גליון 2509

העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 1 | י׳׳ז תשרי תשכרו2.10.1985 , המחיר 1850
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 2 | לי
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 4 | מכתבים הדוגמה שר מיטרא! עוד על איש״השנה שימעון פרס (העולם הזה .)11.9 מאז הרכיב שימעון פרס את ממשלתו עברה, כידוע, כבר שנה. אבל אני עדיין לא ירדתי לסוף דעתו,
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 5 | מכחכים • בלי טניבג• (המשך מעמוד )3 ,)31.7בכך שפשוט אין מטיסים מטוסי־קרב בלילות, יש לי עתה עוד תקדים אוסטרי מעניין. זכור לי כי במשך שנים הושמץ ח״כ פסח גרופר על
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 6 | לישיבה הקיצונית ״אור שמח״ .צפויים ערבים נוספים. בו בזמן הוגדל פי ארבעה תקציב המחלקה לקישרי־דת בהסתדרות. מילחמת קיסר־הכהן מזכייל ההסתדרות ישראל קיסר לוחם בחייב
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 7 | במדינה העם מדארנקה עד תוניס ..כל מה שבגין יכול לעשות, פרס יכול לעשות יותר טוב,׳• זה הממד של הפצצת משרדי אש״ו בתוגיסיה כאשר נכנס יום־הכיפורים, והרדיו הישראלי
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 8 | אלא באה רק כדי לאפשר לבית הלבן לשכנע את הקונגרס האמריקאי למכור נשק לירדן. אכן, הצעת חוסיין נתפרה במתכוון כך שתספק את כל הדרישות שהציגו האמריקאים עד כה לניהול
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 9 | חמרורים ״אם ש אלוהים בשמיים, הוא ישרם לעוג נגמול אומו סמי רוזנברג, ווש חבות ..קובל״ המתמוטטת. י באן לראשונה הסינור המלא שלו הקיבוצניקית במימסד האיטלקי נחוג
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 10 | בן שנה, שהסתיים בחתונה מפוארת במלון שרתון. מות הבת והאג ך* אידיליה במישפחה לא נמש! 1כה זמן רב. מקורבים למישפחה טענו כי עדינה, שעבדה במישרד החברה, שהיתה מאוהבת
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 11 | במדינה 063 (״ 01״. 8111121, שטחים כבושי מצד החיילים, ירי בנסיבות לא ברורות ומיקרים של הריגה. כתב דבר בדרום, דני צידקוני, אסף רשימה ארוכה של תלונות כאלה בעזה.
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 12 | הנד11 קריאת התראה 1-ת 1כנית ל מ אבק בנגע המאיים על קיש המדינה ך* כל מכירים את האגדה הקלאסית. ( 1היה היה נער־רועים, שחמד לו לצון. הוא נהג להזעיק את בני־הכפר
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 13 | (המשך מעמוד )11 ראשה, תוך ניצול בלי־־התיקשורת, המישטרה ומכשירי־השילטון. לא היו עימו אלא קומץ אנשים, וגם את אלה נאלץ להביא מכל קצות הארץ. היה שם פינקלשטיין
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 14 | ראשי־המישטרה לא יכלו עוד לסמוך על השוטרים, ראשי האגודות המיקצועיות היו באלופים שחייליהם נטשו אותם בטרם קרב. זה קורה עכשיו אצלנו. בראש עומד מימסד כושל, רופס,
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 15 | תהםאומר מ ה הן אומרות מההםאוהרים ...ח ה הן * ומרות ...מהר ברנרד כהן: אחיה שימחה: אבשלום ר1בין:1 .,האתיופים השובתים הם ,,לא נרא שה אוהבת ״הטלוויזיה אינה תחליף
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 16 | אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרים ...מה הן אומרות...מה הם <ז נ״נחס עשת: ענת יהרום־רימשזן: עמריה רחן: . .ה ס ׳ רה ש לי הי א ״ 11ם כל קילו שירד 81, -זוגו היום
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 17 | אלפי אנשים בישראל מקבלים כבר כיום מידע בנקאי, אמין, עדכני ובזמן אמיתי, ממאגרי המידע של בנק המזרחי. אם יש לך ציוד מחשבים מכל סוג שהוא — מכונת טלקס, מחשב נייד,
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 18 | אשה חושנית ועסיסית הנה חידה: מי כתב את הדברים הבאים, ועל מי? ״...היצור הנהדר הזה, בעל השיער השחור הארוך, אשר צנח בתלתלים פרועים על שימלת־הארגמן שלה, עיניה היו
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 19 | ח או להא בו־ בקר, שהקסימה את האוץ בתוכנית,.מיבגשים ,,בטלוויזיה, מסבות ער רווחה בשמנה משובת בעכו, ער פחדיה מהיהודים, על מגוויה נעו־ביה ״חידה בשמנה הודית, ועל
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 20 | את לימודיה אחרי שכבר היתר נשואה ואם לשתי בנות. בעלה עודד אותה. היא למדה סוציולוגיה ויעוץ חינוכי, ומשמשת היום כמורה לסוציולוגיה בבית־ספר תיכון מקיף (ערבי)
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 21 | ״כשהייתי ילדה קראו לי ערביה מלוכלכת!״ (המשך מעמוד )15 החינוך. בהרבה מיקרים אין זכר לערבים בארץ וזו התעלמות מקיומם ומהיותם חלק מן ההיסטוריה של הארץ. אפשר לומר
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 22 | יהן דים חדשים וא ־אמו כ׳ יסופר הנה שני דברים שאם היו מספרים לי לא הייתי מאמינה. אז אני אספר אותם בעצמי. לפני יום־הכיפורים, שזה היום שבו ילדי י ישראל עושים
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 23 | ;טוב תשמרה • הסרט הטוב תשמ ך• אורח מוזר למדי, דווקא הקולנוע הישר* אלי היה הקרוב ביותר, ב־ 12 החודשים האחרונים, ליציאה מן האפרוריות שלו. זאת, בגלל סרט אחד
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 24 | >3פאריס, טכסאס(גדמגיה־אדצות-הבדית) __ .4ידח מלא בפאריס(צדפת) __י ייה • הסרט הטוב תשגרה • הסרט בעל אחד יותר מדי, עם דיאן קאנון הנשואה לשניים; נערת הפרוטוקול, עם
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 25 | סרטי השנה (המשך מעמוד )23 כמו ראסטי גייימס, זה יכול להיות בדיחה רעשנית כמו מסיבת הרווקים, או גירסה של רוקי לבני הגן, כמו נער הקאראטה. מי שירצה לחפור בעבר, יוכל
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 26 | ליהנות, לשם שינוי, מן התפקיד שלו, מבלי לשקוע למצולותיו. הגברת הזקנה. בין שחקניות־המישנה הבחירה קשה יותר, משום שההיצע קטן יותר. אפשר להצביע שוב על טיוזדי ולד,
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 27 | הנעוה בת ה־5ו קיימה חסים עם חבוים רניחה וידיד מבוגר, ואח יום הורדתה ה־ח חגגה באורגיה. מ עבד ער החוק? 1111611157 ?! טי נו ת הנחיות היועץ ה פ שרם יליי. שלה בעילת
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 28 | לא יאוחר מחצות הלילה .״אוף, אמא, כל הבנות יכולות לחזור מתי שהן רוצות, למה אני צריכה לחזור לפני?12״ נהגה אורנית להתלונן מפעם לפעם. אבל בסופו של דבר היתה מגיעה
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 29 | 178X 1־1 ה ס דויו ערב בשני חלקים מ ע? בה: דגם לבו של אוברול מגד סינתטי משובח. השרוול מוכנס פנימה בסיגנון רגלן, הצווארון גולף עומד, הכיסים גדולים ונפל מעטר אותם
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 30 | 1*11111ך 1גם בגרמניה נותנות פאריס ורומא 11 /את הטון באופנה: חולצות גבריות רחבות, הנרכסות מעל החצאית, וההופכות בשעת הצורן גם לז אקט, או מוכנסות פנימה נגיזרת
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 31 | חתודיס האחים גמדי: העוקץ שחורים עתה, כשהאחים משה ויגאל גינדי מודיעים רישמית, במודעות בעיתונות, שהם ישהו בארצות־הברית זמן רב, עד שהם ״יחליטו מתי יירגעו הרוחות
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 32 | שידור צר״עו עבדו. עק!1ז ולא פרצו • לבי־בי־סי, שסיקר ביסודיות ובמהירות ראויה־לציון את אירועי־הדמים בנמל לארנקה שבקפריסין, החל מחדשות השעה 8בבוקר ביום השלישי.
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 33 | ^ שעשועי קטינות _ (המשך מעמוד )27 הקצין בתחנה היה סבלני ומבין. הוא רשם את עדותם של ההורים ולקח מידיהם את היומן כראיה למישפט. אחר־כך ביקש מהם לצאת וגבה עדות
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 34 | הורוסהוס ריכים חשובים, כגון יומ״הולדת או יום־ הנישואין. שיכחה כזאת עלולה ליצור משבר זמני. קשה לשכנע אותן שהוא פשוט שכח, בעיניהן זה מתקבל כחוסר־יחס או כהת־קררות
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 35 | אלמוני בדיזנגוף חדשים מן המכבש למרות המצב הקשה בחנויות התקליטים, פועלים המכבשים בשצף־ קצף. זמרים רבים מקליטים בחודש האחרון תקליטים חדשים, למרות שהמכירות של
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 36 | בעבור חופן דולאדים למרד בשילטון האצולה הפולנית באוקראינה. אגב כך פרעו אנשיו וטבחו ביהודים 100 .אלף יהודים נרצחו תוך חצי שנה .״חמל הרשע״ ,הלא הוא חמלניצקי בפי
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 37 | קובד־ם את הקיץ, גם ממהרים לגמור את היין וגם מגישים שניצלים ומיצים למלם הצר ח ה בפעם ה ש מינית מלון, הם בוודאי העדיפו להימצא בחדריהם הנוחים, ולא בלובי האנטיפטי.
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 38 | חגיגה ב ארן מ תי ם איזור רחוב העליה בתל־אביב אינו בדיוק המקום המתאים למועדון־לילה. זהו רחוב של חנויות ומיתפרות, שבהם עובדים קשה כל שעות־היום, סוגרים בערב
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 39 | עורן־־הדין האמריקאי־יהודי סול לינוביץ, מי שקדם לריצ׳רד מרפי בטיולי המיז- רה התיכון, פירסס את ספר זיכרונותיו. בין השאר הוא מספר על התנהגותו של מנחם בגין בעת
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 40 | פאטנט • כיצד להוציא אנשים, המכהנים בעמדות״מפתח, מישיבות הרית־גורל! הנה שיטה, שכל הזכויות עליה שמורות לרון נחמן, ראש״מועצת אריאל ו־המישנה־לשעבר למנכ׳יל
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 41 | ממגדל שלום לדיזנגוף ]0טו בלי כאבי וגלים. קנ קני נוחות של מגון, קלים, אורטופדים ואופנתיים. צוין יותי מזה? מגון-השים שעומדותעל שדהן שולה סקסו עסקים וכר או נקבה
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 42 | סאת שורסית יריב הבית בשדרות בדגודיוו משנה מקום משנה מזל — זוהי אימרה נכונה. לפעמים משתנה המזל הרע למזל טוב, ולפעמים להיפך. אצל מישפחת יעקב שרת, בנו של משה שרת,
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 43 | העיתון החי ביותר במדינה גליון מס־ • 21 שרכים אלכס פז ובנצי לופו השבוע חל יום־הולדת ל״העולם הגא״ .כרגיל, חגגנו אותו בהסתר ובצינעה באחד ממרתפי מערכת העיתון.
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 44 | ברג ע שתפתחי א ת קו פסת פתיהה מ היר ה, כן ל הו היוייוי ת. ייקלפייי א ת הסמפוץ ו שו ב הפתעת — ה הו ס איווו מ כוו ץ פלייר של מו תו בו מץ ו בי הו רבעת הו ב א תו.
העולם הזה - גליון 2509 - 2 באוקטובר 1985 - עמוד 45 | שנה 50 המחיר 1850 שקלים (כולל מע״מי יורש חברת״קופד חתם ער ערבות אישית-והחודש אבד אח דירתו
חזרה לתחילת העמוד