גליון 2263

1111

״ויקטורי״ ספינת הדגל של נלסון בקרב טרפאלגר
שנערך ב־ 21 באוקטובר .1805 נלסון, שפיקד על צי של
27 ספינות התגבר על ציין המשותף של צרפת וספרד
שמנה 33 אניות קרב, בפיקודו של האדמירל וילנוב, וטיבע 19 מאניותיהן.
כשאתה מעשן נלטון פילטר וירג׳יניה, זה הסיפור שהיא מספר ת לך.

קח אחת...

נלסון פילטר וירג׳יניה ־ הטעם הנועז של המרחבים הגדולים...
1וא

וימריעקבסווטמיר

זה התחיל -בפרשת מינוי הדובר. לכאורה
— עניין קטן, אך כפי שמסתבר עתה,
היתד, בו חשיבות נסתרת.

מסכם את הדכדים יוסי ינאי:

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב,
רחוב גורדון ,3טל 232252/3/4 03 תא־דואר . 135 מען מברקים :
״עולמפרס״ .העורך,הראשי: אורי אבנדי ראש המערכת: יוסי ינאי .
כתב בכיר: יוסי היימן. עורך־תבנית: יופי שנון עורכת כיתוב: לילית
בוארון. צלמי מערכת: ציון צפריר וענת פדגופטי ראש המינהלה :
בע״מ. מודפס ב״הדפוס החדש׳׳ בע״מ, תל־אכיב, רהוב כן־
אברהם סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני המו״ל :״העולם הזה״
אביגדור. הפצה ״גד״ בע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ בע״מ.

ב •בנים הרא שונו ת של המדינה
ב נפוץ סיפור, שהיה, כנראה, סיפור
אמיתי.
כאשר הגיע הנשיא הראשון של המדינה,
חיים וייצמן לארץ, בפעם הראשונה
אחרי היבחרו לתפקידו, באה פמליה של
הממשלה החדשה לקבל את פניו בנמל־התעופה
לוד. בין מקבלי־פניו היה גם
המפקודהכללי הראשגן של מישטרת־יש־ראל,
יחזקאל סהר•
וייצמן הכיר את סהר היטב, כי בעבר
כיהן סהר (אז סחרוב) כאחד מנושאי־כליו.
וייצמן, שהיוזה לו לשון ארסית ביותר,
הצביע על כובע־המישטרה בעל עיטורי־זהב,
שפיאר את ראשו של סהר, ושאל ב אידיש
:״איזה מין כובע היא זה, חצקל?״
השיב סהר בגאווה :״זהו הכובע של
המפקח הכללי של המישטרה !״
תמה וייצמן :״ולכובע הזה לא דרוש
ראש?״

נטל העולם הזה חלק מרכזי.
לפני 25 שנים בדיוק פתח שבועון זה
במסע־גילויים על המתרחש בצמרת המיש־טרה.
יחד עם פעולתה של שורת המתנדבים
והמישפט הממושך שהגיש עמוס
בן־גוריון, גרמו גילויים אלה לסילוקו של
יחזקאל סהר. לפני כן הורשע בעוון שבר
עת־שקר בבית־המישפט.
הדבר מפריך את הטענה שנפוצה בימים
האחרונים, כאילו הדחתו של הרצל שפיר
מתפקידו היתר .״ההדחה הראשונה של
מפכ״ל״ בתולדות המדינה.
אין דמיון בין שתי הפרשות, ואין דמיון
בין שפיר ובין סהר. אולם עובדה היא
ששפיר אינו הראשון שכהונתו הסתיימה
בטרם עת, ובצילה של פרשה.
העולם הזה ראה את עצמו תמיד ככלב־שמירה,
המפקח על פעולות המישטרה והמגן
על זכויות־האזרח. מאז יומה הראשון
הקדישה מערכת זו חלק ניכר ממא מציה
לדיווח על המתרחש בתוך המישטרה,
על שיטותיה ועל תוצאותיהן. התרענו זבל
פרסות של שחיתות, על טיפול אכזרי בא סירים
ובעצירים, על מחדלים ועל כיש־

מסהר
עד שפיר
מופר־ההשכל של סיפור זה התגלה
כעבור כמה שנים, בעיקבות פרשה שבה

22 בפברואר 1978

7במאי 1958

דובר ארד

העו ל ס הזה 2263

שהוא, ככלות הכל, האיש שיקבע מי יהיה
המפכ-״ל הבא. עוד כשהיה איבצן סגן מפקד
מחוז תליאביב של המישטרה, בדרגת
ניצב־משנה, נהג להתפאר לפני עיתונאים
כי הוא יהיה מפכ״ל המשטרה. נראה כי
איבצן ייאלץ לחכות לתורו, לפחות כדי
עוד כהונה אחת.

תחזית ״העולם הזה״ 2112

שער ״העולם הזה״ 1075

מהרגע הראשון

.טקס חילופי המפכ״לים, שנערך לפני
שנה במטה הארצי בירושלים, היה אחד
הימים השחורים של דובר־המישטרה, סגן־
ניצב ברוך לשם. הוא היה האיש של
המפכ״ל היוצא, חיים תבורי, וידע על האפ שרות
שהמפכ״ל הנכנס, הרצל שפיר, ירצה
להחליפו בדובר משלו. עוד לפני כני סתו
של שפיר לתפקיד נערכה בין ה שניים
שיחה. שפיר הבטיח אז ללשם :
״בינתיים אתה בתפקיד.״
בזמן הטקס הבחין לשם בעיתונאי דבר,
המלווה את שפיר. לשם לא ייחס לכך
משמעות. אך כששמע במהדורת־חדשות
של אחר־הצהריים באותו יום ששפיר מינה
את ארד כדוברו, הבין מדוע השתתף
ארד בטקס.
סיגנון זה, שהקורבן הראשון שלו היה
ברוך לשם, נקבע על־ידי הצמד שפיר*
ארד כבר מהיום הראשון לשרות שניהם
במישטרה. ימים אחדים אחר־כך כבר יכלו
העיתונאים, המסקרים את ענייני המישט־רה,
להבין שלשם היה רק הקורבן הרא שון.
שפיר
ערך מסיבת־עיתונאים חגיגית,
שאליה הוזמנו כתבי״המישטרה מכל רח בי
הארץ. הוא הופיע כשלימינו ארד ול שמאלו
ראש״הלישכה החדש שלו, ששפיר
הביאו מצה״ל, אחרי שהדיח את ראש־הלישכה
של תבורי. עוד בפתיחת מסיבת־העיתונאים
הודיע שפיר :״כל מה שייאמר
כאן הוא הסוי, ולא לפירסום.״ העיתונאים
הנדהמים סירבו להישאר יושבים במקומותיהם
:״לא באנו מתל־אביב ומחיפה כדי
לשמוע דברים שהם אוף־דה־רקורד,״ הס
טענו כלפי שפיר ,״אם נקבל ממקורות
אחרים את מה שאתה מספר לנו כאן —
לא נוכל לפרסם זאת!״
שפיר, שלא רצה בפיצוץ מסיבת״העי־תונאים הראשונה שלו, נכנע. הוא הרצה
על יעדי המישטרה, פרש את עיקרי תוכנית
תירוש, שאז החלה להירקם בראשו,
וענה על שאלות. בסוף המסיבה לא יכול
היה שפיר להתאפק, ונזף בעיתונאים ״על

לונות, לצד דיווח אוהד על הישגים והצ לחות.
לכן
לא היה זה אלא טיבעי שמילאנו
תפקיד מכריע במערכה הגדולה, שהביאה
לסילוק כל צמרת המישטרה בהנהגת יחזקאל
סהר בשנות ה־ .50 מתחנו ביקורת חרי פה
על כמה מיורשי סהר, וביניהם המפכ״ל
הקודם, חיים תבורי. ועל כן גם עקבנו
מקרוב אחרי צעדיו הראשונים של הרצל
שפיר, אחרי שנכנס לתפקידו. כפי שסי פרתי
במדור הנדון בגליון האחרון, הייתי
בין הממליצים על מינויו.
כאשר עברתי השבוע על הכתבות הרא שונות
שלנו עם כניסת שפיר לתפקידו,
נוכחתי לדעת שכבר ניבאנו בהן על העומד
להתרחש. למעשה גילינו אז את הזרעים,
שנבטו כעבור שנה בפרשת ההדחה.

ההתנהגות המחפירה שלכם, שאתם לא
מכבדים את רצון המפכ״ל לקיים מסיבת־עיתונאים
אוף־דה־רקורד.״
אז פרצה סערה גדולה. העיתונאים השיבו
לשפיר מנה אחת אפיים, ניסו להסביר
לו שהמישטרה אינה צבא, וכמו כל מוסד
ממשלתי אחר, חייבת המישטרס למסור
מידע לציבור.
הקרע בין העיתונאים לשפיר לא אוחה
מאז. ארד לא ניסה לחלץ את הבוס שלו
ממצב בלתי־בריא זה. להיפך: יחסו של
ארד לעמיתיו־לשעבר היה מתנשא ויהיר.
לישכת דובר־המישטרה הפכה אחד המיש־רדים
הסודיים במישטרה. קשה היה לקבל
מארד ומצוות־עובדיו חומר על המישטרה,
ועוד יותר קשה היה לקבל תגובות על
אירועים או ידיעות שהגיעו לעיתונאים
ממקורות עצמאיים משלהם.
לעומת זאת היה ארד פעיל ביותר אצל
עורכי־העיתונים. בכל פעם שעיתונאי
כתב מאמר או ידיעה שלא החמיאו למפ־כ״ל,
או לארד עצמו, היה ארד פונה לעו־רך־העיתון
ומתלונן על הכתב. הוא הצ ליח
לשבש לחלוטין את יחסי המפכ״ל
עם העיתונאים, אך -לא רק עם העיתונאים.
גם קצינים בכירים במטה הארצי ופקידים
במישרד־הפנים לא יכלו לשאת את יחסו
המתנשא של ארד כלפיהם.
כל אותה עת העניק שפיר גיבוי מלא
לארד. כשהיו עיתונאים, קצינים או פקי דים
בכירים מנסים להפנות את תשומת־ליבו
של המפכ״ל לנזקים שמדיניות ה דוברות
של ארד גורמת למישטרה ולש־פיר,
היה שפיר מתעלם מהדברים. ארד
היה איש־אמונו.
הידיעות על מערכת הדוברות הקלוקלת

של המישטרה הגיעו גם לשר האחראי,
הד״ר יוסף בורג. הוא הציע לשפיר להיפטר
מארד. כשהכשיל ארד בדיווח לא-
אמיתי את שפיר בפרשת אורון ירדן, גבר
לחצו של בורג, אולם שפיר בלם את
השר. ארד הוא ידידו של שפיר עוד מה תקופה
שבה לבש שפיר את מדי צה״ל,
ושפיר אינו מפקיר ידידים.
יש הטוענים היום שארד הוא שגרם,
בסופו של דבר. להדחתו של שפיר. בכל
המיקדים האחרונים, שהיו גיבעולי־הקש
ששברו את גב הגמל של בורג, וגרמו
לו לפטר את המפכ״ל, היה ארד מעורב,
או אף הגורם.
ההקלטה הסמויה בפגישת־העיתונאים
של אגף־המישטרה היתד, יוזמה משותפת
של המפכ״ל והדובר. יש הטוענים ששפיר
הוא זה שדחף את ארד להדליף מידע שיק רי
לכתב ידיעות אחרונות, יוסי בר, בעניין
ששת עדי״המדינה בפרשת חקירתו של
שר־הדתות, אהרון אבו־חצירא. האחרים
יודעים ששפיר נתן גיבוי למחדל זה של
ארד.
לדברי ארד הוא ניסח, יחד עם שפיר,
את המיסמך המביש בעניין ״האמנת״ כת־בי־מישטרה.
שפיר מכחיש היום שהיתר,
לו יד בניסוח, אך ממשיך לתת גיבוי לארד :
״זו היתד, בסך הכל טיוטא.״ ׳
בחודשים האחרונים הגביר בורג את
לחצו על שפיר להיפטר מארד. בכך הצטרף
בורג לעשרות עיתונאים ולמאות
קציני־מישטרה. אולם שפיר התעקש וסירב.
שלושה
ימים לפני הדחת שפיר, הודיע

המפכ״ד
פוטר?
בשיחה שנערכה. בתחילת -השבוע, ביו
ראש־הממשלה, מנחם כנין, דכין שר־הפנים,
הד״ר יוסף בורג, רמז 5ורנ דר-אש־הממשלה
על כוונתו להכיא ד-ידי פיטורי
מפכ״ד הסישטרה, רב־ניצב הרצל שפיר.־
בגין ביקש מבורג להמתין זמן מה עד שי-ירגעו -
הרוחות. אך נראה ני בורג עשוי לעשות כן לפני
ישיבתה של ועדת־הכנסת, שתצביע על הסרת
חסינותו של שר־הדתות. אהרון אבו־חצירא. בורג ׳
*זושש ממצב שבו. עלולה הוועדה להחלים על אי־הסרת
ההסלנוח, בגלל דרד ניהול החקירה, והוא .
רוצה להסיל את כל האחריות על שפיר.

אם אבן יודה שפיר, ימונה במקומו אחד
מניצב־ המישטרה — ככל הנראה מפקד
-המחוז הדרומי, אריה איכצן.

תחזית ״העולם הזה״ 2250
24 בדצמבר 1980 ,
בורג לשפיר שהוא אינו מתכוון להאריך
את כהונתו של ארד בשנה נוספת. שר־הפנים
הוא החותם על מינוי קצינים חדשים
ועל הארכת החוזים של הקצינים המ שרתים
במישטרה בפועל. שפיר ניסה להתווכח,
אך החלטתו של בורג היתד, סופית.
אולי היה זה צחוק הגורל שארד שמע
על ההחלטה, שלא להאריך את החוזה שלו,
ברדיו — בדיוק כפי ששמע ברוך לשם,
שנה קודם לכן, על סילוקו שלו.
הגורל המשיך לתעתע בשבוע האחרון
בשפיר ובארד. ביום הרביעי לפני שבועיים
נערכה בשעת־הצהריים מסיבת־פרי־דה
צנועה -לארד בלישכת הדובר במטה
הארצי. היה מי שדאג להזמין למסיבה
רביעייה קאמרית, שניגנה מוסיקה קלא סית
עצובה. בעוד הברכות המנומסות נא מרות
והכוסות מורמות, הגיעה הידיעה
ללישכת־הדובר: בורג הדיח את שפיר.
מסיבת־ד,פרידה לארד הפכה מסיבת־פרידה_כפולה.
התזמורת המשיכה לנגן.

עד כאן דבריו של יוסי ינאי.
האם זה רק מיקרה כי השערוריה הציבורית,
שהסתיימה בהדחת שפיר, באה
מיד אחרי ששפיר וארד הניפו את הגרזן
על חופש־העיתונות?
אילו הייתי מאמין בכוח עליון, הייתי
אומר: כל מי שניסה להתנכל לחופש-
העיתונות — בציבור, בממשלה ובכנסת —
בא על עונשו במהרה, ולפעמים בדרכים
מיסתוריות, כאילו רבצה עליו קללה.
כך קרה לשפיר, וכך יקרה לכמה אנ שים
החורשים עתה מזימות כאלה בכנסת.

החינוך

משיד

המחלקה

להכ שרת

והתרבות

עובדי

הור אה

החלה ההרשמה
במוסדות להכ שרת עובדי הוראה

מכחכים
ב ז כו ת והמ״לת
ובגגות ה מי ל

לשנת־הלינוודים תשנו׳יב

במסגרת המאמצים הנעשים על־ידי משרד החינוך והתרבות להעלאת
רמתם של עובדי ההוראה והחינוך יחולו שינויים בהליכי הרשמתם
וקליטתם של המועמדים לקבלה במוסדות להכשרת מורים וגננות
לקראת שנת־הלימודים הבאה (תשמ״ב).
לידיעתם של תלמידי כיתות י״ב, בוגרי מוסדות על־יסודיים לסוגיהם,
מנהלים, יועצים, מחנכי כיתות י״ב, מוסדות הכוון וייעוץ, יוצאי
צבא, בעלי נתונים וכישורים מתאימים לתפקידי חינוך והוראה, אנו
מביאים בזה את עיקריה של המדיניות החדשה ונוהלי ההרשמה
החדשים :

קשה היה למצוא הוכחד, ניצחת
יותר לכך שדיעותיו המוקדמות של
אדם קובעות את אשר יראה או לא
יראה .״מנין לו (לפיל) כל המידות
הטובות האלה״ — שואל מר אבנרי
בעיקבות סרט הטלוויזיה, ומשיב:
״התשובה גלוייה לעין ואינה מעודדת.
הפיל הוא שוחר שלום מפני
שהוא חזק מאוד מאוד.״
איך הצלחת לפספס כל כך?
ראשית, הפיל אינו שוחר־שלום.
הפילה היא שוחרת־שלום. הפיל
תוקפני ואלים, כימעט כמו כל ה זכרים.
אילולא גרשו הפילות מחברתן
את הפילים הזכרים, היו
חיי הפילים נתונים לכל הסכנות
הנוראות המשתמעות מן האלימות
תוקפנות, מאבקים, פציעות,
השתוללות, פגיעות בזולת, וכמובן,
קודם כל בזולת החלש יותר ו־הפגיע
יותר, וכתוצאה מכך כל ה תחרותיות
המתישה, האכזרית, הנובעת
מחיים בחברה שבה נפגע
תמיד החלש. כך זה אצל האדם,
וכך זה אצל הפילים.
מכאן יוצא שחוסר תוקפנות אי-

נוהלי ההר שמה

הקוראה מתקוממות נגד
קביעתו של אורי אבנרי
(יומן אישי ,״העולם הזה״
)2261 כי עם הפילים הוא
שוחר־שלום בגלל עוצמתו
הרבה, וטוענת כי יש להבחין
בין הפילים והפילוה.

המוסדות
להכשרת מורים וגננות יקלטו בשנת-הלימודים תשמ״ב
מכסות מוגבלותומועדפות של לומדי הוראה -כוללת
ומקצועית — בהתאם לתכנון ארצי מקיף.
כל מועמד ללימודי הוראה במוסד להכשרת מורים וגננות יהיה
חייב לעמוד בהליכי מיון וריאיון אישי, כפי שנקבעו בהנחיות
המחלקה להכשרת עובדי הוראה, ובמבחן מיון ארצי, שינוהל
על-ידי מרכז הזימונים הבין־אוניברסיטאי.
לא יתקבל למוסד להכשרת מו״ג מועמד, שנכשל במבחן המיון
הארצי.
מי שעמד במבחן המיון הארצי יוכל להידחות על-ידי המוסד
להכשרת מו״ג, אם לא עמד בהליכי הקבלה הנהוגים בו.
תקופת ההרשמה למוסדות להכשרת מו״ג הוגבל לחודשי דצמבר
- 80 יולי 1981 בלבד. לאחר מועד זה לאיתקבלו
תלמידים חדש ים .
נרשם במוסד להכשרת מו״ג, שאושר על־ידי המוסד להגשה למבחן
המיון הארצי יחוייב לשלם 50 שקלים למימון הוצאות הבחינה
וסכום זה לא יוחזר בין שתאושר סופית קבלתו למוסד או תיפסל
מועמדותו.

מר: לא! פוס ! לא משחקים ! ולהיות
מוכנים לשלם את המחיר
הנדרש.
מה עדיף: שאנו במו ידינו נפסיק
להיות כובשים, מדכאים ו־פושעי־מילחמה
או שאחרים יכפו
זאת עלינו?
מה עדיף?
לפי ההגיון של קריאתך היה עלי
בזמנו להתנדב ליחידה , 101 עם
מאיר הר־ציון, או למישמר־הגבול
תחת פיקודו של יששכר שדמי,
נכון?
מחר, כשאצטרך לתת את הדין,
יהיו הרבה נבלים ובני־בליעל רבים
שיטענו: שמענו בעצתם של אורי
אבנרי ושל חיים כהן. זה הגיהינום
אליו מובילות כוונותיך.

חובה לאמר: לא! לא אשרת
בשטחים הכבושים!
אם רפול יאשים אותי בהסתה
למרד ויאיים עלי — שיעשה זאת !
אינני מפחד.
אם עד אתמול הלך בני בדרכי
שלי, לכבוד הוא לי ללכת מחר
בדרכו שלו.
בירכתי לך ולכל חברי מערכת
העולם הזה — תהא שנת 1981 שנת
שלום!
יו סףאד גזי, פאריס

גוד ה־רידה
פיתרון מקורי לבעיית הירידה
המעיקה על החברה
הישראלית.
הדו״ח של שמואל להיס, מנכ״ל

מבחני מיון

מבחן המיון הארצי (בהיקף של כשתי שעות) יתקיים במרכזי
בדיקה שונים לפי הזימון שייעשה על-ידי המוסד להכשרת מו״ג
באחד הימים של שני המועדים הבאים :
מועדא — ,בכל אחד מימי ב /ג׳ ,ד ,,ח׳ — ח׳ בניסן ה׳ תשמ״א (12—6
באפריל ; )1981
מועד ב׳ — בכל אחד מימי י״ח, כ׳ ,כ״א בתמוז ה׳ תשמ״א ( 23—20 ביולי
.)1981

מוצע לכל המתכוונים ללמוד במוסדות להכשרת מו״ג בתשמ״ב
שלא לאחר את הרשמתם ולגשת כבר במועד א׳ למבחן המיון
הארצי. כאמור, העמידה במבחן זה היא תנאי הכרחי לקבלה.

בירורים נו ס פי ם
הבהרות ובירורים נוספים אפשר לקבל בכל אחד מהמוסדות להכשרת מו״ג ובמחלקה
להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך והתרבות, ירושלים המלך דוד ,8טל,02-238211 .
מיקוד — .91911

המכוןה ״ ש ו 31*1 3 0
נ עוי קוסמטיקהופדיקוד
!!רסען ספוות נשים -ק 1סמטיקוו-פדיקור 10 יר!1ר[
הוצאת שער בוזשסל (אפילציהז
* 31 111111 !170י

תסרוקות, ת ספורו ת, ה חל קו ת, סל סול,
צביעה,פסים,טיפול פנים, איפור,
הוצאת שיער ב ש עוו ה

*חנות נוות*

סחירים עממיים • שדות מעולה •

תל-אביב יודפת 4ליד דיזנגוף 229388 226066 190
רמת-גן הרצל 86 מול בניו אואזים ״ סלון אוהיי

ח 1טרמפל 1ז ״ ל

נו תוצאה של חוסר פחד, אלא של
עמדה נחרצת ובלתי־מתפשרת עד
כדי כאב ביחס לתוקפנות ולתוק-
פן. לחיות בשלום מסוגלת רק חב רה
אשר החלטתה נחרצת — ל שרש
את האלימות בתוכה ללא פש רות,
בעודה באיבה, כשהיא עדיין
רכה, ולא לתת לה דריסת רגל,
אף או אצבע!
אסתר רטנר, חל־אביב

הדרך דג׳ הינו ם
על קריאתו של אורי אבני
רי לחיילים אנשי־שלום
(העולם הזה )2257 לשרת
בשטחים הכבושים כדי
לפעול נגד מעשי הזוועה
שם, משיב אביו של סרבן
השירות בשטחים גדי אל-
גזי. גדי נשפט בשבוע שעבר
לשנת מאסר בפועל.
אם לחפש דוגמה מאלפת לחי זוק
האימרה ״הכוונות הטובות ביו תר
מובילות לעתים לגיהיונום״,
אזי רשימתו ״לשרת ברמאללה!״
היא הדוגמה המאלפת.
למעלה משלושים שנה נוהגים
רבים לפי עצתך, אולם מעט מזער
יצא מזה. אני מדבר מתוך נסיון
אישי, כחייל סדיר וכחייל במילואים.

הגיעה
העת והגיעה השעה לו-

הסוכנות היהודית, המוסר כי 10
עד 15 אחוזים מאוכלוסיית יש ראל
ירדו לארצות־הברית, הדהים
והזיעזע את הציבור הישראל וה אמריקאי,
כל אחד מסיבות אח ״
רות.
כיצד
למנוע ירידה נוספת? הבה
נעודד את כנופיית הארבעה שלנו
— גאולה כהן, מנחם בגין,
ייגאל הורביץ ויוסף בורג, להגר
לעיירה פולנית. שם, תודות לח זונם
הפוליטי, יעילותם ויושרם
האישי, יעשו בוודאי קאריירה מז הירה.
יוסף
שריק, ת״א
א׳> 1*0311־

ראשה העו־בייה
על הרשימה ״מחיר ה־אשה
צמוד לדולר״ (״פורום
העולם הזה״ ,)2257
בו טען הקורא מוחמד
קבוע כי מינהג המוהר
שורר עדיין בחברה תער•׳
בית.
אני ערבי גאה. איני דתי. הנני
מגדיר עצמי כתרבותי ומתקדם.
אני שייך לחברה הערבית־מוסל-
מית, אוהב אותה ומעריך את מסור תה.
ואף גאה בה. לכן עלי להגיב
על מאמרו של מוחמר קבוע.
ניסוחיו מעוררים ספיקות חמו־
(המשך בעמוד )6
^ עו ל ם הזה 2263

* 60ז • א\ 5ו

־9ח0ז\יט<,׳
80׳*י* אין

׳98 יו 0ז״,
80 יי״ .אין

*׳8׳•0איסו

ע׳ ־ז ס

הניידים של:׳צי^נס

יייזסייז אי4

מסוססיניקן ולאלטיואן

מכתבים
(המשך מעמוד )4
רים, ועלול להשתמע מהם כי הוא
שונא ערבים. הוא כתב מאמד לשבועון
עברי. למה דומה הדבר?
כאילו הלך יהודי דתי וכתב מאמר
בערבית על ״פירסומי תועבה״ ,כדי
לפרסמו בעיתון הערבי אל־שעב,
למשל. זה יצחיק את קוראי העי תון
הערבי, כשם שמוחמד קבוע
שיעשע את הקורא העברי של
העולם הזה — והרגיז אותי.
מקריאת דבריו מצטיירת תמונה
עגומה על הבחורה הערבית. היא
מוצגת כחסרת ישע, כחפץ דומם
חסר אישיות, שניתן לקנותו ולמוכרו
כמו ״טלוויזיה, זוג נעליים או
שולחן״.
זהו אבסורד. אני, משום מה,
רואה את הבחורה הערביה כמורה,
פועלת, סופרת, אחות, משוררת,
גננת, מלכת־יופי, פקידה, עוזרת-
סוציאלית, אם מוצלחת ומודרנית,
ציירת ,־סטודנטית, עיתונאית, חברת
מפלגה או תנועה פוליטית, חברה
באירגוני !נשים וצדקה, ועוד
ועוזי.
האם בחורה ערבית־ישראלית
כזו, היודעת בדיוק מדוע היא אוהדת
את בני־הכפר, מצפן, רק״ח,
של״י, האחים המוסלמים או כל
תנועה אחרת, אפשר להשוות ל״זוג
״נעליים״ ?
ובעניין המוהר — לא דובים
ולא יער. לא 20 אלף שקל ולא
50 אלף -ואף לא אלף אחד. ה-
איסלאם קבע כי הסכום המינימלי
של המוהר יהיה דינר אחד, ותש לומו
הוא שלב סימלי בטכס החתונה
המוסלמי. כאשר מתרגמים את
הדינר לשקלים מקבלים 20 שקל,
30 שקל ולכל היותר 100 שקלים.
כך נהוג במקום שבו אני גר, ב משולש.
יש מוהר סימלי. אין קניית

מאח נדיב אבידן

מאוזן
)Iבעל נטיות להגזמה ממוצא
צרפתי (.)5
)4הרגיש בנוכחותו של הסקנדינבי,
אך לא נתן בו אמון (.)5
)9המורה להיסטוריה תלה תקוותיו
בימי־הביניים (.)3
)10 הטילו דופי במוסד החינוכי
שלו (.)3
)IIאמד את ערכו של הירק

)12 אוי ואבוי לצורת חיים
כזאת (.)3
)13 השמועה אומרת שמשחק־ילדים
נתגלה בו (.)3
)14 מלך פרסי מבולבל, חי בחברתו
של נזיר בסביבת ה־אוקינוס

)16 דרך תירוש ליבדהמלח עוקפת
את הבירה (.)7
)18 הם ובני־המשפחה גורמים
למחלות (.)7
)21 מרוב אהבה קיבלו את
העונש המירבי בעת ביצוע
עבירת מין (.)4 ,3
)24 בטיעון נגדי הוכיחה התביעה,
כי נהג הרכב הנכבד
אינו חף מפשע (.)3
)26 רצה משהו (.)3
)27 לא היה שבע־רצון מהרכוש
המופקע (.)3
)28 חית־ענק יצאה ממשחק-
אבהבים והותירה אחריה רעד
נעים (.)3
)29 מסיבות רבות מחל על
זכותו (.)3
׳ )30 מר זיו הרהיב לנקוט בצעד
נועז אך שחצני (מ 5
)31 חוורון המתאים רק למין
החלש (.)5

ביתרוןתשבץ 212611

מאונך :

* • 2יא
׳א ז׳ ? 3ח 0

0ו ס;

מ זד

?ז א 1815
ז ר 5א ה \ ר? * 1י א

6א >3* 1
ז 2א * 3ח ח £ 1

9א * א י*ו *

1׳ק כ

ג0 1
^2ה 3

״אכול ושתה כי מחר נמות״
זה מצב פסיכולוגי חמור ועצוב.

)1ממאן להזדהות למרות שבא
בשליחות עצמית (.)4 ,3
)2עופות גדולים מעוררי חמ לה

)3מנקי־זעה לשימושם הבלעדי
של וותיקי הישוב 3 ,4
)4להט סכסואלי יכול להוביל
למהפכה דתית (.)7
)5ממבט ממעוף הציפור נראה,
שתזמורת בעלת ארבעה כלי-
נשיפה, מהווה גורם מרתיע (.)5
)6בגלוי הד״ר התמהוני לאסטרולוגיה,
התברר שהכל כתוב
בכוכבים (.)5 ,2
)7במבט לאחור מצא עצמו
בתוך תל־חרבות, השמור ע״י
שתי חיות־הקוטב (.)6
)8אוסף של חיות־בית וחית־ים,
עומדים לשרותו של הרך
הנולד (.)7
)15 החוקר הפך בדבר ומצא

שטויות! ב״טיילת״ אוכלים
ושותים ומחר ...חוזרים
ואוכלים שוב.
הטיילת לאוהבים...לאכול
רחוב הרברט סמואל 80׳ תל אביב, טל 656992

חוליה נוספת (.)3
)17 סימן מוסיקלי בתוספת נג טיבית,
זה הכול (.)3
)18 הן יכולות להסתדר גם
בלי הלוקסוס הזה (.)6
)19 איש־דת מגמתי לשימוש
מגוון (.)5 ,2
)20 כרזת פרסומת לסרט של
אלפרד: זהירות אפשר להת־חשמל!

; )2כמו אמריקה למשל, עם
שליטה משמעותית בשחקים

)22 יכולת לך, כך נאמר ב סיפור,
אך מדוע אינך נקייה
ומסודרת 7
)23 התנהגות בלתי־חנוכית של
עובדי־משרד החינוך (.)6
)25 כרמן, אאידה, או במחילה
מכבודן, כל-בהמת בקר אחרת

)27 השמיע תדמוסיקלי כבד
בספינה התקועה בחול (.)5

מי שטורח
בערב שבת,
אוכל טוב בשבת

בין הפותרים כבונה את
התשבץ יוגרל פרס :
ארוחה זוגית מלאה
(כולל יין) במיסעדה
ה״טיילת״ ,רחוב הר־ברט
סמואל , 80ת״א.
את התשבץ הפתור יש לשלוח
למערכת ״העולם הזה״
עם חותמת דואר של לא
יאוחר מיום חמישי, שבוע
אחרי הופעת הגליון. הפית-
רונות הנכונים, שיגיעו למערכת
עד יום רביעי שבועיים
אחרי פירסום התשבץ, ייכנסו
להגרלה. ההודעה על הזוכים
תפורסם ב״העולם חזה״ 4
שבועות אחרי הופעת התשבץ.

קורא חאג׳ יחיא
זוג נעליים?
נשים. נכון שההורים משלמים מ כיסם
כדי לעזור לזוג הצעיר להתבסס,
אך זאת עושים במשותף.
ע׳סאן אר־־חאג׳ יחיא, טירה
קראתי את המאמר על המוהר,
והוא הכביד עלי והעציב אותי.
ראשית, בגליל ההכללה. מוחמד
קבוע גר בתל־אביב. ראוי אולי ש יבדוק
מה קורה בגליל או במשו לש.
אם יעשה זאת יווכח לדעת,
שרוב דבריו אינם נכונים, ויתרם
אינם מדוייקים.
לדוגמה: אני גר בטייבה שב*
משולש, ועול הנישואין גופל על
שני הצדדים, ולא על הורי הכלה
בלבד.
מן הראוי היה שמוחמד קבוע
ימעיט להשתמש במילה ״למכור״,
אותה הוא מחבב כל־כך. בחברות
מתורבתות, בהן הוא רוצה, אין
מוכרים או קונים בני-אדם.
זעקתו לשינוי המצב תגיע ל-
מיספר מצומצם של אנשים. מעטים
מבין ה״לא מתורבתים״ שאליהם
הוא פונה יודעים עברית, ולא כל
אלה הקוראים עברית קונים את
העולם הזה. אם באמת כואב ל-
מוחמד המצב הקיים, והוא רוצה
לשנותו, עליו לעשות זאת בחברת
צעירים המסוגלים להבינו ולהיות
לו לעזר בהשגת השינוי החברתי.
טיבי האד, טייבה
ה עו ל ה הזה 2263

100 כרטיסי טיסה
הל 1ךוש 1ב לל 11ד1ן במטוסי7//י /ו 7י
1 ( 0 0־1111־ ו ! ו נ0 1

100 מכשיר• פור פר1סס 1ר
100 סצלנז 1וז פוקט ע פלש
סל רי כדו
מידי חודש תיערך הגרלת ביניים של 250 כדורי סל
בצירוף חתימות כוכבי מכבי ת״א.
מה צריך ל ע שו ת?
יש לאסוף את כל האריזות לפי הרשימה ״בתלוש המבצע׳/
למלא את הפרטים, להכניס הכל למעטפה אחת ולשלוח־ ;
לת.ד 3468 .ת״א. מיקוד .61033

הגרלת הפרסים הגדולה ב.15.4.81 :
לכבוד
״מבצע פרסים אדיר״
ת.ד 3468.תל אביב מיקוד 61033
הריני מצרף בזה אתהא ריזו ת כ דל ק מן :
5עטיפות של ״ אגוזי״( או 5עטיפות״טובלי״)
1מכסה עליון של קו פסת ״ ממר חי ת״ 500 גר׳.
2מ כ סי ם עליונים של קו פ ס או תתה ״עלית״.
1תוי ת של קו פסת קפה נמס ״עלית״ 200 גר/
1תוי ת של קו פסת ״שוקולית״ 500 גר׳.
1מכסה עליון של קו פסת ופלים 500 גר׳
(בטעם שוקולד או לימון).
1שקית ריקה של קפה טו ר קי ״עלית״.

תלוש המבצע

ן * לא כולל שהייה.
ארגון הנסיעות באמצעות דפנה נסיעות.

אני מ שלים אתה סי סמא :
וו טוב לי __
שמי
.מיקוד.

כ תוב תי

תאריך

טוב לי עם ^ 2 2 5
וימר יעקבסון טמיר

ן, העולם הזה ,,מגדה: אין חוק, השטח פרוץ,
ובתעשיית הסקרים איש הישו בעיניו יעשה

ן * רצה כמדעי־החכרה מאחת האר
• י ניברסיטות בארץ חזר אחרונה מאד־צות־הברית
ועימו תחזית מאיימת: סקרים
יומיומיים ומיידיים של דעת־הקה עשויים
להחליף בעשור הקרוב את ההליכים ה־דיימוקרטיים
הקיימים! ,והם עלולים לשמש
מכשיר מניפולטיבי אדיר בידי החברות
המיסחריות הגדולות. טלוויזיית־כבלים* ,ש׳
תפוצתה בארצות־הברית הולמת וגדלה,
מאפשרת לשדר הטלוויזיה היושב באולפן
׳לשגר שאלות אל הצופים, והללו יכולים
להשיב עליהן בו־במקום, תוך לחיצה
על כפתור. השאלות יכולות להיות בכל
תחום: פוליטי, מיסחרי, חברתי או בלבלי.
תוך דקות מעטות ניתן לברר מה דעתם
של מיליוני אנשים על מועמד מסויים
בבחירות לסינאט, על איכותו של משקה
קל או על הקמת כורים גרעיניים. ה חברות
המיסחריות השולטות בתחנות הטלוויזיה
יכולות לנסח את השאלות, לבחור
את התחומים שאליהן יתייחסו, וכך לגזור
כליה על מי שאינו נושא חן בעיניהן,
ולקדם במהירות את מי שהן חפצות ביקרו.
מישאלים כאלה יכולים לבטל לחלוטין את
תוקפן של הבחירות הכלליות, ולשים קץ
לרעיון ״התחרות החופשית״ .מי שישלוט
באמצעי־התיקשורת ישלוט בדעת הקהל.

מוצר טוב;
מפלגה טובה
ך* ישראל עדיין נמצא מוסד סיקרי
• -דעת־הקהל בשלב מוקדם יותר, אך

השפעתם ותפוצתם הולכות וגדלות. לפני
תריסר שנים היוו הסקרים קוריוז משעשע,
אך היום מפרסמים שלושת היומונים ה גדולים
וכן כמה ירחונים תוצאות של
סקרים הנערכים למענם באופן קבוע.
התוצאות מפורסמות בהבלטה רבה, ויש
להן השפעה במייוחד בתחום הפוליטי,

יותרמשדשקפים הסקריס
במזרק את דעזחזקהל
נועד ניוסוגסלהשפיע עליה
.הן על מהלכי מפלגות ואישים והן על
נטיות דעת־הקהל
הסקרים אינם משמשים רק כמדד של
דעת־הקהל — אלא גם כאמצעי השפעה
עלייה. הראשונים שגילו זאת היו החברות
המיסחריות. ההנחה היא שמוצר טוב נמכר
היטב, ואז גם ההיפך הוא הנכון: מוצר
שנמכר היטב — הוא מוצר טוב. מכאן
קצרה,הדרך לסקרים מוזמנים, שכל יעדם

להוכיח שמוצר מסויים נמכר היטב. פיר־סוס
התוצאות המוזמנות מזמין גם את
המסקנה: זהו מוצר טוב!
בדרך דומה פועלים הסקרים בתחום
הפוליטי: מפלגה ״טובה״ היא מפלגה
הזוכה לתמיכה רבה. אם קש בידי אותה
מפלגה (או מועמד) סקר המוכיח שהיא
זוכה לתמיכה רבה, פירוש הדבר שהיא
״טובה״ וקוראי תוצאות הסקרים מוזמנים
גם הם להצטרף אליה.

המוניטין

יצחק רבין על שימעון פרם בדעת־הקהל.
ניבה לניר היא חיברת מערכת חירחוו,
אך גם חברת חוג אורים התומך ברבין
ומנהלת את יחסי־הציבור שלו.
את סיקרי מודיעין אזרחי ערכה מינה
צמח. בינתיים עברה מינה צמח לנהל
את מכון־הסקרים של דחף, ומכון זה קיבל
עליו את מסע הפירסום למפלגת־העבודה.
התוצאות בסקרים של מינה צמח החלו
להשתנות, לאיטן, לטובת פרס. דחף עצמו
פירסם מודעות שנשאו את הכותרת ״יחד״
למען מפלגת־העבודה ושימעון פרס, ולא
חלף זמן רב עד שמעה צמח הודיעה
כי על־פי סקר שערכה, העלו !מיודעות
״יחד״ את הפופולריות של פרס ב׳4״,10

מי יביא
אתהמ שי ח!
ף* ין עורכי־הסקרים שוררים יחסי
• אהבה־שינאה. הם מתחרים זד, בזה,
ובל אחד מהם מבקש להמעיט בערך
זולתו. אך הם אינם ששים לעשות זאת
בגלוי, שכן הם יודעים עד במה הם עצמם
חשופים לפגיעות. במקצוע אין סודות

שקר בין
ך• שפעתם המתנכרת של הסקרים
י ׳מעניקה עוצמה מרובה ׳לעורכי ה סקרים.
בארץ קיימים היום כ־ 20 מכונים
וחברות העוסקים בסיקרי דעת־הקהל. אך
רק מעטים ביניהם מקובלים כרציניים
ומקבלים חלק ניכר מהעבודות. אלה הם
מכון ישראל למחקר זזברתי־שינזושי ו־מכונו
של חנוך סמית הפועלים בירושלים,
ומכון פור״י, מודיעין אזרחי ודחף הפועלים
בתל־אביב. ישני האחרונים אינם פועלים
בתחום הסקרים בילבד. מודיעין אזרחי,
בבעלותו של שלום ירקוני, עוסק גם
בחקירות כלכליות, ואילו דחף, בבעלות
מישפחת ז׳ורבין׳ עוסק בעיקר בפירסום.
העובדה שמכון מסונף לגוף כלכלי,
עלולה לעורר בעיות.
לפני כמה חודשים שיכנעה יניבה ׳לניר
את הירחון מוניטין לפרסם סקרים של
מודיעין אזרחי, שבהם הוכח יתרונו של

חודש דצמבר: שלושה סקרי סוחרי
סקרן גיל

ליכוד
17.3
מערך
47.6
מפד״ל

אגו״י־פא״י

דמוק + .שינוי 1.0
אחרים

מעוטים

14.6
נמנעים ׳
100.0

מרי 47* :למערך

תחזית הבחירות השוטפת,
שנערכה על־סמך מדגם מיי צג
של 1260 מרואיינים מר אה׳
כי לא חלו שינויים מש מעותיים
בכוחן האלקטוראלי
של מפלגות קיימות, אילו
התמודדו כמות שהן. המערך
היה משיג במקרה זה 63 מנ דטים
( 63 בנובמבר) ; הליכוד
26( 24 המפד״ל — 9

התחייה — )3( 4והרשימות
האחרות 13( 14

דחן 52* :למעוז

שלושת המקרים נערכו בדצמבר בקרב ״מידגם מייצג״
של האוכלוסיה. ההבדלים בין הסקרים רבים ועצומים באשר
לכל אחת מהמיפלגות שנסקרו. המערך צע בין שיעור תמיכה
של 47( 390/0מנדטים) בסקר ״מכון ישראל למחקר חברתי
שימושי״ (משמאל) ,ל־/0׳י 63( 52 מנדטים) בסקר של ״דחף״
(באמצע) ,המתפרסם בשבועון ״כספים״ .הפרש של ״ .130/הליכוד
מקבל בסקר של המכון , 110/0בסקר של פור״י(מימין) המתפרסם
ביומון ״הארץ 17.3ובסקר של מינה צמח (״דחף״) ס/ס.20
בסקר של פור״י זוכות המיפלגות הדתיות ב״/0״ ,9.5ובסקר של
״דחף״ הן זוכות ב 12 בסקר של המכון זוכות כל המיפלגות
האחרות (כולל המיפלגות הדתיות) ב״ 13 אחוזים. בסקר של
פור״י זוכות המיפלגות האחרות (ללא הדתיים ופלגי ד״ש)

ה״אחרים״ המיסתורייס

הזזנו! 39* :למעוז

ב־״ ,90/ואילו בסקר של טינה צמח זוכות המיפלגות האחרות
(ללא הדתיים והתחייה) ב 11
ההבדל הגדול ביותר מופיע בטור הנמנעים: מינה צמח
אינה מביאה אותם בחשבון כלל, פור״י מעניק להם ,14.60/0
ואילו ״מכון ישראל למחקר חברתי שימושי״ מעניק להם
לא פחות מ״״/י* •37 כאשר זוכרים כי כל המכונים עורכים
מידגמים דומים למדי, ומאמתים את דיוק המידגם שלהם
על״פי נתוני הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתבררת חשי בותו
של גורם המיקריות בתעשיית הסקרים. ויחד עימו
משפיעים על התוצאות גם זהות מזמיני הסקרים וגם צורות
חישוב שונות של ״הנמנעים״ במכונים השונים.

רבים׳ ועורכי־ד,סקרים מכירים יפה אלה
את אלה. זיוה רבני, המנהלת את מכון
ישראל למחקר חברתי־שינזושי, עבדה קודם
לכן במישרד-ד,תחבורה ונהגה להזמין
סקרים אצל מיינה צמח. רפאל גיל, בעל
מכון פור״י, הוא זה שיסד ב־ 1962 את
מבון הסקרים של דחף, אותו מנהלת
עכשיו מעה צמח. הפרופסור יוחנן פרס״
היועץ למכון הסקרים של מודיעין אזרחי.
עבד עד לאחרונה עם מינה צמח.
רפאל גיל (פור״י) אומר, שעזב את
דחף בגלל הסתירה שבין הסקרים והפיר־סום.
לדבריו הוא מעריך אמנם את מינה
צנ?ח. אך לדעתו יש פגם אתי בנך שמכון־
סקרים פועל למען חברית־פירסום. זו נם
דעתן של הד״ר ציונה פלד (העורכת
סקרים למען ידיעות אחרונות) וזיוה רבני.
סמיכות כזאת מזמינה לדעתן תקלות ועלולה
להוריד את ערך המקצוע.
מינה צמח מתגוננת :״אדם ישר וחוקר
טוב יישאר כזד, גם כשהוא עובד למען
מישרד־־פירסום. העובדה שמכון הוא
כאילו־עצימאי, אינה אומרת שהתוצאות
שהוא משיג אמינות יותר.״ היא מסרבת
לפרט, אך ידועים מיקרים לא־מעטים
המאמתים את טענתה.
6בעל חבירת־סקרים הנושאת שם ידוע
בעולם בא אל חבר־כנסת מסויים מסיעה
קטנה, לפני הבחירות ב־ , 1973 והציע
לערוך סקר שבו יוכח כי חבר-הכנסת
המסדים זוכה לתמיכה ציבורית ״בכל
אחוז שירצה״ .זהו מכון העוסק בסקרים
בילבד.
• חברת אלקטרוניקה ידועה הזמינה

סקר פופולריות של מוצריה בשני מכונים.
אחד מהם היה מוכן שיתפרסם בשמו, כי
8070 מהלקוחות מרוצים ממוצרי החברה.
השני היה מוכן שיתפרסם בשמו כי רק
1570 מרוצים. סיבת ההפרש: בשני הסקרים
השיבו 1,200 מבין 1,500 הנשאלים
כי ״אינם יודעים״ אם הם מרוצים מן
המוצר, ומבין 300 הנותרים אמרו 8070
שהם מרוצים. המכון (העוסק בסקרים
בילבד) החליט ״להתעלם״ מאלו שאונם
יודעים, וכך הגיע ל׳ס 807 של ״מרוצים״.
• חבר־כנסת בודד מסויים הזמין בחברת
פור״י סקר המוכיח, כי מובטחים
לו יותר מ־ 10 מושבים בכנסת. כאשר פנה
קודם לכן למכון אחר, נדחה על-ידי החוקר
בטענה שהשאלה שמציג חבר־הכנסת ל מרואיינים
היא מטעה ומטה את התוצאה
כלפי מעלה. אותו חוקר סיפר על מפלגה

סקרגית צמח

דרוש גס מזל
אחרת׳ ״מכובדת״ לדבריו, שביקשה גם
היא להכניס שאלד, שבה תוארה המפלגה
על כל מעלותיה .״חסרה היתד, רק ההב טחה
שאותה מפלגה תביא את המשיח,״
אמר.
• מכון מכובד ערך ב־ 1979 סקר על
התמיכה ברבין ובפרס. מאותו סקר התברר׳
שבין תומכי המערך גדולה התמיכה
בפרס פי שניים מהתמיכה ברבין, אך
היפוכו של דבר בין בוחרי מפלגות אחרות.
בפירסום תוצאות הסקר לא צויין כלל,
כי מיספר תומכי המפלגות האחרות גדול
פי שניים ממיספר ׳תומכי המערך. פירוש
הדבר הוא, שבניגוד למשתמע מן הפיר־סום
המטעה, גדולה יותר התמיכה ברבין
מהתמיכה בפרס.

^ כוכב חדש
ב ת חו ם ה טעו ת

ידועים מסוג זה מתרחשים בעיסקי
י * הסקרים ללא הרף, ולכך יש כמה
סיבות —
זהות המזמין: לעתים קרובות מז־

ססאטיססיקא׳ בלתי־תח במימרה הטוב טועים עורנ-הסקרים ב־דסו 5>111ל!15״

שקר הסקר: גורמי הטעות
סיקרי דעת־קהל הנערכים למידגם מייצג של האוכלוסיח
מגוססים על הנחה הגיונית. פדי לדעת, למשל, מה דעתם
של כל ילידי הארץ, גילאי ,30—35 זכרים עירוניים בעלי
השכלה תיכונית ומקצוע חופשי ממוצא מזרחי, אין צורך
לפנות אל עשרות אלפי האנשים הכלולים בקבוצה זו. די
לפנות אל כמה עשרות, כדי לקבל התפלגות עמדות שתהיה
דומה מאוד להתפלגות העמדות בקרב הקבוצה המסויימת
הזו כולה.
מידגם מייצג הוא, לכן, מעין חתן, או הקטנה של האוב-
לוסיה כולה בקנה־מידה של 3000:1בערך (כשהמדובר במידגם
של 1,200 המקובל על מבצעי הסקרים בישראל).
בתוך המידגם צריכות להיות כלולות כל קבוצות האוב-
לוסיה השונות, כאשר יחס הגודל ביניהן דומה ליחס הגודל
שבין הקבוצות השונות באוכלוסיה כולה. למשל: מיספר
הזכרים במידגם צריך לעלות במיקצת על מיספר הנקבות,
ומיספר המועסקים בתעשיה צרין להיות בערך כפול ממיספר
המועסקים בחקלאות, וכן הלאה.
כל זה נכון מבחינה תיאורטית. בפועל, כאשר נערכים
הסקרים במדינת״ישראל, צריך להביא בחשבון מידת דיוק
קטנה למדי. דבר זה נובע מכמה סיבות —
• טעות הדגימה 1כיוון שהמידגם הוא קטן ומיקרי,
יש להביא בחשבון שלא ייצג כראוי את האוכלוסיה. החוקרים
חלוקים ביניהם באשר לגודלה של טעות הדגימה במידגם
של 1,200 מרואיינים. יוחנן פרס (״מודיעין אזרחי״) טוען
כי הטעות היא בת אחוז וחצי, ומינה צמח (״דחף״) טוענת
לטעות דגימה של 3אליהו־לואי גוטמן (״המכון למחקר״)
אינו מביא בחשבון את טעות הדגימה. כדי להקטין את
טעות הדגימה יש צורך להגדיל את המידגם: רק מידגם
של 4,800 מרואיינים יבטיח טעות״דגימה שהיא מחצית מטעות
הדגימה הקיימת במידגם של 1,200 מרואיינים.
• אוכלוסיה ״נמוכה״ 1ההנחה היא ש־ 3—5אחוזים
של טעות נובעים מכן שקיימת אוכלוסיה אשר ביגלל
בעיות שפה, גיל או אינטליגנציה אינה מסוגלת להשיב כהלכה
— או כלל לא להשיב — על שאלוני הסקרים.
< אי״עידכון 1הסוקרים עורכים את המידגם שלהם 9 תון התבססות על סיפרי״בוחרים או מירשם האוכלוסין (סקר
טלפוני הוא חסר כל אמינות ואינו מייצג אלא את בעלי
הטלפונים) .אך אלה כימעט לעולם אינם מעודכנים׳ וקשה
למדוד כמה אחוזי טעות נוספים בעיקבות זאת לתוצאות

הסקר.
• השנתון הס ט טיס טי: כדי לבדוק אם אמנם
מייצג המידגם שערכו את האוכלוסיה כולה, מתבססים עורכי
הסקרים על נתוני השנתון הסטטיסטי. אן נתוני השנתוי
אינם מדוייקים ביותר. במיקרה הטוב הם מבוססים על
מיפקד אוכלוסין שנערן לפני שמונה שנים, והרי מאז חלו
שינויים רבים. במיקרה הגרוע מבוססים נתוני השנתון עצמו
על מידגמי אוכלוסין, שבהם שוררות כל הטעויות הנזכרות
כאן.
מין הסקר אינו מבקש לדעת מה מצבו
בדעת־הקהל (בין שהמדובר בחברה מיס־חרית,
ובין שהמדובר בגוף פוליטי) אלא
רוצה תוצאות מחמיאות שאפשר לפרסמן.
במודע או שלא במודע ׳נדחפים גם בעלי־הסקרים
המכובדים למלא את רצונו, אם
אינם רוצים לאבד לקוח.
איכות השאלון* אפשר להשפיע
בנקל על תוצאות הסקר על־ידי ניסוח
שאלות מטעות. בדרך כלל מנסחים המז מינים
בעצמם את השאלות, כאשר לעורך
הסקר יש רק זכות־וטו. מי שישתמש
יותר מדי בזכות הווטו שלו, יאבד לקוחות
במהירות.
העיתונות: י׳ומונים וירחונים מפרסמים
סקרים מוגבלים מבחינת המקום,

• האוכלוסין, הערבית 1כשישית מאוכלוסי מדינת־ישראל
הם ערבים, שאליהם לא מגיעים עורכי הסקרים. סיקרי
דעת״הקהל הם, לכן תמיד סיקרי דעת־הקהל היהודית בילבד.
• אוכלוסיה כפרית 1עורכי הסקרים כימעט לעולם
אינם כוללים את תושבי הכפרים הקטנים, המושבים והקיבוצים
בסיקריהם. הנחתם היא, שהתפלגות הריעות באוכלוסיה
זו דומה מאוד להתפלגות באוכלוסיה העירונית. אולם ברור
שלא קיימת זהות מוחלטת, והדבר מוסיף מעט לאחוזי הטעות
בסקרים.
• השאלונים 1גם במיקרה הטוב, כאשר השאלות
בסקרים מנוסחות על״ידי בעלי מיקצוע ולא על״ידי מזמיני
הסקרים, צריך להביא בחשבון שחלק מהשאלות יוליכו לטעות
בתשובה מצד המרואיין, ביגלל ניסוח מסובן או מעורפל מדי.
• המראיינים 1צרין להביא בחשבון אחוז מסויים
של טעות הנובע מעבודת המראיינים. הללו מקבלים שכר
נמון ביותר, בדרן־כלל על־פי שאלון, והפיתוי לסיים במהירות
את העבודה הוא גדול• קיימים מיקרים רבים שבהם ממלאים
המראיינים עצמם את השאלון, אינם מגיעים אל המרואיין
שאליו אמורים היו להגיע, או עושים את עבודתם בחיפזון
וטועים בסימון תשובות המרואיין. על חלק מטעויות אלה
אפשר להתגבר על-ידי בדיקה חוזרת — אן מעטים המכונים
הטורחים לעשות זאת.
• המרואיינים 1גם כאשר מסוגל המרואיין להבין
את השאלות המופנות אליו ולהשיב עליהן — אין פירוש
הדבר שתשובותיו מדוייקות. יש מרואיינים הנוהגים להטעות
במתכוון בחלק מהשאלות. אחרים מאבדים את ריכוזם (המכונים
מריצים שאלונים הכוללים 60—100 שאלות בכל אחד)
ומשיבים תשובות מטעות. יוחנן פרס טוען שבדק נקודה זו
על-ידי ניסוח שאלות דומות המתייחסות לאותו עניין והשוואת
תשבות המרואיינים, ולדעתו אפשר לסמון על תשובות
המרואיינים ב־> 807 בממוצע בילבד.
אי-אפשר לומר בוודאות בכמה מסתכמת הטעות הנובעת
מסיבות אלה. יתכן שחלקן מתקזזות אלה באלה במיקרים
מסויימים, אן יתכן גם שבמיקרים אחרים מצטברות הטעויות
ואף מכפילות זו את זו• עורכי הסקרים שעימם שוחח כתב
״העולם הזח״ מושכים בכתפיהם .״נקודות אלה ידועות ללקוח
המזמין את הסקר, וגם הציבור צרין לדעת עליהן,״ הם
אומרים, אן מסרבים להעריך בכמה עשוייה הטעות להסתכם.
סטטיסטיקאי בלתי״תלוי שלפניו הובאו הנתונים הללו טוען,
כי במיקרה הטוב אפשר לדבר על טעות של .1070—1570
לדבריו מוכיחים זאת דווקא סיקרי הבחירות, שנערכו לקראת
הבחירות לכנסת התשיעית, ב־ : 1977 היה רק סיקר אחד
(של מינה צמח) שדייק, וגם זאת במיקרה ; מידת הדיוק
שהשיגה מינה צמח בסקר שערכה לקראת הבחירות להסתדרות,
אחרי כמה חודשים (ושהוכן על-פי אותו מידגם) לא השיגה
מידת דיוק גדולה מזו של עורכי הסקרים האחרים.

ולעתים קרובות אינם יכולים לספק לקוראים
מידע מקיף על הסקר, גודל המידגם,
השאלות שהוצגו למרואיינים וכו .,לעתים
יש גם לעיתונים עצמם העדפות פוליטיות
משלהם, הגורמות להענקת כותרות פש טניות
ומטעות ולהתעלמות ממימצאים לא
נוחים.
עורכי הסקרים והיומונים המפרסמים
אותם משתפים פעולה בצורת פירסום
הסקרים. בטבלות המתפרסמות מופיעות
מילבד המפלגות הגדולות גם אחת או
שתיים מבין המפלגות הקטנות יזתר, זאת
גם כאשר הן מצויות על־פי עדותם של
עורכי הסקרים עצמם ב״תחום הטעות״.
מפלגות אחרות ״נעלמות״ בתוך הקטיגוריה
של ״אחרים״ ,גם כשהן זוכות בסקרים
לתמיכה רבה וותר מזו שזוכות לה ה מפלגות
המתפרסמות בעיתונים. כך מוש פעת
דעת־הקהל, והרושם הנוצר הוא
שמילבד הליכוד, המערך והדתיים נותרו
על המפה הפוליטית רק פלגי ד״ש —
הזוכים לתמיכת שברירי־אחוזים, והכוכב
החדש של עורכי הסקרים והיומונים —
תנועת התחייה, שעדיין לא עברה בסקר
כלשהו את תחום טעות המידגם.
טעויות כסקר עצמו: גם כאשר
כוונות כל הצדדים טובות, עשויות תוצאות
הסקרים להטעות במידה רבה (ר#ה מיס־גרת).

היא
ביקשה מחשב המישרד ׳שיהזמיו את
הסקר לבדוק היכן אפשר היה לחסוך —
והוא לא הצליח בכך.
המכון בירושלים נוהג לערוך סקרים
בריכוזים עירוניים ל־ 550 נחקרים. מחיר
שאלה בסקר כזה, כאשר מוזמנות פחות
מ־ 25 שאלות, הוא 1,100 שקל. מחיר
שאלה במכונים האחרים נע בין 1,000
ל־ 1,500 שקלים, אך שם מקיף הסקר
1,200 מרואיינים. פירוש הדבר הוא, ש המכון
בירושלים יקרן כימעט פי שניים
מהאחרים. הפרופסור יוחנן פרס (מודיעין
אזרחי) דוחה טענה זאת: המכון מחזיק
חוקרים רבים וצוות מנופח, והעובדה
(המשך בעמוד )46

מחיר
ה שאלה

סקרן סטית
מישאלים מיידיים עלולים לחסל את התהליכים הדמוקרטיים בארצות־הברית

ף*• הירי הסקרים הם נושא שהמכונים
״ י אינם ששים להרחיב עליו את הדיבור.
זיווה רבני (המכון למחקר חברתי־שימושי)
טוענת שהדבר נובע מכך, שמחיריהם
הנומכים מוכיחים שאין הם עורכים את
הסקרים כיאות. לטענתה, נכשלה במיכרז
ממשלתי לסקר מסויים, אחרי שהציעה
מחיר גבוה ׳בהרבה מהמכונים האחרים.

סקרגית פלד
מחיר כפול

הורוססוס

כשולטת וכמשליטה את רצונותיה על
שאר האצבעות. לאצבע זו חשיבות רבה ן
היא המתווכת בין התת״מודע למודע,
ומשמשת מווסת בין שני חלקים אלה.
אצבע קצרה מאוד מלמדת על חוסר
שליטה ועל משיכת האדם לסכנות, מבלי
שיחוש בנזק העלול להיגרם לו. אדם זה
נמשך לסיכונים ולהימורים, אינו מק דיש
די מחשבה בטרם יבצע את מעשיו
הפזיזים. נוטה להיות אימפולסיבי וחי
חיים חסרי אחריות ומחשבה. אצבע
ארוכה מדי היא זו, שאף לא אחת
משכנותיה הקרובות מגיעה להתחלת
הציפורן שלה. זו אצבע שבעליה חי ב מדים בנימיני

המכניס

של כל מזל
ושום על כך היד.
אחדים 1זונ שי ם
עקום ]רחב ואחרים
מצומצם. מול גדי
הוא אחד חמולות
שלחם מקום נכבד

כ 1היד

לכל מזל מקום בכף היד, המאפיין את
תכונותיו. בחלוקה זו למאפיינים לפי־כף־היד,
אין שיוויון. ישנם מזלות שלהם
מעט מקום ״להתבטא״ ,וישנם אחרים
שכימעט וקבעים את גורל כף היד ; או,
יותר נכון: את גורל האדם, אם לטוב
ואם לרע. מזל גדי הוא אחד המזלות
שלהם מקום חשוב ונכבד. אנסה להסביר
את חשיבותן של תכונות מזל גדי —
לכל אדם לפי כף ידו.
כידוע, כוכב שבתאי הוא השולט במזל
זה. שבתאי מסמל גבולות, תחומים
והגבלות. חוויות שההשגחה הועידה לאדם,
ולמעשה למיסגרות והגבלות שעל
כל אדם לקבל ולחיות עמן בשלום. שבתאי
מסמל שאפתנות, משמעת עצמית
ואחריות. במפה האסטרולוגית אפשר
לראות, שכאשר שבתאי ממוקם בצורה
חיובית, ניתנות לאדם אפשרויות לפתח
את עצמו ולהשפיע מכוחותיו על גורלו.
במידה ולשבתאי השפעות מזיקות, גורל

המקומות המאפיינים את מזד גדי ככ!ז
נזרה שזזווה אוכלת את בעליה
האדם קשה יותר, ולא בקלות יוכל לה גיע
למצב של שביעות־רצון, והשלמה עם
עצמו ועם אישיותו.
בכף־היד מבחינים באצבע הקרויה האצבע
השבתאית (שבתאי) .מתחת לאצבע
זו מצויה גיבעה, הנקראת אף היא
בשם זה, ומולן — קו חשוב הנקרא
קו־הגורל. שמו ה״דראמתי״ מרמז על
חשיבותו לגבי אופיו וגורלו של כל אדם.

קו זה חוצה את כף היד לאורכה ומפריד
בין שני חלקי היד, המסמלים את עולמו
הפנימי והחיצוני של האדם. החלק
הפונה לכיוון האגודל מציין את העולם
החיצוני, וזה המכיל בתוכו את רזרת
ואת שכנתה (קמיצה) מציין את העולם
הפנימי או את החלק התת-מודע.
נחזור לאצבע השבתאית (אמה) ,שהיא
הגבוהה מכולן, נמצאת במרכז ונראית

עננים, וכידוע, זה שחי שם למעלה אינו
יודע מה מתרחש למטה.
הטיפוס המופנם נוטה לצד האינטלקטואלי
וקשה לו לפקח על שיווי-

המישקל של אישיותו. הוא ממהר לש־קוע
בדיכאון ובפסימיות, ולא מרשה ל£ -

(המשך בעמוד )60

להגיע
הזמן להתגבר על המעצורים ולהניח
היוזמה, ההתלהבות והשכל הישר יפרחו.
* המתיחות שבה אתם חשים לאחרונה
לבני סרטן — מצד אחד תקופה טובה לאת
כל הקלפים על השולחן. זה הזמן ל־התקדמות
משמעותית בכל ענייני הרגש.
* מביאה אתכם למצב של חתפרצויות״כעס
אהבה; מצד שני עליכם להיזהר בתגובוההתלבטויות
והחרדות
גילוי־לב ולהבעה אמיתיכם,
שכן יחסים ישפיתאומיות.
אלה מפשלהן
אתם נתונים בצה
של הרגשות המוס־נים
עלולים להתערער.
חידות את האנשים האחרונה,
יעזבו אתכם
תריס כל כך עמוק בתשאבו
עידוד רב מ־עובדים
או גרים אתלזמן־מה.
תוכלו לתכתוככם.
בני המין השני
׳מסיבות, וחבריכם יוכיכם•
נסו לוותר, להתנן
את צעדיכם הבאים
מפנים אליכם רמזים
חו לכם עד כמה אתם
עקש פחות, מכיוון
ביתר ביטחון וביתר
עבים, ולא נשאר לכם
פופולאריים. ידידים ש שבתקופה
זו שיפוטכם
הגיון. פעילות מינית
אלא לצעוד צעד אחד
•ליבקשו
הלוואות עלולים
לא בהכרח צודק. ב*
מוגברת
משטחת את
קדימה. בעבודה חשים
לנצל את טוב לבכם.
ענייני כספים קיימת ל ליבכם. גם ענייני כסרצון
לנטוש את המקום
יש לבדוק היטב מראש ל הזדמנות לשיפור. בל
פים
והשקעות יהיו
הישן ולנסות דרכים
מתו עזרה כלשהי. קייתחום
זה לא תחושו

מוצלחים השבוע. ענאחרות,
אך את זאת יש
מת נטייה להפריז בל
דאגה,
כי אם קלילות
יינים הקשורים לדירה יגזלו מזמנכם.
לשקול בזהירות רבה ולהמתין קימעה. ידיאכילה.
נסו להתאפק כמה ימים, ונטייה
ל* וחשק עז לביזבוזים. אלו מביניכם שמתהמצב.
תיקון את תתבענה תקלות דים
יסייעו לכס למצוא מקום־עבודה אחר,
ל געגעים לאהבה חדשה ימצאו אותה.
זו תחלוף במהירות כלעומת שבאה.

השוורים, שרגילים לרבוץ במקום אחד ולהידבק
בשיגרה ובביטחון שמעניק להם
הבית, יופתעו בתקופה
זו מאירועים שיסחפו
אותם לבצע שינויים
מרחיקי־לכת בחייהם.
הרומנטיקה חוגגת, ואתם
מגלים נטייה ללחוץ
על בן הזוג. נסיעה
ארוכה צפויה לכס,
וכן ביקור חשוב של
ידידים או קרובי־מיש־פחה
מחוץ־לארץ. מרץ
רב מושקע בעבודה יסודית, והשבחים
על מאמציכס ושקידתכם לא יאחרו לבוא.

בעיות כספיות עדיין מציקות לכם וטור-
דות את מנוחתכם. תוכלו להיעזר ב-
קרובי-מישפחה, שיפתיעו
אתכם בנכונותם
לבוא לעזרתכם. גם
ידידים לא יסרבו לב־קשותיכם.
העייפות שהשתלטה
עליכם בימים
האחרונים תח לוף
כלא היתה. לקראת
סוף־השבוע תחושו
שימחת״חיים ותפגשו
אנשים חדשים,
בעלי חוש הומור, שיפגישו אתכם עם
ידידים מעניינים אשר יפתיעו לטובה.

הרומן החדש שהתחלתם בו בדרך מיק״
רית פורח• ואתם חשים מעודדים ומלאי
תיקווה. נסו להוריד
מעט מרגישותכם, שכן
בתקופה זו אתם נוטים
להיפגע מכל דבר
הצעות-עבודה
קטן.
חדשות, שהכנסה מכובדת
בצידן, תובאנה
בפניכם. תרגישו כאילו
החיים מחייכים אליכם
שוב. יגיעו אליכם
הזמנות למסיבות וקשה
יהיה להחליט לאיזו מהן ללכת.
עדיף להצטרף לידידים מוכרים לכם.

במסיבות ובשמחות שבהן אתם מרבים
לאחרונה, אתם עשויים לפגוש אדם מבוגר
שחזר מחו״ן־לארץ
ובידו הצעה מעניינת
הקשורה בעתידכם הכלכלי.
הצעות לשינוי
מקום עבודה קשורות
בארצות חוץ. במידה ואתם
נענים בחיוב, תוכלו
לשפר גם את מע־מדכם.
בימים אלה תו22
באוגוסט -
22 בספטמבר
כלו להרשות לעצמכם
לעשות ככל שהלב אוהב.
סלקו את. רגשות האשמה ונצלו את
שפע ההזדמנויות לאהבות חדשות ובילויים.

נסיעות קצרות בענייני עבודה, שאליהן
יצטרפו עובדים חדשים ־שיהפכו במהרה
ידידים קרובים, מוסיפות
שימחה והתלהבות
הצעות־לעבודתכם.
עבודה
חדשות, אפש רויות
קידום בעבודה והכנסה
יותר גבוהה.
תרגישו צורך להימצא
יותר בבית ולהקדיש
מזמנכם לילדים. תמצאו
עצמכם עוסקים בשיפוצים
ובתיקונים ׳בבית.
עצה קטנה לעקרבים האוהבים להמר :
עדיף להמתין שבוע ימים לפני השקעה.

ענייני כספים ועבודה מעסיקים אתכם.
אתם רוצים לשנות מקום עבודה ונתק לים
בקשיים. יש להמתין
לזמן טוב יותר,
שלא יאחר לבוא. לא
רצוי לפתוח חשבון-
חסכון או תוכניות״
ביטוח חדשות בתקופה
זו. לעומת זאת
תהנו מחברתם של
קרובי-מישפחה וידידים.
בשטח הרומנטי
קשה למצוא יציבות
ומתעורר בכם החשק ליצור קשרים חד-
שים, שבהם תוכלו להתחיל בעוד שבוע.

קשרים שהיו סודיים עד כה יוכלו להתגלות
בימים אלה ולגרום להקלה מסויי-
מת במתח ובעייפות
שבהם אתם סובלים
לאחרונה. יתכנו מריבות
עם אחים ואח יות,
ואולי אף במקום
העבודה. יש להיזהר
מהתפרצויות אלימות.
נסו להימצא יותר בבית
ולפנק את בני
מישפחתכם ואת עצמכם.
לקראת סוף-
השבוע תוזמנו שוב למסיבות, שבהן תפגשו
מכרים, ואפילו רומנים חדשים.

הפופולאריות שלכם עולה. מחמאות רבות
זורמות אליכם. בני עקרב מקנאים בכס.
__ נסו לפייסאותם ולרכוש
את לבם במתנה
ובחיוך. לפתע תשתלט

עליכם עייפות כבדה.
רצוי לישון הרבה על

מנת לצבור כוחות מחודשים.
נסיעות קצרות
ומשעשעות יולידו חוויות
מסעירות שהשפעתן
תורגש עוד זמן
רב. תיתכן זכיה קטנה
בהימורים. אל תתפסו לתאווה זו — ה־חיידק
עלול לגרום לכם למחלת ההימור.

בכל מכונית •ש משהו ט 1ב...

המכונית של כל הדברים הטוב !,

— נהג אוטומטי(_!סמדע!ס 0ס 5וטמ )0ה שומר ע ל
ת מיד רצו לבנו ת מכוני ת כז א ת — כ מו״ סו לרה״
מכוני תשת הי ה מהודר תבמ בנ ה, נוחה, ב טו ח ה
מהירות ק בו עהותצ רוכ ת דל ק מיני מ לי תללאת לו ת

ו שתהיה בה ת שובה מו חצתלשאלתהמ חיר ו
ב תנ אי הכבי ש, ועוזר ל ציו תוב טי חו ת בנסיעה.
החסכון באנרגיה.
— מח שב בקר ת מסלול(מסדטקו^וס 0ק ₪ד) המספק
והנה — עכ שיו הי א כאן .״סולרה״.
נתוני ת צ רו כ ת דלק שוטפת, חי שוב מ הירו ת מ מו צעת
אתה ודאי מכיר מכוניו ת 1600 סמ״ק — אך עדיין
לאורך מ סלול הנסיעה, כ מו ת דל ק נותרת ו צ ריכ ה
אינך מכיר מכוני ת או טו מ טי ת בגו ד ל זה ע ם הג ה— כ ח, מ ת חי ל ת הנסיעה.
״ סו לרה״ הי אהמ כוני ת הי חיד השמ צי ע ה לך א ת
חלונו תחש מליי ם, נ עיל האלקט רוני ת מרכזי ת של כל
הי תרונו ת של מכוני ת גדול הבמ חי ר שהוא ב הי שג יד.
אר בע הד ל תו ת, הצתה אל ק ט רוני ת, מגבר בלם,
גם א ת ״סולרה״ ,כ מו א ת כל ה מ כוניו ת מ בי ת
4מ שענו ת ראש — וכל זאתכ ציו ד סטנדרד.
מכ שירי תנועה, תקבל עם א ח ריו ת ל שנה ללא
אתה יכול לחפ ש — אבללאתמצא מכוני תאחרת
הג בלת קילומטרים.
בגוד ל ה עם הידור כזה ב עי צו ב, ויחד עם זאת שי מ ת
דגש מיו חד בנו שא ה חסכון באנרגיה.
הבט בה. הי א מקרינה ב ט חון ו אי כו ת של מכוני ת
בנוסף עלצ רי כ ת הדל ק הנ מוכ ה שלה ל עו מ ת
מו שלמת.
מכוניות אחרות, ל״סולרה״ שני ש כלולי םבלע דיי ם
אתה חיי בלעצמך ביקור ב בי ת מכ שירי תנועה.
״סולרה״ מ מ תינ ה לך לנ סי ע ת מבחן פרטית.
לחסכון נוסף בדלק.

יותרעוצמה-פחות דלק

741807
ת ל ־ א בי ב — מ כ שי רי תנו עהבע ״ מ,
דרך פתח— תקוה , 74ט ל׳ 336115
חי פ ה — דרךהעצמאות ,104ט ל׳ 04 —524475
י רו ש לי ם — שיי ק בי ץ, ת ל פי ו ת מו למשרד
ה רי שוי, ט ל׳ 02 —715867
נ תני ה -לוינ קו פ ף, הרצל ,44ט ל׳ 053 —25307

הדרך למכונית טובה עוברת בבית טוב
-מכשירי תנועה

בני ־ ברק — דבש, סחרמ כוניו תבע ״ מ,
ז׳ בו טחס קי , 162ט ל׳ 704646
באר ־ שבע — נגב, אזו רבע לי המלאכה ,3
ט ל׳ 057 —75824
ר מ תיי ם — א ל עז רלב, ה שי ק מי ם ,41
ט ל׳ 052 —34218

נצרת — א חי ם ס רזג׳י אזו רהתע שי ההחדש
ת.ד ,1534 .ט ל׳ 065 —71339
ר א שון ל ציון — י.מ. ח ל פי םומ כוניו תבע ״ מ
( שחר א ת יונה) רח׳ הרצל 2
ט ל׳ 995643/942770

בדרך משלוח שלאביזר נוסף•.
חותכן צ׳יפסארוך
לשומרי מסורת: אפשר להשיג
שתי מערכות חלקים נפרדות.

הוא קוצץ וטוחן, ופורס
ומערבל ועוזר לך להכין
עשרות מתכונים נפלאים
במהירות ובקלות.
הוא עושה זאת באמצעות
מנוע חזק ועמיד
5אבזרי חיתוך מעולים
2כפתורי הפעלה-לנוחות מירבית
וברמת הבטיחות הגבוהה ביותר.
והמחיר? השווי בעצמך...

מ 0 0 £5$0מק ס ס סז

ו\ו\/ו\/ו ^5ומ>=ו
להשיג בחנויות המובחרות.
אחריות ושירות במעבדות
ע 4ך פ־ פ רו ס1ון

היבואן: מ .פרוסמן בע״נז, ירושלים.

הודו

אינדירה

כמו ראש ממשלת ישראל המנוחה, גולדה מאיר,
מתעבת גם אינדירה גאנדי את העיתונות החופשית. ראש
ממשלת הודו הפעילה בעבר צנזורה נוקשה נגד כלי-
התיקשורת וכלאה עיתונאים רבים, בתוכם עורכים מכוב דים
ובעלי מוניטין בינלאומי, בבתי־הכלא מטילי האימה
של הודו. השנה, עם עלייתה לשי־לטון מחדש, נזהרה
אינדירה מפגיעה של ממש בעיתונים. אך דווקא בראיון
עיתונאי שהעניקה לגדול העיתונים ההודיים, סיימם
אוף אינדייה, חשפה אינדירה את עמדותיה האמיתיות
כלפי העיתונות.
אמרה ראש ממשלת הודו :
״כל העיתונות מאוחדת נגדי. הם חושבים שחופש
העיתונות משמעו התקפות נגד מפלגת הקונגרס (מפלגתה

וחמת

במיסגד, ברובע הלטיני, התפללו לאללה שיעניש את
ראש המועצה. הם איימו בהפגנות אלימות ברובע ויטרי.
השמאל יזם סימפוסיון בינגזעי שידון בתופעות של גזע נות,
שינאת זרים, חוסר סובלנות ותוקפנות נגד הקהילה
המוסלמית.
סאנדי טיימס מדווח, שהמהגרים הופנו לוויטרי אחרי
שמעונם ברובע השכן, הנשלט על־ידי גוליסטים, הוכרז
כמיפגע תברואתי. הקומוניסטים מצידם טוענים שהעב רת
המהגרים לרובע בשליטתם היא חלק ממדיניות
ממשלתית ׳,המכוונת להציף את הרשויות המקומיות
הקומוניסטיות בזרים, ולהרוס בכך את השירותים הסוציא ליים
־ שלהם. יש, אומנם, אמת מסויימת בטענה זו,
ואיזורים רבים בשליטה קומוניסטית מוצפים במהגרים
מוסלמים, שרבים מהם מחוסרי־עבודה. מיספר המובטלים
בצרפת הגיע החודש ל־ 1.6מיליון בני־אדם.
תדהמת השמאל. מעניין שראש מועצת ויטרי
קיבל גיבוי מלא ממנהיג המפלגה הקומוניסטית הצרפתית,
ז׳ורז׳ מארשה. תמיכתו הרשמית של מארשה
בהגבלות חמורות על הגירה לצרפת, ובעידוד שיבת
צפון־אפריקאיים לארצותיהם, הדהימה את השמאל הצרפתי.
עמדה כזו מזוהה בבריטניה, למשל, בעיקר עם הימין
הקיצוני.
עמדתו של מארשה הגבירה את הייאוש בקרב הקהילה
המוסלמית. הנטייה של המהגרים היתה, באורח מסורתי,
לראות בקומוניסטים בני־ברית ולפנות לאיגוד המיקצועי
הקומוניסטי בבקשת תמיכה בעת צרה. עתה מצטרפים
הקומוניסטים לימין הצרפתי, בהוקעת המהגרים כמקור
לבעיות סוציאליות קשות בצרפת. מארשה יצא גם בהאש מות
קשות נגד העיריה הסוציאליסטית במארסיי שיצרה,
לדבריו, ריכוז עצום של מהגרים 17 .אחוז מתושבי
מארסיי הם מוסלמים צפון־אפריקאיים.
האומדנים הרשמיים של מיספר המהגרים הכולל בצרפת
מגיעים ל 4.1-מיליון, כלומר 7.5אחוז מכלל האוב־לוסיה.
מדובר בעיקר במהגרים ממרוקו, אלג׳יריה, איטליה,
ספרד ופורטוגל. מיספר זה כולל, כמובן, את מאות
אלפי היהודים שהגיעו לצרפת מצפון־אפריקה בעשרים

10 קנ ד
אינדירה גאנדי
בתי־כלא מטילי אימה
של אינדירה גאנדי) .לא הייתי מכניסה את כולם לקלחת
אחת. יש להם מניעים שונים, חלקם אישיים וחלקם
פוליטיים. גם העיתונות המערבית מעדיפה סנסציות על
דיווח אובייקטיבי.
,,העיתונות שלנו מחקה את המערב, וכתוצאה מכך
היא משקפת תמונה מסולפת של הודו בעולם. זה מזיק
לנו מבחינה כלכלית, וגם בצורות אחרות.״

הציור ך!וא פרי עטו של הטופר והאמן תום
וולף, שסיפרו החדש ״הזמנים שלנו״ עורר סערה

המחזה המבעית נראה מוכר דיו ׳,לכל מי שהתמחה
ביחסים הבינגזעיים בדרום ארצות־הברית, או באיזורים
התעשייתיים של אנגליה.

שינאת זרים. המעשה עורר מחאות נזעמות,
בעיקר בקרב האוכלוסיה המוסלמית בפאריס וחוגי השמאל
הרדיקלי, הלא-קומוניסטי 6,000 .מוסלמים שהתאספו

דדום־אסריקה:
לך ואלסה השחור
כשעיני כל העולם מופנות למאבקם של פועלי פולין,
למען זכות התארגנות מיקצועית חופשית, פגעה שוב
הממשלה הגזענית בדרום־אפריקה בפעילי איגוד-מיקצועי
שחורים.
השבוע מדווח המוסף הבינלאומי של ניו־יורק טיימס,
על שלילת זכויות־האזרח משני פעילים שחורים של אגו דת
העיתונאים הדרום־אפריקאית, דווקא אחרי שהצליחו
לסיים בהצלחה משא־ומתן עם קונצרן עיתונים גדול,
המפרסם בשפה האנגלית. לגזירות נגד השניים אופי
מינהלי. לא התנהל נגדם הליך מישפטי כלשהו. על
נשיא האגודה, זוולאקה סיזולו, ועל מזכירו נאסר להיכנס
למערכות עיתונים, למוסדות חינוך או למיפעלי תעשיה.
אסור להם להשתתף בפגישות פוליטיות או חברתיות, או
לקבל אורחים כלשהם בביתם. על כל אמצעי־התיקשורת
בדרום־אפריקה נאסר לדווח על מעשי הפעילים או על
דבריהם. הם נודו למעשה מהחברה, ונשללו מהם זכויות-
אנוש אלמנטריות. תוקף האיסור הוא שלוש שנים, אך
ממשלת פרטוריה יכולה לחדש אותו כאוות־נפשה, ללא
כל צורך בסיוע מוסד שיפוטי מחוץ לרשות המבצעת.
מישפחה מנודה. אין ספק שסיזולו גילה אומץ-

הסן

ונויס

ציור זה, שאינו מחטיא במיוחד לסנאטור
אדוארד (״טד״) קנדי, משקף, לדברי מחברו, את
המצב האמיתי של הליברליזם האמריקאי ערב
עלייתו של רונאלד רגן לשילטון.

י צרפת:
גזענות בצבע אדום

אלא שכאן לא מדובר על מיסיסיפי או יורקשייר.
ראש המועצה המקומית של איזור ויטרי בפאריס, המאוכ לס
ברובו על-ידי פועלים שכירים, הוא חבר ותיק ומסור
במפלגה הקומוניסטית הצרפתית 50 .מלוויו, שסייעו
בהתלהבות במעשה ההרס בעל האופי הגזעני, היו כולם
חברי המפלגה.

השנים האחרונות. ממשלת צרפת הקימה מרכזים של
הכשרה מיקצועית ומחלקת כספים למהגרים החוזרים
לארצותיהם, אך מיספרם של אלה קטן ביותר.

האמיתי

מומחים לענייני אינדירה מצפים למעשים בעיקבות
המילים. הראיון שלה מבשר בבירור על מערכה ריש־מית,
ממלכתית, נגד העיתונות, שתלווה, כנראה, גם
באמצעי דיכוי וענישה.

ראש המועצה המקומית, מלווה בעשרות עוזרים
ומצוייד בבולדוזר, הסתער על בניין שנועד לשמש אב־סנייה
למהגרים אפריקאיים. המטרה: מניעת כניסתם של
300 מהגרים אפריקאיים לבניין.

פ י1

לב נדיר בעצם נכונותו לעסוק בענייני ציבור ובמאבק
מיקצועי. אביו של סיזולו, המזכיר הכללי של תנועת־השיחרור,
הקונגרס הלאומי האפריקאי, כלוא בתנאים
מחרידים כבר 17 שנה. אמו, מראשונות הפעילות באירגון
הנשים של הקונגרס, סובלת מנידוי רשמי ומשלילת
זכויות־אזרח (אפילו אלה הניתנות לשחורים) מאז
! 1964
פעילותם של פעילי איגוד־מקצועי שחורים משקפת
היטב את הסתירות הבסיסיות המאפיינות את דרום-
אפריקה. תהליך התיעוש ההולך וגובר מגביר את הדרי שה
לעובדים מיומנים שחורים. ההיתר המוגבל לפעילות
הביא, כמובן, להתארגנות פועלים בעלי הכרה הדורשים
לא רק זכויות מיקצועיות, אלא גם פוליטיות, כולל
ביטול האפלייה הגיזעית ואינטגרציה מלאה של כל איר־גוני
הפועלים, מעבר למחיצות הגזעיות.
יצויין שבעלי העיתונים בשפה האנגלית, עימם ניהל
סיזולו מאבק מיקצועי נוקשה, מחו נמרצות נגד החרמתו.
הם גינו את המעשה כטיפשי ונואל, וכגורם נזק להסכמי
העבודה החדשים.
יש לקוות שאגודת העיתונאים בישראל תמחה בפני
שגרירות דרום־אפריקה בישראל נגד היחס הבלתי־אנושי,
המונע על־ידי גזענות, כלפי עמיתיהם השחורים.

אדווארד קנדי
צעיר, בוהק ושיקרי
באירופה ובארצות־הברית. יש בו משום אנטי״תזה
מובהקת לתדמית הצעירה, הבוהקת, הדי־שיקרית
שהפיצו מעריצי קנדי בעת המאבק שלהם נגד הנשיא
היוצא, ג׳ימי קארטר. אין טפק שהשמצותיו של
קנדי נגד קארטר תרמו רבות להצלחתו של רגן
בבחירות לנשיאות.

כידוע מוחזקים מאות רבות של עצירים פוליטיים
שחורים מדרום־אפריקה ומנאמיביה בבתי־כלא ובמחנות-
מעצר, ללא מישפט. ישראלים המוכנים לשלוח מיכתבי-
עידוד או אפילו חבילות מזון למישפחות העצורים —
רבים סובלים מחרפת רעב — יכולים לקבל רשימת
כתובות מהתנועה נגד האפרטהייד בבריטניה.
הכתובת :
ץ1מ\ 41

6114מ 61׳ \ 11161£1 ^ 10עגק ^ 4.1-ו ז ^ 860 .ץ־ 31ז 0מ 140
^) 101:1 84 ., 1 ,0 0 )10:1 2־8 9 , 01131

ם א 01,/4א£

חיים ברעם

\ 9 8 0בדיסק 11ט :
שנת פ עי לו ת דינ מי ת

בשנת — 1981 דגש על יוזמה וחדשנות בתחום תבניות ההשקעה. שיפודים והטבות בתבניות ״יתרון״.
אספקטים חברתיים ותרבותיים — חלק מהפעילות של הבנק. חוג הצעירים ״עד 18״ קוצר הצלחה —
מבצעים נוספים בעתיד. חידושים רשיפורים בישרות ללקוח.
שנת 1980 צויינה בבנק דיסקונט י
כשנת פעילות ערה ביותר בתחום
החסכון וההשקעות. מעוון האפשרויות
לחסכון, המבצעים המיוחדים
לעידוד החסכון והתשואה
הגבוהה שהעניקו תכניות ״יתרון״
לחוסכים — יצרו ביקוש רב והצ ״יתרון
לחיילים״ הינה תכנית
חולפות חיש קל, והנה עומד לר טרפות
מרשימה לתכניות אלו. בנק
חסכון חדשה של בנק דיסקונט
שותו סכום כסף ניכר שהוא יכול
דיסקונט פעל לקיצור משך ה שניתן
להצטרף אליה מגיל 16
לנצלו ללימודים, לטיול ובכלל...
חסכון המינימלי בתכניות ״רב תכועד
השחרור מצה״ל. הפקדות
לכל מטרה.
ליתי״ ו״נעורים״ — לשלוש שנים.
חודשיות במשך שלוש עד חמש
תכנית זו מחזקת את הקשר ש חידושים
נוספים מתוכננים לקראת
שנים או הפקדה של סכום חד-
בין הבנק לחיילים, שהתפתח מאז
שנת .1981
פעמי, מקנים הצמדה מלאה של
יזם מרכז התשלומים של צה״ל
לציון מיוחד ראויה פעילותו של
הקרן והריבית כבר בתום שלוש
את תשלום משכורת חיילי החובה
הבנק בקרב הצעירים — והשלמת
שנים. תשורה נאה מוענקת לחוסך
באמצעות הבנק. כיום יכול החייל
רצף התכניות לכל הגילאים —
ע״י בנק דיסקונט.
לתת הוראה להעביר סכום חודשי
מלידה ועד השחרור בצה״ל.
קבוע מחשבונו — לתכנית החסכון
החידוש הבולט הוא השיק ה שלוש
שנות השרות של החייל
שלו.
צעיר, המוענק לחברי ״עד 18״ —
חוג הצעירים של בנק דיסקונט.
לראשונה בישראל ניתנה האפשרות
לצעירים בני 18—16 להכיר
את שרותי הבנק תוך שימוש
יומיומי בם.

״*תרוו לחיילים תכנית החסכון
המקנה יתהו לבני־נוער ולחיילים

בני-נוער החברים ב״נוער לנוער״ חילקו בימי החנוכה
סופגניות בתחנות־ההסעה לחיילים, במבצע של ״עד
(צילום: ישראל סאן)
18״ ,חוג הצעירים בדיסקונט
שיפורים בדיווח

הסק לצעיר*
תרצה או לא תרצה, כשאתה הושב על בנק אתה מקבל
הרגשה של בוגד ואחריות. כאשר יש לך פנקס שיקים ואינך
משתמש ככסף מזומן, אתה מרגיש שמתייחסים; אליך
בחשיבות.
הדור הצעיר שעובד בבנק־דיסקונט
החליט להשרות חשיבות
וכבוד עצמי על בני־הנעורים, ועלה
על תוכנית מיוחדת שקוראים
לה — ״עד 18״.
״עד 18״ אינה עוד תכנית שהבנקים
מציעים לקהל, חדשים ל בקרים,
זוהי תוכנית־פיתוח שמא חוריה
מחשבה חינוכית והיא —
הדרכה לחיסכון ולהבנת ערכו של
הכסף. אין להתבייש בכך — צריך
לחנך את האנשים שיעריכו את
הכסף ולא יזרקו אותו, או יבזבזו
אותו.

״החמישיה הפותחת׳׳

ה״חמישיה״ ,או תקרא לה ״חמסה״
,שמביאה מזל, מורכבת מ תכנית
״פילון צמוד״ ,תוכנית
חיסכון אותה פותחים ההורים עבור
ילדיהם בבנק תוך ראיית־הנולד.
מה״פילון״ עוברים ל״יתרון נעורים״
,גם זאת תוכנית חיסכון ש הורים
נבונים מכינים לבני-המש*
פחה הצעירים. ממנה מצטרפים
ל״עד*18״ ,וזהו עניין אחר. זאת
מסגרת פעילות לבני 10 עד , 18
שיש להם תוכנית חיסכון, או חש בון
״עו״ש צעיר״ .כאן אתה מקבל
״כרטיס ירוק״ שהוא טוב עד גיל
,16 והוא מאפשר לך פעילות
רחבה, חברתית ותרבותית במסגרת
החברה להגנת הטבע ,״נוער לנו ער״
,טיולים משותפים, הנחות ב מופעי
תרבות, אמנות ובידור,
ספרים ותקליטים בהנחה, ומיגוון
הפתעות ואירועים המלווים על־ידי
האמן צביקה פיק.

חיסכון ממשי
לחשבון עוברים
מ״עד־.18״
״עו״ש צעיר״ לבני , 18—16וחדלים
להיות סמוכים על שולחן
ההורים. מקבלים ״כרטיס כתום״
הנותן את כל היתרונות של ״עד־
18״ ופנקס ״שיקים צעירים״ כשכל
שיק מוגבל ל 75-שקלים. פנקס
שיקים חינם, ניהול חשבון ללא
תשלום עמלה, הנחות ב־ 1500 בתי״
עסק נבחרים.
היום הנחה של 50/0,עד 1596
לא הולכת ברגל. זהו חיסכון
ממשי, כאשר אנו מדברים בבני-

נעורים שעובדים או בעבודה חל קית.
ה״אצבע״
החמישית היא תוכנית
״יתרון לחיילים״ ,בה כל היתרונות
של ״עד״18״ ועוד יותר: היא
מעניקה לחייל המשרת רחוק את
הבטחון שמשכורתו נכנסת לבנק
ויש מי ששומר על כספו.

פוך מעשה
במחשבה תחילה
״החמישיה״ של דיסקונט לא נול דה
במיקרה או בטעות. מחקר וסקר
קדמו להן ומהם התברר, כי
לבני הנעורים בארצנו יש כסף,
יהא זה נוער לומד שעובד בעבודה
חלקית, וכמובן נוער עובד, ולאלה
חשוב להחדיר את תודעת החי סכון.
תוכנית
כמו ״עד־18״ היא יחידה
במינה לא רק בישראל, אלא
חידוש בנקאי בקנה־מידה בינלאומי.
האיש הצעיר לומד להיות
עצמאי בהחלטותיו ובמעשיו, הוא
לומד להשתמש ביתרונות של פנקס
שיקים על פני שימוש במזומנים.
הוא לומד לחשוב כי כסף הוא
ערך, כאשר הוא שולף עט וכותב
המחאה..
והוא שאמרנו — סוף מעשה
במחשבה תחילה .
(פורסם ב״על המשמר״)

שיטות דיווח חדשות
לחוסך בתכניות החסכון
ולמשקיע בניירות־ערך
במרוצת 1980 הונהגו שיפורים
על ידי בנק דיסקונט במערכת ה דיווחים
הניתנת ללקוחות: בנוסף
לדיווחים הידועים היטב — דפי
החשבון וה״בול היומי״ — נה נים
עתה לקוחות הבנק מחידושים
רבי־תועלת :
דף הריכוז החדש לניירות־ערך,
מספק נתונים על סוגם וערכם של
כל ניירות־הערך שבתיק ההשק עות
של הלקוח, כולל הערכה נפרדת
וכללית, בשקלים ובאחוזים,
של כל נייר־ערך ושל כל קבוצת
ניירות־ערך (מניות, אגרות־חוב,
קרנות נאמנות, מט״ח וכד׳) .דיווח
אחר מרכז נתונים מפורטים
על מצבן המעודכן של כל תכניות
החסכון שמקורן בח׳סן ון עו־בר־ושב
אחד, כולל ציון ההפק דות,
הריבית והפרשי ההצמדה
שנצברו והמענקים. כך מקבל ה לקוח
דיווח משפחתי על כל תכניות
החסכון שפתח על שמו ועל
שם בני משפחתו.
שני הדיווחים מציגים בפני ה לקוח
תמונה שלמה ובהירה של
השקעותיו.
בקרוב יקבלו לקוחות בנק דיס-
קונט דו״ח מעקב, שיפרט את כל
הפעולות שנעשו בחשבון ניירות־הערך
שלהם בתקופה נתונה.

דהרו הסוסים של
..צמודת די ס קוו ט ״י

״צמודת דיסקונט״ היתה חידוש
מרענן בנוף ההשקעות הישראלי
ותשובה הולמת לאי־יציבותו של
שוק הכספים בעידן האינפלציה.
למשקיעים ב״צמודת דיסקונט״
(שסמלה המסחרי היה צמד סוסים),
ניתנה האפשרות להפקיד סכומים
בתכנית חסכון לטווח ארוך וסכומים
מקבילים בקרן הנאמנות ״או רך,
עם הבטחת הצמדה.
הצעה מיוחדת זו כללה שורה
של אופציות והטבות, שאפשרו ל
משקיע
להחליט בכל רגע איזה
הוא מרכיב ההשקעה הטוב ביותר
ומהו המועד שבו תניב השקעתו
את התשואה המירבית. כמות ה יחידות
של ״צמודת דיסקונט״ היתר.
מוגבלת ( 50 מיליון שקל בל בד)
והיא נמכרה בחודש יולי
.1980
רבים מבעלי היחידות ניצלו
זכותם להגדיל השקעתם בתכנית
החסכון, עם ההטבות המיוחדות.
אכן, הסוסים של ״צמודת דיס־קונט״
הגיעו רחוק מאד...

.תמר־
!וכרטיסי האשוא׳
!.׳חד -״הקניה
הטובה ביותר 1981״

סקר דעת קהל, הנערך מדי
שנה ע״י העתון הכלכלי ״מבט״,
קובע כי קופת התגמולים ״תמר״
של בנק דיסקונט חינה ״הקניה
הטובה ביותר״ בענף קופות הגמל
הבנקאיות.
בתחום כרטיסי האשראי — בחר
הציבור ב״ויזה״ ,המוצע ללקוחות
בנק דיסקונט ככרטיס האשראי ה טוב
ביותר.

ביקו ש למילת״ ע
המילונ״ע הינו מילון מקיף ל מונחים
ולמושגים בנושא ניירות
ערך והשקעות. המילונ״ע הודפס
לראשונה בישראל בשנת 1975
ע״י בנק דיסקונט והוא מהווה ספר
עזר למשקיעים, לסטודנטים לכל כלה
ולמיניהל עסקים, לתלמידים
ולכל המתעניינים בנושא.
במהדורה החדשה, שיצאה לאור
בנובמבר ,1980 נוספו כ־ 50 מונחים
והיא הודפסה במתכונת גדולה
ומפוארת יותר. כן נוסף
למילונ״ע אינדקס מונחים בעברית

אושרו שו ב
תכניות החסכון
לשלוש שנים

לאור הביקוש לתכנית חסכון
לטווח קצר, מוצע לציבור, מראשית
ינואר , 1981 מסלול חסכון מקוצר
בתכנית *,יתרון רב תכליתי״ ו־
״יתרון נעורים״.
עתה ניתן ליהנות מהצמדה מל אה
של הקרן והריבית כבר לאחר
3שנות חסכון. עד כה נדרשו
לכך 4שנים.
גם עתה ניתן להמשיך בחסכון
לאחר 3שנים ולהחליט בעתיד
על המשך — עד 7שנים. זוהי,
מתברר, צורת ההשקעה הטובה
ביותר כיום.
בתקופות של אי־ודאות, בהן
חושש המשקיע מסגירת כספו ל תקופות
ארוכות, קיצור משך ה חסכון
המינימלי ימשוך משקיעים
רבים לאפיק חסכון זה.
ובאנגלית.
מילון ניירות הערך ניתן ל השגה
ע״י פנייה למחלקה לפרסום
וליחסי ציבור של בנק דיסקונט,
רחוב יהודה הלוי 23 תל-אביב,
.65546

.בנק נייד־־ הופעל בחבל לכיש

״בנקונית״ — הבנק הנייד של דיסקונט
אב המושבניק לא בא אל הכני — ,בנק דיסקוגט בא למושב
״בנקונית״ (בנק מכונית) הוא
ביקשו לבצע. ה״בנקונית״ מבקרת
שמה של משאית משוריינת, המש בכל
מושב מספר שעות בשבוע
משת מאז דצמבר 1980 כסניף
ומספקת שירותי בנק מלאים בכל
בנק-נייד, המשרת 13 מושבים ב התחומים. הסניף הנייד מהווה
חבל לכיש.
שלוחה של סניף דיסקונט בקרית-
בעבר ריכזה קריודגת את ה גת,
וקשור אליו באמצעות מערכת
קשר משוכללת. כמו כן מצויידת
פעילות הבנקאית של אנשי המושבים
בחבל, וחקלאי האיזור נאלצו ה״בנקונית״ בכספת, בשתי עמדות
לבזבז זמן יקר והוצאות נסיעה
כספרים, בתא סגור ליעוץ אישי,
עבור כל פעולה בנקאית אותה
ובמזגן אוויר.

..ניחן עמוד״
סיסר הצלחה מדדה

התלהבות בקרית שלום
מפעל האימוץ של דיסקונט בעיצומו

״פילון צמוד״ (מקודם ״אגור״)
מוגדר עתה ע״י אנשי בנק דיס-
קונם כסיפור הצלחה מלידה. ה תכנית
— המצמידה למדד כל
סכום שנחסך בה מעל ל־ 20 שקל
— נועדה במיוחד לבני הגיל הרך
ולילדים. החוסכים יכולים לחסוך
בכל עת לפי צרכיהם וגם לזכות
בהטבות מיוחדות: ספרים מוזלים
ב״ספרית פילון״ ,מתנות והפתעות
מיוחדות המיועדות להעשרת-עולמו
של הילד וכן מנוי שנתי בחצי
מחיר, על עיתון הילדים ״פילון״.
כך יכולים הילדים לחסוך (כמעט
מלידה !) סכומים נאים וגם
להעשיר את עולמם בהתנסויות
משעשעות ומחנכות.

מה >עווש!ה אבא
של גועה?

אבא של נועה הוא גיבור של
ספר ילדים חדש, לילדים בני
,12—7שמטרתו לקרב את הילדים
אל עולם הכספים. הקוראים הצעי רים
של הספר יבינו באופן שלם
יותר את השיחות המתנהלות בין
המבוגרים ואת חדשות הרדיו וה טלוויזיה•
בספר
זה מלווה האב את נועה
בתו — במסלול המורכב והמרתק
של המערכת הבנקאית. הספר יצא
לאור בהוצאת המחלקה ליחסי צי בור
של בנק דיסקונט ונכתב ע״י
אורה לב־רון, עובדת הבנק. הספר
נכלל בין הספרים המומלצים על־ידי
ספרית ״פילון״ וניתן לרכשו
בספריה זו.
מפעל אחר לילדים, שזכה כבר
להצלחה רבה, הוא משחק המונופול
הקלאסי, שעובד ועודכן לת חומי
הבנקאות והכספים — והו צע
לחוסכי ״פילון״ תחת השם ״ה־דיסקונטאי
הצעיר״ .המשחק מק נה
לילדים מידע והתנסות בניהול
תקציב אישי.
אם רצונך לרכוש את הספר ״מה
עושה אבא של נועה שלח
למחלקה ליחסי ציבור של בנק
דיסקונט, רח׳ יהודה הלוי ,23
תל־אביב, המחאה על־סך 8שק לים,
לפקודת ״פילון״ .אל תשכח
לציין שמך וכתובתך.

חברי החוג הדרמטי לקשישים בקרית שלום
מופעי תיאטרון ובידור, הופעות
אישיות של אמנים ישראליים, מס גרות
ליצירה עצמית בחוגים לילדים,
למבוגרים ולקשישים, סדנ אות
לתיאטרון, ציור, מחול ומוסיקה
— אלה מאפייני הפעילות ה שוקקת
של ״המרכז למפעלי תר בות
קהילתיים״ בשיתוף בנק דיס־קונט
וקרן תל־אביב לספרות ול אמנות.
הפרוייקט
מתקיים זו השנה ה שנייה,
ובהצלחה גדולה, בשכונת

״להיט״ של דיסקונט :

מערכת סולארית
בשכירות חודשית
בשמונה השנים האחרונות עלה
מחיר החשמל פי 55 ומחיר הסולר
עלה פי — 86 לעומת עלייה
של פי 25״בלבד״ במדד. נתונים
אלו, שנלמדו היטב בחברת אי די
בי ליסינג, מקבוצת דיסקונט, הולידו
הצעה מהפכנית בתחום החס כון
באנרגיה: תכנית ״להיט״.
התוכנית מציעה מערכות לחי מום
מים בעזרת השמש בשכירות
חודשית, הנמוכה ממחירי החשמל
והסולר לחימום. מגמת עליות ה מחירים
של החשמל והסולר לעומת
המדד — מאפשרת לחזות כי הפער
בין דמי השכירות בשיטת ״להיט״
לבין עלות החימום בעזרת סולר
או חשמל — ילך ויגדל.
המס לו ל

ה מ קו צ ר

ש ל בנ ק די ס קונ ט
ל חו ר ף

מרכז מידע ויעוץ
בכיכר דיזנגוף
בתל־אביב
מסופים לשערי ניירות
ערך בסניפים מרכזיים טלקס רויטרס —
קשר ישיר למרכזים
הפיננסיים בעולם

בכיכר דיזנגוף בתל־אביב עומד
להיפתח בימים אלה מרכז המידע
והיעוץ של בנק דיסקונט. במרכז
זה מערכות מחשב ומסכי־צג, ה מספקים
מידע שוטף הכולל שערי
בורסה בארץ ובעולם, שערי מט בע
חוץ ומידע כלכלי. בנוסף לכך
יוכלו לקוחות הבנק לקבל במקום
יעוץ אישי בנושאי השקעות ו שירותי
הבנק.
ב־ 15 סניפים מרכזיים של ה בנק,
יופעלו בימים אלו מסופים,
המציגים על מסך טלוויזיה את
שערי הבורסה בתל־אביב ואת שע רי
ההמרה של מטבעות״חוץ שו נים.
בחדר
עסקות מט״ח של בנק דיס־

קרית־שלום בתל־אביב. מטרת ה מרכז
לעודד היצירתיות והצריכה
התרבותית בשכונה.
בהשוואה למפעלי תרבות אח רים,
זוכה מרכז זה להערכה ול התלהבות
גדולה מצד כל הנוגעים
בדבר. להשלמת מעגלי הפעילות
יזם המרכז סמינר להכשרת פעילים
מקרב תושבי השכונה. פעילים
אלו נטלו על עצמם יוזמות רבות
וימשיכו בעתיד להנחות ולהפעיל
את מסגרות התרבות בשכונה ע״פ
הקווים שהתווה המרכז.

1981

מיכאל פוקשנר, מנהל אי די בי
ליסינג, מסר, כי עיקר יתרונה
של התכנית, לבד מהחסכון הברור
בהוצאות, הוא בפשטות תהליכי
הביצוע: הלקוח בוחר אצל אחד
מסוכני המערכות, מערכת לפי
ראות עיניו, מתוצרת היצרנים ה גדולים,
חותם על הסכם השכירות
בסניף הקרוב של בנק דיסקונט,
והמערכת מגיעה לביתו.
השכירות היא למשך שמונה
שנים ובתום התקופה היא שייכת
לשוכר, תמורת תשלום חודשי
סימלי. זוהי יוזמה נוספת של ה־דיסקונטאים
לעידוד החסכון באנרגיה.

112
בוקים אוטומטיים ברחביהאוץ

מספר מערכות המכשירים האו טומטיים,
העומדים לרשות לקוחות
בנק דיסקונט, מגיע ל. 112-
הפריסה הארצית של המכשירים
הינה 70 :כספומטים, המשותפים
לבנק דיסקונט ולבנק לאומי; 18
מכשירי ש.ב.א( .שרותי בנק או טומטיים)
,שרות המיועד ללקוחות
כל הבנקים וכן 24 דיסקונטומטים.
בשנת 1981 יותקנו מכשירים
נוספים ותודגש האפשרות לבצע
הפקדות וליהנות משרותים נוס פים
באמצעות הבנקים האוטומ \ת

טיים, בנוסף למשיכות מזומנים.
תתסוי/תיתר/ן דתתס/ית׳
בנק דיסקונט מציע גם לחיילי
\ ויתרון/>>1101׳ ,ת#ק/ק 6 4
צה״ל, בעלי חשבון משבורת צבטוב
לעבוד עם אית כבנק, לקבל כרטיסי כספומט.
הבד
האנוט׳ טב המטבע.

( 1בנח דיסקוננו

קונט הותקן מסוף רויטרס, המספק
מידע עדכני שוטף על המתרחש
בעולם העסקים הבינלאומי, כגון-:
מחירי הקפה בברזיל, מחירי הזהב
בהונג קונג, שערי ריבית בנקודות
שונות בעולם ועוד. בכך מק שר
בנק דיסקונט את איש העס קים
הישראלי — עם המרכזים ה כלכליים
בעולם כולו.

15,000 שקד
תקרת ההפקדה השנתית
החדשה ב״תמר״ וב״גפן״
קופות הגמל של
בנק דיסקונט

70,000 ליטר דלק, ציוד, ביגוד
ומימון טיבול בקשישים -
במבצע הארצי של
קרן..שיבה טובה״
״כאן רואים את הצעד האנושי
של הישראלי הכריז בהתלה בות
עובר־אודח, שנקלע לכיכר
מלכי ישראל בתל־אביב, בעיצומו
של מבצע ״שיבה טובה״ .המבצע
היה ספונטני והמוני, ונערך בעזרת
בנק דיסקונט וביוזמת איי־בי
נתן. מאות המתנדבים, חברי
תנועת ״נוער לנוער״ ועובדי בנק
דיסקונט, עסקו בגיוס תרומות
— בכסף ובפריטי לבוש, ריהוט ו־כלי-בית
שונים — ובמיונם, לא חר
שנתרמו על ידי הציבור, למ ען
קשישים נזקקים.
ראשית המבצע בכתבה על תנאי

החיים של הקשישים בישראל, ש
שודרה בטלוויזיה, והמשכה במב
צע לגיוס תרומות, שהזרים אלפי
תרומות, שהסתכמו בלמעלה מ׳
700,000 שקל, לחשבון ״שיבה טובה״
שנפתח בבנק דיסקונט.
בסכום זה נרכשו 70,000 ליטר
דלק לחימום, מומן שכרן של עש רות
מטפלות לקשישים עריריים,
בתים ומועדוני זקנים שופצו ובי גוד
חם הוענק לנזקקים.
עדיין ניתן לתרום לקרן ״שיבה
טובה״ בכל סניפי בנק דיסקונס
לזכות חשבון 933333 בסניף הראשי
בתל־אביב.

עסקי בנק דיסקונט בנידיורק
הועבדו לחבות־הבת..ישראל
דיסקונט בוק אוף נ״ו־יודק
בשנת 1949 היה בנק דיסקונט
הבנק הישראלי הראשון שהרחיב
עסקיו אל מעבר־לים ופתח נציגות
בניו־יורק. ב־ 1962 פתח הבנק סניף
בשדירה החמישית של מהנטן ויסד
בנק ניו־יורקי בשם ״ישראל
דיסקונט טרסט קומפני״.
בנק זה הסב את שמו, החל ב־
1.1.81 ויקרא ״ישראל דיסקונט
בנק אוף ניו־יורק״ ומרבית עסקי
הבנק בניו־יורק הועברו אליו.

מאזנו הראשון של הבנק עולה
על מיליארד ורבע דולר ולו שני
סניפים בניו־יורק, סניף באי קיי מן
ובנק באורוגוואי (דיסקונט בנק
— לטין אמריקה) ,שלו שלושה
סניפים.
לבנק דיסקונט לישראל סניפים
בניו־יורק, באי קיימן, בנסאו (איי
בהאמה) ובלוכסמבורג, סוכנות ב-
מיאמי ונציגויות בטורונטו, בואנוס
איירס, סאן־פאולו ולונדון.

עיסקות ׳!בוא בסיוע מחשב
החידוש של דיסקונט — מחשב
שהותקן והופעל בהצלחה במחלקת
היבוא של בנק דיסקונט, מאפשר
לפשט את הליכי הטיפול ביבוא
שהיו עמוסים עד עתה בטרדות
וביגיעות רבות, עד לפרק זמן
של מספר דקות בלבד.
המסוף מאפשר לבדוק ולמיין
את המסמכים הנוגעים לסחורות
המגיעות אליו, לפי ספקים שונים
ו/או לפי המדינות שמהן באה ה
סחורה
וכן לפי כלי תחבורה, מט
בע מסויים וכר.
המערכת מורכבת ממיני מחשב,
הממוקם במרכז המחשבים
של בנק דיסקונט ומ־ 8מסופים
הנמצאים במחלקת היבוא. המער כת
בנויה באופן כזה שעובד ה מחלקה
ליבוא בסניף הראשי של
בנק דיסקונט יכולים להפעילה ב
קלות ולתת ללקוח שרות יעיל ונאמן•

בנק ״דרייב איך׳ נוסף
נפתחבחי פה
שרותי בנק ניתנים ללקוחות — לחלון מכוניתם

דיסקונית — בנק דרייב-אין של דיסקוסט בעיר המכוניות
מעתה, ניתן ליהנות משרותי
בנק מתוך המכונית, בשני מקומות
בארץ — ושניהם של דיסקונט.
ה״דיסקונית״ החדשה נפתחה
בחיפה, במרכז הקניות של צומת
הקריות (צ׳ק פוסט) ,בניהולו של
נפתלי פאר. זהו סניף דרייב־אין
שני של דיסקונט, לאחר הדיסקו־נית
הראשונה, שנפתחה לפני כשלוש
שנים ב״עיר המכוניות״.

שתי הדיסקוניות, שהן חידוש
בלעדי של בנק דיסקונט בשרות
ללקוח, מהוות מוקדי משיכה לבע
לי־רכב רבים, הן בשל העובדה
כי ניתן לקבל בהן שרותי־בנק
ללא צורך לצאת מהמכונית, והן
בשל שעות העבודה הנוחות במ יוחד
שלהן: דיסקוניות פועלות
ברציפות מ־ 9.00 בבוקר עד 7.30
בערב ובכך הן שונות מכל סניפי
הבנקים האחרים בארץ.

הוגש ע״י בנק דיסקונט

דגמי
פורר פיאסטה
1981
לרכישה באספקה מידית

העול ם הזה 2265

1 1 1 1 1 1 3 11*11111).

ליידי דאנה סטסז: היירדף
ליידי דיאנה ספנסר, היפהפיה בת התשע עשרה, מנסה להתחמק
מן הצלמים העוקבים אחריה ברחוב ללא־הצלחה. מאז יצאה השמועה
כי היא כלתו העתידה של הנסיך צ׳ארלס אין מניחים לה. הנסיך
הגיב על־כך במורת־רוח גלוייה ואיחל לעיתונאים הבריטיים בערב
השנה החדשה :״שתהיה לכם שנה מרושעת במייוחד״.

לד ואיסה: רגע אתר של אושר בדור לטבילה
באחת התמונות הנדירות מסוגן נראה מנהיג הפועלים הפולני, לך ואלפה, כשהוא צוהל, עיניו צוחקות
ופניו קורנים מאושר. היה זה כאשר עזב את בית־המישפט־העליון בווארשה, לאחר שזה אישר את
חוקיותו של אירגון הפועלים סולידאריות, ונכנס למונית כדי להגיע במהירות המאכסימלית הביתה.
הוא היה בדרכו לטבילתה של בתו הקטנה, אנה בריגיטה, שנולדה בשעת השביתה הגדולה, בשניים באוגוסט.
למרות שהמאבק טרם הסתיים, היתה זו אתנחתא של אושר אישי לאבי התינוקת ולאבי מאבק הפועלים.

הנסיר נתאזר:
נל הנשים שבח״ו
״מה עיני רואות — אתה
מוקף נשים רבות״ הודיעה
חוזה־העתידות, אחרי שקראה
בכפות־ידיו של הנסיך ברנארד
( ,)71 בעלה של יוליאנה, ה מלכה
הפורשת של הולנד. היה
זה בערב שהוקדש למטרות צדקה
והנסיך ברנארד הסמיק
עמוקות, משנחשף כרודף־שכד
לות לפני מאות מוזמנים, ש ביניהם
ישבה גם יוליאנה. אבל
מגדת־העתידות ידעה בדיוק
במי היא עוסקת :״אתה נשוי
לאשה נהדרת״ פנתה ליוליאנה,
״וארבע הנשים האחרות בחייך
הן ארבע בנותיו״ .הנסיך, ש בשנת
66 נקשר שמו לשימצה
בשמה של מגדת־עתידות ומ אז
הוא אלרגי לנושא, נרגע
כשהסתבר לו שהפעם היתה זו
השחקנית יוזפינה ואן גאספרן
(בתמונה) ,שהתחזתה כחוזה.
העולם הזה 2263

אלפמס ריאמאטו: היורש של ׳עבי׳ן
אף שתעמולת הבחירות שלו הצטיינה בגסות ובטעם גרוע, הצליח
אלפונס דאמאטו להביס את הסנאטור יעקב יעביץ ואת יריבתו,
ליז הולצמן, כשהוא מצוייד בקולותיהם של הרפובליקנים האיטלקים־
אמריקאים — תיסמונת נוספת של התזוזה ימינה במדינת נידיורק.

11 *111111

׳פונק סינאטרה: כל א1:שי #11111
ב־ 12 בדצמבר. אחרי שהתמנה לתובע הכללי הבא של ארצות-
הברית, השתתף ויליאם פרנץ׳ סמית במסיבת יום־הולדת, שעשוייה
לעלות לו ביוקר: יום־הולדתו ה־ 65 של פרנק סינאטרה. על־כך יצא
קיצפה של העיתונות האמריקאית כולה, הגועשת בעיקבות שורה
של פירסומים מסביב למעורבות סינאטרה במאפייה האמריקאית.
בזמנו הציג סינאטרה לפני הנשיא קנדי יצאנית, שהיתר. קשורה
למאפייה, ואדגר הובר, ראש האפ.בי.איי. הצליח להשתיק את הפרשה.
גם השבועון הגרמני שטרן מזכיר את קשריו עם מישפחת קנדי,
ומפרסם תמונה (למטה) של סינאטרה עם ז׳אקלין.

הקיסרית לשעבר סווא״ה: הסוד הגדול שמאחורי מות השאה
מאז התגרשה מן השאה, זכתה סוראייה
אווירה מלאגכולית גם כשבילתה במועדונים
ממחזריה הלבוש כדראקולה) .רק עתה מתגלה
לאיש — לפי ההסכם( אסור היה לה להינשא
ועשוייה להינשא בשנית.

לשם :״הנסיכה בעלת העיניים העצובות״ ,והיתה אפופה
המפוארים ביותר של פאריס (כנראה בתמונה עם אחד
הסוד האמיתי שמאחורי בדידותה וסירובה הקבוע להינשא
כל עוד היה השאה בחיים. היום היא פטורה מן השבועה,

סאלוואדור ראלי: הכל נשאר כפי שהיה
בפעם הראשונה, מאז חודש מאי שעבר, הראה סאלוואדור דאלי את עצמו לפני העיתונאים והצלמים.
שפמו הלבין, תווי פניו הזקינו, אך הוא הוסיף לטעון בעקשנות: הכל נשאר כמו שהיה. אין פרשת
דאלי ואין פרשת שומר הראש שהשתלט על אוצרותיו. לשאלה בכמה מסתכם הונו, ענה לעיתונאים:
״אני עשיר יותר מכולכם !״ ומיד אחר כך הודיע על כוונתו להינשא שוב, כמינהגו החוזר, לרעייתו מזה
ארבעים וחמש שנה, גאלה( הנראית אתו בתמונה).

ה עו ל ם הז ה 2263

זוק: בזרועותיו שר מזלייו
״לא ידעתי שמולייר היה כל־כך צעיר וכל־כך יפה,״ הצהירה
הבדרנית זוק, שביקרה בקומדי־פרנסז וישבה בחיקו של הפסל.
״אמנם, הישווו אותי אליו, אבל אני חושבת שזה קצת מוגזם.״ אחרי
שערכה את הופעתה האחרונה בתיאטרון בובינו, הודיעה על כוונתה
להתחדש שוב: זוק, הכותבת והמבצעת את כתביה, חולמת לכתוב,
הפעם, על שומרת־הבית (הקונסיירג׳) שלה.

פדנסואז סאגאן: וויתר חבתוד

פטויסזה בוו־ק: הצונחים תיו כרכר קרובי לכתר

וויתר סאגאן — כלב הרועה הגרמני, ששמו נבחר למענו עליידי
״אמו״ ,פרנסואז, בעיקבות יסורי וורתר הצעיר של גתה — הוא
בתול על אף שלוש עשרה שנותיו .״אני מנסה להציג בפניו את
הסקסיות שבכלבות פאריס, אך הוא טרם מצא לו את השידוד
המתאים״ .פני הכלב כפני גבירתו.

הצרפתים רתחו: מעולם לא היו כל־כך קרובים לכתר מיס־עולם( ,וככל שהתפתחו המאורעות
היו קרובים יותר. ראשית, כששלחו את פטריסיה ברזיק ללונדון חיו משוכנעים שהפעם מיס צרפת,
בעלת המידות המושלמות והפנים התמימים, אכן תזכה בכתר. אבל היא זכתה להיות רק סגנית שלישית.
היום היא מתנחמת בחוזי הסרטה ודוגמנות שהוצעו לה בשפע, ובידיעה שהצרפתים משוכנעים שהיא
היתד, היפה ביותר.

העולם הז ה 2263

הבנק הפתוח
בכל השעות.

•משיכת מחמוים
עד 500 שקל ליממה.
•הפקדות שיקים.
• העברות ותשלומים.
• הוראות קבע.
•הזמנת פוקס שיקים.

גגק־ ק ט 2 0 0 0
הבנק שלא נסגר.

בוא לגדול אתנו.

אבא אבן מעדיף מדינה שבה השר מפטר את
המפכי ל על מדינה שהמפכי ל מפטר את השר

) 0 *1 1 1 1 1
1שר־החוץ האמריקאי לשעבר.
,הגרי קיסינג׳ר, ביקר
בישראל. בצאתו ממישרד
ראש־הממשלה הבחין בעשרות
צלמים ומיקרופונים, שהושטו
לעברו. הוא חייך ואמר ליועץ
ראש־ר,ממשלה לענייני עיתונות,
דן פתיר :״הבט, הבט,
זה כמו בימים הטובים, כשהייתי
בא לכאן!״
! 6קיסינג׳ר סיפר לח״ב
אבא אכן כי הוא מסיים
בימים אלה את כתיבת החלק
השני של ספר־זיכרונותיו ,״ובכרך
השני אתה יוצא טוב.״
השיב לו אבן :״אבל אני
יוצא יותר טוב בספר שאני
כתבתי.״
ין כאשר יצא קיסינג׳ר
ממישרדו של מנחם בגין
פגש במיסדרון במפכ״ל החדש
של המישטרה, אריה איב־צו,
שהמתין עם שר־הפנים
ד״ר יוסף בורג. איבצן סיפר
:״עכשיו המעגל נסגר.
במארס ,1975 כאשר קיסינג׳ר
היה כאן במסע־הדילוגים שלו,
ערך לו ראש־הממשלה של אז,
יצחק רבץ, קבלת־פנים ב כנסת,
ואלפי אנשים המתינו
בחוץ והפגינו נגדו. אני הייתי
אז מפקד־המחוז, וחילצתי או תו
ממישכן־הכנסת בדלת הא חורית.״
אחרי שהשניים הוצגו
זה לפני זה, חיבק קיסינג׳ר
את איבצן ואמר לו :״יצרתי
אז מהומות כהוגן, לא כן?״
! 8כאשר פגש קיסינג׳ר
בדן פתיר וב אפרי ם (״פדויי־קר,״)
פורן, יועציו של בגין,
״אני
אמר לראש־המשלה :
עבדתי עם שני אלה עוד ב ממשלת
רבין !״
! 1ו עם קיסינג׳ר בא ארצה
ויליאם פיילי, נשיא רשת-
הטלוויזיה האמריקאית סי־בי־אס.
הוא לקח את פיילי ל־לישכת
ראש־הממשלה, התחיל
להעלות זיכרונות וסיפר לו
בדיוק היכן ישב בזמנו עם
נולדה מאיר, עם יצחק רבין
ועם שרים ישראליים.
! 8כאשר נשאל ח״כ אבן

מה דעתו על פיטורי מפכ״ל־המישטרה,
הרצל
השיב :״יש לי צער על פי טוריו,
אבל נראה שאין מנוס
מהם. אני מעדיף מדינה שבא
שר מפטר מפכ״ל על פני מדינה
בה מפכ״ל מפטר שר.״

שפיר,

8האיש שיסד את ״אזר חים
למען המדינה״ למען ה•
מפכ״ל המודח, הרצל שפיר,
הוא מנכ״ל רשות־השידור ל שעבר,
יצחק ליבני. מספר

יורם או״דוו

שר התיקשורת ניצב ביום השישי בכביש
המוביל לרמת״אפעל, שכונת־מגורים ליד
בית־החולים תל־השומר, עצר כל מכונית שבאה, שאל לאן היא
נוסעת וכיוון אותה בניבכי השכונה. עימו ניצב חבר אחר מן

* מיז

| 1 1!11 יי 1צלם־העיתונות, שוכב בתמונה על מיגרש הכדו־
111י 111 רגל. קפטן קבוצת שימשו! ,גידעון דמתי, נתקל
בו. רוט התאמץ לצלם את השער, שעמד דמתי להבקיע, אך השער
לא הובקע, השניים התנגשו ורוט נפל על הדשא. לפני שבועיים
לקה רוט בזעזוע״מוח מתאונה דומה, גם היא על מיגרש
כדורגל, בנסותו לצלם את אחד המישחקים. ליד רוט השוכב ודמתי
עומד צלם־עיתונות אחר, עוזי קרן. קבוצת שמשון הפסידה חשבת.
ה מולח הזה 2263

ליבני :״זה התחיל לפני
שבוע. פגשתי בשני חברים ושוחחנו
על כך, ותוך מיסטר
שעות כבר היה לנו מישרד
עם פקידות ותקציב, ותוך יום
היו מאות ואלפים של פעילים.
נזרקתי מעולם הספרים,
שהתמסרתי לו בשנה האחרונה,
ולפני פיתאום תנועה של מה.
האמת היא שאינני מסכים
עם שפיר לאורך כל הדרך.
אני די מסוייג מיחסו לעיתו נות
ולעיתונאים. לא הייתי

מרוצה מן ההדלפה שלו לעי תונות
על ששת עדי־ד,מדינה
נגד אהרון אכו־חצירא,
וגם לא מן הפריצה של ה־מישטרה
למפעל הבשר בר־בקר.
העניין הוא לא בעד
שפיר ונגד בורג אלא נושא
עקרוני על צורת־החיים שלנו.״
! 8סגן־נשיא האוניברסיטה
העברית, שימחה דיניץ,
מי שהיה שגריר ישראל באר־צות־הברית,
רצה לערוד ארו־היוצא,
לסנטור
חת־ערב
פראנק
צ׳רץ׳ ,שביקר ב ארץ,
ולהנרי קיסינג׳ר, במו־צאי־שבת.
אך אחרי שבאו בטענות
אל שגריר ישראל ב־ארצות־הברית,
אפרים (״א פי״)
7ן3דון, שזה לא הוגן
שקיסינג׳ר נפגש עם אנשי ה אופוזיציה
לפני שהוא נפגש
עם אנשי הממשלה, דחה די־ניץ
את הארוחה וערך אותה
ביום ראשון. במוצאי-שבת סעד
קיסינג׳ר עם שר־החוץ יצחק
שמיר בבית־מלון בירושלים,
ורק אחר־כך פגש את אנשי
! 1כאשר לא בא שר־הפנים
ד״ר יוסף בורג לישי בה
של ועדת*הפנים של הכנ סת
וטילפן שהוא חולה, היה
מי שהעיר :״הוא הלך לבדיקת
מי־שפיר.״
| הסנטור היוצא פרנק
צ׳רץ׳ ביקר בישראל עם אשתו
ב טי, וכאשר נפגשו עם ראש־

הממשלה שאלה זו את בגין
אם הוא זוכר היכן נפגשו
לראשונה. משלא זכר, הזכירה
לו כי בתחילת שנות ה־ 70 היו
יחד בבריסל באחד הכנסים,
ואת בגין פגשו במעלית בית־המלון
שבו שהו כולם.
׳ 8מישלחת של 23 צירי
בית־ד,נבחרים הבריטי מן ה־מיפלגה
השמרנית ביקרה בארץ.
בפגישתם עם בגין אמר
ראש־המישלחת לראש־הממש־

תנועת האזרחים למען המפכ״ל
המודח, הרצל שפיר. הוא
אמר כי למרות שאינו דמוקרט
קנאי, הוא הושב שתמ עד,
מעין זו פוגעת בדמו קרטיה.
יושב־ראש המיפלגה,
שימעון פרס, פרץ בצחוק
ואמר שזה מזכיר לו איטלקי
אהד, שלפני שירד ממטוס מי לא
טופס־נחיתה וכתב, במדור
״מין״ ,״מסקולינו נון פנטי-
קום,״ כלומר — זכר, אך לא
קיצוני.

המישמר האזרחי. ארידור לא לבש מדים ולא נשא נשק, אלא לבש
חליפה והתבונן בכל מכונית שעצרה. נערת״הזוהר פנינה רוזנבלום,
שבאה למסיבה באותה שכונה, עצרה גם היא את מכוניתה.
השר החדש (משמאל) התבונן בה, וכיוון אותה לכתובת שחיפשה.
לה :״אתה בר־מזל, כי אתה
נבחרת למנהיגות מיפלגתך 13
פעמים ברציפות. אצלנו מסל קים
את המנהיגים 13 פעמים
ברציפות.״
81 אבא אבן סיפר על
פגישתו האחרונה עם הנשיא
המצרי אנוור אל־סאדאת,
שאמד לו שכאשר שואלים
אותו מנהיגים ערביים ״מה
יקרה אחריך 1״ הוא נוהג לה שיב
:״מה יהיה אחריכם?״
זה מזכיר לאבן את וינסטון
צ׳רצ׳יל, שאירח בביתס צלם
ביום־הולדתו ה־ .80 עם תום
הצילומים אמר לו הצלם :
״אני מקווה לבוא ולצלם אותך
גם בשנה הבאה.״ השיב לו
צ׳רצ׳יל :״מדוע לא 1אתה
נראה לי בריא למדי.״
8לפני שהתחיל שידור
תוכנית־הטלוויזיה מוקד, ביקש
המנחה אלי ניסן מחברי״ד-,
כנסת שהשתתפו בה כי יגבילו
את עצמם לשיחה בת 40 דקות,
כשלכל אחד מהם מוקצבות ב ערך
עשר דקות. העיר ח״כ
משה שחל :״זה לא הוגו.
צריך קודם לספור כמה מ לים
מצליח יהודה כן
מאיר לומר בדקה. הוא מדבר
יותר מה מכולנו.״
81 בלישכת מיפלגת־ד,עבו דה
דיבר מזכיר תנועת־המו־שבים,
אריק נחמקץ, נגד

! 8ועדת־הכספים של ה כנסת
נסעה לאילת כדי לעמוד
מקרוב על בעיות העיר.
בדרכה מירושלים פנה הנהג
לכביש מסמיה. ח״כ 1אכ כץ
הביע תמיהה ותבע מן הנהג
לנסוע דרך כביש חברון. ה נהג
הסביר לו כי הוא נוסע
דרך הכביש הישן על פי הוראת
קצין־הכנסת. כץ לא ויתר
וטען ש״ד־,ריבון״ ,כלומר ה־ח״כים,
יחליטו באיזו דרך
לנסוע.
! 8בוועדת־החוקה של הכנסת
הביאה השופטת הדסה
כן־עיתו המלצות לפני ה וועדה
בדבר בדיקת החוקיות
של הזנות, ותיארה את אורח-
חייה של זונת־צמרת, הנוסעת
במכונית מהודרת והמקבלת את
לקוחותיה בתנאים נוחים ביו תר.
שאל ח״כ המפד״ל, הרב
פינחס שיינמן :״היא עוד
עובדת?״ חברי־ד,וועדה פרצו
בצחוק ושאלו :״אתה רוצה
את הכתובת?״ כוונת שיינמן
היתה לברר אם אחרי הכנסות
כה מופלגות האשה עדיין צרי כה.
לעבוד.
! 8מנכ״ל מישרד מבקר־המדינה,
זאכ שר, עונה לכל
אחד השואל אותו במה הוא
מתעסק :״אני מתפרנס ממד,
שכל עם־ישראל עושה, בלי
לקבל גרוש.״

מ מ׳ ל? / 0ל

נ 1ה־ * 8 0נורים לחגוג
פי ארבעה יותר מאשר בני ו!־20

כאל חברת קיבוץ. זאת בעיקבות ׳אורגה פורת לפרומה,
הסרט שבו השתתפה ושבו גילמה של השחקן משה חורגל • #ו •

^ חיים מתחילים בגיל .70
י זאת לפחות הוכיח השבוע ה אחרון.
ישראל פולק, איש־תע-
שייה, פתח תערוכת־ציורים משלו.
השחקן משה הורגל חגג את יום־
הולדתו ה־ 80 והשחקן רפאל
קלצ׳קין חגג את יום־הולדתו ה־

אשתו

חברת קיבוץ המתקשה להיכנס ל הריון•
כאשר נכנסה סוף־סוף להר יון׳
שמחו בשימחתה כל החברים
הצייר־גרפיקאי גיורא
אוריין פתח את תערוכת העבודות
הראשונה שלו, וקיבל כבר הז מנות
מכמה מבקרים במקום, לע רוך
תערוכות נוספות בביתם
אילת בת החמש חגגה
את יום־הולדתה בבית אמה, העי תונאית
מירח נוף, ואירחה ב-

רוביץ׳ הניצתית

היא פאני לו•
ביץ׳ ,השחקנית
הוותיקה של תיאטרון הבימה, שגם מלמדת מישחק
והעמידה דור שלם של שחקנים על במות הארץ.

צילום 111

מצלמת העיתונאית מירה נוף את בתה
אילת בת החמש, כשהיא מכבה את הנרות
מעל עוגת יום־ההולדת שלה. את המסיבה לילדים ערכה מירה בביתה.

.75 כל החגיגות האלה הוציאו ל מסיבות
את ותיקי־התעשיינים ו בעיקר
את ותיקי־התיאטרון
חברי קיבוץ עינת התחילו להתייחס
אל הזמרת חווה אדכרשטיין

ך ן הם הזמרת חווה אלברשטיין ובעלה איש התאורה
״ עמירם טננבויט בעת ריקוד איטי במסיבה של
סיום צילומי הסרט הראשון של חווה, סיפור אינטימי. מימין :
הדסה קלצ׳קין, אשתו של רפאל קלצ׳קין, במסיבה לכבוד יום הולדתו.

היא באה להשתתף בשימחתו של הורגל. מאחוריה
מימין: הזמרת נירה רבינוביץ ומשמאל: בלהה
יגיל, בתו של הורגל ואשתו של גדי יגיל. אחרי
המסיבה של הורגל מיהרה פאני למסיבת קלצ׳קין.

מסיבה את כל ידידיה הקטנים מן
הגן 1״לא סיפרתי לך אף
פעם, אך חורגל הציע לי תמיד
שאלך אתו למועדון כליף ביפו
ואף פעם לא לקח אותי,״ אמרה

״קלצ׳קיו היה שובב גדול בצעי רותו,״
העיד עליו אחיו נתן במסיבת
יום־ההולדת שלו
״אני כבר נורא רוצה להיות סב תא,״
הודתה הזמרת הוותיקה
אכיכה רוו ה. היא סיפרה שהבן
הבכור שלה נשוי כבר שש שנים
ועדייו אין לו ילדים. בנה השני
נמצא בקיבוץ רביבים, שבו נהגה
להתארח גולדה מאיר 9
ארנפט יפת, מנכ״ל בנק לאומי,

בא לתערוכה של ישראל פולק,
רכש שתי תמונות בסכום של 550
אלף לירות והסתלק מיד מן המקום
• • 9קלצ׳קין שר באידיש על
יפו, שהסריחה לפני 40 שנה, ואחר־

הם הכוריאוגרפית גבי אלדור והמרצה פרופסור
0 1111 111 אריה זקס׳ אן זה לא הפריע לבעל לשעבר לנשק
את גרושתו. לשניים בת הנמצאת עם אמה. גבי קנתה בית ביפו
בימים אלה והיא עסוקה בקישוטו. השניים במסיבה של קלצ׳קין.

כך שר את אותו השיר בתירגום
עברי של חיים חפר. אורחיו
מחאו כפיים במרץ וגלי־צה״ל הק ליטו
את כל שימחת היום־הולדת
חורגל בן ה־ 80 הוא אדם
צנוע ונחבא אל הכלים, העידו
עליו שחקני הקאמרי. לדבריהם
היו באים אליו תמיד כדי שיתקן
להם את הטכסטים העבריים שבידיהם
• 61• :בבית־מלון בתל-
אביב הופיעה להקת פלמנקו. אחרי
שלושה ריקודים לצלילי הקם־
טניטות ורקיעות הרגליים תפסתי
את הפרינציפ וכל שאר הריקו דים
נראו לי אותו הדבר. אך ה להקה
המשיכה ורקדה עוד ועוד,
במשך שעה וחצי נוספות
״אני בא הנה כבמאי ותיק לראות
איד הצעירים עושים סרטים,״ אמר
אסי דיין, כשהופיע במסיבה לכ בוד
סיום צילומי הסרט של 3ד כ

לויתן, סיפור אינטימי

״אולי תתבונני גם בתמונות שעל
הקיר, ולא רק באנשים שמסביב,״
הציע מישהו ל פנינ ה רוזנ כ לו ם
בתערוכה של גיורא אוריין. הפצ־צה
הבלונדית השיבה :״אני מתבוננת
ומסתכלת, מסתכלת ומתבוננת״
פילחה -ואני
היינו יחד בלהקת פיקוד־צפון, שם
היא הכירה את גדי יגיל והתחתנה
אתו,״ סיפרה הזמרת נירה רבי
נוביץ על ראשית הקשר בין גדי
לבילהה ו אני רואה ש-
קלצ׳קין הסתבך תמיד בעניינים
בלתי־חוקיים כשהיה צעיר,״ העיר
יעקב אגמון, שהינחה את מסיבת
יום־ההולדת המאופקת לכבוד ה שחקן
הוותיק חורגל זכה
במחמאות מפי כל ותיקי התיאטרון,
שעדיין זוכרים אותו כאחד ממקימי
תיאטרון המטאטא זאת

החברה הגבוהה

בפתיחת התערוכה של גיורא
אוריין הן פנינה רוזנבלום. מימין,
הפסנתרנית פנינה זלצמן והגברת הראשונה של ישראל לשעבר, נינה

קציר, אשתו של אפרים קציר. פנינה ונינה הן ידידות ותיקות ונפגשות
לעיתים מזומנות, אד את רוזנבלום הכירו השתיים בפעם הראשונה.
זלצמן אמרה לרוזנבלום :״חכי רגע, אני רוצה שבעלי יראה אותך.״

אך מחליף את התלבושת שלה בכל
חודש. לא האמנתי להם
אצל החוגגים בני ד,־ 70 ומעלה
היתד, שמחה בכל המסיבות עליזה
יותר, מצחיקה יותר, וכנה יותר.
הזכדונות שהועלו הצחיקו עד דמ עות,
המחמאות שקיבלו ריגשו גם
כן עד דמעות. אצל הצעירים יותר,

נגישה

3^ 1 ״1׳ נערכה ביו שתי השחקניות קרו-
ליין לנגפורד ואורלי זילברשץ
1\ 1 / 111ו 1
במסיבה של אנשי הקולנוע. שתיהן שחקניות קולנוע צעירות.

דו־לאומיות

הפגינה העיתונאית סמדר פרי, שהושיבה על
ברכיה את תאמר נחלה בן השנתיים, בנם
פיקרי הוא איש מיספר שלוש בשגשל
סאמיל ופיקרי נחלה.
רירות המצרית בארץ. לידה עומדת בתה, מיכל, בת הארבע וחצי.

לא מסיבה בשבילי,״ אמרה פנינה
רוזנבלום, שבאה להציץ במסיבה
של נדב לויתן והסתלקה מיד מן
המקום גיליתי אצל פולק
כישרון שאף אחד לא יו דע
עליו,״ סיפרה אנט רול־צ,ין
.״הוא נואם יוצא מן הכלל.
פגשתי אותו בתחילת החודש ב לונדון
ושם הוא נאם בפני יהוך ים
מקומיים.״ אנט, רעייתו של מנכ״ל
הסוכנות היהודית, באה לתערוכה
של פולק, כמחווה לידיד ותיק שלה
ושל בעלה אריה דולצ׳יז
״אני מגדלת עכשיו ארבעה בנים
בבית שלי, את שלושת הילדים
שלי ואת גדי,״ סיפרה אשתו בלהה
וציינה שהיא מלכה בבית וכולם
שם קוראים לה שפן תחת אמא
1״יום־ההולדת של הורגל
מזכיר לי את התקופה שבה היו

האנשים יותר כנים ולבביים מכפי
שהם כיום. וכאן, אצל קלצ׳קין,
נראה כל העסק יותר מכופתר ורשמי,״
ציינה אחת האורחות ש באה
מיום־ההולדת של בן ה־80
ליום־ההולדת של בן ה 75
כל במאי הקולנוע הצעירים של
תל־אביב כיבדו את נדב בנוכחותם
במסיבה שלו. הם הוכיחו כי ד,תח י
רות מתנהלת רק על גבי מסכי
הקולנוע, ולמעשה כולם חברים.
בקבוקי הבירה הוגשו שם חופשי
ונדב, חתן.המסיבה, הסתובב שקט
ומרוצה אחרי שסיים את צילומי
סרטו תוך חודש וחצי, כפי שתיכנן
מראש הארוחה הספרדית
נראית בדיוק כמו הארוווחה היוונית
לפני חודש. לשונות מרושעות
לחשו לי, שלמעשה בית־המלון
מציג כל פעם את אותה הלהקה,

של הבימה, שהציגה בזמנו את
הביצה, בשקלצ׳קיו בתפקיד ראשי.
לעומת זאת, התפוצצו בקבוקי הבירה
למכביר. רקדו ריקודי דיסקו,
פרסו עוגות ימי־הולדת וציפו ל אקשן.
התעניינו איפה המסיבה
הבאה. שבוע עמוס במסיבות יום-
הולדת ובתערוכות, עכשיו אני נחה
לקראת השבוע הבא

חם השחקן משה חורגל והבדרן גדי יגיל,
1 01 111111
הנשוי לבלהת, בתו של חורגל. ביוס״ההולדוו
141111 111111
של החותן הקליט גדי את המסיבה והתייעץ בכל פעם עם הורגל,

11 11

213

משה עציו! ,הוא שופט בליגה ג־ובכנסת
שותים עכשיו מיץ אפרסק ,

היפכו

את כרמליטה
למשקה אישי
העשוי בסגנון
שלכם, לאנשים
שאתם אוהבים.
שתו והגישו
כרמליטה סנגריה
קר או חם,לבה
בזוגות, במסיבה
ובכל מקום.
כרנ7ליטה,פונש
חממו את הנרמליטה בסיר
סמוק.הוסיפו פלחי פרי הדר
טבעי. סירות הטונה וקינמוו
לפי הטטם.

ברמליטה קר
הוסיפו לכרמליטה קוביות קרח
פלחי לימון. או פרי הדר אחר.
פלחי תפוחי טץ, וקינמון
לפי הטטם.

91 בישיבה של ועדת־הס-
נים הסבה ח״כ תמר אשל,
יושב־ראש ועדת־המישנה לענייני
מישטרה ובתי־סוהר, את
חשומת־לב המשתתפים לכך
ששמו של ״תיק אפרסק״ דו מה,
בהיפוך האותיות, לשמו
של תיק איפרקס, בהתכוונה
לסרט ולספר בשם זה. ,שעסק
בקבוצה ניאו־נאצוית בברלין.
| 8בעת ישיבה של הוועדה
לענייני ציונות במיפלגת־הע־בודה,
שהתכנסה במישכן ה כנסת,
כשהמלצר נכנם ושאל
כל אחד מה הוא רוצה לש תות,
בהציעו מיבחר של מיצים,
העיר ח״כ עוזי ברעם,
יושב־ראש הוועדה :״לא איכפת
לי, רק שזה לא יהיה
מיץ אפרסקים.״
1במלאת שנה למותו של
הילד האותיסטי עפר אביג־דורי
ערכה אלו״ט, אגודה
לילדים אוטיסטים בישראל,
ערב לזיכרו בבית־לסין בתל-
אביב. המלחינה-תמלילנית נע מי
שמר הופיעה בו. באמצע
התוכנית פנתה שמר לקהל
הצעיר באולם ואמרה :״אני
נוהגת בשלב זה לערוך תוכנית
בבקשתך, ואתם מתבקשים לומר
לי איזה שיר אתם רוצים
לשמוע, אך תשתדלו שזה יהיה
שיר שאני כתבתי אותו. בשנים
קודמות התבקשתי בתוכניות
כאלה לשיר את המגפיים של
ברוך, שכתב דני פנדרסון,
את רוצי שמוליק, שכתב ארי אל
זילפו, ואת אבניבי,
שכתבה נורית הירש.״
! 9חברי אגודת אלו״ט,
שהיושבת־ראש שלה היא לאה
רבין, נפגשו השבוע עם שר־החינוך
זכולון המר ויצאו
ממנו כשבידם הבטחות ותיק ווה.
בתום הפגישה אמר המר:
״אני מרגיש כמו שכתוב ב-
מישנה, בייבמות ק״ו, כופין
אותו עד שיאמר רוצה אני.״׳
הוא הסביר כי אנשי האגודה
אמנם לא נידנדו לו יותר מדי,
אך בכל זאת התעקשו לקבל
ממישרד-החינוך הבטחה לתמי כה
חלקית בבית־הספר שלהם
בתל־אביב, ומשום שכל-כך
התעקשו, הצליחו. מעניין ש לאה
רבין הצליחה להשיג
מממשלה זו מה שלא הצליחה
להשיג מן הממשלה הקודמת,
שבראשה עמד בעלה.
! 9׳ מנהל תאטרון הפנטומימה
של ניו־יורק הוא היש ראלי
מוני יכין. בביקורו
בארץ הוא סיפר כי מפיק-
התקליטים של ג׳ון לנון ויוקד
אונו פנה אליו, שיארגן הופעה
הבנויה על שיריה של יוקו
אונו. לפני כשלושה שבועות
פנה אליו אותו מפיק, גם הוא
ישראלי־לשעבר, בשם דויד
גפן, וקבע עמו פגישה שבה
אמור היה גם לנון להשתתף.
יום לפני הפגישה נרצח.
! 8אחרי הצגת הבכורה של
אוהלו בתיאטרון הקאמרי, כא שר
הקהל מחא כפיים בהתלה בות,
עמד השחקן הראשי,
יוסי פולק, על הבמה והזיל
דמעות־התרגשות ללא הרף. אך
כמה ימים לאחר מכן, כאשר
אותו תיאטרון היה צריך להציג
את ההצגה יוטל, שם יש לפולק
תפקיד קטן ביותר, העיר פולק :
״מעניין אם גם לורנס אז״
ליכייה שיחק כסטאטיסט, בו
בזמן שביצע את תפקיד אותלו.״

אסתר זופוכיצקי,
בתו של המיליונר שאול
אייזנברג, נרתמת בכל פעם
למיפעל-צדקה אחר. אחרי שדד

קימה אירגון נשים עצמאי
לענייני רווחה, ואחרי שאביה
העמיד לרשותה משרדים בבית
אסיה, פנתה אליה עיתונאית
כדי לראיין אותה. אמרה לה
זוכוביצקי :״תתאמי זאת עם
המזכיר שלי.״ אמרה לה העיתונאית
:״איני יודעת היכן
למצוא את המזכיר שלך.״ ענתה
לה זוכוביצקי. :״טלפני
למזכירה של בעלי, והיא תאמר
לך איפה נמצא המזכיר שלי.״
! 9יועץ שר־החינוך דב
גולדברגר סיפר כי כאשר
השופט ד״ר משה עציוני
היה יושב־ראש הוועדה שבדקה
שחיתויות בכדורגל, הוא שלח
את ילדיו לחזות במישחק־כדורגל
בחיפה. השומר עצר
אותם בשער ואמר לסדרן :
״תן לילדים אלה להיכנס, הם
ילדיו של השופט עציוני.״
השיב לו הסדרן :״מי־ זה ה שופט
עציוני 1הוא בטח שופט
בליגה ג׳!״
! 8אריה מכנס, העובד•
במכון וינגייט, מספר על שני
בניו, שהם כדורגלנים מן ה שורה
הראשונה .״גדי ישחק

עוד העונה הזו במכבי פתח־תיקווה,
אך לקראת העונה הבאה
ינסה להגיע לליגה האנג לית,
ושם לא איכפת לו להת חיל
אפילו בליגה ב׳.״ על בנו
עודד אמר :״עמיתיו במכבי
נתניה מתייחסים אליו בצורה
חריפה מדי, מכשילים אותו
ופוגעים בו כל הזמן. גם עודד
היה רוצה להגיע לקבוצה מיק-
צוענית בצרפת או בבלגיה.״
1בדיון בחטיבת הליבר לים
העיר שר-התמ״ת גידעון
פ ת כי היום מדברים בשפה
גזענית כמו ״פראנק פארח״
או ״פוילישע דריפקע״ .העיר
על כך ח״כ אליקים (״גום־
טאב״) פדיאן ז ״כל זמן שלא
מדברים על, רומיינשע גאגב/

בשבילי זה טוב.״
81 בתחרות דחיפת־קומנד־קרים,
במיסגרת אליפות הכושר
הצבאי של צה״ל, שימש כמז־ניק
גידי הרמט, אלוף הארץ
בקפיצה לגובה, המחזיק בשיא
של 216 סנטימטרים לגובה.
גידי הוא מדריך־ספורט בצה״ל,
וינסה בעונה זו להגיע לגובה
של 220 סנטימטרים בקפיצותיו.

השחיינית היפה ביותר

בארץ היא עופרה מוגיוז,
בת ה־ , 15 מקיבוץ פלמ״ח־צובה
בהרי ירושלים. היא תנסה
בימים הקרובים להיות השחיי נית
הישראלית הראשונה ש תשהה
100 מטרים בסיגנון
חתירה בפחות מ־ 60 שניות.
עופרה היא בתו של מתאגרף
לשעבר, שעלה ארצה עם מיש-
פחתו לפני 10 שנים מצ׳ילה.
בקיבוצו הוא ממונה על הובלת
התוצרת החקלאית של משקו
לשוק הסיטונאי בתל־אביב, שם
הוא זוכה ביראודכבוד בגלל
עברו.
8צ׳רלס מוגרו, מי
שאירגן בארץ סמינר לנוצרים
המטיף לאהבת ישראל, הוא
מצאצאיו של ג׳יימם מוגרו,
נשיא ארצות־הברית במאה ש עברה.
הוא סיפר כי על אהבת
ישראל למד לראשונה בילדותו,
כאשר התגורר בשיקגו בשכונה
יהודית. כאשר, בעת שירותו
בצבא האמריקאי, היה במטוס
שנפל, היה היחידי שניצל, ב זכות
תפילה יהודית שלמד מאחד
משכניו.

נאנס׳ קיסינגיו

אשתו של הנרי, נילוותה אליו בסיור במרחב. בעוד שהבעל
היה עסוק בארץ בפגישות, הלכה צאנסי למיפעל־האופנה ״גוטקס״,
מדדה מערכות״בגדים ויצאה משם אחרי שקנתה 12 מערכות של בגדים. לא את כולן קנתה
לעצמה. אחדות רכשה עבור חברותיה. צאנסי קיסינג׳ר הגיעה למיפעל בלוויית שומר-
ראש, וכאשר קנתה בגדים לחברותיה, התייעצה עימו אם חם יתאימו להן, מאחר והוא מכיר אותן.
העו ל ם הזה 2263

81 שדרית־הטלוויזיה האט־ריקאית
כדפרה וודטרס
שלחה בירכת שנה־טובה לכמה
מידיריה בארץ. ביניהם יועץ
ראש־הממשלה לענייני עיתו נות,
דן פתיר.
81 מסיבת הפתעה לכבוד
יום הולדתה אירגן עמוס
אטינגר לאשתו, העיתונאית
תמר אכידר. הוא דאג להוציא
אותה מן הבית, וכאשר
חזרו השניים לשם, ציפו להם
כל ידידי הזוג.
8ירחון חדש לנשים,
העשוי בידי נשים, יצא בחודש
לאור. שם הירחון הוא נוגה,
והוא נולד ״כתוצאה מהריון

על פי מחקרה של האמריקאית
ד״ר פולין באו־־ט מסתבר כי
נשים שהן בנות לאמהות בעלות
השכלה גבוהה עשויות
להימנע מאונם. נשים העובדות
בפקידות נתונות יותר לאונס
מאשר נשים אקדמאיות. כושיות
וקתוליות עשויות יותר להימנע
מאונס, בעוד שיהודיות עשויות
להיאנס ביתר קלות, קורבנות
אונס מאופיינות בזה שהוריהן
לא עודדו אותן להחזיר מכות
בנעוריהן.
! 8בעת דיון בהסרת חסי
נותו
של שר־הדתות אהרון
אבו־חצידא בוועדת הכנסת.
ביקש ח״כ משה שחל את

; | 11!<1ן ^ 1בת ה־ 26 היא בתו של מנכ״ל ״בנק
| 1 1 1לאומי״ ,ארנשט יפת. מיכל, הנשואה
לג׳ולייאן רנקין מאנגליה, למדה בלונדון עיצוב תלבושות ותיפאורה
ומשמשת כיום כמעצבת התפאורה והתלבושות בסרט ישראלי
חדש. בעלה הוא מעצב תעשייתי, וכאשר נשאל, איך הוא
מסתדר בישראל, השיב :״אני מצליח להלן בין הטיפות.״
משותף של קבוצת נשים מכל
רחבי הארץ,״ כפי שכתוב בו.
בין היתר מוזכר בו מחקר
שנעשה בארצות־הברית על־ידי
ד״ר פוזן היעם וד״ר נוא־נינג
פיינליב, שמסקנתו היא
כי לנשים הצירוף של עבודה
שיגרתית ונשואין מהווה סכנה
בריאותית גדולה. שיעור מח-
לות־הלב אינו גבוה יותר אצל
האשד, העובדת מחוץ לביתה
מאשר אצל עקרת־הבית. השי עור
הנמוך ביותר של מחלות־לב
הוא אצל נשים עובדות,
שאינן נשואות. הנשים הלסביות
בריאות יותר מאשר כל
קבוצת נשים אחרת, ונשים
שעובדות בתפקידים נשיים
מסורתיים כמו מזכירות, בת בניות
וזבניות סובלות פי
שניים יותר ממחלות-לב, בעי קר
כשהן נשואות ומגדלות
ילדים רבים.
81 עוד מצויץ בירחון זה
אלו נשים נופלות קורבן לאונס,
ואילו מצליחות למנוע אונס.
העולם הזה 2263

רשות־הדיבור. העיר לו ח״כ
עוזי י ברעם :״אין לך זכות־הדיבור,
אתה שטיק פראנק.״
החזיר לו שחל :״אתה אפילו
לא פראנק שלם, אתה חצי
פראנק.״ אמו של ברעם היא
בת עדות־המיזרח, ואביו אש כנזי.

₪למה
ישב ח״ב יוסי
יטריד ליד הטלפון בשבת ש עברה,
תחת ללכת למישחק-
כדורגל, כהרגלו? הכל חשבו
כי זה היה מפני שידע על
תיק אפרסק, ונאלץ לענות
על צילצולי־טלפון רבים של
שואלים בענייו זה. אך האמת
היא כי הוא ישב צמוד לטל פון
מפני שבנו בן ה־ 15 וחצי
היה בקבוצת תלמידים של
תיכון חדש מתל־אביב, שתעו
בדרכם בטיול שערכו ברמת-
הגולן. שריד היה אב חרד
מאוד באותה שבת, וציפה בכל
כמה רגעים למידע חדש על
הקבוצה האובדת, שנמצאה
לבסוף על־ידי חיילי צה״ל.

ב ל עי ם

מאת

דניאלה שמי

אמא
האשה היפה ביותר אינה יכולה לתת אלא מה שיש
לה, כפי שאומרים הצרפתים. גם תיבת־הטלוויזיה אינה
יכולה _לספק אלא א ^ א ש ^י ש ביכולתה לספק.
״*׳ אם זוכרים זאת, אפשר להעניק לסידרה עמוד האש
את כל הצל״שים האפשריים.
מי שקיווה כי סידרה זו תספק תשובות מעמיקות על
שאלות פילוסופיות והיסטוריוסופיות, פשוט שגה בהזיות.
הציונות היתה תנועה היסטורית כבירה, שחוללה מהפכה
בכל תחומי החיים. תימצות תולדותיה ב־ 19 פרקים
חזותיים היה הישג מיקצועי הראוי-להערצה, גם לולא
סיפק אלא את העובדות היבשות העיקריות. נראה כי
הסידרה נותנת הרבה יותר מזה.
לפיתתה של סידרה כזאת רובצות סכנות רבות. היא
יכלה להיות קיטש, ואינה
קיטש. היא יכלה ליות ממו תקת,
תעמולתית, קנאית —
ואינה.
יגאל לוסין וחבריו שמרו
על סיגנון מאופק, הראוי
להערכה רבה. הם נמנעו
מהגזמות. הם אובייקטיביים
הרבה יותר מכפי
שניתן היה לקוות.
פה ושם הם מעוררים
למחשבה, לפעמים בתמו נה,
לפעמים ברמז של חצי-
פסוק. ואכן, כל דקה ב-
סידרה זו יכלה לשמש נושא
לסידרה שלמה נוספת.
הנה הרצל — אותה דמות׳ לוסץ חמקנית, הנראית כה פשו טה,
ושיש בה סימני־שאלה כה רבים. מה היה יחסו
לאמו, המוזכרת בסידרה כבדרך אגב? האם היתד, תלותו
בה מופרזת, ואולי אף חולנית? האם בשל כך התנפצו
נישואיו — ומההיתד, השפעתה של עובדה זו על
ההיסטוריה של הציונות? איך היה צעיר הפכפך -,מופרע
כלשהו, כימעט מגוחך, למנהיג בעל השפעה היסטורית?
שאלה מרתקת אחרת: יחסה של בריטניה לציונות.
הרברט אסקוויטהתפטר. דייוויד לויד-ג׳ורג׳ וארתור
בלפור באו במקומו. זה שינה את גורל הציונות. כך נאמר
בסידרה, וגבוודעיני כבר התחילו להתרומם. אך מייד
באו רמזים לסיבות עמוקות יותר.
ואכן — מדוע ניתנה הצהרודבלפור? רק מתוך
אידיאליזם? או מתוך הכרת-תודה אישית לחיים וייצמן,
על המצאת כימיה חשובה? או שמא ניצלה בריטניה את
העניין הציוני כמסווה מוסרי לשאיפתה להשתלט על
ארץ־ישראל, אשר גם הצרפתים חמתה? האם ניצלו
הבריטים את הציונים, בעוד שהציונים האמינו כי הם
מנצלים את הבריטים?
שאלות משאלות רבות. ד,סידרה אינה יכולה להשיב
עליהן. היא יכולה רק לרמוז עליהן, לעורר למחשבה,
ואולי לגרום לוויכוח, שהגיע זמנו. בינתיים נוכל להזין
את עינינו בסרטים העתיקים, ולזכור כי מייסדי־?;תנועה
לא התכוונו להקים כאן מדינת־בורסה או העתק מיזרח־תיכוני
של מדינת־ננס מיזרח־אירופית לאומנית־קנאית.

שא 1ציונה
נס ודגל
הרצל דיבר על כוחו של דגל. אין זו סתם פיסת־בד,
הכריז.
הוא היה מתחזק בדעתו זו אילו ראה את אשר התרחש
בשכם, שיבת בסאם אל־שכעה לעירו.
שלושה צעירים, שהחביאו את פניהם בכפיות, הניפו
דגל פלסטיני, אחרי שנישקו אותו בחרדת־קודש. הקהל
השתולל מרוב התלהבות.
היה זה, כמובן, אקט של הפרת־חוק, ומכאן ההתלהבות
הצוהלת של ההמונים.
תמהני על הטימטום המוחלט, המביא שילטון־כיבוש
לאסור דגל. אין כוח בעולם היכול למנוע בעד ציבור
מלהניף את דיגלו הלאומי, אלא אם כן יוצמדו שני חיילים
לכל אזרח בשטח. האיסור אך מגביר את יראת־הכבוד
לדגל. מים גנובים ימתקו, ודגלים אסורים יתקדשו.
אפילו הבריטים לא העלו על דעתם לאסור עלינו
להניף את דיגלנו הלאומי. אילו עשו כן — האם היה
זה גורם לנו לשכוח את הדגל הכחול־לבן, שנכפה בשעתו
על הרצל? (הוא עצמו רצה, כידוע, בדגל לבן, ועליו
שיבעה כוכבים זהובים, כמיספר שעות־העבודה היומיות
במדינה שהוא חלם עליה).
הבריטים גם לא אסרו את הפצת ספרו של הרצל

בפלשתינה (א״י) .פאטנט זה שמור לגאוני המימשל
הצבאי שלנו. נדהמתי כאשר עברתי בימים אלה על
רשימת הספרים האסורים למכירה בשטחים המוחזקים.
ביניהם: הספר התעוררות הערבים מאת ג׳ורג׳ אנטוניוס,
לבנוני־נוצרי שנחשב לאחד מאבות התנועה הלאומית
הערבית לפני שני דורות. במושגים של היום זהו ספר
עיוני מתון, שדבק עדיין בברית הבריטית־ערבית.
באותו הגיון יכלו הבריטים לאסור את הפצת סיפרו
של גרץ על תולדות העם היהודי.
אי הגאון שחיבר את רשימת הספרים האסורים? מגיע
לו פרס לחוכמת־ישראל על־שם דני מט.

ק 1ל הד־ ש
נשמע בארצנו
ניצני הבחירות נראים בארץ, עת זמירי-המיפלגות
הגיע, וקול הד״ש נשמע בארצנו.
קולם של כל מיני גוזלי־ד״שים. הם הישירו !נוצות
ולבשו נוצות. למראית-עין אין הם דומים לד״ש הה^א.
אבל הקול לא השתנה.
לפני שהציבור יילך שוב שבי אחרי הקול הזה, כדאי
להזכיר מה קרה לד״ש המקורית.
כאשר מדברים על השפל שאליו הגיעה הכנסת הנו כחית,
על הח״כים העוברים־לסוחר, על שכירי ההצבעה,

אוד׳ *בנדי

כליות, בלי התחמקויות, בלי אחיזת־עיניים, בלי תרופות-
פאטנט.
ד״ש אחת הספיקה, תודה.

ת ק רי תברחובא לו ב י
מיצים וצפיפים.
מה זה? תמהתי. ראיתי את המילים על מירקע-
הטלוויזיה, בין ההודעות על מישדרי הרדיו. לבסוף עלה
על דעתי כי הכוונה היא ל״מילים וצלילים״ .צייר בעל
שאיפות אמנותיות ביקש להתאים את האות למ״ד לסימן
מוסיקאי, ועיוות לשם כך את צורתה.
אני חרד לחשוב מה היה קורה לאיש זה, אילו עשה
כדבר הזה לפני דור או שניים.
זכורני מיקרה מימי ילדותי, שעשה עלי רושם רב.
ביקרתי עם אבי אצל ידידו, ששכר חנות ברחוב אלנבי,
בין הרחובות בלפור ומזא״ה, ליד מישרדי אגרדבנק
(מי זוכר?) שם החנות היה ״הכל תוצרת הארץ״ ,והוא
בא לרמוז על כך שהיא נועדה למכירת תוצרת מקומית
(יהודית, כמובן) בילבד.
בעודנו עומדים בחנות, ראינו שמשהו מתרחש בחוץ.
לפני חלון־ד,ראווה החל מתאסף קהל, שהשמיע קולות
של זעם, שהלכו וגברו.
מה גרם לחרון־אפו של הציבור? מסתבר כי צייר-
השלטים, שצייר את שם החנות על חלון־ד,ראווה, טעה
באות האחרונה. הקרס לא התחבר אל הקו המאונך של
הצד״י הסופית מימין, כדרוש, אלא משמאל.
חילול זה של אות עברית מכובדת הסעיר את העוברים-
ושבים, עד כי היד, נדמה כי בכל רגע יתחילו להתעופף
אבנים. בעל־החנות הנבהל שם את נפשו בכפו ויצא
החוצה. לשווא הסביר את כוונתו הפטריוטית למכור
תוצרת עברית בילבד. זה לא עזר לו. הוא נאלץ להבטיח
שעוד באותו יום ייקרא הצייר לתקן את האות הפגועה
ולהחזיר את כבודו של הכתיב העברי (האשורי).
מיצים? צפיפים? נו, באמת!

אך עו ד יותר יקר
מצפון אדם

על ״גועל-הנפש״ (כדברי שימחה ארליך) ,על היעלמן
של הנורמות הבסיסיות ביותר של הגינות ומוסר — יש
לזכור את העובדה הפשוטה שזוהי תרומת ד״ש.
כמה מן הציניקאים הנלוזים ביותר בכנסת, המוכנים
למכור בגלוי את קולותיהם לכל המרבה במחיר, נבחרו
ברשימת ד״ש. כאשר דיבר השבוע יהודה בן־מאיר על
״חולות נודדים במידבר״ ,הוא התכון אל אלה. נדמה
שמעולם לא ראתה הכנסת ח״כים בעלי רמה מוסרית כה
ירודה כמו כמה מנבחרי ד״ש.
הדבר מבעית שיבעתיים מפני שדווקא ד״ש חרתה
על דיגלה את טוהר־ד,מידות ואת תיקון סידרי־השילטון.
לא היתד, לה אידיאולוגיה, לא היה לה פיתרון אף לאחת
מבעיות־היסוד של המדינה. היא התחמקה מכל דיון
רצוני על בעיות השלום, הכלכלה והחברה. קודם כל,
אמרה, יש להכניס לכנסת אנשים הגונים, בעלי הכרה
ומצפון. אחר־כך יסתדרו הדברים מעצמם.
לשם כך לא הסתפקה ד״ש במינוי מועמדיה בידי
ועדה של עסקנים. חם וחלילה. היא הנהיגה את הדמוקרטיה
הפנימית המושלמת, את ״הכל בוחרים בכל״.
והנה התוצאה.
אנחנו מדברים עתה לאור (או לחושך) התוצאות.
כל העובדות גלויות וברורות. התיקווה הגדולה לא הולידה
עוד מיפלגה רקובה ומושחתת, כפי שחששו הפסימיסטים.
היא הולידה משהו הרבה יותר גרוע.
כדאי לזכור זאת בעוד מועד — לפני ששוב נשמע
את המיית הפרופסורים בעלי הרצון־הטוב, את פקודות-
היום של הקצינים (מיל ,),החשים להציל את המולדת, את
ההזדעקות של ועדי־האזרחים ונשות־החברה.
רוצים להציל את המולדת? יופי ! לתקן את המישטר?
נהדר! לגייס אזרחים לפעולה מדינית? הלוואי! בתנאי
שיתלכדו סביב מצע ברור, המקובל על כולם, והמציע
פיתרונות מפורטים לבעיות הלאומיות, החברתיות והכל
שנה
לפני מילחמודהעולם הראשונה פרץ משבר חמור
בצבא הבריטי שחנה באירלנד. בתקרית שנודעה בשם
״מרידת קוראג״ (על שם מקום באירלנד) איימו 58
קצינים של חיל־ד,פרשים לפרוש מן הצבא, אם יצטוו
להילחם נגד הפרוטסטנטים בצפון־אירלנד. הכוונה היתד,
אז להעניק אוטונומיה לאירלנד כולה, וביכללד, החבל
הצפוני.
(למרידה זו היו תוצאות מרחיקות־לכת, מפני שהקצי נים
ניצחו את הממשלה החוקית. יתכן כי מילחמת־הזוועות,
הנטושה עתה באירלנד הצפונית, היא אחד מספיחי אותה
פרשה).
בשיא התקרית פירסם השבועון הבריטי פאנץ׳ שיר,
ובו השורות האלה:
״רואות עינינו חיילים, בני־נוער /המשרתים את
המלכות בשכר זעיר / ,המקריבים את עתידם על המיזבח
/של כבוד־אמת, את לבבם יאיר / .יקר לנו החוק אשר
מופר. כאן /אך עוד יותר יקר מצפון־אדם / ,וטוב לראות
כי אלה הם בנינו /המשלמים את מחירו הרס.״
נזכרתי בחרוזים אלה, שנחרתו איכשהו בזיכרוני,
למיקרא הידיעה על פסק-
הדין של בית־הדין הצבאי,
ששפט את גדי אלגזי לשנה
אחת של מאסר.
כבר ציינתי במדור זה
שאיני שותף לגישתו של
אלמי. להיפך, לדעתי מח ייב
ההגיון הצלול שדווקא
צעירים בעלי־מצפון כמוהו
ישרתו בשטחים הכבושים,
ויעמדו שם על מישמר המוסר
והצדק.
אך ליבי מלא הערצה
לצעיר אמיץ זה, המוכן
להקריב את הכל על מיזבח
השקפתו, קל וחומר כשזוהי אלגזי בלתי־פופולרית, השקפה המשניאה אותו על הרבים.
נראה שגם שופטיו התרשמו מעומק הכרתו, וציינו זאת
במפורש — לפני שהטילו עליו עונש מדהים.
כמה צעירים כאלה יש לנו במדינה הזאת?
רבבות נערות מסרבות לשרת בצה״ל, מטעמים אמי תיים
או כוזבים של הכרה דתית. הוא הדין לגבי אלפי
בחורי-ישיבה וסתם משתמטים. האם תיפול היד הצבאית
הכבדה דווקא על צעיר זה? האם זה מוסיף כבוד הצה״ל?
או שמא מגלה פסק-דין זה פחדים של מנגנון, ששוב
אינו בוטח בעצמו?

־ 1 3־ 11
האם מילחמת־האזרחים היא בלתי־נמנעת?

א סויו ה

^ ה יקרה אם יגיע המערך לשילטון?
קרוב לוודאי: מייחמת אזרחים
כין הממשלה החוקית וכין המתנחלים
של גוש־אמונים, כנדה יה
מערבית וברצועת־עזה.

׳אף מילה על כל לא חדרה עז־יין ל־אמצעי־התיקשורת.
אין על כך וינוח מלו ,מד
בטלוויזיה, בהשתתפות פרופסורים ואלופים.
העיתונות אינה מוצפת במאמרים
על כך.

אך מדכרים עד נושא זה הרכה
—,כחדרי-חדרים.

הדיבורים יעל פשרה יישארו בגדר דיבר
רים: .מלך־ירדן פוסל ממילא את האופ ציה
המפורסמת. מכל העניין לא ייצא דבר.
לכן כדאי לנו לחכות בשקט עד עבור
זעם.
מולם יתייצבו מי שיטענו: נהפוך הוא.
אסור להמתין! יש להכות מייד, כל עוד
כוחנו עימנו. הצעד הראשון הוא המכריע.
יש להוכיח לממשלה החדשה־ישלא
יעלה בידיה למגר אותנו בדרך ההתשה.
אם יתקבל הקו הראשון, יתלקח המאבק

יהודיים, פורצי־גדרות ופורקי־עול. לצידם
בולטים העולים מברית־ד,מועצות, שהמירו
את הבולשביזם בציונות, מבלי להחליף
את גישתם האנטי-דמוקדטית והסמכותית.

לאנשים אלה יש יהרגשת־שלי־חדת.
הם חשים שעומד מאחריהם
מחנה גדול.

האידיאולוגיה שלהם, עולם מושגיהם
וחינוכם מכשיר אותם בעליל לתפקיד של
״קומץ נבחר מעטים מול רבים״,
״השאור שבעיסה״ ,״החילוץ ההולך לפני

אין כי׳מעט שיחה רצינית אם אחד מראשי
השילטון הבא, שבו אין נושא זה
עולה. בשיחות עם אנשי־ביטחון בכירים,
הופתעתי מן הסיגנון המעשי, המובן־מאליו,
שבו הם מדברים על כך.

^ מערך יעלה לשילטון כשהוא מניף
י י מעליו דגל שעליו חרוטות הסיסמות
״אופציה ירדנית״ ו״פ׳שרה טריטוריאלית״.
אמנם, פשרה זו אומרת ששטחים נרח בים
מאוד, מאותם המוחזקים כיום בידי
צד,״ל, יסופחו בבוא היום ליושראל. בין
השאר: כל רמת־הגולן (מילבד תיקונים
קוסמטיים) ,ביקעתיהירדן, גוש־עציץ, חוף
ים־המלח ודרום רצועת־עזה, נוסף על
ירושלים רבתי. הכוונה היא לספח גם
שטחים מסויימים באיזורי קלקיליה, טול־כרם
ומנין, לאורך הקו הירוק.

מפה זו משאירה את האיזורים
המרכזיים של הגדה המערבית —
שכם, רמאללה, חכרון — למיקוח
עם הירדנים.

יתכן כי ״האופציה הירדנית״ אינה אלא
סים מת־תרמית שבאה לסבר את אוזני העו לם,
וכמוה ״הפשרה הטריטוריאלית״ .אין
הדבר משנה דבר לגבי המתנחלים היוש בים
באמורים אלה. מטרתם העיקרית היא
למנוע את הוצאתם ׳מידי השילטון ה־ב״לעדי
של מדינת-ישדאל.

אם יתפלג העם כולו לשני פלגים,
תהיה גם נפש הצכא חצוייה.

אלט לינ ההמ קו רי ת: בר־לב ו ה תו ת ח הקדו ש
ברגע שיתקרב הסכם כלשהו עם חוסיין
ו/או המצרים.

אם יתקכל הקו השני, יפרוץ
המאכק זמן־מה אחרי עליית המערך
לשילטון. אנשי הגוש יקימו
ככוח התנחלויות כלתי־חוקיות,
ועל הממשלה יהיה לסלקן או
להיכנע.

כרגע שהמערך יעלה דשילטון,
יידלקו האורות האדומים ככל ה
יישוכים האלה.

בין שני הקודם האלה יש אפשרויות נוס פות.
למשל: התלקחות מאבק יזום בבוא
העת לפינוי היישובים בפיתחת־רפיח, באביב
השנה הבאה.

לכל האפשרויות האלה יש מכנה
משותף אחד :׳המתנחלים כגדה
יראו כהן הכרזת־מילחמה עליהם,
סכנה לעצם קיום נחלותיהם.

שמועות אדה מסוכנות מאוד,
כי אין כהן אמת.

ק שה לדעת כעת כיצד יתפתחו הדב־
׳ \ דים בתחום המדיני, אחרי ששימעון
פרס יתפוס את מקומו בראיש שולחן־
הממשלה.
יש כמה אפשרויות. למשל :
• 1פתיחית סשא־ומתן ישיר או עקיף,
לשם החזרת אותם השטחים למלך חוסיין.
• הסדר־בי׳ניים, שיחזיר את שוטריו

׳ופקידיו של המלך למרכזי־ד,אוכלוסייה.
^ ם יפרוץ הסיכסוך, ימה יהיו
ס הנפת הדגל הירדני לצד דגל-ישראל
י * ממדיו?
בכל האמורים האלה, או בחלק מהם.
קשה מאוד להשיב על כך
!• העברת סימכויות מסויימות לשיל־טון
הירדני, במיסגרת ישל ״חלוקה פונקציו מרא־ש.
בארץ נפוצה הריעה כאילו ההתנחלויות
נלית״.
של הגוש אינם אלא ״כפרי פוטיומקין״ —
׳ 9הקפאת ההתנחלות באמורים אלה, אם
כפרי־הדמה שהקים הנסיך הרוסי גריגיורי
כמחווה כלפי ירה, אם כתוצאה ממצע הפוטיוטקין,
אהובה של קתרינה ה־ ,2ל-
מערך עצמו;
׳ 9קידום המשא-יוהמתן על האוטונומיה 1אורך מסלול מסעותיה של הצארית בדו־סיה,
כידי ליצור רושם של פעילות ושיג־מעבר
להנחיות ׳שקבעה לעצמה ממשלית־שזג.
הליכוד.

רק דרך אחת למניעת ה
מאכק הזה: הכרזה של המערך,
אחרי עלותו לשילטון, כי המצע
שלו לא נועד אלא ללכידת פתאים
כעולם וכארץ, וכי כעצם הוא מתכוון
להמשיך כמדיניות-הסיפוח
של ׳הליכוד כלי כל שינוי, מלכד
השינוי הסמנטי.

ך ״ שאלה הראשונה

היא לגבי ה

* עיתוי.

היוזמה תהיה כידי אנשי הגוש.
הם יקבעו את המועד.
יתכן שימתינו, עד שיבשילו המהלכים
ישל הממשלה החדשה. יהיו שייעצו: מיה
החיפזון? הרי במערך שולטים הניצים!

אלה הן דוגמות חיוביות. אך
קיימות גם דוגמות שליליות כשפע.
הפאשיסטים האיטלקיים ניצחו כהפיכה,
כלי שפיכת-דמים, מפני
שהצכא היה עימם, והכוחות הנגדיים
כציכור היו חלושים. ומהפכת
אוקטוכר כרוסיה היתה, כמוכן,
הדוגמה הכולטת כיותר.

ך( שיכות מכרעת יש במצב כזה ל י
י עמדת הצבא. בישראל, שבה הצבא
מושרש בעם, עמדת הצבא תהיה -פחות או
יותר, כעמדת הציבור כולו.
אם ישתכנע הציבור בבוא העת כי הת מרדותו
של גוש־אמיונים היא התנקשות בממלכתיות
הישראלית, בדמוקרטיה ויבשיל-
טון החוק, יפעל הצבא — כמו תמיד, עד
כה — כזרוע הממשלה החוקית.

יש הסכמה כללית, אילמת, על
כך שמילחמת־אזרחים כזאת היא
כלתי־נמנעת. קיימת השאלה רק
לנכי העיתוי, הממדים והנסיכות.

ויוקדת ההגנה ביבלל, יוהפלמ״ח בפרט,
הגיעה לשיאי ההערצה הלאומית. שנה לפני
כן היתד, התמונה שונה לגמרי.
גם לח״י חוסל, בפרשית רצח ברנדוט,
בנסיבות דומות.
האדאה־אס של הקולונלים באלג׳יריה חוסל,
אחרי שהתמוטט נסיון-המרד של ה גנרלים,
מפני שהאופלוסיה בצרפת עצמה
מאסה במילחמה. ערב מסירת אלג׳יריה
לידי צבא־השיחרור, הסתלקו משם גם
אנשי האו־אה־אס. אך שרידיהם המשיכו
לנהל בצרפת ׳מערבת־טרור נגד ״האויבים
הפנימיים״ ,ובראשם הנשיא שארל דה־גול.

אמנם, השיטות הרעשניות של אריק
שרון יצרו בציבור נטייה טיבעית שלא
להתייחס ברצינות להתפארויותיו. זוהי
טעות. שרון ׳פועל ברצינות ובהתמדה, ו הריכוזים
הכפריים והעירוניים שהוקמו
בלב הגדה הם מציאות קיימת.
בהתנחלויות אלה יושבים — או לנים
בלילות — אנשים בעלי מוטיווציה הזקה
מאוד. בולטים ביניהם עולים חדשים מ־ארצות־הברית,
החיים בדימיונם במיתוס של
המערב הפרוע. הם באו ארצה בקאובואים

המחנה״ ,שיש לו הזכות והחובה להילחם
בכוח בממשלה של בוגדים ועוכרי-ישראל.

ר* ציבור הזה יש נשק.

/לא היאצ״ל, לא הלח׳׳י ואף לא
ההגנה יכלו, כימים ההם, לחלום
על מצבורי־הנשק העומדים לרשות
התנחלויות אלה ותומכיהן, הן
מבחינת הכמות, הן מבחינת האיכות.

בחסותו
של רפאל איתן, המסור להם
בלב ובנפש, יהפכו ההתנחלויות חלק מן
המערך של צה״ל. הן מהוות יחידות ׳נפר דות,
מאומנות וחמושות היטב, במיסגרת
ההגנה המרחבית. אין להן ערך במיליחמה
נגד אדיב זיר, אך הן יעילות מאוד במילח־מית־אזרחים.

כמיקרה
הצורך תהפוך כל התנחלות
וכל שכונה מחנה מבוצר
ומוגן, המוכן לפתוח כאש. כחלו-
מות־כיעותים אפשר לראות אלפים
ורככות של אוהדים, חלקם חמושים,
החשים מכל רחכי המדינה
לעבר מיכצרים אלה, כדי להת ייצב
מול צה״ל.

זוהי האפשרות הקיצונית. מימושה תלוי
בנסיבות.
ההיסטוריה של המרידות המזויינות מצד
כת פוליטית מוכיחה כי יעילותן תליוייה
במידה מכרעת באווירה הציבורית. הכת,
כמו חבודת־הגרילה, דומה לדג השוחה במים
הציבוריים. יאם היא נהנית מתמיכה
ציבורית רחבה, גדל כוחה. אם מתייבשים
המעיינות הנפשיים של התמיכה הציבורית,
מתדלדל כוחה, וגם החוסן הפנימי שלה.
לולא קיבל הציפור ברובו המכריע את
הסכם־השלום עם מצריים, היה מצבם של
מתנחלי ד,פיתחה ישונה כיום. הם מוכרים
עתה את שרידי־האידיאלים שלהם בבצע-
כסף, מפגי שהם יודעים שאין להם תמיכה
ציבורית. הקרב בנאות־סיני הוכיח.
דויד בן־גורייון חיסל את האצ״ל בפרשת
אלטלינה, מפני שבאותו שלב שוב לא
היתד ,׳תמיכה ציבורית באירגון הפורש.
העם התלכד במילחמה נגד האדיב הזר,

שר־הביטחון הבא יהיה במיקרה — ואולי
לא לגמרי במיקרה — אדם שאפשר לסמוך
עליו מבחינה זו. יש המטילים ספק בכישורים
מסויימים של בר־ילב כשר־הביטחון.
אך איש אינו מפקפק בכך שאם בר־׳לב
יקבל הוראה לדכא בכוח מרידה של מתנח לים,
הוא יבצע זאת בלי היסום.
היה זה בר־לב שדיכא את מרד אלטלי־נר״
כמפקדם של אנשי־הפלמ״ח שנרתמו
למשימה. בר־לב לא פיקפק מעולם בנכונות
השיקולים של בן־גוריון, שהפעיל את
״התותח הקדוש״ בחוף תל־אביב. אין ספק
כי יפעל נגד א׳לטלינה ב׳ כפי ׳שפעל נגד
א׳לטלי׳נה א׳.

הספק האמיתי הוא לגכי שימ
עון פרס.

ד היום לא הצטיין פרס בגיבורה
? עילאית במצבים מסוג זה. נהפוך הוא.
היה זה יפרם שנכנע למתנחלים במיבצעם
הגדול — והמכריע — נגד הממשלה ו־צד,״ל.
כשר־ד,ביטחון המציא אית הפיתריון
של קדום, וכך פתח לפני המתנחלים את
מרכז הגדה המערבות.
אמנם, פרם פעל אז מל רקע נסיונו לערער
את מעמדו שיל ראש־ד,׳ממשלה, יצחק
רביו, ואין לשלול את האפשרות שיתגלה
באור אחר כאשר יחזיק הוא בש״לטון
העליון. אך קשה ׳מאוד לסמוך על כך.
אופיו האישי של פרם מתאים יותר
לשיטה של הימנעות מעימות, דחיית ההכרעות,
הליבה בדרך ההתנגדות החלשה
ביותר. הוא לא יחפש עימות עם גוש־אמונים,
כשיש חשש סביר מאוד של שי מוש
בנשק.

עוזרו-דשעכר של בן־גורידן אינו
כן־גדריון שני.

אני מנחש שעם עלותו לשילטון, ייצא
שימעון פרס מגיידרו כדי לפייס את אנשי
הגוש ולהבטיח להם ששום דבר לא ישתנה.
כאשר תהייה לו הברירה בין הסכם עם
חיוסיין ו/או הפלסטינים שייביא לימילחמית־אזרחים
מבית ובין.שלום עם גוש־אמונים,
אשר ימנע שלום בחוץ — יבחר, לדעתי,
בדרך השניה.
שותפות המפד״ל בממשלה הבאה תהפוך
אפשרות זו לוודאית .׳ולפי כל הסימנים
הנראים כעת, יעדיף פרס את המפד״ל על
׳פני כל שותף אפשרי אחר לקואליציה, גם
אם יזכה המערך ברוב מוחלט. פייוס הגוש
הוא, כמובן, נימוק נוסף להעדפת חמפד״׳ל.
מה יהיה אם ייווצר מצב בינלאומי שלא
יאפשר התחמקות או דחייה? מה יהיה
אם אנשי הגוש עצמם ידחפו להכרעה
מיידית?

אין לדעת מראש. ויש לקחת
כחשכון את כל האפשרויות.

נ 7א ת 1 1־ י י

א:1נו ־י

רק טלויזיה אחת
יכולה להציג כאן
£0115

יו סו

<£1ז #ק

111 עואוב-לורנץ

היבואן הבלעדי

רחוב פרץ , 4תל־אביב, טלפון.624193,621984 :

¥ען\/ו\/וחש 6ו\וו /\0£ז/ץ ן

הטלויזיה הטובה בעולם.

להשיג בחנויות האלקטרוניקה המובחרות
ה עו ל ם הז ה 2263

לקראת הבחירות ^
האס ^ ת קו ס ר שן מנ ^

בין הליכוד והמערך

^ יש לא יעז להזכיר מילה זיו. בנאד
י מים חוצבי הלהבות הצפויים במער כת
הבהירות לא יצהיר שום מועמד שהוא
היורש של הבדיחה הלאומית ד״ש. אך
לא תהיה מיפלגה אחת שלא תנסה ל הביא
אליה את בוחרי ד״ש ז״ל וככל
הנראה יקומו כמה רשימות חדשות ל כנסת,
שהבסיס היחידי שלהן יהיה הכוונה
לזכות בירושה של ד״ש.
איש אינו יכול לנחש את תוצאות הבחי רות
במדוייק, אך המגמה ברורה ׳לגמרי.
הליכוד יורד, המערך עולה והמפד״ל צועד
במקום עם פלוס מינוס שני מנדטים.
אל מצביעי ד״ש לשעבר, אותם שרצו להו ריד
לפני שלוש שנים את המערך אך
לא רצו בליכוד, יצטרפו המצביעים של
שנת ,81 הבוחלים בליכוד אך הזוכרים את
המערך.
בסך הכל: מאגר פוטנציאלי של 400
אלף קולות עליו יסתערו הכל. המיפלגות
הגדולות ינסו לנגוס בשולי מאגר זה.
המיפלגות הקטנות יחזיקו בו בשיניהן,
כי הוא מקור המצביעים הכימעט יחיד
׳שלהן. כוכבי־שביט חדשים, דמויות כא-
ריזמטיות ישנות וכאלה שמצילמת הטלווי זיה
אוהבת אותם, ינסו להקים כח מרכזי
חדש ולהתבסס על מאגר זה.

דש 711
עזר וייצמן
מהסס

משה דיין
ממתין

יץ ראשון שייפנה לציבור בוחרים
י י זה יהיה שר־האוצר לשעבר, ייגאל
הורביץ. הורביץ כבר פנה, למעשה, אל
בוחרי ד״׳ש בעצם ׳פרישתו מהממשלה.
הד״ש ישל הורביץ תהיה במיקרה הטוב
ד״ש ימני׳ת־קיצונית, ובמקרה הרע, ד״ש
ימנית קיצונית ,׳שתנסה להעמיד ׳פנים עד
לבחירות שזו ד״ש ליברלית-מתקדמת.
זלמן שובל ׳ויצחק פרץ, שותפיו של
הורביץ לרפ״י, ניווטו את שר־האוצר ׳לפ רוש
מהממשלה, לפרוש מהליכוד, להקים
רשימה עצמאית. מקומו שיל הורביץ בכנ סת
הבאה היה מובטח, במיסגחת הליכוד,
בכל מיספר מנדטים שהליכוד יקבל, אך
איש לא יבול היה ׳להבטיח זאת לשובל,
וכימעט אפשר היה להבטיח לפרץ ׳שהוא
לא ייבחר לכנסת הבאה.
^אלת המפתח היא אם ולמי יצטרף
י משה דיין. ככל הנראה מונח בכיסו
של הורביץ רמז עבה ׳מדיין ׳שהוא יצטרף
אליו. קשה להניח שהזדביץ היה עוזב
השבוע את הממשלה לולא היה משוכנע
בהצטרפות דיין אליו. גם דיין יפנה לבוח רים
של ד״ש. לדעתו סלח לו כבר חלק
ניכר מהמפגינים נגדו אחרי מילחמת יום־
הכיפורים, וחלק אחר שכח את הקשר שלו
למחדל. אם דיין רוצה, להמ-שיך ולכהן ב כנסת,
ולהיות חבר הכנסת העשירית,
הוא צריך למצוא ׳לו מיסגרת פוליטית
חדשה. במערך ובליכוד יש כוחות חזקים
נגד דיין, והם לא יקחו אותו.
ף* ועמד אחר למאבק יעל ירושת ד״ש
הוא שר-הפיטחון לשעבר, עזר וייצ־מן.
לפני כחודשיים ערך וייצמן גיחה ל־השבוע
— יומן ארועיס בטלוויזיה והצהיר
על כוונתו להקים רשימה לכנסת הבאה.
אז נשאל וייצמן את מי הוא מתכוון לצרף

אליו, והוא הביע את תקוותו שמשה דיין
יופיע במקום הראשון ברשימה שעדיין
לא נולדה.
בינתיים התקרר המנוע של וייצמן. הוא
כבר לא בטוח שדיין ׳יצטרף אליו, וגם
אינו בטוח שהוא רוצה שדיין יצטרף
אליו. רבים אמנם הביעו את דעתם שדיין,
בראש רשימת וייצמן, יוסיף לרשימה החד שה
כמה מנדטים, אך -רבים אחרים טענו
שדיין יבריח קהל גדול משרידי ד״ש.
ניצחונו המוחץ של שימעון פרס בוועידת
מיפלגת־העבודה הבהיל את וייצמן. פרס
הצליח לישחק את האלטרנטיבה הבטוחה
לא רק לפני צירי מיפלגתו הנלהבים, אלא
גם לפני וייצמן, שצפה בהופעותיו של
פרס בטלוויזיה .״אני לא ירוצה להיות
מס׳ 2בממשלתו של פרס,״ אמר
וייצמן לפני ימים אחדים. יש להניח ש־וייצמן
כבר התחרט ועל הסכמתו להיות
מס׳ 2ברשימת דיין.
גורם נוסף שקירר את רגליו ׳של שר־הביטחון
לשעבר היה סיורו בארצות־הברית,
אחרי שכבר הכריז על כוונתו

להתמודד. חשב וייצמן, הבטוח בעצמו,
שתוך ימים ספורים יוכל לגייס שני מיל יון
דולר למערכת הבחירות שלו. המציאות
האמריקאית של תחילת 1981 טפחה
יעיל פניו. יגם ידידיו הקרובים של הגנרל
המקסים מישראל לא מיהרו לפתוח את
כיסיהם.
ועל הכל הוסיפה מחלתו של שאולי,
בנו של וייצמן. וייצמן רגיש בצורה בלתי-
רגילה לגורל בנו, וההחמרה במצבו (העולם
הזה )2261 בוודאי שלא הוסיפה לחשק
שלו לרוץ לבחירות.

זי ׳ 1

ל וייצמן מופעלים לחצים מכיוונים
? שונים. רבים מבקשים ממנו להקים
את הרשימה ״כדי שיהיה בעד מי להצ ביע.״
אחרים מנסים לסבך אותו ברשימה
משותפת עם משה דיין ,״שיתהווה לשון
מאזניים,״ מישפט מוכר מתקופת ד״ש
המקורית. יש הטוענים שלמרות הבדלי
ההשקפות והיריבות בינו לבין הורביץ,

יכולים השניים ללכת יחד, כ׳שהדבק ביני הם
הוא משה דיין.

ל ורשים אפשריים אחרים לד״ש
הס קבוצה שהתעוררה מחדש — קבוצת
הגנרלים. קל לזהות את האנשים שהצטר פו
למפכ״ל המודח של המישטרה, הרצל
שפיר, במאבקו ״להצלת המדינה.״ יקל גם
להבחין מי מכשיל את שפיר שואף־הנקם
בעצות טקטיות מטופשות, כפירסום הטלפו נים
החסויים של השרים.
את האלופים שהצטרפו אל שפיר אפ שר
היה למצוא ליד מוטי אשכנזי, ואחרי
שזה פשט את הרגל, ליד ייגאל ידין. ה גנרלים
אהרון יריב, אברהם (״צ׳יטה״)׳
ביוצר, צביקה זמיר, יוחאי בן־נון ונתקה
ניר (ראה עימוד )33 יתפסו טרמפ על שפיר,
והם מגלגלים בינם ילבין עצמם את חלום
הכוח הפוליטי ואת חלום הנסיון הנוסף
של הרפתקת ד״ש.
יש להניח שחלק מהם יירתע בזמן. גלי
אהדת הרחוב לשפיר ולאותם המצטופפים
סביבו מתחילים להרגע. אך הגנרלים ש יישארו
עלולים לסבך אית שפיר ולהש תמש
בו כבדגל לרשימה פוליטית שתקום
להציל את המדינה, גם מהליכוד, גם מהמערך
ובעיקר מהמפד״ל — רשימה ש ספק
אם תעבור את אחוז החסימה.
ף• וח אחר שיתכן ׳ויתעורר דווקא
״* עכשיו הוא מה שנותר מתנועת שלום
עכשיו.
התנועה, שהוציאה לרחובות רבבות
צעירים ומבוגרים נלהבים ומודאגים,
כימעט ואינה קיימת היום. מנהי גיה,
כדדי צוקר, ינסו אולי להשתלב בתוך
מיפלגת־העבודה, אך ספק אם שימעון פרס
יוכל להבטיח להם מקום ברשימת המערך
׳לכנסת מבלי לעורר עלייו את חמת הני־צים
במיפלגת העבודה, שכוחם התחזק ל אחרונה.
יתכן שכמה מאנשי שלום עכשיו
יחליטו אף הם להיות היורשים של ד״ש.
למרות שהסיכויים יהיו קלושים, מיפלגת־העבודה
ומפ״ם, שהיתה להן אחיזה חזקה
מאוד בצמרת התנועה, יחבלו בכל ניסיון
כזה. אם יחליט מי שיחליט להקים רשימה
עצמאית, יהיה זה סוף התנועה ההמונית
ויישארו רק שרידים מקרב האוהדים ה•-
בלתי־מיפלגתיים.

י* שה לנחש היום מי יתלבש על
מצביעי ד״ש. אם יהיה זה כח מרכזי
אחד, סביב עזר וייצמן למשל, יפגעו כל
הקטנים. יתכן גם שגופים פוליטיים זעי רים,
שספק אם יצליחו לעבור את אחוז
החסימה, כשולמית אלוני, גדעון האוזנר,
כמה ליברלים מתוסכלים ודמויות אובדות
משלום עכשיו, יתאחדו תחת צבעי דגל
האכזב שהיה דיגלה של ד״ש.

01 01 01

ך דאה שלמרות הכל תימס ד״ש
י להיסטוריה של המיפלגות בישראל.
מעולם לא היתה מיפלגה שהיתפלגה לכל־כך
הרבה רסיסים תור זמן כה קצר, ו מעולם
לא היתה מי׳פלגה ׳שיכל-כך הרבה
רצו לזכות בירושה שילה — למרות ושאין
לה כלל מה להוריש.
יוסי ינאי ן

219

רו צ ח בחירות מת? •מ רו צהב הי רו ת מת?•מוסנהב חי רו ת מ תי?
ולפרס יהיה קל יותר להרכיב את
הרשימה לכנסת ולממשלה.

פרס, להגברת סיכוייהם למקומות
טובים יותר. מובן שיעקובי, כמו
כל אישי מיפלגת־העבודה, מצהיר
שבכל הנוגע לקיום הבחירות, טובה
שעה אחת קודם.

מנחב גי ן
ראש־הממשלה היה רוצה, כמובן,
לסיים את הכהונה, ולא רק כדי
ש״יירשם בהיסטוריה״ שממשלתו
כיהנה עד תום הקדנציה שלה. בגין
יודע שמצבו של הליכוד הוא בכי
רע, ושהשאלה אם הליכוד ינצח ב בחירות
הבאות או יפסיד בהן אינה
מתעוררת כלל. השאלה המעשית
היא רק מה תהיה מידת המכה
שיספוג הליכוד.
במצב כזה עלול בגין לעשות
כמה צעדים נואשים, אך כדי להג שים
אותם הוא זקוק לזמן. הוא
יכול להתנהג כאילו ״אחרי ה מבול״
בכל הנוגע לכלכלה, להדפיס
כסף, לסבסד מוצרי צריכה —
צעדים שיהרסו את הכלכלה ושיביאו
אותם לידי תהום שתיפער לרגלי
השילטון הבא. בינתיים אפשר
יהיה להיטיב, כביכול, עם העם.
יריביו של בגין טוענים שהוא מסוגל
גם לצעד ביטחוני־מדיני נואש,
שיציל, לדעתו, את הליכוד ממפלה
מוחצת, כגון מילחמה נגד סוריה
או כיבוש דרום־לבנון.
מקורביו של בגין טענו השבוע
שהוא עייף ומרגיש עצמו כנבגד,
ולכן אין הוא מתכוון להילחם,
ואף יסכים להקדמת הבחירות. אך
גם במיקרה כזה ינסה בגין להק דים
את הבחירות, לתאריך המאוחר
ביותר, הקרוב ביותר למועד המקורי
שלהן. אם בסופו של דבר יח ליט
בגין, מתוך חוסר ברירה או
מתוך מצב־רוח של לאות, להק דים
את הבחירות, יהיה זה לתא ריך
הסמוך לחודש יולי, ולא ל חודש
מארס, כפי שדורש המערך.

צחק רביו
כחבר מיפלגת״העבודה ומוסדותיה
העליונים היד, צריך ח״כ
יצחק רבין להיות מעוניין בהק דמת
הבחירות לתאריך מוקדם
ככל האפשר. אולם אנשיו של רבין
עסוקים עתה בנסיונות הישרדות,
וככל שיעבור זמן רב יותר עד
הבחירות, גדולים סיכויי רבין ואנ שיו
לזכות בנתחים גדולים יותר
מעוגת המישרות ומוקדי־הכוח בתוך
המיפלגה.

שימעון פרס

פרס מעוניין בהקדמת הבחירות
תאריך המוקדם ביותר, ולא רק
ופני שהוא ראש־האופוזיציה ובעל
זיכויים טובים להיות ראש־הממ־צלה
הבאה. פרס נמצא עתה בשיא
זפופולריות שלו בציבור, ולכל
זומחי הבחירות הסובבים אותו
:רור לגמרי שככל שירחק הזמן,
:ן יהיה ניצחונו של פרס קטן
ותר.
בחירות בעוד חודשיים עדיפות
!פרם על בחירות בחודש יוני גם
והבחינה הפנים־מיפלגתית. בעק־
:ות ועידת מיפלגת־העבודה הת־זילו
להתגבש במיפלגה זו גושים
קבוצות־לחץ, המנסים להבטיח ל-
5צמם ולאנשיהם .,מקומות טובים
:אמצע״ ,גם ברשימת המערך ל-
:נסת הבאה, גם בממשלה הבאה
גם בתפקידים מינהליים ופולי־ויים
אחרים. ככל שהבחירות תי־נרכנה
מוקדם יותר, כן יהיו קבו-
יות־לחץ אלה מאורגנות פחות,

יוסף בורג

משהד״ן

בורג הוא חיה פוליטית משופ שפת
ביותר. לדעת בורג אין שום
חרב־בוחרים מונפת על המפד״ל.
על מצביעי מיפלגה זו אין משפי עות,
לדעת בורג, פרשות מסוג
פרשת אבו־חצירא או אפרסק, וגם
לא העובדה שהמפד״ל היתה שו תפה
נאמנה לממשלה כושלת. לדעת
בורג תקבל המפד״ל את אותו מיס-
פר המנדטים שקיבלה בכנסת ה תשיעית
,״ואולי אף יותר.״ בורג
חש בהלכי־הרוח הפוליטיים, ולכן
הוא מעוניין בהקדמת הבחירות.
בורג קורץ בכך לא לבוחרים שלו
אלא למערך — השותף הבא שלו
ושל מיפלגתו, ולכן הוא מוכן,
אם כי אינו נלהב, להקדים את הבחירות.

קשה
לדעת מה באמת חושב
דיין. דיין הביע שביעות־רצון מהתפטרותו
של יגאל הורביץ מהממשלה,
ואמר השבוע שיש להקדים
את הבחירות. דיינולוגים טוענים
שדיין החליט כבר להצטרף לרפ״י.
אם זוהי באמת החלטתו של דיין,
הרי שהפעם לא שיקר והוא אכן
רוצה בהקדמת הבחירות.

ו יקטו רשם ־ טוב
השותפה של מיפלגת־העבודה ב מערך,
מפ״ם, מצהירה, כמובן,
שהיא מעוניינת בבחירות מוקדמות.
לאמיתו של דבר יש במפ״ם
אישים שאינם ששים להקדמת ה בחירות,
ובוודאי שאינם רוצים
בבחירות בעוד חודשיים.
בין מיפלגת־העבודה למפ״ם
יהיה מאבק, בעיקר אחרי הניצחון
בבחירות, על חלוקת השלל ליד
שולחן הממשלה. פרם הוא כיום
חזק, ורמז כבר שלדעתו ״למפ״ם
דרישות גדולות מדי.״ ככל שיעבור
הזמן, לדעת אנשי מפ״ם, יוחלש
פרס על־ידי המאבקים הפנימיים
במיפלגת־העבודה, ועל כן יעלה
מישקלה של מפ״ם בתוך המערך,
כך שהשותפה הזוטרה תוכל לה ציג
דרישות גבוהות יותר.
יעקובי מסמל היום את המימסד
הוותיק־יחסית בתוך מיפלגת־הע-

•גאל הורביץ
שר־האוצר לשעבר מעוניין ב קיום
בחירות מוקדמות. אחד מדגלי
רפ״י במערכת־הבחירות יהיה :
״אנחנו הקדמנו את הבחירות.״ ל-
הורביץ יש מידה של פופולריות
בקרב הציבור, שגברה עם התפטרותו׳
אך שתלך ותפחת ככל שהוא
יהיה מרוחק מהזרקורים. בחירות
מוקדמות אינן מפריעות להורביץ.
מיפלגתו, רפ״י, נערכה להן, כימעט
במחתרת, עוד כשהיתה בליכוד.
רפ״י היא עתה המיפלגה הראשונה
שיש לה מטה בחירות מאורגן
והסכם חתום עם מישרד־פירסום.
יש להניח שווייצמן אינו מעוניין
בהקדמת הבחירות, ובוודאי שלא

זבולון המר
המר אינו מעוניין בהקדמת ה בחירות,
למרות שהוא יודע שככל
הנראה תהיה המפד״ל גם בממשלה
הבאה. המר אוהב את תיק־החינור
ויודע שקיימת אפשרות סבירה
ביותר שהמערך לא יסכים לחת
הפעם תיק זה למפד״ל, אם כי
ברור שהמר יהיה שר גם אצל
שימעון פרם. המר מעוניין בדחיית
הבחירות, עד כמה שאפשר, כדי
להספיק להיות שר-חינוך תקופה
ארוכה יותר. היה זה המר שכיוון
השבוע את ישיבתה של סיעת ה־מפד״ל
בכנסת שלא להחליט, וזאת
בניגוד להצעתו של בורג להסכים
להקדמת הבחירות ליוני.

ג ד יעקוב׳
בודה. מקומו של יעקובי ליד שול חן
הממשלה הבאה אינו מובטח
כלל, בגלל כוכבי־שביט חדשים,
מסוגו של איש בנק הפועלים יעקב
לוינסון• יעקובי ויתר העסקנים ה נמצאים
במצבו, זקוקים לפרק זמן
ארוך יותר מאשר חודשיים, כדי
שיוכלו להפעיל את המנגנון ואת
קבוצות־הלחץ הפרטיות שלהם על

השוחד שלו. אבדחצירא היה רו צה
שהבחירות תוקדמנה, על פי
הצעת המערך, לחודש אפריל או
מאי, כדי שמישפטו יתנהל רק
אחרי הבחירות, ובחירתו לא תיפגע.
על פי הערכת פרקליטיו של אבו־חצירא,
אם תתקיימנה הבחירות
בחודש יוני, קיימת סכנה שמיש־פטו
ייערך בדיוק בשיא מסע-
הבחירות. אבו־חצירא מבין שיהיה
לו קשה להשפיע על הקדמת ה בחירות
לאפריל או למאי, לכן
הוא מעוניין בקיום הבחירות רק
!בנובמבר, אחדי שיסתיים, ככל
הנראה, מישפטו• היה זה אבו־חצירא
שהצליח להעביר הצעת-
החלטה בישיבתה של סיעת ה־מפד״ל,
לדחות את ההחלטה על
קיום הבחירות ביוני.

הוא לא מתכוון לרוץ. דווקא הצ הרות
ראוותניות אלה של וייצמן
עוררו בקרב אלה הטוענים שהם
מכירים אותו היטב, את החשש
ל״אמבוש״ וייצמני טיפוסי.

אהרון אב ו־ חצ ירא
עם הסרת חסינותו על־ידי ה כנסת,
יש לשר־הדתות בעיה. אין
הוא מעוניין שמערכת -הבחירות
תתנהל בעת שמתקיים מישפט־

״ גאל •דיו
ההודעות של ייגאל ידין, שלפיהן
מוסדות מיפלגתו יחליטו אם להת מודד
בבחירות הבאות או לא,
מעוררות גיחוך. מהבחינה הפוליטית
ידין הוא פגר, שאפילו נס משמיים
לא יוכל להקימו לתחייה. ידין
טען השבוע כי הוא תומך בהקדמת
הבחירות, משום שאפילו הוא הבין
שהצהרה כזו תתקבל היטב על־ידי
הציבור, אך למעשה כל יום
נוסף שהממשלה או הכנסת ממש-
כות בכהונתם, הוא מתנה ליד־ן
חסר־העתיד. כשנלחץ ידין לקיר
ונשאל מה יקרה אם תחליט הממשלה
שלא להקדים את הבחירות
— האם יפרוש יחד עם השר כץ
מהקואליציה — 1סירב כמובן להת חייב.

ונזר
ו ״ צמן
לתאריך המוצע על־ידי המערך,
אם כי יצביע עבור הקדמת הבחי רות.
וייצמן נמצא כיום במצב שבו
החלטתו שלא לרוץ בבחירות ל כנסת
העשירית היא כימעט איתנה,
אך הוא מכיר את עצמו ויודע ש החלטה
זו יכולה להשתנות. ככל
שיארך הזמן עד לבחירות, קיימת
האפשרות שהפופולריות של שימעון
פרם תרד, זו של מנחם בגין לא
תעלה, ווייצמן ימצא שהקרקע
נוחה להכרזה על הקמת רשימה
הדשה. וייצמן גם יודע שאם ייאלץ
משה דיין להחליט עכשיו על הצ טרפות
למיסגרת פוליטית, קיימת
האפשרות שהוא יצטרף להורביץ
ואז, אם יחליט וייצמן בשלב מאוחר
יותר -שהוא רוצה ברשימה משו תפת
עם משה דיין, שוב לא יהיה
הדבר אפשרי.
וייצמן, שבהחלטתו תלויות כל
כך הרבה מיפלגות זעירות וגורלם
של כל כך הרבה אישים פוליטים,
מפתיע. השבוע הוא הופיע בכנסת
במצנדרוח מעולה ודאג להצהיר
בקול רם, כדי שכולם ישמעו, ש
שמואל
תמיר
תמיר אינו מעוניין בהקדמת ה בחירות.
הוא לא יודע עדיין על
איזו עגלה לקפוץ ברגע האחרון.
תמיר חייב לערוך את הקפיצה שלו,
ממש ברגע האחרון, כדי שיהיה
קשה לגלגל אותו מאותה עגלה.
בניגוד לידין, יצליח תמיר ככל
הנראה לכפות את עצמו על גוש
פוליטי ישן או חדש, וכך להיכנס
לכנסת הבאה.

ת רוונה ב חי רו ת סח?•מ• רו עהב חי רו ת סח?•ח• רוזנה ב חי רו ת מ תיי
עשויים ללכת לאחת הרשימות
העדתיות הקיקיוניות, שיקומו לק ראת
הבחירות, וככל שהזמן עד
לבחירות יהיה ארוך יותר, תצלחנה
מיפלגות אלה להתארגן טוב יותר.

תמיר ממתין לראות אם וייצמן
יקים את הרשימה, ואז ינסה לק פוץ
עליה. אין לו הרבה אלטר נטיבות
אחרות. אם: לא יקים ויתד
מן מיפלגה משלו, או אם וייצמן
יקים, אך יצליח להדוף את נסיונו־תיו
של תמיר להצטרף אליו, ינסה
תמיר ללכת לליכוד, אליו הוא
כבר שלח גשש, את עקיבא נוף.
אולם תמיר יודע שבליכוד יש
התנגדות אישית עזה כלפיו.

ירידת כוחם של המערך והליכוד 1 .עוד תלויה הקואליציה גם בו,
יתכן שהוא יצהיר אחרת, אך אל / -יכול פלאטו לסחוט. לדעתו הוא
גרבלי מעוניין שהבחירות לא יוק יוכל
לקבל מהממשלה תקציבי-ענק
דמו׳ ובוודאי לא לחודש מאי.
לתוכנית־שיכון לזוגות צעירים,
.לזכותו של אלגרבלי יש לציין
דבר שיוסיף ליוקרתו בקלפי.
שאין הוא שותף לשוק המכוער של
פלאטו גם משוכנע שהוא יצא
חברי־הכנסת המתנדנדים. אלגר-
זכאי במישפט שוחד הבחירות, ובלי
הודיע לאנשי המערך שפנו
מעוניין שפסק־הדין יהיה לפני את אליו, שלא נוח לו להקדים
הבחירות. בחירות מוקדמות עלוהבחירות
וביקש מהם להפסיק ו לות
לתפוס את פלאטו כשהוא
להציק לו. הוא טען שברגע ש בחזקת
נאשם.
יהיה לו נוח, הוא יבוא מיוזמתו
ויצרף את חתימתו לרשימה הקו ראת
להקדים את הבחירות לכנסת
העשירית.

גאולה 3הן

רובינשטיין וחבריו ב״שינוי״
מעוניינים בהקדמת הבחירות אפילו
יותר משימעון פרס. איש אינו יכול
להבטיח לשינוי שהיא תעבור את
אחוז־החסימה. אך ברור שאם יקים
עזר וייצמן מיפלגה, קלושים ביותר
סיכויי שינוי להיות מייוצגת בכנסת
הבאה, אפילו על-ידי חבר־כנסת
אחד. הסיכוי היחידי של רובינשטיין,
שאף הוא מוטל בספק,
טמון ביציאת עזך וייצמן לגלות
פוליטית.

מיפלגת התחייה מעוניינת בהק דמת
הבחירות לתאריך המוקדם
ביותר• גאולה כהן יודעת שככל
שיארך הזמן, ייאלץ בגין להפוך
קיצוני יותר, וקיימת סכנה שהוא
יחזיר אליו קולות שהיו מובטחים
להתחייה. כן חוששת כהן מ״הרב״
מאיר כהנא, שהודיע כבר על כוונתו
לרוץ לכנסת. ככל שיהיה בידי
כהנא יותר זמן להתארגנות, כן
יתכן שיצליח לגזול מהתחייה יותר
מצביעים.

שלמה אליהו
רק לפני שבועיים חלם אליהו
על תיק בממשלת הליכוד או, ל חילופין,
על מקום מכובד בכנסת
הבאה ברשימת המערך. אליהו היה
אז ראש רשימה בת שלושה חברי־כנסת.
היום אליהו עומד בראשות
רשימה בת שני חברי־כנסת, אחרי
שעקיבא׳ נוף הצטרף לליכוד, ו יתכן
שמחר הוא יהיה ח״כ בודד,
אם יסתיים בחיוב המשא־והמתן
בין הליברלים ושפיק אסעד. נראה
שאליהו החליט לפרוש מהפולי טיקה,
כך שאין לגביו הבדל לגבי
מועד הבחירות. אולי כנקמה, או
כדי לצאת בכבוד מההרפתקה ה פוליטית
שלו, יתמוך אליהו בהק דמת
הבחירות.

שלמה לורנץ

אליעזר שוסטק
מיפלגת לעם, שממנה התפלגה
רפ״י בשעתו, היא אמנם מיפלגה
גדולה יחסית על הנייר, שיש לה
ארבעה חברי־כנסת (שוסטק, כהן,
לין ואולמרט) אך אין לה שום קהל־מצביעים
עצמאי. שוסטק מעוניין
שהבחירות יתקיימו עד כמה שיותר
מאוחר, כדי להגדיל את סיכויי
הליכוד שבו הוא חבר, וגם כדי
לנסות ולהשיג במיסגרת הליכוד
עמדות קדמיות יותר לחברי־הכנסת
שאיתו.

מצבה של אגודת־ישראל הוא
כמצב המפד״ל. יש להניח שהאגודה
תקבל את אותו מיסטר המנדטים
בין אם הבחירות תערכנה במאי,
ביוני או בנובמבר. אולם שלמה
לורנץ אינו יכול להיות בטוח בכך
שייווצרו תנאים נוחים להצטרפות
האגודד, לקואליציה הבאה, וגם
אינו יכול להיות בטוח בכך שגם
אם תצטרף האגודה לקואליציה,
יקבל הוא את דאשות ועדת־הכספים.
לורנץ אוהב ועדה זו,
הנותנת בידו כוח עצום וכסף רב,
וכל יום י*ן הוא מכהן בראשות
הוועדה מגביר את כוחו בתוך
האגודה. לכן היה זה לורנץ שיצא
ממש מגידרו כדי למצוא נוסחת־פשרה
בין הורביץ להמר.
הרב קלמן כהנא, הח״ב הבודד
של פועלי־אגודת־ישראל הוא כים-
עט ושווה נפש לגבי שאלת הקדמת
הבחירות. יתכן וכהנא נוטה
להקדמה, משום שכל קול היורד
מהאגודה מתווסף אליו. אך לכהנא
נוח ביותר בתוך הקואליציה.

הילל 1יידל
זכות הקיום הפוליטית של זיידל
היא בהיותו ח״כ מתנדנד, הנקרא
להציל את הממשלה בכל פעם
שמצבה קריטי, לא לפני שהוא
מכריז הכרזות ו״עושה שרירים״.
כשפנו אנשי המערך לזיידל כדי
שיחתום על הקדמת הבחירות, הוא
הבטיח לתת את החתימה ה־ .61 יש
להניח שזיידל ינסה להשיג מהלי כוד
מקום בטוח ברשימה לכנסת
הבאה, ואם לא יקבל זאת — יתמוך
בהקדמת הבחירות וייעלם מהמפה
הפוליטית. ככל שהזמן מתארך עד
להכרעה, מצבו של זיידל טוב
יותר.

מאיר וילנר
לגבי רק״ח אין כימעט כל הבדל
מתי ייערכו הבחירות. מובטח לה
אותו קהל״המצביעיים. יתכן ושיקול
מסויים מביא את רק״ח לרצות
בהקדמת הבחירות: השיקול ה עדתי.
רק״ח מעוניינת בקולות ה
סיכוייו
של סעדיה מרציאנו לח זור
לכנסת הבאה, אחרי שנכנס
לכנסת הנוכחית בעורמה, הם אפסיים.
כל חודש נוסף של כהונת
הכנסת היא מתנה עבורו. אין הוא
מעוניין בהקדמת הבחירות.
מרציאנו הוא היום סמל בכנסת
לח״כים המתנדנדנים. למזכיר סיעת
המערך בכנסת, ישראל פלג,
שפנה אליו, כדי שיחתום על הצעה
להקדים את הבחירות הוא
הבטיח לחתום ״אבל לא היתר, לי
עט באותו הרגע.״ אנשי הליכת
מסתובבים עם הבטחה של מ ד
ציאנו שהוא לא יתן להפיל אה
הממשלה. נראה שאת אנשי הליכת
הוא לא שיקר.

שולמית אל ונ י
מצבה של אלוני הוא כמצבה
של שינוי. אם לא ישנה עזר וייצמן
את החלטתו שלא לרוץ בבחירות
הקרובות, יש לאלוני סיכוי מסויים.
אלוני מעוניינת להקדים את הבחירות
כדי שלא לתת זמן לווייצמן
לשנות את החלטתו. כדי להקדים
תרופה למכה, והמכה במיקרה זה
היא אי־דחיית הבחירות, נמצאת
אלוני במשא־ומתן עם גורמים
שונים כדי להתאחד ולצאת לבחי רות
ככוח מרכזי מאוחד המורכב
מכמה רשימות קטנות קיימות.

מאיר כ הנ א
גידונון האו 1נ ר
גידעון האוזנר הוא שריד אחרון
למיפלגה, הל״ע, שהיתר, שרידתה
של המיפלגה הפרוגרסיבית. סיכו־ייה
מועטים. קהל המצביעים ה קשיש
של הל״ע נעלם והולך ללא
יורשים. מובן שאם יש שמץ של
סיכוי להאוזנר, הרי שזה רק ב מצב
שבו אין עזר וייצמן מתמודד,
ולכן מעוניין האוזנר בהקדמת ה בהירות.

מרדכי
אלגרבלי עומד להקים
רשימה עדתית, ומקווה לגרוף קו לות
ממולמריס מקרב מאוכזבי
הליכוד וד״ש בשכונות. אלגרבלי
שב עתה מצרפת, כשבאמתחתו
סכומי כסף ניכרים מאירגונים של
יהודי מארוקו. הוא זקוק לזמן לשם
התארגנות, והוא גם מעוניין ב
ה״רב״
מאיר כהנא, שיתמודד
בבחירות הבאות, מעוניין שהן תתקיימנה
רק בנובמבר. לכהנא דרוש
זמן !נוסף להתארגנות, לפעולות־ראווה
אלימות ולאיסוף כספים
בעיקר בחוץ־לארץ.

יצחק •צחק׳

מרדכי א לג ר ב לי

אמנון ליו
ח״כ אחר של לעם, אמנון לין,
מעוניין אף הוא, מאותן הסיבות
של שוסטק, בקיום בחירות מאו חרות.
אך ללין יש נימוק נוסף.
הוא נמצא עתה במשא־ומתן עם
המערך על הצטרפות לרשימה זו,
וככל שיארך הזמן, עמדוודהמיקוח
של לין תהיינה טובות יותר.

ס עדיה מרציאנו

פלאטו־שרון
הח״כ מסביון מעוניין שלא ל הקדים
את הבחירות. שיקולים
ממלכתיים זרים לגמרי לשרון. כל

יצחק יצחקי נמצא במצוקה רבה
יצחקי הגיש כבר לפני זמן ח
הצעת חוק פרטית משלו להק
דמת הבחירות לכנסת, כך שלכ
אורה הוא צריך לתמוך בהקדמה
אולם תיחקי יודע, שאלא אם כ
יקרה נס, או שתיווצר קונסטלציו
פוליטית חדשה, אין לו כל סיכו
להיות חבר הכנסת הבאה.

במדינה
העם
3ח*רוו - 1ו*1ל, יד !
האחריות הלאומית מחייבת
שהבחירות תיערכנה
7בל המאוחד
בסוף חודש מארס
בשנתיים האחרונות היתד, מנד
שלת־הליכוד בבחינת אסון לאומי,
המחמיר והולך משבוע לשבוע.
החל מהשבוע, ממשלת־הליכוד
מהווה סכנה לאומית.
טירוף המערבות. לא יתכן
׳גורם מסוכן יותר מאשר ממשלה,
שמלוא השילטון בידיה, והיודעת
בביטחון מוחלט שרק נס יכול ל החזירה
לשילטון אחרי הבחירות.
ממשלה כזאת מוכרחה לאבד את
עשתונותיה, להיכנס לסיחרור של
טירוף המערכות.
מבחינה כלכלית, אין לצפות מ ממשלה
כזאת אף קורטוב של אח ריות.
השאיפה הקדחתנית לרכישת
קולות מוכרחה להכתיב את כל
מהליכה. לא היה זה מיקרה כי
כבר דקות אחדות אחרי התפטרותו
של ייגאל הורביץ, השמיצו אותו
חבריו בכך שכישלונותיו הכלכ ליים
הרחייקו את הבוחרים מן ה ליכוד•
היו אלה אותם השרים אשר
היללו את הורביץ, בבואו למיש־רד־האוצר,
כגואל וכמושיע.
ממשלה כזאת אינה מסוגלת
לבנות תקציב אמיתי. הנטייה ה־טיבעית
תהיה לרמות — לבצע
חסכונות פיקטיביים על גבי ה נייר׳
לבזבז מיליארדים לרכישת
קולות, תוך דחיית החשבון עד
אחרי הבחירות.
ההחלטה בעניין המורים היתה
דוגמה לכך: הוחלט לאשר את
דו״ח עציוני ״עקרונית״ — ולברר
את הפרטים במהלך .1981 כלומר :
את החשבון תשלם הממשלה הבאה,
החל בשנת .1982
קילקול הבלמים. מבחינה מ דינית
וביטחונית, הסכנה חמורה
עוד יותר.
מזה זמן עוסקת הממשלה בד-
רום־לבנון בפעולות, העלולות בכל
עת לגלוש למצב מילחמתי. הפיתוי
לגרום לכך ולהנחית מכה על
סוריה ו/או על הכוחות הפלסטי ניים.
כדי להלהיב את הציבור ול שנות
את האווירה בארץ, הוא
גדול מאוד.
המצב הבינלאומי — ובעיקר הח שש
מפני הממשלה הבאה באר-
צות־הברית — ציננו עד כה את
ההתלהבות לכך. אך במצב של

.מנחיל חברה דינמי איש
פירסום ושיווק
יוזם, עצמאי ומיומן
(מוצרי צריכה
וכני קיימא,
שרותים ופיננסים)
מעוניין להשתלב כמעיד
השיווק של חברתך.

לקביעת פגישה
פנה נא אל
ת.ד ,348 .בני־ברק

אנאטומיה עול סיווודון
המלים הין יפות,
התדמית היתה נהדרת,
התוכנית לא היתה קיימת

סיחרור של תקופת־מעבר ממוש כת׳
עלולות העכבות להיחלש.
כל הבלמים במכונה הממשלתית
נתונים עתה בסכנה של קילקול.
תיבות פאנדדרה. משום כך,
חובה היא לצמצם את תקופת המ ערכה
עד למינימום המוחלט. תקו פה
של חודשיים מספיקות בהחלט
להכרעה לאומית בציבור מבוגר
ואחראי.
דחיית הבהירות עד לחודש יוני
תיצור מצב־ביניים של חצי שנה,
שבה יותר כל רסן, ושבה יהפכו
החיים בארץ לסיוט של קאקופוניה
מיפלגתית, כשכל תיבות־פאנדורה
תיפתחנה לרווחה — הן האמיתיות,
הן המפוברקות.
גם לכך כבר ניתנה השבוע דוגמה
מאלפת ומצחינה.
המסקנה: מבחינת האחריות ה לאומית,
צריכות הבחירות להיערך
לכל המאוחר בסוף חודש מארס,
.1981

רוח ר פ אי ם
חידוש הוויכוח ע7
רצח ארלוזורוב בא
להדגיש את חידוש המערכה
כין מפא ״י
והרוויזיונים טים
כאילו הותאם הדבר מראש על־ידי
במאי בעל חוש נבואי, צצה
פרשת רצח ארלוזורוב מחדש
בדיוק ברגע שבו השתררה במדינה
אווירה של בחירות.
שאול ארלוזורוב, בנו של ה מנהיג
שנרצח בשפת־ימה של תל-
אביב, מול רחוב ארלוזורוב הנו כחי,
התראיין בטלוויזיה. הוא חזר
על ההאשמה כי אביו נרצח בידי
הרוויזיוניסטים — והביא לכך כמה
נימוקים. העיקרי שבהם: אמו, סימה
ארלוזורוב, העידה כמה דקות
אחרי הרצח כי הרוצחים היו יהו דים,
ועמדה על כך במשך ארבעים
שנה, גם בשיחות האינטימיות ביותר
עם בנה.
השאלה ״מי רצח את ארלוזו־רובד׳
רודפת את היישוב והמדינה
מזה 47 שנים. היא עולה
מאליה בכל פעם שמתחדשת ההתמודדות
ההיסטורית בין שני ה מחנות:
מפא״י מכאן, התנועה ה רוויזיוניסטית
מכאן.
השבוע התהלכה רוח־רפאים זו
שוב במדינה, כאילו באה להדגיש
כי שוב עומדת להיערך מערכה
בין יורשי ז׳בוטינסקי, כיום הליכוד,
ובין יורשי ברל כצנלסון
ודויד בן־גוריון, כיום מיפלגת־העבודה.
הממשלה אדיב
דבל
בין בל גיבורי העלילה
היה קיים קשר אילם :
להפוך את המורים
עילה למשבר
ציבור המורים זכה בכבוד גדול.
בגללו נפלה הממשלה — כביכול.
אם רצתה הממשלה ״להרים את
מעמדו של המורה״ ,לא יכלה
להעניק לו כבוד גדול יותר.
אלא שהיה זה כבוד מפוקפק.
לפי כל הדיעות, שר־האוצר ייגאל
הורביץ לא התפטר בגלל המורים.
הוא בא לישיבת הממשלה כשהח לטתו
נחושה להתפטר בכל מיק רה,
תהיה ההחלטה על דו״ח עצ־יוני
כאשר תהיה. המורים שימשו
כתירוץ נוח.
נראה כי הורביץ לא היה היחידי
שהחליט כך. למעשה היה קיים
קשר אילם בין שלושת גיבורי
העלילה — ייגאל הורביץ, זבו לון
המר ומנחם בגין — להפוך
את המורים לאליבי משותף למש בר
הבלתי-נמנע בממשלה.
הרווח היה משולש. ייגאל הור־ביץ
הוכיח למעריציו כי הוא לו

נוקשה למען בלימת השכר —
עניין מקודש לציבור המעסיקים
ובעלי־ההון, שהוא מבקש לייצגם.
שר־החינוך השיג הילה של מגן
על עקרונות ועל מערכת-החינוך,
המסורה לאחריותו. זהו עניין
רוחני, המתאים לבוחרי המפד״ל.
כך זכו שני השרים לכך שלא
יחשדו בהם, חלילה, שהם פעלו
מתוך חישובים מיפלגתיים קרים
וציניים. הם הופיעו שניהם כאנשי-
עקרונות טהורים.
הוא הדין לגבי מנחם בגין. אם
נגזר על ממשלתו ליפול — לפחות
לא תיפול על עניין של מה־בכך.
לא בגין יפול כיצחק רבץ, בגלל
עריכת טכס כלשהו ביום השישי
אחרי־הצהריים, סמוך לכניסת ה שבת.
הכבוד חייב שהמשבר יפ רוץ
בגלל עניין חשוב ועקרוני.
התוצאה לגבי העניין שעמד ל דיון:
אפס. המורים לא הרווי חו
דבר, מלבד התחייבות מעורפלת
וכללית. המשא־והמתן יימשך עד
אחרי בחירת הכנסת הבאה —
ואז יהיה על ממשלה אחרת, שתי בחר
בכנסת אחרת, לדון בכל ה עניין
מחדש. לכל היותר זכו ה מורים
בכך שייכנסו בבוא היום
למשא־והמתן האמיתי, כשבידיהם
התחייבות ״עקרונית״ בעלת ערך
מפוקפק, מידי ממשלה שפשטה את
הרגל.

שר־האוצר השני של ממשלת־הליכוד
התפטר כשהוא עטור הילה
של גבר נמרץ ונחוש־החלטה, ש וויתר
על כסאו ובלבד שלא לסבן
את תוכנית־ההבראה הגדולה שלו
(ראה לעיל).
האמת היתר. הפוכה. הורביץ נטש
את תפקידו אחרי שהתגלה ככי שלון
מוחלט.
מיקרו ומאקרו. האיש שהובא
לממשלה כמושיע, אחרי שהציבור
מאס בשימחה ארליך ובלילות-
ברווזים, נודע כיזם שהתמחה בהב־ראת
מיפעלים כושלים. בפשטנות
הנאיבית האופיינית לציבור היש ראלי,
סברו הכל כי מי שהצליח
להבריא מחלבה, יוכל להבריא גם
מדינה.
חיש מהר התגלה כי אמונה
תמימה זו אינה אלא אמונה טפלה.
אין כל דמיון בין מיפעל פרטי
ובין משק לאומי. בלשון הכל כלנים:
הורביץ הצטיין בעניינים
קטנים (״מיקרו״) ,לא הבין דבר
בעניינים הגדולים (״מאקרו״).
הורביץ בא לאוצר מבלי שתהיה
בידו תוכנית כלשהי לפיתרון הבעיות
הלאומיות הגדולות. הוא
הביא עימו מומחה למיסים, הד״ר
יעקוב נאמן, שנכפה עליו על-ידי
צעירי המפד״ל, שתמיכתם היתד.
דרושה לו להשגת המישרה. נאמן,
כמו הורביץ, לא ידע דבר על
בעיות הכלכלה הלאומית.
מריצה לדהירה. תחת תוכנית
היה להורביץ, כמו לקודמו אר ליך,
צרור של מליצות פשטניות,
שנלקחו מאוצר הסיסמות הפש טניות
של מחנה שלא היה מעולם
בשילטון במדינה.
כשם שארליך ביצע את ה״לי־ברליזציה״
מבלי להבין את הכו חות
שהוא שיחרר, ובכך נתן דחי פה
עצומה לאינפלציה, כן החל
הורביץ להעלות את מחירי מיצ־דכייהיסוד,
והפך את ריצת האינ פלציה
לדהירה.
הסיסמות היו יפות ומשכנעות,
והתקבלו יפה באמצעי־התיקשורת.
ה״תדמית״ של הורביץ הלכה והש תפרה.
ההתבטאויות הפשוטות
שלו — ״אין לי לחתוך בבשר
החי יצרו את הרושם
שהנה איש היודע את אשר הוא
עושה.
למעשה היו אלה מילים ריקות.
להורביץ לא היה מושג מה הוא
עושה.
מרשים וחסר־תוכן. ואכן,
הוא פנה לכיוונים שונים, לפי
(המשך בעמוד )35

שולחן 4+כסאות ־2.640.

פינת אוכל של דניש
במחיר חד -פעמי

שולחן אוכל יפהפה עשוי
עץ אורן מאסיבי בעיצוב בלעדי .
ומשטח עליון רחיץ; 4כסאות
תואמים מיובאים מאיטליה.
השולחן ניתן להארכה
מ 130-א 80ס״מ ל— 80x190ס״מ.
המחיר בשיטת ״שלם וקח״
וכולל נזע״נז.

1* 1דוזש
רמח-גן. דרך ז׳בוטינסקי .104 ירושלים, רח׳ הסורג מול בנק ישראל. חיפה, אחוזה, רח׳ חורב . 53ב אר -שבע, רח׳ החלוץ 124
ורשבסקי -פריליך

העול ם חז ה ׳2263.

;.לקצינים יש תוקף מוסרי גבוה
יותר, הנוי! ת ס לו ד ניד -

ויום דנני נן הציע במינווב סוד
רענו וייצמו את עצמו כמנהיג תנועה
^ אשר דיכר השר יוסף בורג בכנסת
על ״חונטה של קצינים״״ ,הוא חשב
על חבורת הקצינים הבכירים במיל׳ ,ש-
הזדעקו להקמת התנועה ״אזרחים למען
המדינה״.
אחד הדוברים הראשיים של קבוצה זו
הוא נתן ניר, תת־אלוף הידוע לכל בשם
״נתקה״ .כי נתקה סיפק לקבוצה את
הסיסמה שלה :״לקצינים יש תוקף מוסרי
ומישקל סגולי גבוה יותר!״
הדברים גרמו לזעזוע בכמה חוגים,
שדיברו על ״סכנה לדמוקרטיה״ .אבל
בעיני כמה ממכריו, דמותו של נתקה
מצטיירת באור אחר .״הוא רוצה להגיע
לכנסת, ועולה עכשיו על כל עגלה,״ אמר
אחד ממכריו, שאינו נמנה עם מעריציו.
ואכן, מאז שוחרר מצה״ל נתקה, הוא
חסר־מנוחה. הוא נחל כישלון חרוץ ב בחירות
באשקלון, כשהציג את מועמדותו
לראשות העיר מטעם הליכוד. הוא נוצח
בידי עורך־דין מקומי צעיר, אלי דיין.
גם התפקיד של יושב ראש האגודה
למען החייל — גוף ציבורי הנתמך על-
ידי מישרד־הביטחון — אינו מספק אותו.
מתהלכים על כך סיפורים רבים, חלקם

משעשעים. כך, למשל, בא לביקור מטעם
האגודה באחד המוצבים ליד הירדן. כשהוא
פושק את רגליו בעמידה צה״לית סמ כותית,

מצב־רוח

סויי ס

ך* אן מדפנורג עיניו של נתקה ניר
* בשעה זו, בשאיפתו לקאריירה פוליטית?
יש בכך עניין, מפני שעולם־המו־שגים
שלו, הצעותיו וסיגנונו אופייניים
עתה לשיכבה גדולה למדי של קציני־מי-
לואים, וגם לשכבות אחרות בציבור.
ההתארגנות של ״אזרחים למען המדינה״
,המנצלת את התרגשותם האמיתית
של אזרחים רבים סביב פרשת הרצל שפיר,
היא סימפטום למצב־רוח מסויים. זהו
מצב־הרוח של ד״ש , 1981 המזכיר לא
מעט את הקצינים שהתקבצו סביב ייגאל
ידין בראשית דרכו, לפני ארבע שנים
(ראה יומן אישי וכתבה בעמוד .)29
הכתובת העיקרית לאנשים אלה היא
כיום עזר וייצמן.
וייצמן מוצף עתה עצות ופניות בלתי-
מבוקשות, מ!יד אנשים הרוצים למכור לו
את עצמם ואת סחורתם, ולתפוס טרמפ
על עגלתו. גם כאן בולטת תרומתו של
נתקה ניר, היו״ר של האגודה למען החייל.
יום לפני שהתפוצצה פרשת הרצל
שפיר, כתב נתקה מיכתב אישי לשר־הביטחון
לשעבר, האיש שסידר לו בשעתו
את הגרוב הנוכחי שלו. את המיכתב
הכתיב היו״ר לחיילת במדים, שהועמדו
לרשות האגודה למען משימותיה הציבו ריות׳
ולרגל דחיפותו בעיני כותבו שוגר
* ״חונטה״ בספרדית: מועצה. המושג
התקבל כשם־נרדף לכת של קציניס לאטי־ט־אנוריקאיים,
המחוללים הפיכה צבאית
כדי להשתלט על המדינה.

במכונית מיוחדת, נהוגה בידי נהג הוועד,
לביתו של וייצמן.

המיכתב מעניין מבמה בחינות.
הנהו:

30 בדצמבר . 1980
לעזר שלום.
מזה ימים אחדים מדריכה את מנוחתי
שיחתנו הטלפונית, ממנה למדתי כי אין
לך החלטה נחושה לצאת אל העם ולהאבק
כדי לבסס את מנהיגותך ולהעלות את
העם על הדרך שאתה מאמין כי היא
הדרך להרימו. אתה רואה סיבלותיו ויש
לך לא מעט תשובות למצוקתו. אבל אינך
מוכן לצאת אליו.
דבר זה מכאיב לי ואינני מוכן לקבלו.
אפשר שמצב־הרוח שלך נובע מכך
שאתה בודק בסיקרי דעת־קהל ועושה
חשבונות של רווח והפסד. זאת, כמובן,
טעות מצידך, לפחות מהבחינה החשובה
לך אישית ביותר, והיא הבחינה של השלמות
עם עצמך.
לי אין ספק כי המחנה שיתן לך את
אמונו הוא מחנה עצום. הסיבות לכך
מגוונות ומורכבות, והחשובה בהן היא,
כמובן, זאת שיש מחנה עצום של אנשים

אתה היחיד הנקי באמת מכל רבב, שרוצים
לשמוע קולו כדי לעשות את דבריו.
אבל בשבתך רחוק ובצד, קולך אף פעם
לא ייחשב.
לקבוע אפשר רק בחשיפה. ובחשיפה
יש כמובן תמיד סיכון גדול. אבל כשהמ דינה
גוועת לנגד עיניך, זאת שנתת
למענה את הכל, בבת עיניך, הולכת ומתפוררת
לעיניך ממש משעה לשעה, אינך
יכול שלא להושיט לה יד רק בגלל ש הדבר
מסוכן, לא בטוח, לא יצליח אולי..

אחד מהם, לוותר ולהצטמצם היום עד
גבול האפשר, כדי שמחר או בעוד שלוש
או חמש שנים הם, או בניהם, יחיו כאן
בביטחה וברווחה. לכן חייב הצוות המנהיג
להיות בנוי מאנשים מאיכות כזאת שיהיה
בכושרם לשכנע את הרבים לוותר כדי
לבנות את המדינה מחדש. אכן, זה התפ קיד:
לבנות את המדינה מחדש.
שלך ידידך, נתקה.
עד כאן מיכתבו של נתקה לעזר
וייצמן. הוא מעניין, מפני שמתבט־

ישרים, שאינם מוכנים נפשית להשאיר
בשילטון את הליכוד, אך גם אינם מסו גלים
נפשית לתת קולם למערך. אבל
אפילו. תקבל מנדאט אחד, היציאה אל
העם היא הדבר שעליך לעשותו, כי בגלל
זה עזבת את תפקידך הרם בממשלה
ובגלל זה עזבת את תנועודהחרות. לא
עזבת כדי שיהיה לך חופש לחשוב.
ואפילו לא כדי שתהיה חופשי לשאת
את דברך. אלא כדי שתוכל להגשים
רעיונות בחירות, כמנהיג בזכות עצמו.
האם אתה מוכן להיות מנהיג בזכות עצמך?

שהרי אם לא תצא, לבטח לא תצליח.
ואילו בצאתך, אפילו לא תצליח, לפחות
אתה והם תדעו שלא ברחת. לפחות זה.
לכן אני קורא לך להסתכן ולקחת איתך
אל תוך הסיכון הזה גם אותי ועוד ידידים
נאמנים ומועילים.
הצעתי לך שנבנה צוות מנהיג, שלא
יהיה קשור בטבורו לא אל דבוטינסקי
ולא אל ברל, אלא אך ורק אל הגניוס
היהודי, אל נצח ישראל, אל עיקרו של
הרעיון הציוני, שהוא שיבתו של עם
ישראל לעצמאות מחודשת בארצו, אל

אות בו כמה ימן הנימות העיקריות של
נתקה וחבריו. בין השאר :
<• אותה נימה של ״לקצינים יש תו קף
מוסרי ומישקל סגולי גבוה יותר״.
במיכתב מתבטא הדבר בקביעה שיש ל־נתקלה
ולחבריו ״איכות״ מיוחדת, שתכי
ריח את הרבים ללכת אחריהם. אין כאן
רק שחצנות, אלא גם שמץ של מח שבה
קצינית־דיקטטורית, המעוררת חששות.
• הזילזול המופגן באידיאולוגיות, ה מתבטאת
בדברים מלאי־הבוז על (זאב)
ז׳בוטינסקי וברל (כצנלסון).
>• החוסר המוחלט של מצע כלשהו —
יוני או ניצי, שמרני או ליברלי, דתי או
חילוני, סוציאליסטי או הפוך.

נתקה ניר (עם זמרת)
״קח גם אותי״

ח״כ רוזוליו (מערך) בדיון בכנסת1

,התארגנות קציני מילואים למע!
שפיר ־ סכנה לדמוקרטיה ,
תא״? (מיל ).נתן ניר, ממקימי ״אזרחים למען המדינה״:

,לקצינים יש חוקו מוסרי
ומישקל סגולי גבוה יותר
לגבי דידי זוהי שאלה ריטורית לחלו טין,
אך אולי לך עצמך יש ספק בכך.
וזה הדבר המטריד את מנוחתי.
דבר אחר הוא מה שאתה חב לא לעצ מך
אלא לעמך. אפשר להפוך עד בלי די
בשאלה מל. קרה לנו מאז .1977 אפשר
להעלות אין־סוף של תירוצים והסברים,
ואפשר להיות חכם גדול לאחר מעשה.
אך בשלב זה הקובע הוא, שהעם נתון
במשבר עמוק ואם יש למישהו אחריות אי שית
לכך, הרי אתה, בהעלותך את הלי כוד
לשילטון, אחראי לכך אולי יותר מכל
אחד. לכן אף מוטל עליך החוב ההיס טורי
להחזיר את העם אל עצמו, ואולי
גם זאת, בין היתר, הסיבה שאליך נשו אות
עיניים כה רבות.

החזון החברתי של נביאינו ואל סך־כל
הנסיון והלקחים המצטברים מאז .1948
צוות מנהיג שיהיה פתוח לכל מחשבה
חדשה ויציב יעדים בהירים, קשים ככל
שיהיו, ויוביל את העם לקראתו. צוות
שסביבו יתלכדו לא רק המאוכזבים, אלא
בעיקר המאמינים.
אני יודע שהעם רוצה לקום ולצעוד.
והשאלה היא רק לאן. ואם אתה תדע
להגיד לאן — הוא יבוא איתך. אם לא
כולו אז חלקו, ואם לא חלקו אז מיקצתו,
אבל ההולכים המעטים יהיו באיכות כזאת
שבסופו של דבר יובילו אחריהם את הרבים.
המשמעות של הצלת המדינה, של הו לכת
הרבים, כפי שאני מבץ אותה היום,
היא לגרום לכך שהם יהיו מוכנים, כל
תצלום בכל עמוד
^ והי ה ת פו ג ה החשובה ביותר שבו
מיכתב. נתקה אינו מציע לעזר תוכנית,
כדי שזה יקח את היוזמה בידיו ויקח
עימו את יו״ר האגודה למען החייל.
בהגיעו לנקודה זו יש רק בליל אינפנ טילי
של מליצות ריקות על ״גניוס יהודי
...נצח ישראל ...הרעיון הציוני ...עצ מאות
מחודשת בארצו ..החזון החברתי של
נביאינו ...הלקחים שהצטברו מאז ...1948״
כל ילד בכיתה ד יכול היד, לחבר חי בור
כזה.
בסופו של דבר יש לנתקה רק רעיון
אחד: לדרוש מן העם ״להצטמצם״ .ה־נסיון
מוכיח כי זוהי תמיד דרישה של
בעלי־פריווילגיות, ובייחוד קצינים, הדור שים
מן העניים להדק את החגורות. נודף
מזה לא מעט ריח של תנועות מסויימות,
שהצטיינו בשפע של גנרלים־במילואים.
בינתיים ממתין נתקה בג׳וב הציבורי
שלו, הכפוף לתקשי״ר הממלכתי, ומוציא
ביטאון מטעם האגודה, הקרוי חזית ועורף
— לב אחד .
בגיליון האחרון נראה נתקה בתצלום
בעמוד ,3כשהוא נואם באוזני בגין. בעמוד
: 4תצלום של נתקה, המסביר את
טאנק המרכבה למתנדבים. בעמוד : 5
תצלום של נתקה בחברת גנרל אמריקאי.
בעמוד :6תצלום של נתקה, נפרד מזמרת.

שפיר הכין לעצמו תיק סוד*
מסתבר כי המפב״ל המודח, הרצל שפיר, הכין לעצמו מראש תיק סודי נגד שר־הפנים,
הד״ר יוסף בורג, והחזיק אותו כביתו, גם אחרי שפוטר.
לפני פיטוריו הטיל •טפיר על אחד מאנשי המודיעין של מחלקת ההונאה כמטה־הארצי,
לצלם עבורו שני עותקים של החומר המודיעיני החסוי שנמצא כמאגר
המודיעין המישטרתי והמתייחס לאייטים פוליטים ולמיפלגות, ובראשם השר כורג.
סידרה אחת מעותקים אלה הכנים למעטפה והפקיד אותה ככספת לישכתו. על המעטפה
הזו רשם את המילה ״אפרסק״ ,שאומצה על־־ידו לצורך זה.
אחרי הדחת שפיר התגלה, מרישום שנעיטה על־ידי הקצין שצילם את המיסמכים
על פי הוראות שפיר, כי למעשה צולמו שני עותקים מכל מיסמך• ראש מחלקת־החקירות,
ניצב יחזקאל קרתי, פנה אל שפיר ושאל אותו אם ברשותו העותק השני.
כשאישר זאת שפיר, תבע קרתי להחזיר את המיסמכים מייד. שפיר אמר ש״ישקול
כקשה זו״ ולמחרת הודיע כי הוא מוכן להחזיר את התיק.
כמי*טטרה קיים חשש •טכפרק זמן זה הבין לעצמו שפיר עותקים נוספים •טל התיק.
פרשה זו מעלה השיטות ככדים. גורמים פוליטיים הזכירו כהקשר זה את •טמו של
אדגר הוכר, מי שהיה ראש ה״אפ־בי־איי״ ,שכל נשיאי ארצות־הכרית חששו לפטרו
כמשך קרוב ל־• 30 טנה, כגלל התיקים הסודיים שהחזיק על כולם.

וגדל

למסור את המדינה לידיו של חיים בר״לב, שעל
ראשו דמם של אלפי חיילים?״

מ אבק ס בי ב

גורמים במערכת־הביטחון הביעו את ביטחונם
שתקציב־הביטחון המקוצץ יוגדל עתה, בעיקבות
התפטרותו של שר־האוצר ייגאל הורביץ.

מכינים מ ־ תקפה

דו ב ר המי שטרה

גורמים אלה טוענים שתוך חודשיים
יתקרב תקציכ״הכיטחון לסכום שדרש
צה״ל, יותר מ־0צ מיליארד שקלים.

עד הורבי ץ

מגע ע ם

חברי-כנסת מהליכוד דנו בתחילת השבוע על מערכת-
הסברה לקראת הבחירות, שתתקוף את מנהיג רפ״י,
שר־האוצר־לשעבר ייגאל הורביץ.

אנשי דייש
ח״כ זלמן שובל קיים בתחילת השבוע מגעים עם
אנשי ד״ש לשעבר. שובל עשה כן רק לאחר שקיבל
על־כך אישור מייגאל הורביץ, ואחרי ששוחח
על כך עם ח״נ משה דיין.

שוכל ניהל שיחות על אפשרות
ההצטרפות לרפ״י עם שר־הסעד, הד״ר
ישראל כץ, גיזכר ד״ש לשעכר מאיר
(״ממי״) דה־שליט ומזכ״ל ד״ש לשעבר,
אלוף־מישנה (מיל׳) ישראל גרנית.

מ אמיר
..גודס״
בישיבת הממשלה, שנערכה ביום השני השבוע,
הועלו השערות לגבי זהות השר שכינה יום
קודם לכן, בשיחה אישית עם כתב קול
ישראל, שימעון שיפר, את שר־האוצר המת פטר
בשם ״גולם״.

השר שכינה את הורכיץ כשם ״גולם״,
היה שר־הכריאות אליעזר שוסטק, מי
שהיה חכר מיפלגתו לשעבר •טל
הורכיץ.

כדעת הליכוד להציג את הורכיץ כמילחמת־הבחירות
כמי שהביא אסון על הכלכלה,
רימה את חבריו כליכוד וקילקל את כל מה
ששר־האוצר הקודם• ,טימחה ארליך,
התחיל לכנות.

תתחדשח קי ר ת
הוו אקף
חומר חדש עומד להיות מועבר למישטרה
כעניין פרשת אדמות הוואקף.
גורמים בכנסת טוענים שהחומר החדש מוצא
מהגינזך כדי לנגה את ח״כ שמואל טולידנו. ,שהיה
מעורב בפרשה, בעיקבות האשמותיו של טולידנו, נגד
שר־הפנים, הד״ד יוסף בורג.

בו ר ג -איכ צן
בין מפכ״ל המישטרה החדש, רב־ניצב אריה איבצן,
ובין שר־הפנים, הד״ר יוסף בורג, נערכה בסוף
השבוע שעבר שיחה ארוכה, שבה הוגדרה בכתב
חלוקת־הסמכויות בין המפכ״ל לבין מישרד־המישטרה.
בחלק מהשיחה השתתף גם מנהל אגף המישטרה,
יעקוב מרקוביץ.

פתי אם

כעיקכות שיחה זו, ועל פי הצעתו של בורג,
העכיר איכצן את תיק ״אפרסק״ לעיון
מחודש •טל היועץ־המייטפטי־לממשלה.

שר־התעשייה, גירעון פת, אמר
כתחילת השכוע למקורכיו בי הוא שוקל
התפטרות מהממשלה אם ראש־הממשלה,
מנחם בגין, לא יציע לו את תיק־האוצר.

המינוי האח רון

מקורבי בגין טוענים כי פת אינו מתכוון לממש
איום כזה, ורק רצה שהוא יגיע לאוזני בגין.

ש ל הורבי ץ

ב ר־ ל ב מאיים
ב די ב ה
ח״כ חיים כר־לכ שוקל הגשת תכיעת־דיבה
נגד שר־החקלאות, אריק שרון, על דברים
שאמר עליו שרון כישיבת הממשלה,
שנערכה כיום הראשון השכוע. כר־לב
יתכע להסיר את חסינותו של שרון
בדי שאפשר יהיה להגיש נגדו את
התביעה, ואם הכנסת תסרב להסיר את
חסינות שר־החקלאות, יגיש כר־לב תכיעה
אזרחית ויטען שהדברים לא נאמרו
כמיסגרת תפקידו •טל שרון.
במיסגרת נסיונותיו של שרון לשכנע את ייגאל
הורביץ שלא להתפטר, אמר שרון :״אתה רוצה

לפני התפטרותו הספיק שר־האוצר, יגאל
הורכיץ, לחתום על בתכ־מינוי לעוזרו
האישי, אריה שר, כנציג מישרד־האוצר
כארצות־הכרית, כמקומו של שלום כרק,
החוזר לארץ.

קרע בי ח סי

העיתונו ת -צה״ד
לאחרונה התגלעו מריבות כין עיתונאים
לכין דובר צה״ל, תת־אלוף יעקוב אכן.
לטענת העיתונאים נוקט אבן בעת האחרונה, על-פי
הוראות הרמטכ״ל, במדיניות של אי־שיתוף־פעולה
עם עיתונאים, מעכב בקשות עיתונאים לראיונות
ומשהה את תגובות הדובר.

מפכ״ל המישטרה, רב־ניצב אריה איבצן, מעכב
בינתיים את מינוי דובר־המישטרה החדש.
נראה שמינויו של סגן־ניצב יוסף תמיר, מי שהיה
דוברו של איבצן במטה הדרומי, לא ייצא אל הפועל
בגלל סיבות אישיות של תמיר.

שני מועמדים אחרים, ששמותיהם הועלו,
הם דובר המחוז הצפוני, רנדפקד כנימין
(״כני״) פרידמן, ומי שהיה דוברו •טל
חיים תכורי, סגן־ניצב כרוך לשם,
שהורחק על־ידי הרצל שפיר והעוסק עתה
כניסוח חוכרות־הדרכה כמישטרה.

יבואני
מו כ רי םנכ סי ם
השפל שפקד כחודשים האחרונים את
יבואני המכוניות לישראל גרם למכירת
נכסים על־ידי היכואנים.
חברת ליאו גולדברג, יבואנית פורד לארץ, מכרה
את המיבנה המפואר שלה ברחוב המסגר, ועברה
לבניין צנוע יותר. בעיקבותיה עומדים לעבור מרבית
יבואני הרכב האחרים.

ב ריונו ת
בייארקיע״
למישטרת נמל־התעופה בן־גוריון הגיעו בעת
האחרונה תלונות רבות של תיירים על ביריונות
של נהגי־מוניות ליד מטוף־הנוסעים של חברת
ארקיע בלוד.

ג״עוח

ע/יזוודר ת

תיירים, כדי לשכנע אותם לנסוע דווקא
איתם. פעמים רכות התפתחו כמקום
תיגרות כין נהגים וכין נוסעים.

וו ל ד ממ שי ר
אורי וולף, מי שהיה עד־המדינה
כמישפט שוד ״בנק לאומי״ כרמת
אביב, שנשלח על־ידי המישטרה
לחוץ־לארץ, ממשיך לבצע מעשי־שוד
גם מעכר לים.
וולף סיפר על כך במיכתב ששלח לאחרונה
לסגן־ניצב משה פרידמן, ראש מדור הבילוש
ביחידה המרכזית בתל־אביב, שלכד בזמנו את
השודדים, וששיכנע את וולף להעיד נגד
חבריו.

בינתיים מכרו גם הוריו של וולף את
ביתם כצהלה, ועזבו את הארץ.

במדינה

(המשך מעמוד )32
ערוסי מסר לפני שבועות אחדים
מצב־הרוח, נתקבל בכולם בקיר. את גירסתו למה שהתרחש ביום
אטום.
הרצח במיפעל בר בקר, וסיפר כי
תחילה דיבר על הגדלת תקציב-
כאשר נכנסו עמום אוריון ועזר
הביטחון. לאחר מכן נאלץ, בלחץ
כהן למישרדו של רחמים אהרוני,
המציאות, ללחום על קיצוץ גובר
שלף אושרי את העוזי וירה למוות
והולך של תקציב זה. הקיצוץ ה בשני
הצעירים.
ראשון נתן עילה להתפטרותו של
סניגורו של אושרי מסר השבוע
עזר וייצמן. הקיצוצים הבאים גר את
גירסת שולחו, וסיפר כי אוריון
מו למשבר בינו ובין הרמטכ״ל.
וכהן אמנם באו באותו יום למיפעל.
בסופו של דבר נשאר הקיצוץ
הם נשאו איתם נשק והתכוונו
נתון בספק. ואילו תקציב חדתנח־לסחוט
כספים מבעלי המיפעל. כ לויות
— הקמתן בגדה והורדתן
אשר ראו שלא יצליחו בכך, שלפו
בפיתחת־רפיח — בלע כספים
את נשקם וירו יריד. או שתיים.
עצומים.
רמי ערוסי, שהיה מודע לסכנת
הוא השמיע רעיונות לבלימת ה החיים
האורבת למעבידיו מהמבק הון
השחור: פתיחת הכספות,
רים, נכנם למישרד וחיסל אותם
חיוב הנישומים בהגשת הצהרות-
ביריות. בכך הציל את חיי מעבי הון
שנתיות, ועוד. כל היוזמות
דיו.
האלה מתו בממשלה או בכנסת
כך הפך ערוסי בפי הסניגור
מבלי להשאיר אחריהן שריד וזכר.
מעד־מדינה שקרן ובוגד למושיע
לבסוף נשאר רק מעשה מוצלח
ומציל של מעבידיו. כיצד נבחר
אחד של הורביץ: המרת הלירה
דווקא ערוסי להפוך לעד־מדינה
בשקל, על-ידי הורדת אפם. היה
על-ידי המישטרה סיפר סגן ניצב
זה מעשה אופייני לכל כהונתו
אלכם איש שלום באותה ישיבה.
הדון־קישוטית של האיש: מעשה
הוא העיד וסיפר כי כל המעורבים
סמלי, מרשים וחסר תוכן.
בפרשה הם קרובי מישפחה וידי אד
המצבה האמיתית על קבר
דים ותיקים. היחיד שהיה יוצא-
כהונתו של ייגאל הורביץ היא
דופן בחבורה היה ערוסי. הוא
שיעור האינפלציה השנתי עם
אינו קרוב מישפחה של האחרים
סיומה .20070! :
ואינו ידיד כה ותיק שלהם. כאשר
עשתה המישטרה הערכת מצב,
החליטו החוקרים כי יהיה קל יותר
3ל׳ צ* 1ד צ 3אי
לדובב אותו.
המישטרה פנתה אל ערוסי כמה
תנועת המושבים אעה
ימים אחרי נסיון הנפל שנעשה
להפוך את אבנר מעודד לעד־רוצה
שמגי תל״עדשים
מדינה. ב 19-בספטמבר היה מעודד
יחזירו לצה ״ 7ציוד
הראשון מבין החשודים שהסכים
להעיד נגד חבריו ולהפוך עד־
:גוב המצוי בדשותס
מדינה, אך הוא העמיד תנאים.
בחופשת החנוכה ערכה המועצה
הוא לא היה מוכן לגלות מראש
האזורית עמק־יזרעאל טיול בצפון
את תוכן עדותו, וביקש שעל

צהי־ל

כלי נגינה ,

נאשם מעודד (כמרכז) כבית־־המישפט
אין מה להפסיד
המיר את אשמתו לשותפות ברצח
לאחר מעשה. הוא הודה באשמתו
ונידון לשלוש שנות מאסר. השבוע
הזמינה אותו הפרקליטות להיות
העד הראשון בתיק הרצח. אך
מעודד לא הרווה את הפרקליט
נחת. הוא מסר את שמו, את
מיקצועו וכי אושרי הוא דודו.
לכל שאלה אחרת של פרקליט
המחוז, אהרון שדר, סירב לענות.
״אין אני יכול להשיב״ ענה לכל
השאלות הנוספות שהציג לו ה פרקליט.
הוא סירב אפילו לאשר
את חתימתו על העדות שמסר
למישטרה.
מעודד היה מגולח למישעי ועד
תחילת עדותו הוסתר מעיני ה־

טירונים, תב״ר ו מצב רוח -כלמוטב
מ עי לי ם, סי סיו ח

יבררסנעסרה בי אציודגנאיכגון: טליטינה, חרסילים ,

מוטב סיטלואיזהבעיותארגוןמיוחדות, אולטייס בהטגת המצר כי םהנ ״ ל
להודיעלטלומי בהלדם האפטרי •

ו עוד ולוד .
סחבלט

החוזר שד המועצה האיזורית עמק יזרעאל
גם המשק של ופול

שוטר חמוש כעוזי ליד נאשם דנוך כתוך אודם כירדהמישפט

מידבר-יהודה. הטיול אורגן למען
חברי תנועת־המושבים, ולקראתו
פורסם חוזר שהופנה אל מושבי
האיזור. בחוזר הוטל על כל אחד
מהמושבים לדאוג לציוד מסויים:
כפר־יהושע דואג למזון, לגנרטור
ולניידות, נהלל — ללחם ובלוני-
גז וכן הלאה. הסעיף התמוה, לכ אורה,
אוא סעיף ד׳ שבו נאמר
במפורש :
״יש להימנע מלהביא ציוד צבאי
כגון: שקי־שינה, תרמילים, מעי לים,
מימיות ועוד ועוד הסיבה
לכך פשוטה: בטיולים מסוג זה
נוהג צה״ל לערוך מדי פעם חי פושים,
ולהחרים ציוד צבאי המצוי
ברשות המטיילים, ולעיתים
אף להעמידם לדין. תנועת־המו־שבים
והמועצה האיזורית עמק־יז-
רעאל דואגות למטיילים מטעמן,
ולא היו רוצות שהציוד הצבאי
יקר־הערך יחזור לבעליו החו קיים.
פרט
מעניין: גם אנשי מושבו
של הרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל אי תן,
השתתפו בטיול. על מטיילי
תל־עדשים הוטל להביא שני שקי
עצים ושק תפוזים, אך להימנע
מהבאת ציוד צבאי.

מי שפט
הרצח הכבוד

הדבה ערי מדינה —
מעט נאשמים
רמי ערוסי, עד המדינה במישפט
הרצח הכפול, זכה השבוע לשבחים
דווקא מפי סניגורו של טוביה
אושרי, עורך־הדין אליהו קדר.
העולם הזה 2263

ההסכם עם המישטרה לא יעבור
עורך־דינו הקבוע, אלא ״עורך-
דין מהאוניברסיטה המומחה לחו זים״
.החוקרים התלבטו בדבר,
ולבסוף רק שאלו אותו אם הוא
אישית לא ירה בנרצחים. כיוון
שלפי הנחיות היועץ המישפטי אין
לעשות עיסקת עד־מדינה עם ה עבריין
העיקרי. כאשר הרגיע אותם
מעודד והבטיח כי הוא לא ירה,
הסכימו החוקרים לתנאיו.
עי* עוין. המישטרה הזמינה
את ד״ר גבריאלה שליו, מרצה
למישפטים באוניברסיטת ירושלים,
ואת אמנון רודה מפרקליטות מחוז
תל־אביב, אשר ביחד ניסחו את
ההסכם. אז מסר מעודד את עדותו.
הוא סיפר למישטרה כי ביום הרצח
הופיע בביתו במושב עשרת ערוסי,
ובמכוניתו היו גופות שני אנשים.
לפי בקשת ערוסי נסעו השניים
לקבור את הגופות. בתחילה ניסו
לקברן בפרדס נטוש, אך האדמה
היתה קשה מאוד, והם החליטו
לנסות מקום אחר. כיוון שמעודד
עבד פעם בנמל־אשדוד והכיר את
המקום, נסעו לשם, קברו את ה גופות
ולידן את הנשק.
עדות זאת לא סיפקה את החוק רים.
הם החליטו כי היא אינה
מתקבלת על הדעת וכי היא שיק־רית
על פניה. הם לא האמינו כי
ערוסי בא לקבור את הגוויות ללא
תיאום מוקדם עם מעודד. אחרי
שהרהרו בדבר, הודיע החוקר משה
קנובלר למחרת היום למעודד כי
הם מבטלים את ההסכם עימו.
מאותו רגע הפך מעודד מעד־מדינה
לנאשם ברצח. ורק בתחילת
המישפט הסכימה הפרקליטות ל
צופים
על-ידי סוללת שוטרים. הוא
גם היה לבוש מעיל צבאי גדול
שדימה אותו לאחד מהשוטרים
שביניהם עמד. ערוסי שפך זעמו
על הפרקליטות, אשר לדבריו, הפ כה
אותו לרוצח והרסה את מיש -־
פחתו. הוא גם התרעם על אמצעי
התקשורת שהדגישו את חלקו
ברצח וגרמו לו עוול. ולמרות
שיכנועי בית־המישפט ואזהרות כי
הוא עלול לעמוד לדין על עדויות
סותרות, וצפוי לעונש של חמש
שנות מאסר, לא נפחד האסיר.
הוא הוכרז כעד עדין והסכים
לענות רק לשאלות הסניגורים
קדר ומשה רום. הוא סיפר כי לא

יש מה להפסיד
נפגש עם איש מהנאשמים האח רים
מאז מעצרו, וכי המישטרה
ביקשה ממנו להעיד נגד ישראל
דנוך ולערב אותו בפרשה.
ישראל דנוך, שגם הוא נאשם
בשותפות לרצח, ישב על ספסל
הנאשמים כשלצידו שוטר חמוש.
אך איש המישטרה יוסי קליין,
שעלה על דוכן־העדים ביום השני
למישפט, סיפר כי בעצם גם דנוך
היה מועמד להפוך עד־מדינה. כ עשרה
ימים אחרי ההסכם עם מעודד
נפגש קליין בתחנת המישטרה ב״
רמת*גן עם דנוך, והוא הציע את
עצמו כעד־מדינה. אך כיוון שבשלב
זה היו למדינה כבר שני עדים,
דחו השוטרים את הצעתו של דנוך,
והוא חזר להיות נאשם מן השורה.

השופט פסל.
ה-ווו ץ א*ע 4ר !

היועץ המישפטי עיכג
חליפים ג;ד מלצר שקיבל
רובה בערבון לחוב

יועץ־מישפטי זמיר
דעה מנוגדת

״עם כל הכבוד לא נראים לי
טיעוניו של הסניגור,״ אמר ה שופט
חיים שטיינברג .״אינני מא מין
כי זהו מקרה המתאים לעיכוב
הליכים, אולי •ש בדברים כדי
להקל בעונש.״ הסניגור יורם שפטל
קם על רגליו. הוא בסך־הכל ביקש
מבית־המישפט לדחות את שמיעת
המישפט עד לקבלת תשובתו של
היועץ־המישפטי לממשלה, אך ה
שופט
הביע כבר את דעתו כי
טיעונו של הסניגור חסר ערך.
ולכן ביקש ממנו הסניגור לפסול
את עצמו מלדון בתיק .״אדוני
כבר הביע בשלב מוקדם זה דעה
על תוצאות המישפט, ולכן אני
מבקש שאדוני יפסול את עצמו,״
אמר הסניגור.
רחמי המלצר. השופט הרהר
רגע, ואחר כך כתב החלטה בה
הוא פוסל עצמו מלשבת לדין ב־מישפטו
של עזרא מקסים. מקסים
הוא מלצר בבית־קפד, בתל-אביב.
בדצמבר 1979 פנה אליו החייל
רון לוי וביקש ממנו הלוואה בסך
350 דולר. הוא הסביר כי הוא
במצוקה נוראה, הקוק לכסף כדי
לבצע הפלה לחברתו. רחמיו של
המלצר נכמרו עליו, והוא הסכים
להלוות לו את הכסף לחמישה
ימים. השניים ערכו מיסמך שבו
התחייב החייל להחזיר את הכסף
ובינתיים להפקיד את רובהו האישי
כערבון להלוואה.
החייל לא הצליח לגייס אח
הכסף בזמן הנקוב, והרובה נשאו
בידי המלצר. הדבר התגלה ל
מישטרה־הצבאית, ושוטרים נשלח
לחפש בביתו של המלצר ואב
מצאו שם את הנשק. הוא נאשנ
בהחזקת נשק ללא רשיון. הסניגוז
שפטל הגיש בקשה ליועץ המשפט
לעכב את ההליכים בתיק זד. בשי
נסיבותיו המיוחדות.
השבוע קיבל הסניגור תשובו
כי היועץ המישפטי החליט לעכ
את ההליכים.

מאחור הקלעים שד הסידור!:
להשגת ההומו ~ מה נגח ומדוע ־ 1
. 1918 זהו תצלום בילעדי ובלתי־ידוע.
משמי תל־אביב ממשיכים המטוסים לעבר
ההרים, חגים מעל ירושלים. הם ממשיכים
אל ים־המלח, ורואים מהאוויר את שפך
הירדן .״טיסה מים לים״ ,כפי שמנסח זאת
לוסין.
צילום־הראינוע הזה הוא ארוך מאוד.
לדעת מפיקי־הסרט הוא משעמם, על ה קטע
המופיע בסרט אומר לוסין :״בחרנו
רק את החיוג האווירי מעל לירושלים.
איתור סרט זה נראה בעינינו כסקופ קול נועי,
מאחר ולא השתמשו בו עד היום
שימוש כלשהו בסרטים תיעודיים על ארץ־
ישראל. מוזר לחשוב שמטמון זה היה
מאוכסן שנות־דור בלונדון, בלב האימפריה
הבריטית* ,׳שיוצרי הסרטים התיעודיים על
ארץ־ישראל עד היום לא איתרו אותו. מם
הסתפקו בסרטים שיגרתיים שמנפקות חב-
רות־הסרטים.״

נדרוץ הזג
מ ח רו ת עם אנשי
ה טלוויזי ה הב רי טי ת

\ 1ך | 11 1די| | 1ף 11 תמונה מן הסרט היחידי שבו נראים יחדיו חוסיין
איבן־עלי ההאשמי, אבי התנועה הלאומית הכל־ערבית

(במצינפת הלבנה) ומוסא קאד׳ם אל־חוסייני, אבי התנועה הלאומית הפלסטינית
(בעל הכובע הגבוה) ,האיש המתגלה בסידרה נו כאבי התנועה הלאומית הפלסטינית.
מאחורי חוסיין נראה בנו, עבדאללה, שהפך לאחר מכן מלך ירדן, סבו של חוסיין.
הפרק השני של ״עמוד האש״ •הביא את
סיפור הצד השני של ׳המטבע בחזון הציוני
— את סיפורה של המישפחה ה־האשמית,
אשר האמינה כי הבריטים יכוננו
במרחב ממלכה כל־ערבית, וכי יראו בכיבוש
דמשק את ראשית הדרך של ממל כה
זו. הסיפור האמיתי של הפרק השני
הוא סיפור המהלכים שהוליכו מכל־ערביות
אל ראשיתה של היישות הפלסטינית.
להלן כמה מסיפורי הפרק ״הערבים מתעוררים״.

ס ה מי ם לי ס
קטע־הצילום האווירי משנת ,1918 המציג
את צילומי־הראינוע הראשונים של ירוש

לים
מן האוויר, הוא צילום־ראינוע בילעדי,
שטרם הוקרן בסרט תיעודי ׳כלשהו. צוות
עמוד האש איתר, כידוע, במוסיאון המילח־מה
הבריטי בלונדון אוצר של 60 סרטים.
אשר תיעדו את כיבוש ארץ־ישראל בידי
כוחותיו של הגנרל סר אדמונד אלנבי.
כאשר צפה יגאל לוסין באוצר ׳סינמטי
זה בלונדון, הוא מצא סרט שכותרתו היתה
״האוסטרלים: טיסות אוויר״ .הצפייה ב סרט
זה הדהימה את לוסין. הצלם האוסטרלי
צילם את הטיסה כולה, החל מהמראה
המטוס בשדה־תעופה שהיה באיזור בית-
דאראס (ליד באר־טוביה) .המטוס׳ בליוויית
מטוסים נוספים ,׳ממריא אל עבר יפו. בסרט
המצולם ניתן לדאות בבירור את
תל־אביב, כפי שנראתה מן האוויר ב־
1י חיים וייצמן, דודו של עזר

(במיגבעת האירופית הלבנה),
עומד ליד סר אדמונד אלנבי, כובש הארץ (במרכז) ,בקבלת־פנים

חלק מתמונות־הראינוע המביאות את
סיפורו של ״המרד במידבר״ של לורנס
איש־ערב היה ידוע, וניתן להשגה במוסי־און
המילחנזה הקיסרי בלונדון. אלא ש אנשי
צוות עמוד האש לא הסתפקו בחומר
הזה, ותוך כדי חיפושים דקדקיניים יבאר-
צות־הברית איתרו תצלומים של ״המרד
במידבר״ שאנשי־הטלוויזיה הבריטים לא
ידעו על קיומם.
יגאל לוסין על חיפושים אלה :״חיפש תי
וחיפשתי. הלכתי בעיקר בעיקבות חיים
וייצמן. הרי המישילחת הציונית הופיעה
ב־ 1919 בוועידת השלום בפאריס כאשד
כולם באו לשם להציג בקשות לנשיא
וודרו וילסון, לקלמנסו וללויד־ג׳ורג׳ *.הציונים,
כמו כולם, באו לבקש, הגדרה
עצמית׳ .המישלחת הציונית, בראיות
חיים וייצמן, מנחם אוסישקין ונחום סוקו־לוב,
פעלה ללא הרף בכיוון זה. המישלחת
הערבית היחידה שהופיעה שם הייתה
מישלחת חג׳אז, שבראשה ניצב האמיר
פייצל. חודש קודם לכן עשה פייצל את
ההסכם שלו עם וייצמן — בלונדון, ולא
ליד עקבה, כפי שרבים נוטים להאמין.
״חיפשתי חומר בכל מקיום. חיפשתי את
* שלושת גדולי המחנה המנצח במילח־מה:
וודרו וילסון, נשיא ארצות־הברית,
דו ח׳ קלמנסו, ראש ממשלת צרפת ו־דייוויד
לויד־ג׳ורג /ראש ממשלת בריטניה.

שערך ועד־הצירים הציוני. זה היה במארס , 1918 באמצע המיל־חמה,
כאשר התורכים עדיין החזיקו בצפון הארץ. המישלחת
באה כדי להניח את היסודות לבית הלאומי,־ לפי הצהרת בלפור.

במידבר, חביבו של
111 1
חוסיין ואחיו של ע

פייצל היה מוכן לשיתוף־פעולה עם היהודית .

רוך חהובתקות
תגליות המרעישות

ועידת־פאריס. ובכל מקום שאליו הגעתי
מצאתי זנב קטן ׳של טכס חתימת הסבם-
ורסאי. באותו אולם־מראות נודע...״
בארצות־הברית גילה לוסין את ארכיון
הצבא האמריקאי. הוא שד,ה שם בחברת
אנשי רשת־הטילוויזיה העצמאית הבריטית
תמזה, שליקטו חומר לתוכנית שנושאה
״פלסטין״ .על ל׳וסין היה להיזהר, כדי
שאינשי־הצוות, שעשה את עולם במילחמה,
לא ישיגו את החומר שהוא היה בעיקבו־תיו.
אחדי מאמץ רב איתר שלושה סירטי־ראינוע.
אורך כל אחד מהם: כ־ 20 דקות.
באחד מאותם סרטים ״מצאתי תמונה
נהדרת של המי׳שלתת. פייצל עם לורנס, עם
גורי סעיד (שהיה מאחזר יותר ראש־ממש־ילת
עיראק) ועם איזה שפי-ון צרפתי! ,בתור
קצין־קיש׳ור. לא מצאתי בסרט הזה שום
דבר מווייצמן — אבל מצאתי שם את כל
הגיבורים. מצאתי ׳שם את התצלומים הכי

!?תא ליות ^1^ 11

בללללב ״ .ל ב?
הונצחה כניסתו של האמיר פייצל לדמשק, אחרי שעיר זו

טובים של בלפור, שלא לדבר ע׳ל ל׳ויד־ג׳ורג׳
— קטעים המרכיבים לנו חלק גכבד
מן הסרט הזה.״
על המשך המירדף הזהיר עם אנשי ה טלוויזיה
הבריטית מספר ל׳וסין :״נפגשתי
עם אנשי תמזה למטה, וכמו אידיוט אני
אומר, איזה יום ׳גדול, מצאתי את פיי־צל!׳
מיד שתקתי ,׳וכולי חיל ורעדה.
היה לי מזל שהם מין ׳תערובת של טמבלים
ורציניים. הם היו אומנם רציניים,
אבל המזל היה בכך שהבוס יושב בלונ דון,
והוא שולח איזה בחודצ׳יק לארצות־הברית,
אחד שלא היה מסוגל להגיע ל־פייצל
בכל הארכיון הזה .׳וזה למה? כי
הבחורצ׳יק לא ידע כל־כך טוב היסטוריה,
בעוד שאני, חיפשתי את ביל הגיבורים של
דעידת־השלום. את קלימינטו, לויד־ג׳ורג׳
ווייצמן. לא חישבתי שפייצל יהיה שם.
אבל פייצל היה טיפוס כל־כך אכזוטי,
עד שצילמו אותו כנראה כל הזמן. מה
לא צילמו שם ! צילמו הודים. הסרט, נראה
כמו איזה מין קרניב׳ל של נציגי־עמים
ססגוניים. פאריס ׳נראתה בסרט הזה כמו
היתד. קרניב׳ל בינלאומי של שוחרי הגדרה־עצמית.״

האיש
שהפגיש א ת

נכבשה בידי כוחותיו של אלנבי שעלו מארץ־ישראל, ובידי הכוחות
הערביים שעלו בדרך המידבר מחג׳אז. בפיקודו של פייצל. גילוי
הסרט הזה היה אחד ההישגים המרשימים ביותר של הצוות.

המיפגש ההיסטורי

פגישתו של חיים וייצמן (משמאל) עם
האמיר פייצל, ליד עקבה, שנערך על־פי
יוזמתו של לורנם איש־ערב. בעיקבות מיפגש זה נחתם, מאוחר יותר, הסכם וייצמן־פייצל.

וייצמן עם פייצל
מתוך כל התעודות ההיסטוריות לא התברר
מי הפגיש את האמיר פייציל עם חיים
׳וייצימן. בדרך של מיקרה נפתרה חידה
זו בפגישה שהיתר, לנעמי קפלינסקי, עורכת
הראיונות של עמוד האש, שנפגשה עם
אליהו אלישר. אילישר סיפר לקפלינסקי
כלאחר יד על מסייד, מנשה המתגורר בפאריס
,׳ולדבריו היה זה האיש שתיווך בין
וייצמן לפייצל ושהפגיש אותם. מסייה
מנשה היה, כמסתבר, גם ציוני וגם מיודד
עם חבורתו של פייציל.
סיפורו של אליהו אלישר הקפיץ את
ליבם של עורכי עמוד האש. הוא היה
מעורפל, ומתוכו ניתן היה ׳להבין שאותו
מסייד, מנשה הוא האחראי למיפגיש בין
שני המנהיגים, שנערך בעקבה. הם הבינו
מתוך הסיפור שמסייה מנשה הוליך את
וייצמן במכוניתו לאותו מיפ׳גש אסוף־
מיסתוריות. אלישר יי גם ציין באוזני נעמי
קפלנסקי ׳שלפי מיטב ידיעתו מסייה מנישה
הי בפאריס. המחשבה שניתן להביא עד־ראייה
בילעדי למיפג׳ש היסטורי זה היד,
בה פיתוי שאין לעמוד בפניו.
נעמי קפלנסקי ניסתה, במאמצים רבים.
לאתר את הכתובת ׳והטלפון של מסייד,
מנשה בפאריס. היא ביקשה משליח רשות־
(המשך בעמוד )38
לורנס איש־עוב, היה האמיר פייצל, בנו של
ואללה. הוא נראה בתמונה ליד הגנרל אלנבי.
זנאי־ שיעזרו לו בהקמת הממלכה הערבית.

* כיום נשיא המועצה הישראלית למען
שילום ישראלי־פלסטייני.

וחס האגדתי

אחת התמונות שבהן נראה האיש הידוע בשם
טי׳ אי׳ לורנס, או בכינוי ״לורנס איש־ערב
זד (שני מימין) ליד האמיר פ יצל. משמאל: נודי מעיד, איש־אמונו של פייצל.

מירוץ הצללים
(המשך מעמוד )37
השידור שם, לאתר את הכתובת ואת הטלפון,
ואכן האיש היה קיים. היא שלחה
לו מיכיתב, ואחרי נמה ימים התקשרה אליו
טלפונית. אבל לא היתד! ,תשובה. מסייה
.מנשה היה בחופשה בספרד, דבר שהגביר
את המתח. אחר־כך הוא היה שוב בחופשה
בריביירה .־לבסוף, כאשר נוצר הקשר, התברר,
כפי שסיפרה קפלנסקי :״הוא בעצם
הפגיש את וייצמן עם המישלחת הערבית
בלונדון, ולא בעקבה, וכל המירוץ הזה

אחד מהרישומים היה ״נכבד ערבי בא
לעיר ערבית״ — כותרת שלוסין היה עלול
לפסוח עליה. אלא שבאינטואיציה, שבה
נעזר במהלך כל !איסוף החומר, הוא ביקש
שיקרמו לו את הסרט, במה שמכונה
״הקרנת נגטיב״ .הקרנה זו לא הבהירה
דבר, ואז, בעקשנות, תבע לוסין מהצרפתים,
שיקרמו לו את הסרט בפוזיטיב. אח רי
כמד, דקות של הקרנה זו צעק בהתרגשות,
זו כניסתו של פייצל לדמשק
אותו לבלר צרפתי, שתיעד את הסרט
ורשם את הכרטיס, לא ידע כלל מי -זה
פייצל.
על שילובו של סרט זה בפרק השני של
עמוד האש מספר לוסין :״חלק מרשים
של הסרט הוא כניסתו המפורסמת של
פייצל לדמשק. צילומים אלה בנו לנו חלק
מהסיפור, שהוא, עבורנו, הרקע של חל־חי.
אבל מה שמעניין הוא שתל-יחי הופכת
בעצם לאפיזודה בכל הסיפור הזה של
מאבק הערבים על המדינה הכל־ערביית, ש הבריטים
הבטיחו למישפחה. ההאשמית.
פרט בעל־משמעות, שניתן להסיק מתצלו־מי־הראינוע:
בשעה שהבריטים נכנסו ל ירושלים,
שררה אדישות בין הערבים.
ואילו התצלומים המתארים את כניסת
פייצל •והפריטים לדמשק מראים הילולה
שלא •תתואר.״

האם היה זה רצח פוליטי?
על מה 1ובו אבו־וביע וגיאבו?
מי היין ה ח ״לים שאי ימו על הח־־כ?
מדוע י לאויוגנו על חי 1של השיחי?

כן נולדה פל ס טין

פסקולן מוסק
נקישו תעל השולחן
היה מירוץ בעיקבות צללים. ואני האמנתי
שיהיה לי עד־ראייד, לאותה פגישה היסטורית

תל־חי הופכת בעצם
אפיזוד ה
בעוד התנועה הציונית מתועדת-יחסית
בתצלומים ובמעט קטעי־סרטים, שיש בכו חם
לשמש בסיס להימחשה קולניועית־טלוויזיונית
של תולדותיה, הרי שהתקופה
בין שתי מילחמות־העולם לא העניקה ל תנועה
הפלסטינית •תיעוד מצולם רב, שיש
בכוחו להמחיש יאת •תולדותיה של תנועה
זו. בעיה זו ניצבה בפני צוות עמוד האש,
שהיה מודע בבהירות לכך שיש למצוא
בכל דרך המחשה •מצולמת של התעוררות
התנועה הלאומית הפלסטינית.

מי אירגן א ת
״ ה צ הר ת גלפוד״
בפרק השני ובפרקים אחרים בסידרה
לא נכנס קטע, שבו טוענת בתו של גחום
סוקולוב, צלינה, כי ״הצהרת בלפור״ באה
תודות לפעלו של אביה. היא טוענת בעק שנות
כי וייצמן לקח לעצמו את התהילה.
יי העובדות, שעליהן מבססת צלמה סיוקד
לוב את טענתה, קובעות כי סוקולוב נסע
לפאריס לשכנע את הצרפתים שיסכימו להצהרה
זו. חשוב לא פחות: הוא נסע גם
לרומא, אל קריית-הוותיקן, שם ניסה ל שכנע
את האפיפיור שלא יביע התנגדות
נוצרית ל״הצהרת בלפור״ .צלמה סוקולוב
אמרה דברים אלה בראיון שערכה איתה
נעמי קפלנסקי. היא הוסיפה כי עדות לכך
מצוייר. בכתבי אביה, אלא שאיש אינו
קורא עוד בכתבים אלה.
במיסגרת החיפושים הללו הגיע יגאל
לוסין אל. ארכיון־הסרטים של הצבא ה צרפתי,
השוכן במחנה צבאי, לא הרחק
מפאריס. אלא שלמרות שפריטי החומר
המצולם בארכיון זה נרשמו, געשה הרי שום
בחוסר מודעות לנושאים המצולמים.

מעטים שרידי המשתתפים בדרמה ה היסטורית,
אשר נערכה עם תום המילחמה
העולמית הראשונה, כאשר העולם כולו
חולק בין האומות יוד,עמעמים השונים. זה
הביא את עורכי עמוד האש לחפש אחר
כפילים, שיציגו את עמדות־המוצא של
כוכבי ראשית העימות הפוליטי בין הציו נים
ותנועת ההתעוררות הערבית. את עמד
דות־הפתיחה העקרוניות מייצגים אנוור
ניוסייבה ואבא אבן.
מסביר שיקול זה עורך הסידרה, יגאל
לוסין :״אבא אבן אומנם היה מזכירו של
וייצמן בסוף שנות ה־ .30 קודם לבחירתו
עשינו חיפושים. השתדלנו בסרטים שלנו
לקחת אך ורק מקורות ראשוניים, עדים
ראשוניים. אבל מכיוון שבפרק השני מדד
בר בתקופה מרוחקת, עשינו כאן נסיגה
ולקחנו שני אנשים שיכולים לבטא את
העניין.
״אחד מהם הוא אינוור נוסייבה, שאינו
מופיע כמי שחי אז, אבל הוא מביא לנו
תגובה ערבית על הסכם פייצל. היתד, לנו
בעייה עקרונית, פעייה של ועודף בפילמים
מאותה •תקופה, ועוני במרואיינים חיים.
לכן עשינו נסיגה טאקטית, כלומר, הפרנו
עקרון שלנו מפלי ליצור תקדים. לקחנו
שני אנשים, שהם בבחינת דברים לתנועו תיהם
— אבן ונוסייבה. אילו היינו מצי גים
את הסכם וייצמן—פייצל כאיזו מין
אידיליה, היה זה פגם. מכיוון שנוסייבד,
הוא פרדהאשמי עד עצם היום הזה, הרי
שהוא בר־ויכוח •לעמדה הציונית של אבן.״
את המשך בחינתם של ניצני הבעיה ה פלסטינית
מתאר לוסין כך :״כבר מן ההתחלה
הבעייד, היא שעל הפלסטינים ל החליט
ממתי הם פלסטינים, ומהי עמדתם
כלפי הסיפור של, המרד במידביד יו,החזון
הכל־ערבי יש להם פעייה, וסרט זה
משתדל להצביע על שורש העניין.
הסרט משאיר שאלה זו פתוחה לגבי
ראשית הזהות והישות הפלסטינית, מבלי
לקבוע עמדה אקטואלית. לעומת זאת
מציג הסרט תהליך מאוד מעניין, תהליך
המתבסס על עובדות.
״עד בואם של הבריטים, היה העניין הלאומי
של הערבים מתמקד בדמשק. שם
תלו את הלאומנים הערביים. מילבד מכמה
התבטאויות אנטי־ציונ״ות נגד מכירת קרק עות
ונגד העליה, לא היתד, שום התבטאות
לאומית מדינית בארץ־ישראל. עד כדי כך
שכאשר הגיעו הבריטים הם כלל וכלל לא
התרגשו מכך. ההתעוררות באד, בעיקבות
כיבוש דמשק, ואז הקימו הפלסטינים את
תנועתם, סוריה הדרומית /וחשו עצמם
כחלק בלתי-נפרד מהתנועה הלאומית הסו רית.״

התהליך שהוליך את הפלסטינים ל התבדלות
שלהם אומר לוסין :״זה היה
אחרי חלוקת המפות של המרחב. הצרפ תים
נכנסו לסוריה׳ סילקו מתוכה את
פייצל וניפצו את החזון הכל־ערבי. אז
באו כמד, מערביי הארץ אל מוסד, קאדם
(המשך בעמוד )40

^ ני ע צו כ נורא נורא נורא. הלב
שלי כואב נורא נורא נורא. הכנסת
לא מעניינת אותי בכלל בכלל בכלל.״
נאום ההספד הטלפוני של שייח׳ ג׳אבר
מועדי על ח״כ שייח, חמאד אבו־רביע.
אין ספק שהשייח׳ הדרוזי, מכפר ירכא,
היה מזועזע ממותו של הח״כ הבדואי,

דלת הקדמית שנפתחה, עוד ארבעה כדו רים.
יום
השני האחרון היה אחד הימים
הבודדים השנה שאבו־רביע לא הסתובב
בלוויית שומרי־ראש צמודים מכפרו. עוד
לפני כמה חודשים נודע לו שבגליל הוצא
נגדו ״חוזה״ .היה זה במהלך הסיכסוך

מי שצריך להכנס לכנסת במקומו של אבו־רביע, ג׳אבר מועדי מכפר
ירכא שבגליל מכחיש בכל תוקף רמזים לכך שהוא היה מתנגדו של
• 11י
אבו־רביע. שייח׳ ג׳אבר טוען שלאחרונה הוא השלים עם אבו־רביע ״ואפילו דיברנו.״
מתל־אל־מלח על כביש באר־שבע ערד.
אך לא רק היורש (שייח, ג׳אבר ייכנס
לכנסת במקומו של אבדרביע) ,היה מזוע זע.
הרצת הראשון של חבר־כנסת ביש ראל
זיעזע את הרחוב היהודי והערבי,
הכניס נימה. של חשש בליבם של נבחרי-
העם ואף זכה לכותרות ראשיות במהדורות
החדשות ברחבי העולם.
כמה דקות לפני שעזב, ביום השני
האחרון את הכנסת, נקרא שייח׳ אבו-
רביע על־ידי סדרן לטלפון.
אחת השאלות, שאותה מנסה עתה ה-
מישטדה לברר, היא עם מי שוחח אבו-
רביע את שיחת הטלפון האחרונה שלו,
והאם יש לכך קשר עם המארב.
מייד לאחר שיחת הטלפון יצא אבו־רביע
להולילנד. במלון זה, שהיה פעם
אחד ממלונות־הפאר של ירושלים, נוהגים
להתגורר כמה מחברי־הכנסת הערביים והדרוזים
מכל המיפלגות. לפני שהספיק להח נות
את מכונית הפיג׳ו 504 הירוקה שלו,
במקום אסור לחנייה, הסתער עליו צעיר,
לבוש ככל הנראה בבגדי־חאקי, אך לא
במדים של צד,״ל.
הירייה הראשונה נורתה מבעד לשמשה
הקדמית של המכונית. נראה כי מירייה זו
נפגע אבדרביע בראשו. הוא ניסה לצאת
מהמכונית ואז ירד, בו המתנקש. ,דרך ה
בינו
לבין שייח׳ ג׳אבר מועדי, האיש
החזק של מפא״י במיגזר הדרוזי.

רצח ב ת קו פ ת
ה מנד ט
^ עמל ר ב הצליחה מיפלגת־העבודה,
יי ערב הבחירות האחרונות, להרכיב את
הרשימה הערבית המאוחדת הקשורה בה.
רק לאחר שהובטח לשלושת הנציגים ה ראשונים
ברשימה שכולם יכהנו בכנסת,
גם אם תקבל רשימה זו מנדט אחד ביל-
בד, אפשר היה, ברגע האחרון, להגיש
את הרשימה לוועדת־הבחירות-המרכזית.
הראשון ברשימה היה סייף א-דין אל־זועבי
מנצרת. הוסכם שסייף א־דין יתפטר
כעבור שנה, ובמקומו ייכנס מיספר
שניים: הבדואי חמאד אבו־רביע, שגם
הוא ייכהן שנה ויפנה את מקומו לשלישי
ברשימה, שייח׳ גאבר מועדי מירכא.
סייף א־דין קיים את חלקו בהסכם.
אך כשהגיע זמנו, על־פי הסכם הרוטציה,
של אבררביע לפנות את מקומו, הוא סרב.
אבדרביע העדיק זאת במאבק על קרקעות
הבדואים בנגב שבעיצומו עמד אז.
שייח׳ גאבר מועדי לא יכול היה להרשות
לעצמו לוותר בקלות. השייח׳ ה

גופתו של חי־נ אוס־וביע, נתזו מכונית הפי גיו שלו, דקות
קשיש, הנראה צעיר בהרבה מ־ 70 שנותיו,
היה חבר־כנסת מאז שנת , 1952 מילבד
הפסקה בת שנתיים בכנסת הרביעית. הוא
שולט עדיין במיגזר הדרוזי, אם כי ל אחרונה
התערער מעמדו, כשצעירים ואינטלקטואלים
דרוזים יצאו נגדו. שייח׳
ג׳אבר יודע שחברותו בכנסת היא
מקור כוח נוסף כדי להתגבר על ההתנגדות.
אין זו הפעם הראשונה ששמו של שיידו
ג׳אבר משתרבב לפרשת רצח. בגליל זכור
מיקרה רצח, שהיה עוד לפני קום ה מדינה,
ששמו של שייח׳ ג׳אבר שורבב
אליו. הפרשה הושתקה ועד היום אסור
להזכיר אותה בפני השייח/
תארו הרשמי של שייח׳ ג׳אבר היום
הוא יועץ ההסתדרות לענייני המיגזר־הערבי.
אולם תפקיד זה לא הספיק לשייח׳.
הוא תבע דיון בוועדת־הכנסת וביקש ממנה
לאכוף על שייח, אבו־רביע לפנות את
מקומו בכנסת. כאשר סרבה ועדת־הכנסת

לעשות כן, פנה לבית־המישפט-הגבודד
לצדק וביקש סעד ממנו. בג״צ סירב להע-
תר לבקשתו.
אז החלו האיומים על אבדרביע.
לעיתונאי דבר, נחום ברנע, סיפר אבו-
רביע, עוד בחודש אוקטובר האחרון, ש נודע
לו שאנשי שייח׳ באבר הוציאו
חוזה על חייו. מאותה עת החל אבו־רביע
ללכת עם שומרי־ראש משיבטו. כעבור
כמה שבועות הגיעה מישלחת אל אבו-
רביע, אחת מיני רבות, שביקשה ממנו
להתפטר ולפנות את מקומו בכנסת.
אך מישלחת זו היתר. שונה מיתר ה-
מישלחות. צעירים דרוזים, לבושי מדי
צה״ל ומזויינים בנשק חם, הגיעו לפגישה
עם אבו־רביע ודרשו ממנו להתפטר. היה
זה איום של ממש.
.אבו־רביע פנה אז בתלונות למישטרה
ולצה״ל. באופן אישי הוא מסר מיכתבים,
אשר סיפרו על התקרית, גם לשר־הפנים,

הממונה על המישטרה, הד״ר יוסף בורג,
וגם לסגן שר־הביטחון, מרדכי ציפורי.
יתכן והמיכתב נשכח אצל ציפורי. ה־תלונו!
לא הגיעה כלל לשילטונות צה״ל.
ככל הידוע גם לא התייחסה המישטרה
ברצינות למיכתבו של אבררביע לבורג.
נראה שגם אחרי מותו ימשיך אבו-
רביע לרדוף את שייח, ג׳אבר.

אחרי!תרצח
ביניהם בעזרת טילי־כתף, רימונים ותת-
מיקלעים, פרחו בגליל שמועות שהנשק
סופק לאחת החמולות על־ידי שייח׳ ג׳א-
בר. ג׳אבר הכחיש אז את האשמה בפני
כתב העולם הזה.
היחסים בין ח״כ שימעון פרס לבין
שייח׳ ג׳אבר ידידותיים במייוחד. כמה ימים
לפני ההתמודדות במיפלגת־העבודה, ערך

הפיקוד

אלוף פיקוד המרכז, האלוף משה (״מוישה וחצי״) לוי,
הגיע למקום הרצח דקות ׳אחדות אחרי המעשה.
האלוף היה מודאג במייוחד כשהגירסה הראשונה היתה כאילו חיילי צה״ל הס שירו
באבו־רביע. האלוף הורה לכוחות צה״ל להשתתף במצוד אחרי הרוצחים.

יצחק ׳ברמן נראה כאן בעת ביקור במאהל של אבו11

רביע (העומד לצידו) על כביש ער באר־שבע. ברמן,
י - 11

ש״זכה״ להיות יושב־ראש הכנסת הראשון בתקופתו נרצח חבר־כנסת, היה הראשון

מתוך ארבעת העצורים שנעצרו עד עתה,
שניים הם קרובי מישפחתו של שייח׳
ג׳אבר מהכפר ירכא ושניים אחרים, אותם
שנעצרו במחסום ליד ג׳נין, הם מכפר
ערבי גלילי, הידוע כנתון להשפעתו של
השיית׳.
עובדה נוספת, הידועה כמעט לבל ערבי
בגליל. תתגלה אף היא בוודאי במהלך
החקירה. שייח׳ ג׳אבר הוא, בארבעים ה שנים
האחרונות, אחד מסוחרי הנשק הגדולים
ביותר במיגזר הערבי בגליל. כש לפני
חמש שנים חיסלו שתי חמולות ירי בות,
בכפר הגלילי אבו־סנאן חשבונות

שייח׳ ג׳אבר חאפלה עצומה, בהשתתפות
אלפי אנשים, לכבודו של שימעון פרס.
אז החליט אבו־רביע לערוך כמה צע דים
פוליטיים, שהיו מחושבים היטב. הוא
גיבש את כוחותיו והחל במשא־ומתן עם
אישים ערבים ודרוזים, ביניהם כאלה ש היו
פעם מקורביו של שייח׳ ג׳אבר.
צעדים אלה היו מסוכנים לשייח׳
ג׳אבר. הוא חשש שמא יכנע שימעון פרם
ללחצים עקיפים אלה, ולמרות החאפלה הגדולה,
יבכר את אבו־רביע.

יוסי ינאי !

מ ירוץ הצו
(המשך מעמוד )38
אל־חוסייני, מי שזזיה ראש עיריית יחוש*
לים, וזה אמר להם את מישפט־המפתח,
•שיש לראות בו את ראשית היישות ה־
!מדינית הפלסטינית , :קירה מה ׳שקירר, בסו*
ריה. עלינו להתרכז עכשיו במתרחש כאן.
על פלסטין עלי׳נו להגן!׳

הרגישות הפלס טיני ת
של יוסף לפיד
המקום היחידי בסיידרה ישבו התערב
יוסף לפיד, כמנכ׳׳ל רשות־השידור, מצוי
בכמה מתימונות־הסיום של הפרק השני.
לפיד, שהוא רגיש מאוד לעניין הערבי,
ציין באוזני עורכיה של הסידרה ״שיש
מעט מאוד יהודים בפרק השני,״ ׳תחושה
שלא היתד, רחוקה מתחושתם של העור כים.
אז בא יועצו של לפיד, נקדימון
(״נקדי״) דוגל, שהוא עצמו מומחה לאותה
תקופה (הוא הפיק סרט על תל־חי ופיר*
סם ספר) והציע לפנות אל !נחום הורוביץ,
המציג את סיפור תל־חי כזנב של סוף
״המרד במידבר״ וחלום הכל־ערביות, ש הצרפתים
ניפצו אותו.
כאשר נשאל יגאל לוסין בעניין זה של

החלו במהומה, אלישר פנה וביקש ש-
הראיונות עימו ייגנזו, ובקשתו כובדה.״

האיש שהביא קו לו ת
ל מי לחמה הרא שונה
צופי הפרק הראשון והשני של עמוד
האש לא שמו ליבם לעובדה, כי כל
סירטי הארכיון שהובאו היו בעלי עושר
קולי, שהשכיח מהצופים את העובדה כי
הם צולמו בימי הסרט האילם.
במאי הפרק הראשון, ניסים מוסק, סיפר
מעט מפלאי יצירת פס־הקול המשוכלל,
אשר ליווה את פירטו .״יש בסרט קטע
בולט ביותר, שבו ניתן לראות את הסולטאן
יוצא, ואז נשמעת קריאה, משהו
כמו, הקשב׳ ושאר קולות תס״ח. אנחנו
השתמשנו כאן בפס־קול מתוך הקלטות
של סירטי טלוויזיה, שתיארו את הטכסים
של החלפת־שבויים עם המצרים אחרי
מילחמת יום־הכיפורים. הזמנו עשרות
אפקטים ופעלולי-קול מחוץ־לארץ. אחד
מד,מיקרים המצחיקים יותר היה כאשר
היה עלינו להתמודד עם בעיית תיזמורת*
ראשון המפורסמת. הבאתי הקלטות של
תיזמורת כפר־חסידים, תיזמורת שמנגנת
עם זיופים מחרידים, והיה לנו בצוות וי כוח,
אם להשתמש בזיופים מוסיקאליים
מודגשים, או לא. בסוף החלטנו שלא.״
מעיר בעניין זה יגאל לוסין :״הבמאים
רוצים תמיד להשיג אפקט, געוד ההיס טוריון
רוצה להשיג את האותנטיות. בעי ני
הבמאים אני נחשבתי כהיסטוריון, ובעיני
ההיסטוריונים כבמאי.״
מבחינה טכנית, פס-הקול של. הסרטים
מימי הסרט־האילם בעמוד האש מורכבים
מסינכרוניזציה של 12 שכבות פסי-קול.
כאשר הצבא הבריטי נראה חוצה את
תעלת־סואץ על הגשר, הוקלטו דפיקות ידו
של מוסק על שולחן־עץ, ויצרו ברקע
את אחד ממרכיבי הקול. שאר מרכיבי־הקול
היו מוסיקה. אווירה. ציפורים, סוסים,
אנשים ושאר אפקטים של ימינו הול בשו
על פסי־הקול. מוסק מספר כי בקטע
שבו נראה איתמר בן־אב״י מדבר, הוכ נס
בקול מרוחק קטע של איתמר בן־
אב״י מדבר, שהוקלט בשנות ה־ ,30 כאשר
הוא היה באמריקה. מציין לוסין :״אם
היו רואים את הפרק הזה כלי פס־הקול
המתוחכם הזה, היה הסרט משעמם.״

להזיז שגי מיליוני ם
צופי הטלוויזיה שלא שילמו אגרת־טל-
וויזיה יכולים לראות את פרקי עמוד האש
בלא כל נקיפות־מצפון, שהרי חלק ניכר
מתקציב הסידרה מקורו היה בתקציבים
ממשלתיים מיוחדים. הסיפור של תהליך
המימון הראשוני של הסידרה הוא נושא
לסרט, מאחר ושום מוסד לא לקח את
׳מימון הסידרה מחשבונו, בשלבי הפתיחה.
באחד השלבים הראשונים ניסו להשיג
הלורד בלפור
אצל בגין את המימון הדרוש, והוא הפנה
האנגלים הפסידו במירוץ
את המבקשים אל שר־האוצר באותם
ימים, שימחה ארליך, וההפנייה לא הוהתערבות
לפיד, הוא אמר :״ראה, המיש* עילה. יוצרי ד,סידרה פנו אל כל הגור מים
האפשריים, לממשלה, לסוכנות. כולם
טר הקודם לא היה מתירני כפי שחושבים
דיברו יפה, ושום דבר לא יצא מן הדי והמ״שיטר
הנוכחי אינו כפייתי. כפי ש בורים,
עד נקודת־המיפנה. מספר לוסין:
חושבים. ההתערבות של ארנון צוקרמן ב״יום
אחד היפנה אותי סמנכ״ל רשות-
שיקולי העריכה בניקוי האש של מרדכי
השידור, עבאדי, אל שר־שלום שירן, ש קיירשנביוים
היו רבים יותר ופוליטיים יו־יתר
מאשר ההתערבות המועטה הזאת ב היה הממונה על תקציבי־ד,מדינה. שירן
תפס מייד את העסק, והוא היפנה תק עמוד

ציב של שני מיליון ל״י (לפני יותר ׳משלוש
שנים) ,ומאז זה היה ככדור־שלג.
הכבוד ה אבוד של
עבדנו בהפקה בשיטת חומה־ומיגדל. למד נו
הרבה מתולדות הציונות, כאשר למדאלי
הו אלי שר
נ ו איך זה לעשות סידרה כזאת במדינת-
ישראל. השיטה היא: לקבוע עובדה —
עוד לפני שאנשי הגוף המכונה ״צל׳ש״,
ואז אתה נשאר בשטח, ואז הם צריכים
אשר עתר בשבוע שעבר לבית־המישפט
לבוא ולהמשיך לספק לך את התקציבים...״
העליון נגד הקרנת עמוד האש, ניסו
דן עומר !
להרוויח הון פוליטי מעירוב הנושא ה בשבוע הבא פרק שלישי :
עדתי בסידרה זו, הועלה הנושא באופן ״עם ישראל — איפה 1״
ברור בידי אליהו אלישר, ממנהיגי הצי זו
קריאתו המפורסמת של חיים וייצ•
בור הספרדי בארץ בשנות השלושים, ה מן
למחרת הניצחון המדיני בוועידת סן־
ארבעים והחמישים. אלישר, שרואיין לצורמו.
מדוע לא ניצל העם היהודי את
רך הסידרה כעד-ראייה לשורה שלמה של שעת״הכושר לעלות בהמוניו לארץ־יש-
אירועים היסטוריים והתרחשויות, סירב
ראל, בראשית שנות העשרים י הסרט
להתיר שישתמשו בעמוד האש בקטעים
מתאר את המצב החדש, מלא האשליות,
מהראיונות איתו, בשל הוויכוח הציבורי שנוצר אחרי מילחמת״העולם הראשונה
שעשוי היה להתעורר, לדעתו, בעניין חל באירופה. המהפכה הסובייטית, שנראתה
קם של הספרדים בציונות.
כפותרת את שאלת״היהודים על פי האיניסחה
זאת עורכת־הראיונות של ה־ דיאולוגיה הסוציאליסטית, ושלום־ורסאי,
שהביא לידי גמר את תהליך האמנסי-
סידרה, נעמי קלפנסקי, שסיפרה :״עוד
בשלבים הראשונים היתה לו הרגשה כי פציה על־פי האידיאלים הליברליים. ברא-
שית שנות העשרים נראה היה כאילו
עדות־המיזרח מקופחים בסידרה, עוד לפני
שאנשי צל׳ש החלו, ואחרי שהצל׳שים שוב אין שאלה״יהודית בעולם.

דוגמנית טמיר
חזרה לניו־יורק
4יכונית ח״מרצדס״ המפוארת נעצרה
ליד אחד מבתי-ד,אופניה בתל־אביב.
מהמכונית יצאה יפהפיד, נמוכת קומה,
לבושה על-פי צו האופנה האחרון ונכנסה
אל תוך הבניין. שם התקבלה אנאבל טמיר
על־ידי חברותה הדוגמניות בקריאות שימחה.
הדוגמניות ידעו שאנאבל היא לא רק
חברה למיקצוע אלא גם ״האמא הטובה
שאוהבת להעניק מתנות.״ אנאבל שלפה
מארנקה עגילי זהב, צמידים וענקים,
ובנון־שאלאנטיות העניקה אותם במתנה
לחברותיה.
בעוד אנאבל, דוגמנית מארצות־הברית־שהפכה
לישראלית אחרי שנישאה לעורך-
דין תל-אביבי, אלי טמיר, מנסה להתחבב
על כל מי שהיא פוגשת בעזרת מתנות
יקרות ערך, והופכת במהירות, למרות
גילה הצעיר, להיות האמא של הדוגמניות,
טוען בעלה :״היא לא מצליחה להיות
האמא של הבת שלנו, נטלי.״
כך החל אחד ממאבקי הגירושים המסעירים
ביותר בארץ, מאבק בין דוגמנית
יפר,פיה לבין עורך־דין צעיר. אלי טמיר
אמנם גמר את לימודי המישפטים שלו,
אך הוא מופיע בבית־המישפט רק בדיונים
ביינו לבין אשתו. את כספו חרב עשה
טמיר מעסקות שונות. בין היתר הוא שותף
באחת המיסעדוח המפורסמות ביותר ב־תל־אביב.

יהודיה

נוצריה?
י 16 פני כמה חודשים הגיש אלי בקשת
• גירושין. הוא טען שאשתו ד,קרייריס טית
מזניחה את בתם המשותפת. כן טען
בפני השופטים והדיינים שהוריה של אשתו,
צמד קשישים אמריקאים שבאו בעיקבות
בתם לישראל, מתערבים בחיי הנישואים
שלו והורסים אותם.
יום לפני הדיון ברבנות חתמה אנאבל
על התחייבות לבעלה. היא הבטיחה לפרוש
מהדוגמנות, להיות אם למופת ולא להר
שות
להוריה להתערב בחיי הנישואין שלה.
כדי להוכיח שכוונותיה אמיתיות, הסכימה
אנאבל שבית־המישפט יוציא צו האוסר
על הוריה להיכנס לדירתה.
הסידור החדש החזיק מעמד חודשים
ספורים. אנאבל התגעגעה לדוגמנות והוריה
התגעגעו לנכדתם, נטלי. טמיר חידש את
דרישתו לגירושין ואף דרש שנטלי תהיה
בחזקתו.
בשלב זה החל המאבק העיקש והממושך.
למרות שהוא עצמו עורך־דין, פנה טמיר
לעורך־הדין התל־אביבי אברהם (״רמי״)
הדר שייצג אותו. אנאבל גייסה את עורך-
הדין מירון קין. היה ברור שסיכוייו של
טמיר לזכות בנטלי אפסיים. החוק קובע
שילד יישאר בחזקת אימו עד גיל שש.

הבעל המזוג 1שולח שוטרים ובלשים
נוי לחפש את אשתו, שבותה עם בתו
לאמויק ה !שטוענת שהיא 1וצויה

חמיודף

אנאבל ניסתה להילחם בכל כוחה נגד
כוונתו של בעלה לקחת את נטלי ממנה.
בפני בית־הדין־הרבני היא טענה שאינה
יהודיה כלל, ולכן אין לבית־הדין זה כל
סמכות לדון בעניינה. בפני בית־הדין־
המחוזי היא טענה שהיא יהודיה, לכן צריך
הדיון לעבור לרבנות. אלי טמיר לא נשאר
חייב. הוא הצליח להשיג עדות מרב
אמריקאי, שלפיה הוציאו ממנו אנאבל
והוריה במירמה תעודה על־כך שהם לא
יהודים.
השפעה עויינת
ך ראה שבאותו רגע החליטה אנאבל
להגן על הזכות להחזיק בבתה. היא
נטלה את נטלי והסתלקה מהארץ. בשלב

פרקליט טמיר עם אילנית
חזרה למאבק
חינוכיים טוב יותר מאשר אמה, ובוודאי
שטוב יותר מאשר הוריד, של אמה.״
לגבי הרומן של אנאבל עם הפלסטיני
קבעה השופטת שצקי :״האם יכולה
לחיות עם מי שהיא רוצה, אפילו עם
אדם עויין. אך המצב שונה לגבי הילדה.
הילדה עלולה ליפול להשפעה של בן דת
ולאום זרים ואף עדינים.״
טמיר עצמו נדהם מפסק־הדין של ה שופטת
שצקי. ידידיו הקרובים ועורכי־דין
אחרים, שעימם התייעץ לפני המישפט,
אמרו לו שאין לו כל סיכוי לזכות בבת.
על־פי הוראתה של השופטת תעביר
שגרירות ארצות־חברית בתל-אביב את
צו בית־המישפט הישראלי לאנאבל בניו-
יורק. אך לטמיר, שהצליח בינתיים להת

הפך המאבק חריף עוד יותר. אלי טמיר
טען בבית-המישפט שאשתו אינה מצליחה
לפרנס את עצמה ואת בתה בכבוד .״היא
נודדת בארצות־הבדית מעיר לעיר, נטולת
פרוטה ומשאירה את נטלי אצל הוריה
הזקנים. טמיר,״ טען עורך־הדין הדר,
״הוא איש עתיר נכסים ויכול לטפל בבתו
בהלכה.״
כקלף אחרון שלף הדר את הידיד ה פלסטיני
של אנאבל. לדבריו, מתרועעת

אנאבל בארצות־הברית עם ערבי פלסטי ני,
וכאשר השלושה, אנאבל, נטלי וה פלסטיני,
נפגשים, משפיע הדבר לרעה
על הילדה. קין הודה בשמה של מרשתו
שהיא עובדת קשה לפרנסתה, וכי לעיתים
היא משאירה את נטלי אצל סבא וסבתא,
המטפלים יפה בנכדתם. לרוב לוקחת אנאבל
את נטלי איתה למסעותיה. כן הודה קין
שלאנאבל יש ידיד ערבי פלסטיני, אולם
״אין לאיש זכות להכתיב לה עם מי
לצאת.״
פסק־הדין של השופטת המחוזית עדנה
שצקי היה יותר ממפתיע. שצקי שוכנעה
מדברי עורך־הדין הדר, שטובת הילדה
מחייבת שנטלי תהיה ברשותו של אביה,
״המסוגל לספק את צרכיה החומריים ודי־

גבר על משבר הפרידה שלו מאנאבל,
והמשמש היום כמלווה החברתי הקבוע
של הזמרת אילנית, ברור לגמרי שאנאבל
לא תוותר בקלות רבה על נטלי.

בלשים ואפ.בי.איי.

עדו הבא של טמיר הוא שכירת בל שים
פרטיים אמריקאים וישראלים,
כדי שימצאו את אנאבל ונטלי. אין ספק,
שמיד עם היוודע פסק־הדין ירדה אנאבל
למחתרת ולקחה איתה את נטלי.
טמיר העשיר מארגן עתה את אחד
המירדפים הגדולים ביותר בין ישראל
לארצות־הברית. הבלשים הפרטיים שלו,
בעזרת אנשי האפ.בי.איי ,.המצווים על
קיום צווי בתי־מישפט, ינסו לגלות את
מקום מגוריה החדש של אנאבל יחד עם
הידיד הפלסטיני שלה.
גם כשיסתיים המירדף הגדול, ואנאבל
תימצא, עדיין לא תסתיים הפרשה. טמיר
ינסה בוודאי לקחת את נטלי בכוח, אך
קשה להניח שהדבר יעלה בידיו. הוא
יאלץ לפנות לעזרת החוק האמריקאי, אך
יש להניח שגם אנאבל תעשה כן. היא
תנסה, בעזרת צווים של בתי-מישפט
אמריקאיים, להעביר את רוע גזירת בית-
המישפט הישראלי׳ ולהילחם בבתי-מישפט
בארצות־הברית נגד הנסיון לקחת ממנה
את בתה.
ידידיה של אנאבל מאמינים בי בסופו
של דבר היא תנצח .״כל העניין הזה
כאילו היא מזניחה את הבת שלה הוא
לא נכון,״ הם טוענים ,״אנאבל היא אם
מסורה ואוהבת, והיא תילחם כמו לביאה
כדי שנטלי תישאר ברשותה. פרשת ילדי
יונדף,״ מבטיחים ידידיה של אנאבל,
״תהיה כאין וכאפס לעומת פרשת נטלי
טמיר, אם אכן יצליח אלי למצוא את
נטלי וינסה להביא אותה לישראל.״

במדינה
ד ר בי חיים
מז לרע
חחח ״ מול טוב״
החתן גתקף
בחדדמלת-זוועה
וביטל את טכס הנישואין
ההודעה שהגיעה לבית־מישפחת
הכלה יומיים לפני החתונה היתד,
מהממת .״התחרטתי!״ ביקש החתן
למסור לאשתו־לעתיד .״החלטתי
שלא להתחתן איתך ואני מבטל
את הנישואין.״
נימוקו של החתן, אברהם סזגד
בן ה־ ,27 לשינוי הבלתי־צפוי שחל

בדה כהן
עם בחורים אחרים
בתוכניותיו היה יוצא־דופן. המועד
שבו עתיד היה סזגד לשאת לאשה
את מירי כהן־אסיה, בת ה־ ,20 נקבע
שנה מראש. חודשיים לפני החתונה
טבע אחיה של הכלה בים.
לדברי החתן שהתחרט, פגעה בו
הטביעה קשות, מפני שגם שני
אחיה של חברתו הקודמת נפטרו
בתקופה שהיה עימד, בקשרים.
בין אברהם לבין אחי כלתו,
אורי, שהיד, בן 24 כאשר טבע,
שררה ידידות עמוקה .״היינו ממש
כמו אחים,״ סיפר אברהם, המתגורר
עם מישפחתו בשיכון תל-
גיבורים ביפו .״תמיד הבנו איש
את רעהו והיו לנו הרבה חוויות
משותפות. באיזשהו מקום הרגשתי
אשם במותו, כמו במות שני האחים
של חברתי הקודמת. זה
השפיע עלי קשה מאוד. היה נדמה
לי שיש איזה מזל רע, שרודף
אחרי, וקיבלתי מזה חלומות־זוועה
בלילה.״
האח אורי טבע בחוף־הנכים בבתים,
ליד מלון פאן־אם ריקאן.
זעזוע נפשי. הזעזוע שפקד
את אברהם, בעיקבות מיקרי המוות
הללו, לא נראה בעיני מישפחת
הכלה כנימוק משכנע לביטול הנישואין.
אתרי שהתאוששה מן
ההלם הראשוני שפקד אותה, הגישה
מירי באמצעות פרקליטה, עורו־הדין
ניסים דותן, תביעת־פיצויים
בסך 100 אלף שקל, נגד מי שהיה
אמור להיות בן-זוגד-,לחיים.

להלן קטעים נכחדים מתוף
כתם־התכיעה :

לפני זמן הכיר אברהם את מירי,
ובין השניים נקשרו קשרים אינ טימיים,
אשר הלכו ונתהדקו ב משך
הזמן. הם יצאו ברציפות
והיו ידועים בין מכריהם כמי
שנתאדסו; זה לזה.
משנתהדקו היחסים שבין שני
הצדדים, ביקש אברהם את ידה
של מירי והבטיח לשאתה לאשה.

משנתקבלה הסכמת ההורים, נקבע
מועד לעריכת החופה. משסוכמו
התנאים הכרוכים בנישואין הודפסו
ההזמנות לטכס הכלולות, אשר
נשלחו לבני מישפחה ולמכרים.
יומיים לפני טכס הכלולות הו דיע
הנתבע לתובעת ולבני-מיש-
פחתה, כי הוא חוזר בו מהתחיי בותו
לשאת אותה לאשר, וכי הוא
מבטל את טכס הכלולות.
ההודעה ניתנה באופן מפתיע
ובלתי-צפוי והיכתה את הכלה ב הלם,
פגעה בה ובסיי־מישפחתה
קשות, וגרמה לה לזעזוע נפשי
עמוק אשר ממנו לא התאוששה
עדיין, וגרמה להם בושת־פנים,
צער וסבל ונזקים כספיים, חומריים
ונפשיים קשים ביותר.
עד כאן קיטעי התביעה.
אברהם עובד כטכנאי באל־על.
מישפחתו עלתה מאיראן וגם בני־מישפחתח
של מירי כהך אסיה הם
בני אותה ארץ. זאת היתד, אחת
הטיבות ליחסי ד,קירבה שבין
שתי המישפחות ולהסכמתן ההדדית
לנישואין. אולם עתה ניצבות ה־המישפחות
משני עברי המיתרס.
באמצעות פרקליטו, עורך־הדין
דרור מקרין, הגיש אברהם כתב-
הגנה לבית־המישפט, שבו הוא
מגולל את גירסתו.
״אין כל ביסוס לתביעה,״ טוען
מקרין ,״ואין מדובר אלא בניסיון
לאלץ את הנתבע לשאת את התובעת
לאשר, ו/או לסחוט ממנו
כספים, אשר אינם מגיעים לתו בעת.
״אברהם
לא הודיע על ביטול
כוונתו לשאת את מירי לאשה, אלא
שהוא לא היה מסוגל, מבחינת
מצבו הנפשי, לשאתה לאשה. ב מועדים
הרלוונטיים היה מצבו הנפשי
קשה והיה שרוי בדיכאון.
שופט או רב. בתחילת אוגוסט
טבע אחיה של מירי. מות האח
השפיע על אברהם קשות והוא
נקלע למצב של דיכאון. יתירה
מזאת, אמה של מירי, בהתנהגותה
לאחר מות בנה, החדירה באברהם
פחדים. האם היתה משתוללת עקב
צערה, בוכה ומתאבלת על מות
בנה בצורה שפעלה לרעד, על
אברהם.
״כאשר טען באוזני מירי ש אינו
חש בטוב והוא מקבל טיפול,
היא הטיחה בו שאין זו חתונה
עבורה אלא אבל. אחרי כמה ימים
התנצלה בפניו ואמרה שגם היא
לא מסוגלת להינשא ביום שנקבע.
״אחרי ביטול החופה המשיכו
הצדדים להתראות ואולם יחסיהם
לא חזרו לתיקנם. התובעת הפעילה
על הנתבע לחצים לקבוע שוב
מועד לחתונה — דבר שנבצר
מהנתבע לעשות, לאור מצבו הנפשי.
״התובעת
יוצאת בחברת גברים
אחרים וטענתו. כי נגרמו לה נזקים
נפשיים אין בה כל ממש. לאור
כל האמור, אין בכל נסיבות העניין
מקום לחייב את הנתבע בסכום
פוצויים כלשהו.״
אחרי שהמיסמכים כבר הוגשו
לבית־המשיפט, החליטו שתי ה־מישפחות
לנסות ולאחות את הקרע
בכוחות עצמן. בתיווכו של אחד
הדודים נערכה פגישה בץ מירי
ואברהם, שבמהלכה שוחחו, כמובן,
על הפרשה המביכה.
״אני בכלל לא מבין מה קרה
כאן,״ אמר אברהם .״בסך-הכל
היינו שנינו במתח נפשי ולא היינו
מסוגלים להתחתן. כל העניין התנפח
יותר מדי. לא צריך בית-
מישפט ולא צריך לריב. אני כבר
שכחתי מכל מה שקרה.״
מירי לעומת זאת, שהיא פועלת
במיפעל תדיראן בחולון, עדיין זו כרת
את מה שעבר עליה, אך גם
היא גילתה נכונות להתפייס. ב הסכמת
המישפחות סיכמו השניים
לחדש את קשריהם למשך שבו עיים
נוספים, ואם הכל יתנהל ב תקופה
זו על מי-מנודוות, יתקיים
טכס הנישואין כדת וכדין.

| י ך 1י 1ן 1הוא שמו של שחקן נבחרת ברזיל.
יי • 1בקריאה זו מעודדים אוהדי שימשון
1 1י
את קפטן קבוצתם הנערץ, גירעון דמתי. כשהקבוצה

מנצחת, תורמים האוהדים מהכרס כסף לקופת שינזשון.
מחצית משחקני שימשון הס בני הכרם, והקבוצה
כולה מזוהה כקבוצת הכדורגל של כרם התימנים.

בו דו ו!00 וח
^ נחנו מריחים את הני-
צחון כמו את הג׳חנון,״
אמרו אוהדי קבוצת שימשון בשבת
בבוקר. אחרי ארוחת־הצה־ריים
יצאו כולם לסימטות השכו נה,
כדי לנסוע למישחק הכדורגל.
הם מלווים את שימשון בכל
שבת.
מחצית משחקני הקבוצה הם
בני הכרם, והקבוצה כולה מזוהה
כקבוצת הכדורגל של הכרם —
קבוצה שהיא סמל של פרבר
ואשר בה כל שחקן משחק למען
המישפחה. קבוצה קטנה שהצליחה
לאיים על קבוצת הפועל תל-אביב,
הנחשבת לאימפריה.
בשבת, עם תחילת הסיבוב ה
שני
של מישחקי הגומלין על מיג-
רשי הכדורגל, הופנתה כל תשו־מת־הלב
אל השימשונים. באוויר
ריחפה השאלה: האם הם יוכלו
לערער את מעמדה של האלופה?
בכרם הסתפקו בהישג מרשים:
המקום השני בטבלה. אולם
זה לא הקנה להם משום מה כותרות
כמו לקבוצות האחרות, ש פיגרו
אחריהם בטבלה. ערב מיש־חק
הבכורה שנערך בשבת הם
חלמו סוף־סוף להצליח. בכרם חי כו
לחגיגה.
״לנו יש רק מאה חמישים או הדים,״
אומרים בכרם ,״אולם אנח נו
כמו אלפים.״ אכן, מול ה יציעים
המלאים של אוהדי מכבי

יפו הם נראו מעטים. אולם הקריאה
״ז׳רז׳ינו !״ הידהדה היטב
במיגרש, שבו הוביל גידעון דנד
תי, מלו השכונה, את קבוצת
שימשון. בכרם משווים אותו ב גאווה
לשחקן דרז׳ינו שכיכב בנבחרת
בראזיל המפוארת.
תשעים הלקות של המישחק נגד
מכבי יפו שינו ללא הכר את
האווירה במחנה השימשונים. הם
לא חלמו על שבת קודרת כל-כך.
כהרף עין נמחק טעמה של השבת
הקודמת, שבה סיימו כמנצ חים
על כתפיהם של האוהדים,
שצהלו משימחה. אחרי השער ש ספגו,
מיהר כל שחקן לחמוק
מהמיגרש במבט מושפל.
״הילדים האלה התחילו לשחק
כדורגל במיגרש חול,״ אומר לוי
מנוח, בנו של המוכתר מהכרם,
״היום זהו מיגרש החנייה של שוק־הכרמל.״

מ מנ ה
של שרגא

לא על כפיים

האוהדים מהנרם לא נטשו את שחקני
שימשנן גם בינם של הפסד. אבינועם
עובדיה והקפטן גידעון דמתי לא נישאו הפעם על כפי האוהדים.

^ ל כעד בכרם נולד עם החוש
למישחק. מי שאין לו כסף לר כוש
כדורגל מכדרר כדור טניס.
״רעדתי אז מרוב התרגשות,״
אומר לוי מנוח, בזוכרו את היום
שבו מונה גידי דמתי לקפטן בנבחרת
הלאומית של ישראל. אולם,
לצד ההתלהבות מהישגי הקבוצה
השכונתית עולה וצפה הבעייה
הכספית המלווה אותם. קופתם ריקה
ואין להם אפשרות לפצות את
שחקניהם הנערצים במענקים כס פיים,
כפי שמקובל בקרב הירי בים.
אין להם גם מיגרש, שיס־חוף
אליו את האוהדים החשים
מקופחים בסמטות הכרם. הם
בשכונת- בשכניהם מקנאים
התיקווה, שם בנתה העירייה מיגרש
לקבוצת בני-יהודה. בכל שנה הם
חולמים מחדש שהישגי קבוצתם
יפנו אליהם את תשומת־הלב.

השכונה עצרה את נשימתו 1־ הקבוצה, שהיא גאוות
ה!כדם, עמדה לעלות לראוע הטבלה ־ החגיגה היתה
ע:וכנה -אך כשנסתיים המישחק, יוד הדיכאון על השנונה
בעבר, כשהגיעה התסיסה בשכו נה
לשיאה, הגיע לשכונה שרגא
נצר, שהיה ממליך המלכים של
מפא״י, כנציג העירייה. בערב אחד
הוא שיכנע אותם להצטרף לאגו

הפועל, וכמהווה הם קיבלו את
המיגרש בפארק-הירקון, המשמש
אותם לאימונים. המיגרש מרוחק
מהשכונה, אולם בכרם צהלו. כך
היו יכולים להמשיך ולשחק כדו
רגל.
אלא שמאז הם לא זכו לגי בוי
מאגודת הפועל והם חשים
בה כבנים חורגים.
בני דמתי, המשחק בשימשון,
החל לשחק בקבוצה המישפחתית

מגיל צעיר. אחיו הבוגר, גידי רמ תי,
ניסה להשפיע עליו שייכנס
לשנתיים הסגר, כדי שיוכל אחר-
כך להיות חופשי לבחור קבוצה
שבה ישחק.

שלמר, מיזרחי
1 1 ^ 1 1 *7
ממהר לחמוק
\1 1 1 1 מהמיגרש בתום המישחק. בודד
ומיואש יצא ראשון לעבר מכוניתו.
״באווירת הכרם אי־אפשר לוותר
על הכדורגל,״ מסביר בני בן
ה־ ,20״הייתי מוכרח לשחק.״
שני האחים לבית דמתי, בני וגידי,
גורמים בכל שבת לרגעי-מתח
המקפיצים את צופי המישחק ממו־שביהם.

עוד
שבת ללא שערים עברה על
השחקן שימחה גד מול השוער המזמר
הרצל קביליו. השימשונים מכנים אותו בתול, מכיוון שלא הצליח עדיין

צער המון׳

להבקיע שערים במדי שימשון. הוא האשכנזי היחידי בקבוצת התימנים.
קבוצת שמשון סובלת ממחסור כספי /ואין היא יכולה לפצות שחקנים.
מיגרש האימונים שלה מרוחק ולאוהדים קשה להגיע אליו.

בני דמתי ואחריו רחמים עטיה מפלסים לעצמם דרך. בדומיה
ובגרון חנוק מכאב ליוו אותם האוהדים ביציאה מהמיגרש.
בעיקבות ההפסד של השבת האחרונה ירדה קבוצת שמשון למקום השלישי בטבלה.

״מי שמגיע לשחק בשימשון,״
הם מסבירים ,״חש מייד שהוא
נכנס למישפחה .״גם שימחה גד,
הצעיר האשכנזי שהצטרף השנה
לשימשון, מושך אליו תשומת־לב
בהתפרצויות המרהיבות המאיימות
על שער היריב .״הוא עדיין בתול,״
מעידים עליו חבריו לקבוצה ,״הוא
חסר ניסיון, ולכן לא יבקיע עדיין
שער במדי שימשון.״ אולם שימחה
גד גאה לציין שהצליח ׳לכבוש
חברה תימניה, וחש כמו אחד
מן המישפחה.
מנהלי הקבוצה, גם הם מבני
הכרם, לא נואשו. גם בשבת, כ־שקבוצתם
נדחקה למקום השלישי
בטבלה, הם מתאמצים עדיין להעלות
את המוראל הירוד של אנ שיהם
.״עד לסיום מחזור המיש־חקים,
שימשון הקטנה תכבוש את
ראש הטבלה,״ מבטיח פינחס צבי.

שוער המנדה

יצחק בלאייש לא יכול היה לחייך אחרי שספג שער.
מאמן שימשון, נימים בכר, ניסה לנחם ׳אותו ולעודדו
לקראת המישחקים הבאים. בכרם רווחת הדיעה שבלאייש הוא השוער הטוב ביותר בארץ.

עמק פרי
חי ו קיי ם
היותר מבוגרות ביניכן זוכרות, בוודאי,
את ההתרגשות שלהן לפני 15 שנה
בערך, כל יום בשעה עשר בבוקר. אז
היתר, פותחת המדינה כולה את הרדיו כדי
לשמוע את מהדורת־החדושת האישית של
עמק פרי• עמק, בדחיפה יפה־התואר,
היה מלטף בקולו העמוק את המאזינים,
בעיקר את המאזינות, וגורם להתרגשות
שלא היתה רק רדיופונית.
האליפות הפרטית
של מכבי
רול־־אביב
מד, יותר חשוב לדעתכם? מעמד פוליטי,
מיפעל תעשייה או כדורגל? אם תשאלו
את אתי גטניו, אחת הכי־חתיכות בין
דיילות אל־על, היא תגיד לכם שהכדורגל
הוא הכי חשוב. והתשובה של אתי תהיה
מוסמכת — אחרי מחקר מעמיק.
בתחילה היתד, אתי בת דד 30 החברה
הצמודה-,צמודה של גיל ישעיהו, בנו
של מי שהיה יושב־ראש הכנסת, ישראל
ישעיהו־שרעבי. זה היה רומן ארוך,
אבל לאתי נמאס יום אחד. באל־על היא
למדה את חשיבות הכנפיים, והיא פשוט
קמה והתעופפה לה מהקן החמים של בן
היו״ר.
התעופפה ישר לזרועותיו של מיכאל
(״מיקי״) שטראוס, בעל מיפעלי הגלידה
והגבינות. שטראוס, אחד הצעירים ה מבלים
ביותר בארץ, היה נכון לקבל אותה
בזרועות פתוחות — באותה תקופה היא
התגרש מד,חוקית שלו.
אבל המזל הרע של שטראוס היה ש

לפעמים אני לא צריכה לחכות עד
שהדברים יקרו, כדי לספר לכם עליהם.
פידי פעם יש לי מין הרגשה כזאת, ש-

אילנה יצחקוב
רומן חפוז
אבל מאז עבדו שנים וכיום יש כבר
אלי ישראלי ו אכי אתגר, ועמק
פשוט נעלם מהמפה. לא רק בעבודת ה רדיו
והטלוויזיה שלו, אלא גם בענייני
חתיכות. היתד, לו פעם אשה חיפאית,
שממנה יש לו בת יפהפיה בת , 18 ואחר-
כך ערך נישואי־בזק עם הדוגמנית שרו״
נה מרש, שהיתר, צעירה ממנו בכמה
שנים טובות. אבל גם נישואין אלה נגמרו.
אז הנה, בשבוע שעבר גיליתי פיתאום
שעמק פרי חי וקיים. וכל זאת בזכות
אילנה יצחקוכ. אילנה היתד, מפורסמת
כנערת־זוהר בערך בתקופה שבה היד,
עמק קריין־רדיו מבוקש. בתקופות מסויי־מות
היא כעמט האפילה על אחותה,
רינה יצחקוב, מי שהיתה מלכת־היופי.
אבל אילנה נעלמה אז לטובת גלות אמ ריקה,
וכיום היא מספרת שהיא מצליחה
כמעצבת־תכשיטים.
לפני שבועיים הגיעה לביקור מולדת.
אני לא יודעת היכן בדיוק היא גילתה
את עמק. הרומן ביניהם היה קצר, אבל
סוער.
השבוע עלתה אילנה למטוס, חזרה ל אמריקה
ולתכשיטים שלה. עמק נשאר פי נתיים
בארץ. הדואר ירוויח הרבה כסף,
עד שהשניים יחליטו מי מתאחד עם מי
והיכן.

הגיס שהכזיב
לא תמיד זה כיף להיות קרובודמישפחה
של מישהו מפורסם ונוצץ. אם תשאלו את
פנינה כן־חיים, היא אפילו תגיד לכם
שזה מפריע. לפנינה יש אחות גדולה,
מדי סער, אשתו של מנהל מחלהת-
החדשות של הטלוויזיה, טוביה סער.
אז כמו שלטוביה הולך קלף משוגע
בזמן האחרון, לגיסה הקטנה שלו לא
כל-כך הצליח. היא התגרשה מבעלה,

דודי דמיקו ואתי גטניד
יותר טוב מגבינה
קבוצת־הכדורסל של מכבי תל-אביב הח ליטה
להביא לארץ את המאמן האמריקאי
דודי דמיקו. השניים נפגשו באקראי,
ומאז מוכיח רודי שהאימונים אינם מפר
כים
מדי עבורו. אחרי כל אימון הוא בודק
את לוח״ד,טיסות של אל־ על ואם הוא
מגלה שאתי בארץ, הם חוגגים ביחד עד
השעות המאוחרות של הלילה.

רומן אקדמאי
מנכ״ל מישרד־השיכון, ייוסף שדון,
התכוון ביום ד,ששי האחרון שהמפכ״ל
החדש, אריה איגצן, יהיה כוכב ה מסיבה
שערך שרון בביתו. המסיבה היתד,
לכבוד המינוי של איבצן.
אבל פרופסור דפאלה כלם ל!י, אחת
הדמויות הירושלמיות המפורסמות ביותר
בשנה האחרונה, גנבה את ההצגה מאיבצן.
רפאלה, מרצד, לסוציולוגיה באוניברסיטה
העברית בירושלים, צירה בוועידת מיפי

לגת־העבודה, ויש האומרים שהיא אפילו
היורשת של אורה נמיר במיפלגה זו,
באה למסיבה שלובת־זרוע עם פרופסור
נחום כן־ חור, כירורג פלסטי בבית-
החולים שערי־צדק, ולמי מהחברות שלה
שלא היה ברור לה שזה רומן אמיתי,
דאגה רפאלד, להסביר זאת.
אני בטוחה שגם אתם שמחים, כמוני,
בשביל רפאלה. בעוד בן־חור הוא אלמן
פנוי, הרי שהרומן הקודם של רפאלה
נגמר בשיברון־לב, משום שהאובייקט היד,

מבשרת לי את מה שעתיד להתרחש.
וכשנוסף על כך מישהו גם לוחש לאוזני
משהו בעניין, ואני רואה שגס הפעם לא
טעיתי, לא נותר לי אלא לחבר אחד
לאחד והסיפור מבושל.
אז זה גם מד, שקרה לי הפעם, עם

סגנית מיס־תבל לשעבר, מירי זמיר.

מירי זמיר
בן המיליונר והצלם
בני בן־חיים, אחד מבעלי בית־החרו־שת
פרונזין, ונשארה עם שני ילדים ורק
500 שקל לחודש דמי־מזונות.
הדירה המטרפת של פנינה בגבעתיים
נמכרה על מיזבח הגרושין, ופנינה עברה,
עם הילדים ועם 500 השקל, לדירה שכורה.
אבל על כל זר, אפשר להתגבר, בעי קר
שיש ביסקוויטים חינם. על מה שקשה
קצת להתגבר זה על המצב החברתי.
לפנינה לא חסר כלום. מי שמכיר את
מדי, ורואה שהיא חתיכה, מוטב שיעיף
מבט על פנינה. בת ,30 חתיכה משגעת,
שיער ארוך מפורסם, עיניים מלטפות. אפשר
היה לחשוב שבני־הזוג סער יתד,דרו
בה, יבלו איתר״ יוציאו אותה לפסטיבל
טוביה סער שנערך עם המינוי, ואולי גם
דרך אגב יכירו לה כמה חברים מפור סמים
ונוצצים שלהם — אבל לא. מסי בות
השמורות איתה, החליטה האחות מדי
להחביא את האחות פנינה מהחברים של
הבעל.

הדוגמנית הוותיקה הזאת, שהיום היא עצ מה
כבר מלמדת דוגמניות מתחילות, ני הלה
במשך השנה האחרונה רומן סי לוני
עם דוכי ריינהאוט שאביו הוא
מיליונר החי בגרמניה. הדובי הזד, אוהב
לטייל בעולם, והוא צירף את מירי
לטיסותיו. בעיות של כסף אין לו, כי
אביו שולח לו בכל חודש חבילה של
מרשרשים ירוקים.
כשהגיעו השניים ללוס־אנג׳לס, שכר
דובי דירה באותו הבניין שבו מתגוררת
פצצת־המין של עולם־ד,סרטים, כו
דארק. מירי, שלא ידעה על השכנה המ פורסמת
שלה, הופתעה מאוד כשד,שוער
בבניין ביקש את חתימתה. אחר־כך הת ברר
לד, שהחליף אותה בטעות עם כו כבת
הסרט . 10
בזמן האחרון נמצא הצמד־המד שוב
בארץ. אבל משום־מה חשתי את אותה
הרגשה מסויימת, שגילתה לי הפעם שדובי
נמאס על מירי, ושהיא מתכננת עזיבה
מפתיעה, היה נדמה לי שהיא רק מחכה
לעיתוי המתאים.
ואז לחש מישהו לאוזני שמירי התחילה
לנהל לפתע שיחות־טלפון ארוכות עם
צלנדד,אופנה אורי ליינר, שעימו חיה
בעבר לא פחות מארבע שנים רצופות. זה
רק אישר את מה שחשתי בבר לפני כן.
ואם תשמעו בקרוב שד,מורד,־לדוגמנות
עזבה את בן־ד,מיליונר לאנחות, וחזרה ל קן
הישר והטוב שלה, בחיקו של הצלם,
תוכלו לומר שאכן יש נביאה בעירה.

רפאיה כלסקי
נזקולונל לדוקטור
סגן־אלוף בצבא, נשוי ואב לשלושה. צד,״ל
הוא צבא פוריטני. כשנודע דבר הרומן
לשילטונות, אולץ הסגן־אלוף להשתחרר.
עתה הוא בשליחות בארץ רחוקה.
לרפאלה לקח הרבה זמן להתאושש
מהתנהגות הצבא, אבל מי שראה את
האושר שלד, ביום חששי האחרון, הבין
גם הוא שהזמן הוא לפחות טוב כמו
ניתוח פלסטי.

שיברו!

מה אתם רוצים קודם — את החלק תרע
או את החלק הטוב? טוב, נתחיל בטוב.
יש עכשיו עוד חתיכה משגעת בשוק,
פנויה לחיזורים, מחפשת אהבה, וחוץ
מזה היא נהדרת. האובייקט החדש הוא
קוקי גרציאני, בתו של יצחק (״זיקו״)
גרציאני, המנצח המפורסם *של תיזמורח
צה״ל. קוקי היא לא כל־כך מפורסמת,
אבל הצעירה, בעלת הקומה הנמוכה, ה שיער
הקצוץ כמו צרפתיה, ,והעיניים הירוקות
והמשגעות הולכת, בכל מה ש נוגע
למיקצוע, אחרי אביה — היא מורה
למוסיקה בבית־ספר.
אתת הסיבות לכך שאתם לא יודעים
שום דבר על קוקי היא, שהיא היתד, שקועה
במשך ארבע השנים האחרונות ב*
דורי] ,וזה התחיל עוד לפני השירות
הצבאי שלה. אישית אני לא מכירה את
דורון, ואפילו לא יודעת את שם־המי־שפ־חה
שלו, אבל מה שאני כן יודעת הוא
שהאהבה היתה שם גדולה ורצינית, והדיבורים
על החתונה היו מ-לשיים.
ועכשיו לחלק הרע. סיפור-האהבה היפה
הזה נגמר סופית. אני לא יודעת מי אשם

(077(07/7(777מ מתבטלת הידיעה הזו עתידה להרגיע הרבה אזרחים
שלווים וטובים, או נכון יותר, הרבה
אזרחיות טובות. שולי והנני כבר לא
מהווה להן סכנה — היא עומדת להתחתן.
ב־ 25 שנותיה קרה לחתיכה הבלונדית
המשגעת הזו כבר כימעט הכל. היא הת חילה
את הקאריירה שלה כמלכת המים.
מאז, במשך כימעט עשור שנים, היא לא
פסקה מלהסעיר את המדינה. שמה חזר
ועלה בטורי הרכילות בכל פעם שניהלה
רומן חדש. היא מילאה את תפקיד נערת-
הזוהר התורנית כימעט בכל מקום. אך
את מירב פירסומה רכשה הצעירה בעלת
המבט הממזרי בתחום שונה לחלוטין: קש ריה
עם העולם־התחתון.
כאשר היתה שולי בת 17 היא הכירה
בחור נחמד, שהיה אז שותף בחברה קב לנית.
זמן מה לפני כן הספיק החמוד הזה
לסיים לרצות שלוש שנות מאפר בעוון
סחר בסמים. אחרי שהיא יצאה עימו
במשך שנה תמימה, היא הכירה נחמד אחר
בשם משהמלכה, שהיה אז קצין־בי-
טחון בדואר־חבילות. לא חלפו שלושה
שבועות מאז החלה לצאת עימו, והבחור
נעצר בחשד של גניבת היהלומים הגדו לה
ביותר שנעשתה עד אז בארץ, בערך
כולל של 12 מיליון דולר. אך עובדה זאת
לא מנעה משולי לבוא ולעודד את חברה
החדש, בעת שהובל לבית־המישפט.
כך זה נמשך, עד שב־78׳ זכתה שולי
להעצר בעצמה. באחת הפעמים שבהן
חזרה מנסיעותיה הרבות מחוצלארץ, שם
נהגה לבלות עם נערי שעשועים ומיל-
יוניים חובקי עולם, תפסו אצלה, בבדיקת
המכס, כמות גדולה של דולרים.
״הם מתייחסים אלי כמו אל קרוק אמיתי,״
התרעמה שולי, אך השופט לא התרשם
מזה ביותר וציווה לעקל את רכו שה
של המסכנה, שכלל ניירות-ערך, חש בון
בבנק וחשבון — כן, ניחשתם —
מטבע זר, שהסתכמו ב 64-אלף לירות.
אך שיא השיאים של שולי היה פרשת
קשריה עם חבורת־הכרם• היא שימשה,
יחד עם הדוגמנית ברכה שוורץ, בלדרית
של החבורה. שולי נסעה ליוהנסבורג ש־בדרום־אפריקה
בשליחותו של רחמים
(״גומדי״) אחרוני, ותפקידה היה להעביר
ארצה יהלומים מלוטשים. כאשר נתגלתה
הפרשה ושולי נחקרה על־ידי המישטרה,
הוצע לה לשאת על גופה מיקרופון מוס תר,
שבאמצעותו תקליט את אהרוני בשיחה
מפלילה. אך היא מיהרה אל הבוס

שורי חנני
הפעם ברצינות
שלה וסיפרה לו, הכל, וזה נהג בהתאם.
אחרי כל זה אין פלא שנשארו עוד
כמה אנשים הגונים בארץ הזאת, שליבם
נתמלא דאגה ממה שהקטנה הזאת מסוגלת
עוד לבצע. לרשימה הזאת אפשר
בהחלט גם לצרף את כל הנשים שבעליהן
נלכדו בקיסמה של שולי. וכל הרווקות
ששולי חטפה להן את אהוביהן ממש
מתחת לידיים.

סיפור החתונה התחיל לפני שנתיים.
פתאום ראו את שולי נוהגת ברחובות
תל־אביב במכונית אולדסמוביל מפוארת.
בדיקה מהירה העלתה כי הרכב שייך ל צעיר
בשם יופי אבנרי, שעשה הון
לא קטן משיווק מוצרי אלקטרוניקה. מאז
נשארה המכונית צמודה לשולי, והיא
נשארה צמודה ליוסי. החודש הם עומדים
להינשא וההזמנות כבר נשלחו.

ל,וקי גרציאני
להתחיל מחדש
בזה, וגם לא כל־כך איכפת לי. מה שאני
יודעת הוא שהלב של קוקי מאוד שבור
עכשיו, ושאתם לא מוכרחים להיות רופאי-
לב כדי לחבר את כל חלקיו ביחד.

הסוכנות חוגגת
תמיד האמנתי שכמו מחלות מסויימות
גם הרומנטיקה היא מדבקת. אבל מה
שקורה בזמן האחרון בהנהלת הסוכנות
היהודית זה כבר ממש מגיפה.
מפני שבסוכנות יושבים כל מיני אנשים
מאוד מבוגרים ומכובדים, השתדלתי תמיד
לסגור עין ולתת להם לעשות *את מה
שהם עושים בחשאי. אבל ישנם דברים
שהפה הלא קטן שלי פשוט אינו יכול
לעבור עליהם בשתיקה.
זה התחיל מהצמרת. מנכ״ל הסוכנות,
שמואל לחים, שבזמן האחרון יש לו
רק יורדים בראש, החליט יום אחד לעזוב
את אשתו הטובה, ולעבור להתגורר בנפרד
בדירת שני חדרים צנועה. שלא תחשבו
חס וחלילה שהוא עשה את זה לטובת

זוא ביישן ונחבא אל הכלים, ובכל-
זאת הוא מצליח להפתיע אותי בכל פעם
לעמוס קו׳ זוס קולק, בנו
מחדש. אני מתכוונת

ירושלים, טדי קולל.,
של ראש עיריית
בעוד אביו נואם, ישן ומגן על ירושלים,
מתרכז עמוס בשני מישורים — סיפרות
וחתיכות.
השבוע יצא לאור הרומן הרביעי שלו,

מישהי ספציפית. המנכ״ל העליז שלנו
החליט פשוט להשאיר את האופציות פתוחות.
אבל על זה נדמה לי שכבר סיפרתי
לכם פעם. מה שמעניין זה איך השפיעה
הדוגמה האישית של להים על חבריו
להנהלה.
הגיעו אלי כל מיני שמועות ורעמים
על חברי הנהלה, שמחלקים את זמנם בין
הבית ובין מקומות אחרים, ועל כאלה
שנמצאים כבר עם רגל אחת מחוץ לבית.
ממש בהלה של עזיבות פתאומיות. אבל
על זה עוד יכולתי להבליג, עד ששמעתי
מה קרה ליו״ר קרן היסוד, ד״ר אברהם
אביחי, שגם הוא חבר בהנהלה השובבה.־
ד״ר אביחיי שהיה בעבר הרחוק עוזר

התפוח, השיר והזהב, שהוא ״מאוד אוטו ביוגרפי״
כדבריו, ומוקדש להוריו.
במה שנוגע לחתיכות — יש לו עתה
רומן, שעד עכשיו איש לא ידע עליו,
וכמו שאתם מכירים אותי, אני מוכנה
בהחלט לספר לכם עליו.
לבחורה קוראים נייד סיסיליה, ואל
תתייחסו אליה בזילזול. היא היתד. עוזרת

אישי של ראש־הממשלה המנוח לוי אש כול,
הוא אדם מסורתי מאוד ויש לו
אפילו כיפה על הראש. אז למי שהאמין
עד היום שהדת היא ערובה לנישואים
ארוכים ומאושרים, אני הולכת לשבור
מיתוס קטן.
אצל אביחי העסק הזה החזיק מעמד
עד שהוא השיא את שלוש בנותיו, שגם
הן מאוד מסורתיות, לתורמים עשירים
מאוד של הסוכנות. אחר־כך הוא הרגיש
כנראה שהגיע הזמן לממש את עצמו מחדש.
לפני חודש הוא עזב ככה סתם פיתאום
את אשתו, חנה, והשאיר אותה בודדה
בדירתם המפוארת שבמישכנות שאננים
בירושלים.

של דודי אלן בנזנהטן. כמו שניחשתם,
היא אמריקאית, אך עמום אוהב אותן זרות.
עם בחורות׳ מקומיות יזזא לא מסתדר כל בך
טוב, כמו עם אלה שבאות מרחוק.
את גייל הכיר עמום, בן ה־ ,33 בפסטיבל
הסרטים בקאן לפני כשנה וחצי, ומאז הם
ביחד. כשאני אומרת ביחד, אני מתכוונת
לכך שהם ביחד בכל פעם שהיא באה
אליו לארץ, או כאשר הוא נוסע אליה
לאמריקה.
אשתו הראשונה ישל עמוס, שהיתר. נשו אה
ליו במשך ארבע ישנים, היא שווייצית
בשם רגינה. אשתו מיספר שתיים היתד,
שחקנית אמריקאית בשם ג׳נט, שהיתה
נשואה לו במשך שנתיים, ושממנה הוא
גרוש כבר. עם גייל, היחידה ׳מהשלוש
שהיא יהודיה, הוא כבד שנה וחצי ועדיין.
לא החליט אם להתחתן או לא.
השבוע נסע עמום שוב לארצוית-הברית
כדי להיות עם גייל שלו, העסוקה כרגע
בסרט אחר. אם תצא חתונה מהסיפור הזה
אני עוד לא יודעת, אך אתם יכולים לסמוך
עלי שאספר לכם על מעלליו של עמוס
ברגע שיהיו התפתחויות.

ננתח קרנבל הגיליון של ״א מקוד
חודש של מבצעים, זכיות, פ ר סי ם ו מכירות
לציון ייצור מקרר ה מיליון של ״ א מ קו ר ״

מקרר המיליון של קונצרן אמקור עבר בימים ׳אלה על !פס הייצור ולרגל ארוע זה החליט הקונצרן
לחגוג בשורת מבצעי זכיות, פרסים ומכירות. מבצעים אלה מיועדים לציבור הרחב ולציבור הסוחרים.
קרנבל. המיליון של אמקור החל בחלוקת פרחים בתחנות הדלק מידיהן של נערות.
במשך חודש הקרנבל ייערך מיבצע פרסים חגיגי שבו הקונה מקרר אמקור יוכל לזכות כפרס ראשון
בכל מוצרי בית אמקור חינם (מקרר, תנור ,׳מכונת כביסה, קולט אדים, תנור מצנם, מערבל, מסחטת
מיץ, שואב אבק, מאוורר, טלוויזיה) .הזוכים בפרס שני ושלישי יקבלו טלוויזיה צבעונית.

אינך יבול להפסיק לעשן?

לפחות הסר
את בתמי הניקוטין טילאק זאת ל א עוד מ שחת
שיניים: זאת משחת שיניים
השומרת על בריאות השן.
מדענים בעולם קבעו שאין כמו
עילאק להגנה מפני עששת,
להסרת כתמי ניקוטין, קפה
ואחרים.
והחשוב ביותר: מ שחת שיניים
טילאק, שלא כמשחות אחרות,
אינה פוגעת בציפוי האמאיל
על השן.

טי לאק
לבריאות השיניים של כל בני המשפחה

י־הסקר*

(המשך העמוד )9
שהוא עוסק בסקרים בילבד מייקרת
את חישוביו.

שועל־ממשלתי
__ ו תי ק
ן*׳ ארץ לאי קיים חוק. המסדיר
י את העיסוק בסקרים. למעשה
יכול כל מי שרוצה בכך להקים מכון
סקרים. העסק משתלם למדי. המכו נים
מריצים סקרים של עד 100 שא לות,
פעם בחודש. ההכנסה: כ־100
אלף שקלים. התשלום למראיינים
הוא מינימלי, הוצאות ההדפסה של
השאלונים היא אפסית! יש צורך
רק בחוקר היודע לנסח שאלות ולנתח
את התשובות.
כל עורכי הסקרים עימם שוחח
כתב העולם הזה אמרו שהם בעד
חוק שיסדיר את העיסוק בסקרים.
יוחנן פרם טוען, כי חוק זה חייב
להסדיר את עניין הפירסום בעיתונות
.״לא יתכן,״ הוא טוען ,״שהעי תונים
יסרבו לפרסם מיכתבים אנונימיים,
אך יפרסמו סקרים אנוני מיים,
שהחוקר שערך אותם אינו
מוכן להתייצב מאחריהם.״ לדעתו
צריך החוק להסדיר גם את התה ליכים
המחקריים, להקנות זכות בי קורת
למוסד מבקר מייוחד, שיכלול
נציגי־ציבור, נציגי לקוחות ונציגים
של אירגון עורכי־ד,סקרים וגופים
אקדמיים נייטראליים. עורך הסק רים
צריך להיות מורשה לכך מ בחינת
כישוריו.
מבחינה מסויימת עשו הסקרים
דרך ארוכה. הסקר הראשון שזכה
לפירסום רחב נערך בתקופת ההמ תנה,
לפני מילחמת ששת־הימים.
את הסקר ערך הנזכון להחקר חב־רתי־שימושי
בירושלים למען מיש־רד־ההסברה
שבראשו עמד השר
ישראל גלילי• השר ביקש לדעת
על הלכי הרוח הציבוריים ביחס ל ממשלה
ופעולותיה, כדי שתוכל
לתכנן את מהלכיה. במשך הזמן

חוק שיסדיר
חהלינים גתקו״ס
ולא וק
עסק משתלם לבעליו החלו הסקרים המתפרסמים לשרת
יותר ויותר את הגורמים באופוזי ציה•
הפרופסור יוחנן פרס אומר
שצריך להיזהר שלא להיגרר אחר
הפיתוי לתקוף את מוסד הסקרים.
״הפוליטיקאים — במייוחד אלה
שבשילטון, לא אוהבים סקרים,״
אומר פרס .״לכך יש שתי סיבות.
ראשית, משום שבדרך כלל הסק רים
לא מחמיאים לשילטון ולדרך
פעולתו. שנית, הפוליטיקאים הש לימו
עם הדעה ההכרחית, שפעם
בארבע שנים יש ללכת אל העם
ולזכות באמונו בבחירות. על־ידי
הסקרים שומע הפוליטיקאי את
קולו של העם כל שני וחמישי, והוא
אינו אוהב זאת. צריך להתייחס אל
הסקרים כאל חלק ממערכת טיב-
ניזמים שבעזרתה משפיעה דעת־הקהל
על המימסד השליט.״
כל זה טוב ויפה כאשר המימסד
השליט אינו מבין את ערכם של
הסקרים. אך אם יחזור המערך ל־שילטון,
וישראל גלילי, שועל ממ שלתי
ותיק, יטול על עצמו את
ענייני הסברת־הפנים, אין ספק ש העם
בישראל ילמד לקח, כיצד יכו לים
סיקרי דעת־הקהל להפוך חלק
ממערכת שבעזרתה משפיע המימי
סד השליט על דעת־הקהל.

שלמה פרנקל י

אמנות

״׳רושליס״

ש ל וסי שוטר!
אם יש צייר בארץ ששמו הוא
שם נרדף לעיר ירושלים — זהו
יוסי שטרן. כ־ 30 שנה קשור גורלו
בגורל העיר. למן היותו תלמיד
בבצלאל, עת היה שוטף־כלים ב־מיסעדה
ברחוב בן־יהודה כדי לממן
את ארוחותיו, דרך המצור על ה עיר
בעת מילחמת תש״ח, ועד
היותו מורה בבצלאל במשך שגי
עשורי שנים. עכשיו החליט לוותר
על הצעה ללמד אמנות בארצות-
הברית, ולחזור לעירו האהובה. את
אהבת־חייו מתאר הוא בספר ציורים
נפלאים שיצא לאור החודש
בהוצאת כתר הישראלית ושיופץ
בעולם כולו.
דמויות של ערביות מכוסות רע לות
עם ילדיהן הרכים, רבנים עם
קפוטות ממאה־שערים, כמרים

רישום של שטרן
תיירות בנויכנסיים קצרים ,
יוונים אורתודוכסים, חיילים ותיי רות
במיכנסיים קצרים — הם רק
חלק ממיגוון הדמויות העשיר ה מאכלס
את ספרו החדש של שטרן.
לכל אוהבי העיר ואוהבי שטרן
מזומנות פה תערוכה שלמה בהישג

*0גווו1ו של סאן•
איתמר סיאני, אמן רב־גוני ש עסק
בעבר במישחק ובריקוד, עבר
בעשרים שנות חייו האחרונות סג נונות
שונים. את פרי הישגיו האח רונים,
המבטאים סיגנון שהגיע ל-
תימצות, בהירות ובשלות, ניתן
היה לראות בתערוכתו בגלריה
אורדן ברמת־השרון.
סיגנונו הקלאסי־פיגורטיבי הפך
מופשט יותר אך בשל יותר. גם
גודלם של הבדים הפך עצום בקנה־מידה
ישראלי, ולא את כולם יכול
היה להציג בגלריה הקטנה. אולם
ממה שמוצג ניתן לעמוד על חיוניותו
וכישרונו של הצייר הססגוני.

ארץ :3ה של אלימה
יש אמנים שלא משוכנעים כי
יצירתם חזקה דיה כדי להשמיע
זעקה פוליטית. לכן הם יוצאים
במניפסטים ובכרזות, או שמוסיפים
הם חומר מילולי לציוריהם — כדי
שהמסר יהיה ברור לכל. אולם יש
אמנים, כמו אלימה, הסבורים שגם
אמירה שקטה, הבאה לביטוי ב יצירה,
אפילו מופשטת — תעשר,
את שלה• אלימה, מבכירי ציירי
ישראל, האהודה על כולם ומשמשת
אורים וחומים לציירים רבים ב ארץ,
החליטה לעשות זאת בשקט
ויפה.
רעיון ארץ־ישראל יפה הוא דבר
ה עו ל ם הז ה 2263

מי מחכה לשמוליק באמבטיה
ביום שישי?

״נערה יושבת״ יטל פיאני
חיוניות פלוס כישרון
שלדעתה הולך ונעלם. ושלא תהיה
טעות — אין היא מתכווגת לארץ-
ישראל שלמה• לא הכמות מעסיקה
אותה כי אם האיכות. המהות ה־מסתאבת
והולכת מקבלת את ביטויה
המוחשי בנוף הנהרס ובער כים
ההולכים ונעלמים .״זה פשוט
לא זה,״ אומרת אלימה. לדעתה
יכולה ארץ־ישראל להיות יפה אם
רק ישמרוה.
אלימה הופיעה בחמש השנים
האחרונות ברישומים בילבד, עד
כי הוכרה כרשמת מס׳ , 1בצד
אביבה אורי. למעשה בסטודיו שלה
היתה מציירת כל העת בצבעים, אך
לא הציגה אותם. תערוכתה האח רונה,
בגלריה שרה לוי בתל-אביב,
והדפס־משי שלה המוצג כעת ב גלריה
שרה גילת בירושלים, בתערוכה
קבוצתית, הם הפתעה ל קהל
שוחרי־האמנות, שלא הציץ
לסטודיו שלה ולא הכירה אישית.
בתוך מיסגרת (לרוב כחולה) היא
מציירת מעין נופים מופשטים, בצבעים
נעימים ובכתמים אחידים.
מדוע כחול ז היא עונה :״בתחי לה
רציתי לצייר מיסגרת שחורה,
אך האסוסיאציה היא לא כל כך
נעימה. ובכלל, כחול הוא צבע מע מד
הפועלים וגם מסמל את המדינה.
נוסף לזאת, מבחינה אמנותית
כחול הוא ניאוטרלי״ .ומדוע בכלל
המיסגרת? כי היא רוצה לשמר את
הדברים, תחת שיהרסו.
י מקומה של אלימה בתולדות ה
אמנות
הישראלית שמור לה, אך
מילחמתה השקטה למען ארץ יפה
היא צד נוסף בעולמה של אמנית
רגישה ומעולה זו. את פירות עבו דותיה
ניתן לראות גם בתל־אביב
וגם בירושלים. מומלץ.
כתמים תערוכת־צילומים יפהפיים מה מאה
ה־ 19 מוצגת בנווסיאון תל־אביב.
קשה להאמין שלפני כמאה
שנים אפשר היה לצלם באיכות כה
טובה. הצילומים מאוחדים בראיית
הארץ כמקום רומנטי, שמשובצות
בו נשים ערביות עם רעלה על
פניהן ושיירות גמלים. מומלץ.
תערוכת חיתוכי־העץ הצבעוניים,
שהוצגה בשנה שעברה בנזוסיאון
ישראל, עברה לתל־אביב כדי לפ צות
את תושבי העיר העברית ה ראשונה
על החסך באמנות הרנ סנס
באוצרות האמנות הנמצאים
בארץ. כדאי לבקר.
אחד הציירים ששמם זוהר בשמי
הציור הישראלי הוא יעקוב שטייג־הרדט.
הצייר שנפטר ב־ 1968 הותיר
אחריו תלמידים רבים, אך גם את
מורשת חיתוכי־העץ האכספרסיו־ניסטיים
שהביא עימו מגרמניה.
תערוכות מציוריו מוצגות בימים
אלה בו־זמנית, בירושלים בגלריה
ארטא ובתל־אביב בגלריה נלי אמן.
אמן חיתוך-עץ היכול עדיין ללמד
רבים.

קבלת מודעות
לבל העיתונים
במחירי המערכת
סניף נתניה, רחוב שמואל הנציב 26
יום א׳ 18.1.81 כשעה 19.30
כמועדון הסניף, פגישה כהשתתפות :

פידסום אידיאל
אבן גביוול 110 תל״אביב
(*מת אנטוקולטקי)
טלפון 772118 , 227118

וזזעדון 5
ך לתרבות חדשה
רח׳ הס .5תל־אביב
הל׳ ו29726

בל יום ג׳ כערב

תוכניות פוליטיות

ערבים אומנותיים
סרטי איכות

רן כהו
מאיר לם
סניף ר״ג, רחוב הרצל 73א׳
יום ג׳ 20.1.81 כשעה 21.00 כמועדון הסניף
פגישה כה שתתפות:

מ,ורב לוי (מורו)

הכתב הכלכלי של ״על המשמר״
הציכור מוזמן

חו ה אלבר שטיין ביריד ה או מו ת ב ארגנ טינ ה
הופעה מוצלחת היתה לחוה אלברשטיין ביריד
האומות שהתקיים בחודש נובמבר בבואנוס איירס,
ארגנטינה.
בתמונה חוה אלברשטיין בשעת ההופעה בביתן הישראלי,
שלט של חב׳ רלפו, יצרני ויצואני טלוויזיות ״מץ״.

המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב. התוכניות
מתהילות בשעה 9.00 בערב.

חדש ככיכר המדינה

-יגן

עדן ׳,

חנות חדשה למצרכי
מזון טבעיים ודיאטיים
אלימה: למען ארץ־ישראל יפה

שרות אדיב, מחירים עממיים
תל־אביב, רח׳ ה׳ באייר 2

״כחול הוא צבע מעמד הפועלים״
העו ל ם הזה 2263

קולנוע סרטים הזוג וזמופדא
ג׳ון קאסאבטס המום במקצת מכל מה
שקרה לו סביב סרטו החדש גלוריה. הוא,
האיש שכל חברת״סרטים מכובדת ראתה
בו את הרעל ההורס קופות ! האיש שהת עקש
מאז ומתמיד לעשות סרטים רק לפי
טעמו האישי ולפי שיטותיו הפרטיות ;
האיש שוויתר על ממון ובילבד שלא להי כנע
לתכתיבים (הפעמים המועטות שבהן
ניסה להתפשר הסתיימו במריבות ובסיב־סוכים)!
נמצא לפתע ברשימת רבי־המכר
בארצות־הברית, ועוד בסרט שהופק על-
ידי חברת סרטים גדולה — קולומביה!
חברה שכלל איננה מוסד פילטרופי אלא
גוף הדואג מאוד לכלכל את עסקיו על
הצד הטוב ביותר. היום לא זו בילבד
שגלוויה מופיע בקביעות מזה כמה חודשים
ברשימת שוברי־הקופות הגדולים ביותר
בארצות־הברית, אלא שיש סיכוי סביר
שהסרט יהיה מועמד אפילו לכמה פרסי
אוסקר. וכל זה דווקא בסרט שקאסאבטס
לא היה להוט במיוחד לביימו.
הכל מכירים בארצות־הברית את ג׳ון
קאסאבטס. כשהיה שחקן צעיר, לפני כ־25
שנה, היו שסברו כי הוא עתיד לרשת
את ג׳יימס דין ואף ניסו למצוא לו תפקי דים
בהתאם. אלא שלבחור הצעיר והמרוץ
היו רעיונות אחרים. מאז עשה יחד עם
כיתת תלמידים, שלמדו אצלו מישחק, סרט
בשם צללים, קיבלו שאיפותיו כיוון ברור.
כאשר הופיע בסרטים היה זה כדי להשיג
את הכסף הדרוש לו על מנת להפיק את
תוכניותיו הפרטיות. זאת משום שהסתבר
לו, עד מהרה, שמה שהוא שואף לעשות
על הבד אינו הולם את כללי המיסחר
הקולנועי המקובל, ושקשה מאוד למצוא
מישהו שיממן אותו.
צמד ׳מוזר. עוד בימים שבהם היה
שחקן שאפתני וצעיר, הכיר -בחורה בלונ דית
תמירה ונאה מאוד, שחקנית צעירה
ומבטיחה שזכתה לביקורות נלהבות אחרי
שהופיעה במחזה של פאדי שייבסקי
בחצות הליל. שמה של אותה צעירה ג׳ינה
רולנדס. השניים מצאו שפה משותפת ו נישאו׳
ומאז הם מהווים אחד הצמדים
המוזרים ביותר של הוליווד. שמם איבו
מופיע בטורי הרכילות, ומילחמתם להשיג
תפקידים מובחרים כימעט ואינה קיימת.
כל זאת משום שהם סומכים זה על זה.
הוא מאמין בה כשחקנית אידיאלית והיא
משוכנעת שאין במאי שישרת את כשרו נותיה
טוב יותר. וכך, חוץ משלושה ילדים
משותפים, יש לצמד גס שישה סרטים
משותפים. ואם לשפוט לפי הסרטים הללו,
נראה שהשניים צדקו כאשר בחרו בדרכם.
קאסאבטס הוא במאי שכל שחקן מאחל
לעצמו. בסרטיו הוא חותר להגיע לאמת
העמוקה ביותר, וכדי להשיג אותה הוא
אינו מזיז את עדשת המצלמה מן השחקן,

ג׳ינה רודנדם בתפקיד גדודיה סוונסון, עם :׳ון אדאמס
בתנאי שהיא תשחק
עד שזה אינו משיר את כל קליפותיו ה חיצוניות
וחושף עצמו טוטאלית. הסיפור,
הבימוי, תנועות המצלמה, התאורה — הכל
משועבד לשחקנים. הם העיקר בסרטיו,
ורק באמצעותם עוברת האמת של קאסא-
בטס מן התסריט אל הצופה. אם כי כל
מילה הנאמרת בסרטיו כתובה ומחושבת
מראש, ואין אילתורים, הרי הכתיבה הסופית
ונעשית בשיתוף עם השחקנים. זאת,
כדי לאפשר להם לבחור לעצמם את צורת
ההתבטאות הנוחה להם, ואת צורת ההת נהגות
שבה ירגישו את התפקיד בדרך
הטבעית ביותר.
את אותו הדבר אפשר לומר גם על שאר
אנשי הצוות. כאשר צלם אינו חש בנוח
בצילום סצינה, ואינו מסתדר בעיקוב
אחרי השחקנים, מחליף אותו המפיק, סם
שאו (שגם הוא צלם) או קאסאבטס בעצמו
(שצילם לא מעט בעבר) .ובאשר לעריכה
— הסיפורים על קאסאבטם המסתגר עם

עשרות אלפי מטרים של סרט ומתלבט
ועובר משברים נפשיים בכל פעם שהוא
צריך לקצר או לוותר על רגע כלשהו מן
הרגעים שצילם, הפכו כבר לאחר האגדות
הקבועות של עולם הסרטים האמריקאי.
דמויות חיות. בשיטות אלה הצליח
קאסאבטס להוציא מתחת ידיו סידרה של
סרטים אישיים מאוד, כימעט סרטי־מחתרת
לפי תנאי ההפקה שלהם. סרטים כמו
בעלים, פנים, מיני ומוסקוביץ ואשה תחת
השפעה, המספקים מצד אחד חוויה דרמא-
טית בלתי-רגילה לצופה, ההולך לקולנוע
כדי לחפש דמויות חיות, אמיתיות ומרג שות,
ומצד שני עייפות מכבידה על כל
מי שהולך לקולנוע כדי לחזות בסיפורים
מרתקים ומתפתחים בקצב מסחרר.
למזלו הרב יש לקאסאבטס כמה חברים
טובים, כמו פיטר פאלק או בן גאזארה.
שחקנים ברוכי־כישרונות המוכנים להש תתף
בסרטיו ללא תמורה, רק מפני ש
מארלון
בראנדו יילד בשדות
חבר־הכנסת משה שמיר מודאג מאוד
מן המצב. הוא יודע שישראל נמצאת
במשבר פוליטי, כלכלי וחברתי קשה. אבל
להבדיל מכל שאר המדינאים, המרימים
ידיים בחוסר־ישע, לחבר-הכנסת שמיר יש
פתרון. והוא כבר הביאו לכנסת, בצורת
הצעת־חוק — חוק הלשון העברית.
הסעיף המבריק והגאוני ביותר בחוק
הזה הוא סעיף ,9המדבר על כך שכל
סרט שיוצג בישראל, בבית־קולנוע או ב טלוויזיה,
ידבר עברית. פירוש הדבר :
יהיה צורך להקליט מחדש את פס־קול
הסרט, באופן מיוחד למען הפצתו בישראל.

לשמוע את מארלון בראנדו מדבר עברית.
מחיר האידיאל. כדאי לדבר קצת על
כלכלה. הערכת אולפני־ההקלטה למחיר
שתתבע הכנת גירסה עברית לסרט נעה

ומדוע ן משום שרק כך תונחל השפה
העברית להמונים היושבים בציון. ולא,
הם פשוט יירדו מן הארץ ויילכו לראות
את הסרטים בארץ המקור שלהם.
אפשר, כמובן, לבוא ולטעון שהנזק ה-
אמנותי שייגרם כתוצאה מאניסתם של
הסרטים לעברית הוא בל ישוער. כל מי
שקרוב במקצת לאמנות הכתיבה או ה־מישחק,
יודע עד כמה חשוב לשמור על
הדיאלוג בצורתו המקורית, ואיזה עוול
גורמים לשחקן כאשר נוטלים ממנו את
קולו. אלא שחבר־הכנסת שמיר אינו יכול
לתת דעתו על עניינים שבאמנות בשעות
קשות אלה, כאשר צרכי האומה תובעים

ח ״כ משה שמיר
התחייה

שתמית את

הקולנוע

היום בין 15ל־ 20 אלף דולר. וזאת מבלי
לקחת בחשבון את ההוצאה הדרושה להדפסת
הקול על הסרט. שמיר טוען שמיספר
זה מוגזם והמחיר לא יעלה על 10 אלפים
דולר. גם אם מניחים שהוא צודק (וזאת
הנחה בלתי־מוכחת בינתיים) ,הרי ההוצאה
הכוללת של מפיצי הסרטים, גם אם לא
ייבאו ־ יותר מ־ 200 סרטים לשנה, היא
כ־ 160 מיליון לירות, לפי שער הדולר
היום. כל מי שעוקב אחרי הנעשה, יודע
שענף הקולנוע נמצא ממילא בקשיים גדולים
עקב הירידה המתמדת במיספר הצו פים.
אם ייאלצו את בעלי הסרטים להכין
פסי-קול בעברית, הם יבחרו, כמובן, רק
את המוצרים ההמוניים ביותר, שהשוק
שלהם מובטח מראש, ויעלו בצורה דראס טית
את מחיר הכרטיס, כדי לפצות עצמם
על ההוצאה. ומי יסבול? האזרח, ויחד
עימו המדד וערך הלירה. אבל מה אלה
לעומת האידיאלים הנאצלים של שמיר?
ובאשר לטלוויזיה, המצב קשה עוד יותר.
גם אם לא תצטרך להכין מדי יום יותר
משעה וחצי של גירסות עבריות לסרטים
זרים, תהיה ההוצאה השנתית הנוספת
שתוטל על רשות־השידור כרבע מיליארד
לירות. הממשלה מתפטרת משום שאין לה
כסף לשלם למורים, אבל חבר־הכנסת שמיר
משוכנע שיימצאו הקרנות הדרושות למימון
השיגעון הלאומני הפרטי שלו.

החוויה מבחינתם אינה קטנה מן החוויה
של קאסאבטס עצמו, כפי שהתוודה פעם
פיטר פאלק (קולומבו) באחד הראיונות. י מעל לכל יש לקאסאבטם מזל שנשא,לאשה
את ג׳ינה רולנדס, אחת השחקניות המדהימות
ביותר של הבד האמריקאי, היכולה
לרשום לזכותה את מיבצע המישחק המרשים
ביותר של העשור האחרון בארצות-
הברית, הופעתה באשה תחת השפעה.
בכל סרטיו, לפחות באלה שהונח לו
לעשות כרצונו (היו כמה, בתחילת ה־קאריירה,
כמו ילד ממתין, שהיו ״סרטי
הזמנה״) ,פנה קאסאבטס אל העולם הפנימי
של האמריקאי הממוצע. הוא ניסה
לחדור לתוכו ולחשוף את התיסכולים,
המועקה והמשברים הרוחשים מתחת ל-
מיגהגים השיגרתיים והממוסדים של החברה.
לכן היתה כבר מערכת ציפיות
מוכנה לכל סרט חדש משלו. מעריציו
המטירו עליו שבחים. מבקריו, ובמיוחד
אותם תיאורטיקאים של העריכה הדינמית
והמהירה, השמיצוהו מחדש. הוא נאלץ
להתמודד עם בעיות הפצה, ולהסתפק בתהילה
תחת כסף (אשה תחת השפעה היה
היוצא מן הכלל היחידי שהרוויח, להפתעת
כולם, סכומים נכבדים).
כשורה טובה. יום אחד, כאשר ישב

בבית עם רעייתו, פנתה היא אליו ושאלה
מדוע לא יכתוב פעם סרט על ילדים.
יש לו שלושה ילדים, והוא צריך להכיר
היטב את הנושא. כבדרך מיקרה, כששוחח
אחרי כמה ימים עם אחד ממנהלי חברות
הסרטים בהוליווד, הופתע לשמוע מפיו כי

אילו היו מציעים לו תסריט על ילדים,
היה מממן אותו. קאסאבטם הלך הביתה,
ניגש לכתוב תסריט על ילדים ומשסיים,
התכוון לשלוח אותו לאותו מנהל. אלא
שבינתיים פוטר האיש ממשרתו. תחת זאת

הובא התסריט לסוכנו של השחקן־במאי.
לסוכן נמסר שקאסאבטס רוצה שאשתו,
ג׳ינה, תופיע בתפקיד הראשי, אבל שאין

לו שום דרישות לביים, מכיוון שאין זה
בדיוק הנושא המתאים לו.
אחרי זמן־מה הגיע טלפון מן הסוכן:
״יש לי בשורה טובה ובשורה רעה למסור
לכם. חברת קולומביה מעוניינת בתסריט
ורוצה את ג׳ינה לתפקיד הראשי. אבל היא
דורשת שאתה תביים.״ קאסאבטס ההמום,
שהיה רגיל עד כה לשמוע שחברות סרטים
דורשות שהוא ישחק אבל לא יביים, קיבל
את ההצעה ברגשות מעורבים. אבל תוך
כדי עבודה הלכו ההסתייגויות ופגו. אולי
משום שכל שיתוף פעולה מיקצועי עם
רעייתו הופך אירוע בפני עצמו.
העול ם הזה 2263

גברת מפוקפקת. התוצאה: סרט ש נקרא
תחילה ליל קיץ אחד ואחר כד שונה
שמו לגלוריה. שהרי ברור, שהעיקר, ה בולט
והמשכנע ביותר בסרט היא הדמות
הראשית. זוהי גברת בעלת עבר מפוקפק,
קשוחה ונמרצת, קצת זולה בהופעתה ובעלת
קמטים ראשונים על סניה. היא
מכריזה שהיא שונאת ילדים, אך מוצאת
עצמה מטופלת בילד פורטו־ריקאי בן שש,
שאותו היא אמורה להציל מידי המאפייה
הרודפת.
כל זה נשמע מוזר מאוד לסרט של ג׳ון
קאסאבטם. אך לא זו בילבד: יש בו
נימה מבודחת העוברת כחוט השני לכל
אורכו. יש גם קצב מזורז, שבו מתנהלת
המילחמה הפרטית של הכוכבת בסינדיקט
הפשע. יש בו קרבות אקדחים, מירדפי
מכוניות ודיאלוגים הנשמעים כיריות של
צלפים. ברור לכל מי שצופה בכל ההת רחשות,
שכל הנוגעים בדבר הוציאו עצמם
לחופשה מרצון והחליטו לבלות כטוב ליבם
עליהם כשהמצלמות מופעלות בעקבותיהם.
הבמאי נהנה לביים פעם אחת בלי הת חייבויות
וכוונות עמוקות. השחקנית נהנתה
לשחק תפקיד שבו היא יכולה לעשות את
הכל מבלי שמשהו ייראה מוגזם. ואם
מישהו תוהה על הקצב המשוגע, ההסבר

בידור ע ם
ואלתר מת או
משחקי ריגול (הוד, תל־אביב,
ארצות־הברית) — הסרט הזה
מתחיל ומסתיים בוואלתר מתאו.
בלעדיו לא היתה לו בנראה זכות קיום ובלעדיו לא נמצאו
בוודאי המשקיעים שיסכנו את כספם על קרן הצבי.
אלא שוואלתר מתאו הוא נקודת מוצא לא רעה. ולראייה,
הסרט הוא בסך הבל מבדר, משעשע וקליל, גם אם אין
צורן להאמין בשום דבר מן הדברים המוצגים על הבד.
מעשה בסוכן בחיר של שירות הביון המרכזי של אר-
צות־הברית, שאינו מוכן לשוב לעבודת ניירת אחרי שלושים
שנות עבודה בשדה. באשר מנסים >כפות עליו את
העובדות, כעונש על העזתו ליטול יוזמות עצמאיות, הוא
מכריז מילחמה על השירות. הוא עולה על המטוס הראשון
לזאלצבורג, מוצא שם ידידה ותיקה החיה ברווחה, בתוך
טירה מפוארת, מתיישב בביתה, נוטל מכונת בתיבה וניגש
לכתוב את זכרונותיו. כל עמוד מודפס בבמה עותקים. בל
עותק נשלח לסוכנויות הביון החשובות. מדי פרק בפרק
הוא חושף פרשיות מביכות יותר של שלומיאליות ואיוולת,
בהם נתקל תוך בדי עבודתו.
הסרט מוקדש כמובן בשלמותו, לנסיונות של הסי.איי.אי.
להשתיק את הפטפטן, שמכריז במפורש בי בדעתו לפרסם

ואלתרמתאו: הקלףה חז קשלהסרט
את זברונותיו בצורת ספר, והצד המשעשע בפרשה, היא
העובדה שהסופר לעת מצוא מצליח להערים, בלי שום
מאמץ, על המנגנון המורכב והמסורבל שרודף אחריו, על
פני חצי כדור הארץ.

נעץ>ם נגד
נ ש > ם

במאי ג׳ון קאכאכטם
בתנאי שהוא יביים
פשוט: קאסאבטס צילם אמנם את הסרט
כולו ברחובות ניו־יורק, ותחושת הכרך
היא אחד הדברים המשכנעים ביותר בו,
אבל הסרט נערך בצד השני של יבשת
אמריקה, על־ידי עורך באולפני קולומביה,
וזה דאג להכניס את שעשועיו של קאסא-
בטס לתוך מיסגרת מקובלת.

תד רי ך
חוב הלר או ת :
תל -אביב — טיסה נעימה, האחים
בלוז, התוודעות, המטרו האחרון, הקאריירה
המזהירה שלי, תהילה
ירושלים — האחים בלוד, טיסה נעימה,
תהילה, הרוצחים
חיפה — טיסה נעימה, האחים בלוז,
רציחות קטנות של אשפי מיטבח גדולים,
תהילה, רוקמת התחרה

תל -אגיב

ה תוו ד עו ת (מוסיאון, הונגריה)
— גבר ואשר, נאלצים להסתתר יחד
מפני הנאצים, בתוך חדר בדירתה של
מישפחה זרה, במילחמת־העולם השנייה,
בבודאפשט. סרט פיוטי, רגיש ונבון של
הבמאי איסטוואן סאבו. מצולם ומשוחק
להפליא.
טיסה נעימה (אלנבי, אר־צות־הברית)
— קומדיה מטורפת שמלג־לגת,
בקצב רצחני, על כל המלודראמות
ההוליוודיות שנעשו פעם, ממעתה ועד
עולם ועד לשדה תעופה. אחד הסרטים
המצחיקים ביותר של השנים האחרונות.
העול ם הז ה 2263

החתיכה (אסתר, תל־אביב,
איטליה) — קשה מאד לעקוב
אחרי הלך המחשבה של הבמאי
האיטלקי הוותיק אלברטו לאטואדה. האיש גולש בשנים
האחרונות להגזמות בוטות בל כן, ובכוונה ברורה בל בך,
עד שספק אם איבד בל חוש מידה, או שמא מדובר
בסארקזם קיצוני וחתרני, המכוון לחברה שבתוכה הוא
חי. אחרת כיצד אפשר לקבל בהבנה דמויות כמו נערה
אוטיסטית שאינה שולטת בפעולות המעיים שלה (הנערה)
או כמו נערך המשקה את גבר חלומותיה בכוס מלאה
שתן (הגבר שאהבתי).
דרך זו של הגזמה קיצונית אופיינית גם לסרטו החדש.
מדובר כאן בזמרת ויצאנית לעת מצוא, בשנות הארבעים
לחייה, כאשר זוהרה מתחיל לפוג והיא לא בל בך מוכנה
להשלים עם הגורל. היא נישאת לבעל תחנת״דלק ומביאה
לביתה החדש את בתה בת ה״ 18 היא רוצה לראות
בבת את כליל השלמות, עליו חלמה בעצמה. הבת, לעומת
זאת, רוצה להעפיל ולהפליא עוד יותר מאמה ובין השתיים
ניצתת עד מהרה תחרות. נערה זרה, שהצטרפה לאם
במסעותיה, היא צופה אילמת וחסרת ישע בהתמודדות
שעתידה להסתיים בטראגדיה.
התסריט הוא שקוף וגס, עד שבל צעד בו צפוי מראש.
לעתים כואב הלב לראות אין הוא נופל בתוך כל המהמורות
המלודרמאתיות הטמונות בפניו. לאטואדה דוחף את
שחקניו לשחק בצורה קיצונית ביותר, והמדובר בעיקר

ק לי או גולדשמידט :

ה ח תי כההמע רי צ ה

בווירנה ליסי, שהיתה פעם הבלונדית החטובה של הבד
האיטלקי, ובאן היא נראית במו ״מאמא״ העולה על
גדותיה, הנלחמת בקרב אבוד נגד הקמטים ונגד הטעם
המשתנה של התקופה. לעומת הנשים, שבוחן מוגזם,
הגברים הם חיוורים וחסרי כל צביון או אישיות של ממש.
האמנם מדובר כאן במלודראמה מטופשת, או שמא זהו
ביטוי של סלידה ממנהגיו של דור ההולך ומכלה את
עצמו בהמוניות, במקום לשמש דוגמה לבאים אחריו.

שי ע מו סעל
מיגר ש הגולף
^-ן צי—ח1

מהומה במועדון (פאר, תל־אביב,
ארצוודהברית) — עושה
רושם שהקו$דיה המטורפת היא
צו השעה בהולווד. מי שרוצה להרוויח, מחפש במאי
אלמוני, שחקנים כימעט-לא-מוברים, עלילה חסרת־כל-
הגיון ובדיחות פרועות. וזה כבר מירשם בטוח להצלחה.
מי שרוצה להיווכח עד במה שיטת המירשמים אינה
עובדת, שיילך לראות את הסרט הזה. ג׳ון פיטרס, הידוע
בעיקר בחברה לחיים ומפיקה של ברברה סטרייסנד, מילא
למעשה אחרי בל הצווים הדרושים. הוא שכר לאחד התפקידים
הראשיים את צ׳בי צ׳ייס, שהיה חברם לתוכנית
של ג׳ון בלושי ודן אייקרויד (האחים בלוז) בטלוויזיה
האמריקאית. האררלד ראמיס, הבמאי ששבר פיטרס, כתב
קודם לכן את התסריט להצלחה הקודמת של האחים
בלוז — צעירים, פרועים ושובבים. כל המשתתפים הרא שיים
האחרים ניצלו ממסורת של בדיחות מטורפות —
מי בקולנוע ומי בטלוויזיה ומי בשני המקומות יחד. ועם
בל זאת, התוצאה היא סרט חובבני עם בדיחות מאולצות.
עלילתו אינה קיימת ודמויותיו שטחיות ושאבלוניות עד
כדי שיעמום.
ההשתוללות המבדחת צריכה לפרוץ בכמה סצינות
רבות משתתפים, שבאחת מחן עורכים נושאי־הבלים הצעי רים
מסיבה לעצמם ומעוררים את מחאתם הצדקנית של
המבוגרים. באחרת מזמין מתעשר ותיק אורחים, כדי לח-

בי למא ריי ו צ׳ בי צ׳ ייס: כי שלון
נון את היאכטה החדשה שלו, ומתעשר חדש בא עם
יאכטה כפולה בגודלה כדי להטביל בדרכו את הספן החדש.
או דוגמה נוספת להמצאות: תחרות הגולף המסיימת
נוטל חלק גם חייל משוחרר, מופרע למדי, שנלחם בחול-
דות כמו שנלחמים בוויאט־קונג, בעזרת חומר-נפץ.
אם זה נשמע מצחיק, ראו הוזהרתם: על המסך זה
נמשך הרבה יותר מן הזמן הדרוש כדי לקרוא שורות אלה.

לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא
רגע חו ש בי ם

מתי כדאי להטיל
עוז ביצה

לכלוא את השמש
בתוך השיעוות

מה אומר רבותי, כל העסק הזה של
״נו־נו־מתי-הילד־הבא?״ יוצא לי כבר
בלחץ עז מכל הנחיריים. אנשים לא יכולים
לראות בן־אדם שמח מחייו, מבלי
להזכיר לו מיד את החובות. מה זאת
אומרת ! הכל כה ברור ומובן ! חובה אלמנ טרית,
ברורה מבחינה לאומית, שכונתית,
מישפחתית, זה להטיל מיד ודחוף עוד
ביצה — אחות או אח לדנה. שנה וחצי
של מה שנדמה לאנשים שירה וריקודים,
זה מספיק. באסטה! צריך להתחיל לעבוד.

כל הגישה שלי לעסק, מסתכמת בסיפור
הבא:
זה קרה באחד מבתי־הספר בארץ. המורה
לימדה את תלמידיה מה משמעותו של
הפסוק האלמוותי ,״ואהבת, לרעך
כמוך״ .בכדי לוודא את עומק ההבנה של
הקטנים, היא שאלה את הצוציקים איזה
פסוק למשל מתייחם ליחסים שבין אחים
במישפחה. אחד, קטנצ׳יק מהסוף, הצביע
בפראות .״אני יודע הוא צעק .״זה

איך כולאים את השמש בתוך השערות?
עם צבע שערות, כמובן. עם צבע שערות.
אבל איזה! איזה פטנט ארס־אדיר־וממזר
מבצעים כדי להשיג את האפקט. עכשיו,
אחרי שהעסק יפורסם, כי המצאות שלי
אינן סודות, אולי אצליח להשיג בייתר
קלות את מרכיבי העסק, שיוזרמו יותר
חופשי לשוק, בגלל דרישה, אמן סלע.
ובכן יקירתי. רוצה שיער שייראה פלס טי,
בעל ״גוף״ ,דינמי וקפיצי כזה למראה,
ולא שטוח כמו תמונה בשחור־לבן? רוצה
שיער שייראה בגוון רגיל שבחרת (אולי
בטון אחד בלבד יותר בהיר, בעצם) ,ש ברגע
בו יפול עליו האור, הוא יוצת
באחת בזוהר שמימי של זהב, באשד של
שמש, שאלפי זהוריות אור מרצדות בו?
רוצה? כך חשדתי. רוצה שכולם ישאלו
אותך איך עשית את זה? אז עשי את זה :
אך לפני כן אזהרה. לגבי כל הצבעים
זה יוצא יופי יופי. חוץ מאשר בגוונים
השחורים. קחי בחשבון שכל היופי מתקבל

לא תרצח!!!״

אני תמיד אומרת, שאני לא• אעולל את
״זה״ לדנה, למרות שמה שאני הולכת
לא לעולל כאן, זה את ״זה״ לעצמי,
בעבור ילדותי שלי, הכל כך לא רלוונטית
כבר.
יש לי אח, אחויה מותק. בחור מקסים,
מוכשר, עם ראש טוב שיגעון. הוא אדם
חיובי בתכלית, ככל שהדברים נוגעים אל
שיפוטי שלי, וכך גם אני. ובכל זאת,
ובכל זאת, לפלא הוא בעיני איך הגענו
שניכו גם יחד, שלמים ובריאים אל חופי
הבגרות, מבלי לרצוח אחד את השני נפש.
זה אידיוטי, אני יודעת, אבל עד היום,
כשאנחנו כבר חמורים גדולים ובעלי מיש-
פחות, יש לנו סימפוניות לא גמורות, וחש בונות
איומים, ללא פשר, לגמור. הוא
נחת לי לחיים כשהייתי בת שנה וחצי,
ומאז, ידי בגרוגרתו וידו בגרוגרתי.
לנתק קשרים, אף לא עולה בדעתנו. מה
פיתאום? כשלא עולים על פני השטח
חשבונות עתיקים, שעדיין נוטפים דם,
אנחנו מסתדרים מצויין.

טוב, כל אדם זה ראש אחר ופרשת חיים
שונה. במיסגרת מדיניות ה״כבד את נפש
ילדך, ואל, ר!בלעז אותה״ ,באמת שזה

מה חדעץ ב7ן לועץ מרל

מאריך חיי צמחים,
ברק שמימי
אם יש לכם איזה בייבי ירוק, שאתם
נוהגים לשבת עליו ולמרק לו את העלים
עם חלב, כדי שיבריקו, אם אתם רוצים
לעשות זאת בקיצור, בלי שאחרי שבוע
תצטרכו לשבת על הבייבי דנן ולמרק לו
את עליו מחדש, והפעם מהגבינה המייו־בשת
שנוצרה עליו מהעצה הטובה של
החלב, הרי שיש כבר תכשיר הצלה.
לשוק יצא תכשיר חדש מלא כישרונות.
קוראים לו 1מ ,? 13111: 03 והוא אכן יעיל.
הוא אידיאלי לבעלי צמחים, עציצים,
גינות-נוי וצימחי-בית, ועוזר לקבל תוצאה
מקסימלית מכל צמח, בלי הרבה טיפולים
שוטפים.
זהו חומר על בסים אנטי טרנספירנטי,
והוא מגן על כל סוגי הצמחים מפני פגיעת
מזיקים ומחלות, מפני רעלים ומפני קרה
וצריבת חום. הוא נותן המון הבטחות
התכשיר הזה, אבל לא להגזים באמון.
לתנור לא. הייתי מכניסה את הצמח, וגם
לא מזניחה אותו, כיוון שיש מי שכביכול

רוצים ילדי שמנת ץ
שיטות איך לא לטעות
לא ארגומנט לא לעולל את ״זה״ לילדתי,
כיוון שלי היו קרבות קיום בגלל האח.
אבל עדיין יש לי אמונה עזה ברעיון,
שאין בשום פנים ואופן לעולל את
״זה״ לילד בהקדם. תנו לו קצת אוויר
פרטי כמה שנים.

כל טוב לכל החבר׳ה המולידים — תיק
תק — ילד אחד אחרי השני ״כי בגיל
מאוחר יותר מתחילה הקינאה, ומוטב
שהילדים יגדלו מגיל אפס, וילמדו להתחלק
בכל״ .מי שמאמין ברעיון האווילי,
על הכיפק לו. רק הרשו לי לספר, שלעולם
אדם לא ילמד ״להתחלק בכל״ .האינסטינקט
הטריטוריאלי שבו מושרש מדי. אפשר
בהחלט לדכא נטיות־לב. כל החרבות, כל
חוקי החברה מושתתים על דיכוי יצרים
טיבעיים. השאלה היא למה לדכא יותר
מכפי שדרוש ל בשם איזו מטרה? חלקו
אתם תחילה בעל או אשה פרטיים עם
הזולת, במובן העמוק והבילעדי של הסיפור.
חלקו אתם חפצים אישיים לחלוטין ואז,
רק אז מותר יהיה לכם לרצות?(ילדיכם
יפתחו תכונה ״נעלה״ זו. נחל, הסכור
ביותר מדי ערוצים, ימצא לו תמיד אפיק
עושה את כל העבודה. מה שכן, זה חוסך
עד !/0ס 50 מכמות המים על-ידי מניעת
איודם בהיותו תרסיס צמחים שקוף, נושם,
שאינו מפריע לקליטת דו־תחמוצת הפחמן.
לאזורים צחיחים, בהם אספקת המים מוגבלת
והיובש באוויר רב, העסק הזה על
הכיפק.
כן5 ,ה~עוד הוא עושה? אה. הוא מאריך
את פעולתם של רוב חומרי ההדברה ב חמישה
עד שישה שבועות יותר מהמקובל.
לאיש פרטי זה לא משמעותי, אבל לגנן
זה בטח חסכוני. אלסטיות החומר מאפשרת
לו לגדול עם העלה ולהגן עליו לזמן רב.
על הבקבוקון הזה כתוב: גידול מהיר
וטוב יותר, מגן מפני קרה, צריבות וחום.
מגן מפני זעזוע בהעברת צמחים. הכנס

אחר של זרימה, ולא תמיד בערוץ מיועד.

כל טוב גם לכל אלה הסבורים, שילדים
אחים, מוטב שיגדלו ביחד, כי כך הם
מעסיקים את עצמם אחד עם השני.
הורים הדוגלים בעיקרון ״ישחקו ה נערים״
הזה, ולא יוצאים מגידרם ומתאמ צים
כיפליים להעשיר את נפשם של שני
ילדיהם גם יחד, מפקירים בעצם את ה ילדים
לגדול בעזובה מנטאלית. במקום
שישאבו מחכמים מהם, במקום שיעשירו
עולמם, הם שואבים את מה שאץ להם
לתת ולקבל אחד מהשני.
אני מאמינה בכל הלב, שבשנים הראשונות,
הכה קובעות לאישיות הילד, מגיע
לו המכסימום שרק אפשר לתת לו, מהכל.
כשיש שני ילדים צפוף, האהבה אולי
מוכפלת, אבל הזמן בהחלט מתחלק. ואהבה
בגיל הזה היא פונקציה של זמן. עם
כל מה שכרוך בזה, וכל המשתמע. אתה
לא יכול לאהוב ילד בעל־פה, בהכרזות
של מילים. אתה לא מראה לו את זה,
אתה לא עושה לו את זה, ,לגביו זה
איננו. האינסטינקטים הבריאים ידחפו
אותו אמנם לחפש בחוץ את מקורות
המחיה הנפשיים שהוא אינו מוצא בבית.
יתכן אפילו שהוא ימצא אותם, בכייף.
אבל יתכן שלא. אתם לוקחים צ׳אנס?
מזל טוב לממהרים. המון ברכות וכוח
לאלה שכבר יש. אני, כל זמן שיש לי עוד
קצת אפשרון! לבחור, אבחר להתאפק.
צ׳או צ׳או.
את החומר למרסס רגיל ורסס. לקבלת ברק
עלה חזק יותר, רסס הצמח שנית, לאחר
שהריסוס הראשון התייבש.
יכול להיות שזה עסק עולמי. מבריא
את הצמח, עושה לו שמח וכל הבטיח. אני,
חנטארישית שיטחית שכמותי, מתלהבת
מכל הסיפור מעניין ההברקה בלבד. יש
לי חולשה לברק, ואין לכם מושג איזה
יאוש זה לצחצח עלים. אין לכם.

אם לא הטבע אז הצבע
אבל בחוכמה
כשבועיים אחרי הצביעה הפטנטית הזו,
כשהצבע דוהה מעט, והזהב החבוי מתבטא
הרבה יותר חופשי. כמו כן לא להעז לעשות
את העסק הזה על שיער הצבוע בחינה,
כי זה לא יוצא. כמו כן, קחי בחשבון
שהגוון הסופי המתקבל יהיה בהיר בטון
אחד מזה שאת רגילה ומצפה. אז ככה.
קני ראשית כל שפופרת-צבע גוון זהב
של וולה. קוראים לה 001 )1 81011)10
וזה מיספר .320
אחר כך קני לך צבע חום אדמוני כל שהו.
אני קונה את זה של אימדיה, הנמכר
עם בקבוקון אמולסיית מי־חמצן /0״ ,6וזה
מיספר .5,5את הצבעים האלה את משיגה
בבית־מירקחת, פרפומריה, או מזמינה אותם
אצל הזבן. כן. שמעתי שאסור לערבב תו צרת
של חברות שונות, אבל זה שטויות.
כולם עשויים מאותו דרעק. השיער שלי.
זוהר בתכלית, למרות שלמישהו במישרד
הפירסום של החברות היה בהחלט יותר
נוח אלמלא היה זה כך, בבחינת יראו י
וייראו.
הקורא האינטליגנטי התרשם כבר, שמה .
שהכי חשוב בכל העסק זה גוון הזהב
הזה, ועירבובו — תיכף אסביר כיצד —
עם צבע בגוון נבחר אחר, הנמכר בשפו פרות
כמו מישחה, ולא ב״קיטים״ מוכנים

לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא 1
שיניים מחמת -סנו חזבה לילדים
מדי פעם אני מביאה אינפורמציות על
נושא השיניים.
הדבר הכי יעיל שאפשר לעשות בקשר
לשיניים ושמירתם, זה להתחיל לטפל בהן
מוקדם ככל האפשר. צריכים להתחיל לשחק
עם מיברשת בפה אפילו עם תינוקות רכים.
בימים אלה יצא לשוק ספר בשם שיניים
צוחקות. זה נועד לילדים שעומדים לפני

ביקור במירפאת שייניים, או סתם לילדים
שמתקשים להעביר להם את הנושא הזה.
הורה המודע לבריאות פיו של ילדו, ימצא
בספר זה עזרה ציורית משובבת ומועילה.
את הספר כתבה תמר ברגמן, ויעצו לה
ד״ר ענת רוזנטל, רופאת שיניים של
ילדים, וד״ר זאב ברגמן, פסיכולוג קליני.
הספר מצולם כולו, ויש בו התייחסות
לפחדי הילד ולבעיות העלולות להתעורר
עקב טיפול שיניים. מיגור פחדים אלד,
נעשה בצורה המדברת אל ״ראש״ הילד
ונפשו. זה יופי. כדאי.

אי מ הו ת

איו לזה את א 107 בועת!?אוויר

אני אומרת בפירוש אימהות, ולא אבהות,
ליוון שבגלל שמונה אבות מסורים, אין
טעם לא לדבר אל חמש מאות מיליון
אימהות, שעומדות בדרך־כלל בפרץ הזה.
שוביניסטי שוביניסטי, אה מה, מהחיים.
יצא לך כבר להסתובב שעות בדמי
הליל, אחרי ארוחת לילה של תינוק חדש,
וכבוד בועת האוויר ממאנת לצאת? מה

את המסעות מקיר לקיר עם הבועה בבטן
העולל, קחי כרית גדולה מהמיטה שלכם.
השכיבי את התינוק עליה.
הרימי את התינוק ביחד עם הכרית.
חבקי את הכרית מעט חזק, והרפי, תוך
כדי הליכה.
הזעזועים הטיבעיים של ההליכה, בתוספת
הלחץ העדין הנלחץ ומורפה לסירוגין על

פסנ > \7ם

א[ך לקצר את
יסודי הקור
לני השינה
שער הספר שיניים צוחקות
שיניים בריאות
לעירבוב, של צביעת שמפו כזו.
קונים בכל סופר־סל מיברשת פלאסטית
שטוחה, למריחת חלמון ביצים על מאפים,
זה יותר זול מאשר מיברשת־צבע אמיתית
של מספרות, וזה בהחלט מספיק. אם אין,
אפשר להשתמש בידית מיברשת־שיניים
ישנה. תראו איזה הנחות אני עושה לכם.
לוקחים קערית זכוכית או פלסטיק קטנה.
בשום אופן לא קערית מתכת.
לוחצים בפנים את חצי שפופרת הגוון
הנבחר (במיקרה שלי, כבר אמרתי, זה
אימדיה .)5,5
לוחצים בפנים את דמן השפופרת הזו
בגוון הזהב. זה לא יוצא מהפייה בצבע
זהב, אלא בד כזה. לא לטעות ולצפות
למה שאין. רק אחר-כך, על השיער עצמו,
זה יעשה את כל השישו ושימחו.
שופכים בפנים 50 סמ״ק קרם מי־חמצן
,60/0שזו בעצם תכולת בקבוקון שלם של
קרם־חמצן נולה.
לוקחים את מיברשת הביצים הזו ומער בבים
היטב היטב את הסיפור.
לובשים כפפות נילון. אם אין, אז סתם
שקית נילון מרווחת, ומורחים על השיער.
לא צריך להקפיד על שבילים, אלא רק
לשפשף כמו בחפיפה כזאת, את כל השיער.
המידה הזו של קרם־צבע־מעורבב, מספיקה
בהחלט לשיער באורך בינוני. שיער ארוך
יותר מצריך כמות צבע כפולה.
מסרקים עם מסרק שלא חבל עליו (כי
הוא חוטף כתמים) היטב היטב את כל
השיער.
היות ופעולת המריחה נעשית בצ׳יק, איך
שגומרים למרוח, ולפני שמסרקים, מסתכלים
על השעון. חצי שעה משאירים על
הראש — ושוטפים.
חופפים בשמפו ושמים הרבה קרוייטר.
זהו. אני יודעת שכמה ספריות יחטפו שבץ
מצורת הצביעה הזו, שלא מותירה מירווח
מילימטר של כבוד למיקצוע. אבל זה
לא קורס ספרות כאן, אלא הוראות צביעה
סופר-יעילות שיתנו תוצאה פנטאסטית
בלי הרבה צרמוניה. לביצוע עצמי בבית.
.שימו־לב שאפילו חברה לעזרה לא רשמתי
בעסק, כי באמת אין צורך.
השיער מגיע למלוא זוהרו אחרי כשבו עיים,
כשהצבע דוהה מעט.
לטפל בו אחרי כל חפיפה עם קרוייטר,
ולהתנהג איתו ברחמנות, כיוון שכעת הוא
צבוע. ציבעי־שיער מעולים לא עושים הב דל
קטלני כל כך כמו פעם, בין שיער
צבוע י ובין שיער שלא. אבל בכל זאת,
מה זה משנה לנהוג איתו בזהירות.
מלוא זוהרו של העסק הזה בא לידי

אני יודעת שזה נשמע פשוט מכדי להיות
אמין. אבל עובדה. יש לי כאן פטנט שעובד
שיגעון, ומקצר את משך יסודי הכפור
של הכניסה למיטה.
הפטנט הזה מייועד רק לאחי־לגורל, אלה
שנשמתם חמה, אך בעורקיהם זורם ״ברד״.
אלה שסנטרם מתחיל לנקוש בדצמבר,
ולא מפסיק לעשות זאת עד מאי. אלה
שמיבצע חימום כפות ארטיקיהם אצל בן-
הזוג מוגדר בסיפרי החוק כתקיפה ביודעין,
עם גרימת חבלה חמורה. אלה שהקסטנ-
יינטות עובדות להם במרץ רב, ורגע ה כניסה
למיטה הקרה הוא הוא שיא העינוי
היומי.

אז לכל אלה לגורל, הרי מיספר הנחיות.
קודם כל, מי אמר שצריך לישון על
סדין? מי קבע זאת? סדין הוא בד קריר,
ובסדין חשמלי אני לא מאמינה. לא מאמי נה.
לא מאמינה. אז מותחים סדין על ה מיטה,
תוקעים את שוליו מתחת למיזרון,
ומעליו פורשים שמיכת אקרילן פרוותית,
רכה ומלטפת, שעליה ישנים בתור סדין.
מגעה בחורף מחבק באהבה, בתנאי שהיא
מסוג מעולה בתכלית, דהיינו, לא נעים,
לא נעים, אבל ל א כחול לבן. תופסים את
השמיכה הזו, ומארגנים אותד, מתחת
למיזרון, שתהיה תפוסה כך שלא תצא,
דלן בצד של הראש והכריות. שאר שלושת
צידיה מתוחים ישר, ומונחים חופשי על
המיטה, כדי שאפשר יהיה למתחה בכל
בוקר, וליישר בה כל טיפת קמט. קמט,
כידוע, מפריע מאוד לשינה של חיות
שהן גם רגישות, גם יהודיות וגם קצת
נברוטיות. גם גרגר בודד של חול נכנם
למחלקת השואות של הקמטים בסדין, ו עושה
אותן שמות לאישיות הנשית ה מצויה,
אבל זו כבר אופרה של קיץ.
טוב. אחרי המתיחה דנן, מתכסים עם
מה שרוצים. להחליף סדין בשמיכה זה
פטנט אדיר, למרות שאני שומעת כבר
כמה עדינים הטוענים שזה לא פרקטי להם.
ובכן, שהעדינים ילמדו לאכול בלי ללכלך
את המפה, או שילמדו לישון על חלבונים

רועת אוויר לילית
איך להיפרד ממנה
לא עושים לה. שרים לה ברלה ברלה צא,
וזה לא יוצא. טופחים על הגב של הקטינא,
וזד, לא יוצא. בוכים מייאוש ועייפות,
וזה לא יוצא.
אז כדי לקצר לך גבירתי האמא הטריד,
קרושים. מ ש הו ללמוד הם חייבים. זהו.
אבל זה לא הפטנט שאני באה למכור היום.
הפטנט שעל הפרק הוא קיצור יסודי קור.

את יסודי הקור מקצרים כעצם
ביטוי מלא כאשר השיער מסופר בשכבות.
האור החדש מדגיש כל קווצת־שיער קטנטנה
באופן הכי עצמאי, כאילו היתד, מפו סלת
ביד אמן.
השיער אינו הופך בלונדי מהעסק הזה.
הוא רק חוטף גוון זהב־שמש כשהוא נחשף
לאור. הראש מתקבל בגוון טיבעי, עם
מישחקי אור בתוכו. זהו. זה כל הסוד.
אפילו בלי רקע של פיגארו.
כל אחת יכולה לבצע את העסק. צריך
רק רצון וטיפה אחת של אומץ. אחרי הכל
זה רק שיער. לרוץ למספרה ולשלשל שם
משכורת של חצי חודש, זו אופציה שאף
פעם לא נסגרת. הרבה יותר משעשע
לעשות הכל לבד, וגם לחטוף כאלה תוצאות
של זוהר, אור ופז.

נכנסים למיטה. קופאים כמקובל. אבל
שלא במקובל, מכניסים גם את האף והראש
מתחת לשמיכה, מתכווצים בתנוחה עוברית,
ותוך דקותיים, בלי גוזמה, חום אדיר פושט
בכל הגוף. זו הצתה עצמית מושלמת. נסו
את ההבדל. דקה אחת לתקוע אף בין
השמיכות, תראו איזה חימום!!? שלא
לומר מה יש לרפואה הטיבעונית לומר
בשיבחי הספקת האוויר המחומם הזה בזמן
השינה. כל בעלי־החיים, החיים בהרמוניה
עם הטבע, תוקעים את אפם בלילות קרים
מתחת לכנפיים, לזנב, לפרווה, ובלבד ש ינשמו
אוויר מחום קבוע.
בארצות־הברית נערכו מחקרים מפורטים,
שמצאו קשר סטטיסטי מדהים בין שינה

הכרית, יוציאו את כבוד הבועה, הרבה
הרבה לפני שהיא תיכננה לצאת.
ללחוץ על בטן הילד אסור, בי הצ׳ופצ׳יק
הקטן הזה הוא כמו שקית חלב. לא סגורה.
תלחצי עליו למטה, זה ייצא מלמעלה. אבל
הכרית הזו מפזרת עדין עדין את הלחץ,
ומעיפה את הבועה במעלה השער הנכבד.
לילות שלמים הצלתי לעצמי עם הפטנט
הזה, שבא כמו כל דבר חכם, מרוב יאוש.

הילד לא יפלוט כך שום״דבר;
כאחריות, חוץ מאת האוויר המיותר.
אכל ככל־זאת לא להתפרע.
ללחוץ כעדינות :
בלילות חורף עם חלונות פתוחים למטרות
״חיסון״ ו״חישול״ ובין נזלת כימעט קבו עה.
זה כל־כך פשוט וכל-כך יעיל. שתי
דקות של ניצול אוויר חם עצמי, וחום נעים
תופס ביקור אצלכם במיטה. אם נחנקים
שם מתחת לשמיכות, סימן שהעסק נלקח
באדיקות מרובה מדי. מווסתים כבר איזה
פתח אווירור.
חוץ מזה, בן או בת הזוג, שאינו סובל
כמוכם מהכפור, עלול להסתקרן מאוד —
מה יש לחפש שם מתחת לשמיכות. יחפש
יחפש, ואם ירצה השם, כן יהי רצון, עם
מעט עזרה, הוא ימצא לבסוף. הוא ימצא.

*וודטה דנין

שיחר
צ ל ״ש
אוטווהשל 63 עו 0־
0לדויד גילבוע על כתבתו בהשבוע
— יומן אירועים, שתיארה את הסיבות
להקמת ועדת״עציוני, מאבקי־הכוח ׳בתוכה
ומסקנותיה, שהביאו משבר על ממשלת־בגין.
כתבתו של גילבוע חשפה אנטומיה
של צביעות והיתממות ממשלתית, מול
מאבקם של המורים לשכר ולמעמד בחברה
הישראלית.

שעה טו בהג 7אוד
$למפיק, לבמאי ולמיגיש של שטה

טובה, אהרון גולדפינגר, חגי מאוט־נר
;ומני פאר, על תוכניית שהייתה כולה
מלאכת־מחשבת מיקצועיית, החל בהופעת
הקשישה סלומיאה לוויטה וכלה ביציאה
הדרמאתיית על אופנועה של אופנוענית,
דרך גלאי־ה׳שקר ושיר־השבוע המבויים
היטב.

צריו.
ת*א 1קרט־ ה
0 ,לרב בנימין צכיאלי, מנהל מחל-
קת־הדת בטלוויזיה ומפיק זוועת־האקרו
שורת הדין, שנראתה כמו תשדיר־שירות
למערכת־השיפוט הדתית, כאשר כל קשר
בין התיאור למציאות הקודרת בבתי־הדין
הרבניים מיקרי בהחלט. השתתפותם של
שלושה דיינים בתפקיד של ׳שלושה דיינים
המחיש עד כמה מנותקת מערכת־•
השיפוט הדתית מהמציאות ומצרכי התוש בים.
התוכנית
שורת הדין המחישה לצופי־הטלוויזיה
איזה סוגי ישל תוכניות תקרין
הטלוויזיה אם נציג המפד״ל בוועד המנהל,
עורך־הדיו מיכה ינון, ייבחר למישרת
סגן ייושב־ראש רשות־ד,שידור.

ת צ מי ח א׳ז מנ ט ^״ת
! 0לכניה כן״נון, מפיק דדשבועון
הטלוויזיה למדע־טכנולוגיה־וטבע תצפית

י מ ערכ ת הבחירות

מערכת-הכהירות, העומדת להיערך כקרוב, הביאה את היועץ
המישפטי של רשות־השידור, נתן בהן, לחלק כין עוכדי־הרשות
את המיסמך הבא, המגדיר את האיסורים הניצבים כשנה שכזאת.
אל: עוב די הרשות
לל!ר\<תהבהיר ות לכ גס ת, מן הר א וי להביא לי די עתכם את האיפורים
החלים על עובדים ברשות ה שידור בקשר לכל הפעולותוהפעילויות הקשורות

האיפורים החלים על פי חו ק ה מר ינ ה על עובדי הרשות לעניין וה רם
. 1אפורלהיותח ברים בהנ הלה פעילה של מפלגה או טל גוףמדיני, ל אר גן
אפיפה פו מבית בעלת אופימדיני, לשבת בשולחן הנ שי אות טל אפיפה כז את ,
ולנאום נר.
. 2אפור לארגן או. להשתתף ב ה פגנ ה או בתהלוכה בעלותאופי. מדיני .
. 3אפור. להשתתף בתעמולה פומבית, נ כתב או בעל-פה׳ קשורה בבחירותל כנ פ ת .
. 4א פור לנקר את המדיניות של הרשות,טל הממשלה א ו טל אחד ממשרדיה במסיבת
ע תוב אי ם, בראיוןעתונאי, בנ אום במקום פומבי, ב שי דו ר, ב עתון או בספר•
. 5א פור לה תר יס, לגבות ולקבל כספיםלאיזו מטרה שהיא, אלא לטובת אוצר
ה מד ינה או ה ק רנ ותהלאומיות .
עד כאן -האיפורמ כו ח ה חוק .

נתן -כהן
היו עץ המשפטי לרשות הש ידור

מהלך , 1981 והאפשרות שהמערך ישוב
לשילטון, הביאו למערכת שד ניחושים על
מינויים שיש בכוונת המערך לערוך בצמרת
הפוליטית של רשות־השידור (מישרות
מנכ״ל ויו״ר).
שלושה מועמדים אפשריים לרשת את
מקומו של מנכ״ל דשות־השק־ור, יוסף
לפיד, החלו במערכה של, לוביאיגג׳ לשם
קבלת תפקיד זה. המועמד הראשון ובעל
הכישורים המתאימים הוא יוסי שריד,
ד,מעוניין במישרה זו במיקרה ולא יזכה
ב־ס/ס 60 מקולות חברי־מרכז מיפלגתו, כנדרש
מחבר-כנסת אשר כבר כיהן בשתי
כנסות.
שני מועמדים נוספים הם העיתונאי ה וותיק
חגי אשד, המקורב עד למאוד
לשימעון פרס, ואשר היה אחד מראשי
מסע־הבחירות שליו נגד ח״כ יצחק רכין
על מועמדות מיפלגת־העבודה למישרת
ראש־הממשלה. מועמד אחר, הנמנה אף
הוא על אנשיו של פרס, הוא מיכאל
(״מיקי״) כר״זוהר, שעשה בעבר שירותים
תיקשוידתיים רבים עבור פרם.
מועמד כימעט־ודאי למישרת ייושב־ראש
רשות־יהשידור מטעם המערך יהיה העיתונאי
דניאל כלוך, העוסק בימים אלה
בהשלמת ספר על חבר־הכנסת שימעיון
פרס.
מטרה נוספת של המערך תהיה העברת
האחריות על רשיות־יהשידור ממשרד־החי־נוך,
שיישאר כנראה בידי המפד׳׳ל, לידי
מישרד־ההסברה, העומד לקום בראשות
חיים הרצוג, העשוי להיות בעל מעורבות
יומיומית ברשות השידור ובמדיניו־תה.

השלמת
ספר טל פרס
ולמגישיה, הפרום׳ יעקוב שחם ושרירית
הרדיו מיקה למדן, שהצליחו להגיש לצופי
הטלוויזיה תוכנית ברמה של מישדר
גרוע לילדים ולנוער, המזגש בשעות״
השידור של המבוגרים. עורכי תצפית ו־מגישיה
יוצאים כנראה מן ההנחה ש המכנה
המשותף לצופי הטלוויזיה הישראלית
הוא האינפנטיליות.
מאחר ובבניין הטלוויזיה קיימת תוב־נית־מדע
אחרת, מוטב לעורכי תצפית ש יעלו
להשתלם בהכנת תוכניתם אל הקומה
העליונה של הבניין, וילמדו במישרדי
הטלוויזיה בערבית פרק של עריכה אצל
עורכי חידושים והמצאות המוגשת בערבית.

מאחרי
הקלעים
מערכת־הבחירות, העומדת להיערך ב־

בתקופה שבה ניהלו את מבט ספורט
אישים חזקים כמו דן שידץ ואדבם
גילעדי, הם נאבקו מאבק נוקשה על שידור
ישיר של כל אירוע ספורטיבי ביג־
׳לאומי מהמעלה הראשונה.
דומה כי ימים אליה חלפו ;ועברו ללא
שוב ,׳וישראל תשוב להיות כפר נידח
במפת דיווחי־ד,ספורט הבינלאומיים. הוכ חה
לתהליך •זד, ניתן הייה למצוא בדיווח
הדליל של כמה דקות ממישחקי המונדיא־ליטו
(הגביע העולמי הקטן) ,שנערכו ב־
!שבועיים האחרונים במיונטווידיאו, בירת
אורוגוואי, לרגל חמישים שנות התאחדות
הכדורגל הבינלאומית, בהשתתפות כל הזוכות
בגביע העולמי.
אומנם, איגוד השידור האירופאי, ש ישראל
מהווה חלק ממנו לא רכש את שידורי
הלודין של מישחקי המונדיאליטו,
אך בעוד ארצות מערב־אירופה שידרו
שידורים מוקלטים של המישחקים, העדיפו
עורכי מבט ספורט לשדר תחת מישחקים
אלה, שידורים חוזרים מאולימפיאדת־מזסק־בה,
עם קולו המתמוגג־מעצמו של השדר
הוותיק מאוד, ניטים קיוויתי.

הרננעתזלט־ס 1)3ם
מתוך קרוב ל־ 900 אלף בתי־אב בישר אל,
רק 600 אלף משלמים את אגרת
הרדיו ׳והטלוויזיה. במילים אחרות, מדובר
בקרוב ל״ס 307 מבעלי מקלטי הרדיו והטלוויזיה
במדינת ישראל שאינם משלמים
את האגרות, והזוכים לשירותי רשות־השידור
חינם אין כסף .׳תוך כדי זה הם
מערערים את התקציב הרעוע של הרשות.

פסקול

מועמד־ליו״ר כלוף

דוופרים ח פי דו ח

ביזיון הסחנד״אדימו

מועמד״ילמנכ״ל אשד
מקורב מאוד לפרס

המאפיה ר.ב ולגר־ ת

ת? ,אפ ר ס מון

בישיבת הוועד־המנהל של רשות־השידזר
שנערכה לפני כשבועיים העבירו ביניהם
שני נציגי העדה הבולגרית, ניטים אל מוג,
נציג המערך ועורך־חדין אהרון
פאפו, נציג לעם, פתקים על סרט שאותו
הקרינה הטלוויזיה על הבולגרים, המת גוררים
בשדרות־ירושלים ביפו. אלמוג ו־פאפו
הסכימו כי עדתם הוצגה בצורה
נלעגת למדי בסרט. בהמשך הישיבה
המשיכו אלמוג ופאפו באי-קבלת עמדותיו
של יו״ר הרשות, הפרוס׳ ראובן ירון.

אחד מפלאי רשות־ד־,שידוד והטלוויזיה
הוא הפלא של הענקת פרס למפיק כושל,
על חשבונו של מפיק מצליח. סיקרי־המאזינים
שערכה הטלוויזיה הראו מספרי-
שיא של צפייה בתוכנית מסך גדול מסך
קטן, שהפיק אהרון גולדפינגי, בעוד
שהם הראו ירידה מתמדת בתוכניות המלל
נ/י! 8ומוס׳ף של המפיק אפריים סטן.
נתונים אלה לא מניעו ממנהלי־ד,טלוויזיה
ליטול את מסך גדול מטך קטן ולהפכו
תת־מדור בתוכניותיו של סטן ! 0 0ה בדיחה
המקובלת ביותר בין אנשי חטיבת-
החדשות של הרדיו, שמנהלה המוכשר
יאיר אלוני התפטר על רקע חילוקי־דיעות
עם מנהל הרדיו, ידעון לב־ארי :
״אלוני השאיר במישרדיו של לב־ארי את
תיק אפרסמון,״ (על מישקל אפרסק) € 0

אסא והגדה דיסוראד
בראשית דצמבר פירסם המימשל הצבאי
בגדה המערבית ובעזה ״קובץ הנחיות״
לגבי סיקור האירועים על־ידי כלי־התיק־שורת,
שמטרתו העיקרית היא שיחרור
השטחים הכבושים מחופש־הדיווח העיתונאי
בכלל, והטלוויזיוני בפרט.
אומנם, בראשית המיסמך כתוב כי ״כני סת
נציגי כלי־התיקשורת ליהודה ושומרון
ועזה חינה, באורח עקרוני, ללא הגבלות...״
וכי ״תורשה פעולה חופשית ותקינה של
נציגי כלי־התיקשורת מישראל ומחו״ל...״
אלא שלחופש סיקור זה צורפו 13 סעיפי־מישנה.
הסעיף
הקובע :״בשעת פעילות צבאית
בתחומי יהודה ושומרון ועזה, וסגירת
האיזורים, בין אם באיזורים מאוכלסים
בין אם בשטח פתוח, לרבות דרכים...״
13 הדיברות הללו מתייחסות לתיאור
המיגבלות. ואם תתאפשר כניסה של כת בים
לשטח ״בשעת פעילות״ הרי ״תתאפשר
כניסתם של אמצעי התיקשורת רק בליוויית
נציגי צה״ל או במילים אחרות, הקצאה
של כמה מאות חיילים לליווי עיתונאים.
הסעיף המרכזי, אשר למענו שופץ ״קובץ
ההנחיות״ הזה, קובע כי ״צוותי הטלוויזיה
לא ישתמשו בגלוי בציודם במקומות
שנוכחותם בהם עלולה ללבות יצרים.
אך יותר להם לצלם בעת האירוע ראיון
עם ראש עיר בגדה ״עלול ללבות יצרים״.
ראיון עם פלח בשחת :״עשוי ללבות
יצרים״ ,וכו׳ וכו׳.
סעיף נוסף העשוי לתרום לתדמיתו של
צה״ל הוא פרק ״החרמת חומר מצולם
או מוסרט בידי נציגי כלי־התיקשורת.
המפירים הוראות והמתעלמים מצווים...״
החלטה שכזאת תתבצע ״רק במיקרים של
הפרה חמורה של צווי האיסור, וזאת עד
לקיום, בירור במילים אחרות: עד
שהחומר המצולם יאבד את ערכו החדשותי.
הגיב על ״קובץ ההנחיות״ הזה אחד
מכתבי רשת־טלוויזיה אמריקאית גדולה:
״עכשיו יקראו לצה״ל צבא-הגדה-לישראל,
הצבא שיגן על הגדה מהכתבים. ומהצל-
מים !״

מתפטר אלוני
אפרסמון במקום אפרסק
אחד מקורבנות. הדו״ח של מבקרת רשות־השידור
הוא מזכיר מערכת-החדשות של
הרדיו בעבר, איתן אלמוג, שצבר ל עצמו
כמויוודעתק של שעות נוספות, למרות
שעיקר עבודתו היתה מיינהלית. אל מוג
ימשמש כיום כשליח הסוכנות לעניי״
ני־קליטה בארצות־הברית ! 010 ההערכות
הרבות שבהן זכתה הקרנת הפרק הראשון
של עמוד, האש הביאו את הלחישה הבאה
במיסדרונות בניין הטלוויזיה :״אם מרדכי
(״מוטי״) קירשנכוים קיבל את פרם
ישראל עבור תוכניתו ניקוי ראש, יגאל
לוסץ יזכה בפרס נובל עבור עמוד האש...״
העולנז הז ה 2263

יום רביעי
14 . 1

• הופעתן שד החבובות
8.03 שידור ב
צבע) .החבובות מארחות הפעם
את להקת הפנטומימה
מומנשנץ משווייץ. המיפגש בין
להקת החבובות לבין פנטומי מאים
חייב להיות מרתק.

<• האמת של מרת לג־גלואה
10.05 סרט טל
וויזיה
צרפתי׳ המספר על אשה
החשודה בכך שהרעילה את
בעלה השני. היא מובאת לפני
שופט הוקר, שבדק האשמות
דומות שנתלו בה לאחר פטירת
בעלה הראשון. בין האשה,
שהיא בורגנית ׳ומסודרת ובעלת
בית למופת. ובין השופט
החוקר נוצרים קשרים
מוזרים ביותר. נדמה כאילו
היא מוכנה לקבל עליו; את
החשד והיא מעוניינת להאריך
את החקירה מעל ומעבר לזמן
הדרוש׳ כדי שהיא תוכל להמשיך
׳ולשוחח עמו בניחותא.
בתפקידים הראשיים בסרט מופיעים
סוזאן פלון ופיאר מונדי.

יום חמישי
15 . 1

• תל־חי — 10.10 ( 80
שידור כצבע) .סרט תעודה

פעם להציל את חייו של ראש
המדור. כל אלה מצויים בפרק
גישה חריגה.

16 . 1

>• המובחרים (.)10.50
מפקד הישירות, ברנסייד, מפתח
שיגעון לבריאות. הוא מפסיק
לפתע לעשן, ודואג באופן מוג זם
לכושרו הגופני, למגינת
ליבם של הכפופים ליו. ברג־סייד
נשלח לכמה ימי .,חופשה״
בחברת ממוניו, ואלינגהאם ו פיל,
אשר יוצאים לסימפוזיון
על מדיניות־החוץ באי רודוס.
הרעיון מעורר בו חלחלה, אך
בלית־ברירה הוא מתדרך את
וילי קיין כיצד לנהל את המדור
בעת היעדרו. אלא שעל קיין
מוטל עד מהרה להכריע ב בעיה
קשה כאשר ג׳ף רוס,
ראש הסי.אי.איי. בלונדון, בא
לבקש את עזרתו. העילה: סוכן
אמריקאי פצוע נלכד בברית־המועצות
ואין כל סוכנים אמ ריקאים
המסוגלים לחלצו. רוס
מבקש סיוע. קיין יודע כי ה־מיבצע
איננו פשוט, וההכרעה
נעשית קשה יותר כאשר מס תבר
לו כי הסוכן הפצוע הוא
ידיד ותיק של ברנסייד, שעזר

בסיידרה המבוססת על ספר ה ילדים
הנודע, שגם ראה אור
בתרגום לעברית,
סיעד חוסיני, מחמוד עבדל עזיז
אחמד והבמאי עלי בדרן עיבדו
סיפור עם מצרי לקולנוע. ה סיפור
מתרחש בתקופת כרייתה
של תעלת־סואץ במאה שעברה,
והוא מבוסס על הפולקלור ה מצרי
מאותה ׳תקופה. מחולי
מגויים ׳לעבודה בכריית התעלה׳
׳והוא מותיר אחריו את
שפיקה. שפיקה הבודדה נאלצת
בשל הנסיבות להידרדר ׳לזנות,
תוך שהיא מטפחת חלומות ותקוות
כי אחיה, מתולי, יצליח
לשוב ולחלצה מהמצוקה שבה
היא נתונה. אלא שהיא נותרת
ערירית, גלמודה ומייוסרת ב־מצפונה.
סיפור זה מתאר בהצ לחה
את האווירה החברתית במצרים
במאה שעברה.

יום שני
19 . 1
• שלוש ארבע חמש

• מסד יורד (— 10.15
שידור בצבע) .פרק אחרון
בסידרה. ברוק גרושה עם שני
ילדים והיא מתגוררת בקלי פורניה.
היא וביל מחליטים
להחזיר את האב החולה לביתו,
ושם תטפל ביו ׳מזכירתו שרה.
ברוק מקבלת ידיעה על מותה
של בריג׳יט — ההיסטוריה חוזרת
על עצמה.

ג׳יימס זמייק פארל מופיעים
בתפקידים הראשיים. דרמה קומית,
המספרת על הורים גרו שים
,׳שמנסים לבנות את חייהם
מחדש כמבוגרים עצמאיים ו־בלתי־תלויים,
תוך שהם מנהלים
מאבק עיקש לגדל את ילדיהם.
סאלי באם (מוזן סנט־ג׳יימס)
היא גרושה נמרצת, המגדלת
שלושה ילדים. לפני צאתה ל עבודה
היא מעירה אותם,
׳מאכילה ולוקחת ׳אותם לשמר-
טפיית. בלילה, כאשר היא חוזרת
תשושה מעבודתה כתזו־נאיית
של בית־ספר יסודי, היא
שבה. אל אותה שיגרה. עם
סדר יום שכזה לא נותר לה

הקלברי פץ ותום סויאר
יום שישי 23.1שעה 3.00
פין וידידו תום סויאר. סידרה זו, שהופקה בידי הטלוויזיה
הקנדית מצטיינת גאיכויות האופייניות, בדרך כלל, לסדרות
הבריטיות.

זמן רב ׳לפגוש בגברים מת אימים.
ג׳ורג׳ מקגיי (מיי קפא־דל)
הוא סוחר מכוניות, הנוהג
לבקר בבארים לרווקים. מד״
פעם הוא מבקר אצל ׳בתו בת
השש־עשרה, כלואה. ג׳ורג, ד
סאלי נפגשים תחילה על מישור
עיסקי לחלוטין. סאלי רוכשת
אצלו ׳מכונית. אלא שמעט אחרי
כן, כאשר סאלי מבקרת עם
ידידים במועדיון־הרווקים׳ מתעלם
ממנה ג׳ורג׳ לטובת אחת
מידידותיה הזוהרות. אבל בהמשך
הוא מוצא שעצמאותה
ושלוות־ינפשה של סאלי עושים
אותה ליותר מושכת מהנשים
הזוהרות, והיחסים ביניהם מת
עמקים,
תוך ׳שמתעוררות בעיות
עם ילדיהם.

יום ראשון
18 . 1
י* ׳1הטן כערבה בית יכצבע)
שידור צב;

הפרק לנוס ולהסתתר, שבו נק לע
רופא־העייריה, ד״ר בייקר,
למשבר, בעיקבות מות אחד
מאנשי העיירה, והוא פורש
מעבודתו כרופא ומנסה לעבוד
כאיכר׳ .

וחצי 5.30 תוכנית מייד
חדת המוקדשת לט״ו בשבט.
נירה יעדי, ישראל *ודיון, צ׳׳ומ־פי
ואינישם יוצאים לבקר את
מר זוטא, השכן. זוטא הוא
גמד המתגורר בבית פיטריה
קטן. חלומו של מר זוטא הוא
לעשות גינה בחצר, והוא ניתקל
בבעיות עם עץ זקן, המניב
תפוחים קטנים ועליו לעקרו.

• שמש אדומה (3.30
שידור בצבע) .סרט קול נוע אלים בכיכובם של צ׳ארלס
ברונסון, אורסולה אנדרם, טו־ישירה
מיפונה ואלן דילון, ב בימויו
של הבמאי הנודע טא־ראנס
יאנג. בשנת 1871 מחליט
׳קיסר יפאן לשגר מתנה ל נשיא
ארצוית-הברית. תשורת
קיסר השמש העולה מובלת
ברכבת בידי השגריר היפאני,
והרכבת מותקפת ׳בידי שו דדים
— זה ראשית סיפורו
של סרט הפעולה המרתק.

יום שליש•
20. 1
י• עם ישראל אייכה
( — 8.03 שידור כצבע).
פרק שלישי בסידרה עטור
היאש, בבימויו שיל סטיב אדו־ארדם.

כולכוטק

המועד
של תוכנית הצרכנות
השבועית של הטלוויזיה היש ראלית.

1יבחר

• ג ׳ני 10.50 שידור
כצבע) .שידור חוזר

תוכניו ת

רד!1
״טריפ״ ובורות
• חקירה מיוחדת (יום
שלישי , 20.1 ,רשת ב׳ שעה
.)4.05 ילד בן טובים שב עם
הוריו משליחות בחו״ל, והופך
בעזרת חשיש מסוג דובדבן לספק
הסמים של בני כיתתו
בחווילת הוריו. סיפור זה
משמש מבוא לחקרה מייוח־דת
של הרדיו בנושא הסמים
וצרכני הסמים בין תלמידי
כת: אורה תמרי.
בתי־הספר התיכוניים. עורכת :
אורה תמרי.

כנסון :

שכיתה

11.20 הטבחית, גב׳ קראום,
מארגנת שביתה להטבת תנאי
העבודה במעונו !של המושל
גטליגג. אלא שאז מגיע בינסון
לארגן קבלת־פנים ל־ 80 אורחים
שעל המרשל לארח! ,והוא
נאלץ לשכנעם לא לשבות.
בינתיים נתון המושל במשא-
ומתן מייגע עם השוטרים ה שובתים.
הוא ׳תשוש. עוזרו של
המושל, טיילור, טוען שעל ה מושל
לפטר מייד אית עובדי
מעיונו. בינתיים מזמין המושל
שניים מחברי ועדת־הכספים ל סעודה
בביתו, תוך שהוא שוכח
את!שביתת אנשי צוותו, ונוצרת
תסבוכת אופיינית לסידחה זו.

• שפיקה ומתולי
( — 5.50 שידור כצבע).

17 . 1

ציבעוני. המנסה לתאר את ה אירוע
האמנותי ׳שנערך בתל-
חי, בספטמבר . 1980 בסרט מש תתפים
האמנים מנשה קדיש־מן׳
מיכה אולמן, עדינה בדאון,
האמן־היורד בוקי שוורץ ואימן
התודעה־הדתית אברהם אלג׳ם־
אופק.

שיחה

כשניים

10.50 דן מרגלית משוחח
עם הד״ר יצחק רפאל, שר־הדתות
לשעבר.

• הקסם השחור —
אבו,ת וכנים (— 3.00
שידור בצכע) .פרק אחרון

• אהבה וההורה הגרוש
10.05 מוזן סנט-

יום ה׳ ,שעה 10.50

גיוס שישי ( )23.1בשעה 3.00 אחר״הצהרייס תתחיל הטלוויזיה
הישראלית להקרין סידרה חדשה גת < 2פרקים — סיפור הקלברי

שלישי בסידרה. נישואיהם של
שרה וליאון לא עליו יפה. שרה
מנהלת רומן עם צייר (מייקל
סרזין) ,שבא לצייר את דיוקנותיהם
של בני המישפחה.

יום שי שי

שבת

כרנסייד: המובחרים

לסואת שירוו: חוס סו־או והסמוי פין

• ארץ כעולה (10.00
— שידור כצבע) .פרק

פארד וקורצמן: האהבה וההורה הגרוש
מוצאי שבת, שעה 10.05

של סידרה בית שיבער, פרקים,
המתארת את חייה של אמו של
וינסטון צ׳רצ׳יל — בת ל-
מישפחת עשירים אמריקאית
אשר סיחררה והדהימה את ה הברה
הבריטית של זמנה, והותירה
׳רושם ביל יימחה על
תקופתה .׳הפרק חראשון ב־סידרד.
מגולל את סיפור היכרד
תם ונישואיהם של *׳ני ג׳תם
ורנדולף צ׳רצ׳יל בשנת ,1874
בנשף ריקודים הנערך על סיפונה
של ספינת הדגל אריאדנה.
רנדולף נימשך מייד אל האמריקאית
׳התוססת ומלאת החיים,
וכבר בערבו של אותו יום
חושבים שני הצעירים על ני־.
שיואים. בפגישתם השנייה מב קש
רנדיולף את ידה של ג׳ני,
והיא מסכימה ללא כל היסוס.

53ס-

קפ1ץ על ההזדמנות!
גינדי אברהם
מציע 8דירות אימת
בשלביגמר

בהנחה

מ 70,000. -שקל
ברא שון ל ציון:
3די רו ת בנו ת 4ח ד רי ם
מ חי רון דצמבר

עד 100,000.-

שקל

מ חי רמבצע

די רתפנטהא וז
מ חי רון דצמבר

^ ^50^ 0שקל

מ חי רמבצע

די ר ה קו ט ג׳
• מ חי רון דצמבר

^ 11ס 3 0שקל

מ חי רמבצע

ברמתהש רון:
די רתגג
מ חי רון דצמבר

בפתחת קו ה:
די ר ת 5ח ד רי ם
( בשל בי בני ה )
מ חי רון דצמבר

שקל

בתל -א בי ב:
די ר ת לו ק סו ס 3ח ד רי ם
( בשל בי בני ה
מ חי רון דצמבר

שקל

ה מ חי רי ם לא כוללי ם נבע.מ.

מ חי רמבצע

מבחר מבצע

320.000
־450,000.
420,000.750,000.495,000.550,000.-
שקל שקל
שקל

שקל

שקל

שקל

כל הקודם חכה
מוגבל ל 8-דירות בלבד!

אברהם
ת ל -א בי ב
ככר הנלדינה הי ב איי ר סו

מ חי רמבצע

ש 1ק׳ל

רמת ה שרון
סוקולוב 84

ג י 1ד
פתח -ת קו ה
חיי ם עוזר 28

ר א שון -ל ציון
הרצל 62

*!ברה גמדי בונה דירות שעונשים אוהבים

3וה לך

סי־ונז ר

יחיה אוחורת
סבלנות, חברים, רק סבלנות• כבר
אפשר להריח את הסוף. זה לא יימשך
עוד זמן רב. יבוא לזה קץ. אחר־כך
יהיה הכל אחרת.
התאזרו בסבלנות, ידידי המורים. כל
מה שאתם צריכים זה למשוך את ה־מו״מ.
לא לחתום עכשיו על שום דבר.
הם רוצים לשלם שלושה עקרונות למורה
! אל תקבלו• תדרשו חמישה. הם
רוצים לתת לכל מורה ארבעה עקרונות-
חוב שמועד פרעונם ב״ ! 1975 תתעקשו.
תעמדו על המקח. אל תקבלו. הסוף
מתקרב. אחר־כך יהיה הכל אחרת.
אל ייפול רוחכם, עובדי אל״על.
עברתם כבר משברים רבים, ותעברו גם
^*ן צורך למהר. הזמן
את המשבר הזה• *
פועל לטובתם. כל יום שעובר הוא יום
שהרווחתם בזיעת אפכם. גם הפריץ ימות,
וגם הכלב. אפשר כבר לראות את קצה
המינהרה. בינתיים תמשכו אותם. תסכימו
לאלף מפוטרים, ותחזרו בכם. תסכימו
לקיצוץ של 60 ולמחרת תגידו
שלא היו דברים מעולם. מילה אצלם
לא מילה• אין סיבה שלא תלמדו מהם.
בינתיים יעבור עוד יום, ועוד יום, ואחר
כך יהיה הכל אחרת.
נכנסת להריון, גבירתי ! את לא יודעת
איפה תשימי את התינוק ז את לא יודעת
איך תאכילי אותו ז את לא יודעת מאיפה
יהיה לך כסף להלביש אותו? אל יאוש.
ברור שהיום או מחר הוועדה לא תוכל
לאשר לך הפלה. אסור להם על-פי החוק.
אין לך הוכחה שאת פסיכית. אז חכי
קצת, גבירתי. ההפלה לא תברח. זה
כבר הסוף. הם עומדים ללכת חביתה.
כבר אפשר לראות את קצה חמינהרה.
אחר־כך יהיה הכל אחרת.
אחרת לגמרי.
אתם זוכרים את אביב ,1977 עובדי
אל-על היקרים שלי ׳1אתם זוכרים את
גד יעקבי שחיה אז שר-חתחבורה !
ובכן, יכול לחיות שהוא יחזור לזה.
הכל יחיה לגמרי אחרת. הכל יחיה כמו
אז• גם אז, באביב ,1977 לא היו חוכמות
עם גד יעקובי. בנמל־חתעופה בן״גוריון
חיו עיצומים, שיבושים וקישקושים 4יש
צבא. גד יעקובי שלח צבא כדי להחליף
את השובתים במיגדל הפיקוח. תאמינו
לי, קצת סבלנות והכל יהיה אחרת.
וגם אתם, אדוני מורי ורבי. אל תאבדו
את סבלנותכם. שר-חינוך חדש לגמרי
תקבלו. שמו: זבולון המר. אתם זוכרים
את זבולון המר, כמה שחיה נחמד בימים
הרחוקים ההם שבחם היה הוא שר-
חינוך 1אתם זוכרים כמה יפה דיבר
אז! איך משך אתכם בלשונו ארבע

מספרים לי שמסע חפירסומת האחרון
של ״בנה לך קן בביקעת־הירדן״ זוכה
להצלחה כבירה, ואנשים ממש מחכים
בתור בשביל לבנות לעצמם קן. בעניין
הקינים הללו גם יש קונסנזוס לאומי
משמח בין הליכוד ומיפלגת העבודה.
כידוע, בונה עכשיו הליכוד שני סוגים
של התנחלויות ביטחוניות וקדושות :
אחד בתוך ״אוכלוסיה ערבית צפופה״
ותפקידו להרגיז את המערך, ואחד ב-
ביקעת״הירדן ותפקידו להרגיז את העולם•
והנה, מפלגת העבודה כמפלגת
העבודה אמנם מתנגדת להתנחלויות שתפקידן
להרגיז אותה (מתנגדת, אבל
לא מתרגזת, משום מה) ,אך מזכה בהסכמה
קונזסיאלית את הקינים בביקעת־הירדן,
שתפקידן להרגיז את העולם.
והנה, אני מתבונן בתמונה בעיתון
שבה מוצגים בוני הקינים הללו, ומה

או פני ם

מישפחת השיריון
אני רואה לפני, למרבית חבושה והצער ן
אנשים המחבלים בביטחון המדינה !
בפירוש כך. ואיך אני יודע ז כי רק
לפני כשבועיים עשה יאיר עמיקם מ״ידי־עות
אחרונות״ ראיון עם ׳״מישפחת ה-
שיריון״ ,הלוא היא מישפחת בן־ארי,
הכוללת את תת-אלוף (מיל ).אורי בן־
ארי ושלושת בניו מן חשיריון. ובכן,
הסכיתו ושימעו מה שאומרים שם על
ההתנחלויות הביטחוניות והקדושות ב-
ביקעת״הירדן :
רב־סרן גיורא בן־ארי, הבן הבכור :
״הבעיה המרכזית היא בכך שמישהו

ח ד שי ם
אם יש את נפשכם לדעת מה יהיה
בה בארץ בעוד עשרים שנה, כל מה
שעליכם לעשות הוא לקרוא לפעמים מה

שקוראים היום ילדינו הרכים, שברבות
הימים ינהלו את המדינה. בעיתון ״ידיעות
אחרונות״ ,למשל, יש כל יום רביעי
בשבוע מוסף מנוקד ומאוייר לילדים,
ממש מותק• בשבוע שעבר התפרסם ב
רמה
והילדים לא הבינו מדוע חשובים צעצועים כדי להתקדם
בחיים; אבל״הך בר לא הפריע להם לא&ף בהתלהבות רבה,הרבה
ד,ך בה צעצועים לילדי העירה.
יום אחד נג;בו אופייה החדשים של ך מה. לא וזיתה זו פעם
ראשונה #בקבוץ ענב זוג אופנים. בקבוץ ידעו שכאשר נגנב זוג
אופנים, צריך לחפש אותו בעיך ה. ך מה חשה שעולמה׳ חרב יעליה.
את האופנים קבלה מסבה וסבתה ליום־הלדתה ה##י# .מחה רמז
#מחה באס# ,הרי תמיד חלמה על ״אופנים לגדולים״. אמרה לעירה ~הזאת! ״יש ז־בה
#תלכי עוד
לא. רוצה
״אני
גנבים!״ ז־ ד

ז: זז

י שנים, תמיד הבטיח שעוד מעט יהיה
טוב, שאו-טו-טו יבוא המשיח, שיש רק
כמה מיכשולים קטנים שבכוחות משותפים
ועם הרבה-הרבה סבלנות נוכל
לעבור אותם ז וגם מזכ׳׳ל הסתדרות חדש
לגמרי יהיה, חברי המורים• שמו: ירוחם
משל. אתם זוכרים את מנהיג הפועלים
הזה, ידידי המורים ! זה שאסורות אצלו
״שביתות פראיות״ ! זח שמאיים לא
לשלם דמי שביתה כששובתים נגד ממשלת
המערך? אז בבקשה, מורים יקרים, קצת
סבלנות. זח יגיע.
וגם את גבירתי עם חבטן. אל ייפול
רוחך. נניח שהתינוק חזה כבר אבוד.
הוא כבר יראה את אוויר העולם, ואת
יודעת איזה חיים יהיו לו, ואיזה חיים
יהיו לך. אבל התינוק הבא שלא יהיה
לו מקום, איתו זה יחיה אחרת. את
יודעת למה ן כי למערך תהיה שותפה
חדשה לגמרי בקואליציה: המפד״ל. וחם
יחתמו על הסכם קואליציוני שכמוהו
עוד לא נחתם בארץ הזאת. את יודעת
מה יהיה הסעיף הראשון בהסכם החדש,
גבירתי עם הבטן? הסעיף הראשון יהיה
ממש מהפכני: שמירת הסטטוס-קוו. מה
שהיה הוא שיהיה. למען הצלת העם
יחתמו כל הצדדים על ההסכם הזה.
בלב כבד, אבל באין ברירה. אז לא
לאבד תיקווה, גבירתי. רק סבלנות.
זהו, חברים. לא להתייאש• דרושה
קצת סבלנות. עוד מעט הכל יחיה אחרת.

מדור הזה סיפור לילדים מאת הסופר
מעוז חביב. וכך הולך הסיפור :
היה חיה קיבוץ והיה היתה לידו
עיירת פיתוח. שרינה מהקיבוץ התנדבה
לעבוד בעיירת הפיתוח ויחס תושביה
של אותה עיירה אל הקיבוץ ״נשתנה
כבמטה קסם״ .גם בתה של שרינה, רמה
הקטנה, עזרה לאם בעבודה החשובה,
ועשתה לזה תעמולה בין ילדי הקיבוץ.
והנה, מה עושה המזל!
״יום אחד נגנבו אופניה החדשים של
רמה. לא היתה זו פעם ראשונה שבקיבוץ
נגנב זוג אופניים. בקיבוץ ידעו שכאשר
נגנב זוג אופניים צריך לחפש אותו בעיירה״.
עולמה
של רמה הקטנה חרב עליה,
והיא אמרה לשרינה שבעיירה יש גנבים,
ושאסור לה ללכת לשם• שרינה הסבירה
לבתה הנחמדה שביגלל כמה ילדים שעושים
״מעשים לא טובים״ אין לנדות
עיירה שלמה.
והנה, מה עושה המזל!
עברו יומיים או שלושה — הסופר לא
זוכר בדיוק — והנה נשמעו דפיקות
בדלת, ולחדרה של רמה נדחפה ״חבורת
נשים נבוכות ואיתן ילדים אחדים״ ,והם
הביאו לרמה אופניים חדשים לגמרי,
במקום האופניים שנגנבו ממנה על־ידי
הפושעים מן העיירה.
נו, ומה רוצה המזל !

החליט שהצבא צריך לגדול ולא משנה
בכמה זה יעלה לנו. ניקח לדוגמה את
נושא הישובים האזרחיים, שאנו מצווים
להגן עליהם. זהו עול רציני שמעולם לא
חיה דוגמתו בעבר. קיימים ישובים נח שלים,
החיים על בלימה ממש, ואנו
מפריעים לאימונים כדי להקצות אנשים
לשמירה על אותם ישובים. האם את
הדברים הללו חייב לעשות הצבא י״
ואילו אבי מישפחת השיריון, אורי בן-
ארי אומר :
״אם גיורא, בני, רואה שהוא שומר
על ישוב נחשל מבחינה כלכלית, הרי
המוטיבציה שלו יורדת, ובהכרח גם חרמה
הצבאית שלו.״
וכדי שלא יישאר שום מקום לספק
אומר על זה גיורא :
״אבא, אתה לא יודע כמה אתה צודק.
יש היום ישובים בביקעה שאין להם
שום זכות קיום על המפה ותאמין לי,
שאני מקדיש להם יותר זמן מאשר ליחידה

נו ז
רוכים קוראים רבים שואלים מי כותב את
המילים הרבות המופיעות בין הציורים
שלי במדור הזה. המילים האלה, כאן
למשל. ובכן, הגיע הזמן לגלות שזה
אני בעצמי שכותב אותן. העורך טוען
שהציורים שלי לא מספיק ברורים, וצריך
להסביר אותם, וזה בדיוק תפקידן של
המילים השחורות הקטנות, שכל״כך
מפריעות לרצף הגרפי היפה של הציורים.

שרמה, רמה הקטנה הזאת, התחרטה
על הדברים הרעים שחשבה על אנשי
העיירה, וביקשה שהאופניים החדשים
שקנו לה יינתנו ״לילד או לילדה שזקו קים
לאופניים האלה באמת באמת״.
זהו. פשוט סיפור לילדים. ממנו הם
מבינים ככה, אני מניח :
• בקיבוץ כולם נחמדים, ובעיירה
חלק גנבים וחלק נחמדים.
0לא צריך שום הוכחה לזה שהגנבים
הם מהעיירה .״בקיבוץ יודעים״,
וזהו.
• אם יעזרו הנחמדים מהקיבוץ למפגרים
מהעיירה באיסוף צעצועים, יחיה
שכר לעמלם.
0גם האמהות מהעיירה יודעות
שמי שגנב את אופניה של רמה הוא
מהעיירה, ויש לחן מצפון רע.
$כל הבעיות נפתרות כאשר רמה
נותנת עוד צעצוע לאנשי העיירה.

חבי שה בראה
בגלי-חהר
המלח

מלון גלי זוהר מציע לד חופשה חמה באמצע החורף.
190 שקל +מ.ע.מ. לאורח בחצי פנסיון
כולל:

קפה ועוגה בשעה 4אחה ״ צ
ערבי בידור, בינגו ס ר טי קו לנו עדיסקוטק ווי די או טיי פ
6כ ר טי סי כני ס ה חינ םלב רי כו ת הגו פ רי ת ל או ר ח
ה שוהה ל פ חו ת 6לי לו ת
שני רו פ אי ם מו מ חי ם ( ל ר או מ טיז ם ועור) לר שות
ה או ר חי ם ( ת מו רתת שלום)
ה תו ספת לפנסיון מל א 30 ,ש קל +מ. ע .מ. בלבד!

להזמנת מקומות:
ת״א שדרות רוטשילד 66 טל 03-615398 .

ים המלח מלון גלי זוהר טל 057-90851 .

ר״ייי״ ל<ייי־

״ייינז

1זל־גגיריר
^ י ייייתי.

יי 11£ימטג * 1ו 0ודו 0
0ח״ד6 01 טז סז

80׳ ש0300י*/

מבירת יובל 50
עי־ 200/0הנחה
כי הבגדים אצל מצקין הם
היפים והטובים ביותר
בוא לחגוג איתנו את יובל ה 50-בכל בתי האופנה שלנו.
רק ״מצקיף׳ יכול להבטיח לך 50 שנות נסיון,
50 שנה של שירות מקצועי 50 ,שנה של אופנה
לוהטת ו...עד /0־ 20 הנחה אמיתית על
בגדי החורף החמים והאופנתיי ביותר.
לגברים, נשים, צעירים, וצעירות.
בואי עוד היום. החורף יצא
לדרך. צאו גם אתם!

מגלה את הצד היפה שלך.

מצקין— רשת בתי אופנה. תל״אביב: רח׳ דיזנגוף , 101 רה׳ אלנבי , 74ר ח׳ נ חל ת בנימין .44
ירושלים: י .לוי, רח׳ יפו בניין העמודים חיפה: רח־ הרצל . 37

א 3.ו;פד4
/ת ״ א, ר ח׳ פ לו רנ טין , 50
ט ל833183 .

מפיץ ראשי לחיפה והצפון :״ ק טנו עי משה״ ,שד׳ בן־גוריון ,43 חיפוי,
.525088 ירושלים :״אופני איציק״ ,בן־סירא ,3טל ; 242226 :״בית
האופניים״ ,השיירות 15 קטמון, טל .663622 :תל־אנים :״אופני הכיכר״,
ה׳ באייר ,28 טל ; 529194 :״ורטהיים״ ,העליה ,26 טל ; 825075 :״אופני
נחמן״ ,דרך פתח־תקוה ,108 טל ; 254762 :״גדנסקי״ ,בן־יהודה ,250 טל :
.445647 גבעתיים :״בלומנפלד יוסף״ ,ל״ה ( 61ע״י הדואר) .חיפה :״חב׳
א״י לאופניים״ ,הנמל .69 קרית מוצקין :״אופני אדרי״ ,קדיש לוז .41
נהריה :״וולפוביץ״ ,הרצל .63 אשדוד :״פישר יוסף״ ,מרכז מסחרי א׳ ,8
טל .24269 :אשקלון :״אופן ספורט״ ,טל ; 25192 :״אמיר״ ,כיכר
העצמאות .107 עשרת :״כל־בו עשרת״ .רמת השרון :״כל־נוע״ ,סוקולוב
,37 טל .485613 :רעננה :״שרון אלי״ ,רח׳ השוק .3ראשון־לציוו :
״רוזנבוים״ ,רוטשילד .25 טל .941634 :חולון :״שביט״ ,סוקוילוב .127
בת־ים :״אופני סרארי״ ,שד׳ העצמאות ,47 טל .869467 :

אל מחקר
המסעדה המרוקנית האכסקלוסיבית
לאניני הטעם
רח׳יורדי הסירה ו(מול נמל תל-אביב)
י (כשך)
טלי 441438 :
אינך צריך ל היו ת מרוקני
כדי להת ענג ב״אל מרוקו״

העול ם הזה 2263

חבו הפרלמנט הצונח׳ ,עורו שבועוויהחושות טוען שהפמו־ו־וולוים,
המחשב הועיד והשכל האיווב׳ יצילו את העולם
הנאווה ונופול ההון והאנרגיה של מדינות
*< אופ״ק יחבור עם התיחכום התעשייתי
והידע האלקטרוני היפאניים, וב־תיווכם
של פוליטיקאים ואנשי־מדע אירופיים
יכניעו את מעצמות־העל כדי ליצור
סדר עולמי חדש, שבו ימצאו מקום נאות
גם מדינות העולם השלישי המנוצל. זוהי,
במישפט אחד, בשורתו של העיתונאי וה־פוליטיקאי
הצרפתי ז׳אן־ז׳אק סרוואן־
שרייבר בסיפרו החדש האתגר הכל־ עולמי,
שדייבר, עתה בתחילת שנות ה־ 50 שלו,
כבר עשה כל מה שאפשר בפוליטיקה ה צרפתית.
הוא ייסד וערך במשך עשרים
שנה שבועון פוליטי מצליח — ל׳אקספוס.
הוא היה תומכו של פייר מנדס־פראנס בסיום
מילחמת הודו־סין. הוא התנגד ל מאבק
הצרפתי נגד עצמאות אלג׳יריה.
הוא עמד בראש המפלגה הרדיקלית (ש הפלג
השמאלי שלה הפך להיות המפלגה
הסוציאליסטית הצרפתית) וכיהן מטעמה
באסיפה הלאומית הצרפתית. הוא היה שר,
ומחברם של רבי-מכר פוליטיים. הפוליטיקה
הצרפתית של תקופת ז׳יסקאר־ד׳אס־טן
החלה לשעממו, והוא החל לעסוק בפוליטיקה
גלובלית בהקימו קבוצה של פו ליטיקאים
ומדענים שתפקידה לבדוק נתו נים
ולהגיע למסקנות.
האתגר הכל עולמי מכיל את המסקנות
של קבוצת פאריס שהקים שרייבר.

רבים מדי משותפיו־לרעיון של שרייבר
הם נציגי ההון הבינלאומי הגדול —
הפטרדדולרים של אופ״ק, הון־הטרנזיס־טורים
של יפאן, רוברט מקנמארה (מאדריכלי
המעורבות האמריקאית בוויאט־נאם)
העומד בראש הבנק העולמי. הדבר מורגש
יפה בכתיבת הספר.

אירופה +יפאן
+נפט
^ אשר מתאר שרייבר את התקדמותה
״י־ של יפאן, אין הוא מקדיש אף לא
שורד, אחת לתרבות־הנזירית שנכפתה על
עשרות מיליוני הפועלים היפאנים, לדיכוי
האקדמי ולשחיתות הפוליטית העמוקה.
את ייסוד אופ״ק מתאר שרייבר כמין המ שך
של ועידת באנדונג (של הבלתי־מז־דהות)
ב־ — 1955 עווית־מרד של העולם
השלישי נגד מדכאיו ומנצליו האירופים
והאמריקאים. אך אין שרייבר מנסה להס ביר
מדוע — אם אמנם כל-כך רצו בכך
— לא הצליחו מדינות הנפט העשירות
לשפר ולו במקצת את מצבו של העולם
השלישי.
במיסגרת המאמץ הרב שמקדיש שרייבר
לתיאור גאוניותם ומרדנותם של מנהיגי
אופ״ק, ובראשם שר־הנפט הסעודי זאכי

רבין לוחץ ידו של ניכסון
״אמריקה היתה מפסיקה את תמיכתה ! ״
האתגר הוא ספר של היסטוריה פוליטית
ככזה הוא מרתק ומאלף, אך לעתים
רחוק מדיוק. מובאים בו נתונים מדהי מים
על התפתחות התעשיה היפאנית, בצד
ידע רב על ניצולו המחפיר של העולם
השלישי בידי העולם הראשון (המערב
הקפיטליסטי) והעולם השני (המזרח ה קומוניסטי)
כאחד. דווקא פרק המסקנות
עוצר את התנופה. הנתונים שמביא שריי־בר,
כמו גם הנחותיו, מחייבים מסקנות
מרחיקות לכת, אך אולי אין זה מפתיע
ששרייבר אינו מעז יותר מדי.

אל־ימני, הוא מתעלם מלא מעט עובדות
שאינן עולות בקנה אחד עם תיאורו. ה מאבק
של חברות אופ״ק מתואר כניסיון
להשתחרר מן השליטה העצומה של הב־רות־הנפט
הגדולות — האמריקאיות, ה בריטיות
וההולנדיות — ניסיון שאכן
הצליח, על פי גירסתו.
יש עדויות לא מעטות לכך שאופ״ק
הוקם לא נגד חברות־הנפט, אלא דווקא
בעידודן, כדי לאפשר להן העלאת מחי רים
גדולה, כאשר ״האשמות״ בה אינן
לכאוייה חברות מערביות. ההוכחה הטובה

דיין אחרי יום־הכיפורים
״אז מה יש לדבר ל״
ביותר לכך היא מה שאירע בפועל: דיווחי
המדינות המייצאות נפט אמנם גדלו
— אך ללא שום יחס לגידול בריווחי ה חברות
הגדולות.
ריווחי חברת אקסון האמריקאית גדלו
לאהר משבר הנפט של 1973ב-ס 590/בשנה
אחת. דיווחי טקסקו האמריקאית גדלו באותה
שנה ב־ ,450/0וכלל הרווחים הנקיים
של קבוצת החברות בשליטת רוקפלר באותה
שנה היו גדולים מכלל רזרבות מט בע
החוץ של ערב־הסעודית באותה שנה.
כל זאת כאשר המכירות עצמן ירדו בגלל
הצימצומים בהפקה.

הד״ר ק
ו מי לחמת 1973
ט דוד הפרקים המעניינים בסיפרו של
י שרייבר נוגע למילחמת יום־ד,כיפורים,
ולמהלכיו של שר־החוץ האמריקאי
באותם ימים, הד״ר הנרי קיסינג׳ר, ה מבקר
עתה באיזור כשגריר מטעם־עצמו.
קיסינג׳ר, טוען שרייבר, היה אדריכל
העלאת מחירי הנפט. הסיבה: הוא רצה
לשאר, של איראן יהיה די כסף כדי לק נות
את הנשק האמריקאי החדיש ביותר,
ובכמויות אדירות, כדי להציב את העוצמה
הצבאית האיראנית כמחסום אנטי־סובייטי.
משום כך, טוען שרייבר, אין קיסינג׳ר
מגלה התנגדות למזימה של פייצל הסעודי:
לגרום למילחמה במזרח התיכון כדי
להטיל אמברגו־נפט מאיים על המערב, ו להביא
להעלאה דראסטית במחירי נפט.
מזימתו של פייצל מצליחה. כדי להבטיח
את הצלחתה מאיים קיסינג׳ר על ההנהגה
הישראלית, לבל תעז לתקוף ראשונה את
המצרים והסורים.
בשם משה דיין מביא שרייבר את הדב רים
הבאים :
״אילו פתחנו בהתקפה היינו הורסים, וזה
נאמר לנו במפורש, את כל יחסינו עם אר־צות־הברית.
אז מה יש לדבר?״
בשם יצחק רבין, אז שגריר בוושינגטון:
״אם היתד, ישראל מתקיפה ראשונה היתה
אמריקה מפסיקה את תמיכתה. ואנחנו
ידענו את זה.״
וכך יוצאת ההתקפה הערבית לפועל,
מוטל האמברגו ומחירי הנפט עולים. על
פי שרייבר משרת הדבר, בעיקר את מדי נות
אופ״ק ולטווח ארוך את העולם הש לישי.
על פי העובדות, הנהנות העיקריות
הן חברות־הנפט הגדולות — וגם חברות-
הנשק המתחילות להציף את המזרח התי כון
בנשק רב וחדש בשיעורים שלא נודעו
קודם למילחמת . 1973
מהלכיו של קיסינג׳ר מפתיעים אפילו
את הסעודים, וב־ 1975 משגר זאכי אל-
ימני איגרת לשר־האוצר האמריקאי:
״הנני להודיעך שאין אנו היחידים ש-
השתלשלות העניינים מביאה אותנו לידי
מסקנה שלא ציפינו לה. נראה שהמדי ניות
האמריקאית אינה מכוונת כלל למי
תון
העלאת מחירי הנפט. יש בינינו אף
כאלה הסבורים כי הדיפלומטיה האמריק אית,
מטעמים מדיניים שחלקם נעלמם
מאתנו, תומכת בכל הזדמנות באלה ה תובעים
להחיש את קצב העלאות המחיר.״
שרייבר מאשים את קיסינג׳ר בנפילת
השאה של איראן, שהקדיש את כל משאבי
ההון שלו להקמת הצבא שלבסוף היפנה
לו עורף. מדיניותו זיו ,׳טוען. שרייבר,
הביאה ל״תוהו־ובוהו פוליטי, תוהדוביוהו
כספי, תוהדופוהו חברתי — ארצות־הברית
והעולם סולו עדיין ׳משלמים את המחיר.״
שרייבר אינו מנסה להיות עדין ב תיאור
המתרחש בעולם השלישי. ל ברזיל,
המנוצלת על־ידי האמריקאים, אין
תקנה מבחינה כלכלית וחברתית. המדיניות
הקולוניאליסטית הרסה את זאיר.
אפריקה ואסיה מספקות לצפון המתועש
את חומרי־הגלם ומקבלות בתמורה חרוזים
צבעוניים בדמות ג׳יפים, מכונות־יריה ו־טילי־כתף,
בדי שהעמים שם יוכלו להש מיד
אלה את אלה.
.מה, אם כן, הפיתרון ז הוא טמון במחצב
הנפוץ ביותר בעולם: חול הצורן שממנו
ועושים את המעגלים המודפסים בתעשייה
האלקרטרונית ובתעשיית המחשבים. ה יפאנים
הם שהגיעו לשיאים בתחום זה,
והם המבינים שצריך להפיץ את הידע
בעולם השלישי, כדי לפתתו ולהפכו לשוק
גדול לסחורות מן הצפון וכדי לפרק את
הומר־הנפץ האנושי המצוי בו. אך סרוואן־
שרייבר אינו סבור שפיתוח העולם ה שלישי
ייעשה על־ידי תיעושו. לא. ה־פייתרון
הוא בחקלאות. הידע הטמון במחשבים
יאפשר לבני העולם השלישי
לפתור את בעיית התזונה שלהם — ואף
להפוך לאסם התבואה של העולם כולו.
ספק עם עמי העולם השלישי יקבלו
במאור פנים את הרעיון של קבוצת
פאריס, הדן אותם לנחיתות ניצחית לעומת
הצפון. החיים הקהילתיים תחת כנפי ה מחשב
אינם ממתיקים בהרבה את הגלולה.
אך יהיה מה שיהיה הפיתרון שמציע
שרייבר, אין ספק שסיפרו מציב אתגר.
הליקויים בספר אינם גורעים הרבה מחומרת
השאלה שהוא מציג ומחשיבות
הבעיות שהוא מעורר. הריבוי המתמיד
של ׳מוקדי המתיחות בעולם, המשבר ה עמוק
הפוקד את כלכלת המערב וזעמם
הגובר של העמים המנוצלים כבר אינם
״מאיימים״ על השלום, אלא מפירים כבר
עתה את הסדר האיתן־יחסית שהושג אחרי
מילחמת־העולם השניה.
במוקדם או במאוחר יצטרכו עמים ו מדינות
לקבוע את עמדתם. האמריקאים,
תחת שילטונו של רגן ימצאו שקשה לחזור
אל עידן שנות ה־ : 50 שילטונו של רגן
רק יחריף את הסתירות שקרטר ניסה
לעקפן. לגבי ישראל, המצוייר. בליבו של
אחד ממוקדי המתיחות החשובים ביותר,
עלולה שאלת קביעת העמדה להיות שאלה
של קיום.

שדמה פרנקל

החרון נבר ער שווה נרעס.
אמנון התנחש לאבהות! עד הידד.
איו יכלה להוכיח שהוא האב?
בהריון, ידעה שזוהי ההזדמנות האחרונה
ללדת ילד מאמנון. היא כבר השלימה
עם העובדה כי פרידתם אינה אלא עניין
של זמן, וכדי שישאר לה משהו מסיפור
אהבה זה רצתה בילד.
היא לא ידעה כיצד תוכל לגדלו. מיש-
פחתה לא תסכים לעולם לחרפה של היות
בתם אם בלתי־נשואה, ולא תעזור לה.
אך היא קיוותה כי תצליח לשמור על
מקום עבודתה בבנק, ובמשכורתה תוכל
לגדל את ילדה ולחיות בכבוד.
כאשר ניער אמנון את חולצתו והתכונן
לפתוח את דלת המכונית, השפילה
שולה את עיניה ואמרה לו :״אמנון, יש
לי משהו לאמר לך. אני בהריון, ואני
רוצה את הילד. אינני מתכוננת לעשות
הפלה, אפילו אם תעזוב אותי ביגלל זה !״
לרגע על מקומו .״אני
אמנון קפא
לא מאמין!״ אמר לה ,״הרי הבטחת לי
להיזהר, וחמש שנים הכל היה בסדר.
מה קרה פתאום ז״
״אני רוצה בילדך,״ אמרה שולה. הדם

ולה נשמה את ניחוח העשב, לחצה
י אליה את זרועו של אמנון וידעה כי
זוהי הפעם האחרונה. לא היו לה אשליות.
היא ידעה כי ברגע שתספר לאמנון שהיא
בהריון, ינטוש אותה לנצח. היא גם לא
היתה יכולה להתלונן שלא הזהיר אותה
על כך.
כאשר הזמינה אמנון לראשונה לצאת
אתו לטיול במכוניתו, סיפר לה הגבר גבה־הקומה
כי הוא נשוי .״תראי, שולה,״ אמר
לה ,״אני לא רוצה לשקר לך. את יקרה
לי, אבל אני אוהב את אשתי, ויש לנו
שלושה ילדים נהדרים. אני אף פעם לא
אעזוב אותה.״ שולה נכנעה לתנאים ש הציב
אמנון לאהבתם. הם היו נפגשים ב־הפסקת־הצהריים
של שולה. כאשר היו
שערי הבנק שבו עבדה נסגרים, מיהרה
שולה לסימטה הצרה שמאחור, שם חיכה
לה אמנון במכונית הפאר שלו. הם היו
נוסעים לחורשה הקרובה לעיר, שם היה
אמנון מניח את הכריכים והמשקאות ש הביא
אתו על הדשא, ואחרי שאכלו היו
מתנים אהבה בחיק הטבע, מתחת לאחד
העצים.
כמה חודשים אחרי פגישתם הראשונה.
נכנסה שולה להריון. היא הלכה לבדיקה,
והרופא הסביר לה כי נותר לה חודש
בילבד לבצע הפלה. שולה היתד אז בת
,28 בחורה ממוצעת־קומה, שהתגוררה עם
הוריה. מישפחתה המסורתית דחקה בה
להתחתן עם בחור טוב ולהקים מישפחה.
שולה אפילו לא רמזה להוריה על יחסיה
האסורים עם הגבר הנשוי. זה היה סודה
הבילעדי. איש מחבריה בבנק לא ידע

היכן היא מבלה את הפסקת־הצהריים שלה,
ואפילו חברתה הטובה לא ידעה על הרומן
שלה עם אמנון.
ההריון נפל עליה כרעם. היא סיפרה
על כך לאמנון, והוא ביקש ממנה שתבצע
הפלה .״אינני רוצה עוד ילדים. אם לא
תעשי הפלה, אעזוב אותך!״ אמר אמנון.
שולה הוציאה את חסכונותיה, התגברה
על פחדה ועברה את הניתוח. יחסיה עם
אמנון נמשכו כרגיל. הוא היה אוסף אותה
להפסקת־צהריים בחורשה, ולפעמים, כאשר
מזג־האוויר היה גרוע, לקח אותה לדירת
אחד מחבריו. או קרוביו. מעולם לא פגשה
איש מהם, ואף פעם לא היתד בביתו
של אמנון. כמו בסיפורים הקלאסיים, היתה
שולה האשד, האחרת מהרחוב האחורי,
קשורה לגבר נשוי שלא רצה לעזוב את
אשתו.
מפעם לפעם היתד שולה חולמת בהקיץ
כי אמנון בכל זאת יסכים לתת לה יותר,
אך ידעה שאל לה לצפות לכך. עברו
שנים, הפגישות היו קבועות אך רחוקות
יותר ויותר. כבר לא נפגשו כל יום,
אלא רק פעמיים בשבוע. ככל שגברה
אהבתה של שולה ותלותה באמנון, כך
הרגישה כי הוא מתרחק ממנה•.

״לא אכיר
ב מ מזר!״
^ ולה ׳היתד! כבר בת .32 השנים
״ לא היו טובות אליה, וחרטו תווי עצב
וסבל בפניה. כאשר גילתה שוב כי היא

בסניף שבו היא עובדת,״ הודה אמנון,
״אבל אף פעם לא היה לי אתה שום דבר.
היא בחורה נחמדה, והיתה מחייכת יפה,
ואולי פעמיים לקחתי אותה טרמפ כאשר
יצאנו יחד מהבנק, אבל זה הכל. לא יח סים,
ולא ילדים.״

צלק ת
בצורת פרפר

אשר שמעה שולה על כך, הביאה
^ את בנה למשרד עורך־הדין ,״תראה
אותו,״ אמרה ,״האין הוא דומה כשתי
טיפות מים לאמנון?״ עורך־הדין הסתכל
בתינוק ואמר, כי נדמה לו שיש דמיון,
אבל בית־המישפט לא יפסוק אבהות על
סמך זה בילבד.
״האם אין שום דרך מדעית להוכיח כי
אמנון הוא האב?״ שאלה שולה. ועורו־

עלה ללחיו של אמנון והוא צעק :״זה
לא ילדי! אפילו אם יוציאו אותי להורג
לא אודה באבהותי. אלך לגרדום ולא
אכיר בממזר!״
שטופת דמעות הגיעה שולה לביתה ונשארה
במיטתה יומיים. היא לא הופתעה
מתגובתו של אמנון, אבל הזעם והשינאה
שביצבצו מדבריו הבהילו אותה.
כאשר נולד אורן, ראתה שולה בכל
תו מפניו את דמותו של אמנון. וכאשר
משכורתה לא הספיקה לה למטפלת, ל-
רופא־ילדים ולשירות־חיתולים, החליטה
לפנות לעורך־דין .״אולי זה לא כל כך
מוסרי, אבל זה בכל זאת בנו, וחובתי
הראשונה היא לילדי;״ אמרה לעצמה ופנתה
לעורו־דין.
אחרי ששמע את סיפורה השעין עורך־
הדין את סנטרו על כף ידו ושאל את
שולה :״יש לך מיכתבים מאמנון?״
״לא,״ ענתה שולה.
״יש לך מתנות ממנו?״ לשולה היו שני
צמידים וזוג עגילים שהביא לה אמנון
כמתנות יום־הולדת. אך הוא קנה את
המתנות בעצמו, והיא אפילו לא ידעה
היכן קנה אותן. איש ממכריה לא ראה
אותם יחדיו, והיא לא הכירה אפילו אחד
מחבריו .״איך נוכיח שהייתם נאהבים, אם
יכחיש זאת הגבר?״ שאל עורדהדין.
״אינני יודעת,״ אמרה שולה ועיניה זלגו
דמעות.
עורך־הדין נפגש עם אמנון ושוחח
אתו על תביעתה של שולה, אך כצפוי
הכחיש אמנון את בל הסיפור .״אני
באמת מכיר אותה מהבנק. יש לי חשבון

פרקליטה קפלן
הוכחה ביולוגית
הדין הסביר לה, כי אמנם קיימת אפשרות
לבדיקת־דם .,7 .8 .0בבדיקה זו מבררים
את סוג דמם של שלושת האנשים מדגימת
דם הנלקחת מהם. בחומר הנמצא ב-
כדוריות האדומות אפשר לקבוע את
סוג דמו של כל אחד מהשלושה. סוגי
הדם הידועים הם 8 ,0 8ועל כן
נקראת הבדיקה בדיקת .,7 .8 ,0 .בב־
2070 מהמיקרים אפשר לברר בבדיקה כזו
כי גבר ססויים אינו יכול להיות אביו של
התינוק. למשל: אם סוג דמה של האם
הוא ,27 של התינוק ,0ואילו דמו של
הגבר הוא מסוג ,8אפשר לקבוע בוודאות
כי הוא אינו אבי היילוד. אולם
בדיקה זו יכולה לקבוע רק מימצא שלי לי,
וגם זאת רק בכ־ס 207 מהמיקרים. בדיקה
כזו אינה •יכולה לעולם לקבוע באופן
חיובי, כי אדם מסויים הוא אביו של תי נוק.
המימצא החיובי היחיד הוא, כי ״יש
אפשרות שגבר זד. הינו אביו של התינוק״,
ללא קביעת ההסתברויות.
״אתה חושב שהוא יסכים לבדיקת־דם?״
שאלה שולה.
״האם את בטוחה שלא קיימת יחסים עם
גבר אחר באותה תקופה?״ שאל עורך-
הדין.
״אני בטוחה שאורן הוא בנו של אמנון,
ואין לי שום ספקות. אני מוכנה לעבור
כל בדיקה אפשרית כדי להוכיח זאת.״
אמנון הסכים לערוך את בדיקת־הדם,

ואמנם התוצאה קבעה כי ״אין אפשרות
לשלול את אבהותו של אמנון אייל לגבי
התינוק אורן שמש״ .לשולה, אמנון ואורן
היה סוג דם ס. תוצאה זו לא היתה יכולה
לעזור כראיה במישפט.
שולד. נזכרה לפתע שלאמנון יש צלקת
בצורת פרפר על החלק העליון של רגלו,
ועורך־הדין, שהתרשם מנחישותה, החליט
להגיש תביעת אבהות בשם אורן לבית-
המישפט.

מי הו גגו
של מין
ף ית־המישפט המחוזי שמע את סי ״
פורם של הצדדים. הוא ראה את תוצ אות
בדיקת־הדם, ואף ראה את אורן. כאשר
ביקש בית־המישפט מאמנון שיפשיל את
מכנסיו, כדי לברר אם אמנם קיימת על
רגלו הצלקת, לא הצליח הגבר אלא לקפלם
עד מעל לגובה הברך. בית־המישפט לא
ראה כל צלקת על רגלו.
כשהיה אורן בן שנה החליט בית־המיש־פט
המחוזי לדחות את תביעת האבהות
שלו נגד אמנון. עורך־הדין של שולה נתקל
באותו שבוע באופן מקרי במאמר ש התפרסם
זה עתה בירחון המישפטי עיוני
נזישפט, שמוציאה הפאקולטה למישפטים
של אוניברסיטת תל-אביב. המאמר היה
של עורכת־הדין הד״ר עדנה קפלן, בשיתוף
פעולה עם חיים בראוטבר, מנהל ה מחלקה
לסיווג ותיאום רקמות בבית־הספר
לרפואה בירושלים, והפרופסור דויד נלקן,
מנהל המעבדה לאימונוהמאטולוגיה באותו
בית־הספר. המאמר שהתפרסם בספטמבר
1979 גילה דרך חדשה לקביעת אבהות
על־ידי בדיקה ביולוגית.
מסתבר כי לפני כשבע שנים החלו בתי-
מישפט בארצות אירופה ואמריקה לקבוע
אבהות לפי בדיקה מיוחדת, הנקראת בדי קת
סיווג־רקמות ^ .11.8 .גם בדיקה זו
מבוססת על בדיקת־דם, אלא שבניגוד ל אינה
מבוססת על הכדור בדיקת

יות האדומות שבדם׳ אלא על בדיקת ה כדוריות
הלבנות.

פרשת רמב״ם (אוגוסט :) 1978 שתי התאומות (למעלה) והתינוקות השלישית
בני הזוג האחד לא יכלו להינת הורי התינוק השני

ז הו ת
גנטית

וך כדי נסיונות ההשתלה שבוצעו
* בשנים האחרונות, נערכו מחקרים על
דחיית רקמות, ונדונה השאלה כיצד קוב עת
התורשה תכונות חיסוניות של האדם.
במיסגרת מחקרים אלה התגלה, כי המערכה
החיסונית הקיימת באדם פיתחה מנגנו נים
המיועדים להגיב נגד חומר זר החודר
לרקמות. המערכה הגנטית בגוף האדם
אחראית להימצאותם של נוגדנים הנלחמים
ודוחים את החומרים הזרים החודרים ל גוף.
הם מגיבים באופן סגולי על הגוף
הפולש. בכל מעטפת תא מגורען בגוף האדם
קיימים אנטי־גנים סגוליים כאלה.
המידע הגנטי הזה מורש ליילוד באמצ עות
חמישה אתרים שעל פני כרומוזום
אחד מהאב, וחמישה נוספים מהאם.
בשיטה זו אפשר למצוא את ״תעודת-
הזהות״ הגנטית של האדם, החל מהיותו
עובר בבטן אמו. אפשר להוציא דרך
השליה דגימה מדמו של העובר ולבדוק
בכדוריות הלבנות את מערכת תיאום הי
רקמות של העובר.
בדיקה זו נעשתה באוגוסט ,1978 בעת
החלפת התינוקות בבית-החולים רמב״ם
בחיפה (העולם הזה ,)2135 והיא אשר גרמה
להשבת התינוק הנכון לחיק מישפחתו.
שם עשו לכל הנוגעים בדבר בדיקות
סיווג־רקמות וגילו בבירור, כי שני תינו קות
היו יילודי אותו אב ואותה אם, ואילו
השלישי היה בנם של הזוג האחר. הבדיקה
גם הראתה כי בני הזוג הראשון לא היו
יכולים להיות הוריו של התינוק האחר.
כך, בפעם הראשונה בהיסטוריה, נמצא
דרך לגלות הן לחיוב והן לשלילה מיהם
הוריו של אדם, ומיהו בנו של מי.
״הבעיה היא כי בתי־המישפט עדיין לא
פסקו בעניין בדיקה זו, ונראה לי כי אין
להם סמכות לחייב את אמנון לעבור את
הבדיקה, אם לא יסכים לכך,״ אמר עורך-
הדין לשולה .״בוא נסה1״ ביקשה הצעירה,
״אני בטוחה שככה נוכל להוכיח את מה
שרצינו.״

המוצעת. שולה פנתה בבקשה לבית־המיש-
פט העליון שיחייב את אמנון לעבור את
הבדיקה. השופט שישב בדין קבע כי אין
בסמכותו לתת צו כזה, אך אם יסכים אמנון
לעבור בדיקה כזו מרצונו הטוב, יוכל
בית־המישפט שיישב בעירעור על החלטת
בית־המישפט המחוזי לקבל את תוצאות
הבדיקה כראיה.
שופטי העירעור שמעו את טענותיו של
עורך־הדין ואת סירובו של אמנון לגשת

לבדיקת סיווג־רקמות. מכיוון שלא היה
לאמנון כל הסבר מדוע הוא מסרב לעבור
בדיקה זו, ובית־המישפט קבע שאין לו
סמכות לכפות אותה עליו, החליט בית־המישפט,
אחרי שקרא את מאמרה של
הד״ר קפלן ותצהירים שהגישו שני המומ חים
לבדיקות־דם, להחזיר את התיק ל־בית-המישפט
המחוזי. הם צירפו הוראה
כי בית־המישפט ידון בחומר לאור סירובו
של אמנון, ויקבלוהו כחלק מהראיות בתיק.
הם הביעו את דעתם בפירוש, כי אם מסרב
אחד הצדדים בתיק לבדיקת סיווג־רקמות,
ואין לו הסבר סביר לכך, יוכל בית־המיש־פט
לקבל זאת כראיה נגדו.
התיק הוחזר לבית־המישפט המחוזי ואורן
עדיין מחכה לאבא.

!חוח מי שפטי
ן* שלהי ,1979 בעירעור אזרחי 104/78
״ (טרם פורסם) ,החליטו השופטים חיים
כהן, יצחק כהן ומנחם אלון כי בדיקת
סיווג־רקמות מקובלת על בית־המישפט.
תוצאות הבדיקה הורו מעל לכל ספק כי

מדור להבהרת זכויותיו המישפטיות של האזרח. אין המדור מתיימר לתת
ייעוץ מישפטי ספציפי, ובכל מיקרה יתכנו שינויים בגלל שוני העובדות.
תדריך למרות שהחוק אינו מחייב סיוע לעדותה של אמו שר
המבקש צו־אכהות, רגילים כתי־המישפט לדרוש סיוע פזה.

הסיוע יכול להתבטא כראיות רגילות, כמו עדויות של
ידידים ומכרים, אך יבול גם להתבטא כעדים מומחים.

בדיקת הדם מסוג 8 - 0 .שהיתה נהוגה עד בה. יכולה רק
לשלול אבהות בוודאות. אולם הסיכוי להוכחה בזו הוא
כ־*0צ כילכד.

הבדיקה החדישה לסיווג ריקמות 11,8.0 .יכולה להוכיח
אבהות, הן לשלילה והן לחיוב, בוודאות של יותר מל*.90

חזרה
ל מ חוזי

לכתי־המישפט אין סמכות לכפות על הצדדים לעכור כדי•
קות כלשהן, אולם כתקדים חדייט קבע כית־המישפט העליון
כי הימנעות מלגשת לבדיקה כזד עלולה להכריע נגד הצד
המסרב.

מנץ, ש ה תיי ע ץ בחברו הרופא ו-
בעורדדינו, סירב לעבור את הבדיקה

סמכות הדיון באבהות היא דבית־המישפט המחוזי. בהם
כמת כל הצדדים אפשר לדון באבהות גם ככית־הדין הדתי.

הגבר הנתבע אינו אביו של הקטין. אי
לכך דחה בית-המישפט את עירעורו של
הקטין.
בהחלטה שניתנה כימעט שנה לאחר
מכן, קבע השופט אלישע שינבוים בתיק
מ.א( 1561/79 .טרם פורסם) ,בבית־המיש-
פט המחוזי בתל־אביב, כי הנתבע הוא
אביו של היילוד. הוא קבע זאת על סמך
תוצאותיה של בדיקת סיווג־רקמות שנעשו
לכל הנוגעים בדבר. הבדיקות הוכיחו, כי
ההסתברות שהנתבע הוא האב היא פי
7000 מאשר אדם אקראי אחר בן עדתו.
בכך ראה בית־המישפט סיוע רב ערך ל עדותה
של האם. ובית־המישפט דחה את
גירסתו של הנתבע, כי הפסיק את קשריו
עם האם זמן רב לפני מועד ההריון.
לפני בדיקת הרקמות, נעשתה בתיק זה
בדיקת־דם מסוג ,7 8 8 .0שקבעה רק ש אין
להוציא מגדר האפשרות כי הנתבע
הוא אבי היילוד. ולכן היה צורך בבדיקת
סיווג־רקמות, שהכריעה את הדין.
בשני המיקרים לעיל הסכימו כל הצדדים
לביצוע הבדיקה. בעירעור אזרחי בבית-
המישפט העליון( 548/78 ,טרם פורסם),
שנפסק במחצית דצמבר , 1980 לא הסכים
הנתבע לעבור בדיקת סיווג־רקמות. העוב דות
בעירעור זה דומות למתואר בעמודים
אלה — הגבר התכחש לאשה כליל. בדיקת
דם רגילה מסוג .8 8 . 0העלתה את ה אפשרות
כי הגבר הוא אבי היילוד. אך
הגבר סירב לעבור בדיקה נוספת. השאלה
העיקרית בעירעור היתד. האם יש סיוע ל עדותה
של האשה. הד״ר בראוטבר והד״ר
נלקן מסרו את חוות־דעתם על הבדיקה החדישה,
ובית־המישפט בהרכב השופטים
מנחם אלון, דויד בכור והדסה בן־עיתו,
ניתח את המצב מבחינה מישפטית ומע שית.
בית־המישפט
החליט כי אין בסמכותו
לכפות על צד כלשהו לעבור בדיקת סיווג-
רקמות. בית־המישפט השווה את הדבר
לבג״ץ בעניין החוק שהגישו אסירים נגד
שרות בתי-הסוהר. חירות הפרט אינה מר שה
התערבות כזו בגופו ללא חקיקה. אך
בית־המישפט מצא כי יש בסירוב כזה
משום ראיה נגד הצד המסרב, היכולה
להפוך לסיוע לעדותה של האשה.
בית־המישפט של העירעור החזיר את
הדיון לבית־המישפט המחוזי, כדי שית ייחס
לסירובו של הגבר להיבדק ויוציא
את המסקנות המישפטיות.
כל שלושת פסקי-הדין הללו התייחסו
למאמר של קפלן בראוטבר ונלקן, ולמדו
מתוכו על השיטה המהפכנית הזו, היכולה
להכריע בענייני אבהות לחיוב ולשלילה,
בוודאות כימעט מוחלטת.

הורוסקופ

יעקב שרת /איש ממא די ם

כשהרכבדת לא באות
שיהיה תמיד

אחד מעמיתי העיתונאים מנה בימים אלה בין שיאי מישטר
הליכוד את היותה של 1980 שנת העלייה המעושה ביותר
בתולדות ישראל.
זו האשמה קשה, ואולי גם נכונה, אבל השאלה היא אם
זה הכל.
שכן, בצד כל הישגי הליכוד בעידוד עלייה ובקליטתה,
שהגיעו למה שהגיעו ב״ ,1980 אי־אפשר שלא לשאול שתי
שאלות נוקבות: אולי גם העם היהודי קצת אשם? אולי
הוא פשוט לא רוצה לעלות ז אולי הוא פשוט נגמר ן או
אולי פשוט נגמר לו מהמדינה 1
אלה לא שאלות נעימות, לא ולא, אך אי־אפשר שלא
לשאול אותן.
לא רק קשה להיות להיות יהודי. קשה להיות עם יהודי.
והעם היהודי הזה, שקשה לו להיות והוא עם קשה, הוא
גם לא כל כך עם אחד. בנעורינו פצחנו ברינת ״עם אחד
היינו, עם אחד נהיה, כי ממחצבת בור אחד נוקרנו שרנו,
כלומר שרקנו באפלה מה שמישהו כתב מפני שכנראה הוא
לא היה בטוח כל כך שאפשר לסמוך לגמרי על העם היהודי
כשם שלאמיתו של דברהוא גם לא
אחד, עם ומחפשי עשרת השבטים(עכשיו בין
אחד, עם הפאטאנים שבאפגניסתאן) יאשרו זאת.
אז אם העם הזה לא עולה, השאלה היא אם אין זו
מלאכה קלה מדי לתלות ״מחדל״ זה בליכוד. חרף כל
כישוריו המצויינים בתחום העלייה כבתחומים אחרים —
ועינינו הדומעות.
אם העם הזה לא עולה, אולי הוא כבר עלה ז כלומר,
אותו שבט בעם שחיים ריבוניים היו חשובים לו עלה, ואותו
שבט בעם היהודי שחיים ריבוניים קסמו לו עלה, ואותו
שבט בעם שחיים ריבוניים שימשו לו מיקלט עלה. וזהו זה.
יהודי שלא ביקש מעולם חייט יהודים ריבוניים, ומי
שחיים אלה, מרגע שנתהוו, לא קטמו לו, ומי שלא ראה צורך
או כורח להטתייע בחיים אלה כמיקלט אמין, נשאר במקום
שנשאר או היגר למקום שהיגר כאילו ישראל לא באה לעולם
ולא היתה צריכה לבוא לעולם, ובכך — וזה העניין כולו —
לאו״דווקא בגד בערכי העם היהודי, מורשתו ודתו, אלא אולי
היה נאמן להם ביותר. לא צריך להיות דווקא הרבי מלובביץ׳
כדי לא לעלות. אפשר להיות סתם יהודי חילוני ולא לעלות,
שלא לדבר על מתבולל.
האמינו לי, איני רוצה ללמד סניגוריה על הליכוד ואיני
רוצה ללמד קטיגורית על העם היהודי האומלל. אני פשוט
נתון במבוכה.
ברגעי הקשים נדמה לי, שמדינת־ישראל היא אבר מפרפר
ש׳ל גוויית עם שנרצח באושוויץ, המצפה לנס של הצמחת
הגוויה מחדש, מתוך האבר, כמעשה בעלי״חיים נחותים.
אבל אינני מאמין בניסים.
ברגעי הטובים (יחסית) ,אני רואה את מדינת־ישראל כרכבת:
שהתחילה לנסוע כאשר סבי עלה ארצה כבילו״יי — אנא
סילחו לרגשנותי, אבל ראיתי פתאום את דיוקנו בעמוד
ה אש וזה עשה לי משהו — הגבירה תאוצתה יותר ויותר
עד שעלה בידה לחלוף בשלום דרך הצומת העשן של רכבות
אושוויץ ולהגיע לתחנת הריבונות.
אה, איזו תחנה גדולה זו היתה צריכה להיות! ומה
רב היה בה המקום לעוד רכבות, עוד ועוד רכבות! ואומנם,
כמה מהן באו, לפעמים חרקו, לפעמים התנגשו, לפעמים
ירדו מהפסים. אבל באו!
ועכשיו, כשהתחנה היפה הזאת — כן, יפה למרות הכל ! —
שוממת ומשמימה כל כך, שלא לדבר על הרכבות היוצאות מן
הרציף הצדדי בכיוון אחר, אתה שואל את עצמך מה קרה,
ומהרהר שמא העם היהודי הוא עם־של־תחנות, לא עם של
מסוף, והליכוד, עם כל הכבוד׳ מתגמד לקטר קטן מאוד
על מישטח ענקי, ריק מקרונות.
טוב. נחליף את הקטר. אבל מה על הקרונות !

זיקים של אופטימיות ככל שאנו מתרחקים ממיבצע גאולת הדמוקרטיה הישראלית:
— על״ידי יוסף המפד״לי בעל החידודים, כך אנו מתקשים
להבין, מה קרה, בעצם ; מה היה הדבר האיום והנורא כל
כך, שהזניק את שר״הפנים העסוק שלנו לעשות מה שעשה
בחופזה במישטרה.
התדהמה הרבה נוכח המעשה הזה, שאיכשהו משתבץ
היטב בריקמת השיבושים והמחדלים של ממשלת בגין, היתה
עמוקה ונרחבת דיה לעורר אנשים להקים תנועה ציבורית
נגדו. אברהם אדן ובנימין פלד בוודאי לא עשויים מעור
פוליטי אחד, ולעולם לא יוכלו לשכון באכסניה מפלגתית
אחת. אבל אם שניהם כאחד נחרדו מריבצם ועשו יד אחת
בפרשת יוסף בורג, הרי זה, כמדומה, לא רק מפני שלשניהם
עניין בנפילת מישטר בגין מוקדם ככל האפשר, אלא מפני
שהם חשים שאם הם ואנשים כמותם, המבקשים לחיות במדינה
נאורה, שמכירתה ירושלים יצא לישראלים אור ולא שחור,

לא יקומו עכשיו איש ממקומו ויצעקו צעקה גדולה, לא
יעירו ולא יעוררו, יבלעו הרדידות והשפל של העשייה הפוליטית
בישראל את הבינוניות שבעשייה זו, עד כדי סכנה
של התפרקות החישוקים.
הסיסמוגרף החברתי־פוליטי הזה של התעוררות ציבורית
ספונטנית נרחבת, של תנועה במשמע המילולי של מונח זה —
תנועה, לא שיתוק, לא קיפאון והתאבנות — מעיד לא רק
על תחושה רווחת של דאגה עמוקה מפני מה שעשוי להתעוות
ללא תיקון בימי דמדומי״שילטון אלה — בימים ההם אין
בגין מלך בישראל, איש המפד״ל הישר בעיניו יעשה _ אלא,
בראש ובראשונה, על המאגר הגדול, אולי העצום, של כוחות
שאין להם מוצא במיסגרות מפלגתיות אטומות (שמטבע
ברייתן נמשכים אליהן ומצליחים בהן קארייריסטים מסוג
מסויים, ולפעמים, למרבה המזל׳ קארייריסטים חיוביים),
וברגיל ואין להם דורש, אבל הם קיימים, ולא נכנעים, לא
משלימים, ומתגלים ומבצבצים פה ושם כאשר השפל נמשך,
נמשך, נמשך.
הנסיון בתנועות ציבוריות שכאלה מלמד, שהן יוצרות
אווירה, אקלים, שהן מחדדות תחושות וגישות, שהן הופכות
מגורם מגיב על תהליכים לגורם מאיץ תהליכים, ובכך ממצות
את תפקידן ושוקעות. שכן המכנה המשותף של חבריהן כללי
מאוד ואינו מאפשר להקים מעליו מפלגה פוליטית בת־קיום.
אנו נשארים איפוא עם העבודה, שמיום ליום, משעה לשעה,
מדקה לדקה כבד והולך המשא אשר תצטרך לשאת בו. השאלה
אם גורם זה יוכל להתמודד עם הבעיות שיוטלו עליו בעינה
עומדת, ואי־אפשר לומר בפשטות שהיא לא מציקה ומטרידה.
אבל לפחות אי־אפשר שלא להתרשם מעצם העובדה, שמפלגה
זו אינה בורחת עכשיו מהנטל הנורא המצפה לה. ועם זה,
מה טוב לדעת, שחושיהם של אנשים טרם נתקהו, שהרגישות
החברתית לא פגה, עד שברגעי שפל מאיימים נכנסת לפעולה
מין רשת רדומה של עצבים שונים ומשונים, אך כולם רגישים
רגישים, ומעבירה בחוטיה הדקיקים, בני־החלוף, זיקים רבי
עוצמה.
הזיקים הללו הפיחו עכשיו חיים בפגר האופטימיות.
חידה פסיבופוליטית
ועשיתי על הקו המתמשך לא מאתמול /ובני־אדם חוצה, מי
לימין ומי לשמאל :
החשבתם מדוע, משום־מה, סביב המחלוקת בורג־שפיר,
שכל בחור וטוב בה התייצב כתן, צבוע, שפנפן או כפיר,
בדרך כלל ״ימין״ אל המדיח כמגנט נמשך —
ואילו ״שמאל״ מחזיק דווקא בדגל המודח \

פרס. דב ! 1
שעתו של שימעון פרס קרבה והולכת. קשה להגיד, שסיכוייו
לכהן כראש הממשלה של ישראל פוחתים בימים שתוקיים
אלה של ממשלת בגין. וזה, כמובן, מחייב.
אנשיו של פרס יודעים זאת, ומפרסמים עכשיו מודעות-
מחץ בעיתונים, שם הם שואלים שאלה טובה, טובה מאוד,
את הממשלה, את הכנסת, את העם :״מה עוד צריך לקרות,
כדי שממשלת הליכוד המתפוררת תתפטר ז״
אני אגיד פה מה צריך לקרות, אם כי עד שדברי אלה
יראו אור אולי מה שצריך לקרות כבר יקרה, ולאו״דווקא
בגלל מה שאני אגיד. גם זו לטובה•
ובכן מה שצריך לקרות, לדעתי, הוא שראשי העבודה
ובעלי בריתה ייצאו אל העם כבר עכשיו, מייד׳ ויקהילו קהילות
ויאספו אסיפות ויגידו לא רק מה הממשלה הנוכחית צריכה
לעשות — להתפטר לאלתר ולהקדים את הבחירות _ אלא
מה הממשלה שלהם תעשה, ויגידו אמת ולא שקר, וייסרו
בשוטים ובעקרבים ולא ירעיפו ממתקים.
וחוץ מזה יגידו מה דעתם בעניין יחסי דת ומדינה.
אפשר לא לאהוב את הפוליטיזציה של הדת ועוד גרוע
ומזה, אבל אי־אפשר לכפור בקיום מיגזר דתי בישראל, ובוודאי
שאין טעם להפוך מיגזר זה, להוציא שוליו המטורפים —
ולמי שאין שוליים מטורפים לעויין.
אבל אפשר ואפשר לומר לעת אשר כזאת: אתם, יקירינו״
שלומי־אמוני־אלוהי, תוכלו להשתתף בממשלה הבאה, אבל
בחסד, לא בזכות, ובלי בורג. ארצ׳י בורג הבנקר הדתי ייכבד
ויתחדד בביתו.
ומה יהיה אם המפד״ל תקבל בבחירות הבאות מיספר
קולות, שיכפה על פרס ושות׳ להכליל אותה בקואליציה
בזכות, לא בחסד! אוי ואבוי יהיה, אבל מדוע זה צריך
להפריע למישהו בעבודה, כלומר לפרס, להכריז על האוי-
ואבוי חזה כבר עכשיו ז

(המשך מעמוד ) 10

עצמו ליהנות בפשטות מהנאות החיים.
אט לאצבע מסוג זה מצטרפת מתחת
גט גיבעה גבוהה, אוכלת מרה שחורה
את בעליה, וקשה לעזור לו. זהו מצב
קיצוני ונדיר. רוב האנשים חיים ללא
גיבעת שבתאי מתחת לאצבע השבתאית
שלהם, וחלקם הגדול התברך אפילו בשקע
מתחת לאצבע זו• סימן המלמד
על יחס קליל יותר ונכונות לגלות צחוק
ושימחה בכל מקום ובכל דבר.
לפעמים חרות קו זה ביד האדם ברגע
היוולדו, ולפעמים הוא נוצר רק
בתקופה מאוחרת יותר בחייו. קו ה גורל
מתייחס לדרך־חיים, לקאריירה, להצלחות
ולכישלונות. למעשה הוא מצביע
על האיזון הפנימי של האדם. קו ארוך
וחזק, החוצה את היד לאורכה, הוא
סימן לאדם השלם עם עצמו, המקבל
את תכונותיו הטובות עם הרעות, חי
עמן ואינו מצוי בקונפליקטים פנימיים
קשים. לבעלי קו חלש ושבור, או לאותם
המשוללים קו זה, קשה לשאת את
גורלם, את עצמם, את ידידיהם ואף את
חייהם. אדם כזה נתון בחוסר שקט תמידי
ומושפע בחוזקה מכל מיקרה העלול
לשנות את חייו לטוב או לרע.
לבעל הקו חזק ושלם החוצה את היד
יש כוח סבל רב. כאשר נקרים קשיים
על דרכו, הוא משלים עמם ואינו סובל
מהם, כפי שסובל חסר הקו.
למקום המוצא של קו הגורל חשיבות
רבה. האיזור שצו הוא מתחיל מרמז
על דרך החיים אליה נמשך בעליו.
קו שעולה טגיבעת הירח מעיד על
אדם החש צורך לבוא בקשרים עם אנשים
; עבודתו ואורח חייו, וכן הצלחותיו,
קשורים בחברה וברושם הטוב
שישאיר על אנשיה. מצב כזה מאפשר
לו להרגיש, ביתר קלות מאחרים, באיזו
דרך יש לנהוג עם אנשים. שחקנים,
זמרים, סוחרים, מרצים ואפילו מורים,
או כל מי שעבודתו קשורה בקהל, הם
בעלי קו מסוג זה.
לפעמים מתחיל הקו ממרכז היד אך
בדרכו אליו ענף המתחיל בגיבעת הירח
ומתחבר אליו בהמשך הדרך. זה מלמד
על כך שלבן הזוג השפעה מכרעת על
הקאריירה ועל מהלך החיים של זולתו.
המחזאי ג׳ורג׳ ברנרד שאו שינה את
מצבו הכלכלי כשנשא אשה עשירה,
והצליח להגשים את שאיפתו לעסוק בכתיבת
מחזות תחת עיתונאות. בהדפס
שנשאר מכף ידו ניתן לראות את הענף
המתחבר לקו הגורל, בגיל שבו עבר את
השינוי.
קו הגורל שמתחיל במרכז היד מלמד
שבעליו שואף לעצמאות ומעדיף לסמוך
על כוחותיו הוא, ולא להעזר באחרים.
את הצלחותיו הוא יכול לזקוף תמיד
לזכותו. גם כאשר הוא נתקל בקשיים
בדרכו, אין הוא נרתע מהם ומצליח
להתגבר על רוב המכשולים.
קו שמתחיל מקו החיים עצמו מראה
שסביבתו המוקדמת של האדם לא איפ-
שרה לו לפתח את כישרונותיו ואת אישיותו.
לדרישות של בני מישפחתו ממנו
היתה השפעה מעכבת ומגבילה ; לפעמים
הוא מאמץ את המקצוע של ההורים.
הפסקות בקו הגורל מעידות על סיומה
של דרך כלשהי, אך במידה שהוא
ממשיך בצורה חזקה ויציבה, השינוי
שנעשה יתברר כשינוי לטובה. האדם
יחוש התקדמות והתפתחות, גם בעבודה
וגם בחיים, ויגיע לתקופה שבה לא
יאלץ עוד להמשיך בהתלבטויות ובחיפושי
דרכים חדשות שיתאימו לאישיותו.
קו גורל שמתחיל מאוחר מופיע בידו
של אדם שהצליח אחרי מאבקים קשים.
אפשר לשער שהוא עשה זאת ללא עזרה
או סיוע של מישהו מבני מישפחתו.
כאן אזכיר עוד שלנקודות בהן מסתיים
קו הגורל יש חשיבות רבה בקביעת
גורלו של אדם.
קו הגורל הוא •קו שעובר על פי רוב
שינויים רבים. לא במעט תלוי השינוי
ברצונו החזק של בעל הקו. וכאן שוב
חוזרים לקשריו עם מזל גדי. הגדי ידוע
ברצונו החזק, בשאפתנותו ובהתמדתו.
הוא מעצב את גורלו במו ידיו. ניתן
לראות כאן, כי האדם לא נתון אך ורק
לשליטתם של גרמי שמים ; רצונו וחוזק
אישיותו קובעים לא במעט את גורלו
ואת עתידו הטוב.
העו ל ם הזה 2263

עידן

ב 4-יבשות בתבל
מייצרים מוצרים על פי ידע
שנרכש ב ע עדיזי ת

ידע עץ הזית ברחבי העולם

בכל בית 5ע עזי די ת?

כרטיס־ביקור
על ארבע
בלבוטק מאת

ד״ר • קותיאלשרעבי
ועדנה 3־י 1ר ו

( שנעת ו נו
! מיני צוות אחוות

זה לא נורא אם מתקרבים למישהו עם
שפעת, או עם מין וירוס, שקוראים לו
וירוס כי הרופא פשוט אינו יודע לקרוא
ליו אחרת. אבל זה לא נעים׳ בעיקר כשזה
מידבק. ואם זה הכלב שחולה, המיסכן,
הרי זה די קשה להשאיר אותו במיטה.
מה עושים? .

תסמונת הצננת :
( )1דלקת שקדים — מראה דמוי שני
חותי־שדה ענקיים בשני צדיו של ביתהבליעה.
כשהם מודלקים הם חוסמים את
חלל בית־הבליעה ויש הפרשת־יתר של
רוק בפה. לכן הוא נוטה להקיא או בולע
בלי הדף ומקעקע דמוי-ישיעיויל.

כשאדונו של מאנס: פון סטפאניס נט&ן
באדמת גרמניה, ב־ ,1936 ליוו אותו לא
פחות מ־ססד כלבי רועה-גרמיני .׳לפי פקודה
השמיע מישמר־כבוד זה יללת אבל במשך
ישעה רצופה. היתה זו נביחת התודה של
השבט למייסד המועדון הראשון לכלבי
רועים גרמניים, ב*. 1899
היום זה מועדון־יוקרה. מי שמכונה
בישראל, בטעות ׳שהפכה כבר למסורת,
כלב זאב, שימש אמנם במקורו לאזעקת
עדרים, לליקוט כבשים, לכעוס סוסים
ואפילו לאיסוף חזירים. אך מאז שעלו
מניותיו, בשל אופיו הנעלה, הוא לא
רק נראה אצילי כי אם מקנה אצילות
לבעליו, בהיותו ממושמע, אינטליגנטי
ונכנע. אפשר לתפור את הרועה הגרמני
לפי מידותיו של הבעל, ואם הבעל גרוע —
הכלב מתקלקל. בזכיות חוש הריח החריף
במיוחד, שבו התברך, הוא המיקצוען
שבכלבים. מגלה סמים, חומר־נפץ, אורחים
לא רצויים בחצר או בשדה־הקרב, ומסוגל
להצביע על אדם אשם במיסדר־זיהוי,
בעיקבוית ריח הזעה !שאותו פולט מפאת
הפחד וההתרגשות. הוא עשוי להיות עדין,
אם מחנכים אותו לעדינות, וסנוב, אם
מטפחים בו את הבררנות.
זה הכלב ששבר את החרם הערבי.
הערבים, שנהגו לומר בבוז ״כל כלב
יבוא יומו״ מתקשטים ביו ביחס ישיר
למעמדם. האמידים ונסיכי־הנפט, לקוחותיהם
המסורים ישל מוצירי־היוקרה האמריקאיים
וקאסטות הפורנו־טלוויזיוניות החלו
לייבא כלבים אלה מגרמניה ולהקפיץ את
מחיריהם בשוק העולמי.
עבור כלב מיובא מגרמניה עם תעודות
וכר שילם אלוף העולם במישיקל כבד,
גץ פרייזר 120 ,אלף מארקים גרמניים.
חובבים יפאנים מוכנים להשליש, כדי
300 אלף מארקים, והלקוחות השמנים
ביותר היום הם החשמנים הדרום־אמרי-
קאיים.
אבל מחיר הכלב אינו סוף הסיפור.

רועה־נרמני עם בעליו החדשים: שייח׳־נפט מקאטאר
הכלב — ממל למעמד
לכל כלב מיוחס שכזה ישנו מאמן פרטי
שאימן ואילף אותו, ואם בעל־הבית מביא
לילדו אומנת צרפתיה, ירק טבעי בעיניו
לקנות את הכלב יחד עם המאמן. ומוטב

׳שייעשה כן — שמא יקרה מיה שקרה
לסעודים שרכשו מן הסקוטלאנד־יארד
כלבים לגילוי, חשיש אך ׳שבחיו שאין להם
בבית ״נהגים״ מתאימים לכלבים אלה.

פינקי הוא כלבון בן שישה חודשים.
לבן עם כתם שחור מסביב לעין אחת.
סיגנון דיין. היוא התוסף לקהילת ה־ 6של
תמרח ׳לוטן, שאספה אותו יב־ 4ביולי,
ליד בית־ארליוזורוב, רועד ומורעב. אף
שאמו סבורה שהקהילה — אורי, פוקסי,
ג׳ני, פאני, רעייה ומדי — אוהבת אותו

אפרופו אימוץ: האם כדאי להרשות
להורים המקוריים לבקר את הכלב אצל
המיישפחה המאמצת?
ובכן התשובה היא: בדרך כלל, לא.
בעיקר אס הכלב לא התרגל עדיין לסבי בתו
החדשה. התקופה הראשונה בבית
המאמץ היא תקופה ישל הסתגלות, וכל
ביקור איו תיזכורת מסביבתו הקודמת
עשויה להפר את האיזון ולגרום לו סכי זופרניה.
ולמה להעמיד את נאמנותו ב־מיבחן?

דאקי מרקק חכר
לא מפה לפה
מקיאו נורה אדומה. רופא!
שותה, הגש לו מים בכמויות קטנות, ישר
( )2אסטמה — האסטמה האנושית מד
לתוך פיו.
׳פועה גם אצל ׳כלבים. הנשימה קשה,
( )4תן לו אוכל קל, בכמויות קטנות.
עם שיעול ׳והפרשות דוק דמוי חלבון-
חשוב עליך כשאתה עצמך משופע.
ביצה שהוקצף.
וטיפ קטן לאמהות !מודאגות ממישנת׳ו
מפריש? נורה אדומה. רופא !
של הד״ר ׳לואיס ל. ויין: הכלב מאמץ
ליו את כל התופעות המוזרות של בני
עזרה ראשונה:
הבית. הם חולים — הוא יתחלה כמיותם.
( )1שכן אותו בחדר חם.
אבל האמת הרפואית מגילה, כי הכלב
> )2הפג את המתח ״יואל יתגרה אותו
מסוגל לקבל יותר מחלות מן האדם,
להתרגשויות.
מאשר האדם מן הכלב. כדאי לזכור זאת
( )3תן לו לשתות כרצונו. אם אינו׳ כשמשחקים במי־נדבק-יממי.

פינקי (עומד) מהפש בית
מחוסן, שובב, פיקח
מאוד ,״אפילו הזכרים מנשקים אותו בישימ־זזה
בכל פעם שהוא מאחד״ ,היתר. רוצה
למצוא לו ביית חדש. הוא פשוט שובב
מדי לכוחותיה, יאבל פיקח וחכם. כל
החיסונים נעשו.

אחרי זמן מסויים, משקיבל עליו את
אדונו החדש, לא יהיה בכך שום נזק.
החיות, שלא כבני־אדם, מקבילים על עצמם
את ביתם החדש. ומשהפך לבית, זהו

במדינה .
לאכול יותר
מהשיא ב-גיוס״ ולהכנס לספר השיאים!

סו! דויד
מזמין אתכם לבוא
ולנסות לשבור את השיא
העולמי באכילת המבורגרים,
נ שהו א׳ 21 המבורגרים ב ח גי שעה).

התחרות תתקיים
במסעדות כזק דויד
ביום ב26.1.81 ,
בשעה 15:0
פ ר טי םוהרשמה
ב סני פי ם :
• פ רי ש מו .39ת־א.
• אבו גבירול . 22ת־ א
• מ קוו הישר אל , 4ת־ א.
שד־ הנ שי א .131 חי פ ה.
מרכז הכר מל.
דרושי אנשים אמיצים, אנשים עצמאיים. אנשים
המוכנים לשחות נגד הזרם. אנשים
שאינם נגררים אחרי הרבים.אנשים כמוך.
לא רוצים בהמשך שלטון הליכוד!
לא׳ רוצים לחזור למצב שלפני 1977 ולא
רוצים תרגיל חדש בנוסח ד״ש!
בואו אתנו לימים טובים יותר! אל תחכו
לפניה אליכם! התקשרו מייד למרכז של״י,
רחוב דיזנגוף 87 תל-אביב טלפון ,290257
רפואה כימיקל״ם
ואימפזטנטיוח
״התובע מרבה לשתות,
בדי למלא את הראש
ולשכוח את צרותיו...״
טוען פרקליטו של
פועל ייצור מבאר־שבע
אבורמד סלומון, מבאר־שבע טוען
שהוא אימפוטנט. העקרות נגרמה
לו, לדבריו, כתוצאה ממגע עם
חומרים רעילים במיפעל הברום
שבו הוא מועסק. לפני שאיבד את
כוח־הגברא שלו הספיק סלומון ואשתו
זיזי להביא לעולם שישה ילדים.
בתם הקטנה נולדה בשבוע
הראשון לעבודתו במיפעל.
כתב עורך־הדין שמואל בניאל
בשם אבורמד סלומון, בכתב-
התביעה שהוגש לבית־המישפט
המחוזי בבאר־שבע :״היתד, אז
אימרה בין הפועלים שמי שנכנס
לאקטרוליזה — אינו מביא ילדים.
האחראי היה שומע וצוחק ואומר:
,מי שמפחד אני יכול להביא לו
רופא שיגיד שאין סכנה שיעבוד
כאן.״ אותו מנהל־עבודה ״לקה אף
הוא באימפוטנציה ובעקרות״ ,לדברי
התביעה.
המיקרה האמריקאי. התביעה
מציינת, כי הפרשה החלה ב-
,1973 שנתיים אחרי שסלומון התחיל
לעבוד במיפעל .״התחילו סיב־סוכים
בין התובע לאשתו, כשזאת
טוענת שאין לו כוח־גברא. התובע,
לעומת זאת, אמר לה שזה
כנראה נובע מעייפות ועבודה

פרקליט זוהר
מה בין אין־אונות ועקרות
עובדי המחלקה בעקרות. אז נפסקה
העבודה במחלקה המייצרת את החומר
(די־בי־סי־פי) ,והעובדים הועברו
למחלקה אחרת.
הנהלת המיפעל טוענת בכתב־ההגנה,
כי העובד התלונן רק בשנתיים
הראשונות לעבודתו וכי
חמש שנים תמימות לא חזר על
טענותיו. ועוד נטען בכתב־ההגנה,
שאם החומר אמנם משפיע הרי הוא
גורם לאובדן פוריות בילבד ולא ל אימפוטנציה
מוחלטת.
פרס ייעול. בכתב־התביעה נאמר
עוד:
״התובע מרבה גם בשתיית יין
וקוניאק ומשקאות אלכוהולים אח רים,
כדי למלא את הראש ולהשכיח
ממנו את צרותיו, וכן הוא מרבה
בעישון, כדי שלוש קופסות ליום.
התובע איבד תיאבון לאכילה וירד
מאוד במישקל ומדי לילה הוא מתעורר
— לשתות ולעשן.
י ישו ב ו ־ חוסת

הכית ברחוב שקולניק 5ברחובות
מכבי־אש, מישטרה ומגן־דויד

ארמ 1ן
ציורי שמן מקוריים
הדפסים על נייר, קרטון, פלסטיק ומשי
בד לציור תוצרת חוץ
מסגרות לתמונות מעץ ואלומיניום
בסגנונות שונים: מודרני, בארוק ורוקוקו
מסגרות מיוחדות (,אנטיק) גילוף יד
לאספנים, מוזאונים וציירים ידועים
תמונות אלומיניום מחליפות צבע

1 1ז? 111116

רח׳ אילת ,47ת״א, טל׳657112 :

כלום. כמו־כן עם התברר הסכנה,
על־ידי מחקריהם של רופאים ו־אנשי־מדע,
הופסקה עבודת הייצור
והטיפול בחומר הנדון.״
בסעיפים 40ו־ 42 בכתב־התבי-
עה נטען, כי עקב התאונה אין התובע
מסוגל לעבוד שעות נוספות,
מה שגורם לו להפסיד אלפי לירות
בחודש. כמו־כן אינו מסוגל לעבור
לעבודה אחרת, או להרים קרש,
וקידומו נפגע .״אבורמד סלומון
היה עובד מוכשר,״ מפליג עורך-
דינו בשבחיו .״בעוד שבעבר היה
מקבל שתי דרגות בשנה, פרסי-
עבודה ופרסי-ייעול, הינו היום בגיל
40 אך אינו שווה פרוטה.״
ההגנה תטען במישפט, כי קידומו
של סלומון עוכב בשנים 7־1974
עקב סירובו לעבוד בברומט (החומר
״המעקר״) ועקב בעיות מישנד
עת. כמו־כן השכלתו הפורמלית
מגבילה אותו בקידומו המקצועי,
ודירוג 10 הוא הגבוה ביותר אליו
היה יכול להגיע.
ואילו התביעה קובעת ששכרו
של סלומון הוא מינימלי — כ־11
אלף לירות נטו — בעוד שאילולא
התאונה היה משתכר בין 25ל-
30 אלף לירות נטו. כמו כן הוציא
התובע עשרות אלפי לירות על
בדיקות רפואיות, תרופות ונסיעות.
התביעה דורשת פיצויים, מבלי
לציין סכום. ההגנה, לעומת זאת,
מסתפקת בחיוב התובע בהוצאות
המישפט ובשכר טירחת עורך-
הדין שלה.
מי יזכה? על כך יחליט בית-
המישפט המחוזי של בירת הנגב,
כשיגש לפסוק את הדין.

מאומצת. כשעברו חודשיים והמצב
לא השתפר החלה האשה להתלונן
שוב, ואז אמרה בוא נלך לבדיקות
רפואיות.׳׳
ההגנה, בעזרת פרקליטה עורך-
הדין אלי זוהר, גורסת כי אין כל
קשר סיבתי בין פגיעותיו השונות
של התובע לעבודתו במיפעל. כמוכן
נבדק התובע על־ידי רופא תעשייתי
שקבע, כי אותם חומרים שלכאורה
גרמו לו אין־אונות אינם
מפסיקים את פעולת ייצור הזרע.
באותה שנה החל התובע להתלונן
בפני הממונים עליו בעבודה
על כאבים באשכים, ונקבע לו תור
לניתוח-אשכים. הוא היה אף מאוש פז
שבוע בבית־חולים. לאחר שיח-
רורו פנה בשנית לרופא שהמליץ
בפניו על הניתוח. הרופא קבע שאין
קשר בין התלונות לבין מקום
העבודה, והתובע חזר לעבוד במחלקה.
סלומון
המשיך בעבודתו עוד
כשנה והצי, עד שנודע למנהל ה־מיפעל,
כי במיפעל אמריקאי המייצר
את אותו החומר לקו כל

״בבית אינו מסוגל לקרוא עיתון,
אינו מסוגל לדבר עם הילדים ללא
צעקות ועצבים. כך גם עם האשה.
בשבת הוא ישן כל היום ואז אש תו
בורחת להוריה וגם הילדים
הולכים איתה. כמובן שלשמחות
מישפחתיות מזמן אינו הולך.״
תגובת ההגנה :״התנהגותו של
התובע, המתוארת בכתב־התביעה,
איננה קשורה לפגיעתו אלא לאופיו
ולתכוותיו האחרות. אלה מצאו
ביטויים אצל התובע בעבר, וללא
כל קשר לפגיעה.׳׳
סעיף מס׳ 36 בכתב־התביעה :
״הנהלת המיפעל העלימה במתכוון
מהתובע, כי חבר נוסף לעבודתו
נפגע גם הוא באותה מחלה והתייחסה
אליו כאל משוגע. וזאת עוד
כאשר אפשר היה למנוע את התאונה
על־ידי חקירה מאומצת של
רופאים ואנשי־מדע, כפי שנעשה
בארצות־הברית.״
ההגנה :״הנתבעת תוסיף ותטען
כי במהלך עבודתו של התובע התגלו
בעיות של משמעת ובטיחות,
שאין בינן לבין מצבו הרפואי ולא

קנאים דתיים מתעדדים
בתושב רחובות
בגין אמונתו :
בשעה שלוש לפנות בוקר נשמע
צופר צורמני של אמבולנס, שנעצר
ליד בית מס׳ 5ברחוב שקולניק
ברחובות! .נוסעי האמבולנס זינקו
החוצה. הרופא והחובש מיהרו אל
דירת הפנטהאוז באותו הבניין ושניים
אחרים הוציאו את האלונקה
מתוך האמבולנס.
לפתע נשמע קול צופר נוסף ו-
בחריקת־בלמים נעצרה ניידת מיש־טרה
ליד האמבולנס. גם נוסעי
מכונית המישטרה זינקו החוצה וניגשו
אל אותה הדירה, שדלתה
עדיין לא נפתחהד״הרופא והחובש
עמדו מחוץ לדירה ושוחחו עם אנשי
המישטרה. כולם השתאו. בשעה
שהוזעקו למקום נאמר להם
כי יצפו לבואם. והנה נשמע עוד
צופר צורמני. הפעם היתד. זו מכונית
מכבי־אש, שגם אנשיה פרצו
בבהלה בכיוון אותה הדירה.
האורות המהבהבים בשלל צבעים
וייללות הצופרים העירו את השכנים,
שהחלו להעלות אורות, ולצאת
מדירותיהם, כדי לברר מה פשר

המהומה בשעת לילה כה מאוחרת.
סידרת הטרדות. לפתע נפתחה
דלת הדירה שסביבה התחוללה
כל המהומה. בפתח עמד אדם מנומנם
כבן ,30 שביקש לברר מה מאחרי
ההטרדה הקולנית באמצע הלילה.
הוא סיפר כי לא פנה לאדם
כלשהו או למוסד בבקשת עזרה.
״אני ישן לי בשקט משעה ,11״
הסביר ,״ולא קרה לי כלום.״ הרופא,
החובשים, השוטרים ומכבי-
האש עלו על מכוניותיהם ועזבו את
המקום — הפעם בשקט. השכנים
שבו איש איש לביתו, התריסים
הוגפו והשקט חזר לסביבה.
רק ברוך מעוז, אליו הוזעקו כד

לילה־לילח, כדי שהם ידאגו לסילוקו
של ברוך מעוז מתחומיה
של רחובות.
במשך חודשיים, הופיעו הניידות
מדי לילה ותמונת הבהלה הלילית
הפכה שיגרה. שכן, השכנים ברח׳
שקולניק מם׳ ,5תחת להגיב כדרישת
הדתיים, להפטר מההטרדות
הליליות באמצעות סילוק השכן,
התייצבו לצידו.
״הוא שכן שלנו,״ העידה אחת
השכנות, שהיא אם לשלושה ילדים
קטנים .״פעיל, נאמן ואהוד על כולם.
לא ניתן שיציקו לו ונעמוד
לצידו באש ובמים. האלימות והכפית
אינם לרוחנו!״

מגורים,״ סיפר מעוז .״במקום הזח
אנו נפגשים פעמיים בשבוע —
לשיחות, לשירת מיזמורים ולתפילות.״
הטרדת
בני הקהילה הקטנה, המונה
כ־ 20 איש, החלה אחרי ש נרשמו
במישרד־הפנים כאגודה חוקית.
לדעתו של מעוז, מישהו מאנשי
המישרד דיווח על קיומם
ועל התארגנותם של היהודים המשיחיים,
ומאז לא חדלו ההטרדות
של אנשי הגוף הנקרא יד לאחים,
הממומן על-ידי מישרד־הדתות.
מעוז מבקש לפגוש את מטרידיו
פנים־אל-פנים ״אילו רק היו מוכנים
לפגוש אותי, ולהקשיב לי,
כנראה שהדברים היו נראים אחרת.
אך אמונתם הרופפת מונעת
אותם מלהתמודד. הם מאמינים בכוח
הזרוע יותר מאשר בכוח האמונה.
אך אני לעולם לא אתייאש.״
דברי היהודי המשיחי מרחובות.

לום

אירמנים

חו תמתס עודי ת
האיש ששם מישפחתו
מורכב מהמילים ״שלום״,
״יושר״ ו״קדושח״ :חשד
על־ידי המישמרה

מפיק דרכונים שי״ר,
חומר חשוד בנרתיק

המכונה לצילום מסמכים
באיכות דפוס

ישעיהדתומא שי״ק הוא הסוכן
הישראלי של רשות. שירות תבל.
לפני יותר משנה קיבל בדואר חבילה
מיסתורית ממקים האירגון,
אזרח־העולם גרי דייווים, המטייל
בין מדינה למדינה בדרכון שהוא
מנפיק לעצמו (העולם הזה .)2056
המישטרה גילתה עניין רב בתוכן
החבילה. היא השיגה צו של
שופט לפתיחת תא־הדואר של
שי״ק, והחרימה את תוכנו. לשי״ק
עצמו נודע כל העניין כאשר הוזמן
לחקירה במישטרה, שלושה חודשים
אחרי הפשיטה על תא־הדואר שלו.
רס״ר מיכאל ממחלקת המירמה של
מישטרת תל־אביב ביקש לברר, ל דברי
שי״ק ,״כמה מיליונים אני
עושה מעיסקי הפספורטים שלי״.
הנחקר הסביר לשוטר כי המדובר
באירגון בינלאומי הרואה בהת־

צילום חד וברור
שיטת אבקה אחידה
הזנה מגליל נ״ר
צילום אוטומטי
חזקה ללא בעיות
פשוטה וזולה באחזקה
הדור החדש של אפק !

0:0:0

ס! ס! 0
ס ס כו

חממו

עם השרות של ז
אבן גבירול • 53ת״א. טל׳261060,263236 :

החותמות שהגיעו לסניף התל־אכיכי
בין עזה וג׳דה
לם, היה מוטרד. הוא לא היה יכול
להירדם בשנית. הוא ידע מי עומד
מאחרי התעלול השפל והתלבט אם
להשיב מילחמה שערה או לסגת.
מעוז ידע כי אלה שהזעיקו את
שלושת הניידות היו תושבים חרדים
של רחובות וכי זו היא הראשונה
בסידרת ההטרדות הליליות
שעוד מצפה לו.
אוייכי המיסיון. מעוז הוא
אדם שקט וצנוע שמעולם לא
הטריד איש. ולא הוטרד. אך ההמולה
שהתחוללה בלילה גילתה,
כי הוא יהודי המאמין במשיחיותו
של ישו. החרדים בעיר לא הסכימו
כי בעירם יתגוררו יהודים משיחיים,
והם דרשו את סילוקו. לא
נמצאה כל דרך חוקית לכך, והחרדים
יצאו לרחובות. הם הפגינו וקישטו
קירות בסיסמה ״יסולק המיסיון
מהעיר!״ אך מעוז לא נענה
להם ונשאר להתגורר בביתו.
וכך, משנואשו אוייבי-המיסיון
הקנאים מדרך זו, החליטו להפעיל
לחץ על השכנים, על-ידי הטרדתם

מי ה דלי ף? ברוך מעוז הגיע
אל האמונה שלו בדרך מיקרה. בהיותו
בשרות צבאי פגש מישפחה
יהודית שהתגוררה באילת. האווירה
המישפחתית המיוחדת ואורח-
החיים של בני המישפחה משכו אותו
להתעניין בדרך אמונתם.
״אותה תקופה הייתי מוטרד משאלות
של זהות ואמונה כיהודי,״
סיפר השבוע מעוז .״הדברים ששמעתי
מבני המישפחה, שהם יהודים
משיחיים, היו יפים אך לא
נתנו לי תשובות משכנעות. ראיתי
באמונתם משהו בלתי־יהודי שאינו
שייך לי.
״רגשית בחרתי באמונה זו, אך
שיכלית עדיין לא שוכנעתי, עד
שפגשתי איש־רוח השייך לאותה
כת. הוא נתן לי תשובות משכנעות
על שאלותי.״
ב־ 1964 הפך מעוז יהודי משיחי.
כיום הוא עומד בראש קהילה קטנה
של מאמינים, הנפגשת במרכז
הקהילתי .״המרכז הקהילתי שלנו
הוא בעצם חנות הנמצאת בבניין

ארגנות הלאומית במיסגרת מדינות
את שורש המילחמות בעולם, ומבקש
לבטל את הגבולות המדיניים
על־ידי הנפקת תעודות משותפות
לכל תושבי תבל.
שי״ק שוחרר מייד, והתקשר עם
פרקליטו כדי להביא לשיחרור תוכן
החבילה שקיבל מגרי דייוויס היושב
בוושינגטון. בגיבוב החבילה
במישטרה עיכב את עבודתו השוטפת
בחלוקת תעודות־לידה,
תעודות־זהות ודרכונים לישראלים
ולפלסטינים המצטרפים לאירגון.
״אני מעריך את מיספרם בחוף ה-
ים־התיכון במאה, בערך,״ אומר
שי״ק.
איזור .6הפרקליט הסביר ל-
שי״ק כי למישטרה יש זכות להחזיק
בחבילת־הדואר 180 יום, ואז,
להגיש כתב־אישום או להחזיר את
החבילה. שי״ק המתין בסבלנות, ולאחר
שחלפו שישה חודשים נוספים
תבע את רכושו. המישטרה
דחתה אותו בלך־ושוב עד שניאו־
(המשך בעמוד )66

איתן עמיחי
הדברת מזיקים
מומחים לחדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.
בשמירת על בריאותך ורכושך.

רנזת־גן. יח׳ נזודיעיו 8ו׳ ת ד 2272

6־ 5־ 7 9 0 1 1 4

מ ס׳ 21׳ 1ס7ן > 481/75ו 011

ירת 1לים *0 1 5 6 6אילת 2 -ו 0 5 9 - 3 0

במדינה
(המשך מעמוד )65
תה, לפני שבוע, להחזיר לו את
החבילה. כשפתח שי״ק את נרתיק
העור שהיה בחבילה, גילה את הסיבה
לחשדות המישטרה. הנרתיק
הכיל שלוש חותמות: אחת של
״איזור 5״ ,הממוקם בתל־אביב-
יפו, השניה גם היא של אותו אי־זור,
אך נושאת את השם ״עזה״,
והשלישית, שהגיעה אל שי״ק בטעות,
שייכת ל״איזור 6״ ,ומיועדת
לסוכן של רשות תבל היושב ב-
ג׳דה שבערב־הסעודית.
שי״ק (שלום, יושר, קדושה) נצר
למישפחת רבנים ידועה, מבטיח
לא לעשות שימוש לרעה בחותמת
השייכת לסוכן הסעודי של האיר-
גון. לדבריו זוכה שירות חבל להצלחות
תכופות והולכות. הסוכן
בהונג־קונג, למשל, הצליח להגיע
להסדר עם ממשלת סין העממית,
על-פיו יקבל כל אזרח סיני־המצוייד
בדרכון של רשות שירות תבל גם

! זו ה האיש
שרשדהאנ^ד,
אשתו שר
״העבריין מסי 1
בי שו או־

בדרכה לתחנת המישטרה, אלא סטתה
לכיוון פארק הירקון. שם אמרו
לה השניים כי אם תתמסר להם
ישחררו גם אותה. הבחורה מיהרה
לעשות את מבוקשם, אבל כאשר
הסתלקה לדרכה הספיקה עוד לרשום
את הספרות האחרונות של
המכונית. כאשר מצאה את הסרסור
שלה החליטו השניים כי גילו
אנשי מישטרה מושחתים, ומיהרו
להתלונן במישטרה.
המישטרה התייחסה לתלונה ב־כובד־ראש,
ומיהרה לברר מיהם
השוטרים שסרחו. אולם לפי מיספר
המכונית התברר מייד שאין מדובר
כלל במכונית מישטרה, אלא במכונית
פרטית. ואז הסתבר כי שני
הבחורים הצעירים, שעמדו לפני
גיוסם לצה״ל, החליטו להשיג בחינם
שירותיה של פרוצה תוך כדי
התחזות לאנשי מישטרה.
המישטרה עצרה את השניים, והשבוע
— שנה אחרי המיקרה —

חב מבעלי־עסקים, ועוד שורה ארוכה
של פשעים חמורים, שהמאפיין
את כולם היא העובדה שמעולם לא
נמצאו ראיות מספיקות כדי להוכיחם
בבית־המישפט.

מספרת שמדליק אנג׳ד:

אני נחנקת. כל יום שעובר מוציא
לי יותר ויותר את הטעם לחיות.
כל בחורה אחרת, שהיתר,
עוברת אלפית ממה שאני עברתי,
היתה מתאבדת כבר מזמן. זה סיוט
אחד ארוך שאין לו סוף.
התחתנתי עם שמעיה בדיוק לפני
שנה, ומאז אין לי יום ואין לי
לילה. אין לי חיים פרטיים ואין
לי רגע של מנוחה. הכל הלך לקופה
של המישטרה. היא השתלטה
על חיי בצורה מוחלטת. הפכתי
להיות אדם חופשי רק באופן תיאורטי.
למעשה אני אסירת־עולם
של המישטרה.
כשאני מדברת על המישטרה אני
מתכוונת רק ליחידה המרכזית של

שופט וולד (במרכז)
לא כל חשד הוא שוחד
דרכון של סין העממית, ויוכל לצאת
את המדינה. יוזמתו האחרונה
של שי״ק בישראל: הנפקת בולים
בינלאומיים של הרשות והוצאת
תעודות־נישואין מטעם האירגון.
מישטרה אונם גסדי מי ת
הצעירים התחזו
לשוטרים כדי 7קכ?
שרותי־זוגה בחיגם
אנשי היחידה המרכזית במשטרת
דיזנגוף בתל־אביב רתחו מזעם
.״מי הוא השוטר המנוול שתפס
זונה והציע לשחרר אותה אם
תתמסר לו?״ שאלו איש את רעהו.
זה עתה התלונן סרסור, כי מכונית
ובה שני צעירים, שהציגו עצמם
כאנשי היחידה המרכזית, עצרה
ליד חברתו, העובדת בזנות ברחוב
אידלסון בתל־אביב. השניים הודיעו
לה כי היא עצורה. כאשר עלתה
הבחורה למכונית התקרב הסרסור
למקום וניסה להתערב, ואז ציוו
גם עליו להיכנס למכונית, בהסבירם
כי גם אותו הם עוצרים.
המכונית היתה בדרכה לתחנת
המישטרה בדיזנגוף. שני הצעירים
הודיעו למוקד, במכשיר מוטורולוז
שהיה מורכב במכונית, שהם מבי-
איים איתם זונה למעצר. הסרסור
התחנן שישחררו אותו, כיוון שאין
לו כל קשר לעניין, ולהפתעתו
עצרו השניים את המכונית ואמרו
לו יאללה, תתהפף מפה, אבל
מהר.״ הסרסור הנדהם אפילו לא
טרח לרשום את מיספר המכונית.
הוא היה משוכנע כי אלה אנשי
מישטרה, וכי הוא ניצל בנם.
המיספר הגורלי. אולם להפתעת
הפרוצה לא המשיכה המכונית

נידון אחד מהם, רוני חמדני, לשלוש
שנים מאסר על־תנאי, אחרי
שהודה באשמת אינוס בתרמית.
מישפט אשר* חוס או ,
האב רצח את
הסבתא, הכן נידון
ע? שימוש כחשיש
רק לפני ימים ספורים נידון שלמה
גולדשטיין למאסר עולם על
רצח אמו סופיה, ומיד אחר־כך
השתמש בכך בנו של גולדשטיין,
כנימוק להקלה בעונשו הוא.
אבנר גולדשטיין, חייל בן ,19
משמש בשירותו בנח״ל כרועה
צאן. הוא בנו של שלמה מאשתו
הראשונה, ממנה נפרד לפני שמלאו
לאבנר שנתיים. מאז לא התראו
השניים• אבנר נשאר עם אמו,
וגודל על־ידי הגבר שנשא את
אמו לאשה.
אבנר הוא צעיר נאה ! העומד
לשאת אשה בימים הקרובים. הוא
נתפס כשברשותו חשיש ועמד
לדין בפני בית־הדין הצבאי.
שימוש בחשיש הוא העבירה
הגוררת עמה בצד,״ל עונש מאסר
כימעט ודאי. וגולדשטיין חשש
מעונש מאסר. אחרי שהודה באשמה,
טען סניגורו, אברהם אורן,
כי הצעיר נמצא בתקופה קשה
מאוד בחייו. רצח סבתו על־ידי
אביו השפיע עליו קשה והוא עדיין
סובל מטראומה נוראה זו. הסניגור
ביקש מבית־המישפט להתחשב בילדותו
של הנאשם, ובעובדה ש הוא
עומד לשאת אשה בימים אלה.
בית־המישפט התחשב בנסיבות
המיוחדות של המיקרה הזה, ולא
גזר על אבנר עונש של מאסר בפועל.

תוכם!
עצריו
החוזרים ונשנים של
״ י שמעיה אנג׳ל, מי שהוגדר על-
ידי המישטרה כעבריין מס׳ 1בארץ,
הביאו את אשתו שרה (״שמד
ליק״) אנג׳ל בת ה* 21 לידי מש

היא החליטה לספר על חייה
עם הגבר בן ה־ ,28 שהמישטוזז
מייחסת לו עד היום חמישה מעשי
רצח, שליטה על רשת סמים בינלאומית,
סחיטות בקנה־מידה נר־

הם חייה של שמוליק אנג׳ל
11 1 1*11ך 1ך
עם בעלה, שמעיה אנג׳ל.
1 1\ 111 14י ן
הגורם לכך הוא, לדבריה׳,המישטרה, שאינה מניחה

מישטרת תל-אביב. זאת היחידה שמטפלת
בשמעיה אישית. שוטרים
אחרים בכלל לא מתקרבים אליו.
המצב הגיע לידי כך שאני מכירה
כל אחד מתוך עשרות הבלשים של
היחידה הזאת. אני כבר מרגישה
שזאת המישפחה שלי. אבל עם
מישפחה כזאת אני מעדיפה להיות
יתומה.
הפלשים באים אלינו הביתה
בימעט כל יום, לפחות שלוש
פעמים בשבוע. בדרך כלל הם מעדיפים
את השעות הקטנות של
הלילה. הם פשוט נכנסים, מבלי ל־

להם. בתמונה הם נראים זמן קצר לפני נישואיהם.
בתמונה למעלה מימין: שמעיה מדגים כיצד נכבל
על־ידי הסוהרים, בעת שריצה עונש מאמר.

בקש רשות, עושים בבית מה שהם
רוצים ובסוף מוציאים את שמעיה
מהמיטה ולוקחים אותו איתם. כימ־עט
תמיד הם משחררים אותו אחרי
48 שעות, או אפילו פחות מזה,
מבלי להביא אותו כלל לפני שופט
מעצרים. זה בערך התסריט הקבוע.

״לעומת שמעיה
זה כסף ק טן ״

** ל צווי־ מעצר או צווי־חיפוש
^ אין בכלל מה לדבר• אם שמעיה
יבקש מהם משהו כזה, זה רק יצחיק
אותם. הם רק מחכים שהוא
יתנגד או יעשה משהו שיתן להם
אמתלה לפתוח נגדו עוד תיק. הם
מרשים לעצמם לעבור בגלוי על
החוק, נכנסים אלינו הביתה בלי
צו־חיפוש ועוצרים את שמעיה בלי
כל סיבה. אבל אם הוא יעז רק
לצייץ, הם יגישו נגדו מיד תלד
נות על העלבת שוטר, תקיפת שוטר,
ועוד מיני סעיפים כאלה.
ככה הם ממררים לנו את החיים.
זאת השיטה שלהם לשבור את שמעיה.
ממני הם מתעלמים בדרך
כלל. במשך השנה האחרונה הם
עצרו אותי רק ארבע פעמים. פעמיים
הייתי באבדכביר 48 שעות
ופעמיים החזיקו אותי בצפונית.
לעומת שמעיה זה ממש כסף קטן.
משום מה מפריע להם שהתחתנתי
עם שמעיה. הם כל הזמן מנסים
לסכסך בינינו. הם אומרים לי:
״איך בחורה כמוך התחתנה עם
פושע כזה? לא יכולת למצוא מישהו
יותר טוב? איך את יכולה
לאהוב אותו?״
שמעתי מהם את הדברים האלה
כבר אלפי פעמים. אבל. זה עוד
לא הכל. הם גם מאיימים שיעצרו
אותי ומזהירים אותי שהחיים שלי
בסכנה. .אומרים לי :״יחסלו אותך
בגללו! כל החיים שלך הוא יישב
בבית־הסוהר ובסוף גם את תסתבכי

אין לי עבר פלילי. אף פעם

שלא התחתנתי עם טלית שכולה
תכלת, אבל הוא שילם עבור מה
שהוא עשה. המישטרה לא מוכנה
להשלים עם העובדה שהוא מחוץ
לכלא. היא רוצה להחזיר אותו לשם
בכל מחיר. בגלל זה היא עוצרת
אותו כל הזמן ומנסה להדביק לו
כל מיני מעשים שהוא מעולם לא
עשה.
היכרתי את שמעיה במועדון ה־פיקוקס
בתל-אביב. אני עבדתי שם
כמלצרית ושמעיה היה אורח קבוע
במקום. הכיר בינינו עובדיה דרו־זיה,
שנעצר עם שמעיה לפני חצי
שנה בחשד של סחיטות, נמלט מהמעצר
והוא מבוקש עד היום על־ידי
המישטרה. דרוזיה אמר לי אז :
״סוף־סוף מצאתי לך משוגע כמוך.
אתם מתאימים האחד לשני.״ ובאמת,
האהבה ביני לשמעיה ניצתה
בן רגע.
לפני שהיכרתי אותו הספקתי
להשלים את בחינות הבגרות שלי
וללמוד ספרות באזעיברסיטת תל־אביב.
המישפחה שלי מתגוררת בבתים.
עזבתי את הבית בגיל צעיר
ונסעתי לטייל בעולם. הייתי תקופה
ארוכה בפאריס.

חמי שה
תיקי־רצח
ך *,יופי א ״׳ מיואשת. המישטרה
י לא הצליחה לשבור את שמעיה.
הוא פיתח אופי חזק עוד בתקופה
שישב בכלא. אבל בשבילי
זה כבר הגיע עד מעל הראש. נוסף
למעצרים השבועיים הרגילים,
המישטרה מנסה, כל כמה חודשים,
גם להלביש על שמעיה איזה תיק
רציני. בכל פעם כזאת הם מביאים
אותו בפני שופט, מספרים לו שיש
להם מידע מודיעיני ומשיגים האר־כת־מעצר.
אחר־כך מסתבר תמיד
שלא היה בסיס לכל סיפורי האלף-
לילה־ולילה שלהם, ושוב משחררים
אותו.
מאז ששמעיה השתחרר מהמאסר,
ב־ ,1976 המישטרה ניסתה ל-

.יחסלו אותו י

איימו, לדבריה,

בלשי המישטרה
1ל שדה (״שמוליק׳׳) אנג׳ל, שכינויה הודבק לה משום

חמש רציחות

מייחסת המישטרה לשמעיה אנג׳ל, אך
מעולם לא ־נמצאו נגדו ראיות. בתמונה
הוא משחזר כיצד החעלדו בו לדבריו אנשי היחידה המרכזית.
לא הואשמתי בדבר כלשהו.
למרות זאת הס מרשים לעצמם להגיד
לי :״את פושעת בדיוק
כמוהו! מגיע גם לך לשבת בבית-
הסוהר. זה המקום הכי מתאים לך!״
להתלונן נגדם, אין בכלל טעם. הם
מאפיה אחת גדולה. אם אני אתלונן,
התוצאה היחידה תהיה שזה
יזיק בסופו של דבר לשמעיה. הם
יתנקמו בו.
למרות כל זה מעולם לא הצטערתי
ולעולם לא אצטער שהתחתנתי
עם שמעיה. אני אוהבת אותו
ורק איתו טוב לי. כשהתחתנו
ידעתי ששמעיה ישב שמונה שנים
בכלא על שוד ויריות על שוטרים.
זה לא הפריע לי. אני יודעת

הלביש עליו בצורה כזאת חמישה
תיקי־רצח ועוד כל מיני עבירות
אחרות. הם פשוט מצאו שעיר לעזאזל.
כל פשע שהם לא מצליחים
לפענח, הם אומרים :״שמעיה
עשה!״ זה יותר קל מאשר להתאמץ
ולמצוא את האשם האמיתי.
וככה הם גם מחפים על המחדלים
שלהם.
לפני שנה המישטרה עצרה את
שמעיה בחשד שרצח את הרצל עוזר.
אחר־כך שיחררו אותו, כרגיל,
כי לא היה כל בסיס לחשד שלהם.
אבל הפירסום סביב החשד היה
מסוכן לשמעיה. אנשים יכולים להאמין
לשקרים של המישטרה ולחסל
אותו כנקמה על מות עוזר.

וזה בדיוק מה שהמישטרה רוצה.
אני בטוחה שאם חס-ושלום יקרה
פעם משהו לשמעיה, הבלשים של
היחידה המרכזית יעשו מסיבה ויחגגו
עד אור הבוקר.
לפני חצי שנה הגישו נגד שמעיה
כתב־אישום על סחיטות ואיומים.
הוא נעצר בהתחלה עד לתום
ההליכים נגדו, אבל תוך כדי רד
מישפט השופט בעצמו ראה שאין
עדויות ושיחרר אותו עוד לפני
שהמישפט הסתיים. בסופו של דבר
שמעיה יצא זכאי. זאת הוכחה נוספת
לכך שהמישטרה סתם נטפלת
אליו.

סטארס קי
והאץ׳

פני שבועיים הם עצרו גם
• את שמעיה וגם אותי, יחד עם
עוד שני חברים שלו, בתוך מכונית.
זה היה כמו בסרטים. נכנסנו
לתחנת־הדלק בצומת גלילות, בכביש
החוף. לא הספקנו לעצור

שבעבר הסתפרה והתלבשה כגבר. שמוליק היא בעלת
תעודת־בגרות ולמדה ספרות באוניברסיטה. היא
סיפרה שמעולם לא הצטערה על שנישאה לאנג׳ל.

ופתאום הופיעה ניידת של המדור,
שעצרה בחריקה. הבלשים קפצו
החוצה כמו סטארסקי והאץ׳ ,ותוך
שניות היינו כולנו באזיקים. הם
חיפשו סמים. כשלא מצאו, הם עשו
לשמעיה ולחברים שלו בדיקות צואה.
אני סירבתי ולכן הם עשו לי
צילום רנטגן בבית־החולים איכי־לוב.
למרות שהם הבטיחו שישחררו
אותנו אם לא ימצאו משהו,
הם המשיכו להחזיק את הגברים.
אותי לקחו הביתה, לעשות חיפוש.
בבית הם הפכו כרגיל את הכל
מבלי לסדר חזרה. הם מתייחסים
לרכוש פרטי כמו לזבל.
לבסוף הם מצאו אצלנו בבית
ניילונים. הם לקחו את שמעיה והחברים
שלו לבית־המישפט ואמרו
שיש חשד שבניילונים האלה עטפו
הרואין. אחרי שהשופט האריך את
המעצר, התברר שוב שלא היה
דבר והם שוחררו. אבל בעיתונים
הספיקו כבר לכתוב ששמעיה נעצר
כחשוד בסחר־סמים.
שמעיה רוצה עכשיו לנסוע ל־

חוץ־לארץ. הוא יודע שכאן לא
יתנו לו מנוחה. במשך השנה האחרונה
החלפנו כבר ארבע דירות,
רק כדי לברוח מההטרדות של ה־מישטרה.
אבל זה לא עוזר. הם
מוצאים את שמעיה בכל מקום.
הם גם מכירים את כל החברים
שלנו, והולכים אחרינו גם אליהם.
בגלל המישטרה שמעיה לא יוצא
בכלל לבלות. איפה שהם רק רואים
אותו הם מיד עוצרים אותו.
אם זה ברחוב או במועדון או בכל
מקום אחר. לגבי שמעיה אין להם
שום התלבטויות. איך שהוא ניכנס
להם בתחום העיניים, הם פותחים
את הדלת ואומרים :״תעלה לניידת

התוצאה היא ששמעיה ואני יושבים
כל החיים שלנו בבית, כמו
אסירי-עולם. וגם שם הם באים,
מטרידים ועוצרים. עתה החלטתי
שאני לא מוכנה להמשיך עוד, לסבול.
אני מתכוונת להגיש בג״ץ
על מה שהמישטרה עושה לנו. אם
גם זה לא יעזור, אני כבר לא
יודעת מה אעשה,

617

הקיבוץ כנו שא לגראפומניה

הת שוקה ה א בו ד ה

^ מזו. האוויר
שלפ, ל ,פרות ^ ק סד 1פילוסוף
^ מ ״ שיבולת ״ ועד . ,המ ג יד ׳
והאדם של אדץ־י שראל

בתכנים וצורות — לכסיקון מונחים
ם פרותיים של עזריאד אוכמני, מוסבר
הערך ״שונד״ כך :״בביקורת הגרמנית
הפופולארית: ספרות נטולת ערבים. שלא
בקיטש, הנטול בעיקר ערכים אמנותיים,
מביל השונה גם תכנים טריוויאליים,
מעוותים — תוכן פסול כבלים פסולים.״
סיפרו החדש של אמנון ש מי ש קיבוץ
הוא קיבוץ הוא קיבוץ* יוצר ב* 227 עמודיו
תחושה חונקת ומטביעה של שונד

אמנון שמוש
שיעמום זוחל

הילד-מן המעברה והחל מזמינו לנסיעות
קצרות מבלי שיוליך את הקורא לתכלית
ספרותית כלשהי. בסיפור השלישי
שבקובץ, זרזירים, תורם שמוש תרומה
צנועה לשפה העברית :״נתבלט מתוכם
אחד שנולד כמום והודכק לו בספינת
העולים שם עברי שרשיר ולמעט ניסו חים
מסוג זה, הרי כל סיפורי הקובץ
לוקים בחוסר התחלה, העדר סיום ועניין.
שמוש מוליך את קוראיו לפסטיבל של
שיעמום מילולי. שיעמום זה מעיד על
חוסר כישרון מחריד. את מבושי כישרונו
מסתיר שמוש בעלה־תאנה פולקלוריסטי,
שכל קשר בינו לבין ספרות הוא מיקרי
בהחלט.
מר שמוש מנסה לעבור בספר זה את
שיאי הארכאיות הכתיבתית, שהושגו אי־פעם
בארץ הזאת, והוא ממצה את ה ארכאיות
שלו בניסוחים כמו :״שיכרון
הקוממיות היה עוד כאוויר בנוף הספרותי
של ישראל ממלא מר שמוש
את תפקיד הגוי של שבת, כסופר פופולארי
המביא פולקלור של בני עדות
המזרח, מבלי שאלה נזקקים לאחד שכזה.
הרי היו בספרות העברית סופרים כיהודה
בורלא, שהמדד האחד והיחיד ליצירתם
הוא האיכות ולא מוצאם העדתי. ובימינו
איש לא הציג את א.כ. יהושוע כסופר
בשל מוצאו המזרחי אלא בשל איכותו.
אמנון שמוש מוכר את עצמו כפתרון
לתיסכולים עדתיים, כפולקלור שיש להתייחם
אליו כאל ספרות, בעוד שהמדובר
בשונד. מה גם, שאמנון שמוש, בן העדה
החלבית, שחייו עברו עליו בקיבוץ מעיו־ברוך,
משולל אמת חווייתית אחת לתרופה
בכל הספר הזה.
קיים בספר גם גורם של הונאה. המחבר
הכניס לתוכו כמה קטעים מספר אחר שלו,
מישל עזרא ספרא ובניו, שהטלוויזיה והמחלקה
למורשת עדות המזרח במישרד
החינוך והתרבות, הפיקו אפיזודה אחת
משלו להקרנה בטלוויזיה.
שמו של הספר נלקח ממחזה שאותו
חיבר שמוש, מחזה קולות, הנקרא כמו
היה תרגום לעברית של רעיונות מירק
ווד לדיד אן תו מ ם, בלי הכישרון הוולשי.
זה מחזה לקולות שבו אין לקולות מה
לומר, והם אומרים זאת ביותר מדי מילים,
כאשר כל קשר בין הכתוב לעברית מדוברת
הוא מקרי בהחלט.
החלק השלישי והאחרון של הספר הוא
אוסף פיליטונים של המחבר, המזכיר פיליטונים
שפורסמו בשנות ה־ 40 וה־ 50בעיתוני
סטנסיל של קיבוצים.
לקיבוץ הוא קיבוץ. הוא קיבוץ אין מקום
במדף הספרים המכובדים של הספרות
הישראלית. מקומו יכירנו, כאמור, במדור
השונד של ספרות זו.

הוא שונד הוא שונד. תערובת של סיפורים,
מחזה ופיליטונים מהווי הקיבוץ,
שהופכים את יצרותיו שק משה שמיר,
מהעידן הקיבוצי שלו, למיטב הקלאסיקה
העולמית, בהשוואה לסיפרו של שמוש.
כבר בסיפור הראשון עינבלים פולט
שמוש גישה מעוותת של בן עדות המזרח
החי בין אשכנזים, כאילו שסמי מי כאל
לא פירסם מעודו את שווים ושווים יותר.
בפתיחה הוא מבהיר, מסביר ומתעמלן
בנוסח :״היית עוכר בין טורים ארוכים
של פחונים טובלים בבוץ והלב מתמלא
שימחה וצער ; שימחה על שערים שנפתחו
ועל המונים הנוהרים לציון מרצון, וצער
על שבך מקבלת אותם ארן תיקוותם...״
ולעומת העולים החדשים הנמקים בסבל,
מציג שמוש את אלה שאכלו שמנת בשנות
הרזון והעסיקו בקיבוציהם את תושבי
המעברות :״התגנדרנו כעונינו וקראנו
לו שמות יפים כגון הסתפקות
כמועט ובנון פשטות־חיים וברוב צביעות
הוא מעיר, כי ״כאבנו את חוסר
השפה המשותפת. פתחנו זרועות והן נותרו
ריקות ומבוישות קביעה שכל קשר
בינה לבין המציאות של ראשית שנות
ה־ 50 בכזב יסודה.
וכך, בשיעמום זוחל, מוליך שמוש את
גיבורי קיבוצו וגיבורות מעברתו לשורות
בנוסח ״ראה המנהיג את הברק בעיני

מורה התשוקה* ,מזכיר את גיבוריו הקודמים,
הן באי הסיפוק ־שלהט מהחיים
והן ביהדותם. הגיבור, דייוויד קפש,
מוליך את הקורא במונולוג המזכיר את
המונולוגים של פורטנוי וטרנופו״ל (גיבור
חיי כגבר) .קפש הוא יהודי אינטלקטואל,
בעל נשמה קרועה ונפש מסוכסכת, המחפש
מקום בו יהא מסוגל למקם את עצמו.

* אמנון שמוש — קיבוץ הוא קיבוץ
הוא קיבוץ; הוצאת מסדה; 227 עמודים
(כריכה קשה).

* פיליפ רות — מורה התשוקה! עברית:
אהרון אמיר; הוצאת זב״נז; 185
עמודים (כריכה קשה).

מורה התשוקה עמום בבדיחותיו האופייניות
של פיליפ רות, וכמו מטוטלת נע
הטכסט בין הרצינות לסיטואציות הקומיות,
שרות כה אמון עליהן. דייוויד קפש הוא
בבחינת עוד אנטי־גיבור יהודי־אמריקאי,
שמעלתו העיקרית היא בתהליך בו הוא
חושף את פנימיותו ומציגה לקורא. כאשר
הוא משתוקק למצוא את הזיון המושלם,
הוא עובר בנתיב־יסורים שלם, אל גרעין
הנשמה והתחושה שלו.
דייוויד הוא בן יחיד להורים יהודיים,
שיש להם בית־הארחה באתר־נופש יהודי
במדינת ניו־יורק. הוריו שקדו על חינוכו,
בעוד הבן מתחבר אל נחותים ממנו. הקטעים
המבדחים ביותר שבספר הם הקטעים
בהם הוא מתאר את כישלונותיו עם חברותיו
ללימודים, בקטעים המזכירים יהודי
אחר במאדיום אחר: וודי אל]• הצלחתו
בלימודים רבה יותר, והוא זוכה למילגת־לימודים
בלונדון. שם הוא מתחבר אל
שתי סטודנטיות שוודיות, ואחת מהן מסייעת
לו לממש את כל הזיותיו בנושא המין.
הצלחתו המינית של קפש פוגעת ב לימודים.
הוא נמלט מהשוודיות שבלונדון
בחזרה לארצות־הברית, ושב להיות לסטודנט
מצטיין. אלא שבמולדתו הוא פוגש
חתיכה יפהפיה ואכסוטית, בעלת עבר
מיסתורי בהונג־קונג, נישא לה וסובל
מייסורי־נפש נוראיים עד שהוא מתגרש
ממנה .״ואז, כר,יין אחרי שאני חוזר
מזרחה,״ כותב רות ,״אני פוגש כצעירה

אותה נושא קוף. לצורך הרצאתו מגיע
קפש לפראג, עירו של קפקא.
״אני מוצא שאינני יכול להתחיל לשחזר
את המבוך חנפתל של החלומות שכה
הסעיר וגירה אותי כל הלילה. שיערתי
תחילה שנפלאה תהיה שנתי, ואף־על־פי־כן
אני מקיץ מיוזע, ובמשך השניות הראשונות
הללו הנצחיות רות כמו מרמז
כאן על המטמורפוזיס של קפקא (בעבר
כבר התמודד רות עם נושא זה, בסיפרו
השד, שבו גיבורו, המרצה לספרות, ה מלמד
את המטמורפוזיס, מתעורר בוקר
אחד ומגלה כי הפך שד בצורת אגס).
ואז כלי לחוש בלל היכן אני במיטה
אף לא עם מי. ואז, למרבה האושר, אני
מוצא את קלר, חיה חמה ומגודלת מן
הגזע שלי, כת זוגי שלי מן המין השני...״
ובמסעו בעיקבות קיפקא בפראג מגיע רות
לשאלות בהקשר הסוכר המהולל הזה,
כמו קושיה אודות גיבור אמן התענית:
״האם חיה מסוגל כקביעות להגיע לזיק־פה?
האם יבול היה כררך־כלל להגיע
לאביונה? ביומנים אינני מוצאת עדות
חותכת...״
כך מוליך רות את הקורא במסע הזיותיו
עד לסיום, כפי שהוליך בספריו הקודמים,
והוא מציין בקטע הסיום של מורה
התשוקה :״כל הלילה כולו חלומות רעים
שוטפיפ-עוכרים כי כמו מים בזימים של
דג. סמוך לעלות השחר אני מתעורר
ומגלה שהבית איננו שרוף ואני גם לא
נעזבתי במיטתי כחשוך־מרפא. קלאדיסה

תרגום
קפש הגיבור של סיפרו העשירי של המחבר

האמריקאי ממוצא יהודי פילים רות,

אחת שאינה דומה כלל לחבורה קטנה זו
של מנחמים, יועצים, מסיתים ומדיחים —
ה,השפעות׳ ,כלשונו של אבי — שמחם
והלאה היתה נכלתי קהויית־החושים וחי־מסורסת
מידלדלת מאז היותי גבר מודד
מאשה, מודד מהנאה, מודר מיצר השרוי

עולם זה של לבטים והתחבטויות, המזכיר
מגמה דומה בספרות העברית, מוליך את
גיבורו של רות להתמודד עם פ רג ץ
קפל!א המיוסר. הפרופסור קפש מתכנן
הרצאה שהיא בבחינת פארודיה על דין־
וחשבון לאקדמיה של קפקא, הרצאה ש
שלי
החפצה עודנה עמי ! אני מפשיל את
פתונת־הלילה שלה לאורך גופה נטול
ההברה- ,ובשפתי אני מתחיל ללחוץ ולמשוך
בפטמותיה עד שההילות החיוורות,
הקטיפניות, הילדותיות תופחות להיות
גרגרים זעירים ואנחותיה מתחילות. אך
אפילו בעודי מוצץ כאחוז תזזית נואשת
את הנתח המובחר של בשרה, ובעודי
מעמיד את בל אושרי הצבור, ואת בל
תיקוותי, כנגד פחדי מפני תמורות שעוד
תבואנה, מצפה אני לשמוע את הקול
הנורא ביותר שאפשר להעלותו בדמיון
בוקע מן החדר שבו מר כרכאטניק ואבי

שוכבים יחידים וקהויי־חישיס, איש־איש•
במיטתו המוצעת.״
מתחת למסווה היצירתי והספרותי של
| חורה התשוקה נוצר הרושם שזו יותר
מסה מאשר רומאן ; מסה מרופדת בשנינות,
תחבולות ותמונות מרתקות, תוך
1התמודדות שבין הרומנטיקה לחושניות
והיצריות שהם עולמו של רות, מזה כמה
ספרים.
הקורא שיתקל במילים כמו ״אדריכלי
מוחי״ ,״טיולי־הסעות״ (טרמפים בלשון
העם) ,״מכוניות מתחות־גג״ (מכוניות עם
גג־מתקפל) ושאר יומרות של עילגות
לשונית, יהיה קורבנו של חתן פרס טשד־ניחובסקי
לשנה זו, אהרון אמיר, שהצליח
לחבר במהלך השנים שפה עברית
בילעדית, הנקראת כמו היתד. שפתו של
יונתן רטוש בהיפוך הראי.

קלסיקה
מארקוס אודליוס
הפרופסור נתן שפיגל מהאוניברסיטה
העברית החל בשנים האחרונות בהעמדת
ספריה של מונוגרפיות של אבות התרבות

המורכבת מיצורים תבונים. כל הנבראים
שהם מיסוד אחד יש להם תשוקה טבעית
להתאחד מין עם מינו. כל מי שיש לו
חלק כשכל היקום שואף להתחבר עם
הקרוב לו. אצל היצורים התכוניים שאיפה
זו גורמת לייסוד מדינות, לקשירת קשרי
ידידות ומישפחה, להקמת אגודות, וכזמן
מילחמה אף מביאה היא לידי בריתת־ברית
ושביתת־נשק. לא בנקל תמצא אדם
המרוחק לחלוטין משאר כני־אנוש...״
בפרקי הסיכום מביא שפיגל את תרומת
מארקוס אורליוס להתפתחותה של הפילוסופיה,
בעיקר הפילוסופיה של פלוטינוס
ותורת הפסיכולוגיה שלו ; הדיעה הבולטת
שנשתמרה היא ״שהניתוח המודע של
חוויות נפשנו מחליש את כוח החוויה...״
שפיגל מדגיש גם את השפעתו של מאר־קוס
אורליוס, כשליט נאור, על פרידריך
השני וגתה בגרמניה, על וולטר בצרפת
ועל עוד רבים אחרים. את המונוגרפיה
מסיים שפיגל בהערכה :״פולחן הטוב,
אמונתו כאוטארקיה של הטוב, סלידתו
מתענוגות, אדישותו כלפי הצער, הכאב
והתענוג וזילזולו בציפייה לקבלת שכר —
כל אלה הופכים את מארקום אורליוס
לגיבור המידות ולבעל שיעור־קומה נדיר
כתולדות האנושות. הוא לימד שעל האדם
למלא ׳ תמיד את חובותיו, וכך נהג גם
הוא עד יומו האחרון עלי־אדמווד״
אין טוב בימים אלה, מלהתנתק לזמן״
מה מהמטריאליזם של העולם המערבי,
ולשקוע בקריאה במונוגרפיה המרתקת,
שהפרופסור שפיגל השכיל לדלותר. מנבכי
העבר ולהעלותה על. הכתב.

מדע שיבזושי

אדם ואקלים
הפרום׳ עזרה זוהר הוא בבחינת תופעה
מוזרה ותמוהה. בצד גיסיונות־נפל
פוליטיים באגף הימני של החברה הישראלית,
הוא רופא ואיש־מחקר מזהיר,
איש אקולוגיה ואחד התורמים הראשיים
לטיפוח התייחסות חדשה של האדם אל
סביבתו במזג־האוויר הימתיכוגי.
סיפרו החדש של זוהר אדם ואקלים*
* עזרה זוהר — אדם ואקלים! הוצאת
כתר ; 262 עמודים (כריכה רכה).

בח טף

פסילת

שינועון פרס * הגנזת של אהוד בן־עזר *
יוסי

שריד מלגלג על דן בן־אמוץ

1כתבת הטלוויזיה שבד. סיכם הכתב ישראל סגל את ועידת מפלגת
העבודה, תוך רימומו של מנהיגה שימעץ פרם, הביאה ציטוטים מתוך מיסמך מיסתורי
בשם טיוטת נעורים, בו סיפר פרם בין השאר על אהבתו את האלוהים והערצתו את
צ׳יקוכפקי ; כיצד עשה לו דוסטויכסקי הכרה אינטימית עם המוות ! כיצד עברה
עליו ילדותו, עם חיים נחמן כיאליין ; קריצותיו של זלמן שניאור: לטיפותיה
של רחל כלוכשטיין וחוכמתו של נתן אלתרמן. קטע זה, אותו חיבר פרס
לבקשת יוסי קדיים, עורך הירחון פרוזה, לא נמצא מתאים לפירסום בירחון לספרות,
ויועצי פרס מצאו את הזמן המתאים לפרסמו באמצעות כתבתו של איש הטלוויזיה
ידיעות גנזים מס׳ 99 מביא מידע על כתבי־יד אותם הורישו סופרים ופרחי-
ספרות לארכיון האיגרות של גנזים בבית טשרניחובסקי. ליד 3איגרות של יהודה
בורלא 96 ,איגרות של אברהם ברוידם 14 ,איגרות של, מרדכי טביב ו3-
מיכתבים של אברהם קריב, העניק איש פתח־תיקווה אהוד בן־עזר 976 מיכתבים
לארכיון האיגרות של גנזים. בן־עזר ״העניק״ גם 9כתבי־יד שלו לארכיון גנזים
ואת ״ארכיונו״ .כמאמר משורר תל־אביבי, שהוא חבר בוועד האגודה :״בן־עזר חולה
בגנזת חבר־הכנסת יוסי שריד, המשמש כמבקר־תיאטרון בתוכניתו של
מיכאל הנדלזלץ בין שתיים לארבע בגלי צהל, סקר את הריוויו הנוסטאלגי של
חיים חפר ודן כן־אמוץ, המועלה בימים אלה בהבימה. שריד תקף את הריוויו
בחמת־זעם, ובעיקר את הנוסטאלגיה המתקתקה שבו. הוא העיר, בין השאר :״גם
אם הולכים יחפים שעתיים הרי שלא נפטרים מהאישיאס שריד התכוון בוודאי לדן
בן־אמוץ, הנוהג לעיתים להלך יחף ברחובות תל־אביב
הוא ספר-יסוד ללימוד המעלות והחסרונות
של מזג־האוויר בישראל, המנסה להתאים
אליו את תכונות האדם. חלקו הראשון
של הספר, הגוף החי מול חום וקור, מביא
תת־נושאים כמו: האדם והסביבה ! חום
הגוף! מאזן החום! שמירה על יציבות
חום הגוף בקיץ! התייבשות הגוף! איק־לום:
הסתגלות לתנאי קור וחום! בלוטות
הזיעה ועוד. בחלק השני של סיפרו האקלים
מהו? מוליד זוהר את הקורא מהאלף־בית
של תורת האטמוספירה עד אל מד. שהוא
מכנה מטאורולוגיה הומאנית. החלק השלישי
אקלימה של ארץ־ישראל מתמקד
בתופעות האקלימיות השונות של חלקי
ארץ־ישראל. החלק האחרון כיצד לחיות
עם האקלים דן בשתייה, מזון, לבוש, עבו־דה,
השפעת קרינת השמש ושא^מרכיבים.
הפרופ׳ זוהר, מי שהעניק באחרונה
למהדורות החדשות של ימי הקיץ את
התוספת לתחזית מזג־האוויר — טבלת

מרקוס אורליוס
השאיפה לחיים תרבותיים
הקלסית. אחרי פירסום ספרו סוקראטם
חייו ומשנתו הוא פירסם את מארקום
אורליוס — קיסר ופילוסוף* ,מונוגרפיה
שבה ריכז בעברית את סיפור הקיסר
והפילוסוף, נכדו המאומץ של הקיסר
הדריאנוס.
שפיגל מביא בסיפרו את סיפור חייו של
מארקוס אורליום, תמצית רעיונותיו הפילוסופיים
ומיבחר של הגיגיו, ופירוט תולדות
הפילוסופיה הסטואית כולה והרצאה נרח-
.בת של תורת־אפיקטאטוס (שתרגומה ראה
אור לפני כמה שנים בהוצאת מרכוס).
מארקוס אורליום, מלך ברומא במאה
השניה לספירה, מעט לאחר שיא כוחה
ותפארתה של הקיסרות הרומית. הוא הוש פע
עד מאוד משיחותיו של אפיקטאטוס,
אותו ספק פילוסוף ספק עבד יווני שהוא
מאבותיה של האסכולה הסטואית. דיונו
של הפרופסור שפיגל מתמקד בתורת ה הכרה,
באונטולוגיה ובתיאולוגיה, כאשר
הערך העיקרי שאותו הוא בוחן בתורה
זו הוא הפרק חובת האדם כלפי עצמו
וכלפי זולתו.
בין הפרקים הבולטים בספר, והמביאים
את תורתו של אורליוס על תורת הנפש,
בולט הפרק פעילות לטובת הציבור. השקפותיו
של אורליום על האמנה החברתית :
״תכונתו העיקרית של האדם היא השאיפה
לחיים חברתיים, שכן האדם נועד מטבעו
לחיי־שיתוף: הוא חלק מהחברה השלמה
* נתן שפיגל — מאיקוס אורליוס —
קיסר ופילוסוף! הוצאת מאגנס; 272 ענד
(כריכה רכה).

״ט י וטת

נעורים־

תל־אכים: פרופיל אקלימי
התופעות האקלימיות השונות של חלקי ארץ־ישראל

עומס החום — מביא בספר מידות וטבלות
של מה שהוא מכנה פרופילים אקלימיים
של איזורי הארץ השונים.
אקלים ואדם הוא מהספרים השימושיים
ביותר שראו אור באחרונה בעברית, והוא
בעל נגיעה ישירה לכל מי שמעוניין
להפיק את המכסימום מאקלים הארץ.
מחקרים מחקרים בתולדות עם־ישראל וארץ־
ישראל* הוא ספק קובץ מחקרים ספק
כתב־עת המופיע לעיתים בלתי מזומנות
באוניברסיטת חיפה בעריכת כ׳ עודד.
הקובץ נפתח במחקרו של חנוך רהיט
הדגם של האסיפה הכלל־ שבטית במקרא.
בדומה לספר שאותו חיבר רביב בעבר,
הוא בוחן את שלבי הפתיחה של עם
ישראל בראיה חילונית המסתמכת על מיון
שיטתי של מקורות. זאס ויסמן מעורר
את השאלה וזהיתה קיימת מנהיגות לאומית
בישראל של תקופת השופטים? ונחום
רוזל בוחן את האספקט הספרותי של
סיפור, שיבולת׳ (שופטים י״ב ו—.)6
צפרירה בן־ברק בוחנת את טכס
הכתרת יואש לאור טכס הכתרת נבו־פלאסר,
שהתקיים בשנת 836 לפסה״נ,
היא השנה השביעית לשילטון המלכה
עתליה ביהודה. מיכאל הלצר מביא את
מסורת השמות העבריים החוץ־מקראייס —
השלמות, תוך בחינת שמות כמו: אליבר,
אלנדב, בדאל, יועשה, מגראל ושאר שמות
שנתגלו בשנים האחרונות בחפירות ארכיאולוגיות.
על הישוב סקיתופוליס, המוכר
כיום כבית שאן, מביא שימעון אפל־כאוס
את מתי הפכה סקיתופוליס לעיר
יוונית? תוך בחינתם של כתבים ועדויות
עתיקים, .מנחם מור סוקר את השומרונים
והיהודים בתקופה התלמית וראשית ה־שילטון
הסלווקי בארץ־ישראל.
מרים ירדני מציגה את הקשר בין עם
ישראל וארץ־ישראל בעיני נוסעים צרפ־תיים
בני המאה השבע־עשרה בעוד צכי
שכטר יוצא למסע אל אחד מכתבי־העת
הראשונים של ההשכלה :״המגיד״ ורעיון
שיבת־ציון בשנות הששים של המאה הי״ט.
כתב־עת בעל קסם, לא כל כך באיכות
המדעית של מחקריו, שלא נבדקה בסקירה
זו, אלא בהמשכיות, המוליכה את הנוש אים
מראשית ועד סיום. מערכת של סיקו רים
חדשניים העוברים ב 274-עמ ׳ על
2,700 שנה.
* מחקרים בתולדות עם־ישראל וארץ־
ישראל ! עורך: ב׳ עודד ; בהוצאת אוניברסיטת
חיפה ; 274 עמודים (כריכה רכה).

1ה היה הווו בסהזה שחיה

^ 8 25

גיליון ״העולם הזה״ שראה אור ולשבוע לפני 25 שנה בדיוין,
הוגן דש לכתכת־שער תחת הכותרת ״האם המישטרה מושחתת?״
כמיסגרת ראשית ההתמודדות ׳שבין מערבת השבועון וצמרת
סופר !לשבועון באירופה, עמום קינן, תיאר את הבחירות
בצרפת תחת הכותרת ״קאזינו של כחירות״ .מדור הקולנוע ם יל,ר
את הפרט ״סיפורה של מונית״ .כשער האחורי של הגיליון
הוצגה הפידרה הראשונה של המועמדות לתחרות ״צברית 56׳״.

כשער הגליון: האשמות נגד המישטרח (המפכ״ל יחזקאל
סהר ועמום כן־גוריון).

ש״קה רקת, נגד
סינו* המיר ח מה וסינו״ השלום
ש. פוס *י הגדר הטובה * 1956 עיתון נגד ״העולם הוד!־

העם
זז בהח תו ל
״במילחמה, כמו במדיניות־החוץ, מפי קים
יתרון על־ידי כך שבוחרים מתוך הר בה
ברירות מושכות או בלתי־נעימות את
הנקודה העיקרית והקובעת ...אם אין נוה גים
על־פי העיקרון הפשוט הזה, התוצאה
היא מבוכה וחוסר־שחר במעשה, וכמעט
תמיד הדברים מחמירים הרבה יותר אחרי כן.״
השבוע
היה ברור לכל, כי מדינאי יש ראל
לא הבינו עדיין כלל זה של גדול
חבריהם למקצוע, וינסטון. צ׳רצ׳יל. תוך
פיקפוקים, היסוסים ואובדן־עצות מוחלט
הסתובבה ההנהגה מסביב לעצמה, כח תול
המחפש את זנבו. לא רק לממשלה
כולה לא היתד, דרך, אלא אף לא לאחד
מחבריה, מראש־הממשלה ועד לשר־הסעד.
מתוך כל ברירות השלום והמילחמה, לא
בחרה הממשלה לא בזה ולא בזו.
פדונפק וירושלים. השאלות הגדולות
שניסרו בעולם המדיני הישראלי, ושנש־אלו
בעשרות דיונים חשובים על־ידי מנ היגים
חשובים :״האם עבד־אל־נאצר. הוא
טוב או רע ז״ ״האם הוא רוצה שלום
או מילחמה ז״ ,׳האם האמריקאים רוצים
בטובתנו או לא?״
לגבי הגיטו היהודי בארצות אירופה
היה -חשוב מאוד לדעת אם פריץ חדש
הוא טוב או רע, חובב יהודים או אנטי שמי.
לגבי המדיניות של מדינה ריבונית
אין הדבר חשוב כלל: קובעים יחסי-
הכוחות ותהליכי התחזקות אובייקטיביים.
עבד־אל-נאצר וג׳ון פוסטר דאלס (שר־החוץ
האמריקאי) עלולים לעלות או ליפול,
אולם עובדות״היסוד של הכוח הערבי ועמ דת
ישראל במרחב יכריעו את גורל
העתיד.
למנהיגי ישראל, המאבדים בעיוורון פו ליטי
גם את סיכויי השלום וגם את סי כויי
המילחמה, לא היה הדבר הברור.
הם דמו יותר לוועד־הקהילה של פלונסק
מאשר לממשלת ירושלים.

פרשח שיקה
שיסקר. פטריאוטית
אדם המוכן לתת לממשלתו טנדר חדש
תמורת טנדר ישן, הוא פטריוט אמיתי.
אם הדבר קורה בישראל, שונה המצב.
כי הטנדר החדש נקנה בחוץ־לארץ במ חיר
נמוך ובמטבע ממשלתי זול, ואילו
הטנדר הישן נמכר בשוק המקומי, הצמא
למכוניות, במחיר מופרז, העולה פי כמה
על מחיר טנדר חדש בחוץ־לארץ.
בכל זאת שמח מישרד־הביטחון כשהציע
שייקה ירקוני לספק למדינה 40 טנדרים
חדשים תמורת 400 טנדרים ישנים. החו זה
נחתם, הרווח הנקי של חצי מיליון
לירות נראה לשייקה ירקוני בטוח. עד
שהתפוצצה השערוריה.
הכיסים הרחבים. שימעון פרס, המ נהל
הצעיר של מישרד־הביטחון, הבחין
בעוד מועד כי השערוריה עלולה להקים
רעש לאומי, והסתמך על חוות־דעתו של
מבקר־המדינה וביטל את ההסכם. תמורת
זאת הציע לשותפו של עמוס בן־גוריון
עיסקה מוזרה ביותר: מישרד־הביטחון
יכריז על מכירת הטנדרים הישנים, שיי קר,
לא ישתתף במיכרז, אולם שייקה יקבל
את הטנדרים — במחיר הגבוה ביותר
שיוצע במיכרז. במילים אחרות: כל הסוח־

רים שישתתפו במיכרז, ושיגייסו לצורך
זה ערבויות כספיות גדולות ירומו בכוונה
תחילה על־ידי הממשלה.
שייקר, היה מרוצה, שכר מיגרשי־חניה.
אולם לפתע קיבל מיכתב דחוף הביתה :
גם סידור זה בוטל על־ידי שימעון פרס.
יתכן כי עלה על דעתו של מנהל מישרד־הביטחון
כי בימים אלה של קרן המגן מוטב
לעם ישראל להרוויח בעצמו את חצי־מיליון
הל״י 77 מכל הכנסות קרן המגן
עד כה) במקום לשלשלם לתוך כיסיו הרח בים
של שייקה ירקוני.
חצי מילין ל׳׳י. שייקח חשב אחרת.

משקפיים חסרי־מיסגרת, כבר גמר כמה
סוסים עיתונאיים. כעורך עיתון־הערב של
הארץ, יום יום, נכח בקבורת עיתון זה.
הוא העביר את אוכפו לעיתון חדש, השבו עון
חיי שעה, אותו ייסד בשותפות עם
מישרד נודע לכרטיסי תיאטרון וקולנוע.
תחילה התחרה חיי שעה, בהצלחה מסו״
יימת, בעיתון הנשים של ידיעות אחרונות,
לאשה, הגיע לתפוצה של 6,000 טפסים.
אולם מאז ירדה התפוצה לחצי. הסום נשם
בכבדות, היה זקוק לזריקת מרץ.
רכש חושי ופרשיו. זריקה זו באה

*33388

׳חזק״ו סחו ועסקי ,1שנחתו ( 0(81ש־גוריה
ושו.׳ס ש״סה יודן 11י • מה התרחש
סדהשדיה סי בית המשכה העוין!
דגק ו״ו״ וידוע ששק שיטרית ן

״העולם הזה״ 953
תאריך 19.1.1956 :
שלו יהיה שלום ידידיה, ששבועונו יפ סיק
את הופעתו באותו מועד, אחרי שהח ליף
בחודש האחרון כמה פעמים את
בעליו.
אנשי דבר רצו לצרף אליו את חיים
גליקשטיין, מזכיר מערכת דבר שספג
בשעתו את מהלומותיו של העורך חיים
שורר (העולם הזה .)938 אולם גליק־שטיין,
שחשש שזוהי תחבולה לסלקו
מדבר, סירב באדיבות. יתכן גם שלא
האמין ביותר בסוסים חדשים.
כחתל הגד* ,נעשו תיישים
אילו ישב מישהו ביום השישי האח רון
עם נחשון (ספורטוטו — בשמו העב רי
והראשון) לפניו, והיה מתאמץ לרשום
במתכוון את התוצאות האבסורדיות ביו תר,
יכול היה להיות בעל הסיכויים לזכות
באלף ל״י — דמי הזכייה בנחשון.
אולם גם בבלתי-מתקבל־על-הדעת יש
הגיון משלו :״הגדולות״ הוציאו את כל
כוחן ורמ״ח אבריהן בהתכתשויותיהן זו
בזו ; בעוד ש״הקטנות״ משמשות בבחינת
הרגל שגילגלה את הכדור לשער הפרוץ.
הגדולה בהפתעות השבת האחרונה היא
הפועל כפר־סבא, שהיתר, תקועה אחרונה
בתחתית הליגה, והביסה את הפועל פתח־תקווה
1:2בעוד תיקו רב־שערים ()4:4
הושג על מיגרש מכבי פתח־תקווה, שנאב קה
עם הפועל תל־אביב.
״קבוצת האינוולידים״ של מכבי תל־אביב
מחזיקת הגביע, יצאה גם היא בשן ועין
( ) 1:2ממיפגשה עם מכבי נתניה, ששיפש־פה
חזק את תחתית הליגה. המהפכים הללו
הפכו את הגדיים לתיישים ואת הליגה
כולה לחבית עם תחתית מוצקה.

ך ל 1ך* ואו \ 1X8* 1 1ך 1שייקר, אופיר בתפקיד חיל־מילואיס שלומיאל,
*יי׳ מכוכבי הסרט הישראלי ״סיפורה של מונית״,
! #11 711111י1 /
מסתלק ממקוס תימרוניו כדי להתעלס עס מינה כרובי —.מתוך כתבה במדור הקולנוע.
השבוע הגיש עורך־הדין מיכה כספי בשמו
תביעה לפיצויים על סך חצי מיליון ל״י
ממישרד־הביטחון, על הפרת החוזה.
הגבול העדר האבוד
רועה לבנוני זקן נראה משוטט על גבי
חמורו בשדות כפר ישראלי בגליל העליון.
התושבים שמיהרו לעצרו, נדהמו למש מע
בקשתו המוזרה :״דחילקום — אני
מהלבנון, העדר שלי ברח בגלל הקור
מהרי החרמון לשטחי ישראל. תנו לי להמ שיך
בחיפושי אחרי העדר״ ועצרו אותי
כאוות נפשכם אחר כך.״
עיוזומח סוס* גמור ,
שלום ידידיה, עיתונאי שקט המרכיב

במפתיע. בחיפה התלקחה המערכה הגדו לה
נגד מישטרו של ראש־העיר אבא חדשי,
שבראשה עמד העולם הזה. חושי הבין
שגם הוא זקוק לשבועון, ועל כן עשה
עיסקה חשאית עם שבועון הנשים הזה.
חיי שעה הקדיש את מיטב עמודיו לגדו לתו,
תבונתו, טוב־לבו, אומץ־רוחו, מסי רותו,
חוכמתו ותפארתו של הרודן החיפאי.
תמורת זה רכש אבא חושי כמה אלפי
טפסים בכל שבוע, חילק אותם חינם לפוע לי
בתי־החרושת החיפאיים, למורת־רוח
חבריו במפלגה, שעיקמו את האף.
הבחירות נגמרו, הסום לא היה עוד
דרוש לפרש החיפאי. אולם נראה שה התחייבויות
של מפא״י כלפי עורך חיי
שעה לא נפרעו עדיין. כשהוברר לידי דיה
כי שבועונו גוסס מחוסר תפוצה
ועומד לשבוק חיים לכל חי, הציעה לו
מפא״י את תפקיד סגן-העורך בהדור.
אולם הפעם מת הסוס עוד לפני שהס פיק
ידידיה להכניס את רגלו לארכוף.
סו ם חדש. המוצא האידיאלי נמצא
החודש. מפא״י החליטה להוציא עיתון-
ערב חדש, שיופיע בשעה שש בכל ערב,
בה אין שום תחרות. הערבון יתעטף
באיצטלה של עיתון בלתי־תלוי. העורך

אנשי

• בסיכום הוויכוח המדיני בכנסת אמר
שר-החוץ וראש־הממשלה בעבר משה
שרת נ ״אנו מצווים לעשות הכל — ויכו לים
לעשות משהו — להצלת השלום.״
<• בהזכירו ביקור בישראל של ציר
שמרני בבית״הנבחרים הבריטי, ציין העי תונאי
שלום רוזנפלד :״נראה כי מדי ניות
החוץ של הוד מלכותה מבוססת על
טעות דפוס: למצריים היא שולחת שר־מנים
ולישראל — שמרנים.״
< בפסק־דין נגד נהג אוטובוס ירו שלמי,
שנאשם בשיחה עם צעירה בשעת
נהיגה, אמר שופט השלום יצחק כזל: ,
,,לכביש הבט, ואל תפן ליצר.״

!* הרכילאית האמריקאית אלזה
מאכסוול ציטטה השבוע בדיחה ששמעה,
לדבריה, בשעת ביקורה בישראל: מורה
להיסטוריה בבית־ספר יפואי הירצה באוזני
תלמידיו על מילחמות היהודים ברומאים.
קם תלמיד ושאל :״ולצד מי היו האמרי .
קאים

יש תיאבון־יש גודגר ראנץ׳
ת״א אבן־גבירול 67ת״א בן־יהודה -מול בנין אל־על
בקרוב ב״דולפינריום״(כביש ת״א־יפו).
ת״א דיזנגוף סנטר
רעננה רח׳ אחוזה . 70 רמת־השרון סוקולוב .35 חולון רח׳ סוקולוב פינת קוגל.
קרית־ביאליק כביש חיפה-עכו.

ט, שכט תשמ״א14.1.1981 ,

מיספר 2263

72 עשדיס

שנה

המחיר 10 :שקלים

(כולל מ.ע.מ).

הפרקליט ט 1ען:
א שתי
התאהב

אנאבל טמיר

חזרה לתחילת העמוד