גליון 2702

העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 1 | י״א בסיון תשמ״ט14.6.1989 , שנה 53 )111111 ה״ח תמים. אילו שילווה לעסקני מכלן, ה״ת עובר לאיטליה
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 2 | קריין: שלישית מנגו שלצ׳מפיון ק בלו אותן!מנגו: מיץ טבעישלצ׳מפיון זה הטעם בלי חומרי שימור ובלי סוכר ובלי צבעי מ א כל- הכי טבעי שיש. כן. בא לי מיץ של צ׳מפיון,
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 3 | אשה תחושה של החמצה אילו הי תה ל ה הז ד מנו ת שניה, על דיין הי תה רוצה להיות מ ד עני ת (עמודי ) 11 —10 עיתונאי מחסל חשבונות מ דו ר חד ש: דויד שוו״צר כו תבכ מו
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 4 | | ה פגי ש ה של* בזיבחבי ם ח״סשור: הבוטיק !הכד־בו עוד על המתכונת החדשה של העולם הז ה ( 18.9.89 והלאה). קשה לי להגיע לכלל מסקנה. אחרי כמה שבועות של השלם הזה
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 5 | ממקד׳ מפ״ם ואנשי גוש־אמו!* :הר1ל! 3ה מימין ומשמאל • אץ לך ביקורת על אנשי הקיבוץ הארצי, שחתמו על המיסמד? אליקיס הע 3ני: ביהודה ושומרון ,״למען השלום״ .ואילו אני
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 6 | לוקחי טנק, מ ע מידי אותו ב כי למי מאזין ה שב״ב? מישרד־המישסטים מסרב לגלות לכמה אנשים בישראל מאזין השב״ס. כדי לאלצו לעשות זאת הגיש עיתון ״העיר׳׳ בקשה להוצאת צו
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 7 | ר הכ פר, ורואים מה קורה .אספר לך את הסיפור על הדוכם ולינג־סון. היתה מרידה בבורמה, ובראש מישלחת־העונשין הוא הציב איזה קצין, .הרי ידוע,׳ ז מרו לו, ,שהקצין הזה
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 8 | בז 1נ1ל־ 1ג ע 1ד **די <ווחנ1ז: מ־כלליה צבאית באוניברסיטה צה״ל ואוניברסיטת תל־אביב מכהלים בימים אלה משא־ומתן על הקמת מיכללד צבאית. המשא־ומתן נמצא בשלנים
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 9 | גי בו רהש בו ע גינור־השבוע, אלי אוחנה, נפגש איתי ב חסו תו של דויד שווייצר, מי ש״המציא את אוחנה״ .שאלתי שאלות של הדיוטה גמורה בכדורגל, אוחנה ניסה להסביר, ואילו
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 10 | בין ועידה בחו ל והרצאה ב אר ץ, על ב־בזרעגז העם בוו של ממכהאוזן כד ידו־ ם 1פרע וכד צעירה בעלת־דימיון ימרים עכשיו לגרום לאסו! בדרך אד השינשן. לכאורה, סיפור
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 11 | יין ע ל פר ש ת־ו־רכי ם. ש הצעו ת? חושבת שיעל דיין זה לא פחות מאלי דיין מאשקלון. אפילו הקול שלי מוכר. הנה, טילפנתי קודם למרכזייה של , 18 והטלפנית אומרת לי
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 12 | בנזרין גז (המשך מעמוד ) 10 חברי־הסנאם, והחתימו אותם על מיכתב משותף לשר־החוץ ג׳יימס בייקר. לכאורה היה זה הישג גדול לממשלת־ישראל. אמנם, למיכתב של סנאטוריס אין
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 13 | המפיק 3י1חס גולדשטיין(מימיו! והנו אברהם צוויאנו(משמאל, ליד אשתו נורית בת־יער) בביח־המישנט: סידרה בהמשכים £ושלט בכל נכסיו. התצהירים הוגשו על־ידי האח הסיעודי
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 14 | האחרונה המילה בהשקעת נדל׳! בטוחה : § 31)317 גם דיות נופש וגם השקעה עם תשואה נאה, בתנאי תשלום נוחים. הפרויקט מלווה פיננסית ע־׳ בל׳׳ל המעניק ערבויות ומשכנתאות
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 15 | המתנחלים ודעי ל ע בו ד. לא כן אנשי־השלום. מדו ע? לכן חייבת תנועת־השלום הישראלית להגיד קודם כל: זהו תיאור שיקרי. איפההייו? 1 ^ אשר יבואו ההיסטוריונים לתאר את ^
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 16 | בתרגיל של צה״ל, שנועד לבדוק את תיפקוד התיקשורת הצה״לית בשעת״חרום, המציאו העיתונאים להנאתם כל מיני ידיעות לשידור ברדיו, לצורכי התרגיל. באחד הבקרים שידר הרדיו את
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 17 | 11 1 7 1ך * 1ח 1\ 1ך 1 1השיא א ת בתו חגית (מימין) בחתונה רבת־מ שתתפים. בין 1\ 1 1 1 1 1^ 1\ | 1 11111 האורחים בלט בן־דודו של אבו-חצירא, יריבו״לשעבר, הבא-
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 18 | ךעיתיםקרובות מדובר במקום קטן. לעיתים קרובות 1מדובר בחברים. אחרי שנת־עבודה מאומצת נבחר לו ראש״העירייה, ושיטרי־החוב, שנתן לעוזרים ולחברים, מונ חים לפניו לפרעון
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 19 | לטות ראשי־המועצה. לד, יו׳׳ר ועד־העובדים, אמור לתת הגנה ללוין, העובד יותר משלוש שנים במועצה. .הנחתה של פוליטיקאים על הפקידות הבכירה ברמת־השרון,״ אומרים
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 20 | הרי החדשות, ועיקרן בחילה מוסיקה. סמל מבט. על המירקע מופיעה הקריינית. פניה מביעות אושר מאופק. אפשר לחשוב שעברה על הידיעות שהיא עומרת לקריין, ומצאה בהן סיבה
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 21 | ע מו ר או ר ח יגאר תומרקין מדי שבוע מציע ״העולם הזה״ עמוד אורח. המילה, התמונה, הגרפיקה מלן על אחריותו, ביטוי למה שהוא רוצה להעביר לקורא 1 ./*4י ן גי׳ו ר׳י *
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 22 | 14 קו מו תמעל החי ך* ויד סרלוב פותח את יומנו בן שש ( השעות בהצהרה שהקולנוע המיקצועי חדל לעניין אותו. הוא, פרלוב, מחפש משהו אחר, שונה. דרו המצלמה הצמודה לכתפו
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 23 | של פרלוב ושל בנותיו, נעמי ויעל, יוצרות בהכרח סקרנות ואמפטיה כלפיהן. אני מדגיש יעל ונעמי ולא מירח אשתו, מאחר ומירה כמעט ולא נחשפה למצלמתו של פרלוב. הואיל וכך,
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 24 | אם א נבי ה>ה קולנוע תדריך חובה לראות: טרוף את העשירים (אלנגי, תל־אביב, אנגליה) -אילו היה מוצג ב צורה אנושית, בבית-קולנוע שאפשר לראות בו את התמונה, לשמוע א ת
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 25 | גם זה ...תם זה...תם זה...תם זה...תם זה ...תם זה...תם זה...תם זה...תם זה...תם 17 דו ד ה סו פ ד ־ על חג השבועות נודע לי הפעם ממש יומיים לפני שהוא פרץ לחיינו, ולד
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 26 | גידגודיו ש ד מו עדון 1יני םהחל ־ א בי נ ״ ם עו לי צפונה. אפיל! עדר תל־בו־וך ארוחת־חינם בצהרי היום תתלע רן מכה שוב. אחרי שניסה כוחו בהפקות הוא החליט גם לביים.
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 27 | רא ספונטניים למקום קוראים החוף הלוהט, והוא ממוקם בתל־ברוך. הדבר הלוהט ביותר שהיה שם זה הגחלים הלוחשות של המדורה הכבויה, ש־היתה אולי ההוכחה לחוסר־ הספונטניות של
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 28 | ה הם או מרי ם ...מ ה הן או מרו ת ...מ ה הם אומרים ...הה הן או מרו ת. מיכאל קרן: דוי ד גו 3רין: חיה קשתן: ,.בית־הדין לא נתן ,.דירקטור יבול לבטח .,אסור למודה
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 29 | ציון צפריר, העולם הזה • רוחמה חרמון: דפנה שריר שדדמ:01 ״ר ו 1נ מילוא עוד ,.הגברים הם השולטים .,דרושים אומץ ופתיחות אין נוסטלגיה במשאבים בספורט!״ להעביר שיעוד
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 30 | נתן זך ד 2117 ארנ אס ללא ילדים ב לאן הולך זר המגיע בפעם הראשונה למוסקווה ומשהה את ביקורו בכיכר הארומה ער יומיים לפני צאתו את העיר? — כמובן, לרחוב ארבאט המפורסם
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 31 | וההתפוצצות כבר נשמעת ברחבת השגרירות. אישור לדברים אלה עתיד לבוא שבוע לא- חר־מכן בעת פגישה עם הממונה על מחלקת המיזרח התיכון בסוכנות הידיעות הסובייטית נובוסט׳
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 32 | הו רו ס הו ס אמיתי. על כל שאלה יש לענות ב״כן״ או חברך ואתס קונים כרטיסים למופע כל את הראשונה. ס רי ם שהו, קורה שאת/ה שוכח/ת לקנות כרטיס ( )4כנראה שאת/ה רוצה
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 33 | ורכה הססגונית של צעירה דתית מחיפה שהיתה דוגמנית־צירום והפנה חברתו של חבר־פדלמנט בויט ** רים דייווים, ישראלית החיה זה שנים רבות בלונדון, וחיה טוב מאוד, עם כל
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 34 | תשבץ רעונס ד9ה >1את אביגיל1א מאוזן: )1אחוד יסודות נפרדים לחטיבה אחת; )5זרם קיצן ני באמנות הציור; )10 כאן )11 :כנוי מליצי לנפש האדם; )13 מגש; )14 כיסוי הבית;
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 35 | כל שבוע מהיום העולם הזה נא אליו ספיישל, כמו בעולם הגדול: חם מהדפוס, חדש, טרי, לוהט, עסיסי, ישר הביתה או למשרד, עם שליח אישי. מהיום העולם הזה נא אליך ספיישל,
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 36 | מיבצע מנויים טעים עם העו&ס רוה חתום ער מנוי שנתי ותקבל: (א) השבועון יגיע לביתן־/ם י שרדך ביום הופעתו ע־י שליח מיוחד * (ב) מחיר המיבצע 290 :ש־ח כולל מע־מ א שר
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 37 | לונדון צעקות ישראליות ע צו ת לישישה המיוחמת ך* יומון הבריטי דיילי מיחר 1 1הוא פופולרי מאוד, ונמכר ביותר משלושה מיליוני עותקים מדי יום. היומון לא נחשב כרציני
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 38 | בירה אתם זוכרים שנשבעתי כבר כמה פעמים, וגם נדרתי נדרים, שאני לא אכתוב על מישפחת דיין וספיחיה? זה פשוט חזק ממני! השם דיין פשוט עושה לי משהו! זה כמו סם בשבילי!
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 39 | תק רי טים וברור גר 1ר א מזיז תגידו מה שתגידו, הזמרת יהודית ר־ביץ היא טיפוס יוצא־דופן. לא זה בלבד שהיא זמרת מעולה, היא גם חבר׳המנית, והצעירים משתגעים עליה. יש
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 40 | כמו בבדיח ה הגרועה על שודד־הבנק, המזויין בנשק חם ו מ איי ם כי יהרוג א ת עצמו אםלא יקבל א ת מפתחות הקופה, כך פועלים אל מנ טי ם שמאלנים מסויימי ם במיסגר ת החיים
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 41 | אנרי דן סודו תדב1ון במטה החזית, במילחמת־הלבנון, נתקבלה ידיעה חשובה: הבופור נכבש, אץ אבידות לכוחותינו. מטה פיקוד־הצפון העביר את הידיעה לראש־הממשלה, מנחם בנץ
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 42 | דניאלה אשכנז מרדכי הורוביץ: תחילת סוף הברית שמירובין מועצת מרחב יש״ע של תנועת הליכוד, שחברים בה 105 חברי מרכז התנועה, קיבלה השבוע החלטה לתמוך בתוכנית
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 43 | עיתונות ערבי ת גיד סמסתוב: החותההסיניתוהבעייההיהודית ״עסק השבוע החולף היה השבוע שבו נהנה לראות א ת האוייב חומייני ב ניתן היה ל חסל את האינתיפאדה מצב מאוזן עדי
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 44 | — ד ף חד ש (המשך ם ע 10ד )31 אביב־יפו על ״ 11 נקודות לאיסוף אשפה״ שנקבעו בכרך. ובליבי עולה כפורחת תחינה קטנה אל צ׳יצ׳נו, הלא הוא ראש העיר המלוכלכת ביותר
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 45 | רעה מהלכת אימים באירופה, הרוח הרעה של הקומוניזם.״ ^ רוסיה זקוקה ״ לדיקטטור! ת הרוחות האלה מצייר זינובייב בי * העתיד המזהיר, בצורה ספרותית בלתי־רגילה. ספר זה
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 46 | ט ל מי ד ד״ ס 1ף בררוט הפך מישפט מטופש אחר בזכות הגבר הישר#סיפורה >וונ* פריחה אלי את הגברת הבלונדית לאהובת הקהל לשאלה -מה נשסעי־ לעולם יענה הישרא הישראלי. מה
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 47 | שני ע רו צי ם ס 1ף כל אימת שגבי גזית נתקל בסירטו של וודי אלן, ימי רדיו, הוא חש בוודאי צביטה עצובה של נוסטאלגיה. ס1פ־ס 1פ אינה תוכנית־טלוויזיה גרועה, אלא שהצלחה
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 48 | לבד, מחפשתע בו ד ה (המשך מעמ 1ר ) 11 אבלי אני לא מאור נהנית. את ג׳ון לה־קארה אני נורא נהנית לקרוא. אילו הייתי יכולה להזמין אצל הבורא ספר פעם בשישה חודשים,
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 49 | מקומון הבל הזבל לעניין רק פיגור קטן מי אמר שלעניין, מקומון־הימין המבולבל, מפגר שנות־דור אחרי העיר? סתם השמצה. הנה, עובדה: בגליון מס׳ 28 של לעניין ( )8.6.89
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 50 | ספורט דויד שור״צר בשיתוף עם ד בנה ברק זהירות, ^ חל בעונה הבאה החליטה התאחדות! 1הכדורגל להביא שחקנים זרים ארצה. עד היום זה היה אסור. ההחלטה התקבלה למען הגברת
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 51 | עונדים ומודים! השנה זכתה בפריס בתואר תיירן מצטיין בכיר היחיד בתחומו. אנחנו עונדים את התואר בגאווה. גאווה על התרומה ליצוא הישראלי. גאווה על קידום התיירות לישראל
העולם הזה - גליון 2702 - 14 ביוני 1989 - עמוד 52 | 1 3 (1א1 631 הוספנו 3!4מילימטר של תענוג קנט. אותו הטעם. אותה האיכות ועכשיו ־ הנאה ארוכה יותר. בקנט, ארה״ב מאמינים שמפעם לפעם מגיע לך יותר. הפעם החליטו להוסיף
חזרה לתחילת העמוד