גליון 2177

א חייך מתנהלים בק צב
זוקה ליותר מכמה שעות שינה
ל—! נסי יוגורט.״
ג׳וזי כץ, בדרנית.

8׳י(11ז1
מי״סו

תנ1גה

אריאלי

תנובה

כשיש לך סד ר יו םמלא פעילות,
כ שאינך יודעת מ ה לע שות קו ד ם וזה מ כני ס או תךלמתח
יוגורט יכול לעזור.
האם ידעת שהוכ ח כי יוגורט עוזר
ל ה רפיי ת שרירים מ תו חי ם, מ ש קי טעצ בי ם, מתח ודאגה.
למע שה הו א משמש כסם מרגיע טבעי.
כן, ליוגורט יש אופי מיו חדמ או ד.
כדאי לך ל הכי ר או תו,
מלבד היו תו בריא הו א גם טעים.

ליוגורט י ש אופי ש עו ש ה יופי י 1פי...

פגם במדור אישי, שבו ידווח האיש לקור אי
השבועון על מעשיו בכנסת.
מצב זה אינו קיים עתה, ועל כן לא
חידשנו מדוד זה כאשר חזרתי לכנסת,
במקומו של לובה אליאב, על־פי הסכם־
הרוטציה שנקבע לפני הבחירות.
אולם גם המצב הקיים אינו סביר, מאחר
שנמנע ממני לדווח לא רק על מעשי שלי,
אלא גם על התרשמויותי ממעשי אחרים.

אנושית, אזכיר גם את פעולתי שלי שם.
אך הכוונה אינה לדווח על מעשי, או על
מעשי סיעתי, אלא לתת תמונה שלמה ככל
האפשר על המתרחש, לפני הקלעים ומאח־ריהם,
במוסד הפרלמנטרי של ישראל.
חיזק אותי בהחלטה זו הרושם שקיבלתי,
בשבועות אלה, מן הדיווח הפרלמנטרי המו פיע
ברוב שאד כלי־התיקשורת.
ברובם הדיווח רחוק מלהיות מאוזן.

״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהדה :
תל־אכיב, רחוב ;ורדון .3טלפון 243386־ .03 תא־דואר 136
מען מברקי :״עולמפרם״ .מודפס ב״הדפוס החדש״ כע״מ, תל־אביב,
רה׳ כן־אכיגדור. הפצה ״גד״ כעי׳ם. גלופות: צינקוגרפיה
״כספי״ כע״מ. העורך הראשי: אורי אכנרי. העורך: אלי תבור עורך
תבנית: יוסי שנון. עורכת כיתוב: ענת ישראלי. צלמי־מערכת:
ציון צפריר וגילה רזץ. ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל: העולם הזה כע״ב1

לשבועון זה יש יתרון אחד, שאין
לשום אמצעי־תיקשורת אחר בארץ: יש
לו כתב פרלמנטרי היושב במליאת־הכנסת.
אותו כתב פרלמנטרי ממלא תפקיד בכיר
למדי גם בעיתון.
אליה וקוץ בה. אותו כתב פרלמנטרי
משמש, כמילוי תפקידו בכנסת, נציג של
גוף פוליטי ומצע פוליטי.
שתי עובדות אלה ביחד יוצרות בעייה,
שהתחבטנו בה במשך כמה חודשים: כיצד,
לדווח בשבועון על אירועי הכנסתן
כפי שדיווחנו לד, במדור זה, ערב שי בתו
לכנסת, נעוצות במצב זה כמה בעיות.
העולם הזה הוא עיתון בלתי־תלוי, והוא
דוגל בסיסמה הרשומה למעלה, ליד האריה

של שמואל בק, מי שהיה צייר המערכת.
במילא אין העולם הזה יכול ורוצה לש מש
כלי־ביטוי למחנה פוליטי מוגדר, וגם
לא למחנה של״י, שאני מייצג אותו בכנ סת.
דיווח על פעולות הסיעה יכול לבוא
רק בצורת פירסום מיפלגתי גלוי מטעם
מחנה של״י, במודעה נפרדת, כמו של כל
מחנה פוליטי אחר.
מבחינה זו יש הבדל מסויים בין הסיעה
הנוכחית ובין סיעתנו בכנסת הששית וה שביעית.
אף כי לא היתד. זהות פורמלית
בין השבועון העולם הזה ובין תנועת
העולם הזה — כוח חדש, הרי עצם זהות
השם לימד על התוכן. התנועה קמה על
ברכי השבועון, ולמען מאבק על העקרו נות
המדיניים והמוסריים שהתגבשו ב שבועון
במשך שנים. עורך השבועון ונציג
התנועה בכנסת היו אותו האיש, והוא
ביטא את אותם הרעיונות בעיתון ובנד
ליאת־הכנסת. משום־כך סברנו אז כי אין

אכנרי ובגין כמליאת הכנסת (מאחור: אדון)
איך לדווח?
אחרי שהפכתי בדבר במשך כמה שבו עות,
החלטתי להציע למערכת לכתוב דיווח
שבועי על המתרחש בכנסת, מנקודת-
הראות של כתב פרלמנטרי שהוא גם מעו רב
אישית בנעשה. התרשמויותי לא יבואו
מן החוץ, אלא מבפנים. לא אסתיר את
מעורבותי האישית בעניין, והקורא הרחום
יסלח לי אם מדי פעם, מתוך חולשה

הסכם פשרה
הנוגעת לפרום׳ ייגאל ידין. בשל כתבות
אלה הגיש פרופ׳ ידין קובלנות פליליות
ותביעה אזרחית נגד יגאל לביב, אורי
אבנרי והעולם הזה.
נושאי התביעה והקובלנות נבדקו מחדש
על־ידי העולם הזה, ובעיקבות בדיקה זו
החליטה המערכת לפרסם בזה את מס קנותיה.

יצוא בלי־ נשק עתיקים והת רומה
כסך 6,000 דולר.

פרופ׳ ידץ התנצלות לפני יותר משנתיים הגיש הפרופסור
ייגאל ידין שורה של קובלנות פליליות
ותביעה אזרחת אחת, ביגלל סידרת־פיר-
סומים של העולם הזה. מאז התנהל המיש־פט,
אך הדברים לא הגיעו עדיין לשמיעת
עדויות ולדיון לגופן של הטענות.
העולם הזה מסר את החומר, ששימש
בסיס לכתבות, לעיון פרקליטו, עורד־הדין
אמנון זיכרוני, וביקש ממנו חוות־דעת על
המצב העובדתי. באותו זמן ביקש גם השו פט
מהצדדים לסכם ביניהם את הדברים
בדרך של פשרה.
השבוע באו הצדדים לידי הסכם על
נוסח של הודעה מטעם העולם הזה, ובכך
נסתיימו המישפטים.

וזו לשון ההודעה :

בחודשים מארס ואפריל 1977 התפרסמה
בהעולס הזה ( 2065 והלאה) סידרת־כתבות,

העולם הזה 2177

העולם הזה וכתבו, יגאל לביב, האשימו
את פרופ׳ ידין בכך שייצא לחוץ־לארץ
כלי נשק עתיקים, ללא רישיון, כי נטל
לעצמו את הסכום של 6,000 דולר ששולם
תמורת כלי־הנשק, וכי הבריח את הצ׳ק
מן הארץ תוך ביצוע עבירה על תקנות
ההגנה (כספים).
התברר כי כלי-הנשק העתיקים יוצאו
ברשיון על-ידי סוחר עתיקות בשם לוי,
ולא על־ידי פרופ׳ ידין, ולפיכך לא היה
בסיס להאשמת פרום׳ ידין בייצוא כלי-
הנשק ללא רשיון.
כן התברר כי 6,000 הדולר שולמו לסוחר
לוי תמורת העתיקות, שחלק־הארי נמסר
לאוניברסיטה, ומיעוטם נשלח אל התורם
בחו״ל.
הצ׳ק בסך 6,000 דולר, שנתקבל מהתו רם,
הופקד בחשבונו של מד לוי בבנק
בישראל, ביום שבו נתקבל.

לפיכך, העובדות לאמיתן הן, כי
פרופ׳ ידין לא עשה את המעשים
שיוחסו לו על־ידי ״העולם הזה״
ויגאל לביב, וההאשמות היו מוטעות
וחסרות-יסוד.
מקורה של אי־ההבנה היה כי הצ׳ק,
שנמשך על־שם המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה
העברית, הוסב במישרין על-ידי
פרום׳ ידין, בשם המכון, לסוחר-העתיקות
שהפקידו בבנק.

(כ) פירסומי מצדה

בעיקבות חפירות מצדה פירסם ייגאל
ידין הן פירסומים מדעיים והן פירסומים
עממיים.

סברת ״העולם הזה״ כאילו לא

קיים ייגאל ידין את הוראות פקודת
העתיקות בכך שלא פירסם
פירסום ראוי — נבעה מהערכה
מוטעית לגבי מהות הפירסומים,
ומכאן שההאשמות היו חסרות׳
יסוד.
>ג) השקל החסר
אחת הכתבות עסקה בשקל משנת ה/
אחד מחמישה שקלים כאלה, שנעלם, כב יכול,
בעת חפירות מצדה. לאמיתו של דבר
התברר, בעת ניקוי השקלים, כי רק אר בעה
מהם היו משנת ה׳ ,ואילו החמישי
זוהה בטעות כשקל משנה זו, בעוד שהיה
למעשה שקל משנת ב׳.

לא היתה כל כוונה לייחס לפרופ׳
ידין זיקה או ידיעה כעניין השקל
החסר, אם כי מהקשר הדברים
ככתבה משתמע ייחום זיקה כזו,
אך ייחוס הזיקה היה מוטעה וחסרים

(ד) מסקנות
מלאכת איסוף העובדות על-ידי העולם
הזה נעשתה מתוך הנחות מוקדמות, והמס קנות
שהסיק היו מוטעות ובלתי־מעוגנות
בעובדות. השבועון אכן עשה מאמצים
לאסוף את מירב הנתונים ממקורות שהיו
בני־השגה בשבילו, אך מאחר שהגיעו נתו נים
חלקיים, יצר לעצמו תמונה מוטעית של
המצב, ודבק בעמדה זו מבלי שהיה לו
בסיס לכך.
נוסף לכך לא היתר. אף הצדקה להעדר
פנייה ישירה, בעוד מועד, אל פרוס׳ ידין,
כדי לקבל את עמדתו בעניין, וגם אחרי
שהתקבלה תגובת ידין היתד. אצל הנוג עים
בדבר נטייה שלא להתייחם אליה לגו פו
של עניין, אלא לראות בה ״אליבי״.
אילו נבדקו כהלכה העובדות שנמסרו על-
ידי ידיו, לא היה מקום לפירסום הכתבות
האמורות.

לפיכך מביעים ״העולם הזה״,
אורי אבנרי ויגאל לביב את צערם
על כל הפירסומים האמורים, ואת
התנצלותם המלאה כפני פרוס׳
ידין.

יש לכך סיבות רבות. כתבים מסויימים
כלל אינם נוכחים לרוב בדיוני המליאה,
אלא קוראים רק את הפרוטוקול (אם
בכלל) .אחרים בוחרים להם מראש על איזה
אירוע הם רוצים לדווח, ומתעלמים מכל
השאר — גם אם, במפתיע, קורים דברים
מעניינים וחשובים. יש המתרכזים ברכי לות
פרלמנטרית בילבד, תוך התעלמות
מהדיונים החשובים, המשעממים אותם.
לכמה כתבים יש ״בני־חסדת״ .אלה מספ רים
להם סודות מדיוני ועדות, תמורת
תשלום פשוט: פירסומת אישית. כתוצאה
מכך יש כמה גיבורים פרלמנטריים, שה ציבור
שומע עליהם בלי הרף נסים ונפ לאות,
ואילו בכנסת עצמה הם מוחזקים
בכסילים גמורים, ואין איש מתייחס אליהם.
אחת הצרות הגדולות בדיווח הפרלמנ טרי
הוא מה שקרוי ״סערה בכנסת״ .כלו מר:
אם כמה ח״כים, ויהיו גם אפסים
מאופסים, מתחילים לצרוח בעת ישיבה
ולגדף זה את זה, זוכה הדיון בדיווח
בולט, גם אם תוכנו חסר כל חשיבות.
אם, כעבור שעה, דנה הכנסת בנושא שהוא
חיוני לכל אדם במדינה, ונשמעים בו נאו מים
בעלי עומק מחשבתי, אך אין ״סעחה״
כזו — לא ייזכר דיון זה בשום עיתון.
התוצאה: כמה ח״כים מפברקים מראש
״סערות״ .לפעמים זה נעשה מתוך תיאום
גלוי או סמוי בין ח״כים מסיעות יריבות,
המגדפים איש את רעהו בתשוקה ובחד ווה,
לעיני הכתבים. כעבור כמה דקות
ניתן לראותם, שמחים וטובי־לב, יושבים
בצוותא במיזנון ומחליפים ביניהם בדיחות.
׳איני בא לטעון, חלילה, שאסור לכתב
פרלמנטרי לדווח על ״סערות בכנסת״,
או על רכילויות פרלמנטריות. אך אני
בא לטעון שיש לדווח ג ם על הדברים
הרציניים הקורים בכנסת, על דיונים מע מיקים,
על רעיונות חדשים בעלי מישקל.
ברוב כלי־התיקשורת, האיזון אינו קיים.
השיטה העיתונאית של העולם הזה מבו ססת
כולה על איזון בין חלק קל, הכולל
גם רכילות גלוייה, ובין חלק רציני, הדן
במירב הרצינות בבעיות הגדולות של המ דינה.
נדמה לי שזהו איזון בריא — ואסור
להפרו, לא לכיוון זה ולא לכיוון זה.
במדור הפרלמנטרי החדש, אשתדל לשמור
על האיזון חזה, כדי שיהיה מעניין, מושך
לקריאה — אך גם מטפל בעניינים החשו בים,
אשר למענם קיימת הכנסת.

אלי תבור יצא לחופשה ממושכת. בהעדרו
חזר מדור זה, זמנית, לידי אורי אבנרי.

היומיים הראשונים של
השבוע מתאימים לעריכת
חשבון נפש ולהבהרת
מטרות לטווח
ארוך. דאג לכך שתימצא
בחברתם של ידידים
מהימנים וריאליסטיים,
שיוכלו להדריכך
21במרס -
ולסייע לך בקבלת הח20ב
א פ רי ל
לטות חשובות. היה
זהיר בכל הנוגע להוצאות
כספיות שתקבענה את עתידך.

אם כי יש כל הסיכויים
שתרצה לנצל את החופש
החדש שלך, אל
תעשה זאת: גם הנסיעות
מסוכנות השגוע,
לבני־דלי, וגם שינויי־הפתע
טומנים בחוגם
כל מיני סכנות פסיכולוגיות.
כדאי, לעומת
ו 2באפ רי ל ־
20ב מ אי
__ זאת, להכיר אנשים
חדשים, ולהתעניין בתחומים
חדשים. בזהירות. עיסקה טובה
מזדמנת בדרכך. עסוק בספורט.

11 וווו

אתה מרבה לשבת במ־קומות
ציבוריים, בלי
לעשות דברים מועילים.
נסה לשנות מינהג פסול
זה לפני שיזיק לך. אל
תנסי לחפש את עתידך
בעבר — הוא עזב אותך
וזהו! לעומת זאת,
תפגשי השבוע אדם, ש־יקסים
אותך. בגישה
נבונה, תצליחי לרכוש
את חיבתו. בעיות נפשיות המציקות לך,
אינן מאפשרות־לך להתרכז בדברים נחוצים.
התייעצי עם רופא. צאי לחופשה קצרה.

*0111
ק 1ב
תיווכח לראות שהוא
מוכן לבוא לקראתך
ולגלות הבנה בכל הנוגע
לך. הוא לא יוכל
להסתיר את מבוכתו
כשתבחיני שהוא נמשך

אליך. יום חמישי הוא
יום השילטון הבלתי
ו ;1ב יו ני -
מעורער שלך. הוא
< 2ביו לי כ עשוי ביום זה להסכים
לכל מה שעולה על רוחך,
אפילו לקבל את חיצייך השנונים. אל
תספרי לו על הידיד החדש שהיכרת.
בת סרטן — צאי לחיק הטבע.

סוס1

בגד הים המחמיא לגופך

מוזר איך שאתה מסתבך
כל הזמן בתככי־הזולת,
לא? כאילו כל זה היה
אהוב עליך. אבל אתם
שונאים תככים, לא כן,
בני־יאריה? נו, את ה סוד
לא נגלה. זה יישאר
בינינו. לעומת זאת,
כדאי להתרענן במעט
נסיעות או טיולים. הבריאות
שלך חשובה,
בת אריה: שימרי על עצמך — בייחוד
הישמרי ממחלות מידבקות, בעיקר במקומות
ציבוריים. הרבי להתרחץ בים.

מיפנה במחשבה ביום
ה׳ יהווה עבורך סימן
לתקופת-חיים חדשה.
אין צורך למחוק את
העבר, אך השתדלי לבנות
עתיד טוב יותר.
כוח השכנוע שלך גובר.
את האמנם מוצא
את עצמך מבודד, אך
יחד עם זאת מאושר
ובעל כוח בלתי־רגיל.
אפילו יריבים, עליהם תשפיע בנושא
מסויים, יכבדוך. הרבו בשבוע זה במס־עות
והשתדלו לעסוק הרבה בספורט.

1תו1ה

ה־ 16 בחודש עשוי להתגלות לך כיום בעל
משמעות בכל הקשור
לפעילותך הרומנטית.
תיווכח שיש לך יותר
ידידי־אמת ממה ששי־ערת.
מתנות שימושיות
יפתיעו אותך. חיי־חב־רה
עליזים ונעימים
יסיחו את דעתך מבעיות
היום־יום. שבוע טוב
לחיסכון. בת מאזניים:
לבשי בגדים צהובים.

מאזניים

יום ד׳ מתאים לסידורים כספיים. יום ו׳
מביא לך בשורה לא כל״כך נעימה. זהו
שבוע טוב לאלה הרוצים
לבלות, לרקוד
ולטייל. אולם בסוף השבוע
עליך לאגור כוח
לקראת הבאות — לא
כל״כך טוב לעסקים.
בייחוד ידאיגו אותך
שותפיך ושכניך. סידורי
בית קטנים יש לסיים
ובמהירות.
בזריזות

מכתבים
*מ רבינזביץ
שימחה ארליך, יהושע רבינוביץ
וכל השאר.
שימחה ארליך — שיאן עולמי. מה
נשאר לו עוד? להשיג את ארגנטינה ועוד
איזו מדינה אחת או שתיים, כדי לזכות
בתואר :״האינפלציונר הגדול שבתבל״.
באמת, כל הכבוד, למרות שהיום גם
כבוד עולה הרבה כסף.
רן צוקר, נתניה
איש אחד מבסוט היום חאלס, יותר
מכל אחד אחר: יהושע רבינוביץ, שספג
בימי כהונתו בממשלה את כל חיצי הלעג,
הבדיחות, העקיצות והעלבונות. על רקע

רגש־הנקמנות לא יעזור לך, ועשוי אף
להזיק ל תוכניו תיו לטווח רחוק. מיכתב ש יגיע
אלייך ביום ג׳ בת
קשת יכעיס אותך כל־כך,
שמוטב כי תשקלי
ימים אחדים את תוכנו,
בטרם תנקטי פעולה או
תשגרי תשובה, לכאן או
לכאן. לעומת זאת אין
ספק שאפשר לנצל את
השבוע הזה: לשקול בו
ב נו במגר -
20בדצמבר
מחדש את כל הבעיות
הכספיות והמישפחתיות
המעיקות עלייך. בת קשת, הינפשי קצת.

אפסותו של ארליך, מקבלת דמותו של
רבינוביץ ממדי ענק, וכולנו זוכרים אותו
לטוב.
אלוהים, לטובת עמך ישראל, חדש ימי
רבינוביץ כקדם.
מיכה ורות הוד, תל־אביב

3או 11הממשלח
השבוע מתחילה תקופה בחייך, בה תצטרך
לנקוט ביוזמה,
שוב ושוב. על כן מוטב
שתתכנן בזהירות את
צעדיך הבאים. בת
גדי: הזהרי בעיקר משחייה,
תאכלי לפני
שאת הולכת בבוקר לסידורים,
כוח המשיכה
שלך יגבר. אחרי מוצאי
שבת תגבר השפעתך
לזמן קצר. נצלי זאת.

עננים סוערים יכסו לקראת סוף השבן ע
את חיי תאהבה שלך.
נשוי —
אם אתה
תפרוץ מריבה סוערת
בינך לבין אשתך. אם
יש לך חברה — תיפר דו.
גס את, בת דלי לא
תלקקי דבש השבוע: את
תיפרדי לזמן ארוך מאדם
הקרוב מאד אלייך.
20 בי נו א ר -
$ובפב רו א ר
שתייתך המופרזת תרחיק
את רוב ידידיך.

אם את מתאכזבת מאד בימי סוף ה שבוע.
זכרי שרצית בזה,
ולא עשית שום
דבר בסיסי כדי למנוע
את הדבר. האיש שפגשת
שוב אינו משאיר
בפיך אלא טעם
של אפר. זכרי שגם הוא
איננו יכול לתת לך מה
שאת מרשה לו לתת.
אל תהסס לצאת לבבז

20 ברזרס
לות הרבה, לערוך
טיולים ארוכים בכפר.

ן]י8

וההסוודרודו
על נוראות האינפלציה ועל חובת
הממשלה וההסתדרות לפעול
בצוותא כדי לחדבירה.
ההסתדרות והממשלה צריכים לכרות
שלום ביניהן ולהקים בצוותא קואליציה,
כדי להציל את העם מן האינפלציה. כי
האינפלציה היא סרטן בגוף העם.
היא מולידה מיקרים סוציאליים חדשים!
מגדילה את העוני ואת הבילבול! מייצרת
עשירים חדשים החיים חיי רווחה וביזבוז
על חשבון החלשים! מונעת בניית דירות
עממיות! מעמיקה את הפחד מפני המחר!
מזניקה אל על הן את היוקר והן את
דיווחיהם של העשירים.
ההסתדרות לומדת מאיגודים־מקצועיים
במדינות המערב ומגדילה בכך את הפער.
למשל: מי שמשתכר 3000 לירות בחודש
מקבל תוספת של 120 לירות, ומי שמש תכר
כפליים 6000 ,לירות בחודש, מקבל
תוספת׳כפולה, בסך 240 לירות.
הממשלה חייבת לצמצם את תקציבה —
כלומר: את תקציב משרדיה השונים.
עליה לבנות דירות לעם, תחת בנייה של
מלונות ומישרדים. יש להחזיר את הרוח
החלוצית ולהפנות כוחות צעירים לעבודה
יצרנית וללמד מקצועות יצרניים בבתי־הספר
התיכוניים. יש לקבוע את ממדי
הפער פעם בארבע שנים: כמה ישתכר
פועל בניין וכמה ישתכר רופא, כמה יקבל
בחודש פועל חקלאי וכמה יקבל חבר־כנסת.
הדבר אפשרי וחובה לעשותו.
וכמובן, יש לדאוג לבניית דירות עממיות
ברמה מתקבלת על הדעת, שתתאים גם
למישפחה וגם ליחידים. העיקר הוא לעשות
הכל, כדי למנוע שאנשים טובים וחרוצים,
נקיי־כפיים וישרי־דרך, יהפכו למיקרי־סעד.
ישנם
בארץ עשירים של המערך וישנם
עשירים של הליכוד. אלה וגם אלה חייבים
לפעול ביחד, לטובת העם ולא רק לטובת
עצמם.
בלהה צ׳כובר, תל-אביב
ה עו ל ם הזה 2177

זו המילה האחרונה בטלויזיות הצבעוניות של סוני.
״ , 18 צבעים טבעיים ח0ז!1ח!ז , 7עיצוב מודרני, שליטה מרחוק
(01ז1ח6 00ז0חז6ז) מכל מקום בחדר ולחצני מגע ל־ 8ערוצים.

מ ה זה 51- 8 0 0 0 £

״בטמקם״ הוא וידיארטייפ־קסטות לשימוש ביתי, בעזרתו
תוכל להפיק יותר הנאה מהטלויזיה הצבעונית שלך, ואם תרצה
להפוך את ביתך ל״בית קולנוע״...
עם ״בטמקם״ ,תוכל להקליט כל דבר מהטלויזה, להקליט
תוכנית אחת בזמן שאתה צופה באחרת, להקליט תוכניות גם
כשאתה אינך בבית, להקליט ולשדר סרטים תוצרת בית(ע״י
רכישת מסרטת וידיאו) ,ליהנות מספריית קסטות מוקלטות
ולהמשיך לצפות בטלויזיה גם לאחר סיום התוכניות.

6סיבות טובות
מדוע בטמקם׳ של סוד:
הפעלה נוחה וקלה
רוב הפעולות של ״בטמקם״ הן אוטומטיות, לכן כל מי
* שהפעיל טלויזיה רגילה וטייפ״קסטות, יש לו הנסיון
הדרוש כדי להפעיל וליהנות מ״בטמקס״.
הקומפקטית והחסכונית ביותר
2יכולת הקלטה רצופה משך 3שעות ו־ 15 דקות מאפשרים
מקסימום הקלטה על מינימום קסטות.
9חו - 1_03)1ט
3הטעינה בשיטת ה9 -ח!(ז - 103ט מבטיחה מהימנות מירבית
ואורך חיים לקסטות.
איכות התמונה
))16301 בקוטר 7.45ס״מ ושיטת
4הראש
ה־ ח!0זכ<ו01$6 !•6)11ח מאפשרים השגת תמונה מושלמת.
טיימר דיגיטלי ל־ 72 שעות
^ מאפשר מתן הוראות מראש ל״בטמקם״ להתחיל את
*־ ההקלטה באופן אוטומטי בכל שעה שתיקבע, וזאת משך 3
ימים, גם כשאתה אינך בבית.
מבית ^ א 8 0
6מאחורי ״בטמקס״ 20 ,שנות נסיון בוידיאו, החל מתחנות
:ידור לקידום מכירות ועד לשימוש ביתי.

[ 51- 8 0 0 0

למבק שים
את הטוב ביו תר!

כרסום לזמיקן ופארסיראן

ו1ו!ובץ

הונולם הזה

מכחכים
2177 האיצטד״ון -ז״ד

אגודת־ישראל מנהיגה את הכפייה
הדתית בירושלים ומסכלת את התוכנית
לבניית איצטדיון ספורט.
חשכת ימי־הביניים עומדת לחגוג את
ניצחונה הסופי בישראל בכלל ובירושלים
בפרט. אגודת־ישראל אינה מסתפקת במיל־חמת
הקומנדו הדתי המהולל, הנלחם עד
האבן האחרונה בכביש רמות. הפעם, ב-
שיתוף־פעולה מלא מצד הממשלה, הצליחה

תעתי הציעו לי את הפלאקס חינם אין
כסף, ועוד העמיסו עלי חוברות וסיפרו-
נים, כולם באנגלית. אז הבנתי שנכנסתי
לגוב־אריות של ממש: היתה זו לישכוד
תעמולה של ממשלת עיראק, עשויה בטעם
טוב ומרוהטת להפליא.
הפלאקט צוייר ועוצב בידי צייר פולני,
הודפס בלונדון ונועד להצגה בפסטיבל
תעמולתי בבגדאד.
אבנר שגב, רמת־גן
י • פלאקט התעמולה העיראקי — ראה
תמונה.

ח״כים +א׳ 1ד*ם
על סידרת הכתבות של ״העולם
הזה״ :״הח״כים — ממה הם
חיים כאמת ן״

אגודת־ישראל להביא להחלטה על הקפאת
הבנייה באיצטדיון, שאמור היה להיבנות
בירושלים. הכפייה הדתית הגיעה לשיא
חדש, והמוני הירושלמים יאלצו להמשיו
להידחק בכרי המירעה בקטמון וב־י.מ.ק.א.
הפעם, בניגוד למילחמת רמות, הוסוותה
מיתקפת הכפייה בלבוש של מילחמה ב אינפלציה,
אף למעשה זהו ונדליזם דתי.
ברמה הטאקטית היכו הפעם כוחות האופל
בירושלים. ברמה הסטראטגית יש רצון
לחומייניזם כלל-ארצי. והראייה לכך, ה רצון
לחוקק חוק שיבטל נישואים אזרחיים
שנערכו בחו״ל.
אהוד,ארז, ירושלים

הדז ארוהשאלההפלס טיני ת
המדיניות של ממשלת״ישראל מזי נה
את התעמולה חאנטי״ישראלית
ברחבי העולם.
לפני שבועיים, בעת חופשה בלונדון,

אני מציע לכם להוציא סידרה זו בחוברת,
או אפילו בספר, בליווי איורים ותמונות
על רמה גבוהה יותר מאלה שפורסמו
בשבועון. הכתבות מעניינות מבחינות
רבות. הקורא מעוניין כנראה לערוך
השוואה בינו לבין ״בחירי העם״ (סליחה
על הביטוי).
בהזדמנות זו ברצוני להציע, שתציגו
את חברי־הכנסת גם מזוויות-ראיה אחרות,
מלבד הזווית החומרית. וגם אם לא תקבלו
את הצעתי, רצוי שתדעו כי בפירסום
סידרת הכתבות המעניינת על הח״כים
עשיתם שירות חשוב לקורא.
עופר שנער, תל-אביב
9זנוית ראייה נוספת — ראה כתבה
״כנסת בחו״ל״ ,בעמנדים .13—14

גימגוס אוטוגומ,
הירהורים נוגים על הצעת האו טונומיה,
כפי שנוסחה על-ידי
ראש-הממשלה מנחם בגין.
קייץ. הנפש צמאה אל מעבר למים.
רוח ערב קרירה מסיעה גם הירהורים.
לועס מסטיק־חוץ וחושב על האוטונומיה.
בא לי לכתוב משהו בעט מחוספס.
זה לא מוצא חן בעיני- ,מה שהולך עם
נושא האוטונומיה.
גישה מכשירית אל אנשים. תפיסתם
כחפצים. ליבוי לא-עדין של חיצי־אש.
התססת הקרקע מתחת לרגליים. ביטויים
דביליים — לא, זה לא מוצא חן. האוטו נומיה,
כפי שראש־ממשלתנו ההדור ורב־הטכס
רואה אותה, היא סידור אירגוני
גרוע, אשר תחת להקהות את הבעיה
הפלסטינית — יחדד ויחריף אותה. חד
וחלק, בלי פשרות.

חס*.י0ח*<*£1ימז

וווו

מאוזן :
)1מעשים! )2ראסיזם! )10 כינוי! )11
בת־קול! ) 13 תיספורת לצאן! ) 14 מעבד
את הבצק ! )15 שן הפיל ! )16 מענית ! )18
גוף שלישי רבים ! )20 בירת הנגב (ו״ת)!
)21 בעל־בשר! )22 שקט!! )24 הללו!
)25 נגמר! )26 עיוור! )28 נתקל ב־!
)30 היום הקדוש! )31 עובד בית־המרחץ!
)32 מחוטי הארג! )34 אולם! )35 מלחין
רומנטי! )38 יפעה! )39 מילת חיוב! )41
אות בא״ב האנגלי ! )42 לבוש ! )43 עצח !
)45 מידה עשרונית ! )47 מסולם הצלילים !
)48 קיטור! )50 מלבוש לרגל! )51 קידו מת
הולנדית ! )52 בלוטת־הנקה ! )54 דרום !
)57 משמש לכיסוי הגג ! )61 הביא בבריתו
של אברהם ! )63 מפל גרגרי התבואה בשעת
הזרייה! )64 עבר! )65 תנובת העץ! )66
פחות מאלוף! )67 בתוכם! )68 ערוץ!
)70 ואקום ! )72 רגולאטור ! )74 פעלו ! )75
עץ־פרי! )77 היד שלו! )78 יחידת־זמן!
)81 מוחשי! )83 ידיד! )85 בלבד! )86
מתוח על מים סוערים! )88 משמש בקפי-
צה־לגובה! )89 יוזמתיות! )91 קיים! )93
תבלין לקפה ! )95 גורל ! )96 מן השוואים!
)98 מן הגפיים! )100 גינת־נוי! )102 דלי קה!
)103 לא-עדין! ) 104 אדטיסטי! ) 105
ליצן.

מאונך :
)1משמעות! )2גוי! )3חום גדול! )4
ודי בלי סוף! )6קליפת העינב )7 :בירת
הרצועה! )8נהר באפריקה! )9תחרב!
)12 מין אבן לבנה רכה! )15 גלוי! ) 16
שאף אוויר! )17 זימרה! )19 תמצית!
)20 ממציא הטלפון ! )21 יישוב בארץ ! )23
תרופה! )24 מן ההורים! )26 בהקפה!
)27 מילת־יחס נפוצה ! )29 שכווי ! )3 0שי כור!
)33 אוכל! )34 שלפוחית! )36 גשם
קל! )37 רצרצי־גלים! )40 ישן! )41 שו קל
! )44 מחייתו־יער ! )4 6מגש ! )47 אדון!
)49 מדינה ערבית ! )50 מקיפה את החצר !
)53 משמש לתקיעות! )54 היה ראש-
עיריית תל-אביב (ש״ם 55 דבר הפרה !
)58 אילן! )59 ישועה! )60 מן המצעים!
)62 שאין נשמה באפו ! )63 בעל־חיים איטי!
)66 קומוניקציה 68 מן האמנויות ! )71
מטרה ! )73 עסקו בלי התחלה ! )76 במקום
ההוא! )77 אבן טובה! )79 בא! )80 מידת
שטח ! )82 שטעמו לא־נעים ! )84 התעופף!!
)85 מגן על העין! )87 יריג מיקראי מוב חר!
)90 רכה בצאן! )92 פיסגה! )94
מישחק־ילדים פופולארי! )96 נתן נשיקה!
)97 אפסר! )99 נוזל החיים! )101 נמל-
תעופה (ר״ת)! )102 מילת-ברירה! )103
גוף.

פדאקט תעמולה עיראקי
קו־פרודוקציה עיראקית־פולנית
הבחנתי באחד מחלונות הראווה בפלאקט
מרשים, הקשור למציאות היומיומית שבה
אנו חיים, ושממנה חשבתי להימלט אל
לונדון הרחוקה.
הפלאקט היה כה מרשים, עד שמבלי
לשים־לב לטיבה של החנות ולשמה, נכנסתי
פנימה ושאלתי אם אפשר לרוכשו. לחפ־

בכפור החט הזה לא תיפתר שאלת
ההגדרה הלאומית ובעיית הזהות העצמית
של ״ערביי יהודה ושומרון״ ,כפי שהם
מכונים בלשונו הקוסמטית של דה״מנו
הנ״ל. אוטונומיה לשטחים — מה עלוב
ומגוחך מזהז הנוף הוא אוטונומי בין כה
(המשך בעמוד )8
ה עו ל ם הז ה 2177

למעלה מ 40-שנה
סו סו ס ד*ר •טל,בסון

מכחכים
(המשך מעמוד )6
וכה, ורק ההיסטוריה לא שקטה, ותביעת
הבעלות עליה היא עניין מטריד שעוד
יעשה פה שמח.
מי כמונו, שהקאנו את נשמתנו והקזני
את דמנו, רגיש וער לתחושה של היעדר
מולדת? מי כמונו יתפתה להאמין, שהאו טונומיה
תהיה הביטוי הסופי של רצון
התושבים ב״יהודה ושומרון״?
הבה נשפוך על עצמנו דלי מים קרים,
ונתחיל לראות את הדברים כפי שהם,
לפני שיהיה מאוחר מדי.
אברהם שרון, עידה שופט

תנועה, או שהחזיק, לראשונה בחייו, חשיש,
אין חנינה.
ומי הם המתנגדים העיקריים לחנינה?
השר שמואל תמיר, שעשה מיליוני לירות
כעורך־דין, כאשר ייצג עבריינים, והיועץ-
המישפטי, הפרופסור יצחק זמיר, שיש
החושבים כי הוא, ולא פקודיו ופקידיו,
ביזה את בית־המישפט העליון בפרשת
קרקעות הבדואים.
הלזה צדק יקרא?
משיה סגל, קרית־ענביס

ריב ה מי ש טר זעל מי ם
היורים בעצמם
״רק כך׳ /מיכתבו של הקורא משה
עזרא (״העולם הזה ,)2176 על
הישראלים היורים באוויר ופוגעים
בפלסטינים על הקרקע.
התוכנית של הקורא עזרא, להקים
מועדון־פתוח של יורים, שייקרא מועדון

מענק *1 1* 1לנ כ די ם
מ תנ ה של סבאוסבתא
בקשה לפרטים לחסם! לחינוך גבוה
שםה חו ס ך
ה שם הפרסי

המ שפחה
ה כ תו ב ת
עיר

רחוב

ש ם הנ הנ ה

ת אוי ד לידה

שם הנ הנ ה

ה א רי ך לידה
מספר רזס׳ ח ז׳

נאלה מצי א לי הצ עהמ פו רטת ללא גל ה ת חי בו ת מצירי.
תאריך

ח תי מ ה

למען הילד חיסכו ב גזזזי ת
8 1 * 1

לחינוך גבוה?־
^ 9גמול חסכון
* * 1 1מיסודה עול עירית תל־ אביב־יפו ׳

ההר שמה-בכל ל שנות הסודיעיו העירוניות זניגחלת.אלנבי1ק,ת״א.

לדעתי יש הרבה מן הצביעות בקרב
מתנגדי עונש־המוות.
כיוצא ארגנטינה, שמישפחתו עדיין
נמצאת שם, מוכרת לי דוגמה יפה לצבי עות
זו: אין היום בארגנטינה עונש־מוות
רשמי והמרינה פטורה מהמחאות ומהמסע
הבין־לאומי המתלווה להוצאה להורג.
הפיתרון הארגנטיני לבעייה זו הוא
קל ופשוט: יריבי המישטר פשוט ״נע למים״
והיעלמות זו דינה הוצאה להורג
בלתי־רשמית. מדיניות דומה הונהגה גם
בברזיל, והיא מופעלת לא רק נגד יריבי
המישטר אלא גם נגד עבריינים פליליים
דוגמת סוחרי-סמים.
היעדרו ׳של עונש־מוות חוקי עלול
להוליד עונש־מוות לא־חוקי: למשל, הור אה
בלתי־רשמית לחיילי צה״ל לא לקחת
בשבי מחבלים, גם כשאלה מרימים את
ידיהם כאות לכניעה. מוטב, איפוא, שיהיה
עונש־מוות רשמי, מעוגן בחוק ובנוהג.
הוא עדיף על הפיתרון הארגנטיני וה־ברזילי.
צכי
לובודסקי, פתח־תיקתה

מה באומ תלבשח
א״מי לדנו־הסרבל
האופנתי של הדוגמנית
איימי לרנד( ,מדור ״אנשים״,
״העולם הזה״ .)2175
בסיפור שהתלווה לתמונתה שי הרוג־

למען חנינה

שו שנ ה בעיימ
לרהיטי אלומיניום וסולמות וכזו1בר־י בו רג

כסא

עם קפיצי
נחש וריפוד
דגם ״ נורית ״
למרפסת ולגן

תל־אכיג, רה׳ המסגר ,31 טל׳ 335935
חיפה, שד׳ הציונות ,34 טל׳ 522459

א״י (ראשי־תיבות של ״אזרחים יורים״)
וחוגי דע״ה (ראשי־תיבות של ״דם ערבי
הפקר״) ,היא אמנם עוקצנית, אבל מיותרת
לחלוטין.
הנה, הולך ומתברר, מחקירות מישטר־תיות
וצבאיות, שגם בחלחול וגם בביר-
זית לא נמצאו הוכחות חותכות לכך,
שישראלים, במדים או בלעדיהם, הם אלה
שירו על הערבים.
מצד שני התברר, למעלה מכל ספק,
שגם הנער והנערה שנהרגו בחלחול וגם
הצעיר שנפצע בביר־זית נפגעו מקליעי
נשק־חם כלשהו.
המסקנה: הערבים יורים בעצמם.
מתי שחר, חיפה

על עונש־מוות בישראל, בארגנטיהזה״

ובברזיל (״העולם
.) 2174—5

על חנינה כללית בברית־המועצות,
במזרח-אירופה, באיראן של חו־מייני
ובישראל שבשילטון הליכוד,
בעיניו של קיבוצניק מקריית-
ענבים.
מעולם לא היתה בישראל ממשלה שהת־אמרה
לאזרחיה כפי שעושה זאת הממשלה
הנוכחית, בסרבה להעניק חנינה כללית
לרגל המאורע ההיסטורי הכביר, שהתגלם
בכריתת חוזה השלום בין ישראל ומצריים.
וזאת למרות שחלפו כבר תריסר שנים
מאז החנינה של , 1967 אחרי מילהמת
ששת־הימים.
אפילו מישטר עריצות כמו זה השורר
בברית־המועצות העניק חנינה לאסירים
היהודים, שפוטי מישפט לנינגרד. והד־אלה
עברו עבירה פלילית, בנסותם לחטוף
מטוס. מה היה קורה, אם כמה אזרחים
ערבים היו מנסים לחטוף מטוס של אל־ על
בנמל־התעופה בן־גוריון, כדי להימלט ב אמצעותו
ל חדל? האם לא היו בתי-
המישפט שלנו דנים אותם למאסר־עולם?
והנה, רוסיה נתנה לכאלה חנינה.
גם מאיראן של חומייני מודיעים, שתיתכן
חנינה כללית, ובכל מישטרי העריצות של
מזרח־אירופה ושל דרום־אמריקה יש חנינה
כללית, לפחות פעם בעשר שנים.
.ואצלנו? חנינה ״סלקטיבית״ בלבד :
לערבים־מחבלים שרצחו ילדים יש חנינה,
אבל ליהודי שעבר עבירת־מס, או עבירת־

דוגמנית לרנד בסרכל
ניבה ולא דיוק
מנית נפלה טעות: הסרבל הוא מתוצרת
ניבה, ולא מעשה ידיה של דיוה, כפי
שנכתב.
יהודה אלעזר, אלעזר ושווד,
פירסונזאים בע״נז, תל־אביב
׳ 9הדוגמנית בסרבל — ראה תכוונה.
ה עו ל ם הו ה 2177

בבית־כלל -ת״א
במרחק שתי ד קו ת הליכה מכיכר
דיזנגוף תגלי א ת מרכז ״רהיטי מבט״
החדש. כאן תמצאי מבחר עשיר של
מטב חי ם עם עשרות ח ל קי ם ופריטים
מ תוכ ם תבחרי אתהמת אי ם לך: א ת
תחלי טי על מייקום הפינה המס תו בבת
ושטחי האח סון, על עגלת הכל־בו
ל קו פ ס או תובק בו קי ם ועל עוד ועוד
אפשרויות. סדרי אתהמ טב חהמת אי ם
לך, כמו אצל נגר פרטי.
במרכז ״רהיטי מבט״ החדש בבית כלל
(מאחורי קולנוע ת׳׳א)ת מצאי חדרי
9שינה מודולריים לניצול מירבי

של שטח החדר, ת ת אי מי מיטה
זוגית מרווח ת ונו חה למערכת שידות
ומדפים, ואת ארון הקיר שתבחרי,
תוכלי להז מין ביותר מ־ 20 אפ שרויות
סידור שונות.
״רהיטי מבט״ — מגדולי יצרני
המטב חי ם וחדרי השינה בארץ — בונה
ריהוט של איכו ת מעץ מעולה ובגימור
מו שלם. ל״רהיטי מבט״ שירות ו א חריו ת.
החודש כדאי במיוחד לבקר במרכז
״רהיטי מבט״ החדש בבית כלל ולזכו ת
ב ־ ס/ס 1 0הנ ח ה לרגל הפ תי ח ה. ולעולים
חדשים — הנ ח ה מיוחדת של .320/0

לרגל ה פ תי ח ה
0 7 0

1הנחה

אצל סו כני מבט בכל הארץ.

רהיט•

מטבחים וחדרי עזיעה

בית בלל, רח׳ דדויאגוב , 5תא. פתוח בך צ.פ 1ת מ 900 _ 9 00.ו
הרצל .13 באר״שבע: קק״ל .106 ירושלים: יפו .30 נתניה:
להשיג אצל ה סו כני ם המור שים: תל״אביב: ככר המדינה, ה׳ באייר ; 64
שמואל הנציב .13 כפר־סבא: וייצמן ; 58 רהיטי השרון, טשרניחובסקי •28 דיטונומ!1ש>|),4 *0#8§4ת*רכז מסחרי. אשקלון: רהיטי גוית, פינת ההסתדרות. נהריה. נדילר< רח׳,
הרצל, ככר העיריה ; רהיטי נתן, שד׳ הגעתון .20 נצרת: מיטלמן, מרכז מסחרי *־־עזלח-תקוה: דובריש, מוהליבר ; 2לב״און, רמת סיב (ליד סופרגז) .קרית מלאכי :
ישראליאן ,׳מרכז מסחרי. רחובות: רהיטי סולו, הרצל .187 רמלה: חזיזה, הרצל .79 קרית״גת: רהיטי לכיש, שד׳ לכיש .7רעננה: רהיטי רעננה, אחוזה .109 עפולה:
רהיטי ולדמן, שד׳ ארלוזורוב .14 קרית־אתא: בית הרהיט, מורדי הגיטאות ( 2פינת העצמאות).

* 1 * 1 3 1 1 1 0 1 1ח 0 *3 * 1 8 0 1 1 3 2נ ס

ל ו 11ל * 1 * 11ה 1 1 * 1 1 1 1 3 2

תחנות ההרשמה, אן ורק בחנויות המורשות למכירת מוצרי מץ, אשר בידיהן חוזה קנייה רשמי של מץ
לתוכנית ״מץ צבע־ 80״
תל״אביב: סלון להיט — רחוב אבן גבירול ; 20 שילה — רחוב בן־יהודה ,1בנין מגדלור ; מ.ש.י — .רחוב בן־יהודה ; 3סופר — רחוב אלנבי ; 122 הללה את
ורדי — רחוב בן־יהודה ; 100 צליל אור — רחוב אצ״ל ( 44 שכונת התקוה) ; שואף — רחוב אצ״ל ( 1שכונת התקוה) • ירושלים: אלקטריק — 2001 רחוב
המלך ג׳ורג׳ ; 21 טטרון — בית כלל — רחוב דוד ילין ; 33 סלון השלום — רחוב יפו • 68 חיפה: שוס סנטר (אחים סייג) — רחוב הנביאים ; 16 סלון הבנקים —
• אילת: שרות מהיר — מרכז חנויות
רחוב הבנקים ; 1סלון באלי — רחוב הרצל ; 1כל אלקטריק — רחוב הנביאים ; 15 קריידמן אמנון — רחוב הנביאים 20
יעלים • אשדוד: סוכנויות דרום — רחוב רוגוזין ; 31 סלון ושרותים לטלוויזיות צבעוניות בע״מ — מרכז א׳ חנות • 118 אשקלון: סלון אלקטרוניקה כחלון —
רחוב הרצל 9 9באר״שבע: סלון צמרת בע״מ — רחוב החלוץ 9 114 בת״ים: מוסקוביץ — רחוב רוטשילד ; 27 סלון פאר — רחוב רוטשילד ; 32 אלקטרוליק —

• דימונה: פיליפ יצחק — מרכז מסחרי 443
רחוב עוזיאל ; 28 סלון צמרת — רחוב רוטשילד • 40 גבעתיים: נתנאלי משה — רחוב כצנלסון 12
הוד השרון: חמד — דרך השרון # 94 חדרה: סלון באלי — רחוב הנשיא ; 51 רדיו הכט — רחוב רוטשילד ; 38 חשמלית — רחוב הרברט סמואל 66 בפסג׳ •
• טבעון: אלקטרו טבעון — מרכז מסחרי !• טבריה: קובי יוסף — רחוב הגליל • יהוד: אלקטרו רון — רחוב
חולון: סלון סבוי — רחוב סוקולוב 77

12-3תשלוחיס ללב ריבית

חברת מץ המובילה בענף הטלוויזיות בישראל, מאפשרת לך לרכוש
טלוויזית ״מץ עבע״ משוכללת ואמינה מפאר דגמי 1980 לראשונה בתנאי רכישה ללא תקדים.
למה וה כדאי לך?

מהן אפשרויות הרכישה?

א. מחיר סלוויזית ״מץ־צבע״ בתוכנית זו הינו קבוע וסופי(כאשר
לפי התחזיות הכלכליות המקובלות תחול בשנה הקרובה עליית
מחירים תלולה עקב האינפלציה בשיעור של ־< 600/בקירוב).
ב. אפילו תוכנית החיסכון הטובה ביותר שבה תשקיע אותו
סכום של בסן! -לא תדביק בעוד שנה את הפער בין מחיר
טלוויזיה צבעונית, לבין הסכום שתצליח לחסוך.
התשלומים שלך קבועים, בלתי־צמודים ואינם נושאים ריבית
בל־שהיא.
ד. אתה רוכש ״מץ־צבע״ ״ 26 עם ״שלט-רחוק״ . 1980
במחירי . 1978

לפניך מספר אפשרויות נוחות לרכישת ״מץ־צבע״ .אחת מהן
בודאי תתאים לך. אפשרויות נוספות תוכל לקבל בתחנות ההרשמה.
מס תשלומים תשלום חודשי סה״ב מחיר לתשלום
מזומן
47,000.3,500.12
5,000.44,000.2,000.12
20,000.49,000.3,750.12
4,000.45,650.2,850.20,000.9
47,750.4,750.9
5,000.-

1ה 3דא 1ן 1-ה 1113ש ! 691

המחירים אינם בוללים מ.ע.מ. האספקה בתום התשלום האחרון.
אל תחמיץ את התוכנית, פנה עוד היום לאחת מתחנות ההרשמה
של ״תוכנית מץ־צבע .״80 התוכנית בתוקף עד 6.7.79

תחנות ההרשמה, אך ורק בחנויות המורשות למכירת מוצרי מץ, אשר בידיהן חוזה קנייה רשמי של מץ
לתוכנית ״מץ צבע־ 80״
• יפו: לבל אליהו — שדרות ירושלים ; 29 אלקטרו יפו — שדרות ירושלים • 121 מעלות: מחבוט יעקב — מרכז מסחרי • נהריה :
קיבוץ גלויות 47
• נצרת: רדיו אקספרס (נביל את נעים) — ככר המעיין ; דיב עמורי — רחוב השוק
גורה אברהם — גבעת כצנלסון • נס־ציונה: א.ק. אלקטרוניקה רחוב וייצמן 14
• נתניה: אלחוט — שדרות בנימין ; 5חשמלית — רחוב שמואל הנציב # 3עכו: אחים סט — רחוב בן־עמי • 27 עפולה: סלון באלי — רחוב הנשיא ; 17
פנת האושר — רחוב ירושלים • 5פתח״תקוה: סלון ברק — רחוב חובבי ציון • 30 צפת: אחים בוכניק — רחוב ירושלים ; חדד עמוס — רחוב ירושלים • 20

קרית־גת: אלקטרו אלבז — מרכז מסחרי • 44/48 קרית״ים א׳ :טל קול (אחים סייג) — שדרות ורבורג • קרית־מלאבי: צלאח שלמה — מרכז מסחרי

• קרית־שמונח: בזק — (כהנים יעקב) — מרכז מסחרי 2
קרית מצקין: וידאו קול — דרך עכו ; 175 טל קול (אחים סייג) — שדרות השופטים 5
ראשון״לציון: רמזור (כדריה) — רחוב רוטשילד • 36 רחובות: נחום את מזרחי — רחוב הרצל • 187 רמלה: יולזדי חיים — רחוב הרצל • 77 רמת־גן: סלון
באלי — רחוב ביאליק • 75 רעננה: רן אלקטרוניקה — רחוב בורוכוב • 15 תל״חנן: אור תל־חנן — רחוב בן־יהודה 17

מץ — אולם תצוגה מרכזי, רחוב מודיעין , 19 רמת־גן— בכי-ברק.

ן חו3
113

שהה לו ח !!
וון

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !1 1 1 1 3וול !
בוא לחופשת כיף אמיתית באיי יוון. הקסומים:
חופי-ים יפהפיים, חיי-לילה תוססים, מקצבים
לוהטים, חוויות גסטרונומיות ...טעמה של חופשה
בלתי נשכחת, ואירוח בבתי-מלון מן המפוארים
ביותר ועד לעממיים. מרכזי קניות זולים במיוחד
לכל טעם ולכל כים.יוון. גלה את נופיה המרהיבים וכפריה הציוריים,
הכר עם לבבי ומכניס אורחים. ולכשתשוב תאמר גם אתה:

חופ שה ביוון -רעיון מצויץ.

24 טיסות שבועיות ליוון -פרטים בסוכנויות הנסיעות או במשרדי אולימפיק ואל-על.

ה עו ל ם הז ה 2177

אח וווו ההתנגדות הוונוית וא 11נידבו
שרא הצלחתם רשנוד, ארא רחבו: מגו עינינם,
ער אף הגווום ש ד תווות רגדחס, היא הורנת שנות״

הנודום

קהל מוגכקש לא לשוטט ולא
להתקהל ברחובות, להישמע להו ראות
סדרני העירייה והמישטרה ולא להפריע
לתנועה החופשית של האוטובוסים הציבוריים״
,נכתב במודעה הגדולה, שהודבקה
על לוחות המודעות ברחבי תל־אביב.
המודעה, שפורסמה מטעם העירייה, קר .אה
לתושבי העיר לשאת את אבלם הגדול
בדומיה, כיאה ״לעם העומד במילחמה
ממושכת על עתידו ואשר בניו יודעים למ סור
את נפשם על קדושת העם והמולדת״.
היא הודבקה בחוצות העיר ביום הרבי עי,
ה־ 29 ביוני . 1938 כמה שעות קודם
לכן הוצא להורג בתלייה שלמה בן-יוסף,
צעיר בית״רי, שיחד עם שני חבריו תקף
אוטובוס ערבי שהיה בדרכו מטבריה לצפת.
היתה זו פעולה שבאה כתגמול על מארב
שהונח למכונית שבה נסעו חמישה חברי

ההגנה. שלושה מהם נהרגו (העולם הזה
.)2175— 6

כשניתלה בן־יוסף סערו הרוחות ביישוב
היהודי בארץ. הזעם דבק בכולם, גם באלה
ששללו את מעשה בן־יוסף וחבריו. לכן
מיהרה עיריית תל-אביב לצאת בקריאה
להרגעת הרוחות. היא חששה ממהומות.
במיבצרה של תנועת־החרות, במצודת זאב
בתל-אביב, שמורים עד היום הדברים ש כתב
בריוסף לפני שניתלה .״אני הולך
למות ואני בכלל לא מצטער,״ כתב .״מדוע?
מפני שאני הולך למות בעד ארצנו!״
ובמקום אחר :״אני מאמין שאחרי מותי
לא יבליגו.״
ימים ספורים אחרי תלייתו של בן־יוסף
כתב מנהיגו, זאב דבוטינסקי, כי ״מגר-
רומו נעשה מיגדל, מקיברו — היכל, מזב-
רו — דת אזרחית.״ ואילו 41 שנים לאחר

לוויני מו־אביב!
של מ ה בן־־יוסף מ•

מ מו הדאו&סמז ־ מ א ר מד*ן מד מי מן

• ! י 1״ מ י #דנומי גמומו 1י

3שא 11 מינז מנ מרס ^ ר 1ו־ ^ ר >-1מ0וד
מ מי, מ ס מע מד מרממזיממסה
ייעעממר **מ ו מי ס ער ק הי !

.מ 8ממח !

יץ ידאמ.

1מונ *:

יייו ססס ורו* רהמ מוז ר
ממימס מי *
גרממו, מ * ע ר מור או מסד רני ו?*ו*דין ן
י*מו*ידה §י* 3ח * מימאס 11* 0 0שר

ק ד דייזמ

מונ

״ ר אגנ

מ י * סיי* מיומ 1י ל #מעיד.

1 כרוז עיריית תל־אביב אחרי הוצאתו להורג שר כן־יוסף
״תחת הרושם המדכא״

מכן החליט ראש־הממשלה, מנחם בגין,הרואה עצמו כממשיך דרכו של ז׳בוטינס״
קי ׳,לשוב ולכונן גרדום בישראל.
בשנים ההן, כשהמרד הערבי (״המאו רעות״)
הסעיר את הארץ, תלו הבריטים
עשרות ערבים. בן־יוסף היה היהודי היחידי
שניתלה אז. אולם כמה שנים לאחר מכן,
כשהחל המאבק המזויין נגד הבריטים, נית־לו
עוד 11 צעירים יהודים, הידועים מאז
כעולי־הגרדום.

שלמה פן־ יוסף
״מגודומו נעשה מיגדל״

שני־ א לי הו
בקא הי ר
^ וי ד כן־גו ריון * שניצב ליד דוכן
1הנואמים בוועידה השישית של ההס תדרות,
שהתכנסה בתל-אביב, היה סר וזו ע
ף. הוא תקף בזעם את אנשי אצ״ל ולח״י,
כינה אותם ״שרלטנים״ ו״מניאקים״ וקבע
כי כל עיסוקם הוא ״רצח, שוד, גניבות
ושחיתות״.
סיבת זעמו וכעסו: הריגתו בקאהיר של
הלורד מוין, מניסטר המדינה הבריטי
לענייני המזרח־התיכון, בידי שני לוחמים
צעירים של לח״י.
כמה שבועות קודם לנאומו של מנהיג
היישוב ארבו שני הצעירים, אליהו חכים
ואליהו בית־צורי, ללורד הבריטי ליד בי תו,
באחד מן המבעים העשירים של
בירת מצריים. זה היה ב־ 6בנובמבר , 1944
חודשים ספורים לפני הבסתה הסופית של
גרמניה הנאצית, כאשר בלב אירופה רעמו
התותחים ואת עין השמיים כיסו להקים
של מפציצים כבדים.
כשהגיעה מכונית הלורד לשערי הבית,
כדי להוביל את נציג הכתר למנוחת צדד
ריים, שלפו שני-אליהו את אקדחיהם.
המכונית נעצרה והשליש יצא ממנה, כדי
לפתוח את הדלת בפני הלורד. אליהו חכים
הקדימו, קרב למכונית, פתח את דלתה
בשמאלו וירה שלוש יריות באקדח שהח זיק
בימינו. אליהו בית־צורי ניצב באותו
הזמן מאחרי המכונית, כדי לחפות על
חברו.
נהג המכונית זינק החוצה, אל עבר
חכים, אך בית־צורי הקדים תרופה למכה
וירה בו. שני־אליהו זינקו אל עבר האופ ניים
שלהם והחלו בנסיגה, כשהם מקפי דים
לא להתרחק איש מרעהו. אך לרוע
מזלם חלף במקום שוטר־תנועה מצרי,
ששמע את זעקות שלישו של הלורד ופתח
ברדיפה אחרי השניים. בית־צורי נפגע מ כדור
שחדר לצלעותיו ונפל. חכים, שלא
רצה לנטוש את חברו, חש לעזרתו. ה שניים
נתפסו על גשר בולאק בקאהיר, וכע בור
חודשיים הובאו בפני בית־דין צבאי
מצרי.
״טעות היא לחשוב שאנו מייצגים פה
את הציונות, או שכאן מתנהל מישפט על
הציונות,״ הכריז בית־צורי בפני שופטיו,
בנאום שמשך אליו תשומת־לב עו למית
ועורר גלי-אהדה בקרב הנוער ואנ שי
האינטליגנציה במצריים .״אנו, בני
ארץ־ישראל העבדים, החלטנו לרכוש את
עצמאות ארצנו מידי השילטון הזר השורר
בתוכה
״התעמולה הבריטית הרגילה את העולם
לראות את שאלת ארץ־ישראל בקונפליקט
בין יהודים לערבים, ואת הבריטים — בתו רת
שופטים ומסדרים. אין זה נכון לראות
את העניין כך.״
חברו לנשק, חכים, הצהיר :״אומרים לנו
לענות על האשמה של רצח הלורד מוין,
אבל אנחנו הננו המאשימים את הלורד
מוין ואת הממשלה שהוא ייצג, ברצח מאות
אלפים מאחינו, בגזילת מולדתנו ושוד
רכושנו.
״היכן החוק שלפיו צריך היה לשפוט

אליהו כית־צורי
״החלטנו לרכוש עצמאות״

אליהו חכים
״אנחנו המאשימים״

דב גרונו
״בשעות אלה אין משקרים״

(המשך מעמוד )17
אותם על פשעיהם? חוק זח עדיין אינו
כתוב בשום ספר חוקים, אך חוא כתוב
בליבנו. על כן אנוסים היינו לקחת את ה צדק
לידינו.״

ה ח לי פ ה
הי פ ה

מרדכי אלקחי
״נדע למות בכבוד״

אליעזר ל,שאני
״צריך לחשוב על האומה״

ין* יודח אחד העיתונאים שסקר את
1המישפט :״הכל ציפו לראות שני פוש עים
נכאי־רוח, המודים על פישעם ומבק שים
רחמים. והנה הם מופיעים, שני הצעי רים
העיברים, מוקפים שרשרת בלשים
גברתנים, כשהם זקופים, גאים, שקטים
ובוטחים. עמידתם אמיצה וגובלת לעתים
בשחצנות מלגלגת.״
מי היו שני הצעירים שעלו לגרדום
כששירת התיק ווה בפיהם ושעוררו הערצה
גם ברגעיהם האחרונים, אפילו בלב האבן
של התליין?
בית־צורי, שהיה בן 23 כשנכרך חבל
התלייה סביב צווארו, נולד בתל-אביב כבן
למישפחה ותיקה בארץ. אביו הגיע לארץ
בתחילת המאה ואילו אמו גולדה במיש־פחה
ספרדית, שהיתה מעורה בארץ מדו רי
דורות.
אליהו, שהעברית שבפיו היתה רהוטה,
ידע גם צרפתית, איטלקית, ספרדית, אנג לית
וערבית. כשהיה בן 19 נרשם כסטו דנט
באוניברסיטה העברית בירושלים
(פינקס החבר שלו באגודת הסטודנטים
נושא את המיספר ,)1846 אך בגלל סירובו
להתגייס לצבא הבריטי נאלץ לנטוש את
ספסל הלימודים ולהתפרנס למחייתו כמודד.
אליהו השני, חכים, היה בן 20 בלבד
כשהוצא להורג. הוא נולד בבירות, לבנון,
והיה בן שבע כשעלתה מישפחתו לארץ.
הוא לא. ידע מחסור מעודו. הכסף היה מצוי
תמיד בכיסו, לבושו היה הדור ומגונדר
והוא הירבה לבלות במסיבות, בבתי־קפה
ובבתי-קולנוע. אך משהו הטרידו, בליבו
פנימה, והוא נמשך למחתרת.
בעיצומה של מילחמת־העולם השנייה הת גייס
חכים לצבא הבריטי. כמה מחבריו
סברו אז, כי עשה זאת בלחץ המישפחה,
שרצתה להרחיקו מחבריו ה״מסוכנים״ .אך
דבר לא מנע בעדו מלהצטרף ללח״י. את
חברו לנשק ולגרדום הכיר חכים רק על
אדמת מצריים. קודם לכן לא התראו ה ״
שניים
מעולם.
עם עלות השחר, ב־ 23 במארס , 1945 הו פיע
סגן הרב־הראשי של יהודי מצריים
בתאיהם של שני־אליהו. הוא בא לבש רם
כי עוד שעה קלה ייתלו. אמר בית-
צורי לרב :״הפתעת אותי במיקצת, אך
אין דבר — מן היום שהצטרפתי לתנועה
הלוחמת הייתי מוכן לכך.״ כשהולבשו ה שניים
בבגדים האדומים, ביגדי המוצאים
להורג, אמר חכים :״זוהי החליפה היפה
ביותר שלבשתי אי פעם בחיי.״
מאוחר יותר סיפר התליין המצרי לעי תונאי
:״זוהי התלייה הראשונה בעשרים
שנה, שגרמה לי להרגיש כי אני פושע
בשל מה שעשיתי. זוהי הפעם הראשונה
שהתרגשתי. הם ראו שאני רועד ואמרו
לי, :אל תפחד, אנו יודעים כי אתה רק
ממלא את תפקידו

שופט ע ם
ג לי מהב בונ ק ר
יחיאל דרזנר
״מרדנו בשילטונכס״

משה כרזני
״בתליות לא תפחידונו״

*ד כונית עמוסת אסירים ערביים,
״ 1שלוותה על־ידי אנשי־צבא בריטיים,
חדרה באחד מימי הקיץ של שנת 1946
אל תחנת המישטרה המבוצרת ברמת־גן, על
אם הדרך הראשית מתל־אביב לפתח-
תיקווה.
השמש עמדה ברום הרקיע, ובכביש ה ראשי
התנהלה התחבורה כסידרה, עד ש הדי
יריות והתפוצצויות בקעו מבניין ה-
מישטרה החוצה. חיש מהר התברר, כי גם
חאסיריצו הערביים וגם החיילים הברי טיים
היו אנשי האצ״ל, כ־ 40 במיספר,
שבאו להחרים נשק בריטי ולהעבירו למח סנים
הסודיים של המחתרת.
אחד הלוחמים — שהיה אחראי ליחידת
ה״סבלים״ ,שנועדה להטעין את הנשק ה מוחרם
— נתפס על״ידי הבריטים כשהיה
מוטל בתעלה, ליד הגדר הצפונית של
התחנה, פצוע וזב־דם. הלסת שלו היתד,
מרוסקת. בידו היה אקדח טעון. הוא
ניסה לכוונו אל עבר מפקח־מישטרה אנג לי,
אך כוחותיו לא עמדו לו. זה היה דב
גרונר, לוחם מנוסה בן ,34 שמאחוריו שי רות
קרבי בצבא הבריטי בימי מילחמת־העולם
השנייה.
דב, שנולד בדצמבר 1912 בעיירה ההונ גרית
קשוורדה, למד בצעירותו בחדר
ובישיבה. אחר-כך השתלם בלימודי הנ
דסה
ומאוחר יותר, כשהיה בן ,26 עבר
לבודפשט הבירה, הצטרף לבית״ר, והת בלט
בשורותיו בפעילות בתחום הרעיוני.
הוא מונה גם אחראי על קורס המדריכים
המקומי. בפברואר 1940 הגיע ארצה כמע-
פיל והובל מייד למעצר במחנה עתלית.
כששוחרר מן המעצר, אחרי שישה חו דשים
תמימים, הצטרף לפלוגת־הגיום של
בית״ר בראש־פינה והספיק לעבוד זמן־
מה בקטיף טבק, במחצבה ובתיקון השביל
לקיברו של שלמה בן־יוסף (ראה לעיל),
שניתלה על-ידי הבריטים כשלוש שנים
קודם לכן.
בבית־הדין הצבאי, שבסמכותו כפר,
נידון גרונר למוות בתלייה. הוא סרב
לבקש חנינה, אך בקשות להמתקת גזר־הדין
החלו זורמות אל לישכתו של הנציב
העליון מכל העברים — מן הסוכנות היהו דית
ומן הוועד הלאומי, מן העיריות ומן
המועצות המקומיות.
האצ״ל פירסם אזהרה: בצל התלייה
הועמד חייל עברי, ששירת בדם ליבו את
עמו ואת ארצו ונפל בשבי האוייב. קצינים
של צבא הכיבוש הבריטי, המתיימרים
להיות דיינים, הוציאו גזר־דין מוות
על דב גרונר, ברמסם את חוקי המילחמה
המקובלים בעולם התרבותי. העלאת שבוי
לגרדום הוא רצח בכוונה תחילה. אנו מזהירים
אח שילטון הדמים הבריטי מפני ביצוע
הפשע.
כדי לתת תוקף לדברים, חטפו אנשי
האצ״ל שני בני-ערובה: קצין־ביון בריסי,
המייג׳ור קולינס, שהוצא מביתו ברחוב
ממילא בירושלים על־ידי שלושה צעירים
נושאי תת־מיקלעים, והובל לבונקר בשכו נת
גיבעת־שאול, ונשיא בית־המישפט ה מחוזי
בתל-אביב, ראלף וינדהם, שנלקח על-
ידי שני צעירים מזויינים מתוך אולם
המישפטים ברחוב יהודה הלוי, במהלכו של
דיון מישפטי^ .ישופט, עוטה גלימה וחובש
פאה־נוכרית, הובל לבונקר ברמת־גן. ה שניים
שוחררו מאוחר יותר, מבלי שאונה
להם כל רע. אך שיחרורם לא מנע את
הוצאתו להורג של גרונר, שסרב להגיש
עירעור, חרף בקשותיהם של אישים אמרי קאים
— ביניהם חברי-קונגרס וסנטורים,
ומי שהיה סגן הנשיא, הנרי וואלאם —
להמתיק את דינו.
גרונר ועוד שלושה אנשי אצ״ל שני דונו
למוות — דרזנר, אלקחי וקשאני
(ראה להלן) — הועברו במפתיע מכלא
ירושלים לכלא עכו. ב־ 16 באפריל , 1947
בשעה ארבע לפנות בוקר, הם הובלו לתא
הגרדום והוצאו להורג בתלייה בזה אחר
זה, כשהם שרים את התיקווה.
במיכתבו האחרון אל מפקד האצ״ל, מנחם
בגין, כתב גרונר :״אני כותב את השו רות
האלה 48 שעות לפני שנוגשינו עומדים
להוציא לפועל את רציחתם, ובשעות
אלה אין משקרים. והנני נשבע, שאילו הי-
תה לי הברירה להתחיל מחדש, הייתי בו חר
באותה הדרך שהלכתי בה, בלי להת חשב
בתוצאות האפשריות בשבילי.״

יעקב וייס
״רוח ההתנגדות״

ל מו תבכ בו ד,
כי אהלעב די ם
ך כרוז שהודבק בחוצות הערים, ב י
י לילות הקרים של דצמבר ,1946 נשא
את הכותרת ״אזהרה !״ מתחת לסמל ה-
אצ״ל — יד אוחזת ברובה, על רקע מפת
הארץ משני צדי הירדן — נאמר :
חייל עברי, שנפל בשבי האוייב ,״נידון״
על־ידי ״בית־דין״ של צבא הכיבוש
הבריטי למלקות. אנו מזהירים את ממ שלת
הדיכוי מפני הוצאה לפועל של עונש
משפיל זה.
אם הוא יוצא אל הפועל, יוטל אותו
עונש על קציני הצבא הבריטי. כל אחד
מהם יהיה עלול ללקות 18 מלקות.
כמה ימים לאחר מכן, ב־ 29 בדצמבר,
אותתו חיילים בריטיים לנוסעי מכונית ש חלפה
על פניהם, ליד מישטרת כפר־סבא,
לעצור. המכונית הגבירה את מהירותה
וחמקה מפניהם. אולם כאשר הגיעה לצומת
הדרכים לוד־בית-דגן, נתקלה במחסום תייל
דוקרני. על המכונית נפתחה אש והיא הוק פה
על־ידי צנחנים בריטיים. בידי נוסעיה
נמצאו כלי-נשק ושוטים עשויים מעור. אב רהם
מזרחי, שנפצע מן היריות, הופרד
מארבעת חבריו ומת כעבור זמן קצר. האר בעה
הועברו למכונית משוריינת, ואחרי ש הוכו
באכזריות במשך שעות רבות, הובלו
לבית־הם והר המרכזי בירושלים.
בבית־הדין הצבאי בירושלים הצהירו, כי
לא ישתתפו במהלך המישפט. הם כפרו ב סמכותו
של בית־הדין וסירבו אפילו לח קור
אחד מתוך תריסר עדי התביעה. טענ תם
היתה, כי הם שבויי-מילחמה. הצעיר
שבחבורה. חיים גולובסקי, נידון למאסר-
(המשך בעמוד )52

מאיר נקר
״לשבת בגיטאות״

אבשלום חביב
״נפשו של האדם החופשי*

ש תיירים המגלים את ישראל
דרך בירה מכבי.

שיער פרוע וצחוק
^ • 1 1מ תגלגל על.החוף.
כחול עמוק ו שמ ש החוגגת כל ה שנה
ידיים שזופות מגי שות שוב ושוב
כוסות צוננות שהקצף עולה בהן על
גדותיו.

את בירה מכבי ואילת אוהבים כאן
כשבע שפות. כי לטעם של בירה
טובה וקרה אין לאום ואין גבולות.
יש תיירים המגלים את י שראל דרך
בירה מכבי. ויש י שראלים המכירים
ד רכ ה את העולם.

66ס3003

־! בינלאומית

חיפה: רה׳ יפו ,132 טל ,522682 .וולטר יעקב, יפו ,19 טל .512251 .ירושלים: רה, שלומציון המלכה ,15 טל.234536 .
באר־שבע: רה טרומפלדור ,40 טל .73515 .נצרת: סרוג׳י יוסף, טל .56399 .נתניה: מכונית נתניה, טל.39423 .
רמת״גן: ארז, ז׳בוטינסקי ,18 טל.720738 .

העו ל ם הזה 2177

בעיקבות הגילוי של..העולם הזה״ על הקשרים
נין תשוו הנעולות החשאיות של דוום־אפריקה
עם ישראלים, החל המידע החם

הישואז
ך• שערוריה המסעירה מזה כמה
י י חודשים את העולם סולו, שערוריית
השוחד הדרום־אפריקאי הגדול, לא פס חה
כמובן גם על ישראל. כאשר גילה
השבועון הבריטי הרציני, אובזרבד, כי
דודי אשל ערך תריסר ביקורים חשאיים
הז מנו ת
בישראל, התעוררה מייד השאלה: מה
הוא עשה כאן? דודי אשל היה מנכ״ל
^ ופגי שו ת
של מיניסטריון דרום־אפריקאי ׳תמים, ש נשא
את השם הרישמי ״משרד־ההסברה״.
ך* ודי נמלט לאירופה, שם הוא חי
הבוס של דודי אשל היה השר הדרום־
אפריקאי קוני מולדר.
תוך חשש לחייו. הוא הפקיד במקו-

מות־סתר אחדים הקלטות ומיסמכים, ה מאחרי
השם התמים של מישרד־מוכיחים
לדבריו כיצד פעל המישרד. רודי
ההסברה הסתתר מוסד מסוג אחר לגמרי.
גם העניק במקום המיסתור שלו ראיון
מולדר ומישרדו ניהלו מערכה בינלאו מית
משוכללת, של שיחוד עיתונאים ו־ ׳ לעיתונאי אירופי ידוע, הודיע כי הוא
והוללות, מה שנגד את הנורמות הנוצ*
ריות־קאלוויניסטיות שעליהם מבוסס ה־מישטר.
מולדר עף מתפקידו וכמוהו
המנכ״ל שלו, רודי אשל, וראש שירותי־הביטחון,
הגנרל הנדריק ואן־דן־ברג.

של רודי אשל, דמות ידועה: רואה ה חשבון
׳ומי שהיה חבר ד״ש, דן בבלי.
לפי מידע זה כונתה הקבוצה נולה על
שמו של דן בבלי ,״קבוצת דני״.
דן בבלי מכחיש כל קשר לקבוצה.
״הייתי אמנם לפני שנה בדרום־אפריקה,
אבל זה היה בעניין קשרי מיסחר שלי.

כאשר הרציתי שם, אבל יותר אין לי
קשר אי תו.״
הפרופסור דן אבי־סגרה מודה בקשרים
שלו עם דרום־אפריקה .״הייתי פעמיים ב-
דרום־אפריקה, והם גילו התעניינות מרו בה
בספר שלי, סיוע טכני.״הכרתי את דודי
אשל, הוא הכיר את כל הישראלים שביק-

האיש ש שי חד מדינ אי ועיתונאי בכלה עו ד
היה קשור בישראלי רבים, והזמינם לדרום־אפריקה
פוליטיקאים, רכישת אמצעי־תיקשורת
המונית ואירגון פעולות בל׳תי־חוקיות מ סוגים
שונים. מטרת המיפעל כולו היתה
אחת: שבירת ההתנגדות העולמית ל־מדעיות
הגיזענית של דרום-אפריקה. ה פעולה
כולה נעשתה בשיתוף־פעולה מלא
עם השירותים החשאיים של ממשלת
דרום־אפריקה.
כאשר התברר כי מישרד־ההסברה ׳ניסה
להקים עיתון פרטי־כביכול בדרום־אפריקה
עצמה, התפוצצה הפרשה. דרום־אפריקה

מוכן למסור, תמורת 200 אלף דולר,
רשימה מפורטת של פוליטיקאים ועיתונ אים
בכל רחבי העולם, שקיבלו שוחד
ישיר או באמצעות כרטיסי-טיסה ואירוח
בדרום־אפדיקה.
לפני שבועות ספורים יצא העולם הזה
עם הסיפור כולו, פרסם את תמונתו של
רודי אשל (העולם הזה )2170 ושאל את
מי פגש ׳ומי ראה את האיש הזה באחד
מביקוריו בארץ. העולם הזה ביקש מ קוראיו
פרטים על הקשר הישראלי, על

אין לי כל קשר עם הקבוצה הזאת.
לא פגשתי מעולם אף אחת מהדמויות ה קשורות
בה. מעודי לא פגשתי גם אפרי־קנר.
כל העניין הזה הוא שטות, ואני
גם לא שמעתי אף פעם ׳על קבוצת דני.״
בין האישים שהוזכרו כנמנים על קבו צת
דני היה גם הפרופסור מרדכי אביר,
פרופסור למזרחנות באוניברסיטה העברית
בירושלים, הידוע כבעל נטיות ימניות־לאומניות
קיצוניות. גם הפרופסור אביר
מכחיש כל קשר לקבוצה. הוא אמנם מודה,

רו בדרום־אפריקה, כמו הפרופסור אמנון
רובינשטיין ועורכת דבר, חנה זמר. הוא
היה האיש שהזמין את כולם לדרום־אפ־ריקה.״

מי שהיה יועצו המדיני של שר
הביטחון דאז, שמעון פרם, אשר (״אר־תור״)
בן־נתן, מודה כי פגש את רודי
אשל .״במיסגרת תפקידי עסקתי בענייני
צבא ורכש עם דרום־אפריקה. היה לי מגע
בנושאים האלה עם דרום־אפריקה, וגם
פגשתי את רודי אשל.״

עוזר בן־ נתן

שגריר ארגוב

עיתונאי כן־חיים

רואה* חשבון כפלי

קשר ביטחוני

נעדר מהארץ

הוזמן וריאיין

נסע ונפגש

מתיימרת להיות דמוקראטית, לפחות ב כל
הנוגע למיעוט הלבן שבה. הממשלה
נאלצה למנות ו׳עדת־חקירה. מסקנות זע־דת־החקירה
היו, כי מולדר ומישרדו עסקו
בפעולות מחתרתיות רבות, גם בדרום־
אפריקה עצמה, והעניקו לכמה מאנשי
הצמרת של מדינה זו חיים של !שחיתות

האנשים שנפגשו עם רודי אשל, או
שידוע שהיו להם קשרים אייתו או עם
המישרד שניהל.
המידע שהגיע למערכת כלל כמה
שמות של אישים ידועים וידועים
פחות. על פי מידע זה עמדה בראש הקבו צה
הישראלית, שהיתה קשורה עם מישרדו

כי היה בדרום־אפריקה .״הוזמנתי לבוא ל שם
בקשר לעניינים ;שאינם שייכים לעבו דה
שלי באוניברסיטה, אבל אני לא
יכול להרחיב על זה את הדיבור.
הלוואי והייתי שייך ל קבוצה
הזאת, אז היה לי כסף. את השר
קוני מולדר פגשתי פעם אחת בפרטוריה,

העיתונאי שמואל שניצר ממעריב סירב
לשוחח על העניין עם כתב העולם הזה.
לעומתו, עיתונאי אחר ממעריב, שאול ב ך
חיים, אמנם מודה כי היה מיספר פעמים
בדרום־אפריקה .״ראיינתי את דודי אשל
גם פה בארץ וגם בדרום־אפריקה. פגשתי
(המשך בעמוד )50

) 11*11111ב 111ל 0

תהה דאו ו
גיחר הדר: שווה 0מ והב
סיפרו החדש של ג׳וזף הלר, מי שכתב את מילכוד 22 אינו
נופל בשוויו ובתוכנו מקודמו, ואולי אפילו עולה עליו. הספר,
אשד יצא לאור (בהוצאת טיימון ושוסטר, ארה״ב) לפני חודש
בלבד, שווה זהב. המחבר עצמו אינו תופס את גודל הצלחתו,
אם כי, בסיגנונו האופייני, הגיב על הביקורת המהללת אותו
פה אחד :״הייתי אוהב את הספר אפילו אם מישהו אחר היה
כותב אותו!״
אף שלסיפרו החדש של הלר גוון אוטוביוגרפי מובהק, הוא
מספר את קורותיו של ד״ר ברוס גולד, פרופסור יהודי במעלה
הסולם דיברתי האמריקאי, מכחיש הלר שספר זה הוא אישי
יותר מן האחרים אד לדעתו הוא מצחיק לפחות באותה המידה.

אי 1תגובה
תאומו! נאקינגהם
את הדודנית הזאת לא תזמין אלי־
.זבת לשיר בחצרה. לתרזה ד׳ארבו
(בתמונה משמאל) בת ה־ 29 יש קול
הדומה לבואינג הממריא לשמיים,
גובהה מטר ושמונים ושלושה סנ טימטרים,
והיא מופיעה כששוט
בידה. ומחוך של עור לגופה. בקי צור
— הסיגנון ההולך היום ב שוק
— פאנק. אבל יש לה עוד
משהו: אמא שלה ואמה של המל כה
אליזבת הם דודניות מדרגה
ראשונה, מה שעושה את תרזה ואת
מלכת בריטניה לדודניות מדרגה
שנייה. אלא שלתרזה להקה ושמה
האחיות הסאדיסטיות ובתור שכאלה
הן קצצו בהופעה חיה תרנגולות
מתות ושיחזרו מעשי אונס על ה־הבמה.
תרזה אומרת שהיא חושבת
שבארמון באקינגהם אין אוהבים
אותה. מן הארמון אין תגובה.

איזבלה ווסתי:
יוג״ן אזומנד :,זה ׳היה היורש!
במשך שנים רבות ניהל יוג׳ין אורמנדי את תיזמורת פילדלפיה
אילו היתה תיזמורתו הפרטית. התוצאה: אחת התיזמורות המעולות
עולם. מנצח מסודר וקפדן כאורמנדי לא ישאיר את בת־טיפוחיו
שרביט לא ידוע. לכן, בגיל ,79 החליט למנות לעצמו יורש. הנבחר
וא גבר יפהפה בעל פרופיל בארימורי, בן ,37 וכבר ידוע כאחד
ן הצעירים הגדולים בעולם — ריקארדו מוטי.
מוטי האיטלקי משך את תשומת ליבו של המאסטרו כבר
שנת , 1970 כשניצח על תיזמורת הנזאגיו מוסיקלא מפלורנס.
וכר אורמנדי :״כשראיתי את מיסטר מוטי אמרתי לעצמי, :זה
רי רק טבעי שהוא יבוא אחרי׳.״ ב־ 1976 זכה מוטי בכינוי חסר
קדים בתולדות תיזנזורת פילדלהיה — ״מנצח אורח ראשי״.

בלה אזבלה
ילדת האהבה של הבמאי דובר־טו
רוסליני ושל השחקנית אינ־גריד
ברגמן זכתה בתפקיד ראשון
בקולנוע, כשתומכה הנלהב הוא
אישיות קולנועית רצינית — מר-
טין (נהג מונית) סקורסזה בן ה־
,36 בן זוגה האישי הצמוד.
במיקרה של איזבלה אפשר לו מר
שהיא מוכשרת כאביה ויפה כ אמה
ולהוסיף גם מופשרת כאמה.
העול ם הז ה 2177

צמודצמוד 16^ 13

ג׳ינס צמודים עם חולצות ומכנסי קנבס, כותנה ועוד.
גם בבוטיקים הטובים בעיר.

דלתא לדלתא

דלתא

ה־חולצות
חולצות
רדד של דלתא בשלל צבעים עליזים
ואופנתיים בגוונים אחידים או משולבים,
מעוצבות להחמיא לכל גזרה ועונות לטעמם
המפונק של מליונים ברחבי העולם.
כמו כל מוצרי דלתא שהספקת כבר להכיר,

החולצות מיוצרות מ ־ ס/ס 1 0 0כותנה סרוקה והן
אווריריות, רכות וגמישות, וצבעיהן יציבים.
הקיץ, להרגשה טבעית וחפשית, הוסיפל עוד
דלתא לדלתא שלכם: חולצות ד בכל המידות לך,
לגבר שלך ולילדיך.
להשיג בכל חנויות המזון בשרות עצמי, בכל
חנויות הכל־בו ובחנויות ההלבשה המובחרות.

טבעי שלובשים * י דלתא
!רשבסק, פוי לין

מרבית חבוי־וימסת

!צלו את הנגרר!
לנסוע לחויזל על
השובו! הציבור והיו לאלה
שגלשו מעבד לנגדה
נוסעים בגין ושמיר
מסביב לעולם
טיול שאפילו המטיילים הקבועים יכולים
לקנא בו.
אולם בעוד שמנהיגי מיפלגת העבו דה
נוסעים בדרך כלל על חשבון תנו עות
או מיפלגות, הרי שראשי הליכוד
למדו את הפאטנט. הם נוסעים ברובם על
חשבון קופת המדינה בצורה ישירה. ראש
וראשון לנוסעים הוא, כמובן, ראש־הממ־שלה
מנחם בגין. הסכם השלום נתן לבגין
הזדמנויות לנסוע נון־סטוס. בעוד שרבים
מהנוסעים אוהבים בעיקר את עצם הטיול,
הרי בגין אוהב את קבלות־הפנים המפו ארות
ואת התשואות, כאשר הוא חוזר
הביתה, לעתים עם הישג של ממש ול עתים
עם הישג מדומה. נסיעותיו של בגין
בשנתיים האחרונות ידועות: נסיעות ל־ארצות־הברית,
לאירופה ולמצריים. פעמים
אחדות ממש כפה עצמו בגין על מזמיניו
והכריח אותם לקבל את ראש ממשלת־ישראל.
הנסיעה הצפויה הקרובה של בגין
היא לאנגליה. בגין יהיה המנהיג הזר ה ראשון
שיתקבל על-ידי מרגרט תאצ׳ר
ראש־הממשלה החדשה באנגליה.
גם יושב־ראש הכנסת, יצחק שמיר, גי לה
את מחלת הנסיעות ולקה בה. שמיר, לדבר שדובריו וידידיו אמנם מרבים
על צניעותו הרבה, אינו צנוע בכל הקשור
לנסיעות לחוץ־לארץ. וכאשר סוקרים את
מסלול טיוליו, אפשר רק לקנא בו וב אשתו,
שהיא בת־לווייתו הקבועה. שמיר
פתח את נסיעותיו בטיול אירופה, שאליו
גרר עימו מספר ניכר של חברי־כנסת
ועיתונאי־חצר, כתבי הכנסת החיים מפיו.
הוא טייל באנגליה, איטליה, דנמרק וצר פת.
זכורה נסיעתו של שמיר לדנמרק, שם

רן גרת הכ;סת, שהסתיימה לפני
״** שבועיים, היתה גם סיום לבולמוס
הנסיעות של מרבית חברי־הכנסת. חלק
מהם, לא כולם, עדיין לא כיבד את הכנ סת
בנוכחותו והאריך את הפגרה. חלק
אחר, שהגיע בזמן לתחילת דיוני הכנסת,
החל את החופשה שלו בחוץ־לארץ עוד
לפני שהסתיים המושב הקודם.
ישנם חברי־כנסת שנסיעותיהם אינן
מעוררות תמיהה. על חברי־הכנסת האלה
אומרים, כשרואים אותם בארץ :״הם באו
לביקור מולדת.״ אחד מהם הוא ח״כ אבא
אבן, מי שהיה שר־החוץ ושר־החינוך ב ממשלות
קודמות, והיום יו״ר בית־ברל.
אבן הוא אלוף הנסיעות לחו״ל. וכל יום
בארץ מהווה בשבילו הפסד כספי ניכר.
כשאבן בחוץ־לארץ הוא מרבה להרצות
ומקבל עבור כל הרצאה אלפים רבים של
לירות. הוא מעודד את מכירת ספריו
ותקליטיו ועתה הוא עסוק, רובו ככולו,
בפרוייקט חדש, אשר יכניס לו כמיליון
לירות: הוא מכין עבור רשת טלוויזיה
תוכנית בת 13 פרקים על היהדות. כמו
סר קנט קלארק ואחרים, המוכרים לצופי
הטלוויזיה הישראלית, כך יסביר אבא אבן
לאמריקאים, באנגלית הקיימברידג׳ית שלו,
את היהדות, סודותיה ומכמניה. נסיעת ה פגרה
של אבן לארצות־הברית היתד, בענ ייני
הסידרה שלו.

נוסעים פרס ואכן
למען הקשרים

חבר אחר של מיפלגת העבודה, שגם
הוא ״חולה נסיעות״ ,הוא יושב־ראש ה־מיפלגה,
שימעון פרם. איש לא הבין מדוע
הסכים פרס לפני כשנה, שח״כ חיים בר-
לב יתמנה כמזכיר האירגוני של מיפלגת
העבודה. היתה זו נגיסה במעמדו ובעבו דתו
של פרם. אולם מהר מאוד נפתרה
התעלומה: פרס הודיע כי הוא רואה
כאחת ממטרותיו החשובות, כמנהיג המיס־לגה,
לחזק את הקשרים של מיפלגה זו
עם מיפלגות סוציאליסטיות ברחבי העו לם.
כדי לחדש קשרים אלה על פרס לנ סוע,
והוא אכן נוסע. נסיעותיו בפגרה
היו לפאריס, לניו־יורק, לוושינגטון ול־ליסבון.

ביקר
בעיר הפלאות של לגו, והוא ורעייתו
קיבלו מתנות בערך של אלפי לירות עבור
נכדיהם.
לא סיים שמיר את נסיעתו לאירופה
וכבר יצא למזרח־הרחוק וערך מסע בדו מה
לזה שערך משה דיין בחודש שעבר.
אלא ששמיר הוסיף על נסיעה זו גם את
ניו־זילנד וגם את אוסטרליה. נראה כי
אוסטרליה מצאה חן בעיני שמיר. יום לפ ני
שהסתיימה פגרת הכנסת הוא לקח עימו
עוד ששה חברי־כנסת, ארבעה מהקואלי ציה
ושניים מהאופוזיציה, ונסע שוב ל אוסטרליה.
כאשר דנה הכנסת בנושאים
כה חשובים כמו האינפלציה והזזוטונומיה,
שוהה היושב־ראש שלה בטיול משגע ב יבשת
החמישית.

רת פרס היא, שהוא בכל זאת רוצה
^ להיות קצת בארץ, לכן אין הוא עושה
נסיעה אחת ארוכה, אלא מדלג לכמה
ימים למדינה אחת, אחר כך מדלג לכמה
ימים למדינה אחרת, ומנפח כך את חש בון
הטיסה שלו לממדים אסטרונומיים,
שאף פעם לא ראו כמותם בגיזברות מיפי
לגת העבודה.

מ עי ד ה
ב בי ת־ מ לון

ע ם עי תונ אי־חצר

נוסעים
כורג וכן־מאיר
בר־מיצווה במכסיקו

נוסע חשוב אחר של מיפלגת העבודה
הוא שר־החוץ לשעבר יגאל אלון, שהוא
עתה יושב־ראש תנועת העבודה הציונית.
תפקיד זה נותן לו סיבה להרבות בנסי עות.
בתקופת הפגרה שהה אלון חודש
שלם בדרום־אמריקה ובארצות־הברית, ב-

ודם בולמוס הנסיעות לא תקף רק
את מנהיגי שתי הסיעות הגדולות
בבית, אלא גם את ראשי הסיעה הדתית,
המפד״ל. שר־הפנים, הד״ר יוסף בורג, אי נו
קוטל קנים בכל הנוגע לנסיעות לחוץ-
לארץ. בורג שב לא מכבר מטיול שעשה
בשלוש ארצות. דוברו היה מוכן לגלות
את שמות שתיים מהן, איטליה ואנגליה,
וטען שהארץ השלישית, שאליה נסע השר,
היתה סודית. נסיעה זו של בורג ארכה

כנסת בחו״ל
(המשך מעמוד )13
רק חמישה ימים, ואל שתי הארצות הגלויות
הוא נסע מטעם המגבית־היהודית־המאוחדת.
הנסיעה הקודמת של בורג
היתה עם ראש־הממשלה, מנחם בגין, לח תימת
הסכם השלום בוושינגטון. נסיעה
אחרת שלו היתה לכמה מארצות אירופה,

ח״ב־נוסע אחר של המערך הוא עדיאל
(״עדי״) אמוראי. הח״ב הכלכלן, הזועק
השכם והערב על הבזבזנות של הממשלה,
נמצא עתה בטיול הגדול של יושב־ראש
הכנסת לאוסטרליה. קודם לכן קפץ אמו ראי
לכמה ימים לטיול בגרמניה. אמוראי
עומד בראש הוועדה לחילופי נוער של
מיפלגת העבודה, וככזה הוא חייב לבדוק
אישית כימעט כל מישלחת ישראלית ה יוצאת
לגרמניה, ולבצע בדיקה מוקדמת

זו היתה צפויה, שהרי מאז מילחמת יום
הכיפורים אין הוא נוהג להשאר בארץ
ביום הזיכרון לחללי צה״ל. הוא אינו אוהב
את ההפגנות הנערכות ביום זה ליד ביתו
בצהלה.
מרביתם של חברי־הכנסת נסעו לחוץ-
לארץ בתקופת הפגרה. רק מעטים נש ארו
בארץ. בין אלה שנשארו היה עקיבא
נוף, שנשאר בארץ בגלל בעיות מיש-
פחתיות, וכמה קיבוצניקים מסיעת המערך,

לה ימים אלה בפאריס, בכינוס של מועצת
מיפלגות המרכז. לדברי מילוא כיסחה ה-
מיפלגה את מחצית דמי השהות שלו ואילו
את המחצית השנייה שילם מכיסו. ח״כ
תמר אשל מהמערך עברה את הפגרה בבי קור
מישפחתי על חשבונה בלונדון. היא
ביקרה שם את בתה. ח״כ שלמה הלל, מי
שהיה שר־המישטרה, לא יכול היה לצאת
בחודשים האחרונים לחוץ־לארץ. הוא עבר
ניתוח שבר. אולם הלל עומד לפצות את

חנוי־נגסת הנפידו לעצמם את הבגוה וחבוי־ננסת
אחדים באים לפעמים לביקור מולדת
שהתור שלהם במשק עדיין לא הגיע והם
גם לא הצליחו לתפוס נסיעה על חשבון
מוסד ציבורי כלשהו.

ה לי כו ד סי ד ר
נ סי עהלמערך
ולס ישנם קיבוצניקים שנסעו. ח״כ
י דני רוזוליו, למשל, איש המערך,
נסע לניו־יורק כחבר המישלחת הישרא לית
לאומזת־המאוחדות. לעומתו מאיר
תלמי, איש מפ״ם, שהיה צריך להשתתף
בנסיעה הגדולה לאוסטרליה, החליט להי שאר
בבית. ח״כ קיבוצניק אחר שנסע הוא
אברהם כץ־עוז, שקיבל נסיעה לגרמניה
ממיפלגת העבודה. סגנית יושב־ראש ה כנסת,
חייקה גרוסמן, זכתה בנסיעה משו-

נוסע, דיין בסודיות בעיקר לבלגיה, שוב בענייני מימון ושלי חות
של המגבית.
דוברו של בורג טוען, כי נסיעותיו של
השר, תעלינה כמה שתעלינה, מביאות כסף
רב למדינה, משום שלדבריו בורג הוא ה נואם
הישראלי המבוקש ביותר על-ידי
הבונדס, אחרי ראש־הממשלה, כמובן.
חברו למיפלגה, ח״ב יהודה בן־מאיר,
נסע רק נסיעה אחת בתקופה האחרונה,
וגם זו היתד. ערב הפגרה. היתה זו נסי עתו
של בן־מאיר למכסיקו, שם השתתף
במסיבת בר־המצווה של בנו של סוחר
הנשק מרכוס כץ (העולם הזה .)2172 כש חזר
בן־מאיר הוא ניסה לשכנע את מיש-
רד־הביטחון להמשיך את קשרי־העסקים
של המישרד עם כץ.
במה שנוגע לח״כ אהוד אולמרט, קשה
היה להבחין בו בארץ. אולמרט יצא לחוץ־
לארץ כשלושה שבועות לפני הסגרה ויח זור
כשלושה שבועות אחרי סיומה. היעד
הוא, כמובן, ארצות־הברית, ואין ספק כי
אולמרט ישוב מהבירה האמריקאית עם
מיסמכים נוספים של האפ־בי־איי. אולם
בדרכים מדרכים שונות דואג אולמרט כי
סיפורים עליו ימשיכו להופיע בעיתונים
גם כשהוא בחוץ־לארץ, ולכן אי אפשר
להבחין כלל בהעדרותו.
שתי חברות־כנסת יצאו השנה לטייל
ברומניה. היו אלה שושנה ארבלי-אלמוז-
לינו ואורה נמיר, שתיהן חברות המערך
שנסעו על חשבונן בטיול מאורגן לארץ
תיירות זולה ביותר. נמיר נהנתה מאוד
מהנסיעה אולם ארבלי־אלמוזלינו התחלקה
בבית המלון בבוקרשט ושברה את ידה.
השתיים הקפידו לחזור לארץ עוד לפני
שתמה הפגרה, ומאז מסתובבת ארבלי-
אלמוזלינו כשידה חבושה בגבס.

נוסע כרמן
לא על חשבון הציבור

נוסע אורמרט
עם מיסנזכים
לכל מישלחת גרמנית לפני שהיא מגיעה
לארץ.

בחצר
מל ךנפאל

!ך״ן ״ כהמעיד יעקב (״ז׳אק״) אמיר
י 1הוא יהודי עסוק במייוחד. מלבד תפ קידו
כחבר־כנסת — אמיר מקפיד להגיע
לכל ישיבה של הכנסת — הוא גם מכהן
כראש עיריית דימונה, המרוחקת כמה
מאות קילומטרים מהכנסת. אולם מאיר
מצא לו זמן, עוד לפני פגרת הכנסת,
לצאת לטיול לפאריס. הסיבה הרשמית :
כנס של יהודים יוצאי ספרד שנערך ב בירה
הצרפתית.
ח״ב אחר של המערך, הרב מנחם הכהן,
ביטל ברגע האחרון נסיעה לאירופה, ש אותה
היה צריך לערוך לפני הפגרה. הסי בה
לביטול: מחלה. אולם מחלה אינה
מפריעה עד סוף כל הדורות. עובדה: יום
לפני שהסתיימה הפגרה יצא הכהן יחד
עם יושנדראש הכנסת לנסיעה הגדולה ל אוסטרליה,
שממנה עדיין לא שב.
יושב־ראש ועדת הכנסת, יצחק ברמן,
מרבה לנסוע לחוץ־לארץ. ברמן פשוט
אוהב את הנסיעותלחוץ־לארץ ומקפיד
לנסוע כמה פעמים בשנה, בעיקר לאי רופה.
אולם לזכותו של ברמן, שהוא עו־רך-דין
עשיר ומצליח, יש לציין כי אינו
נוסע על חשבון הציבור. כל נסיעותיו הן
או על חשבון הלקוחות הזרים שלו או על
חשבונו הפרטי. כך גם היתד. הנסיעה האח רונה
שלו, בעת פגרת הכנסת. ברמן נסע
לבלות את חופשת הפסח בעיר האורות.
גם משה דיין, חסר הסיעה, נמנה עם אלו פי
הנסיעות, אך לו לפחות יש הצדקה
לכך: הוא נושא בתואר שר־החוץ. לדיין
היו במשן השנתיים האחרונות עשרות
נסיעות וגיחות לחוץ־לארץ, מהן שהתפר סמו
בעיתונים ומהן שנשמרו בסוד. הוא
גם היה שותף לכל הנסיעות לוושינגטון
בעניין הסכם השלום.
אולם נסיעתו האחרונה של משה דיין
היתה הגדולה והטובה מכולן. לפתע הו דיע
לממשלה, כי החליט להיענות להז מנת
מלך נפאל ולנסוע למיזרח־הרחוק.
מובן שדיין לא הסתפק בנסיעה זו רק
בנפאל, או רק בממרח הרחוק. נסיעתו

עצמו ולצאת בשבוע הבא לנסיעה ארוכה,
ממומנת על-ידי המגביודהיהודית־המאוחדת.
ח״כ גד יעקובי, מי שהיה ממלכי הנסיעות
של המערך בעת שזה היה בשילטון, צנוע
עתה הרבה יותר מכפי שהיה בעבר. לפני
בשנה עשה יעקובי טיול ארוך במזרח-
הרחוק ובאוסטרליה, שם גם פגש את ידי דתו
הנוכחית, דיילת אל־על נלה פרלמו-
טר. בפגרה נסע יעקובי לפרלמנט האירופי,
תוך כדי טיול בכמה ארצות אירופה.
מי שהיה סגן־התיקשורת, אלי מויאל,
לא מרבה לנסוע לחוץ־לארץ, אולם הוא
לא יכול היה שלא להצטרף אל ח״ב ז׳אק
אמיר בנסיעה שלו לפאריס, לכנס של
אירגון היהודים יוצאי עדות־המזרח. ח״ב
נפתלי פדר ממפ״ם אמנם לא נסע בפג רה,
אך הוא עדיין נח מן הטיול הארוך,
גדוש החוויות• ,שאותו ערך במוסקבה יחד
עם ח״כ אברהם מלמד מהמפד״ל וח״כ יוסי
שריד מהמערך, שהחליט לא לנסוע בפג רה
זו לחוץ־לארץ ותחת זאת ערך טיול ב רמת
הגולן. ח״כ הליכוד דב שילנסקי ערך
מחקר משמעותי באתר שהוא פופולארי
מאד עכשיו בקרב חברי־הכנסת — אוסטרל יה•
שילנסקי היה אורח הקהילה היהודית
שם, וחזר שבוע לאחר שהסתיימה הפגרה.
שני חברי-כנסת שערכו טיול נהדר ב פגרה
הם חיים קורפו מהליכוד ומשה שחל,
יושב־ראש סיעת המערך בכנסת. קורפו
טייל באירופה והגיע עד לפראג, שגם
בה מצא כינוס המצדיק את נסיעתו. שחל
ליווה את קורפו לכל אורכו של הסיור,
אולם כאשר שב קורפו לארץ, כמה ימים
לפני תום הפגרה, עלה שחל על מטוס
ונסע עם רעייתו לארצות־הברית, כאורח
הקונגרס האמריקאי. שחל עדיין לא חזר
לארץ.
נסיעות הח״כים לחוץ־לארץ עולות ממון
רב למדינה, הן כאשר הם נוסעים על
חשבון המדינה והן כאשר הם נוסעים על

נוסע הכהן לבריאות לבת. היא נסעה לכנס של סטודנטים סוצ יאליסטים
בבריסל, ומשם נסעה לווינה,
כשליחתה של ועדת הקליטה של הכנסת.
פרט מעניין: את הנסיעה לווינה סידרה
לגרוסמן דווקא ח״ב חרות, גאולה כהן,
שהיא יושבת ראש ועדת הקליטה של
הכנסת.
השר גדעון פת, שגילה את חוץ־לארץ
לפני שנים רבות, חזר זה עתה מנסיעה
ארוכה לארצות־הברית, שהיתר, משולבת
בשתי משימות: בעיות מישרדו (תמ״ת)
והמגבית. פת יצא בעת הפגרה וחזר שבו עיים
אחרי שהסתיימה. כמוהו שר אחר של
הליברלים, יצחק מודעי, המרבה אף הוא
לנסוע. הוא חזר לפני שבוע מטיול ארוך
באמריקה ובאירופה.
יושב־ראש ועדת החוץ והביטחון של ה כנסת,
ח״כ משה ארנם, יצא שבוע לפני
תום הפגרה לטיול פרטי שארך שבועיים.
סגן שר-הביטחון, ח״כ מרדכי ציפורי,
אשר נדמה לעתים כי הוא שר־החוץ ב־מישרד-הביטחון,
חזר לא מכבר מנסיעה
למקום האהוב עליו, דרום־אמריקה. ח״כ
חיים קאופמן, המרבה בנסיעות גם מטעם
הממשלה וגם מטעם חברת לגב שבראשה
הוא עומד, ערך נסיעה ארוכה ביותר לאר צות
אירופה, בענייני עסקיו הפרטיים, אך
שב סמוך לתחילת הפגרה. קאופמן שהה
בארץ במשך כל הפגרה.
ח״כ רוני מילוא ניצל את הפגרה רק
לארבעה ימי שהייה בחוץ־לארץ. מילוא בי
נוסע
אמיר
ספרדי בפאריס
חשבון מיפעלים ציבוריים, אשר בסופו
של דבר מקבלים את כספם מאוצר המדי נה.
למרות שמחירי הכרטיסים אינם יק רים
יחסית — כרטיס לאירופה מסתכם
בכ־ 15 אלף לירות וכרטיס לארצות־הברית
בכ״ 28 אלף לירות — הרי דמי השהות של
הח״כים הם יקרים ביותר. מרבית הח״כים
מוציאים בחוץ־לארץ דמי אש״ל בסדר
גודל של 150 דולר ליום, וזאת כאשר
הח״ב הוא צנוע. נסיעה לארצות־הברית,
עם שהות של עשרה ימים שם, עולה לקו פת
הציבור כ־ 63 אלף לירות.

>כתכה ראשונה בסידרה)

טאטום אזניל:
נ1לדה להה׳לה
השחקניות מעולם לא אהבו את
טאטום או׳ניל: כשהיתה קטנה גנ בה
מכולן את ההצגה (בתמונה
מימין) .כמעט בת 8היתה בירח
של נייר וכמעט בת 11 בראשונים
בליגה (בתמונה משמאל) .כשגדלה
גנבה מהן את אביה היפהפה (בת מונה
הימנית למטה) ראין או׳ניל,
הנוהג לקחת אותה עימו לכל מסי בה
ומסיבה, ויש אומרים שקיים
הסכם חשאי ביניהם. די ברמז קל
מצידה של טאטום והידידה החד שה
של אבא הופכת ידידה לשע בר.
בין כה וכה התבגרה טאטום
במהירות כשבסירטה האחרון היא
גדלה מגיל 13 שהוא פחות מגילה
האמיתי עד גיל 18 שהוא יותר
מגילה בחיים — היא כמעט בת . 15
התפקיד ׳שהחיש את התבגרותה
מהווה המשך רעיוני׳ לתפקיד שגילה
את ליז טיילור, בעבר ,״הקטיפה
הלאומית״ .היה זה הכינוי לאלופת
הרכיבה הצעירה ביותר של ברי טניה.
טאטום צריכה להיות ״הקטי פה
הבינלאומית״ ,בת־אחותה, שגם
היא נולדה לתהילה. ליז טיילור הוז מנה
תחילה לגלם את הדודה וכש־סרבה
ניתן התפקיד לאשת הבמאי
בריאן פודבס, השחקנית נאנט ניו-
מן. האם גם ליז פחדה מן הילדה ז

מאולון בואנו!:

עמוקים ׳וחוד
ההצלחה משאירה בפה טעם של
עוד. כך קרה גם לסידרת הטל וויזיה
שורשים שסחבה אל המכ שיר
הקטן ב־ , 1977 בארצות־הברית
לבדה, מאה ושלושים מיליון אמרי קאים.
חברת אי.בי.סי. חשבה כי
ההצלחה לא תישאר יתומה ויצרה
המשך לקורות צאצאיו של קונטו.
קינטה. כשהסיפור נמשך אל תוך
שנות דד ,60 משוחזר ראיון סנסצ יוני
שערך בשעתו הסופר אחזור
היילי עם מנהיג התנועה הניאו-
נאצית, ג׳ורג׳ לינקולן רוקוול, על
דפי הירחון פלייבוי. את השניים
מגלמים השחקן הכושי הידוע ג׳יימס
ארל ג׳ונס ומי שתמיד שמח לתפ קידים
בעלי עמדה פוליטית המטי פה
לשיוויון בין הגזעים, מרלון
בראנדו, אף שהוא בוודאי מבטא
כאן את העמדה השנואה עליו,
העולם הזה 2177

והה סאמו: מלנה הדיסקו אוהבה לאהוב
היא אוהבת לאהוב אותך בעיקר אם שמך הוא ברום סודאנו
ואתה גם ידידה האישי של הגברת, מלכת הדיסקו, בת ה־30
ומי ששרה את השיר נושא האוסקר. סודאגו צירף שני מעריצים
ג׳ובין אספוסיט ואדי הוקינסון, ללוות את דונה בתוכניתה. ומסביר:
דונה שיכנעה אותי להתאהב בה. בערך כמו העכביש והזבוב

1111113 11*1111(1
מישו סטיבנס:
הפיתוי החרש
לייף הקדיש לה שער. ואלנ-
טינו, מעצב האופנה הגדול,
פרש לרגליה את פאריס כולה
(בתמונה למעלה משמאל) זוהי
מישל סטיבנס המקסימה, בת
העשרים ושתיים, שהובאה בנד
ייוחד מקולורדו על־ידי ואלנ-
טינו בכוונה לפתות את אירו פה
כולה. השניים אכן הצליחו.
ואלנטינו עצמו יוצר בהשראתה
את יצירות האופנה החדשות
שלו, מלביש ומפשיט אותה במו
ידיו בכל תצוגה, כשאפילו ה-
ג׳ינס נראה עליה קצת אחרת.
בינתיים מקיימת מישל אורח
חיים אמריקאי טיפוסי: היא
קמה ב־ 6בבוקר, רצה לבריכת
השחייה ולארוחת־הבוקר או כלת
קורנפלקס. בין צילום ל צילום
היא רוקמת וסורגת
ואפילו חושבת על ילדים.
קשה לדעת מי מהן יפה יותר
האשה־הילדה עם הכובע או ה-
ילדה־האשה עם הכלב?

גיון וו״ט: האלוף הנחל והניסו העטו
ישנם המנבאים לג׳ון וייט פרס נוסף: אחרי שזכה באוסקר
על השיבה הביתה, סירטו של האל אשבי, הוא מרשים שוב בתפ קיד
האלוף בגירסה מחודשת שעשה פרנקו זפירלי לסירטו של
הבמאי קינג וידור מ־ , 1931 המספר על אלוף איגרוף המבקש להו כיח
את עצמו לבנו, אחרי שנישואיו נהרסו. את תפקיד הבן
מגלם ריקי שרדר בן השמונה, שנבחר מתוך 2000 ילדים. הבחי רה
הצליחה עד כדי כך שהיו שחשבו כי ריקי הוא בנו האמיתי
של וייט. תגובת האלוף :״לא הייתי מתנגד לאמץ אותו.״

סלבי :181x1
גס ח׳א ואלונים נשים אוהבות מנצחים וסילבי
וארטן אוהבת אותם מהירים.
במירוץ המכוניות לגראנד פרי
בלונג־ביץ׳ שבארצות־הברית אספה
אליה את האלופים ז׳אק לאפיט
ודאו פייר ז׳אבויי כדי לנחמם אחרי
שהאחר שבר את ידו בנסיעה ב מהירות
מופרזת והשני הרם את
מכוניתו מסיבה דומה. אך האלו פים
אינם מוותרים: סילבי הבטי חה
לבוא לראותם בגראנד־פרי ש ייערך
בבית — בצרפת ב־ 1ביולי.

העו ל ם הז ה 2177

קופל נותן־ לך
10 סיבות טובות
לטיול מוצלח
טיולים על קיבה מלאה
בכל טיול מאורגן של
״קופל״ ,אתה מקבל שתי
ארוחות ליום — ארוחת־בוקר
וארוחה חמה.

מעל תעלת למאנש>— בטיסה טיול של ״קופל״ חוסך לך
טלטולים במעבורת —
אתה חוצה את התעלה
בטיסה.

״קופל״ מציע לך את
המיגוון הגדול ביותר של
טיולים

היחידי בארץ שמאפשר
לך הבטחת כל מחיר
הטיול בלירות ישראליות

ל״קופל״ יש ארבעה־עשר
מסלולי טיולים מאורגנים
לאירופה, לארה״ב, לדרום־
אמריקה ולמזרח־הרחוק.

(כולל מחיר טיסה) תמורת
תשלום של 1/3ממחיר
הטיול(בנוסף לדמי
הרשמה).

טיול בתשלומים
ב״קופל״ מוכנים לקבל ממך
/ 3ו ממחיר הטיול ב־סו
תשלומים ללא ריבית
(התשלום הראשון בשובך
מהטיול).

יוסקה ליפשיץ מבטיח לך טיול מוצלח
בתי־מלון מעולים במרכזי הערים כשאתה מטייל עם ״קופל״,
אתה גר בבית־מלון במרכז
העיר, ולא בפונדק דרכים
מחוץ־לעיר. עם ״קופל״
אתה נמצא במרכז
ה״ענינים״ ,ואינך מבזבז
זמן יקר ונסיעות במוניות
(על חשבונך) העירה.

יוסקה כבר הספיק להדריך המכיר את המקומות היפים
בעולם כמו שאתה מכיר את
מעל ל־ססו קבוצות
באירופה, בארה״ב ובמזרח־ תל־אביב.
יוסקה הוא רק אחד מתוך
הרחוק(כולם קוראים לו
צוות המדריכים של
״אבא יוסקה״ והוא שומר
איתם על קשר) .יוסקה הוא ״קופל״ .עם מדריכים
כאלה — הטיול שלך
מדריך תיירות מורשה
מוכרח להצליח.

את המדריך ואת חבריך
לטיול תביר לפני הטיול
במפגש קבוצתי על כוס־קפה
באחד ממלונות
היוקרה בת״א. במפגש זה
תקבל גם הנחיות והצעות
לתלבושת מתאימה במשך
הטיול, למטען הגיוני,
היכן ומה כדאי לקנות
בחו״ל וכדומה.

מקום שמור למכוניתך
כשאתה נוסע לחו״ל, אל
תפקיר את המכונית שלך.
במשך הטיול שלך
בחו״ל — ״קופל״ מאפשר
לך להחנות את מכוניתך
(במחיר סימלי) בחניון רכב
תת־קרקעי בת״א.

ביטוח — חינם!
לפני שאתה יוצא לטיול
דואגים ב״קופל״ לבטח
אותך בשני מישורים:
ביטוח בריאות וביטוח
חפצים — חינם!

מי עוד יכול להציע לך את
היתרונות שמציעה לך
חברת התיירות הגדולה
בישראל?

קופל וסישת
משרד ראשי: תל־אביב, רח׳ פרישמן , 14 טל .24 61 21 .ירושלים, טל .23 2225 .חיפה, טל .88011 .קרית־ביאליק, טל. ו.74 04 5
!579
נתניה, טל .27410 .הרצליה, טל .938057 .רמת־גן, טל .73 11 05 .באר־שבע, טל.78860 .

ייג!

ססו מיליון נשים בעולם אומרות:
״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר זה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר זה זינגר״

״־יינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר זה זינגר׳;

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״ ״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ח זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר זה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

״זינגר ז ה זינגר״

7מתוך סו נשים בישראל מסכימות אתן.
י&ו מכונת־תפירה זינגר זכתה בתואר המוצר הנבחר
בהפרש אחוזים עצום לעומת שאר
זינגר זכתה ב־/0ס .73.3תוצאות משאל דעת הקהל
בארץ משקפות את דעת הקהל בכל העולם:
100 מיליון מכונות־תפירה זינגר תופרות בכל
רחבי־תבל.הפופולריות של זינגר היא לא מהיום.
.זה 30ו שנה שזינגר מתמחה בייצור, בשכלול
ובפיתוח מכונות־תפירה,והתוצאות-ביצועי תפירה
ורקמה מעולים הזוכים להצלחה בכל העולם.
מתוך עשרות דגמי מכונות־התפירה של זינגר,
כל אשה תמצא את מכונת־התפירה ש״תפורה״
למשאלותיה: מכונת־תפירה למתחילות, למתקדמות,
לחובבות ולמקצועיות. וזה עוד לא הכל.
* זינגר מספקת חוברות הדרכה מתאימות, מעבירה קורסים חינם
ומעניקה שרות מהיר ויעיל בכל רחבי־הארץ. זינגר-מבמת־תפירה לבל

אחריות ל־ 5שנים.

נירוניקס בע״מ מפיצים בלעדיים של זינגר * :תל-אביב: רח׳ בן־יהודה ,61 טל * .220979 .זינגר, נחלת בנימין * 61 זינגר, דיזנגוף . 112
ירושלים: נית כלל, רח׳ יפו, טל * .240813 .חיפה: ככר מאירהוף, קרית אליעזר, טל * .510012 .זינגר, מרכז שרות והדרכה, רח׳ הרצל .29
* בסוכנויות זינגר בכל הארץ ובחנויות השקם.

ה סו ל ם הז ה 2177

הפקידה דרשה מוז־־כ מילוא לערוך את השטויות
שלו. ובן שר־הדתות יהיה אוייב הדמוקרטיה
81 במיזנון־הננסת חילקה
טלי לנדאו, מזכירת סיעת
פלג לע״ם של יגאל חור־כיץ,
הודעה לעיתונות של
ח״ כ זלמן שוגל. ח״כ הלי כוד
רוני מילוא התחכם אי יתה
:״תני לי גם כן עותק
אחד של ההודעה לעיתונות.
אני עורך את כל כיתבי שו בל.״
טלי, שחשבה כי מילוא
מעליב את אחד הבוסים שלה,
צעקה עליו :״קודם תערוך את
השטויות שאתה מדבר, ואחר
כך תפנה לעריכת כיתבי שו בל!״
מילוא לא התעצל, הלך
להתלונן עליה אצל הורביץ.
עוד באותו היום פוטרה טלי,
ובמקומה הביא הורביץ את מי
שהיתה מזכירתו עוד בתקופה
שבה היה שר-המיסחר־והתע-
שייה, צעירה בשם ענת.
! 0בשבוע שעבר ביקש יו-
בכנסת,
הישיבה
שב־ראש
משה מירון, כי שני חברי-
כנסת ישמשו מונים בהצבעה.
הוא פנה אל ח״כ המערך ז׳ אלו
אמיר, וכשזה הסכים, סנה אל
ח״כ הליכוד פסח גרופר.
במליאה נשמעה קריאה :״זו
התמודות במישקל כבד.״ גם
אמיר וגם גרופר נמנים על ה שמנים
שבין חברי הכנסת.
אמיר נפגע, התיישב במקומו
וסירב לכהן כמונה־קולות יחד
עם גרופר באמרו :״מספיק
צילמו את שנינו ביחד!״
! 0שר-הדתות, אהרון
אכד־חצירא, הביא לכנסת
את בנו בן ה.־ 3גיא. אחד מ חברי
הכנסת פנה אליו :״אם

תמשיך להביא את הבן שלך
הנה, הוא יגדל כאוייב הדמו קרטיה

[ 0באחד מנאומיו בכנסת
ייחס ח״כ זלמן שובל לח״כ
אבא אבן, שלא היה נוכח
באותה עת במליאה, את דעתה

(לעש 2לי ד יללה

הנאום שבו אמר או לא אמר
אבן את הדברים. אבן התרגז
עוד יותר ואמר לו :״אתה
רוצה מקור של דברים שלא
אמרתי?״ לאחר מכן קרא אבן
מן הדוכן ״הודעה אישית״ חרי פה,
שבה שם את שובל ללעג
ולקלס.

גאון. תגובתו של שילנסקי,
אחרי ההצגה, היתה :״כאשר
אני ישבתי בבית־הסוהר, לא
היו נותנים לנו לעשות הצגות.
אז מה האסירים היום מתלו ננים?״
שילנסקי ישב בבית-
הסוהר אחרי שנתפס בנסותו
להטמין פצצה במישרד־החוץ,

1יושב־ראש ועדת־הכנ־סח,
יצחק ברמן, הופיע ל כנסת
כשעל פרק ידו שעון ה נחשב
כאחד היקרים בעולם,
מתוצרת פטק פיליפ השווייצית,
שמחירו הוא יותר מ־ססז אלף
לירות. כאשר העירו לברמן כי
שעונו יקר כל־כך, הוא מיהר

הצל מי ם:

בשעה 2 0 . 3 0י ת קיי ם בבדה
ד״־דע־ליס) - 18׳. 5ב מו צ אי שבת ( )1 9 . 5
ה 4ד״״שלח,מר מנחם בגין, בירושלים, חוגש בו עי לפרשת השברע.

1100

משם בגין

החליט לחקות את דויד בו־גוריון, המנוח
ולארגן בביתו חוג של חכמים. בעוד שבן״
גוריון ריכז סביבו אנשים בחוג התנ״ך המפורסם שלו, החליט בגין
על חוג לפרשת השבוע. אולם בגין לא רצה להחמיץ את הפירסום
שהוא יכול לזכות בו בעיקבות הקמת החוג. לישכתו פירסמה
באמצעות סוכנות עתי״ם הודעה (ראה גלופה) לכל העיתונים היומיים
של סיעת של״י לפיתרון בעיית
ירושלים. מאוחר יותר, כשנודע
דבר הנאום לאבן, הוא תפס
את שובל, שהיה בחברת אשתו
במיזנון, וצעק עליו :״זה שקר
ותפלות מה שייחסת לי!״ שו בל
הבטיח להתנצל, וביקש
מאבן לתת לו את המקור של

בארץ תחת הכותרת :״לידיעת הצלמים.״ המיברקים הודיעו לצלמים
על חוג פרשת השבוע של ראש״הממשלה( .למטה ):יום קודם לכן
אבל בגין במסיבה שערך החוג הכלכלי של תנועת החרות במלון
בתל־אביב. מנחה המסיבה, יושב-ראש מרכז חרות, אברהם (״אברשה״)
שכטרמן, התחיל לנאום באשר הקרואים התיישבו ליד השולחן. אולם
בגין הפסיק אותו ואמר :״קודם אוכל, אחר בך נאומים.״

! 0בהצבעת אי־האמון של
של״י בעניין עונש־המוות, לא
היה ח״כ המפד״ל אבריהם
(״אברמל״) מלמד באולם, ולא
הצביע עם המפד״ל נגד הצעת
אי-האמון. מאוחר יותר הסביר
מלמד את העדרותו מהאולם:
״יש מישמעת קואליציונית,
אבל אני לא מוכן לתת אמון
בממשלה המציעה עונש־מוות.
אז החלטתי שאני פ״פ.״ כש נשאל
מה זה פ״פ השיב :״פליט
פוליטי מאולם המליאה.״
0ח״כ המערך ע מו ם
הדר, אחיו של ח״כ לע״ם
יגאל הורביץ, טען בישיבה של
סיעת המערך כי יש להחזיר
מייד לארץ את יושב־ראש ה סיעה,
ח״כ משה שחל. הדר
גם נימק את דרישתו באמרו:
״שחל הוא מומחה בהדלפה
לעיתונים. מהיום שהוא בחוץ־
לארץ, סובל המערך מחוסר
סיקור מתאים בעיתונות.״
0ח״כ גאולה בהן נמ נעה
מההצבעה על ההצעה ל-
סדר־היום של ח״כ חייקה
גרוסמן, על הפוליטיזציה ב־רשות־השידור,
בעיקבות סילו קו
של מרדכי(״מוטי״) קיר״
שגכאום מתפקידו. אחר־כך
הסבירה גאולה מדוע נמנעה :
״מצד אחד אני יודעת שהעניין
עם קירשנבאום היה עריפת
ראשים, אבל מהצד האחר אני
יודעת שהיום ראש־הממשלה
׳מנחם בגין חושב בדיוק כמו
קירשנבאום ויעכקלה אג
מון.״

אויה
נאור

מזכיר הממשלה, ניצב מול סוללת״
המיקרופונים נפתח מישרד ראש־חממ־שלה,
בתום אחת מישיבות הממשלה הרבות, שנערכו בעת האחרונה.
אל העיתונאים היה צריך לצאת ראש־הממשלח מנחם בגין, עצמו,
לענות על שאלותיהם. אולם כאשר הבחין בגין כי העיתונאים
הממתינים הציבו מטאטא, שיתמוך במיקרופונים שלחם, הוא טען
״זה לא מכובד,״ והניח לנאור לקרוא את החלטות הממשלה.
העולם הז ה 2177

׳ 0היריבות בין שתי חטי בות
הליכוד, הליברלים וחרות,
הגיעה גם למישור של יחסים
אישיים מתוחים. אחד מראשי
חטיבת הליכוד בכנסת, ח״כ
חיים קאופמן, טען בחום
רב כי חברו לסיעה, איש ה־מיפלגה
הליברלית מנחם
סכידור, הוא ״האידיוט של
הכנסת, וצריך להשתיק אותו
מהר מאד. כל נאום של סבידור
מביא עוד קולות למערך.״

דוב שילנסקי

01ח״כ
היה אחד האורחים בהצגת
המרד על הסער, שנערכה ב־בית־הסוהר
מעש ״הו, על־ידי
אסירים, זשבויימה בידי יהורם

בהפגנה נגד הסכם־השילומים
שנחתם.
01 בדיון על חוקי־התעבד
רה החדשים, שהגיש שר־התח־בורה
חיים לנדאו, נאם גם
מי שהיה שר־התחבורה הקו דם,
מאיד עמית. לעמית
הפריע ח״כ האגודה יהודה
מאיר אברמוביץ, ובתשו בתו
קרא לעברו ״אדוני הרב״.
יושב־ראש הישיבה, משה מי רון,
מיהר לתקנו :״כאן אין
רב.״ ולנוכח מבטו התמוה של
אברמוביץ מיהר להסביר ל ״אתה
קראת לח״כ
עמית :
אברמוביץ אדוני הרב. קודם
קרא מישהו לח״כ שושנה בשם ארבדי־אלמוזלינו
שושנה. אני מבקש שיקראו
לחברי-הכנסת חברי-כנסת.״
! 0באותו דיון גינה ח״כ
של״י מאיר פעיל את הנות נים
לבניהם הקטינים לנהוג
בריכבם. קרא לעברו ח״כ
עקיבא נוף :״האם גיסית
פעם לעמוד מול הפצרות
קטין?״

לרכוס את שרוולי חולצתו, כדי
שהשעון לא יבלוט. למחרת
היום החל מופיע בכנסת עם
שעון זול יותר.

! 0העיתונאי גידעון ריי־כ
ר הוא גם מרצה בבית־ספר
לעיתונות בירושלים. רייכר
התפאר בפני תלמידיו, כי אותו
לא הצליחו למתוח אף פעם
אחת, וכי הוא תמיד תפס את
המותחים אותו. תלמידיו של
רייכר החליטו בכל זאת למתוח
אוחו. הם פנו לאחת ממפיקות
עלי כותרת, ורד ברמן, ש התקשרה
אל רייכר וביקשה
ממנו להנחות את אחת מתוכ ניות
עלי כותרת, משום ש ירון
לונדון חלה. באותו ה ערב
הופיע רייכר לפני תל מידיו
וסיפר להם בהתרגשות
כי הוא עומד להנחות את עלי
כותרת .״אם אתם רוצים לר אות
איך מראיינים באופן מיק-
צועי, תתבוננו הערב בטלוויז יה!״
רק אז השמיעו לו התל מידים
את הקלטודהסתר של
השיחה בינו לבין ברמן.

מרשימותיו שלמבקר מסעדות
| ^ מסעדה שוכנת ליד הנמל
והדבר מורגש היטב בתפריט.
העדפנו להזמין את הדג
החריף בנוס ח טריפוליטגי,
חריימי בלשון האזור. הדג
היה טעים מאד והרוטב
חריף כיאות. את הדג ליווינו
ביין עבדת לבן של
כרמל מזרחי, והיתה. ביניהם
התאמה מושלמת. מולי שתו
יין סוביניון בלנק, גם הוא
יין משובת של כרמל מזרחי.
בכלל ראוי לציין כי לכרמלי
יש מבחר מעולה של יינו ת
שולחן, אדומים ולבנים.
היין ;האדום מיועד לבשר
בקר, הודו ודברי מאפה,
והיין הלבן -לדגים, ועוף.

אורנה פזרת התחילה את דרכה בארץ
בעוזרת־בית. ותומדקין סירב להשתמש בדרכונו הגרמני
! 8אגב, רייכר משרת עתה
במילואים, וכאשר חזר הביתה
לחופשת־שבת הופתע למצוא
הודעת־פיטורין מ-
מתנה :
רשוודהשידור, שבה עבד ריי-
כר, נוסף על עבודתו בידיעות
אחרונות, בחצי מישרה.

הקהילה שלו באוראנג׳ ,במדי נת
נידג׳רסי, לא הרחק מניר
יורק: פעם היה משיא 25
זוגות בחודש. עכשיו הוא
משיא ארבעה זוגות בחודש.
רוב הזוגות חיים בצוותא מבלי
לטרוח להתחתן ביכלל.

מי ש

תוך כדי כך הפליג
פרינץ בזיכרונות. בשעתו רצה
עמום בן־גורמן, בנו של
מי שהיה יו״ר הנהלת הסוכנות
היהודית, לשאת לאשר. נערה
בריטית בשם מרי. כל הרבנים
האורתודוכסיים אמרו, כי תהיה
דרושה להם לפחות שנה כדי
לגייר אותה. פרינץ הסכים ל גייר
אותה לאלתר. כאשר הציע
למתגיירת לאמץ לעצמה את
השם העברי מרים, סירבה זו
״נולדתי
בתוקף והכריזה :
מרי, נטבלתי מרי ואמות מרי!״
ואמנם, גם כיום היא קרוייה
מרי בדגוריון.

! חיים בדאון,

יגאל

היה עוזרו של שר־החוץ
אלון, פנה לעסקים פרטיים,
ומאז המהפך לא הופיע בסנסת.
בשבוע שעבר החליט לבוא
לכנסת. הוא וידידו יחיאל
גוטמן, מי שהיה באותה תקו פה
עוזרו של שר־המישפטים
חיים צדוק, המכהן כיום
כיועצה המישפטי •של סיעת
המערך בכנסת, החליטו לראות
אם השומרים יתנו לבראון ל אישור־כניסה. ללא היכנס
בראון
עבר את כל השומרים
והסדרנים, שכל-כך התרגשו
לראות אותו, עד ששכחו לש אול
אותו אם יש לו אישור.
0איש־איש וחלומותיו.
מה רצה אהרון פאפו, הקו־מיסאר
הפוליטי של גוש־אמו־נים
ברשות־השידור, להיות
כשהיה נער? השבוע סיפר
אחד מחבריו לספסל־הלימודים
כי פאפו הצעיר אהב לקרוא
ביוגראפיות ,׳וכי גיבורו היה
יוסף פושה, שר־המישטרה

של חברת מיבטחים, ובעבר
מנהל מישרדו של ראש־הממ־שלה,
יצחק, רבץ. כאשר
נשאל ערן בן ד 41-,אם הוא
מצפה לגיל ,45 בדי שיתאים
לתחרות זו מבחינת גילו, ענה:
״אני לא כל-כך רוצה, אבל
הגיל הגבוה מתקרב אלי במ הירות
רבה.״
ן 0באותה תחרות הפסיד
הצמד, חבר־הכנסת יצחק רבין

שעלתה מארצות־הברית לפני
כתשע שנים, ילדה השבוע זוג
בנינדתאומים. סוזי נאלצה לנ סוע
לבית־החולים במונית, מא חר
והמכונית הפרטית שלה
ושל בעלה, יצחק זמלר, נג נבה
ערב קודם לכן ונמצאה
הרוסה אחרי יומיים. תאומיה
של סוזי נולדו במישקל נמוך
יחסית, שניים וחצי קילוגרמים
לנפש, וטקס ברית־המילה ייע רך
רק כאשר יגיע משקלם

! 0הפסל יגאל תומר־קין
הוזמן ליוגוסלוויה כדי ל קבל
פרם על אחד מרישומיו.
כאשר ניגש לשגרירות היוגוס־לווית
בפאריס, כדי לקבל אש-
רת־כניסה, נאמר לו שאם הוא
ישתמש בדרכון הגרמני, הנמ צא
ברשותו מכיוון שנולד ב גרמניה,
הוא יקבל אשרה מייד,
אך אם יתעקש להשתמש בדר-

סמדו מ1

אחת מחמש הזמרות של לחקמ
״סקסטח״ ,עומדת לעזוב את הלהקה
בקרוב. סמדר, שהיא חברתו של הצלם ראובן יערי (בתמונה),
החליטה לנסות את מזלה בארצות״הברית. לנסיעה יצטרף ידידה
הצלם, שישתלם שם בצילום. עתה הם מסיימים את התחייבויותיהם
כאן בארץ, ואז יארזו השג ייסאת מטלטליהם ויפרדו מכל חבריהם.

יעקב נ&רתושבה

שוחר האמנות, אחיה של
מינה צור, שנפטרה לפני
כשנתיים, מתגורר בניו״יורק. את יום־הולדתו ה״ 50 חגג בדירתו
של הצייר בני לוי שבמנהטן. למסיבה הגיעו בל המי־ומי במושבה
הישראלית בניו״יורק, אמנים ידועים ואנשי״שם, וביניהם חתן פרס־נובל,
יצחק בשביס־זינגר. ידידו של בעל״תשובה, הפסל יעקב אגם,
צייר פורטרט של בעל השימחה, וזה הופיע (ראה תמונה) על
ההזמנה. אגם עצמו לא הגיע למסיבה, ושיגר במקומו את בנו, רוני.
הבוגדני ורב-התככים של

ליון בונאפארט.

מו ק ד

נפו

חזות שחורה לעתיד יה דות
ארצות־הברית ניבא הש בוע
מי שהיה יו״ר מועדון-
הנשיאים שלה, הרב הרפורמי
ד״ר יואבים פרינץ. לדעתו,
תמנה יהדות ארצות־הברית ב עוד
מאה שנה כ־ 900 אלף נפש
בילבד, ביגלל מיעוט הילודה,
מיעוט הנשואין וריבוי נשואי-
תערובת. כדוגמה הביא את

כונו הישראלי, יהיה עליו להמ תין
שלושה שבועות. אמר להם
תומרקין :״את אלה שרצחו
אתכם אתם מוכנים להכניס
לארצכם בלי בעיות, ואת בעלי
הדרכון הישראלי אינכם מו כנים
ד אני מוותר על הכבוד !״
הוא ויתר על יוגוסלוויה וחזר
לישראל.
01 בטורניר הטניס שנערך
לגילאי 45 ויותר, השתתף
עמום עירן, המנהל הכללי

ושגריר ארצות־הברית בישר אל
סמואל לואים, במישחק.
כתב־הספורט של הטלוויזיה,
יורם שימרץ, ביקש לעכב
את המפסידים ולחכות לצוות־הצילום
שלו שהתאחד להגיע.
רבין סרב, בטענה ש״לא כדאי
לצלם את הבושות של היום.״
גם לואים לא שש להמתין
לצלמי־הטלוויזיה, והטיל את
אשמת ההפסד ברוח העזה ש נשבה
בעת המישחק. הגיבה
על כך אשתו, פאלי, שנכחה
במקום :״טוב שיש את מי
להאשים בהפסד שלך!״
׳ 0סאלי לואים נוכחה גם
באחת מהצגות הלהקה האמרי קאית
לה־מאמא. בתום ההצגה
הפטירה :״למה הם לא מדב רים
אנגלית ז״ לא ברור אם
שמיעתה היתה לקוייה באותו
ערב, או שמיבטאם האמרי קאי
של השחקנים היה לקוי.
01 בהזדמנות אחרת הופי עה
אותה להקה באוניברסיטה
העברית בירושלים. כאשר הח לו
הסטודנטים־הצופים לצאת
ולהיכנס לאולם במהלך ההצגה,
עמד אביטל מוסינזון, מנ הל
תיאטרון־ירושלים, ליד הסף
ועצר בעדם .״מישהו חייב לש מור
על הנימוס והסדר,״ אמר.

הזמרת

סוזי מילר,

ל־ 2.700 קילוגרמים. בינתיים
לא החליטו סוזי ויצחק באילו
שמות לקרוא לבנים, והם מכ נים
אותם אל״ף ובי״ת.
! 0לקראת סיום תפקידו
של מי שהיה עד לאחרונה
תת-אלוף
קציו־חינוך־ראשי,
אבנר שליו, חיפשו אנשי
גלי צה״ל דרך מקורית להביע
את הערכתם לעבודתו. היתד.
זו קצינת־הניהול של גלי צה״ל,
רב-סרן תמר צור, שהעלתה
את הרעיון לתת לו שי־פרידה:
טלפון־אדום, כתיזכורת לתקו פה
שבה נולדה תוכנית הטל-
פון־האדום ביוזמתו. כאשר קי בל
שליו את השי מידי מפקד
גלי צה״ל, היתד. שאלתו הרא שונה
:״האם הטלפון מחובר
ישירות לצבי, רימון, מנחה
התכנית ז״
01 אורחת בארץ היא הזמ רת,
עדנה לב, שפעם חיממה
לישראלים את הלב בקולה ה נמוך.
כיום מעדיפה עדנה לע שות
זאת לאמריקאים. היא
מופיעה לכל האירועים עדויה
ביהלומים בצורת לב, הסמל
המיסחרי שלה. את ידידה, ה בדרן
האמריקאי דיוויד וור־נר,
השאירה הפעם בניו־יורק.
01 מחלת האדמת משתו ללת
עדיין בין האמנים. הרק-
העו ל ם הז ה 2177

דנית אסתר נדלר מלהקת
קול ודממה החליטה להמשיך
ולרקוד על אף שחלתה באדמת.
הסיבה העיקרית של אסתר,
שהיא הרקדנית הראשי של
להקה זו, היא לא לעמוד בדר כו
של מנהל הלהקה, שייאלץ
לדחות כמה הופעות אם תיפול
למישכב. מנהל הלהקה הוא
הרקדן משה אפרתי, שהוא
גם בעלה של נדלר.
! 8בהצגה חדשה על אמו נות
תפלות, שתועלה בקרוב
על הבמה, עובדים השחקנים
עם אביזרי־במה שונים, ובי ניהם
קמיע מיוחד, שאם האשד,
מניחה אותו מתחת לכר כאשר
היא בהריון, ייוולד לה בן.
השבוע נעלם הקמיע, וכאשר
נשאלו השחקנים היכן הוא,
הודה מנחם עיני, המשתתף
בהצגה, כי לקח את הקמיע
כדי להניח אותו מתחת לכר
אשתו עזריאלה, העומדת ל לדת
.״גם אני רוצה שייוולד
לי בן,״ הסביר.
! 8בפסטיבל סרטי־טלוויז־יה,
שנערך בקאן, הציגה אחת
מרשתות הטלוויזיה הגרמנית
את הבובות של אריק פמית
הישראלי. הגרמנים אף הוצי או
חוברות־תעמולה לסרט, ש באחת
מהן מתנוססת תמונתו
של במאי הסרט, השחקן יוסי
,נדבר. ראה את התמונה ראש
מחלקת־התוכניות בטלוויזיה ה־דרום־אפריקאית,
יאן סוואג־פול,
ניגש אל מפיקת תיאט־רון־הבובות
מרים עציוני
וסיפר לה שהוא מכיר את גרבר
עוד משנת 4964 כאשר הוא
הופיע בדרום־אפריקה. בזכות
היכרות זו הזמין הדרום־אפרי-
קאי את הבובות של סמית,
יחד עם הבמאי גרבר, כדי לצ לם
בדרוכדאפריקה, סידרת טל וויזיה
בסיגנון הצריף של תמ

תוכנית שהיתה מאד מקו בלת
על ילדי-הארץ.

אורה

81 חברת-הכנסת
נמיר החליטה לערוך מסיבה
לזוכת פרס־ישראל בתיאטרון,
אורנה פורת, מכיוון שהתי אטרון
הקאמרי לא טרח להכין
לה מסיבה כפי שעשה תיאט רון
הבימה, שערך מסיבה גדו לה
לשחקן רפאל קלצ׳קין,
שזכה באותו פרם. הבמאי ה וותיק,
יוסן ז מילוא, שהיה
גם הוא אורח במסיבה, סיפר
כיצד נתקל לראשונה באורנה,
כאשר זו עבדה, בתחילת דר כה
בארץ, כעוזרת־בית. מישהו
בא אליו וסיפר לו שהיא אמנם
עוזרת־בית, אך בגרמניה, ארץ
הולדתה, למדה מישחק וכדאי
לתת לה הזדמנות. מילוא הז מין
אותה למיבחן, ולאחר הצ לחתה
קיבלה מיד תפקיד רא שי
בתיאטרון הקאמרי, בהצגת
כזאת היתה אמא. הוא גם שי נה
את שמה הגרמני לעברית.
מילוא הוסיף שאשתו, ימי מה,
היתה אז בהריון, והוא
הבטיח שאם תיוולד להם בת
הוא יקרא לה בשם אורנה.
ואמנם, זה שם בתו.
׳ 8חנה מרץ סיפרה, ב אותה
הזדמנות, שהיא ואורנה
הן ידידות טובות. תמיד אהבו
לשיר שירים גרמניים, מאחר
ושתיהן נולדו בארץ זו. חנה
סיפרה שבאחת ההצגות המ שותפות
שלהן, בפתח־תיקווה,
חלה לפתע הפסקת־חשמל. ה שתיים
התחבאו, וכאשר חזר
האור ודלק, לא נמצאו. הן נק־נסו
אז כל אחת בנפרד בחמש
לירות.
! 8הסופר הצעיר
(פלונטר) ג ז חזר מביקור ב־סאן־פרנציסקו,
שם התארח
אצל גרושתו יעל ובעלה, יג אל
ארנס. הוא !נסע לארצות־

מנחם

עלמה פרנקפורט גדע־״״ד&פ;
במישפחה. כאשר הוזמנה על־ידי תיזמורת באר־שבע לעשות את
הכוריאוגרפיה לאופרה ״אורפיאוס״ ,הציעה לאחותה, האופנאית
דורין, לתכנן את חתילבושות למופע ודיגמנה בעצמה את התלבושות.
ה עו ל ם הז ה 2177

סמה שבים

נשיא התאחדות התעשיינים, היה אחד מאורחי־הכבוד בארוחת-צהרייס
חגיגית, שנערכה בתל־אביב על״ידי החוג הכלכלי של תנועת״החרות. שביט,
שהיה בין הראשונים שהגיעו לאולם, התעלם במשך דקות ארוכות משר״האוצר, שימחה ארליך. רק
כאשר העירו לו על־כך, קרא לעבר ארליך שישב במרחק של שלושה מושבים ממנו :״שלום אדוני השר!״
ארליך, שנעלב מהתנהגותו של שביט, ענה לו :״אם אתה רוצה לאמר לי שלום, אתה יכול להתקרב
אלי ״.שביט רכן לעבר הכסא שלידו, התקרב אל ארליך (תמונה תחתונה) וחזר על בירכתו.

הברית כדי לבקר את בתו
.כשמת בת ה־ ,8שאותה לא
ראה כארבע שנים .״הבאתי לה
הרבה מתנות, ולקחתי אותה
לסרט סופרמן,״ סיפר בן בסי פוק.
מייד אחר שחזר ארצה
נפטר אביו. בן, שלא התגלח
בימי האבל, החליט לטפח את
זקנו.

מניה, הזמינו אותו לביתם ב-
רמת־גן. אמרו כמה אורחים
במקום :״קשה להאמין ש־לודוויג
הגדול היה מופיע למ סיבה
אצלם בקלן.״ איילה
זקם, אספנית־אמנות חשובה
בארץ וחברת הנהלת המוסי־אונים
בישראל, אירחה גם היא
את המיליונר במסיבת־קוקטייל.

12 81 נשים מן הכפר הערבי
תמרה פנו אל המזכירה
הכללית של נעמת, נאוה ארד,
בבקשה לאפשר להן ללמוד
נהיגה, אך נאוה חששה מתגו בות
בעליהן. להפתעתה, הב טיחו
הגברים הערביים של
הכפר, כי ברגע שנשותיהם _
יקבלו רשיון־נהיגה הם יערכו
חפלה וישחטו כבש לכבוד ה מאורע.
בימים אלה לומדות
הנשים הערביות לנהוג.

81 כאשר רופא רוכש ל עצמו
שם טוב, הוא קוצר את
חפירות בבוא היום. בזאת נוכח
פרופסור אורי ברנד, מנהל
מחלקת־הכליות בבית־החולים
רמב״ס בחיפה. השבוע הגיעו
אליו ארבעה אנשים מקפריסין,
להשתלת כליות. השניים הרא שונים
הם אם ובנה, והאחרים
דודה ואחיינה. הניתוחים עברו
בהצלחה, והקפריסאים מחלי מים
עתה בחיפה. היה זה ברנר
שלפני כמה שנים הקים את
מחלקת־הכליות בבית־החולים
בקפריסין, ועד היום זוכרים
לו שם את מומחיותו.

! 8גדול אספני האמנות ה מודרנית
באירופה, המיליונר
פטר לודוויג, הגיע ארצה,
כדי להשתתף בתערוכה של
חלק קטן מאוספו . ,הנערכת
במוסיאון תל-אביב. לודוויג
עשה את הונו באירופה מייצור
שוקולד. עם בואו החל פסטי בל
של מסיבות קוקטייל לכ בודו.
יעקב וקנדה כר-
גרא, זוג ישראלים־לשעבר,
המנהלים בעשרים השנים ה אחרונות
גלריה בקלן שבגר
יהודה

8השחקן הוותיק
כרקן הפתיע שוב: הוא הת חיל
לשיר. את הקאריירה הח דשה
שלו פתח בפיזמון הפיר־סום
על סבא ויטנזן, שמושמע
פעמים רבות ביום ברדיו. ברקן
ראה כי טוב, והחל לומד פי-
תוודקול. הוא מתכונן להמ
שיך
לשיר גם במיסגרות אח רות.

8שגריר בריטניה בישר אל,
סיר ג׳ץ מייסון, אירח
את קבוצת שחקני־הקריקט ה ישראלית
בביתו שברמת־גן,
לקראת יציאתה לתחרויות ה קריקט
בלונדון. מנהל הקבוצה
גפריאד קנדלי הגיש למיי־טון
את עניבת הקבוצה, כשי
עבור הטיפול האישי שלו ב קבוצה.
מייסון החליף מייד
את עניבתו בחדשה. גם חברי
הקבוצה הישראלית זכו בתיל-
בושת חדשה, שתוסננה עבורם
במיוחד על־ידי מיפעל בגיר.
חיים פולק, מנהל המיפעל
שנכח במסיבה, זכה בתודת ה ישראלים.

8במסיבה שערך מנהל חב רת
בנייה וידידו של ראש־הממ-
שלה מנחם בגין, דויד אלפרן,
הגיעו גם ח״כ מנחם סבידור
ואשתו רעיה, שהיא מנהלת
מחלקת ההסברה של ויצ״ו
העולמית. רעיה, שהיתה זמרת
בעבר הרחוק, ויתרה על קאר־יירה
לטובת מישפחתה, התבק שה
לשיר והסכימה. כאשר ניג שו
חוגגים אל בעלה ושאלו:
״מה דעתך על הקול הנפלא
של אשתך?״ השיב :״את ה קול
הזה היא נתנה לי בבחי רות.״

א ם תשאל צעירים
אירופה של ״בוא ניסע
מרתק

קלדס דוד ורבקה
בית השואבה \ ,20

גבעתיים

קבוצה נהדרת
נ תי ברנר
ב א רי ;20ת ״ א

מדדיך מצויין

!4369
372ע£

378 יו 8

8\ 398

ימיס ארצות הביקור
איטליה. שוויץ ציפת, הולנד, אנגלייו
אנגליה, הולנד, צרפת, שוויץ, איטליה
איטליה, שוויץ, ציפת, הולנד, אנגליה.
איסליה, שוויץ, אוסטריה, גרמניה, הולנד, אנגליה (פריס).
אנגליה, הולנד, צרפת, שוויץ, איטליה.
איטליה, שוויץ, צרפת, הולנד. אנגליה.
איטליה, שוויץ, צרפת. הולנד, אנגליה.
איטליה, שוויץ, צרפת. הולנד, אנגליה.
איטליה. שוויץ. אוסטריה, גרמניה. הולנד. אנגליה (פריס).
א נגליה, הולנד, צרפת, שוויץ. איטליה.
אנגליה. הגלני, צרפת. שוויץ, איטליה.
איטליה, שוויץ, צרפת, הולנד, אנגליה.
אנגליה, הולנד, צרפת, שוויץ, איטליה.
איטליה, שוויץ, צרפת, הולנד, אנגליה.
איטליה, שוויץ, צרפת, הולנד, אנגליה.
גרמניה, דנמרס, שבדיה, נורבגיה(פיורדים) ,אנגליה,
אנגליה, הולנד, צרפת, שוויץ, איטליה:
איטליה, שוויץ, צרפת, הולנד, אנגליה.
איטליה, שוויץ, אוסטריה, גרמניה, הולנד, אנגליה(פריס).
־אנגליה, הולנד, צרפת, שוויץ, איטליה.
אנגליה. הולנד, צרפת, שוויץ, איטליה.
איטליה, שוויץ, צרפת, הולנד, אנגליה.
־גרמניה. דנמרק. שבדיה, נורבגיה (פיירדיס) .אנגליה.
־אנגליה. הולנד, צרפת. שיייץ. איטליה.
איטליה. שוויץ, צרפת, הולנד, אנגליה.

הטיול יציאה
חזרה ימים
6 8.79 £>406
23 28.8.79

4.9.79 128.79 8410
4.9.79 13.8.79 £411 23 1413א 25 11 9 79 17.8.79
24 11 9.79 19.8 79 8415
416ש 24 11 9.79 19.8.79 8
23 11 9 79 20.8.79 £417
24 18.9.79 26.8.79 8419
0י4׳\23 18 9.79 27.879 £
25 25.9.79 31.8.79 14421
24 25.9.79
422׳\ 2.9.79 8
3.9.79 £423
23 25.9.79
24 2.10.79
9.9.79 8424
23 2.10.79 10.9.79 £425
24 9.10.79 16.9 79 8426
427ו 23 9.10.79 17.9.79 8
23 16.10.79 24.9 79 £428
23 24.10.79 2.10.79 £429

קדרה

*קמזמל

׳81י

פרטים והרשמה אצל סוכני הנסיעות

שאד את משכבד נסע.

ארצות הביקור
איטליה, שוויץ, צרפת. הולנד, אנגליה.
אנגליה, הולנד. צרפת, שוויץ, איטליה,
איטליה, שוויץ, צרפת, הולנד, אנגליה.
איטליה, שוויץ, אוסטריה, גרמניה, הולנד, אנגליה(פריס).
אנגליה, הולנד, צרפת, שוויץ. איטליה.
אנגליה. הולנד. צרפת, שוויץ, איטלי ה
איטליה, שוויץ, ציפת, הולנד, אנגליה.
אנגליה, הולנד, צרפת, שוויץ, איטליה.
איטליה, שוויץ, צרפת, הולנד, אנגליה.
איטליה* ,וויץ, אוסטריה, גרמניה, הולנד, אנגליה (פריס).
אנגליה, הולנד, צרפת. שוויץ, איטליה.
איטליה, שוויץ, צרפת, הולנד, אנגליה.
אנגליה, הולנד. צרפת, שוויץ, איטליה.
איטליה, שוויץ, צרפת, הולנד, אנגליה.
אנגליה, הולנד, צרפת, שוויץ, איטליה.
איטלי ה שוויץ. צרפת. הולנד, אנגליה.
איטליה, שוויץ, צרפת, הולנד, אנגליה.
איטליה, שוויץ, צרפת, הולנד, אנגליה.

לגי:לאי׳6ו , 36-2בלגי. סדרה

לגי ל אי 3 ;40-26 לבד.

לפיד החושך

ולי זה

יפתיע מישהו. אולי זה ירגיז. אולם אין

ברירה.

אגי בא להגן על טומי לפיד.

ובד, כשעה ששומר הדמוקרטיה הישראלית
נם וישן על מישמדתו, התגנבו הקומיסארים
בשקט, בגנבים בלילה.
החל המהפך האמיתי.

׳ף• גילים לדבר

בבוז ובשינאה על ״׳שור בחנות

של חרסינה״.
מעולם לא הבינותי את מקורם של בוז ושינאה אלה.

במה אשם השוד?

כאשר אותה חיר. מיסבנה מוצאת את עצמה בחניית
של חרסינה, אין לה ברירה, אלא להשתולל ולהפיל
את חפצי־הערך.
האם השור נהנה מזה ז בוודאי שלא. מן הסתם היה
מעדיף להשתולל באחו, לאכול עשב טרי ולתנות אהבים
על פרות נחמדות.
תחת זאת הכניסו אותו לחנות קטנה וצפופה, המלאה
כלים שאינם ניתנים לאכילה.
זה מרגיז .׳והישור מבטא את רוגזו בצורה המקובלת
בחוגים שוריים.
מי אשם?

יש אינו יכול לדעת אם פסק־הזמן של כימעט
שנתיים, שניתן לדמוקרטיה, היה פרי השיקול ה ערמומי
או ׳תוצאה של חיוסר-הבנה.
יתכן ׳שכמה אנשים פיקחיים החליטו שכדאי לעשות
את הדברים בהדרגה -בהחבא, תוך ניצול שעות־כושר,
ואחרי הרדמת ערנותו של הציבור. יתכן גם שלא היה
כאן ׳שום חשבון מתוחכם, אלא שהליכוד היה פשוט
נדהם מגודל ניצחונו בבחירות ,׳והיה זקוק לישנר-,שנתיים
כדי להחליט מה לעשות. יתכן שמסע־האפתעות של נשיא־מצריים
תרם אף הוא לעיכוב.
אבל התהליך שהחל ב־ 17 במאי 1977 היה מוכרח

אשם מי שהבנים אותו לחנות־התרסינה.

) הרומאי.
׳אותו אריה נלכד באפריקה, הובא לרומא ונכלא
במרתף הקולוסיאום. שם הרעיפו אותו במשך כמה ימים,
כדי שיהיה רעב כראוי.
ביום המייועד הוכנס לזירה. כל היציעים היו מלאים
בני־אדם מריעים. ביציע־הכבוד ישב הקיסר בכל הדרו,
מוקף בפמליית מקורביו.
בתוך הזירה קובצו ביל התבוסתנים והבוגדנים, ה מאפייה
הנוצרית ושאר עוכרי־דומא. אבל האריה הרעב
לא ראה אלא ערימה של מזון, והוא שבר את רעבונו.
האם היה האריה יאשם? האם היו הנוצרים צריכים
לשנוא אותו?

זה לא יקרה.

עברו שבועות, חודשים, שנה, ישנה וחצי .׳נראה שהכל
נישאר על מקומו בשילום. פני!ו המוכרות ׳פל־כך של
חיים יבין הוסיפו לחייך אלינו מן האקרן. חבריו דיברו
בשפה המוכרת על הדברים המוכרים.
באחת המסיבות הדיפלומטיות אף ניגש אלי מנחם
בגין והעיר כשימחה לאיד :״אתה ׳רואה שהכל בסדר.
הרפובליקה של ויימאר נשארה על כנה. חופש־ד,ביטוי
פורח.״
הנאיביים שבינינו (ואני לא ביניהם) התחרטו על
דיבוריהם הנמהרים. איך זה עלה על דעתם, ברגעים
שיל אובדדהעשתונות, להשוות את הליכוד למי׳שטרים
מסויימים י הרי הייתה זאת טעות גמורה ! המישטר החדש
טוב בקודמו. יותר מכן: הוא טוב מקודמו. מעולם
ילא היה קיים בישראל חופש שכזה. איש הישר בעיניו
ידבר. בעיתונות. ברדיו. בטלוויזיה.

בטומי לפיד לתפקיד זה ידע בדיוק במה

לא. מי שבחר בלפיד, כהר אותו בגלל הפסיכולוגיה
והפיסיוגנומיה של האיש.
אלה היו ידועים היטב. טומי לפיד פירסם את דיעותיו
במשך שנים ארוכות במאמרים, בכתבות ובראיוניות;
בעיתונות וביתוכנייות־רדי׳ו.

סיכום דיעותיו הוא פשוט בתכלית: טומי
לפיד הוא איש הימין־הקיצוני-הקיצוני. הוא
התמקם על המפה הפוליטית מעבר למנחם
בגין, אי־שם בן הרב מאיר כהנא ומיטה ׳טמיר,
אפריים קישון וגאולה בהן.
הוא גם לא הסתיר כיצד ייש, לדעתו, להביא לניצחון
דיעות אלה — על־ידי דיכוי ״המאפיה השמאלית״ ושאר
עוכרי־ישראל, מחנה הכולל את כיל מי שאינו נמצא
מימינו של מנחם בגין.
לדעתו, אין זו זכות אלא חובה כלפי עם־ישראל.
בנעוריו עבר את השואה. הוא ׳נמנה על הקורבנות
האמיתיים של הנאציזם — אותו מיעוט בקרב ניצולי־השואה,
שהחליט כי הדרך הנכונה ל׳מילחמה במוסר־ההוטנטוטים
׳שיל איויבי־ישראל הוא לאמץ לעצמם אותו
מוסר־ההוטנטיוטים.

בוודאי שלא.

איטר הגיע הליכוד לשילטון, לפני ׳שנתיים, חששו
רבים (ואני ביניהם) שהנה תתחיל הידרדרות מהירה
וקטלנית של חופש־הביטוי במדינה. חיוזי־שחורות (ואני
ביניהם) ראו בעיני רוחם עדה של קומיסארים, הפושטים
על אמצעי-התיקשורית, לפי השיטה הבדוקה של ״מיניס טריון
התעמולה״ של הדוקטור יוזף גבלם. דיברנו על
״סוף הרפובליקה הוויימארית״ .העלינו מאוצר־ד,מונחים
של הרייך השלישי את המושג 1[1111£גו] 80ו 16101ס ,
שפירושו ״חיבור לזרם אחיד״ ,או, בשפת־עבר המודרנית,
התיישרוית לפי הסימן הימיני.

הם לא ראו המונים, המריעים הידד לבנין. הקריינים
לא חבשו כיפות. סטארסקי והאץ׳ המשיכו לתפוס את
המקום שהיה מייועד לרב שלמה גיורן. בוויכוחים פולי טיים
הוסיפו להישמע שני הצדדים. הכלכלה של שימחה
ארליך לא תוארה כגן־עדן עלי אדמות. החדשות המשיכו
להיות, פחות או יותיר, אובייקטיביות.
היה ברור שמצב בליתי-נסבל זה אינו יכול להימשך.

י שבחר

אינו אשם. וגם לא האריה בקירקס

היה רק מכשיר של ביצוע. מה הטעם
האריה הי יה בגינוי המכשיר ץ

עברו חודשים ארוכים, ושום דבר לא קרה.
ראשי המישיטר הביטו באקרן בתיסבול גובר
והולך.

״ י הוא בוחר.
טיומי לפיד הוא עיתונאי בכיר, אחד מכמה מאות
עיתונאים !בדרג זה: עורכי־עיתיונים, יעורכי־תוכניות,
בעלי־טורים בעיתונות, שדרנים בכירים, עורכי־מדורים.
מבחינת כישוריו המקצועיים, אין הוא עולה על רבים
מהם ,׳ואין הוא נופל מהם. בניגוד לימנכ״ל הקודם,
ילא הייתה לו ההזדמנות להוכיח את עצמו, לפני המינוי,
כמנהל ת׳חנית־שידור.
מי שבחר בלפיד, לא בחר בו מפני שיהיה מועמד
טבעי לתפקיד מנכ״ל רשות־השידור. היו עשרות מועמדים
טבעיים יותר — וביניהם רבים המקורבים לליכוד ולדיעותיו.

השופט היה אומר: מי שמכנים שור לחנות•
חרסינה, חזקה עליו שהתכוון להרוס את החנות
וכל כלי וחפץ בה.

כי האריה לא בחר במיקצוע של טורף־נוצרים. הוא
חלם על ערבות אפריקה. הוא היה מסתפק בהחלט
בנתח שמן של בשר סוס, או באיילה עסיסית.
אילו היה ימותר לנוצרים, על פי דתם, לשנוא מישהו,
תחת להגיש לו את הלחי השנייה, היו צריכים לשנוא
את הקיסר האכזרי, שישלח אותם למוות, ואת המישטר
המושחת שהיה מבוסס על העיקרון של ״לחם־חינם
ושעשועי־קירקס.״

אך ראובן ירון נכשל.

כי למרות די׳עותיו הקיצוניות, י תן הוא בסך־הכל
אדם נעים־הליכות, מתון ותרבותי. הוא לא התאים
לתפקיד עורף־הראשים.
הוא נתקל בהתנגדות נמרצת ומתוחכמת. העובדים היו
מאוחדים בהח׳לטיתם לשמור על עצמאותם ועל עצמאות
המכשיר שהופקד בידיהם. לעיתים לבשה ההתנגדות ציורה
של קיר־ברזל, לפעמים היתה גמישה כמילחמת-גרילה.
ניצח עליה המנכ״ל, שנתגלה כטאקטיקן מוכשר.

והיה ברור כי עבר זמנם של פרופסורים
מחייכים. הגיע תורו של בעל הסכין הארובה.

קשה להניח שזה קרה במיקרה. אין ׳אדם סתהלך
ברחוב בחברת השוד האהוב עליו, נעמד באקראי יליד
חלון־הראווד, של חנות־חרסינה ואומר לבהמה החביבה:
״הבה ניכנס לרגע לחנות, ונראה אם יש שם מתנה
קטנה בשבילך.״
שום שופט לא היד. מקבל גירסה זו, אילו דן במישפט
מדינת־ישראל נגד בוקר.

א. השור

ארץ־ישראל השלמה, נציג האגף הקיצוני של השילטון
החדש, מונה כיושב־ראש רשות־השידור.
אין ספק כי השילטון הישילה את עצמו שדי במינוי
זה, כדי להטיל את מרותו המיפלגתית על המכשיר.
הייו״ר הוא הבום העליון של הרדיו והטלוויזיה. הוא
צריך היה להנחות את כל העובדים, לרמוז להם באיזה
צד מרוחה פרוסת־הלחם ׳שלהם בחמאה.

טומי לפיד: מה הוא א שם!

הסיסמה היא: בעולם של קניבלים, היה
קניכל: כעולם •טל תליינים, היה תליין ג

להתקדם בכיוון שהותווה לו, אומנם באיטיות — אך
בביטחון.

^ יו שקיוו שטומי לפיד ישתנה, ברגע שיגיע לדרגה
1 1של אחריות. הם טעו.

היעד היה, במובן, להשתלט עד מכשיר
התעמולה מס׳ 1ייטד ישראל: רשות־השידור.

לפיד ידע מדוע בחרו בו, והוא התחיל לפעול
בהתאם לכך מבלי לבזבז זמן.

הליכוד לא הייה צריך להמציא לשם כך מכשירים
חדשים. שילטון־המערך הוריש לו, ברוב חסדיו, מכשיר
מושלם בצורת חוק ושות־׳השידור. חוק זה יצר אשלייה
של רשות ממלכתית בליתי-יתלויייה, העומדת מעל למים־
לגות !ושאינה כפופה לשילטון. אך זאת היתד, הסוואה
בלבד.

התהליך, שהחל עם הדחתו של יצחק ליבני עצמו,
מתקדם בתאוצה גוברת. יעקוב אגמון הודח הדחה כפולה.
היה ניסיון להדיח את יגאל עילם. מוטי קירשנבאום
הודח. ובסל העומד לרגלי הגיליוטינה עוד יש מקום
לראשים רבים.
יאם ׳תינתן יד חופשית לטומי לפיד, יתנחלו אנשי
גוש-אמונים באולפני הרדיו והטלוויזיה, כשם שהתנחלו
בקריית־ארבע ובעופרה. הם יכרתו את ענפי הרוח וה מחשבה,
כשם שכרתו את גפני חברון. הם יירו מן המותן
ברעיונות שאינם מוצאים חן בעיניהם, כשם שהם יורים
במפגינים ערביים.
האם יש להאשים בכך את טומי לפיד?

בידי הממשלה נשארה הסמכות היחידה ש•
היתה חשובה: למנות את מוסדות הרשות, ה־יושב־ראש
והמנהל־הבללי.
׳אומנם, המערך לא ׳ניצל סמכות זו בצורה שרירותית.
לפחות מאז נפילת המישטר הבן־גוריוני, היה בארץ
תהליך של ליברליזציה. גם כאשר מונו יושבי־ראש
ומנכ״לים, שנמנו על חברי מיפלגת־השילטון או מקורביה,
לא נבחרו קומיסארים מיפלגתיים מובהקים.
אחרון המנכ״לים, יצחק ליבני, לא היה איש־מיפלגה.
מעטים יודעים מד, הן דיעותיו הפוליטיות. הוא רכש
לעצמו שם כמנהל מוצלח של תחנת־השידור הצבאית,
ועל כן מונה כמנכ״ל הרשות. לא היד, זה מינוי פוליטי,
ובחמש שנות כהונתו — מהן ׳שלוש בתקופת המערך,
ושתיים בתקופת הליכוד — הוכיח כי אינו מונחה על-ידי
שיקולים פוליטיים.

מצב זה לא יכול היה להימשך זמן רב.

הכל נעשה בזהירות. הפרופסור ראובן ירון, איש

בוודאי שלא. האיש חי באמונתו, ועל פיה
הוא פועל.
לא הוא אחראי להפיכת רשוית־השידור למיניסטריון־
תעמולה.

את האצבע המאשימה יש לכוון אל האדם
האחד האחראי במישרין, אישית וכילעדית,
לתהליך זה: מנחם בגין.
הוא שהחליט, הוא שבחר. זבולון המר ביצע בנפש
חפצה.

לא הלפיד אשם בתבערה. אשמה היד המחזיקה
בלפיד.

התרחבוו .
קל למצוא אותווי אוו בדיונון*
״סו1טר•
ארונות קיר, דלתות,
מחיצות וחדרי־ארונות.

סוכנות ראשית: תל־אביב, דיזנגון ז סנטר: וו 2904

ירושלים: רח׳ בו־יהודה ,31 טל 231930 :
חיפה: רה׳ הרצליה ,25 טל 527233 :
נצרת־עילית: האחים סרהנגו בע״מ מרכז רסקו ,4
טל 56778 :
נתניה: רח׳ קראוזה 2
הרצליה: רה׳ סוקולוב 78
פתח־תקוה: רה׳ מוהליבר , 18 טל 914556 :
רמת־גן: רה׳ ארלוזורוב ,9כופר הישוב
חולון :׳׳אייל׳; רה׳ סוקולוב ,45 טל 855912 :
ראשל״צ: פסג׳ חיים, רה׳ רוטשילד 37
רחובות: רה׳ הרצל 185 בפסג׳ טל 55508 :
אילת: מרכז חנויות מור -צופית עלית

ויטל
טל 284262 .

! הגידה
יגאל לביב נמצא בחופשה. מדור זה ערוך בידי יעקג אלמוג.

מס המסה והמיפעלים הגדורים
בנסיון שערך מנהל מדור״הניכויים המרכזי בנציגות מס״החכנסה, יוסי קליין,
הוא הוכיח כי הדעה הקיימת במס״חהכנסה, כאילו המיפעלים הגדולים והמסודרים
מעבירים את ניכויי המס של העובדים שלהם בזמן ובמלואם למס״ההכנסה, אינה
נכונה.
קליין ערך נסיון. הוא שיגר מיכתבים משוכפלים לכ־ 20 מיפעלים גדולים,
בתחומו של פקיד״השומה, דרום. הוא הודיע לחם כי בימים הקרובים תערך אצלם
ביקורת, ושהוא מציע להם שאם ״שכחו״ להעביר ניכויים, מכל סיבה שהיא, יעבירו
אותם לפני הביקורת.
המיכתבים נשלחו למיפעלים כמו ״כימיקאלים ופוספטים״ ,עיריות באר״שבע
ואשקלון, ומיפעל חברום.
בתשובה למיכתבים אלה העבירו 20 חמיפעלים כ 20-מיליון לירות לנציבות
מס־ההכנסה, עוד לפני שנערכה שם הביקורת, שבה איים קליין ושאיש לא התכוון
לערכה.
בעיקבות מימצאי הנסיון הזה החליטה נציבות מס״ההכנסה להגביר את הפיקוח
דווקא במיפעלים גדולים.

מבקר ה מדינה
חוקר את עצמו
מישרד מבקר-חמדינה עורך עתה חקי רה
בתוך המישרד עצמו. מבקר המדינה,
הד״ר ארנסט נבנצל, הורה שלא להעביר
את החקירה לידי המישטרה, ודרש
מכל העובדים, היודעים עליה, לשמור על
סודיות מוחלטת.
אחד מעובדי הממשלה, שכלפיהם
הוטחה ביקורת בדו״ח ה״ 29 של מבקר-
המדינה שפוסרם לפני שבועיים, טען
לפני המבקר כי לאיש שכתב עליו את
הפרק בדו״ח יש חשבון אישי עימו, שאינו
קשור כלל בעבודתו בממשלה, ולכן
הוא פירסם דו״ח שאין לו כל קשר למצי-

ת מיכ ה 1ו ס 9ח

שייף

רו צ ה

1עמירם סיוון
יפוטר
בהתאחדות מנכ״ל מלונות שיף, חיים שיף, נמ צא
עתה בסיכסוך עם התאחדות בתי
המלון, שכנשיאה הוא שימש עד לפני
כמה חודשים. מנכ״ל ההתאחדות, משה
עמיר, מאיים כי אם לא יסתיים הסיב־סוך
בין ההתאחדות לבין שיף, תפנה
ההתאחדות לבית-המישפט.
מלונות חיים שיף חייבים להתאחדות
בעלי בתי־המלון דמי־חבר בסכום של
600 אלף לירות. שיף מסרב לשלם סכום
זח, וטוען כי מייד אחרי שלא נבחר
כנשיא ההתאחדות, ובמקומו נבחר מנחל
רשת ״מלונות דן״ ,שמואל (״סמו״)
פדרמן, הוא הודיע להתאחדות על פרישתו
ממנה. לאחרונה שלח שיף מיכתב
להתאחדות, שבו הזכיר, הפעם בכתב, את
הודעתו שנמסרה קודם לכן בעל-פה.

ב הו גו שוורץ
יוסי ורדי, מי שחיה מנכ״ל מישרד-
האנרגיה, עומד להתמנות מנהל מיפעל
הבלמים של הוגו ו אלי שוורץ בדימונה.
מיפעל-הבלמים,
המעסיק כ־ 350 עובדים,
נמצא שוב בקשיים. עד כה הגיע

מנכ״ל סיוון
יש יורש?

ליך,

סלונאי יטיף
600 אלף לירות

בעל מיפעל שוורץ
המנכ״ל ידווח

מסקר נכנצל
רק לא למישטרה

אות. הפקיד הממשלתי אף הצליח להוכיח
למבקר״המדינה את נכונות טענותיו,
וקיבל מיכתב-התנצלות אישי ממבקר-
המדינה. במיכתב התבקש האיש שלא
לפרסם את הפרשה ברבים.
למרות שאחד מעובדיו סרח, מסרב
מבקר־חמדינח להעביר את מימצאי הח קירה
הפנימית למישטרה, והעובד ממשיך
בעבודתו במישרד מבקר״המדינה.

פרה במרתף
במלון ״פלז׳ה״ ירושלים נפתחה בשבוע
שעבר המיסעדה היקרה ביותר בארץ.
במיסעדה, הנקראת משום מה ״פרה על
הגג״ ,למרות שהיא שוכנת במרתף בית-
המלון, יהיה מחיר הארוכה הממוצעת
כ־ 1200 לירות לנפש.
אחד ממנהלי המיסעדה טען, כי למרות
שחלות עליה מיגבלות כשרות, ה-
מיסעדה היא הטובה ביותר מבין מיס״
עדות בתי־המלון בארץ, ולכן היא כה
יקרה.

כאשר תקף בשבוע שעבר שר־החוץ
משה דיין את מנכ״ל מישרד״האוצר
עמירם סיוון, על הנאמנות הכפולה
שלו לאוצר שבשילטון הליכוד ולמיפלגת-
העבודה שבה הוא חבר, היתה זו הפעם
הראשונה ששר־האוצר, שימחה אר-

המיפעל רק ל״ 40 אחוז מתוכנית-הפיתוח
המקורית שלו, וחסר לו סכום נוסף של
10 מיליון דולאר, כדי לסיים את תוכ-
נית־הפיתוח המקורית.
על פי הצעתו של נשיא התאחדות-
התעשיינים, אברהם (״בומה״) שביט,
ימונה ורדי כמנכ״ל המיפעל, הנמצא עתה
בהפסדים כספיים. על ורדי הוטל לבדוק
את המיפעל, תוך כדי ניהולו, ולהגיש
לממשלה מימצאים, שעל-פיהם היא תק בע
אם יש להשקיע במיפעל את הסכום
הנקוב. הבנק לפיתוח התעשייה הודיע,
בינתיים, כי הוא מסרב להלוות למיפעל
אפילו אגורה נוספת אחת.
וודפסון מוכר דירתו
המיליונר היהודי-האנגלי סיר אייזיק
וולפסון, מציע בימים אלה למכירה
את דירתו, הנמצאת ב״בתי וולפסון״ בירושלים.
וולפסון
דורש עבור הדירה שלו את
המחיר הגבוה ביותר שנדרש אי״פעם
בארץ עבור דירה בבית משותף 750 :
אלף דולאר, שהם כ־ 18 מיליון לירות.
בתוך המחיר כלול גם הריהוט.
עד כה התעניינו בדירה זו כמה קונים,
ביניהם תייר קקנדה החושב להש-

עמיר טוען כי שיף אינו יכול לבטל
את חברותו בהתאחדות, וגם אם יקבע
בית-המישפט שהוא רשאי שלא להיות
חבר בהתאחדות, הרי שעליו לשלם את
החוב שהוא חייב עד לתאריך שבו יקבע
זאת בעת-המישפט.
כל בתי־המלון בארץ, מילבד בית״מלון
קטן אחד בצפת, חברים בהתאחדות בעלי
בתי־המלון. אותו מלון רצפת לא הצטרף
להתאחדות בעת שהוקמה.

איסר הראל מיליונר הממונה לשעבר על שרותי־הביטחון,
איסר הראל, הפן ביו״לילה מיליונר.
רק עתה תורגם סיפרו של הראל ,״הבית
ברחוב גריבלדי״ ,לשפה האנגלית, והוא
זוכה בארצות־הברית בהצלחה מסחררת.
עד כה נמכר הספר, הנמצא כבר שבועות
אחדים ברשימת רבי-המכר בארצות־הברית,
בכ־ 450 אלף עותקים. הספר יצא
גם בכריכה קשה וגם כספר־כיס, וההכנסה
הממוצעת של הראל מכל עותק שנמכר
היא כדולאר אחד 450 .אלף דו־לאר
הם, על פי השער של היום, כ־11
מיליוני לירות.
כמה חברות״טלוויזיה אמריקאיות כבר
מתעניינות אצל הראל ברכישת זכויות
ההסרטה של ״הבית ברחוב גריבלדי״,
ומתכוונות להפכו לסידרה טלוויזיונית.

לא הגן על סיוון מהתקפות מעין

אלה.
ואמנם, בימים האחרונים נערכים מגעים
עם ישראל חיים ארקין, מנכ״ל
כימיקאלים ופוספטים בנגב, כדי שהוא
יקבל עליו את התפקיד.
השדכן בין ארליך לבין ארקין הוא
ח״כ פסח גרופר, חבר מיפלגתו של
ארליך וידיד אישי של ארקין. גרופר ו-
ארקין שייכים ללובי החקלאי. ארקין
הוא אחד מוותיקי עקרון. בזמנו היה
ארקין סגן״הממונה על התקציבים, ואשתו
מוכרת היטב לארליך ולגרופר מהתקופה
שבה היתה כלכלנית ועדת־הכס-
פים של הכנסת.
אם ייענה ארקין בחיוב להצעה, יערכו
החילופים מייד.

לי שפ ה נוספת
לאריק שרון
שר־החקלאות אריק שריו, החליט
להעביר את לישכתו המרכזית לירושלים.
עד כה היתה הלישכה הראשית של שר-
החקלאות בקריה בתל-אביב.

ראש־לישגה שמע
אפשר גם בירושלים

הדבר התגלה אחרי שהשר ועוזרו ה
תקע
בארץ. התייר הסכים לקנות את
הדירה במחיר האמור, אולם דרש כי
הריהוט יוצא ממנה בטענה שהוא מכוער.
הוא הסכים לשלם את מלוא הסכום
ללא הריהוט. וולפסון נעלב מבקשתו של
התייר וסירב למכור לו את הדירה.

אישי, אלי לנדאו, פנו אל שרה שמע,
צעירה שעבדה במיזנון הכנסת כקופאית,
והציעו לה להיות ראש הלישכה החדשה
בירושלים. שרון אינו מבטל את לישכתו
בתל-אביב, וממשיך להעסיק גם שם
ראש-לישכה.

פרום׳

עקיבא ארנסט סימון

.,חיי הארוכים לימדוני שרצון של הקד 1ש־בדוך־ה 1א ייע שה לעיתים
י 1תרעל־י די ה בו פ די ם בו מאשרעל״י די המתקש טי םבש מו
בשבוע שעבר פירסם ״העולם הזה״ את החלק הראשון של ראיון
מייוחד, שהעניק לו המחנך וההומאניסט הדגול, הפרופסור עקיבא
ארנסט סימון, לרגל מלאות לו 80 שנה.

להלן החלק השני של הראיון, המטפל במייוחד בבעיות החינון
לשלום. גם הפעם נוגע הפרופסור, יליד גרמניה, בבעיות רבות, בהשיבו
לשאלותיה של אנה ספרא.

הכופרסבא לו ה
עו ש * 0

א ה 111x1

• אחרי 50 שנה בארץ, מהן 30 שנות
מידהמה, איך אתה רואה, בדיעבד, את המאמץ
החינוכי בתקופה זו?

הלאומיים. בכל קונפליקט עם אינטרסים אחרים הם קוב עים
שכל הצדק איתנו, ללא התייחסות רצינית לבלמים
סוציאליים, דתיים ומוסדיים. יש לומר זאת, על אף הפרא־זיולוגיה
הפסבדדדתית, המושמעת באוזנינו בכל יום ויום.

ישנה כאן תערובת של יסודות חיוביים ושליליים.
.אתחיל כחיוביים.
חלק גדול של הנוער — במייוחד בראשית התקו פה
— חש באחריות, בחובות שאי־אפשר להשתמט מהן.
היתה נכונות להקרבה. המניעים לעליה היו ברובם אי דיאליסטיים,
בייחוד אצל החלוצים. ברגע מסויים החלי-

• מהו חינוך לשלום?
כל עוד שיש מצב מילחמתי, בפועל או בכוח, צריך
לחנך בעת ובעונה אחת על שני מישורים זמניים.

יש אמויוח בודעוא.
יש הרמות. אבירו
ואח־עם. אן התווה
בעל־כה ממת1ת ואת

עשינו סובה בהכנת
בני נעורינו למידסמה,
ולא עשינו רבו
להכנתם לח״ שלום
טו החלטה ששינתה את חייהם. העליה ארצה היתה, לע-
תים קרובות, גם עליה בערכים אתיים. היה מגע עם
סולם־ערכים מכובד, שגרם למאמץ לדבוק בהם.
אספר לך סיפור: בתחילת שנת 1934 הזמין אותי
מורי ורבי, מרטין בובר, לחזור לשנה לגרמניה, כדי לסייע
לו במיפעל חינוך מבוגרים יהודיים בשעת־חירום זו. חזר נו
— אשתי, אני ובננו אוריאל, שהיה אז בן .4כדי
להכינו, לימדנוהו קודם מעט גרמנית.
נסענו ברכבת — ולפתע, הילד איננו. יצאתי לחפשו
ומצאתיו בקרון גדוש אנשי ס״א( ,פלוגות־הסער של היט-
לר) ,עומד לפניהם ודורש.
הם משתוממים על לשונו המוזרה ושואלים :״מהיכן
אתה?״
״מפלסטינה״.
הם מוסיפים ושואלים :״איך הגעת לשם ז״ ובני עו נה
:״כלום אינכם יודעים ז הרצל אמר ליהודים לעלות
לארץ־ישראל ולעבוד את האדמה ; אבא היה קצת זקן —
ולכן הוא רק מורה.״
באותו רגע לקחתיו והחזרתיו לאמו.
מגשימי הציונות העובדת לא שאלו ״מה נעשה״ .היה
כיוון — והכיוון העמיד יעדים. היו מורי־דרך גדולים
כא. ד .גורדון, ברל כצנלסון, ד״ר יהודה לב מגנס, הרב
קוק, חיים נחמן ביאליק והנרייסה סאלד. איש־איש לפי
דרכו, ויחד עם זה — כולם מעין מועצה בלתי-ממוסדת.
כולם — דמויות שיכולנו ללמוד מהם, מדוגמתם ומי
מסירותם.
לאט השתנו הדברים לרעה. רמת־החיים פה עלתה
יתר על המידה, תוך השוואה מתמדת עם עמיתים, על
מישקל הסיסמה ״מגיע לי!״ ולעיתים מעל ומעבר לצר כים
החיוניים. זה קילקל רבות.
בראש המדינה עמדו, בדרך־כלל, אנשים שהיו צנו עים
— אולם היו גם אחרים שנתנו דוגמה מאד לא טובה
בחייהם הפרטיים.
תופעה זו לא פסחה, לצערי, על מיפלגת־העבודה. גם
מפני שהיתר. יותר מדי זמן בשילטון. בני־אדם לומדים
יותר משגיאות מאשר מהצלחות — אבל לא הכל הוכשרו

לכך. חסרה היתה ביקורת עצמית רצינית — ותחתיה
רווח שיגעון־גדלות.
אולי האופוזיציה היתד, נגועה ־פחות במום זה — לא
מפני שהם אנשים טובים יותר, אלא משום שארבו להם
סכנות קטנות יותר. שנתיים בשילטון אינו תקופה די־ארוכה,
כדי לאפשר שיפוט סופי.
סיגנון־החיים הפשוט של אנשי־ציבור הוא תנאי הכר חי
לדמוקרטיה, אבל לא תנאי מספיק. גולדה מאיר ז״ל
הצטיינה מבחינה זו, אבל עשתה שגיאות גורליות. היא
דחתה, למשל, על הסף את הצעתו של המלך חוסיין בקשר
לפדרציה — וזו בכייה לדורות.

תנועת העבודה הכינה, ללא כל כוונה, ונגד האינטר סים
הממשיים שלה ושל הארץ -את עלייתו של הימין.
אפילו ברל כצנלסון — אישיות מוסרית זו — איננו נקי
משגיאות דומות. אף־על-פי שאינני מרכסיסט, אלא סוציא ליסט
דתי, הצטערתי על־כך שאותו מנהיג־פועלים דגול
לקח מאנשיו את המערכת המרכסיסטית, ולא הציע במקו מה
מערכת הומאניסטית כא. ד .גורדון ובובר, אלא מער כת
לאומית, ששאבה חלק מכוח־משיכתה מן המיסטיקה ;
כך היא גבלה עם לאומנות.
״לאומנות״ ניתנת להגדרה כשיטה, המתיימרת לקבוע
את כל הערכים — או רובם ככולם — בהתאם עם האינ טרסים
הממשיים או המדומים של האומה. התנשאות זו
גורמת דירדור מדיני ומוסרי. פוליטיקה נבונה תלו-ייה
בכושר למדוד את המציאות בקנה־מידה אובייקטיבי במי דת
האפשר. כלומר, להכיר גם בזכות של זרים ונוכרים,
אפילו הם מתנגדים ואויבים. בדומה לכך התנהגות מוס רית
בין אדם וחברו תלוייה בכושר זה.
כך הוכנה — גם מן הבחינה האידיאית — עליית
הימין, הנוקט את עדיפותם המוחלטת של האינטרסים

אשר לממד הקצר — היום ומחר, אין לוותר על חינוך
צבאי. עלינו להיות מוכנים, אסור לחנך להתאבדות. עתה
אחזור לתפיסתו של מרטין בובר אודות קו־התיחום,
לאמור: מאבק על שלום עכשיו, דווקא בשעת מתיחות.
המסקנה הראשית לחינוך, הנובעת מעמדה זו, היא
המסקנה הבאה: אין להסתפק בהכשרתו המיקצועית של
החייל, אלא יש להרגילו באותה מידה שהמטרה האח רונה
היא שלום. אחד המיבחנים ליסוד זה הוא ביחסו
של החייל כלפי השבוי. באותו רגע עומד לפניו אדם
ללא כלי־זין, תחת אוייב מזויין ומוכן להורגו.
עשינו הרבה מאד, ואולי יותר מדי, בהכנת בני־נעו־רינו
למילחמה, וכימעט לא עשינו כל דבר רציני בהכנתם
לחיי שלום.
למהפכה חינוכית זו, שצריכה להו^יחש דווקא בשעה
זו, תהיינה תוצאות פוליטיות מרחיקות לכת. אנחנו תנו עה
לאומית שהצליחה הצלחה רבה, אבל רק חלקית.
הצלחנו ביצירת צבא מודרני, המזויין בכל הישגי הטכ נולוגיה
המתוחכמת, ואשר המוראל הצבאי שלו הוא ב־דרך־כלל
גבוה למדי. אולם כל הדברים הללו ניתנים
לחיקוי.
אנחנו אומנם לא ייסדנו את התנועה הלאומית הער בית,
אך בעצם התפתחותנו החשנו ואנחנו מחישים את
התפתחותה. תהליך זה דומה לחוק הפיסיקאלי בדבר כלים
שלובים: לאט־לאט מתדמות הרמות. כשרגע זה מתקרב
בינינו ובין שכנינו — יכריע מיספרם העדיף. ביום זה
צריך להיות שלום, אם אנחנו רוצים בחיים.
איך לתרגם כללים אלה ללשון המעשים בבית־הספר י
ניקח את בעיית לימוד הלשונות. בבתי־הספר הערביים
לומדים גם עברית, וכך צריך להיות. במייוחד מפני שכ יום
רוב המורים לעברית בבתייהספר הערביים הם ער בים,
בנבדל מהשנים הראשונות אחרי קום המדינה, שבהן
לא היו עדיין מועמדים ערביים בעלי הכשרה מספיקה.
אבל, מן הצד השני, לא דאגנו לכך שילמדו את הלשון
הערבית בבתי־הספר העבריים. היו נסיונות בכיוון זה,
ביהוד בעת שיגאל אלון היה שר־החינוך. גם השר זבו לון
המר התחיל להתעניין בבעייה זו. אולם אנחנו רחו קים
עדיין מהדדיות שלמה בכיוון זה.

אין להסתפק בהוראת הלשון. יש ללמד גם את התר בות
הערבית העשירה, לפחות בבתי־הספר התיכוניים.
עוד באשר לחינוך הצבאי: כשלומדים להילחם באו־ייב,
אסור לכנותו בשם ערבי. קראנו במשלי :״מוות
וחיים ביד הלשון״ .מוות וחיים ביד המינוח. כשדור מת חנך
מלכתחילה לזהות כל ערבי עם אדיב ממשי או
פוטנציאלי, הרי יהיה קשה מאד, אם לא בלתי־אפשרי,
לחנך לשלום.
חינוך־אמת מושתת על הדדיות, אם כי לא על שוויון
גמור. אם איש צעיר רואה בעיניו של מורו ומחנכו שהוא
רואה בו, בתלמיד, דמות עצמית גבוהה יותר, רואה אותו
לפי הפוטנציאל שלו, הרי יש סיכוי די גבוה שהתלמיד

בני בן ה־ 4אמו
לנאצים: אבא שוי קצת
נקו, לכן הוא וק
מורה, יירא עובד־אדמה
ישתדל להשיג את האידיאה של עצמו כפי שהיא בעיני
מחנכו. אבל גם היפוכו של דבר נכון. כפי שאמון מוליד
אמון, כן חשד מוליך לחשד.

• מה צריך להיות הביטוי הספציפי של
חינוך לשלום בתוכנית-הלימודים — בלימודי
חתנ״ך, הציונות, ההיסטוריה? האם יש לחינוך
לשלום ביטוי בלימוד מדעי הטבע?
על ערבית דיברנו זה עתה. אשר ללימודי היהדות —
הרי ביהדות הקלאסית יש דברים מורכבים מאד: יש
אכזריות במיקרא. יש חרמות. אפילו רצח עם. אולם נמ צא
פעמים רבות שהתורה שבעל-פה ממתנת זאת מאד.
ניקח את חרמות יהושע: נמצא בתלמוד הירושלמי —
ודווקא במקור הארץ־ישראלי, ולא בגולה — שחז״ל מכ חישים
את העובדתיות שבחרמות ללא הזהרות מוקדמות.
תוספת זו מעידה על הסתייגות מן הסיפור שבספר יהושע.
פירסמתי פעם מאמר בשם דם ודיו. יש קשר בין שפי כת
דם לבין שפיכת דיו. יצאתי מדבר שהיה: הרב ילינק
( ,)1820—1893 רבה של וינה, נתקל פעם בכהן־דת נוצרי
שטען לפניו נגד כמה קטעים אנטי־נוצריים בתלמוד. ענה
הרב ילינק :״בזמן שאתם שפכתם דם — אנחנו שפכנו
דיו.״ כך היה הדבר בגולה, אצל עם מדוכא. כיום אנחנו
יושבים בארצנו, ולעתים קרובות גם עלינו לשפוך דם.
ניזהר לפחות משפיכת דיו, המסיתה לשפיכת דם!
הוראת ספר יהושע צריכה להיות מלווה בהדגשת ה אפשרות
בתורה שבעל־פה להמתיק אותו דין ואותו סי פור•
לא כל הכתוב בתנ״ך הוא, לעניות דעתי, בעל אותה
דרגת קדושה והחלטיות כעשרת הדברות, או כדברי נבואה
מרובים. קנה־המידה שלנו, אסור לו להיות מזוייף. אי-
אפשר לדלג על הדברים הבעייתיים, אך אין גם להגן
על הכל.

הוא הדין להוראת תולדות ישראל. צריך ללמדן תוך

הזדהות ביקורתית. הזדהות ללא ביקורת גורמת להתנש אות
שוביניסטית, ביקורת ללא הזדהות — לעקירת שו רשים.
באזרחות:
אנחנו צריכים לתמוך במדינה — אבל לא
בכל ממשלה. לעתים הפטריוטיזם מתבטא דווקא על־ידי
האופוזיציה.
בסיפרות: אם ניקח לדוגמה את יצירתו של ביאליק.
מצויים בה דברים לאומניים, בצידה של ביקורת לאומית־עצמית
חריפה. למשל הסיפור מאחרי הגדר: מארינקה
הגויה יולדת תינוק לנוח, בחור יהודי צעיר ועשיר, אשר
נושא על פניה אשר, אחרת לו לאשה, כדת וכדין. הסי פור
מסתיים כשלרגל חג־השבועות מבקר הזוג הצעיר
אצל הורי החתן, ומארינקה ״עמדה באותה השעה וה תינוק
מאחרי הגדר, והציצה דרך הסדק״ .זו ביקורת
חריפה מאד על צביעות דתית, השלובה בגזענות וב־מעמדיות.

כימעט לא התחילו עדיין ללמד יהדות,
סיפרות יהודית. בתיכון, במייוחד, לימודי התרבות
היהודית-הם בשלבים מאד ראשוניים.
איני אומר זאת. יש מורים מצויינים. אפשר לעשות
הרבה; אפשר לתקן הרבה. אולם נכון — הואילו ובאנו
מן הגולה, והיינו מחוסרי לאומיות בריאה, הגענו מקוטב
אחד לקוטב שני — מהתבוללות ללאומנות. צריך למצוא
לאט־לאט את שביל הזהב. בכך יכול בית־הספר לעשות
הרבה.

לגבי מדעי הטבע: השוב מאד להתייחס בספקנות
לתורת־הגזע. צריך לדעת שאין תכונות קבועות, האופ ייניות
לעמים שונים.
אם לפני 50 שנה היה מישהו מתנבא שבמדינת־ישראל

אחד המיבחנים שר
החייל הוא היחס
שוו לשמי
יהיו גנרלים טובים יותר מאשר בנקאים — איש לא היה
מאמין לו.
בזואולוגיה: עומדת בעייה חינוכית של ניתוחים ב חיות
ללא הרדמה. בתיכון יש לאסור זאת לגמרי. באו ניברסיטה
— אולי אין להתנגד לכך, לשם הלימוד והמח קר,
אולם יש להבטיח את מיטב התנאים האפשריים, תוך
ידיעת המיגבלות המוסריות.
בפיסיקה: עומדת בעיית הפיסיקה האטומית. מי ש
מאמין
במחר טוב יותר מן המחר הקרוב — צריך להי לחם
נגד הזיון האטומי, שלאחריו אין מחר.

• כשאלה אחרונה אני רוצה דהעדות
בעיה הנוגעת לקיום הלאומי שדנו, כאן בארץ.
המאה ה־0צ משופעת באפשרויות חומריות. הן
עלולות לערער על התרבות הייחודית של כד

לווית* הפטריוטיזם
מתבטא דווקא
על־ידי זואוטדציה

עם. האם בחומר יש זהות לאומית? האם היהדות
תעמוד בסכנה זו?
התורה היא מן השמיים — היא לא בשמיים. לכך
סימוכין גם בתלמוד. התורה ׳קובעת דברים לעולם של
חומר, רוב ההמצאות עוסקות בחומר.
הדיסציפלינה היהודית אינה נזירית. הנזיר ביהדות
הוא בחינת חוטא. מיצווה ליהנות מן העולם הזה. ההלכה
אינה מוציאה אף תחום מן הדברים הממשיים ממיסגר־תה:
לא אהבה, אכילה ושתיה. אולם — לכל אחת יש
הקבלה.
היהדות היא מערכת־חיים של נזירות חלקית: לא
תעשה כ ל דבר שתוכל.
זה נכון גם לגבי הטכנולוגיה. היתד, לי פגישה עם
איינשטיין. במילחמת־העולם השנייה העמיד איינשטיין
את הנשיא פראנקלין רוזבלט על האפשרות ליצור פצצה
אטומית. אחרי הירושימה היה לו מוסר־כליות.
כן סיפר לי איינשטיין על ביולוג — לא פירש בשמו
— בעל המצאה גדולה, שוות פרס נובל — כיצד ליצור
בני־אדם באופן מלאכותי. אותו ביולוג ויתר על פירסו־מה
— פן ייוודע הדבר במצב העולם כיום — שבו המד ענים
המצויים אינם מתחשבים במניע המצפוני לשם
הגבלה עצמית.
המדע צריך ללכת עוד פעם לבית־הספר. אילו המדי ניות
במדע היתד, מוכנה לצמצם את עצמה — לא לעשות
כל דבר שתוכל — הרי היתה זו השפעה יהודית עול מית
למניעת חורבן העולם.
עוד לא אבדה תיקוותי. חיי הארוכים לימדוני שרצונו
של הקדוש-ברוך־הוא ייעשה לעתים קרובות יותר על-
ידי הכופרים בו, מאשר על־ידי המתקשטים בשמו ומת חבאים
מאחוריו.

ג ם יד לץ
יתקיף את וירם

הורביץ יכנס
דעיסק בניה

ספר אהר העומד להתפרסם בקרוב, שגם
הוא יגרום אי;עימות לח״ב שימעון פרם,
הוא סיפרו של אשר ידלין.

גינןי

בגץ מסכסך
בץ דייו לוייצמן
ראש־הממשלה, מנחם בגין, מנסה בשבוע
האחרון לסכל את מאמציהם של שר־החוץ
משה דיין ושר־הביטחון עזר וייצמן לשפר
את היחסים ביניהם.
מיד לאחר ישיבת הממשלה, ביום השני שעבר, שבה
נכנע לאמיתו של דבר ראש־הממשלה לדרישותיו של
וייצמן בעניין ועדות ה־ 11 ווד ,6החלו דובריו של
ראש־הממשלה להפיץ את הידיעה, כי ״בגין הסכים
לוותר בגלל דיין ולא ביגלל וייצמך.
שר־הביטחון החליט שלא להיגרר לריב פומבי עם
ראש־הממשלה ,״כל עוד אני לא צריך לעשות דברים
בניגוד למצפוני,״ כפי שאמר למקורביו.

בספר, שעל כתיבתו שוקדים כמה עיתונאים של
ידיעות־אחרונות המסתמכים על כתב־יד הנשלח
אליהם מן הכלא, תוקף ידלין את פרם בחריפות רבה,
ומגלה פרשיות מהתקופה שבה כיהן פרס כמנכ״ל
מישרד הביטחון.

יגאל הורביץ, מי שהיה שר־התעשייה, עומד
להבנס בקרוב לעיפקי בניה. עד כה היו
להורביץ מהלכות וקרקעות כלבד, אולם
עתה הוא מתכנן מיכצע ענק, עם מימון זר,
לבניית אלפי דירות.

ר ק דול א רי ם
ב אל־ על

קרן ח ל־ חי
תבעל שוב
ח״כ חרות איתן ליבני עומד להציג בוועידת
חרות הקרובה את הישגיו — חיסולה של
קרן תל־חי הידועה לשימצה. ליבני, שהיה
ממונה על חיסול חובות הקרן, יטען כי
החובות, בסכום של 100 מיליון לירות,
שולמו.
ליבני מתכוון להשתמש בהישג שלו כדי להתמודד
על תפקיד יושב־ראש הנהלת חירות. מלבדו יתמודדו
על הכהונה היושב־ראש הנוכחי, אברהם (״אברשה״)
שכטרמן, וח״כ מיכאל דקל. ליבני זוכה לתמיכה
מחביבו של ראש־הממשלה, איש־העסקים יעקוב
מרידור, ונראה כי יצליח, בעזרת קרן תל־חי, לזכות
בתפקיד.

השכיתה הבאה כ״אל־־על״ עומדת
לפרוץ על רקע דרישת עובדי הקרקע
של החברה, לקבל חלק משכרם בדו
לארים.
העובדים המתנגדים לתוכנית הקיצוצים
של הנהלת החכרה, טוענים
כי יש לקצץ קודם כל בתשלום לציוו
תי האוויר של ״אל־על״ ,ולא לשלם
לציוותי האוויר חלק ממשכורתם כ־דולארים.
כדי
להמחיש את דרישתם עומדים
עובדי הקרקע של ״אל־על״ לדרוש
גם, הם תשלום בדולארים, או ביטול
התשלום בדולארים לציוותי האוויר.

ה מר תומך
רבץ יוותר
על ההת מו ד דו ת
ח״כ יצחק רבץ הודיע בימים האחרונים
למקורביו, כי יוותר על ההתמודדות עם
יושב־ראש המיפלגה, שימעון פרס, על
ראשות המיפלגה, אם יגאל אלון יציג את
מועמדותו לתפקיד זה ולראשות הרשימה
לכנסת בבחירות הבאות.
רבין הודיע, כי אם אלון אכן יעשה כן, ירתמו הוא
וחסידיו למטה של אלון, ו״נוכח חזית כזאת תהיה
תבוסתו של פרס מובטחת״.

צור יקבל חנינה
נראה כי מיכאל צור בכל זאת יקבל חנינה.
כוונת נשיא המדינה, יצחק נבון, ושר
המישפטים, שמואל תמיר, להודיע בעוד
כמה שבועות על הפחתת עונשו של צור
בשלוש או בארבע שנים. הנשיא יסתמן•
על דבריו יטל השופט העליון חיים כהן,
שישב בדינו של צור, בגזר־הדין. כהן אמר
אז, כי לו היה צור יכול להוכיח כי החזיר
את מרבית הכספים שגנב, הוא היה מטיל
עליו רק 0שנות מאסר, לעומת ה־צ1
שהוטלו.
לאחר גזר־הדין הצליח צור להביא מיסמכים המוכיחים
את טענותיו, ועל כך יסתמך הנשיא. לעומת זאת
החליט הנשיא שלא לחון את אשר ידלין, מאחר
שנותרו לו רק עשרה חודשי מאסר. למרות שוועדת
החנינות לא המליצה להמתיק את דינו של מי שהיה
מנהל המכס, דויד פלד, יתכן שהוא ישוחרר לפני
הזמן. לנשיא נודע על מחלה אנושה שבה לקתה
רעייתו של פלד, לכן יתכן שיזכה בחנינה.

מאבק על שופט
ויכוח חריף נטוש בוועדה למינוי שופטים
על מינוי שופט חדש לבית־המישפט העליון.
נשיא בית־המישפט, יואל זוסמן, לוחץ בתוקף
למינויו של שופט מסויים, שכבר ישב זמנית בבית־המישפט
העליון. חברים אחרים בוועדה התנגדו עד כה
למינוי זה. הוצע גם לתת לשני שופטי ביודהמישפט
המחוזי בתל־אביב לשבת זמנית בבית־המישפט
-העליון, כדי לנסותם, לפני שימונה שופט עליון קבוע.

ל שבת
של ה
<רא שהממ

גפל אוי ה

עובדי לישבת ראש-הממשלה הגיעו
לידי הסכם עם הנהלת מלץ פלאז׳ה
בבירה, שלפיו יגורו בו עובדי הלישכה
במחיר מיוחד.
בין המתגוררים כמלון, ראש ליש־כתו
שד ראש־הממשלה, יחיאל קרי•
שאי, ומזכירת ראש־הממשלה, יונח
קלימוכיצקי. מלץ פלאז׳ה בי,משדים
נחשב המלון היקר ביותר בעיר, ודינת
לילה בו עולה יותר מ* 1000 לימת.
כזכור, חיה. זה מלץ פלאז׳ה, שהכץ
את מסיבת יום־ההולדת המפורסמת
שד בגץ ואף סיפק את חמזץ למשרד
ראש־הממשלה בעת ביקור קארטר כארץ.

יצחק
רבץ

ח ב רו ת אמריקאיות

ג נג דאבא אבן

לוחצות

במיפלגת העבודה חוששים מפיו־סום סיפרו של
יצחק רבץ. לחוגים במיפלגה היה ידוע עד כה, כי
בספר ישנם גילויים שלא ינעמו לח״כ שימעון פרס,
הן מהתקופה שבה היה שר־הביטחון, בעיקר על
מיבצע אנטבה, והן מתקופת ההתמודדות עם רבין
לפני הבחירות לכנסת ה־.9

אולם עתה נודע כי לא רק פרס יותקף בספר,
העומד לצאת לאור כקרוב, אלא גם ח״כ
אחר של המערך, אבא אבן. לפי גירסה
מוסמכת, יותקף אבן אפילו כיתר חריפות
מאשר פרס.

בהלת הדלק בארצות־הברית תביא ללחץ אמריקאי
נוסף על ממשלת־ישראל.
המחסור בבנזין בארצות־הברית הוא מחסור מלאכותי,
שנוצר כתוצאה ממדיניות שבע חברות הנפט
האמריקאיות, החוזות משבר ערבי־אמריקאי חמור,
מייד כשיתברר כי ממשלת־ישראל אינה מתכוונת
לעמוד בהתחייבויותיה לגבי האוטונומיה.

חברות הנפט האמריקאיות יצרו משבר
מלאכותי כדי להביא את משרד־החוץ
האמריקאי ואת הבית הלבן ללחץ נוסף
על ישראל.

ב קי ר שנ ב או ס
שד־החינוך, זבולון המר, טען בפני ידידים
כי התנגד להדחתו של מרדכי (״מוטי״)
קירשנבאום מתפקידו כמנהל מחלקת
התוכניות של הטלוויזיה וכי ביקש ממנכ״ל
הרשות, יוסף־-לפיד, שלא להדיח את
קירשנבאום, אך לא נענה.
המר טען, כי לא קיבל את הערער של שני חברי
הוועד־המנהל על הדחת קירשנבאום, מפני שהיה עליו
להביא את הערער להחלטת הממשלה, ושם הוא היה
נופל.

פלא טו קו שר
ק שרים עם אוגנד ה
אישי מימשל אחדים מאוגנדה ביקרו בארץ בחודשים
האחרונים, באורחיו של ח״כ שמואל פלאטו־שרון.
המדובר באנשי המימשל החדש באוגנדה, שביקרו
כאן עוד בתקופה שבה ישבו בטנזניה.

נראה כי אותם אישים קיבלו מפלאטו־שרון
תמיכה כספית־אישית, ועד־ידי כך הצליח
פלאטו שרון ליצור קשרים עם אישים
בכירים במישטר האוגנדי החדש.

חסגרחפרת פיטוח
חוגי ביטוח בארץ טוענים, כי חברת הביטוח סלע,
אשר בבעלות בנק לאומי, עומדת להיסגר בקרוב.
חברה אחרת שהיתה בבעלות בנק לאומי, חברת
פרודנשל, נסגרה לא מכבר ומבוטחיה הועברו לסלע.

נראה כי מבוטחי ״סלע״ יועברו לחברת
הביטוח ״מיגדל־בנייך, שבה יש ל״בנק
לאומי״ 70$מהמניות.

הבהרה בעניין
ה ה חו צ דו ת
ל פ רו פ סו ר דין
נוסח ההתנצלות המתפרסם בעמוד 3של גיליון זה
הוכתר במילים :״הסכם פשרה״ ,העלולות להטעות.
מובן שנוסח ההתנצלות חובר בהסכמת שני הצדדים,
ולכך מתייחסת הכותרת שנתנה המערכת. אולם
ברור, כפי שנאמר בהודעה עצמה, כי זוהי התנצלות
חד״צדדית מטעם ״העולם חזה״.

במדינה
העם
מ־פג ש ל^ד ו 7גדר

ביום זהו מאבק בנימי -או ש רו השלמת
העלולות לשנות את הגפה הפוליטית בישראל

זה היה דו־שיח
של חרשים: מתגח7
ישראלי ועיתונאי מיצרי
שני צעירים עמדו ליד גדר בפיתחת־רפיח.
הם שוחחו ביניהם בידידות. היה
זה דו־שיח של חרשים.
זה קרה השבוע, לעיני מאות אלפי צופי־טלוויזיה
ישראליים. הדוברים היו מתנחל
ישראלי מזוקן ועיתונאי צעיר, דובר־עב־רית,
מקאהיר.
היה זה מיפגש פאתטי.
תהום איהכנה. המתנחל פנה אל
המצרי בשאלה תמימה: מדוע אין מצריים
מוכנה לוותר על שני אחוזים משטח סיני,
למען המתנחלים? האם אין זה אפשרי?
״לגמרי לא!״ פסק הצעיר המצרי, בלי
היסוס.
המתנחל הביט בו בתמיהה מייואשת.
הוא לא הבין את המצרי.
המצרי הסביר לו את נימוקיו, והתייאש
למראה חוסר־ההבנה של הישראלי.
זה מול זה עמדו שני עולמות, שתהום
של אי־הבנה פעורה ביניהם.
ירושת אריק. המתנחל הישראלי
ייצג ציבור שלמד במשך תריסר השנים
האחרונות לדבר רק אל עצמו, להקשיב
רק לעצמו, לשכנע רק את עצמו.
עולמו פשוט בתכלית. הוא אידיאליסט.
מטעמים אידיאליסטיים הלך להפריח אח
המידבר והקים שם משק משגשג. גם
המצרים צריכים להבין את זה. למה ירצו
המצרים לקחת ממנו חלקה קטנה זו,
שהיא שבר של אחוז מאדמת־מצריים?
הוא שכח כי נחלתו הוקמה באמור
שממנו גורשו, באכזריותו השפוכה של
אריק שרון, תושביו הבדואים, שגרו בו
מדורי־דורות. הוא שכח את הבארות הס תומות,
את האנשים המוכים, את הכלבים
שנורו, את האוהלים שהופלו. כל זה נמחק
לחלוטין מן הזיכרון.
הוא לא יכול היה גם לתפוס, כי זוהי
אדמה כבושה של עם אחר. הוא לא העלה
כלל על דעתו, כי העם המצרי מתייחס
אל פיתחת־רפיח כפי שהציבור הישראלי
היה מתייחם אל אחוז מאדמת־הנגב, אילו
זו נכבשה בידי המצרים.
הוא היה משוכנע שישנה כאן אי־הבנה,
ושאם רק יסבירו זאת לנשיא אנוור אל־סאדאת,
יבוא הכל על מקומו בשלום,
ומצריים תוותר ברצון על צפון־סיני.
כבוד למי? בעיני המצרי נראה כל
זה כשיגעון גמור, ואולי גם בהעמדת־פנים
ובתמימות מפוברקת.
גם עולמו שלו היה פשוט: זוהי אדמה
מצרית, שנכבשה במילחמה. יש להחזיר
אותה, עד המילימטר האחרון. זהו עניין
של כבוד לאומי, של גאווה, של ריבונות.
המתנחלים, שהתרגלו לראות בערבים
תת־אדם, לא יכלו להבין זאת. מה פית־אום
יש כבוד וגאווה לתת־אדם?
טרגדיה ידועה. כמו בטרגדיה הכ תובה
על הנייר, ידוע ההמשך מראש. ה מתנחלים
איבדו השבוע את גן־הירק של הם,
ואולי גם את עובדיהם, שבאמצעותם
הפכו את המידבר לגן. בעוד שלוש שנים
יאבדו גם את בתיהם, מושביהם ועירם.
אל תוך הבתים האלה ייכנסו מצרים
— אולי מתיישבים חדשים ממצריים, אולי
אותם הבדואים שגורשו על־ידי אריק
שרון, ואולי הערבים המעבדים כיום את
האדמות כשכירי־יום של המתנחלים.
כל זה ברור מראש. לעיתונאי המצרי
זה היה ברור כשמש. בעיני המתנחל היה
זה סיוט, חלום־בלהות נורא. הוא קיווה
כי יתעורר בכל רגע, והכל יהיה כאילו
לא היה.
אולם ההיסטוריה מתקדמת בלא רחם.
גורלם של מתנחלי רפיח נחרץ עוד לפני
שהתנחלו — כשם שנחרץ גורלם של
מתנחלי הגולן, הגדה ועזה. הם הביטו
השבוע במקלטיהם, עקבו אחרי הדרשיח
בפיתחת־רפיח, וניחמו את עצמם :״לנו
זה לא יכול לקרות.״
אולם מחוגי־השעון מתקדמים. גם ב בתים
בקריית-ארבע ובקצרין, בעיירות
ובהתנחלויות, שהממשלה פושטת־הרגל
מקציבה להם עתה מאות מיליוני לירות,
יישבו בבוא היום אחרים, אשר יקבלו
אותם במתנה.
ה עו ל ם. הז ה 2177

^ מה עסקנים ופרשנים ישבו מסביב
^ לשולחן במיזנון הכנסת ועסקו, ספק
ברצינות, ספק בהלצה, בשאלה :״מי יע שה
בבחירות הבאות את תרגיל ידין?״
״תרגיל ידיך׳ הטביע את חותמו על
הבחירות של . 1977 עיקרו: מציאת אי שיות
שיש לה הילה לאומית, העמדתה
בראש גוף חדש הפונה אל ציבור שמאס
בשתי המיפלגות הגדולות. לשם כך דרוש
מצע גמיש, שאינו אומר הרבה, ושאין
בו כדי להפחיד את הציבור המתון, אך
שיש בו כדי למשוך אנשים השואפים
לרפורמה ולשינוי.
בדרך זו אספה ד״ש לפני שנתיים
202,265 קולות. על פי סקר של האוני ברסיטה
העברית והמכון למחקר חברתי־שימושי,
אספה ד״ש אז /0ס 18 מן הבוחרים
שהצביעו ב־ 1973 עבור המערך 770 ,ממצ ביעי
הליכוד 2270 ,מקולות מוקד, מחצית
הקולות של ל״ע ור״צ. לפי אותו מחקר,
לא נותר עתה מן המחנה העצום הזה
שריד הכר. כל פלגי ד״ש ביחד לא היו
אוספים כיום אלא 170 של הקולות.
מד, יקרה בבחירות הבאות לקולות ד״ש?
חלק מהם ־חזר למערך. חלק קטן הלך
לליכוד. אך הרוב הגדול אינו יודע כיום
בעד מי להצביע, והוא ממשיך למאום
בשתי המיפלגות הגדולות.
אם תימשך הירידה של הליכוד, כפי
שיש להניח, ישתחררו קולות רבים נוספים.
לאן הם ילכו?

לדעת ;העסקנים, נוצר אי-שם
מצבור אדיר של קולות חופשיים,
המחפשים את גואלם. הם מאוכזבים
כאופן מוחלט מד״ש, מאוכזבים
מן הליכוד, מאוכזבים מאי
יכולתה של מיפלגת־העבודה לשקם
את עצמה.

לאיזו כתובת הם יפנו?
העסקנים והפרשנים ליד השולחן החלו
מעלים שמות שונים של אישים, אשר יוכלו
לחזור על ״תרגיל ידיך׳ בעוד שנתיים.
נתברר להם כי אוצר האישים הבלתי*
משומשים התדלדל מאד.
הועלו שמות של אלופים, אישי־משק,
פרופסורים, שופטים. לא נמצאו מועמדים
מתאימים. לא נותרו במדינה אישים בעלי
הילה ציבורית, המעוררים אימון בכושרם
ובהגינותם, ושזוהרם לא דהה.

עד שמישהו זרק שם אחד, ש־חישמל
את כולם: עזר וייצמן.

התנגשות רצמרבגין
*1רוע לוודאי שעזר וייצמן היה מ ד
דעזע, אילו שמע ששמו הוזכר בהק שר
זה. מחשבותיו הולכות כיום בכיוון
שונה לגמרי: ירושתו של מנחם בגין
בתנועת־החרות.

אך יתכן מאד כי בתוקף הנסיבות ייאלץ
וייצמן לקחת בחשבון את הרעיון, שנולד
לייד אותו שולחן — ולוא רק מפני שהטבע
אינו סובל חלל ריק, ומילבד וייצמן אין
מי שמסוגל למלא את החלל הריק המסרים
הזה.
יתר על כן, היחסים בין בגין ווייצמן
עלולים להתחדד במהרה, על רקע יחסי
ישראל־מצריים, וספק אם יוכלו לדור לאו רך
ימים רב במיפלגה ובממשלה אחת.
היריות הראשונות נשמעו כבר השבוע,
כאשר התנהל ויכוח חריף בין בגין ווייצמן
בוועדת 11־השרים, שדנה בעקרונות האו טונומיה.
הוועדה קיבלה את תוכנית־הש־לום
של בגין, שאינה אלא תוכנית־מיל-
חמה. השר יוסף בורג, המבקש לפייס
את הניצים של מיפלגתו, שירת את בגין
נאמנה. הוא אף סירב להזמין לפני הוועדה
את ראשי של״י, שהגישו תוכנית אלטר נטיבית
מפורטת, אף שהבטיח מראש לקבל
תוכניות מכל גוף ציבורי.
וייצמן הבין כי תוכנית בגין תהווה
מהלומה מוחצת לאנוור אל־סאדאת, ותער ער
עוד יותר את מעמדו הרופף של נשיא
מצריים בעולם הערבי. בגין סיפק תחמו שת
חיה לכל ערבי הטוען כי אל־סאדאת
מכר את הפלסטינים ואת העניין הערבי.
אל־סאדאת עצמו התלונן על כך השבוע,
באוזני מישלחת של בני־ברית.
משום כך מחה וייצמן על הגשת התוכ נית.
אך מחאתו — שנתמכה על-ידי משה
דיין, ובמידת־מה גם על-ידי ייגאל ידין —
נדחתה בגסות על־ידי בגין. וייצמן ביקש
לשחררו מוועדת־המשא־ומתן עם מצריים
על האוטונומיה — צעד הפגנתי בעל
תהודה רבה.

אם יימשך התהליך, עלול כגין
להכיא להריסת השלום עם מצריים,
ו/או לנפילת מישטרו של
אנוור אל־סאדאת. וייצמן, המכין
זאת היטכ, לא יוכל להחריש למראה
התפתחות זו.

נוח שדש׳
ד כה היה מקובל כי וייצמן הוא
2המועמד הטבעי לרשת את מנחם בגין
בראשות חרות, הליכוד והממשלה, כאשר
ינטוש בגין את ההנהגה.
אמנם, היה ברור כי יעמדו מיכשולים
רבים בדרכו זו של וייצמן. מאז הפך
יונה, בעיקבות יוזמת אל-סאדאת, קמו
לו אויבים רבים בתנועת־החרות. אולם
מצד שני היה ברור כי יש לו תומכים
בקרב המתונים של כל סיעות הליכוד.
הוא פופולרי יותר מכל שר אחר. במישאלי
דעת-קהל הוא עומד דרך־קבע לפני בגין,
והרבה לפני דיין. אם הליכוד ירצה להי שאר
בשילטון בלי בגין, אחרי כישלונו
תיו
הרבים, תהיה דרושה לו דמות פופו לרית
בראש הרשימה.

אולם השכונות אלה שוכשד, בא שר
הכריז כגין, לפני במה ימים,
כי הוא מתכוון לעמוד כעצמו כראש
רשימת הליכוד ככחירות ה כאות,
וכי לאחר מכן ישרת חצי
תקופת־כהונה, עד הגיעו לגיל ,70
כשנת .1083
מטרתו של תרגיל זה שקופה. בגין
מתכוון לא רק לחסום את הדרך לפני
מועמדים שאינם רצויים לו, אלא גם
למנות בעצמו את יורשו.
אין זה סוד מיהו היורש המיועד: יעקב
מרידור, קודמו וסגנו של בגין כמפקד
אצ״ל. אין הוא יכול להופיע כיום כיורש,
מכיוון שאינו חבר-כנסת, והחוק דורש
כי ראש־הממשלה יהיה ח״כ. אך אם יופיע
בגין בראש רשימת הליכוד ב־ , 1981 יוכל
מרידור להופיע במקום השני ברשימה,
ולקבל לידיו את הפיקוד כעבור שנתיים

— אם יחזור הליכוד לשילטון.
למרידור יש כמה יתרונות, מבחינת
הליכוד. מזה שנים אין הוא עוסק בפולי טיקה,
ועל כן אין הוא מעורב בכיש לונות.
הוא נחשב כאיש־עסקים מצליח
מאד (למרות שבחוגים כלכליים יצא לו
שם של מהמר והרפתקן).
על-ידי תרגיל זה, יצליח בגין לחסום
לא רק את דרכו של עזר וייצמן, אלא
גם של משה דיין, החשוד בעיניו כמי
שעלול למסור את הגדה המערבית לרי בונות
ערבית, ואף פלסטינית. הדבר ישים
קץ גם ליומרתו המגוחכת של שמואל
תמיר, המתיימר להופיע כמועמד לירושה,
אף שהוא מס׳ 2ברשימה שלדעת כל
המישאלים לא היתד, זוכה אלא בעשירית
של אחוז אחד של הקולות.
אם יבצע,בגין את הבטחתו/איומו —
ואין מי שיכול למנוע זאת ממנו — יהיה
על וייצמן לשאול את עצמו כיצד לכלכל
את מעשיו. אין זה מן הנמנע שאז תיווצר
תנועה ספונטנית להקמת גוף חדש בראשו תו
— גוף יוני, ליברלי ורב־גווני, שיהיו
לו הרבה ממעלות ד״ש, אך בלי מיגרעו־תיו,
מפני שבראשו לא יעמדו חובבים,
ומפני שהמצע שלו לא יהיה קלוש ומ בולבל.

הליקוד ימשיך לרדת, וה מערך
לא יתאושש, יוכל גוף כזה
לזכות כ 20-מנדאטים, להיות לכוח
המכריע ככנסת העשירית.

סוס שחוו
ך* רכה יהיה תלוי, כמובן, בהתפת-
י • חויות במיפלגת־העבודה. האם תתאו שש?
האם תטהר את עצמה, מבחינה מע־
(המשך בעמוד )40

_ 1317

התאמנו תא מ טען ונוח ודב־תכלית

למכונית הנוסעים הפופולרית ביותר:
0א ד 1ז \ \

במבט מן החזית זוהי ״פיאט 127״ המהוללת, ברמת הגימור המושלמת שלה. מאחור -תא מטען רב-שימושי
המותאם לטעינה ולפריקה בכל התנאים. זוהי ״פיאט - 127 פיורינו״ -מכונית אחת שהיא שתיים: יעילה לצורכי
עבודה ועסק; נוחה כמכונית נוסעים בעלת ביצועים טובים.
תא הנוסעים של ״פיאט - 127 פיורינו״ מעוצב בדיוק כמו ״פיאט 127״ הרגילה ומאופיין בכל אותם יתרונות של
מרחב פנימי גדול, מנוע הדיש המצטיין בפעולה שקטה ומרכב אוירודינמי, שחיבבו את ה״פיאט 127״ על מליוני
נהגים ברחבי העולם.
נפחו של תא המטען ב״פיאט - 127 פיורינו״ הוא 2.5מטרים
מעוקבים המאפשרים ניצולת מירבית
למטענים בגדלים מגוונים.

״פיאט 127״ זוכה מדי שנה במקום
הראשון במשאלי דעת קהל הודות
לאיכותה ולאמינותה כמכונית
בטוחה וחסכונית.

| 127ז־&ן ץ

העולם הזה 2177

שוו..העולם הזה־ מחוה על ושמין מלם הכנסת

החס 1ח ח שו ב
^ ייו של חייל קרבי במילחמה הם מסכת ארוכה של
י 1שיעמום וחוסר־מעש, המופסקת מדי פעם על־ידי
תקופות קצרות של פעילות קיצונית ונרגשת.
החיים הפרלמנטריים דומים במיקצת לתיאור זה. מרחף
עליהם ענן כבד של שיעמום ותיסכול. אך מדי פעם יש
שעה של פעילות נרגשת.
זוהי התשובה לכל השואלים אותי, מאז שחזרתי לכנסת,
איך אני מרגיש שם, או מה אני, בעצם׳ עושה שם. במשך
רוב הזמן אני מתוסכל. נראה לי שישיבתי שם היא ביזבוז
משווע של זמן ומרץ נפשי. ואז, לפתע, קורה משהו —
הכרעה גורלית כמו בעניין עונש־המוות, ויכוח מעניין על
בעייה חשובה, או סתם התמודדות מרתקת עם יריב —
והמאמץ נראה ככדאי.

שאדה 03011
ירי נה, למשל, דוגמה לסוג האחרון. התמודדות עם
י > אריק שרון. הדבר בא דווקא בשעה המשעממת ביותר
בכנסת: מתן תשובה לשאלות.
כיום זה קצת פחות משעמם מאשר בתקופת כהונתי
הקודמת, כי בינתיים נעשתה בענייו זה רפורמה. זוהי
אחת הרפרמות המעטות שהיו בכנסת בשנים האחרונות.
היא קובעת שאין השר חייב לקרוא בקול רם, מעל הדוכן,
את תשובתו לשאילתה, אם בעל השאילתה אינו נוכח
באולם. מכיוון שרוב בעלי השאילתות אינם טורחים
להופיע, עוברות רוב התשובות ישר לפרוטוקול, ועין
אדם לא תשזף אותן.
במיקרה הנדון היו חילופי־דברים משעשעים ואופיי־ניים,
כלהלן:
שאילתה מס׳ 3579

נ שנ ם?
שמואל טולידאט

:לא ניתנה תשובה לשאלה ה
נוספת.

שר־החקלאות
אריאל שרון:

השאלה הנוספת

אינה ראויה אפילו לתשובה.

מ* לך ל פ סי כי אטר?
^ אשר מטפל פסיכיאטר באדם, שיש לו בעיות
— נפשיות, והוא נוכח לדעת כי האיש עלול לסכן את
הציבור בנהיגתו בכלי־רכב — האם הוא חייב להודיע על
כך לשילטונות?
זוהי שאלה מרתקת.
ההיגיון השיטחי אומר: בהחלט כן. הודעה כזו יכולה
להציל חיי־אדם, וגם את חייו של האיש המופרע עצמו.
ואמנם, השר חיים לנדאו כלל מיצווה זו בהצעת־חוק
ארוכה לתיקון פקודת התעבורה. רוב הנואמים עליה
חייבו את הרעיון. הם הופתעו כשהתנגדתי לכך בתוקף.
דעתי היתה כי שכר המיצווה יוצא בהפסדה. אם יידע
אדם מופרע כי פנייתו לעזרת פסיכיאטר או פסיכולוג

חבר־הכנסת אורי אכנרי שאל את שר
החקלאות :
בראיון עם כבוד השר, ששודר בליל־שבת, ה־ 23 במארס
,1979 אמר כבוד השר דברים שנשמעו כעידוד למתנחלים
בגדה המערבית לבצע פעולות בלתי־חוקיות, כאותן ש ביצעו
מתנחלי עופרה ברמאללה. כן השתמע מהם שהשר
מעודד את המתנחלים לצבור נשק.
בקטע אחר של הדברים איים כבוד השר, כי התנגדות
תושבי הגדה לחוזה־השלום עם מצריים עלולה׳ להביא
עליהם אסון לאומי מסוג זה שאירע ב־ , 1948 והדברים
מתפרשים כאיום בגירוש המוני מן הארץ, או ביצירת
תנאים שיביאו לבריחה המונית.
אני מתכבד לשאול:
( )1מה היה הנוסח המדוייק של דברי השר בשני
קטעים אלה של הראיון?
( )2האם מסכים כבוד השר לפירוש הנ״ל של הדברים?
( )3אם לא — כיצד מפרש כבוד השר את דבריו?
( )4האם דברי השר מבטאים את עמדת הממשלה
בשני נושאים אלה?

תשוכת שר־החקדאות אריאל שרון:
( )1אבקשך לפנות לרשות־השידור, ודאי יאותו לתת
לך הנוסח.
( )2אינני עוסק בפרשנות.
( )3איני מפרש.
( )4מציע שתבקש ממזכיר־הממשלה עמדתה בנושאים
אלה.
היו״ר כנימין הלוי 1שאלה נוספת לחבר־הכנסת
אורי אבנרי.
אורי אבנרי ׳ האם אני למד מהתשובות שהשר
אינו יודע נזה הוא מדבר, ואינו זוכר מה הוא דיבר?
(השר אריאל שרון אינו עונה).

השר לנדאו
האם ילך הנהג לפסיכיאטר?

ל פ רו טו קו ל
עלולה להביא לאובדן רשיון־הנהיגד. שלו, הוא עלול
לוותר על הטיפול.
לעתים קרובות קשה לאדם מופרע או חולה־נפש
להתחיל בטיפול. אם אין מאשפזים אותו בכוח, מעטים
הסיכויים שיגיע בכלל לידי פסיכיאטר, אלא אם כן הוא
משתכנע שיקבל עזרה במצוקתו. האם יש טעם בחוק
שיפעל בכיוון ההפוך, המערער את אמון החולה ברופאו
וההופך את הפסיכיאטר לאוייב בעיני המטופל?
ואיזו תועלת תצמח לחברה אם חולי־רוח לא יפנו כלל
לפסיכיאטרים, וימשיכו להתהלך ברחובות (ולנהוג ב מכוניות)
בלא טיפול?
יצחק יצחקי וכמה ח״כים אחרים קמו ותמכו בדעתי זו,
והחל ויכוח מעניין. גם סיעת של״י התפלגה, כאשר מאיר
פעיל תומך בהצעה שהתנגדתי לה.
אף מילה מויכוח מעניין זה לא זכתה בפירסום בעתונים.
עיקר הצעודהחוק של לנדאו היתה העלאה דראסטית
של קנסות התעבורה, יעד 150אלף לירות. התנגדתי
גם לכך באופן קיצוני. לדעת מומחים רבים (העולם הזה
)2176 עונשים דראסטיים אינם משפרים את התנהגות
הנהגים. הצעתי תחת זאת להעמיד את הטלוויזיה לרשות
הסברה עניינית של גורמי התאונות, לבטל את כל המיסים
על מזגני־האוויר במכוניות, לחייב את כל האוטובוסים
והמוניות בהתקנת מזגנים, להנהיג חינוך לנהיגה בבית-
הספר התיכון, ועוד.
הזכרתי לשר לנדאו (קראתי לו בשם ״גונדר אברהם״,
כינויו המחתרתי) שגם מפקד הכוחות הבריטיים בארץ
בימי המנדאט, הגנרל סר אוולין יו בארקר, נכשל כאשר
ציווה על חייליו ״להכות את היהודים במקום היחידי
הכואב להם — בכיסם״.
הוויכוח, שהתנהל באולם כימעט ריק, בהעדר כל
העיתונאים, היה מעניין למדי. ח״כ אגודת־ישראל יהודה
מאיר אברמוביץ, אשר ירש את מקומי כלוחם למען
חגורות־בטיחות, הציע לחייב את הנהגים לחגור חגורות
אלה גם בעיר. אצל לנדאו, כך נסתבר, הבעייה העיקרית
היא הגבלת המהירות בכבישים — הצעה שגם לה אני
מתנגד. מאיר פעיל, לעומת זאת, חייב את רוב הצעותיו.
בסוף הייתי הח״כ היחידי שהצביע נגד העברת ההצעה
לוועדה.
הצרה היא שהכנסת אינה מסוגלת להתמודד ברצינות
עם בעיית הקטל בדרכים. כי זהו נושא המפתה לדמגוגיה
זולה, בעוד שאינו מעודד להתעמקות רצינית. כל־כך קל
לבבות את ״הרצח בכבישים״ ,לגדף את הנהג הישראלי
הנוראי (וכל אחד מתכוון, כמובן, לזולתו) ,לתבוע את
קריעתו לגזרים. קל גם להציג תוכנית מבריקה לפיתרון.
אבל קשה מאד לטפל בבעייה ברצינות, באופן ענייני
ואחראי, אשר יביא לתוצאות.
וכך, מאז שאני זוכר, דנה הכנסת פעם־פעמיים בשנה

השר שרון
האם השר אינו יודע מה הוא מדבר?
בנושא זה, שופכת קיתון של מילים ודמעות, והכל נשאר
כמו שהיה. שר הולך ושר בא, תוכניות מרהיבות עולות
ונשכחות, והנהג ״*-כמינהגו נוהג.

מצד מו ח !*!ס
^ אשר דנה הכנסת בטלוויזיה, האולם תמיד מלא.
״י כל אחד מבין כי הטלוויזיה תבוא לצלם ויכוח על
הטלוויזיה, ומי לא ירצה להצטלם?
בוויכוח כזה, מובטח גם ״ויכוח סוער״ ,כאשר חברי־הכנסת
ממטירים זה על זד. קריאות־ביניים זועמות, מתוך
תיקווה שהמצלמה תפנה אליהם ותנציח אותם, לשימחת
בני־המישפחה והשכנים.
כך היתה גם הסערה סביב הדחתו של מוטי קירשנבאום.
הרבה רעש ,״הכנסת סערה״ ,והתוצאות — אפס. חייקה
גרוסמן הציגה את הבעייה נאמנה, השר זבולון המר גילגל
את עיניו כלפי מעלה בהבעה של סבל וקריאה לעזרת
האל. וטומי לפיד, שישב ביציע, נראה כנהנה. רק כאשר
קרא מאיר פעיל את עצומת־המחאה של עובדי הטלוויזיה,
נראה לפיד פחות מאושר.
כעבור כמה שעות, לעומת זאת, דמה האולם לבית־קברות.
חמישה ח״כים, וביניהם אני, נימקו הצעות לסדר־היום
בעניין הוצאתו־להורג של חביב אלקאניאן, מי שהיה
ראש הקהילה היהודית בטהראן. נראה שהנושא אינו
מעניין, כי שאר הח״כים והעיתונאים לא כיבדו אותו
בנוכחותם.
גם על דיונים מסוג זה רובצת קללה. יש שיגרה קבועה :
מדברים על השואה, מעלים את זכר שישה המיליונים,
ומתארים את מצוקת היהודים המסויימת שדנים בה
(בברית־המועצות, בסוריה, באתיופיה, ועכשיו באיראן)
כהמשך ישיר לאושוויץ. הכל פשוט, כל המליצות בדוקות,
אפשר לשכפל את הנאומים מראש במכונת־שיכפול.

הס״עוח 0ס>!ד 1,ח
ף * גי לי ם לחללן את הכנסת בין ״יונים״ ו״ניצים״ .אך
ההרכב האמיתי שלה מסובך הרבה יותר.

יש בכנסת מעין סיעה יונית־ליברלית. אין שום תיאום
בין חבריה, וגם אין ביניהם הידברות מוקדמת על שיטות־פעולה.
אך יש מעין תיאום אוטומטי. בין חברי סיעה זו
הייתי מונה את דויד גלם ואברהם מלמד מהמפד״ל, יוסי
שריד ממיפלגת־העבודה, מרדכי וירשובסקי מש״י, שולמית
אלוני מר״צ, חייקה גרוסמן ממפ״ם (כשאינה כבולה על-
ידי שיקולים מיפלגתיים) ,מאיר פעיל ואני. כימעט בכל
הוויכוחים, על מיגוון רב של נושאים, אנחנו מוצאים את
עצמנו באותו הצד של המיתרס.
ממול נמצאת סיעה דומה, החוצה גם היא מחיצות
מיפלגתיות מקובלות. זוהי הסיעה הניצית־קנאית־לאומנית-
דתית, הכוללת ח״כים כמו גאולה כהן ומשה שמיר, חיים
דרוקמן ויהודה בן־מאיר, בנימין הלוי ויגאל הורביץ,
וחבריהם במיפלגות האחרות.
בין שתי סיעות־לא־סיעות אלה נמצאת המאסה הגדולה
של חברי־כנסת, אנשי הליכוד, המערך ושרידי ד״ש, ה פועלים
לפי מצב־הרוח, רוח־הרחוב ושיקולים של כדאיות.
אין זה מראה מרהיב.
החלוקה לפי הרמה האישית מדכאת עוד יותר. בכל
כנסת היתד. חלוקה בין כמה אנשים אינטליגנטיים, הרבה
אנשים בינוניים, וכמה כסילים גמורים, שאיש לא ידע
בדיוק איך הגיעו לשם.
בכנסת הנוכחית הופר האיזון. מיספר האנשים האינ טליגנטיים
ובעלי־הרמה הצטמצם עד להחריד. מיספר
הבינוניים גדל. אך בעיקר גדל מיספר הכסילים — אנשים
שאתה יודע מראש שאין להם אף מילה אחת של טעם
להגיד על כל נושא שהוא בעולם( .בין הבינוניים יש רבים
שיש להם מומחיות כלשהי לפחות בנושא אחד, ועל נושא
זה הם יכולים להגיד דברי־טעם).
מי הוא מי? זהו אחד מפילאי הכנסת: אין על כך
חילוקי־דיעות. מכיוון שהח״כים מבלים ביחד הרבה מאד
שעות, ושומעים זה את זה עד בוש, קיימת ביניהם הסכמה
גמורה על רמתו של כל אחדמהם. אילו היה מישהו מעביר
בחשאי שאלונים עם ש מו תי ח מול 120 הח״כים, היה מוצא
כי על כל ח״כ יש הסכמה בין 119 עמיתיו.

אורי אכנרי 1

עזר מול ב גי1
(המשך מעמוד )37
שית ופסיכולוגית, עד כי תוכל לזכות
שוב באמון הציבור, שמאס בה ב־? 1977
מי ינהיג אותה במשימה זו?
השבוע נורתה היריד, הראשונה במאבק
זה. אך לא ברור מי ירה אותה.
הדבר בא בסידרת־המאמרים של אמנון
ברזילי ביומון הארץ. הכתב־לענייני־מים-
לגות גילה כי מתנהלת במיפלגת־העבודה
פעולה שקטה ושיטתית להקמת גוף מרכזי
חדש, שבראשו עומדים יעקב לווינסון,
איש־המיסתורין של בנק־הפועליס, ומוסה
חריף, שליט התנועה הקיבוצית של ה־מיפלגה.
האם
היתה זאת הכרזת־מילחמה ראשונה
של לווינסון ואנשיו? מי שמכיר את שי-
במדינה הממ שלה
מהירות שיא
7פתע פשטה ככ7
רחבי הארץ,ההרגשה :
העסק איגד דופק
התאריך ההיסטורי — ה־ 17 במאי —
עבר מבלי לעורר תשומת-לב. חוץ מבמה
עיתונאים, המחפשים תמיד נושא לכתי בה,
לא ציין אותו איש.
ראשי הליכוד, שהשתוללו לפני שנ תיים
מרוב שימחה, לא עלזו השבוע.
השימחה היתה מהם והלאה — מילבד
שימחה ארליך.
לא היו חגיגות־ניצחון, עצרות־ניצחון,
תרועות־ניצחון.
תחת כל אלה עמדה בחלל תחושה עמו קה
של כישלון, חשש ותיסכול.
כלפי מטה. אין דבר מיסתורי יותר מ אשר
דעת־קהל. היא מורכבת מדעתם של
מאות אלפי בני־אדם בודדים, המושפעים
מאלף ואחת תופעות שונות. ובכל זאת
מורגש ביום בהיר אחד כי ״דעת־הקהל
השתנתה״.
זה קרה השבוע — בלי קשר לתאריך
ההיסטורי. לפתע, בוקר אחד, היה ברור
לכל: שילטון־הליכוד נתון בסכנה.
העידו על כך המיספרים היבשים של
הסטאטיסטיקאים. המערך השתווה במיש־אלי
דעת־קהל לליכוד. ההתאוששות ה קצרצרה
של הליכוד, שבאה עם חתימת
הסכם־השלום עם מצריים, כבר נשברה.
המגמה היא ברורה — כלפי מטה.
אך לא היה צורך בסקרים סטאטיסטיים.
הדבר היה מורגש ברחוב, במישרדי ה־מיפלגות,
בבתי־הקפה.
עוד לפני כמה חודשים כלל לא עלה
על הדעת כי הליכוד עלול להפסיד את
השילטון כבר בבחירות הבאות. השבוע
לקחו גם ראשי הליכוד אפשרות זו ב חשבון,
והזכירו אותה בוויכוחים פומביים.

כגץ ועזר ככנסת
חיבוק אחרון?
טותיו של הבנקאי שונא־הפירסומת, הטיל
בכך ספק. הועלתה ההשערה ההפוכה: ש היתר,
זאת יריד, מצד שימעון פרס, כדי
להחניק את הנסיון בעודו באיבו.

אך מאמציו שד לווינסץ נראים
רציניים. הוא עטור הילה כמי שחולל
נס כלכלי ככנק שלו, וכמי
שמוכשר לכנות מערכת מסועפת
של נאמנים. יש לו ריעות מגובשות
ומתקדמות כשטח ההכרתי.
וגישה יונית לעניינים מדיניים.

חצי מעפרה. מה גרם לכר?
היו בליכוד שד,תנחמו בכך שזה הכל
עניין כלכלי. ארליך נכשל. אם ישתנה ה מצב
והאינפלציה תקטן, יסתדר הכל.
זוהי טעות גמורה. האינפלציה הדוהרת
היא, אולי, הסימן הבולט ביותר של כיש לון
הליכוד, מפני שניתן למדוד אותה
במיספרים סטאטיסטיים 8.770 .בחודש הוא
מיספר מאיים.
שימחת־השלום החמיצה במהירות מד הימה.
אסון נהריה, פעולות־המילחמה ב לבנון,
החלטות הממשלה והתגובות הבאות
ממצריים מנחילים לכל את התחושה כי
השלום המייוחל לא בא, אלא רק הסכם־
נפרד עם מצריים. החלטת הליכוד להח זיק
בכל מחיר בגדה המערבית עוצרת
את הגלגלים שהיו צריכים להוביל אל
גן־העדן.
הזעזועים ברשות־השידור פיזרו את
האשליה כאילו מתכוון הליכוד לשמור על
מישטר ליברלי פנימי. יותר מכל אדם
אחר, הצליח טומי לפיד (ראה הנדון) לעו רר
את הציבור ולשכנעו, כי הפנים ה מחייכות
של הליכוד הליברלי היו מסיכה.

למי שסבור כי מיפלגת־ד,עבודה זקוקה
לשיקום רעיוני, נראה לווינסון כאיש מת אים׳
לעומת פרס חסר־העקרונות וה חלקלק.

כה עמדה המיפלגה בסימן המילחמה
והשינאה השוררת בין פרס ויצחק רבין.
אך רבים במיפלגה סבורים כי משניהם
לא תצמח הישועה, וכי יש להעלות מנהי גים
חדשים לגמרי. יצחק נבון, המעורר
את פחד הליכוד, אינו נראה כמועמד מע שי•
יומרתו של מרדכי גור היא מגוחכת.
יעקב לוינסון הוא בעל הסיכוי הרב ביותר.
אך לא תהיה זאת דרך קלה, והניצחון
אינו מובטח לכלכלן הנחבא־אל-הכלים.
שימעון פרס ואנשיו הם בעלי יכולת רבה
במיפלגה, והם יעשו את הכל כדי לטרפד
כל מתחרה.

זה מתמוטט. מה קרה השבוע?
שום דבר מייוחד. אך איכשהו החלה רוח
חדשה מנשבת בארץ. הרבה יובלים קט נים
של אי־שביעות-רצון התאחדו בנחל
אחד. ונחל שואף, מטיבעו, להפוך לנהר
ולזרום אל הים.

לאנשי פרם יש טענה פשוטה: אין שום
צורך במהפכות. השילטון יחזור למיפלגת־העבודה
אוטומטית, כתפוח בשל הנופל
מן העץ, מפני שהליכוד ינחל כישלון
טוטאלי.

פעם זה קרה למיפלגת־ד,עבודה, בימי
כהונתו של יצחק רבין. לפתע, בלי סיבה
בולטת אחת, החלה פושטת בארץ הדיעה
ש״העסק אינו דופק,״ ש״השילטון אינו
מתפקד,״ ש״זה מתמוטט.״

זה עשוי להיות נכון — אלא
אם כן יקום כוח חדש, שיאסוף
אד קירכו את מאוכזבי הליכוד ו
מייואשי ד״ש, שאינה*-דוצים כ•
שיכת המערך שלא שכח כלום ולא
למד כלום.

השבוע החלה אותה הרגשה עצמה פוש טת
שוב ברחבי המדינה, בכל השכבות
ובכל החוגים. לגבי שילטון, שזה עתה
מלאו לו שנתיים, היתה זאת מהירות-
שיא.

| | ף 1ן ״ין נאמר בשלט שהותקן ליד בניין הדסה על־ידי המימשל הצבאי.
עד מילחמת־ששת־הימיס נשמר הבניין ריק על־ידי עיריית

חברון. לתושבי המקוס לא ניתנה דריסת רגל בתוכו. עתה מתבססות בו נשות קרית־ארבע.
^ ש לנו קושאן על בניין הדסה,״
הכריזה השבוע אחת מן הנשים
הפולשות, שהשתלטו לפני כחודש ימים
על הבניין, ברחוב המיסחרי של חברון.
״ויותר מזה,״ הוסיפה אחת מחברותיה,
אף היא פולשת ,״יש לנו קושאנים על
בתים נוספים של יהודים בעיר האבות.״
הנשים הפולשות דיברו בביטחון רב,
כיאה לבעל־בית, שרכושו מפוזר על פני
כל העיר. אלא שקושאן אמיתי, המעיד
על בעלותן על בניין אחד לפחות בחברון
לא היה בידיהן.
הן חזרו על סיפורן שוב ושוב, באוזני
עיתונאים רבים, שעלו־לרגל לחברון, כדי
לדווח על פלישת הנשים מקריית־ארבע.
שכן כולם הבינו, אוהדי הפולשות ומת־נגדיהן,
כי תפיסת בניין הדסה הוא רק
צעד ראשון בתוכניתם של הרב משה
לווינגר וחבריו מגוש־אמונים, להשתלט
על בניינים ובתים נוספים בעיבורה של
העיר, עד הפיכתה עיר יהודית.

בז ה
כו ח גו !
ל ירסה שוגה מגירסת הנשים הפול־שות
הציג השבוע עורך־דין אברהם
פרנקו, אחד משלושת האפוטרופסים על
רכוש כוללות חברון, שבשמו מרבים מת נחלי
קריית־ארבע לדבר.

הראשון

הרב חיים בג׳איו, שהיה
רב הקהילה ומנהיגה
בשנותיה האחרונות. הרב ניהל את רכוש
הקהילה בחברון ביחד עם שני עוזריו.

כוללות 60 רדי 0סגו א בו ח -חג דוו.

.נ ו יח׳ת ר ״ וסרויסיס >ל גב ס׳ .כ ולל ות ס ־ר יי ס ־סגן וו ניח ״ חניון
.תנו חו י ל תו׳ני ה ם, י ־ י י נ וניון
ליייל לי׳ יו

ואח הסו ״ ת חיתית > ןרית -ירנ ניון

ול ה,י0

ניזון נניניס אלת,

סי־יס

סיסיית תורה יחסי

חננו סניכיס איתס אל יוזסתס ל חיי את לפיד תחורר נניח חסי לאביחס.
•ת• ניאס ת׳ אליכס וסאית

יייכס

• כינן.

אנשי הרוח והאומנות החלו מואסים
בליכוד — ואין סכנה גדולה מזו. אנשי-
הרוח ״אינם שווים חצי מעברה,״ כדבריו
בני־האלמוות של יוסף אלמוגי. גם מיפ-
לגת־ד,עבודה למדה שזוהי טעות מרה.

כוללות סץ יייס פכן־אנות חנר^ן.

הונחה לברור

אנשי קרית־ארבע טוענים, כי שרידי הקהילה היהודית,
שהתגוררת בחברון עד , 1936 העבירו לידיהם את
הבעלות על הבנ יניס היהודים בעיר. המיסמך המצולם מוכיח כי טענתם משוללת יסוד,

• ״קושאן זה שטר בעלות,״ הסביר פרג־קו,
יליד חברון בן .83״למתנחלים אין
בעלות ואין שטר־בעלות. לא נתנו להם.
מה שקיבלו מאיתנו היא הסכמה שלנו,
שישתמשו בבניינים השייכים להקדש ה יהודי.
במיכתב שנתנו להם נאמר רק,
שהוועד המקומי של קריית־ארבע דשאי
להקים בבנייני היהודים שבעיר חברון

מוסדות תורה וחסד למיניהם. לא יותר.״
על סמך מיכתב זה פלשו הנשים ל בניין׳
כשהן מצויירות בסלי־אוכל, חומי
רי־ניקוי וספרים. בתחילה ניסו החיילים
למנוע מהן את השהות במקום, אך ללא
הצלחה .״תראו,״ אמר חייל צעיר בנימה
של התנצלות ,״לא נעים, אי־אפשר להש תמש
בכוח נגד נשים וילדים. וחוץ מזה

העול

שמגלה: ה פ לי שהלבת

! ערכה על ספך

כוז בו תלבע לו ת
בניין וחיכה לחולים. אך הם לא באו.
חלפו כמה שנים, וכאשר הגיעו עוד
תרומות, מבומבי שבהודו, החליטה ה עדה
הספרדית, שהיתר. עדת הרוב, להו סיף
קומה לבניין הישן. וכך היה. בחגי גות
חנוכת הבית השתתפו כולם — ספר דים
ואשכנזים, יהודים וערבים. וכשתמו
החגיגות חיכו במקום לא רק רופא, אלא
גם אחיות ורוקח. אך חולים לא באו. ה חברונים
מספרים עד היום בגאווה, כי
המחלה היחידה שממנה סבלו היתד. חום
גבוה, והתרופה היחידה שבה השתמשו
— שמן קיק. בית־החולים בשאר בשממונו,
אך כשהיו מגיעים אורחים נדבנים מ ארצות
רחוקות, היו בני המקום אוספים
כמה זקנים, מלבישים אותם בבגדי־חו־לים
ומשכיבים אותם במיטות צחורות.

1 X 1והשלט נקבעו במקום על־ידי
המימשל הצבאי. בשלט
/ 11 111
לא מצויין כי בית־החולים הוא מוסד יהודי.
רק אחרי מילחמת־העולם הראשונה, כש התברר
שעדת הספרדים מתקשה לשאת
בהוצאות המירפאה, הסכים אירגון נשות
הדסה בארצות־הברית לקחת את המוסד
תחת חסותו. הסדר זה נשאר בתוקפו רק
שנים ספורות, עד שלהי . 1929 אז התרחש
הטבח ביהודי העיר — 67 נהרגו והיתר
פינו את העיר, אחרי מאות שנים שבהן
נשמרה רציפות היישוב היהודי במקום.
יהודי חברון הפכו פליטים והתרכזו ברו בם
בירושלים.

פ לו ס
ה פר שי ם

101׳ תבחן

מימין: יוסף חסון, המתגורר היום
בשכונת מקור־ברוך בירושלים. בן ,81
יליד חברון. לחד רוקחות ובימי מילחמת־העולס־הראשונה שימש

אין פקודה לעשות זאת. רק לדבר ולנסות
לשכנע.״ אך הדיבורים ונסיונות השיבי
נוע לא הזיזו את הנשים ממקומן.
אחת הפולשות, ששמעה את דברי ה חייל
מבעד לחלון, קראה בקול :״בזר,
כוחנו, בזה כוחנו!״
החייל היה נבוך, חייך כמבויש, הפ טיר
״מה-אגי-יכול-לעשות״ והסתלק. ה־אשה
מן החלון אזרה עוז והסבירה בקול :
״ידענו שנגד נשים לא יעזו להפעיל כוח,
לכן באנו, רק נשים וילדים.״
חברותיה, שניקבצו סביבה, הינהנו ב ראשן
לאות הסכמה. מפעם לפעם שכחו
את מלאכת השיכנוע של העיתונאים ו־ניפנו
לצעוק על ילדים ערבים, שהתגו דדו
ברחוב, בסמוך לבתיהם.
״מה אני יכולה לעשות, מלבד לסבול
ולשתוק,״ שאלה דיירת ערביה מן הבית
השכן, מבלי שהתכוונה לקבל תשובה.
השכנה, מורה במיקצועה, בת למישפחה
חברונית מדורי־דורות, פתחה מעט את
סגור-ליבה :״אם אני אעז להגיד להן
משהו, או לבקש אותן שלא יפריעו בש עות
הערב, מי יודע מה יעשו לנו. אנחנו
מעדיפים לשתוק, כדי למנוע מראש כל
התפרצות מצידם. יש לנו כבר ניסיון
מר מאד עם האנשים האלה.״
שכנה אחרת, קשישה, ספקה ידיה ב*
חוסר־אונים ואמרה :״הן יושבות בפנים

ברוקח בנצרת. היה חייל בצבא התורכי. עורך־דין במיקצועו.
משמאל: אברהס פרנקו. בן ,83 יליד חברון. כחברו, חסון, היה
גס הוא רוקח וחייל, שלמד מישפטים וזכה בתואר סורך־דין.

^ עכור יותר משנה, בתחילת , 1931
אירגן חכם ספרדי מילידי חברון
קבוצה של כ־ 160 איש, כולם חברונים
(המשך בעמוד )48

הבית וצוחקות כל היום, ואילו אנו יוש בות
מולן, שותקות ובוכות.״ ואמנם, שי חת
הפולשות עם בעליהן, המגיעים מדי
ערב אל סביבת הבניין, נשמעת למרחוק.
צועקים מעבר לגדר, צוחקים על אזלת־ידה
של הממשלה, שואלים מה בשמע
ומוסרים דרישות־שלום.
הוסיפה הזקנה הערביה :״אנחנו מחכים
שהממשלה תע׳6ה משהו. שיבינו הת ערבה
בדבריה המורה :״פה יושבים כולם
על חבית אבק־שריפה. יתכן שאפשר
להתאפק עוד קצת. אולי. אבל התפרצות
מוכרחה לבוא, ואז יהיה קשה.״

שמן קיק

:ך* אשיתו של בניין הדסה בשלהי
המאה הקודמת. על שטח קרקע, בץ 1 רחוב שללי לרחוב שיהדא, שנרכש בכס פי
תרומות שניתנו לעדת הספרדים ב חברון,
נבנה הבניין שנועד להיות בית־חולים.
כאשר
הושלם הבניין הגיע לעיר ה דוקטור
ורמנס, מפרנקפורט, התמקם במ קום
וחיכה לחולים. אך הם לא באו. מאו חר
יותר הגיע לעיר דוקטור אחר, אנטין,
גם הוא יליד גרמניה. הוא התמקם ב־

!X 1 1 1 0 ^ 0 * 1תושבי חברון הערביים מתבוננים בנשות ^! 2ת־ארבע
0 #י• 1י ^ שפלשו לבניין הדסה וסבלות בו במצב ־ ח ^ .רו מ ס.
הפולשות משוחחות מעבר לסורגים בצעקות, מרעישות, ומפריעות לתושבי הסביבה.

המאהב: לא הייתי כלל במקום. הוו
שרחל רצחה לחזור לבעלה. או
מלווה בריבית ומארגן מישחקי־קלפים,
מזה הוא חי. הוא עדיין נשוי עם תשעה
ילדים. הבן־אדם הזה מוכר בכל נתניה,
במישטרה טוענים שיש לו שם תיקים
והוא מוכן לעסוק בכל עבודה מלוכלכת.
״רחל כמעט לא עבדה, רק קצת בניקיון.
הזניחה את הילדים שלה, שימעון ודליה.
כמה פעמים שבר החבר שלה את הדלת
וכשנכנסתי לתקן את הדלת, ראיתי שהכל
מלוכלך, מסריח. הילדים שלה היו תמיד
מלוכלכים. לילד היתה קרחת וחוא היד,
מלא פצעים. הילדה היתד, שקטה. לפעמים
היתד, יורדת לשחק עם הילדים על הדשא
בחצר. שימעון ודליה לא רצו לעזוב את
האמא שלהם. אף פעם לא ראיתי אותם
משחקים עם הילדים של השכנים. אף
אחד לא רצה לדבר איתה כאן. היתה
לה רק חברה אחת, הסבתא מהקומה הרא שונה.
רחל היתה באה אליה לפעמים
לראות טלוויזיה ולשפוך את הלב.
״המישפחה של רחל טוענת שיכולתי
למנוע את המוות. אני לא יכול לענות
על זה. ביום ראשון בערב ישבתי עם
כמה חברים על המירפסת. פיתאום שמענו

אם הפעוט
שאותו

קגשה

בשוק

1 1 3

רחל, כפי שנראתה בזמן שעוד חיה עם בעלה באושר. רק
ארבע שנים אחרי החתונה זנחה את בעלה לטובת המאהב,
בנתניה. כשרצתה לחזור לבעלה גילתה כי מאוחר מדי.
עקות מחרידות זיעזעו בבוקר
היום השבי בשבוע שעבר את דיירי
הבית ברחוב קדושי־עיראק 22/5בנתניה.
השכנים מיהרו לצאת לחדר־ד,מדרגות, שם
נתגלה לעיניהם מראה מחריד — שכנתם,
רחל קקון, החזיקה בזרועותיה את בנה
שימעון בן השנתיים, שהיה ללא רוח־חיים.
האם עצמה היתה אחוזת הלם .״לא
ידעתי שהוא מת, לא ידעתי שהוא מת,״
צעקה.
אחד השכנים, בחור בשם אברהם
(״בבר״) מלול גילה יוזמה, והסיע את האם
ובנה לבית־החולים לניאדו, שם נקבע,
סופית, מותו של התינוק. מישטרת נתניה
פתחה בחקירה. השכנים חששו לשתף
פעולה. לדבריהם, מתגוררת רחל במקום
כבר שמונה חודשים. היא נמצאת בהליכי־גרושין
מבעלה, וחיה עם אדם אלים שהכל
פוחדים ממנו ,״אנחנו לא ראינו, לא
שמענו, לא יודעים שום דבר,״ אמרו
לחוקרים. אחרי שהובטחה להם הגנת־המישטרה
נרגעו ומסרו עדות.

״י כו ל תי ל מנו ע
אתה מוו ת

11ך | 11 שימעון, אבי הבעל, בביתו מת־
אבל על מות הנכד ומבקש
מאלוהים :״תביא על שלום את הנקמה.״

צ 42

ך ן יפר אברהם מלוי :״אני מכיר
״ י את רחל מאז שבאה לכאן. היא זרקה
את בעלה מהבית. הוא קצת לא בסדר.
שותה הרבה. לא היתד, לו מילה בבית.
היא היתד, מרביצה לו וסרבה לתת לו
להיכנס הביתה. גם החבר שלד, אלכוהו ליסט.
קראו לו שלום הג׳ינג׳י . .הוא היה

אבא וסבתא

מתאבלים. סבתו של הילד שרטה את פניה באכזריות
לאות אבל. אחת הקרובות מנסה לנחם אותה, אך היא
צועקת :״שימעון, הכל בא מאלוהים.״ מאו המיקרה הפסיק האב לשתות והתחיל לעבוד.

האשה: המאהב הרג את הירד מטי
ת המאהב: בעלי היה איתי בבית
את הילד בוכה. החברה שלי אמרה לי
שכדאי לעלות, אולי החבר שלה מרביץ
לילד, אולי הוא שיכור. אגי הייתי רגיל
לצעקות ולמכות שלהם. לא ייחסתי לזה
כל חשיבות. אחרי כמה זמן ראיתי את
רחל יוצאת. היא לקחה מונית ונסעה
העירה. התינוק הפסיק לבכות. החבר שלה
סגר את הדלת ויצא. אחר־כך היא חזרה
והלכה לישון. גם אני הלכתי לישון.
״למחרת בבוקר שמעתי פיתאום את
רחל צועקת לשכנה :׳סבתא, סבתא, צאי
החוצה,׳ כשהזקנה פתחה את הדלת, היא
נתנה צריחה. שמעתי את כל השכנים
צועקים ואז התלבשתי מהר, פתחתי את
הדלת וראיתי את התינוק כזה יבש וקר
כמו קרש בזרועותיה של רחל. לקחתי
אותו ואת אמו ותפסנו טרמפים לבית־החולים.
הרופא קבע שהילד מת ולא רצה
לספר לאמא. אני הייתי צריך לספר לה
את זה בעצמי. זה היה נורא. אני עדיין
בהלם, אף פעם בחיים שלי לא קרה לי
דבר כזה.״
מישפחתה של רחל קקון גרה באשקלון.
האב, עמוס שמואל הוא עיוור, נתמך־

11, 11§ 11י? | 11

שלום צרור מובל לבית־המישפט כשעל פניו

הבעה לגלגנית. לפני שנכנס אל אולם המישפט
1111111111 >1 1 11 1 11
נישק החשוד לבנו בן החודש, והבטיח לאשתו כי ״ו)כל שטויות, עוד היום אני משתחרר.״
סעד, שחי בדירה צנועה בת שני חדרים
עם אשתו, לעונה, פועלת ניקיון. הם שמעו
על המיקרה ביום שני בבוקר. סיפרה אחו תה
של רחל, מרגלית :״קראו לי לטלפון
על הבוקר. זאת היתד! רחל. היא אמרה
רק מישפט אחד :׳תבואו מהר, הילד

מחבריו בגן, יומיים לפני

חולה׳ .שאלתי אותה מה קרה, אבל היא
רק אמרה לי :׳אם לא תבואו עכשיו, הילד
ימות.׳ נסענו, אני והורי, לנתננה. באנו
לבית של רחל. היא לא היתה. הלכנו
להורים של.אפרים, בעלה של רחל, ומצא־
(המשך בעמוד )48

חדר־השינה של הילדים בביתה של רחל. על השולחן
נשארה מזכרת — חבילת יום הולדת, שקיבל שימעון
שנהרג. בדירתה הדלה לא נמצאו כמעט צעצועי־ילדיס.

>8 1 ,וימה
אותי, ולא היה
טעם לחייי־ אומרת
השחקנית הצעירה.
..הבאתי לה
נסיניאטרו משיב
במאי בסרט
ילד רצתה יכלה להפוך פיי דנאווי
8 הישראלית,״ כך אומרים עליה אנשי
קולנוע, שעבדו אתה בסרט יוצאים קבוע.
כך אומר עליה כל מי שראה צילומים
מתוך הסרט. כך אומר עליה הבמאי בועז
דווידזון, שאותו היא מכנה ״האיש השקרן
ביותר שפגשתי בימי חיי״.
אילו רק רצתה יכלה לנסוע לפסטיבל
קאן בחברתם של המפיקים. יורם גלובוס
ומנחם גולן, לזכות במסע פירסומת שמע טות
שחקניות הסרטים בארץ שזכו בו.
אילו רק רצתה יכלה להצטרף אל המפיק
יורם גלובוס לטכס חלוקת פרסי כינור-
דויד. אבל היא לא רצתה והמפיק כעס
עליה מאד, ולדבריה, אף עיכב תשלום של
חמשת אלפים לירות שהוא עדיין חייב
לה, מתוך עשרים וחמישה אלף הלירות
שהרוויחה על השתתפותה ביוצאים קבוע.
אילו רק רצתה להפוך כוכבת קולנוע
אין ספק שלא היתה תובעת את חברת
סיוטי נוח על הפרת חוזה. אבל היא
לא רוצה. צריך להאמין לה לאיבון מיק-
לוש. היא באמת לא רוצה להיות שח קנית
קולנוע והיא חושבת שהשתתפותה
בסרט יוצאים קבוע היתה שגיאה פאטאי
לית, שגיאה שאי אפשר לתקן אותה, למ רות
שבמיסגרת הסרט הזה פגשה את
יפתח קצור, שאיתו היא מתגוררת בבית
קטן באחד מפרברי תל-אביב.

איכון מיכאדי ויפתח קצור כסרט
אני אוהב אותך
בלתי רגילה ואפילו המישקפיים עגולי
המיסגרת, שהיא מרכיבה על אפה הקטן,
אינם מצליחים לטשטש או לקלקל את
יופייה. אין לה גוף של דוגמנית, אך יש
לה גוף של אשה. איבון מיכאלי היא
יפהפיה בעלת פני ילדה וגוף של אשה,

אליה בכפפות של משי. אך איבון, ככל
הנראה, דיברה אמת. היא באמת לא הרגי שה
בנוח על בימת הצילומים. היו לה
ויכוחים עם הבמאי. היא טענה שאינה
יכולה לסתור על פניו של יפתח קצור,
חברה בסרט ובחיים. יפתח, שנדרש על-

הסכם החתום בין השחקנית למפיקים הם
שהניעו את השחקנית הצעירה להגיב ב אופן
כל־כך קיצוני לאישיותה ולאופייה?
ישנן כמה וכמה גירסות לשאלה
הזו. הגירסה הראשונה שמורה לבמאי
בועז דווידזון, שחזר בימים אלה מלוס

״ מ ה אגי
עושה פ ה?״
^ יגון מיכאלי היא בת .21 אחד
י מכתבי העיתונים הגדיר אותה כיפה-
פיה עוצרת נשימה. הוא לא הגזים בהגדר תו.
איבון היא באמת בחורה יפה בצורה

קצור ואשת־יחפי־ציכור גפן
טלפון בהול

ומי צריך מירשם בדוק מזה כדי להפוך
אותה לכוכבת קולנוע, מה גם שהקטנה
נחונה בהשכלה, באינטליגנציה ובהרבה
קסם אישי. אל הסרט יוצאים קבוע התגל גלה
במיקרה. אח של חברה שלה המליץ
עליה. היא רצתה להשתחרר מוקדם משי רותה
הצבאי בגרעין הנח״ל בכרם־שלום,
היא רצתה לנסוע לחו״ל. סירטי נוח
הבטיחו לה שיחרור מוקדם ועשרים וחמי שה
אלף לירות. נתנו לה שעתיים לחשוב
והיא חתמה על החוזה.
הבמאי בועז דווידזון היה המאושר ב אדם.
חודשים ארוכים חיפש אחר גיבורה
ראשית לסירטו החדש, שהוא מעין המשך
להצלחה הקופתית אסקימו לימון. איבון
לא היתד, פשרה, היא היתד, באמת מד,
שהוא רצה. יחסים מיוחדים נרקמו בין
הבמאי לשחקנית החדשה שלו. כמעט מייד
כשהגיעה אל בימת הצילומים היה ברור
לאנשי הצוות שיש להם עסק עם בחורה
בלתי רגילה. בהחלט לא עם הטיפוס
ד,שיגרתי של נערת זוהר, או אפילו שחק נית
קולנוע. איבון החדורה תודעה סוציא ליסטית
נקרעה בין נאמנותה לעקרונותיו
של מארכס, לבין השתתפותה במבצע כל־כך
קפיטליסטי, כמו צילומי סרט שבעבורו
היא מקבלת סכום של 25,000 לירות. זה
אולי נשמע מגוחך, אך איבון באמת הת ייסרה
בייסורים נוראים. היא סרבה להצ טלם
עם מישקפיה, כדי שלא יזהו אותה,
היא סרבה להגיד את שם מישפחתה המ קורי,
כדי שלא יפגעו במישפחה שלה.
סרבה למסור כל פרט על הוריה, על
חייה הפרטיים.
בתחילת הצילומים חזרה ואמרה :״מה
אני עושה פה, מה אני עושה פה?״ בלי
נוכחות הבמאי ואנשי הצוות, פרצה בבכי
ואמרה כי היא רוצה לעזוב את הכל,
להסתלק, לברוח. היה קשה להאמין לה,
לנערה היפה הזו, שאנשי הצוות התיחסו

ידי הבמאי להגיד לה ״כוס אמק, אני
אוהב אותך!״ טען בלהט כי כך לא אומ רים
״אני אוהב אותך״ לבחורה. איבון
תמכה בו בכל לב. בועז דווידזון, שאת
דמותו מגלם יפתח, אמר :״אני אמרתי
כך, אז אל תגיד לי שאי אפשר.״ אך
אלה היו רק מעט הצרות שהתרחשו על
בימת הצילומים של יוצאים קבוע. איבון
מיכאלי אומרת שאפשר היה לעשות סרט
ממה שהתרחש מאחרי המצלמות. מחרים
מחזיקים אחריה אנשי הצוות האומרים,
שהיא, כגיבורה של הסרט הזה היתד,
שוברת קופות.
במהלך הצילומים ניסתה איבון להת אבד.
העניין נשמר בסוד והוחלט בין יד,עי תונאים
שידעו על כך לא לפרסם את
הידיעה, כדי לאפשר לה להחלים. פסיכי אטר
צמוד, ד״ר מיקי רייטר הנודע,
הוצמד אל איבון למשך כל הצילומים.
איבון היתד, פורצת בבכי ומאבדת את
הכרתה. היא דרשה להבין כל מה שהיא
עושה, סירבה לחזור כמו תוכי על הוראות
הבמאי ונוסף לכל אלד, התאהבה ביפתח
קצור.

טי פו ל
מ סו ד
ה בדיזל! התרחש על בימת הצילומים
של הסרט? מדוע החליטה הצעי רה,
שעד לפני כחודשיים שמרה בקנאות
על פרטיותה וסרבה להיחשף לפני העי תונות,
לחשוף את עצמה ולגלות את
פרשת נסיון ההתאבדות שלה, מדוע החלי טה
כי מוטב לפגוע בהוריה ובמישפחתה,
שלא ידעו על נסיון ההתאבדות, מדוע
החליטה איבון מיכאלי לתבוע לדין את
מנחם גולן, יורם גלובוס ואת בועז דוויד-
זון. האומנם צילומי העירום, שחרגו מה־

אנג׳לם, שם ערך את הסרט. דווידזון,
קצוץ שיער, ממושקף, הכוכב התורן של
עולם הקולנוע הישראלי, מספר :״כעת
היא מספרת לכולם שאני שקרן, שאני
גונב דעת. עד לפני כמה ימים הייתי
חברה הטוב ביותר. רק כעת חזרתי מלוס
אנג׳לס. הכל בא לי בהפתעה. אני לא
מבין מה הניע אותה להגיש תביעה. כש הראיתי
לה את הצילומים, פרצה בבכי.
אמרתי לה שלא תבכה ושאם כל־כך חשוב
לה שד,צילומים לא יופיעו בסרט, שתלחם
על זה. אני לא מבין את העניין הזה איתה.
מצד אחד היא רוצה להיות בפוזה של
אשד, מיסתורית ולהסתיר את מניה מהעולם
ומצד שני היא חושפת את עצמה בצורה
בלתי רגילה. הבחורה הזו זקוקה לחום.
היא זקוקה לתשומת־לב, צריכה שיטפלו
בה. יש לה איזשהו יצר של להיות במרכז.
מי יודע כמה טיפלנו בה ואיזה נזקים
כספיים נגרמו לנו. הרי הפסדנו שבועות
שלמים של צילום. כמה פעמים צילמנו
מחדש? כמה פעמים חזרנו על צילומים
לא טובים?
״היו ימים שהיא היתד, בדיפרסייה, שהיא
לא היתד, מסוגלת להוציא מעצמה שום
דבר. אבל אני ידעתי שיש לי תגלית
קולנועית, ידעתי שאולי שווה לסבול בג ללה,
מכיוון שהתוצאות תהיינה נפלאות.
כל הזמן החזקתי לה את היד, שלא תיפול.
הרי אם הייתי רוצה להסתיר ממנה את
צילומי העירום, לא הייתי מראה לה הכל.
הייתי מראה לה רק מה שהיא רצתה
לראות, אבל אני הראתי לד, הכל. היו
לה מצבי־רוח, בכיות איומות ואני מודה
שהיא לא מבינה את חוש ההומור שלי.
״בלילה שבו ניסתה לשים
בא אלי יפתח קצור ואמר:
שהיא תעשה לעצמה משהו
הרגשה לא טובה. פיתאום

קץ לנפשה,
אני פוחד
רע, יש לי
מגיע אלי

״בסרט הזה הרווחתי עשרים וחמישה
אלף לירות. עד -היום קיבלתי עשרים. הם
שילמו לי בתשלומים. אני לא מתלוננת.
כחיילת משוחררת זה היה בשבילי הון
כסף, אבל כשאני יודעת שיפתח הרוויח
מאה אלף לירות, אני מבינה כיצד ניצלו
את תמימותי. כשחתמתי על החוזה הובטח
לי שישחררו אותי מהצבא, אבל כשסרבתי
ללכת עם יורם גלובוס לכינור־דויד כדי
לפרסם את עצמי, או לנסוע לפסטיבל
קאן כדי לפרסם את הסרט, הוענשתי
והוחזרתי לצבא. הם ממש התעללו בי
ואני רואה את בועז כאחראי יותר מכולם,
כי הוא רחש את אמוני. הוא הבטיח לי,
הוא שיקר, הוא הביא אותי למצב שבו
רציתי לאבד את עצמי לדעת.

עי רו ם
הו איפה

איכון מיכאלי ויפתח קצור בכית המישפט
למען תמימים אחרים
הביתה טלפון ממנה. בתי ענתה לטלפון
ואמרה שזו איבון. אמרתי ליפתה: לך
אליה. הוא אמר: היא לא רוצה אותי
עכשיו, שוב אמרתי לו שיילך והוא הלך.
כעבור כמה דקות טילפנה שוב. אמרתי
לה שיפתח בדרך אליה. היא ענתה :

לי. סוכם בינינו בחוזה שהוא מצלם אותי
בעירום רק מהפרופיל. דיברתי איתו על
הצילומים קודם. הוא הסביר לי בדיוק
מה הולד לקרות. כשהגעתי לצילומים
ראיתי מצלמה. יותר מזה לא הבנתי.
ולא
״הם חשבו שמפני שאני קטנה

הפרו בפירוש את החוזה איתה, אבל ענת
רוצה להיות שחקנית, אז היא ויתרה.
אני לא רוצה להיות שחקנית. אני לא
מפסידה כלום מלבד כבודי העצמי. אנשים
אמרו לי להניח לעניין. הם אמרו סירטי
נוח גדולים וחזקים ואת קטנה, מה את

מ 71X 113

למה הוא בא עכשיו! זה זמן לא טוב.
וטרקה את הטלפון. כעבור עשר דקות
צילצל יפתח בבכי ואמר: היא ניסתה
להתאבד, כל הידיים שלה חתוכות. באתי
מייד למלון שבו התגוררה. אשתי ברורייה
היתה איתי. החדר היה מלא דם. טיפלו
בה והיא נרגעה. נסעתי משם. באמצע
הלילה יפתח מטלפן ואומר שהיא שוב
רוצה להתאבד. שוב נסעתי למלון, די ברתי
איתה והיא אמרה שרימיתי אותה
ואם אני רימיתי אותה, אין לה למי להא מין
לעולם. אמרתי לה שהיא מטומטמת,
שאם אני מטפל בה, סימן שאני אוהב
אותה. הרגעתי אותה, השכבתי את שניהם
במיטה, כיסיתי אותם וישבתי לידם כמו
בייבי סיטר. אחר־כך ערכתי את הקטע
והראיתי לה את הקטע הערוך והיא נרגעה.
״אני לא מבין מה ההתפרצות הזו פית-
אום. אני לא מבין לצורך איזו מטרה.
היחסים בינינו היו טובים. היא היתד,
אצלנו בבית כל הזמן. כשהייתי בלוס אנ־ג׳לם
צילצלתי לשאול מה שלומה. פיתאום
אני בא, יש מישפט. כל־כך כיבדתי אותה,
שעשיתי כרצונה ובזמן צילומי סצנות
העירום, אפילו לא צילמנו סטילס. היא
אמרה לי על היום ההוא שזה היה אחד
הימים היפים בחייה, אני לא מבין מה
קרה לה פיתאום?״

״ השק רן הגדול
ב עו ל ם ״
^ איכון מיכאלי יש כמובן גירסה מ *
שלה, אומרת איבון :״בועז דווידזון
הוא השקרן הגדול ביותר בעולם,־ הוא
רמאי, איש רע בהמי, יש לו הומור רע. הוא
שיקר לי. אני האמנתי לו והוא שיקר

חשובה, חדשה בקולנוע, אני לא אעיז להת קומם
נגדבי או לצאת נגדם, כי הם גדולים
וחזקים, אבל איני התעקשתי לראות את
הצילומים של אותו יום. כעבור שבוע
ראיתי את התוצאות והן הדהימו אותי.
היו שם צילומים שגובלים בפורנוגרפיה
ולזה לא יכולתי להסכים. בועז הצמיד
לי את הפסיכיאטר שלו, מיקי רייטר, כדי
להבטיח שיותר הוא לא ירמה אותי. אני
מודה. היו לי קשיים ואני לא רואה שום
דבר רע בזה שהצמידו לי פסיכיאטר.
אחרי שראינו את ההקרנה נסעתי עם מיקי
הביתה. דיברנו על הסצנה. בועז אמר
שזו היתה טעות של הצלם. הוא עושה
צחוק. אדם גולדברג עושה טעויות? אדם
גולדברג מצלם על דעת עצמו? אפילו
אני, שאני בורה בענייני קולנוע, יודעת
שזה בלתי אפשרי ולא יתכן.

יכולה לעשות? הם ניסו לקנות אותי.
הציעו לי לנסוע לקאן עוד לפני המישפט,
הם ממש התעללו בי. דרשו ממני לתקן שן
שהיתה לי. שלחו אותי לרופא, אחר־כד
הם אמדו נוריד את הכתר ונחזיר את
השן לקדמותה. הם סידרו לי כתר זמני
ואני זקוקה כעת לחמישה עשר אלף
לירות כדי לתקן את השן על חשבוני.

א, אינני מתחסדת. אני חושבת ש *
/ /עירום, אם הוא בהסכמת השחקנית
ואם הוא במקום, הוא יפה. אני לא חושבת
שהשחקנית במידנייט אקספרס, שפותחת
את חולצתה ולמראה שדיה מאונן השחקן
מבעד לסורגים, הצטלמה צילומים פורנו גרפיים.
אני חושבת שזה היה יפה מה שהיא
עשתה, שזה היה נפלא. אבל ביוצאים קבוע
צילומי העירום הם לא לעניין, והם פורנו גרפיים,
כי הם זולים, כי הם צולמו רק
כדי למכור את הסרט, לא כי הם רלוונ טיים
לעלילה. כעת הם אומרים שאני
תובעת אותם מפני שיש לי תסביך עם
הישבן שלי? אז מה אם יש לי תסביך
כזה? ונניח שיש? מה זה עניינם? האם
בגלל זה שיש לי תסביך הם צריכים להפר
את החוזה? בחוזה כתוב בפירוש ״צילומי
גב״ .הגב, עד כמה שעיניות דעתי מגעת,
מגיע למותניים. הישבן הוא חלק אחר
של הגוף, אחרת היו קוראים לו גב. למה
להמציא לו שם משלו. כל החשיפה הזו
אינה נוחה לי, אני משלמת מחיר יקר
בעבור המילחמה שלי, אבל אני נלחמת
על העיקרון. הם לא ירמו בחורות תמימות
בגלל שהם חזקים. אני גם לא מנסה לסחוט
מהם כספים. בסד־הכל תבעתי מאה חמי שים
אלף לירות. את כספי אני רוצה
להרוויח ביושר בדרכים טובות יותר.״
ברחוב דיזנגוף מספרים על מזלו הטוב
של מנחם גולן. הנה כאשר צילם את
הקוסם מלובלין זכה בפירסומת חינם, כא שר
הסופר יצחק בשביס זינגר זכה בפרס
נובל לסיפרות. כעת, להבדיל, בד בבד
עם צאת הסרט יוצאים קבוע אל האקר נים,
הוא זוכה במסע פירסומת אדיר מלווה
בתמונות ודיווחים יומיים בעיתונים. איבון
מיכאלי, אומרים בכסית, סרבה להשתתף
בטכס כינור־דויד ובפסטיבל קאן, אך את
ההצגה הגדולה שלה בנוכחות קהל ועיתו נאים
היא עורכת מעל דוכן העדים שבבית־המישפטי
המחוזי.
בכל מיקרה שווה לו, למנחם גולן, להפ סיד
את מאה וחמישים אלף הלירות. מסע
פירסומת מתוכנן היה ללא ספק עולה לו
יותר.

מי לחמה

חר־כך אמר שיערוך, כשראיתי
1 את הקטע הערוך אמרתי שזה יפה,
אבל עדיין יש הפרה של החוזה. בועז
אמר לי ואני מצטטת :׳אני יודע שהחוזה
מופר ואם זה מספיק חשוב לך, אז תלח מי.׳
ואני נלחמת. אני נלחמת לא בשביל
עצמי. כל החשיפה הזו מאד לא נוחה
לי ואני יודעת שאני עושה פירסומת חינם
לסרט, אני נילחמת כדי שאנשים כמוני
יידעו עם מי שיש להם עסק. אני לא
נלחמת על זה שצולמתי בעירום. עירום
זה יפה! אני נלחמת על העיקרון! אני
נלחמת על זה שמשקרים ועושים עם אנ שים
כמוני מה שרוצים. הם עשו אותו
דבר לענת עצמון בסרט אסקימו לימון.

בועז דווידזון(עם הפרקליטים פרי וכרימר)
לא מבין מדוע

הנישול הוא צווה ש
שקראנו לו בשם הצוללת הצהובה. אנשי-
בוהמה מכל רחבי הארץ הגיעו אליו. הרעש
במקום הטריד את השכנים, ונאלצנו
לסגור אותו.
״מאז אנחנו משחקים ברעיון לפתוח
מקום חדש. למשימה זו הצטרפו גם חב רים
שלנו — גאזי חקק, בעל הסטייקיה.
וחזי היללי, איש־עסקים.
״יום אחד בא אלי חזי ואמר שמצא
מקום ברחוב יפת ביפו. מכאן ועד לפתי חת
המיסעדה הזאת לא עבר זמן רב.
אני התחלתי בעבודות נגרות ושיפוץ ה מקום,
עמוס עסק בהכנת התפריטים, גאזי
וחזי אירגנו את הציוד, והבוהמה זכתה
במישפזזה הזאת.״
בערב פתיחת המיסעדה ניתן להב־

רב הטבתיס

עמוס קינן, בפינה מייוחדת משלו,
מעל למיטבח. הוא הביא תנור
בישול רגיל ועליו הוא מכין ארוחות ל־ 20 איש בכל סיבוב. את

העוף ביין הוא טועם מדי פעם, בודק אם הבשר התרכך דיו ורק
או מכבה את הלהבה. החיוך מגלה שביעות רצון מן התוצאה.
את דרכו כטבח החל בגיל 12 כשהיה מכין לאחיו חביתות.

האשת

עדה, אשתו של אורי
ליפשיץ, ויתרה על
ייצור אופנה, שבו עסקה עד לאחרונה,
והתמסרה לעבודה במיסעדה. עדה מגישה,
מנקה ועוזרת היכן שנדרשת עזרה.

>> ל ת שי ם משהו על האש ותלד
למקום אחר. כל דבר שאתה מבשל,
אל תעזוב אותו,״ מגלה הסופר עמוס
קינן את סוד הבישול הטוב .״זהו חוק-
היסוד לכל טבח פעולה. זה מתחיל בסטייק
ונמשך במאכלים מורכבים יותר.״
עמום ידוע מזמן בין ידידיו הרבים כ מומחה
לבישול. עכשיו הוא רוצה שייד עו
זאת הכל. כל מי שיבוא למיסעדה
החדשה שפתח בימים אלה.
מספד עמוס :״אני מבשל כבר מגיל
. 12 בבית, כאשר אמא עבדה, הייתי חוזר
מבית־הספר ומבשל לשני אחי. אמנם,
אז לא חוללתי ניסים. עשיתי חביתות
ותפוחי־אדמה. אך את הזיקה לבישול
גיליתי כבר בגיל מוקדם.
״כשגדלתי ועברתי את מילחמת־העצפר
אות׳ התחלתי ממש לאהוב לבשל. בשנות
ד / 50*.כאשר כל ישראל אכלו סלטים

וחביתות לארוחת־ערב, גיליתי אני את
הסטייקים ואת החסילונים (שרימפס) .היה
לי חבר שעבד בתחנת הדייג בנמל יפו,
ואז נהגו לזרוק את החסילונים, לא
ידעו מה לעשות איתם.
״הוא היה מביא לי פח עם חסילונים,
ואני התחלתי בעצמי, עם האינסטינקט
שהיה לי, להכין מהם מטעמים. לא צריך
לשכוח שאז עוד לא נסעו כל-כך הרבה
לחוץ־לארץ, ולא הביאו לכאן את תרבות-
האוכל האירופי. אני זוכר שאמי נבהלה
מכל המאכלים שעשיתי אז.
״אחר־כך נסעתי לפאריס, ושם באמת
למדתי לאכול ולהכין סטייק־טארטאר (לא
מבושל) ,שבלולים וצדפות. הייתי מזמין
אורחים לביתי, ומכין להם בכל פעם כמה
הפתעות קולינריות. הישראלים שבאו אלי
נחשבו לאבירי התרבות הצרפתית, ובקו שי
הסכימו לאכול צדפות, אולי בעיניים

עצומות. הם בדרך כלל לא אכלו מה ש שמתי
על השולחן.
״אני הייתי בר־מזל. היתה לי המורה
הטובה ביותר לבישול, הסופרת הצרפתיה
כריסטיאן רושפור. היא היתר, חברתי,
והתגוררנו יחד. זו היא שלימדה אותי
את סוד הבישול הטוב.״
כיום עמוס הוא עדיין רב־טבחים, ולא
רק במיסעדה החדשה שלו, גם בביתו ה פרטי.
אשתו, נורית, אמנם יודעת לבשל,
אך הוא לא נותן לה לעשות זאת. הוא
מדכא אותה, כדבריו.
״די לאכול ולשתות במסעדות של את הזמן • שנעשה הגיע אחרים.
זה במקום שלנו,״ מצהיר הצייר אורי
ליפשיץ, שותפו של עמוס במסעדה החד שה
המישפחה.
מספר אורי :״אנחנו מבלים כבר יחד
באכילה ובשתייה במשך שנים רבות.
עוד לפני 13 שנים הקמנו מועדון משותף,

קוקט״ל

בננות, מעוטר בידי הטבח
המצייר, הוא מא כל
פשוט ביותר להכנה וטעים לחיו .״צריך
לנצל את פירות העונה,״ מסביר קיט.
חין מייד שאמנים עוסקים בה. הקי רות
מקושטים ברישומים של אורי ועמוס.
תבלינים, כמו ריחן, תלויים גם כן על
הקיר. בצינצנות פרחים קטנות תקועים
תבלינים כמו רוזמרין ונענה, שאותם הביא
עמוס מגג ביתו, שם הוא מגדל אותם.
בין המאכלים המגוונים את התפריט

אמנות -טוען עמוס קינן, שהנו ]]יסעדו

שכזאת ניתן למצוא את המיושם הקל והפשוט ב יותר
להכנה — קוקטייל בננות בנוסח
הוואי. עמוס מוכן למסור את מירשמיו
בלי בעיות.
למאכל זה לוקחים כמה בננות, פור סים
אותן לפרוסות עבות. על זה שמים,
לפי הטעם, בצל ירוק, סלרי קצוץ ופט רוזיליה.
עדיין לפי הטעם, נותנים קט שופ,
מיץ־לימון, טבסקו ורוטב של ווסט-
רשר. את הכל מערבבים ומגישים, והטעם
— תאווה לחך.
מירשם אחר, האהוב מאד על קינן,

עדותו של קינן. גם יוסי קריים, עורך ה ירחון
הספרותי פרוזה, קיבל יום קבוע
לשמש בו כברמן. גם את שרביט־הטבח
מוכן עמוס למסור מדי פעם לאמן אחר.
על התפריט המישפחתי מתנוסס עי טור
של אורי. בתמונה: המצודה הני צבת
מול המיסעדה. תיכנן אותה ה ארכיטקט,
יליד גרמניה, אלכסנדר בר־וואלד,
שתיכנן גם את הבניין הראשון של
הטכניון בחיפה. בשנת 1912 הגיע בר־וואלד
לארץ בפעם הראשונה, על מנת
לתכנן את הטכניון. בשנת 1923 חזר שוב

חשבון ציורי

יעשה, כמובן, הצייר אורי ליפשיץ, כאשר יעמוד מאחרי
הקופה ויגבה את הכסף. לעזרתו נחלץ ידיד, שהביא לו
חשבתיה גדולה. אורי לא זקוק לה במייוחד, יש לו מכונת־חישוב משוכללת יותר.

לארץ, ואז תיכנן כמה פרוייקטים, ביניהם
המצודה ביפו. כיום היא משמשת כ־טרנספורמטור
לאיזור.

לא בדיאטה

מכריזות אירית לוי, מתכננת תלבושות, ואריאלה שוויד,
צלמת ועיתונאית — שתיהן רזות וחטובות גוף. הן באו
לפתיחת המיסעדה כמו עשרות האורחים האחרים, טעמו מכל המאכלים שהוגשו להן.

המחירים בתפריט הם עממיים, שלא
כמר במיסעדות־יוקרה אחרות בתל־אביב.
הרעיונות הם מקוריים, ללא ספק. האוכל
הוא מעולה, האווירה מעניינת ומרתקת ראם
תמשיך החבורה במה שהתחילה,
צפוייה הבוהמה וכל חובביה לחגיגה אמי תית
בכל מה שקשור באוכל משובח ו בילוי
נעים.

תחיה אדר 1

הוא מרק הריחן. בצרפתית הוא נקרא
סופ או פיסטו. המרק מורכב ביסודו מ ירקות
רבים, כמו המינסטרונה. מקצצים
את כל הירקות דק־דק, ומבשלים אותם.
אך מה שמוסיף לו טעם וריח מופלאים
הוא הרוטב ששמים על המרק. הוא מור כב
מריחן קצוץ עם שום, מלח, שמן־זית,
שקדים או אגוזים כתושים וגבינה מגוררת.

יש לו גם מירשם מסובך יותר, והוא
סלט של פירות־הים. הסוד של הסלט
הוא דג התמנון. אחרי שמכינים את ה תערובת
של דג־תמנון, קאלאמרי, חסי לונים
ודג־סול, פורסים אותם לפרוסות
גסות. על זה שמים סלרי ובצל ירוק
חתוכים, וכאן רק מתחילז
מתחילה החגיגה. הסלט
עודף של כל דבר
ציייך להיות גס, עם עוז
\ ׳ ב •1עודף של שום, שמן זית, לימון ופט־סלט
לאניני־הטעם,
רוזיליה .״הוא אינו סל׳
אלא לאנשים ים־תיכוניים,״ מצהיר רב־הטבחים.
מילבד
רעיונות מקוריים בבישול, יש ל עמום
גם רעיונות בקשר לניהול המקום.
בכל יום בשבוע הוא היה רוצה בברמן
שונה. רצוי שיהיה סופר. עד עתה נרתמו
לעניין הסופר יורם קניוק ,״שהוא מער-
בב־המשקאות הטוב ביותר בארץ,״ לפי

•שואלים מצחיקים

הס גאזי חקק וצבי שיסל, הנהנים מהאווירה;
העליזה ה שוררת.במקום. לשיסל הבמאי יע<
תמיד משהו מצחיק לספר, וגאזי. מבעלי המקום, נהנה מסיפוריו בין שתייה למאכל.

אותה מציג הפסל מנשקה
קדישמן, שאינו טורח לשמור
דיאטה, להנאתה של השחקנית גליה יש

מי הרג את שי 71 עון?
(המשך מעמוד )43
נו אותם בוכים, עושים צעקות כאלה של
אבל. הם אמרו לנו שדודו (שימעון) מת.
אחותו דליה היתד. איתם. לקחנו אותה
איתנו לתחנת־המישטרה, אבל לא הצלחנו
לברר שם הרבה. נסענו בחזרה לאשקלון.
ביום חמישי בבוקר צילצלו אלינו, אנחנו
לא יודעים מי זה היה, אולי מהמישטרה,
אמרו לנו להביא את דליה איתנו לתחנה,
בין שמונה לשמונה וחצי בבוקר.״
באותו היום יצא אביה העיוור של רחל
לנתניה בליוויית נכדתו בת השלוש .״כל
הדרך פחדתי,״ סיפר עמוס שמואל ,״אני
עיוור ונכה מאה־אחוז. חשבתי שהבעל
של רחל, או הקרובים שלה יראו אותנו
בתחנה וירביצו לי בגלל מה שקרה,״

״ הו א עשה
לה נקמה ״
^ אב ובתו, מרגלית, גוללו את סיפו ן
1רם. הם עלו מטריפולי לפני שלושים
שנה. גרו במושב בית־שיקמה. האב, שהיה
אז בריא, עבד במושב ושם נולדה רחל,
לפני 23 שנים. כשחלה האב, עברה המיש־פחה
לגור בעיר, עשר נפשות בשני חדרים
קטנים. הם חיו בדוחק מקיצבת־סעד ופד
משכורתה של האם, פועלת הניקיון.
כאשר בישרה להם קרובת מישפחה כי
מצאה שידול לרחל, היו מאושרים .״היא
אמרה שהוא בחור טוב ושיש לו טבע
אחד רע, לשתות,״ גילה האב העיוור.
״אבל חשבתי שזה לא נורא. אם.יש לו
כסף — ישתה, אין כסף — לא ישתה.
חיתנו את רחל באשקלון לפני חמש שנים,
אבל אחרי זמן קצר גיליתי שמישפחת
קקון היא לא טובה. בהתחלה גרו רחל
ואפרים עם הוריו, אחר־כך בנו צריף,
אבל המישטרה גירשה אותם. אפרים הפ סיק
לעבוד ולא נתן לרחל לעבוד. מה
שהמישפחה שלו היתה אומרת הוא היה
עושה. אלה היו ימים שחורים. כשהייתי
בא לבקר אותם, התברר לי שקקון הזקן
אמר לאיש מהמכולת לתת לרחל לחם
יבש, אפילו חלב לילדים לא היה לה.
אחר־כך היינו צריכים, אני, אשתי והאחות
הגדולה לתת להם, כל חודש, חצי מהמש כורת
שלנו. אני בטוח שהבוץ הזה שרחל
נכנסה אליו, זה מהרעב ומהבחור הזה
שהיא הכירה.״
סיפרה האחות מרגלית :״בשבת האח רונה
היא היתד, אצלנו עם הילדים. ביקשה
ממני חולצה בשביל הילד שלה, נתתי לה.
איך לא אתן לה, כל החיים שלנו גדלנו
ביחד. היא ביקשה להשאיר אצלנו את
הילדים. הרגשתי שהיא מפחדת ממשהו,
אבל היא פחדה לספר לי. אם היינו יודעים,
היינו מסכימים להשאיר אצלנו את היל דים.
רק ביום שני סיפרו לנו, שכנראה
החבר שלה, שלום, עשה לה נקמה. היא
רצתה לעזוב אותו ולחזור לבעלה, אבל
הוא לחץ אותה יותר מדי והתנקם בה
בשביל שרצתה לעזוב אותו.״

״בו ש ת
בני ם ״
** בשיו לא נקפל אותה בחזרה,״
התעקש האב .״זה נקרא אצלנו
בושת פנים. גם אני וגם האחים שלה
לא מוכנים לקבל אותה אלינו. זו בושה
גדולה, מה יגידו השכנים? הם לא יודעים
מכלום! אני גם חולה ואין לי אפשרות
לטפל בבעיות שלה. היא תאכל עכשיו
את מה שבישלה. אפילו את הילדה לא
ניקח בחזרה.״
אבל במישפחתו של אפרים, בעלה של
רחל, מוסנים לקבל את הילדה דליה. בביתם
שברמוודהרצל בנתניה, היתה המישפחה
מכונסת מאז האסון. בנות המישפחה, פני הן
שרוטות, ישבו על הריצפה וייללו:
״אלוהים, תביא נקמה על שלום.״
״הייתי אוהב אותה כמו העיניים שלי,״
סיפר הבעל אפרים, גבר נמוך־קומה, פניו
עטורות זקן בן שבוע, עיניו בוהות, דיבורו
מקוטע.
״הכרתי אותה חודש ותיכף התחתנו,״
סיפר .״הייתי עובד, הכל היה בסדר עד
שפגשה את שלום בשוק. היתד, לו שם
באסטה של ירקות. היא לוותה ממנו 2000
לירות ומאז הוא לא עזב אותה. לא הבנתי
מה קורה, הפסקתי לשתות מרוב ייאוש,
הפסקתי לעבוד.
״רחל ביקשה ממני מזונות. אני מתבייש
לספר, אבל אבא שלי שילם לה, אחר־כו
היתד, באה כל חודש לבנק ולוקחת את
המשכורת שלי, לפני שבאתי. כשהייתי
בא אליה, הייתי מוצא שם כנופיה של

ת ר מי תבחב רו ן

חבר׳ה משחקים קלפים, מצאתי בקבוקים
של קוניאק מאחרי המקרר. שאלתי את
שלום ׳מה זה?׳ והוא ענה לי ׳זה בשביל
הילד שלך שילמד לשתות.׳
״ביקשתי ממנה רק לראות את הילדים,
אבל היא נתנה לי להישאר רק עד תשע
בערב, אחר־כך סילקה אותי .׳שלום יבוא
ויהרוג אותך,׳ אמרה לי. פעם, כשבאתי
לראות את הילדים והבאתי להם צעצועים,
היא לקחה קרש עם מסמרים ופתחה לי את
הראש. רציתי להתגרש ממנה. אמרו לי
ברבנות שצריך הוכחה שהוא שוכב איתה.
אבא שלי פרץ להם את הדלת וראה אותם
במיטה שותים ומעשנים חשיש. הוא קיבל
התקפת־לב ונישאר חודש בבית־חולים.
״המישטרה אף פעם לא התייחסה לתלו נות
שלי. היו צוחקים, חושבים שאני
שיכור. אולי הייתי שיכור, אבל לא טיפש,
אני פשוט לא מסוגל לפגוע באנשים. לא
יכול לראות דם. גם לישכת־הסעד אשמה,
אם היו לוקחים ממנה את הילדים, אולי
זה לא היה קורה. אבל עכשיו כבר מאוחר,
אני רק רוצה לקבל את הילדה שלי, אפילו
את הילד שלי,לא הספקתי לראות. כש הגעתי
לבית־ד,וזולים הוא היה מת, עכשיו
אם לא אקבל את הילדה, אשתגע.״

״ הו א גבר
וצריך א ת שלו״
^ יום השישי נעצרה רחל לעשרה
^ ימים באשמת הריגה. אך לטענת ה־מישטרה
היתד. הסיבה העיקרית למעצרה
— למנוע משלום לאיים עליה כדי שתשנה
את עדותה נגדו .״לא הרגתי את דודו,״
בכתה בפני החוקרים ,״שלום שלח אותי
להביא טייפ בלילה, כשחזרתי חשבתי שה ילדים
ישנים. שלום שכב מזיע מתחת
לשמיכה, אחר־כך קם ויצא, מאז לא ראיתי
אותו.״
ביום השישי בצהרים הסגיר שלום את
עצמו לידי המישטרה. ביום השני השבוע
ביקשה המישטרה להאריך את מעצרו,
כדי להמשיך בחקירה. בין השאר ציין
בא־כוח התביעה כי קיים חשש ששלום
ינסה לפגוע בילדה, דליה, שהיתה עדה
להריגתו של אחיה.
למישפט הופיעו גם אחיו של שלום,
יוסף, ואשתו, ג׳וליה, שהחזיקה בזרועותיה
את בנם הפעוט, בן החודש. היא היתד,
משוכנעת בחפותו של בעלה :״הוא לא
הרג אותו, הוא היה איתי בבית,״ סיפרה
״אנחנו נשואים 16 שנה. יש לנו שמונה
ילדים ועוד ילדה מהנישואין הקודמים
שלו. היינו חיים טוב. לפעמים הוא לא
היה בא הביתה, הייתי מביעה את זה,
סוף סוף הוא גבר וצריך את שלו. אבל
מאז שהוא הכיר את הבחורה הזאת, הוא
השתנה. היא נדבקה אליו כמו קרציה.
הוא פחד ממנה. כשהוא לא היה בא אליה,
היא היתד, באה אלי הביתה, לתל־מונד,
ושואלת אם ראיתי אותו. כשהייתי בבית-
החולים עם התינוק הזד״״ הצביעה על
שבזרועותיה ,״היא באה אלי הפעוט הביתה. הילדה שלי סיפרה לי שהיא שאלה
אותה איפה אבא. היא לא התביישה האשה
הזאת, לדבר עם הילדה שלי.״
לפני שנכנס שלום צרור, המואשם בה ריגת
הילד שימעון קקון, לאולם בית־המישפט,
לחש כמה מילים באוזני אשתו
השמנמנה ונשק לבנו הפעוט .״אל תדא גו,״
אמר להם ,״אני כבר משתחרר״.
אך בדיון על המשך מעצרו גילה בא־כוח
התביעה כמה עובדות חדשות על מותו
של הפעוט. המוות, כך טען, נגרם מקריעת
הלבלב, אך על גופתו של התינוק המת
נימצאו גם סימני חבלה חמורים: שבר
בצלע, סימני נשיכות בידיים וסימני כוויות
על הפנים.
״התנהגותו של החשוד כלפי הילד הזה
היתד, אכזרית ביותר,״ טען בא-כוח התבי עה
,״אני אזכיר רק שניים מהמיקרים.״
והוא המשיך וסיפר כי באחת ההזדמנויות
שאל שלום את הילד אם הוא רוצה שעון
במתנה ואז נשך אותו באכזריות בידו.
בפעם אחרת הדליק שלום מוצץ של בק בוק
חלב, ושם אותו בפיו של הפעוט,
כדי לגמול אותו משתיה מהבקבוק .״אנחנו
חושבים שבמיקרה כל־כך חמור, שהעונש
המרבי שעליו הוא עשרים שנות מאסר,
רצוי להשאיר את החשוד במעצר.״
מעצרו של שלום צרור הוארך בעשרה
ימים. עם תום הישיבה פרצה אשתו
החוצה וצעקה :״הוא חף מפשע, הוא
לא עשה כלום, הוא יצא זכאי, אנחנו
׳נביא לו פסיכיאטור, נביא לו הכל. לא
רחמנות עלי ועל הילדים? ועל התינוק
הזה בן החודש?״

יאירה יסמין 1

(המשך מעמוד )41
גולים, כדי לחזור לעירם. החכם * חיים
בג׳איו נבחר אז לכהן כרב העדה והוכתר
כמנהיגה. שני עוזריו היו אברהם פרנקו
ויוסף חסון. השלושה נבחרו כדי לנהל
את רכוש הקהילה בעיר, שכלל, בין הש אר,
את בניין הדסה,
כוללות הספרדים, מוסד מקביל לוואקף
המוסלמי, לא היתד, בעלת מעמד של גוף
מישפטי, לכן נרשם רכושה על שם אנ שים
פרטיים. אך למעשה היה ברור וידוע
לכל, כי איש מבין אלה, שעל שמם נרשם
הרכוש, לא יכול למוכרו או להעבירו,
כפי שרשאי לעשות בעליו של רכוש
פרטי רגיל. במיסמכים ישנים מאותה הת קופה
נזכר רכוש הקהילה כ״וואקף היהו דים
הספרדים באל־חליל,״ שמה, הערבי
של חברון, והרב בג׳איו מתואר כ״ממר
וואלי״ — מנהל ההקדש.
את הרכוש הקהילתי המשיכו השלושה
לנהל במשך שנים רבות, גם אחרי שעז בו
יהודי חברון את עירם בשנית, כש גברה
המתיחות בארץ, עם תחילתו של
המרד הערבי (״המאורעות״) בשנת . 1936
כשנפטר זקן החבורה, בג׳איו, צורף תח תיו
אדם אחד לשלישיית האפוטרופוסים,
הרב מרדכי אליהו, איש הרבנות הרא שית.
ימים
ספורים אחרי מילחמת־ששת־הימים
הגיע אברהם פרנקו לעיר הולדתו,
שאותה לא ראה 20 שנה .״הערבים הת חננו
שנחזור,״ סיפר השבוע .״הלכנו ל חנויות
שלנו, שהיו מושכרות, והסוחרים
אמרו שהם משלמים מדי חודש בחודשו
דמי־שכירות לממונה הירדני על הרכוש
הנטוש. לדבריהם, היה זה מעט כסף והם
הביעו הסכמתם לשלם לנו את הכסף

ואת כל ההפרשים.״

מו עדון
של פתח
ך ץ צבא, שסגר על המקום, הכריז
• על הסביבה הקרובה של בניין הדסה
כעל ״שטח צבאי.״ החיילים מתירים הע ברת
מזון בלבד, אך הנשים מצליחות מפ עם
לפעם לחמוק מעיני החיילים, לצאת
החוצה ולהכניס נשים אחרות תחתיהן.
השכנים הערבים חוששים, כי מכת
הפלישות תתפשט גם לבתים אחרים. נם-
יונות כאלה נעשו, אומנם, השבוע, כש-
חיל־חלוץ של גוש־אמונים חדר למיר־פאה
מקומית והחל מתפלל בתוכה.
הרופא מוחמד מוגרבי, שבמירפאתו
נערכה פלישת־הנפל, אינו מתפנה לעסוק
באורחים הלא־קרואים .״אין לי זמן,״ הס ביר,
כשטיפל בילדה שנכוותה. אם היל דה,
לעומתו, לא הסתירה את דעתה :״כל
עניי העיר באים אל המירפאה. מה נע שה
אם יקחו את הבית הזה? לאן נלך?
זה לא טוב מה שעושים האנשים האלה,
שבאו מקריית־ארבע לעשות צרות. זה
.לא טוב...״
מחוץ למירפאה התווכח צעיר ערבי עם
צעיר יהודי, מאנשי גוש־אמונים .״אם
מותר לכם לבוא לחברון,״ אמר הערבי,
״למה נאסר עלי לחזור ליפו, שכל הבתים
בה היו שייכים לערבים.״ איש הגוש לא
ענה במילים מפורשות. הוא חייך בבוז
וביטל את הדברים בתנועת יד.
אברהם פרנקו, שזכה בתואר ״יקיר ירו שלים,״
הסביר, כי ההקדשים חייבים לה יות
רכושם הבילעדי של תושבי חברון.
״כמו שמיבני ההקדש המוסלמי שייכים
למוסלמים,״ אמר ,״כך מיבני ההקדש ה יהודי
שייכים ליהודים.״
יוסף חסון, עמיתו של פרנקו, יליד חב רון
בן ,81 סירב להתייחס לפרשה. הוא
הפטיר רק, כלאחר יד :״לא אדבר, לא
אדבר. אני לא אוהב את הממשלה הזאת,
והשאר לא חשוב.״
ואילו עורך־דין ערבי מבני המקום, ש סרב
להזדהות בשמו, סיכם את העניין ב־מישפט
אחד :״אם ישראל תרשה לאנשי
הוואקף המוסלמי ביפו, בחיפה, ברמלה
ובלוד לפתוח במיסגדים הנטושים מועדו נים
של פתח, נסכים אנחנו שאנשי קריית-
ארבע ישתכנו בעיר שלנו, במיבנים שהיו
שייכים ליהודים.״
כשהובאו דבריו לידיעתו של פרנקו,
הגיב :״ערביי יפו ברחו. איש לא סילק
אותם. ואילו אנחנו סולקנו מחברון, למ רות
שרצינו להישאר בה.״

* חכס — שם נרדף לרב בפי היהודים
הספרדים, שהיה בשימוש גם בפי הערבים.

מועמד־להדחה
צוקרמן
חרם מל המנכ״ל
מים ספורים לאחר שנכנס יוסף
(״טומי״) לפיד לתפקידו, כמנכ״ל רשות-
השידור, הוא השתתף בפורום־חדשות של
הרשות. פורום־חדשות הוא ישיבה שבו עית
סודית, שבה משתתפים מנהלי הטל וויזיה
והרדיו, מנכ״ל הרשות, וראשי מח לקות
החדשות של הרדיו והטלוויזיה.
מנהל הטלוויזיה, ארנון צוקרמן, שהה
באותה עת בחוץ־לארץ ואת מקומו מילא
אז מרדכי (״מוטי״) קירשנבאום. בתור
שכזה השתתף בישיבה. לפיד העלה אז
את אחת הדרישות הראשונות שלו ממע רכת
החדשות. לדבריו היתה זו דרישה
של הוועד המנהל. אסור יהיה לצלם את
המושבים הריקים בדיוני הכנסת, יש לצלם
רק את הנואמים, כשברקע הקיר שמאחו ריהם•
״אין לצלם את קוראי קריאות הבי ניים
של הסיעות הקטנות, שעושות מכך
הון פוליטי.״
קירשנבאום נידהם. במילים, שאינן מש תמעות
לשתי פנים, הוא הודיע ללפיד,
כי דרישתו אינה מתקבל וכי הטלוויזיה
תמשיך לצלם את דיוני הכנסת על פי
שיקולים ענייניים ולא על פי שיקולים
מגבוה. נראה היה כי באותו הרגע נחתך
גורלו של קירשנבאום. לפיד אינו. אוהב
את קירשנבאום, עוד מהתקופה של ניקוי
ראש. אולם ׳נראה כי אפילו לפיד לא
היה מעז לערוך תרגיל מחתרתי ולהדיח
אותו, כפי שעשה בשבוע שעבר, לולא
גמלה בליבו ההחלטה באותה הישיבה,
כי מאיש זה צריך להיפטר.
לקירשנבאום יש בבניין הטלוויזיה ידי-
דים, כפי שיש לו שונאים. אולם עצם
ההדחה וצורתה איחדו נגד לפיד את מרבית
עובדי הטלוויזיה, כמו שאיחדו את דעת־הקהל
שוחרת החופש במדינה. אולם לכל
ברור, כי הדחת קירשנבאום היא יריית
החץ הראשון. בעיקבות קירשנבאום יבואו
מנהל הטלוויזיה, ארנון ־צוקרמן, מנהל
מחלקת־החדשות של הטלוויזיה, חיים יבין,
וכתבים אשר לא יתיישרו עם הקו.
ביום השני השבוע השתתף לפיד בישי בת
של כל ראשי הדסקים ומנהלי האגפים
של מחלקת־החדשות, שהיא מחלקה פרוב-
למתית לטעמו של לפיד. הישיבה התקיימה
לאחר שבוע סוער, שבמהלכו תקפו עיתו נים
ואישי־רוח את המדיניות החדשה של
סתימת־פה ברשות־השידור.
כדי להחניף לעיתונאי הטלוויזיה וכדי
לסתור את הדעה, כי לפיד עומד להפוך
את הרשות לשופר של השילטון, פתח
המנכ״ל ואמר :״אני בכלל לא איש ליכוד,
לא הצבעתי לליכוד. הצבעתי לד״ש.״
מנהל הטלוויזיה צוקרמן קטע אותו בכעס
ואמר :״כדאי שתבין, שכאן לא מעניין
אף אחד איך מישהו הצביע בבחירות.״
במשך שלוש שעות דיברו אנשי המח־

מוט׳ קידשנבאום מארגן את עובדי הטלוויזיה ואומר:

איחם
עד חסוך!
לקה, ואיש לא צידד בלפיד או יצא להגן
עליו. ביטויים כמו אלה של מנהל המח לקה,
חיים יבין :״יצרתם אווירה עכורה,
שספק אם אפשר יהיה לעבוד בה,״ או של
שימעון טסלר :״במקום להתעסק איתנו
תדאגו לציוד ולכוח־אדם, כדי שנוכל לע בוד,״
או של יעקב אחימאיר :״אנחנו
מרגישים כאילו נושפים בעורפינו,״ לא
נעמו ללפיד. הוא מצא עצמו מתנצל ויצא
מן הישיבה. על פי תיאורו של הכתב אהוד
יערי :״שפוף יותר מאשר נכנם אליה.״
אולם בבניין הטלוויזיה ברור, כי ההת קפות
על לפיד, על יושב־ראש הוועד-
המנהל הפרופסור ראובן ירון, ועל שר־החינוך
זבולון המר, לא הזיזו אותם מדעתם.
מגמת השלושה היא לפטר את האנשים ש אינם
נראים להם, להציב במקומם אנשים
חלשים או אנשים־מטעם ולהפוך את הרדיו
והטלוויזיה לשופר של השילטון.

בעל ה כי פ ה —
בעל ה סי כו י

ך• בים בטלוויזיה החליטו כבר על
כמה קווי־פעולה, כדי לנסות ולבלום

את המגמה החדשה. שדה הקרב הראשון
נשאר קירשנבאום. אגודת העיתונאים
אינה מקבלת את הדחתו, ואף תאסור על
חבריה לאייש את המישרה שלו. קיימת
אפשרות שהאגודה, ביוזמת אנשי הטל וויזיה,
גם תורה לקירשנבאום שלא להי שמע
להדחה, להמשיך ולבוא למישרדו גם
אחרי שתסתיים כהונתו, ב־ 31 במאי. במי דה
ויימצא מישהו שיהיה מוכן לקבל עליו
את התפקיד, בניגוד להוראות האגודה,
או שהוא לא יהיה חבר אגודה, תורה
האגודה לחבריה שלא לשתף עימו פעולה
ולא להכיר בו כמנהל מחלקת התוכניות.
יורשו של קירשנבאום יצטרך להיבחר
במיכרז. על פי החוק תהיה ועדת ד.מיכ־רזים
מורכבת מחמישה: שני חברי הוועד־המנהל
של רשות־השידור, מנכ״ל הרשות,
מנהל הטלוויזיה, ונציג אגודת העיתונאים.
עד כה היה הוועז״המנהל שולח לוועדות
המיכרזים נציג מהקואליציה ונציג מהאו פוזיציה.
אם ינהג כך גם הפעם הוועד-
המנהל ייווצר בוועדת המיכרזים מצב
מעניין: קירשנבאום המודח, שהחליט לה גיש
את מועמדותו לתפקיד בשנית, יזכה.
׳נציג אחד של הוועד־המנהל יחד עם
נציג אגודת העיתונאים ועם מנהל הטל וויזיה,
צוקרמן, יתמכו בו, לעומת נציג
אחר של הוועד־המנהל והמנכ״ל לפיד,
שיתנגדו. אם יחליט הוועד־המנהל לשלוח
שני אנשי קואליציה, יסרב נציג אגודת
העיתונאים להשתתף בוועדת המיכרזים
ותיווצר בעייה חוקית לגבי האפשרות
לקיים בכלל את המיכרז.
עד כה אין החלטה סופית במי חפצים
לפיד והוועד־המנהל כבמנהל מחלקת ה תוכניות.
המיבחר שלהם מצומצם. הם אינם
יכולים לבחור באחד מאלה שחתמו על
מיכתבי המחאה נגד לפיד והוועד־המנהל.
מספר האנשים שלא חתם הוא מצומצם.
הראשון בהם הוא יצחק (״צחי״) שימעוני.
אך לשימעוני הובטח כבר להיות מנהל
הטלוויזיה הבא, ואין לו שום סיבה לריב
עם הבוסים החדשים שלו. גם יאיר שטרן
ממחלקת הספורט לא חתם, אולם אפילו
לפיד אינו יכול להיות כה מגוחך ולתת
לשטרן תפקיד בכיר. גם עורך מבט, טוביה
סער, לא חתם, אולם סער לא הוכיח
עצמו עד כה מהבחינה המיקצועית והוריד
מרמתה של תוכנית מוקד. בכך מכיר
אפילו לפיד.

אחר שלא חתם הוא במאי האירוויזיון
יוסי צמח, שנעלם מהבניין בשבוע שעבר
ולא היה אפשר להשיג את חתימתו. נראה
כי צמח היה מעוניין לקבל את מקומו
של קירשנבאום. אך למרות מאמציו, הוע לה
באחרונה שם אחר בהנהלת רשות-
השידור, שיש לו סיכויים לקבל את התפ קיד:
אדיר זיק, מי שהיה עוזר מנהל
המחלקה הדתית של הטלוויזיה, חבר גוש
אמונים ואיש המפד״ל.

ת ע רו כו ת ־ פ ר חי ם
ו מ חו לו ת ־ ע ם
ף* ין אם יצליח קירשנבאום במאבקו
ובין אם ימונה זיק, ברור לכל כי
המאבק האמיתי הוא על מנהל הטלוויזיה
ארנון צוקרמן. לפיד אינו מוכן לפשרות
בעניין זה. יחסיו עם צוקרמן הדרדרו
בימים האחרונים עד לאיבה ממש. לפיד
לועג לצוקרמן בגלוי ואילו זה מצידו
אוסר על עובדי הטלוויזיה להיפגש עם
לפיד. אולם גם קירשנבאום וגם צוקרמן
מודים, כי אין בידם נשק כדי להילחם
בלפיד.
איש מהמתנגדים ללפיד אינו מוכן לא
שלם
של חדשות צימחוניות ולהפוך את
לפיד ושותפיו לבדיחה: לשדר רק כתבות
על קומביינים בשדה, על תערוכות־פרחים,
על מחולות־עם, ובכלל, מהדורות של חד שות
״חיוביות״.
מוטי קירשנבאום, שגזר על עצמו שתיקה
לאחד שהודח, הסכים, בראיון הראשון ש נתן
לעיתונות, לסתור אחת לאחת את
כל הטענות שהושמעו נגדו על־ידי מדיחיו
ולהודיע כי ימשיך להילחם למען חופש
הדיבור והביטוי בטלוויזיה.

אמר השבוע קירשנכאום:
הנימוק הראשון להדחה שלי היה, שאני
השמעתי ביקורת על רשות־השידור בעניין
העדר אמצעי-הפקה ומחסור ב תקציבים
ובכוח-אדם. זה נכון.
אבל הנימוק השני להדחה שלי
סתר את הראשון. האשימו
אותי שמחלקת הדרמה לא
הפיקה די הפקות, גם זה נכון,
אבל זה קשור להאשמה הרא שונה
נגדי.
הנימוק השלישי של לפיד
היה, שהוא לא יכול לעבוד
איתי. אל״ף: הוא לא צריך
לעבוד איתי, אלא מנהל ה טלוויזיה,
ואת צוקרמן אפילו
לא שאלו אם הוא יכול לעבוד
איתי. בי״ת: הפעם היחידה
שעבדנו ביחד היה בישיבה, שבה התנגדתי
שיערכו את הכתבות מהכנסת. על סמך
זה הוא קובע שאי אפשר לעבוד איתי.
האשימו אותי שלקחתי הרבה חופשות.
זה נכון. לקחתי חופשת־מחאה אחת ל־שיבער.
חודשים. עמדתי אז בפני הגשת
תיכנון. הוועד־המנהל לא איפשר אלא
הגשת תיכנון פיקטיבי, ולזה לא הסכמתי.
דרשתי שכל נושא ההפקה בטלוויזיה יעלה
לדיון דחוף במוסדות,המוסמכים של רשות־השידור.
הפרופסור ירון הבטיח ולא קיים.
עד היום לא נערך הדיון ולא היתה לי
האפשרות להתריע על כך, אלא בצורה
של חופשת־מחאה. אבל גם אז לא היה
ואקום. ג׳ודי לוץ ניהלה היטב את הענ יינים
השוטפים, במיסגרת האפשרית בתנ אים
של חוסר־תיכנון וחוסר־אמצעים.
לא רק עניין זה לימד אותי שהוועד-

מנכ״לים ליבני ולפיד
משתמשים במנכ״ל הקודם
חוז בנשק היחיד האמיתי והוא האיום
בסגירת הטלוויזיה לתקופה ממושכת. לד עת
רבים בזה בדיוק מעוניין הליכוד.
הסביר אחד מראשי המאבק :״כל מהדורת
חדשות, אפילו הצימחוגית ביותר, אינה
טובה לליכוד. מראים את הבעיות הכל כליות,
מראים את הפסטיבל, שהפך להיות
שאו־ביזנס של השלום, מדווחים על ההת פתלויות
של הממשלה בעניין האוטונומיה
— כל זה לא מוסיף קולות לליכוד. הליכוד
יהיה מעוניין מאד לסגור את הטלוויזיה
למשך חצי שנה או שנה, וכאן יהיו אלף
איש שלא יהיה להם מה לאכול.״.
אולם קיימות עוד תוכניות. תכנית אחת
דנה בסנקציות, אשר לא תסגורנה את ה טלוויזיה
אלא תשבשנה את עבודתה ה תקינה.
תוכנית אחרת מציעה לתת שבוע

המנהל, בראשותו של ירון, אינו מתפקד
כלל, וזאת בגלל הניהול הכושל של ירון.
הוועד־המנהל לא עוסק בשום דבר רציני,
בשום עניין הנוגע למדיניות. מה הם כן
עושים? הם ועדת־ביקורת על שידורים,
ועדת־ביקורת שבועית על השידור מאמש.
ההחלטות הקארדינליות היחידות שאותן
החליט הוועד־המנהל היו כאלה, שבכלל
לא בסמכותו, כמו שידורי צבע וערוץ
שני לטלוויזיה. על אלה לא יחליט הוועד־המנהל
אלא הממשלה.
יוסף לפיד טוען שההדחה שלי לא
היתה הדחה אלא סיום קדנציה. זו שטות.
חוות־דעתו של מנהל הטלוויזיה, שהוא
האיש היודע אם טוב שמישהו ימשיך
לעבוד או לא, לא נמסרה כלל. משום ש איש
לא ביקש ממנו חוות־דעת. כאשר

מודח קירשנכאום
מילחמוו עד הסוף
הדיחו אותי אישרו את המשך כד,ונתם
של שניים: דודו הירשפלד ואסתר סופר.
גם בענייו של השניים לא שאלו את
צוקרמן ואפילו לא שאלו אותם עצמם.
אולי הם לא רוצים להמשיך?
כל העניין נעשה בישיבת־ועד חשאית.
על נושאים שלא הודיעו עליהם מראש,
אלא לאנשי שלומנו. זה אופייני לסיגנון
ניהולו של ירון, אשר רק בשבוע שעבר
יצא לציבור בתביעה לעדן את הסיגנון.
טוענים נגדי שגם המנכ״ל הקודם יצחק
ליבני רצה לזרוק אותי. זה נכון, אבל דד
בעייה עם ליבני מחולקת לשניים. ראשית,
ליבני סבר שאת בעיות הטלוויזיה אפשר
לפתור ביחסי־ציבור. ושנית, מתוך המגמה
שלו, לקבל עוד קדנציה נוספת מהליכוד,
הוא רצה להקריב אותי למולך על מגש
של כסף, ולצבור נקודות אצל הליכוד.
אולם הבעייה שלי היא רק סימפטום. דד
בעייה האמיתית היא שאסור להפוך את
הטלוויזיה לשופר של השילטון. התפרסם
עכשיו מיסמך בן־שלמה, שבו מאשים או תנו
הממונה על הפדאגוגיה במישרד ה חינוך
בשמאלנות. אני לא רוצה לפרט
עתה את התגובה שלי למיסמך זה, אנחנו
מכינים תשובה בכתב לוועד־המנהל, אבל
אפשר להבין ממנו דבר אחד: בן־שלמה
הוא נציגו של זבולון המר במליאת רשות־השידור.
לפיכך זה המיסמך של המר ולא
של בן־שלמה, אלא אם כן יתנער ממנו
שר־החינוך. ואיני מאמין שהוא יעשה זאת.
כולם שואלים אותי מה דעתי על התו פעה
ששמה עורך־דיו אהרון פאפו, חבר
הוועד־המנהל. אני לא יודע מדוע יצא
הקצף על פאפו. האמת היא שפאפו הוא
דמות פולקלוריסטית חביבה, ועם פולקלור
לא מתווכחים. אפשר לחבב אותו ואפשר
שלא, אבל הוא לא נושא לוויכוח.
אני רוצה לשים את הדגש על העיקר,
ולא על בדיחה. המאבק הוא לא על הכיסא
שלי, אלא על עצמאות רשות־השידור.
אפשר לאבד אותה בשעה אחת, אך ל השיגה
מחדש זה עניין של שנים רבות.
אם יצליח הליכוד להפוך את רשות־השידור
לשופר שלו, ואחר כך יהיו בחי רות,
והמערך יעלה לשילטון, או אפילו
של״י, אף מיפלגה לא תוותר על המתנה
הזו שניתנה לה: טלוויזיה כשופר של
השילטון. המאבק שלנו אינו פוליטי. זהו
מאבק על אמינות המידע המדווח בכלים
של הרשות ועל דמות החברה הישראלית.

עד באן דבריו של קידשנכאום.

תוך חודשים ספורים ואולי תוך כמה
שבועות ייקבע מי ינצח במאבק המתנהל
עתה בכוחות לא שקולים: השילטון, ש אותו
מייצגים לפיד וירון ואשר סיגנון
מילחמתו הוא עריפת־ראשים, או עובדי
הטלוויזיה, שאותם מייצג קירשנבאום, ולו
רק משום שניבחר להיות הנערף הראשון.
תוצאת המאבק הזה תשפיע על כל אזרח
במדינת ישראל, גם אם אין לו מקלט
טלוויזיה בבית. כי היא תקבע לא במעט
את איכות החיים, את מידת החופש ואת
טיב המישטר בישראל.

1זב 10 תר של אלטון ג ון
ועוד ספיחים מביקוריו של אלטון ג׳ון בישראל. בניגוד לתחלופה
הגבוהה של בגדיו הססגוניים והרועשים ומשקפיו המטורפות נוהג
אלטון ג׳ון לשמור על יציבות בפל הקשור לפסנתר שלו. מזה מספר
שנים שאלטון ג׳ון מופיע ללא תזמורת עם פסנתר בלבד .״בצורה זו״
אומר אלטון ג׳ון ״אני יבול להתרכז היטב רק בשירים שאני שר
בנגינה שלי״ .הפסנתר החביב עליו אותו אין הוא מחליף כדבריו
— $0ק .0בכן מצטרף אלטון ג׳ון לשורה
הינו פסנתר
ארובה של מוסיקאים מפורסמים המשתמשים בפסנתרי
כמוהו גם זמר השנסון הצרפתי שארל אזנאבור, המבקר עתה בארץ
משתמש אף הוא באותו פסנתר.

שר ושות

ום שקן ך 7ן ס7 4ן ך 7ן סי ם לא קץ־לן ס דן ך 7ן ס כזה

זגדול מכולם

סהתשרה׳ שראל׳ יי
(המשך מעמוד )21
אותו פעמים רבות, כשהוא ביקר בארץ,
וגם פגשתי את השר ופקידים אחרים מן
המישרד הזה.״
את תגובתו של שלמה ארגוב, העומד
להיכנס לתפקיד של שגריר ישראל בלונ דון
אי אפשר היה להשיג.
כאשר ביקר רודי אשל בארץ הוא התק בל
בכבוד מלכים. מכונית של
עם נהג ומלווה הועמדה לרשותו,
הוא היה ניכנס
ויוצא אצל פקידים בכירים.
למרות שרודי אשל היה פקיד בכיר,
מנכ״ל של מיניסטריון זר, לא טיפל בו
מישרד-החוץ כמעט בכלל. גם מגעי השג רירות
הדרום־אפריקאית בקשר לביקוריו
של רודי אשל בארץ, היו
לא דרך מישרד־החוץ. מיש-
רד־החוץ שאל פעמים אחדות את
בנוגע לביקוריו של אשל בארץ,
אך התשובה היתה שהביקור
הוא בטיפול מישרד־החוץ.
בין האנשים שנפגשו עם רודי אשל
ושהוזמנו על־ידו לדרום אפריקה, נזכר
גם שמה של עורכת דבר, חנה זמר. אולי
זוהי הדוגמה הטובה ביותר לשיטות הע בודה
של מיניסטריון ההסברה הדרום-
אפריקאי, לפחות בכל הנוגע לנסיונות ה השפעה
שלו על אישים ישראליים. חנה
זמר הוזמנה פעמים רבות על־ידי גורמים
ממשלתיים לבקר בדרום־אפריקה, אך תמיד
דחתה את ההזמנה. זמר אינה זוכרת את
רודי אשל, היא רק זוכרת כי בארוחת־ערב
בביתו של השגריר הדרום־אפריקאי בארץ,
הוצגה בפני מישהו, שנדמה לה כי הוא
רודי אשל, אך ברור לה לגמרי כי היה זה
אדם שנשלח על־ידי ממשלת דרום־אפרי-
קה. גם באותה אדוחת־ערב הוזמנה לבוא
ולבקר בדרום־אפריקה, ושוב סרבה.

הי שי מ ה
ה בינ ל או מי ת

הופעות אחרונות בתל־אביב

שד׳ רוקח, צומת איבן גביוול, ליד ריזינג
כליום (פרט ליום ו׳) בשעות7.30—4.30 :
בשעות 9.30—7.15 :
מוצאי שבמות
לאור הביקוש הרב, נא הבינו כרטיסים מראש
כרטיסים :״לאן״ תל־אביב, פסז׳ דיזנגוף ,101 טלפון 247373
וביתר משרדי הכרטיסים ברחבי הארץ.

לועדי עובדים ומפעלים
הצחה בקניה מרובות במשרד ״לאן״ ת״א
משרדי ההפקה: טל. 224078 ,242608 .

1ת: ישלח־

562994

פרסום רץ

קול השלו -
הקול שלך!

^ ודי אשל ואנשיו, לא בחלו בשום
אמצעי, בארץ או בחוץ־לארץ, כדי 1 להשיג את מטרתם: קניית דעת־קהל בינ לאומית
אוהדת למדיניות האפרטהייד.
אדם אחר, שאותו ניסה מיניסטריון ההס ברה
של דרום־אפריקה לרכוש לטובת המ דיניות
הגיזענית מבלי שהוא, כפי הנראה,
יודע על כך, הוא הח״כ הפרופסור אמנון
רובינשטיין. הח״כ הוזמן ונסע לדרום־אם-
ריקה לסידרה של הרצאות. מגמת מזמיניו
היתה לשכנע אותו באמצעות אירוח מפואר
והעברת חומר רקע, המעניין את רובינ שטיין
כאיש רוח וכעיתונאי, לתמוך במ דיניות
ההפרדה הגיזעית. אולם הרצאותיו
של רובינשטיין בדרום־אפריקה היו כאלה,
שלדברי אחד מידידיו הקרובים ,״הוא כמעט
לא יכול היה לצאת משם חי״ .דבריו של
רובינשטיין לא מצאו חן בעיני מיניס טריון
ההסברה הדרום־אפריקאי ודעתו על
המישטר הגיזעני בארץ זו לא השתנתה
גם כשחזר לארץ.
למרות כמה נסיונות הנפל אין ספק, כי
בארץ ישנם עדיין אנשים, מהם מוכרים
ביותר, אשר מיניסטריון ההסברה, הידוע
לשימצה, הצליח לשחד אותם. אין המדובר
בשוחד בצורת צ׳קים ישירים. הצורה הרו כשת
ביותר היא הזמנה לדרום־אפריקה,
על-ידי מיניסטריון ההסברה ואירוח כיד
המלך. מול פיתויים כאלה אין אדם יכול
לעמוד. אין ספק כי כל אחד מאלה ששו-
חדו על-ידי ממשלת דרום־אפריקה, לפני
שהתפוצצה השערוריה הבינלאומית הגדו לה,
יודע להצדיק, בפני אלה שיודעים
על קשריו עם דרום־אפריקה או בפני עצ מו,
את היחס הטוב שלו לדרום־אפריקה.
אחד מהם הוא מי שהיה מפקד חיל־האוויר
וכיום מנכ״ל אל־על מרדכי (״מוטי״) הוד,
אשר ביקר בדרום־אפריקה
וחזר ממנה כמיסיונר דרום־אפרי־קאי.
הוד ניסה לשכנע, בחודשים הרא שונים
אחרי שובו מדרופ-אפריקה בחשי בות
היחסים בין ישראל למדינה זו.
פרשת השוחד הגדול של מיניסטריון
ההסברה הדרום־אפריקאי התפוצצה אומ נם
במלוא עוזה בדרוס-אפריקה עצמה,
ואף הרעישה את העיתונות העולמית, אך
עדיין לא הגיעה לסיומה. בארצות השו נות,
כמו בישראל, יתחילו להתגלות אט
אט שמות של אישים ועיתונאים, אשר
ניקנו על־ידי מיניסטריון ההסברה המוש חת
והמפולת הגדולה תהיה, כאשר רודי
אשל עצמו, ימצא קונה שיהיה מוכן לשלם
200 אלף דולר עבור הרשימה הבינלאו מית
של השמות שניקנו על ידו ועל-ידי
חבריו.

במדינה
אסתות

מח מוז המח *
הא 3גהר; חודה־הגפש
כתוצאה מ83 ילה
או שהיה מת כבר קודם 7כן1
מרדכי עובדיה, בן ה־ ,26 מפרדם־כץ,
אושפז, לטענת פרקליטו של אביו, עורך־
הדין פנחס מרינסקי, בבית־החולים ל־חולי־הנפש
איתנים כשהוא בריא מבחינה
גופנית. אולם, שלושה ימים אחרי ששב
הצעיר לבית־החולים, מחופשה, נמסרה
להוריו הודעה על מותו.
העדה, יוכבדה ארביבו, אחות בבית־החולים
איתנים, מספרת על נסיבות מו תו
:״בשעה 2לפנות בוקר, כשהייתי ב תורנות
לילה, נקראתי על־ידי עובד ב מחלקה
א׳ (הפעילה־סגורה) אל׳ מיטתו של
אחד המאושפזים בשם עובדיה מרדכי.
מצאתי אותו כשהוא שוכב על ביטנו, וב־שהפכתי
אותו, גיליתי כתמים כחולים על
פניו. הלבשתי לו מייד מסכת חמצן י־עיסיתי
את ליבו. אחר־כך קראתי לרופא
התורן, ד״ר איתן לבוב, וביחד המשכנו
שנינו בטיפול ההחייאה.״
״כאשר הגעתי למיטת־המנוח,״ מעיד
דוקטור לבוב ,״הבחנתי במצב של מוות־כיחלון
כללי, הפסקת פעולת־הנשימה ו הפסקת
פעילות־הלב. ביצעתי פעולות ה חייאה,
אך ללא תוצאות חיוביות. בשלב
זה קבעתי את מותו ללא סיבת מוות ברו רה׳
אבל אני משער שזאת היתד התקפת
אסטמה, שכן המנוח סבל מקצרת ה־סימפונות.״
אחרי
-שנקבע מותו של הצעיר, שסבל
מפיגור שיכלי בינוני וממחלת־הנפש סכי זופרניה,
נראה שמסכת העינויים והתל ׳אות,
שאפפה את חייו לא תמה עדיין. כ אשר
הוצאה גופתו מהמחלקה, היא נפלה
מהאלונקה, נחבלה בפנים והלסת נישברה.
רופאי בית־החולים טוענים שהיה זה מיק רה
ושהדבר לא נעשה בזדון.
מעדותו במישטרה של צמח יצחק, קצין-
הביטחון בבית־החולים איתנים, שנשא
את האלונקה, מסתבר כי האלונקה לא
היתה, אלא לוח דיקט מצופה פורמייקה.
מספר צמח :״התבקשתי על־ידי הרופא
התורן לפנות את המת. בהגיעי למחלקה
ראיתי אדם עטוף בסדין מונח על לוח
פורמייקה. הרמנו, אני ועוד עובד שעזר
לי, את הגופה. כאשר הגענו למדרגות
החליקה הגופה ונפלה על הריצפה. הרמ נו
אותה בחזרה ואז ראיתי שהסדין מוכ תם
כולו בדם באיזור הראש. מהנפילה,
כנראה, נפגעה הגופה באיזור הראש, שבן
לפני־כן לא הבחנתי בסימני־הדם.״
אל דוכן העדים עולה דוקטור ברטליון
לוי, פתולוג מהמכון לרפואה מישפטית
באבו־כביר. הוא מעיד :״הגיעה אלי ל מכון
גופת גבר צעיר, באורך 183 סנטי מטר,
במצב תזונתי טוב מאד, ובמבנה
פיסי תקין, עירומה ועטופה בסדין. מצא תי
כתמי־מוות חזקים בחלקי הגופה, ש היתר,
בשלב של ריקבון התחלתי. הראש
היה נפוח מגאזים בצבע כחול כהה. בב דיקה
שלאחר המוות נמצאו באיזור הפה
והאף חבלות, שיפשופי־עור ושיטפי־דם
פנימיים. את סיבת־המוות במיקרה זה
לא יכולתי לקבוע בוודאות. בכל אופן
הנזקים שנמצאו, אין בהם כדי לגרום
מוות. אי אפשר לשלול אפשרות של הת קפת
קצרת סימפונות (אסטמה) קטלנית.״
״האם החבלות שנגרמו לו בשעת נפי לתו
מהאלונקה קרו, כאשר היה חי או
מת?״ שואל עורך־הדין מרינסקי, פרק ליטו
של אבי הנפטר.
״בשעה שנגרמו החבלות הוא היה עדיין
בחיים.״ עונה הפתולוג.
״על סמך מה אתה קובע זאת?״
״על סמך לימודי ונסיוני; אדם שמת
אין נגרמים לו שיטפי־דם כשהוא נחבל.
רק כשהאדם בחיים מופיעים שטפי־דם.״
כיצד קרה ששעתיים׳ אחרי קביעת מו תו
היה עדיין מרדכי עובדיה בחיים, לפי
גירסת הפתולוג? מהו הגורם למוות? מי
אחראי למותו?
השופט החוקר, משה שלגי, יצטרך לק בוע
אם הראיות שהובאו לפניו יש בהו
כדי להוכיח, לכאורה, שנעשתה עבירה
על־ידי מישהו מצוות בית־החולים. אם
ימצא כן יואשם אותו אדם, לפני בית-
מישפט. עד אז אין יודעת מישפחת הנפטר
מהו הגורם ומי אחראי למות בנה.
העו ל ם הזה 2177

במדינה
ד ר בי אדם
הנ הג אינו אשם
״מישהו חייב ז 5תוח?גהגיס
את העיניים,״ אומר מורה־הגהיכה
שבאמתחתו תובגיות
רבות רמכיעת הקט 7בדרכים
״כל רשיון־נהיגה. נוסף, כמוהו כרישיון
להריגה.״ זוהי תמצית תורתו של משה
פיכטנבאום 66 שנלחם כבר יותר מעשר
שנים על תורתו, שעשויה, לדעתו, להפ חית
ב־ 70 אחוז את הקטל בדרכים.
״הסיבות האמיתיות לתאונות אינן חגר

זהירות,ללא ידיעתך אתה שותף
וו 1ד 1חרר ־ ח דזררונרז

מורה־לנהיגה פיכטנכאום
צבע מיוחד לנהגים מתחילים

רות־בטיחות, כוהל, מהירות, תנאי מזג־אוויר
או דרכים משובשות,״ טוען הגבר
הקשיש באוזני כל ,״אלא הידע איך לנהל
את הרכב בכל מצב, עשוי למנוע את
ההרג.״
בין השאר מציע פיכטנבאום להגביל את
מהירות הנסיעה של הנהגים החדשים *,
לבנות מיגרשי־לימוד מיוחדים שבהם יוכ לו
ללמוד את כל ההפרעות הצפויות ב דרכים,
הנהג חייב לעבור הכשרה, בכדי
לראות את הדברים בטרם יקרו. כל ה מכוניות
חייבות להיות צבועות בצבעים
בולטים לעין, כך שאפילו עיוור צבעים
יוכל להבחין בסכנה. גם אחרי שיסיים
הנהג המתחיל את לימודיו, עליו לעבור
הכשרה נוספת בתנאי־חירום, כמו למשל,
על מסלול ששפכו עליו שמן, מים, או
לנהוג בחשיכה ובערפל.
תשובות מתחמקות. פיכטנבאום נו לד
בארץ. בזמן מילחמת־העולם השנייה
עסק במכירת־נשק בלתי חוקית לאצ״ל
ונעצר. אחרי ששוחרר עסק בדייג, אך
יום אחד נלקח ממנו רשיונו, כל סירותיו
ורישתותיו נשרפו. אז נסע לאירופה ו ממנה
לאוסטרליה, שם פתח בית־ספר ל נהיגה
מיקצועית. ברשותו רשיון־נהיגה
לכל כלי־הרכב. כבר באוסטרליה הציע
כמה הצעות למניעת־תאונות, שהתקבלו
בחלקן, ופירסם חוברת הדרכה לנהג ב שירות
ציבורי.
לדבריו, עמד במגעים גם עם ממשלת
יפן׳ אך אין הוא יודע כיצד הסתיים
דבר. הוא חזר ארצה לפני כחמש שנים
ומאז שלח מיכתבים לכל גורם אפשרי,
בנשיא החל
במישרד־התחבורה וכלה
המדינה. לטענתו, ביקש להיפגש עם ה גורמים
האחראים על התעבורה ונענה
בתשובות מתחמקות ״העניין בטיפול, נו דיע
לך,״ וכדומה.
(המשך בעמוד )55
* חוק לתיקון פקודת התעבורה הועבר
בכנסת בקריאה ראשונה. התיקון קובע
כי נהג חדש יקבל רשיון על תנאי לשנה.
העול ם הז ה .2177

1כשאתהמבטחאת רכושך ב פ חו תמער כו המלא -אתה הופך
שותף של חברתה בי טו חבעתתש לו ם הנז ק.
אתה לו ק ח על עצ מך חלק מן האח ריו ת. כא שר יקרה נז ק
לרכוש שלך, תשלםאתהחלקש אינו מ בו ט ח בחבר ה.
״ ה סנ ה״ אי נ ה רוצ ה או תךכ שו תף לנז קי ם.
קבע פגי שה עם סו כן ה בי טו ח שלך ושמעלהצ עו ת שלו.
בידו חו ברתמ חי רי ם מ עו ד כני ם של ח פ צי ה בי ת שלך,
ו של המבנה, ו הו א יעזור לך לבטח נכון.
בטחאת רכו שך בערך מלאוהשארלחברהאתהד אג ה
לתש לו ם מ לו א הנז ק.

הג ר דו ם

נחש רק 6א נכתים
והזמה הגדולה שלף
ן][06 לסן 1
@0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

עכשיו, שני מיליון ל״י
יכולות להיות שלך

מפעל הפיס

מ אן
חומר1 משמו׳

!2111162111

מ!ון מ בו ש ל מו קפא

איתן עמיחי,

הדברת מזיקים
סיסחי ם להדברת

תולעי עש

נ חדנד סכידים נבגדים.

רסת־גן. רח* סודיעיז .18ת י 2272
6 7 0־ 7 9 0 1 1 4 5

ס * מסיי*

למד! קצרנות
_עברית ו/או אנגלית

במהירות ובהצלחה מובטחת
ב״אורפן ג ת ״ (בר־קמא)
ת״א, רח׳ וייצמן 22׳ טל 03—254826 .
(באיזורים אחרים — לפי פניות).

עסק /? 5י 48

(המשך מעמוד ) 18
עולם מפאת גילו 17 ואילו חבריו נידונו
למוות בתלייה.
יחיאל דרזנר, שעלה לארץ מפולין עם
בני מישפחתו, בהיותו נער בן , 11 שירת
תקופה מסויימת במחלקת המודיעין של ה־אצ״ל
ונטל חלק בכמה פעולות־קרב נוע זות.
בפני שופטיו הטיח את הדברים
הבאים :
״אתם התרגלתם במשך מאות שנים להו ריד
את השוט על ראשיהם של עשרות
עמים, שבהם הינכם שולטים במושבו-
תיכם. והשבתם, שגם אנו נרכין ראשינו
בפני עריצותכם. טעיתם. אנחנו נשבור את
השוט שלכם. אנחנו נשים קץ להתעללות
הפרועה באלה שלהם שייכת הארץ הזאת.
ועתה תדעו: לא עוד תלקו את אזרחי
הארץ הזאת, לא עברים ולא ערבים, כי
אנו חיילי ישראל מרדנו בשילטונכם
ובשיטותיו הנפסדות.״
דרזנר ( )25 נידון למוות.
אליעזר קשאני נולד בפתח־תיקווה, כבן
למישפחה מרובת־ילדים, דור שלישי בארץ.
בגיל 13 החל לסייע לאביו בעבודותיו
ובגיל 16 החל את חייו העצמאיים כפו-
על-סייד, פועל־פרדסים ולוטש־יהלומים. ב־
1944 נעצר ב״חשוד ב ט רו ר /אך למע שה
הצטרף לאצ״ל רק כעבור כמה חו דשים,
במחנה הגולים באדיתריאה, אפריקה.
לבני מישפחתו ולפרקליטיו, שהפצירו
בו לחתום על בקשת־חנינה, ענה קשאני
בסירוב :״הצרה היא, שאנו חושבים יותר
מדי על עצמנו ומישפחותינו. צייד לחשוב
גם על האומה והמולדת.״
קשאני ( )24 נידון למוות.
מרדכי אלקחי נולד אף הוא בפתח-
תיקווה, כבן למישפחה מעוטת-יכולת, מ-
יוצאי תורכיה. את עבודתו כפועל בבית-
חרושת החל בגיל . 14 מאוחר יותר, כשהצ טרף
לאצ״ל, נודע בשורותיו כאחד הפור צים
האמיצים והמעולים, שנטל חלק ב-
פעולוודקרב רבות.
במיכתב גלוי אל מוסדות היישוב כת בו
אלקחי וחבריו, כי ״בבקשות החנינה
שלכם אתם משפילים את כבודכם ואת
כבוד העם כולו״.
״אנו הננו שבויים,״ קבעו הנידונים
למוות ,״ואנו דורשים שיתנהגו עימנו כמו
עם שבויים ...את רוחנו לא ישברו. אנו
נדע למות בכבוד, כיאה לעברים.״
אלקחי ( )22 נידון למוות. במכוניות תחת מישמר כבד, שנע
משוריינות, הועברו השלושה, יחד עם דב
גרונר, ממיגרש־הרוסים בירושלים לכלא
עכו. דבר העברתם נשמר בסוד, עד שהת קבלה
הידיעה מעכו, כי השיירה עשתה
את דרכה בשלום.
כעבור יומיים הועלו הארבעה אל הגר דום.

787
ני נידונים־ למוות נפגשו בכלא
י ירושלים. האחד איש לח״י והשני איש
האצ״ל — משה ברזני ומאיר פיינשטיין.
משה בן ה 21-נולד בעיראק, הגיע
לארץ עם מישפחתו כשהיה ילד, גדל
והתחנך בעיר העתיקה בירושלים. מאיר,
שהיה צעיר ממשה בשנה, נולד בעיר ה עתיקה,
בן למישפחה דתית. בצעירותו
חבש את ספסלי הישיבה עץ־חיים במשך
עשר שנים תמימות, רכון על המישנה
והגמרא.
משה ניתפס על-ידי מישמר בריטי, ב אחת
מסימטאות ירושלים, כשרימון בכיסו.
הרימון נועד לקטול את מפקד הדיביזיה
ה־ 9הבריטית, שהפילה חתיתה על העיר,
שהיתה נתונה למרות הצבא (״מצב צבאי״).
בבית־הדין הצבאי, שבפניו נשפט, הצ היר
ברזני, כי הוא כופר בסמכויות השופ טים
הבריטיים ואינו מכיר בבית־הדין. כ ששטח
את האני־מאמין שלו הכריז :״העם
העברי רואה בכם אוייב ושילטון זר במו לדתו.
אנו, אנשי לח״י, לוחמים בכם
לשיחרור המולדת. במילחמה זו נפלתי ב־שבייכם,
ואין לכם כל רשות לשפוט אותי.
בתליות לא תפחידונו, ולהשמידנו לא תצ ליחו.
עמי וכל העמים המשועבדים יילחמו
באימפריה שלכם עד חורמה.״
מאיר נפל בידי שוביו הבריטים, בעת
ההתקפה שערכו אנשי האצ״ל על תחנת
הרכבת בירושלים. הוא נפצע קשה בידו,
ואחרי שנתפס והובל לבית־חולים קטעו
הרופאים את היד המרוסקת. גם הוא לא
הכיר בסמכות בית־הדין הבריטי. בהפ נותו
אצבע מאשימה כלפי שופטיו אמר :
״מישטר של עצי תלייה, זהו המישטר ש-
הינכם רוצים להשליט בארץ זו, שנועדה

לשמש מגדל־אור לאנושות, וברשעותכם ה אווילית
הנכם מניחים, כי על־ידי מישטר
זה תצליחו לשבור את רוח עמנו — העם
שכל הארץ היתר, לו גרדום.״
כשהוא זקוף וגא הוסיף :״תיווכחו כי
נתקלתם בפלדה!״
ואמנם השניים, משה ברזני ומאיר פייג־שטיין,
הוכיחו כי הם קורצו מפלדה אנו שית.
הם נידונו למוות, ופסק־דינם אושר
על־ידי מפקד הצבא הבריטי ב־ 27 באפ ריל
, 1947 יום אחרי תלייתם של דב
גרונר וחבריו בכלא עכו.
בדרכים מחתרתיות ביקשו ברזני ופייג־שטיין
מחבריהם שבחוץ, שיגניבו לתאיהם
שני רימוני־יד — האחד כדי להשליכו
על התליין ועל מלוויו, והשני כדי לפו צץ
עצמם לדעת. חבריהם התלבטו הרבה
עד שהכריעו, ולבסוף הגניבו לתאיהם שני
רימונים מוסווים בקליפות תפוזים.
אלא שהתוכנית להשליך רימון על ה תליין
בוטלה ברגע האחרון. שני הנידונים
חששו לפגוע ברב יעקוב גולדמן, הרב

חכים (למעלה) ובית־צורי כמשפט
״אנוסים היינו לקחת את הצדק לידינו״
הרשמי של הוועד־הלאומי לענייני בתי־הכלא
ומחנות־המעצר, שהחליט להתראות
עימם עם שחר ולבלות איתם ברגעיהם
האחרונים. את סודם לא גילו לרב, שמא
ינסה להניאם מן המעשה.
וכך, ב־ 21 באפריל , 1947 כשהם חבוקים
איש ביד רעהו והרימונים בין חזותיהם,
פוצצו עצמם שני הנידונים למוות, לתדהמת
הבריטים, שהשלימו כבר את כל
ההכנות לתלייתם.

חיי לי ם של
הו דמל כו תו
עולם לא היה כדבר הזה בתול 1/
דות הקיסרות הבריטית,״ רעם אחד
מצירי הפרלמנט הבריטי. דבריו כוונו
לפריצה הנועזת של אנשי האצ״ל אל
תוך מיבצר הכלא בעכו, במטרה לשחרר
מתוכו את חבריהם, אנשי האצ״ל ולח״י.
ההתקפה, שנערכה בשעות אחר־הצהריים
של היום הראשון, ה־ 4במאי , 1947 זכתה
בפירסום עולמי ושימשה מאז מופת ודוג מה
לתנועות־מחתרת אחרות ברחבי העו לם.
היא בוצעה על-ידי יחידה גדולה של
אנשי מחתרת, שצויידו מראש בפנקסי־חיי־לים
וצווי־תנועה מזוייפים, כולם לובשים
מדים בריטיים, כולל סמלים צבאיים, תגים
ודרגות. את הדרך מבסיס היציאה — מיב־צר
שוני שבין זכרון־יעקב ובנימינה —
עשו במכוניות ש״הוחרמו״ ברגע האחרון
ונצבעו בצבע צבאי. כל הלוחמים סופרו
קצר, בסיגנון האנגלים, ותודרכו להתנהג
״כחיילים של הוד מלכותו״ .הם צויידו
בנשק מגוון: מוקשים, רימוני התקפה
והגנה, סטנים, ברנים, אקדחים ואף מר גמות
קלות. תוכניתם היתד. לשחרר מן
הכלא 41״טרוריסטים״ מסוכנים — 30
אנשי האצ״ל ו־ 11 אנשי לח״י, בהתאם
לרשימה שהוכנה מראש על-ידי מיפקדות
שני האירגונים ותוך תיאום מוקדם, בדר-
הסולם הזה 2177

כים מחתרתיות, עם הכלואים בתוך ה־מיבצר.
בדו״ח,
ששלח הנציב הבריטי העליון אל
מישרד־המושבות בלונדון אחרי הפריצה,
נאמר כי בעת הקרב העז, שהשתולל בעי בורה
של העיר, שהו בכלא 163 אסירים
יהודים ו־ 460 אסירים ערבים. מנגנון ה כלא
כלל שני קציני-סוהרים בריטים, שני
סרג׳נטים בריטים 4 ,שוטרים בריטים וכן
שני מפקחים ד 132 שוטרים מקומיים.
מכלל האסירים היהודים היו 82 חברי
האצ״ל והלח״י. מתוכם זכו בחופש 27
אסירים — 7אנשי לח״י ו־ 20 אנשי אצ״ל.
אבירות המחתרת בפעולה זו הסתכמו ב־9
הרוגים — שישה מן המשוחררים ושלושה
מן המשחררים. שמונה נתפסו והוחזרו ל כלא,
ועוד חמישה מבין התוקפים נעצרו.
במהלך הפעולה, ותוך כדי אנדרלמוסיה
כללית, זכו 182 אסירים ערביים מן ההפ קר
ונמלטו מן הכלא. לדברי הנציב העל יון,
נתפסו או הסגירו את עצמם לאחר
מכן 69 ערבים. חמישה מבין התוקפים,
שעל שלושה מהם הוטל למקש את הדרך
המובילה מן המישטרה המקומית של עכו
עד למיבצר הכלא, וכן לתקוף את מיש-
מר הכלא שבחומה הדרומית־מזרחית, נת פסו.
הם הועמדו למישפט בפני בית־הדין
הצבאי בירושלים. שניים מהם, שנתפסו
הרחק מחומות הכלא, התגוננו בעת המיש-
פט ולא יצאו בהצהרות פוליטיות, נידונו
למאסר־עולם. השלושה האחרים נידונו
למוות.

אבשלום חכיב (למעלה) עם חכר *
״על אף הגרדום ואולי תודות לגר דו ם
מאיר נקר נולד בירושלים, כבן למישפחה
ענייה מיוצאי עיראק. בגיל 12 הפסיק את
לימודיו בתלמוד־תורה, כדי לעזור בפר נסת
המישפחה. ב־ , 1942 בהיותו בן , 17
זייף את גילו והתגייס לצבא הבריטי. זמן
קצר אחרי שיחרורו מהצבא, בשנת , 1946
הצטרף לאצ״ל ונטל חלק בכמה פעולות

קרביות. בבית־הדין חשף את פשיטת הרגל
של השילטון הבריטי בארץ ,״שפקידיו
נאלצים לשבת בגיטאות,״ מפחד המח תרות
המפליאות בו את מכותיהן.
* דויד סימן־סוב, איש הפלמ״ח -שנ 5ל
בליל־הגשריס בגשר־הזיו.

יעקוב וייס, יליד צ׳כוסלובקיה, הצטרף
לבית״ר בעיר הולדתו, מונקאץ /כשהיה
בן עשר. ב־ , 1943 בעיצומה של מילחמת-
העולם, כשהיה בן , 19 העפיל לארץ ונש לח
מייד למחנה המעצר בעתלית. זמן קצר
לאחר שהשתחרר הצטרף לאצ״ל.
בבית־הדין הצבאי הטיח בפני שופטיו
האשמות חמורות, תחת להתגונן .״את רוח
ההתנגדות העברית לא זו בלבד שלא הצ לחתם
לשבור,״ אמר ,״אלא להיפך: לנגד
עיניכם, על אף הגרדום ואולי תודות לגר דום,
היא הולכת וגוברת.״
השלישי שבחבורה, אבשלום חביב, נו לד
בחיפה, בן למישפחה מסורתית של
יוצאי פולין. תחילה התנדב לפלמ״ח והש תתף
במיסגרתו בפריצה הגדולה למחנה
עתלית, שהביאה לשיחרור המוני של מע פילים
כלואים. מאוחר יותר, כשהיה סטו דנט
באוניברסיטה העברית בירושלים, הצ טרף
לאצ״ל, הפך ללוחם קרבי ונאלץ עקב
כך להפסיק את לימודיו.
בעומדו בפני שופטיו, והוא רק בן ,21
הכריז :״אתם, עריצים בריטיים, לעולם
לא תבינו לנפשו של האדם החופשי ההו לך
לקראת המוות, כפי שהלכו דב גרונר
וחבריו — מתוך שירה הבוקעת מליבו
המאמין והאוהב.״ וכשישב על ספסל הנא שמים
חרט עליו את סמל האצ״ל ואת
המילים ״לא בנקל יפחידונו, ולא בתליות״.
השלושה ניתלו ב־ 29 ביולי . 1947 למחרת
היום תלו אנשי האצ״ל שני רבי־סמלים
בריטיים, כתגמול.

ן זול ׳ותו בבית־מלון!!

1ג 1שול מי ת
ץ חינם דאתו 4ימי תפש באתו ממלונות תנאו שד ושת

אי ל ת

ים המלח

א שקלון

פרטים והזמנות: רחוב גורדו! ,11ת׳ /א, טל 233144 , 220151 .

בצע ללא תקדים
מוגבל עד .30.6.79 בים המלח רק בחודש יוני

העולם הזה 2177

^ ׳ םהשונניי1

!!נ חי ר

ל צ עי רי

ולם טודוטיס
טיולי הכיף הכפול
של איטתא״אופיר טורס.
סוף סוף הגיע הקיץ; בדיוק הזמן
לנ סו ע! לנ סו ע לאן? עם מיל לנ סו ע
לבל העולם; עם אי סתא־ או פי ר סו ר ס
המציעים מבחר עצום של טיולי כיף
ממדרגה ראשונה.
מי שרוצה לכייף באמת; לעשות קיץ של
חיים משוגעים; ל ת פו ס ראש טוב; לר או ת
עולם בחברת כל היפים ו הי פו ת ...מי
שרוצה טיול כזה -שיקו-ם!
בוא גם אתה לכייף עם ה חבר ה ה שובבים
של אי סתא־ או פי ר טורס, החברה הידועה
ב מ הי מנו ת ובנסיון שלה.

אירופה באהבה
לצעירים עד גיל 26

0 1 9א ל סו בן
הנסיעות עו ל ן ־.
*לפי שער 22.5ל״י = $1
אל ת תפ ת ה לחוברות המצטטות מחירים
לפי 19ל״י = 51
^ ובחברות יאטא האחרות.
הטיסות

סקופ אמריקה
*48,938.
/לצעירים

21 יו ם־ ח צי פנ סיון( פרט לפריז ולונדון)]

אי טלי ה, אוס ט רי ה; שוויץ; צרפת ׳
7 9 3ס ס -ביקור בבלגיה, הולנד, אנגלי ה.
עסאפש רו תהארכתה טיו ^

( 21 יו ם־ סיור מחוף אל חוף
ב מו ק די ה תיירו ת. א פ שרו ת ל טיול
מקוצר ל 16-יום. סיו ם ה טייל 2 1 6 0 0 0
המאורגן ב לו ס אנג ל ס.

אירופה
לשביעיות/שמיניות

אירופה המפתיעה
לצעירים עד גיל 36

23 יו ם ־ אי ט לי ה, או ס ט רי ה, שוויץ
צרפת, ביקור בבלגי ה, הולנד,

-,>,0 0 0 8 5אנגלי ה. מפגש קבו צו ת לפני
היצי א ה עם אפ שרות ה ארכה.

אירופה
* הקלאסית עד גיל 36

תל א בי ב: ר ח׳ בן י הודה 109 טלפון 247166
י רו ש לי ם: רח׳ אלישר 5טלפון 02 225252
רח׳ הרצל 20 טלפון 04 669139
חי פ ה:

פורטוגל וספרד
לצעירים עד גיל 36

׳ 15 יום של קצב ו ט מפו ספ ר די
טפוסי. חצי פנסיון,
(פרט לליסבון)

*22.950.ל

תל אביב: רח׳ בן יהודה 32 טלפון . 299121
רח׳ אבן גביריל 68 טלפון 269052
י רו ש לי ם: אגף מלון המלך דוד טל,02 222777 .

.02 227401
.דרך העצמאות 62 טל. ג ,04 66301
חיפה•
04 664292

סי־סר

22 יו ם־ בי קו ר ב מון־ ב ל אן!! !
אי טלי ה, או ס ט רי ה, שוויץ, צרפת,

3 3 9 0 3״ א נגלי י׳ (וביקור באמסטרדם) .עם-
{-- 1ס0000ם 00 ם םם ם 11
אפ שרות ה ארכ ה. י

15 יו םבאת רי ם מפ תי עי ם ובילוי

בריביירה. אי טלי ה, או ס ט רי ה;
23,218.לי
*שוויץ, צרפת. חצי פנסיון.

במדינה
(המשך מעמוד )51
״כל הסוד בקטל בדרכים הוא שהנהג
בכלל אינו אשם,״ טוען האיש .״הוא לא
יודע מה שהוא עושה, זה בדיוק כמו ש יתנו
לילד אקדח אמיתי במקום אקדח
צעצוע לשחק בו, כך בדיוק נותנים רש יונות
לנהגים המתחילים. לנהוג, אי־אפשר
ללמוד בתיאוריה, אבל בכל העולם מלמ דים
לנהוג בעיקר בתאוריה. מאחורי יותר
ממיליון קילומטרים על הכביש. גם אני
ראיתי לפעמים את המוות בעיניים, אני
יודע שאף נהג לא רוצה להרוג או להיהרג,
מישהו חייב לפתוח להם את העיניים.״
פיכטנבאום אינו מבקש כל תמורה למע שיו
או לתוכניתו. כל בקשתו היא להפ סיק
את ההרג בדרכים. לדבריו, הנהג ה ישראלי
הוא מטובי הנהגים בעולם, כי
לפי הסיכונים שהוא לוקה על עצמו היו
צריכים להיהרג 100—50 אנשים כל יום.
אבל הנהגים הישראלים יוצאים מזה ב חיים
״הנהיגה המונעת מקלקלת את ה נהג,״
הוא סבור .״נותנים לו לדאות סרט
ולהכין שיעורים משעממים בבית, אבל
הכל צריך להיות באופן מעשי, זהו הפת רון
שיפסיק את התאונות.״

מי שפט
כבודה מי שפוז ה
המישפט מתמשך,
ההוצאות ;דולות
והמישפחח מתפוררת
עד כה הוציאו אפי ושלמה מזל־טרים,
אחיהם התאומים של שניים מהמעורבים

481
* 10 הדיאודורנט
האהוב על
!!וותר האמריקנים
נבוש !

וירד השבוע לארצות־הברית לצמיתות.
האח השני מבטיח כי ימשיך לעשות הכל,
כדי שאחיו יצאו זכאים .״לא איכפת לי
כמה כסף אצטרך להוציא בשביל זה,׳׳
אמר השבוע ,״העיקר להציל את כבוד
המישפחה.״ יכול הנאשם חיים מזל־טרים אינו
לשאת עוד את החיים בנתניה. לדבריו,
מפנים לעברו העוברים ושבים את מבטם
ברחוב, והוא מתעתד כבר בחודש הבא
לעבור לגור בתל־אביב, כי בעיר הגדולה
כימעט שלא מכירים אותו ואין בה תיירות
שוודיות רבות, כמו בנתניה.

בתי מי שפ ט
האשה שווי תר העלהכבנד
אחרי שהכירה את הגושא
מקרוג: ,מרפה עורכת־הדין
בדעתה והחליטה לוותר ע?
הכבוד הכרוך כמעמד השופמ
״׳להיות או לא להיות שופטת ו יזו
היתד, השאלה ששאלתי את עצמי כאשר
הגעתי לשנתי הארבעים ״,סיפרה עורכת־דין
ונאה, לבושה בביקיני קצרצר, על
שפת־הים.
״אני עורכת־דין כבר כימעט עשרים
שנה, והספקתי לשחר לפיתחיהן של רשו יות
מקומיות עד אין ׳סוף. נתקלתי ב פקידים
עויינים, בביורוקרטיה מעצבנת.
טענתי לפני שופטים אדישים. עד כה
הייתי אני זז שביקשה, שטענה ושאמרה
,כבוד בית־המישפט׳ .פיתאום התחשק
לי להחליף תפקידים: שאני אשב שם על

אחרי הפעם הראשונה
עם״אריד״
תשתמשי בו תמיד
׳׳אריד ׳ די או דו רנ ט רי חני־ יב ש,
רגיל וכדורי(א .)8011-0והל הי ט
האח רון־ א רי דאבקהקלה. ר ע ננו ת
רי חני תלמ שך כל היום! ״אריד׳י
מוצר יו קרה של קרטר וו אלאס,
א מ רי ק ה. ל ה שיג ב פר פו מ ריו ת,
ב תי־ מרקחת וב ר ש תו ת ה שיוו ק.
הפצה: ברק מפיצים בע״כו.
״אריד״-רעננות ריחנית, מבוקר ועד ערב

אחים אפי, מאיר ושלמה מזל־יטוים
כמה עולה מישפט אונס 7
!במישפט אונס התיירות השוודיות ב נתניה,
יותר מ־ 200 אלף לירות על הוצ אות
המישפט.
בתחילת חודש מארס השנה נעצרו
ארבעה חשודים באונס שתי תיירות שור
דיות, ששהו בנתניה לביקור של עשרה
ימים. אחד העצורים, סוחר חיפאי, שוחרר
מייד ואילו השלושה הנותרים הואשמו,
כי שידלו את התיירות לבוא איתם לדירתו
השכורה של אחד מהם בנתניה, שם שיכ־נעו
אותן להתפשט, כל אחת בחדר אחר,
ואז הכניסו לתוך אברי. המין שלהן ניי רות
מגולגלים, בתואנה שהם רוצים לב דוק
אפשרות להבריח יהלומים לשוודיה.
אחר־כך קיימו איתן יחסי-מין.
אחרי שמיעת עדותן המוקדמת של
התיירות, שחזרו בינתיים לארצן, ובתום
כמה ישיבות של בית־המשפט, שוחררו
שלושת החשודים, כל אחד בערבות של
100 אלף לירות.
מאז לא התחדש המישפט. מישפחותי-
הם של האחים מזל־טרים, החשודים באו נס,
נפגעו לטענתם קשות ביגלל הפר שה.
נשותיהם של השניים ביקשו מהם
להתגרתז. האב, שרת בבית־ספר, נפל
למישכב׳ ,והאם לא העזה במשך תקופה
ארוכה לצאת אל הרחוב. אפי, אחיהם של
החשודים, שהוא אחד מהתאומים, התגרש
העולם הז ה 2177

כס־המישפט הרם, וכל עורכי־הדין יצ טרכו
אותי. הם יבואו לטעון בפני. ל בית־החניף

לי, ולקרוא לי, כבוד
המישפט׳.
״ביררתי במקומות המתאימים את ה אפשרות
למינויי כשופטת-ישלום ונאמר לי,
כי אם אגיש את מועמדותי יש כל ה סיכויים
שאתמנה. יתכן שלא אשרת ב עיר
גדולה, בשנה הראשונה, אלא בעיר-
שדה, אולם עקרונית אין כל מניעה.
״נרגשת מאד הופעתי בפני ועדת ה מינויים
לשופטים. השאלה הראשונה ש שאלוני
היתה מדוע החלטתי ׳ללכת ל שפיטה.
הסברתי שרכשתי לי -די ידע
מישפטי בשנות עבודתי כעורכת־דין זכי
חפצתי להפסיק להתרוצץ בבתי־המישפט
ולהגיע אל המנוחה ואל הנחלה.
״אחד מאנשי הוועדה חייך אלי ושאל:
,והכבוד?׳ ,כן אדוני,׳ אמרתי, ,גם בגלל
הכבוד׳ .גילוי-הלב שלי מצא חן בעי ניהם,
ושמחתי לדעת אחר־כך כי השגתי
ציון גבוה בראיון.״
חששות וספקות .״מאחר שאין בית-
ספר לשפיטה, התחלתי להסתובב באול מות
בתי־מישפט השלום ׳ולשמוע •מישם־
טים. הרבה ישנים אני עושה זאת, אולם
תמיד מנקודת ראות של הקהל באולם,
(המשך בעמוד )67

צביעת מכוניות
בתגור חדיש ומשוכלל

^ אתה מפקיד מבוניתד
בידי בעלי מקצוע מעולים
ומקבל אורנה חדשה ויפהפיה
בתוספת אחריות מלאה לשנה

מבצע מיוחד עד 31.5.79
מכונית קטנה
מכונית בינונית
מכונית אמריקנית 5 0 0 0ל״י במקום 8000

3 0 0 0ל״יכמקום $000
4 0 0 0ל״י במקום 4500

בדוק והשווה

המחיר לא כולל מ.ע.מ.

צביעה בצבע תוצרת חוץ
תוספת 1000ל״י

מחלקה מיוחדת לתיקוני פחחות,
פיברגלס ואגזוזים.

מוסכי ש שון
:ף״ת,ז׳ב1עי]ס7ן י 73,חוו ״מוננים״ טל 923741

שיחר

סוף־שמע של דיסקו עם שוש עטוף׳
ב״דן־קיסריה״
מצעד הלהיטים האחרונים בגל דיסקו שוטף
עם שוש עטרי

ל פי די ם
משיחיות והתחס דו ת
בשבוע שעבר יצא עוזרו המייזחד של
שר החינוך זבולץ המר, הד״ר יוסף
בן־שלמה, שהוא גם חבר מליאת רשות־השידור,
בהתקפה חריפה על מדיניות
הזמנת העבודות של הטלוויזיה אצל הב־רות־הפקה
פרטיות.
בן־שלמה טען, כי המזמינים מטעם ה טלוויזיה
דואגים לכך שחלק ניכר מה עוגה
יפול בידיהם של חבריהם, בעלי
הברות־הפקה פרטיות, שידועים בדעותיהם
השמאלנ״ות. כדוגמה לחברה שבעליה הם
שמאלנים, והמקבלת את מרבית העבודות,
הביא בן־שלמה את הברת סרטי קסטל,
שבעליה הם מיכה שגריר ודן ארזי,
וכדוגמת לחברה אשר מקבלת מעט עבו דות
הביא בן־שלמה את חברת עידן, ש בעליה
הם אבשלום כץ ועוזי פלד.
עתה נודע כי בן־שלמה עצמו מועסק
ביועץ וכמנחה בטידרה ישמכינה הברת
עידן עבור הטלוויזיה, על המשיחיות. כץ
אישר באוזני העולם הזה כי בן־שלמה
מקבל שכר עבור הייעוץ שלו, אולם טען :
״השבר הזה אינו גבוה.״

שני חברי הוועד-המנהל, דניאל (״דגי״)
בלון* וניסים אלמוג, בעניין הדחתו
ש ל מרדכי (״מוטי״) קירשנבאיום.
יורם רוק הביא את הידיעה לטלוויזיה
יחד שם תגובתו של ח״כ יוסי שריד
על החלטתו של המר.
עורך־יד,חדשות, גיל סדן, התקשר אל
דובר רשוית־חשידור, משה עמירב, בדי
לקבל ממנו אישור לשידור הידיעה. ה הוראות
בטלוויזיה אומרות, כי כאשר יש
ידיעה הנוגעת לרשות־השידור, היא צרי כה
לקבל את אישור המנכ״ל, היושב־ראש
או הדובר.
עימירב מיהר להתקשר אל יושב-ראש
הוועד המנהל, הפרופסור ראובן ירון,

מלאחתם
ת ח רו ת-ריקו די ם נו ש את-פרסים
ב די ס קו ט ק של יום שישי ( ה כני ס ה רק לאורחי המלון)

בשבת — ריקודי די ס קו על-שפת הבריכה
קו ק טיי לי ם עליזים בשפע
ואוירה שיש רק במלון ״דן־קיסרי ה״

בואו לסוף־שבוע של דיסקו
עם שוש עטרי

מבין הדמויות הבולטות בטלוויזיה לא
יחתמו ארבעה על העצומות בגד המנב״ל
יוסף (״טומי״) לפיד: יצחק (״צחי״)

שימעוני, טוביה פער, יאיר שטרן
וחיים יכין.

שימעוני לא התם משום שהוא מועמדו
של לפיד לתפקיד מנהל־הטלוויזיה, במקומו
של ארנץ צוקרמן. שימעזני הסביר
זאת בכך !שאינו רוצה להתערב במאבקים
בתוך הטלוויזיה. טוביה סער, עורך מוקד,
לא התם, לדבריו, משום ש״אני לא חותם
אף פעם על עצומות.״ יאיר שטרן, בנו
של מייסד לח״י אברהם (״יאיר״) שט רן,
לא חתם ׳ואף ניסה לשכנע !את חבריו
במחלקת־הספורט שלא לחתום. ואילו את
׳חיים יבין לא הצליחו מארגני־היחתימות
למצוא בטלפון בנואייבה.
לעומת זאת, חתמו שתיים הנמצאות ב־חוץ־ילארץ:
סגניתו של •מוטי קירשג־באום,
יהודית (״ג׳ודי״) ל ח, ומנהלת
מחלקת-הילדים, אסתר סופר. השתיים
הודיעו בטלפון על הסכמתן לצירוף שמו תיהן
לעצומה.

היו ש ב־ ראשו 1ף ב מנ ה ר

מלון דן קיסריה. ט ל פון 62266 :־063

קבלת מודעות
לבל העיתונים
במחירי המערבת

163 ז 31ו ס 0נן 5ח 6 3 :3ח 0ו) ח1
סאואזש זס1£דז 5׳*י£א ג*9£ס$<:ו0

יושב־ראש־הוועד-המנהל של רשות ה שידור,
הפרופסור ראובן ירון, זימן אליו
לביתו בליל-שבת שעבר את מנהל הטל וויזיה,
ארנון צוקרמן.
השיחה בין השניים היתר. קשה, דרון
דרש מצוקרמן לרסן את יצחק רועה,
יגאל לוסץ, ירון לונדון ואת כל
עורכי-החדשות בטלוויזיה .״אני לא אסכים
׳שפורעים ינהלו את הטלוויזיה, זהשע-
רוריה הזו ׳תיפסק.״ ציוקרימן כלל לא השיב
לירון, ובתום השיחה רק אמר לו :״שמעתי
את מד, שיש לך להגיד.״
אגב, ידון התבטא לא מכבר בפורום
סגור, שבו השתתפו חסידי הליכוד ב־דשות־השידור,
כי הוא מקווה מאד ״שכל
הפורעים ושונאי־ישראל בטלוויזיה יביאו
לידי כך שלא תהיה לנו בדירה, אלא
לסגור יאת הטלוויזיה להרבות חודשים!״

מלא היה ה מנ ה ל
* *00 סאואוס
13/991/ח}$1.1*991״1ח 0119 ימס*
0.01 מא0$א1£מז סאג 011א £אזא•
4סג0זמ*ץ£821א 0 -ס$ן ץגא אן*ן א4
05800א1א/6ו6*0*0**$ 1
1פיאסוזוסאסס מי* /ס6ז־*1א510-ט* סאססמסאס*

938197

ן 5 $0006371א 0ו 1ח £מיי ) (3

פירסו אידי א ל
אבן גבירול 110 תל־אביב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפון 227118 ,227117

110x7 1£סא^0

טו מ

11 1 1

לוחויי ל

עדיין לא ברור מי יירש את מרדכי
(״מוטי״) קירשנבאום כמנהל מחלקת־התוכניות
של הטלוויזיה, אולם כבר עתה
ברור מי לא יקבל את התפקיד.
מנכ״ל הרשות יוסף (״טומי״) לפיד
כבר הודיע :״סגניתו של קירשנבאום,
ג׳ודי ל ח, לא תהיה מנהלת ׳מחלקת־התוכניות.
היא לא טובה ׳מהבחינה ה פוליטית,
ולא טובה מהבחינה העניינית.״
בשנת החופשה של קירשנבאום מילאה
ילוץ את תפקידו, ועשיתה זאת על הצד
הטוב ביותר.
ה ת גנ בהעלהת גו ב ה
ביום הששי שעבד נודע כי שר־החינור
והתרבות, זבולון המר, דחה את ערר

יועץ בן-שלמה
מאניה אנטי־שמאלנית
וקרא לו את הידיעה העומדת להיות
משודרת. ירון טען יכי אם מביאים את
תגובתו של שריד, יש להביא גם תגובה
שלו עצמו, והכתיב דעמירב ידיעה ארוכה
ומסורבלת, המדברת על חופש־הביטוי ב״
׳רשות־ד,שידור.
סדן החליט לוותר על תגובתו ישל שריד,
כדי שלא יצטרך לשדר את תגובתו של
ירון.

סקר מו לדעה
!ראשי רשוית־השידור, ביניהם המנכ״ל
יוסף (״סופד״) !לפיד, והדובר משה
עמירב, טוענים כי למרות שמרבית יה־עיתונים
תקיפו את לפיד על הדתית מוטי
קירשנכאום, מקבל הציבור בברכה את
״הסדר שאויתו מכניס לפיד לרשות ה שידוד.״
לשם
כך עומד עמירב ילד,זמין, על חשבון
הציבור, סקר דעת־קחל מייוחד, שיקבע
יאם הציבור תומך בלפיד או מתנגד לו.

דפי ד תי ם
הפינק ב חו ח
י• מנכ״ל הרשות, טומי לפיד, אמר
בשבוע שעבר למקורביו כי אינו מתכות
להגיב בשעה זו על התקפות כימה מאנישי
הטלוויזיה עליז .״עכשיו אגי אשתוק. אבל
אני ׳רושם הפל. יש לי זיכרון טוב.״
י• דובר רשות־השידור, משה עמי־ר
ב, ממשיך בצנזורה ישלו בלקט הפנימי
של הרשות (היעולם יחזה .)2176 השבוע
גנז עמירב את המאמר, שבו תקפה הדה
בושם ב!,אוץ את הנהלת רשות־ד,שידור.
י • מזכירתו הקשישה של מניכ״ל ׳רשות־השידור,
טומי לפיד, ששמה רוחמה,
מגלה תמיד נאמנות לבוס שלה. רוחמה
היתד. מזכירתם ישל שני הימנב״לים הקוד מים,
שמואל אלמוג ויצחק ליבגי.
כאשר רוחמה מנסה לקבוע ללפיד פגי שה
עם אחד מעובדי הטלוויזיה, וזה אינו
יכול לבוא באותו יום ובאותה שעד. בדיוק,
צועקת עליו רוחמה :״אתד. עושה את זד.
בכוונה! זד. הלק מהקשר הכללי נגד
לפיד !״
העול ם הז ה 2177

מאח רי המסך
רקלאג דו1ד*
הצוות הממונה על וזשידודים מאל־עריש
ומבאר־שבע, עם ביקורו של אנ־וור
אל־סאדאת בתחילת השבוע הבא,
נתקל בבעיות רבות. יאיר אלוני, הממונה
על מיבצע סאדאת 2בטלוויזיה, ביקש
ממנהל מחלקת־ד,חדשות, חיים יבין, להעזר
בשירותיו של המומחה מס׳ 1למיבצעים
׳של הטלוויזיה, אלכם גילעדי.
מילבד האירו׳ויזיון, היה גילעדי ממונה
׳גם על מיבצע השידורים של ביקורו ה ראשון
של סאדאת, ועל ביקור קארטר
בישראל.
ההוראה של יבין :״בשום ׳תנאי לא
לפנות אל גילעדי !״

פסיכופ טי צץ וניים
בישיבה האחרונה של הוועד־המנהל
תביעו מרבית חברי הוועד ביקורת על
החלטתו של מנכ״ל הרשות, יוסף >״טד
מי״) לפיד, להקרין במוצאי יום־ד,עצמאות
את הסרט הלהקה, וטענו בי הסרט דליל
ואינו מתאים ליום חג. היחידי שתמך בלפיד
היה חבר הוועד המנהל, עורך־הדין

אהרון פאפו.

בעניין סרט אחר שהוקרן ביום־העצ־מאות,
דיל העשרים של יהושע סוכול,
טענו כל חברי הוועד־המנהל כי הוא היה
כה משעמם, עד שהם סגרו את הטלוויזיה

מפסק־דין לטובת בן־חיים, שהיה קובע
הלכה לגבי קירשנבאום ומועמדים אח רים
להדחה. לכן הגיעו שני הצדדים לפש רה,
העולה כסף רב לקופה הציבורית. בן־
חיים יקבל בבניין הנהלת־הרשות חדר,
שני טלפונים, מזכירה ומכונית צמודה,
נוסף על משכורתו. תמורת זאת לא יצ טרך
בן־חיים לעבוד כלל. עכשיו יושב
בן־חיים ללא עבודה ומקבל את התנאים
האלה, עד לגיל הפרישה.

פין שזו ערים

£א 1 0 \ 2 1 0עגא

גירעון לב־ארי,

מנהל-הרד״ו החדש,
החליט להיות בשני מוקדי הרדיו, ירוש לים
ותל-אביב, מדי יום ביומו.
בן־ארי, המתגורר בתל־אביב, מגיע בל
יום בשעה 6בבוקר למישרדי הרדיו ב ירושלים,
ובשעה 2אחרי־הצהריים הוא
כבר במישרדו בקריה בתל־אביב.
מינויו ׳של בן־יארי כמנהל הרדיו חיסל
למעשה את התוכנית כל־ברטק, שבאופן
רשמי יצאה ׳לחופשה !בת נמה חודשים.
התוכנית, ששודרה בשבוע שעבר, שודרה
רק משום ששבוע קודם לכן היתד, שבי תה,
והתוכנית שהוקלטה לא שודרה.
הצוות של בן־ארי בכל־בו־טק חזר עימו
לרדיו. דויד (״דודו״) מרגלית, אחד
מאנשי המחקר של הכל־בו־טק, מונה כ עורך
הטור־חשביעי, תוכנית־הרדיו של
בן־ארי.

מפ טר׳ עיתזואים
משך חודשים רבים מנהל סמנכ״ל הרשות
לענייני מינהל, שלמד! עכאדי, מאבק
לפיטוריהם של עיתונאים העובדים ברשות
השידור במישרות חלקיות, בד־בבד עם
עבודתם בעיתונים אחדים.
עבאדי הודיע לעיתונאים, ביניהם צבי
קסלר וגירעון רייפר מידיעות אחרונות.
עמום כרמלי ויואל דר מדבר,
יעקוב (״ג׳קי״) פריאל מהג׳רוזלס פוסט,
יהודה אראל מהארץ בנהריה וישעיהו
(״שייקה״) אביעם ממעריב בתל־אביב, כי
עליהם להחליט, בין המשך עבודתם ב-
מישרה חלקית ברשות השידור, לבין המ שך
עבודתם במישרה מלאה בעיתונם. עי-

חבר־ועד פאפו
חלוצים ופסיכופטים
לפני סיום הקרנתו. הסרט ח כחלוצי
מרחביה, ביניהם מנהיג מפ״ם
יערי, בתקופה שבה ישבו עוד בביתניה.
החריף בביקורתו היה פאפו שטען :״אין
צורך להביא סרט על פסיכופאטים, שקור אים
לעצמם ציונים!״

מאיר

זינדר • שאר
סיעת ש״י בכנסת פתחה ביוזמה להדיח
את חבר הוועד־המנהל מטעם ד״ש ל שעבר,
צגי (״הזי״) זינדר, מתפקידו
ברשות־ד,שידור.
לסיעת ש״י שיממן מנדטים בכנסת,
וזינדר, הידוע כאחד מנושאי־פליו של
ייגאל ידין, משתייך לסיעה הדמוקרטית.
אל ש״י הצטרף הח״׳ב הבודד, אסף
יגורי, והדרישה להמר מעוגנת, איפוא,
ברוב של חברי־הכנסת של הסיעה-לשעבר.
אולם שר־החינוך זבולון המר, שהוא
!הממליץ לפני הממשלה על מינוי חברי
הוועד־המנהל, כפר הודיע לש״י בי אינו
מתכוון לד,עתר לבקשתה, וכי זינדר ימ שיך
לשבת בוועד־המנהל, שם הוא מחקה
את אהרון פאפו.

עוגה ל קי ר שז ב או ם
כאשר החליט הוועד־המנהל של רשות־השידור
להיפטר ממשה בן־חיים, מנ הל
בית־השידור העברי, והשידורים ב ערבית
של הרדיו, איים זד, לפנות לבית־הדין
לעבודה ולמנוע על־ידי כך את פי טוריו.
הוועד־המנהל
של רשות־ד,שידור חשש
העו ל ם הז ה 2177

שדר גילעדי
חרם על ההצלחה
תונאים אלה מועסקים כבר שנים רבות
על־פי הסדר זה ברשות השידור.
הראשונים שנשברו היו פריאל וכרמלי.
פריאל הודיע לעבאדי, כי ״נמאס לי מ רשות
השידור״ ,והפסיק את עבודתו ברדיו.
כרמלי החליט לוותר על עיתונו דבר והוא
עובד רק עבור הטלוויזיה.
אולם האחרים המשיכו להאבק ולא הס כימו
לוותר. לא על עבודתם ברשות, ולא
על עבודתם בעיתונות הכתובה.
נראה כי בשבוע שעבר החליט עבאדי
לחתוך את העניין. הוא שלח סנונית רא שונה:
מיכתב פיטורים מעבודתו ברדיו,
לכתב ידיעות אחרונות גדעון רייכר. ב-
מיכתב הודיעה רשות השידור לרייכר על
הפסקת עבודתו החל מד,־ 15 בחודש הבא.
מנכ״ל הרשות יוסף (״טומי״) לפיד
אמר כי אינו יודע דבר על פיטורים אלה.
גם מנהל הרדיו החדש, גדעון לב־ארי
הודיע כי לא שמע על הבעייה כלל. ל עומתם
מסר דובר-הרשות, משח עמירב,
כי מיכתבים ברוח זו נשלחו לכל ה עיתונאים
הבעייתיים.

7ן 1שב 1עי ס די ר
נמהיר לננ ס עי ם
נ 7כוני 1ת ! מ ט עני ם
1 ¥ 0 1 1 ^ 0נ 1

1 :8 8 0מיז 8מ

האניה האיטלקית החדישה
( שנ ת בניה - 1973

סוג

ב טי חו ת א׳ )

חפליגה כל יום ג׳ סחיפה
ליון, איטליה וחזרה.

הנחות לקבוצות
מחירים מפתיעים

אחון וחנפלד בני ״״

חיפה: דרך העצ מאות - 104ת. ד - 74 .טל9 .־533261
תל־אביב: רח׳ ה ס - 6ת. ד - 4325 .טל 54175/6 .
ירושלים: מלון המלך דוד ת. ד - 1357 .טל 223861- 234951 .

• ארמונות ירושלים

ום וני ע׳
23. 5
• הרפתקה בפירנצה
5.30 מחלקת הילדים מת חילה
בהקרנת סידרת הרפת־קות
מצויינת, שבה מתארים
אתרים באמצעות סיפורי־מתח,
העשויה בכישרונו של וולט
דיסני. הסרט של הערב מתאר
את הרפתקותיו של סטודנט
אמריקאי הלומד אמנות בפי רנצה
ומסתבך, בין השאר, גם
בגניבת תמונות עתיקות ויק רות.

מכאן ומשם (.)7.00

כמה נושאים מעניינים מאוסף
הקטעים הנשלח ישר מארצות־

6.30 תוכנית התעודה של
הערב היא התוכנית המרכזית.
סירטי עידן, שאותם תקף כל-
כך יועץ שר־החינוך, יוסף בן
שלמה, מביאים סרט על אר בעה
בתים־ארמונות בירושלים
שמאחריהם היסטוריה גדולה
ומלפניהם שלט קטן. את התח קיר
לתסריט ערך יצחק (״אי-
זי״) מן והמפיק היה יהודה
יניב. הסיפור הראשון הוא על
שני בתים בשכונת תלפיות —
ביתו של ש״י עגנון וביתו של
הפרופסור יוסף קלאוזנר. בי תו
של עגנון עומד מוזנח ו עזוב,
ואילו בית קלאוזנר נה רס
לפני 20 שנה. לגבי קלאוז־נר,
עסקו מפיקי הסרט בחי פוש
אחרי השלט המפורסם ש עמד
ליד הבית, שעליו היה
כתוב ״יהדות ואנושיות״ .המ פיקים
מצאו דיירים ותיקים
של השכונה, שעזבו אותה
כבר, והחזירו אותם למקום.
בעלת פנסיון סמוך סיפרה לפ ני
המצלמות כי עגנון התלונן
בפניה על כי הרחוב שבו הוא
מתגורר קרוי על שמו של
קלאוזנר והיא השיבה לו :
״טוב לך שאתה עדיין חי ודו רך
כל יום על הפרופסור.״
הסיפור השני הוא על הבית
שאליו ברח בנימין זאב הרצל
בעת ביקורו בארץ, כאשר גי

הסרט היחידי בסידרה הוואי
חמש אפס שבו לא אמר סטיב
מקארגט .״בוק הים.״ הערב
הוא אומר זאת פעמיים. שלו שה
פושעים מנסים להרעיל ב עזרת
מזיקים את כל יבול קני-
הסוכר של הוואי וגופתו של
חוקר חרקים שניסה למנוע
זאת משמשת סיבה לחמש־אפס
להיכנס לתמונה.

שבת
26. 5
• חידושים והמצאות
ריינמן: קולינם
שבת 10.10
קומדיה מצרית. בעיקבות פצ צה
אטומית איבדו כל הגברים
את כוח הגברא שלהם, מלבד
אחד, פועל המיכרות שאותו
מגלם השחקן חסאן יוסף. על
אי בודד עליו לקיים יחסים
כל ערב עם אשה אחרת. נמ אס
לו העניין והוא בורח
למצריים, שם ממתינה לו אש תו
החוקית, כשהיא בהריון.

6.30 מוקדש השבוע לקר ני
הרנטגן על שימושיהם ה רפואיים
והפופולאריים.

משרתים: וסט
הברית. כתבה המתארת את
הגברים המתנדבים להיות דוג מני
עירום לירחון הנשים ה אמריקאי
פליי גירד, כתבה
על צניחה חופשית, וכתבה על
איפור שחקני קולנוע מפורס מים.

יום
ר*ושון
27. 5

• על אדונים ומשרתים

8.00 הבית של בלאמי נכ נם
לכוננות ומתח, כאשר נו דע
כי המלך אדוארד השביעי
עומד להתארח לארוחת־ערב
ולמישחק ברידג׳ יחד עם מיש-
פחת בלאמי. אחרי הארוחה
הדשנה מתיישבים הכל לשחק
ברידג׳ ופיתאום פורצת הבי תה
שרה, המשרתת והמאהבת
של בן המישפחה. היא ברחה
מאחוזת סאותוולד, כדי ללדת
במקום שבו היא מרגישה עצ מה
בטוחה ובין ידידים, ופור צת
בדיוק כשהמלך נמצא שם.
• מו ק ד 0.30 באח רונה
הובעה במחלקת החדשות
אי שביעות רצון מהדרך שבה
מראיין טוביה סער את מרו אייני
מוקד. מנהל מחלקת ה חדשות
חיים יבין, לא הגיב על
הטענות, ואמר כי כאשר ישוב
מחופשתו בנואייבה ישוחח עם
סער על הנושא.

• האוורד יוז (.)10.00

הפרק השני של הסרט על ה איש
העשיר והמוזר ביותר ב עולם.
הפרק הראשון היה
מאכזב ביותר, במייוחד הרגיז
משחקה של טובה פלדשו, גי בורת
שואה, שגילמה את דמו תה
של השחקנית קתרין הפי
בורן.

יום חחיש•
2 4 . 5
• פליפר 6.32 העלי לה
חוזרת על עצמה. השבוע
נלכד באד, בפעם המי יודע
כמה, בכלוב ישן התקוע במע מקי
הים. מי שמציל אותו הוא,
כמובן, פליפר בעזרת אביו
של באד.

58 —1

מצעד

הכוכבים

114(0ג׳יימס לאסט ותיז־מורתו
מארחים את דנה, את
ילדי הדיסקו, את להקת מכונת
האהבה ואת הזמרת גלוריה
גיינר בסירטון שבו מאיימת
עלנו הטלוויזיה כבר שבועות
אחדים.

יום רביעי שעה 8.00

עיסקת

10.10 פרק שני של ה-
סידרה. מדען אמריקאי תימהו־
!ני עומד להגיע לבואנום־איי־רס
תחת מישמר כבד. החלק
הגרמני של עיסקת ריינמן עו מד
להתבצע בחווה מרוחקת ה שוכנת
מחוץ לעיר. ספולדינג
מבקר בחווה, שבה נמצא ריינ־מן
ובעיקבות זאת מנסה, לדע תו,
הגיסטאפו להתנקש בחייו.
הוא גם חושד בלסלי ג׳נר
הוקווד שהיא סוכנת גרמניה.
כאן מופיעה בתסריט נערה
אינדיאנית יפהפיה המסבכת
שוב את העלילה.

ריינמן

מיזמור לירושלים: כת־דור
יום שישי 10.10
לה כי בלש יהודי בשירות ה תורכים
עוקב אחריו. באישון
ליל עזב הרצל את מלונו ועבר
להסתתר בבית שברחוב ממי לא,
בית שבו התגוררה אז ו מתגוררת
היום מישפחת שטרן.
הסיפור השלישי בתוכני תמוק־דש
לשער יפו• הסרט מגלה
כי שני הקברים בסמוך לשער
הם לפי האגדה קברים של
מתכנני חומת העיר העתיקה,
שניתלו כעונש על כך ששכחו
לכלול את הר ציון בתוך החו מות.
רות ברוידא, במאית הס רט
מצאה מישפחות רבות
שהתגוררו בעבר במקום. בין
השאר, נצר למישפחת בעל
בית־מלון הטוען כי הקיסר
וילהלס השני התגורר אצל
מישפחתו. לצורכי הסרט אף
נתנו השילטונות אישור מיו חד
לסגור את שערי הברזל
של שער יפו, חיזיון שאך מעט
ישראלים צפו בו מאז . 1948
הסיפור האחרון הוא על בית
פאר בשכונת הבוכרים, המש מש
כיום כבית־ספר. בזמנו
נבנה הבית עבור המשיח, לכש יבוא.
במקום המשיח התגורר
בו דויד רזיאל.

יום שי שי
25. 5

אז מגלים כי יש עוד כמה גב רים
במצריים המסוגלים לקיים
יחסי-מין תקינים.

• באה שכת ()8.05
של הרב שמואל אבידור הכהן.
לתוכניתו הערב מזמין הרב את
הזמרת גבי אורן לשיר עימו,
בעוד הוא מסביר את פרשית־השבוע.

שיאמרו

אל־עריש

הטלוויזיה
עדיין אינה יודעת
מתי ואיר יועברו השידורים
מביקור אנוואר אל־סאדאת ב-
אל־עריש ובבאר־שבע, ויש ל הניח
כי כל מערכת השידורים
הרגילה תשתבש. גם ללא אל-
עריש, כל השידורים של הערב
הם כאלה שהיו צריכים להיות
משודרים ב 13-בחודש ולא
שודרו בגלל שביתה. השידד

גלים בלתי-עבירים
וגילו חיות וצמחים
יפים ומסוכנים. עצי
פורה והביצות שבהן
לים משמשים מישכן
תנינים, יונקי־דבש
פרפרים ונחשי־נחק,
מנומרים וקורמורנים,
מים מיוחדים במינם
פחת השקנאים.

• החוטאים (.)10.00

החל מהערב תתחיל סידרה חד שה
בת שלושה פרקים, שלושה
סיפורים קצרים של הסופר ה אירי
פראנק ארקונור, שעובדו
לטלוויזיה על״ידי צוות אירי
והשחקנים כולם אירים. הסי פור
של הערב, אם קטנה, תחי לתו
דווקא במוות. סביב קיב רה
של אמה, אומר האב לג׳ואן
טומי, השחקנית ברנדה פריקר,
כי מעתה מוטל עליה התפקיד
להיות אם קטנה, ולטפל בשתי
אחיותיה הצעירות. במהרה מג לה
ג׳ואן עד כמה קשה התפ קיד.

יום
ש1י
28. 5
• החבובות מרחוב ה
הפתעות 8.30 מארחות
הערב את אחת הזמרות הגדו לות
בעולם, אם כי בלתי ידו עה,
זמרת הקאנטרי החוטאת
לעיתים גם בשירים של קורט
וויל, לורטה ליין.

• עבירה מיקצועית
0.30 המחזאי טום ׳סטאו־פורר
נולד בצ׳כיה, אך הוריו
היגרו ממנה עימו כשהיה בן
שנה וחצי. זה לא הפריע לו
לכתוב מחזה שעלילתו מתר חשת
בפראג והוא עוסק בפו ליטיקה,
פילוסופיה וכדורגל.
בין השחקנים פיטר בארקוות,
שהופיע פעמים אחדות על ה מסד
בארץ בסדרות אנגליות.
כל עוד שורר המישטר הנוכחי
בצ׳כוסלובקיה תהיה עלילת ה סרט
אקטואלית.

יום שלי שי
29. 5

ברטי, הוא אדוארד השביעי,
מורה לבנות בכפר בית עבורו
ועבור לילי לנגטרי. השניים
שבים ממסע תענוגות ללונדון,
שאליה מגיע גם נסיך הכתר
האוסטרי רודולף. בנשף שעו רך
ברטי לכבוד רודולף, מח ליט
רודולף לרקוד כל הערב
עם לילי, והנסיך מוולס מקנא.
לילי התרגלה כבר לרינונים
עליה ותגובתה היחידה :״ש יאמרו.״

מיזמור לירושלים

• אדם הנשים (.)6.02

• רוצח מצמיח כנפיים

הסרט הערבי של השבוע הוא

10.40 בשבוע שעבר הוק-

מוות

במרומים
למרומי הכוונה

אמסטרדם והסידרה היא ואן
דר־ואלק. בנסיעתו של הבלש,
יחד עם אשתו.,מהולנד ללונ דון,
מת אחד מנוסעי המטוס,
לא לפני שהוא פולט :״הוא
מחכה כאן.״ ואן דר־ואלק מת בקש
על-ידי הסקוטלנד־יארד,
מסכים לחקור את תעמולת ה מוות
וכמובן מצליח.

10.10 בפסטיבל האחרון
שנערך בקיסריה ערכה להקת
בת־דור את מופע הבכורה ל מחול
מיזנוור לירושלים בנוכ חות
נשיא־המדינה יצחק נבון
וראש עיריית ירושלים טדי
קולק. לפני חודשיים הועלתה
יצירתו של מרדכי סתר, שה־כוריאוגרפיה
שלה נעשתה על־ידי
מירלה שרון, בארצות־הב־רית
וזה שיכנע את הטלוויזיה
הישראלית להביא אותה לשי דור.
ולוהטים מוזרים,
הריזו־הם

גד למיגוון
ואנפות, חתולים עופות
ממיש־

עבירה:
בארקוות
יום שני שעה 9.30

סמארט

ואשתו

8.30 הסידרה שכבשה את
לב כל מי שיש לו אנטנה
לירדן, מגיעה גם לארץ. פא־תדיר.
אמריקאית על סירטי
מתח וריגול, שבה מופיעים
דון אדאנזס כסמארט, ברברה
פלדון, מי שמגישה את המגזין
מכאן ומשם, בתפקיד אשתו,
סוכנת 99 ואד פלאט בתפקיד
המפקד. סמארט נתקל בבובות
מדברות בעת שהוא מנסה למ נוע
הכנסת חומר נפץ מסוכן
לקליפורניה. בסרט יש גם יל דה
שהיא לא בובה והמון צע צועים,
בתוכם חומרי נפץ.

• ארץ טרופית יפה

רים המובאים הערב הם על
תנאי שסאדאת ובגין לא יפ ריעו.

#ביצות הריזופורה

8.00 סרט תעודה מעולה
על מסע הספארי הימי שערכו
ג׳פרי בוזוול וציוותו במורד
שפך הריו־סדכריסטובל עד ל חוף
האוקיינוס השקט. בוזוול
ושני מלווים עברו דרך ג׳ונ-

0.30 אם לא יהיה שוב
שינוי של הרגע האחרון בטל וויזיה,
שרוב השידורים שלה
מורכבים מתוכניות שהיו אמו רות
להיות משודרות, אפשר
יהיה לצפות שוב באחת התוכ ניות
המקוריות הטובות, שביים
דן בירון והשתתפו בה זמרים
רבים, ביניהם גם קבוצת ה סמבה
של קיבוץ ברור־חיל.

>ת בעריס:
בוויס ברסה ביול)יו0
רוישון-לביון -חתח־תקוה-תל-חביב -רחובות

וווווה נס:

ג חו ת
ה ש רון
פרוייקט חדשני ויוקרתי
ברמה בינלאומית
באזור מגורים
מרבז• ושקט!
תכנון ארכיטקטוני מרשים ע״י אדריכלי צמרת:
משרד אדריכלים ״קורה״ ,אבי רסקין והרי המלי.
בצמרת השרון מציעים:
שגי מפלסים לכל דירה
הסקה לחימום הדירות
2חדרי רחצה לכל דירה
חדר ארונות בכל דירה
ארונות מטבח מפוארים ״דגש״
חרסינה פרחונית במטבח
רצוף קרמיקה באמבטיה ובשרותים
חדר תרבות לכל בנין
לובי מפואר בכניסה
משטחי דשא וגני נוי
מתקני משחקים בחצר לילדי הבית

בין 300 ווכשי דיו 1ח(החל מתאריך )19,5.1978ת ע רו וזנולי
בה יזכה אחד הרוכשים נסו של 1,000,000ל״י( מ ליין ליחו() נ מ 1מי
גיגדי משרדי מכירות: דירות גינדי -אברהם

ראשון־לציון -משרד המכירות הראשי רח׳ הרצל ( 62 ליד התחנה המרכזית ותחנת סונול) חניה פרטית למבקרים ממשרד.
מתח תקוה ־ רח׳ חיים עוזר ( 28 מול העיריה) רמת השרון -רח׳ סוקולוב 84

אבדה גינדי בונה דירות שאנשים אוהבי.

630/1 7 3 0 0

^ 6 0 1 .0 57

מערכת סטריאופונית משולבת

שווה יותר -עולה פחו ת
אתה יושב בחדרך ונ דמה לך שאתהנמצאב או לםעםאקוסטיקהמ תו כננ ת
כי ה צ לי לי ם של 6010 37 * 0ה ם חווי ה ־ קו לי תממד רג הרא שונה. אתה
עוצם א ת עיניך ונ דמה לך שאתהנמצאב מו פ ע עצמו, ס מו ךלבמה.
כשאתהמ אזין ל־ , 0010 37 * 0א ף צליל אינו הו לך ל אי בו דואתהנסחףעם
ה מו סי ק ה, נסחף ונ סחף...
מי שהמ צי אאת 6010 57* 0ידע ל שלב להפ לי אאת אי כו תהצ לי ל
הג בו ה ה עם עיצוב חי צוני יפה וד קו ר טי בי.

• מגבר :
• אפשרות לייצב 5תחנות ב־₪
• ר דיו 4 :גלים -
• פ טי פון מקצועי: חצי־אוטומטי, עם הנעת רצועה וראש מגנטי.
• טיי פ ״ ק ס טו ת דק משוכלל, מתאים לקסטות רגילות וכרומו.
״ • 1^ 11510 ?0* 61100״ 20א . 1^1.5.2ח

אםלאשמעת על 601.0 37 * 0
תוכל ל ש מו עבארה״ ב, ב אי רו פהו בי שראל, ב חנויו ת ה מו ב ח רו תלמער כו ת־ ס ט רי או ו ל מו צ רי חשמל
601.0 37* 0
מ ע רכ תסט רי או פוני ת מ שו לבתמ תו צרת קו רי א ה.
יבואושיווק: טלנית תעשיות בע״מ — יצרני זניט בישראל
תל־אביב, רחוב בן־יהודה , 53 טל.249648 , 2*9631 .

האסטיזודו* הרצד דיפשיץ:

* תוך חמש שנים תנווץ
וץ׳דחמת־עודם!
* בית יוו(1י?8דש שס נימי
כהונתו שר מנשיא השש*!

* נווך האוץ שמו והשתנות!
ך* וא חזה את שינויי השילטון במדינה
בבחירות 77׳ .הוא צפה את ה״מהפך
הכלכלי״ .הוא חזה אף את שיחתרו של
אסיר־ציון אדוארד קוזניצוב, בעלה של
סילווה זלמנסון. שמו אף יצא למרחוק:
מומחים כלכליים מחו״ל פונים אליו, לדב ריו,
לשם ייעוץ בעת הקמת חברות כלכליות
חדשות, ואחרים מתייעצים עימו בקשר
להשקעותיהם בבורסה.
הפעם מגלה האסטרולוג, הרצל ליפשיץ,
תחזית סנסציונית של אירועים קריטיים
ביותר לעצם קיומו של כדור־הארץ, בתוך
חמש השנים הבאות .״האסטרולוגיה אינה
מצטמצמת בראיית מצב זה או אחר של
כוכבים,״ אומר הרצל ,״לשם פיענוחה
הנכון נדרש אדם גם לידע חיצוני רב
ולרגישות אובייקטיווית לאירועים החלים
בפועל סביבו.״ לדבריו, אנו צפויים להת־פרצותם
של כוחות אקטיביים חזקים ב יותר:
בחלקם יהיו אלה כוחות הרסניים,
ובחלקם, כוחות חיוביים, אשר יכינו ראשי תו
של עולם חדש.
הרצל ליפשיץ מדבר כאדם יהודי מאמין,
גם אם אינו מקיים מיצוות הדת כהלכתן.
לניתוח המצבים השמימיים הוא מוסיף את
הנקודה היהודית: איך משתלבת הקמת
מדינת־ישראל בשרשרת האירועים הכללית
וכיצד תואמת התפתחות עם ישראל בארצו
את דבר הנביאים,, ,והיה אור לגויים״.

מתחת לפני המים
^ תארהרצל ליפשיץ :״מזה זמן רב
״ י אני ער לעובדה שבשנים 1982—1984
אנו צפויים למצב דיסהרמוני ביותר של
כוכבים. ריכוזי הכוכבים השוגים יהיו
באופן חריג ביותר, וזה יביא למצב של
חוסר איזון בקליפת כדור־הארץ. תופעה
כזו מופיעה אחת לאלפי שנים — אני
הייתי ממשיל זאת לתקופת נוח. אני חוזה
שרשרת רעידות־אדמה במקומות הרגישים
בעולם, שיטפונות, ושינויי אקלים.״
לפני שבוע ומחצה חזר הרצל מביקור

שמעל לכל שיא בגראפים — מופיע הסימן
א. שאלתיו לפשר הסימנים והוא הסביר
כי השיאים מציינים זמן שבו צפויה רעידת־אדמה
במקום מסויים. ה־א הוא סימן
למצב בלתי-מאוזן של כוכבים בתקופה זו.
״מסתבר שהם בחנו את ההיבט האסטרו לוגי
ומצאו חפיפה בין מצבי חוסר־איזון
של כוכבים לבין רגישות האדמה באותה
עת והסיכויים לרעידת־אדמה. על סמך
תצפיותיהם הסייסמולוגיות, גם הם צופים
תקופת זעזועים לכדור־הארץ, תקופה ה חורגת
מכל תקדים בתולדות האדמה.
המהנדס ביקש את הסברי — ואני תיארתי
לו את המצב האסטרולוגי. הוא, מצידו,
תיאר את המצב הצפוי מבחינה מדעית.
הוא סיפר שכדור־הארץ עומד עתה לפני
תקופה שבה ישנה את מצבו. הכדור נוטה
עתה על צידו בזווית של 22 מעלות.
לקראת 1984 צפויה אחת מההתפתחויות
הבאות: או שזווית הנטיה תגדל: או
שהזווית תקטן והכדור יתייצב בכיוון
מאונך. כל התפתחות כזו מוכרחה להיות
קריטית — מצב הקטבים ביחס לשמש
ישתנה וזה יגרור תופעות רבות: שרשרת
רעידות־אדמה ברחבי העולם: אורך היום
והלילה עשוי להשתנות ; צפויה מסה רבה
של הפשרת קרחונים. המהנדס דיבר על
הקומה ה־ 30 בניו־יורק מתחת לפני המים...
״לכל השינויים האלה,״ ממשיך האסטרו לוג
הרצל ליפשיץ ״חייבות להיות השלכות
על מיבנה האישיות של האדם. ברור
שההמון יהיה מפוחד. אורח״החיים ישתנה,
וצפוי שינוי דראסטי בתפיסה. עם זאת,
האדם יהיה גם צייתן וממושמע יותר,
בגלל שינויים צפויים אחרים, במערכת
השילטון בעולם. אני חושב שתחול, הת קפלות׳
האדם מבחינה מסויימת.״
הרצל נמנע מלנקוב בשמות מקומות
ספציפיים שייפגעו בתקופה זו. הוא הזכיר
את לוס־אנג׳לם, קליפורניה, כמקום רגיש,
הוליווד עלולה להיפגע. גם בארץ תהיינה
רעידות־אדמה. מקומות אחרים המועדים
לפגיעה הם תורכיה, איראן, דרום־אסיה,
יפאן, מכסיקו, צפון־אפריקה, וגם דרום־
אירופה.

שתתבטא אף באופנה, ובסיגנון הלבוש.״
הרצל מפנה את תשומת־הלב לעובדה
שבראש שלוש המדינות שחתמו על הסכם
השלום במיזרח־התיכון עומדים מנהיגים
בעלי נטיה דתית חזקה: קארטר — ומינהגי
״ראשון בכנסייה״ שלו, סאדאת — ואמו נתו
החזקה באיסלאם וייראתו בפני דתות
אחרות, ובגין — שמטיבעו הוא איש חזון
ואדם מאמין.
״אשר לתקופה הקרובה,״ חוזר הרצל
אל העתיד ,״השאה יחזור לשילטון באיראן
עד סוף שנה זו. בברית״המועצות אנו
צפויים לשינויים דווקא בכיוון הליבראלי.
מערכת היחסים של ברית־המועצות עם
ישראל נמצאת באספקטים חיוביים ביותר
ונראה, שתחודש מערכת הקשרים הדיפלו מטית
עד סוף . 1979 כבר עתה אנו עדים
לשיחרור אסירי־ציון ולהקלות במתן אש רות
יציאה ליהודים. לא במיקרה הזכיר
ראש־הממשלה את שיחרורם של כל אסירי־ציון.
כדאי לשים לב שהתרחשויות אלה קו רות
דווקא אחרי חתימת הסכם השלום,
שבו לא היה לרוסים חלק, ולמרות ההת מרמרות
הערבית בנושא זה.״

תפתח הדעה״
ף שנים 1 9 8 2 - 1 !>84 צפויה, מילחמת
מעצמות״העל .״קשה עדיין לומר איך
בדיוק תפרוץ. מערכת השיקולים המנחה

בן 60 יום בארצות־הברית, והוא מספר
על פגישה המאמתת את תצפיותיו .״הוז מנתי
אל מהנדס, המשמש כגיאולוג בחברה
אמריקאית גדולה, העוסקת בחיפושי מקו מות
להצבת כורים גרעיניים ברחבי אר־צות־הברית.
הוא פנה אלי, והשאלה הרא שונה
ששאל אותי היתה , :תאמר לי, מר
ליפשיץ, מה קורה בשנים 1982—1984ן׳
נדהמתי. זו היתה בחינת פגיעה־בול ב תחזיות
.,יותר מאוחר פרש המהנדס לפני
כמה תרשימים ובהם תחזיות החברה לרעי דות
אדמה בשנים . 1980—1984 שמתי לב

״קיימת נטיה לשינוי במגמה הפוליטית
בעולם,״ חוזה הרצל ,״בתקופה הקרובה
תתחזק הנטיה לשמרנות. עליית השמרנים
באנגליה אינה מיקרית. אני צפיתי את
חזרת השמרנים לשילטון עוד באוקטובר
78׳ .אמרתי זאת לעיתונאי, טדי לויטה,
אולם לא האמינו בכך, וסירבו להדפיס את
הראיון עימי. שילטון הליכוד בארץ אף
הוא מתאים למגמה זו. גם לדת צפויה
התחזקות. תקופת ההיפים חולפת וקיימת
תפנית כללית בכיוון של התחזקות המימ־סד.
אני צופה מעין, תקופה ויקטוריאנית׳,

את המנהיגות תשתנה. הפעילות תהיה
ספונטאנית יותר, אינטואיטיווית יותר.
כיום ערך השלום — עליון. מנהיגים
ומעצמות סופגים עלבונות ומהלומות רבות
— אך מתאפקים בשם השלום. עד שנת
1982 המצב ישתנה. אדם יאבד אתי השליטה
העצמית שלו (בעיקבות הזעזועים הגיאו לוגיים)
,והמלחמה תפרוץ בשל דברים
של מה־בכך. כל מעצמות־העל תיטולנה
חלק במלחמה. נראה שלא יהיה שימוש
בנשק הקטלני ביותר: אך יהיה שימוש
מוגבל בנשק אטומי. יכול להיות שהמיל־

1 1י.

חמה תתפשט באזורים שונים במישכי־זמן
שונים, והמכה תצומצם.
״הכוחות הלוחמים העיקריים יהיו ברית
נאט״ו ולצידה סין ויפאן, ומולה — ברית־וארשה
שלצידה תתייצבנה המדינות הער ביות
הקיצוניות. אני צופה שחוסיין מלך
ירדן, יירצח, והפלסטינים ישתלטו על ירדן.
במיקרה זה המדינה הפלסטינית תהיה לצד
ברית־וארשה. ישראל תשתתף גם היא
במילחמה. זה יהיה בחינת, מצפון תיפתח
הרעה׳ .אולם, ישראל תעמוד במילחמה
ותתקרב יותר לגבולותיה התנ״כיים.
״צפויות התפתחויות חיוביות בסעודיה:
היא תהיה לצד סאדאת כבר בתקופה ה קרובה
— תוך חודש־חודשיים, ולצד יש ראל
ומצריים במילחמה. הברית בין ישראל
ומצריים היא בסימן חיובי ביותר. סעודיה
תתקרב אף היא לישראל עד סוף השנה
הנוכחית, וצפויה ברית בין איראן (תחת
שילטון השאה) ובין מצרים וישראל.
״למילחמה תהיה השפעה מכרעת על
התגברות הנטיות ההומאניות והשאיפה
לשלום. אני צופה שאחריה לא ירצו עוד
להילחם. יווצר מצב חדש לגמרי. מבחינת
מצב הכוכבים — צפויה התפזרות הרמונית
של הכוכבים למצב בעל אספקט חיובי
ביותר. אני צופה אז את ימי, וכתתו חר־בותם
לאתים׳ .יש בהגדה של פסח, בשיר
החד־גדיא, פסוק בקשר לכוכבים , :אחד
עשר כוכביא׳ .עד עתה אנו יודעים על
10 כוכבים דומיננטיים: מארם, יופיטר,
ונוס, מרקורי ושבתאי — הוותיקים: הכו כבים
החדשים, יחסית: נפטון, אוראנום,
פלוטון, וכן השמש והירח. אני מצפה
לגילויו של הכוכב האחד־עשר, שיהיה בעל
אספקטים חיוביים ביותר למגמות של
יצירתיות רוחנית. התקופה שאחרי ה־מילחמה
ואחרי הזעזועים הגיאולוגיים
תצטיין בהישגיה הרוחניים, בשלווה, וב אושר.

אני מגיע לתפקידה המיוחד של
(המשך בעמוד )64

1- 64

האיש שהפוניד תיאטרונים רבים פועל דמען פתיחת
תיאטרו ן נוסך -והפעםבמחסןענובבנמל

וץ כמאי יוסף מילוא יסד את הקאמרי
י י ועזב. הוא הקים את התיאטרון העי רוני
בחיפה ואת מועדון התיאטרון, ויצא.
כעת הוא מתכוון להגשים סוף־סוף את
חלומו — לייסד תיאטרון עכשווי נסיוני
בתל־אביב.
המסך עלה וירד לקול מחיאות־הכפיים
של הקהל. אל הבמה עלה בקלילות גבר
גבר־קומה וכסוף־שיער. נערה צעירה הגי שה
לו זר־פרחים.
עשרות רבות של הצגות־בכורה עברו
על הבמאי יוסף (״פפו״) מילוא. עתה הוא
מתכנן את הצגת־הבכורה החשובה לו
מכולן.
״תמיד הייתי פותח את ההופעות שלי
בשאלה: מי מפחד מוויליאם שייקספיר?
והייתי עונה: מי שלא מכיר אותו ! אומר
הבמאי יוסף מילוא .״אם לא מכירים מי שהו׳
אז מפחדים ממנו, אבל ברגע שמכי רים
אותו, אין מה לפחה כי שייקספיר
משעשע לא פחות מאמי הגנרלית, אבל
משאיר מיטען נפשי, שהאדם זקוק לו.״
יוסף מילוא מבטא בדברים אלה רעיון
שהשתרש בלבו במשך יותר מ־ 40 שנות-
עבודה בתיאטרון. בחודשים הקרובים עומד
רעיונו לקרום עור וגידים ועשוי, לדעתו,
לקרב קהל של אלפים אל התיאטרון.
״אינני מסוגל, כאמן. להגיע לשקט נפ שי
כאשר מציגים הצגות המושכות לתי אטרון
ציבור מייוחד, אבל מאות אלפים
אינם באים. אנשי השכונות אינם באים.
כל הפריפריה העצומה של ישראל האמי תית
לא באה לתיאטרון. צריך להביא
אותם. למענם אני רוצה להקים תיאטרון,
שיעבוד תחילה בשכונות של תל־אביב, ואם
נצליח, תינתן אולי דחיפה להקמת מוס דות
דומים במקומות אחרים.״
ברית מילוא
^ די להבין את הרעיון, העשוי
^ לחולל מהפכה בתיאטרון בארץ, כדאי
לחזור כמה עשרות שנים אחורה, ולעקוב
אחר האדם, שכמוהו כמתאגרף, ספג נוק-
אאוטים לא מעטים, עבר תקופות משבר

פסובסקי — אז
שינוי שס —
וליקוק פצעים, כדי לצאת שוב ושוב אל
זירת־הקרב.
הוא עלה ארצה כשהיה בן שלוש, עם
אביו המהנדס ועם אמו, בת למישפחת
סופרים ידועה בצ׳כיה .״הזיכרון הראשון
שלי מתל־אביב עדיין מהדהד באוזני. אני
שומע את אמי צועקת עלי , :פפו, פפו, בוא
הנה! אל תעמוד שם!׳ הרמתי את ראשי
וראיתי שאני עומד תחת גמל.״
שמו המקורי של מילוא הוא יוסף
פסובסקי .״הפולנים בארץ היו מבטאים את
השם, פוצובסקי׳ ,לכן מיהר אבי להחליף
אותו. מאוחר יותר החלטתי גם אני להח ליף
את שם המישפחה. פתחתי את הקונ קורדנציה,
ובאות מ״ם מצאתי את השם
מילוא, שאותו אימצתי לעצמי. אשר לכינוי
פפו, זה נדבק בי עוד בילדותי. כמה
ימים אחרי ששיניתי את שמי למילוא,
פגש אותי אברהם שלונסקי בכסית וצהל:
עשו ברית מילוא לפוצובסקי.״
בגיל תשע, ספג מילוא את החווייה התי־אטרונית
הראשונה, עת לקחו אותו הוריו
להצגת היהודי הנצחי בהבינזה. עוד באותו
ערב ישב פפו הקטן ושיכתב את המחזה.
הוא לא העלה כלל על דעתו שאפשר למ צוא
את המחזה כתוב בספר. הוא אסף
כמה מחבריו, מצא צמה ארוכה של אמו
בבית, ושיחק את תפקידה של חנה רובינא
עם הצמה על ראשו ועם קולו, שהיה גבוה
מאד וגרם לו באותן שנים לבושה.
את השראתו ספג באותם ימים מסירטי
אדי־פולו, הקאובוי הנועז, שהוצגו בקול-

מילוא — עכשיו
— בגלל נזיבטא פולני

תיאטרון־הכובוו! שבו שימש מילוא כקריין
שבעה קולות שונים

מילוא כריצ׳ארד ה־3
לעשות נפשות לתיאטרון

ומפגין נגד היטלר. פפו רץ נרעש, להוריו,
וסיפר להם את הדבר. אז, בפעם הרא שונה
בחייו, לקח אותו אביו לשיחת־רעים,
וסיפר לו שכאשר היה סטודנט, גרמה או תה
הצגה לקהל הצ׳כי להפגין בשימחה
על נפילת המונרכיה האוסטרו־הונגרית,
ועל שזכו בחופש־הדיבור.
״כשאתה נוכח שהתיאטרון מסוגל להע ביר
אליך חווייה כזאת, ויכול ליצור קשר
בין אנשים, אינך יכול שלא לתהות לאן
התגלגל התיאטרון בארץ, ושדווקא כאן
הוא אינו מהווה גורם חברתי,״ טוען מילוא.
בגיל 16 התחיל לכתוב שירים וחיבר
מחזה בגרמנית, בשם ׳׳מהפכת־הילדיס. זמן
קצר אחרי־כן אירע דבר, שפפו מתאר
אותו, היום, כאחד המאורעות שכיוונו את
דרכו. אביו, שרצה לקדם אותו, הכיר לו
את מכס ברוד, ממבקרי האמנות החשובים
אז בצ׳כיה. פפו נתן למבקר את המחזה
שכתב, ובאותה הזדמנות גם את שיריו,
שאותם החשיב פחות. מכס ברוד קרא את
השירים והרים את קולו עליו :״זאת שפה י
זאת קטסטרופה? מדוע אינך כותב בעב רית?״
את המחזה כבר לא היה מוכן
לקרוא.
אבל וחפוי ראש יצא פפו מהחדר. מאז
חדל לכתוב*
״מאז לא היה לי הכוח הפנימי לחזור
ולכתוב מחזות,״ מתוודה מילוא .״אולי,
אם היה מעודד אותי, היתה הקאריירה שלי
מתפתחת בכיוון אחר.״
המישפחה חזרה ארצה ומילוא התחיל
לעבוד בתיאטרון המארונטות (בובות־העץ)
של פאול לוי, כמתרגם וכקריין. כישרונו
לדבר בשבעה קולות שונים נתגלה אז,
והוא החל מתפרסם בארץ. .אחרי־כן שיחק
במטאטא, אך כל אותו זמן חלם להיות
במאי. הוא אסף את רוזה ליכטנשטיין
מהמטאטא, את אברהם בן־יוסף מהאופרה,
את בתיה לנצט מהבימה ואת ימימה פר־סיץ,
שחקנית צעירה שאותה נשא אחר-
כך לאשה. עם קבוצה זאת, למרות שהיה
הכי ״ירוק״ מכולם, התחיל לעבוד ולביים,
תחילה מערכונים. אל הקבוצה הצטרפו
צעירים נוספים ,״כי לשחקנים הצעירים
באותה תקופה לא היה עתיד,״ כך סיפר.
״הקולקטיב שהיה קיים אז בתיאטרון הרס
כל חלקה טובה. הוא תמיד, העלה את הבי נוניים,
והשאיר במיעוט את בעלי־הכי-
שרון.״

נוע עדן. יום אחד החליטו הוא וחברו
אהרון שטיינשלייפר, היום אהרון שמיר,
איש ידיעות אחרונות, להסריט מערבון. ל שניים
לא היה כסף כדי לקנות סוס והם
חלמו לקנות חמור. הם בנו עגלה קטנה,
הוסיפו לה גלגלים, שאותם סחבו באחת
החצרות וצירפו אליה כחצי תריסר כלבים
ערביים, ואימנו אותם למשוך את העגלה.
כדי לממן את הוצאות־ההסרטה תיכנן פפו
לקנות מכשיר רדיו, שהיהיקר־המציאות
בימים ההם ולהביאו לאחד׳ מגגות השכו נה,
למכור כרטיסי־האזנה לילדי השכנים
ולגרוף רווחים. הרעיון נכשל, מפני ש לשניים
לא היה הכסף הדרוש לקניית ה רדיו.
באותה
תקופה מילא בית־הספר את
חייהם של נערי־השכונה. פפו למד עד גיל
14 בגימנסיה הרצליה, עד שאביו קיבל
פרוייקט של בניית גשרים בפראג, והמיש־פחה
נסעה לחו״ל, שם למד פפו באקדמיה
למיסחר ונתקל בקשיי שפה וזהות. שנתיים
מאוחר יותר אירע לו מיקרה, שלדעתו
גרם לו לגבש את תפיסתו על התיאטרון.

__ כמו
פרפר לילה

^ פו ד!יה קשור מאד אל אמו ומרוחק
מאביו, שדרש ממנו לשפר את ציוניו
במיקצועות הריאליים, אך לא מצא עימו
שפה משותפת. יום אחד, אחרי עלייתו של
היטלר לשילטון, הלך הנער לראות את
הצגת דון קארלוס של פרידרייך שילר.
כאשר דיקלם השחקן הראשי את המונו לוג
:״תן לנו את חופש־המחשבה,״ קמה
סערה באולם. הקהל הנזעם החל משתולל

ף* ך קם התיאטרון הקאמרי, שמאוחר
יותר גרם לזעזוע בתיאטראות האח רים
בארץ. הבימה ואוהל נקלעו למשבר
קשה. הבימה כמעט התפרקה. מספר פפו:
״היום אני יכול לגלות דבר ששמרתי עליו
בסוד הרבה שנים. אהרון מסקין התכונן
להצטרף לקאמרי, אבל כשהכל כבר היה
מוכן, הוא בא אלי וטען שאם יעזוב את
הבימה היא תתפרק, ואת זאת אינו רוצה
לגרום.״
במקביל, יזם מילוא הקמת בית־ספד לתי אטרון,
שנוהל על־ידי אשתו. הוא הביא
את טובי המורים מחו״ל. מאותו בית־ספר

מילוא מכייס כתיאטרון חיפה (עם שימעון כר ואשתו)
החששות נתבדו

הצגתו של מילוא ״מרה־סאד״ ()191(7
האם זה מתאים לשכונת־התיקווה?

יצאו שחקנים כמו אילי גורליצקי, זהרי־דה
חריפאי, עדנה פלידל, אברהם מור
ואחרים .״עד היום,״ טוען מילוא ,״אין בתי-
ספר למישחק בארץ, העומדים על אותה
רמה. כיוון שאין מסורת־הוראת מישחק.״
יחד עם זאת, הלך מילוא, והוא, מוסיף
והולד בדרך גיבושו של המחזה המקורי.
״הייתי אומר לסופרים שהכרתי , :געוואלד,
צאו לרחוב, פיקחו את העיניים, קחו
נושאים מהמציאות והעלו אותם על ה במה.
זה הכי חשוב׳.״
לא איכפת לו להעלות על הבמה
מחזה מתורגם בלתי חשוב. הדבר עדיף
בעיניו מאשר להעלות מחזה מקורי גרוע,
כי תפקידו של מחזה מקורי הוא, לדעתו,
לצקת יסודות וליצור דפוסים, שיקבעו את
עתידו. לראיה, הוא מספר כיצד הזמין
אותו דויד בן־גוריון להציג בסדום, שם
ישבו פועלים רבים יוצאי מארוקו, הקאמרי
הציג את קזבלן, וזלמן לביוש, שגילם
את תפקיד הקצין־החוקר, נאלץ לברוח
אחרי ההצגה מחשש שיעשו בו לינץ׳.
ואילו את יוסי ידיו (קזבלן) ,נשא הקהל
בתהלוכת־ניצחון על כפיים.
מילוא הוזמן לביים בשווייץ. בעת שהו תו
שם קיבל הצעות מבטיחות נוספות,
אך הוא בחר לחזור לארץ .״התיאטרון
הוא כמו פרפר־לילה,״ הוא מהרהר בקול.
״ניסגר המסך ואין אחריו שום דבר. אפי לו
תקליט או סרט אינם יכולים להעביר
א^זה החווייה. כך הרגשתי, וכך אני מר גיש
עד היום, ולי זה תמיד גרם מין רי קנות.
החווייה שאחרי הפרמיירה, כשאתה
יודע שזה יחיה עוד חודש, חודשיים,
שנה, אבל הסוף יגיע. לכן אני חושב
שצריך לשאוף להשאיר מישקע בקהל.
ליצור מסורת חיה. לכן הייתי קשור לתי אטרון
בארץ, ולקהלו, ומהם שאבתי את
הסיפוק ואת הכוח להמשיך.״
את הקאמרי עזב לפני כעשרים שנה
על רקע של חילוקי דיעות רציניים בינו
לבין מרבית שחקני־התיאטרון. במקביל,
הקים את מועדון התיאטרון באולם נחמני
וייסד את תיאטרון חיפה, למרות נסיונות
(המשך בעמוד )64

מישקע בקהל

0 1ש ״ ק ס פי רבנמל ׳13

0 * 1ז הירו ת: כו כ בי ם

(המשך מעמוד )61
מדינת ישראל. במשך כל התקופה הזו
מדינת ישראל נתונה להשפעות חיוביות.
היא תתחזק ותתפתח. אגי צופה שאחרי
המילחמה היא תבלוט ותהווה מוקד משי כה
בינלאומי. יתגשם בה דבר הנביא:
,כי מציון תצא תורה ודבר ה׳ מירושלים׳.״

(המשך מעמוד )63
חוזרים מצד תיאטרוני־תל־אביב להכשיל
את הדבר .״הם חששו שהתיאטרון העירוני
החדש יגזול מהם את הקהל בחיפה, אבל
למזלי, ראש־עיריית חיפה דאז, אבא חושי
חשב כמוני. לימים נוכחו כולם לדעת ש הקמת
תיאטרון חיפה גרמה בדיוק את ההי-
פך ממה שחשבו, נוצר קהל חדש, ותיאט-
רוני תל-אביב ביקרו בחיפה עשרות פע מים
יותר מאשר קודם.״

לנערות שי חינם

״מעז
יצא מתוק״

להמשיך
את המסורת

או ־ ב ה

מלאי את התלוש להלן,
ותקבלי בדאר חוזר

שי חינם

— 3טמפונים בנרתיקון פלסטי בצרוף חו ברתההדרכה
לנ ע רו ת של

חוברת ההדרכה של
או־בה נכתבה בידי צוות
גניקולוגים מומחים, עבור
יצרני טמפוני או־בה.
החוברת הופצה כבר
במליוני עותקים בארצות
רבות בעולם; בגרמנית,
אנגלית, צרפתית,יפנית
ועוד, בברכת משרדי
החינוך.
אנו שמחים להגיש לך את
המהדורה העברית של

החוברת.
בחוברת תמצאי כל מה
שאת צריבה לדעת על
המחזור החדשי. כיצד בנוי
ופועל גוף האשה. איך
להיות מוכנה לקראת
בעיות הבגרות המינית
ועור.

^ וא עזג את חיפה כדי להקים גם
1 1בירושלים תיאטרון קבוע, אבל אחרי
שנתיים של עבודה מאומצת הודיעו לו כי
התוכניות השתנו. הסיבה: חוסר קהל ב ירושלים
.״אני מנסה להסביר תמיד, כי
התיאטרון עושה את הקהל, לא להיפך,״
מתרעם מילוא .״עשרות מיליונים משקיעה
המדינה בתיאטרון בעשור אחד. מדוע אין
תוכנית־אב? מדוע אין קשר בין מישרד־החינוך
והתיאטרון ו מדוע מוציאים מבתי-
הספר את המיקצועות ההומניים? אני חו שב
שזה אבסורד. אם נער רוצה ללמוד
אלקטרוניקה, הוא יכול לעשות זאת גם
בגיל ,17 אבל את הדברים שלא ילמד
אחר־כך, את הסיפרות, את האמנות, צרי כים
לקרב אליו בבית־הספר. עשיתי כמה
נסיונות כדי לבדוק אם באמת הקהל אינו
אוהב חומר רציני. ראיתי שאם מסבירים
את ההצגה לפני ההופעה, זה עובד. הכנ תי,
למשל, ערב של שייקספיר, והופעתי
בעיירות פיתוח ופרברי הערים. התלמידים
הקשיבו בצמא ובלעו כל מילה, וזה הלך,
זה הלך מצויין !״
מאז עזב את תיאטרון חיפה, הפך מי לוא
במאי עצמאי והעלה מחזות בתיאט רונים
בארץ ובחו״ל. עתה התפנה כדי
לנסות ולמצוא פיתרון כיצד לקרב את ה קהל,
על המוניו, לתיאטרון.
במשך חודשים ארוכים שוטט בשכונות
כמו הקטמונים בירושלים ושכונת התיקווה
בתל-אביב .״שוחחתי והתיידדתי עם אנשי-
המקום. למדתי את הבעיות שלהם, הכרתי,
הלכה למעשה, את הבעייה של התמוטטות
בתי-אב, וכיצד אותו אב שהיה המלך ב-
ארצות־ערב, מודח על-ידי ילדיו, שנעשו
משכילים יותר ממנו. ראיתי מישפחות שבהן
הנערים פנו לפשע והנערות — לזנות.
ראיתי תופעה נהדרת של הכנסת־אורחים.
הייתי רוצה שאלה שמדברים גבוהה על ה תרבות
המערבית, יראו לנו מסורת כזאת
אצל בני אשכנז, שגם אני משתייך אליהם.״
והוא ממשיך במסורת. הוא עובד עתה
עם תיאטרון עינבל, השואף להפוך תי אטרון
פולקלור. מילוא מאמין שפולקלור
הוא אחד האמצעים לעשות נפשות לתי אטרון.
הוא
עומד להגשים את חלומו מזה שנים :
ליצור דגם של תיאטרון שיציג כשלוש
הצגות בשנה. מחזה פולקלוריסטי, מחזה
מודרני או תנ״כי, ומחזה קלאסי.
מילוא הציע להקים את דגם התיאטרון
באחד המחסנים הריקים בנמל-יפו ובמרכז-
הקהילתי החדש בשכונת-התיקווה. הוא
מקווה כי המשא־ומתן, הנמצא עתה ב שלבים
מתקדמים עם גורמים שונים ב עיריית
תל־אביב, יסתיים בקרוב ויימצא
התקציב הדרוש להפעלת המיתקנים__ .

מילוא כשיא הקאריירה
— הצלחות —
״זה לא יקום ביום אחד,״ הוא סבור,
״צדיך אולי 10 שנים כדי שהתיאטרון
יפתח את מלוא השפעתו.״ גם ההצגות
יהיו במתכונת שונה: באולם גדול, עם
כמה במות, והקהל ילך עם השחקנים מבמה
לבמה. יהיו הרבה מיפגשים עם הקהל,
קונצרטים ומופעים בשאר האמגויות, כי
פפו חושב שזה פשע שהתיאטרון בארץ
מצטמצם בעשיית בידור, בזמן שהוא יכול
להיות אהד הגלגלים שעושים תרבות.
מילוא קיבל כבר את פרס ישראל, את
פרס תל־אביב, וכמה וכמה כינורות דויד.
למה הוא חותר? משיב פפו :״תעזבו את
הפרסים. לא ליקקתי דבש, אני פייטר, אני
אוהב להילחם ואני מקווה שהפעם לא אלחם
לשווא, כי אני לא נעשה יותר צעיר.״

או־בה, מחלקת ההסברה
ת.ד2115 .
חיפה

אבק שלש לו ח א לי א ת.
חו ברתההרכבה +ה שי.

1שם

1כ תו ב ת

גיל

משתמשתבטמ פוני ם

| לאמשתמשתבטמ פוני ח

מילוא עם בן־גוריון
— ותוכניות

^ דבריו על מדינת־ישראל משלב שוב
^ הרצל את קריאת מערכת הכוכבים
עם דרך ראייה אישית והרבה אמונה.
״אני מאמין גדול, אולי יותר מהרבה
רבנים מלומדים, אשר למדו להאמין מספ רים,
בעוד שאני למדתי להאמין מתוך
המציאות, מתוך הכרה שחייב להיות בסיס
אחר.״
מסביר הרצל :״אנו נמצאים בעיצומו
של תהליך שהחל באמצע מילחמת־העולם
השנייה עם השואה. הרבה תהליכים ותה פוכות
במדיניות העולמית היו מכוונים,
בעצם, על־ידי האספקט האסטרולוגי החיובי
— להקים מדינת־יהודים גדולה בארץ־
ישראל.
״קשה, אולי, להתמודד עם עובדה זו
— אולם השואה היא אחד הגורמים החזקים
ביותר לכינון המדינה. ידוע שלמזלות
ההורים, באסטרולוגיה, יש השפעה על
מזלות הילדים. והנה, היטלר הוא בן מזל
שור ואופק מאזניים, ומדינת־ישראל היא
בת מזל שור ־ואופק מאזניים. בן־גוריון
הוא בן מזל מאזניים, ובגין בן מזל אריה
ואופק מאזניים.
״ישנה עובדה מעניינת נוספת הקשורה
במילחמת־העולם השנייה. צ׳רצ׳יל הוא
המנהיג שניצח במילחמה. אולם מעניין
שדווקא משעלתה בעיית 100 אלף הסרטי-
פיקאטים לארץ־ישראל עבור שארית ה פליטה
היהודית — היה בווין בשילטון.
בודן היה חמור יותר בגישתו ליהודים
מאשר וינסטון צ׳רצ׳יל. אין ספק שצ׳רציל
היה מאשר את הסרטיפיקאטים. היהודים
— שרקדו משימחה עם החלטת האו״ם על
מדינת החלוקה, ללא ירושלים, לוד, רמלה
וכו׳ — היו מסתפקים גם בסרטיפיקאטים.
אולם דווקא בווין ויחסו השלילי הביאו
למישלחת האנגלו־אמריקאית ולהצעה ל הקים
בארץ מדינה ליהודים. מעניין ביותר
שאחרי הקדנציה של בווין — שוב חזר
צ׳רצ׳יל לשילטון. בכך אני רואה, אצבע
אלוהים/
״אשר לגבולות המדינה — שימו לב
עד כמה שונה מדינת ישראל בשיטחה
הנוכחי מאותו שטת זערורי שדובר עליו
בתחילה, כמדינת חלוקה. המילחמות —
שהן ללא ספק גורם שלילי שנכפה עלינו,
הן שהביאו להתרחבות. יש בזה, מעז יצא
מתוק׳ וגם, ואפר עצתם /בהתנגדותם
העיקשת של הערבים — בה אני רואה
את, ויקשה אלוהים את לב פרעה׳ —
הם הולכים ומביאים להתחזקות המדינה.
״יש עובדות נוספות — הערבים, לדוג מה,
יכלו להקים מדינה פלסטינית עד 67׳.
אם היו מקימים מדינה כזו — ספק אם
היינו יושבים היום ביהודה ושומרון. בכך
שהם לא הקימו לעצמם מדינה, אני רואה
שוב ניצחון למגמה הנצפית בכוכבים —
לכונן מדינת יהודים גדולה בארץ־ישראל.
״ברצוני להעלות אלמנט נוסף — סימ־ליות
הסיפרה 6למדינת-ישראל. בשואה
נרצחו 6מיליון יהודים! מדינת־ישראל
הוקמה ביום ששי: היו בה אז 600,000
יהודים: ביציאת מצריים היו גם 600,000
יהודים, מילחמת ששת־הימים היתה ה״
מילחמה הגדולה שהביאה לחתימה על חוזה
השלום: על חוזה השלום חתם ראש*
הממשלה הש־שי של המדינה. ואוסיף דבר :
בזמן כהונתו של הנשיא הששי — והוא
יהיה אדם דתי — ייבנה בית־המיקדש.
בארץ יהיו אז 6מיליון יהודים.
״התפתחותה של המדינה היא אספקט
חיובי ביותר בתקופה הקרובה. משה דיין
נמצא במגמת עליה בכוחו הפוליטי. זאת
ראיתי כבר ב־ / 76 יש לו אוייבים הרוצים
להכשילו — אולם הוא יתגבר עליהם.
אמרתי בראיון קודם להעולס הזה שבספ־טמבר
77׳ מתחילה מערכת יחסים חיובית
עם שכנינו, ובאמת בספטמבר 77׳ נסע
דיין למארוקו. מערכת יחסי־החוץ של
ישראל תשתפר, לרבות כינון יחסים דיפ לומטיים
עם רוסיה. ביולי יחל תהליך
חיובי ביותר עבור הכלכלה הישראלית
— תהיה התפתחות גדולה: המגמה תתפתח
ותגיע לשיאה לקראת נובמבר 80׳ .זו
תהיה תקופה חיובית ביותר עבור המדינה.״
העו ל ם הז ה 2177

ברזיליה

סלבדור

מ צי ע
לר טיול
בזר.

לימה

מאצו-פיצו

אקפולקו

בתשלומים כאלה:

קופל בסיעות

דנ ב ר

אפשרות מס׳ ו
עד הנסיעה 29,130.- :ל״י.
סו תשלומים של 2,370.-ל״י
ללא ריבית וללא הצמדה.
8ו תשלומים של , 200.-ו ל״י
בתשלומים חופפים.

אפשרות מם׳ 2
בעת ההרשמה 25,725.- :ל׳׳י
להבטחת בל מחיר הטיול (בלירות
ישראליות) ביום ההרשמה.
המחירים לפי שער המטבע ביום
עדהנסיעה 27,130.- :ל״י.
היתרה ב־ 18 תשלומים של , 200.-ול״י 22.58 = $1.-( 23.4.79 ,ל׳׳י).

המחירים הנ״ל כוללים ריבית בסך
3,250.ל״י עבור 8ו התשלומים.מחיר הטיול 71,180.-ל״י.

משרד ראשי: תל־אביב, רח׳ פרישמן , 14 טל .24 61 21 .ירושלים, טל .23 2225 .חיפה, טל .88011 .קרית־ביאליק, טל.74 04 51 .
973י

נתניה, טל .27410 .הרצליה, טל .938057 .רמת־גן, טל .73 11 05 .באר־שבע, טל.78860 .

העולם הזה 2177

ללוסטהנזה שת הצעות טובות
להמנע משעות העומס -
לצאתלפניאו אחרי!

כאשר בנמל התעופה בן־גוריון דוחק וצפיפות נוסעי לופטהנזה כבר יושבים
בניחותא על ספל קפ ה שני ונהנים מהנוף הנפלא של החוף האדריאטי.
לופטהנזה טסה למינכן ללא חניית ביניים בימי ראשון, שלישי וששי בבוקר.
אבל לאיש ע ס קי ם שצריך להיות בגרמניה ר ק בערב ורוצה עדיין לשהות כל הבוקר
במשרד יש יום יום טיסה של לופטהנזה אחר הצהרים — אחרי שעות העומס.
הוא מגיע ל טי ס ת ההמשך שלו באירופה ואפילו לדרום אמריקה...
בדבר פרטים נוספים והזמנות, התקשר נא לסוכן נסיעות ה־י.א.ט.א. שלך, לסוכן.
המטען או ללופטהנזה.

ה עו ל ם חז ה 2177

במדינה
(המשך מעמוד )55
או של עורך־הדין הטוען לאחד הצדדים.
הפעם ניסיתי להסתכל על הליכי השפיטה
בעיניו של ׳שופט. היי תי שומעת עדויות
׳ומנסה להחליט למי להאמין. כאשר עורכי־הדין
היו מביאים סוגיות מישפטיות הת אמצתי
לברור את המתאימה ביניהן.
״זה היה קשה מאד. החובה להחליט,
המוטלת על השופט, הפחידה ׳אותי. אי־אפשר
להתחמק מהחלטה. תפקידו של
השופט הוא להחליט בכל מיקרה. ואם
קרה שהחליט החלטה מוטעית, יתגלגל
העניין לבית־המישפט לעירעורים ושם
יכולים ׳להפוך את החלטתו ואולי גם
להעביר עליו ביקורת.
״ישבתי בבתי־הקפה של בית״המישפט ו שמעתי
את עורכי־הדין מלגלגים על שופ טים
מסויימיים, מבקרים אותם ולפעמים
צוחקים על חשבונם.
״גם אני עצמי התאכזבתי קצת מה־*
שופטים. תדמיתם כמורמים מעם, והיוקרה
הגבוהה המלווה מיקצויע זה בחברה, אינם
מתאימים בהרבה מיקרים. שמעתי שופטים
חסרי סבלנות וחסרי נימוס. שופטים ש לא
התאמצו אפילו להבין ט״עונים מיש־פטיים.
חלק מהם נראה לי כמי שמצאו
מיפלט בשפיטה, מחוסר הצלחה כעורכי-
דין. לפעמים היו כאלה שהכוח והכבוד
שבשפיטה גרמו להם הרגשת אדנות ו־זילזול
באחרים. לאט לאט החילותי מהססת.
״כאשר שופט מתמנה לתפקידו, אין הוא
נוהג בדרך־כלל להתפטר ממנו. זהו תפ קיד
יוקרתי, והתפטרות פירושה הודאה
בכישלון אישי. חששתי מאד פן אתמנה
ואחר־כך ׳אחוש כי עשיתי טעות, כי
אינני מצליחה לעמוד בעומס הנפ שי הכבד
של החלטות בלתי פוסקות. חששתי שלא
אוכל לעמוד בציפיות החברה מישופטת.
חששתי שיהיה עלי ל שנות את אורח־חיי,
שלא אוכל יותר לנהוג בחופשיות
להתלוצץ עם ידידים בציבור או להתלבש
לפעמים בבגדים זרוקים. אומנם קסמה
הפגרה הארוכה של השופטים, אולם מה
ישווה לי פגרה, אם לא יהיה לי החופש
לעשות את כל מה שאחפוץ?
״חזרתי לחשוב גם על השיקול הכלכלי.
כאשר החלטתי ללכת לשפיטה, ידעתי
שאני עושה ויתור כלכלי משמעותי. עורך-
דין ׳בינוני משתכר יותר משופט. כאשר
שקלתי זאת מול הכבוד והשלווה -ה צפויים
לי כשופטת ויתרתי על הכסף.
׳אחרי שהתעוררו בי ספקות חשבתי ישוב
בעניין, וכאשר התכנסה ועדת המינויים
מחדש, הודעתי כי ש עי תי את דעתי —
אני מוותרת על הכבוד.״

הנג ב
גננות באוהל קדר
בעיקבות התגגרותס ש7
הבדואים לייבוא גננות
מהצפון, מוקמת עתודה
ש 7גננות מבנוודחשבטיס
הילד הבדואי בן ה־ 5נכנס בריצה
לאוהל אביו .״הגננת אמרה לי שאני
מפגר כמו אבא,״ סיפר לאימו כשהוא
ממרר בבכי. האם חיבקה את בנה ושתקה.
למחרת שוב לא שלחה אותו לגן.
אין זה מיקרה חריג ובודד. יחסן ה משפיל
של הגננו ת מעורר מורת־רוח ב־מאהלי
הבדואים בנגב זה זמן ריב. יותר
מכך — מאמץ של שנים, שהושקע ב־שיכניוע
הבדואים לשלוח יאת ילדיהם ל גנים,
עמד לרדת לטימיון.
לבדואים בנגב אין גננו ת משלהם. כאשר
ניפתח גן־הילדים הראשון, לפני חמש
ישנים, הובאו ׳גננות מוסלמיות מהגליל
ומהמשולש (״צפוניות״ בלשון הבדואים).
כיום קיימים כבר תשעה־עשר גנים ה מפוזרים:
,מרביתם, בשבטים סביב באר־שבע,
וכולם מאויישים בגננות מוסל מיות
מהצפון.
זילזול והשפלה. הבדואים טוענים כי
הגננות הצפוניות המלמדות באיזור מת נשאות
ומרגישות שהן עולות ברמתן על
ילדי הבדואים ומישפחותיהם :״התנהגותן
כלפי הילדים היא מזלזלת ומשפילה, ו במצב
זה לא נסכים לשלוח את ילדינו
לגן.״
עטיף הטיב, מפקח מטעם מישירד ה חינוך
על איז׳ור הדרום בימיגזר הערבי,
מכיר את בעייתו שיל הגננו ת :״הגננות
מהצפון באות אלינו בדרך־כלל מחוסר
העו ל ם הזה 2177

פ ש עי ם
סםהס מי ם
עירגותו של עורך הדין
להבדלי המישקל כין החומר הנקי
ל הומד הארוז הביאו
להקלה בעונשו של הנאשם

גננות ערביווג מהגליל בכאר־שבע
איפור, לבוש מודרני ויציאה לבילויים
ברירה. הן כולן צעירות שזה עתה סיימו
את לימודיהן בסמינר לגננות ערביות.
מחוסר מקומות הוראה קרובים למקום
מגוריהן, מפנה אותן מישרד החינוך ל־איזיויר
הדרום בימיסגרת הדומה ל שנת ישי רות.
אם מישהי מסרבת, מונעים ממנה
להתקבל לעבודה כגננת. לכן הן באות
בחוסר רצון. הריחוק מן הבית מקשה
עליהן, ועיקר מטרתן לסיים ולחזור צפונה
למישפחותיהן הגרות בטייבה, בקע-אל-
גרביה, טירה וכפרים אחרים״.
צד אחר של הבעיה מעילה חיה פסטרנק,
מפקחת על גני ילדים באיזור הדרום:
״הגננות שהגיעו אלינו מאיזיור הצפון
הן צעירות חסרות ניסיון, שניב השפה
׳שהן מדברות שונה מהניב המקומי. כ תוצאה
מכך !נוצרים קשיי תיקישורת בינן
לבין הילדים. גם המנטליות של הבדו אים
באיזור ישונה מזו של ערביי הצפון;
לבדואים יש גאווה מפותחת, יאשר הגננות
שבאות מכפרים ערביים בגליל ובמשולש,
אינן מסוגלות להבין. על רקע זה נוצר
העימות.״
הגננות הצעירות מתאכסנות באכסניית־הנוער
בייודיציב בבאר־ישבע. רק אחת
לשבוע הן נוסעות הביתה לכפריהן. כ־ערביות
משכילות, חורגת התנהגותן מ כללי
המסורת החמורים: איפור, לבוש
אופנתי ,׳ויציאה לבילויים הם חלק מה־מונהגים
החדשים שסיגלו לעצמן. לדעתן,
הן מתקדמות. אולם הבדואים ביאיזור
רואים בהתנהגותן של הגננות, הצריכות
לחנך את ילדיהם, התנהגות הנוגדת את
המסורת.
עיישה אל־סנעה, אם לחמישה ילדים
בתל־שבע, מוכנה לגליות את דעתה:
״הגננות הצפוניות מתלבשות ומתנהגות
כמו בחורות יהודיות. הן לועגות לבחו רות
שלנו ׳וקוראות להן פרימיטיביות.
חלק מהצעירות הבדואייות מקנאות בהן
ומושפעות מהן. האבות רואים בכך סכנה
חמורה ומתנגדים להישארותן ישל הגננות.
זאת היא בעצם הבעיה האמיתית.״
בידוד מגברים. הבעיה הגיעה גם
לאוזניה של דוקטור נחמה ניר־ייניב, ה מפקחת
הארצית על גני־הילדים במישרד־

החינוך, אשר ערכה ביקור במאהלי ה בדואים
באיזור באר־־שבע !ופסקה :״צרי כים
להקים גרעין של גננו ת בדואיות
מבנות המקום.״
לפני כחמישה חודשים קרם הרעיון עור
וגידים. בבאר־שבע נפתח קורס ראשון
להסמכת 18 גננות בדואיות. מספרת רבקה
דגן, מדריכה ומרכזית הקורם :״אחרי
שנאלצנו לחזור ולהסביר את חשיבות
הקורס ואת היתרון שיפיקו ממנו ה בדואים,
כאשר בנותיהם ישמשו כגננוית
ולא יצטרכו עוד ׳לשירותיהן של הצפוניות,
קיבלנו את אישורם שיל השייח׳ים והאבות.
אולם בזה לא היה די; התנאי לשליחת בבידוד הבנות היה, שהקורס יתקיים
גמור מגברים, וכך ׳אומנם נעשה.״
הבנות שנתקבלו לקורס הן מן ה משכילות
שבבנות הבדואים. רובן בנות
שייח׳ים, שסיימו לפחות בי׳ת־ספר יסודי.
יש ביניהן גם שסיימו 10ו־ 12 שנות
לימוד. הלימודים יתקיימו במשך ׳שנתיים,
בימים חמישי ושישי בבאר־שבע. ביתום
הלימודים תועסקנה הבנות כגגנו ת בלתי
מוסמכות, מתוך כוונה שהן תימשכנה ב סמינר
לקראית הסמכה.
לגבי הבדואים, השמרנים מטיביעם,
פתיחת הקורם מהווה צעד קדימה לקראת
ה,קידמה .׳לפי המסורת הבדואית אין הם
נוהגים לאפשר לבנותיהם ׳לצאת ללמוד
מחוץ לבית. במיקרה זה יש תמיכה מצד
הישייח׳ ,בעיקר על רקע הדרישה להחליף
את הגננו ת מהצפון. בכל זאת, הנושא
הוא בעל רגישות רבה אצלם .״זו לא
פנטסיה, זוהי התקדמות הדרגתית ש אנחנו
דוחפים את הבדואים לקראתה,״
אומרת רבקה דגן ,״ישנן ׳עדיין בעיות
וחלק מהבנות אף נאלץ, בשל לחצים
בתוך המישפחה והשבט, להפסיק את
הלימודים.״
בסוף ישנת הלימודים הבאה תיאייישנה
הגננות ד,בדואיות הראשונות את גני-
הילדים. כתוצאה מכך צפוייה עליה ׳ניכרת
בשיעור הילדים בגילאים 4—6שיישלחו
לגנים. גם הילדים וגם הוריהם מעדיפים
גננות מבינות המקום, צנועות ויענוות,
תחת הגננות המתקדמות מהצפון.

האשד, הציצה בדאגה מבעד לחבלי־הכביסה.
למטה, ארבע קומות מתחתיה,
גחן בחור שחרחר, וחפר גומה מתחת
למיכלי־הגז של הבניין. הוא הטמין משהו
והסתלק.
הישישה נחבאה בפחד בתוך מירפסתה,
וחיכתה שהזר יילד. אז רצה לשכנתה
הצעירה, וסיפרה ילה מה ראתה. אם היה
זה מחבל, והחומר שהוטמן היד, הומר־נפץ,
היתד, צפוייה סכנה לכל דיירי הבית.
השעה הייתה ארבע אחרי־הצהריים, בספטמבר
שעבד. הנשים טילפנו למישטרה,
ומייד הגיע חבלו למקום. הוא בדק מתחת
למיכל־הגז שבחצר האחורית המוזנודת, ב רחוב
הגדוד האלמוני ביז״אליהו. בזהי רות
הוציא שקית ניילון קטנה ופתחה.
לעיניו נתגלו תחובות, בכיסים המיוע דים
לכך 82 ,חפיסות קטנטנות שיל ניילון,
שהכילו אבקה לבנה. הבלן המישטרה
הכריז כי זה לא שייך לו, ואיש מחלק-
סמים הוזעק למקום. החומר ׳נליקח ל־מישטרה,
והוחלט להציב מארב במקום.
מאחרי אחת הגדרות התחבא השוטר
והמתין עד שיחזור הבחור הלבוש חולצה
לבנה עם הדפס אדום, שהזקנה ראתה.
איומים על ׳העדות. לא עבר זמן רב
והגיע בחור שחרחר. איש־המישטרה לא
ראה אותו מחטט מתיחת למיכל־הגז, אולם
כאשר, סוף־סוף, הבחין בו, ראה אותו
עושה תנועות של מבוכה וצער מושך
בכתפיו ומתיי שב על הארץ. השוטר עצר
אותו, ונתברר ליו כי זהו דויד ניסים,
המכונה ״בום״.
החומר נבדק במעבדת המישטרה ו נתגלה
כי היו ישם 79 מנות של הרואין,
ושתי מנות מורפין. מישקלה הכולל של
החבילה היה 36 גרם.
בכתב-הא״שום, שהוגש נגדו, נאשם בום
:בהחזקת סם מסוכן במישקל הגדול של
36 גרם.
בום הכחיש כיל קשר לסם. הוא טען
כי בא לשם, כדי לבקר את אחותו ה מתגוררת
באותו הבלוק בכניסה אחרת.
ומכיוון שתש בראשו עשה את התנועות
המוזרות והתיישב על הארץ להתאושש.
ביתיהמישפט לא קיבל את גירסתיו זו,
בייחוד אחרי שהעדות זיהו את חולצתו
שיל בום, חולצת טריקו לבנה ועליה

הנשים שהעידו במישפט היו מבוהלות
מאד. הן סיפרו כי ׳אחרי שהגישו את
התלונה ׳למישטרה, באו שתי יגשים צעי רות
ושאלו בבית למי י ש טלפון ומי הוא
זה שהגיש את התלונה. העדות המפוחדות
ביקשו מהשופט ׳חשות להעיד בלי שכתו
כדי שלא להסתכן. השופט מנחם אילן
נדהם. כיצד זה יתכן שגם בתיקים כאלה
באים לאיים על עדים. הוא ׳כתב ״הרי
זה כמו סדום. עוד מעט נוכל לסגור את
בתי־המישפט והימישטרד, ונמסור את ניהול
המדינה לפושעים.״ השופט הורד, למיש-
טרה לחקור בעניין.
הסם הצטמק 36 .׳;רם הרואין הם
לכל הדיעות כמות רצינית. סניגורו ה מוכשר
שיל בום, דרור מקרין, עשה ׳תרגיל
מעניין. הוא ביקש לשקול את אריזות
הניילון. נתברר כי מישקלן היה כמעט
29 גרם. כלומר, מי׳שקלו שיל הסם, נטו,
היה דק 7.2גרם. זהו הבדל עצום מה נטען
בכתב התביעה. עוד המשיך וטען
הסניגור, גם הכסות הזו אינה הרואין
טהור. זוהי תערובת של הסם בחומרי
דילול אחרים הנהוגים בשוק. אחרי בדיקה
התברר כי בתוך שלושים וששה הגרמים
היתר, כמות של 2.7גרם הרואין נטו.
נראה שהצטמקיותו הקיצונית של הסם
השפיעה גם ~על השופט. למרות שהיו
ברשותו של בום 81 מנות, דן אותו
אילן לחצי שנה מאסר בילבד. השופט
ציין, כי לא הוכיח לפניו אם הסם הוחזק
לצרכי מיסחר או שימוש עצמי, ומכיוון
שהכמות אינה גדולה, החליט להקל בעונש.
זאת למרות שהיו לבום שמונה
הרשעות קודמות, אחת מהן על אחזקת
סמים. מכיוון שבום מרצה כרגע עונש
מאסר של שנתיים וחצי בשל עניין אחר,
יהיו ששת החודשים הללו מצטברים. עוד
!שנר, וחצי מאסר על תנאי הטיל השופט,
כדי שבום ילא יחזור על מעשיו.

זה היה הש 01 הזח שהיה

גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שגה כדיוק,
הקדיש ״חקירה מייוחדת״ ל שעתריית ״ועדת הכיטהון בראשון־
לציון״ ,שהוקמה בדי להנציח את זבר חללי המושבה וחוסלה
כשערוריה כספית. כין הדמויות המרפזיות בפרשה זו בלטו אי שים
מקומיים, כאליקום אוסטשינסקי ואמנון נחמיאס. במיסגרת
סידרת הראיונות שערך השבועון עם ראשי המיפלגות בישראל
על בעיות השלום עם עמי ערב, הובא ״ראיון מייוחד״ עם ד״ר
משה סנה, מנהיג מיפלגת השמאל הסוציאליסטי*.
מדור העיתונות של השבועון דיווח על הברוטאליות שבה
ניתקל סתב ״ידיעות אחרונות״ ,זאב אלתגר, בשבא לסקר מיפ־גש
כיו ח״ב אליעזר ליבנה וחברי קיבוץ דגניה. כמדור ״כמרחב״

ב ך גוו, ון קורא י נו עו

תואר דיוקנו יטל סאלח סאלם (שכונה ״המייג׳ור הרוקד״) ,איש
מועצת ההפיכה המצרית. כגוף הכתבה נכלל, לראשונה בעיתונות
הישראלית, סיפור על קצין אחד ממועצת המהפיבה, אנוור
אל־סאדאת.
בשער הגיליון: ד״ר משה סנה, בעבר ראש מטה ה״הגנה״.

^ הסתרים ־ התותלה!

.העם
ת קו פתהאהבה
הקיץ בא לישראל. אפשר היה להבחין בו
לפי צבע הרגליים של בנות המדינה: הן
פשטו את גרבי הניילון, הציגו לראווה רג ליים
לבנות, שטרם הספיקו להשתזף.
הטבע (והמשוררים) יעדו תקופה זו
לאהבה. אולם מדינת־ישראל לא מצאה את
עצמה מוקפת מאהבים. להיפר, החום הפו ליטי
מסביב היה נעדר כל חיבה. הוא אומ נם
גרם להסרת הכיסוי מתוכניות פולי טיות
רבות, תוכניות לבנות. בעיני ישראל
היו שחורות למדי.
לשווא קם בכנסת ישראל נואם אחר
נואם והאשים את הממשלה האמריקאית,
תוך כדי חזרה אינסופית איש על דברי
רעהו ומשלוח חיצים מורעלים נסתרים זה
לעבר זה. לשווא הכריז שר־הביטחון פינ חס
לבון על האידיאלים המשותפים ליש ראל
ולארצות-הברית, ח״כ שלום זיסמן
חשף את אי-יציבותן של ממשלות ערב.
האמריקאים, שלא נתרשמו ביותר מן ה דברים
הצוננים, התכוננו בשלוות־נפש לש לוח
לעיראק את הנשק, שישנה את מאזן
הכוחות לרעת ישראל.
לפי כל הסימנים, תתחמם האווירה במר חב
עוד הרבה יותר בחודשי הקיץ הקרו בים.
השאלה היתה פי ישתזף בחום זה —
ומי יסבול ממכת־שמש.

מער

נגס נציג המחתרות
המחשבות של ס .׳והו

הספרדית העולמית 110 .הצירים, שייצגו
את 600 ספרדי הארץ, ו־ 100 הצירים, ש ייצגו
קרוב למיליון וחצי ספרדים בפזורה,
עסקו בדיונים מופשטים למדי על העלאת
קהילות ספרדיות ומיזוג הגלויות.
דיון זה לא מצא חן בעיני אליהו קס טל,
שליחם של יהודי פרו וקולומביה,
שהורה לסדרנים לחלק מיכתב־גלוי בין ה צירים.
כתב קסטל, מי שהיה המזכיר הרא שון
של הפדרציה הספרדית העולמית:
״...מספיקים שלושת החודשים שביליתי ב ארץ
שאעריך את מצב הספרדים ...עד כמה
שהבנתי מגעת, איני מאמין במיזוג הספר דים
והאשכנזים. כל זמן ששני השבטים
האלה, אחד יהיה מושל והשני נימשל,
תמיד תשלוט ביניהם השינאה
המשיך והתרה קסטל :״עד מתי תאמינו
בנביאי הבעל המנבאים על מיזוג שלם. למה
לא תחרימו את הבוגדים ואת המפריעים
ותקיצו מתרדמתם המרה הזאת? מדוע ית נו
לכם אחרים דבר אשר נמצא בידכם?
הנה לכם משל ממ שי: כל זמן שהיהודים
היו חלשים וביקשו תחנונים מהעולם, לעגו
עליהם. היום, כשהיהודים הרימו את ידי הם
ונלחמו באויביהם — מכבדים אותם.
כל העולם מכבד את החזק ושונא את ה חלש
ורך הלבב.״
מתוך משל זה מסתבר פיתרונו של קס טל
מאליו :״חצי מיליון הספרדים בישראל
יקימו את המיפלגה החזקה ביותר. ובצדק
תוכלו להביא ס 507 מהמועמדים לכנסת.
רק כך תוכלו להיות אחים אמיתיים ולא
אחים חורגים או שחורים.״

טכסים

קריאוה ל מי בצע
״טעיתם בלמדכם מדברי, כאילו אני עומד
לפנות לנוער בקריאה ליישב (את) הנגב.
אין בדעתי כלל וכלל לפנות בקריאה, לא
לנוער ולא לאחרים. אין אני מאמין בקרי אות
מסוג זה, ואיני סבור שהנגב ייושב
על־ידי קריאה׳.
מילים אלה כתב דויד בן־גוריון לפני
חמישה חודשים, לעורך העולם הזה (.)846
השבוע התברר כי דויד בן־גוריון שינה
את דעתו. בעתיד הקרוב הוא עומד לערוך
כינום־ענק של תלמידי הכיתות השביעיות
והשמיניות, ולקרוא אותם למיבצע חלוצי.
מקום הכנ ס: יער חולדה, מול מצבת
מגיני המשק, לשעבר אחד ממקומות סמים־
גש המסורתיים של פלוגות ההגנה**.

הי כ ל הלו ח מי ם
בתוך תא קטן במיבצר עכו נתכנס המון
אדם, וניצב לאורך הכתלים המסויידים
למשעי, קהל שהתרחק ככל האפשר מן המר כז.
במרכז התא היה פעור בור עמוק
ומרובע. חבל עבה, קשור לסורג־ברזל,

השתלשל לתוך הבור. כי ביום הראשון
שעבר, במלאת 35 שנה למותו של מנהיג
ניל״י, אהרון אהרונסון, הפך תא־הגרדום
של בית־הסוהר הבריטי לשעבר להיכל עו־לי־הגרדום
של הדור, כאשר נוספו על
שלושת לוחות השיש, עם שמותיהם של
עשרה לוחמי אצ״ל ולח״י שניתלו בידי
הבריטים, שני לוחות עם שמותיהם של חללי
ניל״י: נעמן בלקינד, יוסף לישנסקי, שרה
אהרונסון וראובן שוורץ.
רק שם אחד היה חסר להשלמת רשימת
עולי־הגרדום של דו רנו: שמו של יעקב
שווארץ, שניתלה זמן קצר אחרי קורבן
הגרדום הראשון, שלמה בן־יוסף, על הריגת
שוטר ערבי. שמו נשכח לחלוטין אפילו
על־ידי אנשי ההגנה.
~הכל נשתנה. שרידי אנשי ניל״י עמדו
בקבוצה נפרדת: רפאל אבולעפיה בחליפתו
השחורה וכובעו השחור ; אחותה של שרה,
דבקה אהרונסון; אלמנת יוסף בלקינד.
סמוך לקיר וחיוור כטיח אשר עליו, עמד
מנחם בגין, לבוש שחורים. הוא התבונן בלוח
השיש הגדול אשר ממולו. שקטים לא
פחות ממנו היו נתן פרידמן ילין־מור
(מפקד הלח״י) וד״ר שימשון יוניצ׳מן. ה תא
היה מלא בני-אדם שהכירו כמעט כל
אבן של מיבצר עכו.
מנהל מכוו־ז׳בוטינסקי ויוזם הקמת הי-
כל־עולי־הגרדום של דורנו, יוסף פעמוני,
שלח הזמנות לנשיא ישראל יצחק בן־צבי,
ראש־הממשלה משה שרת, יו״ר הכנסת יו סף
שפרינצק ורב־אלוף משה דיין. הנשיא
השיב במיכתב, בו הביע צערו על שניבצר
ממנו לבוא, מאחר והיה תפוס לאותו יום.
האחרים לא השיבו — ולא באו.

סכין בגב
אלהשלמ דו אידוי
אתמול פגשתי את אלישע. הוא למד
יחד אתי בבית־הספר. בית־ספר לבנים.
— מה שלומך? — שאלתי.

עחח
ל ד בו קאחהל בני ם !
210 צירים נתכנסו בשבוע שעבר באולם
הקונצרטים של בניין י.מ.ק,א. בירושלים
וערכו בו את הקונגרס השני של הפדרציה
* גוף פוליטי קטן באותם ימים, שחבריו
פרשו ממפ״ס עם ד״ר משה סנה. חברי
״מיפלגת השמאל הסוציאליסטי״ נטמעו
מאוחר יותר במק״י. כסה מהם נמנים עתה
על חברי ״מוקד״ בשל״י.
י* לבסוף נערו כנס הנוער של דויד בן־
גוריון בשייך־מוניס, ליד תל־אביב, כפר
־ ערבי נטוש שבשיטחו הוקמה אחר־כך אוניברסיטת
תל־אביב.

ה שנ ס 3ו ג

ך ןך \ 1ך 1ך ך||״1ןךתך| 1!1

סיפור הפרטים על רצח יאנק קליימן. השו־י
י | פך אור על פרשת חיים מופלאה, שהתרחשה
• * 111י 1י ו ^ 111י -י
בברלין הכבושה, לאחר מילחמת־העולם השנייה. גיבורי הסיפור היו ניצולי מחנות הריכוז,
פליטי היערות, המון גרמני ושירות הריגול הסובייטי. הסיפור לווה בציורי שמואל בק.

״העולם הזה״ 865
תאריך :

20.5.54

— מצרין — ענה לי — חזרתי עכשיו
מפאריס. ואת מי פגשתי שם? אתה זוכר
את מרשה זינגר? זה הצולע? אז הוא
עובד עכשיו בפאריס בתור נהג, נשוי
לצרפתיה ויש. לו שני ילדים.
— ומה עם החבר שלו. זה שהיה בא
תמיד עם פנס מתחת לעין. מה שמו?
— אה — אמר אלישע — אתה מתכוון
לחיים שמרלינג? פגשתי אותו בלונדון לפ ני
שנה. עכשיו הוא בהודו, נשוי עם בת
של מהרג׳ה. אוי, ואתה זוכר את איציק
פיצ׳ורניק? הוא גמר מהנדס בקליפורניה
ועכשיו הוא בוונצואלה מחפש נפט. עוד
אחד שלמד איתו ואיתנו, נוח גפני, יושב
עכשיו בברזיל. סוללים שם כביש בג׳ונגל,
חתם על חוזה לחמש שנים.
— ומה עם ההוא. מה שמו, איתמר גולד ברג?
זה שקראנו לו בוקי?
— אה, בוקי? בטח, אני יודע מה איתו !
הוא עכשיו בפינלנד, עובד בתור עיתונאי.
פגשתי אותו לפני שנתיים באמסטרדם
יחד עם אתה יודע מי? עם נחצ׳ה ! נחצ׳ה
פיילה !
— איפה באמת נחצ׳ה פיילה? — שאלתי.
— הי — אמר אלישע — הוא עכשיו
איש גדול, נמצא באו״ם יחד עם המיש־לחת
המכסיקאית. מומחה לבעיות אמריקה
המרכזית. ואם אתה זוכר את בומבה, ה חבר
הכי טוב שלו, אז הוא עכשיו בניו־זילנד,
מגדל בקר.
— אולי אתה יודע איפה עמום? —
שאלתי.
— שמעתי שהוא מסתובב במדינודיש־ראל,
מחפש עבודה. תמיד אמרתי שלא יצא
ממנו שום דבר.

עמום קינן

אנשים
• 1כשנישאל הסופר יזהר (ס. יזהר)
סמילנסקי, המכהן גם כחבר-כנסת מטעם
מפא״י, שידוע כי אינו משתתף לעולם בווי כוחים
שבמליאה, אך אינו חושב שהוא
מבזבז את זמנו בכנסת לריק, השיב בני מה
פילוסופית :״רבות מחשבות בלב

!• בוויכוח הגדול על מדיניות־החוץ ש נערך
בכנסת, השתתף היים לנדאו, ראש
מטה אצ״ל לשעבר וח״כ חרות בהווה*
ודיבר על הצורך בסיבוב מילחמה שני. הוא
שאל באופן ריטורי :״למה אתם מחכים,
רבותי הוא זכה לתשובה מיידית, שנל חשה
בתא העיתונאים :״מחכים לסוף

!• מנהיגו של לנדאו, ח״כ מנחם כנין,
הסביר מדוע לקח לליבו עלבון שהיה
מכוון אל אחד מחברי תנועתו, והוא גילה:
״אני טירוריסט סנטימנטלי.״
• 1חבריו של בגין, אנשי פיקוד האצ״ל
באירופה, נתכנסו בשבוע שעבר למסיבתם
השנתית בביתה של דורים כץ**,
שהקדימה ושלחה להם הזמנה בחרוזים:
להווי ידוע לכל המקבל /נזיכתב זה בעזרת
האל /כי כמה מתושבי בירת ישראל /
ששהו אי־פעס באור בצל /במסין ה מעון***
שגדולות חול /החליטו כי טוב
ונאה להקהל
* כיום שר־התיקשורת.
** דוריס כץ היתה אשתו של שמואל
כץ, לשעבר יועץ ראש־הממשלה לענייני
הסברה. מאוחר יותר נישאה דוריס כץ ל אליהו
לנקין, מפקד אלטלנה.
*** רי דה מסין, רחוב בפאריס שבו
שכן מרכז האצ״ל באירופה.

״הסקנדלים״ של ״גלי׳׳ לקיץ 1979
״סקנדל״ אמיתי, כזה אחד שהחבר׳ה
אוהבים,
הדוגמאות ׳׳המשגעות־׳ והצבעים
המלהיבים...
מה יש כאן הרבה ״לברבר״
זה ״הסטייל״ שלך העונה!
נ.ב .״סקנדל׳ סטייל גלי
הולך טוב עם גיינס, עם מיניביקיני...
או בלעדיו
בעצם עם כל דבר שהחבר ה אוהבים.

הסקנדלים״ של ״גלי

״סקנדל ספורט
אלגנט בעקב רוקי

סקנדל״ סטייל ״גלי / ,כזה שהחבד׳ה

תיא מביאה לך את הטעם החדש של אמריקה:

מי־ פ ה +פ לו או רי ד

במקביל לפיתוח מוצר דומה
בארצות הברית,
תיא מפתיעה ומייצרת בארץ:
מי פה +פלואוריד למניעת עששת.
3טיפות בחצי כוס מים 3 ,טיפות
על מברשת לחה, לטעם משגע בפה,
לשמירה על שיניים בריאות ונשימה רעננה.
מי פה תיאדנט, המפיגים ריחות לוואי
שלאחר אכילה או עישון, חודרים אפיל
לחריצים הקטנים שבין השיניים: מסירים שו
מנקים ומרעננים את הפה
ואינם פוגעים בציפוי המגן על השן.
מי־פה תיאדנט +פלואוריד —
עוד הפתעה נעימה מ״תיא״.

ליתר בטחון,
מי־פה תיאדבט

( ר שנ ס ק, פריליך

כ ל מה שרצי ת לד ע ת על הס ולא הע 1חלש אול
העצבים המרכזית. אולם השפעתו קצרה
מאד, בערך כעשר דקות.
אחרי חלוף השפעתו, מגיע תורו של
הדיכאון העמוק. נוצרת מוטיבציה חזקה
לנטילה חוזרת. יש משתמשים המזריקים
לעצמם קוקאין כל עשר דקות. ידוע על
אמנים מסויימים, הרצים במשך ההצגה
מעבר לקלעים כדי לקבל עוד מנת־קוקאין.
הסם אמנם אינו גורם להתמכרות גופנית,
אך הוא גורם לתלות נפשית.

לץ זוג שחמל! מהמסיבה לחדר השינה
י י לא הלך להתעלס. כאשר מצאו פינה
שקטה, הוציא הגבר מכיסו חפיסה קטנ טונת,
עטופה בנייר־כסף, והנערה הוציאה
את ראי^האיפור שלה.
הגבר זרה בעדינות שני פסים דקיקים
של אבקה לבנה על הראי, הוציא שטר של
100 לירות, גילגל אותו כצינור ונתנו
לנערה. היא הרכינה את ראשה ושאפה
אל נחיריה שורה לבנה, והגבר אחריה.
הקוקאין ,״סם האצולה״ ,הגיע לישראל.
במסיבות יום־העצמאות של השנה אפשר
היה להיווכח כיי הקוקאין רכש לו מקום
בצמרת, הפך לאופנה החברתית האחרונה.

צפע
על הסם
ן*ם כתי־המישפט החלו דנים
י * ויותר בעבירות סמים העוסקות
קאין. באחד -המישפטים הסנסציוניים,
נהל לאחרונה, נאשמו כמה אנשים,
על־ידי המישטרה כ״לווייתני הפשע״,
זקה ובסחר בקוקאין, במלון רמאדה
אביב.
משה איש־כסית נעצר לא מכבר באש מת
החזקת קוקאין. בחור צעיר אחר, ששמו
נאסר לפירסום בשלבי המעצר, נידון ב ימים
אלה לשנה וחצי מאסר בפועל, על
הברחת קוקאין לישראל.
הבחור, בן טובים מתל־אביב, ייבא 28
גרם של הסם מהולנד. הוא החביאו במכ נסיו,
בכיס נסתר באיזור המבושים. בארץ
איכסן את הקוקאין בקופסת־חול, שעליה
שמר צפע ארסי. לפני שנעצר הספיק למ כור
גרם אחד של קוקאין במחיר של
2500 לירות. הרווח שלו היה ^ס. 150
יותר בקו־המת
שכונו
בהח
בתל-

הגבר
הוציא מניסו חפיסה קטש,
עטופה בניירכסף, הנערה הוציאה
ואי־איטו מארנקה -הם התכוננו
לשאוף קוקאין ,״סם האצולה״ ,
שהגיע לישראל והנר לאופנה

להסניף —
ומה הלאה!

מצמח הנקרא ״אריטרוקסילום קוקה״ ,גו רם
למצב־רוח מרומם מאד. לפי אחת מ האגדות,
אינו גורם כל תופעות־לוואי גו פניות
או נפשיות.

^ ילה של זוהר אופפת את הקוקאין
י י זה שנים רבות. אמנים ואנשי־רוח
ידועי־שם גילו את הסם לפני כמאה שנה.
החומר הגבישי הלבן, חסר הריח, ובעל
הטעם המריר, כבש לו מעריצים רבים
בקרב האצולה האירופית. זיגמונד פרויד,
פיטיגרילי והבלש האגדי שרלוק הולמס
השתמשו בסם המלהיב.
עיקר קיסמו של הסם הוא בכך שאינו
גורם להתמכרות, שלא כהרואין, המשעבד
את צרכניו גופנית ונפשית. הסם, המופק

כדי להפריד דיעה זו אחת ולתמיד,
הביא הפרקליט אברהם לנדשטיין מפרקלי טות
מחוז תל־אביב את עדותו של מגיס טר
אברהם טורנאו. לצורך מישפטו של ה בחור
בעל-הצפע, גילה טורנאו, שהוא ה רוקח
המחוזי, את חוות־דעת המדענים על
החומר.
לדברי המגיסטר גורם החומר הלבן נז קים
למשתמשים בו. אם הוא נלקח בשאי פה
(או ב״סניפה״ ,מהמילה ״סניף״ —
לרחרח באנגלית) הרי הוא גורם לניקובן

של ריריות האף. אחרי זמן הוא יכול גם
לפגוע בעצם.
כאשר הוא נלקח בהזרקה, יש חשש
למוות ממנת־יתר, מאחר שפעולתו על
הלב היא מהירה כל־כך שאין כל אפ שרות
לטיפול רפואי יעיל.
אלה הן שתי השיטות המקובלות בנטילת
קוקאין. הסם מאבד את השפעתו אם הוא
נלקח בבליעה.

בניגוד לאמונה הרגילה, יש לקוקאין
השפעות גופניות. הוא גורם להפרעות
בעיכול וחוסר־תיאבון, ויכול להביא לתת-
תזונה ואנמיה. הוא גורם לחוסר־שינה
כרוני, ומחליש את האדם מבחינה גופנית.
הסם גורם להזיות פרנואידיות, המלוות
לעיתים ברעד והתכווצויות. לדברי המגים-
טר, יש גם נזק נפשי ושכלי למשתמשים
בסם.

מאסר
גם לנחש

ך( וות־דעת מדעית נוספת, זו של
ייד״ר דודי מאיר, הסבירה את מצבו
הנפשי של הנאשם במישפט־הצפע.
מתברר כי הצעיר, בעודו בצה״ל, גנב
יחד עם שניים מחבריו ג׳יפ צבאי. הם
התהפכו, האחד נהרג והשני נפצע. כאשר
נשלח לבית־סוהר צבאי בעיקבות תעלול
זה, סבל הצעיר מדיכאון ומזעזוע־מוח.
ובבית־הסוהר טעם לראשונה סמים.
אחרי שיחרורו מצה״ל, פנה לעבוד ב־חוות־סוסים
בעיר־הסרטים ליד אילת. שם
ראה את אנשי-הקולנוע והכוכבים משתמ שים
בסמים, והדבר הוסיף זוהר לקו־קאין.
לכן החליט לנסוע לאמסטרדאם
ולייבא את הסם.
למרות המלצת הפסיכיאטר וקצין־המיב־חן,
החליט השופט לשלוח את הצעיר ל מאסר
ממשי של שנה וחצי, ופסק לו עוד
שנה ומחצה על תנאי. בכך נעתר השו פט
לטיעוניו של הפרקליט לנדשטיין, ש הסביר
כי עונש קל יפתה צעירים אחדים
ללכת בדרכי הנאשם. תהיה זו הוכחה
לכך שדרך ההברחה קלה, הרווחים עצו מים,
והעונש קטן.

כל עשי
דקות

המישטרה השמידה את הקוקאין והחרי מה
את המאזניים הזעירים.

קוקאין גורם לעילזון (אויפוריה),
מכיוון שהוא פועל ישירות על מערכת-

את נחש הצפע שלחה למכון הזואו לוגי
של אוניברסיטת תל־אביב.

מני מן מגיש:

מתם! טונה
מס׳ 1לאביב
החומרים:
1קופסה טונה בשמן
שלמן ( 180 גר׳)
ו אבוקדו 1עגבניה
וביצה קשה
מלח, פלפל, לימון.
אופן ההכנה:
לחצות אבוקדו ולהוציא
את תוכנו בזהירות.
לחתוך את כל החומרים
לקוביות,
ולהכין סלט.
למלא חצאי
האבוקדו ולקשט.

אמנות ־ ציור חוס תשמש ריס
א ת רעיון ה שלו
גלריה ג׳ולי מ׳ בתל־אביב מציגה, זו
הפעם השנייה בשנה זאת, תערוכה מיצי רותיו
של יגאל תומרקין. הפעם קורא תו*
מרקין לתערוכתו השיר על הארץ, כשם
יצירתו של מאהלר. השם מבטא את
הרעיון שמאחרי הפסל והרישום, ומסביר
מדוע מורכבים פסליו האחרונים מבוץ־חמ-

למרות ממדיהם הקטנים, יחסית, של ה פסלים
המוצגים בתערוכה, וזאת משום
היותם ואריציות על נושא הפסל הגדול
שהוצג בקיץ הקודם ברחבי מוסיאון יש ראל,
יש בהם תפיסה מרחבית והרגשה של
גודל ועוצמה.
על אף היותו אחד מארבעת או חמשת
הפסלים הטובים ביותר בארץ, אין תומר־קין
זוכה במימון ציבורי או פרטי, כדי
להקים את פסליו המתוכננים. כדי ליצוק
פסל גדול־מידות העשוי ברונזה, או אחד
מפיסלי האנרגיה הסולארית שלו, האמור
להתרומם בעזרת חום־השמש ולהביע את
רעיון השלום, זקוק האמן למימון שידו
אינה משגת. תומרקין משתומם על כך ש האנשים
אינם ששים להשקיע את כספם
ביצירותיו, שכן, ידוע לכל, יחסו הבוטה
והבלתי מתחשב במימסד ובתופעות שאינן
נראות לו. אף שזוהי דרכו, והיא שיצרה
סביבו הילה של פירסומת, אין הפירסום
ואהבת־הציבור כרוכים יחדיו. ימי בית-
מדיצ׳י ובית־בורג׳יה חלפו מן העולם, ופט־רוני
האמנות דואגים לחביביהם בלבד.
על העובדה שאין נביא בעירו, יעיד
הסיפור הבא: בימים אלה נסע תומרקין
לעיר ריאקה, ביוגוסלביה, שם יקבל פרס
עבור רישום פיסלו, שיוקם על־ידי הטכ ניון.
רישום זה הוצג בתערוכה בין-
לאומית, שהיא למעשה הביאנלה היחידה
לרישום.

כ ל בי־ הז א ב

מני מן מבין בדגים.

של האמן ה רגי ש
כלבי־זאב המאיימים לטרוף האחד את
רעהו, הרשומים בכישרון על רקע מעודן
והמהווים סמל לחברה בת ימנו, הם אחד
המוטיבים העיקריים בתערוכתו החדשה של
עודד פיינגרש, בגלריה שלוש־עשרה וחצי
שביפו.

אבנת|קרמרן ן שיפרי| 1נעמן

״׳״שלום עכשיו״ של־תומרקין־״
אדמה, פלדה וגזע עץ

עודד, גבה־הקומה ושחור־השיער, הוא
אדם מעודן ורגיש. לא ניכרים בו כל
סממנים חיצוניים, המאפיינים רבים מהאמ־נים.
לא שיער מגודל, או מכנסיים בלויים.
הוא די מופנם, ואפילו ביישן. זו אולי
הסיבה, שגם כאשר התגורר בפאריס, בקו מונה
של אנארכיסטים, מסוממים וכל מיני

סנ פי ר -מ ר כז ימי
ב שי תוף עם

נבי עות -מר כז צ לי ל ה
מודיע על פ תי ח ת

קורם צלילה
בתל־ א בי ב — ו בנ בי עו ת

בדרגת 2כוכבים
2 9 , 19.8 ,5.8 , 15.7 , 1.7 , 17.6 ,3.6
7ימים 13 -צלילו ת

בדרגת 3כוכבים
9.9 , 128 ,8.7 , 10.6

סיורי צלילה
ראם א בו־גלו ם — 9 .9 ,1 2 8 ,8.7,10.6
ראם מו חמד — 26.8 ,22.7 ,24.6 ,27.5

פרטים והרשמה: סנפיר, נמל ת״א, טל 450995 ,450366 .
משרד נביעות, תל־אכיב, כן־יהודה ,103 טל׳ 243811

טביעת־יד על גוש־הימר מוכתם בצכע
.פירסום ואהבת־הציבור אינם כרוכים יחדיו
רה, בתוספת בסיס ברזל, ואפילו מקושטים
בירק ובצמחים. תומרקין מבטא דרך החו מר
— האדמה — את אהבתו העזה לארץ
ואת דיעותיו על הפיתרון הפוליטי הרצוי
למען חיי־שלום בארץ — הן בצורה פלס טית
— בפסלים, והן במילים שהוא כותב
על גבי רישומיו.
תערוכתו הנוכחית, למרות שהיא נראית
כזעקה פיתאומית, או כהצהרה של רגע
זה, היא, בעצם, תוצאה של תהליך שהחל
עוד בסוף שנות השישים, בביקורו באירן.
את שובכי היונים שהסבו את תשומת־ליבו,
ואת הצריחים העשויים כולם חימר,
הנציח בשנת , 1971 בסרט שצילם שם. כבר
אז, ראה באדמה חומר הנוטל חלק בהת הוות
תרבויות עתיקות. רק עכשיו, כשהחו מר
תאם את המסר הפוליטי שלו, הוא
ניצל אותו ביצירתו.

טיפוסים משונים — לא דבק בו מאומה.
הוא נישאר כשהיה, אם כי הוא טוען ש שנותיו
בפאריס ובבריסל, היו בית־הספר
הטוב ביותר בחייו.
כשצופים בתערוכה, מבחינים בשני סו גים
של יצירות. האחד, משוחרר, עם גוני
גונים של צבעים מעודנים וכיתמיות רגי שה.
הסידרה השנייה ממושמעת יותר, קרה
והגיונית. אך המשותף לכולן, הוא השי מוש
בעיפרון על רקע צהוב־עמום של
הנייר, בשילוב של מריחת צבע שמן בשכ בות
עדינות ובשירבוטים חופשיים.
עודד, שזכה בפרס דיזנגוף בשנת , 1976
והציג גם במוסיאון תל־אביב בתערוכת־יחיד
באותה שנה, זוכה להציג בעת ובעו נה
אחת, יחד עם סבו, מאיר רוזין, שהיה
אחד הציירים הראשונים בארץ בסוף ה מאה
שעברה. עבודותיו נכללות בתערוכת
ה עו ל ם הז ה 2177

טיולים
אירופה

וקנדה

אדהייב

ארהייב ומכסיקו

ציורי־סאטין מודגשים כאור ניאון שד ארואטי
הסדנה של האמן מתרחשת במוח
ציור ישראלי במאה התשע־עשרה, הנערכת
בימים אלה במוסיאון ישראל.

בגלריות
גי 1רי ב די ם ודאו!
בדי סאטין בגוונים בוהקים, מורכבים
מגיזרי־בדים, תפורים יחד ויוצרים דמו יות,
לרוב של נשים, גם בעירום. מעל
לכל ציור מופיעה מילה בעלת משמעות
לגבי נושא הציור, הרשומה בקו אור ני און:
בדידות, געגועים, ועוד. תוכן הציו רים
תמיד אירוטי, נשי, והרושם המיידי הוא
של אווירת התיאטרון — שממנו צמחה
אמנית חדשה, בתיה ארואטי.
בתערוכה מופיעים גם הדפסי משי על
בד סאטין, במקום על נייר, כמקובל.
בתיה, שהופיעה בכמה הצגות בתיאט רון
הבימה ומילאה תפקיד ראשי בסרט
הישראלי אלווירה, מספרת שנהגה לרשום
שנים רבות, אך את מירב השכלתה האמ־נותית
ועיצובה הרוחני ספגה מאמנון בר זל,
מורה באוניברסיטת חיפה. לדעתה, ה סדנה
של האמן מתרחשת במוח, והמידע
הוא החומר שאיתו עובדים. העניין הטכני
הוא מישני בלבד ובא לממש את כל ש קיים
בראש. היא טוענת שלימוד התיאוריה
והפילוסופיה של האמנות, הם החלק ה חשוב
ביותר בהתפתחותו של אמן.
אור־הניאון, שהוא המרכיב החדשני ב עבודותיה,
שאוב מהנוף העירוני על כל
הפירסומות שבו, המייצג את החברה הצר כנית
של ימינו.

הדפ סי ב 1שיטת מינו״

ע בו דו ת ג דו לו ת

״ארמון השאה עולה בלהבות,״ ו״מדינה־פלשתינאית״
,מורכבת מגזרי תצלומים
מודבקים על הבד, היוצרים את דיוקנו של
יאסר ערפאת, הם מהבולטים בבדים המו צגים
בתערוכת יחיד של חיים אברהם, ב גלריה
איפנמה בתל־אביב. חיים, שהוא,
בוגר בית־הספר הגבוה לציור וסטודנט
שנה ג׳ בחוג לקולנוע וטלוויזיה באוני ברסיטת
תל־אביב, מרבה להשתמש בציוריו
בגוונים של טורקיז, ירוק וכחול — האופי-
ניים למיזרח התיכון, וזאת בגלל מוצאו הים
תיכוני.
חיים אברהם, הוא אמן ישראלי טיפוסי.
ימים אחדים בשבוע עובד לפרנסת טי שפוד
תו, ושאר הימים מוקדשים ללימודים, הפ קת
סרטים וכתיבת תסריטים. את שעות ה פנאי
הוא מנצל לרישומים, או עבודות בצבע
וחולם על היום שבו יהיה לו סטודיו רחב־ידיים
משלו, כדי שיוכל לבצע את העבו דות
גדולות הממדים, העשויות משכבות
עצים ודיקטים, המעובדים בחלקם בצבע.
עבודות אלה החל לעשות בדירתו הזעי רה,
אך מחוסר מקום הפסיק, ומתכונן להמ שיך
בכיוון זה כשיעמוד לרשותו מקום
מתאים. ואת זאת הוא מקווה לעשות בעוד
שנה. כשיסיים את לימודי הקולנוע.

דרום אמריקה ומכסיקו טיולים מיוחדים לצעירים פרסים והרשמה בכלמ שרדי הנסיעות י

) 1ל 1שנות בסין!

!5מ(1סז*קס ₪ 0

כשעוקבים אחר הדרך שעשה מאז החל
לעסוק באמנות, נוכחים באמיתות הפיתגם:
אין דבר העומד בפני הרצון.
קול המפרסם

העולם הזה 2177

ר ז111

בגלריה שרה לוי, מוצגות ליטוגרפיות
חתומות וממוספרות על־ידי האמנים עצ מם.
הליטוגרפיות נעשו בירושלים, במרכז
ברסטון, בפיקוח מוסיאון ישראל. המייוחד
בתערוכה הוא, שלכל אוהבי האמנות ני תנת
הזדמנות לרכוש את ההדפסים במחיר

נמוך מאד, הודות לשיטת המינויים. מנוי
משלם סך של 3,600ל״י ורשאי לבחור
ארבעה הדפסים כרצונו, מתוך מיבחר עבו דותיהם
של לאה ניקל, ליליאן קלא-
פיש, אורי ליפשיץ ואמנים אחרים. בין
הליטוגרפיות, מוצגות יצירותיו של פנחס
כהן־גן, שקיבל בשבוע שעבר מידי נשיא-
המדינה את הפרם הגבוה ביותר בארץ
לאמנות הפלסטית, על שם זנדברג. בפרס
זה זכו בעבר בני אפרת, יהושע נוישטיין,
מיכאל דרוקס ומנשה קדישמן.

אנשי גוא״בה יושבים על גחדם. הברירה

חברו הקרוב של מריו, השקנאי החכם, הוא משה רון מהנהלת

בית־ההארחה. שניהם מתכוונים להישאר במקום עד כמה
שאפשר. מריו אכל דגים קפואים ומשה רון ישמט את צרותיהן של התיירות.

זרוקה בחור י מ

מגיעים טיפוסים שונים ומשונים. יש כאלה
שטות רבות כדי להתפ שט; חלקם כדי לחזור
שזופים בכל אברי גופם וחלקם כדי להרגיש :״סוף־סוף, גס אני זרוק אמיתי.״

שוורים. ברווזים וארנבות התנועעו בשקט.
החי־בר של נביעות עמד לפני כיבוי
אורות. התושבים סיימו את עבודתם והת גוננו^
לדיונים שיימשכו אל תוך הלילה.
מול כאשר הפגינו תושבי ימית
בניין הכנסת, אחרי ועידת קאמפ-דייוויד,
הצטרפו אליהם גם תושבי נביעות. מאז —
שקט. הם אינם אומרים את דברם בקול*

ף* חלה הספירה לאחור. עוד שנה,י \ עוד פסטיבל, חגיגה אחת נוספת. סוף.
ה״זרוקים״ ישובו צפונה, ה״ערומים״ יחפ שו
מקום אחר ותושבי נביעות יתגוררו,
אולי, בנביעות אחרת. בינתיים מנסים
למצות כל רגע שנותר. אין חושבים על הת קפלות,
אבל מכינים אותה. אין חושבים
על פיצויים, אך מגדילים את הרכוש. אין
מפגינים ואין צועקים, אך מתכננים את
הצעדים הבאים בקפידה.
נביעות־נואייבה שוכנת במרחק של 75
קילומטרים דרומית לאילת. בעוד שלוש
שנים תפונה ותוחזר, ככל הנראה, לריבו נות
מצרית.
שעות היום חמות מאד .״חמישים מע לות
בצל,״ מספרים התושבים. בלילה קר,
״לפעמים אפילו לוקחים סוודר הם מציי נים.
שעות אחרי־הצהריים הן הנוחות ביו תר.
ילדים רבים מתרוצצים בין הבתים,
הנשים יושבות ומשוחחות ,״על כוס קפה
כמו בדיזנגוף,״ הן מבטיחות לכל הספקנים׳
והבעלים מטיילים על חוף־הים ומס תכלים
בחתיכות.
חיפשנו דרכים אחרות
רס כנכיעות. מריו, פורטונה ומרדכי
+קיבלו ארוחת־ערב. מריו קיבל דגים ש אינם
מטוגנים ואינם מבושלים, חלילה, הם
היו קפואים. הוא עילעל בגרונו ועיניו
הקטנות והעגולות התרוצצו בהנאה מעל
מקורו רב החשיבות. פורטונה ומרדכי
בעלה, קפצו בהנאה כשקיבלו ערימת מלו נים
ובננות. זנבם נתלה על אחד משלבי
הסולם וישבנם הוורדרד עלה וירד בעלי זות.
אחרי
חצי שעה השתרר שקט. זוג הקו פים
נכנם למיבנה־העץ המישפחתי שלו.
מריו השקנאי הגדול והחכם עמד מהור הר
והסתכל בברבורה יפהפיה ששטה בברי כה.
התייש המאולף גמר לשחק במילחמות־

התושבים הבדווים של נואייבה התיידדו טם
ד 11י 0 1 1 1 ¥111
תושבי המקום, ושני הצדדים טושים ככל
יכולתם, כדי להתפרנס. אלה מוכרים ג׳אלביות ואלה מוכרים לחם.

פולשים((צנון
שים

רחוקים

לא רק בחורות מתטרטלות
בנואייבה, גם גברים מרגי־מהציווילזציה
ופושטים את בגדיהם.

היא: בסף או מושב?
רם, אינם שורפים צמיגים ואינם חוסמים
כבישים. הם החליטו לפעול ללא רעש,
ולהבטיח את עתידם, לכאן או לכאן, בפעי לות
מתחת לפני השטח.
״מה זח יעזור אם נזרוק אבנים?״ שואל
אלון עמנואל, ראש ועד־הפעולה של נואיי־בה
ומנהל בית־ההארחה .״יש בציבור פא ניקה
של שלום. קומץ קטנים לא ישפיע.
כל המהומות האחרונות גרמו לכך שהד ביקו
למפונים תווית של עוכרי־ישראל
ועוכרי־שלום. לא מספיק שמתפנים, גם
מקללים אותם. רעש לא עוזר! כל המדי נה
רוצה בשלום, אז טוב. גם אצלנו
האווירה של חלק מהאנשים היא שיש לתת
צ׳אנם לשלום, אפילו שזה פוגע בנו באו פן
אישי. החלטנו לא להרעיש! חוץ־מזה
יש לנו סיבה פשוטה: בשבילנו לצאת
להפגנה פירושו שלושה ימים — יום הלוך,
יום חזור, ויום הפגנה. לימית זה צ׳יק־צ׳אק:
הולכים, מפגינים, מרעישים׳ שור פים
קצת וחוזרים. בשבילנו זה ימי עבודה
נקיים. חיפשנו לנו דרכים אחרות!״
ההיסטוריה של נביעות דומה לזו של
עיירות מערב ארצות־הברית. שלוש שנים
אחרי מילחמת ששת־הימים החליטה הממ שלה
לסלול כביש דרומה מאילת לכיוון
אופירה. סולל־בונה החלה בעבודות הפי תוח
וגייסה סוללים, מודדים ופועלים. לעז רתם
באו חלק מיושבי גרופית. אחד ממח נות
המגורים שלהם הוקם בכפר נואייבה,
שבו ישבו בעבר חיילים מצרים, ומעט
דרומית לו שכן מאהל בדווי. בהמשך הח ליטו
יוצאי גרופית להקים גרעין ולהת יישב
במחנה של סולל־בונה. אליהם הצטרף

מה רעשות?

שמעון ופרידה ברק, שני ילדיהם
ו״השלישי שבדרך״ אינם חברי
המושב .״צורת׳ החיים נראית לנו, אבל עכשיו קשה מאד להחליט

מה לעשות. אם נעזוב עכשיו, אז אולי נפסיד את הפיצויים•,אם
לא, אז אולי נפסיד עתיד במקום אחר.״ בינתיים מנהל שמעון
ברק את הצרכניה במקום ופרידה היא עקרת־בית ומטפלת בילדים.

מכון־התקנים,
שמואליק משיח, איש
שהיה אחראי למדידות ולתקינות הדרך.
הם התמקמו במקום שבו נמצא היום בית-
ההארחה. בנו בתי־פח והתחילו בגידולי חו רף
— אבטיחים ומלונים. אחר־כך פירסמו
מודעות בעיתונים וביקשו חברים חדשים.
במקביל, פנו לסוכנות שתכיר בהקמת
מושב.

״אנחנו
לא זרוקים״
^ יום חיות במקום ארבעים מישפחות,
* שאליהן נוספו תושבים שאינם חברי ה מושב.
שמעון ברק, שהגיע מנווה־אטיב ש ברמת
הגולן כדי לנהל את הצרכניה, עדיין
מתלבט אם להיות חבר או לא ,״עכשיו
בכלל קשה לו,״ צוחקים החברים ,״אם הוא
לא יעזוב, הוא יכול להפסיד עבודה טו בה
בעיר, ואם הוא יעזוב, אז אולי הוא
יפסיד פיצויים בפינוי.״ בינתיים אומר שמ עון
:״אני מבסוט וטוב לי כאן.״ אילנה
לביא, הגננת מקיבוץ בית־העמק, שהגיעה׳
לנביעות בשנת החופש שלה, מתלוננת:
״למה לא להקים צעקות שהאנשים בצפון
ידעו שקשה לעזוב יופי שכזה ז״
לנביעות קוראים ״מקום של זרוקים״.

תושבי נביעות מכינים את רכושם לקראת ספירת
המלאי. הם מוסיפים חדרים לאלה הקיימים וקונים
מכוניות מסוג המותר רק מעבר לגבולות .1948 כשיגיע היום יתבעו פיצויים הולמים.

מבקש אלון עמנואל, ראש ועד־הפעולה ,״לא רוצים להיות כמו

מקומות אחרים שקיבלו תדמית של־ צעקנים ומחפשי כסף״.

בנביעות אין מארגנים הפגנות ואין שורפים צמיגים .״עושים עבודה שקטה,״ לדבריהם.

עם צעקות

לחוף הפתוח מגיעים צעירים, ישנים ב־שקי־שינה,
הסוגדים לאל־השמש ביום,
ולאלת האהבה בלילה.
תושבי המקום מנסים להדגיש את התד מית
הזרוקה והריווחית של החוף החופ שי,
אך, הם נזהרים במה שיאמרו עליהם.
״נכון שצריך להיות קצת משוגעים וקצת
משונים לגור כל-כך רחוק,״ מסביר משה
רון ,״אבל אנחנו רציניים לגמרי, באמת
שאנחנו בכלל לא זרוקים ! ״
במושב התפתחו יחסי ידידות עם הבד ווים
שגרים בקירבת מקום. הצעירים עוב דים
בבית־ההארחה והמבוגרים יותר מוכ רים
ג׳אלאביות ומארגנים סיורים על דבשת
של גמל מקומי. עבדאללה הוא מנהיג ה כפר
הבדווי והוא מבטיח למוסדדמשה :״יש
לי קשרים טובים עם המצרים, אני אלך
לדבר עם אל-סאדאת ואני אסביר לו. הוא
יעזור לכם. אולי תוכלו להישאר ואולי
בכלל הוא יסכים לוותר ולא לקבל את
המושב בחזרה!״
עשרה מחברי המושב עובדים בבית-
ההארחה, שביתניו תפוסים במשך כל חוד שי
השנה, בעיקר על־ידי תיירים סקנדי־נבים
שהגיעו לאילת בטיסות־השכר הישי רות.
הצרכניה בחוף החופשי מלאה קיי טנים
ישראלים ומהווה מקור רווח למושב.
(המשך בעמוד )76

מבקשת אילנה לביא, הגננת שהגיעה לנביעות מקיבוץ בית
העמק ,״צריך להרים קול, לצעוק, להראות לכולם שאיכפת
לנו, להראות שכואב לנו להחזיר מקום כזה, חוף כזה ומים כחולים שכאלה

חולות לוהט׳
(המשך נזעמוד )75
לכל חקלאי 20 דונם קרקע חקלאית
שעובדה מתוך הדיונות. הם מגדלים
מלונים ואבטיחים, שעונת־הקטיף שלהם
חלה באמצע החורף האירופי וכולם משוו קים
לייצוא על־ידי אגרקסקו. חממת גידול
החרצית גם היא ריווחית, הפרחים מיוצאים
לאירופה. איו עובדים ערבים בחקלאות,
ובעונות הקטיף הם מבקשים מתנדבים.
מסביר משה :״אנחנו חוששים מפגיעה ב טעם
הטוב, שלא נגיע לניצול של מיש־פחה
שלמה תמורת 5לירות ! ״
המבקר במקום רואה אידיליה. כולם
מחייכים, איו צורך בכסף, הכל נרשם —
יש ילדים שמעולם לא ראו שטר כסף
ישראלי — בסוף השנה מסכמים, אך עד
אז ״לא עושים חשבון,״ מספרים תושבי
המקום. היחסים החברתיים טובים .״לא
נכחיש שלפעמים יש צעקות, אבל ככה זה
בכל מישפחה טובה,״ הם מתנצלים.
מתחת לפני השטח — תסיסה. הם אינם
מעזים לטעון בקול, מחשש שמא ידמו
בעיני הציבור לתושבי ימית, ושמא ידבק
בהם נושא הפיצויים והם יושמו ללעג בפי
אזרחי המדינה.
בדיונים הספורים שערכו עם הסוכנות,
האחראית על תנועת המושבים, הם מבק שים:
מושב תמורת מושב, בית־הארחה
תמורת בית־הארחה, חוף תמורת חוף, וחק לאות
דומה. השילוב של חקלאות ותיירות
נראה להם מוצלח.
המתיישבים בנביעות אינם רוצים להצ טרף
למושב קיים ואינם רוצים לצרף אלי הם
תושבים אחרים .״אנחנו מסוג מייו־חד!״
הם מצהירים.
״אך יש בעייה,״ מסביר אלון ,״אין
בארץ הרבה מקומות כאלה. אני לא רו צה
לדבר על מים וחוף כמו אתם יודעים
מי ...אבל חקלאות חורף ותיירות כל ה שנה,
זה דבר קשה מאד להשגה.״
הם מוכנים להתפשר ולחפש מקום ב תוך
האפשרות המוגבלת של חופי־הארץ.
אך שוב בעייה. אומר מ שה :״לא פתו חים
מספיק לשינויים. המקום היחידי, שנר אה
לנו כרגע, הוא החוף מאשקלון עד
עזה. אבל אשקלון לא נמצאת במפת ההת יי
שבות! אנחנו רוצים לשכנע אנשים ב סוכנות
להיות פתוחים לשינויים, פתוחים
לגמישות. שיבואו לראות. הם ישתכנעו ש כדאי
להם!״

הסתכלי במושב האסלה הישן שלך
ואין ספק שתרצי להחליפו במושב
״הדר,׳ החדיש של ״תמה״:
* מיוצר מ חו מרמ עולה 1(?- 21ב־12
גוונים מר היבים שיתאימו לכל צבעי
החר סינ ה מ תו צר ת הארץ ומ תוצרת
חוץ.
* כבד ומלא; מעוצב בצורה אוירו דינ מי ת
חדישה ה מונ ע ת הצטברות לכלוך.
* כל ה חיבורים מיוצרים מ חו מר גמיש
בל תי שביר ובלתי מ חלי ד 6-א ¥ 1 .0א/
* מ ת אי ם למ. א 94 .של מכון ה ת קני ם
הישראלי.
הדר של תמה עדיף על כל תוצר ת
חוץ ב איכו תו ובמיוחד ב מ חי רו׳
להשיג ב חנויו ת מוב חרו ת
לחו מרי סני ט צי ה
ו אינ ס טל צי ה
ובר שתות השיווק.

ר!ו ו

״עד הדקה
התשעים״

של תמה

תעשיות משמר העמק גלעד טל 04-991171 .

תמצאו אותנו בתערוכת ״אדם ומעונו״
בביתן ״תכן״

ת מי ד

ערבי צעירים
במועדון 5
לתרבות חדשה
רח׳ הס ,5תל־אביב,
טל׳ 297263
יום שלישי — 29.5

״על הנעשה בבתי הסוהר
כישראל״

האסירים לשעבר: מני כהן
רמי ליבנה
התוכניות מתחילות בשעה 9.00 בערב.
המועדון פתוח משעה 8.30 בערב.

תן טרמפ
ל חייל

ף* מקביל דהצהרותיהם על רצונם
1במושב, הם החליטו להבטיח את עתיד
הפיצויים. אין מדברים על הנושא בפומבי,
אך מבצעים. כמעט בבל בית נעשות תו ספות
בנייה חדשות. חלקן בתהליך בנייה,
חלק אחר נצבע בצבעים התואמים את - 7
בית כולו. תחילה קשה לראות את החדרים
הנוספים. התוספות נבנו במקומות כמעט
זהים. אחרי דקות אחדות של טיול ב מקום,
מסתבר שיש חריגות מהמיבנה ה מלבני
הקבוע של הבתים שנבנו על־ידי
הסוכנות. בעין בוחנת אף רואים הבדלי
גוון בציפוי הסיד החיצוני של הבתים.
כששואלים את התושבים, הם אומרים :
״זה מזמן, סתם בשביל להרחיב.״ אך,
למעשה, הבתים מרווחים דיים, המישפחות
אינן, דווקא ,״ברוכות־ילדים״ ונראה כי
הטעם העיקרי לבנייה נוספת הוא תוספת
שטח לדרישת פיצויים מהממשלה, לכשיגיע
היום.
ליד הבתים המורחבים חונות מכוניות-
פרטיות רבות. סוג אחד של מכונית חוזר
על עצמו פעמים רבות — מכוניות מרצדס
גדולות הנושאות מיספר בעל רקע שחור
וסיפרות לבנות. לאזרחי ישראל מוכרות
מכוניות אלה כמוניות להסעת נוסעים. דרו מית
לאילת, מתיר מישרד־התחבורה לנסוע
במכוניות בעלות מנועי דיזל והן נושאות
מיספרים מקומיים. מאז השנה האחרונה
התרבו והלכו רוכשי המוניות־לשעבר. הן
זולות לרכישה ובבוא העת אפשר יהיה
לומר :״יש לי נזוצדס, אז תביאו נזרצדס!״.
ושוב מחייכים המתיישבים. כאשר חוזרים
על שאלת המכוניות, הם עונים בשיברי
מישפטים :״זה חוסך״ ,״זה משתלם״ ,״זה
נחמד״ ותו לא. ישראלי שטייל במקום
חייך והפטיר :״בחיי, ממזרים ! ״
הכוונה היא להישאר עד תום שלוש ה שנים
.״עד הדקה התשעים!״ מסביר משה
רון .״קודם כל, לא יודעים מה יכול לק רות
בינתיים. חוץ מזה, אנחנו רוצים לתת
צ׳אנס לממשלה לתת לנו ישוב במצב טוב.
שיהיה בנוי ושלא נחיה על פתיליות. אם
לא ילכו לקראתנו, נראה

סמלה קורן י
העו ל ם הזה 2177

תמונת

הנביא המזדקן של ציור ..הקיטש־הצין נ׳

במהנ, ו .בבנציוןת 1מראת
מצב הספרות המצרית
ח ״ ה 1ם 1תהשלאינו. בורו. באכמן
ע כ 1ז? 1
אמנות

מ מת
לפני יותר מעשר שנים שאל כותב
שורות אלה את הצייר אורי ליפשיץ :
״מהי הסכנה הגדולה כיותר המאיימת
על הציור הי שראלי?׳׳ תשובתו של ליפ שיץ
היתד, קצרה :״הכזמת.״ כוונתו
היתה לציור הקיטשי מאסכולת נפתלי
כזס, ציור שמרכיביו החזותיים היגם :
ארונות־ קודש, שופרות, דגים מלוחים,
מזלגות, סירות, חלות־שבת ודגלים.
החודש הפכה הבזמ ת למגיפה. את סימני
המגיפה מציג נפתלי בזם בתערוכה של
עבודותיו בגלריה רוזנפלד בתל־אביב.
האות הראשון למגיפת הבזמ ת היה פיז־מון
שאותו פירסמה הפיזמונאית של ארץ־ במוסף ישראל השלמה, נעמי שמר,
היום השישי של דבר. בין השאר כתבה
שמר בפיזמונה :״נפתלי כזם מצייר מת נחלים
/והצכעים ממכחוליו אינם כלים /
כי כד־הקמח של אהכותיו /חזר והתמלא
כאילו מאליו /ושב ומתמלא, ומתמלא
ושב , /כאשר הוא מצייר עכ שיו במי לים
אחרות, פיזמון זה ניראה בהזדווגות
מילולית־חזותית בין הפיזמונאית של ארץ־
ישראל השלמה לצייר של ארץ־ישראל
השלמה.
נפתלי בזם היה בשנות ה־ 50 מראשי
הזרם האמנותי של ״הריאליזם הסוציא ליסטי״
* בציור הישראלי. הבולט שבד,י־שגיו
האמנותיים הוא הציור לעזרת הימ אים
שלו הוא מתכחש כיום. בזם, ש
זקן
נוסח הרבי מלובביץ /העניק ראיון
תמוד, למדי לעיתונאי אדם כדוד• במדד
לך הראיון השמיע בזם דיעות, נבואות,
אמונות ושאר הברות, שאין להן צידוק
כלשהו באיכות עבודותיו ויצירותיו בשנים
האחרונות. בין השאר אמר בז ם:
י • חזרתי כתשוכה, אכל לא ממ ש
דתי •
אני לא מנהיג, אני שואף לציור
המבטא מיגיע ו לאומי. אני מצייר מתור
חיוכ הקיום שלנו כאן כיהודים כישראל.
• פירקתי התאגדויות של אמנים רק

המגמה הציוני ת בציור הישראלי, והפי כתו
לנביא־זעם, בכוחם להצביע בפני
הציירים, הפסלים, אוצרי האמנו ת ומנהלי
המוזיאונים על אופיו של הציור, ישהשר
זכולון המר חפץ ביקרו. את הראיון עם
אדם ברוך מסיים בזם בהערכות אפולו גטיות,
עד כמה הוא מוכן להיות ״מעין
עורף־ראשי של המוזיאונים, של הכיקורת,
למשך חמש שנים, כמיסגרת שיקום־אי־דיאולוגי
של העם, על־פי עקרונותיו...״
והוא מוסיף :״אם זה היה קורה, הייתי
נותן גם לדיעה ההפוכה להגיע לידי כי-
טוי. זו ־שאלה של פוכלנות. אני סוכלו
תרכותי...״

על מעט הספרים שתורגמו לעברית מה ספרות
המצרית במשך השנים נוספה החו דש
אנתולוגיה, שיש בכוחה להציג בפני
הקורא הישראלי מעט מיצירותיו של •דור־הביניים
של הספרות המצרית כיום. האנ תולוגיה
בעריכתו של פרופסור ששון
=ומ ,* 1כוללת עבודות מאת נגיב

נפתלי פזם
שהאמנות

מיטען לאומי
שרידי ״הריאליזם הסוציאליסטי״ שלו נש תמרו
בתיספורת נוסח גרטזלד ברבט ,
והוא מנסה לשפץ את מראהו בעזרת
* בראשית שנות ה־ 50 שימש נפתלי
בזם באמנות הישראלית, תפקיד מקביל
לתפקידו של משה שמיר בספרות הישראלית.
הוא היה מעין דיקטטור אידיאולוגי,
שעל פיו נקבעו דברים. סימן לשרידים
אלה בהלך מחשבתו של בזם מצוי באיס־רותיו
המצוטטות כאן.
** כאשר הוצע לבזם לכלול את ציורו
לעזרת הימאים בתערוכה רטרוספקטיבית
״אמן— חברה— אמן״ היתנה זאת בכך, ש הנהלת
מוזיאון תל־אביב תרכוש מכלול
מעבודותיו האחרונות. הנהלת המוזיאון
סירבה, בשל ערכם המועט של יצירות
בזם בשנים האחרונות.

1031

תוגות יוני

חוזר בתשובה

נפתלי כזם מצייר מתנחלים

מזיגה של ריאליזם ופיוטיות. הבולט בסי פוריו
הוא הניתוח הגדול, סיפור בעל מיב נה
אליגורי, המהווה ביקורת נוקבת וישי רה
של אידריס על הסתבכותו של גמאל
עבד ־ א ד ־ נאצר במילחמת .67 מאחר
והמשל הוא תופא מנתח מומחה, הרי ש מפלת
המנהיג היא מפלת הפרופסור. הסו פר
מתאר את שאיפתו של המנתח להפגין
ידענות, תוך שהוא גורם למות החולה.

משום שניכללו כהן אנשים
שלהם לא ניראתה לי.
• שמחתי שזכולון המר מונה לשר
החינוך והתרכות. השר הקודם, אהרון יד־לין,
העליכ אותי. כשסיים את תפקידו
אמר משהו, כמו :״עדיף חינוף הו מני
על יהודי ידלין גמר כזה את הקאריי־רה
שלו כפונקציונר כשטח התרכות. העם
לא יכחד כו עוד...
מאחר וב שנים האחרונות אין נפתלי בזם
זוכר, לתשומת לב, ולו אף הקטנה ביותר,
מצד המוזיאונים, הרי שהוא מנצל את
פיתחון הפה שהעניק לו אדם ברוד להתקפתם
של שני מעצבי ה מדיניו ת המוזיאו־נית
בישראל.
קובע בזם :
• על מרק שפס, מנהל מוזיאון תל־אביב
— הוא כנראה פסל שהתייא ש מ עצמו...

על האוצר לאמנות ישראלית במו זיאון
ישראל וחתן פרס ישראל יונה פישר
— יושם שנים על ג כי שנים כאותה
עמדה, מתוף סוג מסויים של פרוטקציה.
הוא היה כן של פקיד, אכיו היה שגריר,
והוא עצמו, ללא השכלה פורמאלית נאו תה

לסיכום: העמדתו של נפתלי בזם כראש
* השמצתו של בזס על יונה פישר,
שאביו, מורים פישר, היה כמה שנים שגריר
ישראל בכמה בירות באירופה. יונה
פישר עמל שנים רבות לקידומו במיס־גרת
המוזיאון (בהתחלה במוזיאון בצלאל
הישן) וקידם בהרבה את האמנות הישראלית,
ועל כך אף זכה בפרס ישראל שנים
רבות לאחר פטירת אביו.

נגיב מחפוז
דיכאון שלאחר מפלה

מחפוז, יוסות אידרים, יוסון! אל־שאדוני,
סלימאן פייאד, עכד אד־רהמאן
של־שרקאוי, מוחמר שרן!
ואיכרהים עבד־חלם.
הסיפורים שניקבצו באנתולוגיה מבי אים
מעט מתוך החוויה המצרית, בעיקר
מתוך עבודותיהם של הסופרים המצריים
שכוכבם החל לדרוך בסוף שנות הארבעים
וראשית החמישים. הבולט שבסופרים אלה,
לו הקדיש עורך האנתולוגיה מקום רב,
הוא הסופר נגיג ׳מחפוז, המיוצג בספר,
בין השאר, בסיפורים תחת הסככה והשינה,
ששניהם ניכתבו סמוך לאחר מילחמת
ששת הימים, ומביאים מהדיכאון ששרר
בעם המצרי לאחר המפלה, המזכיר את
הדיכאון הישראלי שלאחר מילחמת __.73
׳לא פחות בולט ממחפוז הוא הסופר
יוסון! אידריס, שסיפוריו מהווים מעין
* -תחת הסככה — אנתולוגיה מצרית;
מיבחר ומבוא: פרופסור ששון סומך ;
תרגומים: שימעון בלס, ששון סומך,
מתתיהו פלד ושמואל רגולנט .״יריב״ הוצאה
לאור +הוצאת ״הדר״ 193 ,עמודים
(כריכה רכה).

אחד מהסיפורים המרגשים ביותר
בקובץ תחת הסככה — אנתולוגיה מצ רית,
שראה אור החודש, הוא סיפורו
של המספר סורימאן פייאי תוגות
יוני, המתאר מעט מתחושותיו של חייל
ששב נכה ממילחמת יוני . 1967 כותב
פייאד בסיפורו:
^ 0רבות הגתה בגורלו לאחד
8שתלך לעולמה. יותר מש-
^ ^ הצרה על גורלה שלה, חצרה
עליו שיישאר ערירי אחריה. דין שיטעם
קצת נחת בחייו, חשבה לה ונאנחה.
בפעם האלף חשבה שהוא צריך
להתחתן וליהנות מאשה ומצאצאים,
שהוא צריך למצוא מי שיסעד אותו.עוד הוא לוגם מן הקפה, אמרה :
״אחיך אינו רוצה להתחתן עכשיו.
כל פעם שאני מסיחה אתו בזה, הוא
עונה: עד שתסתיים המילחמה. אבל
המילחמה לעולם אינה מסתיימת,
בני. תמיד יש מילחמה, זו מיצוות
הבורא לברואיו. מילחמת וילהלם
ומילחמת היטלו, ספור-נא כמה מיל-
חמות ידעה ארצנו. המילחמה שלעו לם
לא תסתיים, בני. המילחמה כמוה
כמוות — גורל שאין מפלט ממנו.
מדוע לא יתח תן! אנשים מתחתנים
גם כשהם יודעים שיום אחד יילכו
לעולם־האמת.״
הוא הביט בה בחמלה ובאהבה.
המילחמה תסתיים פעם, אמא, יום
אחד ישרור שלום בעולם. זה חלומנו
וזה רצוננו. בוא יבוא הדבר פעם,
אמא, אבל הדרך קשה, שטופה
דמעות ודמים ורצופה רגליים
קטועות, חללים וטרופי1 -

עברית:

שימעון כדם

כתוצאה מכך, עולה אכזבת הרופא הצעיר
מהפרופסור המנתח, שהיה בעיניו, עד
לרגע הניתוח, מנהיג ומורה דרך עליון.
האנתולוגיה מהווה מעין תמונת־מצב
של הספרות המצרית העכשווית, תמונה
המתארת לעיתים עד לתדהמה את העולם
מעבר למסך־החול, שהחל להתרומם. בכוח
האנתולוגיה לגרות קוראים רבים, להעמיק
קרוא וחקור בספרות המצרית החדשה.

ספחת
׳ כאורח נשים, כן פולטת הספרות העב רית
פעם בחודש, פלט־עת בשם מאזניים,
שכל קשר בינו לבין הספרות העברית
המתהווה הינו מקרי בהחלט. בסאזניים

--נמר של״,׳

(המשך מעמוד )77
ניתן למצוא את
מכשירי הכתיבה
קים עסקני אגודת
רונה של מאזניים
תקדים י.
במהלך מאמרו מנסה פרופסור נתן רו״
טנשטרייך, לפענח את המשמעויות הע מוקות
המסתתרות מאחרי הסיסמה הבן-
גוריונית ממעמד לעם. אלא שרוטנשטרייך
מגלה מעט בורות בהיסטוריה של היישוב,
ומסתבר כי העובדות הפשוטות, של הכו תרת
הבן־גוריונית לא נודעו לו ,*-כך
שהמילים עולות ומקימות תלי־תלים של
השערות, בלא יסוד כלשהו.
ירושלים של גגות הוא מחזה שלא הוע-

מיצבורי הפסולת של
הפגומים, שבהם מחזי הסופרים.
החוברת האח הרקיעה
להישגים חסרי

כנציון תומר
ירושלים של גגות
לה על במה כלשהי. מחברו, עסקן הספרות
מצי ץ תומר, קיבל עבור כתיבתו מע-
!נקים על חשבון משלם המיסים. למקרא
הקטעים מהמחזה, המתפרסמים במאזניים,
נוצר הרושם, כי משלם המיסים השליך
את כספו על קרן הצבי. מוזר מאוד ש-
מאזניים מעודו לא טרח לפרסם בעמודיו
הקדושים, מחזות פרי עטם של מחזאים
ישראלים ידועים כניסים אדוני, עמוס
יויגז, חניד לזין ואחרים, ותמיד פתח
את עמודיו למחזות כאלה של בנציון תומר.
במיסגרת שחורה מאיים מימין מיפלי
(דוחובני) על קוראיו הנאמנים, כי ״דברי
ההערכה על שירת שמשון מלצר, ליום
הולדתו השבעים — באחת החוברות הקרו בות״
.לאיום זה מצטרפים שיריהם של
מאיר נדסאק ויצחק עקכיחו. אין
כותב שורות אלה יודע מה לשירה העב רית
העכשווית ולשורות כ מו :״גינדור
כה צברי של רישול-מה לה / ,אלף כוחות-
סוס קפאו לנד־חומה פרי השראתו של
עקכיחו הנ״ל.
היות שקוראי הספרות הישראלית מו דעים
ליצירותיהם של הסופרים המהוללים
רחל זימן־ קורל, ות. הופמן, פוטר
כותב שורות אלה את עצמו מהצגתם
בפני הקוראים.
משה כן גרשון. תוך כדי עיון בחו ברת
הבין כותב שורות אלה שישנם סופ רים
שלעיתים נחים מכתיבתם, דשים ב נשותיהם
ומביאים לאוויר העולם ולדות,
שהינם בבחינת עונש לספרות. בחוברת
זו מצוייר. ההוכחה שכמיקרה הזה אירע
לגרשון שופמן לפני שנים רבות, ובנו
משה בן גרשון מביא מזכרונותיו, שכל
קשר ביניהם לספרות הוא כשאר הדברים
המתפרסמים בחוברת זו, מיקרי בהחלט.
וכותב משה בן גרשון שופמן על עליית
אביו, אמו והוא — הרך הינוקא — ארצה :
״ מאזניים, ירחו! לספרות; חוברת ,4
כרך מ״ח; העורך בנימין מיכלי (דוחוב־ני);
87 עמודים.
** תמוה למצוא שפרופסור רוטנשטרייך
אינו יודע שבשנת , 1928 כאשר בן־גוריון
היה מזכיר ההסתדרות, היתה כותרת מאמרו
הנ״ל :״ממעמד עובד לעם עובד״
ורק כאשר ניבחר לראש הסוכנות היהו דית,
המיר את הכותרת הנ״ל :״ממעמד
לעם״.

״אך ירדנו מן האנייה, ונתארחנו בימים
הראשונים במלון כאביי שעל מירפסתו
לנוכח הים כבר חיכה לנו ברל כצנלסון
וקיבלנו בלבביות רבה• ,שבעיניו החומות
והשוככיות, כאילו נשתקף הים הזוהר.
מאותו ים לילי, הגיחו עכשיו, לא מכבר,
המחבלים, זורעי ההרג וההרס וערכו שם
את השחיטה, בה נהרם המלון. וכחש
עתידות, לא להפקירנו אף לרגע קט,
החל מייד לשאת ולתת עם אבי, בנוגע
להשתתפותו במוסף לספרות של, דבר׳,
שהוא היה עורכו הראשון במילים אח רות:
אם כדל פצנלסון לא היה מסדיר
לגרשון שופמן עבודה בדבר הרי מישפחת
שופמן היתד, מתגוררת עד לבוא המחב לים,
בסירת גומי מהים, במלון סבוי. שמו
של כתב־העת הזה, אומנם מאזניים אלא
שמעורכו ניטלו כנראה מאזני־הבינה, כא שר
החליט לפרסם איוולת שכזאת.
ממשיך בנו של שופמן, ומתאר את
,החשוב שברגעים של חייו :״באיטר הו בלתי
את אבי, בן התשעים ושתיים, בכי סא
הגלגלים כבית־המרפא שבגדרה, הרי
עם כל העצבות שבדבר, היתה לי גם
קורת־רוח פורתא: עתה הוא כולו שלי...
וכשביקש• אותי לפעמים אבי, כאין אמי
בבית, לשפשף את גבו בספירט, חשתי
מעץ פיצוי לאותו ריחוק בנג עי בקצות
אצבעותיי כבשרו השישי
רשימה אחרת היא רשימתו של נפתלי
מוקד וכותרתה שיבה למחוזות הילדות,
שהיא בחינת מסע־רימום לבנציון תומר
האמור. את הרשימה מסיים טוקר בדברים
הבאים :״על עצמו מספר הסופר כי בה יותו
בן ארבע נזקק לנייר טואלט ומצא
רק עיתון בעברית. אף שאינו בא מבית
דתי לא יכול היה להשתמש בו...״
לא ברור מה לזכרונות בנו של שופמן,
ולעכוזו הבלתי מנוגב של בנציון תומר
ולספרות הישראלית בהווה הזה, לכן מפ תיע
למצוא דברים שכאלה בעיתון שמת יימר
לייצג את הספרות העברית. בנוסף
לכך יש במאזניים גם מדור ביקורת,
שבו כותב שמואל רקולנט על אסופת
שיריה של מפקחת החינוך גת־שבן ן
שייר, והוא כותב :״שוועה נואשת לא הבה׳
אימת הבדידות המכלה ...ערגונות
וכיסופים של כיבשון־הלב ...כמוה מייללת
כזאסה במאורתה ...היא מפעפעת כארס
חושפת ומכלה ...כאותו עוף החול הנשרף
ועולה שוב מאפרו ...פה ושם אתה מוצא
איזה שיר ׳אוונגרדי׳ יתר על המידה ש אינו
הולם את האווירה יישר כוח
רגודנט, איך היד? ,
מבקר נוסף בעל יומרות הוא הלל וייס,
שנתקבל באחרונה לאגודודהסופרים, ואיש
אינו יודע בעבור איזו יצירה שהעניק
לספרות העברית. וייס הנ״ל מבקר את
מסע מסביב לציר של יצחק אורן־ נדל
(הרוויזור) .וייס מלמד את קוראי מאזניים
לא פחות ולא יותר את הדברים הבאים :
״כוחו של יצחק אורן (נדל) בכושר הא סוציאטיבי
המדהים שלו, בהיותו המי-
תולוג הגדול ביותר מאז ברדיצ׳בסקי
והעם חד,ולכי בחושך לא ידע זאת.
מדור נוסף המרתק את קוראי מאזניים
הוא המדור ידיעות, שמתוכו למדים הקור אים
הנאמנים כי אהרון מגד ומרדכי
אות־יקר חברו לועד היזבל למאזניים
וכי מישלחת של ידידי אגודת־הסופרים,
משה קול וישראל ישעיהו ניפגשו
עם ירוחם משל.
תיאור הדברים הנ״ל מעורר שאלה אחת
ויחידה: מי זקוק למאזניים? והתשובה
היא: מיכלי הנייר של הוועד למען החייל
זקוקים למאזניים. הספרות הישראלית מס תדרת
היטב בלא מאזניים.
סופשבוע בספר מונטוק, שראה אור החודש בעב רית
מצליח הסופר השווייצי וחתן פרס
ירושלים מפס פריש להדגים חשיפה
וכנות יוצאי־דופן בעולם הספרות. במת־טוק
מביא פריש תיאור של סופשבוע ש עורך
סופר שווייצי בשם מכם פריש ב־מונטוק
— שהוא השם האינדיאני של
לונג־איילנד עם אמריקאית צעירה בשם
־ דומה ששימושו של וייס הנ״ל במילה
״מיתולוג״ מעידה העד על איכויותיו.
** מכס פריש, מונטוק, עברית: שמשון
עופר, הוצאת זמורה +ביתן +מודן 151• ,
עמודים (כריכה רכה).

ליין. קשר האהבה הקצר בין פריש לנערה
ליין משמש מיסגרת ספרותית, שבמהלכה
פורש הסופר יריעות שלמות מתוך חייו.
הוא מתאר את ילדותו הזעיר־בורגנית ב־שווייץ,
לימודי האדריכלות שלו, יחסיו עם
אשתו מריאנה שהיא אם שלושת ילדיו,
ויחסיו המוזרים עם אשתו האחרת, המשו ררת
אינו.בורג באכמן. הוא מתאר
את העולם שהביא את המחזות והספרים
שלו, את לבטיו, את חייו בצרפת, בגר מניה,
שווייץ ואיטליה — ומסעותיו באר-
צות־הברית.
פריש בוחן במהלך סיפור האהבה הקצר
הזה, את יחסיו עם הספרות הגרמנית,
מרכדאירופאית, עם סופרים כ: פריד־

דיך דירנמאט; אווה יוהנסון;
כריסטה זול יעקב דינר ; פטר
האיטר ; יורק סאקר ; הנס מגנום
אנזנצכרגר; גינטר גראס וחייג ־
ריף כל. פריש גם משתעשע בסיפרו עם
כותרת סיפרו של פיליפ רות חיי כגבר.
במיסגרת של סיפור עכשווי, רצוף ב־מיזכרים
מהעבר, מצליח מכס פריש לחשוף
את עולמו, את לבטיו ואת מגעיו עם הצעי רה
האמריקאית. הוא מפענח בספר זה
לקוראיו חלק מהדמויות המופיעות בספריו
הונזו־פאבר; אינני שטילר ויהא שמי גטז־ביין.
אחד מהפרקים המרתקים שבמונטוק
הוא הפרק העוסק באשתו המנוחה של
פריש, המשוררת אינגבורג באכמן. קודם

מקם פדיש

ב ל תי אם נזעדו...
הסופר יצחק בן־נר עומד לצאת
בקרוב לשנת שבתון בארצות־הברית. שנת
השבתון סודרה לבן־נר בעזרת הוצאת ה ספרים
כתר, העומדת להוציא לאור קובץ
מסיפוריו של הסופר, ויש בכוונתה לפרסם
גם רומן בכתובים של בן־נר, העוסק ב־מו״פסים
(חברי המיפלגה הקומוניסטית —
בימי המנדט הבריטי בין הספרים
שזכו בציונים לשבח בינלאומיים לסיפרי
ילדים, לרגל שנת הילד הבינלאומית
מצויים הספרים חיית החושך מאת אורי
אור,לב וסומכי מאת עמוס עוז • •
אגב, בימים אלה עומד לראות אור, ספר
של מאמרים וקיטעי ראיונות של עמוס
עוז, העוסקים בנושאים מדיניים וחבר מוסד
סי פ ח תי חדש, המתחיל תיים למצוא לו מהלכים בספרות הישראלית,
הוא המוסד של ספרים מוזמנים, הניכתבים
בידי סופרים מוזמנים. ספר כזה הוא
מוכרי הנפשות מאת גברת בשם גכרי־אלה,
הנועד לרומם ולהלל את ח״ס
פלאטו־שרץ בעצם הימים שבהם נערך
ספר אחר שזכה
מישפטו בפאריס
בתגובה מתמיהה למדי הוא סיפרו של יו״ר
מיפלגת העבודה, שמעון פרם לך עם
האנשים. התגובה היא תגובתו של הסופר,
א.כ. יהושע, שפירסם בדבר (מחוץ ל־מיסגרת
המוסף לספרות) רשימה תחת
הכותרת הדיוקן שמאחרי הדיוקנאות, שבה
ביקר את סיפרו של שמעון פרס. על רשי מה
זו העיר סופר אחר, בן־גילו של יהו שע
:״היילכו שניים בלתי אם נועדו...״
לדעת אותו סופר, נודף מרשימה זו ריחם
של מאמרי שבח והלל, נוסח שנות ה־50
הצייר יאיר גרכוז, שפתח השבוע
תערוכה בגלריה הקיבוץ, הציע את עבו דותיו
להצגה במוסיאון תל־אביב. גרבוז
שהינו מהשורה הראשונה של הציירים
הישראלים כיום, שעבודותיו בתערוכה זו
ענקיות־ממדים, הציע אותן למוסיאון תל-
אביב בעיקר בשל היקפן. אך אוצרי המו סיאון
הבהירו לו, שהם מוכנים לפתוח
את שערי המוסיאון בפני תערוכה רט־רוספקטיווית,
לא בפני קבוצת ׳ עבודו ת
מוגדרת וניבחרת בידי האמן • #בין
הספרים העומדים לראות אור לקראת
שבוע הספר העברי, בולט קובץ סיפוריו
של עמוס קינן מתחת לפרחים, העומד
לראות אור בהוצאת פרוזה. הספר מקבץ
סיפורים של קינן מאז מלחמת 48׳ ועד
היום, בסיגנונו המיוחד. ספר אחר העומד
לראות אור, הוא ספר ואריאציות של
גכריאד מוקד, קובץ סיפורים נוסף של

יותם ראובני • •

״מונטוק״ של מבס פריש
מתבייש ושותק
שיצוטט קטע מהפרק הזה, מן הראוי לצטט
קטע אחר שראה אור במדור זה, בראשית
פברואר ( 1977 העולם הזה )2058 כביקורת
על הספר היינץ ובנו והרוח הרעה מאת

אהרון מגד:

״גוסף על ציפוי המרציפן התרבותי ש בהם
עוטף מגד את סיפרדתו, מדהימה
למדי היא בורותו. למרות ששימ ש משך
שנים רבות כשליח ממשלתי, ניספח רישמי
ושגריר נודד של התרבות הישראלית עלי
במות בינלאומיות רבות, מצאתי ב־היינץ
ובנו והרוח הרעה את הפיסי,ה
הבאה, המעידה על טיח תרבותי שהוא
רק טיה והמליץ לפניו על ספריו של
סופר גרמני חדש, אינגבורג באכמן
111׳ אלא שאליבא דטגד, אינגבורג
כאכמן אינו סופר, אלא משוררת • גם
אם יטען מגד שניפה במתכוון להטעות
את המבקרים, או לשטות בהם על בורו תם,
באומה מידה שטולסטוי מחזיק במל חמה
ויטלום גברת אחת בהריון הנימ שך
21 חודשים, הרי יש להדגיש כי מגד אינו
טולסטוי, ובגרותו היא בורות לשמה...״
הקורא הישראלי, שיקרא את נזונטוק
יתמוגג עד למאד, כאשר יקרא את שכותב
פריש על רעייתו המנוחה באכמן, הנחשבת
* באכמן נולדה באוסטריה ב־,1926
מהבולטות בשירה ובפרוזה הגרטנייס שלאחר
מילחמת־העולם ה־ ,2מתה ברומא
ב־.1976

בעיני מגד ל״סופר גרמני חדש, אינגבורג
באכמן וכותב פריש על באכמן רעייתו:
״חירותה הוא הלק מזוהרה. הקינאה
הינה המחיר מצירי: אני משלם אותו במ לואו.
בליל קיץ על המירפסת עם המראה
על פני רומא אני ישן עם הפנים בתוך
הקיא של עצמי. אני סובל להגברת כמי התי
הענוגה. אך כאשר היא י שנה, הרי
היא ישנה. ואולי אני טועה? מה שמעולם
לא היה: ני שואיו כביתיות פחדנית. מה
מעיק עלי? אני יושב ואיני מצותת לדב ריה,
אך אני שומע שהיא מדברת עם
מישהו כטלפון: קולה עליז, הי א צוחקת,
השיחה מתארכת ; אין לי כל מושג למי
היא אומרת ז מחרתיים אני נוסעת ללונ דון
! מבלי להזכיר, כי אנו נוסעים ביחד
ללונדון, להצגה שלי. פעם אחת עשיתי
מה שאסור לעשות: קראתי מיכתבים
שלא היו־ מופנים אלי, מיכתבים מגבר ;
הוזכרו בהם נישואין. אני מתביי ש ושו תק...״
! פ רי ש מסיים את זכרונותיו ל־א
ינגבורג כך :״לא אירע דבר, שום
דבר: אני בא מרומא י זה הכל. אני פה.
מדוע לפחות לא טילפנתי, איני יודע ;
לא חשבתי על כך, רק קיוויתי, שהיא
תהיה כאן. והיא כאן. זה היה לפני שלוש־עשרה
שנה. אינגבורג שוב אינה בחיים.
לאחרונה ניפג שנו ב־ : 1963 בבית־קפה
ברומא, בשעת לפני־צהריים ; נימסר לי,
שבאותה דירה, בית לאנגנבאום, מצאה את
היומן שלי במגירה סגורה ; היא קראה
בו ושרפה אותו. לא עמדנו היטב במיבחן
הקץ, שנינו לא...״
כוחו של מונטוק בכנותו ובחשיפתו
הנדירה ומרתקת של מחברו — מכס פריש.

הקיע צ * לחופשה משגעת ;•וצאת דופן על 6031 חט * -5ספיגת השעשועים ישל״קופל״

תאים כפולים וממוזגים • פזסיון מלא • משקאות קלים חפש״ם ! יציאה מאילת בכל יום ראשון וחזרה ביום שישי.
המסלול: אילת-ראס בודקה-ראם אבו גלום־די 1הב-טיראן -שארט־א־ שיד-ראסמוחמד-טיראן-אילת

111

1^ 1 1ן

6 0 3 1חט <-3ו מצוידת בכל שדרוש להעויק לצוללים
חופשת צלילה בלתי ושכחת • 2מחזורי צלילה ליום !

• במחיר ש ל 6,600 :לייי בלבד מ לל מעיים •

411

¥וו בו ה

0י |״1י ״ י^ן *15״!! 11 משרד מבירות ראשי״:קופל טורט״ ,דחי הירקון , 252ת׳יא,טל 452111.
ב..רן ז חן ין תבע״ מ
״קופל״ אילת, מרבו מסחר• חד ש,טל 059-4105-7 .ובכל סניפי ייקוכל־י בארק
פבם העולם הזה 2177

פיגז 504
היא הקניה הטובה ביותר
גם בארה״ ב.
במשך שמונה שנים רצופות זוכה
פיג׳ו 504 בתואר ״הקנייה הטובה
ביותר״ בישראל. השנה זכתה 504
בשני תארים בישראל— תואר
הקניה הטובה ביותר ותואר
המוצר הנבחר. והשנה גם
בארצות־הברית, שבה דרישות
הטיב והבטיחות הן הגבוהות
ביותר בעולם, זכתה פיג׳ו 504
בתואר הקניה הטובה ביותר
בין המכוניות המיובאות שזכו
בתואר זה על ידי שנתון ארגון
הצרכנים האמריקאי, אשר

מחקריו נחשבים לרציניים ביותר.
רשימת ההישגים של פיג׳ו 504
היא ארוכה ומרשימה.
היא בנוייה על יסודות איתנים—
לידע הטכנולוגי המתקדם של
פיג׳ו ורמת־הייצור הקפדנית
והמחמירה הנהוגה במפעלי פיג׳ו,
כבר יצאו מוניטין בכל
העולם.
פיג׳ו ,504 המכונית שעברה
בהצלחה את כל המבחנים
הקשים ביותר, תעבור גם את
המבחן שלך.

העו ל ם הז ה 2177

נ > שוא >1

כפולים
זה שיאיר צברי מקדיש את חייו ל-
בעלי־חיים, זה לא סיפור חדש. וזה שהוא
עובד 24 שעות ביממה וטוען שהוא חי
חיי־כלב, גם זה לא חדש. אבל על הנסיעות
התכופות שלו לחוץ־לארץ הוא לא מוותר,
למרות שהוא נוסע לבד, בלי כלב ובלי
ציפורים ואפילו בלי החברה הצמודה. כי
יאיר צברי החליט שהוא רוצה, יותר מכל,
ללמד תוכים לדבר, ולצורך העניין הוא
נוסע אחת לחודש לחפש ציפורים חדשות
ומאמנים מהימנים בעולם הרחב.
לדברי !איר, אין דבר מקסים יותר מ־

יאיר צכרי וטלי ברק
חתונה משותפת
ציפור מלומדת המסוגלת למצחיק, לדבר
ולהעביר הודעות.
יאיר, המעיד על עצמו כעל מי שעומד
להינשא בקרוב, הוא בחור שלא עושר.
בעיות משום דבר. כשאירע הפיצוץ בשוק־הכרמל
וחברו הטוב שמחה גייזר נפצע
בפיצוץ, עזב יאיר מייד את חנותו בידי
מכר שעבר במיקרה בסביבה ואץ לטפל ב חנותו
של שמחה, סוחר הדגים. אחרי־כן,
בבית־החולים, הבטיחו יאיר ושמחה האחד
לשני להתחתן באותו יום ובאותו מקום,
והם מתכננים חתונה שישראל לא ראתה
מימיה. כי ברוך־השם, כסף לא חסר ל שניים
וגם לא דימיון. יאיר ישא את חברתו
החיילת תמי קפופטה, ושמחה את
חברתו הדיילת טלי ברק.
אז חוץ מאשר לחכות לרגע המאושר עם
מצלמות מוכנות, לא נותר לנו, אלא לאחל
לשימחה הבראה שלמה ומהירה וליאיר
הצלחה עם הציפורים, הכלבים ובעיקר —
האהבה.

מחזה אהבה
פרטי בהחלט
סיפור שתמיד יש לי נחת לספר לכם
הוא סיפור־אהבה שמסתיים בנישואין.
במייוחד, כשעושה זאת במאי מצליח, המח ליט
לקחת את העניינים לידיים ולביים
את חייו שלו עצמו, ושל המיועדת, כמובן.
הבמאי הממושקף־מזוקן הוא עומרי
ניצן בן ה־ ,29 שהחליט כי מספיק לו עם
חיי הרווקות. הגיע הזמן שיקח לו אשה
מבנות ישראל, יבנה לה בית ויהיה להם
טוב.
יתכן שהמחזה ליל־הכלולות שביים לפני
זמן־מה בתיאטרון הבימה, נתן לו את ה רעיון,
אך מה זה חשוב, העיקר שהחליט
מה שהחליט.
עומרי, בכלל, נמצא עכשיו בתקופה יפה
בחייו, כמו שמנבאים ההורוסקופים. הוא
מביים את מות הסוכן בתיאטרון הקאמרי,
הוא מאוהב וכאשר תקראו שורות אלה,
יהיה כבר איש נשוי כדת וכדין.
המאושרת היא רינה רץ, כלכלנית בת
,29 המועסקת באחד הבנקים. עמרי ורינה
מכירים זה את זו שנים רבות, אך רק
לפני כמה חודשים החליטו שהאהבה היא
הדבק שיאחד אותם. רינה תעמוד -אומנם,
תחת החופה לא בפעם הראשונה בחייה,
אך נקווה שהפעם תהיה מוצלחת יותר. גם

רינה רץ ועומרי ניצן
ליל־כלולות מחוץ לבמה
בעבר.

עומרי היה מאוהב כמה פעמים
הידועה באהבותיו היתד, הזמרת
אהרון מלהקת הכל עובר חביבי, אך אהבה
זו נסתיימה כדרך אהבות רבות.

שלומית

!לחיו התהילה 5

את הסיפור על אושיק לוי, על אשתו
עירית ועל מיכאל תפוח כבר סיפרתי
לכם לפני כשבועיים. מאז, ברוך השם, יש
התפתחויות. אומרים, אומנם, שעירית לא
עזבה ממש את הבית, וכל הדיבורים על

את החתונה עורכים השניים בחוג מיש־פחתי
מצומצם, מטעמי צניעות. הם מתחי לים
דף חדש. וכל מה שנשאר לומר להם
זה — מזל טוב.

בת המיליונר מתגרשת
על הרומן הסוחף המתנהל מזה זמן רב
בין מצדה זאבי, בתו של רחכעם
(״גנדי״) זאבי לבין כני קלפר, עוזרו

האישי של אריק שרץ, סיפרתי לכם כבר
לפני חצי שנה. גם סיפרתי שאשתו החו קית
של בני, שהיא בתו של המיליונר
משולם ריקלים חיה וקיימת בניו-יורק.
גם גיליתי לכם שלשני אלד, יש הסכם
לא כתוב, המאפשר לכל אחד לחיות את
אבל היום המצב שונה וזה, בעצם, ד,חי־חייו
בחופשיות, כרצונו.
דוש. בין ריקלים מניו־יורק וקלפד מתל־אביב
החלו להתנהל בימים אלה, הליכי
גירושין. מאיזה צד בדיוק הגיעה הבקשה
לגט, איני יודעת, אבל מה שברור לחלו טין
זו העובדה שבני קלפר ומצדה זאבי
מתכננים נישואין בקרוב. מצדה, שהיתה,
בעבר, דיילת־אוויר באל־על עמדה לעזוב
את הארץ יחד עם בני, לטובת לונדון ואי זה
עסק רציני. מה שהוחלף בימים אלה
בביסוס רציני יותר בארץ, ובפתיחת עסק
בתל-אביב.

וזנה פרימה בל תה

אמא גזעית
נכון אומנם שזה שוב סיפור אנונימי,
אבל הרי אלה מהטובים שיש.
ישנה אמא צעירה ברוחה, ממיטב
שכבת־הצמרת בארץ, ולה ג ת ;חמדה
ויפה כבת .26 שתי אלה, למרות שאינן
מספרות האחת לשניה את הכל, עדיין
נחשבות כחברות טובות, ומערכת־היחסים
ביניהן יוצאת מגדר הרגיל.
בקיצור, לבת יש כבר תקופה ארוכה
מחזר נלהב, ונראה שהפעמונים עומדים
לצלצל שם בבית כל רגע. אבל זה עדיין
לא העניין.
ביום בהיר אחד רואה האמא הגיזעית
מין סימדמציצה, כזה גדול ואדמדם,
טבוע בצוואר בתה. היא התחלחלה ושאלה
מה זה, ובלי בושה ענתה הצעירה שאת
זה עשה לה החבר האוהב.
ראתה האמא, ומה שראתה לא מצא חן
בעיניה. אפשר לעשות הכל בלי להשאיר
סימנים כאלה שכל עכדישראל יראה ויבין
מה בדיוק עשתה בלילה הקודם.
ישבה וחשבה איד תוכל, בצורה יפה
ונאותה, להסביר את העניין לבחור. ואכן,
אחרי קצת מחשבה הגיעה לפיחרון, קמה,

עירית ואושיק לוי
מסתדרים יפה
גירושין לא כל-כך נכונים. אבל עצם
הרומן הסוער שמנהלת עירית עם מיכאל
תפוח, זה רבותי, נכון וחצי.
אחדים מספרים שאושיק מסתובב שבור
ומדוכא. אז, לשמחתי, אני יכולה לספר
לכם גירסה אחרת לגמרי. אולי יש לו

נכנסה למכונית ונסעה לבית־המרקחת הק רוב
ושם קנתה מוצץ לתינוקות, כזה ורוד,
יפה ועטוף בצלופן.
כשבא הבחור בערב לקחת את הבת, נתנה
לו אמא מתנה צנועה.
הסמיק הצעיר והבין את הרמז.

בעיות משלו, אבל הוא יוצא מהן בקלי-
קלות, כי אושיק, שהוא נחמד אמיתי, מס תובב
בימים אלה עם עדנה אברמוביץ.
אל תתפסו אותי במילה שיש שם רומן-
אהבה בוער ורציני, אבל לכל המקומות חם
הולכים יחד ודי צמוד. עדנה בת ה־ 28 הי תד,
בזמנו חברתו של יאיר רוזנבמם,
ומי שמסתכל הרבה יותר רחוק, יכול לדלות
מן העבר סיפורי־חיזור של איציל! לוי.
*כל אחד מן השניים מסתדר יפה, לדע תי,
ואם אנשי הארץ ומדורי הרכילות תפ סו
טרמפ על חייהם הפרטים וסיפורי האה בה
המוזרים שלהם, אין זה פלא. זהו מחיר
התהילה.

את דינה לסקה, בת ה־ ,27 פגשתי
כשעיניה נוצצות ככוכבים וכולה קורנת
אושר. הבחורה, אמריקאית קטנת־קומה
ובלונדית, היא הפרימד,־בלרינה של הניו־יורק
קלסיקל בלט, והגיעה ארצה לשלו־של
חודשים, להופיע בחצי מחיר, לדבריה,
אבל העיקר להיות בארץ. היא יהודיה מוש בעת
וזה אצלה בדם.
דינה, שהיא פרימה־בלרינה כבר מגיל
, 18 באה ארצה להכין את הכוריאוגרפיה
להצגת הבלט לילדים פיטר והזאב. זו הי-
תה משאת־חייה מאז שהיא זוכרת את עצ מה
מסתובבת בחוצותיה המלוכלכות של
מנהטן, שם זרקו עליה ילדים אבנים,
בגלל היותה יהודיה.
אבל זד, עוד לא הכל. רק באה וכבר
מצאה רומן בארץ, עם היהלומן בן ד,־,29
נדעץ מכנס. השניים הכירו במכולת
ברמת־אביב, על לחם קימל וביצים.
הסיפור החל כשגדעון ירד למכולת לע רוך
קניות ושם צדה עינו יצירת־מופת ב דמותה
של דינה. אבל הוא לא ידע איך
להתחיל, עד שראה שהאשה במכולת מת קשה
עם האנגלית ודינה מתקשה עוד
יותר בעברית והתנדב להפוך מתורגמן.
כיום אפשר לראותם מבלים יחדיו במקו מות
הנכונים, וגדעון מבטיח שהוא יראה
לדינה את הארץ דרך עיניים כאלה נהד רות,
שהיא תרצה להישאר פרימה-בלרינה
בארץ לצמיתות.

מ 10 10111101101

ן האופנוען נשאו
צמודים כשרואים את שניהם יחד, מייד אומרים
כולם שהם דומים זה לזה כשתי טיפות
מים. שניהם כל־כך יפים, כהי־עור, שחורי
שיער ועיניהם כאגוז. כוונתי לדודו טופז,
השחקן־מנחה־בדרן ולידידתו הקבועה ה דוגמנית
היפהפיה איריס קנו, שהיא גם
שחקנית בתיאטרון צה״ל.
כבר מזמן הדלפתי לכם שכנראה מת־
מים בשלת שם חתונה. גם היום אינני שוברת
את המילה שלי בעניין. אבל עד שייצא
מזה משהו רציני, הנה מה שקרה לזוג ה יפים
האלה: לשניהם היה שבוע מוצלח.
דודו קיבל תוכנית טלוויזיה חדשה, שהיא
בעצם מישחק מועתק מהטלוויזיה באר-
צות־הברית. התוכנית תוקרן בשעות ה ערב
וזה, כמובן, הישג לא מבוטל. גם
לאירים היה שבוע מוצלח. היא השתכנעה
סופית להשתתף בתחרות מלכת־היופי, וזה
אחרי שיכנועים רבים ולחצים עצומים מכל
הכיוונים. בקיצור, החליטו שניהם לחגוג
ונסעו לנתניה להתארח אצל ידידיהם משכ בר
הימים, הזמרת ואשת יחסי־הציבור
ריקי מנור, ורודו־לפו, המשמש כמנהל
מלון.
נחו להם בני־הזוג ונהנו מחיי־שלווה
ורווחה, מהנוף והאוכל וכמובן, מהבריכה,
נכנסו למים ולא יצאו במשך שעות. עמדו
ליד המעקה, התנשקו והתגפפו ונהנו האחד
מהשני, כאילו עומדים הם להיפרד לעד.
הכל מסביב ראו ונהנו גם הם. איש לא
הפריע לזוג־היונים. העולם מסביב היה כולו
ורוד, עד שקם אחד התיירים ואמר די.
ניגש אליהם וביקש בקול תוקפני שיעזבו
את שטח הבריכה, ושילכו לחדרם להת בודד.
יש ילדים קטנים בסביבה וזה לא
יאה ולא נאה. יצאו השניים מהמים ועלו
לחדר מבסוטים מהחיים. אפילו התייר המז דקן
לא הצליח לקלקל להם את השימחה.

אז עכשיו, אחרי שגם קולו ושירתו
ובייחוד מראהו, שבו בקיסמם את בנות
המין היפה ואפילו אחדים מבני המין החזק,
תרשו לי לספר לכם נתח רכילות רציני
על יהודה׳לה, שחוץ מזה שהוא בחור מק סים
בן ,28 הוא גם טבח מעולה ואופנוען
לעניין. אי-שם, מאחרי הקלעים, מסתתרת
בחורה. הסיפור ביניהם נראה לי די רצי ני
וארוך כאורך הגלות.
את אילגה רך הכיר יהודה עוד בימי
בית־הספר היסודי בחולון, עיר מגוריו.

איריס קנר
— רטובה

ואהבה

דודו טופז
הנאה —

לא דובי ם
ולא יער

מאז שיהודה תמיר הצליח לשגע כמ עט
את כל ישראל בהופעתו הסופר־מוצ־לחת
בארוויזיון, התעוררו יפות רבות
והחלו מתעניינות בו. מי הוא ן מאין בא 1
והיכן הסתתר כל הזמן? מה קרה שאחד
כמוהו לא היה מוכר לכלל ישראל ן ובכן,
כמו שכבר סיפרתי לכם לפני הארוויזיון
ואחרי פסטיבל הזמר, הבחור הזה שר
כבר שנים, אבל לא הגיע לעיני מצלמת
הטלוויזיה ולכן גם לביתכם לא חדר.

איו קרה שסיפור פגזי כזה לא הוכנס
לשום טור רכילות עד היום, איני יודעת,
זוהי סיבה טובה שאינכם יודעים כי דפ נה
ארמוני, הזמרת־שחקנית שפיארה את
הסרט הלהקה וכיום שרה בתוכניתם של
אריק איינשטיין ושדום חנוד, יוצאת
קבוע עם יונתן סגל, השחקן היפהפה
מאסקימו לימון.

הסיפור הבא ירגיע אתכם על בטוח. לא
הם לא מתחתנים. אומנם אחד העיתונים
הודיע חגיגית על חתונה קרובה, אבל אח רי
דין ודברים עם רותי גכיזון היפה,
הרשו לי להודיעכם אחרת. נכון שכבר
המון זמן נראים גביזון ודייויד ברחה,
ביחד. נכון גם, שהם גרים יחד וטוב להם,
אבל מכאן עד חופה וקידושין עוד ארו כה
הדרך.
רותי, המנהלת צוות במלון מפואר, ע ר

יהודה תמיר
המישפחה לוחצת
ההיכרות נמשכה דרך התיכון והצבא. בקי צור,
השניים מוכרים כזוג. נכון שהם לא
בדיוק מהטיפוסים המסתובבים בתל-אביב

של לילה. בהחלט לא. הם מעדיפים פינה

דפנה ארמוני
שניים יחד —

דייויד ברוזח
בלי חופת וקידושין
שה חיל בעבודתה ומתקדמת שם מעמדה
אחת לאחרת, ברורה יותר. כבר ברור ש- מוכשרת החיפאית הזאת היא בחורה
ולעניין.
כמו לכל אחת, יש לה זכרונות יפים מן
העבר הרחוק והלא כל-כך רחוק, כמו
למשל, מהזמן שהיתר. חברתו הצמודה,

מוכה חסון היא דמות מוכרת לאלה
המסתובבים בין הבוטיקים האופנתיים.
בזמנו היתה השותפת של ציפי שביט
בבוטיק הילדים שלה, וכיום היא עובדת,
כהרגלה בקודש, בבוטיק חדשני בצפון תל-
אביב. אבל לעניין עצמו. טובה, שהיא אמא

ואפילו לתקופה די ארוכה, של השחקן-
משורר-סופר, עמוס טל שיר, בעלה
לשעבר של ירדנה ארזי.
אז אם החיים מזמנים לה אהבות והצ לחות,
לא נותר אלא לאחל לה שהעתיד
יהיה טוב לפחות כמו העבר וההווה.

מתברר שהשניים האלה ברומן רציני
מאז ימי ההסרטה של יוצאים קבוע, ועד
כדי־כך גדולה שם האהבה, שהם גרים יחד
באושר בדירה ליד רחוב גורדון בתל־אביב.
דפנה המתולתלת אמרה תמיד שכל משאת
חייה זאת הקאריירה והאהבה. כיום יש
לה גם זה וגם זה — ונקווה שלאורך זמן.

לשלוש בנות, היא קיבוצניקית לשעבר, בת
,33 ונשואה כיום לשותף בחברת כנף, בחור
בשם עמית. לימים, ילדה טובה, בת בשעה
טובה, והחליטה לקחת אותה לטיול אוו רירי
בעיר העליזה. היא הניחה אותה על
שולחן הטיפולים, החליפה לה חיתולים
ובגדים, לקחה את העגלה ויצאה מהבית.
אחרי שהלכה כחצי־שעה, פגשה בחברה
ותיקה וזו רצתה לראות את התינוקת
החדשה. הסתכלו שתיהן לתוך העגלה ואוי
לעיניים שלא ראו את הרך הנולד. כי זה,
רבותי, נשאר על שולחן הטיפולים. טובה,
הידועה כמבולבלת לא קטנה, פשוט שכחה
את התינוקת שם ויצאה לטייל עם עגלה
ריקה.

שקטה בביתו של יהודה׳לה בצהלה. ועם
ארוחה מהנה, מעשה ידיו של יהודה, כ שברקע
מתנגנת המוסיקה, מעבירים ה שניים
את זמנם באהבה ובנעימים.
אילנה, שחברים מספרים עליה שהיא
זרוקה אמיתית, עובדת כפקידה בכירה ב בנק.

לכל אלה שטיפחו רעיונות מטורפים
בנוגע למקטים התורן שכבש את ישראל
והעולם, אין לכן צ׳אנם. למרות שיהודה
אינו מודה ככך, יש חברים־קרובים המספ רים
שמישפחתה של אילנה לוחצת אישית
בכיוון של חתונה. ומי יודע מה ילד יום.
בינתיים, יהודה אומלל וסובל מאד. את
האופנוע שלו, שחנה ליד הבית, פרקו לחתי כות
וגנבו את הפריטים הבסיסים, כמו
מנוע, למשל. אחרי שנואש, הלך יהודה
וקנה טוסטוס שיסיע אותו העירה, אבל
לא עבר לילה אחד שניצב הרכב החדש-
ישן בחוץ, וכבר הצליח איזה פירחח-עובר-
אורח לפרק לו את הכידון.
אז באמת, מה יהיה הסוף, איך אפשר
לחיות ככה ז תארו לעצמכם שעכשיו, אח רי
שחרש את העולם וראה מה טוב,
והשיגעון הזה לאופנועים יעביר אותו על
דעתו, יקום יהודה ויקנה איזה ב.מ.וו.
חדש וחזק, ואז לא תהיה לו ברירה, אלא
ללכת לישון עם האופנוע בתוך הבית. אח רת
מי יודע איזה תעלול ניבזי יערכו
אנשי השכונה בכלי־התחבורה השלישי
שלו?

רהיטי ברג מבטיחים
י הפתעות

די היה לכיפה אדומה עם הפתעות בלתי
צפויות, שהרי לא בכל יום יבוא לעזרתה
הצייד הטוב.
לכן, בעומדה לקנות ספריה, בחרה כיפה
אדומה בדרך הבטוחה, הדרך המובילה אל
רהיטי ברג.
הספריה של רהיטי ברג שומרת שנים
רבות על תפקוד מושלם-סגירה חלקה של
מגירה, שלמות ידיות ועמידות חומרי גלם,
בדיוק כמו ביום הקניה. זו הספריה שכיפה
אדומה יכולה לבטוח בה.
לרהיטי ברג מבחר עשיר של ספריות
ילדים ונוער, בעיצוב יפהפה, נוחות ואמינות
המתאימות לצורת החדר. הספריות כוללות
שולחן כתיבה מרווח, מדפים, מגירות ותאי
אחסש עליונים.

רהיטי

בדג

כל אחת מהספריות של רהיטי ברג אכן
תפתיע את כיפה אדומה, אולם אך ורק
לטובה.

הילדות.
אחת מאגדות
אולם תצוגה: וד׳א, רזד ממלון וו
ובחנויות הרהיטים ברחבי הארץ.

כ״ו אייר תשל״ט23.5.79 ,

מס סר 2177

־צ;ד 43

ר מ חי ר 20.00 :ל״י (כולל מ.ע.נ|

רחל

קק1ו

הפעוט
ש 1חשדה בהריגת בנה
במכות,
מאשימה:

חזרה לתחילת העמוד