גליון 2458

העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 1 | מי ססר 2458 י״גתש רי תשמ״ ה 9.10.1984 המחיר 600 :שקל(כולל
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 3 | מכחכים מי הוא הנאצי האמיתי הקוראים מצדיקים את נחירת מאיר כהנא לאיש״השנה תשמ״ד (העולם הזה .)23.9.84 כל הכבוד על בחירת מאיר כהנא כאיש־השנה תשמ״ד. אבל שיהיה ברור,
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 4 | קווא חיפאי, אחו שרות בלבנון, שהות בדהם־אבף קוו וחיים באוסטרליה :״מצבי מצו״ן, או הלב סאב! החלטת* :מספיק! ער כאן!״ ״אני בסידני ,,אבל לבי בארץ!״ *ץ זה תקופה ארוכה
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 5 | בלונים סאת דניאלה שסי לבליפ ו א עינ׳יבן• ,העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדו! ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר 136 העורך הראשי:
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 6 | לתנועת־החתת אחרי כישלונם בבחירות המהפך ב־77׳. שרון החליט להימנע מלסדר ג׳ובים לאנשי שלומציון במישרד המיסחר־והתעשיה. הוא מעדיף אנשי־חרות מרכזיים ממחנות שונים,
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 7 | במדינה העם אבי המחדלים מילהמת יום־הכיסורים הולידה שגי מושגים: המחדל והקונספציה. ביום השגה ה־ 11 הם שלמו עדיין ברמה זה קורה רק אחת לכמה שנים: יום־הכיפורים
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )7 ״מניטרול הדדי״ פנימי, שאיננו פחות חמור ״מניטרול פרלמנטרי״ ,שהיה עלול להיות מנת־חלקה של קואליציה מצומצמת( .ראה הנדון ויומן אישי). הפקיד,
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 9 | 110־11 ה כנ סתמתה ביום שבו קמה. האח דו ת הל או מי ת׳ הבנסת ך* כנסת ה־ 11 גוססת מאז יום לידתה. 1 1הסימנים לכך בולטים לעין: חודשיים וחצי אחרי בחירתה, לא התכנסה
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 10 | הרב מאיר כהנא מחייך בפה מלא, כשלצידו שומר״ראשו שסירב להזדהות. השומר, בעל זקנקן ושן שבורה שומר ואש בקידמת פיו, עמד לצידו של כהנא במשך כל ההפגנה ולא מש ממנו. הוא
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 11 | הוא ודע שאיש מן השמאל לא נגע בו. וני המישט וה קיבלה על עצמה להגו עליו ועל נל מעש הפרובוקציה שלו הו אינ 1ל לצחוס לחוס. כששוטרים מסוככים עליו מכל עבר. הוא תקף את
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 12 | ,,העולם הזה״ גירה ישיבה סודית שר נשיאות המיכלגה הדיבורית, שנועדה והביו את הצעדים לפיצוץ הריבוד - או לפחות 1לאיוום על תנועת־החוות,, .השלם הזה״ היה זועע ואוק,
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 13 | בחסה ושאר מאכלים פירסט״קלאס, שבלעדיהם לא ניתן היה להחליט על גורל הממשלה והאומה כאחד. ב־ 20.30 פרץ לפתע מודעי החוצה, כדרכו. למי שחיכה לאחד מהתקפי- הזעם המפתיעים
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 14 | מ״מון מכה שנית איזון ל & ר לי אחד מחברי־הפנסת סיפר לי שבעת שסעד צהריים בחלקו הסגור (רק לחברי־כנסת) של מיזנון־הכנסת, היה עד למונולוג שהשמיע שר ליברלי בממשלה
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 15 | מיפלצת פרה־היסטורית לכישלונה של ממשלת־האחדות־הלאומית יש, לדעתי, הסבר פשוט. המגמה בטבע היא מן הגדול והמגושם אל הקטן והזריז. קראתי באיזה מקום שהדינוזאור הוכחד עם
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 16 | מה יהיה שם סיפרו החד ש שר מוט ה ג 1ר ומ ה תהיה סיסמת הבחירות הבאה של שלמה רהט מה יהיה שם ספר־הילדים הבא של שר־הנריאות, מרדכי (.מוטה״) גור? לילי שרון, רעייתו של
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 17 | המסיבה ערכו בני מישפוזתה באולם מועדון קבוצת הכרורגל טוטנהם. לחבריו הישראליים ערך מרדר חתונה שניה במועדון בורגה שבפאסג׳ לונדון־מיני־סטור. בימים אלה עסוק ח״ב
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 18 | עצמו :״תל־אביב אינה הגדולה ביותר. כי אם החשובה ביותר״. שוב נקטעו דבריו של מי שמכהן כראש עיריית חולון, הפעם על־ידי ח״כ ירושלמי אחר, אריאל ויינשטיין מהליברלים
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 19 | נדאג ל ספ ק את 540 ואנו העיתוו^#משד חודשיים! בשעות הבוסו־^& המוקדמות לכתובתן ה £33 שתמסור לנו תמורת 6,785שקל בלבד (מחיר מהל למתנה 13,570 שקל) עם במקום העיתון
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 20 | וחוותחיס ט7א מיו *ץ ודת הפריסה של צה״ל ברמת־הגולן, עם פרוץ המילחמה, מעוררת תמיהה. מתוך חמשת גדודי הטנקים שהיו ברמה, נערכו שניים קדימה ואילו שלושת האחרים נותרו
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 21 | הצפונית. חטיבה 7ניפרסה בשני קווים, כאשר גדוד היה פרוס בקו קידמי יותר, וצורת פריסה זו היתה בזבזנית ולא מיצתה כיאות את הכוחות. כך, לדוגמה, היתה פלוגה מוקטנת
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 22 | מה הם אוחו־...נזה הן אומרות...מה הם אוחרים...מה הן *ומרות...בזה גרטל מימן: שרה יצווקי: ברוך מ1דן: ״רוב חבדי־הבנסת מודיעים ״אני לא יודעת במה ״כדי לתרום ביצית על
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 23 | ה אומר...מה הן אומרות...מה הם אומר. ..הה הן אומרות...הה הב דחית אברמסנן: ש 1ר סי ת לפיד: יוסי אירן: ״׳בחזרה לעדן׳ היא ״אולי ההסדר הדולאר׳ ,,באישור ואש־העיד
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 24 | המידינוד התיקשורת בממשלת. האחדות הלאומית״ פנה לקהל־בוחרים, שחשש, בצדק, להצביע בעד שימעון פרס, פן יפנה יו״ר מיפלגת־העבודה לקואליציה עם הליכוד. רובינשטיין הציע
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 25 | המערך, או לצעוד בהפגנות ה־1 במאי.״ כשרצה לגנות את ״שדולת הרווחה״ בתנועת־החרות, טעז שהיא מזכירה לו את מפ״ם של שנות ה־ .50 כללית, הוא התנגד לשיתוף פעולה הדוק עם
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 26 | המלצריות החובבניות שר תדאביב מווויחות נ־ם םם 8שקל לעוב -והן מתהוות עכשיו בדוגמניות בהבינה היופי למיקצוע — מ הו^ מניין הן באות י מלצריות זיווה, יהודית ושרה
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 27 | י או הבת ספאג טי ר בריציי פגשנו את רוחמה אסור מקריית־שמונה, שהגיעה לפני חודש לתל־אביב .״אני מתגוררת אצל אחותי הנשואה, אז אין לי הוצאות. אני אעשה קצת כסף ואחזור
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 28 | בנו של המיליונר י • (המשך מעמוד )25 לישראל היתה זכות — זכותהשמורה לכל מדינה — לפעול נגד תוקפנות זאת״. במקום אחר באותו מאמר — שהיה יכול להיות גם סרי־עטו של אורי
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 29 | ך* ייו של וילי מאירוביץ, שנולד ( 1בבוקרשט הרומנית לפני 63 שנים, לא שפרו עליו. עוד בילדותו לקה במחלת פוליו, והמחלה הזו עשתה אותו לנכה ברגל ימין. וילי גורר את
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 30 | 1111 ...שאל קליינט מודאג שעבר השבוע אצלנו נפירושקי. ...ובכן כשרוחות מ1זהילות לנשב ונהיה קריר ומחשיך מאחר־הצהרייס •אר בעיקר כשהקבו)לי 0שלנו שואלים בחוסר סבלנות
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 31 | גם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...זגם זה ...ונם זה...וגם ;ה...וגם?ה—11 היי יפה 1תשלמי! ל דו ברה שלי מלאו שלושים שנה לפני €שבועיים. יחד עם
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 32 | _ זה וגם זה י סליחה,אץ מגיעים לדרום אמריקה? ^ שו ט מאוד, תכנס לאיסתא ותשאל! ולמזרח הרחוק? בדיוק כמו לדרום אמריקה תכנס לאיסתא ותשאל! טיסות טיסות ישירות או עם
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 33 | שלה יותר נמוך. מאחר שהיא לא מוכרת תכשירי־איפור, היא גם לא עושה רשימת־המלצות. נראה לה שהדבר החשוב ביותר באיפור הוא להתאים את הצבעים. בארצות־הברית, לפי דבריה,
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 34 | חמש מעצבות ישראליות נותנות הטון במיגוו! טעמים, בוים ואורכים אכסטואווגנטי נקרא אשכול״ענבים, שאותו מדגימה הדוגמנית הפריסאית קרולין מאל, בת ה־ .18 השימלה בציבעי
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 35 | 11ך* ך של ליזה בוקר, דגם חדשני וייחודי, עשוי ! 1 /בד כותנה לבן שנטונג. אצל ליזה בוקר כל דגם היוצא מתחת ידיה הוא יצירה בפני עצמה. ך 1 1ך 1ן 1בעיצובה של תמרה
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 36 | המסעדה הסינית בדיזנ*וד ...110 (מול רוול) מזמינה אותך לארו€ה הכי סינית בתל־$ביב,או לצלז 237766 $ולהזמין הבי ת ת -24.00 במחירי הכרות המשלו \ינם כאיזור תליא!
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 37 | מרי ם 1בנינזיני מזל החודש: המזל המסמל את חינה, האמנות׳, ההומונ והמאחן מגלמת את היופי, החן והאהבה. ונוס הוא כוכב ״נשי״ ומסמל את האשה כהתגלמות המין היפה. למעשה,
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 38 | חוק השבות נגד הבת היחידה וה היה ה עו 3הוה שהיה כליון. העולם הזה״ שהושיע, ה שבוע, לשני 25 שכה, דיווח, בהרחבה, תחתה כו תרת ״דדדכול הישראלי״ ,על צעדו הראשון •טל
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 39 | — התותחים שלא היו — שידור (המשך מעמוד )21 דחימהעקשנית ואמיצה הרשות ל־מנת להבין את נסיבות קרב הבלימה ולהעמיד את מעשי ומישגי הפיקוד בפרופורציה הנכונה ,״צרירלשאול
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 40 | המגמה האמיתית שר טכסיסי הנאשמיו[ של משנט הטהו היהודי היא לגלחז ?711101113100 המישפט הנוכחי כדי לנסות את כל האפשרויות לפסילת הודאותיהם. הנאשמים מסרו לחוקריהם
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 41 | שלפניו ובדק אם הנסיבות מאפשרות לו לטעון לפסילת ההודאה. יש לשער כי הסניגורים גם נועצו איש ברעהו לשם קביעת מדיניות אחידה. ואומנם, רוב הסניגורים הודיעו
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 42 | זהו סיפזר־איוב של אשה: היא חיה בגיהזנום שנמשך שנים, בין בעל מתנכר נבעליבית שביקש לגרשה בגלל 47 שקל ח קיו סוסוחו סו ל #וי די ת * 1שעה שבע בבוקר הקישו כדלת ^
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 43 | דיון מישטות 1מייד אחרי שהמישטרה הצליחה להיכנס לדירה, הצמידה לעידית שוטרת, שלא עזבה אותה לרגע. כשהגיע שרגא, דאגה המישטרה לפנות אותו מהדירה. כשביקשתי ממנו להביא
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 44 | ורז 7ל ז [ י י 68ן 11£ 1ז* 1 _ הורוסקופ מאתמ אי רתד מנ ר הפעם: פת״ם איד עוברים את החודש, שאל אחד ממכריי, ודווקא אותי. אין פשוט מזה, אמרתי לו, עושים מה שהחבר
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 45 | מינה רוזנברו (מימין) גרמה שוב רוסנסציה: היא: גירתה בגרמניה את אביה וואשכנזי האבוד אחרי 27 שנה. אבר פרידה מנשה (משמאר) טוענת. :האב הוא 1וערי!״ אוחזות ן* רעש
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 46 | שתיים אוחזות באבא (המשך מעמוד )45 שבדיוק דומה לך. האבא שלך הוא האבא שלה. היא גם לקחה אותי אליהם הביתה. היא הכירה בינינו, היינו ביחסים טובים, המשכתי לבקר אותם
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 47 | במדינה דת המתחך הישראלי לרב בצפון יש רעיון ברפובליקה האירית, בדרום, הקהילה פורחת 3000 .היהודים, המתרכזים בעיקר בדאבלין הבירה, מעורים במשק וגם בפוליטיקה האירית
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 48 | ^ 1888581780886*181188 8*68, 0181^188 578481£!8 10X818. 7/\ 73-01/ ^ 1/787ט\/ט 5118 0 0180181888.ז \ £4.ס 1א^018 81 0 3 * 0 , 3 *8־ 0״ מ & סיו ס ימאוס ל• ?יי*
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 49 | גגטלמו טובל אתן יודעות טוב מאוד שאני בדרך כלל בערכן, הפעם אני בערו. לראות ולשמוע על הסבל שעובר על דויד קרמרמן, אחיו הצעיר של יוסי,ה קרמרמן המנוח, זה כמו לשמוע
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 50 | חמחרים הופה. לאהד מעשה נישאו בנידיורק, נסטסיה קינסקי ( )23 כוכבת־הקולנוע (פא־ריס־טכסאס) הגרמנית־פולנית ואי־בראהים מוסה ( 07 יליד מצריים ושגריר נודד של
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 51 | £11£5ח^010 אזהרה ־ משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2458 - 9 באוקטובר 1984 - עמוד 52 | י׳־ג תשרי תשמ״ה 9.10.1984 מיסטר 2458 בי ן פנינה
חזרה לתחילת העמוד