גליון 2456

העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 2 | חדש מ״עלית״ עוגת שוקולד משפחתית וי מ ר יעקבסון ט מי ר לא תגמר גם אחרי שכל הילדי ם תנפלו עליה. עוגת שו קולד משפחתית (גדול ה) של עלית. זו הי עוגת שו קולד נפלאה מ
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 3 | :20.9.83 בגין מתבודד.. .העולם הזה״ קובע שהוא לקה בדיכאון פסיכוטי. : 19.10.83 בשבוע הראשון של ממשלת שמיר בולטים בה סימני ההתפרקות. :12.10.83 המשק מתמוטט.
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 4 | שעליהם יאבקו המהנות השונים בחרות, כחלק ממאבקם על חלוקת־השלל ביניהם. חייבים רבים לחרד פגרת החגים של הכנסת תאפשר לח׳׳כים רבים לצאת לחופשה בחו׳׳ל. נראה ש שלי ש
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 5 | במדינה העם שאתילא בזעיר אנפץ את המחיר י שלמו חיילי צה״ל — כי הם יצ טרפולהתמודד עם השיגאה ״האם היית קורה לזה טבח?״ ״בהחלט לא!״ אמר הקצין, שזוהה בשם גיורא,
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 6 | חברתהנסיעות הגדולהבישראל מציעהלך עתה 3סיורים מרתקים במצרים מצויים העתיקה 1 ה סיור ה קל א סי ל ק היר,לו ק סור ו א סו אן 7י מי ם( 6לי לו ת) התלמ$485- ל אד ס בחדר
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 7 | ( איו! 1 הו!וגה תשמ ״ ד מאת אורי אבנדי ך * בורה של יצורים אנושיים יצאה מיער־הער אל השטח הפתוח, הזרוע שיחים. תחילה יצא ( 1המנהיג. היה זה גבר ק שי ש וערמומי. הוא
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 8 | אישהשנהתשח״ד בלי אמונה כזאת, לא יכול היה האדם הקדמון לחיות — ולא היה חשוב אם האמין בעץ עבות או באבן גדולה, ברוחות טמירות ו טובו ת או בשדים זדוניים. (המשך מ ע
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 9 | משה בן עמרם. ישוע מנצרת ומוחמד: לרסן את האדם הקדמון ולהטיל עליו מיצוות מוסריות. כדי לתעל את היצרים הפרימיטיביים בני־אדם חכמים בכל הרותח יד עו כי היצור האנושי
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 10 | החופשההבאהשלך:טיסות+מל1ן * סו ף ש בו ע ארוך ב איל ת מיו ם ה׳ עד יו ם א:, 3לילו ת +טיסה הלוך ו שוב בבואניג. +לילה נו סף חינם באמ צע ה שבוע: 4לילו ת במחיר
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 11 | !המשך מ ע מוד ) 9 הם האוייב הניצחי, שי ש לרדסו ללא־רחם, לדכאו, לגר שו או להשמידו. הם תת־־אדם, גזעים נחותים, ברברים, גויים, שטופי־זימה ונושאי־טומאה,. ,המבקשים
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 12 | .גדזיד־&ויס! 1־ 0ו ץ מנמזזס״צד מ מ״יזי׳ רחחץ גז ג ד \ ־ן י חדא צז ה הקיין־יש סע סיוחד לשסחה שלכם. במלח ־•מודריך! ברית סירה. בר־סצווה. חתונה ובל מאורע משסח.
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 13 | להט כי שראל ה״אמיתית״ ,ה״שפוייה״ .אחרים כבר התייאשו, וטענו כי המאבק כבר הסתיים במפלה. הם הצביעו על המתרחש בדור הצעיר, חניך־המדינה ובוגר־צה״ל, אשר בו היו לנטיות
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 14 | אישהשנהתשמ״ד (המשך מ ע מוד ) 13 להמחיש את שיר־החיילים האמריקאי :״חיילים ותיקים אינם מתים לעולם, הם פשוט נמוגים״... האמת הפשוטה, שנחשפה על־ידי העולם הזה, עוררה
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 15 | הממשלה את הוצאותיה המנופחות. תחת לגבות מיסים בלתי־פופולריים למימון הוצאות אלה. ולהוציא את הכסף י שר מכיסו, הדפיסה הממשלה כסף. וכך פשוט הורידה את ערך הכסף
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 16 | 1איש השנוו ונשנו 1 (המשך מ ע מוד 115 ואישית, מתחילתה ועד הלום. הוא התפרסם לראשונה כאשר בגד במיטיבו ופטרונו נמפד״ל, יצחק רפאל. ותפס את מקומו. אחר־כך בגד בשותפיו
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 17 | שימעון פרס: האבן מתגלגלת למטה. הנשרים מכרסמים בכבד. הפילות נסוגים. המים נשפכים מן הכלי המנוקב והגלגל מסתובב לכן לא המריא כלל רעיון ממשלת־המיעוט. דובר עליו פה
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 18 | —1אישהשנהתשח־־ן (המשך מ ע מוד ) 17 רפ״י, וכפה על כל בני־חסותו לצאת עימו למידבר. סגן־השר פרס התפטר. ברפ״י התרכזו רבים מבעלי השמות הפופולריים ביותר במדינה. היה
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 19 | כך מתחילהיופי שלך וימו־ יעקבסון ט מיר עומפובל. סבון גל. כך מתחיל היופי
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 20 | ניחוח חלומי של פרחי הבר ועצי היער מן היער הובאו ניחוחות עצי הענבר, האלמוג, טחב האלונים ו המו ש ק פיליפ ליאונרד, המעצב א שר הביא אל האפנה עולם קסום של פרחים בכל
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 21 | ** 1יש ו!ש11ו ונשנו 1 (המשך מעמוד )18 שי מעון סרס לא היה מסוגל להבין זאת, ולא עשה דבר ב מי שור זה. החיים הרעיוניים הפנימיים בתוך המיפלגה הוסיפו להידמות
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 22 | בנן ו0-וופגשחסם נגחו! דנצענחדם ועהבושת הומוהסוו ע יי ד עי ב ץ ^׳ ^ ו יי עי ל* . • \4נייי 1 ״ ,יילז . עי־רי! לזיו .״ ןידיג ^ , גי >י עייזל המבצע מ ת חיל ב־
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 23 | איש חשש תשמ״ן לעולע לא עוד! ץ ה קרה באום־אל־פחם. גדו ל הכפרים הערביים בישראל. ב־29 1באוגוסט . 1984 מטר של אבנים ניתך על הכביש. עננים של גאז מדמיע כיסו את
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 24 | •1אישהשגה תשס״ן (המשך מ ע מוד ) 23 (ונכשל) ב שלו ש מערכות־בחירות קודמות. בית־המישפט דחה את בקשתו, מכיוון ש אין בישראל חוק המונע את הופעתו של גזען מוצהר בבחירות
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 25 | חילונית מדי. הוא עבר לתנועת־הנוער הדתית, בני־עקיבא. הוא־יוצרח המונומנטלי ^ עובדה הבולטת ביותר בביוגרפיה של אדולף היטלר 1 1הצעיר היא אי״ההצלחה. הוא לא הצליח
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 26 | אישהששתשמ׳ד מתקופת ציד־המכשפות. ושהיה קשור ק שר אמיץ עם האף־בי־איי. (המשך מ ע מוד ) 25 לאדולף היטלר היו יחסים הדוקים עם בת אחותו החורגת, נערה בשם גלי רבאול.
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 27 | זכויות האמריקאים־ממוצא־איטלקי. הליגה היהודית קשרה עימו ברית־ידידות רשמית. האינטרסים המשותפים והעיסקות המשותפות של שני הגופים לוטים ערפל. אולם לאף־בי־איי היתה
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 28 | (המשך מ ע מוד ) 27 למען השלום ושוויון־הזכויות. הם התנפלו על קבוצות קטנית ש ל סטודנטים ערביים באוניברסיטות הישראליות, שעמדו חסרי־מגן וחסרי־ישע מול התנפלות
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 29 | כבמנהיג לאומי חשוב, והעניקו לו את הלגיטימציה שהיתה חפרה לו. הרבר התבטא גם בשטח אחר. עיתונאי שמאלי, המייצג עיתונים סקנדינביים, סייר ברמאללה בעת אחת ההתלקחויות
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 30 | יין אי ש השנה ת שו (המשך מ ע מוד ) 29 קולות. שהיוו כ־ * 0.3של כל הקולות הכשרים. שונאי־הערבים הצביעו בעד הליכוד או התחייה. הקפיצה הגדולה כאה ,1 9 8 0כאשר זכה
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 31 | הוא מקיים זאת גם בחייו האישיים: אשתו אינה מופיעה לעולם בציבור, ואינה מרברת עם זרים. בשום מקום אין האשה היהודיה מופיעה בתורתו אלא כדמות ״טהורה״ ,השייכת לגבר,
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 32 | (המשך מעמוד )31 ״אם י ש לי הכוח. אני מוציא אותם, פיסית״. ״מה זאת אומרת, פיסית?״ ,.פיסית, פיסית: אם אני אגיע לשילטון הם כבר יעזבו מרצונם הטוב, תאמין לי. ״הם
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 33 | קלצ׳ינסקי שובת רעב לפני השגרירות הגרמנית בתל־אביב :״הוא זקוק ראישפוז!״ מאיר כהנא. מעט מאוד אנשים התעניינו באיש, החבוי מאחורי התורה המיפלצתית. קלצ׳ינסקי, שגם
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 34 | (המשך מ ע מוד ) 33 לא היה לו עונש מוגדר. פעם הציע להרוג גם אותן. כעבור רגע הציע לגלח להן את הראש.״ סיכם קלצ׳ינסקי :״אחרי השיחה הזאת לא שבתי לראות אותו. אז הוא
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 35 | ך* מוצאי יוס״הבחיו״ות לכנסת ה־ 11 הצטופפו עשרו ת ^ עיתונאים במטה־הבחירות של המעיר ברחוב הירקון בתל־אביב, תוך ציפיה לתוצאות. כשהתחילו להצטבר הדיווחים מהקלפיות,
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 36 | (המשך מ ע מוד ) 35 • חבר־ הכנ ס ת שלמה ל בי א מעין־ חרוד. שנחשב כמצפון־המיפלגה :״מדאיג אותי המיספר הגדול של הערבים (בישראל) .יתכן ויהיה מצב שאנו נהיה המיעוט
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 37 | י ש בציבור זה איים של גישה הומאניסטית סובלנית, שהם חשובים מאוד מבחינה איכותית, אך לא מבחינה כמותית. בוודאי אין להטיל בציבור המיזרחי כולו אשמה קולקטיבית ש ל
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 38 | ארועים באוירה חמה, גם בחורף. יש לנו הפתעה נעימה לכל אלה שהכירו אותנו בקיץ האחרון, או בעונות החמות הקודמות... ארועי החורף ב״פרד ס״ לא פחות מר שימים, לא פחות מיו
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 39 | (המשך מ ע מוד ) 37 הרוחניים הדרושים. הוא יכול ל שכנע את הציבור הזה ש עליו לחזור ל שור שיו, להכיר את התרבות הערבית, שמורש ת אבותיו היא חלק ממנה, כשם שמורשת
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 40 | בזרים ב1ימינ• הכוננים דשנה הנאה יהיה מישטר צנע ומישטר חסכוני. אי- אפשר יהיה להעלים דבר מעינו הצופיה של מודעי. כל דבר-מותרות יפריע לו. מי שרוצה לשמור על
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 41 | מתנה כל ב 1סר. נדאג לספק את 540ו אנו העיתוף##משך חודשיים המוקדמות בשעות הבוקון לכתובתן ח 1$3שתמסור לנו תמורת 6,785שקל בלבד (מחיר מחל למתנה 13,570 שקל) עם במקום
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 42 | שנה טובה! נשלחה ״ חברה להפצה תל־אביב, יד חרוצים ,7 טל ,377056
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 43 | קולנוע התחלה צנועה אבל מבטיחה פסטיבלים גם רחיפה יש1 כבר נאמר במדור זה, כי מי שרוצה להעביר את ימיו ולילו תיו בפסטיבלים של סרטים, לא יתקשה למצוא פסטיבל סרטים בכל
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 44 | המסעדהה סיני ת בדיזנאיר ...110 (מול רוול) מז מינ ה או תךלא רו § ה הכי סינית בתל־ א בי ב, או לצלנ § 237766 ול הז מין הבי ת ת ^ 1׳7/\ 1<5 בי 1ה ש 2 24.00ו, ל בי
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 45 | גם זה ...וגם זה...וגם זה...ונם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...ונם זה...וגם זה...וגם7ה.. ארוחת חג: בזק! טובה שעה שלמה עמדתי לי ד דוכן של שנות טובות ולא יכולתי
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 46 | ה הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אוהרות...חה אריה נאור: סיגרית פריאל: דויד (״דודי״) מרגלית: ,.שרוו רא היה צויו ,.ממשלת הגברים מוכיחה,. :ו שימ
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 47 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרים...חה הן אוחרות...חה ה ג טה ד1קה : !*יוזן דנציג: ,.נשנו־ 0מתחמם ה!יא מננח את נחיריו 1״ כבר כמה חודשים נדמה לנו שאנו רואים
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 48 | במדינה עיתונות אשת שי״ח המינוי הראשון של שר״דזביכזחון החדש ניתן לפעילה־לשעב־של השמאל הרדיקלי המינוי הראשון של שר הביטחון החדש, יצחק רבין, היה צפוי למדי.
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 49 | ה דוג מני ת אל (מימין ולמטה) וקל אמברג (בקצה, משמאל), וידה הזמו ווו סטיואוט, באו לוגמן אח ניגוי־הים של קיץ 1985 היפהפיה (קלי) .הוא מעביר ימים ולילות במעקב
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 50 | הפסוקים של תשמ״ד: תשרי • יו שב־ראש מיסלגת העבודה, שי מעון פרם, על השאלה אם יפרו ש אם מיפלגתו לא תנצח בבחירות הבאות :״אין לי תוכניות ש מיפלג תי תפסיר. זה לא
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 51 | מה הם אגרו זה על זה וזו עד 11 רדביו״מוטקה״) ציפורי, על מילחמת לבנון :״אפשר לומר שאכלנו אותה.״ • הפרופסור יוסף אג סי :״היריב הפוליטי האמיתי להשקפת־העולם ש לי
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 52 | החי וה היה 0911113ה 1ה שהיה גליון,.העולם הזה״ ,ש הופיע ה שבוע לפני 25 שנה — גליון ראש־השנה תש״ך — סיפר, בכתבה המרכזית ,״שתי פנים למראה״ ,על ביקור בבפי ם־
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 53 | 1ה לא מחו״ל.זהגלי עיל^לגזגד. ג לי :ממא וי מרי עקב סון ט
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 54 | 2ן ר\;, ^ ר ^יי שח 13 פלירט טסחק 5להגנת השיער. ודאי חשבת לעצמך איך לשמור על השיער, איך להגן עליו מפני השמש ואיך לדאוג שישמר בריא ויפה באקלים החם. המדענים
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 55 | שיחר מאחרי המירקע נקמה מתוקה? מאיר שליו מסתובב כבר חודשים רבים ללא מעשה. השבוע, באישורו של מיכה לימור, עורך השבוע יו מן אירועי ם, הכין שליו כתבה מקיפה לסיום
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 56 | החייט ממאיוקו, שהגיע לבאויס, הנולמעצב אובנת־עיליוז ועובד בבדים קוים, ובעיקר במשי החליטה לנ טו ש את מיקצועה לטובת הצלחתם המשותפת, וכך הפך סאקון מחייט־עילית
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 57 | 1ץיך 1י ח 1 1ך1ך חולצת״משי בהדפס שחור״לבן. הצווא- רוו (שני צווארונים קטנים, ומתחתי־ הם צווארון נוסף) נראה כמו מיטפחת שחורה. החצאית ממשי שחור. ך 1ניתן
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 58 | שישה בי ו ח,־ טבחים התחרו ביבשה, במים ובאוויר עד נדטיס סי ס ה לאדיבות העולם בבישול 138*1- ויוון 1ץ 1ך *1ך אילנה, אשת־יחסי־הציבור היפה של מלון 11^ 4פלאזיה
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 59 | בניצוחו של שר־התיירות המלוטש והמחוייך. חילקו תעודות לזוכים. הסוכריה היתה לא כל־כן־ עצם הזכיה, כמו שני כרטיסי״טיסה לפרנק פורט. הכרטיסים ל שני הזוכים נקנו בכספים
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 60 | מעט שרים באו למסיבה שערך לכמדם יום־הולדת קבוצתי של בד מזל אייבי נתן בו 11 לה ^ בחגיגה הצרפתית הזגש יין ישראלי הבחורים חוגגים 1¥ך הרצל, אלוף (במיל ) 1 -
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 61 | חגיגה צרפ תי ת ק רן ה תר בו ת צר פתישראל מקרינה השבוע במו־סי און ת ל ־ א בי ב 30 סרטים צרפתיים. בפתיחה החגיגית ראו המוזמנים סרט־אהבה צרפתי, אחר־כן־ טעמו ממעדני
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 62 | מאוזן: ) 1מכפר לעיר בואדי ערה ( )8 .)3.2.3גולה) 12 . מי שתפקידו להוכיח את האשם בדין ) 16 .במצב של שכרות 323 .שטח לאימונים בקליעה ) 24 .זה שיצחק אחרון )26
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 63 | הרים )275 .סופו של צנור הע מל קוצץ) 276 . חבורו הגרול של יוסף קארו ( )278 .)4.4ישוב שנחרב )279 .קרום פנימי של ג לג ל העין) 281 . ירקות — או כינוי לעונה
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 64 | השחקן אשו צונח חושו אח עצמו לראשונה ומגלה את בעיית האלכוהול ,73553465 הנשים ומין .ויצלח נמועאשת לשתות .״אני אוהב את עצמי, והרגשתי שאני פוגע גם בעצמי וגם באנשים
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 65 | כיום הוא מרשה לעצמו מדי פעם כוס יין בארוחת־הערב, או שהוא לוגם בירה או שתיים. עם סמים, לדבריו. לא היו לו אף פעם בעיות .״סמים זה הדבר הכי־נתעב עליי.״ הוא אומר
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 66 | — ״ניצלתי מהתאבדות בשתייה ר (המשך מ ע מוד 165 לכולנו ...שתהיה שנה טובה מאיתנו... טייסט אוף סצ׳ואן המסעדה הסינית בכפר שמריהו דידה להשכרה בהרצליה שב׳ ד חוד שי 3\
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 67 | שינקה אותן. השרת היפנה אותן לצבע שהיה במחסן, וזה ניקה את שלו ש הילרות בטרפנטין. המורה לטבע אישרה כי זוהר ורנה חזרו ראשונות לכיתה, ואילו רונית חזרה רק אחרי כמה
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 68 | שנה טובה עם צ כל אחר מאחל לעצמו משהו לקראת השנה החדשה. אחד רוצה בריאות, אחד פרנסה, רווקות רוצות להינשא, ונשואות להתגרש. אני מאחלת למי שאני אוהבת את צ׳ארלי.
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 69 | 11 11111 ראיתי לפני כמה חודשים סרט העוסק בעשיית סרט. אל תשאלו אותי איך קראו לסרט ומי הכימאי. כל מה שאני זוכרת הוא שהיו בו המון צרפתים, ומאז שאני אנגליה, אוכלי-
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 70 | —— מעשה מגונה בקטינה (המשך מעמוד )67 לט עם חתולים והתלכלכה, ופחדה לספר את האמת, פן יכעסו עליה? ״איך אני יכול לדעת שהילדה הזאת בת ה־ 8לא היתה באותו מצב נפשי
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 71 |
העולם הזה - גליון 2456 - 26 בספטמבר 1984 - עמוד 72 | כ״ט אלול תשמ״ד23.9.1984 , המחיר 600 :שקלים עולל מע״מ) מיספר 2456 שנה
חזרה לתחילת העמוד