא להביע את דעתי. אני רק יכול
להגיד לך שלמרות ההתלבטויות הקשות, לא היה
מצב שאמרתי לעצמי — אני את הפקודה הזו לא
אבצע. אני, באופן אישי, לא׳הייתי זורק גט
בשיטת אלי גבע.

• גם אילו האמנת בבנות שכיבוש
ביירות הוא שגיאה פאטאלית?
אני לא שם את כיבוש ביירות בכפיפה אחת
עם הגדרות המילחמה. אם מדברים על של״ג,
אפשר היה לעצור את הכוחות בנקודה אחרת,

• לפני כמה חודשים נפצעת
ואיבדת את עינך, כיצד נפצעת?
בשירות המילואים האחרון שלי בלבנון, ב־23
באוגוסט, יצאתי לפעילות שיגרתית נגד מחבלים
בשטח. הייתי בג׳יפ עם עוד שלושה איש, ואז הם
הפעילו עלינו מיטען צד.

• אתה נוהג לצאת לסיורים בשטח
ביחד עם החיילים?
הסיסמה של הצנחנים איננה זו של הגנרל

• מדוע לדעתך סיפר אריאל שרון
את סיפור החטיבה שלא גוייסה?

״בעיני רוחי מעולם לא ראיתי איך כיבוש ביירות ישמור על הגליל!״
ואולי היתה אז תוצאה אחרת למילחמה, בוודאי
במיספר הנפגעים.

• בדיעבד, האם לדעתך צריך היה
לכבוש את ביירות?
בקר מקבל צל״ש מדדו

..כולם יודעים שבמילחמה יש מוות ופציעה. מפקד לא צריך להתמודד עם זהר
בעיני לירות באזרח זה מעשה פלילי, לא אקט
מילחמתי. זה סיפור התרנגולת והביצה. אף אחד
לא יודע איפה זה התחיל ואיפה זה נגמר.

• זה התחיל עם כיבוש השטחים
במילחמת ששת־הימים.
אני מאוד שמח שתקופת מתושלח עברה.
אחרת היית מסתכלת על זה בפרספקטיבה הזו.
מה שאת אומרת זו קריאת תגר על מימד החיים
והמוות. איפה היתה בעצם ההתחלה? האם
התיישבות עם ישראל בארץ כנען וסילוק
העמלקים היתה ההתחלה? הרי אפשר ללכת עוד
ועוד אחורה.

• אין לך ספק כי הדברים היו
צריכים להעשות כפי שנעשו?
אני חושב שלחימה ויפי־נפש לא הולכים
ביחד. אבל גם להיות יפה־נפש וגם לצפות
שמישהו יעשה את העבודה בשבילך, זה פטנט
שאני לא מכיר. שרית ישי שוכחת שהיא יושבת
על כיסא והכיסא עומד על ריצפה והריצפה
מונחת על אדמה שהיא שלה.

• היית סמח״ט החטיבה שלא
גוייסה, מהי האמת מאחרי הסיפור
הזה?
זמן קצר אחרי גמר הקרבות השתחררה
היחידה, כשסגל הפיקוד ממשיך להיות בתמונה.

הוא עשה את זה כתוצאה משיקולים פוליטיים
מובהקים. הוא רצה להגיד — הנה יפי־הנפש
מנגחים את הגאונים בהחלטות אסטרטגיות. הוא
רצה להגיד — תראו למה הגענו כתוצאה
מהפימפום של אמצעי־התיקשורת, שאפילו
יחידה כזו מובחרת לא מוכנה להתגייס.
אני בעסק הזה, ומרגיש דבר שאני לא חושב
שאף פעם יעבור לי.
אריק טען שאף אחד לא מרגיש באמת מה
קורה ביחידות, שעיתונאים יושבים בבית
סוקולוב ובבתי־קפה וכותבים דברים עזקם לא
מבינים בהם. הוא טען שהוא מכיר לפרטי פלקיס
את רגשות החיילים. אם אמנם כך, ואם אמנם,
כדבריו, היתה התמוטטות ביחידה כל־־כך/
מובחרת, איפה הוא היה? איך זה שהוא לא בא
לפגוש את היחידה הזו שנהרסה עד כדי כך שלא
רצתה להתגייס? ואם לא את כל היחידה, אז
לפחות את המפקדים.
צריך אומץ ציבורי ממדרגה ראשונה, כדי
לעמוד עם השקר שלך מול עיניים מאשימות.
לכן הוא לא בא. הרבה יותר קל לעמוד מאחרי
השקר שלך דרך העיתון. זה קל יותר מאשר פנים
אל פנים עם החיילים, לכן הוא לא בא! ובכלל,
אם כך העריך את המצב, איך זה הוא מטיל על
יחידה כזו את אחד התפקידים הקשים ביותר
במילחמה — את כיבוש ביירות?

• גם אחרי המילחמה לא פגשתם

בעיני רוחי מעולם לא ראיתי איד כיבוש
ביירות ישמור על הגליל. אפשר היה לדעתי
להעצר בנקודה אחרת.
• ב קי לו מטרה־ ? 40
אין בצבא מושג של קילומטר. בצבא יש מושג
של קרקע. עוצרים איפה שיותר נוח ואיפה שיש
סיכוי לפחות נפגעים. זה יכול להיגמר ב־40
קילומטר ובתוצאה רעה, וזה יכול להיגמר ב־20
קילומטר ובתנאים מצויינים. הוויכוח על הנקודה
נחלק. יש בינינו שחושבים שצריך היה להעצר
בזהרני, יש כאלה שחושבים שנהר הסנין מדרום
לצידון הספיק, ויש הטוענים כי האוולי מצפון
לצידון היה די והותר.

״הייס היחידה הואשנה
ש&״סה י שוו כיבוש
ביירות, ואריק אמר
שסירבנו להתגייס״
• האם הסיפור של החטיבה שלא
גוייסה גרם לדמורליזציה אצלכם?
המושג דמורליזציה לא תפס אצלנו. לא פגע
במוטיבציה של אהבת מולדת וכושר לחימה. אבל
עמד מולנו סימן־שאלה אדיר, איפה באמת עוברת
האמת. אם הוא משקר במצח נחושה במיקרה כמו
שלנו, מה קורה בנושאים יותר סודיים ויותר
כואבים.

המקסיקאי שצועק — קדימה! אצלנו, כמו שאת
בוודאי יודעת, אומרים — אחרי! היינו בקטע של
נסיעה עם החיילים, ואז בגלל שג׳יפ הוא רכב קל
לפגיעה הם הפעילו את מיטען הצד. זה קרה
מצפון־מיזרח לבקעה. ארבעתנו נפצענו במה
שנקרא בז׳ארגון הצבאי — אורח קל.

• לאבד עין זה נקרא להיפצע קל?
לאבד עין או להיפגע בגפיים זה קל.

• זו פציעתך הראשונה?
לא, הרביעית. נפצעתי קשה מאוד
בששת־הימים בכיבוש הרמה, נפצעתי
ביום־הכיפורים, נפצעתי במהלך אימונים
ונפצעתי עכשיו. אני מוכרח להגיד, וזה חשוב
שתכתבי, שלרגע אחד, למרות חילוקי־הדיעות
בעניין המילחמה, לא הרגשתי טינה או שחבל
שעשיתי דברים והלכה לי העין. להיפך, אני
מאמין בציונות ורואה במה שקרה לי הגשמת
הציונות. אני קצין קרבי ונמצא בקו האש הראשון
ואני יודע מה הסיכון וראיתי את זה בעיניים
פקוחות. זה עניין של הסתברות — אם לא
נפצעת בפעם הראשונה בטוח שתפצע בשנייה או
בשלישית.

• לפי חוק ההסתברות אתה רואה
בעיניים פקוחות גם את חעובדה שאם
לא נהרגת בפעם הראשונה, אז תיהרג
בשניה או בשלישית?
כן. חייל קרבי צייר להביא את זה בחשבון.
חבל שהלכה לי העין, חבל גם כשהולכת ציפורן,
אבל זה לא אומר שאני חושב שצריך להכניס
כעת את הצבא לארגזי פלאנל ולהניח אותו
בדיזנגוף, כי כאן יותר בטוח. לוחם מגן על פיסת
קרקע הנקראת מולדת וזה הסיכון שהוא לוקח
על עצמו והסיכון הוא לא בערבוו־מוגבל. הרי
המרחק בין רסיס בעין ורסיס במוח הוא מילימטר,
שלא לדבר על המרחק בין רסיס בעמוד־השידרה
שפעם חטפתי, ובין רסיס בעורק הראשי.
במילחמה זה הכל עניין של מזל.

סי ג ריו תאירופהדל 1ת ניקו טין בעישון.

אזהרה -מ שדד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות

ס עו כי...סעו כי 17...
אוטומטית +ממן חקור,

ן] יייי^11י ז 1

מ!53885 ן ס? 38י 5י ^ מ״יי״ מ1

8 1 1 2 1 1 1 )1
ן * $11ן

חדש מבית מכשירי תנועה
תל־ א בי ב -דרך סתת תקוה ,74 טל״ 336115־ 03
תי ט ה-דרך העצמ או ת , 104ט ל׳ 04-524475

מדוע ע שה ד 1בד־העבזדה יחסי-צי מר דאי ש
הליכוד 1איז 1בעיה יש עתה לערד חיים ב ס 1ק
׳ במליאת הכנסת לא
הצליחה הקואליציה לגייס רוב
להצעה להטיל מס־הכנסה על
הכנסות גבוהות. אך כאשר ביקש
מאיר כהן־אבידוב, יושב־ראש
הישיבה, להעניק את
רשות־הדיבורים למציעים —
לא נכחו מצד האופוזיציה
הדרכים נאווה ארד, חיים
רמוז ויעקב צור. הם היו
באותה השעה בכינוס המנהיגות
הצעירה של ישראלים ויהודים
אמריקאיים שהתקיים בסדום, היהודית המגבית בחסות המאוחדת. לצידם נכחו חבריהם
לסיעה עדי אמוראי ומיכה
חריש. את הליכוד ייצג באותו
הכינוס ח״כ מיכאל קליינר.
כאשר שמע בחדשות שלקוא־

בוועד הפועל ואיש המיפלגה
הליברלית, ותקף את השר. הוא
טען שמדיניות כהן־אורגד תביא
לירידה בהיקף שלא היה כדוגמתו
בעבר ,״ולא יהיו לך אפילו
יהודים ליישב את אריאל ״,אמר
נחמני, כשהוא רומז למקום שבו
בונה השר את ביתו החדש.
אידלמן החליט להפיץ באמצעי־התיקשורת
את דיברי נחמני. הם
שודרו ברדיו ואחר־כך במהדורת
החדשות בטלוויזיה, ועוררו הד
גדול. למחרת זומן נחמני לתוכנית
הטלוויזיה ערב חדש, כדי
להסביר את מדיניות סיעת הליכוד
בהסתדרות כלפי שר־האוצר.
נאום אופוזיציוני תקיף
של מאיר וילנר, מנהיג רק״ח,
שוסע במליאת הכנסת על־ידי

ליציה לא היה רוב, קרא קליינר:
״איך זה שאני מקוזז נגד חמישה
ולקואליציה אין רוב?״
קליינר היה יושב־ראש
באחת הישיבות שהתקיימו
בסדום. הוא קרא לבימה נציגה
אמריקאית ושיבח אותה על
עבודתה היעילה ,״למרות שהיא
בת המין החלש״ .דבריו התקבלו
בתדהמה בין האמריקאים. אחד
הנוכחים שלח פתק לח״כ וביקש
ממנו לחזור בו מהשימוש במונח
המין־החלש, שאינו מקובל
בארצות־הברית.
דובר מועצת פועלי תל-
אביב צכי(״צביקה״) אידלמן,
שהוא גם דוברו של ח״כ העבודה
דכ כן־מאיר, מצא עצמו
בשבוע שעבר עושה יחסי־ציבור
לליכוד. אידלמן נכח ביום־עיון
של פעילי ההסתדרות, כדי
להעביר אחר־כך לעיתונאים את
דיברי הפתיחה שנשא בכינוס
בן־מאיר. אחרי דיברי הח״כ קם
ונשא נאום ארוך ומשעמם
שר־האוצר יגאל כהן־אורגד.
להפתעת הכל, קם דווקא
דניאל נחמני, נציג הליכוד

ח״כי העבודה רענן נעים
ואריק נחמקין, שהגנו משום
מה על מדיניות הליכוד. וילנר
הזעיק לעזרתו את חברם לסיעה
אברהם כץ־עוז, שתקף
במאמר בדבר את הממשלה.
נחמקין הנרגז לא ויתר, ואמר
שכץ־עוז לא התכוון ברצינות
למה שכתב.

התואר סגן ראש עיריית
תל־אביב והמשכורת המתלווה

לתואר, עלולים לקחת ממנו את
המכונית הצמודה שהסיעה אותו,

את אשתו נחמה ואת בני־מישפחתו
לכל קצות־הארץ.

דווותי מיצ׳ם;

ואשתו של שחקן הקולנוע רוברט מיצ׳ם מתאפרת (למעלה) .כאשר
1הבחינה שמצלמים אותה, עיוותה את פניה והוציאה לשון לעבר המצלמה.
דורותי ובעלה(מימין) היו אורחיו של אייבי נתן, שערך מטיבה קטנת-משתתפים לכוכבי הסרט השגריר
ולאורחים ישראלים ספורים. יצחק (״איציק״) קול, מנכ״ל חברת ג״ג, מפיקת הסרט, שהיה אף הוא
בין המוזמנים, התנדב להגיש חטיפי-גלידה. במקום נכח יושב״ראש מיפלגת-העבודה, שימעון פרס.

העולם הזה 6ג24

עורך־הדין הדתי חיים
כסוי — ,שהופיע בכותרת
לילה והגן על החלטת שר־התחבורה
חיים קורסו להפסיק
את התחבורה הציבורית בשבת
בצפון־הארץ — חש באחרונה
בקשיים תיקשורתיים. שכנו
לבניין של מס׳ 7ברשימת המפ־ד״ל
לכנסת, שהתגורר קומה
מתחתיו, היה הכתב המוניציפלי
של הארץ, אילן שחורי. כך
יכול היה בסוק, תוך ירידה
במדרגות, להעביר את הסקופים
שלו לעיתון. עתה החליף שחורי
דירה, ובסוק נותר ללא צינור
אינפורמציה צמוד ויעיל. אם לא
די לו בצרה זו, נחתה עליו צרה
נוספת: מאז שנלקחו ממנו

מי י ת! עי רזי ־ דםליורםר 1נן. מהדרשהמרצההבכירמצדם
העי תו נו תומ דו עלאמקבלתזלמן ־ שז שי לקוחותערביים

ח״ב העבודה רפי סוויסה
נפגש לשיחה עב ראש
עיריית טולוז, אשר ביקש לדעת
את מי מייצג הניבחר המוניציפלי
מישראל. סוויסה, שהוא
גם ראש מועצת מזכרת־בתיה בת
4000 התושבים, סיפר לו שכאשר
הוא עורך סיור ל־אורחי־העיירה,
הוא פולש לרחובות
ומשם מגיע לתל־אביב
— כדי שלא יראו עד כמה קטנה
מזכרת־בתיה. .בפריפריה שלי
יש 700 אלף איש ״,סיכם סוויסה
בגאווה.
בשלל־רב של מחמאות
זכה עיתונאי ידיעות אחרונות
מרדכי (.מוטי״) גילת, מפי
המנחה יעקב (.יענקל׳ה׳׳)
אגמון, שהזמין אותו להתראיין
בתוכנית בירה ומצב־רוח
בבית־לסין. אגמון הזכיר את
חקירותיו של גילת בבית־היולדות
בכפר־סבא, בבית-
הלוחם בחיפה ובעיריית רחובות.
.בכל מישפטי־הדיבה
שמגישים נגדו יוצא גילת זכאי,
ומוכיח שכל מה שהוא כתב הוא
אמת,״ אמר אגמון. .עכשיו יש
שיטה חדשה לטפל בו. במקום
להגיש תביעת דיבה נגדו —
מתעלמים ממנו, לא מגיבים.״
גילת נשאל ־זהכות
על־ידי אגמון בעניין סידרה
כתבותיו על מפקד ר שטרת
מחוז תל-אביב אבדהש תורגמן,
שהופיעה לפגי חודש
בצהרון. אחת הנוכחות באולם,
שביקשה את רשות־הדיבור,
אמרה כי ידוע לה שעוד אנשים
שעבדו על העניין, נפגשו עם
ניצב תורגמן ושוכנע! להפסיק,
״האם אתה נפגשת עם תורגמן
לפני פירסום הכתבות?״ שאלה.
גילת גילה שהוא אכן נפגש עם
מפקד המח! ו לפני הפירסום
לשיחה שלא לציטוט.
אחרי גילת עלתה לבימה
הקוקסינל המפורסם זלמן(״שו־שי״)
ויגדר. שושי התייחסה
לראיון עם עיתונאי ידיעות
אחרונות ודיברה טובות על
מפקד המחוז הנוכחי .״קודמיו
של תורגמן עצרו אותי יוס״יום.
עכשיו לא עוצרים,״ אמרה.
בהמשך דבריה קבעה שושי,
שתורגמן צריך להיות המפכ״ל
הבא של מישטרת־ישראל. אגמון
לא התאפק ושאל את שושי :״עם
היד על הלב — האם התבקשת
על־ידי קצינים בכירים במיש־טרה
לשבח את תורגמן?״ ענתה
שושי :״אני ביוזמתי פניתי
למישטרה וסיפרתי שאופיע
בערב־ראיונות וביקשתי קצינים
של המישטרה שיבואו לערב
שלי ״.ואכן, באולם נכח סגן־ניצב
יצחק מליו, מהיחידה המרב־זית,
שבא עט אשתו וישב בשורה
הראשונה. כשגילת ירד מהבימה
וראה אותו, הוא אמר לו :״אני
מבין שאתה כאן במיקרהר טליו
הנבוך ענה :״לא, באתי על־פי
בקשת שושי.״
הקוקסינל המפורסמת
סיפרה על שיטות עבודתה.
״לחלל בלי חצוצרה זה כמו
למצוץ בלי שיניים,״ סיפרה
שושי, כשתיארה את לקוחותיה
השונים ואת שיטות־עבודתה.
״אני מקבלת את הקליינטים
שלי באגזוז. אבל היום אני לא
מקבלת ערבים, כי אני פוחדת
שהם ישימו לי פצצה באגזול״.
שושי סיפרה שלפעמים הלקוחות
מגלים שהיא גבר .״אז אני
מציעה להם שאני אדפוק אותם
באגזוז שלהם.״
ח״כ מפ״ם יאיר צבן,

טוען, שמאז כניסתו לתפקיד של
שר־האוצר החדש מדברים יותר
ויותר על הטלת אגרות על
הציבור, ונמנעים משימוש
במילה מיסוי. אך לא זה החידוש
היחידי שהוא מצא. .בעבר היתה
ארץ־ישראל ידועה כארץ עם
אגריקולטורה (חקלאות) מפותחת,
ועכשיו היא הופכת לארץ
הכי־אגרהקולטורה עם מפותחת.״
אהרון
סאפו, חבר הוד
עד המנהל של רשות־השידור,
התרעם בישיבת הוועד על
שבטלוויזיה שודרו דיברי אמו
של אחד השבויים, שסיפרה כי
בעיקבות תנאי השבי של בנה
היא שינתה את דעתה על אש״ף.
״אשה אומללה אינה חייבת
לדבר רק חוכמות,״ פתח
עורך־הדין התל־אביבי את
דבריו. התערב מנכ״ל הרשות,
יום ף( 5״טומי״) לפיד, :גם
גברים לא־אומללים לא חייבים
לדבר רק חוכמות.״ פאפו,
כהרגלו, לא נשאר חייב, .נכון,
מר לפיד, וזה חל גם עליך!״
התלהבה חברת הוועד אהובה
מרון? ״פאפו, שתי נקודות!״
פרשת נסיון הדחתו של
יורם רוכל מתפקידי ככתב
המדיני של הטלוויזיה, בגלל
הופעתו החיצונית, התעוררה
שוב בישיבת־הוועד, טוביה
סער, מנכ״ל הטלוויזיה, הסביר
שעניינו של רונן הוא מאבק בין
שתי קבוצות עובדים, ושיריביו
של רונן ״עוד ישתו לו את הדם״,
מיהר פאפו להגיב :״אל תדאג
טוביה, אל תדאג — אנחנו ניתן
לו עירוי־דם!״
* צופי שעה טובה ששודרה
השבוע לא ידעו מי זכה בשני
הציורים שצייר במהירות הבזק
הצייר מורים כץ. מסתבר
שהוא לקח אותם עימו. כץ מוכר
את ציוריו באמצעות סוכן. מחיר
ציור שלו הוא 200 דולר, והוא
מרוויח רק עשר דולר על כל
ציור.
מאזיני תוכנית־הרדיו יש
עניין שמעו אה. גבי גזית
משוחח עם ח״כ הליברלים בני
שליטא, על דרישתו שחקירת
המישטרה בעניין השוחד המיני
שהוא קיבל, כביכול, תושלם
סוף־סוף ותוכה חפותו, השניים
נמנעו מלהזכיר את שם הצעירה
שבה מדובר. אחרי סיום התוכנית
טילפנה הצעירה, ששמה כבר
פורסם בעבר, והודתה לגזית על
שנמנע מלהזכיר את שמה ומנע
ממנה עוגמת־נפש נוספת.

חברי סניף תנועת־החרות
בירושלים, ממתנגדי יושב־ראש
הסניף יהושע מצא, התכנסו
לפגישה חשובה במלון ירושלמי,
שמנהלו נמנה עם קבוצתם. ליד
המיקרופון עמד עורר־הדיז
ראובן (.רובי״) ריבלין,

של הכנסת התרעם ח״כ מפ״ם
אימרי רון, בן קיבוץ מישמר־העמק,
שמישרד־החינוך מתכוון
לקצץ בסמינרים הקיבוציים ולא
מקצץ במערכת החינוך הדתי.
התערב יושב־ראש הוועדה
שלמה לורנץ, ח״כ אגודת

שהרשים אותו במיוחד מעבר
לים הוא ארוחות־הבוקר העשירות,
המוגשות תמורת 99 סנט
בלבד — זולות כמעט פי־ארבעה
מארוחה דומה בארץ.
צלם העיתונות לא האמין
למישמע אוזניו. הוא סיים לצלם

גשה ששון:

} שגריר ישראל במצרים(מימין) בוחר מדליון עתיק מזהב כמתנה לבתו. ששון צולם
[ בחנות עתיקות בקאהיר ליד הפירמידות. הוא בא לחנות עם נהגו, בתו, חברתה
ואישתו ורצה להתאים את המדליון לשרשרת שהיתה בידיו. באותו שבוע שבו סבב ששון ברחובות קאהיר
סבלו עמיתיו, נציגי שגרירות מצריים בתל״אביב, מהטרדות ופגיעות בכלי״ריכבם, דבר שנשמר בסוד.

ובעודו מדבר ננעצו עיני הקהל
באולם הקטן דווקא בריצפת
האולם. שט נע באיטיות חרק
מרבה־רגליים בלתי־מזוהה, שעורר
בהלה גדולה. למקום הוזעק
עובד־המלון, שהוציא את
המפריע מהאולם בעזרת יעה
ומטאטא. העיר אחד הנוכחים
לריבלין :״הידיים הארוכות של
מצא הגיעו עד לפה.״
מיכל ו־פאלי, מזכירת
סיעת ר״צ בכנסת, שוחחה עם
ח״כ חרות רוני מילוא על
הסכום שחייב כל אזרח ישראלי
לאמריקאים, מילוא אמר לה
שהחוב הלאומי לנפש הוא 2500
רולר. אמרה לו רפאלי. :קח
ממני את כל הסכום כבר עכשיו
— ובתנאי שתעזבו אותנו
לשלום.״ מילוא כל־כך התלהב
מהסיפור, עד שחזר עליו בישיבה
של סיעת הליכוד, שדנה בנושאים
כלכליים.
בישיבת ועדת־הכספים

ישראל, שקרא לעברו :״אתה
צודק! אני לא אתן שייפלו את
הקיבוצים, ואני בטוח שבפעם
הבאה כשירצו להפלות את האגודה,
אתה תעזור לנו במאבק!״
מה עשו לד, יא דן? כיתת
תלמידים נלהבת, שגילתה את
פנינה רוזנבלום במיזנון
בית־המישפט, הקיפה אותה
כדבורים. התלמידים עמדו בתור
ודרשו בתוקף את חתימת־ידה
של הדוגמנית, שבית־המישפט
איפשר לה להמשיך ולדגמן
עבור חברת תנור״חימום, המתחרה
בחברה שאיתה עבדה בעבר.
בשולחן סמוך ישב באותה שעה
הסופר דן בן־אמוץ, שיצא
מאולם־הדיונים בהפסקה במיש־פט
שהוגש נגדו באשמת מעשה
מגונה בקטינה. למרות שצבע
את שיער ראשו בחום, לזן העיפו
בו התלמידים ולוא מבט אחד.
בן־אמוץ. ששב באחרונה
מארצות־הברית, מספר כי מה

*1ידיך| 1יל| זמרת הרוק, השומרת חלק ממיצוות הדת היהודית, מעסה את פניה בקרם(מימין) לפני
| | 1 1 1 /ההופעה ומתנוונת לעלות על הבימה כשפרח שושנה בידה. הפרח, רוז לדבריה, הוא
סימלה המיסחרי משום שהוא מזכיר לה את הזמרת היהודיה״אמריקאית, בט מידלר, גיבורת הסרט.רוז־.

את הד״ר יאיר עברון מהחוג
ללימודים אסטרטגיים באוניברסיטת
תל־אביב בביתו שבירושלים,
ואז אמר לו המרצה :״קח
אותי לאוניברסיטה.״ הצלם התנצל
:״אין לי רכב משלי. אני
נוסע במונית.״ עברון כעס, הסביר
לצלם שעליו להגיע מביתו
לאוניברסיטה, ואשתו כבר עזבה
את הבית ולא תוכל לתת לו
טרמפ. הדו־שיח עלה לפסים
גבוהים, ובסופו של דבר נאלץ
הצלם להוציא מכיסו את פינקס־הצ׳קים
שלו ולרשום שיק על סך
500 שקל אותם הוא נתן למרצה
כרמי־נסיעה.
האם הוא ייסע לבקרו?
ריצ׳רד ארנס, אחיו של
שר־הביטחון הישראלי, משה
(״מישה״) ארנס, פרופסור אף
הוא, לקה בהתקף־לב ואושפז.
השניים כידוע מרוחקים זה מזה
בדיעותיהם, ולכן נראה שהישראלי
לא יבקר את אחיו החולה
בארצות־הברית.
אחרי שנה של היעדרות
מהבימה שבה השחקנית חגית
בן־עמי לתיאטרון. היא משתתפת
עתה בחזרות להצגת המשיח
שתועלה בקרוב בתיאטרון
חיפה, ומחליפה מפעם לפעם את
דליה שימקו במהומה רבה
על לא מ או מ ה כאשר שימקו
צריכה לשחק בנפש יהודי.
לחגית, שהיא אם לבת — נעמה
בת החודשיים וחצי — אירעה כשהופיעה קטנה תקלה לראשונה במחזהו של ויליאם
שקספיר. היא היתה אמורה
להופיע בנשף מסכות, את
החזרות היא לא עשתה על
הבימה וללא תילבושות, ולכן
כשהגיע תורה להופיע היא לא
יכלה לאתר את בן־זוגה המחופש,
גורי סגל. רק אחרי
דקות ארוכות של חיפושים היא
מצאה אותו. חגית היא בתו של
מבקר התיאטרון המנוח של
מעריב, נחמן בן־עמי.
העולם הזה 2416

בלונים

תחיה הנון, המופיעה
בהמשיח, אמורה להיות על הבימה
מכוערת במיוחד. רופא-
השיניים החיפאי ד״ר אריה
שמפנייר, מומחה לשיקום־פה,
התגייס לעזרתה והכין לה מערכת
שיניים תותבות, בעלת שתי
שיניים קידמיות בולטות ומפחידות.
דנון לא העלתה על דעתה
עד כמה שינו השיניים התותבות
את הופעתה. היא למדה זאת
כאשר.יצאה מהתיאטרון בהופעתה
המפחידה, ועיני עוברים
ושבים ננעצו בה בתדהמה.
חברי צוות יתוש בראש,
התוכנית הסאטירית של גלי
צה״ל, שהופיעו לפני חיילים
במלון בדרום־הארץ, נאלצו
להמתין שעה ארוכה לטיסה

מנוחת שנתי בלילה (עד היום
הזה) ,בכל מיקרה שהאינטרס
האישי זוכה אצלי להעדפה על
פני העניין הכללי״.

פסוקי ה שבוע
• הרב הראשי האשכנזי
לשעבר, שלמה גורן,
על טיסות ־ מעל הר־הבית:
״כשהייתי בצבא הייתי מקפיד
בטיסות. מיבצעיות לעשות
סיבובים סביב הר־הבית, כדי
להימנע מלהיכנס לאוויר
שמעליו.״

• ח׳׳ב העבודה מר
דכי
(.,מוטה״) גור :״בפית־רונות
פרגמטיים אני קרוב יותר

| 11| | 1י י הלא הוא זאב הלפרץ, בעל חברת ״אירגונית״ להפקת
יי 1111 אירועים, מתחבק עם הזמרת זמירה (״זמי״) אדם,
שפתחה לאחרונה את הפאב ״זמי שרה־ בתל-אביב. שמן(ששמו
מבוטא כמו שמן־זית) שהוא ידידה של זמי, הוא הכוכב הראשי של
ערבי השירה בציבור שנערכים במרבית ימי״השבוע במקומות
שונים בתל־אביב. הוא לא מוותר על שום ערב שירה בעברית.
שהטיסה

לאריק נחמקין. ואילו בשיחות

הצבאית התאחרה. אחד המש

השקפת העולם הבסיסית אני

תתפים, יאיר (״יוד פולני״)
גרבוז, פרש לפינה והחזיק בידו
את הצהרון מעריב. אחרי זמן מה
הוא פנה לחבריו ואמר :״בעמוד
ראשון יש 9321 מילים. מישהו
רוצה לבדוק אם טעיתי?״

קרוב יותר ליוסי שריד.״

לתל־אביב,

משום

במלאות 70 שנה לתנועת
השומר הצעיר, הכין על המשמר
מוסף מיוחד. בפתיחתו סיפרו
אישים שונים, בוגרי התנועה, על
יחסם להשומר הצעיר. ח״כ
המערך אמנו* לין, שהספיק
כבר להיות בליכוד, אמר:
״בהרבה מאוד נושאים אינני
מוצא הבדלים בין השקפתי כיום
ודיעותיה של מפ״ם. גם אם יש
הבדלים, יש הרבה שטחים שבהם
אנו מבינים זה את זה.״
יושב־ראש מועצת־המנהלים של
בנק־הפועליס, אפרים ריינר,
אמר :״מה נתן לי השומר הצעיר?
את טעם החיים ומשמעותם.
המדריך השומרי, ולא דמות אב
או דמות רב, הוא שמפריע את

• הרמטכ״ל
רפאל(״רפול״) איתן :״האינ
טרס
של מדינת ישראל הוא
לדעתי שהמחבלים לא יתפנו
מטריפולי. אנו מעוניינים שהם
ייעלמו, והם ייעלמו בקצב מהיר
יותר דווקא אם ישארו בטריפולי.״

הנ״ל :״הייתי שולח
את אודי אדיב יחד עם ה־.4500״

• הרב מנחם הכהן:
״יותר משנתקיימה בהם, באברכים,
בירכת־אברהם, נתקיימה
בהם בירכת־ישמעאל, :והוא
יהיה פרא־אדם, ידו בכל ויד כל

• המשורר יב״י :״ארץ
שהופכת בוניה הקשישים לתשושים
— קלון לשליטיה״.
• הנ״ל :״מחד גיסא
ומאידך גיסא, ממשלות ישראל
גיס וגיסא, שניהם מכייסים
ומגייסים ערכים.״

מאת דני אלה שמי

המצוד על דיראל־קמו נפוץ -ר א השבוע, ארא רבני 150 שנים
היריבות בת מאות בשנים בין מישכחות ג׳ונבלאט. גזיי פואנג׳יה ושמעון
הרי־השוף, ביירות, דאמור -נ:ל אלה היו שוות־קוב שד במאה שעבוד

כנסיה עצמאית. בראשית המאה וד,19
התרכזו המארונים באיזורי צפון־לבנון.
עם החרפת העימות בדרוזים הם
התחילו לנוע דרומה, לאיזור הדרומי
המיושב בדרוזים. שיאו של עימות זה

במאה שעברה התחולל ב־ ,1860 בטבח
הגדול של הנוצרים בהרי השוף.
אחד משיאי מילחמת־האזרחיס
העכשווית בלבנון התחולל עם נטישת
הרי־השוף על־ידי צה״ל. יחידותיו של

בניו של השייח׳ נעמן ג׳ונבלאט
ואחיו לחמו גם במתחריהם בקרב העדה
הדרוזית, אנשי האמיר ארסלאן. אחיו
הצעיר של נעמן, השייח׳ סעיד
ג׳ונבלאט, המשיך במאבק להשבת
מעמד בני המולת ג׳ונבלאט ׳בהר־הלבנון.

1844 היה השייח׳ סעיד ג׳ונבלאט
בשיאו של העימות עם המארונים. על
עימות זה כותב באזילי בסיפרו:
״פעולות איבה התחילו על נהר דאמור,
בדרך המלך מביירות לצידון.
״היתה שם מריבה רגילה בין גמלים
דרוזיים ומארונים.
״להד היריות התקוממו כל מחוזות
הדרום. הפעם היו הנוצרים מוכנים
לצאת להתקפה. תושבי ג׳זין — מחוז
עשיר וציורי, שכולו מיושב מארונים
— פרצו למחוז השוף השכן, שרפו
כפרים רבים, היכו את הדרוזים ופיזרום,
וכבר קרבו לארמון מוח׳תארה• במקום
שהתגורר השייח׳ סעיד ג׳ונבלאט,
שנוא־נפשם.
״במתן, מחוז הגבול שבין הדרוזים

ג׳זין כיום
המנצחים שחטו את המנוצחים
החודש עומד לראות אור תרגום
יברי מלא של הספר זיכרונות
זלבנון 1839 .־ 1847 מאת המדינאי
ורוסי קונסטאנטין מ׳ באזילי(בהוצאת
ד יצחק בן־צבי ובתרגומו של ארי
בנר).
הספר חושף את שורשי מילחמת־חאמולות
הלבנונית, המתנהלת זה
!רוב למאתיים שנה — מילחמה
!זגיבוריה באים מאותם בתי־האב,
וצריים, דרוזיים ומוסלמיים, בעלי
וותם השמות, כמו כיום. גם אזורי־והתרחשות
זהים, וכן גם שפיכות־ודמים.
סיפור
מילחמת־החאמולות הלכנו־ית
נפתח במאה ה־ ,18 בראשית ימי
תפוררותה של האימפריה העות׳מא־ית,
כאשר בהר־הדרוזים ובהר־הלבנון
ותבסס מעמדה של שושלת בית
!זיהאב, שגברה על שאר המישפחות
פיאודליות.
נסיך־הלבנון לבית שיהאב עבר
והדת הדרוזית לנצרות. הוא הביא
ירידת כוחם של שאר הנסיכים
דרוזיים, מעשה שהביא להתגברות
מתיחות בין הדרוזים ובין שכניהם
נוצרים־מארונים. במחצית הראשונה
!ל המאה שעברה, ניסו המארונים
רכוש לעצמם את השילטון בהר־לבנון
בתמיכת הצרפתים. לעומתם,
!אפו הדרוזים להשיב לעצמם את
ועמרם הבכיר, בתמיכת הבריטים.
מחלוקת זו הביאה לשפיכות־
!דמים, ששיאיה היו בשנים 1840
׳. 1860
במקביל נערך מאבק על הנהגת
ועדה הדרוזית, בין שתי המישפחות
ודרוזיות העיקריות — מישפחות

ג׳ונבלאט • ומישפחת האמיר ארסלאן.
העדה היריבה העיקרית, העדה
המארונית, היא כת נוצרית, בעלת
• קיי מ ת גירשה האומרת ששם
מישפחת ניונבלאט הו א המשך שמו
של סנבל א ט החורני, אחד מאויבי
נחמיה. שעה שחידש א ת חומת
ירושלים, סנבלא ט פעל ביחד עם
נשם העמוני.

״כסילים מסתערים קדימה...״
לפני כמה ימים אמר יו״ר ועדת״החוץ־והביטחון של הבנסת,
אליהו בן־אלישר, שמילחמת־האזרחים בלבניו פרצה בגלל ״אש״ף
והסורים״ .קשה להעלות על הדעת דיברי־הבל וגילוי בורות
חמורים מאלה.
למרבה הצער, הבורות בענייני הלבנון אינה נחלתו של איש
אחד. זוהי תופעה כללית בצמרת הישראלית, הן בצד הליכוד והן
בצד המערך.
יתכן שפלישת ישראל ללבנון היתה נמנעת, וש־ 560 צעירים
ישראליים לא היו נהרגים שם, אילו קראו מנחם בגין, יצחק שמיר,
אריאל שרון ורפאל איתן את הספר העומד להופיע החודש,
ושתוכנו מתומצת בעמודים אלה. אך מאחר שאישים אלה אינם
קוראים ספרים, ולא כל שכן ספרים על המרחב, הקדמת הופעתו
לא היתה מועילה.
לקוראים הישראלים, העוקבים אחרי המתרחש בלבנון, תהיה
הרגשה מוזרה למיקרא הדברים. לא זה בלבד שגיבורי הספר
נושאים את השמות המוכרים של היום, ושהמקומות המתוארים
בו עומדים ביום במרכז ההתרחשויות (למשל: המצור על
דיר־אל־קמר) אלא שהסיפור כולו נראה כהעתק מן הדברים
שהתרחשו בשנים האחרונות. ליתר דיוק: ההתרחשויות
האחרונות, ובכללן הפלישה הישראלית, נראות כמהדורה נוספת
של אותו המחזה הטראגי עצמו.
הסיכום יכול היה להיות בפיתגם האנגלי :״כסילים מסתערים
קדימה במקום שבו המלאכים חוששים לדרוך״.

הגיונבלאטים: האב והבן על כרזה בחצביא
מילחמה בין הגמלים
מנהיג הדרוזים, ואליד ג׳ונבאלט, יצאו
למיתקפה שנועדה לטהר את
הרי־השוף מהמובלעות המארוניות
שבתוכו.

• גיונבראט: נערשעשוע וצא להנהיג שבט
מילחמת חמולת הג׳ונבלאטים
החלה לפני יותר מ־ 150 שנה. אז ניצבה
עדיין בראש הנהגת הדרוזים מישפחת
שיהאב. השייח׳ בשיר ג׳ונבלאט גיבש
אז סביבו את הגלעין הקשה והלוחם
של העדה הדרוזית, שהתמקד ביריבותו
בראש מישפחת שיהאב, דרוזי שעבר
לדת הנוצרית, ושנשא בתואר ״נסיך
הלבנון״.
המנהיג הבא לבית ג׳ונבלאט היה
שייח׳ צעיר בשם נעמן, ששאף להשיב
בתוקף פירמאן ״ את נחלת אבותיו,
שהוחרמה אחרי רצח אביו, השייח׳
בשיר ג׳ונבלאט.
צו הסול ט אן התורכי.

למארונים, קמו הנוצרים בהמוניהם על
הדרוזים השוכנים בקירבם, שרפו,
שדדו ורצחו בלי רחמים. בו ביום אפפו
את כל מחוזות דרום הלבנון כל
זוועותיה של מילחמת־אחים איומה
ונוראה. בכל כפר נילחמו נוצרים
בדרוזים, והמנצחים שרפו את בתי
המנוצחים...
ניצחון הנוצרים לא ארך אלא
שבוע ימים בערך. בכל המתן, בג׳זין
ובחצי כפרי מחוז שוף לא נותר אפילו
דרוזי אחד; קצתם נפלו וקצתם נמלטו
למחוזות סמוכים; רכושם היה לשלל
ובתיהם נשרפו. אבל אחר־כך גברה ידם
של הדרוזים. בבוא תורם, התחילו הם
להרוג בנוצרים, לשדוד ולשרוף,
ובמהלך שבועיים של הילולת דמים
לא נשאר אפילו בית אחד על תילו
בשבעים ישובים ציורייים, פורחים
ועשירים בלבנון...״
בתום מילחמת־העולם השניה, פרש
כמאל ג׳ונבלאט והקים את מיפלגתו
״המיפלגה הסוציאליסטית המתקדמת״
(אל־חיזב אל־אשתראכי אל־תקדמי),
(•)באותו ארמון מיקם באחרונה וליד
ג׳ונבלאט את מיפקדתו בשוף.

באולימפיאדת 1936 בברלין, כאשר
הרב־ספורטאי הכושי ג׳סי אוואנס
הנחית על מיגרש־האתלטיקה מכה
ניצחת על, גזע האדונים״ ומייצגו
בבימת־הכבוד, אדולף היטלר, נכח גם
נציג לבנוני כחוש וגרמי.
קפטן נבחרת־הכדורגל של.לבנון,
שהשתתפה במישחקים האולימפיים,
היה הרוקח המארוני הצעיר פייר
אל־ג׳מייל. ביחד עם אלפי הצופים
הגרמניים, הוא הריע ממושכות לפירר
הגרמני.
במהלך האולימפיאדה גילה פייר
אל־ג׳מייל את הנאציזם הגרמני.
כשהוא נלהב ונרגש שאל את עצמו
״מדוע יש באירופה מה שאין בארצנו
— נוער פאטריוטי מאורגן וממושמע,
המקדיש עצמו ליעדים לאומיים? שם
למדתי להעריץ את גרמניה,״ כך סיפר
מאוחר יותר בראיון לעיתונות.
ג׳מייל הצעיר שב ללבנון, וכבר
באותה שנה, התחיל להעתיק לנוף
הלבנוני את שראו עיניו בגרמניה
הנאצית. הוא רצה להיות פירר
לבנטיני• .הוא הפיץ בנובמבר 1936
בכל רחבי לבנון כרוזים שקראו לנוער
הנוצרי־מארוני להצטרף לאירגון
החדש שאותו ייסד ,״אל־כתאב אל
לובנאניה״ .ממאפייני אירגון זה היו
ההצדעה במועל־יד ומדים נוסח
אירופה הפאשיסטית. השם תורגם בידי
השילטונות הצרפתיים בלבנון כ־
״פלאנגות״ ,בדומה לאירגונו הפאשיס־טי
של פראנקו בספרד.
החולצות החומות של חברי
ה״פלאנגות״ ושאר הגינונים הנאציים-
פאשיסטיים הכניסו את מישפחת
אל״ג׳מייל, בן המעמד הבינוני, למירוץ
מילחמת החאמולות הלבנונית.
המארונים האינטלקטואלים, שתשתית
חינוכם היתה בצרפת, עיקמו את
אפם למראה הפלאנגות של פייר
אל־ג׳מייל, והעדיפו את ביסוס הקשר
שלהם עם מישפחת שמעון, המכובדת
יותר.
עד למילחמת־האזרחים של ,1958
* לוואנט -במקור האיטלקי, :ארץ
הזריח ה: בינוי למיזרח הים־התיבון
בולו, מנקוד ת המבט של דרום־
אירופה. ע ם השנים הצטמצם
המונח לסוריה ולבנון בלבד.

מיפלגה שדגלה בריפורמות סוציאליות
מרחיקות־לכת בלבנון, ושטענה
לאופי לבנוני על־ערתי. כאות מופת
לכוונותיו חילק כמאל ג׳ונבלאט
מקרבותיו בין איכרי השוף. במהלך
שנות ה־ 50 היה כמאל ג׳ונבלאט
מנושאי הדגל הפרו־נאצרי בלבנון.
כמאל ג׳ונבלאט מילא תפקיד
מרכזי בפוליטיקה הלבנונית, מאז
ראשית שנות ה־ ,50 וחלקו היה רב
במילחמת־האזרחים של . 1958 בראשית
שנות ה־ 70 הוליך כמאל
ג׳ונבלאט את לבנון להעמקת הקרע
בין השמאל, שהוא היה מנהיגו, ובין
ההנהגה המארונית הימנית, בראשה
עמד פייר ג׳מייל (ראה :״פירר לבנטיני״).
בשנת
1977 נרצח כמאל ג׳ונבלאט
על־ידי רוצחים־שכירים שנשלחו
מסוריה, כעונש על ניסיונו לשמור על
מדיניות עצמאית בעימות הסורי-
לבנוני.
את מקומו של כמאל ג׳ונבלאט ירש
בנו וליד, נער־שעשועים מקריח,
המעדיף מיקטורן עור ומיכנסי ג׳ינס
על הלבוש הדרוזי המסורתי. וליד סתר
שנים רבות את התיקוות שתלה בו
אביו, שביקש לחנכו לסגפנות.
מספרים שהאב כינה לא פעם את וליד
בכינוי ג׳חש(שמשמעותו חמור).
בצוואת האב הוא מסר לווליד את
כל הרכוש המישפחתי, את הקרקעות
במוח׳תאדה, בניינים בביירות ומיפעל
לייצור מלט בסיבלין — אך בתנאי
שאם יחפוץ לממש את הרכוש, חלקו
או כולו, יועברו הכספים לידי אוצר־המדינה.
מאז
שנטל וליד ג׳ונבלאט לידיו את
הנהגת הדרוזים ומיפלגתם, ניסו

שבט הג׳מייל: אמין, כשיר וסייר עם נשותיהם
תרועות להיטלר באולימפיאדה

פידד

דכנטיג׳

היוו הפלאנגות של ג׳מייל קבוצה
שולית, למרות שמנהיגם בחש בתככי
הפוליטיקה הלבנונית על חמולותיה,
כמנהיג של קבוצה פוליטית המונית.
אחרי מילחמת־העולם השניה, זנח
ג׳מייל את הסמלים הנאציים של
הפלאנגות. הוא עשה מאמץ עצום
לשיחרור תנועתו מהדימוי הפאשיסטי
שלה, והמיר את שם תנועתו
ל״המיפלגה הסוציאל־דמוקראטית של
לבנון״ .אחרי מילחמת ,1958 כתוצאה

מהצלחת בחישתו בצלחת־הדמים של
הפוליטיקה הלבנונית ועזרת ישראל,
הוכפל ושולש מיספר חברי הפלאנגות,
ובשנים האחרונות הגיע מיספרם
לדבריהם, לכדי יותר מ־ 80 אלף
לוחמים. ועדת־כהן קבעה, לעומת זאת,
מגמתו העיקרית היתה להביא לטבח
הפלסטינים, במתכונת של ״פיתרון
סופי״ לעם זה. זה החל בטבח בתל־אל־זעתר
ונמשך בסידרה בלתי־חדלה של
מעשה־טבח, שהנודע בהם היה במח־

פעמיים להתנקש בחייו. בפעם הראשונה
לפני כשלוש שנים, ובפעם
השניה בנובמבר ,1982 כאשר מכוניתו
פוצצה והוא ניצל בנס.
אלא שווליד, נער־השעשועים של
העולם הלבנוני, הפתיע את כולם
בשנים האחרונות. הוא נטל על עצמו
את משימת איחוד כל גורמי השמאל
הלבנוני, ועלה בידו מה שלא עלה בידי
אביו: לאחד 18 פלגים שמאליים,
בחסותם של הסורים, רוצחי אביו.
וליד נוטר איבה אישית עמוקה
לאמין ג׳מאייל, שהוא מייחס לו את
אחד מניסיונות ההתנקשות בחייו.
מאז ירש מאביו את ראשות
המיפלגה ב־ 1977 פנה לחיזוק
המיליציה הצבאית שלה. את פרי עמלו
ניתן היה לראות בחודשים האחרונים,
בניצחונות שהביאה לו מיליציה זו
בקרבות השוף. אלה ביססו את מעמדו
כמנהיג הבילעדי של העדה הדרוזית,
וכממשיך לשושלת ארוכה של מנהיגים
מקרב בני חמולת ג׳ונבלאט.

המצויים בתהליך של שקיעה, בצל
עליית מישפחת ג׳מייל.
הבולט בבני מישפחת שיהאב מאז
מילחמת־העולם השניה היה הגנרל
פואד שיהאב, צאצא לאמיר השיהאבי,
הדרוזי שעבר לדת הנוצרית, ושגרם
בכך לחלק ממילחמות־הלבנון במאה
הקודמת.
פואד שיהאב הגיע בתקופת המנדט
הצרפתי בלבנון לדרגת סגן־אלוף.
ב־ ,1946 עם סילוק המנדט הצרפתי,
מונה כמפקד הצבא הלבנוני. כרמטכ״ל
שמר שיהאב על מרחק, במחלוקות
הכיתתיות של לבנון. משום כך נבחר,
אחרי מילחמת־האזרחים של ,1958
למישרת הנשיא, במקומו של כמיל
שמעון.
בחירתו של שיהאב היוותה ניסיון
לפשרה ולפיוס לאומי בלבנון. אך רוב
נציגי החמולות האחרות טענו
ששיהאב הפך בימי נשיאותו את לבנון
לדיקטאטורה ביורוקראטית, בעזרת
השרות החשאי שטיפח. גם אחרי
פרישתו מהנשיאות ב״ ,1964 שלט
שיהאב מאחרי הקלעים, ועד עצם היום
הזה מצויים ה״שיהאביסטים״ בגרעין
הקשה של השילטון בלבנון. מרביתם
קצינים בוגרי הצבא.
כמיל שמעון הוא נציג אחד
מבתי־האב המארוניים הוותיקים ובעלי
הרכוש והעוצמה. הוא שיתף פעולה עם
כמאל ג׳ונבלאט הדרוזי כדי להריח את
הנשיא בישארה אל־חורי. אז נבחר
כמיל שמעון עצמו כנשיא לבנון.
אולם ב״ ,1958 היה זה שותפו
לשעבר, כמאל ג׳ונבלאט, שפעל
להדחתו של שמעון.
התככים המורכבים האלה הביאו
למילחמת־אזרחים, שבמהלכה הזעיק

^ גימייד, שמעון ושות:,
בתי־אב בשקיעה
הניסיון שנערך בז׳נבה להפגיש את
נציגי כל הפלגים המתמודדים
במילחמת־האזרחים הלבנונית היה
כסרט תיעודי לתולדות מילחמת־החמולות
הלבנונית. במיפגש נכחו בני
דור ההמשך של מישפחות ג׳ונבלאט,
ג׳מייל, שיהאב, שמעון, פראנג׳ייה
וכראמה, וכמה מבי הדור הקודם של
מישפחות אלה.
רובם ייצגו בתי-אב נוצריים

נות־הפליטים צברה ושאתילא.
עם פרוץ מילחמת־האזרחים כרת
ג׳מייל ברית עם ריימונד אדה, כמיל
שמעון וסוליימאן פרנג׳יה, את הברית
שבשיא הגיוס לא היו לפלאנגות אלא
5000 לוחמים, נוסף על אנשי ההגנה
המקומית.
פייר ג׳מייל נחשב כאחד ממחוללי
מילחמת־האזרחים הנוכחית בלבנון.
הזאת חיסל בהדרגה, בסידרת רציחות
פוליטיות, שמאחוריהן עמד בנו בשיר,

אשר טבח במיליציות של מישפח
שמעון ופראנג׳יה. במיסגרת שותם
זו ביסס פייר ג׳מייל את הברית הסמו
שלו עם ישראל. פרי־הבאושים ש
היתה מילחמת־הלבנון של ישראל.
כבר בסוף שנות ה־60׳ התחיל פ׳
אל־ג׳מייל לחנך את שני בניו לירח
שהכין להם. את בנו בשיר, הוע
בג׳יפ, בעוד שאת בכורו אמין י
ללימוזינה מפוארת.
בשיר הצעיר, נטל בראשית שנ
ה־ 70 את הפיקוד על הפלאנגות. ח
שנתיים הפך את הפלאנגות מחבו
קטנה לכוח המצוייר בנשק מער
ובטאנקים ישראליים ישנים, מד
סופר־שרמן.
בראש צבא זה יצא בשיר אל־ג׳ט׳
בחצי השניש של שנות ה־ ׳ 70 לפער
הג׳נוסייר הראשונה שלו במט
למחות מעל פני ביירות את ע
מחנות־הפליטים הפלסטיניים הגו
לים, קאראנטינה ותל־אל־זעתר. בר<
כוח זה גם תקף את ה״נמרים״ של ו
שמעון, ואת המיליציה של מישפו
פראנג׳ייה. באמצעות צבאו הפרטי ה
בשיר ג׳מייל עד מהרה לגורם הח
ביותר בקרב הנוצרים בלבנון. כוח
יחד עם כידוני ישראל, הביא לבחיר
למישרת נשיא־לבנון, שאותה י
הצליח לממש מכיוון שנרצח.
רציחת בשיר אל־ג׳מייל הבי:
להתפרצות המתועבת של הפלאנג
שלו במחנות־הפליטים של צב
ושאתילא, תחת עינם של כוחות צה׳
שהיו שותפים־שבשתיקה לטבח זה.
46 שנה אחרי שפייר אל־ג׳מייל !
שנרגש מאולימפיאדת ברלין, זג
בדמים מרובים, לראות כיצד שני בג
בשיר ואמין, נבחרים בזה אחר
למישרת הנשיא של לבנון מפוצ>
ושטופת־דמים.
כל הגינונים הלאומניים, שהשפי
על ג׳מייל בברלין ,1936 ועל מהל!
עד עצם היום הזה, לא הצליחו לשנ
את מסורת מילחמת־החמולות 7
לבנון. תוך פחות משנה וחצי אר
בחירת בנו בשיר כנשיא, הרצ
ובחירת בנו אמין — הצליח
החמולה הדרוזית היריבה ול
ג׳ונבלאט, ליצור אוטונומיה דרוז
בהרי השוף, ולאיים על כל היע
מישפחת ג׳מייל, שהושגו בעזו
כידוני צה״ל.

האמיר ארסלאן
להרוג, לשרוף ולשדוד

אריק לא קרא זאת

\ך מעמוד )25
ון את חיל־הנחיתה האמריקאי
׳תו. אך בסופו של דבר נאלץ
נע. ולמסור את כס־הנשיאות
ד שיהאב.
שנים הבאות היה שמעון מנודה
יטיקה הלבנונית, ורק אחרי
ומת ששת״הימים התחיל לשוב,
יגה, לעמדות״הכוח שלו.
קראת מחצית שנות ה־ 70 ייסד בנו
כמיל, דני שמעון, את ״מיליצית
ים״ שלו, והיה אחד משושביני
:ייסות בין מישפחות שמעון
יל. דני שמעון פעל בהרמוניה עם
ד הפלאנגות. בשיר ג׳מייל, עד
ג שבו החליט בשיר שהגיעה
וו להשתלט על כל המחנה הנוצרי.
יולי 1980 תקפו אנשיו של בשיר
יל את איזור החוף בספרא, לא
ק מביתו של דני שמעון.
אנגיסטים פרצו אל בריכת־וייה,
שבה השתעשעו ראשי
גרים׳ ,וירו בשוחים במימיה. דני
גון הבין את הרמז והתפטר מייד
יקוד על ״הנמרים״.
ואז גלה דני שמעון בין פאריס
נדון, כאשר לנגד עיניו שני נדרים
ר: לא לשוב עוד אל הפוליטיקה
לשבת לעולם עם ״הרוצח הנאצי
ר ג׳מייל״ ,נדר שבטל עם הירצחו
בשיר. אחרי טבח בריכת־השחייה
לכו 500 גוויות של ״הנמרים״
נות ביירות.
:ית־אב נוסף בשקיעה הוא בית
1פחת פראנג׳יה, בראשו ניצב זה
ן־ז־ור סולימן פראנג׳יה.
!ראנג׳יה נכנם לפוליטיקה הלכת
בשנות ה־ ,60 אחרי פרישת אחיו
!וליטיקה. ב־ 1970 נבחר כנשיא
ון. בתקופת נשיאותו ייצג את
נטרסים של בית־האב המארוני
י, שמרכזו בזע׳רתה שבצפון־לבנון.
:חירתו של פראנג׳יה לנשיאות
ה פועל־יוצא של ״ברית משולשת״,
ז נטלו חלק כמיל שמעון, פייר
ייל, רימון אדה והאגף השמאלי,

הכלכלית של מישפחת פראנג׳יה
באיזור זע׳רתא. על 6החמולות נאמר
שהן גם סוחרות בחשיש.
בין החמולות בולטת גם מישפחת
אדה, שהבולט בה היה אמיל אדה,
ששימש כנשיא לבנון בשנות
השלושים והארבעים, כמייצג איזור
מולדתו ג׳בייל.
בשנים האחרונות, בלטו בפוליטיקה
הלבנונית, שני בניו של אמיל
אדה, ריימונד ופייר. פייר העדיף,
בשנים האחרונות, להמיר את תפקידו,
כשר־האוצר בכמה ממשלות לבנון,
בניהול עסקי הבנק המישפחתי.
ריימונד אדה נודע באופוזיציה שלו
לנשיא שיהאב, ובייחוד לתפקיד
שמילא שירות־הביטחון והצבא
בתקופת נשיאותו בהרס הדימוקראטיה
הלבנונית.
ב־ ,1968 ביחד עם כמיל שמעון
ופייר ג׳מייל, הוא שיתף פעולה,
ביצירת סדר חדש בלבנון. שיתוף-
פעולה זה נישתק בשל מאבקו עם
ג׳מייל, ב־ ,1970 על כס־הנשיאות.
מאבק זה הוביל את רימונד אדה
בהדרגה ליצירת חזית עם ההנהגה
המוסלמית המסורתית בלבנון, ובייחוד
עם ראשיד כראמה, וכן עם כמאל
ג׳ונבלאט הדרוזי.
אדה נמנה על מייצגי הקו המארוני
הפשרני, ששלל את זכות־הקיום של
הפאלנגות של ג׳מייל.
בין המישפחות המוסלמיות־סוניות
של לבנון, בית־האב הבולט הוא
מישפחת כראמה, שנציגה, ראשיד
כראמה, משמש כיום כמנהיג של
טריפולי ומילא תפקיד חשוב במציאת
דרך לחילוץ יאסר ערפאת מעיר זו.
בני מישפחת כראמה החזיקו במשך
דורות בתואר המופתי של טריפולי. גם
אביו של ראשיד, עבד״אל־חמיד
כראמה, שימש במופתי בעיר זו.
ראשיד כראמה נבחר, לאחר מות
אביו ב־ ,1951 לפרלמנט הלבנוני, ועד
מהרה הפך לנציגם של המוסלמים
הסוניים. בשנת ,1955 בשמשו

בלבנון ואוצרותיה.
ב־ ,1838 חילק שליט מצריים,
מוחמר עלי 15 ,אלף רובים לאנשיו של
״אמיר הלבנון״ ,שיהאב. במאי ,1840
תקפו לוחמים מארוניים בתי־רואר
בחוף הלבנוני, וניהלו קרב בקארא־נטינה
של ביירות. תוך כמה שבועות,
גייסו המארונים צבא של יותר מ־30
אלף לוחמים. מרידה זו דוכאה עד
מהרה בידי חייליו של השליט המצרי.
לקראת סוף 1840 נערכה בלונדון
ועידה על ענויני לבנון. במהלך
הוועידה החליטו רוסיה, אוסטריה,
אנגליה ופרוסיה, בשיתוף עם השולטאן
התורכי, לסלק את שליט מצריים,
מוחמר עלי, בכוח־הזרוע.
כתוצאה מ״אמנת לונדון״ ליבו
האנגלים את הקרב על לבנון וסייעו
לחזרת הצבא התורכי ללבנון. פעולה זו
הביאה להתחזקותם של הדרוזים,
בעלי־בריתם של האנגלים, שהביאה
עד מהרה להתלקחות מחודשת
ולעימות בינם למארונים, בעלי־הברית
של צרפת.
מספר על כך באזילי:
״בינתיים חזרו להרים, בזה אחר זה,
השייח׳ים הדרוזיים שנעו ונדו עד
לאותו זמן בגולה, או שנאלצו לשרת
תחת דיגלו של איבראהים (בנו של
מוחמר עלי המצרי).
״האחים ג׳ונבלאט, בניו של השייח׳
בשיר המפורסם, הצטיידו בפירמאן
מטעם השולטאן, להחזיר להם את
נחלות אבותיהם ואת איזורי שילטונם,
שהחרים האמיר לאחר שנהרג אביהם.
האחים ארסלאן, שנמלטו אחרי הריגת
אמם; האחים נכאד ועאמד — כל
המגלמים בדמותם את מסורתו
הפיאודלית של הלבנון, נפגעי
רדיפותיו האכזריות והחמדניות של
האמיר בשיר(שיהאב) ,בכל מיני זמנים
ב־ 50 שנות שילטונו, נפגעי מגמתו
המתמדת להשפיל את אצולת הלבנון
— כל אלה חזרו עתה, ושאפו להחזיר
לעצמם את זכויותיהם ואת נחלותיהם
על פי הירושה׳...

סמל הפלאנגות בבניין של מיפקדה מקומית
טבח בבריכת־שחייה
מישהו אחר. במקום נישארו יותר מ־60
הרוגים ופצועים משני הצדדים.
השילטונות העלימו עין מכל זה, ובכל
רגע ציפו הכל להתפוצצות כללית״...
במצב מתוח זה החליט אמיר־הלבנון
המארוני לצאת לזירת העימות, כדי
לגבות מיסיס :״בשעה שהגיע לדיר־אל־קמר,
כבר התכוננו הדרוזים
להדיחו, בהשראתם ובהשפעתם של
האחים אבו־נכאד, שהיו מושלי־המחוז
30 שנה קודם לכן. התושבים התכנסו
בעיר חמושים, והסתתרו בבתי
אחיהם־לדת. כשהיה הכל מוכן, פרצה
בכיכר העיר קטטה בין מארוני לבין
דרוזי אחד. זה נהיה האות. הדרוזים
הסתערו על הנוצרים, להרוג, לבזוז
ולשרוף את בתיהם. הקשר למרוד
הקיף את כל מחוזות הדרום; שם לא
קיבלו התושבים הנוצרים את מרות
השייח׳ים. בו ביום החלו פרעות
בנוצרים בכל מקום. רצחו, הציתו אש,
שדדו והקפידו לפרוק אותם מנשקם...
״למשמע הדבר הזה נזדעזעו
המארונים במחוזות הצפון 5000 .
אנשי־חיל ירדו משם לשפלת ביירות.
אבל תחת שיחושו לעזרת האמיר,
הנצור בארמונו בדיר־אל־קמר, נלחם
שם מילחמה נואשת, העדיפו לתקוף
את העיר שועפת, המיושבת דרוזים

צידון כיום(המיבצר הצלבני בכניסה לנמל)
..בשעה שהמארונים מנצחי אין גבול להתנשאותם...״

ושות כמאל ג׳ונבלאט.
:דומה למנהיגי הלבנון האחרים,
יד סוליימאן פראנג׳יה את בנו,
י, לרשת את מקומו. כמינהג הלבנון
•י־החמולות שלה, הקים טוני
!נג׳יה מיליציה משלו, בעיר
־תא, הסמוכה לנמל המוסלמי
יפולי.
:יוני 1978 התנפלו הפאלנגות של
יר ג׳מייל על הווילה של מישפחת
זנג׳יה. טוני בן ה־ ,36 אשתו ובתם
1חו בהתנפלות. האב, סוליימאן,
! 1לניקמת־דם, וכעבור שנתיים
:תה מאיה, נכדתו בת 20 החודשים
פייר, בתו של בשיר ג׳מייל.
טבח במישפחת פראנג׳יה בידי
לאנגות של ג׳מייל היה ניסיון לסלק
שליטת מישפחה זו בצפון־הלבנון
!תוח איזורים אלה לפני הפלאנגות.
קביל, שאפו בני מישפחת ג׳מייל,
שתלט על מקורות העוצמה

כראש־ממשלה אצל הנשיא שמעון,
נתגלע קרע בינו ובין הנשיא, כאשר
שאף כראמה ליצור הבנה בין לבנון
למחנה הנאצרי. כראמה שימש עוד
פעמים מיספר כראש־ממשלה, תחת
הנשיאים הנוצריים אחרי שימעון.

• מיוחמת אחים
ראשונה
כל זה אינו חדש. בסיפרו של
קונסטאנטין באזילי זיכרונות מלבנון
מצויים כמה פרקים, שנדמה כאילו
נכתבו בשמונה השנים האחרונות של
מילחמת־האזרחים בלבנון. פרקי־דם,
שהתרחשו בשנות ה־ 40 למאה שעברה.
ראשית העימות המזויין התחוללה
בין בשיר שיהאב לנעמן ג׳ונבלאט.
בשורשיו לא היה מאבק בין עדות, אלא
מאבק בין המישפחות על השליטה

תוך שנה אחרי פלישת הצבא
התורכי והאנגלי הפכו החיילים
האנגליים שנואים על תושבי לבנון. זה
מזכיר את השלכת האורז הציבעוני
והסוכריות על חיילי צה״ל עם
פלישתם ללבנון, והשינאה לצה״ל
כיום. במהלך שנה זו המשיכו והבשילו
תוכניות הדרוזים, שאגרו כלי נשק, עד
להתפוצצות הגדולה.

• טבח בדיו־אדקמו
על התפוצצותה של חבית חומר-
הנפץ בלבנון מספר הרוסי בהמשך
סיפרו.
ההתפוצצות החלה בעיירה דיר־אל-
קמר, שהיתה השבוע בחדשות. על
ההתפרצות שהתרחשה לפני יותר
מ־ 140 שנה מספר באזילי;
״באוגוסט אירעה בקירבת דיר־אל־קמר
התנגשות בין שני תושבים, ררוזי
ומארוני, בגלל חוגלה שצדו בגנו של

ופראבוסלבים(אנשי הכנסיה הרוסית).
מראשית המילחמה נדברו הפרא-
בוסלבים שלא להשתתף בה באיזו
צורה שהיא. בהתלהבותם הקנאית
נשבעו המארונים לבזוז את היכל־הקדושה
בשועפת, מקום קדוש לכל
הלבנון, ולא רק לנוצרים, אלא גם
לדרוזים. אומרים, שבשעה שהמארונים
מנצחים אין גבול להתנשאותם על
שאר שבטי הנוצרים; ואילו בזמן שהם
במצוקה הם קוראים להם אחים...
שישה שבועות געשה
מילחמת־האחים בכל רחבי המחוזות
הדרומיים בלבנון. כאן עלה בידי
השייח׳ים להכניע את הנוצרים ולפרוק
את נישקם. בתוך כך התפרעה יחידה
מארונית גדולה בקירבת שועפת ולא
העזה להיכנס למעברי ההרים ולבוא
לעזרת אחיהם לדת זה דומה למה
שאירע לפני ארבעה חודשים, כאשר
הפלאנגות נמנעו מכניסה להרי-השוף,
כדי להציל את אחיהם הנצורים בדיר־אל־קמר.

סופו של פרק זה על מילחמת־האחים
והחמולות הלבנונית, מסיים
באזילי בתיאור; ״וממש בשעה שנמלט
אמיר־לבנון מדיר־אל־קמר בבושת-
פנים לביירות, היכו 700 איש —
דרוזים ויוונים משועפת — את החיל
המארוני של 5000 איש בשפלת
ביירות ...לולא הגן באותו הזמן האמיר

חנג׳ר חרפוש על מעברי זחלה, היו
הדרוזים הופכים את כל הלבנון
לתל־חורבות״.״
קרבות אלה, לפני יותר מ־ 140 שנה,
היוו את הפתיח למילחמת החמולות
הלבנונית, כאשר שמות־המישפחה
ג׳ונבלאט, שיהאב, שמעון, פראנג׳יה,
כראמה ואחרים חוזרים ועולים בה.

• המעצמה המערבית
״מילחמת־הלבנון״ ,שאותה יזמה
ישראל באמתלה של ״השמדת״ אש״ף,
תוך ברית־שטנים עם הפלאנגות של
מישפחת ג׳מייל, סיבכה את ישראל
במלכודת, שבה נפלו בעבר מעצמות
גדולות ועצומות ממנה.
בסיפרו מספר קונסטאנטין באזילי
על מעורבות המעצמות במילחמות־החמולות
של לבנון במאה שעברה. הוא
מתאר את המעורבות של מעצמות
המאה שעברה — פרוסיה, אוסטריה,
רוסיה ואנגליה — שסייעו לחמולות
הדרוזיות במאבקן נגד המארונים, בעוד
שצרפת תמכה במישפחת שיהאב ושאר
המישפחות המארוניות.
אילו היו יוזמי מילחמת־הלבנון —
ראש־הממשלה לשעבר מנחם בגין,
שר־הביטחון אריאל שרון והרמטכ״ל
רפאל איתן — מודעים למידע המקיף
על מילחמות־לבנון המצוי בסיפרו של
באזילי, יתכן והיו נמנעים מהכנסת ידה
מרוחת־הדבש של ישראל לתוך קן
הצרעות של מילחמת־החמולות. אך
יתכן שיחד עם התואר המטעה, שבו
מכונה ישראל באחרונה בעולם —
״המעצמה הרביעית״ — בא גם
התיאבון האימפריאליסטי, המאפיין כל
מעצמה, לנגוס פרוסות מארצות
אכולות מריבה ומילחמה.
הפרק האחרון של מעורבות ישראל
במילחמת־החמולות בלבנון, נכון לעב־שיו,
הוא העברת התמיכה של ישראל
מהפאלנגות ליחידותיו הדרוזיות של
וליד ג׳ונבאלט, בעיקר במעשה הנסיגה
מהרי־השוף, שהעניק לג׳ונבלאט מיק־דמה
אסטרטגית, שאותה ניצל עד תום.
השאלה הנשאלת כיום, אחרי שינוי
המדיניות בלבנון, בהשראת שר־הביטחון
משה ארנס, היא אם הנסיגה
ההדרגתית של צה״ל מהלבנון היא סוף
המעורבות הישראלית במילחמת־החמולות.
או רק סופו של פרק אחד,
שבעיקבותיו יבואו עוד פרקים של
מעורבות, בוואריאציות אלה או אחרות,
כמינהג האימפריות, פעם עם מישפחת
ג׳מייל, פעם עם מישפחת ג׳ונבלאט,
פעם עם מישפחות שמעון, שיהאב,
אדה ועוד שושלות בתוך ביצת־הדמים

הלבנונית.

?גתה במדל״ת?הב ב 83-ח60110ז116 $6ח1\/10
בבדיקה של א 0ו ז1£0ש 5שסאסועו,המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל,
זכתה 880 ^0 ^ 780 במדליית זהב לשנת 1983 על איכותה המעולה.

מתאים לה7 .

אזהרה -משרד הבריאות קובע כי העישון מדק לבריאות.

איתן עמיחי _

הדברת ״נזזי׳קים
סו מ חיס להדברת תיקנים
(ג׳וקים) ,תיללי לץ, חי קי
ספרים ובגדים.

רמת-גן. דרו מודיעין .18ת.ד 2272
טל 7 9 0 1 1 4 5 - 6 .רש׳מסיג עסק 5ל^4*1/י

!רדיו אוניו! מחסל

מניות חיסור התקליטים
ב מ חי רללאתק די ם
תו צרתהארץו תו צרת חו ץרק
רדיו אמיון, דיזנגוף ,116 תל־אביב

600ש

סמירה לל בריאותך ורכוסך

ביום השנה לפטירתה של

מודעות בטלפיו

לכל העתוגים
־־^רבכר טי סי א שראי במחירי המערכתי

£8$ 0108א01
זאו
*1אסוז*אז 0
1$**£1170

ויזה

•עא־אכרט

שרות ת.ד. ללא תשלום -חני ה חופ שית במקום

פרסום

אידיאל

אבן גבירול סוות״א, פתוח 7.30־ 20.00 רזנוף

227117/ 8־ 03

ב עיו ת
ול ב טי ם
בחיי המין
מאת

ד״ר מרדכי זידמן
הוצאת רשפים

מרזה אנגלדביץ׳
הננו מזמינים את הציבור לאזכרה
וכדי להזדהות עם מאבק המישפחה

נגד הוצאת המנוחה מקברה
נגד חילול כבוד האדם
וכדי למנוע חרפה מישראל,
בבית הקברות גורדון החדש בראשוז־לציון,
ביום ה׳ ,ה־ 22 בדצמבר 83׳ ,בשעה . 15.30

הבת עדינה הרפדאוגלוביץ׳ והגישנחה העולם הזה 2416

תם אוחרים...מה הן אומרות...הה הם אומרים ...מה הן א ומרות...חה ו

דן מרגלית:

מירה שחר:

אברהם קמחי:

בעיתון אני שונו ,.נוסעת בטומנים בגלל ,,תאונות המטוסים נגומות
את כל מר ליב׳!״ יצרההרפתקנותושלי!״ בגדר טעויות אנוש!״

כבר עברו שבועיים מאז שודרה בטלוויזיה התוכנית
״מיפגשים״ שעסקה בנצרת״עילית ועדייו לא נרגעו
הרוחות. היא עוררה אלפי ויכוחים בין אנשים, התיקשורת
התייחסה אליה ועיתון הומור אחד אף כתב שצריך
להעמיד את דן מרגלית לדין, על שהראה את הערבים
כאנשים אינטליגנטיים ואת היהודים כעדת מטומטמים.
שאלתי את דן מה הפצצה הבאה שהוא מכין.
מיפגש בין רופאים על הרפואה השחורה בארץ ועל הרפואה
הפרטית והציבורית. חבל שהם שדיברו בתוכנית בהרבה פחות
גילוי־לב מאשר הם דיברו לפני ההקלטה עצמה.

• בוא נחזור למיפגש בנצרת־עילית. מה אמרו לך
האנשים אחרי השידור?
עשיתי ככל יכולתי לא לקחת צד. אחרי השידור באו אלי
אנשים בטענות. חלק אמרו שהייתי לצד הערבים וחלק אמרו
שהייתי צריך להיות הרבה יותר מעורב לצד הערבים.

• היו חלקים שהושמטו בעריכה?
מה שהורדנו בעריכה היה קטע ארוך. שבו האנשים דיברו
ממש כמו אסטרונאוטים. דברים שגלשו לגמרי וקטעו את רצף
הוויכוח. עוד קטע שירד בעריכה היה הקטע שבו סיפרתי
למשתתפים שהייתי בסימפוזיון שבו השתתפו אליקים העצני הנץ
וירמיהו יובל היונה. העצני פנה שם אל יובל ואמר לו. :למה אתם
מפגינים בחברון נגד כניסת יהודים לעירי טוב שיהיו חיים
משותפים בין יהודים וערבים. אני מוכן להפגין יחד איתן־ ,כדי
שיאפשרו לערבים לגור בנצרת־עילית.״ הקטע הזה, משום מה, לא
הובן על״ידי האנשים ולא זכה להתייחסות כמו שקיוויתי. חבל.

• כאזרח, בוודאי יש לד עמדות ידיעות משלך.
הדה בושם כתבה שהיא מקנאה בך על שאתה מצליח
להתאפק. האם באמת צריך להתאפק?
אני נמצא במצב נוח מאוד. בטלוויזיה אני מתאפק בקלות, כי
יש לי עיתון שבו אני יכול להביע את דיעותי ולשפוך את מר
ליבי.

—ווו —וי ...

נסענו לבדוק אם הם ממשיכים לנסוע בטרמפים. בדרך
ממרכז תל״אביב עד לצומת הרצליה פגשנו טרמפיסטית
אחת בודדה. מירה שחר, פלוס שני תיקי צד, רוצה להגיע
לקיריית״ים. שאלנו אותה אם כל הפירסומים בדבר
האסונות הפוקדים טרמפיסטים לא מפחידים אותה.
לא. חזרתי לפני שלושה שבועות מחו״ל, ועוד לא הספקתי
להשתלב באווירה של הפחד.

• קראת בעיתונים במה אנשים נרצחו בחודש
האחרון, כמה מעשי אונם מתבצעים?
אני לא נוסעת עם כל אחד. כשהמכונית עוצרת, אני בודקת
טוב טוב את הנהג ואז מחליטה אם לנסוע איתו או לא.

• את חושבת שלאנסים ולרוצחים יש פרצוף
מיוחד?
אני סומכת על טביעת־העין שלי.

• אילו היה לד יותר בסף היית מפסיקה לנסוע
בטרמפים?
זו בכלל לא שאלה של כסף. לפעמים זה מעצלות להגיע
לתחנה המרכזית, לפעמים זה יצר ההרפתקנות שלי. אני אוהבת
לפגוש אנשים ואני אוהבת את הסכנות שבחיים.

• ואם משהו יקרה לך, תדעי אץ־ להתגונן?
כבר התגוננתי פעם על חיי, וזה דווקא לא היה בטרמפ. אני
סומכת על עצמי.

• גם בחו׳׳ל נסעת בטרמפים?
רק באיטליה. שם האנשים נחמדים כמו בארץ. בארצות
אירופה האחרות פשוט לא עוצרים.

לתאונות־דרכים כבר התרגלגו. מתייחסים אליהן כמעט
כמו אל גזירה משמיים. תאונות מטוסים, לעומת זאת, היו
עד לזמן האחרון דבר נדיר ביותר. בשגה האחרונה שומעים
עליהן יותר, ובכל תאונה כזו מאות הרוגים. שאלתי את
קברניט ,,אל״על״ אברהם קמחי, אם זה רק נראה ככה או
שבזמן האחרון אכן יש יותר תאונות מטוסים.
כן. יש יותר תאונות בזמן האחרון.

• המטוסים פחות טובים או הטייסים פחות
טובים?
רוב התאונות נגרמות בגלל טעות־אנוש. לפעמים טייסים
ולפעמים, כמו במיקרה האחרון בספרד, כנראה טעות של אנשי
מיגך ל הפיקוח.

• מדוע זה קורה יותר בזמן האחרון?
הרבה חברות־תעופה נמצאות בלחצים כלכליים. אם בגלל
עליית מחירי הדלק או בגלל התחרות הפרועה בין חברות־התעופה.
כתוצאה מזה יש לחץ של החברות על אנשי המיקצוע
לצמצם את הדרישות הבטיחותיות, על מנת לתת לחברה קצת
יותר רווחים.

• אתה יכול לתת לי דוגמא?
אם פעם הייתי מגיע לנחיתה במקום מסויים עם כמות דלק א
במיכלים, היום אני אגיע עם פחות דלק לאותה נחיתה. כמות
הדלק שאני סוחב כרזרבה מהווה מישקל, ומישקל במטוס מבזבז
דלק. כלומר: אני מצמצם דלק רזרבי, כדי להרוויח רלק שנשרף.

• מה קורה ב״אל־על״?
אל־על דומה מהבחינה הזאת ליתר חברות־התעופה. הלחץ
הכלכלי הוא עצום והלחץ על צוותי האוויר הוא עצום. מכיוון
שהאינטרס שלנו הוא שאל־על תהיה קיימת, אין ספק שנגסה
לעשות עד כמה שאפשר לטובת החברה.

• גם על חשבון הנוסעיס?
עדיין לא. לאל־על יש רקורד מהטובים בעולם. אני מאחל
לעצמי ולכולנו שככה זה יישאר.

ם אומרים.הה הן אומרות...הה הם <זומדים...נ 1ה הן אוחרות...חה הו

סוזי ברק:

אבות ישזו־זן:

עמירם רביב:

,.החודים מותחים את ..א׳ אפשר לנטור דוו ״רחבש אלטרנטיבות
החבל יותר מדי!״
ודא סתם רהנחיו!״

הורים רבים בארץ מפוחדים מאוד. חברה סיפרה לי
שאינה מניחה לבתה בת ה״ 15 לזוז מהבית, ואם הבת
יוצאת, האם הולכת אחריה כצל. ההורים והילדים חיים
בחרדה. שאלתי את ד״ר עמירם ניר, פסיכולוג חינוכי
וקליני, מה עושים!
זה מצב קלאסי, שקשה לתת בו עצות כלליות. ככל שהמצב
כרוך ביותר אי־וודאות, ההזהרה היא יותר אמורפית, פחות מוגדרת
ומתוך זה מעלה יותר חרדות מדברים שלא אליהם התכוונו. אומנם
חרדה מביאה לפעמים גם תועלת, והדוגמה הטובה ביותר היא
תוכנית כלבוטק שעסקה בסכנות חישמול. זה גרם לחרדה, אבל
באותו זמן הגביר את המודעות לסכנה מסויימת. צריך לזכור
שלחרדה יש מחיר משלה וצריך להיות ערים לגודל המחיר
לעומת הרווח. כמובן, בסכנת מוות כל מחיר שווה.

אנחנו עסוקים במצבנו הביטחוני הקשה, במצבנו
הכלכלי, בעליית גל הפשיעה, ולא שמים לב איד כל שבוע
דוחפים לנו הדתיים גזירה אחרת. אי״בניית בריכה
בירושלים, הפסקת תחבורה ציבורית בשבת בנהריה, הזזת
נתיבי״האוויר מעל ירושלים. אנחנו והם. כבר התרגלנו
לשני מחנות. חילוניים ודתיים. עד שפגשתי את סוזי ברק,
אישה דתית שומרת מיצוות, שאמרה לי שמה שמנסים
לעשות בנהריה זו חוצפה.

• לא היית רוצה לגור בעיר, שאין בה תחבורה
ציבורית בשבת?
כן. הייתי רוצה. אלא שיש דבר אחד שהייתי רוצה בו יותר, וזה
לגור בארץ דמוקרטית, שבה הרוב קובע. כל זמן שהחילוניים הם
רוב בארץ, יש לנו בעיה. אי־אפשר ואסור להכריח אנשים אחרים
לעשיות דברים שהם מתנגדים להם.

• הדתיים אומרים שזה מפריע להם לקיים את
המיצוות בשיש תחבורה ציבורית בשבת.
קודם כל, תפסיקי להגיד דתיים. צריד להגיד הקבוצה החרדית
הפאנאטית. גם אני דתית. נולדתי וגדלתי בשווייץ. שם היתה
תחבורה ציבורחל בשבת וזה לא הפריע לי לקיים אף מיצווה אחת.
מה שקורה כאן, זה שמי שקובע את הדברים הס החרדים שגדלו
בגיטאות של מיזרח־אירופה והם רוצים להמשיר לגור בגיטאות.
9מי הוא יהודי בעינייך?
לפי רעתי, יהודי הוא יהודי, אם נולד לאם יהודיה, או גוייר לפי
ההלכה. אני נגד רבנים רפורמים.
9ומה דעתך, למשל, על האשה שלא גויירה

כהלכה ועכשיו רוצים להוציא את גופתה מהקבר?
זה דבר נורא. האשה מתה, היא לא יכולה להתגונן. המיקרה הזה
פוגע בי כיהודיה מאמינה וכבן־אדם. הרבה דברים שנעשים בשם
הדת פוגעים בי. כשראיתי איך היכו את טדי קולק, זה הזכיר לי
את הנאצים שהרביצו ליהודים. מי שזורק אבנים הוא לא דתי, ומי
שמכה אדם בגלל דעותיו, הוא לא בן־אדם. אחרי מאורעות כאלה
לא נעים לי להגיד שאני דתית, כי אצלכם החילוניים אין הבחנה.
כל הדתיים אותו הדבר. יש הרבה אנשים כמוני, רק אותנו לא
שומעים. אנחנו לא זורקים אבנים ולא מתעללים בבני־אדם.

איך ייגמר, לפי דעתך, עניין הכפיה הדתית?
החרדים, לפי דעתי, מותחים את החבל יותר מדי. יום אחד
העסק יתפוצץ, ואני לא יודעת אם אצטער.

9אז מה אתה מציע להורים לעשות ברגע?
110 שנים להולדתו של חיים נחמן ביאליק. מוספי
הספרות חוגגים. בתוכנית רדיו על המשורר נשאלו ילדי
חטיבת־ביניים מי היה ביאליק. בשל הכבוד שאני רוחשת
לכמה ילדים, לא אחזור כאן על התשובות המבזות.
בצוואתו מבקש צ׳רצייל לא ללמד את כתביו בבתי״ספר,
בטענה שהוא לא רוצה להיות שנוא על הנוער כמו שקספיר.
האם אומנם נושאים שהם לימודי״חובה הופכים בהכרח לשנואיסן פניתי אל המשורר אבות ישורון ושאלתי אותו אם לפי
דעתו יש ללמד את ביאליק, או כל משורר אחר בבתי״
הספר או שצריך להשאיר שירה וספרות לשיקול־הדעת של
הילדים.
ילד לעולם לא יבקש לקרוא את ביאליק, אם הוא לא יידע
שהיה ביאליק. צריך ללמד בבתי־ ספר, איך ללמד, זה תלוי במורה
עצמו. אם הוא מצליח לעורר עניין ואהבה לנושא, מה טוב. אם לא,
חבל. היה פעם בסמינר לווינסקי מורה בשם יחזקאל הן. הוא לימד
את איוב. הוא היה מורה דגול. כל התלמידים העריצו את איוב.
הכירו בעל־פה כל מילה שהמורה סיפר עליו. הוא עשה את איוב
חי וקיים. ככה צריך ללמד ספרות וככה צריך ללמד שירה.
9היום, כנראה אין הרבה מורים כאלה.
אולי זה נכון. אבל אי־אפשר לפטור דור שלם מידיעת ביאליק,
כי אין מורה מתאים.
השבוע פגשתי אשה שסיפרה לי כי ישבה עם בנה בן ה־9
וקראה לו את שירו של ביאליק ״הכניסיני״ .הילד הקשיב ולבסוף
אמר ״איזה שיר נפלא. המורה שלי יודעת רק להוציא את
מוסר־ההשכל מהשיר הזה והיא לא יודעת להראות לי את יופיו״.
חבל שהמורה של הילד הזה לא הראתה את יופיו של השיר. אבל
יש ילדים שבלי המורה לא היו יודעים שיש ביאליק ואז הם, אפילו
בעצמם, לא היו יכולים למצוא את יופיו.

לא צריך להפחיד את הילדים על ריק, לא להגיד להם —
אסור ללכת בחושך, או אל תרבר אל זרים, אל תחזור לבד הביתה.
צריך לתת להם אלטרנטיבות. כמו, אל תחזור לבד הביתה בחושך.
תטלפן ונבוא לקחת אותך. או, אל תיקח טרמפים, קח כסף ובמקום
הזה והזה יש אוטובוס או מונית כל הלילה. צריך גם לזכור שפחד
הוא דבר נורמלי, שצריך להיות מתאים למצבים. חשוב להפעיל
את הילד במציאת פתרונות ולאפשר לו לדבר על הפחדים שלו.
אם דואגת וחוששת יכולה להועיל לילד במציאת פיתרונות
אלטרנטיביים. אם היסטרית וגם אם יש בסיס להיסטריה) לא
תועיל.

תיקון העוול לאילי קאופמן
לפני שבועיים ראיינתי במדור זה את ורדה
רודה מפירסום אריאלי. שם אמרו לי שורדה היא
שהגתה את הרעיון וכתבה את התסריט לסרס
הפירסומת אשר זכה בפרס בפסטיבל בינלאומי
בגיו״יורק. למחרת באח אלי אילי קאופמן,
שעבדה גם היא בפירסום אריאלי עד לפני כמה
חודשים, ואמדה לי כי נעשה לה עוול במדור
שלי. אחרי ביתר שני באריאלי, הסתבר שיש
משהו בדבריה של אילי קאופמן.
הסבירה אילי. :אני הייתי הוגת רעיון הסרט
ואני, ועוד בחור בשם בז, כתבנו את התסריט.
נכון שבדרך־כלל עובדים באריאלי בקבוצות.
במיקרו? הזה עבדתי לבד עם בז. כשהתסריט
היה כמעט מוכן ניגשנו למפיק עמוס טל־שיר
ולבמאי ינקול גולדווסר וגם הם הוסיפו את
תרומתם׳.

העול הזה 2415

משהו מחו קוה בשני תיקים נליר״ם:
בשניהם קבע היועץ המישבט ש..א־ו ענייו ציבוו״
במישבט נגד איש ציבוו, וזובר לקבוע זאת רגב
הנאשם השני -שהיה אותו איש בשני המיקרים

ה ו 01ק*0
ב־ 1976 שילמה שיף־רכס לגרנית
את מחיר מכונית הסאאב 99 שלו,
בהציגה זאת כרכישת המכונית, אשר
נשארה ברשותו של גרנית. כמה
חודשים מאוחר יותר, כאשר בנו של
גרנית נהג במכונית, אירעה תאונה,
והמכונית נפגעה קשה, ואז היא הוחזרה
לרשותה של שיף־רכס. בדרך זו
שילמה שיף־רכס את מחיר המכונית
לנאשם גרנית, ללא תמורה.
בנוסף לזה, שולמו לגרנית עשרות
אלפי לירות בין אוקטובר 1976 ומרס
. 1977
מציין כתב־האישום :״הנאשמים
קיבלו במירמה כספים מחברת שיף־
רכס ונהגו, אגב מילוי תפקידם בתאגידים,
במירמה ובהפרת־אמונים...״
על כתב־האישום חתום עורר־הדין
אמנון רודה, מפרקליטות מחוז
תל־אביב. רודה הוא מנהל המחלקה
הפלילית־כלכלית של הפרקליטות.

411 פמו שתי
טיפות מיס
^ בס נודע בעולם העסקים והביו
טוח. כמי שחברתו ביצעה את

יועץ־מישסטי זמיר
אין עניין!
^ ראשית החודש שעבר הגיע
*< לבית־מישפט השלום בתל־אביב
ההודעה הבאה :״הריני להוריע
לבית־המישפט הנכבד, כי בתוקף
סמכותי, לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין
הפלילי 1982 החלטתי לעכב את
המישפטי בתיק פלילי — 3576/82
מדינת ישראל נגד גרנית ישראל —
לאחר שהגעתי למסקנה, כי לאור
נסיבות המיקרה, נשוא האישום, אין
עניין ציבורי בהמשך ההליכים
הפלילים.״
חתום: יורם בר־סלע, המישנה
ליועץ־המישפטי לממשלה.
למחרת ישב השופט עמיקם
פיאלקוב וכתב :״לאחר שנמסרה לי
החלטת היועץ־המישפטי לממשלה...
באשר לשני הנאשמים, הרי מעוכבים
בזה ההליכים.״
פקידת המחלקה הפלילית של
בית־המישפט שמה על התיק את
החותמת גמור, ושילשלה אותו לארגז.
התפתחות זאת מעלה שתי שאלות:
מדוע צויין בהוראה של המישנה
ליועץ־המישפט בדבר עיכוב ההליכים
תיק פלילי — 3576/82 מדינת
ישראל נגד גרנית ישראל, כשהאישום
בתיק זה הוא נגד שני נאשמים: יצחק

רכס, לשעבר מנכ״ל חברת סוכנות־ביטוח,
ואלוף־מישנה (מיל׳) ישראל
גרנית, לשעבר בעל חברת יעד ישראל
לצעצועים.
כיצד שכחו לציין את שם הנאשם
השני, יצחק רכס?
השופט פיאלקוב אכן הבין מתוכן
החלטת היועץ־המישפטי, שלא יוכל
לנהל את המישפט בתיק זה רק נגד
הנאשם השני, יצחק רכס, כשלגבי
גרנית ההליכים הוקפאו, וציווה
להעניק גם לנאשם השני את עיכוב
ההליכים.
השאלה השניה הרבה יותר חמורה
ונוגעת להגדרה ״אין עניין ציבורי
בהמשך ההליכים הפליליים.״ כיצד
מתיישבת הגדרה זו, נוכח כתב־האישום?
הנאשם רכס היה בעל >^50
ממניות חברת שיף־רכס, סוכנות
לביטוח בע״מ, והיה מנכ״ל החברה. את
הנאשם גרנית הכיר משרותם הצבאי
המשותף.
החל בשנת 1974 הוציאו השניים
כסף מחברת שיף־רכס בלא תמורה.
בתחילה נתנה שיף־רכס, באמצעות
יצחק רכס, הלוואות של עשרות אלפי
לירות(דאז) ,ללא ריבית והצמדה, וללא
תאריך פרעון.

איש־ביטוח רכס
יש עניין!
פשיטת־הרגל הגדולה בהיסטוריה של
ישראל. רכס היה גם הבעל והמנהל של
חברת ישרא־אראס, שהסתבכה, עד
שהגיעה לפירוק, בפקודת בית־המישפט.
אחרי כמה חודשים של
בדיקת המפרקים, הסתכם היקף
התביעות בכ־ 200 מיליון לירות
(העולם הזה .)27.8.1980

נאשם נרנית
יש או אין?

יצחק רכס היה פעיל ברפ״י, בלע״ם
של ייגאל הורוביץ, והיה קשור לאנשי
ד״ש. הוא הקים שותפויות עיסקיות עם
ישראל גרנית, בעל קשרים במישרד־הביטחון,
כקצין בכיר, מנהל בכיר
בקונצרן כור וראש סיעת ד״ש
בהסתדרות.
כאשר הגיעו שני השותפים
לבית־המישפט, מצאה בקשתו של
אלוף־מישנה (מיל׳) ישראל גרנית —
הנאשם מס׳ 2בתיק של קבלת דבר
במירמה, קשירת קשר להונאות,
מירמה והפרת־אמונים בתאגיד — אוזן
קשבת אצל היועץ המישפטי לממשלה.
ההליכים נגדו עוכבו.
בזכותו של גרנית נפטר גם רכס
מהמשך ההליכים.
כך תמה הפרשה המישפטית
בנימוק ש״אין עניין ציבורי״ בדיונים
הפליליים בבית־המישפט.
כמה חודשים לפני סיום פרשת
רכס־גרנית, הגיע לבית־מישפט השלום
בתל־אביב מיכתב אחר מלישכת
היועץ־המישפטי לממשלה. תוכנו היה
דומה, כשתי טיפות מים, להוראה על
עיכוב ההליכים המישפטיים נגד
גרנית. הפעם, המדובר היה בתיק
פלילי :3918/82
״לאור נסיבות המיקרה, נשוא
האישום, אין עניין ציבורי בהמשך
ההליכים הפלילים.״
הפעם חתמה על ההודעה יהודית
קרפ, גם היא מישנה ליועץ־המישפטי
לממשלה. והפעם זה היה מדינת ישראל
נגד ד״ר חיים זכות.
שוב, לא הוזכרה העובדה כי גם
בתיק זה שני נאשמים, ולא רק ד״ר
חיים זכות, אשר סניגורו הגיש את
הבקשה ליועץ המישפטי, הפרופסור
יצחק זמיר, לעיכוב ההליכים
המישפטיים. ליתר דיוק: הבקשה
הוגשה בפעם השנייה אחרי שבפעם
הראשונה נתקבלה תשובה שלילית.
רק בפעם השניה, נקבע בלישכת
היועץ־המישפטי לממשלה, כי ״אין
עניין ציבורי.״
דרך מיקרה לגמרי, גם בתיק זה
הנאשם השני, אשר שמו לא הוזכר, הוא
יצחק רכס, אותו רכס ששמו לא הופיע
בתיק ישראל גרנית.
גס הפעם מדובר בקבלת דבר
במירמה, בקשירת קשר להונות ועוד.
ומי הוא ד״ר חיים זכותי

פירט עורך־הדין אורי
סניגורו של זכות, וסגן* פרקליט
תל-אביב לשעבר במיסמך ״ע
נוספות״ ,שהגיש לבית־המישפב
חיים זכות הוא סגן יו״ר ההסו
הרפואית, חבר מועצת הב
הלאומי, חבר מועצת־המנהליג
בנק יהב, חבר הנהלת קרן ההשח
לרופאים, חבר בוועד־הפועל
המועצה המדעית של ההסו
הרפואית, הדואגת לביצוע
ההתמחות, חבר בוועדות הבחינו
מנהלי־מחלקות ומנהלי בתי־ו
במיכרזים של נציבות שרות־ה!
ונוסף לכל, ד״ר זכות בן ה־ 47ד
יושב־ראש הוועד הארצי של
המדינה.
האם אפשר להגדיר את הה
המישפטיים נגד אישיות צי
כזאת כדבר שאין בו עניין ציבוו

למי סיפו׳
יותד טובי
ךםב תי ק זה הגיש את
\*האישום סגן פרקליט המחוז,
רודה (מהמחלקה הפלילית־הכלג
״הנאשמים הכירו אחד השני
אישי,״ נאמר בכתב־האישום ,״ו׳
שניהם קשרו קשר להונות את הו
שבניהול הנאשם רכס, על־ידי ר
פוליסות ביטוח בלי תשלום פ
ועל־ידי אישור תביעות של!
מכוסות כלל על־ידי הב
המעשים המיוחסים לד״ר
התרחשו בין השנים 1976ו־?81
ד״ר זכות היה במשך שנים
מנהל־מחלקה בבית-חוליס, והכי
רכס דרך אשתו רחל, שהיתה מ
בבית־החולים שבו עבר. רכס
באחת הפגישות עם ד״ר זכות
אישי ומחירים מוזלים, אם
לחברת הביטוח שיף־רכס או
ביטוחיו. הרופא הסכים. התביעה
כי זכות כמעט שלא שילם
הפרמיות( ,העולם הזה ,)2.2.83 אן
החל מגיש תביעות על נזקים,
חפצים וגניבות. כמעט כל ו
שהגיש הרופא לחברת רכס ע
אם היתה מכוסה בפוליסה, ואם
אישום נוסף נגד ד״ר זכות ה
(המשך בעמו

במדינה
מפלגו ת
רא כמד גדוד
אכזבתו של
האיש החזק של
חירות בדרום
במשך שבע שנים ראה אבי יהב
דויד לוי נציג של העובדים, של השכבות ושל
!יירות־הפיתוח
;נחשלות. היום הוא התפכח. בליבו
!פקות כבדים אם אכן סגן ראש־
;ממשלה מייצג נאמנה את הציבור
מהוא רוב מניין מצביעי הליכוד.
;חמשת הממים של זאב ז׳בוטינסקי
מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא שהיוו את עיקרי מישנתו הסוציו־:לכלית, נשאר לדעת יהב רק. נון׳
וחד גדול — נכשל.
זה היה טיבעי. יהב, איש תנועת
;חרות, המוכר כאיש החזק של מחנה
׳ויד לוי בדרום, הוא בן ,37 מתגורר
:באר־שבע מאז . 1954
יהב למד מישפטים בירושלים, עבד
בפרקליטות מחוז הדרום, אחר־כר פתח
מישרד עורד־דין מצליח, נשא את
מרים, מורה יוצאת ליטא שהיתה לאם
שלושת ילדיהם.
כשפרש משירות־המדינה, הצטרף
לחרות. בעיניו זה היה טיבעי. זמן קצר

כל שר מטפח לו חצר, כמו חצרות
האדמו״רים. אין כל כיוון אידיאולוגי.״
ואין בלוף גדול יותר מלכנות את
תנועת החרות תנועה דמוקרטית. :אף
אחד מהמוסדות הנבחרים אינו מתכנס
לשום דיון מדיני או חברתי.
.המקום היחידי בבית זיבוטינסקי
(מצודת זאב התל־אביבית, מושב
משרדי חירות) ,שבו אפשר להתבטא
בחופשיות — זה המיזנון.״
יהב גם אינו מאושר מהנציגות
בכנסת: לקריית גת, ליבנה ולקריית־מלאכי
יש ח״כ לכל עיירה. .כל
מצביעי הליכוד בשלוש הערים האלה
אינם עולים במיספרם על מצביעי
הליכוד ברחוב אחד בבאר־שבע״.
אחיזת עיניים. י ערב הבחירות
האחרונות, כאשר הטיחו הפעילים
מחאות וטענות בקשר למצב הקשה
השורר בעיירות־הפיתוח, נהגו יצחק
שמיר ודויד לוי לומה.זו(הקאדנציה
הראשונה) היתה קאדנציית חסד. לא
ידענו מה זה שילטון. להבא זה ישתנה.
אנחנו נתייחס לדיבריכם בכובד ראש.״
בדיעבד התברר, שהכל היה אחיזת
עיניים.
לדעת יהב, לוי אינו זוכר את חבריו
אלא בעיתות משבר, כאשר הוא נערך
לעימות. מאז ההתמודדות במרכז לא
זכה יהב לראות את פניו.

דאנס־המנומם לב־עמי(שלישי מימין) ובליטים
״לסרס!״

פעיל יהב(מעונב) ולד
מזון, מעון, מלבוש, מורה, מרפא
אחר־כך נבחר כיושב־ראש מטה,בחירות
של הליכוד בדרום לפני
הבחירות לכנסת התשיעית, בחירות
המהפך. אך איש מראשי התנועה לא
טרח להודות לו על עבודתו בדרום.
אחר־כך הבין שכך הם נוהגים תמיד.
ב־ 1978 הציעו לו לרוץ, מטעם
הליכוד, לראשות עיריית באר־שבע.
הוא ויתר על הרעיון, וב־ 1980 פרש
מפעילות פוליטית. הוא החליט
להתמקד בעסקיו הפרטיים.
כעבור שנה פנו אליו מיכאל דקל,
איתן ליבני ומיכה רייסר. הם ביקעזו
שיקבל על עצמו את ניהול המערכות
בדרום בבחירות לכנסת העשירית
ולהסתדרות. חיזוריהם נשאו פרי.
אחרי הבחירות הוצע ליהב לכהן
כמנכ״ל פרוייקט שיקום־השכונות
הארצי. כאשר התברר לו שמייעדים לו
תפקיד ללא שיניים, במיוחד בענייני
תקציב וכוח־אדם, דחה את ההצעה.
חופשי במיזנון. עוד ב־1977
תמך יהב בדויד לוי, כאשר זה נאבק
נגד יורם ארידור בסיעת תכלת לבן.
כמובן שהוא תמך בו, הקיץ,
בהתמודדות, במרכז, על תפקיד ראש־הממשלה.
כיום
הוא מאוכזב :״קיימת בתנועה
התפרקות כללית של ערכים.
אופורטוניזם ופטרוניזם שולטים בכל.

סגן ראש־הממשלה אינו משיב
למיכתבים שיהב שלח לו. הוא אפילו
לא אישר שקיבל אותם.
במילחמת לבנון נהרג יושב־ראש
הסניף של חירות בדימונה, צ׳רלי
אזולאי. אף שר לא בא להלוויה או
לשיבעה. לוי בא ליום השלושים, אחרי
לחצים שהפעיל עליו גבי ללוש,
מנכ״ל חברת־השיכון אפרידר.
״לא אתייצב!״ יהב כבר רואה
בבאר־שבע מישפחות שהגיעו לסף
חרפת־רעב: שכירים, שמעט חסכונו־תיהם
הושקעו במניות בנקאיות,
ושאכלו אותה בעיקבות הסדרי המניות
עם הבנקים, ואשר ציפו שדויד לוי
״יגונן ויסוכך עליהם״.
יהב, חסיד ארץ־ישראל השלמה,
איננו מתאפק וקובע. :כאשר הממשלה
מצהירה השכם־וערב שהדגל החברתי
הוא ערובה לחוסנה של המדינה, לא
יתכן שעיירות־הפיתוח וישראל
השנייה יופלו לרעה לעומת כל מיגזר
אחר, לרבות המתנחלים.״
הוא איננו חושש מהרעש שיעוררו
דבריו בתנועה. :בקוניונקטורה הקיימת
זה לא כבוד גדול להיות חבר־כנסת,
וזה עוד פחות כבוד להימנות עם
השורה השנייה של הפעילים, ואם דויד
לוי, שבו האמנתי, יקרא לי לדגל, אני
מסופק אם אתייצב שוב.״

^ שכיס תמורת מאסר״ גזר
1 השופט ויקטור פייל ממדינת
דרום־קרוליינה לפני שבוע. הוא הטיל
עונש של 30 שנות מאסר על שלושה
אנסים, שהורשעו באונס קבוצתי
אכזרי. העונש החמור לא היה מעורר
תשומת־לב בינלאומית לולא נוספה
אליו פיסקה קטנה :״אם יסכימו
הנאשמים מרצונם החפשי לסרוס, יומר
עונשם, אחרי הסרוס, לעונש של מאסר
על תנאי״.
בלוב, בסודאן, בערב־הסעודית
ובעוד כמה ארצות שבהן נהוג עדיין
חוק השריעה האיסלמי, נהוג לכרות
את ידיהם של גנבים בכיכר־השוק.
נהוג שם גם לסקול בפומבי נשים
נואפות.
בישראל נשמעה השבוע, בעיקבות
הרצח האכזרי של הילד דני כץ,
קריאתם של חברי־הכנסת אמנון לין,
משה שחל, יהודה פרח ואליעזר אבטבי
— להחזיר את עונש־המוות לחוקי
המדינה. דרישה דומה נשמעה על־ידי
קרובי קורבנות פיגועים חבלניים אחרי
שיחרורם של מחבלים בעיסקת חילופי
השבויים.
.עין תחת עין״ הוא עיקרון תנ״כי
ידוע, אולם במשך השנים התעדן
והומר בפיצוי כספי או בעונש אחר.
אולם הדרישות הפרימיטיביות לנקם,
מתעוררות בכל תוקף בעת פגיעה
מזעזעת במיוחד. גם ראש לישכת
עורכי־הדין לשעבר, עורך־הדין אמנון
גולדנברג, דיבר בזכות עונש־המוות
לרוצחי ילדים. הדבר היה אחרי רצח
הילד אורון ירדן. ברצח הורשע צבי גור
ונידון למאסר־עולם

של אנסים בסרוס. הדבר היה בעת
מישפטו השני של סמיר עוואד, לפני
שלוש שנים. עוואד הורשע בשנת
1970 באונס אכזרי של חיילת חיב״ה
במיגרשי־התערוכה הישנים בתל־אביב.
הוא נענש ב־ 12 שנות מאסר.
כאשר שוחרר מבית־הכלא, אחרי
הורדת שליש ממאסרו, נעצר מייד
באשמת אונם נוסף. אז היו קריאות
בציבור להענישו בסרוס, כדי למנוע
אפשרות חזרה על העבירה. אולם
עוואד יצא זכאי במישפטו והעניין
נשכח.
גם שלמה לב־עמי, האנס המנומס,
אשר השליט טרור על תל־אביב במשך
שנתיים, שילהב את יצרי הנקם של
הציבור, והיו שדרשו עבורו עונש של
סרוס. הלחץ הציבורי גרם לכך שהוא

נידון ל־ 30 שנות מאסר בפועל, על־ידי
בית־המשפט המחוזי. בדיוק כמו
העונש שגזר השופט פייל השבוע
בדרום־קרוליינה. אולם אחרי שנרגעו
הרוחות, הפחית בית־המשפט העליון
את עונשו ל־ 18 שנה.
שלושת הגברים הכושים, רוסקו
ג׳יימס בראון 27 מרק ווהן ()21
ומיכאל ברקסטון 19 קיוו לעונש קל,
מפני שעבירת
האינוס היתה
עבירתם הראשונה.
סניגוריהם
ייעצו להם
להודות באשמה
ולסמוך על רחמי
בית־המשפט. אולם
השופט, ש השחתת גוף
לשמה

^ נשיב בעלי רגשי נקם חזקים
\ £ד ר שו גם בישראל את הענשתם

השופט פייל(למעלה) ועברייני־מין ברקסטון, ווהן ובדאון
אונס קבוצתי

— האל־־מ וסגך היד־ר-
(המשך מעמוד )31

קרא את פרטי האונס המזעזע, שביצעו
השלושה באשה צעירה וצנומה,
שנזקקה לחמישה ימי אישפוז וכמות
גדולה של עירויי״דם אחרי האונס, לא
מצא בליבו רחמים. עוד השלושה

אין זו הפעם הראשונה שעונש כזה
נדון ברצינות בארצות־הברית. בשנת
,1975 הציע שופט בקליפורניה עונש
דומה לשני עברייני־מין שנהגו לפגוע
בילדים. השניים קיבלו את המלצת

במוח היא האחראית לאלימות
ולתוקפנות פלילית באדם. מומחים
המליצו על כריתת האונה הזו כדי
להרגיע את העבריינים האלימים.
ועדות מיוחדות המליצו על הפחתת

רוצח־ילד צבי גור
..להוציא להורג!״

נדהמים מנטל 30 שנות המאסר שירד
על ראשם, הוסיף השופט את הפיסקה
המוזרה. .
ברגע הראשון לא הבינו הנאשמים
ההלומים את פשר הניתוח שהציע להם
השופט. הם חשבו כי הוא מדבר על
עיקורם. אולם סניגורם הסביר להם כי

השופט. אולם הדבר לא בוצע, מפני
שבכל מדינת קליפורניה לא נמצא
רופה שהיה מוכן לבצע את הניתוח.
הרופאים טענו כי השחתת גוף לשמה
אינה מותרת להם על פי כללי האתיקה
הרפואית. יתכן גם כי חששו מפני
תביעת נזיקין. מצד אחד המנותחים

עונשים לעבריינים שיעברו את
הניתוח. עשרות אחדות של עבריינים
קשוחים, שהיו שפוטים למאסרים
ארוכים מאוד, ניאותו לעבור את
הניתוח וזכו בחופש.
מחקר־מעקב בן 10 שנים הוכיח כי
כריתת האונה אומנם צימצמה

האמריקנית יצרה תגובה ציבורית
הדורשת עונשים חמורים יותר. עונשי
המאסר באמריקה הוחמרו מאוד
באחרונה, ויצרו בעיות קשות
בבתי־הסוהר המלאים עד אפס מקום.
עונש־המוות שהוחזר לשימוש על־ידי
בית־המישפט העליון בשנת 1976
הופעל עד היום תשע פעמים.
ההוצאה־להורג האחרונה בוצעה גם
היא בשבוע שעבר.
מדינת ישראל התגאתה, מאז
הקמתה, בהיותה מדינה נאורה,
המטילה על עברייניה עונשים
אנושיים. בשנת 1954 בוטל בישראל
עונש־המוות על רצח. העונש
המכסימלי הזה קיים עדיין בישראל,
רק על עבירות של רצח לפי י החוק
לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. עונש
נוסף שהיה קיים עוד מתקופת
המנדאט, עונש המלקות, בוטל עוד
קודם. בשנת 1950 בוטל עונש זה,
שהיה נתעב במיוחד במדינה, מכיוון
שהבריטים נהגו להשתמש בו כדי
להשפיל לוחמי מחתרת יהודים.
מלבד הסיבות ההומניטאריות
הקיימות נגד עונש הסרוס, קיימת גם
דעת קרימינולוגים, האומרת כי עונש
זה אינו יעיל. רופאים טוענים כי כיום
אפשר להחזיר את כוח־הגברא ואת
החשק המיני לסריסים, בעזרת ההורמון
הגברי טסטוסטרון, הנלקח בצורת
גלולה. ויש הטוענים כי החזרת אנסים
שסורסו לרחובות היא סכנה לציבור.
אנשים אלה, בעלי היצרים האפלים,
עלולים להתנקם בחברה שהשחיתה
את גופם, בדרכים שאינן מיניות .״יש
לזכור,״ אומר מנהל תוכנית שיקום
עבריינים בכלא קונטיקט ,״כי אונס
היא הבעה סכסואלית של אלימות ולא
התבטאות אלימה של סכסואליות.״
בבתי־הכלא בארצות־הברית פותחה
שיטה חליפית לסרוס. זוהי שיטה
המכונה ״סתם כימי״ .המטופלים
מקבלים תרופה בשם דפו־פרוברה,
המפחיתה באופן דראסטי את יצירת
ההורמון הגברי ואת החשק והכושר
המיני. אגשים המטופלים בתרופה
עוברים גם טיפולים פסיכולוגיים
ארוכים, כדי לשקמם ולהחזירם
לחברה. הסטאטיסטיקה בארצות־הברית
מוכיחה כי רק 15 אחוז מן
האסירים שעברו טיפול כזה, חוזרים

אלימות נגד אלימות: האס הנגיעה בחייו ובגו
של עבו״ו יש בה הועלת, או שעה׳ נקמה בלבד
השופט ריבר על כריתת אשכים.
בחוקה האמריקנית אין, כמובן,
עונש של סרוס, ולכן לא יכול שופט
להטיל עונש כזה. אפילו עונש־המוות
הוקפא בארצות־הברית במשך שנים
אחדות, מאחר שנטען כי הוא נוגד את
החוקה. לכן מה שעשה השופט פייל
היה, למעשה, מתן תמריץ לנאשמים
לבצע את הסרוס, כדי שלא ישבו בכלא
את רוב שנותיהם היפות.

שיתחרט על הסרוס.

^ ביטוי ממי
5 3של אלימות
ף* רום איננו השחתת הגוף
הראשונה שבה השתמשו בארצות־הברית
כדי להחזיר עבריינים למוטב.
בשנות החמישים המוקדמות נולדה
תיאוריה רפואית, כי האונה הקידמית

במיקרים רבים את יצר האלימות של
העבריין, אולם תופעות הלוואי, שלא
ניצפו מראש על־ידי הרופאים, היו
קשות מאוד. חלקם הגדול של
המנותחים הפכו אנשים חסרי כל עניין
בחיים. הם נותרו אפאטיים ומנוונים
וחיו את מותר חייהם בצמחים. אופנת
ניתוחי המוח כתרופה נגר עבריינות
עברה מן העולם ונשכחה כמעט לגמרי.
אולם האלימות המתגברת בחברה

לסורם ומבצעים עבירות מיניות
נוספות, בעוד שבין העבריינים שלא
טופלו כן, חוזרים 85 אחוז לסורם.
קצת מפחיד לצפות בתגובה
המתגברת של אלימות החברה נגד
עברייניה, העוברת באחרונה כחוט
השני החל בישראל דרו ארצות״הברית
הנאורה, סודאן, ערב־הסעודית וכלה
באיראן.

אילנה אלון

לכך שביולי 1978 ייסד עם רכ1
סוכנות־ביטוח בשם לרופא סוכנוו
ביטוח בע־מ. זכות התחיל לשמע
מנהל בסוכנות־ביטוח זאת, העוסקו
בעיסקי ביטוח והנושאת רווחים. לב
הואשם ד״ר זכות בעיסוק אחר, שהו!
אסור לפי פקודת הרופאים.
עורד־הדין וגמן הצליח במשימת
להציל את הכבוד והקאריירה של ד״ו
חיים זכות. ההליכים נגדו בתיק ז!
הופסקו. לא כן לגבי הנאשם יצחי
רכס. מישפטו לא הסתיים, ממש כפ
שזה קרה לו בתיק שבו נאשם יחד עג
גרנית. וכבר נקבע תאריך חדש לדיון
. 14.2.84 האם ינהל השופט יורם גלי
מישפט זה רק עם נאשם אחד, כשלגב
הנאשם השני הוחלט לסיים או
ההליכים נגדו?
שאלה נוספת: מדוע לא הגיע
עורך־הדין מרדכי שורר, מישפט
מנוסה ותקיף, בקשה לעיכוב ההליכי!
ליועץ המישפטי עבור הלקוח של
יצחק רכס, כשהיה יכול להסתמן עי

בשעת! 03
היועץ המישפט
צחק זמיר, שאי3
מעכב הליכינ
פליליים בל
שתהיה הצדקו מיוחדה מצבו הבריאותי הקשה, אחרי ניתח
שבוצע במוחו? האם סמך פרקליטו שי
רכס על כך שלשני הנאשמים האחרי!
בשני תיקים אלה, אלוף־מישנה ישרא׳
גרנית וד״ר חיים זכות, היו סיכויי!
טובים יותר לזכות בעיכוב ההליכיג
ובכך להציל גם את רכס?
רכס די זקוק להצלה. קובע סעין
415 לחוק העונשין :״המקבל רבו
במירמה, דינו מאסר שלוש שנים, ואב
נעברה העבירה בנסיבות מחמירות
דינו מאסר חמש שנים.״

מקדים הדיגי(
וטעמים מיוחדי(
^ מיקרים שבהם מחליט היוע׳
1 1המישפטי לעכב הליכים, דהיי!
לסגור תיקים פליליים, מעוררים א
השאלה: באלו נסיבות הוא מחלי
להקפיא את ההליכים? בשעתו מ
כתב יצחק זמיר, בתשובה לבקע
שהוגשה לו, בתיק 614/80/7
״היועץ המישפטי לממשלה אינו נוז
לעכב הליכים פליליים (ז.א. תיקי
פלילים) ,אלא במיקרים חריגים ו;
יסוד טעמים מיוחדים. צר לי להודי
כי לא שוכנעתי שיש הצדקה במיקו
זה לחרוג מן הכלל ולעכב א
ההליכים.״
לשאלת העולם הזה, כיצד קו
ששמו של הנאשם יצחק רכס נע?
בשני התיקים מהודעות עיכ
ההליכים של היועץ המישפטי, כאיי
לא היה קיים כלל, ומה גרם להחלנ
לעכב את ההליכים נגד ד״ר חיים זכו
וישראל גרנית. השיב דובר מישר
המישפטים, יצחק פיינברג :״ליו?
המישפטי יש סמכויות לפי החוק לעג
הליכים, והגורם לזה הוא שיקול־הד?
שלו. אין אנו מוסרים תגובה לתיק
ספציפים, אך אחפש את שני התיק
לראות איך זה ששמו של יצחק ת
נעלם, ואגיב.״
בינתיים מאחרת התגובה לבוא,
הדובר פיינברג נסע לחו״ל.

מרסל זוהר

ברגמן חזו הביתה אוליב״ה
סמנו תניע
החלים מניתוח
את גלגל* הדפוס בשה שלו
• לפני שמונה שנים אסרה המישטרה את הכימאי אינגמר
ברגמן, באשמת התחמקות מתשלום מם־הכנסה, באקט דראמתי,
כשהבימאי עבד על בימת התיאטרון המלכותי בסטוקהולם. עתה חזר
ברגמן בן ה־ 65 לאותה בימה עצמה, והוא מביים עליה את המלך ליר
מאת שקספיר. .אם להיות כן״ הצהיר ברגמן. ,זה לא ייאמן, כמו חלום,
נפלא לחזור לשפתי שלי, להיות בין חברי, בתוך שלי, בתיאטרון שבו
גדלתי״ .מאז נעצר, יצא ברגמן לגלות מרצון, בתום חודשיים של
התדיינות עם שלטונות המס, שהכניסו אותו לבית־חולים עם התמוטטות
עצבים, לפני שניצח במאבקו המישפטי.
• סיר לורנם אוליבייה מחלים מניתוח־כליות ארור, שעבר
בבית־חולים בלונדון.
• קולין ספונר, מו״ל בריטי צנוע, המנהל את הוצאת־הספרים שלו
מחוותו שליד דורטצ׳סטר, מנסה להוציא לאור מחדש ספר, שבשעתו
לא התייחסו אליו די. שם הספר היום שאחרי חצות שעליו התבסס
סרט־הטלוויזיה האמריקאי, היום שאחרי, שגרר תגובות כה נרעשות
שנושאו, העולם אחרי מילחמה אטומית. קולין ספונר מיהר להניע את
גלגלי הדפוס, כדי להספיק להדפיס מספיק עותקים שיימכרו בתום
הקרנת הסרט בטלוויזיה הבריטית. בינתיים מתכוננים להציג את הסרט
בהקרנה בבתי־קולנוע בגרמניה, וייתכן שייעשו כך גם בישראל.

האלמנה בטחנת־הקמת: מעתיס בוויסקי
אלכסנדר קאלדר, הסקוטי שהכניס את המובילים לאמנות, מת לפני שבע
צנים והשאיר לאשתו, לואיזה, את טחנת־הקמח שרכש בדרום צרפת ושם היא
זייה ומתמחה בתבשילים מתובלים בוויסקי.

ההודים רצו לקבל את מלכת אנגליה כמו שצריך,
והכינו אפיריון שהוא תעתיק מדוייק של האפיריונים
המלכותיים שנשאו שליטים במאה ה־ . 13 הכל היה יפה

וטוב פרט לדבר אחד. שכחו שבמקור העתיק לא היה כיסא
ואף לא כורסה. כך צעדה לה אליזבת השניה, נכדתה
של ויקטוריה שהיתה קיסרית הודו, ושמרה על חיוך.

אלטון גון: אם
אי1 1זסינות יש
שיכנוע ין ידווזי

שתיים מאהבותיו הגדולות ביותר של ג׳והני הולידיי מונצחות
בתמונה זו — נאטלי באי, האם המאושרת וכוכבת-הקולנוע,
והתינוקת המשותפת הטרייה — לורד! .אהבתו השלישית היא המוסיקה.

אחרי שסיים כמה קניות קטנות
בניו־בונד סטריט בלונדון, אחד
הרחובות היקרים בעולם לביגוד, גילה
מר אלטון ג׳ון, שאומנם הוא לבוש
היטב, אך מכוניתו הצנועה רולס־רויס
בצבע שחור, לא הוחנתה כראוי.
ליתר דיוק, היא עמדה במקום חנייה
אסור. טרם יבש הדיו של שתי
שוטרות־תנועה על הדוח שחילקו לו,
יצא הזמר בחיוך, לשכנע את השוטרות
שחתימת ידו על נייר שווה יותר. וכך
יצאו כולם מרוצים, כולל הצלם
שהנציח את הסולחה.
אבל, לטובת הקוראים העלולים
לבקר בהזדמנות הקרובה בבירה
הבריטית, עצה פשוטה במקרה שהם
שוכרים רכב ורוצים להחנות אותו
בניובונד סטריט — כמובן, במקום בו
החנייה מותרת: במטבעות להצטייד
צריכים
(בבוקר, אצל הקופאי במלון) .כי שם,
עדיין עובדים המדחנים על מטבעות.
העולם הזה 2416

שוו קונו :,נעווחיו הנוטיוח שר 7ם ם
הצגת הפתיחה האירופית לסירטו האחרון של ג׳יימם בונד המקורי — הלוא הוא שדן קונרי —
לעולם אל תאמר לא, נערכה ברוב פאר והדר במרכז הקונגרסים של מונטה־קארלו. לפרימיירה ערך

קונרי כניסה מלכותית, כשעל זרועותיו תלויות בנות זוגו האחרונות, בארברה קאררה והים
ב א סי נגד. באירוע נכחו גם יפהפיות קודמות של בונד, כמו אורסולה אנדרס וקלודין אוז׳ה. אר שלוש
הכלות האמיתיות של השימחה היו בנות לווייתו מאחרי הקלעים — אשתו מישלין(״היא שכנעה אותי
לחזור לתפקיד״) ושתי בנותיהם, אווה־אן ופטפאני. שעימן חי קונרי יפה מאד בווילה שלהם בספרד.

שוב שולח ארמון מונאקו שורה של סימני־שאלה ובשורות חגיגיות המוטלות בספק:
לקארולין בן־זוג חדש, צעיר, יפה ובעל ייחוס, סטפאנו קאסיראגי. סטפאנו הוא בנו
של ג׳יאן קארלו קאסיראגי, איש־עסקים עתיר נכסים מסביבת מילאנו ובעליהם של
בתי־זיקוק לנפט. אחד בפרו והאחר ליד מילאנו.
סטפאנו הצעיר מועסק על־ידי אביו כמנהל אחד מענפי המיסחר של האימפריה
הקאסיראגית — יצוא של ביגוד לארצות־הברית. מאז נפגשו קארולין וסטפאנו הם טסים
יחד בטיסות ביניבשתיות, מופיעים באירועים פומביים בצוותא ועושים הכל כמצופה
מחתן וכלה מלכותיים לעתיד. אבל, לא להיחפז. בינתיים עוד חזון למועד.

גואלה פאקולה: הגאווה הנולנית
אחרי וודקה פולנית ולך ואלנסה, זו גאוות היצוא הפולני לעולם
החופשי: ג׳ואנה פאקולה, תגליתו האחרונה של הבימאי רומאן
פולאנסקי, שהמליץ עליה לסרט האמריקאי גורקי פארק. אשר
למעלותיה של התגלית — התמונה מספרת והסרט יספר זאת שוב.
העולם הזה 2416

אנל׳ וילאמס: ההוכב המלא של הפיזמון המישנחח׳
הפעם הוא לא היה על הבימה, כי אם בקהל, ונראה
כי הרגיש טוב בהחלט. אנדי ויליאמם, הזמר האמריקאי
המפורסם, בא לכבד בנוכחותו את הצגת־הבכורה של
כלוב העליזים על בימת ברודווי. הוא הביא איתו את שני

ילדיו היפים, כריסטיאן בן ה־ 8ז ונואל בת ה־.20
אך אין צורך לדאוג להוצאות על כרטיסים שה׳
לוויליאמס באותו ערב. יש להניח שקיבל כרטיסי כבוו
ואם לא, יש לו, בהחלט. ממה לשלם.

נונסואה טו, ונתן אנסרווד ער מסו אחד

בתדאביב מסיבת ום־הורדת בין בודס׳ ואשוו־רצ*וו

פסף לקולנוע

בארץ. הוא עשה את סירטו הראשון
ב־ ,1926 הוא הפיק את יומני הקולנוע
הידועים בשם כרמל והקים את
מעבדות־הקולנוע הראשונות בארץ.
יד ימינו של אכסלרוד היתה אשתו
לאה, אשר ערכה את הסרטים למענו.
אכסלרוד קיבל בערב הגאלה המיוחד
הזה את תואר ״עמית הכבוד״ של
בית־הספר לקולנוע בית־צבי.
מפאריס נשלח טלקס מאת הבימאי
פרנסואה טריפו, שבו בירך את עמיתו
למיקצוע על קבלת התואר. זה מה
,שניקרא אחווה מיקצועית.
את התואר העניק מנחודהערב,
עזריה הספורט, שהוא סגנו של
ראש עיריית רמת־גן החדש. המנחה

דאג, כמובן, לציין שראש העירייה
והסגל החדש של עיריית רמת־גן
נמצאים באולם.
הבימאי הראשון של המדינה
התרגש, וההפתעה הגדולה ביותר
עבורו היתה הטלגרמה שקיבל
מהבימאי הצרפתי .״כנראה שאני
באמת שווה משהו ״,אמר אכסלרוד.
״לפני שבוע אמרו לי שאני צריך לקבל
איזו תעודה, חשבתי שאקבל תעודת
בוגר־התיכון. היום בבוקר התקשרו
להזכיר לי שאני צריך להיות כאן. עד
קבלת המיברק, לא ידעתי שהפכתי
למישהו בארץ הזאת. איפה אני יכול
לראות את הטריפו הזה, אתה יכול
לסדר לי איתו פגישה?״

השדדית משדר
בחדשות האחרונות היה אפשר

*לץ יירת המכוניות המסודרת שמ!
• /פעמיה לכיון הדרום. לא אל הדרוו
הרחוק, אלא דרומית לראשון־לציון ב׳
עיינות ליבנה, שם שוכן כפר קטן, הנקר:
כפר הנגיד. השלט הקטן כאילו מרמז עי
גודלו של הכפר, הטובל בפרדסים ובמרחב
שדות.
באחר מבתי הכפר מתגורר מוטקז
ואצלו התכנסה ביום שישי כל הצמח
הצבאית. היו שם ראש אמץ, אהוז

זאת היתה מצלמת הקולנוע היחידה בארץ, והיחידי שידע לתפעל
אותה ויצר ממנה סרטים היה אכסלרוד. הוא הוכתר גס בתואר
עמית כבוד, על״ידי בית־הספר לאמנות הקולנוע בית־צבי, ברמת־גן.
**ץ לו ש מצלמדת־קולנוע הסתו־
• /ב ס בשטח. את המקום האירו
פנסים ענקים, ובכל פעם שעצרה
מכונית וממנה יצאו הנוסעים, עטו
עליהם הבחורים שנשאו את המצלמות
על הכתפיים.
היה נדמה שצריך להגיע ראש־הממשלה,
או שאנחנו חוזים בערב
גאלה באמריקה. אבל ראש־ הממשלה
לא היה שם, ושום דמות מהחלל החיצון
לא באה לאיזורנו — זה היה ערב
שנערך בבית־הספר הרמת־גני לקולנוע
ולדראמה בית צבי״.

הזירה המוארת היתה בתל־אביב.
המקום — קולנוע צפון. הסרט
שהוקרן — .לפתע ביום ראשון, של
הבימאי הצרפתי פרנסואה טריפו.
ההכנסות מהכרטיסים שנרכשו באותו
הערב הוקדשו לקרן־מילגות ולקניית
ציוד קולנוע לתלמידי בית צבי.
הפנסים והמצלמות שנישאו על־ידי
התלמידים הרשימו פחות מהמצלמה
העתיקה שהוצבה באולם־הכניסה. היא
שימשה את הכימאי הראשון בארץ,

נתן אכסלרוד.

אכסלרוד היה חלוץ הקולנוע

ך \ 1ך 1 1ך השחקנית״קריינית רבקה מיכאלי, מציגה את
1מ 1 #ו 1 11 רגלה החשובה, רק חבל שאי־אפשר לראות את
הרגל. מציץ לפוזה המשונה הזאת עמית שבא איתה לערב הגאלה.

ריקוד •ומולדתה
עדיין היה לו כח לרקוד רוק עם

:ת החדשות והאשה היחידה בתל :העוסקת
בחדשות, ברמלה מנשה.
זת דיווחיה על עיצומי עובדי הנמלים.

ב! 50

״ברוג״) ברק; ראש ועדת־החקירה של
זסון־צור השני, האלוף אמנון רש!ל; מי
!:היה איש שרותי־הביטחון, מרדכי
יחמיס, שזהותו נחשפה אחרי שירה
:תוקף מטוס אל על בציריך, ואחר־כך
סומר־ראש של גולדה מאיר. היום הוא
זנהל מישרד־חקירות פרטי יחד עם מאיר
!לבסקי. גם פלבסקי, שהיה בין מקימי
זוג אורים תומכי יצחק רבי* ,בא לכפר
זנגיד.

1ץחך ״1 1ן ך 1ך 1ך שרים בצוותא שירי־מולדת ויושבים ליד
11411 # 1 1 0 / 1תנור-חימום, מימין לשמאל: ראש אמין
אהוד(״בתג״) ברק; דאוד, בעל״הבית היפהפה במוצא, שהבטיח פתיחה

עם רישיון של עיריית ירושלים עוד שלושה שבועות; ג׳יבלי הקטן; ועם
המיקרופון דיגלי, לשעבר בעל הדקליה בימית. החבורה חיממה את
הלב ביין, חמין, וסלטים. את בקבוקי השמפניה שפנו אחד על השני.
עוד היו שם: מיכה שגריר, בעל
חברת הסרטים קסטל; המפיק דן
בירון, שהיה האקורדיוניסט של
הערב ואשתו, קריינית־הטלוויזיה
שרי רז; יצחק ג׳יבלי (ג׳יבלי
הקטן) חבר יחידת וסו, שנפל בשבי
באחת הפעולות המיבצעיות בגבול
הירדני בשנות ה־ 50 והיום הוא שומר
מועדון בתל־ אביב. בין האורחים היו
גם נבחרי הלוחמים, ואנשי שירות־הביטחון.

אלה חגגו את יום הולדתו של
חברם, דני דגן, לשעבר אמרגן והיום
קצין באחד היחידות המובחרות של
צה״ל.
החבורה ישבה מסביב לתנור, שרה
שירי־מולדת וחיממה את הלב ביין,

בחמין, ובסלטים.
כנהוג אצל חבורה כזאת, הם לא
שותים את כל תוכנו של הבקבוק, אלא
מתיזים חלק ממנו על האורחים.
השמפניה נשפכה כמים, אל תוך הקיבה
ועל האורחים.
״להיות בן ,50 זה אומר שעשית
הרבה, הרבה מאחוריך וחבל שאני לא
בן ,30״ הכריז חתן השימחה, דני דגן.
ב־ 3לפנות בוקר עדיין זרמו
האורחים, שהתקשו למצוא את דרכם
בין פרדסי ראשון, לבית הגדול בכפר
הנגיד. בסיר החמין עוד היה די כדי
להשביע את המאחרים והיין חימם את
העצמות.
הגשם באיזור פסק וכך גם השירים,
וכולם הלכו לישון.

1111ך ך 1¥מרדכי רחמים יושב בצד עם אשתו ציפי. הוא
#111 1 111 על השרים מהצד. רחמים, לשעבר איש־ביטחו
באל־על ושומר ראשה של גולדה מאיר, הוא בעל מישרד חקירות פרטית

ז׳קלין וענונו

כן! הגב׳ ז׳קלין וענונו בעלת סלון ״ז׳קלין״ בנוה אביבים, ת״א
השתתפה במבצע טריו — 5קולססון 2000
של ״וולה״ ובהגרלה השניה שהתקיימה ביום
24 בנובמבר ,1983 זכתה בפרס הראשון — כרטיס טיסה
לאליפות העולמית ה־ 20 לתסרוקות ולתערוכה
המקצועית הבינלאומית בלאס־וגאס(ארה״ב)
שתתקיים בחודש ספטמבר 984ו.
שמות הזוכים בחבילו ת שי —

מבצע טייו ;5

אבוקסיס דוד, נהריה ; ביטון קלודין, אשדוד ; בלוק פנינה, גבעת חיים ; בן נון עליזה, אשדוד ; בן־שלוש חפצי, כפר סבא ; ברגיל
ויולה, חולון; גולדמן איטה, גבעתיים; גונן א ס תר, אזור; גרנות שושנה, ר״ג ; דדו שושנה, עפולה: דינס פני, נאו ת
מרדכי; זריהן מימי, ח צו ר הג לילי ת; טובול יפעת, באר־ שבע; טליאס מלכה, ר חובו ת; ישראלי חנה, מעלו ת; לוי חנה, קיבוץ
הגושרים; מונטלון לוטי, ירושלים; מוריה שלומית, קיבוץ שפיים ; מספרת מירנה, אילת; מ ספ ר ת נאוה, אבן יהודה ;
מרקוביץ שרה, משמר השרון ; סיטון יעקב, ירושלים ; סלון אביבה, גבעתיים ; סלון אורי, הרצליה ; סלון אידה, ר מ אלל ה ;
סלון אליזה, ירושלים; סלון ביוטי, ירושלים; סלון רוד, ר חובו ת; סלון המלאכים, ירושלים; סלון המרכז ירו שלים; סלון
הנרי, ירושלים; סלון ודורומי, ת״א ; סלון טרזה, ירושלים ; סלון יהודית, ערד; סלון מלי, ר״ג ; סלון נינט, ת״א ; סלון נעמי,
ירושלים; סלון עדינ ה, כרכור; סלון עזר א, ירושלים; סלון פני, באר־ שבע; סלון רותי, ראשל״צ: סלון קלי אופ טר ה, באר־שבע;
עבדה יעקב, נס ציונה ; פריסלי שושנה, חיפה ; ציגלאוב אברהם, בת־ים ; צרפ תי שמחה, קיבוץ שרות־ים: קמיר יאיר
פ תח־ תקוה ; רגב מרים, קיבוץ שמיר ; שרבל רשיד, חיפה ; שרו שולה, עפולה עלית,

הזכיות יחולקו לזוכים באמצעות הסוכנים.
ס פ רי ישר אל!
מו עדההגרלההבאהשלמבצעט ריו : 5ה 8 -בינואר 1984
פרסרא שון: טי סהללאסוגאס. פרסיםנוספים 5 0 :קטלוגיםשלאפנת
שי ערמ לונ דו ן, ב שווי 3000שקל.
תנאי ההשתת פו ת במבצע ״טריו — 5קולסטון 2000״
א. מלאאתבלהפרטיםבת לו שההשתתפות. ב .צרף 5א רי זו ת רי קו תשל ״ ט ריו ־ קולסט ון 2000״
( ל נו חיו תכם — אין צו רךלש לו חאתכלהקופסה. אפשרלשלוחרקאתה ״ לשוךהעליונהשל
הקופסהשע לי המודפסהמספרשלהצבע ) ג. שלחאתהאריזות ( או ה ״ ל שו נו ת ״ שלהקופסאות )
יחדעםהת לו ש, ל ת. ד 365 .ו י רו ש לי ם, מי קוד 3ו 0ו .9
ההשתתפות אינ ה מו גבלת, כלאחדי כו ללהשתתףפע מי ם ר בו ת — וכלהמרבהמג די ל
אתס כוייו.
ת לו שי השתתפות נו ס פי ם ני תן לקבלאצלבלה סו כ ני םוה סי טונ אי ם
פ ר טי םלג בי ה טי סהללאס ווג אסעםק בו צ ת ״וול ה״ ,ני תן לקבלבמחלקתההדרכהשל ״וול ה ״ ת. ר, 1365 .
י רו ש לי ם, מי קו ד , 91013 או בטל פון ( 02-852131 :לבקשמחלקתההדרכה )

תלוש השת תפו ת במבצע ״טריו - 5קולסטון 2000״
לבב׳ חברת ״אינטרקוסמא־וולה״ בע״מ
ת.ד 1365 .ירושלים, מיקוד 91013
רצ״ב 5אריזות טריו להבטחת השתתפותי בהגרלה.
שם הסוכן__ :
שם הסלון __ טלפונים__:

כתובתי מיקוד:

גם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם ז ה ...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה..

חג־ל

אני לא יודעת מה אתם חושבים על מסיבות־החנוכה של הילדים הקטנים שלנו, בגנים ובכיתות
הנמוכות. בשבילי זה עינוי סיני עתיק.
את הכישרונות של הילד שלי בשירה, בריקוד ובעשיית עוויות אני רואה בכל יום במשך 10 שעות
רצופות. ובכישורים של חבריו בני ה־ 5אני לא כל־כך מעוניינת, אם תסלחו לי על הביטוי. אבל מה
לעשות? יש מסיבה וצריך ללכת, וכל האמהות תהיינה שם, אז דווקא האמא של הילד שלי לא תבוא?
אי־אפשר.
בהזמנה היה כתוב שההורים מתבקשים לבוא ב־ . 10.30 באתי, כרגיל, חמש דקות לפני הזמן. המסיבה
התחילה ב־ .11.15 שאלתי למה, ואמרו לי שהיה כתוב בעשר וחצי, מפני שהגננת יודעת שכל ההורים
מאחרים בחצי שעה. בפתח המסיבה התיישבה המנגנת וניגנה את נר לי דקיק בלווי אקורדים מאוד
חוקים, כדי להעיר את הילדים ואת ההורים, שכבר כמעט נרדמו שם. אחרי שירה בציבור של חמישה
שירי־חנוכה ב־ 48 קולות לא מתאימים, התחיל מופע הסולו של הגננת, שאמרה בקול רך ותרבותי:
שלום לאורחים היקרים שלנו, ושלום לכם ילדים חמודים. נכון שכל ההורים רוצים לדעת איזה חג
היום?
מקהלת ההורים( :בקול אלט< נכון!
גננת: אז בואו נגיד לאורחים היקרים שלנו, איזה חג היום.
הילדים( :בקול סופרן דקיק) חג־החנוכה.
גננת: נכון מאוד. ומה קרה בחג״החנוכה?
ילדים: הרעים רצו לשבור את בית־המיקדש!
גננת: נכון. ומי היו הרעים?
ילדים: האנטיוכוסים!
גננת: לא אנטיוכוסים. אלה היו היוונים. ובואו נגיד לאורחים היקרים שלנו מי ניצח את היוונים?
הילדים: המכבים הגיבורים.
תמה המסכת. עכשיו התחיל הקטע של המחול האירובי להורים. כל הורה קיבל נר דולק וכולנו ביחד
עשינו מעגל גדול של הורים. לקול נגינת באנו חושך לגרש, רקענו בריצפה במגפי־עור אופנת 84
ומחאנו כפיים, פעם שמאלה ופעם ימינה .״כל אחד הוא אור קטן״ היה סימן להתכופף ויכולנו אור איתן״
היה סימן להתרומם גבוה־גבוה ולמתוח את הידיים מעל הכתפיים.
הילדים לא העריכו את החלק הזה במיוחד, וכבר נשמעו קולות ״מתי אוכלים את הסופגניה?״ אבל
כדי להוציא להם את הנשמה ממש קודם, היה צריך לשיר את שיר־הילדים הידוע לעת אכין מטבח,
מצר המנבח, שבסופו שאל בני אם זה שיר ביוונית, לזכר היוונים.
אחר כך הלכנו מהר הביתה, כי ב־ 4היתה לי עוד מסיבה לילד השני.
חג שמח!

ניתחו לבעיית לאומית
אני בטוחה שגם לכם זה קורה. גם אתם הייתם
כמה פעמים בחו״ל, וגם אתם פגשתם שם אנשים
מקומיים נחמדים, שלפעמים אפילו הזמינו אתכם
לבית שלהם, לקפה או לארוחת־ערב, ודיברתם

משאירים להם, כמובן, את הכתובת שלנו בארץ: ,
וברוחב״לב נדיר מזמינים אותם לראות את ארצנו
הקטנטונת, כדי לראות את נפלאותיה,
הסיכויים שהגויים האלה יזדמנו אי־פעם

תכשיט לצוואר
על הארץ, סיפרתם סיפורים ושמעתם סיפורים.
אחרי שמבלים כמה שעות עם האנשים האלה

לישראל, אחרי שבילו את כל החיים שלהם
בפירנצה, למשל, הם נדירים. אבל אנחנו הרי

כולנו מחונכים היטב, ואנחנו מזמינים.
חוזרים ארצה, מספרים לחברים שלנו על
האנשים הנחמדים שפגשנו בחו״ל ושוכחים
מהעניין.
ואז, בוקר אחד, מגיע מיברק המודיע לך כי
האנשים קיבלו את הזמנתך, והגה הם מגיעים
בטיסה ,384 למשל. אם במיקרה יש לכם זמן, הם
יהיו מאוד שמחים אם תחכו להם.
מקבלים קצת שוק. אחר כך, כמובן, נוסעים
לנמל־התעופה כדי לקבל אותם. אני, עם הזיכרון
שלי, תמיד מקווה שהם יזהו אותי, והם דווקא
עושים את זה. מתנשקים קצת, אומרים ״איזה
יופי״ ,והם אומרים :״הנה, הבטחנו וקיימנו.״
נוסעים העירה. לפעמים יש להם מלון מוזמן,
ולפעמים אתה לוקח אותם, בערב הראשון
לפחות, לבית שלך כדי להראות להם איך
הנייטיבס חיים. הם נותנים את המתנות שהביאו,
אתם אומרים ״ממש לא הייתם צריכים,״ אחר־כר
הם הולכים לישון ואתה נשאר עם הצרות.
אני נמצאת בקשר מתמיד עם אגד, וכבר
יודעת בדיוק מאיפה יוצא האוטובוס למצדה
ובאיזה שפה ידבר המדריך. מסדרים להם טיול
לירושלים, טיול לנצרת, לפעמים הם אפילו
מוכנים לקחת איזה שלושה־ארבעה ימים באילת
(עבודת שיכנוע קטנה שמשתלמת) .אבל בסוף
הם כולם חוזרים לתל־אביב, ומצפים ממך שתראה
להם את נפלאותיה. מישהו שלא גר בתל־אביב
לא יכול להבין מה זה המצוקה הזאת.
טוב, כל הסיפור הזה בא לספר לכם איך
הסתבכתי בשבוע שעבר ואיך יצאתי מזה, ואולי
גם אתם תלמדו משהו: או לא להזמין תיירים, או,
לחילופין, לאן לקחת אותם.
תיירים, כידוע, קמים מאוחר. קובעים איתם
פגישה ב״ 9.30 ונוסעים לראות את בית
התפוצות. אני לא יודעת מה מראים שם השבוע,
כי חיכיתי להם בחוץ עד שהם גמרו את הסיבוב
של ההתפעלות. כמה פעמים בשנה אני יכולה
לראות את בית התפוצות? הס נהנו מאוד. שאלו
אותי קצת שאלות, ועניתי להם מה שאני יודעת.
העניין הוא שהשעה היתה רק ,12 והעיניים שלהם
שאלו ״לאן עכשיו״ .אמרתי ״דיזגגוף״ .תפשנו
בית־קפה, הזמנו 1קפה ושתי גלידות, וכולנו
הסתכלנו על החתיכות. אחר־כך הם החליטו
יי ;י

שצריך ללכת לאיזה חנות, כדי לקנות מתנות
לקרובים ולידידים. בגלל מצבם הכספי האיתן,
לקחתי אותם למשכית, שאחד הפלוסים שלה|
הוא שהיא פתוחה בצהריים. אני לא אהיה האדם
שימליץ לישראלים לקנות במשכית, אבל ה פ •
היתה שם תערוכת־תכשיטים מהממת ביופיה ,
תכשיטאית ישראלית בשם בתיה וונג. תכשיג
שהם, למעשה, פיסול בזהב, וגם אצל אדם או
לתכשיטים כמוני היתה להם עדנה. או
שהראיתי לאורחים שלי שהנה, גם באמנות אנו

על המפה, אפשר היה להמשיך בסיור.
לאן? ליפו כמובן! קצת סיפורי היסטורית
משובשים (בגלל האנגלית שלי ושלהם) ,קצת

אוכלים ארוחת־ערב.
הלכנו לחמאם. אמרו לי שאפשר לאכול שם
המקום תמיד מוציא קריאות־התפעלות מפיהב
של תיירים, וכבר זה משהו. כשאתה אומר להג
שממש כאן, בסביבה, ירד יונה הנביא לספינו
שטבעה, וכאן בלע אותו הלוויתן — הנ
מאושרים מאוד.
הזמנו אוכל, בלי הרבה תיקווה. וכשאתה לא
מקווה, אתה תמיד מופתע. האוכל שמגישים
בחמאם הוא אוכל ערבי — כלומר, דרגה אחת
יותר מאוכל מיזרחי. התיירים שלי התנפלו על
הקובה, שהיה ממולא בצנובר ובפיטריות. ליקקו
את האצבעות מהסלטים החריפים. אחרי הסלטים
עם הפיתות כבר אף אחד לא רעב, אבל נשאר
קצת יין בבקבוק, ונשארה אש באח. אז הזמנו עוד
אוכל: עוף ממולא ודג בטחינה ושישליקים.
כשיצאנו מהחמאם, כבר היה ממש מאוחר,
עושים איתם שוב סיבוב ביפו, מקשיבים
למוסיקה שיוצאת מכל מיני מקומות, מחליטים
לא להיכנס והולכים הביתה לישון. הנה עבר עוד
יום שעזר למישרד־התיירות.

נמאס לי! נמאס לי שלא יודעים מה
אני עושה בארץ. אני זקוקה ליחסי־ציבור.
נמאס לי ששואלים אותי מדוע
עזבתי את הארץ ולא יודעים שאני,׳
יותר מכל האמנים הישראליים, עוזרת
הכי הרבה לארץ. לא יודעים פה מה אני
עושה למען ארץ־ישראל. יש כאלה
ששואלים אותי — איזו זכות יש לך
לדבר על הארץ, הרי עזבת אותה.
יש לי זכות! אני מרגישה שהארץ זה
הבית, זו המולדת שלי. כל החיים שלי
אני שרה בעברית, אפילו כשאני
מופיעה לפני 30 אלף איש בפאריס,
כמו בקיץ שעבר.
כשרואים את ריקה זראי חמש דקות
בטלוויזיה הצרפתית, היא מדברת על
הארץ! אני לא יודעת למה לא יודעים
את זה פה. אולי מפני שאין לי כישרון
ליחסי־ציבור ואני לא מצליחה להעביר
את המסר.
הפעם החלטתי שדי! לקחתי לי
אשת יחסי־ציבור, את מירי בן־יוסף
ואני רוצה שאנשים פה ידעו מה אני
עושה. הפעם אני עושה משהו פוליטי!

האמת היא

צריך להאמין לזה.
שהשינאה תמיד תצוץ.
באים אלי בטענות שעזבתי. למה
לא באים בטענות לשגריר שחי כל חייו
מחוץ־לארץ? הרי גם אני עושה עבודה
של שגריר. הוא אומנם מקבל משכורת
ואומרים לו תודה, והוא בן־אדם מכובד
שעובד בשביל המדינה. אז אותי לא
מינו, בסדר, אני לא רוצה מדליות. רק
רוצה קצת הבנה או תורה, שום דבר
אחד לא.
לא אשקר, הקאריירה שלי חשובה
לי מאוד. זה לא רק העובדה שאני
שגרירה של ישראל בצרפת. בכל זאת,
30 אלף צופים זה לא צחוק. כאמנית
אני מאושרת מאוד, אבל זו לא הסיבה
שתשכיח מליבי את המולדת, את הבית
ואת השפה. נטלתי משימה על עצמי
— ישראל היא מעל לכל. זה הרגע
הקריטי. צריך לעשות משהו דראסטי.
אני מבינה בפסיכולוגיה של אנשים.
האנטישמיות בצרפת גואה, צריך
לעצור אותה!
אני לא אוהבת שאומרים. לי

״אל תקראו לי

יורדת ר

ך * יא שוהה כעת בארץ לצורך צילומי סרט של רשת טלוויזיה
\ 1צרפתית. זה לא ייאמן, אבל היא שיכנעה את הטלוויזיה
הצרפתית לצלם את צה״ל באור חיובי. היא גוררת את הצוות
ממחנה צבאי אחד למישנהו. נושא הסרט הוא תפקידו החינוכי של
צבא״ההגנה־ לישראל.
היא הוציאה תקליט בשם התיקווה ובו שירי מולדת ישראליים.
בפאריס תלויות שלושים כרזות ענק המכריזות: ריקה זראי שרה
על ישראל ותורמת את הכסף לקרן־אור. הצרפתים אולי לא
יודעים מה זה קרן־אור, אבל אנחנו יודעים שקרן־אור תורמת
לצה׳ל.
לדור שלא ידע את ריקה זראי היא מהווה הפתעה. סקר קטן
שערכתי בין חברי גילה לי שכל מה שהם יודעים עליה, הוא שהיא
שרה את גן השיקמים ומתגוררת בצרפת.
היא נראית צעירה בשנים רבות מגילה. יש לה עור פנים חלק
וזוהר. יש הרואים בה מוזרות ביחוד כאשר היא מרצה על מרקחות
הצמחים שהיא רוקחת וכשהיא מדברת על יחסו של האדם אל
הטבע ואל האלוהות. היא מודעת לכך ומבקשת לא ללעוג לה. היא
רוצה עולם נקי יותר, מסודר יותר וטוב יותר.
כשהיא מדברת, יושב לידה מעריץ, ז׳אן פייר מאנייה, חברה
לחיים מזה 15 שנים. הוא מפטפט פה ושם בעברית. ריקה זראי
הצליחה להדביק גם אותו באהבת הציונות שלה. במשך שנים, כך
היא מספרת, היא עוסקת בפעילות ציונית. היא החליטה לצאת
למיתקפה בעיתונות וברדיו.
היא עזבה את הארץ בגלל אהבתה, כשהלכה אחרי בעלה
הראשון יוחנן זראי לפריס. בשנות ה־ 50 הם היו ילדי הפלא של
עולם המוזיקה הישראלי. הוא כתב והלחין והיא שרה וכיכבה. מאז
היא עשתה קאריירה מצליחה בצרפת, והוא מרצה לפסיכולוגיה
בגרמניה המערבית.
ריקה זראי באה לישראל לשבוע וחוזרת לצרפת. בתה מדברת
עברית בקושי 20 .מתוך 22 שנותיה, היא חיה בפאריס. גם בעברית
המצויינת השגורה בפי הזמרת, נשמע שמץ מיבטא צרפתי, אך
מתחננת :״אל תיקראו לי יורדת! פה זה הבית שלי, פה זה המולדת,
אבל מה לעשות, בפאריס אני עושה יותר כסף!״

שרית ישי

| 1ה | 1ך 1ך 1בעלה הראשון, ילד הפלא
| 1 1 11 11 המוזיקלי. היא ^סעה אחריו
לפאריס והוא עזב אותה למען א שה אחרת.

לשם פיוסומת
חיילות ישראליות נוספות, לצייד צילומי פירסומת.

הוצאתי תקליט של שירים עבריים
בצרפת והוא נקרא: ריקה זראי
התיקווה. כשראיינו אותי לטלוויזיה
על התקליט, אמרתי שאני מרגישה
שאני מעניקה לקהל שלי מתנה, כי
השירה הישראלית היא לדעתי היפה
בעולם.
בעצם עשיית התקליט הזה, בעצם
הפוסטרים הענקים שלי שמקשטים
כעת את כל רחובות פאריס, שבהם
כתוב :״ריקה זראי שרה על ישראל
ותורמת את הכסף לקרן־אור,״ אני
מוחה בכל תוקף על ההשתוללות
האנטישמית העיוורת, שהפכה, ביהוד
בצרפת, לשיטה באמצעי התיקשורת.
אני, באופן אישי, לא מרגישה את
האנטישמיות. להיפך, לקהל שלי יש
הרבה אהדה אלי ואני אומרת בכל
הזדמנות שאני ישראלית ויהודייה.
אבל היחס לישראל — זה לא יאומן!
אנחנו לא יודעים פה באיזו מידה
ולאיזה עומק מגיעה השיטנה. כביכול
הם נגר ישראל, אך האמת העמוקה היא
שזוהי אנטישמיות מחופשת. כי הרי
אחרי היטלר, אי־אפשר להגיד שאתה
ממש אנטי יהודי. לא נוח להודות בזה,
אז מצאו דרך לגיטימית להיות
אנטישמי וזה להיות אנטי־ישראלי. יש
כאלה שחושבים שאילו היינו יותר
נחמדים, אז היו אוהבים אותנו יותר. לא

שעזבתי את הארץ. נסעתי לחדל בגלל
שבעלי־לשעבר, יוחנן זראי, קנה
כרטיס לפאריס ואמר שמי שאוהב אותו
יבוא אחריו. אז טוב, גם אני נסעתי, יחד
עם בתנו התינוקת יעל. חשבתי
שתיש! שם שלושה חודשים ונחזור
הביתה. היה לי טיפה כסף וכרטיס־טיסה
חזרה. חשבתי שאראה קצת
אזנאבור, ברסאנס, גרקו ומונטאן ואולי
אלמד מהם משהו, ואחזור הביתה.
שמעתי את כולם, ואז אמרתי —
למה שלא אופיע קצת בפאריס. בארץ
כבר הייתי כוכבת, אחרי גן השיקמים,
קול אורלוגין וחמש חמש. אבל זה
לא הלו• חרה לי, מכרתי את הכרטיס
ואמרתי — אני אוציא לפחות תקליט
אחד, להוכיח לחברה שריקה זראי
היתה בפאריס ואפילו הוציאה תקליט.
הוצאתי תקליט, וגם זה הוא לא
הלך. בינתיים יוחנן זראי עזב אותי, כי
הכיר אשה בשם יעל גלבוע, ואני
נשארתי לבד עם התינוקת ובלי כסף.
הוא מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטה
של היידלברג בגרמניה. הבת שלנו,
יעל, היא בת 22 היום, והוא בקשר
איתה פעם בשנה מקסימום.
יעל יודעת לכתוב עברית ומדברת
כמו עולה חדשה. היא לומדת ראיית־חשבון
בפאריס.
לפני עשר שנים יוחנן נזכר שיש לו

ילדה, וניהל מישפט נגדי. הוא ניסה
לקחת ממני את הילדה. זה היה
בתקופה שהוא חי שלוש שנים בארץ.
פניתי לעורך־דין מאוד חשוב בצרפת,
והוא אמר לי — אין לו סיכוי. הוא
מעולם לא שילם דמי־מזונות, מעולם
לא התעניין בילדה, אל תתרגשי.
לא התרגשתי והפסדתי במישפט.
הגשתי עירעור ובגלל העירעור לא
הייתי בארץ כמעט שנתיים, כי הוא
יכול היה לדרוש את הילדה. בעירעור
זכיתי, אבל אלו היו שלוש שנים של
מישפטים. הילדה לא היתה מעורבת
במה שקרה. לא סיפרתי לה אף פעם,
רק אמרתי לה שאבא ואמא
מתקוטטים, ושאותה אוהבים למרות
הכל.
אני יודעת שיוחנן אוהב אותה
בדרכו שלו, רק שהוא כזה לא מראה
אהבה. הקשר שלו אליה לא מתבטא
בכתיבת מיכתבים או בקשר רצוף. הוא
לא שומר על קשר ופיתאום מצלצל
והיא מתפלאה. היא אמרה לי פעם
שהוא כמו דוד רחוק.
אחרי שיוחנן עזב אותי בפאריס,
נשארתי לבד עם תינוקת בת שנה. לא
היה לנו מה לאכול, ממש רעבנו ללחם.
יום אחד התחלתי לעבוד באו־לימפיה.
בתחילה בראשית התוכנית,
אחר־כך באמצע, ולבסוף ככוכבת.
הילדה היתה כל הזמן איתי. זה היה
קשה, עד שמצאתי אומנת נהדרת,
שהיתה כמו סבתא לילדה. מלאת
טוב־לב ואהבה. מאותו רגע ידעתי
שאני יכולה לצאת בשקט לעבודה,
אבל כלל ברזל אחד היה לי כל חיי: לא
חשוב היכן אני נמצאת בעולם —
יפאן, טאהיטי, אמריקה ולא חשובה
השעה, בשבע בערב צלצלתי הביתה
לדבר אל יעל. לפעמים הייתי נשארת
ערה עד ארבע בבוקר, כדי להתאים את
הזמן לשבע בערב בפאריס.

ך 11111ד ״ ח ת ריקה זראי נפי שנראתה כאשר היתה כוכגת
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1של שיריס נמו גן השיקמים וקול אורלוגין.
היא כיכבה במחזמר חמש חמש ונסעה אחרי געלה־לשעבר לפאריס.

ך 11ך 1נראית נפלא וללא קמטים. הפנה חסידת הסנעונות והדיפו
^ 111 בצמחים וטוענת כי היא נראית טוב בזכות מיצי הגזר והפירוו
שהיא שותה ואבקת חימר ירוק, שהיא שותה עם מים בלילה לפני השינו
הוא לא מבריא, אבל הוא עוזר לגוף
לתפקד נכון. שמים בלילה חצי כפית
מהחימר הירוק בתוך כוס מים קרים,
מערבבים ושותים על קיבה ריקה. זה
נפלא. זה נותן הרגשה של מרץ מחודש.
שואלים אותי מאיפה העור שלי, אז זה
קצת מאבא וקצת מאמא, אבל בעיקר

ןןןךיך \ 1ך ט ריקה מחזיקה בזרועותיה את
^ \ 11ן בתה יעל, כשעדין גרו בארץ.

היא נשארה בפאריס עם הילדה ורעבה ללחם.
אם שקלתי בתקופה הקשה את
האפשרות לחזור לארץ? האמת היא
ששנאתי את המחשבה לחזור כמו כלב
עם הזנב בין הרגליים.
אנחנו האמנים, או שמצליחים ויש
לנו מנוע בבטן, או שעוזבים כשקשה.
אני יותר מדי גאוותנית, וכל הזמן
אמרתי לעצמי — אף אחר לא הכריח
אותי לנסוע, אז אם יש לי בעיות אני
צריכה לפתור אותן. נכון, אני אחזור
לירושלים, ואבא ואמא יטפלו בילדה,
אבל הכישלון יישאר בליבי לנצח.
החלטתי לבלוע ולהתאפק, וטוב
עשיתי. לפי דעתי, כל אדם בעולם
חייב ללכת עד הסוף, עד המקסימום
של מה שהוא יכול לעשות, אם לא —
יישאר לו תמיד טעם רע בפה. לדעתי,
צריך לתרגם למציאות את כל מה
שבאמת רוצים בראש.
והצלחתי, מאוד הצלחתי. אני
מפרנסת היום 21 איש. זה לא
בית־חרושת גדול, אבל זה בהחלט

מהרבה מיצי ירקות וגזר.
לא ניסיתי להתאבד כמו שסיפר
אבל הייתי בדיכאון. חשבתי של
אשיר עוד לעולם. הייתי בכזה דיכא
שאיבדתי כל טעם לחיים, וככל שנתו
לי יותר סמים ויותר כדורים במיסגר
(המשך בעמוד 5ל

*1111ר 1י \ 1ך י יעל זראי מורמת על״ידי
1/אמה וחברה לחייס ראן

פייר מאנייה בפאריס. יעל לומדת ראיית״חשבון.

מיפעל קטן. זה מזכיר לי את הסיפור
על החמור והערבי. ערבי בא אל הקאדי
ואומר לו — היה לי חמור נפלא,
לימדתי אותו לא לאכול והוא לא אכל.
הוא כל־כר התרגל לא לאכול עד שמת.
כך גם אני, כשאתרגל לא לישון
אהיה מושלמת.
אני זקוקה לעוד 24 שעות ביממה.
אין לי זמן לישון ואפשר ליפול במצב
כזה, ואני נפלתי. המיקצוע שלי הוא
מין מיקצוע כזה שטורף בני־אדם. צריך
לדעת את הגבול. נכון, לא צריף
שהגבול יהיה קרוב מדי, אבל צריך
תמיד לראות אותו. הייתי מאוד חולה,
אבל בסיכומו של דבר, אני לא
מצטערת שהלכתי רחוק.
עבדתי 20 שעות מתוך .24 זו היתה
הצגה מושלמת, תיזמורת גדולה, חזרנו
וחזרנו עד שהמוח שלי לא עבד יותר,
ואמר — סטופ, די! לא יכולתי
להמשיך, הרגשתי כמו מכונית שאין
לה בנזין.

שמונה חודשים לא תיפקדתי. ועברתי בבית־חולים אושפזתי טיפולים. לא יכולתי לשיר, לא יכולתי
לקום מהמיטה. אז התחלתי להתעניין
ברפואה טיבעונית, ובעזרת צמחים
התאוששתי. מאז אני לא רואה בכלל
רופאים. אני רוקחת בעצמי את
המרקחות. יש לי עשבים וצמחים.
למדתי וקראתי הרבה ספרים, עשיתי
נסיונות ואני יודעת איך לרקוח
תרופות. אני גם מאמינה בצימחונות,
אבל במיקצוע שלי עם הנסיעות ובתי־המלון
והמיסעדות זה די קשה. יחד עם
זה אני נמנעת מאכילת בשר, בוודאי
שלא נקניקים.
כדי להיות צימחוני צריך חיים
מסודרים בבית, לצאת מעט מאוד, לא
חיים לא מסודרים כמו שלי. אני
מקפידה על אכילת דגנים, משתמשת
במלח וקמח מלאים ובשמן שלוחצים
אותו בלחיצה קרה. משתמשת בחימר
ירוק שהוא קטליזטור לבריאות הגוף.

1111*1־ ף 1ך 1ק ריקה זראי ליד אחת הכרזות
1 111|# 1 1 /התלויות בפאריס ומכריזות על התקל
11111 /
הישראלי שלה- .ריקה שרה את ישראל ותורמת לקרן־אור ׳,כתוב בברז

השקיעה של דויד שחר גזענות בחסות זבולן!
המר ״אדם רכל הפרסים והביבח־ים * תנ״ך המשוררים *
התג האדום של האומץ עפולה כמעצמה גרעינית
מקור

--שקי ע ההחודש ראה־אור סיפרו החדש של מחבר
הפולקלור הירושלמי דויד שחר, תחת הכותרת
נינגל}*) וניפץ אחת ולתמיד את אגדת כתיבתו
של שחר.
שחר, חתן פרס מדיסיס הצרפתי לשנת
,1981 מי שטרח שנים רבות ליצור
שיכפול־לבנטיני לנוסח הכתיבה של מרסל
פרוסט הצרפתי, המיר את עוגת״המאדלן של
פרוסט בעוגת סומסום ימתיכונית דביקה של
מילים, הרחוקה מלהיות ספרות ראוייה לשמה.
רומן זה של דויד שחר, למרות יומרתו להיות
רומן־מפתח, הוא תערובת של רומן רכילותי
גרוע, עם תמונות פולקלור שדופות, המתיימרות
להציג את ירושלים.
למשל, לאורך נינגל עוסק שחר, באיכות
תיאור רעועה למדי, בדמות של המשורר ברל
רבן, ששם העט שלו הוא אשבעל עשתורת —
הלא הוא יונתי רטוש. ואם קורא כלשהו לא
קלט זאת מייד, הרי ששמות ילדי המשורר נינגל
(אהובתו של אל־הירח השומרי״אכדי) ,תמוז
ואלול יעידו על כך.
כתיבתו של שחר בנינגל היא מסע מילולי
כושל בעיקבות הסופר הצרפתי מרסל פרוסט.
שחר, הלכוד בקיסמי ירושלים והמשולל יכולת
תיאורית של ממש לתאר אותם, פורש בנינגל
ר 1דויד שחר -גיגגל; סיפריד, לעם;
הוצאת עם עובד; 217 עמודי ם(כריכ ה רכה).

החוויה הישראלית

תערובת של ש״י עגנון לעניים ופרוסט לבורים,
המאוחים בסידרה בלתי־חדלה של בנליזמים
ספרותיים, הרחוקים מלהוסיף כבוד כלשהו
לספרות הישראלית.
גלרייה של דמויות ירושלמיות משנות
הארבעים, שאותה מתאר המחבר, אינה אמינה.
האמינות היחידה המרפרפת מעמוד לעמוד בספר
זה היא צערו של המחבר על שהוא שייך לספרות
העברית ולא לספרות הצרפתית.
כל גלריית הדמויות שאותה חותר שחר
לפרוש בסיפרו היא בעלת מאפיינים
אכסצנטריים. מתוארים באופן בלתי־משכנע —
החל בנינגל, הפפרנית־הצעירה בספריית בני־ברית,
מבקרת־האמנות לאה הימלזך, וכלה
במחזאי המתוסכל אהרון דן, שכולם חברו כדי
להלאות את הקורא, בהגיגי שיברי השקפות־העולם,
ששחר אימץ מכל הרוחות.
פגישתו של המספר בפאריס עם אריך
ויסוצקי,. :בארץ קראו לי אריה או אריק, אכל
השם היה אריך״.״ ומבול הזיכרונות
הלא־משכנעים השופעים במוחו של המספר
אחרי פגישה זו מעמידים את הרומן בסימן
שקיעתו של שחר.
ההפניות הבלתי־חדלות כמעט של שחר
לספריו האחרים, בהקשר לסיטואציות או גיבורים
מסויימים, הופכים לתשדירי־שירות־עצמיים.
לאורך 217 עמודי נינגל עשוי הקורא לקבל
טראומה מטכניקת הכתיבה של שחר: הוא אוסף
סיפורים חסרי כל קשר מבני־אדם שונים, כדבורה
האוספת צוף, ומנסה להופכם לדבש דבורים. אלא
שהתוצאה של גיבוב הסיפורים השחרי רחוקה
מלהיות דבש.
הסיבה האחת והיחידה שעל הביקורת
הישראלית לעסוק ברומן זה היא ההתרפסות

המתמדת של נוסח הכתיבה השחרי ותיאוריו,
לרגלי הספרות הצרפתית והנוסח הפרוסטי שלה.
נינגל הוא ספר של קלישאות ספרותיות,
הכתוב בידי מחבר שמרן — שמרן בסיגנונו,
שמרן בצורת הכתיבה ובראיית־העולם, שמרן
משעמם ולא ניאו־קלסיציסט. אין ספק ששוחרי
הספרות הישראלית, שהתרשמו לפני שנתיים

רוסיה״ היתה גם האמא של השירה הישראלית
החדשה.
קובץ תרגומים זה, שנדפס לראשונה
בארץ־ישראל בשנת 1942ו״סודר על־ידי
מחוסרי־העבודה של אגודת פועלי הדם ום
תל־אביב, בסיוע קרו חוסר־עבודה נערך בידי
המשוררים לאה גולדברג ואברהם שלונם•
קי, תוך שהוא פורש עולם שירי מאלף ומרתק.
שירת רוסיה מביא את הצופן לשירה הישראלית
החדשה, החל בולאדימיר סולוביוב
(״מפאתי מזרח אז יעל /אומה פלונית
ונוכריה דרך ק״מ פופנוב (.חפשו נא דרך
חדשה! /היקום הוא צר ובנחושתייס /הוא
אכזרי וזעום אפיים אל ד״ם מרזיקובסקי
(״נורא הבלם של החיים / ,ולא מכאוב, ולא
מילחמה / ,הם רק מעצבה שוממת /ופחד
חרישי מלאים וק״ד בלמונט (״לא באתי
לעולם אלא לראות פני־שמש /ותכלת
שפרידים״.״)
שירת רוסיה היא אנתולוגיה של כל
שהשפיע על השירה הישראלית, בשלב של דור
אחרון לשיעבוד וראשון לגאולה. פואמה כשנים
עשר לאלבבנדר בלוק (תריסר בעברית של
היום) ,המשווה את מנהיגי המהפכה־הרוסית
לשליחיו של ישוע הנוצרי(״חבר, רובה אחוז!
אל חוס! /כדור המוות ניר ברום / :במסורבלת.
/במדובללת / .ברהבת־האחוריים / .אח, אח,
ללא צלב ובפואמה סקיתים (״אתם —
מיליונים. אנו — תהום, ותהום, ותהום היא

אטימות־מוח חינוניח

אמרכלי תוכניות־הלימוד של שר״החינוך־והתרבות, זבולון המר, תורמים את תרומתם
הצנועה בהפיכת חניכי מערכת החינוך לתוצרים מובהקים של ספק־השקפת העולם, שאותה
מייצגים הכיפות־הסרוגות של גוש־אמונים.
בתוכניות־הלימוד של אמרכלי החינוך ההמרי כונס מאגר מדהים של שינאת־ערבים, שבכל
מדינה אחרת, בעולם־המערבי, היו מחבריו נכלאים בבתי־כלא. ואם תיאורים כאלה היו מובאים על
יהודים, היה הרבר גורם להתעוררות עולמית של אירגונים יהודיים, שהיו צועקים גוואעלד.
כתבת הארץ לענייני חינוך, נילי מנדלר, מיינה ברשימה ( 13 בנובמבר) כמה דוגמות לאותה
הסתת המעידה על אטיסות־המוח החינוכית שבה לקה מישרדו של המר.
מתוך רשימתה של מנרלר, עולה ומצטיירת
דמות הערבי בתוכנית־חלימודים הישראלית,
כדמות שבה נתמזגו רשע, נבלה ורברבנות.
מנדלר הגיעה לרשימתה בזכות מחקר מעמיק,
שאותו ערך באחרונה ר׳׳ר דניאל ברטל, מרצה
בכיר לפסיכולוגיה, שמיי! את סיפרי־הלימור,
המחנכים את ילדי־ישראל להיות דור״ההמשך של
גוש־אמונים ודומיו.
אחת ממסקנותיו של ד׳ר ברטל היא, שתלמידי
מערכת־הלימוד ההמרית הם חסרי כל מידע אמיתי
נדבר הסיכסוך היהודי־־הערבי והעובדות
ההיסטוריות הברוכות בו. בסיפרי־הלימוד
המאושרים אץ זכר לערביי הארץ, מינהגיהם
התרבותיים וייחודם. אלה נמחקו, כפי שמוחקים את
עם הארץ.
אין זה סוד, שמערכת״החינוך ההמרית דאגת
בשבע שנות שילטונו של השר המפד״לי־לאומני,
לערוך טיפול קוסמטי בסיפרי־־הלימוד, טיפול
שבמהלכו הולבשו הדמויות הנשיות בציורים
שבספרי־הלימוד בשביסים, והזכרים זכו
״בכיסויי־ראש, שרוולי הנשים הוארכו, ובציורים
בהם נראה זכר אוחז בידה של נקבת הוחלף הציור
שד־דזינוך המר
•מחשש נידה׳.
הפרדה מחשש נידה
הפרישה המאסיבית של כוחות־מיקצועיים
ממערכת החינוך ההמרית, ותפיסת מקומותיהם בידי אנשי־שלומו סרוגי׳זזכיפות, יצרה מצב המביא
לטיפוחו, לחינוכו ולגידולו של חד, שכל קשר בינו ובץ ערכי הציונות־ההומנית הוא מיקרי
בהחלט.
אם לצרף למרכיבים אלה של מערכת־החינוך ההמרית את ההתעלמות השיטתית
בתוכניות־הלימורים של בתי-הספר התיכוניים מדמויות וסופרים חילוניים, הופכת מערבת-החינוך
הישראלית לאחות שוות־זכויות למערכות־חינוך במחנות הטוטאליסריות.

מחבר־פולקלור שחר
מיץ־פטל דביק
מזכייתו של שחר בפרס מדיסיס הצרפתי,
המוענק לספרים מתורגמים, ציפו למצוא בנינגל
יצירת ספרות של סופר מכובד. אך בעלי תיקווה
אלה מצאו בנינגל אנתולוגיה משעממת וחסרת
חוט־שדרה ספרותי, של אפיזודות ספרותיות,
שדויד שחר לא השכיל לגבשן ליצירת־ספרות
ראוייה לשמה.

שירה

אמא רוסיה
פעם, כאשר היינו ילדים, היתה בדיחה
שסיפרה. :אבא סטאלין, אמא תסיח — ואנחנו
רוצים להיות יתומים!״ בדיחה זו, עלתה בי כאשר
הגיע לידי קובץ השירה שירת רוסיה, בהוצאת
יד שלונסקי והמלבה׳׳ד אריה אחרוני(*).
מהדורה פכסמילית זו של הספר, שהשפיע
יותר מכל על דורות של משוררים צעירים בארץ,
בשנות הארבעים והחמישים, שב ומזכיר, ש״אמא
• שירת רוסיה -עורכים: לאה נזלדברג
ואברהם שלונסקי; מלבד,״ 7אריה אחרוני;
מהדורה פכסמילית; הוצאת י ד של תסקי; 27
עמודים(כריכה רכה).

משוררת אחמטובה
מת המלך אפור־המבט

אחת הפואמות שיצרו את הקוד לשירה־מהפכנית,
בנוסח שקודם לא היה קיים. והלאה, לשיריו של
אנדריי ביילי, הכותב :״בבי, בת־סופות לי,
סטיכיה / ,בזלעפות לה גועש! /רוסיה, רוסיה,

רוסיה שבעיני, שרפיני באש:״.״
אין ספק ששיריה של אנה אחמטובה,
מנפילות השירה הרוסית, מי שהפכה אחת
מנושאות הדגל של נרדפי השירה בימי יו מ ך
בטאלין, מפענחת נפש רגישה, המפעילה מיתרי
רגש עולמיים :״שבח לך, דאבון איך־מפלט! /מה
הוא המלך אסור המבט או :״הגורל רימני.

שומעת את? /הגורל הרע, הפכם ך והלאה,
שורותיו של ולימיר חלבניקוב, המשורר על:
אשר בו הטווס, היפהפה הכחול, שומט לארץ
את זנבו / ,הדומה לסיביריח...־
שירת רוסיה הוא סיפור רציחתה של שירה
ענקית ומפוארת, שירה של משוררי ענק, שפרחו
במקביל למהפכתה ונרמסו מתחת לרגליה —
בעיקר משוררי פטרוגראד(לנינגראד) .כאן ניתן
למצוא את לנין נואם לבורים פסטרנק,
שיר־הלל, פתיחת תת־הכרתי לפולחו האישיות

למילחמת־האזרחים האמריקאית. :ודאי שחלם
על קרבות כל ימי חייו, על התנגשויות
מעורפלות ועקובות מדם, שהרטיטו אותו
בתנופתן, בלהט שלח. בהזיותיו ראה את עצמו
בקרבות רבים. בדמיונו ראה אנשים חוסים בצל
גבורת: הכל־יכולה. אבל בהקיץ ראה כתמי־ארגמן
על דפי העבר...־
הסיפור נפתח ביחידת ־חיילים בעורף,
הממתינה לכניסתה לשדה־הקרב ׳,תוך פרישת
החדגוניות של החיים הצבאיים, שלא השתנו
ממילחמת־האזרחים ועד למילחמת־הלבנון, על
שיחות־הבטלה החייליות. מאוחר יותר, בדרך
לשדה־הקרב, עוברים הלוחמים דרו ארוכה, עד
שהם מגיעים לשדה המערכה :״הצעיר שכח על
תוכניתו היפה ליהרג...״
וכאשר הקרב הופך למנוסה :״בתוהו־ובוהו זה
פקדה מחשבה אחת את הצעיר. המיפלצת
רבת־השנים, שאילצה את החיילים האחרים
לברוח, עדיין לא הופיעה והלאה, מצטרף
הגיבור לאקסטזת הקרב. :טבול בעשן תבי ס
רבים כיוון את זעמו לאו דווקא נגד האנשים
הרצים לקראתו, אלא נגד מיפלצות־הקרב
המרחפות וחונקות אותו, תוחבות את

משורר מאיאקובסקי
דרך טונדרות פרצנו
(.הוא על תכן גדל בין־רגע / ,גדל בטרם
ייכנס ואת גדול נרדפיו של סטאלין אוסים
מאנדלשמאם, שניסח אותה תקופה בחריזה:
.תקופה קישחת ונבערת /טלפי הסום
משננים או.רוסיה מבכה את בניה־ ,כחריזת
המשוררת מרינה צבטייבה (.ימינה
ושמאלה / ,לועות האתמו / ,ולוע כל פצע— :

וכאן מגיעה פצצת גדול משוררי המהפיכה
הרוסית, שקיפד את נפשו, ולאדימיר מאיי*
קובסקי, השר שיר הלל למהפכה (.לך/ ,
המושרקת / ,המולעגת בכלי־קלע / ,לך/ ,
המדוקרת בלעז כידון / ,אשא בתרועה / ,מעד
גדף וקלל / ,מילת־הקריאה של האודה / :הו״.־)
או קטע מתוך הפואמה המהפכנית 150.000.000
(.דרך ביתת / ,דק־ טונדרות פרצנו / ,אל
ביצות מפסענו הפסענו / .אנו באנו מיליונים/ ,
עמלים למיליונים / ,מיליוני עובדים הנה
באנו ואל קורבן נוסף של המהפכה, סרגיי
ייסנין, הכותב במתון וידויו של חוליגאן
(.רוסיה שלי! את — תסיה של עץ! /כרוזך
ופייטנן — אני תא! /יג1ץ פרא שירי, יגון
אידקץ ...רק אני עם־הארץ, תצח / ,וגם
גונב־סוסים ת א דמי ועד לשירו רוס
סובייטית, שעליה הוא משורר. :אבוי, ארצי!
אני כל־כך מוזר! /יבושת־אודם אל
משקעי־לחיי יורדת / .לי שפת אתתתה
כשפת עם זר / ,כלועזי נ תי תי במולדת...־
שירת רוסיה, בהדפסה החדשה, מהווה את
אחד המפתחות החשובים ביותר להבנתה של
השירה הישראלית ושורשיה השיריים לטוב או
לרע — למשל, בלשון השלונסקאית, לשון
שספק אם היא עומדת במיבחן תולדות השירה
הישראלית. הקובץ שירה רוסיה מומלץ בשל
כך, וגם בשל חלק משיריו, שהם הקלסיקה של
השירה הרוסית.

תרגום

פחד ודם
לפני שנים רבות קראתי לראשונה באנגלית
את התג האדום של האומץ מאת סטיבן
קריין שראה־אור באחרונה בתרגום לעברית.
ספר ייחודי זה, הנחשב לאבי סיפור־המילחמה
האמריקאי, נכתב בירי סטיבן קריין בהיותו בן ,22
שלא חווה את חווית״המילחמה. התג האדום של
האומץ פורש את הנואלות וחוסר־הטעם של
המילחמה.
התג האדום של האומץ מביא את סיפורו
של הנרי פלמינג״ צעיר כפרי, החולם על
קרבות־תהילה נוסה שירת הומרום, ויוצא
* סטיבן קריין -ה תג ה אדו םסל האומץ;

עברית: צבי ארד; הוצא ת ומורה ביתן; 164 עסי
(בריבה רבה).

בץ ״נובל״ ל״גונקור״

המחבר־עיתונאי אלי ייזל מעורר בי צמרמורת בכל פעם שאני נתקל כשמו.
ויזל. מי שהפך את סיפרות־השואה ומחבריה לזרם השואני, הנוטף ריר של מאזוכיזם מחריד. הוא
בעל־תאווה חולנית לכבוד ולפרסים. למיקרא ידיעות בעיתונות נדמה שהוא שכר לרשותו מישרד
ליחסי־ציבור. כדי לקדם את סיכוייו בזכייה בפרסים.
לפני במה חודשים הוצפו מערכות העיתונים כידיעות ממקור בלתי־מזוהה. בדבר מועמדותו של
ויזל לקנל את פרס נובל לשלום.
אחדי שויזל לא קיבל את פרס נובל לשלום,
באה הידיעה בעיתונות (ידיעות אחרונות 21 .
בנובמבר) ,שציינה :״והסופר היהודי אלי דיזל

הוא בין המועמדים הראשיים לקבלת
,פרם גונקור
אלא שויזל לא קיבל גם את פרס גונקור.
באותה ידיעה. שהתפרסמה תחת הכותרת

-הזכות

המוסרית

להתנקם

כשומר

ממחנדדהריכוד, מתואר סיפרו האחרוז של ויזל

כ-מתאר יסורי־מצסון של ניצול־ישואה,
על זכותו המוסרית להתנקם כמי שהיה
שומרו במחנה־ריכוז״.־׳

ויזל, שבדומה לשאר השואנים מתייסר ביסורי
המצפון־היהודי הכוזב מזה שנות־דור, תוך שהוא
מתעלס מתהליו השחתה המוסרית של
מדינודהיהודיע נמנה עם אותם הממסדים את
ייסורי־מצפון האלה.
אלי ויזל היה עשוי להיות בעיניי מועמד לפרס
שואן דיזל
נובל לשלום, או לפרס גונקור אילו היה מתייחס
ומה עם אל־־אנצארי
בכתיבתו העיתונאית למחרלי־המוסר של מדינת
ישראל, ובוחן, לשם שינוי, את -הזכות המוסרית להתנקם בשומר ממחנה אל־אנצאר.״
הנחמה היחידה היא, שאלי ויזל הוא תופעה חולפת ביסורי המצפוך היהודי, העשויים לשוב
לאיתנם אחרי שוויזל ושאר זמרי מקהלת השואנים שלו תיעלם מעל הבימה.
הפרס היחיד שלו ראוי אלי ויזל הוא פרס לצביעות מוסרית.

ושוב אחרי נסיגה, שב הצעיר לשדה־הקרב
ובמאמץ גופני כביר, מסתער לעבר דגל האויב.
התג האדום של האומץ הוא ספר מילחמה
אדיר. פשוט בלשונו, קצר ותמציתי, הפורש את
פחרי הקרב והמילחמה באותה סימפוניה של פחד
ודם, המפעילה את המילחמות מאז שחר האנושות
ועד לימינו. התג האדום של האומץ, המלווה גם
בתמונות ובציורים, הוא אחד מסיפרי המילחמה
המעולים. זה אינו ספר פאציפיסטי, גם לא
מיליטריסטי. ספר מומלץ בארץ החיה על חלבה,
ארץ שספרותה טרם למדה להתמודד עם נושא
המילחמה, כפי שעושה סטיבן קריין בהתג
האדום של האומץ.

סופר קריין
בחינת החיים והמוות
גלימות־העשן שלח אל גרונו היבש וכאשר
האויב הדרומי נבלם :״לידו היו מוטלות כמה
דמויות מבעיתות, ללא תנועה. מעוותות היו
בצורות דמיוניות. זרועות קופלו וראשים הוטו
בצורות מוזרות. דומה היה, כי המתים נפלו
מגובה רב אם אלה תנוחותיהם...״
ואז מגיעה התקפת הנגד :״החטיבה ממהרת
מאוד כדי להיבלע בפיות־השאול של אלוהי
המילחמה הצעיר נמלט משדה־המערכה מבלי
שחבריו יחושו בדבר, ושב מאוחר יותר, תוך
שהוא מתקנא בחבריו הפצועים, שפצעיהם הם
בבחינת ״תג אדום של אומץ לב...״
התג האדום של האומץ הוא סיפורם של
לבטים, של בחינת המוות במילחמה, של אחוות
הלוחמים ושל כל שאר הדברים המסמלים את
ההתמודדות בין החיים והמוות.
בקרב הבא הופך הצעיר לגיבור. :הצעיר רץ
כמטורף, כדי להגיע לחורש לפני שיגלה אותו
בדור. רץ בהרכנת ראש, כשחקן כדורגל.
בחפזונו כמעט עצם עיניו, הכול נראה לו
מטושטש. קצף התבעבע בזוויות פיו. כשהריץ
עצמו קדימה נולדה בו חיבה נואשת, אהבה
לדגל הסמור אליו. הדגל היה יציר יופי שאינו
פגיע ...תוך כדי הריצה הכבדה ראה שהדגלן
התנדנד פתאום, כאילו הוכה על ראשו באלה.
האיש היסס, עמד ללא תנועה ורק ברכיו רעדו.
״הצעיר זינק ותפס במוט-הדגל. בו ברגע
תפס בו חברו מהצד האחר..

סטיריקון

מי מריבה

נשק גרעיני
מוזר ביותר לגלות שבימים אלה, כשאירופה
כולה שטופה בגלי התנגדות חריפים לנשק
הגרעיני, קיים בישראל מי שמטיף להבאתו של
נשק־גרעיני למרחב.
סיפרו של שי פלדמן הרתעה גרעינית
לישראל(*) הוא סיפור הזיותיו של ד ד
סטריינג׳לאב במהדורה הישראלית שלו. שי
פלדמן, איש המכון למחקרים אסטרטגיים,
קובע כבר בפתיח לסיפרו תיזה מטורפת ובלתי
משכנעת, הקובעת•
היערכות גרעינית של ישראל חייבת
להיות גלויה ומפורשת, כדי שתעניק ביטחון
ושלום.
• תפיסת המחיר הכרח בתגמול גרעיני
תרתיע את הערבים מלתקוף את ישראל
במימדים שיסבנו את קיומה.
• שי פלדמן -הרתעה גרעינית לישראל;
סידר ת קו אדום, הוצא ת הקיבוץ המאוחד;
עורך: גיזרא רוץ; 307 עמודים (בריבה רבה
ורדיואקסיבית).

הסדר לפירוק־לאומ

זה כמה שבועות שיש לי חלובדבלהות ישראלי חדש: הסדר לפירוק לאומי בישראל.
אני קורא לחלום הזה -חלום ההסדר.״
החלום החל כאשר הקימו את ישיבות ההסדר, הוא נמשך כאשר התמוטטה המערכת הבנקאית
שהביאה לקביעת מניות ההסדר.
בשלבים הבאים בחלום אני רואה את צבא ההסדר, המוליך לממשלת ההסדר שתביא את
כולנו לסידרון הסופי.

התיזה של פלדמן היא, שאם ישראל תצטייד
בנשק־גרעיני ותיסוג לגבולות הקרובים לגבולות
. ,67 ירתיע הדבר את מדינות ערב מליזום
אלימות ברמות הנמוכות נגד ישראל...־
סיפרו־מחקרו של פלדמן הוא המחשבה
לתתל״ג אקדמי עם בבל״ת מציאותי. יחסו של
פלדמן לעניין הגירעון של המרחב הוא אקדמי,
ומתעלם מהגורמים האנושיים הפועלים באיזור.
כבר בפרקים הראשונים, אחרי שהוכיח לעצמו
את הצורך בגירעון ישראל, הוא מתפרש למערכת
המרכיבים השונים של גירעון זה, ומוליך
לפירקון תחת הכותרת -התסריט הגרוע ביותר״,
שבו הוא כותב את חלום־הבלהות שלו:
.אם ישראל תותקף ב־ 600 פצצות גרעיניות
בנות ב״ 40 קילוטון, כל שטח המדינה יסבול
עוצמת נפץ כזאת. יתר על־כן, כדי להשיג
עוצמת נפץ כזאת, סביר שהערבים יפוצצו את
ראשי־החץ הגרעיניים באוויר ובציניות
אקדמית, הוא מוסיף ומעיר יחיה צורך לבצע
את הפיצוצים הגרעיניים בפיזור מושלם
ובאופן סימולטני. אחרת תוכל ישראל לשגר
חלק מנשקה הגרעיני למשימות תגמול בטרם
יושמד. אם חלק ממאגר הנשק הגרעיני
שברשותה יוצב בכוננות של. שיגור תחת
תקיפה, דהיינו, שיגור אוטומאטי של כל
אמצעי השיגור ברגע שחלקם מותקפים,
התוקפים לא יימלטו מתגמול גרעיני, גם אם
ישמידו את מרכזי הפיקוד והבקרה של
ישראל...־
תיסמונת שימשון הגיבור, בגירסה הגרעינית
של תמות־נפשי־עם־טילים־גרעיניים עוברת
כחוט השני בסיפרו של פלדמן. המחבר
האיסטרטג, מתעלם לאורך כל סיפרו מההליכים
ההיסטוריים העוברים על המרחב במאה השנים
האחרונות, תהליכים שלא תרמו ולוא פיסה אחת
של תשתית להסדר סביל בין ישראל ושכנותיה,
וכי גירעון המרחב עשוי להשמיט סופית את
הקרקע מתחת לשלום עתידי כלשהו בין ישראל
לעולם הסובב אותה.
אילו הספר הרתעה גרעינית לישראל לא
היה עוסק בחייהם ובמותם של מיליונים רבים,
קטעים רבים בספר היו ניקראים כפארודיה לא
מוצלחת על הסרט דוקטור סטריינגילאב.
דוגמה לבדיחה גרעינית של שי פלדמן מצויה
באפילוג שלו, שם הוא כותב בין השאר :״ראשית,
על ישראל להימנע מלפתח דוקטרינה וכושר
הרתעה גרעיני המכוון נגד ברית־המועצות...״
האם שי פלדמן לא שמע במכון למחקרים
אסטרטגיים על אישים כמו אריאל שרון
ואחרים, שהאמביציות הרוסיות קטנות לאגו
שלהם?
איזה ספר טראגי, מסוכן ומטורף!

מזמינה אתכם

למכירה מיוחדת של כל
בגדי העור הנפלאים

עול חורף 1984

הנחות משמעותיות בין 3070ל־־507

קולקציה ענקית לנשים ולגברים
סוו ד רי ם תוצרת־חוץ ־ 307 הנ ח ה על ה מחיר לצרכן
למכירת בגדי חורף ב 8 4 - 8׳
יבוא: אופנת ג׳ אק ו אר

גי פולופ -קולקציה חדשה לחורף 84׳
1ל/1/1ח שיכמיות, מכנסיים, חצאיות בכל הגדלים
כמו כן ניתן להזמין הזמנות מיוחדות. מבחר מרהיב של חגורות
איטלקיות, סוודרים יבוא, וייצור ישראלי משולב בעור.
אורנה מרבק -בגדי אופנה מקוריים.
מבוצעים גם לפי הזמנה מיו חד ת.
חדש — רפי יעקובסון, אופגה מקורי ת בבד ובעור.

סוודרים יבוא

• תכשיטי זהב מקוריים

המכירה תתקיים ביום

שבת 24.12.83

שישי 23.12.83

10.00-14.00
14.00- 10.00
16.00-19.00
19.00- 16.00
בבית זיוה תל ם -רח דוד המלך .10 הרצליה־פיתו ח
61€0£ 81.מז 3 9 3ד\ 3ס 1 , 10ע 7 ז \ 2 1ז 06 0ת 6ג! 651ז £. 11116

72976־ 1111311, 761. 052ק־-2113ז£16

אולפו לאה פלט שר
מורה מוסמכת ללמד במקצועות הבאים:
• עידון נשי
מתאים לכל בת ואשה השואפת לשפר חיצוניותה, גינוני החברה
שלה ולקבל בטחון עצמי.

• דוגמנות מקצוע

מקצוע מעניין ויפה. מתאים לך אם יש הנתונים הבאים: תמירה,
נאה מאד ומשכילה.

• תרבות הגוף:

התעמלות לשיפור הגוף -בליווי מוסיקלי תהיי גמישה, תחזקי
שריריך ויציבתך תשתפר. הרזיה מובטחת.
המקומות מוגבלים, הרשמי מיד. הקורסים מתחילים בינואר . 1984
טלפני לקביעת ראיון בלתי מחייב 267682 :־.03

אולפני לאה פל טשר — רח׳ אבן גבירול ,50 תל־אביב.

הופ> ע
מחירון דירות
כלמ חי רי ה די רו ת ה מו צ עו ת
ל מ כי רהבארע -ב חו ברתאחת

זלזולז דחוף למודעה?

ל ה שיג ב דו כני ה ע תוני ם.
הפצהל דו כני ם: גד הפצה 337056 -־03
מנוי שנתי: סער פרסומאים 229353 -־03

^ ^77777777777777777777777777777

1ב = נולד לכם בן

77 77 מסיבות ברית וחתונות
77 77 המוצלחות ביותר

עם הגן היפה

תל״אביב, רחוב הפטמן 1
77 77 טלפונים 9223244 ,298772 ,722314 :
77 77 777777777777777777777777777777777777777777777777

בבית הרופא

תן טרמפ לחייל

העולם הזה 2416

מתבשסים ער הבימה. מסבף פ-נז־יחות מיניות ער
הבימה. עכשיו יש ער הבימה מונע שר ודמך מיני

מיבחנים פסיכולוגיים וימסרו אותו
למטפל־יחיד לתקופה ממושכת,
יצליחו לטפל רק באחוז קטן של
האוכלוסיה, ובעיקר בבני מישפחות
בעלות־אמצעים.
משום־כר מצאה זיוית את מקומה
בבתי־הספר להורים במכון אדלר. שם
מועסקים כמה עשרות עובדים, וכולם
פועלים בשיטה הנקראת ״שיטת
אדלר״ .עובדי המכון מאמינים שיש
להם בשורה חברתית לציבור כולו.
לרוב הם עובדים עם קהילה, באמצעים
חינוכיים ולא טיפוליים. זיוית מנהלת
את בתי־הספר להורים של המכון,
שבהם מלמדים הורים איד לגדל את
ילדיהם.

#אהבה במקום
מירחמה

זי י ת!

ן * מין כובש את חיי־הלילה של
! 1תל־אביב. אחרי הופעות ההתפשטות
ההמונית בקולנוע תל־אביב
(העולם הזה 9בנובמבר) מגיע תורו
של תיאטרון החמאם. שם מכינים
הפקה חדשה: ערב המיועד לצעירים
ולצעירות. באמצעות סרט קצר
וסצינות מבויימות על הבימה מעלים

ואם לבן, מוכרת כבר לרבים מהצעירים
מכתיבתה והרצאותיה על נושא זה.
זיוית אברמסון למדה פסיכולוגיה
קלינית של הילד באוניברסיטת
תל־אביב. אך בעוד שמרבית הפסיכולוגים
מעוניינים בדברים חורגים,
במופרעות ובמחלות, נטתה זיוית
דווקא לבריא, לנורמאלי — לשימחה

״יש וק שעתר

ן* ושא המין הוא אחד הנושאים ש־
91 התמחתה בהם. לא יותר ממחצית
האנושות נהנית מיחסי־מין, והיום ברור
שהמון סבל וחוסר־הנאה קשורים
בבורות ובאמונות טפלות*.
אדם הסובל מבעיות־מין זקוק
לטיפול, אן טיפול בבעיות״מין הוא
נושא יקר, ויש מעט מומחים לכך.
אפשר לעזור לא מעט על־ידי הרצאות
והפצת חינון מיני.
בעבודות הסיום הוכיחה זיוית
שאפשר לשפר את חיי המין על־ידי
קורס בקבוצה. לא פלא שזיוית, הנוטה
בהשקפותיה הפוליטיות לשמאל,
מטיפה לאהבה .״עשו אהבה, לא
מילחמה׳״
החידוש הוא בהפיכת החינוך המיני
להצגה. הערב נועד להאיר פינות
השרויות באפלה בחיי־המין, לצעירים
שאינם מודעים לאספקטים השונים
המלווים את האקט הפשוט עצמו.
אמנם, הבורות אינה נחלתם של
הצעירים בלבד, ויתכן שטוב יעשו אם
יציעו את הערב גם לקשישים.
במיסגרת הערב מוצג סרט שיובא
מארצות־הברית, אן צולם בשוודיה.
נושא הסרט — המישגל. בצילומים
ברורים וחדים נראה, בין השאר, אבר
הדגדגן, וזיוית מסבירה את חשיבותו,
הן להעמקת עוצמת ההתרגשות
המינית של האשה בעת מישחקי

אבי קושניר (עם עידית רופין) משחק את החייל שקיבל
רק שעה אחת של חופש מהבסים בו הוא משרת במילואים
ובל מה שהוא רוצה זה לקיים מגע מיני עם אשה ולחזור לבסיס שבו הוא משרת.

שורה של נושאים, הקשורים בחינוך
מיני.
מנחה את הערב משה טימור, איש
קול־ישראל. אן עיקר העומס מוטל
על כתפיה של הפסיכולוגית זיוית
אברמסון, ממכון אדלר בתל־אביב.
זיוית, אשתו של הפסל מתניה אברמסון

ולאהבה.
כשלמדה, התברר לה שהכיוון
הקליני בטיפול בילדים הוא עניין כמעט
חסר־סיכוי מבחינה סטאטיסטית.
אם יטפלו בכל ילד המרגיז את הוריו,
על שאינו מכין שיעורים, למשל,
ויעבירו אותו סידרה שלמה של

הדרך לנשים, סבורה זיוית, ניתנת בידן
האפשרות להשתחרר ממתחים מיניים
ומסחיטה מינית, והיכולת לעמוד
ברשות עצמן, מבחינה מינית, ללא כל
תלות בגורם חיצוני.

#האוננות הטובה
ף* סצינה מבויימת הבאה מסביר חייל
ולחב רו, שאוננותו מסוכנת ועלולה
להזיק לו. בשורה של אזהרות,
הלקוחות מסיפורי־סבתות מדורות
קדומים, הוא מתאר את הנזק הצפוי
למאונן, החל בצמיחת שיער על ידיו,
דרך התנפחות בלוטות בתוך גופו,
וכלה בניצול כל מאגרי הזרע האצורים
בו, עד כדי עקרות.

לשחרר את האשה מן התלות בגבר, כ
היא יכולה לשחרר גם את הגבר. אד:
שהתאלמן, או החי בגפו, יכול לשחר
את מתחיו המיניים ללא עזרת זולת
שוב אין הגבר יכול לבוא בתביעוו
לבת זוגתו לקיים מישגל מפו
ש״הביצים כואבות״ .אם אין ברצוג
להיענות, ואין היא מוכנה ליחסים, הי
תזמין אותו בפשטות לאונן ולהשתחר
מהכאבים המאיימים.
כל האמונות הטפלות הקשוח
באוננות מופרכות, תסביר זיו׳
לשומעיה. אין באוננות כדי להפחי
את התאווה המינית או להחלישו
אנשים יכולים לאונן ארבע״חמ
פעמים ביום, ועדיין לקיים יחסי־מ

״רתת או רא רתתדי

דורין כספי, אשתו של הזמר מתי כספי, ודג
שגב, משחקים ״לתת או לא לתת!
ומתלבטים אם לקיים מגע. במה זמן צריך לחזר ו האם מקיימים מגע רק מתוך אהבה

האהבה הקודמים למישגל, הן
באפשרות הפשוטה להגיע על־ידי
גירויו לאורגזמה או שורה של
אורגזמות, על־ידי השותף למישחקי
האהבה, או על־ידי אוננות של האשה
עצמה.
באמצעות הכרת האפשרות והסברת

זיוית שוב נכנסת לפעולה וממליצה
על ההיפן הגמור. אין ספק קל
שבקלים ביחס לערכה החיובי של
האוננות, הן לגברים, הן לנשים.
ראשית, בגלל העצמאות הניתנת לכל
אדם להגיע לסיפוק מיני מלא, ללא
תלות באחרים. כשם שהיא יכולה

מלאים וקבועים. יותר מזה, כ!
שהאדם מאונן יותר, כן גובר יצ
המיני. הוא מסוגל לקיים יחסי־נ
רבים ותכופים יותר. ידוע כי
שכמחצית אוכלוסיית הגברים והנש
מאוננים. מי שאינם מאוננים גם איו
(המשך בעמוד 7

—י 4 5

יגלו מאושנחז*1יו אותה דוקוד לב]!,
ה!א-תן דה במצריים והעדיפה ללמד בישראל

מלמדת בסטודיו. אותה חברה אמרה
לי, :את מרוקאית, בטח תאהבי את
המוסיקה המיזרחית הערבית הזאת.׳
״הלכתי לראות במה דברים אמורים.
זה היה ב־ .1971 פגשתי בחורה
אמריקאית ממוצא הונגרי בשם סרינה.
למדתי אצלה שיבעה חודשים והעניין
מצא חן בעיניי.
״מדי פעם היה מופיע אצל סרינה
מורה פרסי ידוע לריקודי־בטן, בקיר
נמזי. הוא שם עלי עין ואמר לי, :רואים

מניו־יורק לאחותה בנידהייבן, במדינת
קונטיקט. ביום־הולדתה, שחל כמה
ימים אחרי בואה, הוזמנה לארוחת־ערב
במועדון יוקרתי .״אחותי וחבריי,
שידעו שאני יודעת ריקודי־בטן, דחפו
אותי לרקוד, ולבסוף הסכמתי. נתתי
ממש הופעה חיה.
״הבוס, בעל המועדון, שהיה
פלסטיני, כמעט התעלף מהנאה, ומייד
אחרי תום הריקוד בא אליי והציע לי
לחתום איתו חוזה. אמרתי לו שאני לא

בפאריס היו ריקודי־הבטן מאוד
באופנה, והיא עבדה בחתונות,
במסיבות ובטיקסי בר־מיצווה של
יהודים.
״במלחמת יום־הכיפורים רקדתי
בהתנדבות עבור תוכנית שכל
הכנסותיה נתרמו לישראל ״.היא נזכרת
בגאווה.
״התחילו להכיר אותי בפאריס,
והוזמנתי להשתתף בכמה תוכניות־טלוויזיה.
מאז ומתמיד הייתי סקרנית
לבקר במצרים. וללמוד עוד ועוד על
ריקודי־הבטן המצריים. ב־ 1975 נסעתי
לקאהיר, להתאמן בריקוד בתיאטרון
הערבי הפולקלורי על שם אום־
כולתום, וללמוד אצל המורה הערבי
המפורסם סמי יונס וגברת מוחמר אולט
בשיעורים פרטיים.
״בקאהיר לא עבדתי, רק למדתי
והתאמנתי בריקוד. פגשתי אנשים
מעניינים ונהניתי מהחיים ומהמג־טליות
המצרית.
״אחרי החופשה הקצרה, בת שלושת
החודשים, חזרתי לפאריס ואז התעורר
בי מחדש חיידק הצועניות שבי ונסעתי
לאגאדיר שבמארוקו.
״התאהבתי במקום, הרגשתי בו כמו
בבית. השפה המארוקאית ומזג־האוויר
החם והנעים. תיכף ומייד הוחתמתי על
חוזה־הופעות.
״נשארתי במארוקו שלוש שנים, עד
. 1980 בשנים האלה רקדתי במקומות
הכי־יפים והכי־מכובדים.
״גיסו של מלך מארוקו הזמין אותי
לרקוד במסיבת יום־ההולדת של
המלך, חסן השני. המלך ופמלייתו ידעו
שאני יהודיה, אך זה לא הפריע להם.

| | 4ך !1ך 1 1| | 1ך ויולט ביטון, ילידת מארוקו שהתחנכה
111/בפאריס, למדה את אמנות ריקודי־
11 11/1
המיזרח בניו״יורק, רקדה לפני מלך מארוקו. על אף הכבוד שנפל בחלקה,
החליטה שהיא מעדיפה ללמד דווקא את בנות ישראל את התורה.
^ ש רו אי ם אותה רוכבת על
*אופניה ברחובות תל־אביב, היא
נראית כגימנזיסטית בעלת שיער
שחור ומתברר ברוח. לא חושבים,
מזהים או משייכים אותה לרקדנית־הבטן
המופיעה השנה בארועים הכי
לוהטים בעיר, במסיבותיהם של שגרירים,
בחגיגות של עשירים ובדיסקוטקים
של בתי־מלון מכובדים.
זוהי ויולט ביטון הצרפתיה,
שמוצאה מקזבלנקה שבמארוקו. ויולט
באה לישראל לפני כמעט שנתיים
לביקור קצר :״באתי לבקר את אמי
המתגוררת בהרצליה, ראיתי כי טוב
ונשארתי,״ היא אומרת באנגלית
רהוטה בעלת מיבטא צרפתי.
ויולט האקזוטית, בעלת עיני השקד
השחורות והגדולות, סיימה את
בית־הספר העממי. במארוקו, משם
עברה עם הוריה לפאריס, שבה סיימה
את לימודי־התיכון. אהבתה לילדים
דחפה אותה ללמוד פסיכולוגיה של
ילדים קשי־חינוך.
כשהייתי בת ,22 נסעתי לארצות־הברית
לניו־יורק, ושימשתי כמורה
פרטית לילדים בעייתיים של
מישפחות אמידות וידועות,״ היא
מספרת .״באותה התקופה למדתי לנגן
על סיטאר, מוסיקה קלאסית הודית,
ועשיתי תרגילי יוגה.
״באחד הימים באה אלי חברה
והראתה לי כתבה בעיתון על אשה
צעירה הרוקדת ריקודי־בטן וגם

כיתה בפעולה;״ני די״

שכבות, מכל הגילים ומכל הצבעים. מלאות וגם רזות.

לפי התנועות שלך שאת ממוצא
מיזרחי. דעי לך שאת מבזבזת את זמנך
כאן, בואי אליי לקחת שיעורים
פרטיים אינטנסיבים בריקוד.׳
״עניתי לו שאני לא חושבת להיות
רקדנית־בטן מיקצועית. אני רוקדת
בשביל הכף, וחוץ מזה אין לי כסף. הוא
אמר לי, :אל תדאגי, תשלמי לי
כשיהיה לך.׳
״נשארתי ללמוד בסטודיו של
סרינה ולמדתי גם אצלו כמה חודשים
בשיעורים פרטיים. המורה הזה היה
דגול והוא עשה אותי מה שאני היום.״
בחופשות הקיץ של אותה שנה,
כלומר לפני 12 שנה, נסעה ויולט

יש קורסים למתחילים ויש למתקדמים. רוקדות
אצלי אפילו כמה בחורות בלוגדיות העובדות בשגרי רויות
זרות ״.המשותף לכולן: אהבתן לקצב המיזרחי.

רקדנית ואין לי אפילו בגד מתאים, אך
הוא עמד בתוקף על דבריו ואמר, :את
מתחילה בשבוע הבא.׳

הצועניות
אתחל תי לרקוד פעם בשבוע,
1 אחר־כך פעמיים בשבוע,
אחר־כך בסופי שבוע ואחר כך משך כל
השבוע ״.הצלחתה האירה לה פנים,
והפלסטיני שילם לה הרבה כסף. היא
חסכה את מירב כספה ,״ואחרי שישה
חודשים אמרתי לו גוד־ביי וחזרתי
להוריי ומישפחתי בפאריס, שאליהם
התגעגעתי מאוד״.

להיפך. הייתי מאוד מקובלת בחוגי
בית־המלוכה, הנסיכות והשרים. הם
אמרו לי, :כבוד הוא לנו שתהיי עימנו.׳
תמונותיי התפרסמו בכל העיתונים.
הפוסטר שלי היה תלוי בכל מקום
אפשרי. היו מביאים אותי ומסיעים
אותי בקאדילק עם נהג פרטי, וכמובן,
הרווחתי הרבה כסף״.
ב־ 1980 חלתה ויולט במחלה
שהצריכה ניתוח, טיפול רפואי ומעקב
צמוד והיא העריפה להתאשפז
בבית־חולים בצרפת, ולכן חזרה
לפאריס. כשהחלימה, נסעה לבקר את
אמה, שבינתיים עברה להתגורר
בישראל.

״שאנל, את דוזיתו—
(המשך מעמוד )45
מקיימים יחסי״מין, בהרבה
מקרים.
וכך, על־ידי סצינות המועלות
על־ידי צוות שחקנים, ביניהם דורין
כספי, אשתו של הזמר — מועלית
בעייה אחת אחרי השניה, ונדונה לאחר
מכן בהרחבה על־ידי זיוית.
לגבי אמצעי־המניעה, היא טוענת,
שוררת כימעט בורות מוחלטת. אדם
יכול להיות נאור ותרבותי, ובור גמור
בענייני מניעה. רבים סומכים על המזל
בשטח זה. לרבים מהצעירים יש
תחושה של ״אין דבר, אם משהו יקרה
ידאגו ההורים. אני יכול לעשות מה
שאני רוצה ״.זוהי צורה של פינוק
וחוסר״בגרות.
מאוד

#איזה אמצע מניעה?

¥1ך ף * 1 1של עיניה השחורות, הגדולות והיוקדות של
ויולט .״כשרקדתי במארוקו ״,סיפרה ,״התפר סמו
תמונותי בכל העיתונים, ופוסטרים שלי היו תלויים בכל מקום. נהג
״באתי לישראל לפני שנתיים,״
מספרת ויולט ,״לא הכרתי נפש חיה.
לא ידעתי אם אשאר או לא ומה אעשה.
״אחד מידידיי׳ הראשונים היה איש
השגרירות המצרית שהזמין אותי במסיבת כרקדנית־בטן להופיע יום־הולדתו. האורחים, שרובם היו
ערבים מהשגרירות ומוזמנים אחרים,
מאוד נהנו מההופעה ושאלו אותי מדוע
שלא אפתח סטודיו לריקודים מזרחיים
ואתן שיעורים.
״הרעיון מצא חן בעיניי והתחלתי
לתת שיעורים פרטיים בסלון דירתי.
״אני מאוד אוהבת לרקוד וגם
י ללמד. אני נהנית מהמוסיקה ומוצאת
שהריקוד משחרר ובריא, לפחות כמו
התעמלות. בשבילי לרקוד זאת לא
עבודה, זה כף.
״מאז שבאתי לארץ, נרגע אצלי
חיידק השוטטות. אמי היתה קוראת לי
קיסינג׳ר. אומנם, ששת אחיי ואחיותיי
מפוזרים בעולם, בווינה, בטהיטי,

בפאריס ובקנדה, אבל הסתבר לי שאני
מאוד קשורה לישראל״.
כששואלים את ויולט מה מיקצועה,
היא משיבה :״אני רקדנית מיזרחית,
הרוקדת בסטייל מצרי. אני שונאת את
המלה ריקודי־בטן או רקדנית־בטן, כי
לתשומת־ליבם של כל האנשים —
בריקודים מהסוג הזה לא עובדים רק
בעזרת הבטן. כל שרירי הגוף עובדים:
הראש, הצוואר, הכתפיים, הבטן, קצות
האצבעות, הרגליים, הגב, הידיים, כל
חלקי הגוף.
״האמריקאים בשנות השלושים לא
ידעו איך לקרוא לריקוד הזה, והם היו
אלה שהמציאו לו את השם ריקודי־

בחזייה
ך יקודי־הבטן במקורם התחילו
1כחיקוי להליכת־החיות, כמו
התפתלות הנחש, הליכת הגמל, הצב,
התמנון, הסוס והברווז. ידועים שני
מקורות של ריקודי־בטן: תורכיים
ומצרים. במצריים היו אלה ריקו־די־פרעונים,
שבהם התנועות העיקריות
היו בידיים ובראש, ואחר־כך

מנוחת הבטן

פרטי במכונית קאדילק נוצצת היה מסיע אותי להופעותיי. היום, בארץ,
אני מופיעה באירועים פרטיים כמו מסיבות, חתונות וטיקסי בר״מיצווה״.
למעלה, משמאל: ויולט בדירתה השכורה הנמצאת בצפון תל־אביב.
התפתח הריקוד למה שהוא היום.
ואיך מגיבים גברים כשרואים
צעירה יפה ואקזוטית ושומעים על
מיקצועה? ״זה תלוי בגבר. בדרר־כלל
התגובה הראשונית היא פקיחת עיניים
הרמת גבה והמלה, הוי!׳ שיוצאת
מפיהם. רק אחר־כך הם מתחילים
להתעניין איפה אני רוקדת ואיפה
אפשר לראות אותי.
״כשאני מופיעה לפני קהל, נניח
במסיבה, הנשים מקבלות אותי
בדרך־כלל בסבר פנים חמוץ, חמור
וקר. הן בודקות אותי מלמעלה למטה
וחוזר חלילה. בסוף ההופעה הן ניגשות
אליי, מברכות, אולי לפעמים אפילו
מנשקות אותי ומבקשות את מיספר־הטלפון
שלי, כדי להזמין אותי
להופעה״.
״הגברים, לעומתן, מתלהבים תיכף
ומייד.
״אני שונאת טיפים ובקשיש,״
מצהירה ויולט .״אני חושבת שזה זול.
הגברים נותנים טיפ, בדרך־כלל, כדי
לגעת בך, הם תוקעים את הכסף בחזיה
או בחגורה. זה חוסר״כבוד, לדעתי. לי
די במחיאות־הכפיים. הרי משלמים לי
עבור ההופעה. אני לא זקוקה לטיפ.

גם זה צריך. מסתבר,
שאחרי שעה של ריקוד,
הגוף כבר מותש, .בריקודים מיזרחיים, הנקראים

חשוב לי שהאנשים ייהנו מההופעה
שלי ושיכבדו אותי בגלל הריקוד, ולא
משום סיבה אחרת.
״אני מאוד בקורתית בקשר לבחירת
מקומות־ההופעה שלי. אני לא רוקדת
במקומות זולים, תמורת שוס סכום
שבעולם״.
האם ריקוד־בטן הוא ריקוד ארוטי?
״תלוי איר מסתכלים על זה. זה יכול
להיות ארוטי, קלאסי, וגם וולגארי.״
מסתבר, שריקודי־הבטן הם היום
באופנה. פעם היה ריקוד ג׳אז, אחר־כף
מחול אירובי, והיום ריקודי־בטן .״יש
לי תלמידות מכל׳שכבות האוכלוסיה,
מכל הגילים. שמנות ורזות, סטודנטיות,
עקרות־בית, נשים עובדות,
עובדות שגרירות, נשים עשירות,
ילדות בנות !16
כמה שעורים צריך לקבל כדי
לרקוד טוב? ״תלוי באשה,״ משיבה
ויולט .״אם היא מתאמנת כל יום בבית,
לפחות שעה, אחרי עשרה שיעורים
היא לומדת את הבסיס ויכולה לרקוד
לא רע. זה כמו כל דבר בחיים, ככל
שמתאמנים, התוצאות טובות יותר״.

אורנה גלזן

משום־מה ריקודי״בטן, עובדים כל חלקי הגוף,
הצוואר, הכתפיים, הזרועות, אצבעות כפות־הרגליים
והרגליים. אהבתי הגדולה ביותר היא הריקוד!״

^ לדעתה, הקנדון הוא אמצעי
/המניעה הטוב והבטוח ביותר.
גלולות מותר לקחת רק על פי המלצת
הרופא. כי יש מצבים גופניים שבהם
אסור בתכלית האיסור לקחת גלולות.
אף אחת אינה יכולה להבחין בכל
בעצמה. יש גם סוגים שונים, ואפשרות
התאמה של סוגי גלולות שונים.
לקנחן יש שתי מעלות, ושום נזק אינו
עלול להיגרם מהשימוש בו. המעלה
הראשונה היא בתחום המניעה של
העברת מחלות־מין. השניה: זהו
אמצעי־מניעה מעולה.
הקנדון עוזר במניעת העברתן של
מחלות הזיבה, העגבת וההרפס. חסרונו
הוא מועם. יש הטוענים שהוא מפחית
מהנאתם׳מקיום יחסים. אך מהי הפחתה
קלה זו בהנאה אצל חלק מהאנשים מול
התועלת העצומה שהקניון מביא
במניעת מחלה, הפלה, או הבאת ילד לא
רצוי לעולם?

•זהיהת:הונס
* ^ חלת ההרפס הולכת ומתפשטת
^ /ועד כה לא נמצא לה תרופה
למחלה שני זנים. הזן השני הוא זד
שתוקף את אברי־המין, בדרך־כלל. יע
כיום כ־ 20 מיליון חולי הרפב
בארצות־הברית, אחרי שנתיים־שלוע
של התפשטותה המהירה. בארצות־הברית
היא גורמת להיסטריה. הדרך
היחידה להתגונן מפניה היא הקנדון.
ההדבקה נפוצה בעיקר כשבני־הזוג
מכירים זה את זה במסיבה או במיפגש
ארעי, ויש סכנה שלא יזהירו זה את זה
על קיום המחלה. התיסמונת של
ההרפס: פצעים באבר־המין או
שלפוחיות קטנות, שהעור מסביבן
מאדים.
הפחד מהרפס מוצדק. אין איש רוצו
לחלות במחלה שתלווה אותו כל חייו
כשהמחלה תוקפת, היא גורמת לצרים
ולגירוי בלתי־פוסקים. אך הנחמה הי;
שאפשר לחיות עם המחלה, והתדירוו
של הופעתה אינה קבועה. היא יכולו
לחלוף למשך חודשים או שנים, עו
שתשוב ותתקוף.
על החשיבות שבקשר בין בני־הזו!
היא גם עומדת במיקרה ש?
ההתלבטות בשאלה עם מי ומתי לאבו
את הבתולין. לדעתה, אסור שהמי׳
יהיה לשם מין. הפחד של הבחורה
בעיקר בפעם הראשונה, מביא ליובע
באבר־המין. לכן היא מדגישה באוזני
הצעירים את חשיבות ההתעלסוה
שלפני האקט, ואת החשיבות ש7
ההישארות ביחד עם תום המישגל
אחרת מתעוררת ההרגשה של ניצול
אותה חייבים למנוע.
האגואיזם במין הוא רב־חשיבות
אי״אפשר לעשות מין טוב תוך דאגד
לזולת. ככל שאתה נהנה יותר, אתה
מגרה ומזלגה יותר את שותפך. במין
היא ממליצה להשתמש ולהיעזר
בקרמים הדרושים, לנשים כדי להגביר
את הלחות, הפוחתת עם הפסקת הווסת.
הסכסולוגיה היא מדע צעיר. הספר
החשוב הראשון שלו יצא לאור ב־1965
והשני בשנות ה־ .70 הידע הוא חדש.
איש אינו צריך להתבייש בכך שאין לו
ידע.
עובדה: מאות תלמידות עושות מרי
שנה הפלה בארץ, ובצבא נערכות מדי
שנה 900 ער 1100 הפלות.

גולושמדל
ליד אילת

אחות לצרה
ביום שני השבוע נוספה אחות־לצרה.
בבית־הדין הרבני בלונדון התקיים טקס הגיור
של דנה שאולי, בתם של מנדי
ריים־דייווים־שאולי, ורפי שאולי. מדוע
בלונדון ומדוע גיור?
מנדי מעולם לא התגיירה. ארבע שנים למדה
והכינה את עצמה לקראת הגיור, אך בכל פעם
נדחה הטקס, עד שיום אחד פשוט קמה והודיעה
לרבנים שהיא יודעת יותר מהם על יהדות. כל
השנים הללו רואה מנדי את עצמה כיהודיה לכל
דבר, ומזדהה עם ישראל בלב שלם. אינני יודעת
אם בקרב קוראות המדור הזה יש רבות הבקיאות
ברזי הדת היהודית כמוה. בשיחות שקיימתי
איתה מדי פעם נדהמתי בכל פעם מחדש נוכח
הידע והאהבה שלה לדת, לתרבות ולעם השוכן
כאן.
את דנה רשמה מנדי ללימודים בקולג׳

זה לא סתם. טכס מרשים כל־כך אין רואים
צלנו כל שבוע, ואצלם, בדוכסות של טאבה
חוף ים־סוף, מושבם של נלסון ופאפו, זה שנות
־. 2000

השר יגיע בטיסה לאילת, מכונית ייצוג א״א
וסיע אותו, כשאופנועים עם סירנות מפלסים את
ררך בתוך ההמון הרב. בכניסה לדוכסות, ליד
מחסום הראשון, ימתינו רוכבי־גמלים שיצטרפו
רהרה קלה לשיירה.
בפתח הכפר שלו ימתין הוד־רוממותו, נלסון
אשון, כשפת־לחם ומלח בידו. הוא יברך את
שר במילים חמות, יוצאות מהלב. נערה יפהפיה,
שופת־חזה, תתלה עטרת־פרחים על צווארו,
;צמיד נשיקה לוהטת על פיו, וכל הקהל הגדול
זעצום יצטרף במחיאות־כפיים ויללות־שימחה.
נלסון יוביל את השר ואת כל הכבודה בשביל
זוצה את הטריטוריה ממערב למיזרח, כשכל
נוכחים מזדנבים אחריהם, תיזמורת־מאריאצ׳י
תן את הקצב — בום טראללה בום טראלך.
מיבנה חדש ימתין להם, ולעברו יוליך רפי את
שר. הנערה תגיש לשר את המספריים, וזה יגזור
כל מיצהלות הנוכחים את הסרט בפתח המיבנה.
שר יפתח את הדלת וינעל אותה מיד אחריו.
ש ...ש ...שקט, לא להפריע! תשתקו שם

אחר דקות ספורות השר ייצא, והחגיגה
תחיל. העניין עובד. עובדה, כולם שמעו איך
ודו המים.
כך ייחנך בסוף השבוע בית־השימוש החדש
^פר של נלסון.

אברהם שריר
לחנוך את המיתקן
עד כה עשו את הצרכים או בבור פשוט
ופרימיטיבי או במעמקי הים. רפי היה מזהיר את
הנזקקים להתרחק מהחוף שלו לחופי מצריים
הסמוכים, או לחופו של סאסו.
לפני זמן מה הגיע לאילת עמום מין, בעלה
של ציפי היפה, לשטוף קצת את העיניים
ולרחוץ את המוח. שבוע התהפך מהגב לבטן
ולהפך, עד שהתנדב לבנות בכפר בית־שמוש
חדש ומודרני. רפי נלחם כמו אריה על זכותם של

האורחים להפריש פרש בחיק הטבע, אך למישמע
התמיכה הפופולרית, בתוכניתו של עמוס —
הרים ידים ונכנע.

אברהם שריר, לאילת, ולפתוח בחסותו את
המוסד.

קלמנטינות
או אשכוליות -
לשגות ה־80

תאמינו או לא. זה קרה! דנמרק עומדת להחזיר
1ת שגרירה הביתה, היחסים על סף הניתוק, צרות
זכל הצדדים. ואל מי באים בטענות? אלי דוקא.
מה הם רוצים ממני? השד יודע! בחיים שלי
לוד לא אמרתי מילה רעה. ועל דנמרק אני מתה
?אז ומתמיד.
מי סיבך אותי בצרות? שאלו את שרינה
:זארש. בסך הכל כתבתי קצת מרשמיה על
נחרות חיית־השעשועים של העולם, שנערכה
יל־ידי ברב גוצ׳ונד! והירחון פנטהאוז. אז מה
;רעש?
אני, למשל, מאמינה לשרונה, כשהיא אומרת
נזלבוב גוצ׳ונה ארבע שערות על עורפו. באים
;דנים, ושולחים תמונה שלו עם חיית־
;שעשועים הדנית, ורואים קצת יותר מארבע
!,ערות. נגיד• 2000 או .3000 אז למי להאמין,
1שחנה או לתמונה? שלא יכעסו עליי — אני
;אמינה לשרונה!
על מה שהדנים חושבים יש להם, בכל זאת,
ובלוח. ואותן הם פירסמו בשבועון הטלוויזיה
]1להם ובדילאד בלאד שלהם, דווקא שני
סבועוניס נחמדים. אבל בדנית.
או עניין הפרס הראשון. שרונה טוענת שאין
דליון דולר, שנתנו למלכה 200 אלף דולר(גם זה
]א, לדבריה, שכן לדעתה היה הסכם חשאי
!,תקבל פחות) ,באים הדנים וטוענים שהיא
ויבלה 200 אלף דולר מייד, ואת היתר בחמישה
!שלומים שווים. אתם הייתם מאמינים לדנים,
1ני מאמינה לשרונה. אני חושבת שאת הפרס
שלימו לה בדנמרק מאירגון־הכנסיות או אירגון
]מהות עובדות שלהם.
מה עוד? הדנים טוענים שנערתם שזכתה
,פרס, נבחרה בדנמרק בבחירות חוקיות, מתוך
ותר מ־ 20 מועמדות סופיות, והם שואלים
זמהים ״באיזה תחרות זכתה שארונה מארש
ייצג את ישראל?״ לכי ועני להם שאצלנו אין
כוח ואין צורך בתחרות. שיש קונסנזוס לאומיזשרונה היא האחת והיחידה הראויה להתחרות
ל התואר, כפי שנאמר; כוחו של העם בליכודו!
ועוד תמיהה קלה העלו הדנים. הם אינם
;אמינים ששרונה לא סיפרה לי שהוצאה מן
תחרות מיד, כבר בשלב הראשון, ואז עוד נותרו
ז מבין 22 מתמודדות.
ושוב הם תמהים על הטענה, שהעליתי בשמה
זל שרונה, שמפיקים ואנשי־הוליווד לא נכחו
בחירה, וכי רק אנשי־מאפייה מקומיים
זורחי־המלון נכחו בטקס. בולשיט! הם אומרים.

דנה שאולי במיקווה יהודי־דתי באוכספורד, כרמל קולג׳ .ועתה,
כשהגיעה לגיל שבו יכלה לעמוד בטקס הגיור
וכל הכרוך בו, דאגה מנדי שאכן תצטרף ליהדות
בהקדם האפשרי.

ז׳נט דירקייאר
יש לה
איזו מאפייה! עובדה שמיד בתום ההופעה הוצעו
לחתיכה שלהם חמישה חוזים שונים להופעה
בסרטים הוליוודיים.

מה הם רוצים מחיי? אני בטוחה שהיו שם רק
אנשי־מאפייה, וכבר שמעתי על סרטים
שהמאפייה הפיקה, אז מה הם משוויצים?

הם טוענים, למשל, שאילו נבחרה שרונה,
היתה ז׳נט דירקייאר מגלה רוח יותר
ספורטיבית, ויוצאת עם חיוך יפה על השפתיים,
ולא מנסה להטיל רפש על כולם. בספורט אני
חלשה, אולי הם צודקים.
ומה פיתאום מסריחה הבינלאומית שלהם?
איפה לקחה שרונה את הסיפור? זה מקומם את
כולם! זה סתם נסיון־הכפשה, הם דוחים אותו
בשאט־נפש. ואגב, מה שם המועמדת, שהעלתה
טענה כזאת נגדה?
והגרוע מכל: עכשיו הם עוברים למכות מעל
החגורה. מה היא מכרה לכם בעניין הציצים,
כאילו הציצים לא נחשבים יותר בשנות ה־80׳!
אולי אצלכם בישראל הם לא נחשבים, בעולם
הגדול הם נחשבים משהו. לדוגמנית רזה כמו
מקל בת 16 אפשר לסלוח, אבל חיית־שעשועים
בינלאומית ללא ציור מתאים תעורר גיחוך
וחמלה!
אך בעוד שעלי הם כועסים — רצח! —
לשרונה הם מוחלים. הם שולחים לה הזמנה
להופיע בסרט־פירסום בטלוויזיה. רוצים למכור
שם קלמנטינות.

הפסד ת *
ה צג ה
בשבוע שחלף ישבתי וכתבתי עד שרעדו לי
הידיים, הכל בשבילכם. המטאטא עמד בפינה.
הייתי כבר מוכנה לעלות ולהמריא לקולנוע
תל־אביב, כדי לראות מה הולך שם מאחורי

הווטו של מינה
אני במקומה הייתי מנסה לבדוק את מצב

ההורוסקופ שלה. פשוט לא הולך לה לדבורה
גנני. זאת לא השנה שלה.
היא היתה דוברת ותיקה של משרד־הבריאות
עוד לפני שהליכוד עלה לשילטון, ועוד לפני
שאליעזר שוסטק העלה בדעתו שהוא יהיה
שר־הבריאות.
כשוויקטור שם־טוב נאלץ לוותר על
הכסא, גנני נשארה במקומה ועשתה יחסי־ציבור
מצויינים לשוסטק. לפני שנה היא ביקשה לפרוש
ולעבור למישרד־התעשיה־והמיסחר, שבראשותו
עומד גירעון פת,, .נמאס לי לטפל כל הזמן
בחולים ובמחלות,״ היא אמרה. אני לא זוכרת למה
זה לא יצא לפועל, אבל הדבורה׳לה נשארה עם
השר בן ה־.72
פעם, כששאלו אותה איך היא יכולה לשרת
את שילטון־הליכור, כשבמוצאה היא שמוצני־קית,
ענתה הדוברת שהיא גם משוררת שהיא
צריכה לבחור בין אידיאולוגיה ובין אוכל
לילדים. היא מעדיפה לעבוד כדי שתוכל לפרנס
את ילדיה.
ולכן היא לא ראתה כל סתירה אידיאולוגית
במעבר מהבריאות לאוצר. אתם בוודאי זוכרים
את הסיפור, שבמהלד שביתת־הרופאים המפורסמת,
בעוד ששר־הבריאות ושר״האוצר ונציגי
הרופאים דנים בענייני משכורות ושביתות,
הסכימו גנני ויורם ארידור שהיא עוברת אליו.
גנני לא רצתה להיות סתם יועצת־תיקשורת.
היא רצתה מקור־עבודה קבוע. לכן מינה אותה
ארידור כדוברת־האוצר.
מאז שהיא עבדה לצידו של יורם, ראו אותה
על המסר יותר מאשר אותו. לאמצעי־התיקשורת
היא נהגה לומר שיורם הוא איש חכם והגון ורציני,
ובעל מוח מבריק, והציבור פשוט לא יודע כל־כך.
עד שהיא הספיקה לשקם את תדמיתו של
השר, שאצלו עבדו שיבעה דוברים לפניה, באה
פרשת הדולריזציה וגנני נאלצה לקבל בוס חדש:

דבורה גנני אולי יגאל כהן־אורגד. הוא לא יכול היה להדיח
אותה, אבל ערב אחד היא נכשלה בתפקידה(היא
העבירה לעתונות הודעה על העלאת מחירי
מיצרכי־היסוד לפני ההודעה הרשמית) והוא
ביקש שתלד לטובת אריאלה רבדל.
גנני נשארה מחוסרת עבודה רצינית,
המתאימה לכישוריה ולכושר־העבודה שלה, ואז
היא גיששה במישרד־הבריאות. אליעזר שוסטק,
שכעס עליה מאוד, אולי היה מקבל אותה, מה גם
שתפקידה לא אוייש רשמית. אד כאן נכונה לה
הפתעה: שמעתי שמינה שוסטק, אשת השר,
הטילה וטו מוחלט על המינוי.

מינה שוסטק
לא רוצה

סיום עצ 1כ

לולא ידע כל העולם ששרה ויגאל כהן־
אורגד חיים כזוג־יונים, היה מסתתר פה סיפור

כמו בסיפורים — התכשיטאי אלי גרא מת
לבד.
תחילה חלה בצהבת, בעת ביקור בהודו,
להתרפא ניסה בלונדון, ושם, בבית־חולים בנכר,
כשאחיו, שהוזעק מהארץ, ניצב ליד מיטתו,
נפטר.
להלווייתו בחולון, ביום השלישי בשבוע
שחלף, באו כמניין מלווים, ביניהם אמנון

זיכרוני, עופרה והלל נאמן, עופרה

אליגון, מוטי בהרב, גדעון פז ורב רפורמי.
רחל גרא, הנושאת עד היום את שמו, ואשר
מישפט־גירושיה מאלי עורר סנסציה בזמנו,
נעדרה מהלווייה. גם במותו נמשך הניכור, ואולי
נמהל בשמץ של שינאה.
עד היום מתחרות ביניהן הגלריות שלו ושלה
ביפו העתיקה, כדי להנציח כאילו את גוג ומגוג
ומילחמותיהם.

מירי אלוני
.אני אראה לה־הקלעים,
אך נותן־לחמי היבש והמעופש
בחדר־העורך החזיק אותי צמודה לנייר והעיפרון.
אוף, מה שאני הפסדתי!
הפסדתי את מירי אלוני סורטת, מכה,
ובועטת בחנה לסלאו, והפסדתי את חנה
שנדהמה לרגע, והפסדתי את חנה תופסת אומץ
ועושה למירי סדר על הראש — היא תמיד חשבה
שלמידי יש הרבה יותר מדי שערות, חצי יספיק.
כימעט וגמרה את העבודה, כשהצליחו להפריד.
אבל זץ אחד או שתיים גם היא הספיקה להחטיף.
למה הבובות של הללויה הוליבוד שרות
הללויה? פשוט הולכת שם קצת קינאה וקצת
שינאה. יש שם שתי זמרות, ריהי גל ומירי
אלוני. ומצחיקונת ושחקנית, חנה לסלאו. עיקר
העבודה נפלה על כתפי הזמרות דווקא. עד
שנכנס לתמונה החבר הצמוד של לסלאו, אביב

פיקאנטי.
אבל איזו אכזבה: מי שרוצה משהו פיקאנטי,
שילר לשוק בצלאל.
השכנים ברמת־אביב מספרים שכבוד השר
מגיע ב־ 4לפנות בוקר הביתה. גם כשהוא עובר
עד שעה מאוחרת זו, הוא מקפיד לבוא הביתה
כמעט בכל לילה.
הוא מגיע, חוטף שינה קצרה, והשכם בבוקר
יוצא לעבודה.
אם יכול מישהו לסדר פרוטקציה לבעלי,
שיקבל ג׳וב כנהג אצל כהן־אורגד, ויבוא
לשעתיים־שלוש ביממה, מובטחת לו ממני
נשיקה מארץ הנשיקות. סוף־סוף יירד הוא ממני,
הנודניק.

גלעדי.
אביב הוא המפיק־בפועל של המופע, ולבחור
יש רצון־ברזל לעשות מלאסלאו סטאר. כימעט
שהצליח, לולא אלוני. בסיטואציה כזאת המתח
מוזמן מראש. היתה רק שאלה מתי יפרוץ ואיך.
זה התחיל עוד בתקופת החזרות. מירי הביאה
כתגבורת את שמואל אומני, ללאסלאו דאג
גילעדי, ולריקי גל ראג הכלב שליווה אותה כל
הזמן.
את התילבושות שהזמינו המפיקים זרקו
הליידיס לסל. כל אחת דאגה לתילבושות
הולמות בעצמה, שייצאו לצ׳ילבות שלה העיניים.

חנה לסלאו
מה הי א רוצה
מעתה, כדי להפריד בין השתיים, מתלבשת}
לסלאו במלתחה של הגברים, והיום שמעתיך
שכמה הצגות נדחו, כי ללאסלאו אבד הקול.
לא סיפרו לי שמירי טיפלה לה גם^
במיתרי־הקול!

אלי גרא עם ליז טיילור
לבד בניכר

מציאות
הכרמל
ומן | 1ך 1־ ך י | 0וסקי למזג״אוויר קר וגשום נמכרים בדוכנו של
111 1 / 1 1 /1נפתלי משה. המעילים האופנתיים הם בצבעי
אדום, כחול, לבן, צהוב, שחור וחום, עשויים ניילון וממולאים בחומר
הנקרא פולימיד, ונמכרים במחיר 2,200 שקל לילד ו״ 2,500 למבוגר. יש גם
מעילים עם שרוולים מתפרקים וגם וסטים ואוברולים לתינוקות.

במחירים נמוכים בדוכני שוק14
הכרמל. מימין: בעל״הדוכן, ישראל ת אספיר, ומשמאל: עדי לוויאן. אומנם הפירמות אינן
ידועות והתוויות, לרוב, גזורות; אבל האיכות שובה,

בד הסטון־ווש משופשף, הגזרות יפות ואופנתיות.
הצבעים: כחול בשילוב אדום. את הווסטים
והמכנסיים מעטרים ניטים, אבזמים ורוכסנים. מחיר
וסט למבוגר 2,000 :שקל, לילדים 1,550 :שקל.

מכל כל: פירות, ירקות, חמוצים,
מתוקים והרבה בגדים. ותתפלאו:
הבגדים אופנתיים.
חברותיי הנובו־רישיות אמרו לי:
״מה את הולכת לשוק, מה פיתאום
לקנות בשוק? תשובתי: בואו איתי ואני
אראה לכן את השוק.
שיכנעתי והסברתי, שבשביל
הילדים יש שם מקור לא־אכזב של
בגדים וזאת, מכמה סיבות:
• הילדים גדלים בקצב נמרץ.
מה שקנית להם השנה, יהיה קטן
עליהם בשנה הבאה.
• הילדים הורסים גם את
הבגדים, ומה שהיה חדש השנה —
ימות בשנה הבאה.
• הבגדים הם לא רק אופנתיים,
אלא סופר־אופנתיים. והמחירים הם לא
רק סבירים, אלא ממש נמוכים.
ואם מדברים על איכות, אז כמובן
יש ויש. גם ברחובות סמוכים יש

^ ש אנשים שלא אוהבים שוקים,
ויש אנשים שהם חולי״שוק —
אותם, שבכל מקום בעולם, היכן שלא
יהיו, יחפשו שוק.
כל שוק הוא חוויה עבורם, שוק־פישפשים,
שוק־בגדים, שוק־פרחים,

איו זאת בושה
רקמת בשוס־הכומר.
ביהוד
עכשיו. כאשד
יש צווו לחסוך
שוק פירות וירקות — לא חשוב איזה,
העיקר שיהיה שוק, עם אווירה
וציבעוניות. ככל שהוא הומה וצעקני
יותר, ככל שאפשר להתווכח בו על
המחירים ולמצוא מציאות — כן ייטב.
שוק כזה הוא שוק־הכרמל
המפורסם של תל־אביב. יש בו הכל

מגפיים ונעלי־בית ~ 5

יים גומי, המתאימים לימות החורף, ולילדים
המשחקים בשלוליות ובבוץ, בציבעי כחול וצהוב,

במחיר 1,100 שקל. מימיו: בעל־החגות משה
בר״אילן, המוכר גם נעלי״התעמלות מכל הסוגים,
במחירים המתחילים מ־ 600 שקל. ניתן להשיג גם
נעלי־בית עשויים אקרילן, צמר ובד דמוי־כבש.

איכויות שונות. צריך עיניים לראות,
ידיים למשש, ושכל כדי להבחין
ולהחליט בין טוב וטוב יותר. הסוד
הגדול והידוע הוא, שבהרבה חנויות
משלמים תמורת שמה של החנות,
מיקומה והמוניטין שלה.
בשוק לא עובדים עם פירמות
ידועות, וגם התלויות ברובן גזורות. מה
רע. בחיקוי של טרנינג אדידס הנקרא
אדידוס, ומי אמר שצריך ללבוש
פומה במקום פומיי
לא זורקים ירוקים. עד עכשיו
התייחסנו לילדים ולתינוקות, אבל גם
לנשים יש מיבחר עשיר של בגדים.
טרנינגים, אוברולים בסיגנון ג׳אינט
(ענק) ויוני־סקס מכותנה ופלנל, בהדפסים ספורטיביים סוודרים אופנתיים, פרוות סינטטיות, נעלי־ספורט,
גרבי כותנה וצמר, נעלי־בית
לכל המישפחה, כובעים וצעיפים.
היום, כשהכל כל־כך יקר והמחירים
בשחקים, כדאי לחקות את האמריקאים
לא רק בשאו־אוף, אלא גם
במודעות לחיסכון. אמריקאי לא יקנה
בחנות אם יידע שבעוד שבועיים
יתקיים בה ״סייל״ ,כלומר מכירה —

ולאו״דווקא של סוף־עונה. אמריקאי
לא יזרוק את ירוקיו, אם המחיר ייראה
לו גבוה מדי. הוא ירוץ לאיזור הווילג׳
או לבית״החרושת וייקנה שם בהנחה.
זאת אינה קמצנות, זאת חסכנות.
חצי ממחיר החנות. ועכשיו
נסקור את אשר ראו עינינו ומיששו
ידינו.
התחלת הסיור נערכה בתחילת
השוק, כלומר מרחוב אלנבי כלפי מטה,
דרומה. אי־אפשר לעבור על־פני דוכני
הג׳ינס לילדים בלי לראות את הווסטים

המשגעים בעלי הרוכסנים והנימים,
כשבר הג׳ינס הוא משופשפף בסיגנון
סטון־ווש, וצבעיו הם כחול וארום,
ולווסט יש מיכנס״ג׳ינס תואם.
התווית על הבגר היא של חברת
בלו־סקאי. איזה מיו חברה זאת?
נשאל בעל־הרוכן ישראל אספיר ,״זאת
חברה טובה,״ הוא משיב .״אולי היא לא
ידועה בחנויות ברחוב דיזנגוף, אבל מי
שקונה את הסחורה הזאת לא יתחרט.
הדוגמות הן הכי־חדישות והמחירים
נמוכים לפחות בחצי ממחיר־החנות.
למה זה זול? ישראל מתפלא על
השאלה. .״זול,״ הוא אומר .״כי אין פה
מקום למדור ומתח־הוווחים נמוך.״ מי
שרוצה לקנות, מודד בבית, ואם הוא
רוצה, ניתן להחליף. אמהות יודעות,
בדרך כלל, מה המידה של הילדים,
וזאת לא בעיה, מחיר הווסטיר! לילריס
הוא ,500ז שקל ולמבוגרים 2,000
שקל,
״כל השכבות קונות פה,״ אומר
ישראל ,״אין אפליה, כן, אני׳ מרגיש את
המיתון, במקום שאשר תקנו; שלושה
זוגות, היא קונה רק אחד ״
גם מזג־האויר היפה השפיע על
הקונים לרעה, הם לא ממהריט לקנות
סחורה חורפית,
״אני פה עשר שנים, ולא זוכו׳ מצג
כזה ״,אומר אספיר, א! אולי תכרייו על
מכירת סוף־עונה? ״אצלנו כל העונה זה
סוף־העונה״ ובערב, המחיר לא
יורדים? ״זה לא עגבניות ״,הוא אומר,
״כאן לא זורקים בערב את השאריות״.
בדוכן הסמוך, המתקרא עולם
הילד, מצבי־י בעל״המקוב! על כך
שמאחרי הדוכן יש לו גם חנות, הדוכן
ע&יס בטרנינגים ליי ידים עד גיל 10

1לך ן 1ךיי 1! 1ן ן 1ו 11ך 1אופנתיים וצבעוניים גס כן ניתן
11 - 1 11 ^ 1 11 1 4 1/ | 1למצוא בשוק־הכרמל. רמי ודנה.
חובבי״כובעים, מדגימים קטקט״עור ב־ 650 שקל וקסקט עשוי בד

!1ך||ך 1ך|11ך|ף||1|1

מאקרילן סינתטי לילדות, ובעיקר
111 לנשים, מוצאים בחנותו של אהרון
^14 1/ 1111 1
גבריאלי. אלה חיקויים של פרוות שפן ומינק, בציבעי שחור, לבן, אפור
וחום, והמחירים מתחילים ב־ 1,900 שקל ומגיעים עד 3,800 שקל -תלוי
בגיזרה ובטיב. אפשר לכבסם במים פושרים או לתיתם לניקוי.

חיה 1י ל 11דידחיי ׳ מ י אמר שאדידוס
1 1| / 11י י \ ו 11 1 1כבר לא טוב!״ שואל
רמי, ומדגים חולצת טרנינג שהשם אדידוס מודפס
עליה באותיות קידוש״לבנה. הטיב סביר בהחלט,

והמחיר 800 שקל לחליפה, שהיא
חיקוי לאדידס, אך מתקראת אדידוס,
ואותיות קידוש לבנה מודפסות עליה.
הטרנינגים יפים והם בצבעי אפור ולבן,
כחול, לבן, אדום, תכלת, שחור ובורדו.
ממששים את הטיב. בהחלט סביר.
מי שרוצה רק חולצת אדידוס, תשלם
עבורה 300 שקל.
אין כסך חופשי. הלאה. מצד
שמאל ניצב דוכן עמוס שכפצים
ומעילי־רוח עשויים ניילון בצבעים
אופנתיים ביותר — בשילובי
בורדו־כחול, אדום־צהוב, כחול־שחור
— הנרכסים בנימים או ברוכסנים.
חומר הניילון ממולא עם פולימיד
והז׳אקט, שגיזרתו אופנתית ביותר, מגן
מפני רוח, גשם וקור.
נפתלי משה, גבר כסוף־שיער,
סימפטי וחייכן, אומר :״אני בשוק כבר
35 שנה, ושנה כזאת קשה לא היתה. יש
מיתון חזק, וזה מתבטא בכך שכל מחיר
נראה היום לאנשים יקר.״
״תראי,״ הוא אומר ,״שכפץ יפה
ואופנתי לילדים עד גיל ,10 מחירו
1,200 שקל בלבד, למבוגרים 1,500

ומחיר אימונית כזו לילד הוא 800 שקל. על חולצה
תשלם 300 שקל, וניתן למוצאן בצבעי אפור״לבן,
כחול־לבן, אדום, תכלת, שחור ובורדו. מאחורי
הדוכן, המתקרא עולם הילד, נמצאת גם חנות.

קורדרוי, טוויד או גברדין ב־ 250 שקל .״בחנויות המחירים יותר גבוהים
לפחות כפול, אם לא יותר ״,אומר ברנרד הרשקוביץ, בעל־הדוכן. לילדים
ניתן להשיג כובעי צמר אקרילן סרוגים כשלהם צעיפים תואמים.
שקל. זה הרבה, זה? והיום, השעה ,12
ועוד לא עשיתי סיפתח. כולם
מתעניינים, אך אף אחד לא קונה. היום
אין לאנשים כסף חופשי, זה לא מה
שהיה פעם.

1ןךןך ^ 11ן לנערות ולנשים אפשר למצוא בעיקר בחנויות־השוק.
11 # 1 11/יש מראה, יש חדר״הלבשה קטן והשרות בכלל לא רע.
הסרבל שאותו מדגימה עדי עשוי נ ד פלנל פרחוני נצבע לבן, אפור ושחור,
ומחירו 3,500 שקל. יש גם כל מיני אוברולים עשויים כותנה בצבע אחיד.

״היום כל אחד מחזיק את הכסף
חזק, מפחדים מיום המחר.״ נפתלי
שולף מעיל״רוח עם שרוול ארוך
לילדים, שרוכסן מעטר אותו לאורכו,
(המשך בעמוד )64

בנגלה־דש:
סידרת פיגועי ההתאבדות בכווית לא הפתיעה משקיפים,
שעקבו בדריכות אחרי וועידת שרי החוץ המוסלמיים, שנסתיימה
בשבוע שעבר בבנגלה־דש. הוועידה, שעמדה בסימן החלטת
הדיקטטור המקומי, הגנראל חוסיין מוחמר ארשאד, להכריז על
עצמו כנשיא הרפובליקה,
היוותה כישלון חרוץ מאין
כמוהו, ולא קידמה במאומה
העיקריות
את המטרות
שהציבה לעצמה.
עיתונאים זרים התייחסו
בגיחוך מוחלט לנסיונן של
מדינות, הידועות במישטר
הפנימי האימתני שלהן, כמו
סוריה,
עיראק,
איראן,
ערב־הסעודית, פקיסטאן או
בנגלה־דש עצמה, לנסח
מיסמך שעסק ב״זכויות האדם
תחת האיסלם״ .המיסמך שזור,
כמובן, במליצות רבות על
נשיא חוסיין
הזכות לחיים, לעבודה וללחם.
מלחמה נואלת ונוראה
משקיפים התלוצצו שאין
להתפלא על הדגשת ה״זכות לחיים״ ,המוטלת בספק ברוב ארצות
האיסלם, שבהן נהוגה ההוצאה להורג כנורמה ממש קבועה
במערכת המישפטית.
ההחלטות יתקבלו סופית בפיסגה של מלכים ונשיאים שתערך
בעוד חודשים אחדים במארוקו, אבל איש אינו חולם שהן יחייבו
מדינה איסלאמית כלשהי.
ניצחון פירום. הוא האמור, כמובן, גם בחלק
הפוליטי־הצהרתי של וועידת שרי־החוץ. למרבה האירוניה עסקו
רוב ההכרזות דווקא בנושא הסולידאריות המוסלמית. כל זה, על
רקע דיונים רצופי משברים וחסרי־תכלית במילחמת־הדמים
האינסופית בין שתי מדינות המשתתפות בוועידה, איראן ועיראק.
הנציגים הנכבדים לא עסקו כמעט בכלל בנסיונות למצוא
פיתרון למילחמה הנואלת והנוראה הזאת, שבה נהרגו עשרות
אלפי בני־אדם משני הצדדים. האיראנים, למשל, דרשו דווקא

אנגליה: אד
תצחק! מן הזאבים
יתכן שהאנגלים ידועים בחוש־ההומור שלהם, גם
כשהוא מכוון נגדם־עצמם. אלא שההומור הזה נעלם,
כשהדברים מגיעים לקבוצת הכדורגל החביבה עליהם.
עיר התעשייה וולוורהמפטון, במרכז אנגליה,
התגאתה תמיד בקבוצת הכדורגל המקומית שלה. איש
באנגליה אינו משתמש בשם הרישמי של הקבוצה,
הקרוייה על שם העיר האפורה והמכוערת, אלא בכינוי
וולבס, זאבים. הוולבס היו פעם קבוצת פאר אמיתית,
אבל כיום הם משתרכים בתחתית טבלת הליגה
הראשונה, מקום אחרון 7 ,נקודות. ומפלות רצופות
בהפרשי שערים גבוהים.
מטבע הדברים. הפכו הזאבים טרף קל לבדחנים
המקומיים, עד כדי כך שהשבוע התכנסה עיריית
וולוורהמפטון, וקיבלה החלטה המגנה את גל הבדיחות

נגד הקבוצה, וקוראת למועדוני־הלילה בעיר לאסור על
הבדחנים להשמיע אותן.
עיתוני אנגליה מעירים, שאץ כל סיכוי שהחלטה
כזאת תבוצע. אם אבות העיר רוצים שקבוצתם תנצח, אין
להם אלא להזרים את מאות אלפי הלירות שטרלינג
הדרושות לשיקום הקבוצה.
כיום וולוורהמפטון איננה מסוגלת למצוא את סכומי
העתק האלה, ויש להניח שהתבוסות, וגם הבדיחות,
יימשכו.

מחקר היסטורי. הם הציעו למנות וערה איסלאמית, שתקבע מי
היה התוקפן במילחמה. המדינה האשמה תשלם פיצויים לצד
המותקף.
מכיוון שכל העולם יודע היטב שנשיא עיראק, סאדם חוסיין,
פתח במילחמה, אין בעצם שום סיכוי שעיראק ותומכיה יסכימו
למהלך כזה. סוריה ולוב תמכו, כצפוי, באיראנים, וכך הושגה עוד
הפגנה אחת של ״סולידאריות מוסלמית״ .לעומת זאת יזמה
ערב־הסעודית, בראש קבוצה של שש מדינות פרו־מערביות.
הצעת החלטה נגדית, שברכה את עיראק על הסכמתה הנדיבה
לציית להחלטת הוועידה מלפני שנה, ולהפסיק את המילחמה.

לזכור שמדובר בחוקים בנוסח נירנברג — ותושבי מוגופה כבר
הפסידו בעירעור האחרון שהגישו לבית־הדין העליון בבירה
פרטוריה.
השבוע נערכו פלוגות־הסער הלבנות כדי לאכוף את צו הפינוי,
אך הם נרתעו מנוכחותם של צוותי הטלוויזיה מארצות־הברית
ומאירופה. הגירוש יבוצע, ככל הנראה, בסוף שבוע זה.
פיתרון סופי. עשרות מישפחות מתושבי הכפר, שנוסד
בשנת ,1911 התייאשו מהמאבק הממושך, ולא היו מסוגלים
לעמוד בלחצים, בהטרדות המישטרה, בפיטורים ממקומות
העבודה, בחיפושים היום־יומיים. רבים מהם פירקו בעצמם את
בתיהם, ועברו בשקט לבופוטאטסוואנה.

* ! 9 0 *9 1 1ט ן

איראן, לעומת זאת, גונתה על שהתעלמה לחלוטין מהוועידה,
מכיוון שהיא התקיימה בשעה שהם התחילו בהתקפה הנגדית,
וכבשו שחזרה את רוב השטחים, אליהם פלשה עיראק בשלבים
הראשונים של המילחמה.
ערב הסעודית כמעט הצליחה להעביר את ההחלטה הרצוייה
לה, אבל אז עזבו האיראנים ברעש גדול, וידידיה של עיראק תפסו,
שזה יהיה ניצחון פירוס. אין כל תועלת בהחלטות כאלה, בלי
קונצנזוס בין המדינות המשתתפות. הוחלט, לכן, לא להחליט,
ולהעביר את הנושא לוועידת הפיסגה במרוקו.
כמה סטודנטים שניסו להסב את תשומת־לב משתתפי
הוועידה, ששליט בנגלה־דש, המארח, מחזיק במעצר אלפי
בני־אדם ללא מישפט, הושלכו לכלא, והפגנתם לא זכתה לשום
דיווח בעיתונות המקומית. רבים שמו לב לסימליות הרבה בצעדם
של הסטודנטים. אלא שרוב הנציגים, הרגילים ל״דמוקראטיה״
מהסוג הזה, התעלמו והתרכזו בעיקר — ב״סולידאריות״ .ואומנם,
יומיים אחרי ישיבת הסיום החגיגית, הלמו קנאים איסלאמיים
במטרות רבות בכווית, והדגימו הלכה למעשה, את הסולידאריות
הזאת.

תושב מוגופה מפרק חלונות ביתו
א ירעבו למוות...

דרזם־אפריקה:
נאצי בפשרה
הכומר המכובד, שהוא גם המזכיר הכללי של מועצת הכנסיות
בדרום־אפריקה, סקר את שומעיו, כשהוא חמור־סבר. הבישוף
דסמונד טוטו היה קרוב לדמעות, וכתב הבי־בי־סי, שסקר את
האירוע, נשמע גם הוא קודר, קולו חנוק וצרוד מהרגיל. מישמרת
המחאה בכפר האפריקאי מוגופה היתה קטנה, משתתפיה נראו
מובסים ונמוכי־רוח. מולה התייצבה יחידת התגובה הידועה ,
לשימצה של מישטרת דרום־אפריקה.
אפילו הצבא הגדול של העיתונאים הזרים יכול היה רק לעכב,
אבל לא למנוע, את ביצוע גזר״הדין שהוטל על הכפר. שילטונות
דרום־אפריקה החליטו להרסו כליל, להגלות את תושביו לאחד
מעשרת הבנטוסטאנים, השוכנים על 13 אחוז מאדמת המדינה.
תושבי מוגופה יאבדו את אזרחותם ואת זכויותיהם, תחת בתיהם
יקבלו פיסת נייר, המעידה שהם ״אזרחים״ של מדינת־בובה,
מרוששת וחדלת־אונים. הם ישוכנו במחנה פחונים, ללא מים
זורמים, בלי מקורות תעסוקה, ובלי מישרדי־רווחה כלשהם. חלקם
הגדול נידון למיתת־רעב, או לחיים שאין בהם תיקווה, תוחלת,
סיכוי מינימאלי לרכוש השכלה, או מיקצוע. הם פשוט אבודים.
השר ״פינוקיו״ .תושבי מוגופה אינם בודדים בגורל המר
הזה. ממשלת האפרטהייד, ידידיו הנאציים של יצחק שמיר,
הועידו גורל כזה לעוד שני מיליון שחורים, שכבר בשלב הראשון
של האקציות יישלחו לארץ גזירה, ויאבדו את זכותם לעבוד ולגור
במולדתם. על וכויות אחרות אין לדבר. כבר עתה הם משוללים
זכות בחירה, ולכן החלטות מסוג זה נכפות עליהם בשרירותו של
מישטר גזעני ועדיין, הדן אותם לגלות בלתי־אפשרית, וזאת אך
ורק בגלל צבע עורם.
בראש ״מיבצע״ הגירושים עומד השר לפיתוח ולשיתוף
פעולה, שם אירוני המזכיר במידת־מה את הסיסמה ״העבודה
משחררת״ באושוויץ. כמו נאצים רבים, יש לשר הנכבד גם תואר
אקדמי. ד״ר פיט קורנוף — שהעיתון הבריטי ניו־סטייטסמן
מספר שמכנים אותו, משום מה ,״פינוקיו״ — מנצח על הגירושים
ביעילות אייכמנית, ונהנה משיתוף פעולה מושלם של הצבא,
המישטרה, ואף בתי־המישפט. הכל נעשה באורח חוקי — יש

תושב מוגופה יוצא לגלות
...אין צורך בתאי־גאזיס

החזית הדמוקראטית המאוחדת, המלכדת 500 אירגוני
שחורים, הנהיגה באומץ את המאבק בשילטונות. הם פנו לאירגוני
השחורים בארצות־הברית, ואלה כפו על ממשלת רונאלד רגן
לקרוא לשגריר דרום־אפריקה בוושינגטון, בראנד פורי, ולהגיש ־1
לו מחאה חריפה. ממשלת האפרטהייד הביעה ״צער״ על התערבות
וושינגטון בענייניה הפנימיים.
מקורות בוושינגטון דיווחו להעולם הזה, שהשגריר
מפרטוריה ניסה להעזר בחוגים יהודיים פרדישראליים, אבל אלה
התחמקו, אולי בשל העיתוי הגרוע. מכל מקום, אין ספק
שדרום־אפריקה איננה מתכוונת לוותר על תוכניות הגירוש שלה,
הנובעות מאידיאולוגיה נוקשה, וגם מאינטרסים כלכליים
ופוליטיים מושרשים ונטועים בעצם השיטה המדינית, המדריכה
כל פעולה וכל צעד של מדינה זאת.
לא נשאר, אלא לקיים את דברי העיתון הליבראלי הדרום
אפריקאי, סאנדיי אקספרס. עורכו הלבן והאמיץ כתב השבוע:
״הגירוש בכוח של תושבי מוגופה הוא מעשה תועבה. כדאי לזכור
לדראון את האנשים האחראים למיבצע הזה, ראש־הממשלה פיטר י
בוטה, והשר ד״ר קורנוף.״
והוסיף על דברים בוטים אלה הבישוף טוטו :״שיטת
האפרטהייד כמוה כנאציזם. הגירוש הוא חלק מתוכנית הפיתרון
הסופי שנועד לשחורים. אין צורך בתאי־גאזים, אם זורקים בני
אדם למקומות, בהם ירעבו למוות״.

חי יםברעם

,,עצום את העיניים ...פתח את הפה!״

חדש!
מ קיבו ץמעלההח מי ש ה

פתחו את הפה לכרמית חדש
מצופה בשוקולד־כרמית
בטעם קרמל,
כרמית בטעם נוגת
וכרמית בטעם אגוזים.

מרכזי שיווק: א .אפרתי וגניו, קרית אריה, פתח תקוה 9231775־ . 03 אלון ושות׳ בע״נז, ירושלים 288447־. 02

בסד ,.ב ר -

א בי ב

דג מסריח ומלקוח

אני חייב לחזור לעניין השבויים. אלמלא הופעל טרור
ממשלתי מאסיבי על הוריהם של השבויים הנותרים, הם היו מן
הסתם זועקים חמס.
הצלב האדום פירסם הודעה רישמית, שבה האשים את
ממשלת־ישראל בהונאה ובמעילה באמון. הצלב האדום גם הודיע
כי לאור התנהגות זו של ממשלת־ישראל לא יוכל למלא להבא
כראוי את תפקידו ביחס לחילופי־שבויים.
ממשלת־ישראל התעלמה במשך שבועיים מפנייה סודית של
הצלב האדום, ואחרי שאירגון זה פירסם את הדברים ברבים, באה
הודעה רישמית מגומגמת. בהודעה זו, השנייה והמפורטת יותר,
טוענת ממשלת״ישראל שגם הצלב האדום וגם קציני־צה״ל
טעו, ובגלל טעות זו לא הוחזר האסיר זיאד אבו־עץ. אך מאחר
שהוחזר במקומו מישהו אחר, שלא הופיע ברשימה, הרי לא תתוקן
הטעות. אבו־עין לא יוחזר.
זוהי תקיעת סכין בגב השבויים שנותרו בידי אחמד ג׳יבריל.
וגם לגבי כל השבויים העלולים ליפול בעתיד בידי אוייב.
איש לא יאמין עוד להתחייבויות של ממשלת־ישראל לגבי
שבויים.
מאמצי הצלב האדום בוודאי יוחלשו, אם לא ייפסקו לגמרי.
בפעם הבאה יהיה צורך בתהליכים ארוכים ומוהלים מסובכים,
כדי להבטיח לגמרי שממשלת־ישראל לא תרמה.
והרי הכל מטופש עד אין גבול. לא יהיה מנוס מהחזרת אבו־עין,
כי אחמד ג׳יבריל ידרוש בלי ספק את החזרתו תמורת שני
השבויים שבידו, כי בכך ישיג הישג יוקרתי גדול.
בסופו של דבר, גם נאכל את הדג המסריח, גם נספוג את
המלקות וגם נגלה מן העיר. גם ניראה בעיני העולם כולו כמדינה
המתנהגת ככנופייה, ושדיברתה שווה פחות מדיברתם של
אנשי־אש״ף. גם נאריך את סיבלם של שאר שבויינו. ובסופו של
דבר גם נחזיר את אבו־עין.
איכשהו, איני יכול להתחמק מן הרושם שעל הפרשה כולה
טבוע סיגנונו המיוחד של שמואל תמיר, האיש שעליו הוטל לטפל
בהחזרת השבויים.

מ מור לא־קטן
אגב, אל יחשוב מישהו כי מינהג זה של ״לרמות את הגויים״
.הוא חדש בארץ, פרי המצאת הליכוד. לאו דווקא.
בשנות ה־50׳ הייתי במסיבה של פלמ״חניקים ותיקים. אחד
הנוכחים, איש־קיבוץ שהייתי מיודד עימו, בידר אותנו בסיפורים
על אנשי האדם.
אותו פלמ״חניק, שהיה לקצין בצה״ל, התמנה כקצין־קשר עם
האדם בגבול הסורי. הוא היה, כפי שאומרים ,״ממזר לא־קטן״ .הוא
סיפר לנו בהנאה כיצד ״סיבן״ את הגויים המטומטמים, בני״הצפון,
על כל צעד ושעל.
בימים ההם רבו תקריות־הגבול עם הצבא הסורי. כפי שהעיר
בינתיים אריאל שרון, שהיה פעיל שם, כל התקריות האלה באו
ביוזמה ישראלית, ונועדו לספח לישראל את אדמות־המריבה
הערביות ב״השטח המפורד, ששני הצדדים טענו לבעלות עליהן.
צה״ל היה מודיע לאנשי־הקיבוצים מראש שעליהם להיכנס
למיקלטים. אחר־כך היה שולח טרקטור משוריין לאדמות־המחלוקת,
בידיעה שהסורים יירו בו. כשהסורים פעלו כמצופה,
היה צה״ל מנחית עליהם מכת״אש מוכנה־מראש. הסורים היו
מגיבים בהפגזה על הקיבוצים (כך נולדה האגדה של ״בעיית
רמת־הגולך, המשמשת כיום עילה לסיפוחה והעושה רושם כה עז
על תיירים תמימים המבקרים שם כיום).
אחרי כל תקרית היו באים אנשי האו״ם צהובי־השיער כדי
לקבוע מה אירע ולדווח לניו־יורק. היו אלה קצינים תמימים,
אנשי־צבא ישרי״לב, שוודים, נורווגים ודומיהם.
ידידי היה מכין להם מראש את כל ה״הוכחות״ .כשהיה צורך
לגבות עדות מערבי, היה ידידי ״מתרגם״ להם את הדברים
לאנגלית. התרגום היה מדוייק, מלבד פרט קטן: כשהערבי אמר
״כך, התרגום אמר ״לא׳ ,ולהיפך. הגויים המטומטמים היו בטוחים
שקצין וג׳נטלמן לא ישקר.
שומעי הסיפור התגלגלו מצחוק. אני מודה שאותי זה לא
הצחיק. הבנתי לפתע מדוע כמעט כל אנשי־האו״ם האלה חזרו
הביתה כאנטי״ישראלים קיצוניים, ולפעמים גם כאנטי־שמים.
סיפריהם על חוויותיהם במרחב ממלאים כעת את איצטבות
הסיפריות, ועד היום ניתן לפגוש בהם בכינוסים פרו־ערביים.
זה היה לפני 30 שנה, בראשית ימי המדינה. בינתיים עברו
שנות־דור, ואנחנו היינו אמורים לאמץ לעצמנו גישה
״ממלכתית״ .אך נראה כי עדיין שולטת בנו מנטליות של כנופיה.

(בלתי־מודפס, אם אפשר) .זהו עיסוקו העיקרי. תוך התבוננות בו
נוכחנו לדעת שהוא יצור די מרתק. יש לו עיניים, המורכבות על
אנטנות, ושני משושים קצרים, והוא בודק בהם את האוכל לפני
שהוא פותח את פיו הקטן והוורוד ונוגס בו.
הוא יכול לאכול בכל תנוחה — בעמידה, בשכיבה, בעמידה
על הראש ועוד. כשיש אוכל, שום דבר אינו מפריע לו.
למשה יש גוף שקשה להגדיר את צורתו, מין דבר המורכב על
רפסודה חיה, היכולה להידבק לכל מישטח, מאוזן או מאונך,
מחוספס או חלק. בעזרת התכווצויות של שרירים והריר שהוא

מפריש, כדי להחליק את דרכו, הוא נע ביעילות די רבה כשביתו
על גבו.
אחרי שהתרגל לחיות בצינצנת ולטפס על דפנותיה, בפנים
ובחוץ, איבד כל פחד. במשך כל השבוע לא נכנס לקונכייתו. הוא
אכל את העלים שהגשנו לו בידינו, אך הוא לא נתן לנו להרגיש
שהוא מבחין בקיומנו. בוודאי היינו בעיניו כאלוהים, כוח עליון
שתפקידו להגיש כמויות סבירות של חסה. אולי התפלל אלינו.
אולי פיתח פולחן מסובך, והוגה בחיים שלאחר־המוות. לנו לא
גילה דבר.
בינתיים הוא מוכן שניקח אותו לידינו, והוא רוכב על כף־היד
כמו על כל מישטח אחר. הכל על בסיס בלתי־אישי.
אני מנסה עדיין לכונן צורה כלשהי של תיקשורת עימו. אם
איננו יכולים לשוחח עם חילזון, איך נשוחח עם יצורים מן החלל
החיצון, שיבואו אלינו בעב״מים?
(״האם יש לחילזון כוח?״ עורכים ניסוי. מחברים לקונכייתו
קופסת־גפרורים ריקה, וכשהוא מושך אותה אחריו, מכניסים
לקופסה חרוזים, וגם מרווחים במחברת על הבעייה, על הניסוי ועל
המסקנות. והשימחה רבה).

עץ הרימון ביריחו
בדרך־כלל, כשאתה מאושר, אתה שקוע מדי באושר שלך
מכדי לדעת שאתה מאושר.
זה חבל, כי בחייו של איש ואשה מאיתנו אין רגעים רבים של
אושר אמיתי.
לא מכבר היו לי כמה רגעים של אושר.
זה היה ביום השישי אחרי־הצהריים, שעה קלה לפני כניסת
השבת.
ישבתי בגן של מיסעדה ביריחו. זה היה יום־חורף נעים. לא חם
מדי, לא קר מדי. קרני השמש השוקעת האירו את הגבעות
החומות המתנשאות בשולי העיר.
בשולחנות הסמוכים ישבנו כמה מבני העיר ובנותיה ושוחחו

בשקט. ילדים בלבוש־שבת שיחקו בין הפרחים, הממלאים
הגן. הלחן העדין של שיר״אהבה ערבי מילא את החלל, נ
להפריע.
סיימתי ארוחה של קבאב וטחינה, שתיתי קצת עארק, עי?
נרגילה(לראשונה אחרי זמן רב) .העולם היה יפה.
ברחוב כמעט לא היתה תנועה. גברים לבושים בחל׳
מהודרות, אחרים לבושים בגלביות נוחות, התהלכו על המירו
בצד השני של הרחוב משך את העין פרדס עמוס־פרי. ביריח
פרדסים ומטעים אחרים במרכז העיר ממש, עצים ופרחים מצ
בכל מקום.
היינו — אשתי, חברת־המערכת ואני — הישראלים היח׳
ביריחו. לא היו מתנחלים. לא חששתי שמא בכל רגע יירו נזן
אבנים, יירו מתנחלים באוויר ויהרגו ילדה מעופפת, יבוא רב ר
ויודיע כי רצח פעוטים הוא מיצווה דאורייתא, כי הקם לח
השכם להרגו.
אין כיריחו בכל הארץ. איכשהו היא נשארה מחוץ לסים
הגדול שבין שני העמים. קשה להאמין כי במרחק של 90 דקוו
תל־אביב הסואנת, ובמרחק של 30 דקות רמאללה הזועמת. ה
ביריחו שונה. הוא מזכיר את מצריים יותר מאשר את פלסט
זה תלוי, בוודאי, באקלים. בקיץ עולה החום בעשר מעלוח
זה של שאר חלקי הארץ. הוא דומה יותר לחום היבש של ק<[
מאשר לרוח הקרירה של יפו. במשך עשרות דורות למדו בני י
— עיר שהיתה כבר עתיקה כאשר עסקה בה רחב מוכרת־ח
במיקצועה — להתאים את עצמם לאקלים. להתנועע באין
רבה יותר, להימנע מהתרגשות מיותרת, לכלכל את מעע
בנחת, או להימנע מהם בכלל.
שאבתי עשן קריר ממיקטרת־המים, ולפתע עלה בי ד
איזה גן־עדן זה יכול היה להיות, אילו היה קיים שלום בארץ!1
לבוא ליריחו ככובשים, האם לא היה נעים יותר לבוא הנה כתי׳
רצויים?
נזכרתי בשלמה סתר. הוא היה צלם־המערכת שלנו, ליווה !
כאשר טסתי לקאהיר, למחרת ביקורו של אנוור אל־סא:
בירושלים. היו אלה ימים מרגשים, ואחרי יום של חו
בלתי־פוסקות הייתי נופל למיטה ונרדם. אך סתר נשאר במיס
כדי להתווכח עם אנשי־הביטחון המצריים שאיבטחו או
לפעמים הלך לישון רק בבוקר.
שלמה לא עסק מעולם בפוליטיקה. הוא היה צלם ומו
לעורות. במילואים היה סמל, מפקד־טנק, ובתפקיד זה ו
ב־ 1973 לקילומטר .101
עשרות השעות שבילה בוויכוח אינטנסיבי, מלב אל לב,
אנשי־הביטחון המצריים, פקחו את עיניו. הוא ראה את ה?
באור חדש.
בוקר אחד, אחרי לילה של ויכוחים, כשנסענו במונית מ!
מינה ה או ס לאורך שדרת הפיראמידות, בלב ההמולה של1
ערבית סואנת, אמר פיתאום :״כשהייתי בטנק, תיארתי ל;
מאות פעמים איך זה יהיה להיכנס לקאהיר, בראש טור של טני
זה היה חלום. עכשיו אני רואה שזה היה חלום רע. הרבה יותר
לנסוע בקאהיר כך, כאורח רצוי, כשכולם מריעים לס
ומאירים לך פנים!״

״הם אוהבים אותנו...
20 שעות אחרי רגעי האושר ביריחו הייתי באריאל. הפג
המרחק בין שני המקומות נמדד בעשרות קילומטרים ובס
שנות־אור. עולם אחר. יקום אחר.
לא התרשמתי מצעקות המתנחלים הקנאים. אך התרש
מרברי־ההצטדקות של כמה מחבריהם, שביקשו להוכיח י
״בסדר״.
״הערבים בסביבה ממש אוהבים אותנו״...
״הפלאחים בכפרים הסמוכים מרוויחים עכשיו פי עשרה
שהרוויחו קודם״...
״לך אל הכפרים ושאל מה הם חושבים עלינו״...
״לא לקחנו אדמה מאף אחד. הערבים לא רצו לגור
לגיבעה הזאת קראו גיבעת־המוות״...
״למי זה מפריע שאנחנו פה? נהיה שכנים טובים...״
וכן הלאה. כמו תמיד, התועמלנים הצליחו לשכנע לגמרי
עצמם.
ההתנחלות היא חלק ממאמץ גדול לשבור את תשתית ה
של עם אחר, למנוע מבניו כל סיכוי לחרות לאומית או איי
לדחוק אותם גופנית החוצה. אבל לא כל המתנחלים מו|
להודות בכך, אף כלפי עצמם. הם זקוקים לאמונה ש״הם און
אותנו״.

קוראים ד 1מ שה

מי שפחה שכז א ת

קוראים לו משה(במיבטא מלעיל) ,והוא חילזון־שדה.
כלומר, אנחנו קוראים לו כך, אמא שלו בוודאי קראה לו בשם
אחר.
אחד הילדים הביא אותו לכיתת רחל, אשתי, ומאז עוזר לה
משה להנחיל לילדים מחשבה מדעית.
את חג החנוכה עשה משה איתנו. רחל חשבה שזה מגיע לו.
עד כה נפגשתי עם חלזונות רק במיסעדות צרפתיות בתוספת
חמאה ושום, וחוששני שהמגע היה חד־צדדי. עם משה היה עלי
לכונן יחסים מסוג אחר.
איך עושים את זה?
היה נדמה שלא תיתכן שום תיקשורת עם משה. הוא לא שמע,
לא הגיב על נוכחותנו, ושום דו־שיח לא נוצר בינינו.
הוא אכל כמויות עצומות(למידותיו) של חסה, וגם נייר־עיתון

כשראיתי את ארבעת בני אולמרט על המירקע בתוכנית
טובה, לא יכולתי שלא להיזכר בפסוק ״כנגד ארבעה בנים ד
תודה״.
ארבעתם היו שם:
חכם — זה שהיה בעבר איש־הליכוד ופעיל־התחייה. הוא
לקח במילחמת־הלבנון ומבקש עתה להציע לעם הפלסטיני1
נדיבה לפיתרון בעייתו.
רשע — טוב, יודעים מי זה.
תם — האח הטוב, העוסק בחקלאות. הוא סימפאטי, הוא ׳
בעבודה יצרנית חיובית והוא גם שכן של אחותי.
זה שאינו יודע לשאול — זה החייל, הממלא רק פק
והחוזר על כל הסיסמות הרישמיות.
מישפחה ישראלית ממוצעת.

משה

ידלין חחר -ופר ש ת 1ד ל?1חחרת

^ ש ר יגיע בזמן ארצה, ממש
1 בימים אלה.״ ענתה טלי ליבני,
:שתו של אשר ירלין, לשאלה אם הוא
:בר נמצא כאן, ויורע על הפרשה
;חרשה שעלתה לכותרות ובה מוזכרות
1חותו ומאהבתו לשעבר .״אני בכלל
יא בסיפור. אני נמצאת בבית עם בתי
:ת שלושת החורשים. אינני קוראת
עיתונים ולא רואה טלוויזיה, יש לי
1ברים אחרים לעשות. אשר אכן עומר
ירגיע.״
אילו יכול היה אשר ידלין לשנות
ות עיתוי חזרתו ארצה, היה עושה זאת,
:של הסערה החדשה. שמו אמנם אינו
:רוך בהאשמות שעליהן נודע, אך
!ותן הדמויות ששיחקו תפקיד כה
׳רמתי במפלתו, שוב מופיעות
:כותרות.
שבע שנים חלפו מאז נידון ירלין
:בית־המישפט. אחרי שריצה שני
1זליש מעונשו, כמקובל, התגורר
:שנתיים בניו־יורק. שם היתה איתו
!זלי, שניצבה לצידו, בנאמנות
ווחלטת, לאורו כל הדהד הארוכה של
|;מישפט, פסק־הדין וריצוי העונש.
הפרשה החדשה החלה, כשמאהבתו
שעבר, חווה ארליכמן, שהיתה עדת
;מדינה במישפטו, נעצרה והואשמה
:עבירות של מירמה בנסיבות
זחמירות, זיוף וגניבת נכסים מתוך
יזבונו של בעלה המנוח.
לטענת המישטרה, זייפה חווה,
:שנת ,1972 הסכם שנחתם כביכול
נשנת ,1971 ושעל פיו העבירה לשרה
;הי, אחותו של אשר ידלין, ארבעה
זיגרשים מנכסי עזבונו של בעלה
;מנוח שהיה קבלן, והוכרז כפושט־וגל.
כך הוצאו ארבעת המיגרשים
|!רשות העיזבון. למחרת העברת
זמיגרשים ,״קנתה״ ארליכמן את
זזכויות משרה הרי.
שאלה חשובה, שטרם ניתנה לה
נשובה חד־משמעית, היא, מי מסר

י* ! מ־ טוי ץ

היא

הוא

״הוא רוצה לנקום
כדי לקחת

את הדירה שלי ר

״היא הרסה את
ידלי[ ו י יקיא רוצה
להרוס גם אותיר

ושישי — והתיש את כל הנוכחים.
סניגורה, עורר־הדין אמנון זכרוני,
העלה את טענת החסינות. אך
המישטרה השיבה בטענה סותרת,
שחסינותה של ארליכמן אינה יכולה
לעמוד לה עתה, שכן המישטרה לא
ירעה אז על עבירת הזיוף הזאת.
עורר־הדין אמנון זכרוני העלה
טענה נוספת: עבירות מסוג פשע,
תוקפה של ההתיישנות עשר שנים,
ואילו בעבירות מסוג עוון ההתיישנות
חלה אחרי חמש שנים. לפי כך, בכל
מיקרה, חל על ההאשמה שהעלתה
המישטרה חוק ההתיישנות, שכן
העבירה המיוחסת נעשתה ב־ז . 197
על כך השיבה המישטרה שהעבירה
שבה חשורה חווה ארליכמן היא
פשיעה בנסיבות מחמירות, וכי תקופת
ההתיישנות נעצרה וחורשה ב־,1967
בעת חידוש חקירת ידליו על־ירי
המישטרה. ועל פי החוק נעצרת
תקופת ההתיישנות, ומניינה מתחיל
מחדש. אחרי יומיים של התדיינות
רוויית מתח בנושא, קיבל השופט את
טענת המישטרה, כי ההתיישנות איננה
תופסת במיקרה זה, אר קיבל גם את
טענתו של עורך־הדין זכרוני, שהמעצר
של חווה אינו מוצדק, והורה לשחררה
בערבות של 500.000 שקל, שתובטח
על־ידי ערבות בנקאית או עיקול
מקרקעין. כמו כן הורה לה השופט
להפקיד את דרכונה במישטרה.
השופט אף הוסיף וציווה על
ארליכמן שלא לבוא במגע ישיר או
עקיף עם שרה הרי, אחותו של אשר
ידלין, שעל פי החשדות הועברו
הקרקעות שלא כדין על שמה,
ושעשויה לסייע לתביעה במישפט
שיוגש ואשר בו עומדת שרה הרי
לשמש כעדת־מדינה.
אחרי מנוחת שבת קצרה, שבה חווה
ארליכמן והופיעה בבית־המישפט ביום
ראשון, לדיון נוסף במישפט גירושיה

למחלקת הרמאויות של המישטרה,
בראשותו של בנימין זיגל, את החומר
המפליל שהביא למעצרה של חווה
ארליכמן? על פי מה שפורסם עד כה,
הועבר המיסמך המרשיע (או
המיסמכים המרשיעים) לידי מחלקת
הרמאויות על־ידי עורו־הדין מרדכי
שורר, ששימש בעבר בשני תפקידים
מעניינים: האחד כעורר־הדין של שרה
הרי, והשני כמנהל העיזבון של בעלה
המנוח של חווה ארליכמן. את
המיסמכים הוא קיבל מאריה שרתוק
המשמש כעורך־הדיז של בצלאל
גורלי, בעלה של חווה ארליכמן. מאחר
שבימים אלה מתנהל מישפט גירושים
סוער בין השניים, הובלעה בידיעה
רמיזה גסה, שמקורו של המיסמך
המרשיע שהגיע למישטרה — הוא
בצלאל גורלי.

טעגת המישטדה
התקבלה

ןךיך ין ן 1\ 1 אשי ידלץ וטלי ליבני נישאו בתקופה שידלין
1ריצה את עונש המאסר. בימים אלה הם חוזרים

ניארצות־הברית. טלי הגיעה עם בתם הילה, וידלין יבוא בשבוע הבא.

^ תלונה שהגיש למישטרה,
^ ב תו ק ף תפקידו כמנהל העיזבון,
סתר עורר־הדין שורר תצהיר עליו
חתומה חווה ארליכמן. הפרשה
המחודשת עוסקת במיגרשים הסמוכים
לבית לווינשטיין ברעננה, בגוש .6579
בשעת מישפטו של אשר ידלין
ניתנה מטעם התביעה חסינות לחווה
ארליכמן. זהו נוהג קבוע כמעט
במיקרים שבהם אחד האנשים
המעורבים בעבירה מוכן להעיד נגד
שותפיו, וכאשר ללא עדות כזאת, אין
התביעה יכולה להשיג הרשעה נגד
הנאשמים.
הדיון בבית־מישפט השלום על
מעצרה של חווה ארליכמן התנהל
במשך יומיים רצופים — בימים חמישי

11ד ה ¥1ד י 1ה חווה ארליכמן היתר עדת״המדינה במישפט.
111 1 #111 11 111 חווה עברה חקירות קשות של זיגל ואנשיו,
כשהוכן התיק. בטיפרו טוען ידלין שהיא העידה נגדו אחרי שעזב אותה.

חם הרים
נבחרה לראשות אגף־הרווחה
של עיריית. תל־אביב, שרית גרינברג׳
,44 אם לשלושה וחברה חדשה
בהנהלת מועצת־העיר (מטעם הליברלים)
.גרינברג, אחותה הצעירה של
ח״כ התחייה גאולה כהן, כבר היתה
בעבר חברת מועצת־עירייה — באשדוד.
שני הנושאים הראשונים על סדר
יומה של גרינברג: הטיפול בקשישים
והקמת מעון מוגן לנשים מוכות.
אושפז בקונטיקאט, ארצות־הברית,
כשהוא סובל מהתקפת־לב,
פרופסור (למישפטיט ריצ׳ארד
ארנס ,64 ,אחיו הבכור של שר־הביטחון
משה ארנס, הידוע בהתנגדותו הישראליות לעמדות הפומבית הרישמיות.
טופל בהאנובר, גרמניה, יול
ברינר ,66 ,שחקן־הקולנוע החולה
בסרטן־הריאות, על־ידי רופא גרמני,

דה והמוסר

ישרה הרי, אחותו של
האסיר לשעבר אשר יד־לין,
בתמונה עם עורך־הדיו מוסי שורר, שהיה עורך״

הדין של שרה בזמן מישפט־ידלין ומנהל העיזבון של
בעלה של חווה ארליבמן. היה זה הוא שמסר
למישטרה את המידע שהביא למעצרה של חווה.

ליוו את ידלין בכל דיוני בית״המישפט שהתנהלו

במשך חודשים, עד להרשעתו של ידלין. היתה זאת
שרה שעודדה את טלי להמשיך ברומן ביניהם.
טלי ניצבה לצידו בנאמנות מוחלטת לאורך נל הדרך.

מטולה, שנה אחר היווסדה, כאשר ג׳
הבארון אדמונד דה־רוטשילד(הנד
הידוע) 60 איכרים מזיכרון־יעקב כ
להקים את המושבה בצפון הרחו
בן־דב, בתו של מוכתר מטולה מזו
לישאנסקי ואלמנתו של מגן תל־ו
איש השומר גרשון בן־דב, היו
בשנים האחרונות בתודעת הציב
אחר שהשתתפה בתוכנית קול ישר
המירדף, שעסקה ברדיפה אחר יו
לישאנסקי, בן-דודה, איש מחתו
הריגול ניל־י, אשר נתלה על־י
התורכים בדמשק.

משורר ש. שלום
המנסה לרפא סרטן בעזרת תמציות
ויטאמינים המופקות מגזר. ברינר, בן
לאב מאנצ׳ורי ולאם צועניה, שהחל את
דרכו כלוליין בקירקס (עיסוק שממנו
חדל כאשר מעד ונפל מגובה רב)
התפרסם בעיקר בקרחתו, בתפקידו
כמלך סיאם (בהמלך ואני) ובנשותיו
— שאת הרביעית בהן, קאתי לי,
הסינית בת ה־ ,25 נשא רק השנה.

מבצלאל גורלי. בישיבה הזאת של
בית־המישפט ביקשה חווה להתיר לה
להיכנס לדירה הרשומה על שמה, ברח׳
ויצמן 73 בתל־אביב. הדירה משמשת,
כידוע, סלע־המחלוקת בין השניים. על
פי צו קודם נאסרה על חווה הכניסה
לבית. גם בשלב זה דחה בית־המישפט
את בקשתה, בקובעו שנושא הדירה
אינו ניתן להפרדה מפרשת הגירושין
עצמה, ויידון במכלול כולו בשלב הבא.

עם זוגות

* וגדקומגיות
ך ץ ווה ארליכמן קיבלה את דבר
1 1מעצרה בשבוע החולף ואת דחיית
בקשתה בעניין הדירה באופן קשה.
ביום השישי, כשהובאה ממעצרה
לבית־המישפט, לדיון על הארכתו,
חשה ברע. בתה החיילת, שישבה לידה
וצפתה במישפט, אף פרצה בבכי.
ביקשתי את תגובתו של בצלאל
גורלי, בעל סטאר, מיפעל המאווררים
הגדול בארץ, לטענה שהמיסמכים
שהוגשו למישטרה על־ידי עורו־הדץ
שורר מקורם אצלו .״אני מוכן
להישבע, אפילו על התנ״ו, שלא
ידעתי דבר בפרשת המיגרשים, ולא
בגללם התחתנתי איתה. אינני יודע מה
מקור האשמות הללו, אך מקורם לא

אצלי, לא היתה לי שום ידיעה על כך.
יתכן שעורך־הדין שלי, אריה שרתוק,
חיטט וחיטט ומסר את זה לעורו־דין
שורר.
״ביום ראשון ראיתי אותה אחרי
שלושה חודשים. זה היה נורא לראות
את חווה, היא ממש שבורה, כואב לי
הלב על מה שהיא עשתה לעצמה. איך
היא הרסה אותי ואת עצמה. כיום אני
גר בדירה ריקה, בלי רהיטים, ממש ישן
על הריצפה. אין לי כסף אחרי
ששילמתי 228 אלף דולר עבור הדירה
ברחוב ויצמן לסולל בונה. אין לי כסף
לקנות גז, אין לי מיטבח, נגמר הכל.
הלב נשבר לי לראות אותה, ואני
כל־כך אהבתי אותה. בזמנו הצעתי לה
— בואי ונרשום את הדירה חצי חצי,
אבל היא התעקשה שהיא רוצה את כל
הדירה על שמה. היום היא לא תקבל
ממני כלום, אני הרוס לגמרי, היא רוצה
להרוס אותי כמו שהרסה את אשר
ידלין.״
נעמי אדווה העצורה עתה
בבית־המעצר באבו־כביר מרווחת:
״בכניסה לכלא פגשתי אשה שנראתה
לי מוכרת. היא הובאה זה עתה.
לשאלתי ענתה לי כי היא מכירה אותי
והתארחה במסיבה שנערכה בחיפה
לפני מיספר שנים. ביקשתי מהסוהרות
לצרף את חווה לחדר, אך הן לא הסכימו

בשום אופן. הכניסו אותה לחדר עם
שתי זונות ונרקומניות. פגשתיה שוב
בארוחת־הערב. היא היתה מתוחה
ופרצה בבכי. יש לה בת חיילת בבית,
כך סיפרה לי, וכל־כן־ לא נעים לה
שבתה תשמע שהיא עצורה.
״היא סיפרה לי שבצלאל גורלי,
בעלה, שאתו היא מסוכסכת מזה
תקופה ארוכה, החליט לנקום בה. הוא
רוצה לקחת את הרירה שנתן לה בזמנו,
בכל דרך ובכל מחיר״.
לעומת טענתו של גורלי שנותר י
ללא דבר אחרי קניית הדירה, נשמעה
טענה שונה — כיצד יתכן, איפוא,
שאדם נותר ללא כלום, כשמלבד
הדירה רכש לאחרונה מכונית ב־מ־וו
חדשה תמורת 32 אלף דולר, ערך לבנו
חתונה במלון רמדה, שעלתה 50 אלף
דולר ואף קנה לבנו וילה. טענה נוספת
היא שגם במהלך גירושיו מאשתו
הראשונה, ניהל גורלי מילחמה ארוכה
וסוערת בת שלוש שנים. הפרשה
שהעליתי לפני שלושה חודשים
והתנבאתי כי לא תרד מהכותרות,
הולכת וסוערת מיום ליום. ההאשמות
ההדדיות אינן חדלות מלצוף חדשים
לבקרים, והנופך הנוסף, של שירבוב
שמו של ידלין, מבטיח שלא תרד
מהכותרות.

שולמית יריב

נחוג בחיפה, יום־הולדתו השל
שלום שפירא, נשיא אגו
הסופרים, משורר (אור הגנוז, שיר
אחרי חצות) ,הידוע יותר בע
הספרותי ש. שלום. יליד רוסיה שע
ארצה בגיל ,19 עבד כסתת, אך הח?
ללמוד פילוסופיה בגרמניה, שא?
יצא ושם פירסם את שיריו הראשון
בהצלחה רבה. מאז שובו ארצה ו
למשורר עברי, אשר יצירותיו פורב
ב־ 13 כרכים, כולל מחזהו דן השוו
— האופרה העברית הראשונה.

נפטרה בגיל ,87 עטרה ב
דב, הילדה הראשונה שנולדה

מסתתות ומפילוסופיה

האחות והאשה^״י;^

בראנדט, מי שהיה עד לפני ע?
שנים קאנצלר גרמניה, עשרה ימ
אחר שנישא בשלישית, לבריגיז
זיבאכר ,37 ,ידידתו הקרובה מזה ארו
שנים. בראנדט, סוציאליסט שנמי
מגרמניה הנאצית לשוודיה בגיל נ
נשא שם את אשתו הראשון
הנורבגית קארלוטה. גם אשתו השני
רות, שאותה נשא ב־ ,1948 כאשר כ
שב לברלין, ולה נשאר נשוי 31 שג
היתה נורבגית.

נ ח וג יום־הולדתו ה־ 37 של יוסי
ניצני, מנכ׳׳ל הבורסה, יליד קיבוץ,
שגדל במושבה כינרת. ניצני, הנשוי
לפיסיותראפיסטית ואב לשניים* ,הגיע
לבורסה בגיל ,29 כסמנכ״ל, אחרי
לימודי כלכלה (באוניברסיטת בר־אילן)
ופקידות ניירות־ערו (בבנק
דיסקונט).
נ ח וג יום הולדתו ה־ 60 של
ניסים אלישעייף, עיתונאי יוצא
קווקז(מקווקז לירושלים) שהירבה,
לאחרונה, לעורר את תשומת־ליבם של
יוצאי ברית־המועצות בארץ בזכות
סיפרו הרוסי עונש ללא חטא,
שהודפס בהוצאת־יוקרה על־ידי
מישרד־החוץ והביא למחברו מענק של
10 אלפים דולר מן הסוכנות היהודית
ומחוות־כבוד מצד אריק שרון ונשיא
המדינה. אגודת הסופרים הרוסיים
בארץ, הסבורה כי אין לאלישעייף לא
הלשון הרוסית ולא הכישורים הספרותיים
לחבר ספר כעונש ללא חטא,
הישעתה אותו משורותיה ומנסה לאתר
את המחבר האמיתי של הספר.
נחוג יום־הולדתו ה־ 65 של
קורט ולדהיים, מי שהיה במשך
עשר שנים מזכ״ל האום וקודם לכן
שר־החוץ של אוסטריה. בשנה שעברה
נפצע קשה כאשר נדרס על־ידי
קרון־חשמלית בווינה, עיר הולדתו.
שוהה עתה בפלורידה האמריקאית,
שבה הוא כותב את זיכרונותיו.

נ ח וג יום־הולדתו ה־ 70 של וילי
* בנו בבורו,א>יל, 11 ,נקרא על שם
מ קו ם הולדתו, קיבו ץ איי ל אשר
בשרון.

נפטר #בגיל ,89 הרב מנד
מנדל פשר, שבמשך 57 השג

האחרונות פירסם, נוסף לספר
תורניים שונים, גם 31 כרכים 7
תורה שלמה, שבהם נטל כל פסוק
התורה, החל מ״בראשית ברא אלוה
את השמים ואת הארץ״(בראשית, פו
א׳ ,פסוק א׳) וצירף אליו את 1
הפירושים שנתפרסמו אי־פעם 1

מנפ״ל ניצני
מקיבוץ וממושבה

אותו פסוק. כאשר נפטר כשר, שן
סבו של הפרופסור(לפילוסופיה) וז
השמאל אסא כשר, הוא סיים בקו
את חצי המלאכה, בהגיעו לפסוק
פרק י״ח של ספר ויקרא (״ושמו
את מישמרתי, לבלתי עשות מחוי
התועבה
נטבחו בפקין, בירת סין,
200 אלף מלבים, כחלק מנ
השילטונות נגד הכלבים ״המזהו
בהפרשותיהם את רחובות הבירה״ .ו
מן האחד בינואר יוטבע, יחוש
ייחנק או יוכה למוות כל כלב שית
ברחובות פקין, ובעליו ייקנס עד סנ
שקל. יוצאים מן הכלל, שיוו
להחזיק את הכלבים אשר ברשותם
להבא: בעלי קירקסים, מרע
יחידות־המישטרה ותושבים זרים.

קולנוע
סרטים

החגיגה ם תקרבת

חובבי הקולנוע האמיתיים יכולים להתכונן
לחינגה אמיתית. סירטו החדש של פרנסואה
טריפו לפתע כיוס ראשון הוא כל מה שהם
יכולים וזכאים לקבל מבימאי מוכשר זה, כל מה
שמסמל אותו. קליל, אוורירי, משעשע,
טיפ־טיפה מותח, זה אולי הסרט המצודד והלבבי
ביותר שעשה טריפו מאז הלילה האמריקאי.
לפתע ביום ראשון הוא מחווה רב־צדדית
לכל הדברים האהובים על טריפו: לאלפרד
היצ׳קוק, לקולנוע האמריקאי האפל של שנות
ה־ ,40 להאמפרי בוגארט ולורן באקול וגם
לקאתרין הפבורן וספנסר טרייסי; לסופרי־המתח
האמריקאים האלמונים שלולא חסידיהם
האירופיים, היו הולכים לעולמם בעילום־שם אך
יותר מכל, זה מחווה לשחקנית פאני ארדן, חברתו
של טריפו ואם בנו, הנמנית כיום עם הכוכבות
הבולטות ביותר של הקולנוע הצרפתי.
טריפו גילה אותה בסדרת־טלוויזיה מצליחה
בשם נשות הפרובינציה (אין זה תרגום מדוייק
של שם הסידרה, אבל זה פירושו) .הוא הפקיד
בידיה את התפקיד הראשי בסירטו הקודם האשה
ממול אחרי שראה אותה עומדת לצידו של ז׳ראר
דפארדייה, בטקס חלוקת פרסי׳ הסיזר(האוסקר
הצרפתי) .״הם נראו לי זוג מרתק במיוחד,״ מספר
טריפו .״מצד אחד, הגבר הבלונדי החסון וחסר
התסביכים לכאורה, שהוא אכול כולו בעיות
נפשיות, מצד שני, האשה כהת השיער
והמתוסבכת, במבט ראשון, שהיא למעשה גלויה
וכנה מאין כמותה״.
המתנה היסה ביותר. האשה ממול הפך
את פאני ארדן כוכבת ובו־זמנית, גם בת זוגו

שארלדנר ם פירטו של פרנסואה טריפו,.האיש שאהב נשים״
להציץ ברגליים מן המרתף
הקבועה של הבימאי. כאשר מישהו אמר לטריפו
במיקרה, שהיא מזכירה לו גיבורה של
סיפורי־מתח אמריקאיים, בהילוכה, בהתנהגותה
ובצורת הדיבור שלה, חש טריפו שזה הכיוון
לסרט הבא שלו.
הוא חיטט ומצא את מוצאי השבת הארוך
של צ׳ארלס ויליאמס, אחד מאותם סופרים שהיו
על הכוונת של טריפו כבר הרבה זמן. התוצאה של
עיבוד הסיפור הזה לסרט לפתע ביום ראשון היא
המתנה היפה ביותר שגבר יכול היה להגיש לאשה

קונצרט לבימאי
.אני רוצה להדגיש שהסרטים שלי מתכוונים
בראש ובראשונה לבדר. כל המרכיבים
הפוליטיים התיעודים או הסוציאליים באים רק
לאחר מכן ״.כן־ אומר הכימאי פיטר הייאמס,
שהרגיש את הצורך להרגיע את הצופים, לפני
שילכו לסירטו החדש, מישפט בדלתיים
סגורות.
ואכן, נושא הסרט אינו מבטיח דווקא ביחד.
מדובר באוסף של שופטים עליונים במדינת
קליפורניה, שאינם מחצים מן הפרצות בחוק
שעליו הם מופקדים, והם מקימים לעצמם
ביודדין של מעלת ועדה בחוק שעליו הם
מופקדים, והם מקימים לעצמם בית־דין של
מעלת ועדה עליונה חשאית, שתה מחדש בכל
מיקרה אשר נראה חשוד בעיני אחד השופטים,
ומוציאה פסק״דין חדש, שאינו תלד עוד בחוקים
הכתובים של המדינה, אלא בהיגיון הפרטי של
השופטים.
זה מבדרי כך לפחות רוצה להאמין הייאמס,

בימאי׳פייטר האיימס
העיקר הוא לבדר
ויש לו בסיס להאמין, לפי הישגיו בעבר, שהוא
אכן יצליח להעביר את המרכיב של סיפור־המתח
השזור בעלילה כך שיבלוט יותר מן האספקטים
החברתיים והמישפטיים הכרוכים בה. זה מה
שהייאמס ניסה לעשות בעבר, והוא מקווה
להצליח גם הפעם.

במו במוסיקה. הייאמס הוא אחד מן
הבימאים החדשים בהוליווד, שאוהבים להדגיש
את ההשתלבות שלהם במסורת — לא רק בכד
שהוא מתייחס לקולנוע בראש וראשונה כבידור,
חאת הרי התכונה שהחזיקה את הוליווד על
הרגליים בפשר עשרות שנים. הוא גם מודה
בחשיבותו של מפיק היודע. להרביץ על
האצבעות ברגע מכון ולהתריע בפני צעד
מוטעה* וסבור שוויתור על מפיק כזה הוא במידה
רבה עניין של התאבדות.
זאת ועור. :יש לי רושם שקיימת היום נטיה
להבליט בסרטים את זהות הכימאי יתר על
המידה. עבודתו של בימאי היא למכור את הסרט
שהוא עושה ולא את עצמו.״ הוא משווה זאת
לחודה מוסיקלית .״כאשר פראנק סינאטרה גומר
לשיר פיזמון כלשהו, התגובה הראשונה היא
התפעלות מן השיר, ורק אחר כך מסינאטרה כר
זה צריך להיות גם כאשר רואים סרט טוב״.
לגבי הייאמס ההשוואה מוסיקלית מתבקשת
מאליה, משום שהוא הגיע לקולנוע מן המוסיקה.
נכדו של גדול אמרגני המוסיקה של
ארצות־הבדית, סול יורוק, הוא למד מוסיקה
ואמנויות פלאסטיות, התחיל את דרכו כצייר,
ויצירותיו אף הוצגו בין השאר במוסיאון ויטני
היוקרתי בנידיורק. הוא היה מתופף ג׳אז שהופיע
עם כמה מענקי הג׳אז של ארצות־הברית, כמו
הפסנתרן ביל אוואנס והחצוצרן מיינארד
פרגוסון, ושימש תקופה מסויימת כמנחה ומראיין
בטלוויזיה. כל זאת לפני שמלאו לו .30
גם את התסריט הראשון שכתב מכר לפני גיל
.30 ולא עבר זמן רב עד שהופקד בידיו הסרט
הראשון לבימוי, סרט עלילתי באורך מלא עבור
הטלוויזיה.
מאז הוא עובד בקביעות, כשהוא כותב את רוב
התסריטים שהוא מביים, ועובר מסוג אחר של
סרטים למישנהו. בלי שום בעיות. סירטי פשע
לצד מלודרמות סוחטות־דמעות, וסירטי מדע
בדיוני לצד נוסטלגיית נעורים.
הודות לסקרנות הגדולה שלו, הוא נחשב אחד
הבימאים המעורים ביותר בענייני הטכניקה של
הקולנוע. בסירטו החדש, מישפט בדלתיים
סגורות, יש חידושים בתאורה שהביא עימו
לארצות־הברית מאנגליה, ושימוש רב במנוף
צילום נייד חדש, מנוף לומה. שהוא כיום הצעקה
האחרונה בקולנוע, ומאפשר הנעת מצלמה בכל
שטח שהוא ובכל תנאים שהם בצורה תלקה
ושוטפת.
מה הפלא, שכאשר סטאנלי קובריק סירב
ליטול על עצמו את המשך אודיסיאה בחלל,
פנתה הוליווד להייאמס והוא זה שמכין בימים
אלה את הפרק הבא של ,2001 פרק שנכתב גם
הוא על־ידי ארתור קלארק, ואשר ישא את השם
- 2010 אודיסיאה בחללי

טריפו מביים את פאני ארזץ .
שי לאשה האהובה
שהוא אוהב. שכן, בסרט זה נראית פאני אררן
מצודדת, חיננית, נמרצת, חביבה, ועולה אלף
מונים על כל הגברים הסובבים אותה(שלא לדבר
,על נשים אחרות, שהן פשוט מגוחכות לידה).
זהו סרט הנשלט על־ידי דמותה, והיא עומדת
במשימה לא רק בכבוד, אלא בטבעיות. טריפו לא
טעה בה.
בסרט מגלמת פאני אררן דמות של מזכירת
סוכן נכסי דלא־ניידיי, החשוד תחילה במעשה
רצח אחד, ואחר־כך בכמה רציחות נוספות.
המזכירה, המאוהבת כמעסיקה, מתגייסת לעזרתו.
כולאת אותו במישרד ויוצאת לפענח את
התעלומה במקומו. הוא מתרגז, כועס, מפטר
אותה, דבר לא עוזר, ובסופו של דבר, זו היא,
כמובן, שפותרת את התעלומה לטובת כל
הנוגעים בדבר.
חום אנושי. לא הסיפור הוא עיקר המעשה
כאן, אלא הביצוע. למרות כל המתוות לכל

הכיוונים, טריפו נשאר טריפו, והכל עובר דרך
נקודת־המבט הפרטית שלו, וסופג משהו מן
האישיות המיוחדת של הקולנוען אוהב־הבריות,
המקרין חום אנושי.
תכונות אלה של טריפו באות לידי ביטוי בכל
שלבי העשייה, החל בבחירת הסיפור. צ׳ארלס
ויליאמס הוא אחד מסופרי המתח האמריקאים
שזכו בתהילה רבה בצרפת, כאשר ספריו הוצאו
לאור בסידרה מיוחדת. בשל צבע העטיפות
ונושאי הסיפורים היא נקראה הסידרה
השחורה. ויליאמס וסופרים אחרים מסוגו, כמו
ויליאם אייריש, דייויד גודיס או ג׳ים תומפסון,
הפכו מקור־השראה לרבים מיוצרי הגל החדש
בצרפת (כך שני סרטים קודמים של טריפו: אל
תירו בפסנתרן והכלה לבשה שחורים לפי
ויליאם אייריש).
״מאחר שהביקורת מתעלמת מהם ונדמה להם
שאין קהל יעד מוגדר לספרים שהם כותבים, הם
העולם הזה 2416

חושפים את עצמם בסיפריהם הרבה יותר מכפי
שניתן לחשוד במבט ראשון, או מכפי שהם עצמם
חושדים,״ טוען טריפו .״הם כותבים בחופזה,
נתונים תמיד ללחצים כלכליים, ונרמה להם שנוח
להסתתר מאחרי עלילות המתח שהם רוקחים.
אבל דווקא העובדה שהם יכולים להיעזר בשלד
שבנייתו צפויה מראש, מאפשרת להם כנות
גדולה יותר, ופתיחות גדולה יותר בסיפריהם.
״אולם,״ מוסיף טריפו ,״בכל פעם שפגשתי
אחד מהם, התרשמתי מן הצניעות, המיקצועיות,
אבל גם העצבות העמוקה השורה עליו.״
ויליאמס אכן היה קורבן של אותה מועקה
שבה הבחין טריפו, והוא התאבד לפני כמה שנים
על ספינתו, מבלי שהעיתונות האמריקאית מצאה
לנכון להקדיש לו אפילו פיסקה קטנה. אבל
בסרט תופס את מקום הקדרות חיוו משובב־נפש,
פרטי ואישי של טריפו, ומשנה את האווירה.
הרבה גשם. כמיצוות המסורת של הסרט
״האפל״ ,רוב העלילה מתרחשת בלילה. הסרט
צמוד עד כדי כך למיצווה, שלעיתים הלילה
פשוט נכפה על הסיפור, ומה שנראה, בסצינה
המתרחשת בתוך בניין כסצינת יום, הופך מייד
לסצינת־לילה, כאשר הגיבורים יוצאים לרחוב.
ועוד, כדי שלא ישכחו כי הקולנוע הזה הוא
קולנוע של קדרות אפלולית, יורד בסרט הזה
הרבה מאוד גשם. אך כל זה אינו אלא בדיחה
פרטית של טריפו, שהעביר את העלילה
מארצות־הברית לאותו חלק בצרפת, המפורסם
דווקא באור השמש ובמזג־האוויר הקיצי שלו,
הלוא הוא חבל פרובאנס.
הסרט מצולם, כמובן, בשחור־לבן, כפי
שמתחייב במחווה לסירטי שנות ה־ .40 הצלם
נסטור אלמנדרוס (שצילם רבים מסירטי טריפו,
וכן את ימים ברקיע ואת בחירתה של סופי)
נזכר בסרט הראשון שעשה עם טריפו, ילד
הפרא, שגם הוא היה בשחור־לבן. השיבה לצילום
כזה מילאה את אלמנדרום חדווה .״אין כמעט
אפשרות לעשות קיטש בשחור־לבן,״ הוא אומר,
וזאת אחרי שזכה במוניטין כאחד מצלמי הצבע
הגדולים בעולם.
מצד שני, זה הוסיף גם הרבה דאגות, מפני
שקשה למצוא היום סרטים בעלי רגישות דומה
למה שהיה מקובל פעם בקולנוע. אין כמעט
מעבדות המפתחות סרט שחור־לבן. ובהקמת־הבכורה
של הסרט, בפסטיבל לוקארנו, ישב
אלמנדרוס במשך כל ההקרנה בתא ההקרנה, כדי
לדאוג לכך שהאור הנזרק על המסך יהיה האור
הנכון.
גם תנועות־המצלמה נעשו ברוח הימים ההם.
למשל, סצינה שבה המצלמה מוצבת על
המידרכה, מול בית החשוד. הלך עובר עם כלבו,
מונית נעצרת מול הבית, אשת החשוד יורדת,
עולה בשביל המוביל אל הבית, נכנסת פנימה,
פוגשת את בעלה (כל זה נשקף מבעד לחלונות
אל המצלמה שהיא עדיין ברחוב) ,מריבה פורצת
ביניהם והמצלמה יורדת שוב אל הרחוב, אל
ההלך האומר לכלבו :״בוא נלך מכאן, זה לא נוגע
לנו.״ הכל בתנועה חסכונית ורבת משמעות אחת.
אהבת הציטטות. הזיווג בין פאני ארדן
התמירה והנמרצת, לז׳אן לואי טרינטיניאן הנמוך
ממנה, והפאסיבי יותר בסרט זה, מזכיר זוגות כמו
בוגארט־באקול או הפבורן־טרייסי. הגברים שם
אומנם לא היו פאסיביים, אבל גם הבימאים לא
היו מאוהבים בכוכבות הראשיות ולא היו
מעוניינים עד כדי כך להבליט את כל מעלותיהן,
ללא סייג.
אפילו אהבת הציטטות של טריפו אינה יוצאת
מקופחת כאן. קופאית קולנוע מספקת גירסה
מפתיעה מאוד של עלילת נתיבי תהילה של
דייסה לשתי כפיות
אהבה ממבט ראשון (קלאס,
תל־אביב, צרפת) -סיפור אהגה
קטן ופשטני זה, זכה להדים רבים
בצרפת. בזכות שתי עובדות:
ראשית, השחקניות הראשיות, איזבל הופר ומיאו־מיאו הן
כוכבות ממדרגה ראשונה שם. שנית, זה סיפור אישי של
הבימאית דיאן קוריס, או ליתר דיוק, סיפור אישי של אמה,
והחשיפה האישית היא תמיד גודם מסקרן.
העלילה שמתחילה בימי מילחמת־העולם השנייה ומגיעה
עד סוף שנות ה״ ,50 עוקבת אחרי שני זוגות נשואים, בשני
המיקרים -נישואים ללא אהבה, שהיו תוצאה מן הנסיבות
הכפייתיות של המילחמח. שתי הנשים מכירות זו את זו
במיקרה, ומתפתחת ביניהן ידידות עמוקה. קשרים לסביים
אינם מוזכרים בסרט בפירוש. אבל קשה מאוד להניח שמרכיב
כזה לא היה קיים ביחסים ההדוקים בין השתיים,
המתקוממות נגד מוסד הנישואין ומחליטות שעדיף לחיות זו
בחברת זו, ולא בצל גברים.
קוריס מודה שסיפור כזה, היום, לא היה גורם אפילו להרמת
גבה, מפני שאנחנו חיים באקלים מוסרי שונה. חשיבות
המעשה בכך שקרה לפני 30 שנה.
הסיפור מוגש בפשטות, בכנות וברגישות רבה, אין שום
חריגה מן הטעם הטוב, ואין שום ניסיון להתמודד עם בעיות
רחבות וכוללות יותר של התקופה, גם אם קיומן מוזכר. אחת
הנשים (אמה של הבימאית) ,היא יהודיה והשניה היא
קאתולית. התקופה שאחרי מילחמת־העולם השנייה היתה
תקופת מהפכים ומשברים בכל אירופה, והבעיות הכלכליות,
במיוחד עבור אשה שחיה לבד, היו עדיין חמורות. כל זה קיים

מיאו מיאו ואיזאבל הופרט: התוצאה של המילחמה
בתוך הסרט, אבל קוריס אינה מנסה כלל לברר, מעבר לציון
העובדה, את המצב לאשורו.
וזו, בעצם, בעייתו העיקרית של הסרט. הוא מספר סיפור
אישי. אלא ששתי הגיבורות בו אינן מעניינות כל־כך, מה
שמתרחש עמן אינו מסעיר במיוחד את בני התקופה שלנו, ואין
שום דבר מן הרקע הסובב אותם, אשר יצדיק התבוננות קצת
יותר לעומק. כל מה שיש כאן הוא על פני השטח, וזח קצת דליל
בשביל סרט, שצריך לייצג את צרפת בתחרות על פרס
האוסקר.
הירעות וגם רצחת?
הנקמה המתוקה (פאר, תל־אביב,
אנגליה) -זה אחד מאותם
סירטי המתח והמיסתורין, שאי•
אפשר לגלות שום פרט מעלילתם,
מבלי לפגוע בהנאה האפשרית של מי שעשוי לראות את הסרט
אחרי שיקרא את הביקורת. בל מה שאפשר לומר הוא שמדובר
בסידרת תחבולות רצח, משולבות בהטלת אימה, הפחדה
וסחיטה, שמטרתן להעשיר מאוד את יורשי הקורבנות. שתי
הדמויות הבולטות בהתנצחות הקטלנית הזאת הן שתי נשים,
אחת שיו זמת את המישחק והשניה שמצטרפת אליו במהלכו.
עלילה מן הסוג הזה, שצריכה להקפיץ בהפתעה על כל צעד
ושעל, להשרות אימים וחרדה ולהיות מחוכמת ובלתי־צפויה,
דורשת ביצוע וירטואוזי. הדוגמה היחידה מן העבר העולה על
הדעת היא בנות השטן של הצרפתי הנרי גיורג׳ קלוזו, שגם הוא
היה מבוסס על מותחן צרפתי, מן התוצרת העשירה של
בואלו־נארסזיאק.
גם במיקרה זה מדובר במותחן צרפתי, ואכן העלילה
מתרחשת ומצולמת כולה בצרפת, אבל׳כל הדמויות דוברות
אנגלית רהוטה, כאילו חיו בקטברידג׳ (מדובר בדמויות
הפועלות בעולם האקדמי) .השלטים בצרפתית, המינהגים
הצרפתיים. והרחוב הצרפתי, עומדים בניגוד גמור להתנהגות
הגיבורים ולאופן דיבורם, וזה כבר שובר את האמינות.
נוסף לכך, חבורת השתקנים העומדת לרשותו של הבימאי
ג׳ק גולד ניחנה בחוסר כישרון בולט ובמקום לשחק הם עושים
הצגות.
שלישית, העלילה בנויה כך שהשליש הראשון, שצריך להציג

שרי לומיה רג׳ונרנן פרייס -חוסר כישרון
בפני הצופה את הנפשות הפועלות, הוא שיגרתי, השליש השני,
שצריך להגיש את תמצית העלילה, עושה זאת בכבדות רבה,
ואילו השליש השלישי נסחב עוד ועוד, אחרי שמובן כבר לרוב
הצופים מה קרה ומה יקרה. ולמי שלא מובן, הרי ההופעה
המלאכותית של השחקנים, גורמת לכך שהיחס לדמויות
ולגורלו, בשלב זה, הוא יחס של אדישות בלבד.
קשה לדעת היכן התלהבו כל־כך מסרט זה, כפי שמבריזות
מודעות הפירסום, ועוד יותר קשה להבין מדוע.

קובריק, שם סירטו של אנרז׳י ז׳ולאבסקי
חשיבותה של אהבה משתרבב כאילו במיקרה
,לתוך טור מודעות קולנוע, ולהקת תיאטרון
חובבת עורכת חזרות על המלך משתעשע של
ויקטור הוגו(אותו מחזה ששימש אחר כך את
ורדי בריגולטו) .מי שמחפש ציטוטים עצמיים,
ימצא כאן שוב את גיבור האיש שאהב נשים
בהשתקפויות שונות. בחלקו, זה החשוד הכלוא
במישרד של עצמו, מישרד שנמצא במרתף,
ומבעד לצוהר שבו אפשר להשקיף על רגלי
הנשים המהלכות ברחוב.

ת ד רי ך
חובה לראות
ת ל־ א בי ב -יול, חג שמח מר לורנס, אני
אוהב אותך כרמן, ק א טר ובון.
ירושלים -קרמר נגד קרמר, לילה של יום
מפרך.
חיפה -חג שמח מר לורנס.

תל -אביג
פרנסואה טריפו מביים את ״הלילה האמריקאי׳
קולנוע שהוא כולו מחוות
העולם הזה 2416

אני אוהב אותך כרמן (גת, ספרד) -
קארלוס סאורה מנסה להתחכם לסיפור של

פרוספר מרימה, לאופרה של ביזה ולאנטוניו
גאדס, ולכפות עליהם בכוח עלילה. זה בכלל לא
חשוב, כי עוצמת המחולות של גאדס ורקדניו,
והצילום המרהיב שמנציח אותם, הם חוויה בפני
עצמה.
חג שמח מר לורנם (תכלת, אנגליה/
יפן) -שבויים אירופיים מול שוביהם היפניים,
במילחמת־העולם השניה. סרט המעמיד זה מול זה
שתי תרבויות, מדגיש את ההבדל שביניהן, אבל
גם את העובדה שהן מובילות בדרכים שונות,
לאותן התוצאות.

ירושלים
* * קרמר נגד קרמר (אוריון, ארצות־הברית)
-מלודרמה מוצלחת במיוחד של
הוליווד, על בעל שצריך למלא גם את תפקיד
אשתו, אחרי שהיא זונחת אותו כדי להגשים את
עצמה. דאסטין הופמן, מריל סטריפ.
* לילה של יום מפרך (בנייני
האומה, אנגליה) -החיפושיות וריצ׳ארד
לסטר בשיתוף הפעולה המוצלח ביותר ביניהם,
סרט בלי עלילה, אבל מלא ודחוס המצאות
מופלאות שממחישות יותר מכל את המהפיכה
של ארבעת המופלאים ואת תוצאותיה על
מעריציהם.

!¥ 1 1 5 1 1 1

החי

מאת

אחרי הרב,
צריכים שרברב
אביגיל ינאי
מ אוזן )1 :מנחש עתידות; )5
כתביעת עברי נחשוני; )10 ידית:
)11 שיש נאה; )13 אביון; )14 אציל
מזרחי; )15 מן הערים שכבש
יהושע; )16 חבט; )18 שליח; )20
נכרי בתוכנו; )21 צמח קוצני
(משלי כ״ד ל׳ ל״א); )22 דל; )24
השחית, הפחיד(איוב י״ג כ״ד); )25
דמות מטושטשת; )26 מול, נגד;
־ )28 מן המסים; )30 קווה, ציפה; )31
שיעור המהירות בפעולה כלשהיא;
)32 עליון, הנמצא למעלה; )34
מהלומה; )35 פתיחה לרווחה; )38
קבוצת אנשים בפעולה משותפת
(כ״ח); )39 אחד מאיי בריטניה; )41
שופט; )42 קצה; )43 די; )45 רצון
עז; )47 זזז )48 .מדבר שממה; )50
חרסה; )51 עוף טרף; )52 שרידי
חרבות; )54 סוג צמחי גוי; )57
המשמש בבית המרחץ; )61 מדף;
)62 קוץ )63 :צאצא; )64 בית
העופות; )65 החלק הרחב והשטוח
בעלה; )66 קול גברי עמוק; )68
שביב; )69 סרס, עיקם; )70 עקר
נבטים מיותרים להגדיל הרווח
ביניהם; )72 בלם, עצר; )74
ידידות, אהדה; )75 גיס; )77 בכורו
של יצחק; )78 מקוה מים עכורים;
)81 עיצב, נתן דמות; )83 טרי
ורענן; )85 מילת זירוז; )86 ערך
דברים בצורה מגובשת; )89 תפוח־אדמה;
)91 מנעול לדלת; )93
קריאה; )95 גלש כלפי מטה; )96
כינוי — במסכת נזיקין — למה
שגורמת הבהמה בפיה; )98 ברמינן;
)100 צעיר; )102 זה היה המטבע
שהיה (ר״ת); )103 בן־אדם; )104
שכונה בשרון ע׳׳ש אחד מראשי
הציונות; )105 כעבור 24 שעות
בדיוק (.)3,3

מאונך )1 :כבוד; )2אמונה; )3
נחל אכזב; )4כלי מאור; )6עבר; )7
שבר, עקר; )8מורה תורה)9 :
פרימטר; )12 התבואה שלאחר
המלקוש; )15 חרק ממשם׳
הצרצרים; )16 מעגן; )17 קיר גבוה;
)19 חרק ממשפ׳ הדבורניים; )20
דר; )21 הפחתות — לצערנו; )23

^ תל־אביב התארח זוג טרי לליל־
^ הכלולו ת במלון־פאר, יצא ממנו
למחרת כשבמיזוודותיו סדינים, כריות,
שמיכות, ציפות, מאפרות, מגבות
ונייר־טואלט, הכל רכוש המלון. כאשר
נעצר הודה שאומנם ניסה. אר לא
הצליח, להסיר גם את ראשי הברזים
מכיורי־הרחצה.

3ם מלמד 31,מהנר
ף• חיפה הובא נער בן ,17 שבעל
#קטינה בת ,15 לפני שופט־נוער
בשם מלמד, שלא הרשיע את הנער,
בהסתמכו על הצעת־חוק שטרם
חוקקה, לפיה לא יורשעו בעתיד
בועלי־קטינות, אם הבדל הגילים בין
בני־הזוג קטן משנתיים. השופט
הסתפק בחיובו של הנער, העומד לפני
גיוסו לצה״ל, בתשלום 2,500 שקל
ללב׳׳י(הקרן לביטחון ישראל) ,אשר
כספיה קודש לחינוד חיילי צה״ל.

והסיבות:
מפירדת אל־חלדו
^ ירושלים פנתה המועצה לתזונה
^ ולאורח־חיים בריא לקופות־החולים,
ביקשה לאפשר לכל חבר בקופה
לבחור בין רפואה רגילה לרפואה
חלופית, הומיאופאתיה או אקופונק־טורה
או נאטורופאתיה או רפלכסו־לוגיה
— ובלבד שהמרפאים לפי
שיטות אלה יהיו בעלי תואר רישמי
במיקצועם.

מחבאי־האש
בן נח; )24 נצח; )26 חבל ארץ
בדרום; )27 סימן; אות; )29 שעור,
למוד; )30 הבנקאי בגלגול קודם;
)33 סרט ישראלי; )34 מבאר
קושיות; )36 סיר, כלי לבשול; )37
צלחת; )40 בן למר; )41 תבלול; )44
בקשה לי; )46 אחוריים; )47 שם
כולל לאבקות יוצרות הבשמים;
)49 קיטור )50 :שומן בגוף בעלי
החיים; )53 שומר משטרת הישובים
העבריים; )54 צמח סיבי, מספוא
לבהמות; )55 איבר תנועה; )56
תור; )58 אמצע; )59 חוקר ארצות
נורווגי (ש״מ); )60 מידת נפח

עתיקה; )62 מרחם; )63 גנוסיה; )66
במרמה, בחוסר כנות ()68 ;)3,3
במיתולוגיה היוונית — השומר
פתח השאול; )71 מעשי כשפים;
)73 אודם; )76 פינה מחממת בבית:
)78 כלל העלים המכסים את העץ;
)79 רכוש; )80 נקי, לבן; )82 אריג
גס; )84 הציל מצרה; )85 מכשיר
אריגה; )87 טנא; )90 בלבל; )92
נוזל סמיר המופק מגרעינים של
צמחים שונים; )94 מידת אורד)96 :
בסיס, אושיה; )97 טיפ; )99 אות
בא״ב; )101 מפני; )102 פה פעור;
)103 פנוי מעבודה.

המכון הי שראלי ד ספרו ת
נשי קוסמטיקה ופדילו 1ר

דיאנה׳

* קורסים
ספרות נשים -קוסמטיקה -פדיקור מניקור
הוצאת שיער בחשמל לצמיתות(אפילציה)

סלון ומכון יופי
תסחקות, תספורות, החלקות, סלסול, צביעות, פסים, טיפול
פנים, איפור, הוצאת שיער לצמיתות(אפילציה) ובשעוה
הכנת כלות
* מחיתם עממיים * שרות מעולה

ת״א, דיזנגוף ( 190 יודפת 229388 ;226066 )4

ף אל־אנצאר, לבנון, התייצבו וקשישים גימלאים
לעש רו ת
מחבורת מתנדבים גלילית, העוסקת
מזה שנים בהחזרת ציוד צבאי לשירות
מיבצעי, כיבסו וקיפלו 10 אלפים זוגות
ביגדי־עבודה ו־ 20 אלף שמיכות,
שעצורי אל־אנצאר השאירו מאחוריהם,
הקפידו לשלוף מן הערימות כמה
עשרות שמיכות אשר נשאו כתובות
אנטי־ישראליות והעלו אותן באש.

דחסו עמדתו
^ יריחו אישרו מפיקי הסרט
*השגריר כי הבימאי, עוזר־הבימאי,
הצלם, שלושת עוזרי־הצלם, חמשת
כוכבי הקולנוע, חמשת הפעלולנים 90 ,
אנשי הצוות ו־ 180 הניצבים צורכים
באתר־הצילומים, מדי יום, אלף כריכים
ואלפיים כוסות קפה.

הוציאו את האורר
^ ירושלים הודיעה העירייה כי
^ ה ח לי ט ה לבטל את הצורר ברישיון
לאופניים וזה משני טעמים: הראשון,
ששלושים השקלים דמי־הרשיון לא
כיסו מעולם את עלויות השכר של
פקידי רישוי־האופניים והשני, כי רוב
רובו של ציבור בעלי־האופניים מעולם
לא פנה לעירייה על־מנת לקבל
רישיון.

ארז רב־דאנסי
למטולה • גילו יערני הקרן
^ הקיימת כי לא יצליחו להגדיל את
מיספרם של 10 אלפים הארזים בגליל
על־ידי הבאת שתילים מלבנון, מאחר
שהמחלקה לייעור ולשימור־הקרקע
בלבנון אינה פועלת מאז ראשית
מלחמת־האזרחים ב־ ,1975 נאלצו
לפנות לצרפת, שבה מצוי מלאי שתילי
ארזים, השתילים שאותם הביאו
הצרפתים, בזמנו, מלבנון, שהיתה עד
שנת 1941 מנדט בחסותם.

^ שעה 4בבוקר הוכנסה איזו
דמות לחדרי. היה חושר והאור
שדלק בפרוזדור לא הספיק כדי
לראותה בבירור. כשעיניי התרגלו
לחושך, ראיתי אשה מלאה, לבושה
בצורה כפרית, סוודר לבן ועליו עוד
שני סוודרים, חצאית משובצת ושיער
אסוף. המילים הראשונות שאמרה, אחר
שהתיישבה על אחת המיטות הפנויות,
היו :״איך אוכל להיות כאן בלי העולם
הזה ובלי לשמוע את שלום חנוך?״
שאלתי אותה מה קרה ולמה היא
כאן. היא אמרה, כלאחר יד ,״סיוע
לנסיון לרצח,״ ונרדמה.
כאשר התעוררה בבוקר, שאלה
אותי אם אין אפשרות לבקש מהנהלת
בית־המעצר להשמיע את אחד השירים
של שלום חנוך. אמרתי שאי־אפשר. מן
החדר הסמוך נשמעה קריאה ״רחל*!״
והיא ניגשה, עמדה סמור לסורגים
והחלה בוכה וממלמלת :״לאה, איך
הגענו לכאן? מה יקרה לנו עכשיו?״
הן המשיכו לשוחח, עד שהגיעו
הסוהרות והורידו אותנו לארוחת־הבוקר.
גם לאה הורדה לארוחת־הבוקר.
לשאלתי למה הן אינן נמצאות
באותו חדר, ענתה לי הסוהרת כי לאה
קטינה, בת 16 וחצי, וקטינות נמצאות
בתא נפרד.

ביקורים

^ בימי־גשם
ך* גיע

שוטר ולקח את לאה לבית־ -

ו 1המישפט. רחל נשארה איתי בחדר.
היא היתה מודאגת מאוד. היא השאירה
את שתי בנותיה, תאומות בנות ,12
בבית, לבדן. היא לא תיארה לעצמה כי
תיעצר.
שאלתי במה מאשימים אותה בדיוק
ומה קרה. היא אמרה כי המישטרה
האשימה את לאה בניסיון לרצח, אחרי
שדקרה את בעלה לשעבר של רחל,
שבא לבקרה, שלוש דקירות בגב
ודקירה אחת ביד. רחל הואשמה בסיוע
לניסיון לרצח.
היא היתה מאוד מודאגת מהעובדה
שלקחו את לאה לחקירה, כי היא מאור
אוהבת אותה והן חיות יחד.
״הכל התחיל בגלל הכלבה,״ סיפרה
לי רחל. ביום הקודם בין 5ל״ 6הגיע
לביתה בעלה לשעבר, צבי. הוא הביא
מיצרכי־מזון לשתי הבנות התאומות.
לפעמים הוא מגיע לבית כדי
לראות את הילדות, למרות ההסכם
ביניהם מטעם הרבנות, האוסר עליו
לבוא לרחל והקובע שעליו לראות את
התאומות מחוץ לבית. אך בימי גשם או ׳׳
בימים שהתאומות חולות מרשה לו
רחל להיכנס הביתה.
לאחת התאומות יש כלבה קטנה
בשם דיאנה. הכלבה עדייו גורה,
והבנות מאוד קשורות אליה. צבי ישב
עם הבנות והכלבה שיחקה עם המחק
של הבנות. אחת הילדות התרגזה,
דחפה את הכלבה ונתנה לה מכה קלה
בראש. רחל צעקה עליה שלא תעז
להרים יד על הכלבה. צבי התפרץ
וצעק כי הכלבה גורמת לנזק ולליכלוך
בבית ואמר שצריך להעיף את הכלבה ־
מהבית.
ריבקה, ידידה של רחל מהתנועה
•הפמיניסטית, שישבה אצל רחל, אמרה
*לצבי כי אין לו זכות להתערב מפני
,שהוא לא גר שם. הוא התרגז, הרים

נעמי אדווה מדווחת מבית־המעצר באס־ כ בי ר:

שת ושים אוהבות
הגיעו ביחד לכלא
כיסא ותוך קללות ואיומים ניסה
להשליך את הכיסא לעבר פניה של
ריבקה. רחל התערבה מייד, אחזה
בכתפיו והתחננה שיעזוב את הבית.
הוא התחיל להכות אותה מכות איומות
בראשה. רחל הצליחה להדוף אותו
לכיוון הדלת אך הוא לא הרפה ממנה
והמשיך להכות אותה. גם הבת ספגה
מכה חזקה.
צבי סירב לעזוב את הבית בכל
תוקף. לאה, בת וד 16 וחצי, ידידתה של
רחל, ראתה שצבי ממשיך להכות את
רחל, נטלה סכין שהיתה על
שולחן־האוכל ודקרה אותו שלוש
דקירות בגב ודקירה אחת ביר. רק
כאשר היא דקרה אותו בידו, הוא
שיחרר את רחל. היא הדפה אותו החוצה
וסגרה את הדלת.

השיר שר ראה:

לידתי
הם יצאו מתוכי כמתון
הגלים / ,בוכים עם ראשים
שמוטים / .ידעתי שלי לעולם
לא יהיו / ,ידעתי... כגרונם אותם תפסתי וחנקתי / ,ודמי כמו נשפך
מתוכי אך צחקתי / ,ואת כל
הדמעות ליקקתי...
ומצאתי עצמי על ריצפה
בוכייה / .ושואלת עצמי מה

הן רק לפני רגע / ,הם יצאו
מתוכי כמתון הגלים / ,בוכים
עם ראשים שמוטים.
את השיר הזה כתבה לאה
למחרת היום שבו דקרה את צבי,
בעלה־לשעבר של ידידתה. רחל
כאשר הגיע צבי לבית־החולים
וולפסון, מסר תלונה למישטרה.

הזווית
* של הרדיו

רחל הכירה את לאה לפני שמונה
חודשים. היא עבדה אז בתדמית
אחרת — קבוצה שנתמכה על־ידי
נעמת. זאת קבוצה הפועלת להפסקת
פירסומות המשפילות את האשה. לאה
קיבלה את הטלפון של רחל מהחברה
המשותפת ריבקה והתקשרה אליה.
היא באה לרחל, ומן הרגע הראשון
^התפתחה ביניהן ידידות, שהפכה, עם
הזמן, לאהבה.
לאה היא בת להורים גרושים וגם
לרחל היתה ילדות קשה. היא נולדה
במושב, וכאשר היתה בת 15 והוריה
התגרשו, עברה עם אמה לתל־אביב.
היא היתה שבורה אחרי גירושי הוריה,
וזה הפריע לה בלימודים. בגיל 16
פגשה את צבי. הוא שירת אז בצבא.
כאשר השתחרר, הם התחתנו.
בגיל 18 נולדו לרחל שתי
התאומות. אז הם גרו ביפו, בחדר אחד.
צבי עבד כנהג.
היתה לו מאניה לסדר וניקיון. פעם
בא הביתה וראה כי הרדיו עומד בזווית
לא רגילה. הוא החל צועק ומכה את
רחל.
הוא לא עזר לה בבית ודרש שתצא
לעבודה, למרות שטיפלה בשתי
התינוקות.
הוא היה קמצן ולא נתן לה כסף,
ואמה נאלצה לפרנס את התאומות ואת
רחל. היא ישבה עם התינוקות בבית,
לא יצאה אף פעם, במשך שנות
נישואיהם, לבלות, חוץ מפעם אחת,
כאשר לקח אותה לסרט.
מצב העניינים נהיה רע מיום ליום.
גם מבחינת יחסיהם המיניים. למרות
שצבי הוא גבר נאה, הרגישה רחל
דחייה ממנו. באחד הימים הביא צבי
בחורה הביתה, הציג את רחל כאחותו
ואת בנותיו כבנות אחותו.
רחל קיבלה הלם. למרות שלא
סבלה אותו, עדיין קיוותה שמשהו
יסתדר ביניהם. היא דאגה לבנות.
רחל העמידה את הבחורה על
העובדות. הבחורה נבהלה וברחה. אך
המצב המשיר והדרדר. צבי המשיך
להכות אותה, עד שביום אחד
התמוטטה. היא לא יכלה עוד לתפקד
כעקרת־בית וכאם. זה התבטא בעיקר
.בתופעות פיסיות: היו לה פעימות־לב
לא־סדירות והיו ימים שלא אכלה
מאומה. צבי, בעלה. לא שם לב כלל.
באחד הימים הופיע אביה של רחל,
ראה את מצבה ולקח אותה אליו.

ך* יבקה ולאה, וגם בנותיה של
1רחל, נכנסו להיסטריה איומה. רחל
התעלפה וחברותיה נתנו לה חמש
כוסות מי־סוכר כדי להעיר אותה(רחל
חולת סכרת) .התאומות צרחו ובכו. היו
^ אותה העת הם כבר היו בתהליך
כיתמי־דם על הדלת וגם על החלוק
הגירושין. הם התגרשו אחרי
שרחל לבשה.
מילחמת יום־הכיפורים. רחל למדה
פיתאום הופיעו שוטרים והם עצרו • בבית־הספר לאחיות בתל־השומר.
את רחל ואת לאה, חברתה. הן נלקחו באמצע שנת הלימודים חלתה אחת
לתחנת״המישטרה בחולון ושם נחקרו. התאומות בדלקת קרום־המוח.
רחל סיפרה במישטרה את אשר קרה
אחרי שהבריאה, היתה. קורבן
והיא נעצרה באשמת סיוע לניסיון לתאונת־דרכים .,היא נפצעה בכבד
לרצח. לאה הואשמה בניסיון לרצח. הן ובקושי הצילו את חייה, לאחר סידרת
הועברו לבית־המעצר באבולכביר, שם ניתוחים מסובכים. כאשר נזקקה לשתי
הפרידו ביניהן. לפי בקשת המישטרה, מנות״דם, סירב צבי לתת אפילו מנת־לקחו
את לאה להסתכלות למשך דם אחת לבתו.
עשרה ימים.
רחל הפסיקה את לימודיה והתחילה
רחל דאגה ללאה :״אנחנו רגילות לעבוד בבית־החולים. לפתע תבע צבי,
להיות יחד ולטפל האחת בשנייה. בבית־הדין הרבני, לקבל את התאומות,
אנחנו נשים האוהבות אחת את השנייה בטענה שאין רחל מטפלת בהן כראוי.
ויש הרמוניה נהדרת בינינו!״
בקשתו נדחתה, אך הוא לא ויתר

ותבע את רחל שוב ושוב. לבסוף החל
מסית את התאומות נגד אמן, שעברה
בינתיים, לגור עימהן בדירה של
עמידר בחולון.
צבי נהג לבקר את התאומות באופן
לא סדיר. לפעמים נעלם לחודשיים.
כאשר היה בא לבקר, היה בא בטענות
שונות ומשונות. הילדות היו במתח
איום.
באחר מביקוריו ראה את רחל
שוכבת במיטה. היא. שברה אז רגל. היא
לא יכלה לזוז, היו.לה כאבים איומים.
הוא התפרץ וצעק שתקום מן המיטה.
היא אמרה לו שאינה מסוגלת.
כשהתקרב למיטה כדי להכותה,
התערבה המטפלת שהיתה במקום. הוא
דחף אותה לצד השני של החדר,
השכנים ששמעו את המהומה התערבו
וזרקו אותו מהבית.
היו עוד מיקרים של אלימות מצד
צבי. לדברי רחל נהג לדפוק בדלת עד
שכמעט ונעקרה ממקומה. רחל פנתה
לא פעם למישטרה, אך שם התייחסו
אל התלונות בזילזול. המישטרה היתה
חוקרת אותו ומשחררת אותו. אומרת
רחל :״הלוואי והמישטרה היתה עושה
משהו בזמן, כדי שלא יבוא יותר אליי,
ואז לא היה מגיע המצב לידי כך
שחברתי תדקור אוחו!״
רחל מספרת שחייה השתנו מן
הקצה אל הקצה מאז הכירה את לאה.
היא היתה מאוד מדוכדכת ולא היתה

מסוגלת להפגיז את ריגשותיה. לאה
העניקה לה משמעות חדשה לחיים.
לשתיהן עניינים משותפים רבים.
שתיהן פעילות בתנועה הפמיניסטית.
הן מטיילות ביחד ומגדלות את
התאומות באהבה רבה.
אומרת רחל :״אני מבינה מה שקרה
ללאה כאשר דקרה את צבי. היא נכנסה
ללחץ איום כאשר ראתה שיוסי מכה
אותי, ופחדה שהוא יהרוג אותי. ואז זה
קרה. אני בעצמי לא הייתי מסוגלת
לדקור אף אדם. אני צימחונית, ואני לא
מסוגלת לגעת בשום בשר חי, ואפילו
לא לראות דם!״

יו מנ

~ מדוייק ומפורט
ת לאה פגשתי למחרת בבוקר,
בחדר־האוכל. היא נראית מבוגרת
מגילה. נערה מוצקה וגבוהה. היא
מרכיבה מישקפיים ומבטה מפוחד. היא
היתה מבוהלת ולא אכלה דבר. שתי
החברות התחבקו והחלו בוכות.
לשתיהן אין אמצעים כספיים
לשכור עורך־דין, ונראה כי הן נקלעו
למצב מביך ומוזר. הן שוחחו עד
שהסוהרת הפרידה ביניהן. לאה פנתה
אליי ואמרה שהיא רוצה לספר מה
עובר עליה. היא סיפרה מהר ובצורה
לא מסודרת. לא הבנתי הרבה.
יותר מאוחר עלינו לחדרים, היא

,משמעות
^ לחיים

היתה בחדר הסמוך והצלחנו לרבו
עמדנו ליד דלת הסורגים, כל אחו
בחדרה.
לאה נולדה בחולון, בת לאדריכל !,
ולמורה, הכותב גם שירה ופירסם שו
ספרים. הוריה התגרשו כאשר היתה
שנתיים וחצי, והיא נשארה עם אמו
כשהיתה בת 5וחצי, התחתנה אמה ע
חשמלאי. כשהיתה לאה בת 8אנ
אותה האב החורג במסווה של מישחי
הוא המשיך לשכב איתה — לית
דיוק, לאנוס אותה — עד שהגיע
לגיל .14
אז סיפרה את הכל לאביה. הוא מיו
לגרושתו, סיפר לה בהתרגשות את מ
שבתו סיפרה לו, אך לאם לא היח
סבלנות לשמוע. היא יצאה לבלות ע
בעלה.
כאשר השניים חזרו הביתה, בש;
2לפנות בוקר, חיכתה להם המישטר
האב החורג הכחיש שאנס את ל<
במשך שנים. אביה הציע לו שיודה, ו!
יבטל את התלונה. אבל האב החוו
הודה כי אנס את לאה פעם אחת בלב
כאשר היה שיכור. האב הנדהם שא
כיצד האנס היה יכול לזכור כאשר הו
היה שיכורי
האם חתמה על מיסמך שהעביר א
האפוטרופסות על לאה לאביה. לא
נסעה עימו לצרפת, שם עבד כמחנ
במוסד לעבריינים צעירים. בצרפ
ניסתה לאה להתאבד ארבע פעמי!
על־ידי חיתוך הוורידים. היא ביקע
לחזור ארצה, כדי לתבוע את אבי
החורג למישפט. האב הסכים.
הם חזרו ארצה, ופתחו תי
במישטרה. האם העידה בבית־המישפו
שלא בנוכחות הבת, הצהירה שה׳
ילדה בעלת דימיון מפותח. האב החוו
עצמו הכחיש הכל.
הסיבה שלא האמינו ללאה בביו
המישפט היתה עובדת היותה, כביכו
בתולה. אלא שהיא מיקרה נדיר: הי
נשארה בתולה גם אחרי מגע מיני.
האמת היא שלאה קיימה מגע ע
218 גברים בדיוק, במשך שלוש השני
שבין גיל 12ו־ . 15 היא ניהלה יוג
מדוייק ומפורט ונתנה לכל גבר ציו
אבל האמת היא שהיא גם לא נמשנ
לגברים (״זה רק היה מין ספור
שכזה!״) היא נמשכה לנשים ולחג
ברגש הזה. היא אהבה אשה של
החזירה לה אהבה: המורה שלה בביו
הספר העממי.
אחרי המישפט שקעה בייאוש איוו
באחד הימים בלעה 25 כדורי־שינ
הסיעו אותה לבית־החולים, שם קיבק
שמונה עירויי־נוזלים ושטיפת״קיבה
אחר כך עברה לפנימיה, אך היא?
התאימה למיסגרת. לבסוף הגי;
לקיבוץ. אך גם שם נשארה רק שלוע
חודשים. היא החליטה להיות עצמאיו
היא עבדה כמה חודשים אצל סוב
ביטוח ועזבה אותו(״כל מה שרצה ה׳
לשכב איתי!״) לבסוף הכירה את רח
היא מתארת אותה כעדינה וטובת־לו
אומרת לאה :״אני לא אתן לאף או
לפגוע בה. כאשר ראיתי שצבי מנכ
להרוג אותה אני לא יודעת מה קרה ל
לא חשבתי באותו רגע. פשוט לקחו
את הסכין ורקרתי אותו!״

בית־המעצר אבו־כביר
הצעירה דקרה את בעלה של הבוגרת

נעמי אדווה 1

* כדי להגן על צינעת-הפר
הוחלפו השמות האמיתיים בשפו
בדויים.

שיחר
צל״ש
הנזאפיה של עסקני־הדת
• לדן רביב, על העימות המוצלח
והעדכני שערך לראש עיריית נהריה, חיים
לכב, ולנציג הדתי בעיריית תל־אביב, חיים
בסדק. כמעט מבלי להתערב בעצמו, הצליח
רביב לחשוף את דמותם של שני אנשים,
המסמלים מחנות שלמים: ראש־העיר, המסמל את
הזעם חסר־האונים של הרוב החילוני במרינה,
שהפך לאימפוטנט, בגלל אי״נכונותו לקום
ולהילחם, והעסקן הדתי, שסימל בעצם התנהגותו
השחצנית ועזת־המצח את הבריונות הפוליטית
של חבר־מרעיו. בסוק שיסע את דיברי בו״שיחו,
הרים עליו את קולו, מנע ממנו להתבטא והעליל
עליו עלילות. בהגדירו את החילוניים
כ״לבנטינים״ ,חשף בסוק את הרבדים הגזעניים
העמוקים של המחנה שאותו הוא מייצג, שהוא
אגטי־חילוני
אנטי־מיזרחי,
אנטי־ערבי,
ואנטי־כל־דבר — מלבד תאוות השילטון והבצע
של המאפיה של עסקני־הדת, החל באברהם
שפירא וכלה בבסוק עצמו.

תוכנית מחשמלת
• לעורך, מפיק ומגיש כולבוטק, רפי
גינת, על התוכנית המיוחדת שהוקדשה
לתאונות־חשמל. תוכנית זו הביאה קשת רחבה
של תאונות, שמקורן בחוסר חוש ציבורי

במבט לחדשות שודרה כתבה שהציגה את
קשיי החיוג בטלפון, שהסתיימה בקביעת הקריין
שלשאלות אלה ״אין מענה״.
לשאלות אלה יש מענה, ובעת שידור הכתבה
היה המענה מונח, אחר כבוד, בסל־הניירות
שמתחת לשולחן באולפן מבט. כתבכם קיבל
מענה זה מבעוד מועד, אישר בשיחה טלפונית
איתי כי החומר הוכנס ״מילה במילה״ ,ובשיחה
נוספת, שהתקיימה דקות אחדות לפני השידור
עצמו, לא רמז כלל על החלטת הטלוויזיה
להעלים את התגובה מידיעת הציבור.
בהנחה שמבט לחדשות הוא מכשיר להבאת
מידע לציבור, ולא בימה פיקנטית, מעלה
אפיזודה מוזרה זו שאלות אחדות:
(א) מדוע לא נשמר הכלל של ״אמת
בפירסום״ ,כשהכריז הקריין כי אין מענה?
(ב) אם הטלוויזיה היא שהחליטה שנושא
איכות השירות הטלפוני מעניין את הציבור,
מדוע פגעה ב״זכותו של הציבור לדעת״ (צינזרה,
בלעז) את המידע על גורמי התופעה, ועל מה
שעושה מישרד־התיקשורת להקלת המצוקה עוד
בשנת״העבודה הנוכחית?
(ג) מה המפתח שלפיו נדע בעתיד, בעת פנייה
של כתבכם, אם אנו משוחחים עם כלי־תיקשורת,
במגמה למסור מידע לציבור, והאם תגובתנו אכן
׳תגיע אל המסך?
איש אינו מעלה על דעתו להתערב בזכותה
המוחלטת של הטלוויזיה לבחור את נושאי־השידור.
באותה מידה לא נרשה לאיש להתערב
בזכן תנו המוחלטת לקבוע, כגוף המבוקר, אם
וכיצד להגיב, ולמנוע מאיתנו את הזכות לפרסם
תגובה זו, בצמוד לדברי־הביקורת.

הקרב על הנעררים
בערב היום שבו התגלתה גוויתו
של הנער דני כץ, דיווחה מהדורת
מבט מהמקום. מאחורי כתבה זו
התחבא סיפור.
כאשר נודע לעורכי מבט, למחרת
היום, שעורך השבוע -יומן אירועי,
מיכה לימור, שיגר צוות עם
הכתב איתי אודן, כדי לבחון את
עניין הנעדרים ואת אי״יכולת
המישטרה להתמודד עם הפשיעד״
הוחלט להקדים בנושא זה את השבוע
יומן אירועים.כך נשלח הכתב הירושלמי
לענייגי־מישטרה, אורי כהן־יאהרו־נוב
לצלם כתבה נעלת רקע דומה.
בכתבה זו שב וסיפר תת־ניצב יחזקאל
קרתי מה שסיפר לצופים בכל
התעלומות הקודמות, מאז רצח נאווה
אלימלך ,.״הוקם צווודחקירה־מיוחד״,
במאבק שקדם להכנת כתבתו של
כהן־אהרונוב אילץ מיכה לימור את
מנהל חטיבת־החדשות להורות לעורר
מבט שאסור לכתבה שלו להתייחס
לנושא הטרמפיסטיות, מפני שזהו
נושא הכתבה של השבוע -יומן
אירועים. על פי הנחיותיו של יאיר

שוד ושבר
אחד המודלים הקלאסיים בתיקשורת
האלקטרונית הוא מחקר ניו־יורקי, שהציג את
עמוד־השער של הניו־יורק טיימס, כששלושה
רבעים משיטחו מחוקים. הופיעו בו ידיעות
שפורסמו לילה קודם ברשתות הטלוויזיה. מודל
זה נחשב כאב־טיפוס של מיידיות הדיווח
הטלוויזיוני.
בעוד שמהדורות ומגזיני־החדשות של קול
ישראל מכסים קרוב למחצית עמודי־השער של
עיתוני־הבוקר, ולעיתים מאפילים עליהם
בסקופים, מדשדש מבט בדיווח שלו הרחק
מאחור. לעיתים מופיעות בו הידיעות למחרת
הופעתן בעיתוני־הבוקר.
בשבוע שעבר הגיעו עורכי מבט לאחד
משיאיהם בדיווח ותיקשורת. יומיים אחרי
שבעיתונות דווח על שוד טלפוני שנערך בארץ,
הביאה הטלוויזיה כתבה על שוד זה.
הגיב אהד הכתבים :״שוד ושבר טלוויזיוני!״

כ תב אורן
מי יסקר מחי
שטח, הוגבל נושא הכתבה במבט
לנושא הילדים האובדים בלבד.
את תרומתו הצנועה למילחמת
מבט בהשבוע -יומן אירועים תרם
גם יעקב אחימאיר, שהקדיש את
תוכניתו מוקד לנושא זה. הדיון גרם
לעירפול גדול עוד יותר.

פ ס קול
.זמננו חסר

מישטרת־ישראל, שנגניה קיבלו פקודה לנגן
מול מצלמות הטלוויזיה.
במשא־ומתן הארוך המתנהל בין רשות־השידור
לנגנים התאמצה הרשות ליישר סידרה
של עיוותי־שכר וללכת לקראת הנגנים. אלא
שהנגנים תובעים תשלום על שידורים חוזרים
של הופעותיהם, ולא עוזרת טענתו של המישנה־למנכ״ל,
נחמן רון, המבקש מהם להמתין
לחקיקה בנושא זה, המצוייה באחת מוועדות־הכנסת.

הצעה של רון לחרוג מהמקובל ולשלם
עבור שידורים חוזרים לקרן־פנסיה של הנגנים
לא התקבלה בידי אלה.
בימים אלה שוקלת הנהלת רשות־השידור,
להפעיל תיזמורת־ליווי קלה, שבה ישתתפו נגנים
של תזמורת רשות־השידור -ירושלים, שהם

ביום השישי, בשעה 7.30 בערב, התקשר י
מנכ״ל רשות השידור יוסן! (״טומי״) לפיד, עם
עורך השבוע -יומן אירועים, מיכה לימור,
והודיע לו את דבר מותה בהודו של רינה שני
(ריין שיין) ,כידיעה בילעדית לטלוויזיה. אולם
הליין־אפ של מהדורת־החדשות כבר היה נעול,
והידיעה לא פורסמה. במקביל הודיע לפיד את
הידיעה לכתב התל־אביבי, עופר טלר, וביקשו
להכין כתבה למבט של מוצאי־שבת. טלר לא
הכין את הכתבה, שהיתה יכולה להיות בלעדית.
ביום הראשון פורסמה הידיעה כבר בעיתונים. על
חוסר״תושיה זה ננזף טלר בידי הממונים עליו. ,
ולדעת כמה כתבים בכירים, ימיו במבט&פורים
• #בבניין־הטלוויזיה מצויים שני טלפונים
״אדומים״ ,שבאמצעותם ניתן להתקשר ישירות
לחוצלארץ. באחד מימי השבוע האחרון נתפס
מנהל־הלילה התורן, עובד מהמחלקה הערבית,
כשהוא מתקשר באחד משני המכשירים
לחוצלארץ, למטרות פרטיות. נגד העובד

ערוץ שני

ווז׳

גטו יהודי מול לבנטיניות
לבטיחות. שיא התוכנית היה סיפורו של פועל
ערבי. שהציל בהנשמה מפה לפה מחושמלת
יהודיה. בימים אלה של פאניקה ציבורית,
שהטלוויזיה תורמת לה פרק לא״מבוטל בהצגת
מחדלי מישטרת־ישראל באיתור פושעי־מין
המבצעים זממם ברחבי המדינה, לא זכה סיפורו
של אותו ערבי בפירסום הולם.

מאחורי המירקע
חלבי נכנע
מדי יום ביומו, בין 4.00 עד 8.00 בערב, טורח
עורך המישנה של מבט, רפיק חלבי, בבדיקת
כתבות מבט מהבחינה החזותית.
בשעה 8.00 מגיע לחדרי־העריכה של
בניין־הטלוויזיה עורך מבט, מיכאל קרפין,
והופך את הנחיותיו של חלבי על פיהן. הוא משנה
חלק מההיבטים החזותיים של הכתבות לאותו
ערב.
בימים אלה נלחש בפרוזדור חטיבת־החדשות
שלחלבי נמאס, ושבין השניים עבר חתול שחור.
חלבי משלים בימים אלה סרט על המישנה
למזכ״ל ההסתדרות, ישראל קיסר. חלבי גם
מאתר לאחרונה נושאים לכתבות במיסגרת
במבט שני, תוכנית העשויה לשמש לו תחליף
אחרי פרישתו מעריכת־המישנה של מבט.

מי שסבר שמפאת המיתון והמשבר הכלכלי
הפוקד את המדינה נדחה רעיון הערוץ השני
לימים טובים יותר, טעה.
חברי־כנסת של הליכוד משלימים בימים אלה
שדולה (לובי) של יותר מ־ 60ח״כים, לחקיקת
חוק הערוץ השני בכנסת ברבע הראשון לשנת
,1984 במקביל לסידרת שינויים בחוק
רשות־השידור, העשויים להחליש את מעמדו.
מארגני שדולת הערוץ השני מבטיחים שכבר
במחצית הראשונה של שנת ,84 יתחיל הערוץ
השני לשדר.
בחוגי־תיקשורת מיקצועיים כבר התחילו
להציע חוזים שמנים לבכירי העובדים של
הטלוויזיה הישראלית, וגם לבכירים המצויים
בחופשה־ללא־תשלום בשל האווירה השוררת בה.

הגנב והמגורה
לסיפור ״גניבה במבט״ שפורסם בהעולם
הזה ( )14.12.83 היה סוף, שאילו התרחש
לחבר״כנסת או לאישיות אהדת, היו כתבי מבט
עורכים חגיגה תיקשורתית גדולה.
הכתב שגנב מנורה ממכונית צוות־הטלודזיה
והחליפה במנורה שרופה שבמכוניתו, חוייב
לשלם לצלם, שקנה למכונית־הטלוויזיה את
הנורה, את מחירה.

צליל ופנסיה
בעיתונות מוזכר סיכסוך־העבודה שבין
הנגנים־מבצעים ובץ רשות־השידור באותיות
קטנות. צופים חדי־עין הבחינו, מן הסתם,
שבתוכניות כמו שעה טובה, מה שבא וזה הזמן
מופיעים, באחרונה, זמרים ללא נגנים מלווים.
באחת מתוכניות הדת גוייסה תיזמורת

עורך־מישנה חלבי
למבט שני
שכירי הרשות, ולנעול סופית את תוכניות
הטלוויזיה לפני נגנים ומבצעים אחרים.

התגובה הגנוזה
תחת הכותרת ״עימות ציפורי־לפיד״ דיווח
העולם הזה ( )14.12.83 על הסיכסוך שפרץ בין
הרשות ומישרד־התיקשורת בגלל כתבה במבט.
אחרי כתבה זו שיגר דובר מישרד״התיקשורת.
זכריה מיזרוצקי, את המיכתב הבא למיכאל

קרסין:
אל: מר מיכאל קרפין, עורך מבט לחדשות.
הנדון: אמת בפירסום וזכות הציבור לדעת.

מתנהלת חקירה ציוד כתבי קול ישראל
במכשירי סוני, בלא טכנאים, אושרה כבר בידי
כל הדרגים, ובכללם השרים הנוגעים
לרשות־השידור, חינוך ואוצר. .בקרוב ייקבעו
ההסדרים הסופיים, העשויים לחולל הפיכה
באמצעי הדיווח של קול ישראל ידיעה,
שפורסמה במדור זה בשבוע שעבר, בדבר
ה״ביפר״ שברשות רינה חנינא, ראוי לתיקון
קל. חנינא לא קיבלה את ה״ביפר״ מהטלוויזיה,
אלא שכרה אותו בעצמה. הסיבה: חנינא עברה
להתגורר בדירה ללא טלפון, ומכשיר זה משמש
לה כמכשיר לתיקשורת אישית.
העולם הזה 2416

תו כניו ת מו ע ד פו ת
יום רביעי
21 . 12
• רדיו: רשת בי — כל
צבעי הרשת 10.00 מגזין
יומי, עם מיבזקי חדשות ורא־יונות
בענייני היום, עורך: דויד
מרגלית.

צרט ליל היטבת (.)8.00

י 1רביעי 21.12.83

יום שבת 24.12.83

למואסים בהשבוע יומן אירועים,
תוכנית מעולה הערוכה
בידי שלמה הד, ובה יצירות מאת
קורלי, בריטן, צ׳ייקובסקי,
ראוול, בארטוק ואחרים.

• סידרה קומית: שלושה בדירה אחת (8.30
— ערדן 25 — 6דקות — מדבר אנגלית).

• לילדים: קשת בענן 6 .0 0ערוץ — 3
20 דקות — מדבר ערבית) .סידרה לילדים התמה
במתכונתה לתוכנית הילחם המפורסמת בטלוויזיה
הישראלית בערבית בשעתו ס מי ו סו סו המספרת סיפורי
ילדים באמצעי המחשה שונים, ומשלבת בתוכה שירים
וריקודים.

• טלוויזיה: סרט קולנוע
— אגדת לילה קלייר
( — 9.15 מדבר אנגלית).

• טלוויזיה: בידור —
עד פוס 8.02 מדבר
עברית, מזמר אנגלית).

שחקנית צעירה ואלמונית
מוזמנת להופיע בתפקיד הראשי
בסרט המוקדש לזיכרה של
כוכבת יפהפיה, שמתה שנים

בעולם בילבורד עורך תחרות
שנתית לסירטי הווידיאו המו־סיקאליים
ומעניק פרסים לטובים
שבהם. בתוכנית יובאו כמה
מהסרטים שזכו באחרונה בפרסים
חשובים בתחרות זו. כמו כן
יושמעו שירים של להקת דור אן
דוראן וראיונות באנגלית עם
חברי הלהקה.

בליל

שבועון הפופ האמריקאי החשוב

תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית
פרק נוסף בסידרה הקומית המוצלחת, המספרת על
קורותיהם של שתי נערות ג׳נט(ג׳ויס דוויט) וכריסי(סוזן
סאמרס* ושותפן לדירה ג׳ק (ג׳ון דימר) ,שכניהם
ובעלי-דירתם, מישפחת רופר(נורמן פל ואודרה לינדלי),
והסיטואציות הקומיות שנוצרות, כאשר שתי נשים וגבר
חולקים דירה אחת בשכנות לזוג שמרן.

• תוכנית סאטירית: שכונת אבו עוואד
( — 9.40 ערוץ 40 — 3דקות — מדבר
ערבית) .סידרה קומית־סאטירית המתארת הווי־־זזיים
של מישפחה עירונית ממוצעת בידח, הכוללת אב בגיל
העמידה, אם ושני ילדים בוגרים. בכל פרק מתרחש אירוע
מחיי היונדיום כגון: בעיות פרנסה, מחלוק לימודים,
תעסוקה ועוד.

יום חמישי 22.12.83
— ערוץ

• תוכנית לנוער: אנו נעים ( 6 .2 5
25 — 3דקות — מדבר אנגלית) .סידרה לנוער
המוגשת על־ידי השחקן סקוט באין, הכוללת נושאים
רבים ומגוונים בספורט, מוסיקה. עבודה ובעלי-חיים. בכל
פרק מוצגים אלופים בענפי ספורט מיוחדים, מאורעות
חריגים ותופעות מוזרות שקרו לאנשים. המניע בכל
התופעות האלו הוא כוח ההתמדה והסקרנות המלווה את
האדם.

• סידרה רומנטית: ספינת האהבה (9.10
— ערוץ 50 — 6דקות — מדבר אנגלית).
פרקים חדישים מתוך הסידרה הפופולארית הזוכה באחוז
צפיה גבוה בכל העולם. קפטן סטיובינג ושאר אנשי
הצוות מארחים בספינתם נופשים, ומסיירים איתם באתרי
תיירות שונים.

• טלוויזיה: סרט קולנוע
— קונראק (— 10.05
מדבר אנגלית) .סרט המבוסס

קודם לכן
נישואיה.

בתאונה,

שבת
24.12
• רדיו: רשת א׳ —
הומאז׳ למשורר פאול
צלא 4 .0 5תוכנית המוקדשת
למשורר היהודי ממוצא
רומני, שהפך אחד מגדולי

על סיפרו של פאט קונרוי, שבו
הוא מספר את חוויותיו מימי
היותו מורה צעיר בבית־ספר
באי־נידח בדרום ארצות־הברית,
בית־ספר שכל תלמידיו כושים.

מם שי שי 23.12.83
• סידרה בלשית: תארך ואשתו (— 2.10
שני הערוצים — 50 דקות — מדב ר אנגלית).
סידרת־מתח משעשעת עם השחקן תים מטסון חוגתו
ושותפתו לסידרה השחקנית קתרין היקס. שני בלשים
הנענים לפניותיהם של אנשים שונים לפתרון תעלומות
מוזרות. עוזרים לבני הזוג ״תאקר״ במשימותיהם אם
האשה(ברברה ברי) וחתולתם הסיאמית.
• סרט דוקומנטרי: צרפת היום 7 .1 5
ערוץ 15 — 6דקות — מדבר צרפתית) .מבט
על חיי הרוח. הכלכלה, התעשיה והמדע בצרפת של ימינו.

• בידור: שבועון הטלוויזיה (— 10.10
ערוץ 50 — 3דקות — מדבר ערבית) .מגזין
בשידור יישיר. המארח מפיקים, במאים, אנשי טלוויזיה,
תיאטרון וקולנוע, המספרים על עבודתם ואף מציגים
־קטעים מתור התוכניות המתבשלות באולפנים ועל קרשי
הבימה.

( — 10.30 מדבר אנגלית)
.באדני גיילווארד (ג׳ק
גילפורד) עורך את העיתון
בודו אר הנשרף שוב ושוב בידי
מצית אלמוני, בעיקבות חשיפה
של שערוריות.

22.12
• רדיו: רשת א׳ —
מוסיקה מאת מלחינים רוסיים
7.07 במיסגרת התוכ
יום
ראשון

נית קונצר ט של בו ק ר יושמעו
יצירות של רימסקי־קורסקוב,
גלינקה, חרניקוב וגלאזונוב.

25.12

סידרה
• טלוויזיה:
חדשה — סטוקי וחבריו
— 5.30 מדבר אנגלית).
סידרה בריטית בת ששה פרקים,
בהפקת הבי־בי־סי. הסידרה
מבוססת על ימי בית־הספר של
הסופר האנגלי רודיארד קיפ־לינג,
בבית״הספר של המאה
ה־ . 19 גיבורי הסידרה, שלושה
נערים, הידועים בכינוי ״סטוקי
וחבריו״.

• טלוויזיה: תעודה —
י סנט לוצייה — אגם
בראשית 8 .3 0מסידרת
סירטי הטבע של דיוויד אטגבורו
והפקת הבי־בי־סי הסרט מספר
על אגם סנט לוצ׳יה שבזולולנד.

• טלוויזיה: דיון —
מיפגשים 1 0 .5 5מדבר
עברית) .התוכנית תיוחד
הפעם לרפואה הפרטית בחברה
הישראלית, ותפגיש בין כותלי
בית־חולים רופאים המחפשים
רפואה שבה הכסף משולם מעל
לשולחן ולא מתחת לו, ורופאים
המתנגדים לרפואה שוויונית.

יום שישי
23.12
• רדיו: רשת א׳ -קוני

• טלוויזיה: לפני ״עמוד

• בידור: תוכנית הבידור של ליל חג-המולד
( — 1 0 .1 5ערוץ 100 — 6דקות — מדבר
אנגלית) .כהרגלה מדי שנד״ תגיש הטלוויזיה הירדנית
לרגל חג־המולד, תוכנית בידור מעולה.

• מיסת חג-המולד ( 12.00 בלילה — ערוץ
.) 6שידור ישיר באמצעות הלוויין מכנסיית סנט־פטדוס
בוותיקאן של מיסת חג־המולד, בהשתתפות האפיפיור.

מם ראשו! 25.12.83
• סידרה קומית: כן כבוד השר 8 .3 0
ערוץ 25 — 6דקות — מדבר אנגלית) .סידרה
קומית בהפקת הבי״בי־סי. המתרחשת במיסדרונות
השררה בממשלת אנגליה. ג׳יימס האקר (השחקן פול
אדינגטון) השר לענייני מיגהל, מנסה להכניס רפורמות
ושינויים במישרד המיגהלד״ אר הוא נ תקל בהתנגדות
מצד מזכירו.

מם שני 26.12.83
• סידרה קומית: ועד־־ההורים של המור
ואלי 6 .5 5ערוץ 25 — 3דקות — מדבר
אנגלית) .גיבורת הסידרה, אלמנה צעירה ונאה שבאה
להתגורר עם בתה בת ה־ 12 בעיירה שמרנית קטנה.
התנהגותה החופשית ואף הפרובוקטיבית מסעירה את
דמיונם של פרנסי העיירה ומעוררת את קינאתן של
נשותיהם.
• מתח ופעולה: יחידת הצלה 1 0 .1 5
ערוץ 50 — 6דקות — מדבר אנגלית).
סידרת־מתח על קבוצת קומנדו ששרתה בוויאט־נאם,
וחבריה נכלאו, הצליחו לברוח מהכלא וירדו למחתרת. הם
נענים לפניותיהם של אנשים שונים, ומקבלים על עצמם
משימות קשות ומסוכנות, המצריכות מידה רבה של
תיחכום, תחבולד״ עזרים אלקטרוניים ומירדפי מכוניות
מסחררים.

י 1ם שלי שי 27.12,83
• מתח וריגול: הצבא הסודי 9.10 ערוץ
— 50 דקות — מדבר אנגלית) .סידרה בהפקת
6 הבי־בי־סי, המבוססת על מיקרים שקרו בימי
מילחמת־העולם השניה, בזמן הכיבוש הנאצי. ומיררה
מביאה פידקי גבורה של אנשי המחתרת הצרפתית
והבלגית, והעזרה והסיוע שנתנו לקצינים ולחיילים
שמטוסיהם הופלו בשטח האוייב.

והשואה המביאה ליצירת דעת
קהל, שאחת מתוצאותיה —
הקמת המדינה. בפרק זה, מנחה
יגאל לוסין דיון בהשתתפות
פרופסור אביתר פריזל, ההיסטוריון
יגאל עילם, ונציג הימין
יוסף נדבה.

• טלוויזיה: דראמה —
השלדג 10.10 מדבר
אנגלית) .מחזה בהשתתפות
השחקן הנודע רקס האריסון,
השחקנית וונדי הילר וסיריל

יום ש•1
26.12
• טלוויזיה: סידרה —
זרים 10.45 מדברי
אנגלית) .עוד פרק בסידרה
המעולה והמתוחכמת ביותר,
המוקרנת בטלוויזיה. תחת
הכותרת החיים או הסבל,
מסופר על אוטובוס של תיירים,
המתבקש לעצור בררו צדדית,
לצורר מיפקד תושבים תמוה
ומזוייף.

וודנוט: סטוקי וחבריו

יום שליש•

השירה המודרנית הגרמנית.
בתוכנית שתעסוק בנוף הולדתו
של המשורר, ישתתפו יצחק
בן־אהרון, יליד אותו נוף, המשורר
נתן זך ואחרים. עורכת
ומפיקה אילנה צוקרמן.

27.12

יום חמישי, שעה 5.30

• ,ר דיו: רשת ב־ — סעו
׳ לשלום 4.10 תוכנית
,,בהנחיית גדעון הוד, המדווחת
בו־זמנית ממוקדי המישטרה
וצמתי התנועה בארץ, על
המתרחש בשעת העומס של
התחבורה. התוכנית מלווה
בצלילים.

• טלוויזיה: סידרה —
בנסון 8 .3 0מדבר
אנגלית) .הפרק מראה מן
הגג מביא את בנסון והמושל
גטלינג לגג בית־המושל, כדי
להתקין אנטנת טלוויזיה. המושל
כמעט נופל ובנסון מצילו,
ושניהם תקועים על האנטנה,
מבלי שאיש ישעה לקריאותיהם.
רק כאשר קראוס פותחת את
הטלוויזיה ומגלה את ההפרעות.
היא עולה לגג, אך גם היא מפילה
את הסולם, ושלושתם מבלים
לילה על גג בית־המושל.

• טלוויזיה: סידרה —
מטרותיו של אנדרוס

? טלוויזיה: רוחות ׳
מילחמה 10.10 מדבר
אנגלית) .פרק 12 של הסידרה
פינץ׳ ונובאק: אגדת לילה קלייר
יום שישי, שעה 9.15
האש״ — היטואה והקיוזק.
הדרמה הופקה בידי חברת
ציונות 9.40 מדבר
אנגליה, על פי מחזהו של
עברית) .פרק אחרון בתת־ויליאם
דאגלס יום.
סידרה השנוייה במחלוקת.
• רדיו: קול המוסיקה
בפרק זה מסופר על הישוב
— דור הזהב (.)0.10
היהודי בארץ, קודם השואה,
תוכנית מעולה, ובה אמנים
המנהל חייו כמדינה בתוך מדינה,
גדולים בהקלטות היסטוריות.

הקיטשית המבוססת על סיפרו
של הרמן ווק, בכיכובו של
רוברט מיצ׳אם.

•טלוויזיה: קונצרט —
מרי פרייר 11.00 בליווי
התיזמורת הפילהרמונית לוס־אנג׳לס,
בניצוח קרלו מאריה
ג׳וליני. בתוכנית: בטהובן, קת־צ׳רטו
מס׳ 2לפסנתר ולתיז־מורת.

מציאות הכרמל=

המשך מעמוד )51
ומחירו 2,200 שקל. מעיל־סקי כזה
למבוגרים, מחירו 2,500 שקל.
״זה בהחלט יותר זול מאשר
נהנויות, לפחות ב־ 50 אחוז ״,אומר
נפתלי .״אצלי הרווח הוא נמוך, וזאת
הסיבה למחיר הנמוך, זוהי פירמה
טובה, פירמה בצלאל•.
יש גם מעילים עם שרוולים
מתפרקים ההופכים לשכפץ. גם
אוברול־רוח לילדים עד גיל ארבע.
מחירו 2,500 :שקל.
״אצלי קונים פקידים, פועלים
ואפילו עשירים. אולי, אם ירד גשם
ויבוא החורף, יתחילו לקנות יותר״.
בגדים לקטנים ולקטינים. גם
כובעים וצעיפים יפים אפשר למצוא
בשוק הכרמל. בדוכנו של ברנרד
הרשקוביץ, שהוא בעל ותק של 15
שנה בשוק. אצלו ניתן להשיג כובעים
מכל המינים, מכל החומרים, בכל
הסיגנונות והצבעים. לדוגמה, מראה
ברנרד כובע קסקט עשוי עור :״תריחי.
זה עור אמיתת׳
יש בכל הצבעים: שחור, חום, כחול,
אפור. רק 650 שקל .״את יודעת כמה
דורשים בחנויות אחרות? שם אין מחיר.
מבקשים כמה שרוצים.״ יש המעדיפים
כובעי קסקט מבד קורדרוי, גם זה
בנמצא, בשלל צבעים, במחיר 250
שקל לכובע. וכן כובע עשוי בד
גברדין, באותו המחיר.
לילרים ניתן להשיג כובעי צמר
אקרילן סרוגים כשלהם צעיפים
תואמים בציבעי אדום, כחול. לבן, חום,
שחור וירוק, במחירים הנעים מ־150
שקל עד 400 שקל.
אצל השכן, יעקב דויד, אפשר
למצוא בגדים לקטנים ולקטינים.
ערימות של חולצות־קטיפה משגעות.
שאינן מתכווצות בכביסה, בציבעי
טורקיז כחול, שחור וצהוב, אדום
וכחול, חלקות ומפוספסות במחירים
מ־600־ 700 שקל לילדים בגיל 4־.12
סבתות רבות נראות מפשפשות
בערימה ובוחרות שתיים־שלוש
חולצות ומשלמות בלי להניד עפעף.
אחר־כך עוברים על פני כמה
דוכנים. המוכרים גרביים — גרבי־צמר
ואקרילן — שפסים אדומים וכחולים
מעטרים אותם. הגרביים באורכים
ובמידות שונים, לילדים, לילדות,
לגברים ולנשים, והמחיר לגרב עד
אורך הברך הוא 150 שקל.
בחנות הבגדים הקטנה של עזרא
תלויים אוברולים יפהפיים ואופנתיים
לנשים. הם עשויים בדי־פלנל
פירחוניים בציבעי אפור, לבן, שחור או
מכד כותנה הלק. בשחור, בכחול ז׳יטאן
ובאדום־אש. המחיר 3,500 :שקל
ו־ 2,400 שקל.
הזקנים ופנינו

השם על הציק. בחנות הסמוכה,
רחבת־הידיים, יושב אהרון גבריאלי.
הוא מקדם את פנינו בחיוך ובברכה,
ואומר :״אצלי ניתן להשיג בגדים לכל
המישפחה, טרנינגים, חולצות, סווט־שירטס,
שמלות, חצאיות, מיכנסיים
ופרוות סינתטיות, שהן חיקוי לפרוות
שפן ומינק, בציבעי שחור, לבן. אפור
וחום. המחירים הם מ־ 1.900 שקל ועד
3,800 שקל, תלוי בגיזרה ובטיב״.
אלה מעילים יפים, מחממים
ואלגנטיים, עשויים אקרילן. מכבסים
אותם במים פושרים או מה שבטוח,
נותנים אותם פעם בשנה לניקוי יבש.
ומי קונה אצלו? ״כל המי־ומי,
מעקרות־בית ועד עורכות־דין. הן
באות לפה מכל הארץ ״.ומאיפה הוא
יודע מי האנשים? ״כתוב על הציקים מי
הם. החנות שלנו. האחים יעקובי, זאת
משה בר־אילן. בעל החנות, משרת את
הלקוחות בזריזות רבה, החנות מלאה
בקונים והוא, בכל זאת, מצליח
להתפנות ואומר :״אני עובד עם
בתי־חרושת טובים וזולים. עם יקרנים
אין לי עסק, כי סחורה יקרה אי־אפשר
למכור פה.״
בפינה עומד ארגז מלא מגפי־גומי
צבעוניים ב־900־ 1,100 שקל, תלוי,
במידה: נעלי התעמלות, ב־600־2,000
שקל. תלוי בטיב וביצרן.
יש גם נעלי־בית לנשים, גברים
וילדים מאקרילן וצמר דמוי כבש.
המיבהר גדול והצבעים רבים. והמחיר?
מ־ 300 שקל עד 1,000 שקל.

ני, בת ,89 לא בת ,90 רק
בשנה הבאה אחגוג יונדהולדת
,90״ הדגישה מרים ברנשטיין־כהן.
מארגני המסיבה, אורנה פורת ואלכס
קוטאי(בנו של השחקן, ארי קוטאי,
שהיה חבר למיקצוע של ברנשטיין),
החליטו שגם 89 זהו גיל מופלג,
המהווה סיבה למסיבה. הם התקשרו עם
כל התיאטרונים בארץ, אספו חומר,
וכל שחקני ישראל הוזמנו לחגיגה,
שהתקיימה במועדון צוותא בתל־אביב.
המקום
באולם לא הספיק להמוני
המוזמנים שבאו וחלק ישבו בין
המעברים. אחרים נותרו בחוץ.
מישפחת השחקנים הכתירה את
הגבירה כשחקנית הדור, עיריית תל־אביב
העניקה למרים מדליה, שהוגשה
לה על־ירי סגן־ראש־העיריה יצחק
ארצי. שלמה להט שלח את בירכתו, אך

וולדךךך | 1מ רי ם ברנשטיין בהן, בת ,89
היה היום בבית־אבות. היא

מציגה את נכדיה, ילדי בנה דויד ברנשטיין: ענת
אביבי בת ,: 3העוסקת גם היא בעולם־הבידור, אבל
התגבשה קבוצת שחקנים עבריים
ויצאה את ישראל לברלין. זאב
ז׳בוטינסקי לימד את הקבוצה מיבטא
עברי.
שחקנית הדור חזרה לישראל,
והתחילה לעבוד כשחקנית וכבימאית.
התיאטרונים של אז, הבימה והאהל

\ 1ך ך 1 1| 1ך ד השחקנית אופליה שטראל
\ 11111111 11 11 משוחחת ומעלה זכרונות עס
הבימאית־שחקנית מיכל בת אדם. השתיים נפגשו
לא בא למסיבה מפני שישב שבעה על
מות אמו.
האשה בת ה־ ,89 היא גם כלת
ישראל, יקירת תל־אביב, ובעלת
שלושה פרסים נוספים.
מרים ברנשטיין־כהן עלתה לארץ
עם מישפחתה ב־ .1907 אביה היה רופא.
בשל הקדחת שהיתה נפוצה אז בארץ
עזבה המישפחה את הארץ בשנת ,1910
וחזרה לקישינייב שברוסיה, משם באה.
מישפחתה של מרים התנגדה לכך
שמרים תלמד מישחק, והבת הממושמעת
הלכה ללמוד רפואה באוניברסיטת
חרקוב, אך במקביל נרשמה גם
ללימודי מישחק בבית־ספר דראמתי,
בעילום שם.
אחרי שסיימה את לימודי הרפואה
ב־ ,1918 הצטרפה מרים בניגוד לרצונה
לצבא האדום, אך הודות להשתדלותו
של אחד הבימאים הגדולים ברוסיה
היא שוחררה מהצבא, והצטרפה
לתיאטרון בקייב. אחר״כך עברה
למוסקבה, ושם הצטרפה באופן סופי
לתיאטרון.
אחרי ארבע שנים עלתה מרים
ברנשטיין־כהן לארץ, והיתה אחת
השחקניות הראשונות בארץ, שהיתה
בעלת השכלה תיאטרונית, ושיחקה
בתיאטרון העברי. יותר מאוחר

בתחום הקולנוע, כאחראית על אביזרים לסרטים.
כרמל ברנשטיין בן ה״ 14 הוא תלמיד תיכון. הוא שמח
שסבתא קיבלה כל־כן הרבה ממתקים מהמוזמנים.
״יופי, יהיה לי מה לזלול, תשמרי לי בבקשה ״,ביקש.

סירבו לקבלה, אך האשה הנמרצת
החליטה להקים תיאטרון משלה, אבל
מאורעות 1936 גרמו לפירוק להקת
השחקנים שייסדה.
מרים התחילה לנדוד באירופה.
סמוך לפרוץ מילחמת־העולם השניה
חזרה לארץ, ועסקה בהוראת הקריאה

אחרי המסיבה, מיכל מיהרה לעזוב את המקום
בטענה שמחכים לה בבית. הכוונה לבית בתל־אביב,
כי יש לה כידוע גם אחד בפאריס.

ן ןן* 1 | 1ך 1ךןך | השחקנית רחל מרכוס על־
111 1 . 111 11111 תה לבימה לברן את
עמיתתה למקצוע, המורה והחברה מרים ברנשטיין.

העברית והמישחק. יותר מאוחר היא
התקבלה לתיאטרון הקאמרי שהכיר
בכישוריה. והיא היתה שחקנית
הקאמרי עד שפרשה לגימלאות.
היום היא חיה בבית־אבות.
בצוותא התרכזו כל תלמידיה של
מרים, שלחלק מהם היה הכבוד לשחק
לצידה.
״היא הישרתה אווירה טובה על
השחקנים הצעירים שבאו לתיאטרון,
ותמיד היתה עסוקה בקריאה
בהפסקות,״ מספרת רחל מרכוס .״מרים
היא הדוגמה הטובה ביותר שהיתה לנו.
היא השפיעה עלינו לא לבזבז אף פעם
זמן. זמן הוא המיצרך היקר ביותר
שהיה למרים, לכן תמיד אפשר
לראותה יושבת בחדר־האיפור וקוראת
בספר כל שהוא.
״רק פעם אחת ראתי את מרים
מרוגזת,״ ממשיכה מרכוס .״כשהיא
נתנה סטירת לחי לאיש שהצחיק אותנו
בשעה שהיא היתה על הבימה ושיחקה,
וזה הפריעה לה. זאת היתה סטירה
שהזיזה את כל התפאורה שהיתה על
הבימה.״
אחרי שעלו לפי התור כל השחקנים
ובירכו את הגבירה של התיאטרון
העברי, הצטופפו כולם באולם הכניסה
ושם השיקו כוסיות לחיים, לכבוד 89
שנותיה של המורה הרופאה, השחקנית
והבימאית, הד״ר מרים ברנשטיין־כהן,
מן התיאטרון העברי. ציפי מנשה

| \ 1ך 1 1ח ך אפרים קלצ׳קין הוא האדון
1 1 11\ | 1 11\ 1הזקן שביין את מרים. הוא
נשא נאום תודה למחנכת התיאטרון הראשונה.

אני אשהשל שני גברים!

ויי

11י ¥11ו ו ״ 1י 1י 7 | 1הזמרת הלנה הנדל באה לביקור קצר בארץ, רק
1 1 4 / 1 1 11 /1 1 1 /לשבוע, כדי לבקר את אמה. במוס הערב חיפשה
הלנה מקום שקט שתוכל לשבת לשתות קפה ולשוחח עם אמה.

(המשך מעמוד )41
הטיפול בבית־חולים, זה נעשה יותר
גרוע. אף פעם לא ניסיתי להתאבד
ממש, אבל הייתי במצב מאוד גרוע.
ז׳אן פייר היה אז איתי ומאוד סבל.
אנחנו יחד כבר 15 שנה. הוא היה
המנהל האמנותי של תקליט שהוצאתי
לאור בחברת בת של ברקלי. ז׳אן פייר
עזר לי מאוד, וזה חשוב שיש מישהו
שעוזר. אני זוכרת שאמרתי לעצמי —
זה לא טבעי להגיע למצב כזה. רופאים
מטפלים בך יום יום׳ולא חלה שום
הטבה, ואז במיקרה פגשתי טיבעוני,
והוא נתן לי כמה עצות. כששמעתי
לעצתו התחלתי לצאת מהמצב הנפשי
הקשה שהייתי בו. זה באמת עזר לי.
ז׳אן פייר צחק ממני, אבל כשחלה
ונתתי לו מרקחת עשבים, גם הוא הפך
מאמין בטיבעונות.
אנחנו מרעילים את עצמנו יום יום,

ו 1ך 11ה | 1ץ | 1ך 1*|1הכימאי נסים אלוני בא עם הצייר יוסלה ברגנר
11 ^ 1 1/ /ואשמו של יוסלה, שנראית בממונה. השלישה
הגיעו באיחור ולא נכנסו לאולם. אחרי שלגמו יין עזבו את המקום.

יעל בתי נמצאת כעת בפאריס. אני
חושבת שהייתי אמא טובה. נכון שלא
הייתי האמא האידיאלית, אבל אני
מאמינה שמוטב שעה טובה אחת ביום
עם הילד, מאשר שש שעות גרועות,
ואמא שלא מאושרת עם עצמה ושרע
לה בתוך העור שלה. אמא כזאת לא

מה אני, בורגגית* אני מערת וה־לוקס!
אני מרוויחה את לחמי בזיעת מיתו הקול!
שעה שעה. ברור שכשיש משהו מאוד
רציני צריך ללכת לרופא, אבל צריך
לקחת הרבה פחות תרופות, ואם
לוקחים, אז רק כשאין ברירה ותחת
פיקוח ורק כשבטוחים בטיב הרופא.
באנטיביוטיקה אני לא נוגעת וכבר
שמונה שנים לא ראיתי רופא.
כשמתחזקים גופנית מתחזקים גם
נפשית. אין הבדל בין נפש וגוף. וזה
מה שקרה לי. פיתאום מצאתי טעם
בחיים, פיתאום הכל הפך טוב. חזרתי
לשיר ובשבילי לשיר זה לנשום. אני
אוותר על אוכל בשביל לשיר.

השחקנית אלישבע מיכאלי עזבה את

\ 1111 11^ 11 ^ 111 #1המקום בתום הערב ולא התעכבה
לשוחח עם אף חבר. היא גם ניסתה להתחמק, ללא הצלחה, מהמצלמות.

צריך לתת חוגמה טובה, ואני לא רוצה
שילעגו לי בגלל הדברים האלה. אפשר
בקלות ללעוג לי, אבל מה שאני
אומרת פה זה חשוב. אלו לא מילים
ריקות. אני באמת מאמינה בהן.
אומרים לי שנעשיתי פיתאום
נזירה. זה לא נכון. כשאני עולה על
בימה ושלושת אלפים איש שואגים, זה
אושר עצום, ואז אני רוצה לעשות את
העולם טוב יותר בשבילם, נקי יותר. זה
נקרא להיות נזירה?

מוזרה. שמה היה אלקיים. היו לה
ארבעה ילדים, כל אחד מגזע אחר:
כושי, צרפתי. יפאני. סיני. כל פעם
שהיה לה גבר, עשתה לו ילד. היא
פלשה לבית שלי ביחד עם צעירים
שמאלנים, שנקראו ״ההצלה האדומה״.
היא ידעה שזה הבית שלי, חיפשה
פירסומת לעשות סקאנראלים והצליחה.
היא קראה לי בורגנית.
אני, ריקה זראי, בורגנית. אמרתי
להם שאני פועלת דה־לוקס, כי כשאני
שרה, אני מרוויחה וכשאני לא שרה אני
לא מרוויחה. הכסף שלי זה ירושה
מאבא שלי? העיקרון של פועל הוא
שהוא מרוויח לחם בזיעת אפיו. אני
מרוויחה את לחמי בזיעת מ־תרי הקול
שלי.
4ז חודשים ניהלתי נגדה מישפט
שתצא מהבית, והיו שערוריות וכתבות
בעיתונים. סידרתי לה דירה. היא לא

אני וז׳אן פייר נמצאים ביחד כבר 5ו
שנים. הוא בן־אדם מאוד חמוד, והוא
המנהל האמנותי של תקליטי והמפיק
הבלעחי שלי ואיש יחסי־הציבור שלי
והגבו־ של חיי. טוב לנו ביחד. יש
אומנם ימים של סערות, אבל רוב
הימים זה טוב, באמת טוב.
בכלל, אני אשה לא מעניינת, אשה
מאוד משעממת. כל חיי היו לי שני
גברים — יוחנן זראי וז׳אן פייר מאניה.
מה לעשות, אני לא יכולה להמציא לי
מאהבים. אני אשה של גבר אחד.
האמנתי שעם יוחנן זראי זה יישאר
לנצח־נצחים. דברתי על אהבת עולם
ועל נאמנות עולם והוא אמר שאני
פרובינציאלית. אני לא מאמינה בחצי
יחסים, רק ביחסים מלאים.
אני לא מאמינה שאם את נפגשת
עם הגבר שלך רק פעמיים בשבוע, את
מאושרת. אולי אני לא מבינה את
החיים, אבל זה גם לא מסקרן אותי
להבין חיים שכאלה.
בכלל אני לא מי יודע מה סקרנית.
אף פעם לא הסתקרנתי לקחת סמים.
כמה פעמים אמרו לי :״תנסי פעם.
תראי מה זה יתן לן ״.אבל כשאני
מופיעה, אני זקוקה לכל החושים
וחייבת להיות בהכרה מלאה, חייבת
לתת מקסימום. וכשאתה לוקח סמים
אתה לא בהכרה. יש אמנים שאומרים
שאני מפסידה, אבל אני מבכרת את
העשבים שלי על פני הסמים שלהם.
אני בטוחה שהטבע והאלוהים נתנו
לנו שלמות וחובתנו לשמור עליה.
בן־אדם שמזיק לעצמו חוטא לאלוהים
וחוטא נגד הטבע ואין לו זכות לעשות
את זה.
מבחינה אישית צריך לעשות את
המקסימום, ללכת הכי רחוק, להיות
יפים ונקיים. בן־אדם צריך לטפל
בעצמו. הוא חייב את זה לחברה, לכן,
צריך להראות טוב, נקי ובריא. עד לפני
שמונה שנים לא ידעתי לבטא את
הרגשות האלה שלי, אבל לאט לאט
גברה ההכרה שלי והתעצמה, וכל צעד
שאני עושה מביא אותי להבנת העניין.
אם אני רוצה כבור מהקהל שלי, אני
חייבת להיות ראוייה לו.
יש אנשים שצוחקים ממני, שואלים
אותי — מה את עושה מעצמך רעבצן
ומטיפה מוסר. שיצחקו. אני מאמינה
שבעולם יש מספיק דוגמאות רעות
ואסור לנו לתת לקהל דוגמאות כאלה.

יכולה לתת לילד אושר, אפילו תהיה
איתו כל היום. מקצה עולם הייתי
מטלפנת לבת שלי. היא ידעה שאיפה
שלא אהיה בעולם, היא יכולה לדבר
איתי. כן, אני אמא טובה כי אני בן־אדם

רצתה, אמרה ששלושה חדרים לא
מספיקים לה וביקשה שאקנה לה
דירה. אז שלחתי אותה לעזאזל.
אחר־כך הגיע המישמר האזרחי כדי
לסלק אותה ואת הילדים ואת החברים

ריקה בביתה
לא מסתקרנת
שיש לו סיפוק. אני מאמינה שגם בין
בני־זוג עדיף להתראות שעה אחת
ביום, כשכל אחד מבסוט, מאשר לבלות
מחמש בערב ולעשות פרצוף -עד
שהולכים לישון.
אחרי שילדתי את יעל לא רציתי
עוד ילדים. חשבתי שלא אצליח לטפל
בהם כמו שצריך. אני אוהבת את יעל
ואני מאושרת שיש לי אותה, אבל אני
מאמינה שצריך להיות מאוד צעירים
ולעשות ילד בלי לחשוב על זה, ואז יש
ילד והוא קיים ולומדים לחיות עם זה.
כשמתחילים לחשוב בגיל מאוחר יותר,
זה מאוחר מדי. אני מאמינה שאילו
הייתי מתחילה את הקאריירה שלי
לפני שילדתי את יעל, אילו רק הייתי
מחכה עם זה עוד שלוש שנים, לא
היתה לי יעל. לא הייתי עושה ילד,
ולמזלי הגדול יש לי אותה.
יש לי בית מאוד יפה ברובע ה־16
בפאריס. ממש ארמון.
פעם היתה לי בעייה עם יורדת
ישראלית. היא היתה בחורה מאור

השמאלנים שלה מהבית. הבית הוחזר
לי בצורה כזאת, ששנאתי אותו. מכרתי
אותו לקבלן שהרס אותו וביום שבו
הרסו, באתי לראות איך הורסים אותו.
בבית היו כתובות וליכלוך. הבית ממש
נאנס, לא רציתי לגור בו יותר.
בסיכומו של דבר, הכל היה לטובה.
הבית הנוכחי שלי הרבה יותר יפה. חוץ
מהבית בפאריס יש לי דירה ברחוב
בן־יהודה בירושלים ולהורי יש דירה
גדולה בשדרות הרצל בבית־הכרם.
כשאני באה לביקור יש שם שלושה
חדרים במיוחד בשבילי.
שכחתי לספר על האיומים. תמיד
מאיימים על חיי מפני שאני ישראלית.
אצל קארלוס הייתי בראש הרשימה.
כשיש איומים, המישטרה מגינה על
הרחוב שבו אני גרה. אני מתארת
לעצמי שבעיקבות הפוסטרים, התקליט
והפירסומת, יתחילו שוב האיומים.
אני לא מפחדת. אני מאמינה שהכל —
הטוב והרע, המוות והחיים בידי
אלוהים.

המכירה
בישראל, התשלום בניו־יורק

ימי ה חסד חסתיימים בשבוע שעבר, לאט ובשקט, היתה לשר־האוצר סיבה כפולה לחגיגה: הדולר חגג 100 שקלים
!דד * .15.2שני אלה הם בהחלט הישג לא מבוטל אחרי כחודשיים בתפקיד. ואם ניקח בחשבון את
אמצים שהשקיע יורם ארידור בהקטנת האינפלציה, נבין מה גדולה תרומתו של יורשו.
לא חשוב מה שאומר שר־האוצר החדש, חשוב יותר מה שהוא עושה. בחודשיים האחרונים הוא
1:יה להאיץ את האינפלציה, לשחוק את השכר שלנו ברבע, מבלי לפצות אותנו על כך, להגדיל,
־חיב ולהעלות את המיסים ולהקטין את הסובסידיות. הוא הצליח להאט את היבוא וגם את היצוא.
! שר״האוצר הראשון שהצליח להוכיח שכדאי להטיס פילפלים במטוסים, למרות שמחיר ההיטס
ל מהמחיר שמתקבל עבורם בשוקי אירופה. הוא שר־האוצר הראשון אצלו הכלכלה מנותקת
פרופסורים לכלכלה — הוא כבר מכיר אותם. הוא מסתדר עם ח״כ אברהם שפירא(בינתיים),
ירוחם משל הוא עורך דיונים(נכון לעכשיו) ,עם נשיא התעשיינים אלי הורוביץ הוא מסכים
דין־ לעודד את היצוא(אך לא עושה דבר כמעט) — הוא שר־האוצר שהכל נוטים לו היום חסד.
אפילו הבנקים נוטים לו חסד: הוא בעד עמלות גבוהות, אשראי מצומצם, והוא גם הדואג לקניית
זת־הבנקים שבהסדר. הוא דווקא סימפטי, מחייך, מסביר פנים, לא מתעצבן, מחליט שכן, מחליט
א, ועל פי רוב לא מחליט, מחליף דוברת באחרת, מנכ״ל חדש במקום הישן, ואפילו רוצה לגבות
זים מאלה שהחוק החדש למיסוי בתנאי אינפלציה היטיב עימם, דווקא בשל האינפלציה. הוא עובד
וה, קשה מאוד, גם להחליט הוא מתקשה מאוד.

יש לי היום סיפור מעניין. הוא מלווה
במודעה המתפרסמת במה שקרוי עיתון היורדים
הניו־יורקי ישראל שלנו.
איך להחליף שקלים אינפלציוניים בדולארים
ירוקים ללא מאמץ ובלי עמלות ושערי קניה
ומכירה, שתמיד עוברים למען הבנקים? הנה
השיטה, שהיא, אגב, איננה נוגדת את החוק, כל
עוד אתה מעביר את התמורה לישראל, פחות
הסכום של 3000 דולר כפול מיספר בני״
המישפחה. מישהו כבר טען שזו דרך להבריח

דולארים. שטות.

שר־האוצר כהן־אורגד
מחליט שכן, מחליט שלא

מה יותר טוב מלהחליך, שקלים ב־דולארים?
אני מציע לממשלת ישראל
למכור בדרך זו חלק מן החברות הממשלתיות,
או לפחות את נכסיהן, ולהקל
מעט על החוב הרובץ עלינו. ממשלת
ישראל כבעלת הקרקעות ובעל הבית
הגדול במדינה יכולה למכור ״כל מה
שכרוך בנכסי דלא ניידי בישראל״
כהצעת המודעה, ולקבל דולארים לחשבונה
בניו־יורק.

בעוד שבועיים ואולי חודש יסתיימו ימי החסד. הדולר יהיה אז בן 120 שקלים.
ובלבות של עם ישראל תיגמר.

״פיסטוק חרבי
!חסוך ולהפס>ד פעמ>>ם
הזג

ושוב בנקים. הגיע אליי עוד אחד מהחוסכים
*מנים בתוכניות־החיסכון הממשלתיות שב־נוע
הבנקים. ועכשיו בדיוק מתחיל הסיפור:
־ להפסיד פעמיים ועוד פעם. לאותו חוסך יש
חשבון ערש באותו הבנק. ולמי שיש חשבון
יש, יש גם אוברדראפט, שחלק ממנו החל עוד
פטמבר לפני שש שנים, כאשר החוסר החל
סוך וחוייב אוטומטית בסכום־החיסכון.
בדיוק בספטמבר השנה הגיעה תוכנית ה־סבון
לפירקה, ואז הורה החוסר לבנק לפדות

את תמורתה ולכסות את האוברדראפט. כך נעשה.
נעשה עוד משהו( :שימו לב לתאריך — סוף
ספטמבר) הבנק קנה מבלי לקבל הוראה, ניירות
ערך של הבנק וגרם לחוסך להיות שוב באוברדראפט.
הצרה
היא שהחוסך לא ידע, מה שידעו כבר

האוברדראפט, שבו ניקנו חלק מהמניות
הבנקאיות.

וץ־ להפוך
:סף מת
־כסף חי
מהו לדעתכם האינטרס של בנק שמניותיו
נאות בהסדר, מה הוא צריך לעשות — לעודד
הלקוחות להחזיק במניותיו, או לעודד את
וחותיו למכור אותן?
׳נראה כאילו כל הבנקים שלמניותיהם ערבה
!משלה, והיא גם שקונה באמצעות בנק־ישראל
פות־הגמל את 600 מיליון הדולארים שכבר
ברו, יצאו מגידרם, כדי שבעלי המניות ימשיכו
ן זזיק בהם. כך לפחות מתרשם, האיש
ורחוב׳׳ .ובכן, יש לי בשורה בשבילכם:

לבנקים ככנקים, יש אינטרס עיסקי
בעלי מניותיהם שבהסדר ימכרו את
מרת. יש מי שמשלם — קופת
!:דינה — בדרך זו או אחרת. קודם כל,
1בעלי האוברדראפט יכסו אותו. דבר
גי, מניות בנקאיות זה כסך ״מת״.
גמורה למניות היום הוא כסך ״חי״,
!זה מחפשים כל הבנקים.

כסף. חי׳׳ עוזר לבנקים בעיקר לקראת סוף
זנה. ואתם תראו שההיצעים של מניות אלה
לו ככל שמתקרב התאריו הקובע 30 :
:צמבר. עכשיו כדאי לשאול אם כדאי להחזיק
ן ניות האלה. יש לי תשובה חכמה: מי שמכר את
וניות הבנקאיות שלו בימי המיסחר הראשונים
ודי סגירת הבורסה, השקיע את התמורה
מורי דולר וחזר וקנה בסכום שבידו היום מניות
קאיות — יש בידו היום כמות של * 15 יותר
יות בנקאיות משהיו לו בעת המפולת.
יש לכם זמן להחליט. למי שעוד לא החליט.
ץ מזה אני לא יודע מה יקרה בעוד שבוע, אז
?,ה לי להיות בטוח במה שיקרה בעוד ארבע או .
ט שנים?

בלי חג־המולד אי־אפשר. הפעם נבדוק מה
מציעה אקספרס, חברת כרטיסי־האשראי
הנודעת, ללקוחותיה לקראת החג. ולקוחות יש
לה מיליונים בכל רחבי העולם.
למשל, מכונת־כתיבה חשמלית, המופעלת
על־ידי סוללות, שכל מישקלה הוא שלושה קילו,
רוחבה 31.5ס״מ, אורכה 24.5ס״מ וגובהה 5.5

מפקחת מאור
היא תעזור, בתוקף התפקיד
מנהלי הבנק — שהמפולת בדרך. והם ידעו,
אחרת לא היתה הרשות לניירות־ערך טורחת
לשלוח למנהלי־הבנק שאלון על פעולותיהם
בניירות־הערך הבנקאיים שלהם שבועיים לפני
ההסדר, החופפים בדיוק את התאריך שבו נקנו
עבור החוסך ניירות־ערך של הבנק על חשבון
האוברדראפט.

המפולת וההסדר של המניות
הבנקאיות גרמו לחוסך הפסד כפול:
ההפסד בערכן הדולארי של המניות
40 והירידה בשערן של המניות
הריבית. על
וחיובי

מה עושים? פונים לבנק ומבקשים לבטל את
קניית ניירות־הערך של הבנק, שהרי לא נתבקש
לעשות כן. הבקשה מועברת לוועדה של הבנק,
שצריכה לדון במיקרים כאלה ושאיש לא ידע על
קיומה. מסתבר שהיא קיימת; עובדה לחוסר אמרו
שהמיכתב שהגיש הועבר לוועדה.
עובר שבוע, עוברים שבועיים. הריבית על
האוברדראפט חוגגת. עדיין אין תשובה. החוסך
שלנו במלכודת, והוא מחליט למכור את הבנקאיות.
שלד. הוא מוכר ומזוכה בתמורה
שאינה מספיקה עכשיו לכסות את האוברדראפט,
הגדל מדי יום בצעדי־ענק.
שוב רצים לבנק — עדיין אין תשובה
מהוועדה, שאיש לא ידע על קיומה. עכשיו גם
מתברר לפתע, שהוועדה לא קיבלה את המיכתב
של החוסך. אבד בדרך, ככל הנראה. אבל בסניף
יש העתק, למרבה המזל, וכבר היום הוא יועבר
לוועדה שתבחן את עניינו של החוסך. והתשובה
— בשבוע הבא.
״אנחנו לא מבטיחים לך תשובה חיובית,׳׳
אומר מנהל־הסניף, בו מתנהל חשבונו של החוסך.
אני מקווה שכל אותן ועדות שהיו, ישנן, או
יהיו, בכל אותם בנקים — והם כל הבנקים
שמניותיהם כלולות בהסדר — יעשו את הנדרש
ויחזירו לחוסכים ולבעלי חשבונות ערש, שהבנק
קנה להם ממניותיו ללא הוראה בשבועיים־
שלושה לפני מפולת־הבנקאיות, את כספם. אני
מציע לכל אותם שנפגעו לחזור ולפנות ל־הנהלות־הבנקים
ולדרוש תשובה בכתב. אם זו לא
תתקבל, לפנות למפקחת על הבנקים בבנק
ישראל בירושלים, גליה מאור.
היא תעזור, היא חייבת לעשות כן, בתוקף
תפקידה. ואם זה לא יעזור, כיתבו לידר הוועדה
המייעצת של בנק ישראל, הלא הוא מיודענו ח״כ
אכרהם שפירא. הוא יעזור.
ואם הוא לא יעזור, כיתבו לשר־האוצר. הוא
היום בעל עניין גדול בבנקים. יש לו מה לומר.
הוא גם רואה לעיתים קרובות את מנהלי־הבנקים,
הבאים אליו בכל מיני בקשות שיאפשרו להם
״לגמור את השנה יפה.׳׳ בהזדמנות זו הוא יזכיר
להם את החוסך הקטן, שהבנק הגדול סידר אותו.

ס״מ. היא נשלפת בקלות רבה מתוך כל תיק או
מיזוודת־מנהלים, בתנאי שקודם לכן מכניסים
אותם לשם. יש לה 88 מקשים ועוד 44 מקשים
עם סימנים מדעיים ואחרים. אפשר להדפיס
ישירות על נייר רגיל או במדפסת חום ולראות
על צג(חלון) את 16 האותיות האחרונות, בטרם
הודפסו סופית, ולתקן את הטעון תיקון.
מכונת־פלאים זו היא שלך, כדברי הפרוספקט,
ל־ 15 יום ניסיון בביתך ובמחיר של 298 דולר
בששה תשלומים של 37.25 דולר לחודש. שימו
לב! ללא ריבית וכל מיני עמלות ודמי־טירחה.
ואחרי 15 ימי״ניסיון אפשר לשלוח בחזרה וגם
לקבל בחזרה את הכסף.
תצחקו, אפשר גם לחכור באמצעות אמריקן
אקספרס עץ של פיסטוק חלבי העומד — או
ליתר דיוק, פריו, הפיסטוקים יעמדו —
לרשותכם כל שנה בתנאי חכירה לשלוש שנים
או אפילו שנה, המבטיחים לכם מישלוח של 2.5

מכונת-כתיבה על סוללות
קודם מכניסים, אחר־כך שולפים
קילו פיסטוקים מייד, ומדי חודש קילו ורבע
נוספים במשך השנה, במחיר של 42 דולר
למישלוח הראשון ו־ 23 דולר לכל מישלוח נוסף.
נו, מה אתם אומרים?

במדינה
נ שי ם
מרכה לדא רחמים
מי שלח את רות
המואבייה לגדרן?
.פרה מסויימת אינה אשתו של פר
מסויים,״ אל המסקנה הזאת הגיע רבי
משה בן־נחמן* במאה ה־ . 13 וזה,
כנראה.,אחד מהבדלי היסוד בין בהמות
לבני־אדם, החל מאדם וחווה.
על חווה, האשה הראשונה, והרבה
נשים אחרות בתנ״ך, כתב לאחרונה
מחקר רב־עניין האיש שנודע יותר
במפרסם התלמוד המנוקד, הרב עדין
שטיינזלץ (נשים במיקרא 97 ,
עמודים, הוצאת מישרד־הביטחון).
אם כי האשה מן התנ״ך פעלה
בדרך־כלל ככתוב ״בחגווי הסלע,
בסתר המדרגה״ ,האמת היא שזה לא
היה תמיד בדיוק כך: ליד האם היהודיה
מצויה האהובה הפחזנית וליד המלכה
הרודנית, המרגלת בסתר.
הוראה מגבוה. שטיינזלץ מזכיר
נשכחות: שרה, שבה הוא רואה אישיות
גדולה, היתה שותפה שוות־זכויות
לאברהם :״אברהם היה מגייר את
האנשים ושרה היתה מגיירת את
הנשים.״ ואכן, עד היום, לפי ההלכה,
גרים נקראים בן־אברהם וגרות —
בת־שרה.
בעובדת ייחודה של שרה כבר הכיר
התנ״ך. היא האשה היחידה שזכתה
לשינוי שם — לפי הוראה מגבוה —
משרי לשרה. וזה בניגוד למיספר
הגברים הרב שזכו בקביעת שם מחדש,
כאברם לאברהם או י הושע בן־נון
ליהושע בז״גון.
הרב, העוסק בנשים תנ״כיות
מתפעל במידה לא פחותה מכלתה של
שרה, רבקה טובת־המראה ובעלת
החישובים המפוכחים, כבאותו מיקרה
שבו התנדבה להשקות עשרה גמלים
צמאים של עובר־אורח זר, עבד אברהם,
שחיפש כלה ליצחק. להשקות עשרה
גמלים לא היתה מלאכה קלה אז(וגם
לא היום) ,אבל במיקרה של רבקה —
בהחלט משתלמת.
בוז קר. לארכיטיפוס של האם
היהודיה הוא חושב את לאה, דווקא.
האשה שנישאה בטעות, היתה בסופו
של דבר, אם המשפחה האמיתית, אם
ששת מ־ 12 בניו של יעקב ואם בתם
היהירה, דינה. ייתכן כי. למסקנה זאת
גם הגיע יעקב בסוף ימיו. ואכן, מארבע
נשותיו, לאה היא היחידה הקבורה עימו
במערת־המכפלה.
שטיינזלץ אינו מחדש דברים
מהפכניים. אבל הוא, כמובן, שולט
בחומר ומגיש אותו בצורה רבת־עניין.
וכר הן עוברות בסך: מיכל ועתליה,
אסתר ואיזבל. האחרונה, בתו של מלך
צידון ומלכת ישראל. אשה מושחתת,
אבל אשה היודעת לרדת מן הבימה
בכבוד. כאשר ברור לה שקיצה(על־ידי
יהוא) הגיע, היא דואגת להופעה
מושלמת. מתייפה, כמו לקראת
מישתה. היא אינה מנסה לבקש חסד או
רחמים. היא רק מפגינה בוז קר.
שיטה מקובלת. פינה חמה
במיוחד שמורה אצל שטיינזלץ לרות.
כשהוא מסתמר על מקורות מן
המסורת, הוא מזכיר כי ייתכן שרות
היתה בתו.של מלר מואב, וזה כבר
מסביר הרבה יותר בפשטות את
ד :״הגותה על הגורן עם בועז.
מעבר לתאווה ולתשוקה, באה
יוזמת רות להמשיר את קו־הקיום.
וזאת היתה שיטה די מקובלת אצלה
במישפחה. אחר הכל, אם היא בת מלר
מואב, הוא צאצא ישיר של מואב, הבן
של בתו הבכירה של לוט, שהרתה
מאביה כשבאה אליו(״לכה נשקה את
אבינו יין ונשכבה עימו ונחייה מאבינו
זרע״) קמעט באותה שיטה ובוודאי,
באותה כוונה, כפי שרות באה אל בועז.
׳ הידוע יותר לפי ראשי ח תי מ ת של
שמל, כדמב״ן, אשר גורש כגיל 70
מעיר־מגוריו, וירתה הספרדית ועלה
לירושלים החרבה, אחרי ששם ללעג,
בוויכוח פומבי עם במרים נוצריים,
את אמונתם באל ״שעבר בבטן אשה
יהודית:

..הישואויס ששבים
בשרם רמהם וים
טובים ...הם יודעים
ושחק ער גדודו נו
קבע מנהל הקאזינו,
באשד הישואלים
דוקם אותו.
^ יום החמישי הופסקו המיש־
^ הקים בקאזינו של האוניה היוונית
אוריון. הם הופסקו שעה וחצי לפני
המועד שנקבע — בשעה 3בלילה.
הסיבה לסגירה — חמישה ישראלים,
ביניהם זוג מבוגר תושבי אילת
לשעבר, הרוויחו 100 אלף דולר
במישחקים.

\ 11¥| *1 \ *1ך | ח ביום חמישי נפתח הקאזינו
111 #1 #11 #11 כרגיל, בשעה 9בערב, הש־עה
שבה עוזבת הספינה את גבול המים הסריסורי־

אליים של ישראל. הקאזינו שאמור להיסגר בשעה
בלילה, נסגר בבר בשעה 1.30 בי הכסף נגמר. הסיבה
חמישה ישראלים הרוויחו 100 אלף דולר במישחקים

אסימונים יש,
בסף אין
תקציב למישחקים במיקרה של הפסד,
ופשוט לא היה יותר כסף בקופה.
״זה נכון שהיו אצלנו גם ישראלים
שהפסידו סכומים כמו אלה שהרוויחו
השחקנים ששיחקו ביום חמישי. אבל
מעתה אנחנו עומדים להיות ערוכים
יותר לקהל הישראלי.
״אין זה סוד שהישראלים נחשבים
בעולם כולו למהמרים טובים בקאזינו.
הם לא יכולים להתחרות בערבים, אבל

אני מכיר כמה שחקנים ישראלים, עוד
מהתקופה שעבדתי בלונדון, שיודעים
לשחק על גדול. האמת היא שהמהמרים
הכבדים באמת עוד לא עלו על
הספינה. באנגליה זה מקובל שערבים
משחקים עד 100 אלף שטרלינג לערב.
היה ערבי אחד שהפסיד שלושה מיליון
דולר בשני ערבים ששיחק.
״החברה שלנו חדשה יחסית, רק
שנה. יש לנו שתי אוניות העובדות

באיים הקאריביים, ועוד 10 אוני
שעובדות לאורך חופי יוון. י
הספינות האלה נוהגים לשחק. ז:
תהיה בקרוב האוניה עם הקאד
הגדול ביותר של החברה 50 .מכונ
מישחק, עשרה שולחנות בלק־ג׳ק, ע
שולחנות בקרה, ושני שולחנות דולב
״עד היום העסקנו עשר בחור
שהובאו מאנגליה, אך אחרי שחב
נשלחו בחזרה עומרים להגיע מאנגל
עוד עשרה אנשים — גברים ונשיב
״אנחנו משתדלים להעסיק דווי
נשים, כי אפשר לבטוח בהן יוה
אנחנו אוסרים עליהן לקיים איזה שו
יחסים עם אורחי האוניה. כי מספ
שמנהל הקאזינו יסיר את עיניו לרג
הבחורה יכולה בחמש דקות לו
ל״ידיד״ סכום של מאות דולארים.
״ידענו שבישראל אין לאנש
הרבה שעשועים, והיה ידוע לנו !
האהבה של הישראלים להימורים, או
הופתענו לטובה מההתלהבות. יש
רשות לתת קבלה לשחקנים על רווח
שהרוויחו וזה מוכר על־ידי שלטונו!
המס, אבל עד היום לא ביקש ממני :
ישראלי קבלה כזאת״.

ך | 1י 1י ך| * ש ל הקאזינו הוא
#111/111 אנגלי ממוצא יהודי,
קאבן בראוו שמו, צעיר בן . 25

מייד אחרי אותה הפלגה, הוטסו גם
חמש נערות העובדות על האוניה
בתפקיד קרופייה בחזרה לאנגליה,
אחרי שהנהלת הקאזינו מצאה שהן
מקיימות יחסי חברות עם אורחי
האוניה. הבחורות עזבו את האוניה
כשטעם מר בפיהן. הן הרוויחו עבור
עבודתן בקרופייה 200 לירות
שטרלינג לשבוע — הסכום המקובל
לעבודה זו גם באנגליה, אלא ששם
עבדו רק כמה שעות ביום ויכלו לחזור
יום יום הביתה, ואילו על האוניה עבדו
שעות רבות יותר, וכשהן רחוקות מן
הבית.
על מה שהתרחש על האוניה
בהפלגה, סיפר קאבן בראון (,)25
המנהל את הקאזינו :״באותה ההפלגה
עלו על האוניה 170 איש, לא היינו
מוכנים למיספר כזה של אנשים. בין
השאר היו גם כמה אנשים, שכשהחלו
לשחק, היה ברור שהם שחקנים
מנוסים. אחרי שהם התחילו להרוויח
וגמרו את הכסף של הקופה, ניתנה
הוראה לסגור את הקאזינו כי יש לנו

אסימונים בשפעג

אנגליות המועסקות על״ידי החברה. חמש נערות

אחרות נשלחו ביום ראשון בסיסה ישירה לאנגלי
אחרי שנמצאו מבלות עם אורחי האוניה. הבעל
אוסרים על הנערות לקיים יחסים עם האורחי

ספורט

בנבחרת, זה רק מפני שלא הסתדרתי מבחינה
מיקצועית.״

כדורגל

למרות הזימון והכבוד החדש שנפל בחלקו,
עם מינויו של מליניאק, יצטרך גורן להתאמץ די
קשה כדי להתחרות בחבריו למישחק, כמו מיקי
ברקוביץ, דורון ג׳אמצי וחיים זלוטיקמן, שלהם
יש תפקיד דומה לשלו על המיגרש. כיצד הוא
רואה עצמו מתמודד עימם? על כך הוא משיב,
בחוסר־סבלנות בולטת :״אני לא שובר את הראש
שלי יותר מדי עם הנבחרת. אני לא חושב על זה
אפילו וזה לא מדאיג אותי יותר מדי. ירצו, אני
אשחק — לא ירצו, לא אשחק. זה לא מעניין
אותי ולא מטריד אותי. אני אפילו אדיש לזה.
ההצלחה של הפועל יותר חשובה לי מאשר
ההצלחה של הנבחרת.״

התארגנות מחתרתית
מרד רמאדה שעשו אנשי אגודות־הכדורגל
לפני יותר משנה הביא לשינוי בתפיסתה של
מועצת־ההימורים, שהחלה מתחשבת באגודות
ומקציבה להן יותר מהסכומים שהוגדרו לפני כן
כ״אפסיים.״ כך נקבע מאז, שכל קבוצת בליגה
הלאומית תקבל שני מיליון שקל לעונה, ואילו
קבוצה בליגה הארצית תקבל מיליון אחד.
אגודת מכבי אף הפרישה לקבוצותיה בליגה
הלאומית יותר מאשר אגודת הפועל.
נוצר אז קשר מחתרתי בין נציגי הקבוצות,
שבמשך השנה האחרונה שמרו על שקט יחסי.
בימים אלה מועדוני־הכדורגל עומדים שוב בפני
שוקת שבורה מבחינה כספית, רובם ככולם
מסובכים בחובות לשילטונות מס״הכנסה, חובות
כבדים, הנושאים ריבית והצמדה. באינפלאציה
של היום, אם חייבים מיליון שקל, לא חייבים
להתאמץ כדי שבסוף השנה המיליון יהפוך
לשלושה מיליון. זאת אומרת, שמשלשים את
החובות, שלא לרבר על התשלומים השוטפים.
מיעוט צופים. הפועל ירושלים, שהוכרזה
השבוע כבעלת חוב של 15 מיליון שקל, לא
יכולה, לדעת מקורביה, לשלם את החוב, כי בשנה
הבאה הוא יהפוך ל־ 45 מיליון שקל. כך, כאשר
ההכנסות אינן צמודות, נוצר מצב אבסורדי
והאגודות כורעות תחת נטל שאין לעמוד בפניו
ויש חשש שהן יפלו. ואם זה יקרה, אז גם מעט
הכנסות הספורט במדינה, של מועצת״ההימורים,
יתחסלו.
מיעוט הצופים במיגרשים מגביר את החשש
להעלות את המחירים, שמא זה ירחיק עוד יותר
את הצופים. לצורך זה מתחילה התארגנות
מחתרתית של הקבוצות וכנראה — לקראת
מישחקי הגביע שייערכו בשבוע הבא — יצאו הן
בהכרזה לכינוס פורמלי באורח גלוי. המיקום
ומועד הכינוס עוד לא ידועים, ולא נקבעו כדי
שלא לתת אפשרות וזמן לראשי המרכזים לנטרל
את ההתארגנות.

כ דו רסל
צועני ב שביל הקבוצה
לפרנק בריקובסקי 24 שהקן־הרכש החדש
של מכבי תל־אביב, נמאס כבר מזמן לשמוע את
השאלה החוזרת ונישנת ללא הפסק: איך הוא
מרגיש במכבי, במקומו של ארל ויליאמס וג׳ק
צימרמן? בריקובסקי האמריקאי, המתנשא לגובה
של 2.10 מטר, מתמלא זעם אמיתי לשמע
השאלה, וממהר להמטיר :״כולם שואלים אותי
אותה שאלה. כמה אפשר לשמוע אותו דבר? אני
לא רוצה לשמוע עליהם מילה אחת נוספת, וגם
ג׳ואל(קרמר) לא רוצה!״
בינתיים מבקש הצעיר־הענק, בעל פני־הילר,
בכל הזדמנות, לכל המתעניינים לפנות ולדון
עימו בענייני ההווה ולא להתעקש על העבר.
כפי הנראה ממלא בריקובסקי בהצלחה אחרי
סיקור הקץ רע טזי ם
נראה שרמי יצהר, שדר־הספורט של הרדיו,
מסובך בימים אלה מעל לראשו. עזרו לו בכך
עיסוקיו הצדדיים, לצד מישותו ברשות־השידור,
שנכנסו לאחרונה לחייו ושיבשו את מהלכם
התקין, עד כדי השעייתו בשבוע שעבר לעשרה
ימים.
ראשית הסיבור החל עם פתיחת מועדון־

כדורסלן אור גורן
מיוסטון לרמת־גן

ציפיותיהן של המעריצות הישראליות, בנות
הטיפשעשרה, שהיו בעבר הלא־רחוק כרוכות
אחרי קודמו, שחקן יפה אחר, ג׳ק צימרמן.
בינתיים יש לו מספיק כאלה, ואולי בשל כך אין
לו חברה אחת קבועה.
אשר לחברים, אין לבריקובסקי חברים
ישראלים כה רבים כמו שהצליח צימרמן לרכוש
משך השנתיים שהיה פה. בריקובסקי מסתפק
לעת עתה בחבריו למיגרש האמריקאים, וכאלה
יש לו פה למכביר, כמו לו סילבר, סטיב שלכטר
ואחרים.
אין כמו ניו־יורק. איך הוא ממלא את
שעותיו הפנויות בישראל? ביקורים יומיים
קבועים במכון הבריאות של נימרוד (״נימי״)
דרייפוס, כדי לשפר את יכולתו, וניגון — לפחות
שעתיים ביום, על הפסנתר ששכר מייד עם הגיעו
ארצה.
קצב הנדודים של בריקובסקי, ממקום למקום,

שדר־ספווט וגנובד

שדר גרטל

המראה האנגלי

מוכרח לשנות תדמית,״ כך חשב
משה גרטל, שדר־הספורט של הטלוויזיה,
במשך זמן רב.
בימים אלה הוא עבר ממחשבה למעשר״ בשבת
שעברה הופתעו צופי הכדורגל שהגיעו
לאיצטדיונים כשראו את גרטל, אלוף־השחייה
בעבר שהפך ל״חודן־ של הטלוויזיה״ בהווה,
במתכונת חדשה שעוד לא ראו כמוה במיגרשים
עד כד״ לא עוד הופעה ספורטיבית דהוייה
ושחוקד״ המשתלבת עם הסביבה. הפעם הוא
הופיע במראה אלגנטי, כמעט הדור, שבמיגרשי
הכדורגל בישראל הוא כמו משהו מעולם אתר.
״מה קרה?״ הציפו השאלות את השדר
הבלונדי, בן קיבוץ רמת־יוחנן לשעבר. וכך.
לבוש מעיל״עור אלגנטי ועניבה תואמת,
ממרא הו כמעט אלגנטי, התרוצץ איש צוות
מבטס פו ר ט בין חמשת האיצסדיונים של איזור
המרכז, כדי להכין כתבודצבע על מיספר הצופים
שהגיעו באותו היום.
,זהו זד״״ השיב בביטחון לכל מי שהתעניין.
,צריך להופיע כמו בדאדם מכובד. אם אני בא
לעבודה נצורה אלגנטית, אני בטוח שכל
ההתייחסות אליי תשתנה. אני בטוח שיסתכלו
עליי אחרת מאשר עד היום.״
כה אמר השדר. וכל הישראלים נ שאח פעורי־פה
לנוכח התופעה.

לא היה מבייש גם צועני אמיתי. בווארזה
שבאיטליה התחיל את העידן האירופי שלו, משם
המשיך כעבור שנה לריימס שבצרפת, ורק
אחר־כך נחת בישראל.
למרות נדודיו, קובע פרנק בריקובסקי ששום
מקום בעולם לא ישווה לביתו בניו־יורק, שם גם
מחכה לו מישפחה עניפה — הורים, שני אחים
ושתי אחיות.
אשר לתפקידו של פרנק על המיגרש, כ־
״פליי־מייקר״ ,הוא רק מסייע לקלוע ולא קולע
בעצמו, ולכן שמו גם לא מופיע לעיתים קרובות
בכותרות, אומר בריקובסקי :״אני לא משחק
בשבילי, אני משחק בשביל הקבוצה.״

עונה סוצדחת
את הכדורסל קיבל אור גורן 27 שחקן
הפועל רמת־גן בירושה מאביו. גם האב, אדם,
הספיק כמו הבן לשחק שנים רבות בקבוצת
הקיבוצים הפועל מישמר־העמק בשנות
החמישים והשישים. הבן זכה בכותרות יפות עוד
כשהיה בשנות העשרה שלו, ונחשב בין הכוכבים
המבריקים והמבטיחים של הכדורסל הישראלי
לפני עשר שנים.
כשאומץ על־ידי היהודי האמריקאי בוב הכט,
איל־נפט שסידר לו מילגה באוניברסיטת יוסטון
לפני שבע שנים, שימש אז נושא לקינאה של כל
חבריו בארץ. ביוסטון המשיך הישראלי, שעזב
את קיבוצו לטובת העולם הרחב, לגרוף הצלחות,
אך כשחזר לפני יותר מארבעה שנים, הפסיק
לככב והפך לשחקן בינוני נוסף ברשימת
הכדורסלנים בארץ.
אור גורן לא המשיך להבריק על מישטח
הפרקט, ואיש לא ידע מדוע. העונה לפתע חזר
והתחיל בולט משיכמו ומעלה בהפועל רמת־גן,
שלא מעט גם בזכותו תפסה לה מקום בצמרת
טבלת הליגה הלאומית, אפילו מעל מכבי
תל־אביב.
זה לא היה השינוי היחיד אצל גורן הצעיר.
הזימון לנבחרת, בניהולו של המאמן אריה
מליניאק, פתח לפני גורן הזדמנות נוספת, מה
שלא ניתן לו בזמנו של ראלף קליין, שהרחיק
אותו משיבוץ בנבחרת, בגלל יחסים רעועים בין
השניים.
״השנה הגיעה העדנה לאור גורן,״ אמרו אנשי
הספורט. כששואלים את אור מה קרה ומה הביא
לשינוי, גם כשכולם יודעים שאור גורן התחתן
בשנה האחרונה ואף הצליח כבר להגדיל את
מישפחתו בתינוק, מתפלא אור גורן ולא מבין:
״זה לא נכון שהעונה אני מצליח יותר מתמיד. כל
העונות היו מוצלחות בשבילי, וגם כשלא הייתי

כדורסלן בריקובסקי(גופיה שחורה)
איטליה, צרפת ופסנתר

המיסעדה סקופ, לפני כמה חודשים, שהיה רשום
אומנם באופן חוקי על שם אשתו, אך למעשה
התנהל על־ידו, כשהוא משמש לו כאיש יחסי־ציבור
וכשותף פעיל לכל דבר.
מנהלי רשות־השידור, ובראשם היושב־ראש
ראובן ירון, לא ראו זאת בעין יפה, ובעיקר
הזדעזעו מעיסוקו החדש, שנוסף לאחרונה: לחלק
מיליונים לאנשי באר״שבע ונתניה, האוהבים
לחשוף את עכוזיהם בסיגנון תוכנית קאזינו־בידור
של מאיר רמז.
המילחמה ברדיו נגד התנהגותו החריגה של
השדר התנהלה בכמה מישורים. רמי אולץ,
השבת, לוותר על תוכניתו בבאר־שבע וגם
בנתניה כבר מהרגע הראשון. הסיפור המסתובב
בימים אלה ברשות הוא שהמנהלים של הרשות,
הנלחמים על כבודם ועל רמתם של אנשיה, הציבו
ליצהר תנאי מפורש, שאם לא היה נענה ועוזב את
תוכניתו, היה מושעה לחלוטין ממישרתו.
ההוכחה הראשונה להשעייתו הזמנית היא
שידור המישחק שהוטל עליו בשבת, מישחק
שבעגה של שררי־הספורט של הרדיו נחשב.סוג
ז״ בגלל חשיבותו.
כולם יודעים שיצהר הגיע בזכות כישוריו
למקום מכובד בין אנשי צוות־הספורט של הרדיו,
וזה בתקופה קצרה יחסית. המקום המכובד הקנה
לו זכויות־יתר של שידור המישחקים החמים,
החשובים והמרתקים של כל שבת. לא כך היה
בשבת האחרונה. רמי שידר ביהוד את מישחקה
של המקומית מול הפועל באר־שבע, מישחק
הנחשב בין הפחות חשובים בטבלת־ליגה
הלאומית.
העולם הזה 2416

הורוסהוס
״מרים
.בנימיני

מזל החודש:

שלוש שנים לא קלות עברו על בני מזל
גדי. שבתאי, הכוכב המשפיע על גורלם,
נמצא באותה עת במזל מאזניים, כשהוא
יוצר אספקט מרובע (זווית דיסהרמונית)
למזלם. יתכן שיהיו גדיים שיאמרו שהם לא
הרגישו בקושי מיוחד דווקא באותה
תקופה, אך זאת לא מפני שלא היה להם
קשה, אלא קרוב לוודאי מפני שהם
משתייכים לאותם גדיים הרגילים לסבול,
עד כי נדמה שלא להם הזכות או הרשות
ליהנות מן החיים.
עם כניסתו של כוכב שבתאי למזל הבא
(עקרב) ,חשים הגדיים שחלק מהכובד
שהיה מושל על כתפיהם בשנים ראחרונות
הוסר. ורק כעת הם יכולים, למעשה, להבין
עד כמה היה קשה.
הבעיות התרכז 1בתחומ׳ם שונים, וזאת
לפי הנתונים האישיים של כל אחד, אולם
באופן כללי, המתח הרג התרכז בעיקר
בענייני הקריירה, שהם ציפור־הנפש של בני
המזל.
בני מזל גדי, שמקבלים על עצמם את
הטוב ואת הרע מבלי להתלונן, יפוצו השנה
כאשר כוכב יופיטר ייכנס למזלם. בחודש
ינואר יעזוב הכוגב את מזל קשת, וכמתנת
׳ום־הולדת לגדיים, הוא -יטייל״ במזלם
וינסה להשפיע עליהם מכל טוב.
אם כך, כיצד תיראה שנת ג198ו

להעפיל לתפקיד יותר מעניין ומספק, השיגו
ואת בקושי, מאחר שלא הכירו בהישגיהם.
השנה יוכלו הגדיים להשיג לעצמם את
הקידום שאליו כה שאפו, והתפקידים
שאותם ימלאו, יזכו אותם בשבחים
ובמחמאות. פרסים, מענקים ומילגות יוכיחו
להם שהם אכן רצויים, ומה שחשוב יותר,
אלה העובדים עימם יכירו סוף סוף
בחשיבות עבודתם. הצעות מעניינות
ומפתות יושמעו באוזניהם השנה, אך עליהם

מסויימת, מאחר שהשינויים יהיו פיתאו-
מיים ומוזרים. אם יש בכך נחמה, כדאי
לדעת שבשנה שלאחר מכן, המצב שוב יהיה
יותר קל והם יוכלו שוב להרשות לעצמם
להיכנס להוצאות יותר גדולות.

שבדרך־כלל הן לא תהיינה מתוכננות
מראש. הם יישלחו לתפקידים מסויימים
אם דרך העבודה ואם דרך קרובים או
ידידים, שיזמינו אותם ואפילו יממנו את
הנסיעה. מכל מקום גדיים רבים יבלו את
זמנם בטיסות ויוכלו סוף סוף להינפש אחרי
השנים שבהן היו כל״כך לחוצים.

אם כי נראה שמבחינה כספית יהיה צורך
לוותר על מספר דברים, דוקא בתחום הדיור
המצב נראה לא רע. הזדמנויות לעבור דירה

לימודים

ם נ1דים

בשטח האהבה צפוי
רמזי גדי סוש
ומצב בחני: חרש
יזכו הגדיים, יוסיפו להנאתם מהלימודי
ומי שדחה עד עכשיו את שיבתו ללימודים
לא יוכל לעמוד בפני הפיתוי החזק שיחוס
השנה.

נסה שביס לבינה

יהיה לשקול בזהירות כל שינוי שמוצע. לא
כל מה שילהיב אותם ברגע הראשון, אכן
יוכיח את עצמו. תפקידים רבים יהיו
קשורים לארצות אחרות ויביאו לבני המזל
נסיעות בלתי־מתוכננות ומיהנות.

כספים

להרהיב את הדירה, או למצוא סוף סוף
סביבה נוחה למגורים, תהיינה דווקא השנה
ומשום מה לעניו זה ניתן יהיה למצוא תקציב
מיוחד ללא קשר למצב הכלכלי שכאמור לא
יהיה פשוט. כוכב יופיטר שיכנס למזל גדי
יתן הרגשה שאפשר להתרחב ולהתרווח או
כפי שנאמר דירה נאה וכלים נאים מרחיבים
דעתו של אדם.

בתחום זה התנהלו לא מעט מאבקים
בשנים האחרונות, בני גדי ניסו לפלס
לעצמם דרך, ולהרגיש בטוחים יותר במקום
עבודתם. גם אלה מביניהם שהצליחו

למרות ההתקדמות הצפויה להם בשטח
הקאריירה, בתחום הכספי לא יהיה קל.
הוצאות בלתי״צפויות ידלדלו את התקציב
ואת החסכונות. קרובי מישפחה יזדקקו
לעזרה ובכלל, לא יהיה קל לנהוג לפי תוכנית

כאן צפויות לגדיים הפתעות, השנה הם
יוכלו להנות מנסיעות לחו״ל, למרות

תחום הקאריירה יהיה מודגש במיוחד
בתקופה זו, אם ברצונכם לשוחח עם הבוס,
או להציע הצעות חשו בות,
או אפילו להעיד
על דברים שלא נראים
לכם, רצוי לדחות את
השיחה לתחילת השבוע
הבא. עמיתים לעבודה
מנסים להתחרות
בכם ואפילו לנסות לה 21ב
מרס ־
זיק לכם או לשימכם
20באפ רי ל
הטוב. שימו לב והקפידו
למלא את כל מה
שמוטל עליכם על הצד הטוב ביותר כדי לא
לתת פיתחון״פה לכל אלה שמחכים לכך.

מצב־רוח עצלני יאפיין א ת השבוע, יהיה
עליכם להתאמץ במיוחד, כדי למלא א ת
ההתחייבויות שבדרך-
כלל נעשות כמובנות
מאליהן. נסיעות קצרות
כדאי לדחות לתחילת
השבוע הבא, שכן בסוף־
השבוע הזח אתם עלו לים לריב עם אלה שעימם
אתם אמורים להיג
ם 0 1 1 1 1:1
פגש. בשטח הכספי כדאי
שתהיו מאוד זהירים,
אל תמהרו להוציא
את כספכם, גם א ם נראה שנפלה בידכם
הזדמנות מיוחדת. תוך יום יתברר שטעיתם.

מצב־הרוח לא יהיה קל בתקופה זו, המרץ
הרגיל לא יורגש וגם מבחינה בריאותית
תרגישו שאינכם מרגי שים
טוב במיוחד. אל
תזניחו את עצמכם וגשו
לרופא לברר את מצב כם.
הורים או קרובים
מבוגרים יזדקקו לעזרתכם,
קרוב לוודאי
שמישהו לא יחוש ב טוב,
וזה יגזול מזמנכם
ויביא לעיכובים בתוכ ניות.
בימים רביעי או
חמישי אל תבצעו קניות גדולות, שכן בימים
אלה תתפתו ל מו ת הרבה יותר מהדרוש.

מתיחות עם בן־הזוג עלולה להתפרץ ולהגיע
לריב גדול ביום רביעי או חמישי. נסו
להתאפק ול א לומר דבר
אפילו אםאתם צודקים.
לקראת השבוע
הב א צפויה נסיעה נחמדה,
שבה א תם עשויים
להיפגש עם מכר צעיר
ומרתק. בתקופה זו תוכלו
להכיר אנ שים חד שים
ולהתחיל בקשר
שונה ממה שהכרתם עד
עכשיו. שיחות אינ טלקטואליו
ת יהפכו לפתע לשיחות אינטי מיו ת
יותר, וההרגשה שלכם תהיה ממש נפלאה.

הדגש יושם השבוע על עבודה ובריאות.
קודם כל במה ששייך לענייני בריאות, הגיע
הזמן שתרשו לעצמכם
לנוח יומיים או שלושה
ימים. אתם מותשים
ואינכם יכולים להמשיך
בצורה כזו. דווקא כעת
מוטלת עליכם עבודה
נוספת, יהיה עליכם
לקחת על עצמכם עבו דה
נוספת, בגלל שי-
1 1111
רות-מילואים של קרוב
מישפחה או עמית לע בודה.
מישהו מבני הטישפחה עלול השבוע
לחלות ויתכן שגם זה יפול עליכם למעמסה.

השבוע תוכלו להנות מפגישות עם ידידי ם
שאותם לא ראית ם ז מן רב, ז ה יגיע בדיוק
בזמן שמצב רוחכם
נוטה אל הרומנטיקה.
פיתאום תחושו שנגמר
לכם מא הבה אח ת
ואתם מעוניינים בשינוי.
השבוע תוכלו לחשוב על
התקשרות חדשה. בשטח
הספורט צפויות הצ22ב
או גו ס ס -
לחות, אלה שאינם רגי22ב
ספטמבר
לים לעסוק בספורט
רצוי שיתחילו כעת,
הגיע הז מן לחלץ א ת העצמות. מסיבות או
בילויים אחרים צפויים לקראת סוף־השבוע.

השבוע תחושו בצורך לשמת את מקום
המגורים, סדר הרהיטים אינו נראה לכם.
תוכלי להזיז רהיטים
ולרכוש לעצמכם רהיט
חדש ולשמח את מו אה
הבית. המרץ שיתעורר
בכם לחפש שינויים
בשטח זה, יביא אתכם
למחשבה על מעבר
לדירה אחרת, רצוי
שתתחילו לחפש מקום
יותר נעים. בתקופה זו
תוכלו למצוא את מה
שאתם מבקשים. בשטח העבודה אתם
עלולים להסתכסך, אל תמהרו לענות בכעס.

השבוע י הי ה עליכם להקדי ש יותר תשומת-
לב לידידים ושכנים, פגישות מיקריות עם
אנשים זרים מארצות
אחרות, יכולות להוסיף
גוון מיוחד ופי קנ טי לתקופה.
נסו לפתח קשרים
שהתחילו לא מז מן ותר או
שאיכפת לכם. הה תנהגות
הסגורה והבלתי-
מובנת מרחיקה מכם
את אלה שעימם אתם
מעוניינים ליצור קשרים.
פרוייקט שהתחלתם
בו ל א מז מן עומד להתקדם ולהצליח.
תבחרו אתםאתה סטנדר טי ם ותעמדו בהם.

השבוע יתחיל במצב״דוח חולמני, יהיה
עליכם להיות יותר זהירים ולא למהר
להאמין להבטחות שיי־נתמ
השבוע. השיפוט
שלכם לא יהיה טוב
והנטיה תהיה להאמין
למה שרוצים לשמוע.
אל תמהרו להיפתח
להתיידד ולהיות יותר
מדי גלויים וישרים, הפ }
2בנו במבר ־
תעות בשטח הרומנטי
20בדצמבר
עשויות לשנות את הת קופה
הקרובה. בני מזל
מאזניים או סלה יצרו אתכם קשר מחודש.
בתחום העבודה תוכלו לגלות יותר העזה.

0(11

השנה ירגישו רבים מבני המזל בצורך
לשוב ולחבוש את ספסל״הלימודים. לפתע
ידגישו שהם רוצים להרחיב את ידיעותיהם
בשטחים שונים. סטודנטים שכבר התחילו
ללמוד ייתבלטו בהצלחותיהם. הביטחון
העצמי, שהוא לא הצד החזק אצל בני מזל
גדי, יתחזק. המחמאות והתישבחות שב ח

!1(111:1

נסיעות

* 8ייי8

! 1שח

כל מה שהובטח עד עתה הוא כאין וכאפס
לעומת מה שעומד לקרות בתחום זה
הגדיים שבדרך־כלל רגילים לכך שהידיז
הקרוב ביותר שמחלק עימם את חייהם, זו
הבדידות, יוכלו סוף סוף לצאת מבדידותס
ולהרחיב את חוג המכרים. קשרים חדשי
יתפתחו ויהפכו רציניים. על בני המזל יהיו
לפקוח עיניים ולא להחמיץ שום הזדמנות.
שכן, השנה הם חייבים לקדם את ענייניהם
בתחום זה. זוגות נשואים יוכלו לצפוח
להגדלת המישפחה ולשיפור היחסים
ביניהם.
ולסיכום, רק נזכיר שהשנה היא השנה
עבור הגדיים, ואולי נוכל לזכות ולראות נם
אותם מרשים לעצמם ליהנות מהחיים.

התקופה הקשה עדיין לא חלפה, אולם כבר
השבוע תתחילו להרגיש יותר טוב. אלה
שנולדו בתחילת המזל
ירגישו בשינויים, ה א חרים
יאלצו להמתין;
בשטח האהבה צפוי
קושי, חשוב שתחכו
ליוזמה של הצד השני,
אל תתפתו לפעול בכוחות
עצמכם, הזהירות
ו 2בדצמבר ־
והסבלנות חשובים ביו9ו
בינו א ר
תר בתקופה זו. בשטח
הכספי המצב די קשה,
עדיין לא רואים מהיכן תבוא הישועה, אלה
שמנהלים עסק עצמאי יחשבו על שינויים.

אם במשך כל הזמן האחרון לא היה לכם קל,
כעת יהיה עוד יותר קשה. אינכם חזקים
ונוטים לחלות בגלל
עייפות וחוסר־יכולת
למצוא זמן למנוחה.
חשוב שתרבו במנוחה,
ואם אפשר תנסו לקחת
לעצמכם חופשה קצרה.
זה לא הזמן לצאת ולב לות
עם ידידים, רצוי
20 בינו א ר -
להישאר בבית ולעשות
$ו ב פב רו א ר
שוב את חשבון־הנפש.
במקום העבודה היו
זהירים בכל מה שאתם מדברים, ודאגו לכך
שלא כל מה שאתם אומרים יגיע לכל אוזן.

פגישות עם ידידי ם ישמחו אתכם וי שפת א ח
מצב״הרוח שלא הי ה קל לאחרונה. השבוע
תוזמנו למסיבות ולמיפ־גשים
חברתיים. צאו
והיפגשו עם אנשים. אל
תשארו בבית. בשטח
הרומנטי מובטחת לכם
הצלחה בייחוד בימים
רביעי וחמישי, בנות
דגים, רצוי שתחדשנה
9ו בפב רוא ר
את המלתחה. הצבע
20במרס
האדום י ת אים במיוחד
לשבוע זוז, אך גם בצבעים
אחרים אין ספק שלא יוכלו להתעלם
מכן. בני מזל סר טן וגדי י תאי מו במיוחד.

קדחת הנסיעות
״י סר• הססטלה

גיליון.העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לשני 25 שנה בדיוק, כלל
גבת־תחקיר על קדחת הנסיעות של שרי ממשלת ישראל (ראה:
ער) .הובא סירוט מלא של נסיעות שרי ממשלת־ישראל, כאשר
•אש הליגה ניצבים שרי האוצר והמיסחר והתעשיה, לוי אשבול
ינחם ססיר. תחת הכותרת.הביסה באה אל הכסיוד הובא סיסורם של
:נערים מהקיבוץ הדתי עיך צורים, שעברו יום של לימוד והיכרות
:סר ערבי בגליל. עורך, העולם הזה״ ,אורי אבגרי, סיסר על סידרת
,ישות בחוצלארץ, תחת הכותרת.בין לונדון לניו־יורק״ .על האלימות

במיגרשי הכדורגל סיסרה הכתבה.דם וטרור על מיגרש הכדורגל״.
בשער הגיליון: שר־אוצר לוי אשכול.

^רב־אחיר, ב ש מי הנגב הקרב עד
זפ ר אפד בז־גור?!1וחופ ש־העיתען ת

088וסם1

מנ ד הציס־

״העולם הזה״ 1108
תאריך 24.12.1958 :
השתנו הזמנים. אפילו במיסעדות מהודרות
מגישים את המאכל המבוקש, במחירים
מפולפלים כמובן. אולם אם לא תתערב הממשלה
בכך, עלול הפלאפל להפוך, לדעתו של כהן,
למאכל של מותרות.

מלכת האי־חדאות

בשמי הנגב, בין באר־שבע לאל־עריש,
,חוללה השבוע דראמה חטופה. תוך דקה וחצי
לה והסתיימה תקרית־גבול. מיסטרים של
1:־האוויר ארבו למטוסי מצריים, אשר מזה כמה
:ועות עסקו בפעולות סיור נרחבות מעל שטח
ראל, במשימות צילום.
ואומנם, נתקל המארב הישראלי בלהק של
ג ,17 שחצה את גבול סיני, אל תוך שטח
ראל. זוג המיסטרים תקף את המיגים, ואחרי
ב קצר ומהיר חזר הטייס הישראלי לבסיסו,
יע כי פגע כמה פגיעות באחד המיגים,
ועלה עשן, כשחרטומו מופנה לכיוון
־עריש. הטייס הישראלי הספיק לראות את
יס המיג נפלט אל מחוץ למטוסו, אחרי
:פעיל את המפלט.
גבול לדימום. מה שנאמר לאחר מכן היה
וי טיבעי, אך לגמרי לא נצור. בראיון עם
זונאים, הירשה מפקד חיל־האוויר, אלוף עזר
צמן, לגאוותו להרקיע שחקים.
״אמרנו לעצמנו שאם תהיה לנו סבלנות
קע״ם (מצריים) תהיה הסבלנות להמשיך
יחות, הרי שסבלנות, בסיכומו של דבר,
זתלם — נגיע לידי מגע, ולא היה לי ספק
וצאה שבה מגע כזה ייגמר״.
מוראל גבוה של לוחמים הינו דבר חיוני ויקר,
צחון בקרב מהווה תמיד זריקה מרוממת
;וראל זה. אולם לרימום יש גבול מסוכן מאוד,
!1ר אי־אפשר לחצותו מבלי לסכן את רוח
וחם. הגבול הוא ההתרברבות.
כי מילחמה היא ממלכת האי־וודאות. לוחם
וצא לקרב חייב להיות חדור רצון לנצח; אולם
וור לו ללכת שבי אחרי אמונה עיוורת
יליונותו הוודאית. כי מסוכן לא פחות מכלי
שק של האויב הוא הזילזול ביכולתו של
וויב.
טוהר המידות
במושב עולים בגליל מחפשים
עיתונאי עברי אחד, כדי למלוק את
ראשו .״אצלנו עושים לפעמים דברים
לא כל־בן־ טיבעיים ׳,מתרתחים
התושבים ,״אבל עם תרנגולות אף פעם
לא שכבנו!״ וכל זה למה? מפני שאותו
עיתונאי כתב מאמר על הכפר, שכולו
חיוב ותשבחות, אלא שהמאמר הסתיים
במישפט המסעיר אשר לשעות הערב
והליל, יש לציץ שהכפר נדם, והילת
שלווה ושקט נסוכה עליו בבר בשעות
הערב המוקדמות, כך שמרבית תושביו
הולכים לישון עם התרנגולות״.
השבוע הופיעה בעיתונות היומית מודעה
בלשון זו :״הצילו רעבים ממוות. דרוש פיקוח על
הפלאפל הישראלי, כדי להוריד את המחירים
שעלו בזמן האחרון. הורדת מחיר הפלאפל היא
חיונית ובעלת חשיבות מדרגה ראשונה. מנת
פלאפל יכולה לעלות 200 פרוטה בלבד —
ובכך תצילו מרעב את אלה שאינם יכולים
לקנות יותר מזה״.
היתה זו תרומתו האישית של כהן במערכה
על הצלת המאכל הלאומי של ישראל.
אנשים צנזורה ישראלית בפעולה

השבוע לפני 25 שנה ביקר בארץ
הבלט הכושי האפריקאי של קיימה
פודיבה, שרקדניותיו הנאות נאלצו ללבוש חזיות, על״פי הוראת הצנזורה הישראלית.

הפלאפל המר
אחד האנשים הדואגים ביותר בישראל היה
השבוע אהרון כהן 50 מוכר הפלאפל
הפופולארי של תל־אביב, שהחליף את שמו לפני
כשנה מ״המיואש״ ל״המאושר״ .כל הסיכויים
כיום הם כי כהן יחזור שוב לשמו הקודם.
מסביר כהן, שארשת הדאגה אינה סרה מעל
פניו העטורים בטורבאן לבן :״פעם עלתה מנת
פלאפל גרוש אחד. כיום עולה המנה 30 גרוש,
ומי יודע אם לא יצטרכו להעלות עוד״.
התוצאה הבלתי־נמנעת של עליית המחירים:
ירידת מיספר הקונים.
הסיבה לעליית המחירים, לדבריו של כהן:
התחרות הפרועה בשוק הפלאפל, המביאה את

הסוחרים להעלות את מחיר החומוס, שממנו
מכינים מלכי־הפלאפל את מטעמיהם.
טוען כהן :״פלאפל זה מאכל בשביל אנשים
שאין להם מספיק כסף בשביל לאכול בשר
במיסעדות. אם הממשלה לא תפקח על המחירים,
לא יוכלו הקונים שלי לשלם את המחירים,
ויישארו רעבים״.
תולעים שחורות בחומוס. לא יהיה זה
המשבר הראשון שפקד את עסקי הפלאפל
בארץ. בשנת 1940 עבר על מוכרי הפלאפל
משבר חמור מזה. פקחי מחלקת־הבריאות
המנדטורית, שבדקו את חומר הגלם שממנו
מכינים את הפלאפל, מצאו כי הארוחה המשביעה
אינה צמחונית, כלל וכלל: בין גרגרי־החומוס
נטחנו אף תולעים שחורות. מכירת הפלאפל
נאסרה לחלוטין.
כהן עצמו מודה, כי הפלאפל שנמכר אז בכל
קרן־רחוב היה ״מלוכלך במיקצת.״ אולם עתה

היום 25 :שנה אחרי

ייצמן מוציא רשון

:שנת 1958 היה עזר וייצמן בן 34 בלבד,
ובל כבר אז נחשב ל,,שובב גדול״.

במדור העולם הבא, השבוע לפני 25 שנה, פורסם בהעולם הזה חמשיר של אהרון בכר
מגבעתיים — אז צעיר בראשית דרכו, מאוחר יותר כתב וחבר מערכת העולם הזה, וכיום
חבר מערכת ידיעות אחרונות ואחד מבכירי העיתונאים בעיתון זה.

זה לשון חמשירו של בכר:

מעשה בבחור בשם רן / ,שהיה נורא גס וחוצפן / .בראותו איזו בת /הוא נעץ בה מבט
— /והשאר כבר עשה לה בגן.

בן־גוריון:

• ראש־הממשלה דויד
״אינני מכיר ארץ שיש בה חופש־עיתונות יותר
גדול מאשר במדינת ישראל.״
כזבים לילקוט
במישפט, אצל שליש היחידה, הואשם
איציק שצעק. חמור!״ לסמל אחר שלא
מצא חן בעיניו. השליש הדביק לו 21
יום ריתוק מחנה. ממורמר מפסק־הדין
יצא איציק החוצה• .אני אגיש עירעור
למג״ד!״ הכריז. .למה ל ח׳ שאלו אותו,
״הרי גם שם תצא חייב ״.״אני יודע,
הרגיע אותם איציק ,״אבל אני רוצה שגם
המג״ד ידע מה דעתי על הסמל״.
• היועץ המישפטי לממשלת ישראל
חיים כהן, בתשובה לעיתונאי שביקש לראייגו:
״אינני מוכן להתראיין, כי אינני רוצה שהציבור
יחשוב כי ליועץ המישפטי יש על מה להצטדק״.
• סיפור מעורר מחשבה סיפר השבוע ח״כ
חרות ד״ר יוחנן באדר. כאשר נשאל על־ידי
אישיות צרפתית חשובה מהן הזכויות שהוענקו
לחברי־הכנסת בישראל, השיב לו באדר•.
״בישראל אסור לאסור חברי־כגסת לפי
חוקי־החירום, הם רשאים לנסוע לחוצלארץ בכל
עת שירצו, וכן הם יכולים לקבל בנקל
מכשירי־טלפון בביתם ״.על כך העיר הצרפתי:
״אצלנו נהנים 45 מיליון נפש מזכויות אלה...״

מנהטן. תתחד ש.
חולצות דקרון

מעילי קורדרוי

מכנסי צמר

מנהטן חורף .1984
חולצות, מעילים, סוודרים, מכנסיים,
תחתונים, גרביים,פיג׳מות ...ואפילו מגבות.
בקיצור: דברים לגברים.
להשיג ברשת חנויות מנהטן, בחנויות ההלבשה המובחרות לגברים וברשת חנויות אתא.

יעכד׳ 48

אהובתו לשע בר של אשר ידלץ [
נעצרה באשמת רמאות-ואחות*
של יד לין תהיה עד־מדינה

חזרה לתחילת העמוד