גליון 2185

כ״ג תמוז ת

את השם, אחרי שלא הזכרתי אותו גם
בשאילתה. הודעתי עליו לשר באורח
פרטי.

וזה נוסח השאילתה:

״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי י המערכת והמינהלה: תל
אביב. דחום גורדון ,3טל 243386 03 תא־דואר . 136 מען מכרקים :
״עולמפרס״ .העורך הראשי: אורי אכנרי. העורך: אלי תבור * עויד־מישנה:
יוסי ינאי. עורך־תכנית: יוסי שנון. עורכת •כיתוב: ענת ישראלי.
צלמי־מערכת: ציון צפריר וגילה רזין. ראש המינהלה: אברהם
ביטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל: העולם הזה
בע״מ. מודפס ב״הדפוס החדש״ בע״מ, תל-אכיב, רחום בן־
אביגדור. הפצה ״גד״כע״מ. גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ בע״מ.

הכותרת הדהימה רכים. היו שלא
האמינו לה, ושסברו כי זוהי המצאה זדונית
של השבועון המסדים.
״דן שומרון הודיע באלחוט לעזר וייצמן:
בלי פתיחת אש לא נתגבר עליהם — ואתה
צריך לתת לי את ההוראה!״
הדברים פורסמו בעמוד 38 של גליון
העולם הזה 2178 שדיווח על קרב־האי־תנים
של גן־הירק של נאות־סיני.
היה זה סקופ בינלאומי, שאישר את טענת

נודע לי כי אחד מפעילי המתנחלים ב גדה
המערבית (שאת שמו אמסור לשר
במיכתב נפרד, כדי שלא להזכירו בגוף
השאילתה) ,היה מאושפז בשעתו בבית-
חולים לחולי־נפש בלומנטל (בנטל) בחיפה,
ושם נקבעה אבחנה של סכיזופרניה.
אותו איש חמוש בנשק, ברשות שילטד
נות המימשל הצבאי.
אני מתכבד לשאול:
( ) 1האם נוהג המימשל הצבאי לבדוק
אם מבקשי רישיונות־נשק בשטחים המוח זקים
הם בעלי עבר של מחלת־נפש?
( )2האם המיקרה הנ״ל נבדק, ואם כן —
מה הוחלט בעיקבות הבדיקה י
עד כאן נוסח השאילתה. סגן שר־הבי־טחון
קרא את תשובת השר, כלהלן:
תשובת השר זלשאלה(ו) — צה״ל
נותן דעתו לשאלה, ויוצאו הנחיות מתאימות
כדי להבטיח שנשק לא יימסר על־ידי
צה״ל לאזרחים, אלא אם עברו, בין השאר,
גס בדיקה רפואית.
לשאלה 2אינני רשאי למסור פרטים
רפואיים ביחס לאדם כלשהו.
היו״ר יצחק שמיר: שאלה נוספת
לחבר־הכנסת אורי אבנרי.
אורי אכנרי: כאשר נחקרו אנשי
קריית־ארבע לגבי הריגת צעיר וצעירה

שהאווירה תתחמם. רק במהלך המהומה
נכנסו כמה מן הכתבים.
איש מהם לא שם לב לעובדה קטנה, אך
חשובה. כאשר נערכה ההצבעה, התחלקו
הקולות , 19—20 לטובת ההצעה. באולם
עצמו היתה החלוקה , 19—19 אך היושבת-
ראש, שושנה ארבלי־אלמוזלינו, הוסיפה
כמובן את קולה למחייבי ההצעה, שהיא
היתה אחת המציעים שלה. זוהי זכותה.
השערורייה פרצה מפני שהדתיים לא
השלימו עם תוצאה זו, וטענו — למעשה
— שהיושבת־ראש זייפה אותה. באותה
שניה קרה משהו חשוב: חבר־כנסת נוסף
נכנס לאולם, והתיישב במושב ליד הדלת
שבה נכנס, הנמצאת מתחת ליציע־הכתבים.
הכתבים לא שמו לב לכך. נדמה לי שגם
היושבת־ראש לא ראתה זאת.
אותו ח״כ היה משה עמאר, איש המערך,
ותומך מושבע של ההצבעה. אילו היתה
נערכת הצבעה חוזרת, היתה התוצאה,
איפוא, משתנה לטובת ההצעה 21 ,מול . 19
פרט קטן, אך חשוב — והיה צורך לשבת
באולם, כדי לראותו.
אך לא זוהי, כמובן, הסיבה העיקרית
לפער בדיווח. הבעייה אינה טכנית.
לפיתתו של הכתב הפרלמנטרי אורבות
כמה סכנות. הסכנה העיקרית היא הוא עצמו.
הכתב האידיאלי הוא אדם בעל תפיסה
פוליטית, האוהב את המישחק הפרלמנטרי,
שאינו מערבב את דיעותיו הפרטיות עם
הדיווח שלו, שאינו מניח לאהבות ולשנאות

(לשעבר) של נאות־סיני, מדווח כי שמע
במו אוזניו את אלוף פיקוד הדרום, האלוף
דן שומרון, מודיע באלחוט לשר־הביטחון
כי אינו יכול לפנות את המתנחלים, ש הצטיידו
בנשק מסוגים שונים, ושאיימו
בהתנגדות פעילה, אלא אם יפתח באש.
הוא ביקש משר־הביטחון להחליט אם לתת
פקודת־אש או לא.
אני מתכבד לשאול :
מה החליט שר־הביטחון באותו מעמד,
ומה היו שיקוליו?
עד כאן לשון השאילתה. השיב עליה
סגן שר־הביטחון, מרדכי ציפורי, בשם
השר. וכך רשומים הדברים בדברי ה כנסת:

ש₪־ 11 הודיע באוחש רעזו ו״צמ:1
.,בר, בתיחת אש ר* נתגבו (!רחם
ואתו! צוין־ רתת ד, אח החסה! ,עליי. היה משאגק רסודיש עיד דזוני שהתל.

יחריש ומכונית ביגיי־אשי בז־ולזז שזלינז

יעמידזזת של זזסתיי־בבים מיהב־בתיננן.
דל אתר שהמזזי־שבים תפש את
מ-ק!נגי וועזל שבצש *ו! הדש־מרת ביהוש־לי
דדיו. הגג, שביצר בישיש שלפני היום
מהמי־שז? .זני, שב־ גזנדך ..נסיון. הפינוי,
קלס במהירות את נ ל איחס שהין אמ-יריש
להיית צ־יצביש שליו .״גיזז ההבנה של וד
לידינד תשש זינגחז בפתח הבניין ערו לפני
שחייל אתד. תצליח להתקרב אליי, הו-

אי. בבארי־ יזם, ניבה שיטריז להידבר זים
ומתיישבים. בפעש מזוחיזגזז. בשי שמד
אז- .בואו בעשר. א ת הדיגיי ללא שפיי
בית דשים. לחיילים איר: שק. וגני שידים
דליכס יד ,־ז עמד לדל. אל תפגעו בהם.״
ייא היתה זז תמס הראשינה שגערך
נש־ון ודדברזת שם סתיישג• וארת־&יני,
בידים שקרמו לנסיון השינוי. כאשר גח־זב
בתחילת זזשבי־ע שזב.־ -ניה&תגתלים

אלון! שומרון (משמאל) כסיום קרם נאות סיני*
אין אישור בשדה
בחלחול, סירבו המתנחלים למסור את הנשק
שלהם לבדיקה. כאשר צה״ל מוסר
נשק למתנחלים, האם חלה עליהם החובה
למסור את הנשק לצה״ל או לנדשטרה,
כאשר הם נדרשים לכך?
1הביטחון: אין ספק.
סגן שר־
איש נכנס בדלת

הסקופ ככתבה על גאדת־סיני (העולם הזה )2178
יש אישור בכנסת
העולם הזה, כי המתנחלים היו מוכנים
לעימות חמוש, וכי צברו לשם כך נשק
מסוגים שונים.
אף עיתון אחר לא פירסם סקופ זה —
גם אחרי שפירסמנו אותו.
מניין היתד, לנו ידיעה חשובה זו?
ההסבר הוא פשוט בתכלית. יוסי ינאי,
שדיווח על המאורעות, שמע את הדברים
במו אוזניו. הוא היה בקירבת האלוף,
כאשר זה התקשר באלחוט עם השר. האלוף
לא הבחין בכך.
מניין לקורא הספקן כי הדברים אכן נכונים?
בשבוע
האחרון ניתנה על כך תשובה
רשמית. שר־הביטחון השיב על שאילתה
שהגשתי לו בעניין זה.

וזו לשונה :

כתב העולם הזה — שנכח בגן־הירק
העולם הזה 2185

תשוסת השל: החלטתי למנוע שפיכות
דמיס ולמצות אמצעי־שיכנוע.
היו״ר יצחק שמיר: שאלה נוספת
לחבר־הכנטת אורי אבנרי.
אורי אסנרי ז האם פירוש התשובה
הזאת הוא שהתיאור העובדתי, שניתן בשאילתה,
נכון?
סגן־שר־הכיטחון: פחות או יותר
נכון.
מנהיג כאותה הזדמנות השיב השר גם ל שאילתה
אחת שלי, שיש בה עניין. היא
נוגעת לאחד המנהיגים המרכזיים של גוש־אמונים.
מטעמי הגינות, לא אזכיר כאן

מאז שהתחלתי לדווח על המתרחש
בכנסת, במיסגרת המדור מחוץ לפרוטוקול,
פנו אלי כמה וכמה קוראים בתמיהה רבה.
היטיב לבטא זאת השבוע ידיד שפגשתיו
ברחוב, וששאל בעוקצנות :״האם יש בארץ
שתי כנסות? הכנסת שאתה מדווח עליה
אינה הכנסת שעליה מדווחים בעיתונים
האחרים.״
חוששני שאכן יכול להתקבל הרושם הזה.
לעיתים אין שום דמיון בין מאורעות
הכנסת שאני מתאר אותם, ובין התמונה
המשתקפת בכמה עיתונים אחרים.
הדבר טעון. הסבר כלשהו.
ההסבר התמים ביותר הוא שזווית-
הראייה שלי שונה, גם מבחינה פיסית.
אני יושב באולם ורואה דברים, שאינם
נראים מיציע־העיתונאים. מובן שאני שומע
דברים — למשל, חילופי־דברים והתייעצו יות
בין ח״כים במהלך הישיבה — שאינם
נשמעים ביציע. ומכיוון שרוב כתבי־הכנסת
אינם טורחים להיות נוכחים במשך רוב
הישיבות, הבדל זה יכול להיות ניכר.
למשל: כאשר התחיל השבוע הוויכוח
על הצעת־החוק לגבי מעמד הזונות, לא
נכח כימעט איש מבין הכתבים ביציע. זה
היה מאוחר ביום ואיש לא ציפה, כנראה,

אישיות לסלף את הדברים. הכתב הגרוע
ביותר הוא עיתונאי קהה־חושים, בעל דחף
חזק להפגין את כוחו, שהפך אדיש לנעשה,
בעל דיעות אישיות תוקפניות, המתאים
את הדיווח שלו להשקפותיו הפרטיות ו לאהבותיו
האישיות. יש בכנסת כאלה ו כאלה.
ולא אקרא בשמות.
יש כתבים בעלי השקפות חזקות — אנשי
ארץ־ישראל השלמה, כמובן — שהקרי טריון
שלהם הוא פשוט וחלק: מי שמדבר
בזכות הסיפוח, הוא חדשות, ויש לדווח
עליו בהרחבה. מי שמתנגד לסיפוח, אינו
חדשות, ועל כן אין צורך לדווח כלל על
מעשיו. כך יכול עיתון מכובד להצטיין
בדיווח פרלמנטרי מגוחך: הכנסת מורכבת
ממשה שמיר, גאולה כהן* ,גאל הורביץ
ואילו אנשי השלום — יוק.
עיתון מכובד אחר מגיע לתוצאות דומות,
ומגוחכות לא פחות, באמצעות שיטה
אחרת: הכתב מרגיש שהוא כל־יכול. מי
שמתחנף לו — זוכה. מי שפגע בו — איבו
קיים.
עד להתמנותו של טומי לפיד כמנכ״ל
רשות־השידור, הצטיינו הטלוויזיה והרדיו
בדיווח חי, מיקצועי ואובייקטיבי. מאז אפ שר
להגיד את ההיפך לגבי הטלוויזיה.
השבוע זכה כתב דבר, שלמה גינוסר,
בפרס סביסלוצקי, על־שם כתב פרלמנטרי
ותיק שהלך לעולמו. הפרס הוענק בטכס
קצר. הכל הסכימו כי הפרס הגיע לחתן,
כי הדיווח של דבר הוא מן הטובים ביותר.
אחריו הייתי מציין את ידיעות אחרונות.
מיפאת עינא בישא, לא אמשיך ברשימה.

מנהיג המתנחלים, יצחק רגב.

וה היה הוווו ! 0ה 1ר שהיה
גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדמה,
פירסם כתכה עיתונאית חסרת־תהדים, תחת הכותרת ״ערכתי יום
סרט לזכר עצמי״ ,מאת הכתב אורי דן, בהשתתפותה של הכתבת
סילבי השת. לצורף הכתבה הוהמה ״הרן למען הנוער — ע״ש
אורי דן ז״ל״ ,וכעזרת הופסת־ההאו מוסווית הותרמו כספים לקרן.
הכספים הועברו, כסופו של דבר, למחלהה לעזרה סוציאלית של
עיריית תל־אכיב.
כתבת־השער, תחת הכותרת ״על מה מתפלגת מפ״ם?״ ,בחנה

את יחסם של שני המרכזים המתפלגים למפלגה ההומוניסטית
הישראלית, לכרית־המועצות, לסיבוב־השני ולבעיית חברותם של
ערבים כמפלגה.
שער הגיליון: מתפלגים מאיר יערי ויגאל אלון.

ווישבס;וסמנו: המש ו תחילתו שר..׳וקום הבזג נר
סטאלאג * 17 את מ׳ שונאעמוסקינן

״העולם הזה״ 873
תאריך 15.7.54 :

מישפט
1 4 0 0ל׳״ ותר מ או חר
משלם־המיסים הישראלי המשיך לשלם,
בשבוע שעבר, קרוב ל־ 2000 לירות ליום,
עבור התענוג המפוקפק של פתיחת הפצע
הישן של שואת יהדות הונגריה, שעה
שהמנגנון המישפטי הענק המשיך לטחון
עובדות ומיספרים במישפט קסטנר—גריג־וולד.
רשימת
העובדים שמשכורתם שולמה בסכום
זה: נשיא בית־המישפט המחוזי ה ירושלמי,
בנימין הלוי, עוזרתו מרים ברנ שטיין,
שמשו של השופט — שלמה, מזכירו
ושליחיו; היועץ־המישפטי חיים כהן, עוז ריו
אמנון תל, נעמי סלומון, דבורה שקד
ויועצו המייוחד לעניינים הונגריים, ד״ר
ליאון מרטון ! חמש קצרניות, בתוספת
שלוש בתבניות ופקידי ממשלה וסוכנות
שעסקו במחקר רקע המישפט.
שבעה ימי חקירה, חקירת שתי־וערב,
חקירה נגדית וחקירה מחודשת של משה
קראוס, לשעבר מנהל המישרד הארצ ישראלי
של הסוכנות היהודית בבודפשט,
וכיום פקיד צנוע בחברת הביטוח 1נזיגדל
בתל־אביב, עלו למדינה קרוב ל־ 1400ל״י.
לא שכור. קראוס היה שווה את הכסף
—לפחות לסניגוריה. אם אמד. של חנה סנש
היתד. הניצחון המוסרי הגדול ביותר של
ההגנה, הרי שקראום היה העד החזק ביותר
מבחינת עדות עובדתית. בקול שקט, מתון
וצנוע טען כי קסטנר שיתף פעולה עם
הנאצים, כי התחיל בכוונות טובות, כשמט רתו
הראשית היתה להפוך כוח בקהילה
היהודית. התביעה ציפתה כל הזמן שסני-

גורו של גרינוולד, שמואל תמיר, יקרא
לקראום כעדו והכינה את קבלת הפנים
המתאימה. חיים כהן, שעד השבוע האחרון
היה בנסיגה כללית וכימעט לא חקר את
עדי־ההגנה, החליט לעצור את התקפת
עורך־הדין תמיר בנקודה זאת. כשהוא
קם לחקור את קראום חקירת שתי־וערב
היה ברור שהתכונן לעשות לו את אשר
תמיר עשה לקסטנר, בראשית המישפט,
ולנפץ את עדותו לרסיסים.
חיים כהן לא הצליח: קסטנר עלה לדוכן
גאה וזקוף, ירד ממנו, כעבור 11 ימים,
כשממנו נותר צל בלבד. קראום עלה לדוכן
כאישיות אפורה, צנומה ומדברת בלחש,
אבל כל יום נוסף ראו צופי המישפם איש
גדול יותר. הוא גם עזב את דוכן־העדים,
כפי שבא, לא שבור.
חקירת השתי־וערב הסוערת של חיים
כהן לא הזיזה את האיש מעמדותיו, ובנקו דה
אחת השיב ליועץ־המישפטי :״מה אתה
צועק? צעקתך לא תשפיע עלי לשנות את
דעתי.״ התביעה היתה מעוניינת שקראום
ישנה את דעתו. קראוס לא שינה את
דעתו, והטיל פצצה, שבמהלכה סיפר, כיצד
פנה אליו ש. בך צור, מנהל מחלקת מיזרח־אירופה
במישרד־החוץ, דרך יהודה שפיגל,
סגן מנכ״ל מישרד־הדתות, כדי שישפיע
עליו לא להעיד נגד קסטנר. קראום סיפר,
כי בן־צור הבטיח לו, במיקרה שילחצו
עליו להעיד, שמישרד־הביטחון יתערב
לטובתו.
מיליון דגנראד אם־אם. נוסף לערי-
מת הניירות שהביא קראום לבית־המישפט,
הביא עורך־הדין תמיר גם את הדרכון
הגרמני של יואל ברנד, שנשא את אשרת
הכניסה לתורכיה ולסוריה, על־מנת להוכיח
את מעצרו של ברנד על־ידי הבריטים.
את המיסמך החשוב הזה השיג תמיר בלא

טירחה יתרה, בלישכת מישרד־הפנים.
מיסמך אחד: התיק של גנראל אס-אס
קורט בכר, שהוצא מארכיוני ה&וכנות
היהודית, שבו נקבע כי בכר קיבל דרך
קסטנר יותר ממיליון דולר מהיהדות ה הונגרית,
ושאת חלק הכסף הוא השיב,
כביכול, בסוף המילחמה. מטרתו של מיס-
מך זה היד. לאמת את האשמות גרינוולד,
כי לקסטנר היו עיסקות כספיות עם בכר.

עיחשח

קולנוע

אל ת ט־ ח !סרידו
ירוחם הג׳ינג׳י (זה שהיה חבר הכי טוב
של עבד אל־נאצר) עבר יום אחד בסים־
טות כרס־התימניס עם דויד בן־גוריון והסביר
לו את מצב העניינים בשכונה. כל
חלונות השכונה ניפתחו ותושבי השכונה
ירדו לרחוב כדי להציץ באורחים החשובים•
״מי זה שהולך עם ירוחם?׳׳ שאל
תושב ותיק אחד.
צ׳יזבת זה אינו היחידי ששימח את לב
קוראי דו־השבועון הסיפרותי של מפ״ם —
משא. מדי שבועיים הם יכולים ליהנות
מצ׳יזבתים חביבים המופיעים בטורם ה-
מייוחד של דן וחיים* ילקוט הכזביס. היל-

את מי אני שונא
ידידי הוותיק מה נשמע ביקש ממני פעם לעוון לו רשימה של בל אלה
שאני שונא. הוא טוען, שבדרך־פלל אני קם בבוקר ושונא, יושב ושונא, ובכלל
זה עניין אותו נורא מפני שהוא ער למתרחש. אז בזה הנני ממלא את בקשתו.
קשה לדעת ממה להתחיל. אני שונא את עובדי מישרד־הביטחון, מפני
שהם פעלו גדולות ונצורות שעדיין לא הגיעה השעה לגלות אותן. אני שונא
את כל האגודות — אגודת הציירים, הסופרים, העיתונאים, המורים, התרבות
המתקדמת, ויוצאי צ׳נסטאחוב והסביבה. את בל הקרנות — מקק״ל ומטה.
ואת כל בעלי הזקנים בלי יוצא מהכלל וכימעט את כל בעלי השפמים. את
אלה שיש להם קרובים בחוץ־לארץ. את אלה שיושבים בבוקר בבית״קפה
והולכים אחרי״הצהריים ליומיות, ובערב לקולנוע, ואחרי הקולנוע לבאר.
לא חשוב אם הם שמים ברילנטין על הראש או לא. ואת בל אלה שהולכים
ומסובבים בין האצבעות את מפתחות המכונית. את הסטודנטים שמצטרפים
למישמרת הצעירה מתוך הברה. את בל המלצרים, הנהגים, הצבעים, האינס־טלטורים
והחשמלאים. את אלה שהיו פעם חברי קיבוץ, ואת אלה שנוסעים
הביתה לקיבוץ ביום שישי. את אלה שקוראים סיפרי־ביס. את יגאל אלון.
את בל אלה שהולכים עם סמל הפלמ״ח. את הצ׳יזבטרון. את אלה שקיבלו
דירה מהרכוש הנטוש. את אלה שקוראים את ט.ס• אליוט ועזרא פאונד.
את כל השחקנים והבמאים והאמנים בכלל, בלי יוצא מן הכלל. את אלה
שמספרים בדיחות. את אלתרמן ואת הטור השביעי. את אלה שלובשות
חולצות ויצ״ו. את כל אלה שאומרים שבן־גוריון, בבל זאת או לא בכל זאת,
אדם גדול. את כל אלה שמייצגים את הטיפוס הישראלי וקוראים להם
״החברה״ .את בל האמריקאים. את אלה שמצביעים בבחירות. את בל
השירים הישראליים והתימניים. את אלה שהיו פעם בסדר ועכשיו הם רוצים
להסתדר• את אלה שפעם דווקא רצו להסתדר, אבל עכשיו הם בסדר. את
אלה שעוקבים בדאגה אחר התפשטות השחיתות ועוד ועוד.
חיו כמה אנשים שאהבתי אותם, אבל הם נהרגו. ובמותם ציוו לנו את
החיים.

צעירים כחיים גורי, בנוסח :״יענקלה,
האפסנאי הפלוגתי, הופיע יום אחד אצל
ד.מ״פ והגיש תלונה נגד ג׳ורי* ,שעושה
ממנו צחוק ומעליב אותו לעיני המחלקה.
,מה הוא עושה?׳ שאל המ״פ, .אתמול
הוא בא לאוהל ואמר שהוא רוצה אלונטית
ובורית,׳ אמר יענקלה (שלא ידע מונחים
אלה למגבת ולסבון) בפרצוף זועף״.

עלעכב רי ם ושבויי
סטאלג 17 הוא מחנה״שבויים אפור של
טייסים אמריקאים בסביבות הדנובה הכחו לה.
תושבי צריף 4באותו מחנה עסוקים
בחשיפת מלשין, שהודיע לגרמנים על
בריחת שניים מחבריהם, שנורו ונהרגו, על
מכשיר רדיו שהוגנב לצריף בתוך מיכנס
חלול של קטוע־רגל, על פעולת החבלה של
הקצין דנבר, שחיבל ברכבת נשק גר מנית,
טרם נפילתו בשבי.
החשד נופל על ספטון (ויליאם הולדן),
יצור ציני ואנוכי, השנוא על יושבי ה צריף
בגלל עסקיו. הוא מרושש אותם
מסיגריותיהם, בהתערבויותיו, בהימור על
מירוצי־עכברים שהוא מארגן, בתשלום
בעד הסתכלות במישקפת לעבר מחנה-
השבויות הרוסיות. הוא אינו מתבייש לס חור
עם שומר־הצריף הגרמני, הפלדוואל
שולץ, כדי להשיג ביצה ולאוכלה לנגד
עיניהם הרעבות של חבריו. סיסמתו היא:
כל אחד למען עצמו.
דמויותיהם של השבויים בסרט הן פשו טות
ואנושיות. תעלוליהם הפשוטים וה־יומיומיים
ושינאתם לספטון, המחליט ומצ ליח
לגלות את המלשין האמיתי — אינם
מוגזמים כבסרט הוליבודי רגיל, הודות
למישחקם המצויין כקבוצה. בימויו הטוב
של בילי (שדרות סנסט) וילדר, שעזר גם
בכתיבת התסריט, ואירח, כמובן, במאי
אחר, את אוטו פרמינגר, המגלם את דמותו
של מפקד־המחנה הגרמני.
בעד מישחקו העצור והחזק קיבל ויל-
יאם הולדן את האוסקר, כשחקן הטוב ביו תר
של השנה.

אנשים
#כשנשאל מאיר יערי, מנהיג מפ״ם,
אם אינו מתרגז על אנשי אחדות־העבודה,
שאיימו לפלג את מיפלגתו, הסביר :״אני
יכול להתרגז בבית. אך פה נחרדתי לעתיד
המיפלגה. שמרתי על שיווי המישקל

מתרים אורי דן
יום־סרט לזכר עצמי
קוט אינו פוסח על איש והספיק לספר
רבות על ותיקים כאברהם שפירא, שנת-
כבד לקבל את מיסדר ההגנה בפתח־תיקווה,
ופקד :״מיסדרון! מיסדרון! דום ועל
* איש דבר־השבוע, דן בן־אמוץ, ופיז־מינאי
הפלמ״ח, חיים חפר.
** העיר קורא משא במיכתב למערכת:
מדוע לא סיפרתם על הזדמנות אחרת, שבה
קיבל שפירא את מיסדר הגדנ״ע והסתפק
בנאום קצר בן מישפט אחד :״אתם נוער,
אתם? אתם חרא!״

#רב־אלוף משה דיין לא חיכה ו העיר,
כשניפגש עם מלכת-היופי, אכיכה
פאר, שהמריאה, כמוהו, משדה־התעופד.
לוד לארצות־הברית, נוכח התרוצצות ה צלמים
וברק מצלמותיהם, ואמר :״זה צי לום
היסטורי !״

#ד״ר ישראל רודוקן קסטנר טילפן ביקש
הדיבה
כי אם
וולד״.

למערכת סוכנוודהידיעות עתים ו להקפיד
על כך, שמישפט הוצאת
לא יכונה יותר ״מישפט קסטנר״,
בשמו המלא :״מישפט קסטנר־גרינ־

כינויו של גורי בפלמ״ח.

ה מ ער כתש לו
תעשה בשבילן־ הכל...חו׳ץ מלרקוד!

מערכות הסטריאו הקומפקטיות של סוני, מסידרת <וו\/וו^ עוצבו ותוכננו
על מנת לאפשר לך הנאה מקסימלית.
בכל מערכת תמצא מגבר, המסוגל למלא חדר גדול בצליל אדיר, כאשר
הרמקולים, בנוסף להיותם רהיט יפה, הופכים את הצליל האדיר לעשיר
יותר.
המקלט מצוייד ב 4-גלים והפרדת סטריאויוצאתמן הכלל מובטחת ע׳׳י
מעגלים איז!ע 1.1.ק.
הפטיפון האוטומטי שבמערכת -״פנינה״ ,לא רק בגלל יכולתו
״להתעסק״ עם יותר מחמישה תקליטים בבת אחת, אלא גם לכבות את
כל המערכת בסיום התקליט האחרון.
ישנו גם טייפיהקסטות עם העצירה האוטומטית, כאשר מיקומובמערכת,
מאפשר הפעלה נוחה במיוחד.
וכעת, בחר לך את המערכת שתעשה בשבילך את הכל ...חוץ מלרקוד!

׳ #דיי

\ 1¥11ח

200 וואט ז6״\0ק $!0ט1ץ ן
35 וואט א 8.11/1.5. 2
פטיפון אוטומטי עם ראש מגנטי ומחט יהלום
טייפ-קסטות ׳ד 018ס עם ראש =+ 8ז
זוג רמקולים
להשיג בשני גוונים: חום ושחור

1X5ו וואט •ו*6ז0ק 510״ו/זו
• 18 וואט א 8.11/1.5.2
• פטיפון אוטומטי עם ראש מגנטי ומחט יהלום
• טייפיקסטות ׳\ 0016
• זוג רמקולים
• להשיג בשני גוונים: חום ושחור.

100 וואט ־11/10510 ?0^61
18 וואט<־ 8.11/1.5. 2
פטיפון אוטומטי עם ראש מגנטי
טייפ קסטות
זוג רמקולים 55-37

60 וואט -ו6״\0ק 5!0ט!ץ ן
10 וואט א 8.11/1.5. 2
פטיפון אוטומטי
טייפ קסטות
זוג רמקולים 55-27

למבק שי
ה טו ב ביו ת ר!

השבוע בנואה ה־ 2 0
מה אירע כמאה ה־20׳ כשכוע שכין ה־ 18 כיולי עד ה־ 24 ביולי?
כמדור הדש זה יסקור ,,העולם הזה׳׳ כמה מן המאורעות שאירעו
כ־ 78 השנים הקודמות כשכוע שכו מופיע הגיליון.

1944

1914
— 18.7נוסד חיל־האוויר של ארצות-
הברית. ברשותו ששה מטוסי אימונים.

1918
— 24.7הונחה אבן־הפינה לאוניברסיטה
העברית בירושלים, על הר־הצופים. נערך
טכס סימל? בנוכחות גנרל אלנבי.

— 20.7נכשלה ההתנקשות בהיטלר.
הרוזן קלאוס פון שטופנברג מניח פצצה
בתיק מתחת לשולחן המפות במטה הראשי
של הפיהרר. ההתנקשות אורגנה על־ידי
קבוצת קצינים גבוהים והיטלר ניצל בנס.
— 24.7העיר לובלין, פולין, שוחררה.
ראשית שיחרורה של פולין. הצבא-האדום
שיחרר את מחנה ההשמדה מאיידגק.

ממזכי

1955
— 20.7ברית־המועצות חידשה את
יחסיה עם ישראל.

1957
— 22.7פורסמה צוואתו של ג׳יימס
דה־רוטשילד. הוא הוריש שישה מיליוני
לירות להקמת מישכן הכנסת החדש. חוסלה
חברת פיק״יא, שפעלה בארץ־ישראל מאז
. 1924

1958
— 17.7בית־המישפט קבע כי שורת
המתנדבים תשלם פיצויים בגובה של 5,300
לירות לעמוס בן־גוריון שתבע 25 אלף
לירות.

1960
— 20.7דובר המישטרה מסר על מעצרו
של הפרופסור מהטכניון קורט סיטה, בחשד
של ריגול.

1965
— 20.7ארתור גולדברג, שופט בית-
המישפט העליון האמריקאי מתמנה כראש
מישלחת ארצות־הברית לאו״ם.

1968
— 22.7הוכרז על דרגה חדשה בצה״ל
— דרגת התת־אלוף.

1969
— 21.7יחידת צה״ל פשטה על המצודה
המצרית באי גרין, בכניסה הדרומית ל תעלת
סורס.

חנון־קונ 3ורמ*סמ
על דעותיו של אטי דיין, כפי שביטאו
בראיון עימו (״העולם
הזה״ .)2183
וכל הכבוד לאסי דיין ! אך יורשה לי
להעיר, כי בנקודה עקרונית אחת הוא
טעה. על יחסו לאש״ף אמר דיין את הדב רים
הבאים :״לדעתי צריך לדבר איתם
ולירות בהם. לדבר איתם, כי הם נציגי
העם הפלסטיני, ולהרוג בהם, כי הם הכריזו
עלינו מילחמה, והבא להורגך השכם ל הורגו...״
ובכן,
אנו שולטים בעם הערבי הפלסטיני
ומחזיקים אותו במישטר של דיכוי. מיל-
חמתו של אש״ף, המייצג אח העם הפלס טיני,
אינה אלא תגובה לדיכוי ולסירוב
הישראלי להידבר עם אש״ף ולהגיע עימו
לידי פשרה של דו־קיום.

שלום זמיר, אמירים

ילדים זקני
היכן משקיעה ״אלין״ — האגודה
לעזרת ילדים נכים — את
משאביה ן
במודעה שהתפרסמה בעיתונים הוזמן
הציבור להרצאה על הנושא ״הקהילה
והזקן״ ,במיסגרת סידרת הרצאות על נושא
ההזדקנות. הגופים הציבוריים, שעומדים
מאחרי המיבצע, הם שניים: עיריית תל-
אביב ואגודת ״אלין״ .שאלתי: מה לאגודה
שנועדה לעזור לילדים נכים ולהרצאות
על נושא ההזדקנות? או שמא נפתח עידן
חדש בישראל — הקק״ל תעודד להקות-
קצב, המגבית היהודית המאוחדת תשקיע
בפיתוח מועדוני־לילה, מכבי תטפל בנכי-
צה״ל והתאחדות בעלי־התעשיה תקח תחת
חסותה את הפמיניסטיות.
צחוק צחוק, אבל נראה לי כי עירבוב
התחומים הזה הוא בעוכרי הציבור.

נדב פלדמן, הרצליה

ע ל הדר כסף
על תאוות הבצע של המתנחלים.
מי אמר שהעיר ימית נ^ננתה על חולות?
עתה הולך ומתברר כי היא ניבנתה על

פיצוץ מלון המדן־־דויד בירושלים
22.7.1946

1946

1920
— 22.7נוסדה בלונדון קרן היסוד, המוסד
הכספי המרכזי של התנועה הציונית
העולמית.

1954
— 22.7ג׳ון דילינגר, גנגסטר אמרי קאי
נודע, נורה ונהרג על־ידי 27 סוכני
האפ־בי־אי, בצאתו מבית קולנוע בשיקאגו.

הבריטי ומרכז השילטון האזרחי הבריטי.
האגף הדרומי התמוטט 80 ,נהרגו, ביניהם
17 יהודים.
— 25.7הגנרל ברקר, מפקד הכוחות
הבריטיים בארץ הצהיר :״יש לפגוע ביהודים
בכיסם.״

1947

1958
— 19.7האוורד יה הקיף את כדור
הארץ, עם צוות בן ארבעה איש, ב־91
שעות.
— 23.7הוצאה הוראה כי על היהודים
בגרמניה לשאת תעודות־זיהוי מייוחדות.

— 24.7ביוזמת הוועד־הלאומי נוסדה
כופר הישוב, קרן לצרכי ביטחון הישובים.
הכספים באו ממס על שעשועים, סיגריות
וארוחות במיסעדות.

1941
— 20.7האות ¥הוכרזה כסמל למיל־חמת
השיחרור של כל המדינות הלוחמות
בהיטלר, בהכרזה של וינסטון צ׳רצ׳יל בשידור
רדיו.
— 21.7התקפת אוויר גרמנית ראשונה
על מוסקווה.

— 20.7אוניית המעפילים יציאת אירופה
תש״ז, שהתפרסמה מאוחר יותר כ־אכסודוס,
נתפסה על־ידי הבריטים והובאה
לחיפה על 4,550 מעפיליה.

— 23.7אוניית הגירוש הבריטית אס־פייר
לייף גא רד חובלה על־ידי הסלמ״ח.

1949
— 20.7נחתם הסכם שביתת־הנשק עם
סוריה.

1981
— 20.7עבדאללה מלך ירדן נרצח בעיר
העתיקה בירושלים על־ידי ערבי ארץ־יש-
ראלי, חבר קבוצת קנאים המקורבת למופתי
הירושלמי לשעבר.

1952

1942
— 22.7החל הגירוש הגדול מגטו ואר שה
310 .אלף יהודים נשלחים לטרבלינקה
ולבלזץ.
— 23.7הוקם הגדוד היהודי הלוחם
בצרפת, ביוזמתו של המשורר דויד קנוט.

— 22.7האצ״ל פוצץ את מלון המלך־
דויד בירושלים, שבו שכנה מיפקדת הצבא

—1 11

— 23.7הפיכה צבאית במצריים. גנרל
מוחמד נגיב תופס את השילטון ומאלץ
את ראש־הממשלה, הילאלי פשה, להתפטר.
בלחץ הצבא מינה המלך פארוק את עלי
מאהר פשה לראש־הממשלה.

זמיר יועץ מישפטי
24.7.78

1971
— 20.7וריד מרגלו של אדם הושתל
בליבו, בניתוח שנערך בבית־החולים הדסה
בירושלים.

1972
— 23.7יהודה אלמוג, מי שזכה לתואר
״מחייה ים המוות״ ,ניפטר בגיל .76

הררי כסף, שאותם רוצים תושביה לחפור
לטובתם. זהו פרצופה של חלוציות נוסח-
המתנחלים.

יעקוב מיכאלי, חיפה

1975
— 24.7בית־המישפט העליון בארצות-
הברית ציווה על הנשיא ריצ׳ארד ניכסון
למסור 44 הקלטות הדרושות לניהול מיש-
פט ווטרגייט.

1977
— 19*7הכנסת אישרה את המהפך
הכלכלי ודחתה הצעת אי-אמון של חד״ש
ושל״י. המערך וד״ש נמנעו.

1978
— 42.7הפרופסור יצחק זמיר, דיקן
הפקולטה למישפטים באוניברסיטה העב רית
בירושלים, מונה יועץ מישפטי לממ שלה
במקומו של הפרופסור אהרון ברק.
שר התעשייה, יגאל הורביץ, הגיש את
התפטרותו מהממשלה.

•ד מו שטת ל ש לו
יאסר עראפאת, ברונו קרייסקי
ווילי בראנד לחצו איש את יד
רעהו בווינה.
הכבוד

לברונו

קרייסקי

ולווילי
כל בראנד !
הקאנצלר האוסטרי והקאנצלר הגרמני
לשעבר עשו מה שעשו בווינה מתוך מניעים
טהורים לחלוטין, בין השאר גם מתוך אהדה
לעם היהודי וגם מתוך דאגה לעתידה של
ישראל.
מה שהקל עליהם את המלאכה היתד,
העובדה, שלשניהם יש ״אליבי״ משכנע.

(המשך בעמוד )8
הסולם הזה 2185

010*6£7?£5

דנשבץ הו1ונ!ם מג

מכחכים

2185

(המשך מעמוד )6
שניהם סוציאליסטים ואנטי-נאציים ידו עים.
ברונו הוא בן למישפחה יהודית,
שרבים מקרוביו ניספו בידי הנאצים, ווילי
היה ״עוכר גרמניה״ ו״בוגד במולדת״,
שהעדיף לערוק מגרמניה של היטלר ול הילחם
נגדה בעת מילחמת־העולם השנייה.
לכן נראים ונשמעים כל מחרפיהם, החל
במנחם בגין ושימעון פרס וכלה באחרון
הכתבים של העיתונות המימסדית, מגו חכים
לחלוטין, כשהם מדביקים לשני אלה
תוויות של ״נאצים״ ,״עוכרי ישראל״ ובו/
לאה וראובן מרדי, רמת-גן
הפגישה בווינה היא כדור שלג. אחרי
קרייסקי ובראנד יגישו גם מנהיגים מער ביים
אחרים את ידיהם ליאסר עראפאת.
הגיע הזמן שנעשה חשבון־נפש בשאלה
הפלסטינית ונבדוק אם לא הגיע הרגע,
שמנהיגי ישראל עצמם יושיטו ידם לערא-
פאת, במטרה להקים מדינה פלסטינית לצד
מדינת ישראל.
מאיר תמרי, באר־שבע
הפגישה בווינה היא סטירת־לחי מצלצלת
לראשי המערך, שהתגאו עד כה בקשריהם
עם המנהיגים הסוציאליסטים מאירופה
והתבשמו ממעמדם המכובד באינטרנציונל
הסוציאליסטי. כנראה שהמרחק בין נאצי
יונל־סוציאליזם לסוציאליזם אעו רב.
יחיעם דורי, תל-אביב

ח ם לז־ כ רו
פרץ עופר ז״ל, פעיל תנועת העולם
חזח — כוח חדש, איש מחנה
שלי ולשעבר כתב בכיר בשבועון
(״העולם חזח״ .)2179
בתדהמה ובכאב נפרדנו מחבר פעיל
ומוכשר, שליווה אותנו לאורך שנים. חווינו

זיהום הסביבה ויתבצע, לעיני העולם כולו,
מיפעל אנושי למופת.
נ.ב — .בצורה זו אפשר לפתור גם את
שאלת הרכב של שרי הממשלה.
ה. רלף הלינגר, מהנדס, תל־אביב

ב׳ ד וללשו!
לתשומת־לב הקוראים, הכתבים
ועורכי הכיתוב של ״העולם הזה״
את השבועון קוראים גם אנשים משכילים
הבקיאים ברזי השפה העברית, לפיכך יש
להקפיד ביתר־שאת על כתיב נכון, סיגנון
ודקדוק, ולהקפיד במייוחד על הכותרות
המופיעות מתחת לתמונות.
והרי כמה דוגמות, שליקטתי מהגליונוח
האחרונים :
צוותות (צ״ל: צוותים) ,איחסון בבתי־מלון
(צ״ל: איכסון) ,מתווספים (צ״ל :
מתוספים) ,תוארים (צ״ל: תארים) ,קיתונות
של קללות ולא קיטונות, לקרוא תיגר ולא
תגר, לתת ארכה ולא ערכה, בן־האדם
ולא הבן־אדם, חלק הארי ולא החלק־ן זארי,
מחיר גבוה ולא מחיר יקר, וכר.
בן־ציון בר־גיל, בלשן, תל-אביב
• תודה.

הז א ב
אלי הזאב, פעיל הליגה היהודית
להגנה, שנחשד בתקיפת סטודנטים
בקאמפוס בתל-אביב ובהתפרצויות
לבתי ערבים בחברון
(״העולם הזה״ .)2178—2180
השבוע נתקלתי בתמונה שצולמה בעת
מסעם של אנשי שלום־עכשיו לחברון,
לנטיעת הגפנים. רואים בה את אלי הזאב,
באגרוף מורם, כשהוא מתקרב למפגיני
השלום, דקות ספורות לפני שהחל בתיגרה
עימהם.
כזכור, הוא ניסה להסתיר את פניו,
כאשר הובא בפני שופט. לכן אני שולח

פרץ עופר ז״ל
חבר לחייס ולנשק

מאוזן :
)1מיתרס! )5סטודנטית! )10 גוי! )11
עבר! ) 13 תנועח־מים בים! ) 14 תן 15
רד בצאן! )16 פיקדון מטבע-זר (ר״ת)!
) 18 להבה> )20 קוץ ! )2 1מפעיל את חומר-
הנפץ! )22 גדול בתורה! )24 אבן טובה!
)25 פלא ! )26 ארון־מגירות ! )28 בצוותא !
)30 היה מלך הבשן! )31 מפירקי הגוף!
)32 עד ! )34 מכשיר ! )35 יעשה יותר קל !
)38 דווי ; )39 ישן ! )41 נחפז ! )42 מקדים
את הרעם! )43 בגיל זה — לחופה! )45
מאוחר בלילה! )47 מילת־זירוז! )49 מין
קוץ! )50 נרתיק החרב! )51 תבואה! )52
ידיד! )54 מלכות קדומה! )57 חי מהיר!
)61 ממשתתפי המישפט ! )62 לבוש לרגל !
)64 מזמר (הפוך)! )65 התנועעו! )66
שביב! )67 חודש בשנה העיברית! )69
מטרה! )70 העלה ארוכה! )73 לא דק!
)74 שקד! )75 מקיף את האטמוספירה!
)77 אריה! )79 תעלת־שופכץ! )81 צעד!
)83 אחד־עשר (בגימטריה 8 5בוא הלום!!
)86 יורד־ים! )88 אוייב! )89 פאמפלט!
)91 מטבע יפאני! )93 מונח בתורת החש מל
! )95 וושוב חקלאי ! )96 נמלט ! )98 מן
הסכו״ם! ) 102 גבבה! )103 מיכסה הבית!
)104 מחשבות עמוקות! ) 105 דג טורף.

מאונך :
)1נבער! )2נישא! )3סוף הצד! )4
בלוטת־הנקה ! )6מידת־לח קדומה ! )7
גדוש! )8קידומת צרפתית! )9בואו
ונעשה 12 יגיעה 15 תרנגול ! )16
מראשי המערך (ש״מ 17 נוכח! ) 19
זלזל! )20 חזר! )21 אציל סיני! )23 ענף
צעיר! )24כ״נוי! )26 צוחק חרש! )27
בת־קול! )29 חוט עבה! )30 מושב הצמח
בבית! )33 כלי־עבודה! )34 דרך סלולה!
)36 היה שר־ביטחון (ש״מ)! )37 לבלר!
)40 מאכל אבותינו במידבר! )41 כעס
גדול! )44 שנשמה באפו! )46 כלי־קיבול
גדול! )47 חומודמים! )49 עולם! )50
מין מסמר ! )5 3קרן ! )54 אביו של בילעם !
)55 אריג! )56 התנועע! )58 פרי־בטן!
)59 נפלטת מן הרובה ! )60 לפני המאוחר !
)62 עוף־טרף! )63 מילת־שלילה! )66
יישוב בארץ! )68 שמן ( 2מילים)! )71
נתח הפרי! )73 מילת־שלילה! )76 אס קופה!
)77 השגיחו! )79 כן! )80 עצם
בפה! )82 אילן! )84 כיצד! )85 מתוח
על נתיב-מים ! )8 7שמא* )90 שמן־אדמה !
)92 קנייה! )94 לא־כשר! )96 כלי-זין!
)97 חלק חיוני במכונית! )99 זכר בבקר!
) 101 מילודבקשה )102 :צונן! ) 103 מזל.

את אותן החוויות, עברנו יחד אימונים
ומילחמות.
אהבת המולדת ורוח ההתנדבות הביאוהו
להתנדב, כאיש מילואים, לקורס קצינים.
הוא סיים את הקורם בהצלחה.
נהנינו לשהות במחיצתו ולהתווכח בלהט
על נושאים פוליטיים, אף כי לא תמיד
שררה תמימות־דעים בינינו. עופר הציג
את דעותיו בצורה נאה, גאה ומכובדת.
חיכינו ממנו להרבה — אך המוות קטע
את כל התוכניות. הוא יחסר לנו כחבר
לחיים ולנשק. אנו עומדים דום לזיכרו.
בגיוס הקרוב למילואים יתקיים מיסדר
מייוחד לזיכרו, שבו המג״ד ישא דברים.

מפקדי וחיילי היחידה,
ד.צ ,2502 .צה״ל

ריק שות לשר ישראל
הצעתו של מחנדס, באוזני שרי
חתחבורח וחאנרגיח לפיתרון בעיות
התחבורח והאנרגיה.
אם ייפתחו שערי ישראל בפני פליטי
ויאט־נאם, שיבואו לארץ עם הריקשות
שלהם, יפחת באופן ניכר מספר נפגעי
תאונות הדרכים, יתהווה תחליף טוב, זול
ומהיר לאגד ולדן, ייחסך דלק, יימנע

אלי הזאב
באגרוף מורם
לכם את תמונתו, כדי שתפרסמו אותה
ברבים.
א.די, ירושלים

ע ל מוח הז קן
בעיקבות הצל״ש שנתן ״העולם
הזח 2182 לוויקטור נחמיאס,
על המיסמך הטלוויזיוני שפירסם
ב״ניבט״ בדבר התעללות מישרד-
הבריאות בזקנים.
היועץ המישפטי של מישרד-הבריאות,
ד״ר דויד פרנקל, קובע כי הכתבה ששודרה,
לפיה נפטר תושב בית־שמש, כתוצאה
(המשך בעמוד )10
העולם הזה 2185

לא חשוג מה התוצאה העיקר שייגמר ב־2*2

״אחרי משחק,
כשאתה מרגיש את העייפות הנעימה
של ספורט מוצלח,
מה מתאים יותר
לצמא מבירה קלה, קרה מאד.
2-2היא בירה מיוחדת,
פחות ממלאה, יש בה פחות אלכוהול
ופחות קלוריות אך אותו טעם
מרווה שאתה אוהב בבירה.
בארוחת הצהרים, בפגישה חברתית
או כשאתה סתם צמא למשהו קר ומרווה-
קח בירה, קח עוד אחת. ,
עם 2־ 2קל יותר ליהנות מבירה״.

אריאל

2*2בירה שהולכת בקלות, אפילו שתיים שתיים.

מכחכים

טיולי
אי רו פ ה

וקנדה

ארהייב

ידיעה סנסציונית אודות הנעשה
בכפרם.

(המשך מעמוד )8
מהפסקת טיפול־בית של מישרד־הבריאות,
היא עלילה חסרת־שחר.
בעיקבות הכתבה הנ״ל מינה המנהל
הכללי בפועל של מישרד־הבריאות, הפרו פסור
ברוך מודן, מייד לאחר שידור
הכתבה, ועדת מומחים, שתפקידה היה
לבדוק את נסיבות המיקרה. לטענתו של
כתב הטלוויזיה, ויקטור נחמיאס, נפטר זקן
מבית־שמש, בבית־החולים הדסה בירוש לים,
כתוצאה מהפסקת טיפול-בית של
מישרד־הבריאות. הוועדה קובעת, כי דובר
על אדם שנפטר עוד ביום ה־ 13 באפריל
, 1979 דהיינו, יותר מחודשיים לפני יום
שידור הכתבה, ואשר לא היה כלל במים־
גרת טיפולי הבית של מישרד־הבריאות.
לאור זאת, קבע היועץ המישפטי של
המישרד, כי הכתבה הנ״ל שודרה במבט
טופלת האשמה כבדה של גרימת מוות
ועלילה, שתיהן חסרות יסוד, על מישרד-
הבריאות ודורש הכחשה והתנצלות מפו רשת
בתוכנית מבט. הטלוויזיה אכן הכחישה
על־פי דרישתנו את שנאמר בכתבה.
דבורה גנני־אלעד, דוברת
מישרד־הבריאות, ירושלים

במעריב ( 12 ביוני ,)1979 התפרסמה
ידיעה, שמקורה במישטרת טבריה, על
חיפוש בכפר ערב אל־שבלי שבאיזור
נצרת. בגוף הידיעה נאמר, כי ״בחיפוש
נתגלה ציוד צבאי רב — דובונים, מדים,
מימיות, חגורות, נעליים, סוודרים, פנסים,
כובעים וכן אקדח, אופניים ויותר
מארבע טון ברזל לבנייה.
ובכן — להד״ם.
הבגדים שייכים לאנשי הצבא מבני
שבטנו, האקדח ברשותו של שוטר מבני
הכפר, ויש לו רישיון, הברזל נועד לבניין
ויש לו בעלים חוקיים. בקיצור: הידיעה
שפורסמה במעריב אינה נכונה. היא נועדה
ליצור דעה מוטעית עליעו בקרב ציבור
הרחב של הקוראים.
המישטרה התנהגה בצורה אכזרית, בלתי־חוקית.
השוטרים, ביחד עם אנשי הסיירת
הירוקה, הקיפו את הכפר ואיימו על נשים
וילדים ועצרו אנשים חפים מכל פשע. אנו
רואים במעשים אלה פגיעה, שנועדה
לאלצנו לנטוש את הכפר שלנו. אנו פונים
אל שר־המישטרה, שימנה ועדת־חקירה
לבירור הפרשה.
יש לציין כי כל צעירי הכפר שלנו
משרתים בצה״ל מתוך נאמנות למדינה
וכל ההאשמות שכוונו כלפינו חסרות־שחר
ויש בהן משום הטעיית הציבור הרחב נגד
ערביי ישראל.

תיקון טעו ת
מי חיא הדיילת של חברת ״כנס״,
שליוותה את הסנטור הנרי ג׳ק-
סון, בבואו להרצות על הטרור,

מוחמד חוסיין שבלי ואסעד
שכלי, ערב אל־ שבלי

ארהייב ומכסיקו

ת מונ ת ה״ סו ב א רו״
״מה אסר השר״ — על מכירת
מכוניות האסורות באמריקה ביג-
לל ליקויים המסכנים את ה בטיחות
(״העולם הזה״ .)2183

ה מז דוז־ ה ד חו לז

התפלאנו לקרוא את הכתבה תנ״ל, שב מרכזה
הודפסה תמונה של מכונית סובארו
0 1 ,המיובאת על־ידינו לישראל ואשר
אינה זהה לסובארו־בראט שאליה מתייחסת
הכתבה, להלן הערותינו:
( ) 1התקלה במיכסה מיכל הדלק ב-
סובארו־בראט המיובאת לארצות־הברית
בילבד היא תקלה מיזערית ונוצרה כתוצאה
מן הקור הרב שהיה שם, שגרם לסתימת
אוויר במיכל הדלק. התקלה תוקנה בארצות-
הברית מייד, עוד לפני כשנה לערך.
( )2דגם סובארדבראט אינו מיובא
כלל לישראל והוא דגם המיוצר במייוחד
לשוק האמריקאי.
( )3בישראל לא היתד, בעיה מן הסוג
שצויין בכתבתכם, מיום התחלת המכירות
בישראל ועד כה.

דיילת לזר
עם הסנטור
אמריקה דדום
ומכסיקו

בכנס בינלאומי שנערך במלון
״הילטון״ (מדור ״אנשים״ ,״העולם
הזה״ . 2184
1איו זו דיילת בשם אורנה שמיר, כפי
שכתבתם בטעות, אלא אני* .
עמליה לזר, תל־אביב
• ראה תמונה — עמליה לזר, דיילת

טיולים מיוחדים לצעירים פרטים והרשמה בכל משרדי הנסיעות

אירופה טווש
£11 שנות נסיון

מכונית ״סוכארו״ ס ם
התקלה תוקנה

!05 עסז*קס 0טו

ראשית של זזברת^כנס, כשמאחוריה הסנ־טור
הנרי ג׳קסון.

ד א היו ר ב די ם מעוד
תושבי ערב אל״שבלי מכחישים

( )4הדפסת תמונת ״סובארו 4 0 5דל תות״
במרכזה של הכתבה מטעה את ציבור
הקוראים שלכם והיא מהווה הוצאת לשון-
הרע ותגרום נזק רב.

משה ברנובסקי,

מנכ״ל

״יפנאוטו״ ,תל־אביב

111213 (111

העולם הזה 2185

א ני

ש לן!

רדיו־טייפ••1513ן 001 דגם 1.0.8-383 מופעל ע׳׳י חשמל או ע״י קיוללות 3 .גלים — ז9ו וק/ש .3
וט. מיקרופון פנימי. מפסק אוטומטי לטייפ כגמר הקסטה. אפשרות חיגור למערכת סטריאו.
הספק
אם לא שמעתם על 18131ז1נ< , 0תוכלו לשמוע באוה״ב, באירופה ובישראל, בחנויות המובחרות למערכות סטריאו ולמוצרי חשמל.

ז — 601<1513 רדיו־טייפ מתוצרת קוריאה.

^ י י׳1

יבוא ושיווק: טלנית תעשיות בע״מ -יצרני זניט בישראל. תל־אביב, רח׳ בן־יהודה ,53 טל.249648,249631 .

רשימת מפיצים חלקית למבצע 8 383א׳
תל״אביב: שילה — דיזנגוף סנטר; רדיו ברוך — אצל ; 37 זינגר — הרב קוק. ירושלים: אלקטרוניקה — המלך ג׳ורג׳ ; 11 אלקטרו בית — יפו .72 חיפה: רדיו מבר — הרצל
; 25 רדיו אורון — כיכר מאירהוף ; רדיו אפרים — שד׳ בן״גוריון. אשדוד: סוכנויות דרום — מרכז מסחרי א׳ . 31 אשקלון: בורמן — העבודה .9באר״שבע: לונג טליי — הרצל
; 95 אלקטריק סנטר — הרצל .71 גבעתיים: רב אור — שינקין ; 1סלנן שביט — כצנלסון .145 הרצליה: גל ה״ — 120 סוקולוב .11 יפו: סלון יתד — שד׳ ירושלים .3
כפר־סבא: רדיו גל — וייצמן .116 לוד: פאוזי — הרצל .66 נתניה: רדיו אלחוט — שד׳ וייצמן .5ערד: מיקי מריו — מרכז מסחרי. פתח״תקוה: גל ה״ — 120 רח׳ ההגנה ; 16
קדוש יוסף — חיים עוזר .1ראשון־לציון: צלילית — ביאליק .10 רמת־גן: טלסטאר — ביאליק .36 שדרות: סעדון יהודה — מרכז מסחרי. חדרה: שוייצר ובניו — הרברט סמואל
. 68 טבריה: קובי יוסף — רח׳ הגליל. נצרת: עמורי — השוק הישן. עפולה: פינת האושר — ירושלים .5קרית״ים: נפתלברג — שד׳ ירושלים .3קרית״מוצקין: טל קול —
השופטים .5

שי ט ת ״ ה אוי רהקפוא ״
נ 0 1=11051ו\וו
ש לפ חו ת 4סיבות מדוע שיטה 11
שוחרת טוב יותר ע ל המזון שלר.

לא תצטרכי להפשירן,אף לא
פעם אהת.
כי בשיטת האויר הקפוא של אמקור לא מצטבר קרח
כלל. זאת מפני שבמקום קירור סטאטי, פועל המקרר
בטכניקה חדישה: זרימה מתמדת של אויר קר ויבש
המסלק את הרטיבות מתוך תא ההקפאה.

2האוכלו,שאר טרי זמן רב יותר.
כי האויר היבש אינו גורם להתרככות וקלקול
המזון. מעתה תוכלי לבשל לכמה ימים.
ולהחזיק את המזון במקרר בלי חשש.

3לגלידה כבר אין
טעם של דג מלוה.

כי בשל תנועת האויר המתמדת
לא מתערבבים ריחות המאכלים זה בזה.

4תחסכי עשרות אלפי לירות.
כי מקררים דומים מתוצרת חוץ עולים הרבה יותר, והם
גם מחייבים לעתים התקנת טרנספורמטור הגוזל חשמל

מפיצים אמפא וסוחרים מורשים
ו 1^|1ץ ר
י37י
שרות שרות ררא תחרות

טל-ארויו

* אסקור
מ מקרר
הע תיד
העולם הזה 2185

חיל!!״ וחוב שי־כיפווז
אורי אבנרי עשה מלאכה קלה מדי במאמרו על
הנעשה במישרד החינוך והתרבות ועל מדיניותו ופעולותיו
של השר זבולון המר (״סאלאמי כשר׳ /״העולם
הזה״ .)2183 הוא צירף ועירבב עובדות וחצאי-עובדות
עם שמועות והשמצות נפוצות, וכך ביקש ליצור אצלנו,
הקוראים, רושם מסויים מאד ומגמתי מאד על הנעשה
במישרד. לא אשתמש, כמו אורי אבנרי, בביטויים ובכינויים
שונים ואסתפק בהבהרות ובהעמדת דברים על
דיוקם.
העורך הראשי של ״העולם חזה״ מצטט בפתח
מאמרו קטעים מחוזר המנהל הכללי של מישרד החינוך
והתרבות, אליעזר שמואלי, המפרט את היערכות מוסדות
החינוך לקראת שנת הלימודים הבאה (תש״ם).
לא במיקרה בחר אבנרי לצטט דווקא קטעים המתייחסים
להנחיות המישרד כיצד לציין בבתי-הספר את
החגים, את גיל הבר-מיצווה אצל תלמידי כיתות ז׳
ואת הנושא ״ואהבת לרעך כמוך״ .הוא ביקש ליצור,
על-ידי דיווח סלקטיבי של חוזר המנכ״ל, את הרושם
כאילו מישרד החינוך — בהנחיית השר — עוסק אך
ורק בנושאים הקשורים להעמקת החינוך היהודי.
הוא לא סיפר לקוראי ״הנדון״ על מאמצי המישרד
— בהנחיית השר — לקידום מעמד המורה, על התוכניות
לחיזוק החוליות החלשות במערכת החינוך, על
ההכנות להנהגת יום חינוך ארוך, על תיכון חינם עד
כיתה י״ב, על חינוך הנוער לחיסכון ואפילו לא על
המאמצים לשיכלול מערכת החינוך במיגזר הערבי.
זאת ועוד: אנו איננו מתביישים גם בתוכניות להעמקת
החינוך היהודי, שדובר עליהן בראשית הדברים.
זה שנים רבות (עוד מימי כהונתו של זלמן ארן המנוח)
מנסה מישרד החינוך והתרבות להפעיל תוכניות כדי
להעמיק בלב התלמידים את תחושת השתייכותם לעם
ולמדינה. בעבר קראו לזה ״תודעה יהודית״ ,היום
קוראים לזה ״חינוך יהודי״ .אך השם אינו משנה.
העיקר הוא רצונו ושאיפתו של המישרד להעניק לתל מידים,
יחד עם הערכים האנושיים, החינוך לאזרחות
טובה ולשלום, את הכרת המורשת היהודית• מי שטוען
שמדובר פה ב״כפיית הדת על תוכנית הלימודים״ אינו
מכיר ואינו יודע, ככל הנראה, את מטרות החינוך
בישראל, כפי שהוגדרו ונוסחו על-ידי כל הממשלות,
ומתעלם מכך שהתלמידים, המורים וההורים בישראל
מפצירים במישרד החינוך ללמד יותר על המורשת
היהודית, על תולדות הציונות ועל הקמת המדינה.
אדרבה, צאו לבתי־הספר ותיווכחו.

בהמשך טוען אבנרי, כי נמשכת הירידה המתמדת
במספר התלמידים בזרם הממלכתי-דתי. ובכן, גם פה
לא מעודכן העורך הנכבד. נכון, אמנם, כי ב״ 15 השנים
שעברו חלה ירידה במספר התלמידים בחינוך הדתי
בשיעור של 1.5אחוזים מדי שנה. אך בשנת הלימודים
האחרונה, תשל״ט, חל טינוי בתהליך זה ולראשונה
נבלמה הירידה וניכרה עלייה של עשירית אחוז במספר
הנרשמים לכיתות א׳ בחינוך הדתי, מכלל השנתון של
אוכלוסיית התלמידים במדינה. אולי זהו שינוי לא
משמעותי, אך ראוי לדעת עליו.

על הנושא הבא כבר עייפתי מלהגיב. אורי אבנרי
טוען כי ״באיורים של ספרי הלימוד (לבתי־הספר החילוניים,
כמובן — י.כ ).נעלמים הילדים גלויי הראש״.
זו אחת ההשמצות וההמצאות הנפוצות והפופולריות
ביותר של מערכת החינוך בתקופה האחרונה. אינני
יודע מי המציא השמצה־המצאה מגוחכת זו אך חנה,
ראיתם בעצמכם, גם העורך הראשי של ״העולם חזה״
קיבל זאת כעובדה. אני מקבל זאת כבדיחה. האם מישהו
רציני מאמין ברצינות, כי מספרי הלימוד נמחקים
בשיטתיות ציורי הילדים גלויי הראש ובמקומם ממלאים
את העמודים בילדים חובשי״כיפות בבקשה,
אני רוצה הוכחות.
בימים אלה החלו התלמידים וההורים לרכוש את
ספרי הלימוד לקראת שנת הלימודים הבאה. ייצא-נא
מי שמאמין בסיפור הזה לחנויות ויעיין בספרים. אני
אמתין בסבלנות למימצאיו.
איך אפשר לכתוב על מישרד החינוך והתרבות
בראשות זבולון המר מבלי לציין כי ״בהדרגה מסולקים
כל האנשים החילוניים מעמדות המפתח במישרד ובמקומם
באים חובשי-כיפות״ ז נכון, אי־אפשר — אז
כותבים. במקרה זה לא חשוב, אליבא דאורי אבנרי,
כי העובדות הן שהשר לא ״סילק״ ולא החליף אף
עובד אחד; שהשר מינה יותר אנשים חילוניים מאנשים
דתיים; כי כל המינויים עברו מיכרזים כחוק, וכי כל
בעלי התפקידים החדשים — חילוניים כדתיים — הם
אנשי חינוך מנוסים וותיקים.

הדבר הבא אופייני למאמרו של אורי אבנרי כולו.
הוא טוען, כי חצי מיליארד ל״י הועברו מתקציב
המועצה להשכלה גבוהה לסעיף הרזרבות .״על הכסף
הזה ישלטו השר המר ויו״ר ועדת הכספים הרב שלמה
לורנץ ...יהיה עליהן (על האוניברסיטות — י.כ ).לקדם

־השבם הזד! 5
ה הו מו סכ סו אל כליצן ווצוכ
אתה שב להיות האני של החייל,
האני של הזין של החייל•
הזכרון מלא אניים, שבאו ואינם —
אתה רק התשוקה שהמבט ההוא,
שנגע בזין של החייל, הצית בך.
יותם הראובני ,״בעד ההזיה״
מדי שנה מוצא לו עיתון מכובד מעט מקום פנוי
ומעט חדשות, ומספר מעט על ההומוסכסואליזם.
האמת העיתונאית מחייבת הצגת שני הפנים של
הבעיה. כך אנו קוראים ראיון עם הומוסכסואל ו/או
עם לסבית, וקוראים חוות-דעת רפואית-פסיכולוגית וכדומה.
ברוב המיקרים מעט המקום הפנוי, החובבנות
של הרא יו נו תויומרתםהמיקצועית של המומחים מזיקה
לנושא. ההצגה הקצרצרה והבלתי-מספקת של התופעה,
אינה מסלקת בורות אלא מגבירה אותה.
רבים מן ההומוסכסואלים זכו לשמוע את המישפט :
״בחיי, לא ידעתי שהומואים הם כל-כך נחמדים. בחיי,
גם הוא בנאדם!״
רוח הליברליות והסובלנות הנטחנת בראש חוצות
מביאה, אם־כך, לתוצאה הפוכה. במה דברים אמורים!
החברה הישראלית, אשר הליברליות והפתיחות רחוקים
ממנה, הנשלטת, ברובה, על-ידי מערכת אמונות
ודעות דתיות, ביחסה למציאות על תופעותיה האינסופיות,
אינה מסוגלת לקבל (או להבין) תופעות החורגות
ממרחב התופעות שאותן כיסתה ההלכה, ו/או התייחסה
אליהן באורח מסויים, הנובע מן הזמן והמקום שבהם
נכתבה. ההוטוסכסואליזם הוא מן התופעות הבולטות
המצביעות על אטימות מובהקת ועל שמרנות ניצחת.
היות החברה הישראלית אטומה, זכרית, שמרנית
ופחדנית (ראה :״עם לבדד ישכון״ ,״כל העולם נגדנו״,
מערכת דיני האישות, מניעת חוק המתיר הפלות,
פתיחת תיאטראות בערבי שבת וכו׳ ,הרשימה ארוכה),
מונעת מראש היווצרותה של פתיחות, סובלנות ולו
גם רגישות אנושית רגילה לזולת.
חברה כזו יוצרת סטריאוטיפים. סטריאוטיפ בחברה
הישראלית הינו תווית, המגדירה תופעות מוזרות,
מאיימות ולא מובנות, וכך נפתרת בעיית ההתמודדות
עם המוזרות עצמה.
מכאן שעלינו, ההומואים, לשמוח. כימעט כל המוזרים
באותה קלחת תוויתית. ברם, וכאן אנו חוזרים

לעיתונות, התווית מתקשה, מאבדת את גמישותה
ואת כוללניותה. היא, התווית, מקבלת קווי-איפיון נוספים,
המאפשרים הדבקה מוצלחת יותר של התווית
על הנמען. יתר על כן, המאמרים העיתונאיים אינם
טורחים לחרוג מגבולות התווית ולהציג דמות אמינה
ואמיתית של הומוסכסואל ו/או לסבית.
טיבה של התווית שהיא חיצונית. כך אנו נושאים
אות-קין על מצחינו, מנודים, שנואים או משמשים
כבידור ואטרקציה בטרקליני החברה ה״מתקדמת״ .חיים
ארוכים תחת תווית מעוותת יוצרים פחד ואימה מחשיפה,
אמיתית ונוקבת.
1 1 1

פרופסורים דתיים, להגביר תכנים דתיים ולרקוד לפי
החליל (או השופר) של האדונים הדתיים
כך, פשוט. חד וחלק•
האם חבר-הכנסת אורי אבנרי אינו יודע כי שר
החינוך והתרבות, שהופתע מהחלטת ועדת־הכספים,
ניהל מאבק עיקש נגד ההחלטה על הקיצוץ! תאם
הוא לא קרא ושמע באמצעי התיקשורת כי השר גייס
גם את ראש״הממשלה ואת שר־האוצר נגד ההחלטה!
תמהני. קשה לי להאמין שחבר־הכנסת ועורכו
הראשי של ״העולם הזה״ אינו יודע מה מתרחש
בכנסת עד כדי כך, שהוא לא הבחין במאבקו של השר
נגד החלטת ועדת-הכספים, מה גם שהוא לא נעשה
בחדרי־חדרים וכל אמצעי-התיקשורת היטיבו לדווח עליו.
אם אמנם הדיווח על כך לא הגיע לאורי אבנרי, אני
מבין עתה מדוע לא הגיעו אליו גם הדיווחים האחרים,
על הנעשה במישרד החינוך והתרבות...

ישראלכהן, דו ב ר מישו־ז־החינוך
והחר בו ת, רישלים

נהנים מן המותרות והעינוגים שחברת השפע המודרנית
מספקת לצרכניה. אך זהו פיצוי כימעט יחיד על נידוי
קבוע. כן, מותר גם לנו לשמוח.
לו בכך היתה מסתכמת הבעייתיות של קיומנו, היה
בכך פיצוי לשנות סבל ארוכות ולחרדות תמידיות.
החברה היא מרכיב חשוב בקיום ההומוסכסואלי
יומיומי. עלינו לשאת גידופים מבלי להתנגד, פיטורים
מהעבודה מבלי אפשרות להילחם על העיוות, איומים
בפגיעות גופניות מבלי יכולת להיעזר בחוק, וכמובן,
איומים מתמידים על חיינו וחירותנו .״צופה, היה
נכון!״ הינה סיסמה המתאימה גם להומוסכסואל. כל
משב רוח פוליטי, חברתי, כלכלי, חוקי, תרבותי מעמיד
את ההומוסכסואל על המישמר. כל מישפט, כל מילה,
כל חיוך, וכל מגע גוף הינו אזהרה .״היה נכון!״ אל
תנוח, אל תאמין, אל תצפה לגדולות — זהו מוטו
קיומיש אינו מ ש אי רתיקווהרבהלחייםטובים יו ת ר.

האם מישפטים אלו מזכירים את המצב הלאומי שלנו —
היהודים — עד לפני כמה דורות!
מעל ומעבר לשירטוט הגס מאד של המודל ההומו-
סכסואלי נמצאת העובדה שעלינו לחיות את זרותנו.
לו חיינו בחברה, שבה לא היו מטביעים במוחנו מגיל
אפס את ההנחה ה״טבעית״ שגבר חייב לשאת אישה
ולהוליד ילדים, ייתכן והזרות לא היתה קיימת כלל.
ברם, החברה האנושית, והיהודית ישראלית בפרט,
מציגה אותנו כסטייה. ההומוסכסואל אינו יכול להשתחרר,
למרות מאמצי שיכנוע עצמיים אינסופיים,
מראיית עצמו כסטייה.

מהו אם כן הומוסכסואל! (בוודאי שאין לי יומרות
לתיאור מקיף ונרחב של טיפוס אנושי זה) .הנחת
היסוד של כל אדם הבא לתאר טיפוס אנושי מסויים
חייבת להיות שהוא בראש ובראשונה בן-אדם. הספצי-
פיקציה היא, שהוא בן־אדם במצב מיני מסויים וספציפי
מאד. מצב מיני זה מובילו להתנהגות הנעה, בדרגות
שונות של עוצמה והבלטה, בין שני קצוות, גבריית
בולטת ושחצנית מחד, ונשיות בולטת ושחצנית מאידך.
מצב זה מחייבו לפתח את רגישויותיו עד קצה גבול
היכולת. החסר במיבני חייו (אין אשה) דורש תמורה
ופיצוי. לשון אחר, רגישות גבוהה לקיומו הוא ולדרישותיו,
ורגישות גבוהה יותר לקיומו של הזולת ולדרי-

שתיו של הזולת. מערכת רגישויות זו עדינה ושבירה
אם משתמע מכך שאני רואה קירבה בין גורלו
מאד, ומתפקדת תוך ניצול גבוה מאד של אנרגיה.
של ההומוסכסואל כאדם לבין גורלו של היהודי כאדם
למשל, מערכת זו מסובכת כמו מנוע חשמלי עדין — ,אין זו טעות. אם משתמע ממילים אלה שהמודל
ומורכב הדורש כמויות אדירות של אנרגיה חשמלית ) ההומוסכסואלי הוא המודל של הגיבור האכזיסטנציאלי,
כדי לפעול היטב.
* האמיתי, אליו התכוונו סופרי זרם זה, אין כאן טעות.
כמו כל מערכת מסובכת זקוקה מערכת זו לשיחרור
אנו לכודים במעגל־קסמים אשר אין חריגה ממנו.
מן הלחץ ומן הבליה והשחיקה המתמידים. כך זכינו
אנו לכודים בעצמנו ובמיגבלות של זמן ומקום קונק בעולם
הדובר אנגלית לתואר — )5 עליז. אמר מי
רטיים. אנו חיים את הטרגדיה של הקיום האנושי
שאמר שהצחוק יפה לבריאות. עליזותנו אינה דחף
המודרני — ללא אל, ללא אב ואם, ללא ידיד אמיתי.
כפייתי, או דחף ״טבעי״ להיות עליזים (אגב, רבים
לשון אחר: ההומוסכסואל הוא הסיזיפוס המודרני.
מאיתנו מממשים את מודל הליצן העצוב) ,אלא פועל
יוצא של שיחדור מלחצים מעיקים ומכבידים.

מן הדימויים היותר בולטים להומוסכסואל הוא
חיותו הדוניסט קיצוני. נכון, עת אנו נמצאים יחד אנו

* המחבר ביקש, מטעמים מובנים, ששמו יתפרסם
רק בראשי־תיבות.

נגלל אדישותך מתרחק ממן נן זוגך. כנר
עתה הוא נמצא בשלג
של חיפושים אחרי מישהי
אחרת. אם לא
תשני את י חסן אליו
בצורה דרסטית — יברח
/ואת תצטערי על
כך יותר ממה שנדמה
לן. הצלחה בעסקים
היא דבר חשוב — אן
•וב במרס -
20באפ רי ל
היא לא הכל בחיים,
למרות שכך נדמה לן.

את רואה שזה משתלם לסבול קצת כדי
להיות יותר יפה? תמ שיכי
לטפל בעצמך ואל
תאבדי את המרץ. הש תדלי
לצאת בחברת
גברים המבוגרים ממך
בלא יותר מעשר שנים.
בן שור — תפסיק לחשוב
כל הזמן על בעיות
כספיות. הכל יסתדר
על הצד הטוב ביותר
— ואתה תרוויח מכך.

לכם בני התאומים מחכה שבוע נעים
ביותר. צאו מתוך הקליפה,
והפסיקו לשמור
הכלבפנים. ה שבוע
ייפתרו בעיות
רבות, בייחוד בשטח
הכלכלי. אלת האהבה
מחזרת אחריך, סוף־
סוף תמצאי את בן-
זוגך. אל תהססי. קב-
ליהו כמו שהוא. שתפי
אותו בכל חוויותיך. אל
תרבה ביציאות. החודש אינו מתאים לכך.

אל תאשים אחרים בצרות שהבאת על
עצמך, ותעשה מה שצריך
כדי לצאת מהן.
הגיע הזמן שתתבגרי,
בת-מאזניים היופי
זה לא הכל, ובמקום
לדאוג להופעתך החי צונית
— כדאי שתק ראי
פעם ספר. ידיד
ותיק שייכנס לחייך
שוב — יביא עימו
שיפור במעמדך החברתי•
אל תתני להצלחה הצפוייה לסובב
לך את הראש. קצת מוסיקה קלאסית
תועיל לך .״החוג הנוצץ״ שלך הינו מזו-
ייף ויגרום לך אכזבה. לבשי צהוב ולבן.

אזנ״ס

מחכה לך שבוע מוצלח בצורה בלתי רגילה
רומנטיות. לפרשיות נצל את הרגע, והפק
מהצלחתך את כל ה הנאה.
אל תגזים בהתחשבות
ברגשות הזולת.
תן להם לדאוג לעצמם
ועשה חיים. הנח לה
לקנא קצת, ולהיזכר אי זו
מציאה אתה. בת־עקרב
— ידידות ישנה
תתפתח השבוע לאהבה,
שתהיה בתחילתה חד־צדדית, אמנם, אך
אל ייאוש, בסופו של דבר, את תצליחי.

שבוע טוב לאהבה. אבל אל תגזימי. הרגי
טורקי ונוחי, כדברי
הפיתגם. במישור ה משפחתי:
שבוע שיגרתי.
בעבודה: הצלחה
כרגיל. התנהגי בטוב
לב אל אחד מקרובייך,
זה ישתלם לך בעתיד.
אל תנסה לכפות על
עצמך מאטצי־יתר ואל
תעשה שטויות. זה
•923*83
שבוע של רגיעה• הק־פידי
היטב על מראך החיצוני, השתדלי
לשמור על קור־רוח ושלווה כלפי חוץ.

11 קו1

י!וי
האשמה למריבות המשפחתיות האחרונות
נעוצה רק בך. נסה לא
לשכוח שאינך האדם
היחידי בעולם, ולגלות
יותר הבנה לזולתך. אל
תתייחס ברצינות להתקפות
הזעם של הקרו בים
אליך, אלא הקשב
היטב למה שיש להם
לומר כשהם נינוחים.
בת־סרטן — אל תתחבי
את אפך לעמקי־ חברתך.

אם אתה יכול, התייחס לשבוע זה כאל
תקופה של רגיעה ובת־אריה

חופשה.
פגישה עם אדם הנראה
לך, ממבט ראשון, כחשוד
במיקצת, תגביר

את המתח. בשבוע הבא
זה יעבור. אל תק-
חי ללב ואל תדאגי.
אף ןו!
אם חשבת לנסוע ביום
; 2ביולי -
ז 2באוגוסט
ה׳ ,ייתכן שתתאכזב.
נסה לא להיות עיקש.

חשבונות הנפש בהם אתה שקוע לא יעזרו
לך לשפר את מעמדך
בחברה ובעבודה. הקדש
לידידיו תשומת־לב, ו התייחס
אליהם בחביבות,
ואז יחזירו לך
יחס דומה. אל תיקח
את עצמו יותר מדי
ברצינות, ותן לזמן לעשות
את שלו. אל תש מיץ
את חבריך הטוגבם. מאחורי בים

תמרורים
!נישאו.
שרה ברייטסברג (,)35
אוצרת אמנות במוסיאון תל־אביב, ומי
שנחשבת כיום כבר־סמכא לאמנות בארץ,
והאמרגן ;•די סמל.

התארסו. כוכב הטניס השוודי ביורן
בורג וידידתו מזה ארבע שנים מארינה
סימינסקו, ילידת רומניה. השניים הודיעו
על נישואיהם הקרובים, שייערכו בצרפת.

ג׳ון

נחוג. יום הנישואין ה־ 79 של
והארייאט אורטזן, תושבי העיירה
גרייט גידינג באנגליה. ג׳ון בן דד 103
והארייאט בת ד,־ 101 נישאו בשנת , 1900
אחרי חמש שנות חברות. אביה של האת-
ייאט התנגד לנישואיהם וטען כי הם לא
יחזיקו מעמד. בני הזוג נחשבים לזוג הנשוי
ביותר בעולם. עצותיהם ל^גות צעירים
מהם :״אסור לעשן, לשתות ולהמר, ויש
לחזר זה אחרי זו במשך כל זמן הנישואין.״
נחוג • יובל ה־ 40 לייסוד קיבוץ נגבה,
בנוכחות כל חברי המשק מאז היווסדו,
נשיא המדינה, יצחק נבון, ולוחמי חטיבת
גבעתי, שהשתתפו בהגנה מפני ההתקפות
המצריות במילחמת העצמאות.

עכ שיו

הזמן בו

הוקמה. קרן למילחמה בסרטן על
שמותיהם של דון ווין ויוכרט האט־פרי,
על־ידי מי שהיד, נשיא ארצות-
הברית, ריצ׳ארד ניכסון, ורעייתו פט, אשר
תרמו את 109 אלף הדולרים הראשונים
לקרן.

הוענק • פרם הכתב הפרלמנטרי הטוב
ביותר, על שמו של מאיר סביסלוצקי,
לכתב הפרלמנטרי של דבר, שלמה גינו־ס
ר, על־ידי יושב־ראש הכנסת, יצחק
שמיר. גינוסר ידוע בכנסת כאחד הכתבים
הפרלמנטריים הטובים והמדוייקים ביותר.
! הוענק • פרס של הסרט הטוב ביותר
בנושאי מדע וטכנולוגיה לסרט הישראלי
בחזית הרפואה, בהפקתו ובבימויו של אילן

נפטר פידלר
מוסיקה קלה־קלאסית
או ש פז. דיוויד גרקוכיץ, מי שנודע
בתואר ״בנו של סם״ ,אחרי שהותקף על-
ידי אסיר אחר בכלא אטיקה בניו־יורק.
ברקוביץ, אשר גרונו שוסע ואשר נדרשו
60 תפרים כדי להציל את חייו, סירב לזהות
את תוקפו.

אם לא תשמור על ה קשרים
החברתיים וה עסקיים
שלך ולא תשקול
אלף פעמים כל
הצעה הנופלת בידיך.
יום ד׳ הוא יום התנגשויות
ובעיות כספיות.
היה זהיר ביום
זה. פגישה מיקרית
20 בי נוא ר ־
8ובפב רואר
שלך, בת־דלי — הופכת
לרומן של קבע.
אל תכתבי מכתבים חשובים ביום ה׳
הבא. תסתגרי בביתך למיספר ימים והי-
מנעי מכל פגישות עם ידידים, זה יגרום
להתעניינות מחודשת מצידם במעשייך.
השבוע לבשי בגדים בצבע אדום וייטב לך.

!מונה •.כמנהל היכל התרבות בתל־אביב
יוסי ׳ארד, מי שהיה עד כה מנהל המחלקה
לאירועים של עיריית תל־אביב. מינויו של
ארד נתקל בהתנגדות מאחר שאנשי התיז־מורת
הפילהרמונית דרשו כי המנהל יהיה
מטעמם, אולם אחרי שערוריית אי-השכרת
היכל התרבות לתיזמורת אחרת, נכנעו
אנשי התיזמורת הפילהרמונית ותמכו ב מועמדותו
של איש־העיריה.

אתהי כו ל לי פו לבפח,

מונה. כציר הכלכלי של ישראל בקנדה
ברוך ברק. הצורך במינוי ציר כלכלי
בקנדה התברר אחרי שנודעו פרשיות
השחיתות במישלחת הכלכלית של ישראל
בארצות־הברית, ואז הוחלט להפריד בין
שתי המישלחות הכלכליות.

נחוג • יובל וד 50 של תנועת הנוער
המכבי הצעיר, בטכס שנערך בהיכל התר בות
בתל־אביב בהשתתפותו של שר־האוצר
שימחה ארליך. תנועת המכבי הצעיר,
המסונפת לתנועת מכבי, היא תנועת הנוער
הקטנה ביותר בישראל.

סבלנות. אל תיתן ליחסים המתוחים עם
אדם קרוב אליך לדכא
אותך — או־טו־טו —
הכל יסתדר. היכרות
חדשה בשטח הקרוב
לעבודתך תסייע לך
להתקדם. למרות זאת
אל תזלזל בידידים יש נים,
ובמייוחד לא בידידות
ישנות. שים לב
לאופי ולא להופעה החיצונית.
עליך להיזהר
מצעדים נחפזים.,אשר לא יועילו השבוע.

במקום רולינג.

השגריר

השוודי

היוצא,

אייוו

פזיזות אינה מעלה, אך הססנות־יתר אינה
טובה ממנה. אם נגזר
עליך להחליט, עשה
זאת, אחרת תישאר קרח
משני הצדדים. ברגע
שהחלטת, הקדש את כל
תשומת־ליבך ואת יכול תך
כדי להוציא את
החלטתך לפועל. חוסר
ביטחונך יקטן השבוע,
* 1בפברואר -
20 בלזרס
בעיקבות יחס חס ולבבי
ממקור בלתי צפוי. אל
תעוררי את קינאתו השבוע, כי אינך מסוגלת
לחזות מה הם הצעדים שהוא ינקוט.

ממונה ד ה־ שלי ט
מקאהיר למישרד־החוץ
אלדד. הסרט מתאר את פעילות המכון
להנדסה בין־רפואית, בטכניון בחיפה והוא
הוצג בפסטיבל הסרטים ה־ 33 של האגודה
הבינלאומית לסרטי מדע וטכנולוגיה שהת קיים
בטוקיו.
הוענק. פרס העיתונות על־שם שלמה
מרץ לעיתונאים יוסף וולטה ממעריב
והגיב כנ ען מהארץ. הפרס לוולטר ניתן
על כתבותיו, המתארות את ההתנחלויות
והמתנחלים בשטחים, ואילו לכנען ניתן
הפרם עבור סידרת כתבותיו על הפושע
הנאצי פיטר מנטן, שהביאו את מנטן לדין.
מונה. כאחראי על הסברת חוץ במיש־רד־החוץ,
מאיר (״ממי״)
מי שהיה מנכ״ל החברה הממשלתית לתיי רות׳
מייצג של משקיעים גרמניים בישראל
וגיזבר ד״ש. באחרונה התפרסם דה־שליט
אחרי שנלקח על-ידי סגן ראש־הממשלה,
הפרופסור ייגאל ידין, לטיול למצריים. דה־שליט
בא במקום השגריר הוותיק אהוד
אבריאל, אשר לקה לפני שבועות אחדים
בהתקף־לב וביקש משר־החוץ לשחררו
מתפקידו.

דה־שליט,

מונה. כשגריר שוודיה בישראל
טורסטאן אירן, מי שהיה קודם לכן
ציר בשגרירות שוודיה בהודו. הוא יבוא

פרשו • מתפקידיהם במישרד־האוצר
החשב הכללי גיורא (״ג׳ורי״) גזית וה-
יועץ־המישפטי של מישרד־האוצר, אבנר
קאסוטו, שניהם מהשרידים האחרונים
של המערך במישרד־האוצר.
נפטר. המנצח ארתור פידלר, מי
שהיה משך 50 שנה המנצח הקבוע של
תיזמורת הפופ של העיר בוסטון ומי
שנחשב כאבי המוסיקה הקלאסית הקלה.
פידלר, אשר לקה בהתקפי־לב מאז שהיה
בן ,44 אושפז לפני שבועות אחדים בבית-
חולים בגלל תשישות, ושוחרר ימים אחדים
לפני מותו, בגיל ,84 מבית־החולים.
נפטר. פרופסור הרמן צונדל! ,מ גדולי
הרופאים בעולם, שהיה בעל שם
עולמי ברפואה פנימית ובחקר הבלוטות,
בגיל .91 צונדק, יליד עיירה קטנה בגבול
פולין־גרמניה, סיים את לימודיו באוניבר סיטת
ברלין בגיל ,25 ובגיל 39 מונה כ .פרופסור
באותה אוניברסיטה. עם עליית
היטלר לשילטון עלה צונדק לארץ, קיבל
את ניהול המחלקה הפנימית בבית־חולים
ביקור־חוליס, בירושלים, והתמנה כפרו פסור
בבית־הספר לרפואה, שבאוניברסיטה
העיברית. גדולתו של צונדק בשטח הרפו אה
היתר, המיזוג של המחקר הרפואי עם
הרפואה הקלינית היום־יומית. בין חוליו
המפורסמים היו דויד בן־גוריון, ש״י עגנון,
ופרופסור מרטין בובר. צונדק נודע גם
כמי שעסק באמנויות ובכותב שירים. בדי רתו׳
שבה התגורר עם רעייתו, ד״ר גרדה
צונדק נמצאות יצירות אמנות רבות, רהי טים
עתיקים, כלי־כסר פמוטים וספריית

ענק.
העולם הזה 2185

1161111(6811111801388
6׳\6311 )16 10116116, 3 ^ 6 ) 8!13

3111,־ 0160)101י ק $ 0 3
6ח § 0 10נ ) 1ח 0קצז 31״16
§ 61ז 6׳\\133111 ^ 5110
§ 103111 ווו׳\ 3ו51
16$־ 5 36668801י ח 6רוו

יש גרביים
לספורט הלבן.
סברינה.

גרבי טניס במידה אחת,
ללא עקב,
במבחר שילובי צבעים,
לכל גיל.
עשויים ־ 757 כותנה.
גם אם
אתה עוסק בספורט אחר
ג רו ב גרביים אלה-ושחק אותה!

אבנת|קרמו|1שיפרי[

איסמאעיל פאהמי

שר־הזחוץ לשעברשל מצריים

,.כאשד תתחזק מצדי, ומצבה שחנה. תקזם ותאמר: לא! אולצת
לקבלאתההסכםהזהתחתלחץ ! יש לשנותאותו ! ״
כאשר הודיע אנוור אל־סאדאת, נשיא מצריים, על יציאתו ל״שליחות הקדישה״
לירושלים, בחודש נובמבר ,1977 התפטר איסמאעיל פאהמי מתפקידו כשר־החוץ,
אחרי שכיהן בתפקיד זה מאז .1972 כיום עוסק פא המי בכתיבת זיכרונותיו, בדירתו
עמוסת המזכרות, הנשקפת אל הנילוס, שברובע זאמאלק בקאהיר.
במשך חמש שנים שימש פאהמי כיד״ימינו של אל״סאדאת, וסייע לו בכל מהלכיו
במוסקווה ובוואשינגטון. רק פאהמי, חוץ מסאדאת, יודע את כל הפרטים הקטנים

והנעלמים על מהלכי המעצמות הגדולות במרחב, קודם למילחמת יום־הכיפורים ואחרי
שהגיעה מצריים לידי החלטה על הסכם־שלום נפרד עם ישראל הוא נשאר מתנגד
חריף להסכם זה.
פאהמי מעניק ראיונות רק לעיתים נדירות• את התפטרותו כימעט שלא הסביר
בפומבי. אבל עתה הסכים פאהמי לדון בהתפתחויות במרחב עם מארק ברוז׳ונסקי,
מומחה למדיניות ארצות־הברית במרחב, המדווח להעולם הזה.

אינני 30111
גפושת )!0*331

• האם, לדעתך, כאשר גסע הנשיא אל־
:אדאת לראשונה לישראל, הוא העלה ככלל

שאלות יידונו ...וגם ההליכים, כל מה שנוגע לוועידה
חשובה כמו ז׳נווה.
יחד עם זאת, אתה זוכר בוודאי גם שהנשיא קארטר
וסיירוס ואנס נשאו ונתנו עם הרוסים במשך תקופה
ארוכה, על יצירת מיסגרת לפיתרון בעיית המיזרח־התיכון
אחת ולתמיד. ב־ 1באוקטובר 1977 פורסמה ההצהרה
המשותפת.

ישראלים ומן האמריקאים 7
אחת הסיבות העיקריות לכך שסירבתי להצטרף אל

99י

בבוא היום יגיח
המצרים :״ההם נם הושג
החח רחץ. יש לשנותו ד
והנננ״ן יתחיל מחוש

מצויים היא חלשה
וישראל היא חזקה -
לכן תנחיב שואל
לאונה בעניין הכלסטינים

הנשיא אל־סאדאת (בביקורו בירושלים) ,היתד. ,העובדה,
שהדבר היחידי שהיה יכול לצמוח מדבר כזה היה הסכם־
שלום נפרד, ותו־לא. ומשום כך התפטרתי.

• האם באוקטובר 1977 לא ראית כל תיקווה
לפריצת־דרך פסיכולוגית 7האם לא האמנת
שהישראלים והאמריקאים יילכו כאמת לקראת
הסכם כולל 7האם צפית מראש את ההסכם
הנפרד הזה 7
בהחלט, כיוון שלא היתה שום אפשרות אחרת. לא היו
כל הכנות־מראש לקראת צעד כה יוצא־דופן.
חוששני שאנשים מנסים, מסיבה זו או אחרת, להצדיק
צעדים פוליטיים חשובים על בסיס פסיכולוגי. אבל אני
אינני מאמין שהפוליטיקאים מסוגלים להפוך פסיכיאטרים
בקלות שכזו.
כפוליטיקאי, אני עוסק בדברים על בסיס פרגמאטי,
ובמייוחד כשהדברים משפיעים על חיי־אדם, על עתידה
של אוכלוסיה שלמה, על ביטחונן הלאומי של אומות,
על הצדק, על החוק הבינלאומי, על אמנות הדדיות. איננו
יכולים לשחק בכל אלה ולומר שאפשר לטפל בהן באופן
פסיכולוגי.
אפילו הישראלים — אם רוצים לפרוט לרגע על מיתרי
הגיטארה הפסיכולוגית הזאת — התייחסו לעניין באופן
חד־צדדי. היה ברור בהחלט, שהם אינם יכולים לסכן את
הביטחון הלאומי שלהם ואת הפילוסופיה שלהם, רק למען
ההשפעה הפסיכולוגית או המחסומים הפסיכולוגיים. כל
אלה הם המצאות שתכליתן להצדיק פעולה כזו או אחרת.
כשאני מטפל בדברים מסויימים, אני מטפל בהם כפי
שהם. אינני חולם.
לעסוק בעתידם של עמים או בעתידו של עמו־שלו
כאילו הם היו חלומות — זהו דבר חדש, ככל הנוגע
לי, ולא אקח בו חלק.
איננו עוסקים כאן בפרשת־אהבים !

• אתה ניהלת משא־־ומתן עם הממשלה
קארטר במשך כימעט שנה, לפני
החדשה של טי שעזבת את ממשלת מצריים. מדוע, לדעתך
קארטר לרעיון ההסכם הנפרד — אחר
הסכים קארטר

שעמד כתוקף וכקולי רם על הסכם כולל ועל
מולדת לפלסטינים 7

פאהמי
״אינני מאמין שפוליטיקאים יכולים להפוך פסיכיאטרים״...
ראשית, עד לביקורו של הנשיא אל־סאדאת בישראל
עמלו הנשיא קארטר וסיירוס ואנס ועמיתיהם ככל יכולתם,
כדי לכנס את ועידת ז׳נווה. והם עמדו להצליח. אין ספק

בכ * אתה מתכוון: להצליח לכנס את הוועידה,
אכל לא כהכרח להשיג הפכם כתוצאה

ממנה?
כמובן. תחילה עמדו להביא את כל הצדדים לדנווה,

לשם מה, לעזאזל,
אני צריו את האך? 5
אבד עליהם הכלת!
זהו לעג לוש !
כדי שיישבו שם ויישאו ויתנו• והוועידה היתד, עתידה
להתכנס, כימעט ללא־ספק, בשלב כלשהו בשבוע האחרון
של דצמבר . 1977 והרוסים עמדו להשתתף בה.
הנשיא קארטר עצמו תיכנן את כל העניין — את
הבסיס וההליכים וכד. אתה זוכר בוודאי את נוסח קארטר
לז׳נווה — איך תתכנס הוועידה, מי ישתתף בה, אילו

ובכן, עבודה חשובה ורצינית מאד כבר נעשתה.
כתוצאה מכך פורסמה ההצהרה המשותפת המפורסמת
ב־ 1באוקטובר. מה היתד, ההצהרה הזאת?
למעשה היתד, זו המיסגרת הממשית להסכם כולל,
כשכל הצדדים הנוגעים בדבר משתתפים ושני יושבי־הראש
הם שתי מעצמות־העל.
זאת הסיבה שעוד בהתחלה, כשהנשיא אל־סאדאת נסע
לירושלים, נרתעו הנשיא קארטר ועמיתיו מלתמוך ביוזמה
זו. כעבור זמן־מה לא נותרה להם עוד ברירה אלא
לתמוך בנשיא אל־סאדאת• אבל בהתחלה לא תמכו הנשיא
קארטר והממשלה שלו בעניין כולו בלב שלם. הם המתינו
מעט, לראות איך יפול דבר. אבל אחרי שבחנו את כל
הבעד והנגד, לא היתה להם ברירה אלא לתמוך בכך.
ומדוע?
מפני שכאן מדובר במדינה הערבית הגדולה ביותר
במרחב, המציעה לחתום שלום נפרד עם ישראל. אם
כך, למה שהאמריקאים לא ייצאו נשכרים מזה, אם להביא
בחשבון את בעיות־הפנים שלהם עם הקהילה היהודית
והלובי היהודי?

• אם ידע אל-סאדאת שוועידת-ז׳נווה עתידה
להתכנס בעכור חודשים ספורים, ושה-
אטריקאים והרוסים רציניים ככוונתם לדחוף
לקראת הסכם בולל, נוכע מזה שהוא התכוון
להכל כתהליך זה.
אינני יודע. מה שאני יודע בבירור הוא, שאיני מסוגל
להאמין שהנשיא קארטר, אחרי שהגיע לשלב זה בהכנות
לוועידת ז׳נווה ולהסכמה עם הרוסים בדבר ההצהרה,
התכוון ״לשחק מישחקים״ — לא הוא, ולא הרוסים.

• עתו ליך
היה

הנשיא אל-סאדאת ידע כוודאי, שכנפי*
לישראל יפתה כמשא־ומתן נפרד, ושתה
ההכנה לוועידת ז׳נווה לא יימשך. הוא
חייב להכין זאת.

לא, אינני שותף לדעתך שהנשיא אל־סאדאת עשה
זאת בכוונה תחילה, כדי לחבל בוועידת־ז׳נווה. אינני סבור
כך. זאת, משום שמצריים עצמה שיתפה פעולה עם הנשיא
קארטר באופן רישמי, בעניין כינוס הוועידה. לא התנגדנו

כשאת רוצה לקבל הגחה
נם כשאין ם כ*לונשוף העונה,
שלבי ישראכרע
במקרה ראית שמלה שכאילו
נתפרה במיוחד בשבילך. השמלה
יקרה ואת רוצה לקבל
הנחה. אבל למי יש סבלנות
לחכות למכירת סוף העונה.
כשיש לך ישראכרט אינך
צריכה לחכות. ישראכרט
הוא כרטיס האשראי היחידי

בארץ המעניק לך הנחות. יתר על כך,
עם ישראכרט את יכולה
להסתובב ברחבי הארץ, ללא
ויו 1ר! זכת * א מזומנים, לרכוש בנוחיות
ולשלם אחת לחודש. כך את

0 3 / 8 0מי תי!

בקיצור,ב ״
הנחה. ללאיי
שיא;
בתוספת״ אר

אשראי וטוב לך.

ישראכדע יורוקרד.

אשראי וטוב לי בארץ ובעולם.

ערב *המת סאדאת רצתה הצמרת האמריקאית ל שבת עם אש״ף
יוזמת סאדאת טי דפדה את נעידת ־ דנבה. שעבודה להתכנס
(המשך מעמוד ) 17
לה. הסכמנו אפילו לעניין המישלחת הערבית הכוללת
ולנוסחתו של קארטר.

• האם כד התכוונתם לפתור את בעיית
אש״ף, כשאנשי אש״ה באים לוועידה כחלק
מן המישלחת הערכית הכוללת ץ
בדיוק. ואולי אתה זוכר גם שהנשיא קארטר עשה,
באוגוסט , 1977 צעד יוצא-דופן, בהציעו שמנהיגי אש״ף
יקבלו את הנוסחה שלו, כדי שהוא ואנשי ממשלתו יוכלו
לשבת עם אנשי אש״ף. מטרתה של הצעה זו היתד, להתגבר
על הקושי המפורסם, שבו מצאה עצמה ממשלת קארטר,
כתוצאה מן ההסכם שעשה קיסינג׳ר עם הישראלים בעת
הסכט-הפרדת־הכוחות הישראלי־מצרי השני — היינו ש האמריקאים
לא יישבו עם אש״ף לפני שייערכו התייעצויות
מוקדמות עם הישראלים.
הנשיא קארטר היה צריך להתגבר על כך. וכך, בחודש
אוגוסט, בד־בבד עם מהלכיו לדחוף הכל לקראת הסכם
כולל, הוא הציע נוסחה כזאת — כדי שיוכל לעקוף את
התחייבותו של קיסינג׳ר לישראלים ולשבת עם אנשי
אש״ף בוואשינגטון באופן רישמי.
זה היה יכול להיות באמת צעד היסטורי. לא רק
מבחינה פוליטית, אלא גם מבחינה מישפטית ופסיכולוגית
— אם מותר לי להשתמש במילה זו שאתה אוהב כל־כך.

מאד.

אני סכור שהנשיא שלך אוהם אותה

זה היה יכול להיות הצעד האמיתי, פריצת־הדרך אל
מעבר למחסום שבין צמרת הממשלה האמריקאית ואש״ף.
ארצות־הברית היא מעצמת־על, ומעצמת־על צריכה
לשבת עם כל אחד, מי שלא יהיה, בייחוד כשהבעיות

זאת. הוא ידע בדיוק מה הוא עושה. והוא אפילו חזר
על כך, לפני חודשיים.

+אכל הוא גם יזם את ההצהרה המשותפת
האמריקאית־רופית, כ ,1977-וכעבור יומיים
כילכד נאלץ להצהיר הצהרה חדשה, שביטלה
את חלקה הגדול של ההצהרה המשותפת.
רכים מהדברים שנאמרו כ״מיסמך העבודה״

המדינה הפלסטינית מפר
לקיים יתסיס עם
ישראל -פדרציה,
קונפדרציה, מסה חילונית
האמריקאי־ישראלי היו שונים מאלה שנאמרו
כהצהרה המשותפת האמריקאית־סובייטית.
מה שהוא אמר יחד עם דיין (ב״מיסמך העבודה״ ה־אמריקאי־ישראלי)
היה עניין דו־צדדי. אבל ההצהרה
המשותפת האמריקאית־רוסית עמדה להיות מכובדת על־ידי
האמריקאים והרוסים גם־יחד.

*,־ גם אחרי שיהדות אמריקה והישראלים
מחו כאופן בה תקין? ?

פאהמי עם קיסינג׳ר1975 ,

שרי כצפון־אפריקה ואולי גם כאיזורים אחרים
של המיזרח־התיכון.
• על־ידי הצי החמישי, כתוספת הקמתם
של כוחות־התערבות אמריקאיים.
האם אתה סכור שקיים מרכיב צכאי חשוכ
כהסכם מצרי־ישראלי זה ץ
(אחרי הפסקה ממושכת יוצאת־דופן) ככל הנוגע ליש ראל״
אני סבור שהאמריקאים שילמו מחיר גבוה מאד.
(הפסקה) .וזה עוד יוכח בעתיד, כיוון שזה יתנקם בהם.
• כיצד? מדוע )
הדבר היחידי שיכול באמת להביא שלום הוא השגת
איזון מסויים בין המדינות העיקריות באיזור.
מהו הדטאנט, אפילו ברמת מעצמות־העלז הדטאנט
הוא תולדה של מה שידוע היטב כ״יתר־הרג״ — יכולתן
של שתי מעצמות־העל להשמיד זו את זו כמה וכמה
פעמים.
אם נתאר לעצמנו, לרגע, שאחת ממעצמות־העל חלשה
מאד והאחרת חזקה הרבה יותר, התוצאה תהיה חוסר־איזון
בכל התחומים. מעצמת־העל החזקד־יוחר תעמוד לפני
פיתוי גדול לעשות כל מה שברצונה לעשות, עד כדי
תקיפה או עריכת פעולות תוקפניות נגד מעצמת־העל
האחרת, החלשה־יותר.
אותו הדבר יכול להיאמר גם במישור האיזורי. כיצד?
אם ישראל תבין שמצריים לבדה — מבחינה צבאית —
אינה חלשה, ושבכל סיכסוך מזויין בין ישראל למצריים
ייגרם נזק גדול לישראל, היא ״תנהג יפה״ באופן אוטו מטי.
והיא גם תחשוב מאה פעמים לפני שתכריז על
מילחמה, או לפני שתבצע צעד פרובוקאטיווי כלשהו, או
אפילו תאיים בשימוש בכוח.
התוצאה הישירה מכל זה היא שישראל תסיט את

בגין וקארטר לייד תמונת ז׳בוטינסקי

״האוטונומיה מבוססת על התוכנית. של בגין. התהליך כולו הוא התחלה מוטעית...״
העומדות על הפרק הן שאלות של מילחמה ושלום, זכויות-
אנוש וצדק.
ואני שמח מאד שהנשיא קארטר עצמו התייחס באחרונה
ליוזמתו זו מאוגוסט . 1977 אני־עצמי הייתי המתווך בין
:האמריקאים לבין ראשי אש״ף.

מה שקרה למעשה היה התחלה של תהליך. אש״ף
הציע נוסחה אחרת, והאמריקאים הציעו נוסחה אחרת,

׳אני מציע שהמדינה
הפלסטינית החדשה
תהיה נגעיו שוו״ז
שנייה. וכך, תהליך המשא־והמתן התחיל באמצעותי, על פי
נוסחות שונות. זה היה צעד מכריע.
האם אתה מבין מה פירוש הדבר? ואילו היינו מצלי חים?
ואנחנו באמת עמדנו להצליח, עם נוסחה כלשהי!
האם אתה מבין את המשמעות הפוליטית והמישפטית —
אפילו הפסיכולוגית — של ישיבה בצוותא של האמרי קאים
עם אש״ף?

* אתה כאמת סכור שקארטר היה יכול
להצליח ככך, לאור עוכדות־החיים של מדיניות
הפנים האמריקאית ץ.
היוזמה באה מצידו ! לא אני ביקשתי ממנו שיעשה

הייתי בטוח בכך לחלוטין. מפני שאני-עצמי ראיתי
את הנשיא קארטר לאחר-מכן. ולא רק זה. עד לרגע זה
ממש לא שמעתי כל הצהרה מוחשית האומרת, בצורה
זו או אחרת — אפילו אחרי ביקורו של הנשיא אל־סאדאת
בירושלים — שהאמריקאים חזרו בהם ממה שהסכימו עם
הרוסים.

• וככל־זאת, הצהרות הן רק צורה של
מדיניות — פעולות הן צורה אחרת. ופעולותיה
של ממשלת ארצות־הכרית אינן תואמות —
לפי הנראה לעין — את תוכניותיה המוצהרות
של ממשלת ארצותיה כרית כ־.1977
אבל, לדעתי, זה מה שיקום בסופו של דבר. אם יגיעו
אי-פעם לידי הסכם כולל, הוא יהיה במיסגרת הצהרה
זו ועל פיה. וזה מדהים בהחלט. חמש שנים, עשר שנים,
מי יודע.

• ואתה רואה כהצהרה זו הישג היסטורי
כין האמריקאים לכין והרוסים ז
מבחינה כלל-עולמית, כן. אולי אינני מסכים עם חלקים
מסויימים בה, אבל אני איני מעצמת־על. אני רק צד
מעוניין. אינני מדברים אותה השפה. חזוננו־שלנו שונה
לחלוטין מזה של מעצמת־על. האינטרסים שלנו שונים.
המחוייבויות שלנו שונות. דבקותנו בעקרונות שונה.
המדינת הקטנות שונות לחלוטין ממעצמות־על.

• הכה נחזור מן ההיסטוריה אל ההסכם
שנחתם כין מצריים וישראל. אשאל אותך על
אודות האינטרסים של מעצמות־העל.
יש כהסכם מרכיב צכאי גדול הן לגבי מצריים
הן לגבי ישראל. נאמר גם שהאמריקאים
מתכננים לחזק את הפוטנציאל הצבאי שלהם
כמיזרחיהתיכון כשלושה אופנים:
• על-ידי חיזוקה של ישראל, כזרוע אפשרית
של העוצמה הצבאית המערבית.
• על-ידי חיזוקה של מצריים, בשוטר אס

מאמציה מן השימוש המוטעה בכוח, אל דרכים ואמצעים
של שלום — כדי להשיג שלום.

אותו הדבר מתייחם גם למצריים. אם מצריים תהיה
בעמדה של חולשה, מבחינה צבאית, היא תימצא במצב
קשה, גם כשתנהל משא-ומתן על תנאי־השלום. כל תוצאה
של משא־ומתן בין ישראל למצריים, המתנהל במצב שבו
התנאים הם לטובת ישראל, תשקף את החולשה הזאת,

אני עצמי סייס*
המתווך!בין תאמוימאים
וביו ואשי אש״ו
את הפער הגדול. במילים אחרות, מצריים תנהל משא־ומתן
תחת לחץ, לא באופן חופשי. במיקרה כזה, הקלפים
כולם מצויים בידי הישראלים. היא תוכל להכתיב את
רצונה בכל משא־ומתן בעניין הפלסטינים. משום כך
זה יהיה מצב יוצא-דופן, שכתוצאה ממנו יתקבל מיסמך
שיהיה באופן מוחלט לטובת אחד הצדים — ישראל —
וכימעט מוחלט לרעת הצד האחר.
פירושו של דבר, שהשלום שיושג לא יוכל להיות שלום
בר־קיימא. מצריים עצמה, כאשר תתחזק וכשהמצב ישתנה,
תקום ותאמר ״לא, אני אולצתי לקבל זאת תחת לחץ.
יש לשנות זאת!״

14 205 הרמקול החדש של מוראל מסוגל
לשאת בנקל 15 אמ/¥י.125
לפניך ר מ קו ל חד ש של מו ראלהמ הו ו ה חגיג ה ל אוזני כל
חו בב מוסיקה — מו ראל .1/\ 205
בין א ם יש לך מערכ ת כי תי ת צנועה או מ ע רכ תסט רי או ״ כבדה״
הו א
ה מ סוג לתלה פי ק עד 3ו7וח 15077 לערוץ — מו ר אל 205
הרמ קו ל עבורה.
מור אל — 1/\ 205 הו אהרמ קול הי חי דבמ חי רהס בי רהמ סוג ל
ל שא ת כל עו צמה עד ל־ 5ו7זה 150\/7ובזה הו אמבטלאתהפ חד
ה ת מי די שלך ל פ תו חאת הכפ תור ״עד ה סו ף״.
מור אל 1/\ 205מ שלי םאת סיד רתהרמ קו לי םהמק צו עיי ם של
מוראל שקנו לעצמם מוני טין ב הרב ה מ דינו ת בעולם:
> 301/303/309/311ה_1ן שז ו־אוקטב־.3
הגימור הקפדני, ה מ חי ר הסבי ר ו־ 3שנות א ח ריו ת לכל ר מ קו ל
נו תני ם בידך כלי רב עצמהלהשמעת מו סי ק ת די ס קו או
מו סי קהקלא סי ת. הי כנ ס ל שמוע או תו עוד היו ם, י ת כן מ או ד
שאתהמפ סי ד מ שהו.
תכונות * :דיו ק מירבי בהעברת הצליל הי ענו ת צליל מ הי ר ה.
מפרטט כני 89601)10311065:
)!66 60196 0066 77115 75 1663 וטוושו 220
X390631 3111161611116 70106 0011.־116
[116X390631 77111136ץ) 28 )11)71 50)) 010166
70106 0011 + 00011691190101.
^)8333 !6
38-25000 82. ±3 9)3.
4—8 011163.
92 95./ 177/ 11/1.
)7116. 1277-8.171.8. 96105.
638*. 150 77-8.)71.8. 96! 09.
1000 1731)3 )101713(.

0 !6 0310131.ודז 6150110015־ו 0ודו

!7700)6
!):ח11766)6! 11
035166) 575)616:
3696:־816906607 1
1)36013606:
56631)171)7:
/\!6 911)16! 86901161666):
11363166) 901761:

סו ראל׳61־ז 0ודו

מרכז שיווק ותצוגה — נכר המדינה ,44 טל 266120 03ת״א ; תל־אביב: אוריו! סטריאו — ארד־העם ; 14 דל,דר — •בזד׳ בן־ציוו ; 8מרכז הסטריאו — ארי,לעי ; 1סט־־יאי פקאן — ר׳ באייר ; 1סטריאו
; רמת־גן: אינטרפון — ירושלים ; 46 בית הסטריאו — ארלוזודוב ; 1סנסטיק—
קלאב — ארלוזורוס ; 15 פוטו פספורט — נן־י הוד ה ; 8אליאם אלקטרוניקה — העליה ; 20 מרכז הקיט והסטריאו — רה׳ דיזנגוף
רה׳ ביאליק ; חו לון: סהר — סוקולוב ; קרית-שרת: טלמר — מרפז מס ח רי; כפר־פבא: סטריאו קל אב הרצל ; 94 רדיו רול — וייצמן ; 32הרצ לי ה: סל קיט — פוקולוס ; 62 פתח־תקוה: רדיו אלי —
הרצל ; 187 סטריאו סקאן —
— פינסקר ; 4מרבז הסטריאו — גרינבאום ; 10 נם־ציונה: א .ק. אלקטרוניקה — רה׳ וייצמן ; 14 רחובות: סלון אלקטריק —
ההננה ; 12 ראשל״צ: שראל אלקטרוניקה
הרצל 5ד ; 1לוד: גט אין — הנשיא ; 2אשדוד: אשקוד, מרכז מטהרי א׳ ; אשקלון: צלילי הדר — העבודה דד ; ירוהט: כל בו סוריה ; ערד: מיקי מריו — מרכז מסחרי ; באר-שבע: מרב: המוסיקה —
קק״ל ; 197 איתני — רח׳ הרצל ; ימית: אלקטרו ימית — מרכז מפחדי ; 22 ירושלים: א .מ — .אבן יש ראל ; 5גיורא שור — רה׳ הגידם ; 6רדיו לוי — שמאי ד ,1גד אלקטרוניקה — רה׳ פינ׳ן ; 9
קרית־מוצקין: פלדמן עובריה — השופטים ד ; חי פ ה: סטריאו של שמחה — אהד־העם ; 11ק רי ת־ אתא: דדיו שפרן — מרכז מפהרי א׳ ; סלון קימל — מרכז מסחרי ב׳ ; טירת־הכרמל: פוטו דוד_ -
מרכז מסחרי ; נהריה: שרנני יורם — הגעתון ; 12 חדרה: דונתי — הלל יפה ; 43 קרית־שמונה: כל בו אלקטריק — מרכז מסחרי ; נתניה: תל־אור — שמואל הנציב ; 15 עפולה: חשמל שו שני — בדינר .3

בגין ר 1צה בפלסטיניזציה של הגדה המיזרחית, בד ל קבל הכשר
לישראליזציה של הגדה החונרבית. אך זה לא הפיתרון לבעייה
(המשך מעמוד )18
הישראלים יאמרו אז ״לא״ ,וכל העניין יתחיל מחדש.
אז, או שיפרוץ סיכסוך מזויין נוסף, או שלחץ מאסיווי
כלשהו ישכנע את ישראל להסכים לתביעות המצריות
החדשות, כדי לתקן את המחדלים שנעשו כתוצאה מחוסר-
האיזון בעוצמה.
למעשה, הסיוע הצבאי שהאמריקאים נותנים למצריים
פחות בהרבה מזה שהם מעניקים לישראל.
קח, למשל, את עיסקת היאף־צ. לשם מה, לעזאזל, אני

תמעת אודי מן הדכריס שאמרת זה-עתה, אכל
ככל־זאת אשאל אותה, כנוסח נייטרלי. האם
אתה רואה אפשרות כלשהי, תיקווה סכירה
כלשהי, שהמשא־והמתן על האוטונומיה יוכל
להוכיל לצורה כלשהי של פיתרון לכעייה הפלסטינית

תלוי למה כוונתך, כשאתה אומר ״פיתרון לבעייה
הפלסטינית״.

פיתרון שייחשב על-ידי פל כ...

עכשיו אתה הולך סחור־סחור ומשתמש במילים חמ קניות.
דבר לעניין ! רצונך לשאול אם אני סבור שהאו טונומיה
תוביל למדינה פלסטינית, לא כן?

אין שוס הנול
בין המודה, מבס והדנוד -
זה עניין סמנטי בלבד
צריך את האף־ 5י אבד עליו הכלח ! עכשיו האמריקאים
נותנים אותם לתימן או לאתיופיה או לסודאן. אבל מצריים
אינה תימן או 6ודאן או אתיופיה ! להיילה סלאסי היו
אף־ ! 5לישראלים היו אף־ 5לפני 10 שנים! ועכשיו הם
נותנים לי, למצריים, המדינה הגדולה והחזקה ביותר
בעולם הערבי, מטוסי אף־ ! 5ולישראלים הם נותנים את
המטוסים המתוחכמים ביותר באוצר־הנשק האמריקאי.
הרי זה ממש לעג־לרש ! זה לא סיוע אמריקאי ! זהו תכתיב

אם זהו הפיתרון היחידי שאתה רואה.

כן. איני רואה כל שלום בר־קיימא במיזרח־התיכון,
אלא־אם־כן תיפתר הבעייה הפלסטינית על בסיס החזרת-
זכויות שלמה לעם הפלסטיני, בצורת מולדת בעלת גבולות
מוגדרים.
במילים אחרות: יש להחזיר לפלסטינים את מדינתם.
ללא הקמת מדינה פלסטינית, לא יהיה שלום במרחב.
אחרי שתוקם מדינת פלסטין, לא אתנגד כלל לכך
שמדינה פלסטינית חדשה זו תחליט לקיים יחסים כלשהם
עם ישראל. זה יהיה תלוי בהם — פדרציה, קונפדרציה,
ואפילו אם יחליטו להתאחד במיסגרת מדינה חילונית —
זה תלוי בהם. אין לי התנגדות. אם הם יחליטו לקיים
קשר פוליטי עם ירדן — גם זה תלוי בהם. .
אבל — הבה נבין זה את זה בבהירות — לא יהיה
שלום, אלא-אס-כן תיפתר הבעייה הפלסטינית על בסיס
של מדינה פלסטינית. זאת דעתי. ייתכן שאני טועה.

• אכל הישראלים רומזים לפיתרון שונה
כמיקצת, ומצרים רכים שאיתם שוחחתי אינם
מתנגדים לו כיותר.

קל לומר, למשל: למה, לכל הרוחות, מקימים רעש
שכזה? הרי קיימת מדינת ירדן. מרבית תושביה פלסטי נים.
שיקימו את המדינה הפלסטינית בירדן.

רכים אכן טוענים כך. כמייוחד כייטראל.

כן, בישראל. ומדוע? ראשית, מפני שפירושו של דבר,
אוטומטית, מיתקפה על מדינת ירדן. ושנית, מפני שמבחי נת
ישראל — הערבים והפלסטינים יוותרו כך על זכו יותיהם
בפלסטין עצמה.
ומה שחשוב עוד יותר: תוצאת הפלסטיניזציה של

99י

ולא מעמת מדינה
נלסטיניח לא לה״יה
׳שלום במרחב
ירדן תהיה ישראליזציה של הגדה המערבית ועזה. משום
כך מעודדים הישראלים את הרעיון הזה, אבל הוא אינו
הפיתרון.
חשוב־נא, ברצינות גמורה, על מה שאמרתי לך בדבר
הפלסטיניזציה של ירדן והישראליזציה של הגדה המערבית
ועזה. זה בדיוק מה שבגין מנסה לעשות, ומה שאחדים
מהאיסטרטגים האמריקאיים מנסים לעשות.

• מדוע ז

כורג והליד כמשא־ומתן עד האוטונומיו

כגין ליד הפיראמידות שד גיזה

״אינני מאמין שיש הבדל בין הישראלים. יש להם התנ״ך שלהם. הס מנסים ליישם אותו בכוח...״

למצריים, כדי לשמור על כוחה הצבאי כפי שהוא או
להחזיר אותה 10 שנים לאחור!

• אם יהיה למצריים נשיא חדש, האם
תהיה כידה האופציה לחזור למדיניות שאיפי
שרה דה לקכל נשק וסיוע פוליטי מברית־המו-
עצות?
אם הנשיא אל־סאדאת, או נשיא חדש של מצריים
שיילל — אם יילד —י בעיקבות מדיניותו של אל־סאדאת,
יישם במעשה מדיניות של גיוון, אין ספק שיהיה עליו
להשיג נשק מברית־המועצות, אם רק יוכל. ברית־המועצות
היא אחד המקורות הגדולים לנשק. גיוון, בהקשר זה,
אין פירושו שאתה משיג כל מה שאתה צריך — באיכות
המשובחת ביותר, בזמן המתאים ובמחיר הנוח ביותר —
בכל מקום אפשרי בעולם. אתה יוצא לקנות את המטוסים
הטובים ביותר ההולמים את מטרותיך — אלה שאינם
ברשות אוייבך — שאותם יספקו לך במהירות הגדולה
ביותר, ודואג לכך שתנאי העיסקה והמחירים יהיו הנוחים
ביותר מבחינתך.

אילולא שלט המלך חוסיין כרכת־עמון, אילו
היתה ירדן נשלטת למעשה — מכהינה פוליטית
— כידי הפלסטינים, כי־אז היו הייטראלים
יכולים לטעון שחלוקתה של פלסטין ב״1922
על-ידי הבריטים שרירה וקיימת, ושבידי הפלסטינים
מצויים עתה שלוש־רכעים שד פלסטין —
הגדה המיזרחית של הירדן — ושבידי היהודים
מצוי רכע אחד — כל מה שהוא ממערב לירדן.

אינני חסו שהגצויס
מקדמים בבונה את
החדירה הישראולית.
1העתיד יוניה.

• .הרוסים לעולם לא ישובו לספק נשק ל״
אל־סאדאת. ומי ישלם עבורו?

לא שאלת אם הרוסים יתנו נשק לאל־סאדאת או
למישהו מוגדר אחר. איננו מדברים על אישים. שאלת
אותי שאלה פשוטה — ,האם, לדעתך, אחרי אל־סאדאת
תקבל מצריים נשק מברית־המועצות׳ .ותשובתי היתה
ברורה בהחלט. אמרתי שמדיניות הגיוון — שעליה הכריז
הנשיא אל־סאדאת עצמו — פירושה, אם הבנתי זאת
נכון, שמצריים מחפשת את הנשק הטוב ביותר הנחוץ
לה, בכל מקום בעולם. הוא לא אמר שהוא מכריז על
גיוון רק כדי לקנות מצרפת או מאמריקה. הוא לא אמר
״אקנה מכל אחד, רק לא מהדוסים.״

ווי

תשובתך לשאלה שאשאל מייד

מפני שזוזו ניסיון לפתור את הבעייה — שהיא זכויותיו
של עם — על חשבון עם אחר. רק כדי לרצות את היש ראלים.

ההיסטוריה מלאה דוגמות שד דברים
כאלה שקרו. אולי זה לא יהיה ״צודק״ ,אכל
זה ככל־זאת יהיה פיתרון.

אם זהו תרגיל מחשבתי, אוכל להמשיך בו איתך
ולהרחיבו על דברים רבים נוספים. יחד מהם: שמר בגין
עצמו, ועמיתיו, יכולים לחזור לפולין ולגרמניה ולצרפת
ולאנגליה. או שהם יכולים להתחיל מההתחלה לחפש
להם מדינה חדשה, וללכת למדגסקאר או אפילו ללוב או
לאוגנדה. אם אתה רוצה בתרגיל מחשבתי — תרגיל
נחמד מאד — תוכל להתחיל מההתחלה, ולנסות לפרק
את הרעיון הציוני.
! 1 1 8

• הרשה לי לשאול אותך על הרעיון הציוני
והפוליטיקה הציונית. האם אתה סכור שהסכם
השלום חיזק כמידה רכה את כוחם הפוליטי
שד הדיכוד־כגין כתוך הציונות ץ האם האגה
הימני של הציונות...

כקיצור, שקיימת מדינה פלסטינית. האם אין
זה פיתרון אפשרי ץ
אתה רואה? שנינו — אתה ואני — יכולים לכתוב
ספר על אודות הפיתרונות השונים, על הכישלונות השונים
והפרשנויות השונות. ואז ניכנס באופן אוטומטי לאנציק לופדיה
העצומה, המוזרה מאד, של המרחב.
לכל בעייה כאן, במיזרח־התיכון — לכל בעייה —
יש מילון ענקי משלה. אם נמשיך כך, לעולם לא נצליח
למצוא פיתרון.

אינני מאמין שקיים הבדל כלשהו בין כל האנשים
האלה. יש להם התנ״ך שלהם, הברית הישנה. הם מנסים
ליישם אותה בשלבים, בכוח או בהשפעה, ברחבי העולם.
הם הצליחו, לראשונה ׳בחייהם, להביא לכך שמצריים,
ארצות־הברית ומדינות אירופה מסכימות — ובמייוחד
מצריים — שתתקיים מדינה ישראלית במרחב שלנו.

• אכל אינך רואה הכדל כין העבודה,
מפ״ם, הליכוד...
אין שום הבדל. זה עניין סמנטי בלבד, האמן לי.

#אם כך, לא היה איכפת לך שהנשיא
קארטר עלה על קיכרו שד ז׳כוטינסקי ץ
(המשך בעמוד )56

) 11*11111בשלס
חוסיו ציאודס:
מגרה אח
חשאחפניה בפריס
הרווק המבוקש גיותר ב-
אצולה האירופית הפך את מסעו
האחרון בצרפת למסע של
טעימות. שאמפניה ונערות —
צירוף מלכותי לחלוטין. בתמו נה
העליונה הוא ניראה בארו-
חת־ערב, כשהוא מזיע נואשות
לצידה של שגרירת בריטניה
בצרפת (בתמונה, משמאל) ו מנסה
למחות את מצחו במפית.
מה גרם לו לחום הרב — קשה
לדעת. האם היתה זו החברה
או שמא השאמפניה שניבחרה
למענו מיבול , 1948 השנה ש בה
נולד? כך או כך, הרגשתו
השתפרה כשבילה בחברתה של
מרי־הלן ז׳סקאר דאסטין, גיסתו
הצעירה והיפה של נשיא צר פת
(בתמונה מימין) .מרי־הלן
היא רעייתו של אוליבייה,
אחיו של הנשיא, העומד בראש
איגוד עולמי של בתי־ספר, ה נקרא
הקולג׳יס של העולם המאוחד.
צ׳ארלס הצליח לכבוש
את ליבם של 300 מוזמנים צרפתיים,
ששילמו 500 פרנק כ;
אחד, כדי להסב לארוחת־עדב
חגיגית במרתפי לורן־פרייה,
יצרני השאמפניה המפורסמת
ביותר בעולם. השאמפניה זרמה
כמים וההכנסות זרמו ל איגוד
בתי־הספר הנ״ל, כש הנסיך,
הידוע כטיפוס חברתי,
ניפגש עם תלמידיו ומקדיש
תשומת־לב דבה לתלמידותיו
(בתמונה התחתונה, משמאל).

גירלד סוד: הצזפיס היו לשבח
גם תמונה זו שייכת לאלבום התמונות שכל מועמד אמריקאי
הרץ לנשיאות מנסה ליצור לעצמו באמצעות העיתונות. כאן ניראה
ג׳רלד פורר כשהוא קורן מנחת בחברת צופים צעירים .״גם אני
הייתי צופה כל חיי וכזה אשאר תמיד,״ הצהיר מול המצלמה.

אחואוו שד! :בחווה רמיווץ, בחורה לאשה

ליידי ציאפלין: לחי׳ הסח החושה!
הבארונית נאדין דה־רוטשילד, רעייתו של הבארון אדמונד,
הקימה קרן מייוחדת בג׳נבה לחלוקת חמישה פרסים, כל אחד בסך
10,000 פרנק, על שם צ׳ארלי צ׳אפלין. הבארונית (קיצונית מימין)
הזמינה את ליידי אונה צ׳אפלין (קיצונית משמאל) ,את מרסל בלאו-
שטיין, המכהן כנשיא הקרן בצרפת, ואת פרופסור אנדרה לאוף, בעל
פרס־נובל לרפואה (יחד בתמונה) ,כדי לחגוג את המאורע.

לא נעים להתבטא בציניות, אבל עבודת הצלמים לקראת מערכת הבחירות לנשיאות בארצות־הברית
חשובה יותר מעבודתם של המועמדים עצמם. לראייה: אחד הסימנים הראשונים לשובו של אדווארד (טד)
קנדי למערכה על הנשיאות מתגלה בשפע הצילומים המציפים את העיתונות בעולם כולו. הצילומים
מצטיינים בעובדה אחת בולטת: כמו הצילום הזה, הם מאחדים שוב את אדווארד עם אשתו, ג׳ואן, אף
ששניים אלה עדיין לא חזרו לחיות יחד. ג׳ואן, הלומדת מוסיקה, אחרי שעברה טיפול גמילה מאלכוהול,
טוענת :״איננו מרבים להתראות, אבל כשאנחנו ניפגשים יחסינו נהדרים.״ אם מותר להתנבא, לא רחוק
היום והשניים יחזרו ״לחיות יחד״ .לפחות למען הדימוי הציבורי. לפי שעה עדיין שומרת ג׳ואן, בת וד,42
הנשואה לטד זה 20 שנה, והיא אם שני בניו, על פרופיל נמוך :״עדיין איני בטוחה אם ארוץ איתו לבחירות.
אולי.״
העולם הזה

2185

פדדה 1ורי*ב 1x1. :ד לספת אח בני י״
כבר 28 שנים שפרידה נורייב נילחמת בשילטונות הסוביטיים,
בתחינה שיתירו לה לצאת למערב ולהיפגש עם בנה הרקדן רודולף
נורייב. בתמונה נראית האם הישישה בת ה־ 74 עם נכדתה גיזל,
בת ה־ , 18 בתה של רוזה, אחת משלוש האחיות של רודולף, כשהיא
מחזיקה בתוכניה, שעליה דיוקן בנה הרקדן. כזכור, ערק נורייב
למערב ב־ . 1961 עתה, כשסכמת עיוורון מרחפת על ראשה של האם,
לאחר שעברה ניתוח קשה בעיניה, היא מצפה להזדמנות נוספת.

גיר בדאון: לשיר גן, להזותחן לא!
אחד הפוליטיקאים האמריקאים המעדיף לשמור על רווקותו,
לפי שעה, הוא מושל קליפורניה ג׳רי בראון. אלא שהקרקע כבר
מתחילה לבעור מתחת לרגליו, כאשר מערכת הבחירות מתקרבת.
מה שמחבב אותו על הדור הצעיר ועשוי לעלות לו במחיר קולות בני
הדור המבוגר, הם קשריו ההדוקים עם הזמרת לינדה רונדסטאדט.
מעניין איד ישתנה לוח הזמנים של השניים בשנת הבחירות.
אפילו אם השמין קצת, וגם אם אינו נעשה צעיר יותר, מצליח מוחמד עלי לשמור על פרופיל גבוה,
בעיקר כשמדובר בפיו הגדול .״אני עדיין היפה ביותר והיקר ביותר בעולם,״ הכריז בביקורו האחרון
בברלין, במיסגרת מסע הופעות של שבועיים באירופה .״האם ראיתם עוד מישהו המרוויח בשבועיים שני
מיליון דולר?״ התגאה הסופר־כוכב המוסלמי המאמין. ועל מנת שלא תהיה טעות הוסיף :״במשך 15
השנים שאני מופיע הרווחתי 60 מיליון,דולר. מתוכם שילמתי 60 אחוז מם־הכנסה.״

יבגניי ״
ח״ם בדאס־ו

מל בווקס1אן באנקספס: יום דזילד
הבמאי מל ברוקם ואשתו השחקנית אן באנקרופט אינם מרבים
להצטלם עם בנם בן ה־ ,8מכם, אולי משום שמספיק למישפחה אחת
שיהיו בה שניים מפורסמים כל כך. תמונה זו צולמה כאשר הזוג
העליז לקח את הבן לפתיחת מוסיאון הילדים בלום־אנג׳לם. בהזדכד
ונות חגיגית זו הצטרף אל המישפחה מעריץ צעיר מן הקהל (הילד י שמשמאל לטל) ,שבא לבקש אוטוגרף.
העולם הזה 2185

דוגמה טובה לחיים מתוקים
בנוסח אמא־רוסיה משמשים
הזוג יבגניי יבטושנקו ורעיי תו
(בתמונה משמאל, עם בנס
הקטן, סאשה) .אחרי שהמו לדת
סלחה למשורר את חטאי
נעוריו הפזיזים, ומשחדל להש מיע
הערות מיותרות, זכה ב אחוזה
מפוארת — דאצ׳ה —
הממוקמת 20 קילומטרים מ מוסקבה.
שם הוא חי עם אש תו
הבריטית יאן, שהיא המתר גמת
לאנגלית את יצירותיו.

א 1שי םבשלם

ג״זוג׳ תאוישן:
סוב להיות אבא!
״ביטל״ לשעבר, ג׳ורג׳ הארי-
סון, מנסה להעניק חינוך מוסי קלי
לבנו הפעוט מאשתו השנייה,
אוליבייה (עמו בתמונה משמאל).
לדבריו מעולם לא היה כה מאו שר
כמו היום .״אחרי שנפרדתי
מאשתי הראשונה, פטי (בתמונה
התחתונה משמאל) הייתי הרוס ו איבדתי
כיוון. משפגשתי את או-
ליבייה עליתי על הפסים הנכו נים,״
הוא אומר.

ג׳ון קנדי הבן

השיגעון האמריקאי: סקטים ופנטסיה
האמריקאים הם אומה מאוחדת מאד: כששיגעון מסויים אוחז
בה הוא כובש את כולם. המילה האחרונה: סקטים. הזמרת האקס־טראוואנגארדית
שר, הרוקדת (למעלה) עם כוכב הדיסקו ביל באטלר,
אימצה לרגליה סקטים מותאמות ללבוש מייוחד. השחקנית מרשה
מייסון, רעייתו של המחזאי ניל סיימון, מתאהבת, בסרטה החדש
הבטחות באפלה, תוך כדי החלקה. ג׳ון קנדי הבן ידוע בדיסקוטק
המפורסם בברוקלין, שבו רוקדים על סקטים, כבעל טכניקת החלקה
משוכללת ואילו האמן המפורסם, אנדי וורהול, הפך גם את טכניקת
הסקטים לטכניקת ציור :״מורחים צבע על הסקטים ומחליקים על
הבד. זה פנתסטי !״

מרשה מייסון

הבמאי הצייר אנדי וורהול
העולם הזה 2185

איפה מוזכר מנחם בו.ין בתנ׳־ך. ואיך
כב ש שימעון פרס כסערה את לנינוראד
81 את הלצת השבוע הביא
דידי מנוסי. שאלה :״היכן
בתנ״ך ״ 1
מוזכר מנחם בגין
התשובה :״במהדורה הבאה!״
; 8כמה דקות של חרדה
היו לפולה טוזס, אשתו של

שבויים, שהוא חבר בתו של
האלוף דני מט :״רפול נתן
מט לדמוקרטיה.״
למנחה יעקוב אגמון
יש הצעה לשר-חשיכון דויד
לוי, איך לפתור את בעיית

את ראש־הממשלה מנחם בגין,
הקושר כימעט לכל נושא את
עניין השואה, אמר :״היטלר
כבש את פאריס ואת ורשה ואת
לנינגראד.״ כידוע לכל תלמיד
כבית־ספר תיכון, לא הצליחו

פרשת־לנינגראד של פרם, היה
ח״ כ יצחק רבץ, שאמר:
״פרם רוצה שיחשבו כי הוא
מומחה גדול לענייגי צבא, מאז
היה שר־הביטחון. את קרב
לנינגראד לומדים בכל בית־ספר
צבאי.׳,
באותו

( 8בעת ההצבעה
דיון ביקש ח״כ
מאיר למנות את הקולות. אחרי
שהיו״ר, יצחק שמיר, נעתר
לבקשתו, ביקש ח״כ מאיר
פעיל :״אני מבקש גם לצלם
בצבעים.״

יהודח בן־

! 8יומיים אחר־כך, כאשר
שר-הפניס, הד״ר
.הציע להעביר לוועדה הצעה
לסדר־היום של ח״כ חנא
מואים מחד״ש, לדון במצב
הכפר עכרבה, הופתעו הכל

יוס!ז בורג,

מכך שבורג לא הציע להוריד
את ההצעה מסדר־היום. פעיל
קרא לעבר בורג :״הגיעו ימות
המשיח !״ ענה לו שר־הפנים :
״את החמור אני כבר רואה.״
פעיל :״השאלה היא מיהו.״
1כאשר דנה הכנסת ב חוק
הרבנות, הבטיח שר־הדתות
אהרון אבו־חצירא, שהבחירות
תערכנה תוך שישה חודשים
מיום תחילתו של החוק. לאור
הבטחות זזוזרות ונשנות בעניין
זה בעבר, שלא קויימו, שאל
אותו ח״ כ שמואל טולי־דאנו
:״הפעם זה על־אמת?״
השיב תחת השר ח״כ מרדכי
וירשובסקי ז ״בלי נדר,״ ו אילו
השר עצמו הצטרף להס תייגות
של טולידאנו ואמר:
״הרי אמרתי בדברי — אם
ירצה השם.״

1 1 ״1 1ן 1ן ך 1ח״כ של מיפלגת־העבודה, ומי שהיתה עד לפני שבועות אחדים דיילת ״אל־על״,
נלה פרלמוטר, ערכו את הופעת־הבכורה שלהם כזוג נשוי במסיבה שנערכה בשבוע
1י י
שעבר. נלה היתה יפה כתמיד, ואילו גד נראה כשהוא רגוע ושופע חיוכים, שלא כדרכו. בעיקבות נישואיה
ביקשה נלה מ״אל־על״ חופשה״ללא־תשלום והחלה עובדת כאשת־יחסי־הציבור של מכון־הייצוא הישראלי•
נלה, שהיתה נשואה בעבר, החליטה כי העבודה ב״אל־על״ אינה מוסיפה לחיי נישואין מאושרים.
בעל ידיעות אחרונות. נו ח
מוזם היה בפמליית העיתונאים
שנלוותה למנחם בגין בבי קורו
באלכסנדריה. בערב בילו
העתונאים במועדון־לילה קרייזי
הורם. השימחה היתד. רבה. ב שיא
החגיגה, ירדד. רקדנית-
הבטן מן הבמה והתיישבה על
ברכיו של אחד היושבים בשורה
הראשונה. במיקרה היה זה נוח
מוזם. בבוקר נחרדו העיתונאים
לשמוע כי מהם לקה בלילה
בהתקף־לב. הכתב של שידורי-
ישראל בערבית מיהר להודיע
זאת ארצה. מן השידור הערבי
זה הגיע לשידור העברי, וה ידיעה
שודרה. פולה שמעה את
המהדורה, נזעקה וטילפנד. מייד
לאלכסנדריה. שם נאמר לה
שבעלה לקה בקילקול־קיבד.
בילבד. היא נרגעה רק כאשר
גם קול ישראל תיקן את ה ידיעה
במהדורה הבאה.
! 8בינתיים, באלכסנדריה,
נודע גם למנחם בגין כי מוזם
לקה, כביכול, בהתקף־לב, והוא
מיהר לשגר אליו למלון את
רופאו הפרטי, הפרופסור מאיר
גוטפמן. זה גילה, כמובן,
מייד כי מצב ליבו של מוזם
בסדר.
8לאחר מכן הטריח בגין
את עצמו אל מוזם, לביקור־חולים.
בתום הביקור ירד ל-
אכסדרת המלון, נתקל בכתב
ידיעות אחרונות, ישעיהו
(״שייקח״) בן־פורת, ושאל
אודנו, באוזני שאר העיתונאים :
״נו, מה אתה אומר על הצלחת
הביקור שלין״
81 לשר-הדתות אהרון
אכו־חצירא יש הגדרה מיו חדת
במינה למעשהו של ה־רמטכ״ל,
רב-אלוף רפאל
(״רפול״) איתן, בעניין המ תקת
גזר־דינו של הסגן שרצח
העולם הזה 2185

השיכון של המישפחות מרובות־הילדים
:״לרכוש למישפחות
מרובות־ד,ילדים בקבוק טמפו
מישפחתי.״
81 יושב־ראש המערך, ח״כ
שימעון פרס, נכשל בצורה
חמורה ביותר בנאומו בדיון
על ביקורו של יאמר ערפאת
באוסטריה. פרס, שניסה לחקות

הגרמנים מעולם לכבוש את
לנינגראד. ח״כחייקהגרום ־
.מן, מסיעתו של פרם, מי ש־היתה
לוחמת בשורות הפרטי זנים,
אמרה אחר-כך על נאומו
של יו״ר המערך :״לא ידעתי
היכן לקבור את ראשי מרוב
בושה.״

חבר אחר, שהגיב על

וינקה סרג

אשתו של שר״פנים, הד״ר יוסף בורג,
נראתה במסיבה שנערכה השבוע, יחד
עם ראומה, רעיית שר־הביטחון עזר וייצמן. בעוד שראומה וייצמן
נראתה מאוששת, נראתה ריבקה בורג מתוחה ועייפה. נראה בי
מצב הבעלים השפיע על הנשים. מאז התפטר עזר וייצמן מוועדת־השישה,
שבראשה עומד בורג, הוא סיפר למקורביו כי רווח לו.
נראה בי גם לראומה וייצמן רווח, אבל לא לאשת היושב״ראש.
81 כאשר התערב ח״כ
זאב (״סטף״) ורטהיימד ב ויכוח
על חוק הרבנות, קרא
לעברו וירשובסקי חבר־סיעתו:
״האדמו״ר ורטהיימר.״
! 8באותו דיון עלה לנאום,
ח״כ אם ן 5יגורי. הוא פנה׳
לשר־הדתות ואמר לו :״כאשר
אתה תתייצב לפני הקדוש-
ברוך-הוא בראותו את פר צופו
המופתע של אבדחצירא,
מיהר יגורי להוסיף :״אל תי בהל,
זה יהיה, בעזרת השם,
בשיבה טובה.״
81 באותו דיון נקלעה ה כנסת
לוויכוח מיהו ספרדי ומיהו.
אשכנזי. ח״כ יצחק יצ חק
.,שאל את שר־הדתות:
״כאשר האמא אשכנזיה ו ה אס
ספרדי, האם המוצא נקבע לפי
הייחוס של האבא ז״ השיב לו
אבו־חצירא :״הלוואי וידעתי.׳

צעירה בת 17 ממכבי חיפה, אחת מבכירות הקופצות לגובה, נראתה בשבוע
*11111 11 *1 * 1
שעבר באחד ממיגרשי־האימונים של האתלטיקה הקלה, בחברתו של אלוף־
# 1 1 1 1 11 # 11
הארץ באותו מיקצוע, אבל לגברים, גירעון הרמט. גילת, אחת היפות מבין הספורטאיות הצעירות בארץ,
הוכיחה כי היא ספורטאית גם כשהיא לא על המסלול. היא התחילה לעסות את גבו של האלוף.

! 8לח״כ שלמה יעקוב
גרוס מאגודת־ישראל היתז
הצעה כיצד להקטין את מיספו
בתאונות-הדרכים האבידות אמר גרוס אחרי שתיאר שת
תאונות שאירעו בשבת, שבה
ניספו ילדים קטנים :״אול
צריך לחשוב על זה שלא יקח
ילדים קטנים בשבתות וחגים.׳
היקשה שריו־,תחבורה, חייג
לנ ד או :״האם אתה מסכי!
שמבוגרים יסעו בשבת?״

אייזגהואר זרחחלט נפגשו בדמת־השדן ן
והכלב של נחום ברגע ברח מהבייבי־סיטר שלן
מצרפת, ידיד ותיק ומבין
גדול בארוחות וביין. המסעדה
זכתה למחמאותיו, ובמיוחד
הביע פרנסוא את התפע־
|לו תו מיין ״פטיט סירה״
]זהו יין אדום חדש ומעולה
| של כרמל־מזרחי, והוא התאים
נפלא למנה ה
צלי בקר ברוטב.
לא מכבר טעמתי עוד יין
חדש של כרמל ,״טינטה
{אמרלה״ ,גם הוא יין שול־
.חני אדום משובח. אני מנד
יליץ על היינות האלה בפני
יכל אוהבי היין הטוב. כדאי
1לכם לזכור את השמות^
החדשים האלה.
פטיט סירה וטינטה אמרלה
מיטיבים את הארוחות

גומ? £1
§ 18^ 1

בדיון על מישרד־התח־בורה
סיפר ח״כזא 2כץ על
חווייה שעבר בעת נסיעה ב אוטובוס
מקריית־שמונה לתל-
אביב .״אני נסעתי עם אגד,
ותיבת־ההילוכים נפלה בוואדי
ערה. אפשר לכתוב שיר: ב ואדי
עירון נפלה תיבת ההי לוכים.״

1הגילוי המצחיק ביותר
של השבוע הוא של ח״כמנהם
סכי דו ר. באולם־הקבלה של

במקום

באותו ערב,
אחר בתל-אביב, רואיין
אכן על אותו הנושא. בתשובה
לשאלות המראיין יעקוב אג מון,
בתוכנית שתשודר בקול

אכא

1 1 1 1ד ף השחקן והבדרן, אירח את אחותו, אורה אחרוני,
11 1יי 1י #באחד האירועים השבוע• אחותו של דובי, שהוא
קרוב מישפחתו של הרמטכ״ל, רב אלוף רפאל (״רפול״) איתן, סיפרה
כי הרמטכ״ל הוא שקבע את עתידו של דובי. כשהתגייס לצבא, שירת
דובי בחיל־חמודיעין, אולם שאף להגיע ללהקה״צבאית. המודיעין לא
היה מוכן לוותר. דובי הפעיל את קשרי המישפחה. ופול לחץ, ודובי
הועבר ללהקת פיקוד־צפון. כיום ידוע רפול כמי שסוגר את הלהקות.

1מנהל מחלקת־החדשות
של הטלוויזיה חיים יבין, טוען
כי הפופולריות שלו נפגמה כ תוצאה
מהצלחת הכתב רפילו
חלבי. סיפר השבוע יבין :
״פעם לא יכולתי לעבור ב רחוב.
היום, כשאני הולך עם
רפיק, שואלים מי זה האיש
שהולך ליד חלבי.״
1מסתבר כי מילבד היו תה
רעיית שר־החקלאות, עו סקת
לילי שרון גם בקליטת
עליה. היא פגשה לפני כמה
שנים עולה חדש מאנגליה,
רוקח בשם הווארד רייס,
שהיה בעלה של צעירה יש ראלית
בשם רוני. הווארד חי פש
את דרכו בארץ. כשגילה
ללילי כי הוא עוסק בניסויים
קוסמטיים, הציעה לו לפתוח
מיפעל לקוסמטיקה. הווארד
שוכנע, ותחת לחזור למולדתו
הקים מיפעל והחליט לקרוא לו
לילי, על שמה של אשת השר.
אך זו התנגדה ולמיפעל ניתן
שם אחר.
! 8מנחם בגין קיבל ב-
לישכתו בירושלים את המפיק
האמריקאי דיל! ארווין, העו מד
להתחיל בקרוב בצילומי
סידרת־הטלוויזיה מצדה, בכי כובם
של פיטר אוטול ו-

נמל-התעופה בן־גוריון יש,
לדבריו, שלט עצום של מגן
דויד אדום, האומר ״^15x1: 115״
(בקר אצלנו).
81 סבידור, שהיה בעבר
מנהלה של רכבת ישראל, אמר
בדיון על מישרד התחבורה:
״צר לי לאמר, שמאז עזבתי
את הרכבת ועד היום, קטן
מיספר הנוסעים בחצי.״ קרא
לעברו ח״ב תאופיק זייאד :
״אולי תחזור לשם?״
׳ 8הציירת אילנה גור,
הנמצאת בארץ בחופשת־מד
לדת, עשתה זאת שוב. בארו־חת־ערב
שערכה בביתה, ביפו
העתיקה, נכחו גם ראש־מם-
שלה־לשעבר, יצחק רבין, וגם
ראש־עיר, שלמה להט, נוסף
על אחיה, מנתח־הלב הפרו פסור
דניאל גור, אנשי-עס-
קים, השדרן חיים יכין ועוד.
מכיוון שהמסיבה התקיימה ב־ליל־שבת,
התקשו כל הבאים
להגיע אליה, מפאת הצפיפות
ברחובות. ולא כל שכן למצוא
מקומות־חניה. אבל צ׳יצ׳ הק דים
תרופה למכת החלונות.
הוא ישב ליד הכניסה לדירתה
של גור, ולפני שהבאים הס פיקו
להתלונן באוזניו, התלונן
צ׳יצ׳ עצמו באוזניהם על ה קושי
שהיה לו להגיע למקום.
! 8בשעה שתיים בלילה
התפתח במקום ויכוח היסטורי
על הגורמים שהביאו ליוזמתו
של הנשיא אנוור אל־סא־ר
א ת, ואז נתן יצחק רבין, ב אנגלית
(מפני שאחד הנוכחים
היה המפקח על הבנקים ב וושינגטון)
,הרצאה היסטורית
על ההתרחשויות הסודיות ב יחסי
ישדאל-אמריקה־מצריים-
אש״ף, בשנה שלפני ביקור אל-
סאדאת. ההרצאה היתה כל־כך
מרתקת. עד כי כל הנוכחים

נשארו במקום עד שעה שלוש-
וחצי. אגב, דברי רבין התאימו
להפליא לתיאור שנתן לא מכ בר׳
בראיון מייוחד, שר-החוץ
המצרי לשעבר, איסמאעיר
פאהמי (ראה עמודים —17

השלום, ושבאה במקום בירה
ומצב־רוח, טען אבן כי אחת
הסיבות ליוזמת אל־סאדאת
היתה המצוקה הכלכלית הגו ברת
במצריים. כאשר טען איש
בקרב הקהל שהיוזמה באה תו דות
למנחם בגין, השיב אבן:
״אין לטעון כי מר בגין אחראי
למצוקה הכלכלית במצריים —
אם כי הוא עושה את הכל כדי
ליצור מצב דומה בישראל.״

פיטר שטראוס. בגין גילה
בקיאות בקולנוע, והציע לאר־ווין
כיצד לצלם את הסידרה.
בין השאר הציע לפתוח את צי לומי
הסרט בסצנה שבה נר אים
צוערים של צה״ל מוש בעים
על המצדה.
! 8היכן נפגשו דווייט

אייזנהואר ופרנקלין רוז־וולט
לפני כמה שבועות ז ב-

רמת-השרון. פגישת־צמרת זו
נערכה כאשר ביתו של במאי
הטלוויזיה הלימודית דני וא לין
ניזוק בעת הפיצוץ ברמת-
השרון. הוא הזמין אליו נגר
בשם אורי לוי, שבא לערוך
תיקונים הכרחיים. בשיחה ש התפתחה
בין השניים הסתבר,
להפתעתם, ששמותיהם המ לאים,
כפי שהם מופיעים ב־תעודות־הזהות
שלהם, זהים ל שמותיהם
של שני נשיאי ארי
צות־הברית לשעבר. אורי ה נגר
נולד באותו שבוע שאיי-
זנהואר ניבחר כנשיא ארצות־הברית,
ואביו, יליד עיראק,
נתן לו את שם הנשיא האמרי קאי.
ידידיו כינוהו אייזן. הוא
התבייש כל חייו בשם זה, עד
ששינה אותו לאורי. דני, לעו מת
זאת, נולד באותו שבוע ש־רוזוולט
נבחר בפעם הרביעית
כנשיא ארצות־הברית, ואביו,
האמרגן הוותיק משה ואלין,
הוסיף את השם פרנקלין רוז-
וולט לתעודת־הזהות של בנו.
81 בתוכנית גלי
שעתיים משתיים, אירח
כאל הנדלזלץ את כתב דבר
שלמה גינוסר, שסיפר על
הדיונים שנערכו באומו יום
בכנסת, על פגישת קרייסקי-
עראפאת .״במה שלא דנו,״ הו סיף
העיתונאי ,״היה נפילת
הסקיילאב.״ העיר על כך הנדל-
זלץ :״אני סבור שוועדת-
הקליטה של הכנסת לא היתה
מתנגדת שסקיילאב יירד על
וינה באותו היום.״
צה״ל,

אברהם

8הפרקליט
לנדשטיין, מפרקליטות מחוז
תל־אביב, מספר שכאשר רוצים
להרגיז את האסיר אשר יד־לין
בבית־הסוהר, אומרים לו:
״אשר. תגיד נגיד!״
! 8הפתעה נעימה נגרמה
לדובי שיף, מבעלי מלון
דיפלומט ובנו של חיים שיף,
בעת רשת־המלונות. בפתיחת
תערוכה בשם בניינים זזדשיס
בסביבות ישנות במוסיאון יש ראל
בירושלים, שעבודה הכין
דובי את התיקרובת, השתתף
ראש עיריית ירושלים טדי
קולק. בדיברי בירכתו הזכיר
את העובדה שדובי חוגג באותו
היום את יום־הולדתו ה .32-ה אורחים
שרו לו יום־הולדת
שמח, וטדי הגיש לו שי צנוע
— צילום העיר עם הקדשה
מייוחדת.

סיגל אבינר,

בת ח־ ,16 היא חברת להקת־חמחול
של הפועל רמת־השרון. הלהקה חזרה
ארצה אחרי שזכתה במקום הראשון בתחרות־ריקודים שהתקיימה
בגרמניה והנקראת גימנסטרדה. בהפתעה גדולה זכתה סיגל, כשהס תבר
לה כי קפטיין המטוס, אשר יטיס אותה ואת חברותיה בחזרה
לישראל, אינו אלא אביה, קברניט ״אל על״ דרור אבינרי. את
מרבית זמן הטיסה בילתה סיגל בתא־הטייס, יחד עם אביה. חברה
אחרת בלהקה היא ליאת עייני, בתו של אלוף־מישנה (מיל ).מנחם
עייני, שהיה טייס חיל־האוויר ושהיה ארבע שנים בשבי המצרי.

! 8קריין־הטלוויזיה
כנר, התגלה כאב מסור. למ רות
עיסוקיו הרבים, הן ברדיו
והן בטלוויזיה, שימש דן כ-
בייבי־סיטר לבתו בת עשרת
החודשים, עינבל, במשך שלו שת
השבועות שבהן שהתה
אשתו, דיילת אל־על, דפנה
דוב, בארצות־הברית. דפנה
נסעה לחופשה. דן טיפל בילדה,
וכשהיה עסוק בעבודתו ברדיו
ובטלוויזיה, שמרה על התי נוקת
הסבתא שלה, אמה של
דפנה.
81 החווייה המרתקת ביו תר
שעברה על המנחה
פאר ואשתו קרני, בעת ה חופשה
שבילו בארצות־הברית,
תפסה אותם דווקא בביתה של

מני

העולם

הוח

2185

א 111וים
הזמרת חדווה עמיני, הנשו אה
לרופא, והמתגוררת בברלי-
הילס שבלוס־אנג׳לס. חדווה הז מינה
את מני וקרני לביתה
המפואר והעשיר. מני התפעל
מהגינה הנשקפת מהחלון הצר פתי
של חדר־השינה, פתח את
הדלת והדליק את מערכת ה אזעקה,
שהביאה למקום תוך
חמש דקות חמישה שוטרים
מלום־אנג׳לם. מני הנבוך היה
המום מכדי להתנצל, וחדווה
צחקה ואמרה שבכל יום פותח
אורח ישראלי דלת או חלון,
המפעילים את האזעקה, וכי
מישטרת בברלי־הילס מורגלת
בביקורים יומיים בביתה. מני
מספר כי על קירות חדר-
האורחים של חדווה עמרני יש
יצירות־אמנות מקוריות משל
רמבראנדט, מאטים ופיקאסו.
ואילו באקוואריום־הענק ש־בחדר־השינה
יש דגי־זהב, ש מחיר
כל אחד מהם הוא 500
דולאר.

שני חברי להקת הגשש

צילצלו גם לקריינית עדנה
פאר, שסיפרה כי עד כמה ש ידוע
לה הבייבי-סיטר של הכלב
היא דבורה גנני, דוברת
מישרד־הבריאות, והיועצת ל ענייני
עיתונות של רעיית
נשיא־המדינה אופירה נבון.
אנשי-הביטחון התקשרו אל
גנני, ידידתו של ברנע, וסיפ רו
לה על האבידה. דבורה, ש איבדה
את הכלב, שמחה לקבל
אותו חזרה.
המצחיקן דורי כן־
זאב נשא השבוע לאשה את
חברתו אידית כן־צור. קשה
היה לו להיות רציני, ועל כל
מישפט שאמר הרב הגיב בד,צ-
חקה. כאשר ביקש הרב שני
עדים לכתיבת הכתובה, הגיב
דורי :״בהחלט, הד החינוך ו הד
ארצי.״ את הסכום בכתובה
רשם דורי בזוזים.
ן לאחת ההצגות של להקת
עינבל, שנערכה השבוע בתל-
אגיב, הגיע יוסף מילוא,

הדוגמנית המצליחה באחרונה גם כשחקנית קולנוע, אינה קופאת על
שמריה. באחרונה הוסיפה עיסוק נוסף לשרשרת עיסוקיה: היא מופיעה
כמנחת תצוגות״אופנה. חלי הינחתח תצוגת־אופנה של מישקפיים, שהתקיימה על סיפון ״קאטטרין״,
המשייטת בחופי תל״אביב• לתצוגה הגיעה בבגד־ים, ובין הנחייה להנחייה תפסח שיזוף על סיפונה.

חלי גולרנבוג

אזתשו:

\ 1ח ] 1 1 1 1החליט לשחק כדורגל, כדי לשמור על כושר. הוא הצטרף לקבוצת הכדורגל של שחקני
ן התיאטרון העממי, בהנהלת המפיק אברהם (״פשנל״) דשא, והתגלה במהלך המישחק
\1 111
כרץ מצויין. אחרי המישחק אמר לו פשנל, הנראה מאחוריו בתמונה :״תיזהר שלא יראו אותך האנגלים.
הם יקחו אותך מייד לשחק בליברפול, רק בגלל שהשם שלך דיין.״ השיב לו אסי :״כבר לקחו אותי
לשחק בסרטים רבים ביגלל שם־המישפחה שלי, וראית מה זה עשה להם — הסרטים חיו גרועים.״
החיוור חגגו החודש את ימי־הולדתם.
הראשון היה ישראל
(״פולי״) פוליאקוב, שהגיע
בשעה טובה לגיל ,41 ויומיים
אחריו חגג גברי בנאי את
יום הולדתו ה .39-שדרן גלי
צה׳־ל, אלי ישראלי, רצה
להפתיע את גברי בשידור חי,
וטילפן לביתו השכם בבוקר,
כדי לברך אותו. גברי אמנם
היה מופתע מאד, אך בעיקר
מהעובדה שאלי התבלבל בתא ריכים,
והעיר אותו יום אחד
לפני התאריך הנכון.
1באחד מימי השבוע
קיבלו אנשי-הביטחון של קול
ישראל קריאה נרגשת בטלפון
מאשה, שסיפרה כי כלב־הקולי
של הקריין נחום ברנע נמצא
בידה. ברנע נמצא בשירות־מי-
לואים. האשה טענה שאין לה
כל אפשרות להחזיק בכלב, ש אותו
זיהתה, כאשר מצאה או תו
ברחוב, על פי הקולר שעל
צווארו, ושבו רשום שמו. אנ שי
הביטחון התחילו להתקשר
לכל ידידיו של ברנע, כדי למ צוא
בית לכלב, עד שיחזור
בעליו משירות-הפילואים. הם
העולם הזה 2185

במאי המופע, עם הספרית האי שית
שלו יונה חזן. הוא
סיפר לידידים שאת יונה הכיר
לפני שנים רבות, כאשר היתד,
מטפלת של בתו אורנה. כא שר
הבת גדלה, עזר ליונה
ללמוד ספרות וכיום, כאשר
היא ספרית עצמאית — הוא
מסתפר רק אצלה.

יורם כרגע
1הפירסומאי למד מהר מאד, שאחרי חתול
פרסי לא כדאי לרדוף. השבוע,
כאשר ברח חתולו מהבית רץ
יורם אחריו, ושבר את רגלו.
שכנו ם נווה־מונום ון, משה
עמיר, מנהל התאחדות בעלי
בתי־הנולון, הביא לו כשי זוג
קביים, כדי להקל עליו את
ההליכה. לעמיר היו קביים
בביתו, מאז נשברו לו עצמו
שתי רגליו.

1את יום־הולדתו ה־50
החליט אבנר הלוי, סגן דובר
עיריית תל-אביב, לחגוג ב מסיבה
רבת משתתפים, שערך
בחדר קבלות־הפנים של העי־ריה.
הוא הזמין ניכבדים רבים
לאירוע, וכאשר עלה על הבמה,
סיפר את קורות חייו. נאומו

התארך יתר על המידה ואורחים
רבים עזבו באמצע. את ההפ תעה
הגדולה של המסיבה שמר
לסיומה, כאשר הסיר את פיאתו
מעל ראשו. הוא אמר :״בהגיעי
לגיל 50 למדתי שלכל זמן
ולכל עת חפץ, ועכשיו העת
להוציא את החפץ מהראש.״
אבנר, ההולך עם פיאתו בעש רים
השנים האחרונות, ויתר
עליה ומסתובב מאז המסיבה
עם קרחת מרשימה.
81 בכנס של מרכז השילטון
המקומי, שנערך לא מכבר בתל-
אביב, נכח גם אלי דיין בן
ה־ ,26 ראש עיריית אשקלון.
כאשר המנחה, מרדכי סור קים,
לשעבר ראש עיריית
כפר־סבא גער בדיין, שהתפרץ
בקריאות־ביניים כל הזמן, ו אמר
לו :״תשב בשקט ותתנהג
יפה,״ ענה לו דיין :״אני מבקש
ממך קצת דרך-ארץ לפני ראש-
עיריה.״ השיב לו על כך סור קים
:״אני לא רגיל לראש־עיריה
כל-כך צעיר.״
! 8באמפיתיאטרון העתיק
של קיסריה הציגה להקת הבלט
הגרמנית את סינדרלה לפי

מוסיקה של פרזקוסייב. ה-
כוריאוגראף של סינדרלה היה
הרקדן ואלרי פאנוב ובתפ קידים
הראשיים הופיעו הוא
ואשתו גאלינה פאנוב. ריצ פת
הלינוליאום שעליה רקדה
הלהקה נרטבה מהטל הכבד
שירד על האמפיתיאטרון השוכן
ליד הים ובמערכה הראשונה,
באחת מקפיצותיה, החליקה
גאלינה פאנוב ונפלה. היא קמה
מייד, אותתה לתיזמורת שתפ סיק
לנגן, והוכרזה הפסקה ב מופע.
במהירות הוסר הלינו-
ליאום וההצגה חודשה. אולם
גם ריצפת העץ נרטבה מהטל
ואחד הרקדנים של הלהקה הח ליק
ומעד, אך במיקרה שלו לא
הופסק המופע.
81 לא תמיד משתלמת ידי דות
עם שחקן, בזאת נוכחה
העיתונאית עדה הוז. היא
נכחה בהצגת תעלולי נישואין
בתיאטרון הבימה וישבה בשורה
הראשונה. השחקן יהודה אפי
רוני, המגלם תפקיד של עבד,
אמור לרדת מהבמה תוך כדי
התפרצות ולהכות מישהו מה קהל.
אפרוני זיהה את ידידתו
הוז וכיוון את תוקפנותו כלפיה.

81 השחקן שייקה אופיר
סיפר בשבוע שעבר כי ג ׳ י י

לואיס בא לבקר אותו. למי
שלא האמין, הציג שייקה את
בעלה של בתו עתליה, בתו
מנישואיו הראשונים עם הזמרת
אוהלה הלוי. מתברר כי
עתליה, המתגוררת כמו אמה
בארצות-הברית, נשואה לצעיר
אנגלי הנושא את שם הקומי קאי
המפורסם, והיא יחד עם
בעלה ואמה הגיעו לביקור
מולדת קצר.
81 באותו היום שבו עמדה
ליפול החללית סקאיילב הח ליט
עורך הטלפון האדום של
גלי צה״ל, צבי רימון, לפנות
לאסטרולוג הרצל ליפשיץ
ולשאול אותו היכן תיפול ה חללית.
ליפשיץ טען כי אינו
יכול לחזות זאת מפני שאינו
יודע את התאריך המדוייק של
לידת החללית. רימון לא הת עצל,
פנה לפרופסור דויד
אכיר, יושב־ראש הוועדה ה ישראלית
לחקר החלל, וקיבל
ממנו את היום והשעה המדויי-
קים של שיגור הסקאיילב. עם
פרטים אלה הוא חזר לאסט רולוג
שהודיע לו כי ״החללית
נולדה במזל טוב ונפילתה לא
תגרום כל נזק.״ ליפשיץ גם
טען כי היא תיפול באיזור
שבעבר היה חלק מהקיסרות
הבריטית.

שימש] ישואד

במאי ההצגה ״המזל הקיטע
ועין הרע״ ,פגש במסיבה את
פיטר פריי. פריי סיפר לו כי הוא מאמין בעין הרע, ולכן אף פעם
אינו מבלה במסיבות לכבוד ההצגות שהוא מביים. ישראלי נבהל
ומייד עזב את המסיבה, כשהוא מסביר שהוא מאמין בעין הרע.

בתכנית החסכון
טפחות עד 120
אתה כול
לקבל יותר: עד מענק

מיידי וצמוד
משת ריבית
ופטור ממם
סל תסתפק 9 3חו ת -ה 0ו ן !1131

״ ט ב תו ת

יצע; בנק משכנתאות דישראלבע־־מ

העולם הזה

2185

א 1מי, לכל הרוחות, הוא טרוריסטי

טרוריסטי

ך* נה חידון קטן, למי שמעוניין לחדד את מוחו :
׳י 1אדם שם פצצודתבערה באולם של קולנוע בעת ה הצגה,
ביודעו שהוא עלול לגרום לפאניקה, אשר בה
ייהרגו עשרות אנשים, נשים וילדים. האם הוא טרוריסט?
אדם מניח חומר־נפץ בבניין הדואר המרכזי, ביודעו
כי הוא עלול לפגוע בעשרות באי־המקום, או בפקידים
ובפקידות של הדואר. האם הוא טרוריסט?

התשובה: זה תלוי. זה תלוי מאד.

^ שה להעלות על הדעת אדם סימפאטי יותר מאשר
| /רוברט דאסה, איש הטלוויזיה הישראלית, אשר ישב
כ־ 14 שנים בכלא המצרי, כאחד מאסירי העסק־ביש ה מפורסם.

עם־ישראל ראה אותו השבוע על מסד־הטלוויזיה,
כשהוא מחבק את אחותו שהתאסלמה, המתגוררת בעושר
ובאושר באלכסנדריה, בחברת בעלה המצרי ובנותיה
החמודות.

הם, התחבטו בקול רם וארובות בבעייה :
מיהו טרוריסט?
לולא ידענו כי חיים אנו בעידן של טומי לפיד, היינו
עלולים לחשוב כי זוהי מהדורה חדשה של ניקוי ראש.
המשתתף ד,היתולי ביותר בוויכוח היה הבריטי. הוא
הוכיח כי התואר לורד אינו מגן על בעליו מפני האיוולת
יותר מאשר התואר רב.
הלורד דמה לרב לווינגר, במהדורה בריטית. כמו
מחברי הפרוטוקולים של זיקני־ציון, מאמין הלורד שקיים
קשר בינלאומי להשתלטות על העולם.

אלא שהפעם הקושרים אינם יהודים, אלא
טרוריסטים. וראשי הקשר אינם יושבים בפראג,
אלא במוסקווה•

המשתתף השני, ג׳ורג׳ בוש, לא היה פחות היתולי.
לא דבריו בילבד היו מצחיקים, אלא גם מוצאו. כי אותו
בוש, המבקש להיבחר כנשיא ארצות־הברית, היה בעבר

האם משום־כך הוא פחות סימפאטי בעינינו ץ

קנייאטה לא יכול היה להיות טרוריסט.

יתר על כן, לפי אותה הגדרה היו גם אנשי הוויאט-
קונג טרוריסטים. אמנם, הם לחמו גם בצבא האמריקאי
בדרום־וויאט־נאם, אך בעיקר התרכזו — לדברי האמרי קאים
— בביצוע מעשי־אכזריות נוראים נגד אזרחים
שלא קיבלו את מרותם. הם שחטו כפרים שלמים. בכל
זאת הסכים הנרי קיסינג׳ר לשבת עימם ליד שולחו אחד
בפאריס, ולנהל עימם משא־ומתן מוצלח לסיום המילחמה.
אם יתקבל העיקרון כי הוויאט־קונג היו טרוריסטים,
הרי נובע מזה שהנרי הגדול ניהל משא־ומתן עם טרוריס טים.

איש הנחמד והמחייך שנראה על מסך־הטלוויזיה,
י 1כשהוא משוחח בידידות עם גיסו ואחותו של דאסה
באלכסנדריה, הוא מנחם בגין.

הוא נראה כדוד טוב, המבקש להיטיב עם
הזולת.

אם נועד הרצח ההמוני כדיר־יאסין להטיל
— אליבא דכגין — אימה על הציבור הערכי
בארץ, כדי להמריץ אותו לנטוש את בתיו ולנוס
על נפשו, הרי אז מתנוסס עליו הדגל השחור
של הטרוריזם.
אולם מפקד האירגון-הצבאי־ד,לאומי דאז, שהשמיע
את הנימוק הזה לאותו מעשה, הוא ראש־הממשלה, המקובל
על הבריות בארץ, במצריים ובעולם. אין הוא יכול להיות
טרוריסט.
בשבוע שעבר היד, גם אורח־הכבוד בכנס תעמולה
שכונס בירושלים, כדי לדון בתופעת הטרור וכדי לגייס
את העולם נגד התפשטות הנגע הזה.

.ף* אותו היום שבו בילו מנחם בגין ורוברט דאסה
1באלכסנדריה שטופת־השמש, הופיעו שלושה אורחים
אחרים של כנס־הטרור בטלוויזיה הישראלית.

האמנם?

האם היתה זאת מחתרת טרוריסטית?־

כי ״טרור״ ,פירושו אימה. מעשה טרוריסטי הוא מעשה־אלימות
שמטרתו העיקרית היא להטיל אימה על ציבור
אזרחי, כדי שזה ינהג כרצונו של הטרוריסט.

ך* יה זה, כמדומני, המוסדניק האמריקאי שהציע הגדרה
י י אחרת. טרוריסט הוא מי שפוגע בראש וראשונה,
ובכוונה תחילה, באזרחים.

לא, זה לא יכול להיות. כי ראש המחתרת הזאת היה
יומו קנייאטה המנוח, אחד מגדולי הידידים של ישראל,
בעל־ברית ושותף נאמן. הוא גם עזר לנו במיבצע אנטבה,
שהיה כולו מכוון נגד הטרור. לזיכרו של גיבור מיבצע זה,
יונתן נתניהו, נערך הכנס הירושלמי נגד הטרור.

ללמדנו כי העניין הקרוי ״טרוריזם״ מסובך
הרבה יותר מכפי שנדמה ברגע הראשון.

רבה.

אט כן, מיהו טרוריסט?

אם כן_ ,אולי הכוונה היא לביצוע פיגועים אכזריים
באזרחים י
המחתרת האכזרית ביותר במאה ד,־ ,20 ששמה מעורר
עד עצם היום הזה חלחלה סתומה, היתה מחתרת מאו־מאו
בקניה. היא תקפה אך ורק אזרחים — גברים, נשים
וילדים — ושחטה אותם בצורות שונות ומשונות, בדרך
כלל בסכינים. היו שטענו שהיא גם אכלה אותם.

להיפך. הטלוויזיה הציגה אותו בצדק כ״אחד הגיבו רים״
של הפרשה. אנו רואים בו את מי שהיה שליחו
של עם־ישראל, שהקריב את עצמו ושסבל למעננו. אנו
חשים כי כולנו חבים לו הוב גדול.

חוששני שדווקא טענה זו עלולה להפוך את
מעשה דיר־יאסין, בעיני ההיסטוריונים, ל*
מעשה־טרור.

יתר על כן, גם המחתרת האירית בצפון האי הירוק
אינה יכולה להתקבל, על פי הגדרה זו, למועדון הטרו ריסטים,
מפני שקשה להגדיר את המימשל הנוכחי בצפון
אירלנד כדמוקרטיה ליברלית מובהקת.

רגע, רגע: אסירי־ציון מלנינגראר הואשמו
כנסיון לחטוף מטום־נוסעים, כדי לברוח אל
החופש. והרי לא ייתכן שהם טרוריסטים. להי
פך: הם לוחמי־הרות נאמנים:

ובכל זאת: אם התשובות לשאלות הנ״ל הן חיוביות,
אין מנוס מכך. כי רוברט דאסה וחבריו ביצעו את המעשים
האלה ומעשים דומים להם, כחברי רשת של חיל־המודיעין
הישראלי, על פי הוראה שניתנה על־ידי שר־הביטחון
ו/או ראש אמ״ן של צה״ל.

מעשיו ועלילותיו של מנחם בגין כבר כתובים בספר
דברי-הימים, והוויכוח עליהם עוד יימשך זמן רב. נזכיר
כאן את פרשת דיר־יאסין.
בדיר־יאסין נהרגו, במהלך פעולת־קרב, עשרות אז רחים,
נשים וילדים. הערבים טוענים שהיד, זה פשע-
מילחמה מחריד. אצ״ל ולח״י, שביצעו את המעשה, טוענים
שזה קרה במיקרה, בטעות, וביכלל — שבמהלך מילחמת־העצמאות
ביצעו כל הצדדים מעשי־זוועה לרוב.
אבל היה לפרשה ספיח, המשנה במידה רבה את
אופיה. פעמים רבות טען מנחם בגין כי תודות למעשה
דיר־יאסין ברחו מאות אלפי ערבים מן השטחים שבהם
קמה מדינת־ישראל, וכי על כן היתד, בפעולה זו ברכה

בשטהים המוחזקים קיימת, בהתאם לחוק
הבינלאומי, דיקטטורה צבאית מטעם הכובש
הישראלי. לא קיימת בהם ממשלה ליברלית
ודמוקרטית, לא להלכה ולא למעשה. אם נקבל
את הגדרתו של הכסיל הבריטי, לא נוכל לטעץ
נגד ברונו קרייסקי שהוא מזמין אליו ארכי
טרוריסט.

בוש הזכיר במפורש את חוטפי־המטוסים. הם מסכנים
אך ורק אזרחים חפים־מפשע. על כן הם טרוריסטים.

לא יעלה על הדעת להדביק לאיש נחמד כזה
את התווית של ״טרוריסט״.

הצבאי של רמאללה־ יכול להיות אדם נחמד מאד, אבל
קשה לומר שהוא מהווה שילטון דמוקרטי. אם יציג את
מועמדותו בבחירות חופשיות ברמאללה, חוששני שאין
לו שום סיכוי להיבחר שם כראש-עיר. וגם האלוף דני
מאט ,״מתאם הפעולות בשטחים״ ,רחוק מלהיות ליברל
מדופלם.

ומה שמותר לשר־החוץ היהודי של ארצות
הברית, מדוע יהא אסור על הקאנצלר היהודי
של אוסטריה?

רוברט דאסה: בהחלט לא!
ראש הסי־איי־אי. אך מילבד הקג״ב הסובייטי, הסי־איי־אי
האמריקאי הוא הקבלן העולמי הגדול ביותר לטרוריזם.
כפי שנתגלה בעיתונות, בבתי־המישפט ובקונגרס של
ארצות־הברית עצמה, בעיקבות פרשת ווטרגייט, מימן
ואימן הסי־איי־אי אירגוני טרור בעשרות ארצות, כדי
להפיל מישטרים ולרצוח מנהיגים שלא היו נוחים לאמרי קאים.
המשתתף
השלישי, מי שהיה ראש־ממשלד, בהולנד,
ניסה לעמוד מול השניים, והצליח אך להוסיף לבילבגל.
בתום הוויכוח כיסה ערפל סמיך את הבעייה.

אז מיהו, בכל זאת, טרוריסט?

^ ותו לורד בריטי, בעל הפרוטוקולים של זיקני
הטרור, הציע הגדרה: טרוריסט הוא מי שמנסה להי לחם
באמצעים אלימים נגד ממשלה דמוקרטית וליברלית.
חוששני שהגדרה זו אינה מספקת.

קודם כל: מפני שהיא מעניקה לגיטימציה
מוחלטת לאנשי אש״ף.
והרי כל מטרתו של כנם־הטרור בירושלים היתה
להוכיח כי אש״ף הוא חלק מקונספירציה עולמית נגד
האנושות הנאורה!
גם שונאיו המושבעים ביותר של אש״ף אינם יכולים
לטעון כי הפיגועים של אנשיו בגדה המערבית וברצועת
עזה מכוונים נגד ממשלה דמוקרטית וליברלית. המושל

מסתבר, איפוא, שהוויאט־קונג לא היו טרוריסטים.
וגם לא המאדמאו. וגם לא הצבא האירי הרפובליקאי. וגם

לא, לא, משהו אינו בסדר כאן. כל ההגדרות
האלה אינן יכולות להיות נכונות.
ם כן, מיהו — לכל הרוחות טרוריסט? במה הוא
י נבדל מלוחם־שיחרור?
דרושה הגדרה ברורה, נוקבת, חד־משמעית.
כנס־ירושלים לא סיפק אותה. שלושת החכמים־בלילה
באותו שידור הטלוויזיה לא מצאו אותה.

אבל ישנה הגדרה כזאת.

אני מתיימר כאן לטעון כי יש בידי הגדרה, הפותרת
את כל הבעיות. היא פשוטה בתכלית. היא יוצרת הבדלה
ברורה וחדה בין הטרוריסטים, שכולנו מצווים לשנאם
ולהילחם בהם, ובין לוחמי־השיחרור, אשר להם אנו
מצווים להושיט אהדה וסעד.
יתר על כן: אני מתיימר לומר כי הגדרה זו אינה
ניתנת לעירעור. מבחינה מדעית, היא עומדת על קרקע
מוצקה ביותר.
מטעמי צניעות, איני יכול לגלות מי המציא את
ההגדרה הזאת. אך אני מצפה לכך שבבוא היום תוענק
לו הכרה כלשהי. למשל, תואר של דוקטור־כבוד באו ניברסיטה
העברית.
וזוהי ההגדרה:

טרוריסט הוא מי שלוחם נגד הצד שלי.
לוחם־שיחרור הוא מי שלוחם למען הצד שלי.

ואם יש מישהו, המסוגל להפריך את ההגדרה הזאת —
שיקום !

מצרךמ בו קשב קי ץ.
האם אפשר ל ח סו ך כסף ב קניי ת מוצר זה? אפשר וצריך ל ח סו ך
כסף כשא תם רוכשים שמן שיזוף. צריך לב דו ק ולה שוו ת מ חי רי ם.
מאמץ ק טן למלחמהב אינפל צי ה.
״סקול״ ( 130 גרם) — י רו שלי ם
89.90ל״י רח׳ יפו 42
47.90ל״י רח׳ החבצלת — 2כמעט חצי
62.75ל״י
61.15 לי׳י

— 59.ל״י
58.25ל״י

המחיר!
רח׳ בן יהודה 1
רח׳ ה מ לך ג׳ורג׳ 21
רח׳ יפו 36
רח׳ בן יהודה 7

״בנזון״ ( 120ס״ל) — ירושלים
— 43.ל״י רח׳ בן יה(דה 7
35.90ל״י רח׳ החבצלת , 2רח׳ המלך
גיורג׳ 23

״דליאל״ ( 125מ״ל) — י רו שלי ם
139.50ל׳׳ירח׳ ה מ לך גיורג׳ 21
109.90ל״ירח׳ ה חב צל ת 2
— 138.ל״ירח׳ המלך ג׳ורג׳ 23
— 135.ל״ירח׳ המלךג׳ורג׳ 15
״אמברה סולייר״ ( 120ס״ל)
89.90ל״י רח׳ בן יהודה .2ירושלים
— 83.ל״י רח׳ ה מ לך גיורג׳ , 15 המשביר
לצרכן, ירושלים
— 70.ל״י רח׳ רמב״ם ,12 תל־אביב

״תיא״ ( 185מ״ל)
— 49.ל״י
— 41.ל״י
— 41.ל״י
— 49.ל״י
— 44.ל״י
46.70ל״י

רח׳ בן יהודה ,1המשביר לצרכן,
רח׳ המלךג׳ורג׳ , 23 רח 1בן
יהודה ,7ירושלים
רח׳ יפו ,36 ירושלים
רח׳ רמבי׳ם 12 תל־ אביב
המשביר לצרכן שד׳ הנשיא 131׳ חי פ ה
רח׳ החלוץ , 38 חיפה
שד׳ הנשיא , 124 רח׳ הנטקה , 9חיפה
רח׳ שפירא , 12 חי פה

״רבלון״ ( 125מ״ל)
— 99.ל״י
72.80ל״י
— 70.ל״י
— 60.ל״י
67.20ל״י
— 67.ל״י
— 60.ל״י

רח׳ בן יהודה ,2ירושלים
רח׳ המלךג׳ורג׳ , 15 רח׳ בן
יהודיה ,7ירושלים
רח׳ יפו 36 ירושלים
רח׳ רמב׳ים ׳, 12ת ל ־ א בי ב
שד׳ הנשיא , 131 רח׳ הרצל , 16חיפה
המשביר לצרכן, חיפ ה
רח׳ החלוץ ,38 חיפה

״הלנה רובינשטיין״ ( 125מ״ל) — חיפ ה
— 112.ל״י המשביר לצרכן, רח׳ הרצל , 16
רח׳ הרצל ,39 שד׳ הנשיא 112
— 95.ל״י רח׳ החלוץ 38

אפשר לחסוך בהוצאות על שמן שיזוף. אחרי הכל אין זה בשר או פרי. חבל לבזבז כסף, צריך לבדוק ולהשוות מחירים.

1א ת מל חמה
באינפלציה

ן 1£23

המטה למלחמה באינפלציה

מאת יג אל לבי ב

שערוריית החבר שר סגן־השד

המיגרש חטוב ביותר באילת להקמת מלון, שטח של 13 דונם ליד מועדון
היס״התיכון, נמסר לפי הוראת שר־התעשיה״המיסחר־והתיירות, גידעון פת, ללא
מיכרז, למשקיע העדפתי מאוריסיו כהן, הקשור בחבר־הכנסת יצחק פרץ,
איש חטיבת-לעם.
פת הורה על המטירה, למרות שחיו לפניו הצעות של יזמים אחרים, שרצו
בשטח, וביניהן הצעה של חמלונאי דויד טייג, בעל ״הילטון״ בתל־אביב, להקים
מלון ״הילטון״ באילת.
לדברי מקורות במישרד־התעשיה, קשור יצחק פרץ עם המשקיע כחן בקשרים
ענפים. כאשר היה פרץ סגן־שר״התעשיה, התחיל ללחוץ למסירת המיגרש לכהן.
לחציו לא הועילו, כיוון שמנכ״ל המישרד דאז, עמוס מר-חיים, העדיף למסור
את השטח להקמת מלון ״הילטון״ לידי מלונאי בעל נסיון כטייג, ולא למשקיע
אלמוני, שפרט לקשריו עם פרץ לא הצביע על עבר במלונאות בישראל.
אחרי שפרץ חדל להיות סגן־שר, הוא טיפל בכהן כנציג פרטי, וקיים סידרת״
פגישות עם אנשי התיירות, ביניהם יורם בליזובסקי, ראש מינהל־התיירות,
ודרש למסור את השטח לכהן. כאשר גם לחצים אלה לא הועילו, נפגש פרץ עם
פת ואמר לו, כי כשהיה סגן־שר הובטח המיגרש על״ידו, וגם על־ידי השר יגאל
הורביץ, לכהן. פת הורה למסור את המיגרש לפרץ.
בישיבה שקיים השר פת עם נשיאות התאחדות המלונאים, אמר כי החליט
שלא לתת את המלון לספקולנט המשקיע בנכסי״דלא״ניידי, אלא לאישימיקצוע...
משך השנים האחרונות לא מסר מינחל־מקרקעי־ישראל קרקע באילת למלו נות
ללא מיכרז, ועתה החל פרץ לוחץ על המינחל כי יקצה לו את השטח, לפי
הוראת פת, ללא מיכרז.

כמה מרזזיחים
מאבטיחים?
בעל חברה גדולה .,המעסיק 300 עובדים,
עושה לשנה מחזור של 40 עד 50
מיליון לירות, ורואה רווח נקי של
מיליון לירות לערך, אחרי מאמצים
קשים.
אותו אדם התידד עם בעל דוכן אבטיחים,
הפותח כל שנה את עסקו לארבעת
חודשי העונה. אחרי כמה שיחות,
שמע מבעל דוכן־האבטיחים כי
הוא עושה כל עונה, על השקעה מינימלית,
הכנסה של *00 אלף לירות אחרי
ההוצאות. על מס אין מה לדבר.

ומיס־־ נשה
להקתה באמריקה

הקשו הניו־סשא
שר הסשוו ענץ,
השואה הבוס׳
וממשות ׳שואל
בשנת 1971 פתחה חברת־הפירסום
האמריקאית ״רודר־פין״ מישרד בירו שלים,
וקיבלה לפתע עבודות־פירסום
ענקיות מכל מישרדי-הממשלה, המגביות
וחברות גדולות ביותר. החברה קיבלה
גם עבודות פירסום ויחסי״ציבור באמריקה,
עבור ממשלת״ישראל וגופים ממ שלתיים
שונים. כל העבודות נמסרו לה
ללא מיכרז, ועד לפני זמן לא״רב לא
ניתן היה להבין מדוע החליטה ממשלת
ישראל להעביר כספים לחברת־פירסום

לפני כמה שבועות התפוצצה באמ-

חברת ״ישראם״ ,מפיצת הסרט ״רגעים״
של משה
בת-אדם, מכרה אותו להפצה מחוף
אל חוף בכל ארצות־הברית. הוא יוקרן
בהקרנת״בכורה באוקטובר השנה, ב-
״סינמה ,״ 5בשדרה השלישית בניו-
יורק. עד כה הושקעו בהפצת הסרט באמריקה
200 אלף דולר, והמפיצים
מקווים להכנסות קופה של 4עד 5
מיליון דולר. הסרט, שזכה לציון לשבח
בפסטיבל קאן, יוצג בפסטיבל סן־פרנ-
צסיקו.
״ישראם״ גמרה את ההכנות להפקת
שני סרטים נוספים, עוד השנה. האחד
שוב בבימויה של מיכל בת״אדם, יופק
בחיפה בהשקעה של 750 אלף דולר.
השני, בבימויו של משח מיזרחי, יצולם
בירושלים, בהשקעה של מיליון ורבע
מיליון דולר. עבודות המעבדה יהיו בצרפת.
ההשקעות בסרטים הן אמריקאיות,
צרפתיות וישראליות.

מיזרחי ומיכל

מוכרים באמריקה
שייט במצריים ובישראל חברת הנסיעות ״סלבריטי״ בהוליווד,
מציעה לטסים למיזרח התיכון, בתקופה
של דצמבר עד מארס, מסע־שיט על
הספינה ״יאסון״ מסואס לעקבה, אילת,
סאפאגה וחזרה, במשך שיבעה ימים,
במחיר של 600 עד 1200 דולר לאיש.
המסע כולל ביקורים בלוקסור, קאהיר,
פטרה, מצדה וירושלים. ניתן לעלות על
האניה באילת או בסואס.

פירסומאית יעבץ
67,500 לשנה

ריקה שערוריה השופכת, אולי, אור על
הדבר. אחרי נפילת השאה, התפרסמו
מיסמכים, המספרים כי השאה החליט
להקים לובי איראני בסנאט האמריקאי,
ובין היתר רצה למשוך לצידו את
הסנטור היהודי הידוע, יעקב יעבץ.
״ניו־יורק־טיימס 31.5.79 מספר, כי
האיראנים החליטו שהדרך הטובה ביותר
למשוך לצידם את הסנטור יעבץ
תהיה על־ידי שכירת שרותים במישרד
הפירסום ״רודר-פין״ ,שבה יש למריון
יעבץ, אשת הסנטור, חלק. כדי לטשטש
את הקשר, מוסרים המיסמכים, הוחלט
כי ״איראן־אייר״ תחתום על חוזה עם
חברת״הפירסום על יחסי־ציבור. החברה

מי באמת, גוום את האינפלציה?
שני ניתוחים כלכליים, האחד של וע-
דת־מישנה של ועדת-הכספים של הכנסת,
בראשות שלמה אליהו, והשני של ה כלכלן
צבי שימור, מספקים הוכחות
לסיום הוויכוח על השאלה מי גורם
לאינפלציה, השכירים, או העצמאיים
שאינם משלמים מס״אמת (וחלק מן הרשומים
כשכירים, מרוויחים כעצמאיים).
מדור זה פירסם בשנתיים האחרונות
בקביעות, ניתוחים כלכליים של רבים,
וביניהם ג׳ון קנת גלבריית על הסיבות
לאינפלציה, וניתוחים אלה הפכו
לאחרונה הנחות מקובלות על רבים.
נדמה, כי המיספרים המובאים להלן,
ישכנעו גם את אחרוני המפקפקים, כי
יש להחליף את התאוריה, הרואה בשכיר
את האשם העיקרי באינפלציה.
ראשית, ב־ 1978 היו בישראל 1.2
מיליון מועסקים, מהם יותר ממיליון
שכירים. כלומר 15 מכלל המועסקים
ההכנסה הלאומית
היו עצמאיים.
חיתה ב״ 197 ,1978 מיליארד לירות.
כל תשלומי השכר, וביכללם הוצאות
נילוות, היו 116 מיליארד. כלומר, השכר
חיה * 58.7מכלל ההכנסה הלאומית.
אם נצרף להכנסות שכירים הכנסות
מרכוש, נגיע ל 60*-מכלל ההכנסה הלאומית
לשכירים, בעוד ש 15*-העצמאיים
והחברות קיבלו * 40 מההכנסה
הלאומית.
נתון זח אינו מביא בחשבון הכנסות
של 40 מיליארד לירות מריבית והפרשי
הצמדה על מילוות״מדינה, שרובן בידי
העצמאיים.
אם נתבונן במרכיבי השכר, נמצא כי
בשנת 1978 היתה ההכנסה הפנויה
משכר (השכר הלאומי, פחות הוצאות
נילוות, פחות מס־הכנסה) 68 מיליארד
לירות. הצריכה הפרטית היתה, באותה
שנה 147 ,מיליארד לירות. מכאן, שרק
68 מתוך 147 מיליארד לירות של הצריכה
הפרטית, ניתן להסביר כצריכה

״מפחות־־ מפה
ביטוח ב״כללביט־אזרחים
שקיבלו משכנתא לרכישת
דירה בבנק ״טפחות״ ,מחוייבים לבטח
את הדירה בסוכנות הביטוח ״כללביט״.
מי שחפץ לעשות ביטוח אצל סוכן אחר,
או בתנאים אחרים, צריך לנהל מילחמת
מיכתבים עם ״טפחות״ ,עד שיקבל אישור
לכך. כך מעביר ״טפחות״ לסוכנות
״כללביט״ ,כל שנה, פרמיות בעשרות
מיליוני לירות, כיוון ש״טפחות״ הוא
המלווה הגדול במדינה במשכנתאות.
בדיקת הפוליסה שמוכר ״טפחות״ באמצעות
״כללביט״ ,מראה כי הבנק מחייב
את הלקוח לבטח את מלוא ערך
הדירה, ולא בסכום המשכנתא בילבד,
דבר המייקר את התשלום לביטוח פי
שלושה .״כללביט״ אינה קובעת את
שווי הדירה לפי הנחיות איגוד חברות-
הביטוח, היינו לפי השטח במטרים
ושווי המטר לפי מחירון השמאים בניכוי
בלאי. נוסף על כך, הפוליסה של
״כללביט״ אינה מכסה סיכונים שחברות
אחרות נותנות, כמו כיסוי חלודה,
חדש תמורת ישן, ועוד.
פניות של מבוטחים־בכוח, למפקח על
הביטוח, נענו כי אין הוא מוכן להתערב
בנושא זה.
השלמת המפקח על הביטוח עם
כפייה זו מוזרה במיוחד, מאחר והוא
מקבל דיווחים מלאים מישיבות הנהלת
״כללביט״ ,המעבירה לידיעתו את הסדרי
הביטחונות של ״כללביט״ ,ומפרשת
את שתיקת המפקח כהסכמה.
מבקר החברה קובע בדו״ח-הביקורת
שלו (מיספר )62 כי ״בקרות אירוע,
שבו תידרש החברה לשלם כספים בגין
הפוליסות שהוציאה, ובהתחשב בכך שאין
לחברה ביטוח־מישנה, ספק אם
הביטחונות שבידה ואמצעיה יאפשרו
זאת.״
קיבלה 507 אלף דולר לשנה, ומריו!
יעבץ קיבלה עבור יחסי־ציבור ל״איראן-
אייר״ 67.5אלף דולר.
נציגי ״רודר־פין״ בישראל, אישרו כי
המישרד עדיין נותן שירותים למשרדי-
ממשלה ישראלים באמריקה.

משכר, והצריכה הנותרת באה מהכנסות
שלא משכר !
השכר הנקי בסקטור הציבורי היה,
בשנת ,1978 נטו 25 ,מיליארד לירות,
לעומת כלל ההוצאה הציבורית של 280
מיליארד לירות. כדי להראות את אפסות
מישקל השכר בסקטור הציבורי כגורם
אינפלציוני, יש לזכור כי אותת שנה
גדלו חובות הממשלה על ריבית והפרשי-
הצמדה ב״ 40.7מיליארד לירית, סכום
שעבר ישירות לנכסים הפיננסיים שבידי
ציבור העצמאיים, והוא כפול כמעט
ממישקל השכר של הסקטור הציבורי.
נוסף לגידול הנכסים הפיננסיים בשנת
,1978 גדלו באותה שנה הסובסידיות
להון מ 13-ל 25-מיליארד לירות, וכן
ניתנו הקלות מסים לסקטור העסקים
ב 5-מיליארד לירות.
המסקנה: לעומת הכנסות פנויות
משכר בכל המשק, בסך 68 מיליארד
לירות, הזרימה הממשלה לסקטור ה עצמאי
והעסקי 40.7מיליארד לירות
כהפרשי הצמדה, ועוד 25 מיליארד
לירות בסובסידיות להון — היינו 65.7
מיליארד לירות — יותר מכל השכר
במשק !
הצבעה זו של טימור (״מיגוון״ מס׳
,)37 קיבלה חיזוק מכיוון סקטור העסקים
עצמו, על-ידי הוועדה של שלמה
אליהו. הוועדה מצאה כי בידי ה ציבור
נכסים צמודים ב״ 339 מיליארד
לירות, מזה 222 מיליארד לירות הפרשי-
הצמדה. הוועדה קובעת כי הפרשי-
ההצמדה משמשים את הפירמות כרווחים
לכל דבר, ומגבירים את הביקוש.
הוועדה קבעה כי העוצמה האינפלציונית
של הנכסים הצמודים הפיננסיים, מהווה
* 22 מסך ההוצאה הכללית לצריכה
פרטית בשלוש השנים 1976 עד ,1978
והיא שווה ל 40*-מכלל התשלומים לשכר
באותו שלוש שנים.
הוועדה מצאה כי ב״ ,1979 נוספו הפ-
רשי-הצמדה של 150 מיליארד לירות רק
על הנכסים הצמודים למדד, שהיו בידי
הציבור בסוף ,1978 בסך 250 מיליארד
לירות.
תוספת זו של הפרשי-הצמדה בילבד,
גדולה פי שלושה כימעט מכלל השכר-
נטו בכל המשק. היש עדיין ספקות בקשר
לשאלה מי גורם לביקוש היוצר
אינפלציה י

רריכמאן גבר
על ברונפמן
מילחמת־איתנים, שהתנהלה בלונדון
על שליטה בחברת-ענק למקרקעין, הסתיימה
בניצחון מוחץ של האחים רויב-
מאן, שרכשו את בנק ״טפחות״ בישראל,
על האחים ברונפמן, בעלי רשת ״שו־פרסל״
בישראל.
האחים אדווארד ופיטר ברונפ-
מן, בניו של מייסד האימפריה (״סי-
גראם״) סאם, הקימו ממלכה משלהם
בהשקעות בנכסים בקנדה. לאחרונה
נכנסו לפעילות בבריטניה, רכשו שליטה
בחברת ״טריזאק״ ,תמורת 52 מיליון
דולר. בעוד הם רוכשים שליטה על
״טריזאק״ ,נכנסו האחים רויכמאן מקנדה,
באמצעות חברת ״אולימפיה ויורק

פיטר ואדווארד ברונפמן
מי ניצח את מי
פיתוח״ ,ורכשו שליטה בחברה אנגלית
בשם ״אינגליש פרופרטי קורפוריישן״,
שבמיקרה היה לה אחוז נכבד גם ב-
״טריזאק״.
האחים ברונפמן ניסו במשך כמה
חודשים למנוע את השתלטות רויכמאן
על חברת״האם, אך נכשלו לחלוטין, והושג
הסכם שלפיו ישלטו הברונפמנים
בבת, והרויכמאנים באם.
1 1 1 111׳1

״על חשבון הבית״

בבית לון

ביה היופי והאופנה

בית לון, מפת ׳ עומוצע
׳ ^ 8חסרת קד ׳ ט י ״ שעתהקסם ״ .
ין במסגרתמוצע זה תקרע רכל י;נו
״שעת הקסם״ :חצי שעה בבוקר

וחצי שעה אחהי־צ.
מי שתערוך קניו תי ה ב״ שעת הקסם ״
תזנ ה בכל כספה בחזרה.
אבל -עם המבצע או בלעדיו, חווית ה קני ה
י בבית לון, מב טי חה לך הצעות מפתות בכל שעה
ובכל יום.
כ תו ב תנו יו קר תי ת אבל מ חירינו מפתי עים!
מחכות לך יופי של הצעות מ שגעות: דגמי אופנה
מקומיים או מפריס ו מלונדון.
שמלות ה חל מ 700 . -ל״י, נ ע לי ם מיובאות
החל מ 600 .-ל׳׳י, חגורות ואבזרי לבוש אופנ תיי ם,
תכ שיטים או פנ תיי ם, וכן מוצרי ה טיפו ח והיופי
של לון, עם ייעוץ יופי ב מ קו ם -חינם.

מהלך המבצע:
בכל ח שבונית מס שתקבלי עם קניי תך, תו טבע
שעת ה קניי ה. שמרי ח שבונית זו. בסוף
המבצע נפרסם את רשימת ״ שעות הקס ם ״
היומיות. אס קני ת ב שעות אלו, תקב לי את מלוא
כ ספך בחזרה, א צלנו בבית לון.
ויש לנו הפ תעה נוספ ת: על כל קני ה מעל
1,000 .ל״י תו ענ ק לך חבילת שי ממבחר מוצריה קו ס מ טי קההמ עולי ם של לון.
בית לון -אופנה לצעירות ול מבוגרו ת.
מדגמי בו קרנ אי ם ועד ל שמלות ערב מיוחדות.

המבצע ייערך מה־ 5.7ו עד ה־1.7.79־ 3
מחירי סוף העונה.
בית-לון, ככר המדינה, רח׳ ה׳ באייר

רשימת ״ שעות הקסם ״ שנבחרו נ מצ את במ שמרת
אצל רואה ח שבון החברה.
אבנת | קרמו! | שיפרין | נעמן

העולם הזה 2185

משה שמיר מציע להוריד מסורהיוס את וחב 1111111

* האומנם פרצה הין־יו

בבני? * האם מתנהג הרוב בכנסת נמו ירו אוורסט עראפאת היה בחדר

בעת שיתה עם קו״סקי * בונ ה לאחיו של׳ איו ^ ומדוע אין רב וא שי1.אשנודי־ז?

^ שופטת המחוזית, הדסה בן־עיתו, בוודאי
י י התפעלה. השופטת ישבה לבדה ביציע הנטוש של
הכנסת, וקיבלה שיעור בהילכות פרלמנטריות. שם השיעור
:״סערה מפוברקת״.
על הפרק עמדה הצעת״חוק של ארבעה חברי־כנסת,
שנועדה לתת תוקף חוקי להמלצות של ועדה ציבורית,
שהשופטת בן-עיתו עמדה בראשה•
בעיתונות דובר על ״הענקת מעמד חוקי לזנות״ ,וכך
גם נאמר על״ידי בורים במליאת הכנסת. האמת היא
שהזנות היתה מאז ומעולם חוקית במדינת-ישראל. לפי
חוקי המנדאט הבריטי, שנשארו בתוקפם, מותר בהחלט
לאשה לעסוק בזנות. אבל אטור להחזיק בית״בושת (שתי
זונות ויותר) ,לשדל לזנות ולחיות על ריווחי זונה.
במשך השנים התעלמה המישטרה מן החוק. מתוך
סיבות סתומות (הנראות לי, לא פעם, כתופעה פסי־כופאטית)
,רודפים השוטרים את הזונות ומתעללים בהן.
נמצאו אמתלות מישפטיות שונות. בעלי־בית נרדפו בשל
קבלת דמי־שכירות מזונה״יחידה, בטענה שפירוש הדבר
״לחיות על ריווחי זונה״ .נעשה כל מה שאפשר, כדי שגם
זונה יחידה לא תוכל לעשות בד׳ אמותיה כאוות״נפשה.
השופטת בן־עיתו ועמיתיה הציעו להבטיח את חרו•

רוב, כי החילוניים הלכו הביתה, ואנשי״חרות הבטיחו
להם עזרה. הם תבעו מניין חדש, בעזרת ״מונים״ (שני
ח״כים, אחד בעד ואחד נגד, הסופרים ביחד את הקולות.
אלמוזלינו סירבה, בטענה שכבר הכריזה על התוצאה.

היתה סיבה להתעקש, כי בינתיים נכנס משה
עמאר, ממחייבי ההצעה, והרוב גדל. יש לציין, שמקרב
31 חברי־הכנסת של המערך, רק שיבעה נכחו באולם
בהצבעה זו — דוגמה רגילה של פעילות האופוזיציה
העיקרית.
אלמוזלינו סירבה, כי שבוע לפני כן קרה מיקרה
דומה, כאשר היה פינחס שיינמן, מהמפד״ל, יו״ר הישיבה.
הוא סירב אז לערוך הצבעה שניה.
כמו מכונות משומנות״היטב, שמישהו לחץ על הכפתור
שלהן, החלו הדתיים לערוך ״סערה״ ,כאשר
עולה על כולם מנחם פרוש. קולו של פרוש דומה
לחצוצרות יריחו — וזח גם התאים, שהרי עסקו במיק-
צועה של רחב הזונה• (כאשר הציע משה שמיר להסיר
את ההצעה, הזכרתי לו, בקריאת-ביניים, שתביעתו
ליריחו מבוססת על עלילות אותה זונה).
אלמוזלינו העמידה להצבעה את סילוקו של פרוש
מן הישיבה. לא היה זה מעשה נבון, כי הרוב העויין
הצביע נגד הצעת היו״ר — 18 נגד .10 היתה זאת
סטירת״לחי מהממת לאלמוזלינו, וחשתתי שתפרוץ בבכי.
תחת זאת קיבלה את ההצעה שהצענו לה בקרי*
אות״ביניים: לנעול את הישיבה.

רחב דוזונה*
שיעור בהיסטוריה

ס?די סמה 130

השופטת בן־עיתו
שיעור בדמוקרטיה
תה של האשה־היחידה לעסוק בזנות בצינעת״הפרט, בלי
הטרדה, אך החמירו את העונשים המוטלים על סרסורים.
בסך הכל: הצעה נבונה, צודקת ומעשית.
לא כן חשבו הח״כים הדתיים, שראו בענייו זה
הזדמנות-פז לערוך את אחת ה״סערות״ העונתיות
שלהם, הדרושות כדי לבצר את מעמדם אצל גדולי-
התורה והציבור שלהם•
הדיון נקבע בשעה מאוחרת ביום ד׳ — סמוך לשעה
5.00 אחרי-הצהריים, מועד שבו מסתיימים כבר, בדרך
כלל, דיוני המליאה. משום כך קבעו ח״כים רבים ישי
בות אחרות בשעה זו, ונעדרו מן הבניין.
הדיון היה שקט. קשה להאמין כי דווקא שרה דורון,
מהליכוד, רוצה לערער את המוסר הציבורי, ודבריה היו
יבשים. שמואל תמיר הציע אישית לחייב את ההצעה,
אף שהממשלה לא קבעה עמדה. משה שמיר הציע
להסיר את ההצעה מסדר-היום( .הלצה באולם-המליאה:
״ראו מה קורה, שמואל תמיר מחייב את הזנות, ומשה
שמיר מתנגד לה .)״1
ואז באה הסערה. שושנה אברלי-אלמוזלינו הטילה
על סגן מזכיר־הכנסת, שמואל יעקובסון האהוד (שהוא,
אגב, דתי חובש-כיפה) ,למנות את הקולות, וצירפה את
קולה שלה למחייבים. התוצאה 20 :בעד 19 ,נגד• אין
לי ספק שהיתה נכונה.
הדתיים היו המומים. הם היו בטוחים שיש להם

^ ומייםלפני 13 היתה בכנסת סערה מפוברקת
מסוג אחר. פרשת קרייסקי.
באותה הזדמנות נקבע בכנסת תקדים בעל משמעות
רבה מאד.
אחרי שמנחם בגין ושימעון פרס הסכימו ביניהם על
תגובה מאוחדת, רצו לקיים בכנסת דיוו־לא־דיון, שרק
השניים ידברו, וכל השאר ישתקו. הודענו באדיבות שאין
זה אפשרי. מאידך, לא רצו לקיים בכנסת דיון מלא, לפי
התקנון, שבו יכולה כל סיעה לנאום — כי אז היתה
הכנסת זוכה ב־ 15 נאומים, מהם 13 בנוסח אחיד.
היו״ר, יצחק שמיר, הציע פיתרון מקורי שהוא גם
הוגן, גם סביר וגם מהפכני• הוא קבע כי ידברו רק
אותם שיש להם באמת מה להגיד — דבר בלתי״רגיל
לגמרי בכנסת. ובמיקרה זה: בגין ופרס מצד אחד, חד״ש
ואיש של״י מצד שני.
הצעה זו משקפת את המצב האמיתי בכנסת, בעניינים
החשובים: אין, כימעט, הבדל בין בגין ופרס,
ויש רק שתי אופוזיציות — של״י ורק״ח — שביניהן
יש הבדל גדול.
אחרי שבגין ופרס נאמו, קמו רוב הנוכחים ויצאו
למיזנון. בעיני זרים, זה נראה כהפגנה. אך זוהי ההתנהגות
הרגילה של חברי-הכנסת, בתום שני הנאומים
העיקריים בדיון כלשהו. סתם דוגמה של נימוסים
רעים.
מצער שגם נשיא המדינה, שבא לדיון, נהג כך. הוא

ווו1*1

ל 1 9וטו!1ו 1

קם בתום נאומו של פרס ויצא. הגבתי על כך בראשית
דברי :

אורי אבנרי: ההתנהגות של הממשלה ושל רוב
הכנסת דומה להתנהגותו של ילד אוטיסטי: אין הוא מוכן
לשמוע, אין הוא מוכן לראות, אין הוא מוכן להתווכח.
עולים על הבמה, משמיעים דברי־הבל המשכנעים רק את
בעליהם, וכאשר קם מישהו לבטא נקודת־השקפה אחרת —
קמים ופורשים למיזנון, ביום האבל הגדול הזה לעם
היהודי, להטביע את האבל בכופתאות ובמרק.

הנשקף כאן לעינינו הוא בושה וחרפה לכנסת. הנושא
העומד לדיון הוא אחד הגדולים של חיינו. וממשלת ישראל
איננה: ראש־הממשלה איננו ; וכמוהו האיש המכונה ״ראש
האופוזיציה״ — קריקטורה של ראש אופוזיציה, קריקטורה
של ראש וקריקטורה של אופוזיציה — המזדנב אחרי ראש־הממשלה.
אם האיש הזה אינו מסוגל לשמוע מה אומרים
בכנסת — אוי לכנסת ואוי לאיש.
ע מו סהדרג אולי לא רוצים לשמוע אותך.
או רי אכנרי: אינכם רוצים לשמוע את דבריהם של
מנהיגי ארצות־ערב, אינכם מוכנים לשמוע את ראשי-
הממשלות של כל אירופה, אינכם מוכנים לשמוע את דברי
נשיא ארצות־הברית, וודאי לא את דברי הגוש המיזרחי.
אתם מוכנים רק לשמוע את עצמכם, כמו ילד אוטיסטי
אמיתי, המנותק מן החיים, המנותק מהמציאות, המנותק
מן העולם, המדבר רק עם עצמו.
רבשילנסקיג מי שרוצה לשמוע, צריך לשמוע
אותך?
או רי אפנרי: אין אני מוכן להתווכח עם הזנבות׳״
של ראשי־המיפלגות, הנמצאים במיזנון. הייתי מוכן להת ווכח
עם ראשי המיפלגות, אילו נשארו באולם. ואילו היה
נשיא־המדינה רואה את עצמו כנשיא המדינה כולה, ולא
כנשיא של שתי מיפלגות, לא היה פורש גם הוא.
רבשילנסקי 1לאחר דברים אלה אני פורש מה אולם.

קיבא 5יין? ג גם אני פורש.
או רי אבנריג אני מודה לחבר־הכנסת שפרש, אין
זה כבוד לדבר אליו.

שיחה עם? ד ״ ס?׳
^ שעליתיעלהדוכן, היתה בידי תחמושת.
עוד בשבת בבוקר טילפנתי לביתו הפרטי של
הקאנצלר האוסטרי, בדי לשמוע מה מתרחש. ברונו
קרייסקי הרים את השפופרת ־— וגילה לי כי ברגע
זה הוא יושב עם יאסר עראפאת ! היתה זאת הרגשה
מוזרה, להיות קשור טלפונית לחדר שבו יושב יו״ר
אש״ף.
ביום השני, שעה קלה לפני הדיון בכנסת, טילפנתי
שוב לקרייסקי הביתה, והוא אמר לי כמה פסוקים
שבהם פתחתי את דברי (אחרי ההקדמה על נימוסי
הכנסת) :
או רי אכנרי: דיברתי הבוקר עם הבמדס־קאנצלר
* ציור של דורה.
** מאוחר יותר התנצלתי מעל הדוכן ביוזמתי שלי, על
השימוש במילה ״זנבות״ כלפי ח״כ שילנסקי.

— מחוץ ל פ רו טו קו ל י
(המשך מעמוד )32
של אוסטריה בטלפון לביתו, ושמעתי מפיו את הדברים
הבאים :
״אינני רוצה להתערב בוויכוח הנטוש בישראל, ואין
ברצוני להחריף את הדברים. אך איש אינו יכול לדרוש
ממני לסבול דברים שהם בלתי־נסבלים.
״איו שמץ של ספק בכך, שאש״ף הוא הדובר היחידי
של העם הפלסטיני. כימעט כל אישי־הציבור הנבחרים
בגדה המערבית וברצועת עזה, מתייצבים בגלוי מאחורי
אש״ף. מי שמנסה לרמות את עצמו ואת זולתו בעניין
זה — לא יצליח.
״כסוציאליסט, וכמנהיגה של מיפלגה גדולה, מוטל עלי
לקיים מגעים עם גוף המייצג עם של מיליונים, כדי לברר
את עמדותיו ואת הדרכים המובילות לשלום.
״בהודעה המסכמת של השיחות הציג כל צד את עמדו תיו
באורח חופשי ודמוקרטי. במהלך השיחות הוברר כי
יאסר עראפאת ואש״ף מסתפקים בהקמת מדינה פלסטינית
בגדה המערבית וברצועת עזה, דבר שיביא לכינון שלום
צודק ובר-קיימא בין כל מדינות האזור. עראפאת אמר
שעל ישראל להבהיר כיצד היא רואה את מקומה באזור,
ומכאן משתמע, כמובן, שהוא מכיר בקיומה של ישראל
באזור זה.
״גם כאשר הזמנתי בשעתו לווינה את הנשיא אנוור
אל־סאדאת, והכרזתי כי אני רואה בו בר־שיחה להשגת
השלום — התנפלו עלי עיתוני ישראל, תקפו אותי וגידפו
אותי. לכן ההתקפות עלי בעיתוני ישראל אינן מטרידות
אותי גם עכשיו.
״אני מבקש להתחשב בעובדה ש־ 200 אלף יהודים
מהגוש המיזרחי עברו דרך וינה, מבלי שאף אחד מהם
נפגע. הדבר התאפשר אך ורק תודות למדיניותי בענייני
המיזרח התיכון. ולראיה: שום מדינה אחרת לא היתה
מוכנה לקבל על עצמה את הסיכון ולמלא תפקיד זה.״

ועולה מוד אג 3גין
^ מהלךדברי חזרו לאולם רוב חברי־הכנסת,
* ומנחם בגין עימם• ניצלתי את חחזדמנות כדי
להגיד כמה דברים:
אורי אכנרי: למה אתם כל־כך נזעקים, כאשר וילי
ברנדט ובדונו קרייסקי מזמינים את יאסר עראפאת, כדי
לשמוע מפיו מה הן עמדותיו ן
אני אגיד לך, אדוני ראש הממשלה, למה אתה מודאג.
מי שלא רוצה להחזיר את הגדה המערבית ואת רצועת
עזה לריבונות פלסטינית--
קריאה ז ל א נקלט).
אורי אכנרי נ ברור שאתה אינך מודאג שמא יגיד
עראפאת שהוא רוצה להשמיד את ישראל.
מנחם כגיו ל א נקלט).
אורי אכנרי ו אתה אינך מודאג שמא יאמר עראפאת
שהוא רוצה להשמיד את ישראל. הייתם מאושרים אילו

ח״ב שילנסקי
מרק למען הטלוויזיה
היה אומר זאת. אתם מודאגים שמא יאמר שהוא מוכן
להכיר בישראל.
ואכן, בקומוניקט הזה שפורסם אתמול בווינה, שאני
מחזיק אותו בידי, ושחוששני שרוב חברי־הכנסת, ואולי
כל חברי־הכנסת, לא קראו אותו, כי הוא לא פורסם גם
בעיתוני ישראל--
היו״ר יצחק שמיר, אל תקרא אותו פאן, אין זמן.
אורי אפנדי: אני לא אקרא אותו, אדוני היושב-
ראש, כי לכנסת ישראל אין זמן לשמוע דברים הנוגעים
לחיינו.
מאיר £עיל: הם אוטיסטים.
אורי אפנדי: האוטיסטים אינם רוצים לשמוע. אבל
אני אומר שמהמיסמך הזה, כפי שהוא כתוב, נובע בבירור,
כי אש״ף רוצה במדינה פלסטינית בגדה וברצועה, תמורת
הכרה במדינת־ישראל. כל אדם בעל כושר מדיני מינימלי,
שיקרא את המיסמך, יבין זאת.

ח ״ לי סאד מווי ם
ך ל פרלמנט כולל גם יסודות של תיאטרון. אך
^ כשהוא מתדרדר לרמה של תיאטרון זול, חבל.
כזאת היתה ההצגה של דוב שילנסקי מחרות. הוא

העמיד בפרוזדור סיר״ענק, וחילק ממנה משהו שנקרא,
בפיו ,״מרק של אסירי ציון״.
הטלוויזיה באה לצלם, ובעיקבותיה באור, כמובן,
הח״כים להצטלם. אחרי שסעדו את ליבם במיזנון
הח״כים (תחת לשבת במליאה, שבה נמשך אותה שעה
הדיון) ,עמדו בתור אצל שילנסקי, והצטלמו כשהם
שותים מן המרק הדליל. שררה אווירה של קרנבל, והכל
מצאו את עצמם נהנים.
בינתיים עברו שני חוקים את הכנסת, בכל שלוש
הקריאות, במהירות הבזק :
• חוק למימון המיפלגות, לכיסוי ההוצאות של
הסיבוב השני בבחירות העירוניות. הצבעתי נגד, לאור
הגילוי שהמיפלגות הגדולות ממשיכות לקבל כספים
ממקורות מזוהמים.
• חוק להארכת כהונתם של הרבנים הנוכחיים.
גם מאיר פעיל וגם אני נאמנו בגנות החוק הזה והחוק
הנלווה אליו, להסדרת הבחירות לרבנות. התנגדתי בעי קר
לקיום נפרד של רב ״ספרדי״ ורב ״אשכנזי״ ,ושאלתי
למי יפנה ישראלי, שאביו ספרדי ואמו אשכנזיה, או
להיפך• אולי יתמנה גם רב שלישי ,״אשכרדי״ז
הדיון המעניין ביותר של השבוע לא זכה בשום
סיקור, והתקיים באולם כימעט״ריק. אברהם כץ־עוז,
מהמערך, הציע לדון בסכנה, שבמחשבי מס־ההכנסה
יתרכז מיצבור עצום של מידע אינטימי על האזרחים.
סגן שר-האוצר, יחזקאל פלומין, הציע להסיר את ההצעה
מסדר״היום, בטענה כי הדבר דרוש לגביית מס-
אמת. הצעתי להעביר את העניין לוועדה לדיון מעמיק
— בטענה ששני הדוברים צודקים. יש צורך בפעולות
דראסטיות לשם חיסול ההון השחור במדינה, אך טמונה
גם סכנה עצומה במיצבור המידע, המתרכז בידיים
שילטוניות בלי פיקוח והסדר. העניין הוסר מסדר-היום
על־ידי הכנסת, שאינה רגישה לזכויות״האדם, בהצבעה
אוטומטית.
פרט פיקאנטי: נפל בחלקי לנאום אחרי נאום־
הבכורה של הח״כ החדש ביותר, דויד שטרן, מהליכוד.
משום כך היה עלי לברך אותו, כנהוג בכנסת. עשיתי
זאת במילים הבאות:
אורי אפנדי: זכות נעימה היא לי לברך את חבר-
הכנסת, דויד שטרן, על נאום־הבכורה שלו בבית הזה, נאום
מעניין, רציני וענייני.
השם שטרן רשום בתולדות ישראל החדשה באותיות
של אש. אחיו של חבר־הכנסת, אברהם שטרן — הוא
יאיר האגדתי — הרים את נם המרד נגד השילטון הבריטי.
כחייל האירגון הצבאי הלאומי, ששרת בנעוריו, זמדמה,
תחת פיקודו של יאיר, שרתי בחרדת־קודש את השיר
שהוא חיבר :״חיילים אלמונים הננו ללא מדים, מסביבנו
אימה וצלמוות. כולנו גוייסנו לכל החיים — משורה ישחרר
רק המוות״.
דויד שטרן, הדומה לאחיו להפליא גם בחיצוניותו,
הטביע אף הוא את רישומו על נוף הארץ, כקבלן וכבונה,
וכאיש מרכזי בציבור־הקבלנים. אני בטוח שאיש־מיקצוע
מעולה זה יתרום תרומה חשובה לעבודת הכנסת.

אודי אפנדי 1

1גד שבתון הרכב!
אף כי פה ושם הושמעו בקול״ענות-חלושה
כמה דברי״התנגדות להצעה להנהיג יום־שבתון
לרכב, הייתי בשבוע שעבר חבר״הכנסת היחידי
שהתקיף את ההצעה בחריפות, מעל דוכן הכנסת.
עשיתי זאת במיסגרת הדיון על פעולות
מישרד-התחבורה.
להלן הדברים :

אורי אפנדי: ההצעה להנהיג יום־שבתון של רכב,
היא הצעת־סרק ראוותנית, מיותרת, אווילית, בזבזנית,
שרירותית ושחצנית.
מרדכי וירשופסקי: תוסיף גם מזיקה.
אורי אפנדי: כמובן, יותר מכל — מזיקה.
בכל פעם ששד־התחבורה עומד על עברי־פי־פחת של
פשיטת־רגל, ומחפש בשארית כוח הייאוש צעד שיהיה
דרמתי, שיעשה רושם כביר של כושר־החלטה, קשיחות,
גבריות וזקיפות־קומה, הוא מגיע לאיוולת הזו, ששמה
יום־שבתון.
שר־התחבורה דויד צבי פינקס ז״ל הנהיג יום־שבתון —
אך אז לפחות היתה לו כוונה אמיתית: להשבית את הרכב
בשבת. הציבור קם נגדו, ויום־השבתון שבק חיים לכל
ווי. בא שר־התחבורה שימעון פרם, ובתרועות־חצוצרה
הנהיג יום־שבתון. עברו ימים, ובקול־ענות־חלושה בוטל
ייוס-השבתון.
עכשיו בא שר־התחבורה, חיים לנדאו, ואולי נכון יותר
להשתמש בשמו המחתרתי, הגונדר אברהם — וגילה שוב
את הפטנט הזה, איך לעשות רושם בזול, ולהדהים את
הציבור.

30הםהח מו רי ם *
הדבר תואם היטב את הסיגנון האהוב על הרוויזיוניס טים
מימים ימימה, ואת סיגנון ממשלת־הליכוד —,שוויץ
ורושם במקום מעשה, גינונים וטכס ודרמתיות תחת
הישגים ופיתרונות.

השד לנדאו טוען שהדבר יפיא לחיסכון שדשמונה מיליון דולר — 0.05 אחוזים של צריכת

הדלק כישראל. זהו חיסכון מגוחך, לעומת מה
שניתן לחסוך כמכה אחת, אילו עשו את המעשה
הפשוט מכל: להנהיג תחבורה ציכורית
כשפת, וכך למנוע את הצורך כהפעלת רכפות
מכוניות פרטיות ומוניות, כדי דהכיא את המוני
ישראל לשפת־הים ולאתרידהנופש.
האמת היא, שקודם כל באה ההצעה הדרמתית, ורק
אחר־כך חיפשו לה נימוקים מנימוקים שונים, שהאחד
מטופש מהשני: חיסכון בכסף, חיסכון בחלפים, חיסכון
בתאונות־דרכים.

ככוד היושכ־ראש, את התועלת הזו אפשר
היה להכפיל בנקל פי שיכעה, אילו הש*
פיתו את הרכב הפרטי שיכעה ימים כשכוע.
הכה נחזור לתקופת החמורים — ודא פרור
מי הם החמורים.
אין כל פרופורציה בין התועלת הזעומה שתופק — אם
בכלל — ובין עוגמת־הנפש שתיגרם, הריסת המוראל של
הציבור, הדיסלוקציה של העסקים, ההיעדרות ההמונית
מהעבודה. כל זה צפוי, כשם שצפוי שהעשירים יקנו מכו נית
שנייה למישפחה, או ישכרו רכב, או יסעו פי כמה
במוניות. ואילו החברות הגדולות יגדילו את צי-המכוניות
שלהן, כדי להתגבר על תקלה זו.
השר אמר שאנחנו חיים בגן־עדן של שוטים. אם כן,
מותר לדבר גם על ממשלה-של-שוטים. מעשה־חלם זה
יתנקם בבעליו, ואם לא די בשר שימחה ארליך, כדי לשים
קץ לשילטון הליכוד, הרי בא עכשיו השד לנדאו להשלים
את המלאכה.

אץ שום חיסכון8
תחת פעולות שרירותיות מסוג זה, אדוני השר, הייתי
מציע לד ולממשלה לפעול שלא על דרך שררה, כי אם
על דרך החיוב, ולחשוב איך באמת לחסוך דלק. זהו
מעשה חיובי. על-ידי ניצול אנרגיית השמש בממדים
גדולים לאין־שיעור מן ההתחלות החובבניות שיש היום
בתחום זה — אפשר ברבות הימים לפתור את הבעייה.

השר חיים לנדאו: אתה יודע משהו על פיתוח
אנרגיה סולארית 7תלך ללמוד ותדע שהרבה שנים יעברו
עד שאפשר יהיה לפתח אותה כלכלית. עוסקים בכך אילי־עולם,
המשקיעים בזה מאות מיליונים ומיליארדיס של
דולרים, ועדיין אין פיתרון.
אורי אכנרי: ישראל תופסת כבר היום מקום נכבד
בשטח זה, וזכתה בהערכה בעולם. איננו רוצים לחסוך
רק כסף. אנחנו רוצים לחסוך דלק. השמש מספקת דלק.
השר חיים לנדאו: אולי בעולם הבא. עדיין לא.
אורי אכנרי: אני מוכרח לומר שהאופטימיות וה פסימיות
של השר לנדאו גזורות על־פי אמות מידה מייד
חדות לו. הוא מוכן להאמין לכל צעד אווילי, מסוגן של
ההצעות שהוא העלה בדברי-הפתיחה שלו לדיון, צעדים
שכולם כאחד נכשלו בארץ, נכשלו בעולם.
במיזער השכל הישר, אפשר להבין שעם־ישראל יתגבר
בנקל על הצעות אלה.
אדוני השר, אני מרשה לעצמי להינבא — אם כי אני
יודע מה אמרו חז״ל על מי שניתנה לו הנבואה — שאנו
ניפגש בעוד חצי שנה מעל הדוכן הזה, ולא יהיה עוד
זכר ליום־השבתון. אתה תבטל אותו לפני כן, כמו קודמיו.

וכשם שקודמיך, כאשר פיטלו את יום
השבתון, לא העזו לגלות לציפור מה היה החיסכון
שהגיע על־ידי יום,השפתון, גם אתה לא
תעשה זאת. מפני שלא היה חיסכון כימי פינקס
ז״ל, ולא כימי פרס, ולא יהיה חיסכון גם כימי
לנדאו. אתה תבטל אותו כקול ענות חלושה, ולא
תגלה לנו מה נחסך.
אבל אני מתחייב להציף אותך בשאילתות מדי חודש
בחודשו,־ ולשאול כמה נחסך. תיווכח לדעת שלא היה
חיסכון, לא של 0.05 אחוזים, וגם לא של 0.004 אחוזים.
כי עם־ישראל הוא יותר חכם, והוא יתגבר גם על גזירה

השר חיים לנדאו: צטט אימרה של חד׳ל למי
ניתנה הנבואה.
אורי אכנרי: הייתי זהיר והקדמתי זאמרתי זאת.
אדוני השר, שום דבר לא ייצא מזה. זוהי הצעת־סרק.
זוהי התעללות בציבור, ותו-לא.

במדינה ־

למח רוו ׳היום
ההתרגשות הגדולה ח 7פה,
ואז נסתבר כי ׳השד
אינו גודא כל־כך
שבוע אחרי הסערה הגדולה סביב הזמנתו
של יאסר ערפאת לווינה, לא נותר זכר
מן ההתרגשות הגדולה.
בפסיכולוגיה ידועה התופעה של ״אספסוף
של לינץ׳״ .קבוצה של אזרחים שלווים,
שומרי־חוק, נתקפת בהיסטריה קיבוצית,
ומבצעת מעשזדזוועה נגד כושי חסר־מגן.
לאחר מכן, כשהאספסוף מתפזר וכל אחד
מן המשתתפים חוזר לביתו, הוא הופך
שוב אזרח רגיל. למחרת היום הוא מתבייש
במעשה, ומשתדל לשכוח אותו.
מצב־הרוח בישראל כלפי ברונו קרייסקי
דמה במיקצת לתופעה זו. כל הנאומים
ננאמו, כל הקללות קוללו, ולפתע לא הבין
איש על מה היתה ההתרגשות.
קאריקטורה אנטי־שמית. בליל-
שבת שידרה הטלוויזיה הישראלית ראיון
ארוך של הכתב שלה עם הקאנצלר ברונו
קרייסקי.
ראש מחלקת־החדשות של הטלוויזיה,
חיים יבין, שהגיש בעצמו את המהדורה
של השבוע, חש כנראה כי המעשה הוא
נועז, ועל כן הקדים לו הקדמה ארוכה,
בלתי־רגילה. אך ברגע שהופיע הקאנצלר
על האקרן, ודיבר אל הצופה הישראלי
פנים־אל־פנים, נסתבר כי השד אינו נורא
כל-כך.
לאפתעתו גילה האזרח כי יש בפי ה קאנצלר
נימוקים ׳משכנעים למדי, וכי הוא
יחוק מאד מלהיות הקאריקטורה האנטי שמית
שהצטיירה בנאומו של מנחם בגין
בכנסת (ראה מחוץ לפרוטוקול).
׳־* נשיקות ו חי בו קי ם ד־ כבר־ ב או ת־ ערב
ניתן היה להרגיש בשינוי האווירה הצי בורית•
כשעה אחרי השידור רואיין ח״כ
אבא אבן ראיון פומבי בתל-אביב. בין
השאר שאל אותו המראיין, יעקוב אגמון,
על פרשת קרייסקי-ערפאת.
אבן לא העז להצדיק את הפגישה, אך
הוא הסתפק בגינוי ״הצורה״ שבה נתקבל
עראפאת על-ידי קרייסקי, הנשיקות והחי בוקים.
ניתן היה להבין מדבריו כי בעצם
לא היה רע בפגישה המשולשת, אלמלא
הטריח קרייסקי את עצמו לנמל-התעופה
ולא ערך קבלת-פנים פומבית חמה ליו״ר
אש״ף.
מאות האזרחים שנכחו בעת הראיון —
״קהל של שבת״ שהוא, בדרך כלל, לאו מני
— לא הגיבו בשלילה על דברי אבן.
היה נראה כי רוב הנוכחים מסכימים
להערכה זו.

עיתונות
ג ץ ״ פראפ די ה ׳
ל ״ איז פ ס טי ה ״
אף עיתון אחד
כישראל לא טרח

לפרכס את !ההודעה

המסכמת של פגישת
קרייסקי־עראפאודכראנד
איש לא שם לב לתופעה המוזרה וה חמורה
ביותר בפרשת קרייסקי (ראה לעיל)
בישראל.
בתום הפגישה המשולשת של וילי
בראנד, ברונו קרייסקי ויאסר עראפאת,
שעוררה סערה כה רבה בישראל, הת פרסמה
בווינה הודעה מסכמת. לכל הרי עות,
זה הייה יצריך להיות מיסמך חשוב.
כי לדברי תוקפיו בישראל, לא השיג
קרייסקי שום שינוי בעמדת עראפאת,
ואילו קרייסקי עצמו טען את ההיפך.
וראה זה פלא: מכל כלי־התיקשורת
הרבים בישראל י -טלוויזיה, רדיו -ועי תונות
— לא פירסם אף אחד את נוסח
ההודעה !
מגילות גנוזות. אין זו הפעם הרא שונה
שהעיתונות הישראלית החופשית
מתנהגת כמו העיתונות המודרכת בברית־המועצות
או במצריים, וקושרת קשר־של־השתקה
לגבי מיסמך בעל חשיבות.
הדבר הוא תופעת־קבע. לאזרח הנאור,
העולם הזה 2185

הקרב על־ מנכ״לות ״אל־על״
גרת אל־ על עלתה השבוע לכותרות
• בגלל החשדתו של אחד מקברניטיה
הבכירים, עקיבא פרסמן, בהברחת זהב
(ראה עמודים 46־ .)44 אולם פרשת הזהב,
עם זאת שהיא פיקנטית ומעסיקה את כות רות
העיתונים, איבה הבעיה המרכזית ה עומדת
עתה בפני חברת התעופה הישר אלית.
אחרי
התפטרותו של מרדכי (״מוטי״)

כצעד מכין, הוכנס וינשטיין למועצת
המנהלים של חברת בת של אל־על, חב רת
תשת. מלבד היתרונות של כרטיסי
חינם לו ולאשתו׳ היה זה קרש קפיצה
לווינשטיין, שאין לו כל מושג בתעופה
ובניהול תעופתי, לעולם המסובך של
אל־ על.
אולם וינשטיין הוא רק אחד מהמוע מדים
של ארליך. כבר בחודש ינואר ש עבר
פנה ארליך לישעיהו (״אישי״) לביא
והציע לו את תפקיד מנכ״ל אל־ על. לביא,
מי שהיה מפקד חיל־הקשר והאלקטרוניקה
של צה״ל ואחר־כך מנכ״ל מישרד־התיק־שורת,
סירב. כיום הוא נחשב לגאון בינ לאומי
בשטח של ניהול חברות־אלקטרו־ניקה.
הוא משמש כחבר דירקטוריונים
של קונצרנים ענקיים, בעיקר אמריקאים,
בנושאי מחשבים ואלקטרוניקה. לביא, ש
ברצינות,
מאחר שהוד מיהר לשוב לתפקיד.
אולם עתה לא יכול ארליך שלא להיזכר
במועמדות העצמית של דוברת.
כאשד נודע לשר־התחבורה, חיים לנ דאו,
כי ארליך עוסק כבר במלאכת החי פוש
לתפקיד מנכ״ל אל־על, הוא נעלב.
חברת אל־על נמצאת באחריותו של שר־התחבורה,
למרות שהכספים למימון הפ סדי
החברה באים מקופת שר־האוצר.
לנדאו החל מחפש בקדחתנות מועמד
משלו לתפקיד מנכ״ל החברה, כדי להק דים
את ארליך ולהכניס לחברה איש שלי.
אולם בשיחות שערך לנדאו עם מקורביו,
אף לא עלה שמו של מועמד מתאים.
למרות זאת, לא הסכים לנדאו להשאיר
את מלאכת השיבוץ בידיו של ארליך.
בלית־ברירה הוא החליט כי המועמד שלו
יהיה, מי שממלא היום את תפקיד ממלא־מקום
המנכ״ל, דפי הר־לב.
עתה אין הממשלה מחפשת אדם ש ימשיך
את דרכו של הוד וינסה לשקם את

יו״ר כן־ארי
מועמד חלש
הוד מתפקיד מנכ״ל החברה, החל מירוץ
מטורף של אישים שונים ־ הרוצים בתפ קידו
של הוד. אולם המירוץ לא היה רק
של המועמדים־בכוח לתפקיד, אלא בעיקר
של שני השרים־ הנוגעים בנושא ששמו
אל־ על: שר־האוצר, שימחה ארליך, ושד־התחבורה,
חיים לנדאו. עד שיימצא ה מועמד,
מונה כממלא־מקום המנכ״ל, סגנו
בפועל של מוטי הוד, רפי הר־לב.
מייד עם התפטרותו של הוד מתפקידו,
החל שר-האוצר, לחפש את המועמד שלו
לתפקיד מנהל החברה. ארליך סגלה הת עניינות
בחברת אל־ על, שכמוה לא גילה
אף אחד משרי האוצר שלפניו. במשך
תקופה ארוכה הוא ניסה, בעזרת יושב־ראש
מועצת המנהלים של אל־על, מרדכי
בן־ארי, להדיח את הוד. אולם לימין הוד
התייצבו ועדי החברה ושר־הביטחון עזר
וייצמן, שהוא ידיד אישי של הוד, ובידי
ארליך לא עלה לפטר את המנכ״ל.
אולם ארליך המשיך בכל זאת לנסות
לגרום להתפטרותו של הוד. בשיחה ה מפורסמת
בינו לבין בן־ארי, שנערכה ב־מיסעדת
טריאנה בתל־אביב, היה לארליך
גם מועמד למנכ״ל אל־על: איש אמונו
וסגן יושב־ראש הוועד־המנהל של רשות״
השידור, אריאל וינשטיין.
המבקש לקבוע בעצמו את דעתו על המאו רעות,
אין כל אפשרות לעשות זאת. כי
אין מספקים לו את הסיסמכים המקוריים,
שרק על פיהם ׳יכול אדם אחראי לשפוט.
כך לא פירסם, בשעתו, אף עיתון ישר אלי
אחד את נאומו של י יאסר עראפאח
בעצרת האו״ם, שהוגדר על־ידי עיתוני
ישראל פה־אחד כנאום קיצוני, הקורא
להשמדת ישראל. ואילו הדיפלומטיה ה עולמית
ראתה בנאום צעד זהיר קדימה,
לעבר שלום ישראלי־פלסטיני.
אף עיתון ישראלי אחד לא פירסם את
נוסח ההחלטות של ועידת־הפיסגה הער בית
בבגדאד. הם הסתפקו בשפע מאמרי־שינאה,
שבהם נטען כי בבגדאד הוחלט
על מילחמת-חורמה בישראל. ואילו החל טות
בגדאד מגנות אמנם את ההסכם ה נפרד
בין מצריים וישראל, אך קוראות
לשלום צודק ובר־קיימא.
גניזת מיסמכים אינה מביאה רק לשטי-
פודמוחם של אזרחים רגילים. נראה כי
גם מדינאים מסתפקים בקריאת עיתונים.
כך נכשל מנחם בגין, כאשר טען מעל
דוכן הכנסת, שבבגדאד הוחלט על מיל־חמת־נצח
בישראל. כאשר נתבקש, בש אילתה
של חבר־בנסת, להביא את הנוסח
שעליו הסתמך, שלח את סגן־השר, יורם
ארידור, שהשיב תשובה מגומגמת, מבלי

מועמד דוברת
הצעה עצמית
נמצא בחוץ־לארץ יותר מאשר בארץ,
מתפרנס בכבוד מדמי הייעוץ וההשתתפות
בישיבות, שהוא מקבל במטבע ׳זר מהחב רות
שעימן הוא קשור.
לביא סירב להצעתו של ארליך, ול מקורביו
אמר :״בשביל מה אני צריך את
כאב־הראש הזה. מה רע לי עכשיו?״

יליד משוכנע כי יצליח לשכנע
׳ 1את לביא לקבל את המישרה .״אני
אנגן לו על הנימים הפטריוטיים והקולונל
הזה יסכים בסוף,״ אמר באחד הדיונים
שנערכו בנושא זה במישרדו.
אולם לארליך יש גם מועמד שלישי:
אהרון דוברת. מועמד זה הציע את עצמו
לפני חודשים אחדים.,אחרי התפטרותו ה ראשונה
של הוד מתפקיד מנכ״ל אל־על,
התפטרות שממנה חזר הוד כעבור שעות
אחדות. אז לא נדונה הצעתו של דוברת

מועמד וינשטיין
הצעה במיסעדה
החברה ההרוסה. עתה מחפשים מועמד
שיהיה מקובל על אחד משני השרים,
זה אשר יצליח להתגבר על מישנהו.
בתוך הקלחת הזו, שהביאה כבר למתי חות
רבה בין ארליך לבין לנדאו, בוחש
יושב־ראש מועצת המנהלים של אל־ על,
ומי שהיה המנכ״ל הקודם של החברה,
מרדכי בן־ארי. בן־ארי, מנסה שוב להש תלט
על אל־ על ולנהל אותה מכס היושב־ראש,
תוך כדי עקיפת המנכ״ל. אצל מוטי
הוד הוא לא הצליח בכך, ולכן דואג בן־
ארי שהמנכ״ל הבא של אל־על יהיה איש
חלש.

הוא גם הסביר את התפתחות המצע המלהביא
נוסח המאשר, כביכול, את גירסת
דיני. של אש״ף, ואת התהליך שהביא
דאש־הממשלה.
הסכמה דיפלומטית. בפרשת קרייס-
לקבלת העמדה הנוכחית של המועצה ה לאומית
הפלסטינית, בציינו את העובדה
קי זה קרה שוב. אך בעוד שנאומו של
עראפאת באו״ם היה ארוך, וגם החלטות
המצערת שלדעת־הקהל המערבית ידוע
אך מעט על עמדה זו.
בגדאד השתרעו על סעיפים רבים, הודעת
קרייסקי־בראנד-עראפאת היא קצרה ביותר.
הידר. קרייסקי קיבל בחמימות רבה
לא היה כל נימוק טכני לאי־פירסומה.
מאד את היד ר עראפאת לרגל ביקורו הההודעה
כוללת כמה מישפטים של ני ראשון
בדמוקרטיה מערבית. הי ד ר בדאנד
מוס ותודה על ההזמנה, וכמה פסוקים
והידד קרייסקי הדגישו את הצורך בהש פוליטיים
מובהקים.
גת פיתרון כולל של בעיית המיזרח התי להלן
נוסח הדברים (ההדגשות
סועצת־הביטחון
המבוסס על החלטת
כון,
של ״העולם הזה״) :
הזכויותהלאו ו־
,338 ועלהגשמת 242 מיות הפלסטיניות והזכות להגדרה עג 1מית,
הידר עראפאת הדגיש את התפקיד ה קונסטרוקטיבי
שממלאים היד ר קרייסקי
כפי שהודגש בין השאר בהודעות התשע
והידר בראנד * בתוך האינטרנציונל הסוצ (חברות
השוק האירופי המשותף) על ה־יאליסטי
ומחוצה לו, התורם לחיפוש אחר
מיזרח התיכון.
הם קיבלו לתשומת־ליבם שעראפאת
שלום צודק במיזוח התיכון...
הידר עראפאת תיאר בפרוטרוט את
הזכיר את החלטת המועצה הלאומית ה פלסטינית,
שקראה להקמת מדינה פלסהתפתחותם
של המוסדות הלאומיים ה פלסטיניים,
שהגיעה לשיאה בעליית אש״ף
טינית ריבונית, ואת החלטות וזצידת־כסמל
וכמכשיר הלאומיות הפלסטינית,
הפיסגה בבגדאד, שקראו לשלום צודק
וההכרה בו כבנציג הפלסטיני החוקי ה־ובר־קיימא
במיזרח התיכון המבוסס על
בילעדי על־ידי ועידח-הפיסגה של רא-
נסיגת הכוחות הישראלים מן השטחים המוחזקים
והגשמתן של זכויות לאומיות
באט, המדינות הבלתי־מזדהות והאדם.
פלסטיניות, וביכללן הזכות להגדרה עצ*
התוארים הם מיפלגתיים: יושבי
מית, הזכות לשיבה והזכות להקים מדינה
ראש של מיפלגות סוציאליסטיות.
(המשך בעמוד )38

מוננו המיס 1979
תחרויות אזוריות

אשקלח

מוצאי שכת ,28.7.79 ,כשעה 9.00 כערב, כמלון המפואר

ט ב רי ה

יום רכיעי ,15.8.79 ,כשעה 9.00 כערב, כמלון היוקרה והפאר

גו שולמית

בלאוה טבריה

0,1מח־ח נסיכת היס התיכון

״!י״ נסיכההכנות

בחסות ראש העירייה אלי דיין

מכירת כרטיסים מוקדמת: במישרד ״בידור הצפון״ (לשעבר אלחדיף),
טלפון 22596־ .067 בקבלה של מלון ״פלאזח טבריה״ ובערב המופע
במלון ״פלאזה טבריה״ .הנחות: לוועדי עובדים, מיפעלים וחיילים.

מכירת כרטיסים מוקדמת: במישרד לתיווך ״רמי דוד״ ,רחוב הרצל
31 אשקלון ; טלפון 22774 ובקבלה של מלון ״מי שולמית״ .באשדוד :
משרד הכרטיסים ״יונה״ .בערב המופע בקופת מלון ״מי שולמית״.
הנחות: לוועדי עובדים, מיפעלים וחיילים.
אילת יום שישי ,10.8.79 ,כשעה 9.00 כערכ, כמלון היוקרתי

מוצאי״שכת ,11.8.79 ,כשעה 9.00 בערכ,
כמרכז הספורט והנופש
לרו טקס בחיות

קאנטרי קלאב

נסיכה ׳היסוד

בחסות ראש העירייה גד כץ

.יתקיים טקס בחיות נסיכה הדווה

מכירת כרטיסים מוקדמת: אצל עוזי בית הלחמי, זנתי (ליד הקולנוע),
אלה לוין במרכז הדקל ,״אנדנדינו״ מרכז מור, קיוסק איזידור, בקבלה
של מלון ״לרום״ ,בקבלה של בל בתי־המלון בעיר ובערב המופע בקופת
מלון ״לרום״ .הנחות: לוועדי עובדים, ומיפעלים. לחיילים — בקצין
העיר אילת. הזמנות לקבוצות מאורגנות: בכר, טלפון 6516־.059

מבירת כרטיסים מוקדמת: במישרד ״מרקור״ בפסג׳ טל .77421 .במישרד
״הנאווה״ ובקופת מרכז הספורט והנופש (קאנטרי קלאב) .הנחות:
לוועדי עובדים, מיפעלים וחיילים. לחברי מרכז הספורט הנחות מיוחדות.

בתוכנית האמנותית :

אבריק סימון י״ואמייה״) הכוכב הבינלאומי מצופת * מ ׳1פאן נחה, ישעשס, בדר
שוי -כובבת הויסקו הישראלית להקתה גי א 1 0 1 1בקטעי ויקוד בהדרכת יעקב
קיוסק׳

דליה אליעוווב

־ בשיריה נבתויס

משה נוי ולהקת ״הדולפינים״

תצוגות אנפנה מפוארות ק״ץ
קריית שמונה
מוצאי־שכת ,4.8.79 ,כשעה 9.00 כערב, על הדשא של

יתקיים טקס בחיות

חור שת טל

נסיכת הצפון

בחסות ראש העירייה אברהם אלוני

תו כני ת א מנות ת מיו חדת
תל־אביב ,״היכל התרבות״ מוצאי שבת 18.8.79 נשקה 8.30 בעוב
בתוכנית האמנזתית:

•¥־ אפרק סימן[ מצופה ¥ב טי מ ס ״ ג ! (מק 01 שני באיווחיון 079ל| א י \ י ׳ פופב

הזמו הצופה׳ * מני פאר להקת הגיא! ״דומינו״ דליה אליעזווב *
׳משה 1׳ 11 להקת ״הדולפינים״ * תצוגות אופנה מפואחת ק״׳ן 73׳ הפקה.. :תיאטרון מבטי
מבירת כרטיסים מוקדמת: חפצה ראשית ״הדרן״ ,אבן גבירול 90 תל-אביב, טלפון , 248787 למוסדות טל 248844 .ובמשרדי ״רוקוקו״ ,״לאן״ ,״קסטל״ וביתר
המשרדים בעיר. בערב הנשף בקופת ״היכל התרבות״ .הנחות לוועדי עובדים, חיילים בקצין העיר תל״אביב. ביפו גוטווין״ .ברמת־גן :״רכניץ״.

הכלכדנ^ת הצע בערת הגישה המהננד ת, ממשינה בהריסת המוסנמות
ו בפי רו ט תוכני תההאלט רנ טי בי תלהצלת המ שק הי שראלי מחורבן
^*׳ שבוע נתבשרנו מסיו של שר התעשיה־המיסחר־י
• והתיירות, גירעון פת (מעריב ,)7.7.79 ,שרווח של
,—60070־/״ 500 במיסחר הקימעונאי נפוץ ביותר.

מן התהליך של הגברת זזריווחיות של התיווך על חשבון
הייצור והעוסקים בו: היצרנים והפועלים.
צריך להבין שכל עסקי־התיווך הללו — הייבוא, המיס־חר
המקומי, הסיטונאי והקימעונאי, ביטוח, בנקאות, עסקי-
קרקעות — הגורפים כיום את רוב־רובם של ריווחי המשק,
הנוצרים ביסודו של דבר בייצור, אינם מוסיפים ולא
כלום להגדלת התוצר, וגם לא לשיפור מאזן התשלומים.
נכון שהם ממלאים תפקידים מסויימים במערכת מחזור־הדם
של המשק, ולשם זה מגיעים להם אחוזים מסויימים
ברווח.

בקראי דברים אלה, חשבתי שהארץ תרעד, שכל שכיריה,
המקבלים בקושי ׳ 7070 מן ההתייקרות, ייצאו לרחובות
בהנהגת ההסתדרות, שכל יצרניה, שמהם נגזלים ריווחי
השקעותיהם על־ידי הסוחרים, ירעישו עולמות, ושכל
כלכלניה יצעקו חמם, כי הורסים את המשק.
כי הרי סוף־סוף שורש הרע יצא לאור. ריווחי התיווך
חוגגים בראש חוצות. רווחים של ״־ 50070!—6007 במיסחר
הקימעונאי קיימים רק באופן רשמי. באופן בלתי־רשמי,
הם בוודאי עוד יותר גבוהים. כרווח הגון נחשב רווח
ריאלי של ־ .1070—157 במיקרה זה, לאור ההתייקרות
של ־ ,607 הרווח הריאלי הוא !־—4007־ .3007 מה פירושם
של רווחים בסדר גודל זה על־ידי המיסחר הקימעונאין

אך לא זה המצב אצלנו. תחת לעזור לזרימת
הדם כמשק — זרימתם של הסחורות וההכנסות
— הם מוצצים את הדם מתור המחזור
הזה, ומשאירים את המשק אנמי כזמן שהם י משמינים.

מה גגגב

הם מעכבים את ההשקעות בייצור (במשך שלוש השנים
האחרונות ירדו ההשקעות הריאליות ,)1670 מעכבים
את הפיתוח, מדרדרים את מאזן־התשלומים (השנה יגדל
הגרעון ב־ 1000 דולר, בעיקר כתוצאה מייבוא אזרחי),
גורמים לחלוקת הכנסות מעוותת לרעת העובדים ולרעת
היצרנים( ,מעל לכל, מדרבנים את סיחרור האינפלציה.

פועלים אלה נשארו עם משכורתם העלובה, בזמן ש מחירי
תוצרתם הרקיעו שחקים בחנויות הקימעונאים.
נחשוב רגע על פועלות־הטכסטיל, בעלות המשכורת של
4000ל״י לחודש, ועל השמלות שנמכרות בחנויות ב־4000
ל״י לשימלה, תוצר עמלן.

הסוחרים

מן העובדים
מ( ירושם, נזילת פרי עמלם של הפועלים, שייצרו
* את הסחורות שאותן מוכרים הקימעונאים.

גורמים לאינפלציה
ך* יווחי תיווך עצומים אלה של ס /ס —600־ 5007 בענף
י הקימעונאי הם העומדים מאחורי האינפלציה משולחת־הרסן.

הפועל
הישראלי מוציא, ליחידת־שכר, את
ערד התוצרת הגבוה ביותר בעולם. אין פועל
יעיל יותר ממנו כעולם.

פירושם של רווחים אלה הוא, שחלק קטן

מאזז א סחור אלכ סנ ד ר
פועלת טנסמיל משתינות
4000 ידי לומרש ־
1מחיות של שימלח אתת
ש הי א

זאת אומרת שיעילותו ותפוקתו הפיסית של
העוכר הישראלי, עלו כמשך השנה כ 6ולמרות
זאת שכרו נישאר קכוע.
כל הכלכלנים המצדדים בעליית־שכר כתוצאה מעליה
בתפוקה, צריכים לדעת כי במציאות, העליה בתפוקה הלכה
אל הרווח, ובמיוחד אל רווחי הסוחרים.

גוזלים מן

מ ו תי

גזלו׳ מרעיש של
גורשו נח מונש:
עונב׳ התיווך אוכלים
את העובדים ו היצ תי ט
התעשיינים כבר לפני שנה נאמר במחקר שנערך על־ידי המכון
לפריון העבודה, שתפוקתו הפיסית של הפועל הישראלי
היא כחצי מזו של הפועל המערב־אירופאי (בגלל מיכון
נמוך במיפעלים) ,אך שכרו הוא רק כשליש משכר עמיתו
המערבי, כך שהרווח עליו גדול בהרבה מאשר על חברו
המערבי, ורמת־חייו נמוכה בהרבה.
התמונה מחמירה עוד יותר כאשר עוברים מן המונחים
הפיסיים של התפוקה לערכם הכספי. חלקו של השכר
במחירה של יחידת־תוצר, הוא בירידה מתמדת (לממוצע
של 2070—257 ותחת ששכרו של הפועל יעלה עם
העליה של הערך — והמחיר — של תוצרתו, הולך ההפרש
בין שכרו והמחיר הסופי של תוצרתו וגובר.
רוב ההפרש, לפי נתוני השר פת, מגיעים, כפי הנראה,
לכיסי הסוחרים. אחרת, איך היו אלה מגיעים לרווחים של
־—6007־ ? 5007 הדבר הוא ניצול מחסיר של העובד.
נוסף על כך, אף אגורה אחת מן הגידול הריאלי במשק
אינה עוברת, בישראל, אל השכירים. בזה מסכימים איתי
אף הכלכלנים הלוחמים ביותר לירידת השכר. אפילו היה
השכר הריאלי נשאר קבוע במשך השנה האחרונה, למרות
אינפלציה של ־( 507 דבר שאינני מאמינה בו, כי לדעתי הוא
ירד) פירושו גידול ריאלי של ־ ,67 שחל במשק באותה
השנה, הוא שכל זה הלך אל הלא־שכירים, כולו. אילו
היה הולך גם אל שכירים, הרי גם השכר הריאלי היה
צריך לגדול ב 67 דבר שלכל הדעות לא קרה.

ך לא רק העובדים מנוצלים.
יייייי 00 של רווח קימעונאים מצכיע
על העוכדה שהרווחים אינם נשארים כמיפעל,
אלא עוכרים אל כיסי הסוחרים.
לכל הדעות, אין הייצור ריווחי במידה כזאת. יש הרבה

הייבוא, הטיסהו הסיטונאי
והקימעונא׳ ,הביטוח, הבנקאות
וססק״הקוקעות -רש הגוונים
כיום את דוב דשה׳ המשק
מיפעלים, שריווחיותם אינה בייצור, אלא בהשקעותיהם
בצמודים ממינים ומסוגים שונים. מיפעלים רבים עוסקים
היום בפיננסים וגם בייבוא כדי להישאר ריווחיים. כתוצאה
מכך חלק גדול מן ההשקעות של המיפעל מופנה
לניירות־ערך, למיסחר למינהו ולא לייצור, כל זה כתוצאה

של הציבור — הסוחרים האלה — הולך ומשתלט
על חלק הולך וגוכר של ההכנסה הלאומית
שלנו.
סכומים עצומים מתרכזים בידיים מעטות, בזמן שהידיים
הרבות של העובדים השכירים הולכות ומתרוקנות. בעלי
רווחים אלה מסוגלים לקנות כל דבר, בכל מחיר. ומכיוון
שהם משתלטים על חלק גדול של כל ההכנסות במשק,
הרי גם הדברים האלה, שעבודם הם משלמים כל מחיר,
הולכים גם הם ומתרבים. מסיבה זו הם מעלים את המחי רים
גם עבור אותם שאינם יכולים לשלם אותם.

לדוגמה: מיספר הווילות הנכנות דהנקנות
כמהירים אסטרונומיים הולך וגדל, ומסיכה זו
גם לא יימכרו דירות רגילות כזול — אם ככלל
נכנות כאלה.

לפי הודעה בעתונות, בונה כיום החברה הממשלתית,
שיכון ופיתוח, וילות בהרצליה פיתוח, ולא שיכונים לעוב דים
שעבודם הוא הוקם. גם אם הם יבנו כאלה, הרי
מחיריהם יצטרכו להתחרות עם מחירי הווילות, אחרת לא
כדאי להם לבנות אותם.
אותו הדבר קורה בשוק השמלות. יותר ויותר שמלות
נמכרות במחירים של 4000ל״י, ולכן גם השמלות ה״עמנד
יות״ נמכרות הרבה יותר ביוקר מכפי שהיו נמכרות
לולא היה קיים שוק זה לשמלות־מותרות.
(המשך בעמוד )38

אליעזר דורבין: ה מ של והנמ של
במאמרה חאחרון, תחת הכותרת ״בוקר טוב, מר ז׳ורנין״
(״העולם הזח״ ,)2184 הזכירה הכלכלנית הצעירה, אסתר
אלכסנדר, את מסע״חפירסום נגד האינפלציה, כדוגמה להוכחת
התיזה המרכזית של המאמר: שהממשלה, בתור הקונה העיקרי
במדינה, חייכת להוריד את מחירי הספקים שהיא קונת
מהם סחורות ושרותים.
אין ספק שתיזה זו, אכן נכונה, כהצעה חשובה לבלימת
האינפלציה. אולם מסתבר כי הדוגמה ששימשה להצגת התיזה
היא לקוייה.
אליעזר ז׳ורבין תתקשר עם ״העולם חזה״ וגילה את פרטי
המסע שהוא מנחל. הוא, אמנם, ביקש לבסס את המסע על
תקציב של 30 מיליון ל״י לשלושה חודשים, כפי שציינה אסתר
אלכסנדר, אולם אחרי משא״ומתן עם האוצר, אושר למסע
תקציב של 10 מיליון ל״י לחודשיים. הסכום המוקטן ( 5מיל
יון
לחודש, במקום 10 מיליון) ,אינו נובע מהורדת המחירים
אלא מצימצום היקף המסע. אין בו, איפוא, פדי לשמש שמל
להשגת המטרה שהכלכלנית ביקשה להשיגה.
ז׳ורבין מצביע על סקרי דעת־קהל, שתראו כי חרוב הגדול
של הנשאלים תומך במיבצע, במידה זו או אחרת של התלהבות,
ובי רבים מהם סבורים כי המסע יביא לצימצום חקגיות שלחם.
כאשר קיבל ז׳ורבין על עצמו את ניהול חמיבצע, על פי
כקשת האוצר, הוא הציג כתנאי, שהאוצר לא יעלה מחירים
במשך המיבצע. תנאי זה נתקבל בכתב. ז׳ורבין משוכנע בי
המסע, שנועד להחדיר לתודעת הצרכן הישראלי את חצורך
להקפיד על מחירים שאינם מופרוים, ולהתייחס בכבוד לערך
הכסף שבכיסו, אכן יתרום תרומה חשובה לבלימת האינפלציה.
״אני מסבים לדבריה של הגברת אלכסנדר,״ העיר ז׳ורבין
השבוע ,״אך הדוגמה שחביאח אינה מתאימה. במיקרת זת,
המשל אינו דומה לנמשל.״

וילות ו ש מלו ח
(המשך מעמוד )37

דבר דומה קורה בשוק הרהיטים, הצעצועים,
הנעלים וכר.

לכן, הריכוז של חלק ׳הולד וגובר
של ההכנסה הלאומית בידיים
מעטות, הוא אינפלציוני כצורה
מחרידה. הוא עוד יותר אינפלציוני
כאשר כדור •טידיים אלה הן כלתי־פרודוקטיביות,
ותמורת הרווחים
הן לא תספקנה שום תוספת־מוצר
לשוק.

נוסף על כך, הדבר גורם עודפים בייצור.
רוב המשאבים אינם מופנים לשכירים,
אלא למתעשרים, כפי שראינו לגבי הווילות
והשמלות. אך לא לאורך ימים יהיו השכירים
מסוגלים לקנות סחורות במידה מספקת
במחירים אלה.
הסימנים הראשונים של עודפים כבר

חוחי וומיפעדם אינם
חוזרים לייסר, אלא
עוברים גם הם

-ל מי?

הכלכלן, כעל פרס־נוכל, סמו
אלפון, אומר: אם נותנים לשוק
החופשי לפעול לפי רצונו, משום
מה יעבוד לטובת אותם שממילא
ככר יש להם. כבה זה.
השאלה המתעוררת תמיד: אם כן, אז
מה לעשות? וכאן אני חוזרת לתוכנית
הכלכלית האלטרנטיבית, שבה התחלתי
במאמר הקודם. המלצתי על פיקוח מחירי
התקציב — כלומר מחירי הסחורות וה-
שרותים שקונה הממשלה. אמשיך בהצעותי.

הלא־שכר
עולה
יש לסבסד מוצרי יסוד.
מילבד השפעתו הישירה של סיבסוד זה
על ירידה במחירים, הוא אנטי-אינפלציוני
גם מסיבה של הגברת השיוויוניות החברתית.
בדרך זו נעצרת היווצרותם של
ריווחי-אינפלציה על-חשבון הירידה בשכר
הריאלי.
אך סיבסוד המוצרים הבסיסיים מוריד
גם את דיווחי התיווך בחקלאות. זוהי
השפעה אנטי-אינפלציונית חשובה ביותר
של סיבסוד מוצרי-יסוד. כי כספי הסובסידיה
הולכים ישר אל היצרן. וכאשר
המחיר הסופי הוא בפיקוח, הרי למתווך
לא נשאר מרחב־מחייה רב, והוא יכול
לזכות בדמי־תיווך מתון והגון בלבד, דבר
המגיע לו — ולא מעבר לזה.

#עדיה כשכר הריאלי בהתאם
לגידול כתוצר.

מופיעים. לפי הידיעות האחרונות 2070 ,
של ייצור־הנעליים לא נמכר. יש גם עודפים
גדולים בחקלאות, בביצים, בעוף ובתפוחי-
אדמה. לתשומת־לב: העודפים מתרכזים
בסחורות שהעם קונה. אין עודפים בווילות
ובמכוניות. להיפך, יש תורים גדולים בהמתנה
להספקה (למכוניות משומשות, לעומת
זה, אין שוק).

הסיכוי הוא שעודפים אלו ילבו
ויתרבו עם גדילת האינפלציה וכריתת
ההון מן הייצור, עם התנכרות
השתעכדותנו לחו״ל, כיחד וכתוצאה
מהתדרדרות שכרם ו
רמת־חייהם של העובדים.

למה דואגים
הכלכלנים!
ך ון ימנים אלה הם סימנים של משבר
**הולד ומתקרב. משבר המסכן את כולנו,
אפילו את אותם המרוויחים היום מהמצב,
ומשום כך הם הגורמים לו.

וכד זה למה ז מפני שמשקנו
העדה לראש סדר־העדיפויות שלו
את ריווחיהם של הסוחרים והמתווכים
האחרים למיניהם. זוהי
המשמעות של —6007,״ 5007 רווח
כענף הקימעונאי.

וכאשר הכל מתרחש לאור היום, במה
עוסקים כלכלנינו? האם הם שוברים את
הראש איך להקטין רווחים אלה, ושוקדים
על העברתם אל היצרן ופועליו?
לא ולא.

הם עסוקים היום מעד הראש —
כמה? כתיכנון הדרכים כיצד למנוע
את הגזירה שד קיום סוכסיד־יות
למוצרי-יסוד. כיצד לעקוף את
החלטת ראש־הממשלה, וככל זאת
ולמרות הכד לבטל את הסוכסיד
יות האלה, להגיע עד־ידי כד להורדה
נוספת כשכר הריאלי.
קשה, קשה להביו איך הראש שלהם פועל•
וכדי להוסיף חטא על פשע, הם רוצים
לעקור מן המדד את ההתייקרויות הנובעות
מביטול הסובסידיות. זאת אומרת, להוריד
מ־ ס707
את הפיצוי של תוספת־היוקר
ל״,־ 607 וזה כאשר הקימעונאים מרוויחים
> ! 6007 אולי ישאירו, ברוב טובם, פיצוי
של 7070 מן ההתייקרות עבור ״המפרנס
הזכאי״( .מי זה בדיוק המפרנס הזכאי,
כאשר לפי חישוב מישרד-העבודה־והרוו-
חה, השכר הממוצע הוא קו העוני במשק?)
קשה להבין את כלפלנינו. האם זוהי
סגידה ל״שוק החופשי״ ,באומרם לו ״יהי
רצון״? או שזו תמיכה מודעת בבעלי
ריווחי האינפלציה?
אם רצונו של השוק החופשי הוא בריווחי
תיווך גדולים — ״יהי רצון״ .ואם רצונו
של השוק החופשי בעליית מחיריהם של
מוצרי היסוד — שוב ״יהי רצון״ .מי ומה
אנחנו, שנתערב בפועלו על־ידי קביעת
סובסידיה עבורם? או אולי בכל זאת ברור
להם שביטול הסובסידיות ועיקור המדד
יעשיר עוד יותר את בעלי המאה, והם
תומכים בזה מסיבה כלשהי?

יש לשלם תוספת יוקר של> ,1007 לפחות
אחת לשלושה חודשים. מעבר לזה, יש
לזכות את העובדים באופן ריאלי בעד
הגדלת פריונם. עמדנו על הנזקים האינם־
לציוניים הנגרמים כתוצאה מאי־מילוי תנאי

אין פלאים בעולם: כאשר התוצר הלאומי
הוא קבוע, והשכר הריאלי ורמודהחיים
של העובדים יורדים, הרי עולות בהכרח
ההכנסות מלא-שכר ורמת־חייהם של הלא-
שכירים.

כדור שלא יכול להיות אחרת,
כי אלה הם מאזניים. אם צד אחד
יורד — השני עולה. עליה כצד
אחד יבולה להתקיים רק על חשבון
הירידה של הצד השני.
הדבר חמור עוד יותר אם יש גידול
ריאלי בתוצר הלאומי, והשכר הריאלי בכל
זאת יורד — כי במקרה זה, הלא-שכר
עולה עוד יותר.
אין — ולא יכולים להיות — ריווחי־אינפלציה,
שאינם על חשבון העובדים.
הדבר חמור שבעתיים לגבי כלל המשק —
ולא רק לגבי העובדים — כאשר ריווחי
האינפלציה אינם מושקעים שוב בייצור,
אלא הולכים לצריכה, ולצריכה ראוותנית
במיקרה זה, כי הם נחטפים, ברובם, על-
ידי הספקולציות שבליבם של ענפי־התיווך.
הביקושים הנובעים מריווחי-האינפלציה

אם נותניס לשוק תואבש
לנעור כרצונו, הוא
עונו תמיד לסונה

מי שיש להם
עולים יחד עם -עליית־המחירים. עליית
המחירים, אין בכוחה להוריד ביקושים
אלה, כפי שהיא מורידה את הביקושים
הנובעים מן השכר. כל עוד ביקושים אלה
מקיפים חלק גדול של התוצר, הרי האינפלציה
לא תיעצר.

האפשרות היחידה לעצור את
האינפלציה היא לחסל את הביקושים
העולים ביחד איתה. אין
שום דיר אחרת. ביטול הסובסידיות,
לכטח לא יעשה זאת.
האמצעי העיקרי העומד לרשותנו הוא
לחסל את האפשרות של עשיית ריווחי
אינפלציה — וכתוצאה מהם ביקושים
העולים עם האינפלציה על חשבון השכר.
יש למנוע את ניצול העובדים השכירים
לטובת עשיית ריווחי-אינפלציה, על־ידי
שמירה על שכרם הריאלי, בד בבד עם
עלייתו הריאלית ועם עליית התפוקה.
פעולה זו תסתום את עיקר הפירצה, שדרכה
נוצרים רווחים מזיקים אלה.

יבמדינה
(המשך מעמוד )35
פלסטינית ריבונית, ואת אישרורן של
החלטות אלה לאחר מכן על־ידי אש״ף.

יחסים יהודיים
כדב נו בחב מי ס ד רון

״הידר בראנד והיו״ר קרייסקי הסכימו
עם הידר •עראפאת שהעניין הפלסטיני
הוא בעייה מרכזית של הסיכסוך המיזרח־תיכוני,
והסכימו שבלי פיתרונה הצודק
והמשביע־רצון לא ניתן להשיג שלום ולא
פיתרון כולל.״

עד באן

נוסח ההודעה.

בלשון דיפלומטית מקובלת, זוהי הסכ מה
על הקמת מדינה פלסטינית לצד יש ראל.
תרגיל מקובל הוא בדיפלומטיה,
שצד אחד מכריז הכרזה בנוכחות הצד
השני, שעצם נוכחותו מתקבלת כהסכמה
אילמת לכך, אף כשאינו מוכן, מסיבה זו
או אחרת, לומר את הדברים בעצמו.
אף מילה אחת מכל ההחלטות האלה
לא הסתננה לעיתוני ישראל. הם יכלו,
במיקרה זה, לתפוס את מקומם בין פראב־דה
ואיזבסטיה.

רביו ל שיל טון
התנצלות מהדקת-
המודעות ש? היומון
״הארץ״ משכה
תשומת-דב דאחת
השגיאות המשעיטעות
כיותר ש? השנה
ציבור קטן ביותר השתתף בטכס האז כרה
לחוזה המדינה בנימין זאב הרצל,

האם מניבים ע7
עינויי יהודים?
זה תדוי
כזהות המענים
לפני כמה שבועות ראו צופי-הטלוויזיה
בישראל, בסידרה לו גראנט, המתארת את
חייו של עיתון יומי אמריקאי, פרק על
לבטי־המצפון של עורך בכיר, שהיה עד-
ראייה למעשי-זוועה של מישטר־עריצות
באמריקה הלאטינית.
כ*מעט אותו הדבר קרה החודש בעיתון
האמריקאי המכובד ביותר: ניו־יורק טיינזס.
ג׳ון אוקם הוא עורך בכיר מאד בעיתון,
בן מישפחת הבעלים שלו. הוא העניק את
שמו לכתבה, שבה הובאה העדות של
נערה בת ,18 שהיתה כלואה בחשאי בכלא
ארגנטיני, ושעברה שם עינויים מסמרי-
שערות.
״להרוג את היהודים״ .בין השאר
סיפרה הצעירה:
״...פעם שמעתי כלב נובח במיסדרון,
ומישהו מצווה עליו לפסוע קדימה ואחורה
ולכשכש בזנב.
״תחילה חשבנו שזהו באמת כלב — אבל
לא. זה היה בן־אדם, צעיר שאולץ להעמיד
פנים של כלב. פישעו היה שהוא יהודי.
השומר אילץ אותו לנבוח וללכת על ארבע.
״היחס המחריד ליהודים (בכלא הארגנטיני)
לא-ייאמן. ארבעה נערים יהודיים
נכלאו שם לשבוע, כיוון שהשתייכו לאירגון
חברתי יהודי כלשהו. המישטרה שאלה

בנימיו זאב הרצל
ייערך היום, יום ראשון, כ׳ בתמוז תשל״נז 15 ,ביולי 1979
בשעה , 17.30 בהר הרצל, ירושלים
דברים: נשיא המדינה מר יצחק רבין
__מ ״מ יו״ר ההנהלה הציונית מר רפאל קוטלוביץ
המודעת כ״הארץ״ מה 13.7.70-
טעות פרוידיאנית
שנערך בהר־הרצל בירושלים בתחילת ה שבוע.
נשיא
המדינה, יצחק נבון, שרים, חברי-
כנסת ופקידים בכירים עמדו ליד הקבר
והשתתפו בטכס הממלכתי. אולם חבר-
כנסת אחד נעדר ממנו, למרות שמודעות
ענק הבטיחו את בואו — ח״כ יצחק
רביו•
מרכז ההסברה, שלאחרונה הפך להיות
לישכה כימעט פרטית של ראש הממש לה,
מנחם בגין, פירסם מודעות מאירות
עיניים בכל העתונים לקראת טכס הזיכ רון.
המודעות הגדולות היו על־פי הוראה
אישית של ראש הממשלה, מנחם בגין,
עצמו. בגין, שהעביר רק לאחרונה החלטה
בממשלה, שיום הזיכרון לזאב ז׳בוטינ־סקי
יהיה יום זיכרון ממלכתי, רצה להכין
את הקרקע לטכס מפואר לזכרו של ז׳בו־טינסקי,
בטכס יום הזיכרון להרצל.
במודעה, שהופיעה בעיתון היארץ, ביום
השישי האחרון (ראה גלופה) פורסמו פרטי
האזכרה והאישים שיהיו נוכחים בה. ה אישיות
המרכזית, על פי המודעה, היתה
צריכה להיות ״נשיא המדינה יצחק רביו.״
רק מעטים שמו לב לשגיאה הפרוידיס־טית
של סדר דפוס הארץ. בין אלה ששמו
לב לכך היו אנשי לישכת ראש הממש לה.
מנהל
מרכז ההסברה מיהר לטלפן ל־הארץ.
כעבור יומיים פורסמה מודעת
״תיקון טעות״ .בעוד שמעטים שמו לב
לשגיאה במודעה המקורית, יודעים, אחרי
מודעת התיקון, כל קוראי הארץ, כי יצחק
רבין הוא נשיא המדינה.

אותם אם רודפים יהודים בארגנטינה. אם
השיבו בלאו.,היכו אותם ואמרו להם ש׳את
כל היהודים צריכים להרוג׳ .ואם השיבו
בהן, היכו אותם כיוון שאמרו שמפירים
את זכויות־האדם בארגנטינה.״

כ!ימכה? ימים מעטים אחרי שהדברים
פורסמו בעיתון האמריקאי המכובד,
ערכה הכנסת מחאה גדולה נגד ההתעללות
הסובייטית באנאטולי שצ׳אראנסקי. הכנסת
התאחדה מקיר אל קיר, מילבד רק״ח,
וביטאה את התמרמרותה.
אולם לא היתה שום מחאה על הגילויים
המחרידים לגבי מצבם של האסירים היהודיים
בארגנטינה. הממשלה התעטפה בשתיקה
עמוקה. בגין לא נאם נאום חוצב־להבות.
הממשלה לא פירסמה הודעה, וגם
בכנסת לא היתה אלא יוזמה של סיעה
קטנה *.

מישטרה
מ׳ בצע קזינו

המישפזרה פעלה שנית ככזיכצע
ראוותני לחיסול מועחך קלפים,
והעלתה בחכתה את הזמר
ישראל נוטסדינר מצמד ״רעים״
״לא לזוז!״ צעק השוטר, שהתפרץ
(המשך בעמוד )47
* אורי אבנרי הגיש הצעה דחופה ל־ *
סדר־היום, ומאיך פעיל הגיש שאילתה.
העולם

הזה 2185

לרק״ח. ואילו בבחירות האחרונות
כהסתדרות היו התוצאות כטייכה :
00צ 1קולות לרק״ח 1100 ,למערך 350 ,
לשל״י ו־ 78 לליכוד.

הממדייד מאיימת
על הד מו קר טי ם
ת 1 £ 1ןיך

ראשי המפד״ל איימו על ראשיהמיפלגה
הדמוקרטית, ייגאל ידין ושמואל תמיר,
שאם לא יתמוך נציג הדמוקרטים
כוועד-המנהל של רשות השידור, צכי
(״הזי״) זינדר, כהדחתו של ארנון צוקרמן
מתפקידו כמנהל הטלוויזיה, תעורר
המפר״ל שוב את שאלת השר השלישי
של הדמוקרטים.
בשיחה שהיתה בין ידין ותמיר, נטה תמיר להתייחס
ברצינות לאיום המפד״ל, ואף הציע ״לעשות איתם
עיסקה משולבת,״ אולם ידין טען כי יש לפסול
את האיום מאחר ו״המפד״ל הם סוחרי־סוסים עלובים.״

עריקות בצבאחדאד
בשבועות האחרונים מסתמנת מגמה של עריקות
מצבאו של רנדסרן סעד חדאד בדרום־לבנון.

למרות העריקות מצבא זה, לא קטנה
רשימת־־המשכורות, שמגיש חדאד
לשילטונות הישראליים.

ד״ן סבל*
ס כו ת שיתוק^ידדיס
כירושלים המיזרחית התגלו מקרים אחדים
של שיתוק־ילדים אצל מבוגרים. גילוי זה
העמיד כמצב הכן את שרותי־הבריאות
כירושלים, מחשש למגיפה של שיתוק-ילדים,
דווקא בגילאים מבוגרים, שלא קיבלו
חיסון בילדותם.
גם בשפלה, בעיקר כתל־אכיב, התגלו
מיקרים אחדים של שיתוק־ילדים, אשר
פגעו כאנשים מבוגרים.

ח 3ירות
אחרווחז *1*0 3
על פי הוראתו האישית של שר־החינוך, זבולון המר,
הממונה על אגף־העתיקות, יוחל בחודש הבא
במיבצע ענקי של חפירות ארכיאולוגיות בכל האתרים
הארכיאולוגיים הידועים בסיני.

כוונתו של המר היא לרכז כישראל מימצאים
ארכיאולוגיים רכים ככל שאפשר מסיני,
לקראת החזרת חצי־האי למצריים.

שנה ת מימ ה
רק עתה התברר כי שר-החוץ משר!
דיין סכל מכאבים כמשך שנה תמי*
מה, אולס רופאי כית־חולים על שם
שיכא כתל־השומר, אשר ערכו דד
כמה בדיקות, לא גילו כי דקה כסרטן
במעי הגס, אלא שייכו את כאביו ואת
חולשתו למחלת האולקוס.
דיין, התעקש כמשך אותה שנה כי
מחלתו חמורה יותר מאדדקוס, ורק
אחרי מיספר ניכר *של בדיקות, ה תגלה
לרופאים כי הוא צודק, והם מי.
הרו
לנתחו.

הדם הראש
וג דסאדאת
הראשון־לציון, עובדיה יוסף, יצא נגד
הרעיון של נשיא מצריים, אנוור אל־סאדאת
להקים כית־כנסת, מיסגד וכנסיה
כסנטה־קאתרינה.

את החפירות, המכונות ״חפירוודהצלה״,
יערכו ארכיאולוגים ישראליים בעזרת מאות
או אלפי מתנדבים מהארץ ומחוץ־לארץ.

הרב הראשי הספרדי אמר למקורביו כי אם ירגיש
שתוכניתו זו של אל־סאדאת עומדת להתממש,
הוא יעורר נגדה את יהדות העולם והארץ.

מי שבטניס מ ת ארגני ם
נג דהממשלה

מ שד ביק ש
תיווך מריס

מישפטנים רבים, ביניהם בכירים וידועים, מתארגנים
בימים אלה נגד ההצעה שהועלתה בישיבתה
האחרונה של הממשלה, לחוקק חוק שעל פיו
אסור יהיה לפנות לבג״צ בכל הנוגע להפקעות
אדמות הבדואים ״לצורכי ביטחון״.

מזכ״ל ההסתדרות, ירוחם משל, העומד לצאת
ביום הראשון הקרוב למצריים, כאורח השר המצרי
לענייני עבודות ציבוריות, ביקש מיושב־ראש
מיפלגת העבודה, שימעון פרם, שיסדיר לו פגישה
עם נשיא־מצריים, אנוור אל־סאדאת.

לדעת המישפטנים, ביניהם מבכירי
עורבי־הדין והפרופסורים למישפטים כארץ,
חוק בזה יהווה פרץ לחיסול מוסד הכג״צ
כארץ, שהוא אחד מעמודי־התווך שד
הדמוקרטיה. עד כה אין, עד פי החוק,
בל נושא האסור כפנייה לכג״צ —
מילכד ענייני-כחירות.

״צו* מעיוות 3ט״בר<
טכס כינון מועצת־הפועלים החדשה בכפר טייבה
במשולש, הראשונה במקום, כימעט גרם להתפוצצות.

כמועצה, שמונתה עד־ידי הוועד־הפועל,
יש 10 נציגים למערך 4 ,לליכוד ואחד

גם פרס עצמו יוצא למצריים כיום הראשון
הקרוכ, באורחו של סאדאת. באשר התברר
למשל בי כסדר־היום שלו במצריים
לא נקכעה פגישה עם סאדאת, הוא כיקש
מפרס להשפיע על המנהיג המצרי
לקבל אותו לשיחה.

מצדהח״סוד שדוו
הפקת סידרת־הטלוויזיה האמריקאית הגדולה, מצדה,
נמצאת בסכנה, ויתכן כי המפיקים, חברת יוניברסל,
המשקיעים בסידרה כ־ 500 מיליון לירות, יבטלו
את ההפקה.
המפיקים טוענים כי הוערמו על דרכם בארץ קשיים

רבים. את הסידרה מצדה אי־אפשר לצלם אלא על ההר.
לכן החליטה חברת יוניבדסל שאם תימשך הערמת
הקשיים מטעם גורמים ממלכתיים ישראליים,
תבוטל ההסרטה כליל.

הקשר ששכר את גב הגמל היתה הוראת
הרמטכ״ד, רב־אלוף רפאל (״רפול״) איתן,
דכטד את ההסכם כין החכרה לבין צה״ל,
•טלפיו יועמדו דרשות ההסרטה 00צ
חיילים. הוראתו של איתן באה אחרי
שצה״ל ככר הסכים לכך.
בייאושם פנו המפיקים אל מישטרת־ישראל בבקשה
להעמיד לרשותם 200 מאנשי מישמר־הגבול.
אולם מטעמי כוח־אדם לא יכלה מיפקדת
מישמר־הגבול להיענות להצעה.

אם תבוטל ההסרטה, תהיה זו מכה רצינית
לתעמולה הישראלית. חכרת ״יוניכרסל״
טוענת בי הסידרה הטלוויזיונית תגבר
אפילו על ה״שואה״ כאחוז הצפייה שלה.

ר 13ל
״לחס ביס ול ם
על פי הוראתו של הרמטכ״ל, רב אלוף רפאל
(״רפול״) איתן, יוקם מטה משותף של מיפקדת
קצין־רפואה־ראשי, המישטרה הצבאית וקצידחינוך־
ראשי, כדי להילחם בנגע הסמים שפשט בצה״ל.

רפול: הורה לגייס למטה זה את מיטב
הקצינים משלושת חילות אלה, ולתת
למטה עדיפויות שונות. גם העונשים כצה״ל
על השימוש או הסחר כסמים יוחמרו.

מכינים ה * 3זות
דבגין סזחיסוויה
תושבי שכונת־התיקווה מתכוונים לקבל את ראש־הממשלה,
מנחם בגין, בעת ביקורו הקרוב בשכונה,
בצורה קרירה ומסוייגת, ולערוך נגדו הפגנות.
ראש־הממשלה עומד לבקר בשכונה, שהיתה בעבר
אחד ממעוזי הליכוד, בשבועות הקרובים.

על פי הדך־הרוח כשכונה, במעט ודא
נותרו דכגין תומכים כה, כעיקר לאור
הרעת המצב הכלכלי, הפוגע כתושבי
השכונה יותר מאשר כשכבות אחרות.

סיגריות 1113*113 מלבנון זעקתם של סוכני הסיגריות המייובאות בישראל
נגד גל־ההברחות של סיגריות אמריקאיות מלבנון
אינה במקומה. יבואני־הסיגריות טוענים כי
עשרות אלפי סיגריות אמריקאיות, בייחוד מהסוג
מארלבות, נמכרות בישראל במחירים זולים.
עבור קופסת מארלבורו מוברחת מלבנון משלמים
בחיפה והצפון כ־ 20 לירות, בעוד שקופסת מארלבורו
מייובאת עולה 33 לירות.

אולם התברר בי הסיגריות האמריקאיות
המוברחות מלכנון אינן מקוריות, והן
מייוצרות כלבנון עצמה, תחת השם
״מארלכורו״ ,ובאריזה הנראית במו
האריזה המקורית.

תי רהע צמון -שי 3ם
עורך־הדין התל־אכיבי יהודה עצמון
עומד להתמנות, כתקופה הקרובה,
כשופט כית־המישפט המחוזי כתל־אכיב.
גם אחרי מינויו של עצמון, יוותרו בתל־אביב
תקנים בלתי־מאויישים של שופטים מחוזיים.

פלא טו מאיים
על מי פ לגו ת
ח ״כ שמואל פלאטו שרץ טוען כי
בידיו הוכחות ומיסמכים על עכירות
המייוחסות לו, אשר נעשו על־ידי
אחת ממיפלגות הקואליציה.
כשיחות שערך פלאטו עם חכרי*
כנסת מאותה מיפלגה הוא הודיע להם
כי אם הם יצביעו כעד הסרת חסינותו,
הוא יחשוף את המיפמכים הנמצאים
בידיו,

האמ נ׳ ם * 1רזו
מן חאן ל״מפוס
והס״ מו מיוונח
לעגל החתנתלות
מול בית ״הרסה

הכותרת לדמות המצויירת

רישנח של גבר גדול־וזמדים, שנעשה
על־ידי הצייר־הפסל יגאל תומרקין.

,הרבנית אריאלה שרון, הקוקסינל של הפאשיזם הישראלי.״

משה וסו!ועת

האמן אביטל גבע (במרכז התמו־נה,
בחולצה בהירה) בנה את
עגל־הזהב, הציב אותו במרכז הרחבה והתחיל להציג אותו. סרן עמוסי

קדישמן וליפשיץ

כתב־הטלוויזיה, רפיק חלבי. למטה

הפסל מנשקה קדישמן החליט להראות כוחו ברישום
דיוקנות. למעלה הוא מצייר את פניו של
הרישום המוגמר של פני ״רב אורי ליפשיץ״.

ינץ חרי שסגן ימיני דחף* את יגאל
י תומריקץ אל בטנו רחבת הממדים
של מנשקה קדישמן הוא נעמד מולם ו שאל
במבוכה :״מה זה פה ז מה זה הפסל
הזה י מה זה הניר מזהב י אני לא מבין
כלום באמנות. בכל השיעורים הייתי ב־מיגרש
הכדורגל. בחייך, תסביר לי. הרי
בין כה וכה דפקתם לי את היום. הייתי
צריך לקחת את הילד לטיפת־חלב, אז
לפחות שאני אבין על מה מדברים פה.״
׳אחרי שהוחלפו מכות. הושמעו איו מים.
נערכו מעצרים־ וצויירו ציורים, נר געו
הרוחות. אז התחיל השיעור המאולתר
באמנות לסגן ימיני, לסרן עמוס ולכמה
חוגרים מעוניינים. מחלונות בניין הדסה
שממול הציצו פנים מגחכות של נשים
וילדים, ועל המדרכה הסמוכה התגודדו
ארבעה גברים מגודלי־זקן, חובשי־כיפות,
זועמים ומזלזלים. מדי פעם הס פרצו לתוך
קבוצת האמנים, בעטו והניפו ידיהם ב כוח
לכל העברים.

ה ג 1ל 1י
ר* אחד הערכיים לפני כן דנו יגאל
* תומרקין, אביטל גבע ומשה גרשוני
בינם לבין עצמם בבעיות המרחב. אביטל,
בן קיבוץ עין־שמר, טען שראוי להם ל־אמני
ישראל, שישתתפו בהפגנות ויגלו.

(קיצוני משמאל) ל
את האליל ולעצור
חיל מושלת צבאי 1

בפומבי את התנגדותם למדיניות הממי
שלה ולמעשי גוש אמונים בשטחים ה מוחזקים.
הם החליטו לארגן קבוצת אמי
נים ושוחרי־אמנות ולצאת להפגנת־מחאה
מול בניין הדסה בחברון, שלתוכו פלשו
כמה עשרות נשים מקרית־ארבע (העולם
הזה .)2177
ביום השלישי בשבוע שעבר הם נפגשו
ברחבה ־׳שמול בנייני האומה בירושלים.
ויצאו לחברון. כ־ 200 אמנים, סטודנטים
ומעריצים השתתפו בהפגנה.
ברגע שהגיעו להדסה בחברון החל ה עימות
עם חיילי צה״ל. סגן במילואים,
כסוף שיער, עמד מאחרי גדר וביקש :
״עשו טובה, תלכו מכאן. נתנו לי פקודה.
אני מוכרח. תנו לגמור את המילואים

על מיבנה המיזבח, שעליו הונחו נתחי־עגל
עטופים מרטים מוזהבים, שפך אחד
הצית את הסרטים והלהבה התחילה
אמר לו :״תראה, אני מציע לך לעצור
את הצייר הזה, הוא אמר עליך, חמור׳
אחרי שדחפת אותו.״ הסגן הצעיר, שחור
השיער, התבונן בו ברצינות רבה ואמר:
״זה בכלל לא עניינך! אתה יכול ללכת
לאן שאתה רוצה !״
חייל אחר, גבר בגיל העמידה בשירות־מילואים,
הוסיף ״מה אתם בכלל מדברים 1
הרי אתם המצאתם את הצרות! תגידו

על עצמו את נקמת משה רבנו, והחליט לנתץ
ת בעליו. למטה: רישום של יאיר גרבה ״אשת
בושת הדסה. את הרוחות הרגיע המושל הצבאי.

בשלום !״ הוא לא הצליח לשכנע איש
מן המפגינים. הציירים שלפו ניירות ועם-
רונות־צבע והפכו את המקום לסטודיו,
שבו משמשים בכירי האמנים הישראלים.
ביניהם יאיר תומרקין, יאיר גרבוז, אורי
ליפשיץ, עמוס קינן, מנשה קדישמן, מיכה
ולמן, אביטל גבע. משה גרשוני, אלימה,
ותמר גטר.
תוך דקות ספורות הגיעה לסטודיו ה מאולתר
תגבורת: ג׳יפים צבאיים עמו סים
חיילים .״אני חושב שהם מתכוננים
לקרב,״ גיחך אחד המפגינים ,״תראו או תם,
ממש בהיכון!״
החיילים אסרו על הצלמים לצלם .״שטח
צבאי!״ הם קראו בקול. צוותי־עיתונות
הופנו לכיוון מכוניות המישטרה, והוכנסו
לתוכן. חלקם סולק מן המקום. כתב ה טלוויזיה
ההולנדית, בלוויית, הצלם וה מקלים,
הוסעו למעצר. הנימוק למעצר :
״עבירה בטחונית.״ דן ברנע, צלם ה טלוויזיה
הישראלית, נתבקש לשבת במ כוניתו,
או ש״אתה מייד בבית־סוהר!״
צלם העולם הזה הוכנס לג׳יפ שעליו הוצ בה
שמירה של שני חיילים מזויינים.
באותה עת היו ארבעה הגברים המזו קנים,
תושבי קרית־ארבע, עסוקים במתן
עזרה לחיילים, .״סתכל, ,סתכל !״ קרא
גבר רזה, כבן ,45״תראה, תראה, הוא
מצלם !״
חברו משך בחולצתו של סגן ימיני ו
להתפשט.
בתמונה למעלה מימין: תחילת ההפגנה. יגאל תומרקין
שולף נייר ועיפרון ומתחיל לצייר. הקצין במקום, מגן כסוף־
שיער ,־מחליט להתבונן בדף־הנייר ביתר קפדנות, שמא...

יגאל תומרקין עסוק היה בציור דמותו
הענקית של גבר, בעל שדיים. למותניו
תחתוני פסים ונרתיק אקדח, כשיד ימינו
אוחזת בקת. הכותרת :״הרבנית אריאלה
שרון, הקוקסינל של הפאשיזם הישראלי,
דגם משופר.״ על חזהו של האיש היד
רשום :״גייס חמישי — שלום.״ בין רג ליה
של הדמות הגדולה, לבושת הגרבים
המוחזקים על־ידי בריות. נכתב :״הגדה
של החווה של אריק.״
מנשה קדישמן, בחולצת סדין גדולה,
הצליח, ללא מאמץ פיסי, להבריח מפניו
את כל החיילים התוקפים, ובחיוך רחב
רשם את דמותו של אורי ליפשיץ, המכו נה
רבי אורי, בפיאות, כשכיפה לראשו.
פיתאום פשט סירחון נורא במקום. בש טח
הפתוח שליד הבניין הועמד מיבנה,
בדמות מיזבח עטוף ניירות־כסף. על
מישטח המיזבח הונחו חלקי עגל: ראש
עטוף בנייר״כסף, כשהעיניים בולטות
החוצה, רגליים מוכספות ואברים ציבעו־ניים
אחרים. אביטל, יוצר המיזבח, שב רבות
מעבודותיו מופיעים חלקי בעלי-
חיים, שפך עליו נפט והבעיר אותו. הריח
הלך והתפזר. הוא הציק לכולם, אך ב עיקר
לסרן עמוס, המכונה עמוסי. הבחור
הג׳ינג׳י התרגז, ובכוח רב, תוך שימוש
עצבני בידיו וברגליו, לקח על עצמו את
תפקידו של משה רבנו, הפיל את המיזבח

והודיע לאביטל, המשמש סגן־אלוף במי לואים,
שמרגע זה ואילך הוא עצור .״אני
אומר לך שאתה עצור, וזהו זה ! ״
המושל, סגן־אלוף אלי, שהגיע למקום
דקות אחדות קודם לכן, ביקש להרגיע
את הרוחות .״תראו חבר׳ה,״ הוא אמר
לסרן הזועם ולאביטל המרגיע ,״הרי שני כם
בחורים טובים, שניכם יודעים טוב
מאד שלנו לא נעים לעשות את מה ש אנחנו
עושים. אז תפסיקו. ואתה, אביטל,
הרי אתה איש־צבא, ואתה יודע בדיוק
באיזה מצב נמצאים האנשים ואיזה עומס
מוטל עליהם. תרים את המיזבח חזרה.
תדליק אש. תיגמרו לצייר. תלכו הביתה.״
האש בערה. הערבים תושבי המקום
סתמו את אפם. הנשים בחלונות נכנסו
פנימה. הגברים, השומרים בחוץ התפרעו
שוב. הפעם הם היכו צלם־עיתונות גבוה
וכסוף־שיער. הציירים המשיכו לצייר וה־מתלמדים
המשיכו להתבונן. החיילים נת בקשו
על-ידי המושל לעמוד מעבר לכביש.
הם דיברו עם כמה צעירים מתושבי ה מקום.
נוצרו שני מחנות: אותם שעמדו
לחזור הביתה, רחוק משם, ואותם הנש ארים
במקום — החיילים והערבים. הם
הודיעו פד-,אחד :״כל הכבוד לכם, אבל
אל תשכחו שאתם הולכים ואנחנו נמשיך
להריח את הסירחון הזה.״

פטדה קורן

סגן ימיני (בתמונה במרכז)
שתחילה צעק ודחף, ולבסוף
יי• י
ביקש שיעור באמנות, מהאמנים שהפגינו.
תודה בכלל שאנחנו כאן, היינו צריכים
לעזור להם להעיף אתכם מפה, גזלנים!״

הסירחון
ך׳ ינתיים המשיכו הציירים בעבוד-
* תם. יאיר גרבה עבד במרץ רב,
כאילו לא ראה את הנעשה סביבו. באחד
הרישומים הראה גברת עירומה ושופעת
ישובה על כיסא. על כתפיה דרגות צבא יות,
לראשה מגן־דויד ובידה רובה. על
החתום :״אשת חיל, מושלת צבאית, בית־בושת
הדמה.״ ברישום השני הונצחה
אותה הגברת, בעלת החזה הנפול והבטן
הענקית, כשגופה עשוי גדרות־תייל .״אשת
תייל מי ימצא!״

אש ונר המזבח

תוך כדי התפשטות הלהבה ממיזבח טגל־הזב, שאותו
הקים אביטל, איש קיבוץ עין שמר, פשט סירחון עז,
שהבריח את התושבים הערביים מהמקום ואת מתנחלות בית הדסה אל תוך הבניין.

ש1מוי־הואש האישיים הננו לסמל של מעמו. חשוי| 0

*ווילות
שיגעון שומרי־הראש, או ״הגורילות״,
כפי שהם מכונים על־ידי העיתונאים, החל
בצינעה רבה.
מישרד ראש־הממשלה החליט עוד בשנת
1949 כי יש לשמור על ביטחונו האישי
של ראש־הממשלה ושר־הביטחון, דויד בן־
גוריון, ושיש להצמיד אליו שומרי־ראש.
צעירים אחדים אומנו במיוחד לצורך זה,
והוקמה חוליה של אנשי־ביטחון, שכל
תפקידם היה לשמור על בן־גוריון.
למרות שנשאר מאז השם ״חוליה״ ,הרי
שכיום מונה החוליה מאות צעירים, העוב רים
אימונים מיוחדים, וכל תפקידם הוא
לשמור על אישים. גם הקשישים שבין
אנשי החוליה, אותם שכבר פרשו ממנה
ופנו לעיסוקים אחרים, נקראים ל״מילואים״
בכל פעם שכוח־האדם אינו מספיק.
בעיקבות התקדים של בן־גוריון, הוחלט
בממשלות הקודמות כי אל ראש־הממשלה
ואל שר־הביטחון יוצמדו שומרי־ראש אי-

אולם מלפני שנתיים עד עתה עבר
מהפך שלם על עולם הגורילות. הם
הפכו משומרי־ראש בלבד לסמל של מעמד.
כל מי שמכבד עצמו, מקרב השרים, רוצה
שיהיה לו שומר־ראש, ובעיקר הוא רוצה
שיראו כי הוא חשוב.
החל בכך סגן ראש־הממשלה, ייגאל ידין.
בשבוע שבו נבחר ידין לתפקידו, הוא פנה
אל ראש־הממשלה, מנחם בגין, ודרש כי
יצמידו לו שמירה אישית. ידין טען כי
תפקיד סגן־ראש־הממשלה הוא כה חשוב,
עד שהנושא בו מועד לפורענות ולהתנכלות
אישית כלפיו. בגין הסכים עם ידין. גם
בגין אוהב את הסממנים החיצוניים של
השילטון, ואחד מאלה הוא שומר־הראש.
כאשר החל ידין מופיע בכל מקום ב־ליוויית
שומר־ראש צמוד, הביעו כמה
שרים תמיהה על־כך. בגין נאלץ, בישיבת
ממשלה, להגן על הצמדת שומרי־ראש
לידין, והשתיק את הרוטניכדלועגים. ב
מוצבת
על ראש־המנזשלה מנחם בגין, כאשר הוא
בביתו. בעוד בגין נכנס למכוניתו נראה שומר־ראש
לייד פחח ביתו של בגין, מציץ ראש של שוטר.
ף* סו ףהש בו ע האחרון יצאו שר־החק־
^ לאות אריק שרון, אשתו לילי וילדיהם
לחופשה בת יומיים במלון רן־קיסריה. עוד
לפני שבני־הזוג שרון הגיעו לקיסריה,
הורגשה תכונה בפתח המלון. ניידות מיש-
טרה סרקו את השטח, איש־ביטחון עבר
על רשימת האורחים, והקומה הרביעית
של המלון, שבה עמדו בני־הזוג להתגורר,
!נסרקה בקפדנות.
מהרגע שבו הגיע אריק למלון, הוצב

כיסא בפתח חדרו. בכיסא ישב במשך
יומיים תמימים שוטר במדים, כשהוא לא
מש מפתח החדר.
השוטר הצמוד לדלת חדרו של אריק
שרון הוא רק דוגמה אחת לטירוף שומרי-
הראש האישיים, ואילו אנשי־מישטרה והג״א
הצמודים למקומות המגורים, אשר תקף
בשנתיים האחרונות את השרים והאישים,
והעולה למשלם־המיסים הישראלי למעלה
ממיליון לירות בשנה.

גם לשר־האוצר שימחה ארליך הוצמד שומר־ראש (משופם
יושב מאחוריו) .ארליך לא ביקש זאת כלל, אולם כאשר
סגן ראש־הממשלה, ייגאל ידין, דרש שומר־ראש, החליט בגין להצמיד גורילה גם לארליך.
שיים. בגלל אישיותם המייוחדת, של בן-
גוריון ואחד משרי־הביטחון שבאו אחריו,
משה דיין, הוחלט כי גם לראשי-ממשלה
ולשרי-ביטחון שכבר פרשו מתפקידיהם
תוצמד שמירה אישית.
כך אירע שביום שבו עלה הליכוד ל-
שילטון, הוצמדו הגורילות למנחם בגין
ולעזר וייצמן. שומרי־ראש אישיים נשארו
גם לשני ראשי־ממשלה קודמים, גולדה
מאיר ויצחק רבץ, ולשני שרי־ביטחון
לשעבר, משה דיין ושימעון פרם.
בעוד שאת ראש־הממשלה בפועל ואת
שר־הביטחון בפועל מלווה לכל מקום חוליה
גדולה־יחסית של שומרי־ראש,

הפעורה היחידה

של שומרי־הראש להצלת אישיות שעליה הם
שומרים, היתה לפני חודשים אחדים לייד מצודת־זאב
בתל־אביב, כאשר מפגין התנפל על מכוניתו, של בגין וירק על השימשה.

זכאי־גורילות
לשרים־לשעבר
1יותר :
שמירה

הרי ש-
הוצמדה

אותה הזדמנות הודיע בגין כי לדעתו יש
להצמיד שמירה אישית גם לשר־האוצר,
שימחה ארליך. ואמנם, עוד באותו היום
הוצמדה גורילה אל ארליך. מאוחר יותר
היה מי שהחליט כי גם לחיי שר־החקלאות,
אריק שרון, קיימת סכנה, וגם אליו הוצמדה
שמירה אישית.

גם אל נשיא־המדינה, יצחק נבון, הוצ מדה
חוליה של שומרי־ראש. עד כה לא
היו שומרי־ראש לנשיאי־המדינה, והם היו
מלווים רק על־ידי מזכיריהם וראשי לשכו-
תיהם. בתקופת הנשיא אפריים קציר היה
מוצמד אל הנשיא שומר־ראש רק לאירועים
המוניים. עתה, על פי החלטת בגין, מוצ מדת
חולייה אל נשיא־המדינה, ואחד

מי שהחל את המרוץ המטורף לקבלת שומוי־ראש אישיים
| 7ך111 ^ 0 ; 1 1 1
היה סגן ראש־הממשלה, ייגאל ידין. כיום מספר ידין כי
1 111111י 1י
שומרי־הראש הם עול, אולם הוא שוכח להזכיר כי הוא שדרש זאת כשנכנס לתפקידו.

קודם לכן. האנשים המנסים להיכנס אליו
נבדקים, וקבוצת־החלוץ אינה יוצאת
את המקום עד הגיע השר בליוויית שומרי־הראש
האישיים שלו.
בכל הנוגע לנסיעות לחוץ־לארץ, מלאות
ידי שומרי־הראש עבודה. הם יוצאים ב גדודים
של ממש, כאשר יוצאים לחוץ־
לארץ ראש־הממשלה או שר־הביטחון.
אולם על־פי ההוראות, מלווים אנשי ביט חון
את היוצאים לחוץ־לארץ, גם אותם
שלא זכו בארץ במעמד הנכבד של זכאי
שמירה אישית. כל שר הנוסע לחוץ־לארץ
מקבל ליווי צמוד. ולא שרים בילבד. על
הזכאים לליגוי צמוד בחוץ־לארץ נמנים ג3
יושב־ראש הכנסת, יצחק שמיר, סגן שר ד,אוצר
יחזקאל פלומין, סגן־השר יורם
ארידור, יושב־ראש הנהלת הסוכנות אריה
דולצ׳ין, וחברי־הכנסת יצחק רבין ושימעון
פרם,
שומרי־ראש אלה מסתובבים כשהבעת-
פניהם קפואה, באוזנם אוזניה המחוברת
בכבל חשמלי דק אל מכשיר־קשר זעיר
הנמצא על גופם, וחדי-עין יכולים להבחין
בבליטת האקדח על מותניהם. הם הפכו
בשנתיים האחרונות סמל של מעמד. אולם
לא רק לשם ה״שוויץ״ זקוקים ייגאל ידין
ושימחה ארליך ואריק שרון בשומרי־הראש.
יש בהם יתרונות רבים נוספים. הם
פותחים את הדלת של המכונית, נושאים
את תיק המיסמכים, עושים שרותים -קטנים
נוספים, כמו קניים עיתון.
התענוג של השרים הוא תענוג יקר.
תקציב החוליה לשנת הכספים הנוכחית
הוא 60 מיליון לירות. תקציבים נוספים
במישרד ראש־הממשלה, המייועדים לחוליה
זו, עולים על 40 מיליון לירות! סך הכל
למעלה מ־ 100 מיליון לירות, במדינה ש מרבית
השכירים בה אינם יודעים, מאז
המהפך הכלכלי, כיצד לסיים את החודש.
אל הוצאה ישירה זו של למעלה ממיליון
לירות מתוופפות הוצאות נוספות, הקשו רות
אף הן במעמד המייוחד.
אחת מהן היא השמירה על בתי-האישים.
סבים ביתו של ראש־הממשלה, ברחוב
בלפור בירושלים, הוקמו עוד מיגדלי־שמירה
מבטון היום דומה חבית למיבצר מזויין.
אולם היה מי שהחליט כי גם על ביתו
של בגין ברחוב רוזנבאום 1בתל-אביב
יש להציב שמירה, למרות שבגין אינו בא
כלל לדירה זו. גם ברחוב התל־אביבי
השקט הזה הוקם מיבנה מייוחד, כדי
שיאפלס את השומרים על הבית הריק.
בביתו של שר־החוץ, משה דיין, בצהלה,
נבנה מיבנה גדול, הכולל בו גם חדר שרו-
תים.

משומרי-הראש מלווה אותו לכל אשר יילך,
גם בתוך מישכן־הנשיא עצמו.
כיום שומרים בצורה קבועה על
אישים משך 24 שעות ביום: ראש־ד,ממ שלה
מנחם בגין, שר־הבינזחון עזר וייצמן,
שר־החוץ משה דיין, סגדראש־הממשלד,
ייגאל ידין, שר־האוצר שימחה ארליך,
שר־ד,חקלאות אריק שרון ונשיא־המדינה
יצחק נבון.
גם שיטות השמירה השתכללו. היום כבר
אין מסתפקים בשמירה אישית צמודה,
בנסיעה או באירועים מיוחדים. כאשר נכנס
שר־האוצר למישכן הכנסת, מלווה אותו
כצל שומר אישי. כאשר נכנס ראש־הממ־שלה
למיזנון הכנסת, תופסים שומרי־הראש
כאשר הולך
שלו עמדות ו
שר-ד,חקלאות להסתפר, מלווה אותו שומר-
ראש אישי. כאשר עובר נשיא-המדינד,
מאגף־המגורים שבמישכך הנשיאים למיש-
רדו שבאותו בניין, צמוד אליו שומר־ראש.

יקר
>\זלם עבודתה של חוליית שומרי-
האישים אינה מסתיימת בכך. לכל מקום
שאליו עומד להגיע שר הנתון לשמירה
האישית, מגיעה קודם לכן חולייה מייוחדת,
הבודקת את השטח. בין אם זו מסיבה
בבית פרטי, הרצאה במרכז־מיפלגח או
חתונה של קרוב־מישפחה, נבדק השטח

מיבנה דומה הוקם
ליד ביתו של עזר וייצמן בנווה־מגן.

ף* רחוב; רמב ״ן בירושלים, בבית מס׳
,33 הוקם מיבנה מייוחד מבטון מזויין,
המאכלס את השומרים על ייגאל ידין. נוסף
והורחב המוסך.
על כך
הוא צריך לאכלס בתוכו גם את מכונית
התלוו הפרטית של ידין, שאינה נמצאת
בשימוש, וגם את מכונית־השרד של סגן-
ראש־הממשלה.
ליד הבתים קיימת שמירה של 24 שעות
של שוטרי מישטרת ישראל, בין שהשר
נמצא בהם ובין שלא. גם כאשר השר
נמצא בשהות ממושכת בחוץ־לארץ, והבית
עומד ריק לחלוטין, ממשיכים השוטרים
לשמור עליו.
אצל בגין, דיין, וייצמן ונבון יש יותר
משוטר אחד בכל מישמרת,

על פי חישוב גס מועסקים למעלה מ־50
שוטרים על שמירת בתיהם של השרים
זכאי השמירה האישית.
מובן שיש להוסיף לחישוב זד, שוטרים
מקומיים ואנשי הג״א ומישמר הגבול, ה מלווים
את האישים בכל אתר שאליו הם
מגיעים, נוסף על שומרי-הראש הצמודים.
גורמים במישטרה טוענים כי תרומת
המישטרה לשמירה על האישים נוגסת
מתקציבה בצורה ישירה ועקיפה ביותר
מ־ 40 מיליוני לירות נוספות לשנה.
תקציב הבינוי של מיבני השמירה ליד
הבתים הגיע בשנת־הכספים שעברה לשמונה
מיליוני לירות.
לגבי השנה אין איש יודע מה יהיה
התקציב. איש אינו מוכן לנחש את מיספר
האישים הנוספים שמנחם בגין יחליט לתת
להם את הכבוד שבשמירה אישית, ואת
מיספר מיבני-הבטון הנוספים ליד בתיהם
הפרטיים של השרים שיהיה עוד צורך
לבנותם.

תענוג

ראש הוא שר־החוץ,
י י *-יי 1י י
משה דיין. היום רגיל כבר דיין לשמירה,
אולם בשנים הראשונות הוא היה נמלט
משומריו, ומוצא כל דרך כדי להיפטר מהם.

) 1 *1 0 1 1 * 1 1 1 1 1 1111 האהוב ביותר טל אנשי החוליה לשמירת אישי!
1 1 1 1 1 1הוא שר־הביטחון, עזר וייצמן, המתייחס אליה!
11 1 #11111
כמו אל ידידים אישיים, ולא כפי שאחדים מהאישים מתייחסים אליהם, כאל משרתים

יוסי ינאי 1
(כשבוע הבא :
שומרי נשות השרים)

אהבו להישאר לבדם בבית, לא לקבל
אורחים ולא לצאת לבילויים, לעיתים היה
פרסמן מראה למיכל את המציאה האחרונה
שהצליח לרכוש לאוסף העתיקות
הגדול שלו, לעיתים היו קוראים במי
שותף ספר, לעיתים סתם יושבים ושות קים,
כדרכם של אוהבים.
באותו ערב הם שוחחו על שר־הביטחון,
עזר וייצמן. פרסמן ניזכר כי וייצמן כתב
עליו פרק בסיפרו האוטוביוגראפי לך
שמיים לך ארץ, שלף את הספר מהסים׳
ריר, וקרא ממנו למיכל.
״לקחתי איתי את עקיבא פרסמן. טייס
צעיר, סגן־מישנה אז, והיום מן ה,קפט״
נים׳ הוותיקים באל־על. רציתי שישתתף
בחוויה. שפכנו דלק רב לשני ה,מום טנגים׳
והמראנו. המטרה היתה לחלוף מעל פני
ראם־מוחמד ושארם אל־שייוד ולתור אחר
האוניה* .גרמתי מידה לא קטנה של התרגשות
לעקיבא כאשר אמרתי לו , :נטוס
עם שישה מקלעים חמושים ומי שייתקל
בנו, לא יהיה לו אחרי זה הרבה הזדמנויות
לספר את החוויות שלו.
״קצת אחרי אילת ניסינו את המקלעים
בשני צרורות קצרים, שלא היו מכוונים
כלפי שום עצם, אבל הלהיטו את האווירה,
המראה שמתחתינו פגז, פגז ! הלב
הולך ומתרחב והנשמה מזמרת לה מרוב
התפעלות וריגוש, סיבוב אחד על שארם,
שני ועוד אחד ואין אוניה. ירו לעברנו
משארם. הערכתי שהמצרים בשארם הד
עיקו את חיל־האוויר המיצרי ולנו ממילא
לא היה עוד מה לשהות שם. אמרתי לעקיבא
, :בני, הביתה ; אתה לאורו החוף
הסעודי ואני לאורך החוף המיצרי,׳ מפני
שחשבתי שבסעודיה מוזמנות לעקיבא פחות
בעיות.
״טיסה כזאת היא חוויה מעשירה ביותר
לטייס צעיר כעקיבא ומיבצעיס דומים
הנחילו לבחורים ביטחון ביכולתם
שבוע אחר־כך צילצל הטלפון הפנימי
בביתה של מיכל. עקיבא פרסמן, לבוש
מדים של טייס אל־ על ענה לצילצול. ל שאלה
״מי שם?״ השיבו לו :״מיש־טרה.״
פרסמן ירד שתי קומות ועמד מול
כמה בלשי מישטרה, לבושים אזרחית.
הם עלו איתו למעלה, ערכו חיפוש במיז־וודותיו
ומצאו באחת מהן 29 קילוגרמים
זהב. עקיבא פרסמן הפגין אותו ביטחון
עצמי שהנחיל לו עזר וייצמן. הוא לא
השתולל, ישב בשקט, נתן לשוטרים לע רוך
את החיפוש שלהם, חייך לעבר מיכל
והורה לה :״תלכי לישון, ותשני טוב.״
אחר־כך התלווה אל השוטרים לסניף ה־תל־אביבי
של המטה הארצי ביפו.

מירדף אחר
אברכים
!*•י• 9מעצרו של עקיבא פרסמן נחשפה
י ע לציבור אחת מפרשות הפשע המרת קות
ביותר, בעלת הסממנים המלהיטים
ביותר את דמיונו של הציבור .״קברניט
בכיר באל־על נעצר כשברשותו 50 קילו גרמים
של זהב,״ זעקו הכותרות. אחר־כד
התברר כי המישטרה פירסמה כמות כפו לה
מהכמות הנכונה. אולם לציבור היש־

הבל קרה לקב רני ט ע קי באפרס מו בחוד שי ם אחרונים:
אמו חרתה אנושות! 0 ,׳שפחתו התפרקה, חתנו 1גיועד נפצע
בתאונה והפר משותק, ואהובתו הפירה את ירד![ ביום שהוא :1עצר
קיכא פרסמן, לבוש מיכנסי חא־
? קי קצרים וחולצת כותנה פשוטה,
ישב מכורבל בכורסה נוחה בבית ידידתו,
דיילת אל־על ואחת הדוגמניות היפות ב ארץ,
מיכל אדר (מבוטא כמו חדר) .מיכל,
ידידתו של קברניט אל־על המפורסם ב יותר
בארץ בימים אלה, ישבה למרגלותיו

על השטיח. על אף הפרש הגילים ביניהם
(עקיבא הוא בן 47 ומיכל בת )33 הם נר או
כזוג נשוי מזה שנים רבות, אוהב,
רגוע ושלו.
פרסמן ומיכל הם ידידים, או כפי ש מיכל
מכנה זאת ״יוצאים קבוע,״ יותר
משבע שנים. רק בחצי השנה האחרונה

החליט פרסמן את ההחלטה שלה המתינה
מיכל שבע שנים. הוא עזב את אשתו
דליה, ואת שלוש בנותיו ועבר להתגורר
בדירתה של מיכל, ברעננה.
אותו ערב, לפני כשבועיים, היה אחד
מהערבים המעטים שבהם היו גם פרסמן
וגם מיכל בארץ. בערבים מסוג אלה הם

׳ היתה זו הטיסה הראשונה של וייצ־מן
מנול שארם אל־שייח .,ב שנת 1954
הוא החנק יחד עם פרסמן לתור אחר
האוניה הישראלית מריה אנטונינה ש הפליגה
מאסמרה בדרכה מאילת והקשר
עימה נותק.

שבוע שעבר. ברוך היה היחידי מהחשודים בפרשה זו, שאיבד את עשתונותיו במישפט.

1 11 ¥ 1 0 1 1 1 1 1 1ן| !ו 1 0ד 5 1הוא דלפק המכס המיוחד לצוותי־אוויר בנמל־
1 1 /1 11111 11111101111 התעופה בך גוריון. איש מאנשי ״על־על״ אינו
מצליח לפתור את התעלומה כיצד הצליח פרסמן להעביר את המיזוודה עם מטילי הזהב.

1ו!|| 1 1י 1ן 1י| 0 1 1האברך משה דבלינגר, שנעצר יחד עם חברו יהושע ויזל,
,- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/אחרי סירדף מכוניות ברחובות פרבר ברעננה, שבו גרה מיכל
אדר. על פי חשדות המישטרה באו שני אברכים אלה לרכוש את הזהב ׳מידיו של פרסמן.

האהובה הדיירת

מיכל אדר, אשר בנוסף לעבודתה כדיילת עסקה
גם בדוגמנות ובכתיבה. עד לפני כמה חודשים
היתה מיכל הכתבת לענייני אופנה של ״העולם הזה״ .מיכל לא נעצרה יחד עם פרסמן,
למרות שתפיסת הזהב נעשתה בביתה. רק אחרי שהתברר למישטרה כי פרסמן לא
נישבר, היא החליטה לעצור את מיכל, כדי להפעיל עליו לחץ. המישטרה לא התחשבה
בכך שמיכל היתה במצב בריאותי ונפשי קשה, אחרי שביום התפיסה איבדה את עוברה.

ראלי. זה הספיק כדי להפוך את פרסמן
לשיחת היום .״לא מספיק שהם מרוויחים
מיליון לירות לחודש, הם עוד מבריחים
זהב?״
מאוחר יותר התברר כי פקיד בכיר ב־ארקיע,
מנהל מסוף ארקיע בלוד, שלום
ברוך, נעצר יחד עם פרסמן בדירת מיכל
אדר, כשברשותו כמות עצומה של דול רים.
המישטרה טענה כי ברוך בא עם
סכום הכסף הגדול כדי לקנות זהב מוברח
מפרסמן. שוטרים אחדים, שנותרו מחוץ
לבית ולא היו מעורבים במעצרם של
פרסמן ושל ברוך, הבחינו לפתע בשני
אברכים, שהגיעו אף הם לבית. השוטרים
ניסו לעצור את האברכים, אולם אלה
מיהרו להימלט מהמקום במכונית ד,סו־בארו
שלהם, ברגע שהבחינו במארב ה־מישטרתי.
השכונה השלווה בפרברי רע ננה
זכתה לצפות במירדף מישטרתי ב-
סיגנון סטארסקי והאץ, כאשר ממכונית
המישטרה נורות יריות לעבר הסובארו.
בסופו של דבר נעצרה הסובארו, והשוט רים
שלפו ממנה את שני האברכים, משה
דבלינגר ויהושע ויזל. גם ברשותם נמ צאה
כמות גדולה של מטבע זר וטענת
המישטרה היתד, כי גם הם באו כדי לר כוש
מטילי זהב מקברניט אל־ על.
למחרת היום ערך שר־המישטרה, הד״ר

יוסף בורג, מסיבת עיתונאים בבית סו־קולוב
בתל־אביב. אל המסיבה הגיע, כש פניו
זורחים, תת-ניצב בנימין זיגל. אחרי
שהתלחש עם השר וסיפר לו על הצלחת
המיבצע, הוא העביר לו את ההודעה ל עיתונות,
המנוסחת בקפידה, כפי שרק
זיגל, המומחה ליחסי־ציבור במישטרת
ישראל, יודע לנסח. בורג פרש בפני העי תונאים
הנדהמים את גילוי התפיסה ה גדולה.
זיגל
היה צריך את הפירסום הרב, ותיכ נו
את כל מהלכיו בקפידה רבה. אחרי
פרשות ידלין וצור, הוא לא זכה בהצלחות
רבות, וכותרות העיתונים כמעט לא הז כירו
את שמו. בכמה פרשות, ביניהן פר שת
ראש המועצה המקומית רמת־השרון,
פסח בלקינד, נכשל זיגל. פרשה שבה
מעורבים קברניט באל־על, דיילת יפהפיה
וקילוגרמים רבים של זהב נוצץ, היא בד יוק
מסוג הפרשות שאותן היה צריך זיגל
כדי לחזור ולהתפרסם.
גם הממונה על החקירה, קצין בפיקודו
של זיגל בשם יהושע הספל, היד, צריך
פרשה מסעירה. הספל, קצין מבוגר העומד
בפני פרישה, ממונה במחלקה של זיגל
על עבירות מטבע זר. מאז המהפך פחתו
עבירות מסוג זה, והספל נותר כמעט !
מחוסר עבודה, ומה שגרוע יותר, מחוסר

זהב
(המשך מעמוד )45
פירסום. היה חשש שמא לא תיסול לידיו
פרשה היסטורית עד ליום פרישתו, וזו
אומנם נפלה.
מידע סודי
*** לושה ימים אחרי שנעצר פרסמן,
ע התדפקו שוטרים על דלת בית אשתו,
דליה, שם אין פרסמן מתגורר כבר יותר
מחצי שנה. בנוכחות שלוש בנותיה של
דליה, הבכירה בת 23 והצעירה בת , 13
נערך חיפוש מקיף בבית. בסיומו נעצרה
דליה פרסמן והובלה לאבדכביר. למחרת
היום טענה דליה לשווא, שאין לה קשר
עם המעשים המיוחסים לבעלה, וכי אין
היא מתגוררת עימו כלל. שופט השלום
הראשי, חיים שפירא, קיבל, כמעט כמו
תמיד, את ״המידע הסודי״ שהציגה בפניו
המישטרה. דליה פרסמן נעצרה לחמישה
ימים.
מעצרה של דליה פרסמן לא הביא את
הכותרות המבוקשות. במטה הארצי שכחו
לדווח לצלמים כי היא עומדת להיות
מובאת לבית־המישפט, לכן היו הידיעות
על מעצרה רק בעמודים הפנימיים. אולם
חרושת ההדלפות המשיכה לעבוד.
לפתע יצאו העיתונים עם רמזים, כאילו
יש מקום לחשוד שהזהב היה מיועד לתש לום
עבור סמים. רמזים עבים יותר קשרו
את פרסמן ואת אשתו לרשת בינלאומית
גדולה של הברחות זהב, סמים ויהלומים.
מושגים כמו פשע מאורגן, מאפיה בינ לאומית
ואינטרפול, נזרקו לעבר העיתו נאים,
ואלה ששו לפרסם. אולם לכל היה
ברור דבר אחד. דליה פרסמן נעצרה, מפני
שעקיבא פרסמן לא נתן עדות שסיפקה
את המישטרה. הוחלט להפעיל עליו לחץ
ולעצור את אשתו.
׳ החוקרים ידעו כי כשהם עוצרים את
דליה פרסמן הם מותירים בבית שבהוד-
השרון, ללא השגחה, את שלוש בנותיו
של פרסמן. נורית, הבת הבכורה, עסוקה
ימים ולילות בטיפול בחבר שלה, המאוש פז
בבית־החולים. כבר שש שנים היא
יוצאת עם נהג־משאית צעיר והיא אף
עמדה להינשא לו. לפני כחודשיים וחצי
היה הצעיר מעורב בתאונה קטלנית, נפ צע
קשה והפך משותק לכל חייו. מאז ה תאונה
מבלה נורית, הצעירה היפהפיה ש חגגה
השבוע את יום הולדתה ה־ ,23 שעות
ארוכות ליד מיטת החבר שלה, כשהיא
עוזרת לאחיות בטיפוליהן, מזיזה אותו
מצד לצד, כדי שלא יקבל פצעי לחץ,
מאכילה אותו ומעודדת אותו בטיפולי ה־פיזיוטרסיה
הקשים.
עקיבא פרסמן אוהב את בנותיו. גם
אחרי שעזב את ביתו, הקפיד לבוא פע מים
אחדות אל הבית, כדי לפגוש אותן.
המישטרה -ידעה כל זאת, וידעה גם כי
פרסמן ידע שכאשר אשתו תיעצר, ולאור
העובדה שבתו מטפלת בחבר הנכה שלה,
תישארנה בנותיו האחרות ללא טיפול
וללא השגחה. האחת בת ה־ 17 נמצאת׳
עתה בעיצומן של בחינות הבגרות שלה.
אולם המישסרה לא השיגה את מטרתה.
פרסמן, על אף מעצרה של אשתו, ועל
אף שידע שבנותיו נותרו לבד, לא נישבר.
הוא אומנם הודה בהברחת הזהב, שבה
נתפס ״על חם,״ אך לא הסכים להיות
קשור במאפיות, בפשע מאורגן, בהבר חות
סמים ויהלומים, כפי שדרשו זאת
ממנו חוקריו.

שתי הגשים
בתא אחד
ז החדיט זיגל להפעיל את השלב
י הבא. הוא ידע על הרומן בין פרסמן
למיכל אדר. כאשר פרצו השוטרים לביתה
של מיכל ברעננה, הם יכלו לעצור אותה,
ללא כל קושי להסביר זצת מבחינה צי בורית,
או להסביר זאת לשופט. עיסקת
הזהב הגדולה נעשתה בביתה, וזו חייתה
סיבה מספקת כדי להחשיד אותה. אולם
טיכל, שנחקרה שעות ארוכות במיששדח,
שיכנעה את השוטרים שאם אומנם עשה
פרסמן מעשים בלתי-חוקיים, היא לא יר עה
עליהם דבר.
אולם על זיגל היה לשבור את פרסמן
כדי לזכות בניצחון זוהר. ביום הראשין
שעבר הודלף לעיתונים כי מיכל אדר לא
נעצרה יחד עם פרסמן מפני שהשוטרים
ריחמו עליה. לפי אותה ההדלפה מהמיש־טרה,
היוזה מיכל נתונה בקשיים רפואיים
אילו היתה מיכל אדר מכירה את זיגל,

היא היתה יודעת שהוא שלח לה רמז דרך
העיתונים כי הוא עומד לעצור אותה.
ואכן, באותו היום, בשעות הצהריים, טיל־פן
הספל לביתה של מיכל, וביקש ממנה
לבוא למטה הארצי ביפו כדי להיחקר
שוב. מיכל באה, נחקרה והושמה במעצר
באבדכביר. לדעת החוקרים, מעצרה של
מיכל, הוא שישבור לבסוף את התנגדותו
של הקברניט המאוהב.
לפתע לא היה איכפת למישטדה מבע יותיה
הרפואיות של מיכל אדר. אחרי ש העיתונים
כבר שיבחו את ההתנהגות ה אנושית
של המישטרה, אפשר היה להפסיק
להיות אנושי.
הבעיה הרפואית של מיכל היתד, הפלה,
שהיא עברה באותו היום שבו נעצר פרס מן.
אחרי שהחליט סופית לעזוב את ביתו
ולעבור ולהתגורר עם מיכל, היה ברור
לשניהם כי גורלם ניקשר זה לזה. מיכל
ופרסמו לא ידעו אם דליה אשתו תסכים

ריה, כאשר יובאו לחקירה, היא הבחינה
בדליה פחסמן כשהיא לבושה באותם ה בגדים
שבהם נעצרה. רק כאשר צעקה
על זיגל שהוא מתעלל לחינם באמה, הס כים
זיגל שהאם תחליף את הבגדים שמיו
ברשותו.
אולם לשיא השטניות הגיעו חוקרי ה־מישטרה
אחרי שהיו בידיהם כבר שתי
הנשים: דליה פרסמן, האשד, החוקית
ומיכל אדר, המאהבת. הם הסיעו אותן
באותה מכונית לאבו־כביר ושמו את שתי הן
באותו התא. שתי הנשים השתאות זו
את זו, יכלו לגמור ביניהן את החשבונות
האישיים שלהם בתא־המעצר, כאשר ה שוטרים
רואים ונהנים, ושוטרים אחרים,
המאזינים למכשיר ההקלטה הסמוי בתא־המעצר,
רושמים כל מילה, אולי בעזרתה
הם יוכלו לשבור את פרסמן.
עתה נתונה החקירה כולד, בידיהם של
זיגל ואנשיו ובידיי השופט שפירא. פרס מן
אינו נוטה לדבר. נראה כי גם אשתו,
דליה, מחזיקה מעמד ומיכל צמדדזק לגיד״
סתה, שלפיד, לא ידעה כלל על כל ה עניין.
אל מול חוקריו של זיגל הועמדו
שלושה מטובי עורכי־הדין באדץ, יהושע
גלברד, מרדכי(״מוטי״) שורר ואדם פרוסט.

שתי הפרשיות
של מיכל

431

מיכל אדר כדוגמנית
גבורה באויר
לתת לו גט, כדי שהם יוכלו להתחתן,
אולם הם החליטו כי גם אם לא יותר
להם להינשא, הם רוצים בילד.
מיכל נכנסה להריון. ביום שבו נעצר
פרסמן, עוד לפני שמטוסו שבא מג׳נבד,
נחת, הרגישה מיכל ברע. לפתע תקפו
אותה דימומים קשים. כאשר טילפן פרס מן
כמינהגו למיכל, עוד מנמל־התעופה,
היא סיפרה לו על כך. הוא מיהר לרעננה
ולקח את מיכל לרופא־הנשים שלה, ה מתגורר
ביפו. שם התברר כי מיכל הפי לה
את העובר.
אחרי שקיבלה טיפול, לקח אותה פרס מן
חזרה הביתה, כדי שתוכל לנוח כמה
ימים. דקות אחדות אחרי שמיכל נכנסה
למיטה, פרצו השוטרים לביתם.
המשבר הרפואי והנפשי שעבר על מיכל
עורי עליה את רחמי השוטרים, אולם
רק לזמן מוגבל. כאשר ר,יו צריכים לש בור
את ם רסמן, הם עצרו גם את מיכל,
האשימו אותה צי וזיתה מעורבת בהבר חות
החבר-קברניט שלה וזיקו אותה ל-
אברבביר.
אולם בנך לא הסתיימה פלשת ההתע ללות
של המישגוירה בעצירים חמעורסמים
וד,זוהרים שלה. נורית׳ התרפקה שלושה
ימים על שערי אבו*צביר דעל דלת מיש*
רדו של זיגל, והתחננה שיקהו לא&ו,
בגדים, צדי שתוכל להחליף את לבושה,
אחרי השהות הממושכת בבית-המעצר.
זיגל לקח ממנה את הבגדים, השוטרים
באבדכביר לקחו בגדים אחרים. אולם
שלזישד, ימים אחרי שנעצרה אמה, כאשר
נורית ישבה על ספסל המודיעין במט׳ה
הארצי ביפו, כדי לזכות ולדאות את הו
•14י
שכאמת הכיר את עקיבא פרסמן,
י מתקשה לעכל את *ידיעה על מעצ רו.
פרסמן היא ידוע כאיש חסכן, על
גבול הקמצנות. פעמים רבות הטיף לידיד תו
מיכל :״מדוע את צריכה לדבר על
בגדים חדשים, אין לך מספיק י אדם צריך
להסתפק במה שיש לו.״ למיכל היה קשה
לשכנע אותו לקנות לעצמו חליפה חדשה
או זוג מיכנסיים נוספים. מלבד המדים,
נהג פרסמן ללכת עם מיכנסי חאקי וחול צות
לבנות שיצאו מזמן מן האופנה.
כאשר הבחין פעם כי מיכל הביאה הבי תה
שפופרת של מישחת־שיניים תוצרת
קולגייט האמריקאית, מבלי להצהיר עליה
במכם, נזף בה :״בשביל מה כדאי לך
להבריח מישחת שיניים. לא כדאי להצ היר
על כך 1״ באחת הפעמים הבודדות ש בהן
קנה לעצמו זוג מיכנסי ג׳ינס, שבח
להצהיר עליהם במכס. דווקא באותו היום
פתחו את מיזוודותיו של הקברניט ומצאו
את הג׳ינס והוא אולץ לשלם מכס עבורם.
מלבד תקרית זו, לא נתקל פרסמן, ה עובד
כבר יותר מ־ 23 שנה באל־ על, ב בעיות
במכס.
כאשר היה לאחת מבנותיו יום־הולדת,
היתד, זו מיכל שהזכירה לו ולחצה עליו
להביא לבת מתנה. מיכל עצמה לא קיב לה
ממנו מעולם מתנה. את הדירה ש קנתה
ברעננה, רכשה מכספה שלה, למ רות
שפרסמן התגורר בה. באחרונד, הח ליפה
מיכל מכונית ישנה באוטוביאנקי
חדשה. פרסמן לא הציע׳ ולא התבקש לע זור
בהפרש המחירים.
פרסמן הוא דמות הצבר הצנוע וה מחוספס!
הוא לא השתתף בארוחות״הערב
של צוותי־ד,אוויר בחוץ־לארץ, וכמעט לא
יצא לבילויים. ביתו שבעיר הולדתו, רמ תיים,
היה בית צנוע. רק באחרונה, אחרי
שנפרד מאשתו, התחיל לבנות בהוד־הש*
רון וילה, שאותה רצה לתת לאשתו ול בנותיו
כפיצוי על שזנח אותן.
את דליה אשתו הוא היכר בעת שירותו
הצבאי. פרסמן היה אז סגן־משנה צעיר,
ודליה, בת כפר־יהושע, היתד, אחת ה מזכירות
של מפקד הכנף שישב ברמת-
דויד, עזר וייצמן. עוד בשלב מוקדם של
חייו החליט פרסמן שלא לעשות קאריירה
צבאית. הוא השתחרר מחיל־האוויר ב דרגת
סרן, ועבר לאל־טל. אל־על קלטה
את פרסמן בשחי ידיים. מלבד הצלחותיו
כקברניט, היה בו כוח משיכה חברתי
מסויים. פרסמן אינו טיפוס חברתי, אך
למרות זאת בחרו בו אנשי צוותי-ד,אוויר
ליושב־ראש חוועד שלהם, תפקיד שבו
כיהן במשך שנים רבות.
את מיכל צזגש בעת הטיסות שלו. מל בד
היותה בין היפות שבדיילות, מיכל
חיא גם ברין ה1ותיין 1ה בחביה. כשסיימה
את שיירותה חצבאי, צס&ד, ללינדון ולמדה
שם מיסחר וכלכלה. עט שובה נלשמזז ל קורס
דיילות, עצרה אוחו, ומאז היא עוב דת
בחברה. מדי טעם משתתפת מיכל, בע לת
השער הבהיר והגוף החטוב, בתצוגות־אופנה,
ופעמים רבות היא מצטלמת עבור
מודעות פירסומת. המודעה האחרונה שלה
היא מודעת הפידסומת של סיגריות טייס.
מיכל התפרסמה, מלבד בתמונות פיר־מומת
ובכתבות שפיירסמה בהעולם הזה,

עת שימשה עורכת מדור האופנה של ה שבועון,
בשתי פרשות. האחת היתה ב שנת
. 1978 מיכל היתה אחת הדיילות ב טיסה
מיספר 219 מאמסטרדם לגיו־יורק.
את המטוס חטפה אז קבוצת מחבלים ש ביניהם
ליילד, חאלד. בסופו של דבר הת גבר
הצוות על החוטפים, והתנהגותה של
מיכל צויינה למופת. במשך התרחשותה
של הדראמה המפחידה באוויר׳ היתה מיכל
עם הנוסעים, הרגיעה אותם, טיפלה בהם,
כאילו דבר לא אירע, ושמרה על קור
רוח. הכלכל של אותה טיסה, אברהם
אייזנברג, שהתגבר על לילה חאלד, סיפר
אחר־כך :״לולא התנהגותה של מיכל
היתה פורצת במטוס פאניקה, ואנחנו לא
היינו יכולים לפעול כפי שפעלנו.״
הפרשה השנייה, שפה היתד, מעורבת
מיכל, התרחשה לפני שנים אחדות בעת
שמטוס אל־ על היה אמור להמריא מנמל־התעופה
של מונטריאול. פרסמן היה ה קברניט
ומיכל היתה אחת הדיילות. על
פי הסיפור שנפוץ אחר כך באל־ על העליב
הנווט את מיכל. הקברניט פרסמן, ידידה
של מיכל, החליט להשבית את המטוס עד
שהנווט יורד ממנו. הנוסעים הורדו, שוכ נו
במלון למשך 16 שעות, עד שהפרשה
חוסלה.
למיכל גירסה אחרת :״כל העניין לא
נגע לי כלל. אותו נווט כתב מיכתב מש מיץ
כנגד פרסמן בגלל בעיות של הוועד.
כאשר הנווט ביקש מפרסמו להסיע את
אשתו של הנווט בתא־הטיים, סירב פרס מן,
ולכן נגרמה השערוריה.״

״אל תיטפלו
לאמא שלי״
^ פני בשלוש שנים הוצע לפרסמן
ש קידום, שלו מייחל כל קברניט של
בואינג .707 לעבור קורס קברניטי ג׳אמבו,
בואינג .747 כל קברניט חולם על תפקיד
זה, המוסיף סכום ניכר למשכורת, ומהווה
שלב גבוה יותר מבחינת המעמד בחברה.
פרסמן דחה את ההצעה. נוסף לדחיה זו
הוא גם ביקש מהצבת־צוותים להציב אותו
לכמה שיותר טיסות לציריך ולאמסטרדם,
תחנות שאליהן אין אל־ על שולחת את
מטוסי הג׳אמבו שלה.
סירובו של פרסמן חולל אז סערה ב־אל־על.
היו שקיבלו את הסברו לכך ש־
״יש לי הרבה חברים בציריך ובאמסטר דם״
.אלה שמכירים את מיכל היטב, חשבו
כי הוא מעוניין לטוס לציריך מפני ש הוריה
של מיכל מתגוררים בעיר זו.
השמועות על עסקיו הפרטיים של פרס מן,
בעיקבות הבקשה לטוס לציריך ול אמסטרדם,
גם הן פרחו. היו כאלה שנש בעו
שהם יודעים שיש לפרסמן בוטיק ב־שווייץ
ואחרים דיברו על סחר בתמונות
עתיקות.

כאשר התפוצצה בשבוע שעבר הפרשה,
היו שהאמינו באשמתו של פרסמן, והיו
שלא יכלו להאמין כי פרסמן מבריח זהב.
אולם על שאלה אחת איש לא ידע לע נות,
וגם המישטרה אינה יודעת לענית
עליה: כיצד הצליח פרסמן לעבור את
המכס מבלי להיתפס.
לצוותי האוויר יש דלפק מכם מיוחד
באולם הנוסעים של נמל־התעופה. פעמים
רבות אפשר לראות מוכסים הפותחים
אפילו את תיקי־היד של ׳הדיילות וסופרים
את מיספר הסיגריות שהן הביאו איתן.
הקברניט אוסף מכל חברי הצוות את
ההצהרות שלהם, ומוסר אותן למוכסים.
לכן אין כל אפשרות שפרסמן לא יצא מה פתח
המיועד ליציאת הצוותים, אלא מ מקום
אחר בנמל־התעופה. קשה להניח
כי פרסמן שיחד מוכסים. הצוות אינו יודע
אף פעם איזה מוכס יבדוק אותו. אם
נכונה טענת המישטרה כי פרסמן עסק
בהברחות אלה ואחדות כבר שנים אחדות,
היה עליו לשחד את כל המוכסים בלוד,
מה שנראה כבלתי״אפשרי.
במהלך חקירתו׳ היתה לפרסמן בקשה
אחת ויחידה מהחוקרים :״אל תיטפלו
לאמא שלי.״ אמו האלמנה של פרסמן,
אישה קשישה, חלתה אנושות לפני חוד-
שים אחדים. הוא ידע כי, ה?ף1ית מיש טרה
,1יא סכנת חיים עבויה.
כהשו־ התבדו־ לזיגל כי פרסמן לא
נישבר גם אחרי מעצר אשתו ואהובתו,
הוא הצליח לקבל צו חיפוש בביתה של
האם הקשישה בגבעתיים. השוטרים פרצו
לבית, הפכו אותו על קרביו בחיפוש אחר
זהב מוברח, תוך כדי שהם מפרטים בפני
הקשישה החולה את עוונותיו של בנה.

יוסי ינאי

במדינה
(המשך מעמוד )38
למרתף הווילה, בסימון מבצעיו של קוג׳אק.
״כולכם עצורים, מי שיזוז יחטוף כדור!״
ביום השלישי שעבר, בשעה 5.30 אחרי-
הצהריים, החל המיבצע. קדמו לו שלושה
צילצולי טלפון, שנועדו לגרום שבעלת-
הבית, שעסקה בהשקיית הגינה בחצר ביתה
בשיכון דן בתל־אביב, תשאיר את דלת
הכניסה פתוחה. המישטרה צילצלה לווילה,
הנמצאת בשיכון ח בתל־אביב, ובכל פעם
שבעלת־הבית נכנסה פנימה, לענות לטלפון,
נותקה השיחה. לבסוף השאירה האשה את
דלת הכניסה פתוחה, כדי שתוכל למהר
חזרה עם הצילצול הבא.
ברגע זה ניתן האות. הטלפון צילצל שוב,
וכשפנתה האשד, פנימה, זינק בלש ממחלק
המוסר מעל לחומה הגבוהה, המקיפה את
הווילה, ופתח בריצה בעד הדלת הפתוחה
אל תוף הבית. בעיקבותיו פרצו פנימה
עוד הרבה שוטרים.
המשקיף על המישזזק. במרתף
הבית, לצידו של שולחן־טנים, מצאו ה שוטרים
את מבוקשם — שולחן הימורים
וסביבו המהמרים. לאכזבתם של השוטרים
לא היה על השולחן כסף רב. מרבית הכסף
שנתפס — 270 אלף לירות — היה מצוי
בבגדי המשתתפים, כולם אנשי-עסקים ו בעלי
מיקצועות חופשיים.
מלבד שיבעת השחקנים נכחו במקום
עוד שני צופים, שלא השתתפו במישחק.
אחד מהם היה הזמר ישראל גוטסדינר
מצמד רעים, שבעל הווילה הוא ידידו.
השוטרים הבחינו בישראל, כשהוא ניצב
ליד שולחן המישחקים. לכן קבעו, כי הוא
המשקיף שנועד להשגיח על מהלך ה־מישחק.

הנוכחים, כולל בעלודהבית ובנה בן
ה־ ,16 נעצרו והובאו לתחנת המישטרה
ברמת־גן. שם נחקרו עד אחרי חצות,
והועברו לבית״המעצר באבו־כביר.
רק אחרי שנאספו מימצאי החקירה,
הוברר לשוטרים, כי הבלון שבידיהם עומד
להתפוצץ. הם לא גילו מועדון הימורים
מיסחרי, כפי שציפו למצוא. כל השחקנים
שנעצרו היו ידידיו של בעל־הבית, ששהה
באותה עת בחו״ל. הם שוחררו מבלי
שהובאו לפני שופט, להארכת המעצר או
לשיחרור בערבות.
כמו כפרטים. על שיטות פעולתה
של המישטרה מספרת בעלת־הבית, צביה
קרני, בת ה : 40-״השוטרים פרצו אלי
הביתה באקדחים שלופים, כאילו שאנחנו
פושעים מסוכנים. הם לא הסתפקו בכסף
שמצאו בכיסים, ועשו חיפוש בכל הבית.
בסוף מצאו את הכספת של בעלי וביקשו
שאפתח אותה. אמרתי להם שאין כלום,
אבל הם לא האמינו. אחרי שפתחתי ולא
היה כלום, הם הפכו את הארונות בכל
הבית. השוטרת סימה, אפילו חיטטה בדברים
של הבת הקטנה שלי, ומצאה קופסה עם
פודרה. היא בטח חשבה שהיא משחקת
באיזה סרט, כי היא התחילה להריח את
הפודרה, כמו שמריחים בסרטים הרואין.
אחרי זה עצרו את כולם. אותי הכניסו
לתא אחד עם זונות.
״המישטרה אמרה שאני קיבלתי אלפי
לירות לערב בעד המישחקים אצלי בבית.
זה לא נכון. בסך־הכל, אלה חברים של
בעלי, שבאים אלינו פעמיים בשבוע, ולא
כל יום כמו שהמישטרה אמרה, ומשחקים
קלפים.״
בעל־הבית שלום קרני, קבלן שיפוצים
בן ,42 חזר מחו״ל מייד כשנודע לו על
הפרשה .״הייתי המום,״ הוא אומר ,״תיכף
כשנודע לי על הפרשה ארזתי את המיז-
וודות וחזרתי לארץ. זה בושה וחרפה
שהמישטרה הגיעה לדרגה כזאת שהיא
מתפרצת לבתים ומתערבת בחיים הפרטיים
של אנשים. כמעט בכל בית משחקים
קלפים על כסף. תאר לעצמך מה היה
קורה אם המישטרה היתד, מתפרצת לכולם
לבתים.
״אצלי משחקים על סכומים גבוהים. מי
שיש לו קצת כסף, משחק על קצת. מי
שיש לו הרבה, משחק על הרבה. החברים
של הם אנשים אמידים, אז משחקים על
סכומים יותר גבוהים. אבל זה עוד רחוק
מאוד מהסכומים שעליהם דיברה המיש־טרה.״
היחידי
שנראה כי לא נפגע מהפרשה
הוא הזמר ישראל גוטסדינר מצמד רעים.
״אני בכלל לא הייתי בעניין וגם המישטרה
השתכנעה בזד״״ הוא אומר ,״אבל קצת
כואב לי לראות איד נכנסים לחיים הפרטיים
של אנשים מכובדים.״
העולם הזה 2185

ההנאה כולה שלך
מההנעה האוטומטית
של תו 1300-5

נוחה לתמרון בעיר וחסכונית במיוחד • תיבת
הילוכים אוטומטית מלאה האמריקאיות • גג
ויניל ליופי ולבידור • מגן פיברגלס היקפי למניעת
״דפיקות״ • מערכת שעונים מפוארת • מושבים
אורטופדיים • דלת אחורית עם מקום רב למטען
(מושב אחורי מתקפל) • מפשיר אדים ומגב לחלון
האחורי • הנעה קדמית עם מנוע רב עצמה בן 1289
סמ״ק • נוחה לתמרון וחסכונית במיוחד • נוחה
לחניה בעיר • מצויינת לנסיעות מחוץ לעיר.

• שנה אחריות ללא הגבלת ק״מ •

11־1־111

0ו/\7ו\/ו70ט\/

בוי נו ש ר־ קוםו !

״קאסיי״ ־
רעננות,רכות,שובם ת ואודה צעירה.
״קאסר׳״ -

הנאה אמיתית ותחושות נפלאות.
״קאפר׳״ -
סבו! הנעורים של ״עץ הזית׳ מכיל
שמן קוקוס מעולה
לריכוך העור,עידונו וטיפוח יופיו
ומרכיבים טבעיים לשמירת בריאות.

צ״ ״קאמרי״ ־ הנאה אמיתית.

״קאפר׳״ -
סבון ״חוצלארץ״ מעולה
מתוצרת ע ץ?!:״י*>י<
417

..בושת ומאחד: השופטת האמינה
לנעחו־הזוהו שהפכה עדת־המדינה
גברים מבוגרים מהן, ואשר הסתבכו בהרחת
קוקאין, ואין לדעת עד להיכן הגיעו. אולם
באופן בסיסי, על אף סתירות פה ושם,
העריכה את עדותן כאמיתית. ניכר היה
שהן לא ששו להעיד. אירים דושי אף
פוטרה ממישרתה בבנק עקב הסתבכותה
בתיק זה.
בתמליל שהוקלט בחדר המלון, נשמעה
דושי כשהיא מתחננת לפני אסלן שימכור
לה כמות של קוקאין. ואכן, כאשר נעצרו
בהתפרצות המישטרה לחדר, נמצאה ב ארנקה
כמות קטנה עטופה נייר כסף, וכמות
נוספת אצל אסלן. מכיוון שאחוז הקוקאין
בשתי החפיסות היה שונה, טענו הסניגורים
כי מקור הסם שונה, וכי לא אסלן הוא
שסיפק את הסם לדושי. על כך השיבה
השופטת כי התמליל ברור מאד. וכאשר
דושי מסבירה מה תאמר למישטרה אם
תתפם, מסכים אסלן לספק לה כמות מסו־יימת.
אם הקוקאין שמצא בארנקה הוא
בריכוז של ,780/0ואילו הקוקאין אצל אסלן
הוא רק בריכוז של 750/0אחוז, קבעה
השופטת שהדבר נגרם בגלל ערבוב בלתי-
מדוייק של הסם. אך שתי המנות באו מאותו
מקור. השופטת הרשיעה את אסלן באספקת
הקוקאין לדושי.
הנאשמים טענו כי כמות של חמישה
גרם, שסופקה להם ערב קודם על־ידי
ניסים, פושר (ספק סמים) ידוע מכיכר-
אתרים, היתה חומר לא טוב. הם ניסו
אותו ערב התפיסה, לקו בשלשולים
ובבהילות והחליטו לזרוק לאסלת בית-

קוקאין מניסים. אך הוא סידר אותם ומכר
את הכמות הזאת לאדם בשם עוזי. בהקלטה
נשמעים כולם זועמים על בגידה זו.
היחידי שהורשע בעיסקה המושלמת של
קניית הקוקאין הוא גולדשטיין.
אחרי הרשעתם של החמישה הגיש
התובע אברהם טל את הרשעותיהם הקוד מות.
הוא הדגיש כי לאפללו יש הרשעה
בסחר בסמים שנעשה בגרמניה. הוא הור שע
שם על מכירת הרואין לנערה בדיסל דורף,
נידון לשנתיים מאסר ואחר־כך גורש
לישראל.
הסניגורים טענו לעונש. דויד מועלם טען
ליחזקאל אסלן וסיפר על הצרות שעברו
על מישפחתו בשנים האחרונות. אסלן הוא
בעל מיפעל בגדים בקריית־שמונה, והיה
רוצה לעבור לשם עם מישפחתו ולהשתקם.
הוגש מיכתב מראש עיריית קריית־שמונה,
המאשר כי הוא ישמח לקבל אזרח מועיל
כמוהו בעירו.
אליהו קדר, טען לגולדשטיין, סיפר על
ילדותו הקשה של ניצול השואה, על אביו
שמת לפני הולדתו, ועל אמו חולת-הרוח.
גולדשטיין גדל במוסדות וברחובותיו של
כרך אלים, וכך נדחף לפשע מילדותו.
לגבי עמום ברזילי, טען קידר, כי זה
נקלע בטעות לחבורה. אין לו עבר פלילי
ולא קשר לעבריינים. הוא נכשל, אך למד
את ליקחו.
.אריה שרעבי טען לדויד אפללו כי
הרשעתו בגרמניה נבעה מחששו להישאר
עצור שם שנים רבות עד למישפט. לכן

טניס
>>חרי מישפט שנמשך יותר משלושה: לדין על עסקות סמים• ,היי שיבמלוך רנואדח
י חודשים, הורשעו. הקיבוע בבית-המישפט הוכן מארב מתוחכם. ד,וצב שם מכשיר־,
המחוזי ארבעה?.ברים׳׳!:נעלה אחה, בהאש־ ׳;הקלטה, שאמור היה להקליט את כל הנעשה
מות הקשורחז נ?\#מוש,י<;א$קך, ובשירת בחדר בין הנכנסים ויוצאים ;בז. אולמי
קשר לקנייה ק^זי^ן שמ^מפס^יבמלון ,-מכתבר כי המישטרה, שהיתי׳;.ללכד 8מן חר
צמת, נכשלה בכל זאת נכמיז! טעויות גסות.

רמאדח ,
השופטת< הדסה בליעיהר: הייתה׳:מוכנה
מלאי* פרטים על,,-לוו*$י הפשע״ שנתפסיי י
שאנשי
לקבל ! ההקלטות -1מתוך
בעיסקת קוקאין של מיליוני ליי״•
מ משמרה די אינטליגנטים •*6 .להפליל

ו מ שניים
וד 30׳ י.גזגי,ו ו פינחס מכשיר• המצוי. כיום יי בידיו שיריכל׳ הלמיז 14
בית־ספר תיכון. אולם באשרי לפישקלם-של-
גולדשטיין בן זד ,34 אשר העיד במישפט
בצלאל מזרחי; ושם נקבע׳ כי בדירתו
הדברים שהוקלטו היתד, לשופטת ביקורת
נפגשו בתאריך ,8.5.77 רחמים אחרוני
חריפה על אנשי המישטרה״׳״.ד,מקליטים׳
וטוביה אושרי. בעת היותם בדירה פרצו
הפסיקו מפעם לפעם את ההקלטה ללא,
לתוכה אנשי מחלק־הסמים שהיו בתצפית
דו״ח מדוייק וללא סיבה סבירה. היא שיבחה
בקשר לסחר סמים. קודם שנפתחה דלת
שוטר שלא הקליט שיחה אינטימית בין
הדירה זרק מתוכה אושרי שקית ניילון
יחזקאל אסלן לבין העדה אירים דושי,
מלאה מאתיים אלף מרקים. השקית נפלה
בגלל צינעת הפרט, אך ביקרה קשות שוטר
הישר לידו של שוטר שעמד בפתח הבית.
אחר שהפסיק את ההקלטה כעשר דקות
המישטרה לא הצליחה למצוא הוכחות
לפני סוף הפגישה והלך לטלפן למישטרה.
למקורו של סכום כסף זה. אושרי טען כי
הרי כדי לטלפן לא היה עליו אלא להוריד
זכה בחלקו בהימורים בחו״ל, וכי חלק
את האוזניות, והוא לא היה צריך להפסיק
ממנו שייך לאדם בשם ג׳ו סוזין שגם הוא
את ההקלטה. הפסקת ההקלטה נתנה שהות
זכה בו בהימורים. אומרת השופטת שולמית
לנאשמים לבשל גירסה מתאים לסיום ה ולנשטיין
לגבי עיסקה זו :״ההיגיון אומר
פגישה. התרוץ על חיסכון בקסטות, שנשמע
שהפגישה בבית גולדשטיין לא היתד• מיק-
בהקשר זה מפי המישטרה, הוגדר על-ידי
רית, וכי סכום המזומנים הגדול היה מיועד
בית־המישפט כ״מצחיק בפעולה כזאת״.
לתשלום בשל עיסקה שהיתר, צריכה להת השופטת
קבעה כי היא מאמינה ל-
בצע באותה פגישה, אם לא בוצעה קודם
עדויותיהם הבסיסיות של איריס דושי
לכן. לגבי מהות העיסקה לא החכמתי יותר
עדת-וומדינה, וחברתה טלי שאשא. השתיים
מאנשי המישטרה אשר חקרו בעניין, ואשר
העידו על פעמים אחדות שבהן השתתפו
מסתבר שבעצם הגיעו למקום כדי למנוע
בהרחת קוקאין עם חלק מהנאשמים. כולם,
את ביצועה כפי שתוכננה.״
מלבד טלי, הריחו קוקאין. ברור כי הנאש מאחר
שלא !נמצאו הוכחות, כאמור,
מים הכירו את העדות, והן לא היו סתם
נאלצה המישטרה להחזיר את המרקים
נערות שנטפלו אליהם והעלילו עליהם.
לאושרי.
הנאשמים ניסו לטעון כי אמנם הריחו סם
באותה פגישה, שבה התעופפו המרקים
עם אירים דושי, אולם היתד, זו היא אשר
באוויר, נכחו בדירת גולדשטיין גם דוד
סיפקה את הסם. השופטת לא קיבלה גירסה
אפללו, בן ,33 ואיריס ניסנוביץ־זהבי, בת
זו. דושי היתד, פקידת בנק, ומשכורתה
,31 חברתו לחיים של גולדשטיין. גם שניים
לא יכלה להספיק לקניית קוקאין ב־1.500
אלה הם מנאשמי מישפט רנזאדה. אדם
ל״י המנה. בחברה שבה הסתובבו הנאש נוסף
שאין לו עבר פלילי, בעל מיסעדה
מים, היה ברור כי הגברים הם המשלמים,
בכיכר אתרים, שנגרר לשימוש בקוקאין,
הם המזמינים למיסעדות ולמועדוני-לילה,
לדבריו באופן חד־פעמי, הוא עמום ברזילי
והם גם שילמו עבור הקוקאין, מה גם
בן זד.23
שאסלן וגולדשטיין ״אינם דלפונים״.
אם בימקרים קודמים המישטרה לא השיגה
השופטת הגדירה את דושי ואת טלי
ראיות מספיקות, כדי להעמיד את החבורה
כנערות אינטליגנטיות שד,דרדרו לחברת

של דויד אפללו, האיש שישב בבית גולדשטיין, כאשר
^1110 ^ 11 11111
הועפה מתוכו שקית ניילון שהכילה 200,000 מרקים גר*
1111111 * 1 111111
מניים הפעם נידון אפללו לשלוש שנות מאסר בפועל. האשה והאחות סירבו להצטלם.
השימוש את הנותר. כאן ניצלו הנאשמים
את החלל בהקלטה, ואמרו כי עשו זאת
בדקות האחרונות, כאשר לא הוקלט דבר.
אולם השופטת לא האמינה לדבריהם. היא
קבעה כי הם השתמשו בכל כמות הסם,
ושרידיו האחרונים היו אלה שנמצאו אצל
דושי ואסלן בעת תפיסתם. השופטת הר שיעו,
את כל החמישה בהדחת קוקאין
בניגוד לחוק.
בנמקה את החלטתה באופן יסודי, תוך
ביסוס על פסיקה ישראלית ואנגלית, קובעת
השופטת שהוכח לפניה קשר בין כל הנאש מים
לקנות במשותף כמות של 50 גרם

העדיף להודות באשמת מכירת הרואין
ולהיות מגורש לישראל. הוא נשוי ונולדה
לו בת זה מקרוב. הוא החליט לעזוב את
חיי הלילה ומכר את חלקו בפיקוקס במיליון
לירות.
באופן מפתיע גזרה השופטת שלוש שנות
מאסר בפועל לאסלן, גולדשטיין ואפללו.
אירים ניסנוביץ ועמום ברזילי נידונו ל שנת
מאסר על תנאי וקנס כספי כל אחד.
מישפטנים רמזו כי מעורבותם של ה שלושה
בעסקות שנזכרו בפסק־דין בצלאל
מזרחי השפיעה לא מעט על האווירה המיו חדת
במישפט זה.

כלבוטק שיבה והילל...
המועצה ל צו מו ת
ברקה ואישרה!
שלנל ־ ני ל

מי טתיל די ם

היאת טו בחביותר

המחיר

— 1,190ל ״י

״כל גיל׳ /דגם / /

— 1,080ל״ י

מ ס׳ 18

״כל גיל״,
טובה מאוד-מחיוה נמוך יחסית.
נוחיות המיטה לטיפול־טובה.
נוחיות הפעלת המעקה־טובה מאוד
מראה כללי-טוב.

— 1,120ל ״י
, 690 .ג ל ״ י— 1/238 .ל״י

״ ,נ מ /דגיי 0־ 61

רהיטי כל־גיל המודולריים הם עולם שלם של
דגמים, צבעים ואפשרויות אינסופיות לריהוט חדר
ילדים פונקציונאלי ומרהיב עין.
רהיטי כל־גיל יתחבבו על ילדיך כפי שהתחבבו על
בני גילם האחרים בארה״ב ובאירופה.
מה שגילה כלבוטק ביום שלישי 22.8.78 ומה
שאושר ע׳׳י בטאון המועצה הישראלית לצרכנות
״מה כדאי״ (אוגוסט )78 רק חיזקו את אשר היה
ידוע לנו זה זמן רב -
רהיטי ״כל־גיל״ -משובחים מהם חשה למצוא.

רהיטי כל־גיל מיוצרים
ע״י נגריית קיבוץ גבעת ברנר

ווי

רהיטי כל־גיל להשיג: תל־אביב:רח׳ דיזנגוף ו.20 חיפה: רח׳ הרצל 2ג,בית הזורע־שמרת,דח׳ אלנבי 7וו. גבעתיים:רח׳ ויצמוסו
ובחנויות כל־גיל המיוחדות ברחבי הארץ.
העולם הזה 2145

עוג הופעתו דנני
הוועדה שעמדה והתריס
ער שיתהוו מהנרא,
התנוצץ מיסען־ננץ

משכילה ובעלת מיקצוע אקדמי, הנשואה
לבעל מצליח ונאה — כיצד ויתרה על כל
זאת למען בחור הצעיר ממנה ב־ 7שנים,
עבריין שישב בבתי־סוהר, שבא מבית דל
בכפר־שלסז אולם לרחל לא היה כל
פיקפוק. בפעם הראשונה בחייה היתה מאו שרת.
אלברט לימד אותה מהי אהבה.

בזער רב אנו מודיעים על מיהו הטראגי וללא עת בעיי, בני, אבי ואחינו הימי

אלנוס רופא

( דו ל ף)

:־ר חיים יודח״א
נשנת ה *-נ לחייו

בתאו נניח־הסוהו,

התליית תז< ביים רביעי ס״ז תמוז ת עי ט >*<ל •117 במעה נזמה דיי ס
מבית המניח ריד י״א , 16כ פי שים כיח העינע׳ בחייה

וארנוס הנא

אוסינדס יועמד לרשות המלודס

המשפחה דימתאבלת

נפצע פצעים אנושים

הוא הסביר לה שמין ואהבה הולכים
יחד, והיא היתד, מאושרת איתו. לגביה
מה שעזבה מאחוריה נראה בעיניה כסבל
בלבד.
אלברט העריך את רחל. היא היתד,
יפר,פיה, שברירית ומשכילה. הוא התגאה
בה ונשא אותה על כפיים.
גם חייו לא היו סוגים בשושנים. הוא
היה בן למשפחה של עולי מצרים. אביו
היה פועל במישרד־התיקשורת. הוא לא
הצליח להשתלב בסביבתו. הוא נזרק כבר
מכיתה אל״ף בבית־הספר בכפר־שלם. הוא
החל מדרדר ונשלח למוסדות, ישב חמש
שנים במוסד עין־ורד, ולאחר כמד, חודשים
בחוץ הסתבך שוב ונידון למאסר של שנתיים

וימו! בתא הנ7א
^ לברט לימד אותי מה זאת אהבה.
הוא הסביר לי שמין ואהבה זה
אותו הדבר. הוא עזר לי לגלות את עצמי,״
אמרה אשה יפה ועצובה בכפר־שלם.
אלברט רופא נהרג ביום השלישי בשבוע
שעבר בהתפוצצות רימון בבית־הסוהר
בבאר־שבע.
רחל, אלמנתו הטריח של אלברט, לא
בכתה. עיניה היו יבשות ופניה היו שקטות.
היה לה מראה של אשה שידעה מה זאת
אהבה. סיפור אהבתם של אלברט בן ה־23
ורחל בת ד 31-,נשמע דמיוני.
!רחל הכירה את אלברט כאשר היתד,
עובדת סוציאלית בבית־הסוהר לנוער בתל-
מונד, מ־ 1970 עד . 1972 אלברט היה כלוא
שם במשך שנתיים וחצי על עבירות של
שימוש ברכב ללא רשות. אולם ההיכרות
ביניהם בכלא היתה קרירה ומיקצועית.
בגלל אופיו הסגור של אלברט, לא הצליחה
העובדת הסוציאלית היפה ליצור עמו קשר
מיוחד.
אולם העבודה עם אסירים היתד, מרכז
חייה של הצעירה הבלונדית. את כל תיס-
כולי ילדותה, את כל עצב עברה, השקיעה
בטיפול באסירים. הזדהות־היתר שלה עם
מטופליה לא נשאה חן בעיני השילטונות,
והיא הועברה לעבודה בביודהסוהר נזעשיהו,
במחלקת המיון. עבודה סטרילית זו לא
סיפקה את רחל. היא התפטרה, והפכה
קצינת־מיבחן לנוער.

יכלה להתקרב לגבר. כאשר היה בעלה
נוגע בה, היתד, נתקפת בחילות וחרדה.
הנישואין היו כבר במצב גרוע, כאשר
התאהבה באלברט. אחרי מילחמת יום־
כיפור התקשרה עימו כדי לברר אם קיבל
את החנינה מנשיא המדינה ואם רשיונו
הוחזר לו. אלברט בא לשוחח עימד, על־כך,
ומאז לא נפרדו.
רחל ביקשה גט מבני, אך הוא סירב.
הוא אמר לה, לדבריה, כי רק אם תבגוד
בו יאות לתת לה גט. היא עזבה את בית

בעלה בבני־ברק, ועברה להתגורר עם
אלברט בבית הוריו, בכפר שלם.
יפהפיה בכפר־שלם
ך ן יפור העוכדת הסוציאלית יפת־התו־
^ אר, שהתאהבה בעבריין שהיה מטופל
על־ידה, היכה גלים בין אנשי־המיקצוע.
איש לא הבין את הצעירה. אשה יפה,

__ילדה
בבית התלוי
ך * אן פג ש ה שנית את אלברט. הוא בא
^ אליה כדי שבגדר תפקידה תנסה להשיג
עבורו חנינה, למען יוכל לקבל את רישיון-
הנהיגה שנשלל ממנו. רחל כתבה את כל
הבקשות הדרושות, ושוב נפרדו דרכיהם.
כל אותה עת היתה רחל נשואה לבעלה
הראשון, שדרן־הפיזמונים בני דודקביץ.
הם הכירו זה את זה בעת שהיו באותו
גדוד־הצופים ברמת־גן. כאשר היתד, רחל
בת , 14 נישאה אמה בשלישית, לגבר בלגי,
והמשפחה עברה להתגורר בחו״ל. קשר
המכתבים עם בני נמשך שבע שנים רצופות,
שבהן הספיקה רחל לסיים את בית־הספר
התיכון בבלגיה, וללמוד עבודה סוציאלית.
היא היתד, מרוצה שם, ולא רצתה לחזור
לישראל. אולם אמה חלתה וביקשה ממנה
לחזור לישראל. כאשר חזרה לארץ התגוררה
עם אמה. לדברי רחל, אמה היא אשה חולה,
הממררת את חיי בתה. הוריד, נפרדו כאשר
היתה בת .8היא ונשארה עם אמה, ואת
אביה כימעט לא פגשה עוד.
בעלה השני של האם התאבד בתלייה,
ורחל הילדה היא אשר גילתה את אביה
החורג מת. היחסים בין הבת לאמה הפכו
גרועים יותר ויותר, וכדי להימלט מהבית
הסכימה רחל להינשא לבני.
היום היא יודעת שלא היתד, זו אהבה.
בני היה לדבריה חלש ומרוכז בעצמו,
ולרחל היתד, בעיה נפשית קשה. היא לא

אלפרט רופא ואמו
סנדק בידיים כבולות

וחצי על גניבת רכב. שם פגש לראשונה
את רחל.
מפעם לפעם היה אלים, ואף נידון על
תקיפת שוטרים, אך ביסודו היה בחור טוב.
חבריו בשכונה מספרים כי היה מוכן לעזור
לכל אחד, והיה חבר נאמן ומסור. בהל ווייתו׳
שנערכה ביום הרביעי, השתתפו
חברים רבים.
הרואין בנייר ארון
^ חד נעצרה ב־ 1975 בקשר לפרשת
י רצח רוני כהן מכפר־שלם.
כאשר התפרסם בעיתונים שרחל דודקביץ
נעצרה בעניין רצח, מיהר בני לתחנת־המישטרה.
הוא לא שמח על פירסום שמו
בצורה כזו. לדברי רחל, אמרו. לה השוט רים
בתחנה :״אם תחזרי לבני, אנו משח ררים
אותך על המקום. אם תישארי עם
אלברט, נמשיך לעצור אותך.״ רחל הת עקשה
ושוחררה אחרי ימים אחדים, ללא
ערובה.
אך המעצר הזה עזר לד, לקבל גט מבני.
הוא הבין סופית שרחל לא תשוב אליו.
באפריל 1976 נישאו רחל ואלברט בבית-
הכנסת של כפר־שלם. הם המשיכו להת גורר
בבית ההורים, ורחל נכנסה להריון.
לילה אחד, ביולי של אותה שנה, הופיעה
המישטרה בכוחות מוגברים בבית רופא.
השוטרים ערכו חיפוש מקיף, ובאחד המח סנים
מצאו כמות של 54 גרם הרואין. הסם
כבר היה בחלקו ארוז במנות, בתוך נייר-
ארונות שכמותו נמצא בדירת רופא.
אלברט ואביו נעצרו באשמת החזקת
הסם. במישפט שנערך בבית־המישפט ה מחוזי
בתל־אביב טען אלברט כל הזמן
כי הוא חף־מפשע. הוא סבר שיש מי
שמתנכל לו, המנסה להפלילו ואף לרצחו.
אולם למרות טענותיה המלומדות של
הסניגורית, הדוקטור עדנה קפלן, ולמרות
שנרקומן בשם אברהם לוי טען כי הסם
שייר לו, בחר השופט דב לוין להאמין,
כי אלברט הוא האחראי להחזקת הסם. אביו
זוכה, אך אלברט נשלח לארבע וחצי שנות
מאסר בפועל, ועוד שנה וחצי על־תנאי.
לברית־המילה של בנם, שנולד ב ספטמבר
, 1976 הובא אלברט באזיקים.
את הברית ערכו בתחנת־המישטרד, של
אור־יהודה, ורק אחרי תחנוניה של רחל
התירו את ידיו לדקות אחדות, כדי שיוכל
להיות הסנדק של בנו. ידי המוהל רעדו
כל־כך מהמעמד הבלתי־רגיל, עד שפצע
את התינוק. שוטרים חמושים הקיפו את
תחנת המישטרה עד סיום הטכס.
אלברט הגיש עירעור על הרשעתו לבית-
המישפט העליון, והמשיך לטעון כי הוא
.חף מפשע. אך למרות המחמאות שחלק
השופט יואל זוסמן לעורך־הדין, לא שונה
גזר־הדין. אפילו סיפור אהבתם של אלברט
ורחל, שהועלה בבית־המישפט כדי להקל
בעונש, לא עזר.
אלברט ראה את בנו, שהוא היום בן ,3

רק פעמיים בימי חייו, כאשר יצא לחופשות
מהכלא. בפסח השנה ראה כבר את הדירה
לזוגות־צעירים שהצליחה רחל להשיג עבו רם•
אחיו הכין עבורו עבודה כנהג־משאית
בחברת מץ אחרי שקיבל בחזרה את רשיון
הנהיגה שלו.
ימים אחדים לפני מותו היה אלברט אמור
להופיע לפני הוועדה לעיון בעונש, הדנה
בהורדת שליש מהעונש של אסירים המת־נהגים
היטב בכלא. לא היה כימעט ספק
כי אלברט יזכה בהורדת השליש וייצא
מבית־הסוהר באותו היום. אולם לשווא
חיכו לו אשתו ועורר־הדין אריה שרעבי.
שילטונות הכלא לא הביאוהו באותו יום
לפני הוועדה, ושום הסבר על כר לא נתנו.
אולם היום הראשון השבוע היה המועד
האחרון להבאתו לפני הוועדה. הפעם היו
השילטונות חייבים להביאו. האסון קרה
ביום השלישי שלפני כן. בפיצוץ שאירע
בכלא באר־שבע, בשעה שבע בבוקר, נפצע
אלברט פצעים אנושים. אסיר בשם משה
פנדו, שהיה עימו בתא, נפצע קל. אלברט
מת מפצעיו תוך זמן קצר.

בשורת־מוות
בידיו
^ ח ד שמעה בחדשות ברדיו כי בכלא
י באר־שבע נהרג אסיר, שהיה שפוט
לארבע וחצי שנים. היא חזרה מבדיקות
בנה בבית־חולים, וליבה בישר לה רעות.
אחרי־הצהריים התקשרה טלפונית עם
בית־הסוהר, אף שם סירבו לענות על
שאלותיה והיפנוה לנציבות בתי־הסוהר
בירושלים. אך גם התשובה שקיבלה שם
היתד. חסרת־משמעות. רחל התחילה להבין
כי מצפה לה בשורה רעה.
היא נסעה למישטרת שכונת־התקווה ו ביקשה
משוטרת שתנסה להשיג עבורה
את המידע. אולם גם לשוטרת סירבו השיל-
טונות למסור אם אלברט רופא חי או מת.
רק אחרי ויכוחים ארוכים, כאשר רחל החלה
משתוללת בתחנת־המישטתז, אמרו לה
לפנות למישטרת יפו .״שם,״ אמרו לה,
״מחכה לך התשובה.״
בקושי הצליחה לנהוג לשם, והשוטר ביפו
אמר לה כי בעלה נהרג .״העזרה היחידה
שהגישה לי המישטרה היתד. שהם נהגו
את מכוניתי בחזרה הביתה, אחרי שהודיעו
כי בעלי נפטר.״
לולא התעקשה רחל ועברה את כל דרך-
חיסורים האיומה, היתד, הבשורה על מות
אלברט מגיעה למישפחה באמצעות שידור
החדשות בטלוויזיה, באותו ערב.
אחיו ואחיותיו של אלברט יושבים שיב־

אסיר־־נרצח אלברט רופא ביום נישואיו לרחל
מין ואהבה הולכים ביחד
זוהי שאלה חמורה. גם עיתויו של המוות,
ימים ספורים לפני שיחרורו של אלברט,
מעורר מחשבות. האם מישהו היה מעוניין
למנוע את שיחרורו בכל מחיר?

ההזמנה לחתונת אלברט ורחל
האב החורג תלה את עצמו

בעל־ ראשון כני דודקביץ
המעצר עזר לגט

עד, בחדר דל, על מיזרונים מד,והים, בכפר־שלם.
הם מרירים ומיואשים.
כל הבנות יפות־תואר, שחרחרות ומתול תלות,
וגם על האם, לבנה, ניכרים סימניו
של יופי שחלף.
אך אלברט היה פאר המישפחה: גבה־קומה,
שחרחר, ובעל עיניים יוקדות. כאשר
הראו בני־המישפחה את אלבום התמונות,
החלו מתייפחים ביתר שאת. שוב לא יכלו
לעצור בדמעותיהם. הם זעקו :״כיצד הגיע
חומר־נפץ לתאו של אלברט? מי רצח
אותו?״
לדברי רחל, ביררה בעולם התחתון ו גילתה
כי סוהר הבריח £ת חומר־הנפץ
לתאו של אלברט, ושהוא קיבל סכום גבוה
עבור מעשהו זה.
האח, יוסי, אשר ראה את הגופה במכון
הפאתולוגי, אומר כי היה מצורף אליה
דו״ח מישטרתי, שקבע כי המוות נגרם
מפיצוץ רימון.
כיצד הגיע רימון או חומר-נפץ לאחד
מבתי־הכלא השמורים ביותר במדינה?

המישפחה האבלה מחכד, בקוצר־רוח ל תשובות
שיינתנו על־ידי ועדת־החקירה,
שמונתה לשם כך.

אילנה אדון

במדינה

מישפט יחסי א סו רי ם
האב שביצע בגתו
החורגת מעשה מנוגה
התפרץ בצעקות ככית־המישפגז

זה לא רק אוננה
מ. ב1 .ה גם תוו״ה
משה בכר, מבעלי בית
האופנה מ. ב ,.יחד עם
משתתפות תחרות מלכת
המים ,1978 בטיול
מטרף בכנרת

הופיוו!
ספרו של
רן פרז:

ה ס עו ד ה האחרונה ע1לי ה גו קי ...
ביום אחד את יכולה להיפטר מן הג׳וקים בדי רתך,
זאת ללא היסום, ללא רעל ובלי נעל,. המלכודת האוטומטית
פועלת ע״י
משיכת כימית
(ריח המושך
מקקים) הג׳וקים
נכנסים לתוכה
ואינם יכולים
לצאת. הרחקתם
נעשית ללא
ניגע יד,
ינצורה פשוטה
ונוחה. גם בבית

הנקי ביותר
קורה שג׳וק
מעופף נכנס
לדירה. עם
מלכודת ״רוטל״
הוא כבר לא
יטייל ...להשיג:
בכל רשתות
]השיווק: שקם,
משביר לצרכן, סופוסל,
סופרמרקט,
חנויות חשמל
ובתי מרקחת

יבואן: מ.ו. מפעלי ים בע׳׳ט, טלפון 611734־ 03

מדכנדתג*71 וים הגיינית 1דדא רעדים

״קרל.
בלו מ ה
וארוס״
רומן מקורי של סופר יש ראלי

המספר

גיבוריו

הנודדים
באירופה ומחפשים
קורטוב של אהבה והבנה.
אירופה

קרל,

פלומה

וארוס היא צירוף של יחסי
מין לוהטים, שתיה, הרפתקאות
ומיצוי חיי הרגע.
סיפור אותנטי ומרגש הנקרא
בנשימה עצורה.
הוצאת ״יריב״ ,הפצה ״בית
עלים״ ,להשיג בכל החנויות.

״בואי נעשה חיים,״ קרא הגבר עבדהכרס
המקריח, כשעיניו הקטנות נוצצות בתשוקה.
הוא קרב אל בתו החורגת בת ה־ 15 וביצע
בד, מעשה מגונה. לא עזרו צעקותיהם של
ילדיו, כאשר כילה לבצע את זממו ועמד
לצאת את החדר, שמע את אשתו נכנסת
הביתה. הוא שב אל החדר ופנה אל היל דה
:״אם תספרי לאמא, ארצח אותך!״
הזהיר אותה. אחר־כך נמלט דרך הדלת
האחורית אל הגג, ומשם — החוצה.
האם הנרעשת קראה למישטרה, תוך
זמן קצר נתפס האיש, וביום השישי
שעבר הובא לאולם־ד,מעצרים, עדיין במיב־נסיים
קצרים ובחולצה ציבעונית, הבגדים
שלבש כאשר ביצע את מעשהו,
בסבלנות עמד במקומו, כשהוא ממולל
את שפמו הדק, והקשיב לדבריו של סג״מ
ששון דורי, איש־המישטרה, שטען כי
לחשוד עבר פלילי, הוא נמצא בהליכי-
גירושין מאשתו, וכנראה ביצע את המעשה
כדי לנקום בה .״האם והבנות מפחדות
מפני החשוד פחד־מוות,״ טען סג״מ דורי
בלהט ,״אני מבקש לעצור אותו לשבעה
ימים, כדי שלא יוכל לאיים עליהן.״
בסך־הכר מעשה מנדנה. כאשר
הגיע תורו של עורך־הדין מונדי לייבה
להגן על לקוחו, קם ודיבר נמרצות :״אפשר
לשחרר אותו, אפשר לאסור עליו את
הכניסה לבית, עד שתסתיים החקירה, הרי
לא מדובר פה על אונס,״ הדגיש עורך-
הדין ,״בסו־הכל מדובר כאן על מעשה
מגונה,״ הוסיף למראה חיוכם המלגלג של
היושבים באולם.
כאן פרץ החשוד הגברתן בצעקות :״יש
לי אח נכה, קטוע רגל, אני חייב לטפל
בו, מה אתם סתם מעלילים עלי עלילות,
אתם סתם מגזימים, מה עשיתי ן תעזבו
אותי בשקט!״ צעק והחל מקלל את סג״מ
ששון דורי .״מרוקאי מלוכלך, אני כבר
אדאג לך!״ הוא המשיך לצעוק, כאשר
קרא השופט עזריאל שפי את החלטתו
לעצור את החשוד לחמישה ימים, ולאסור
עליו להתקרב אל הבית למשך עשרה
ימים נוספים אחרי שיחרורו- .
סג״מ דורי, שמאס בצעקותיו של החשוד,
צעק עליו לשתוק, ומשהתחיל האיש השמן
לקלל ביתר־שאת הודיע לו השוטר :״אתה
תצטער אחר־כך, אתה תבכה.״ ״שיבכו
אחרים עליך,״ השיב לו החשוד ,״יא חתיכת
מלוכלך!״ ״אני אראה לך מי מלוכלך,״
הודיע השוטר, ופנה לשופט :״אדוני, לא
יתכן שעל עבירה כל־כך חמורה יעמוד
החשוד ויקלל אותי ויתעלל בי, ולא תוציאו
אותו החוצה, אני אגיש נגדו תלונה על
העלבת שוטר.״
תוך צעקות וקללות נגרר החשוד במעשה
מגונה החוצה.

ה ש טן אשר 1שכח
שטן השיכרות אחז
גו, והוא רקד את
גיסו. ואז נתגלה כי
המחוקק שכח משחו...
השטן המריץ את יוסף אלמקייאס הוא ה־שיכרות.
מאז היה בן , 13 שתה לשכרה.
מעולם לא עבד, ויש לו גיליון ארוך מאד של
עברות קודמות. כל גורלו תלוי בבקבוק.
לפני עשר שנים התחתן, ונולדו לו חמי שה
ילדים. אך את השתייה לא הפסיק. בגלל
האשה והילדים ניסה, בשנים האחרונות, ל היגמל
משתייה. הוא הלך לטיפול אמבול טורי
בבתי־חולים. שם היה משוחח עם
הרופא, מנסה להבין את עצמו ולהתגבר
על הבקבוק המפתה — אך לשווא. בלילההיה שב הביתה, אל הערק והיין, והיד.
חוזר לסורו.
בחודש פברואר השנה הגיע אלמקייאס
הביתה כשהוא שיכור. השולחן הערוך לא
נשא חן בעיניו, והוא החל משתולל. אשתו,
זהבה, למודת־הסבל, נמלטה מהבית, והוא
רדף אחריה, זהבה ברחה לכיוון בית־הכנסת
השכונתי, אולי יהיה אלוהים בעזרה.
ואמנם, בשערי בית־הכנסת פגשה את
העולם הזה

2:85

אחיה, אברהם לסרי. הוא ניסה להרגיע את
אחותו הזועקת, ואז הגיע אלמקייאם למקום.
הוא תפס את לסרי ומשך אותו הרחק מ־בית־הכנסת,
למקום שקט, שם הוציא סכין
שנשא עימו ודקר אותו באיזור המפשעת.
לסדי נפצע קשה ונלקח לבית־חולים. אל-
מקייאם נאשם בגרימת חבלה חמורה, עבירה
שבנסיבות מחמירות, כנשיאת סכין, דינה
14 שנות מאסר/ .
לא פסיכוטי. היה זה הקש ששבר את
גב הגמל. אלמקייאס היה מוכן לעשות הכל
כדי לגבור על יצרו. סניגורו הנמרץ, משה
מרוז, הפנה אותו לפסיכיאטר, שבדק אותו
וקבע :״אדם הנראה בגילו. שקט. קשר טוב
איתו. עונה לעניין. בשיחה לא גילה כל
פרודוקציה פסיכוטית. עשה מאמצים להי ראות
רק נימוסי, ודיבר הרבה רק על כוונות
טובות להיגמל משתייה.
״התרשמתי שמדובר באישיות חלשה ר
בלתי־יציבה, המכורה לאלכוהול. מדובר ב־אלכוהוליסט
כרוני, עם ירידה באישיותו,
ובמייוחד בערכים המוסריים.״
המלצתו של הפסיכיאטר היתה טיפול-
גמילה במיסגרת אישפוז בבית־חולים. ואל-
מקייאס הביע רצון לעבור טיפול כזה, ש הוא
בעצם הסיכוי האחרון לריפויו.
מרה הביא את המלצת הרופא לפני ה שופט
חיים דבוריין, שדן בעבירת החבלה.
השופט נטה לקבל את הצעת הסניגור, אלא
שאז גילתה התובעת היסודית, דרורה פלפל,
כי המחוקק שכח את השיכרות.
בסעיף 82 לחוק העונשין , 1977 ,קבע המ חוקק
כי מי שהורשע ונידון למאסר לת־

כנ ס פעילי פרווח
מצע של״י — ח״כ מאיר פעיל
תפקידי של״י — ח״ב אורי אבנרי
תקנון של״י — אמנון זכרוני
אירגון המיפקד — אמנון ורנר
יום עיון ארצי לפעילים וחברים

לקראת ההתפקדות והוועידה בשבת;21.7.79 ,
בשעה 2.30 אחה״צ, במועדון ״אחווה ,,,רח׳ ברנר , 14ת״א.

1ה המחיר שלט
ב״לדירה׳
ועכשיו בדוק אצל האחרים

11ב 11ו־ז 9
1 111

/.־ 20 הגחה

על קנית רהיטים מהמלאי התשלום במזומן מוגבל עד ה 5ו ביולי

הכלתחתקורת גג אחת
סניגור מרוז
הביתה, עם ערק ויין

קופה של יותר מחצי שנה, ונתגלה כי הוא
מכור לסמים, יוכל בית־המישפט לצוות כי
יוחזק במוסד סגור, ויעבור טיפול־גמילה
מסמים.
סעיף זה כבר הוכיח את יעילותו, כאשר
מכורים־לסמים הועבדו לטיפול־גמילה תוך
כדי תקופת מאסרם, ובכך נעשה צעד רא שון
לשיקומם, ואולי גם להחזרתם לתיפקוד
מתאים בחברה.
במפתיע התגלה כי המחוקק לא חשב על
המכורים לאלכוהול. משום־מה אין סעיף
מקביל, המאפשר טיפול־גמילה דומה לאל־כוהוליסטים.

נוחהלמישפחה. השופט דבוריו
עמד לפני דילמה קשה. מצד אחד היתה
זו עבירה חמורה, ולאלמקייאם קופה של
שרצים מאחוריו, לא היתה אפשרות להקל
בעונשו. מצד שני, שליחתו למאסר ללא
טיפול-גמילה מחטיאה את המטרה, בייחוד
כשהעבריין עצמו הוא המתכנן כי ירפאוהו
מהשטן שעל־ידו.
מנה השופט אחת לאחת את הרשעותיו
הקודמות של אלמקייאס, עבירות אלימות
שנבעו משיכרות, אשר נעשו בתדירות
של אחת לשנה, ואמר כי לחברה אינטרס
למנוע עבירות כאלה.
בית־המישפט קיבל את הנחתו של הסני גור
מרה, כי ללא טיפול יחזור הנאשם על
מעשיו בעתיד. אולם השופט החליט, כי
מאחר שהחוק מונע ממנו לגמול את הנאשם
בבית־הסוהר, לפחות יאסור אותו למשך
תקופה ארוכה ויתן מנוחה ושקט למיש־פחתו
הסובלת. אלמקייאם נידון לארבע
שנות מאסר, מהן שנה וחצי בפועל, וה שופט
המליץ בפני שילטונות בית־הכלא
לנסות לטפל בו, למרות שיכחתו של
המחוקק.
העולם הזה 2185

וי לונו ת בדי רי בו ד
מער כו ת ס לוניו ת

פינו ת או כל

מזנוני ם
לל א מער

מיייד

ובמ חי רי ם
סי טוניי ם ^

רח׳ מרת $ו בני ברק לי דממם טל 00449 :ל700546 .יבזזד אצטדיון ד ג )
פתוח ללא הפסקה 9.00 בבוקר עד .8.00 במד׳צש 10.00 *7.00
י חויהמובטמת
אוטותסיט 42.40.23,22.50:אגו-יג 531,52

/¥*8ו 0מסמ 140
01500 סמסמו סא
וחזרנו בתשובה
פ אב המקוםהחדש
יגאל

בהנחלת

קרא ו ס

בירה מהחבית, משחקי חברה, שירים עבריים, קאונטרי,
בלוז, הופעת זמרים אורחים.
פתוח פל יום מ־ 12.00 כצהריים אל תוף הלילה.

שרות׳ תטו׳
הדברת חרקים
ב־— 250ל״י

רשיון מ.ב186 .

אחריות

לשנה

רחוב ברזילי , 13 תל־אביב
טלפונים 614572 ,271625 :תל־אביב
מזכירה

אוטומטית

׳ י יי

קולנוע

<י — 8י

שומרת עליהם למעני. אני סבורה שגם
ג׳יין פונדה, שבעלה שומר על ילדיה
בהיעדרה, עובדת על עצמה להיות נורמלית
כשהיא באה הביתה. בדיוק כמוני. אני
בטוחה שגם היא הולכת בעצמה לשוק,
בדיוק כמוני, ואם רואים אותה בשוק,
אומרים לה ׳שלום ג׳יין׳ בדיוק כמו ש אומרים
לי ׳שלום סאלי׳ ,בשיא הטבעיות.
ואני בטוחה שהיא, כמוני, לא מוכנה לוותר
על הרגשה זאת של להיות אדם ככל האדם.
אני חושבת שלאבד את האנושיות הפשוטה
זוהי סכנה גדולה ואיומה בשביל שחקן
כלשהו.״
סאלי פילד. דמות קטנה, זעירה. כמעט
לא מאופרת. עיניים חומות. כמה נמשים.
מיבטא אמריקאי מתנגן. קול רך. לבביות
וכנות בלתי־רגילים. דרך בלתי־רגילד— ,
טלוויזיה פלוס נישואין! גירושין! התחלה
מחדש בקולנוע! חיים של שלוש שנים
עם אחד הגברים המבוקשים ביותר בקולנוע
האמריקאי, ברט ריינולדם! מעבר מתפקי דים
מתוקים לתפקידים דרמטיים כמו ב גיבורים
או תפקיד מחאה חברתית כמו
בנורמה ריי.
איך הצלחת להיפטר מתווית הטלוויזיה
ולצאת מן המגרה?
״הרגשתי שאני מוכרחה לצאת מתוך
עצמי, כפי שהייתי אחרי שמונה שנים של
טלוויזיה. צעדתי במקום. לא היה לי יותר
מה ללמוד. לא היה לי יותר מה לחדש.
מבחינה טכנית היתד, לי הטלוויזיה בית-
ספר מצויץ. אבל כשהרגשתי שאני עומדת
לעשות אותו דבר עצמו לעולם ועד, נתקפתי
פאניקה. ביום בהיר אחד טלפנתי לסוכן
שלי ואמרתי :׳אני עוזבת׳ .׳לא. זה לא
יתכן. אי־אפשר לעשות זאת!׳ כך אמר
הוא וכך אמרו כולם. ורק אני אמרתי:
אפשר לעשות זאת ועשיתי זאת. אפשר
לעשות זאת ברגע שאת מרגישה שחייך
בידייך ולא בידיו של אחר. את יודעת
שאת רוצה להיות טובה יותר. ובכן, עבדתי
על עצמי. עשיתי דברים שפחדתי מהם.
חשבתי שעד שאגיע להיות טובה יותר

כוכבים היו רשתשל

גי ״ן

כונדיה

לראיין כוכב קולנוע בפסטיבל הסרטים
בקאן זהו מיבצע מסובך. הכוכבים שיש
להם זמן הם האומללים ביותר. הם מוכנים
להתראיין, אבל איש אינו מעוניין לראיין
אותם, לכן יש להם זמן. הכוכבים שב חדשות,
התגליות העושות את הפסטיבל,
אלה העושים את הקולנוע למיקסט מרתק,
אינם פנויים. כלי־התיקשורת מתנפלים
עליהם מכל עבר. לכן, ג׳יין פונדה, או
פרנסים פורר קופולה, עשו מסיבת עיתד
נאים המונית — וגמרנו.
ובכל זאת, כשהוצג סירטו החדש של
מרטין ריט, נורמה ויי, בקאן, ברור היה
לכל מי שעיניו בראשו שסאלי פילר, מי
שמגלמת את נורמה דיי, היא המועמדת
הרצינית היחידה לפרס השחקנית הטובה.
היחידה שלא צפתה זאת מראש היתר.
השחקנית עצמה. לכן, ביום שבו ביקשתי
לראיין את סאלי פילד, התנצלו בפני אנשי
הפירסום של חברת פוקס :״אבל היא אינה
נשארת עד סוף הפסטיבל.״ ״שטויות,״
אמרתי ,״היא חייבת להישאר עד הסוף.
הרי היא עומדת לקבל את פרם השחקנית
הטובה.״
״מה, את באמת חושבת שאקבל את
הפרס?״ נשמע קול ילדותי בוקע מפינת״
שטיח מכוסה בתמונות עיתונים, שבתוכם
היתד, שקועה נערה, כמעט ילדה, שהביטה
בי בעיניים פעורות לרווחה, כמי שקיבלה
את הצעצוע הראשון ליום הולדתה. בו
במקום קבענו להיפגש אחרי קבלת הפרם,
גם אם זמנה יהיה דחוק מאד, כפי שצפוי
אם אכן תקבל את הפרם.
והיא קיבלה את הפרם. מי שב־1967
היתד, נזירה מעופפת בסידרת טלוויזיה

שחקנית פאלי פילד
כוכבת אחרי תריסר שנים

השוטרים עוצרים׳ את נורמה ריי(סאדי פילו־)

נורמה ריי מוכנסת; ככוח למכונית המישטרה

,שתינו טיפוסים של לוחמות, ניצולות של מאבקים,
מטופשת, ונראתה כמו ד,שוקולדה החמה
המצפה את הבננה־ספליט האמריקאית, סמל
לכל מה שהיה שנוא על בני גילה באותה
התקופה, מי שהוליווד זילזלה בה ואף
במאי רציני לא היד, מעלה בדעתו להעניק
לה תפקיד רציני, זכתה אחרי תריסר שנים
באחד הפרסים היוקרתיים ביותר של עולם
הקולנוע, פרם השחקנית הטובה של פסטיבל
הסרטים בקאן. הרחק מהוליווד, באירופה
שאינה מכירה אותה, עבדה בסרט בעל
גוון פוליטי מובהק, עם במאי הנחשב לאחד
מרבי-האמנים המיקצועיים שיש לקולנוע
האמריקאי, אם כי רחוק מאד מקיטש
מתקתק ינוסח המסך הקטן. מרטין ריט הוא
שביים את הסרט נורמה ריי, שהביא לסאלי
פילד את פרם השחקנית על תפקיד שכמעט
בוצע על־ידי ג׳ין פונדה.
עלילת הסרט מטיחה דברי ביקורת קשים
כל-כך בחברה האמריקאית, עד שהסרט
לא היה קופתי דיו בארצות-הברית, והבמאי

התהלך בקאן, כשהוא מתפלל שאכן סאלי
פילד תביא לו את הפרם .״אודה ולא
אבוש,״ אמר מרטין ריט בסופו של הפס טיבל
,״הפרם מגיע לילדה הזאת, ואני
מקווה שהוא יעזור גם לסרט״.
סיפורה של נורמה ריי, האשד, שהצליחה,
לראשונה בתולדות ארצוודהברית, לאגד
את פועלי הטכסטיל בעיר שדד, מחוץ
לניו־יורק, בעזרתו של פעיל-איגוד יהודי
ששימש לה חיזוק מוסרי ועידוד רוחני
לעשות כן, הוא לא במעט סיפורה של
סאלי פילד, הנערה שכמעט נמעכה על-ידי
העוגה האמריקאית, הגיעה לתהומות היאוש
ב־ , 1971 כשתווית של בובה טלוויזיונית
צמודה לדיוקנה, בעל ושני ילדים קטנים
מוטלים על כתפיה והיא מרגישה כיצד
היא נסחפת במסורת תל-ווחלומות של רובע
ביל-איר המפואר ועומדת להפוך, בסופו
של דבר, עקרת־בית שטופת אלכוהול,
כשפניה ימאסו בתוך זמן קצר על הקהל,

כמו שקורה למי שמזוהה עם גיבור טלוויז יוני
כלשהו.
להפתיע תמיד. והנה, בקפיצה של
תריסר שינים, עשתה את הבלתי-יאמן,
אפילו לה עצמה. היא אומרת כשעיניה
מרצדות בהתלהבות :״סוף סוף אני כוכב
קולנוע. האומנם אני כוכב־קולנוע? כן.
ובעצם — לא. הרי אינני הסוג של כוכבת-
הקולוע שאומרים לד, תהיי יפה ותשתקי.
אולי כך נידרש מטיפוסים כמו רקל וולש
או פארה פואסט, כוכבות שנהנות מפירסום
כאלילות־מין. אני חושבת שאנשים רוצים
לצלמן, רוצים לנגוע בהן. אבל לא כן
הדבר לגבי ג׳ין פונדה, למשל, או שחקניות
אחרות מן הסוג שלה. שחקניות כאלה
עובדות קשה מאד.
״אני עובדת קשה מאד. כשאינני עובדת
אני מנסה בכל כוחי לא להיות כוכבת.
יש לי שני ילדים, אך אין לי בעל שדואג
לשני הילדים כשאינני בסביבה, לכן אמי

אזדקן. אבל מוטב מאוחר מלעולם לא.
כאשר התחלתי לעבוד על השינוי התחלתי
ללמוד. הלכתי ללמוד מישחק וזימרה ו ריקוד,
וכל דבר אחר שרק יכולתי ללמוד,
אפילו שידעתי שלא אהיה לא זמרת ולא
רקדנית. אבל למדתי. רק שלוש שנים אחרי
שעזבתי את הטלוויזיה הגיע הסרט הראשון.
זה היה להישאר רעב. רק אחרי הסרט הזה
החלו הדברים משתנים. אנשים אמרו ׳לא
ידעתי שהיא מסוגלת לזה!׳ ו׳לא ראינו
אותה כך מעולם!׳ כולם היו מופתעים.
ההפתעה, כן. כן, ההפתעה, זה היה הנשק
שלי.״
״ אנ יסכסית? ״ סאלי פילד צוחקת
בקול כשהיא נזכרת בנצחונות הראשונים
שלה על דעת־הקהל. מבקרי הקולנוע היו
המומים. לפניהם עמדה סאלי פילד שלא
הכירו. האם עבדה על עצמה גם לשינוי
חיצוניותה ז
״לא במיוחד. כלומר, בדרו-כלל אני
העולם

הזה 2185

מחליפה תיסרוקת, כי אני משעממת את
עצמי לעתים תכופות. כמו שאת רואה,
גזרתי את שערי אחרי נורמה ריי. הוא
היה ארוך, כבד וחם. רציתי להתרענן קצת.
אבל מעולם לא ידעתי בדיוק מה לעשות
במייק-אפ. הייתי מחזיקה בידי צילום זוהר
משבועון כלשהו וחושבת :׳זה יכול היה
להראות מעניין עליך, סאלי.׳ אבל, למעשה,
לא הייתי יודעת באמת איך לעשות זאת.
בדיוק כמו שרציתי כל־כך להיות סכסית
ולא ידעתי איך עושים זאת. עד שפתאום
קראתי בעיתונים שהייתי כל-כך סכסית

1ומןהחדשות1
יביא את
פארה טסט מ״גיזרס ויפיק את 1אנ רווח
• עדיין לא הגיעו לישראל סירטי
הקולנוע של זו שעשתה את מישהו רצח
את בעלי וסאטורן ,3וכבר עומדת לבוא
לכאן, בגודל טבעי, בשר ודם, הגברת
פארה פוסט מייג׳ורס ; לא למטרות
קולנועיות דווקא, כי אם כדי לפרסם סידרה
של תמרוקי פאברג׳ה, הנושאים את חותמה.
חיים אשל, שהוא סגן המנהל־הכללי של
חברת ברוט, המפיקה סרטים, מכין בקדח תנות
את בואה שיהפוך בוודאי לחג לאומי.
כמה מראשי המדינה כבר נרשמו לפגישות
אישיות עם הגברת, ותיתכן גם היוודעות
עם הגברת הראשונה של ישראל, אופירה
נניץ. חיים אשל איננו מזניח את נשות
ישראל, ומתכונן להביא עבורן את קרי
גראנט בגודל טבעי. גראנט, היושב ב מועצת
המנהלים של חברת ברוט־פאברג׳ה,
מתוכנן לחודש פברואר, ואילו פארה תגיע
ב־ 1בספטמבר.
• מצחיקוניו של זאם רווח הוכיחו
עצמם כריווחיים, ושרגא קטן זכה גם ב הערכה
איכותית עד כדי כך, שחברת ברוט-
עומדת להפיק את סירטו הבא .״אנחנו
מאמינים בו,״ אמר חיים אשל.

• ה״קשר הישראלי״ של פארה
פוסט מייגידרס חזר לישראל ו...ישר
לעבודה. זהו דני פרלמן, מי שהציל את
הכוכבת מטביעה כשהיה עוזר־הפקה בסרט
שהסריטה באקפולקו. היא מודה לו על
חייה, והבמאי ריצזרד סאראפיאן הת יידד
עם דני ורוצה בו כמנהל הפקה לסירטו
הבא. דני שוקל הצעה רצינית אחרת
העשוייה לרתק אותו לשנתיים להפקה
אחת: המפיק ג׳ון ווי, אחיו של ג׳ורג׳
אלן ווי שהפיק בישראל את אשאנטי,
הזמין אותו לנהל את הפקת הענק הבאה
שלו, בבימויו של ריצ׳רד פליישר, טאי
פאן, המתרחשת בהונג-קונג. בינתיים צלל
דני לניהול הפקת מיבחן 14 של סרטי
הבירה, סרט של צעירים, לפי תסריטו
של שחר סינל, כשלכל גב צעיר מצמי דים
יועץ מבוגר להבטחת הרמה המיקצו• -
עית של הסרט. לשם כך הגיע לישראל,
השבוע, הבמאי ג׳ץ פלוריאה, שהתנסה

בעבודה עם ילדים, בסדרות טלוויזיה כמו
פליפר ודקטארי. לדעתו ״נעים הרבה יותר
לעבוד עם ילדים. הם לפחות אינם מתווכחים
עם הבמאי על כל מילה כמו השחקנים
הבוגרים.״
• אם אכן יצליח השידוך בין ג׳ון
פלוריאה לסרטי הבירה, יביים פלוריאה
סרט נוסף בישראל, מותחן, העתיד להיות
קדפרודוקציה אמריקאית־ישראלית.
• אורח אחר בישראל, העשוי לתת
דחיפה מיקצועית משמעותית לכמה הפקות
גם יחד, הוזמן על-ידי ארנון מילצ׳ן:
הבמאי סידני פולק, מי שעשה את הם
יורים גס בסוסים, ג׳רמיה ג׳ונסון, שלושת
ימי הקונדור, ויצר לו שם כאחד המוכ שרים
בתעשיה. באחרונה נכנם גם להפקות
והקים עם מילצץ את חברת פריסקל (צירוף
של פאריס וקליפורניה) .הוא בא להעניק
ידע לוגיסטי ומיקצועי להפקת הענק מצדה
של יוניברסל ומילצץ, שתתחיל בישראל
ב־ 29 באוגוסט ותקציבה כבר נושק את
המיליון ה־( 20 בדולרים) .מול הצוות של
חברת יוניברסל והמפיק של החלק האמרי קאי,
בוב סטון, הציב מילצ׳ן מפיק אחראי
מטעמו, טד ג׳וזף ועוזרו חוא ישראל
ריננל, ממנהלי סרטי רול ויו״ר איגוד
המפיקים בישראל. נוסף לכך ייעץ פולק
כיצד אפשר לעבד את דיזנגוף 99 להפצה
בינלאומית. במקור, התבקש פולק לביים
את מצדה בעצמו, אך היה עסוק בהתחיי בויות
קודמות.
• תותח קולנועי אחר יבקר בישראל
לפי הזמנת מישרד־החוץ: המפיק-במאי
א לן נ /פ א קו ל ה, שלזכותו נרשמו נערת
הטלפון והבלש, כל אנשי הנשיא ועוד.
• סוס עץ לא כיסה אולי את כל הוצ אות
ההפקה שלו עד היום, אבל הוא היווה
כרטיס ביקור אידיאלי עבור הבמאי־מפיק
שלו, יקי יושע. הסרט עבר מפסטיבל
אחד השני, בשני צדי האוקינוס, ועורר
מספיק התעניינות כדי שיושע יוכל למצוא
אוזן קשבת לתוכניותיו הבאות בקנה־מידה
שונה לגמרי מכל מה שידע קודם בישראל :
מקנדה הגיעה הבשורה שסירטו הבא של

פארה פוסט מייג׳ורס
היפהפיה לישראל
יקי יושע, אדם בן בלב, המבוסס, כמו סוס
עץ, על סיפור של יו ר ם קניוק, יצולם
באוקטובר בישראל. תקציב הסרט כ־3
מיליון דולר (פי 30 יותר מסירטו האחרון),
וההפקה תהווה חלק מחוזה הקו-פרודוקציה
הפורה שבין ישראל לקנדה.
• לחופשת מולדת, ובכוונה לקנות ל־הסרטה
את הזכויות על סיפרה של נולדה
מאיר, חיי, בא מהוליווד אלי נחליאלי.
ישראלי שלמד קולנוע בארצות־זהברית ו נקלט
יפה בענף ההפקות לטלוויזיה. גם
הוא מתכוון להביא הפקה של סרט עלי לתי
לישראל: חברו התסריטאי, צ׳רלי
שווארץ, כתב מצחיקון של טעויות על
כושי ויהודי, המחליפים ביניהם כרטיסי
אשראי וזהויות, ומשמשים כיסוי למסכת
של הברחות יהלומים.

נורמה ריי מניפה את נס האיגוד
החופש שלה חשוב דה

כשראיתי את התוצאות של עבודתי בסרטים
האחרונים ידעתי שאני שחקנית טובה,
אבל זה מוזר קצת לומר זאת בחדר הזה,
לפנייך.״
נדמה לי שנורמה ריי הוא צעד משמעותי
עבורך. הלא כן?
״כן. מאד. גם הסרט וגם הפרס שקיבלתי.
אשקר אם אומר שלא חשבתי על הרעיון
שאקבל את הפרם. השתעשעתי ברעיון, אך
לא העזתי להמר על כך. הפרם האמיתי
בשבילי היה באותו לילה כשהסרט הוקרן
לפני צופי הפסטיבל. מעולם לא היה לי
דבר שכזה ואולי לא אזכה לעוד יום כזה
בחיי: הם עמדו והריעו, עמדו וצעקו
׳ברוד במשך עשר דקות תמימות ! אלוהים !

זה היה כביר. זה היה הפרם האמיתי, כי
הוא יצא אלי ישר מן המסך, והקהל אפילו
לא חשב על מה שהוא עושה. הוא פשוט
הריע לנו, לי ולמרטין (הבמאי) והיה זה
הכבוד הגדול ביותר שידעתי מעולם על
עבודתי. אמנם הרגשתי ׳גבוה׳ אחרי ש ילדתי
את ילדי,״ היא צוחקת בקול ,״אבל,
איני חושבת שזה אותו הדבר!״
בני כמה ילדיך, סאלי?
״הילדים? הילדים! הגדול בן 9והקטן
בן ,7והדבר הראשון שאני עושה כשאני
חוזרת הביתה הוא יום־הולדת ׳גדול ל שניהם.״
התגרשת
מבעלך ואת מגדלת לבד את
ילדיך. האם אין את דומה מעט לנורמה ריי,

גם היא מגדלת את ילדיה אחרי שהתאלמנה
מאחד ונפרדה משני והחופש שלה חשוב
לה עקרונית. היא אפילו מוכנה להילחם
בעדו. האם אתן דומות ז
״כן, יש משהו שווה בינינו. שתינו ניצו לות
של מאבקים. שתינו לוחמות. אני
חושבת שלנשים באמריקה, כמו לי, קשה
להיות טיפוסים של לוחמות ולהישאר בחיים
בתור שכאלה. את חייבת להיות חזקה
מאד, לשם כך, ולהתמיד בכוחותייך אם
את רוצה לבנות לך קאריירה משלך, ואת
רוצה לעבוד וגם להינות מפירות עבודתך.
את צריכה לשמור על הבית, לדאוג לחינוך
ילדיך, לכבס ולבשל. אין לך זמן לעצור
ולשאול את עצמך: היי, האם את מאושרת ו
הדבר החשוב ביותר בשבילך הוא לזכור
שאת צריכה לאכול. פשוט, לאכול כדי
להתקיים. ולראות שהכל דופק כמו שצריך.
כזו היא נורמה ריי וכזאת אני. האם את
אינך כזאת?״

עדנה פיינרו

תדריך
תל־אביב
צייד הצבאים (מוגרבי,
ארצות־הברית) — הטראומה של מילחמת
וייט־נאם, כפי שהיא משתקפת בחייהם של
שלושה צעירים אמריקאים מעיר תעשיה.
סרט חריף ומהמם, מציג נקודת השקפה
אמריקאית גרידא. מישחק מעולה.

שחקנית פילר ובמאי ריט**
הפרס מגיע לילדה הזאת

בנורמה ריי. כמעט בלעתי את לשוני מרוב
ההפתעה. אני — סכסית?!״
ואיזו מין הרגשה יש לך עכשיו לגבי
עצמך? האם השתנית כרצונך?
״או, כן. מאד מאד. אני מרגישה שאני
עושה צעדים בכיוון הנכון. אני גאה ב עבודתי
ואני גאה בכך שאני מעדיפה את
עצמי עכשיו על פני מה שהייתי קודם.
* בטכס קבלת פרס השחקנית בפסטיבל
קאו•
השלם הזה 2185

החתונה (פריז. אוצות־הברית)
— דמותה של אפריקה, כפי שהיא
משתקפת בחתונתם של יורש מיליונים ובת
הבורגנות בעלת הצוואר הכחול. אירוע
קולנועי של רוברט אלטמן, בנוסח נאש־וויל*
ובאפלו ביל.

כופגת שאדי פילר וכוכס סרט ריינורדם
כבר 3שנים ביחד

* הסרט המקורי נמשו׳ שעתיים וחמש
דקות.

לפרופסור אליהו ענ תבי
לדיר דני שמואלי,
ל א חו ת איריס קנ כ ט
ולכל צוו ת ה רו פ אי םוהאחיות
במחלקהכירורגיתב׳
ב בי תחו לי םהש רון בפתח ־ ת קו ה :

תודה על הטיפול המסור באשתי

אי /ה?

(המשך מעמוד )21
הוא לא ביקש ממני רשות. הוא לא
שאל לדעתי.

* כיוון שאני מביר יהודים
רכים, ואני׳׳ בתוכם, שחשו בי
עלייתו של קארטר על קיברו של
זיכוטינסקי היתה פעולה טיפשית
מם חינה אידיאולוגית, ואני נדהם
למדי לגלות שכימעט בל המצרים
— ובאן אתה דשר־החוץ בוטרום
בוטרוס־ראלי כריעה אחת — אינם
רגישים להבדדים האידיאולוגיים
הגדולים הקיימים בתוך הפוליטיקה
!היהודית־ישראלית.
מי אמר זאת?

ג׳ד> ה>ענו

מסח אמריקה

3קו מו תאופנה

דיזנהוף 28ו ת״א

ל צ עי רי ם

דיזנהוף 125 וו״א

א רנ קי ם

דיתגוף 120ת א

בהדי זמשו עו ר

זמנהוף 25ת״א

הי ל טון י רו ש לי ם

+הרי אמרת שהם כולם אותו
הדבר.
כמובן, בכל הנוגע למדינתם, הנמצאת
בפלסטין, ולהתפשטותם באיזור. הם כולם
מגשימים את החלום הציוני.

• האם אתה חושש שאחרי
ההסכם הזה — אחרי שמצריים
פרשה מן הסיכפוך — עלולים ה־ישראליס
לחפש אמתלות להתפשטות
נוספת?
ההתפשטות הישראלית עלולה להתבצע
בצורות י שונות — ההתפשטות הפיסית,
באמצעות מילחמה וסיכסוך מזויין מפעם
לפעם, היא רק דרך אחת לכך. ההיסטוריה
לימדה אותנו שהם מסוגלים ליצור את
התנאים, ואת ההסברים, ואת האווירה,
ואת העיתונות, כדי להצדיק את הדברים
שעשו כ״הגנה־עצמית״.
הם עלולים לעשות זאת באמצעות פעו לה
פיסית, או על־ידי חדירה באמצעות
סיסמות שונות כגון ״שלום גבולות
פתוחים״ או ״סיפעלים משותפים״ .וכל
מה שאתה שומע עכשיו לקוח טאוצר־הפי־לים
החדש הזה.

+אכל אין זו חדירה לא־רצויה,
אם מצריים מקדמת את ה־דברים
הללו כברכה — מקדמת
בכוכה גבולות פתוחים ומיפעלים
משותפים. אין זו התפשטות ישראלית,
אלא משהו שהמצרים —
או לפחות חלקם — רוצים כו.
כן, אבל, אתה יודע ...אינני סבור ש המצרים
מקדמים זאת בברכה. אני חולק
על דעתך כליל — לא עליך באופן אישי,
אלא על הדברים שאתה אומר.
אני בטוח לחלוטין שכל המצרים, אילו
הבינו בדיוק מה עתיד לקרות, לא היו
מסכימים לכך לעולם. והעתיד יוכיח.

• למה אתה מצפה, כשיתחיל
ברצינות המשא-ומתן על האוטונומיה?
האם אתה מצפה שהוא
ייסחם חודשים, או ייפסק, או מה?

ך הו 3יע!

לגבי הפלסטינים, התהליך כולו הוא
התחלה מוטעית. הוא מבוסם כבר על תוכ ניתו
של בגין שפירושה, כפי שתיווכח,
שהישראלים ינסו לשנות את ההרכב ה דמוגראפי
של הגדה המערבית ועזה, ו להקים
מיספר מאסיווי של יישובים חדשים.
ומשום כד׳ המיסגרת שעליה הוסכם
מוטעית.
בקאמפ-דייוויד היא התחלה
ומשום כך היא נדחית על־ידי כ ל מדינות
ערב, ללאכליוצאתמןהכלל .

• מה כרכר סודאן ועומאן?...ו
חדש!
בגליון
חודש יולי , 1979 חומר מרתק שאסור להחמיץ :

הלם ההתפרצויות:
כתבת מתתו בלעדית • נתב אישום
אזנו פסק רן • ראיון מיוחד עם ירד
לשכת עורכי הדין המשפחה
הישראלית״ בפריז • ביקור ראשו!
ומצולם בבית הספר הפתוח! •
אנחנו, גונב׳ המכוסה
מדור מיוחד מאת סמ״ר מאיר ברקת (מיחלק בילוש
כללי היחידה המרכזית, לשעבר) #וכל המדורים הקבועים

מי — להחיל נאמנות האו״ם על פלסטין,
כלומר על הגדה המערבית ועזה, למשך
שנתיים.

* אינך מאמין ברצינות שהישראלים
מעונייגים בהצעה שכזאת,
דא כן?

כבר אמרתי: אם הם רציניים בכוונו תיהם,
אם הם מעוגיינים באמת־ובתמים
בשלום, בזכויות האדם, בצדק ובחוק ה בינלאומי,
מה רע בהחלת נאמנות של ה־או״ם
על פלסטין, ובכך שכעבור שנתיים
ייערכו שם בחירות תחת פיקוח בינלאומי?
אנו נעניק^,פסטינים — כמו לכל אחד
אחר — את הזכות לומר ״כן״ או ״לא״ ב יחס
למדינתם. ואם מותר לי להוסיף —
בכך נבטיח גם את ביטחונם של הישרא לים,
הם, כידוע לך, בוכים תמיד על עניין
ביטחונם, שעה שהם המדינה החזקה ב יותר
במרחב והם אומרים ״אנחנו יכולים
לנצח כל אחד״...
וכך, כפי שאתה רואה, מצד אחד הם
אומרים שהם מסוגלים לנצח כל אחד, את
כל הערבים גם־יחד. ואילו מצד שני הם
אומרים ״אנחנו מדינה קטנה, אנחנו חל שים,
הערבים יבלעו אותנו״...
זה לא נכון, אתה יודע. ברצוני להוסיף,
וזהו עניין מוחשי, שאני מציע כי המדי נה
הפלסטינית החדשה, אחרי כינונה, תכ ריז
על נייטרליות מוחלטת — שתהיה
מעין שווייץ חדשה, נייטרלית.

• ללא צבא? לא צבא גדוד;
כלומר?

יהיה להם כוח אבטחה שיהיה מורכב ם...
50 אלף איש, נאמר. זה יהיה כוח שתכ ליתו
להשגיח על שיטתו ועל גבולותיו
וכר.
לאחר־מכן, אם מדינת פלסטין החד שה
הזאת תרצה שיהיה לה קשר עם ירדן,
זה יהיה בסדר, זה יהיה תלוי בהם. ואם
הם ירצו בקשר עם מדינת ישראל, גם זה
יהיה תלוי בהם. ככלות הכל, עמדתם ה־היסודית
של הפלסטינים היא שהם מוכנים
לחיות עם הישראלים — עם נוצרים, מוס למים
ויהודים — תחת קורת־גג אחת.
ובכן, כפי שאתה רואה, הם אינם אנ שים
רעים כל-כך, הפלסטינים!
אני מעמיד את הצעתי המוחשית כך,
ואם הישראלים באמת ישרים, למה ש יפתרו
מפני נאמנות בינלאומית?
וגם האמריקאים והרוסים והצרפתים
ישמשו ב״וועדת ההעברה״ — 5חברים,
בסדר? כל מי שהישראלים ירצו בו!

• הרשה לי לשאול אותך כעניין
הפוליטיקה הערכית. רכים
ממנהיגי המדינות הערביות —
ראשי-ממשלות, מלכים — הבריזו
שמנהיגי מצריים שנכנסו להסכם•
השלום הזה עם ישראל הם ״בוגדים״
.האם גם אתה סכור בך?
(הפסקה ממושכת) לא. אני מעולם לא
כיניתי בני־אדם בכינויים מעליבים. כל
פוליטינאי מגיע להחלטות מסיבות אלה
או אחרות, ומשתדל בכל כוחו להצדיק
את עמדותיו. פוליטיקאי כזה, רק לעיתים
נדירות מצהיר שהוא טעה. אבל לכנות
בכינויים — זאת אינה דרכי. כל פוליטי קאי
מגיע להחלטותיו בהתאם לנסיבות
המקיפות אותו. רק ההיסטוריה תשפוט,
אם, אולי, כל הערבים טועים והנשיא אל־סאדאת
צודק. איש לא יובל לשפוט זאת
עכשיו. רק העתיד ישפוט.

לא, לא, לא. אין שום יוצא מן הכלל.
המדינות האלה אינן נחשבות. סע לסו־ראן
בעצמך. צא לרחוב. דבר עם האנשים

בסודאן, האנשים בעלי האחריות. הם
* אתה טרוד בכתיבת זיכרויאמרו
לך אותו הדבר בדיוק! סע לשם
נותיך. מה אתה מבקש להשיג
ותיווכח במו־עיניך.

דעתי היא שאם הישראלים והאמריקאים ככף?
מבקשים באמת לצאת נשכרים מן האווי אשתדל,
באופן ההוגן והכן ביותר ש-
רה החדשה שנוצרה, ואם הישראלים מבק באפשר,
להעלות על הכתב את דיעוחי,
שים באמת לפתור את הבעייה הפלסטי _ ולתקן תפיסות מוטעות רבות ככל האפשר.

זאת אעשה בזמן המתאים ולמען טובתה
הם טוענים שהם מתוחכמים מאד. וזאת
של מצריים, ולמען ההיסטוריה בכלל.
האמת. הם טוענים שהם צודקים, הוגנים
הנשיא קארטר והממשלה שלו החלו,
ומאמינים בחוק הבינלאומי ובשכל-הישר.
במהלך שנת ,1977 לגשת אל משבר ה־אם
כך, יש לי רק הצעה פשוטה אחת.
מיזרח־התיכון באופן כללי וכוללם,ודחו
זוהי הצעה פשוטה מאד, לאור התוצאה
כל נסיון להמשיך במדיניות השלבים של
מן הדברים שעשה הנשיא קארטר וה קיסינג׳ר.
ואנס היה משוכנע שכל ה אווירה
החדשה, ותוך הבאה בחשבון של
צדדים חייבים להיות נוכחים בז׳נווה. ו הצעותיו
ודיעותיו של הנשיא קארטר ב תהליך
יצירת המגעים עם אש״ף החל
כבר.
עניין זכויות האדם.
אבל עכשיו לא תצא מזה מדינה פלס הבה
נסכים — וזוהי הצעה קונקרטית
— להעמיד את הגדה המערבית ועזה תהת
טינית, אלא־אם־כן המצב הגיאו־פוליטי
נאמנות בינלאומית, תחת חסותו של ה־של
האיזור ישתנה שוב, או שהערבים
או״ם. למשך חמש שנים.
ישתמשו בכוח כדי להביאו לכך. אבל אני
לא. אני מציע באופן רישמי — אם
מעדיף מאמצים בינלאומיים, בתמיכה מא־מותר
לי בכלל להציע משהו באופן ריש־סיווית
של הנשיא האמריקאי.
העולם הזה 2185

מר בת ה־ 8משתזרת מה שראתה :״השוטר רפק את הראש ישל אבא במדרכה־ך*
פעמון צילצל מעל לדלת־הכניסה
1 1בביתו של בנימין מוסטקיס בהרצליה.
השעה היתה 1.30 בבוקרו של יום שבת
ה־ 30 ביולי. משפתח את הדלת נידהם
לגלות מאחריה •שני שוטרים.
אחד מהם שאל :״רבת עם אשתך 1״
״כן,״ .השיב מוסטקיס ,״מאיפה אתם
יודעים?״
״איפה אשתך?״ שאל השוטר, כשהוא
מתעלם מן השאלה.
״אינני יודע, היא יצאה מהבית,״ השיב.
״בוא איתנו לתחנת־המישטרה״ ,פקד
השוטר.
בשלב זה התעורר בנימין מוסטקיס,
בן ה־ ,27 מתדהמתו הראשונית. הוא החל
מסביר לשוטר, כי ארבעת ילדיו נמצאים
לבדם בבית וביקש שיניחו לו. בתו הב כירה,
מרי, בת ה־ ,8התעוררה משנתה
וניצבה לצידו, כשהיא נועצת עיניים
מעורפלות בשוטרים.
אולם השוטרים עמדו על שלהם ודרשו
ממנו להתלוות אליהם. בלית־ברירה הציע
מוסטקיס לגשת לקרובי מישפחתו, המת גוררים
בסמוך, כרי לבקש שאחד מהם
יקפוץ לשמור על הילדים, בשעה שהוא
יתלווה אל השוטרים. הוא אחז בכף ידה
של בתו, ופנה לרדת במדרגות.
״יאללה קדימה !״ צעק לפתע אחד ה שוטרים,
ודחף בחוזקה את מוסטקיס, ש נפל
הישר אל זרועותיו של השוטר השני.
זה החל מושך בידיו של מוסטקיס וגורר
אותו אחריו במורד המדרגות, כשגופו
נחבל ונחבט ממדרגה למדרגה. בתו של
מוסטקיס, מרי, נשארה עומדת קפואה
במקומה, כשעיניה נעוצות בגופו של אביה,
המקפץ והמפרפר במורד המדרגות.

טופס־תלונה
כהגנה
ף* דרך כלל, כאשר מוגשת תלונה נגד
שוטר שהיכה אזרח, קשה להוכיח
זאת. במרבית המיקרים ניצבת גירסתו של
השוטר, המכחיש את האשמה, מול גירסתו
של האזרח המאשים. עדים נוספים, ב־דרך־כלל,
אינם קיימים, שכן שוטר לא
יעז להכות אזרח בנוכחות עדי-ראיה.
לשוטר ישנה גם דרך פשוטה כדי לח פות
על מיקרה הכאת־אזרח. כל שעליו
לעשות הוא למלא טופס תלונה, שבה הוא

מדווח כי האזרח התקיף אותו, וכתוצאה
מכך נאלץ להתגונן ולהפעיל כוח נגדי.
כך שוטר יוצר לעצמו גושפנקה חוקית
למעשה הבלתי־חוקי שביצע. כל חבלה
או חבורה, בגופו של האזרח המתלונן,
תוסבר כהתגוננות־עצמית של השוטר.
האזרח המתלונן מוצא את עצמו, איפוא,
לחוץ בין הפטיש לסדן. מצד אחד שוטר
מכה אותו, ומצד שני מוגשת נגדו תלונה
כאילו הוא, בעצם, זה שהיכה, והשוטר
רק התגונן.

״השוטרים
מפחידים אותי״
לץפעם נוכחה במקום עדה, שהשוט ׳
י רים התעלמו מנוכחותה, וביצעו לנגד
עיניה את מעשיהם. היתד, זאת מרי, בתו
הקטנה של מוסטקיס, אשר היתד, עדה
להתעללות המישטרה באביה, שנמשכה
גם אחרי גרירתו במורד־המדרגות. מפאת

גילה הצעיר לא התחשבו השוטרים, כ נראה,
בנוכחותה בשעה שלקחו את אביה
תוך שימוש באלימות.
מספרת מרי :״אחרי שהשוטר סחב את
אבא למטה במדרגות, ירדתי אחריהם למ טה.
אבא קם והתחיל ללכת בשביל,
לבית הדודים שלנו, שגרים לידינו. השוטר
אמר לאבא לעלות לניידת, אבל אבא לא
רצה, ואמר שהוא יקרא קודם למישהו
מהמישפחה, שישמור על הילדים.
״השוטר תפס את אבא ולא נתן
לו להמשיך ללכת. הוא הפיל את אבא
לריצפה ויחד עם השוטר השני התחיל
לבעוט באבא בכל הגוף. אחרי זה, השוטר
תפס את הראש של אבא והתחיל לדפוק
אותו במדרכה. הוא צעק כל הזמן על
אבא שיעלה לניידת, והמשיך לדפוק לו
את הראש במידרכה.
״אחרי זה השוטרים הרימו את אבא,
שהיה מטושטש, והכניסו אותו לניידת.
הם נסעו איתו בניידת ואני נשארתי לע מוד
על הכביש ולא ידעתי מה לעשות.

גם האחים הקטנים שלי ׳,מינו (משה בן
ששי וחצי) וקרן (בת שלוש) ירדו למטה
והתחילו לבכות. עליתי איתם בחזרה ה ביתה.
״בבית
נתתי לאחותי הקטנה, סימה (בת
שנה וחצי) מוצץ, ואמרתי לכולם ללכת
לישון. גם אני חזרתי למיטה, אבל לא
יכולתי להרדם. חשבתי כל הזמן על מה
שהשוטרים עשו לאבא ובכיתי. פחדתי
שימשיכו להרביץ לו גם במישטרה.״
קל להבחין בהשפעת המיקרה על
מרי, בשעה שהיא משחזרת אותו לפרטיו.
״עכשיו כשאני רואה שוטר ברחוב אני
פוחדת ממנו,״ היא אומרת ,״כל השוטרים
מפחידים אותי, אחרי שראיתי מה שהם
עשו לאבא שלי.״
גל הפרשה החלה כרבע שעה לפני בוא
המישטרה, כשבנימין מוסטקיס חזר ל ביתו,
אחרי שביקר חבר לעבודה, שהיד,
מאושפז בבית־חולים מאיר בכפר־סבא.
אשתו של מוסטקיס, סילביה, כעסה על
השעה המאוחרת שבה חזר הביתה, והת פתחה
ביניהם מריבה.
מספרת סילביה :״הייתי מאד מעוצבנת,
כי זאת לא הפעם הראשונה שהוא משאיר
אותי לבד עם הילדים וחוזר מאוחר בלילה.
צעקתי עליו והוא צעק חזרה. דחפנו אחד
את השני, וכתוצאה מהמהומה נפל אחד
מד,עציצים שלנו לריצפה ונשבר. אחר
כך הייתי עצבנית, והלכתי לקרובי־מיש־פחה
שגרים בקירבת מקום.״
כאשר הגיעו השוטרים, ידע מוסטקיס
היכן נמצאת אשתו, אך לשוטרים אמר
שאינו יודע מפני שרצה למנוע את אי ד,נעימות
מבני־המישפחה, שאצלם שהתה
אישתו .״לא רציתי שהמישטרה תגיע
אליהם באמצע הלילה,״ אומר מוסטקיס,
״ולכן אמרתי שאינני יודע איפה היא. אבל
זאת עדיין לא סיבה לעצור אותי, ובטח
שלא להכות אותי ולהשאיר את ילדים
לבדם.״

סטירות
על הפנים
ה רי שהוכה באכזריות והובא ל י
תחנת*המישטרה בהרצליה, חזר מום-
טקיס על בקשתו שלא להשאיר את ילדיו
לבד .״ביקשתי מהם שיתנו לי להתקשר
למישפחד״״ הוא אומר ,״אבל השוטר
(המשך בעמוד )58

ומרי פוחדתמהמ׳ שטרה

!למחירים מיו חדים ע ד 27 ליו לי

חופ שה שסרה חגיג ה

בסלע האדום -ב אי ל ח

הכל במחיר אחד
אוכל מפתה — מזנונים תאוה
לעיניים
* קוקטיילים, אפריטיבים
* יין חופשי בכל ארוחה
* בידור וצחוק ,״הצגות״
ו״תצוגות אופנה״
^ מוסיקה וריקודים במועדון
* יאכטה לשיט ודיג
(בתוספת מחיר)
* ספורט והתעמלות, שיט
מפרשיות וצלילה.

7ל״י ליום
ח צי פנסיון

9 4 0ל״י ליום
פנסיון מלא
המחירים לאדם בחדר זוגי
(כולל מע״מ)
הזמנת מקומות
אצל סוכני הנסיעות ובסלע האדום
אילת, טלפון )059( 3171-5
* לישראלים בלבד

בםלעהא דו ם
עם ינוקא

(המשך מעמוד )57
אמר לי לשתוק, אחרת, יכניסו אותי לתא־המעצר.
״ישבתי
על ספסל בתחנה, כולי מוכה
וחבול, כשפני זבות־דם, ואיש לא שם לב
אלי. אמרתי שאני מוכן שיכניסו אותי
לתא־המעצר, אבל שידאגו לילדים שלא
יישארו לבד. השוטר ניגש אלי, הפליק
לי כמה סטירות בפנים, וצעק עלי שאס־תום
את הפה. היה במקום איש הג״א,
שראה את השוטר מכה אותי. אמרתי לו:
,אתה ראית איך שהשוטר מר ביץ לי?׳,
אבל הוא שתק והוריד את הראש.
״השוטר גרר אותי לברז, דחף לי את
הראש מתחתיו, וצעק שכל פעם שאפתח
את הסה יכניס לי את הראש מתחת ל ברז.
בשעה 3.30 לפנות בוקר צילצל,
לבסוף, אחד השוטרים להורים שלי, ש גרים
גם הם בהרצליה, והם באו מייד
לתחנה. כשאמי ראתה את הפרצוף הנפוח
שלי, היא התחילה לבכות, ואז השוטר
אמר לה שאבי התקפתי את השוטרים והם
היו צריכים להתגונן. אחד השוטרים הצ ביע
על פניו ואמר, תראי מה הוא עשה
לי׳ ,אבל לא ראו כלום.
״אבי תפס יוזמה ואמר לשוטרים, לא
חשוב מי התחיל להרביץ למי, תראו איך
הוא פצוע, למה אתם לא לוקחים אותו
למגן־דוד־אדום 7׳ רק אז הכניסו אותי
השוטרים לניידת והביאו אותי למגן־דוד־אדום
בהרצליה. כשראו שם את מצבי,
נתנו לי מייד הפניה לביודחולים, אבל
השוטרים החזירו אותי לתחנה.״

מי הזמין
את המישטרה
^ ינתיים חזרה האם לביתה ומצאה
•4שם את ילדיה לבדם. בשעה 4.45 הגיע

ערבי צעירים
במועדון 5
לתרבות חדשה
רח׳ הס ,5תל־אביב,
טל־ 297263

יום שלישי 24.7.79

רב־שיח
״ליכוד כוחות השמאל
בישראל״
משתתפים :
חיים כרעם׳ (של״י)
לאץ זהבי (רק״ח)
נציג מפ״ם

התוכניות מתחילות בשעה 9.00 בערב.
המועדון פתוח משעה 8.30 בערב.

הודעה חשובה
״ ומורות!
ההרשמה להשתלמות בביטוח
בתקופת הקיץ
עומדת להסתיים בקרוב
המעוניינים לנצל את תקופת. הקיץ
המעוניינים לנצל את תקופתה קיץ לרכישת

מוכה מוסטקים

סיפוק ועניין,
הכנסה גבוהה,
מימון ותנאים סוציאליים,
רשיון ממשלתי,

יאללה קדימה צעק השוטר

יפנו אל שוקי ליובין
טל 218203-4-5 .

סוכנות הביטוח

בט״נ7

״בית אסיה־ רוד זיצמן . 4תל-אגינ. טל 218203-4-5 .

לבית שוטר, יחד עם חמה וחמתה. השוטר
ביקש שתתלווה אליו לתחנת־המישטרה,
והסבא יישאר לשמור על הילדים. מש הגיעה
לתחנת המישטרה, נתבקשה להגיש
תלונה נגד בעלה, שכביכול איים ותקף
אותה .״הסברתי לשוטרים שאין לי על מה
להתלונן,״ אומרת סילביה ,״היתד. בינינו
מריבה, אבל הוא לא איים עלי ולא תקף
אותי. אני גם לא הזמנתי את המישטרה-.׳
מי, אם כן, הזמין את המישטרה?
המישטרה טענה תחילה כי הוזעקה
ל־״זקום על־ידי אחד השכנים, אך סירבה
למסור את שמו. לאחר מכן נטען כי נוסף
על השכן, הודיע על המיקרה גם איש
המישמר האזרחי, יעקוב כהן, ששמע צע קות
מן הבית.
העולם הזה

2185

הגירסה המישטרתית למה שאירע רצו פה
סתירות ואי־דיוקים, ומתעוררים מ תוכה
סימני־שאלה כבדים לגבי עצם אמי נותה.
מלישכתו של דובר מחוז תל־אביב
במישטרה, שמעיה קידר, נמסד
תחילה כי אשתו של מוסטקיס היתה ב בית,
כאשר השוטרים הגיעו לשם, זלכן
גם לא הושארו הילדים לבדם. אולם, מאו חר
יותר, חזר בו הדובר מגירסתו הרא שונה,
וטען כי הוטעה על-ידי קצין־החקי־רות
במישטרת הרצליה. מסתבר, כי ה אמת
היא, אכן, עם מוסטקיס, שטען כי
אשתו לא היתד, בבית, וכי הילדים נשארו
לבדם.
ניגוד וסתירה
ן די פי הגירסה המחודשת של המיש-
9טרה הגיעו סמל ראשון אברהם דמירל
וסמל ראשון אפריים נאוה לביתו של מום-
טקיס, ולשאלתם היכן אשתו השיב להם
מוסטקיס כי רצח אותה. לטענת השוטרים
הזמין אותם להתלוות אליו למקום שבו

רים, הוא רק שכב על הריצפה והם בעטו
בו ודפקו לו את הראש בריצפה.״
רק בשעה שש לפנות בוקר הובל מום־
טקים לבית־החולים, שם אושפז מייד. ב־דו״ח
הרפואי ניכתב כי ״נתקבל בדחיפות
לחדר־מיון בגלל מיספר חבלות בראשו
ובפנים עקב מכות״ .בתחילה השאירה ה־מישטרה
שוטר לייד מיטתו, אולם אחרי
שעות אחדות עזב השוטר ומוסטקים הושאר
ללא השגחה. לפני שעזב, הודיע השוטר
כי :״מוסטקיס לא עצור.״
מוסטקיס שכב בבית־החולים עד היום
השלישי בצהריים, ואז שוחרר לביתו. מאז
לא הוזמן על־ידי המישטרה לחקירה,
ואיש לא פנה אליו בקשר לפרשה. לא
הודיעו לו גם שהוגשה ׳נגדו תלונה ל-
מישטרה על תקיפת שוטר.
תלונה כזאת אכן לא הוגעזה בימים
הראשונים אחרי המיקרה. גם בנושא זה
סתרה המישטרה את עצמה וטענה בת חילה׳
כי התלונה נגד מוסטקיס הוגשה
ביום המיקרה, ורק אחרי כן חזר בו דובר־המישטרה
וטען כי התלונה הוגשה ימים
ספורים אחרי־כן. הנימוק לכך היה כי

נודבת המים
1979

מטע

העוד הו ד
בחסות:

ע עז ן די ת?
יצרני סבון היוקרה ״קאפרי

״בניני אבוהס גינוי

נע׳ ׳ 0וחוו
יצרני האוסנה
מרי ואביה
״לא יכולתי להרדס...״
נמצאת גופתה. השוטרים מכחישים כי
גררו את סוסטקים במורד־המדרגות. ל טענתם,
פתח מוסטקיס במנוסה כשהגיעו
לחצר הבית, וכשתפסו אותו נאבק עימם
ולכן הוצרכו להפעיל נגדו כוח. אולם
הם מכחישים כי דפקו את ראשו במידרכה.
נא לא
לטענתם, דפק מוסטקיס בעצמו את ראשו
במידרכה. לפרסם לטענת המישטרה סיפרה סילביה מוס־טקיס,
מיוזמתה, לשוטרים, כי בעלה איים
ן* אמת היא כי תלונת המישטרה כנגד
עליה וניסה לדקור אותה בסכין. אולם,
* י מוסטקיס הוגשה רק אחרי שצוות
משביקשו השוטרים כי תמסור תלונה
העולם הזה החל חוקר בפרשה. התלונה
כנידרש, סרבה.
הוגשה כדי לחפות על עבירותיהם של ה סילביה
מכחישה בכל תוקף שאמרה
שוטרים, שתקפו את מוסטקיס. בלעדיה לא
דברים מסוג זה במישטרה .״אם הייתי
היו יכולים להסביר כיצד נחבל מוסטקים,
מספרת להם כי בעלי תקף אותי,״ היא
ולכן מיהרו להגיש תלונה שלפיה, כב־אומרת,
,׳לא הייתי מסרבת גם להגיש
ייכול, תקף מוסטקיס את השוטרים.
תלונה. מדוע שאספר להם דבר ואחר־אולם
המישטרה לא ידעה להסביר מדוע
כך אתכחש לו בעצמי ן״
לא נעצר ונחקר מוסטקיס מאז שיחרורו
המישטרה טוענת כי סילביה פוחדת
מבית־החולים, אם אכן תקף את השוט מבעלה
ולכן סרבה להתלונן נגדו. אולם
רים. תשובתו המגומגמת של הדובר
טענה זו עומדת בסתירה לטענה האחרת ־־זויתה כי ״הוא עוד יחקר,״ אך מדוע
של המישטרה, שלפיה סיפרה סילביה
לא נחקר עד היום לא ידוע.
שבעלה תקף אותה. אם היא פוחדת מדוע
סיפרה? ואם היא סיפרה מדוע לא תת יכול
להיות לכך רק הסבר אחד: מום־
טקיס לא נעצר ולא נחקר, כיוון שלא
לונן ן יש כאן ניגוד וסתירה בגירסת ה-
מישטרה.
היה במה להאשימו. האשמה פוברקה
אחרי שהתחילה החקירה העיתונאית, ומ הרביצו
סתם
כאן גם הסתירות הרבות שבגירסת ה־מישטרה.
סמל־ראשון
אפרים נאוה נחבל בליסתי,
כתוצאה מתקיפתו של מוסטקיס, ושוחרר
לביתו לכמה ימים. הגשת התלונה עוכבה
עד שיחזור וימסור עדות.

ללא סיבה

ף* וסטקים עצמו מכחיש בכל תוקף
י את הטענה כי נאבק עם השוטרים,
ולכן הופעל נגדו כוח :״הם הרביצו לי
סתם ללא סיבה,״ הוא אומר .״אני בשום-
אופן לא הרמתי יד על אף אהד מהם, זה
שקר וכזב.״
גם בתו של מוסטקים, מרי, מאשרת את
גירסתו ואומרת :״אבא לא הרביץ לשוט-
העולם הזה 2185

מלישכת דובר־המישטרה ביקשו שלא
לפרסם את הסתירות שבין הטענות ה שונות
של המישטרה. הדבר נומק בכך
ש״זה יפגע באמינות המישטרה״ .אולם
האמינות אכן נפגעה אחרי שהמישטרה
הוכיחה בדרך טיפולה במיקרה, כי יש
לה מה להסתיר והיא מסתירה זאת. אי־פירסום
העובדות מעל דפי העיתון יש
בו משום הסתרת האמת מהציבור. לכן הוח לט
לפרסם.

יבואני אוסנת גברים

תכשיר שיער
נעלי איכות
אולמות! חולון,ז׳בוטינסקי .6טל 855880.

נעלי 0 ,1 1 0
סחס־ו

חברת התחבורה
חברת התעופה
תיסרוקות :״אתר היופי״ סלון ז׳אק ז׳ורז׳ט
מלון ״דיפלומט״ * עיצוב הכתרים: רחל גרא
הדרכת המועמדות: בי״ס

יפו העתיקה
לדוגמנות ״רגב״ * צילום המועמדות: אסף
שילה ״אולפני צילום ישראל סאן״

החועחדות חסוניוח

ואה סני ח:

ממנציסטו נאהבת
ים א, שהכותרת לא תטעה. לאה
• ספיח בת ה ־ 22 היא בהחלט לא אנג ליה,
היא פשוט בילתה את השנה האח רונה
במינצ׳סטר אנגליה, שם התגוררה
עם החבר שלה, היפי שהכיחה בעת שירד
תה הצבאי במיסגרת ושל״ת בקיבוץ ברק־
,אי. ההיפי סיים את ׳תקופת ההתנדבות
שלו, לאה סיימה את שירותה הצבאי, ו השניים
נסעו ביחד לאנגליה.
לאה, בת חולון הבלונדית בתכולת ה עיניים,
לא השתגעה אחר האנגלים, לא
אחר מזג־האוויר ואף לא אחר אנגליה
בכלל .״האור דיכא אותי,״ -היא אומרת,

״ולראות כל בוקר שמיים אפורים, זה לא
בשבילי״.
15 מה עושה סחורה ישראלית מבית
טוב, שאוהבת את השמש ואת השמיים
הכחולים? אומרת שלום לחבר האנגלי,
וחוזרת הביתה. וכאן, ברוך־השם, לא נותנים
לבלונדיות להישאר הרבה זמן לבד,
ולאה מצאה לה חבר חדש, הפעם לא
היפי ולא אנגלי, אלא אחד ׳משלנו, ישר אלי
גיזעי, והתחילה לעבוד כדי״לת־קרקע
באל־על. אלא שהעבודה במישמרות ו השעות
הלא־ישגרתייות לא היו נוחות לה,
והיא ויתרה על כרטיס טיסה חעם, ועברה
׳לעבוד כמזכירה בחברת גרירה.
אל תחרות מלכת־המים הגיעה ברגע
האחרון ממש, היא היתה אחרונת המועבר
דות שרואיינו על־ידי השופטים לבחירת
המועמדות הסופיות. בעוד שכל המועבר
דות הגיעו למלון דיפלומט בחמש, הגיעה
לאה בשעה שבע בערב .״הייתי זקוקה ל זריקת
אומץ,״ היא אומרת בחיוך מבוייש.
ללאה יש סיבה טובה מאד להשתתף ב־
,תחרות מלכת־המים. היא רואה בתחרות
פתח לעולם האופנה. היא רואה את עתי ד׳׳
בדוגמנות; למרות שהוריה מתנגדים
למיקציוע הזוהר, ואינם אוהבים לריאות
את בתם מצלמת בבגדי־ים. אביה הנגר
׳ואמה התופרת אינם מבינים מדוע אין
לאה בתם מסתפקת בעבודה פקידותית
שיגרתית. אך לאה מבינה, ועוד איך, מה
גם שהיא מקבלת עידוד בלתי־פוסק מ חבריה׳
במיוחד חבריה לעבודה.
כשהיא אינה עסוקה ׳בטוויית חלומות
הזוהר שלה, היא עוסקת בציור כתחביב.
היא אוהבת במיוחד לשרטט רישומים
גראפיים. בכל רגע פנוי היא הולכת לים,
מכיוון שהיא שוחד, למרחקים ארוכים ו מצטיינת
׳בענף זה במיוחד. כשהיא נשא לת
באיזה חוף היא שוחה, היא אומרת
בצחוק ׳מתרונן :״לא רוצה להגיד איפה,
חסר לי שכולם יבואו.״ מה שבטוח, ביט חון
עצמי יש לה.

סועסדוה הסופיות• מלכת הסיס >79 הו
אתי טנק:

בעלת

אחיה

^ כל שנה, בתחרות מלכת־המים, מת־
^ גלות מועמדות בעלות רקע ותכונות
אופי מעניינים, אך מעולם, עד כה, לא
השתתפה בתחרות אלופה של ממש. והנה,
השנה אחת המועמדות אינה אלא אתי
טבק בת השבע־עשרה, שהיא גם יפהפיה
בעלת שיער אדמדם ועיניים ירוקות, וגם
אלופת־הארץ. כישהיתה של תואר
בת 14 השיגה אתי שיא ישראלי בריצת
מאה מטרים, שאותן עברה בשיתים־עשרה
שניות. היחידה שהצליחה לשבור את ה שיא
הזה היא אסתר רוט־שחמורוב ה מפורסמת.
אתי
היא בת למישפחת ספורטאים.
אביה, דויד טבק, הוא ספורטאי נודע בעל
שיאים בריצות 200 מטרים 100 ,מטרים.
הכדורגלן הנודע ביני הוא הגדול
טבק, שחקן מכבי תל־אביב ונביחרת־ישר־אל.
בשנים האחרונות אתי אינה עוסקת
בספורט, שכן ,׳לפני כשנתיים קרעה שריר,
ומאז זנחה את הספורט כמיקציוע והיא
שומרת עליו רק כתחביב. היא מאשימה
את המאמינים בכך שהצליחה לקרוע את
שריריה, אך אינה מצטערת. היא מיצתה
את הספורט עד תום. הספורט העסיק יאו תה
במשך כל ימי השבוע .׳וכך, אחרי ש לקחו
מנוחה זה מזה, מקדישה אתי זמן רב
יותר ללימודיה׳בכיתה י״א סייפרותיית ב־בית־ספר
תיכון עיוני בהרצליה.
לתחרות מלכת־המים הגיעה מתוך סקר נות,
וגם מפני שהמיבצע הוא ספורטיבי,
וספורט הרי טבוע בדמה. יש לה הרבה
חברים, והיא מאיד אוהבת מסיבות, סרטים
וספרים, בייחוד ביוגרפיות. לאחרונה קר אה
את הביוגרפיות של גולדה מאיר, מהזה
דיין ואביגדור קאהלני. היא משוגעת על
ג׳יינס וטריקו! ,ותופרת לבד יאת הבגדים
שליה. בסודי סודות מודה אתי שהיא קצת

שמרנית ובהחלט לא משתגעת על אופנת
בגדי הדיסקו. למרות ״שהציעו לה, היא
אינה רוצה להיות דוגמנית. היא רגילה
לרוץ על המסלול, לא לצעוד עלייו. אבל
אם מישהו יתעקש, אולי יוכל לשכנע אותה
לעסוק בדוגמנות צילום.
את עתידה היא רואה בספורט, לאו*
דווקא כספורטאית, אלא כעיתונאית. אתי
חולמת להיות כתבת־ספורט. את צעדיה
הראשונים במיקצדע שבו בחרה׳ תעשה,
כך היא, מקווה בעת שירותה הצבאי. היא
הגישה בקשה לגלי־צה״ל להתקבל ככת־בת־ספורט
במחלקת־הספורט של התחייה
הצבאית .׳אחרי שתשתחרר היא רואה את
עצמה ככתבת־ספורט בטלוויזיה, מחליפה
את אלכם גלעדי בדיווחים מימיושחקים
בינלאומיים בחו״ל. לא, לאו דווקא אתל טיקה,
היא מבינה גדולה גם בכדורסל,
שלא לדבר על כדורגל. אל תשכחו שיש
לה בבית כוכב ושהיא מכירה בזכותו את
כל שאר הכוכבים האחרים, החל מאבי
כהן ׳וכלה בדני נויימן. יש לשער שאם
ההופעה שלה, המרץ שלה והכישרון שלה
אתי עוד תגיע רחוק.

חגית 518 *1
דוגמנית בת 16
ך* יא מלאת הפתעות, חגית רימוני,
י י בת השש־עשרה. קודם כל היא נראית
הרבה יותר מבוגרת מכפי גילה. חוץ מזה
היא מלאת ביטחון עצמי. ומה שחשוב
במיוחד, הוא, כי הספיקה לא מעט בשנות
חייה הקצרים.
חגית, שנולדה בבודפסט הונגריה, בשם
אגנם, עלתה עם הוריה לישראל לפני עשר
!שנים. אביה הוא בעל ותיאטרון הונגרי
ושחקן נודע בשפה זו ואמה עקרת־בית.
חלומו של אביה היה מאז ומעולם1 ,שחגית
שלו תמשיך בדרכו ותהיה שחקנית. לכן
הוא מעניק לה מדי פעם תפקידי מישנה

בתיאטרון שלו -וחגית, המדברת חופשי
בשפת האיגן־מיגן, מסכימה להשתתף כדי
לגרום נחת לאבא שלה, למרות ׳שהראש
שלה בעצם בדוגמנות. י
היא תלמידת בייתיהספר לאופנת נשים
ליברליות ברמת־גן ,׳ולומדת במיסגרת זו
עיצוב־אופנה, גיזרה, ציור־אופנה ועיצוב
תכשיטים. מחוץ לשעות הלימודים, חגית
היא דוגמנית: מיקצועית .׳כתלמידה של
הדוגמנית הנודעת ועורכת מדור־האופנה
של !העולם הזה, חניתה צנטנר, לא הת קשתה
חגית למצוא עבודה מייד אחרי
סיום לימודיה. חניתה מורתה הבינה כי
חגית קורצה מחומר הדוגמניות וסידרה
לה מייד עבודה בבית־החרושת שבבעלות
בעלה, וכן בבתי־אופנה אחרים. מאז סיימה
את הקורס רצה חגית מתצוגת אופנה אחת
לשנייה, מצטלמת עבור מודעות פיירסומת
(בצילום: בשימלת כלה עבור סלון יאמבר)
ושמחה מאד במיקצוע שבחרה לעצמה.
בכלל היא שמחה מאד בכל מה שהיא
עושה, ו״מרגישה את עצמי לא בת , 16 כי
אם בת ׳ 18 לפחות. אני הרבה יותר מפות חת
מהגיל שלי, אולי בגלל שאני נראית
מבוגרת, אך בעיקר בגלל ׳שהורי התייחסו
אלי מאז ומתמיד כמו אל בן־אדם מבוגר,
ולא כמו אל ילדה.״
בזמנה הפנוי, אם נותר לה כזה, לומדת
חגית פייתוח־קול, נגינה על פסנתר, באלט
ובאז. היא אוהבת לקרוא ספרים ב-
עברית ובהונגרית, היא נוברת בספרייתו
העשירה שיל אביה וקוראת חופשי בשפת
׳ אמה את שייקיספיר, ארתור מילר, מולייר
וסמואל בקט. לפני שלוש שנים חתם
אביה על חוזה עם תיאטרון הונגרי בקנדה,
והמישפהה נסעה למונטריאול לשנה שלי מה.

הדוגמנית ילידת הונגריה, שעלתה
ארצה בגיל ישש ׳וכמעט ואין שמץ קל
שבקלים שיסגיר את מוצאה הלא-צברי,
אומרת בטון החלטי :״׳לא רצינו להיש אר
שם, היה טוב, היה יותר כסף, אבל
זה לא כמו פה, פיה זה הבית.״

1וו 1מדות הסופיות• מלגת •79 0 *119 וימ
ליאורה

חינאית על הסווה
,ך* הנייד, גם השנה שולחת עיר־הכר-
* מל את בנותיה אל תחרות מלכת־המים,
והן תמיד יפות, יתמיד נחמדות ו תמיד
מפתיעות. ליאורה כהן בת ר,־16
תלמידת תיכון עירוני גימ״ל מחיפה, מהווה
גם היא הפתיעה. הקטנטונת הטמפ׳רמנטיית,
המזכירה בהופעתה טיפוס של לוליטה,
מספרת שהיא אתלטית כמעט מיקצועית.
ליאורה מתמחה בהתעמלות מכשירים ב־מייסגרת
מיפעל מאיר מרט לתלמידי בתי״
ספר ׳תיכוניים ,׳שהוא מיפעל המארגן
תחרויות בין יכיל כתי־הספר בחיפה. הייא
זכתה ,׳לפני כשנתיים, במיקום ראשון ב התעמלות
מכשירים. השנה זכתה רק במקום
חמישי, והכיל בגלל שנפלה כאשר
קפצה על הארגז. לעומת זאת זכתה ב מקום
ראשון בהתעמלות על קוריה ובמקום
שני בהתעמלות־קרקע.
במשך יחמש שנים התאמנה ליאורה ב־מכבי־כרמל
וחלומה הגדול הוא ללמוד ב מיכון
וינגייט ולהיות מורה להתעמלות.
ימים אחדים לפני ׳תחילת ׳תחרויות מלכת־המים
היא תסיים קוירס-עזר למדריכים, מה
שייקדם אותה בשלב נוסף לקראת מיקצו־עז!
המיועד. בינתיים היא מאמנת בהיכל
הספורט בחיפה ילידי גן וילדי ביתי־ספר
מכיתות אל״ף בי״ת.
ליאורה הספיקה גם להיות בעתודה של
!.בחרת־הנוער ישל ישראל, אך לדבריה
היתד. צריכה להתעמל כל השבוע, לנסוע
מדי יום ביומו מהיפה לווינגייט, שיליז
נתניה והגרוע ביותר :״יניפו את כל ה מבוגרות
בגילי ונשארתי עם ילדות, אז
הרגשתי בודדה.״ יש לה יחבר בשם ירון,
המכונה ג׳רי• ,והוא עומד על סף גיוסו
לצה״ל. לליאורה עיניים ירוקות ושיער
חיום גולש, ויש בה חביבות ועליצות כוב־שי־לב.
ליאורה
אינה רוצה

להיות דוגמנית,

אולי רק כתחביב, מפני שבאופן עקרוני
היא אוהבת יופי וכל מיה שקישור ביופי,
לכן היא מתיענייינת באופנה, בקולנוע, ב תיאטרון
ובנשים יפות בכליל.
כשראו בעלי בית האופנה ,^1.8 .משה
בכר ורמי לפין, את ליאורה הפוסעת לסבי
חבר השופטים, שמיין את המועמדות הסו פיות׳
הם החליטו להציע לה עבודת דוג מנות
קבועה בבית האופנה שלהם. אך
ליאורה בחרה כבר את דרכה בחיים כמורה
להתעמלות.
יאת התחרות ׳היא ׳רואה כעוד תחרות
ספורטיבית, לא איכפת לה אם תזכה ב תואר
כלשהו. היא אוהבת לצבור חוויות
׳וזוהי בעצם המטרה העיקרית שלשמה
הצטרפה לתחרות מלכת־המים. הנסיעות
באוטובוסים של יונייטד טווס לנשפים ש ייערכו
בכל רחבי הארץ גם משכו את
ליאורה, האוהבת את נופי ישראל. גם אביה
השרטט ואמה השרטטת, המתגוררים אי תר.
ועם אחותה בת התשע־יעשרה ברמות
רמז ׳שבחיפה, רואים את ׳תחרות מלכת־המים
כחוויה אחת גדולה, או כימיו שאומרת
ליאורה כהן :״חוויית קיץ שצוברים רק
פעם אחת בחיים.״

שרתון
לגברים
כמ 1ך

״מאז ששמתי
את ״שהתוך על הכוונת
איני מחליף אותה
באף סיגריה אחרת.
אני אוהב את הטעם
המיוחד של ״שרתוך.
יש בה תערובת מעולה
של טבק וירג׳יניה
והיא נותנת לי
הנאה אמיתית.
עם ״שרתוך
קלעתי בול!״

העולם הזה

2185

שיחר
מאחרי המסך
אכזבהבאלכסנד רי ה
ישיבת הבוקר של מחלקת החדשות, ש נערכה
בשבוע שעבר ושדנה בסיקור ביקו ריו
של ראש הממשלה מנחם בניי ב אלכסנדריה,
נערכה בראשות סגן מינהל
מחלקת־החדשות, יעקב אחימאיר. מנהל
המחלקה, חיים יכין , ,שהה באותה עת
באלכסנדריה.
מילבד יבין היי באלכסנדריה גם הכת־

מרגלית שגה בכך שנהג כאילו המינוי
כבר מונח בכיסו, ועורר עליו את זעמם
של עובדי הטלוויזיה.

הק שרי ה א־ ש״ם ונול לידר׳
סביב המינויים של כתבי רשות־השי־דור
בחוץ־לארץ התעוררה סערת־רוחות.
לכל היה ברור, כי מינויו של שלום
קיטל ככתב הרדיו והטלוויזיה בלונדון
בא בעיקר ביגלל קשריו הטובים עם
מנחם בגין. כאשר הגזים קיטל ודרש
את וואשינגטון תחת לונדון, אבדה הש ליחות
כולה.
גם על מינויו של. צבי לידר, ככתב
הרשות במערב־גרמניה, קמו עוררים. ה טענות
נגד לידר היו, שהוא אינו כתב-
טלוויזיה, וכי יש לשלוח כתב־טלוויזיה,
שישרת את הרדיו, ולא להיפך. עוד נט ען,
כי לידר אינו יודע מילה בגרמנית,
דבר שיקשה על עבודתו.
רק עתה התברר, כי גם ללידר היו קש רים
עם אישי שילטון. בתקופת הבחירות

שדרן יערי

שדרן רם
ישיבת הבוקר הביעה אכזבת

חל־־אכיב חוגגת
מה שלא הצליחה לעשות הטלוויזיה,
בשידור -הכושל שלה על חג ד,־! 70 של
תל־אביב, עשוי לעשות הרדיו ביום השני,שיהיה יזם שידורים שיוקדש לתל-אביב.
יום השידורים, שיופק על־ידי עגת
גותן ובועז מאירי, יחל בשעה מוקדמת
בבוקר, עת ישודרו כתבות בשידור־חי
מחוף תיל־אביב, מנמל יפו ו-מהתחנה ה מרכזית,
שבניקויה יעסקו באותה שעה.
את הבוקר הזה תפיק דליה יאירי.
ישולבו בו דיווחים ממוקדי־תנועה בתל-
אביב וכתבת־תחקיר על נושא כאוב —

חכר ועד פאפו

תמר עמית, לרחוב דיזנגוף. שלמה
שבא יישב בניידת ויספר על צינה
דיזנגוף, אשתו של ראש העיר הראשון,
מאיר דיזנגוף, ועל שכונות נווה־צדק
ותיל־כביר. אחר -כך -תעבור עמית ל
הפתעה?
בים
אהוד יעדי ואלימלך׳רם. נוסף
עליהם שהה באותה עת במצריים גם הכתב
גיל פדן, שלא: נסע מטעם והטלוויזיה
הישראלית, בגלל התנגדותו של יבין. הוא
סידר לו שירות מילואים בבנזזזנה, וב־מיסגרת
זו נסע למצריים.
בישיבת הבוקר הובעה תמימות־דעים
על הסיקור הכושל באלכסנדריה, למרות
שלל הכוכבים שנמצאו באותה עת בעיר
החוף המצרית.

האחרונות עשה לידר כמה עבודות־חל
טורה עבור מטה־הבחירות של הליכוד.

ל פי דמגלה

פ ט לווו׳ז׳ הסע 1׳

אח פרצופו האמיתי

זול בו־ 8״ ת גיא

השבוע מסיר מנכ״ל הרשות, יוסף
(״טומי״) לפיד, את המסכה. אחרי ש שיחק
את ההוגן והשוקל, הוא מודיע סוף״
סוף, כי ״אם ייבחר ארנון צוקרמן,
אני אתפטר מתפקידי.״ כאשר איום זה
מתווסף לאיום דומה, שהשמיע כבר
יושב־יראש הוועד־המנהל של רשות־ד,שי דור,
הפרופסור ראובן ירדן, יהיה קשה,
גם להגונים ביותר שבקרב חברי הוועד־המנהל
להרים את ידם למען צוקרמן.
אולם נראה, כי גם אם אריאל ויינ״
שטיין וצבי (״הזי״) זינדר יטו את
המאזניים לטובת צוקהמן, תוכשל מועמדו תו.
בהתייעצות שנערכה בין ראש-הממש־לה
מנחם בנין לבין שר-החינוך זבו לון
המר, הוחלט . ,כי אם יבחר הוועד־המנהל
בצ-וקרמן, ידאג המר לכך ש שניים
מאנשי הוועד־המנהל יגישו ערר ל ממשלה,
כדי שזו -תבטל את החלטת ה־וועד־המנהל
ותדיח את צ-וקרמן.
בינתיים שקולים הכוחות לקראת הישי בה, העומדת להיערך ביום השני הקרוב.
ויינשטיין עדיין לא החליט, אך ידידיו
מקווים, כי הוא יהיה שלם עם מצפונו
ויצביע למען צוקרמן. זינדר הודיע, כי
טרם החליט, אולם כל מי ׳שמכיר אותו
מוכן להישבע, כי בסופו של דבר הוא
יצביע כפי שהבוסים שלו רוצים, לדעתו,
שיצביע — נגד צוקרמן.
צפויייה אולי הפתעה דווקא, מציידו!.של
עורך־הדין אהרון פאפו. יש שמועות,
שפאפו -מתכוון להפגין זיק של הגינות,
להפריך את דעת הציבור עליו ולתמוך ב־צ-וקרמן.
בינתיים
נחלש מעמדו של כתב הארץ
דן מרגלית, כמועמד לתפקיד מנהל ה טלוויזיה.
מקורבי שר־החינוך מחפשים
מועמד אחר תחתיו, לרשת את צוקרמן.
העולם הזה 2185

כתם לידר
קשרים?

עורכת פאר
זעזוע

כרמית גיא, הכלה החדשה, נמצאת
עתה במסע של ירח־דבש עם בעלה,
אלי שאלתיאל, ובנו אורי. אולם
כאשר תחזור כרמית לארץ ולטלוויזיה,
בעוד כשבועיים, תמתין לה קבלת־פנים
צוננת מצד ידידיה לעבודה.
בבניין הטלוויזיה נעלבו מכך, כי כר מית
לא הזמינה איש לחתונה שלה. היו
שהשמועה על החתונה הגיעה אליהם,
וכששאלו את כרמית אם זה נכון, שהיא
מתחתנת, היא הכחישה זאת. רק לידידים
הקרובים ביותר שלה, כמו רפיק חלבי,
סיפרה כי היא מתחתנת, אולם ביקשה מהם
״להבין מדוע אני לא מזמינה אתכם.״
אלה נעלבו יותר מכולם.
כרמית גיא התלוננה פעמים רבות, ב אוזני
המקורבים לה, כי היחס אליה בק רב
חבריה־לעבודה אינו די ידידותי.

שמואליק

על הגל
מסמר מז עז עפר די!
עדנה פאר עושה זאת שוב. הפעם,
בלי ההצטעצעויות הרגילות שלה, היא
מביאה, ביום השישי- ,מיסמך !מזעזע בתוכ נית
זה -איכפת לי מפיו של צנחן צעיר
שהשתתף במיבצע ליטאני. הצנחן מספר
על התנהגותם של חיילי צר,״ל בכפרי ה לבנון,
על התפרעות וקלות־דעת- ,על ביזה
אצל כפריים שנמלטו בבהלה ועל מיל-
חמתו האישית בקשר־ד,שתיקה סביב ה נושא.
הכותרת
של השידור — קשר השתיקה—
אומרת אולי את הכל. עדותו של הצנחן
מסבירה, יותר !מכל, כיצד הגיעו
חיילי צה״ל למצב, שבו אחד מהם הרג
שבויים.

קריינית גיא עם כעלה כעס התנועה בעיר המתנוונת. גם בחצי היום
יוקדש על־ידי יאירי לתל-אביב, ובו כת בות
על תל־אביב כעיר -תיירות ודיווחים
מהבורסה בתל-אביב. התוכנית אור ירוק
של גידעדן הוד -ת-ביא בשידור חי את
דתנצלויותיו של ראש מחלקת התנועה של
עיריית -תל־אביב, ומיד אחר כך תארח
רבקה מיכאלי את -אמני חיל-אביב ה קטנה,
במיסג-חת בוקר טוב.
ב- 10-בבוקר תגיע -ניידת השידור, עם

קייטנה -העירונית, שם יערוך
רוזן חידון חי.
משה מימור יקדיש את בנזיקצב יוצר
שלו לתעשייה ולאיכות הסביבה בתל־אביב,
ואילנה צור -תשוחח עם אמנון ברזל
על -תל־אביב כטוסיאון.
!בשעה 3.00 אחר־הצהריים יביא רמי
דרומי הרפתקאות ׳מוסיקאליות בביצוע
התיזמורת הפילה-רנזונית. במיסגרת אצבע
על הדופק יביא אברהם מרון כתבה על
מחלות קשישים, שהרי הקשישים עומדים
להוות את קבוצת הרוב באוכלוסיית העיר.
אי אפשר, כמובן, בלי. מני פאר. הוא
ייראיין, במיסגרת ממני מני, את ראש עי־ריית.תל־אביב,
שלמה (״צ׳יצ׳״) להט,
בבית״ הלוחם. היום בספורט יוקדש ל אגודות
הספורט של תל־אביב.
התוכנית המרכזית -תהיה של ענת
נותן — ערב ראיונות ומוסיקה בשידור
הי, בהנחייתו של אורי סלע. צ׳יצי
כבר הופיע אצל מני, לכן הוא שולח ל תוכנית את אשתו, זיווה להט- .ח״ב
אמנון רובינשטיין, הסופר עמוס
קינן, הניצב אהרון שלוש, השחקן
שייקה אופיר, האדריכל אברהם
ארליק ובעל־החנות אילן איוניר יספ רו
על תל־אביב שלהם. את החלק האמנו־תי
יספקו רחל מרכוס- ,גירעון שמרושלישיית ד,באז של אהרל׳ה קמיג־

סקי.

יום תל־אביב יסתיים בפרק תל־אביב
לאחר חצות- .סיור לילי עם ניידו-ת מישט־רה,
ביקור במועדון־לילה -ואצל הדייגים
ביפו.
מיבצע גדול! ,שאם יצליח יהווה תעודת-
כבוד לרדיו.

3ן6

יום רביעי

• מכאן ומשם (.)7.00
בתוכנית הערב ארבעה נושאים:
סיאנס ספיריטואליסטי,
על המגאזין האמריקאי
על כתובות קעקע, ועל הנוהג
החדש הפושט גם בארץ
— התקנת מכשירי קשר בם-
־ כוניות.

משפחתי

• כינוס

8.00 נערך במיסגדת על
אדונים ומשרתים. חששותיה

של אליזבת, כי יוליוס מנצל
אותה כדי לקדם את שאיפותיו
הפוליטיות, מתאמתים,
כאשר היא נוכחת בשיחה בינו
לבין אביה. היא מגלה ש הוא
מזמין כובעים מחנותה
עבור אשה אחרת, מקיימת עי-
מו שיחודבירור, שבמהלכה
סותם יוליוס.את כל טענותיה,
בהזכירו כי עוד בתחילת היחסים
ביניהם הוא הזהיר אותה
שהוא הרפתקן. בינתיים מגיע
ג׳יימם מהודו, יחד עם פיליפס
קינגמן, בתו היפה של רב־סרן
בצבא, שעימר, התארס, על
האוניה. פילים מתגלה כרוד-
נית, בעיקר נגד המשרתים.
מישפחת בלאמי עורכת סעודה
חגיגית לכבוד יום־הולדתה
של מארג׳ורי ושובו של ג׳יימס.
באמצע הארוחה נשמע צילצול
בדלת, וכשפותח אותה אד-
ווארד הוא מוצא את שרה.

ככד

עכב בדרך, כדי להציל שני
אנשים ממוות.

• מיפגן חיל־האוויר

0.35 תוכנית מוקלטת מ־מיפגן
חיל-ד,אוויר. בטלוויזיה
זוכרים עדיין את האסון שאירע
לפני כמה שנים, כאשר
צלם שצילם מיפגן חיל-האוויר,
בני גרנות, ניספה בתאונה, עת
פגע בו אחד המטוסים שהש תתפו
במיפגן.

סטארסקי

וה^ץ׳

10.15 המשך הפרק מן
השבוע שעבר, תחת הכותרת
חשופים בלי תג. לראשונה מאז
החלו לשדר את הסידרה,
מובא פרק בעל שלושה המש כים.
הוא יסתיים בשבוע הבא.
בגלל מיפגן חיל־האוויר
תידחה הקרנת בועות.

יום שי שי
20. 7

• יקר

יותר

מחיי

( .)5.32 סרט ערבי קלאסי,
תוצרת מצריים. השחקנים הכד

שבת
21. 7

• חידושים והמצאות

אביך

( )10.05 סרט טלוויזיה על
פי ספרו רב-המכר של גיי
טלזה, על העולם־התחתון. הסרט
מתאר את עלייתו ונפילתו
של אירגון פשע רב־עוצמה
ומתרכז בג׳ו בוננו, שאותו
מגלם השחקן רף ואלונה, אבי
המישפחה והסנדק. עוד משח קים
בסרט קיטש זה: ריצ׳ארד
קסטלאנו, ג׳ו בולוניה וברנדה
ואקארו.

פילדלפיה: פיליפס

יום חמישי
19, 7

• סוד כמוס (.)5.30

מיכרות. את פילדלפיה עם
שחר פירסם בשנת . 1947 שון
.פיליפס, מי ששיחקה את ליוויה
בסידרה אני קלאודיוס, מגל מת
בסרט את תפקיד חברתו
מילדות של פארי, ששרה איתו
באותה מקהלה, וכשגדלה הפ כה
זמרת אופרה מפורסמת.
זמר הבריטון הוולשי הנודע
דלם בריאן ג׳ונם מופיע בס רט
כזמר בלדות, אביה של
פיליפס. בתפקיד פארי מופיע
השחקן דיוויד לין. הוריו בסרט
הם השחקנים וויליאם סקוויר
וריישל תומאס ואילו השחק נית
קוני בות מגלמת את אש תו.
הצילומים נערכו באתרים
המקוריים — בוולש ובאמרי קה.
בסידרד, משתתפות מקה לות
וולשיות אמיתיות. כאשר
היגר פארי לפילדלפיה עבד
על מכונת עירגול, החל להל חין
ודרכו כאיש מוסיקה החלד,
לדרוך. הצלחתו היתד, מטי-
אורית ממש, אולם הוא מעו לם
לא שכח את הכפר הקטן
שלו במולדת.
• רסיטל 10.20ה פסנתרן
אלפרד ברנדל מנגן
אימפרומפטו אופוס 90 מאת
פראנץ שוברט.

יום שישי שעה 9.20
פורסמים סלאח די אלפאקר ו־שאריה
מגוללים סיפור על אה בת
ילדות, שאליה עורגים כא שר
מתבגרים, עם כאבי-לב ו סיבוכים
רגשיים.

0.30 הפרק של הערב דן
בבעיות אקולוגיות. הסעיף הראשון
— אוויר נקי. קסדה
חדשה, שהומצאה לא מכבר
באנגליה על־ידי הממציא
ג׳ורג׳ גרינאף, מתאימה בנד
ייוחד למיכרות, מסננת את
האוויר ומגינה על החובש אותה
ממחלות שונות הנגרמות
בגלל זיהום האוויר. הפרק השני
דן באוויר בתוך המישר-
דים. הביולוג לסלי הוקינס חקר
את הבעיה ויצא חוצץ נגד
מזגני האוויר, הגוזלים אוויר
צח ורענן מהעובדים במישר-
דים. וגורמים להם להיות איטיים
ולסבול מכאבי ראש. הנושא
השלישי הוא תגלית של
ממש: כיצד לנצל את הרעש,
כדי להתגבר על רעש. מדענים
מצאו, כי אפשר ליצור רעש
נגדי לרעש ההכרחי. נקודת
המיפגש בין שני הרעשים תש תיק
כל רעש.

סוד כמום: מזור וכלום
יום חמישי שעה 5.50

תוכניתן המצויינת של העורכת
פילים בלוך ושל המנחה
דליה מזור. התוכנית של הערב
מוקדשת לאיטליה. ילדה
ממוצא איטלקי תלמד באולפן,
כיצד להכין מאכלים איטלקיים.
אביבה סמדר תשיר באיטלקית.
יוקרנו סרט של צ׳ארלי
צ׳אפלין וסירטון של וולט
דיסני.

!• פליפר 0.32 פור-
טר ניתקע עם מטוסו בים,
ללא יכולת להמריא. פליפר נשלח
להביא לו חומר הדרוש
לשם תיקון המטוס, אך מת

תמונות
בתערוכה

0.00 נסיון מעניין השווה
צפיה. כוכבי הנסיון הם נועם
שריף, המלחין והמנצח, מי
שמוכר כמסביר טלוויזיוני של
מוסיקה, ובנו דניאל שריף.
האב מסביר לבנו את הסיפור
שמאחרי כל תמונה המוצגת
בתערוכה, על פי תמונות בתערוכה
של מוסורגסקי. המל חין
כתב את היצירה על פי
תמונותיו של ויקטור הרטמן,
והתיזמורת הפילהרמונית היא
המבצעת. אולם לא רק הס בריו
של שריף ילוו את ה תוכנית,
אלא גם מיבצע מייד
חד של אלי ומינה בן־הרוש,
מהמחלקה לשירותי אמנות ב טלוויזיה,
וצלם הסטילם ליאון
אלאלוף. הם שיחזרו תמונות
מתות ספרים, כדי להציגם ב-
פואייה של היכל התרבות, שם
התקיים הקונצרט. בנוסף ל-
שיחזור התמונות יוצגו על ה מסך
הקטן גם תמונות של יל דים
ישראלים, שציירו בשיעורי
מוסיקה. הפיקה רינה אגוזי
וביים ניל וויסברוד.

מותו של מודייר

10.00 הפרק האחרון ב-
סידרה חיי מולייר. לולי הקנאי
בוגד במולייר ופונה בחשאי
לכומר האישי של המלך לואי
ד,־ ,14 ומספר לו שלז׳אק בטיסט
היתד, יד בפירסום מינשר אנו נימי
נגד המלך. הוא מוזמן אל
המלך, אולם מתחרט ומנסה
להטביע עצמו בביתו הכפרי
של מולייר. ז׳אן בטיסט מציל
אותו. ב־ 17 בפברואר 1672 מתה

קולומכו (.)10.05

מנהלת רשת־שידור חסרת-
מצפון רוצחת את הבוס שלה,
שהוא גם מאהבה, משום ש לא
זכתה לקידום לו ציפתה.
קיי פריסטון, שאותה מגלמת
השחקנית טריש ואן־דוויר,
מוציאה לפועל רצח שתוכנן
בקפדנות, בעת הקרנת הסרט
לאישים חשובים שבאו במייו־חד
מניו־יורק. קולומבו, הוא
פיטר פאלק, חושד באישים
החשובים, עד שהוא מגלה כי
לפריסטון היה הרבה מה להרוויח
ממותו של הבום. כדי לזרות
מלח בעיני קולומבו ממשיכה
פריסטון לעבוד בתחנה,
כאילו שלא ארע דבר. כן משחקים
בסרט פטריק אוניל, בתפקיד
מנהל רשת השידור.,ו-
לורנס לקניביל, הוא הבום־
המאהב.

• דפילדדפיה עם שחר
0.20 תחילת הקמתה של
סידרה חדשה בת שלושה פר קים,
על המלחין הוולשי המ פורסם
ג׳וזף פארי. התסריט
נכתב על פי ספרו של ג׳ק
ג׳ונס, סופר וולשי מפורסם,
בן עיירתו הקטנה של פארי.
ג׳ונס, כמו פארי, הפך כורה
בגיל . 12 הוא עבד במיכרה
חמש שנים, התגייס לצבא ב לדרום-

17 ויצא היותו אפריקה. הוא ערק מהצבא,
שהה זמן מה בהודו ולאחר-
מכן שב לעיירת מולדתו ול-

ווד. הטייסת בוחנת מטוס חדש,
שמתרסק. והיא ניצלת למרות
שמצנחה כלל לא נפתח. היא
מספרת סיפור על לוחם יפאני
ממילחמת־העולם השניה, או לם
איש לא מאמין לה והכל
חושבים כי היא שותפה למזי מת
ריגול. רק בעלה מאמין,
וזזוא מגלה, תוך כדי חקירה,
מזימה מדהימה.

יום ראשון
22. 7

• חלום בלהות ().5.30
הוא החלום שבסידרה האיש
השווה מיליונים. הפתעה אמי תית.
פארה פוסט מייג׳ורם, מי
שעומדת להגיע בקרוב לארץ,
מופיעה באפיזודה זו לצד בע לה
לי מייג׳ורס. היא ממלאת
את תפקיד טייסת הניסוי קלי

כית כערכה: לנדון
יום שני שעה 5.30

מדלן. שנה אחר כך נפטר גם
ז׳אן בטיסט, על הבמה, כפי
שחלם. מולייר מובא לקבורה
בלילה, כימעט בחשאי, כשהוא
מוקף לפידים הנישאים בידי
הקהל שלו.
בסחו

• ג׳ון כאאז בקיסריה

10.50 קשה כבר לכעוס,
אפשר רק לצחוק. כל מה ש מחלקת
הבידור של הטלוויזיה
יודעת לעשות הוא להקרין, בשידור
חוזר, כל נסיון שלה
ליצור משהו. הערב הקלטה חוזרת
של הזמרת האמריקאית
המצויינת, שנערכה באמפיתיאטרון
שבו מתקיים עתה הפס טיבל
השנתי.

יום שני שעה 10.30

וויילדר, בו היא מתארת את
ילדותה, עם הוריה ושתי אחיותיה׳
במערב שלפני 100 שנה.
בתפקיד האב מופיע מייקל לנ דון,
שעסק גם בבייום ובהפקת
הסידרה. האם היא קארן גרא־סל.
את הסופרת עצמה מגלמת
מליסה גילברט ואת אחותה
הגדולה מליסה מו אנדרסון,
שתי האחיות התאומות הן שתי
שחקניות תאומות — לינדסי
וסידני גוין־בוש. הפרק הראשון
מתאר כיצד הגיעה המיש־פחה
בשנת 1878 לפאלם קריק,
מינסוטה, אחרי מסע נדודים
בעגלה. האב רוצה לרכוש מח רשה
אך אין לו כסף.

מרחוב

• החכוכות
חווסתעות 8.30 מארחות

הערב את השחקן היפה כרים
כרימטופרסון מהשיירה, יחד
עם אשתו בחיים ריטה קוליג׳.
•:אונס 0.30 התוכנית
לחם חוק מוקדשת לאונס
בחברה הישראלית, ובעיקר למצוקתן
של הנאנסות, בחקירה
ובבית־המישפט. ח״כ שולמית
אלוני עמדה בראש ועדה ש המליצה
להקל על הנאנסת-
המתלוננת, והיא מגינה עליהן
בתוכנית. מולה מתייצב המיש-
פטן עוזי עצמון. באלוני תומך
הקרימינולוג פרופסור מנחם
אמיר, ובעצמון עורך־ו־,דין צבי
לידסקי. כן יוקרן סרט עלילתי
קצר, על פגישה שהפכה
לאונס. בסרט נכלל ראיון עם
אנס המרצה עונש מאסר בכלא.
את התוכנית מנחה עורך-
הדין אלי זוהר, שהוא עתה
המנחה הטוב ביותר בטלוויזיה.

לחופש 10.30 פרנק
מבקר אצל איב והיא מספרת
לו על בגידתה בו. כריס מנסה
נואשות להציל את העסק שלו.
פרנק הולך בעיקבות קצה החוט
שקיבל מבילי ומנסה לא תר
את סימי וינסנט, כדי להבין
מה גרם לה שלא להעיד
במישפט.

יום שלי שי
24. 7

• למישפחח

•אנעם זועבי תשוחח על צום
הרמדאן הקרב ונאיף ערדה
ילמד מישחק ילדים לקראת
החופש הגדול. יפה אניס, מו רה
למוסיקה מהכפר ערה, תס פר
על עבודתה.

• פיל הים 8.30ב-

יום שני
23. 7

כית קטן כערכה

5.30 סידרה חדשה ליקרים,
על־פי. ספרה של לורוז אינגלס

מיסגרת מילחמת הקיום בעולם
החי יתואר המסע השנתי של
פילי הים, מן האוקינום האג-
טארקטי לפונטה נורדה, חצי-
אי שומם בארגנטינה, שם הם
מזדווגים ומולידים. על החוף
נלחמים פילי הים הזכרים זח
בזה באכזריות רבה, כדי להגן
על הטריטוריה ועל הנקבה.

כשתצפה ב־(2£ם)^?/דה 111 תיווכח
שלפניך טלוויזיה צבעונית
מיו חדת במינה עם נתונים
ה הופכי םאת הצפיה בה לחוי ה
אור קולי ת מרשימה.
מנורת מסך 5£1£££

מצטיינת בעוצמת אור חז ק ה
במיוחד ו מעניקה לצבעים
חדות מירבית וגוון טהור
ומקורי.
* מחשב מיוחד מעניק דיוק
מו חלט לגוונים ואין צורך
בוי סו ת נוסף במשך כל חייו
ה ארוכי ם של המקלט.

* בקרת תדר או טו מ טי ת כ))
המב טי ח ה כוון תמידי ל תד רי ם

מסך ענק 27 אינטש ור מקול
חזיתי רב עוצמה מגדילים א ת
הנ אתך ו ה תכניו ת שאתה או הב
מתמלאות חיים. כל תנועה
וצליל נראים ונשמעים
בבהירות וחדות ואתה הופך
לחלק מן ההתרח שות.
? ^ 2£ז 111_7מאפ שרת לך
לבחור 20 תכניות מן הזכרון של
יחידת הבקרה
המגיבה למגע הקל ביו ת ר של

אצבעותיך. יש לך שליטה כפול ה
על גוון הצבע, הבהירות, הניגוד
ועוצמת ה קול שאות םאתה מכוון
במקלדתהאלקט רוני ת ה קבו ע ה
ב טלוויזי ה, או בעזרת מ ת קן
״שלט־רחוק״ משוכלל, מבלי
ל קו םממ קו מ ך. אי תו ת מו אר
ב מאשר קליטת הור או תיך
על ידי המקלט.
בוא לראות א ת 5מ י 1ז 1.ט
ו ת חי האת ההתרח שות.

אולטראווקט.
תבין את חחגדל
גמבט אחד.

טלוויזי האחרת
רקמראה לך
אתהה תר ח שו ת.

עס ^\¥1שדה1ט

אתה חי או ת ה.

הפצה ושרות:

סלון טוקיו
אמבי 66 תייא טל 612128 .

פרסום גלבלוס/סטודיו אדלר/אסטל.

רגעים של הצלחה
לסלי יום הולדת והשמחה רבה. ופעם, כשהיא תרצה לומר ״כמה יפה היה!״-תשמח שהיה לך באותו

רגע סרט אגפאקולור במצלמה. כדי שיישארו בידך תמונות מוצלחות, קח סרט מוצלח: אגפאקולור

זהמצ לי ח.

כל חייה היחה בודדה -ונד שגבר 11־ צייר את דיוקנה
מה לאכול בבית,״ אומרת קאטי ,״לא
יודעת איך היא הסתדרה כל השנים. אבל
המכה היתה קשה. הרגשתי שחיינו בשקר
כל הזמן.״

בבית־היתומים

הפדופיל

האטי
ך* כר הירושלמי היה כמעט ריק.
י 1כמה גברים בהירי־עור, לא־ישראלים,
ישבו ושוחחו עם המלצר. זה היה ערב
ליל־הסדר, ולא היה להם לאן ללכת.
בפינת הבר ישבה צעירה בעלת שער
שחור ארוך. היא אכלה באיטיות מאכל
דני. היא היתד, עצובה.
לפתע ניגש אליה גבר ושאל :״את
יודעת מה את אוכלת?״
״כן,״ היא ענתה קצרות. הוא התחיל
לדבר, אד היא לא ענתה .״הוא רואה ש אני
לבד, ומנסה אמרה לעצמה.
הוא סיפר על עצמו, ולפתע היא שאלה :
״תגיד, אתה לני?״
״כן.״ הוא ענה.
״אתה מהאו״ם?״

״יש לך כלב?״

״טוב,״ היא סיכמה .״אז אתה ואני צרי כים
להיות חברים.״
הוא היה מופתע .״אני אסביר לך, זוג
חברים שלי סיפר שיש להם שכן, בחור
דני, גבוה ויפה. הוא לא עובד באו״ם,
ויש לו כלב. אותו הם רצו לשדך לי, והוא
הסכים. אז זהו זה, אני קאטי, אתה הנינג.
נעים להכיר.״

גו לדה _ מ אי ר
ך* ם יצאו מהכר וטיילו. היא היתה
• 1אחות בבית־חולים לקשישים נכים,
ועבדה במישמרת־לילה. בשעה 11 בלילה
הוא ליווה אותה לבית־החולים, והם נפ רדו.
״הוא
מצא חן בעיני,״ מספרת קאטי,
אחרי שבע שנים, על אותו ערב ,״התחלתי
לחכות לטלפון שלו. עבר יום, עוד יום.
שבועיים. כלום. חשבתי שהוא סתם רצה
להעביר את הערב. יום אחד ראיתי אותו

ברחוב. הוא ניגש אלי. העמדתי פנים
אדישות. אמרתי לו :״יו באסטרד, איפה
היית?׳״
הוא הוציא מהכיס שלו דף נייר. היה
עליו רישום של פרופיל, אשה עם שער
אסוף, קצת פרוע, ריסים ארוכות ואף
ענקי. הוא אמר לה שלא ידע מה שמה, לא
ידע את כתובתה, על כן צייר את הפרו פיל
והתחיל לחפש אותה בכל העיר .״כש התברר
לי שהרישום המכוער ההוא היה
שלי, כימעט בכיתי. לא רציתי לראות
אותו. לא השבתי שאני בריז׳יט בארדו
או משהו כזה. אבל פרופיל של גולדה
מאיר?״
קאטי אוחנה היא בת .34״הגיל שלי זה
אני, אז למה להוריד שנים?״ היא נאה
מאד. את שיערה השחור הארוך היא אוספת
לאחור בשעה שהיא מבשלת. אין היא מאו פרת
.״זה רק מאז שהכרתי את הנינג, הוא
לא אוהב אותי מאופרת.״ עיניה שחורות
בורקות. שפתיה מלאות, אפה בולט מעט.
״היום זה כבד הסמל המיסחרי שלי. בלי
זה אין קאטי.״
בימים אלה, כשקאטי נכנסת למיסעדה
שלה בירושלים, היא מחייכת. גם כש־טיפלה
כל השנים בזקנים נכים, היא
חייכה. לא תמיד היתח לה סיבה לחייך.
בדרך־כלל היו לה כל הסיבות לבכות.
אך זרים לא ראו אותה בוכה, וזרים גם
לא הרגישו.
היא נולדה במרוקו. אמה היתה אשה
יפה. כשכל חברותיה השקיעו את מאמ ציהן
בהקמת בית ובגידול הילדים, היתה
אמה של קאטי מבלה בפאריס .״היא
היתה אשה מיוחדת במינה,״ אומרת היום
קאטי בגעגועים .״אמא קראה לי קאטיה,
היא נפטרה כשהייתי בת ,9היא מתה
מטטנוס.״
עד למותה של האם לא ידעו הילדים,
קאטי ושלמה כל מחסור. אמם פינ קה
אותם ומעולם לא מנעה מהם דבר.
״ביום שהיא מתה התברר לי שבעצם אין

¥¥¥ני הילדים נשלחו לבית־יתומים.
/י י קאטי קיבלה מיספר . 105 בעלת המקום
היתה מאדאם סאדייח בנג׳יו .״היא אהבה
אותי מאד, אולי מפני שהייתי יוצאת־דופן.
עכשיו אנחנו לא בקשר. אני חו שבת
שאיכזבתי אותה. היא ציפתה ממני
לדברים אחרים בחיים.״
היא נשארה בבית־ד,יתומים עד שבג רה.
פעם ניסתה ליצור קשר עם אביה,
ונסעה לפאריס להיות איתו ,״זה לא
הסתדר יום אחד הודיעו לה שהיא
חייבת לעזוב את המוסד .״בכיתי, לא
הסכמתי. לא היה לי לאן ללכת. ריחמו
עלי והשאירו אותי עוד.״ מאדאם בנג׳יו
לחצה עליה שתרכוש מיקצוע .״איי חשבתי
על דקורציה, אבל לא היה לי מי שישלם.
הלכתי לבית־ספר לאחיות מעשיות.״
אחרי שנתיים, החליטה קאטי לע לות
לישראל. היא לקחה עימה את
סבא וסבתא, שהיו אז בני ,80 והמישפחה
עלתה. הם קיבלו צריף בקריית־יובל.
שלמה סודר בפנימיה .״היה לי מזל, כל
החיים יש לי מזל עם אנשים שאני מכירה.
(המשך בעמוד )68

קאט׳ בבעירה

״הצרפתים נמו המרוקאים לא טועמים את התבשיל
בכפית. אומרים שזה לא זה. אנחנו טובלים את האצבע
בתוך הסיר, גס אס זה חם, ומלקקים. כך עושים גס כל השפים בקורדון־בלו בפאריס.׳

617

0ה פ רו פי לשלקא טי
(המשך מעמוד )67

נזעמי ם זחלי היון דיר 755 סו.

מזל

טרקטור שנות ה!80 -
החידושים האחרונים של טנק הפטון עומדים זירשותך!
הנע סופי הידרוסטטי־אוטומטי מלא לזחליס — בלעדי ל׳יג׳ון דיר״ הודות לכך
ביצועים שמסוגל לבצע רק מעמיס ״ג׳ון דיר״

יותר תספק לשעת עבודת
תא מפעיל מרווח ואביזרי הפעלת המאפשרים נוחיות
ויעילות מירביים שטרם נראו בארץ!
110כ״סש* 8נטו
כף חעמטח של } 1ממ״ק
ידית אחת למהירות ולכיוון
ידית אחת לחפעלת כף חעמטח ועוד שכלולים רבים.

המשביר המרכזי

זה התחיל עם נחמה בר־חיים שמחקה
את הרישום שלנו לדימונה, והמשיך כל
הזמן. עד היום אני לא יודעת איך הייתי
מחזיקה מעמד בלי החברים שלי. אילולא
הרבה אנשים שהכרתי בחיים הייתי היום
הרוסה לגמרי.״

וסבל
^ יא התחילה לחפש עבודה. התקבלה
י 1לבית־החולים לחולי מחלות כרוניות
ביקוו־חוליס. ושוב מזל .״לא רציתי לעבוד
שם, זה היה נורא• אך פיתאום הסתבר
לי שאני המלכה של הבית. כל היום
קאטי וקאטי. החולים, המישפחות, האחיות
והעובדים. ראיתי כמה הם צריכים אותי.
כמה זקוקים לי. זה נותן לי כוח לחיות.
נותן לי עניין בחיים.״
ועוד מזל אחד. יום אחד הגיעה בחורה
לעבודה, קראו לה טוניק כוהן. היא הח זיקה
מעמד יומיים בלבד. אך ביומיים
האלה הציעה לקאטי לבוא ולגור איתה
בדירה באחד־העם .״אחד־העם של פעם

המחלקה למכונות

תל־אביב, רח׳ גיבורי ישראל ,76 טל 339955 .
חיפה, שער פלמר ,2טל 04—662161 .

״עכשיו טוב לי. פתחתי
הטף| י
מיסעדה, אני עושה מה
׳ 1#יייי
שאני אוהבת, וגם הכרתי בחור נחמד...״
היה אפילו יותר מהיום. רק האצולה האמיתית
גרה שם. ממש קלאסה,״ היא
אומרת במבטא צרפתי כבד.

קבלת מודעות
לבל העי תוני ם
ב מחירי המערבת

קילים
נוסד כ־1950

חיפה, רה׳ הפועל ,3טל׳ 640222־04

* מכירה, ה ת קנ ה, ה שאלה

פירסו אידיאל
אבן גבירול 110 תל־אביב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפון 227118 ,227117

* ר מ קולי םות אור ה לאירועים
* ביצוע עבודות למערכות הגברת קו ל
קבועים וזמניים
* מי ת קני מנגינות רקע

טרמפ לחייל
616

* שרות לבתי־ספר ומועדונים

• לר שותכ ם ־ ציודי ומיבשורים
החדי שים ביותר בעולם !1

היא עזבה את סבא וסבתא ועברה לגור
עם מוניק .״זה היה ממש מדהים, תוך
שבוע — כאילו נולדתי שם. התאמתי
למקום והמקום התאים לי. המישפחה של
מוניק היתה המישפחה שלי. הם נסעו
פעמיים בשנה לנוח בצרפת — ואני יחד
איתם. אני קוראת להם מאמא ופאפא. הם
שלי.״
פעם קראה מודעה על קורס לסוכני
נסיעות. היא נרשמה .״לא חשבתי שבכלל
יקבלו אותי.״ היא נסעה לקנדה אל בני
מישפחה .״הם הרגישו חובה לחתן אותי.
)נשארתי שם שלושה חודשים. חיפשו
חיפשו, ולא מצאו. מזל. הייתי ממש
מאושרת מזה.״
כאשר שבה, הופתעה לקבל מיכתב שבו
נמסר לה שהתקבלה לקורס. היא הת חילה
להופיע בשעורים, כשמוניק מלווה
אותה .״מוניק זה הדבר הטוב שלי בחיים,
עד.היום אני גרה באחד־העם. דירה של
שלושה חדרים, לבד. ומשלמת 2000 לירות.
עוד אחד מהמזלות שלי בחיים.״
בקורם הכירה בחור .״בהתחלה הוא
נראה לי נורא ואיום.״ אחר־כך אהבה
אותו. היתה לו מישרה בכירה, הוא הכיר
בערך עצמו .״בהתחלה הרגשתי ליידי
ממש.״ החיים הטובים היו קצרים .״הוא
עזב אותי.״ ואז התחילה תקופה קשה.
״הוא השפיל אותי ופגע בי. אני יודעת
שיש לי ריגשי נחיתות. אני יודעת שה־זכרונות
שלי מהילדות ומבית־היתומים
העולם הזה 2185

רודפים אותי תמיד. אבל לא היד. צורך
לפגוע בי בגלל זה. הוא עשה את זה.
אבל בכל זאת היה משהו טוב בכל ה עניין.
כן, שוב המזל הנודע שלי. הכרתי
חברים שלו. ואותם אנשים הם חברים
שלי עד היום. אני יכולה לסמור עליהם
תמיד.״
את הקורס סיימה בהצטיינות. את הזק נים
בבית־ד,חולים לא עזבה .״אני צריכה
שיזדקקו לי. אני צריכה להרגיש שמישהו

חשוב לדעת
לחגור ובון את
חגורת הבטיחות

לי אומץ להכיר בזה. אני זקוקה לעידוד,
לא מסוגלת לבד. הוא החליט וזהו זה. אני
התחלתי לבשל. כל החברים שלנו היו
באים ומתפעלים.״
קאטי היתד, מאושרת. אך היא פחדה.
״אני חושבת שאני פסימיסטיה ומזוכיס־טית.
אני אוהבת לסבול. זד, חלק ממני.
גם אם אין לי בעיות, אז אני מחפשת
אותם. מתאמצת מאד עד שאני משיגה
אותם. נראה שכשאני סובלת אז הכל

בסירווח

שני הגברים המרכזיים בחייה של קאטי. מימין הסבא, היום
יוני וי סנא
בן .92 אוהב לשתות ועוזר בקניות למיסעדה. השלישי
מימין, עומד עם כובע ומישקפיינביהנינג אולסן. אותו אהבה קאטי חמש שנים, עד שנפטר.
צריך אותי. אני מאד קשורה לאנשים
זקנים. אולי בגלל הסבא והסבתא שלי.
אף־פעם לא התעניינתי ברפואה. חשוב
היה לי לדבר עם הזקנים, לטייל איתם.
להשמיע ליהודי מצרי את פאריד-אל-
אטרש. לנסות לבשל לאשכנזי מה שהוא
אוהב.״
גירושין וגסיסה
ך• משכר בהיי האהבה נמשך .״היי ן
1תי שבורה.״ הגיע ליל־הסדר. קאטי
היתד, עצובה, הלכה למיי־בר. שם הופיע
הנינג אולמן. גבוה, נאה, בן .49 אדריכל
דני שהגיע לארץ כדי לחתום על חוזה־עבודה
בפרס. בדנמרק היו לו אשד, ושתי
בנות. הקשר ביניהם לא היה חזק.
״אהבתי אותו. חיינו שלוש שנים נהד רות.
השנתיים האחרונות היו קשות מאד.״
הוא עבר להתגורר איתר ,,היא המשיכה
לטפל בזקנים החולים .״הדגשתי נפלא.
יפה, מושכת, אשד, עם ביטחון. מה שאף
פעם לא היה לי. שכחתי את בית־ד,יתו מים.
שכחתי שיש סבל. לא השפילו או תי,
לא חיזקו את ריגשי־הנחיתות שלי.
פיתאום גם התחלתי לבשל. תמיד ידעתי
שאת זה אני אוהבת לעשות, אבל לא היה

קרםדה־ ק א טי
לערבב 1כוס קמח 3 ,ביצים,
מעט מלח, סוכר וכפית קוניאק.
להרתיח 1בוס חלב, להוסיף לזה
30 גרם חמאה. לערבב את תערובת
הקמח עם החלב. להניח בצד
למשן שעה. אחרי״בן לטגן את ה־חביתיות

למילוי: לטגן פיטריות (טריות
או מקופסה) יחד עם בצל ירוק.
כששניהם מצהיבים, להוסיף פטרוזיליה
קצוצה.
על החביתית (קרפ) להניח פרוסת
האם, או חזה־הודו, כף מתערובת
הפיטריות, וכף קרם פרש
(שמנת חמוצה +מלח +פלפל).
להכין רוטב מורנה: לחמם
במה כפיות חלב +קמח עד שהנוזל
מסמיך והופן חום. להוסיף
גבינה מגוררת ולהמשיך לחמם.
להניח את החביתיות בבלי
חסין־אש, להוסיף את הרוטב,
מעליו גבינה מגוררת ולשים בתנור.

העולם
הזה 2185

בסדר. אבל אני פחלתי. היד, לי יותר
מדי טוב.״
ערב אחד נתקף הנינג כאבי־בטן. הוא
קיבל תרופה לשיכוך כאבים. הכאב לא
פסק. היא לקחה אותו לבית־חולים. ל־הנינג
היה סרטן בכיליה שהתפשט בכל
הגוף. הוא נותח. קאטי לא הסכימה ש־יאושפז
בבית־חולים .״אני יכולה לטפל
בו,״ אמרה. הוא נשאר שנתיים בבית.
החוזה שחתם הסתיים. קאטי עבדה שתי
משמרות ביממה, הנינג ניגמר והלך. הוא
ירד במישקלו 30 קילוגרם. הוא לא יכול
היה ללכת. ביום־הכיפורים, חמש שנים
אחרי שנפגשו, ידעה שהסוף קרב.
״חשבתי שהוא רוצה לראות את הבנות
שלו. קודם הוא לא הסכים לנסוע. נסע נו.
זה היה הדבר הגרוע שהיה לי. הוא
היה על עגלת־נכים. כל הדרך הוא בכה.
כשהגענו ידעתי שעשיתי טעות. הבנות
רצו להכניס אותו לבית־ד,חולים. לא הס כמתי.
הם טענו שאני פרימיטיבית ולא
מבינה. הוא אושפז. אחרי כמה ימים הוא
דרש מאשתו שתתגרש ממנו. הם התגרשו
בבית־חולים. ביום שני הוא שיכנע אותי
שאנחנו צריכים להתחתן. ידעתי שהוא
גוסס, הסכמתי. קבענו ליום רביעי. אז
כבר הייתי לידו תשעה ימים רצופים. ביום
שלישי הוא שיכנע אותי ׳ללכת לישון.
להתכונן לחתונה. הלכתי. אחרי שעתיים
הוא מת.״
^ ^יו ת ר _ או מ ץ

להתגבר
ך* ,אטי שכה ארצה. שוב התחילו ימי
\ /סבל. אך הפעם היה לה כוח .״הוא נתן
לי כל־כך הרבה כשהיה בחיים, שנשאר
לי לאחר־כך.״
אחרי שנה החליטה לשנות את חייה.
היא הגישה הודעת התפטרות לבית־ד,חו לים,
והתכוונה לפתוח מיסעדה .״אני לא
מבינה בכסף. אג־ שונאת כסף. הכוח
של הכסף מפחיד אותי. לקחתי שותף,
בעל של חברה טובה שלי. הוא מתעסק
בכסף, אני בבישול.״ לפני כן נסעה לפא ריס
ולמדה כמה קורסים בבית־הספר הג בוה
לבישול הקוודון בלו.
כלי האוכל במיסעדה לבנים. על כל כלי
מוטבעת דמות־הפרופיל המפורסמת של
קאטי. עכשיו היא מחייכת שוב. לפני חודשים
אחדים הכירה בחור שווייצי .״הוא
קצת דומה להנינג,״ היא אונ 5רת בהתנצ לות.
שניהם נראים מאושרים. קאטי עדיין
פוחדת .״החיים מפחידים אותי, אבל עכ שיו
יש לי יותר כוח. יש לי יותר אומץ
להתגבר, לשוב ולהיות מאושרת.״׳
3 שימו לב
שץ!בזם
הנעילה
ימ צאו
לצד הנוף ולאן עליו

רנן חגירה ו מו ח
תבווע פגיעה
לשנת הפרסום הפפשלתית

משרד התחבורה/בטיחות בדרנים

§ חבר
לחיים !
ברעי ם!

מיטב האיחולים
לזוגות המאושרים
שהכירו ב״רעים״
ונישאו בחוד ש יוני.

§ ״רעים״:תל־אביב• 282932־ 03 בן •הודה 58
•רושלים־ 241288־ 02 מרכז כלל

משרד 745

520979־ 04 נורדאו 21
חיפה

חברלח״ם־ב״רעים״!

במדינה

1היכן תשלם
פחות עבור
ביטוח רפואי?

תל־אביב
מכוח לא מזוהות

הצעירים ישבו ע 7חמידרכה
וגיסו למכור תמונות, כשלפתע
התנפלו עליהס חמישה ביריונים.
פקחי עיריית תל־אביב קרויים בפי העם
״הכסחים של העיר״ .הם מגיעים לכל מקום
שבו צריך לפרק, להרוס או לגרש. אומנם
יש גם כאלה שאומרים :״מיסכגים, זאת
הפרנסה שלהם.״ אך בדרך־כלל הם לא
ה״מיסכנים״ .מיסכנים הם אותם שד,פקחים
נשלחים אליהם.
אחד מאותם, שבאחרונה נתקלו בפעי לותם
של הפקחים, הוא שמואל גולדברג,
תלמיד כתה י״ב בבית־ספר עמל על־שם
ליידי דייווים, ברמת־החייל.
״ביום שישי, ה־ 16 במאי, בלילה, ישבתי
בכיכר־קדומים ביפו ומכרתי תמונות. אני

קופת-חולים מאוחדת היא הקופה היחידה בארץ
שאינה גובה תוספת מס עבור אישה עובדת. כמו
כן אין תוספת מם עבור הילדים לאחר הילד
הראשון. התוצאה: בקופת-חולים מאוחדת אתה
משלם פחות עבור הביטוח הרפואי של משפחתך.
במסגרת השירותים
הרפואיים של קופת-
חולים מאוחדת: מכוני
רנטגן, מעבדות
משוכללות, מכונים
לבדיקת לב, מכונים
פיזיוטרפיים ומרפאות
שיניים.
המרכז: ארלוזורוב 100
ת״א, טל 233251 .

שלושה אנשים, נתנו לי את הכתובת
שלהם, ואמרו לי שהם מוכנים להעיד
במישטרה ובכל מקום אחר. אחד מהם הוא
נהג של ראש עיריית הרצליה. הם אמרו
שהם ראו את האנשים — שאהר־כך
ידענו שהם פקחים — נותנים לאחי מכות.
״רק נכנסתי לתחנה, פיתאום התנפלו
עלי שוטרים ופקחים. ממש קפצו עלי והו דיעו
לי שאני עצור. הם אמרו שאחי הוא
עציר נימלט. השוטרים גבו עדות מהפק חים,
ואלה התחילו לספר להם, :ניתקלנו
בקהל עויין.׳ הם סיפרו שאנחנו — אחי,
החבר שלי ואני — התנפלנו עליהם, הפלנו
אותם לארץ ושברנו להם את המראה
במכונית. הם גם סיפרו שאחי הפיל,
במכונית, איזה ארבעה מהם במכה. ממש
אבדאי האח הקטן שלי. השוטר ראה,
כנראה, שהסיפור שלהם משונה. הוא
העביר את התיק של אחי למחלק־הנוער.
״אותי ואת אריה עצרה המישטרה ושמו
אותנו באבו־כביר. נשארנו שם עד שבת
בצהריים. הלכתי הביתה. פגשתי את אחי.
הצטרף ל7ץ 1פת־ח 1לי ם
מ או חד ת !

שמואר ויופי גולדברג
״הרוג, הרוג !״

•ג־דן

עושה את זה בשביל דמי-כיס,״ סיפר
שמוליק, התלמיד הג׳ינג׳י השקט .״אחי
יוסי, חייל בצנחנים, וחבר שלו, אריה
פנר, עברו על ידי ונשארו לשבת איתי.
פתאום באו חמישה גברים, נראים כאלה
בידיונים, ואמרו לגו, :של מי התמונות
האלה? מה אתם עושים פה? מהר תביאו
תעודות!׳ הם לא אמרו מי הם, לא הראו
לגו תעודות, והתחילו לאסוף את התמונות.
אחי הראה להם רישיונות רכב במקום
תעודת־זהות, אבל הם לא נרגעו.
״הם התחילו להרביץ לי. לא רציתי
להתנגד ממש, כי פחדתי שהם יהרסו את
התמינות. לקחו אותי ואת אדיה למכונית.
בדרך לשם תפסתי עמוד של פנס־רחוב.
<ן חד מהם הוציא אקדח וחיכה אותי על
הראש. הסתחררתי, נפלתי, והם סחבו אותי.
נתנו לי בעיטות בצלעות, והעלו אותנו
לאוטו — אני, אריה והתמונות. הם המ שיכו
להרביץ כל הזמן. זה מימין נתן
לי מכות בבטן, השני משמאל נתן מכות
בצלעות והנהג נתן בראש. אחד מהם צעק
כל הזמן,; :הרוג! הרוג!״ בטח בשביל
לחמם אותם.
״ביפו, בירידה, היה פקק־תנועה, אז
אחד האנשים אמר לחברים שלו, :חבדה
כאן לא להרביץ !׳ אחר־כך הם פנו שמאלה
למקום חשוך, לא ידעתי מה עושים איתי.
פחדתי פחד־מוות. אני אפילו לא ידעתי
שהם פקחים. חשבתי שאלה ביריונים שרו צים
לגנוב את התמונות. השבתי שהם
רוצים להרוג אותי. המקום היה שומם
וחשוך. היתד. שם חומה. הם אמרו לי:
,תסתכל טוב, פה, יהיה הקבר שלך.׳
התחלתי לרוץ. ברחתי. הלכתי לאמא של
חבר שלי, היא טילפנה למישטרה ושם
אמרו לה שאחי יוסי הגיע למישטרה, כדי
לחפש אותי ועצרו אותו. האשימו אותו
בתקיפה ואיומים.״
מכות יבשות. יוסי, אחיו הבכור של
שמוליק, חייל בצנחנים, גבה-קומה, וחייכן.
״הגעתי לנפה בשביל לחפש את אחי
ואת החבר שלי,״ סיפר ,״לפני כן, כש־נשארתי
לבדי.ברחוב, ביפו, ניגשו אלי

מכונית הפיקוח העירוני
״בעיטות בצלעות״
כל הגוף כאב לו. הלכנו לבית־חולים תלחש
וטר. אני לא נבדקתי, רק אריה ושמו־ליק.
עשו להם צילומים בראש ובצלעות.
לאריה היו פן סים בעיניים. שמוליק היה
מלא כתמים כחולים. הרופא אמר שאין
שברים, רק מכות יבשות.
״ביום ראשון הלכתי לפיקוח העירוני,
מבצעים, בדרך פתח־תקווה . 105 נתנו לי
רשימה שהחרימו ממני 23 תמונות. הם
ביקשו שאני והחבר שלי נכתוב מיכתב
חרטה ונשלח אותו למנהל־האגף. כתבנו.
דיברתי עם פקח אחד. הוא אמר לי שכבר
(המשך בעמוד )73
העולם הזה

2185

7ול>חה
שצדק תי
לפני כשלושה חודשים, כשסיפרתי על
גירושיו הקרובים ישל הבמאי המוכשר ו־עורך־התוכניות
בגלי צת״ל, נדב לוי תן,
מאשתו ־שחקנית התיאטרון, מי כ ל נדי
כי, היו כאלה שלא האמינו.
אבל בימים אלה, מסתבר, נמצאים
השניים ממש בהליכי גירושין, וסיפור
נישואיהם אכן הסתיים.
נדב, העסוק בתקופה זו בעבודה על
סירטו העלילתי הראשון באורך מלא,
שמות, נראה באחרונה, כבר די הרבה

חווווו

הכל ה
טבעה

ב ב רי כ ה

יש לי בשבילכם סיפור מהגולה הדוויה, ולפי סיפור זה היא
עוד יותר דוויה. אפילו הצעירים ביותר מביניכם זוכרים, או לפחות
שמעו, על מלכת־היופי, שיש טוענים שהיתר. המלכה הכי יפה של
ישראל, רונית רינת.
כל זאבי חיפה והסביבה נכנסו להלם, כאשר נודע להם —
זה כבר היה לפני הרבה שנים — שרונית עוזבת אותם ומפסיקה
להיות טרף לישראלים, לטובתו של רופא־נשים אמריקאי בשם
נ׳אק. החתונה, שנערכה במלון דן כרמל, היתד. האירוע הכי
חשוב של שנת , 1965 כל היפים והיפות של הארץ היו בה, כולל
דפנה נוי, מי שנכשלה בתחרות מלכת־מיופי שבה זכתה רונית,
ונכשלה גם בתחרות על ליבו של אותו ג׳אק.
מאז עברו מים רבים הן בקישון שלייד חיפה, והן בברזי
בתי־ההימורים של לאס־וגאם, שבהם ביקרו ג׳אק ורונית. מדי
פעם בפעם היתד. רונית מגיעה לביקור מולדת, לעתים לבד, לעתים
עם שלושת ילדיה, ותמיד היתה סיפור הצלחה נדיר: הנישואין שלה
לא היו נישואי־פספורט שיגרתיים, אלא הצלחה אמיתית, עם
אהבה.
אז יש לי סיפור, אחר בשבילכם. לפני שבועות אחדים הגיע
ג׳אק לווילה שלו, מבלי שהודיע קודם־לכן לאשתו היקרה, ומצא
אותה שוחה בבריכת השהיה הפרטית עם בחור ישראלי. אין שום
רע בשחיה משותפת, בעיקר מפני שיתכן שתקפו את רונית געגועי
מולדת, אבל ברגע שג׳אק גילה כי רונית והישראלי ערומים, הוא
לא כל-כך הבין את הציונות המופשטת הזו.
אבל הוא סלח לה, למרות שעיקר טענתו היתה, שהשחיר,
הלילית נערכה כאשר שלושת הילדים היו בבית. ג׳אק לא כל-כך

רונית רינת ובעלה לשעבר גזאל,
אהבה לישראל
סלח לרונית, שבועיים אחר־כך, כאשר תפס אותה עם אותו ישראלי
כשהם ערומים, ודווקא לא באותה בריכת־שחיה.
רונית וג׳אה ניפרדו. המלכה עומדת לשוב לאמא ואבא בחיפה.

לא על היופי לבדו
דליה ויטראוב
אהבה לאהבה
זמן, בחברתה ישל אכס־חברתו של ה משורר
דויד אכידן, הלוא היא דליה
ויטראוב, העוסקת אף היא בכתיבה,
ביקורת והוראה.

הד ס ר ״ ם
ו1ו 1ב י

ה כוור ת

זוכרי ם -את אדון אולארצ׳יק, זה
שהיה סגדחתיך בלהקת כוורת? זה עם
השיער החלק והפוני, שהיה השני־הכי־יפה
בלהקה, אחרי גידי גוב ז׳ אז זהו,
חאלאס, הלך לנו עוד רווק. אולארצ׳יק,
גבירותי, התחתן בניו־יורק־סיטי עם בהו רד.
אמריקאית, ואני מבקשת להתחיל
לאסוף את חלקי הלבבות השבורים.
מה הוא עושה באמריקה 1הוא לומד
כבר כמה שנים טובות מוסיקה, ביחד עם
עמיתו ללהקת כוורת, מאיר פנינג־שטיין,
שאותו עדיין לא נטלה מאיתנו
אף אמריקאית. ומי שנמצא שם עוד הוא
אפרים *טמיר, שהיה חלוץ המתחתנים
של חברי כוורת. אפרים התחתן עם
אסתר, התגרש ממנה וגסע לארצות־הברית־של־אמריקה.
אני
לא יודעת מה זה עושה לכם, כל
החתונות האלה. לי זה עושה להרגיש
טוב את הגיל. רק אתמול עמדו הילדים
האלה על הבמה, פיזזו וכירכרו, והנה
שמיר התגרש, גוב הפד אבא, דני
סגדרסון התחתן, וגם צ׳רצ׳יל עומד
או־טו־טו לשאת לאשה את חברתו ה אדמונית,
ודד, שהיא דיילת אל־על.
אז מי נשאר לנו י יוני רכטר הוא
לא נחשב, בגלל שהוא חבר של דפנה
כבר המון שנים.

הבחורה הזאת תשגע גם אותי. אחרי
שגמרה לשגע את כל הארץ, שיגעה את
לונדון, גמרה לשגע את לונדון, עברה
לשגע את לוס־אנג׳לס, גמרה לשגע את
לוס־אנג׳לס, שיגעה את הבית־הלבן ב וושינגטון,
ועכשיו היא משגעת את ניו־יו
ר ק\ א ם היא כבר מצליחה לשגע אותי,
אז תאמינו לי שהיא שיגעון אמיתי. אני
מתכוונת לדוגמנית פנינה רוזנגלום־
נולן, בעלת השיער הבלונדי הגולש, החזה
הגדול שהפך הסמל המיסחרי שלה והעי ניים
הגדולות המטרפות האלה.
פנינה עזבה אותנו אחרי שהסתכסכה
עם צה״ל. היה מי שהחליט בצבא שהיא
סיכון ביטחוני ושיחרר אותה. החיילים
פשוט הפסיקו לתפקד כשהיא עברה לידם.
את לונדון היא כבשה בסערה. תחי לה
..החבר הכי טוב שלה היה המיליונר
צ׳ארלם קלורי כאשר ניגמר לה ממנו
היא אימצה מיליונר אחר, את אריך
מילר. אולם מילר דנן פשט רגל, התאבד,
ופנינה עברה ללוס־אנג׳לס.
שם היא מצאה גם חבר וגם מיקצוע.
החבר היה בעל בית־חרושת ענק לרהי טים.
הוא הפך את פנינה מעצבת־פנים.
כשנגמר לה מבית־החרושת ומהעיצוב,
היא עברה לוושינגטון.

כשפנינה מגיעה לוושינגטון, היא לא
מגיעה סתם לאיזה פרבר, אלא ישר
לבית־הלבן. היא התקבלה לעבוד בבית

בשנים האחרונות הלכו ויה׳תרבו תהרו־יות־היופי
למיניהן עד שקשה לזכור את
ישפע המלכות. יש תחרות מלכת־היופי,
מלכת־המיס, מלכת־יהחן, מלכת־הנעורים,
מלכת־הישמנות, מלכית-ד,גרוזינים ,׳ועוד
מלכות ׳ונסיכות שונות ומשונות.
אחת מהמלכות הללו היתד, הדוגמנית חנה
אורדן, אומנם לפני שנים, אבל עדיין
היא מלכת-יופי, גם אם כבר אינה מחזי קה
בתואר. חינה לא עזבה אית הדוגמניות,
אבל היא יעזבה את הזוהר, כשנישאה ל בחור
חמוד, גם הוא בעל יתואר, אבל לא
כזד, שיחוילף — עודד־דין — ששמו ב ישראל
ראובן רכס. השניים נראו כ־צמד־חמד
לכל דבר, הביאו צאצא לעו לם,
וחיו באושר ועושר.
עד, שבימים האחרונים גיונבה שמועה

פנינה גולן
אהבה לסדינים

אלון אולארצ׳יק
אהבה לאמריקאית

הכי חשוב בעולם, ובמשך שבועות אח דים
היתד. שם חדרנית, כשהיא מנקה את
החדרים ׳ומחליפה ;את הסדינים לאנשים
הכי חשובים בעולם.
אולם הסדינים נמאסו על פנינה. היא
עברה לניו־יורק ואומצה שם, לא תאמינו
על-יידי: מי. על-ידי מלי לננוצקי, אד ריכלית
ומעצבודפנים אמיתית, שעזבה
אותנו לטובת נ״ו־יורק. י
פנינה מתגוררת עם ׳מלי, ונראה כי
השתיים מסתדרות היטב ביחד. מדי ערב
אפשר לראותן כשהן מבלות היטב, עם
מיטב הצעירים של ניו־יורק, במועדון
הלילה המפורסם פלאטו ריטריס.
אז כל מי שחשב לנסוע לוושינגטון, כדי
לפגוש את פנינה, שישנה כיוון ויגיע ב משך
היזם אל מלי או בערב יאל פלאסו
ויטויט.

חנה אורדן
אהבה ללונדון
לאוזני ששם, באידיליה הזאת, יש בעיות.
אינני יודעת אם כבר הגיעו עד הליכי ה גירושין
אבל ידוע לי שחנה נסעה לה
לבדה ללונדון, ושכל העיר מדברת על
זד, שהם מתגרשים. אז אולי, שוחרי הימין
היפה, כדאי שתתכוננו לקלוט את אחת
ממלכותיו של המין הזיה.

הנאשם נ ₪ז, שניווז ל־ 8שנות מאסו
זנה נ עיויוו ושוחרר -ניגרר שמרוח!,

סליחה,
מיד״7
וות חמם הזנתה השות נעה שבוצע השוו -

שערכו את מיסדר־זיהוי התמונות, עברו
בדרכם אליו בחדר המעצר שבו ישב ב־אותו
זמן ז׳נו עזיזה, עבריין מועד שהפך

כהן ואדם שלישי נוסף. העבירות שבהן
הואשמו היו שוד בצוותא, פריצה לבית״
דירות ובניין, וכן גניבה. נגד אדרי הוגש

**ן מונה שנים בכלא על שוד שלא
ביצעת, הם זמן רב מאד, כך חשב
יהודה אדרי כאשר הגיש עירעור על הר שעתו.
הוא
זוהה כאחד המשתתפים בביצוע
שוד אלים, בחנות תכשיטים בלוד, בחודש
נובמבר .1978
אותו לילה פרצו בחורים אחדים דרך
חצר אחורית של בניין ישן, ובעזרת מכ שירי
ריתוך ובלון גז, שגנבו קדום לכן
ממסגריה בסביבה, החלו מרתכים את
סורגי החלון של חנות התכשיטים. באותה
חצר אחורית התגוררה אשה זקנה, רות

הגנו שלה דהה את השודדים יאוו המבער >ששוחזו נאן<
תמם. שניים מבין השודדים פרצו את
דלתה והיכוה מכות נמרצות. אולם השו דדים
לא ידעו כי בחדר הסמוך ישן במיק-
רה באותו לילה, נכדה של הזקנה, חיים
תמם בן ה־. 17
הנער התעורר מכל המהומה, שמע את
צעקות סבתו, ודרך חלון חדרו ראה את
השודדים בועטים בכלבו. מפחד קפא על
מקומו והמשיך להציץ מחלונו ללא הגה.
לאור המבער, שבו השתמשו הפורצים,
הצליח לראות את פניהם של השניים, אשר
עסקו בריתוך הסורגים, והוא זיהה אותם.
השודדים ביצעו את זממם, הם פרצו
לחנות ופתחו את הכספת. מתוכה גנבו שלל
של תכשיטים בשווי של שש־מאות אלף
לירות.
אחרי שהסתלקו יצא חיים מחדרו ופנה
לראות מה שלום סבתו. הוא מצא אותה
חבולה ופגועה וזקוקה לעזרה רפואית. ה נער
דאג לאשפז אותה בבית־חולים. ה־מישטרה
הזמינה אותו לזהות את השודדים
באלבום התמונות שלה.
מיקרה מוזר גרם לכך שאותם השוטרים,

עד-מדינה. כאשר סיפרו לו כי בוצע בלילה
שוד בחנות תכשיטים, שאל אותם ז׳נו:
״השוד בוצע דרך החצר האחורית? ריתכו
את הסורגים במבער שגנבו במסגריה?״
הוא סיפר כי תיכנן את השוד הזה לפני
כחצי שנה, ורצה לשתף בו את חברו יהודה
אדרי.
למרות שאחרי השיחה עם ז׳נו חשדו
השוטרים באדרי, הם לא אמרו דבר ל-
תמם, הגישו לו את אלבום הצילומים והוא
זיהה מתוכו את יהודה אדרי ואת יעקב
כהן. לפי התקדימים היה על השוטרים
לדאוג שסניגורו של אדרי יהיה נוכח ב-
מיסדר-הזיהוי, או לעשות מיסדרדזיהוי
רגיל. כלומר, להעמיד את אדרי בין אנשים
אחדים בעלי צורה ומיבנה־גוף דומים, כדי
שתמם יוכל לזהותו ביניהם.
אולם המישטרה הסתפקה בזיהוי באמ צעות
תמונות, למרות שהתמונות שהיו
ברשותה צולמו בשנת . 1972
משבררו את זהותם של השודדים הגי שה
הפרקליטות כתב־אישום נגד אדרי,

פרט אישום נוסף על קשר לבצע פשע,
כלומר השוד שתוכנן על־ידיו ועל-ידי דנו.

״שיחתכו לי
את היד״
ף* בית־המישפט שאלה התובעת שרה
* פריש את העד תמם, אם הוא מזהה
את האנשים שראה בליל השוד. הוא הס תכל
סביבו וזיהה את יעקב כהן שישב
על ספסל הנאשמים, אולם להפתעת הכל
טען כי הבחור השני, שהשתתף בשוד,
אינו נמצא בבית־המישפט, למרות שאדרי
ישב ממש לצידו של כהן, על ספסל ה נאשמים.

שראה את התמונות הבין מייד מדוע
לא הצליח תמם לזהות את אדרי. בתמונה
שהיתה בידי-המישטרה, משנת 1972 היה
אדרי מגודל שיער וצעיר בשבע שנים. על
ספסל הנאשמים ישב בחור קצוץ שיער,
שונה לגמרי בצורתו מהתמונה המזהה.
השופטים דב לוין, נחמיה בר וישראל

־ במדיינה -
(המשך מעמוד )70
שמונה שנים לא קרה מיקרה כזה. הוא
התנצל. הייתי נחמד אליהם, לא רציתי
שיעשו לי צרות. התמונות של אחי היו
בשווי של 9000 לירות. אם לא היו מחזי רים׳
היה צריך לשלם מכיסו. הוא בסך-
הכל תלמיד, ואני חייל. להורים לא סיפרנו
בכלל, למה שיבהלו?״
ביום השני שעבר הוחזרו התמונות.
שמות חמשת הפקחים מצויים בידי יוסי,
וכן שמות שלושת העדים.
תגובתו היחידה של מזכיר אגף הפיקוח
העירוני, ישראל מלאכי, היתה :״קיבלנו
את המיכתב, גם ראש־העיר קיבל מיכתב.
העברנו לאחראי, ממנו זה עובר למנהל,
ומשם למנכ״ל. העניין בבירור.״

ש*א ר׳ א עז ר

הוא איים על סגהל
חברת חלמיש, וטען כי תנה
להתפרק, פי יש דו עצבים כלב.

אורי זוהה לני תגווה זו -וזונה ואחו גנן מי תגוזה זו
הוא דן בתיק בדיוק כפי שהוגש לפני בית-
המישפט המחוזי. אולם מיקרה זה היה
יוצא־דופן. איש לא ידע על מציאותה
של התמונה המאוחרת בעת הדיון בבית־המישפט,
ולפי בקשתה של ד״ר קפלן הס כים
בית־המישפט העליון לקבל ראיה נו ספת
בניגוד למקובל.

סניגורו של כהן, משה מרוז, הצטרף
לעירעור וביקש מהשופטים לזכות גם אח
לקוחו. כיוון שאם יכולה להיות טעות חמו רה
כזו בזיהוי, אין לקבל גם את זיהויו
של כהן.
בית״המישפט העליון זיכה את שני ה בחורים.

שופטי
בית־המישפט העליון בחנו את
התמונות, הביטו באדרי, והשתכנעו. הם
ציינו כי מי שזיהה את אדרי לפי תמונתו
הישנה בוודאי התכוון לאדם אחר. ברור
היה כי אם ביום השוד היה אדרי מסופר,
לא.היה תמם מזהה אותו בשום אופן ב אדרי
יצא זכאי, אולם השקיע סכום
תמונה הישנה של המישטרה, שבה שערו יעצום במימון הגנתו המישפטית וכעת יהיה
עליו לעבוד שנים כדי לשלם זאת.
עדיין ארוך.

השבוע ישב אדרי במערכת העולם הזה
וסיפר את סיפורו .״חוסר־התיקווה, הייאוש
והפחד מפני שמונה שנות מאסר כמעט
שברו אותי, אבל ידעתי שאני חף מפשע.״

מיכתב ׳תחינה נרגש זה, נכתב על־ידי
שמואל מוסרי 25 שנאשם יעל כך ש לפני
כשמונה חודשים נכנם למישרדי
חברת חלמיש ביפו, שם איים על המנהל
אהרון, באומרו, כי ״יעשה עימו סוף״,
ויהרוג אותו. הוא תפס כיסא בידו ואיים
על המנהל יכי ינפץ אותו בפרצופו, כדי
להפחידו.
מוסרי, מוכר־ירקות משוק־הכרמל, הגר
בכפר־שלם! ,נעצר והובא לדין. בבית-
המישפט טען מנהל הברת חלמיש :״מוסרי
הופיע במישרדי פשעה שתיים, למרות
שהמזכירה אמרה לו לא להיכנס. הוא הת פרץ
וטען שהוא רוצה להחליף את דירתו.
אמרתי לו שאני לא מטפל בנושא זה, אבל
הוא אמר לי שהוא מכיר רק אותי, והת חיל
לאיים. הוא הרים עלי כיסא, אז הזמנ תי
שוטר ,׳ואז הוא הבטיח לי שאפילו אם
יישב בבית־סוהר ימצא אנשים שיתנקמו
יבי, .אני אגמור איתך,׳ יאמר לי.״
:גע של איומים. להגנתו סיפר מוס רי
את הסיפור הבאי :״הייה לי צריף ב-
כפר־שלם. סוף סוף קיבלתי דירה מחל מיש
׳בשכירות. זה יהיה כשהתחתנתי, אבל
כשנכנסתי לדירה, ראיתי שהיא כימו דיר-
חזירים — הטיח מתקלף מהקירות, בדירה
יש ליקויים ופגמים, השכנים מקללים כל
הזמן, והסביבה לא טובה. כתבתי לחברת
חלמיש והם הבטיחו לי להעביר אותי ל דירה
אחרת, יאבל כשבאתי אליהם, המנהל
לא רצה לדבר איתי.
״ברור שהתרגזתי, אני סובל מעצבים
בלב ואמרתי לעצמי, אולי אצעק קצת וכך
אתפרק,׳ אבל מר! ,שהרגיז אותי הכי הר בה,
זה שהם איימו עלי שיביאו מישט־רה.
מה ביקשתי מהם בסך הכל ז אני
גדלתי בפרברים ואני לא רוצה שהילדים
שלי יגדלו במקום כזה, אבל סגן־הטנהל
רק אמר לי, :איפה שיתנו לך — שם
תיקבר!׳ אף פעם לא איימתי על המנהל,
*ואת הכיסא הרמתי רק כדי להתיישב
עליו.״

הסניגורית קפלן הצליחה
גלעדי היו ערים להבדלי הצורה של אדרי,
אולם מאחר שהוא נעצר רק ימים אחדים
לאחר השוד, הניחו כי סיפר את שערו
במכוון באותם ימים, ועל כן קיבלו את
זיהויו של תמם והרשיעו את כהן ואדרי.
אומנם השופט דב לוין לא האמין לעדותו
של דנו, עד־המדינה, אשר לא היה עד
מהימן, אולם גם הוא הצטרף לחבריו והם
גזרו על אדרי שמונה שנות מאסר בפועל,
ועל כהן שש שנים. האדם השלישי זוכה.
אדרי היה המום. הוא המשיך להישבע
כי הוא חף מפשע. מבית־הסוהר ביקש ש ישלחו
לו את עורכת־הדין האדמונית ד״ר
עדנה קפלן, וביקש ממנה שתייצג אותו
בעירעור, ותוכיח את צידקתו. הוא שפך
בפניה את ליבו ואמר :״שיחתכו לי את
היד אם אני השתתפתי בשוד הזה.״ ה סניגורית
האמינה לו. היא עברה על התיק
בתשומת־לב רבה והבינה כי הכל תלוי
בתמונה, שלפיה זיהה אותו תמם.
היא החלה חוקרת את אדרי לגבי ה שאלה
מתי בדיוק הסתפר, והוא הצהיר כי
הסתפר לפני שנים. אך לא עלה בדעתו
כיצד יוכל להוכיח זאת בביודהמישפט.
אולם אחרי שהסניגורית חזרה ודנה ב שאלה
נדלק פתאום אור אדום במוחו של
אדרי והוא נזכר ...שלושה חודשים לפניי
יום השוד, הוא צולם במישטרה בעניין
אחר, והוא בטוח כי תמונתו זו מראה

אותו בתיספורתו הקצרה.
ד״ר קפלן פנתה למישטרה וביקשה את
התמונה. אחרי לבטים ודיונים התברר כי
אכן קיימת תמונה כזו, וכי היא מאמתת
את גירסתו של אדרי.
נותרה בעיה פרוצדורלית. בית־המישפט
העליון אינו נוהג לקבל חומר ראיה חדש.

״נשיא מדינת־״שראל יקר, אני סונה אל
כבודו בתחינה אילמת. אני מרצה תקופה
של ישנה. תקופה של שנה בפועל תמיט
עלי שואר, כלכלית, שלא אוכל להתאושש
ממנה לעולם, מה עוד שאני שרוי בחו בות,
אשתי בחודש השמיני להריונה, ו זקוקה
לסעדי הרוחני והכלכלי; .אני מבקש
מכבודו להתחשב במצבי זה ולא להב־
׳ניסני לבור היאוש, יסבו אני שרוי עתה,
ולחון אותי מהאשמה, שעליה הובאתי.״

וגם הנאשם חשו׳ ,יעקב להן, זנה גן ההפקר

במישפט, שנמשך כחצי שנה, טען התו בע
המישטרתי, יעקב קרימיולובסקי, כי
מוסרי אינו ״טלית שכולה תכלת״ .ל־
״זכותו״ גיליון הרשעות ׳ארוך, שביניהן
פריצות לבתי־עסק, גניבות, הסגות-גבול
פליליות, איומים ותקיפות.
השופט, דויד שטיימץ׳ החליט להחמיר
בעונשו של הנאשם .״אין להתעלם מ הנגע
של איומים ושימוש בכוח, שפשט
באחרונה במדינה,״ קבע והחליט לדון
את מוסרי לשנה מאסר בפועל, כדי ש־
״גם אחרים הרוצים ללכת בדרך זו יראו
וייראו״.
השבוע החליט בית־המישפט שלא להיע נות
לבקשתו של מוסרי להשתחרר ,׳והש איר
אותו בכלא.

713

מנמזוו האיטלקים משתוללים
מי המציא את האופנה? אגי סבורה
שזה היה הנחש, שהציע לחווה לאכול מן
התפוח וכך לגלות שכדאי לה להסתיר את
מה שיש לה. מדוע בחרה חווה דווקא בעלה
התאנה? אולי משום שהוא היה העלה
הקרוב ביותר אליה. אחרי הכל עוד לא היו
אז בוטיקים וחנויות־אופנה. ואולי משום
הקו המייוחד שיש לו, לעלה התאנה. אני

אופנה עם חיוכים בסימון קצב הרומבה, פרי דמיונם של האיטלקים
אומרים על האופנאים האיטלקיים? משהו
שישנה לגמן־י את האימג, של האיטלקים.
הם בחרו בבדים מבריקים, בדי לורקם,
פייטים השזורים בבד ומעניקים לו את
הזוהר, בצירוף אביזרים מבריקים שיתנו
שוק לכל מי שיראה אותם. אבל בכל זאת
ניתן לחלק את האופנה הזאת לשלושה
מוטיבים.
האופנה המזעזעת, זאת שנותנת שוק
לכל רואיה, אופנת ההצחקות, זאת שמקפלת
בתוכה את צלילי הרומבה, ויש בה הרבה
מן השובבות והצבעים החמים של דרום־
אמריקה.
המוטיב השני באופנה זו האופנה לשעות
הערב המאוחרות, אופנה הנעזרת בבדים
מבריקים ובאביזרים נוצצים. הגיזרות •צמו דות
מאד לגוף או אפילו שילוב של מיכנס
שלושת־רבעי מבד זהב ועליו חצאית קצר צרה.

האופנה
הזוהרת

המוטיב השלישי, השונה מהשניים ה קודמים,
הוא מוטיב האופנה של הילדה־הטובה,
השכנה מן הבית הסמוך, זאת ש־הגברברים
אורבים לה בקצה הרחוב. אופ נה
זו, אינה חושפת מאומה, אבל למרות
זאת מגרה ומסקרנת. כמו שאמר ברנארד
שאו. שרוולים קצרצרים בעלי סיומת של
חולצת בית־ספר, גם השיער בסיגנון קוקו
אסוף לאחור, כמו כל ילדה טובה, צווארון
מלמלה קטן, נעלי סירה, צעיפים קטנים.
בקיצור — כל מה שתורם למראה הילדה-
הטובה.

לא רוצה לחשוב מה היה קורה אילו במ קום
עץ התאנה היה צומח לו שם עץ ברוש
או צפצפה.
מאז נענש הנחש ועד היום הוא זוחל
על גחונו ועימו הבעלים שצריכים לרכוש
בגדים לנשותיהם. היום יש לנו מתכנני־אופנה
והם קובעים את המראה.
קחו, למשל, את מתכנני האופנה האיטל קיים.
בחיי שהם מיספרים. נשבר להם
לתכנן בכל שנה משהו מודרני, אבל יחד
עם זאת הם רוצים להיות בחדשות. אז
איך עושים את זה? פשוט מאד, מתכננים
משהו שמי שיראה אותו יעלה חיוך על
פניו, משהו שכולם יגידו: נו, מה אתם

אופנת הילדה הטובה והאביזרים המותאמים

אז אם עד היום היינו מסווגים את האי טלקים
כבעלי טעם עדין ומאופק, הנה
באה ההפתעה. ואל תגידו לי שאין להם
חוש הומור. ואת זה כדאי לאמץ גם אצלנו.
מדוע לא לחייו גם כשמדובר באופנה?

חניתה צנ טני

אנוהמביאה לו,לישראל, את מטב
א 0תהטולם־הום,פריז.
״ הו ם, פריז״ האופנההע ליונ ה של שחק ני ־ קול נו ע, ספורטאים, אנשי חוג
הסילון ושל אלההמחשיביםאופנת עי לי ת בגיזר ה צ רפ תי ת .״אנוה״ מביאה לך
לי שראל א ת ״ הום, פריז״ במחיריםנמוכיםמאלההמקובליםב צרפת.
) 1חולצת נופש ״ ס ן ־ שירט ״ :חו לצתהמראה הרפוי של ״הום״ ,צווארון מ ל בני,
גידרה ספורטיבית לל בי ש ה בש עות היום והערב• ס ׳ 100 <7כותנה .
) 2חולצת ״ ה ו סו ויל׳ ״ חולצה עם כפתורים עד למחציתה לל בי שהעם ובלי
עניבה. אימרהאלסטית בשוליים התחתונים לייצוב על הגוף 1009;, .כותנה .
) 3חולצת ״הום־סט״ :רו כסן עד האמצעואימרהאלסטית בשוליים התחתונים .
100כותנה. חולצת ״ הום ־ קלאס 3א י ) :החולצההקלאסית, ח צי־שרוול,
בגיזרה המיוחדת של ״הום״ 100 כותנה .
) 4ח לי פות ־ יםהום (ק ב אנו ת) :שו רטסוחולצת שרוול קצרי — לנופש, לטיול
,ולשפת־ הים. קריפון 100 סגנון המראה הרפוי,
) 5״ הום שירט״ צווארון מ עוג ל: פתח עגול (ניקי) וגיזרה הנצמדת לגוף.
; 100כותנהמלטפת וגמישה. לאיוצאת מן המכנסיים. נמתחת על הגוף.
)6תחתוני ..וזום״ ״מיני־סליפ״ ו־״מיני־שורט מיני־סליפ״ 1009;,כותנה -
( )6התחתוניםהמשחררים, הנעי מי םוההדוריםב עול ם כו לו .״מיני־שורט״:
דו־צבעוני ( 6אי ) עם חגו ר ה עליונה ותחתונה בצבע שונה. היצמדות לגוף
ונוחותמירבית.
) 7״ שו רט סהום ״ .ו ״ מי כנסקצר ״ :מ י כנ סקל ונוח לטיול ; ,ספורט ונופש. כותנה

העולם הזה 2185

ופוליאסטר .״מיכנסקצר״ בגיזרה ספורטיבית-שילוב כותנה וליקרה.
) 8חליפת ־ י ם 100כותנת מגבת: שו רטסוחולצת שרוול קצר, כיסעםרוכסן ,
אימרהכחולה, צווארון דו־צבעוני, גיזרה צרפ תי ת נ עי מהוהדורה .
) 9קולקציהמרהיבה של בגדי ־ י ס ״ הו ם ״ עםחותםה סגנו ן האישי־
״ הו ם, פריז״ מ צי ע ה לך אתהמבחר העשיר, ה מגוון והאופנתיביותר
בעול ם של בגדי־ים המקנים לך צביון ויי חו ד אי שיים. צבעים והדפסים
מקוריים. ג מי שות, נוחות ומגע רך ונעים 5 .גיז רו ת ( 9א ) גיזר ת סטירינג,
גיזרת סליפ וגיזרת מכנס 9 ( .ב) גיזרת ״ הו ם־ סן״ ,אידיאלית לשיזוף
ו ל תנו עהחפ שי ת. תפרי ־ פטנטצ מו די םבחלקהאחורי, והחידושהאחרון
( 9ג) ״גיזרת סורף״ ( שו רטספלוס).

בגדי־הי ם של ״ הו ם, פריז״ ה טו בי ם ב עול ם.
132 דג מים 600 .גווני ם.

לייגלוע

קורסים לצילום, פיתוח והגדלה למתחילים

איתן עמיחי,

אצלנו תפתח תמונות שחור—לבן בעצמך
במעבדה משוכללת וציוד מעולה

הדברת מדק1

כמחיר 42ל״י לשעה תקבל:
חדר חושך ממוזג ומאוורר, ציוד משוכלל
כל הכימיקלים (לא כולל נייר) ,שטיפה
ויבוש (לא על חשבון זמנך) ,הדרכה.

מומחים להיכרת תיקנים (כ׳ררן ים),
תולעי עץ, חרקי ספרים וכגדים.
בשמירה על בריאותך ורכושך.

נייר הדפסה במחירים מיוחדים

רמת־גן, רח׳ מודיעין 8ו, ת.ד2272 .
טל 6 .־ 7 9 0 1 1 4 5

ר ש׳ מ ס׳21

עסק 481/75

קסרהץ וו ב ס קו ר ה

מעבדות ליצירה בשחור-לבו

חן טרמפל חיי ל

תל־אביב, רח׳ שלמד, המלך ,58 טלפון 234162
פתוח מ־ 10 בבוקר עד סג בערב

העולם

הזה 2185

בעקבות
אורי ליפשיץ ל ד ־ טו ב ־י דו שלים
״צייד המכשפות״ ב ״הבי מהי? ^
מונוגראפיה על של ונסקי
קרבות 1־1111א ו 1ו1111י11111רמחודשים . -עכשיו ,,נגד ״ סימןקריאה

ווו — ^

דואר חוזר

תמים בדורותיו
בספר ״בראשית״ ,פרק ר, בתחילת
״פרשת נח״ ,כתוב לאמור :״אלה תולדות
נח. כה איש צדיק תמים היה בדורותיו.״״.
בפירוש המקובל נאמר. על עניין זה, של
״צדיק תמים היה בדורותיו״ ,כי נח היד.
שלם, בלי מום מוסרי, ותמימותו בלטה
בעיקר בגלל בני דורו הרעים. מחמיר יותר
הוא רש״י,־ המבאר פתיח זה כך :״לפי
דורו היה צדיק ; ואילו היה בדורו של
אברהם, לא היה נחשב לכלום...״
דימוי זה, של ״צדיק תמים היה בדו-

פעמים על הכינוי ״בזמת״ ,הגזור משמו
של נפתלי בזם, אותו אתה ״מאד אוהב
ומעריך את עבודתו, וגם אוהב אותו
אישית״.
אורי ידידי, מן הידועות הוא, כי ה זיכרון
עשוי לבגוד כאנשים מעבר לגיל
מסויים, ואני תיקווה, כי הדברים הבאים,
שפורסמו כשמך, בשבועון זה (״העולם
הזה 1641 בשנת , 1968 יבהירו לך,
כי לא תמיד הזכרת שמות ציירים לטובה
בלבד. הברת את האמת שלד, וכוונתי
למיכתב בליווי רישומים ש&ירסמת כנגד
מורד ורכך באותם הימים, יגאל תומרקין.
כין השאר כתבת :
״נתן לעצמו תואר יופיטר, משום שאף
אחד לא נתן לו ...ידע שיש לו סטוק של
מיליון ל״י, בזמן שרמברנדט לא ידע
שיש סטוק של חמישה מיליארד דולר...
היחיד שהודה בפה מלא שיש ציירים
גרועים ממנו ...ידע שכל רעיון של ליפ שיץ,
יש לבצע במהירות ...כל חייו חשבתי
שלהספידו יותר קל מלדבר על חייו. ליד
האדמה התחוחה, אני רואה שלגמרי לא
איכפת לי שיקום לתחייה...״
באמור, אורי, האפילוג שלף, שבו כתבת:
״לעולם אינני נותן דוגמה עם שם לציור
לא טוב, בכל מיקרה לא אמרתי שם
מסויים בהקשר שלילי אינו מוכח כלל.
לא אחטא לעצמי, אם אעיר בהזדמנות
חגיגית זו, למראה רישומף ״תומרקיו על
הצלב״ ,בו אתה מטווח את זרגיד לעברו
של תומרקין, בי כישרונר עולה עשרת

שלונסקי, מצא כותב שורות אלה שורה
של הערות בעיפרון ובעט, בשולי הטורים
המודפסים. רצ״ב כמה מהערות השוליים:
בעמוד , 136 בתגובה על קטע המזכיר את
המשוררים י.ץ. ן־ימון, מ .טמקין, ד .פוגל
ואצ״ג, נמצא רשום :״משום מה אין הקש־

תיאטרון

הם צדים היום

אברהם שלונסקי
גראפומן החוזר על דברי ההיסטוריה

אורי ליפשיץ
לא אמרתי שס מסויים
רותיו״ ,עלה בעיני כותב שורות אלה ה שבוע,
כאשר קיבל מיכתב מטעמו של
הצייר אורי ליפשיץ, בו הגיב על הקטע
בזמת (העולם הזה .)2177 מיכתבו של ליפ שיץ,
במלואו, להלן:
שלום דן,
סיפרו לי על המאמר שכתבת על נפתלי
בזם. מבלי לקרוא את המאמר הבנתי רוח
הדברים. בשיחותי על אמנות ואמנים —
בל פעם שהזכרתי שם איזשהו, תמיד היה
לטובה. אני ידוע בתור אדם שלא אומר
את האמת בפנים לעולם, מסיבה פשוטה
אחת, אינני יודע אותה. דרף אנב, שלא
כשאר הציירים, שבולם יודעים אותה
(האמת) ,לעולם לא אמרתי שמו של
צייר שאינני אוהב. בל הזכרת שם של
צייר בדברי, היוותה דוגמה למשהו שאני
מעדיף או מכבד. אפילו עשיתי מהם איזם
מסויים, זאת פתיחה צנועה או רקע. באשר
לבזם, אני מאד אוהב ומעריך את עבודתו,
וגם אוהב אותו אישית.
אפילוג — לעולם אינני נותן דוגמה עם
שם לציור לא טוב, בכל מיקרה לא אמרתי
שם מסויים בהקשר שלילי.
שלף באהבה, אורי
שלום אורי,
אני תיקווה כי מי שסיפר לד על הבזמת,
יואיל לספר לד על הכתוב כאן, ראשית,
אזכיר לד את המקום המדוייק, בו נקבת
באוזני, בשנת ,1965 את הבינוי ״בזמת״.
גיפגשגו באקראי, בביתו הקודם של הצייר
דדי בן־שאול באכו־טור, וביחד יצאנו
במטרה להגיע למרכז ירושלים. באיטר
המתנו כתחנת האוטובוס מס׳ , 6הממו קמת
מול תחנת הרבכת, חזרת מיספר

״תומרקין על הצלב״
אחרי איש קריות
מינים על ה״בזמת״ מיסודו של גפתלי בזב,
שכיום אתה ״אוהב ומעריך את עבודתו,
וגם אוהב אותו אישית״.
כאהבה רבה, עומר

מה נשמע ב״המי^פחה״? שמעתי ש החליפו
על הקירות את העבודות שלד
ב״בזמת״ בדואית. האם הדברים נכונים?

ניסוחים
בשוליים מסיבות השמורות עימו, נטל באחרונה
כותב שורות אלה עותק מסיפרו של א. ב.
יפה — א. שלונסקי המשורר וזמנו.
תוך עיון במונוגראפיה הזאת, הנחשבת המשורר הרשמית על
למונוגראפיה

הספר הושאל בתאריכים הבאים ,31.1.71 :
— 26.4.75 ,7.8.71,8.4.71 ועוד כמה תארי כים.
בספר נמצא גם כרטיס־השאלה ה נושא
תאריך 31.10.76 על שמה של הגב׳
דליה רוט מי העיר את כל ההערות
הללו בגנותו של א.ב. יפה, איש לעולם
לא יידע, מלבד המעיר עצמו. אפילו חלקן
של ההערות צודק, אין זכות לאיש להעיר
הערות על דשי ספרים של הספריה ה לאומית.

קשו
א.ב. יפה מתייחם כלל לשלושה אלה,
שלפחות שניים מהם עולים לאין שיעור
על הרבי שלונסקי בעמוד , 141 מת ייחס
יפה למאמרו של מאיר יערי,
הסמלים התלושים, והשפעתו על שלונסקי
המשורר, ובהערת דיו נמצא רשום :״סמ כות
! כימעט כמו סטאלין בהקשר דו מה,
בעמוד , 149 ההערר, הבאה :״איר
הז׳דנוביזם עוד משפיע...״
בעמוד , 164 כותב יפה על המבקר ה סובייטי
ק. ז ל ינ ס קי, אשר ״כבר הראה
כמסתו על יסנין, כי אפילו שמות ספריו
של יסנין לקוחים מעולם הבנסיה ...בשי ריו
מופיעות דמויותיהם של ישו, האפוס־טול
אנדריי, ירמיהו, אברהם אבינו, לוט
וסו׳ ומוזכרים בין היתר נצרת, הירדן,
ציון, סדום, גולגתא, תבור ועוד ועל
קטע זה מעיר המעיר :״חוששני, כי לא
קרא המקור אלא מצטט ממצטט — וכי
למה לו לתת המקור ובעמוד 168
מעלה יפה את חמתו של הקורא האלמוני,
כאשר הוא מעיר בסוגריים :״גם שלונסקי
נלחם נגד הביאליקיזם והביאליקיסטים,
ולא נגד ביאליק המשורר ועל הערה
זו מעיר המעיר :״קשקשן ! זה הרי בניגוד
למציאות...״
בפרק המוקדש לאבני בוהו (עמוד ) 184
מעיר המעיר :״נידמה לי שזהו הספר
הטוב ביותר של שלונסקי ומחמאה זו
של המעיר אינה נותרת זמן רב. בתגובה
לקביעתו של יפה א בני בוהו׳ הוא,
בעיקרו של דבר, פואימה על חיי האדם
בכרך המודרני. ובשירה העברית היה זה,
בשעתו, חידוש גמור מעיר המעיר
במרירות :״איזה דיוק. נא לראות, אימה
גדולה וירח׳ של אצ״ג ...פוגל...״
על מיבחר קטעי ביקורת, המשבחים את
שלונסקי, שאותם מצטט יפה, מוסיף ה מעיר
בעט׳ 192 את ההערה הבאה :
״גרפומן החוזר על דברי החסידים כלי
להתייחם לעצם השירים לזכות או לחו בה...״
איו
לדעת מי העיר את ההערות הללו
בשולי המונוגראפיה של א.ב. יפה על
שלונסקי. לפי כרטיס הספריה הלאומית

זו היתה כותרת המישנה, השבוע לפני
,25 במדור התיאטרון של העולם הזה, ש הוקדש
לביקורת המחזה צייד המכשפות
מאת המחזאי ארתור. מילר, על קרשי
תיאטרון הבימה. בין השאר כתב מבקר
השבועון דאז :
״זהו מחזה תעמולה כלתי־מוסווה. מילר
כותב על סאלם, אולם הוא מתכוון לכל
מולדתו — לצייד־המבשפות הגדול של
מק־קארתי ולגל ההיסטריה המציף כיום
את ארצות־הברית. דווקא על־ידי כף שלא
שינה את המאורעות, השאיר רושם מזעזע
ומדכא בלב הצופים. כשהוצג המחזה ב־ניו־יורק,
יצאו הצופים מן האולם כש דמעות
בעיניהם, וכשהם מוכנים לצאת
למילחמה נגד ציידי־המכשפות.
״הצגת הבימה לא עלתה לשיאים גבו הים.
נחום בוסמן כאיכר האמיץ, מרים
זוהר באישתו, טובה פרדו כצעירה המוש חתת
ועדה טל בנערה ההיסטרית שולטים
בבמה. האחרים אינם מבריקים. אף אין
זה מפריע למחזה — אקטואליותו המזעזעת
הכתיבה את הצלחתו גם כישראל, כה אין
מק־קארתי — עדיין...״
אין ספק, אם מנהל התיאטרון הלאומי
הבימה דויד לוץ, יעז לצאת ממלכודת
מחזות׳הבולבאר הישראליים, בה הוא לכד
את עצמו, בניסיון ליטול את הבכורה
המקורית מתיאטרון חיפה, ויעלה מחדש
את צייד המכשפות, הרי שתושבי ישראל
1979 ייצאו מאולם הבימה, כשדמעות בעי ניהם,
וכשהם מוכנים לצאת למילחמה נגד
ציידי־המכשפות...

מזה שנתיים היה ברור לאלה העוקבים
אחר המתרחש בזירת כתבי־העת לספרות
בארץ, כי האידיליה השוררת בין כתבי-
העת עכשיו וסימן־קריאה היא זמנית. איש
לא ציפה כי מאיר ויזלטיר ישמש סוס
טרויאני שיחדש את קרבות כתב־עת־בכתב־עת.
ויזלטיר,
משורר בגיל־העמידה, מתגליו תיו
של עורך עכשיו, גבריאל מוקד,
בראשית שנות השישים, עלב בעורכו ו מייסדו
בתוכנית טלוויזיה. התגובה לא
איחרה לבוא. בחוברת עכשיו ,39/40ש ראתה
אור החודש, הובאה התגובה שלהלן :

נימנומו של משורר עירוני
יש. שמתנמנמים מול פני ה-
אוואננארד ויש שישנים מול המסך
המרצד של הטלוויזיה. יותר מתמיד
היטבנו לנמנם כשעת הופעתו
הטלוויזיונית של הפייטן ה-
תל־אכיכי המזוקן, אשר תימרן
בלהט חרוזי שירה מקצה הסיגריה

נמרשל נייר
(המשך מעמוד )77

שאינה דועכת לעולם. ממרומי הפוזה
הפסוודו־מאייקוכסקאית של
תלמיד־חכם שכאופנה, התנכא על
מדד־הנימנום של •גזירת התיפלות

התל-אכיכית.
לקוראים, שאינם אמונים על חוקי ה־מילחמות־הספרותיות,
הרי שאחת מהטכ ניקות
המקובלות היא חתימד. בראשי־תיבות
של שם המושמץ על הקטע המש־מיצו.
אלא
שמאיר ויזלטיר, ששירתו מעודה
לא התעלתה מעל לרמת תככיו הספרו תיים,
ואצבעוז האמביציות שלו מעודו

מוקד

ויזלטיר

המגלה והתגלית
לא מלא עד תום, לא המתין זמן רב עם
יריית התגובה שלו. מאחר ואכסנייתו ל שנה
זו, סימן קר״אה, ראתה אור, הרי
שבתוקף תפקידו החל בפירסום סידרת סי קורים
על מצבם של כתבי־העת הספרו תיים
בארץ, כבוחן כליות ולב הספרות.
הראשון במבוקרים היה מימן קרי׳אה, ש־ויזלטיר
נימנה על עורכיו ויוזמיו וערך
את מרבית גיליונותיו.
בשבוע שעבר פירסם ויזלטיר בדבר
את סיקורו על התאום הבכור של סימן
קריאה, תחת הכותרת עכשיו בערוב ימיו.
בין שאר השמצותיו כתב ויזלטיר על כתב־העת,
ש״גילה״ אותו ותמך בו בצעדיו
הראשונים בפיוט התל־אביבי :״,עכשיו׳
החדש אינו יותר מחיקוי לכתכ-עת ...חכל
שכז׳ראנו אינה מצליחה להשתחרר ממכת
השילשול המילולי המתיש, מבית־מדרשם
של אכידן המאוחר ויונה וולך של העשור
האחרון יש כאן עדות נופפת לכך שמר
מוקד רואה עצמו גלגול של מאכם פרוד...
(ועל המשוררים הצעירים שעכשיו מגלה,
דוגמת ויזלטיר הצעיר בעשור שעבר ) :
הם מנוצלים כאן כצורה מכישה על־ידי
צמד עסקני־פפרות ציניים, פושטי־רגל
ספרותיים, שידעו ימים טופים מאלה...
,עכשיו׳ של היום הוא מין לטיפונדיה
נידחת, מוקפת כרי מרעה צחיחים, המנו הלת
על־ידי מוקד ואכידן כעירכופיה מו זרה
של רעשנות ופיזוד־דעת ...מוקד,
הרואה כעצמו ציר פכיכו סוככת המודרנה
העכרית ...ואכידן הרואה בעצמו ציר
(תרתי משמע) קוסמי־גלקסי — יטעימונו,
כין השאר, קורטוב מהישניהס המרשימים
של השנים כתחום הספרותי־סמאנטי כמרוצת
השנה החולפת...״
בתחום רשימתו על עכשיו מבשר ויזל־טיר
כי הוא ימשיך בסידרתו כתבי־עת
מחוץ לזמן, וידווח כמשורר נמוש** על
כתבי־העת האחרים. אין ספק שעורכי
עכשיו ישיבו לויזלטיר מנה אחת אפיים
ארצה, מאחר ובאמנות ההשמצה הם מת עלים
עליו, כפי שהמשורר אבידן, השנוא
על ויזלטיר, מתעלה עליו עשרת מונים
במלאכת עשיית השיר. אין ספק, כי ה שקט
המלאכותי ששרר בשנתיים האח רונות
בשדות הקרב של עסקני־הספרות
תם, והקרבות העומדים להתחדש בין ה־ויזלטירים
למיניהם, לא ישנו את העובדה
כי הבולטים בספרות ובשירה בישראל,
* הכפשה זו של ויזלטיר, את שמה
של המשוררת המחוננת יונה וולך, נובעת
מתוך קינאה גלויה על הישגיה השיריים
בעשור השנים האמור, והצלחתה להתברג
בעילית המקורית והמוליכה של השירה
העברית, התברגות שניבצרה ממנו.
** על־פי אחת מהגדרותיו של מילון
כנעני (כרך :) 11״כינוי של זילזול למי
שנימשך אחרי זרם אמנותי, ספרותי וכדומה,
בלא שיהיה ־ בעל עצמיות משלו״.
בדומה לויזלטיר ששירתו מהווה תערובת
מוזרה של שירת עמיחי +אבירן +זך,
מבלי יכולת להשתחרר מהוריו השיריים.

כיהודה עמיחי, נתן זך, פינחס
שדה, עמום קינן, יצחק בן־נר_ -
אינם נוטלים חלק כלשהו במאבקים עק רים
אלה. הם תורמים תרומתם ביצירות
של ממש.

מונולוג
עם ריצ׳רד
קוסטלנץ

ריצ׳רד קוסטלנץ 40 נולד כניו־יורק.
כגיל 18 התמחה כאוניכרסיטת כראון כ ציוויליזציה
אמריקאית, ושנה מאוחר יותר
החליט שלא ללמוד עוד אמנות, מוסיקה או
,כתיכה יצירתית׳ .כשנת , 1962 לאחר כמה
פירסומים, זכה למילגה ע״ש וודרו וילסון
באוניברסיטת קולומביה. כ־ 1964 זכה כ-
מילגה מקרן פולברייט, ולמד הרמוניה ו ניצוח
בלונדון. ב־ז 196 זכה למילגה מקרן
גוגנהיים והחל לפרסם שירים וספרים כ-
כעוית חכרה ותרבות כארצות־הכרית.
פירסם עשרות ספרים וערך אנתולוגיות
שונות. כשנים האחרונות התמסר לאמנו-
יות חזותיות, והפך אחד המייצגים העי קריים
של סיגנון כתיבה זה. ב״משכנות
שאננים״ ,שם שהה ריצ׳רד קוסטלנץ כ אורחת
של ״קרן ירושלים״ ,הוא שוחח עם
דן עומר:
!• אני עוסק בשיחרור הכתיבה מה מוסכמות
שאבד עליהן הכלח, מהפולי טיקה
הספרותית שמייצרת את האלילים
והמיתוסים שלה. כאשר בגרתי, בראשית
שנות ה־ ,60 הקבוצה ששלטה בספרות ב־ארצות־הברית
היתד, הקבוצה היהודית.
ולמרות שאני יהודי, הרי שכל קשר ביני
לבין דמויות כם ול כדו. ברנרד מלמוד,

פידי־פ רות, ליונל טרילינג, אלפרד
קייזין, אידווינג שאז, פוזאן סוג־טאג
ושאר אלילי התרבות, של הרחוב

היהודי בניו־יורק, מיקרי בהחלט. אני לא
אוהב את ספריו של סול בלו. מלבד אולי
אוגי מארץ׳ ,שיש בו קסם מועט, ותפוס
את היום, שיש בו רגישות מסויימת. בלו
הוא התגלמות הספרות הבינונית והשמ רנית
בעיני. בלו, יחד עם זאת, הוא פנומן
של פוליטיקה ספרותית. ויליאם פולקנר
של הקבוצה היהודית. במילים אחרות,
קבוצת מבקרים וסופרים יהודים האמינו,
כנראה בצדק, שהם יצליחו להגיע לפיסגת
התרבות של ארצות־הברית אם סול בלו

ריו היו קרונות הרכבת. מכתבי העת הללו
הוא הוליך אותם עד מהרה לכתבי העת
הגדולים של אמריקה, אלה שלא היו ב שליטה
היהודית, וכאשר סיפרו אוגי מארץ׳
זכה בפרס הספרות הלאומי הגיעה הכנו פיה
הזאת אל הפיסגה.
• 1עד לעלייתה של הקבוצה היהודית
שלטה בספרות האמריקאית קבוצת הסופ רים
מהקונפדרציה, הסופרים הדרומיים.
הבולטים בדרומיים היו ויליאם פולקנר
שזכה בפרס נובל, אלאן טייט, רוכרט
פאן־וורן ואחרים. האמת היא, שהקבוצה
היהודית היא האחרונה בקבוצות אתניות
ספרותיות אצלנו, ואולי זאת הסיבה ש ישנם
כאלה, שרואים בי אפילו אנטי־שמי.
הסיבה: אני תוקף בשיטתיות את הקליקה
היהודית, אבל תקפתי ואני תוקף אותם
לא בשל יהדותם אלא בשל הבלעדיות
שלהם על היהודים ועל היהדות. ישנם
חריגים. למשל: נורמן ׳מאלו* (הערומים
והמתים) לא היה חלק מהכנופיה היהודית.
רק לאחר הצלחתו הם באו וחיבקו אותו
בחיבוק הדוב. ויחד עם זאת הם מעדיפים
לכנות אותו עיתונאי או מחבר מסות. ה כנופיה
היהודית היא מועדון־חברים־סגור,
שאינו מקבל לתוכו חברים צעירים ילידי
1923 ואילך. סחאן סונטאג היא התוצר
הצעיר והאחרון של החוג־היהודי הספרותי,
המכונה משום. מה ״האינטלקטואלים של
ניו־יורק״ .פשוט לא נעים להם לקרוא
לעצמם היהודים של ניו־יורק אז הם
המירו את היהודים באינטלקטואלים. אם
כי ברור, שהם אינם מקיפים, לא את כל
היהודים ובוודאי שלא את כל האינטלקטו אלים
החיים בניו־יורק.
!• לדעתי, הסופרים היהודים הטובים
בארצות־הברית אינם מהווים חלק מהק בוצה
היהודית. ואני מתכוון לאלן נינס־

אנתולוגיה מודרנית
מאת: ריצ׳רד קוסטלנץ

הירושימה

פרג* ,ארווץ פאוסט, ג׳רום רוטג־כדג
-ושלא לדבר על גרטרוד שטיין,

שלעניות דעתי היתד, הסופרת היהודיה
הגדולה של אמריקה, ומבקר בשם
כלום, שרק היום הזכיר לי אותו הפרו פסור
גרשום שלום כ״אישיות מעניינת״.
וג׳וזן! הלר הצעיר, בסיפרו מילכוד .22
• 1בדומה לקבוצת הסופרים הדרומיים,
ששקעה לפני כעשרים שנה, כך החלה
בראשית שנות ה־70׳ לשקוע הקבוצה
היהודית, ובמקומה החלה להתפתח ספרות
על בסיס של קבוצות אסתטיות ולא את ניות.
בחלק מספרי אני עוסק בבחינת
ובביקורת החיים התרבותיים שלנו, במהלך
שנות ה־70׳׳ ובבחינת הצד הכלכלי
שלהם. מביקורי בארץ אני למד, כי אתם
סובלים מאותן בעיות תרבות, אך טרם
מצאתם דרך להתמודד עימן. אני מתכוון

הרולד

ריצ׳רד קוסטלנץ כ״מישבנות שאננים״
היהודים של ניו־יורק
יצליח. כך החלה בארצות־הברית, בשנת
, 1947 האגדה של סול בלו. המיכאניזם
של האגדה הוא פשוט למדי. כל פעם
כאשר מופיע ספר חדש של סול בלו,
אודות גירושיו האחרונים, הרי שעדת ה מבקרים
טוענת ומהללת שבלו הוא ״סופ רנו
הגדול״ וכד, ושעל כל עקרות־הבית
לקרוא את ספריו.
!• מדובר במהלכים ברורים של שמור־לי־ואשמור־לך
של קבוצת סופרים. סיפור
עלייתו ונפילתו של סול בלו הוא סיפור
עלייתה של המאפיה היהודית בספרות
האמריקאית. התהליך החל בכתבי־עת
קטנים, ליברלים, בעלי נטייה שמאלית,
שראו אור בשנות ה־40׳ ,כתבי־עת כ־פרטיזן
וקווזנטארי. בלו היה הקטר, ומבק-

ספרים במהדורות קטנות ומעולות. לדעתי,
הם מדפיסים כיום את מיטבה של השירה
האמריקאית ואת הפרוזה והביקורת של
אמריקה. המו״לים האלטרנטיביים זוכים
למענקים ממשלתיים מוגבלים, לספרים
שאינם נועדים לעשיית רווחים. הסופרים
אינם מקבלים שכר־סופרים, אלא מקבלים
מיספר עותק-ם תחת כסף. תהליך זה
עובר בהדרגה את כל המערב והוא יגיע

לאופן בו נירכשו חברות המו״לות של
אמריקה בידי קונצרנים כלכליים ענקיים,
תוך קביעת ערכים חדשים של הפחתה
בתוכן ובטיב של החומר המודפס, ובטי פוח
הרווחים. מצב שהביא כימעט להפסקת
ההדפסה של ספרים לא־מסחריים בידי
המו״לים הגדולים של אמריקה.
!• אלא שאין ספק כי מעז יצא מתוק.
כפי שבגרמניה נוסדו קואופרטיבים של
מו״לות בידי סופרים, כן מתפתחת ב־ארצות־הברית
מו״לות אלטרנטיבית ש בעזרתה
מדפיסים המו״לים החדשים בהת אם
לרמות טעמם האמנותי והאסתטי,
* שיריו בעברית מופיעים באנתולוגיה
נהמה, בהוצאת י. מרכוס, ירושלים.

ויתבסס בסופו של דבר גם אצלכם, ביש ראל.
קוראים נבונים יודעים, שהספרות
הטובה אינה מצוייה ברבי־המכר, ואלה
הרוכשים את רבי־המכר של מו״לי־הענק
אינם נימנים על הקוראים הנבונים.
• 1באשר לי, כמחבר, הרי שפירסמתי
את ספרי, בראשית דרכי, בעיקר אצל
מו״לים גדולים, וכיום אני מפרסם אותם
לרוב אצל מו״לים אלטרנטיביים. למעשה,
גם אני משמש כבעל הוצאה־לאור אלטר נטיבית.
העיסוקים שלי בתיפזור יצירותי
הינם חלק מיצירתי. אני מפוזר על פני
כמה מאדיות. אני מעצב ספרות. גרפיקאי.
יוצר תערוכות. מטפח אודיו־טייפים,
וידיאו־טייפים וסרטים ניסיוניים. באחרונה
התחלתי לעסוק בהולוגראם, שזו אמנות
של צילומים תלת־ממדיים הנוצרת בעזרת
קרני לייזר. בכל המדיומים הללו אני
עוסק בתיכפולים שונים של הלשון, ה מילה,
האות והסיפרה. אני מטפח מהם
צורות ספרותיות חדשניות. צורות המייצ גות
לדעתי את הספרות בת־זמננו, בצורה
בלתי מקובלת עדיין.
ן• חלק מעבודותי ופירסומי הוא בעי סוק
ב אפ שרויו ת הרדיקליות של הלשון
כשירה חזותית* .שירים על פי ספרות,
סיפורים העשויים משורות מרוטשות. אני
מתמסר עד למאד לתיאורים של שורות
המתחרזות שמיעתית +־ חזותית ולא תוכ נית.
אנשים רבים תוהים מהן עבידותי.
הצגתי מעט מהן בשבוע שעבר בתל ..ביב,
במרכז לתרבות של •השגרירות האמרי קאית
— והגיעו כמה ישראלים מלאי
תמיהה. אולי כאן המקום להעיר, שישנם
כמה מבקרים הטוענים שכל קשר בין
עבודותי לבין אמנות הוא מיקרי בהחלט.
!• אחד מעיסוקי בשנים האחרונות
מתמקד בספרים כאובייקט אמנותי. או,
במילים אחרות, עשות ספרים עד אין קץ
במתכונות שונות. למשל: עשיתי ספר
שהוא גם אקורדיאון (אורך 2.5 :מטרים).
ספרי־קלפים שניתן לערבבם, אבל קשה
לשחק בהם. ספרים שניתן לקרוא בהם
משמאל לימין ומימין לשמאל. ספרי ואני
עושים כל שביכולתנו להתאים עצמנו
למחר, בעזרת הכלים של היום, ובעיקר
האמצעים הטכנולוגיים. אמנות שאינה
ממצה את הטכנולוגיה הסובבת אותה —
משהו פגום בה.
* שירים של ריצ׳רד קוסטלנץ ראו אור
בארץ בספר אנתולוגיה לשירים חזותיים,
שראה אור בהוצאת פרוזה.

שלושה עיצובים חדשים לאיכות ידועה.
״רקפת״ ״סיגלית״ ו״אירים״ -שלושת חדרי
השינה החדשים שלנו, מעוצבים ברוח
צעירה ומתקדמת ומצטיינים באיכות המאפיינת
את מוצרי ״מבט״ .אחרי הכל, חדר השינה
הוא המקום בו את מבלה את הלילה ואחד
הדברים הראשונים שאת רואה בבוקר.
לכן הקדשנו תשומת לב מרובה לכל פריט
המרכיב את שלושת חדרי השינה:
מיטה מרווחת ונוחה בעלת פינות

מעוגלות; שולחן איפור קומפקטי בעל
מגירות ומראה גדולה; שידות מרווחות;
אצטבאות לספרים וארון קיר עם שפע
אפשרויות לסידור פנימי. הקפדנו על שימוש
בעץ מעולה ובציפויים חדשניים ועכשיו
אנחנו משוכנעים שחדרי השינה החדשים שלנו
מהווים תמורה מלאה לכספך.
בואי לראות ב״מבט״ את חדר השינה שחיפשת.

איכות שאפשר להרגיש

רהיטי

בית כלבי, דת׳ דדויאנוב , 5ת א. פתוח ברציפות מ־ם ם 19.- 9.
להשיג אצל סוכני מבט המורשים-:
ת״א :״מבט״ ככר המדינה, ה׳ באייר .64״מבט״ בן־יהודה 118א׳ .חיפה ״מבט״ הרצל .13 באר-שבע :״מבט״ קק״ל .106 ירושלים: יפו .30 נתניה:
שמואל הנציב .13 כפר-סבא :״מבט״ וייצמן .58 רהיטי השרון, טשרניחובסקי .28 דימונה: רהיטי אביב, מרכז מסחרי. אשקלון: רהיטי גזית, פינת
ההסתדרות. נהריה :״מבט״ נדלר, רחוב הרצל, כיכר העיריה. רהיטי נתן, שדרות הגעתון .20 נצרת :״מבט״ ,מיטלמן, מרכז מסחרי .5פתח-תקוה :״מבט״
וובריש, מוהליבר .2רהיטי לב־און, רמת סיב(ליד סופרגז) .קרית-מלאכי:״מבט״ ,ישראליאן, מרכז מסחרי. רחובות: רהיטי סולו, הרצל .187 רמלה: חזיזה,
הרצל .79 קרית-גת: רהיטי לכיש, שד׳ לכיש .7רעננה: רהיטי רעננה, אחוזה .109 עפולה: רהיטי ולדמן, שד׳ ארלוזורוב .14 קרית־אתא:בית הרהיט,
מו ר די מי י ח או חלז פיו חהטאמ או חז חדרה :״ מבט ״ .ה גי בו רי ם .88 וכל סניפי שק״ם רהיטים.

כ״ג תמוז תשל״ט18.7.7!( ,

״׳ ״ייוווייין *

חזרה לתחילת העמוד