גליון 2207

סיטרואן מזמינה אותך להכיר
מושג חדש
של נוחות ובטיחות

•׳סיטחאך מזמינה אותך לנסיעה
חלקה בכביש משנבש.
מנזר? אילי כשמרנבר במכוניות
אחרות.
״סיטחאך מסתדרח מצוין עם
כביש משובש: היא מחליקה
בקלוח רבה על כל מכשול
ומשאירה מאחוריה מכוניות
״מקפצות״ וכמה נהנים נדהמים.
איך היא ששה זאת?
החשובה היא. ק.רז.
״סיטחאך מחאימה אח־ עצמה
לכל סוג ררך באמצעות מערכת
מיחלים הידחפניאומטיח.
מערכת ח מאפשרת לכל גלגל
בנפרד להצמד לקרקע בגמישות

המבטיחה נסיעה חלקה ללא
תנודות. ושומרת על נובה קבוע נם
כשהמכונית עמוסה.

הדרך רצופה מכשולים כמו
אבנים פזורות או שלוליות עמוקות
מתגלה ״סיטחאן״ בשיא כושרה:
ירית מיוחדת מנביהה את המכונית
בשתי דרגות גובה נוספות
ומאפשרת לה להמשיך בדרכה
בנסיעה חלקה וללא הפרשת.
אך המערכת ההיררופניאומטיח
אינה רק שין של נוחות מירביח:
יתרונותיה מותשים היטב נם
בתחום הבטיחות.
המערכת ההידחפניאמטית

דוד לובינ ס קי בע ׳מ.
ת ל ־ א גי ב: ר־ח׳ ש מצ מו .16 טל 6־ .333214

סו כנויו תתל־ א ביב:
ב ג. מו ס כי םומ פי צי ם בעי מ.
רח׳ ח רו ץ . 12 טל 331339־ .0 3

א רי א ל׳

שומרת על איזון המירי של
המכונית ומעניקה לה יציבות
ורכות בנסיעה בכל תנאי דרך
ומעמס.

דו ד

לו בינ ס לן

זוהי אחת הסיבות בגללן זכו ת מי
ה - 10 5 -ג ס של ״סיטרואך
בפרסי בטיחוו׳ז רבים. אם אחה
באמת אוהב לנהוג -הכנס
לסיטחאן 0 x ^ 6 3נסה אוחה
ותגלה את יתרונותיה של המערכת
ההידרופניאומטית.
אנחנו קוראים לה בקיצור
(וגם זה עוין של נוחות
י רו ש לי ם י־ח׳ רס .3טל 228888 .222666
חיפה: רכב הצפון בעי׳מ. שדי ב ן גו יי וו ( 8שדי הכרמל )
טל 5382:8־ 0 4
גאר־ שב ע אשנב הנגב. דרך חברון ;3טל 33210־ .057
גתגיה: לוינ קו פף הי מ ן רח׳ שוהם .4טל 35081 ; 37821 .־ 053

ב ע ״ מ

מפיץ סי טריאןכישראל

*ו\ז 0 £מ 7ו 0

פנימיים,

מיפקדת־כוחות־השדה בעמודים
כידיעה בעלת חשיבות מישנית.
הצנזורה הצבאית מנעה מהעולם הזה
לפני שבועיים לפרסם את כל מה שהיה
ידוע לו על הוויכוח הלגיטימי והרצוי
בתוך צה״ל. אבל היא לא הצליחה למנוע
מהעולם הזה לתרום להפיכת הפרשה לנו שא
העומד במרכז ההתעניינות והוויכוח
הציבורי. זה לקח שצריך להילמד — חלפו
הימים שניתן היה בהם להעלים מהציבור
?.וידע ביטחוני חיוני, שאין בפירסומו כדי
לפגוע בביטחון המדינה.
צה״ל למד בעבר כי לא ניתן להשתמש
בצנזורה הצבאית כמכשיר פוליטי. עתה
הוא חייב עוד ללמוד כי לא ניתן גם
להשתמש בה כמכשיר להגן על הרמטכ״ל
או שר־הביטחון.

מעשה האבות
וסימן הבנים
״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל*
.03 תא״דואר . 136 מען מגרמים :

232262/3/4־

גורמן ,3טל.

אביב, רחוב
״עולמפרם״ י העורך הראשי: אורי אכנרי. העורר: אלי תבור ראש
המערכת: יוסי עאי עורך־תכנית: יוסי שנון. עורבת כיתוב: עגת
ישראלי. צלמי־מערכת: ציון צפריר וגילה רזין. ראש המינהלה :
אברהם סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני י המו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ, תל־אכיב, רחוב כן־
אביגדור. הפצה ״גד״ כע״מ גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ בע״מ.

אחד הוויכוחים המרים ביותר שהתנהלו
אי פעם בתוככי צה״ל, היה הווי כוח
על הקמתו של קרר,ביצורים, שהו קם
לאורך תעלת־סואץ אחרי מילחמת
ששת־הימים וזכה לכינוי ״קו בר־לב״.
הקו, שהפך לסמל הביטחון־העצמי המופרז
של מדינת־ישראל, מנהיגיה ואלופיה
אחרי מילחמת ששת־הימים, היה לדעת
פרשנים צבאיים ומומחים ביטחוניים רבים,
אחד הגורמים לכישלונו של צה״ל ב־חזית־הדרום
בימים הראשונים למילחמת
יום־הכיפורים. הוא היה ביטוי לתפיסה
צבאית כושלת וקיצרת־רואי.
אבל הוויכוח סביב תפיסותיו הצבאיות

כיום אין עוד ספק, שמניעתו של ויכוח
מעין זה, לא הוסיפה ליכולת העמידה
של צה״ל.
אבל מה שהיה צריך להיות אחד הלקחים
הראשונים של מילחמת יום־הכיפורים —
שאץ לטאטא חילוקי־דיעות וויכוחים ב נושאים
ביטחוניים אל מתחת לשטיח ולהס תיר
אותם מעיני העם, שרובו ככולו הוא
חלק מהצבא — לא נלמד עד עצם היום
הזה. פרשת מינויו של האלוף ישראל טל
כמפקד מיפקדת-כוחות־השדה של צה״ל,
מצביעה על כך.
ההחלטה על הקמת המיפקדה והצבתו של
האלוף טל בראשה, היו נושאים שהס עירו
את צמרת צה״ל וחוללו בה זעזועים.
אבל הצנזורה הצבאית הפעילה את
עפרונותיה וסכיניה כדי לנסות להשאיר
את הוויכוח מחוץ למוקד ההתעניינות של
הציבור. היא פעלה בהתאם למדיניות ש נקבעה
למעשה על ידי שני הרמטכ״לים

משה שרת ז״ד

יעקב (״קובי״) שרת

ותיקי מפא ״י, אם עוד שדדו כאלה,
ודאי שיפשפו את עיניהם כלא מאמינים
למראה מדור חדש, המתפרסם מזה שלושה
שבועות מעל עמודי העולם הזה.
זהו המדור האיש מן המאדים, מדורו
האישי של יעקב (״קובי״) שרת.
כי קובי שרת הוא אחד משלושת ילדיו
של משה שרת ז״ל, מי שהיה שר־החוץ
הראשון בממשלותיו של דויד בן־גוריון
מיום הקמת המדינה ואחר־כך, בשנת ,1955
גם ראש־הממשלה השני של ישראל. שרת

אחר כך יצא ללימודים בנושאים סוביי טיים
בארצות־הברית. הוא למד סובייטו־לוגיה
ושפה רוסית באוניברסיטת קולומביה
ושנה נוספת באוניברסיטת אוקספורד, לפני
שמונת כמזכיר ראשון בשגרירות יש ראל
במוסקבה. ב־ 1961 הוא הואשם על-
ידי הסובייטים כי הוא ״מרגל אמריקאי
ותועמלן ציוני״ ,גורש מברית־המועצות כ-
פרסונדדנון־גראטה.
עם חזרתו לארץ החל את הקאריירה
העיתונאית שלו בתפקידי תירגום ועריכה
במעריב. כמתרגם תירגם גם ספרים כמו
הקוף העירום, חדוות המין והקיפוד והשועל.
הוא ניסה כוחו גם בפיזמונים (נגן
לי ירדן, ויש לי אהבה) .גולת הכותרת
של פעילותו היא, כמובן, הוצאת יומני
אביו. היה זה מיבצע שבו נאלץ להתמודד
עם כל גורמי המימסד הקודם של
מיפלגת העבודה, שהתנגדו נמרצות להוצ את
היומנים. ייתכן שלעימותים והתמודדויות
אלה היתד. השפעה על כך שהאכ סניה
למדורו החדש, בעל הסיגנון האישי
המובהק, נמצאה דווקא בהעולם הזה.

חוויה של היכרות כגיליון שבו החל להתפרסם לראשונה
מדורו של קובי שרת, הונהג חידוש נוסף.
היתה זו הכתבה שוקו־חלב, שהציגה
בפני הקוראים את דמותה המייוחדת במינה
של דנה עלי בת ה־ .22 הכתבה זכתה,

.מוצגת־־ככורה עלי
כרטיס־ביקור לחברה

מה יגידו ותיקי מפא״י 7
של מי שהיה רמטכ״ל צד,״ל בין השנים
, 1968—1971 רב־אלוף חיים בר־לב, לא
החל אחרי מילחמת יום*הכיפורים, עם
התמוטטות הקו והתיאוריות הצבאיות ש ייצג.
הוא התחולל בתוככי המטכ״ל כבר
מראשית ,1969 נמשך תוך כדי בנייתו של
הקו, שיכלולו והקצאת המיליארדים ל בנייתו.

רמזים קלושים ביותר מהוויכוח הגורלי,
שהתנהל במערכת־הביטחון ובצה״ל,
הגיעו לידיעת הציבור. הצנזורה הצבאית
הקפידה למנוע מהציבור כל מידע על חי-
לוקי-הדיעות בתוך המטכ״ל בעניין חיוני
זה, מנעה כל אפשרות להפוך את העניין
לנושא ויכוח ציבורי, שבו ישותפו מיטב
המוחות של ישראל.
הוות־יס_ הזה_דחרד

האחרונים של צה״ל ״לסגור את הצבא״
בפני הציבור.
בשבוע שעבר נאלצה הצנזורה להסיר
את כל מיגבלות הפירסום שלה על ה פרשה,
אחרי ששמה את עצמה ללעג בפעם
נוספת. מה שאסור היה לאזרחי ישראל
לדעת, פורסם בגלוי ובהרחבה מעל גבי
העיתון האמריקאי וושינגטון סטאר.
רק כשנחשפו הפרטים המלאים של ה מחלוקת,
יכלו קוראי העולם הזה להע ריך
מחדש את הכתבה, המהפיכה של טליק,
שפורסמה שבוע קודם לכן (העולם הזה
.)2205 הם יכלו גם להבין מדוע מצא
העולם הזה לנכון להקדיש למינויו של
טליק את השער הקדמי של הגיליון, שעה
שבעיתונים אחרים הוצנעה פרשת הקמת

האב, מי שנחשב במשך שנים רבות כאיש
מיספר שניים בצמרת השילטון המפא״יית,
לא היה מעולם מחסידיו של העולם הזה,
אם לנקוט לשון המעטה. הוא לא רחש
חיבה לעיתון זה ולעורכיו. יחד עם זאת,
על פי יומניו שהתפרסמו לאחרונה, ה מכסים
את פעילותו בין השנים —1957
,1953 ניתן ללמוד שהוא נמנה עם קוראי
השבועון המסויים — כפי שכונה עיתון
זד, בשעתו. הוא מרבה להתייחם אליו
בהקשרים שונים.
העולם הזה היה לעיתים ממבקריו החרי פים
של משה שרת ומדיניותו. אלא שתמיד
היתה זו ביקורת הוגנת ועניינית. בשנותיו
האחרונות, לפני שנפטר ב־ , 1965 חלה התקרבות
בין דיעות העולם הזה ודיעותיו
של שרת. הוא התייצב אז בין ראשי מבקריו
של דוד בן־גוריון בהקשר לפרשת לבון
וביקורתו על בן־גוריון ודרכו לא היתד,
שונה מזו של העולם הזה.
רק כשהתפרסמו יומניו הסתבר שגם בעת
שכיהן לצידו של בן־גוריון במישרות
רמות, היו לו דיעות ביקורתיות על המנ היג׳
מהסוג שבאותן שנים ניתן היה למצוא
אך ורק בהעולם הזה.
קובי שרת הוא האיש האחראי למעשה
להוצאתם לאור של יומני שרת, שהופיעו
בהוצאת מעריב. הוא הקדיש כשש שנים
לעריכתם והוצאתם לאור של יומנים אלה,
המהווים חומר היסטורי בעל חשיבות ש איו
לד, תחליף, להבנת מה שהתחולל ב צמרת
השילטון בארץ בשנים הראשונות.
קובי, יליד תל-אביב 1927 היה חניך
התנועה המאוחדת, שירת בפלמ״ח בקי בוץ
בית־הערבה שלחוף ים־המלח. לקראת
סוף מילחמת-העולם השנייה התגייס לברי•
גדה העברית. כשחזר מהמילחמד, היה בין
מקימי קיבוץ הצרים בנגב.

אם שמת־לב לכך, לתווית שהודיעה :״הצ גת
בכורה״.
למעשה אין הרעיון חדש. מאז ומתמיד
שימש העולם הזה מעין כרטים־ביקור של
נערות ישראליות רבות לחיים החברתיים
בארץ. בכל פעם שגילינו נערה ישראלית
המעוררת עניין, אם בגלל אישיותה, תחו מי
התעסקותה או חזותה החיצונית, שמחנו
להציג אותה מעל עמודי העולם הזה.
עשינו זאת בשיטות שונות, תוך ניסיון
להכניס את העניין למתכונת כימעט קבועה.
כך, למשל, הצגנו את אופירה ארז,
כיום רעיית נשיא־המדינה, במיסגרת תח רות
צברית 56׳ .נערות אחרות, בהן דוג מניות
הצמרת של ישראל בעבר ובהווה,
זכו לפירסום ראשון דרך תחרויות מלכת־המים
של העולם הזה.
מילבד זאת הנהגנו מעת לעת גם מעין
מדור, שנועד להציג דמויות נערות מסק רנות,
בתדירות של אחת לחודש או. ל שבוע.
פעם הוא נקרא נערת השבוע. בפעם
שנייה הוא הפך לנערת החודש. בגילגול
אחר שלו קראנו לו הצגת ־בכורה.
אחרי הפסקה של מיספר שנים, אנחנו
מחדשים שוב את הצגת הבכורה. אם יש
לכם הצעות או רעיונות, שיוכלו לסייע
לנו בנושא זה, נשמח להיעזר בהם. אם
נתקלתם במחיצתכם בדמות נערה ססגו נית,
מעוררת עניין, הן בצורתה והן באי שיותה
או בעיסוקיה, כדאי שנחלק גם
עם הקוראים האחרים של העולם הזה את
חוויית ההיכרות עימה.

!ה היה 05111:1הז ה שהיה
גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנד!
בדיוק, הקדיש כתבה, תחת הכותרת ״צרותיו של מר רוזנברג״,
לחסינותו של סגן־שר־הסעד מטעם המפד״ל, ח״ב ישראל שלמה
רוזנברג, שהואשם בהברחת קופסאות בשר מחוצלארץ, כמשו־שנתיים
וחצי. מטוס סורי יורט בארץ (ראה: תצלום) .המדור
״כמרחב״ תיאר את מישפטם של מנהיגי האחים המוסלמים
במצריים. שרות הספרים של ״העולם הזה״ תימצית את הספר
״הצלחות המעופפות נחתו״ ,מראשוני ספרי המדע־הבידיונו שראו
אור בעברית. המדור ״בתיאטרון״ סיקר את ״אווז הפרא״
25 מאת הנריק איבסן, שהועלה על קרשי ״הבימה״ .מדור ״קולנוע״
הציג בכתבת־שער את דיוקנה של כוכבת הקולנוע ג׳ינה לולו־בריג׳ידה,
לרגל הקרנת פירטה ״לחם אהבה ופטנסיה״ ,עם וי־מורץ
דה־סיקה.
בשער הגיליון: פוכבת־קולנוע ג׳ינה לולובריג׳ידה.

נתיחת מישנטם שד ניסני קאהיו * 40 מים ננדיה״מ
* עין־גד: התחלה * מסו הסינמסקופ הראשון בישראל

העם
אחד ונשר בקא הי ר
״מכל מדינות ערב, מצריים היא קרובה
לנו כיום ביותר,״ העיר לא מכבר דיפלומט
ישראלי. היה לו על מה להסתמך.
מצריים לבדה מכל ארצות־ערב ניגשה
לשבור את כוחות הקנאות הדתית המוסלמית,
שהם הגורם האנטי־ישראלי ביותר
במרחב, וקרקע צמיחתו של המופתי הירושלמי.
אמר
החודש רב־סרן סלאח סאלם
(״המייג׳ור המרקד״) ,האידיאולוג של כת
הקצינים, בשיחה עם עיתונאי לבנוני.
שעוררה סערה במרחב :״השתתפנו במיל־חמת
פלסטין למען אחינו הערבים. אולם
הצבאות הערביים (האחרים) לא לחמו. נז כור
זאת זמן רב. הצבא המצרי הוכה
מאחור, וקורבנותיו היו גדולים. יש לזה
רק שם אחד: בגידה !״
אולם גם מדינאים ישראליים לא היו
אופטימיים לגבי הסדר עם מצריים. הסיבה:
לישראל לא היה מה להציע למצריים,
מילבד מעבר חופשי בין מצריים
וירדן. ואילו המצרים לא היו מעונייגים
כלל בפתיחת הגבול המסחרי, כי חששו
מפני התחרות התעשייה הישראלית, שיכולה
לפגוע בתוכניותיהם לפיתוח תעשייה
משלהם. הם גם לא התעניינו במייוחד בגורל
רצועת־עזה, שהיא חסרת עניין וערך
לגבי מצריים. לכן היתה מצריים מעוניינת
בבעייה הפלסטינית רק כמכשיר לרכישת
אהדה בעולם הערבי.
תקדים של תליה. מכשיר זה נוצל
השבוע במלוא ערכו התעמולתי, אחרי ש מאז
ראשית השנה טענו המצרים מדי פעם
כי גילו בזה אחר זה כמה אירגוני-מחתרת
ציוניים. במרוצת החודשים אסרו למעלה
מ־ 150 יהודים, שנחשדו כמשתפים פעולה
עם ישראל. עתה החל המישפט הגדול נגד
ה־ 11 שהואשמו בריגול ממש ובתיכנון
חבלה.
מזעזעת ביותר היתה עדותה של ויק-
טורין ניניו, צעירה יפהפיה שהיתה ידועה
בחברה היהודית הגבוהה במצריים. היא הודתה
במישפם כי השתייכה לאירגון ציוני,
אך טענה שהודאתה הקודמת, כאילו היה
זה אירגון של ריגול, נסחטה ממנה בעינויים.
שעה
שהתובע דרש עונש־מוות לנאש מים׳
עבדה המכונה הדיפלומטית הישראלית
במלוא הקיטור. מטרתה: להבטיח את
שיחדור הנאשמים. המאמץ לא היה חסר
תיקווה, בגלל הצטלבות מיקרית של שני
גורמים: הרצון הכללי של האמריקאים
להרגיע את המצב במרחב — וחששם כי
תליית הצעירים כמרגלים, בימי אי־לו-
חמה, עלולה לשמש תקדים בינלאומי לגבי
גורל הטייסים האמריקאים הכלואים בסין-
העממית, באשמה דומה.
בסוף השבוע היתד. הפרשה פתוחה, הרת
מאורעות דמים. אי־אפשר היה לנחש מה
תהיה תגובת ישראל אם ייפגעו הצעירים.

עיחונוח
* 0הימים ש ל שזרו־חיים
שורר, פועל חקלאי שהפך שליח
הקרן־הקיימת, קרן-היסוד, ההסתדרות

ומפא״י, ולבסוף עורך דבר, לא היה
נעדר מעולם אומץ לב. בהיותו כימעט בן
חמישים התגייס לצבא הבריטי, שירת במשך
שנתיים כתותחן אנטי־מטוסי. לפני
שנה חזר ואזר אומץ, וביקש במסיבה דיפלומטית
את אלכסנדר אברמוב, שגריר
ברית־המועצות בתל־אביב, לאפשר לו
לבקר ברוסיה מולדתו, אותה יצא לפני
41 שנה.
בתום הסיור בברית־המועצות החל שורר
לפרסם בדבר, ביומון העולים אוסר,
ובג׳רוזלס פוסט את רשמי מסעו בן 40
היום ברית־המועצות. התוצאה הראשונה
של דו״ח שורר: תדהמה בין קוראי דבר

מזכיר ההסתדרות מרדכי נמיר, שבתוקף
תפקידו הינו חבר מערכת דבר כל־יכול*
וייעצר. לשורר להשתחרר מהתלהבותו ל-
ברית־המועצות.
העצה השפיעה על שורר. הוא נירגע
מהתפעלותו ובמאמרו החמישי נזכר ביום-
הכיפורים בבית־הכנסת במוסקבה, שבו
בילה ביחד עם ( 4000 מתוך חצי מיליון)
יהודי מוסקבה. אחרי שתיאר כיצד החזן
אמר את מי שבירך לגיאורגי מכסימיליא-
נוביץ׳ מלנקוב ולקלמנטי יפרמוביץ וור־שילוב,
והרב קרא את התפילה בעד השלום
(״אבינו שבשמים ברך ממשלת בדית־המו־עצות
מגן השלום בכל העולם ונאמר אמן.

״העולם הזה״ 896
תאריך 16.12.1954 :
חקלאי עין־גדי: בניגוד ל־ 100 פרוטות
לקילוגרם, מחיר הקיץ הסיטונאי, קיבלו
בשביל כל קילוגרם עגבניות 1.800ל״י.
אנשי עין-גדי למדו את לקהם, והחליטו
להגדיל את שטח גידול העגבניות, אלא
שכאן התערב מישרד־ד,חקלאות שביקש מ אנשי
עין־גדי שלא לחזור על ניסיון חורף
,1954 והבטיח ׳לקנות את כל יבול העגבניות
המצופה ובילבד שלא יגיע לשוק.
הסבירו מומחי החקלאות: הופעתן מחוץ
לעונה של עגבניות 1954 השפיעה על
האינדכם, בו תופסות העגבניות מקום ניב-
בד בסעיף הירקות, והעלו אותו בכמה
עשיריות הנקודה, דבר שעלה למשק בכמה
מאות אלפי ל״י.
מישרד־החקלאות לא הסתפק בפנייה ל-
עין־גדי, אלא פנה גם לפקולטות לחקלאות
בירושלים וברחובות, וביקש אם אפשר
שלא להתעניין יתר־על־המידה באפשרויות
של גידולי ירקות מבכירים.

קולנוע

מטוס סורי יווט בשמי ישראל

מדמשק לקאהיך, יורט בידי מטוסי חיל־האוויר הישראלי לאחר שחדר
לתחום האוויר של ישראל. בתצלום נראה המטוס וקברניטו היווני (במרכז).
המפא״יים. שורר, שהורשה לבקר בחמש
ערים גדולות (מוסקבה, לנינגרד, קייב, אד
ריסה וקישינב) ,תיאר תוך הסתייגויות
קלות את רוסיה באהדה יתירה, וכימעט
שלא הזכיר את שגי מיליון היהודים ה־נאלמים.
במקום
זה תיאר שורר חוויה אישית
חשובה: כיצד הוזמן למסיבה בקרמלין
לכבוד יום השנה למהפיכה, וזכה להתחכך
בגבם של ויאציסלב מולוטוב וגי-
אורגי מלנקוב והאזין לשיחותיהם. כתב
שורר :״לו החזקתי באותו רגע כוס בידי,
הייתי שותה לחיים עם ראש־ממשלת
ברית־המועצות (מלנקוב) ומברכו כאזרח
ישראל.״ שורר, שמשום מה לא הספיק
להניח את ידו על כוס, ניצל את ההזדמ נות
הבאה ולחץ את ידו של שר־החו־י
מולוטוב, וברכו כאזרח ישראל.
״מי שבירך׳ למלנקוב. אחת מקור אות
דבר בעלות ההשפעה, שנידהמה
מכתבותיו המתונות של שורר, היתה שג רירת
ישראל במוסקבה לשעבר, גולדה
מאירסון (מאוחר יותר: מאיר) ,שהפעילה
שגריר קודם אחר בברית־המועצות, את
* כשעבד מרדכי נמיר בדבר לפני
שלושים שנה, לא היה כל־כך כל־יכול,
ופוטר ממישרת האחראי למישלוח העיתונים
כעבור חודש של עבודה.

אבינו מלכנו, חזק מגיני השלום בכל ה עולם
עבר שורר לתיאור רוחם הנכאה
של המתפללים, שפחדו לברך את אנשי
שגרירות ישראל, שישבו בניפרד על במת
הכבוד.
זעק שורר :״על שום מה הם פוחדים,
ד.יהודים, אף להתקרב, ללחוץ יד, להחליף
מילים ספורות עם נציגי מדינת היהודים?״
הוא שכח שכאשר יהודי מוסקבה לא פחדו
ללחוץ יד ולהחליף מילים ספורות עם
נציגת מדינת היהודים בשם גולדה מאיר-
סון (מאיר) נאסרו הם בהמוניהם, והוחל
בראשית המסע האנטי־שמי, ערב מות
סטאלין.

חקלאות
גא ל א לזהותענ״ן
מתיישבי עין־גדי שעל שפת ים־המלח
שמחו בחלקם. בהדרכת הפקולטה לחקלאות
של האוניברסיטה שתלו עגבניות מבכירות,
ואספו בראשית חודש ינואר יבול שפע של
220 קילוגרם לדונם.
עוד יותר משמחים היו המחירים שהשיגו

השבוע תוצב עוד אבן־דרך קולנועית
בישראל. באולם מאי, חיפה, יתגלה לעיני
רבבות הסקרנים מסך הסינמסקופ הראשון
בארץ.
הסינמסקופ, המצאתו של מלומד צרפתי,
ד״ר ז׳אק כרטיין, היתה ידועה לאנשי הו ליווד
זה שנים רבות. בעזרת עדשות מיו חדות
הצליח כרטיין להשליך, בעזרת מק רנה
קולנוע רגילה, על גבי מסך הגדול
פי שנים וחצי מן הרגיל, תמונה רחבת
זווית. אולם רק עם עלייתה האגדתית של
הטלוויזיה באמריקה החלו מפיקים שם
להתעניין בה, על־מנת להביא לקהל משהו
שיסיח את דעתו מן המסך הזעיר של מק לטי
הטלוויזיה.
כמה וכמה מן הסרטים הראשונים ש הופקו
בשיטת הסינמסקופ לא היו מן ה משובחים,
מבחינה אמנותית, אבל אין ספק
כי המסך הרחב עשוי להרחיב גם את
אופקיו האסתטיים של הקולנוע.

אנשים
• ישראלים שהגיעו באחרונה לברזיל
גילו שם קרוב־רחוק של שר־הביטחון,
פינחס לבון, העוסק אף הוא בענייני
ביטחון: ד״ר סוקראטוס לובייאנילור,
מפקד מישטרת פורטו אלגרה.
!• גילוי יותר מעניין, הנוגע בשר־הביטחון
הקודם: את הסיבה האמיתית
להורדת רב־טוראי דויד בן־נוריון מן
הגדודים העבריים לדרגת טוראי, גילה
השבוע ד,דיילי טלגרף הלונדוני, שכתב:
בסתיו 1918 יצא קורפורל בן־גוריון את
המחנה ללא אישור חופשה, כדי להיפגש
עם צעירות תל-אביביות, והורד לדרגת טו ראי
כעונש.
• מנהיג אחר, ויסטון צ׳רצ׳יל, הס תפק
בהגדרה ענוותנית על חלקו ותפקידו
במהלך ימי מילחמת־העולם השניה :״העם
(הבריטי) מסביב לכדור-הארץ הרה בעל
לב של אריה. לי יעד המזל רק לספק את
השאגה !״

400£י

•הי\זר

ה עול ם הזה 2207

הפסיקי לרכל. מישהו
זומם להזיק לך, לאחר
שהרסת בפיטפוטייך
משחו חשוב לו. אל
תהסס לדרוש משות-
פן את אשר חפצת.
ההיסוסים רק מחזקים
אותו בדעתו לא
להיענות לדרישותיך,
! 2נ כז ר ס ־
20באפריל
כשלעצמן. הצודקות שיחה טלפונית ברא שית
השבוע תגרום לן נחת רוח לזמן
קצר, אן תזיק לן לטווח ארוך. בת מזל
טלה, נסי להיזכר בדבר אותו היית
צריבה לבצע ושכחת. הרבה דברים
קשורים בדבר זה. לבשי בצבע אדום.

ידידך כועס — אבל
לא נורא — זה יעבור
לו. בשבוע זה מראים
הכוכבים שינוי דראסטי.
מה שחשבת שלא
יהיה בסדר — יסתדר
בסופו של דבר. בכל
השטחים. זהו. כנראה
.׳ 2באפריל
השבוע שלכם, שוורים.
?0בטאי
בלו היטב, טיילו הרבה,
בעיקר בחיק הטבע
ונצלו את החיים. אל תשימו לב למה
שהשכנה אומרת. מה היא כבר מבינה? חוץ
מזה, הקינאה מעבירה אותה על דעתה.

יום א׳ פותח פרק חדש
במאבקן המיקצועי או
האישי. אם תדע להסתכל
מסביב לפני שתקפוץ,
לשקול את כל
האפשרויות ולא להיכנס
להתנגשויות עקרות
— יש לן סיכוי
להרחיק לבת. פגישה
עם נערה בהירת שיער
תוביל אותן לנחירה
מביכה. תצטרן להחליט — ומהר, אחרת
תפסיד הזדמנות רומנטית גדולה מאד.
היזהר מלהסתבן השבוע יתר על המידה.

אינן

לחשוב

זוגן בענייני עבודה.
שמור על ההישגים ה-

גדולים אליהם הגעת
0232X 9
לאחרונה, ואל תפט־פט.
לביאה — זכרי
שאי־אפשר לרמות את כולם כל הזמן.
הזחרי בדבריין, ושקלי היטב את
מעשיין, פן תיכנסי לצרה גדולה. בדאי
שתתחילי לחשוב ברצינות על העתיד.

שבוע טוב לעשיית עסקים.
כל עסק שתיגע בו
בשבזע זה — יהפוך
מיכרה זהב. אדם קרוב
אליך עזב אותו זמנית.
לא נורא, הוא יחזור
ותמשיכו לנהל יחדיו
חיים משותפים מאושרים.
אבל בינתיים
אתה יכול לנצל את
המצב להרפתקאות. לך
בתולה מצפה השבוע הפתעה לא נורמלית,
חטפי אותה. רק דחילק, אל תהססי, ההסס־נות
היא בעוכריך. עוד לא פורים ואת
מתלבשת כמו בפורים, איפה הטעם שלן?

ידי

יוסף

על הצנזורה מעשה
(״טומי״) לפיד.
יוסף לפיד, מנכ״ל הטלוויזיה, אסר שי דור
כתבה שיועדה למבט, מפני שהראתה
את הדברים שאמר ראש עיריית שכם,
בסאם אל־שבעה. הדברים נאמרו, כידוע,
בתשובה לשאלה פרובוקטיווית של •האלוף
דני מט, ביחס לגישתו של אל־שכעה כלפי
אש״ף, ועמדו בסתירה לדיווחו המסולף
של האלוף משיחה זו.
לפיד טען שלא יתיר לשדר בישראל
דברים האוהדים אנשי אש״ף רוצחי־ילדים.
למחרת היום התבשרנו, כי:במחנה־הפלי־טים
ראשידיה בדרום־לבנון נהרגו שלושה
ילדים, שעה ששיחקו בפצצת־מיצרר ש
אדים
ובגי־אד־ם
על דיוקנו של לינארד ברנשטיין,
כמוסיקאי מזדקן (במדור ״אנשים
בעולם״ ,״העולם הזה״ .)2205
תמונתו של המנצח־מלחין הגאון, לינארד
ברנשטיין, כשהוא עושה התעמלות־בוקר
בקצב המאמבו, גרמה לי דיכאון עמוק.
איך שהאיש היפה הזה הזדקן — ממש
מפחיד. אני זוכר אותו בביקוריו בארץ,
בשנותיה הראשונות של המדינה, כשהק-

י,וחס
אלה ימי-שיא. אם ברצונן להגשים תוב-
ניותין בשבוע הבא, עלול להיות מאוחר
מדי. בת״גדי, קשר עם
אדם בעל קומה גבוהה
הופן בהדרגה לחיוני
עבורן. הזהרי לא להיתפס
במקום בלתי״מת-
אים. אם יש לן
התחייבויות כספיות
שמור שלא יעברו את
המותר, וסלק את החובות
שיש לן עד
הזה. השבוע סוף

דאמס פי ק ל היו ת דו/גוג

לכפות על ישראל התנהגות שפוייה ולהציל
אותה מידי עצמה.
יצחק אור, תל־אביב

המתח עולה — ועוד
עתיד לעלות, בטרם
תראה נחת מפעילותן
הנוכחית. העיקר הוא
לא להסתכסך, השבוע,
עם אנשים נוספים.
לקחת את הכל בשקט,
ולעשות טובות, כשאתה
נדרש לכך. גם אם האנשים
שמבקשים זאת
ממד, הם, בעצס, בלתי־נסבלים.
בכלל, קצת טאקט לא יזיק.
מצבך משתנה — לשבט או לחסד —
עם הירח החדש, ביום חמישי הבא.
בן סרטן: עקויב אחרי הירח בזהירות.
טורח

אס ניחנת בסבלנות, חוש הומור ועצבים
חזקים, תהיה זקוק להם
מאד בימים הקרובים,
מישהו המקנא בך מסיבות
הידועות רק לשניכם,
יעשה כמיטב יכולתו
וגם יצליח במידת
מה להפיץ עליך שמועות
ולהבאיש את ריחך
במקומות חשובים. סי12ב
אוקטובר
כויים טובים במישור
הרומנטי נכונו לך.

אם תובניותין כוללות נסיעה למרחקים,
עכשיו הזמן לממשן. רומן שאתה חושב
שהוא מסתמן באופק, ע מפיח בן רוח חדשה.
אל תתלה תקוות, הזמן
יעשה את שלו.
ידידות שנרקמה זה
מכבר בינן לבין בת
שור עוזרת לך רבות
בימים אלה, הינן ניזון
ממנה, אל תזלזל
בה. הרבה בימים הק-
רובים לעסוק בכתיבה.

אל תתן להישג האחרון שלך לעלות לך
לראש: זכור שיש הרבה מאד אנשים
המוכנים לדכא אותך,
אם תרים יותר מדי
ראש. בת קשת: פגישה
ליד המים תביא לחברה, עם מריבה
לריקמת
יחסים מופלאה
ובלתי־מובנת עם גבר,
אותו חשבת לבלתי־מו־שג
לחלוטין. היכוני למסע
ארוך מאד ולשינוי
ניכר במעמדך.

מכחכים

כן, כולנו יודעים שאתה איש נמרץ ותקיף.
אבל למה לך להפגין
את זה כשהיא בלאו־הכי
מסכימה? השבוע
תהיה הניצוד ולא ה־״
צייד, אם אתה לא רוצה
בכך — מוטב ש־תתנזר
מאהבה. פגיעה
בכבודך מזעימה אותך.
נסה להבליג. כוונת ה20ב
ינואר -
_ בפברואר

יריב אינה כה חמורה
כנדמה לך. לבשי לבן.

גישה רצינית לעבודתן תוכיח את עצמה
בבדאית מאד, מכל הבחינות. הדרן
סלולה בפנין לרומנים,
פעילות חברתית והתחייבויות
רגשיות. דאג
לנצל היטב הזדמנות
זו ולבנות לן בסיס,
אותו תפתח בשבועות
הבאים. אל תחשוש
להיות נועז — בכל
השטחים. הקפד לש-
*זבפברואר
__ מור על בריאותן, ואל
20 נמיט
תתייחס ברצינות לדברי
הביקורת שיושמעו בלפין מצד
אדם קשיש. כי השבוע המזל יצליח
את דרכן בכל אשר תפנה. בהצלחה.

מרחץ ברנשטיין 1951ו־1979
בקצב המאמבו
הוטלה על המחנה במהלך מיתקפת־אוויר
ישראלית.
האם ייתכן •שעל הילדים האלה חשב
יוסף לפיד?
בכניסה לאחד מאולפני־הסרטים בהוליווד
תלוייה כתובת :״לא מספיק שתהיה הונ גרי,
צריך שיהיה לך גם גישתן.״ לאור
נוכחותו של1לפיד, שמוצאו הונגרי, בבית
הטלוויזיה, ראוי לתלות על דלתו את ה כתובת
הבאה :״לא מספיק להיות דמגוג,
צריך שיהיה לך גם קצת שכל־ישר.״
יוסף שריק, תל־אביב

01313 הלוחץ ומסתוץ
מה שלא עושה השכל הישראלי
בעצמו, עושים תחתיו הלחצים
מבחוץ.
הנסיגה של ממשלת־ישראל מהתוכנית
לגרש את ראש עיריית שכם, באסם אל־שכעה,
היא אחד המעשים החיוביים ה יחידים
שעשתה ממשלת בגין מעודה. וכדאי
לשים־לב לעובדה קצת מוסתרת:
המעשה הטוב של הממשלה נעשה אחרי
שהופעל עליה לחץ כבד, הן מצד ממשלת
ארצות־הברית, הן מצד ממשלת מצריים
והן מצד דעת הקהל היהודית באמריקה
ובאירופה.
צדק הפרופסור ישעיהו לייבוביץ, הטוען
כבר שנים רבות, שרק לחץ מבחוץ יכול

סים את כל רואיו. והנה, מתברר שהזמן
עושה את שלו ואלים ובני-אלים מזדק נים
כמונו, בני־תמותה רגילים.
אריה פרידמן, תל־אביב
• ברנשטיין אז ועתח — ראה תמונות.

אנא התפטר
עצומה זו, חתומה בידי 320 מתושבי
בית״שמש, נשלחה החודש
אל ראש־הממשלה, מנחם בגין.
כבוד ראש־הממשלה!
אנו, אנשי השכונות ועיירות הפיתוח,
ראשים ובני מישפחות מרובות־ילדים.
אנו, שסמכנו עליך ונתנו לך את קולנו,
אנו הניפגעים העיקריים מהמדיניות הכל כלית
של ממשלתך, פונים אליך ומבקשים
ממך בכל לשון של בקשה, שתואיל להתפטר
ולתת לעם הזדמנות להחליט בשעה
קשה זו, מי ינהיגו ויוציאו מן המצוקה
הנוראה שאליה הבאתם אותו.
האם ידוע לך כי רבים מאיתנו ויתרו
כבר על ארוחה אחת לילדיהם, כי רבים
מאיתנו אינם מסוגלים לפרנס את מיש־פחותיהם,
וכי ילדים במדינת-ישראל יודעים
כבר מה פירושה של חרפת־רעב.
(המשך בעמוד )8
* על חוף ים אילת,
בגיליון העולם הזה (.)662

כפי

ה עו ל ם

שפורסם

הז ה 2207

1*01 גן -0 1סיגריה עם אופי
011

סרקום 1ימר יעקבסון

זתשבץ

ה11 ול 0הוה

מכחכים

2207

(המשך נזענזוד )6
האם ידוע לך כי מדיניות ממשלתך גו זלת
מאיתגו ומילדינו לא רק את ההווה,
על־ידי מניעת אוכל וביגוד מתאים, אלא
אף את העתיד, בכך שמונעת מהם חינוך
מתאים, שירותי בריאות, סעד ורווחה ה מגיעים
להם. כי למענם אנו עובדים ותור מים.
הידעת
כי מדיניות ממשלתך דנה מאות
אלפי ילדים בישראל לרעב, למצוקה
ולעתיד של נחשלות וייאוש?
כבוד ראש-הממשלה, אנו פועליך וחיילי
צבאך, אנו הננו העם, שהבטחת להיטיב
עימו. אנו זועקים את התוצאות של הצע דים
הכלכליים וחוזים בחרדה עתיד הטומן
לנו גזירות ואסונות קשים עוד יותר.
החלפת ההנהגה הכלכלית רק גרמה
להחרפת המדיניות שהביאה אותנו עד
הלום. ואם יש בך האומץ והיושר, אם
דולק בך זיק של אהבה לעם ישראל,
שכה רבות הכרזת עליה, אנא התפטר!
למעננו ולמען עם ישראל כולו.
אלי וכרכו, בשם ועד־הפעולה, בית־שמש

מסיקים מסקנה מהפכנית ממצבם העגום
ונוטשים לנצח את התעשייה ועושים הסבה
מיקצועית והופכים פועלים פשוטים?
באמת, למה לא? כפועלים ישלמו פחות
מס־הכנסה ולא יצטרכו לנהל ספרים.
בועז דיבנר, חיפה

ו־ודט וה שנטרים
בעיקבות תלונתה של המישטרה
נגד ספרית הבוהימה, על תקיפת
שוטר (״העולם הזה״ .)2203
עיתונות צהובה מאופיינת בדוהה, בדו חה,
בסנסציוני, בטריוויאלי. לא זהוב זר־

ש 3וע 3 (0
מה צופן בחובו השבוע הנא עלינו
לטובה 1
במוצאי-השבת בוקעים צלילי השיר
שבוע טוב — ברדיו ובטלוויזיה. ואמנם —
במוצאי השבת — מתגשם החזון.
ביום הראשון — יתייקר המזון!
ביום השני — יתבקעו הביצים!
ביום השלישי — כל פירות העצים!
ביום הרביעי — כל חומרי ההדברה!
ביום החמישי — שאר ירקות!
ביום השישי — משקאות וליקר!
ובשבת — המדד משתכר.
שמואל אילץ, תל־ אביב

צד״ג ד רנ 7טבייד (נזו־ל).
הרמטפ״ל לשעבר, מוטה גור, פתח
במערכה חדשה במילחמות הגנרלים
של ישראל, ועל כך הוא
ראוי לצל״ג מייוחד.
זהו בדיוק מה שחסר לנו עתה — לח זור
לשדה־הקרב של הגנרלים ולפתוח במערכה
חדשה. המחזה המרנץ הזה, של
רבי־אלופים ואלופים, בשירות פעיל ובמי לואים׳
המסתערים זה על זה בחימר, שפו כה
ובשינאת־אחים, עשוי לשפר את המו ראל
הלאומי ולזקוף את קומותיהם של

מאוזן :
)1אלה היו יהודי ספרד! )5עולם ה צלילים
)10 ^.בה דורכים את הענבים!
)11 לאן? )13 עבורו! )14 קידומת ש משמעה
שניים ! )15 מסולם הצלילים !
)16 גורל ! )18 בתוספת> )20 מלחין גרמני
! )21 סלמון ! )22 מונח בתורת ה חשמל!
)24 ערימת גרגרים! )25 דוד
בלי ראש! )26 ההבדל הקטן בין יהודי
לגוי ! )28 פואמה ! )30 מישתח ! )31 פי־קוד־הדרכה
(ר״ת 32 דומה ל־! )34
בן־צבע ! )35 ערוץ נחל ! )38 שיחה ! )39.
עמית! )41 מעשה־פלאים! )42 תכשיט!
)43 קריאת־יגון! )45 נתיב! )47 בתוכו!
)48 ליאופרד! )50 העור שמסיר הנחש
מעל עצמו ! )51 מילת־יחם נפוצה ! )52
עליך לגעת ! )54 עסיס ! )5 7בד־צמר מוק שה!
)61 ירד! )62 פיסגה! )64 מספיק!
)65 בכי-תמרודים ! )66 מישש ! )67 מקו לות
הגברים במקהלה ! )69 פרח־נוי ! )70
ירק־גינה ! )72 מובן ! )74 מטרופולין !
)75 ישיש! )77 אבי״הצבעים! )78 מסג
של שתי מתכות או יותר ! )81 מק ! )83
סופר ישראלי (ש״מ 85 גוף ! )86 נבער
מדעת ! )88 מילת־זירוז ! )89 עשב שוטה !
)91 סוף בלי התחלה ! )93 חומת־מים ! )95
שרשרת הרים ! )96 גיבעה קטנה ! )98
משמש בקפיצה־לגובה ! )100 בלי־קיבול
לנוזלים ! )102 יבשה מוקפת מים ! )103
בוסתן ! )104 מישחק־קוביה ! )105 תואר־אצולה
אירופי.

זהוב זוהר
הר, כי אם צהוב מלוכלך, שאינו תורם
מאומה לאיכות החיים.
את ויולט דלאל אני מכירה מזה שנים
רבות. אדם יקר המאפיל על כל האנשים
מסביב. אז מדוע להעמידה בגלריה הארוכה
של רשימות חסרות טעם וחשיבות, ולהתעכב
על מאורע אומלל, ועוד להמציא
עיוות ויזואלי שקשה להסתכל עליו? !
הדס אפור, תל־אביב
• הקוראה אפור שלחה תצלום של
ויולט דלאל — ראה תמונה.

הימנו! אמונים
מי שמזלזל בחוק ובמישפט, בממשלה
ובכנסת — ראוי שיהיה לו
הימנון משלו תחת ההימנון ה לאומי.
והרי
הצעתי:
קח מקל, קח תרמיל /קח גם עוזי
וגליל /בוא איתנו לגדה /נעשה שם
מהומה / .כי הרוח הפועמת בלבבנו /
רוח אלוהים היא זאת...
לא אורחת גמלים ירדה לכרוע /לא
דבשת היא אל מול כוכב / .זה אחים,
אחים שבמולדת — /יד ביד לכבוש את
שכם נצעד...
חזי *טוסטר, הרצליה

מאונך :
׳)1יחידה צבאית! )2נמל־תעופה
(ר״ת 3מידת־יבש עתיקה ! )4מטבע
יפאני! )4נהר באפריקה! )7צמד! )8
השתחווה ! )9שגב ! )12 פרי גינה ועץ !
15 חבל בארץ! )16 אלוף (מיל ).בצה״ל
(ש״מ 17 שערה בעפעף ! )19 מלמד !
)20 תבואה ! )21 קיבוץ בארץ ! )23 רסיסי־בוקר!
)24 כיסא־כבוד! )26 חמור־בר!
)27 תבלין לקפה ! )29 עיר־נמל עתיקה ב ארץ!
)30 שמור בהחלט! )33 משמש
לשייט ! )34 גג קטן ! )36 שיפור ! )40
נצח ! )41 נביאים כתובים (ר״ת 44
מיקווה־מים ענקי! )46 נישא! )47 בירת
הנגב (ר״ת)! )49 גחלים לוחשות! )50
כסות לרגל! )53 עוף ביתי! )54 שפכטל!
)55 מצבת־זיכרון! )5מתת! )58 פרי־בטן!
)59 חרק עוקצני! )60 נציגות נבח רת
! )62 ארג מיקראי מובחר ! )3חודש ב שנה
העיברית! )66 פוליטיקאי! )68 פק־פקנות!
)71 כפן! )73 שן בכוונת! )76
תואר־כבוד באנגליה ! )77 היה שר־הביט־חון
(ש״מ 79 חומר המשמש להסקה !
)80 מאור קטן ! )8 2בית הציפור ! )84 בקע!
)86 אחי הבעל! )87 מעופף! )90 ראפיה;
)92 התקוממות! )94 רחש הגלים! )96
משמש לנשיאה ! )97 יחידת־זמן ! )99
נהר באיטליה ! )101 מן השבטים ! )102
מידת־שטח עתיקה ! )103 ממצבי־הצבירה.

ויולט דלאל

הישראלים, שהיו שפופים עד כה מחמת
התנאים הכלכליים־חברתיים-מדיניים.
באמת, ראוי מוטה גור, הגנרל שירה את
הירייה הראשונה במילחמת הגנרלים ה עכשווית,
לציון מייוחד: ציון לגנאי!
אבשלום גנני, טוראי(מיל ,).חיפה

קשהל היו ת עשיר
התעשיינים הישראלים זקוקים
לרחמים. למה שלא יעברו הסבה
מיקצועית?
שוב ושוב שומעים את טענותיהם של
התעשיינים, בגלל הנטל הכבד הרובץ
עליהם. מי שחשב לתומו, כי קשה להיות
פועל ולהתפרנס מיגיע כפיים, שיביט על
התעשיינים המיסכנים. שאלה אחת מנקרת
בראשי בכל פעם, כשאני רואה תעשיין
אומלל בטלוויזיה, או כשאני קורא את
טענות התעשיינים בעיתון: למה אינם

ה 3הו־ות
במדור במדינה (העולם הזה )2203 פור סמה
כתבה על המרכז הבין־תחומי לניתוח
וחיזוי טכנולוגי שליד אוניברסיטת תל־אביב,
בראשותו של הפרופסור ברוך רז.
הדברים שיוחסו באותה כתבה לפרופסור
רז היו הדברים שכתבת העולם הזה
הבינה אחרי שיחה עימו ולא ציטטות ישי רות
מפיו. כתוצאה מכך יוחסו לפרופסור
רז דברי ביקורת על דברים שלא ביקר,
ולמרכז הבין־תחומי שהוא עומד בראשו
יוחסו פעילויות שאין הוא עוסק בהן, אם
בכלל ואם בדרגת האינטנסיביות המש תמעת
מן הכתוב. בגלל אי-הבנה לא וידאה
הכתבת שהכתוב אומנם משקף את הדעות
שהביע הפרופסור רז בנושאים שאין לה
כל מומחיות בהן.
במדור אנשים (העולם הזה )2204 פור־
(המשך בעמוד )14
ה עו ל ם

הז ה 2207

קרית שמונה
נהריה
ו^דסקרית מוצקין
1 11 חיפה
1— 1 £ 2 3 1_•—1נ 11
טבריה

נצרת עלית עפולה נתניה
•_ו כפר סבא
1 רעננה
כ 1ם הרצליה

ככל[ רמת השרון
פתה תקוה

רמת גן
גבעתיים
ר^ע 1ר ^ז ר^פו תל אביב
בת ים
בפ ם חולון נ ^ ו
כ 1ם ראשון לציון
נ 1לוד
כ ^ נמל תעופה בן גוריון
!מרמלה
נפפו רחובות
אשדוד
:מאשקלון

ירושלים

קרית גת
באר שבע

כספומט מקוון( 0ח 1.1וז 1 )0ויותקן בקרוב.

כשאונה רחוק מסניף הבנק שלו
כספומט קרוב אליו!
־ אתה נמצא במילואים ליד גבול הלבנון וזקוק לכסן*?
קפוץ לכספומט בקרית שמונה ומשוך ממנו כסף.
נוסע לחו״ל ושכחת לקחת כסף ישראליבדי לשלם מם נמל?
גש לכספומט בנמל התעופה בן־גוריון, ומשוך את

הסכום הדרוש לך.
נוסע דרומה לרגל עסקים ואתה נושא עמך שיקים?• קפוץ לאחד הכספומטים בבאר־שבע והפקד אותם שם.
נשארת בלי כסף לדלק בדרך לנואיבה?גש לכספומט באילת, משוך כסף
ומלא את מיכל הדלק שלך.
כשאתה רחוק מסניף הבנק שלך, כספומט קרוב אליך.
52 כספומטים ברחבי הארץ עומדים לשרות לקוחות
בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק אגוד,
בנק בדקלים דיסקונט ובנק ערבי־ישראלי.
כדאי לך לבקש בסניף שלך את רשימת הפריסה
של הכספומטים בארץ.
היא תהיה לך לעזר רב.

ם פ 1כ 7ט

שדות מ שותף של מ? ל או מי• בו ק דיסקוו ט
איבוד •גנ קברק לי ס -די ס קוג ט-גג ק ערג ישראל•

פו ס 1ם זימר יעקבסון

2שחס •חשנס ד״זק

הפרולטריון של סעיף 5
איך יקום סעיף 5על מתנגדיו ג
כדי לסבר את האוזן אביא בקצרה, ובפישוט״מח,
את דעתו של טויינבי על יצירתה והריסתה של ציוויליזציה.
טויינבי אמר, שהציוויליזציה נוצרת על-ידי מי עוט
יוצר (החלוצים, למשל) .אחר כך גיבנים יחסי״
גומלין של אתגר ומענה מצד המימסד, שצמח ליד
המיעוט היוצר. הרס הציוויליזציה ייגרם על-ידי הופעת
פרולטריון פנימי, במקביל להופעת פרולטריון חיצוני.
רק כאשר ייפגשו שני הפרולטריונים ויחברו יחד, יגרמו
להריסת החברה. מניעת הרס החברה במצב כזה תלויה
בגמישות ובתושיה של המימסד ובכושרו להתמודד עם
סכנה זו, המופיעה מבפנים ומבחוץ גם יחד.
המושג פרולטריון מוכר מן התורה המארכסיסטית.
הווה אומר: השיכבה הנמוכה ביותר בחברה, המתקיימת
מעבודת כפיים בילבד. אך אם נפנה אל מקורותיה
הראשוניים, הקלאסיים, של מילה זו תתגלה אמת מדהימה
בעוצמתה: הפרולטרים הקלאסיים היו אותם
אנשים שהיו חסרי-כל ולכן לא יכלו לשרת את החברה
שבה חיו, אלא בייצור ילדים בילבד 0165 1*1צאצאים.

תפקידו של סעיף 5הוא, איפוא, להנציח את המעמד
הנמוך ביותר, שאין לו דבר וגם לא יהיה לו דבר
כיוון שימשיך לייצר ילדים מעבר ליכולתו הריאלית
לקיים אותם. כל רכוש שיהיה לבני מעמד זה ייבלע
על-ידי עודף הצאצאים, ולא יאפשר לפרולטריון הפנימי
הזה לשנות את מצבו. הפרולטריון הפנימי ייצר, אם
כך, הרבה ילדים לצרכי צבא ולעבודה שחורה דא
עקא, שילדים אלה, תוצרת הפרולטריון של סעיף ,5
אינו נלהב כל כך לקיים את ״יעודו״.
ילדים אלה אינם לומדים, בגלל התנאים הכלכליים
והמישפחתיים שלהם, ואינם עובדים, אלא הופכים למה
שנקרא בלשון נקיה ״נוער שוליים״ .ובצבא — גם אם
הם מתגייסים, לאחר שנופו ונוכו החוצה כל ״החריגים״
— אלה שפנו לפשע בצורותיו השונות — הופכים
לחיילים השונים תכלית שינוי ממה שהיה תפארת המדינה
העברית שבדרך, מה שנקרא בזמנו ״צבא עברי״ —
אידיאליסטים, חלוצים, מקריבי-עצמם, בעלי מישמעת
פנימית (לעומת מישמעת חיצונית) .ככל שיירבו ילדים
אלה, שכל ציודם לחיים הוא חייהם בילבד, ללא רכוש

שחס

נפשי או חומרי.,יהיו מטרותיהם זהות לפרולטריון החיצוני:
הרס החברה שיצרה אותם ודחפה אותם לגורל
שאין ממנו מוצא.
שני חוקים חברתיים עתיקים ואנאכרוניסטים מנחים
את שיקוליהם של מתנגדי סעיף .5האחד — האשה
היא רכושו של הגבר. הוא שילם עבורה מוהר וככל
סוחר אחר רוצה את הפירות המירביים מהשקעתו. ככל
שיקבל יותר ילדים מאשה זו — כך השקעתו היתה
כדאית יותר. החוק הש נ י, הקשור לראשון, שייך
לאותו שלב התפתחות קדום, האומר :״הרבה זה טוב״.
כלומר; יעיל ומשרת את המישפקה והחברה. הרבה
ילדים — מישפחה חזקה, שבט חזק.
בימינו, בכל אשר תפנה, האיכות מחליפה את הכמות
כדרך ליעילות והצלחה — מנסים מתנגדי סעיף 5
ליישם בכוחו של החוק את המושגים הישנים בתוך
התנאים החדשים. ואם אכן יצליחו, בכוח הסכמים קוא-

הרבה ילדים -
לציני צבא
ולעבודות שתודות
ליציונים, לכפות את תפיסת העולם בת כמה-אלפי-
שנים על ימינו אנו, נגיע לאותו מצב של הגולם הקם
על יוצרו. כלומר: הרבה זה רע, כיוון שאינו יכול
להיות בעל איכות אנושית חומרית.

ועוד משהו למנפנפים ביהדות, שאינה־מתירה־רצח-
עוברים: האיסור על ״השחתת זרעו ארצה״ ,נאמר כלפי
גברים בילבד ולא כלפי נשים.
היהדות, שאינה זהה דווקא לרבנות של ישראל של
היום, התירה לאשה לשתות ״כוס של עקרין״ ,והוא
משקה צמחי שטיבו אינו ידוע היום, למרבה הצער,
ובכוחו היה לגרום לעקרות או להפלה.

~השנם ד״זד״

מדברי הרמב״ם :״המשקה כוס של עקרין לאדם
או לשאר בעלי-חיים, כדי לסרסו הרי זה אסור ואין
לוקין עליו״ ,ואילו ״אשה מותרת לשתות עקרין כדי
לסרסה עד שלא תלד״ .ומאוחרים מן הרמב״ם מנו
את הסיבות המתירות שתיית עקרין: מטעמים רפואיים,
למניעת יסורי־לידה חמורים, לאחר נסיונות קודמים
של לידות קשות, ועוד סיבות רפואיות שלא אמנה
אותן כאן. אך המעניינת והשייכת לענייננו מכל היא
הקביעה הבאה :״אם אין בניה הולכים בדרך הישרה
וייראה שלא תרבה זרע כי האי.״ כמותה ודי לחכימא.
ועוד פיסקה מחת״ם סופר, הדן. בשאלה האם האשה
חייבת לקבל את רשותו של בעלה להפסקת פוריותה.
דעתו חד״משמעית. אם האשה חוששת לצער רב או
לסכנה בלידה הבאה, רשאית היא שלא להתחשב בהתנגדותו
של בעלה :״דאינה מחוייבת לצער עצמה מפני
שיעבודה שמשועבדת לבעל — ולא מחוייבת להחריב
עצמה כדי ליישב העולם.״

ד ״ ררוחמהמרטון, תל־אב־ב

££111

אולימפיאדת האבני המתגלגלות
ירושלים — .מעצמות־ספורט ותיקות כברית־המוע-
צות, סין, ארצות־הברית והאיחוד האפריקאי זכו במרבית
המדליות באולימפיאדת .1988 אולם בתחרות
האחרונה — ידוי אבנים — מישחק שיערך השנה לראשונה
רשמית, מצפים הכל לניצחון של אחת הארצות
המארחות — ישראל או פלסטין.
שתי המדינות האלה אכן הצדיקו את השם שיצא
להן, בהמשיכן להתווכח על כללי התחרות, עד שאתמול
הצליחו להגיע סוף־סוף לפשרה לפיה תיידה כל
קבוצה אבנים הן במכוניות צבאיות משוריינות והן
ברכב אזרחי מסוג ״אולדסמוביל״ (מכוניות אמריקאיות

אלה נקנו לפני שנים עבור שרי ממשלת־ישראל, אך
הוצאו מכלל שימוש כשיצא החוק המגביל נסיעה
במכוניות״ענק כאלה לפעמיים בשבוע).
הפלסטינים העדיפו לבחור את הראשונית, היות
ונסיונם בידיי סלעים ברכב צבאי רב משל שכניהם
שמעבר לגבול.
הנבחרת הישראלית אויישה באנשי ״חטיבת אשת
לוט״ ,קבוצה משכונת מאה-שערים, ובאנשי ״נבחרת
הגליל״ ,שמרבית אנשיה באים מהכפרים סכנין ומעילי

מומחים עולמיים מרבים לדבר על ניצחון כימעט
ודאי לקבוצה הישראלית, אלא שחיכוכים שנתגלעו
לאחרונה בין הספורטאים היהודיים לשילטונות ישראל
מאיימים לסכל את סיכוייה.

חברי הקבוצה הישראלית היו תחת לחץ של חוגי
החרדים, בשל שרידי׳ התמרמרותם, בגין המאבק על
הקמת האיצטדיון האולימפי בשועפת. בעיה זו נפתרה
סוף־סוף לא מזמן, רק אחרי שהאיית-אללה חומייני
ויאסר עראפאת עצמם נתנו את ברכתם לתוכנית. מנהיגי
נטורי״קרתא הסירו אז את התנגדותם, בתנאי שיונהגו
בטישחקים האולימפיים הכללים כדלהלן:
( )1כל אירוע הדורש מיכשור אלקטרוני מכל סוג
שהוא לא יתקיים בשבת.
( )2אין להעניק מדליות בשבת.
( ) 3על כל שופט לעבור מיבחן־זכרון מייוחד, כדי
שחס וחלילה לא ייכשל ברישום החלטותיו אחרי שקיעת
החמה.
בעיקבות ניצחונם בנושא השבת דרשו הדתיים,
כשהם נתמכים על״ידי איראן וסעודיה, לבוש צנוע ל-
ספורטאיות. הפעם, משנדחתה תביעתם על הסף, פתחו
״המאניאקים של ימי״הביניים״ ממאה־שערים, כפי
שמכנים אותם כאן מתנגדיהם, בידוי אבנים ב״פרו-
צות לבושות בלי בושה״ (הכינוי שהודבק על־ידם לאלפי

וו 1 .

שחייניות, אצניות, מתאגרפות וספורטאיות אחרות).
העירייה נאלצה לשכור שומרים מייוחדים על מנת
לסכל נסיונות אלה.
בעיות אלה ואחרות הביאו אי אלה ממנהיגי מאה-
שערים להכריז על שכונתם מדינה עצמאית (רבנים
מתונים יותר הסתפקו בדרישה לאוטונומיה בלבד).
מיידי האבנים של השכונה ביקשו להכיר בהם כביישות
מתחרה עצמאית. הוועד האולימפי תומך עד כה ב־ממשלת״ישראל
ומסרב להכיר בהם. ולפי כך, מיגרש
האימונים בכביש רמות עלול להיות האתר היחידי שבו
יוכלו ילדי הכיפה ליידות אבנים השבוע.
מסתבר לפי כך ש״כנופיית הגליל״ תייצג את ישראל
לבדה. זאת היא קבוצה שרכשה יחסית נסיון רב
ביידוי אבנים ברכב צבאי בעבר, אך המומחים מעריכים
כי ירד כושרה: תקופת האבן בגליל הסתיימה עם
בחירתו של תופיק זאייד לשר הראשון לענייני ערבים,
ב־ .1985 פעולתו הראשונה היתה לארגן גדוד-עבודה
של כמיליון צעירים מצריים, ישראליים ולפסטיניים,
שניקו באותו קיץ את הגליל מסלעים ובכך שמו קץ,
אחת ולתמיד, לוויכוחים על הפקעת אדמות שהרעילו
בעבר את היחסים בין יהודים וערבים בצפון הארץ.
שמה של הקבוצה הפלסטינית יצא למרחקים בגלל
מישחק הצוות שלה ; בהתקפות מתואמות מפליא הצוות
לכוון אבנים, בריקושטים מרשימים, לחלקים
הפגיעים של מכוניות צבאיות מתוצרת ישראל, שתוכננו
במייוחד כדי להדוף לבנים מעופפות.
קבוצה זו, שרוב אנשיה למדו בבתי־ספר של רמאללה
בתחילת שנות ה־ ,80 הותקפה על-ידי גורמים שונים
בגלל מינהגם של אנשיה לשאוף עשן צמיגים בוערים
בעת התחרויות. טענתם, כי הדבר מוסיף יתרון פסיכולוגי
בילבד, נדחתה על הסף והם נאלצו לוותר על
נוהג זה באולימפיאדה.
כך צפוי לקהל מחזה מרשים ומרהיב־עין ויש רק
לקוות שלא ינסה להצטרף לתחרות בעצמו. לאומנים
ירושלמיים קיצוניים משני הצדדים עלולים לנסות
ליצור תקריות בין הצדדים, אך לגבי מרביתו של הקהל,
הפיוס שחל בין ישראלים לפלסטינים ב״ 1984 עודו
שריר וקיים.

אוהדי האולימפיאדה זוכרים עדייו את התקריות
באולימפיאדת לוס-אנג׳לס, שם התחוללה המערכה
האחרונה בין שני העמים המיזרח״תיכוניים — מישלחת
פלסטינית סימלית הוזמנה למישחקי מוסקבה כבר
ב ,1980-אך אחד מחבריה נפגע מלבנת־בטון שיידה בו
אחד ממרימי המישקולות הישראליים ברגע פורענות.

ב״ 1984 הורשתה מישלחת מלאה של אש״ף להשתתף,
ומדרכות הסלע סביב מגורי הספורטאים בלוס-
אנג׳לס נעקרו בו בלילה. תיגרות אבנים קטנות פרצו
בין הישראלים לפלסטינים, אך כאשר הוזעקה למקום
מישטרת לוס־אנג׳לס, כדי לחסל התקרית, מצאו היהודים
והערבים את עצמם לפתע מיידים אבנים באוייב
המשותף.
להופעתם המשותפת למחרת, במסיבת עיתונאים,
היתה השפעה מהממת על הציבור הישראלי. היה זה
אות וסימן למערכה הסופית של הפלסטינים אחרי 17
שנות כיבוש הגדה־המערבית ורצועת־עזה. המאורעות
התפתחו מעצמם.

כמה מאות מנהיגי אש״ף בכירים, מחופשים לנוצרים
הבאים לעבוד בישראל, הסתננו מלבנון דרך הגדר
הטובה. עוד אלף פקידים פלסטינים עתידיים הגיעו
באותו היום בטיסות־שכר מקאהיר, מחופשים לתיירים
מצריים 12 .אלף מישפחות פלסטיניות נאספו על-
ידי מחנה הפליטים השט של אייבי נתן, כשהן מחופשות
לוויאט־נאמים, והוטסו לדירות ריקות שהכינו
עבורן בקריית״ארבע, מעלה-אדומים ואילון־מורה.
יאסר עראפאת, שכנראה הגיע עם אחת הקבוצות
הללו, חדר למישכן הכנסת. הוא סירב לחדול מקרי-
אות״הביניים שלו, עד שירשו לו לשאת דבריו באוזני
העם הישראלי מעל בימת הכנסת.
שלא כמו אנוור אל־סאדאת, שבע שנים קודם״לכן,
נשא עראפאת נאומו בעברית, ובכך כיפר על שלא
היה המנהיג הערבי הראשון בכנסת. שוב חזרה התופעה
שהפסיכולוגים נוהגים לכנותה ״התופעה הסאדא-
תית״ :דעת-הקהל הישראלית השתנתה מייד והשלום
הרשמי לא אחר לבוא. את עראפאת אי־אפשר היה
להאשים, כשם שהאשימו בעבר את אל״סאדאת —
בבגידה בפלסטינים. אפילו ארצות־הברית נאלצה ללכת
בעיקבות ממשלת-ישראל ולהכיר סוף־סוף באש״ף.

האולימפיאדה של 1988 מסמנת ארבע שנות דו־קיום־בשלום
בין שתי המדינות, ישראל ופלסטין. לשתיהן
יש לא מעט בעיות פנים. הפליטים שחזרו לפלסטין
לא היו תמיד תמימי דעים עם מנהיגיה המסורתיים
של הגדח-המערבית, ועדיין זורקים אבנים
בכביש רמות בשבתות.
היום תיזרק בטכס הפתיחה אבן גרניט מלוטשת
מסיני. ביידוי האבן ישתתפו באורח סימלי כוהני הדת
הראשיים מירושלים — קאדי, בישוף ושני הרבנים.

דוידמנדל, רו>11ל־ם

טלוויזיה צ ב עוני ת

היהלום של הטלוויזיות

באותו הסחיר י ש לך יהלום של טלוויזיה
הטלוויזיה הצבעונית של
״סימנס״ לשואפים
לטוב ביותר
צריכת חשמל נמוכה
חסכון, הוא גורם חשוב בהחלטתך לרכוש טלויזיה.
כראי שתרכוש את״סימנס״אשר בנויה לעבודה בהס פק
נמוך ובצריכת חשמל מינימלית ובכך הנך חוסך
כסף והטלויזיה שלך מאריכה ימים.
איכות ללא פשרות
קווי הייצור במפעלי״סימנס״בגרמניה, הם הקפד ניים
והמחמירים ביותר כל מעגל מודפס וכל
טרנזיסטור נבדקים פעם אחר פעם להבטחת מערכת
קליטה מושלמת וחסרת ליקויים.

בקרה אלקטרונית
ל״סימנס״ ,בקרה לייצוב המתח ולמניעת הפרעות
בקליטה וכן בורר-סורק תחנות אלקטרוני הנותן לך
קליטה מירבית.
אחריות ושרות תייראן
לא לכל טלויזיה יש ״אבא״ שכזה -״תריראן״קונצרן
האלקטרוניקה מן המתקדמים בעולם,הוא האחראי
ל״סימנס״ שלך, הוא אשר מעמיד את השרות המ עולה
שלו לרשותך בכל עת.
׳ סימנס״יהלום של טלויזיה
קניית ״סימנם״ הינה השקעה משתלמת. אתה מקבל
מכשיר אמין ביותר שהפך לשם דבר בגרמניה וב עולם
בולו ומצטרף לחוג הלקוחות היודעים כי כדאי
להתאמץ מעט יותר ולרכוש רק את הטוב ביותר.
להשיג בחנויות החשמל המובחרות.

חדות הצבע
מסך הטלויזיה בשיטת 1.1נותן לך תמונה צב עונית
חיה ממש כבטבע. גם בשידורי שחור לבן
התמונה הרבה יותר חדה מאשר בטלויזיות אחרות.
שליטה מרחוק
שלט רחוק חריש הפועל בשיטה האינפרה-אדומה.
אינו משמיע צלילים חדים בשעת הפעלתו הצורמים
את האוזן ופוגעים בבעלי חיים בבית.

אחריות ושרות

5#א1£א81£

משחק מונופול בנקאי
שי חנוכ ה ל חו ס כי אגור :״ ה די ס קונ ט אי הצעיר״ — משחק בנ ק אי
לי ל די ם ולנוער(כמו מונופול) ,שכל מהל כיו דו מי ם לפעילות ה בנ ק אי ת במציאו ת.
בנק די ס קונ ט מ עני ק ל חו סכיו הצעירים(ולהוריהם!) שי בנ ק אי של ממ ש.
משחקהמ שלב שעשוע ע ם רכישת ידע בנקאי. רוצה ל ח סו ך לה שכל ה גבוהה?
לקבל ה לוו א ה לדירה? ל קנו ת הכל בכרטיס ״ א שר אי ת״ ג״ליהנות? ק ח 10,000ל״י משכורת,
וצא לדרך על לוח ״ ה די ס קונ ט אי הצעיר״ ,משחק המונופול ה בנ ק אי של ״אגור״.
משחק ״הדיסקונטאי הצעיר״ יוענק לכל חוסך ב״אגור״ ,שיביא את קופתו להרקה ובחשבונו 60ל״י לפחות.
המשחק יחולק בסניפי הבנק מיום שני, כ׳ בכסלו תש״ס 10.12.79 כל הקודם זוכה!

תוכנית החסכון
^ • 1 4 1לילדים ולנוער של

י בנו! די!10 ונט

מיעיט בעד מזטיזוציה חזקה מטיל
תמיד את שילטונו על רוב לא־איכפת׳
מתחננת, מתרפסת, מתחנפת, ומתייפחת.

העריצנת

בפוליטיקה, הכוח הוא המכריע.
מניין כוחו המיסתורי של המיעוט,
שאין לו שום כוח ממשי,
לעומת הממשלה, שיש לה צכא
ומישטרה וכתי-סוהר, והפועלת
כשם הרובץ
ה( ועל

״— אותו.

וף* די קולל! גילה משהו חשוב. לא
^ מכבר סיפר על כך .״כשאני הולך
ברחוב, עוצרים אותי אנשים ושואלים
אותי, :מה יהיה עם האיצטדיון? מדוע
אין לנו? למה נכנעת לדתיים ד אבל איש
מן השואלים האלה לא עשה מאומה כדי
לעזור לי. הייתי לגמרי בודד במאבק!״
^התוצאות ידועות. הציבור הדתי בירו שלים
ניצח, כשם שניצח בפרשת כביש
רמות. בניית האיצטדיון נפסקה, אחרי
שכבר הושקעו בו עשרות מיליוני לירות.
הציבור הדתי בירושלים הוא מיעוט. או הדי
הספורט הם רוב.

המיעוט ניצח.

ה מי עו ט
עוטים, שכל אחד מהם שולט על שטח
מסויים.

ישראל של ימינו היא הוכחה
מאלפת לכד•

ך* אגדה הרווחת בציבור אומרת כי
1י בדמוקרטיה שולט חרוב, תוך כיבוד
הזכויות של המיעוטים, שגם להם יש סיכוי
סביר להיות לרוב, בדרכים של הס ברה
ושיכנוע.
זוהי האגדה.
מהי המציאות?

כמציאות נכנע הרוב תמיד לטי
פים
הקיצוניים של תנועת־חרות, המפד״ל
ומיפלגות אחרות, אינם מגיעים לכדי רבע
של האוכלוסייה היהודית בארץ.

והנה, מזה שנים רכות מכתיב
הגוש, למעשה, את המדיניות של
ממשלת־ישראל.
זה לא התחיל בממשלתו של מנחם
בגין, שליבו עם האידיאולוגיה של הגוש.
תופעה זו כבר בלטה בימי לוי אשכול
וגולדה מאיר, ועוד יותר בימי כהונתו של
יצחק רביו, שבוודאי לא נטה חסד לקיצוניות
הדתנית־הלאומנית.
אנשי הגוש יצאו בשעתו לחברון, תוך
הונאת הפיקוד של צה״ל, ונשארו במקום
הייתי הרצון״.

כאן גורם שקשה מאד למדוד

קורא

״מדד־כוח־

התופעה ידועה לכולנו מחיי־יומיום. חתול-
אשפתות קטן ומורעב מתגרה בכלב־רו־עים
גדול. החתול מסמר את שערותיו,
חושף את שיניו, משמיע קול מאיים. ה כלב
יכול היה לטרוף אותו בנקל. אבל
אין לו חשק להתקוטט. הוא גם פוחד,
שמא ינקר החתול את עינו. לכן משמיע
הכלב כמה נהמות בחצי לב, כדי לצאת
ידי חובה ולשמור על כבודו, ומשאיר את
שדה־הקרב בידי החתול.
מחזה דומה מוצג לא־פעם כאשר מתפתח
ריב בין אדם גדול־מידות אך טוב-
לב ובין אדם קטן, בעל חזות חלושה,
שמנוי וגמור עימו לכפות את רצונו בכוח.
כאשד הוא מתגרה באיש הגדול והחזק
ממנו, נסוג, לרוב, דווקא הגדול. הוא
יודע שהקטן מוכן להילחם, כדי להוכיח
את אומץ־ליבו או עליונותו, ואילו הגדול
אינו רוצה להוכיח דבר. לכן הוא מש תמט
מן המאבק.
הכוח הגופני הוא רק גורם אחד בהתמודדות
בין בני־אדם. חשובות יותר הנכו־

הצבא מסלק ״התנחלות״ של גוש אמונים ליד קרייחדארבע, חברי־הכנסת אברמוביץ ולורנץ ממתיקים סוד
אני בא כאן לטעון כי פרשה זו מד גימה
כלל מדיני חשוב:

המיעוט

מנצח

תמיד.

תכן שאני מתפרץ לדלת פתוחה, וכי
כבר נכתבו על נושא זה אלפי ספרים
מלומדים, עם טבלות ונוסחאות בסלאנג
מדעי בלתי-מובן.
אם כן ואם לא, הריני מתכבד בזה
להציע מונח פוליטי להגדרת תופעה זו:

מינורוקראט יה.
שילטון המיעוט.
(אם מישהו המציא מילה זו לפני, אנא,
יסלח לי).
במישטר טוטאליטרי מימין ומשמאל, ה-
שילטון נתון בידי מיעוט אחד, כגון ה-
פוליט־בירו של המיפלגה הבולשביקית או
הפמלייה של הפירר.
ואילו בחברה הפלוראליסטית הדמוק רטית
מפוזר השילטון בין כמה וכמה מי
עוט,
היודע את אשר הוא רוצה.
בהתמודדות בין ״הרוב הדומם״ ובין
״המיעוט הקנאי״ ,ידו של הרוב תמיד על
התחתונה.

בדי לחקור תופעה זו ולעמוד
המכניזם ההכרתי הפועל כ
כדאי לבדוק שני מיעוטים שהט
כשנים האחרונות את חיתתם
חיי ישראל: גוש-אמונים ומוט*

גדולי-התורה.

ך וש״ אמונים הוא, מבחינה מיספרית
^ פשוטה, מיעוט מבוטל בציבור.
מיספר המתנחלים שלו נמדד במאות.
בהפגנות שלו משתתפים אלפים. הוא מסו גל
לגייס כמה רבבות לפיקניקים המוניים
בחיק הטבע של ״השטחים המשוחררים״.
בסיקרי־דעת-הקהל, זוכים ה!וש ומקורביו
בשלושה־ארבעה אחוזים. כל חסידי
ארץ־ישראל־השלמה, הכוללים גם את האג־

באורח בלתי־חוקי. יגאל אלון רץ אליהם
כדי לברכם, ואחריו אצו־מיהרו גם שאר
השרים של ממשלת לוי אשכול. כך נול דה
קריית־ארבע, בחסותה של הממשלה
שהתנגדה מכל וכל למניעים ולתוכניות של
אנשי קריית־ארבע.

מחזה זה חזר, מאז, פעמים רכות.
די להזכיר את פרשת קדום, שבה סירב
שר־הביטחון שימעון פרס לסלק את מקי מי
ההתנחלות הבלתי־חוקית, ולראש־הממ-
שלה יצחק רבין לא נותרה ברירה אלא
להתכופף ולהסכים.

מאז המהפך, נבדה תופעה זו.
הנשים העליזות של בית־הדסה בחברון
הן דוגמה בולטת. מאורעות גן־הירק
וקריית־ארבע, שבהם רוססו חיילים בחוכר
רי־הדברה רעילים והוצת אחד מהם כ לפיד
חי, האירו את התמונה. ובאילון-
מורה השפילה הממשלה את עצמה לפני
קומץ זעיר של מתנחלים במשך חודשים
ארוכים, כשהיא זוחלת על גחונה, מפצירה,

נות להשתמש בכוח, רודדהקרב, הדבקות-
במשימה, האמונה־בעניין.

כמאבק כין הרוב והמיעוט, גורמים
אלה הם המכריעים.
ך דט־אמונים מורכב מקנאים. הם
ו* בטוחים בצידקתם — ביטחון שהוא
אופייני רק לאנשים חד־ממדיים, חד־סיט-
ריים, שאינם רוצים ואינם מסוגלים לר אות
את הצד השני של מטבע, לבחון את
צידקת הזולת, לשאוף לראייה אובייקטי בית.

״יודעים״ שהם צודקים. בהיותם
צודקים, אין הם מקבלים את מרותו של
איש זולתם. חוק־המדינה אינו מעניין אותם,
כי הם מאמינים שהם נושאים בליבם חוק
נשגב יותר. מטרתם היא קדושה, ועל
כן היא מקדשת את כל האמצעים. הם מו כנים
להשתמש בהחלט בכוח כדי לסכל
(המשך בעמוד )58

ו 1 1יאבנו ־ י

ה שבוע בנוווה הי 2 0
מה אירע במאה ה־20׳ בשבוע שבין ה־ 19 בדצמבר עד ה ־ 25 בוז
במדור זה יסקור ״העולם הזה׳׳ כמה מן המאורעות שאירעו ב־ 78 השנים
הקודמות בשבוע שבו מופיע הגיליון.

1902
— 25.12 נוסדה מנחמיה.

1905
— 19.12 בוצעה התנקשות׳בחיי מכס
נורדאו בפאריס, מתוך מניעים פוליטיים.

1916
— 21.12 אל־עריש נכבשה על־ידי ה*
בריטים.

1940
— 20.12 נפתחו חגיגות יום הולדתה
ה־ 80 של הנריאטה סולד.
— 22.12 פורסם חוק להגבלת שכר״
הדירה בארץ־ישראל, בשל הספסרות ב דירות.

19.12 הסכם מיסחרי בין רומניה
לישראל נחתם בירושלים.
— 20.12 ראש ממשלת אוסטרליה,
הרולד הולט, טבע בים בחוף ליד ביתו.
— 23.12 היאחזות נח״ל־סיני עולה
על הקרקע.

1941
— 19.12 בגלל התבוסה בחזית הרוסית
מפטר היטלר את רמטכ״ל צבאו, ה גנרל
פון ברויכיטש, ונוטל את סמכויות
הפיקוד על הצבא.
— 25.12 הונג־קונג נכנעה ליפאן.
בנגזי נכבשה על־ידי הבריטים.

— 25.12 התקפה אווירית עזה על
ברלין בחג־המולד.
טוביה החולב מאת שלום עליכם הוצג
בהבימה. יהושע ברטונוב ושמעון פינקל
מתחלפים בתפקידים הראשיים.

1945
55 — 02.12 :אנשי אצ״ל ולח״י גורשו
מלטרון לאריתריאה.
— 12.12 הנשיא טרומן העניק 23 אלף
רשיונות־כניסה לארצות־הברית לפליטים
יהודים מאירופה.
עזרא סאונד, המשור הראמריקאי ש הואשם
בבגידה במולדת, הוכרז כחולה־נפש
שאין להעמידו לדין.
הגנרל ג׳ורג׳ פטון, מפקד המחנה ה אמריקאי
ד,־ ,15 מת בעיקבות פציעה ב-
תאונת־דרכים.

20 . 12.1940

— 20.12 ישראל אלופת אסיה ב כדורגל
אחרי שגברה על נבחרת תאילנד
לבנגקוק..

1967

1945

הנרייטה סולד

1966

1917
— 20.12 בברית־המועצות הוקמה ה־מישטרד.
החשאית הציקה על פי צו של
לנין. בראש הציקה, שכעבור ארבע שנים
הפכה לנ־ק־ורד הוצב פליכס דרז׳ינסקי.

1970
— 21.12 מזכיר המיפלגה הקומוניס טית
הפולנית ולדיסלב גומולקה ונשיא
פולין מריאן ספיכלסקי סולקו מתפקידם.
— 24.12 :בית־המישפט בלנינגראד דן
למוות את מארק דימשיץ ואת אדוארד
קוזניצוב, נאשמי מישפט לנינגראד.
— 25.12 אליסה בנזה, אשר נודע בשם
״ציצרו״ ,המרגל שגילה להיטלר את מועד
פלישת בנות־הברית לנורמנדיה, נפטר
בגיל .66
בוויאט־נאם הוכרזה הפסקת־אש לרגל
חג המולד.

1971

1919
— 19.12 הספינה רוסלאן הגיעה לנ מל
יפו ועליה 621 עולים מברית־המועצות.
החלה העלייה השלישית.

1920
— 23.12 צפון ודרום אירלנד נפרדו,
לכל אחת מהן פרלמנט משלה ושתיהן
בחסות בריטית.

1922
— 20.12 נציגי 14 רפובליקות סוביי טיות
מתכנסים במוסקווה ומייסדים את
ברית־המ ועצות.

1955
— 21.12 הנציב העליון הבריטי מפר סם
תוכנית להקמת מועצה מחוקקת בת
28 חברים ובה שבעה יהודים. הישוב
דוחה את ההצעה.
— 22.12 החייל האנזיץ שתיק של הא-
שק הוצג באוהל..

1957
— 22.12 הצגת בכורה בלוס־אנג׳לס
של סירטו של וולט דיסני שלגיה ושבעת
הגמדים.
3.12צ — נוסד הפו״ש, פלוגות השדה
של ההגנה.

1958
— 20.12 הופיע הגליון הראשון של
המשקיף, ביטאון הצה״ר שהופיע עד .1949

1949
— 25.12 קארל צ׳פק, סופר ומחזאי
צ׳כי, מזכירו של מסריק, נפטר בגיל .48

— 25.12 אוניית המעפילים תנה סנש
פרצה את ההסגר הבריטי, והעלתה 252
עולים בחוף נהריה.

1948
— 22.12 הממשלה החליטה על הע-
לאת עצמותיו של בנימין זאב הרצל ל ישראל.
מיבצע
חורב לסילוק הפולש המצרי
מהנגב. חיל־האוויר הפציץ מטרות מצ ריות
וחיל־הים הפגיז מטרות בחוף ה מצרי.

1951

24.12 הסתיימה שביתת הימאים
בישראל.
לוב הוכרזה כמדינה עצמאית.

1955
— 22.12 ארונו של מייסד הקרן הקיימת
לישראל, צבי הרמן שפירא, מגיע
ללוד.
— 23.12 לוורנטי ביריד״ סגן ראש
ממשלת ברית־המועצות הוצא להורג.

1960
— 25.12 הממשלה אישרה את מסקנות
ועדת השיבעה, שלפיה לא נתן פינחס לבון
את ההוראה לביצוע העסק־הביש.

כ דו ר ס לני ם
נא לירוק

1975
— 21.12 ,ועידת ג׳נבה נפתחה בחסות
האו״ם.
— 22.12 שר־החוץ אבא אבן נועד
עם שד־החוץ הסובייטי אנדרי גרומיקו.

— 20.12 ראש־הממשלה יצחק רבץ
הגיש לנשיא את התפטרותו. שר־הביטחון
שמעון פרס הודיע על התמודדותו.
— 23.12 הנשיא קארטר מינה את
סיירוס ואנס כשר־החוץ.

22 . 12.1953

על הרוח הספורטיבית שהופגנה
במישחק הדרבי שבין הפועל תל־אביב
למכבי תל״אביב, באמצעות
מכות ויריקות.
יש להתקין מרקקות ציבוריות באיצ־מדיונים
— לשימוש קהל הצופים והאו הדים,
ומרקקות מייוחדות בשולי המיג-
רש — לשימוש השחקנים.
יש להציב יחידות מייוחדות של מיש-
מר הגבול, כחייץ בין השחקנים לבין
הקהל, ולהקים יחידת קומנדו שתוכשר ל-

— 21.12 .עזר וייצמן התפטר מתפ קידו
כיושב־ראש הנהלת תנועת החרות.
— 23.12 אנדרי טופולב, מהנדס ה מטוסים
הסובייטי וממציא המטוס הקרוי
על שמו נפטר בגיל .84

1976

צבי חרמן שפירא

מרקד!>חבאצט דיוני ם

1972

— 19.12 הקונגרס האמריקאי מאשר
את מינויו של נלסון רוקפלר כסגן־נשיא.
לראשונה בתולדות ארצות־הברית יש לה
נשיא וסגן־נשיא שלא נבחרו על־ידי העם.
— 21.12 הורים שכולים מוסתים מנעו
בעד משה דיין מלשאת הרצאה באוניברסיטת
בר־אילן.

— 21.18 התכנסה אסיפה מכוננת ובח רה
בוועד זמני ליהודי ארץ־ישראל. ב אפריל
1920 הוסב שמה לאסיפת-הנבחרים.

(המשך מעמוד )8
סמה ידיעה בדבר השתתפותו של שר־האוצר
ייגאל הורביץ במסיבה שערך בנק
קונטיננטאל בתל־אביב, שבה צויין כי
עריכת המסיבה הסתכמה בסכום של כמיל יון
ל״י. בירור נוסף העלה כי המסיבה,
שנערכה לכבוד אורחים מגרמניה, עלתה
רק כרבע מסכום זה.

— 22.12 קורט ולדהיים נבחר כמזכיר
הכללי של האו״ם.

1974

1916

מכחכים

1977
— 21.12 נפתחה הגדר הטובה בגבול
לבנון.
— 22.12 הממשלה אישרה את תוכנית
השלום שעמד ראש־הממשלה להביא ל־אנוור
אל־סאדאת בפגישתם במצריים.
— 24.12 ראש־הממשלה מנחם בגין
הגיע לאיסמעליה.
נשיא מצריים מינה את מוחמד איבר
הים כאמל כשר־החוץ.

מטרה זו בילבד: לפרוץ קדימה, משולי
המיגרש למרכזו, בדיוק באותו הרגע שבו
נשמעת שריקת הסיום, כדי לסוכך על כל
שחקן ושחקן וכדי להפריד בין שחקני
שתי הקבוצות היריבות.
זהו הלקח שלי מתקרית המכות והירי-
קות בשבוע שעבר.
גדי הרמן, תל-אביב

ע 1נגוב
בעיקבות הראיון עם הדוקטור
חנן רפפורט, על הערביה שהפכה
אידישע מאמע (״העולם הזה״
.)2204
בכותרת נרשם בטעות כי הראיון נערו י
עם הפרופסור נתן רפפורט. צריך להיות:
הדוקטור חנן רפפורט.
י. לוין מנהל אדמיניסטרטיבי,
מכון הנרייטה סאלד, ירושלים

די ברג ״ז ם נוס ח יע*דאד
אפרופו התיקון בחוק ההפלות.
מיהו ליברלי, אליבא ד׳מיפלגה הלי ברלית?
האוהב את אוייביו — אגודת־יש-
ראל — ושונא את עצמו ואת עקרונותיו.
ומיהו פוליטיקאי הגון י אם תשחד
אותו, ישמור לך אמונים. ודי לחכימא.
אגב, בעיקבות הדיון בחוק ההפלות צריך
לעיין, ובמלוא הרצינות, בהצעתו הישנה
של חבר־הכנסת פסח (״פייסי״) גדופר,
להעסיק פסיכיאטר בכנסת. הח״כים שמצ פונם
נאנס יזדקקו בוודאי לעצתו של
מומחה לבריאות הנפש.
א. דווידי, תל־אביב

בד. אמר הנ בי א מו תמד
ועל

על העם היהודי המעונה
ארץ״ישראל הקדושה.
אודה לכם אם תפרסמו בעיתונכם כי
הנביא מוחמד, בספר הספרים של המא מין
המוסלמי, יעד את הארץ לבני-יש-
ראל. בבשורת הרכסים אומר נביא האיס-
לם :״אחר כך הורשנו לעם המעונה את
הארץ הקדושה, את מיזרחה ומערבה, ונת קיימו
כל ההבטחות של ריבונך לבני־יש־ראל
על אשר חיכו בסבלנות עד שהש-
מדנו את פרעה על בנייניו וקנייניו, והע ברנו
את בני־ישראל ביבשה בתוך הים.״
ד״ר משה אדר, אוניברסיטת
בר־אילן, רמת־גן
העולס הזה 2207

כפית פולנית עושה טוב לכל אחך
הפולנית מיוצרת במעבדת ״גליל״
מבני המשפחה מקט! ועד גדול.
מפרחי הגליל צמחיה עשירה ורעננה
הפולנית, מוצר המורכב מפולן(אבקת) נקיה מכל פגעי הריסוס וזיהום האויר
המאפיינים את מרכז הארץ.
פרחים) ,מזון מלכות ודבש ובעל הזכרי טעם מעניין. הפולן, המרכיב
מומלץ לקחת כפית אחרי כל ארוחה,
בפרוטאינים,
של הפרח, הינו מזון עשיר
כ־ 4-3כפיות ליום
מינרלים, חומצות ואנזימים חיוניים
להשיג בשופרסל, בסופרמרקטים
לגוף.
בצמחוניות ובחנויות המובחרות.
עם כל כפית פולנית, אתה מרגיש
איך גופך מתחזק והרגשתך הכללית
משתפרת.

1וא,מז:-זו?

פולנית-
להרג שה מצוינ ת

ממוצרי מכוורת קיבוץ שמיר טל 067-41826 .

מוראל מכניסה אותך לעידן העוצמה עם רמקול חדיש ויוצא דופן-
- 1_/\ 205 המשלים את סדרת הרמקולים המקצועיים של מוראל
/301/303/309/311ק_ווטו ואוקטב־.3
כבן למשפחה מופלאה זו ניחן ה־ 205 בכל היתרונות שעשו א ת
רמקולי מוראל לשם דבר: דיוק מירבי בהעברת הצליל ,״היענות מעבר״
מהירה, סלילי * 1אס0 <*)3א:1_0 <+ז\/א /\6ו״ו לספיגת עוצמת־יתר
ומערכת ליניארית לתיאום פאזה(ק.)1\^1
תכונות אלה בצירוף גימור קפדני, מחיר סביר ו־ 3שנות אחריות
נותנים בידך רמקול רב עצמה, בין אם א תה משוגע לדיסקו,
למוסיקה קלאסית או לכל מוסיקה באשר היא.
מדוע שלא תכנס לשמוע אותו באחד מאולמי ההשמעה המקצועיים
עוד היום?

31־זו 3! 1ח 6־01 רח 015 חט ס5

61־ו 0ודו > מ

להשיג בחנויות הסטריאו המובחרות ובחנויות ה שקם.

מרכז שיווק, תצוגה וייעוץ: מפעלי מוראל, אזור תעשיה נס־ציונה (על כביש בית עובד) טל 70796 .־054
1יי* ייי* ו*יי 1ליום ח) מ • .17.00—9.00-מכירה לעולים חדשים רק במרכז השיווק.

אליעזר שוסטק הוא שו־הנויאות, השורט עד הקצבות המדינה רקובות־התורים.
אריעזו שוסטק היה גם האיש השק בקופת־החולים הלאומית

!73/ 1717 חפוטית
₪רהשד
ר** אשרפר שו ב־ 1966 שמואל תמיר
* ואליעזר שוסטק מחרות, היתד׳ זו מכה
קשר. לתנועת־האם. לא כל־כך ביגלל אי שיותם
של שני הפורשים וחסידיהם. מנחם
בגין שמח להיפטר בעיקר משמואל תמיר.
אולם הליכתו של שוסטק אחרי תמיר היוותה
עבור חרות הפסד כספי ניכר, משום
ששוסטק של 6בהסתדרות העובדים הלאומית
בארץ־ישראל ובקופת^החוליס לעובדים
לאומיים הקשורה בהסתדרות זו. שני מוס דות
אלה, שהם לאמיתו של דבר, גוף אחד
מבחינה כספית, היו אחד מהמישענות ה חשובות
ביותר של חרות.
כאשר נפרדו דרכיהם של שמואל תמיר
ואליעזר שוסטק, ב־ , 1975 היתד. זו מכה
חמורה לתמיר. המישענת של הסתדרות
העובדים הלאומית וקופת־החולים שלה, ורשימות
חברי ההסתדרות הזו ניטלו ממנו.
תמיר הרגיש עצמו כמפקד ללא גייסות,
בעוד ששוסטק נשאר כשבידיו הקופה וה רשימות..
כאשר
נפרדו בשנה שעבדה חברי-הכנסת
המקורבים ליגאל הורביץ מאותם המקורבים
לשוסטק, שהיו תחת קורת־גג אחת
בלע״ם, היה ברור לאנשי הורביץ כי הם
הפסידו מישענת רצינית ביותר. אולם אחד
מחברי־הכנסת של פלג הורביץ אמר ה שבוע
:״אולי הפסדנו כסף, אבל הרווחנו
שלוות-נפש. אנחנו ידענו, ערב כל בחי רות
בתוך התנועה, שיש זיופים רבים, וכי

אנשי שוסטק עושים ככל העולה על רוחם
במה שנוגע לחברים שלהם, מהסתדרות העובדים
הלאומית. מעולם לא ידענו כמה
חברים יש להם באמת, וכמה כסף יש להם
באמת.״
במשך שנים רבות היו התלחשויות ושמועות
על כוחה הכספי הענקי והסודי
של הסתדרות העובדים הלאומית ועל ה השפעות
הפוליטיות של כוח כספי זה.
איש מילבד אנשיו של שוסטק והנהלת
הסתדרות העובדים הלאומית לא ידע את
הדברים לאשורם.

עד שהגיע מכקר־המדינה וחשה
חדק קטן ממה שקורה בהסתדרות
העובדים הלאומית ובקופת־החולים
שלה.
כדרכו, נהג מבקר־המדינה, הד״ר ארנסט
נבנצל, בכפפות של משי בתוצאות חקי רותיו.
הוא הסתפק במיקרים רבים בניסו חים
כוללניים, ולא העביר את המיוצאים
שעלולה להיות להם השלכה פלילית לידיעת
היועץ הסישפטי, כפי שמאפשר לו החוק.
מזכ״ל קופת חולים לאומית, דויד מלמדו-
ביץ, טוען כי מבקר־המדינה לא פנה ליועץ
המישפטי ולמישטרה. דובר מישרד־מבקר־המדינה,
שמאי קינן, מסרב להסביר מדוע
לא פנה סבקר־המדינה ליועץ המישפטי
לממשלה או למישטרה, אחרי שגילה חש דות
פליליים לכאורה בקופה ובקשריד. עם
הסתדרות העובדים הלאומית. קינן טוען,

כי החוק אוסר על מישרד-מבקר-המדינה
להודיע לציבור אם פנה ליועץ המישפטי
או לא, ומה היו נימוקיו לפנייה או לאי־פנייה.
טענה זו אינה נכונה. החוק אינו
אוסר זאת על מבקר־המדינה.

כמה חברים
יש בקופה ז
^ חת הבעיות הגדולות ביותר, בכל
י * הנוגע לקופת החולים הלאומית, היא
בעיית מיספר החברים בקופה. למיספר
חברי הקופה יש חשיבות רבה ביותר לגבי
ההכנסות של הקופה.
קיימים שלושה מיספרים שוגים של חב רי
הקופה:
• על פי סיכום דו״ח המחשב של הקופה
על גביית־המס בסניפים, בחודש מאי
,1978 מיספר המבוטחים בקופת־החולים לעובדים
לאומיים מגיע ל־. 143,300
• קופת־החולים מסרה מיספר שונה ל גמרי
למישרד־הבריאות. לדבריה, בסוף
שנת 1977 היו בקופת־החולים 240 אלף
מבוטחים.
• מזכ״ל הקופה מלמדוביץ טען באוזני
העולם הזה, כי שני המיספרים אינם נכו נים׳
וכי בקופה חברים למעלה מ־318
אלף ישראלים.
מלמדוביץ טוען כי מבקר־המדינה טעה,

וכי לא לקח בחשבון את המבוטחים ש עדיין
לא נכנסו לתוך המחשב. בתזכיר
שהגיש למבקר־המדינה, עוד לפני שפורסם
דו״ח המבקר ברבים, טען מלמדוביץ טענה
זו — אך היא לא התקבלה על דעת מבקר-
המדינה.
מלמדוביץ טוען גם, כי אין למיספר
החברים בקופה חשיבות בכל הנוגע לדו״ח
מבקר־המדינה .״אנחנו לא מקבלים כסף
ממישרד־ד,בריאות לפי מיספר החברים,
אלא אחרי דיונים על פעילות הקופה ועל
חובותיה,״ הוא הסביר בשבוע שעבר.
בטענה זו של פלמדוביץ תומכת גם דו ברת
מישרד־הבריאות דבורה גנני, שטענה
כי אין קשר בין מיספר חברי־הקופה ובין
התקציבים המגיעים לקופה ממישרד-
הבריאות.
אולם גורמים בקופת־החולים של ההסתדרות
הכללית טוענים, כי למיספר חב ריה
של קופת־חולים — כ ל קופת־חולים
— יש השפעה גדולה ביותר על גודל ה תקציב
המאושר לזכותה.
הממונה על תקציבי מישרד־הבריאות,
שרגא הבר, אינו נמצא עתה בארץ, ואי-
אפשר היה לקבל ממנו תשובה לעניין זה.
אולם למבקר־הטדינה יש תשובה מוסמ כת.
הוא קובע, בדו״ח שלו, אחרי שהוא
טוען שיש לקבוע באופן מדוייק את מיס-
פר החברים בקופת חולים לעובדים לאומיים;
״לקביעה זו חשיבות רבה גם ביג-
לל העובדה, שמישרד־הבריאות מביא בחשבון׳
בעת קביעת התמיכות לקופות-
החולים, בין השאר, גם את היקף האוב-
לוסיה בכל אחת מקופות־החולים.״

למרות שעד פי המסקנות שד
מכקר־המדינה יש חשד רציני לזיוף
ענק כמיספר חברי קופת־החו-
לים לעובדים לאומיים — שכעיק-
כותיו מתקבל כסף כטענות־־שווא
ממישרד־הבריאות ומקופת־המדי
נה — לא פנה מכקר־יהמדינה ליועץ
המישפטי לממשלה בדי לחקור
עניין זה, למרות שכמיקרים אחרים,
פעוטים יותר, ממהר מבקר
המדינה אל היועץ המישפטי לממשלה
ואף דואג לפרסם פנייתו זו.
מקור-הננסה אחר של קופת־חוליס
הלאומית הוא גביית מס-חבר. ברור
לגמרי שככל שמתגברת גבייה זו, כן קטן
חלקה של הממשלה בסיבסוד קופת־החולים,
(המשך בעמוד )50

ח 313ה בסלון אלנב׳ :113

בלימת עליית הסחיר
המוצרים הטוב ביותר במחירי הי שנים!

טלוויזיות:

מחיר לצרכן מחיר מבצע
כולל מע״ט כולל מע״ט

0ל ׳ ,1׳ 0״0״887699
סימנם ״ 26 עם ב קיה
שאוב לורנ׳ו ״ 26 עם בקרה 87,900 123,490
69,900 106,400
גמנדיג ״ 16 ללא בקרה

תנורי בישול:
מחיר לצרכו מחיר מבצע
כולל מע״מ כולל מע״מ

11051616 התנור הצרפתי
• 5211161 ברסן הצרפתי רנקד אלבן
בלרם
מג׳יק שף
גז •ייו

44,800
31.500
19.500
19.500
19.000
25,900
25.000

לאנשי צה־־ל וכוחות הבטחון:
אנו זולים מה;,שקם״!

34.900
26,000
14.900
14.900
13.900
21.900
17.900

מקררים מעולים:

מכונות כביסה:
מחיר לצרכו מחיר מבצע
כולל מע״מ כולל 8ע״ 8
גאלה סימנם הובר קנדי 137
קריסטל ליידי
קריסטל גרנד ליידי

39,200
25.500
30,000
25,640
26.500
31.500

30.900
21.500
24.900
19*325
23.500
29.900

מחיר לצרכו מחי
כולל טע״ט כון

ו׳־רל אלקטריק 16 קוב
ג׳נרל אלקטריק 18 קוב
ג׳נרל אלקטריק 21 קוב
ווסטינגהאוז 14 קוב
מג׳יק שף 420

מיכאל עקיל 1ב 0 ,ל1ן אלנבי 1 1 3
ליד״המשביר לצרכן״

ה סלון הראוי לאמתךל מו צרי חשמל
רח׳ אלנבי בוו ת״א,טל 966 .וו 5902,6ו 6
מחלקה מיוחדת ליבוא אישי

89,600
123.200
137.200
62,275
38,080

סין: מישפחותמקולדות ־ ילד

הבעל הצעיר כבש את פניו בקרקע, אחוז־בושה. אשתו
הקשיבה, נכלמת וסמוק ת־פנים לדברי־הכיבושין של מזכיר
סניף־המיפלגה בכפר הקטן שליד פקין.
משתתפי האסיפה הכללית נעצו בזוג מבטים קרים
ומאשימים.
שבוע ימים קודם לכן נולד לזוג ילד שני, ללא
אישור מוקדם של המיפלגה. מישפחת צ׳אי מונג ננזפה

ההצלחה רבים, בעיקר בשל כך שהחברה הסינית מאופיי נת
בהיעדר פרטיות ובמישמעת־ברזל.
העונשים החמורים והאקלים החברתי מרתיעים
עברייני-ילודה. יתכן שסין צועדת לקראת מישפחה
הבנוייה על בן יחיד.

האפאדטה״ד

מערב איו־זפה :
מיליונים ימות!
כמה אירופים ייהרגו במילחמה העולמית הבאה? 10
מיליון? 50 מיליון, או 100 מיליון?
האם עשרות־מיליוני פליטים במערב־אירופה יהרסו
את מערד־ההגנה של נאט״ו, ברית־ההגנה האטלנטית?
האם תהליך העיור המזורז, שפקד את אירופה מאז
,1945 מהווה מחסום או יתרון לצבאות הסובייטים?
בעשור האחרון לא ד,ירבו לדבר על-כך בגלוי. רבים
סברו שעם תום המילחמה הקרה נוצרה בעולם מערכת
רב־קוטבית, פלוראליסטית. היו מומחים שחזו עולם
הצועד לקראת קהילייה אחת, המנוהלת תוך הרמוניה
על־ידי מוסדות בינלאומיים.
אלא שהפרשן דרו מידלטון׳ שהציג שאלות אלה ב־אינטרנשיונל
הואלד טריביון לא לקה, חלילה, במחלת־רוח.
רשימתו, שהופיעה השבוע בעמודו הראשון של

היו״ר הואה

ונוי חוון

עונש עבור ילד (נזילבד הראשון)
קשות. הבעל הוזהר רישמית שילד נוסף במישפחה יגרום
לפיטוריו המיידיים ממישרתו.
היו גם צעדים מינהליים. הקיצבה לכלכלת המישפחה
הופחתה ב־ 50 אחוז. חותמת אדומה ענקית בכרטיס־המזון
של הצ׳אי־מונגים העידה על חרפתם מחדש בכל ביקור
במכולת המקומית.
עיתונאי צרפתי, שנכח במחזה מרתק זה בחודש שעבר,
מדווח, כי מדובר באירוע שיגרתי למדי. המיפלגה הקו מוניסטית
הסינית מנסה להתמודד עם התפוצצות האוב־לוסיה.
הטבות מרחיקות־לכת למישפחות קטנות, קנסות
ועונשים להורים ״ברוכי־ילדים״ ,הם חלק מהמערכה
הכוללנית והמקיפה של המיפלגה לצימצום הילודה בכל
מחיר.
ואכן, יש לסינים בעייה של ממש. מומחים סבורים
שבסין העממית חיים כיום 974 מיליון בני־אדם. אחרים
מתעקשים שמדובר רק ב־ 921 מיליון. מכל מקום ברור
שאוכלוסיית סין תגדל השנה בעוד 15 מיליון בני־אדם.
בשנת 2000 יחיו בסין לפחות 1200 מיליון תושבים. שליש
מהם יהיו מתחת לגיל . 15
מחוץ לנשואין -אסור. המדיניות הרישמית היא
לצמצם את גידול האוכלוסיה עד למינימום האפשרי. היא
נשענת על ההנחה האידיאולוגית, שתיכנון הילודה איננו
בתחום הפרט. זוהי בעיה חברתית מהמעלה הראשונה.
הסינים מאורגנים מבחינה חברתית בקהילות מייוח־דות:
יחידות־ייצור בערים וקבוצות־עבודד, בכפרים.
הקהילות מפעילות לחץ חברתי ופוליטי, ובמידת הצורר
גם אמצעי־כפייה, בדי להשפיע על התנהגות כל חבר.
הקו הברור שהותווה על־ידי המיפלגה בכל הנוגע
לתיבנוך־המישפחה הביא כבר לכמה הצלחות. גיל המיני מום
לנישואין נקבע ל* 27 עבור גברים ו־ 25 עבור נשים.
קיים איסור חמור על יחסי־מין מחוץ לנישואין. ילדים
״בלתי־חוקיים״ נלקחים מההורים.
העונשים על עבירות־מין קשים במייוחד. לזוגות
נשואים מותר להוליד ילד אחד בילבד, בעיתוי הרצוי
להם. הילד זוכה בהטבות רבות, וביכללן הקצבות־מזץ,
מעונוודיום, מענקים כספיים וזכויות לשיכון משופר.
כל הזכויות הללו נשללות אם נולד ילד נוסף במיש־פחה.
מישפחות מרובות־ילדים חייבות לשאת בעצמן בכל
ההוצאות. המישפחה חייבת לשלם שכר־לימוד עבור כל
ילד, מילבד הראשון. מוטל עליה קנם של ^ 10 מההכנסה
החודשית. מישפחות כאלה עלולות להתדרדר ממש
לחרפת־רעב.
הוולדנות המופרזת מוקעת כהתנהגות אנטי-סוציאלית,
ואב לילדים רבים עלול להיזרק מעבודתו.
מומחים סיניים מצביעים על שיפור רב במצב, כתוצאה
מהמסע נגד הילודה. מנהיגי המיפלגה בשאנחי מתגאים
בכך שהשנה נולדו בעיר רק 180 ילדים שלישיים, וזאת
מתוך 110 אלף תינוקות!
השיטה עדיין אינה פועלת באורח מושלם. יש הריונות
בלתי־רצויים, ומיקרים לא מועטים של תלמידות-
תיכון שילדו מחוץ לנישואין.
המנהיגים הסיניים מגלים אופטימיות רבה. סיכויי־

נוהאדחה בשרות

העיתון היוקרתי, עסקה בניתוח רציני של הבעיות הפו ליטיות
והאיסטרטגיות, המעסיקות עתה את טובי המומ חים
בעולם. רבים מהם צופים התדרדרות ביחסים בין
ארצות־הברית וברית־המועצות, ואפשרות של הסלמה
מהירה, אולי אפילו פיתאומית וחדה.
הימין עולה כעולם. בתפיסה האיסטרטגית האמ ריקאית
עמדה תמיד אירופה במקום הראשון. ניגודי-
האינטרסים בין ארצות־הברית ומערב־אירופה נראו תמיד
שוליים וזמניים (אפילו בתקופת שרל דה־גול) ,לעומת
ההתמודדות הגדולה עם ברית־המועצות ומיזרח־אירופה.
המאמצים האמריקאיים לבנות במערב־אירופה מערך
צפוף ומסועף של בסיסי טילים גרעיניים לטווח בינוני.
(בעיקר טילי פרשינג) נועדו לא רק לצרכים צבאיים.
בתקופה של עליית הימין במערב-אירופה, המלווה גם
בתהליך מקביל ומעניין של השתלבות המיפלגות הקומוניסטיות
במערכת הפוליטית, עושה וושינגטון כמיטב
יכולתה לגבש ולמסד את המנהיגות שלד, במערב.
הפעילות הדיפלומטית האמריקאית באירופה הגיעה
עתה לשיא, בעיקבות פרשת בני-הערובה בטהראן.
פרשת איראן חרגה כבר מזמן מסיכסוך בין האיית־אללה
רוח־אללה חומייני לבין ארצות־הברית. ממדיו
הכלל־עולמיים של העימות הניעו את סיירום ואנס, שר ד,חוץ
האמריקאי, למסע בבירות אירופה, כדי לגייס

השבוע הודתה ממשלת דרום־אפריקה באורח רש מי,
שהיא מגישה סיוע צבאי רב לממשלתו של אבל
מוזארווה ברודזיה.
הקוויזלינג השחור בשירותו של איאן סמית נהג
להכחיש כל מוערבות דרום־אפריקאית במילחמתו
נגד החזית הפטריוטית. עתה הצהירה ממשלת דרום־
אפריקה שהיא סיפקה נשק וגם ״יועצים״ לצבא ר ר
דזיה.
עד כה נהגו הדרום־אפריקאים להטיל עונשי־מאסר
חמורים על עיתונאים שהעזו אפילו לרמוז על תפ קידם
הפעיל של קציני צבאם ב״מילחמת השיחים״.
פרשנים בריטיים חוששים שממשלת מרגרט תאצ׳ר
תשתף פעולה עם דרום־אפריקה, כדי לחזק את אבל
מוזארווה בבחירות הקרובות ברודזיה, שייערכו בפי קוח
מושל בריטי, הלורד סומם.
תמיכת חוגים שמאליים בלונדון בחזית הפט ריוטית
העלתה את חמתו של חבר־הפדלמנט האולם־
רא־שמרני, ג׳וליאן אמרי. אמרי, בן למישפחת־אצי־לים
עתיקה, טען שמיפלגת־ד,לייבור שורצת בוגדים.
הערה חסרת־טאקם במקצת מצד אמרי, שאחיו נתלה
בלונדון ב־ 1946 בעוון שיתוף־פעולה עם הנאצים.
תמיכה במצור הכלכלי שהכריז נשיאו על איראן.
האירופים, התלויים בנפט המיזרח־תיכוני יותר מאר־צוודהברית,
לא גילו התלהבות יתרה. בלונדון, פאריס
ורומא שכחו כבר מזמן את המילחמה הקרה.
בשנות ד,־60׳ חדלו אפילו המנהיגים השמרניים
באירופה לדבר בעגה האנטי־קומוניסטית, השביחה כל-
כך בישראל. אבל בחודשים האחרונים חשים מומחים
בתחילתו של מיפנה ניצי במערב. בארצות־הברית עלה
כוחו של הימין השמרני, וגבר הקיטוב בין ניצים גלד
באליים, מסוגם של רונאלד רגאן והנרי ג׳קסון, לבין
יונים כמו אנדרו יאנג. היונים מגלים הבנה רבה יותר
למתרחש בעולם השלישי, ותומכים בצעדים המחזקים
את הדטאנט. כוחם הגובר של הניצים בארצות־הברית
הגביר את התקיפות של תומכיהם באירופה.
גם ד,קירבה שנוצרה בין ארצות־הברית לסין עלולה
לחדד את היחסים בין המערב לבין ברית־ד,מועצות.
פחד למען השלום. בינתיים מודאגת וושינגטון מסירובה
של הולנד להקים בסיסי טילים גרעיניים בתחומה.
לעומת זאת הסכימו בריטניה, מערב־גרמניה, איטליה
ובלגיה לארח בתחומן את מערכת הטילים׳ ,המכוונת
לעבד מערב ברית־ד,מועצות. בכך הונחה אבן־הפינה
למערך איסטרטגי חדש, אשר יפצה את הניצים האמרי קאיים
על הסכמי סאלט וימנע, אולי, את המשך תהליך
פירוק־הנשק, שרבים בעולם תלו בו תיקוות כה רבות.
דרו מידלטון מעריך בהאואלד טריביון שבמיקרד,
של מילחמה יוכלו הסובייטים לגרום ל־ 100 מיליון הרוגים
כבר במכה הראשונה. רוב האבידות יהיו במערב־גרמניה,
שבה נמצאים רוב בסיסי נאט״ו ואזורי־תעשייה המאוכ לסים
בצפיפות, בחבל הדור.
הסובייטים עצמם, שאיבדו במילחמת־העולם השנייה
20 מיליון בני־אדם, חוזרים וטוענים שפניהם לשלום,
ולא למילחמה.
החזרת האימון הבסיסי בין מעצמות־העל, באקלים
הבינלאומי הנוכחי, מהווה משימה קשה ביותר. האלטרנ טיבה
לשלום ולפירוק־נשק היא כה מחרידה, שיש בה
משום אילוץ להמשך הדטאנט. השלום תלוי בכך שהפחד
מהמילחמה יגבר על תהליך ההקצנה ד,ניצי בעולם.

תרגיל של נאט״ו כמערב־ גרמניה
100 מיליון הרוגים

גם אם את
משתמשת בטמפון אחר
נסי את או־בה

נסי פעם אחת ותגיעי למסקנה שטמפון
או־בה הוא הטוב ביותר. עם טמפון או־ בה
תרגישי בטוחה וחפשיה, בתקופת המחזור
החדשי, יותר מאשר עם בל טמפון אחר.
ל־א1־ 3ה שלושה גדלים בשלוש דרגות
ספיגה: מיני -לבתולגזזלנערה
המתבגרת, נורמל ־ למרבית הנשים,
אקסטרה -לנשים עם דימום רב.
או־בה בעל בושר הספיגה הטוב
בעולם, מתרחב ואוטם בפני דימום
וריח. או־בה קטן, וקל להחדירו.
או־בה אינו זקוק למוליכים:
דחיפה קלה והוא בפנים. בלתי
מורגש ונעלם מעיני בל. גדולתו
של או־בה בקטנותו. אפשר
ל שאת אותו בכיס הקטן של
הג׳ינס או בארנק הכסף.
גסי את או־בה־אין טוב ממנו.

לכ ׳ ענת עצמון
או־בה מח׳ ההסברה
ת.ד ,2115 .חיטה
אבקש לשלוח אלי את
חוברת ההדרכה +השי:
3טמפונים בנרתיק שם כתובת

הטמפון הקטן
שכבש את העולם

משתמשת בטמפונים
ם לא משתמשת בטמפוגים

)*!שיגר 01111:1־

המלכה והנסיך: התמונה הראשונה הסבא והנכד :״סבאאנגליה״ ג׳ורג׳ ה־5
צ׳ארלס עם פארה פוסט

בירכת המלאך

השחקנית סוזן ג׳ורג׳ ,בחירתה של האם: מארי אסטריד, צ׳ארלס הנסיך מוולס
״כוח משיכד. עצום לגבי
נשים / ,זוהי אחת התכונות שכל
מכריו של הנסיך צ׳ארלס ציינו
באוזני מי שכתב את הביוג רפיה
שלו, שיצאה לאור החודש.
מה מקור קיסמו של הנסיך?
אביו, הנסיך פילים, ידוע

נד נעוותיז
עוד •ווש-העצר
אהבה פומבית: שרה ספנליר בת טיפוחיה של המלכה

ה עול ם הזה 2207

אמנם כגבר מקסים, אבל צ׳א־רלס
רחוק מלהיות דומה לו
פיסית. יש לו לחיים ורודות,
עיניים כחולות קטנות, המתרוצצות
במבוכה לעתים קרובות,
ומיבנה גוף לא ספורטיבי
במייוחד. ובכל זאת יש לו
קסם. כך מסתבר מהרפתקותיו
הרבות, שאינן גורמות נחת או
שקט נפשי לאמו, המלכד, אלי־זבט
השנייה. לעומת אן בת
ד,־ ,23 שכבר נשואה, מתגאה
צ׳ארלם, המוכתר גם כנסיך
מוולס, על כי הגיע לגיל 30
בעודו רווק. בכך הוא שונה
מאבותיו. אביו התחתן עם אמו
כשהוא היה בן 26 והיא בת
.21 סבו, המלך ג׳ורג, השני,
נישא בגיל .27 אבי־סבו,
ג׳ורג, החמישי, התחתן בגיל
.28 אבי־אבי־סבו, אדווארד ה שלישי
— בן .21 אליזבט מוד אגת:
על אלה שהיא בחרה
למענו ויתר, ועודנו מתרוצץ
עם כוכבות קולנוע.

האהבה הראשונה: לוצ׳יה סאנטה קרת

האהבה האסורה: דאבינה שאפילד

אנעויגז. ב\11 לם

גי״ן פוזרה בוא •נם ונעל רזיה נשיא ארצ 1ת־הבוית והגברת
ג׳יין פונדה רכשה לעצמה אולם התעמלות פרטי, ובו היא מתעמלת שעה כל יום (כמו
בתמונה) .כדי להוכיח שנעוריה עדיין במותניה החלה שוב להצטלם בתמונות של פין־אם, כפי שעשתה
בימי הבעל הקודם, רוג׳ה ואדים. בעוד שבשיבה הביתה היתד. לה כפילה בסצנות העירום, היא חוזרת
עתה וחושפת את גופה לפני המצלמה. פחד מן הזיקנה או תעלול פירסומתו או שמא זה וגם זה ן היא
עוזרת במרץ לבעלה, טום היידן, לרוץ בפוליטיקה ומאמינה כי יום יבוא והוא יהיה נשיא ארצות-
הברית. בינתיים היא מבטיחה :״אני יודעת שאוהב את טום כל ימי חיי!״

פיטר פארק: אשמי וממה אוח
דוש׳ חולי מאודי אזאייה: מאהבה
נ!ו ₪בין שמו והשחקנית
זהו הזוג המדובר ביותר באיטליה: הזמר־שחקן־כוכב־הטלוויזיה
המפורסם ביותר בארץ המגף, ג׳והני דורלי, והשחקנית האתיופית
השחומה זאודי אראייה. האתיופית האכסוטית, שהיתה הגיסה השחורה
של סילבי קריסטל באחת הוואריציות של עימנואל — בסרט עימנואל
השחורה — זוכה להצלחה רבה בסרטים מסוג זה באיטליה.
לעומת זאת, ג׳והני דורלי, בן דורו של דומינקו מודוניו ומן הזמ רים
בסיגנון הישן, מופיע בהצלחה בסוג מסויים של סרסי-פעולה
איטלקיים, לא מן המשובחים ביותר. אבל הוא עדיין אחד ממלכי
השעשועים של איטליה. דורלי היה בעלה של השחקנית קאתרין
טסאק ועתה הוא טועם מן הקסם של צאצאית מלכת שבא.

קשה להאמין שפיטר פאלק, במעיל
הגשם המרופט של קולונד
בו, הוא סמל מין. אך עובדה היא
שבסקרי דעת קהל והאזנה אמרי קאיים
הוא נימנה על חמשת הגברים
הנערצים על המין הנשי
מכל כוכבי אמריקה. הוא טוען
שאינו מבין כיצד הצליח להי ראות
כה מקסים בסמרטוטים, שעה
שרק עתה, כשנשא לאשר. את שרה
דאנס (איתו בתמונה) ,התחיל
להתלבש כבן־אדם. אשתו, שחקנית
יפהפיה בת ,28 .היא שקונה לו
את בגדיו החדשים .״יש בי הרבה
מן הצועני,״ אומר פאלק ,״ולכן
נהגתי תמיד להסתובב עם התבדה.
משהו השתנה בי, ואני אוהב
עתה לשבת עם שרה בבית.״
ה עו ל ם

הז ה 2207

אניק דח־ידיה:
סוכות •פהפיה
בתמיכת תבסל
— לא, היפהפיה שבתמונה
(משמאל) אינה כוכבת קולנוע
או דוגמנית. זוהי אניק דה ויל-
ייה, מי שהיתה אשתו של יאן
פלמינג של צרפת (כותב ספרי-
מתח על סופר־מרגל דמוי
ג׳יימם בונד) .במשך שנים רא תה
כיצד הוא נוסע ועורך
תחקירים לספריו, עד שהחליטה
לעשות כמוהו. היא הוציאה ל איי
את סיפרה הראשון, שהפך
ללהיט עצום בצרפת. שם הגי בורה:
ויקטוריה. אומרת אניק,
הנהנית מפירסום בזכות עצמה:
״ויקטוריה היא אחותי התאומה
בת־דמותי. יפהפיה, עיתונאית.
הגברים נופלים לרגליה וזה עוזר
לה לצאת מתיסבוכת ולהשיג
סקופים.״ אניק נטשה את בעלה
העשיר והמפורסם, כדי לזכות
בחרות ולהצליח בעבודה שאותה
היא אוהבת יותר מכל. בע לה
לשעבר אינו נוטר לה טינה
על כך. להיפך. הוא רואה את
הצלחתה בעין יפה ואפילו עוזר
לה למכור במחיר טוב את זכו יות
ההסרטה של ויקטוריה.

מזה בלי׳ו:
יזרח ומילא של
וגגדשה שדיס

קאמם ב״סי: לווין בגיל 75
ישנם אנשים היודעים להזדקן. הפסנתרן המחונן קאונט בייסי
יחגוג החודש את יום־הולדתו ה־ 75 בצורה אופיינית. הוא יהיה מצוי
בעיצומו של סיבוב הופעות עם תיזמורתו המפורסמת, שעליה הוא
מנצח בעצמו. הפסנתרן הישיש, הגר בבאהאמס (נראה בתמונה בביתו,
ליד הפסנתר) ,נשאר פסנתרן מהולל הדבק לפסנתרן עד כדי כך,
שאפילו כשהוא נח הוא פורט על הקלידים.

הפולס הז ה 2207

כשהיתה הילדה לינדה בלייר
בת ,13 הופיעה בתפקיד לא קל
לבת־גילה: היא היתה גיבורת
הסרט מגרש השדים, שעשה לכל בקולנוע. היסטוריה המראיינים סיפרה, שלמרות
תפקיד הנערה שקינן בה שד,
לא הושפעה כלל מן הקולנוע,
ואפילו לא מן הניסיון להפוך
אותה למיפלצת באיפור. אלא
שהמציאות היתה שונה. לינדד.
לא התבגרה ככל ילדה נור מלית,
ובמשך תקופה מסויימת
היתר. מכורה לסמים. בינתיים
בגרה והפכה בחורה נחמדה בת
. 19 היא נגמלה מן הסמים ומו פיעה
בסרט בשם רולר בוגי,
בהדרכתו של מאמנה לגלישה
(מימין) ,שהוא גם החבר שלה.

213

בהיעטת לפניית השר הורביץ :

1 מ גמדי
אברהם
10 דירו ת ב שלבי בניה מתקד מי ם
במחירי חוד ש

״ 1 1 1י נ לי׳

בפגישה עם מרכז הקבלנ
ביקש השר הורוביץ שיתו
פעולה בבלימת האינפלעי
׳ אברהם גינדי נ ענ ה לבקשו
,שר האוצר, ומציע למכירה
! סו דירות בשלבי בנייה
מתקדמים, במחירי חודש
יו לי . 1979

{< 50ו

•* בפתח תקוה די רו ת בכפר גניםובעיו -גנים ,
2מפלסים ב די ר ה 2 ,חדרי רחצה.

4חדרים בכפר גנים 1 ,8 0 0 ,0 0 0 .לי

** 4חדרי ם 1 ,9 0 0 ,0 0 0 .לי

4חדרי ם 1 ,7 5 0 ,0 0 0 .לי

* בראשון ל צי ו ו

די רו ת פאר ב מקו מות הי פי ם ביח בעיר/.

4חדרים 1 ,6 0 0 ,0 0 0 .לי @^.י^ 6

^ 4חדרים 1 ,8 0 0 ,0 0 0 .

4חדרי םבק רי ת מנחם 1 ,5 0 0 ,0 0 0 .ט

. 10 דיר תגג ברמת כו כ ב 2 ,7 0 0 ,0 0 0 .ל

בבל דירות אברהם גינז
במבצע תמצאו רמת בב
הכוללת ארונות מעבת
ן קרמיקה בחדרי הרחצה
לובי מפואר בכניסה לבי
הרבות, מ ת קני מ שחקים
תאורת גן ועוד.
תנאי הרכישה אצלאברהנ
ויציבים; מחירים ללא הצמ
עד 600,000.-ל״קהמחיריו
כוללים מ.ע.מ.

1 3 1 7ה 1 1 1 1 0
ראשודלציוך
רה׳ הרצל 62

פתחיתקוה
רח׳ חיים עוזר 28

רמ ת־השר ון
רח׳ סוקולוב 84

אברהם גמדי בונה דירות שאנשים )יווהבים

ראשל״צ 0 3 - 9 9 8 6 6 3

פ״ח 0 3 -9 0 5 5 9 3

רמת השרוך

03-475131

או ש י גו
ז׳ יזן ׳ ׳ל.

9התקרית הלא־נעימה,
שאירעה בשבוע שעבר לראש-
הממשלה מנחם ביגץ באולם
מליאת־הכנסת, עת התיי שב
על כיסאו הריק של ראש-
האופוזיציה, ח״כ שימעון
פרס, היתד. רק אחת משורה
של תקריות דומות שאירעו
לבגין באחרונה. כאשר הבחין

לכן, כשנכנס בגין לאולם המליאה,
הוא פנה, כהרגלו,
לעבר יציע הקהל, ונופף בידיו
לעבר הקהל. בדרך כלל זוכה
ראש־הממשלה למחיאות־כפיים
מאחרי זכוכית־הביטחון, בני גוד
לסדר המקובל בכנסת.
אולם הפעם לא נשמע משם
קול. לבגין הסתבר כי ביציע

מנחם בו ניפנף להמונים המריעים
אך ההמונים>א היו שם
יועץ המישפטי לממשלה, ה פרופסור
-יצחק זמיר, הוא ה קרחת.
את ראש־הממשלה הצי לו
מאי־הנעימות שומרי־ראשו,
שלקחו אותו מהמקום עוד לפ ני
שברידמן התעשת מתדהמתו.
1למחרת פגש בגין ב־מנכ״ל
מישרד-החוץ, יוסף
(״יוסי״) צ׳חנודד. צ׳חנובר
בא למסור דין־וחשבון לבגין,
מאחר ובגין הוא עתה ממלא-
מקום שר־החוץ. בגין הציג
את צ׳חינובר לפני כמה אנשים
כ״מנכ״ל מישרד־האוצר הח דש,״
ולצ׳חנובר לא היה נעים
לתקן אותו.
6בארוחת־צהריים שנערכה
במישרד ראש־הממשלה

כנראה מצויץ, אם אתה אוהב
אותו כמו התנחלויות.״
! 0באותו היום !נערכה
ארוחת־ערב במלון המלך דויד
לכבוד לינוביץ. ראש עיריית-
ירושלים, טדי קוליק, ישב
ליד סמואל לואיס. ללואיס הי-
תה בקשה. לטדי :״אני אוהב
את ראש עיריית תל-אביב,
שדמה להט, אולי אתה יכול
לעזור לו קצת בבעיות שלוי״
טדי השיב ללואים :״אני לא
אוהב אותו, ולא יכול לעזור
לו. אבל יש לך השפעה על
חיים יותר מאשר לכולנו, הוא
יכול לעזור לו.״ כאשר תמה
לואיס לאיזה חיים הכוונה, הסביר
לו טדי שהכוונה לחיים
קוגרסקי, מנכ״ל מישרד־

11|1ו|* ך 10 במהלך הסיור נטל מפתח

שר־העבודה־והרווחה, ערך

* 1111י *
בשלב של הרכבה, כשהוא אומר בחיוך לסובבים
יהיה לי מיקצוע.״ בפנותו אל חברי הנהלת־המיפעל
לכבוד השגריר האמריקאי הפר
ייוחד, סול לינוכיץ, הבחי נה
פ א לי, רעייתו של שגריר
ארצות־הברית בישראל, פמו־אל
(״סם״) לואים, בשר-
החקלאות אריק שרון, כשהוא
מסתער על המזון ואוכל בתאווה
בלתי־רגילה. אמרה לו-
איס לאריק :״האוכל הוא

שוודי, בשבוע אותו :
שאל :

והתחיל להשתעשע באחד המנועים שהיו
שעבר סיור במיפעל ״מנועי בית״שמש״.
״אם אצטרך לעשות הסבה מיקצועית,
״תקבלו אותי ״ 1התשובה היתה חיובית.

הפנים, שאינו שולט רק על
תקציבי העיריות, אלא גם נפגש
עם לואיס הרבה, מאחר
וקוברסקי ממונה על שיחות
האוטונומיה.
! 8לא רק לינוביץ ביקר
בארץ בשבוע שעבר. גם מי
שהיה מועמד לנשיאות ארצות-
הברית, הסנאטור ג׳דרג׳ מ ק ״

סול דנוביץ

השגריר האמריקאי המיוחד למרחב שהוא
יהודי, נקלע ל״יד ושנו״ בירושלים, באשר
בני מישפחת־פרטיזנים משוודיה נטעו עץ בשדרות חסידי־העולם
לזכר אביהם שנרצח על-ידי הנאצים. לינוביץ, שהתבקש על״ידי
בני״חמישפחה לטעת את העץ בשמם, התרגש עד דמעות מהמחווה.
בגין כי התיישב על כיסא לא
לו, הוא קם במהירות והתיישב
על כיסא סמוך. אולם כיסא
זה שייך ליריבו של פרס
במיפלגודהעבודה, ח״כ יג אל
אלון. אחד הסדרנים, שראה
את המבוכה הרבה שאליה נקלע
בגין, הציל את ראש־המנד
שלה. הוא ניגש אליו והובילו
למושבו, במרכז שולחן הממ שלה.
1דקות
אחדות קודם

לא יושב אף אחד, וכי הוא
נופף בידיו לכיסאות הריקים.
9ימים אחדים לפני תק רית
זו יצא בגין ממישרדו, ו עבר
ליד העיתונאים הרבים
שהמתינו לו שם. לפתע הבחין
בכתב הכלכלי של המחלקה
האנגלית של קול ישראל,
הררי כרידמן. בגין פנה
אליו ואמר בפליאה :״מה אתה
עושה כאן, הפרופסור זמירי״
הדמיון היחיד בין ברידמן ל
עוין(!ווה

גאוורן.
בקבלת פנים שנער כה
לכבודו׳ ,ציטט לפני הנוכ חים
מאמר ארוך שנכתב על
טדי קולק בוושינגטון פוסט.
במאמר אמר קולק על ראש־הממשלה,
מנחם בגין :״הוא
ראש־ממשלה נורא, אבל עשה
את הדבר הגדול ביותר בהיס טוריה.״

12 בישיבת מועצת עיריית-
ירושלים, שהתארכה עד אחרי
חצות, קם לפתע ראש העיריה
טדי קולק וביקש להוסיף הצעה
לסדר־היום על עשרות ההצ עות
שכבר דנו בהן. קולק
קרא פתק ששלח לו חבר מו-
עצת־העיר הדתי אברהם
לייזרסץ :״נהוג לומר בח צות
הלילה על-ידי מקובלים

היה רכז מדגרת קיבוץ רביבים, המייצרת
עופות לבטר. הוא היה קודח בביצים, ב־הזריקו
לתוכן חומר אנטיביוטי, המגן על העובר. פיוס שינה את
מיקצועו והפך עורך ביטאון תנועת־הקיבוצים־המאוחדת, בשם ״יחד״.

תפילה מייוחדת להרחקת שדים
ומזיקים. עתה אני מציע לך
לומר תפילה זו להרחקת המזיקים
מהאופוזיציה.״ קולק
הפסיק את הישיבה ורצה לאמר
את התפילה.
81 בדיון על תיקון חוק
ההפלות התמרמרו חברי־כנסת
על-כך שאף אחד משרי הממ שלה
אינו נוכח, וכמה מהם
דרשו מיושב־ראש הישיבה,
משה מירון, להפסיק אותה,
עד שיגיע נציג של הממשלה.
ח״כ הליכוד פסח (״פסי״)
גרופר ניסה להציל את המ צב
ושאל את מירון :״האם
לפי התקנון אפשר להחליף
שר בחבר־כנסת?״ השיב מי רון
:״השאלה אינה רצינית,
ולכן לא תקבל תשובה.״ ליד
גרופר ישב סגן שר־האוצר
לשעבר, יחזקאל פלדמין,
חבר מיפלגתו של גרופר, שק רא
:״לא רק השאלה לא רצי נית,
גם השואל!״
׳ 11 באותו דיון נאם גב
ח״כ האגודה שלמה לורנץ,
שנאומו הופרע על־ידי חברות-
הכנסת בראשותה של ח״כ
תמר אשל מהמערך. אחרי
כמה הפרעות !נמאס ללורנץ,
והוא אמר לאשל :״אני רוצה
שתקשיבי, ותתנהגי קצת בצורה
תרבותית. האם זה לבקש
יותר מדי ממך, גברת נכבדה ד

ו.ר 1פד: פסיכיאטר אוחד אינו מספיק בכנסת1

גומליטה יש חגיגה!
כרמליטהסנגריה־איו
מ ה להוסיף י,
הכל כבר בפנים.
כרמליטה סנגריה -
מתחרה בהצלחה
מזה 10 שנים בסנגריות הספרדיות
ברחבי העולם,
עשוייה ממיטב
הענבים של כרמל.

אריק: ס ת כי ם עלי כמו ננל אייבמן!
! 8הפרופסור
ליכוביץ נאם בסמינריון, ש נערך
בבית ההסתדרות בירו שלים
לפני תלמידי השמיניות
של הגימנסיה העברית. כאשר
התחיל ליבוביץ להשמיע את
דעותיו המוכרות על ההתנח לויות
והממשלה הנוכחית, קרא
לעברו אחד התלמידים, יוכל
נחמד, קריאת־ביניים. ליבו-
ביץ הפסיק את נאומו ואמר
לנחמד :״אתה סמרטוט צבוע
ומרופט.״ נחמד וכמה מחבריו
עזבו את ההרצאה.
81ד״ר דן רונן, סגן מנהל
המועצה לתרבות ולאמנות,
הבחין אחרי הקרנת־הבכורה
של הסרט הים האחרון, שנער־

ישעיהו

בעיקבות דבריו על בריאותו
שי י־אש-הממשלה.
81 תוך כדי כך סיפר בר־לב
איך נפל לפני ששה שבו עות
מן הסום, בעת מסע־רכי-
בה ארוך בגליל. במסעות ארו כים
רגילים בר־לב וחבריו לש עשע
את עצמם בתחרויות שונות.
במיקרו! זה היה עליו לי טול,
תוך כדי דהירה, בקבוק
מידי רוכבת, ולהעבירה לרוכב
שלישי. הסוסה של הרוכבת
סברה שזהו מירוץ, והחלה לדהור.
הרוכבת איבדה את השלי טה
על הסוס שלה, ובר־לב הג ביר
את מהירות דהירתו כדי
לעצור אותה. אולם תוך כדי
כך החל גם הסוס שלו להת־

כרמליטה סנגריה ־
זה מה שהיה חסר
אצלכם בחגיגה.

׳ 8מצליף הקואליציה, ח״כ
פסח גרופר, שופע לאחרונה
אושר ירב על מה שמתחולל
בממשלה .״בשעתו צחקו ממ ני׳״
הוא מסביר ,״כשהצעתי
למנות פסיכיאטר לחברי־הכנ־סת.
עכשיו כולם רואים שטעיתי•
פסיכיאטר אחד לא היה
מספיק !״
כרמלינוה סנגריה

הלהיט החדש של זייכרמל מזרחי
מיקבי ראשון לציו! וזכרו! י ע קג

81 שני אנשים עמדו בש בוע
שעבר על הבימה של מלון
הילטון בירושלים וניגבו דמ עות.
היה זה בעת שמנהל-
ההסברה של בית־החולים הדסה,
עזריה רפפורט, ראיין
בערב ראיונות את צלם טייס
בישראל, דויד רובינגר. רו-
בינגר סיפר לרפפורט כיצד
הוא כימעט הפסיד את הצילום
של חייו, כאשר בעת כיבוש
הכותל המערבי פרץ בדמעות.
סיפר לו רפפורט :״גם אני
בכיתי באותו הרגע,״ ושניהם
החלו לנגב את דמעותיהם.

איך מכנה שר-הדתות

ן ! 1!1ך י| ה ץ רקדנית ותיקה בלהקת בת־שבע, שמחה לפגוש
^ 1 1 1י -׳י השבוע במכר ותיק, היינס מייסטר. הוא רקדן
שווייצי, הרוקד ביום בלהקת הבלט המלכותי של בריטניה, שהגיע
ארצה לסידרת־הופעות. השניים רקדו יחדיו לפני שנים רבות.
כה בשבוע שעבר בתיאטרון
ירושלים, כי רבים מברכים את
סגן ראש העיריה, דויד בדג־מן,
ואומרים לו :״הסרט היה
מצויין, עשית עבודה טובה.״
בפינה אחרת של האולם הב חין
רונן בבמאי הסרט, דויד
כדנמן, מי שהיה במאי להקת
הנח״ל, העומד מבודד. רונן
הפגיש בין שני הברגמנים ומ אותו
הרגע, בכל פעם •שמישהו
בירך את דויד ברגמן מהעי-
ריה, הוא הפנה אותו לפינתו
של דויד ברגמן הבמאי.

פוקד

! 8פחות חוש־הומור היה
בשבוע האחרון לשר־החקלאות.
״העיתונות הישראלית שונאת
אותי,״ התמרמר אריק שרון
והמתיש :״עשיתי מחקר וב דקתי
מה כתבה העיתונות הישראלית
על אדולך אייס־מן
בתקופת מישפטו. הגעתי
׳למסקנה שעלי כותבים גרוע
יותר מאשר כתבו בשעתו על
אייכמן !״
! 8יו״ר מיפלגת העבודה,
שימעון פרם, היה אחד הקור בנות
הראשונים להחלטתו של
יו״ר מועצת המנהלים של
אל־טל, כדמה שביט, שלא
להתיר עוד העברת אישים
משובים מאד, הנוסעים בכר טיס
של מחלקת תיירים, ל מחלקה
הראשונה (״אפגריי־דינג״
,בשפה המיקצועית) .ב עת
שטס בג׳מבו של אל־על
בדרכו חזרה מארצות־הברית
לישראל בשבוע שעבר, הופתע
פרס כאשר הדיילים הובילו
אותו למושב במחלקת התיירים,
למרות שבמחלקה הרא שוני׳
היה נוסע אחד בילבד.
פרס התנחם בעובדה שגם שני
קברניטים בכירים באל־על, ש היו
באותה טיסה, נאלצו לטוס
במחלקת־התיירים.

שהשתוללה בשבוע שעבר,
הבחין להב מלישכתו בקומה
השתים־עשרה של בניין עיר יית
תל־אביב בפילון הקטן ש נולד
לפני כמה חודשים בגן-
החיות התל־אביבי, כשהוא מס תובב
בחצר הכלוב שלו ונר טב
בגשם. פינייה מיהר לטל פן
למנהל גן־החיות, וביקש
ממנו לדאוג להכניס את הפילון
לכלוב .״רגע אחד,״ תמה המנ הל
,״הרי גם בג׳ונגל הפילים
מסתובבים חשופים בגשם !״
״כן,״ השיב לו להב ,״אבל ב-
ג׳ונגל לא כל־כך קר.״
! 8לשר-החקלאות אריק ׳
שרון יש בזמן האחרון נוהג
שלא לבוא לישיבות של וע-
דות־הכנסת שאליהן הוא מוז מן.
ח״כ יוסי שריד התרגז
על כך, ואמר. בישיבת ועדת-
הכנסת :״העדרויותיו התכו-
פות של אריק שרון הן בושה
לכנסת.״ השיב לו על כך חבר
סיעתו, עוזי כרעם :״דווקא
הופעותיו של אריק שרון
בכנסת הן שמביאות את ה!*!
בישה•״

לעוזי ברעם היתד׳ סידרה
של ציחצוחי־לשון על חוק
ההפלות והממשלה :״הממש לה
עושה הפלה למשק, גור מת
למפולת כלכלית, מפילה
את החלטות הבג״צ ואת רוח
העם, גורמת לנפולת של ירידה,
מתפילה את דיוני־הכנסת,
מפלילה את האופוזיציה ואינה
מוכנה להפיל את התיקון לחוק
ההפלות, כי היא מפחדת ליפול.״

8בשבתות
רגיל ח״כ
חיים בר־ לב לרכוב על סו סים
בחברת ראש עיריית רמת-
גן, הד״ר ישראל פדד .״כש-
השמיצו אותי על כי הגשתי
את חוות־הדעת הצבאית שלי
לבית־המישפט העליון, בעניין
אילון־מורה, פלד ניחם אותי,״
אמר בר-לב השבוע .״אז עכ שיו
אני יכול לגמול לו.״ כוונתו
היתה לנחם את פלד על
מסע־ההתקפות שנערך נגדו,

להב, ובר-לב איבד את השלי טה
עליו. כך נמשך המירוץ
המטורף עד שהגיעו למעביר-
מים מבטון, שחסם את הדרך.
הרוכבת נפלה מן הסום שלה,
ואילו הסום של בר־לב קפץ
לתוך תעלה ונפל שם, כשבר-
לב נופל לידו. במיקרה כזה
עלול רוכב לשבור את המפר קת
שלו, אך בר-לב וסוסו יצ או
שניהם מן התקרית כשהם
פצועים רק באופן שיטחי.
! 8בעת ישיבת הנהלת עי ריית
תל-אביב, ביום הרביעי
בשבוע שעבר, הופתעו חברי
ההנהלה למראה קבוצה של
צעירי חרות, שבאו להפגין
נגד ראש עיריית רמת־גן, יש ראל
פלד, בגלל התבטאויותיו
בעניין בריאותו של ראש-
הממשלה. כאשר ניסו להסביר
למפגינים, כי פלד הוא ראש
עיריית רמת־גן, ולא תל־אביב,
השיבו המפגינים :״זה לא
חשוב. זה אותו הדבר.״ אמר
על־כך ראש עיריית תל-אביב
שלמה (״צ׳יצ׳״) להט :״הנה
המחשה לבעיות המטרופוליט-
ניות, שמהן סובלת תל-אביב.
פלד מדבר נגד בגין, אבל להפ גין
באים נגדי!״
! 8אריה רדלד הוא
אחד ממאמני הכדורגל חסרי-
המזל במדינה. כימעט כל קבו צה
שהוא נוטל לאמן, עומדת
בסכנודירידה לליגה נמוכה יו תר.
השבוע התלוצצו כי ראש־הממשלה,
מנחם בגין, ביקש
את אריה רדלר לקבל תחת
חסותו את התנחלות אילץ-
מורה .״הוא היחיד המסוגל
להוריד אותה,״ הסבירו.

מ־כאר א״1מן

הצייר פתח את תערוכתו וד 15 בתל אביב. הוא חזר זה עתה מאמריקה,
שם הציג במה מיצירותיו. לדבריו, השחקן האמריקאי דאסטין
הופמן רצה לרכוש תמונה, אך איחר במקצת, כולן אזלו. בימים
אלה עובד אייזמן על שטיח־ענק באורך של 15 מטרים ובגובה של
שלושה מטרים. השטיח הענק הוזמן על־ידי חברת איי־בי״אם.

81 מנהל שירות עיריית
תל־אביב, פינחס (״פינייה״)
להב, היה בשנה שעברה מנ הל
מחלקת־הכדורסל של הפו על
תל-אביב. משום כך יבול
היה להתבטא באובייקטיוויות
בעיקבות ההתפרעות בתום ה דרבי
בכדורסל בין קבוצות
מכבי והפועל שבה מילאו תפ קיד
מרכזי׳שני השחקנים ה שחורים
של מכבי. אמר פי-
נייה :״זה ש איל ויליאמם
התפרע — את זה אפשר לה בין.
סוף־סוף הוא רק גוי. אבל
אני לא יכול לסלוח להתפר עות
של אולסי פרי, שיהודי
יכה יהודי, זה כואב ליז״
81 אגב, בסערת הגשמים

אהרון אבו־חצירא את ה דמות
החדשה, שאותה מייצג
הסגן השני של ראש־הממש־לה,
שימחה ארליך, מאז
הניח מידו את תיק האוצר ז
״הגורו החדש של השמאל.״
! 8האורטופד של בית-
החולים שערי צדק בירושלים,
הד״ר פילי לוין, הוזמן על-
ידי טבח בית־החולים לבקר
במיטבח החדש ולטעום מהאו כל.
אחרי שלוין נגס בקציצה
שנתן לו הטבח, הוא אמר לו:
״אתה יודע, גם אשתי היתה
עושה קציצות כאלה, אבל רק
בהתחלה.״

בעליו של כפר־הנופש
ה עו ל ם

הז ה 2207

.אנשיג!
האפריקאי באילת, רפי נל־טון,
חזר לאחרונה מטיול ממו שך
בארצות־הברית. הפעם הוא
ערך את הטיול ״על גדול״ ,כפי
שהוא מספר. כך, למשל, שילם
כאלפיים דולר עבור שייט של
שבועיים בספינת תענוגות בין
האיים הקאריביים. אחרי שבוע
של הפלגה התקלקל מיזוג־ה־אוויר
בתאו של רפי במחלקה
הראשונה. כשטכנאי האוניה
לא הצליחו להתגבר על הקיל־קול,
ניגש רפי אל רב־החובל
ואמר לו :״אילו הייתי רוצה
טיול בלי מיזוג־אוויר, הייתי
הולך למילואים בישראל.״ הוא
תבע מרב־החובל להורידו מה־אוניה
מיד. ואומנם, האוניה עג נה
באי ארובה, שם הורד רפי
נלסון, שמיהר להגיש תביעה
נגד חברת־הספנות על שקיל־קלה
לו את ההנאה בהפלגה.
1במסיבה של עיתונאים
כלכליים עם שר־האוצר, שאל
הכתב אלעזר לדיו את ייג אל
הורכיץ אם לדעתו האינ פלציה
הנוכחית היא של בי קוש
או של הוצאות, ומה ה צעדים
שיש לנקוט בכל מיק רה.
השר השיב תשובה ארו כה
ולא לעניין. כשסיים, חזר
לוין על השאלה בשנית. שוב
השיב השר תשובה ארוכה על
החשיבות של הייצוא. לוין לא
התייאש, ושאל את אותה השאלה
בדיוק בפעם השלישית,
ובשלישית חזר הורביץ על
חשיבות הייצוא. כאן החליט
לוין לחדול. בגמר המסיבה ניגש
הורביץ ללוין, בנוכחות אח רים,
טפח על כתפו, ואמר:
״לוין, אולי תוכל לומר לי
סוף־סוף מה זה אינפלציה של
ביקוש?״
! בתוכניתו של
אגמון, שאלות אישיות, הש תתפה,
בין השאר ,״אם הב
יעקב

נים״
רבקה גגובר. היא ניצ לה
הזדמנות זו והכחישה ידי עה
שפורסמה בעיתונים, כאי לו
אמרה על יצחק רבין שאם
יש לו חשבון פמ״ז, הוא לא
יכול להיות ראש־ממשלה. הס בירה
גובר :״לא יכולתי להגיד
את זה, כי אני פשוט לא
יודעת מה זה פמ״ז.״*
! 11 באזכרה שנערכה ב בית
החייל לגולדה מאיר
דיבר בין השאר חבר־הסנסת
יגאל אלון. הוא סיפר שגול דה
לא רצתה שיספידו אותה,
אך המשך דבריו היו הספד.
אהד מצעירי המערך העביר
פתק לשימחה דיניץ :״כמה
מוזר ששנה אחרי מותה, יגאל
אלון עדיין מפחד ממנה, אך
בכל זאת עוקף אותה.״ מז־כ״ל
ההסתדרות, ירוחם משל,
שגם הוא דיבר, קרא את דב ריו
מן הכתב. הוא התבלבל
מעט ואמר :״היא היתר. מש כיחה
נישכחות ומזכירה ניד
כרות.״
8באחד מביקוריו של
משל בגן־ילדים של נענו״ת,
פנה אל הילדים ואמר להם:
״אני הדוד משל. תספרו להו רים
שלכם שהייתי היום בגן,
וכשתגדלו תזכרו את הדוד
משל.״
0לעתים משתלם להאמין
לאסטרולוגיות. יוסי תמיר,
בנה בן זד 22 של האסטרולו גית
מרים תמיר, הוא חובב-
כדורגל מושבע. במישחק שנערך
בין בית״ר ירושלים וה פועל
תל-אביב, חשש שקבו צת
בית״ר תפסיד. אמו נתנה
לו קמיע, והבטיחה לו כי ה קבוצה
האהודה עליו לא תפסיד.
במיקרה הגרוע היא תג מור
בתיקו. אמא צדקה.
* פיקדון מטבע זר.

כוכב הכדורגל של ״מכבי״ תל־אביב, הפך לאחרונה בעליו של מיזנון למכירת

בורקאס ברמת״השרון. אין הוא הכדורגלן היחידי העוסק בתחום זה. יצחק שום,

לשעבר קפטן הנבחרת הלאומית, מנהל מיזנון כזה בכפר־סבא, ויקי פרץ וירון עוז ממכבי תל״אביב,
עומדים לפתוח מיזנוני בורקאס בתל־אביב ואילו גיורא שפיגל, המשחק כיום ב״הכוח״ ,ינהל מיזנון
כזה בירושלים. בתמונה: בני טבק (במרכז) עם חבריו בטכס פתיחת המיזנון החדש שלו.
! 8בתוכנת גלי צה״ל מחט
בערימת תקליטים, מגאזין חדשות
של מוסיקת־פופ בעריכת
יואב קוטנר, התגלו שתי
עובדות מעניינות. האחת, ש־הלחן
בשירה החדש של רו חמה
רז, חלומות, דומה מאד
לשיר אמריקאי של הצמד
מארק ואדמונד. יואב פנה
למפיק של רוחמה, וזה פנה
למלחין השיר, יאיר קליני
גר. המלחין הודיע לו כי הלחן
זהה, מכיוון שהוא נתן אותו
בזמנו לצמד האמריקאי. בתק ליט
מופיע שם המלחין ״ג׳ון
מארק״ ,וזו טעות, לפי דעתו
של קלינגר • .העובדה השניה
שהתגלתה היא שבתקליט הח

של הזמר ניל יאנג, ש יצא
בהדפסה ישראלית בחברת
התקליטים הד ארצי, מופיעות
בצד השני של התקליט, בט עות,
הקלטות מהתקליט החדש
של רן אלירן. יואב פנה לנציג
הד ארצי, אבי כרנט,
והפתיע אותו בהשמעת הקטע.
דובר החברה הבטיח שהעניין
יסודר, והחברה מתחייבת ל החליף
כל תקליט שהטעות
מצוייר, בו.
81 הסופר הצעיר יגאל
גלאי מעכב את הוצאת ספרו
האחרון, מים ביד, משום שמעטרת
עטיפת־סיפרו, מימי
0הן, עדיין לא סיימה את
עבודתה. מימי מתגוררת בח

השנים האחרונות עם ה ארכיטקט
דן איתן. אחרי
שהתגרשה פעמיים, קשה היה
לה להחליט באיזה שם־מיש־פחה
תחתום על העטיפה. לבסוף
החליטה על ״א. מימי״.
דן היה בעבר בעלה של הסו פרת
רחל (שידה ושידות, ברקיע
החמישי) איתן, המתגו ררת
כיום בארצות־הברית. הוא
גם היה בעלה של המשוררת
רינה שני, המתגוררת בהוד־השרון.
לשניים בת משותפת
בשם תמר, שבגיל 13 תירגמה
ספר־ילדים מאנגלית לעברית.
הספר יצא באותה ההוצאה ה מוציאה
לאור גם את ספרו של
גלאי, כאשר מימי מעטרת או תו.
זהו הקשר של גלאי למיש־פחת
איתן הענפה.
8דן פתיר המשתתף
כמומחה לענייני־ספורט בתוכ נית
שעתיים משתיים בגלי
צה״ל, הגיע לאולפן ישר ממלון
לרום, שם הסתיימו שיחות האוטונומיה.
מסתבר שגם שם
עסקו בספורט. פתיר סיפר ל תום
שגם, מגיש התוכנית,
שראש־הטכס המצרי היה טרוד
בשני עניינים בשבוע האחרון.
רכישת כל כיתבי יהודה
עמיחי בעברית עבור ידידו
המצרי, העוסק בהכנת עבודת
הדוקטוראט שלו, והמסוגל לק רוא
אותם בשפת המקור. ה עניין
השני הוא רכישת מדי
נבחרת ישראל בכדורגל עבור
בנו. הבן, שהוא שחקן־כדורגל
מצטיין בנבחרת המצרית, ממ תין
בקוצר־רוח למישחק עם
הנבחרת הישראלית. מכיוון
שהמינהג מחייב החלפת מדים
בין נבחרת מתחרות, מכין הבן
את עצמו כבר עתה לקראת ה מאורע.
0צוות־ההסרטה
של הס רט
החדש המישחק האמיתי
צילם ביום הראשון של חנו כה
במיסעדה תל-אביבית. כ אשר
נוכחו כי הצילומים אינם
מסתיימים בזמן, וחייבים להי משך
אל תוך הלילה, החליטו
שני שחקנים המשתתפים בו,

מיכל בת־ אדם ושלמה
וישינסקי, להדליק נר רא
בת־שבע
נבט

דוגמנית צעירה ויפוזפיה, מצאה
פיתיון לבעיית עיסוקי הילדים בחופשת
החנוכה. היא החלישה לשתף את שתי בנותיה בתצוגת״אופנה
ה עול ם הז ה 2207

שבה השתתפה. היא אירגנה את שירלי בת ה־( 8מימין) ואת בוני
בת ה״ ,5וכל השלוש דיגמנו להנאתן. גם סמדר דרור הביאה את
בתה שירי בת ה־ ,9שתדגמן .״שירי מדגמנת מגיל צעיר,״ הסבירה סמדר.

שון ולזמר משירי־חנוכה. אל
השימחה הצטרפו שאר אנשי
הצוות, בראשותם של הבמאי
אביי כהן והמפיק דויד טור.
רק המקליט הסקוטי, כרד
ביסלי, התחיל לשיר משירי
חג־המולד.

^ מקמה מקומות
אפשר לפרחו לביתר מלבד דלת המיסה?
היום או מחר עלולים לפרוץ לביתך או לעסקך.
אינך יכול לדעת אם הפריצה תבוצע דרך המרפסת, החלון, הגג
או הקיר. מקרים כאלה קורים מדי יום ביומו, בהתאם
לתחזיות-המצב ילך ויחמיר.
אל תחכה שזה יקרה גם לך, למד מנסיונם של אחדים, הגן על
רכושך בעזרת מערכת אזעקה משוכללת.
ס.ה7.ן מציעה לך את אמצעי ההגנה והבטיחות המתוחכמים
והחדישים ביותר בפני פריצה ואש.
ובנוסף:
ייעוץ אישי, תכנון והתאמה חינ םבהתאם לדרי שותיך, לל א כל
ה ת חיי בו ת מצידך.
תנ אי רכי שה נו חי ם לל א כל תחרות.
שרות מ עו ל ה 24 שעות בי ממה.
א ח ריו ת לציוד ל־ 12 חדשים.
ה ת קנ ה נ קי הומק צו עי ת ע״י אנ שי מ ק צו ע מעולי ם.

פ ר סו ם דגש

מורשה ע״י ועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה, משרד המשפטים.
* רישוי עסקים ע״י משטרת ישראל והעיריה

-::תנאי המבצע! ענפי׳י תקנון מיוחדהמצוי במשרדי החברה, משרד
עגו״ד החברה ומשרד פרסום דגש

. 0 החברה המתקדמת ביותר בישראל
ספלוסו רהמ הק תודי ת בע ״

למערכות אזעקה וכבוי אש אושומשי
תל־אביב, רדו הרכבת ( 22 בית הדר) של 62267617 .

ה עו ל ם

הזה

2207

ששש

מאת יג א ל לבי ב

מישרד ־ הביטחזן נתן
זיכיון מ כני סללא מוי
האחראי על ההוצאה־לאור במישרד־הביטחון, חיים ישראלי, מנהל לישכת
השר, סייע למסור את הזיכיון להפעלת המכירות של פירסומי ההוצאה״לאור של
מישרד״הביטחון, ויתר מישרדי הממשלה, לחברו הטוב ומי שהיה סמנכ״ל המישרר,

אברהם טפליצקי.

העיסקה עוררה רוגז רב בין עובדי המישרד. מישרד-הביטחון מפעיל באמצעות
ההוצאה־לאור שלו מכירה והוצאה־לאור של פירסומים שונים. הוא גם מוכר
יי״פיץ את כל פירסומי״הממשלה השונים. מחזור העסקים של עסק זה עולה על
10 מיליון לירות לחודש.
לפני כמה חודשים נמסר הזיכיון ללא מיכרז לאברהם טפליצקי ובנו, יקיר
ניבי. לפי התנאים הם מרוויחים 7ממחזור המכירות. חלקם עלה לאחרונה על
מאה אלף לירות לחודש. נוסף על כך השקיע מישרד״הביטחון מיליון לירות, בערך,
בשיפוץ חנות״המכירות של ההוצאה בקרייה.
יקיר ניבי סירב להגיב, וטען כי הוא עובד כשכיר במערכת־הביטחון, וכי היו
שיקולים למסירת הזיכיון כפי שהוא נמסר.
חיים ישראלי אישר כי הוא ידיד של טפליצקי, אך ציין כי הממונה על ההוצאה-
לאור הוא שלום טרי, שמסר את הזיכיון לפי כל הכללים. הפרשה, לדבריו, נבדקה
על ידו שלוש פעמים, ונמצאה כשרה למהדרין.

רכישת1.אלד־ כעיסקת מקרקע״!
״/״ 75 ממניות חברת ״אלד״ נמכרו לאחרונה.
הרוכשים הם איש־העסקים
שימעון (״צ׳פאיי״) קדם 37.5
אחיו 12.5ועוד 25 לעורד״דין
זאב ברא״ז מפתח-תיקווה. יתר המניות
נותרו בידי מישפחת אבנר צג־טנר.
יתר בני מישפחת צנטנר מכרו את
חלקם בסכום המוערך ב 20-מיליון
לירות. המיפעל היה בחובות קצרים ולוחצים
של 15 מיליון לירות, שהכבידו
על תיפעולו. הניהול החדש איפשר הפעלה
מלאה לייצוא וניצול השם הטוב של

למה

ר גזו

א רנ ס ט 3ת?

העיתונות פירסמה כי ראשי־חאוצר
רגזו על יושב־ראש מועצת־המנהלים של
״בנק לאומי לישראל״ ,ארנטט יפת,
שמסר בראיון עיתונאי, כי הבנק סייע
למשק הישראלי לגייס מאות מיליוני
דולרים לעיסקה חשובה למשק. הרוגז
היה, לפי הפירסומים, על הפרת חובת־הסודיות
של בנקאי, שגילה פרטים על
.לקוחו — במיקרה זה ממשלת־ישראל.
הסיבה הנמסרת לרוגז: הודעתו של
יפת יכולה בקלות לחשוף את העיסקה.
למעשה, הפרשה היא ניפוח מלאכותי,
ודברי יפת בראיון לא יכלו להזיק
לאיש. נראה כי שר־האוצר החליט לס
ל ק את יפת מתפקידו בגלל היותו
ליברלי מדי לטעמו של ייגאל הור•
ביץ, ועל התנגדותו העזה למדיניות
צימצוס-האשראי של האוצר.

המיפעל בשווקי חו״ל להגברת המכירות.
המיפעל
תופס שטח של 4000 מטר
בנויים עם מיזוג-אוויר, ועוד 21 דונם
פנויים, מול בית־חולים ״בילינסון״ ב־פתח־תיקווה.
שווי הנכסים הקרקעיים
לבדם מוערך כיום בסכום של $0מיליון
לירות, כאשר בגיאות יעלה השווי ל150-
מיליון לירות. נראה כי קדם ימכור חלק
מהקרקע לגורמי-בנייה בסכום שיעלה
כמה פעמים על סכום רכישת החברה.

ניפוח מלאכותי

עשרות ישראלים, שהיו בתעשיית־היהלומים
בישראל, היגרו לדרום־אפרי-
קח והשתלבו במדיניות הממשלה שם,
המקימה תעשייה של ליטוש־יהלומים.
עד כה הסתפקה דרום־אפריקה במכירת
יהלומי־גלם בילבד. בשנים האחרונות
ירד חלקה של דרום־אפריקה בשליטה
על יהלומי״גלם, וכיום היא מייצרת
רק כעשרים אחוזים מאספקת יהלומי-
הגלם. בשנים האחרונות עודדה הממשלה
כניסה לייצור יהלומים מטיפוס
״מלאס״ (בו שלטה ישראל) ,כדי לקלוט
תושבים אסיאתים לבני־תערובת. עשרות
ישראלים היגרו בשנה האחרונה לדרום-
אפריקה והשתלבו בתעשייה המתחרה
עתה בתעשייה הישראלית.
תעשיית־היהלומים הדרום־אפריקאית
מייצרת ומוכרת ישירות להונג״קונג, ש-
היתה הקניין השני בגודלו של ישראל.
ייצוא זה פגע חמורות בייצוא הישראלי
להונג־קונג.
מנכ״ל התאחדות־תעשייני״היהלומים,
חיים דניאלי, מסר בראיון בביטאון
״היהלום״ ,כי אכן בשנים 1977ו1978-
רכשה ישראל 11.2מיליון קראט, כמות
כפולה מהרכישה הרגילה, ונשארה עם
מלאי של 4מיליון קראט (השווה לחצי
מיליארד דולר בקירוב) .דניאלי מאשר,
כי רכישה זו לא נועדה לייצור מיידי.
הסינדיקט החל להילחם במגמת הריכוז
של ישראל על-ידי הטלת היטל-יתר של
40 וכן חיזק את התעשיה הבלגית,

היימר, הוא התעשיה הסובייטית, השולטת
בעשרים אחוזים מכלל מקורות
היהלומים. עד כה הסתפקו הרוסים במכירת
כל ה׳־הלומים שלהם לסינדיקט,
אך לאחרונה התחילו לשווק בעצמם
יהלומים מלוטשים.
הכתבה מספרת כי כאשר החליטו ה
נשיא
סינדיקט הרי אופנהיימר
מילחנזה בישראל

לחצים למסירת
מרכז המזח״
לחצים מופעלים על חברת־החשמל להעדיף
הצעה איטלקית לבניית המזח
ושובר״הגלים בתחנת״הכוח בחדרה.
היקף המיכרז שיצא הוא 50 מיליון
דולר. למיכרז ניגשו שלוש קבוצות :
• קבוצה איטלקית, שבנתה בעבר
את מסוף הפוספטים בנמל אשדוד, ה-
מייוצגת על״ידי המהנדס יצחק גרינ-
בוים, ואחרים.
• קבוצה הולנדית־אוסטרלית, יחד
עם ״סולל־בונה״.
@ חברת ״מריקו רוברטס״ מדרום-
אפריקה, המיוצגת על-ידי עורך־הדין

גידעון הרמי.

ההצעה האיטלקית אומרת כי רק
״/״ 10 מן העבודה יבוצעו על-ידי גורמים
ישראליים. שתי ההצעות האחרות מתירות
40 מהיקף העבודה בידי חברות
ישראליות. למרות זאת נוטים בצמרת
חברת־החשמל להעדיף את האיטלקים.

האמריקאים קונים 3₪ד ם

יושב־ ראש ארנסט יפת

ישראדים מגפתחים תעשיית
*הדומים ב ד רו ם־ אפריקה
-כדי להתחרות בי שראל

העובדים האמריקאיים בשדות-התעו-
פה בנגב הזמינו לאחרונה כמויות ניכרות
של מקררים ומכונות״כביסה ברשת ״סלון
מרכזי״ בתל-אביב.
נראה כי הסיבה להזמנות בישראל
היא מהירות ההספקה. אילו היו מזמינים
את המוצרים באמריקה, היו צריכים
להמתין כחודש עד לקבלתם.
לגבי סוג אחד של מקררים ,״אמנה״
דגם 16 קוב, התנהל לאחרונה ויכוח בין
הנחלת־המכס לבין הייבואן הרשמי,
״סלון מרכזי״ .על מקררים בנפח של עד
16 קוב יש מכס מוקטן. המכס טען, כי
הנפח נמדד בליטרים, וכוונת החוק לתת
הקלות למקררים שנפחם עד 455 ליטר.
לטענת המכס חלק מדגמי ״אמנה״ בגודל
16 קוב הם מתחת לנפח של 455
ליטר, אולם חלק הם בנפח גדול יותר,
ולכן יש לשלם עליהם מכס גבוה. מכון-
התקנים בדק את הנפח לבקשת שני
הצדדים והתברר כי נפח המקרר הוא
454.99 ליטר. בגין אחוז אחד בילבד
נכנסו כל הסוגים לתחום ההקלות.

נשיא משה שניצר (מיטמאל) מקפל אות־ככדד מנציג הסינדיקט
ישראלים באפריקה
כדי שתתחרה בישראל. הסינדיקט גם
הקים מיפעל לביקוע יהלומים בישראל
כדי לשלוט יותר בתעשייה הישראלית.
דניאלי מאשר את אשר פירסמתי כאן
לפני שנה, כי התעשיה הישראלית עשתה
עיסקת־ספקולציה ענקית במימון
ממשלת־ישראל, על-ידי צבירת מלאי שעליו
הרוויחה חצי מיליארד דולר תוך
שנה, והכריחה את הסינדיקט להילחם
בה, וכך נגרם המשבר הנוכחי בשוק היהלומים.

הביטאון רב״היוקרה ״ג׳יולאר
סירקולאר קיסטון״ פירסם כתבת-ענק
על מילחמת ישראל בסינדיקט״היהלו-
מים. הכתבה מוסרת, כי כדי למנוע
מישראל והודו מעשים דומים בעתיד,
מפתח הסינדיקט עתה רשת״מכירות של
יהלומים מלוטשים.
הכתבה מספרת, כי במונרוביה, בירת
ליבריה, קיים מרכז למכירות יהלומים
מוברחים, ואשתקד נמכרו שם יותר ממיליון
קראט יהלומים מוברחים. קניינים
מישראל, הודו ובלגיה בלטו בשטח.
הסינדיקט מודה, כי כל שנה מוברחים
יהלומים ב־ 200 מיליון דולר מדרום-
אפריקה.
אולם הגורם העיקרי, המסכן את ה-
סינדיקט, בראשותו של הארי אופס־

יהלומנים הישראליים לצבור מלאי, הפעילו
פקידי־ממשלה ישראליים לחצים על
הבנקים, שיקציבו סכומים גדולים בריבית
נמוכה, כדי לעודד את רכישת חומ־רי-הגלם.
ב־ 1977 לוו היהלומנים בבנקים
850 מיליון דולר, וצברו מלאי של שישה
מיליון קראט.
כאשר החליט הסינדיקט להילחם בישראל,
הוא הוציא 40 יהלומנים ישרא ליים
מרשימת לקוחותיו על שעסקו ב-
ספקולציה.
לאחרונה נפגשה מישלחת של הסינדי-
קט עם ראשי התעשיה הישראלית, וביניהם
משה שניצר. בפגישה אמרו
אנשי הסינדיקט, כי אינם רואים סיכוי
לשיפור המכירות בשנה הקרובה. הם
ציינו, כי אין אפשרות להפסיק את מכי רת
המלוטש על״ידי הרוסים, וכי. מכירה
זו היא זמנית, כדי לגייס כסף. הם
טענו כי התעשיה הישראלית נעזרת במימון
זול על־ידי הממשלה, ולכן אין
מקום לטענות של ישראל כי ההודים
נעזרים בממשלתם. כן טענו נציגי הסיג-
דיקט כי ישראלינז עוזרים להקמת התע-
שיה בדרום־אפריקה. וזה צריך להדאיג
את התעשיה הישראלית יותר.
הסינדיקט החל עתה במיבצע־פירסום
בינלאומי, כדי לקדם את המכירות.

219

בפעם הראשונה שנהגתי בריתם!
ידעתי שיש לה את בל הנקודות
החשובות״
בחנתי מכוניות רבות עד שהחלטתי. אבל כדאי היה לחכות. כשראיתי
את ה״ריתמו״ הבנתי שמצאתי מכונית עם כל הנקודות החשובות:

נ 1י צ ! ד

עוד לאי ראיתי מכונית קומפקטית המעוצבת
בהידור חיצוני ופנימי כמו ה״ריתמו״ .פתחתי
את הדלת וגיליתי תכונה חשובה נוספת:

11ח 1ח

כשהתישבתי במושב האורטופדי ושלחתי את
הרגליים לפנים, הבנתי כי ה״ריתמד׳ היא
המכונית המרווחת ביותר מסוגה. התחלתי לנהוג
ורשמתי עוד נקודה לזכותה:

!אחי 11ך! ה׳׳ריתמר׳ ניתנת לתימרון בקלות ומגיבה
במהירות לכל פעולה. לצד הביצועים המעולים

יש לה יתרון נוסף:
ך 11זרןן

ה״ריתמו״ צורכת פחות דלק מאשר מכוניות
קטנות ממנה. במהירות 8:0קמ״ש היא
מסתפקת בליטר אחד ל־ 17.8ק״מ. זז תוצאה של
הנעה קדמית והיליר קדמי חמישי.
ה״ריתמו״ מצטיינת גם בשטח חשוב אחר:

#תמירן 1ך 1ה״ריתמו״ יציבה בכל דרך כתוצאה ממתלה נפרד
י ״ לכל גלגל ומפעולת מערכת בלמים הידראולית כפולה.
אבל זה עוד לא הכל: תוך כדי נהיגה גיליתי הישג נוסף:

ע 1ק מ

נסויים מתקדמיסישנערבו ב״ריתמו״ מתבטאים
בעיצוב אוירודינמי ובחומרי בידוד מיוחדים.
לכן נסיעתה שקטה יותר מזו של כל מכונית אחרת
בגודלה -בכל מהירות שהיא.

זהו. עכשיו אתה יודע מדוע ה״ריתמו״ היא אחת הקליעות המוצלחות
שלי. בחר גם אתה ב״ריתמו״ והיא תהיה גם הקליעה המוצלחת שלך,
לבחירתך ריתמו 050 - 60ו ו־סס ו ו סמ״ק; ריתמו 300 - 65ו סמ״ק;
ריתמו 1500 - 75 סמ״ק, עם 5דלתות ותיבת הילוביתרגילה או
אוטומטית.

ז 8אמד *\
האחריות כפופה לתנאים בפנקסי האחריות

פרק נוסף ב סידרה המנתחת את הרכ ב ה שיכב ה
השלטת בכל תחומי החיי -ואת מקור 1ת־הכו ח שלה

הביטחון הווו דנז

^ סוציולוג האמריקאי המנוח רייט־י
1מילם היה אחד מאותם אנשי־האקדמיה
הסבורים כי המדע שבו הם עוסקים מחייב
אותם לחשוף את המציאות החברתית והפוליטית
— ולא לטשטשה! לשבור מיתוסים
— ולאו דווקא להקנות למיתוסים
הללו ״ביסוס״ מדעי.
סוציולוגים מסוג זה אינם בגדר חזיון
נפרץ בארצות־הברית, והרבה פחות מכך
בארצנו שלנו. דרכם של אנשי־מדע מסוג
זה רצופה חתחתים: עמיתיהם, שאינם
מסוגלים לשכוח מי משלם את משכורתם,
מי מממן את מחקריהם, ומי מפקח על
קידומם, מזכים אותם בקיתונות של בוז
ומנסים להיפטר מהם בכל אמצעי. אד
אותם בודדים, כמו רייט־מילם, המצלי חים
להתמיד, תורמים תרומה שאין ערוך
לחשיבותה להבנת חברתם.
היה זה רייט־מילם שטבע את המושג
״התשלובת התעשייתית־צבאית״ .רייט-מילם
תיאר את התפתחות הפוליטיקה והחברה
האמריקאית במושגים של התמודדות־כוח
בין שלוש עליתות — התעשייתית, הפוליטית
והצבאית. טענתו היתה כי בעת
מילחמת־העולם השנייה יצרו העלית ה צבאית
והעלית התעשייתית בארצות־הב-
רית שותפות ביניהם, הכריעו את העלית
הפוליטית, וכפי שהודה מאוחר יותר ה נשיא
דווים אייזנהאואר, יש לברית זאת —
התשלובת התעשייתית־צבאית ,״חלק מכ ריע
בעיצוב המדיניות האמריקאית״ גם
בשנים שלאחר מילחמת העולם.
רייט-מילס מבסס את טיעונו על העלייה
העצומה בתקציבי־הביטחון של ארצות-
הברית, שהחלו בולעים חלק גדל והולך
מן התקציב הלאומי ומן התוצר הלאומי.
אחרי מילחמת־העולם השנייה החל תק-

האמריקאי. מהווה
ציב־הביטחון
.־ 4070—507 מן התקציב הלאומי. אך כיוון
שהתקציב הלאומי האמריקאי מהווה רק
257. - 3070 מן התוצר הלאומי האמרי

ייכואן

למחליטני
המשק והכלכלה, ולמחליטנים הפוליטיים, יש עוצמה אדירה,
בכל מה שנוגע לקבלת ההכרעות החשובות לחברה הישראלית — אך קיים
מיגור אחד של מחליטנים, שבו נקשרים הכלכלה, הצבא והפוליטיקה ביחד —
ובידיו מנגנון שאין שני לעוצמתו.
אלה הם מחליטני מערכת״הביטחון, שבהם עוסק פרק זה, האחרון בחלקה
הראשון של הסידרה. ככל המחליטנים האחרים, גם מחליטני מערכת־הביטחון
הם גברים, אשכנזים, ותיקים בארץ או ילידיה, והשקפת״העולם שלהם,
האינטרסים שהם מייצגים וטיב שיקוליהם אינם שונים מאותם של המחליטנים
במיגזרים האחרים.

שלמה

קאי, מהווה ההוצאה הלאומית לביטחון
של ארצות־הברית רק כ־־ 107 מהתל״ג של
מעצמה זו. גם בכך די, על־פי טענתו של
מילס, כדי להקנות לשליטי ״התשלובת״
עמדה מכרעת בשילטון האמריקאי, באו תה
תקופה שאליה מתייחם מחקרו.

לעומת המתרחש כישראל (כאורה
יחסי, כמוכן) כתחום ההוצאה
לכיטחון, נראה עניין ״התשלוכת״
האמריקאית כמישחק״ילדים.
מישרד־הביטחון הישראלי וצמרת צה״ל
הם מוקד של עוצמה פוליטית, כלכלית
וחברתית שאין דומה להם בעולם — מלבד,
אולי, בכמה דיקטטורות צבאיות בדרום-
אמריקה ומרכזה.

יצרן, ייבואן,
מעסיק ושליט
ך* הוצאה לכיטחון בישראל מגיעה
י י כיום ל־,־ 407*—507 מהתוצר הלאומי —
פי ארבעה, או פי חמישה יותר מאשר
בארצות־הברית האדירה. מתוך כך נמ צאים
3 0 7 0בשליטתם הישירה של מיש-
רדיהביטחון וצה״ל (היתר — תקציבי-

פרנקל --

ביטחון למעשה, הנמצאים בשליטת
מישרדים אחרים, כגון מישמד־הגבול, הנמ צא
באחריות מישרד-הפנים והמישטרה, וכן
החזר־חובות על רכש ביטחוני) .במחירים
של היום, משמעות הדבר היא שמערכת־הביטחון
הישראלית אחראית על הוצאתם
של כמאה ועשרים מיליארדי לירות בשנה.

מכחינה זו מהווה מישרד־הכי־טחון
את העסק הכלכלי החשוס
כיותר כמדינת־ישראל, שאולי רק
שלושת הכנקים הגדולים מתחרים
כו כעוצמתם.
• מסיכות ידועות אין מיספרים
מדוייקים על היקפה של התעשייה
הכיטחונית כישראל. עם זאת, ידוע
יפה כי אין בארץ שום מיפעל תעשייתי
המתקרב בהיקפו — מבחינת מיספר העוב דים
והמחזור — לתעשייה האווירית, ה מעסיקה
כמה רבבות עובדים. המערכת
התעשייתית, הנמצאת בשליטתו או בשות־פותו
של מישרד־הביטחון, ובכלל זה התעשייה
האווירית, מיפעלי תע״ש, רפא״ל
ועוד, עשוייה להתחרות בעוצמתה בכור
ההסתדרותית ובמיפעלי־התעשייה של קונ־צרן־הענק
כלל גם יחד.

• מישרד־הכיטחון הוא גס ה•

הגדול

כיותר

כישראל.

המטוס כפיר, הטנק מרכבה, הטיל גבריאל
ופריטים רבים נוספים אמנם מייוצרים או
מורכבים בארץ, אך מאות סוגי-נשק ואבי־זרי־נשק
מייובאים מדי שנה מארצות־הב־רית
ומאירופה — כאשר מערכת־הביטחון
היא האחראית לייבוא זה.

• רככות חיילי הצכא הסדיר
וצכא-הקכע, ומאות אלפי אנשי
המילואים המעניקים לצה״ל 30—45 ימי-
מילואים מדי שנה, הופכים את מחליטני
מערכודהביטחץ למעסיק הגדול ביותר
והחשוב ביותר במדינת־ישראל.

• מאז מילחמת ששת־הימים
הפכה מערכת־הכיטחון ״ממשלה
זוטא״ ,השולטת כיותר ממיליון
וחצי פלסטינים, היושבים בשטחים ש
נכבשו
באותה מילחמה. מישרד־הביטחון,
מתאם פעולות צה״ל בשטחים והמושלים
הצבאיים הופכים במיקרה זה לממלאי־תם-
קידים פוליטיים מובהקים.

• כמערכת־־הכיטחון ראוי לכלול
גם את קהיליית-הכיון הישראלית,
לאגפיה השונים, שאין בנמצא שום
פרטים על מיספר המשרתים בה, תקציבה
ושיטחי-פעולתה המדוייקים.

בני המישפחות
הטובות
ף׳ כל מערכת־ הענק הזאת יש למע-
בילבד, אנשים שני

הנבחרים לתפקידיהם על-ידי המערכת ה־דמוקרטית־פרלמנטרית.
אלה הם שר־הבי-
טחון וסגנו. כל שאר מחליטני הביטחון
והצבא מתמנים לתפקידיהם בדרכים שונות
(ולעתים גם משונות) .למעשה אין
שום פיקוח ממשי של העם בישראל, באמ צעות
נציגיו בכנסת או בממשלה, על
טיבם וכישוריהם, על טיב החלטותיהם ושי-

דיין (כוויאט-נאם)

לסקוכ

צור

פוליטיקה

ממונה על קבילות

עסקים

המחליטנים י-
(המשך מעמוד )31
קוליהם הצבאיים, הפוליטיים או הכלכליים,
של מחליטני הביטחון הלאומי.
בדומה למחליטני כל הגזרות האחרות,
גם מחליטני מערכת־הביטחון הם ברובם
אשכנזים, ותיקים בארץ או ילידיה, ומו צאם
באותן שתי שכבות חברתיות המספקות
את המחליטנים כולם: הם בני ״המע מד
השליט״ — השולט בכלכלה הפרטית,
ובני ״המעמד החדש״ השולט בכלכלה
ובמדיניות של המשק ההסתדרותי־קיבוצי-
מושבי.
• שר־הביטחון דהיום הוא עזר ויי־צ
מן, בן־אחיו של נשיא־המדינה הראשון,
גיסו לשעבר של שר-ביטחון אחר — משד!
דיין, שהיה קשור בקשרי־דם ובקשרים
עיסקיים עם מישפחות רופין—ל,רמר־מן-מרידור-כרנר.
וייצמן נולד ב-
1924 בחיפה לקבלן עשיר, למד בבית־הספר
הריאלי, שבו למדו כימעט כל ה־מחליטנים
שמוצאם בעיר היפה, הצטרף
לחיל־האוויר הבריטי במילחמת־העולם ה שנייה,
והיה מפקד חיל־האוויר וראש
אג״ם בצה״ל.
• סגנו הוא מרדכי ציפורי, חת-
אלוף במילואים, שנולד בישראל ב־,1924
שהיה חבר אצ״ל ושבמילחמת יום־הכיפו־רים
היה קצין־שיריון ראשי.
• זאכ כונן הוא מנכ״ל רפא״ל. הוא

פלסטיניים.
עשרת הקצינים המרכיבים את ה מטה
הכללי של צה״ל יכולים להוות
אף הם חתך מייצג של המחליטנים כולם.
הם, וכמה עשרות קצינים בכירים נוספים,
הם בני מושבים וקיבוצים, ובני ״השמנת״
העירונית; בוגרי בתי-ספר חקלאיים ידועים
וגימנסיות יוקרתיות בערים הגדולות.

רק 3מקציני צד! ״ד מדרגת
רכ-פרן ומעלה הם כני עדות־המיז־רה,
ודי כאצכעות יד אחת כדי
למנות את כני עדות-המיזרח שהגיעו
כצה״ל לדרגה העולה על
אלוף־מישנה.

אך עם מחליטני מערכת־הביטחון, במובנה
הרחב, ניתן למנות גם קצינים
בכירים רבים שהשתחררו משרותם בצבא-
הקבע. לרובם יש עדיין מינויי־חירום, ומדי
פעם חוזר אחד מהם לשרות בצבא.
גם אותם שהתבגרו מדי, או שבחרו בנתיב
חדש, עדיין קשורים בצורות שונות
למערכת־הביטחון. לעתים — מבחינת ה־ההשקפות
ומבחינת הנכונות להגן על מה
שנראה להם כ״כבוד המעמד״ (כך אפשר
לציין את התייצבותם של כל הרמטכ״לים־
לשעבר ואלופים רבים במילואים לצד ה־רמטכ״ל
הנוכחי ב״פרשת פינטו״ ,ללא
הבדל השתייכות, פוליטית) .לעתים הם
.קשורים למערכת־הביטחון בתוקף מישרד

כר־לכ פוליטיקה כעשירית מבין הקצינים הבכירים המש תחררים
פונים לעיסוק פוליטי, אם כנבחרים
ואם כממונים. יגאל אלון משה

דיין, יצחק רכין, מרדכי גור, יגאל
ידין, אריאל שרון, חיים כר־לכ,
מאיר עמית ועזר וייצמן מייצגים
ענף זה של קצינים בכירים שפרשו.
אך החלק הגדול ביותר — כשליש
מבין הקצינים הבכירים הפורשים מצה״ל
— פונים למישרות־ניהול בכירות בתע שייה
ובמוסדות כלכליים שונים, או מקי מים
עסקים משלהם. האלוף (מיל ).דן
טולקוכסקי מחברת ההשקעות של בנק
דיסקונט, רב־אלוף (מיל ).צכי צור מכלל,
ישעיהו גכיש מכור ושמואל (״גורו-
דיש״) גונן העוסק עתה בכריית־יהלומים,
מייצגים ענף זה של המחליטנים, שעשרות

מחבריו זרועים בכל ענפי המשק הישרא לי,
ומייצגים שם היטב את הלך־הרוח, ה אינטרסים
והעוצמה של מערכת־הביטחון
— מוקד־הכוח החשוב ביותר בישראל.

אלה הם המחליטגים הישראלים:
כמה מאות אנשים — אלה
לכל היותר — המצויים ככל מור
די-הכוח של החכרה הישראלית,
כלכלתה, המערכת הפוליטית שלה
והמערכת הכיטחונית.

ידיו
פוליטיקה נולד ב־ 1926 בירושלים, למד בבית־הספר
הריאלי בחיפה ובאוניברסיטת קמברידג/
עבד בחברת ג׳נרל אלקטריק האמריקאית
ומתגורר על הכרמל, בחיפה.
$העוזר הראשי לשר־הביטחון היה
ייטראל טל, שהתמנה לאחרונה כמפקד
מיפקדת כוחות־השדה. טל נולד במחניים
שבגליל ב־ ,1924 היה מפקד גייסות־השיר־יון,
ראש אג״ם וסגן הרמסכ״ל, ולמד באוניברסיטה
העברית ובבית־ספר לקצינים
בכירים באנגליה.
עוד ניתן למנות בין מחליטני מערכת־הביטחון
את מיכאל שור, מנכ״ל תע״ש.
ואת סגנו יעקכ ליאור ; את ישראל
ארד, מנהל המיפעלים הכימיים; את אל
שווימר מהתעשייה האווירית ואת עורך-
הדין יעקכ פירון, יו״ר מועצת־המנהלים
של התעשייה האווירית, ומייצגן של קבו-
צות־הון זרות ומקומיות ! את דכ הוכמן,
ראש אגף־הכספים במישרד־הביטחון ואת
תת־אלוף יוחנן גור, ראש אגף התקציבים.
האלוף דני מט, שדובר בו לא מעט
לאחרונה, הוא מתאם־פעולות של צה״ל
בשטחים הכבושים, ולמעשה המושל ה צבאי
של הגדה המערבית ורצועת־עזה —
מושלם של למעלה ממיליון וחצי ערבים־

תיהם הנוכחיות והאינטרסים העיסקיים ש הם
מייצגים, ולעתים — פשוט במינויים
שונים במסגרת מערכת־ד,ביטחון עצמה.
כרבע מהקצינים הבכירים המשתחררים
מצה״ל ממשיכים להיות מועסקים באורח
ישיר במערכת־הביטחון, על זרועותיה השונות.
כאלה הם למשל רב־אלוף (מיל).
חיים לסקוש, הממונה על קבילות ה חיילים,
האלופים במילואים ׳טמואל טג־קום,
שמעיה כרקת ואריה רז ראשי
המטה של מל״ח, ועוד.
שישית מן הקצינים הבכירים המשתח ררים
פונים למישרות של ניהול, מחקר
והוראה באוניברסיטות. בין אלה אפשר
להזכיר את רב-אלוף (מיל ).יגאל ידין
(שפנה לפוליטיקה) ,אלוף (מיל ).יוכל נא מן
(פנה לפוליטיקה) ,אלוף (מיל ).אהרון
יריכ (עסק בפוליטיקה) ,אלוף (מיל).
יהושפט הרככי ועוד.
שישית נוספת מבין הקצינים הבכירים
פונים לפקידות בכירה במישרדים ממשל תיים
וציבוריים שונים בארץ, או הפכו
שגרירים בחו״ל. בין אלה אפשר להזכיר
את האלופים יוכן! אכידר, אלעד פלד
ועוזי נרקיס, שעסקו או העוסקים בפעילות
מסוג זה.
רכין פוליטיקה

כאן תם חלקה הראשון של הסיד-
רה. החלק הבא יעסוק בעולמם החברתי
של המחליטנים, בהשקפת״העולם
שלחם, בקווי המדיניות העיקריים
המנחים את פעולתם, ובדרכים הגלויות
והנסתרות שבהן הם מפעילים את
השפעתם על החברה הישראלית.

אל חיק המיפלגה, מתנהל משא־ומתן אינטנסיבי
להחזרתו של האלוף־במילואים, מאיר עמית, למערך.
עמית וחברו לש״י, דוד גולוסב, לא יצטרפו כנראה
למפלגת המרכז שמבקשים להקים.
את המגעים עם עמית, בשמו של שימעון פרס, מנהל
האלוף־במילואים ישעיהו גביש, המקורב בדיעותיו
דווקא ליגאל אלון.

את שוכו שד עמית לעכודה מונעת מחלוקת
על צורת שיכתו. כעוד שהוא מכל,ש לחזור
כככוד, עומד פרס עד כך שכדי לשכר את
ההתנגדות יצטרך עמית לנקוט מחווה של
חזרה־כתשוכה, דכר שעמית רואה אותו
בדרישה ״לחזור על הברכיים״.

חילול שבת
בהרב בי ר

מינו שמיר
..עונש,׳ לס״צמן
החלטתו של ראש־הממשלה מנחם בגין לאשר את
מינויו של יו״ר הכנסת, יצחק שמיר, לתפקיד שר־החוץ,
היא תוצאה ישירה מהדיוווז שנמסר לבגין בדבר
ההתארגנות בתוך הליכוד, להקמת ממשלה חדשה,
בראשותו של שר־הביטחון עזר וייצמן.
עוד לפני שבועיים דחה בגין על הסף את הלחצים
שהופעלו עליו למנות או* 1שמיר, כנציג חרות, לשר-
החוץ. בגין טען שלא בא בחשבון, שמי שהתנגד
להסכמי קמם־דייוויד יכהן כשר־חוץ בממשלתו.

אולם בגין שינה את דעתו בעיקבות הדו״חות
שהגיעו אליו, שהפריכו את ההכחשות
כאילו לא היו כל הכנות להחליפו. לכגין
הסתכר שכמה מחבריו־לממשלה התכוונו
להביאו למצב שבו לא תהיה לו ברירה
אלא להתפטר.
על רקע זה נעתר למינוי שמיר, שיהיה שר־חוץ
כימעט ללא סמכויות, כדי לפגוע במעמדו הבכיר של
וייצמן.

עבודות הפריצה והסלילה, של כביש הגישה החדש
לאתר ההתנחלות שנבחר בהר כביר, עבור התנחלות
אילון־מורה, נמשכו במשך כל השבת האחרונה.
דחפורים וכלים מיכאניים כבדים אחרים, מופעלים
בידי יהודים, עבדו במקום בפרהסיה במשך כל השבת.
בעבר, הספיק חילול שבת של כמה דקות בטכס
קבלת־הפנים למטוסי אם־ 15 של חיל־האוויר, כדי
להפיל את ממשלת יצחק רבץ.

אכל עתה מוכנות בל המיפלגות הדתיות
ואנשי גוש אמונים להתעלם מחילול חשכת
הגלוי בהר ככיר.
על העבודות בשבת החליטה מחלקת ההתיישבות של
הסוכנות כדי לעמוד בלוח הזמנים לסלילת הדרך לאתר.

אה״ל מגטהו־א
ת י שר אל בדי
בגיליון חאחרון של ציקלון, ירחץ צבאי־מיקצועי
המוצא לאור על־ידי מערכות, ההוצאה המשותפת

שום אלו ףלא
יפרוש מאהייל
על אף סערת־הרוחות וההתמרמרות, שעדיין לא
שככה, סביב מינויו של האלוף ישראל (״טליק״) טל
כמפקד מיפקדת־כוחות־השדה, לא יגרור המינוי
התפטרות אף של אחד האלופים ממטכ״ל צה״ל.
פרישתו של סגן־הרמטכ״ל, יקותיאל (״קותי״) אדם,
בחודש פברואר, אינה על רקע פינויו של טליק,
ואילו מיכתב ההתפטרות של ראש מה״ד, האלוף
אמיר דרורי, הוחזר לו על־ידי הרמטכ״ל מבלי שידון

כל איומי האלופים האחרים להסיק מסקנות
יסתיימו בקבלת הדין. ההתנגדות בקרב
הקצונה של צה׳׳ל תתבטא רק ביחסים
האישיים בינו לבין האלופים המתנגדים לו.

מ*ר שים א ס
הפיליפינים

1וווו 11 11

׳קומות
בגךה חיו ת
אם צווי הקפאת-הבנייה לא יפגעו
בבניית המיתקנים החדשים, ההולכים
ומוקמים בסאפארי של רמת־גן עבור
בעלי־החיים של גדהחיות בתל־אביב,
יסתיים פינויו של גן־החיות התל
מזוכר• 1980
אביבי בחודש אוקטובר

עיריית תל״אביב מתכננת להקים על .
19 דונם. מתוך שטח גדהחיות שליד .
כיכר מלכי־ישראל פארק, ואילו שלהי י
יוקצו להקמתו של
שה דונם נוספים יוקן

בניין. רב-קומות, ליד בית י העיריה*1 .
כמקום, יתנשא
-כמקוג
--שיוקם
־־־־מיין, ש וקם
נראה שהמיץ,
לגובה של ׳20 קומות ,׳לעומו
׳לעומת 11ה
קומות של בית־העיריה. בכסה שית * *
קבל תמורת מכירת השטח לבניין,
תממן העיריה את העברת החיות, את
הקמת הפארק ואת בנייתו של חניון
תת-קרקעי מתחת לפארק.

שבוע של ע בו ד ה
בקיבו אי ם
כיגלל המצב הכלכלי הדחוק שאליו נקלעו,
החזירו כמה קיבוצים את הנוהג של שכוע־עבודה
של שבעה ימים במיטק.
בשנים האחרונות בוטל, למעשה, הנוהג שבו לקחו
חברי הקיבוצים ״שבת״ בימי־חול, ובשבתות הושבתה
העבודה כימעט כליל, מילבד בענפים חיוניים. עתה
מסתמנת חזרה לעבודה של שבעה ימים בשבוע.

סבר חד ש של
איסר הראד
הממונה על שירותי־הביטחון לשעבר, איסר הראל,
המנצל את הידע שצבר בשנות שירותו בשירותי־

יוק קאזינ1
ב שאדם־אלי״ שיית
קאזינו מפואר עתיד לקום כשארם־אל־שייח
— אבל לא תחת שילטון ישראל.
חקאזינו יוקם כאופירה אחדי נסיגת
ישראל, כמיסגרת מאמצי המצרים לעודד
תיירות למקום. חברה בריטית
המפעילה, בין השאר, את קאזינו
״הפיל הלבן״ בלונדון, ככר,קיבלה
זיכיון להפעיל את חקאזינו נ&ופירה.
המצרים מקווים שהקמת הקאזינו תמשוך
למקום גס תיירים ישראלים
רכים, שלא ביקרו במקום עד כה.
הביטחון לפירסום ספרים, עומד להוציא לאור בקיץ
ספר נוסף על פרשה שהסעירה בשעתו את הציבור.

סיפרו החדש •טל איפר יעסוק בפרשת
״האדם השלישי״ ,אברי זיידנוורג, ובתפקיד
שמילא, לדברי הראל, בסוכן־כפול כעסק־ביש
שד רשת־החבדה הישראלית במצריים
בשנת .1954

אייבי נחחסמל ־
ה ת עופ הבדמשק
ספן־השדום אייבי נתן שהה ביום השישי
שעבר קרוב לשעה שלמה בנמל־התעופה
הבינלאומי שד דמשק.
אייבי עשה את דרכו מבאנגקוק, שם סיים את שליחותו
למען פליטי קמבודיה, לאתונה, במטוס של חברת-
התעופה האוסטרלית קוואנטאם. רק אחרי ההמראה
הסתבר לו כי המטוס עומד לנחות בדמשק, הבירה
הסורית, שבעבר ביקש אייבי להגיע אליה פעמים
אחדות. הוא החליט לרדת מהמטוס בדמשק ולנסות
להיפגש עם נשיא סוריה חאפד׳ אל־אסאד. אולם
כשנחת המטוס בדמשק נאסר על הנוסעים, שלא רכשו
מראש כרטיסי־טיסה עד דמשק בילבד, לרדת מהמטוס.

מישרד־הפנים פתח במצוד נרחב אחרי
מאות הפיליפיניות, שחוכאו לארץ
כדרכים שונות, והמועסקות כעוזרות•
בית בבתי עשירים, ללא היתרתן בודה
ממישרד־הפנים. בפשיטה שנערכה
לאחרונה בסביה אותרו צחמישים
.עוזרות-בית פיליפיניות, שלא היו בידיהן
רישיונות־עבודה, ומעסיקיהן
הצטוו לשולחן מהארץ בהקדם, שאם
לא כן יינקטו נגדם הליכים מישפמיים.
כתוצאה ממיבצע. זח עלול תעריה*.
העבודה של עוזרות־הבית באיזור•
חמדיז להחקיע שחקים

בו״מלה חז ר ת עול ת
ל מי פלגחהע בו ד ה
למרות ההתנגדות חרבה בצמרת מיפלגודהעבודד.
להחזרת האישים שפרשו בעבר, ושהצטרפו לד״ש,

למישרד־הביטחון ולצה״ל, מופיע לראשונה אחרי
שנים רבות מאמר פרי עטו של הד״ר ישראל בר.
בר היה במשך שנים יועצו של שר־הביטחון דויד
בן־גוריון, שירת בצה״ל בדרגת סגן־אלוף ונחשב
כמומחה ממדרגה ראשונה בהיסטוריה צבאית, עד
שנעצר בשנת 1961 כחשוד בריגול לטובת ברית־המועצות.
סגן־אלוף
בר הורשע במישפטו ונידון למאסר. הוא
מת מהתקף־לב בכלא שאטה. מאז מישפטו הופסק
פירסום מאמריו הצבאיים. אולם בגיליון ציקלון
המוקדש למלאת ארבעים שנות וזע! כות, בפרק
המוקדש לעקרונות ההגנה, מופיע, בצד מאמר של
קארל פון־קלאהביץ, גם תימצות מאמר של סגן־אלוף
בר שפורסם בנזערכות של שנת .1953

בעוד שרבים מקציני־צה״ל ראו בפירסום
מעין •הכשר בדיעבד לתפיסותיו הצבאיות
של בר, טען דוכר צה״ל בי ״אין לראות
בפירסום משום רהביליטציה. עורכי
,מערבות׳ היו מודעים לעברו שד ישראל
כר והתייחסו לתוכן המאמר מכלי לשים
לב לאייטיותו של בר, שדבריו היו בשעתו
ניכסי־צאן-ברזל של החשיבה הצבאית
הישראלית.״

למהפכת

111״

בקונצרן וואמקור״
קונצרן אמקור קיבל בימים אלה החלטה מרחיקת־לכת
— לשנות את כיוון הפיתוח של החברה לתחומים
חדשים. עד כה זוהתה אמקוו בעיקר עם יצור
מקררים, תנורים ומזגני־אוויר.

הדגש בחכרה יועבר בהדרגה לפיתוח
״מוצרי העתיד״ כמו חלקים למטוסים,
מערבות־בקרה אלקטרוניות, המשולבות
במערכות סולריות, מנועים לתעשייה,
מטהרי־אוויר, בצד פיתוחים חדשים של
טלוויזיה (עד מסבים) מגהצי־אדים, ותנורי
בישול ואפיה קטני־מידות.
המעבר למוצרים החדשים הוא תוצאה של שלוש
שנות־מחקר, שבהן הושקעו במישרין כ־ 15 מיליץ
לירות. עם שינוי הכיוץ באמקור החליטה החברה —
למרות ההאטה במשק, ואולי ביגללה — לערוך
מיבצע־פרסים ענקי, בהוצאה מיידית של ששה מיליוני
לירות, תחת הסיסמה ״לאמקור תפקיד בחברת העתיד״.

אל ח בו ר

קו אופר טיב
דמען פיאויים
שבע מישפחות המתגוררות כסיני,
כסנטה־קתרינה, באופירה ובנגיעות, הקימו
קואופרטיב כדי לזכות בפיצויים מוגדלים
עכור עזיבתם את סיני.
חברי הקואופרטיב, בראשותו של סגן־אלוף (מיל׳)
דני הררי, נמצאים במשא־ומתן מתקדם עם שר־החקלאות
אריק שרון, המוכן להיענות לתביעותיהם.
בכסף שיקבלו כפיצוי עבור פירוק הקואופרטיב
הפיקטיבי בסיני, מתכוונות שבע המישפחות להיכנס
לשותפות במיסעדת עמק־האלה בדרך בית־שמש
ירושלים, ולהפוך את האיזור אתר־תיירות ולהקים
בו קאונטרי קלוב.

יצחק שמיר, המועמד לתפקיד שר־החוץ,
דרש כי שיחות האוטונומיה יועברו לטיפולו,
כאשר יקבל את התפקיד, ולא ישארו בידיו
של שר־הפנים הד״ר יוסף בורג.
שרי המפד״ל זבולון המר ואהרון אבו
חצירא, ששמעו על דרישה זו, הבטיחו
למקורבי ראש־הממשלה מנחם בגין, בי
יעזרו לסילוק בורג מהאוטונומיה, אם בגין
ושמיר יסכימו למינויו של ח״כ יהודה
כן־מאיר כסגן שר־החוץ.
נראה בי העיסקה בין צעירי המפד״ל לבין
בגין ושמיר אכן תיעשה, ותהווה סטירת
לחי למנהיגה של המפד״ל.

לנד או יפרו ש
מהממ של ה
שר־התחכורה, חיים (״גונדר אברהם״)
לנדאו, עומד לפרוש מהממשלה. מחלתו
של לנדאו הרכה יותר חמורה מאשר הותר
לפירסום, ומחלה זו לא תאפשר לו להמשיד
לכהן בממשלה. מאחר שלנדאו אינו חכר•
כנסת, נראה שעם התפטרותו מהממשלה,
תסתיים הקאריירה הפוליטית שלו.

פרו ש רפ ש
את שועפט
גופים כלכליים ופרטיים המקורבים לה״ב
אגודת־ישראל, מנחם פרוש, סיימו בימים
האחרונים כהצלחה כמה עסקות מקרקעין,
שכעיקכותיהן עכרו לרשותם מרבית
האדמות סביב האתר המיועד לאיצטדיון
שועפט.
מגמתו של פרוש היא למנוע את הקמת האיצטדיון
בשועפט על־ידי הקפתו בשכונות דתיות, כפי שכביש
רמות, השנוי במחלוקת, מוקף בשכונות דתיות.

מועמדות בר מן
מוב טחת
מובטחת מועמדותו של יושב־ראש ועדת
הכנסת, יצחק כרמן, לתפקיד יושב״ראש
הכנסת, כמקומו של יצחק שמיר העומד
להיות שו״חחוץ. מקורבי כרסן גייסו רוב
לבחירתו כמוסדות חמיסלגה הליברלית,
ונראה בי ברמן יגכור על המועמד השני
של הליברלים, סגן יושב־ראש הכנסת, משה
מרון.
גם ראש־הממשלה, מנחם בגין, תומך במועמדותו של
ברמן, שהיה בעבר איש אצ״ל.
ברסן מהסס עדיין אם לקבל עליו את התפקיד, מפני
שבמיקרה כזה יצטרך לסגור את מישרד עורכייהדין
המשגשג שלו.

נראה כי בראש המטר, המכין יעמוד הפירסומאי אליעזר
ז׳ורבין, מי שהיה פירסומאי הליכוד בבחירות
האחרונות.

רע ש רי ר -א ר ליו
ח״כ הליברלים אברהם (״אברשה״) שריר פנה לראש
מיפלגתו, סגן־ראש־הממשלה שימחה ארליך, וביקש
ממנו לשוחח עם ראש־הממשלה מנחם בגין על
אפשרות למינויו של שריר כשר־החוץ.

ארליך השיב לשריר כלעג :״לדעתי אתה
ראוי להיות ראש־הממשלה.״ שריר נעלב
והפסיק לדבר עם ארליך.

דין ל א ויתר

בו רג סולק
מהאוטונומיה

שיהיה גרוע יותר מהליכוד אם הוא יחזור
לשילטון.

קצינים בכירי
אשה חיפאית פנתה כתלונות לרמטב״ל,
לשר־חכיטחון ולאחד משופטי כית־המישפט־העליון
נגד תת־אלוף גצה״ל וכנגד אלוף־
מישנה שפרש לא מכבר מצה ״ד, על כך
שזייפו המחאות ומיבתכים שלה, והוציאו
בעורמה מכספת־הכנק שלה את המיסמכים
עדיין לא ברור אם שלטונות צה׳׳ל אכן
יפתחו כחקירה נגד השניים.

במיסגרת הצמצומים האחרונים נערכו פניות אל שני
סגני ראש־ר,ממשלה, ייגאל ידין ושימחה ארליך,
לוותר על השומרים האישיים שלהם.

ארליך ויתר מיד על השומר שלו, אולם
ידין סירב לוותר על השמירה האישית.

פרס מוד אג
מ שכונת ה תקוו ה
הצלחת סיורו של ח״כ יגאל אלון בשכונת התקווה,
והאהדה שבה זכה שם הדליקו אור אדום במחנה
יריבו של אלון, ח״כ שימעון פרם.

מאין ב א הז ה ב

פרס הורה למטהו להכין גם לו סיור
בשכונת התקווה ובאיזורי מצוקה נוספים.

ח״כ מפ״ם אימרי רון מאשים את ראשי הקרן קורת גג,
המנפיקה את מטבעות הזהב של מארק שאגאל,
בקבלת טובות הנאה מהקרן הפילנטרופית שנועדה
לעזור בפיתרון מצוקת הדיור בישראל.

קוממו ו בל

רון טוען כי המיכרה שממנו בא הזהב הוא
מכרה כדרום־אפריקה השייך לניסים גאון,
מראשי הקרן, ואילו המטבעה כציריד שבה
מוטבעות המטבעות היא בבעלותו של
מאיר הלוי, אף הוא מראשי הקרן.
גיזבר הקרן, ראש לישכתו של ראש־הממשלה,
יחיאל קדישאי, מכחיש האשמות אלה. לדבריו נקנה
הזהב בבנק שווייצי והמטבעות אף מוטבעות באותו
בנק.

פרס יכריע ב ק רו ב
שימעון פרם עומד לכנס את מרכז מיפלגת
העבודה תור שלושה שבועות, כדי לקבוע
את מועמד המיפלגה לראשות־הממשלה.
ככד מתכוון סרס להכריע ככר עתה כמאבק
כינו לבין אלון.
פרס יודע כי ככל שהזמן עובר, גוברים סיכוייו של
אלון.

נראה בי אלון יגיש כג״צ נגד כוונתו של
פרם לכנס את המרכז, משום שבחוקת
המיפלגה כתוב כמפורש, בי המרכז שיבחר
את מועמד חמיפלגה לתפקיד, יתכנס סמור
לוועידה.

ג ר ופ ר ודת
כמה חכרי־כנסת מהליברלים עומדים
לתבוע את הדחתו של הכרם למיפלגה,
ח״ב פסח (״פסי״) גרופר, מתפקידו
כמצליף הליכוד.
בישיבת סיעת הליברלים, שנערכה בתחילת השבוע,
נמתחה ביקורת חריפה ביותר על גרופר, המופיע בשם
הליברלים מבלי שאיש הסמיך אותו לכך. החברים
הרוצים בחדחתו של גרופר טוענים, כי לאחר שיודח
לא יעז להצהיר הצהרות בשם המיפלגה כולה.

ה לי כו ד מכין
ת ע מול ת ב חי דו ת
בליכוד עומדים להקים מטה מיוחד שיכין את מדיניות
תעמולת הבחירות של המיפלגה, כדי שעם תחילת
מערכת הבחירות, יהיה כבר הליכוד מוכן לה.

הקו. המרכזי בתעמולת הבחירות של
הליכוד יהיה, כבל הנראה, אזהרה מהמערך,

ויה ורב״!
עסקיו של ח״כ הליכוד חיים קופמן נפגעו בצורה
חמורה ביותר בעיקבות המדיניות הכלכלית החדשה
של יגאל הורביץ.

קופמן שהוא יצרן ויבואן צעצועי־ילדים,
שכיניהם גם צעצועי ״לגו״ ,מתלונן על כך
שבשבועות האחרונים חלה ירידה של כ*40
אחוז כמבירותיו. חודש החנוכה הוא כדרך*
כלל החודש החזק כיותר אצל מוכרי
הצעצועים.
קופמן מתלונן גם על כך שמדיניות קיצוץ האשראי
של הורביץ פגעה קשה בעסקיו, עד כדי סכנת צימצום
ניכר בפעילות החברות שבבעלותו.

נהג ת שר
מ מ שי ךלע כו ר
בעיקבות פירסום הידיעה, על כך שאשתו של
שר־הבינוי דויד לוי פיטרה את נהגו של השר, ישראל
וייצמן, ושכרה לתפקיד זה קרוב של מישפחת לוי,
נבהלו במישרד הקליטה, והחליטו להמשיך להעסיק
את וייצמן.

לווייצמן אין עכשיו תפקיד מוגדר כלישבת־השר,
והוא יושב במשך כל היום כמישרד
כאפס מעשה, וממשיך לקבל משכורת.

!דיכיס
חייבים כסר
הנהלת מלון ״הילטון״ עומדת לפנות ליושב־ראש
הכנסת, יצחק שמיר, בדי שיפעיל את
השפעתו על במה חכרי־כנסת שישלמו את
חובם למלון.
עד לפני כשלושה חודשים הפעיל מלון הילטון את
מיזנון־הכנסת, וחברי־כנסת רבים לא פרעו את
חשבונותיהם למלון. מרבית חבדי־הכנסת שלא שילמו,
נמנים דווקא על מיפלגות הקואליציה.

גם המפעילים החדשים של מיזנון־הבנסת
סובלים מבעיית אי־תשלום החובות. השבוע
סרבו מלצרי הכנסת להגיש ארוחות לכמה
חכדי־בנם ת, שלא שילמו את חשבונות
החודש שעבר.

יוסי ינאי

ב מ דינ ה
העם
גס ג ד 1ד רדה? !3 *0 -
בהשוואה דמבבים, אגשי
נוש־אמוגים הם
בוגדים זכופרים

שוב הודלקו הנרות. שוב נרתמו בתי-
הספר וכלי־התיקשורת למסע השנתי הגדול
לדימום המכבים.
במשך אלפי שנות הפזורה, שימשו ה מכבים
נחמה לעדה מדוכאת. גם הציונות
העלתה את המכבים על נם, כדוגמה ל-
לוחמי־חרות הנוטלים את גורלם לידם.
תוך כדי כך נעלמה האמת ההיסטורית
כימעט כליל, ונטמעה בבליל של אגדות,
שהשפעתן החינוכית הופכת עתה במצי אות
של ישראל, שלילית יותר ויותר.
מה האמת ומהי אגדה בסיפור המכבים?
האגדה: המכבים היו ״מכבים״ (רא־שי־התיבות
של ״מי כמוך באלים יהווה״).
לסיסמה זו יש, אגב, צליל פגני מוזר.
האמת: שמם הנכון היה, קרוב לוו־
4דאי ,״מקבים״ .השם נגזר מכינויו של יהד
דה בן־מתתיהו, איש המקבת( .התוארפטיש או מקבת הודבק במהלך ההיסטו ריה
למצביאים רבים).
האגדה: המכבים לחמו ביוונים.
האמת: המקבים לחמו בסורים. המעצמה
ששלטה אז בארץ־ישראל היתד. סו-
ריה־רבתי. אחרי מות אלכסנדר מוקדון,
שכבש את המרחב כולו, התחלקה ממלכתו
בין מצביאיו. ארץ־ישראל השתייכה
חליפות למצריים (שבו שלטה מישפחת
1המצביא פתולמאום, הוא תלמי) ,ולסוריה
(שבו שלט בית סיליקוס ).הקבוצה השל טת
בסוריה אמנם היתה מצאצאי הכובשים
היווניים, והתרבות השלטת היתד. הל נית,
אך הממלכה עצמה היתד. סורית מ בחינת
השטח והאוכלוסיה.
האגדה . :המכבים היו לוחמי־חרות,
ולחמו לעצמאות היהודים.
האמת: מילחמת המקבים אמנם הי תד.
מילחמת-שיחרור, אך לא זאת היתד,
מגמתה היחידה. היא היתד, גם — ובעיקר
— מילחמת־אזרחים. המקבים ניסו — וכ נראה
גם הצליחו במידה רבה — להש מיד
את כל השיכבד, השלטת בציבור ה יהודי,
שאנשיה הוקעו כ״מתיוונים״ .שיכ בה
זו כללה את כל האינטליגנציה, אנשי-
העסקים וראשי-ה,ציבור. במהלך המילח-
מה הארוכה הרגו המקבים חלק ניכר מ-
בני-עמם.
האידיאולוגיה של המקבים היתד. כה קי צונית,
עד כי גם אנשי גוש־אמונים ואגו-
* דת־ישראל של היום היו נראים בעיניהם
כבוגדים וכמתיוונים. הם היו קרובים יו תר
לאיית-אללה חומייני. האיצטדיון היה
בעיניהם תיעוב, וכל מי שהלך לתחרות-
ספורט היה, כמובן, בוגד שראוי להרגו.

הממ שלה
הע 1ד עודא הי ה
מס אחד מתעורר ח״כ
פסילי ומחליט לזכות בתואר
של כימעט״שר״חוץ
תואר חדש נולד השבוע בארץ :״כימעט-
שר־החוץ״.
לכל הדיעות, תואר זה נופל מן התואר
״שר־החוץ״ .אולם רק מעטים זוכים בתואר
נעלה זה. מאז קום המדינה לא היו אלא
חמישה שרי-חוץ: משה שרת, גולדה מאיר,
אבא אבן, יגאל אלון ומשה דיין. מיספרם
נופל אף ממיספר ראשי-ד,ממשלה, שהגיע
לשישה: דויד בן־גוריון, משד, שרת, לוי
אשכול, גולדה מאיר, יצחק רבין ומנחם
בגין.
אולם הרבה יותר קל להגיע לדרגת
״כימעט-שר-חוץ״ .זאת הוכיחו השבוע כמה
וכמה עסקנים טובים.
גיחוך או חלחלה. השיטה היא פשו טה,
ואופיינית למצב השורר בקרב זד
מימסד המיפלגתי.
מתעורר אדם בבוקר ומחליט שהוא צריך
להיות כימעט-שר-חוץ. למד, הוא זקוק כדי
להגיע לתואר נכסף זה? הוא זקוק ל שלושה
אביזרים :״מקורבים״ ,עיתונאי
! ומדליף.
המדליף מדליף לעיתונאי את הידיעה 1 הבאה :״בקרב המיפלגה פלונית מתגבשת
(המשך בעמוד )37
הסולם הזה 2207

ומה גו ר פתח השבוע במסע-צלב.
הרמטכ״ל לשעבר של צד,״ל, הסתער
בכל אמצעי־התיקשורת על החלטת שר־הביטחון,
לחולל שינויים במיבנה צה״ל
ולהקים את מיפקדת כוחות־השדה, שבתקופת
כהונתו כרמטכ״ל התנגד לה מוטה
נמרצות. הוא שימש בכך פה לרבים מא לופי
צה״ל, שרובם הם בני טיפוחיו, המת נגדים
כמוהו לשינויים, אך מיגבלות השירות
הצבאי מונעות מהם לצאת נגדם
בפומבי.
אלא שמוטה גור לא הסתפק בתרומתו
לוויכוח הציבורי הלגיטימי על המהפך
הצד,״לי. הוא פתח גם במיתקפה אישית
חסרת־תקדים על האלוף ישראל (״טליק״)
טל, שמונה לעמוד בראש מיפקדת כוחות־השדה.
מוטה שלל בצורה תקיפה את
עצם החזרתו לצה״ל ואת האפשרות שהוא
ימונה בבוא היום רמטכ״ל, במקומו של
רב-אלוף רפאל איתן.
לא היתה זו התפרצות חד־פעמית. מוטה
גור הבהיר, לכל מי שרצה לשמוע, שהוא
פותח במסע־צלב, מתכות להרעיש שמיים
וארץ, לא לנוח ולא לשקוט עד שיבוטל
המינוי של טליק או ששר־הביטחון יחזור
בו מעצם האפשרות למנות את טליק
כרמטכ״ל, דבר שמוטה רואה בו מעשה
חמור ואסון לאומי.
לא רק זאת. רב־אלוף במילואים גור,
חבר לישכת מיפלגת העבודה, תבע לכנס
את ועדת החוץ־והביטחון של הכנסת כדי
לדון במשמעות השינויים בצה״ל ומינויו
של טליק. במאמר שפירסם במעריב, תחת
הכותרת על טל ועל מטכ״ל, לא היסס
אף לתקוף את טליק מתחת לחגורה, ולה־

אחד של

ציגו לפחות כאוייב מיספר

שחצנותו של מוטה, הביטחון־העצמי ה מופרז
שלו ושביעות־הרצון העצמית עד
להחליא שלו, הפכו כבר שם דבר. אולם
הפעם התעלה מוטה גור על עצמו. לא היד,
צורך להיות פסיכאונאליסט כדי להבחין,
מעבר לנימוקים המקצועיים שגייס, בשנאה
היוקדת שלו לאלוף טל ולכל מה
שהוא מייצג.

התגלמות אגטי־מוסריות
צבאית
^ ש ל טלי ק מבקרים רבים בתוך צה״ל
ומחוצה לו. אבל אף אחד מהם אינו
נגוע בשינאה אישית לטליק כמו רב־אלוף
גור. יש לכך סיבות רבות, הנובעות
ממשקעי העבר, ההבדלים המהותיים באישיותם
של שני המפקדים ומתפיסות־העולם
השונות שלהם.
מעבר לניגודים המקצועיים ביניהם, של
איש-שיריון מקצועי מול איש־צנחנים ב אופי,
הם נבדלים זה מזה לפחות בתכונה
יסודית אחת: טליק הוא איש מוסר.
מוטה גור הוא התגלמות האנטי־מוסריות
הצבאית.
ניגוד זה, בתוספת לעליונות האינטלק טואלית
של טליק על מוטה, יכולים להס ביר
את מקורות השנאה התהומית שרוחש
מוטה לטליק.
אולם למוטה גור יש סיבות טובות אח רות
לצאת במסע־צלב נגד טליק, גם בלי
לפשפש במיסתרי נפשו. במשך שנים
רבות היה טליק ממבקריו החריפים ביותר
של מוטה גור. כחייל, לא כאדם.

את הביקורת הראשונה הטיח טליק ב-
מוטה עוד אחרי מילחמת ששת־הימים,
כשנלמדו לקחיה של מילחמה זו. טליק
היה במילחמה מפקד אוגדת שיריון שלח מה
בסיני. מוטה היה מפקד חטיבת צנחנים
שלחמה בירושלים. מעל ראשו ריחפה
ההילה של משחרר העיר־העתיקה.
אבל אחרי שדעכו תרועות הניצחון וה קרבות
נותחו באיזמל ההיגיון הצבאי, הס תבר
שאחד הקרבות העקובים מדם וד,מיותרים
היה הקרב שניהל מוטה גור על
גבעת־התחמושת בירושלים. פשוט לא היה
צורך בהקזת דם זו, משום שבאותן שעות
כבר כותרה ירושלים המזרחית על ידי
שיריון צה״ל וגבעת־ד,תחמושת היתד, נכנעת,
כמו מוצבים אחרים של הליגיון,
במוקדם או במאוחר.
טליק היד, בין משמיעי תיזה זו ומוטה
לא סלח לו על כך. הדבר קיבל ביטוי
מעשי בעת שמוטה מונה כאלוף פיקוד-
הצפון וטליק היה סגן־הרמטכ״ל של דדו.
מוטה הודיע אז מפורשות לרמטכ״ל כי
אין הוא מוכן לקבל עליו את מרותו של
טליק כראש אגף־המיבצעים במטכ״ל. הוא
ביקש להיות קשור ישירות לרמטכ״ל.
גישה זו, מצד אדם שלא היה מוכן
לשמוע ביקורת על מיבצעיו, גרמה לאלוף
טל להצהיר כי הוא מסיר את אחריותו
מפיקוד־הצפון ולא יטפל בפיקוד זה בכל
נושא מיבצעי.
העימות בין שני האלופים התחדש אחרי
הדחתו של רב־אלוף אלעזר בתום מיל-
חמת יום־הכיפורים. טליק ראה את עצמו
מועמד לתפקיד הרמטכ״ל, אבל מוטה היה
אז חביבה של גולדה מאיר. היא כמעט

קשור בצה״ל, והמטה הכללי והרמטכ״ל
המשיכו למלא את הפונקציה שעליהם למ לא
לפי הניסוחים הפורמליים של מדינה
דמוקרטית.״
היה זה אחד הסממנים לשביעות־הרצון
העצמית של מוטה על שנות כהונתו כ־רמטכ״ל.
לשביעות-רצון זו לא היה, כך
הסתבר, כיסוי במציאות. מוטה קיבל אחרי
מילחמת יום־הכיפורים צבא שבור. אחרי
רעידת האדמה זעק צה״ל למהפך גדול,
לשינוי מוחלט של הרוח, למהפכה בבניין-
הכוחות ותורת־הלחימה. אריק שרון ויש ראל
טל היו מוכנים לחזור לצה״ל תחת
פיקודו של גור, כדי לסייע בבנייתו
מחדש של צה״ל. בשחצנותו דחה אותם
מוטה. הוא הוריד על צה״ל מסך של
איפול, ניתק אותו מהציבור. כאשר הורם
המסך הסתבר כי דבר לא השתנה בצה״ל.
להיפך, בתחומים מסויימים השאיר מוטה
צבא גרוע יותר מאשר קיבל לידיו. הדבר
בא לידי ביטוי במיוחד במיבצע ליטאני.
עימות נוסף בין טליק למוטה היה על
רקע מיבצע זה, שהיה הפעולה הצבאית
הגדולה היחידה שמוטה פקד עליה בשנות
כהונתו כרמטכ״ל. טליק היה בין ראשוני
המבקרים של המיבצע, דרך תיכנונו ובי צועו•
כיום אין כימעט מחלוקת על כך
שמיבצע ליטאני בפיקודו של מוטה גור
היה מישגה מדיני וכישלון צבאי מונו-

כפתה את מינויו על שר־הביטחון משה
דיין. מוטה נבחר לכהן כרמטכ״ל לא
דווקא בגלל כישוריו הצבאיים, אלא בגלל
העובדה שבעת המילחמה הוא כיהן כנספח
צבאי בשגרירות ישראל בוושינגטון וכתם
המחדל לא דבק בו.
זמן לא רב אחרי שמוטה מונה כרמטכ״ל
מינה שר־הביטחון שמעון פרס את טליק
כעוזרו. מוטה הוציא מיד הוראה שאסרה
על הקצונה הבכירה של צד,״ל להיפגש
עם עוזר שר־הביטחון ללא אישור מפורש
ממנו. טליק ד,יקהה את עוקצה של הוראה
זו בכך שהודיע לקציני צד,״ל שהוא יקבל
לשיחה רק מי שיגיש בקשה דרך ה־רמטכ״ל.

מנטאלי.
גרוע מזה, הוא הפך תחת פיקודו
של מוטה למילחמה אכזרית, הברוטאלית
ביותר שצה״ל נטל בה חלק אי־פעם.
בוצעו בד, יותר פשעי מילחמה, כמו רצח
אזרחים, הרם כפרים ללא תועלת, ביזה
ומעשים אחרים, מאשר באיזו מילחמה
אחרת של צה״ל. גם בתחום המישמעת
היה המיבצע כישלון זועק לשמיים, שרבים
שילמו עבורו בחייהם.
הביקורת הקטלנית על המיבצע, שטליק
היה בין ראשוני מותחיה, באה לידי ביטוי
בדו״ח מבקר־המדינה, שהמציא את כל
הנתונים והעובדות שהיו ידועים רק בחל קם
למבקרים.
למרות שלדעת מומחים צבאיים ובט־חוניים
רבים היה מוטה כישלון מוחלט
כרמטכ״ל, הוא השתחרר מצה״ל בדעה
טובה מאוד, כמו תמיד, על עצמו. דעה
זו היא, כנראה, שנטעה בו את עזות־המצח
ליטול לעצמו את זכות הביקורת
השחצנית ומשולחת־הרסן על טליק.
שרלטן נגד מרובע
אומרות שכתפקידיו כעוזר שר /הביטחון,
הן של שימעון פרם והן
של עזר וייצמן, הצטמצם טליק בעיקר
בתחומי פיתוח אמצעי־הלחימה, לא נמנע
החיכוך בינו ובין מוטה. הוא כינה את
מוטה ״שרלטן״ .מוטה כינה אותו ״מרו בע״.

טיב חיכוך זה סיפר מוטה עצמו
אחרי שהשתחרר מתפקיד הרמטכ״ל. הוא
סיפר בראיון רדיו, כי בתקופת כהונתו
היו ניסיונות לפגוע במעמדו כרמטכ״ל.
הוא ראה במינויו של האלוף אריק שרון
כיועצו של ראש־הממשלה ובמינויו של
טליק כעוזרו של שר־הביטחון, ניסיון לה ציגם
כמי שבאים לבדוק את הרמטכ״ל.
אופייני שמעמדו היה חשוב לו מטובת
צה״ל.
״אם שר״הביטחון שימעון פרם מינה
את ישראל טל כעוזרו — הרי זה עוד
קצין ותיק אשר אולי צריך היה לבדוק
את המלצות המטה־הכללי,״ אמר מוטה
בלעג .״אחרי תקופה די קצרה, אם ביכלל,
הפסיק טליק להתערב בכל מה שהיה

״צה״ל של
מושג זקגיס״
^ פשר? כמוכן, לטעון, שאישיותו
של אדם אינה פוסלת את טיב טיעוניו.
כדאי לכן לבחון את הטענות המר כזיות
שמעלה מוטה נגד טליק. הן מפו רטות
להלן:
• טליק מבוגר מדי. הוא בן .55״מי
שאינו רוצה בצה״ל של מושב זקנים,״
טוען מוטה, חייב לפתוח את הדרך לאלו פים
הצעירים, שרובם נמצאים במחצית
שנות הארבעים שלהם. בכך דבק מוטה
במסורת הרוטציה של צה״ל שלא עמדה
עוד במיבחן הביקורת. פרשנים גורסים
כי פליטתם של אלופים בגיל ,45 דווקא
בעת שהם מגיעים לשיא כושרם, היא
בבחינת ביזבוז משאבים. אם היא היתר,
נכונה, בשעתו, בעת שהיד, לחץ לקדם
(המשך בעמוד )39

חלב שתיה עמיד

/זול יותר

מחלב משקר.

היום, מחירו של ליטר חלב שתיה עמיד הוא
רק 22.80ל׳׳י לעומת 27.52ל״י לליטר חלב
#עוקר( .הגמבר בבקבוקים של 585מ׳׳ל במחיר
0ג 16.ל״י הבקבוק
.אבל זה לא העיקר.
העיקר הוא שחלב שתיה עמיך הוא חלב
השתיה היחידי שטעמו המצויין נשמר לתקופה
ארוכה — ואין צורך לאחסן אותו בקירור.
חלב שתיה עמיד נפלא גם כתוספת לקפה, תה
וקקאו.

1111$

למה לך לסחוב בקבוקים כבדים ויקרים?
בפעם הבאה קחי חלב שתיה עמיד של תנובה.
חלב שתיה עמיד נשמר ללא קירור תקופה
ארוכה.
לאחר פתיחת ראריזה יש לאחסן במקרר.

במד ינ ה
(המשך מעמוד )35
הדיעה שעל חבר־הכנסת כסילי לקבל את
תפקיד שר־החוץ.״
העיתונאי, היודע.להעריך סקופ, מתקשר
מייד עם הח״ב הנדון, ומוסיף לידיעתו את
הפיסקה הבאה :״בשיחה עם כתבנו, הודה
ח״כ כסילי כי אכן הוצע לו להציג את
מועמדותו לתפקיד, וכי מקורביו לוחצים
עליו לקבל את המינוי. מר כסילי לא גטה
תחילה להיענות ללחץ מקורביו, אך לאח רונה
החליט כי הוא מוכן לקבל את ה מינוי.״

פרט בידיעה זו הוא נכון, אלא
שחסר בה פרט חשוב אחד: איש לא הציע
לח״כ כסילי את תפקיד שר־החוץ, ועצם
המחשבה שאיש זה יוכל להגיע לתפקיד
כזה מעוררת בלבם של יודעי־דבר גיחוך
או חלחלה.
אי־ אפשר להיכשל. השבוע הופיעו
על מירקע הטלוויזיה ובכותרות העיתונים
כמה וכמה כימעט־שרי-חוץ כאלה. יומרתם
של אחדים מהם, הידועים בכסילים גמורים,
היתה מפליאה ממש.
מדוע מוכן עסקן מיפלגתי אפרורי ל הציג
את עצמו באור זה?
החשבון הוא כזה: אלוהים הוא גדול,
צמרת־הליכוד הפכה לבית־משוגעים, ואולי,
איכשהו, ברגע של טירוף גמור של כל
המערכות, ח״כ כסילי או ח״כ אווילי אכן
יזכו במינוי המיוחל. ואם לא — גם טוב.
אמנם ח״ב כסילי או ח״כ אווילי לא יהיה
שר־חוץ, אך בלב מאות אלפי אזרחי ישראל,
ואולי גם בקרב מדינאים זרים, יישאר
הזיכרון כי איש זה ״כימעט התמנה כשר-
החוץ של ישראל.״
ועוד יתרון: שר־חוץ יכול להיכשל ולהיות
מודח. אך כימעט־שר־חוץ אינו יכול
להיכשל לעולם, ואין איש בעולם היכול
להדיחו מתפקידו הרם.

הכנס ת
תז־הומה 7 0ל״*ז־.
המחזה היה חסר תקדים :
הכנסת כו 7ה הצביעה ננד
שר, וזה 7א התפטר
מחזה כזה לא היה עוד בכנסת מאז
קום המדינה.
הבית כולו התאחד, מימיו ומשמאל, כדי
להצביע נגד שר. מול כשיבעים קולות
הקואליציה והאופוזיציה עמד השר, כש רק
הוא לבדו, ועוד שני אנשים שריחמו
עליו, מצביעים בעדו.
אך השר התנהג כאילו לא קרה דבר.
כעבור כמה דקות שוב עמד על דוכן־
הנואמים, מאשים, משמיץ ומטיף, כאילו
השיג זה עתה ניצחון מזהיר.
השר: אריק שרון.
אי־ אמון אישי. הנושא לא היה עניין
של מה־בכך. על סדר־היום של הכנסת
עמד נושא שאין חשוב ממנו לשר־חקל־אות:
מצב החקלאות בארץ, וכישלונו של
השר. הנושא הפך את ההצבעה כימעט
להצבעת־אמון אישית.
את הנפץ לפצצה סיפקה הטלוויזיה. ב כתבה
מצויינת של עוזי בירמן, במיסגרת
התוכנית השבוע — יומן אירועים (העולם
הזה ,)2206 תוארה העזובה הנוראה ה שוררת
בחקלאות, והובאו תלונותיהם ה בוטות
של חקלאים מכל המיגזרים.
היה צפוי שכתבה כזאת תביא לגל של
הצעות דחופות לסדר־היום. שלושה ח״כים
הגישו אותן: אברהם כץ־עוז (מערך) ,אורי
אבנרי (של״י) ושמואל טולידאנו (ש״י).
אולם הקדים את שלושתם פסח גרופר,
איש הליכוד, בהצעה אחרת, שלא היתד,
קשורה בכתבת־הטלוויזיה. גרופר, איש
התאחדות האיכרים ונציג החקלאים במים־
לגר, הליברלית, רצה לדון במצב ענף־הסר־חים
בארץ.
אמור זאת כפרחים. דבריו של גרו־פר
היו ענייניים, אם כי חריפים. לא היתה
בהם נימה אישית נגד שר־החקלאות, אם
כי הודיע :״אינני מאמין שבכל תקופת
קיום המדינה הגיע ענף חקלאי למצב
כלכלי כה חמור...״
אילו קם אריק שרון וענה באופן עניי ני
על הטענות, לא היה מתרחש כל דבר
החורג מן השיגרה. השר היה מציע להע ביר
את הנושא לוועדה, בעל־ההצעה היה
מסכים לכך, וברוב גדול היתד, ההצעה
מתקבלת.
אבל לשרון לא היה שיקול־הדעת ה טאקטי
של פרלמנטר מנוסה. הוא הודיע,
העולם הזה 2207

כי יענה גם על הצעה זו במיסגרת תשוב תו
על ההצעות הבאות — של האופוזיציה.
בכך הכניס את עצמו למלכודת, שהוא
לא הצליח עוד להיחלץ ממנה.
חומצת־גפרית, שלושת המציעים
תקפו את אריק בסיגנון חריף ביותר.
אברהם כץ־עוז לא ניצל את 15 הדקות
שעמדו לרשותו, ובניגוד למקובל דיבר
רק דקה אחת. מסקנתו :״אני מציע לא
לדון בנושא החקלאות, עד שיוחלף שר־החקלאות.״
אורי
אבנרי פתח את דבריו בציטוט של
דברים שאמר עזר וייצמן על אריק שרון,
לפני שהשניים מצאו את עצמם במיפלגה
אחת :״אריק שרון דומה למיכל של
חומצת־גפרית. איפה שלא תשים אותו —
החומצה תאכל את המיכל, ואחר־כך את
כל מה שמסביב ...החקלאות הישראלית
היתד, פאר היצירה הישראלית, פאר ה גאון
הישראלי — יותר מכל שטח אחר
במדינה, יותר מהתעשייה, יותר מהמדע.
תוך שנתיים וחצי זה נהרס.״
שמואל טולידאנו ציין שחבר־כנסת ה מעלה
הצעה לסדר־היום, בנושא הנוגע ל-
שר־החקלאות, לוקח על עצמו סיכון גדול,
כי ״השר עלול להפשיטו ולהציגו עירום
וערייה, לגמדו, להטיל ספק בציונותו...
אחרי שבדקתי היטב את עברי הציוני, את
קומתי, לבושי, סביבתי ועוד כהנה וכהנה,
החלטתי ליטול על עצמי את הסיכון ה־בלתי־מחושב
הזה ולומר את דברי הוא
תקף את השר.
הכל ציפו כי שרון יענה בחריפות, כדרכו.
אולם שרון הדהים את הכל: הוא
דיבר פחות מדקה, תבע להסיר מסדר־היום
את כל ארבע ההצעות — גם זו
של גרופר, חבר סיעתו.
״פל ם ן, ם רזר האולם התמלא,
ואפילו מנחם בגין הטריח את עצמו למ ליאה.
הוא לא ידע מה מתרחש, וכאשר
הבין — נמצא במבוכה קיצונית.
תחילה הועלתה להצבעה הצעתו של
פסח גרופר. כשהורמו הידיים, נתגלה מח זה
מדהים: כימעט כל הנוכחים, יותר
משישים ח״כים, הצביעו בעד גרופר. רק
אריק עצמו והשר גיסים הצביעו בעד הס רת
ההצעה מסדר־היום. בגין הצביע תחי לה
עם אריק, אך כשנוכח לדעת, כי כל
מיפלגתו מצביעה נגדו, מיהר להוריד ידו.
קדוש מעדנה. אחרי הצבעה חסרת-
תקדים זו, נערכה ההצבעה על שלוש ה הצעות
האחרות. גם אז היו מפתיעות.
הצעתו של כץ־עוז נתקבלה ברוב של
31 נגד — 26 דבר שהתאפשר רק מפני
שכמה מאנשי הקואליציה לא הצביעו בעד
אריק. אפילו הצעתו של אורי אבנרי זכתה
במיספר־קולות בלתי־רגיל לגבי הצעה של
של״י: היא נפלה ברוב של 36 נגד ,24כ שכל
חברי המערך וש״י, מילבד הניצים
של העבודה ומפ״ם (וביניהם עמוס הדר
ואימרי רון) מצביעים בעדה. הצעת טולי־דאגו
נפלה ברוב של 36 נגד .32
״אתה צריך להתפטר!״ קרא ח״כ אמ נון
רובינשטיין, הפרופסור לחוק קונסטי טוציוני,
לעבר אריק שרון. אך שרון הת עטף
באיצטלה של קדוש מעונה, המתייסר
בשל דיעותיו, והמשיך כאילו לא קרה דבר.
כעבור כמה דקות הציע להסיר מסדר-
היום הצעה של יוסי שריד בעניין אילוך
מורה. וגם הפעם לא תמכו כל אנשי ה קואליציה
באריק שרון: אפילו בנושא זה,
שבו יש רוב לניצים בכנסת, זכה אריק
רק ב־ 34 קולות, נגד .32
״הבעייה של אריק אינה שהוא נץ,״
אמר בנחת אחד מראשי המערך .״הבעייה
שלו היא שהוא טיפש !״

השטחים המוחזקים
נ סי סזז ־ו ^ ה : 1גדה
א? מד 7הפננה המבטאת איחוד
וליכוד כנדה, מתייצבים
שלושה פיקודים שוגים,
שבהם חיילים, שוטרים
וה״קסחים״ ש 7מישמר־הנבוד
״מחסום! תאונה לפניך!״ אמר שלט-
המישטרה, שהוצב בדרך־עפר בוצית ב יציאה
הדרומית־מיזרחית של העיר שכם.
ליד המחסום הלכו והתקבצו עשרות גב רים
ונשים מקומיים ועיתונאים זרים.
שלושת חיילי־המילואים עצרו את המעבר
בטענה, כי ״יש מחסומים בהמשך הכביש,

ראשי־העיריות ליד המחסום
פנייה לעס הישראלי השואף לשלום
שניהם חסומים על־ידי עשרות אנשים
ומכוניות.״
באותו יום, היום הרביעי שעבר, אמור
היה להתקיים מיפגש של ראשי־ערים בגדה,
בביתו של מוכתר הכפר דיר־אל־חטב.
בשטחי כפרו ייסלל הכביש האמור
להגיע אל ההתנחלות החדשה למתנחלי
אילון־מורה — ההתנחלות בנקודה .662
המיפגש לא אושר על־ידי שילטונות
המימשל הצבאי. ראשי הערים ונציגי-
הציבור נשארו בביתם. אל הכפר הגיעו
ראש עיריית שכם בסאם אל־שכעה עם
חלק מחברי מועצת העיר. בתוך הכפר התארגנה
הפגנת־מחאה של צעירי המקום,
שכלל נאומים של מוכתרי הכפרים.
לרגלי ג׳בל־אל־כביר שוכנים שני כפ רים
קטנים ועניים: סאלם ודיר אל־חטב.
ג׳בל־אל־כביר (״ההר הגדול״) הוא הגבוה
בשושלת־הרים. לצידו נראה רכס נוסף,
ועליו מיבנה של קבר צבוע בצבע ירוק.
המקום מכונה ג׳בל־שייח /על שם קברו
של שייח׳ בלל הנמצא במקום. על גיבעה
זו עומדים להקים את ההתנחלות החדשה,
אם יתרצו ויואילו בטובם אנשי אילון־
מורה להישמע להוראות ביודהמישפט ה עליון
וצו ממשלת־ישראל.

״אדמת המדינה הפלסטינית״.

אל המחסום הגיעו אישים מהגדה, נציגי
אירגונים מכל הערים שמיספרם גדל והולך
מהפגנה להפגנה, ונשים שייצגו את הנשים
בגדה.
אחרי כמחצית השעה החליטו שלושת
החיילים להזעיק תיגבורת. אל השביל ה צר
התקדמו שיריוניות שבתוכן חיילים
חבושי קסדות ונושאי אלות. ג׳יפים של
מפקדים, שעטו בדרך העפר הבוצית והגי עו
אל המחסום הראשון, התחילו לפנות
את האנשים.
אחרי זמן מה התקבצו כולם מאחרי ה מחסום
השלישי. למחסום הגיע בסאם אל־שכעה,
כשהוא מלווה בתומכיו ובאשתו
עינאייה .״רצינו לבוא לכאן כולנו,״ אמר.
״באנו להפגין את הסכנה הגדולה הצפוייה
במדיניות ההתנחלויות באיזור. מה ש ממשלת
ישראל עושה זו זריעת שינאה בין
שני העמים. רצינו להשמיע את עמדותינו
במיוחד לעם הישראלי, שהוא עצמו שו אף
לשלום ושלווה באיזור. אני אומר בשם
העם הפלסטיני: אנחנו נגד התנחלויות,

נגד אותן שהוקמו ונגד אותן שאמורות
לקום. האדמה הזאת שייכת לעם הפלס טיני.
גם אם זו אדמה המכונה אדמת־מדינה.
זו באמת אדמת־מדינה, אך זו
אדמת המדינה הפלסטינית. ורק לנו הז הות
להשתמש באדמה זאת למטרותינו
ולשליחותינו הלאומית.״
כוחות הצבא הלכו ותוגברו. הגיע
גם המושל הצבאי סגן־אלוף יוסף לונץ,
שנראה משוחח שיחה לבבית עם שכעה
ואשתו, כשהשלושה נראים מחייכים.
חיילי המימשל נראו בלתי־מרוצים. אח דים
שוחחו בינם לבין עצמם .״מה קורה
פה? למה הם מביאים את כל הקסחים
של מישמר־הגבול? מי צריך אותם פה.
אנחנו מסתדרים עם הערבים בלעדיהם ובלי
השיריוניות שלהם.״ אחד החיילים
אמר בשקט :״הצרה היא שיש פה שלושה
פיקודים. המישטרה, המימשל הצבאי ו-
מישמר־הגבול. אחד לא יכול לפקד על
השני, וכל אחד עושה מה שבא לו. אנחנו
מציתו: שיתאספו וידברו. יותר טוב ש משחררים
לחץ.״
על ספל תה. ליד שכעה נראה כל
העת הד״ר חמזי נטשה מחברון, מי ש נחשב
כמיספר שניים בתנועה הקומוניסטית
הבלתי־חוקית בגדה. עימו היו רבים
מחבריו אוהדי הקומוניסטים. אחד מאנשי
מועצת שכם אמר בשקט לחברו :״תראה
מה עשו היהודים, התחילו עם שכעה ומה
הם הרוויחו? הרוויחו גדה מלוכדת כמו
שלא היתה מעולם. הרוויחו את השליטה
הקומוניסטית בערים וכניסתה של חזית
הסירוב הקיצונית לאיזור. אם הם היו
חושבים על זה לפני ין לא היינו מגיעים
למצב כזה.״
בעיקבות איסור המימשל להתארגן להפ גנות
נגד תוכניות ההתנחלות בכלל ונגד
זו המתוכננת בג׳בל אל־כביר בפרט הח ליטו
מנהיגי הגדה לארגן מיפגשים ה קרויים
״על ספל תה״ .כל כמה ימים
מתארגנת פגישה בבית אחד האישים, ל-
ארוחת־צהריים או לקפה של שעה חמש.
למיפגשים מגיעים ראשי התנועה הקומו ניסטית,
ראשי־ערים ונציגי האירגונים.
המימשל הצבאי עדיין לא החליט לאסור
מיפגשים חברתיים אלה, אף כי יש אנשים
שציפו לכך מדי יום־ביומו, במשך כל
השבוע האחרון.

הנוי־ננסת התקנדו, נערמו, א־נוו נו נושה והניאו אח

ו חו רבה

ך* התחלה היתה כמו בפעם הקו!
1דמת. שר־ד,בריאות אליעזר שוסטק
עלה על דוכן־הנואמים ועשה פילבאסטר
ממשלתי. בדרך־כלל האופוזיציה היא ה נוקטת
שיטה זו, של נאומים מתמשכים
ומעייפים, כדי שהממשלה לא תוכל להע ביר
בעזרת הרוב שלה חוקים שאינם
לרוחה של האופוזיציה. הפעם עשתה זאת
הממשלה, כדי ששליחיה ועסקניה יצליחו
לגייס, גיוס של הרגע האחרון, את הרוב
ההכרחי, ואולי לשכנע עוד סרבן או

שניים מההצבעה הקודמת.
נאומו של שוסטק היה משעמם כבר
אז לפני שבועיים. אולם אפילו הוא לא
היה די ציני כדי לחזור על אותו נאום
בפעם השנייה. הוא מצא בגינזך נאום ישן
של שר־הבריאות הקודם, ויקטור שם־
טוב, שממנו אפשר היה, במאמץ רב,
להסיק כאילו שם־טוב מתנגד להפלות
חופשיות. שוסטק קרא כל מישפט מנאום
שם־טוב באיטיות מרגיזה, התפלמס עם
כל מישפט, הצדיק אותו וחזר עליו.

חברי האופוזיציה כמעט שלא הפריעו
לו. לקרוא קריאות־ביניים לתוכן הנאום
היה מיותר לגמרי. לקרוא קריאות־ביניים
כנגד המשיכה המכוונת לא היה טעם,
בכך הם נוכחו בפעם הקודמת. היתד, זו
דווקא שולמית אלוני שהעלתה הצעה חכ מה
בפני יושב־ראש הכנסת יצחק שמיר :
״השר רוצה רק להרוויח זמן, אז במקום
לשמוע את השטויות האלה, אולי כדאי
שתכריז על הפסקה בישיבה?״ שמיר עשה
עצמו כאילו לא שמע את ההצעה.

היציעים היו מלאים. המתח הורגש היטב
על פניהם של חברי־הכנסת. עד הרגע
האחרון, או נכון יותר כימעט עד סיומה
של ההצבעה, לא היה ברור אם הקואלייצה
תספוג שוב מפלה, או שהמכבש האדיר,
שהופעל בימים האחרונים ואפילו בדקות
האחרונות, בכל זאת יעשה את שלו.
גאולה כהן ומשה שמיר שמרו בסוד
את אופן הצבעתם. היו שמועות כי ח״כ
המערך מנחם כהן יצביע בכל זאת עם
מיפלגתו. היו שנשבעו שמחמד אבו־רביע
הבטיח להצביע הפעם עם הממשלה. היו
חברי מערך שקיוו, כי שרה דורון מהלי-

עמוד הקלון
י ד שה היה להחליט אם לכעוס או ללעוג. חמישה חגרי^[
כנסת החליטו שלא לבוא לבניין־הכנסת או לא להיכנס
לאולם־המליאח בעת ההצבעה. קשה היה לחם להצביע בניגוד
למה שהם כינו מצפונם וחם חששו להצביע נגד הממשלה.
הם פשוט החליטו לברוח.
בעוד ח״כ מנחם הכתו נמנע בכבוד, גאולה כהן ומשה
שמיר נמנעו תוך הפגנה, ואפילו שמואל פלאטו״שרון נמנע
בשקט, בחרו אסף יגורי, הלל זיידל, עקיבא נוף, יצחק יצחקי
ויוסף תמיר להצביע ברגליהם. כשקרא מזכיר״הכנסת, נתנאל
לורך, את שמותיהם ולא קיבל מענה, נשמעו מהאולם ואפילו
מיציע הקהל קולות של צחוק לעגני וקולות של מחאה.
עיקר הזעם הופנה כנגד ח״כ אסף יגורי. בשיחות גמיזנון-
הכנסת תקף יגורי את נסיונות הממשלה לכפות בכוח את
התיקון לחוק״ההפלות וגינה אותם בכל שם גנאי, כשהוא
משתמש בעיקר במונח ״לא מוסרי.״ בעת ההצבעה לא היה
יגורי בבניין־חכנסת כלל. באותו הזמן הוא התכונן לנאום
החליכה־לקנוסה שלו בכנס צעירי הליכוד, שנערך באותו הערב.
בכנס הודיע יגורי על הצטרפותו כחטיבה לליכוד.
שבועות אחדים קודם לכן ניסה יגורי לעניין את ראשי
תמפד״ל בהצטרפות למיפלגתם. יגורי הציע למפד״ל להקים

הזה״ הסביר יגורי :״לא יכולתי להצביע נגד הממשלה אחרי-
הצהריים ולהצטרף אליה בערב, אז החלטתי לא לבוא.״

״המשכיל בעת
ההיא יידום׳,
כ הלל זיידל כלל לא היה בארץ בעת ההצבעה. אחרי
ההצבעה הקודמת, שבה נכשלה הממשלה, יצא זיידל י1 לטלוויזיה ולעיתונות עם גילוי מסעיר :״ניסו לשחד אותי.״
בשלחו אצבע מאשימה נגד מצליף הליכוד ח״כ פסח גרופר
סיפר זיידל כי גרופר הציע לו כרטיס טיסה לחוץ־לארץ, כדי
שלא יחיה בארץ ולא יצביע נגד הממשלה בהצבעה החוזרת.
בגאווה בלתי״מוסתרת טען זיידל בפני המצלמות :״לא קיבלתי
את הצעת השוחד ואני נאמן למצפוני ואצביע נגד הממשלה.״
כאשר נשאל השבוע פסח גרופר לאיזו ארץ הוא שלח
את זיידל הוא השיב :״אני לא שלחתי אותו, אבל הוא נמצא
בשווייץ ״.כאשר יחזור זיידל לארץ, יהיה לו בוודאי סיפור
איון על מטוסים שאינם מגיעים בזמן.
ח״כ עקיבא נוף מחדמוקרטים הצביע בפעם שעברה נגד

הממשלה ולשר דויד לוי שהיה פעיל בהפעלת
המכבש על הח״כים הסרבנים.

•גור

1יי ד ל

נוף

חטיבת אוהדי מפד״ל בלתי־דתיים בראשותו. שרי המפד״ל
חמשופשפים ידעו כי כוחו האלקטוראלי של יגורי אפסי, ודחו
את הצעתו בשתי ידיים.
אחר״כך פנה יגורי אל ח״כ עוזי ברעם מהמערך. יגורי
וברעם משתתפים שניחם בוועדת־חקליטה של הכנסת ושם
נוצרו ביניהם יחסי חברות. יגורי ביקש מברעם לבדוק את
האפשרות שהוא יצטרף למערך, וזאת תמורת הבטחה למקום
ריאלי בכנסת הבאה. השיחה האחרונה בין השניים התקיימה
בשבוע שעבר. ברעם הודיע ליגורי כי אינו יכול להבטיח לו
מקום ריאלי, הציע לו להצטרף למיפלגה ולהתמודד במוסדותיה.
יגורי הסכים, אך לפני הסיכום הסופי, ביקש מברעם לגשש
אצל ראשי האיחוד, אם לא ישימו לו רגל במיפלגתו החדשה.
יגורי ידע כי דעתם של אנשי האיחוד עליו אינה טובה במיוחד.
הם הכירו אותו מאז היה חבר קיבוץ האיחוד יגור. ברעם
הבטיח לבדוק את הנושא השבוע ולתת תשובה. הוא לא הספיק
לתת את התשובה.
במיזנון״הכנסת פרחו שמועות כי ליגורי הובטח מקום
בוועדת־החוץ-וחביטחון של הכנסת תמורת הצבעתו עם הממשלה.
יגורי הכחיש זאת בראיון מגומגם שנערך עימו בטלוויזיה.
אם אכן יצטרף לוועדה, ימצא בוודאי יגורי הסברים
להכחשתו. בינתיים פנתה ח״כ שולמית אלוני ליושב״ראש
הכנסת בדרישה להשעות את הצטרפותו של יגורי לוועדה. אלוני
אומרת כי אדם שהואשם על-ידי ראש אמ״ן לשעבר האלוף
(מיל׳) שלמה גזית בפיטפוט בשבי המצרי, ואדם שאפשר לקנותו
בקלות כה רבה, אינו מתימן מספיק להשתתף בוועדה שבפני
חבריה פרושים חסודות הכמוסים ביותר של המדינה. ל״חעולם

•צחק

ת מיר

הממשלה. דקות אחדות לפני שהתחילה השבוע ההצבעה היה
נוף באולם־המליאה, אולם כאשר קרא מזכיר הכנסת בשמו,
התברר כי הוא נעדר. ח״כ מאיר פעיל קרא לקול צחוקם של
חברי-הכנסת :״נעלם מהנוף.״ נוף, היודע כי עתידו הפוליטי
הגיע לקיצו, מנסה בכל כוחו לחציל את עצמו. הוא חושד
במנהיגו, שמואל תמיר, כי הוא יצליח, תהיה ההתפלגות
בדמוקרטים אשר תהיה, לקפוץ ברגע האחרון על איזושהי
עגלה פוליטית ולהתחנן בפני מיפלגות שיקבלו אותו אליהן, כדי
שיוכל, אולי, להיות בכנסת הבאה. אולם נוף מכיר את תמיר
ויודע שתמיר לא יהסס להפקיר אותו. לכן עליו לעשות מחוות
כלפי הליכוד, ואחת מחן היתה הבריחה למזנון־הכנסת בעת
ההצבעה.
ח״כ יצחק יצחקי, חבר הליכוד וחברו של זיידל, הצביע
בהצבעה הקודמת נגד הממשלה. בהצבעה של השבוע לא חיה
יצחקי באולם המליאה. אחרי ההצבעה טען יצחקי :״נשארתי
נאמן לעקרונות שלי. הפעילו עלי לחצים אדירים להצביע בעד
הממשלה, אבל לא נכנעתי. אם חיו מכריחים אותי להצביע בעד
הממשלה הייתי עוזב אפילו את הקואליציה. אני פעלתי לפי
האימרה , :המשכיל בעת ההיא יידום׳.״
ח״כ יוסף תמיר, אשר ביום ההצבעה הודיע על פרישתו
מהמיפלגה הליברלית ועל כוונתו להצטרף לש״י, נמנע בהצבעה
הקודמת, אם כי הביע התנגדות חריפה ביותר לתיקון אותן
הציעה הממשלה. לתמיר היה הסבר מקורי מדוע לא חיה
באולם המליאה בעת ההצבעה ביום השני האחרון :״לא רציתי
שיחשבו כי רק בגלל חוק ההפלות עזבתי את הליברלים ועברתי
לש״י ולכן נשארתי נאמן לחמנעות שלי.״

ברלים ואולי אפילו יחזקאל פלומין ישארו
נאמנים להצבעתם הקודמת ולהצהרותיהם
שלאחריה. קיוו שיצחק יצחקי ימשיך להת נגד
לממשלה ואיש לא ידע אם חבר ש״י
החדש, יוסף תמיר, יופיע ויצביע נגד חב ריו
לשעבר או שלא יגיע כלל.

הגשים חשו
נבגדות
ך* הצבעה החלה. ראשון המצביעים
י 1לפי האלף־בית היה שר-הדתות אהרון
אבדחצירא. מזכיר הכנסת קרא בשמו והוא
ענה לו :״בעד.״ אחריו מחמד אבו־רביע.
משאישר בעברית ״נגד״ נשמו ראשי
המערך לרווחה. אליעזר אבטבי, איש ה־מפד״ל,
היה, כמובן, בעד, אבא אבן ואורי
אבנרי — נגד, ויהודה מאיר אברמוביץ
המפד״ל — בעד.
אהוד אולמרט לחש את ה,,בעד״ שלו
בלחישה מבויישת. חברי־כנסת גיחכו ו נשות
נעמת שישבו ביציע האורחים, קראו
קריאות בוז. אחריו הצביעו נגד ששה
חברי־כנסת מהאופוזיציה, ושפיק אסעד
מהדמוקרטים הצביע בעד. כאשר קרא
מזכיר הכנסת, נתנאל לורך, בשמו של
ראש־הממשלה מנחם בגין לא נשמעה כל
תשובה. הכל עצרו נשימתם. לורך חזר
וקרא בשמו של בגין, ואז כאילו התעורר
ראש־הממשלה מהעיון המעמיק בניירו תיו,
ענה ואמר ״בעד.״

עלטלועד מו ט ה
(המשך מעמוד )35
קצינים שנתקעו בדרגות נמוכות שנים
רבות, אין לה הצדקה כיום, כשמפקדי
חטיבות במילחמת יום־הכיפורים הם כיום
אלופי־פיקודים ושורות הקצונה של צה״ל
התדלדלו מבלי שיווצרו בהם פקקים.
• מוטה כופר ביכולתו של טליק לפקד
על צה״ל, תוך שהוא מאזכר מקרים בהם
סרב טליק לקבל את המרות של המערכת
די! פני שבועיים הם הסתובבו בכנסת כטווסים גאים. לחברי הרישמי שלהם הוא שבאותו הרגע שבו החיל ראש־הממשלה את
הבטחונית ואף סירב לבצע הנחיות מב €הקואליציה
אין הרבה הזדמנויות להצביע על סי מצפונם חוק המעבר על ההצבעה החוזרת, והסד אותה הצבעודאמון
צעיות של הרמטכ״ל ושר־הביטחון.
ונגד הנהגת מיפלגתם. התיקון לחוק ההפלות היווה אחת מאותן בממשלה, הם חייבים להצביע עם הממשלה .״אני לא מוכן להפיל
על פי אמת מידה זו היה צריך להדיח
הזדמנויות נדירות, וכל חברי־הכנסת מהקואליציה שהצביעו נגד את הממשלה בשביל חוק ההפלות״ ,טען השקרן אולמרט, למרות
את מוטה מכהונתו בעת שכיהן כרמטכ״ל.
הממשלה או נמנעו, הירבו בהצהרות על חשיבות נצחון המצפון
שאחרי ההצבעה הקודמת הודיע כי שום כוח בעולם לא יכריח
בעוד שסירובו של טליק למלא את פקודת
על פני ההכתבות הפוליטיות.
אותו להצביע בעד התיקון בחוק. יצחק ברמן סיפר על חברים
דיין, שלדעתו היתה בלתי חוקית, מבלי
אהוד אולמרט היה אחד הגיבורים, ובמיזנון־הכנסת טפח לעצמו
רבים מהמפלגה הליברלית שטילפנו לביתו ודרשו ממנו שלא
לקבל לכך את אישור הממשלה כולה,
במשך ימים ארוכים על השכם. אולמרט אפילו תקף את אותם
להפיל את הממשלה, ומשום כך תמך בממשלה. אולם יצחק ברמן
היה מעשה מוסרי ונכון על פי אמת־סידה
שנמנעו, והתגאה בהצבעת הנגד שלו. הוא עשה מחווה ריקה
גם ידע כי הוא מועמד בעל סיכוי רב לתפקיד יושב־ראש־הכנסת.
מישפטית, היה זה מוטה שהודה בגלוי
מתוכן, כאשר הודיע לראש־הממשלה כי הוא מוכן להסיק מסקנות
שרה דורון שכחה את נאומי הבעד חופש האשד. והודתה כי
ואף התרברב, שהפר הוראות ופקודות לשם
ביצוע מעשים שכמוהם כפשעי־מילחמה.
מוטה הוא האיש שהשתמש במיבצע לי טאני
ואחריו בפצצות־מיצרר אמריקאיות,
מבלי לדווח לשר־הביטחון שעל פי ההס כם
עם האמריקאים אסור השימוש בפצצות
אלה. בראיון שהעניק עם פרישתו לער
המישנזר, התפאר בעובדה שהפציץ כמע-
שי־תגמול כפרים ערבים חפים מפשע
מבלי לקבל על כך אישור.
• 1מוטה כופר ביכולתו של טליק להיות
מופקד על פיתוח תורת הקרב המשולב,
משום שהוא משועבד לתפיסה של עליונות
הטנק ובלעדיותו בשדה־הקרב. הוא מאשים
את טליק כי בגללו התנוונו בשעתו ב־צה״ל
חילות אחרים, כמו הצנחנים, התות שו

או למרט
פ לו מין
דו רין
חנים וחיל-ההנדסה. אבל זה לא מנע מ מוטה
להעניק בשעתו לטליק מינוי חירום
לא עמדה בפני מכבש־השכנועים־והאיומים האדיר, שהופעל עליה
אישיות מהכנסת ובילבד שלא יצטרך להצביע נגד מצפונו. כל
כמפקד אוגדה.
בשבועיים האחרונים. אברהם כץ טען כי גם בהצבעה הקודמת
אחד מחברי הליכוד יודע שאיש לא ידרוש ממנו להתפטר. כיוון
עצם העובדה שטליק הכין את התוכנית
היה מצביע עם הממשלה. יחזקאל פלומין ידע רק דבר אחד:
שהמועמד הבא ברשימת הליכוד הוא איש התתיה.
להקמת מיפקדת כוחות־השדה שתפקח על
שמעמדו במיפלגתו, המיפלגה הליברלית, ובליכוד, מעולם לא היה
ח״כ הדמוקרטים שפיק אסעד לא היה בבניין בעת ההצבעה
שילוב הכוחות, מעידה על כך שהוא למד
כל כך רופף. ההצבעה של השבוע, כך חשב, חיזקה אותו. לזלמן
הקודמת. ח״כ יצחק ברמן לא הצביע עם הממשלה, והתנהג
את לקחי מילחמת יום־הכיפורים ומכיר
שובל יש חלומות להיות סגו־שר, והעובדה שראש סיעתו, ייגאל
כליברל אמיתי. ח״כ שרה דורון עלתה בתקיפות הצהרותיה,
בצורך להביא לשילוב מכסימלי של כר
הורביץ, הוא מעמודי התווך של הממשלה הפריעה להתנגדותו.
נגד התיקון בחוק ההפלות, אפילו על שולמית אלוני, וכמעט
חות־השדה. טענה מעין זו כלפיו היא
מעבר לנימוקים האישיים או הציבוריים, מעבר לשיקולי
נשבעה כי לעולם לא תרים ידה עבור התיקון בחוק. אברהם
זילזול בכושרו האינטלקטואלי של סליק.
כץ היה בחוץ־לארץ כאשר נערכה ההצבעה, אולם כשחזר דאג הכדאיות מול המצפון, היה מכנה־משותף אחד לכל חברי־הכנסת
היא מסוג האזהרות האופייניות למוטה,
להדגיש כי גם אילו נכח בהצבעה לא היה תומך בממשלה. ששינו את הצבעתם תוך שבועיים. כאשר הם היו צריכים לקרוא
שראה בשעתו ביוזמת־השלום של הנשיא
יחזקאל פלומין התחבא במיסדרון העישון ליד אולם־המליאה, בקול רם אם הם בעד או נגד, היה הבעד שלהם כה חלש, ובקול
סאדאת ובתוכניתו לבקר בירושלים —
וסירב אז להיכנס ולהצביע עם הממשלה. זלמן שובל נמנע בגאון. כה רפה, עד שלגבי כמה מהם היה צריך מזכיר הכנסת, שקרא
ניסיון להערים על ישראל ולהנחית עליה
כל אלה הצביעו עם הממשלה בהצבעה של השבוע. הנימוק את השמות ורשם אותם, לבקש לשמוע אותו בשנית.
מהלומודפתע צבאית.
#מוטה מאשים את טליק באחריות לאי
כוננותו של צה״ל ערב מילחמת יום־
נגד. בגין לא נראה מופתע. הוא שחרר
אם היתה רואה שההצבעה תהיה תלויה
רק אחרי ההצבעה הסביר אחד ממקורבי
הכיפורים, בעת שכיהן כראש אג״ם !סגן
ראש־הממשלה כי היתה זו הצגה מתוכננת את ידין מחובת ההצבעה עם הקואליציה. בקול שלה, היתה מצביעה נגד הממשלה.
הרמטכ״ל. לטענת מוטה לא מובן כיצד
בגין ידע כי הכבוד המפוקפק שבו זכה
של בגין למשוך תשומת־לב.
יחזקאל פלומין התחרה באולמרט בקולו
אירע שבעת שכל האחריות הוטלה על
ההצבעה נמשכה במהירות רבה. לעיתים ידין במחאה הבלתי־משמעותית שלו, חשו השקט
ולורך ביקש ממנו לחזור על הצבהרמטכ״ל,
אלוף־סיקוד הדרום וראש אמ״ן,
נדמה היה כי לורך רשם את הסימונים בה ביותר לסגן. גם יצחק יצחקי לא ענה. עתו. פלאטו־שרון, שהצביע בהצבעה
בחשיבותו. השני האיש
התחמקה ממנה
עתה כבר אין כועסים על המתחמקים. ראשונה עם הממשלה בטענה שהוא
שלו, עוד לפני ששמע את תשובות הח״כ.
העלה מעולם
שמוטה לא
מוזר״חייבמאוד
לבוחרים הדתיים שלי,״ והבטיח להצביע
שרה דורון זכתה בקריאות בוז חזקות עתה רק צחוק נשמע מהקהל.
טענה מעין זו כלפי משה דיין, האיש
לקראת הצבעתה של גאולה כהן
הפעם נגדה, נמנע. לראשונה בתולדות
יותר מצד נשות נעמת. במיקרה שלה הן
שמינה אותו כרמטכ״ל. נראה שבחירתו
הרגישו ממש נבגדות. דורון חייכה חיוך הלך וגבר המתח. קולה של גאולה הכנסת התשיעית, לא כעסו על פלאטו.
זו של דיין טיהרה אותו בעיני מוטה מכל
שווה שניים, מאחר שידוע כי משה שמיר
יצחק רבץ לא ענה כאשר קרא המזכיר
מבוייש וטמנה ראשה במושב שלפניה.
אחריות למחדלי מילחמת יום־הכיסורים.
בשמו. העיתונאים כרו אוזניים. האם הם
יצביע כמוה. גאולה קראה :״אני לא
הילל זיידל לא ענה, אולם פסח גרופר
מיהר לענות במקומו :״אינו בנמצא.״ משתתפת בהצבעה פסולה זו.״ גאולה הצ צפויים לסקופי אחר־כך התברר כי רבין
ביע בפעם הקודמת, עם הממשלה, לרא פשוט לא שמע שקוראים בשמו, ורק אחרי
גרופר ידע על מה הוא מדבר. גם אסף
שהסבו את תשומת־ליבו, קרא בקול המ יגורי
לא ענה. רק ח״כ חרות חיים קורפו שונה מאז הכריזה מרד נגד בגין, בטענה
כי מצפונית היא בעד הצעת התיקון ל יוחד לו ״נגד״.
ידע מדוע יגורי לא בא ומי וכיצד הצליח
לשנות את דעתו. השאר היו המומים. גם חוק. אולם כאשר הפך בגין את ההצבעה
ין זו הפעם הראשונה שבה מועלית
פקידותיו של יגורי לא הצליחו להסתיר הצבעה פוליטית, החליטה גאולה להתנגד
האשמה כזו נגד טליק. מוטה הוא גם
את אכזבתן מהבום שלהן וטיכסו עצה כיצד לממשלה. מוסדות התחיה, שבהם רוב להאיש
שהדביק לטליק בגללה את הכינוי ״עד
דתיים קיצוניים הכריחו אותה שלא להש הן,
הקטנות, צריכות להגיב.
המלך״ .טליק סרב עד כה לדון בפומבי
תתף בהצבעה. אחר־כך סיפרה גאולה כי
סגן ראש־הממשלה ייגאל ידין הצביע
בהאשמות בתחום זה. יש לו גירסה משלו
שר-המישם- היה המצביעים
חרון

על מה שאירע. כיוון שוועדת־אגרנם בדטים
שמואל תמיר. בהצבעה הקודמת
קה רק חלק מאירועי מילחמת יום־הכיפו־הצביע
נגד הממשלה שבה הוא חבר, אולם
רים, היא לא פסקה לגבי מידת אחריותו
מקורביו ידעו להסביר את אומץ־הלב ה־של
טליק למה שאירע.
פיתאומי שלו. הוא עמד אז בפני מועצת
באותה מידה ניתן היה לפסול בשעתו
תנועתו, שם רצה לזכות ברוב. והצבעה
את מוטה גור לתפקיד הרמטכ״ל על סמך
בעד החוק בכנסת היתה מזיקה לו במיפד
ההאשמות שהועלו נגדו, כי בעת שכיהן
לגה. לפני ההצבעה של השבוע הוסכם
כמפקד רצועת־עזה, נכשל בתפקידו לבער
עם תמיר, שאם יבחין שאין לממשלה רוב
את פעולת הפידאיון ברצועה משום שהיה
יימנע, ורק אם יהיה ברור לו שהממש עסוק
בכתיבת ספרי עזית וספרי זכרונות
לה בכל זאת ניצלה, הוא יצביע נגדה.
אחרים. רק אחרי שאריק שרון הוזעק
שר־האנר-
תמיר מינה כמזכיר שלו את
בוצעה המשימה שמוטה היה חייב לבצע.
גיה יצחק מודעי היושב לידו בשולחן
הביקורת והוויכוח על הקמת מיפקדת
הממשלה. מודעי רשם בשקדנות, על טופס
כוחות־השדה הם חיוביים ולגיטימיים. במוכן
מראש, את מהלך ההצבעה, כשתמיר
אותה מידה ניתן לנהל ויכוח ציבורי על
אינו מסיט עיניו מהסיכומים. כאשר הגיעו
עושרו ויכולתו של האלוף טל לכהן בתפ לשמו
של תמיר יכול היה מודעי לאשר
קיד הרמטכ״ל. אולם כשביקורת כזו מוש בפני
שר־המישפטים שהוא יכול לערוך
מעת מפי אדם כמוטה גור, שמאחריו שורה
את הצגת העצמאות התפלה שלו.
של כישלונות צבאיים ואחריות ישירה
מזכיר הכנסת מיהר לקרוא את התו להרס
מוסר המילחמה בצה״ל, אפשר לה צאות
58 :חברי־כנסת בעד התיקון בחוק,
טיל ספק ברצינות מניעי מסע־הצלב שהוא
53 נגדו, שני חברי־כנסת נמנעו, שניים
מנהל. הם מתאימים יותר לסיפור ילדים
לא השתתפו בהצבעה, למרות שישבו בבנוסח
עזית במיפקדת כוחות־השדה.
אולם, וחמישה לא היו באולם.
באותם הטיעונים עצמם, שמוטה מעלה
המשך הדיון כבר אינו חשוב. אולם
נגד טליק כדי לפסול אותו לכהונת זד
המליאה התרוקן והמיזנון שקק חיים. ה רמטכ״ל
— ואולי הרבה יותר חזקים
כנסת שאיבדה את כבודה העצמי, שחרטה
מהם — ניתן לפסול את מוטה גור עצמו
לא החליט שר־המישפטיס שמואל תמיר איך על דיגלה את הציניות, ושהפכה נלעגת
מלכהן בכל תפקיד ציבורי או ממלכתי.
יצביע. רק אחרי ששר־האנרגיה יצחק מודטי, אפילו בעיני עצמה, יצאה לסמא במיזנון.
יוסי י;אי 1
שרשם את מהלך ההצבעה, אישר בפני תמיר כי הוא יכול להתנגד, הצביע השר נגד.

קול וגגה דקה

עזית גמיפקדת
כוחות-השדה

הצבעת העצמאות
של תמיר

עד הרגע האחרון

שליטיה נו
בעיה היתד — ,באיזה מסלול לבחור. האם
יתחילו בקנדה, ומשם ללונדון, פאריס ולוד.
או, אולי, יבחרו בתורכיה, יוון ו רודוס.
הבחירה נפלה. הנדבן הודיע :״אני
נוסע לחוץ־לארץ מחר בצהריים. כשאח זור,
נתכנן את הפרטים.״ מאז, נסע וחזר
הרבה פעמים. נסיעותיו מתפרסמות בעיתונות.
אבל הבטחות לחוד וכסף לחוד.
וקולו לא נשמע מאז. אין ירח־דבש, אין
ל־נדון ואין פאריס. אפילו ללוד לא הגיעו,
הם לא זוג אחד, אלא שלושה. דליה,
בת־שבע ואתי, שלישיית בנות שנישאו ל
חודש
וחצי עבדו מאז הנישואין שריתקו את המדינה ־
ועכשיו גדים שלושת הזוגות במצוקה שאיו מוצא ממנה

השלי עדה המיושוח

למעלה (מימין לשמאל) :דליה, אתי
ובת־שבע. למטה (מימין לשמאל) :
יצחק יעקוב ואלי. את ההוצאות לחתונה חטבו במשך 15 שנים 15 ,אלף לירות כל אחד.
^ יימו לנגן את מארש החתונה, חיל-
״ י קו את החלה הקלועה, פרסו את
עוגת־הקרם וספרו את השיקים. את הלי לה
הראשון בילו בבית־מלון מפואר. למח רת
בבוקר התחילו החיים האמיתיים. המ ציאות
טפחה על הפנים.
לבית־המלון התקשרה מזכירתו של איש־ציבור
ונדבן ידוע. הוא בישר להם באמצעותה
:״אני מכין לכם ירדרדבש.״ ה־

תמונות 1דוות
הבנות

התיימתו

אלי, יצחק ויעקוב, שלושה אחים. ומאז
הכל נעשה בשלשות. צוחקים בשלשות,
בוכים בשלשות, ומשלמים בשלשות —
אבל מתגוררים בנפרד. .
כשהובילה אותם המכונית לאולם חיכו
להם צלמי־העיתונות. ורבים אחרים הזמי נו
עצמם לחזות בפלא. בעלי האולם נהנו
מהפירסום, הצלמים מכרו את התצלומים
בארץ ובחוץ־לארץ, העיתונים מלאו בדי ווחים
והשישה הבינו, כי ״אכלנו אותה״,
לדבריהם.
הם לא נולדו אנשי־עסקים. הוריהם הת אמצו
תמיד לספק אוכל ולימודים. ליותר
מזה לא ציפו .״אילו היינו בנים להורים
עשירים היינו מנצלים את המצב ומרווי חים
הרבה כסף,״ אומר יעקוב. אחר כך
הוסיף :״אילו הייתי אז עם השכל של•
היום, הייתי משיג הרבה.״ יעקוב הוא
צעיר האחים, הוא גם המפולפל שביניהם.
״הייתי קונה את החליפות במחיר הפיר־סוס
של החנות. הייתי מקבל חתונה חינם
ומפרסם את האולם. הייתי מביא צלם
פרטי ואוסר על צלמי־העיתונות להיכנס
לאולם. שמעתי שצלם־עיתונות אחד מכר
תמונה שלנו ב־ 100 דולר לעיתון זר. אני
הייתי מרוויח את זה. אבל חמורים אוכ לים

מ תנה
מרא ש-העיריה
*4רכים מכני המישפחות קשה היה
• לתת מתנה משולשת. ולכן השליש
היה, יחסית, קטן מהמצופה. אך היו כאלה
שניצלו את המצב והעניקו מתנה הרבה
יותר חסכונית — מעטפות ריקות.
מספר יעקוב :״כשהכינו את החתונה
התחילו לחסוך כסף. לכל אחד מהאחים
היה סכום של 15 אלף לירות .״מה שהיה

מימין: דליה, האחות היחידה ששירתה בצבא, בניגוד
לרצון הוריה. משמאל: שלישיית הבנות בהיותן בנות ,5
סאינזן לפני שנה וחצי, וחודש לפני החתונה נפטר אביהן.

מצב נואש

בת־שבע (מימין) ודלי!
עם בעליהן הטריים בז
צפופה, בת שלושה חדרים במיבנה מוזנח וישן

זה 45 אלף לירות, גרוש לא יותר. מזה
היה צורך באולם, תיזמורת, חליפות, שמ לות
וליל־חתונה. בשניידמן בהל־אביב
רצו 8,000 לירות לחליפה אחת. אם היינו
תופרים שם, היינו פושטים את הרגל. אבל
יש גם בני־אדם בעולם. מצאנו חייט ב־פרדס־כץ,
רוזנברג שמו, הוא הבין את ה מצב
ותפר לנו שלוש חליפות במחיר כולל
של 8,400 לירות.
״אני יודע שיש אנשים שאומרים שאם
אין כסף לא עושים חתונה גדולה, אבל
חשבנו שצריכה להיות שימחה במישפ־חות.
אצלנו יש אנשים שעובדים קשה כל
השנה. גם הבנות היו במצב־רוח רע. אמם
נפטרה לפני שנה וחצי והאבא — חודש
לפני החתונה. היה חשוב לשמח את כולם.
אז חסכנו בדרך אחרת, במקום להזמין את
כל בני המישפחה ואת החברים, שמיספרם
עשוי להגיע לאלפיים איש לפחות, צימר
צמנו את מיספר המוזמנים ל־ 600 איש.
מילבדם הגיעו גם אורחים לא־קרואים,
שבאו לראות, אבל החליטו גם לטעום.״
כשהסתיימה החתונה המשולשת התעו ררה
בעיה שלא חשבו עליה קודם לכן:
היכן יגורו, והיכן ישיגו כסף לשכור או
לקנות דירה.
לא היה מי שיתמוך. הבנות נולדו ל־מישפחת
לוי, שבה 13 בנים ובנות. אבי
המישפחה, עזרא, יליד תורכיה שעבד כ שרת
בבית־ספר בפתח־תיקווה. בשנים ה אחרונות
לחייו קיבל קיצבה של פנסיונר.
בת־שבע ואתי תמכו בו עד יומו האחרון.
הבנים החתנים נולדו למישפחת איזון
מפרדס־כץ. למישפחה תריסר בנים ובנות.
האב היעסק בחברת שמירה, אך לפני כמה
חודשים פוטר ולא הצליח למצוא מקום
עבודה אחר. שלושת הבנים תמכו בכלכלת
המישפחה עד לנישואיהם.
״לא היתד, ברירה,״ מסביר אלי, זקן
החתנים הטריים .״לא היינו יכולים להישאר
בבית ההורים, אך גם לא היינו יכולים
לקנות דירה. החלטנו לשכור בית בן ארבעה
חדרים ולגור כולנו יחד. בסוף יצחק
ואתי החליטו שהם תצים לגור לבד. אני

!הגג קשה
חשבו! במסות

למטה: אלי, המבוגר מבין האחים הוא האחראי
לרישום הוצאות הבית. מוצרי הצריכה בבית
צנועים מאד. את הקניות הגדולות עושים בשוק המקומי. בסוף החודש מתחלקים בהוצאות.
ויעקוב מצאנו את הבית הזה. דרשו 2800
לירות לחודש, ותשלום מראש. לא היה
כסף, ונכנסנו לחובות.״
אלי עובד כחשמלאי, משכורתו 9,000
לירות לחודש. בת־שבע עובדת כמוכרת
בחנות השק״ם. שכרה החודשי — 4,500
לירות. יצחק נהג משאית והכנסתו כשכיר
מסתכמת ב־ 9,000 לירות לחודש. אתי פקי דה
5,000 ,לירות לחודש.
יעקב הוא זגג שכיר 10 ,אלפים לירות
לחודש. דליה, שהשתחררה מהצבא ערב
החתונה עדיין לא מצאה מקום עבודה.
משתדלים לחייך

,1שתיהן מתגוררות
יירה אחת, קטנה ו־בפתח־תקוה.
בעליהן

מסבירים :״אין לנו כל סיכוי לצאת מהמצב המזעזע הזה. אין לנו
חסכונות ואין לנו אפשרות לשלם משכנתאות של מישרד־השיכון. הם
נותנים משכנתא בריבית צמודה ואנו לא נוכל לעולם להחזיר אותה.״

ך • תוכניות לזוגות צעירים אינן
י 1מתאימות להם. אף לא לזוג אחד מ השלושה
יש סכום התחלתי, כנדרש, ו אין
להם אפשרות לשלם את המשכנתות
הגבוהות, הצמודות לדולר, שמציע מישרד
(המשך בעמוד )48
(למטה) בשעה 5בבוקר מת1ן

עוררים כולם ,״מנסים לסדר

תור לחדר־השירותים,״ מסבירה דליה.

ד ה דליה מטאטאה ובת־שבע מנגבת

•£ 111-1־!* יי 1את הכלים .״אנחנו אוהבות אחתהשנייה, אבל לפעמים, יש חשק להיתפנק, להיות לבד עם הבעל.״

צפיפות בימבט8ה

אלי מסתרק ויעקוב מצחצח
שיניים .״קשה להסתדר במקום
כל־כך צפוף, אך אף אחד לא אומר מילה, בולעים הכל.״

אולסי פ ר (במרכז) שניה אחרי ש כדורסלן הפועל שמואל נסמיאס יוק בפני! -

ן ןץ שמחה היחידה שעוד נותרה
/ /י • במדינה, היא זו שמביאה קבוצת
הכדורסל של מכבי תל-אביב.״ רבבות אז רחים,
גם כאלה שאינם מתעניינים בדרך
כלל בספורט, שיננו בשנים האחרונות
אימרה זו.
פסטיבל הכדורסל האירופי, בו ממלאת
מכבי תל-אביב תפקיד מרכזי, הפך בשנים
האחרונות מעין מסורת. מאז זכתה הקבו
פרצה
קטטה המונית, שבמרכזה עמה
פרי וויליאמס המשתוללים. רק בקושי רב
הצליחו להרחיקם ולמשוך אותם לחדרי-
ההלבשה. בדרך הם הפכו שוב מטרה לגי דופים
ועלבונות גזעניים של אוהדי הפועל.
אחר-כך, כשניסו לצאת את האיצטדיון,
הם הותקפו על־ידי קהל האוהדים, הוכו
ונאלצו לחזור לחדרי-ההלבשה.
עד כאן העובדות היבשות.

צה בגביע־אירופה לקבוצות אלופות ב
כדורסל
היא הפכה נכס כלל לאומי, שימשה
נושא להזדהות ומקור לגאווה למאות
אלפי צופים, שעקבו אחרי כל משחקיה.
השבוע נראה היה כי גם מקור שמחה
זה עומד להסתם. על מכבי תל-אביב, הקבוצה
שהעלתה את ישראל על מפת ה ספורט
הבינלאומי, הונחתה מהלומת־מחץ,
העלולה להרוס את מה שנבנה בעמל רב
במשך שנים רבות. היא הרסה את מוראל
הקבוצה, מסכנת את המשך הופעותיה ב בית
הגמר בגביע-אירופה, והפחיתה במידה
ניכרת את סיכוייה להמשיך ולהחזיק
בתואר אלופת המדינה בכדורסל.
המהלומה היתד. החלטתה של ועדת-
המישמעת של איגוד הכדורסל להרחיק מעשרה
מישחקי ליגה וגביע את שני שחק ניה
השחורים של מכבי, אולסי פרי וארל
ויליאמם, על חלקם בקטטה שפרצה בתום
הדרבי התל-אביבי בשבוע שעבר.
על מה שאירע במיגרש בתום אותו
מישחק סוער אין חילוקי־דיעות. שמונת
אלפי הצופים במיגרש ורבבות נוספים ש ראו
את שידור הטלוויזיה, ראו בבירור
את מה שהתרחש.
הדקות האחרונות של הדרבי התל-
אביבי עמדו בסימן של מתח שיא. שלוש
דקות לפני הסיום עדיין הובילה מכבי
בהפרש מבטיח של 11 נקודות. ואז לפתע
חלה התמוטטות בשורותיה. כתוצאה מ-
מיספר מישגים הצליחו כדורסלני הפועל,
בניצוחו של פרן קוסטלו, לצמק את התו צאה
עד להפרש של שלוש נקודות. הם

ריצת הא 1ק

של כדורסלן נוכבי ארל ויליאמס בעיקבות כדורסלן הפועל
שמואל נחמיאס, שירק בפניו של אולסי פרי, נחסמת על־ידי
השוטרים. בעוד אחד השוטרים מנסה לחבק את גופו של ויליאמס, מחזיק שוטר שני
בכתפו. למרות זאת הצליח ויליאמס להשתחרר מהשוטרים ולהמשיך במירדף אחרי נחמיאס.
לא היו רחוקים מלהשיג שיוויון ואף לנצח.
כשירדו השחקנים מהמיגרש עם שריקת
הסיום, ניגש כדורסלן הפועל, שמואל נח-
מיאס, לעברו של שחקן מכבי, אולסי פרי,
ביקש ללחוץ את ידו. פרי עשה אז את
דרכו לחדר-ההלבשה מול היציע של או הדי
הפועל תל-אביב, שהמשיכו לשאוג
לעברו קריאות־גנאי מעליבות בנוסח :
״כושי לך הביתה !״ ו״אולסי — בן-זונה !״
פרי הזועם, שלא יכול היה להגיב כל פי
הקהל, כילה את זעמו בנחמיאם, הש ליך
את הכדור שבידו לעברו ופגע ב
ראשו.
נחמיאס ההמום הגיב ביריקה לעבר
פרצופו של פרי, תגובה אופיינית של
פחד. ברגע זה נתקעו כל הנוכחים בהי-
כל-הספורט ביד־אליהו במקומם.
נחמיאם החל לרוץ בבהלה על פני ה-
מיגרש, כשמאחוריו דולקים בריצת אמוק
שני ענקים שחורים: אולסי פרי וארל
ויליאמס, חברו של אולסי לקבוצה. מאמ צי
השוטרים והסדרנים לחסום אותם לא
הועילו. הם הדביקו את נחמיאם, הפילו
אותו אל ריצפודהעץ של האולם, החלו
חובטים בו עד שנפלו עליו,

ביטויי גנאי
גזעניים

ך* תפוצות יצרים אינה תופעה גדי י
1רה על מגרשי הספורט.
אולם המחזה שהתרחש ביד־אליהו היה
מעבר לכל מה שנראה עד כה על מגרשי
הכדורסל בארץ. המחזה של שני ענקים
שחורים הרודפים אחרי כדורסלן צנום
ונפחד המבקש למלט את נפשו, כשאיש
אינו יכול לעוצרם, גרם לצופים אסוציאציות
מעבר למה שראו.
היד. ברור שמעשה מעין זה אינו יכול
לעבור בשתיקה. שני כדורסלני מכבי ושמואל
נחמיאם מהפועל הועמדו בפני
ועדת־המישמעת. זו גזרה על נחמיאם הר חקה
לארבעה מישחקים ועל אולסי וויל-
יאמם הרחקה לעשרה מישחקים.
היה זה עונש מדהים בחומרתו .״זהו
עונש שבא לגמור את הקבוצה,״ אמר
מאמן מכבי ראלף קליין. ואומנם, גם אלה
שהיו בדיעה שיש לנקוט ביד קשה, כדי
לעצור את ההתפרעויות במשחקי הכדור סל,
לא יכלו להשתחרר מהרושם שהפעם
שפכה ועדת המישמעת את מי האמבטיה
יחד עם התינוק. העונש שלה ודאי ישמש
לקח למתפרעים, אבל הוא עלול לחסל גם
את מכבי תל־אביב, לפחות לטווח קצר.
אסור היה להקל מחומרת מעשיהם
של פרי וויליאמס. אולם אי אפשר
היה להתעלם מהקינטור שקדם להתפרצות

מסתער בעקבות נחמיאס הבורח נ ש משמאל מנסה נאד״ ל״בוביץ לחסום את וידיאמס

היצרים שלהם. קינטור הוא בבל מערכת
מישפטית סיבה מקלה להתפרצות יצרים.
הרקע להתפרצות זו טמון במה שהת חולל
בשנה שעברה, בעת שהיריבות ה נצחית
בין שתי האגודות העירוניות, גל שה
לראשונה לפסים לא אסתטיים. עסקני
הפועל, המתוסכלים נוכח זכיותיה הרצופות
בשנים האחרונות של מכבי באלי פות
המדינה, ניסו לערער על כשרות ה גיור
של פרי, שאיפשר לו לשחק בליגה.
לא רק אוהדי הפועל תל־אביב גיסו
להוציא את אולסי מכליו. גם הקהל הביתי
של קבוצות אחרות ניסה לגרום בקריאות-
גנאי וביטויים גזעניים להתפרצות של
אולסי. זהו חלק מכללי המישחק. הקהל
כאילו אינו קיים. ספורטאי מקצועי המק בל
שכר עבור הופעותיו צריך להתעלם
מהקהל, אפילו אם הוא שחור וקריאות-
הגנאי הן על רקע גזעני. צריך להתבייש

בתופעות כאלה ולגנות אותן, אך אין מה
לעשות נגדן. הן קיימות גם על מגרשי
הכדורגל, שם מעליבים שחקנים ערבים
בקריאות :״פתח!״ או ״ערבי מלוכלך!״
השנה הצטרף אל פרי שחקן חיזוק שחור
נוסף, ארל ויליאמס, בן ,28 יליד אלבמה,
אב לארבעה ילדים החיים עם אשתו ב-
ניו־יורק. למרות היותו שחקן מקצועני
ותיק, ששיחק בקבוצות מקצועיות באר-
צות־הברית ובשוודיה, ויליאמם הוא מהיר
חימר, ונוטה להתפרץ. הוא כבר ירק פעמיים
על שחקני יריב במדי מכבי והסתבך
בתיגרה עם אוהדי הפועל חיפה.
״אני אוהב פה את האנשים,״ אומר ארל
ויליאמם, שהשבוע הגיעה אליו לביקור
אשתו עם ילדיהם .״האנשים כאן פתוחים,
לבביים והארץ יפה. אני אוהב את הארץ
ואוהב את מכבי. נשארו לי עוד מקסי מום
חמש שנים לשחק כדורסל והייתי

מאוד רוצה לשחק אותן פה.
״בכל מקום בעולם יש אנשים חריגים
וקטנים. אסור להתייחם אליהם. גם אני
אינני נפגע מהם. אומרים עלי שאני נוטה
להתפרץ. אם הייתי כזה אף אחד לא היה
משלם לי כסף בשביל לשחק כדורסל. לא
משלמים סתם. יש לי לפעמים מצבי־רוח
ולפעמים אני עצבני. אבל אלה דברים רגי לים.
אינני חושב שאני שחקן בעייתי.״

כולוגית הלגיטימית שמפעילים במיגרש.
פרי וויליאמס נדהמו מחומרת העונש.
״זהו עונש קשה מדי,״ טען ויליאמס,
״אפילו לרגע אחד לא חשבנו שזה יהיה
כל כך גרוע. זה בהחלט מוגזם. אך אין
אנחנו יכולים לעשות דבר נגד זה. מה
שנשאר לנו זה לעבוד קשה ולהוכיח ש אנחנו
טובים.״
האם עלול העונש לפגוע גם במישחקים

1 | 1 1 {1ן 1*1 | 1בחסות מישמר מישטרה ואנשי הנהלת מכבי יורד אולסי
8 | 1#11111ם 1נ 11י י 1פרי ממיגרש הכדורסל, בתום הקטטה. השוטרים שטיפסו
אל היציע מנסים למנוע מקהל אוהדי הפועל תל־אביב, שהתגרה בפרי ובוויליאמס כל
מהלך המישחק וניסה להוציאם משלוותם, לפגוע בהם בעיקבות ההתנפלות על נחמיאס.

עד הפארקט

שוטרים, סדרנים ושחקנים מנסים להפריד את שני ה־כדורסלנים
השחורים של מכבי, אולסי פרי וארל ויליאמס,
הנאבקים על הארץ עם שמואל נחמיאס, שהופל ונחבט באגחפיהס. כדורסלן הפועל
פרן קוסטלו, שניסה להפריד בין הניציס ספג אף הוא מהלומת אגרוף בפניו.

אבל ערב הדרבי עם הפועל גרם וילי-
אמס בעיות לקבוצתו. הוא הגיע למיגרש
רק חמש דקות לפני תחילת המישחק,
הסביר כי היה עסוק בקניית מעילי עור.
גם פרי לא טמן את ידו בצלחת נוכח
ההתגרויות בו. כך. למשל, טען בועז ינאי,
כדורסלן הפועל שהופקד לשמור על אול-
סי בדרבי, כי במשך כל המישחק הפליט
אולסי לעברו :״אני אהרוג אותך!״ אול-
סי הסביר שזהו חלק מהמילחמה הפסי
במיסגרת
מישחקי גביע אירופה?
״שנינו שחקנים מקצועיים,״ השיב דל־יאמס
,״אנחנו לא יכולים להרשות לעצ מנו
לשחק לפי מצבי־רוח. אנחנו לא מייצ־גימ
רק את מכבי אלא את מדינת־ישראל.
חייבים לשחק טוב. מה שקרה — קרה.״
אבל ספק אם הרצון הטוב יחפה על
המשבר הקשה הפוקד את קבוצת הייצוג
מיססר אחד של הספורט הישראלי, בעיק-
בות התקרית המשפילה והעונש המחמיר.

האס היו הבקי!י ההסתדרותי ! ב כיר
בשעה 1111פ ר ׳ לדירההמאהב

בנודו

חאה 11 ויה
ואיים שיחסל אותם.״ הוסיפה הסמלת גיל-
מור :״סימן־טוב חתך את רחל בסכין־
מיטבח, והיא נזקקה לתפרים. הגבר השני
היה באמבטיה עירום.״
פרקליטו של סימן־טוב, עורד־הדין משה
רום, סיפר בבית־המישפט כי רחל ויינבוים
ושלמה סימן־טוב חיים מזה חמש שנים
כבעל ואשה, והוא אף רצה לשאת אותה
לאשה. ביום המיקרה, טען רום, הוא נכנם
לדירה, ראה מה שראה ופעל באופן אינ סטינקטיבי,
מתוך התפרצות של כעס, שגם
אדם סביר עלול היה להגיע אליה.
שופט־השלום אפריים שלו קבע בהחל-
תו, כי ״החשוד נעצר אחרי שתקף תקיפה
חבלנית את חברתו, שאותה הפתיע בנסי בות
אינטימיות עם מעבידה.״ הוא ציווה
לעצור את סימן־טוב ל־ 24 שעות, שבמהלכן
יופקד אקדח הנמצא בביתו ברשיון, בידי
המישטרה, כדי להבטיח שלא ישתמש בו
כדי להתנקם ברחל.
״עם שיחרורו נאסר על החשוד כל נסיון
לבוא במגע, ישיר או עקיף, עם חברתו או
עם מעבידה,״ ציווה השופט .״כל הפרה,

שלמה ורחל כזוג נאהבים

מכות ואיומים
ולוא הקטנה ביותר של איסור זה, תביא
למעצרו המיידי של החשוד.״

שרמה סימן־ טוב
קורס ליחסי-אגוש

דקירות בסכין
י*ן ניהם עירומים בחדר-האמבטיה,
/ /י בואו תראו!״ צעק שלמה סימן־טוב
בחדר־המדרגות של בית ידידתו .״זונה!
מלוכלכת ! זה הבוס שלה יחד איתה ! איך
היא לא מתביישת!״
זמן קצר לפני כן פרץ סימן־טוב בבעיטה
אדירה אחת את דלת הדירה של ידידתו,
רחל ויינבוים, שעימר! הוא יוצא מזה חפש
שנים. מייד לאחר מכן נשמעו מתוך הדירה
קולות־מריבה וזעקות לעזרה. סימן־טוב
יצא לרגע לחדר־המדרגות, צעק בקולי-
קולות ונכנס בחזרה לדירה.
השכנים בבניין יצאו מדירותיהם לשמע
הצעקות. שניים מהם נכנסו אחרי סימן-
טוב, ומצאו אותו תוקף את רחל ויינבוים
וגבר נוסף, שנמצא יחד עימה. בכוחות

משותפים גררו אותו החוצה, כשהוא אינו
פוסק מלצעוק ומלהשתולל.
המישטרה הוזעקה כמה פעמים, אך הגי עה
רק כעבור יותר משעה ד 20 דקות.
רחל, והגבר שהיה בדירתה, נלקחו לבית־החולים.
סימן־טוב נעצר.

״בנסיבות
אינטימיות״
י 6פני שופט המעצרים טענה הסמלת
* אוסנת גילמור, נציגת המישטרה, כי
סימן־טוב ״פרץ לדירה של רחל ויינבוים
ברחוב הרואה 127 ברמת־גן, היכה אותה
ואת המעביד שלה קשות, גרם נזק לדירה

רחל ויינבוים כיום
קידום מהיר

ף* צלע השלישית בפרשה, מעבידה
י 1של רחל, הוא פקיד הסתדרותי בכיר,
העוסק בתפקיד ניהולי. הוא עובד מזה 30
שנה במוסד הסתדרותי חשוב. בקרוב הוא
עומד לעבור לתפקיד בכיר אחר. מזכירתו,
רחל ויינבוים, בת ה־ ,34 אשר בית־המישפט
קבע כי הוא שהה עימד, בנסיבות אינטי מיות,
עובדת במחיצתו מזר, שבע שנים.
המנהל הודה כי במשך כל השנים הללו
היה קידומה של רחל מהיר, תודות להכד
לצותיו. היא קיבלה כימעט מדי שנה תו ספת
בדרגה שלמה, בעוד שקידומין של
מזכירות אחרות, העוסקות בעבודה מקבילה,
היד, איטי יותר. לטענת המנהל

ומזכירת! עירומים בתדר האמבטיה -
של ה מזכיר הוש רו סב י ו מיטבה?
הצדיקו כישוריה של רחל את קידומה.
רחל גם נהנתה מהטבות אחרות. רק
לאחרונה נשלחה לקורס ליחסי־אנוש, על
חשבון המוסד.
מסתבר כי טיב היחסים בין המנהל ל מזכירתו
היה ידוע .״האיש הזה היה בא
לפחות שלוש פעמים בשבוע בשנתיים ה אחרונות,״
סיפרה מזל יזרלביץ, שכנה ה גרה
קומה אחת מתחת לדירתה של רחל
ויינבוים .״הוא היה בא תמיד בשעות
הבוקר או הצהריים. רחל היתה יוצאת
בבוקר לעבודה, וחוזרת הביתה אחרי כמה
שעות. הוא היה מגיע תמיד אחריה. אף
פעם לא באו ביחד. אני מסתכלת הרבה
דרך החלון שלי, וככה הייתי רואה אותם.
לפעמים הייתי רואה אותו גם בחדר-
המדרגות נכנם לדירה שלה.״
מזל גרה בבניין מאז נישואיה לפני חמש
שנים. בחג־הפסח האחרון עבדה במשך
תקופת מה כעוזרת־בית בדירתה של רחל.
״אני זוכרת שפעם אחת הוא בא בזמן

שדמה ורחל כשיט
צעקות וקללות

118

שעבדתי אצלה,״ סיפרה .״הרגשתי שרחל
היא חסרת־מנוחה, ורוצה שאגמור. היא גם
שילמה לי מהר כדי שאסתלק. אני יודעת
שהיא גרושה. לא ידעתי שזה הבום שלה.
״הכרתי גם את שלמה. רחל סיפרה לי
שהוא בעלה. שלמה היה גר אצלה. הוא
היה שכן סימפטי, ומאד שקט. תמיד שאל
מה שלומי. לא יכולתי להאמין שזה הוא,
כשראיתי אותו מתפרע. אחרי שהשכנים
תפסו את שלמה והמישטרה באה, לקחו את
רחל ואת הבום שלה לבית״חולים. כשהוא
ירד פצוע במדרגות, זיהיתי אותו. זהו
האיש שתמיד בא אליה בבקרים. גם רחל
היתה פצועה. הם שניהם היו מלאים דם.״

״חשבו
שאגל עירום״
ך* מנהל מתגורר עם אשתו באיזור
י 1תל־אביב. לבני הזוג ילדים .״זה לא
נכון שהיינו, רחל ואני, עירומים אצלה
בדירה,״ טען ,״בסך הכל היא מזכירה
מסורה, ויש בינינו יחסי-ידידות. שום דבר
לא יותר.
״ביום הראשון בשבוע שעבר. לא הר גישה
רחל בטוב. מכיוון שדאגתי לברי אותה,
לקחתי אותה הביתה, במכונית שלי,
בשלוש אחרי־הצהריים. מתחת לבית שלה
היא הציעה לי לעלות, לשתות כוס קפה.
הסכמתי. נכון שזו לא היתה הפעם ה ראשונה
שהייתי אצלה. ביקרתי אצלה אולי
שלוש־ארבע פעמים בעבר, לכל היותר, ותמיד
אחרי שעות העבודה. אין לי שום
מושג למה סיפרו שכנים שהייתי בא אליה
בשעות־העבודה כמה פעמים כל שבוע.
״בזמן שהיא הכינה את הקפה במיטבח,
ניכנסתי לאמבטיה כדי לשטוף את הפנים
והידיים. פיתאום שמעתי רעש, והאיש הזה
נכנס בצעקות לדירה. הוא תפס את רחל
במיטבה, והתחיל להכות אותה. אחרי זה
הוא תפס סכין ודקר אותה.
״בשלב זה אני התערבתי. הוצאתי מידיו
את הסכין, אבל לא לפני שהוא הספיק
לפצוע גם אותי. הוא המשיך להכות את
רחל ואותי בכף־עץ אפריקאית גדולה,
שהוריד מהקיר.
״שכנים, ששמעו יאת הצעקות, הצליחו
להשתלט עליו ולהוציא אותו מהדירה. אני
לא יודע למה הוא אמר שהיינו עירומים,
ולמה השכנים אישרו את זה במישטרה.
אני כבר לא זוכר טוב, אבל יכול להיות
שאחרי שהוצאתי ממנו את הסכין נכנסתי
לחדר האמבטיה, כדי לשטוף את עצמי
מהדם. יכול להיות שהורדתי את החולצה
ואולי גם קצת את המיכנסיים, וככה ראו
אותי וחשבו שאני עירום.״
לעומת גירסה זו עומדת גירסתו של
שלמה סימן-טוב. מאז המיקרה הוא מת גורר
בביתה של אמו, בשכונת שפירא
בתל-אביב, שם יש לו גם מוסך לאופנועים
בשותפות עם אחיו.
שלמה, בן ה־ ,40 הוא רווק השומר תמיד

סימן־טוב כעבודה
התפרצות לדירה

רחל ויינכוים ()1970
עירום באמבטיה
על הופעה גאה. לדברי ידידיו הוא אדם
שקט.

על השתלשלות הפרשה, שהבי אה
להתפרצותו, פיפר שלמה :
הכרתי את רחל לפני חמש שנים במועדון
.77 שמנו עין האחד על השניה, והתחלנו
לצאת. היא סיפרה לי בהתחלה שהתגרשה
פעם, ושיש לה ילד אחד. רק אחרי חצי
שנה היא גילתה לי שהיתר. נשואה גם
בפעם שניה, ושיש לה עוד ילד במוסד.
אבל זה לא הפריע לי.
אחרי שחיינו תקופה ארוכה כמו זוג
נשוי, הצעתי לה להתחתן. היא קיבלה את
זה באופן חיובי, אבל טענה שהדירה לא
מספיק גדולה. אני רציתי מאד ילד, והיא
טענה שאין לנו מקום בשביל תינוק. לא
יכולתי להיכנס לחובות כדי להשקיע ב דירה
יותר גדולה, אז המשכנו לחיות יחד
בלי נישואין.
השתדלתי תמיד לתת לה מה שיכולתי.
הייתי משתתף במחצית חשבון־החשמל.
מימנתי את העוזרת, שהיתה לה בזמנו.
עשיתי קניות. תיקנתי ועשיתי שיפוצים
בבית. אפילו נתתי לה 20 אלף לירות
בשביל ללמוד נהיגה. ממש נתתי לה את
כל הלב והנשמה.
במשך השנים היו לנו מריבות, אבל
תמיד התפייסנו.
בקיץ האחרון היתד. לנו מריבה גדולה,
ונפרדנו לשלושה חודשים. חזרנו אחרי
שחברה של רחל פייסה בינינו. מייד כש חזרנו
הצעתי שוב נישואין. הסברתי לה
שאני כבר בן ,40 והייתי מאד רוצה ש תעשה
לי ילד. היא דיברה שוב על דירה
יותר גדולה, אבל אמרה לי שהיא מוכנה
להתחתן איתי מייד, בלי לעשות ילד. לזה
לא הסכמתי.
לבסוף החלטנו ללכת לייעוץ לנישואין.
היינו בפגישה אחת, ואמרו לנו לבוא שנית
כעבור שבועיים.
ביום החמישי לפני שבועיים ישנתי אצלה
בדירה, כרגיל. בבוקר יצאנו ביחד — אני
רגיל לקחת אותה לעבודה במכונית שלי —
אבל האוטו לא נדלק. כשראיתי שזה לוקח
זמן, אמרתי לה לנסוע באוטובוס.
(המשך בעמוד )46

רחל ויינכוים ערב המיקרה
חתך בפנים

תשיסה באמבטיה

להתחחן כדי לנשום
אפשר היה לחשוב שאחרי הניסיון המי
שותף שהיה להם בלהיות נשואים זה
עם זה, יברחו הזמרת עירית דותן ווד
חקיין־מצחיקן דודו דותן מפני מוסד
הנשואין כמו מפני מגיפה. סיפור הנשר
אין שלהם, שעלו על שירטון, הגיע לכותרות
העיתונים, לבתי־המישפט ולעוד כמה
מקומות, שאין זה כבוד כל כך גדול להגיע
אליהם.
אני אישית מכירה הרבה בחורים ש השתמשו
במיקרה שלהם כבתירוץ להי מלט
מהבטחות שנתנו. בכל פעם שיקי־רתם
ניסתה להזכיר להם את העניין של
החתונה, הם היו אומרים :״תראי מה
שקרה לעירית ולדודו. את רוצה שגם
לנו ייצא דבר כזה?״ וזה עבד. ועוד איך
עבד.
לא צריך לקנא בשני אלה, על מה
שעבר עליהם עד שקיבלו את הגט זה מזה.
ועכשיו היה ברור לכל, שכף רגלם לא תדרוך
ברבנות לפחות עשר שנים. איפה? עוד
לא מלאה שנה לגירושים וכבר הם עושים
ביניהם תחרות מי יתחתן לפני בן זוגו
לשעבר.
עירית, שרק בימים אלה התפקעה כבו־עת־סבון
כל הפרשה שדימיינה לעצמה
שהיתה לה עם שייקה אופיר, מנהלת
רומן סוער עם איש צבא הקבע יוסי
פאר היא מספרת לכל מי שעוד מעוניין
לשמוע שהנה, או־טו־טו, היא כבר תופרת
לעצמה שימלת כלה. ודודו, שאחרי הגירושין
הבטיח לכולנו שהוא עוזב את
הכל, גם את הארץ, ובורח להתבודד במ קום
שאין בו נשים, הוא לא יותר טוב
ממנה. הוא נראה בזמן האחרון צמוד

ראובן דלאל
סידור — שיגעון

(המשך מעמוד )45
אני נשארתי במקום, ובעזרת חבר הצלחתי
לתקן את התקלה ונסעתי לעבודה
במוסך־האופנועים שלי. בערך בצהריים
התקשרה רחל אלי ושאלה מה נשמע, ואם
תיקנתי את התקלה. היא גם התעניינה אם
האוטו נמצא עדיין אצלה מתחת לבית.
לא ייחסתי אז חשיבות לשאלה הזאת.
באותו יום היה גשום מאד, ואני הצעתי
לבוא לקחת אותה מהעבודה. היא אמרה
שהבוס שלה מסיים את תפקידו, והם עור כים
לו בעבודה מסיבה שתימשך בטח עד
מאוחר ומישהו מהעובדים שגר בסביבה
כבר יקח אותה הביתה. סיכמנו שאני אבוא
אליה בשש וחצי אחר־הצהריים.
הגעתי בחצי שעה יותר מוקדם. ראיתי
שהתרים קצת פתוח, אבל כשדפקתי — מאז
שנפרדנו לשלשה חודשים אין לי מפתח
לדירה — לא ענו. ירדתי למטה והתקשרתי
מטלפון ציבורי. היא תיכף ענתה וסיפרה
לי שכרגע. נכנסה. כשעליתי היא עמדה
בדיוק להתקלח.
ראיתי שאחת המגבות שהשתמשנו בה
יום קודם איננה, ובמקומה תלויה אחרת.
היא נוהגת להחליף את המגבת הזאת
דק פעם אחת בשבוע. שאלתי אותה מה
פיתאום היא החליפה את המגבת. היא
טענה שזו אותה המגבת ושאני טועה.
פתחתי את ארון הכביסה המלוכלת, וראיתי
את המגבת מאתמול רטובה.

סוף מ ג

לתלייה

מירי כהן ודודו דותן
קצת זמן בשביל לנשום
חזק לידידתו הבוגרת מירי כהן, ובל
מי שרואה אותם ביחד כבר שומע את
פעמוני הנשואין.
״השתגעת אומרים לו ,״אחרי מה
שעבר עליך, אתה הולד להתחתן עוד
פעם ז למה אתה לא לוקח קצת זמן
בשביל לנשום ן״
ודודו עונה על זה, הפעם לא בהומור:

״אני הולך להתחתן כדי שאוכל לנשום!״
יפה, אבל לא משכנע. אני חושבת פשוט
ששני אלה נכנסו לאמביציה. כל אחד מת
להראות לשני שהוא יכול להסתדר גם
בלעדיו. ועוד בתור נשוי, ושהאשמה בכישלון
חייהם המשותפים לא היתה שלו.
אבל מצידי, שיתחתנו במזל טוב. ושרק
לא יספקו לי סיפורים כמו שעשו עד כה.

רומן בקצב שגבה
הרבה חתיכות פונות אלי תמיד ואומ רות
:״את הרי מסתובבת בכל המסיבות

שבעיר, אולי תמצאי מישהו בשבילי, כזה
מסודר, שיפתור לי את הבעיות של ה אוברדראפט
בבנק, שיטיס אותי לחוץ-
לארץ לפעמים, שיקנה לי מעיל־פרווה
קטנטן. מישהו שיוכל לפנק אותי, אבל
על באמת.״
אז לכל אותן חתיכות, שלא מצליחות
לגמור את החודש, יש לי סידור _ שיג-
עון! פגשתי את הגבר האידיאלי בשבילנו׳
זה שיטיס אותכן מסביב לעולם, זד,
שיקנה לכן מטריה ביום של גשם, זה
שיחמם לכן את הכיס, ואולי גם את הלב.
שמו ראובן דלאל, והוא רק בן .33
רווק 11 .שנים הוא כבר מתגורר בארצות-
הברית, אליה הגיע, אחרי שהשתחרר מ-
צה״ל.
אם אני אומרת לכן שהוא מסודר —
תסמכו עלי. הוא מסודר על הכיפק. מה
אין לו? יש לו עסקי דלא-ניידי, יש לו
עסקי־נפט, יש לו בתים, יש לו כסף, ויש
לו גם לב טוב. דלאל הוא הישראלי הרא שון,
לדבריו, שתבע את המיליונר הסעודי
אכרם אל־עוג׳ה, מפני שהבטיח למ כור
לו מלון והתחמק ברגע האחרון מה-
עיסקה. דלאל גם זכה בתביעה.
חמש פעמים בשנה הוא מבקר בארץ
והוא מחפש אותך. וכל מה שאת צריכה
— להיות יפה ואינטליגנטית. אז מה ה בעיה
ז אל תבהלי מהעובדה שהוא יוצא
עם חתיכות־צמרת באמריקה, זה לא רציני.
אלה הן בסך הכל היפהפיות הכי מהממות
של הוליווד או לאם־ואגאם. אבל הוא
בעצם רוצה אותך, הישראלית, העניה הנד
רודה, שבגלל המצב הכלכלי כבר לא
קונה בגדים חדשים ולא הולכת למספרה
יקרה. אם את רוצה לטוס, למשל, לקא-
היר — הוא מקים קו־תעופה חדש בשם
סאלם — במיוחד בשבילו.
אם תדעי לשחק אותה נכון — הוא
שלך. שלא תגידו שאני לא דואגת לכן,
נשות ישראל. ואני גם מפרגנת לכן עם
כל הלב — אז קדימה. הוא לא ישאר
הרבה זמן בארץ. בביקור הנוכחי, לפחות.

כריסטינה קורפדו היא חתיכה ברזילאית
משגעת, זמרת ורקדנית מהבול טות
שבלהקת ברזיל טרופיקל, את זה
רואים בצילום. מה שלא רואים, ומה שלא

כריסטינה קורס רו
טוטו רומן
כולם יודעים הוא, שכשהלהקה ביקרה
בארץ בפעם הקודמת ניהלה כריסטינה
רומן סוער עם אמרגנה הישראלי, שהיה
מאד צמוד אליה אבל גם מאד נשוי.
כריסטינה היתה מוכנה לעזוב את לה קתה
ולהישאר בארץ למען האהבה, אבל
לא הצליחה להשתחרר מהחוזה. וכך, בלב
שבור נפרד הזוג. מי שנשמה לרווחה
היתה, כמובן, אשתו החוקית של האמרגן.
אבל הגורל עומד להפגיש את השניים
שנית, מאחר והלהקה מגיעה לארץ בימים
הקרובים. מה שמעסיק עכשיו את כל
היודעים על הרומן שהיה, הוא טוטו —
ימשיכו או שלא ימשיכו, במקום שהפסיקו
בביקור הקודם.

^**אלתי אותה איך היא רטובה. היא
• /טענה שאולי נכנסו מים דרך חריצי-
האיוורור של הארון. הסברתי לה שאז גם
הכביסה האחרת היתה צריכה להירטב,
אבל רק המגבת רטובה.
אמרתי לה :״רחל, תיראי! אם היה פה
מישהו, תגידי לי. לא קרה כלום. אני אלך
לדרכי, ואת תלכי לדרכך. אבל תדעי לך
שסוף גנב לתליה. אם אני אתפוס פה
מישהו, יהיו בעיות. אני מתחנן, תגידי לי.״
היא אמרה שלא היה אף אחד. היא טענה
שאני מכנים לעצמי שטויות לראש. היא
נשבעה שלא בגדה בי אף פעם, ואמרה לי
שהיא אוהבת רק אותי.
ביום הראשון בשבוע שעבר לקחתי או תה,
כרגיל, לעבודה, ומשום־מה היא לא
אמרה לי, כמו תמיד, לבוא מוקדם בערב.
בצהריים התקשרתי אליה לעבודה ואמרו
לי שהיא יצאה. לקחתי אופנוע והסתובבתי
בסביבה של המישרד שלה. חשבתי שאולי
אראה אותה יושבת עם מישהו בבית־קפה.
בשעה 2חזרתי למוסך, ולא הייתי רגוע.
הלכתי ־ לאכול והתקשרתי אליה הביתה.
היא ענתה בקול רדום, כאילו מתוך שינה.
איך ששמעתי את הקול. שלה, סגרתי.
לקחתי את האוטו ונסעתי אליה.
מאחרי הדלת שלה שמעתי אותה מדברת
עם גבר, וקול של מים זורמים. כיסיתי
את חור ההצצה וצילצלתי. כשלא ענו,
דפקתי, שברתי את הדלת בבעיטה ופרצתי
פנימה. ראיתי את המחזה שעד עכשיו אני
לא יכול לשכוח אותו.
הוא שכב באמבטיה עירום, ורחל עמדה
מעליו עירומה גם היא. לא יכולתי להש תלט
על עצמי והתחלתי להשתולל.
כואב לי מאד מה שקרה. אהבתי אותה.
עד באן סיפורו של שלמה סימן־טוב.
אחרי המיקרה התקינה רחל ויינבוים
מנעול רב־בריח על דלת דירתה. על
פניה היא נושאת חתך עמוק, המתמשך
מן המצח עד אמצע הלחי .״לא בגדתי ב שלמה,״
היא אומרת .״בסך הכל ישבנו
ושתינו כום־קפה. אם הוא היה נכנס כמו
בן־אדם וחושב קודם כל, זה לא היה
קורה. הוא היה אפילו מצטרף אלינו.
״הוא התנהג כמו חיה. ממש לא הכרתי
אותו. בגלל המיקרה הזה איבדתי את ה אמון
באנשים. הנה, את נמצאת בידידות
עם אדם, ותראי מה שקורה לך.
״נכון ששלמה ואני הלכנו לייעוץ לני שואין,
אבל אני לא הסכמתי להינשא לו.
בסך־הכל רציתי שיסבירו לו שם שאנחנו
לא מתאימים. אני שונה ממנו לא רק בהתייחסות
שלי לחיים, אלא גם ברמה ה כללית.
יש מקומות שפשוט הייתי מת ביישת
להופיע יחד איתו.
״שלמה היה יכול להרוג אותי. הוא תפס
סכין מהמיטבח ודקר אותי כמו משוגע. זה
מגיע לי? אני הרי ריחמתי עליו! בגלל זה
המשכתי לצאת איתו. והנה, זה סה שאני
מקבלת בתמורה. מה שנותר לי לעשות
עכשיו זה רק לקנות בקבוק־שמן ולתרום
אותו לבית־הכנסת. זה היה נס חנוכה, ש-
נישארתי בחיים.״

יוסי היימן !
ה עו ל ם

הז ה 2207

,.אני מסוגרת דהתאבו בנר דקה,״ אמוה הודית חן,
עדת התביעה במישנטו שר חבות, שהוושע בתקינה

המתאבדת

ינני יודעת למה הוא, אהרון,
/ /י * היה מרביץ לי. בעת שהרביץ לי
מכות אמר לי: את היית שפוטה* שלי
ואת תהיי זונה שלי!״
יומיים אחרי שסיימה את עדותה נמצאה
עדת־התביעה העיקרית שרועה ללא רוח
חיים בשדה ברמת־אביב ג׳ .היא השאירה
אחריה מיכתב שבו הסבירה :״בגללו ד,ת-
אבדתי, עקב לחץ ואיומים על חיי. הוא
שגרם למותי ואני מאשימה רק אותו ב התאבדות
הזאת. אנא, הענישו אותו על
כך לנצח.״״
בפני בית־המישפט נפרשה מסכת עדו יות
רחבה, שהטילה אור על פרשת היח סים
שבין הנאשם אהרון בבני ועדת-
התביעה יהודית חן, שהתאבדה.
הסתבר כי לא היתה זאת הפעם הרא שונה
שהצעירה בת ה־ 26 ניסתה לשים
קץ לחייה. בפני בית־המישפט הוצגו סי-
כומי-המחלה של יהודית, תושבת פרדס-
כץ, כפי שנרשמו בבית־החולים נוח און
בבני־ברק.
ארבע פעמים ניסתה יהודית לשים קץ
לחייה. איך התחילה ההתדרדרות? יהודית,
ילידת הארץ ובת למישפחה של יוצאי עי ראק,
בלטה כבר מגיל צעיר בחוסר יצי בותה.
היא גדלה עזובה, לא למדה כסדר
ולא הצליחה להשתלב בחיי עבודה. היא
סיימה עשר כיתות לימוד, והתחילה לעשן
סמים כבר בגיל . 17
נסיון ההתאבדות הראשון שלה בוצע
בעת שרותה הצבאי. יומיים אחרי גיוסה
ערקה יהודית מהצבא. אביה וארבעת אחיה
ואחיותיה סרבו להכיר בה. כשנתפשה ו נעצרה,
בלעה מחטים. היא אושפזה ושוח ררה.
היא נטלה סמים שונים, קיימה יח סים
מיניים ואף נכנסה להריון. אחרי ש הופנתה
למרפאה גניקולוגית בתל־השומר,
עברה טיפול גמילה בבית־החולים נוה און.
לפני כארבע שנים נישאה יהודית לעו לה
חדש מרוסיה, שהיה אף הוא מכור
לסמים. חודש אחרי החתונה הוא נסע
לגרמניה והבטיח לשלוח לה כרטיס טי סה,
אך ״שכח״ את הבטחתו.
שוב ניסתה יהודית להתאבד. כשהת אוששה
קימעה השיגה, בעמל רב, גט
פיטורין.
בחדר המדרגות

ר* פני שנתיים עברה מישפחתה של
• יהודית מפרדס־כץ לפתח־תיקווה, ושם
הבירה את אהרון בבני, ברזלן במיקצועו,
בן .25
סיפרה יהודית :״אני עובדת כמטפלת
בילדים מזה חודש. לפני כן עבדתי בפקידות
במשך כשנתיים. הייתי מסתובבת ב-
פרדס־כץ כי !היו לי שם חברות. הייתי
ידידה של שלום, אחיו של הנאשם. הפי רוש
של ידיד הוא אדם, שאני עשויה
לקיים איתו יחסי-מין מבלי לצאת לבלות
איתו.
״באותה תקופה שקיימתי יחסי-מין עם
שלום קיימתי יחסי-מין גם עם הנאשם.
אך תתפלאו לשמוע, שזה היה בגלל איו מים
ולחץ מצידו. אני סיפרתי את זה
לשלום. עם הזמן התאהבתי בנאשם וגם
היום יש לי קשר אליו, למרות שהוא
היכה אותי והשפיל אותי. לאחרונה הוא
התחיל לחפש אותי וטען שסיכסכתי אותו
עם ורדה אבל זה לא נכון.״
במהלך המישפט הביאה עורכת־הדין
של הנאשם, כרמלה חנוך, רשימה ארוכה
* שפוט בעגה של, העולם התחתון:
עבד, פראייר, שמשתמשים בו לעבודות
בזויות.
** ורדה יחזקאל, חיילת יפת־תואר,
העידה במישפט כי הכירה את אהרון בבני.

של עדי-הגנה, ביניהם אליהו חוגי, קבלן
שלדים שהוא בעל הטלפון היחיד במרכז
פרדס־כץ. חוגי העיד, כי יהודית היתד.
מטלפנת אליו פעמים רבות ומבקשת ש יקרא
לאהרון. אהרון ביקש, לדבריו, ש יאמר
כי איננו.
תמר ועקין, שכנתו של אהרון בבני,
העידה כי יהודית סיפרה לה שהיא עו מדת
להינשא לאהרון. יהודה יצחק, שב ביתו
היה מועדון למשחקי שש־בש, סיפר
לבית־המישפט כי יהודית היתה מטרידה
אותו בטלפון ומבקשת לדבר עם אהרון
או שהיתה שורקת לאהרון בעומדה בר חוב,
ליד הבית.
שולה חנגלי, חברתו לשעבר של אהרון,
העידה כי יהודית באה אליה הביתה יום
אחד, וביקשה לדבר איתה בחדר המדר גות.
שם תבעה ממנה שתפסיק לצאת עם
אהרון, שכן היא עומדת להינשא לו. שולה
ענתה ליהודית, לדבריה, שאם יש לה
בעיות עם אהרון מוטב שתפתור אותן עי-

אם־די. מעולם לא היו לי קריזות מחוץ

על המיקרה שבגלללו הורשע אהרון
בתקיפה חבלנית סיפרה יהודית כי זד.
היה במוצאי־שבת, ב־ 6באוקטובר. היא
עמדה עם חברות ליד קולנוע רמת־גן.
אהרון עבר עם חבר בג׳יפ, וקרה לה לעלות.
הוא שאל אותה למה סיכסכה בינו
לבין ורדה והיא, לדבריה, הכחישה. סיפ רה
יהודית :״לי נראה שהסיבה היחידה
שהוא הרביץ לי היתד. בגלל שהתחמקתי
ממנו במשך חודשיים. זה לא פעם ראשו נה
שהוא היכר. אותי. לא רציתי להתלונן,
אבל לחצו עלי בבית. נכון שבעת מעצ רו
של אהרון באבו־כביר באתי לשם כמה
פעמים, כדי לשוחח איתו בחוץ. קיבלתי
פחדים שירצחו אותי. אמרו לי שאם לא
אשנה את העדות ירצחו אותי. נכון שב יום
הראשון שעבר דיברתי עם אהרון ב-
אבו־כביר. לא צעקתי שאני אוהבת אותו.״

״בא לי
עליך״
חיי שהגישה תלונה במישטרה
׳ * נגד אהרון בבני, שלחה יהודית מיב־תב
ליועץ המישפטי לממשלה ובו כתבה:
״אני ביסורי מצפון חמורים על זד. ששי קרתי
לחוקר. נכון שהנאשם הרביץ לי
מכות נמרצות עם קרש, אבל כל היתר
לא נכון ...מסרתי עדות כוזבת, שהסיבה
למכות היא הורדה לזנות...״
בבית־המישפט סיפרה יהודית כי כתבה
את המיכתב אחרי שהגיעו אליה שמועות
מאיימות שיעשו אותה נכה או שירצחו
אותה. אך היא סירבה למסור את שמות
האנשים שלטענתה ביקשו אותה לבטל את
התלונה.

אהרון ככני
״היא שכבה גס עם אחרים״
מו. כתוצאה מהמיקרה הפסיקה שולה
לצאת עם אהרון.
באמצע העבודה
יך י חקירה !הנגדית הכחישה יהודית
כי רצתה להינשא לאהרון .״ידעתי
מראש כי הוא לא יתחתן איתי,״ סיפרה.
היחסים בינינו היו כמו יחסים בין ידי דים,
רק לצורך קיום יחסי-מין.
״...נכון שהייתי מדברת עם אהרון במקום
העבודה שלו, והייתי מביאה להם
שתיה ועוגות, אך מעולם לא ביקשתי
מאהרון, באמצע חעבודח, שיקח אותי ל-
מיקלט כדי לשכב איתו. אני עוד לא
הגעתי לדרגה של נימפומנית ...אני מכי רה
את ורדה יחזקאל. היא קרובה רחוקה
שלי. אם ורדה טוענת כאילו אני אמרתי
לה, שאני הולכת להתחתן עם אהרון, זה
שקר! מעולם לא שוחחתי עם ורדה על
אהרון.
״אני מכחישה שפעם הטחתי איום בפני
ורדה בנוכחות חברות שלה. אני מכחישה
שאמרתי לשולה חנגלי שאחתוך לה את
הפרצוף אם היא תצא עם אהרון. נכון ש הייתי
מטרידה אותה בטלפון, ואומרת לה
שלא תצא עם אהרון. אני טלפנתי אליה
מפני שאהרון היה מקנא לי. הוא ראה
אותי פעם עם גבר מסויים במכונית והר ביץ
לי למחרת חצי שעה, ואז, כשם ש הוא
כפה עלי לא להיפגש עם אנשים
זרים, רציתי שגם הוא לא ייצא עם בחו רות
אחרות — מידה כנגד מידה.
״מעולם לא השתמשתי בסם הרחה אלא
רק בחשיש. מעולם לא השתמשתי באל-

בעדותו בבית־המישפט
הנאשם אהרון בכגי:

סיפר

פעם היא באה אלי וסיפרה לי שגמרה
עם אחי, והיא פגשה אותי וביקשה שאק רא
לאחי. בהתחלה סרבתי, אבל אחר כך
ריחמתי עליה וקראתי לו. הוא אמר שאפ סיק
להטריד אותו בנושא ואז היא אמרה
לי :״אהרון, בא לי עליך.״ ניצלתי את
זה וקיימתי איתה יחסי־מין.
אנחנו נפגשנו רק לצורך קיום יחסי-
מין. אבל פרט ליחסי־מין לא היה בינינו
כלום. והיו מספר פעמים שניסיתי להת חמק
ממנה. חודש וחצי לפני שנעצרתי
היא ידעה שאני רוצה להרביץ לה, כי
באותה תקופה הייתי מבלה עם בחורה
בשם שולה חנגלי ושולה באה אלי ואמ רה
לי שיהודית טילפנה אליה ומאיימת
עליה.
תפסתי את יהודית ושאלתי אותה מדוע
היא עושה זאת, ונתתי לה כמה סטירות.
כשעתיים אחרי שהרבצתי לה היא פגשה
אותי בבית־הקפה המרכזי של פרדס־בץ,
ושם היא פנתה אלי, ביקשה סליחה והבטיחה
שאף פעם לא תעשה את זה שוב.
אני הייתי ידיד של ורדה יחזקאל, וחב רה
שלה סיפרה לי כי יהודית איימה עליה
שלא תצא איתי. כעסתי וחיפשתי הזדמנות
לברר את זה עם יהודית. חודשיים
היא התחמקה ממני. באופן מיקרי פגשתי
אותה ליד קולנוע רנזת־גן. קראתי לה לע לות
לג׳יפ. הגענו למיזבלה בג׳מוסין. עוד
בדרך היה לי ויכוח עם יהודית ונזפתי
בה, על שהיא עושה זאת גם עם ורדה,
ואז יהודית ביקשה שאסלח לה.
כשעצרנו את הג׳יפ היא הכחישה הכל,
אז תפסתי קרש שהיה על הריצפה והר בצתי
לה ברגליים, והזהרתי אותה שזו
הפעם האחרונה שתתערב בעניינים לא
לה. היא ביקשה סליחה. עלינו לג׳יפ והו רדתי
אותה בפרדס־כץ.

יהודית חן
״הוא הרביץ לי עם קרש״
לא אמרתי לה שהיא תהיה הזונה שלי
והיא לא היתה שפוטה שלי. היא קיימה
יחסי־מין עם אחרים ולא היה איכפת לי.
היא היתד, תמיד היוזמת לקיום יחסי-המין
ובתור גבר לא סרבתי. בנוסף לזה היתד,
מטרידה אותי בטלפונים.

עד באן סיפורו שד אהרון בביני.

גזו״דינו של בבני יינתן השבוע. המיש-
טרה עדיין חוקרת אם יהודית חן אכן כת בה
את מיכתב ההתאבדות מרצונה החופ שי.
המיכתב נשלח לגרפולוג מישטרתי.
האסטרולוגית־גרפולוגית מרים תמיר,
שמיכתבה של יהודית נמסר לה לבדיקה,
קבעה כי יהודית אכן התאבדה. בחלקו
השני של המיכתב, טוענת תמיר, הולך
הכתב ומטשטש. כנראה שיהודית בלעה
כדורים בזמן שכתבה את המיכתב, והם
התחילו להשפיע עליה. לדברי תמיר היתד,
יהודית במצב נפשי מעורער וכל משבר
יכול היה להביאה להתאבדות. היא היתד.
נאיבית, עקשנית, מרדנית. המרד כוון נגד
סביבתה הקרובה והתפתחותה הנפשית
היתר, מלווה בהרבה משברים. הגרפולוגית
רואה באקט ההתאבדות של יהודית אקט
של נקמה יותר מאשר בריחה מן המצי אות,
מלווה בשאיפה למשוך את תשומת
הלב בפעם האחרונה.
קביעתה של הגרפולוגית, כי המיכתב
נכתב לא תחת לחצים, מתבססת בעיקר
על העובדה שכתב-היד אינו יציב. לו היה
המיכתב נכתב תחת איומים היה הכתב
יציב יותר, שכן התוכן היה מוכתב וה התרגשות
תוך כדי הכתיבה היתד. פזורה
לכל אורך המיכתב ולאו דווקא בקטעים
מסויימים.
הוריה של יהודית, אחיה ואחיותיה יש בו
שבעה בבית האב בפתח־תיקווה .״גי דלנו
את כל הילדים שלנו בכבוד,״ קונן
האב, יעקוב .״כל האחים והאחיות שלה
יצאו בסדר, ורק היא הוא לא יכול
היה להמשיך ופרץ בבכי.
״איבדתי כל קשר איתה כששמעתי ש היא
לוקחת סמים,״ הוסיף .״אני לא רצי תי
להתעסק עם כל וא-ברים האלה, כי
ידעתי שיבואו רק צרות. גם לא רציתי
להכיר את החברה שלה. אנחנו מישפחה
מכובדת, לא היו לי אף פעם בעיות עם
המישטרה, עבדתי יומם ולילה בשביל ה ילדים
שלי ואני לא מרגיש שאנחנו אש מים
במה שקרה. כל הירידה שלה התחי לה
כבר מזמן, ועכשיו כבר מאוחר כדי
לתקן משהו. היא כבר מתה, ומה זה חשוב
למה. הכל מאוחר מדי.״

! יאירה יסמין

0שלי שיה במצבקשה 1

די דו

( 1לחסת בץ ומפלציה
ברהיטי דירן מציעים לך
4דרכים להילחם באינפלציה של:1000/0

.1נצל ץ ות מלאי הרהיטים
במחירים הישנים.
.2הנחות גדולות על מניה במזומן.
.3תכניתץ ושרץ וי מיוחדת
ל-סו חודשים.
.4הנחות 40x111 במזומן לחיסול
פריטים מהמלאי. לדונמץ!:
חדר׳שינה אס טרו
מיטה ושתי שידות תואמות
בעץ.שחור.
המהיר 3)(>^0 :ל״י

18,000ל״י בלבד.

שולחן למטבח 4 +כסאות 9
שולחן וכסאות תואמים
מעץ טבעי, בעיצוב מודרני.

ארון לחדר שינה
איטלקי, דלתות הזזה עם
ראי ענק,
המחיר X15 ^5 :ל״י

6,510ל״י בלבד,

44,636ל״י בלבד,

ב1ץ ו* 1ל הדברים היפים שבחיים,בוץ וו ל״דירן
תלאביב: רח׳ אבן גבירול ( ,30 בנין נאות אביב ).
ירושלים: יד החרוצים ,14 תלפיות, אזור התעשיה.
חיפה: טרומפלדור ,54/56 נוה שאנן.

איתן עמיחי
הדברת מזי קי ם
מומתים להדברת תיקנים וו
תולעי קץ, חרקי ספרים
מזמירה על ס־יאי״ר ורינחיד.

רמת־גן, רח׳ מודיעין 8ו. רבד 2272 .
טל 7 9 0 1 1 4 -5 -6 .רש׳ מס׳ 21 ססק ׳ 481/75

ירושלים 66401 אילת9-3012 -פ0

הצעה בלעדית של חב׳ ׳/פלתורס״ נסיעות ותיירות בע״מ
30 ימי סיור משגעים לאמריקה הדרומית
בתנאי אשראי מיוחדים עד 24 חודשים
חברת ״פלתורס״ מציעה לאלה שחומן והממון מצויים ברשותם, להצטרף לחוויה
האקזוטית של שיור מקיף באמריקה הדרומית בין התאריכים 12.2.80 עד 12.3.10
שתחילתו בחגיגות הקרנבל השנתי בריו והז׳נרו המושך מאות אלפי תיירים מכל
רחני העולם, וכל זאת בתנאי אשראי מיוחדים של עד * 50 ממחיר הסיור לתקופה
של עד 24 תשלומים חדשיים, החל מחודש דצמבר .1979
פרט לחגיגות הקרנבל, מזומנות למשתתפים חוויות הביקורים בערים המרכזיות של
ברזיל, ארגנטינה, פרו ומקסיקו — מסלול תיירותי מלהיב בעונה היפה של הקייץ
הדרום אמריקאי, שאיננו מוכר לתייר הישראלי הממוצע של טיולי ״אירופה הקלאסית״.
מחיר הסיור הינו כ״ 120,000ל״י 3,975.למשתתף, והאיבסון במלונות מעולים
ממדרגה ראשונה, בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים. הכלכלה ב״ 13 מימי הסיור
חינה בחצי הפנסיון או בפנסיון מלא, וביתר הימים — ארוחת בוקר בלבד.
האשראי עד * 50 ממחיר הסיור ב־ 24 תשלומים חדשייס ניתן במטבע חוץ בריבית
נמוכה מאד של * 2לשנה (בתוספת * 12 חובת הפקדה של בנק ישראל לאזרחים
ישראליים).

(המשך מעמוד )41
השיכון. עיריית פתח־תיקווה היא היחידה
שמתעניינת בגורל שלושת הזוגות. באח רונה
הוצעו להם דירות. באחת השכונות
שמחוץ לעיר, מקום ידוע לשימצד, כ מוקד
של עבריינות ופשע.
״אני חושב שאסור לנו לקחת את זה,״
מסביר אלי, שבהיותו המבוגר הוא גם ה מכובד
על האחרים .״אני לא רואה כל
סיכוי• לצאת משם אחרי שנכנסים. אני לא
רואה דרך להיהפך למיליונר, אז איך נצא
למרחב ז אם נעבור• לשם, נצטרך לגדל
שם את הילדים שלנו. אני יודע כמה היה
קשה לאבי ולעזרא לוי המנוח לגדל ילדים
ולשמור עליהם. הם השגיחו על הבנות
ועלינו בשבע עיניים. בימינו יש עדיין
כבוד להורים. אבל בדור של הילדים שלנו
ילד ויהיה יותר קשה ויותר קשה. אני
מוכן לסבול כל חיי, אבל לא להסתכן ב גידול
ילדי בשכונת פשע.״
יש המסיחים נגדם :״מדוע שלא תקב לו
על עצמכם עבודות נוספות ן״
יעקוב :״אני ואחי אלי שכירים אצל

חמרה חיא
התשרות־ומז־ו
אונ״טו: הכו
נכשל, הדירוה
רקות, סינסוכים,
גניבות וחונות

ך* שב ״חמרה״ ניתן לאותה נקודת )
1ישוב קטנה בגלל האדמה האדומה־חומה
השלטת במקום (בערבית: חמרה
פירושה אדומה) .לכאורה, אמורה היתה
אמא־אדמה להיות פוריה וטובה.
אולם בחמרה יש מי שאומר בלחישה:
״חמרה? זה מפני שידעו שיהיה פה חרא.
זה על אותו מישקל, לא?״ ומי שאומר
את זה מבקש, כמו רבים אחרים, שלא
לפרסם את שמו מעל דפי העיתונים .״מס פיק
החבילות שאנחנו סוחבים, לא צריך
להוסיף עליהן מריבות וסיכסוכים,״ מסביר
צעיר לבוש בגדי־עבודה שדבקה בהם
אדמת החמרה.
נכנסים בשער הישוב. מימין — צהלות
ילדים, ביודהספר האזורי לילדים מכיתה
אל״ף עד זי״ן. על הכביש רץ ילד קטן,
הוא אוחז פיסת־נייר בשתי ידיו ומסרב
לעצור .״אני נורא ממהר!״ הוא קורא.
בפתק שבידיו כתוב ״אני מבקשת לתת
לו ביסלי״ .יש אישור מאמא. הילד ה מאושר
רץ לצרכניה הקטנה במרכז. ב המשך
הכביש — ״המרכז״ .שם נמצאים
המישרדים, הצרכניה, חנות קטנה, ושם מוצאים
את מי שמחשפים. במישרד יושב
מרכדהמשק איתן שטיינברג, והמזכירה
צביאלה מדהללה. שניהם מספרים מה קורה
במקום, אך את רוח הדברים מספרים אח רים
בשקט.
בעל יעקוב איזון
חמרה שוכנת על כביש הרוחב החוצה
מעטפות ריקות
את הגדה בדרכו לגשר־אדם. נסיעה של
כשלושה קילומטרים משכם, בכיוון דרום״
מיזדח. צפונית לחמרה מצויה בקעות, מ־אדם
פרטי. נאמר שאני לוקח עבודה בערב
דרום־מיזרח נמצאת ארגמן, ומדרום —
ומסדר חלונות. מה הוא יחשוב עלי? הוא
מכורה.
יכול לחשוב שאני לוקח את הקליינטים

שלו.״
בשנת 1970 פירסם האיחוד־ד,חקלאי ב אלי
:״אם אני מקבל על עצמי עבודה ! עיתונות מודעות על התארגנות גרעין
כל יום, משעה חמש אחרי־הצהריים, ויום
שיתיישב באיזור. בשנת 1971 עלו 13
אחד יבוא בעל־הבית ויתן לי עבודה דחומישפחות
למנחמיה, התארגנו ואחרי שלופה
שיש לבצע, איפה אני עומד אז ז איזה
שה חודשים עלו על הקרקע בחמרה. תחיפרצוף
יהיה לי כלפי אלה וכלפי אלה?״
לה חיו בצריפים, ובשנת 1974 עברו למינד
הם משתדלים לחייך .״הרי התחתנו רק
נים שהסוכנות בנתה עבורם. בינתיים נות לפני
חודש וחצי!״ אומרים הם זה לזה.
רו מהגרעין ארבע מישפחות, שההתלהבות
אך בבוקר, כשכולם ממהרים לעבודה ויש
חלפה עברה מהן.
רק חדר שירותים אחד, קשה לחייך .״מש הסוכנות
המשיכה להתעקש, למרות ש תדלים
לסדר תור,״ מסבירה בת־שבע ב־תנאי
המקום היו גרועים. שוב פורסמו
חיוך נבוך ,״אבל לבסוף כולם דופקים
מודעות, ושוב באו מישפחות. בשלב זה
בדלת בקוצר־רוח ובעצבנות. אך מה לא
עוד נקרא המקום מושב־שיתופי. התברר
עושים בשביל הבעל, האחות והגיס?״
שלא כל המתיישבים עשויים מיקשה אחת,
את הארוחות מכינות השתיים בצוותא.
חלקם חרוצים ואוהבי־עבודה, אך רובם
״מגיל 15 אנחנו עושות הכל בבית. אמא
נחים על זרי־הדסנה שבהם זכו חבריהם.
היתה חולה והיה לה קשה לנהל את הבית.
באסיפה אחת מני רבות הוחלט להפוך
אנחנו. היינו חוזרות מבית־הספר ומנקות
את המקום מושב-עובדים. חולקו קרקעות,
ומבשלות. ותמיד עשינו הכל יחד, בעיקר
לכל מישפחה חלקה של 24 דונם, שאותה
שתינו, בת־שבע ואני,״ מספרת דליה.
תעבד כרצונה וברצון סנדקה — הסוכנות.
אך לפעמים — ״לפעמים בא לי לבשל
מילבד זאת, נשארו משותפים לכולם,
לבעלי, רק לבעלי ולי,״ מודה כל אחת
הכרם, הפרדס, הלול ומטע־הזיתים. על
מהן בשקט, פן תשמע אחותה ותיפגע.
פי התיכנון יעבדו כולם את השטחים
״לפעמים גם בא לי להרגיש יותר חופשי,
הללו, או שאחד החברים יעבד אותם
אצלי בבית, ולפעמים אני גם רוצה לצעוק
תמורת שכר. אך תוכניות לחוד ומעשים
ולריב,״ מודים שני הבעלים.
להוד.
הגברים חושבים על פיתרון .״אני לא
מפגין את הדאגות שלי, לא רוצה להע ציב
אותן,״ מודה אלי בכאב ,״אבלי אני
לא רואה סוף טוב לכל העניין. לא נוכל
לגור עד סוף החיים בדירה קטנה ועלובה.
ואני לא רואה איד נחלץ מכך. זה
ך* ולס היו צעירים ונלהבים, אך המ־הולך
ומחמיר מיום ליום. מי יודע, מחר
״ ציאות טפחה על פניהם. הסוכנות לא
עוד עלולים לפטר מישהו מהעבודה. ומה
ידעה לייעץ להם מה לגדל ואיך. המקום
אז? ממשכורת אחת נאלץ לפרנס שתי
הפך קרקע כימעט־נסיונית. מעונה לעוגה
מישפחות. אנחנו נראים מחייכים, האחד
הלך הכישלון והתעצם .״שום דבר לא
לא רוצה להעציב את השני, האשה שומרת
הצליח פה,״ אומר איתן המרכז .״כל
על בעלה, ולהיפך. כשזוג אחד נשבר,
שנה מנסים ומנסים, ומתאכזבים קשה.״
השני מעודד אותו. אבל כמה זמן זה יכול
להימשך? וזה, בעצם, ירח־הדבש שלנו.״

״אנשים
מתפתים ובאים״

העיקר שרוצים ישובים יהודיים. יש לנו
שיטחי קרקע לעוד עשרים מישפחות לפ חות,
שיבואו, שימלאו קודם מה שיש כבר.
למה הולכים הלאה ומקימים חדשים ז ה שטחים
שלנו יושבים ללא עיבוד וללא
ניצול. גם אלה שמעובדים אינם מעובדים
כיאות. לא נעים להגיד, אבל אני מציע
לממשלה שיהרגו יהודי אחד וינוחו. אבל
שיהרגו אותו עד הסוף!״

״הכל מושפע
מהמצב ה מ תו ח״

חלקם בחרו בגידול פרחים בחממות. דד
זנים שהתאימו היו פירחי ציפורן, ורדים
ואיבסנית. אחרים גידלו, בעזרת פועלים
ערבים כמובן, חצילים, עגבניות, בצל,
שום, מלונים וכימעט כל דבר שעולה על
דעת הסוכנות. בינתיים לא הרוויחו כאן
אפילו אגורה אחת.
בחורף נושבת רוח שמהירותה מגיעה
ל־ 160 קילומטרים לשעה. היא מעיפה כל
מה שמצוי בדרכה, וזה כולל את כיסויי-
הניילון־הכפול שהכינו התושבים לחממות.

תיבות רקות
ה ט ענ הבפיהמתנחלים הי א :

ביר איתן ,״אמרתי שחייבים להדק את
הקרקע, זו אדמה שחייבת הידוק. אמרו
,בסדר׳ ולא הידקו. הגיע החורף, האדמה
התבקעה.״
היום חייב המושב 23 מיליון לירות ל־אירגון
הקניות( .בנק הנותן אשראי ברי בית
של 70 אחוזים ).החוב גדל והולך,
והמצב מחמיר והולך..
״הסוכנות מפרסמת הודעות,״ אומר
אחד החברים .״אגשים מתפתים ובאים,
ואז הסוכנות מסובבת את הגב. הם מקי־

^ ת האדמות המשותפות מעבדים
י * שכירים הבאים מהחוץ. הם עושים
זאת בעזרת פועלים ערבים. העבודות ב תוך
היישוב נעשות על־ידי החברים וה חברות.
באחת הישיבות הוחלט על שכר
קבוע לכל אשה עובדת — אם החלקות
של בעלה הן בשירות היישוב — 34.5
לירות לשעה. רבות מהנשים מעוניינות
בעבודה, אך זו איננה בנמצא. יחד עם
זאת, בגן הילדים משרתת חיילת .״מפני
שאם שיש לה ילד בגן לא מסתדרת עם
שאר האמהות. הן באות בטענות,״ מס בירה
אם לשני ילדים קטנים .״לזרים זה
אינו נשמע סביר, אך ככה זה. הכל מוש פע
מהמצב המתוח והגרוע של המקום.״
החוב של 23 מיליוני הלירות מתחלק
בין התושבים. כל אחד חייב סכום שוגה.
בבדיקה הסתבר, כי כל אלה שאינם מעב דים
אדמות, אלא מסתפקים בעבודה
״בורגנית״ של מכולת או בעבודה שכירה,
מצבם הכספי הוא הטוב ביותר. להם
כימעט אין חובות. ואילו אלה שהגשימו
את שאיפתם לחיות מחקלאות ומעבודת־אדמה
״אכלו אותה״.
״העיקר שרוצים חקלאות,״ מסביר בכ עס
רב ׳מתיישב שעזב בעיר הגדולה בית
ועבודה ,״רוצים לעבד כמה שיותר אדמות,
כמה שיותר שטחים. כשמגיעים לא מת
מתברר שמדינתנו הצעירה בעצם שו אפת
למיסחר זעיר, בורגני, ללא שאיפות,
לכלכלה ישראלית עצמאית.״

״ אנ חנו נהרסי ם
מבפנים״
סתכר שיש רבים שעל אף אהב ו תם הרבה למקום ולדרך־החיים,
מעוניינים לעזוב או לפנות למקום אחר.
אך אז יסחבו בעיקבותיהם את החובות
הכבדים .״אפילו ללכת אי־אפשר,״ אומרת
מתיישבת .״זה כמו בית־סוהר. אין הולך
ואין בא. וחוץ מזה, מי שרוצה לחיות
רחוק מהעשן בעיר ולחיות כחקלאי, אין
לו לאן ללכת. נדמה לי שבכל מקום זה
אותו הדבר. לוקחים צעירים נלהבים ו מסורים,
ונותנים להם מכה בראש. לא
נעים להגיד, אבל אולי כדאי שאנשים
במדינה יידעו מה שהממשלה והסוכנות
מסוגלות להציע להם. ואני באמת לא נגד

ע לי איסמעיל, ב ן : 18״ אני

עובדפהכלה שנ ה, עו ש ה

׳111
אתכלהע בו ד ה. ישלי עו דחבריםשעובד
יםכ אן. בלעדינולא היו מסתדרים .״

יישוב ארץ־ישראל.־אני בעד, ובכל ליבי.
אבל זו אולי אוטופיה.״
המצב החברתי מחמור בגלל התנאים
האובייקטיביים. מגיעים גם לתלונות
רבות במישטרה המקומית, מישטרת שכם.
כששואלים אנשים היכן חמרה הם עו נים
:״אהה, חמרה, זה המקום שהכי
שמח שם. כולם דופקים את כולם.״
התלונה הראשונה הגיעה לפני כשנה,
והטענה היתד, גניבה של 20 ארגזי מלו נים.
הגשש שהגיע התעקש שהעיקבות
מובילים אל תוך המושב. החברים הת עקשו
ואמרו שהגשש אינו יודע את מל אכתו.
אחר כך הגיעו תלונות על גניבות
אחרות, או פגיעות ברכוש, בעיקר בטרק־טורים
ובעגלות.
הסתבר כי בעיקבות הפיכתו של המושב
השיתופי למושב־עובדים החליטו על חלו קת
ציוד. כל שתי מישפחות קיבלו טרק־
( המשךבעמוד ) 51

בהתנחלותבתה־ 8גרות 34מישפ חו ת. נותחבה 18
מיבניס רי קי םועשרותדונמיםשלקרקעלאמעובדת.
״ למהמ קי מי ם עו דישו בי ם, במקוםלאכלסאתאלה שי שנ ם?״

חברת־הביטוח הוזמנה, והתבקשה לפצות
את התושבים המשלמים לה ממיטב כס פם
.״בינתיים יש תירוצים ואין כסף,״
אומר איתן. החצילים והעגבניות נפגעו
בברד. הם נותרו מנוקדים בנקודות לב נות,
ערכם ירד 70 אחוזים.
קיימות חלקות אדמת חמרה שאינן מעובדות
עדיין. הסוכנות אמורה היתה להכין
את המקום לעיבוד .״באתי אליהם,״ מס
מים
ישובים בגדה, מכינים 150 מיליארד
לירות. אני לא נגד יישובים, באמת שלא,
אני דק נגד שקרים. עובדים על המתייש בים
בעיניים. מקימים ומקימים, וחוץ מה תשתית
לא עוזרים. אין ייעוץ, אין תמיכה.
העיקר שמעלים נקודות חדשות. אין מי
שייעבד את אלה שישנן. אצלנו עובדים
ערבים בשדות. אנחנו משתדלים שמים־
פרם יהיה קטן, אבל אין לנו ברירה.

1ן | 1יי 1ח | ה בחורףנושבתהרוחבמהירותשל 160קלומטרלשעה.
1 1 1 1 1 1 1 1עטי פו תהניילוןשלהחמ מו תנהרסותוהפרחיםנפגעים.
נפגעיםמהברדומהקור. ל א הי ת ה שנ האחתריוותית, והחובהצטבר.

ה חו פההפר טי ת 1

אפטר שייב טוג
לא צריך לעלות
יותר מאקוה ולוה

(המשך מעמוד )17
וכאן עומדים ראשי הקופה לפני בעיה.
רבים מחברי הקופה הם תומכים פוליטיים
של פלג שוסטק בלע״ם, ויש לנסות ול הקל
עליהם בתשלומים, כדי לקשור אותם
יותר לקופה ולמיפלגה. יש להניח כי גם
ביגלל סיבה זו התגלו אי־סדרים חמורים,
במייוחד בכל מה שנוגע לגביית כספים
מחברי קופת־החולים.

צ׳קים על
שמות שוגים

וען המבקר ז ״הקופה לא קיבלה הדד
לטות בדבר טיפול אחיד בקביעת גובה
מיסי־החבר, והיו סניפים שגיבשו לעצמם
מדיניות־גבייה משלהם, לעתים לטובת ה מבוטח
ולעיתים לרעתו. מיספר לא קטן של
מבוטחי הקופה לא שילמו את מלוא התשלום
של מיסי־חבר, ונהנו מהנחות שו נות.״
ראשי
הקופה ביטלו או הקטינו את
ם ם־החבר למי שרצו, לאחרים הם נתנו
תנאי־אשראי נוחים במייוחד, וקיבלו מהם
צ׳קים דחויים, שנרשמו בסיפרי־הקופה כאילו
היה זה תשלום במזומן. חמורה עוד
יותר העובדה שהתגלו בקופת־החולים
צ׳קים שלא נרשמו לפקודת קופת־החולים,
אלא לפקודת אנשים שונים, שלא היו דווקא
חברי קופת־החולים. מימצאים אלה הם
מסוג המימצאים אשר כל חוקר מישטרתי
זוטר היה שמח לקבל לידיו. למרות זאת
לא העביר אותם מבקר־המדינה לידיעת
היועץ המישפטי לממשלה, והמישטרה.
דויד מלמדוביץ טוען כי שר־הבריאות
הטוב ביותר שהיה לקופת־החולים הלאו מית
הוא שר־הבריאות־לשעבר, ויקטור
שם־טוב, איש מפ״ם :״שוסטק לא היה
מתנהג אלינו כל כך טוב, למרות שהוא
איש־המיפלגה שלנו, אלמלא היה התקדים
של שם־טוב!׳
אולם המיספרים מורים אחרת. בשנת
,1976 השנה שבה היה ויקטור שם־טוב
אחראי על התקציבים הממשלתיים לקופות־החולים,
קיבלה קופת־החוליס לעובדים
לאומיים מהממשלה כ־ 55 מיליוני לירות.
שנה אחר־כך, השנה של אליעזר שוסטק,
קיבלה קופת־החולים מהממשלה למעלה מ־
86 מיליוני לירות.

בשנת הכספים 1978 קיבלה קו
פת־החולים הלאומית מהממשלה
סכום כס?,הגדול ב*3צ אחוז מהם־
כוס שבשנה הקודמת, בסכומים
ריאליים, לאחר שהובאו בחשבון
ההתייקרויות של אותה שנה.

הסוכך בישראל: בלמו! בע־־מ.המפיצים: חב־ נורית ב׳1״נ7

עוד מקור־הכנסה לקופת־החולים הלאו מית׳
כמו יתר קופות־החולים, הוא חלקן
במס המקביל שגובה הביטוח־הלאומי.
ההכנסות מהביטוח־הלאומי הן גורם
חשוב בקביעת התמיכה מהממשלה. ככל
שהביטוח־הלאומי מעניק פחות כספים ל־קופת־החולים,
כן משלמת הממשלה יותר
כספים לאותה קופה.
בשנת 1976 טענה הקופה כי קיבלה
מהביטוח־הלאומי 25 מיליוני לירות. אחר*
כך התברר כי היא קיבלה 38 מיליונים.
בשנת 1977 טענה הקופה, בהצעת־התקציב
שלה, שהוגשה למישרד־הבריאות, כי חלקו
של הביטוח־הלאומי בתקציב הוא 48 מיל ית
לירות. אחר־כך התברר כי היא קיבלה
מהמם המקביל 62 מיליון לירות. בשנת
1978 נקבה קופת־החולים בסכום של כ־80
מיליץ לירות, בסוף התברר כי הסכום הוא
90 מיליון לירות.
יש בעניין זה מקום לחקירה, אולם גם
כאן החליט מבקר־המדינה, מסיבות שאותן
אין הוא מוכן לגלות, שלא להפנות את
תשומת־לב היועץ המישפטי לממשלה וה־מישטרה
לעניין.
אולם לא רק בתקציבים ישירים עזר
מישרד־הבריאות, בראשותו של אלי עזר
שוסטק, לקופת־החולים הלאומית, ש היא
נחלתו הכימעט־היסטורית של אליעזר
שוסטק. מישרד־הבריאות יצא נעידרו כדי
להעניק לקופת־החולים ערבויות להלוואות
ואישורים להלוואות, בשווי מיליוני לירות.
מישרד־הבריאות, בתקופתו של שם־טוב,
אישר לקופת-החולים הלוואה בסך 15
מיליון לירות. אחרי המהפך הוגדלה הל וואה
זו ל־ 22 מיליון. אולם בכך לא היה
די. מישרד־הבריאות דרש ממישרד־האוצר
במרס 1978 הלוואה נוספת לקופת־החולים
הלאומית, מתוך הרזרבה הכללית של תק־ציב־המדינה.
ההלוואה אושרה, כמובן, למ רות
שהתקציב הישיר של מישרד־הברי־אות
לקופת־חולים זו גדל ביותר.

שמעיים אחרי שהאוצר אישר
(המשך בעמוד )74

ה עו ל ם

הז ה 2207

1ח מר ה? ז ה חר א!
(המשך מעמוד )49
טור אחד ועגלה אחת. ושותפות זו היונה
פתח לעירעור יחסים. כיום יש רק זוג השאר אחד שמצליח להסתדר היטב.
מסוכסכים ומתדיינים מדי יום ביומו בשא לות
כמו: למי שייר הטרקטור היום, ומי
הרס את הדופן הימנית. ההדים של מרי בות
אלה מגיעים למישטרה.
״לא נעים,״ אומרת אחת מצעירות ה מושב
,״אבל אנחנו נהרסים מבפנים. ר
בסך־הכל יש פה חברה אחד־אחד• חרו צים,
נלהבים, שבחרו במקום מתוך בחי רה
חופשית וכולם אוהבים את המקום
אהבת־נפש. אין אבא, איו ייעוץ, אין
תמיכה ואנחנו לא מדברים על תמיכה
כלכלית. שיתנו לנו הכוונה מתאימה. ש יודו
בכישלונות שלהם ויעזרו לנו לצאת
מהם.״

׳ונקב שרת /האיש מן המאדים

לא אחרא

תיתי להם תיתי, לה״ה מן ״העולם הזה״ ,שראו לציין
בשבוע שעבר בי אני בנו של ראש־הממשלה השני של ישראל.
העניין הוא בזה /שאם בי מעולם לא הייתי אחראי למצב זח,
לא אובל להתיימר שהוא נעדר״חשפעה עלי. לבן, לפני בל
הנפנים לקרוא את דברי על בל נושא שבעולם־המנובר״של־האיש־מן־ה^אדים,
שטוחה בקשתי להגדיל מייד את מקדמי-
ההסתייגות שלהם, ובאותן רשימות שבהן אדון באישים כדויד
בן־גוריון ויורשיו, או משה שרת עצמו, אף לעצום אין אחת.

;,תושבים —
איו!״
בינ תיי ם המצב מחמיר. עד לפני
שבועות אחדים גר רופא בחמרה. מאז
שעזב אין רופא. בית־החולים בעפולה אמור
לאמץ את המקום ולשלוח רופא שלוש
פעמים בשבוע. אם אותו רופא נקרא ל מקום
אחר, חלה או נקרא לשירות־מילו־אים,
יש לחכות לו .״הבן הקטן שלי, מעין,
היה חולה,״ סיפרה צביאלה .״יש לו
ספסטיק־ברונכיטיס. נסעתי עם אמבולנס
לבסיס הצבאי, ואמרו לי שאנחנו לא חיי לים
והרופא לא יטפל בנו. בשביל בדיקה
צריך לנסוע לירושלים. יש אצלנו 84 יל-

ההפתעה >שם מוכר)
כולם מדברים על ההפתעה שבעיסקת־הנשק האדירה ה•
אמריקאית־מצרית, אז גם אני אדבר. ודווקא יש לי דברים
של טעם לאומרם, דברים שאולי לא שמעתם ולא עלו על
לבבכם.
לא שאני גאון גדול. האמת היא שהאיש שלי בסי־איי־אי
— זה שהפעיל אותי לפני שגורשתי במרגל אמריקאי וכתועמלן
ציוני ממוסקווה ב־ — 1961 דואג להחכימני מפקידה לפקידה
(לא, זה לא הסובן שגילה שגולדה רצתה להתאבד בימי
מילחמת יום־הכיפורים).
אתם רוצים לדעת למה האמריקאים מזיינים את המצרים!.
פשוט מאד: כדי להוציא לישראלים מן הראש את הג׳וק של
עוד־זבנג־אחד־וגמרנו. וגם מן המצרים.
כן, האמריקאים האלה עשו את שיעורי ההיסטוריה,
ואחר־כך הם היתוו תוכנית, ששמה הסודי הוא ״מיבצע
שלום במיזרח התיכון״ .מילחמה, הם אומרים, התמימים
האלה, הילדים הפוליטיים האלה, לא פתרה כלום ולא
תפתור. ועוד חסר לנו, שאיזה ראש־ממשלה יתאבד שם באמת.
אבל איך אפשר למנוע מילחמה ו פשוט מאד: לדחוף
לערבים וליהודים כמויות עצומות של נשק — יותר משהם
יכולים להפעיל — ולא סתם נשק אלא אותו הנשק ! זה
מה שהאמריקאים חושבים, וזה מה שהם עושים.
סאדאת הממזר הבין את זה. בסוריה יקום פעם שליט
תורן שיבין את זה. וככל שאנחנו נקדים להבין את זה, אולי
נשקם את תורת־הביטחון הלאומית שלנו, שמעולם לא היתה
לנו.

בגינת הממשלה
רעש המולה
ועשיתי על מאומת מהומה־אין־משלה /בגין בגין ראש-
ממשלה, לא מושלה :
דוקטור פלד /תם כילד,
שח לרום האיש ערום !
שווא סם־פלא — /תש וילא
״איש״אלוה״ /רב־רופא,
התגוייס /אמר :״פה ! פה ! ״
אבל ליתר ביטחון ואל־דכא —
בודק אותו אישית מדי דקה...
אומר איתן שטיין
. .תיחצים ׳ בר ג, מרכז ו
משק .״פונים לחברת־הביטוח — שומעיו
תירוצים; לסוכנות — יש סחבת. רביו
לא רוצים להישאר כאן, אך אין להם ברי
רה, הם חייבים כסף ואינם יכולים ללכת,
דים, רובם קטנים, ויש מחלות־ילדים ו בעיות
אחרות. המצב הוא בלתי־נסבל.״
״התחושה במקום היא, שלקחו בני־אדם,
שמו אותם באמצע המידבר והלכו להם,״
כך אמר מושבניק מקומי.
עד לפני שלוש שנים פעל גנרטור.
מאז הם חוברו לרשת״החשמל, ומאז החלו
בעיות החשיכה. מדי חורף, כשמתחילים
הגשמים, עפים חוטי החשמל, במקום מש תררת
אפילה.
״לפני שלוש שנים כבר הסבירו לנו,״
אומר איתן ,״שהרכיבו את העמודים רחוק
׳מדי אחד מהשני ולכן כשיש רוח הם
עפים. אז אם יש בעיה, ויש סיבה, ואת
התיקון ניתן לבצע, מדוע צריך לשבת
בחשיכה כמה שבועות בשנה ן״
גם הטלפון המקומי נאלם דום עם תחי לת
החורף. הבעיה ידועה, ואין מי שיפתור
אותה.
״אפשר להבין את המוסדות,״ אומרים
בחמרה במרירות ,״הם רצים, מכינים עוד
ועוד התנחלויות. בסוף יתברר להם שיש
מיבנים, יש אדמה, כאילו יהודית, אבל
תושבים — אין.״
ה עול ם הזה 2207

זהירזת: רעל!
סתם רעל ממית וחסל. הבעיה היא הרעלים הסמויים,
החודרים בלא־משים לגוף, מצטברים והולכים ומקננים בך, עד
שיום לא עבות אחד אתה פשוט מת. העובדה שלא מעטים
מספיקים למות מסיבות אחרות — לפני הפגישה המרה עם
הסיבה הזאת — אינה מנחמת.
כפי שהבינותם בוודאי, דיברתי לעיל על רעלי־גוף. אבל
ישנם גם רעלי־נפש, והרעלים הללו לא פחות מסוכנים. ככלות
הכל, מהו גוף בלי נפש ז ונפש מורעלת, נפש מסוממת, נפש
חולה — זה לא דבר רצוי, אם אתבטא בעדינות, לשם שינוי.
אקולוגיה זה דבר גדול. אקולוגיה של הנפש — לא פחות.
אבל היכן הם מיתקני החישה שיזהירונו מפני רעלי־הנפש !
ומי יופקד עליהם! אין לי פיתרון.
אבל דבר אחד אני יודע. אנחנו כבר מורעלים, ולא מהיום,
ולא ברעל אחד. ארוכה ורבה הרשימה, אבל נדמה לי שצריך
להיזהר בה. בכל אופן לא יזיק.
נדבר, איפוא, על רעל רעל, אם נספיק, והיום רצוני להזהיר
מפני רעל שאקרא לו ״סם הנמיכות״ .בנמיכות כוונתי לנומך,
כלומר לקטנוניות, לרדידות, לתפלות, לאנטי-עיקריות. נו,
נמיכות. ואני מרגיש שהסם הזה מחלחל בנו, מתפשט בנו,
סותר את בינתנו, מסנוור את עינינו, מעוות את שמיעתנו,
משבש את טעמנו.
אביא פה שתי דוגמות, שתיהן ממיגזר אילוו־מורה.
דוגמה זוטא: שר־החקלאות אריאל שרון בכבודו ובעצמו
מחפש לעיני כל עם ישראל והעולם כולו דרך בין נקודה א׳
ונקודה ב ,,אי-שם בין הרים ובין סלעים. זה עסק לשר
בישראל ! אם אריאל שרון הוא מודד מתוסכל, זאת הבעיה
שלו. בשנתון־הממשלה כתוב שהוא שר־החקלאות. אז שיהיה
שר, ויתעסק בחקלאות. זה שהוא הופך משר למודד אפשרי
אך ורק מפני שסם הנמיכות גם פגע בו, גם פגע בממשלה

שלו״שלנו, גם פגע בנו, שסובלים את זה ואולי אפילו מתפעלים
בקרתנות: שורו הביטו ! השר בכבודו ובעצמו יוצא לשטח !
דוגמה רבה: מישהו שם למעלה שוקל ברצינות מה יתן
ומה יוסיף לנו בדל ישוב מול שכם ! חס וחלילה ! מיטב
המוחות המדיניים, המישפטיים, הכלכליים, הצבאיים מועסקים
יומם ולילה במציאת תחליף לאתר א׳ — ובתחבולות
להעתיק את יושביו לאתר ב׳.
ואני קראתי לזה סם הנמיכות. לא יקירי. אני רק רציתי
להרגיל אתכם לאט־לאט לדרך־החשיבה שלי. השם האמיתי
של הסם הזה הוא ״סם הטימטום״.

הנציב העל ;!,
מצטער להודיע
דובר המישטרה מסר :״נמצאה גופת אלמוני. במכון
הפתולוגי גילו סכין תקועה בגבו. מניחים בי נרצח.״

את מי הם מדמים?
אלוהים, מרמים אותך! אתה כבר לא רואה, לא שומע!
לא יודע! או שהיית טרוד בדאגות לעמיתך, שהסתבך בצרות
במכה ! לצעוק יותר חזק ז במכה נ זה הצעיר, שלמד ממך
לקדש אתרים ואבנים !
הוא באמת איכזב. להניח לבכורי־שטן להשתלט על קודש-
הקודשים ולא לנוע, לא לזוז! מה הוא היה עושה אילו אותם
בכורי־שטן היו כובשים לא רק את הכעבה, אלא את כל
סעודיה — הוא היה מניח להם מאותו רגע לדגול בו, לפרש
אותו, לייצג אותו ז ואז 750 מיליון היו מאמינים באלוהים
חדש ומחודש ! לחשוב, שזה היה יכול לקרות לאלוהים !
אבל אתה, שהיית הווה ותהיה, לך לא איכפת שמרמים
אותך — ובירושלים, העיר אשר ממנה יצא דברך, העיר שניו-
יורק, בבל־של־ימינו, מתאמרת לעלות עליה (וזה בימים שירושלים
נובעת יום־יום חידושי תורה ותרבות, המדהימים כל
יהודי באשר הוא שם) ז
ואיך הם מרמים אותך ! בסלילת כבישים ובהעתקת
איצטדיונים ! הנוסעים נוסעים ׳ ויסעו, המשחקים בשבת
ישחקו — באלפיהם, ברבבותיהם, אבל לא במיפלס זה אלא
באחר, לא בצד זה אלא בצד אחר של אותה עיר קודשך !
דם חסידיך, שנשפך כמים בחוצות ירושלים על קיום
מצוותיך, זועק אליך מן האדמה. שבתך לחול היתה, ועתה
חברו יחדיו חילוניים גם אדוקים לרמותך בשינויי תוואי י
אילו לפחות מינהרות חפרו ! איצטדיון תת־קרקעי הקימו !
מה אומר לך, אלוהים ז יותר חזק ! מה אומר לך
אם רבנים, גדולים בתורה, שומרי קלה כחמורה, מרמים אותך
בצורה כה גסה, כה דוקרת־עין, כה גולמית, כי אז ככלות
הכל אולי בסתר־לבם הם שוחקים לנו, החילוניים, המאמינים
שיש מאמינים, שעה שהם, המאמינים, אינם מאמינים כללי
תן, אלוהים, תן סימן שאתה קיים ! שאם לא כן יתחוור
לכל, שלא אותך הם מרמים, אלא את עצמם, ואתה רק
משמש להם קרדום לסחוט בו !
ועם קרדומנים נתקרדם !

אלוהים מת?
לא, לא שלנו. שלהם.
הגיעו בעצמכם: כופרים בכורי״שטן משתלטים בנשק פרי
הציוויליזציה המערבית (זה כולל, לידיעתכם, את כל ־סוגי
הנשק הסובייטי) על המקום הקדוש ביותר לבני הדת המוסלמית
— בינינו־ לבין עצמנו, איך אבן יכולה להיות קדושה !
אבל מה, אני אלך להתווכח עם 750 מיליון בני־אדם שמאמינים
בזה בלב ונפש מהולדתם ועד מותם ! ומה אם הם צודקים
! (אתם יודעים את הסיפור על הילד ששאל את אביו
אם יש אלוהים, ואבא שלו אמר לו שטויות, ואז הוא אמר
לאבא שלו יכול להיות, אבל אבא /אם אתה טועה, אז אנחנו
בצרות) — ובכן, על המקום הנורא הזה, שלא תשזפנו עין
כופר וחי, השתלטו חבר מחללי־קודש, חלאת״המין־האנושי,
ולא עוד אלא שירו, והרגו, והשחיתו ומה לא — וכל הזמן
הזה אלוהי המאמינים לא נע ולא זע !
איזה מזל, שהחבורה המקומית השנייה, זו שמחזיקה
בידיה את מפתחות האתר, ועושה הון מעסקי התיירות הדתית
(אתם מתארים לעצמכם, שאחרת היו מיליונים מטריחים את
עצמם ועושים דרכם דווקא לאיזה נוה־מדבר סעודי לא
חיכתה לסימן ואות שמיימיים, ובפרשה נכונה את רצון האל
החזירה את פרוכת הכעבה למקומה.
תארו לכם, מה היה קורה אילו בכורי-השטן היו משתלטים
על סעודיה ומנצלים ניצול מחפיר את שתיקתו של אלוהים,
ומתחילים לפרש את רצונו לפי שרירות לבם שלהם !
באמת מזל, שכל זה קרה לאלוהים אחרים, המקדש
אתרים ואבנים.

קולנוע
סרטים

ה תי פו ףוהב רי ח ה
לסרט יוקרה יש מיושם בטוח. הוא צריך
להיות מבוסס על ספר מפורסם, תקציבו
צריך להצביע על כך ששום מאמץ לא
נחסך על־מנת להביא את הספר אל מסך-
הקולנוע, והבמאי צריו להיות איש בעל
מוניטין כאיש משכיל, רציני ומכובר.
תוף הפח ממלא אחר כל התנאים הללו.
סיפרו של גינטר גראס, שיצא לאור לפני
עשרים שנה, נחשב עדיין אחד הרומנים
המשובחים ביותר שראו אור בגרמניה
אחרי מילחמת־העולם השנייה. במאי הס רט,
פולקר שלנדורף, ידוע לא רק בשל
מעורבתו הגדולה בהתעוררות הקולנוע
הגרמני החדש, אלא גם בשל נטייתו להע ביר
אל הבד, בהצלחה לא מבוטלת, יצי רות
ספרותיות. בעבר עיבד יצירות ספ רותיות
מאת מוזיל, ברכט, יורסנר ובל,
ואין מתאים ממנו היום, בגרמניה, לעיבוד
גראם לקולנוע. תקציב הסרט, כארבעה
מיליון דולר, הוא ערובה לכך שכל השותפים
בהפקה התייחסו לעניין ברצינות. שכן,
בקני-מידה אירופי, תקציב כזה הוא בהח לט
מכובד.
מכאן נובע שתוף הפח אינו יכול שלא
להיות סרט יוקרה. ואכן, עוד לפני תחילת
פסטיבל קאן 1979 היה ברור, כמעט לח לוטין,
שהסרט עומד לזכות בפרס, וכאשר
קוא אכן התחלק בדקל הזהב עם אפוקליפסה
עכשיו של קופולה, לא היה איש
מופתע.
כאן צריכה לבוא אזהרה, לטובת אותם
שיילכו לראות את הסרט, לכשיופץ, החל
בסוף חודש זה, בישראל. כל מי שקרא

קאתרינה טאלבאק, מריו אדורן ש ודויד כננט כ״תוף הפח״
האב על העוזרת ואוסקר מתופף

בן לשני אבות, האחד גרמני והשני פולני,
ולאם שאינה פולניה ואף לא גרמניה,
אלא קאשובית (בת לעם גרמני ממוצא
סלאבי החי בצפון־מיזרח גרמניה) .מקום
הולדתו, עיר ששמה היה פעם דאנציג והיום
שמה גדאנסק, עיר מריבה בין גרמניה
לפולין שזכתה, לפני מילחמת־העולם ה שנייה,
בכינוי החיבה ״חבית אבק־השריפה
של אירופה״.
אוסקר מאזרת נולד בשנת ,1924 ובגיל

אדיש לתיפופיו ואיש אינו יכול להפריד
בינו לבין התוף היקר שלו. בכל פעם ש תוף
אחד נשבר מרוב שימוש, חייבים מייד
לספק לו אחר בטרם יפעיל אוסקר את
תכונתו המופלאה השנייה.
וזו קשורה לקולו של אוסקר. כשהוא
פוצה את פיו בצריחה, מתנפצות כל ה זכוכיות
בסביבה. במאמץ קטן, הוא יכול
לשבור את החלונות והאגרטלים בבית, או
את מישקפי המורה בבית־הספר. כשהוא

אוסקר (דויד בגנט) כין כגי גילו
קטן בגוף בוגר בנפש

קאתרינה טאלבאק ודויד בננט
אוסקר מקבל את שלו
את הרומן עב־הכרם של גינטר גראס, ו מצפה
לראות על הבד שיחזור נאמן ומלא,
עתיד להתאכזב. זאת, משתי סיבות,, .אני
אמנם מעבד ספרים לקולנוע,״ אמר שלג־דורף
בביקורו בארץ ,״אבל איני חושב
שצריך להשוות את הסרטים שלי לספ רים.
איני רוצה להעתיק את הספרים, אלא
ליצור סרטים העומדים בזכות עצמם.״

סיבה שנייה, שגם אותה סיפק שלנדורף
עצמו :״מאחר שאין שום אפשרות מע שית
להביא את הספר בשלמותו אל הבד,
התרכזתי מן הרגע הראשון בכמה סצנות
מרכזיות, השזורות יחד כמו מערכונים
בהופעת בידור.״
שתי תכונות מופלאות. תוף הפח
הוא, כזכור, סיפורו של אוסקר מאזרת,

שלוש, כאשר הבחין כיצד נראה העולם
סביבו -החליט שהוא מסרב לגדול, ונשאר
כל חייו בממדים הפיסיים של ילד בן
שלוש( .בחלק האחרון של הרומן, ש אינו
מופיע בסרט, הוא זוכה בטיפול רפו אי
המוסיף סנטימטרים אחדים לקומתו).
שתי תכונות מופלאות לאוסקר מאזרת.
האחת, זיקתו המטורפת לתופים עשויים
מפח, הצבועים לבן ואדום. את התוף הרא שון
קיבל ביום הולדתו השלישי, מאבא
מאזרת. באותו יום ביים אוסקר את נפילתו
הדרמתית במורד־המדרגות למרתף,
נפילה שהיתה העילה הרישמית להפסקת
התפתחותו הפיסית. אוסקר יכול להפיק
מן-התוף שלו את הקצבים המוזרים וה מורכבים
ביותר. איש אינו יכול להיות

באמת משתדל, ונותן דרור לקולו מראש
מיגדל הכנסיה, כל חלונות העיר נמצאים
בסכנה.
סמל לפיצול־אישיות. אוסקר הוא
סמל, וקורות חייו משמשים בסיס לתיאור
קורות העיר מעליית הנאצים ועד להת בססות
הריפבליקה הפדרלית (בסרט מס תיימת
העלילה בתום מילחמת־העולם ה שנייה)
.אפשר לראות ביצור הקטן, הצי ני,
שסובל מפיצול אישיות חריף שאינו
יכול להחליט לכל אורך הרומן אם הוא
מדבר על עצמו בגוף ראשון או גוף שלי שי,
את בבואת הגרמני הממוצע, שעבר
את אחת התקופות המחרידות ביותר ב היסטוריה,
תוך סירוב אישי להתבגר, לה יות
אחראי, להכיר במשמעות האירועים
ה עזל ם

הזה 2207

הם עמדה.
אבל. מאחר שמדובר בפיצול אישיות,
מסמל אוסקר גם אותו החלק של גרמניה,
הסרב להיות שותף לנאצים, אותו החלק
שמנסה להרים קולו בצעקת מחאה, אבל
יותר מאשר פיצוץ שמשות, אינו משיג

מאומה.
מאחר שהסיפור בולו מובא מבעד לעי ניו
של אוסקר המספר, יש בתיאור ה עולם
שבו הוא חי משהו סארדוני, שטני,
חסר־רחמים. הוא אינו חס על איש ואינו
רוחש חיבה לאדם. לא לאמו שחיה בעת
ובעונה אחת עם פולני וגרמני (כמו העיר
עצמה) ,ולא לשני אבותיו, והוא עוזר
לשלושתם לעבור לעולם טוב יותר. האי וולת,
האדישות, הטפשות והקטנוניות, או
במיקרה הטוב ביותר, השקיעה באשל יות,
שבהן מבחין אוסקר הקטן, הזכירו
לרבים דרמתיזציה של ״הבנליות ברשע״
שעליה כתבה חנה ארנדט. נוסף לכך, כל
פרט בסיפור של גראס (שהוא בעצמו
יליד דאנציג) יכול להתפרש כסמל: היהו די
שמספק את תוף־המחאה לאוסקר הק טן,
או ראשו של סוס מת שרוחש צלופ־חים
על שפת הים (אחד המראות המחרי דים
ביותר בסרט) בערך כמו גרמניה של
אותה התקופה.
כ חי ד ה אי די א לי ת. מן הרגע הראשון
היה ברור, שהבעיה הגדולה והעקרונית,
תהיה בחירת השחקן לתפקיד הראשי. ב שלבים
שונים דובר על רומן פולנסקי או
על דאסטין הופמן, ואחר כך על ננס.
אולם משלב מסויים, היה ברור לשלנ־דורף
שהוא זקוק לילד. ילד מיוחד במינו,
קטן בגופו ובוגר בנפשו. למרבה ההפת עה,
הפתרון נמצא קרוב יותר משחשבו.
להיינץ בננט, שחקן גרמני ידוע הנשוי
לרקדנית, יש בן, דוויד, בגיל ,12
שסובל מפגם באחת הבלוטות ומשום כך
אינו מתפתח פיסית. הילד רשום בפנימיות
היקרות ביותר בשווייץ, הוא לומד לתופף
באופירה של מינכן, וניחן באותו שילוב
של תום ושטניות הדרוש לתפקיד הראשי.
כמה פגישות איתו, שכנעו את שלנדורף
שהבחירה אידיאלית.
התוצאה אכן הוכיחה את עצמה. כיום
קשה להעלות על הדעת את תוף הפח ללא
דוויד בננט. מן הרגע הראשון, כאשר
הוא מתחיל לספר בקולו הצורמני והדק
את קורות מישפחתו, ומתאר בפס־קול,
כליווי לאירועים המתרחשים על הבד, כיצד
סבתו הסתירה תחת חצאיותיה עבריין ש נמלט,
וכך נולדה אמו, עוברת בקהל צמרמורת.
כשהוא מגיע לסצנת השיא שלו,
באוסקר בן השלוש, שמסרב להיפרד מן
התוף שלו וצורח מלוא הגרון ״אוסקר לא
רוצה,״ אין עוד ספק בלב איש: המדובר
ביצור חריג עד כדי כך שאי־אפשר לזהות
אותו עם אף אחד אחר. כל המעשים ש הוא
עושה לאחר מכן, הטיית מיסדר צבאי
נאצי לרחבת ריקודי ואלס, בעזרת התי פוף
שלו, הופעות עם להקת גמדים בתוכ ניות
בידור וכשפים לפני החיילים ב חזית,
או תינוי אהבים עם עוזרת־בית,
כולם מאשרים את ההרגשה המשונה ש מדובר
בסמל מיפלצתי של תקופה, שבעז רתו
נע הסרט בקלות בין היסטוריה מפד

א>מת
העץ מרטפ>ות
ליל המסיכות (צפוו, תל-
אביב, ארצות־הברית) — מי שאוהב
ללכת לקולנוע כתחליף להלם
חשמלי, צריך לרוץ לסרט הזה. מתחילתו ועד סופו
הוא משרת מטרה מוצהרת אחת: לרקוח הפחדות לצופים,
באמצעות שימוש לא הוגן, אבל יעיל, בטכניקה של
הקולנוע.
על הסיפור: מדובר בפסיכופת שנמלט מבית-משוגעים.
כשהיה ילד רצח את השמרטפית שלו אחרי שזו התעלסה
עם ידידה בשעת מילוי התפקיד. הרופא שטיפל בו במוסד
הסגור טוען שהאיש הוא התגלמות הרשע, ובנוסף לכך,
כראוי לסרט״אימים, הוא בעל כוחות פיסיים על״אנושיים,
מוח שופע תחבולות, ומסיכה על פניו, כדי שייראה עוד
יותר מפחיד.
מכאן והלאה הכל ברור. הפסיכופת חוזר לעיירת
מולדתו, כדי לחסל עוד כמה שמרטפים. הרופא בא בעקבותיו,
להזהיר את העיירה מפני הסכנה, אבל איש אינו
מאמין לו. נערות תמימות יוצאות לשמור על ילדים רכים
בלילות חשוכים, ומתכננות בו בזמן בילויים נעימים עם
חברים חמודים. ואז מופיע הרוצח. דלתות ננעלות, חלונות
נפערים, נערה אחוזת אימים צורחת במלוא גרונה,
המאכלת אוכלת, הצריחות מתגברות, הפסיכופת מחסל,
וכו׳.
ג׳ון קארפנטר, שנחשב לאחרונה לילד הפלא של ה
קולנוע
האמריקאי, למד את כל תכסיסי ההפחדה של
לכסיקון הקולנוע. אפלולית, מישחקי-תעתועים של דמויות
מופיעות ונעלמות, שינוים פיתאומיים בקצב העריכה, מוסי קה
מאיימת (שכתב בעצמו) — דבר לא חסר, פרט למעט
התעניינות בבני-אדם ורצון לתת משמעות כלשהי למרחץ
הדמים הזה. לכן, כל נסיון להשוות את ״ליל המסיכות״
ל״פסיכו״ הוא חסר טעם מעיקרו.

הזנב ק\ל מוליאר נישואין נוסח תל-אביב
(הוד, תל־אביב, ישראל) — אפשר
לסכם את הסרט הזה בקיצור
נמרץ: בימוי רע, מישחק מחפיר, תסריט אווילי. אין זה
הסרט הישראלי הראשון שעליו נכתבו דברים כאלה, ולמרבה
הצער אין זה כנראה גם האחרון. הטענה כאילו מבוסס
הסרט על ״הקמצן״ של מוליאר, יכולה לעמוד רק משום
שמוליאר עצמו מת מזמן ואין מי שיגיש. מישפט״דיבה.
כל עוד ימשיך הקולנוע הישראלי בכיוון הזה, הוא
בצרות. ואם זה עדיין נמכר — ובכך אין ודאות — יגיע
יום שאפילו הקהל הישראלי יתעייף מחלטורות.
אין מקום לטעות: הסרט מתיימר להיות קומדיה,
והקרנתו בחנוכה צריכה לקרוץ לילדים. אבל ההומור בו
גס, ואי־המוסריות שלו קיצונית. אוסף כזה של טפילים
המוצצים את דם הזולת, נדיר אפילו בסרט ישראלי. מי
שרוצה לגדל ילדים כאלה, שישלח אותם לראות את הסרט.
העובדה שהבמאי אוכל בורקס בסצנה הראשונה, וקורץ
לקהל, אינה הופכת את ההומור הגזעני למתורבת יותר.
אין ספק שהשחקן הישראלי צריך לאכול, ומשום כך
הוא נדרש לעתים לעשות פשרות בבחירת התפקידים. השא לה
היא, עד כמה השחקנים רעבים כדי שיתמידו במלאכות
שכאלה. ואולי הם חושבים שזה כבוד ז
״נישואין נוסח תל-אביב״ אינו תופעה יוצאת דופן.

אוסקר עם בל יהודיו — אדורף, אולכריצקי ווינקלר
״אוסקר לא רוצה״
ה עול ם הז ה 2207

ננסי לומוס — מוות בטלפון

מרציאנו וקשת — מוצצי דם
אבל בימים טרופים אלה, כשקיצוץ התקציבים הוא צו
השעה, כדאי להחליט, פעם אחת ולתמיד, שמוצרים מן
הסוג הזח אינם צריכים לזכות בהחזרי־מסים ובהלוואות
נוחות. כשיצטרכו להתמודד עם השוק בלבד, יסיקו כמה
מפיקים את המסקנות. לטובת הצופים, כמובן.

שית ומחרידה לבין אבסורד מוחלט.
שאר התפקידים היו הרבה יותר קלים
לאיוש. אנג׳לה וינקלר (שהיתר, קאתרינה
בלום, בסירטו של שלנדורף) מגלמת את
אמו של אוסקר, מריו אדורף (מפקח ה־מישטרה
בקאתריוה בלום) הוא אבא מא־זרת,
דניאל אולבריצקי (הבולט בשחקני
פולין היום) הוא יאן ברונסקי, אביו ה פולני
של אוסקר, שארל אזנבור הוא סוחר
הצעצועים, אנדראה פראול (מן הזלילה
הגדולה) היא השכנה שמכניסה את אוס קר
לראשונה למיטה, ואילו אבא בננט
מופיע כבעל של השכנה, סוחר-ירקות
שהוא מדריך בצופים ומתעסק עם חניכיו
בשעות הנפאי.
.הנקודה היהודית. עד הרגע האחרון
לפני תחילת הצילומים לא היה ברור
אם הפולנים ירשו לצלם בגדאנסק, הנמ צאת
היום ברשותם. לכן, בסצנות רבות
משמשת זאגרב, עיר יוגוסלבית שגם היא
התפתחה בהשפעה מעורבת סלאבית־גרמ־נית.
לצילומי החוץ, ורק לקראת הסוף
נעתרו הפולנים לבקשות ההפקה, כך ש נוף
דאנציג בכל זאת מופיע בסרט. היום,
יכול תוף הפח להיחשב לא רק כ סרט
גרמני, אלא כסרט כלל-אירופי: ה סיפור
והבמאי גרמנים, שותף לתסריט,
שחקנים ואתרי־צילום צרפתים, אתרי-
צילום נוספים ביוגוסלביה ובפולין (ש
תרמה
גם כמה שחקנים) ועוד נופים נוס פים
במדינות סקנדינביה וארצות השפלה.
ולבסוף, הנקודה יהודית: הגירסה ה מקורית
של תוף הפח, כפי שהוצגה בפס טיבלים,
נמשכה 148 דקות. חוזה עם ה מפיצים
אילץ את שלנדורף לקצץ 8דקות.
לכן, כשיצא הסרט למסכי העולם, חסרה
בו סצנה שמראה כיצד יהודי, ניצול ה שואה׳
מקבל לידיו את החנות של מישפחת
מאזדת, אחרי המילהמה. את הסצנה אפ שר
היה לפרש בקלות כאנטישמית, למ רות
שלא היתה כל כוונה כזאת. נראה
ששלנדורף עצמו חש בדו־משמעיות וכש נדרש
לחתוך, בחר בה בראש וראשונה.
אחרת היתד, הצנזורה הישראלית עושה
זאת במקומו.
תדריך חובה ליאות
ת ל ־ אבים — צייד הצבאים, הנער,
הבריחה מאלקטרז, ימים ברקיע.
ירו שלי ם — הבריחה מאלקטרז, הסינדרום
הסיני, אוכפים לוהטים, שיער.
חי פ ה — אוכפים לוהטים, הבריחה מ־אלקטרז,
רציחות קטנות של אשפי מיט־בח
גדולים, שיער.

513.

סוכנויות ! 1ופ 0ןחצ-גו ח

י? 501\1¥0¥01.£

£ 3 .1ט 0א £א

מבחר דגמים של אופני ספורט
( 10 מהלכים) :אופניים לנשים
ונערות דגמים מיוחדים
לילדים ונוער צ׳ופרים, ותלת
אופן לפעוטות בצבעים
מרהיבים ובמחירים עממיים
החל מ־000׳ 3ל״י.

אופני ספורט ואופניים לנוער!
״הרקולס״ — אופני יוקרה
לאלופים — פאר תוצרת
אירופה!
תוצרת(מסזסועו 05ס\.)5/
ל״הרקולס״ מבחר עצום של
דגמי ספורט עם 10 מהלכים
/.ודגמי ״001118ו\ו00ד׳מיוחדים^

לנוער.

י־ ם ל

ל חי ס כון ב אנ ר גי הול עוי פו ר

סוכנויות קופמן בע״מ
הבועור חשמונאים 105 תל-אביב.

לה שיג ב חנויו ת ה או פניי םובמח סני קו פ מן צפון, במגרשי התע רוכ ה ת״ א (סוף רח׳ דיזנגוף עי׳י גליד ה מונטנה).
הידוק החגורה
כיצד?

הגיע!

גליון חודש דצמבר 1979

$£ט0טזא£ק

קד תקליט
והתעמלות תצמיח
בלווי מוסיקלי
ותהיי בריאה, גמישה, זקופה
ותחיקי שריריך.

וכן מאמרים מרתקים

כיצד לנצח את האינפלציה
חייו הכמוסים של היטלר ועוד.

הפצה בלעדית
סטימצקי

ק / 31

מתאים לבת, לאם ולכל המשפחה
ניתן לשלוח בדואר
להשיג באולפן ״לאה פלטשר״
אבן גבירול ,50ת״א
טל 267682 .
לתשומת לב תלמידותי
שהזמינו תקליט
סוף סוף הגיע ותוכלו לקבלו באולפן.

מכיל לוח שנה לו 1980-
בן 16 עמודים
ת1 טרמפ
לחייל

סבירה מיוחדת
ל עולי חדעויס
ופעור סס

ללקוחותשיזמי נו ב חו דשדצמבר

5עונות א1ור | ונ1
לרמקול
ו לג ל מו*י •1

נציגים בלעדיים בישראל: ץ*ווו€1
אלמור סוכנויות יבוא ושווק בע״מ ככר המדינה,
רזז ה, באייר 52 תל־אביב טלפון 455620,455938

ה עו ל ם

הז ה 2207

שיחר
צל״ש
י• לקולנוען קילוס אלפרין, שהצ ליח
לתאר בסרט טלוויזיה קצר ( 25 דקות)
את סיפורם העצוב של תושבי ערב־אל־מפג׳ר,
המוכר לנוהגים בכביש חיפה—
תל־אביב בשם ״הכפר המסריח״.
תושבי הכפר העני, השוכן על גדותיו
הבאושות של נחל־חדרה, פונו מעל אד־

סמנכ״ל עכאדי
תרגילי חשבון
מותיהם, תמורת פיצויים דלים — כרבע
מיליון לירות ישראליות למישפחה. על
חורבותיו של הכפר הולכת ומוקמת תזד
נת־הכוח הגדולה של חדרה. אלא שלא
כל התושבים הסכימו להתפנות במחיר
כה דל. חלקם מתגורר עדיין במקום ואחד
מהם, עלי אל־קייסי, אף בילה 11 חודשים
בכלא, אחרי שסירב להתפנות מרצון, ב״
תובעו דונם תמורת דונם כפיצוי הולם.
אלפרין גילה לעין הצופה את בתי־הכפד
המטים ליפול, ראיין את כל הנוגעים בד בר
והציג תמונה אמינה ומקפת של בעייה
אנושית וחברתית מכאיבה. הסרט, שהוקרן
ביום החמישי שעבר, במיסגרת התוכנית
הערבית בין האזרח לרשות, ראוי בהחלט
להקרנה גם בתוכנית העברית של הטל וויזיה.

סאדאדו
ורב!8
בעל ואשה
במיסגרת מישדר מייוחד בשם נזבט אל
שנות ה־ ,70 שישודר ברדיו בשבת ה*29
בחודש, יובא ראיון מייוחד שעשה כתב
הרשות, דן שילון, עם סראיינת-הראיר
נות־המייוחדים הידועה בעולם, כרכרה
וולטרס. תוכן הראיון שישודר נוגע ב עיקר
לבעיות המרחב.
שילון: באיזו מידה נטלו אמצעי־התיקשורת,
בעשור האחרון, חלק לא רק
בסיקור החדשות, אלא בעיצובן?
וולטדס: התופעה אינה חדשה. גם
בעבר היו עיתונאים שהשפיעו על החדשות,
לא רק סיקרו אותן. למשל, רנדולף הרסט
במדיניות־החוץ. כיום אנשים כאנוור אל-
סאדאת למדו לנצל בחוכמה את אמצעי־התיקשורת,
כדי להציג את עמדותיהם.
הדברים היום מתרחשים במהירות כה עצו מה,
עד שאין מנצלים עוד את הצינורות
שהיו מקובלים בעבר, כמו שרי־החוץ ר
ראשי־מדינות, אלא מנצלים את אמצעי־התיקשורת
כבלדרים. כך קרה גם לאח רונה
עם האיית־אללה חומייני, שנתן רא־יונות
לאנשי־העיתוגות.
שילון: האם ניסית אי־פעם להיות
מעורבת בתהליכים תחת לסקר אותם?
וולטרס נ אינני חושבת. זכור לי, לפני
שנים אחדות, ראיון עם הנשיא אנוור אל-
סאדאת, שבו אמר לי דברים חשובים.
אחר־כך ראיינתי את ראש־ממשלת־ישראל
יצחק רכין, ומסרתי לו מה אמר אל־סאדאת.
הרגשתי כאילו הם היו בעל ר
אשה, שאינם מדברים זה עם זה.
שי! 7ן: מה היו המאורעות המסעירים

מצוקה כספית, השידור הראוותני של
פסטיבל הזמר המיזרחי, שנערך במוצאי־השבת
האחרונה, הוא בחזקת ביזבוז זועק
לשמיים.
על פי הערכות בלתי־סופיות, הגיעה ה־

כתב שילון
בגין הסכים

מראיינת וולטרס
סאדאת חכם
ביותר שסיקרת בעשור האחרון?
וולט רם הראיון היקר לי ביותר היה
הראיון עם הנשיא סאדאת וראש־ממשלת־ישראל
מנחם בגין, מייד אחרי נאומיהם
בחקירת המישרד
רה׳ עד
במישרד

החשדות. הוא היה אחד מפקידי
בנידיורק המשמש נושא החקי שחזר
לארץ וקיבל את התפקיד
מבקר־ד,מדינה.

בי קו רתעלמ לי ק
חברי הצוות הרפואי שחזר לארץ מ קמבודיה,
הד״ר יעקוב אדלר והד״ר
דני ויילד, הביעו ביקורת עקיפה על
פעולותיו של פיטר מידיק בקמבודיה
ובתאילנד. חברי הצוות היללו, לעומת
זאת, את עבודתו של אייבי נתן, בניגוד
למערכת יחסי־הציבור שעושה ׳ הטלוויזיה
נגד אייבי נתן.
חברי הצוות נפגשו עם השופט לשעבר
צבי כרנזון, העומד בראש הוועד הצי
מאחרי
ה מסך
וזוועה כתקציב
ראשי רשות־השידור עורכים עתה תר״
גילי־חשבון כדי לשכנע את מישרד־האוצר
שלא לקצץ בתקציבי הרדיו והטלוויזיה,
ולהוסיף על תקציב מיליארד הלירות של
השנה שעברה.
סמנכ״ל הרשות לענייני מער,ל וכס פים,
של מהעבא די, הכין תזכיר ש לפיו
הוצאות המשכורות ברדיו ובטל וויזיה
מהוות רק 50 אחוז מכלל התקציב.
האמת היא, כמובן, אחרת. עבאדי הכנים
לתוך סעיפי ההוצאה של ההפקות את
השעות הנוספות ותשלומי־האש״ל של ה עובדים.
אילו היה עבאדי מגיש תחשיב
ריאלי, היה סך־כל ההוצאות על כוח-
האדם מגיע ל־ 75 אחוז מכלל תקציב
רשות־השידור.
חישוב שערכו בגיזברות רשות־השידור
מראה, כי גם אם יפסיקו היום את השי דורים
עד לתחילת שנת־הכספים הבאה,
ב־ 31 במארס , 1980 יגדל הגרעון של רשות־השידור
ב־ 400 מיליון לירות על פני ה־גרעון
הקיים, שאיש עוד לא טרח לסכמו.
ברשות״השידור נבהלו קצת מאיתותים
שהגיעו ממישרד־האוצר. מקורבי השר
ייגאל הורביץ דאגו לבשר לקברניטי
הרשות, כי כל התרגילים החשבוניים לא
יעזרו להם, וכי תקציב הרשות לשנת־הכספים
1980/81 יהיה קטן באופן ריאלי
מהתקציב של שנת־הכספים .1979/80

עוערודייח הכסטיבד
בתקופה שבה נמצאת רשות־השידור ב־ה
עול ם הזה 2207

בכנסת. זו היתה הפעם הראשונה ששני
אישים אלה הסכימו להתראיין בצוותא.
מאז אותו ראיון הם מסרבים להעניק רא יון
נוסף ביחד. בגין אומנם מוכן, אבל
סאדאת מסרב, אולי מפני שהוא חושש
לחשוף לפני הציבור את חילוקי־הדעות
שביניהם.
בראיון עם שילון סיפרה וולטרס גם על
ראיונותיה עם שליט קובה, פידל קאם־
טרו, ועל הראיונות הבילעדיים שלה עם
השאה של איראן במארוקו ובארצות־הברית.

דו ד דו אג לבג׳ !
חברי הוועד־המנהל של רשות־השידור
נדהמו, בשבוע שעבר, שדווקא חבר־הור
עד מטעם המערך, העיתונאי דניאל
(״דני״) בדיך, דרש לנזוף במחלקת־החד־שות,
על כך שצוות-טלוויזיה אינו מלווה
את ראש־הממשלה מנחם כנין לכל אשר
הוא הולך.
רק כאשר נימק בלוך את דרישתו, התברר
למה הוא התכוון .״אם יקרה משהו
לראש־הממשלה, ולא יהיה במקום צוות
של הטלוויזיה, זו תהיה בכייה לדורות
מהבחינה העיתונאית.״
למרות שחברי־הוועד מטעם הליכוד הבטיחו
נאמנה, כי ראש־הממשלה בריא,
וכלום לא יקרה לו, הוחלט לדון על־כך
בפורום החדשות.

מקלט הי ם

כתכ שפיגלמן
ביקורת במישרד המבקר
הוצאה של פסטיבל זה לשניים וחצי מיל יון
לירות, סכום שבו אפשר להפיק חמש
תוכניות־איכות טובות ולא ראוותניות.

חקירה בעיקכות כתבה
ראש הדסק הכלכלי של מחלקת־החד־שות,
אלישע שפיגלמן, עורך עתה
חקירה מקיפה בעיקבות כתבתו של דן
שילון מניו-יורק על אי־הסדרים הכספיים
במישלחת הישראלית בעיר זו בהשבוע
יומן אירועים.
היה זה שפיגלמן שפנה אל המעורבים
בפרשה, הנמצאים בארץ, כדי שיגיבו על
הכתבה של שילון. מכל אחד מהמעור בים
קיבל שפיגלמן תשובות מתחמקות או
סירוב להגיב, דבר שעורר אצלו את ה סקרנות
העיתונאית, והוא החליט להמשיך
בחקירה.
נראה כי אחד ממוקדי חקירתו של שפי-
גלמן יהיה מנכ״ל מישרד מבקר־המדינה,
זאב שר, שמישרדו עוסק באיטיות רבה

איש־שלום נתן
הדיס חיוביים
בורי ן8ל קרן הטלוויזיה למען קמבודיה,
והביעו לפניו את השגותיהם. הם ביקשו
שמיליק יפסיק את פעולתו הנוכחית ב קמבודיה,
ותחת זאת תממן קרן־הטלוויזיה
מישלוח של עוד ארבעה או שישה צור
תים רפואיים, לקמבודיה. ברנזון קיבל
את דעתם, הורה להחזיר את מיליק לארץ
ולממן את הצוותים הרפואיים. מיליק
מסיים את עבודתו בקמבודיה וישוב לארץ
בעוד כשבוע.

מנהל מחלקת-החדשות חיים יכין
מעוניין כי יחסי־האנוש במחלקה שלו יהיו
תקינים, אפילו אם זה עולה לו כסף. ביום
הששי שעבר רכש יבין מכיסו כמה עשרות
סופגניות, וערך מסיבת־חנוכה־זוטא במח לקה
שלו ככל הנראה, בעיקבות
טיפולו בפרשת כסאם אד״שכעה, התעורר
שוב גל האיומים על חייו של הכתב
רפיל! חלבי. בשבוע שעבר הגיעו אל
חלבי ואל אשתו איומים טלפוניים, וקללות
דרך הטלפון. בין השאר היד, מי שדאג
להודיע לאשתו של חלבי כי בעלה ״יהיה
היום בעולם האמת ן* אולם נראה
כי כל אלה אינם מטרידים את חלבי, אשר
רכש לו השבוע מכונית סובארו חדשה
מחלודעור, שתקפה את מנכ״ל
דשות-השידור, יוסף (״טומי״) לפיד, מא לצת
אותו למשוח את פניו במישחות ה גורמות
לכך שהוא יסתובב עם פנים מברי קות.
בעיקבות הופעתו מכנים אותו בטל וויזיה
בצחוק :״דרקולה ו * בעיקבות
הדו״ח הקטלני של מישרד־הבריאות על
מיזנון הטלוויזיה עזבו מפעילי המיזנון את
ניהולו. אולם להפתעת הכל התברר כי
אותם מפעילים קיבלו על עצמם להפעיל
את המיזנון בבניין הנהלת רשות־השידור,
הסמוך לבניין הטלוויזיה. השבוע התחכמו
בבניין הטלוויזיה וטענו כי המיזנון הוא
הנקמה של הטלוויזיה בהנהלת רשות*
השידור.

יום רביעי
19. 12
• טוביה ושבע בנותיו
10.35 סרט נוסף המיועד
לילדים היושבים בבית בחופ שת
החנוכה, על פי סיפורו
של שלום עליכם.

• מגזין לנוער (.)6.33

עפעף עווד היתה פעם אחר אית
על תירגום סרטים לער בית
בטלוויזיה. מנהל מחלקת-
התוכניות של הטלוויזיה בער בית
סלים פתאל טען כי אין
היא יודעת ערבית די טוב על־מנת
לתרגם, וכדי להוציא או תה
מעבודות התירגום לקח
אותה למחלקה שלו, והטיל
עליה להפיק את המגזין. ה ערב
מגישה עווד מה שכבר
הגישה בתוכניות קודמות: את
יהודה פרדים המסביר כיצד
לבנות תיבת־דואר, תערוכת
עבודות־יד של נערה ערביה
עיוורת וכתבה על איברהיס
מקאוי, תלמיד כיתה י״ב ושח קן
כדורגל של בית״ר באר-
שבע הנמצאת בליגה א׳.

• הדלקת נר (.)8.00

הסעירה אז את הישוב הקטן.
תוך כדי חקירה היו אמורות
להיחשף פרשות מרתקות מאו תה
התקופה, אך הן נשארו, כפי
הנראה, בדמיונו של הפנר. חיי
הנישואין של אילנה עם בעלה
(עודד קוטלר) ובעיות ד,מיש־פחה
של אבא שלה( ,דב פייגין)
ניסו להחיות את העלילה ואת
הסרט.

יום ח מי שי
2 0 . 12
• מועדון החתול שמיל
5.30 תוכנית בצבע לילדים
על נושא מסיבת חנוכה. במו עדון
של הערב מופיעים ששי

קשת, רותי נבון, עופרת חזה,
השחקנית גליה ישי וכמה רק דניות
מאולפן בת־דור.

למשכורת הגדולה שהציעו לו.
בועות 11.15

הצרות אינן מספיקות למרי
קמבל, והיא החליטה שהיא
משועממת וצריכה ללמוד. ברט
מתנגד לכך וחושש שמא מרי
המשכילה כבר לא תרצה בו.
גם ג-סיקה אינה מאושרת מה סידור
שהיא גרה למעלה וב עלה
במרתף. את ליל־הכלולות
של טים וקורץ מפריע טלפון
מאמו של טים, הטוענת שהיא
גוססת, אך טים אינו מאמין
לה. דני אינו יודע מה לעשות
עם איילין המבזבזת הון תוע פות,
אולם לברט יש רעיון.
צ׳סטר סובל מהתקף פיתאומי,
מובהל לבית־חולים ודאץ /נא לץ
לברוח מהבית.

יום שי שי

• מה העניינים (.)6.00
תוכנית מייוחדת על חוסר ה אובייקטיביות
של עשיית וי צירת
החדשות. אחת מעובדות
הטלוויזיה שולמית (״שולי״)
אשל ערכה, לדבריה, מחקר על
כיצד ומי מחליט מה יודפס
בעיתון, מה ישודר ברדיו ומה

21 . 12

• על אדונים ומשרתים

נועם צור מארח להקת זמר
מירושלים בשירים ברזילאים,
שלישיה מחברי התיזמורת הפילהרמונית
ואת הזמרת עדנה
לב. יופיעו גם הכבש דד 16מ־גן-החיות
התנ״כי, ויערך מסע
היכרות עם הסכסופון ותיבת-
הנגינה הגרוזינית.

• המלאכיות שד צ׳אר
לי 10.05 לפני 30 שנה

• נגד הרוח (.)10.55
של הסימפונית התיזמורת הדרום־מערב
שרות־השידור
גרמני בניצוחו של ברנרד קלי
מנגנת את הקונצ׳רטו מיספר
2ברה־מינור אופוס 21 לפסנתר
ולתיזמורת של פרידריך שופן

פרק שני של הסידרה האוס טרלית
על האסירים האירים.
מרי מלווין טועמת לראשונה
מה הם חיי אסירים במסע המ פרך
שהיא עושה על סיפון ה ספינה
בריטניה בדרכה לאוס
קונצרט

כצאת
השבת: אינטרנטיונל סינגרס
מוצאי שבת, שעה 8.00
עם הסולנית הפסנתרנית מרחה
ארגריף.

שכת
22 . 12
• על חידושים והמצאות
6.30 שוב שידור חו זר
בתוכנית זו. על סגנון חדש
בעולם הצילום, המבוסס על
מישחק הילדים הוותיק הקליי דוסקופ.
תמרנה תלת־ממדית ה נוצרת
מלוח זכוכית דו־ממדי
ויוצרת אשליה אופטית בעזרת
אור הלייזר.

• כצאת השבת (.)8.00

מועדון שמיל: ישי וקשת
יום חמישי, שעה 5.30

יום ראשון, שעה 5.00

• כוכב מעל בית לחם

• בלש פרטי (.)10.35

ריציי ברוקלמן מקבל הצעה
שאי־אפשר לסרב לה: להצ טרף
למישרד־חקירות גדול
תמורת משכורת ענק. הוא מע ביר,
כמובן, את כל תיקיו ה ישנים
למישרד החדש. רק כא שר
נרצח אדם שהיה לו קשר
עם אחד התיקים הישנים, מת חיל
ריצ׳י לתהות על הסיבה

תיבת נועם: נועם צור

10.50 תוכנית מייוחדת ל-
חג־המולד, שתשודר בצבע וב-
שידור ישיר משמונה ארצות
ברחבי העולם, ביניהן ישראל.
התוכנית תיפתח בשידור מכי- שם בבית־לחם,
כר־המולד
תשיר מקהלת הפעמונים מ בית
ר,ספר הבפטיסטי בנצרת
בהדרכת רוזמרי רג׳יסטר. אח רי
המקהלה הנצרתית תופיע
מקהלת הבנים מבית־הספר ה ארמני
בעיר־העתיקה בירוש לים.
מבית־לחם יעבור השידור
לכנסיית סילויקאן בפרוונס,
צרפת, לאיזור המירעה טגפו
בניו־זילנד, ליער ליד וינה ב אוסטריה,
לוויניפג בקנדה וח זרה
לבית־לחם לשמיעת שיר
מפיו של איחסן חורי, תלמיד
בן 12 מחיפה. שוב אל מחוץ
לבית־לחם, לגורווגיה ולסלט-
לייק־סיטי בארצות־הברית. סיור
החוץ של התוכנית יסתיים ב-
קנטרברי אנגליה, ואז יחזור
השידור לבית־לחם להעברה
ישירה של המיסה.

( .)6 .0 3דובר הטלוויזיה בער בית
עזרא יחזקאל הוא אחת
הדמויות המעורבות ביותר ב פרשת
הסכסוכים בטלוויזיה
הערבית. השבוע לא היה ליחז קאל
זמן לדאוג להמצאת תוכ נו
של הסרט הערבי והוא הס תפק
רק בציון שמו.

יוקרן בטלוויזיה, והמסקנה שלה
שהחדשות אינן יכולות להיות
אובייקטיביות ושאין לקבלן
כתורה מסיני. את החלק הטוב
במישרד מהווים קטעי המיש-
חק של ג׳וליאן שגרן המתאר
תפקידים שונים באמצעי הד
תיקשורת.

• פרשת וינשל (.)10.00
סרט הקולנוע של אברהם הפגר
שבו השקיעה הטלוויזיה
כספים רבים, ועתה הוא מוק רן
גם על המסו הקטן. העלילה
פשוטה, למרות שהמפיקים
ניסו להציג אותה כבעלת בשו רה.
אילנה, עיתונאית צעירה,
המגולמת על-ידי השחקנית
טלי נתיב, היחידה בסרט כולו
הראויה לתואר שחקנית וחברתה
הצלמת ג׳ודי, אותה מגל מת
הדוגמנית אסתר זבקו, חוקרות
תעלומת־רצח שאירעה
בחיפה באמצע שנות ה־ ,30ו־

2 3 . 12
• תיבת נועם (.)5.00

0.30 הפרק החמישי של
הסידרה המצויינת על פרשת
ווטרגייט מוקדש כולו לתאור
הלחצים המופעלים על ג׳ון דין,
כדי להביאו להעיד בפני וע-
דת־הסנאט.

• ימים שלא ישובו עוד

8.05 אל רה מגיע מיכתב
ממפקדו של ארוסה האוסטרלי
גרגורי וילמוט, המודיע לה על
נפילתו של גרגורי בקרב. רוז
המומה והמשרתים מנסים לנ חם
אותה. הייזל מאוהבת נו אשות
בטייס שלה ג׳ק דייסון,
וכאשר מגיעה הידיעה כי
ג׳יימס עומד להגיע לחופשה,
היא ממתינה לו ברגשות מעו רבים.
רוז פותחת את סגור
ליבה בפני הייזל, ואילו הייזל
מגלה ידיעה בעיתון המבשרת
לה בשורת איוב, שאהובה דיי־סון
נפל בקרב. להייזל אין עם
מי לחלק את יגונה. בינתיים
מגיע ג׳יימס לחופשתו. במשך
לילה תמים הוא מעלה על ה כתב
את חוויות המילחמה שלו,
ומקריאת הדברים מתברר ל-
הייזל שהוא הפך, בעיקבות
המילחמה, אדם אחר, בוגר יו תר,
אנושי ומתחשב יותר.

נח>?41ו1ו[1ן ו

היה פרדי (״השועל״) ברירה
אותו מגלם השחקן דן אוהר־ליהי,
גנב־התכשיטים הידוע
בעולם. עתה נזכרו בו שניים
משותפיו לשעבר, המנסים להו ציא
ממנו, בעינויים, היכן הח ביא
את היהלום המפורסם והיקר
אור ערב. השועל מצליח
להתחמק מהם, ומגיע הישר
אל שלוש הבלשיות. השועל
יודע שהיהלום מצוי ברשותו
של שייח׳ ערבי עשיר, והוא
מבקש משלוש החתיכות לגנוב
אותו כדי שאפשר יהיה להח זירו
למוסיאון שממנו נגנב,
וזאת כדי שהוא יוכל לשים קו
ברור ומוחלט על תקופת הפשע
שלו.

• שאיפה כלי מיצרים

הנר הששי של חנוכה יודלק
במרכז הקהילתי של קריית־ארבע.

ובזמר שכל יעודם הוא
להלל את ישראל ואת ירוש לים.
הלהקה ביקרה בישראל
לפני כשנתיים, ואז צילמה אותה
הטלוויזיה הישראלית. מנ חה
הערב הוא מרדכי פרימן.

קהילה בת 3000 איש בקולו רדו
מעריצה את ישראל, למרות
שכל חבריה אינם יהודים.
הקהילה הקימה את להקת ה־אינמרנשיונל
סינגרס ואלד,
מופיעים בכל רחבי תבל בשי
טרליה.
רב־החובל והחובל הם
עריצים סדיסטיים ורודים ביד
רמה ב־ 188 האסירים שעל סיפון
אונייתם. בדרך מתיידדת
מרי עם פולי מקנמארה, אל מנה
ואם לשני ילדים, שנת פסה
וגורשה בגלל גניבה זעירה
ופוגשת גם את סגן־משנה
מורים גרוויל, המציע לה חיים
אחרים אם תתמסר לו, וכאשר
היא מסרבת לו, מחליט לד,נקם

יום ש1י

דש של זאב רווח, טעות במים־
פר. הערב מנחה את התוכנית
יצחק שאולי.

כניסה

חופשית

0.30 סוף סוף התוכנית
שלה ציפו הכל, תוכניתו של
אלי ניסן. אחת לשבועיים תוק־רן
התוכנית בשידור חי בהש תתפות
קהל העומד במרכז ה תוכנית.
הקהל יהיה רלוונטי
ומעורב בנושא התוכנית, ול-
צידו יהיו אנשים שיש להם
מעורבות אישית בנושא שיי דון.
התוכנית הראשונה תיו חד
לנושא: להיות אשד, בחב רה
הישראלית. את התחקיר
עשו דליה מור ונאוה פוקס.

יום שלי שי
2 5 . 12

דטישפחה (.)7.00

מוקדשת לחג המולד. הכנות
לחג, והחג עצמו, בביתה של
מישפחת זכריה בנצרת יחד
עם סירטונים מארצות שונות,
כיצד מתכוננות שם מישפחות
לחג־המולד. בלי אופנה אי-
אפשר. מיקה רביד שכחה כי
בינתיים סגרו את מיפעל בגד
עור ומביאה כתבה על מוצרי
המיפעל.

• חטף פתח (.)0.35

מארחת הערב את הבלשן ראו־ ~
בן סיוון.

• כוסה נוכה (.)0.45

2 4 . 12
• מסך גדוד מסד קטן
8.30 מוקדש הערב לסר טים
מוסיקאליים ומביא קטעים
מוודסטוק, כוכב נולד, שגעון

המוסיקה, הקוסם מארץ עוץ
וקטעים מסירטו הישראלי ד,ח-

התשובה הצרפתית לארץ טרופית
יפה. זמרים, מלחינים ונ גנים
מהשורה הראשוה של
הזמר הברזילאי הופיעו וצול מו
בפאריס והמיקצב משגע
כתמיד. בין השאר יופיעו ב תוכנית
אנטוניוס קרלוס • ג ו בים
והגיטריסט באדן פאואל.

המתנה הכפולה
הו די ם׳!! ר י

אתסמהבל

במבצע

ע בו ר

הרוכש אחת ממערכות אלה :״לגו 912״ ״אוניברסל״ למתקדמים. מקבל ב מ תנ ה מערכת ח מי שיי ת
.^ 010 וק-המשחק שכבש את העולם.
״לגו 232״ ־ לבנות לגו 182״ -רכבת נוסעים עם מנוע.
״לגו 855 לגו הנדסי״ משאית מנוף/.״לגו 853״ -״לגו הנדסי״ בובות טפוסיות המניעות ידיים
מכונית מירוץ לגו 928״ ־ ספינת חלל ממערכות ״לגו חלל״ .ורגליים ומשנות הבעותיהו.
סס הליקופטר ענק של
״פישר פרייס״ -דגם

לגו 105״ — מערכת בסיסית

חובר תשי חד ווזך\

מבצע הנחות ״לגו 50״ ו״לגו 1589
״רחוב הפלאות״נמשך! (בשל
עיכובים שהיו באספקה מחו״ל).

ה מי ת
משח קלוה עשיית

שעות של

0 1י ״ייייי ס

תו ננ תת בשיוז ״ ר ״ י ״ ייג

...ייאיזריס י
ר רו ש

״סוכנויות קופמך בע״מ,
חשמונאים 105 תל־אביב.

מי־טל

א ת השי
מ מו כ ר
הצע צו ע
ים שלך

— הנדון

—ייי

(המשך מטנזוד )13
את מזימות בני־הבליעל, המבקשים לעצרם.
אל הציבור הרחב הם מתייחסים, לבל
היותר, ברחמנות סלחנית.

לגוף בזה יש יתרון טיבעי על
אזרח רגיל, שומר־חוק, השקוע בדאגות
היומיום, שאינו בטוח ב־צידקתם
של דברים והמבקש להשתמט
מבל מערכה המחייבת התמסרות
אישית.

על אחת כמה וכמה יש לו יתרון עצום
על ביורוקרטים שלווים, היושבים במיש־רדים
מסודרים, שאינם רוצים ״לעשות
גלים״ ,החוששים שמא מעשה כלשהו עלול
להביא עליהם ביקורת ולפגוע בקאריירה
שלהם.
באולם הקולנוע יכולים שלושה ביריד
נים להטיל את חיתתם על אלף איש,
המבקשים רק לחזות בשקם בסרט. בקרב
האלף יש גברתנים חזקים ואמיצים, אשר
יכלו בנקל לקום ולהשתיק את הבידיר
נים. אך איש מן האלף לא יעשה זאת.

אם לא יבואו שוטרים, יובלו
השלושה לצרוח, להתרוצץ, לקלקל
את הנאת הקהל בבל העולה על
רוחם — ואיש לא יקום עליהם.

ן * דד־בוח־הרצון בולם היטב כאשר
1מתייצבים זה מול זה שני מיעוטים.
תנועת ״שלום עכשיו״ היא היפוכו ה גמור
של גוש־אמונים. גם היא מורכבת
מאנשים המאמינים במשהו, הדבקים באידיאלים
שלהם.

אף הסרה להם (לפחות עד כה)
הקנאות, המספקת את המוטיווציה
להשתלטות של המיעוט.

היכן ת שלם
פ חו ת עבור
ביטוח רפואי?

׳קופת-חולים מאוחדת היא הקופה היחידה בארץ
שאינה גובה תוספת מם עבור אישה עובדת. כמו
כן אין תוספת מס עבור הילדים לאחר הילד
הראשון. התוצאה: בקופת-חולים מאוחדת אתה
משלם פחות עבור הביטוח הרפואי של משפחתך.
במסגרת השירותים
הרפואיים של קופת-
חולים מאוחדת: מכוני
רנטגן, מעבדות
משוכללות, מכונים
לבדיקת לב, מכונים
פיזיוטרפיים ומרפאות
שיניים.
המרכז: ארלחורוב 100
ת״א,טל 233251 .

הצטרף
ל קנ פ ת־ ח ף רי ם
מאוחדת !

באסיפה של גוש־אמונים שולטים ה יצרים.
שירים מלהיבים מחממים את האווירה.
הנואמים מדברים בביטחון עילאי,
כמי שקיבלו זה עתה שדר דחוף מידי
הקדוש־ברוך-הוא. הקהל פורץ בריקודים
סוערים, בעלי משמעות רעיונית. מחיאות-
הכפיים גועשות. המפגינים מוכנים להס תער
על שוטרים וחיילים.
באסיפה של ״שלום עכשיו״ קורה הר,י-
פך. אם ביכלל נשמעים שירים, הם חלו שים
וחסרי־התלהבות. מובן שאין רוקדים.
הנואמים מנסים להשמיע דיברי הגות
והגיון, והקהל מוחא מדי פעם כפיים בני מוס
מאופק. המנהיגים יודיעו שוב ושוב
כי לא יעלה על דעתם להיכנס לעיסות
עם השוטרים או עם חיילי צה״ל, והדברים
מתקבלים בהסכמה כללית. מכיוון
שזה קהל רציונלי, הפועל מתוך מניעים
רציונליים, איו הוא יכול להתנהג אחרת.

איזו משתי התנועות תעורר פחד
ומורך־לב אצל הביורוקרטים והפוליטיקאים
ץ האולטימטום של מי
מהן יעורר חרדה? בקיצור: מי
מהם יכסה, בסופו של דבר, את
רצונו על הרוב?
ך* וא הדין
11 הבוחרים העומדים לרשות ה מועצה
שווים ארבעה מנדטים בכנסת.
מיעוט קטן.
לגבי מועצת־גדולי־התורה.

כל הציבור, התומך בקיומן של מים-
לגות ״דתיות״ ,אינו מגיע — ולא הגיע
מעולם — לכדי 1596 של ציבור הבוחרים.

והנה — מאז קום המדינה השיג
מיעוט זה הישגים כבירים.

הוא כפה את רצונו על כל מערבות-
החיים בישראל, עד כדי כך שהדברים נר אים
ביום כמובנים מאליהם. אין תחבורה
ציבורית בשבת. במיסעדות רבות אין
להשיג סוגים מסויימים של מזון. אין זוג
יכול להתחתן ולהתגרש באופן הרצוי לו.
אין מחזות וסרטים בלילות־שבת. אין טל וויזיה
בשבת. ועוד ועוד.

איך זה קדה?־

ההסבר הפשטני הוא שהדתיים ממוקמים,
במיקרה, במקום מסויים בזירה הפוליטית,
ההופך אותם שותפים רצויים בכל קוא ליציה.
הם ״לשון המאזניים״ ,ועל כן הם
יכולים לכפות את רצונם על הרוב בעניי נים
החשובים בעיניהם.
אולם אין זו סיבת התופעה, אלא
רק התוצאה שלה.

שום ממשלה לא היתה מעלה
על דעתה לכסות את רצץ המיעוט
הדתי על הרוב, אילו חששה
שמא יתקומם הרוב באותה חוזקה
נגד הכפייה הדתית, כסי שהדתיים
עצמם היו מתקוממים נגד כפייה
אנטי־דתית.
מרבבות חובבי-כדורגל ירושלמיים, ובי

ניהם
אוהדי בית״ר הידועים בדבקותם ה אלימה
בקבוצתם, נשלל איצטדיון — ולא
נשפכה אף טיפה אחת של דם.

האם ניתן להעלות על הדעת מה
היה קורה אילו הונהגה תחבורת
אוטובוסים בשבת כשבונת מאה־שערים
כיתשלים ץ

ך אן פועל מדד־כוח-הרצון.
* מול הקנאים היהודיים הדתיים, הבוחרים
בארבעת חברי־הכנסת של אגודת-
ישראל, אינו עומד קהל של קנאים יהו דיים
חילוניים, שהיו מוכנים לבחור באר בעה
חברי-כנסת שמטרתם העיקרית היא
הפרדת הדת מן המדינה. קל וחומר שאין
בארץ ציבור בסדר־גודל של 159 המוכן
לתמוך במיפלגה חילונית בעלת עקרונות
ברורים ותוקפניים, כעקרונות המיפלגות ה דתיות.

לציבור
המואס ככפייה הדתית
— העניין פשוט אינו די חשוב.

אפשר לעקוף את החוקים הדתיים. לנ סוע
בשבת במונית־שרות. להתחתן בכל
זאת ברבנות, ואם אי-אפשר — בחו״ל.
לוותר על אכילת חסילונים, או לאכול
אותם במיסעדות הבלתי־כשרות שבהן הם
מצויים בכל זאת. להישאר בליל-שבת ב בית
ולשחק קלפים, אחרי תוכניות הטל וויזיה.

בשביל
עניינים כאלה, כד נדמה
ל״רוב הדומם״ בארץ, לא כדאי
לעלות על הכאריקדות.
אפשר לקלל את העסקנים הדתיים במסי-
בת־ליל־שבת. אבל לטרוח? ללחוץ על ה-
מיפלגות ה״חילוניות״? להצביע בעד לו חמים׳
הנאבקים לחיסול הכפייה הדתית?

מה פיתאום?

^ ך משתלט המיעוט על הדוב.
^ במיקרה הטוב ביותר, הוא עושה זאת
בדרך עקיפה, על־ידי כפיית רצונו על הממשלה,
המייצגת עדיין — לפחות להל כי׳
— את הרוב שבחר בה בבחירות
דמוקרטיות.

אך כאשר גובר הפער בין כוח
הרצון של המיעוט ואפסות־הרצון
של הרוב, נוטל המיעוט לידיו את
הגה-השילטון ומקים בעצמו ממשלה.

נולדו המישטרים הפאשיסטיים. כך
קם המישטר הסובייטי. כאשר נטל לנין את
השילטון לידיו, לא עמדו לרשותו אלא
כ־ 50 אלף החברים הפעילים של המיס־לגה
הבולשביקית — מתוך אוכלוסייה של
קרוב ל־ 200 מיליון נפש !

השנה היינו עדים לתופעה זו
באיראן. איש לא מנה את מיספר
החברים של ״המישמרות המהפכניים״
.אך אין ספק שהם מיעוט
קטן כעם הנכוף והמייואש, שהשתחרר
מעריצותו של השאה.

מיעוט בעל מוטיווציה חזקה מטיל
את שילטונו על רוב שהוא לא־איב־פתי
— ומבחינה זו אין הבדל בין מי עוט
דתי, מיעוט מדיני, מיעוט כלכלי או
מיעוט תרבותי.
ככל שהרוב חלוש ואדיש, כן גובר כוחו
של המיעוט. ואפשר גם להגדיר זאת
בדרך ההפוכה: הקלות, שבה מצליחים מיעוטים
קטנים להשתלט על הרוב, היא אות
לחוסר־ד,יכולת של הרוב.

העריצות של המיעוט היא קנה

המידה לריפיונו של הרוב.
על פי אמת־מידה זו, הגיעה החברה
הישראלית לשפל המדרגה. כשם שקומץ
של קנאים השתלט על הקהיליה היהודית
בימי הבית השני והביא אותה פעמיים
לידי חורבן, בן עלולות עתה קבוצות-
מיעוט לאומניות ודתניות לדחוף את מדי-
נת־ישראל אל עברי-פי-פחת של טירוף.

א יד למנוע זאת?
א * יש רק שתי אפשרויות:
או שמול קבוצוודמיעוט אלה יקומו
קבוצות־מיעוט נגדיות, שתהיינה שטויות
ומתקדמות — אך בבל זאת בעלות אידיאלים
מלהיבים ומוטיווציה חזקה, כדי ש ייווצר
לפחות איזון סביר!
או שהרוב עצמו יתעורר בעוד מועד
מריפיונו, יחזור בו מהתפטרותו מן האח ריות
למדינתו, ויהפוך אדון לגורלו.

האם לא היתה זאת המשמעות
של רעיון השיחרור־העצמי, האוטואמנציפציה,
שהוליד את ה ציונות?

עו ל ם

הזה 2207

נחס!״ אברה גינדי

תיאטרון מבט סציג:

5£ס 9 0
אםסטיי 7ן
אזבס טיי ק ה או ס

כחיל טרופיהל

סייסטה טרופיסנה

בתכניתה החדשה

חוויה נדירה *אקסטזה אמיתית

מבחדט שי ר שז־ ס ל טי םומשקה קזי-חופ שי.

תלבושות ססגוניות שירה ורקודים סוערים

דיזנגוף 193 תזי-אביב טל2 3 9 2 0 9 ,232386 :

הפרס הגדול פסטיבל ונציה 1979
אחרי ״ירח של נייר׳ ׳מה נשמע דוק״
ר ה צג ת המולנוע האחרונה׳
הבמאי פיטרבוגדנוביץ מפתיע שוב!
בסרטו החד ש

ומלאיר 1״ח
< ה ^ ז 545

שבוע ימי
בי שראל !

לועדי
ע 3בדי
בכורה ארצית

-פאר״ תל־אביב

תל-אביב

חיפה

״היכל התרבות״
יום ב 7.1.80 ,
בשעות 9.45—7

״חיכל הספורט״
מוצ״ש 5.1.80 בשעה 9.30

דרושה

פקידה /טלפוניסטית
ל,החמשר לחנה 232262־03

״הדרן״
כרטיסים גבירול 90
ת״א טל ,248787 .למוסדות:
248844 וביתר המשרדים ב נתניה,
עיר.
וכן בערים
הרצליה, חולון, בת־ים,
אשדוד, רחובות.

סו פר צליל -הרקדות
* חתונות
* שמחות
* מסיבות
* ערבי די ס קו
ל מ סי בו ת סי לוו סטרמ חי רי ם נו חי ם
מם׳ טל 94309 .־73264 — 055־054

חנוכה הוא חג טוב! י
עשה לך חג, וקנה אצל
״פוטו-ברנר״

מבחר של מצלמות, מקרנות ומביקים
(פלשים) בחנות המקצועית והוותיקה
בחיפה.
פיתוח תמונות וסרטים צבעוניים
ע״י המעבדות הגדולות ביותר בארץ.

העתקת מסמכים
וצילומי פספורט בין רגע!
בימי שלישי סגור כל היום.

בו טנ -ב רנ ד
חיפה.רחוב החלוק 31

ה עול ם הזה 2207

כללי ורפואי
לנשים וגברים

מסג׳יסטית מוסמכת

,אבן

יום ה 3.1.80 ,בשעות 9.15 בערב

קולנוע ,,ארמון׳,
יום ד׳ בשעות יום ו׳
בשעות

2.1.80
9.15—6.45 בערב
4.1.80
19-8.00 בערב

״נובה—ברגר״,

כרטיסים :
הרצל ,32 טל 665272 .וב משרדים
:״גרבר״ ,״מכבי״
ו״קופת חיפה״ .כנהריה
״שרותי דוד״ ,טל.920330 .
״שרותי שמעוני״,
כעכו
טל.910456 .

כרטיסי הגהה למוסדות :״קלעים / ,שמאי
,8טל 240896 .ובמשרדים :״כרטיס־און״,
״כהנא״ ו״בן־נאים״.

איילת השחר

יום ג׳ ,8.1.80 בשעות 9.30—7.00 :
טל.37592 .
נרטיסיב באיילת השחר,
כצפת, חנות ספרים גרינבוים, טל.30249 .
לחיית שמונה, בר ששת, מכשירי כתיבה,
טל.40337 .

בקמין

קור

במחירים הזולים ביותר בארץ !
^10ש ק

לטלויזיות צבעוניות ווידיאוטייפים מכל הסוגים

הנחה ללא תקדים
לתנורי חימום בגז, נפט, חשמל, תנורי עץ ועוד

בדא• לבוא מ 3ד הארץ
המבחר הגדול ביותר
במחיר הנמוך ביותר

סאונה פינית
״מועדוך ד,בריאות״ ,מלון
״מוריה׳ /הירקון ,250ת״א,
טל.)03(241252 .

— תאום מראש —

״יד לראשונים״

מצירה חו ד ש

מסגי

ירושלים

״בנייני האומה״

אבן גגירול 63ת״א, מול קולנוע גת

0 1 .״ היא מילת
הקסם השורטת
נעורת ב־ 994ו
והיום 0103 המדע
הבדיוני המוסיקאלי
שהבמאי הי
מנתם גולן השל,
את צילומיו

הסבו
רך בשנת 1994 במטרופוליס דימיונית של
מדינת אורבאניה.

מדע גידיוני
מו סי ק א לי
^ וורלדוויזיון — צאצאו של האירו
1חיזיון ככל הנראה — מוקרן בטלוויזיה
לשני מיליארד ואחד צופים. צמד אלילי ה רוק
של הדור, פנדי ודנדי, משגעים את ה המונים
בכל רחבי העולם בעזרת הבים.
בוגאלו, מין מיפלצת־על בנוסח הד״ר נו
בסרטי ג׳יימם בונד, מתכוון להשתלט על
העולם בעזרת מוסיקת הרוק שהוא מפיץ

קובי רכט שגיבש את
דעתו על המתרחש ב־עולם־המוסיקה
במחזמר של מדע־בידיוני.

שירטון הרוק

מוסיקת הרוק קובעת את קצב החיים בעולם של שנת
,1994 על פי הסרט התפוח. הקונצרן השטני בים, משתלט
באמצעותה על העולם, מעצב את צורת ההתנהגות של הבריות, כסו
בסצנה של האורגיה
זו. תמונה נלקחה
והמרוקדת ממנה
המזומרת

ריך לנסות ולהחזיק מעמד עוד אר־
^ בע־עשרה, חמש־עשף ה שנים. מה ש יקרה
אז, על פי הבשורה הקולנועית
האחרונה של מנחם גולן, התפוח, שהוש למה
לפני שבוע בברלין.
מה שיקרה אז, ב 1994-צריך להיות
משעשע. שכן הסיסמה באותה שנה תהיה:
״אין כלום בחיים מילבד עסקי־שעשו־עים!״
ומי שינהל את העולם באותה שנה
כעסק שעשועים אחד גדול היא בים, קונ צרן
הענק של אמרגנים, סוחרי-בידור,
ספסרי־מוסיקה וסרסורי-אמנות.

ג60 .

לא צריך להמשיך ולפרט את הרעיון
כדי להבין שסרט המדע הבידיוני המוסי קלי
החדש של גולן, שהוא מגדיר אותו
כ״מחזמר רוק של עידן החלל״ ,מתכוון
בעצם להיות מעין פארודיה או סאטירה
על מה שקורה בעולם המוסיקה והבידור
בעצם שנים אלה, מעין כתב־אישום נגד
מיסחור הבידור והוצאת הנשמה מחשבון
המרכיבים.
את זה מתכוון סירסו של גולן להמחיש
סייד בהתחלה. הוא נפתח בסצנה ענקית
מהממת של פסטיבאל רוק בינלאומי הנע־

גולן ננ שלח

קרוב לחודשיים ניצח מנחם גולן על נזלאכת הביוס שר
מחזמר המדע הבידיוני התפוח. הוא בחר לצלם אותו
דווקא בברלין, כמו את סירטו הקוסם מלובלין, בשל ההנחות וההלוואות שקיבל.

באמצעות הבים. הוא כמובן מושחת, רקוב
מקוקאין, זימה ותאוות־בצע.
ואז לפתע מתרחש הבלתי צפוי. צמד
בלתי ידוע, מקנדה דווקא, המכונה ביבי
ואלפי, עולה על הבמה ומשמיע, לא
יאומן, שיר אהבה. שיר אהבה ב״! 1994
איפה נשמע דבר כזהז! הקהל מקבל אותם
בלעג, בוז וצחוק. אבל כשד,צמד ממשיך
להשמיע את המנגינה האוניברסאלית
שלו, משתנה תגובת הקהל. המנגינה היא
כל כך מתוקה והמילים כל כך פשוטות,
מובנות ומדברות אל הלב עד שהנוער של
דור הסיליקון מתחיל להתרגש ולהתרפק
על צלילי העבר מימי־הביניים החשוכים
של ההיפים.
ההתרגשות הופכת להתלהבות ומאיימת
על שילטון הבים על העולם. זוהי סיבה
טובה למיפלצות־הבידור הממוסחר להח ליט
לחסל ומייד את נציגי הרגשנות הזו לה
של העבר. המשך הסרט, המורכב מ-
סצינות של מדע בידיוני ואורגיות מוסיקליות
קצת פחות בידיוניות, עוסק במאבק
בין הרוק הרע והאהבה הטהורה. לא צריך
לנחש מי מנצח.

הימור על
קופת הרוק
^ תפוח, שעל שמו נקרא המיוסיקאל
י 1החדשני, ממלא בסרט את אותו התפקיד
שמילא בתנ״ך. הוא נועד לפתות את
ביבי, האשה שבצמד ביבי ואלפי, להצטרף
אל הרוק הממוסחר, בעזרת חוזים שמ נים,
הבטחות על תהילה ופירסום. ביבי
כימעט מתפתה, אבל אלפי ונציגי דור
ההיפים היוצאים מקברותיהם, אינם מני חים
לה ללכת לאיבוד בגיהנום המוסיקלי.

רעייתו של המלחין קובי רכס •:,ופן מוני^^^זזקת; בס• ׳01ה^פוזו תפקיד ן זישגי׳^טן. כאן היא
אייןי 1י 1ן ץ׳די 1*1
4 1 1 -1 0 1
\14 1 1
ששיתפה עימו פעולה גו ן זן י 1ת נז׳איו! 3וננז1נת רילקמזת. נזווסלס; •צסמחיא מגלמת־ את דמותה של
התסריט המקורי הראשון של הסרט ובכתיבת וותסלילים ל! סיריו ׳דוסיג״ק. פזגזונירז׳של אידים עובדו בידי הפיזמונא׳ ג־ווג׳.קלינטון.
ועם צוות שחקנים, זמרים ורקדנים כימעט
אלמונים, שאת שמות רובם לא שמע איש
מעולם• בקולנוע, יצליח במקום בו כימעט
נכשל, מבחינה מיסחרית, מן לוש פורמן.
אבל ההימור והניסוי ראוי להערכה. כי
׳גס אם מנחם גולן. מפי־ק, את התפוח ב־ברלין,
בשמה,של חבצת הסרטים האמ ריקאית
שלו, בעזרת ׳צוות שחקנים אנגלי
ברובו, עדיין טבוע בסרט, שבהפקתו הוש־י
...קעו כשישה מיליון דולר, חותם ישראלי.
התפוח פבויים בידיי גולן, ,שכתב גם
את התסריט, .הוא מצולם בידי דויד גור־
.פינקל ונעצר בידי דב הניג הישראלים.
ובעיקר׳:י המוסיקה שלד היא של• המל הצעיד,קובי
רכט, שהגה גם
הישראלי ״*
חין יי ׳י׳
,יי 1
..ן וסרט יחד עם רעייתו, אירים
׳׳׳.את^רעיווי׳הפוט
שך דבדה* את התמלילים לפזמונים.

..ומנת׳ ,

גרהעדן האבוד

חלק מסצינות הסרט התפוח
מתרחשות בעולם הדימיון
של גיבורי העלילה. כמו הסצנה של גן־העדן האבוד, בה מופיעה

מי שמנסה להתייחם בחשדנות לסיכויי
הצלחתו של מחזמר מסוג זה,
צריך להיזכר מה אירע לאופרת הרוק טומי
של אלטון ג׳ון ולהקת המי, ומה שהיא
עשתה למוסיקה בעולם. ייתכן שבסתר
ליבו חולם מנחם גולן על מהפכה מסוג

קתרין מרי סטיוארט, שחקנית קנדית צעירה בת עשרים, המגלמת
בסרט את דמותה של ביבי, בת זוגו של אלפי, אותו
משחק ג׳ורג׳ גילמור. קתרין אמורה להיות תגלית הסרט.

זה. אבל בעולם הקולנוע שבו אין בשנים
האחרונות סיכויים גדולים לסרטים בז׳א-
נר של מחזות מוסיקליים, זהו הימור
גדול.
הנה, למשל, שיער של מילוש פורמן.
מחזמר ידוע ומוכר, שנוסה בהצלחה כבר

בעבר. בגירסתו הקולנועית המבריקה של
פורמן ובסיוע צוות מעולה הוא מהווה
חריג בעולם הקולנוע, ובכל זאת אינו הצ לחה
מסחררת בקופות.
קשה קצת להאמין שדווקא מנחם גולן,
עם המוסיקה של קובי רכט הישראלי,

מ ו, חז מ ור
על תככים

ירי וכי רכט, אחד המוכשרים שבדור ה זן
מלחינים הצעירים, עזב את הארץ לפ ני
כשבע שנים. כבר אז הסתובבו לו בראש
צלילים של מוסיקת הרוק שלא הלכו עוד
כל כך טוב בארץ. הוא יצא למכור אותם
לעולם. באמסטרדם הקלים שלושה תק ליטים
של מוסיקה בסיגנון הרוק וההצ לחה,
על פי עדותו, היתד, עצומה.
לקח לו שלוש שנים עד שחברת התק ליטים
ברקלי הצרפתית גילתה אותו והח תימה
אותו על חוזה לשנתיים, לעיבוד
מוסיקה וכתיבת יצירות מקוריות. כעבור
חצי שנה הוא נחלץ מהחוזה הזה והחל
לכתוב מוסיקה לחברה כמו סי.בי.אם.
ואר.סי.אי. אחד משבעת התקליטים שלו
הפך לתקליט זהב.
ב־ 1977 חזר קובי לארץ לרגל הולדת
הבן הראשון שילדה לו אשתו אירים. יחד
עימו הביא תסריט לסרט מוסיקלי שכתב
בעת שהותו בפאריס. מנחם גולן קנה את
הרעיון ועיבד אותו בצורה מיקצועית. אי
אפשר להתחמק מהמסקנה שחלק מהבי קורת
שמנסה המחזמר הקולנועי הבידיוני
הזה למתוח על עולם עסקי־השעשועים,
נובע מניסיונו האישי של קובי רכט בעת
שהתחכך בעולם זד, בשנות פעילותו ב אירופה.
,התפוח
הוא סוג חדש של מחזמר,״ טו ען
מנחם גולן ,״הוא עוסק בתככים ובמ-
דמות שמאחרי־הקלעים בעולם המוסיקה
של היום ומחר.״
קשה לדעת איך יקבל עולם המוסיקה את
הביקורת הקולנועית של גולן על מיס-
חורו. אולי הוא יעשה זאת בצורת מחזמר
משלו, על המיסחור בעולם הקולנוע, למשל.

חזור

הראשונה

חד 1111¥1

ב מ די נ ה

~־ דיעות זמויס ח ד שי ם -

זז?ידזדו י שטח
״אנו מצווים להביא דירי
אחדות שר דם וקרקע;
קרקע ולאוס; 7או 8וגזע,,.
״במיזרח עלינו להילחם — ולהתנחל,״
כתב פעם צעיר מתוסכל ביומנו, שלוש
שנים אחרי שארצו הובסה במילחמה ה נוראה.
חברו ובן־גילו, שהיה מיואש כמוהו,
חלם גם הוא על כיבוש השטחים ועל
יישובם באמצעות מתנחלים טהורי-דם.
הראשון, היינריך הימלר שמו, הפך ב רבות
הימים לעוזרו הקרוב של אדולף
היטלר. הוא פקד על הרוצחים של ה־אס־אס
והיה אחראי על השמדתם של
יהודי אירופה. השני, ואלטר דארה, הפך
שר־החקלאות במישטר הנאצי.
פרטים היסטוריים אלה, ועוד רבים אח רים,
פורסמו באחרונה במאמר מדעי, פרי
עטו של הפרופסור אוריאל טל. המאמר,
הנושא את הכותרת ״שטחים ומרחב ב אידיאולוגיה
הנאצית״ ,ראה אור החודש
בריבעון חדש בשם זמנים, שהוא קופרד
דוקציה של בית־הספר להיסטוריה באוני ברסיטת
תל־אביב והוצאת הספרים זמורה,
ביתן, מודן *.
מנהיג חזק. על הלוך הרוחות וה ריעות
שרווחו בגרמניה בתקופה שבין
שתי מילחמות־העולם כותב ההיסטוריון
התל־אביבי כך :״בתקופה שבה התחנכו
והתבגרו ראשי הנאציזם, ובכללם שיב־בות
הקצונה בשירות האס־אם, נתפרסמה
ספרות עשירה ומגוונת — ספרות עיונית

צית היתד, מדושנת כהלכה: אינפלציה דוה רת
ואבטלה המונית חברו יחד עם אזלת־יד
של הצמרת המדינית, כדי להוליד
ייאוש מן הדמוקרטיה ושינאה ופחד מפני
זרים.
גרמנים רבים ציפו למנהיג חזק ,״כי
רק מנהיג חזק יוכל להושיע,״ ושללו
תופעות כמו מתירנות, חומרנות .,אגואיזם
ושאיפה לנוחיות, כי אלה ״מנוונים את
חפץ־הקיום של העם הגרמני״.
הם גרסו, כי במילחמת הקיום האכז רית,
שהיא למעשה מילחמת הכל בכל,
בחברה האנושית ובטבע כולו, אין סיכוי
לנרפים, לכנועים ולתבוסתנים. במילחמה
זו ינצח רק מי שדבק באידיאליזם לאו מי
ואשר מוכן להקריב את עצמו בלב
שלם ובנפש חפצה למען הרייך.
גרמנים מתוסכלים גילו בינתיים, כי יש
דרך לפרוק את מיטען השינאה, הפחד וה ייאוש
שקינן בתוכם, עוד בטרם יתחיל ה מסע
הגדול מיזרחה. כותב טל: בשנת
1924 פתחו חברים מחבורות ארץ־המיזרח
במערכה למען גירוש הפועלים הפולנים
מפרוסיה המיזרחית, וזאת כדי לשמור על
עבודה גרמנית ועל אופיה הגרמני של
האוכלוסיה באיזור הגבול.
ארץ מכורה. מושגים כמו ״התנח לות״
ו״ארץ נחלה״ הפכו באותם הימים
מושגי־מפתח באידיאולוגיה הנאצית. בל־דור
פון שיראק, שר בממשלתו של היטלר
ומי שהיה ממונה על תנועת הנוער הנא צית,
כלל מושגים אלה במה שנקרא בפיו
״עיקרי־האמונה של המיפלגה״.
אולם חשוב מהם היה מושג אחר —
״מרחב מחיה״ .הוא זכה להיחשב לא
סתם אחד מעיקרי־האמונה, אלא עיקר
העיקרים. ההיסטוריון מאוניברסיטת תל־אביב
מציין, כי הסופר הנס גרים למשל,
שהשפיע על רבים מאלה שהפכו אחר כך

דגם של חוות איכרים בהתנחלות*
לכבוש, ליישב ולטהר

•ברוט-אפסר שייב
•ברוס-ד או חרנ ע אנסי פרסג״דנס
ברזט-קצן* גלודו
•ברוט-סבון על חבל

111 יונו

יי׳1-

מיובאים ע״י־ א של קוסמטי־קס בע״מ

11*111 יי1ן וו ^ו>.ו*|.*01ן| ^

להשיג בשק״ם. משביר לצרכן,
בל־בושלום ובתמרוקיות המובחרות.

וספרות פוליטית, שירה, מסות, דברי פול מוס
וספרות ביוגרפית, וכן מחקרים בת חום
מדעי־הרוח־והחברה — ובה ביטוי
מפורט לרקע אשר הצמיח ערגה זו אל עבר
שטחי המרחב שעתידים היו להיכבש.
״היה בה בערגה זו משום ביטוי לת חושה
של מצוקה חברתית ונפשית, של
מחנק כלכלי ורוחני, של שקיעה והתפו ררות
ברשות הרבים וברשות היחיד. הש איפה,
אל מרחב, אל עבר הטבע הקמאי,
הפראי עדיין, אל עבר מקורות החיים ה גנוזים
בקרקע הבתולה המצפה לגאולה,
במעיינות מים וביערות קדומים, כך נא מר
בספרות הדור, שאיפה זו הינה ביטוי
למשבר אכזיסטנציאלי כולל של הדור
אשר גדל בשנים שבין שתי מילחמות־העו־לם.
,׳בני־נוער,
סטודנטים וחברים באירגו־נים
צבאייס-למחצה בימי הריפובליקה ה-
וויימארית, אשר מצאו את מקומם לאחר
מכן בעמדות גבוהות במיפלגה הנאצית
ובשירותי״ביטחון דוגמת האס־אס, ביטאו
היטב הלך־רוח כולל זה של תיסכול ויי אוש
מכאן, ושל ציפית למה שכינו גאו לי
פוליטית, רוממות ממלכתית, זקיפות-
קומה לאומית וגזעית מכאן.״
הקרקע שבח נבטו זרעי הפורענות הנא-
עורכי זמנים הם הפרופסורים שאול
פרידלנדר וחיים שקד.

ברגים חשובים במכונת המוות הנאצית,
הגדיר את המרחב כטריטוריה, שתפקידה
לאפשר לעם הגרמני ולגזע הארי לקיים
את מעמדם כעם בחירה. המיסגרת הפולי־טית
של מרחב זה היא הרייך השלישי,
ואילו המושג ״רייך״ הוא ״מלכות גרמנים
מקודשת״.
קרקע הרייך מובטחת, לפי השקפתם של

היסטוריון טד
רוממות ממלכתית וזקיפות־קומה
* מתוך חוברת הדרכה של קציני אס.אס.
ה עו ל ם

הז ה 7חלל

הנאצים, למי שיכבוש אותה ולמי שידע
להחזיק בה חרף התנגדותו של העולם ה מערבי.
בלשונו של ההיסטוריון :״הקרקע
שייכת (לפי השקפה זו) למי שמנצח ב־מילחמת
כיבושה, למי שמשכיל ליישב
אותה ולעבד אותה בדם ובזיעה, ובכוחה
של תודעה לאומית.״
הכיבוש של השטחים יעניק ״ארץ מכורה״
לעם הגרמני, המצוי במשבר עמוק
והנתון בסכנות גורליות — שקיעה, התנוונות
והתפוררות .״ברית חדשה תיכרת,
כך נאמר בספרות החינוכית של המיפלגה
הנאצית ובחוברות ההדרכה של האס־אס,
עם דם וקרקע, ואילו בכוחה של ברית זו
ייגאל העם הגרמני משיעבוד למדינות

איש ״שלום־עכשיו״ ,צול,ר
״בינך לביני
אשר ניצחו במילחמת־העולם הראשונה,
משיעבוד למערב...״
הניצחון במילחמה העתידה ויישובם של
השטחים הכבושים בידי גרמנים טהורים
יביאו — כך גרסו הנאצים — לחידוש
דמותו של האדם הגרמני. מעשים אלה
יחזירו את הגרמנים לחיים הבריאים וה פוריים
של ימים עברו ויביאו לתוספת
״צמיחת אדם גרמנית״ .כך יפרח ויתעלה
האדם הגזעי החדש.
:צרות ומארכסיזם. ומה ייעשה בתושבי
השטחים הכבושים? התשובה ה נאצית
על שאלה זו היתה חד־משמעית
לחלוטין: העמים הכבושים ידוכאו, הנהג תם
הפוליטית והאינטלקטואלית תחוסל
אחת ולתמיד, והמוניהם ינוצלו ככוח-
עבודה בשירות עם האדונים, במעמד של
נטולי זכויות־אדם.
רק ברי־מזל מקרב העמום הכבושים יוכ לו
להסתפח לעם־האדונים: אלה אשר
חזותם הגופנית החיצונית תענה על מה
שנקרא בפי מומחי־הגזע הנאצים ״האי דיאלים
של הטיפוס הגרמאני־נורדי ה טהור
״.הטמעתם בקרב עם־האדונים הניב-
חר תביא לידי ״שיבוח המין הארי״ ותענה
על הצרכים הדמוגרפיים.

ממ שלה
3ין נשיאי ל ש רי ם

7ישכת שר־הפנים גועשת
בעיקבות המאבק כין שגייס
הרוצים-בונפקיד דובר
במשך יותר מעשר שנים היה יצחק אגסי
דובר מישרד־הפנים. אגסי, דמות ירושל מית
ידועה, איש המפד״ל וצעיר שגודל
על־ידי שר־הפנים המנוח, משה חיים שפי רא,
מצא חן גם בעיני יורשו של שפירא
במפד״ל ובמישרד־הפנים, הד״ר יוסף בורג,
שהשאיר אותו בתפקידו.
העיתונאים אהבו את אגסי. הוא לא
שיקר להם, וכפי שהתבטא אחד העיתו נאים
:״למרות שהוא דתי, הוא אחד מהחברה.״
אולם
לא רק העיתונאים שמרו על קשרי-
ידידות עם אגסי. אישים שונים, שאותם

הכיר במיסגרת עבודתו במישרד־הפנים,
הפכו ידידיו האישיים. אחד מהם היה
חבר-כנסת דאז יצחק נבון. כאשר נבון
עבר להתגורר בסמוך לביתו של אגסי,
הפך אגסי לבן־בית אצלו.
לפני שנתיים נבחר נבון כנשיא־המדינה.
כאשר חיפש לעצמו דובר וראש־לישכה,
היה זה רק טבעי שהוא יפנה אל אגסי.
אך כשפנה אגסי אל בורג וביקש ממנו
לשחרר אותו מתפקידו, סירב הלה. רק
שיחה אישית בין הנשיא לבין שר-הפנים
הביאה לפשרה המייוחלת, שלפיה הסכים
בורג שאגסי יקח חופשה בת שנה ממיש־רדו,
ויכהן במשך שנה זו כדובר הנשיא.
חזרה לשר. השנה חלפה, ואגסי עדיין
נשאר כדובר הנשיא. השמועות בירושלים
סיפרו על קרע בין אגסי לבין אופירה נבון,
ואחר־כך על קרע בין אגסי לנשיא עצמו,
אך שמועות אלה הוכחשו על־ידי שני הצדדים.
רק כשתמו שנתיים מהיום שבו
קיבל אגסי את החופשה־ללא-תשלום שלו,
הוא התייצב מחדש בלישכת שר־הפנים.
אולם אגסי לא התקבל בבירכת ברוך־
הבא בלישכה שהיתה לישכתו במשך שנים
כה רבות. במשך התקופה שבה שירת אגסי
אצל הנשיא, מינה לו בורג את יחזקאל
לביא כדובר, ולביא לא היה מוכן לפנות
את המישרה.
יחזקאל לביא, צעיר שעבד במערכת־הביטחון
לפני שהגיע למישרד־הפנים, התחבב
על בורג במשך השנתיים שבהן שירת
אותו. שלא כמו אגסי, הבין לביא את
תפקיד הדובר כמי שחייב להימצא במשך
כל הזמן ליד השר שלו, להיות מעין צל
קבוע לבורג. בורג הודה פעם כי סיגנונו
של לביא מוצא חן בעיניו, אם כי ״גם
אגסי הוא דובר טוב.״
לביא ערך שיחות עם עובדים בכירים
במישרד־הפנים, וביקש מהם להשפיע על
בורג שלא לקבל את אגסי בחזרה. בורג
כימעט שוכנע, עד שנפגש עם אגסי. כאשר
הבין אגסי כי בורג נוטה שלא לקבלו
בחזרה, הוא הציג תנאי :״אני אוותר
על תפקיד הדובר, אם אקבל תפקיד של
סמנכ״ל מישרד־הפנים.״
את זאת לא יכול היה בורג להרשות
לעצמו בתקופה של הקפאת־מישרות. הוא
הודיע ללביא כי יהיה עליו למצוא תפקיד
אחר במישרד־הפנים, וכי אגסי חוזר להיות
דובר. בורג ביקש מאגסי לצאת לשבועיים
חופשה, עד שלביא ימצא לו את מקומו
החדש במישרד-הפנים.
בימים הקרובים פורש יחזקאל לביא. מי
שדמותו נראתה מאחרי בורג כימעט בכל
מקום, משיחות האוטונומיה עם המצריים
ועד שיחות האוטונומיה עם מתיישבי רמות,
יעסוק עתה בעסקים פרטיים-מישפחתיים.

תנועות
..שלום

! הערבי ם

״אילך ישבתי עם עראפאת
הייגד סותרים אה הבעייה
תון־ שבועיים,״ אומד
מנהיג ״שלום עכשיו״
כנם־השלום של כתב-העת ניו־אאוטלוק
בוושינגטון גרם למילחמה בין אנשי־השלום
הישראליים, שהאשימו איש את
רעהו בשובם לישראל (העולם הזה .)2201
איך נראה הכנס בעיני הערבים, שנכחו בו?
ביטאון ערבי שהקדיש לכנס כימעט גיליון
שלם הוא פוקוס (״מוקד״) ,כתב-
העת של האירגון הארצי של האמריקאים
הערביים, המופיע בוושינגטון. אירגון ש הוא
התשובה הערבית ל״לובי היהודי״
בארצות־הברית.
הגליון מביא קטעים מדבריהם של
חמישה ישראלים — אריה (״לובה״) אלי אב,
אורי אבנרי, מתי פלד, ד״ר שאול
פרידלנדר ועמום קינן, ומתעלם כליל ם-
השתתפותם של אנשי העבודה, מפ״ם ושולמית
אלוני. הוא גם מצטט את איגרת־הברכה
ששלח הד״ר נחום גולדמן לכנס.
אולם את הסקרנות הרבה ביותר ע ד
רדו בביטאון הערבי נציגיה של תנועת
שלום עכשיו. אחד מהם, דדי צוקר, רואיין
בהרחבה על-ידי הביטאון הערבי.
״זוהי חוצפה״ .בכנס חילקו אנשי
שלום עכשיו מצע של התנועה, שלא אושר
עדיין בארץ. הראיון התבסס על מצע זה.
בין השאר:
פוקוס ז המצע של שלום עכשיו אומר :
״הפלסטינים יכירו בזכותה של ישראל
להתקיים כמדינה יהודית ריבונית בגבולות
בטוחים, ויפסיקו את השימוש בטרור.
ישראל, מצידה, תכיר בזכותם של
(המשך בעמוד )67

! 01 סרוכרו

ח5500ב<5

אפשר למצזא ב:
״לנוער־ ככר המדינה. ת״א
״כל בו שלום״ .ת־ א
״טנפר־ לב דיזעזף. ת־־א
..הבוטיק הצהוב״
פסו. הילל .23י־ם
״טופז״ .רמת־נן
״ספורט 2000״ .חיפה
1.ק־זמ 101־־ .נתניה
״זהו זה״ .רחובות
״ריב גוש״ .רמת השדון ואת הוולד ששון אפשר למצוא ב:
אלנב׳ 28ת״ א. טלפון <55078

ערבי צעירים
במועדון 5
לתרבות חדשה
רח׳ הס ,6תל־אביב,

.טל, ו 6י 97י

מועדון תרבות
אחד העם 70ת״א

פאשיזם בישראל -
סכנה אפשרית?
דיון בהשתתפות:

יום שלישי 25.12.79
ערב עם

־ -¥ח״כ מאיר פעיל

מירי אלוני וג׳סי

־ -¥העיתוני י. אלגזי

שרים ומשוחחים...
(וגם גרכט מוזמן)
המועדון פתוח נימי ג׳
התוכניות מתחילות ב־ 9בערב
המועדון פתוח משעת 0ג >.נערב.

בהקרנה חדיפעמית יוצג
פירטו של מיכאל רום
״פאשיזם של יום־יום״
יום חמישי,20.12.79 ,
בשעה 7כערב

תמסזוז מקטר!! מבריק אני יודעת שהמתהדרות בלבושן נוהגות
להופיע עם חליפות מחוייטות, כש־המקטורן
תואם לצבע החצאית, והחולצה
גם היא בצבע המשלים את המראה האל גנטי.
אבל בינינו, לא בא לך לפעמים
לשבור את הקו הרשמי הזה, ולהופיע בלבוש
מתאים, ויחד עם זאת לא-כל-כך-
רשמי? נניח שהוזמנת לארוחת־ערב או

סאן רוו!
בקולקציית מציג
החזרף שלו חליפה
בת שלושה חלקים, שהז׳קט מבד מבריק.

סכסית ־
בסייגנון ישן
חפשי בין בגדייך הישנים, אולי תצ ליחי
למצוא את הקומבינזון שהיה פעם
באופנה. אותו קומבינזון, מבד סאטן רך,
שנעלם מזמן מעל גופנו, חוזר שוב ל-

11 ] }4 1 171 האופנאי הפאריסי מביא,
כתוספת לחצאית קפ111.111111
לים
מבהיקה, דקט עם כתפיים מוגבהות.

2 1ו 1ו ^ 14 מבריק הוא הבד שממנו
1-1י י 0תפור מקטורן זה. הגיז־רה
נושוייה במתכונת הדק ט היפאני הטיפוסי.
איב מאן לורן מציג כאן שילוב של
שימלת־צמרז ששזורים בה חוטי לו־רקס,
כאשר מעליה דקט מבהיק.
לבילוי בדיסקוטק או למסיבת חנוכה, ואת
במצב הרוח המתאים לשבור את הקו ה מקובל
— הרי לך מירשם ללבוש מתאים.
מקטורן חריג, שיכול להיות מבריק, מבד
ברוקאט, או מבד לורקס, או מסאטן מב ריק,
או כל מקטורן סיני שנשאר תלוי
בארון וייתכן שתיכננת ללבוש אותו רק
בפורים. אבל הנה בחנוכה, מעל שימלה
מתאימה, הוא יכול להיות התשובה ללבוש
המסורתי המכופתר. יתכן שזה יראה לך
זרוק, אבל לעומת זאת זהו מה שנקרא
זרוק־אלגנטי. אל תחשדי בי שאני מנסה
לשנות נוהגי לבוש. אין זה רעיון מקורי
שלי. מיטב מתכנני-האופנה, כמו אן קליין
מניו־יורק או קלאוד מונטנה מפארים, או
איב סאן לורן, גם הוא מפאריס, ועוד
רבים, טובים וגדולים, דבקים ברעיון הזה
של הזרוק האלגנטי.

מביא לנו האופנאי
דון סייארס מקטורן

מבהיק בדוגמה, הנלבש מעל מיכנסי סאטן.

רך הוא הבד של התחתו־
1| 4 האופנתיים נים והחזיה
האלה. גיזרת ועוחתונים מזכירה את
גיזרת התחתונים של ימי הסבתא.

1ן 1ן| | 7ך י 11 :שבמשך שנים נעלם מן העין, חזר למקומו הישן —
1 # 1 1 | #11 יי יי׳ מתחת לשימלה. הוא עשוי בדרך כלל מבד משי, או
מסאטן רך ועדין. בשנה האחרונה שימש הקומבינזון תחליף לחולצה קייצית.

אופנה. היו כאלה שנהגו ללבוש את ה־קומבינזון
כשחלקו העליון משמש תחליף
לחולצה, אבל הפעם מדובר בהחזרתו
למקומו הישן — מתחת לשימלה. גם ה תחתונים
והחזיר! עשויים מאותו הבד. נר אה
לך מוזר? מה לעשות, זאת האופנה.
התחתונים נראים כמו מכנסי השחקנים
במישחק הכדורסל, אבל שלא תהיינה אי
הבנות. תשאלי את הסבתא שלך, והיא
תספר לך עם איזה תחתונים היא הס תובבה.
בדיוק כאלה. גלי לה את הסוד.
אימרי לה: סבתא, את שוב באופנה.

-׳ י ד ווו יור 1 1ו 1ד ו —

המיר ש ם
ל מ סיב ה
מוצל ח ה מו

פטיפון א0110ק 4

טייפ דק קסטות

8 1 0 1 0אזו&ץ

110)0 3035א -
טיים־דק קסטות ן

1ג ט־ ט כג־ ״ו ט

המוסיקה רועמת

הרסיבר שלא רק נראה טוב — אלא נשמע הרבה
יותר טוב! אין לו מתחרה במחיר ובוודאי לא
בחידושים המיוחדים של קונצרן סאאוא יפאן.
עוצמה^5 :ו , 2x15^ 0רגישות מקלט 7ט.2.0
3035 סאאוא — יחידת מוסיקה נהדרת.
דרוש שישמיעו לך אותה בכל חנות סטריאו
מקצועית.

התופים קורעים
רינה מזיזה ת׳תחת
דני את רגליו מרים
״ניקו ״ לא עייף אף פעם
״ניקו״ מען בלי סוף
״דיסקו־ניקו״ זה הטעם
״ריסקו־ניקו״ עד אין סוף!

חשוב לביס שלך!
בדוק והשווה א ת מחירי המכשירים עם ה מתחרים . -
לא תמצא עיסקה יותר טובה בסטריאו. נקודה.

סייסל

המפיצים: צלילי גיתית בע׳׳פו,
ירמיהו 46״ תל־אביב, טל׳ 443121

ה עול ם הז ה 2207

<0ז 09׳5:6ז? 01.713010 153
1חז3רו 31100,זסנן זסססוסיוסוסק ז14׳0ז3יזי6ו<3ז< י
זוסו)3זסקזס>0 0סז 13ס? <1096 01335,11.5.3 ׳1979נ

מצלמה על־קולית־ לפיתוח ביו־וגע
פולארויד צועדת עוד צעד אחד קדימה
ומציגה את פולארויד סונאר-המצלמה עם
כיוון מרחק אוטומטי.
כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על הדק-
המצלמה. תוד אלפית שניה נשלח גל על־קולי
מהמצלמה אל נושא הצילום וחוזר ממנו, אל
המצלמה. בדרך זאת, העדשה מתמקדת
אוטומטית למרחק המדויק.
התמונה תתפתח לנגד עיניך בתוך דקות אחדות
נקיה, חדה, עם מיקוד מושלם.
שיטת המיקוד פועלת גם באפלה גמורה
4סוכנים בלעדיים :
נ י. אק1ו בע״כו, נחמכי לג תל־אביב
טלפונים 2:נ6$ ;6254 נוו.$

פולאוויד סונאר-
הגל העל־קולי בצילום

;ים ! לעדי ^ ישואל

£ר כי

115נ) 0כ^ 3101ז 3ח 8 0
3 5ז 6ו 1351331:0 3 3

ה עו ל ם הז ה 2207

הנ״ל נבדק בחדר מיון בבית החולים

ב מ די נ ה
(המשך ממנזוד )63
הפלסטינים לישות לאומית.״
״ישות לאומית?״
צוקו* ז היעד שלנו הוא דעת־הקהל
בישראל. היססנו להשתמש במצע שלנו
במילים ״הגדרה עצמית״ .״הגדרה עצמית״
מזוהה עם אורי אבנרי, מאיר פעיל וממד
לגת של״י. רצינו להגיד את אותו הדבר,
אבל במילים המעוררות פחות התנגדות.
רצינו להגיע אל שיכבה רחבה יותר של
החברה הישראלית, להישאר אירגון־גג ל-
כוחות־השלום. יש לנו אפילו שניים מתוך
12 חברי־הכנסת של המפד״ל.
פוקוס: במה שונה ״הישות הלאומית״
מן ה״אוטונומיה״ של בגין?
צוקר: בינך לביני ,״ישות לאומית״
פירושה ״הגדרה עצמית״.

זאת

ממצאי הבדיקה

התעודה הרפואית של חדר־המיון של המרכז הרפואי ״ברזילי״ כאשקלון
מיקרה אוזן

שני אגרופים בחזה
פוקוס ::אני יכול להדפיס זאת?
צוקר: כן. אנחנו מאוחדים לגבי הנושא
של החזרת השטחים הכבושים. לגבי נו,
אוטונומיה היא ר ק מונח של מעבר.
יש לנו שלוש מטרות בשלום עכשיו:
הפסיקו את ההתנחלויות, החזירו את ה שטחים,
הקימו ישות לאומית בגדה המע רבית
ובעזה.
פוקוס: האם האירגון שלכם יכול היה
לקבל ״החלטת־ 242 חדשה״ ,כפי שנציג
אש״ף באו״ם, טרזי, עמד להציע? (טרזי
חזר בו מהצעתו לפי בקשה של אנדרו
יאנג).
צוקר: אני חושב שזו חוצפה לבקש
מהפלסטינים לקבל את 242 כפי שהיא עכשיו.
״עשינו
דברים כיהודים״ .בהמשך
הראיון התעוררה הבעייה המטרידה מאד
את הפלסטינים: בעיית־הפליטים.
פוקוס: אז אתם תומכים בשיבת ה פליטים
הפלסטיניים?
צו ק ר: אין איש בתנועת שלום עכשיו
הדוגל בשיבת הפליטים לגבולות . 1967
פוקוס: מה ביחס לפיצויים לפליטים
שאיבדו את בתיהם?
צו ק ר: פיצויים — נו, זה דבר אחר.
פוקוס: מה ביחס לזכות הפלסטינים
לשיבה למדינת הגדה המערבית?
צוקר: אנחנו בהחלט בעד שיבת ה פליטים
למדינת הגדה המערבית. במהלך
מילחמת 1948 עשינו דברים, כיהודים, ש לא
הייתי יכול לעשות אותם עכשיו. אבל
אני אומר שאיש לא קיבל את החלטות
האו״ם משנת . 1947 כמיל שמעון היה הערבי
היחידי שתמך אז ברעיון של שתי
מדינות.
לא איכפת האמנה. בהמשך הראיון
הסביר צוקר לבעל־שיחו הערבי כי על
יאסר עראפאת לנהוג כמו אנוור אל־סא-
דאת, ולעשות מחווה כלפי ישראל .״אילו
עראפאת ואני היינו יושבים ביחד, היינו
פותרים את הבעייה תוך שבועיים.״
צוקר מהו האינטרס העיקרי של
אש״ף? השגת פיתרון מדיני לעוול שנע שה
לפלסטינים, או השמירה על אחדות
האירגון?
פוקוס: אתה מדבר כאילו היתה יש

חום

שוטר
צבאי קאפח

ה עו ל ם הזה 2207

בתאריך הדיל בגלל

ראל מוכנה לדבר עם אש״ף. לישראל יש
מדיניות רשמית של אי־הכרה באש״ף,
בגלל האמנה שלו.
צוקר: לא איכפת לי האמנה ! אני לא
שם לב לניירות. אולם בפומבי, גם אני
צריך לתמוך במדיניות זו.
בהמשך השיחה עמד צוקר על ההבדלים
שבץ התנועה האמריקאית נגד מילחמת
ויאט־נאם ובין שלום עכשיו. למשל, שלום
עכשיו אינה תנועה של סטודנטים, כי
״האוניבסיטות הישראליות הן ימניות
מאד.״ שלום עכשיו פונה לציבור כולו.
צוקי תראה, אני עצמי צנחן. אני
הולך ב־ 10 בדצמבר לתימרונים. אם תהיה
עוד מילחמה, אלחם.
פוקוס: גם אם תהיה זאת מילחמה
גרעינית?
צוקי (אחרי הפסקה. ארוכה) :אינני
יודע.

מי ש ט רה
דו ־ קרב סין גו 11ט ר, ם
שומר צבאי דרא מדים,
ושוטר מישטרת ישראל, אף הוא
77א מדיס, נתקלו זה כזה
מכונית הפורד קורנוינה עצרה בחריקת
בלמים. את תשומת־ליבם של השוטרים
שברכב משכו שני צעירים, שנראו יוצ אים
מאולחי אהרון באשקלון. אחד הצעירים,
יואב קאפח, איש קבע המשרת
במישטרה הצבאית, ניגש להטיל את מימיו
בסימטה חשוכה. חשדם של השוטרים
גבר. כאשר התקרבו שמעו את החייל אומר
לחברו :״יאללה, תעזוב אותי, אני מת
להשתין.״
אחד הבלשים, יוסף (״דודו״) סבא, ניגש
אל קאפח ותפש אותו בכתפו.
גז מדמיע בפרצון ז. מאוחר יותר מסר
קאפח בעדותו במישטרה, כי הוכה על-
ידי השוטרים. סיפר קאפח :״הוא תפש
אותי והתחיל לנער אותי. אחר־כך, בלי
להגיד מילה, הכנים לי שני אגרופים בחזה
והיכה אותי בראש, במכשיר הקשר שלו,

כשהוא מקלל אותי, :ינעל ראבכ, תסתום
את הפה, יא מניאק, .
״אני בכלל לא דיברתי. הייתי המום.
לא ידעתי שהוא שוטר, כי הוא לא הז דהה
ולא היה במדים. בהתחלה חשבתי
כי הוא אחד העבריינים שאיתם אני
בקשר, במיסגרת תפקידי במישטרה צבאית,
שרוצה להתנקם בי. אחר כך, כשהבנתי
מה הולך, ביקשתי ממנו להציג תעודת
שוטר. הוא סירב. השוטר השני שנשאר
במכונית ושמו מרדכי טופז, הוציא ממר חק
כמה מטרים את התעודה. זה היה
בחושך. הוא ניפנף בתעודה והשוטר הרא שון
צעק עלי להיכנס לרכב.
״סירבתי. עדיין לא היה ברור לי אם
אלה שוטרים או עבריינים. השוטרים הת קשרו
כנראה לעזרה. הופיעו שתי ניידות.
מתוך הניידות קפצו כעשרה שוטרים. אחד
מהם, סמל מישטרה בשם שלווה, התחיל
לצעוק עלי , :אתה מתנגד למעצר, יא מנ יאק!
,והתחיל לבעוט בי. השוטר דודו
הוציא את בלון הגאז המדמיע והתיז לי
בפרצוף. הכניסו אותי בכוח לניידת ושם,
באותה הזדמנות, הרביצו לי עוד קצת.
אחר כך הוכנסתי לתא־מעצר. אחי שהיה
איתי התבקש לא להתערב במה שקורה.
״הייתי עצור עד למחרת בבוקר על
תקיפת שוטרים. בבוקר לקחו אותי לבית-
החולים.״
נקב כאוזן. בבדיקה רפואית נמצאו
על קאפח סימני חבלה — על המצח,
בצוואר, בחזה ומתחת לברך ימין.
לדברי קאפח, אמר השוטר דודו לרופא,
כאשר היה בבדיקה הרפואית בבית-
החולים, כי לא יבדוק אותו אלא בדיקה
שיטחית. את הבדיקות עשה החייל מאוחר
יותר, במיסגרת הצבא. למחרת היום הוא
שוחרר בערבות של 5000 לירות ודיווח
על המיקרה למפקדיו.
אחיו של יואב קאפח, שלום, טוען כי
גם הוא הוכה על-ידי השוטרים. בבדיקה
רפואית במרפאת בית־החוליס ברזילי באשקלון
נמצא כי האח סובל מכאבים חז קים
באוזניו. אוזן שמאל דוממת. באוזן
ימין נמצא נקב גדול עם סימנים של
חבלה טריה וקרישי־דם.
טוען קאפח :״בסך הכל הלכתי להש תין
אחרי שיצאתי מחתונה. אני משרת
כבר כמה שנים במישטרה הצבאית ונו הלי
החקירות והמעצרים ידועים לי. אולם
אף פעם לא נתקלתי ביחס כה משפיל
כמו מצד השוטרים באשקלון. אני אלך
פה עד הסוף. אכתוב מיכתבים לכל הגורמים
האחראים ולא אוותר. זה לא יתכן
שכמה שוטרים, שאין להם מה לעשות
בלילה, יטפלו לאזרחים חפים מפשע ויכו
אותם באכזריות כשהם עצמם מסרבים
להזדהות.״
תגובתו של סגן־ניצב אברהם מלכה, דו בר
מרחב הנגב :״באותו הלילה יצאה
ניידת מישטרה לסיור מודיעיני בשטח.
לפתע הם שמעו צעקות. השוטרים ראו
שלושה בחורים, שאחד מהם היה שתוי,
שהגיבו בקללות ובאיומים על נסיונם
של השוטרים להרגיע אותם.
״כאשר הזדהו השוטרים, לקח אחד ה צעירים
את תעודת השוטר של מרדכי טופז
והשליכה ארצה. הצעירים שנעצרו התנהגו
באלימות ולכן הוזמנה תיגבורת. את
כל האירוע ראה קהל רב שהיה במקום
והשוטרים, לפי דבריהם, השתמשו בכוח
סביר כדי לעצור את החשודים.״
בינתיים מינתה מישטרת אשקלון קצין
בודק, כדי שיטפל בתלונתו של השוטר
הצבאי.
שתי המישטרות — האזרחית והצבאית
— ממתינות עתה לתוצאות הבדיקה.

דרכי אדם
נלדוע דוו?אסיס
החולה שסירב
להתאשפז, אייס
כם 87ץ ע 7השר ר 7א תיק
המרכזנית בלישכת ראש־הממשלה נדהמה
לשמע האיומים שהופנו מעברו השני של
קו־הטלפון כלפי השר בלי־תיק משה נסים.
היא מיהרה להעביר את השיחה לממונה
עליה. גם באוזני הממונה השמיע המטלפן
האלמוני את האיומים על השר, אך משנש אל
מדוע הוא מאיים, ניתק את השיחה
בהבטיחו לטלפן שוב.
כעבור פחות ממחצית השעה קיים את
הבטחתו וטילפן, כשהוא חוזר על איומיו.
הפעם הזדהה בשם אברהם יצחקי* וסיפר
כי הוא חולה־נפש וכי היה מאושפז פע מים
אחדות בבית־החולים הפסיכיאטרי
אברבנאל בבת־ים.
גם בשיחה זו לא ידע המטלפן־החולה
להסביר מדוע הוא מאיים על השר נסים.
מלישכת ראש־הממשלה טלפנו למישטרה,
וזו הפנתה אותם לבית־החולים אברבנאל,
על מנת שהרופא התורן יוציא צו־איש־פוז
נגד החולה המוכר לבית־החולים. ה רופא
סירב, כפי שאכן מחייב אותו החוק,
למסור אינפורמציה אודות החולה.
בחקירה קצרה התברר שהמאיים, שהוא
גבר בן 40 המתגורר ברמת־גן, אכן היה
מאושפז בבית־החולים בבת־ים. יומיים
לפני שהתקשר ללישכת ראש־הממשלה נב

גיסים
במקום תרופות
דק על-ידי הרופא־המטפל שלו, שקבע כי
הוא נמצא במצב פסיכוטי חריף וכי הוא
זקוק בדחיפות לאישפוז. החולה סירב
.להתאשפז, אולם הבטיח לקחת את תרו-
פות־ההרגעה שרשם לו הרופא.
החולה, כנראה, לא לקח את התרו פות,
ומצבו החמיר. כדי למצוא פורקן
למצוקתו חייג ללישכת ראש־הממשלז!
ואיים על השר.
* שם בדוי.

דו 6

חבווה שר נעו
מי הם? מה
חסרות תיחכום ודמיון. הם היו שופכים על
האובייקט דלק מג׳ריקנים, ומעלים אותו
באש, כאשר אחדים מהם שומרים בחוץ.
מדוע ביצעו הנערים את אשר ביצעו?
אם עוקבים אחר כל פעולותיהם של בני
החבורה במשך ארבע השנים שבהן פעלה,
כלומר, משנת 1974 עד 1978 עת נעצרו,
נראה שאין כל רצף במעשיה. בעת החקי רה
התגלה לתביעה, כי במשך השנים עשו
בני החבורה מעשים של ונדאליזם ובר בריות,
חסרי כל טעם ומשמעות. מעשים
שאיש לא נהנה מתוצאותיהם. בחומר ש היה
לפני התביעה נמצאו האשמות כי הם
הרעילו בריכות דגים בקיבוצים. הם לא
אספו את הדגים, לא אכלו אותם ולא
מכרו אותם. היה זה הרס לשמו. אחת
האשמות אומרת כי סגרו את החימום
לבית־אימון לאפרוחים, ובכך גרמו את
מותם של 500 אפרוחים. אחד מהם נאשם
כי רוצץ את ראשו של עגל במהלומת
מוט ברזל, סתם כך, לשם כיף. על כל
המעשים הללו לא הועמדו כלל לדץ, כי
התביעה חשבה ובצדק, שאם תעמיס על
התיק המסובך כל כך הרבה אישומים, הוא
לא ייגמר לעולם. גם כך היו בתיק עש רות
פרטי אישום, נגד שבעה נאשמים,
דבר שהצריך עבודה מאומצת של ה תביעה.

גערות
יפהפיות
וגברים גיבורים

ים להצלה
^ ר?ן ש גדול, ותוך שימוש בכל כלי—
התיקשורת, גילתה המישטרה באוגוסט
׳78 שתפסה כנופיה, המאורגנת בצורה
צבאית, אשר גרמה לשריפות גדולות של
בניין רהיטי מרם, עיתון הארץ, בית חרו שת
ורד, ומיפעל קרגל. סכום הנזק לקרגל
בלבד היו! יותר מ־ 300 מיליון לירות.
יום יום עסקו כותרות העיתונים בסי פורי
מע״ץ. ייחסו להם כימעט כל מעשה
עבירה שלא נפתר עד אז. ההרגשה שנוצ רה
בציבור בעיקבות מסע פירסום זה
היתד, כי נתגלו מקורות הפשיעה והנזקים
של מדינת ישראל. רק יעצרו את אנשי
מע״ץ (מועצת עריקי צה״ל — זה היד,
שמה של החבורה) ,ומייד ישתנה מצבה
של החברה בישראל לטובה.
בפשיטה מיוחדת נתפסו 28 אנשים,
אשר הוחזקו במעצר ונחקרו במשך חודש
תמים על־ידי צוות מאומן של אנשי מיש-
טרה. התפיסה באה בעיקבות מידע חסוי
שנמסר למישטרה על חברי הכנופיה. מידע
זה נשאר חסוי גם בבית־המישפט עקב
מיסמן־ שהוגש מאת שר-הם נים.
מרבית העצירים היו תושבי שכונת־התיקווה.
חלקם ישבו באותו זמן בבתי•
סוהר בגלל עבירות אחרות. גם האסירים
הובאו למעצר ונחקרו על קשריהם עם
החבורה. כאשר הובאו העצירים לפני
שופטים להארכת מעצרם, החלו מתלוננים
בעיקביות על מכות, עינויים ולחץ שהופעלו
עליהם מצד חוקריהם. אחד מהם, יוסף
עניו, שנקרא בכנופיה הקמב״ץ, ושנחשד
כראש הכנופיה, אף הרחיק לכת והתלונן
לפני השופט דוד בר-אופיר, כי על מנת
לשבור אותו, זרקוהו השוטרים בלילה ל !

תוך בריכת התנינים בגן־החיות. השופט
שאל אותו אם המישטרה לא הכניסה אותו
גם לכלוב האריה, ועניו ענה, מבלי להניר
עפעף, כי הם ניסו, אך לא הצליחו.
עציר אחר, יוסף רחמים, הרחיק לכת
עד כדי כך שבלע חבילת סיכות מתוך
קערית שעמדה לידו במישטרה והוחש ל־בית־חולים.
לדבריו, רצה להתאבד בגלל
המכות והעינויים שהמישטרה גרמה לו.
אחרי חודש תמים של חקירות מפרכות
החליטה הפרקליטות כי יש בידה די חומר
להעמיד לדין שבעה מתוך כל אותם שנעצ רו.
אחד, משה מאיר, הפך עד־מדינה ומסר
את גירסתו נגד חבריו. כל השאר מסרו
אף הם הודאות בהצתות שונות. כולם, מלבד
עוזי ערפי. ואכן, בסופו של המישפט היה
זה עוזי בלבד שיצא זכאי.
שבעת הבחורים שישבו על ספסל הנא שמים
היו רחוקים מאד מהדימוי המפחיד
וההירואי כימעט שנתנו להם אמצעי־התיק-
שורת. כולם בשנות העשרים הראשונות
לחייהם, בנים למישפחות מרובות ילדים,
ומעוטות אמצעים. מרביתם חסרי השכלה
מינימלית, חסרי מיקצוע, וכולם, מלבד
אחד, היו עריקים מצה״ל בתקופה זו או
אחרת. זו, כנראה, גם היתד, הסיבה למתן
השם מע״ץ לחבורה.
אפילו השופטים, שישבו מולם במשך
שבועות רבים בעת המישפט, התרשמו כך.
הנשיא, בנימין כהן, הביע את דעתו זו
במפורש בעת סיכומיה של התובעת, ואמר
״הרי הם פרימיטיווים״.
במהלך המישפט הסתבר, כי השריפות
הענקיות, שכילו בעשן סכומי עתק של
מיליוני לירות, לא הביאו כל רווח כספי

למבצעים. אם היו מי שחשדו בתחילה
כי כנופיית מע״ץ היתד, הזרוע המבצעת
של העולם־התחתון, או כי היו קשורים ב איזו
שהיא דרך לפשע המאורגן במדינה,
הרי הדבר הופרך לחלוטין במהלך המיש־פט.
הם הסבירו את מניעיהם לשריפות
בטענות ילדותיות וחסרות־היגיון. את בניין
מרס שרפו כדי להסתיר גניבת כלי־עבו־דה.
הם פרצו לתוכו קודם לכן וגנבו כלי-
נגרות עבור אחד מחבריהם, וכדי לחפות
על הפריצה שרפו את הבניין. את בניין
עיתון הארץ שרפו מפני שדיעותיו היו
מנוגדות לדיעות הליכוד. את מועדון השו-
מר-הצעיר ביד־אליהו שרפו מפני שלא
רצה לקבל חברים משכונת התיקווה.
בפסק־הדין ציין השופט בנימין כהן,
כי לא מצא כל מניע להצתות.

מהלומת מוט
על ראש העגל
ך מ ת״ ה חיי ם שלהם העידה כי לא הרי
וויחו ממון רב. הם אומנם נסעו לטיו לים
בגליל, בחרמון ולקיבוצי הצפון. אך
בדרך־כלל עשו זאת ברכב גנוב, או בג׳יפ
של יוסף עניו שנקרא בפיהם ״חוזליטו״.
את הדלק, שקראו לו ״חמצן״ ,היו גונ בים,
ומסתירים לעת הצורך במצבור ש היה
ב״מערב הפרוע״ ,שטח בעל צמחיה
עבותה באבו־כביר .״המיפקדה״ שלהם הי תד,
בבניין רעוע ברחוב עבאם בשכונת-
ה,תיקווה. מפעם לפעם היו אחדים מהם
שוכרים בשכונה דירה זולה למגורים.
ההצתות ושאר העבירות שביצעו היו

ך* אשר ׳התארגנה החבורה היו חב ״
ריה, שנשרו מבתי־הספר, בגיל גיוס,
וסבלו בוודאי תסכול חברתי וכלכלי. את
גיבוריהם מצאו בשחקני הקולנוע. גם הם
רצו לנסוע במכוניות מהירות, לחבק נערות
יפהפיות ולהיות גיבורים. הדרך ה יחידה
שהיתה פתוחה בפניהם להוכיח את
עצמם היתד, דרך פשע. בעולם העסקים
הישראלי לא היו להם כל סיכויי התקדמות.
הם יצרו כנופיה של נערים מתוס כלים,
שיחקו בממשלה, מינו שרים ומזכירים.
היה להם גיזבר, אורי גולברי,
אשר חילק את כספי הפריצות והגניבות
בין כולם. היה להם שר־תחבורה, משה
מאיר (עד־המדינה) ,שדאג להספקת רכב
גנוב לחבורה לכל צרכיה. היה שר־החק-
לאות, יעקב בלדוט, אשר היה ממונה על
גניבות חקלאיות, בעיקר כבשים, בקר ופי-
רות ממטעים. אך המנהיג והרוח החיה
בכנופיה היה ללא ספק אדם מיסתורי,
שלא נאשם בתיק כלל. יוסף עניו, צעיר
בן ,26 יליד הארץ, בן למישפחה יוצאת
פרם. להוריו בית־דפום בשכונת התיקווה.
עיניו הבורקות של עניו מסתירות מאח ריהן
אישיות מוזרה ומעוררת שאלות.
לפי הסיפורים היה הוא המודיע המיס-
תורי שמסר את החבורה לידי המישטרה.
היה זה גם הוא שכתב מיכתבים בעילום
שם למערכת הארץ, שבהם הצהיר כי הוא
יודע מי ביצע את השריפות הגדולות ב-
תל־אביב. במשך השנתיים האחרונות, גם
בעת ביצוע השריפות האחרונות היו עניו
בבית־הסוהר. הוא נשלח לשם על התפר צות
למחסן צבעים וגניבתם. אך גם מ-
בית־הסוהר המשיר להיות המנהיג הבלתי-
מעורער של הכנופיה. יעידו על כך מיב-
תבים שונים שהוצגו בבית-המישפט מחב רי
הכנופיה אליו. כינויו בחבורה היה ה־קמב״ץ.
וכולם התייחסו אליו בייראת-
כבוד.
הוא לא נאשם במישפט, אולי מפני ש היה
בבית־הסוהר בעת השריפות הגדולות,
ואולי מסיבות אחרות. אך הוא הופיע במפתיע
לתת את עדותו. בעת סיכומיה של
התובעת פנינה דבורין, נכנס עניו לאולם.
אז כבר היה משוחרר מבית־הסוהר. ובך,
ללא שמירה, הופיע בבית־המישפט ונתן את
עדותו מעל דוכן העדים. את עדותו אפ שר
לסכם כמעט במישפט אחד :״אינני
יכול לענות, כי אני עלול להפליל את
עצמי.״
בפסק דינם התייחסו אליו השופטים
ואמרו כי הוא היה כנראה מנהיג בעל
אישיות כריזמאטית, והאינטליגנטי היחידי
בין אנשי החבורה. יתכן כי הוא הלווייתן
שאליו התכוונו השופטים בגזר
דינם, וכל האחרים, הנאשמים היו דגי
הרקק.

;ורשעה בהצתות שבהן נשרו רכוש שד גידיו]׳ דירות.
הריץ אותם? גי הנהיג אותם? גדוע הם הודו?

הנבחרת ש החיהווה

תלי תילים של מיסמכים, הצטברו ב-
מישרדה של התובעת האדמונית, פנינה
דבורין, לקראת המישפט. מיסמכים ומיס-
תבים אשר נמצאו בבתי הנאשמים, מאות
הודאות והודעות במישטרה נערמו באר גזים
גדולים ליד שולחנה. ואז החלה פר שת
מישפטי הזוטא. היה ברור כי המיש-
פט יעמוד או ייפול על הודאותיהם של
הנאשמים במישטרה. כולם, מלבד אחד,
הודו לבסוף במישטרה בביצוע חלק
מסויים מהשריפות. והוראותיהם אלה, בצרוף
״דבר מה״ הנדרש לפי החוק, היו
מרשיעות אותם. לכן נלחמו הנאשמים וסני גוריהם
מילחמה נואשת לפסילת ההודאות.
האיש שבלע סיכות
זץ מי שהש בו עו ת רצופים, מיום ליום,
י י התנהל מישפט הזוטא. הובאו מאות
עדים, שוטרים ואחרים, כדי להוכיח כי
ההודאות ניתנו מרצונם הטוב של הנא שמים,
כי איש לא היכה אותם ולא אילץ
אותם למסור הודאות אלה.
אחד אחד עלו הנאשמים על דוכן ה עדים
וגילו מסכת מפחידה של עינויים
ומכות שסבלו במישטרה, ואשר בגללם
הודו באשר הודו .״בעצם,״ טענו ,״לא
עשינו כלום, ואין אנו יודעים דבר. הכל
פיברוק של המישטרה. איננו מכירים אפי לו
אחד את השני.״
בית־המישפט, אחרי ניתוח ממצה ומע מיק,
החליט לקבל את הודאותיהם במיש-
טרה, ופסק שאפילו היו פה ושם חריגות
וחריקות, עדיין ההודאות ניתנו מרצון

חופשי. גחמותיהם של הנאשמים הן אשר
היו בעוכריהם. מפעם לפעם חזרו על
גירסתם בשינויים ובהגזמות רבות. עד
שהשופטים לא נתנו בהם אמון.
אומנם אחד מהם בלע סיכות, ואמר ל-
סניגורו כי הוא רוצה להתאבד מחמת ה עינויים,
פה ושם היו גם שמץ של ראיות
לכך שנהגו בהם בצורה מוזרה, והוציאום
ל״טיולי לילה״ ,אך השופט אליהו וינוגרד
נתן למישטרה ציון חיובי, השופט משה
טלגם נתן לה ציון שלילי, ואילו הנשיא,
בנימין כהן, אמר כי בין ציון שלילי לבין
ציון חיובי, היד. הוא נותן ציון ״לא
שלילי״.
שבועות אחדים אחרי מתן החלטה זו,
התקיים באולם אחר של בית־המישפט המ חוזי
בתל־אביב מישפט נפרד לשוטרים ש נאשמו
בהכאת עציר חשוד ברצח. העד
הראשי במישפט זה היה שוטר לשעבר,
איליה ארנון, שנכח בעת מתן המכות לעציר.
כאשר נשאל על מיקרים אחרים
שבהם חזה במכות במישטרה, סיפר כי
בעת חקירת אנשי מע״ץ, השתדלו להרחיק
אותו מהמקום. הוא אומנם לא ראה בפועל
כי מכים את אחד הנאשמים, אך כאשר
ראה אותם בהפרשי זמן של 48 שעות,
יכול היה להבחין בהבדל. אנשים שהיו
תקינים ובריאים יומיים קודם, היו נפוחים,
חבולים ומוכים יומיים לאחר מכן.
״ואם זה לא היה ממכות, הרי ההסבר
היחידי הוא שהם נפלו במדרגות,״ אמד
השוטר לשעבר .״זה בושה למדינה שהר
דאותיהם של אנשי מע״ץ התקבלו בבית-
המישפט,״ הוסיף.
אך לאחר שהתקבלו ההודאות, היתה
מלאכתה של התביעה קלה. פנינה דבורין

אומנם עמלה בפרך כדי להוכיח בכל
מיקרה את ״הדבר מה״ הדרוש כתוספת
להודאה. היא הביאה כראיות מיכתבים
שכתבו בני החבורה אחד לשני, ובהם הם
משתמשים בכינוייהם בכנופיה. אחד מהם,
יעקב בלדוט, הכחיש בבית־המישפט כי אי-
פעם נודע בשם ״ג׳מבוליקה״ .התביעה
הציגה שישה מיכתבים, חמישה מהם היו
חתומים בשם זה, ואותם הכחיש. את השישי
שלא היה חתום זיהה כמיכתב שהוא
כתב. התביעה הביאה אישור מגרופולוג,
כי כל ששת המיכתבים חוברו על-ידי אותו
אדם. וכך נוסף דבר מה להודאתו של
בלדוט.

השומר הצעיר
עלה באש
ך יי פתעהאחרה גרם העד דויד שולמן
י ( 1שנרצח השבוע כשהתפוצצה מכוניתו),
מבעלי מרס. הוא העיד על השריפה במרס.
בתיק המישטרה שנפתח עקב השריפה, הי־תה
תלונה על גניבה של בדי־ריפוד בשווי
של מיליון לירות. אולם עד־המדינה, משה
מאיר, הכחיש בכל תוקף כי הם גנבו בדים.
ואכן, בעדותו סיפר שולמן, שאחרי בדיקה
של מעריך התברר כי לא היתד, גניבת-
בדים, אלא חסר רגיל. כך אומתה נקודה
זו בעדותו של מאיר.
למרות כישרונה של דבורין נשארו שאלות
פתוחות בלא מענה. פנחס אמזלג,
הודה כי השתתף בשריפת בניין עיתון
הארץ, התברר ממיסמכים חד־משמעיים כי
באותו זמן ישב אמזלג בבית־כלא צבאי,

ולא יכול היה לבצע הצתה זו. האם הי-
כוהו במישטרה כדי שיודה גם בהצתה
שלא ביצע? או אולי ניסה הוא עצמו לבל בל
את המישטרה בעדות שקר כדי לערער
את מהימנות עדותו כולה? או שמא
מרוב שריפות והצתות, ולאחר שעבר זמן
רב כל־כך כבר לא זכרו אנשי הכנופיה
מי ביצע מהן התובעת אפילו הרחיקה
לכת וטענה שאין זה ודאי שהאיש לא ברח
באותו ערב מבית־הכלא והשתתף בפועל
בשריפה. שאלה זו לא נפתרה.
כימעט שנה נמשך המישפט. לקראת
פגרת הקיץ יצא ביודהמישפט לחופשה,
והבטיח לתת את פסק־הדין בהקדם.
פסק-הדין, כאשר ניתן, השתרע על כ־
250 עמודים. הפרוטוקול אינו ניתן כלל
לנשיאה מרוב כובד. שישה מבין שבעת
הנאשמים הורשעו על-ידי בית-המישפט.
רק אחד, עוזי ערמי, אשר שמר על שתי קה,
למרות שלטענתו הוכה גם הוא על-
ידי המישטרה, זוכה כליל.
דווקא הצתה אחת, מהפחות ידועות של
בני החבורה, מלמדת רבות על מניעיהם.
היתה זו ההצתה של מועדון־הנוער של
השומר הצעיר ביד-אליהו. המועדון סרב
לקבל את בני שכונת־התיקווה אל בין
שורותיו. וכך, כדי לנקום את נחיתותם
בחברה הישראלית, שרפו את המועדון
ערקו מצה״ל, גנבו מכוניות, גנבו דלק,
ושרפו מיפעלים.
יתכן כי סכומי כסף קטנים יחסית, ש בהם
היו פותחים מועדוני־נוער בשכונת-
התיקווה, היו מונעות שריפתם של מאות
מיליוני לירות, על־ידי נערים מתוסכלים
השונאים את החברה.

שזינת עוגל 300 : 1977 ,מיליון לי ח ת עלו בעשן תוו שעות מעטות

למע ״׳

מי כ ת בי ס
מהחומר שתתגלה במישפט עולה כי מע״ץ היתח כנופיה מגובשת היטב. לחגריה
היה סלנג מייוחד. הם היו קשורים איש לרעהו בעבותות ידידות. היו להם טיולים
משותפים והם היו שקועים בעולם משלהם. בכל מיכתביהם הם מזכירים את ה״מצב
המישפטי״ ,מחליפים דעות על מעשי עבירה, מתכננים גניבת כבשים ודלק, ושקועים
עד צוואר בתת״תרבות עבריינית פרטית משלהם.
המיכתבים משקפים היטב את עולמם. כתב־היד, בדרך כלל, כימעט בלתי
קריא. שגיאות הכתיב של אחדים מהם מעידות על בורות מוחלטת.
להלן כמה מיכתבים שהוגשו על״ידי התביעה כמוצגים בתיק. הנאשמים טענו
שסחטו מהם הודאות במכות ובאיומים, ושהם כלל לא הכירו איש את רעהו.
המיכתבים מוכיחים כי כימעט כולם היו ידידים של כולם. בייחוד מדבר בעד עצמו
המיכתב הראשון, שנכתב אל יוסף עניו, הקמב״ץ, על״ידי אחיו איתן. יתר אנשי
החבורה חתמו עליו וצירפו אל חתימותיהם את השמות, הכינויים והתפקידים
שלהם בחבורה.
תוקנו רק שגיאות כתיב, כדי שהמיכתבים יחיו קריאים ומובנים, והוספו השמות
שלהם המלאים ליד הכינויים.
ללא תאריך.
כותב לך מיכתב זד, ביום ראשון בשעה
12 בלילה. אחרי שהיינו בסיג רמה. זזיו
אתי בסינרמה משה (מאיר — עד־המדי-
נה) ,פיירו (פינחס אמזלג) וסמי (יוסף רח מים)
ועוד כמה חבר׳ה. יוסי, אני וג׳נד
בוליקה (יעקוב בלדוט) ואבא היינו היום
בבוקר בבית-מישפט, וחיכינו שאתה תבוא.
אתה לא הגעת, כנראה שהמישטרה ה צבאית
לא הודיעה שאתה נמצא בכלא. אז
השופט דחה לך את המישפט. יוסי, ברגעים
אלה שאני כותב לד מיכתב זה נ?ד
צאים לידי גידעון (הררי) ,משה (מאיר)
ופיירו (פינחס אמזלג) .הם שואלים לשלומך.
אני מקווה שאתה לא מתייאש
להיות שם מתי שאנו מבלים ועושים
חיים.
אתמול יום שבת הרבצנו נסיעה לחר מון
במכונית שלך. חבל שאתה לא היית.
אנחנו מדברים הרבה עליך ומזכירים אותך
כל פעם ואת מעשיך וכל הזמן צוחקים.
מה היית עושה אתה. אני אדווח לך מה
קורה עם החברה שלך. למשה (מאיר)
נמאס מהזקנה שהשכרתם אצלה, היא כל
הזמן מבלבלת לו את הביצים ובוכה שהם
משאירים אור עד שעה מאוחרת. ומבזבזים
הרבה חשמל. אז הם השכירו דירה אחרת
בתיקווה, ליד העכברה (חברתו של פינחס
אמזלג) והם צריכים לשלם כל חודש 300
לירות.
גידעון, משה ופיירו שלושתם גרים שם.
דרך אגב, פיירו גמר עם העכברה ויוצא
עם בחורה אחרת, אני חושב שאתה מכיר
אותה, יש לה גופה לא כמו העכברה. גם
משה גמר לפני יומיים עם זאת שהיה יוצא
איתה מחולון. הם יצאו בערך חודשיים,
ומשה חושב לחזור לקיבוצניקית שלו ש נמצאת
רחוק.
יוסי, ברגעים אלה שאני כותב לך מילים
אלה עוקב אחרי שורות אלה פיירו,
והוא אומר שישלח אליך רמז. יוסי, אני
רוצה שתכתוב מה העניינים. ההורים
ובייחוד אמא דואגים לך ושואלים לש לומך.
אמא נורא מתעצבנת שהיא לא
יכולה לבוא לבקר אותך. יוסי, פיירו רוצה
לכתוב לך כמה מילים, לכן אעביר
את העט לרשותו.
(מכאן מפינחס אמזלג) יוסי מה שלומך,
איך המרגש.,אני חושב שהכל בסדר. ודבר
אחד אני רוצה, שלא תתייאש, ותקח הכל
בקלות. כל החברה הסתדרו טוב, למ רות
שאנו קצת תפרנים. אבל אל תדאג
לנו, השעה עכשיו היא כבר 12.30 בלילה.
ואנחנו מתכוננים לבזוז את החומר שנחוץ
לאיתן (כנראה דלק) .יוסי, אני מוסר את
העט לידי משה.
משה מע״ץ. שילמנו מהקופה עבור הדי-
רה לחצי שנה. וזה לפקודתך במיכתב
ששלחת.
תיקח את גידעון: מה שלומך ז איך
אתה מרגיש? אני מקווה שאתה מרגיש
טוב. יוסי, במהרה ד״ש מכל החבר׳ה וגם
מזה שירד לתאים.
להתראות יוסי בקרוב
מע״ץ לעולם ועד
מאת גידעון (חתימה).
מאת אורי שר-הביטחון, יוסי סלמט ולהת ראות
מהר( ,חתימה).
מאת שר־התחבורה (חתימה).
מאת איתן (חתימה).
מאת פיירו (חתימה).
מאת ג׳מבוליקד( .חתימה).

גידעון, משה ופיירו עברו דירה במקום
גוטיי. שכונת עזרא.

24.2.76

ליוסי ממע״ץ שלום,

(ליוסי עניו,

בכלא).
יוסי, אין זמן לשטויות. אני כותב מיכ־תב
זה לאחר שהבוץ מזיקוביץ באו וקיבלו
דיווח שגירעון (גידעון הררי — אחד הנא שמים)
עריק באיי-בי-אם. בקיצור, יצאנו
מזה, וצריכים לצאת מהדירה בדחיפות
בריים. יוסי, השעה כעת 4לפנות בוקר,
חמש דקות אחרי שהמזיקוביץ בוץ בילוש
עם שתי קורטינות ביחד 40 כוחות־סום
הלכו. שלא תגיד שאני לא מדווח לך,
יעני, ישר מהאש.
לסיכום, אני מת לרבוץ. יוסי, איתן ברא-
זיקו נעצר. ועכשיו בארבע בבוקר לקחו
גם את גידעון. טוב, סלמט, העיניים שלי
נסגרות לבד.
כמו שאמרתי,
מע״ץ, הכוחות מידרדרים.
ז׳מבוליקו( .יעקוב בלדוט).

29.2.76

ליוסי עניו שלום רב,

ראשית מיכתבי אשאל לשלומך ולשלום
זקאניה של המכלאה (רמז) אם תשאל
לשלומם של כוחות מע״ץ אז העניינים
מתגלגלים לדעתנו והסיבות לכך הן כך:
איתן (אחיו של יוסי עניו) נעצר לפקודת
השופט המניקוביץ ל־ 10 ימים. באיזה אש מה
אני בדיוק לא יודע. אבל מה שברור
שזה בעניין הרכב שלו, אם קבלת את
מיכתבי האחרון, אז תבין בערך במה העניין.
בעניין החמצן (רמז) שמספקים ל איתן
הוא כך, משה (משה מאיר, מי שהפך

עד־מדינה) לא משתווה עם איתן. ותמיד
יש חילוקי דעות. משה טוען שאיתן קמצן
ולא מעריך את האספקה שהוא מקבל וכש-
משה מבקש כמה לירות אז איתן מהסם.
יוסי, אני לא מאמין שאחרי התיסבוכת
במישפטים של איתן הוא עוד ימשיך לדרוש
אספקה. אתה מבין אני מקווה.
גידעון (הררי — אחד הנאשמים) נתפס
לפני שלושה ימים על־ידי המדור המזי-
קוביץ בדירה שלנו והחברה שלו מבלבלת
לי את המוח שהיא אוהבת אותו ושאר
הסיפורים של הנקבות, אתה יודע. יוסי,
אנחנו צריכים לפנות את הדירה ביום
ראשון הקרוב, והבעיה שאין לאן ללכת.
נראה מה יהיה, תקבל דיווח בהקדם ה אפשרי.
...הייתי
אצל אמא של שר הסיפורים
(חיים בויום — אחד הנאשמים. מקור כינויו
הם הסיפורים הרבים שבפיו) הבת זונה
המזובלת, היא אמרה שהיא לא מסכימה
בשום פנים ואופן שחיים יודה באשמה
ואני מסביר לה, שלי זו עבירה שניה, וזה
מסוכן, לא איכפת לה המטומטמת. היא
רק דואגת לבן שלה. אתה מבין, היא
רוצה להעיד לטובתו. היא לא יודעת שעד
ממישפחה זה לא אוכל אצל השופט. וחוץ
מזה הוא הודה בפעם הראשונה. הוא
כבר הודה, הוא לא יוכל לחזור מזה. יעשו
לו קאסח, ויהיה מיסכן. שטויות, גם זה
יעבור, ורק נדע עם מי יש לי עסק.
...טוב יוסי, אסיים את מיכתבי הקצר
בתיקווה שיהיה לך חומר מחשבה על
העניינים של מע״ץ ומישפחתך. סלמט,
להתראות. מסור ד״ש לחיים הבן אכלה,
מע״ץ, הכוחות הנסוגים.
ז׳מבוליקה, כתב מע״ץ.

ירידה בבורסת המכוניות (כנראה חסרו-
להם מכוניות)
מכ״ם
הכוחות הפולשים מסתערים על הסי!
רמה,
בסרט אפרוץ הברזל
מע״ץ

ליוסי ממע״ץ שלום רב,
יוסי, מה נשמע ואיך המרגש? אם תשאל
לשלומי ומצב העניינים, הוא חמור
ביותר. אם תקשיב טוב העניין כך: את מול,
כלומר ביום ראשון, עשו חיפוש
אצלך בבית בוץ בילוש מזיקוביץ. והם
לקחו שתי מחסניות של ררנ״ט ואחת של
עוזי 18 .בטריות קטנות צבאיות ואקדח
רקטות. כל זה לקחו מהארון שלך.

10.2.76

ליוסי שלום רב דך,
בראשית מיכתבי אשאל לשלומך, ול-
מצבך המישפטי. יוסי אצלנו הכל בסדר
ומחכים לעניינים שיתגלגלו כלומר מצבך
המישפטי כאן בא דיווח על מישפט
שהתנהל אז בגלל גניבת רכב).
בקשר לדירה, עברנו ליד הבית של מזל
האוכלת. זה צריף 2חדרים כל הנוחיות,
300 לירות לחודש...
בקיצור, אני כותב מיכתב זה מגשר
הזיו, זה לאחר צילום בקיבוץ לוחמי-
הגיטאות. תוצאות הצילום פותחו במעבדות
מע״ץ ובצילום נראה משהו משונה כמו
למשל סמוח עבה (הכוונה כנראה לשמיכות)
וארוזים בניילונים. בקיצור, יש מה לב זוז.
סלמט,
ז׳מבוליקה.

מ יל ון מ ע ״ ץ
שפת־הסתרים של החבורה כללה את הביטויים הבאים, אשר נזכרו בחלק
ממיבתביהם, שהוגשו כמוצגי התביעה לבית־המישפט. בעדותם נתנו הסברים
למונחים הללו.
בוץ (מתחרז עם גוץ) :מישטרה.
מזי קו בי ץ: שוטר.
מני א קו כי ץ: שופט.
ח מ צן: דלק.
בז: מעשה שוד.
גוז (מתחרז עם בוז) :בחורות, חתיכות.
גורים: צעירים שהצטרפו למע״ץ זה מקרוב.
מ ש הו רץ: כבשים, או מכוניות.
ל ר בו ץ: לישון.
מערב פרוע: שטח־אדמה ליד אבו־כביר, מול בניין מרס( .נראה כי כינוי
זה היה רווח בתל-אביב הקטנה, ביגלל חוות־הסוסים שהיתה באותו מקום לפני
שנים רבות. נשיא בית־המישפט המחוזי, בנימין כהן, זיהה את המקום כאשר
שמע את השם) .מקום זה שימש מקום מיסתור לסצבורי־דלק שגנבו אנשי-
החבורה, והסתירו לעת הצורך.

תובעת דכורין ותיקי מע״ץ
טובעת בתיקים
אם תשאל איך כל זה קרה, אז אגיד לך.
ביום ששי בערב איתן נתן להם למשה
(משה מאיר שהפך עד־מדינה) גירעון ו-
פיירו (פינחס אמזלג) את הפדו. הם רצו
להביא משהו רץ (רמז — הכוונה אז ל גניבת
מכוניות או לגניבת כבשים) .ואיזה
בוץ לבד העמיד אותם (רמז) והבן־זונה
לקח את המיספר של המכונית ולמחרת
באו ועשו חיפוש. יש לאיתן מזל. הם ראו
את הטייפים ואת הטלוויזיה ולא הרגישו.
איתן רעד בידיים, בקיצור הבילוש אמר
לאיתן שהוא צריך לבוא למישטרת רמת־גן
עם שלושת האנשים שהיו עימו בפדו,
אתה מבין. אז אם גידעון, משה ופיירו
ילכו איתו, זה מסוכן, אתה מבין. אז הוא
הלך לבד, וכרגע הוא עצור( .איתן).
אז העניינים מתחילים להתגלגל לא טוב.
הם לא עובדים בראש. זה מרוב שהם חושבים
על בז (מעשי שוד) וגוז (חתיכות)
ביחד. עוד דבר, אנחנו עכשיו גם מפח דים
לרבוץ בדירה החדשה, כי משה חתם
לבוץ שאיתן ילך לחקירה, והוא נתן את
הכתובת. אז מה אתה אומר? הוא לא
טמבל? יוסי, תן הסבר לכל זה, אבל
מהר, אני מחכה לתשובה מהירה.
סלמט ולהתראות.

מע״ץ הכוחות המידרדרים.
(מיכתב של יעקוב גלדוט, לא חתום !
על ידו)

שיהיו בריעים כל מע״ץ ומכים מע״ץ
(מיכתב לגירעון הררי, שהיה בחוץ,
מאת משה מאיר, עד־המדינת, ואדם בשם
אליעזר קולט, שרצה להצטרף למע״ץ .
שניהם בכלא ב־.)17.4.77

לאחי גירעון שלום,
כותב לך מיכתב זד, חבר של משה,
אליעזר קולט. בראשית מיכתבי אשאל ל שלומך?
איך אתה מרגיש? בוודאי תרצה
לדעת מה שלומי הרי הוא טוב ולא חסר
לי דבר מאומה רק לראותך מקרוב אלי.
סטיב (כינויו של גידעון הררי, על שם
סטיב מקוויו) ,את מיכתבך קיבלנו ביום
ראשון ושמחנו ...חשבתי קצת והגעתי
למסקנה כי אני אישית צריך לענות לך
על המיכתב, כי אתה עדיין לא מכיר או תי
ולא ראית אותי איך אני נראה. כך
אספר לך קצת עלי. אני גר עם הורי ב חדרה.
ואני עובד בחוץ נהג סמי (מנוי
טריילר — משאית) ולפעמים הייתי עובד
נהג של בום (נהג של מנהל בחברה).
כך אני פעם ראשונה בבית־סוהר, בגלל
הובלתי סחורה גנובה באוטו ונקלעתי לבד.
כי היו איתי עוד שלושה, אבל היפלתי
הכל עלי. החברה הם דואגים לי. זה בסדר,
ואני עומד להשתחרר בקרוב...
אני אספר לד מדוע אני רוצה לעזוב
את חדרה, קודם כל אני עבדתי נהג בום
בתל־אביב, שהוא נשיא התאחדות האי כרים•
אם אתה מכיר עם אוטו (דודג׳ פו־לארה)
ועבדתי בכבוד ועומד לחזור אליו
כי הייתי טוב בעבודה.
וכל יום אוטו צמוד, וכל יום הייתי
נוסע לחדרה הביתה. ודבר שני בתקופת
המאסר, אני יצאתי לחופשה שלוש פעמים
ואני גרמתי צרות לבוץ. והפכתי את חדרה.
כך הם החליטו ואמרו לאחי שהם מחפשים
אותי. כך אני בא לגור בתל־אביב.
שלום ולהתראות בקרוב,
ממני חבר למע״ץ אליעזר

לגירעון שלום רב,
סטיב, בקשר לבוץ שהם אומרים שעשי נו
ביז (שוד) ברמת־חן אל תדאג, ותנסה
להזמין אותי לחקירה, ותגיד לבוץ אולי

איזעו ה ח בו ר ה:

שרים, מזכירים
(!) גדעץ הררי, בן .23
כינויו: סטיב מקווין.
תפקידו: שר־התחבורה (כלומר, ממונה על השגת רכב לחבורה).
סניגורו: נתן קנת.
עונשו 10 :שנות מאסר.

( )2יעקב כלדוט,
כינויו: ג׳מבוליקה.
תפקידו: שר־החקלאות (כלומר, ממונה על גניבות חקלאיות, כמו
בן .22

כבשים, בקר ופירות).
סניגורו: דניאל מור.
עונשו 3 :שנות מאסר.

( 0אורי גולכרי,
כינויו: כדור.
תפקידו: גיזבר, מזכיר. היה ממונה על הקופה
בן .26

המשותפת

החבורה.
סניגורו: חיה אזולאי.
עונשו 10 :שנות מאסר.

גדעון הררי

אורי גולכרי

10ש1ים

10 שנים

( )4יוסף רחמים, בן .25
כינויו: סמי הגבוה.
תפקידו: סגן קסב״ץ. בתקופה שהקמב״ץ יוסף עניו היה במאסר,
מילא רחמים את מקומו.
סניגורו: נתן וייס.
עונשו 3 :שנות מאסר.

( )5פנחס אמזלג,
כינויו: פיירו.
סניגורו: אברהם ריכטמן.
עונשו: שנה אחת מאסר על תנאי.
בן .22

( )6חיים כויום, בן .22
תפקידו: שר-הם יפורים. הוא היה ממציא את ההסברים עבור המיש־טרה
לכל עבירה שבה נתפסו חברי הכנופיה.
סניגורו: מנחם רובינשטיין.
עונשו 5 :שנות מאסר.

( )7עוזי ערמי,
כינויו: פרפר.
סניגורו: אריה שרעבי.
בן .23

חיים כויום

יעקכ כלדוט

5שנים

5שנים

זוכה מכל אשמה. היחידי בין חברי הכנופיה אשר לא הודה במישטרה
בכל עבירה שהיא.
( )8משה מאיר, בן .24
כינויו: מושון. במשך תקופה מסויימת שימש כשר־התחבורה. בעת
המישפט הפך עד־מדינה והעיד נגד כל חברי הכנופיה.

נאשם אמזלג (שמאל) •
ערק מהר
משה יודע מה הולך שם. ואני כבר אטם-
טם אותם. כך שתהיה לי נסיעה ואני אוכל
לראות את תל-אביב קצת.
גידעון, אני רוצה שתישלחו לי כמהתמונות, ואל תגיד שאין לך, כי יש לך.
ותמונה שלך רוצה אליעזר. תשלח תמונה
שלך ושל כל החברה יחד עם חוזליטו
(כינויו של הג׳יפ של הררי).
הצלחה בפעולות ותיזהרו מהבוץ.
נ.ב. יש כמה אנשים חדשים במע״ץ.
אני לא מכיר אותם, כמו למשל משה נחום,
וכן הלאה, דווח לי מה הולך איתם.
ממני משה ואליעזר.

גלויה ממשה מאיר, יעקוב בלדוט
(ז׳מבוליקח) ושתי בחורות ליוסף עניו.
ללא תאריך

ליוסף הרכה אהבה ממשה, ג׳קי
(ז׳מכוליקה) ,אורנה ואירית, מקיבוץ

גשר הזיו.
עכשיו אנחנו נמצאים ברכבת, כולנו
בדרך לתל־אביב. אין לנו זמן ולא מקום
לשאלות כגון ״מה נשמע״ אבל בכל זאת
* מימין חייל אחר, שאינו שייך לפרשה.

( )9יוסף עניו, בן ,26 איש המיסתורין, אשר לא היה נאשם בתיק. הוא
העיד, אך סירב למסור כל מידע בטענה שהוא עלול להפליל את עצמו.
תפקידו: בחבורה היה קצין־המיבצעים. ולדעת רבים היה הוא מייסד
וממציא החבורה. אנשיה הלכו אחריו בעיניים עצומות. לדעת אחדים היה
גם מקור המידע החסוי שנמסר למישטרה, ובעיקבותיו עצרה את כל אנשי
החבורה.
( )10 איתן עניו, בן ,24 אחיו של יוסף. גם הוא לא היה נאשם במישפט.
אך נזכר במיכתביהם של חברי הכנופיה.

( )11 זכולון כן ישראל,

בן .25 הוא כונה ״הנשיא״ .גם הוא לא

היה נאשם במישפט.
נשאל. אצלנו הכל בסדר, משתוללים קצת
ברכבת אבל שטויות.
כותבת לך אירית ידידתו של דקי ומשה,
אשר התאהבה בך מסיפוריהם. מקווה לר אותך
עם משה, תקבל אותך במיטתה. שו לחת
לך את אהבתה אירית.
מיכתג ללא תאריך למשה מאיר מגיד״
עון הררי (סטיג) ועוזי ערמי (תפרפר) —
ערמי זופה גמישפט.

אהלן מושון,
אני כותב לך כמה מיכתבים ללא מענה.

(לדמון) אם משהו לא בסדר אז תכתוב
ותספר. בקיצור, מה נשמע אצלך?
הרוחות אצלנו נרגעו והכל כשורה. הכל
בסדר גזוז. אספר לך על עצמי. אתה יודע
שאני לא עובד ואני אוהב לישון. אין
ברירה, זו המציאות.
לפתע נכנם לחדרי עוזי (ערמי) ,אם
אתה זוכר אותו, אז אני מבסוט. ואם לא
אז אני אזכיר לך. אתה זוכר שלקחת אותו
לבת־ים עם הסובארו?
חה. חה. חה. אני מאמין שאתה זוכר
אותו. מושון לצערי אני רוצה להזכיר לך
שלילי, אחות של יעקב (בתולות) מתחתנת.
אנחנו מתכוננים לעשות שמח. מושון עוזי

יוסף רחמים

פנחס אמזלג

3שנים

שנה על תנאי

רוצה לכתוב לך כמה דברים:
למושי שלום רב. אם תשאל לשלומי
הרי הוא טוב. כמה חבל שאתה חסר, אבל
שטויות, עוד נתראה. הכל עובר בכביסה.
כאן אנחנו מבלים אך לא עם הרגשה
טובה כי אחד חסר וזה רע. אבל ברצוני
לדעת מה נגמר עם כל הבלגן. החברה רו צים
לדעת מה קיבלת. רצינו לבוא אליך
לביקור, אבל הג׳ים התקלקל. ולא יכולנו.
מושון, אתה יודע שאני ואתה ישבנו
בעת ובעונה אחת. ואחר כך בזזנו ביחד.
אסיים בד״ש עם שיר מכל החברה.
להתראות.

סטים והפרפר

י תיק

* 19ץ010 טמפמיפלייטקפ עשויים מ סיג סופגנימיוחד טמפוני פלייטקס עשויים מסיב
סופגני במיוחד.
סיב מיוחד זה הוא בעל כושק
ספיגה כה גבוה, עד כי קרוב
לודאי שלא תרצי לחזור׳
.ולהשתמש בטמפוני הכותנה או
הריון הרגילים.
הסיב של פלייטקס הוא עדין,
רך ואינו גורם לגירויים.
לבחירתך טמפונים עם
דיאודורנט או ללא דיאודורנט.

ט מפוני
עם ה מוליך העדין.

חו ט הוצאה

שפופרת
פל ס טי ק פנימי ת

עי׳ץ

השכונה ־ אחרי
ך שכונת התי־קווה לא אוהבים את
יוסף עניו. כאשר נודע גזר־הדין, ש הטיל
עשר שנות מאסר על שניים מבין
חברי מע״ץ, היו עיניהם של בני השכונה
מלאות שינאה לעניו.
״הוא המציא את כל תה כדי להציל
את עורו מאשמת החזקת נשק ללא רשיון.״
זו היתה הגירסה שהעלה יובל רחימי,
אחיו של יוסף רחימי (סמי הגבוה).
״כששמע עניו שהמישטרה גילתה מצ בור
נשק בביתו, וידע שהוא צפוי ל־15
שנות מאסר, החליט להמציא סיפור ש־המישטרה
תקנה, ותוותר לו על בל האי שומים
נגדו. הוא ידע שהמישטרה מחפשת

יובל רחימי הוביל את צוות העולם הזוו
בסימטות שכונת התיקווה, והצביע על קי רות
בתים שונים שהיו מכוסים כתובות
המגנות את עניו. הכתובות הוקיעו אותו
כמלשין, שקרן, בוגד ובעוד ביטויים שאין
הנייר סובלם. אחדות מהכתובות הבטיחו
לעניו מוות. הבניין ברחוב עבאס, ששימש
״מיפקדת״ מע״ץ, משמש היום למגוריו של
אדם זקן וערירי, ועל כל קירות הבית
כתובות בגנות עניו.
בתיקווה בטוחים כולם כי בני החבורה
לא ביצעו אף אחת מההצתות .״אילו היו
מציתים עבור מישהו, היו מקבלים הרבה
כסף, ותראו איך הם חיו, הרי לא היה

שפופרת
פל ס טי ק חיצונית
טמפון מ סי ב .
סינ ט טי סופגני

פתח ה חדר ה

אמת ]קרמון |שיפרי|1נעמ.1

קמיל שמפו לשיער בלמדיגי
קמיל שמפו המיוחד
לבלונדיניות ולנהירי שיער
הינו מוצר נוסף במשפחת
מוצרי הקמיל של מעבדות
ד״ר פישר
קמיל שמפו טבעי מכיל
אזולן המופק מפרחי הקמומילה הוא מעמיק את גוון השיער
ושומר על צבעו הטבעי
מוסיף לו ברק ורכות.

שני עולמות: מיפקדת מע״ץ ברחוב עכאס בשכונת־ ה תיקווה -
מכיוון שלא יכלו להשתלב ביד־אליהו —

זה טבעי.

וילות־פאר ביד־אליהו, במרחק במה מאות מטרים
— שרפו את מועדון השומר הצעיר

ק מיל שמפו טבעי״ .יש לו טבע לפגק
מוצר של דרי ישר

חן טרמפ לוו״ ל

בצורה נואשת את אלה שהציתו את מרס,
קרגל, ורד והארץ, והוא החליט לספק
להם את האשמים. לשם כך כתב טיב־תבים
מפלילים לחבריו מילדות בשכונה.
במיכתבים אלה אליהם חתם, י.ע ,.אי שם
בגטו ורשה׳ ,ושאל על הצתות שכביכול
ביצעו יחד, היתד. זו עלילה שפלה של בוגד
פחדן,״ כך חושבים תושבי התיקווה.
ובכל זאת, עניו, מישפחתו ובית־הדפום
שלהם נשארו בדיוק במרחק רחובות אחדים
מ״מיפקדת״ מע״ץ לשעבר, בדיוק באותו
מקום שבו גרים קרוביהם ומישפחותיהם
של ״קורבנותיו״ במישפט מע״ץ, כיצד
אינו מפחד? המישטרה לא הציבה שוטרים
על פיתחו, וכאשר הופיע להעיד ב-
בית־המישפט בא בעצמו באופן חופשי
וללא ליווי .״הוא סומך על המזל שלו ועל
הקסם שלו,״ אומרים האנשים.

להם כלום. הם היו פשוט חבורה של
ילדים צעירים שהשתעשעו בקומזיצים
ובמסיבות.״ עניו שהיה המנהיג הוביל או תם
אחריו. הוא השתעשע במציאת כי ותארים
לבני החבורה. הוא המ נויים
ציא
להם מישחקים כמו חראקות, הוספת
פנסים כחולים מהבהבים למכוניות כדי
שתיראנה בניידות מישטרה. כולם הלכו
אחריו כעיוורים, לכן כואבת כל-כך בגי דתו
בהם. נגד עד־המדינה, משה מאיר, אין
הרוחות סוערות כלל. למרות שהוא גרם,
אולי, נזק גדול יותר מעניו לאנשי מע״ץ,
אין כועסים עליו. הוא לא היה שייך. הוא
היה סתם בחור חיפאי שהצטרף לחבורה
למשך ארבעה חודשים בלבד. בגידתו אי נה
נוראה כל כך כמו זו של המנהיג
עניו, האל שבגד.

אילנה ארץ
ה עו ל ם

הזה 2207

6חו׳{ 6x^3 6x113ח 12 0 6

ובשווא£3

גרב• מכנס המעוצבות
בשיא העדינות

אומם ה

גמישה וחיננית עם

^ £3^15

ה רוו ל ח

הז ה

דה 99

נובזני״אומסה״ תוצרת איטליה בכל החנויות בארץ

ה קו פההפר טי ת
(המשך מעמוד )50

הלוואה זו, התכרר כי קופת־החו־לים
היכלה הלוואה אחרת מכני,
כסדר גודל דומה, של 20 מיליון
לירות, כריכית המגוחכת של 21.5
אחוז ל־ 20 שנים, כאשר כשמונה
השנים הראשונות תשלם הקופה
רק את הריכית.

01011031

היה מי שדאג גם לערבויות הלוואה זו,
שהן לאמיתו של דבר פיקטיביות. קופת-
החולים לא יכולה לתת ערבויות מהרכוש
שלה, המשועבד כולו, והמדינה לא יבולה
לתת לה ערבויות מפני שהיא בתנה לה
כסף מזומן באותו הסכום. סודר כי בנק,
הקשור עם הבנק שנתן לקופת־חחולים
את ההלוואה, הוא שיספק לבנק־האב שלו
את הערבויות.
מבקר־המדינה יודע לספר כי מישרד־האוצר
ייעד בשנת 1977 סכום של 36 מיליון
לירות כהקצבה לקופת־החוליס לעובדים

שימוש הסתדרות העובדים הלאומית ל פעילות
פוליטית.
הבניין המרכזי של קופת־החולים לעובדים
לאומיים, ברחוב ביכורי־העיתים בתל־אביב,
הוקם על מיגרש, שה וחכר לקופה
על־ידי עיריית תל־אביב למטרה אחת ביל-
בד: להקים שם מרפאה. בחוזדדההחכרה
נאמר במפורש, כי הקופה תהיה רשאית
להקים במקום מרפאות, ולא להשתמש בקרקע
לכל מטרה אחרת.

כמיבנה נמצאים מישרדיה של
הסתדרות העוכדים הלאומית, וכן
שתי חכרות־כת מיסחריות של
הסתדרות זו: חכרת־השיכון והכי
רת־מלונאות.

בידי קופת־החולים היתד, הבעלות על
בית־מלון גדול בטבריה. הוא הועבר לידי
הסתדרות העובדים הלאומית תמורת 50
אחוז מהכנסות המלון, למשך 10 שנים. היה
מי ששכח — או לא כתב — בהסכם־
ההעברה, את בעיית השיפוצים וההתרחבות

המשחה החודרת
7ינ!717ד הכאב...
אינך חייב לבלוע תרופות נגד כאבי שרירים ופרקים.
נסה טיפול מקומי במוקד הכאב. מרח מעט ״דוליקל״
על המקום הכואב ...ועסה. משחת ״דוליקל״
חודרת דרך העור, משככת ומקילה את הכאב.
משחת ״דוליקל״ להקלת כאבי שרירים ופרקים,
וכאבים מהתכווצויות שרירי הצוואר ושרירי הגב.

משחת״דוליקל״
משמשת גם לעיסוי
לפני מאמץ ספורטיבי
ולאחריו.

מארון התרופות

בחדקס ננד עצירות

טילה

ם >ס1

פרוגרוך

הטיבות הכחולות נגד כאני גרו!
מבצע תנוכה

הנחה על
נעלי ביתימ\;פי גומי
ונעלי גברים תוצרת חו׳^.
1570 הנחה על
נעלי נשים תוצרת חו׳^.

א בג ץ ל

ה מב צ ע בר שת
חנויות אבנטל בצזרי^.

השר שוסטק (משמאל) עם מנחם כגץ ושלמה לורנץ
מימצאים הדורשים חקירה
לאומיים, אולם בסופו של דבר קיבלה
הקופה יותר מ־ 86 מיליון לירות. המבקר
אינו מציין זאת, אך יש לזכור כי חודש
אחרי התחלת שנת הכספים של ,1977 קיבל
אליעזר שוסטק את הנהלת מישרד־הברי-
אות.

של אותו בית־מלון. אלה נעשים כולם על
חשבון 50 האחוזים של קופת־ד,חולים. ה תוצאה
מעוררת גיחוך: במשך שש שינים
קיבלה הקופה סכום של 101 אלף לירות
תמורת 50 האחוזים, במתנה שהעניקה ל הסתדרות
העובדים הלאומית.
מלון במתנה

״הכל
בסדר!״

ולם כשעה שהשר אליעזר שוסטק
י דואג לקופת-החולים הלאומית, קופת־החולים
הלאומית עוזרת לאליעזר שוסטק.
בקופת־החוליס לעובדים לאומיים חברים
כל חברי הסתדרות העובדים הלאומית,
אם כי חלק ניכר מחברי הקופה אינם חברי
ההסתדרות, ונרשמו בה רק כדי לקבל שי רותים
רפואיים. למרות זאת מעבירה ה קופה
סכומי-כסף ניכרים, ואף מעניקה להסתדרות
שרותים העולים בכסף רב.
עד ששוסטק מונה כשר־הבריאות, היתד,
קופודז!חולים מסתפקת רק בהעברת 32
אחוז מהכנסותיה, מגביית המס האחיד,
להסתדרות העובדים הלאומית. כשמונה
שוסטק, הועלתה התמיכה ל־ 40 אחוז בשנה,
שפירושם מיליוני לירות. קופת־החו־לים
אינה מקפידה להעביר רק את 40האחוזים
מחברי הקופה, שהם גם חברי-
ההסתדרות, אלא מעבירה את אותו האחוז
גם מהכספים שמשלמים לה חברי הקופה
שאינם חברי-ההסתדרות.
לפי הכרטסת של קופת־ד,חולים הלאומית,
רק 19 אלף מתוך 59 אלף ראשי-אב, ה מבוטחים
בקופה, הם חברי הסתדרות־העובדים
הלאומית. בעוד שהקופה מקבלת
מימון־ענק ממישרד־הבריאות של שוסטק,
40 אלף ראשי-אב משלמים 40 אחוז מדמי
החברות שלהם בקופה להסתדרות של שוס-

אך ההסתדרות הפוליטית מקבלת עוד
טובות־הנאה מקופת־החולים שלה. במר בית
הגכסים של קופודהחולים משתמשת
גם ההסתדרות. תחת להקים עוד חדרי
מרפאות, נותנת קופת־החולים חדרים ל

ם למכקר־ המדינה היה קשה לח-
דור לכל הפיתולים התקציביים והתק-
נוניים בין קופת־החולים של העובדים הלאומיים,
הממומנת במידה רבה על-ידי ה ממשלה,
לבין הסתדרות העובדים הלאומית,
המשמשת כעורף הפוליטי של שר־הבריאות
אליעזר שוסטק. אולם במימצאי
ביקורת מבקד־ד,מדינה, ובחקירות שערך
העולם הזה, התגלו ליקויים וטובות-הנאה
רבות.
שר-הבריאות אליעזר שוסטק אינו מוד אג
ממימצאים אלה ואמר ה״כל בסדר.״
מזכ״ל הקופה, דויד מלמדוביץ, אינו מודאג
אף הוא :״המימצאים של מבקר־המדינה
אינם חמורים בכלל, וגם במה שהמבקר
מאשים אותנו — ואלה הם דברים קטנים
— הוא טועה.״

מכקר־המדינה אינו מודאג אן?
,הוא. הוא אמגם ציין כמה מימ־צאים
מחשידים, ולא ציין מימצאים
מחשידים אחרים, אולם לדעתו אין
צויד להפנות את תשומתייליכו של
היועץ המישפטי למימצאים.
דו״ח מבקר המדינה על קופת־החוליס
לעובדים לאומיים, שנכתב השנה ושפורסם
לפני שבועיים, הוא הדו״ח הראשון של
המבקר על קופת־חולים זו, מאז הוקם
מישרד מבקר־ד,מדינה. יש להניח בי ה מבקר
לא יחזור לקופת־חולים זו במשך
שנים רבות. ראשי לע״ם וקופת-החולים
יוכלו להמשיך ולעשות בכסף הממשלתי,
אשר זרימתו אליהם הולכת וגוברת, ככל
העולה על נפשם.

יוסי ינאי ן

ה עו ל ם

הז ה 2207

רולניק בע״מ, מולו״ת אחרת
ויסוצקי ,10 תל־אכיב

מבצעמיוחדל קו ר א 1זעודהזה ״
(המשך כעמוד .)76

אופן הזמנות הכרזות (למשך חודש ינואר 1979 בלבד)
מחיר כרזה רגילה ( 70x50ס״מ נייר כרומו 135 גרם, מודפס
ב 5-צבעים) — 50ל״י

כרזה כפולה (א—ב ו״אחד מי יודע״) 100x70ס״מ 70 — .ל״י
הזמנת מינימום 3 :כרזות.

יש לשלוח את התשלום בצירוף הטופס הלוט לפי הכתובת
הנ״ל. הכרזות יישלחו בדואר לבית המזמין תוך 10 ימים
ממועד קבלתן. הכרזות נשלחות באריזה קשיחה ; בתוך גליל
קרטון( .הזמנות לחו״ל מתקבלות בצירוף 3דולר הוצאות
משלוח) המחיר כולל דואר ומשלוח.
המבקש מיתקן תליה מיוחד יוסיף 20ל״י לכל כרזה. לכל
משלוח יצורף קטלוג צבעוני — ללא תשלום.
הצעה מיוחדת המבקש לרכוש את כל הפוסטרים (24
במספר) יקבל, ללא תשלום, את מתקני התליה.
גזור, מלא, ושלח

* שני מיליון ו עוד ח צי
2 ,5 0 0 ,0 0 0ל״י פרס ראשון!
מאות אלפי זכיות בהגרלת הפיס!
30ל־י-מינימום זכיה בזוטא ובהגרלה!
קנה את כרטיס המזל שלך עוד היום!
233,600 זכיות מיידיות בזוטא!
14,406,000ל״י -
סך כל הזכיות, בכל שבוע!

--לכבוד
רולניק בע״מ ,׳מו״לות אחרת
ויסוצקי ,10 תל־אביב
אבקש לשלוח לי את הפוסטרים והכמויות כמסומן להלן :

...וכתובת מלאה
פוסטר א—ב תייר אחד מי יודען צבר הענק וגנו
מגדל בבל
שלגיה ושבעת הגמדים
אחרי המבול
הנזל וגרטל
מושגים שימושיים בעברית
בגדי המלך החדשים
עוד מושגים שימושיים
צומת בתל־אביב
בקר טוב
חוף תל־אביב
לילה טוב
ירושלים, העיר העתיקה
יונת השלום
אידישע מאמע
עפיפון השלום
קיבוצניק כד וותיק
התקווה

מצ״ב שיק ע״ס ...

ל״י, עבור ...כרזות

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

תעריפון המנויים של !1111:1הז ה

טלפון 227118 ,227117

החל 1.12.79*0

מחיר העיתון

פי ר קו אי די א ל

• דמי המנוי בארץ
• לכל ארצות תבל בדואר רגיל

אבן נבירול 110 תל־אביב
(פינת אנטוקולסקי)

ציוד בעחון בע״מ

בספות ביתיות, קופות
פלדה, ארונות חסיני אש,
תאים מיוחדים ליהלומנים.
בתנאים ובמחירים מיוחדים

״ציוד בטחון״ בע״מ,
טלפון 244093
אבן גבירול ,9תל״אביב
הוצאות משלוח

סה״ב

סה״ב

144 + 144 + 1056 1344 1670 = 179 + 435 + 1056
697 860

דמי המנוי לארצות חוץ בדואר אוויר

משווקי תוצרת
מגן גולדמן בע״מ
מציע כרגל הפתיחה :

לשנה בלירות

לחצי שנה

אירופה ארה״ב, קנדה ומקסיקו
ונצואלה, ברזיל, ארגנטינה, קולומביה,
אוסטרליה, ניו זילנד, פרו
גאנה, חוף השנהב, ניגריה, דרום אפריקה,
טוגו, חבש, קניה
פנמה, טאייוון
תאילנד, הונג־קונג, נפל, סינגפור, קוריאה

2171 = 233 + 882 + 1056
3481 — 373 + 2052 + 1056
1110 1765

5490

2770

3792 = 406 + 2330 + 1056 4581 491 * 3034 + 1056
3855 — 413 + 2386 +1056
1921 2315
1952

588 + 3846 + 1056

כל שינוי בדמי המשלוח ובמע״מ יחול על המנוי.

חו טרמפלחייל

רהיטי ״מרדד -מחמאה לתרבות הדיור
חדרי,-שינה,
מערכות־ישיבה,
חדרי־ילדים
ופינות-אוכל

מתוצרתנו וגם
מסקנדינביה, איטליה
בלגיה, הולנד,
אנגליה

פתוח בכל יום עד 8בערב
ובמוצאי שבת עד 10 בערב
רמת גן, רח׳ז׳בוטינסקי 22
״׳ירמה הוי ״

אל תוותרו על ביקור ב״וורדד
ה עול ם הזה 2207

הצעה מיוחדת לקורא* !.העול ה 1ה״ ב ארץ וב חו״ד

8£1511£85 - 501 \1£71411\ 0סי 11< 1ץ ע 8 0

רולניק בע״מ ־ מר׳לות אחרת
רולניק בע״מ ; מו״לות אחרת מציעים לקוראי העולם הזה (במשך חודש ינואר) לרכוש את הכרזות האמנותיות, המופצות
בהצלחה רבה בשוק העולמי.
הכרזות כולן מאויירות על ידי מיטב אמני הגרפיקה הישראליים, מודפסות על גבי נייר כרומו מהודר, מודפסות ב־5
צבעים בגודל 70x 50ם״מ. הטקסטים ההומוריסטיים המופיעים בכרזות הן בשפות עברית ואנגלית.
ניתן לרכוש את הכרזות גם בצירוף מתקן תליה מיוחד.
ברזת א _ ב (אבגר כץ)

אחד מי יודע (אבנר כץ)

(להלן צילומים מוקטנים של חלק מהכרזות
קטלוג מפורט יישלח לפי בקשת המזמין).

טפסים, הזמנות ופרטים — ראה מסגרת כעמוד .75

וג*:ן ו 1111:

,יונת השלום (ר. כספי)

מושגים שימושיים (דני קרמו)

מגדל בבל (ש. בץ)

י ** 4*8*10י 8*8*1ג!ו***:

*8.1801

סדרת ״טיפוסים בישראל״ (דני קרמו) הציורים מלווים בטקסט הומוריסטי באנגלית.
ידד
^1 0 1 ( 111

א״ד״ בעפאפע

צ בי

* 11ז

111£ 011( 11\ 1£8

ו קי!

תמונות ישראליות (מישל קישקה)

לחדרי ילדים (אלונה פרנקל)

סדרת סיפורים קלאסיים לילדים (אבנר כץ) בכל פלקט: ציור +הסיפור בעברית ובאנגלית

בגדי המלך החדשים

הנזל וגרטל (עמי ותמי)

הענק וגנו

שלגיה ושבעת הגמדים

הודים. קומוניסטים. פרטיזנים וסתם פזשעים במחנה
סובייטי ^ שירי־חשק ע ס־ ״ ס מאד עלי שיח^ ,,ו המתנה של
חווה אלבר שט״ן

האודיסיאה
של לוי
יפריטו לוי נולד באיטליה ב־,1919
וסיים את לימודי הכימיה באוניברסיטת
טורינו בראשית מילחמת־העולם השניה.
עם השתלטות הגרמנים על איטליה הת נדב
ליחידת פרטיזנים וכאשר נתפס ב־
, 1943 נישלח, כיהודי, למחנה־הריכוז ב־אושוויץ,
משם שוחרר רק במחצית .1945
את עולם הזוועות של מהנה־הריכוז תי אר
פרימו לוי בספר אם זה אדם, שהוא
ספק יומן ספק רישום של אדם החי בכד
כב־לכת אחר, הרצוף בהקבלות ספרותיות
מהתופת לדאנטה, ספר הנחשב ליוצא-
דופן ב׳ץ ספריהם של כותבי־השואה דד
מיקצוענים (״שואנים״) נוסח אלי ויזל
ואחרים.
למרות שאס זה אדם טרם ראה אור
בעברית, הרי שהמשכו ראה אור החודש
בתירגום לעברית, תחת הכותרת ההפוגה *.
ספר זה הביא בשנת 1963 לפרימו לוי את
הפרס האיטלקי לספרות קאמפיילו, וזכה
למהדורות רבות באיטליה ובלשונות אי רופיות
אחרות. ההפוגה הוא סיפורה של
האודיסיאה הפרטית של יהודי איטלקי,
המתחילה במחנה־הריכוז הנאצי, ועוברת
אל השבי הרוסי, בחברת יהודים, קומוניסטים
שסרחו, פרטיזנים, וסתם פושעים
במחנה־ריכוז סובייטי.
ההפוגה הוא ספר קריא ביותר, למרות
שאין בו עלילה־מרכזית אחת — הוא מבוסס
על אפיזודות המורכבות על דמויות

פרימו לוי
תיקווה לעולם חדש
ומקומות. לוי מתאר את האימה בנוסח
ובסיגנון פשוטים, למרות שהוא רב־קפדן
הבוחן כל מילה וכל פסיק. הדימויים אצלו
משמעותיים, אסתטיים. לוי מצליח לקרב
בסיפורו זה את הקורא לאותה תקופת־אימים,
קירבה שמעט סופרים היה בכוחם
לייצרה. הספר אינו נושא בשורה אידיאו לוגית
כלשהי, וכשמו כן הוא, עוסק בהפד
* ההפוגה, מאת פרימו לוי; עברית:
אברהם פסקא; הוצאת ספרית־פועלים ;
238 עמודים (כריכה רכה).

היסטוריה חברתית של האמנות והספרות

גד, שבין האידיאולוגיות שהחריבו את העו לם
הישן, מבלי שעלה בכוחן ליצור עולם
חדש.
פרימו לוי משרטט בסיפרו גלריה של
אירופה המרוסקת של תום המילחמה, אי רופה
של בני רסיסי-לאומים שונים, עקו רים
מנופם הטבעי, המשוטטים בנסיון
למצוא דרך אל מחוזות ילדותם האבודה.
למרות פרקי המרירות והיגון הרבים, הרי
שפרימו לוי מצליח להביא פירורי בדיחות,
המעידים על שמירת צלם אנוש.
פה ושם פזורות תחושות של התפעמות
הנובעות מהתיקווה לעולם חדש ונאור,
שייבנה על חורבות מילחמת־העולם הש ניה,
תיקווה ההולכות ודועכות לקראת
סופו של ההפוגה. מצער ביותר לקרוא
את הספר בעברית השטוחה, עמוסת שמות
ומילים שלא תורגמו. כך פוגם המתרגם
באודיסיאה המגובשת והמרתקת של פרימו
לוי בכבישי אירופה ההרוסה.

חישקו באתי, והוא /ים גדול ורחב
ידיים״.״ ועמנואל הרומי מקלל :״אשד
אשר תמות כתולה — ניכרתה / ,אין לה
בעולם הנשמות חלק גם יהודה ד,לוי
מייעץ לאשר ,,שהפילה את הגבר חלל
לחשקה :״לקראת חלל חי שקו קרב הח זיקי
/וכאש נדוד האהבה הדליקי/ .
מאסת בי, על כן תריקין לי חנית ...ערש
דווי היפבי לערש תענוג — /ודבש וחלב
אוהבך הניקי.״
במדור אם הפרידה על שנינו ניגזרה
מובאות שורות מרתקות כמו :״בקרבי
אש נדוד הבעיר צבי חן /בפיהו נחלי
חמאה ונופת / .אשורנו ולא קרוב —
ועיני /כגן עדן, אבל לבי בתופת״ מאת
טדרוס אבולעפיה. במדור אחר מלמד

רית של ימי־ד,ביניים והמאות שלאחריה
היא שירת קודש בילבד.

החוגים לספרות מטעם ברית התנועה
הקיבוצית ותנועת המושבים מפרסמים ל עתים
חוברת מעניינת למדי, עלי שיח.
בחוברת האחרונה של עלי שיח * מתפרסמים
דברים שנאמרו בחוגים אלה מפי
אשהאשר תמות בתולה
דן פגים, משורר בעבר ופרופסור לשירת
ימי־הביניים באוניברסיטה העברית ב ירושלים
בהווה, ערך וליקט אנתולוגיה
נהדרת של שירי אהבה וחשק בעברית,
הקרוייה כחוט השני * .הוא מביא בה שירי
אהבה ועגבים שנכתבו בעברית בספרד,
איטליה, תורכיה ותימן בין המאה ה־10
למאה ה־ . 18 השירים אינם מובאים בסדר
כרונולוגי, כי אם בהתאם למדורי הקשר,
היוצרים מיפגש מרתק עד מאד של צורות
חריזה שונות. באנתולוגיה זו מצויים יותר
ממאה שירים, החל מ״ואס רחקת, צביה,
ממגורי — /הרועה את לעצמי מעשיי...״
פרי עטיו של יוסף צרפתי, וכלה ב״דודי
אשר יעיר להבים — לכה נתעלסה באה-
בים / ,מיין היכים, כי טובים /דודיך
מיין״ של יהודה הלוי.
אנתולוגיה זו ד,יא עדות לאותה מסורת
של שירד, חופשית ומשוחררת בנושאים
של בינו לבינה, ועל מתחים מילוליים
אירוטיים שאינם נופלים משירות דומות
בלשונות לועזיות, ואפילו מתעלים עליהן.
אין בשירי הקובץ רק שירי אהבה שבין
גברים לנשים ובין נשים לגברים, אלא
גם שירי נשים לנשים וגברים לגברים.
מרגש לחשוב כי מלומדים וחכמים כמו
ר׳ שלמה אבן־גבירול, ר׳ יהודה ד,לוי
ואחרים כתבו שירים בעלי גוון מיני בולט
לנערים רכים, לצביים ולעופרים, או כפי
שכותב שמואל הנגיד :״אמת, כי צבי
לוקט ורדים בגנד! אהבתיו, ולכו עלי
תשלח חרונף / .ולו תחזה את שאהבתיו
בעינך — /אזי שחרור אוהביך ואיגד/ .
אשר שח :׳רדה נא לי דבש מכחילד,׳ /
עניתיו :׳תנה לי את דבש מלשונך,׳ /
וקצף ואמר לי בזעף :׳הנחטא /לאל
חי ף׳ עניתיו :׳בי, אדוני, עוונך ! ״
המשורר עמנואל פראנסיש שואל:
״בי איך כתולה סוערת תתיע /מתענוגי
אהבה נעדרת?״ והמשורר טדרוס אבו־
״עפרת החן — לה
לעפיה תוהה :
שדים /עוד לא חלו בם ידיים /תוך ים
* דן פגים — כחוט השני, שירי אהבה
עבריים מספרד, איטליה, תורכיה ותימן;
הוצאת הקיבוץ המאוחד; 112 עמודים
(כריכה רכה).

״זכר ונקבה ברא אותם ציור מהמאה ה*)16
איך בתולה סוערת תרגיע
ר׳ משה אבן עזרא את שיעורו, שלא
כמינהגי שולחן ערוך, וכותב :״אל
תחשה למצוץ שפה ורוק / ,עד תאחוז
חקך — חזה ושוק!״ גם שלמה אבן־
גבירול עוסק באנאטומיה של האהבה,
וכותב :״׳חקור היטב׳ ,ידידי יגעני/ ,
מצוא פלס לאהבתך ומעגלי עדי
שרתי, בחקרי האהבים / ,עדינה ישבה
אצלי כשגל /ואומרת ויעקב פרג״
סיש ממשיך שיעור זה וכותב :״לולי
ידעתיך, אהבה, מאמש / ,לולי בידי פעלך
מיששתי / ,לולי כלבי להבך התשתי,
ובשכלול אלך למאז תמס
ספר זה מומלץ לאותם שתוכנית הלי מודים
לספרות של מישרד החינוך והתר בות
המאיסה עליהם את השירה העברית,
ויצרה אצלם את הרושם שהשירה העב *
׳וכשבלול׳ — מרוב חולשה אני נמס
מפניך.

הסופרים אברהם כ. יהושע, יופל
בירשטיין ויצחק כן־ינר. כמו כן מובאים
בה כמה סיקורים על שרידיה של
ספרות האידיש, על מידרש איציק של
איציק מאנגר, ניתוח של סוניטות מאת
יהודה עמיחי ויעקוב פיבמן, וניסיון
מעניין למדי של בארי צימרמן להת מודד
עם שירה של המשוררת דליה
רביקוכיץ התרוששות (״אם להתרו שש
/אני רוצה במו אדן חרבה /אם
להתרושש /אני רוצה בגאווה / .ספרי
תורה /מצילים מן האש /אותי לא/ .
איני רוצה לבקש /שאם אמות /אהיה
כאוניה טרופה ; /מים שאין להם סוף /
יכבו את השריפה.״) צימרמן מגיע למס *
עלי שיח 6בעריכת: ידידיה יצחק,
אברהם אדרת, זיסקינד כרמל ואחרים;
ברית התנועה הקיבוצית; 262 עמודים
(כריכה רכה).

—— נמר ע 1ל נייר
(המשך מעמוד )77
קנה :״נידמה לי ששירה של דליוז רבי־קוכיץ,
הנענה אף לקורא ה׳בלתי־מעמיק׳,
הוא דוגמה לשיר שניתן ׳לצלול׳ בו לרוב,
ולצאת כל פעם מחדש עם דבר־מה

לא נפקד בעלי שיזד עיון בסיפור קיץ
וחורף של מ״י גרדיצ׳כסקי, בחינה
של מעמדו של הקורא ב״הטירה״ ו״מושבת
עונשין״ לקפקא, ועיון בשיחת העיר ל־זיגפריד
לנץ ובסיפרו המופת.
פרק מאלף בעלי שיח הוא תמצית פגי־

שות החוגים העוסקים בהשוואה בין מיכאל
קולהאוז של. הייגריך פון קלייסט,
ורגטיים של ד ׳ דוקטזרוג. מדור שאין
דומה לו בכתבי־עת העוסקים בספרות
הוא המדור הביבליוגרפי, המביא ביבליו גרפיות
תמציוית מאד של הסופרים שבהם
עוסקים בחוגים לספרות. אין ספק שעלי
שיח חושף מעט מהמאגר האנושי־תרבותי
הגדול המצוי בתנועה הקיבוצית.

החווייה הישראלית
פגישה לאין־קץ

סיקורת
כנענית מיספר הספרים הנשלח לעיון ולביקורת
הוא רב. לכן ישמש תת־מדור זה לדו״ח
ראשוני על ספרים, שלא ניתן לשבצו ב־מיסגרות
המקובלות של מדור זה.
ס חינוך חברתי בבית־הספר העל
יסודי, מאת ד״ר, מרים שמידע, בהוצאת
אחיאסף, בוחן את מהותן של הפעילויות
שמחוץ לתוכנית הלימודים בבית-
הספר העל־יסודי, תוך פירוט וסיקור היס טורי
של פעילויות אלה. עוד ספר־יסוד
על מדף הספרים המיקצועי בתחום החינוך
נעמי כן ישראל, בספרה בארץ מיכתבים למחנכת — הטיפול בילד הרך,
שראה אור בהוצאת ספרית פועלים, דנה
גם היא בנושא החינוך. הספר בנוי בצורת
מיכתבים שהמחברת כותבת למחנכות של
פעוטים, המבקשות לדעת מהי הדרך הנכו נה
ביותר לגדילה נכונה. נושאי־מישנה
בספר לקוחים מחיי היומיום: קימה בבוקר,
ישיבה אל השולחן, מישחקים, חינוך
לנקיון, השכבה, הסברה מינית, הילד המאומץ,
היחסים בין המחנכת־מטפלת להורי
הילדים הרכים הוצאת דקל — פיר־סומים
אקדמיים, המתמחה בפירסום ספרי״
לימוד לאוניברסיטות, פירסמה החודש
מיקראה בסוציולוגיה, הנושאת את הכותרת
התיאוריה הסוציולוגית הקלאסית,
מאת צ׳ארלם קיימן באנתולוגיה (מיק־ראה)
זו מצויים מאמרים מאת: אונוהט

חחזה אלברשטיין היא זמרת מה מעלה
הראשונה בין הזמרות הישראליות.
היא נתברכה בחוש יוצא־מדהכלל לבחירת
רפרטואר השירים שאותם היא שרה, רפרטואר
התורם למעמדה הבכיר. בימים אלה
ראה אור הספר המהודר שיר במתנה*,
שבו קיבצה אלברשטיין את מיבחר השירים
ברפרטואר שלה, במלל ובתווים.
הספר עשוי במתכונת אלבומית מהודרת,
מלווה בתצלומים מעולים. בהקדמה חו שפת
הזמרת את האני־מאמין שלה. היא

בחטף

שמיר־זן

לשון

כך בתנ״ך
יצחק אכינרי המנוח, מחלוצי הבל שנות
העברית החדשה, השאיר בעזבונו
ספר יוצא־דופן בנוף ספרי הבלשנות העברית.
הספר הוא כך בתנ״ך שבו מצוי
אוצר מילים וביטויים נשכחים מהתנ״ך,
הראויים לדעת המחבר לשוב לתחיה בל שוננו.
בספרו
מציג אבינרי, במתכונת כימעט-
מילונית, קבוצות מילים הנמצאות בשימוש
יומיומי, והצעות למילים, שלדעתו היו
מייפות ומשפרות את העברית, כמו:
אמתלה (שם ארמי) ,שלדעת אבינרי יש
להחליפה בתואמה, ואיצטגנין בהובר שמים,
בחורה בעלמה, השמצה בלבנות, לגדף,
לחרף ולנאץ, התרשל בנעצל והתרפה, גרזן
בקרדום.
ספק אם קרייני הטלוויזיה, הנוהגים ב אחרונה
לקרוא לסופר־מרקטים בשם מרכולים
מודעים לכך, כי ״מרכולת — הוא
שער הרוכלים״(יחזקאל כ״ז, כ״ד) ,כמאמר
ספרו של אבינרי. עוד ספר המעיד על
התחיה המופלאה של הלשון העברית.

! # 0לפני כשבועיים ערך חבר־הכנסת
משה שמיר חשבון נוקב עם המשורר
נתן זך. חשבונאות זו נעשתה במסווה
של ביקורת שירה, ברשימה תחת הכותרת
״נתן ירגיע״ ,שראתה אור במוסף לספרות
של מעריב. שמיר מרצף את רשימתו ב-
ליגלוגים על ספר שיריו החדש של זך,
במהלכם הוא מדגיש דברים כמו :״איזה
שדה נרחב לפרופסורים ! נתן זך נותן להם
את שאהבה נפשם. אירוניה ואירוניה עצמית,
תרגילים לשוניים וירטואוזיים מהוסים
בעדינות, מוסתרים מעין הצופה, חריזה
סמויה, מרושלת בכוונה, דיוק קפדני
בהנחת החומר בלא כל תחושת־מאמץ,
מעורבות דקת־מגע בענייני היום, סימני
עקבות של, תרבות /רובם נהירים לתייר
המצוי, חלקם שמורים לאקדמאים ...נתן
זך הוא אמיגראנט, אין ספק בכך שהוא
אמיגראנט בכל מקום ...יש בספר פרק
ישראלי מובהק (״הארץ המובטחת״) ,אך
גם בו רק תוספת דגש ל׳שורשיות׳ של
העדר השורשים. היהודי הגרמני לשעבר
(עמ )174 ,מספר לנו, בוויכוח סמוי עם

אמנות

ארנולד האוזר
ארנולד האוזר חינו אחד מאותם חוקרי
תרבות אחרונים, ילידי הקיסרות ה־אוסטרו־הונגרית,
שפסה וחלפה מן העולם.
חוקרים אלה מייצגים עולם ערכים בסיסי
שגז וחלף עם אותה קיסרות. הוא נולד
בהונגריה בשנת , 1892 למד פילוסופיה
ותולדות האמנות והספרות בבודאפשט וב־ווינה
^,ולאחרי מילחמת־העולם הראשונה
עבר להתגורר בברלין, שהיתה מרכז ה עשייה
התרבותית והאמנותית עד עלות
היטלר לשילטון. ביקור ממושך של האוזר
באיטליה חיזק את החלטתו להקדיש את
עיקר מאמציו המדעיים והספרותיים לחקר

קומט, הרכרט ספנפר, קארל
מארבס, מכם וובר, אמיל דורק־היים,
פרדיננד טניז וגיאודג זימל.

בקובץ מתואר הרקע לסוציולוגיה של
המאה ה־ .19 הוא בוחן את החוקיות של
תופעות חברתיות, דת האנושות, הסוציולוגיה
של הידע, תורת הערך העודף, אופיה
של התרבות המערבית המודרנית, המתו פרופסור
דולוגיה
של מדעי החברה
משה דויד קאסזטו, מגדולי דורו בפר שנות
המקרא ובחקר תולדות עם ישראל,
היה גם אחד ממניחי היסוד לפיענוח ה טכסטים
האוגריתיים, ולקביעת זיקתם אל
דרכי הכיתוב המיקראי. באחרונה ראה
אור בהוצאת מאגנם ספרו ספרות מקראית
וספרות כנענית, שבו מקובצים מאמריו
של המחבר, שראו אור לראשונה בלשונות
אירופיות. מאמרים כמו: היכלו של בעל
בלוח 2 7\ 8של כתבי אוגרית או שדר של
1של כתבי אוגרית
מות לבעל בלוח
או שבע נשותיו של המלך כרת. הספרות
הכנענית השפיעה בסוף שנות ה־ 30 ובראשית
ה־40׳ על שירתו של יונתן רטוש
ואלה ההולכים בדרכו. ספרו של קאסוטו
הוא ספר־יסוד בהבהרת עולם הלשונות
של המיזרח, שהעברית יצאה מתוכו ושמרה
על ערכיו הראשוניים • £למות בבית־חולים
הוא אוסף של קטעי יומן על מותו
של אדם, שאותם ההדיר רודולף קאו־צקי.
תירגומם ראה אור באחרונה בהוצאת
רשפים. ספר זה מצטרף לכמה ספרים
אחרים שראו אור באחרונה, במיסגרת
ספרות ההכנה למוות (לחיות עם המוות
מאת אליזבט קדכלר־רוס, והמוות וה-
מישפחה מאת לילי פינקום) .בספר מז כיר
המחבר מעט מהשקפותיו של איוואן
איליץ׳ בניקמת הרפואה, העוסק בניכור
של הפרט בתוך המערכת, המאיימת ל עתים,
של בית־החולים המודרני, תוך
שהוא מוליך ל״<)1מ!0זס 1״ (״אמנות
המיתה״) .הספר מעיד כי החברה היהודית
בארץ מתחילה לטפח גישה אירופית לעולם
המוות • •

מאת אלתרמן, ועוד עשרות שירים המצי׳
בים את חווה אלברשטיין בראש מיצעד׳
הפיזמונים האמיתי של הזמר העברי.

חווה אלכרשטיין ובתה מאירה
״שמרתי לי אותך״
כותבת, בין השאר :״כל הזמן עליך
ללכת על חוט דק בין הגרעין1האישי וכין
הצייד לשיר לאנשים ולא להיות לבד
ולשיר בחלל ריק ...אני זקוקה לשירים.
הצורך לשיר קיים אצלי כמו צורר של
אדם אחר ליצור...״
לחווה אלברשטיין טעם מעודן בבחירת
שירים להלחנה, ולכן רבים בספר זה
השירים של נתן אלתרמן ושל תרצה
אתר. ספר השירים מתחיל בעוד חוזר
הניגון שזנחת לשווא ...מאת נתן אלתרמן
ובהלחנת נחום היימן, ושירתה של אל-
ברשטיין היא אכן אחת: עוד חוזר הניגון.
בין המחברים שאלברשטיין נזקקת להם
מצוי גם יורם טהר־דם, עם שירים כמו
הנוסח העברי לשירו של ג׳זרג, מוס־טאקי
״את חרותי /שמרתי לי אותר /
כמו כוכב בסער /את חרותי /עזרת לי
לעמוד /כבל כאב וצער הנוסח מעיד
על טעמה של הזמרת ועל עולמה.
בספר מצויים נוסחים מלאים של שירים
ככינור ישן מאת רחל שפירא, עץ הכוכבים
מאת לייב מורגנטאו, חופים הם
לפעמים, מאת נתן יונתו, סוס עם כתם
על המצח מאת יורם טהר־לב, אליעזר
בן־יהודה, מאת יר ץ לונדון, בלדה לבת
הטוחן של איציק מאנגר בתירגום דן
אלמגור, לא ידע איש מי היא מאת
חיים נחמן כיאליק, ופגישה לאין קץ
* חווה אלברשטיין — שיר במתנה;
עיצוב גראפי ניצה רז; הוצאת מסדה־פרס;
181 עמודים (כריכה קשה).

ארנולד האוזר
לימוד בסיסי של תרבות המערב
בעיות האמנות מנקודת־ראות סוציולוגיה׳.
מחשבתו הושפעה עד מאד ממישנתו של
ההוגה החברתי. מאגם דובר, וכתוצאה
מכך היה האוזר מראשוני התיאורטיקאים
של האמנות השביעית — הקולנוע.
בשנת 73׳ פירסמה הוצאת הקיבוץ המ אוחד
את סיפרו היסטוריה חברתית של
* יצחק אבינרי — כך בתנ״ך; הוצאת
קרית ספר, ירושלים; 126 עמודים (כריכה
קשה).

משה שמיר

נתן זך

סנדוויץ׳ עם מרגרינה
שאול טשרניחובסקי כי,מולדת אינה
מצמיחה אלא כמיהה לדבר אחר, לא מו לדתי.׳
(עט׳ .)107״ אלא שמאחרי הביקורת
המאד־יומרנית של משה שמיר על ספר
שיריו החדש של זך צפונית מזרחית,
מסתתר העלבון הצורב שבו מעליב זך
את שמיר, בספר גופו, שם הוא כותב,
בשיר ״ולמוות יש ממשלה״ :״פה שולט
חוק הברזל בכיפה ; זהו. הפגם בשיטה ;
זוהי השיטה כולה: ולמוות יש ממשלה :
די לבכות בארץ הזאת; הנה באים כבר
משה שמיר ו אורי צבי גרינברג ; בכים
אחד גבר חוצב להבות ! בשני — סנדוויץ׳
עם מרגרינה ביקורתו של שמיר על
זך מתעלמת במתכוון מן הכינוי המעליב
בו מכנה זך את שמיר בשיר זה (״סנדוויץ׳
עם מרגרינה״) .הגיב על ביקורת זו משורר
ירושלמי נודע, שאמר :״באותם הכ לים
שבעזרתם שירת הז׳דאנוב משה שמיר
את ברית־המועצות, הוא משרת כיום בקו דש
את בית־המיקדש ואת ארץ־ישראל
השלימה — ז׳דאנוב פעם, זדאנוב תמיד.״
האמנות והספרות * .בימים אלה ראתה
אור מהדורה חדשה ומתוקנת של ספר זה,
שבה נוספו מפתח־עניינים מפורט ומדור
תמונות לכל כרך וכרך. הטכסט נבדק
מחדש ותוקנו שגיאות־דפוס, מעשה שאינו
מקובל בקרב המו״לים הישראליים.
האחד מתחיל את ספרו במאגיה וב־נאטורליזם
של התקופה הקדם־היסטורית,
דרך התרבויות העירוניות של המיזרח ה עתי?
,יוון ורומא, ימי־הביניים, הרנסאנס,
המאנייריזם והבארוק. בחלק השני של
הספר, הוא בוחן את הרוקוקו, הקלאסיציזם
והרומאנטיקה, הנאטורליזם והאימפרסיו-
ניזם. הפרק האחרון: עידן הקולנוע. ספרו
של האוזר הוא ספר לימוד בסיסי ויסודי
של תרבות העולם המערבי. ספר שחשי בותו
היא ראשונית במעלה, בשל היקף
העיסוק של מחברו, הפרטים והקונספציה
של בחינת האמנות והספרות.
* ארנולד האוזר — היסטוריה חברתית
של האמנות והספרות (שני כרכים) ,עברית:
דליה טסלר, מנחם דורסן ואברהם
יבין; הוצאת הקיבוץ המאוחד; + 326
349 עמודים 32 +עמודי תמונות (כריכה
רכה).

ד /ז/7/<3ד-

חד ש
בי שראל !
אוכ!ש

תשלומים!
״אלסקה״
מקנה לך אפשרות
לרכוש מלתחה שלמה
לסתיו ולחורף
ב־ 4תשלומים
חדשיים שווים.
לכל קניה מעל 4,000.-ל״י
מתוך המבחר האופנתי של
,,אלסקה״
קני החורף
בלירה

ה א בי ב
הבץ ן...

בבית האופנה לב דיזנגוף
(ז 16ח 90 {{ 0 6ח 126ס )

בחולון: שד׳ קוגל פינת סוקולוב
במפעל: רח׳ יעבץ ,30ת״א
ובקרוב:״אלסקה״ ברמת־גן.

חזרה לתחילת העמוד