גליון 2266

להשיג: בתל אביב :״סופר גיינס״ ,יהודה המכבי 57 טלי ; 456351 :חנויות
״מצקין״ ,״גיינס סנטר״ ,דיזינגוף ;66״בוב 2״ דיזינגוף ; 185״מיי גיינס״
בן־יהודה ; 14״ווסט גיינס״ בן-יהודה ; 1״בוטיק 109״ איבן גבירול .109 יפו:
״מזן״ ,שדי ירושלים .48 בת-ים :״זה מה שיש״ ,רוטשילד .27 רחובות :״סופר
גיינס״ ,הרצל .181 רמת גן :״סופר גיינס״ ,ד״ר כהן ( ,2פינת ביאליק ;)66
גבעתיים :״טופ גיינס״ ,ויצמן .23 אשדוד :״רוקי״ .פתח תקווה :״שאול״ חיים
עוזר .10 רמת השרון :״אפרל״ סוקולוב ,52״לי״ סוקולוב .64 הרצליה :״לי״
סוקולוב .47 חולון :״אפנת דבש״ ,סוקולוב ;66״ארי לונדון״ ,סוקולוב .19
נתניה :״בלו ג׳ינס״ ,דיזנגוף פינת הרצל ״אדם וחווה״ ,הרצל .29 ירושלים:
״מצקין״ ,״ספורט רחביה״ קק״ל ; 29״ספורט אולימפיה״ ,כיכר הדוידקה;
״מחסן הגיינס״ ,שץ ;8״סקופ״ שמאי ;8״חסיד״ יפו .65 באר שבע :״גיינס
סנטר״״ ,החלוץ .81 קרית מלאכי :״רוקי״ .חיפה :״מצקין״ ,״בית הגיינס״
הרצל ; 20״אור הגיינס״ ,הרצל ; 7״הג׳ינס״ שדי הנשיא .124 קרית ביאליק:
גיינס לי״ ״אילת :״אתא״.
ובחנויות נוספות בבל הארץ

היבואנים והמפיצים: אחים נקש

ילדים, בתי״ספד, בית־דואר, ומוסדות בריאות.
בנייה זו תיעשה על-ידי הקבלנים
עצמם, אך על חשבון הממשלה.
•:הממשלה מתחייבת לרכוש בעצמה
כמות מוסכמת של דירות.
>• התכנון כולו יעשה על־ידי הקבלנים
על חשבון הממשלה.
91 המימשל־הצבאי יתן לקבלנים את כל
האישורים והרישויים הדרושים.
!• מישרד־השיכון מתחייב שלא לבנות,
או להסכים לבניית מיבנים נוספים ביהודה
ושומרון, ללא הסכמת הקבלנים.
י• כל מי שירצה לרכוש דירה אצל
הקבלנים, כולל אלה שאינם זכאי מיש-
רד־השיכון, יקבלו הטבות כאילו הם זכאי
מישרד־השיכון. כמו־כן יקבלו כל רוכשי
הדירות מענקים, הלוואות ומשכנתאות כמו
של אזורי פיתוח א׳ וכמו שנהוג מעבר
לקו־הירוק.
• 1הממשלה תיתן לתאגיד ביטחונות
מתאימים, שיהיו לשביעות רצונו של התאגיד,
הן בקשר לביטוח השקעות התאגיד
והן להבטחת רוכשי הדירות. בגלל
הבעיות הפוליטיות של האיזור, יכוסה
הביטוח כולו על-ידי הממשלה.
י• לתאגיד תהיה זכות־קדימד, לגבי
בניית כל האתרים הציבוריים.
6צה״ל ומישרד־הביטחון מתחייבים
להפנות לקבלנים דיירים ומשתכנים.
ההסכם בין הקבלנים העשירים לבין
המדינה הוא ההסכם הטוב ביותר לקבלנים
שנחתם אי־פעם בארץ. הקבלנים
מקבלים קרקע חינם, את כל התשתית,
ביטחונות מלאים להשקעתם וכן את כל
הסוכריות האפשריות כדי למשוך משתכנים.
כל מי שרוצה לרכוש דירה אצל
הקבלנים, יקבל מהממשלה את כל ההטבות
האפשריות. כמו־כן התחייבה הממשלה
למלא את הדירות שיישארו ריקות
במשתכנים שיופנו לפרוייקט על־ידי מיש-
רד־הביטחון וצה״ל.
גם עורכי-הדין לא יצאו עניים מהעיס־קה.
ח״כ חרות ושר־המישפטים לעתיד,
יחד עם יועץ סיעת המערך בכנסת קיבלו

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל
אכיב, רחום גודמן ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מברקים :
״עולמפרס״ .העורך,הראשי: אורי אכנרי ראש המערכת: יוסי ינאי .
עורך־תכנית: יוסי שנון. עורכת כיתוכ: לילית כוארון. צלמי מערכת :
ציון צפריר וענת סרגוסטי. כתב בכיר: יוסי היימן ראש המינהלה :
אברהם סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני * המו״ל :״העולם הזה״
סע״מ. מודפס ב״הדפוס החדש״ בע״מ, תל־אביב, רחוב כן
אכיגדור הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ,

עכרו ככר כמה שבועות מאז שטפח־נו
לעצמנו לאחרונה על השכם, והגיע
הזמן לעשות זאת שוב.
בשבוע שעבר רעשה הארץ סביב הגילוי
המדהים על הקמת אלפי יחידות־דיור,
רובן וילות מפוארות, בקרני־שוט-
רון ובאתרים אחרים בגדה המערבית.
המתנות הניתנות לקבלנים ולמשתכנים, כדי
להחיש את הפרוייקט ה״פטריוטי״ הזה,
יעלו למשלנדהמסים סכומי־עתק. אפשר
לומר, במידה של הגזמה, כי ״מעולם לא
שילמו כה רבים כה הרבה לטובת כה
מעטים״.
שוב הוכח כי ארץ־ישראל השלמה היא
גם ארץ־ישראל המשתלמת — למישהו.
הגילוי היה מרעיש. היה בו רק פגם
קטן אחד: הוא כבר התגלה קודם לכן.
ליתר דיוק: לפני שלושה חודשים גילה
העולם הזה ( )2257 את הפרשה כולה,
לכל פרטיה.
תחת הכותרת ״סקופ״ — שאנו נוהגים
להדביק אותה לגילויינו דק לעיתים רחוקות,
כאשר הדבר הוא בלעדי, חדש
וחשוב מעבר לכל ספק — פירסמנו ידיעה
שנשאה את הכותרת ״מוכרים את הגדה —
מרדכי ציפורי נתן מתנה — קרקע
והטבות עצומות — לקבלנים ההולכים
להתעשר בהקמת 5000 דירות בגדה
המערבית״.

״אולם הקבלנים וציפורי לא יכלו להסתפק
ביחיאל גוטמן כמייצג הממשלה הבאה
בעיסקה שלהם. הם פנו אל מי ששמו
מוזכר כמועמד המערך לתפקיד שר־המישפטים
הבא, עורל-הדיו חיים צדוק.
מישרדו של צדוק, יחד עם רוני מילוא
וגוטמן, מכהנים היום כעורכי־דין של
התאגיד.״

הממשלה תבנה״
תשלם תתן
על פרטי העיסקה עצמה גילה
העולם הזה לפני שלושה חודשים :
• היזמים יקבלו את כל ההטבות ה

עו ל ם הז ה 2266

״נמצא סיבה
חדשה״
כהזדמנות זו אפשר גם להזכיר נבואה
אחרת, שהתקיימה במלואה.
באמצע חודש דצמבר ניבא העולם הזה
( )2259 את אשר קרה חודש לאחר מכן,
שגרם להחלטה לפיזור הכנסת. תחת הכותרת
״בין בגין לדיין״ קבענו אז :״ייגאל
הורביץ יעזוב את הממשלה ויסכן את
שילטונו של בגין, במירוץ בינו לבין עזר
וייצמן להשגת משה דיין לרשימה חדשה
לכנסת הבאה.״
מעניין לחזור על כמה פסוקים מן
הכתבה, שנכתבה לפני שמישהו חלם על
דו״ח עציוני:
״...מדוע החליט הורביץ דווקא עכשיו
להיענות ללחצים של חבריו ברפ״י
ולשקול פרישה מהממשלה, תוך כדי ש הוא
מסכן את עצם קיומה י
״במשך חודשים ארוכים לוחצים שובל׳

גילוי השיכון כנדה
סקופ

מיליונים
^ לשני העולמות
הכתכה לא הכילה רק את הפרטים
היבשים, שנשמרו עד אז בסוד כמוס. היא
גם רמזה על הגורמים הפוליטיים, שעמדו
מאחרי הפעולה. כך כתבנו, בין השאר :
״הפעולה הראשונה שנעשתה היתה לחפש
עורכי־דין בעלי השפעה, כדי שישמשו
כפרקליטי הקבלנים והתאגיד, ינסחו את
החוזים וינהלו משא-ומתן. סיפר יצחק
סוביסקי :״רצינו עורכי־דין רציניים ודמויות
פוליטיות, כי כל הפרוייקט עדין מהבחינה
הפוליטית. רצינו אחד מהעולם הזה
— משילטון הליכוד, ואחד מהעולם הבא —
ממפא״י.״
״תחילה פנו הקבלנים אל ח״כ משה
שחל, יושב־ראש סיעת המערך בכנסת, ש הוא
בעל מישרד גדול לעריכת-דין בחיפה.
אל שחל החליטו הקבלנים לצרף את ח״כ
חרות רוני מילוא, ,ידידו של ציפורי
וקרוב־מישפחתו של מנחם בגין.
׳״׳״ברגע האחרון נרתע׳שחל, למרות שפירושה
של ההצעה היה לגביו הכנסה
של כמה מיליוני לירות. שחל הבין שכוונת
ציפורי והקבלנים להשתמש בו כמי שיתן
להם, בשם השילטון הבא, תעודת־הכשר
לעיסקה המוזרה. שחל נסוג. הקב*
לנים לא ויתרו. הם פנו לעודך־הדין ה צעיר
יחיאל (״חיליק״) גוטמן, שהיה ראש.
לישכתו של חיים צדוק כשזה היה שרד,מישפטים,
וכיום הוא מכהן כיועץ ה־מישפטי
של סיעת-המערך בכנסת. היתד,
זו העיסקה הגדולה ביותר שהוצעה אי־פעם
לגוטמן, והוא חטף אותה.

עדכ אן הכתבה מלפני שלושה חד
דשים, שאושרה עכשיו במלואה.

גילוי תוכניתו שד הורסיץ תחזית ניתנות למיפעל מאושר באיזור פיתוח
א׳ פלוס, וכן את כל התמריצים הניתנים
למיפעלים מעבר לקדהירוק. בדרך-
כלל נהוג להעניק רק אחד משני סוגי
תמריצים אלה.
!• הקבלנים ישלמו עבור הקרקע רק
5אחוז מערכה. את יתרת הסכום הם
יקבלו כמענק או כהלוואה עומדת.
#הממשלה תבנה על חשבונה ״ברמה
נאותה״ את דרכי הגישה ״עד לראש אתר
הבנייה.״
• 1הממשלה תבנה על חשבונה את קווי
המים, הטלפון, החשמל והביוב.
• מיבני הציבור ייבנו על חשבון הממשלה.
מיבני ציבור אלה כוללים גני-

800 אלף לירות כשכר עבור כמה תזכירים
שנכתבו, עוד לפני שהוקם התאגיד. שכרם
הגדול יבוא בשלבים הנוספים. הם יקבלו
אחוז וחצי עד שני אחוזים ממכירת כל
דירה, וכן יקבלו כנהוג באחרונה, שכר
עצום עבור פינויים של משתכני חמשת
אלפים הדירות, כשאלה ייאלצו לפנות
אותם.
אחד ממיפעלי הבנייה הגדולים ביותר
בארץ נערך ממש בימים אלה בהסתר. כל
המעורבים בו נוהגים כגנבים בלילה. מאות
מיליוני לירות ניתנו כמתנה, ללא מיכרז,
בסכומים מגוחכים ובתנאים כספיים מפליגים,
רק •משום שציפורי וחבריו רוצים
ליישב בכל מחיר את הגדה המערבית.

ופרץ על הורביץ לפרוש מהממשלה, לצאת
מהליכוד ולהקים רשימה נפרדת לכנסת
הבאה. שובל ופרץ חוששים, בצדק, שגם
אם יהיו יתר מרכיבי הליכוד נדיבים
כלפיהם, מקומם בכנסת הבאה אינו מובטח
ברשימת הליכוד. הם מאמינים כי
רשימה עצמאית תוכל להבטיח לפחות
שלושה חברי־כנסת לרפ״י
״עדיין לא ידוע על איזה רקע יפרוש
הורביץ. מילחמתו של הורביץ, הנץ, בראשי
מישרד־הביטחון וצה״ל, בעניין קיצוץ
התקציב הביטחוני, היא ללא ספק
אחד מתעתועי־הגורל. דווקא הורביץ, ה־ביטחוניסט
והנץ, הואשם, אמנם בחצי פה,
על־ידי ראש־הממשלה מנחם בגין ועל-
ידי ראשי המערכת הביטחונית, כמי ש מאיים
על ביטחון־המדינה.
״הכל ברפ״י לוקחים בחשבון שפרשת
קיצוץ תקציב מישרד־הביטחון עשויה להסתיים
בוויתור מסויים לדרישות דיורביץ,
או בפשרה שאותה הוא יהיה חייב לקבל.
אך כפי שהתבטא אחד מראשי רפ״י:
,למחרת נמצא סיבה חדשה שתקרב אותנו
לפרישה.׳
״פרישתו של הורביץ מהממשלה, ופרי*
שת רפ״י מהליכוד ומהקואליציה, פירושם
מכת־מוות לממשלת בגין.
ייגאל הורביץ לא פעל לפי הוראות
העולם הזה, אף שזה נראה כך. אולם היה
לנו מידע מוסמך, שמקורו במערכת מסועפת
של קשרים והערכות מפוכחות.
המסקנה: אם כי גיליון העולם הזה
אינו זול, בימים אלה — זוהי השקעה
כדאית. אתה פשוט יודע יותר מאחרים —
ואתה יודע זאת לפניהם .

לחיות ״מקיר אל קיר״ בצבעים הנכונים
רשת חנויות דניש מתחילה בשיווק
שטיחי ארמסטרונג מארה״ב
שטיחים מקיר אל קיר הם חלק בלתי נפרד בתרבות הדיור האמריקאית והאירופאית, שם תרומתם
לאיכות הדיור מובנת מאליה.
בישראל, אליה מגיעה תרבות הדיור האמריקאית בפיגור של מיספר שנים, ניתן היה עד כה להשיג
שטיחים מקיר אל קיר במבחר מוגבל ובצבעים שיגרתיים.
לאחרונה החלה חברת הענק האמריקאית ארמסטרונג לשווק שטיחים בישראל באמצעות חברת
״שטיחים אמריקאים בע״מ״ שהוקמה במיוחד לשם כך. חברת ארמסטרונג היא שט מוביל בתעשיית
השטיחים האמריקאית ומוכרת היטב בחוגי האדריכלים גם בארץ. ארמסטרונג יצרה את המושג
״אופנה בשטיחים״ בעזרת שטיחיה הביתיים ״אוונס בלק״•
שטיחים אלו מוצעים במבחר חסר־תקדים בישראל של כעשרים גוונים חלקים, פסטלים — רכים או
עמוקים, המשלבים תיחכום וסולידריות גם יחד. תוכלו למצוא מבחר גווני בז׳ ,צבעי חלודה בגוונים
שונים, ירוק עדין, כחול עמוק, צבע קפה, ורוד שמפניה, אפרסק ועוד ועוד.
האיכות (חוזק, עמידות הצבע וכוי) נבדקה ואושרה במבחני איכות קפדניים בארה״ב ועל־ידי מכון
התקנים הישראלי.
ייחודם של שטיחי ארמסטרונג ומחירם הגבוה יצרו את הצורך הבלתי נמנע בהפצה אקסקלוסיבית דרך
מיספר מוגבל של חנויות רהיטים יוקרתיות. רשת חנויות דניש מצאה את השטיחים מתאימים במיוחד
לקהל לקוחותיה והחלה בימים אלה במכירתם ברשת חנויותיה ברחבי הארץ.
מבחנים מדוע צה״ל הטזוני
חיילת בשירות סדיר מגיבה
על גזר־הדין שנפסק
לסרבן השירות בשטחים
גדי אלגזי.

גדי אלגזי מסרב לשרת בשטחים
כעיקרון. האם זד, בלתי אפשרי
לכבד עיקרון זה? הבחור ישב בכלא
פעם אחד פעם, ואני מאמינה ש הוא
סבל וסובל ועדיין רוצה ומוכן
להמשיך בשירותו בצה״ל. מדוע
צה״ל קטנוני איתו בצורה שכזו?
אני קוראת לרמטכ״ל להתערב
לטובתו של החייל גדי אלגזי.
חיילת, צה׳׳ל
ס השם והכתובת שמורים במערכת.

דגלות את מקור המידע
בעיקבות חקירתו של עיתונאי
במישטרה, על מקורות
המידע שלו, ובעיקבות
איומי ועדת־הכנסת על וז
עיתונות.

להלן צרור ידיעות שהיה צורך
לערוך אותן מחדש עם הגיעו ל שולחן
המערכת :
מעשה מגונה בוצע אמש על״׳׳־

כפוף לתקנות טיסות השכר

לפריזב 3 4 9י
הי׳ציאה בכל ונו א׳

סופרוגוטר

ידי ירחציאל הר־זהב בצעירה בלונדית
בלתי־מזוהה, בחדר הטלוויזיה
של דירתו. מקור המידע:
גברת ברוניסלבה בז׳ז׳ינקה, פנס־יונרית,
חולון, קומה ד׳ ,טלפון
.888657
היישוב בישראל ויהדות העולם
יחגגו השנה את ראש־השנה לאילנות
בט״ו בשבט. מקור המידע:
אנציקלופדיה יודאיקה, כדרר .2
העלאת מחירי הדלק על-ידי
אופ״ק (א) תשפיע( .,ב) לא תש פיע
על מחירי הדלק בארץ. מקור

ייטים עומדים מאחרי ה שבועון
המסויים.

מדי פעם אני קורא את המאמרים
המתפרסמים בשבועון, מאמרים
המלאים שיטנה כלפי צה״ל
וממשלת־ישראל ומצוצים ברובם
מן האצבע. אתה מתאר בעיתונך
כיצד חיילי צה״ל מענים ומשפילים,
כביכול, ערבים בגדה, ואתה
מאפשר פירסומים של מיכתבי
קוראים המושפעים מהתעמולה שמנהלים
בכל העולם גורמים פרו־סובייטיים,
שם מתארים כיצד מענים,
כביכול, אסירים ערביים בב-
תי־כלא בישראל — כל זה מתוך
ידיעה שדברים אלה העם שקר
וכזב !
אמנם בכלא נפחא מתו שני אסירים
ערביים, אך מותם נבע ממחדל
שיש לו השלכות גם על אסירים
יהודיים שביצעו מעשים פליליים

אל נשכח שכשם שקוצרה תקופת
מעצרו המינהלי של ברוך גרין,
מאנשי תנועת כך, כן הוענקו חנינות
לאסירים ערביים שנכלאו עקב
פיגועים אותם ביצעו, והעובדה
שהם מהלכים חופשי אינה מסייעת
לביטחונה של מדינודישראל!
אתה פונה לקוראים שלך בשם
הדימוקרטיה, הצדק וההומניטריות.
אם הינך דוגל בשלושת העקרונות
הללו מדוע אינך כותב ומ תאר
כיצד שילטונות ברית־המר
עצות מענים בבתי־הכלא שלהם
אנשים שכל רצונם הוא שברית-
המועצות תקיים את כל זכויות ה אזרח
ותפסיק לקיים מישטר דיקטטורי
ו ! מדוע אינך מתאר בפרוטרוט
את סיבלם של מאות האוקראינים
הנמקים בבתי־הכלא הסובייטיים
בשל רצונם שאוקראי־נה
תקבל עצמאות?!
התשובה לכך ברורה: לא זו
בילבד שאתה מושפע מהתעמולה
של הסוכנים הרוסיים בכל העולם,
אלא שאתה גם צבוע!
ולסיום, דבר־מה: אם אתה חושב
שכך תעזור לערבים ותוכל
להציל את עורך, אני מציע לך
להיזהר. בתדהמה על מעשיך וברגשות
זעם על התנהגותך אני
מסיים בזאת את מיכתבי.
אהוד שפיגל, רנזת־גן

? *71 המון כקוד עוד,
לא במקום בחירות, אלא
בנוסף עליהן מוצע לקיים
מישאלי-עם.

מבית טיולי הגליל
פרטי: טיולי הבליל ת ל אביב. רחוב הירקון 142 טלפון 221372.220 819 :
ירושלים.רח בן סי ר א 3ט ל .242 720 חי פ ה. ה מג 4 3מ ר 522958
טבריה.הירדן . 10 טל 2 0 5 5 0 .2 0 3 3 0 .ואצל בל סוכני הנ סי עו ת.
בחידה נבונה
הצעה מקורית למיבנה
הקואליציה הבאה.

ה 371 ון הישרתי ^111190
נו טי ם !! ס ס טי ק ה ופדיקו?־
ורסים ספוות 1שי1- 0ן01 חטי3ו!~סזיקוו ח1יקוו|
הוצאת שער בח שמל (אפילציהו
סלח ׳31׳ 113111
תסרוקות, תספורות,החלקות,סלסול,
צביעה,פסים,טיפול פנים, איפור,
הוצאת שי ערבש עוו ה

*הננו 1כלות *

•מחירים עממיים • שוות מעולה•

חל-אוביב יודפת 4ליד דיזגגוף 229388 226066 190

הדמוקרטיה, פירושה השתתפות
האזרח בממשלתו.
סוג הממשלה תלוי במידת
השתתפותו של האזרח,
וחובתנו הראשונה היא להשתתף
בבחירות. אך חובה
נוספת היא — לבחור
קורא פוגל
בצורה נכונה.
עתיד טוב יותר
הבה נתמוך ביצחק רבץ,
איש הצבא לשעבר, שנכנס לקלחת החיים הפוליטיים.
בשולמית אלוני שאומרת וגם מבצעת.
ואחרון אחרון חביב באורי אבנרי — כדי שיוכלו לטפל בכל
אותן בעיות־יסוד שהממשלה הנוכחית נכשלה בהן. הממשלה
הבאה תורה לנו את המסלול אל העתיד הטוב יותר.
ישראל פוגל, תל-אביב

רנזת-גן הרצל 86 מול בניו אואזים ״סלון אווזי׳

המידע ( :א) היומון דבר,27.12.80 ,
(ב) היומון הארץ.17.12.80 ,
משה אייזנברג, חדרה

מוגיע להיזהר
בתדהמה וזעם מגלה הקורא
מרמת־גן פי הסוב

במדינות
רבות נהוג לקיים מיש־אלי־עם
בנושאים שונים. גם בישראל
אפשר לקיים מישאלים
כאלו בנושאים חשובים. לדוגמה :
האם להחיל את הריבונות הישראלית
ביהודה, בשומרון, בעזה
ובגולן; או: אישור הסכמי השלום
עם מצריים או עם כל מדינה אח־
(המשך בעמוד )6
ה עו ל ם הז ה 2266

נ< 6ז ^ 6אי 5ו

איד,, 1 00ז**• און

*• 0י• או7

><8זמ* או 0ו

*״י* .23־ז 0
0יזסיוז או3

הניידים של ^ זי נ 3 0
01010 מוניוו וסאיסיוא!

מכחנים
(המשך ממעוד )4
רת, וכן מישאלי־עם בעניין שיטת
הבחירות וכדומה. מישאל־העם אינו
בא תחת הבחירות, אלא בנוסף
עליהן, ויש לחוקק חוק שיבטיח
את קיומו בנושאים החשובים. את
הנושאים שיובאו לפני העם תבחר
ועדה־ציבורית שתורכב מעיתונאים,

מאוזן :
)1ישוב יהודי בארץ שיושביו
לא הלכו לגלות )5 :עבודת
אלילים; )10 מרכז; )11
בית; )13 לוח, קרש; )14
אחד השמאים ; )15 תן 16
הבאיש, פסל ; )18 חיק ; )20
לא עוד; )21 דיאגרמה; )22
החומר ממנו עשוי גזע האילן;
)24 עקבות שמשאירה אחריה
ספינה במים ; )25 מהיר, זריז;
)26 מרכז תרבות נוער וספורט
בעיירות פיתוח (ר״ת 28
סוג מגורים לבעלי חיים ! )30
המציא מלבו; )31 שמו העב רי
של ״בוטום״ מ;.חלום ליל
קיץ 32 שמו ליבם, הסבו
פניהם; )34 משקל הסחורה
ללא האריזה; )35 לקה במוסריותו;
)38 חומר חימי בו
מתפשטת תנועת הגלים האלק־טדו־מגנטיים
; )39 עוף טרף
מן הטמאים ; )41 שתי אותיות
בראש מלים בינלאומיות שפירושן
— אחר; )42 בגד הכהן
הגדול ; )43 כלי קבול לשמנים;
)45 לחש, כשוף ; )47 נישא
מגבעה ! )48 רשות ניתנת ;
)50 קנה, שכר ; )51 לעדות
ולמזכרת; )52 כבש מפוטם;
)54 התחייבות חמורה ; )57
השמיד, השחית ; )61 הרכן
ראשך, השתחווה 62 צרמוניה
; )64 תואר כבוד שניתן
לגברים ע״י המלכה הבריטית!
)65 רגש המידה; )66 מדף;
)67 בסיס ; )69 שם משקל קדמון
קטן בא״י; )70 סקל באבנים
; )72 הערכה, השערה;
)74 גאה, גדל ; )75 גמול, שכר;
)77 אש ; )78 נוזל נטול צבע,
דליק מאד; )81 עירו של המן
הרשע ; )83 נקי מעוון ; )85
מי יתן ; )86 חוט עבה, חבל ;
)88 לכד! )89 צמח מים נאה
שנחשב קדוש למצרים ולהד
דים! )91 מנהיג פועלים חדש
(ש״פ 93 קול חוזר ; )95
תקר׳ הוצאת האוויר ; )96 רק !
)98 עני מרוד ! )100 אות
בא״ב להיפוך הזמנים ; )102
עמק באיטליה ; )103 ,אשר ;
)104 כלי הקשה בתזמורת ;
)105 תלמיד.

לפחות עד מאה ועשר.

השטיח האדום נפרש, והחצוצרות
הריעו למסיבת־הפרידה החגי גית
מממשלת הליכוד. אף לא חבר
אחד של החברה קדישא הפולי טית
נעדר.

א 1מה א
נחקה ניד
שוויצר*
הקוראת אינה משלימה
לעמדת העיתון
בנושאים שונים.

אני קוראת את העולם הזה
בקביעות כשנה. למרות התנג

שרון
גדר מסביב לחווה

מאונך :
)1אכר, עובד אדמה; )2
מנה קטנה ; )3תוצאה, גמול ;
)4כסף במזרח הרחוק ; )6בד
יעקב ; )7תפוסה ! )8תואר
אצולה בארץ השפלה ! )9
הציב גבול ; )12 נקיק, סדק ;
)15 כוכב בן־שחר ; )16 תרמיל
הגב הקטן של החייל בז׳רגון
הצבאי; )17 חייה דרום־אמרי-
קאית ; )19 פחד־פתאום ! )20
חיית טרף! )21 מתפתל, עקום;
)23 חוח ! )24 רוח רעה ! )26
דבר תעתועים ! )27 תרופה !
)29 חלק ממערכת העיכול ; )30
אבי תורת החסידות (ר״ת) ;
)33 מצב טוב בכלכלה )34 :
עצל; )36 בד עשוי מעשה
רקמה ; )37 נהר באיטליה —

עוד ארבו! שנים

שם נלחמה הבריגדה היהודית
במלה״ע ה־ )41 ; 2מכשיר
חפירה (ארמית); )44 להקה,
עדר ; )46 מנת מזון ; )47 התנשאות
טבעית של אדמה ; )49
חומר נוזל המופרש מבלוטות
בגוף! )50 שדה שנזרע במש-
ביחי קרקע )53 :משקל — 12
אוקיות ! )54 משקה האלים ;
)55 פטמת האתרוג ; )56 קומפוזיטור
גרמני; )58 סוג עפר
טיט צהוב ; )59 עטלף מוצץ
דם ! )60 לולאץ 62 ילדים
רכים! )63 מורח בשמן; )66
קיבוץ ליד ירושלים שנוסד ע״י
יוצאי גדוד העבודה ; )68 משפחת
אילי ספנות יוונים ; )71
בכו בכייה גדולה; )73 כמות

החומר בגוף הנמדדת על־ידי
שיעור ההתנגדות לשיעור התאוצה
; )76 זה, זו (ארמית) ;
)77 כינוי לבת-זוג המשמשת
לאדם עזר כנגדו; )79 שיחנו
)80 ; ,גמל קל־רגליים ; )82
שביב־אש ; )84 פה (ארמית) ;
)85 רשום חדשי השנה ; )87
תפר ; )90 הליכה בצעדים
קלים ; )92 דבר שהוקדש לה׳
והוא אסור בהנאה לשאינו
כהן! )94 בור חצוב באדמה
שקירותיו אבן ; )96 כשוף,
העלאת מתים מקברם ; )97
בריה אגדית, אלת הים בדמות
תנין; )99 שליח ציבור (ר״ת);
)101 קריאת צער ; )102 הבקר
המרביע! )103 נכרי.

דותי לתוכנית ההשתלבות המרחבית
שלכם, מה שאתם
כותבים מחוץ לנושא הזה נראה
לי טוב ונכון, תיאור אמיתי
של המצב בארץ.
מה שמפליא היא דעתכם על
פיטורי הרצל שפיר. מה אתם
רוצים, שהמישטרה תתכנן יחד
עם העיתונאים את שיטותיה?
תילחם בפשע הגובר בשיטות
נאורות ודמוקרטיות? אני חושבת,
שזה לא מסתדר כל כך
ביחד.
תיארתם בכתבה, שאין גדרות
אנשי־רוח, אנשי־מינהל־וחוק וחב־רי־כנסת.
ארז
רזניק, עין ורד

הנה מה

3113

שיר״קינה על מר־גורלצו,
אותו מציע המשורר לזמר
על־פי מנגינת השיר הידוע
״הנה מה טוב ומה
נעים שבת אחים גם יחד״

מפכ״ד מודח שפיר
שיטות נאורות
מסביב לחוותו של אריק שרון,
ולמה זה גרם?
אז מה עם נתקה ניר הוא
״שוויצר״ .הוא רק אחד מ רבים,
והדברים שכתב לעזר
וייצמן צודקים ונכונים.
אינני מכירה את האדונים
הללו, אך לפי דעתי תיאורכם
העיתונאי ה״אובייקטיבי״ בנושאים
אלה הוא לא נכון,
והתנועה שהקימו היא תנועה
טובה, המשקפת דעתם של אנשים
רבים בארץ, שמאסו ב*
שילטון המיפלגות הרקוב בארץ.
חדוה רידד, ירושלים

יו״ ר ניר שוויצר לבסוף נפתחה הדלת, ופנימה
נכנס האיש-שלשונו־היא־השריר-
החזק־ביותר־בראשו, כשבעקבותיו
אצבע שלוחה מאשימה — המאשימה
את כולם פרט לעצמו.
ההמון הנפעם קרא :״יחי ראש-
הממשלה ושר־הביטחון לשעבר של
ישראל ! עוד ארבע שנים, עוד
ארבע שנים של הפאשלה הזאת!
יחי המפקד מנחם בגין לנצח...
או לפחות עד מאה־ועשר !״

יוסף שריק,

ת לי א בי ב

נגע מכת הקנוניות וההתנפלויות
חדר אל תהום הממשלה והרשויות
אך יש כאלה הנוטים שוב
לאיים :

הו הא מה קרה ! א׳.ס.קא.
אללה אווזה.
הטיילת לאוהבים...לאכול
רחוב הרברט סמואל 80׳ תל אביב, טל 656992

״על־אף הכל את הקדנציה
נסיים !״
הנה מה טוב ומה נעים
תמות נפשי עם פלישתים...
וכאן מתחיל סיבוב הקרב
והעימות
מי הקורבן, מי הפלישתי ומי
בסוף ימות
מי לצליפה, מי לרגימה
ומי לשריפה —
אך מה קרה בדרך לישראל
היפה?
פיזמון...
שמואל איילון, ת״א

ראש־ ממשלה כנץ
השריה החזק ביותר
ה עו ל ם הז ה 2266

שרש!
לגברים
כמ 1ך

מ 1ק ד 55

״מאז ששמתי :
את״שרתוך על הכוונת
איני מחליף אותה .
באף סיגריה אחרת.
אני אוהב את הטעם 1
המיוחד של ״שרתוך1 .
יש בה תערובת מעולה *י׳
של טבק וירג׳יניה
והיא נותנת לי |
הנאה אמיתית.
עמ״ שרתוך .
קלעתי בול!״

ועכשיו
״כח דב תכליתי״
ל שנתיים
^ צוי פיז

וי ע לוז

.כבר מתום שנתיים
1הצמדה מלאה
1וחוחים גבוהים
^ והכל פטור מ מס !!
2מסלולי חסכון:
• במסלול ההפקדה החד פעמי
ניתן לצבור קרן חסכון עד 200,000 שקל.
•במסלול התשלומים
ניתן לצבור קרן חסכון עד 100,000 שקל.
פרטים בכל סציפי בצק לאומי, בצק אגוד, בצק עליה לאומי, בצק ערבי -ישראלי.

בנק לאוון

ביום ה־ 14בפב רו ארלא היה שר־אוצר. באותו יום
פו טר ועד־ ה עובדי ם ושוטרים היכו פועלים מפגינים

ד כאן ולא הלאה! כאן יש לעצור!
? יש להפסיק מיד את מישלוח מיכתב׳
הפיטורים לוועדי־העובדים ואת שליחת
הסוסים לתוך קהל מפגינים מובטלים,
הדורשים לחם ועבודה. אם נמשך בדרך
זו, התפוררותן של אשיות המשק והחברה
היא רק שאלה של זמן — ואפילו זמן יו קצר•
השבוע קיבלה מלחמת המימסד בעובדים
השכירים תפנית מסוכנת ביותר. עד
כה ״הסתפקו״ בניצול כלכלי של העובדים.
לחצו אותם מבחינה כלכלית. ביטלו את
הסובסידיות על המוצרים ה״חיוניים״ והורידו
את השכר הריאלי (ב־^ס 10 בשנה
האחרונה, לפי נתוני הלישכה המרכזית־לסטטיסטיקה)
.הגבירו את עומס המיסוי
על השכירים בעשרות אחוזים, וכל זאת

ומייוחסות. העובדות בשטח מדברות בעד
עצמן.
שלב חדש
ף* ניצול הכלכלי של העובדים, גרוע
י 1ככל שיהיה, הצטמצם למישור הכל כלי.
אך לא עוד. הם לא מסתפקים בכך
יותר. השבוע חל מיפנה. כעת מנסים
לשבור את אירגוני־העובדים. זה פרושה
של שליחת מיכתבי הפיטורים לוועד עובדי
אל־על.
כאן מדובר לא רק בכלכלה ובמשק,
אלא באופי המישטר שבו נחיה. גורלו
של המישטר הדמוקרטי־ייצוגי — כולל

שרהאתגו זקוק ואומץ -
וא כדי והוריד את הושכר
אלא כוי מאת
נגד ריווח׳ הבורסה!

מדיניות המגשוה
סיפחה תבונת ענק -
ועכשיו אינה משגרת
לחשתיחרר מחיבוקו!
באמתלה של טובת המשק ושל המלחמה
באינפלציה.
למשק לא הוטב כתוצאה מכך, להיפך,
הורע לו. האינפלציה לא פחתה כתוצאה
מכך, להיפך היא גדלה ותפחה. אין פלא
בדבר. הורדת השכר הריאלי בכל הדרכים
שצויינו שימשה רק לדבר אחד :
לגידול ריאלי של הבורסה. הבורסה גדלה
מעל ומעבר לשיעור האינפלציה. ביום
אחד בלבד, ביום האחרון של שנת ,1980
הגיע המחזור ל־ 8מיליארד שקל, כלומר
80 מיליארד לירות, החליפו ידיים. השיא
היה 15 מיליארד שקל, סכום מכובד מאוד.
בניגוד לאמונה ששררה ברחובות, שכביכול
כל עם ישראל משחק במניות
בבורסה, נתברר בסקר שלא יותר נדס/ס20

נלאח

אסתר אלכסנדר

מהציבור משחקים שם. ס/ס 20 אלו הזרימו
לבורסה 80 מיליארד ל״י ביום אחד (ואני
משוכנעת ש־()/ס 80 מהמניות שייכות ל70-׳ס1
מן המשחקים בבורסה).
הבורסה בבת-עיגו
גיטר חידון תורכי של אי־די־בי

* * ביין ב א גידול ריאלי זה של הבור!
סח, כאשר אין רווחים ריאליים במשק
כולו, שכן התל״ג לא גדלי האפשרות
היחידה היא: צורת חלוקת ההכנסות. גידול
ריאלי זה בבורסה מקורו בירידה בשכר
הריאלי. אין שום אפשרות אחרת. גם
כאשר מיפעלי ייצור מרוויחים מירידת
השכר הריאלי, הרי עובר רווח זה היישר
אל הבנקים דרך מחיר העושק של המימון,

ומן הבנקים — היישר לבורסה. ומי שטוען
כפי שטען שר-האוצר לשעבר, יגאל חור־ביץ,
שהבורסה דרושה לנו כבבת־עינינו,
שכן היא שומרת על הכספים שלא ילכו
לצריכה הפרטית — טועה מאוד.
הבורסה היא מכשיר לעשיית הרווחים
שבהם קונים את דירות־חפאר ב־ 20 מיליון
ל״י האחת ואת כל האביזרים המתלווים
להן. רק חלק מכל הרווחים חוזר לבורסה,
לא להשקעות בייצור, חם־וחלילה, אלא
לעשיית רווחים נוספים, להגברת צריכת
המותרות ולהאצת האינפלציה.
אותו שר-אוצר, הורביץ, לא הטיל אפילו
אגורה אחת של מס על הך ווחים האלה.
האם זה מקרין האם זה מעיד על הרצון
הטוב והכנות שייחסו אמצעי־התקשורת
לשר ההולך? לדעתי זה מעיד על רצון
לנצל את העובדים ולשרת קבוצות קטנות

ייצוגי־פועלים — חשוב יותר מגורלה
של אל־על. אך הנסיון נעשה. מנסים
להפחיד חברי ועדים, כדי שהם ייכנעו
בניגוד למצפונם וכדי להרתיע אחרים
מלהיבחר לוועדי־העובדים. זה ניסיון קלאסי
לשבור את אירגוני־העובדים, ואפשר רק
לקוות שניסיון זה לא יצליח. הסיכויים
טובים, שכן לפי כל הסימנים מבינים
העובדים את חומרת הנסיון הזה, ויצליחו
להכשילו. אם היו העובדים מבינים היטב
גם את הנזקים שבהורדת השכר הריאלי
לגבי המשק והחברה, והיו יוצאים גם
נגדה בחריפות כזו, הרי אפשר היה להציל
את המשק הישראלי.
אך הנסיון נעשה, ולא במקרה התרחש
באותו יום, ב־ 14 בינואר ,1981 פיזור
(המשך בעמוד )59
אייזכברג משתלט על המשק

הורוסהוס

מרים בנימיני

מז ו ה חודש

*31X8דל
שו״הננים
הד־־ו יוסר בורג
בשעה 6.30 בבוקר 3־ ,31.1.1909 נולד
אברהם יושף בורג. האופק העולה — גדי,
שמש, דלי — ירח בתאומים. בן מזל
דלי, שהוא מזל אינטלקטואלי, ובתוספת
למזל תאומים, הבולט במפת לידתו, ניתן
להגדירו כאינטלקטואל, שסממנים של
גאוניות בולטים באישיותו הרב־גוונית.
הוא אדם צנוע בדרישותיו האישיות,
אידיאליסט בעל ידע וכישרונות בלתי-
רגילים, שאותם הוא אוהב להפגין. בין
כשרונותיו הבולטים ביותר — שליטת
בשפות רבות וזיכרון פנומנלי לפרטי־פר־טים,
וגם את זה הוא אוהב להפגין.
הוא ניחן בחן בלתי־רגיל, ומסוגל להעניק
לכל אדם הבא עימו במגע את
ההרגשה שהוא מכיר אותו, את מיש-
פחתו, עברו ומוצאו, אן זו לא רק הרגשה.
הוא מסוגל לזכור את כל הקשור
בכל אדם שעימו הוא קשור, אפילו קשר
רופף ־למדי. בזיכרונו המצויין הוא רגיל
להפתיע את מכריו, כאשר הוא דולה
פרטים נשכחים מתולדות אותו אדם,
כאילו רק אלה מעסיקים את מחשבתו.
במפחדהלידה נראה כי מוצאו ממיש־פחה
חסרת־אמצעים, אן בעלת ערכים
תרבותיים בולטים. נראה כי ינק גם

נאמן מאוד, אך גם בגלל חישובים של
״שלח לחמך על פני המים״ ,ובעניין זה
הוא בדרך-כלל אינו שוגה.

מהיהדות המשכילה, שאינה קשורה
במיוחד לדת, וגם מהמסורת הדתית
והקנאית. נראה שיש לו ידע ועניין בתחומים
רבים ושונים. בתור בן מזל דלי —
המאפיין את מזלו הוא דאגה ליחסים
טובים עם חברים וידידים. כל מכריו
יודעים שאפשר לבוא אליו בכל עת,
לספר את הצרות ולזכות בסיוע.
בפוליטיקה הוא לא תמיד בוחר בדרן
הנכונה, הוא לא כל״כן דבק בעקרונות,
והולך לפי הדרן המתאימה לו.
הוא אמנם איש ישר-דרך, אך קיימות
אצלו שתי דרכי מוסר שונות. האחת
מתייחסת לחייו האישיים, ששם הוא
איש בעל דרך מוסרית גבוהה. והשנייה
— הדרך הפוליטית, שהיא שונה, ובה
הוא יכול לנטרל את העקרונות המוסריים
הגבוהים, שיש לו בדרך־החיים
הפרטית שלו.
בדרך הפוליטית — הוא אינו מואס
בתככים, אם זה מתאים לצרכיו באותו
סימוני גאוניות
אינוו דבק בעקרונות רגע. בשטח זה הוא שאפתן, הקאריירה
הפוליטית עומדת מעל הכל. יריביו
ואויביו יודעים שהוא אינו בררן בדרכי
לוחמה. במאבקים הוא מוכן להש-

לעיתים־רחוקות יראה עצבנות ואי־שקט,
הוא יודע לשתוק היכן שצריך,
אפשר להגדירו כאשף ההתחמקויות. הוא
אוהב לצאת ״חלק״ מכל דבר, ומתחמק
ממתן תשובה ישירה. המעמד חשוב
לו מאוד. הוא בעל רצון חזק, ויודע
בדרכיו הוא לעמוד בתקיפות על דעתו.

שד יפנים בורג
שתי דרכי מוסר

תמש בשיטות ובדרכים שבהם לא היה
מרשה לעצמו להשתמש בחייו הפרטיים.
הוא איש מישפחה מובהק, ומסור
מאוד למקורביו. צנוע בדרך־כלל, אך
אוהב אוכל טוב, וגם הנוחיות הפיסית
מאוד חשובה לו. הוא בעל מרץ בלתי״
רגיל, יודע תמיד לבחור בדרכים הטובות
והנכונות. בעל חוכמת־חיים גבוהה
והברקות מקוריות.
הוא מסוגל לשמור תמיד על קור-
רוח כלפי חוץ. יודע לנווט כך שתמיד
ישב למעלה. למרות יריבות פוליטית
בתוך מיפלגתו, הוא איש בעל סמכות
ובעיקר כישרונות בלתי-רגילים. אוהב
פתגמים ואימרות, שהוא נהנה מהם
לפעמים יותר משומעיו. בכל מקום ובכל
עת אוהב להפגין את שנינותו, שהיא
אכן קיימת. ככל שהוא צנוע בחייו
הפרטיים כך אינו צנוע בהופעותיו. הוא

בחודש שעבר, כתוצאה ממעברו של
כוכב נפטון — שהוא כוכב התעתועים
ואיבוד השליטה, שנמצא באותה עת מול
כוכב פלוטו במפת לידתו — אירעו לו
דברים לא נעימים. בעוד כוכב שבתאי
עובר בבית העשירי — מול שבתאי ב-
טפת״הלידה, וכדרכו של שבתאי, הוא
דרש את החשבון המלא על כל טעות
וכל שגיאה. לכן זוהי תקופה של חשבון־
נפש עבורו. בשל מוחו המבריק, חוש-
ההומור, קיסמו-האישי ואהבתו לבריות
הוא עשוי למצוא שוב את הדרך להיות
אהוב ומקובל.
החודשים ינואר עד יוני מאוד לא נו־חים
עבורו — מעברו של כוכב נפטון
מול פלוטו במפת־הלידה, והמהלך של
שבתאי בבית העשירי, יגרמו לו לשנתיים
של חוסר־שליטה על מצבים וחוסר-
ודאות.
הוא יאבד מזהירותו הטבעית, ה-
מפורסמת, ויפתיע את הסביבה בהכ־רזות
ובמעשים שאינם אופייניים לו. יהיו
לו מאבקים קשים עם חבריו למיפלגה,
ומחוץ למיפלגה המילחמות לא תהיינה
קלות יותר. מתוצאות מאבקים אלה
קשה לומר בוודאות שימשיך את דרכו
במתכונת המוכרת והרגילה שלו. מה
שבטוח הוא שמהתקופה הזו הוא יצא
מותש מאוד.
התקופות נובמבר , 1981 אפריל ,1982
ואוגוסט 1982 תהיינה תקופות קשות
כיותר, שבהן יהיו ספקות באשר להמשך
עתידו הפוליטי בכלל. יתכן שבאו-
גוסט 1982 יחליט לפרוש מהזירה הפוליטית.

החורף והקור כבר נמאסו עליכם, אתם
צמאים לפעולה, אך מעוכבים על״ידי
הגבלות שאינן תלויות
בכם. ענייני אהבה אינם
מתנהלים כמצופה.
הזהירות חשובה בתקופה
זו, ועדיף לשמור
על סודיות בכל מה
שקשור לעניינים אישיים.
רצוי לא לתת
אמון במכרים חדשים
וגם מהישנים יש לשמור
מרחק. לעומת-
זאת תמצאו פורקן ונחמה בחיי חברה
שוקקים, מסיבות ושמחות, שיעזרו לכם.

מצב״רוח כבד השתלט עליכם לאחרונה,
הוא עומד לחלוף. בינתיים דאגו לשלוס־בית
ואל תתווכחוו על
קטנות, הרי מטיבעכם
לוותר ולהתרכך. תמצאו
נחת בחוגים חדשים,
בעיקר אס אלה
קשורים לפעילות גופנית,
כגון — ספורט,
ריקוד וטניס. תמצאו
את עצמכם מתעניינים
במיוחד בנושא המין
וכל מה שקשור בו.
תנו דרור לתשוקותיכס והעיקר, השתחררו
מהביישנות והסביכות שתקפו אתכם,

תחום הקאריירה, שזכה לעיקר תשומת־השותפות
עם בני המין השני מתחילה
הלב בזמן האחרון, יב״א עיסו גס הפ להיות חשובה ביותר. מצבי־הרוח המשתעות
נעימות, שלמעתנים
שלכם גורמים
שה אינן קשורות כלל
להם לאכזבות ותהיות
לענייני עבודה. מכרים
באשר ליציבות אופייוידידים,
שאותם לא
כם. כדאי להקפיד על
הבאתם -בחשבון כשוהתנהגות
גלויית-לב,
תפים רומנטים לחיים,
החששות וההתלבטויראו
לפתע מושכים,
יות שלכם אינן מוצמרגשים
ומלהיבים. הדקות,
אתם יכולים
רמזים שיתקבלו מהם
לסמוך על שותפים.
יגרמו לכם לשנות את
התעוררות מינית וריג-
התנהגותכס כלפיהם.
שית תגרום לכם לתהיו
יותר סלחנים ורכים, ותוכלו להזדהות י התלהבות וסחף־חושים. העבודה מכביעימם.
צפוי חידוש קשרים עס אחים.
דה׳ כמו שאר החובות שהשיגרה כופה.

שטח לימודים חדש ימשוך את תשומת-
האחריות החדשה שהוטלה עליכם משמחת
לבכם ויגרום להתעניינות מעשית. אתם
אתכם, אך דאגו לכך שלא תנוצלו על־ידי
מתחילים לתכנן את
שותפים לעבודה. אתם
נסיעתכם הבאה לחוץ-
מתחילים את המיבצע
לארץ. מיכתב, שיגיע
החדש בהמון התלהבות,
מקרוב-מישפחה בארץ
ותוכלו להוכיח שהאמון
אחרת, יחמם את הלב
שתלו בכם הממונים
ויפיח בכם תיקווה
עליכם לא הכזיב. פגילבאות.
יש להיזהר
שה חדשה בבית״קפה
בהשקעות כספיות ו-
תוליד קשרים רומנטים.
מהתחייבויות לא-ברו-
22 באוגוסע *־ וההתנהגות המוזרות
22 גלזפטמבד
רות. אלה יכולות לגתכניס
הבלתי־צפויה
רום
לסיבוכים מאוחר
אתכם לדילמה קשה —
יותר. המאמץ שהשקעתם באחרונה נושא אם להעמיק את הקשר או לא. הטיר־פרי.
הבוס נוטה לקדם אתכם בתפקיד.
דות שהיו לכם בשבוע הקודם, יחלפו

הרומנטיקה פורחת, למרות שהעבודה תופסת
חלק נכבד מזמנכם היקר, תעשו
הפעם מאמצים ניכרים
על-מנת להשתחרר
ולהתבדר כ-
אוות״נפשכם. למרות
נטייתכם להתקשרויות
קלילות ובלתי-מחיי-
בות, תיאלצו לעמוד
מול רגש חדש ובלתי־מוכר,
והפעם לא תוכלו
להתעלם מקיומו.
נסו להיות פחות אסירים
של חרדות ולהשתחרר גם בהת-
נהוגתכם. המועקה שמלווה אתכם תחלוף.

אתם עוברים תקופה לא נוחה, מלאת
חששות והתלבטויות באשר לעתיד. התאזרו
בסבלנות, היא
עומדת לעבור. בענייני
עבודה — ותקבלו מים־
פר הצעות מעניינות,
אך שמץ של אי־מצי־אותיות
מתלווה להצעות
אלה. היו זהירים
במתן תשובה, במחצית
השבוע תשתנה האווירה
סביבכם, תרגישו
קלילות ושימחת־חיים,
רומנים חדשים ומתחדשים. מומלץ לאמץ
חיית־בית חדשה, אשר תגרום הנאה.

קרובי-מישפחה יעסיקו אתכם — תאלצו
להקדיש חלק ניכר מזמנכם לטיפול
בקרובים מבוגרים מ כם.
למרות שזה נשמע
מדכא, תעברו זאת
יחסית בקלות, והדבר
לא יגרע ממצב־רוחכם
האופטימי בתקופה זו.
נסיעות קצרות ומהנות
יעשירו אתכם בחוויות
מוזרות ואפילו משעשעות.
נסו לבסס את
שיגרת״החיים במידת
האפשר, כיוון שתוך שבועיים אתם
צפויים לשינויים מהפכניים בחייכם.

בנסיעות קצרות ומפתיעות אתם עשויים
להעמיק קשרים חדשים, יאך ביטחונכם״
העצמי, הנוח להיפגע,
יגרום לכם להתנהגות עליכם בלתי־מובנת.
להבהיר היטב את יח־סכם
ואף לעודד את
בני־הזוג, שהם עצמם
בעלי ביטחון מועט
משלכם. נהגו בספונטניות
ועליזות, קחו את
החיים יותר בקלות, ו־זיכרו.
שלכל יממה 24
שעות, שגס כאשר הן קשות, אלה שאחריהן
תמיד מפתיעות ומבטיחות יותר.

העייפות שחשתם תחלוף כלא היתה ,
אתם מתקדמים בתחומים שונים. תי
תכן
העלאה ניכרת ב*

משכורת,
שיפור של

המצב הכספי. אתם

יכולים להתחיל במשי
מות
חדשות, ולהגשים

תוכניות שהתעכבו עד

כה. כיבושים מהירים

בשטח הרומנטי, לאו

דווקא בעיקבות פעו
לות
שלכם. אך עליכם

להשתדל להתייחס ברצינות
ובעומק לקשרים חדשים, ולא ,

בני״זוגכם יעזבו במהירות מפתיעה .

גופכם לא פוסק מלהזכיר לכם את קיומו,
כמעט כל אבר בגופכם ״אומר שירה״ .מן
__ הראוי להיבדק אצל
מומחה ולא לזלזל במצב
בר״אותכס ברגע
זה. משימה שתוצע לכם
לפתע תלהיב ותשכיח
מכס את הזהירות שבה
אתם מתייחסים להצעות
חדשות. אל תם־
תערו ! תכננו היטב כל
צעד. בענייני כספים —
מומלץ לקנות כרטיס
הגרלה, אך חלילה לכם מלהשקיע בבורסה
אס כל כספכם. השקעות קטנות רצויות.

סופר רוול .1דיזנגו ף .111תלא בי ב
ה עו ל ם הז ה 2266

שעו תהפ תי ח ה: מ 9.00-ב בו קרעד 8.00 בערב. במוצ״ ש מ 7.00-בערב ע ד 10.30 בלילה.

כמי שממלאה תפקיד חשוב בחינוך הילדים,
נושאת בנטל גידולם ודואגת לעתידם־יש לביטוח
החיים שלך חשיבות רבה עבורם .״מגדל לאשה״
הוא מבצע חדש בביטוח־חיים, במיוחד
עבורך, האשה והאם .״מגדל לאשה״ מעניק לך
זכויות מיוחדות והנחה מיוחדת בתקופת המבצע,
מיום האם רד 4.2.81 עד ל־31.3.81
למען ילדייך-
פני אל סוכן הביטוח שלך ב ״ מגדל ״ .

ביטוח ח״ס מיוחד ו!ואת חייבת לילדייך.
אילוץ׳

ה עול ם הז ה 2266

מרגי

ותר ט וב

כבר הרבה זמן לא התעסקנו איתכם, חברים מובטלים . .הממשלה שלנו, יהודי יקר כל-כך, כבר התעניין בבעיית
אבל מה, מתקרבות הבחירות, ולא צריך לשכוח את ציבורי
אפריל בשנה שעברה. העוזר שלו, יחיאל קדישאי, יודע
הבוחרים לסוגיהם. נו, אז מה נשמע ן אני בטוח שאתם
שכאשר שתה מר בגין תה ב־ 16 באפריל ,1980 בשעה 10
מרגישים הרבה הרבה יותר טוב. קודם כל, כשמתרגלים לחיות
הוא פתאום אמר :״ומה נעשה עם האבטלה, יחיאל ! ״
בצימצום, זה לא נורא כל־כך. שנית, עם העסק הזה של נבלות
חמש דקות נראה מר בגין מודאג.
הבשר שגילו בצפון, זה כבר מוכיח שלא נורא אם לא אוכלים
אבל מאז היתה החמרה במצב, והפעם היה בגין מודאג לא
בשר כל יום. ושלישית, אחרי ביקורים תכופים בלישכת״עבודה,
פחות משעה קלה, שאותה בילה בשיחה עם מזכ״ל ההסתדרות
בטח כבר יש לכם חברים שאיתם אתם מבלים את היום
ירוחם משל, ועם שר־האוצר. באמת דבר מדאיג, האבטלה, אבל
במישחק פוקר על גפרורים, ודברים כאלה.
מה אפשר לעשות ז זה בא. ככה זה. מכת־טבע. כמו רעידת-
העובדה זו רוחכם, מצב אבל מה שבטח הכי משפר את
אדמה, שיטפון, או ארבה. מן אללה, כנראה, שיהיו מובטלים.
שבשבוע שעבר גילה בכם ראש״הממשלה בעצמו התעניינות בגין ומשל לא אשמים בזה. הם רק יכולים לשים ראש ביחד,
בולטת. כן, כן, מנחם בגין הופיע בטלוויזיה ובמו־פיו אמר
ולחשוב איך לפתור את הבעייה הנוראה. מה שעוד הם יכולים
שצריך לעשות משהו בעניין המובטלים. האמת היא שראש-
לעשות, זה להופיע בטלוויזיה עם חיוכים מודאגים. בחודש למסור
בבוקר,
ובמשך

פי־ננן גי
סימן קריאה
מסיבות מקצועיות אני לא נוהג לעשות
פה חשבונות עם שני סוגים עיקריים
של אנשים. הסוג הראשון, זה
כאלה שאני חושד שהם יודעים חשבון
יותר טוב ממני, ולמה לי צרות. הסוג
השני, זח אנשים שיש לי אליהם כבוד,
אז למה לעשות להם צרות 2
וזו הסיבה שעד היום לא עשיתי חשבונות
עם אנשי הספרות העברית שלנו.
היה לי כבוד אליהם. כל הכבוד. להיות
סופר, או משורר, או מבקר בארץ הזאת
זה לא תענוג גדול. הרבה כסף לא רואים
מזה, ובניגוד אלי יש הרבה אנשים
שלא נותנים כבוד לספרות העברית. אז
אם יש אנשים שמוכנים בכל זאת להתעסק
בתחום הזה — ממני קיבלו רק
כבוד.
אבל מה, חל אצלי בזמן האחרון שינוי
לרעה, מהפך, כמו שאומרים.
איש-ספרות, העסק שלו זה מילים,
בדיוק כמו שנגר, העסק שלו זה קרשים
ומסמרים, והעסק של סנדלר זה עורות
ודבק. נגר שהקרשים שלו דפוקים ו-
המסמרים שלו שבורים, מפסיק להיות
נגר, ואותו דבר סנדלר שיש לו בעייה

רונ ל ד
של ה
שמוע שמעתי שגאולה שלנו מאוד
מאוכזבת מרונלד שלה. אן• פעם לא
נשכח את פניה הזורחים כאשר התבשר
העם בישראל על בחירתו המופלאה של
האמריקאי הגאה הזה לנשיא. מה זאת
אומרת, אמרה גאולה הנביאה, זה לא
קרטר! הוא יראה לרוסים האלה! והוא
יראה לפלישתים האלה ! ואש״ף יכול
לשכוח ! אמריקאים ויהודים זקופים
יתייצבו חזה-על-יד-חזה להגנת העולם ה*
חופשי, ובמרכז יעמדו חזה-על-יד-חזה
גאולה וננסי ובאמצע רונלד שלהן !
ככה זה היה אז, מזמן. ,בשנה שעברה.
כשהיתה גאולה שלנו פוגשת חברים שלה
היתה אומרת להם :״נו, מה אתם אונד

עם עור ודבק. וככה גם הסופר. ברגע שהמילה
שלו לא מילה, הוא מפסיק להיות
סופר.
ואיך התגלה לי שיש אצלנו אנשי-ספ-
רות שמילה אצלם לא מילה: פשוט
מאוד: לפני כמה שבועות עשו כל מיני
אנשי ספרות כנס חגיגי ליו״ר מפלגת
העבודה והמועמד לראשות-הממשלה, מר
שימעון פרס, והכריזו על תמיכתם הספרותית
במיפלגה של האיש הזה. וגם
לפני הכנס הזה, ומסביב לכנס הזה, ו-
בעיקבות הכנס הזה, שמעתי על כל מיני
סופרים שמתגייסים.
בכנסים ובגיוסים האלה יש שני סוגים
של אנשי״ספרות. סוג אחד שהמילה
שלו, מבחינה מסויימת, נשארה מילה.
אלה ידעו תמיד שלכל פרוסה יש שני
צדדים ורק על אחד מהם מרוחה חמאה.
הם תמיד מרחו את החמאה על הצד
הנכון. אם הסוג הזה לא היה מתכנס
עכשיו ומתגייס עכשיו לטובת פרס׳ הייתי
פוער את פי בתדהמה וחושב, אולי, שהתפנו
סוף־סוף לכתיבה או משהו.
אבל לא אלה, אלא הסוג השני הוא
המעניין אותי בימים אלה.
קחו, למשל, אדם שעושה שירים באופטימיות,
משורר״מחאה״וזעם כמו
מאיר ויזלטיר.
בשנת 1971 היה הדבר. הימים ימי
גולדה, והנה מה שכתב משורר המחאה
על פגישת אנשי״רוח עם הגברת ראש־הממשלה

״פגישתם של קבוצת הסופרים עם
ראש־הממשלה ועם השר י. גלילי בעניינם
של עקורי בירעם ואיקרית ניטבעה בתבנית
היהודית הנושנה של משלחת הקהל
העולה לשטח תחינתה בחצר הפריץ,
גם אם נשתנו הזמנים והפריץ יושב
כבוד מתחת למנורת שבעת הקנים.
״סימניה של התבנית המוכרת מצויים
בכל השלבים• הקבוצה מתארגנת מלכתחילה
על-ידי פרנס שיש לו מהלכים בחצר
מימים ימימה, ואפילו כלבי הפריץ
כבר מכירים בריחו ולא ינבחו עליו —
משוררנו הלאומי (אליבא ההיידמאק
מדי) ,חיים חפר. הלה בורר לו כלי-קודש
מתונים, ובהם אחד מוכס ותיק של הפריץ,
שנפשו ״חצוייה״ ר״ל וגם הפעם
אינו בטוח שהממשלה נהגה כהוגן (חנוך
ברטוב בקיצור, גם אם יצאו כלעומת
שבאו, ואין לאל ידם לבשר, הראית כי
נכנע אחאב מלפני גם אם שימשו כסות
אינטלקטואלית לערייתה של החלטה
ברברית — איך הם חשים עצמם בלת׳י-
נשכרים. להיפך: סתם שיחה, מלב אל
לב׳ עם בעלי-שררה, גם בה יש צד של
זכות למזומניה, ואם העניין שלשמו נתקיימה
השיחה לא יצא נשכר, הרי אין

רים על השובב שלי 2רק חכו שקרטר
ירד. הוא יראה להם. הוא איש עם גאווה
לאומית ! איש זקוף ! מבין את הסכנה
האדומה ואת הסכנה השחורה ! הוא
איתנו, תיסמכו עלי.״ נו, והחברים של
גאולה, תאמינו לי, סמכו עליה.
ועכשיו היא לא יודעת מאיפה זה בא
לה, מסכנה. מה קורה פה ! פלסטינים
2פתרון הבעייה הפלסטינית 2ההתנחלויות
לא מועילות 2אש״ף זה לא רק
אירגון טירור! שככה רונלד שלה יעשה
לגאולה שלנו 2פלא שהיא מאוכזבת2

להכחיש פי מניותיהם של המשוחחים
עולות במיקצת במעונות ישראל הסמוכים
אל שולחן עיתוניהם.״
(״סימן קריאה״ מס׳ ,1ספטמבר )1971
רק תחליפו את המילים ״ראש״הממש״
לה״ ב״ראש״הממשלה המיועד״ ,את
״השר י. גלילי״ ב״שר המיועד י. גלילי״,
את המילים ״עקורי בירעם ואיקרית״
במילים ״המצע המדיני של מפלגת העבודה״
,למשל. כל היתר, כולל שמות,

״נהיה אופוזיציה. אכן, בשורשי הדברים
ובמהותם כבר אנחנו אופוזיציה שנים
רבות. לא, ההגמוניה של תנועת הפועלים׳
נשברה. זו נשברה כבר מזמן —
אלא השילטון, ורק השילטון, הוא שנשמט
ככלות הכל מידי קבוצות הנציגים
שהחזיקו בו זמן רב בעייפות כבוייה, בהיסוס,
בהיטשטשות ובהתבטלות עצמית,
כמו לאחר יאוש.
נלך — ונלך בכל כוחנו החינוכי
— אל העניים ואל העשוקים ש-
בפרוורים ובעיירות המוזנחות ...נלך,
אמרתי, מי ילך! לא המנגנונים (השחוקים
והכבויים) .אמנם גם למנגנונים
נצטרך: מסוג חדש. מנגנונים המשרתים
אידיאולוגיה וקו פוליטי במיקום לשרת
גושים ואינטרסים.״
(״סימן קריאה״ ,7מאי )1977
זהו. עמוס עוז. רק הוא יכול לכתוב
יפה כל-כך. ועכשיו יכתוב סיסמות למען
המנגנונים החדשים• ראינו אותם כולנו
בזמן האחרון, את המנגנונים החדשים
של מפלגת העבודה, איך שהם פתאום
משרתים אידיאולוגיה וקו פוליטי, ולא
גושים ואינטרסים. גם המילה של עמוס
עוז, מה לעשות, פתאום אצלי כבר לא
מילה.
והנה לפנינו עוד אחד, אחרון וחביב,
שבזמן האחרון מתכנס ומתגייס. מנחם
פרי שמו, הד״ר מנחם פרי, עורך ״סימן
קריאה״ :
״זר לספרות תכתיב מונולוגי. בהכותה
את הקלישאה היא אופוזיציה מתמדת,
בכל המישורים. היא אופוזיציה למה
שהיה לפניה בספרות. היא אופוזיציה
למה שהיה מובן מאליו ברבים. אין היא
פה למה שמקובל על הרבים, שכן אז
תהיה מיותרת. ספרות מבטאת, כמו הנביאים
— תמיד את המיעוט. היא
תבטא את הרוב רק כשמיעוט זה יהפוך
לרוב, אך אז כבר תקום ספרות אחרת.״
(״סימן קריאה״ ,8אפריל )1978
מילים. מילים יפות. לא רק יפות, גם
נבונות, גם נכונות. והנה עכשיו הולך
הד״ר מנחם פרי אל הספרות שהיא פה
למה שמקובל על הרבים, שהיא מיותרת,
כמו שהוא בעצמו אומר. ועוד מעט, כשכבר
תהיה עם חרוב, תקום ספרות אח רת.
המשורר
ויזלטיר, הסופר עוז והמבקר
פרי עולים בימים אלה לשטח את תחינתם
בחצר הפריץ. הם הולכים עם המנגנונים
המשרתים רק גושים ואינטרסים•
הם הופכים את עצמם פה לרוב.
המילה שלהם לא מילה. ההוכחה: מה
שהם בעצם כתבו בזמן שהמילה שלהם
עוד היתה מילה.

קללות וכינויים יכול להישאר בדיוק כמו
שהיה, שהרי גם חיים חפר וחנוך ברטוב
התגייסו עם ויזלטיר למען ניצחון פרס.
ועכשיו אולי תבינו למה אני פתאום חושב
שמילה של ויזלטיר זה לא מילה.
ונא לשים־לב למה שכתב עמוס עוז
עם ניצחון הליכוד בבחירות האחרונות :
״ואנחנו, מה נעשה, מה נהיה מעכשיו

הייתי יכול לגמור כאן• סיום חזק,
מה שנקרא. אבל אני לא סופר׳ לא משורר
ולא מבקר, אז מותר לי לשאול את
השאלה הניצחית :
למה 2
ולתת את התשובה נצחית, בציטוט מ-
משורר-חמחאה-והזעם מאיר ויזלטיר :
״ואם—העניין שלשמו נתקיימה השיחה
לא יצא נשכר, הרי אין להכחיש כי
מניותיהם של המשוחחים עולות במיק•
צת במעונות ישראל הסמוכים אל שולחן
עיתוניהם.״

0ום 1ם

ב־ 4יבשות בחבל
מייצרים מוצרים על־ פי ידע
שנרכש ב ע עזזזי ת

שמן 0 .0 .

היחידי בארץ בעל חו-תקן

ידע עץ הזית ברחבי העולם

@) עעזזזית־בכל
בית(

ב רי טני ה:

ה ש לו ש ה

כנו פיי ת

מפלגת העבודה הבריטית היתד״ מאז ומתמיד, קואליציה
של סוציאל־דימוקראטים, מארכסיסטים, סוציאליסטים
דתיים, אנשי איגודיכדמיקצועיים, עסקני סניפים
ואינטלקטואלים. השבוע פקד את המיפלגה משבר חמור,
שהפיח בעיתונות הבריטית, השמרנית ברובה, עליצות
שהוסוותה היטב בדאגה ללייבור :״אם באמת ינטשו
כמה מנהיגים ימניים את המפלגה, יחוסל הלייבור כאלטרנטיבה
ושילטונה של מרגרט תאצ׳ר יונצח לאורך
ימים.״
שיפוצים ושיפורים. ואמנם, גם סוציאליסטים
בריטיים טובים אינם מזלזלים באיומי ״כנופיית השלושה״
לנטוש את הלייבור וליצור מפלגה סוציאל־דימו־קרטית.
ויליאם רוג׳רם, דייוויד אוואן ובעיקר שירלי
ויליאמס נחשבים כפוליטיקאים מוכשרים, בעלי מיטען
אינטלקטואלי ופופולאריים בקרב אמצעי־התיקשורת ה ימניים.
אליהם מצטרף גם רוי ג׳נקינס, שכיהן עד
לפני חודש כנשיא השוק־האירופי המשותף. אבל לטווח

נגד

ה ליי בו ר

לגנות את מעשי הסובייטים באפגניסתאן ובאותו זמן
להחזיק בשילטון את החונטות באמריקה הלאטינית רק
מכיוון שהן אנטי-קומוניסטיות. גם היטלר היה אנטי-
קומוניסט. אם המערב לא יתקן את דרכיו בעולם השלישי,
לא נוכל להעמיד פני מופתעים כשהעמים בארצות
המתפתחות יפנו לעולם הקומוניסטי בבקשת סיוע. זו
תהיה אשמתנו.

ומוסיף, כאותו, עמוד, דייוויד באקסטון,
תושב ולואין גארדן סיטי:

זה מדכא שהנשיא קארטר ביטל את האמברגו על
סיוע צבאי לאל־סלוודור (שהוטל אחרי רציחתם של
יועצים אמריקאיים לרפורמה־קרקעית ונזירות אמריקאיות)
.הדגש של קארטר על זכויות־אדם גרם לפחות
לכמה דיקטטורות !אמריקה הלאטינית לשפץ את תדמיתן
בשנים האחרונות.
ברור שיציבות פוליטית, לה ערבות ממשלות סמכותיות
וימניות, שומרת על שכר נמוך ביותר ועל מחי-

נשיא־ לשעבר קארטר

9111

קייו

ארוך תביא פרישת הימין, שהוא שולי בלייבור מבחינה
מיספרית, תועלת עצומה למאמץ לשינוי מיבני אמיתי
בחברה הבריטית.
שירלי ויליאמס וחבריה פשוט אינם רוצים בשינויים
סוציאליסטיים בבריטניה. הם מסתפקים בשיפוצים וב־שיפורים
של השיטה הקיימת. הם תמיד שלטו בממ שלות
הלייבור, הכשילו כל נסיון לפגוע בשיטה הרבו־שנית
— ברצינות ולטווח ארוך. התיסכול שפקד את
פעילי הלייבור הביא להצלחת השמאל בוועידה בת יום
אחד, שנערכה בשבוע שעבר בוומבלי. מנהיג השמאל,
אנתוני וודג׳ווד בן, שהוא סוציאליסט אמיתי, הצליח
לשכנע את באי הוועידה לקבל את הצעתו לקולג׳
אלקטוראלי שיבחר את מנהיג המפלגה ואת סגנו 40 .
אחוז מחברי הגוף הבוחר יהיו אנשי האיגודים־המיק־צועיים,
המחזיקים את הלייבור מבחינה כלכלית וציבורית
30 .אחוז יהיו חברי הסיעה בפרלמנט, ו־ 30 אחוז
נוספים נציגי הסניפים.
סירובו של הימין האליטיסטי לקבל דימוקרטיזציה
כל כך מרחיקת לכת גרם למשבר הנוכחי. גם מנהיג
המפלגה, מייקל פוט, איש שמאל שעברלמרכז, נחל
כישלון בוועידה. הוא רצה ש־ 50 אחוז מחברי הגוש
הבוחר יפלו בחלקה של הסיעה הפרלמנטרית.
עיתוי נוח ללייכור. כמו בפרשת רפ״י, תביא
פרישת הימין לחיסולו, או להעלמותו בשורות השמרנים.
לכן העיתוי הוא נוח מאוד ללייבור, ולאגף השמאל
שבו. לתאצ׳ר נותרו עוד לפחות שתי שנות
שילטון. בשנים אלה יחודד עד הסוף ההבדל שבין
השמרנים ללייבור. לפי תחזיות מתונות יהיו בבריטניה
שלושה וחצי מיליוני מובטלים עד שלהי .1982ד,תעשיה
הבריטית עומדת בפני התמוטטות, ופשיטוודרגל נעשו
עצמו, יעלמו
מאורעות שיגרתיים. כפי שאומר פוט
בקרוב מעל פני המפה התעשייתית של אירופה מים־
עלים כמו בריטיש ליילנד, בריטיש סטיל ואפילו חב-
רת־התעופה הלאומית.
במצב דברים זה אין לשמאל מה לחשוש מאיומי
כנופיית השלושה. לעומת זאת תוכל מפלגת הלייבור,
עם עלייתה לשילטון בעוד כשנתיים, לבצע את תוכניתה
החבדתית־כלכלית מבלי שאנשים כמו שירלי
ויליאמס או דייוויד אוואן יחבלו בה. בניגוד לכל התחזיות
יהיה, כנראה, טוני בן למנהיגה של בריטניה באמצע
שנות ה־ .80 תחת מנהיגותו, שתיהנה מגלי ריאקציה
נגד השמרנות האורתודוכסית של תאצ׳ר, ייעשה האי
הבריטי מעבדה ענקית לנסיון סוציאליסטי של ממש,
שיבוצע אך ורק באמצעים דימוקרטיים מובהקים.

פאשלה בדקה התשעים
תיעוב כלפי מישטר הדיכוי השורר שם, ובושה עמוקה
בשל המעורבות של המערב בטרגדיה של אמריקה ה־לאטינית.
זה נראה לי אירוני שדווקא בשבוע שעבר
(השבוע האחרון של הנשיא ג׳ימי קארטר) חידשה
ארצות־הברית את הסיוע הצבאי לחונטה הסלוואדורית.
כמובן, דיקטטורה צבאית נחשבת כמישטר לגיטימי
!אמריקה הלאטינית. חוסר־צדק וסאדיזם שרירותי המזכירים
את גרמניה הנאצית נעשו למוסד, והמערב עוצם
עיניים. העובדה שהתהליכים במערב עלולים להובילו
למצב דומה עד שנת 2000 מעוררת דאגה. מתי תבין
ארצות־הברית שמכירת נשק למישטרים בלתי־דימוקרא־טיים
תחסל את יומרת המערב לייצג את ״העולם החופשי״?
לפי איזו אמת־מידה אנו מסווגים את צ׳ילה
ואל־סלוודור כחלק מהעולם החופשי, אך לא את פולין
או אפגניסתאן? רק משום שהאחרונות נשלטות על־ידי
ממשלות קומוניסטיות? יש בכך משום צביעות

גוש אמו1י
!האפרטהייד
קשה להבין את התרעומת על עסקן גוש־אמי־נים,
צבי סלונים, שערך מגבית, מוצלחת בנראה,
בדרום־אפריקה. עם זאת, חבל שסלונים התרים
דווקא את יהודי דרום־אפריקה. הוא יכול היה
להצליח עוד יותר בקרב הקאלוויניסטים האפרי״
קנרים הלבנים.
רעיונות הגוש, התפיסה הגיזענית כלפי ה״ילי־דים״
,התחושה הבסיסית של אתה״בחרתנו, וני״

שני מיכתבים למערכת, שהופיעו השבוע בשבועון
הבריטי הליברלי, אך האנטי־סוציאליסטי, סאנדיי טיימם,
מבטאים היטב את משמעותה האמיתית של המדיניות
האמריקאית באל־סלוודור בפרט, ובאמריקה הלאטינית
בכלל. הם מתורגמים כאן בקיצורים קלים, בלתי מש מעותיים.

כותב
ג׳ון באל, מפאלמאות:

המצב באל־סלוודור מעורר בי תערובת של רגשי

זכויות?

שטויות !

רים זולים של מוצרים גולמיים המיוצאים לארצות־הברית.
כך מכפיפים את השאיפות הצודקות של מיליוני
בני-אדם לצרכים הכלכליים והפוליטיים של הדמוקרטיות
המערביות תחת השלט המפוקפק של אנטי-
קומוניזם״.

עד כאן דשון המיכתב.

פירושים מיותרים. חבל שהנשיא קארטר סיים בצורה
כזו את הקאריירה שלו, שהיסטוריונים בעתיד יעריכו
אותה בחיוב, למרות העיתונות הגרועה שהוא מקבל
עתה.

דדום־אפריקה:
סיפור״אהבה עם היין.

אל־סלוואדור: היטל!
היה אנטי-קן מתיסט

שר־חוץ הייג

נושאי סלונים
התחנה הבאה: אלאבנוה
צול האידיאולוגיה לנישול ולניצול כלכלי, דומים
להפליא לדיעות השולטות במפלגה הלאומנית ה לבנה
של דרום־אפריקה. יש להניח שאנשי הגוש,
המאחדים את הפרגמטיזם ההתיישבותי של מפא״י
והלהט הלאומני של חירות, יפיקו לקחים. יש
לצפות לשליחי מגבית של הגוש גם במיסיסיפי
ואלאבמה, שם מצפים להם בכליון עיניים אנשי

קו־קלוקס־קלאן.

כבר עתה מגלים שליטי פרטוריה התלהבות עצומה
ממינויו של הגנרל אלכסנדר הייג לשר־החוץ בממשלתו
של רונאלד רגן. עוד לפני שאושר על-ידי הסינאט,
הביע הייג את תמיכתו בעמדת ממשלת האפרטהייד
בעניין נאמיביה, במונחים שלא נשמעו מעולם תחת
מישטרו של הנשיא היוצא, ג׳ימי קארטר.
הייג הצדיק את סירובם של הגזענים ל״וותר״ לאיר־גון
השיחרור של נאמיביה, סוואפו, וסרב להאשים את
דרום־אפריקה בכישלון המשא־ומתן. הוא טען שאין
להתפלא על גישתם הספקנית של שליטי פרטוריה. לפי
הייג יש להבין את הזיקה ההיסטורית ואת ההיבטים
האסטרטגיים המעניקים למיעוט הלבן בדרום־אפריקה
זכות לקבוע גם את גורלה של נאמיביה. מעל לכל
צהלו הדרום־אפריקאים על שהייג הכיר בערכים ובאינטרסים
המשותפים שלהם עם ארצות־הברית. הייג
הצהיר, ש״אינטרס ארצות־הברית מחייב תמיכה בדרום-
אפריקה, שלה ערכים משותפים, ומעל הכל, אינטרס
איסטרטגי משותף, עם וושינגטון.״ כשהוא זונח לחלוטין
את ה״שטויות״ של קארטר על זכויות-אדם, ציין
הייג שבעיות נאמיביה הן בראש ובראשונה עניין של
גיאוגרפיה, תחבורה וחומר גולמי.
עמדתו של הייג נעצה סכין בגבם של הליברלים
הלבנים, הלוחמים באפרטהייד בדרום־אפריקה עצמה.
הם האשימו, כמובן, את ממשלת פרטוריה בטירפוד
השיחות עם סוואפו בעניין נאמיביה. עתה זכתה המפלגה
הגיזענית השלטת בגיבוי מלא של הייג, ושל ממשלת
ארצות־הברית כולה.

חיים

מבצע תהליט חינם

זרוק את העתון מהיד! חבל על הזמן.
:5ט 1=.פותח במבצע מיוחד ל 10-ימים בלבד 10.2.81 1.2.81
רוץ לחנות וקנה לך :5ט=.ו.
מה יצא לך מזה? פרט ל־ 2פריטי לבוש מדליקים,
תקבלתקליט־להיט חינם. כן, חינם. בחר מבין תלליטיהם
של גיון לנון, רוד סטיוארט, גיורגי בנסון, דונה סאמר ופול סיימון.
רשימת החנויות המשתתפות. במבצע:
תל-אביב: ג׳ין משין . 5 .ט? .ל אבן גבירול 09ו /ג׳ין משין 5.ירמיהו / 3סלון, שאול המלך / 4הופר, אבן־גבירול ו / 2ג׳ינ ס ווסט, בן־יהודה ו/
הונסס, דיזנגוף 54ו /סופר, דיזנגוף סנטר /בוב ,2דיזגגוף 85ו /יד-אליהו: סניה, לה גרדיה 76 פו! מזן, שד׳ ירושלים / 48 רמת-אביב: רנגלר,
ירושלים: הבוסיק הצהוב, הלל / 23 בובמן, יפו / 47 סופר, יפו / 49
ברודצקי 5ו /דרייב ססור, רמת־אביב /רמת-השרוו: דה-בסס, סוקולוב / 56
נהריה: בלו ג׳ינס, ככר העיריה 9ו /אשקלון: בו טי ק בלי שם, הרצל / 31 באר-שבע: ג׳ינ ס סנ ס ר -ה ח לו ץ ו / 8קרית-גת: שרה מודל, מרכז מסחרי
פתח-תקוה: בוסיק בלי שם, ה הגנ ה , 15פ״ת /קרית -ביאליק: ג׳ינ ס לי, העמקי ם / 3חיפה: בית הג׳ינס, הדר, הרצל 8ו ב. ה ק רונות /בית הג׳ינ ס,
כרמל, שד׳ הנשיא / 124 טב/ווו: ירדן, ככר בן־גוריון / 1בית-לחם: ג׳ין משין, רח׳ ירושלים /רעננה: קובי, בורוכוב / 8רמת-גן: סופר, ביאליק .41

אנ שינו

שנים

מיעוד וונואו: העונה למען הניצחון
לפני חודשים מיספר נחשב מישל רוקאר כהפתעה הגדולה של המיפלגה הסוציאליסטית בצרפת. תוך
זמן קצר הוא רכש לעצמו אוהדים רבים כל־כך, עד שסיכן מאוד את מעמדו של ראש־המיפלגה, פרנסואה
מיטראן. בחודש אוקטובר האחרון הפתיע עוד יותר כשוויתר על המאבק לצמרת והשאיר את הדרך פתוחה
בפני מיטראן, כמועמד יחיד של המיפלגה לנשיאות. אולם רק לאחרונה התגייס בפועל, בראיונות לעיתונות
ולטלוויזיה, כדי לסייע במאבק המיפלגתי .״המועמד שלנו היה נחלש אילו נאלץ לעמוד במילחמה פנימית״,
הוא מסביר את פרישתו האישית ,״ויש לעשות הכל כדי למנוע את ניצחונו של ז׳יסקאר, שיהיה אסון לכל
המדינה״ ! עם זאת מציין רוקאר :״אני תומך בפרנסואה מיטראן, אבל אני מתכונן להישאר אני עצמי.״

יוחנן נאולוס העוני: העוחקן אוהב לעוות!
לפעמים קשה להחליט אם יוחנן פאולוס השני הגיע לוואתיקן
הישר ממישרד ליחסי־ציבור או ממיגרש־המישחקים. שכן בדרך־כלל
אפשר לראותו עוצר בדרכו, בביקוריו הרבים, כדי להצטלם עם ילד
או להשתעשע בספורט כלשהו. זו התמונה האחרונה של יוחנן
פאולוס השני כשהוא משחק ב״פטאנג״ (הכדורת הצרפתית).

קנת קלאוק: היופי והא1פי של בו דוק

״רק נשים מעוררות אותו,״ אמרה פעם בתו של לורד קנת קלארק — אולי הגדול מבין ההיסטוריונים
של האמנות בבריטניה — על אביה, והוסיפה: הוא מעריץ נשים והן מעריצות אותו.״ ואמנם, בגיל ,77
כשכמה ספרים כבר מאחוריו, הוציא-לאור ספר חדש, יופי נשי, ואותו הוא מקדיש לתולדות מושגי
היופי הנשי בעיני העולם המערבי. נוכח תמונה של בו דרק מבטא לורד קלארק את רישומיו במקוריות
רבה :״יש לה פנים חזקים ומלאים אופי, וגבריים יותר מאשר כל יפהפיה אחרת בעבר.״
ה עו ל ם הז ה 2266

מיכתב בכתב־ידו של הנשיא רגן, המגן על פרנק סינאטרה, נמכר
בסך של 12,500 דולר. במיכתב, המנוסח על נייר־המיכתבים האישי
של רגן, הוא אומר :״אני מודע לכל השערוריות של סינאטרה, אבל
גם לתרומתו העצומה למטרות צדקה. איני מכיר אנשים כמותו,
אף שאיני מעריץ את סיגנון חייו.״

ש בוי גו

אתתי לאודר: לא לגלות לגברים
הקיסרית הבלתי־מוכתרת של אימפריית הקוסמטיקה האמריקאית,
אסתי לאודר, אינה נוהגת להצטלם, למרות שהיא אשה יפהפיה. את
גילה היא מסרבת לגלות, וכן גם כמה סודות מיקצועיים, ההופכים
את מוצריה למבוקשים כל־כך וליקרים כל־כך .״ישנם סודות שאשה
חייבת להסתיר מגבר.״

בט מירלר: איני רוצה להריח אח ריח הנסך
בט מידלר (רוז) היא לא רק אמנית נפלאה, זמרת ושחקנית מחוננת, היא גם טיפוס שכל תגובה
משלה ראוייה להנצחה במצלמה. ובכל־זאת אין זו ערובה לקופה. בעוד סירטה הצליח מאוד וכן גם
הופעתה החיה בברודווי, הרי הסרטתה בתוכניתה החיה טירוף נצחי לא הלהיבה קהל רב. משביקשו את
דעתה על־כך אמרה :״מעולם לא הייתי מוכנה להתערב עם איש על כסף, אם אצליח או לא לגרוף
אותו בהופעתי הבאה. הכסף פשוט לא מעניין אותי, רק מה שאפשר לעשות בו. אומרים שלכסף אין
ריח — אני דווקא חושבת שיש לו.״

לודן בקול:
נשיקה לדב־מונד

ברט ו״נולדס: חיבוק גבוי בהחלט
השחקן ברט ריינולדס כימעט מוחץ מאהבה את ידידו דיוויד
סטיינברג, שהופיע בסרט זה הסוף שלי כחבר המנסה לעודד אותו
לבל יתאבד. ריינולדס — אחד משחקני הקופה החזקים של ארצות-
הברית — בחר בסטיינברג כבמאי סירטו החדש.

השחקנית לורן בקול מעניקה
נשיקה למזל טוב לידידה
וחברה למיקצוע, הסופר ויל-
יאם סטאיירון, שיצירתו רבת־המכר,
בחירתה של סופי, עובדה
לקולנוע על־ידי הבמאי אלן
ג׳ .פאקולה. גם בקול טעמה
הצלחה ספרותית, אחרי ש-
האוטוביוגרפיה שלה, על חייה
עם האמפרי בוגארם, זכתה להצלחה
חסרת־תקדים. השח קנית
המעולה חוזרת שוב לבמת
התיאטרון בגירסה מוסיקלית
של אשת השנה, כשהיא
משחקת תפקיד שבו הופיעה
בעבד, בהצלחה רבה, קתרין
הפבורן.
ה עו ל ם הז ה 2266

ליוה טייחו -בוטון: קצת בוכות השם
55.קילוגרם 19 ,שנים ויופי חיצוני כובש עדיין לא הספיקו לנערה כדי לעשות קאריירה. אבל שם
כמו ״ליזה ברטוך יכול לעזור. ואמנם, ליזה ברטון, בתם המאומצת שלי אליזבט טיילור וריצ׳ארד ברטון,
מודה בעובדה שהשם המפורסם עוזר לה להיות דוגמנית מבוקשת :״איני משלה את עצמי שכל ההצעות
הרבות הזורמות אלי הן בזכותי בלבד. איזה צלם לא ישמח לפתוח מגירה ולהציג את הסחורה שלו:
,ויש לי דוגמנית ברטון׳ ?״

מישו גוונן:
אוצי שר סבתא

איש לא פילל שהלהיט שהצליח כל־כך על הבמה, כלוב
העליזים, יעשה עוד כל כך הרבה כסף על הבד. ובכל זאת
היום יש כבר כלוב נזם׳ ,2כשהגיבור/ה זאזא — השחקן מישל
סרו (בתמונה) מחקה את מארלן דיטריך. עניין של טעם.
ה עו ל ם הז ה 2255

כשמישל מורגן נוטלת את
נכדתה, סמאנתה, להצגה יומית,
כולם בטוחים שהן אם
ובת. רק העובדה שמכירים את
פניה של מורגן בכל פינה
בצרפת חושפת את האמת —
הילדה היפה אינה אלא נכדתה
של אחת הנשים הזוהרות שידעו
הבמה והבד הצרפתי —
והיא בתו של בנה של מישל,
השחקן יפה־התואר •מארק
מישל.

חנווד בדיייי

סקר ב שינו
תתחדש על!

וזאדץ

דירות בתל

דסיחייס*
*^הני 0גב

ד,ימ
׳־״״י׳ יזימ^מזזרות
שי /0י־ 5ל כי ריוון. מניות ז

די1ו 11 החייהדו ר־8<£ח1

ו -8ו־ 2ן

תריס׳ ד

:יות

גס אחגיל /
ייס ה ג * 0י*
של ממל ״
נ לזדטגעיז

שי נפט נשארו יציבות וימ
תנודות של *0/ד.
* י״י סי או הכללית של
ן םים ובניין זי־שרזז * ת -
£^*₪6ת מניית ק ד

מ 70,000.-שקל ע ד 100,000.-שקל
בראשו ן לציוד
במרכז השקט של ראשון לציון:
4דירות בנות 4חדרים

מחיר קודם

שקל

דירת פנטהאוז

מחיר קודם

שקל

דירת קוטג׳

מחיר קודם

׳שקל

ברמת השרוך
דירת גג

מחיר קודם

שקל

מחיר מבצע ־750.000.

ב&תח-תקוה
דירת 5חדרים (בשלבי בניה)

מחיר קודם

־ $4 0 3ג שקל

מחיר מבצע ״540,000.

שקל

בתל-אביב
דירת לוקסוס 3חדרים(בשלבי בניה)

מחיר קודם

0 # 0 £ל§ .5 8שקל

מחיר מבצע ״580,000.

שקל

מחיר מבצע 340,000.-
מחיר מבצע ־470.000.
מחיר מבצע ״440,000.

שקל

שקל
שקל שקל

תנאי רכי ש ה מיוחדים• :ב הר שמ ה ־ 10,000.ש קל •* 30 בחתימת החוזה +
משכנתא עד־ 150,000.ש קל • היתרה ב ת שלומי ם נוחים.

כלה קו דםחכה ־ מוג בלל־ 9די רו תבלבד!
לרג ל המבצע: ה מ שרדי ם בראשלי־צ ובת״ א יהיו פתוחים ב מוצ״ ש החל מ שעה 18.00
המחירים אינם כוללים מע״מ,

ויבורס נוו ד
ת ל -א בי ב
ככר ה מ די נהה׳ ב איי ר סו

אברהם

רמתהש רון
סו קו לו ב 84

פתח -ת קו ה
חיי ם עוז ר 28

גמדי בונה דירות שאנשים אוהבים
ה עו ל ם הז ה 2266

שלוש ונידסזת לפיעווח התעלומה: מדוע

אנ שי ם

צולמה פנינה רוזנבלום בסיישחק בבריסל

:91 ראש־הממשלה, מנ ח ם
כנין, חובב כדורסל ומשתדל
שלא להחמיץ שידורי מישח-
קים בינלאומיים. השבוע, ביום
הרביעי, כאשר התקיים המיש־חק
הראשון בין מכבי תל-
אביב לקבוצה המוסקבאית
צסק״א, היה על בגין לנאום
בארוחודערב לפני פעילי ה בונדס,
הנמצאים בארץ. בגלל
המישחק ששודר באותו ערב,
נעשה מאמץ לזרז את הארוחה,
כדי שבגין יסיים את
נאומו בזמן, ויוכל לצפות במחצית
השניה של המישחק.
ואמנם, הכל דפק לפי הקצב,
ועם סיום נאומו שאל בגין
את מלוויו מה התוצאה. אחרי
ששמע אמר :״יופי, עכשיו
נלך כולנו הביתה כדי לצפות
במחצית השניה.״ ביום החמישי
נשאר בגין בביתו, וצפה
בכל המישחק.

עון פרס, שגם הוא היה
בישיבה. שר־הבריאות אלי״*
עזר שוסטאק ו; ד יעקו־כי
לא צפו, כי ספורט אינו
מעניין אותם, לדבריהם.
91 אצל ראש־הממשלה ביקרה
השבוע מישלחת של מו־עצת־הביטחון־הלאומי
של קנדה.
בתום הפגישה הגיש ראש
המישלחת לבגין שי: אגרטל
מחרם. אמר להם בגין :״להביא
לישראל חרם זה כמו לה ביא
פחם לניוקאסל, אך מאחר
שהאגדטל הוא מעשה ידי אמן

שעבר, אדכם גילעדי, ששהה
בלונדון, וסיפרה לו כי
היא בדרכה לניו־יורק, אך
מתכוננת לעצור באירופה לצורך
צילומי־אופנה. היא היתה
מעוניינת לבוא למישחק. גיל־עדי
סיפר זאת לבמאי הבלגי,
שהיה אחראי על צילומי־ה־מישחק,
ודאג להושיב אותה
במקום טוב באמצע, לצורך

91 גירסה אחרת מספרת כי
פנינה רצתה מאוד להיות נוכחת
במישחק. לצורך זה טיל-

! 9ח״כ יוסי שריד, שנשלח
מטעם היומון דבר לבריסל
כדי לסקר את מישחקי
הכדורסל, הוחרם על-ידי צוות
כתבי־הספורט של עיתונו, והם
לא התירו את פירסום דיווחיו
בעמוד הספורט של העיתון.
לכן פירסם שריד את רשמיו
מן המישחקים בעמוד הראשון
של העיתון.
91 צלם־העיתונות יוסי
רוט נשלח לבריסל על-ידי ה-
צהרן שלו, ידיעות אחרונות.
מעריב סירב לשלוח צלם לשם,

כי שר-החינוך זכולון המר
החליט לפרוש, משום שהגיע
למסקנה כי בשביל בורג צריך
מברג, ולא פטיש — פירוש
שמו של המר באנגלית ובגרמנית__

! 9עוד טוענים שם כי כל
המיפלגה נראית כמו כיתה
למלאכת־יד. יש שם בורג,
פטיש ומורה (אכרה ם מל

יוסף. בורג אם המפד״ל

ביום החמישי היה ח״כ משה
דיין, שהוא פטרון הקבוצה
התל־אביבית. דיין נאם בא״תו
ערב מחוץ לביתו. אחרים שלא
צפו במישחק: מזכ״ל ההסתדרות,
ירוחם משל, שהיה
בישיבה בבת־ים, סגן־ראש־ה־ממשלה,
שימחה אדליד,
שהיה בישיבה במרכז המים-
לגה הליברלית, וח״כ שימי

שרווה גו ש

דוגמנית בחברת ״גוטקס״ ,מדגימה
בגד-ים ובגד-חוף שנעשה בהשראת הציורים
של יעקב אגם, והנראה מתנועע עם כל תנועה של הדוגמנית.
שרונה עומדת לסיים את עבודתה במיפעל .״יש לי יותר מדי מרץ
כדי לשבת במקום אחד,״ אמרה, ולכן מחפשת עיסוק שונה.

משבט האינדיאנים מוהיק ממערב
קנדה, יש בו משהו
שהוא נדיר ביופיו.״

פינציי מור נד*ו;

המפורסמות, מדגימה ביקיני.
פינוצ׳י היא דוגמנית אידיאלית
לבגדי־ים, ועל־פי גופה הדק קשה
לנחש ני יש לה שני ילדים בבית.
״יש לי בן בכיתה אל״ף, ובכל
יום אני יושבת איתו על שיעורי־הבית
שלו,״ סיפרה. היא נשואה
לדייל ״אל-על״ ,עמי מור.
ה עו ל ם הז ה 2266

91 סיפר ראש־הממשלה ל־אנשי־המישלחת
:״אני מודה
ומתוודה ששגיתי כאשר שז־חחתי
לפני כמה חודשים עם
סגן ראש־ממשלת לוכסמבורג.
גסטון תורן, שהיה אז הנשיא
התורן של מועצת השרים
של השוק המשותף באירופה.
השגיאה היתד, שאמרתי
לו מה המרחק בין הקו
הירוק ובין הים, שמונה מייל,
שלפי דעתי קצר ביותר. העיד
לי תורן , :שמונה מייל זה
מרחק גדול אצלנו בלוכסמ-
בורג.׳ אני יודע שאצלכם ה קנדים
זהו מרחק קטן ב יותר.״

9מדוע נראתה נערת-
הזוהר פנינה רוזנכלום מעל
מירקע הטלוויזיה פעמים רבות
כל כך בעת השידור הישיר
ממישחק הכדורסל בבריסל?
יש לכך כמה גירסות. האחת
טוענת כי פנינה שוחחה בטלפון
עם איש־הטלוויזיה ל
פנה
אל ידידה, מנפרד כץ,
וביקשה ממנו שיטלפן אל
גלעדי, כדי שהוא יסדר לה
מקום באולם. כץ לא נענה,
ופנינה לא היססה וטילפנה
אליו בעצמה.
91 גירסה נוספת מספרת
כי פנינה פנתה אל הבמאי
יהודה כרקן, שיצא לבריסל
לצורך צילום סצינה
אחת מסירטו החדש. בסצינה
יש שני בחורים, היוצאים ל-
מישחק כדורסל בחו״ל והמספרים
לנשותיהם שהם הול כים
למילואים. פנינה שאלה
אותו אם הוא יוכל לתת לה
תפקיד קטן בסרט. ברקן הסכים
ואכן הצלם שלו, נדי
ד; ציג, צילם אותה לסרט,
בעוד במאי המישחק מבזיק
עליה לעיתים־קרובות. זה קרה
אחרי שהיא נגשה אל השדר
יורם ארכל, וביקשה ממנו
שיציג אותה לפני הבמאי הבלגי.
ארבל אכן עשה זאת,
והוסיף כי היא כוכבת ישראלית,
ולכן זכתה רוזנבלום
להיות מצולמת כל־כך הרבה
פעמים במשך המישחק.

• ¥1 11ך ! 11 1ץ 1מדגימה בגד-ים חשוף ביותר, שאותו יראו
111 על חופי תל-אביב בקיץ הקרוב. מיד אחרי
#111
התצוגה מיהרה תמי לביתה, כדי לצפות במישחק-הכדורסל ולראות
אין משחק ידידה, אולסי פרי. תמי חוגגת השבוע את יום־הולדתה.
לידה עומדת הדוגמנית מרים אלון, שהיא בת 17 שנים בילבד.

וצלם־הצהרון נפגע כאשר קנה

מעריב תמונות מן הצלם ראו*

ג״ ן אלי צו ר, במחיר של 750
לירות התמונה, יותר מן המחיר
המקובל. העיתון הארץ,
שציפה לתמונות־רדיו מסונד
נות־הידיעות יו־פי, לא קיבל
תמונות אלה, כי הבחורה, שאמורה
היתד, להעביר אותן,
חלתה. המערכת ביקשה מן
הצלם עוזי קרן לצלם תמונות
מן המירקע, והוא אכן
עשה זאת. תמונות אלה פורסמו
בעיתון.
! 9באחד הכנסים הבינלאומיים
שנערך בירושלים, השתתפו
בין היתר יושב־ראש
ועדת החוץ־וד,ביטחון, ח״כ
משה ארגש, ויושב־ראש סיעת
המפד״ל, יהודה כן־
מאיר. שניהם ממוצא אמריקאי,
ודיברו באנגלית. עם
תום הכנס העיר אחד העיתונאים
:״זה כמו במכבי תל-
אביב, שני האמריקאים הב
שחקני-חיזוק.״
91 הבדיחות האחרונות, המתהלכות
על המפד״ל, אומרות

ייעזר גם הוא במישרד-פיר-
סום כלשהו לקראת הבחירות
הקרובות, השיב :״זה דומה
לעובדה שבמילחמת־העולם השניה
התקיפו הגרמנים את
הפולנים במסרשמיטים, וה־נתקפים
זרקו עליהם כידונים.
אם כל המיפלגות ייעזרו ב־מישרדי
פירסום, לא תסתפק
המפד״ל בזריקת כידונים.״
9במידרשת העבודה על
שם יגאל אלון התקיים דיון-
מרתון על הכלכלה בישראל.
כאשר עלה ח״כ גד יעקיבי
על הבמה כדי לדבר, העיר
מזכיר חברת העובדים. משה
כגקוכר :״הנה יעקובי כבר
בא לבוש בחליפה.״ ענה לו
יעקובי :״מה רצית? שאבוא
בלבוש של סטריפטיז?״
׳ 9יושב-ראש מועצת־המג-
הלים של הבורסה, הד״ר
מאיר חת, אמר :״חושבים
כי הבנק הגדול ביותר בארץ
הוא בנק הפועלים או בנק
לאומי, אך האמת היא שהבנק
הוא ממשלת־ישראל, ושמו הוא
בנקרוט.״ (בלועזית: פשיטת-
רגל).

מ 1ביזה ־
והשנון! הופיעו
מארק מושביץ

יוצג על-ידי מזפירתו הראשית, חוות
בזה. היא לבשה מעיל פרווה מהודר,
וישבה ליד מזכירות אחרות של בעלי מיפעלים גדולים. מושביץ, בעל
מיפעל ״עלית״ ,לא צרין לחשוש. חווה סירבה לדבר על עבודתה.

ומה בטח כתב לה את
הנאום,״ התלוצצו כמה
מזכירות אחרי ששמעו את דבריה
של נעמי גולדשטיין, מזכירתו
של אברהם (״ממה״) שביט,
יושב־ראש התאחדות התעשיינים
ויושב־ראש מועצודהמנהלים של
אל־על ׳.נעמי, המשמשת כמזכירת
אירגון המזכירות הבכירות, נשאה
דברים בכינוס של אותן נשים ה עובדות
באמת כמזכירות בכירות.
כנס המזכירות נערך בשבוע שעבר,
במלון הילטון בתל-אביב.
״החלטנו לקרוא לאירגון שלנו
״אמבי״ ,שהוא קיצור השם הארוך

והמסורבל שלנו ״,הסבירה נעמי.
את כל הבוסים של המזכירות
אני רגילה כבר לפגוש במסיבות*
קוקטייל מכופתרות, ועתה יצא לי
סוף־סוף לראות את המזכירות
עצמן, אלה הגודשות את המישר־דים
והשומעות את כל הסודות,
שהבוסים מסרבים לגלותם.

חוש־הומור
וחביבות

ני ששבוע האופנה נפתח. מצב הרוח
שלהן היה מרומם ועל כוס־קפה־עם-עוגה
הן ישבו בחבורות
קטנות ושוחחו על כל נושא שבעולם,
רק לא על עבודתן. כל מזכירה
הזכירה לי קצת את הבוס
שלה. מזכירתו של מנחם בגין,
למשל> היתה חייכנית וחביבה. היא
שוחחה עם עמיתותיה בנימוס. מזכירתו
של יורם ארידור, לעומת
זאת, החמיצה פניה וטענה :״אני
לא אוהבת שמצלמים אותי, זה קיל־קל
לי את כל הערב.׳י מזכירתו

ך ! 1 1השפיע מחביבותו על יונה קלימוביצקי, מז-
א]ין 0 , 1 1 1
| כירתו הפרטית, הנוהגת לבוא לירושלים
מדי בוקר מבת־ים, שם היא מתגוררת. יונה הכירה את כל המזכירות.

של שימחה ארליד היתה חשדנית
מאוד, אך אחרי שיחה קלה
נפתחה וגילתה חביבות וחוש־הו־מור,
האופייניים גם לבום שלה.
מזכירתו של ייגאד הורכיץ לא
ששה לשוחח, אך גם היא נרגעה
אחרי זמן־מה ופתחה את סגור ליבה.
מזכירתו של שר־הפנים הדוקטור
יוסף בורג לא פגשה בי בזרועות
פתוחות, אך אחרי שיחת
גישוש גיליתי שחוש־ההומור הידוע
של בורג דבק גם בה.
מי שברחה ממני לאורך כל הע־,
רב היתה הקצרנית של הממשלה,
זו שיש לה הכבוד להשתתף בכל
הישיבות ושהיתה יכולה, לו רק
רצתה, להדליף את כל הסודות. אך

היא, כמובן, לא עושה זאת. מזכירה
או קצרנית זה לא שר בממש לה,
ואצלה סוד זה סוד, שאותו
אין מדליפים. היא צנועה ושקטה,
שאינה חדלה לחייך.
שיחה בערבית
ך* ל עו ב דו ת הממשלה הכירו
~ זו את זו, אך הן נמנעו מרכילות
והסתפקו בשיחות על אופנה.
הפרח שהוגש לכל אחת מהן
בפתח אולם הנשפים של הילטון
שובב את נפשן. אחר כך הן התייש בו
ליד שולחנות ערוכים וציפו ל-
תצוגת־האופנה. בלי פרוות ובלי
בגדי־הדר, בצניעות ובקול שקט,
הן דיברו על הבעלים, דיברו על
הילדים, הציגו תמונות של בנים,
נכדים וקישקשו בנחת. מזכירתו
של שגריר מצריים בישראל, סעד
מורתדא, באה זו הפעם הראשונה
למיפגש כזה ונחבאה אל הכ לים
.״אינני מכירה אף אחת מהן,
על אף ששוחחתי בטלפון עם רבות
מהן,״ אמרה. למזלה באו שתי נשים
של עובדי שגרירות מצריים בישראל
וכולן שוחחו בערבית.

יהלומים

יוצגעל־ידי

נעמי גולד<י*
שטיין,
שדאגה לציין שהיא גם מזכירתו
של שאיל רוזוליו, חמפכ״ל לשעבר, גם
הוא בעל מפקיד בהתאחדות התעשיינים.

הממשלה

יוצגה על-ידי זהבית תם,
חייכנית אך ביישנית, וש-
סרבה לספר מה היא שומעת בישיבות הממשלה.
״היא הקצרנית הבי מהירה שיש,״ העידו עליה
חברותיה, קצרניות, עובדות ממשלה אף הן.

|ליך ע!ל !11ך!|1

טה ונחבאה
דיברה, אך
ידידות, עימן

יוצג על-ידי דינה
לביא, שהיתה שק *
19 11
אל הכלים. על ״מכון וייצמן״ לא
מצאה לה מיספר מצומצם של
ישבה ושוחחה בשקט על אירגונן.

ף* מיפגש שהתקיים ביום
י י הרביעי אחרי־הצהריים הכנים
את הירושלמיות ללחץ. הן רצו
להספיק ולחזור לירושלים, כדי
לחזות במישחק הכדורסל בטלוויזיה•
״מה יהיה עם הממשלה?״
שאלתי את אחת מהן. היא חייכה
אלי בחשדנות והשיבה בשאלה:
״יש עוד ממשלה?״
דק המזכירות של היהלומנים,
שבאו, אגב, ללא יהלומי־עגיל או
יהלומי-טבעת, ששו לשוחח על דה
ועל הא. עוזרתו של דן פתיר
התיישבה ליד מזכירתו של מנחם
בגיר מתוך הרגל כנראה. אסתר
נחמני, מזכירתו של בורג, הסבירה
לי כי מזכירת-שר זה יותר
מאשר ראש־לישכה של שר. הש תכנעתי.

סעד מודתדא

ורם ארידוד

שגריר מצריים בישראל
שר־האוצר החדש, יוצג על־ידי מזיוצג
על־ידי מזכירתו. י
כירתו נעמי זאגא, שהחמיצה פנים
וופא שנודה• היא נאה למיפגש זה בפעם הראשונה.
ולא רצתה למסור דבר על הבוס, על עבודתה, או על עצמה.

כל אחת ״ונשאלה על הבוס,
סירבה להשיב. אפילו מחמאות לא
רצו לחלוק להם, מתוך חשש שמא
יפלטו מילה לא נכונה.

בגדי-ים
נועזים
* ¥לי שליו, עוזרתו של דן
פתיר, המתגוררת בהרצליה,
נוסעת בכל בוקר עם מכוניתה

יוסף סרג

לביתו של פתיר, מחנה אותה
שם ונוסעת עם דן לירושלים. גם
יונה קלימוכיצקי, המתגוררת
בבת־ים, נוסעת בכל בוקר לירושלים.
השתיים לא התלוננו על
עבודה קשה או על קשיים עם הבוס,
הן באו ליהנות. ואמנם הת צוגה,
שהוקדשה לבגדי־ים־וחוף לעונת
הקיץ הבאה, היתה מרהיבה
ביותר. מעטות מאוד מבין המזכירות
תעזנה ללבוש בגדי־ים נועזים,
כאותם שהוצגו באותו ערב.
אך ליהנות אפשר.

אפריים דובינסקי

חטיבת אפריקה בחברה, יוצג על־ידי חווה עמיר.

שימחה א וליו

שר״הפנים, יוצג בכבוד על־ידי
מזכירתו הירושלמית אסתר
נחמני. חוש ההומור של הבוס שלה דבק גם בה.

יוצג על־ידי דפנח בר־לב הבלונדית.
בתחילה היתה דפנח חשדנית, אך
הפגינה חוש הומור והתלוצצה עם מזכירות אחרות של שרי ממשלה.

סס דואיס
קריקלר,

עובדת

ל 1[|3ך| 1י ן 11^ 1111 מזכירה בחברת יחלו|
מי-איריס בביוב :״אנ״

חנו לא מכוסות ביהלומים, כפי שכולם חושבים.״

שגריר ארצות״חברית בישראל,
איננו הבוס הישיר של אן
בכירה בשגרירות האמריקאית.

הוא לא בדיוק הבוס של

טלי שליו, כי היא אינה

מזכירתו אלא עוזרתו. לידה ישבה מזכירת בגין.

213

האיש המספד על פשעים שלא פוענח! הנא
שהתנתה על החקירה של פר שת 0־01
! את הכלכלה הישראלית
הישווה יעקובי לסיפור הבא
על נשיא ארצות־הברית ל שעבר,
ג׳רלד פורז* .רופאו
המליץ לפניו לרוץ מדי בוקר,
כדי לחשוב בצלילות־דעת.
אך פעם אחת סילפן פורד לרופא
ואמר לו :״אני נמצא
100 קילומטרים מן הבית, ולא
יודע איך לחזור.״ הוסיף יע־קובי
:״במצב כזה נמצאת
כיום הכלכלה בארץ.״

את כרמליטה
למשקה אישי
העשוי בסגנון
שלכם, לאנשים
שאתם אוהבים.
שתו והגישו
ברמליטה סנגריה
קראו חם, לבר,
בזוגות, במסיבה
ובכל מקום.

0שגריר ישריל במצריים,
א? י הו בן־אלישר ואשתו
ני צ ה, התגוררו במשך שיבער,
חודשים במלון שרתו! ב־קאהיר,
עד שמצאו דירה מתאימה.
במשך כל אותה תקופה
חיפשו השניים מקום הולם
לגור בו, ולכן לא פירקו את
כל המיזוודות שלהם. עכשיו,
מזה חודשיים, הם מתגוררים
בביתם החדש בשכונת מעאדי,
ועדיין לא הספיקו לפרוק את
כל מיזוודותיהם. בארץ טוענים

מוצא כי משהו אינו כשורה,
הוא מטלפן מיד לאחראים על
נקיון העיר, ומעיר להם על כה בוועדה לעלייה וקליטה
בכנסת דנו על הירידה, ובין
היתר הועלתה ההצעה להקמת
יחידת־מילואים בעיר אמריקאית,
כדי שהיה נוח לגייס את
אנשי־המילואים שבין היורדים.
העיר על כך ח״כ עוזי כר״
ע ם :״אני כבר רואה שני
יורדים נפגשים בתחנת־הרב-
בת, והאחד אומר לשני :״קיבלתי
העברה ליחידת־מילואים
חדשה בלאס־וגאס.״
בכנס־חירום של מחלקת
הגינון ברשויות המקומיות
אמר חבר־ההנהלה של
המועצה לארץ ישראל יפח,
יצחק ליבני :״אני מתריע
מפני הסכנה הצהובה.״ בהתכוונו
לכך שכל הצמחים יק-
מלו ויתייבשו. עוד אמר :
״תנו לאלף פרחים לפרוח,״—,

אמרתו של מנהיג סין העממית
לשעבר, מ אן צ ח־טונג,
שהתכוון בזמנו לפריחה
תרבותית. ליבני ציטט גם
את הסופר עמום עוז, ש הסביר
פעם מדוע נבנתה תל-
אביב כשגבה אל הים .״זו מנטליות
של יהודים מן העיירה,
שגרו ליד יערות שבהם היו
גזלנים וחמסנים.״ השבוע ביק רו
ליבני ואשתו, אתי, במצריים.
8ניצב־מישנה
שלמח
גל, שהתמנה השבוע כחוקר
בפרשת עמוס ברגש ;וצח
רחל הילד, הוא בעל תוכנית
הרדיו 9איקס, המשודרת אחת
לחודש, והדנה בפשעים שלא
פוענחו. כאשר התחיל גל בתוכנית
היה בדרגת סגן־ניצב.
81 מנכ״ל מישרד־האוצר
לשעבר, הד״ר יעקב ארגון,
אמר על הכלכלה הישראלית:
״זה כמו לצוות על אדם חולה
להתנהג כמו אדם בריא. הוא

ברמליטה ונש

חממו את הכרמליטוז בסיר
טנזוק,הוסיפו פלחי פרי הדר
טבטי, פיחת הטונה וקינמון
לפי הטטם.

ברמליטה קר
הוסיפו לכרמליטה קוביות קרח.
פלחי לימון, או פרי הדר אחר.
פלחי תפוחי טץ, וקינמון
לפי הטטם.

| 1¥וךיןל ;? 1ך י1ן ד איש ״קול ישראל״ ,החליט להשתתף בתחרות לזלילת המבורגרים, שנערכה
1 1 השבוע בתל־אביב .״רציתי לדעת כיצד מרגיש אחד שאוכל הרבה המבור־גרים,
לכן נכנסתי לתחרות,״ טען, אך פרש ממנה אחרי ההמבורגר השלישי. תוך כדי התחרות ראיין
מיכה את שאר המשתתפים. בתחרות זכה חייל צעיר, שזלל במשך חצי שעה שמונה המבורגרים.

עלול למות. לדבר על כלכלה
ועל ביטחון בלי לערבב בתוכו
פוליטיקה, זו שגיאה שקיימת
בכל המיפלגות, חוץ מן ה־מיפלגה
שלי.״ ארנון הוא חבר
הנהלת של״י.
81 בנקובר מחברת העובדים
סיפר :״במישרד־התעשייה כתוב
על דלת השירותים, :עז בו
את השירותים ועברו לייצור.׳
אך מיספר המועסקים
בתעשייה ירד לאחרונה.״
81 מנכ״ל הבנק לפיתוח התעשייה,
משה מנדלכאום,
אמר :״השקעות זה כמו חיי־נישואין.
לא כל־כך טוב כמו
שהרווקים חושבים, ולא כל־כך
גרוע כמו שהנשואים חוש בים.״
81ח״כ
עדי אמוראי אמר
שהאינפלציה הישראלית היא
מעשה של כחול-לבן.
81 בפאריס נערכה מסיבת-
עתונאים לח״כ שימעון פרס,
לפני עוזבו. הוא נשאל על-
ידי העתונאית השמאלנית
ג׳וזט אלייה אם הוא מתכוון
להמשיך במדיניות של
קודמו, מנחם בגין. השיב לו
פרם :״אני מבקש להזכיר לך
שהוא עדיין לא קודמי, כיוון
שאני עדיין לא נבחרתי.״
81 בישיבת ועד עובדי
חברת החשמל באחד הלילות
השבוע אמר שר־האנרגיה,
יצחק מודעי, ליושב-ראש
האיגוד המיקצועי בהסתדרות,
ישראל קיסר :״כל
מה שחשוב לד זה הפוליטיקה.״
ענה לו קיסר :״זה
לא נכון, כי אילו רציתי לע סוק
רק בפוליטיקה, לא הייתי
בא לכאן ב־ 2אחרי חצות
עם הצוות שלי, כדי לפתור
בעיות של סיכסוכי-עבודה.״
קיסר מכנה את הצוות שלו
בשם ״הלהקה הלילית,״ בשל
העובדה כי את מרבית הפעולות
שלהם הם מבצעים ב שעות
הלילה.
! 8בשבועון כספים מצט טים
את עוזרת־הבית של שר-
האוצר, יורם ארידור. מספרת
שושנה אלקריז :״הוא
יצליח בתפקידו, כי קודם היו
לו שישה תיקים והוא התגבר

כי עכשיו זה לא יהיה נחוץ
עוד, כי בקרוב יסיים בן-
אלישר את תפקידו כשגריר
ישראל במצריים ויוחלף במישהו
אחר. השבוע הופיעה
בפעם הראשונה תמונתם באחד
ממדורי־הרכילות של עיתוני
קאהיר, כשהם מבקרים
בתערוכת־ד,ציורים של הצייר
המצרי סאמק אד־כנאגי,
שהתקיימה בשכונת היוקרה
של קאהיר, זמאלק.
! 8בטלוויזיה הישראלית
מצלמים סידרה מקורית הדשה
בשם חדר׳ המורים. שני כותביה,
הבמאי־תסריטאי א בי
כחן ויונתן ארדד, הגישו
את התפטרותם מכתיבת התסריטים
לפני כמה ימים. הסיבה:
התסריטאים לא הצליחו
להגיע לעמק-השווה בעניין ה תשלום
המגיע להם עבור ה־סידרה•
,והם מתנגדים לצנזורה
שרוצים לערוך בה אנשי הס תדרות
המורים.
81 ראש עיריית חיפה,
אריה גוראל, מצא דרך לבדוק
את נקיון עירו. כאשר
הוא עסוק כמתנדב במיש־מר־ה,אזרחי,
הוא מסייר בניידת
שלהם ובודק באותה הזדמנות
את הנקיון. כאשר הוא

214

בוני ננטון

מי שחיתת נערת ״פליי״בוי״ לפני כמה שנים, וחברתו של וזמוציא־לאור
של הירחון, יו הפנר, משתתפת עתה בסרט חדש שמביים בועז דוידזון,
בשם ״הקומה ה״13״ .בתמונה מדגים בועז לפני ברבי את אחת הפעולות שעליה לבצע בסרט.
בימים אלה נמצא בועז בישראל, לרגל הקרנת הבכורה של סירטו החדש ,״שיפשוף נעים״.
ה עו ל ס הז ה 2266

בלתים
עליהם. בשביל אדם כמוהו
שני תיקים זה מעט. אם הוא
נתן עד עכשיו עצות טובות
לאחרים, מה כן ומה לא לעשות,
אז הוא בטח טוב לתת
עצות לעצמו.״
׳01 כאשר נשאלה אם יש
לשר מקלט של טלוויזיה צבעונית
השיבה בחיוב, וכאשר
נשאלה מתי קנה אותו, השיבה
:״הוא לא קנה, הוא קיבל
אותו במתנה.״
1באותו שבועון מספר

מאת דניאלה שמי

מסביר כי ראה, אבל לא שמע
את מה שאירע בתקרית מסו־יימת.
העד השני מצהיר כי
הוא שמע, אבל לא ראה מה
שהתחולל. ואילו השופט, שלא
ראה ולא שמע, מחליט • מה
באמת קרה שם. העיקר שהצדק
יוצא לאור.״
01 בפתיחה של סניף מיפ-
לגת רפ״י בירושלים אמר יו־שב־ראש
הסניף, עורד־הדין
מתי עצמץ :״המקום צר
מהכיל את כל הנוכחים, משום

ציירת שעלתה לפני שנים אחדות
1*1111י ל ׳*1111119111
מצרפת לישראל פותחת תערוכה
# 1# 1#1 114111
ראשונה שלה בחודש הבא. שנטל היא בתו של קלונל צרפתי
בשם פרנסואה קמוסל, שהיה עוזרו של שארל דה־גול. בימים אלה
פירסם האב שני ספרים. האחד העוסק בתקופת פהונתו אצל
דה־גול, והשני תוקף את מדיניותו של נשיא צרפת, ולארי ז׳יסקאר־ד׳סטאן,
בבל הנוגע לישראל. בתמונה: שנטל במסיבה עם חברה
הקבוע, אלי זילבר, דובר מישרד־החקלאות, בעבר דובר במישטרה.

נגד בנק ישראל לשעבר,
משה זנ כ ר, מדוע אינו רוצה
להיות שר־האוצר בממשלת ה מערך
הבאה, אם תקום. אומר
זנבר :״הפיקח יודע איך לצאת
מן הפח, והחכם יודע איך
לא ליפול בתוכו. אינני רוצה
להיות שר־אוצר, מפני שיש
כאלה שמתים לעשות זאת,
והם בוודאי יפריעו לי. תפקיד
שר־האוצר דורש התמסרות
של 24 שעות ביממה, אם
לא יותר מזה, ופשוט לא נשאר
זמן גם לעשות מילחמות,
ואני יודע שלא יתנו לי לחיות.
שר־אוצר צריך שיהיה
לו גיבוי מיפלגתי, וכולם צריכים
לעזור לו. אינני רואה
שיש לי הגיבוי ומכיוון שכך,
אינני רוצה להיכשל מראש.
אצלי הם יחפשו את הטעוייית״
הרמז של זנבר היא לאויבו,
האוצר, לתפקיד המועמד

^ יעקב לוויגסון.

0פרקליט המדינה ג כ רי ־
\ אל כך מספר על מה שקורה
״עד אחד
בבתי-המישפט :
ה עו ל ם הז ה 2266

שכאשר ביקשנו מייגאל
הורכיץ כסף לשכירת מישרד
גדול יותר, השיב, :אין לי׳.״
01 כאשר שאל ייגאל הור-
ביץ את שר־הבריאות, אליעזר
שוסטק, מדוע כינה אותו
״פרד״ בישיבת־הממשלה האחרונה,
השיב לו שוסטק :
״בפעם הקודמת, כשהגשת
התפטרות, הייתי אני בע״ניך
שפן. על פי אותם סמלים
זואולוגיים, נתתי לך את הכינוי
שלך.״
01 באחת ההרצאות שנשא
השדר חיים יכין הוא טען
כי רמת הטלוויזיה הישראלית
נמוכה ביותר והיא נראית לו
כ״טלוויזיית בורקס״ .ההוכחה
לכך :״אשת־השנה של הטלוויזיה
היא מאדאם שיבוטרו.״
01 העיתונאי אמכון אכי
רמוכיץ טוען :״למה מת רגשים
כל כך משיווק: בלות
מנהלל? הרי יש נבלה מנהלל,
שכבר 25 שנים מסתובבת בינינו

ירוחם משל, חילל זיידל, יורם ארידור ואריק שרון במסיבת השגריר חמצרי

למה למה?־ למה?־
לפני שנד, ר,ודעתי כי במחצית פברואר 1981 אתפטר
מן הכנסת. המועד מתקרב, ובשבוע שעבר הודעתי על
כוונתי לפרוש.
הייתי בטוח שרבים ישמחו על כך, וקיוויתי בסתר
ליבי כי אחדים, אולי, יצטערו על כך במיקצת. אך לא
הייתי מוכן לתגובה שבאה.
תדהמה. תמיהה. ניחושים. ספקנות.
עשרות חברי־כנסת שאלו אותי בתימהון גלוי :״מה,
נכון מה ששמעתי• ,שאתה עומד לקיים את ההסכם?״
״שטויות,״ חייכו אחרים .״זה טריק. נראה מה שהוא
יעשר, באמת !״
״חשבון מתוחכם,״ אמר אחד העיתונאים בהערצה.
״הממזר הזה עושה את זה כדי שלקראת הכנסת הבאה...״
״אבל למה?״ חזרה השאלה שוב ושוב ,״למה אתה
עושה את זה?״
במשך כל השבוע מצאתי
את עצמי בעמדה ישל מי
שנאלץ להתגונן ולהתנצל.
ולא עזרה התשובה הפשוטה
בתכלית: אני עושה
את זה מפני שהבטחתי
לעשות את זה. הסכמתי,
ואבא שלי לימד אותי ש צריכים
לקיים הסכמים.
(הוא חי עד יומו האחרון
באמונתו זו, ואף שילם
את מלוא מחירה. מכיוון
שלא היד, אז מקובל ב־ארץ־ישראל
לקיים הסכמים

ולפרוע שטרות, הפסיד תוך
שנה את כל ההון שהביא
צאדל• ,
עימו ארצה — אלף פונטים
אנגליים טובים, שערכם, במושגים של ימינו, כעשרה
מיליון לירות).
אני אוהב את העבודה הפרלמנטרית. לא פעם תיסכלה
אותי, ולפעמים אף ייאשה אותי. הרבה דברים המתרחשים
בכנסת מעוררים בי שאט־נפש. אלף פעמים אמרתי
לעצמי: הרי זה ביזבוז גמור של זמן ! אך לא פעם
היתר, לי ההרגשה שאני תורם מחשבה חדשה, שתינבוט
ברבות הימים. או שאני מנהל מאבק חשוב, שאין לו
מתנדבים אחרים. לא פעם השמעתי קול־מחאד • ,ביודעי
שזה לא יעזור, אך הרגשתי בליבי שחשוב שהדברים
יירשמו בדיברי־הכנסת — ולו רק כדי שבעוד מאה שנד,
יבוא היסטוריון, יקרא את העמודים שהצהיבו (או את
המיקרדפילם) ויגיד: היה אחד שהזהיר, שהתריע,
שהתנגד.
עזרה לי גם המוזשבה שאולי איני הפרלמנטר הגרוע
ביותר במושבן.
אני מאמין שהעבודה הפרלמנטרית חשובה. אך קיומו
של הסכם חשוב יותר. מה גם שזהו הסכם שאני עצמי
הצעתי אותו.
עם הקמת של״י נחתם הסכם־רוטציה, שאמר כי
שלושת המועמדים הראשונים לא יכהנו קדנציה מלאה.
הסכם זה התקיים במלואו כאשר התפטר לובה אליאב
לטובתי וכאשר התפטר מאיר פעיל לטובת המועמד
הרביעי. מאחר שנכנסתי רק באמצע הקדנציה, מילאתי
שני הסכם זה אוטומטית.
אך הצעתי לקיים סיבוב נוסף, ולהכניס לכנסת, לפני
תום כהונתה, עוד שני חברים -כדי לתת להם הזדמנות
להוכיח את עצמם.
אני זוכר את הרגע שבו החלטתי על כך. נסעתי
במונית ברחוב הראשי של גיזה, אי־ישם בין דירתו
של אנוור אל־סאדאת ומלון שרתון, ומסביבי המה הרחוב
המצרי. ידעתי שתוך כמה ימים אחזור לכנסת, אחרי
היעדרות של חמש שנים ממנה.
הייתי בדרכי חזרה מביקור אצל סופר מצרי זקן
וחכם. עיכלתי את רישמי השיחה. עלתה בי השאלה
מה חשוב יותר: כתיבת ספר, שהשפעתו איטית אך
יסודית, או עבודה פרלמנטרית, שהשפעתה מיידית אך
חולפת? לא יכולתי להחליט, אך קבעתי לעצמי: הפעם
אכהן בכנסת רק שנתיים, ואתפטר לפני סיום הכהונה.
החלטה זו נבעה גם מן הידיעה כי במקומי ייכנס
לכנסת אדם שאני מוקיר ומחבב אותו: ואליד צאדק,
מחנך ערבי צעיר, בעל גאווה לאומית ושוחר-ישל׳ום
אמיתי.
הכרזתי על־כך מייד עם כניסתי לכנסת. חזרתי על־כך
ביתר תוקף כאשר עמדו להתבצע החילופים בין פעיל
וסעדיה מרציאנו ,׳והודעתי זו הקלה על ביצועם.
בחיים המדיניים, אפשר תמיד למצוא סיבה משכנעת
להפרת הסכמים. כשזה דרוש, נמצא יתמיד עניין אידיאו לוגי
חשוב ביותר, המחייב את בעל־ההבטחה, מטעמים
לאומיים עקרוניים, להתכחש להבטחתו. אפשר לפרוש,
לחולל פילוג. להתלונן על עוול משווע. אין קל מזה.
הפעם זה היה עוד יותר קל, מאחר שהמועמד הרביעי
הפר כבר את הבטחתו, ובכך יציר מצב פלתי־צפוי.
ההחלטה על התפזרות הכנסת סיפקה תירוץ נוסף.
ואכן, באו אלי נמה וכמה יועצים שהשיאו לי עצות
מעין אלה.

הן לא יכילו לעמוד מול העצה הפשוטה של אבא
שלי, לפני שנים הרבה: אל תבטיח אם אינך בטוח
שתרצה לקיים. אך אם הבטחת — יקיים את ההסכם.

מבית־אלפא עד נהלל
משהו מוזר קרה לי.
צפיתי לפני שבוע בפרק של עמוד האש, ולפתע השתי
שעיני דומעות.
הייתי לבדי. ילא הייתי נתון במצב־רוח רגשני במייוחד.
אז מה קרה לי, לכל הרוחות?
על המירקע לא הוצגה באותו רגע סצנה מזעזעת,
׳שום זוועה שיל פוגרום.
להיפך, הקרינו קטע שכולו קיטש טהור. הוא נלקח,
כנראה, מסרט־תעמולה ישן של הקרן הקיימת.
אני זוכר היטב עד כמה שנאתי סרטים אלה בימים
ההם, כיצד צחקתי מהם. הם היו חיקויים עלובים של
סרטי־תעמולה סובייטיים, מעשי-הזוועה התרבותיים של
ימי סטאלין.
״ והנה, כשראיתי את הקטע הזה, דמעו עיני.
״״ חברי־קיב׳וץ ״(אמיתיים או ..מחופשים) !שרים שיר,
שאהפתיו תמיד :״טל מלמטה ולבנה מעל /מבית־אלפא
עד נהלל״...
מישהו מנגן ושר. החברים קמים מהשולחנות בחדר־האוכל
ומתקהלים סביב הפסנתר. אשה — סליחה, בחורה
— תולה כביסה ושרה. רפתן חולב ושר.

משכיר את החסקה. לולא העסק הצדדי הזה, לא היה
נמצא מציל אמיתי שיעסוק בעבודה מתישה זו.
המצילים הראשונים שהכרתי יצאו מזמן בדימוס,
אך אפשר עדיין לראותם על שפת־הים. אין הם יכולים
להיפרד ממנה. הם משגיחים מזוויות־עיניהם על הדור
החדש של המצילים. אנחנו נפגשים על החסקות מול
דן ורמאדה ושרתון.
ומדוע אני מזכיר דברים אלה, הידועים לכל?
מפני שנרקמת עתה מזימה המסמרת את שערו של
כל שוחר-חסקר, ואוהב־שפת־הים: צ׳יצ׳ רוצה לקחת את
החסקות מן המצילים. הוא רוצה ״להסדיר״ את העניין,
לתת זכיונות, להפקיד פקידים, לדאוג שייגבו דמי-
שכירות ומה לא. בקיצור, הוא רוצה לספח את שפת־הים
למדינת הבורסה, הפקידים ועורכי־הדין.
אני רוצה לזעוק, להתחנן, להפציר, לאיים: הנח
לזה! אל תקלקל לנו! חדל־נא מן המילחמה שאתה
מנהל במצילים מזה כמה שנים, בהפסקות שבין מיל-
חמותיך בכלבים ובחתולים.
החסקה שייכת למציל כשם שהפלאפל שייך לפיתה.
זהו חלק מארץ־ישראל, מתל-אביב. אם נצטרך להתדיין
בשפת־הים עם פקידים ולשלם לבעלי־זכיון תמורת
קבלה וחותמת־גומי — זה יימאס על כולנו. זה יימאס
על אלפי הנערים והנערות, תלמידי־הגימנסיות ובני-
השכונות, שההסקה מוציאה אותם מדי שנה אל הים.
עוד משהו מיוחד, יפה, אמיתי, ימות.
דחילק, צ׳יצ׳ — מצא לך משהו אחר לענות בו!

עוזי!הנמרים

ואני כימעט בכיתי. על מה? על ארץ־ישראל שהייתה?
על התום שאבד? על חברה שחלפה לבלי שוב — חברת
נעורינו.
קיוויתי שסידרה זו ״תדליק״ את הארץ, ותשבית את
התנועה ׳ברחובות כמו תחרות בין מכבי תל־אביב וצסק״א
מוסקווה. נראה לי שזה לא קרה. הבל.
מסתבר כי דרשם ״ציונות״ מרתיע. וזה מוזר. אם
תשאלו כימעט כל אדם במדינה אם הוא ציוני, ישיב
בתוקף :״בוודאי! איזו שאלה?״ אם ירצה לקלל יריב
פוליטי -יטיח בפניו :״אתה אנטי־ציוני !״ אבל אם
יציגו לו סידרה מצויינת על הציונות, הוא עלול לפהק
ולעבור לערוץ הירדני, עוד לפני שהתחיל הפרק.
ובקשה קטנטנה לעורכי הסיידרה: אנא ! הניחו לאדם
לדבר כלשונו! כאשר חיכמת אל־מצרי, מי שהיה יו״ד
הפרלמנט הירדני, מספר כי ״הערבים הפלסטיניים התנגדו
להצהרת־בלפור,״ מדוע כותב המתרגם כי ״ערביי ארץ־
ישראל״ הם שהתנגדו?
האם לא היה די להוסיף, בסוף הפרק, הערה מטעם
תומי לפיד כי ״בכל מקום שבו נאמר בסידרה זו, ערבים
פלסטיניים׳ הכוונה היא ל,ערביי ארץ־ישראל כפי
שכתב ראש־ממשלתנו הנאור בקמם־דייוויד?

צ יצי אינו מבין
אני אוהב לרכוב על סוסים ועל חסקות.
כן, אני יודע — הסום הוא בעל־חיים, החסקה היא
חפץ. אבל כשאתה עומד על חסקה אינך מתייחס אליה
כאל חפץ. תחת רגליך זהו יצור חי, ותנועתו על פני
הגלים דומה לתנועת הסוס הדוהר.
תל-אביב לא היתה תל-אביב, לולא היה לה הים.
והים לא היה ים׳ לולא היו בו חסקות, שאפשר לרכב
עליהן בכל עת.
מסביב לחסקות. קם הווי בן עשרות שנים. הוא קשור
קשר בל־ינותק במצילים. המציל חותר בחסקה. המציל

חוששני שהרגזתי בשבוע שעבר את שר־חוצנו, יצחק
׳שמיר.
הוא נאם על כוונתה של גרמניה המערבית לשגר
טנקים מדגם נמר לערב הסעודית. הוא רגז. הוא זעם.
איך מעזה גרמניה, כך שאל ׳בחרון־אף, לשלוח נשק
לאיזור־מתיחות? האם אין היא חייבת להימנע ממכירת
נשק למדינות העלולות להשתמש בו כדי לתקוף את
שכניהן?
הפסקתי אותו ושאלתי, באדיבות, אם ישראל עצמה
נוהגת על פי כללים אלה.
״איזו מין השוואה היא זו?״ קרא שמיר בתדהמה.
לרגע סברתי שהוא מתלוצץ. אך מייד הבחנתי שאין
זה כך .׳שמיר הוא איש הגון, אדיב, ישר. אבל אין
הוא משופע בחוש־הומור. ובוודאי לא כשמדובר בעניינים
כה רציניים.
ילא, שאלתו הריטורית היתה רצינית לגמרי. הוא
יתמה מה הדמיון בין מישלוח נשק למדינה העלולה
להשתמש בו נגד ישראל
ובין מישלוח נשק ישראלי
למדינה העלולה להשתמש
בו נגד מדינה אחרת.
הרי זה לא אותו הדבר!
ישראל היא מדינת־היהו-
דים, והיהודים עברו את
השואה הנוראה, פרי ידיהם
של הנאצים. לא היתד, שואה
בניקאראגואה.
ולא באירן.
אדם -נורמלי אינו יכול
להשוות.
הצרה שלי היא שאני
עורך מדי פעם השוואות
ששום אדם נורמלי ביש ראל
אינו עורך אותן. ילד שמיר יהודי בשם מוישד, שנרצח
על־ידי קארל׳גוסטאב גרמני בגטו ורשה — האם מותר
להשוות אותו ליד בשם חיואן שנרצח על־ידי עוזי ישראלי
בניקאראגואה? נכון, מוישה היה אחד מבין מיליון
ילדי יהודים, שנרצחו בשואה. ואילו חואן היה, בסך
הכל, אחד ממאות ילדים שנרצחו ב׳ניקאראגואה. ועזיז
היה אחד מכמה אלפי ילדים שנרצחו, שוב בעזרת עוזים
ישראליים, על-ידי אידי אמין, כשהיה עדיין ידידנו.
אבל מוישה היה אחד׳ וחואן היה אחד, ועזיז היה
אחד. לאביו ולאמו היה ילד יחידי.
ילא. עם כל הכבוד, אדוני שר־החוץ, אני משווה.
אני מתקומם בכל ליבי נגד כוונת הגרמנים למכור נשק
לסעודיה. ואני מתקומם בכל ליבי נגד מכירת נשק
ישראלי למישטרי־טרור שונים בעולם. אם אני פז לשר
הגרמני ,׳שאמר כי יש להתחשב באבטלה השוררת בארצו
ולמכור נשק כדי לספק מקומות־עבודה, אץ לי ברירה
אלא לבוז לישראלים המשתמשים באותו הנימוק עצמו.
מוסר אחד לכל. והמוסר הזה אומר: אסור למכור
נשק לממשלה העלולה להשתמש בו כדי לרצוח את תושבי
שכנתה, או את תושביה שלה עצמה. אם זה גורם לאובדן
מקומות־׳עבוידה — אין זה משנה דבר. אם הטלוויזיה
הישראלית תשדר במשך כמה דקות חירח׳ור של גוסס,
עובדי חרושת-ה׳נשק, נשותיהם וילדיהם.

שנז־־ז!
אחרי הליכוד יבזא המערך. מה בוא אחד המערך?
^ שכנו סבים אחד השולחנות העגולים
(?גדולים במיזנון חברי־הכנסת — ח״כים
מסיעות שונות, עיתונאים בכירים. פרשנים.
ישיבת המליאה הסתיימה. אכלנו,
שתינו, גילגלנו שיחה בטלה.

נות אישיות אחרות. דה־גול היה אדם
מסוגר, מופנם, מנותק. הוא היה אנאלי-
טיקן. היתד, ליו תפיסת־עולם מגובשת
מאוד, שמרנית ומרחיקת־ראות כאחת.

הגוליזם הווייצמי הוא אפשרות
אחת. אך לא היחידה.

״מה שמדאיג אותי,״ אמר אחד
האתונאים ,״הוא מה שיקרה
אחרי המערך.״

הוא לא הסביר. הסתבר ישנם לא היה
צורך להסביר. הכל הבינו בדיוק למה
הוא מתכוון. משמע ׳שהכל כבר חשבו על
כך, בצורה זו או אחרת.
״אני יודע מה יקרה ב״,1981״ אמר
העיתונאי .״אמל מה יקדה ב״ 1 1985״

״או ב־4א*,15״ תיקו אותו אחד
הח״כים.

0לא ייענו ׳תפילותיו של מנחם
ד * בגין יעלה המערך לשילטון ב*.1981
גודל הרוב שלו אינו חשוב. הוא
מקווה למשיג רוב מוחלט. יש מומחים
המשערים שיהיה לו רוב קטן יותר. אך
בעצם אין לכך ׳חשיבות רבה, בך או כך
יקים המערך קואליציה ועם המפד״ל ו/או
אגודת־ישראל ו/יאו רפ״י של ייגאל הוד־ביץ.
תיתכן גם הצטרפות הליברלים.

תמימים יכולים להאמין כי הרכב
זה או אחר של ממשלת-המערף
ישנה הרכה. האמת היא שההרכב
ישנה אף מעט, אם כיכלל. כי
אין הכדל מהותי כין כל המיפל
גות האלה. כולן שייכות לאותו
המימסד, דוגלות כאותן השיטות.

האם חשוב פל־כך אם המועצה המקומית
ושל קריית־תישעה תעביר את כספי מיש-
רד־הפנים לכולל על־שם הרב איצ׳ה־מאיר
ברמלה או לביית־הפועלים על-שם ברל
רבינוביץ בלוד ז או אם המניות של החברה
המונופוליסטית זהובים יימכרו ב־חצי־חינם
למיליארדר גולדברג מבוסטון,
ידידו של שימעון פרס, או למיליארדר
זילברברג מבריסל, ידידו של ייגאל הור-
ביץ ז אם אדמות השרון יימסרו במתנה
לקבלן אדלשטיין מהמערך או לקבלן ג די ד
שטיין מהמפד״לן
מיפלגת־ד,עבודה זקוקה לדתיים, כדי
לשמור על השקט ולהימנע מלהיות תלוייה
במפ״ם. לכן ׳תקום קואליציה גם אם יהיה
למערך רוב מוחלט. כך זה היה ב,1974-
כאשר צירף המערך לממשלה את הדתיים
לממשלה, שבה היה לה רוב בילעדיהם, וכך
יהיה ב.1981-
הוא הדין לגבי שותפות אפשרית עם
רפ״י. שימעון פרם וייגאל הורביץ צמחו
יעל אותו העץ. שניהם היו גערי-טיפוחים
של דויד בן־גוריון, שניהם הצטרפו ל־רפ״י,
לשניהם אותה השקפת־עולם. הורביץ
ימצא בקלות את מקומו בממשלה הבאה,
עם משה דיין ובילעדיו.

כל החכורה הזאת שייכת לאותו
המעמד חחכרתי-הכלכלי, וחבריה
שותפים לאותה השקסת־עולם כל לית.

זהו
המעמד המנהל שצמח במדינה —
מעמד הכולל את המנכ״לים ׳והגנרלים,
העסקנים הבכירים והפקידים הבכירים, את
המיליונרים וראשי החברות ההסתדרותיות.

החלוקה
על פי המיפלגות היא
מיקרית. המשותף כין חברי מעמד
זה עולה כהרבה על המפריד.
הגישה המדינית, החברתית והכלכלית
של חברי מעמד זה נובעת מן׳האינטרסים
שלהם — ועל כן ההבדלים הרעיוניים
והמדיניים בין מיפלגות-המימסד הם מיז־עריים.
עמום הדר יכול היה להיות בליכוד,
יחזקאל פלומין יכול היה להיות במערך,
הורביץ ודיין כבר היו גם פה וגם שם.

השאלה אינה מה כדיוק יהיה
הרכב ממשלת־המערך, אלא מה
יהיה גורלה.

כל היושבים מסביב לשולחן היתד.
/הערבה פסימית מאוד לגבי סיכויי
הממשלה הבאה.
מובן שבחיים המדיניים יכולות יתמיד
לחול הפתעות. אם אלוהים רוצה, גם
׳מטאטא יכול לירות.
יתכן כי שמעון פרם יתגלה לפתע

כאישיות כאריזמטית וכמנהיג תקיף ונבון.
יתכן כי יעקוב לווינסון יתגלה ילא רק
כבנקאי מוכשר, אלא גם כאשף הכלכלה
הלאומית.
יתכן כי אבא אבן יתגלה כמדינאי
סמכותי, מיקבי ונועז, המוכן להילחם
על דיעותיו.

בתהליך של שחיקה מתמדת — ובבוא
המשבר, יהיר, עצם כושר־החיות שלהם
מוטל בספק חמור.
הממשלה הפכה מוסד־של־בדיחות. כך
זה היה בימי רבין, כך זה בימי בגין, כך
זה יהיה׳ קרוב לוודאי, בימי פרס.
הכנסת נמצאת בתהליך של הידרדרות
הרת־אסון. מסמי פלאטו־ישרון ועד ג׳בר
מועדי, משמואל רכטמן ועד אהרון אבו־חצירא,
מהפליטים העוברים־לסוחר של
ד״ש ועד לסוחרים הממיולחים של אגודת-
ישראל — התמונה היא עגומה.
אי־שם לאורך הדרך תישמע הדרישה
להקמת ״ממשלת ליכוד לאומי״ ,קואליציה
של העיוור עם הפיסח, כאילו יהיה בכך
שינוי כלשהו.

יתכן. בהחלט יתכן. אך איש מן
המסובים לשולחן לא האמין ככך.

הדיעה הכללית היתד. כי הממשלה הבאה
ישל המערך תהיה דומה מאוד לממשלה
האחרונה של המערך. פרם יבוא במקום
רבץ: בר־לב במקום פרם: אבן במקום
אלון, שבא במקום אבן: לווינסון יבוא
סוף־סוף במקום רבינוביץ. אז מהן

כארבע השנים האחרונות לא

ן \ ם ויי צ מן דו מ ה -או רוצה להי-
>* דמוית — לדד,־וגול: הרי אריק שרון
דומה לראשי האדאה־אס.
האו־אה־אס היה האירגון הצבאי החשאי
של המתנחלים הצרפתיים באלג׳יריה, שהיה
קשור בחשאי בחלק חשוב של צמרת
הצבא הצרפתי. היה בו יותר מקורטוב של
פאשיזם. הוא הרס את הרפובליקה הרביעית,
איים במילחמת־אזרחים, חולל הפיכה
צבאית (׳שנכשלה) ׳נגד דה־גיול, וניסה
לרצוח אותו (פשוטו כמשמעו).

אריק שרון אינו טיפוס המתכנן
לטווח ארוך. מטיכעו, הוא מתרכז
ריכוז מוחלט כיעד הקרוב כיותר
(עתה: תפקיד שר-הכיטחץ) .אך
האינסטינקטים שלו מובילים אותו
ככיוון הרצוי לו.

כל התנחלות הנשיתלית עתה עלי־די אריק
בגדה וברצועה (בעזרת הקולות של ה מערך)
היא מוקש קטלני ׳בדרכה של
המשלה הבאה. במוקדם או במאוחר —
ואני סבור שזה יהיה מוקדם מכפי שסבורים
רבים — יצטרך שימעון פרם ׳לבחור
בין סיכסוך חמור עם ארצות־ד,בריית ובין
סיכסוך מזיויין עם גוש־אמונים: בין התמוטטות
השלום ובין מילחמת־אזרחים.

יש אנשים החושבים לקראת
אפשרות זו. הם רואים לנגד עיניהם
תסריט הדומה מאוד ל״מיצ־עד
על רומא״ באיטליה, שלא לד
כר על סופה של הרפובליקה של
ויימאר כגרמניה.
יהיה איום במילחמת־אזרחים עקובה-
מדם. הממשלה תפסיק לתפקד. הכנסת
תהיה בזוייה בעיני הבריות. האינפלציה
הרקיע שחקים. משבר כלכלי יחריד את
הציבור. המיליציה ישל גוש־אמונים ׳תתבע
את סילוק הבוגדים.
אז תישמע הקריאה המסורתית לאיש
על הסום הלבן, לגבר ש״יקח את העניינים
בידיים״ .ש״יעשה סדר בברדק״.

זה יכול להיות אריק שרון. זה
יכול להיות מישהו אחר. כמה וכמה
מועמדים ככר נרשמים כתור
— כני פלד, יוכל נאמן, ועוד ועוד.

שימעון פרס ויוסף בורג: אחריהם המבול!
חל שום שינוי מהותי כמערך. לא
היה תהליך שי התנערות וחשבון
נפש.

כאחד הימים יקום הציבור ויגיד:

הוא גיסה לעשות זאת, בצורה רפה
ופחדנית, באמצעות ד״׳ש. ההתפוצצות המבישה
של בועת־סבון זו אך הוסיפה
לתיספול.

לאחדים מן המסובים ה״תה הערכה
קודרת עוד יותר: שהממשלה הבאה תהיה
כימעט העתק מדוייק של הממשלה הנוכחית.
״הליקויים
של ממשלת־ד,ליכוד אינם
אופייניים לליכוד דווקא,״ אמר אחד המסובים
.״הם אופייניים לכל המיפלגות.
היחסים האנושיים הירודים, ד,קנוניות ה הדדיות,
חוסר־ד,יכולת לתכנן לטווח ארוך,
הרדיפה אחרי פירסומת אישית זולה,
אי־הנבונות לנקוט עמדות בלתי־פופו־לריות,
העקרות המחשבתית ׳והאפסות המוסרית
— כל אלה משותפים לכולם.
ממשלת־המערך תהיה קצת יותר מיומנת,
קצת יותר מנוסה. אך היא תתחיל במקום
שבו גמר הליכוד.״

כאשר יצעק הציבור ״די״ בפעם
הכאה, ייווצר מצב מסוכן מאוד.

׳^ש אנשים המתכוננים לקראת מצב
זה בעיניים פקוחות.

אחד מהם הוא עזר וייצמן. אין
לו חשק להשתתף הפעם בבחירות,
מפני שאינו רוצה להיות שותפו
של פרם ככישלון הצפוי. אין הוא
רוצה להיות בממשלה כושלת.

אם הערכה זו נכונה, תתמוטט
ממשלת־פרס כפי שהתמוטטו ממי
שלת־רכין וממשלת-כגין.

זה יקרה ב־ .1985 או ב־ ,1983 או כבר
ב־.1982

ואולי כ4-א*.15

ך* אשר יפרוץ המשבר הגדול, הוא
״ -לא יהיה משבר של ממשלה או ישל
מיפלגה.

יהיה זה משכר של מישטר —
המישטר הדמוקרטי כישראל.
המוסדות הדמוקרטיים עצמם נמצאים

עזר וייצמן רוצה לשבת בצד, בישקט,
עד בוא המשבר הגדול. אז, כך הוא סבור,
יחפש הציבור משהיו חדש, מישהו
יחדש. יהיה ציורך במנהיג שלא התלכלך,
שלא נשחק, שיש לו כאריזמה וסמכות.
כך היה בצרפת, כאשר התמוטטה הרפובליקה
הרביעית. העם קרא לשארל
דד,־גול. דה־גול היד, מצוי ומוכן.
הוא מנע את מילחמת־האזרחים הצפוייה,
כונן את השלום עם אלג׳יריה, העלה את
צרפת שוב על דרך המלך לשיקום.

האם זה יכול לקרות כישראל?
האם וייצמן הוא דה-גול שני ץ

קשה להינבא .׳וייצמן דומה לדהדגול
באורך קומתו, אך שונה ממנו בכמה תכו,,,

יקרה כדבר הזה, יהיה זה סופה
של ישראל שהיכדנו. במקום הרפובליקה
הדמוקרטית ,״מיבצר הקידמה במיזרח
התיכון״ ,תקום רפובליקת-תפוזים דיקטטורית,
תערובת של מצדה ואמריקה
ה׳לאטינית, שהעם היהודי יפנה לה עורף,
ושהעמים הערביים יראו בה סכנה לקיומם.

ן * דברים עלולים לקרות כך.
י י אין הם חייבים לקרות כך.
קודם כל, המשבר עצמו יכול לד,ימנע.
בניגוד לנבואות, בעזדית ניסים, עשיוייה
הממשלה הבאה להפתיע את עצמה ולהיות
טובה מכפי שמצפים.

מי שאינו מאמין ככך, צריך
להאמין כאפשרות שעם ישראל
יקים מתוכו כוחות חדשים, שיוציאו
את המישטר הדמוקרטי מן ה*
כוץ ויעלו אותו על דרך־המלך.

זה לא יקרה ב־ .1981 השנה יש לדאוג
רק לכך כי יהיו במוסדות הדמוקרטיים —
׳ובעיקר בכנסת — כמה לוחמים שיוכלו
להתריע, להזעיק, להצביע על הדרך הנכונה.

המכהן
האמיתי יבוא לאחר מ

לשם
כך יש לגבש, מעתה והלאה,
גרעינים של כוח פוליטי בריא, שפוי,
אמיץ ויעיל, בעל דרך מדינית ברורה אל
השלום ודרך חברתית ברורה אל ההבראה.
כוח שיהיה מסוגל להתמודד עם הסכנות,
בעת משבר. כוח שיוכל להוליד, בבוא
היום, את הרפובליקה הישראלית השניה
— שיוחר׳ת־השלום, דמוקרטית, מתקדמת,
מודרנית.

הסיפרה 1984 מטילה אימה.
אכל היא יכולה להיות גם סמל
לתיקווה חדשה.

את המדרגות המיוחדות של^.ו־ו. מדורגות
אלה, העשויות׳ עץ משובח ובציפוי פוליטורה,
מוצעות לך במבחר דגמים(מרובעות,
נ ובקטרים שונים) ,ניתנות להתאמה
מודולרית.ת! לביתך את האווירה
המיוחדת של מדרגות
״אלפא-סקאלה״ האיטלקיות.
מדרגה אחת קדימה.

ניתן להשיג גם מדרגות מתכת בקטרים שונים וכן מרצפות ומדרגות שיש,למשרדים ולגלריות.

.^.ו־ו־יסא ושיווק־רחעוזיאל 6פינתחנקץ( 79 שופך^סל)חולון טל.846025.

במדינה העם דהצביע בעד.
דדבד נגד
משג ישראלי חדש :
״תפירת ח7יפה
לפגי הזמן״
״זאת היתה קאריקטורה !״ סיכם
ייגאל ידין׳ והוא צדק.
הוא התכוון לכתבה של עמירם
ניר,־ ששודרה בטלוויזיה בליל־שבת,
במיסגרת השבוע — יומן
אירועים, באישות של יוסף (״טו־מי״)
לפיד (ראה שידור) .היה זה
תיאור חזותי. קצר וקטלני של
ממשלת־הליכוד, שהיה מורכב כולו
מדבריהם המצולמים של השרים
עצמם. הקאריקטורה לא היתה בכתבה,
אלא בדברי השרים על עצמם,
וזה נגד זה.
עצם שידורה של כתבה זו היה
אחד מאותות״הזמן. קשה להאמין
כי לפני שנה היה מעז מישהו לשדר
כתבה כזאת. אם שודרה עתה,
בהסכמת המנכ״ל שמונה על־ידי
הליכוד כדי לטהר את הטלוויזיה
מיריבי־הליכוד, יש בכך סימן לכך
שהכל מצפים לחילופים קרובים
בשילטון.
צ 7י 7יפה. ואכן, כאשר הופיע
השבוע שימעץ פרס בוועידה ה מחודשת
של מיפלגת־העבודה, התנהג
ודיבר כראש־ממשלה לכל דבר.
המועמד לתפקיד שר־האוצר, יעקוב
לווינסון, דיבר כמי שמציג
את התוכנית הכלכלית של הממשלה
לפני הכנסת.
פרס דיבר בתוקף, הבטיח לש נות
את ההחלטות המתקבלות עתה
על־ידי ממשלת־הליכוד, כמו, למשל,
בשטח ההתנחלות. היה לדברים
צליל יפה, אך הם לא התייש בו
עם העובדות• כי שבוע לפני
כן הצביעו שלושה אישים מרכזיים
במיפלגת־העבודה — שר־הביטחון
המייועד, חיים בר־לב, ראש־ה ממ שלה
לשעבר, יצחק רבין, והשר ה־מייועד
דני רוזוליו — למען הק מת
התנחלות חדשה בגדה המערבית.
ואילו סגן־ראש־הממשלה,
יגאל ידיו, הצביע נגדה.
בצדק שאל בלעג סגן שר־הביט־חון
(בהווה) ,מרדכי ציפורי :״האם
יוריד פרם את ההתנחלות שחבריו
הצביעו בעדן?״
אנשי־הליכוד הירבו להשתמש
בסיסמה חדשה :״הם תופרים חליפות
לפני הזמן.״ הכוונה לחליפה
הדרושה, כביכול, לשרי-ממשלה
חדשים. אולם גם אנשי־הליכוד
היו משוכנעים לגמרי כי המערך
יגיע לשילטון (ראה הנדון).

מי פ לגו ת
ד״ 1רוכב עו 1ב
לתפוס פר;?; תאחרדן
טרמפ על העגלה
הטובה ביותר
משה דיין אינו אוהב חידושים.
יש לו שיטה שהוכיחה את עצמה,
והוא נוקט אותה לפני כל בחירות.
השיטה: לשבת על הגדר, להפיץ
סביבו אווירה של מיסתורין ואיומים,
להחליט ברגע האחרון מה
כדאי לו.
כך נהג ב־ ,1965 כאשר הצטרף
רק ברגע האחרון לרפ״י של דויד
בן־גוריון. כך נהג ב״ 1969 וב־,1973
כאשר איים על מיפלגת־העבודה
בפרישה ובפילוג אם לא יתקבלו
דרישותיו. ב־ 1977 אמנם שתק, אך
למחרת יום־חביחרות קפץ מן ה מערך
אל הליכוד. עכשיו הוא יושב
שוב על הגדר.
החשבון הפשוט של דיין: ברגע
האחרון יחליט על מי לתפוס טרמפ.
מנוי וגמור עימו להיכנס לכנסת
הבאה. הוא סבור שאם לא יהיה
(המשך בעמוד )30
ה עו ל ם הז ה 2266

המיכתב הכא הופץ כשבוע שעבר כין כל חברו־הכנסת

26.1.81
אל: כל חברי הכנסת
מאת: ח״כ אורי אבנרי
הנדון: עדות חייל על המתרחש בשטחים ה מו חז קי ם
לפני כמה ימים בא אלי חייל המשרת במילואים ביחידה
קרבית, אשר נאלצה לשרת תקופת־מה בתפקידי-שיטור בגדה
המערבית.
אני סבור שחובתי היא להביא את הדברים לידיעתכם, בהמשך
למיכתבי הקודמים. אין המדובר במעשי״זוועה, אך הם נותנים
תמונה עגומה על ההידרדרות המוסרית המתמדת הכרוכה בהמשך
הכיבוש.
החייל התיר לי לזהות אותו באוזני ועדה פרלמנטרית, שתקבל
על עצמה לחקור את המתרחש בשטחים המוחזקים, אם תובטח
לו חסינות.

להלן עדות החייל :
היום חזרתי מ״אפטר״ בבית, ובכניסה למימשל זכיתי בקבלת
פנים אופיינית. ילד כבן 12 עומד במרכז הרחבה, מקופל בתוך
עצמו, שתי ידיו מכסות על פניו, ומסביבו קצין מישמר־הגבול
ועוד שני חיילים. שלושתם בועטים בו, סוטרים לו ומעבירים אותו
מיד ליד ומרגל לרגל. עמדתי המום. ילד שעוד לא מלאו לו 12
שנה סופג את טראומת״הילדות שלו, דבר שלעולם לא יימחה
מזיכרונו.
לפתע עצר קומנדקר והורדו ממנו שלושה נערים נוספים.
נאמר לי שאיימו על בעלי״חנויות במרכז אל־בירה. המחזה
שהתחולל לעיני חיה אחד המזעזעים ביותר שראיתי. התעללות
אלימה ואכזרית, שכמוה לא ראיתי לפני־כן.

שיטת ביצוע מעצרם
מאוחר בלילה יוצאים לבצע כמה מעצרים בכפרים בסביבה.
עוצרים כל מיני נערים, הנחשדים בהפרות־סדר, וכן כמה חשודים
בפעילות חבלנית עויינת. יוצא כוח גדול בשלושה כלי־רכב. בחוץ
קר, ומועקה כבדה בלב.
עוצרים ליד הבית הראשון, מתפרסים סביבו. מעירים את
מוכתר הכפר, אדם זקן בעל מקל, נראה מבוהל במקצת, אך

חייל עוצר ילד ברמאללה*
״מיד ליד ומרגל לרגל...״

עדותו של וו״ל
מאופק ושקט. הוא יודע שלא באים אליו, אלא רק משתמשים
בו כבאמצעי. אם תיפתח אש מהבית — הוא ייפגע ראשון. הוא
יודע זאת, ויודע שזו הסיבה שבגללה הובא לשם.
נכנסים פנימה. המישפחה אינה ישנה עדיין. פחד בעיניים,
ושתיקה מתוחה בחדר. המוכתר מסביר את סיבת בואנו. האם
פורצת בבכי ומתחננת לפנינו שלא ניקח את בנה. קצין מישמר־הגבול
משתיק אותה בגסות, ולפתע היא משנה את הבעת״פניח,
ומפחד נורא היא מפגינה גאווה וכוח, וגוערת בקצין שיתנהג
בנימוס בביתה.
במשך כל הזמן הזה הנער אינו מוציא הגה. רק עיניו, המתרוצצות
בפחד ובשינאה, מגלות את אשר בליבו. נערך חיפוש בבית,
ולאחר מכן לוקחים אותו׳ כובלים אותו וממשיכים הלאה.
מגיעים למחנה־פליטים שקט. ברוב הבתים כבר ישנים. דופקים
בדלת, אחרי שחוזרים שוב על תהליך הבאת המוכתר והפריסה

סביב הבית. בפנים בכי של תינוק.
הפעם לא נכנסתי, העדפתי להישאר בחוץ. בזמן ביצוע המעצר
מעבירים שני חיילי מישמר-הגבול את זמנם בהתעללות בנער.
מקללים אותו, מעליבים אותו, חובטים בו אך אינם פוצעים
אותו.
זוהי דוגמה לאחד מעשרות המעצרים שבהם השתתפתי,
כשהתמונה בכולם דומה, במידת״חריפות זו או אחרת.

1מוצו לשם ניקוי (1יתזן ן
באחד הערבים הובאו למיטשל הצבאי (ברמאללה) קבוצה של
כ 30-נערים, ששוכנו במשך הלילה באחד המחסנים בחצר המימשל.
בבוקר, כשקמתי, היה יום־שמש נאה, והחצר היתה מלאה
בנערים פלסטיניים, שניקו בקפידה את החצר, אספו אשפה, ניקו
חפצי״אפסנאות, שטפו אותם, סידרו אותם, קיפלו רשתות טנקים,
שטפו צל״ם (ציוד לחימה) ,ובקיצור — עובדים.
ידעתי שלמחרת יש ביקורת־מטכ״ל במחנה, ושבמצבו הנוכחי
לא היה לו שום סיכוי לעמוד בביקורת. עם תוספת זו של כוח״
עבודה — היה לו סיכוי. על הנערים הערביים הופקדו שלושה
שוטרים חמושים, שלא עשו דבר פרט להורות להם מה לעשות.
תוך כדי כך נכנס אחד השומרים לחדר־הפלוגה שלנו, וביקש
מאיתנו לצאת מהחדרים כדי שיוכל לשלוח כמה ילדים לנקות
את חדרינו. סילקנו אותו משם בזעם ובבוז.
לאחר מכן, כשהלכתי להתקלח, הבחנתי שהמיקלחות והשירותים
נוקו ללא ידיעתנו. כשפניתי לקציו״האפסנאות במקום בקשר
לתופעה זו, ענה לי בביטחון :״מה יש: שיעבדו קצת, ולא יאכלו
חינם!״ שאלתי אותו אם היה עומד בביקורת בילעדיחם, והוא
ענה לי :״לא היו לי סיכויים• אבל איתם — יש.״ הוא העביד
אותם מעלות־השחר! עד החשיכה.

תועבת עצירים
בלילה נעלו את הנערים במחסן, ולא הביאו לחם מזון.

כשעברתי ליד חדרם אמר לי מישהו מהם, דרך החלון שבדלת :
״לא קיבלנו אוכל!״ הלכתי למיטבח וביקשתי אוכל עבורם.
נתקלתי בתשובה אחידה בכל מקום :״שימותו ! ״
פניתי לרס״ר המיטבח, שענה לי בסיגנון דומה. אחרי שידולים
רבים הסכים לתת לי כמה כיכרות לחם, מרגרינה וקופסת שוקולד
למריחה. התביישתי.
כמה לילות לאחר מכן חזר אותו סיפור! של האוכל, אבל
הפעם בנוגע לשמיכות ומיזרונים, שלא סופקו לקבוצה של שישה
נערים שנעצרו למשך הלילה. היה זה לילה קר בצורה לא-רגילה.
פניתי לכל קציני המימשל שראיתי, ואצל כולם נתקלתי בבוז
ובחוסר-איכפתיות, ובתגובות בנוסח :״מה איכפת לך!״
כמה מהם האשימו אותי כחבר ב״שלום עכשיו״ ,רחמנא
ליצלן• גם המפקד-התורן באותו הערב התעלם ממני בגסות,
וכשלא הרפיתי ממנו איים עלי, האשים אותי בחוצפה, אמר לי
שאני ״נודניק״ ושהוא לא נותן שמיכות ומיזרונים לאף אחד. הגעתי
איתו לעימות מילולי חריף, אבל שמיכות ומיזרונים לא קיבלתי.

ניחו הנגנה בגיח־סבו תימן לגנות
במשך תקופת המילואים שלי הוזעקנו פעמים רבות לטפל
בהפרות-סדר בבתי־הספר באיזור.
באחד המקרים הוזעקנו לבית-ספר לבנות, שבו סירבו התלמידות
להיכנס לשיעורים ונשארו בחצר, תוך כדי השמעת שירים
לאומיים, וכמו שדווח לנו — גם הנפת דגל פלסטין, שאותו לא
ראיתי כשבאתי למקום. קבוצת נערות עמדה גם בשער בית-הספר
ושרה שירים לאומיים. יש לציין שההוראות שלנו אוסרות עלינו
להיכנס לתוך בית־ספר, אלא במיקרה של הפרות-סדר חמורות
ביותר.
כשהגענו למקום ברחו הנערות לתוך בית״הספר והתפזרו
בכיתות. שני קציני־מימשל קפצו מכלי״הרכב ואמרו למפקד שלנו :
״בוא נוציא אותן החוצה, נלמד אותן לקח׳ נירה לחן ברגליים!״
הקצין שהיה אחראי עלינו שיכנע אותו שלא להיכנס, ולא

נכנסנו.

תפוסת בית המעצר
קצין-מודיעין בדרגת סגן סיפר לנו שבבית-חמעצר ברמאללה,
שיש בו מקום ל־ 500 עצירים, יש כעת 950 עצירים.
אותו קצין התפאר לפנינו שיש בסמכותו לעצור כל אדם במשך
18 ימים, מבלי למסור על כך דו״ח. הקצין הוא כבן .20

* תמונה זו צולמה לפני כמה חודשים ואינה שייכת למיכתב זה.

במדינה
(המשך מעמוד )29
בכנסת, ייעלם מן הבמה הפוליטית.
אד הוא לא החליט באיזו
רשימה כדאי לו להופיע. באין
ברירה, יעמיד את עצמו בראש
הרשימה של ייגאל הורביץ, שתהיה
בהכרח קטנה. אם תקום רשימה
גדולה יותר, למשל ביוזמת עזר
וייצמן, ישתדל להצטרף אליה. אם
תהיה יוזמה אחרת — ישקול.
דרוש: הגל לא יפה למנהיג
פוליטי להגיד ״אני רוצה להיות
בכנסת, ולא חשוב לי באיזו דיר.״
לכן זקוק דיין לדגל.
גם בזה אין חידוש. ב־ 1973 איים
לפלג את מיפלגת־העבודה אם לא
תתקבל דרישתו להקמת העיר
ימית. התוצאה היתה ״מיסמר גלילי״
הזכור־לשימצה, שתרם תרומה
חשובה להחלטת נשיא מצריים לפתוח
במילחמת יום־הכיפורים. כע בור
כמה שנים השתתף דיין ב־משא־ומתן
למסירת ימית לידי ה מצרים.
הפעם
יש לדיין דגל אופנתי
חדש :״אוטונומיה חד־צדדית״ .די
בבדיקה שיטחית כדי להבחין כי
זהו רעיון־בוסר, שאינו ניתן כלל
לביצוע. אולם כמו ״האופציה הירדנית״
של שימעון פרס זוהי סיסמה
העושה רושם על הבריות וה מעניקה
לבעליה הילה של הוגה־דיעות
ובעל-תוכנית.
קבע השבוע דיין: אחליט ברגע
האחרון למי להצטרף, והדבר תלוי
בקבלת התוכנית שלי ״לפיתרון
הבעייה הפלסטינית״ .מאחר שאין מקום נרחב ודיווח רציני.
לדיין שום תוכנית לפיתרון הבעייה
דיין רוכב שוב.
הפלסטינית, זולת אותה ״אוטונומיה
חד־צדדית״ חסרת־תוכן, משאיר
לו הדבר חופש־פעולה גמור.
דגלים בקאוזיר
אילו היה עסקן אחר כלשהו 1111
נוקט תכסיס כזה, היה נקבר תחת
איך 7הרגיז את
מטר הביקורת והלעג של אמצעי-
המיצרים כמיגימום
התיקשורת. אולם דיין נהנה גם
כעת, אחרי כל מה שקרה, מיחס
ש 7מאמץ
מייוחד• הטלוויזיה, הרדיו והעיתונות
מפנקים אותו. הם הקדישו לו
אילו היה מישהו אחראי ליחסים

ה ש לו ם

קארנבאל המישפטים
שבין ישראל ומצריים, היה מחליט
מלכתחילה שלא להשתתף ביריד־הספרים
בקאהיר.
יש לכך לפחות שתי סיבות:
!• ביריד של ספרים בולטים ה סופרים.
ידוע כי הסופרים המצריים
נמנים ברובם עם השמאל,
ומתנגדים להסכם הנפרד המצרי־ישראלי.
הסופרים, הכותבים למען
כל העולם הערבי, הם מטבע ה דברים
בעלי השקפה כל־ערבית.
חוזה־השלן ם, שהוציא את מצריים

מן העולם הערבי, אינו יכול למצוא
חן בעיניהם.
י• היריד נערך כדי לעזור ל־מו״לים
המצריים למכור את ספריהם
לציבור קוראי־הערבית —
וציבור זה נמצא בארצות הערביות.
נוכחות ישראלית רק יכולה
להפריע להם בהשגת המטרה העיקרית
של היריד.
לכן עשו עורכי היריד מאמץ
כדי למנוע את כניסת ישראל אליה,
בתירוצים פורמליים. אך בישראל

קמה סערה, הדברים הובאו לידיעת
הנשיא אנוור אל־סאדאת, וזה החליט
שהשלום חשוב מן העסקים.
הוא פקד להכניס את ישראל ליריד.
״דגל
אש״ף״ .מכאן והלאה
הוכיחה ההתפתחות, עד כמה מסובכת
הבעייה, כאשר השלום היש־ראלי־מצרי
מתנגש עם רצונה של
מצריים להשתייך לעולם הערבי.
במיקרה או שלא במיקרה מוקם
(המשך בעמוד )34

1י פ -והשלטמ וכ ן !

במבצע בזק לילי הוחלף השלט המסקרן על גג הבית
בצומת ״על פרשת דרבים״ בתל־אביב.
במשך שלושה שבועות ניצב כזכור צייר על הסולם
בגשם וברוח ביום ובלילה אבל העבודה משום מה
לא זז ה...

עתה מתברר כי הצייר היה בעצם ...בובה והשלט
אינו אות בחירות של מפלגה חדשה אלא ״זיפ״ המשקה
הנמס של ״עלית״.
התעלול הוא מבית היוצר של וימר יעקבסון טמיר
ה עו ל ם הז ה 2266

א ״ זנברג לא ו יתר

ינוג*נן יך
3גין •יצא לח 31 שה
ראש־הממשלה, מנחם בגין, שוקל יציאה לחופשה, בת
שבועיים עד שלושה באמצע החודש.

לאחרונה חש בגין בעייפות רבה, ורופאיו
וכני־מישפחתו שיכנעו אותו לצאת לנופש.
ככל הנראה ישהה בגין באחד המלונות במרכז הארץ.

שנזיר סע בכל ואת
בניגוד להכחשות עומד שר־החוץ, יצחק
שמיר, לצאת בסוד החודש לארצות־הברית.
פגישה כינו לבין שר־החוץ האמריקאי,
אלכסנדר הייג, כבר נקבעה.
שמיר גם יכין את הביקור הצפוי של ראש־הממשלה
בארצות־הברית. בוושינגטון רווחו שמועות שהנשיא
רונלד רגן יזמין אליו את בגין לקראת סוף חודש
מארם.
ז 3י ך

יןיר 1111

מקורבי היועץ המישפטי לממשלה,
הפרופסור יצחק זמיר, טוענים שהיועץ
יפרוש מתפקידו כ־ 3בספטמבר השנה,
במלאת שלוש שנים לכהונתו.

של הבחירות לחודש ספטמבר. הדבר היה
אחרי ישיבת״הממשלה, שבה הוחלט
להקדים את הבחירות ליולי.
היוזמה לכך באה מצד כמה מעסקני־חרות, אחרי
שהם שמעו מפי מנחם בגין :״לא היה קורה אסון
אילו היו הבחירות מתקיימות בספטמבר.״
אחרי בדיקות אצל אישים בליכוד ואצל שותפות
הליכוד בקואליציה, הודיע ח״כ חיים קורפו לראש־הממשלה
שלדעתו לא יהיה רוב בכנסת לדחיית
הבחירות, ובגין ויתד על הרעיון.

ד ו׳י ח

קטל!

על ..חברת החשטל״
מבקר־ד,מדינה, הד״ר ארנסט נבנצאל, השלים את הדו״ח
המייוחד שלו על חברת החשמל, והוא עומד לפרסם
אותו בימים הקרובים.

ג 1ד שם אשתו
השם שקבע ח״כ משה דיין לרשימה
החדשה שבראשותו, אם יחליט
בסופו של דבר לרוץ לכנסת הבאה,
״רשימת־חירום־לישראל ״ ,נקכע על־ידי
אשתו של דיין, רחל.
ראשי־התיבות של שם הרשימה הם
כשמה של הגברת דיין — רחל.
מקורבי דיין טוענים שבימים האחרונים
גברו הסיכויים, ששר־הביטחון
לשעבר, עזר וייצמן, אכן ירוץ יחד
עם דיין ברשימה החדשה.

אריק לא ׳יש־וסיד במטה נראה כי שר־החקלאות, אריק שרון, לא
יצורף למטה־הבחירות של הליכוד.
סגן־שר־הביטחון, מרדכי (״מוטקה״) ציפורי, שוחח
על כך ארוכות עם ראש־הממשלה, מנחם בגין, ועם
ראש מטה־הבחירות, יצחק שמיר, ועל פי התרשמותו
הסכימו השניים שלא לצרף את אריק למטה.
ציפורי גם פועל בקרב אישי־מפתח בתנועת־החרות
למניעת הצבתו של אריק ״במקום מכובד״ ברשימת־המיפלגה
לכנסת הבאה.

לדעת ציפורי, אם המקום שייקבע לאריק
לא יהיה די מכובד לטעמו של שר־החקלאות,
הוא יפרוש מהרשימה.

מישרדו, הפרופסור ברוך מודן, הובס
שוסטק.
מודן ביקש לפטר את היועץ המישפטי של מישרד־הבריאות,
הד״ר דויד פרנקל, וזכה בגיבוי לכוונה זו
מצד היועץ המישפטי לממשלה, הפרופסור יצחק זמיר.
שוסטק התנגד לפיטורי פרנקל.
בשבוע שעבר קיבל פרנקל הודעה ממודן, שלפיה
אין הוא עוד היועץ־המישפטי של המישרד, אלא רק
סגן־היועץ־המישפטי. עד כה לא מונה יועץ־מישפטי
אחר.

בלוד *היה שגריר
אם יזכה המערך בבחירות הקרובות, יתמנה כתב
דבר וחבר הוועד־המנהל של רשות־השידור, דניאל
(״דני״) בלוד, כשגריר.

שר־־החוץ המייעוד של המערך, ח״כ אבא
אבן, הבטיח זאת לבלוך.

חוגים המקורבים למבקר אומרים שהדו״ח
הוא קטלני, וכי מבקר־המדינה יעכיר חלק
ממנו לטיפול המישטרה.

עזר!

זמיר טען באוזני מקורביו שהוא ״עייף מהתפקיד״.
וכי הוא רוצה לחזור לאוניברסיטה.

רשימת דיין

אנשיו של איל־הכספים שאול אייזנברג לא ויתרו על רכישת חלק ממניות ״פז״,
למרות שההסכם בינם לבין הקרן על שם ארית ואייזיק וולפסון בוטל, כהתערבות
ממשלת־ישראל.
עתה התגלה שסיר אייזק וולפסון עצמו לא ידע כלל על ההסכם עם אייזנברג,
שאותו עשו בנו, סיר ארנולד וולפסון, וכמה מראשי ה ק רן.
קבוצת ההשקעות ״גרניט״ ,שבראשה עומד אברהם ליכוכיץ, ושבה חברים
קבלנים ואנשי־עסקים, וביניהם דויד קוליץ, נאמנו של עזר וייצמן, הציעה לממשלה
לרכדט את החלק שנרכש מוולפסוך ואת חלקה של הממשלה, תמורת 65 מיליוני
דולרים. קבוצת ״גרניט״ מוכנה להעלות את המחיר ל־5ד מיליוני דולרים.
הממשלה התחייבה כלפי וולפסון שלא לוותר על השליטה שלה כחברת ״פז״
במשך שנתיים.
קבוצת ״גרניט״ מוכנה לרכוש שני שלישי ממניות ״פז״ עתה, ולקבל לידיה את
מניות השליטה רק בעוד שנתיים, כדי שהממשלה לא תאלץ להפר את ההסכם
שלה עם וולפסון.
אנשיו של אייזנכרג בישראל כבר הציעו לקבוצת ״גרניט״ להיכנס איתה בשותפות
בעיסקה זו.

לגילו המת נלוש*ם
שמועות בפאריס טוענות שגורמי־כיטחון
הם שעזרו בגילויים האחרונים
על מבצעי הפיגוע בבית־הכנסת שברחוב
קופרניק בפאריס.
לשילטונות צרפת ידועים עתה הפרטים המלאים
על מבצעי־הפיגוע.

דין חזור לאוניברסיטה נראה כי סגן ראש־הממשלה, הפרופסור ייגאל ידין,
כבר החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים בתום כהונת
הכנסת הנוכחית.

בביתו של ידין נערכה בשבוע שעבר פגישה
בינו וכין כמה מראשי האוניברסיטה
העברית שבה נדונה האפשרות יטידין יחזור
לחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה.

גם הרד וזך
אם אמנם יינזפו מנהל מחלקת־החדשות של הטלוויזיה,
טוביה סער, והכתב עמירם ניר בגלל הכתבה על
הממשלה ששודרה בהשבוע — יומן אירועים, יינזפו
גם מנהל הרדיו, גידעון לב־ארי, והכתב־עורך אבנר
תבורי.

שבוע קודם לכתבה בטלוויזיה שידר תבורי
במיסגרת ״יומן השבוע״ כתבת־־סיכום על
הממשלה, שהיתה הדיפה אף מכתבתו של
ניר בטלוויזיה. מנחם בגין היפנה את
תשומת־ליכו של שר־החינוך זבולון המר גם
לכתבה זו.

ניסו לדחות

תבורי עצמו ננזף על־ידי מנהל־החטיבה שלו, במיכתב
שהוכנס לתיקו האישי, אך לב־ארי החליט לתת לו
גיבוי ולא לנקוט נגדו באמצעים.

את הבחירות

שוס טק הובס

למרות ההכחשות, היו גורמים בחרות
שניסו לבדוק את האפשרות לקביעת המועד

במאבק שהתנהל לאחרונה כין שר־הבריאות,
אליעזר שוסטק, ובין מנכ״ל

הכוננות בירכא
ידיעות מודיעיניות, שהגיעו למישטרה, גרמו להגברת
הכוננות במישטרת המחוז הצפוני ולהגברת השמירה
על ח״כ ג׳אבר מועדי.

על פי ידיעות אלה מתכוונים כמה בדואים
צעירים לנסות ולפגוע במועדי בתקופה
הקרובה, בניגוד לבקשה מפורשת של נכבדי
הבדואים.

*שחר* תסגר
חברת־הטיסות הפנים־ארצית, שחף, עומדת להיסגר
בימים הקרובים. לחברת שחף כמה מטוסים קלים
מסוג סמנה, איילנדר וצ׳יפטיין, שבעזרתם היתה
מבצעת טיסות לאילת שהיו זולות מטיסות 1ארקיע.

מלון־ 3אד זרוזנ״ג׳
הנציג החדש של אל־על בקופנהגן, אליקום בקיש,
מסרב לשכור דירה בבירה הדנית, ומתגורר באחד
,שבו עולה החדר
המלונות המפוארים בעיר,
הזול ביותר 800 קרונות ללילה, שהם כ־ 320 אלף
לירות לחודש.

דובר ״אל-על״ טען שאינו יודע כמה משלם
בקיש עבור החדר במלון

גרבר פורש
מ ה? אפרי
השחקן יוסי גרבר עומד לפרוש מהתיאטרון הקאמרי,
שבו הוא חבר זה יותר מ* 20 שנה.

גרבר יצטרף למחלקת־הדרמה של קול־ישראל.

לשוחרי
חחשבץ
בגליון האחרון של ״העולם הזה״ הוחלפה בטעות
תבנית התשבץ, דבר שמנע, כמובן, את האפשרות

לפתרו.
המערכת מבקשת את סליחת שוחרי״חתשבצים
על השגיאה המרגיזה. התשבץ יופיע מחדש בשבוע
הבא — בתוספת התבנית הנכונה.

במאבק בתוננ, המבר ר
חינה בורג את !חמו
ועתה יתחיל חיסול החשבונות הגדוד

מנצח בורג
לשמוע ולחייך

ני לא איימתי אף פעם לפרוש
/ /י מהמפד״ל,״ אמר השבוע שר־החי-
נוך, זבולון המר, למנהיג מיפלגתו, הד״ר
יוסף בורג, בשיחה שהתנהלה ביניהם
בלישכתו של בורג.
״אל תאמר שאף פעם לא איימת. לפני
שמונה חודשים איימת!״ השיב לו בורג
בחיוך.
המר נבוך .״אני לא מדבר על אז,
אני מדבר על מה שפירסמו עכשיו. לא
עולה על דעתי לפלג את התנועה.״
בורג ישב מול המר וחייך. הוא הבטיח
להמר שלרגע לא חשד בו שהוא אכן
מתכוון לפלג את המפד״ל.
אולם המר ידע באותה שעה את האמת.
הקרב האחרון בינו ובין בורג הסתיים
בתבוסה מוחלטת של המר.
המנהיג הצעיר והשאפתני של המפד״ל
ידע עוד דבר: ההימור האחרון שלו,
שלא הצליח, יעלה לו ביוקר לקראת
הבחירות הקרובות.

ההתסבלות הראשונה

בורג בהכרה לאומית ובינלאומית כמנהיג
ממלכתי.
לפני כשמונה חודשים, כשהבין המר
שכוחו של בורג עולה, וכי הירושה —
שהוא חשב שהיא מונחת כבר בכיסו —
מתחילה להתמוסס, הוא ניסה להניף את
חרב המרד על בורג. אנשי המר יצרו
משבר במפד״ל, איימו בפילוג על רקע
חלוקת הכוחות והתפקידים בתוך הממד
לגה.
בורג עשה אז צעד מבריק. הוא הציע
לפתור את כל הבעיות הפנים־מיפלגתיות
על-ידי עריכת בחירות פנימיות. לכך לא
היו מוכנים הצעירים. הם ידעו שבבחירות
בתוך המפד״ל הם לא יגיעו
לכוח שבו הם מחזיקים עכשיו —כ־25
אחוז מהצירים בוועידת המיפלגה ובמרכז
— וכי אם תתקיימנה בחירות, יכה אותם
בורג שוק על ירך.
גם סיעת ליכוד־ותמורה של אבו־חצירא
הבינה שהיא עלולה לאבד מכוחה, אם
ייערכו בחירות במפד״ל. אבדחצירא נסוג
מתמיכתו במרד, שעליו הכריז המר, ועל
המר היה להתקפל.

אנוסז! לא נשל

ן* מאבקים כי* סיעת למיפנה, שבראשה
עומד בורג, ובין סיעת הצעירים
של המר מתנהלים כבר מזה שנים אחדות.
^ יש אינו יודע עדיין מה יחליט
המר, יחד עם דויד גלם ואהרון אבו־י
בית־המישפט לגבי אשמתו או חפותו
חצירא, הדיחו לפני כמה שנים את יצחק
רפאל, והרחיקו אותו מהזירה. רק בורג של שר הדתות, אהרון אבו-חצירא. מה
נותר כמיכשול על דרכם של הצעירים, שברור כבר עתה הוא שמי שהפסיד
שערכו קואליציה עם סיעתו של אבו־ מפרשה זו היד, דווקא זבולון המר, שלא
חצירא, סיעת ליכוד ותמורה, כדי להגיע היה מעורב בה כלל.
כאשר החלה הפרשה, ובעיתונים הופיעו

לשילטון.
מדי יום ביומו חשדות נוספות כלפי
אחרי הבחירות האחרונות י לכנסת יכלו
הצעירים להבין כי הסתלקותו של בורג אבו־חצירא, ניחשו מקורבי שר־הדתות
היא רק עניין של זמן. כל שהיה עליהם מניין בא החומר. הם האשימו את אנשי
אז לעשות היה לשבת על כיסאותיהם ׳בורג בכך שהם מדליפים חומר למיש־בשקט,
לא לעורר תסיסה במפד״ל, להמ טרה. מאוחר יותר לא התביישו אנשיו
תין עד שבורג ישקע — תהל.יך, כך היה של שר־הדתות להאשים את בורג בכך
שלא מנע את החקירה, בתוקף היותו השר
נדמה להם אז, שכבר התחיל.
הממונה על המישטרה.
בורג, שעבר כבר את גיל ה־ ,70 גם
לכ $היה ברור שהתגובה לא תאחר
נתן לצעירים להבין שכל מה שהוא לבוא. לוועדה לביקורת־המהינה הגיע חומבקש
הוא לגמור את הכנסת התשיעית מר על אי־סדרים במישרד־הפנים. הידיבצורה
מכובדת, ואי! יפנה את מקומו. אך עות האלה זכו במשך יומיים בכותחת
בעוד שהצעירים ישבו שאננים, וכבר בעיתונים, בעיקר תוך התייחסות לפרשת
החלו מחלקים בינם לבין סיעת אבו־חצי-
אבו־חצירא, אך׳ הסערה שככה כאילו
רא את הירושה העתידה ליפול לידיהם, לא היתה. .
לא שקט בורג על שמריו. בעזרת נאמניו,
כשהדיח בורג את מפכ״ל־המישטרה,
ובראשם רפאל בן־נתן, חיזקה סיעת ל־מיפנה
את שורותיה. פעילים נוספים רב־ניצב הרצל שפיר, הוא התגלה לחסיגוייסו,
כספים הועברו מקרן אחת למיש־ דיו, וגם ליריביו, כאדם היודע להחליט
נה. העבודה כולה נעשתה בשקט, כימעט והמבצע את החלטותיו במהירות וביעימבלי
שאיש הרגיש בה, אך בצורה יסו לות. אז שוב צצו ועלו ההאשמות נגד
בורג. היחה זו קדפרודוקציה בלתי־מתכ־דית,
ננת
של אנשי שפיר ואנשיו של אבו־בינתיים
נפל דבר *,ולא היה קשור חצירא. החומר שאנשי אבו-חצירא המבמפד״ל,
אך חיזק את מעמדו של בורג ציאו למישסרה נגד בורג, התגלה בתיק
והעלה אותו חזרה על המפה. בורג מונה חסוי ששמר לעצמו שפיר, שהוא נתן
כשר האחראי על האוטונומיה .־הוא החל לו את שם־הצופן ״אפרסק״.
בנסיעות לחוץ־לארץ, העניק ראיונות ל לרגע
היה נדמה שבורג מאבד את
עיתונים מקומיים וזרים, הצטייר בהם עשתונותיו. הופעה אומללה אחת שלו
כמדינאי ממלכתי, ואחד מאנשי־המפתח בטלוויזיה גרמה לאנשי המר לחשוב שאכן
של משלת־בגין. תוך תקופה קצרה זכה ^הקיץ הקץ על מנהיג המפד״ל. אולם תוך

מרוסקים אבו־חצירא וגרס
הפסד לפני המישפט

עסקנים ורמוס וגן־ נתן
תארי בחירות

שעות אחדות התאושש בורג וחזר לאי-
תנו. הוא הצליח לבטל לחלוטין את
תיק ״אפרסק״ ,לנטרל את דעת־הקהל
בענייו שפיר ולצאת מהפרשה כשידו על
העליונה.

הננילח של גיס

ך פרשת אבו־חצירא ותיק ״אפרסק״
• היו תוצאות חמורות לגבי המר, במאבקו
נגד בורג. האחת: בורג יצא מחוזק
מפרשות אלה, וניצב במרכז המפה הפוליטית
של המפד״ל, מבלי שאיש יוכל לערער
על־כך. השניה, הקטלנית יותר לגבי
המר: התרסקותה המוחלטת של סיעת
ליכוד־ותמורה, סיעתו של אבדחצירא,
שהיתה בעלת־הברית של הצעירים בכל
התוכניות להפלת בורג.
שלושת חברי הסיעה בכנסת איבדו כל
מישקל פוליטי, לפחות עד סיום מישפט
אבדחצירא. אבו־חצירא עצמו אמנם יוצב
ברשימת המפד״ל לכנסת הבאה, אם מיש-
פטו יהיה עדיין בעיצומו בעת הגשת
הרשימות לכנסת, או אם הוא יזוכה בטרם
הגשת הרשימות. אולם אבו־חצירא אינו
יכול להרשות לעצמו, וגם אין לו הכוח,
לפתוח עתה במאבק נגד בורג.
מס׳ 2בסיעת ליכוד־ותמורה, ח״כ דויד
גלס, מי שנחשב לאחרונה כוכב עולה
בתוך המפד״ל, משול היום כמת בכל
הנוגע למערכת הכוחות הפנימית במפד״ל.
העובדה שגלם העיד במישטרה נגד אבו־חצירא,
והעובדה שגלם יופיע כעד־התבי־עה
במישפטו של שר־הדתות, גרמה לכך
שאפילו מי שתמכו בגלס במאבקו נגד
אבו־חצירא בפרשת הדחת מנכ״ל מישרד
הדתות, ישראל ליפל, היפנו לו עורף.
גם השלישי ברשימה, סגן־יושב-ראש
הכנסת פינחס שיינמן, אינו מהווה היום
כל סכנה לבורג. כשסירב גלם להופיע
בדיוני ועדת־הכנסת שבה הוא חבר, על
הסרת חסינותו של אבו־חצירא, היה על
המפד״ל לשלוח לוועדה מכלא־מקוט. לכל
היה ברור שהמפד״ל תשלח את שיינמן,
שהוא חבר סיעתו של גלם. אולם בהש פעת
יהודה בן־מאיר שלחה המפד״ל דווקא
את בן־ציון רובין, מאנשי אבו־חצירא,
ושיינמן נפגע עד עומק נפשו.
אך שיינמן לא רק נפגע. הוא הבין
לפתע שכדי להמשיך ולהתקיים בתוך
המפד״ל עליו לבחור בין שני הגושים
העיקריים: למיפנה של בורג או הצעירים
של המר. שיינמן בחר בבורג.
עם יציאתו של אבו־חצירא לחופשה,
עמדה הממשלה להטיל על המר את תפקיד
ממלא מקום שר־הדתות. בורג קרא אליו
את שיינמן והציע לו עיסקה: הוא יגרום
לכך שבגין יטיל את התפקיד על בורג,
ובורג ימנה את שיינמן כסגן־שר, שיעסוק
כענייני מישרז״הדתות. בסופו של דבר
לא יצאה העיסקה אל הפועל, ובלחצו
של ראש־הממשלה קיבל המר בכל זאת
את תפקיד ממלא־המקום, אך לכל ברור
כיום למי נאמן שיינמן.

איום 10־0

ף* ש בו ע שעכו* דלפו לעיתונים פרטים
על השיחה שנערכה בין בורג
לבין יושב־ראש המערך, ח״כ שימעון
פרס. הלך־הרוחות היום הוא שהמערך
יזכה בבחירות הבאות, ואם המערך לא
יזכה ברוב מוחלט — דבר שמעטים במערך
עצמו מאמינים בו — הוא יחדש
את ״הברית ההיסטורית״ עם המפד״ל
ויצרף אותה לקאוליציה.
בעת ההתמודדות בין פרם לרבץ הבטיח
פרס שהוא לא יותיר את תיק-החינוך בידי
המפד״ל. כיום מתכחש פרס להצהרה זו,
וטוען שאמר רק ש״אם המערך יזכה
ברוב מוחלט הוא יקח את תיק־החינוך
מידי הדתיים.״
אך המר רגיש ביותר לנקודה זו. כש נודע
שבורג הבטיח לפרס, שהמפד״ל לא
תעמוד בתוקף על תיק־החינוך, נדלקו
כל הנורות האדומות אצל המר. היה לו
ברור שהוא יצטרך לעשות שרירים בהזדמנות
הראשונה, כדי לאיים על בורג
שלא יוותר בשמו על תיק־החינוך.
הזדמנות זו באה לו, לדעתו, בשבוע
שעבר. הרב חיים דרוקמן, איש גוש-
אמונים והקיצוני ביותר שבין אנשי רד
מפד״ל בכנסת, החל מאיים בפרישה מה־מפד״ל
ובהליכה נפרדת בבחירות הקתבות.
ידדיו הקרוב ביותר של דרוקמן,
יוסף (״יוסקה״) שפירא, חבר הנהלת
הסוכנות היהודית, ניסה להשיג מבורג
הבטחה למקום ריאלי ברשימת המפד״ל
בבחירות הבאות. בורג סירב להבטיח
לשפירא, ושפירא התחיל להסית את דרוק-

מן לפרישה ולהליכה עצמאית בבחירות.
דרוקמן חושב בכנות שהוא עשוי לה שיג
שלושה מנדטים בבחירות הבאות.
אם אכן יחליט ברגע האחרון לפרוש,
תוכניתו היא להצטרף, אחרי הבחירות,
עם שלושת המנדטים שלו למפד״ל, שבוודאי
תיפגע מהפרישה שלו. ולהשיג
בה עמדות כוח גדולות יותר מאשר אם
ירוץ במיסגרת המפד״ל עצמה.
מחשבי החישובים לקראת הבחירות לכנסת
הבאה אינם נותנים לדרוקמן סיכויי-
הצלחה כה גדולים. לדעת רבים, הוא לא
יצליח לעבור את אחוז־החסימה, גם אם
האחוז לא יועלה, והוא רק יצליח לפגוע
במפד״ל במידה מסויימת, ב״התחיה״ במידה
גדולה יותר, ולחסל סופית כל סיכוי
של ״הרב״ מאיר כהנא.
יהודה בן-מאיר, איש־המר מובהק, דרש,
באמצעות הדלפות לעיתונים, שהמר יתמנה,
כיושב־ראש מטה הבחירות של ה־מפד״ל
לצידו של בורג, וכי דני ורמוס,
מצעירי המפד״ל, ימונה, לצידו של בן־נתן,
כראש מחלקת-האירגון־וההסברה של ה־מפד״ל
במטה־הבחירות.
תחילה נטה בורג להיענות במידת־מה
לדרישות אלה, והצהיר שהוא מסכים
שהמר יהיה ״עמית ליושב־ראש מטה-
הבחירות.״ אולם בלחץ אנשיו נסוג בורג
מהסכמה זו .״מדוע אנחנו צריכים להסכים
ז בבחירות הקודמות היו כל התפקידים
האלה באופן בילעדי בידי למיפנה,
ומצבם של הצעירים במפד״ל היה אז
הרבה יותר טוב.״

מוכס המר
ההימור נכשל

,,היזחו בותי־שסזד
ע ז עשה נן־סאיר, בשמו שי ״ סו
צעד נוסף, או כפי שהוא מכונה
היום — הימור בלתי־שקול, כיום מכחיש
המר כל קשר לכך. בן־מאיר הדליף לעיתונים
שהמר שוקל פרישה והצטרפות
אל דדוקמן. להפתעת הכל לא נבהל בורג.
גישושים של אנשיו אצל דרוקמן גילו
שדרוקמן עדיין אינו פורש, וכי גם אם
הוא יפרוש, הוא לא כל-כך יקבל אליו
את המר. לגבי המר, הצטרפות אל דרוק-
מן משולה להתאבדות פוליטית, ובורג
לא רק שידע זאת, אלא ידע שהמר יודע
זאת.
בורג לא הגיב. הוא המתין עד שהמר
יבקש לשוחח איתו. אז נערכה השיחה
שבה הכחיש המר כל כוונה לגרום לפילוג.
אולם בכך לא הסתיימה הפרשה, לפחות
לא מבחינתו של בורג. נראה כי מנהיג
המפד״ל לא חש עצמו מעולם כה חזק
בתוך מיפלגתו. לקראת הרכבת רשימת
המועמדים לכנסת הוא עומד לערוך חשבון
נוקב עם המר וסיעת־הצעירים.

מי במים? מ 1וו1ץ?
ך ראה כי כרשימת המפד״ל לכנסת
הבאה יחולו כמה שינויים משמעותיים,
שפרוש כולם יהיה חיזוקו של בורג.
אם יחליט חיים דרוקמן להישאר במפד״ל,
יהיה חייב בורג לבלוע אותו, אך בורג
לא יסכים בשום־אופן לצירוף עוד חבר
של חוג איתנים, החוג של דרוקמן במם־
ד״ל, לרשימה לכנסת. מקומו של אליעזר
אבטבי, איש המושבים של המפד״ל,
מובטח, אולם נראה שבן־ציון רובין, מי
שהתקרב בחודשים האחרונים בעיקבות
פרשת אבו־חצירא, לחוגי הצעירים, לא
יהיה בכנסת הבאה.
גורלו של אבדחצירא אינו ידוע עדיין,
אך גם אם אבו־חצירא יהיה חבר הכנסת
הבאה, הוא יכנס אליה כשהוא מותש
ואינו מהווה סכנה לבורג, לפחות לא
בתקופה הקרובה. ככל הנראה, יצליח
בורג להוציא את דויד גלם מהרשימה.
מקומו של פינחס שיינמן מובטח, אם
ירצה בכך שיינמן. כוחו של אברהם
מלמד, איש למיפנה, יגבר. זרח ורהפ־טיג,
זקן חברי־הכנסת, לא יהיה, ככל
הנראה, בכנסת הבאה. בורג לא ישמור
את מיסגרת ״הסיעה המרכזית״ ,שאיתר.
מייצג ורהפטיג, אך ידאג שאחד מנאמניו
בסיעה זו יוצב בכנסת. שרה שטרן־קטן,
נציגת הנשים במפד״ל, נבחרה לכנסת
שעברה בתמיכת בורג, משום שנדמה
היה שהיא מתונה בהשקפותיה. שטרן־
קטן התגלתה כנץ וכמקורבת לצעירים,
ונראה שבורג יחליפה בסגנית מנכ״ל
מישרד־הפנים, יהודית היבנר.
אם לא יהיו במפד״ל מהפכות בלתי-
צפויות עד לבחירות הקרובות, יציג בורג
בפני ציבור הבוחרים הדתיים רשימה
המורכבת מנאמניו, ויוכיח שוב, לכל מי
שניסה להדיחו, שהוא השליט במפד״ל.

יוסי ינאי 1

שותפים המר ואכו־חצירא
הקואליציה. התפרקה

מועמדי־ פרישה דרוקמן וכן־־מאיר
איום אחוז החסימה

די קידן, מנהל סניף אל־על
בקופנהגן, שנפגע קשות ב־מישרדו
לפני כשבועיים (העולם
הזה ,)2265 הוכה בשבוע שעבר
מכה נוספת. קידן, יליד הארץ,
איש־ביסחון משך שנים ארוכות,
ניפגע אמנם קשה, ועל פי עדות
הרופאים בקופנהגן ״רק מצבו הגופני
המצויין ויצר הקיום העז שלו
הם שהצילו את חייו״ ,אך המכה
שוהא חטף בשבוע שעבר, דווקא

במדינה .

הביטחון של אל־ על בקופנהגן
לדווח להנהלת החברה ולגורמים
ביטחוניים בישראל. לאנשי הביטחון
של אל־על, היה ברור שדיווח
אמיתי מעמיד אותם באור שלילי.
ההזנחה הביטחונית במישרדי אל־על
בקופנהגן, והתעלמותם מכל הידיעות
המוקדמות שהעביר להם
קידן, מצביעים על כף שהם היו
אשמים בכך שהתוקפים הצליחו
להגיע לקידן, לפגוע בו ולעשות

הנהלת ״ א ל־ ע ד

מתייצבת נג ד
צ בי

קירן,

צבי קידן גבית־ חולים ״קומונה״
מי פרץ למישרד בשטוקהולס?

ה ביטחו נ
מאלה שהיו צריכים לעמוד לצידו,
היתד! מכאיבה ופוגעת הרבה יותר
מהמכות הפיסיות.
הנהלת חברת אל־על כימעט ולא
התעניינה במצבו של קידן,
מיד כשנודע על התקיפה. אולם
בימים האחרונים, כשנודע לאנשי
אל־ על בלוד, שצבי מתכוון, על-פי
מיצוות הרופאים, להישאר בקופנהגן
עוד כחודש שלם, כדי לנוח
ולקבל טיפולים רפואיים, ניזעקה
ההנהלה. בניגוד להוראות הרופאים
קיבל צבי הוראות שונות מה-
מישרדים בלוד :״עליך לחזור מיד
לארץ.״
כשסירב קידן החלה ההנהלה בהפעלת
המכבש הפרטי שלה. מנכ״ל
אל־על, צבי שנדר, טלפן לגרושתו
של קידן, יהודית, וביקש ממנה
להשפיע על צבי לחזור לישראל
מיד :״אם הוא לא יחזור יגרם לו
נזק רב,״ אמר שנדר ליהודית
״הוא צפוי לעמוד לדין־מישמעתי
בחברה, ועתידו בה לא יהיה ורוד.״
אך לא רק שנדר נרתם לפעולת
השיכנוע. רק עשרה ימים אחרי התקרית
ניזכרה אל־על לשגר לקופנהגן
את רופא החברה, הד״ר
ישראל גלזר, כדי שיבדוק את צבי.
גלזר שוחח עם רופאי בית־החולים
קומתה, בו היה קידן מאושפז, בדק
בעצמו את קידן, וקיבל את חוות
הדעת של הרופאים הדנים לפיה
על צבי לנוח עוד כחודש ימים בקופנהגן•
בשיחת הפרידה ביניהם
הורה גלזר לקידן להישאר בדנ מרק
עוד כחודש.
אולם כשחזר גלזר לארץ, ושוחח
עם מנהלי אל־על, השתנתה חוות
הדעת הרפואית שלו. בשיחה שערך
גלזר עם אחותו של קידן, שרה,
הוא ביקש ממנה לשכנע את צבי
לחזור מיד לארץ :״כאן יהיה לו
הרבה יותר טוב, וגם הטיפול ה רפואי
שיקבל יהיה טוב יותר.״
גייסה מרושעת
*4דוע רוצה כל כך ההנהלה
י* להחזיר את קידן לארץ ז מיד
כשאירעה התקרית התבקשו אנשי

משך שעד, ארוכה ככל העולה על
רוחם בתוך המישרדים.
לפני שאנשי־הביטחון הסתלקו
באותו היום מהמישרד, הודיע צבי
לקצין־הביטחון כי הוא עומד להתעכב.
הוא ביקש שאחד מאנשי-
הביטחון יישאר איתו במישרד.
קצירו־,ביטחון סרב.
קידן בן ה־ ,36 איש־ביטחון ותיק,
ידע מדוע הוא מבקש אבטחה באותו
הלילה. בשבועות האחרונים
הוא חש שעוקבים אחריו. פעמים
אחדות הבחין באנשים הצופים
אל ביתו. אותם אלמונים אף עקבו
אחריו כשיצא מהבית. גם בהיותו

אף הבחין בצמד אנשים, בעלי
חזות פנים כשל יפאנים, שעקבו
אחריו ליד ביתו, ואחר כך צפו
על המישרד. הבית והמישרד מרוחקים
ב־ 20 דקות נסיעה זד, מזה.
העובדה שקידן איבד את זיכ רונו
מעוצמת המכות שחטף, לגבי
השעות בהן שכב נטול הכרה ב-
מישרד, עזרה להם להמציא גיר-
סה מרושעת, שהאשימה את קידן
בביום התקרית והסירה מעל עצמם
כל אחריות.
אולם קידן השיב מילחמה שערה.
למרות מצבו הקשה הוא דחה
את הגירסה הזדונית והצביע על
המחדלים־הביטחונייס. כל אנשי-
הביטחון ניקראו לשוב לישראל
כדי לעמוד בחקירה והצליחו לשכ נע
את הנהלת אל־ על שהאשמה
היא כולה של צבי. העובדה שרופאיו
של קידן דוחים כבלתי אפשרית
גירסה זו, משום שלדעתם
אף אדם אינו יכול להכות עצמו
בצורה כה קשה, לא הפריעה להנ הלה
לקבל את הגירסה של אנשי-
הביטחון.
שתי פריצות
ף* ינתיים החד קידן ״להציק״
לאל־על. זיכרונו החל לשוב
והוא ניזכר בפרטים שונים שלא
היו נוחים לאנשי־הביטחון. התגלה
לקידן שהכספת במישרדו נפתחה
בעת הפריצה• הכספת היתה מהסוג
הפשוט ביותר, אפשר היה לפתוח
אותה בעזרת מפתח שד,פורצים
מצאו בכים מעילו של קידן. קידן
ידע שבתוך הכספת היו מסמכים
סודיים ביותר. כל

מנכ״ד שנדר
להחזיר בכל מחיר
במישרד אל־ על, המצוי בקומה השניה
של בית מישרדים גדול,
ברחוב וסטד בריגדה מם׳ ,6במרכז
קופנהגן, הבחין קידן כמה
פעמים כי צופים אל הבניין. לא
אחת הזעיק את אנשי־הביטמון והצביע
בפניהם על אנשים העובדים
מצידו השני של הרחוב ובוחנים
את חלונות מישרדי אל־על. פעמיים

קידן גם ניזכר שבאחת הפעמים
בהם התעורר מעלפונו, הוא שמע
רעש של מנוע מצלמה וראה הבהקי
מבזק של מצלמה• קידן ניב הל.
ביקש להתריע בפני גורמי
ביטחון ישראלים, אך אלה התעלמו
מאזהרותיו.
קידן גם ניזכר בשתי פריצות

נוספות למשרדי אל־על שלא נודעו
לציבור הרחב. בחודשים האחרונים
נפרץ פעמיים סניף אל־על
בשטוקהולם. קשה לדעת אם מנהל
הסניף, שרגא לנגנהיים דיווח להנ הלה
בתל־אביב על הפריצות שהיו,
אולם אחרי תקרית קופנהגן צריך
לבדוק אם יש קשר בין שתי הפריצות
בשטוקהולם לבין התקרית
בקופנהגן. ממיטת חוליו ניסה קי־דן
להתריע גם על זאת, אך איש
לא נענה להפצרותיו לבוא אליו
לבית־החולים כדי לקבל ממנו
דיווח. כל המגעים בין הנהלת
אל־ על לבין מנהל הסניף שלה
הסתכמו בלחצים עליו שיחזור מיד
לישראל.

המנכ״ל

^ ידן ניכנס למילכוד. מהצד
•\ האחד מזהירים אותו הרופאים
שאסור לו לעזוב את קופנהגן. כל
טלטלה מיותרת עלולה להזיק לבריאותו
ולהרע את מצבו. מצד
השני, אי היענותו לדרישת ההנה לה
לחזור לישראל מטילה עליו
חשד כבד, כאילו הוא מנסה להתחמק
מחקירה. הרעיון לשלוח אליו
לקופנהגן אנשי-ביטחון או הנהלה,
כדי לערוך את התחקיר שם, ועל-
ידי כך לא לסכן את בריאותו, אינו
מתקבל כלל על דעת ההנהלה.
יש באל־ על אנשים היודעים
היטב מדוע הם רוצים בשובו של
קידן לישראל. להרבה אנשים לא
נוח שקידן נמצא בקופנהגן ודורש
להמשיך ולחקור בפרשה האפלה
של תקיפתו. לאותם אנשים יהיה
הרבה יותר נוח אם קידן ישב בישראל
ויקבל הוראות לשתוק.
כשהודלף לעיתונים על הדרישה
המוזרה של ההנהלה מקידן, לשוב
מיד לישראל, למרות מצבו הבריאותי,
מיהרה חברת אל־ על להוציא
הודעה הרשמית :״הנהלת אל־על
ביקשה מצבי קידן לשוב לישראל
כדי לענות על שאלות ההנהלה,
אולם רק כשמצב בריאותו יאשר
זאת.״
מנהל מחלקת ההסברה. של אל־על,
ארנולד שרמן ודובר החברה
קלמן בראון שהתבקשו להגיב על
הלחצים שהפעילו מנכ״ל אל־ על
ורופא החברה על בני מישפחתו
של צבי הבטיחו לבדוק את העניין,
אך לא היו מסוגלים לתת תשובה
עניינית. מנכ״ל אל־ על יצחק שנדר
נזף בגרושתו של קידן :״אנחנו
כועסים עליו מאוד על כך שהוא
דיבר עם כתב העולם הזה. גם על
זה אנחנו רוצים לשוחח איתו בארץ.״

יוסי
ינאי !

(המשך מעמוד )30
הדוכן הישראלי ליד הדוכן הפלסטיני•
בכל פורום ערבי נהנית פלס טין,
בהנהגת אש״ף, ממעמד של
מרינה לכל דבר.
על הדוכן הפלסטיני היה תלוי
דגל פלסטיני, שראשי ישראל מתעקשים
לכנותו ״דגל אש״ף״ ,למרות
שהוא היה קיים עשרות בשנים
לפני לידתו של אש״ף. הישראלים
הניפו, כמובן, את הדגל
הישראלי.
דו־קיום זה של שני הדגלים —
הישראלי והפלסטיני — יכול היה
לשמח את ליבם של שוחרי־השלום.
אך הוא מרגיז את ממשלת־ישר־אל.
כאשר עבר במקום שגריר יש הרימו
ראל,
אליהו בן־אלישר,
שומרי־ראשו שלט גדול, כדי להסתיר
את הדגל הפלסטיני ולמנוע
את צילום השגריר לידו.
הדבר הרגיז את הפלסטינים, שהקימו
שערוריה. למחרת היום הוי
פיעו במקום שני צעירים מצריים,
חברי מיפלגת־האופוזיציה השמאלית
(המוחרמת־למחצה) ,שהפיצו
לפני הדוכן הישראלי דגלונים פלסטיניים
מודפסים וכרוזים שקראו
להחרמת הביתן הישראלי.
מעצר ומחאה. ראשי היריד
היו נבוכים ומרוגזים. השערוריה
לא עזרה לעסקים, ומיקדה את
תשומת־הלב בנוכחות הישראלית.
הם העבירו את הדוכן הישראלי
למקום אחר, אסרו את המפגינים
הפרו־פלסטיניים, הגישו לשגריר
הישראלי מחאה על התנהגותם ה פרובוקטיבית
של שומרי־ראשו.
המו״לים הישראליים, לעומת זאת,
הודיעו על התגברות ההתעניינות
בסחורתם.
מוסר־ההשכל של הפרשה: מישהו
מוכרח לחשוב היטב לפני
שעורכים במצריים מיבצע העלול
להביך את אל־סאדאת, להקשות
על הנורמליזציה ולפגוע באינטרסים
מצריים. אך אין בישראל מוסד
המוסמך לכך.

יחסים מרח ביי ם
לו 71ו1ן •דושדים
דא ת1זע1ו
המילים חיו מסוצצות,
ההחזטווה האמיתיות
היו מתונות מאדר
אילמלא היתה גאולה כהן קיימת,
היו ראשי המדינות המוסלמיות
צריכים להמציא אותה. כי לולא
קיבלה הכנסת, לפי דרישתה של
כהן, את חוק־ירושלים המפורסם,
היו מנהיגיהן של 42 המדינות המוסלמיות,
שהתכנסו בטאיף שב־סעודיה,
נתונים בצרה.
סעודיה כינסה את הוועידה בראש
ובראשונה כדי להפגין את
מנהיגותה בעולם הערבי, לרשת את
המקום שהיה פעם שמור למצריים.
מאז פלישתה של קבוצת־קנאים
למיסגד הקדוש במכה, לפני שנ תיים,
התערער הביטחון העצמי
של שליטי סעודיה. הוועידה הח זירה
אוחו לקדמותו.
היתה זאת הוועידה הבינלאומית
הגדולה הראשונה שהתכנסה בארץ
זו, והמעמד היה חשוב בגר
ייוחד ׳עם כניסת ממשלתו של רו־נלד
רגן לתפקידה בארצות־הברית.
הסעודים מתכוונים להיות בעל-
הברית העיקרי של הממשלה האמריקאית
החדשה במרחב, במקום
מצריים.
אולם לוועידה לא היה נושא מרכזי,
שבו ניתן היה להשיג הישג
ולהפגין אחדות. הסיכסוך בין מא־רוקו
ואלג׳יריה הוא מסובך, ולא
ניתן ליישבו בפגישה אחת. איראן
לא הופיעה כלל, ומשום־כך לא
היתד יכולה הוועידה ליישב את
הסיכסוך בינה ובין עיראק. בלב-
(המשך בעמוד )42
ה עו ל ם הז ה 2266

שר בפועל
מול שר בכוח
^ יוון שהצעדים הכלכליים הללו
^ מבטאים שלוש מגמות שונות, שאינן
מתיישבות זו עם זו, ברור שהתוצאה לא
תהיה חד־משמעית מן הבחינה העיקרית
— בלימת האינפלציה. זו עשויה לרדת
במקצת בחודשים הקרובים, אך הציפיות
לעלייתה אחרי חודשי החסד המעטים של
הקפאת חלק מהמחירים והוזלת האחרים,
ציפיות אלה יגרמו לכך שהתהליכים השליליים
במשק יימשכו.
מכמה בחינות תהיינה תוצאות חד־מש־

שר־אוצר לשעבר הורגיץ ושר־־אוצר ארידור
תוכנית שלושת הפרצופים

^ אשר הופיע שר־האוצר החדש, יו־רם
ארידור, ופירט באוזני העיתונאים
את הצעדים הכלכליים החדשים, קשה היה
לדעת מי מבולבל יותר: הכתבים הכלכליים,
שמעודם לא שמעו מפי שר תוכנית
כה גדושת־סתירות, או השר עצמו.
ארידור הסיר את המסיכה מעל פניו,
ומתחת לה נתגלו שלושה פרצופים. חלק
מהמחירים הוקפאו, חלק מהם הועלה וחלק
מהם הוזל. כל אחד משלושת הצעדים
הללו מבטא מדיניות שונה לחלוטין.
תוכניתו המקורית של ארידור היתה
להקפיא את המחירים. פירוש הדבר, מבחינת
אוצר המדינה, היה: הגברת קצב
הסיבסוד של המוצרים השונים. התועלת:
בלימת האינפלציה. זוהי ללא ספק ״מדיניות
נכונה״ ,כפי שהגדיר אותה ארידור,
ולאו־דווקא ״כלכלת בחירות״ .הסוד הוא
פשוט מאוד: בניגוד לייגאל הורביץ, ש טען
כי הוא מבקש להדביר את האינפלציה

על־ידי הגברתה, רצה ארידור להדביר את
האינפלציה על־ידי בלימתה. העלאות ה מחירים
היזומות על־ידי הממשלה היוו בכל
ארבע השנים האחרונות הגורם העיקרי
לאינפלציה.
• המדינה היא הקניין הגדול ביותר
במשק. כאשר מוקפאים המחירים — גם
פחות עלשירותים הרבה היא משלמת
ומוצרים שהיא קונה•
• הגברת האינפלציה מעלה בקצב נמרץ
ובמימדים עצומים את החוב הלאומי
למחזיקים באיגרות־החוב שמנפיקה הממהאינפלציה
מקטינהחוב זה.
שלה. בלימת
• העלאת מחירים בלתי־פוסקת יוצרת
ציפיה לאינפלציה, וזו, מצידה, מגבירה
עוד יותר את קצב העלאת המחירים. שהתגלה היה הפרצוף הראשון זה בפני העיתונאים: פרצופו של ארידור
״האמיתי״ ,שהקפיא את מחירם של חלק
ממצרכי היסוד המסובסדים על־ידי הממשלה
בתיקווה לבלום את עליית המדד. ס הפרצוף השני של ארידור הוא פרצופו
של השר כמי שניצב בראש צוות מישרד־האוצר.
צוות זה לא הוחלף. במקום הד״ר
יעקב נאמן, שפרש עם הורביץ, הועמד הפרופסור
עזרא סדן. התפיסות הכלכליות

מזכ״ל ההסתדרות משל ושר־האוצר ארידור
נדהם מי שנדהם אחרון
שהיו נחלת מישרד־האוצר בתקופת השר
היוצא, ייגאל הורביץ, מרחפות אף הן על
פני הצעדים הכלכליים של ארידור. מדי ניות
ה״אין לי״ המפורסמת חתכה בבשר
החי של השכירים, שכבות הביניים, ושכונות
•העוני, והעשיך ה את היבואנים, ספסרי-
הבורסה והמערכת הבנקאית והפיננסית.
המכשיר לכך היו צימצום הסיבסוד, יצירת
אבטלה, העלאת מחירים בלתי־פוסקת והורדת
השכר. במילים אחרות: אינפלציה
המלווה בסטגנציה (ניוון המשק) ,או, במילה
אחת: סטגפלציה.
הורביץ המחופש לארידור הוא שחתם
על הצו המורה להעלות את מחיר מוצרי־החלב
(להוציא חלב לשתיה) ,המים, החשמל,
סוגי דלק לתעשייה, לחימום ולבישול,

ואת מחירי הבשר והקמח.
ההבדל בין קבוצת המוצרים שמחירם
הוקפא ובין המוצרים שמחירם הועלה הוא
פשוט: הראשונים מסובסדים על־ידי אוצר
המדינה. האחרונים, מכניסים ברובם לאוצר
המדינה כסף, שכן מוטל עליהם מם
גבוה• העלאת מחירי הדלק, החשמל וה בשר
תביא לתוספת הכנסות לאוצר, ש תכסה
בחלקה את הפסדי האוצר הבאים
מסיבסוד יתר של מיצרכי־היסוד.
הפרצוף השלישי של ארידור, כפי ש התגלה
במהפך הפרטי שלו, הוא פרצופו
של הליכוד האחוז פחד ובעתה מפני תוצאות
הבחירות הקרובות. ארידור ״המקורי״
דיבר על הקפאת מחירים, אך לא על
הוזלת מחירים, שהוא צעד אבסורדי שיש

0התעשייה הישראלית תספוג מהלומה:
העלאת מחירי האנרגיה תאלץ את התעשיינים
להעלות מחירים.
• הייבואנים והמסחר הפרטי קיבלו
מתנה יקרה לקראת הבחירות, ועסקיהם
יפרחו.
• הליכוד יימצא, אולי, בעמדה טובה
יותר לקראת הבחירות להסתדרות, שייערכו
באפריל הקרוב, ולקראת הבחירות
לכנסת חודשיים מאוחר יותר. אך קשה
להניח שהתפנית בדעת־הקהל תהיה משמעותית.
גם ממשלת המערך האחרונה נקטה
לפני הבחירות של 1977 במדיניות של
סוכריות להמונים, והדבר לא הועיל לה.
התנודות בבורסה יחריפו. אי־הווד״
אות באשר לצעדיו של ארידור אחרי חודשי
ההסד תגרום עצבנות בקרב המשקיעים.
גם אי־הוודאות בקשר לשיעורי ה אינפלציה
הצפויים עשוייה לבלום את
.עליות השערים הרצופות, שסימנו את ה מסחר
בניירות־ערך עד לחודש האחרון.
תגובת המערך לצעדיו של ארידור
מבולבלת לא פחות מן הצעדים עצמם.
מזכ״ל ההסתדרות, ירוחם משל, הודיע
מייד עם פירסום התוכנית, שהוא ״נדהם״.
לדבריו תתבע ההסתדרות פיצוי מיידי ל שכירים.
משל אולי נדהם לא פחות, כאשר
הודיע ארידור מייד שהוא מוכן לשלם את
הפיצוי. מדוע לא 1כל מה שעליו לעשות
לצורך זה הוא ללבוש את דמותו — אחת
משלוש, של מי שמיטיב עם העם.
יעקב לוינסון, מועמדו של שימעון פרס
לכהונת שר־האוצר, הופיע ביום פירסום
הצעדים הכלכליים של שר־האוצר בוועידת
מיפלגת העבודה. לווינסון עדיין לא ידע
מה מתכנן ארידור. אך למרבה הפלא הד
כיח שגם הוא, כארידור, גילה את הסוד
המופלא: אפשר להילחם באינפלציה רק
על־ידי עצירתה, ולא על־ידי הגברתה. בד יוק
כמו ארידור המקורי, דיבר לווינסון
על הקפאת מחירים מוחלטת לתקופה מוגבלת.
בכך
יצא לווינסון נגד עמדתה המוצה רת
של מיפלגת העבודה. דובריה הראשיים
בענייני כלכלה, חברי־הכנסת גד יע־קבי
ועדי אמוראי, הירבו לתקוף את ארי-
דור על־כך שהוא מבקש להקפיא מחירים,
בטענה שזו ״כלכלת בחירות״ שתביא ל־
״אינפלציה כבושה״ .והנה בא מועמד ה מעיר
לכהונת שר־האוצר, ומציע בעצמו
להקפיא מחירים.

ואשחתעיוטס
בנו הבכור, דן,

שלמה להט, שהיה טרוד עד לשעות הערב במישרדו שבבניין
העיריה, מיהר לחזור לביתו לתחילת שידור המישחק. יחד
שב נרגש ומתוח כשמכבי החמיצה קליעות לסל צסק״א.
ך*י וא לא מצליח להשתחרר,״ סי׳
/ /י ננה נורית ארואסטי בשקט.
״קדימה, מכבי ! אתם מוכרחים לנצח,״
ניסתה לעודד את השחקנים מתוך הסלון
שבביתה. צבעי כחול־לבן וצהוב בלטו
היסב בשידור הציבעוני בטלוויזיה, ונורית
עקבה במתח אחר המתרחש בבריסל.
היא המתינה לרגע שמוטי ארואסטי, רכז
קבוצת מכבי, יציג את המיבצעים הגדולים
שלו על המיגרש.
בדקה התשיעית.עברו המכבים לשמירה

מיכל סילבר, אשתו של לו, ותמי ברעמי
בן־עמי ידידתו של אולסי, ישבו צמודות
ונרגשות מול המירקע.
34:40 למכבי. השריקה להפסקה במיש־חק
איפשרה לתמי לצאת, כדי להוסיף
עוד בוטנים ודיברי־מתיקה מהמיטבח.
מיכל בדקה אם ההקלטה של המישחק
בסרט הווידיאו פעלה כשורה. לו השאיר
לה הנחיות מדוייקות, לפני שיצא לבריסל,
כדי שתנציח את ההתמודדות על גבי
הסרט.
רודי דמיקו, המאמן, שלח את שתקניו

כן־ צ פו מי שפ חו תהש חקני ם
בדראמה שהתוחשה יומיים בבריסל

בוטו״ם

כריס בוטרייט, אשתו
של ג׳יס, העדיפה
לשבת במיטבח ולא לצפות בשידור.

אזורית, וג׳ים בוטרייט ולו סילבר החלו
להוביל ליתרון משמעותי יותר.
כריס בוטתייט לא צפתה במהלך המיש־חק
שהועבר בשידור חי. היא העדיפה
לשבת במיטבח .״מרוב מתח אני לא
יכולה להסתכל בטלוויזיה,״ סיפרה רעייתו
של הקפטן ג׳ים .״אני מקשיבה רק
לתוצאה הסופית.״ חברותיה, שלא יכלו
להתאפק, התקשרו אליה מדי פעם כדי
לבשר לה שמכבי מובילה.
לו סילבר, שקלע את שתי הנקודות
הראשונות במישחק, ואולסי פרי, עם ארבע
עבירות לחובתו, המשיכו להיאבק על
כל כדור.
מיכל סילבר, אשתו של לו, ותמי

חזרה למיגרש, ותמי שברה כוס. לכולם-
היתה ההרגשה שהכוס המנופצת תביא
מזל.
קריאות עידוד
רל ויליאמם לא היה בשיא כושרו.
י רפי גינת, מפיק כולבוטק, ישב מתוח
מול מירקע הטלוויזיה. יחד איתו צפו
בשידור יוסי מולה, צלם כולבוטק, ובת
זוגו תמי לונגר, שהיא גם מזכירת
ההפקה. הם חגגו באותו ערב יום־הולדת
משותף. מאחוריהם ישבו התחקירנית לי-

המיקצוענים

יעל ודן פתיר ה
המכון לחינוך גופ
ספורט ,״נתנו״ עצות טקטיות לשחקנים מבעד

! הביתי
נורית

אשתו של מוטי, רכז המישחק, שיחקה בעבר
בקבוצת כדורסל. היא בהריון בחודש התשיעי
והיתה שרויה במתח רב בעת הצפיה במישחק. נורית לא התפנתה כלל להושיט ידה
אל הבוטנים והעוגיות שעל השולחן, מחשש פן תסתיר את המירקע מחברותיה.
ביום החמישי חזרו הישראלים בביטחון־
מנצחים למיגרש, למישחק הגומלין. פתיחת
המישחק עוררה תיקוות. המאמן רודי
דמיקו החליט להחליף את ארואסטי בשמואל
זיסמן, וחבר־הכנסת יחזקאל פלו־מין
חש שמכבי מתקשה לפתח את המיש־חק
השוטף שבו היא התפרסמה. אשתו
שושנה פרשה, העדיפה ללכת לישון. רק
ערן בן ה־ 13 לא ויתר וישב לצד אביו,
אוהד מכבי.
מיקי ברקוביץ יצא ותחתיו נכנס לזירה
חנן קרן. בביתו של ראש עיריית תל-
אביב, שלמה להט, החלו לחשוש. עשרים
החברים של דן, בנו הבכור של צ׳יצ׳,
נראו מאוכזבים. הדוב הרוסי הוביל .36:34
ולפתע צנח קובלנקו פצוע. דן בן ה־,21
שהחל השנה ללמוד מישפטים באוניברסיטה,
החליף רשמים עם אביו על אופן
שיפוטם של מותאר מבלגיה ואוקס מגר
מניה.
צ׳יצ׳ חש אכזבה. הוא חשש׳ שה שחקנים
יחזרו לתל-אביב במוראל ירוד.
היתרון הרוסי גדל אחרי ההפסקה ל־7
נקודות ועל המירקע בביתו של דן
פתיר, יועץ ראש־הממשלה לענייני תיק־שורת,
החלו הצבעים להחוויר. שחקני
צה־אס־קא המשיכו ללחום בעקשנות על
כבודם ויעל פתיר זנחה את הקפה והעוגות
במיטבה ומיהרה לצפות בשידור
המישחק, כדי לנחש את סיכויי מכבי.
אולסי פרי, אדל ויליאמס ומיקי ברקוביץ
ניסו אומנם לתקן את מאזן הסלים, אולם
מישקין וטראקנוב גמלו בסלים נוספים.
לביתה של תמי בן־עמי זרמו עוד ועוד
ידידים, שרצו לחגוג בצוותא אחרי המיש-
חק. תחת זאת הניחה תמי תקליט עצוב,
שהמשיך לנגן עד שאחרון האורחים הסתלק.

חברתו
שר אולם־ פרי, צופות במישחק
אורה אמיר ואיש הקול של כולבוטק,
ניסו כהן. ברגע שהחל השידור דמם
מכשיר הטלפון שהציבו במרכז החדר.
״כשמכבי משחקת שוכחים הכל,״ הסביר
גינת, שציפה לתגובות על תוכניתו
ששודרה בערב הקודם. הגברים לגמו
ויסקי והנשים — יין מתוק. ומי שרצה
להגיע לעוגה היה צריך לתמרן, כך שלא
יסתיר את התמונה במירקע.
מיקי ברקוביץ הצליח להשתחרר מהשמירה
האישית ההדוקה שהונחתה עליו
ופרץ לסל. שלושת היפהפיות בביתה של
שלומית אבידן התרוממו ממושביהן בקריאות
עידוד לשחקנים. בעלה, אמנון,
יושב־ראש הוועדה המיקצועית של מכבי
תל-אביב, ישב באותה עת על הספסל
בבריסל.
תקליט עצוב

ו בנזישחק בעיני מונווזים. יעל, שהיא בוגרת
בווינגייט, ודן, שהחל את הקאריירה שלו ככתב
ירקע. השחקנים, כך מסתבר, לא שעו לעצות.

ן יד שלומית ישבה הד״ר דורית פיני
קלשטיין, אשתו של רופא־הקבוצה, ה־ד״ר
טדי פינקלשטיין. היא התרגשול לראותו
על המירקע יושב מתוח, מוכן כל
רגע להגיש סיוע לשחקן נזקק. הפעילה
ביותר בסלון היתר דליה שפלן, יושב-
ראש איגוד הדוגמניות בישראל, שניתרה
מכיסאה עם כל קליעה לסל של המכבים.
רון בן ה־ ,12 הדומה לאביו, אמנון,
שהיה פעם קפטן קבוצת מכבי, נשאר
ער למרות השעה המאוחרת ודאג להקלטת
שידור המישחק לסרט הווידיאו.

מי שפ חת מכבי

שלומית אבירן, אשתו של יושב־ראש הוועדה המיק
צועית של מכבי, הד״ר דורית פינקלשטיין, אשת
רופא הקבוצה, ודליה שפלן, אשת ראש איגוד המתעמלים, נרגשות למראה המישחק.

.317

0 1 1 1־ 1

\ מ די ס\ \1ר
?131.

^ £3111 3 3 )1 $ 0 3 0 1 £ *6

]) 311

1 3 1 *6 5ק 5 0 3 1

6 1 5ש 0 3

¥ 3 1116־115$

96£61*6306

מ ס 4 6,10
2 0 .0 0 0
9 .1 0 0

122

1 4 .0 0 0

1 3 .0 0 0

* 9 -0 0 1 1 1 6 7

4 2 £1 *5

*5 0011161

440

9111553306 9 0 6 3 6 1
11* 1 3 3 £ 1 6 ¥ 0 1 3 3 1 0 6 3 61:
1 3 3 £ 1 6 ¥ 0 1 3 3 1 ! ^1 1 3 1 3 1 0 1 *6 0 6 3 6 1 :־ 71
*0011161
*0011161

*0011161
*0011161

מוכיח הקבלן אחוץ ן שלום גניש סאשר הוא ממציא את שטר
!*( 111(1 11ך
- 11111 1\ #המכר והקבלה על תכשיטי־הזהב שקנה מחבר־הכנסת פלאטו־שתן.
חוקרי המכס שגילו את התכשיטים בכספת חשדו כי הם גנובים או מוברחיס.
**ץ ני מיליונרים ואוצר מיסתורי של
תכשיטי־זהב עלו השבוע לכותרות
העיתונים. בפשיטה שערכו אנשי מס־ערך־
מוסף על קבלנים גדולים באיזור השרון,
גילו בכספתו של הקבלן שלום אהרון
גניש אוצר בלום של תכשיטי־זהב.
אנשי המס העלו מייד השערות בדבר
הברחת זהב גדולה, או מקור לשיווק תכ
שיטים
גנובים, וחקרו את הקבלן בכיוון
זה. אלא שכל המתבונן בתכשיטים, ודד
בקיא אפילו מעט באמנות מודרנית יכול
היה לגלות את מקורם. התכשיטים לא
היו אלמוניים. כל אחד מ־ 14 הפסלונים
הזהובים היה דגם מוקטן של אחת מהיצירות
הנודעות של האמן הישראלי יעקב
אגם, החי בפאריס. היתה שם הסירה האווירית
הפורשת חרטומה, תלויה על שר־.
שרת של זהב ; החנוכיה הנודעת של ה אמן
הצרפתי, ומגן־דויד מעוצב על ידו.
כל התכשיטים היו חתומים בידי האמן.
אחדים היו קטנים, במישקל של כ־40
גרם, אך היו גם כאלה שמשקלם קרוב
למחצית הקילוגרם זהב. התכשיטים הללו
הוצגו רק פעם אחת בפני הציבור, בתערוכה
של כל יצירות אגם, שנערכה בקליפורניה
לפני כשנתיים.

1151

407

460

5ין £

960

600

640

0 0 6 3 1 * 6 3 1 :1 3 3 1 : 9 0 1 *1 2 0 3 1 3 1 9111553306 931553306

9 ¥ 6 1 *1 1 0 3 1

931553306

£0533£6

9 ׳ 101*1 2 0 3 1 3 1

931553306

605 3 3 £ 6
06361 06361
06361

306ק 63 5ק 0

011 *6 0 1 1 0 3 5

703165

£10116

6 3 5 1 0 3 5ה 011

0 6 3 6 1־ 0 3 1ון 1י ! )

£10116

063301611161׳ 0 6 3 6 1

£131

81303

*6 $ 0 3 0 1 £ *6זז 11ק 5 0 3 1

4 .1 2 9

006111 * 631:13111 ¥ 6 1 *1:1031

479

היא ההערכה לביטוח התכשיטים. פירוט מדוייק
מצביע על שמו של כל תכשיט ועל מישקלו בזהב.
14 מהתכשיטים הם מעשר! ידיו של יעקב אגם ורק אחד של ליאונור פיני.

מדוע מ נו בראטו־ שוון את אוצוות־הזהב שרו
לקבלו ג נ׳ ש ־ אחרי שלא החרו את ההלוואה?

של חבר־הכנסת היא ה־

אשה שמאחרי חברת אס־

טבלישמנט פינינדיס הרשומה בוואדוץ.

סיפורם של התכשיטים מתחיל לפני
שנים, בתקופה שבה היה שמואל פלאטו-
שרון אחד מעשירי צרפת, לפני שנפתחו
נגדו תיקים פליליים שם. הוא הכיר את
אגם, וידידות נקשרה בין השניים.
המיליונר קנה הרבה מיצירות האמן, ובאחת
ההזדמנויות ערכו השניים הסכם לפיו
תהיה לפלאטו־שרון זכות בילעדית לצקת
בזהב תכשיטים המעוצבים על־ידי האמן,
לפי דגמי פסליו, שיהיו חתומים על ידו.
ההסכם אמר כי המיליונר יקבל זכות
לצקת עשרה דגמים מכיל יצירה, שלוש
סדרות תהיינה חלקו של האמן בעיסקה,
והיתר בידי פלאטו־שרון, שיוכל למכור
אותן ולעשות בהן כרצונו.

נבחרה מטבעת־זהב המתמחה בחפצי אמנות.
אגם השלים את חלקו בהסכם ומסר
דגמים של התכשיטים למטבעה ; אך מכל
דגם נעשו שלושה עותקים בילבד. מחירי
הזהב שהחלו להרקיע שחקים, וסיבות
אחרות מנעו מהמיליונר להמשיך בייצור
הסידרה השלמה. כל העותקים נותרו בידי
פלאטו־שרון.
רק מעט אנשים ידעו על קיומם של
תכשיטים נדירים אלה. אך כאשר נפתחה
לפני כשנתיים בארצות־הברית תערוכה
מקיפה של יצירות אגם, נתבקש
פלאטו־שרון לשלוח לשם את אוסף ה תכשיטים.
ואמנם החברה אסטבלישמנט
פינינדיס, חברה בבעלות אמו של ה
מיליונר,
הרשומה בוואדוץ, שלחה לתערוכה
עותק אחד מכל יצירה.
משום מה, תחת להחזיר את התכשיטים
לבעליהם, הגיעו כל פסלוני הזהב
לידי האמן בפאריס. רק אחרי מערכה
מישפטית ארוכה הצליחו לפשר בין השניים,
שחתמו על הסכם חדש, לפיו חזרו
התכשיטים לפלאטו־שרון, אך זכויות המשך
ייצור התכשיטים עברו לאדם אחר.
בביתו של המיליונר בסביון נמצאים
פסלים אחדים של אגם, שחלקם הונצח
גם בתכשיטי הזהב. אשתו של המיליונר
נהגה להצטלם לידם בממונות שצולמו בכיתה.
לפני
כחצי שגה נזקק פלאטו־שרון בדחי־

פות לכסף. הוא חיפש מקור להלוואה מיידית
ופסה אל הקבלן ;גניש, אותו הכיר
מעיסקות מקרקעין קודמות שלא יצאו לפועל׳
אך יצרו יחסי־אמון בין השניים.
מוזר כי דווקא הקבלן הצנוע והבלתי
נודע, שהיה נחבא אל הכלים ולא נדחף
ונחשף לעין הציבור, הוא שיכול היה
לחלץ את המיליונר הנוצץ ממצוקתו הכספית.

ילד במדינה מכיר את פלאטו־שרון
מהופעותיו בטלוויזיה, מדאיונותיו בעיתונות
ומהמישפט שמתנהל נגדו זה כשנה
על שוחד בחירות. הוא ידוע לכל כאיש
החוג־הנוצץ, המתגורר בווילה חלומית
בסביון, עורך משתאות כיד המלך ומעמיד
להגרלה מכוניות קאדילאק יקרות. איש לא
היה מאמין כי דווקא עשיר מופלג זה
יזדקק להלוואה מידי הקבלן הבלתי מוכר
גניש.
גניש הוא גבר נמוך־קומה בן ,32 עלה
לארץ עם מישפחתו מרובת הילדים מצפון-
אפריקה בעליה הגדולה של .1949 הוא
ובני מישפחתו עברו להתגורר בשכונת-
עוני בהרצליה, שהיתר, אז מקום נידח.
בגיל שמונה נפטר אביו והותיר את ה־מישפחה
חסרת־כל. מייד עם סיום בית־הספר
העממי החל הילד החרוץ לעבוד
בבניין. זו היתד, העבודה היחידה שיכול
היה להשיג ילד מחוסר השכלה וקשרים.
אלא שמפועל בניין הפך לאט לאט ל-
קבלן־שלד, נכנס לשותפות עם קבלנים
אחרים והתקדם בצעדי־ענק, עד שהפך
אחד הקבלנים הגדולים במדינה.
היום, עשרים שנה מאז החל דרכו בעבודת
בניין, מגלגל גניש מחזור שנתי
של 3.5מיליארד לירות. הוא מעסיק כ-
1000 איש ובונה בשנה כ־ 1400 יחידות
דיור.
שילטונות המם ניסו מזה חודשים ארוכים
להתלבש על העוסקים בענף הבנייה ולמצוא
את העלמות המם השכיחות בו.
לפני שבוע פשטו החוקרים ב־ 4.00 בבוקר
על בתיהם של ארבעה מגדולי הקבלנים,
ובתוכם גניש. הוא נחקר עד הערב ב־

של האמן יעקב אגם נעשו לפי
* 1יי|111
• 1 * 11 #111 8י * פסליו. שניים מפסלים ׳אלה
נמצאים בביתו של פלאטו־שרון בסביון, ואשתו, אנט, היא

6 - 0 6 6 0פ ז 1ז .
5417501.ס : 11108 461זזה 5 . 4 881610 ,י 8מןומןמץן׳ זזמ 0ס 1? 8נ 81ג מ 03 1 );!181 פ: 1ט

1 0181885 08 10 8 ? 0880.71116 0 0 8 8 .15171:187׳ 11 ? 615, 0 8 5 1 0 )780 8 7 7 4 4 0 0 7 40461, 1 . 8
18:;;08ן 8.8? 8

)7810111 0 8 18 845.4? 0080
440

?? .0046(1 1

9 08.1£1...

^ 31.£ 701ע 1/ג 1

£ £ 0 8 7 £ 7 ...ס 1 £1א01 £ 1701/ ^ 1 141ן 1״*1זי1

0 0 8 0 8 84*11411? 00812061148 0 0 5 5 1 5 8 ...

?3153*1102 5 001.11

5054)105 ?05541105 9 7 5 8 1 1 0 4 5 0 0 5 5 1 6 8

407

460

3 0 8 7 £ 7 א 10 יד £0ג 1ס £$־מ! 0ז

960

600

X ^1X1211 0 2 7 £ 7 1 *0 1

8417505 0061588 0 5 0175 ? 1 £ 0 £ 0£־ 1 8 £ 1 1 1 6 4 1 6 0 ? 05 1 8 0 5 4170
018717)785 0? 18 8 4 8 4 1 0 0 8 0 .

640

המצולמת לידם. התכשיטים תוכננו על־ידי אגם בזהב, ונחתמו
על־ידו. למרות שהוסכם על יציקת הדגמים בעשרה עותקים
כל־אחד, נוצקו לבסוף רק שלושה עותקים מכל דגם.

גרם זהב טהור, וערכם הביטוחי כ־ 480 אלף
דולר. ערך הזהב היצוק היה שווה באותה
עת רק 120 אלף דולר. גניש הסכים לקנות
את התכשיטים ב־ 166 אלף דולר, אך סרב
להכיר בכל הערך האמנותי שנדרש על-
ידי הלווה, למרות שמעריכים מומחים הסבירו
לו כי ערכם של התכשיטים הוא
לפחות פעמיים וחצי מערך הזהב שבהם.
״היתד, זו עיסקד, מסחרית טובה, ולכן
לקחתי את התכשטים תמורת ההלוואה,״
ספר גניש במישרדו לכתבת העולם הזה,
״ואלה הם התכשיטים היחידים שנמצאו
בכספתי. לא היה שם כל תכשיט זהב
או יהלום נוסף, וגם מביתי לא נלקחו
חפצי־זהב או תכשיטים.״
כאשר הגיש גניש לאנשי המם את שטר
המכר, שהעיד כי קנה את תכשיטי הזהב
כחוק מחברת פינינדיס, ושילם עבורם סכום
של 175 אלף דלר בלירות ישראליות,
לפי שער אותו היום, הבינו החוקרים כי
לא בוצעה עבירה כלשהי בתכשיטים. שכן
כל אזרח במדינה הקונה טבעת נישואין,
יודע שאין איסור על מכירת תכשיטי
זהב ! האיסור הוא על מסחר במטילי-זהב.

גניש שוחרר עוד בערב מעצרו בערבות
הגבוהה ביותר במדינה. הוא הפקיד ארבעה
צ׳קים בסכום כולל של 100 מיליון
לירות, והלך לישון בביתו. יומיים אחר־כך
שיחרר אותו שופט לשלום הראשי חיים
שפידא בסכום צנוע יותר — חמישה
מיליון לירות. החשדות היחידים שנותרו
נגד הקבלן התמקדו בחברת הבנייה גורעד
שבבעלותו, אשר עשתה כמה עיסקות
מכירת נכסים, עליהם לא שולם מס־ערך-
מוסף.
לגבי עיסקת התכשיטים נותרה רק שאלה
אחרת: האם חברת פינינדים, שבבעלות
מישפחתו של חבר־הכנסת, שילמה
את מס־ערך־מוסף בעת מכירת התכשיטים.
אלא ששאלה זו גם היא אינה כל
כך פשוטה, היות והחברה מאוגדת בוואדוץ,
וספק אם עליה לשלם מע״מ.
חבר־הכנסת פלאטו־שרון אישר את בל
גירסתו של גניש, ומסר כי הוא מוכן
לד,חקר על כך בפני שילטונות המם אם
יהיה צורך. לולא זאת היתה עומדת
לו חסינותו גם לגבי חקירה זו.

אילנה אלון !

?87 88017088 ?1171, 111 1118 17810111 0

0 8 0 0 4 8 8 4 8 0 001751861 1 8 4 1 18 8 4 80 )18 178171101)80 0 0 8 0 0817888׳? 118615,ץ888£11
0551017£0 87 7 4 4 0 0 7 40461 4170 0 £ 0 !)0 8 £ 5 1 0 1 , 8 4 ) 8 8881 ( 5080 87 0 5 1 0 618. 5848061 0 8 8 1 5 8 ,
׳ 0 0 8 0 08178587 185615,ס 1101(8א 1 5 8 480 )15 615א4170 11141 1118 ? 1188 41(0 0417800 01761585111? , 1
( 1 1 7 7 8 5 1 8 0 167 618. 5048061 0 8 0 1 5 8 , 45 ? 806! 7115 0 4 1 5 0 ? 11115י 1.4;71 נו(•15 17017 5 0 8 5 7 /.
1 1 185 0 5 5 0 .
0 5 0 8 4 8 5 4 0 0 006151861 1 0 4 ? 1 0 5 ? 0 1 4 8 175100? 05
12 9 08460755 . 45 4 8075 5 5 5 0 1 5 1 5 0 .י 4

175 ? 0 8 1 0 5 8 0 0 0 5 8 1 4 8 5 ,

18 8 4 8 4 ? 0 0 5 0 , 10 ? 05 4 8 0 7 5 15178587 115615, 15

175 5 0 8 1 8 5 8 0 5 0 8 4 8 5 4 0 0 00051861 ?041 ? 0 5 5 0 5 5 ? 8105 ? 0 8 ? 0 5 4 8075
0 5 0 1 1 0 0 5 0 0 0 8 0 ?5118587׳115118 84 5 8 8 5 0 ? 4 1 0 ? 0 05 10 5 0 5 8 87 618. 5045061 0 5 0 1 5 0 .

007561858 1 9 8 0 .

51010005.

?047 0

810 0 8 0 1 0 1 8

11 )^ 167005ן[£?/811555^ 5

:5155561601
919,9

בשם אסטבלישמנט פינינדיס היתה הבעליס ה־

רשמי של התכשיטים. אמו של פלאטו־שרון היא

בעלת המניות העיקרית בחברה זו. לעיל שטר המכר בו הועברו התכשיטים לגניש.
מישרדי מס-ערך־מוסף, ופתח את כספתו
לעיניהם, וגילה את התכשיטים.
הוא הסביר את מקור התכשיטים והראה
לפקידים מיסמכים המעידים כי קנה
אותם באופן חוקי ורשמי לגמרי. אהרי
שר,ילווה לפלאטו־שרון את הסכום שביקש,

ללא ריבית, הגיע מועד הפרעון, ופלאטו
הסביר כי אין בידו להחזיר את ההלוואה.
הח״ב הבודד הציע לקבלן שיקנה ממנו את
התכשיטים, אותם הציע כערבון לפרעון
ההלוואה.
מישקלם של התכשיטים הוא 4,129 קילו
אגם
ומעריציו

משה ורחל דיין מתבוננים באזזד מפסלי האמן. אגם
היה ידידו של פלאטו־שרון בפאריס ומכר לו הרבה
מפסליו. השניים נכנסו לעיסקה מיוחדת לייצור תכשיטים מזהב לפי דגמי האמן.

אזה הן הבחווות המצולמות
ביותו באוץ ־
ונו הן!]ואות במציצות

שני זוגות עיניים
קיטי מימון מתבוננות בקהל

שיפוץ למלכה
מלכת היופי אילנה שושן

ני נכדים שנכנסו אל תע-
״ רוכת צילומי האופנה של ה צלמים
מולה והרמתי משכו תשו־מת־לב
כללית. האחד מהם היה
גבה־קומה, עב־ברם, לבוש בגדים
צעקניים וסיגר תקוע בפיו, ואילו
השני היה נמוך־קומה, לבוש חליפה
לבנה, חולצה ועניבה בצבע
אדום ונעליים לבנות .״אנחנו צריכים
את הצלם מולה,״ הם אמרו
בעברית, במיבטא אמריקאי.
מולה עשת, המוגדר כצלם־
האופנה מס׳ 1בישראל, פנה אל
הצמד .״אנחנו רואים שאתה מכיר
את כל החתיכות בישראל,״ הם הצביעו
על התמונות שבתערוכה,
״אנחנו רוצים לעשות איתך עסק
של יצוא — לייצא חתיכות ישראליות
לאמריקה.״
מולה לא הופתע. מהרגע שבו
נפתחה תערוכת־האופנה שלו ושל
שותפו, ישראל הרמתי, הוא זכה
לתגובות משונות.
ד •עיון לערוך תערוכת צילומי-
אופ ה התבשל בראש השניים במשך
כמה שנים. מדי חודש פברואר,
עת נערך בתל־אביב שבוע-
האופ ה, מחפשים צלמי־האופנח
דרך להשתלב בשבוע זה. תמונות
יכרזות שלהם אמנם מקשטים את

הישכן רק כחיים
מיכל בן־שימעון עם מיכל בן־שימעון
חדרי־התצוגה שבמלון הילטון ב־תל־אביב,
אך מעולם לא הושם
דגש דווקא על הצילומים. השנה
החליטו השניים לשכור את האולם
שיוצר הגשר המחבר את שני חלקי
דיזינגוף סנטר, להקדים את ׳שבוע־האופנה
בכמה ימים, ולערוך שבוע-
אופנה משלהם — של צילומים.
הדוגמניות, שהיו מראשונות המבקרות
בתערוכה, נדהמד לראות
תמונות־ענק שלהן ניבטות מהקירות
.״איפה אני יותר יפה ן״ שא לה
שרית דמיר, כשהיא ניצבת
ליד תמונה, הגדולה ממנה פי
שיים. מתוך נימוס לא עגה לה
איש על השאלה•

בחורה
על הקיר
מראה ללא זכוכית
שרית דמיר מתרפקת על עצמה

410

ף י יכל כן־שימעון, דוגמנית
י עולה, בת גיבעת אולגה, ש פילסה
לעצמה את דרכה לשורה
הראשונה של דוגמניות ישראל,

הגיעה לתערוכה כשהיא לבושה ב-
מיכנסי־עור צמודים היטב לגופה,
המבליטים את גיזרת ישבנה. מיכל
הבחינה בתמונה שלה, שצולמה
לפני יותר משנה, בה היתה תס רוקתה
ארוכה יותר .״זה כמו ראי,
אבל הייתי צריכה להתאפר יותר
טוב לפני שהצטלמתי,״ היא אמרה
ועשתה. מיכל שלפה שפתון ותיקנה
את שפתיה שבצילום.
בעיקבותיה הלכה גם אחת ה נשים
היפות בארץ, הדוגמנית חווה
לוי. לוי אינה פוטוגנית במייוחד,
ומרשה רק למולה לצלם אותה.
״הוא מצא את הזווית הנכונה שלי,״
היא מסבירה. גם חווה עיבתה את
השפתון של שפתיה שעל הקיר. ל ד תמונה אחרת שלה, בסמוך לתמונה
של הדוגמנית היפה ביותר
שהיתה בארץ, חני פרי, ניצבה
חווה ושאל אף היא :״איפה אני
יפה יותרו״
קיטי ממן לקחה את עפרון־האי־פור,
אך לפני שהספיקה לצייר על
בבואתה, הבחינה בתמונת-ענק

אח, אחות ותריסר שנים
צביקי ואיריס עש נזכרים

אופנועית בלי קסדה
קיטי מימון מחקה את עצמה
אחרת שלה, כשהיא רוכבת על
אופנוע גדול־מידות ולבושה במדי־אופנוען.
להנאת מבקרי התערוכה
התייצבה קיטי ליד האופנוע בפוזה
תואמת. קהל המבקרים מחא כפיים
והתפעל מהשתיים: מקיטי שעל
הקיר ומקיטי הניצבת על ידה.
אך נראה שהחוויה הגדולה ביותר
היתה דווקא של צביקי ואירים
עשת, בניו של מולה. לפני 12
שנה צילם האב את ילדיו כשהם
מתנשקים. צביקי היה אז בן שש,
ילד עם שיער בסיגנון החיפושיות,
ואיריס היתה בת ארבע, עם קוקו
וסרט בשיער ...התמונה הוצגה,
כמובן, בתערוכה. היום צביקי הוא
חייל עם שיער קצוץ ואירים היא
עלמה יפהפיה עם שיער גולש. האח
והאחות התייצבו ליד התמונה
שלהם מאז וניסו לשחזר את הפוזה.
ליד הלוח תלה מולד, צבע טוש.
כל אחד מהמבקרים הוזמן לכתוב
על התמונות את הערותיו .״זה כבר
לא באופנה,״ רשם מישהו ליד
תמונת דוגמנית המציגה חזיה,״
״החתיכה הזו משגעת עד היום,״
רשם אחד, על תמונתה של דוגנר
נית־עבר מפורסמת .״כל הכבוד
לחתיכות,״ רשם אחד ומישהו הוסיף
לידו ״כל הכבוד לצלמים.״

חשודה טולידנו
״רק השתמשתי — לא מכרתי״
ך דשי מישטרת חיפה קפאו
על מקומם. הם היו בתצפית
על תחנת־סמים, שלפי החשד נוהלה
על-ידי צעירים בני־טובים. אולם
הם לא תיארו לעצמם עד כמה
צעירים הם סוחרי הסמים, עד ש לא
ראו במו עיניהם נערה בת ,17
המשתתפת בעיסקת מכירת חשיש.
המישטרה עלתה על התחנה ב־עיקבות
מידע מודיעיני,׳ שלפיו
מוכרים צעירים מקרית־ביאליק
סמים לתלמידי תיכון ובני־נוער
מהסביבה. בשל הרגישות הרבה
לעבירות סמים בקרב בני־הנוער,
פיקח מפקד מישטרת מרחב חיפה,
תת־ניצב אברהם תורג׳מן, אישית
על החקירה. כדי לאמת את המידע
ולהשיג ראיות נגד החשודים, הח ליט
תורג׳מן להטמין להם מלכודת.
רס״ר אבי אלקבץ ממיחלק-
הסמים בחיפה התחזה כצרכן סמים
ויצר קשר עם אמנון בן־סימון בן
הבלשים נדהמו נשחביוו
ששהו1הסוגים
ה נ 1קט׳ נים
ה־ ,21 מקרית ביאליק, שעליו נודע
למישטרה כי הוא מנהל את תחנת־הסמים
מתחת לביתו.
ביום הראשון בשבוע שעבר הגיע
אלקבץ למקום מיפגש שקבע עם
אמנון בסמוך לביתו. אחרי שרכש
את אמונו, רכש אלקבץ מאמנון
גם כמות של 20 גרם חשיש, תמורת
200 שקל. בשל גילם הצעיר
של הסוחרים והצרכנים כאחד,
הוחלט לבצע עוד קנייה אחת ביל־בד
ולסיים את הפרשה. אולם אנשי
מיחלק־הסמים לא ידעו איזו הפתעה
מצפה להם.
ביום השלישי נפגש אלקבץ בשנית
עם אמנון, שוב בסמוך לביתו.
עוד קודם לכן נסגר האיזור על-
ידי בלשים. אמנון הופיע בלוויית
נערה שנראתה כקטינה. מאוחר
יותר התברר לבלשים שאמנם היא
בת ,17 תלמידת בית־הספר התיכון
אורט בקרית-ביאליק.
לנגד עיניו של אלקבץ והשוטרים
המסתתרים מסביב הוציא אמ נון
ממקום מחבוא בחצר־ביתו סו-
ליית־חשיש. הוא עלה עימד, לביתו,
שבקומה השלישית, ויצא למיד-

החמישי מתחת לביתו של אמנון,
הוא מכר לאיש מיחלק־הסמים
כמות חשיש גדולה תמורת 1600
שקל. הפעם השתתף בעיסקה גם
חברו של אמנון, ערן פולק בן ה־22
מקיבוץ אילון, המתגורר בחיפה.
עתה החליטו כבר הבלשים להגיח
מהמארב ועצרו את השניים. מאוחר
יותר נעצרה גם הקטינה יחד
עם החייל יובל סירקיס מקרית־חיים,
שהוא חברו של אמנון, ומרי
טולדנו בת ה־ 20 מכפר־סבא, שהיא
חברתו של ערן ואף מתגוררת
עימו באותה דירה.
כל חמשת העצורים הובאו לבית
המישפט בחשד שהיוו כולם בנד
פייה אחת, שעסקה בסחר בסמים
מסוכנים. מעצרם של ארבעה הוארך
בשיבעה ימים, ואילו מרי טו־לדנו
שוחררה אחרי מעצר בן 48
שעות בילבד.
לטענת המישטרה עסקו החשודים,
שהם כולם בני־טובים, במימ־כר
סמים במשך תקופה של חודש
עד חודשיים. לפי החשד שימשה
הקטינה בלדרית (״פושרית״) ,שסיפקה
סמים לחבריה ללימודים ב־בית־הספר
אורט. המישטרה חוק רת
גם אם מכרו סמים לתלמידי
בתי-ספר נוספים באיזור הצפון.
החוקרים הבחינו בעובדה שכל
החשודים, מלבד הקטינה, היו חברים
בקהיליית חסידי הגורו מהרי־שי
בישראל. אולם בדיקה מהירה

תפושוים

תצעיד

של אנשי הגורו בתל-אביב. השניים
התיידדו והפכו שותפים לכל
דבר. כאשר התאוששו לבסוף מה אמונה
העיוורת בגורו וחזרו לאו־רח־חיים
חילוני, החלו השניים,
לפי חשד המישטרה, לסחור יחד
בחשיש.

פצצת

י * יניח״ פחט רי ם״ הצעירים
י הודו בחקירתם כי רכשו בשותפות
כמויות גדולות של סמים,
וכי מכרו חשיש לשוטר המוסווה.
אך הס טוענים כי לא סיפקו סמים
לאחרים, אלא השתמשו בחשיש ב עצמם.
על־פי מידע שהגיע למיש־טרה
נשפט ערן, בעת שביקר בגרמניה,
על עבירת סמים, וריצה
שם עונש מאסר.
המישטרה בודקת את האפשרות
שערן הוא, למעשה, זה שהשפיע
על אמנון, וגרר אותו לעיסקי הסמים.
אמנון סיפר לחוקריו כי
חלק מהכסף שקיבל מאלקבץ תמורת
הסמים מסר לחברו, יובל סורקים.
שטרות־הכסף אלה סומנו קודם
לכן על־ידי המישטרה. כאשר
נעצר יובל, שאביו מנהל את מיג־רש
הכדורגל בקרית־ביאליק, הוא
הכחיש כי הכסף הגיע אליו. אולם
בחיפוש שנערך על גופו נמצאו
השטרות המסומנים.
חברתו של ערן, מרי טולדנו,
נעצרה בשל קשריה עימו. לטענת
המישטרה היא עישנה חשיש בצור
תא עם שאר החשודים, בעת ש ערכו
מסיבות־סמים. מרי, שהיא
יתומה מאב ושעזבה לפני שנה
את בית אימה, הודתה בשימוש ב סמים׳
אך הכחישה כל מעורבות
בסחר.
מעצרה הוארך ביומיים בילבד,
משום שלגביה אין למישטרה ראיות
המקשרות אותה לעיסקי מכירת
הסמים.
בביתה של הקטינה שנעצרה
מצאה המישטרה, בעזרת כלב
גישוש, חמש אצבעות חשיש גדו
פסת.
הבלשים הבחינו כי הוא ביצע
אותה שם לשניים בעזרת סכין.
אחר־כך ירד שוב לחצר ונראה מחזיר
חלק מהחשיש למחבוא. את ה־ייתרה
מסר לקטינה וזו הכניסה אותה
לכיס מעילה.

חסידי הגורו
>> חיי משא ומתן עם אלקבץ
\ 1ביקש אמנון מידידתו את הסם
ומסר אותו לידי הבלש המוס-

במדינה
(המשך מעמוד )34
נון המצב הוא לאחר־ייאוש, ולאיש
אין פיתרון.
נותר הנושא האחד, המלהיב כל
מוסלמי בעולם, המאפשר למוסלמים
להתאחד כאיש אחד: ירושלים.
ג׳יהאר
מדיני. אי־אפשר היה
להעמיד את ירושלים הקדושה במרכז
הוועידה, לולא אותו חוק
אומלל וחסר־תוכן, שהתקבל בכנסת
בקולות הליכוד והמערך, וש הפך
את ירושלים שוב לנושא אקטואלי.
הוועידה
החליטה להכריז על ״ג׳י־האד
(מילחמת-קודש) צבאי, מדיני
וכלכלי״ .המילה ג׳יהאד עוררה
מייד התרגשות רבה בישראל, ומנחם
בגין מצא בה חומר־דלק
מתאים לנאום שהיה צריך לשאת
באותו יום.
״החלטות קיצוניות!״ קבעו אכד
צעי־התיקשורת בישראל, בסיפוק
רב. היה נדמה שהכל חזר על
מקומו, כפי שהיה לפני קמפ״דיי־וויד,
מילבד היעדרותה של מצריים
מן הכנס הנכבד.
חזרה לבגדאד. אולם מומחים
ויודעי־דבר בעולם לא התרגשו מן
הסיסמות. הם ידעו כי המצב האמיתי
בוועידה היה שונה לגמרי.
מאחרי הקלעים בטאיף טרחו ראשי
הוועידה להודיע למדינאים ולעיתונאים
החשובים כי הג׳יהאד
אינו מתכוון אלא לאמצעים מדיניים
וכלכליים — דבר שרוקן את
המילה המפוצצת מתוכנה. יתר על
כן, המנהיגים גם הבהירו שכוונתם
אינה אלא להחזרת ירושלים המיז-
דחית, הערבית׳ ולא העיר היהודית.
הם הקפידו להדגיש כי בדברם
על שיחדור האדמות הכבושות,
הם מתכוונים לגדה המערבית ול-
רצועת־עזה בילבד.
למעשה היו כל ההחלטות מנוסחות
כך שלא תיפגע המיסגרת
שנקבעה בוועידת־הפיסגה הערבית
בבגדאד, בסוף . 1977 זו קבעה לראשונה
כי המטרה המשותפת של ה עולם
הערבי כולו היא להשיג
״שלום צודק ובר־קיום״ אשר יכלול
מדינה פלסטינית בגדה וברצועה
(קרי: לצד ישראל) וזכות-
השיבה של הפליטים (קרי: זכותם
לבחור בין שיבה ובין קבלת פיצויים)
.מאחר שאותה החלטה התקבלה
ביוזמת סעודיה ואש״ף, ש שלטו
גם בטאיף, היה ברור שלא
יחרגו ממנה.
פאהד, ערפאת, חסן. המנצחים
האמיתיים בטאיף היו המנצחים
של ועידת־בגדאד. בלטו ביניהם

ראש־ רשת פן־סימון
סמים לתלמידים

שוטר ארי,פץ
הקטינה הדהימה
ווה, תמורת 800 שקל. בעיקבות
גילוייה של הנערה, הסוחרת בסמים,
הוחלט לדחות את המעצר,
כדי לברר מי עוד מעורב במעשה.
במיפגש
שלישי, שהתקיים ביום

העלתה כי אין לכך כל קשר לסחר
בסמים. לחוקרים התברר שאמנון
הצטרף לפני חצי שנה למועדון של
הגורו בקרית־חיים, בעת שהיה
עדיין בשירות חובה בצה״ל. השפעת
הגורו עליו הייתה עצומה. ב־בת־אחת
הפך החייל מלא החיים
לצימחוני, התנזר מתענוגות ומבי-
לויים ואף נמנע מלקיים יחסים מיניים•
לשיאם
הגיעו הדברים כאשר אמנון
הפסיק את שירותו הצבאי, אח רי
שנקבע לו פרופיל רפואי .21
הוריו של אמנון, שהם בעלי מיני־מארקט
בקריודחיים, צפו במתרחש
מבלי שיוכלו לשכנע את בנם
לחזור בו. אחר־כך נסע חסיד המה־רישי
לאירופה, שם השתתף בכינוס
של בני הכת מכל העולם, בניצוחו
של הגורו בעצמו.
את ערן הכיר אמנון בקומונה

לות. לטענתה, היא החזיקה את
הסם לשימושה העצמי. לחוקריה
גילתה כי היא מעשנת חשיש מגיל

בחקירתה סיפרה ה״פושרית״ ה קטנה
כי קיבלה את הסמים מאמ נון,
וכי עישנה יחד עימו חשיש.
אך גם היא מכחישה שהייתה מעורבת
בעיסקות סמים, מלבד זו ש במהלכה
נתפסה.
בשל העובדה שבפרשה מעורבים
בני־נוער, טיפלה בה המישטרה ב אופן
מייוחד .״יכולנו להמשיך לצבור
הוכחות ולעצור את החשודים
כעבור זמן,״ סיפר תת־ניצב תורג׳-
מן ,״אך רצינו למנוע מבני־נוער
להמשיך להשתמש בסמים. לכן
ביצענו את המעצרים במהירות ה־מירבית•
התייחסנו לפרשה כאל
פצצת־זמן, שיש לפרק אותה לפני
שתתפוצץ.״

חמישפחח השליטה ב
סעודיה,
שהופיעה ככוח מרכזי
אך מתון, והמסוגלת עתה לנהל
הידברות עם הממשלה האמריקאית
החדשה על בסיס תוכנית־השלום
של בגדאד.
• י א סי ערפאת, שנבחר כסגן
שלישי של נשיא הוועידה. דימום
מעמדו של אש״ף — תחת מנהיגותו
המתונה של ערפאת —
היה נושא מרכזי בוועידה. משתתפי
הוועידה ידעו כי ערפאת הכריז
חודש לפני כן על קיום מגעים
בין אש״ף ובין גוף ציוני בישראל
(של״י) ,והעיתוי לא היה מיקרי.
י• חסן ה ־ ,2מלך מארוקו, ש זכה
במינוי כמארח של ועידת-
הפיסגה הבאה. חסן מכהן כראש
ש״ועדת־ירושלים״ של העולם המוסלמי
(החברים האחרים: ראשי
סנגאל ובנגלה־דש) ,ועל כן היה
הוא בעל ההצעות על ירושלים ש התקבלו
בוועידה. ברגע האחרון
ניסתה מיפלגת־העבודה הישראלית
לפגוע במעמדו של חסן, כשהדליפה
כי הוא עמד לקבל לפגישה את
שימעון פרס — פגישה שלא היתה
ולא נבראה. הדלפה חסרת־אחריות
זו עוררה זעם עצום, ולא רק ברבאט
ובטאיף.
חסן מלך מארוקו הוא המנהיג
(המשך בעמוד )44
ה עו ל ם הז ה 2266

>> סרו את אמא, כי היא לא שיל*
מה מזונות לאבא,״ אמרה בקול
בוכים מרים, בתה בת ה 14-של ז׳ולייט
דן, האשה הראשונה במדינה שהתחייבה
לשלם מזונות לבעלה.
ביום הראשון בשבוע שעבר, בשעות
הערב, הגיעה הילדה הבוכיה אל מזל,
ידידתה הקרובה של האם, וסיפרה כי לפני
שעה באו שוטרים אל ביתם ועצרו את
האם בגלל שלוש פקודות לתשלום מזונות
שלא כובדו. האם היתד. חייבת לבעלה
לשעבר, יוסף דן, סכום של 120 אלף
לירות, עבור מזונותיו לשלושה חודשים,
בתוספת ריבית והצמדה. לז׳ולייט לא •היה
סכום כזה, והשוטרים לקחו אותה לכלא
נווה־תרצה.
לפני שנה בדיוק קיבלה ז׳ולייט המאושרת
את הגט הנכסף מבעלה. השניים
נישאו לפני כעשרים שנה, במארסיי שבצרפת.
ז׳ולייט היתה אז רק בת ,15

לפני שנתיים הפכו חיי הזוג לגיהינום,
והם פנו לבית־הדין הרבני כדי להתגרש.
אז התברר כי הבעיה העיקרית תהיה
כלכלית.

״משרתת
ועוד מפרנסת״
ר* זוג היה רכוש רב — דירה בחולון,
* מכונית חדשה וחנות לבגדים ברחוב
אלנבי בתל־אביב. הבעל עבד גם כסוחר
תכשיטים. כאשר דובר על חלוקת הרכוש
הציעו הרבנים לאשה שתוותר על כל
רכושה תמורת תשלום חד־פעמי של 50
אלף לירות .״למזלי היה לי שכל וסרבתי,״
סיפרה האשה, ופנתה לעורך־דין שיעמוד
לצידה.
אחת העצות הראשונות שנתן לה עורך־
הדין היתה, להעביר את הדיון בפרשה

נ כנ סהלכלא משו של א
הי הלהכסףלשלם
לבעלהלשעבר מזונו ת
זיול״ט דן

ה 1ויין
פנהדמישטרהו הו צי א
פ קו ד ת־ מעצר נג ד גרו שתו

יוסף דן
ויוסף, שהיה קרוב מישפחה, הגיע לשם
לטיול. הוא בחר לו לאשה את הקטינה
היפה ונשא אותה. השניים עלו ארצה
והתגוררו בחולון.
ז׳ולייט ילדה לבעלה בן ובת, אך חיי־המישפחה
שלהם׳לא היו מאושרים. הסיב-
סוכים הלכו וגברו וכל אחד מבני הזוג
האשים את חברו. ז׳ולייט טענה כי בעלה
מסית את הילדים נגדה, מכה אותה באכזריות
וממרר את חייה, ואילו יוסי חלה
את כל האשם בחינוך של ז׳ולייט וב־מישפחתה.
לדבריו
היו גם אמה וגם אביה גרושים,
וכאשר נכחה אמה באחת ממריבותיהם
יעצה לבתה :״תזרקי את הבעלים כמו
היו סוליית הנעל שלך.״ הבעל גם הוסיף
וטען כי היא עצבנית ומתפרצת בכל הזדמנות
ואינה שולטת בעצמה.

לבית־המישפט המחוזי. יחסו של השופט
הלמוט לוונברג היה אוהד יותר לאשה.
מריבותיהם של בני הזוג הביאו את
החנות אל סף פשיטת רגל. החנות צברה
הפסדים ואחרי שהבעל ניסה לשקמה, ולא
הצליח, החליט להעביר את ניהולה לידי
אשתו. לז׳ולייט לא היה כל נסיון כלכלי-
מסחרי קודם, והיה ברור כי הבעל מנסה
להתיש אותה בצורה זו. אולם היא לא
נבהלה.
ז׳ולייט אזרה אומץ, נטלה לידיה את
ניהול החנות, עשתה בה ימים כלילות —
והצליחה. אז סיפרה ז׳ולייט לכתבת העולם
הזה הוא חשב שאני הילדה הקטנה
שהוא התחתן אתה. הוא חשב שאם הוא
ילחץ אז אני אשבר ואתן לו את הכל.
הוא ידע שאין לי ניסיון במסחר, וחשב
שאם אשאר בחנות היא תפשוט את הרגל

ואני אחזור הביתה עם זנב מקופל. הוא
היה רוצה אותי כזאת ילדה, בת ,15שעושה
כל מה שאומרים לה, משרתת ועוד
מפרנסת.״
בחודשים הראשונים הלכה החנות יפה.
הקונים אהבו את האשה הצעירה שמכרה
להם את הבגדים בחיוך, והיתד, מוכנה
לתקן את השמלות ללקוחות במו ידיה.
״לקחתי את החנות,״ אמרה אז ז׳ולייט,
״והחלטתי להוכיח לו שאני מסוגלת. עבדתי
כמו חמור, עם הנשים ועם הסוחרים. ובסוף
החודש שילמתי לו את החודשית
שלו, שיהיה לו לבריאות.״
בעיקבות נסיון מוצלח זה הסכימה האשד,
לחלוקת רכוש מהפכנית, שאינה נהוגה
בישראל. היא הותירה את הדירה והמכו נית
בידי בעלה, ואת החנות נטלה לעצמה.
מתוך רווחיה הסכימה לשלם לבעלה מזונות
חודשיים בסך 600 שקלים לחודש
במשך שבע שנים, צמוד לדולר.
כיום יודעת ז׳ולייט כי היתד, זו החלטה
נמהרת, שנבעה מיאושה אחרי מאבק של
שנתיים לקבלת הגט. אז אמרה :״הייתי
מוכנה לכל. חשוב היה לגמור, רק לגמור,
אפילו שאצטרך לעבוד בפרך ואולי להזניח
את הילדים.״
הבת נשארה עם האם, והאב לקח
אליו את. הבן. וכפי שניבאה ז׳ולייט דן
בעצמה, היא עבדה בפרך והיתה חוזרת
הביתה בלילות, עייפה מכדי לעמוד על
רגליה. אבל בחודשים הראשונים ראתה
הצלחה במעשיה והכסף הספיק לה לכל
כלתה
ולתשלום המזונות לבעל.
אבל אותות המצב הכלכלי במדינה לא
פסחו גם על בוטיק ונוס, חנותה של
דולייט. הקונים נתמעטו והכסף לא הגיע.
הסוחרים תבעו את תמורת סחורתם והיא
נאלצה להוריד מחירים ולהיאבק בריבית •
שאכלה כל רווח.
הבעל שנשאל אם אינו מתבייש לקבל
מזונות מאשתו, אמר אז :״אני לא חושב
שכבודי נפגע. לדעתי מזונות זה דבר
שמסוגל להרוס כל דבר. זה ממוטט את
הגברים. הם הופכים לגנבים ונכנסים ל-
בית־הסוהר. הגבר לא יכול להשתקם מק צועית
ומישפחתית, והנשים נהנות מכל
העניין. אני ויתרתי על החנות, כלומר על
הפרנסה שלי, ולכן היא חייבת לתת לי
את המחיה שלי. אני לא עובד, כבר
שנתיים לא עובד.״
נאמן לדבריו גבה יוסף כל חודש את
דמי המזונות, עד שז׳ולייט לא היתד,
מסוגלת עוד לשלם. לבסוף נסגר בוטיק
ונוס ולז׳ולייט לא נותר כל מקום הכנסה.
היא גילתה כי עשתה מעשה נמהר כאשר
הסכימה לפני שנה לוותר על כל רכושה
מצטברים וכאשר לא שילמה מזונות ליוסף
עבור שלושה חודשים, הוציא נגדה
צו מאסר.
כאשר באו השוטרים לקחת אותה לכלא
אמרה האשה ברוב יאוש :״מה הם
רוצים שאני אעשה 1החנות סגורה, ואינה
מכניסה אף אגורה. מהיכן אקח כסף?״

אילנה אלון !

הרובאי מסרו גיוסות שונות

לסיבת המוות ופרטים על
שהתרחש הוסתרו ימיה מי ש ט וה
י־יהד״ר אשכנזי. הרופאים הסבירו
לעופר כי הסיבות השונות שניתנו
לו לגבי מות אישתו נובעות מהעובדה
שהגופה עדיין לא נותחה,
וכי עליו לחתום על סופם המאפשר
את ניתוח הגופה. עופר הסכים
וביקש לחתום, אך הטופס לא
נמצא. הוא חיכה כשעתיים, עד
שלבסוף יצא אליו ראש־המחלקה,
מסר לו טופס מאולתר, ועופר חתם.
למחרת ביקש עופר לשמוע את
תוצאות הניתוח, הוא נדחה עד
לשעות אחר־הצהריים. אז התבררו
לו מיספר עובדות מזעזעות.

״חלקי הגופה
הועלמו״
ך י תו ח גו פ ה, כשסיבת המוות
— אינה ידועה נעשה אך ורק
במכון לרפואה מישפטית באבד
כביר. עופר מיהר למישטרה, ולהפתעתו
התברר לו שבית־החולים

תה רוצה לראות את אש-
/ /י תך? ״ שאלה אחות חדר-
הלידה את עופר דרילמן, שהמתין
להולדת ילדו הראשון. עופר נכנס
אל תוך חדר־הלידה בבית־חולים
השרון בפתח־תיקווה, ראה את
אשתו, בתיה, שוכבת מפוסקת־רגליים
ומוכנה ללידה. היא שכבה
ללא־תזוזה, עיניה היו עצומות,
״היא קיבלה זריקה והיא מטושטשת
עכשיו״ הסבירה לו האחות. עופר
היה נבוך לנוכח המצב הלא מוכר
לו, והחליט לצאת ולהמתין בחוץ.
לפתע החלה המהומה. מכונות
ומכשירים רפואיים הוכנסו על-ידי
אחים בעלי סבר פנים מודאג אל
תוך חדר־הלידה, רופאים התרוצצו,
יצאו ובאו במהירות. עופר
נתפס בבהלה, אשתו היתה יחידה
בחדר־הלידה, הוא הבין כי משהו
איתה אינו כשורה.
״לא זזתי ממקומי,״ תאר השבוע
עופר את אשר עבר עליו בדקות
אלה ,״המתנתי בשקט וקיוויתי ש-
שהכל יעבור בשלום.״ כעבור כשעה
יצא אחד הרופאים מחדר־הלידה
ובישר לו :״אשתך מפרפרת
בין חיים למוות,״ עופר היה
המום .״סיכוייה קלושים עד אפסיים״
המשיך הרופא וחזר לחדר-
הלידה.
״זה היה שוק שלא ידעתי כיצד
לעכל אותו,״ סיפר עופר ,״בתיה
אישה חזקה ובריאה. בבוקר היא
ביקרה בטיפת-חלב ושם מסרו לר,
שכדאי שתיגש לבית־החולים, מאחר
שהיא עומדת ללדת עוד באותו
יום. ניגשנו יחד לבית־חולים
השרון, פנינו לחדר־הלידה והרופאים
אמרו לה ללכת לטייל ולשוב
רק בעוד כשעתיים. כאשר שבנו
היא הוכנסה לחדר־הלידה ואני
המתנתי בחוץ, נרגש. כל שחשבתי
עליו היה אם יהיה זה בן או בת.

נזי אף שאל את עופר אם בתיה
סובלת ממחלת־הנפילה. עופר סיפר
לרופא שבתיה בריאה לחלוטין וכי
מעולם לא סבלה מכל מחלה שהיא.
ד״ר אשכנזי שב לחדר־הלידה
ואילו רופא אחר סיפר לעופר כי
אישתו סובלת מדום־לב. אחרי שעתיים
של דאגה נקרא עופר לחדר
צדדי ושם סיפרו לו שלושה רופאים
ממחלקת־היולדות שאישתו
נפטרה וכי נולדה לו בת.
ההסברים שקיבל עופר באותו
ערב מכמה רופאים שנכחו בחדר-
הלידה היו שונים — האחד טען
לדום־לב, השני להתקף־לב, השלישי
לחדירת מי־שפיר למחזור
הדם. אך על תעודת הפטירה נכתב
כי סיבת המוות אינה ידועה.
לאחר כל ההסברים השונים נקרא
עופר אל מישרדו של ראש־המחלקה,
הפרופסור יעקוב גולדמן.
עם גולדמן היה גם רופא המחלקה

לא דיווח למישטרה על מות
אישתו. בשלב זה נכנסה המישטרה
לתמונה, ויצאה לחקור בבית-חולים
השרון.
השאלה הראשונה של החוקרים
היתה מדוע נהג בית־החולים בניגוד
לחוק ולא דיווח על המוות
במשך יותר מ 24-שעות לאחר
הפטירה.
חוקרי המישטרה גם תמהו על
התעקשות הרופאים לנתח את ה גוויה
במיסגרת בית־החולים, בניגוד
למקובל. הם דרשו להעביר
את הגוויה לניתוח נוסף׳ הפעם
באבו־במכון־לרפואה-מישפטית
כביר.
גופתה
של בתיה הגיעה, אמנם,
לאבו-כביר עם בוקר, אך ללא
תעודות ומיסמכים שהיה על בית־החולים
לשלוח, מה שדחה את
הניתוח עד לשעות אחר הצהריים.
בינתיים התרוצץ עופר בין המיש־

׳־ רדים השונים בבית־החולים על-
מנת להוציא את המיסמכים ולהביא
את אשתו לקבורה. המיסמכים לא
נמצאו במשך כל שעות הבוקר.
רק בשעות הצהריים, כשהמישטרה
התערבה, נמצאו לפתע המיסמכים.
אך המכה הגדולה ביותר נחתה
על עופר דווקא בביודהקברות,
התברר לו כי חלקים מהגופה הוש ארו
בבית־החולים וכי הכוונה לקבור
את האברים ביום אחר.
״זו פשוט תעלומה,״ אומר עופר,
״אני עדיין לא יכול להאשים את
בית־החולים, אך השעיית ניתוח
הגופה באבדכביר על־ידי העלמת
המיסמכים, הסתרת עובדות מה־מישטרה,
העלמת חלקים מהגופה,
הסברים שונים ומשונים על סיבת
המוות, גורמים לי ולבני־המישפחה
לחשוד ולדרוש חקירה עמוקה.״
בינתיים תעלומת המוות הפיתאומי
של אישה בריאה וצעירה, בת 24
בלבד, לא נפתרה.
רק חקירת המישטרה והניתוח

לאחר המוות יוכלו לקבוע אם הי־תה
עבירה פלילית או שבבית־החולים
נעשתה טעות רשלנית, שגרמה
למותה של בתיה דרילמן.
המנהל הרפואי של בית־חולים
השרון, ד״ר יעקוב הארט, סירב
להגיב על הפרשה ואף סירב לאשר
לד״ר אשכנזי להסביר מה קרה.
דובר קופת־חולים דויד תגר אמר
להעולם הזה :״לא היה כאן נסיון
להסתיר או לטשטש. היו השערות
שונות של רופאים שונים שטיפלו
במיקרה. ככל הנראה זהו מיקרה
נדיר של דום־לב פיתאומי.
חלקים מהגופה לא הועלמו. דיברתי
עם הפתולוג של אבדכביר,
הד״ר בצלאל בלוך, והבטחתי לו
שהחלקים החסרים יגיעו אליו מיד.
לא היה כל נסיון להסתיר ראיות
מהמישסרה, והעובדה שהדיווח נמסר
מאוחר היא תוצאה של חוסר
תשוסת־לב.״

סיבות רבות למוות כשורה הקשה לא אחרה

י י לבוא. לאחר שנאמר לעופר כי
אשתו מפרפרת בין החיים והמוות
הוא נקרא אל חדר־הרופאים, שם
סיפר לו ד״ר יעקוב אשכנזי כי
עדיין אין כל שיפוד במצבה. אשכי

עופר ובתיה ביום חתונתס.

בתיה נישאה לראשונה ב#
1 1 ^ 11 1111
היותה בת .17 שנתיים לאחר מכן התגרשה וחיה
עם בתה, ענבל, עד שהכירה את עופר ונישאה לו.

הילדה בתיה עם ענבל בת השש,
1 11ן
1111י י 1 #י י שנותרה יתומה חאס ו־מטופלת
על־ידי אב חורג. ענבל עדיין אינה מבינה
את האסון, אך היא נצמדת אל עופר ופוחדת לאבדו.

במדינה
(החשך מעמוד )42
הערבי המתון ביותר• כבר לפני
22 שנים הציע לצרף את ישראל
לליגה הערבית. מעמדו החזק הוא
סימפטום למצב־הרוה הכללי.
800 מיליון נפש. המסקנה |
שהסיקו המומחים מן המעמד כולו
היא כי העולם המוסלמי, שאינו
מאוחד בשום נושא אחר, מאוחד
באמת בענייו הפלסטיני. אחרי הסרת
המילים הריקות, שנועדו לצרכים
רימוריים, נשארו היסודות הבאים
של הקונסנזוס הערבי״המוס־למי

£אי־השלמה עם סיפוח ירוש לים,
המיזרחית לישראל. לצורך
זה מוכנים המוסלמים לנקוט צעדים
כלכליים ומדיניים, כגון הרחבת
החרם, נידוי מדינות המכירות
בסיפוח העיר. הוקמה קרן שתממן
״בצורה נדיבה״ את התנגדות
בני־ידושלים לסיפוח. דובר
גם על השימוש בנשק־הנפט, אך
נראה כי בכך אין ממש.
י• הדרישה לנסיגת ישראל מכל
השטחים שכבשה ב־( 1967 תוך
נכונות מרומזת להכיר בישראל בתחומי
הקו הירוק, ובכללם ירושלים
המערבית).
#ההכרה המחוזקת באש״ף כנציג
העם הפלסטיני, ובהנהגתו, המוכנה
עתה לנהל הידברות גלוייה
עם גורמים ישראליים וציוניים, המכירים
בזכויות העם הפלסטיני.
׳ 0הדרישה להקמת מדינה פלסטינית
ברצועה ובגדה, כולל ירושלים
המיזרחית. המנהיג התקיף
ביותר היה המלך חוסיין, שדחה
מכל וכל את ״האופציה הירדנית״
ש״מקורות מערביים״ מנסים להדביק
לו, לדבריו.
;• דחיית ההסכם הנפרד שנחתם
על־ידי נשיא מצריים, לא בשל
הסכמתו לשלום, אלא בשל הסכמתו
לשלום נפרד, הנוטש את החזית
הערבית.
קונסנזוס זה׳ המקיף עתה את כל
העולם הערבי־המוסלמי, מילבד י
לוב שלא הופיעה, איראן שהחרימה
ומצריים שהיא בחוץ — ינחה עתה
את הגוש המייצג 800 מיליון נפש.

צה״ל
ש אי לתה מסי 7 3 8 5
הרמטב״ז חיה כעד,
־ הדמטכ?,,הו א גגד
אחת הבעיות החשובות ביותר
לביטחון־המדינה, המעסיקות את
צה״ל מזה זמן רב, סוכמה בקיצור
נמרץ בשאילתה שנדונה בשבוע
האחרון בכנסת.
בשאילתה מס׳ 7383 שאל אורי
אבנרי את שר־הביטחון:
( )1האם יש בדעת השר לבצע
את התוכנית להקמת מיפקדת־כו־חות־השדה?

)2אם התשובה לשאלה 1היא
שלילית — מדוע?
( )3אם התשובה לשאלה 1היא יי
חיובית — מתי תבוצע התוכנית?
( )4אם התשובה לשאלה 1היא
חיובית — מה הוא גורם העיכוב
בביצוע התוכנית?
השיב על־כך סגן שר־הביטחון,
מרדכי ציפורי :״הנושא נמצא בדיון
בוועדה הממשלתית המוסמכת.
ההחלטה בוועדה עדיין לא התקבלה.״
השואל
השתמש בזכותו להציג
שאלה נוספת אחת בעל־פה. הוא
ניגש אל המיקרופון ושאל :
״אדוני סגן־שר־הביטהון, בפיר-
סומים שונים נמסר שהתהליך היה
כך: בתקופת כהונתו של עזר
וייצמן כשר־הביטחון הופיע ה־רמטכ״ל
הנוכחי בממשלה, הצדיק
את התוכנית והמליץ עליה. ברגע
ששר־הביטחון עזר וייצמן התפטר,
הופיע הרמטכ״ל כמתנגד
לביצוע תוכנית זו. האם תיאור זה •
מתאים בערך למציאות?
ציפורי ענה במילה אחת :״מתאים,״

עו לםהזה 2266

אם לא
קבוצת הקבלנים המעורבת בעיסקת-
השוחד הגדולה ביותר של הממשלה,
שלפיה יבנו הקבלנים מעבר לקו הירוק,
בעיקר בקרני״שומרון ג /תמורת קבלת
קרקעות יקרות״ערך במקומות מרכזיים
בירושלים, יקימו, כבל הנראה, חברות
בחוץ־לארץ, או שירכשו חברות זרות,
ובאמצעותן ינהלו את עסקיהם כאן.
על הקבלנים, ביניהם בכירי הקבלנים
בארץ כאברהם גולדשטיין, א.צ.

זרות רוינסוו -צדוק
שימעון פרס

לצורך עיסקה זו, שר המישפטים לשעבר
(ואולי לעתיד) חיים צדוק, יועץ סיעת-
המערך בכנסת יחיאל (״חיליק״) גוט מן
וח״ב חרות רוצי מילוא, בודקים

צדוק.
צדוק כיהן בממשלתה של גולדה
מאיר כשר־המיסחר-והתעשיה, והתפטר

ברנוביץ, זכריה דרוקר, יעקוב
פריצקר ומתתיהו ליפשיץ, יהיה

לעקוף את חוקי המיכרזים הישראליים,
כדי לקבל ממינהל מקרקעי ישראל את
האדמות שהובטחו להם בתמורה לבנייה
בגדה המערבית.
עורכי״הדין של התאגיד החדש, שהוקם

עורף־ דין צדוק

לעיסקזת ספנות במצריים איש־הבספים־והספנות יעקוב מרי דוד
עומד להיכנס לעיסקת-ספנות גדולה
עם גורמים מיצריים. דבר העיסקה של
מי שהיה אחד המועמדים לתפקיד שר-
האוצר, ואחד מראשי תנועת החרות,
נשמר עדיין בסוד.
שותפו של מרידוד, רב״חובל מילא
ברנר, עומד לצאת השבוע למיצריים
לסידרה של פגישות עם אישי כלכלה ו־

איש־ עסקים ברנד
מסע סודי
מימשל מיצריים בדי לסכם את חעיסקה,
המוערכת באחת העיסקות הגדולות שנעשו
על-ידי גורמים ישראליים בשנים
האחרונות.
מרידוד וברנד חיו מבעליה של חברת
אטלנטיק, שנכנסה לפני כמה שנים לקשיים
כספיים. היום הם בעלי מיכליות
ובעלי כמה אופציות לבניית מיכליות
במספנות ברומניה ובספרד.

יודעים לספר
מקורבי
על אפשרות נוספת, אם בכל זאת יסרב
יעקוב לווינסון ברגע האחרון לקבל
את המינוי לתפקיד שר״האוצר, המובטח
לו. במיקרה זה יוצע המינוי לחיים

לעקוף את המיכרד
את האפשרות שהקרקעות בירושלים
יירכשו על״ידי חברות זרות, שיהיו בבעלות
הקבלנים הישראליים. החוק בישראל
מאפשר לתת קרקעות של מינהל
מקרקעי ישראל לחברות זרות, המתכוונות
לבנות בארץ.

נמכרו טיסות
הקו החדש
15 הטיסות הראשונות של חברת
התעופה סי־בורד בקו ניו-יורק״תל-אביב
כבר נמכרו. מטוסי חג׳אמבו של החברה
כבר מלאים בטיסות אלה.
חברת התעופה סי־בורד, חברת-בת של
חברת פלייאינג־טייגרס, נכנסה לשותפות
יחד עם עובד אל־על לשעבר, מוריס
נחתומי, ותקיים קו״תעופה קבוע בן
שלוש עד ארבע טיסות לשבוע לישראל.
החברה לא תפעיל טיסות״שבר, אלא
טיסות על־פי לוח-זמנים קבוע אך במחירים
הנמוכים ב־ 100 דולר ממחירי הטיסות
באל־על.
לקראת הפעלת קו־הטיסות החדש של
סי־בורד לישראל, בחודש הבא, התגלו
חששות כבדים בחברת אל־על מפני
תחרות זו. יושב״ראש מועצת המנהלים
של אל־על, אברהם (״בומה״) שביט,
התבטא בשיחות עם אחד משרי״הממ-
שלה ש״עובדי אל־על ישימו מסמרים על
המסלול אם ייפתח הקו החדש.״
על-פי הסכם־התעופה בין ישראל ו-
ארצות־חברית, חייבים חשילטונות הישראלים
להסכים לפתיחת קו־תעופה אמריקאי
של כל חברה, בשם ששילטונות
ארצות-הברית חייבים להסכים לפתיחת
קו־תעופה של כל חברה ישראלית.
החל בחודש אפריל תקיים גם חברת
טיסות״השכר הדנית, סטרלינג, טיסות-
שבר לישראלים. עד כה הטיסה סטרלינג
רק דנים לישראל, וסירבה לתת שרותים
בקו תל-אביב-קופנהגן־תל-אביב. עתה נק שרה
סטרלינג להסכם עם חברת-הנסיעות
ההסתדרותית היסתור, וישראלים יובלו
לטוס בטיסות״שבר לסקנדינביה תמורת
350 דולר.

קתה חדש לוירסקויי

מתפקיד זה אחרי ריב עם מי שהיה שר-
האוצר, פינ חס ספיר.
מינויו של צדוק יהיה מקובל על לוויג-
סון, מאחר וצדוק נחשב כאחד מאנשי
לווינסון, ומישרד עורכי-הדין של צדוק
הוא מישרד עורבי־הדין של בנק הפועלים.
בדרך זו יינצל פרס מקואליציה חזקה
נגדו בתוך הממשלה. פרס חושש מחזית
של לווינסון, צדוק ומוסה חריף, הנחשב
אף הוא באחד מאנשי לווינסון.
הרעיון שאותו אימץ לעצמו פרס,
בינתיים על-תנאי, היה רעיונו של ישראל
גלילי, שאמר לפרס :״עם השלושה
האלה יהיו בממשלה, הממשלה לא תהיה
שלך.״
אם אמנם לא יהיה לווינסון בממשלת
פרס, תיפתח הדרך למינויו של גד
יעקובי כשר־התעשיה, מינוי שלווינסון
לא היה מסכים לו בשום פנים.

בעלי מכשירי־טלפון, הנזקקים לשרות
שיחות-חוץ, יודעים את העינוי שבנסיון
להשיג את .18 אחרי במה עשרות נס־יונות־חיוג,
מתפנה סוף־סוף המיספר,
ואז, במשך שעה ארובה, יש להמתין על
הקו. כהשקו עונה, מתברר שזהו תקליט
המבקש באקבע שפות מהמטלפן להמתין
עוד, עד שיתפנו המרכזנים.
ליחידי-סגולה התקין מישרד״התיק-
שורת מיספר טלפון חסוי, אשר דרכו
אפשר להזמין שיחות לחוץ־לארץ, והוא
אף פעם אינו תפוס. המיספר הוא
,613434 איזור חיוג תל-אביב, אך אפשר
לחייג אליו מכל רחבי הארץ.

ה סוד ס ה

עתה הזמן למי שאינם רוצים להשקיע
לטווח קצר לרכוש מניות. מניות של
חברות גדולות, הנמצאות עתה בירידה,
יובלו להיות ממומשות במחירים גבוהים
הרבה יותר בעוד כמה שבועות או חודשים.

למי
שרוצים עיס קו ת בטווח
קצר:
• לא להסתבך עם מניות הבנקים
הגדולים. בשבועות הקרובים קיימת
סכנה שמניות אלה יפלו, מבלי שהבנקים
עצמם יהיו מעוניינים בשלב זה להצילם.
• מומלץ להיפטר ממניות ״דנות״.
בעתיד יתפרסם על במה עיסקות של
״דנות״ ,שלא ייצאו אל הפועל. תגובת
הבורסה על פירסומים אלה עלולה להיות
חחיפה במייוחד•
• מומלץ לרכוש ״הכשרת הישוב״.
המגעים בדבר רכישת ״הכשרת הישוב״,
העומדים להצליח, יקפיצו מניות אלה
במידה ניכרת.

קיד מלוי
מישרד נסיעות
מנב״ל אולפני הסרטה הרצליה, יצחק
(״איציק״) קול, עומד לפתוח בימים הקרובים
מישרד-נסיעות חדש, אותו תנהל
עבורו אשתו, נעמי.
פתיחת מישרד חדש בתקופת-שפל ל-
מישרדי־הנסיעות הקיימים נחשבת כצעד
נועז ביותר בשוק־הנסיעות בישראל.
מישרד-נסיעות העומד בחלקו למכירה,
הוא קלאסיק טורס, ברחוב הירקון
בתל-אביב, שהיה בבעלות שני שותפים,

מאיווג אצל חדאד בשדה״התעופה שהוכשר על״ידי רס״ן
סעד חדאד ליד מארג׳״עיון יכולים
לנחות גם מטוסי בואינג •727

כעלוו־מישרד קול העזה איש שרות שלום של אל־על לשעבר
מייק פינחסי, המבוקש בימים אלה
לעדות במישפט הרצח הכפול, ועובד
אחד של אל־על לשעבר ז׳אק לוונטל.
פינחסי, שעזב את הארץ, מכר את חלקו
ללוונטל, שמנסה עתה למכור 50 אחוז
מהמישרד. לוונטל דורש עבור מחצית
המישרד ומחצית מהנכס ברחוב הירקון,
שהוא בדמי-מפתח, ארבעה מיליוני לירות.

נשוט
את הוגד
כעל חברת־ תעופה חדאד

בעקבות פיצוץ המשא״והמתן לרכישת רסקו על-ידי הקבלן אברהם רובינשטיין
ואיש־העסקים אלפרד אקירוב, מתנהל עתה משא-ומתן למכירת רסקו

מה שבטוח בטוח

לחברת חירם לנדאו.
חברת חירם לנדאו מורכבת משלושה קבלנים, העוסקים בעיקר בעבודות״עפר,
ישעיהו (״שייקה״) לנדאו, יהודה זוהר, המייצג שורה של משקיעים קטנים,
והקבלן גד זאבי, שהעביר את מרכז עסקיו לקניה.
אם תצא העיסקה אל הפועל, נראה שחירם לנדאו תמכור את רסקו מייד
לקבוצת גרוניט, שאליה היא משתייכת.

בניגוד לפירסומים, אין חדאד עומד
לפתוח קו־תעופה תיקני משדה״התעופה
שלו ללרנקה שבקפריסין. חדאד עומד
לשכור שני מטוסי איילנדר
.ולחטיס אותם לצרכי

אנשיו.

אחד היהלומנים הגדולים של הבורסה
בתל״אביב מכין עתה את פשיטת-חרגל
שלו. היהלומן נועץ בבר עם בכירי עורכי-
הדין בתל-אביב, כדי שפשיטת-הרגל תביא
לו את הנזקים המינימליים.
בבורסה קיים חשש רב מפני פשיטת-
הרגל של היהלומן, שחובותיו מוערכים
ביותר מ״ 150 מיליוני דולרים. בבורסה
חוששים שפשיטת־הרגל של חיחלומן הזה
תעורר תגובת״שרשרת, שתסכן את וד
בורסה בולה.

415

קולנוע

שימוש שהוא עושה בסיפור הזה הוא
יוצא־דופן הן בצורתו החזיתית והן במסקנותיו
הפילוסופיות ; השילוב הבלתי״
רגיל של סרט היסטורי מרהיב, גדוש מע־מדי־פעולה
הכוללים אלפי משתתפים, עם
הומור פרוע ועממי(קורוסאווה רואה בסרט
שלו בראש וראשונה קומדיה) והלך־רוח
מלאנכולי, המכתיב את דרכו של הסרט
אל סופו, הוא יוצא-דופן ונדיר. ואמנם,
כשהוצג הסרט בפסטיבאל קאן, יצאו הצופים
בהרגשה שראו את הסרט שיזכה בפרס
הגדול. וכך היה.

סרס ,
כוחה שד אגדה
בגיל 70 יכול אדם להרשות לעצמו
ביטוי חופשי. וכי מה אפשר עוד לעשות
לו? לאיים עליו, ליטול ממנו את פרנסתו,
להשליך אותו לכלא? בגיל כזה מתבוננים
בחיים מזווית אחרת, ומסיקים מהם מסקנות
אחרות. ואם אלה אינן מעודדות או
משובבות נפש, הן גם אינן מטרידות את
בעל הדבר, שאינו מצפה עוד למי־יודע-
מה מן החיים. שני במאי קולנוע נותרו
היום בעולם, שיכולים להרשות לעצמם
מותרות כאלה• האחד הוא לואים בוניואל,
היוצא פעם בכמה שנים מן הנווה הפרטי
שלו במכסיקו, כדי לעשות סרט שבו הוא
מציג את האנושות בכל מערומיה, חולשותיה
ועיוותיה, מבלי להטיף עוד לשינוי
ולמהפכה. שהרי ברור לו, מעבר לכל ספק,
כי פגמי האנושות אינם ׳נעוצים במישטר,
ואפילו לא בדת, הבזויה בעיניו, אלא ב-
בני־האדם ובמיגבלות הטבעיות שלהם. ה שני
הוא אקירה קורוסאווה היפאני, שסרטו
האחרון, קאגמושה, יוקרן מעתה גם בישראל.
קורוסאווה משקיף עתה על העולם
מנקודת המבט של קוהלת.
קאגמושה אינו הסיפור הראשון על
כפילים. קורוסאווה עצמו ציטט בהזדמנויות
שונות את הכפיל של דוסטוייבסקי
(סופר אהוב עליו מאוד) ,את בן המלך
והעני של אוסקר ויילד ואחרים. אולם ה
תלוש
מבל העולמות. צילו של גיבור
(זה פירוש השם היפאני של הסרט)
הוא יישום של משל פרטי, שהושתל על

שחקן טאצויה נאקאדי ג״קאגמושה״
.הגנב והמצביא

המצביא לפני מותו
לא לגלות!

צבא צועד אל הקרב ביפן של המאה ה־16
פוסקות ענקיות

במאי קורוסאווה מנצח על ההסרטה

ידי קורוסאווה לתוך פרק חשוב ביותר
בתולדות יפאן — הפרק של התמסרות ה אימפריה
ועליית שושלת האדו. בתקופה
שבה מתרחשת העלילה נלחמות עדיין
מישפחות אדירות־עוצמה על השליטה בארץ.
והמילחמות האינסופיות קורעות את
המדינה לגזרים. מנהיגה של אחת המיש־פחות
הללו נפגע על־ידי כדור תועה, דווקא
בשיא הצלחתו. בשעת הגסיסה הוא
מורה למצביאיו שלא לבשר לעולם על
מותו, לשמור את הידיעה בסוד ולהעמיד
תחתיו כפיל במשך שלוש שנים. כל זאת,

המצכיא־הגיכור מפקד על הקרב

הבמאי הוא כמצביא המנהיג צבאו בקרב הקולנועי

העולםהזה 2266

כדי שרוח הקרב של לוחמיו לא תיפול,
וכדי שהאוייבים לא יתעודדו.
הכפיל, שנבחר בשל דמיונו המדהים למנהיג
הגוסס, הוא גנב שלומיאל וחסר-
תקנה, מוקיון עלוב שניצל ברגע האחרון
מן הגרדום על־ידי אחד הגנרלים של ה־מישפחה,
שהבחי׳ך בדמיון המפתיע שבין
אדונו לבין הפושע העלוב. זה האחרון מובל
לחצר ביתו של השליט, המציג בפניו
ברירה: או שיסכים לשמש במשך שלוש
שנים כפיל ולשאת על עצמו, לפחות כלפי
חוץ, את המעמסה של מנהיג המישפחה, או
שיוצא מייד להורג, כפי שאכן קבעו שופטיו
בדין. והבחירה ברורה. הגנב מוצא
עצמו בן־לילה בבגדי מנהיג, נושא באחריות
וחייב לשמש דוגמה ומופת בעולם
זר לו לחלוטין.

במשך שלוש שנים עתיד היצור האומלל
הזה להיטמע בהדרגה בתפקיד שהוא
מגלם. קומתו הולכת ומזדקפת, אישיותו
משתנה ולובשת דמות חדשה. המיזוג ש בין
הגנב לשעבר למנהיג בהווה יוצר דמות
מוזרה ומרתקת• אלא שעם חלוף הזמן ה מוקצב
יוצאת האמת לאור. הגנב מושלך
החוצה מן המחנה, ככלי אין חפץ בו, תלוש
מכל העולמות ואבוד בין מחנות.
עוצמת האגדה. אולם הטרגדיה האישית
של ״הצל״ איבה אלא ראשיתם של
ההירהורים. קורוסאווה י דן במשמעות ה מנהיגות
ובעוצמת האגדה. כאשר מת ה מנהיג
האמיתי של המישפחה, אין הדבר
פוגע למעשה בהצלחותיה. ההיפר הוא ה נכון
.״הצל״ ,שהגנרלים מקבלים למענו
את כל ההחלטות החשובות, ממשיך להוביל
מניצחון לניצחון, וכל מה שיש לו להציע
הוא אגדה, המשפיעה גם על ההולכים
אחריו וגם על הניצבים מולו.
כאשר מסתבר כי האגדה אכן מתה, בא
הקץ גם להצלחה. איזו חשיבות נותרה,
אם כן, לאדם עצמו?!

אפילו לכישרון, למעלות ולחינוך אין
חשיבות. הבן של המנהיג המת, היורש ה טבעי
שכיסאו בגזל ממנו למשך שלוש
שנים׳ חורק שיניים ומנסה להתקומם. אבל
כאשר ההנהגה נמסרת לידיו הוא נוחל
כישלון חרוץ. ולא משום שהוא פחות מזהיר
מן ״הצל״ ,אלא משום שאין מאחוריו
אגדה או הילת־גבורה מסנוורת, עד כדי
כך שאין מבחינים כלל מי נושא אותה
סביב ראשו.
וברקע — הנוף המרהיב של התקופה.
זהו הסרט היקר ביותר שהופק אי־פעם ביפאן,
סרט שלא היה רואה אור ללא הת־

ה צנזו ר ה
הפ שיר ה
סרט מטוגן (אורלי, תל־אביב,
ארצות־הברית) — מי שרוצה
לגלות מהיכן צמחו הרגליים של
״צעירים, פרועים ושובבים׳ /״טיסה נעימה״ ו״האחים
בלוז״ ,שיילך לראות את הסאטירה הפרועה הזו, המלגלגת
בחוסר נימוס מבעית על הקולנוע, הטלוויזיה והאומה
האמריקאית.
הסרט בנוי כולו ממערבונים העובדים בשיטה הידועה
של ג׳ון לאנדיס, ג׳רי צוקר, דיוויד צוקר וג׳ים אברחמס
(הראשון הוא הבמאי, ושלושת האחרים כתבו את התסריט)
:יורים בדיחות בקצב כה מסחרר ובדחיסות
בה רבה, עד שאיש אינו יבול להבחין בין מצחיק באמת,
טפשי וסתם המוני. הקהל נכנס להיסטריה של צחוק,
ועושה אחר-בך ברירה טבעית — זוכר מה שמצא חן
בעיניו ושוכח את בל היתר. החוכמה, לפי השיטה הזאת :
להגיש הרבה חומר, בדי שהקהל יברור את הרצוי לו.
החל מן המערכון הראשון, שבו הופכת תובנית־בוקר
טלוויזיונית (בנוסח ״בוקר טוב ישראל״) לאנדרלמוסיה לא-
מתוכננת עם גורילה המפרקת את התפאורה, דרך מרפאה
נסיונית שבה מרביצים לשפני״ניסיון אנושיים עם פטישים
על הראש, בדי שזה יכאב ואפשר יהיה לבדוק את
יעילות התרופות נגד הכאב, ועד לפארודיה על סירטי
קאראטה, שולט בסרט הומור אבסורדי שאינו מכיר בדבר
מקודש או בהגיון מקובל. כן, לדוגמה, יש מערכון שבו
מציעים לטישפחות לשמור את יקיריהן שנפחו רוחם בחיק

מבט של גנב

ערבותם בפועל של שני מעריצי קורוסאווה
מפורסמים — הבמאים האמריקאיים פראג־סיס
פורד קופולה (אפוקליפסת עבשיו) ו־ג׳ורג׳
לוקאם (מילחמת הכוכבים) ,שהלכו
לחברת פוקס ושיכנעו אותה להשקיע כסף
יחד עם החברה היפאנית טוהו. עד היום
נותר לקורוסאווה ולחסידי הקולנוע האיכותי
ביפאן טעם מר בפה, על שהמעצמה
הכלכלית האדירה הזאת היתד, זקוקה לעי-
דוד אמריקאי כדי לאפשר לגדול יוצרי
הקולנוע החיים בה היום להתבטא על הבד.
צבאות, אדירים. אולם מה שחשוב
הוא כי ההזדמנות ניתנה לו, וללא שום
ה עו ל ם הז ה 2266

המישפחה, כדי שלא יורגש חסרונם. דוגמה אחרת :
זוג מתעלס מול הטלוויזיה בשעת שידור החדשות ; השדרן
מרותק למראה המעשים של בני הזוג עד שהוא מתבלבל
לחלוטין. כל עובדי האולפן באים להציץ יחד עמו.
הסצינה הזאת זיעזעה את הצנזורה בישראל עד שהקפיאה
את הסרט במשך שלוש שנים. ורק אחרי שנדמה
היה לה שהמוסר הישראלי הלך והתדרדר התירה אותו.

1 1 1 0

ה תי סכול בחמר ביכר טיימס (חן, תל־אביב,
ארצות־הברית) — בתו של פוליטיקאי,
המנסה לחדש את פני
הכיכר המפורסמת בניו-יורק, מתחברת לנערת־רחוב. ה שתיים
מאושפזות בבית״חולים לצורך הסתכלות, בשל
התנהגותן הנחשבת בלתי-חברתית. הן בורחות בצוותא
לאחד המחסנים העזובים של רציפי ניו״יורק, וחיות בשולי
החברה לפי מיטב האופנה הפאנקית. הן שולחות באמצעות
שדר רדיו אוהד את בשורתו אל אוויר העולם, רוכשות
לעצמן מעיו״תהילה במתמרדות נגד המימסד.
התסריט הבאנאלי מבוסס על נוסחה הפועלת בסרט
זה ביעילות. בחור פוגש בחורה, בחור מתאהב בבחורה,
בחור נפרד מבחורה, ולבסוף הם מוצאים את עצמם מחדש.
את מקום הבחור תופסת בחורה. אין סממנים גלויים של
לסביות, אולם חקינאה שאחת מהן רוחשת לחברתה
רומזת שדבר כזה אפשרי. הדיאלוגים נשמעים יומרניים
ונבונים למדי, בעיקר אותם פרקי חובמת-חיים שמשמיע
השדרן (טים קרי, מ״מופע הקולנוע של רוקי״) .באורח
מוזר למדי, למרות שמו, אין בסרט אפילו תמונה אחת
שבעזרתה יבול הצופה שלא היה מעודו בניו־יורק לתאר
בעיני רוחו כיצד נראית ביבר טיימס.

הסתייגויות. וקורוסאווה העלה על המם!
את אחד המחזות המסעירים ביותר שראו,
הקולנוע בשנים האחרונות. לא רק שיחזור
של יפאן במאה ה־ ,16 על כל פרטיה ודיק־דוקיה,
אלא גם הרכבת פרסקות ענקיות
על המסך, תמונות המורכבות מאלפי פרטים.
שהושוו על־ידי הביקורת הבינלאומית
לכל היצירות הפלאסטיות הגדולות,
החל מפיארו דלה פראנצ׳סקה, דרך גויה
וכלה בפיקאסו.

הכפיל ככגדי המפקד

גורילה מפרקת תפאורה טלוויזיונית

הצבאות האדירים המהלכים על המסך
מזכירים את אייזנשטיין באלכסנדר נייבס־קי,
וקני־המידה של הסיפור המתרכז בעשרות
דמויות הוא כשל מילוזמה ושלוט
(הספר בו עיין קורוסאווה במשך כל זמן
ההסרטה) .השימוש בצורות, בצבעים, בגווני
שמיים קודרים, בשריונים אדומים,
בפני אגם אפורים־כהים, והמוני הפרטים
שנדחסו לכל צילום, נעשה לפי מיטב המסורת
של הציור היפאני. וזה, כידוע,
אינו מדלג אפילו על טיפת קצף אחת
כשהוא מנציח את גלי הים.
המתח העצוכ. מלאכתו של קורו-
סאווה מצטיינת בעריכה, בתנועה וביכולת
לסחוט עוצמה דראמתית מתוך סצינה שבה
אין המצלמה זזה אף לא מילימטר
אחד במשך כמה דקות. הוא •מדביק את
הקהל בהתלהבות של פעולה׳ המתרחשת
בקצב עוצר נשימה. התמונות מתחלפות

רובין ג׳ונסון: מול המכופתרים
עם זאת אי-אפשר להתעלם מכך שיש בסרט גם משהו
אותנטי, וביטוי מבולבול של הזעם והתיסבול אותם חשים
בני הדור הצעיר למראה ההורים המכופתרים והמרובעים.

על המסך והזוויות משתנות, כאילו אחזה
בהן תזזית. ואין דוגמה טובה יותר לכך
מאשר הפתיחה של הסרט: רץ דוהר מבעד
לביצורים ולצבא הפרוש לקראת קרב, מדלג
במורד גבעות עמוסות חיילים לעייפה !
המצלמה נעה בעקבותיו, קופצת ממקום למקום
יחד עמו, והצופה, אם רק ניחן ברגישות
מינימלית, לא יכול שלא לחוש
כאילו הוא עצמו נסחף בתוך הקלחת ה מתרחשת
על המסך. ורגע לאחר מכן, בחדרו
של המנהיג הגוסס, כאשר הגנב ה שופט
עומד מול המצביא המהולל (את
שניהם מגלם אותו השחקן, טאצויה נאקא-
דאי) ,קופאת המצלמה על מקומה, בגובה
הישיבה (על הריצפה) ,וכל המתח העצום,
העצור בתוך המעמד, בא לידי ביטוי בדרך
שבה מחולקות הדמויות על המסך, בגוונים
המיוחדים של החדר ובשתיקות
שבין הדברים.

מ של פו־ריטי. קאגמושה הוא אחד
מאותם סרטים נדירים, הפועלים במידה
שווה בכמה מישורים בוזמנית. הקהל ה מחפש
סרטי־ראווה עם המוני משתתפים,
קרבות מרהיבים ופעילות קדחתנית ימצא
אותם בקאגמושוז בשפע ובאורך מלא
( 160 דקות) .ומי שמחפש הבחנה אישית
דקה בדמויות ובטראגדיות הפרטיות שלהן,
ימצא כאן אוצר בלום של סקיצות אנוש יות,
החל מן ״הצל״ הנלכד בתוך המיתום
שבו הוא חי ועד למרגל, המנסה לעמוד
על טיבה של הדמות המוזרה היושבת על
כס ההנהגה. או הפילגשים של המנהיג
המת ובן־הזקונים שלו, הנקשרים בחיבה
מוזרה לאדם שנראה להם מוכר כל כך
ומשונה כל כך.

הישג לא פחות מרשים, מבחינתו של
קורוסאווה, הוא השילוב שבין שחקנים
מקצועיים לבין חובבים. שחקני יפאן המצליחים
נוהגים להופיע בעת ובעונה אחת
בכמה סרטים. קורוסאווה פחד שייעדרו מן
ההסרטה דווקא כאשר יזדקק להם, וישתקו
את כל המכונה המסובכת והמורכבת של
ההפקה. כדרכו, השתמש גם הפעם במצלמות
המוצבות רחוק מן השחקנים, כאשר
שתיים או שלוש מצלמות פועלות יחד
והשחקנים חופשיים לגמרי בתנועותיהם

זהו סרט שיכול לדבר במידה שווה ׳לצופי
הקולנוע של המזרח הרחוק, הרואים
בו פרק מתוך ההיסטוריה שלהם, ולצופי
הקולנוע של המערב, שעבודם זהו משל
פוליטי, אנושי ואולי אפילו אמנותי, משל
האומר כי התהילה היא הבל וכי האשליה
חזקה מן המציאות. אפילו מבחינה קולנועית
אפשר למצוא נמשל לקאגנוושה: וכי
מה הוא במאי סרטים, אם לא מצביא ה מנהיג
צבאות בשדה הקרב של ההפקה
הקולנועית? !

— דבר בעל חשיבות רבה, במיוחד כש מדובר
בחובבים.

הדוווישים ה הקד ם ה בוי עו לנגינ ת המו שר ה בוי ט׳ -השכן
הנחמד התגרה כקנאי שתקע ב שו ט־ ,ואור גו ם למהומות -
ח מ שו הסיטו עד המתרחש מאחר הקרעים שד ה סידרה

ניאוזן, הוות־ והמופתי
הפרק הוומישי ׳של עמוד האש מביא,
תחת הכותרת ״המקום השקט. ביותר ב-
מיזרח התיכון׳ /את סיפור שנות ה־20
בארץ־ישראל. .סגירת שערי ארצות־הברית
לפני הגירה המונית של יהודים ממיזרח־אירופה
יצר מצב חדש בארץ׳ שחדלה
מלהיות בתופת עבור חלוצים בילבד. ארץ-
ישראל הפכה מיקלט לפליטים.
זהו סיפורה של העליה הרביעית, אשר
נתנה דחיפה: משמעותית לפיתוחה של
המדינה־בדרך ,1925 .שהיתה שנת־השיא
של העלייה הרביעית, היתה גם שנה של
מהומות במיזרח-חתיבון, אך ארץ־ישראל
היתה, כדברי הנציב העליון הרברט סמואל,
״המקום השקט ביותר במיזרח התיכון״.
הפ3ק החמישי מוליך את סיפור שנות
דד 20 מהשקט הזה אל התעוררות הערבים
מתרדמתם, בשנת ( 1929 תרפ״ט).

סוס על
הר־הצופיס
בלקסיקון לתודעה יהודית כתוב על
ה״עליה הרביעית״ ,בין השאר, כי ״רוב
העולים — מן המעמד הבינוני, עם נטייה

שניים מחברי המערכת של עמוד האש,
הפרופסור דניאל קארפי והפרופסור נתנאל
קצבורג. ועל התנגדות זו מספר לוסין:
״אני כתבתי והבאתי את כל מה שכתבו
נגד עליה זו. היו שם ציטוטים מתוך
כתבי חיים ארלוזורוב, חיים וייצמן ואנשי
תנועת העבודה, שהיו בהלם למראה ה־עליה
הזאת.
״אבל דווקא שני הפרופסורים האלה,
קארפי וקצפורג, העמידו השקפה אחרת,
ושלחו אותי אל מחקת של דן גילעדי,
שטיהר עליה זו מכל השרצים שהטילו
בה. בחינה מחודשת של הנושא, בצוותא,
הביאה לשינוי ההתייחסות של הסידרה
לעליה זו, וכן גם לעובדה, שעשר שנים
מאוחר יותר הלכו ילדיהם של בני עליה
זו אל הפלמ״ח ואל אצ״ל. מי היה הנוער
התל־אביבי של אותם ימים ז ילדיהם של
בני העלייה הרביעית!
״התוצאה היא שהטלוויזיה מציגה כאן
עמדת חדשנית: שגם הסוחרים, שבאו
ארצה כימעט פעל כורחם, תרמו את
תרומתם לפיתוח הארץ, לא פחות מכפי
שעשו זאת החלוצים. הפרופסורים הוציאו
לי בעצם את השיניים מתוך הקונפליקט
שרציתי ליצור בסרט, בין העליה השלישית
׳והרביעית.
״למדנו גם כי עמוד האש אינה סידרה
שנועדה להעניק ציונים לעליות השונות
שבאו ארצה. אבל יחד עם זאת, אסור
לשכוח את העובדות הבסיסיות, הקובעות

כי העליה הרביעית הגיעה ארצה בגלל
סגירת ־שערי אמריקה לפני מהגרים יהודיים
ממיזרח־אירופה. הצורך ההרצלי של
ארץ־ישראל כמיקלט ליהודים הוא שהביא
אותם הלום. אם שלוש העליות הראשונות
היו בבחינת עליות של חלוצים, הרי
שעליה זו הגיעה, בדומה לאלה שבאו
אחריה, כעליה של חוסר-ברירה, כתוצאה
מסגירת האופציה האמריקאית...״
העימות בין ההשקפות האחד־העמיזת
והשקפותיו של הד״ר חיאודור הרצל, נבחן
בפרק זה. נדמה כי שנות ה־ 20 ביססו
את הראייה האחד־העמית. על כך יגאל
לוסין :״עלייתו האחרונה של אחד־העם
להר־הצופים, לטכס פתיחת האוניברסיטה,
מייצגת את העובדה שהציונות היא לא
רק מיקלט לנרדפים. אחד־העם, בוויכוחים
שהיו לו כבר עם אנשי, חיבית־ציוך בטרם
,הציונות המדינית /טען ש׳בית־ספר אחד
שקול כנגד 10 מושבות, ואוניברסיטה שקולה
כנגד 100 מושבות חקלאיות /אחד
העם היה הראשון שדיבר על הקמתה
של אוניברסיטה עברית.
״כל הסידרה שלנו בוחנת את תוילדו־תינו
בין המסלול ההרצלי ובין המסלול
האחד־העמי. בץ המסלול של, תנועת
שיחדור /החותרת לחרות, ובין המסלול
של, תנועת תחיה /החותרת לעצמאות
תרבותית, לתוחיה תרבותית...״
בביקור אחד־העם בהר־הצופים, שאליו
עלה להשקיף בטרם ימות, רואים עורכי

להתיישבות עירונית, לימיסחר ולמלאכה.
התרחבות מהירה של תל־אביב. ראשית
התעשייה. הישוב היהודי גדל עד ל־150
אלף נפש. בסוף התקופה — משבר כלכלי,
שאחת מסיבותיו הראשיות — התמוטטות
המיסחר בקרקעות עירוניות. התוצאה
חוסר־עבודה וירידה !ניכרת...״
עם נוסח מקובל זה של ״העליה הרביעית״
היה על אנשי ועורכי עמוד האש
להתמודד. יגאל לוסין :״ישנה ביעייה
היסטוריוסופית. העלית הרביעית היא העלית
המושמצת ביותר שהיתה. וייצמן
אמר אז שעוד יהפכו את תל-אביב לעיר
דוברת־אידיש. הוא דיבר בזעם ובחרון
על הפיכת תל-אביב לנאלווקי* .ויש עוד
השמצות איומות ונוראות על האיכות
:והחומר האנושי של עליה זו. עליה זו
היתד, למעשה האנטי־תיזה לכל החזון של
מנהיגי הציונות, שחלמו על מייבשי-ביצות
וכד. הטיחו באנשי עליה זו גם שהם
היו האחראים הבילעדיים למשבר הכלכלי
של שנת 1927
תפיסה מקובלת זו לבחינת ״העליה
הרביעית״ נתקלה בהתנגדות מדעית של
המרכז האידישיסטי של יהודי פולין
בוורשה. ברחוב נאלווקי התרכז ההון היהודי,
ושם היו גס מעדכות עיתוני־האידיש
למיניהם.

עמוד היאש את אחד מריגעי־השיא של
חוזה האוניברסיטה, שראה במימוש חלומו.

איך להתייחס
למופתי!
השנים שבהן עוסק הפרק החמישי לא
מיקדו את עיני העולם אל ארץ־ישדאל,
כך שהחומר המצולם בראינוע, מאותה
עת, הוא דליל ביותר, וכן גם מקורותיו.
התמונות שבהם נראים תלמידי הטכניון
בחיפה הם תצלומים נדירים מתוך סרט
ששמו התיקווה, שנוצר בגרמניה בראשית
שנות ה־ ,30 על בסים צילומי־ראינוע ש צילם
צלם־הסרטים בן־דוב בשנות ה־.20
על סרט זה מספר ליוסין :״מצאנו אותו
בארכיון ראד על הר-הצופים ...הסרט הזה
הגיע ארצה מאיזו אלמנה יהודיה, המתגוררת
בקנזס סיטי בארצות־הברית, המחזיקה
ברשותה גם את זכוודהיוצדים
שלו. בסרט זה גם תמונות־הראינוע שבהן
נראים חיים נחמן ביאליק וידידו י״ח
רבניצקי בתנועה. מאחר שאין תצלומים
אחרים של ביאליק בראינוע. נתנו את בל
הקטע, למרות שהוא חתוך דע מאוד...״
סרטים אחרים שצילם הצלם בן־דוב:
צילומי העיר־העתיקה, המופיעים בפרק
זה, ובעיקר הסרט הממחיש באופן חזותי
את התוצאות של מהומות תרפ״ט, כגון
היהודי המגלגל את ספרי התורה השרופים
והפגועים בחברון, ופליטי חברון ששוכנו
בבית־הבריאות שטראוס בירושלים. סירטו
זה ישל בן־דוב הוקרן:בסוף 1930 ובראשית
1931 בבתי־הראינוע בארץ־ישראל, כסרט
התיעודי הראשון שהוקרן בארץ.
קיטעי־הסרט שבהם: נראה המופתי הירושלמי
לקוחים מארכ״ונים שונים, שם
הוחזקו על בסים שמי. על אופן הצגת
ענייניו של המופתי הירושלמי, תאג׳ אמין
אל־חוסייני, בסרט זה, מוסיף לוסין :
״׳תיאור עליית המופתי מבוסס על מחקריו
של הפרופסור יהושע פורת, ולדעתו הנושא
מיוצג באמינות. היה חשוב לנו שלא נס־תחרר
לאיזו תעמולה, או שינזלזל חם
וחלילה בערבים״...
ועל כן :״מציאת הערבי, שהציל יהודים
בחברון, היתה אחד הדברים החשובים
ביותר בעינינו. אסור היה להציג את
הסיכסוך היהודי-ערבי כמילחמד, בין הטובים
לרעים...״

תגלית בפאריס

אחד־ העם כדרך־ דהר־ הצופים
בית־ספר שקול כנגד 10 מושבות

מפיק הסידרה, יעקב (״יענקלה״) אייוג־מן,
יתרם חלק ניכר לפרק זה: גילוייה של
סידרת סרטים לא ידועים על ארץ־ישראל
בשנות ה־ ,20 שהוא אייתר בפאריס.
אייזנמן על תגליותיו :״בחיפושים ש ערכנו
בארכיון ראד בהר־הצופים מצאנו
מעט מאוד חומר יעיל ;תקופה זו. בין קטעי
הסרטים הגענו לסרט כותל בירושלים
שביים, לפני שנים, הבמאי הצרפתי רוסיף.
אז התחלתי לעשות עבודת-בלשוית מיק־צועית.
עברתי בזהירות על הפלילים, וחיפשתי
כתובות וסימנים מועתקים מן
המקור. פיתאיום גיליתי, בקופסה אחת,
כתובת שאמרה, אלבר קאהך. בהתחלה
לא ייחסתי לזה חשיבות כלשהי, אבל
אחרי שגיליתי כתובית זהה ממקום נוסף,
הסקתי מיד כי המדובר בארכיון־סרטים...

״איתרנו כתובת כלשהי, וטיל פג תי לשם.
זה חיה בפאריס. שוחחנו עם מזכירה,
שלמרבה הפלא ידעה גם כמה מילים
בעברית, אבל היא לא סייעה לני. בדבריה
בלטו התחמקויות וחוסר־רצון.
״אז פניתי לסינמטק הצרפתי, והם מסרו
לי כתובת מלאה, ואת כל שאר הפרטים
שביקשתי. הכתובת היא ג׳ארדן אדבר
קאהן (״גני אלבר קאהך) ליד פאריס.
״בפאריס נעזרתי בצלמת הושראלית
נורית אביב, המתגוררת שם, והיא עזרה
לי מעט בקשריה. כאשר הגעתי למקום
התברר לי שזה ארכיון־סרטים של יהודי
עשיר. מסביב לארמון היה גן נהדר.
בארכיון מצוי אוסף גדול של: תצלומי
סטילם וסרטים משנות ה־.20
״אלבר קאהן עצמו אינו עוד בחיים,
והוא תרם את הארכיון שלו 1לעיריית
פאריס. מצאתי שם דברים מאוד מעניינים.
בין התמונות הנדירות שהבאתי משם יש
התמונות של רוכבים בעמק יזרעאל המקבילים
את פניו של הלורד בלפור, המגיע
ברכבת העמק...״
סרטים נוספים המצויים באוסף קאהן,
כמו הנדיב הידוע ושאר קיטעי־צלולואיד
נדירים ומרתקים, שובצו בכמה מפירקי
עמוד האש.
מהומה ליד הכותל
עורך־הרא״ונות בגדה המערבית היה
המיזרחן ישראל שטוקמן, שניהל רישום

אל־האדי, מי שהיה אישיות מאוד מרכזית
לאחר מכן.
״קאסט פנה אליו ותבע ממנו ללכת
ולבדוק את העניין. רוחי ביי הלך ובדק,
וחזר כשבפיו הבשורה שבשבת הקרובה
יהיה הד׳כר עוד יותר גדול ועוד יותר
חזק.
״ידיעה זו גרמה דאגה בחוגי השילטון
הבריטי. הארי לוק, מומר ששימש בתפקיד
ממלא־מקום הנציב־העליון שהיה בחופשה,
קרא למופתי הירושלמי. חאג׳ אמין אל־חוסייני,
ואמר לו שצריך להפסיק. המופתי
הבטיח לו להפסיק את הדבר...
״קאסט, נותן העדות, הלך אחרי כן,
ביחד עם המייג׳ור הרינגטון, אל הרב
קוק, הרב הראשי באותם הימים. הרב
קוק הביע תודה. אבל בהמשך עדותו מספר
קאסט כי הוא שמע ביום השישי בערב
את קולות הדבר וריקודי הדרווישים, והיה
ברור כי אי־אפשר להתפלל ליד הכותל
המערבי. קאסט קרא לשייח׳ים הערביים
וביקש מהם להפסיק את הד׳כר. אחר־כך
הוא טילפן אל המופתי והביע תמיהה על
שהבטחתו לא קויימה ...אירוע זה שינה
את הסטטוס־קוו, בין מוסלמים ויהודים,
שהיה בתוך העיר־העתיקה. הדבר היה
פרובוקציה ברורה...״
מספר שטוקמן :״לצורך עמוד האש
חיפשתי אחרי דברים של מוגרבים, ש התגוררו
באחור הכותל ב־ .1924 חיפשתי
אחר עדות־ראייה לחיכוכים שהיו ערב
המהומות.

לא התגורר ליד הכותל־המערבי. הוא היה
משתיק את הדברים...״

עם זאת, הוא אדם נעים ורך, מנומס, אין
כל קשר בין חוותו -והשקפותיו...״

החג׳ הציל
יהודים
הביריון הנחמד
אחת ממטרות העורכים בפרק זה היתד,
לאתר מישהו ממשתתפי ההפגנה של
בית״ר ליד הכותל־המערבי, שבמהלכה
תקעו בשופר ליד מבואות הר־הבית.
מעיר על כך יגאל לוסין :״באירועים
היסטוריים כאלה יש -תמיד שאלה- :האם
אירוע זה או אחר קידם את התפתחות
הדברים ז אנחנו -ניסינו לבדוק אם הפגנת
בית״ר, שנערכה שבוע שלפני פרוץ המאורעות
ב־ ,1929 הוסיפה להתלקחות המתיחות.
האם אותה הפגנה דירבנה ועוררה?
אני חושב שהדברים היו מתרחשים
גם בלי אותה ההפגנה, אבל
זו הרי מסוג השאלות הפתוחות. .בחומר
שעליו עברתי מצאתי כי שימחה פלפן,
עורך ניו־אוטלוק, משוכנע שההפגנה היתד.
הסיבה.״
את סיפור ההפגנה של אנ-שי בית״ר
ליד הכותל-המערבי ממשיכה ׳נעמי קפלג־סקי- ,מנהלת־הראיונות של עמוד האש.
״הלכתי לחפש אחר רוויזיוניסטים שהיו
עדי־ראייה, משתתפים בהפגנות בית״ר ש נערכו
ליד הכותל־המערבי. אחרי הארכיון
מצודת זאב הגעתי למישהו בתל־אביב,
והוא שלח אותי למישהו, והמישהו שלח
אותי אל אלכם מחם- ,אחיו של נח מוזס
מידיעות אחרונות. אלכם מחם היה רווח־יוניסט
שרוף, והוא אמר לי שחבר טוב
שלו, הרב סגל, היה בקבוצת הצעירים
שתקעו בשופר על הר־הבית, ושהוא תקע
במו פיו בשופר. הוא הוסיף כי הרב סגל
לא הייה באותם ימים -נער־ישיבה, שנועד
לרבנות...״
קפלנסקי הופתעה מאוד, היות והרב
משה סגל הוא שכן שלה בעיר־העתיקה.
״זהו איש עדין, שאינו מעורב בכל המאבקים
שבין דתיים לחופשיים ברובע
היהודי. ניגשתי אליו, ובמהלך השיחה
אי-תו חטפתי את שוק חיי. הוא גילה
שנמנה עם חברי ברית־הביריונים של
אב״א אחימאיר. בגאווה הסביר לי שזו

ובלתי־מקובלת היא עדותו
אבו־זינה. עדותו מעניקה
ובלתי־מקובל למה שהתבמהלך
הטבח שם בשנת

עדות אמיצה
של חג׳ אחמד
מימד -היסטורי
רחש בחברון,
.1929
על עדותו מספר ישראל שטוקמן, ש־ריאיין
אותו ודובב מפיו את סיפורו:
״דודו של אבו־זינה היה המושיע הגדול
של היהודים בחברון. הוא זה שלקח על
עצמו אחריות שהצילה עשרות יהודים.
״הדוד מת לפני כשנתיים, כך שניתן
היה לדובב רק את חג׳ אחמד, שהוא
בעצמו מעל לגיל .80
״היתד. גם השאלה העקרונית אם בכלל
להביא את הדברים בטלוויזיה הישראלית.
יש לזכור כי מדובר בחברון, עם כל
המתיחויות שלה. הרי חברון אינה רקע
נוח לראיון כזד. לטלוויזיה הישראלית.
״את החג׳ פגשתי בבית־הכרמים שלו,
מצפון־מערב לעיר. הוא כבר כימעט שכיב
מרע׳ אך הוא התבטא בצורה חדה וברורה
מאוד׳ ומתוך השקפה דתית שהניעה אותו
גם אז...״
קטעים מתוך עדותו המלאה של חג׳
אחמד אבדזינה מביא שטוקמן מתוך רישומיו
:״הגעתי לבית אחד, שבו היה
לי -חבר יהודי, שאחדד. באג׳יו. ידעתי
שהוא מתגורר בבית הזה. פגשתי בפתח
הבית את אשת בעל־-הבית ואת כלתה.
ההמון חיפש את שחאדה באג׳יו כדי
לקטול אותו, ואני -אמרתי לה שאני מחפש
את שחאדה באג׳יו.
״אמרתי לה: עימדו כאן, את וכלתך.
ביום כזד. לא מתביישים.
״כאשר התקרב לשם ההמון, בעל מקלות
וחרבות, כשהוא צועק, להצית! להרוג!׳
עניתי להם, תסתלקו מכאן, אין כאן
אלא ערבים מוסלמים. זאת אשת פלוני,
וזאת אשת אלמוני. האם זו לא בושה
לתקוף נשים׳?״
״אחרי שההמון -הסתלק,״ כך מספר
שטוקמן ,״רץ אבדזינה לבית אחר, הבית
של דודו, שהציל כ־- 40 נפשות, רובם

הלורד קאראדזן
למי דרושה רגל מרובעת 7
מדוייק וקפדני של דברי המרואיינים הפלסטיניים,
בשיחות ההכנה ובמהלך ה׳
ראיונות עצמם (-בהמשכה -נסתייעה הי
סידרה רבות ברשימותיו של שטוקמן,
המביאים אוצר בלום של עדויות על התרחשויות
שונות בין הפלסטינים, בעיקר
בתקופת ״המרד הערבי הגדול״).
על הרקע לפרוץ מאורעות תרפ״ט
בירושלים מספר ישראל שטוקמן :״פרט
מאוד מעניין, השופך אוד שונה מעט על
הרקע לפרוץ המאורעות, מצוי בדו״ח
ועדת-שאו, שנתמנתה לחקור את הרקע
למהומות. עדות תשובה היא עדותו של
קאסט, מזכירו הפרטי של הנציב־העליון.
״קאסט סיפר כי ב־ 9ביולי 1929 הוא
מילא את מקומו של -מושל המחוז קיטרוש,
זה שנהגו -מופיע בסרט. קאסט נחקר על־ידי
הוועדה, וציין כי כבר ב־ 9ביולי
התלוננו היהודים על הריקודים והדבר*,
שנערכו ברובע המוגרבי השכן, משמאל
לרחבת־הכותל, ממש במהלך התפילה ליד
הכותל המערבי. קאסט סיפר בדברי עדותו
כי פנה אל קצין־המחוז, רוחי ביי עבד*
ד׳כר (הזכרה) :הטקס המרכזי של
מיסדרי הדרווישים המוסלמיים (צופיים).
טקס הדבר הוא הפטרה בלתי־פוסקת של
שם האלוהים או של איזו נוסחה דתית,
המסייעים למאמינים להגיע לאכסטזה.

״מצאתי לבסוף איש־דת אחד, שהיה
ב־ 1929 בן 22׳ אבל הוא סירב לדבר מול
המצלמה. לי הוא סיפר כי בסך הכל
היה הרובע המוגרבי, ליד הכותל, רובע
של דל-ת־העם, שניתן היה לגרור אותה
לכל דבר. אפל הד׳כר לא היה אז נגד
היהודים, אלא טכס איסלמי, כמו החסידות
אצל היהודים. הוא לא היה מסוגל לציין
אם היו שם אנישי-דת שהסיתו. והתמונות
שרואים בסרט — הריקוד עם החרבות —
הן מתוך הדבר שנערך כמה שבועות
לפני התפרצות המאורעות.״
לעניין הרעש סביב הד׳כר הביא שטוקמן
סיפור מתוך הספר מגילת הימורים של
דויד תיזהר, ששימש באותה עת כקצין*
מישטרה בירושלים :״תיזהר מספר על
רונלד סטורם, מי שהיה המושל הצבאי
של ירושלים, שניגן על פסנתר. הסיפור
הזכיר לתידהר את הדבר. תידהר כותב
שהיו ימים שבהם היה סטורם מתבודד
ליד הפסנתר עד אור הבוקר. הוא דרש
שיהיה שקט בסביבה. ואכן, השקט -בסביבה
לא הופר בידי אנשי המופתי, אלא על-ידי
התרנגולים והשכווים, שהיו קוראים קוקד
ריקו. תידהר מספר שהמושל פנה אליו
והורה לצוות על בעלי־הלולים באחור
לשחוט את התרנגולים. תידהר -מילא את
הפקודה. אחר־כך באה אותה הפקודה לגבי
הכלבים בסביבה, ושוב טילפן סטורס
לתידהר, וחוזר חלילה. כמה חבל שסטורם

המופתי חג׳ אמץ אד־חוסייני
הנזושל ציווה: לשחוט תרנגולים וכלבים
דרך־חייו מאז ועד עצם היום. הוא סיפר
לי כיצד עבד בנעוריו בכרמים ובשדות,
והיה בין מארגני ההגנה בגבול יפ-ו־תל-
אביב. הוא חשב תמיד שיש להשיב
מילחמה שערה.
״הכי הרגיזה אותו ואת חבריו באותם
ימים העובדה שהם לא קיבלו עבודה
מלישכת־העבודה של הסוציאליסטים. כאשר
הם היו צריכים להתגונן בגבול יפו, שלחו
אותם להגן על התושבים כשבידיהם
אלות- .ואכן, הוא מספר בסרט כיצד
הם הלכו. כשבידיהם כרזה גדולה ודגל,
כדי להפגין נוכחות...״
בעיני קפלנסקי ,״הרב סגל הוא טיפוס
מיוחד, הוא האיש המתיישב מדי שנהליד הר־הבי-ת ותוקע שם בשופר. ויחד

ממישפחת רובינו. הדוד -שלף את חרבו
אל מול ההמון, כדי -להגן על היהודים,
ואמר, מי שעולה במדרגות האלה, אנימכה אותו!׳ ההמון נרתע ,׳והיהודים ניצלו.״

הסיבות שהביאו את אבו-זינד. ואת
דודו להציל יהודים, מעיר שטוקמן :
,מי שחוסה
״הסיבה שלו היחד. דתית
בצילך, אתה חייב להעניק לו את

אבו־זינה אמר גם בעדותו :״אילו רצו
האנגלים, הם היו מפסיקים את הדבר
בזמן- ,והיו מציבים צבא או מישטרה,ואיש לא היה נוגע ביהודים ...אילו היתד.
המישטרה אומרת, ד.ופ׳ ,איש לא היה
נוגע באיש ...אילו אמרה החכיומד._

עמוד האש

(חמשו מעמוד )49
(ממשלה) ממנוע (אסור) ,אף אחד
לא היה נוגע ביהודים.״״

,,אס״ ושמו
לורד קאראדון •
עדות ארוכה ומפורטת מכלי ראשון
על הפרעות של 1929 הביא
הלורד קאראדון, שהתפרסם כראש־מישלחת
בריטניה באו״ם וכאבי
ההחלטה .242
על עדות זו הספר לוסין :״אני
חושב שהוא כבר לא ידע אצל מי
הוא מתראיין. כאשר עבדנו על
הסידרה, הכינה חברת־הטלוויזיה
העצמאית באנגליה תימז את זד
סידרה שלהם על הפלסטינים, שהיא
במידה רבה סידרה תאומה.
כימעט בכל מקום שבו הגעתי אל
הלורד קאראדון, הופיעו גם אנשי
תימז. כאשר הגעתי לאדווין סמואל,
גם הם הגיעו אליו. נדמה כי המרואיינים
התחילו להתבלבל בינינו.
״בשלב
הראשון פניתי למיכאל
(״מיקר׳) אלמז, המתגורר בלונדון,
כדי שהוא ייצור את הקשר הראשון
עם הלורד קאראדץ* .אבל
קאראדון אמר לו בפסקנות, בעוד
שבועיים אהיה בישראל.׳
קאראדון הודיע לנו שהוא יהיה
ביום זה וזה בבניין ימק״א בעיר־העתיקה.
קבענו את הראיון באמצעות
הקונסול הבריטי. כאשר התחיל
לדבר, היה נדמה לי שהוא
חשב שתימז מראיינים אותו. אבל
הוא היה בסדר גמור. הוא אחד
המרואיינים המעולים ביותר.
אחרי שמקם נורוק נתן לנו את
הראיון הנהדר שלו על ביקור הלורד
סמואל בעיר-העתיקה בתיש־עה
באב, התחלנו למיין את המרואיינים
בציונים, על־פי 13 דרגות.
• הלורד קאראדון הוא אחי המנהיג
הנוכחי של מיפלגת הלייבור,
מייקל פוט. שמו של הלורד
היה בעבר יו פוט.

הרב משה כגל — אז (משמאל, ליד אכא אחימאיר) וכיום
נעים־הליכות ובדיון
אמרתי לנורוק, אתה אם, ויש רק
עוד אס אחד, וזד. הלורד קאראדוך.
וכעבור זמן־מה סיפר לי מקס נו־רוק
כי הלורד קאראדון ביקר אותו,
והוא סיפר לו שהוא בדרגה
של אם, והלורד היה ממש מבסוט...״

פגישה אחרת שהיתר. ללוסין
עם הלורד קאראדון, הוא מספר:
״הלורד מבקר כימעט בכל שנה
בארץ ובגדה המערבית. הוא אוהב
לבקר את הידידים שלו בשכם ובירושלים.
יש לו גם ידיד בנתניה.
עובד בן־עמי היה במחוז שלו.

כאשר פגשתי לראשונה בלורד,
בימי היותי שליח רשות־השידור
בניו־יורק, הוא סיפר לי שיש
בנתניה ״פוט סקווייר״ .בהתחלה
לא הבנתי מה פיתאום היתד. לו
,רגל מרובעת׳ ,ורק אחרי כמה
שניות תפסתי שיש בנתניה כיכר
על שמו המקורי, יו פוט.״
לוסין מציין את מעורבותו של
הלורד קאראדון בסיכסוך היהודי-
ערבי מאז : 1929״הלורד קאראדון
סיפר בי הוא הגיע לירושלים,
לתפקידו הראשון בשירות הקולוניאלי
הבריטי, באותו היום ה
שישי
שבו החלו הפרעות. הוא
סיפר כיצד הגיע אל תחנת־הרכבת
בירושלים, ושרר שקט מוזר מאוד.
הוא הלך בגפו להתייצב בבניין
מושל ירושלים (ששכן בבניין
שמידט קולר׳ ,מול שער־שכם),
ושם הוא שמע את כל הסיפור
שהוא מתאר אותו בעמוד האש...״

דן עומר !
בשבוע הבא הפרק השישי :
״על פרשת דרכים 1929—1933
פרעות תרפ״ט מזעזעות את
היישוב היהודי הקטן. הלורד

פאספילד מנסה לשחרר את בריטניה
מהתחייבויותיה כלפי הציונות.
התנועה הלאומית הערבית
הפלסטינית בהנהגת המופתי
הירושלמי, מתחזקת. היהודים
נחלקים בשאלת היחסים עם הערבים.
בקצה האחד ממליצה
״ברית שלום״ על מדינה דו-
לאומית, ובקצה האחר תובע זאב
ז׳בוטינסקי לנקוט במדיניות של
״קיר ברזל״ .השמאל והימין נא בקים
על השילטון בתנועה ה ציונית,
והיחסים מגיעים לשפל
המדרגה עם רצח ארלוזורוב.

23351

מציעים הנחות
זה לאמציאותי...

רשת בתי האופנה 110>1>11:מציעים לך
הנחה ריאלית על בל מוצרי ההלבשה
לגברים, ממיטב היצרנים בעולם
בשיעור 1 0 0/0עי 200/0
כשתבקר אצלנו תיווכח כי הנחה זו אכן, אמינה,
מציאותית והמקסימלית שניתן להציע על בגדי
היבוא האלגנטיים שברשותינו.

חליפות, מכנסיים,
ובלוזונים \1£וו0 1ע!ו<ן
חולצות £5עו 00 ^0וו\וו מוצרי ג׳ינס
סוודרים 5£88£חליפות קורדרוי
מחלקה מיוחדת לחתנים, ועוד..,

£הץ ורעום ו-ו

במדינה
י שראלים בחז״ל

להלן הראיון המלא:
הכתב: מדוע אתה
לארץ י
גומאדי ו אני נמצא כאן רק
באופן זמני. אני עוד אחזור.
הכתכ: מתי?
גומאדי ו מייד אחרי המיששט.
אני ממתין שהוא יסתיים.
הכתכ: מדוע אתה לא חוזר
עכשיו, אתה מפחד?
גו מ א די: מה פתאום מפחד !
אין לי ממה לפחד. אבל עכשיו
זה לא הזמן לחזור. החברים שלי
נשפטים ואני לא רוצה להזיק להם.
אני נאמן לחברים שלי.
הכחש: אתה תחזור בכל מיקרה,
או רק אם הם יזוכו בדין?
גומאדי: בכל מיקרה, בכל
מיקרה אני אחזור. אנחנו חפים
מפשע ואין לנו מה להסתיר. אני
אחזור ואוכיח את זה. המישטדה
יודעת את האמת.
הכתכו היה לך קשר כל שהוא
לשוד במרתפי חברת ברינקס ולרצח
דב ליבנה?
גומאדי: שום קשר. כל ה עניין
הזה לא נוגע לי בכלל. אני
נקי לגמרי.
הכתב: אז מדוע בעצם אתה
מסתתר?
ממאדי: אני לא מסתתר. אני
חי בגלוי ונמצא עם חברים שלי.
אני מבלה וחי טוב.
הפחד: איפה אתה נמצא?
גו מ א די: עזוב את זה.
הכחב: מדוע, זה סוד?
גומאדי: זה לא סוד, אבל זה
גם לא חשוב כרגע. מה שחשוב
זה שאני אחזור.
בחוץ-

אם החניכיים
שלך מדממות
אתה זקוק לארונל פורטה
ארו משחת השיניים היחידה המכילה:
ויטמין — מחזק את החניכיים
— מגביר את עמידות אפיתל החניכיים
— מפחית את רגישות החניכיים לדלקות

אלנטואין־אלומיניום קומפלקס
— מכווץ את רקמת החיבור הנפוחה, ומזרז את תהליך
הרפוי של הרקמות הפגועות.

בשמוש יום־יומי סדיר,

ס מי ם

ה עו ל ם הזה 2266

מונעת אחזל״״״ד, דלקות ודמומים בחניכיים.

!גדבים נדקוט״ס
1800 שק 7קנס לאשה
שמסרה לפעלה סיגריות
ממולאות פס ס
״חייה הפכו לגיהינום, כיוון ש עליה
לספק את צרכיו הנרקוטיים
של בעלה,״ טען בלהט עורד־הדין
סמי יונה. הוא הצביע על רחל
מנשה, שעמדה זקופה והדורה במקומה,
על ספסל־הנאשמים.
מנשה, אשה כבת ,40 אם לשלושה
ילדים, מסרה לשוטר הממונה
על קבלת חבילות לעצירים, בבית־המעצר
באבדכביר, שתי חפיסות
י סיגריות עבור בעלה. כאשר נבדקו
החפיסות הסתבר כי הכילו
סמים מסוכנים. באהבה ובמסירות
רבה טחנה האשה כדורי נזתאודון
ואדולן, עירבבה אותם בטבק וליפפה
את הסיגריות מחדש.
ן * בעלה ידוע בנרקומן. והאשה טע נה
בתחילה, כי כמו שיש היתר
לספק לנרקומנים את הסמים׳הללו
על-ידי בתי־המרקחת, כך היה לה
היתר כזה, כאשר הביאה את הסיגריות
לבית־המעצד. אך התובעת
המישטרתית, לידיה תמיר -הרסה
קו-הגנה במהירות.
אז הודתה מנשה באשמתה, וס־ניגודה
ביקש את רחמי ביודהמיש־פט.
הוא הצביע על האשה האלגנ טית,
שהיתה לבושה חליפה מהודרת,
וסיפר לבית־המישפט כי חרף
היותה עוזרת־בית, היא מצליחה
לגדל את ילדיה בכבוד וגם להראות
,נאה והדודה. הוא הדגיש את קשיי־החיים
במחיצתו של נרקומן.
רחל מנשה נידונה לשנה מאסר
על תנאי והוטל עליה קנם בסד
1800 שקל.

חמסרסם

..הסוד היה טוב״
כ תג ״הקרלם הזה״ שוחח
7אחרו:ה כטלפון עס דחמיס
(״;ומאדי״ ),אחרוני,
שנמלט מהארץ פקיקפות
חקירת פרשת הרצח חפפו?

התייעץ עם רופא השיניים שלך.
לטפול מונע בחניכיים עדינות — אדו׳ניל פורטה

רובד חיידקים חודר לאיזור שבין
החניכיים והשן, נוצר מרבץ
( £ט וק ) וגורם דלקות ונזק
לחניכיים

רובד חיידקים נעלם לאח ר שמוש
בארונל פורטה, הדלק ת נמנעת,
החניכיים מבריאות ומתחזקות.

י הד,גיה הטובה ביו תר
1981
** ינינלי׳י

פורטה

1981״
ז!ייו*רו>1חו

טעמה נעים -מלבינה את השיניים
מרעננת את הנשימה
מיוצרת עיי׳ טבע תעשיות פומצבטיות בעיימ.ירושלים, ברשיון מ ח בו ת סוא\1/מ2£זו0 ^ 8/\/ 3^/

שיחו־צ

מצבה למ?1שלר, ג11 עת
!• לעמירם גיר על כתבתו בהשבוע
— יומן אירועים, שהביאה כרונולוגן ה
מצולמת של ממשלת־בגין הגוועת. כתבתו
המרתקת הציגה את ארבע שנות שילטון־
הליכוד כחלום־בלהות סוריאליסטי, בסיג״
נון תוכנית הסאטירה ניקוי-ראש. כתבתו
של ניר היתד, תעודה טלוויזיונית מדהימה,
שהציגה את קבוצת האנשים, ששלטו ב ישראל
בשנים אלה, ללא כחל ושרק. אלמלא
היתר, מכאיבה כל־כד לעם הזה, מיתה
מצחיקה.
הערה: עמירם גיר, המשמש ככתב
צבאי, הציע את נושא־הכתבה לפני כשבועיים
לראש הדסק המדיני אלימלך רם,
שלא מצא זמן להכינה. על כתבתו של
ניר עבר מנכ״ל הרשות, יום!? לפיד,
שאישר אותה לשידור בלא כל שינויים.

הסיגגו! ר,חדש
• 1לדן רכים, שכתבת המגזין שלו, עם
קולאג, הצילומים של נשיא ארצות־הברית
החדש, רונאלד רגן, האומר :״איני יכול

מאחרי הקלעים
טר^בוגל רשות־השידור
ריח של דרייפוסיאדה נדף בשעתו ממה
שנהוג לכנותו ברשות־ד,שידור כ״פרשת

עדנה פאר״.

השדרית הפופולרית הואשמה בסידרת
האשמות. מעט אחרי כן התברר כי כפיה
של עדנה פאר נקיות, ואם נעשה מעשה
שלא היה צריך להיעשות — הרי שהיה
זה המעשה של מזכירתה, רות אקראי,
שחתמה על גיליון־ד,נוכחות של פאר מבלי
שהתבקשה לכך.
גיליון מס׳ 158 של הידיעון הפנימי של
רשות השידור, הביא ״פסק־דיך שהורה
״בית־הדין למישמעת עובדי רשות־ד,שידור״
מבלי לציין את שם הנאשמת, בזה
הנוסח :
החתמת גיליון רישום נוכחות של עובד אחר
לפני: עו״ד מ. גולדמן — יו״ר, עו״ד
יעקב־לוי — חבר: עו״ד הגב׳ כוכבה
שלום — חברה.
התובע: עו״ד משה וינברגר.
בכ׳ הנאשם: עו״ד מתי עצמון.
( )1עובדת רשות־ד,שידור, במעמד ארעי,
הורשעה על־פי הודאתה בעבירות־מישמעת,
לפי סעיף )1(17ו־ )2(17 לחוק, על אשר
החתימה במשך תקופה של מיספר חודשים
את גיליון רישום־הנוכחות של עובדת אחרת.

)2הנאשמת, בתשובה לשאלת יו״ר בית־הדין,
השיבה כי היא מצטערת על מה
שעשתה, ומתחרטת חרטה עמוקה.
( )3בא־כוח הנאשמת מסר לבית־הדין
כי הנאשמת התפטרה מרצונה מהעבודה,
ואנשים במקום־ד,עבודה יודעים על שום-
מה עשתה כן, וכי יש להניח כי תוצאות
מעשיה של הנאשמת, כפי שהובאו לידיעת
העובדים, ירתיעו אותם, ועל כן אין צורך
בסנקציה נוספת.
( )4התובע הדגיש את הפגיעה במיש-
מעת של עובדי רשות־ד,שידור עקב וכתוצאה
מהתנהגותה של הנאשמת. אך מכיוון
והנאשמת כבר חדלה מלעבוד ברשות-
השידור, הציע הלה, בנסיבות ד,מיקרה,
להסתפק בפסילתה של הנאשמת לשירות
ברשות־השידור לתקופה של שנתיים.
( )5בגזר־דינו קבע בית־הדין:
״...כי לאור כל הטיעונים שהושמעו, ובהתחשב
בעובדה כי הנאשמת התפטרה
מעבודתה ללא תשלום־פיצויים וזאת בנוסף
להתרשמות בית־הדין כי הנאשמת מתחרטת
חרטה כנה על המעשה שביצעה, ומאידך
גיסא מדובר בביצוע רישום כוזב
בחמישה תאריכים שונים. לא זו בלבד ש־

שדרנית פאר
״סופה של דרייפוסי׳אדה;..״

של מישחקי קבוצות מכבי תל־אביב עם
צסק״א מוסקבה בעזרת פעלולים של עריכה
אלקטרונית ודייקנות צילום, והעניקו
לצופי הטלוויזיה הישראלית חווייה מרגשת
בצבע, לראשונה בתולדות מישחקי־החוץ
של מכבי תל־אביב.

• 1לצבי לידר, שליח רשותיר,שידור
בגרמניה, על כתבת-המגזין שלו על כניס תה
של מערב־גרמניה לג׳ונגל סוחרי־ד,נ שק
הבינלאומיים במכירת טנקים מדגם
לאופרד לערב הסעודית. הכתבה היתה
משוללת השראה, והיא נראתה כמו סירטון
פרסומת של אגף מכירת־הנשק בממשלת
מערב־גרמניה.

(ב) פירסום החלטת בית־הדין, בלי לציין
שמה של הנאשמת.

קומיסאר האוצר

בחעד ־ ה מנ ה ל
מנכ״ל האוצר לשעבר יעקוב נאמן,
ניסה טרם פרישתו ממישרד־האוצר לכפות
על רשות־השידור חבר ועד־מנהל אשר
ייצג את מישרד־האוצר. טענתו היתד, ש האוצר
מממן חלק גדול יותר מתקציב
רשות-ד,שידור מאשר ציבור משלמי־האג־רה,
ולכן עליו לשלוח נציב שיגן על האינטרסים
שלו, כפי שהוא שולח נציגים
לחברות הממשלתיות השונות.
תקציב־המיסגרת של רשות־ד,שידור עומד
להגיע בשנת התקציב הבאה לסכום
שיהיה קרוב ל־ 700 מיליון שקל. ההכ נסות
מן האגרה הן פחות משליש. בעוד
שבעבר כיסתה אגרת הטלוויזיה שני שלישים
של תקציב הרשות. התמוטטות כלכלית
זו של המיבנה הכלכלי ברשות־ד,שידור
מקדמת את חשיפת הטלוויזיה לפיר-
סומת מיסחרית לשם כיסוי הגרעון. המתנגד
העיקרי לכך הוא יו״ר־הרשות, הפרוט׳
ראובן ירון.

השעשועון הטלוויזיוני זה הסוד שלי,
המופק באולפני הרצליה על-ידי יצחק
(איציק) קול עבור הטלוויזיה, לא שודר
לפני שלושה שבועות. במקומו שודרו
״סיפורי אהבה נוסח אמריקה״.
שידור השעשועון נפסל על הסף, בשל
״האיכות הטכנית הפגומה של הסודות,״
כפי שניסחה זאת מנהלת התוכניות העבריות,
אסתר סופר.
בבדיקה מוקדמת של התוכנית, שנערכה
בטרם השידור בידי טכנאי הרשות, לפי
בקשת מחלקת־ההגשה, התגלתה האיכות
הטכנית הפגומה של התוכנית, וסירטוך
המילוי הובא במקומה.

מישחד; ,,גבע
•:לצוות במאי וצלמי הטלוויזיה
הבלגית, שהצליחו להנציח את הדרמה

סו חר, חושד,

ביקור במקום

זהה סו דהפ סו לשל,

להשיב ...איני יכול ...איני יכול חשפה
לא־מעט את הסיגנון החדש השולט בוושינגטון.

צל״ג

קטגור
חוטר־ישי כאתר ההוצאה־להורג

מנכ״ל־לשעגר נאמן
מניות ברשות־השידור
מעשים אלה פוגעים קשות במישמעת ה שירות,
אלא שיש בהם גם משום הפרה
של האמון שהופקד בה בתור עובדת
המוסד.״
( )6בית־הדין החליט על אמצעי־המיש-
מעת הבאים:
(א) פסילה לשירות ברשות־ד,שידור ל תקופה
של שנה אחת מיום מתן פסק-
הדין:

הוצאות להורג בבי ת ג״ז
רק אדם אחד הוצא להורג במדינת ישראל
בעוון בגידה במהלך מילחמה. מאיר
טוביאנסקי, עובד חברת החשמל הירושלמית,
אשר הוצא להורג במהלך מילחמת־העצמאות
ליד הכפר הערבי בית־ג׳יז (ש־בקירבתו
הוקם אחר־כך קיבוץ השומר-
הצעיר הראל) .כמה שנים לאחר הוצאתו-
להורג, טוהר שמו בידי שר־הביטחון דויד
בך גוריון.
בימים אלה השלימה הטלוויזיה הישראלית
סרט תיעודי, בבימויו של יהודה

קווה, המפענח את פרשת הוצאתו־להורג
של טוביאנסקי. בין השאר נעשה בסרט
שיחזור מישפטו של טוביאנסקי. הקטגור
באותו משפט, עורך־דין אהרון חוטר*
ישי, הובא לצילומים אל אתר ההוצאה-
להורג של טוביאנסקי.
הסרט יוקרן בטלוויזיה בסוף חודש פברואר.
פסקול בעידו!
דיוום הראשון
לפני יותר משנה ביקר בישראל אלן
הארט, מנהל שידורי הספורט של ה־

בי־בי־סי (טלויזיה) באותה תקופה. מנהל
שידורי־ר,ספורט בטלוויזיה הישראלית
גילעדי, הציע להנהלת רשות־אלכם
השידור
לספק אירוח רשמי לאלן הארט,
בשל סיכויי קידומו במיסגרת הבי־בי־סי.
הצעתו של גילעדי נדחתה. בימים אלה
דיווח גילעדי לארץ כי אלן הארט התמנה
כמנהל הרשת הראשונה של הבי־בי־סי־טלוויזיה
הצלחתו של יצחק רועה
בהנחיית התוכנית השעה השניה לפני כחודש
הניעה את ראשי הטלוויזיה להציע
לו תפקיד של מנחה־קבע בתוכנית זו.
אולם רועה טען שהוא עסוק• בעיסוקים
אחרים, וכי אינו מעוניין להיות מגיש־הקבע
של התוכנית. סירוב זה הניע את
הנהלת הטלוויזיה ואת אסתר סופר,
מנהלת התוכניות בעברית, לבקש את ה עיתונאי
תום שגב להיות המגיש הקבוע \
של התוכנית בעיקבות מינויו של
עימנואל הלפרין כמנהל חטיבת־ד,חדשות
ברדיו ביקש מתחרהו, יואל ניר,
להתפטר מתפקידו כמזכיר מערכת־ד,חדשות.
ניר, שניסה להתפטר מיד כאות מח אה,
הורגע בידי מנהל הרדיו, גירעון
ל ב ־ א רי•! ,ו• הבדיחה הטריה ביותר
במיסדרונות הטלוויזיה הישראלית קרוייה
״יום אל״ף הארור״ ו/או ״בעילת היום ה ראשון״
.הסיבה: התוכנית המשודרת בש עה
8בערב היא ארץ אהבתי, והתוכנית
המשודרת בשעה 10 היא ״ארץ בעולה״
על היחסים בין רשות השידור וה פוליטיקאים
אמר יוסך לפיד :״בכל
פעם כאשר נדרשת החלטה של ועדת־הכם־
פים של הכנסת על גובה אגרת הרדיו
והטלוויזיה, נאלץ מנכ״ל רשות־השידור
לכרכר סביב הפוליטיקאים, וזה מעניק
להם אפשרות לערוך חשבון עם רשות-
השידור״ ) 9לשיא של דיווח הגיע הטלפון
האדום של גלי צה״ל, שדיווח באחד״
מימי השבוע שעבר לבעל משאית גנובה
על הימצאה של משאיתו בידי המישטרה
ברצועת עזה. אנשי הטלפון האדום בישרו
לו את הידיעה בשידור־חי.
העולםהזה 2266

י 1ם רביעי

ביום שישי הבא ( )13.2יוחל בהקרנת מיני-סידרה בת שני
חלקים, תחת הכותרת ״המחפשים״ .סידרה זו מהווה סידרת
המשך לסדרות ״הממזר״ ו״המורדים״ ,שהוקרנו כבר בטלוויזיה
הישראלית במהלך השנה האחרונה, בימי שישי. סידרה זו,
בדומה לקודמותיה, מבוססת על רב״מכר של ג׳ון ג׳ייקס, והיא
מתארת את המשך קורותיה של מישפחת קנט — מישפחתו של
המהגר הצרפתי פיליפ קנט, אשר בנו, אברהם קנט (השחקן

תצפית

דדשבועון טלוויזיוני לענייני
מדע וטכנולוגיה, בהנחיית
פרוס׳ שחם והשדרית מילכה
למדן.

המיס כאז! שד א ר־

ציי 8.30 הפרק הטבחית
מעמיד שוב את ארצ׳י בנקר
ושותפו, מורי, היהודי, במצב
ביש. המיסעדה ליד מיסבאתם
עומדת להיפתח תוך זמן קצר
והם עדיין לא מצאו טבח.
הקומיקאית אן מירה מצטרפת
לצוות בדמות הטבחית, שאינה
כלל לטעמו של ארצ׳י, אך
בלית ברירה הוא נכנע ומסכים
לקבלה, עד שמתברר כי הטבחית
הביאה איתה גם חתול
בשק.

• השען מסן

פאול

10.05 סרט קולנוע, המספר
על שען אשר בנו הסתבך עם
החוק, והמתיידד באופן מפתיע
עם מפקח המישטרה אשר מטפל
בחקירת הבן. הסרט הוא
של הבמאי ברטראן טבארנייה,
מבקר קולנוע לשעבר, ובהש תתפות:
פילים נוארה ה׳אן
רושפור בתפקידים הראשיים.
הסרט זכה בפרס דלוק.

יום חמישי

• פדל ג׳ייקוכס והמיל*
חמה הגרעינית (.)10.10
סרט תיעודי, המתאר את מח קרו
של עיתונאי אמריקאי ממוצא
יהודי, שהקדיש את חייו
לבדיקת השפעותיה של קרינה
רדידאקטיבית על בני־אדם,
ונסיונות המימשל להסתיר מהציבור
מידע בנושא זה. סיפור
הסרט מתחיל בשנות וד,50
כאשר ארה״ב ערכה שורה של
פיצוצים אטומיים ניסיוניים במידבר
נבדה. כוחות צבא
ארה״ב ערכו שורה של פיצוצים
אטומיים ניסיוניים במידבר
נבדה. כוחות צבא ארה״ב
נשלחו לאיזור על־מנת לנצל
את הניסויים לתוכנית אימונים,
המותאמת לתנאים שיישררו
במלחמה אטומית אמיתית. בניגוד
מוחלט לגישה צינית זו
של שילטונות הצבא, מתעד הסרט
את דבקותו במטרה של
העיתונאי החוקר פול ג׳ייקובס,
שהמיטה עליו אסון, כשחקי-
רותיו בנושא השפעת הנשורת
הגרעינית באזור עלו לו בחייו.

יום
שי שי

• הקלכרי פין וידידיו
( — 3.00 שידור כצבע).
בפרק אירוסין ממשיך תום
סוייאר השובב בתעלוליו. הוא
שוב נמלט מבית־הספר והפעם,
כעונש, מושיבים אותו במחיצת
הבנות. תום מסתדר שם מצויין,
והוא אף מציע אירוסין לבקי
טאצ׳ר, אלא שפרשת אהבים
זו בין ילדים באה עד מהרה
לקיצה.

+ככד את אגיד ואת

אמך 5.50 הסרט הערבי
השבועי, בכיכובם של פריד
שוקי, סמיר סברי, זוהיר רמזי
וכרימה מוכתאר, מביא הפעם
סיפור מוסר. פריד שוקי, העובד
כמגיש קפה במישרדים, מתאמץ
מאוד כדי להנחיל השכלה ודעת
לבנו. הבן מגיע אל האוניברסיטה,
ושם הוא מתכחש
למוצאו ומתבייש בהוריו. הוא

פרייזר ואו׳קלהן: חתול כשק
יום שישי, שעה 10.15
מקנא בידידו, שבא מבית טוב
ועשיר, ולרבות הימים מתאהב
הבן בנערה, והוא נושא אותה
לאשה מבלי לבשר על כך
להוריו, אלא ברגע האחרון.

• חתול כשק (10.15
— שידור כצכע) .ליז
פרייזר מופיעה בתפקיד הראשי
בדרמה חתול בשק, במיסגרת
הסידרה הבריטית אשה. מחזה
זה הוא פרי עטה את ג׳יין
אליזבט ג׳יין הווארד, ולצידה
של פרייזר מופיע ריצ׳רד אר־קלהן.
דליילה (ג׳יין פרייזר)
היא דוגמנית, שגזרתה החטובה
העניקה לה שנים של הצלחה
והערצה. עתה היא בת
40 וכבר אינה מתאימה למוד-
עות־פירסומת זוהרות. היא
מתגוררת בדירת־חדר עלובה,
ומתפרנסת מעבודות דוגמנות
מיקריות. הידיעה שצורתה החיצונית
השתנתה והעובדה
שאיש. אינו מתעניין בה מכאיבים
לה מאוד. יום אחד היא
מכירה את סם (ריצ׳רד או׳ק־להן)
,גבר קצר־ראייה, המחזיר
לה את ביטחונה העצמי.

מיבחרדי!
גלי צה״ד משדרים מדי השעות בין
יום שישי
2.00 — 12.05 את התוכנית
״גלגלי צה״ל״ — תוכנית
סופשבוע בדרכים.
תוכנית נוספת, שתוגש ביום
שישי, בשעה 4.05 אחר״ התוכנית היא
הצהריים,
״מסיבה ספרותית״ עם המשורר
יונתן רטוש, ובה
קטעים מתוך מסיבה שנערכה
לכבודו של המשורר ה קשיש
באולם ״צוותא״ ,בהשתתפות
ח״כ גאולה כהן, המשורר
חיים גורי, המבקר
פרופ׳ דן מירון ואחרים.

רנדולף מנטות) ,ניצב בפני מציאות של אומה אמריקאית צעי-
רה, הנתונה במילחמה. בין השחקנים האורחים בסידרה זו :
ג׳ורג׳ המילטון, בראיין קיית וסטיוארט וויטמן.

דד״ מתיו פול, חושב כי התוכנית
טפשית, אלא שדורי
מוציאה לפועל את תוכניתה.
פול אינו מצליח לאתרה עד
הלידה, אך מאוחר יותר הם
נפגשים ומתפייסים.

יום ראשון

• ארץ כעולה (.)10.00

שבת

9החירש העשירי
( - 10.05 שידור כצבע).
סרט טלוויזיה בריטי, המבוסס
על רב־מכר של הסופרת הנודעת
לורה ריובסון. הסרט מגולל
את ספורה של אשר. בגיל העמידה,
המחליטה לשמור על
עצמאותה וללדת את בנה מבלי
להיעזר בגבר, שהוא אב. דורי
גריי (קארול ברנט) היא האשד,
— גרושה, העובדת כעיתונאית.
והגבר הוא כתב־צבאי,
נשוי, דיק טאונסן. כאשר
טאונסן יוצא למשימה כלשהי,
מפתחת דורי רומן עם מתיו
פול (קיט מיטשל — מי ששיחק
את הנרי ה־ ,)8פסנתרן קונצר־טין
נאה שגם הוא נשוי. לאחר
שמתברר הריונה, מחליטה דורי
לשנות את שמה, ולעבור להתגורר
באיזור־עוני. היא מחליטה
לאמץ את ילדה כבן מאומץ,
כדי להגן עליו מפני אות הקלון
של ילד בלתי־חוקי. ידי-

מנטות: המחפשים
יום שישי 13.2שעה 10.05-

רטוש: מסיכה ספרותית
גל״צ, יזם שישי, שעה 4.05
התוכנית ״בין שישי לשבת״
,שתשודר ב״קול ישראל״
,ביום שישי ,6.2ברשת
ב׳ ,בשעה 11.05 בלילה, תביא
ראיון עם חבר־הכנסת מרק״ח
תופיק טובי, שאותו ערך
יצחק ליבני* בין השאר
יציג טובי בראיון את השקפת
עולמו על סטאלין, על
מה שוחח עם דויד בן״גור-
יון, מת דעתו על צ׳רלי ביטון,
ומהם יחסיו האישיים
עם מאיר וילנר.

הפרק החמישי בסידרה מתאר
את הזמנים הקשים העוברים
על מישפחת קנדריק ועל מיש־פחת
דיווים במהלך מלחמת־האזרחים.
חיילי צבא הצפון
פושטים על חוות ״בעולה״,
שורפים אותה, אונסים את אשתו
ההרה של פלויד, והורגים
את אדם, שחזר עיוור מהמל חמה,
ואף את אביו, תוך שהם
נמלטים עם שללם. שרה עושה
מאמצים נואשים כדי להציל
את החווה.
• כנסון(0צ .)11.הפרק
מצותתים למושל מציג את
בנסון, המגלה במפתיע כי בבית
המושל הוטמנו מכשירי
האזנה בסתר. בנסון הוגה תוכנית
מטורפת, כדי לחשוף את
מטמיני המכשירים.

יום שני

• מרק שאגל (.)0.30
סרט תעודה על חייו ואמנותו
של האמן הדגול מרק שאגל ,

הנחשב אחד מגדולי הציירים
במאה העשרים. הסרט צולם
בביתו של האמן בן ה־ ,88 והוא
סוקר את הקאריירה הארוכה
והפורה שלו, ומשלב מאות מיצירותיו,
הנמצאות באוספים
פרטיים, בגלריות ובמוסיאונים
ברחבי־העולם. בסרט משולבים
גם קטעי שיחה ארוכים, שנערכו
עם האמן הדגול בגן־ביתו,
שבריביירה הצרפתית( .הסרט
כעשה בהפקת הטלוויזיה הקנדית).

יום
שלי שי
10. 2
• עמוד האש (8.03
— שידור בצכע) .פרק
שישי בסידרת היוקרה של הטלוויזיה
הישראלית. כותרת
הפרק: על פרשת דרכים. הפרק
ממחיש את סימני השאלה ש ניצבו
בפני העם היהודי בראשית
שנות ה־30׳ (ראה: עמוד
האש — מדור).

מיצעד

כוככים

10.00 מיצעד הכוכבים,
המשעמם והמתארך, של ג׳יימס
לאסט ואנשיו. שידור אחרון
בסידרה.

• ג׳גי 10.45 שידור
כצכע) .פרק נוסף בסיד*

רה, המתארת את אמו של ה מנהיג
הבריטי, וינסטון צ׳ר־צ׳יל,
והרקע שבו התפתח צ׳ר*
צ׳יל הנער, כאשר אביו התמנה
לשר-אוצר, וג׳ני נפגשה עם
הרוזן קינסקי, המאוהב בה.
ג׳ני מגלה לקראת סיום הפרק
כי בעלה, רנדולף, חולה עגבת.

גריני*
המאמ1 מוזנח

? מויי ס

פונט ש ח :
גרונות יבשים עכשיו חולים.
אוסקר הברמן שלנו שתול
במחלקת בית בענייני שפעת.
דוק׳ צימרמן, העורב הזקן,
נותן לאוסקר המיסבן שלנו רצפט
המורכב מהרבה מיטה והרבה
תה חם. מיטה, למה לא ז
אבל תה י שיתבייש לו ! אוסקר יודע:
תה טו ב ...בשביל חולים.
דוק׳ צימרמן נחשב למומחה
אף אוזן וגרון אבל אנחנו,
יושבי ״אוסקר׳ס״ ,יודעים שבקשר ין
* לענייני גרונות, המומחה, אוסקר?
שלנו. אז אוסקר מבקש מהחברים־ות ״׳
שלו ממחלקת טיפול נימרץ
שקיות תיבלון ׳מיוחדות של
״מקורמיק״ ,והוא מרגיש עכשיו,
כשהוא מחובר לאינפוזית פונטש חם,
הרבה הרבה יותר טוב.
רוצים רצפט א־ל׳ה דוקטור אוסקר,
שעושה חולים לבריאים, ובריאים,
לעוד יותר.׳ רצפט שמטביע
ת׳מיקרובים, מחמם ת׳דם
בקיצור, לעניין ו

הקשור

כמה שהחיים אכזריים וקטלניים, יש
בהם לפעמים פינות של יופי ונחמה. קחו,
למשל, את יוסדה מרימוביץ, מאמן
קבוצת הכדורגל של מכבי פתדדתיקווה,
שהתאלמן לפני כחודשיים.
יוסלה בן ה ,50-טיפוס של צבר אמיתי,
יודע שהחיים, כמו הצגה, חייבים להימשך.
ביתו היה תמיד מוקד של מיפגשים ואירועים,
והוא עצמו מוכר היטב כאדם פעיל
במיוחד בשטח הספורט.
ומי יכולה להזרים חיים בעורקיו טוב

יפהפיה אמיתית. שהגברים קצת הזניחו
אותה, היא תהילה סלע, מי שמיתר,
סגניתה של מלכת היופי חוה ליי, שייצגה
את ישראל בתחרות מיס יוניברס בלונדון.

נכון שתהילה כבר אינה בגיל הטפש־עשרה,
אד הזמן רק הוסיף לה יופי וחוכ מה.
עובדה.
שלא כמו הרבה מלכות, ויתרה תהילה
על מסלול הדוגמנות לטובת לימודים ב-
ארצות־הברית. היא השלימה את לימודיה
בפסיכולוגיה שיקומית בבוסטון, וחזרה
לארץ למחלקת־השיקום של הביטוח הלאומי.
כל האנשים החשובים, שמגיעים כיום
לישראל בדרך האוויר, פוגשים בה בנמל-
התעופה. היפהפיה האינטליגנטית ממתינה
שם לכל האח״מים ודואגת שיקבלו טיפול
ושרות על רמה בינלאומית.
היא כבר מסודרת בחיים. יש לה דירה

יוסף מרימוכיץ
— חייבים להימשך
טירן, ששיחקה בתיאטרון הקאמרי, וש־כבשה
את העין והלב בהופעתה ובדרך
התבטאותה.

ההצגה והמישחק —

דרך ארוכה עשתה מאז. גירושיה מקומי
מוסר היוו תפנית בחייה, ואתי
שנותרה עם ילדה קטנה — היום בת תשע
— יצאה להתמודד עם המצב החדש. היא
נטשה את המישחק ויצאה לעבוד בשעות
קונבנציונליות, כדיילת־יופי של חברת
תמרוקים.
אבל הדם נשאר חם, ורומן גורר רומן,
עם כוכבים או עם סתם יפים. אחד מהם,
לדוגמה, ,אלסס היה שמו, נתקל בסירוב
מוחלט, עזב את הארץ כשליבו שבור ונשא
לו אשה אמריקאית. לבנו קרא
ירמיהו, על שם הרחוב שבו גרה אתי.

יותר מאתי אולמן, שהיא סמל של
אנרגיה, חיים וסכס?!
איני יודעת כמה מכם זוכרים את אתי,
השחרחורת המהממת שכיכבה בסרט מיצרי

אך בגיל 35 מתחיל להשבר לה לאתי,
והיא רוצה במישהו רציני, לא סתם פלירט,
ויוסלה פשוט נמצא בסביבה, והם מבלים
יחד, ואוהבים, ועושים את החיים יפים
יותר — לשניהם.

אתי אולמן

אהבה

פונטש ח :
לתוך כוס המכילה יין מתוק חם
(לא רתוח),
להוסיף שקית אחת של
תבליני פונטש של ״מקורמיק״.
להמתין ! 3—5דקות ולהגיש חם.
להוסיף סוכר לפי הטעם.
להשיג בכל רשתות השיווק
הגדולות והמעדניות.

מפיץ: יינות אשקלון בע״ני,
טל 03-657706/7 .
מפיצי תוצרת

011$£א 0א0114א
לקבלת חוברת קוקטיילים חינם כתבו לת.ד $395 .ת״א. .

תהילה סלע
הזמנה למחזריס
משלה ושני חתולים, סוגי ושיש. אבל
גם חתיכים שורצים בסביבה תמיד, והרשימה
מכובדת: הפלייבוי סמי הירש,
השדרן אלכם ;לעדי, הד״ר אילן חרוזי
והצייר מנחם גפן, שגם הנציח אותה
במכחולו. בזמן האחרון הקלף הוא דווקא
של הדוקטור לנדס, ג׳ינג׳י וממושקף
שנמנה עם טובי הרופאים במחלקה לטיפול
נמרץ בבית־׳החולים איכילוב. במה שקשור
ללב הוא כנראה זהיר מאוד; עובדה,
האצבע שלו כל הזמן על הדופק.
תהילה והרופא אדום־השיער מופיעים
פה ושם ביחד, מדיפים כל העת רושם
של סולידיות•

אם יספרו לכם שאמן צריך לסבול כדי
ליצור, אל תאמינו. יש לי סיפור בשבילכם
על אמן שהוא יוצר ופורה ביותר בימים
אלה, ודווקא משום שטוב לו. אני מת׳כוונת
לפסל עב-הכרם מנשקה קדישמן.
נכון שהוא תמיד יצר ועבד, אך בתקופה
האחרונה בלי הרבה חשק.
1בימים אלד, מסתובב מנשקה כשניצוץ
אחר בעיניו. האיש פשוט מאוהב. האובייקט
הוא אמריקאית מעצבת-פרוות. הוא
הכיר אותה באחד מסיוריו בארצות־הברית,
נדלק ועד הרגע הזה הלהבה לא כבתה.
להיפך, הוא הולך ברחובות ומספר לכל
מי ששואל אותו על אהבתו החדשה.
האהבה השפיעה גם על הדיאטה שלו.
הוא מנסה לעשות דיאטה כבר תקופה
ארוכה ביותר, אפילו הלך לרופא כדי
שיתפור את שיניו, שלא יוכל לנגוס
נגיסות ענקיות במזון. הוא נהג בתקופה
ההיא לאכול מאכלי־תינוקות נוזליים. אך
מאז שהאהבה תקפה אותו, הוא ירד ב־מישקלו
45 קילוגרמים, ועוד ידו נטויה.
מאז האהבה הוא גם פורה מאוד בעבודתו.
על חתונה עוד לא מדברים, אך כשידובר
ובה אספר לכם על כך. לשם האינפורמציה,
וידה בומת־השדון
מי שמכיר את הפירסומת לטמפו יודע
מי זן ליאורה ויינר, השחרחורת הקטנה
השוברת את הבקבוק. במיקצועה היא
מאפרת, המועסקת בטלוויזיה, ופה ושם
בסרטים.
בחורה זו מסודרת לא־סתם. ההורים
האמידים מאבן־יהודה חסכו הרבה ורכשו
לה וילה ברמת־השרון, ולהיכנס שם זה
כמו למוסיאון, הרבה ענתיקות עם ערך
של כמה אפסים. גם השידוך היה על
רמה: רמי עינב, מנהל בכיר בתדיראן,
שניסה אך לא כל-כך הסתדר עם העבר,
עד שוויתר על הכל ויצא למרחב. רק
המכונית נשארה לבחור. השניים התגרשו
לפני כחצי שנה, וליאורה נשארה עם שני
ילדים וכל הנכסים.

כדאי שתדעו כי הוא היה נשוי בעבר
פעם אחת. האשה מתגוררת בלונדון, והרבה
שנים לקח לו להתגבר על אהבתו אליה.
את שני ילדיו ממנה הוא מגדל בארצנו
הקטנטונת.

שוב

פנוי

ס 0 1 1 1 1 1

״אל־־על

יש לי סימפטיה לשחקן נחום שליט,
זה שהתחתן כבר ארבע פעמים והתגרש
גם כן אותו מיספר פעמים. זה שאין לו
ילדים מכל עשותיו־לשעבר, זה ״בגלל
שזו הפעולה היחידה שלי שאותה אני
מבצע באחריות,״ אומר שליט. נשותיו
לשעבר היו כולן עצמאיות. הראשונה —
פסיכולוגית> השניה — עיתונאית ; השלישית
— רקדנית, והרביעית זמרת. וכשאני
אומרת זמרת הכוונה למירי אלוני.

שלמה ותלמה וישינסקי פרודים
כבר מזמן. תלמה, דיילת קרקע של אד
על, שקועה ברומן משלה עם יורם
ליכוביץ, שהיה בעלה של רכ,קה מיב־אלי.
ושלמלה מתרוצץ מחתיכה לחתיכה
ומחפש את הקליק. אח שלמה אין צורך
להציג, כולם מכירים אותו היטב, מהתיאטרון
ומהופעותיו בטלוויזיה, במיוחד
בתוכניות של ילדים.

ואת מי רואים בחברתו? את מישל
בת דד ,23 ששלמלה הדביק לה שם חיבה,
״בילבי״.
מישל אינה מאותן שסבזבזות זמנן לבטלה.
המיניאטורית הזו רוכבת על אופנוע,
משחקת טניס, עושה סקי, רוכבת על סוסים
ולפעמים היא מתהדרת במדי דיילת ויוצאת
את הארץ לגיחה קצרה במטוס אל על.
עתה נמצאת מישל על הקרקע, בהפוגה
של כמה חודשים, ומחפשת עבודה עד
האביב. אז יחודש חוזה־העבודה שלה, והיא
תוכל לחזור לשחקים.
השמועות אומרות ששלמה שקוע עמוק
עמוק ברומן הזה, ושהפעם זה קצת רציני.
האם יפתיע אותנו הווישינסקי הזה? נחכה
ונראה.

תלמה וישינסקי ויורם ליכוכיץ
למצוא את הקליק
הרוזנת נחום שליט
בפעם המי יודע כמה
נחום ניהל בשנים האחרונות רומן יפה

ולוהט עם הפיזמונאית חמוטל כן־זאב,
שהיא אחותו של הבדרן דורי כן־זאב.

דור של מקלינים כבר מובטח לישראל. הזמר הידוע דון מקלין תורם את
ההכנסות מהופעתו בארץ לקרן לעידוד מוסיקאים. גם מזמנו בוודאי יקדיש להם,
למוסיקאים שלנו. אבל לאורלי צרפתי תהיה המילה האחרונה בעניין.
מי שראה את אורלי לאחרונה בגפה, ועצובה, שלא ייתפס להשערות טיפשיות. דון
יצא לסיבוב הופעות בחוץ־לארץ, ויחזור רק בעוד חודשיים. אבל לפני שנסע הספיק
לקנות בית, ולסדר לו אולפן, בקיראון — ליד הוריה של אורלי. ובכלל, מוקד פעילותו
של הזמר כבר נמצא בשלבי העברה לארץ. ומה שנותר לאורלי זה להשתחרר מהצבא,
ולעשות חזרות על מארש החתונה.
מי היה מאמין י חיילת יפהפיה זו הצליחה במקום שבו נכשלו כל מוסדות
הקליטה בארץ.

לפני כמה חודשים הוא החליט לנסוע
לארצות־הברית, כדי לראות מה קורה שם.
לפרנסתו עסק בכל מיני מלאכות. הוא
היה נהג של קייטנת־ילדים ונער־שליח
של סופרמרקט.
לפני כמה שבועות נסעה אליו חמוטל,
אד לשווא. השניים נפרדו. השבוע חזר
שליט ארצה, פנוי להצעות, הן מהתיאט מכה שוב!
היא
שוב מכה. הפעם מנהלת הרוזנת
כריסטינה פאלוצ׳י רומן סוער עם
הד״ר עמי וישינפקי, רופא־שיניים מצליח
מאד, בן ,34 מצפון תל־אביב.
עמי היה פעם בעלה של עורכת־הדין
דיכנת וישינסקי, זו שאחרי הגירושין
נישאה ליוסי רילר, בעל מיפעל ללבנים.

רון והן מהחיים האמיתיים.

חצי שנה זה לא כל־כך הרבה, אבל
במישפחת עינב העניינים זזים בקצב. רמי,
שזנח את הבית קצת לטובת המשוררת
_מצא בסוף מנוחה בתלמה
אליגון^

זרועותיה של צכייה, דיילת אל על,
והשניים התחתנו. אין שם הרבה כסף, אבל
עם הפנים לעתיד הם מסתדרים לא רע.
שמחתי לשמוע שגם ליאורה אינה מפגרת
בעניין שבינו לבינה, וככה יצא ש זאב
רביד, שהתגרש גם הוא והשאיר
מאחוריו הכל מצא את ליאורה ואת הווילה,
וכבר שוכן אצלה לבטח.

בריסטינה פאדוצ׳י
רק ישראלים

ליאורה וזאב הם טיפוסים מאוד ביתיים,
עד כדי כך שבכלל אינם נראים.
אפילו טלפון אין להם עדיין, ואילמלא
היו ממציאים את האיתורית, אני חוששת
שבין כל העתיקות היו מאבדים את חוש-
הזמן.
אז מן הקצת שעוד שומעים מהם, אני
מוכרחה לספר לכם שהשניים כנראה מתחתנים,
והפתעות עוד יכולות לבוא.

דון מקלין ואורלי צרפתי
המשך טוב

עמי, שנשאר למעשה בגפו בשנתיים האח רונות,
חיפש וחיפש עד שמצא רוזנת.
הצמד־חמד הזה כבר טייל למקומות נהדרים
בארצות־הברית, ואם אני מבינה טוב
את הלחישות וההעוויות שעושים להם
מאחורי הגב, לרוזנת ולדוקטור שלה, הפעם
מדובר בחתונה.

ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א
להיות אמא של דנה
החלטתי למען לה יקירי, את המיכתב
הזה, כיוון שהגיע הזמן שמישהו יכניס
אותך לעיניינים. כתבתי אותו לאישתך,
האם החדשה, אבל עכשיו, משסחבתי אותך
עד כאן, לא תעזוב אותי באמצע. הרי אתה
רוצה לדעת פעם לתמיד — מה הסטוץ
שלה, ומה קורה לכם. אז בבקשה. תציץ
לנו בשיחה.

יקירתי.
סוד חיי־נפש בריאים, זה לחוש באופן
משוחרר דברים. רגשות הכי שליליים לא
הורגים באמת אף אחד, כשמותר לחוש
אותם מהתחלה, לפגי שהם מצטברים כמו
הר געש. הם יותר מזיקים — אם אסור
לדעת מהם, אם הם מודחקים ולא עולים
לתודעה, כי אסור לתת להם מוצא במחש בות
— זה חוק חיים אלמנטרי.
הרשי לי לעשות לך סדר במחשבות.
ראשית, אני רוצה לספר לך, שהקריזה
במוח חודש לאחר הלידה אינה המצאה
שלך. זה נופל על כל אחת, ולא ״בגלל
הורמונים״ בלבד, אלא מסיבות מעשיות.
כאשר עושים סדר בעניינים המעשיים האלה
— הכל מסתדר פיתאום יותר טוב,
כולל ההורמונים ה״משוגעים״.
הסיפור הוא לשים את האצבע באמת
על המוקד. והמוקד זד, לא הבעל. זה
התינוק החדש. אין כמו תינוק חדש וראשון
במישפחה חדשה לזעזע את הנפש, שנסעה
כבר על מי-מנוחות כלשהם. זה נופל על
הבדאדם פיתאום, כאחריות כה נוראה,
עד שדבר ראשון בא לחבר מיכתב התפטרות,
ודבר שני — מהר־מהר ללבוש ״בגדים
של ילד בטוחים״ ,לעוד כמה שנים
הגונות. מישחקים של אבא-אמא משע שעים
כשלא צריך. לפרוע את השטר.

מה לעשות, אבל המכה הזו נופלת כבד
יותר על האישה מאשר על האיש. הבחור
— מישתתף ככל שיהיה בגידולו של ה-
צ׳ופצ׳יק החדש — מוגן בתכלית ממריטת
העצבים היומיומית על-ידי תפקידו הבטוח
כמפרנס העסק. עמל יומו מוגדר ומתוחם.
כשהוא דופק את כרטיס העבודה, יומו
אכן מסתיים.
זה מילכוד, כי הוא צודק, למרות ש התחושה
האמיתית שלנו לא כל־כך מאשרת
את הצדק הזה. יוצא מזה, שהגבר ממשיך
בעצם את חייו הקודמים, ורק נוספת לו
תוספת קצפת ושימחה בחיים — בדמות
עולל, שעל רווחתו הדקה־דקית (זה כמו
יומיומית, אבל בדקות) לא הוא טורח.
עכשיו יקפוץ לי במחאה איזה קדוש
נדיר, שבא הביתה, ומיד עוזר לאישתו
עם התינוק. עדיין מצבו יותר טוב, כיוון
שלפחות היה לו צ׳אנס, חצי יום, להחליף
אטמוספרה.

לא. אני לא סבורה שבעל מלקק רק
דבש. תענוגו של המיסכן מהילד וממעמדו
הקצת עדיף מתקזז בעליל בגלל אישתו
המנופחת, שקשה לו להבין את ״הראש״
שלה, כיוון שהוא הרי כל־כך מאושר!
הן לא היתד, גם היא אמורה להיות מאושרת
כמותו?
כל אדם חושב במושגים של עצמו,
ובעלים, זה בני־אדם. הוא עצמו, עמוק
בלב, מופחד כהוגן. האמיני לי. מי יודע
איך מתנהגים עם פסיכי?
אז הוא ״מבין״ אותך, דבר שמטריף
לך עוד יותר את השכל, כיוון שאת
חשה שזאת לא הבנה אמיתית, שמתייחסת
באמת אל מד, שמרגיז לך בחיים, אלא
הקרבה נפשית סבלנית של בוגר עם
אורך-רוח — לילד מופרע. כך גובר.התיס-
כול, והמילכוד מושלם. יש תחושה של
״קצר״ עם הבעל, שרק אתמול היד, כזה
חבר, ונשמה תאומה ותואמת.

הבעל מצידו, באמת לא מבין מה אוכל
את אישתו. הוא לא אשם. באמת חסר לו
ניסיון החוויה המורטת עצבים — הזו,
הצוברת תאוצה — של להיות אחראי
ומופקד רגע־רגע לרווחתו של יצור אחר.
גם כשאוכלים במיטבח, גם כשקוראים
ספר כשהילד ישן, יושבת לך לבנת־האח־ריות,
המעיקה והנוראה, על הלב. נסי
להסביר לו את זה. מעשית, אולי יש
לך פמפר׳ם בשפע, ולוכסוס, וחימום בלי-

מיכתבלאבאשל תינו קחדש
הגבלה, ואז כולם שואלים :״מד, חסר
לזאת?״ ספרי, שמילבד חופש נפשי ונשימות
משוחררות ממועקה, אז כלום. באמת
כלום.
התחושה הזו, וכאן נכנסת לעסק הפיס-
קה הראשונה של ״להודות בתחושות״,
מטריפה. ביחוד כשמגלים, או כשנדמה
ש״אני היחיד בעצם שסוחב בעול המעשי
הזה״ ,כי זה התפקיד שהחיים הועידו לי
כ״נורמאלי״ בתור אישה. זה נורא מתסכל.
להיוולד עם אבר מין נשי, אין פרושו
להיוולד עם כישרון מייוחד להיות חמור-
הסולו־של-ההו׳רות. אבל אלה החיים.
מד, התגובה של כל נפש נורמאלית?
להרים את הרגליים על הגב, ולברוח מכל
זה — לקרוא תיגר על הגורל — להתמרד.
ומה ההיפך הכי גמור מ״להיות תקועה״?
— לחיות את החיים של הכי רווקה. אז
קצת מטרפדים את החיים עם הבעל, ומתחילים
הזיות בהקיץ על גברים אחרים
המתעופפים ונוחתים במיטה, מסיבות פרו

על מחשבת מדיאה שכזו לוקים בגיהינום.
אבל מהתינוק האהוב, בעצם ממנו
— עמוק בנשמה — עמוק מכדי להודות
— רוצים קצת חופש.
מותר להודות בתחושה שכזו, וצריך
לעזור לה לעלות לתודעה — ואז באמת
לא תזיק. המון פעמים ישנה נטיה לעשות
השלכה פסיכולוגית מהתינוק אל הבעל.
אי־שביעות־הרצון מעניין התינוק האהוב
(שאסור להודות באי־שביעות־רצון ממנו,
התיש הופך ולובש מעטה בטוח ולגיטימי
של אי־שביעות־רצון מהבעל,
שממנו, בניגוד לתינוק, החברה מרשה
אפילו להתגרש. בעל הוא שסתום פליטה
וניקוז ״בטוח״ לרגשות שליליים, בצורה
מותרת כביכול.

מה שאני רוצה להגיד, זה שלא צריך
להתגרש מאף אחד בכדי לשפר את החיים
(אם הם היו בסדר עד הלידה) .צריך

אדירים, אם כי לא תמיד כל-כך מעשי
לאימוץ.

בכדי להוריד את הלחץ, חשוב לזכור
שזה עובר ! זד, לא מצב לנצח. ככל שקשה
הלחץ, חישבי על כך ברגעים קשים. והם
רבים. אני יודעת. התינוק בוכה, וגוזל
תשומת־לב, וקשה לסחוב. אבל זו תקופה
קשה קצרה של שנה, שנתיים. לא יותר.
עצם הידיעה שזה לא לנצח באמת נותנת
כוח. חלק גדול של הבאסה, זו התחושה
ש״עכשיו תקועים כך לכל החיים״ .ובכן,
זה לא לכל החיים. בהחלט. הביטי גם
מטר רחוק יותר מהאף, לקדימה.
עוד דבר שמוריד לחץ זה לשים את
הפנס הפרטי על התחושות של עצמך.
הקשיבי לעצמך מבפנים. תני לכל מחשבה,
ולו גם הכי מטורפת, זכות עליה לתודעה.
.אחר כך אל תעשי עם זה כלום ! לא מוב-
רחים מיד ״מסקנות״ .איש לא ימות מזח,
אבל אותך זה יפסיק לאכול מבפנים.
מחשבות רעות הן כמו רודן קטן של
במה. ברגע שאת אומרת :״או־קי מיפלצת
שכמוך, תעלה על הבמה״ פיתאום אין
לו כבר מה להגיד. את מבינה? ! הוא רק
רצה לזכות בתשומת־לב. אחרי שזה עולה
לתודעה, סרבי להרהר בכך ז אבחני
כל מחשבה מרגיזה — כחומצה הרסנית
לחיים, זסרבי לעזור לה לעשות זאת !
לא בתקופה הזו. בהחלט לא.

נסי לא להיכנס לנעליים של אלוהים
בקשר לתינוק. כשהתינוק בוכה, מציק לו
משהו, או כואב, יש לאימהות צעירות,
והלוואי ותגיעי למידת השיחרור של מוד-
עות לעסק — תחושה של אחריות כל-
יכולה על העניין. אם משהו לא טוב לו,
אז עמוק בלב זה משהו שיכולנו לעשות
ולא עשינו כביכול. הופ אני לא בסדר —
הופ אשמה כבדה תקועה בנשמה — ד,ופ
מירשם בדוק לטרוף איטי. לא הכל אנו
יכולות לעשות למען אף אדם. יש דברים
שאסור לרצות להתיימר אפילו בתת־ההכרה
לבצע — כי זה לא בתחום השגתנו,
ומוטב לחנך את ה״ראש״ מראש.

אכא חדש
שמישהו יכניס אותו לעניינים
עות, רומן חשאי ומתוק, כל הסטף הזה,
או רק סעיף, העיקר ההפך ממה שמסמלים
״חיי מישפחה כובלים״.
הרשי לי לאמר לך שזה בולשיט. גם
בתור רווקה באמת לא עשית את כל זה,
אבל אז לא בער לך בתחת להוכיח לעצמך
את החופש, כי היית חופשיה. הכל עניין
של כפתורים במוח. לא חיי המישפחה
באמת כובלים. זח רק משהו בסידור הפנימי.
לא צריך לזרוק תינוק יחד עם
מי־האמבט, ולא צריך להרוג זבוב זמני
עם תותח קיצוני.

אני יודעת ש״נורא״ להעז לחשוב כך,

לעשות רק סדר במוח, ולהבין מאיפה הדג
משתין. המוקד הוא לא בבעל, אלא בתינוק,
שהאהבה הענקית אליו לא תיפגם
כהוא זה, אם מסכימים להודות גם ב-
״קצת״ תחושות שליליות אליו( .למה זה
בסדר לאהוב ולשנוא גם יחד, לפרקים,
את כל העולם, חוץ מאשר לגזול לנו את
החיים, באופן כימעט טוטאלי?)
מובן שאם פלוס מטפלת ועוזרת צמודות
סביב השעון פטורה מהתחושות האלה,
כי אז גם היא, כבעלה, ממשיכה בעצם
לזרום כמקודם, בתוספת השימחה בדמות
תינוק שאפשר לז^הוב אותו ״נטו״ בלי
העבודה השחורה. זה אחד הפיתרונות ה
בכל
פעם שיש לך ״עצבים״ ואי־שקט
כללי, שאלי את עצמך בעצמך, באופן
חברי ,״מח מרגיז אותך מותק?״ ותני
לעצמך תשובות מפורטות, דביליות וקטנו־ניות
ככל שתהיינה סיבות הרוגז. התייחסי
אליהן ברצינות.

עוד טכניקה זה ללכת לישון בלילה עם
בקשה לחלום על מה שמציק. אחרי כמה י׳^׳
לילות של ״אימוני בקשה״ כאלה (הזמן
תלוי בכמות הפתיחות לעצמך) ,יבואו הסיבות,
ותחושות הרוגז האמיתיות שלך
בחלום. זו טכניקה ליצור תיקשורת עם
נפשך, החולמת בלילה את אשר לא מעזה
לחשוב ביום.
כעת, נפי את העסק. לא לשחק בפרוייד
קיצוני, ולא לפרש קטלני חלומות. צריך
לחשוב ״חיובי״ .שום־דבר לא צץ בחלום

בכדי להרוס. זה צץ בכדי לצוץ. ברגע
שרואים דברים, ולא מתים מזה, זה כבר
לוחץ פחות במוח. זה לא סיאנס ספירי-
טואליסטי. זה כמו שבן־אדם מבקש לקום
בבוקר בשעה מסויימת, ובאמת הוא קם.
אפשר לכוון את הנפש. יש לה כוחות!!!
זה לא תמיד כזה פשוט. אבל באימונים
באמת תשיגי תוצאות. כשהחלום סימבולי
ולא מובן, הרי שהאסוציאציח הראשונה
שעולה לך בקשר לעסק תרמז על מהות
העניין.

תביני, שהבעל מפרש מאוד לא נכון
את הלחץ הזה של האישה, שבעצם נובע
מסידור העבודה עם התינוק, ונשפך על
ראשו, כאילו היה האשם הבילעדי. גם לו
יש לחצים פסיכולוגיים חדשים להתמודד
איתם. הראש של האישה, התפוס בנרווים
שאינם מפורשים נכון, הם, כדיוק התגלמות
בלהותיו של הברנש. אשר יגור, הופיע.
בניגוד לסברה הרומנטית מטופשת, לקרוא
מחשבות ו״לדעת״ אינם חלק מכישוריו
של אוהב ״אמיתי״ .אם לא מספרים לו
בדיוק, אין לו מאיפה לדעת!

מוכרחים להקריץ איזו עזרה — אפילו

לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לו
פ טנ טי ם

סרף־סדף

להריח גבינה שונא !
פתחתי השבוע את מקלט הטלוויזיה
ונפלתי על קטע משוגע. רגע של פגע
קראו לו. איזה חכם־באשי אחד התחיל
להרגיש כלבוטק, והגיש שם עם מצלמה
נסתרת את מה שהיה נדמה לו כסקופ
עולמי.
העדשה תפסה אזרחים מיססנים, שהרימו
מעט את מיכסה קופסות הגבינה הלבנה,
כיוונו נחיר, וסחבו שאכטה בריאה של
ריח, לריאות.
ועוד סיימו את הקטע באזהרה חביבה
מחליאה נוסח: שובביניו תיזהר ! המצלמה
הנסתרת שלנו תתפוס אותך באשר אתה
שם! תקפיד להיות ילד טוב, כי האח
הגדול מפקח. פיכס!
אני מודיעה לכם באופן חגיגי — אילו
היינו חיים במדינה, שבה יש קשר קבוע
בין תאריך מוטבע על מיכסה של גבינה
ובין טריותה בפועל, ניחא.
אבל אנחנו חיים בפרטציה, שם ״כולנו
יהודים״ ,ו״אל תעשה עניין״ ,ו״אז מה

לא קיימת שום דרך לבדוק את טריותה
של הגבינה הלבנה, כאן בארץ, חוץ מאשר
לפתוח מעט את המיכסה, נלהריח. דיברת
החנווני אינה מוסמכת אפילו על החנווני
עצמו.
חמורים גדולים ! זה ממש מרגיז ! במקום
לשים מצלמה נסתרת למיפעלים, למחלקים
ולכל האחראים לאי־טריות גבינה,
תופסים את הלקוח בזנב. מצאו להם טרף
הכי קשה בהרארכייה!
משחיתי איכות־החיים שכמותם. לא
מתביישים, בגלל חמישים פונט עלובים,
לבדוק.

פגינה רדזנבלום
המכה ה־801
סימלית עם התינוק. עוד מישהו שיסתובב
בבית ויתן תחושה של לא לבד בעולם.
אין דבר יותר מטריף לנפש מאשר להיתקע
בבית לבד עם התינוק, כל היום, אהוב
באמת ככל שהילד יהיה. זה לא טיבעי,
ומובן שהנשמה מתמרדת.
תני לחבר האמיתי שלך לחיים את
הצ׳אנס לדעת מה אוכל אותך, ומה פירוד
ם של תחושות כבדות שכאלה. הוא לא
אדם רע. הוא ייצא מגידרו למצוא פיתרון
לגוש הגדול והגולמי הזה שעומד באוויר,
וקוראים לו ״מחנק״ ו״מלכודת״ .עצם שיתופו
בעסק כבר יתן לד תחושת־רווחה
אמיתית ולא מסיסמאות, שאת אכן לא
לבד בעסק.

כמובן, אפשר לא לספר לו כלום, כדי
להפליל אותו מראש. התחושה של אחד
אשם פרמננטי לידך היא תחושה מאוד
נוחה — אבל אני מקווה בכל ליבי שאינך
״קורבן מיקצועי״ ,שהוא הבן־זוג של
״האשם״.
לא להיבהל אם אהבה הולכת לפעמים
לישון. לא להרגיש צורך נפשי ״לעשות
עם זה משהו״ ,כי אם אין ״תשוקה״ ו־
״משיכת אמת״ מה שווים הנישואים? הם
שווים ואיך! צרות ולחצים נפשיים, תמיד
שלחו את ״האהבה הבוערת״ לישון קצת.
אז מה. זה מהחיים. תכונתה של אהבה
לקום אחר כך מחדש, בתנאי שלא קברו
)*1תה בינתים, כשישנה, וחשבו אותה למת,
בטעות. אהבת אמת, שבגינה נישאת,
אני מקווה, קמה אחר־כך מהדש, כמו עץ
רחוץ אחרי הגשם, ופורצת בעוז. כשהעץ

עיצוב תנשים,
במחירים נאיביים

אי מ הו ת למה תינוקות ונים
בונים לפני השינה
יש להם סיבה טובה. יש להם סיבה.

הון ! תנו לי לופה רבותי —
סוף־סוף שונא !
יעל גשור יקירתי. מה שנכון
נכון. אין מילים בפי לתאר כמה
את צורקת.
המדור הזה מעצבן גם אותי
עצמי, בצורה אשר לא תאמן.
א מנם, לא באופן סדיר כמו

מיכתכים למערכת
וזינתביס בחזרה

או תן ,״בכל שבוע״ ,כיוון שדי,
בניגוד לך, יש מישמעת ברזל,
ואינני בולעת אותו לעיתים כה
תכופות. גם אני לא סובל תאת
הכתיבה הכאילו חברמנית של
עצמי — אבל מה לעשות ז מי אנו
ומה אנו — ,שתי ח ס רו ת מוח —
מול קהל האלפים ה מ או ה ב!

אהרון בכר כתב במוסף ידיעות אחרונות,
תחת הכותרת ״חדש בארץ״ ,את
השם של פנינה רוזנבלום שמונה מאות
פעם. מתי מצחוק. אז הנה. שיהיה צודק
הבחור, פנינה רוזנבלום בכבודה ובעצמה,
בפעם השמונה מאות ואחת. צילמנו אותה
לכבוד תערוכת התכשיטים שערכה דליה
שרון בשבת האחרונה ברמת־השרון.
היא יוצרת תכשיטים בעיצוב מקורי, משוגע
לאללה, ומה שהכי מצא־חן בעיני
בעסק זה המחירים. מצחיקים באחריות.
אפשר להשיג אצלה יופי של דברים מכסף,
גם באלף לירות( .כן!) מיספר הטלפון
שלה בבית זה 82272־ .052 מציאות נעימות.
בריא, חורף לא ממית אותו. וגם לא קצת
שלכת. אחרי שחוזר האושר ללב, כיוון
שמנקים על אמת את כל הזבל ומוצאים
פיתרון, פיתאום הכל נהדר. גם הבעל, גם
התינוק, גם הנישואים, גם •החיים, הכל!
כן, וגם לא לשכוח, שכאשר חוזרים
למישקל רגיל, איטי, אבל בטוח ובאחריות,
מתכווץ גם העור המזעזע לממדיו הרגילים.
קיראי את העסק הזה בכל פעם שתעלה
לך הקריזה למוח. אם הבנת אותי נכון,
והסיפור שלך אינו סיפור חיים חריג מסרט
בלהות — הקריזה תרגע.

יחי

אין דו זמן לישון
הוא אוסף חוויות

אני לא מדברת על זה שהם בוכים כאשר
משהו גופני מציק להם. אני מדברת על
סיבות לבכי של דקות־לפני-שינה, אשר
לכאורה נטול הסבר. ובכן, הוא לא כל־כך
נטול הסבר.
לוקח להם די הרבה זמן ללמוד לחיות
עם הרגעים המרגיזים של השתלטות השינה
ועירפול החושים, כשהגוף הקטן
מתפוצץ מעודף צימאון לחוויות.
יש להם כל־כך הרבה להספיק לקלוט
בהיותם ערים! בשום אופן הם לא מסכימים
להיכנע לשינה. עד שהם לומדים
ש״זה״ פשוט כוח חזק מהם, הם מתרגזים
כהוגן.
הם נלחמים בבכי של כעס עד טיפת
העירנות האחרונה. ואז רואים איך העיניים
מתערפלות במבט זגוגי, וכוך־כוך — עוד
דון קישוט זעיר מחליק אל השינה.

<זודטה דבין

בית המנשנח שד עמי ותמי
בספריית אריאלה נפתחה לפני שבוע תערוכה של חמישה מאיירים
לספרי ילדים ובהם אורה איתן, רות צרפתי, אלונה פרנקל, אבנר
כץ ודני קרמל. התערוכה בחסות ״הסנה״ חברה ישראלית לביטוח
בע״מ.

במדינה •
שימלח -רא,
!3דיטי 3ה -כן1

האיש שהיה מראשוני
בע 7י הבוטיקים,
נוטש את השמלות
לטובת הפוליטיקה

בערב הפתיחה חיכתה למאיירים הפתעה קטנה מייד לאחר הנאומים
והברכות סילק יורם אפק איש השיווק והפרסום של ״הסנה״ שני
פרגודים ומאחוריהם נתגגלתה עוגת ענק בצורת ספר ועליו בית
המכשפה מתוך ״עמי ותמי״ ,כולה עשויה מרציפן ושוקולד. על העוגה
כתב הקונדיטור של מלון ״דן״ ״מה שציירתם נאה וימה שביטוח
הסנה״ .אך תוך דקות מעטות נעלם הכל בפיותיהם של מאות הנוכחים
בפתיחה.

הוא אינו פושט את הרגל ואף
לא רעב ללחם. הוא פשוט מחסל
את הבוטיק המהודר שלו, ברחוב
דיזנגוף, כפי שעשו שכניו —
איוניר ושניידמן.
מעצב־האופנה יצחק אדלר ()40
החליט ,״שמבחינה עסקית לא שווה
להחזיק עסק בענף הביגוד, ברחוב
דיזנגוף. נשים כבר לא באות ממקומות
מרוחקים לקנות שמלות ברחוב
הנוצץ. מחירי הדלק יקרים
מדי, והן מסתפקות כיום בחנויות
המקומיות שליד הבית.״
להיט משנע. הוא היה מחלוצי
הבוטיקאים של ישראל. לפני כ־15
שנה התחיל לצייר על שמלות,
שהפכו חיש מהר ללהיט משגע.
כאשר ראה שכל כך הרבה נשים
קופצות על המציאה שלו, פתח
בוטיקים ברמת־גן, בתל־אביב, בחיפה
ובירושלים. אלא שאט אט
סגר את מרביתם והסתפק בזה
שברחוב דיזנגוף.
השבוע פתח במכירת חיסול ועשה
את ההכנות האחרונות לסגירת
החנות. הוא לא מסתובב
בהרגשה שיגאל הורביץ ניצח אותו׳
אלא בהכרה שהורביץ סגר,
לפני שנטש את האוצר, את הברזים
ליצרנים המקומיים.
את המיפעל שלו בבני־ברק הוא
עדייו מחזיק, ומייצר בו שמלות
ליצוא. גם שמלות הכלה שלו תימכרנה.
ואם מישהו סבור שאחרי
הסגירה ישקע אדלר בבטלה, אין
הוא אלא טועה — הבוטיקאי החליט
לעבור לפעילות פוליטית .״אני לא
רוצה לשבת בכנסת,״ הוא אומר.
״אני רוצה לפקוח את עיני הציבור
לעובדה, שהמצב הכלכלי שלנו
יכול להיות טוב יותר אם יורידו
באורח דראסטי את המיסוי. ואז
כולנו נוכל לנשום מבחינה כלכלית.״
בינתיים
עמוסה החנות שלו בקונות.
הן באות לחפש מציאות
ואדלר יושב מאחרי הקופה וסופר
את המצלצלים.

מ ישמרה
>.תע*1,ים ש ד

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

פיוטם אידיאל

אגן נבירול 110 תל״אביב
(•מת אנטוקולסקי)
טלפון 772118 , 227118
בעיות ולבטים
בחיי המין
מאת

ד״ר מרדכי זידמן
הוצאת רשפים

תן טרמפ לחייל

הרצח ד 6ס3וד״
המומחה לתפיסת בייסים
מופקד ע 7שמירת
הנאשמים כמישפט
~הרצח הבפוז
לפקד משה טוב יש הרבה כינויים
והרבה פרצופים. ב־ 25 השנים
שבהן הוא משרת במישטרת־ישראל
הספיק הפקד החרוץ למלא
הרבה תפקידים וללבוש הרבה תח פושות.
מומחיותו
הגדולה ביותר, שהקנתה
לו את הכינוי ״אימת הכייסים״
,היא להפוך את דמותו הגברית
לגברת זקנה וחלשה, המשמשת
קורבן לכייסים. לפעמים הוא
מתחזה כחתיכה, אך תמיד הוא
מצליח להוליך שולל את הכייסים,
והם נופלים לידיו כפרי בשל.
אחד מכינוייו ,״העיניים של ה־מישטרה״
,היקנה לו בימים אלה
את אחד התפקידים הקשים במיש־טרודישראל.
הוא נותן את עיניו
המיומנות בשמירת הנאשמים ב־מישפט
הרצח הכפול. הוא ממונה
על חבורה של כ־ 45 שוטרים ה מאבטחים
את בית־המישפט, אולם־

אדלר כפתח הכוטיק
מאחרי הקופה — מצלצלים
קבלת שוחד מסוג אחר, בצורת
הדיונים וחדרי־המעצר. מיבצע כזה
תכשיטי יהלומים. האישום הזה
טעון כושר ניהול וביצוע מירבי.
היה מבוסס על חקירה שערך שמש
ואכן משך כל ימי המישפט נראה
הפקד גבה־הקומה מסתובב בשטח, בשלהי ,1975 נגד נישום בשם יעקב
כשהוא לבוש בגדים אזרחיים, כ־ ורדי. בחקירה זו התגלה שהנישום,
יהלומן במקצועו, העלים סכומים
מינהגו.
עד רקע אדום. אלא שבשבוע גדולים משילטונות המס, ושמש
המליץ על העמדתו לדין. גם השעבר
הופיע מפקד מחוז תל־אביב,
משה טיומקין, לבקר במישפט וראה ממונה עליו קיבל את ההמלצה,
את משה טוב ממלא את תפקידו אלא שדווקא אליעזר שילוני, מי
בבגדים אזרחיים. מייד יצאה פקו שהיה המישנה לנציב מס־הכנסה,
החליט בינואר ,1976 בניגוד להמלדה,
שעל הפקד ללבוש את מדיו.
ואמנם, כימעט בפעם הראשונה צות שהיו בפניו, שלא להגיש כתב־מזה
25 שנה מסתובב עתה טוב אישום ולהסתפק בכופר.
הדור במדיו, ועליהם כנפי צנחן
טבעות ויהלומים. בתקופה
על רקע אדום, בהן זכה עוד כש זו פנה שמש ליהלומן אחר, ריקד
היה חייל קרבי וצנח במיתלה, ב בר ליפשיץ, אותו הכיר תוך כדי
ימי מילחמת סיני.
חקירתו בתיק ורדי, וביקש לקנות
אצלו שתי טבעות משובצות יהלומים
עבור אשתו. ריקובר הסביר
כי אינו עוסק במכירת תכשיטים
כאלה, אך יוכל להשיג אותם עבור
המפקח אצל ורדי. ואמנם כעבור
זמן מה קנה שמש את הטבעות אצל
ריקובר, שהזמינן אצל ורדי. הוא
שילם תמורת טבעת יהלום סולי־טר
2000 לירות, ועבור טבעת־נישואין
משובצת יהלומים קטנים
3,150 לירות.
בכך ראתה הפרקליטות לקיחת
שוחד ומעילה באמון מצד הפקיד.
גם האישום השלישי היה קשור ב־יהלומן
ורדי. כאשר הוחלט על
המרת התביעה בכופר, התקשר
שמש עצמו אל הילומן וסיפר לו
את החדשות הטובות. הוא הדגיש
את חלקו שלו בהחלטה זו, וביקש
להיפגש עם היהלומן. בפגישה שנערכה
ביניהם הסביר הפקיד כי
הוא עומד לפרוש מתפקידו באוצר,
וכי הוא מחפש את עתידו בענף
היהלומים. הוא ביקש את עזרתו
ועצתו של ורדי.
כתוצאה משיחה זו החלה אשתו
נציב לשעבר שילוני
של שמש לעבוד כסוכנת למכירת
תכשיטים אצל ורדי.
בניגו ד להמלצות
במחיר הבורסה. שמש הוש כמה
וכמה כייסים מתפללים ש־ עה מעבודתו בעיקבות פתב־האי־מישפט
הרצח הכפול יימשך לעד, שום, אחרי ששימש כעשרים שנה
ו״העיניים של המישטרה״ יהיו פקיד בשילטונות מס־הכנסה.
מישפט השוחד נמשך שלוש •
מכוונות אליו ולא אליהם.
שנים. במהלכו העיד ורדי, כי ה קצין
בנימין זיגל ואנשיו חקרו
הדומים נוצצים
אותו שעות רבות אם אמנם נתן
שוחד לשמש. הוא הסביר כי לא
103־610
הפסיד על היהלומים שמכר באמצעות
ריקובר, וכי יש הבדל בין אינו המנגנון
״טוהר
מחיר הבורסה ומחיר השוק. ושמש
מחייב ציד מכשפות,״ רק קיבל את הטבעות במחיר הבורסה.
פסק
השופט
ריקובר עצמו נפטר לפני הדיון
״כיוון שאתה שחקן בטלוויזיה ולא העיד בבית־המישפט. השופט
ובתיאטרון, והילדים שלי אוהבים קיבל את הסבריהם של שמש והצגות,
אנא, הבא לי איזה כרטיסים
סניגורו בעניין היהלומים, והתפלא
להצגות,״ ביקש אלברט שמש מ על התביעה שמצאה לנכון לייחס
שחקן התיאטרון אלברט בהן. ה קבלת שוחד לעובד-מדינה המנסה
שחקן הביא לו כמה כרטיסים ל -לחפש עבודה בשוק האזרחי .״יתכן
הצגת־ילדים בכיכובו של יוסי בנ והיה מקום לנזיפה מינהלתית לכל
אי, ולהצגת הנסיך הקטן. שמש ו היותר,״ כתב השופט ,״אך אין בילדיו
אפילו לא השתמשו בכרטיסי -מעשים אלה משום שוחד.״
השופט הדגיש כי השאיפה החינם
אלה, אך הוא נאשם בלקוחת .
שוחד. כמפקח מס־הכנסה באיזור י מוצדקת לטוהר המנגנון אינה ץ
תל-אביב נפל עליו הדבר כרעם ב מצדיקה ציד־מכשפות. הוא זיכה
את שמש מכל אשמה, ושיבח את
יום בהיר.
יתכן שלא היו מגישים נגדו הסניגור חיים קאזיס על המאמצים
כתב־אישום, לולא שתי תלונות על שהשקיע בלימוד סניגוריה.
ה עו ל ס הזה 2266

13מ*ה ה *3תה!
(סמנסך מעמוד )9
של הפגנת מובטלים מאופקים על־ידי סד
סים. יש קשר ביו שני הדברים.

הס שמוחים
גם סוסים

ך* מימסד מתכונן לאבטלה גדולה.
הניצול והאינפלציה הדוהרת, בצירוף
מדיניות הקיצוצים של הממשלה גורמים
להתמוטטות מיפעלים בזהדאחר־זה, באופקים,
בנתיבות בעפולה ובנצרת עילית.
תהליך זה נכנס להילוך גבוה גם במרכז
הארץ.
דווקא עכשיו, כאשר העומס העצום שמוטל
על משאבינו הדלים דורש שימוש
בכל יכולת העשייה שבמשק, בני־האדם,
העובדים, הופכים מיותרים. כדי לסגור
מפעלים כאוות נפשם של הבעלים וכאוות
נפשו של המקצץ בתקציב הממשלתי!
כדי ליצור אבטלה גדולה ללא התנגדות!
כדי לשכנע את המובטלים שלא יפגינו
וידרשו לחם ועבודה בתוקף שמחסור זה
מחייב, אלא ישבו בשקט בבית, יש צורך
,בצאן נכנע ולא בפועלים מאורגנים. ולכן
יש לדאוג להחלשת ועדי־העובדים בעוד
מועד.
זה הקשר בין ארועי דד 14 בינואר : 1981
בין הפיזור האלים של הפגנת המובטלים
ליד בניין ראש־הממשלה ובין מישלוח
מיכתבי הפיטורים לוועד עובדי אל-על.
כאמור, אפשר לקוות שנסיון שבירת הוועדים
ייתקל בהתנגדות חזקה ולא יעבור.
אך בומה שביט בכל-זאת צריך ללכת, כדי
שיהיה ברור שניסיונות כאלה לא ייסבלו
על-ידי הממשלה והציבור.
היה עוד משהו בלתי־רגיל באותו יום
— הממשלה נשארה ללא שר-אוצר. אולי
שר־אוצר נבון היה מייעץ לבומה שביט
שלא לשלוח מיכתבי פיטורים לחברי ועד
עובדי התחזוקה.

שיטות לגילוי העתיד

מצ׳יבוטרו באהבה
עוגת שוקולד ועליה המלים ״למרים באהבה מ ...צ׳יבוטרו״ הוגשה ע״י
הפרסומאים ורשבסקי פריליד ל שחקנית מרים פוקט, עם ח תי מ ת חוזה
בלעדי לשנת .1981
למרים, בת זוגו של ״צ׳יבוטרו״ מחברת החשמל, נבונה בעתיד הקרוב

קלפים בעברית עם הסבר
— 30 שקל.

ספל הקפה — 75 שקל.
6שיטות לגילוי העתיד
— 45 שקל.

— חוברת

פפרהלוגיה (נומרולוגיה)

(כל אדם ומיספר מזלו)
— 81.שקל.

גל־ אור א.
ת״ד 37612ת״א, מיקוד ,61375
טל.03—299862 .

1מועדון

רתרסת חד שה

דחי הם .5תי־אביכ
טל׳ : 97263

יום שלישי 10.2.81

המועדון יהיה
סגור

במועדון מתקיימים
ערכים פוליטיים, אומנותיים ומוקרנים סרטי איכות.
סדרת תשדירים חדשה בהמשך למסע ההסבר ה לעידוד החסבון בחשמל.
הפרסומאים, מפיקי התכנית, מב טיחים הפתעות רבות.
בתמונה: פרסומאית אהובה בר-גור, מרים פו ק ס ושמואל ורשבסקי.

המועדון פתוח בימי שלישי
משעת 8.30 בערב. התוכניות
מתחילות בשעח 9.00 בערב.״

אפשר לעצור
את האינפלציה

הצייד שר־אוצר נבון לעשות

היום? עליו להפסיק את האינפלציה.
אין זה נכון שהדבר לא ניתן במשך ששת
החודשים שכנראה נותרו לממשלה הקיימת.
אינפלציה כמו שלנו אפשר וצריך להפסיק
מיום אחד למישנהו. אם ארידור איננו
יודע כיצד לעשות זאת, אני מציעה שיבוא
אלי. אני מוכנה למסור לו את תוכניתי.
אין זה נכון שהדבר אפשרי רק בדיקט־טורות.
ההיפך הוא הנכון: אם לא תיעצר
האינפלציה, המצב הקיים עלול להוביל
לדיקטטורה. דבר אחד בכל־זאת נכון:
הממשלה שתבצע תוכנית כזאת צריכה
להיות ממשלה אמיצה. אינני מתכוונת לממשלה
אמיצה נוסח שר־האוצר היוצא
מר הורביץ. הוא לא היה זקוק לאומץ
למרות כל הדיבורים שלו) להורדת השכר
הריאלי. למרבה הצער, האמונה שהדבר
טוב למשק יש לה אחיזה גם בקרב העובדים.
בוודאי שלא היה צריך אומץ רב כדי
להימנע מעיידכון מדרגות המס או נקודות
הזיכוי.
יש צורך בממשלה אמיצה, שתעז לצאת
נגד קבוצות ההון הגדולות, שהשתלטו
•יעלינו והורסות כל חלקה טובה במשק,
בחברה במוסר ואפילו בנפש העם. קבוצות
אלה ונציגיהן במוסדות השונים הן־הן ה-
מימסד, אלה ה״הם״ שהזכרתי למעלה
כעומדים מאחרי הניצול, האינפלציה, הבורסה,
האבטלה ופיטורי ועדי העובדים.
י• אלה הם הבנקים, שרווחיהם הריאליים
עלו פי שלושה במשך השנה האוד
בלבד. בנוסף לבורסה משתלטים הבנקים
גם על חברות תעשיתיות, שלא מסוגלות
לשלם להם את מחיר המימון.
!• אלה הן גם חברות־הביטוח, שרוו-
חיהן עולים בצורה דומה והן מהוות למעשה
קרטל של מחירים.
• אלה הן הפירמות הקבלניות הגדולות,
שבונות היום בעיקר דירות־פאר.
(לפי הנתונים האחרונים/0! ,ס 80 ממכירת
הדירות בשנת 1980 היו מכירות של דירות-
פאר ורק 20 מהן דירות עממיות —
ידיעות ׳אחרונות .)8.1.81
אלה הן חברות־הנאמנות שצצו ב•

ן ריו ת
דיות לאחר הגשם (גשם של רווחים
״וציוניים בסקטורים מסויימים) ואום־
| 3 9ו כל הכסף ״המיותר״ במשק לשם
(החשו בעמוד )60
ה עו ל ם הז ה 2266

פומה הביתה

עקב שרת /אי שממאדים

ב מ דינ ת הג ש״ שים
אני מוקסם כל פעם מחדש ממחקרים המגלים, למשל, כי
רוב האמהות נשואות ; זוגות צעירים הם הנזקקים יותר מכל
לדיור • ,שיעור העבריינות גבוה במיוחד באוכלוסיות מצוקה ;
אנשים צעירים בריאים יותר מזקנים, ונהגים עייפים מועדים
יותר לתאונות. צבא שלם של מדענים מתפרנס ממחקרים
מנתצי־פסילים שכאלה, והברה יוצאת נשכרת, כמובן.
המחקר האחרון מסוג זה, שלבש צורה של יום־עיון, נערן
בחסות אוניברסיטת בר־אילן, זו שסיפרו עליה בשעתה, שבשי־עורי
מתימטיקה גבוהה הפרופסור אומר :״שתיים כפול שתיים,
ברוך השם, הם ארבע!״ אשרינו שזכינו, ובא היום, ואנשים
חכמים ונבונים ויודעי״דבר התכנסו שם יחדיו יום תמים,
ושקלו וטרו ודנו ועיינו וחיקרו ואיזנו, עד שלבסוף השמיעו
ברבים את המסקנה המהפכנית והחדשנית המזעזעת כל בשר :
״אי־אפשר להפעיל תעשיה כבדה ומודרנית בשנות ה־ 80 ללא
חילול שבת.״
אמנם, הושארנו בורים באשר לשנות ה״ ,70ה״ ,60ה־50
ואם תרצו אפילו ה־ 40 וה־ ,30 אם לא למטה מזה, ואפשר
שלגבי העבר לא נדע דבר לאשורו עד עולם. אפס, כי בכל
שכרון בשנות ה־ ,80 הלא המה השנים שבהן אנו חיים כולנו
באין בחירה ומנוס, הדברים ברורים בתכלית. והרי עוד
ציטוט מן הדיווח הבלתי־צפוי, הישר מפי מדענים רציניים
וחמורי״סבר, כמו שאומרים, אשר למען השמעת הגילוי המדהים
הטריחו עצמם ועשו דרכם אל אותו מקדש״מעט אפילו
מבאר־שבע הנידחת :״אי״אפשר להפעיל מיפעל עתיר״ידע רק
באמצעות אמצעים מתוחכמים ואוטומציה, ללא חילול שבת,יקבע
משה פזי מהקריה למחקר גרעיני בנגב !
אותו משה פזי, האם חובש״כיפה הוא או אפיקורס להכעיס
! סתם המדווח ב״מעריב 28.1.81 ולא פירש ! יען
וביען, אם דתי הוא, הרי שהעז פנים כלפי שמיא וכמי שהעיד
על עצמו שחילל שבת במזיד, דינו כרת, ואילו אם אפיקורס
הוא, כלומר משלנו, הרי שחצוף וגס״רוח הוא, או שמא אני
מבחין לעג מסותר בדבריו ז ״מיפעל עתיר־ידע״ ,הוא אומר,
כאילו במלים מפוצצות ומיסתוריות אלה הוא הרשים את
אלוהים ונציגיו עלי אדמות, ויצא הפרשדונה !
והוא באמת לא הרשים, שכן ידע־שמדע, ו״על אף התיחכום
המודרני שאליו הגיעה המחשבה היהודית בהמצאת פטנטים
(המחשבה היהודית מזכירה לי את ר׳ אורי זוהר, והפטנטג-
טים, נו — את השיר שלו על המוח היהודי והפטנטים, כמובן)
שימנעו חילול-שבת, טרם נמצא פתרון מושלם וספק אם אפשר
להמציא פתרון כזה,״ נאמר וצוטט שם. הנה, הרב ישראל
רוזן, למשל, שאם אינכם יודעים, הריהו מנהל ״צומת״ — צוות
מדעי תורני — הביע שם דעתו הנחרצת, חרף כל הגילויים
האלה של המחשבה היהודית, כי אין צורך, לא ולא ! בחילול-
שבת, והפתרון הדתי שלו, כמו כל דבר בדת, אינו חדש. הפתרון
הוא פטנט ישן נושן, שאולי לא במקרה הוא קרוי בעגת בר-
אילן גש״ש — גוי־של-שבת.
תמיד היתה לי הרגשה, שבלעדי הגששים חיינו היו ממש
חסרי-טעם. עכשיו נוסיף עליהם את הגש״שים, ונתפלל שיהיו
בשטח מספיק גויים להעסקה בשבת (ביחוד במיפעלים עתירי-
ידע) ,וגם בצה״ל (כן ,״הגאון הרב רוזן הציע שם, באותו יום-
עיון מהפכני, שצה״ל ימנה גש״ש בכל יחידה צבאית לימינו
של כל סמל דת וקצין דת, ואילמלא ידעתי שהוא, הרב רוזן,
קיים, הייתי חושד בו שהוא אחד הגששים שהתחפש למדען
דתי והסתנן ליום־העיון בבר-אילן).
אל דאגה. יהיו, יהיו גויים. ברוך השם, התור לגיור אינו
כל כך גדול בזמן האחרון.
ומה, בכל זאת, יהיה אם כל הגויים יתגיירו?
מקשנים שכמותכם, את השאלה הזאת כבר פתרה המחשבה
היהודית ממציאת הפטנטים זה מכבר: אם כל הגויים
יהיו יהודים, הרי שהגענו לימות המשיח — ואתם מסוגלים
להעלות בדעתכם, שהמשיח לא יפתור בעיה זוטית שכזו !

מישהו כדי לנקום את דם אחד מראשיהם. מתחוור, שהמנגנון
החברתי הזה הקרוי נקמת־דם אינו המצאה כל כן ברברית,
אכזרית ונוראה. אדרבה, זו שיטה בדוקה ויעילה להרתעה,
לשיחרור רגשות ומתחים ולסגירת מעגלי-פשיעה, ולאו דווקא
להנצחתם. ולא זו בלבד, אלא שההמצאה המצויינת הזאת
מתעדנת, לרוב, בהמרת רציחת־הנקם בקבלת כופר נאות, אן
לא סתם כך, אלא בצורה מסוגננת, בפולחן שלם ומורכב,
המחולל פורקן חברתי בריא, שם קץ לסיכסון ומאפשר חיים
תקינים להבא, ללא אימת חרב מתהפכת.
אפשר איפוא להניח, שהתבונה הקולקטיבית האצורה
במסורת השבטית הבדואית ובמסורת הדרוזית, שאינן גוזרות
שלנצח תאכל חרב, פעם בדואי, פעם דרוזי בשרשרת אינסופית
של נקמות-דם, היו בולמות שרשרת זאת לפני חולייתה השנייה
מאליהן, אלא שבצד המסורת יש גם מדינה, ולה מערכת כללים
משלה, והיא אינה יודעת חוכמות. היה רצח, והרוצח צרין
שייתפס וייכלא ויישפט, ואם כן, נשאלת השאלה אם הפתרון
של המדינה הוא גם הפתרון טל השבט ושל העדה, ואם לא,
מהו הפתרון הטוב ביותר וכיצד אפשר ליישב את קיומם של
שני הפתרונות זה בצד זה.
השאלה היא שאלה, שכן היא חורגת מעבר ליחסי מדינה-
בדואים ומדינה-דרוזים, וחלה גם על מיגזרים נוספים, כגון
מדינה״דתיים ומדינה״חרדים^ .יש בעולם חברות הפטורות מצרה
זו, שאנחנו משופעים בה, וההתפרצויות החרדיות המחזוריות
בירושלים יעידו. שוב, מדובר בשבט הדבק במערכת התנהגותית
משלו, בלתי״תלויה במערכות חיצוניות, ובדבקות שורשית זאת
אי-אפשר להילחם לא בכוח השיכנוע ולא בכוח הכוח, אלא
אם כן מפעילים נגדה כוח שמהותו שונה לגמרי מן המקובל:
כוח של שמד והשמדה.
אם, למשל, יפוצצו מחר את כל בתי מאה־שערים, אבן על
אבן לא תישאר, ויעמיסו בכוח את התושבים, מטף ועד זקן
על משאיות וישליכו אותם למחנות של עבודת־פרן בערבה או
ברמת-הגולן או השד יודע איפה, ואת הילדים הרכים יפזרו
אצל מישפחות אומנות בקיבוצים, או־אז המדינה תתגבר על
השבט (ולא מדינה ערבית אחת נהגה כן, פחות או יותר, בבדואים
שלה, שכן איבת״עולם היא בין קין הרועה הבדואי ובן־
החורין, שאינו מכיר בשום סמכות עלי אדמות, ובין הבל,
עובד־האדמה שהקים כפרים ועליהם ערים ועליהם מדינה,
־שאינה מכירה בבני״חורין) .לפעמים, גם שמץ פחד שהמדינה
עלולה לנהוג באלימות ברוטאלית שכזאת, עשוי ״להרגיע״ את
השבט.
והנה, בעוד שחבדואים והדרוזים, שבט שבט על מסורתו,
מכירים בסופו של דבר בקיום המדינה, ולפיכן, חרף מילחמו-
תיהם ומאבקיהם בינם לבין עצמם, וביניהם, ובינם ובין
המדינה, יודעים כי המלה האחרונה תהיה שלה, הבדואים
היהודים של מאה״שערים אינם מכירים במדינה, ולפיכן, בסופו
של דבר, מסתכנים בגירוי המדינה להפעיל נגדם )*לימות.
רגע ההפעלה יבוא בהצטלבות שתי עקומות — עקומת
ההתחזקות החרדית מזה ועקומת הרפיון המדינתי מזה. תווי
העקומות הללו עדיין אינם ברורים לגמרי, ומקום הצטלבותם
מעורפל, אבל ההלם שיבוא במות נוסע־בשבת או שוטר
בסקילה מאה״שערימית, יאיר אותם פתאום באור יקרות.

המו גלים

האם זו שמרנות! הבן־אדם מתרגל במשן כן וכן שנים
לגלאלף, גלבית, גלגימל וגליצה״ל, ואם הוא חיידק רדיו מיומן,
שיודע למצות מהתשפוכות האלקטרוניות הללו את שנקלט
באוזניו כעידית, ואינו משועבד לגזלנית-הפנאי-הלאומית, המחפה
על הזיבורית שהיא משפיעה בריצודי אור מהפנטי־עין (טוב,
לכל אחד יש רגעי חולשה וצורן בניקוי־ראש מול מירקע
הטלוויזיה ; אני מדבר בדרן כלל) ,הוא יכול להיות מרוצה.
קרה מה שקרה — ועד עכשיו לא נהיר לי מה קרה בדיוק
— וגלאלף נעלם.
מדוע, אין, עד מתי ! השד יודע. והשד יודע מדוע זה היה
בציע בקלות שכזאת. מה, לאף אחד במדינה לא איכפת
פעם ראשונה יצאתי לאוויר העולם בהיוולדי. פעם שניה —
שגלאלף מ ת! ואם לי זה איכפת, איכפת מאוד — הרבה יותר
בצאתי, בוסר שבבוסר, פעם ראשונה לטיול של ממש באירופה,
מאי״סגירת ״אל-על״ חרף כל ההפסדים הנוראים, חסרי הפשר
איכשהו, ישב על-ידי איזה הודי, שככל הנראה היה משכיל
והתכלית — אז אני סתם שמרן, שלא מתרגל לרוח הזמן
ורחב-אופקים ממני. נקשרה בינינו שיחה על ישראל, על יהודים
ולשינויים שהיא מביאה בכנפיה !
ועל ערבים, ואני אמרתי על הערבים שהם ״לא תרבותיים״.
ולא רק גלאלף נעלם, אלא שהיעלמותו הפלישה את
איש־שיחי נעץ בי מבט, שבסן־הכל היה רחמני, והגיב :״מה
גלגימל לגלבית, וברון השם, היה הבדל מובהק בין שני הגלים
זאת אומרת לא תרבותיים ! אין להם תרבות — אורח-חיים
האלה, ועכשיו אתה פותח את ברז הקרים ומקבל חמים,
ומינהגים ודת ומסורת וספרות ושירה ואמנות ! כמובן שיש
ולהיפן, והכל מבולבל וחסר סדר, חסר מידור, ויש לך הרגשה
להם תרבות, כשם שיש תרבות לשבט הפרימיטיבי ביותר
שנסגרה איזו חנות טובה של ספרים, שידעת בדיוק מה לחפש
בג׳ונגל, אלא שהיא שונה מהתרבות שהיא בית-גידולן. אתה
ואין לחפש בה, ועכשיו אתה נצרן לאיזה דוכן ספרים העומד
אולי התכוונת לומר שהם פרימיטיביים כלשהו בתחומים
בשוק, ועליו ערימה מעורבת של סוגאלף סוגבית וסוגימל —
מסויימים, אבל זה דבר אחר לגמרי. להגיד על הערבים שאין
ההקבלה תופסת, פחות או יותר — אן סן־הכל, כן נדמה לי,
להם תרבות ! ״
ויותר טנדמה לי, אינו ממוצע בין אלף בית וגימל, שהוא
הוא ״שם אותי במקום״ ,כמו שאומרים, ההודי האלמוני
בית, אלא משהו שפל ובזוי הרבה יותר, ולא אגיד את האות.
הזח, ואני מכיר לו תודה עד היום (ובעברית עיתונאית: עד
ובימים טרופים אלה, כשממשלת הזוטבים שלנו, על הזומבי
עצם היום הזה; אגב, אני מתפרנס מעריכה, ו״עד עצם היום
הגדול והזומבים הבינוניים והתת״זומבים׳ שוקדת על צוואתה
הזה״ משריין לי מקום עבודה לנצח — אתה יכול למחוק
ליורשיה האומללים־המאושרים, אולי אין סמל מוחשי יותר,
לעיתונאי הישראלי המצוי את ה״עצם״ ואת ״חזה״ אלף פעם
מיידי יותר, לשפל הזיהומי שהיא מענישה בו את כל האזרופעם,
ובפעם הבאה הוא יחזור לסורו ב״עד עצם היום הזח״
חים היום, ואת יורשיה מחר.
— ואנחנו עוד לועגים לתרבות המליצות הערבית).
אבל אולי זו סתם שמרנות ! אולי, אם מחר ניוותר רק
נזכרתי בסוגיה תרבותית זאת, כאשר למקרא רשימתו של
עם גלגימל הוולגרי, הקולני והמפוטפט, גם אז לאיש, או
ג׳וש פלמון על נקמת־הדם ועל ״חוק חשבטים״ בכלל ב״מע-
לאיש כמעט, לא יהיה איכפת !
ריב״ הירהרתי, שרבים בוודאי נדים לבדואים המסכנים,

לא אתפלא.
שמינהגים לא-תרבותיים, ברבריים, כופים עליהם עכשיו לרצוח

בין השבטים

(המשך מעמוד )59
גילגול עקר בבורסה — עקר מבחינד׳
יצרנית, אך לא מבחינת רווחי האוויר
העצומים.
• ובעיקר — אלה הן חברות־הגג של
כל החברות ״הרווחיות״ הללו. ומכיוון שהן
״רווחיות״ לפי ההגדרה החדשה של זכות־קיום
משקי אליבא דשרי האוצר, יש להן
זכות קיום בניגוד לחברות ״הלא־רווחיות״,
המייצרות טקסטיל באופקים, או פורמייקה
בעפולה. חברות־הגג הללו, כגון אי־די־בי
קבוצת בנק דיסקונט, בנק לאומי ושמד,
קבוצת כלל, חברת רובינשטיין, חברת
איזנברג, דנות ודומיהן, גורפות את כל
הרווחים במשק, רווחים הנוצרים בייצור.
הכסף מגיע אליהן דרך המערכת הקיימת
של ההזרמה במשק, כאשר הגורמים המדרבנים
את זרימת הרווחים הם הירידה
בשכר הריאלי, הריבית הגבוהה וההטבות
הממשלתיות במיסוי ובתנאי האשראי.
חברות אלו השתלטו על המערכת המיש־קית
ובמידה רבה גם על מנגנוני השילטון
ותהליכי קבלת ההחלטות. עכשיו הן מצפות
לכך שהכל ילך לפי רצונן: האינפלציה,
האבטלה וגם שבירת אירגוני־העובדים.
האינפלציה משרתת את רצונן כי הן מרוויחות
את רווחי האינפלציה ; האבטלה
ומשבר־הייצור משרתים את רצונן, כי
אין הן -יצרניות ואין להן עניין בהשקעות
פרודוקטיביות. המשבר הכלכלי מאפשר
להן לבלוע את המיפעלים הקטנים, דבר
שמאפשר את גידולן־הן. שבירת אירגוני
הפועלים בוודאי משרתת את רצונן.
אם באמת היה הכל הולך לפי רצונם,
היינו מגיעים תוך זמן קצר למיבנה חברתי
נוסח המאה ה־ ,19 או נוסח דרום־
אמריקה במאה ה־ ,20 כאשר אחוז קטן של
האוכלוסיה נהנה מכל ההכנסה הלאומית —
המוקטנת בהרבה — וכל הייתר עובדים
כדי לייצר אותה.
אך אני משוכנעת שהם לא יצליחו להעביר
את רצונם, ונשארה עוד מספיק תבונה
בעם העובד כדי להבין את מגמות ההתפתחות.
לא חשוב איזו צורה תילבש
המלחמה ה״אנטי־אינפלציונית״ — העוב דים
יימצאו את הדרך והכוח להתנגד
למגמות אלה.

הבראת מיפעלים
נוסח הבנקים
ך* מגמות האלה של חשתלטות מונו־
| § פולי ענק בלתי־פרודוקטיביים (ובמקרים
רבים בינלאומיים) קיימות בכל
העולם. האמת היא שבחוץ־לארץ הציבור
מבחין בכך, כותבים ספרים על הנושא,
ויש כאלה שקוראים לזה ״הזדקנות הקפי טליזם״
,שאיבד את כוחו הצעיר, היצרני.
אצלנו, למרבית הצער, האיבחון הציבורי
של תופעות אלה הוא קלוש ביותר, למרות
עוצמתן. אצלנו, משום מה, שיטות הטיש־טוש
של המימסד עובדות כמטה־קסם.
כאשר מופיעה בעיתון כותרת, שהבעלות
על חמישה מיפעלי מתכת עוברת אל בנק
מסרים לשם ״הבראת המפעלים״ ,הכל
עוברים על כך לסדר היום. אין פרשנות,
אין קול, והכל כנראה מניחים שהבנק
באמת ״יבריא״ מיפעלים אלה. נראה, שעם
פיטורי ועד־העובדים באל־על הגיעה ל קיצה
גם התמימות הציבורית.
מדיניות הממשלה במשך שנים רבות,
ובמייוחד בשנים האחרונות, טיפחה חברות
ענק מנצלות, כנראה מתוך תקווה
להשתמש בכוחן למטרותיה היא. אך מה
שקרה הוא שהן גדלו כל־כך דרך צינורות
ההתעשרות שהממשלה פתחה בפניהן, ש כעת
אין היא מסוגלת להשתחרר מחיבד
קיהן. בהונגרית יש אימרה המתייחסת
למצב זה :״תפסתי טורקי ועכשיו הוא
לא נותן לי לזוז״.
נכון, דרושה היום ממשלה בעלת אומץ־
לב. אומץ־הלב הדרוש לממשלה לא כדי
לצאת נגד המורים, אלא כדי לצאת נגד
חברות הענק ולהשתחרר מחיבוקן. לביצוע
משימה זו יש צורך באומץ־לב גדול בהרבה
מאותו ״אומץ־הלב״ שהורביץ גילה
במילחמתו להורדת השכר. איזה אומץ
דרוש כדי לצאת נגד החלשים, לא לעדכן
קיצבות ילדים וקיצבות זיקנה 1לכך דרוש
אומץ? אומץ דרוש כדי לצאת נגד החזקים.
אם תקום ממשלה בעלת אומץ מסוג
זה, אם יבוא שר״אוצר חדש, שמנוי ער וגמור עימו להחזיר את השליטה במשק לידי
האדם היוצר, אני מוכנה להעמיד לרשותו
תוכנית אופרטיבית להפסקת האינפלציה
ומיד.
ה עו לםהזה 2266

יש תיאכון־יש בודגר ראנין

י י״1,ן

קוראים לי חיים׳ גרינברג, ויום אחד נישבר לי הזין.
אני הולך לי בצהריים ופתאום בא׳לי לאכול משחו. מת
אפשרי סטייק, המבורגר, פלאפל ...שכחתי משהו?
טוב, ביקשתי סטייק. אז נותנים לי משהו קטן, בקושי
רואה אותו. עם כל הרצון הטוב לא עובר את ה־ 100 גרם.
״איפה הזכוכית מגדלת?״ אני שואל את המלצר, והחצוף
אומר לי :״יותר טוב בלי, שלא תראה את החיידקים״.

חיים גרינברג
תסתכל לי בעיניים ותגיד, אני צודק או לא?

קמתי והלכתי לקחת המבורגר. קיבלתי. עוד יותר
קטן. משהו גמדי, לא עובר את ה־ 50 גרם, ואת החיידקים
אפשר לראות בלי זכוכית מגדלת. אז לקחתי פלאפל. רק
מה, היה חסר לי בפה טעם של בשר.
באותו היום נישבר לי הזין והלכתי לחבר שלי אריה
ואמרתי לו :״מוכרחים לעשות משהו לטובתנו ולטובת
החבר׳ה הרעבים שבעיר הזאת״.
חשבנו, בדקנו, ראינו, שאלנו ובאו לגו שני רעיונות
טובים. האחד נקרא ״מעורב ירושלמי״ וזה רעיון טוב
לבן־אדם רעב שיש לו קצת כסף בכים. השני נקרא
״עופלפל״ וזה רעיון מצוין לבן־אדם רעב ותפרן.
אוכל יש? יש. להזמין את כל העיר אלינו למטבח
לא בא בחשבון. חיפשנו, חיפשנו ומצאנו מקום סבאבה
בצנטרום של הלונדון מיניסטור. ככה התחיל הסיפור
של ״המנה הכי גדולה בעיר״.
היום, נלי שיש לו כמה לירות על הנשמה, בא אלי
ואומר לי :״מעורב״ ,אז אני שם לו על הפלאטה כ־250
גרם בשר טרי. כן, עיוני, רבע קילו כבד ושישליק
ולבבות וטחול וחלמונים. ולכל הדברים הטובים האלה,
אני מוסיף בצל קצוץ ותבלין סודי שאני מכין בעצמי
(יותר מ־ 10 סוגי תבלינים שונים) -וגם אם תחתכו לי
את השערות, כמו לשמשון, אני לא מגלה את הסוד.
כל הבשר הזה הולך בפיתה או בצלחת עם חמוצים
וסלטים ומה לא. וזה יוצא יותר טעים, יותר גדול ויותר
זול מכל סטייק שתמצאו לי בעיר הזאת (וכבר פרסמתי
בעתונים ׳שאני מוכן להתערב עם כל אחד על העניין
הזה).

ובשביל להיות בטוח מהקונקורנציה שמתה מקינא ה רשמתי
את השם ״מעורב ירושלמי״ כסימן מסחרי, ואם
מישהו חושב להשתמש בשם הזה, אני מכניס לו תביעה
כזאת שעושה אותי מיליונר ברגע.
ומהעם התפרנים? או־קיי. בשבילם יש לי משהו
דליקטס שנקרא ״עופלפל״ (שם רשום. דיר באלק).
אתה בא אלי ואומר לי :״עופלפל״ ,תיכף ומיד אני
לוקח פיתה טריה, חותך אותה, שם בשקית (שלא יפוד
כלום החוצה מהפיצוץ) ומכנים שש קציצות עוף טחון
מצופה בפירורי־לחם בטעם של עוד. ועל זה שופך
טחינה, סלט ירקות אמיתי וחמוצים -ובשביל הכיף
מוסיף עוד שתי קציצות למעלה, ככה שהטעם הטוב
בא לך מהביס הראשון.
הכל נקי, נקי, בהשגחת כל מי שאתה רוצה, ועולה
לך כמעט כמו פלאפל. זאת אומרת, הרבה יותר בשר
מהמבורגר, בפחות כסף, והסלטים -און־דה־האוס.
וכמו שכמה מהקליינטים שלי אומרים :״עופלפל אר
שום דבר״.
אז אם גם לך נשבר הזין מסטייקים גמדיים, המבורגרים
מיקרוסקופיים ופלאפל פארווה, שמע לי, בוא אלי
לפסג׳ לונדון מיני סטור באיבן־גבירול 30ת״א, ותבקש
״מעורב ירושלמי״ או ״עופלפל״ .כדאי לך לבוא עוד
היום -ואני לא מאיים -אבל התמונה שלי מסתכלת
עליך מהקיר.
״מעורב ירושלמי״ ״עופלפל״ יותר טעים, יותר
גדול ועולה פחות מסטייק או המבורגר.

ב 1א
על מנה יימענרביי
שלא תמצא בכל העיר
0מנת בשר
טעימה ינתר,
גרנלה ינתר
במתיר דנמה.

משהו חדש וטעים קורה בעיר הזאת: עופלפל
כמו פלאפל,רק מבשר עוף וכל התוספות:סלט,
טחינה וחמוצים. שיגעון אמיתי בפיתה ועולה
בינתיים רק 8ש׳ .בוא בהמוניך, הטעימה חינם!

המנה הכי גדנלרז בעיר
אבן גבירנל 30 יתייא

(ל11ד1ן מיני 0ס1ר).

סמנה ה *3גד1לו~! בעיר
אבן גבירנל 30 יתייא (ל!1ד1ן מיניססנר).
עיצוב: דתיה

הבחווה עמדה נשענת עד הקיו, בנסיבות חשודות.
האיש התחבא מתחת לשיח. האם היה מותו לעצרם?

ך ן ראה את הפצצה הזאת׳ חתיכה
*//לאללה,״ אמר עוזי לחברו לסיור,
ראובן.
עוזי היה סטודנט, שעבד בשעותיו ה פנויות
כשוטר. היה זה אחד הימים הרא שונים
שבהם נלווה לראובן, השוטר הוותיק,
לשם סיור שיגרתי ברחובותיה הראשיים
של העיר. השעה היתד, שעת־ערב מאו

חרת,
והשניים נעצו את מבטם בחתיכה
גבוהת־קומה, שנשענה על הקיר. היא
היתה לבושה בחליפת־מכנסיים הדוקה,
ועישנה סיגריה.
ראובן הסתכל בה בריכוז ואמר :״אני,
לא מכיר אותה, בטח חדשה בשטח, מעניין
שהבחורות הקבועות נותנות לה לעבוד
כאן!״ הם המשיכו בנסיעתם, כאשר עוזי
עדיין מתבונן בחתיכה.
״היא באמת לא רעה, אבל היית צריך
לראות את הסטודנטיות אצלנו בפקולטה,
הכי יפות באוניברסיטה !״ התגאה עוזי.
״אולי אתה מסדר לי איזו חתיכה סטודנטית?״
שאל ראובן בקריצה .״בשביל
זה אתה מסתובב שם באוניברסיטה, מהן״
עוזי התכעס. הוא ראה שליחות בלימודיו,
ואהב להסביר ליתר השוטרים את
מה שלמד. הוא אמר לראובן :״מה אתה
מדברו אתה יודע איזה חומר לומדים
אצלנו? כל-כך הרבה דברים חשובים,
שעוזרים גם בעבודה במישטרה. תראה,
למשל, הסעיף שלמדנו השבוע, אפשר לעצור
את כל תל-אביב עליו.״
״איזה סעיף?״ התעניין ראובן.
״סעיף השוטטות. כל מה שאתה צריך
להוכיח הוא כי האיש נמצא במקום כלשהו
בנסיבות שמהן אפשר להסיק שהוא
נמצא שם למטרה אסורה. למשל, החתיכה
שראינו נשענת על הקיר. בשעה כזאת
של הערב, לבדה ברחוב — זה חשוד.
אולי היא עומדת שם למטרת זנות, או
לשם כייסות, או כדי לצפות אל בית־הדירות
ממול ולהכין רקע לפריצה, וזה
כבר מספיק להאשים אותה בשוטטות.״
״מה העונש על שוטטות?״ התעניין
ראובן.
״שישה חודשי מאסר,״ ענה עוזי.
״אז אתה לא יכול לעצור אף אחד על
הסעיף הזה, כי החוק מתיר לנו, לשוטרים,
לעצור בלי צו־מעצר רק על עבירה שעונשה
יותר משישה חודשי־מאסר.״
עוזי הירהר רגע ואמר :״אני בשנה
ראשונה באוניברסיטה, ועוד לא למדנו
דיון פלילי -ואני לא יודע מה סמכויות
המעצר.״ ״

במכונית, וחבטה בארנקה על גג המכונית.
היא גם קיללה וצעקה במלוא קולה.
אורות החלו נדלקים בבית הסמוך,
ואנשים רדומים הציצו מבעד לחלונות.
שני השוטרים מיהרו למקום.
הבחורה המשיכה לצעוק בקולי קולות :
״מה אתם עושים צחוק ממני? אני פרצוף
של מאה לירות? תעופו מפה, מניאקים,
תלכו לאיזה מלוכלכת שתביא לכם מחלה
!״ הבחורים במכונית מיהרו להסתלק,
כאשר ראו את השוטרים המתקרבים,
והבחורה המשיכה לצעוק.

״בואי מותק,״ אמר לד, ראובן ,״עלי
לאוטו. אנחנו עוצרים אותך.״
כאשר נכנסה הצעירה למכונית, שאל
עוזי את ראובן בשקט :״על איזה סעיף
אתה עוצר אותה? הרי אמרת שעל שד

טטות אי־אפשר, ואני יודע שהעונש על
שידול־לזנות זה רק שלושה חודשי מאסר,
אז גם כן אין לנו סמכות לעצור.״
״נכון,״ .אמר ראובן ,״אבל אני עוצר
אותה על סעיף די חדש, שנחקק במיוחד
למטרה הזאת. זה סעיף המעניש מי שעוסקת
בזנות ועושה בעיות וגורמת מיט־דדים
לדיירי הסביבה. העונש על סעיף
זה הוא שנה מאסר, ולכן יש לנו סמכות
לעצור אותה.״
עוד הם מדברים, הבחינה עינו המנוסה
של ראובן בצעיר לבוש בג־

דים כהים, היושב בשקם מתחת לשיח.
הוא נראה כאילו הוא מנסה להסתתר,
וראובן ניגש אליו בצעדים מהירים.
״מה אתה עושה שם, חביבי?״ שאל
את הבחור.

—11111י>!•5— >111111
מדור להבהרת זכויותיו המישפטיות של האזרח. אין המדור מתיימר
לתת יעוץ מישפטי ספציפי, ובכל מיקרה יתכן שוני בגלל הבדלים בעובדות.
המדור מנתח את המצב המישפטי בישראל, לפי החוק והתקדימים.

עבירת שוטטות היא עבירה יוצאח־דדפן כסבר החדרים.
הסעיף מיועד דמנוע עבריינות על־ידי תפיסת פושעים,
בטרם הספיקו לבצע את העכירות.

כיוון שהסעיף עלול לחול על מיקרים כה רכים, יש להשתמש
כו כזהירות רכה, פן תפגע חירות הפרט כצורה חמורה.

האלמנט העיקרי שד עבירה השוטטות הוא התנועה ממקום
למקום. אדם הנמצא כמצב סטאטי אינו משוטט, לפי
הגדרת הסעיף.

שוטטות יכולה להתבצע גם כמכונית, ודא רק כרגל.
וככל שעה משעות היום.

״סתם
נח קצת״

אל התנועה הפיסית צריכות להתלוות נסיכות מחשידות
אובייקטיביות, המעלות חשד ככד כי האדם משוטט כמטרה
אסורה אד פסולה.

חי אשר עכרו בפעם השנייה ליד ה •
קיר התרחשה מריבה נרגשת. הבחורה
רקעה ברגליה, זרקה את הסיגריה הבוערת
שהיתר, בפיה על שני גברים שישבו

כד ספק קל, שלא היה אודי סכיר לגכי עכירות אחרות,
יגרום לזיכויו שד נאשם בשוטטות, כגלל אופיה המיוחד
•טל העכירה.

״שום דבר, סתם נח קצת,״ ענה זה.
וכאשר קם על רגליו נשמטו מבגדיו שני
מברגים קטנים.
״אוהו,״ אמר ראובן ,״זה אתה, כושי ן
שוב פעם עם כלי־פריצה? יאללה, בוא
גם אתה איתנו לתחנה !״ כושי הלך בעק בותיו
בלי תלונות. הוא היה קליינט ותיק
של המישטרה וידע שלא כדאי לריב עם
שוטרים.
שני השוטרים ואורחיהם נסעו לכיוון
תחנת המישטרה, כאשר התקבלה קריאה
באלחוט כי שני צעירים במכונית פדו
כחולה תלשו ארנק מזרועה של תיירת,
שהיתר, בדרכה לבית־מלון בסביבה. מוקד
המישטרה ביקש מראובן שינסה לאתר
את המכונית ונוסעיה.
מכונית המישטרה שינתה את כיוון
נסיעתה ופנתה אל בית־המלון. לא רחוק
משם הבחינו השוטרים במכונית דומה לתיאור
שנתקבל, ובה שני אנשים. השוטרים
עצרו את המכונית, שנסעה באיטיות
רבה לאורך המדרכה.
״מה אתם עושים כאן?״ שאל ראובן
את השניים .״אנחנו מחכים לחברה שצריכה
להגיע כל רגע,״ ענה אחד מהם.
ראובן ביקש מהם להתלוות אליו לתחנת
המישטרה ועוזי נהג את מכוניתם, כדי
שייערך בה חיפוש למציאת הארנק הגנוב.

לתפוס את
חצי תל-אביב

הרי חודשיים נפגשו שוב כל גי-
י * בורי אותו הערב בבית־המישפט.
זהבה, הפרוצה הנאה, נשפטה ראשונה.
היא נאשמה בכך שעסקה בזנות, בנסי בות
שיש בהן משום מיטרד לדיירי רחוב
נהלל מם׳ ,17 בכך שצעקה, קיללה וחבטה
בארנקה במכונית, בשעת ערב מאוחרת.
לזהבה לא היה סניגור. היא הודתה
באשמה והשופט התחשב בעובדה שיש לה
תינוק והטיל עליה קנס של 200 שקל.
הוא הזהיר אותה, כי בפעם הבאה יאלץ
להטיל עליה מאסר ולא יוכל להסתפק בקנס.
זהבה יצאה מאולם המישפט מחייכת,
ליטפה את לחיו של עוזי, שעמד במים־
דרון וחיכה לתורו להעיד .״שלום מותק״
אמרה לו ,״כל טוב לך.״
(המשך בעמוד )64

—יי חוק כ צד

מכנסי ק ! ודווי
גי 1דדאע1
בשלל צבעים
במכירה סור העונה
•בוא וו!1יווק בסיטונות וליחידים

תל-אביב:יהודה המכבי 456351,57
רחובות:קח׳ הרצל 054-76274 ,181
ר־ג:רח־ ד ר בהן ,2פינת ביאליק 734730,66

ג ־ורדא עו

1הז נלחה דו הרת
1 נאל*ימ-ה1ר־ת

׳^ 011£סקסכ

(המשך מעמוד )63
פקיד־העזר קרא לראובן לאולם,
כדי שיעיד כעד־תביעד. במישפטו
של כושי. כיוון שהתביעה לא
מצאה ראיות לפרוצה כלשהי ב אחור
באותו ערב, נאשם כושי
רק בשוטטות. התובע חקר את
השוטר על כל פרטי הפרטים של
אותו הערב, וראובן היה עד דייקן
ומהימן, שלא שכח מאומה. אולם
כאשר סיים את עדותו, קם הסניגור
ושאל אותו רק שאלה אחת:
מר ראובן, האם ראית את כושי
מסתובב באותו ערב?״
״לא,״ ענה ראובן ,״הוא ישב
כל הזמן תחת שיח ולא זז. אני
חושב שהוא התכוון להסתתר
ממני. הוא קם רק כאשר ביקשתי
ממנו לבוא למכונית.״
״זה הכל״ אמר הסניגור.
אחרי שראובן, שהיה עד־התבי־עה
היחיד, סיים את עדותו, קם
הסניגור על רגליו ופנה אל השופט
:״כבודו,״ אמר ,״אני מבקש
לזכות את מרשי על הסף. עבירת
השוטטות היא עבירה מוזרה ובל תי
מוגדרת. הדבר היחיד המוגדר
בה הוא התנועה• שוטטות, גם לפי
פירושה המילולי וגם לפי פירושה
המישפטי, היא תנועה. אבל מצב
סטאטי, כמו ישיבה, עמידה או

חשד השוטרים. אולם כאן העלה
הסניגור טענה אחרת. לדבריו
מכוון המונח שוטטות אך ורק להליכה
ברגיל.
השופט קבע כי לא הוכחה בפניו
עבירת השוטטות. אמנם נסיעה במכונית
יכולה גם היא להוות שוטטות,
ואין לפנות. למקורות החוק
העתיק כדי לשלול אפשרות כזו.
אולם בית־המישפט לא ראה בהתנהגות
הצעירים את המצב הנפשי
הנדרש לשוטטות. הוא קבע כי הם
היו עקביים בטענתם, כי המתינו
במקום לחברה, וכי נסעו לאיטם
כדי שיוכלו לאתרה.
על סיפורם זה חזרו גם בבית־המישפט
ואף הביאו את הבחורה.
בית־המישפט זיכה גם את השניים
מעבירת שוטטות.
״תצטרך ללמוד על סעיף חדש
באוניברסיטה, אם תרצה פעם
להרשיע מישהו,״ אמר ראובן ל עוזי
בחיוך.
במדינה פרשת ברנס
ח שוד נוסף או נ 7ע 1וגע>
כיוון חדש בחקירת רצח
רח 7הלר, אד אזעקת
שווא ש 7ממורן?
״אני לא יכול לסבול יותר, אינני
ישן בלילות, אני מוכרח לדבר
עם קצין״ ,אמר גבר מרושל ומוזר
ליומנאי של תחנת״המישטרה

ניתוח *71 שפטי
סעיף ( 216א 5לחוק העונשין
,1977 קובע את עבירת השוטטות
בין עבירות קלות אחרות, המדברות
במיטרדים• הסעיף מבוסס על
פקודת־החוק־הפלילית המנדטורית

פרקליט ישראל
לנסות כל דבר

״^בריאות במלון גלי זוהר ׳-המלח
190ש ק לי מ ע ״ מ לאורח
בחצי פנסיון, כולל:

•קפה ועוגה בשטה 4אחה״צ
•בידור, ביוגו, קולווט, דיסקוטק ווודיאוט״פ
• 6כרטיסי בניסה חינם לבריכות הגופרית
לאורח השוהה לפחות 6לילות
•תוספת לפנסיון תלא־
30 שקל י תט״ת בלבד!

׳י׳זוהר ס• המלח
ל הז מנ ת ט קו טו ת: ת ״ א וטדי רוט שילד 66
0ל פ 615398 | 1־ 0 3
•ם ה מל ח מלון גל זוהר טלפ1ן 057-90851

1׳ א מ 0 1 1 1
הו ! 1רות ^ט*זים,״י״״ו
בתוך שבוע תקבל שעונד בחזרה.
אחריות לתיקון — 6חודשים• חלפים מקור״ט.
מעבדת שרות ארצית ״בני משר קרסו״
רח׳ ריבל , 26ת״א. טל 332379 .

האיש מתחת לשיח
״בוא איתנד, חביבי
שכיבה, הם ההיפך משוטטות. לכן,
כיוון שמפי עד־התביעה עצמו
הוכח כי כושי לא זז ממקומו, אלא
ישב בשקט תחת שיח, אני מבקש
לזכותו על הסף.״
התובע המישטרתי הצביע על
כך, שהנסיבות בהן נמצא כושי
במקום היו חשודות, כי בידו היו
שני מברגים היכולים לשמש כלי-
פריצה, ובי שוטטות אינה דורשת
בהכרח תנועה.
בית״המישפט אפילו לא נזקק
להפסקה כדי להחליט בעניין. השופט
ידע כי התקדימים אומרים,
שכדי להרשיע בשוטטות יש צורך
להוכיח תנועה. לכן קיבל את טענתו
של הסניגור וזיכה את כושי
מאשמת שוטטות בלי שנדרש להשיב
לאשמה.

מצב נפשי
;י הצעירים ממכונית
י הפדו חיכו לתורם באולם.
גם הם נאשמו בשוטטות, כיוון
שברכבם לא נמצא הארנק החטוף
ולא חפץ חשוד אחר. ראובן ועוזי
העידו על קורות אותו הלילה. סיפרו
על המידע שקיבלו במשדר על
חטיפת ארנק מתיירת, על כך ש ראו
את שני הבחורים נוסעים
בצורה מוזרה, קרוב למדרכה, באיטיות
גדולה .״ההסבר שלהם
היה, כי הם מחכים לחברה שצריכה
לבוא,״ סיפר ראובן ,״אבל
אנחנו לא ראינו אף בחורה בסביבה.״
בתיק
זה לא היתה מחלנקת, כי
שני הנאשמים היו בתנועזד בעת
שנתגלו על־ידי השוטרים. דווקא
נהיגתם האיטית היא שעוררה את

משנת ,1936 ויסודו בחוק אנגלי
מהמאה שעברה.
הסעיף קובע עונש של שישה
חודשי מאסר על מי שנמצא ״משוטט
בחצרים או בקירבתם או במקום
ציבורי, והכל בזמן ובנסיבות
שיש בהם כדי להסיק שהוא נמ צא
שם למטרה אסורה או פסולה״.
השבוע פורסם בעיתונות, כי שני
בחורים בעלי עבר פלילי, שעברו
ברחובות העיר לאור היום והסתכלו
בחלונות־הראווה, נחשדו בשוטטות•
יסודות
עבירת השוטטות נותחו
בהרחבה בפסק־דין של בית־המיש־פט
העליון, עירעור פלילי 136/51
(פד״י ה׳ .)1602 שם שמו את ה דגש
על הכוונה לבצע פעולה בל-
תי־חוקית או פרועה, וקבעו כי
העונש מוטל כיוון שהמחשתה של
כוונה זו נראית קרובה.
פסקי־דיו אחדים הדגישו את או־פיה
המוזר של העבירה הזו, שאינה
מענישה על עבירה מושלמת,
אלא מנסה למנוע ביצוע עבירות
עקב חשד. לכן נקבע בתיק פלילי
תל־אביב ( 376/53 תמ׳ י״ב ,)22 כי
כל ספק קל, שלא היד. מספיק כדי
זיכוי בעבירות אחרות, פועל כאן
לטובת הנאשם.
מיספר פסקי־דין, שהראשון בהם
משנת 1946( 98/46 ,1946 פמ״ן
,)649 קבעו כי יסודה של העבירה
הוא בתנועתו של העבריין.
מצב סטאטי, קבע פסק־הדין, הוא
היפוכה הגמור של עבירת השוטטות.
בעירעור
פלילי ( 4/54 פד״י ח׳
)349 קבע בית־המישפט העליון, כי
הואיל והמכונית משמשת בזמננו
אמצעי יעיל מאוד לביצוע מעשי
פשע, הרי שגם נסיעה במכונית
יכולה להחשב בשוטטות.

בבאר־שבע. היומנאי הביט בו וראה
לפניו בחור כבן ,30 שחור
שיער ועין, בלתי־מגולח ונעול
נעלי-בית. הגבר עמד בתוקף על
בקשתו להיפגש עם קצין. וכאשר
נשאל לנושא השיחה אמר :״לפני
שש שנים רצחתי חיילת בצפון,
ולפני שנה רצחתי עוד חיילת ליד
מישמר־הנגב, אני לא יכול יותר,
אנא עיזרו לי״.
אחרי הקדמה זו. ,זימן השוטר
קצין ואת מפקד התחנה, סגן-ניצב
חיים בן איון, והם הסתגרו בחדר,
נדי לשוחח עם הגבר שמסר כי

שמו י. סולימן.
הדבר היה ביום שלישי לפני
שבועיים, בשעה תשע בערב. שוטרי
התחנה העלו מיד את ההשערה
כי מדובר ברצח רחל הלר וורד
וינר. כזכור, כאשר התגלתה גופתה
של ורד ויבר, ליד מישמר־השרון,
בליל העלטה, היו שטענו
כי׳יש קווי דמיון רבים ביו הדרך
שבה נרצחה הקיבוצניקים, והצורה
שב הנרצחה רחל הלר.
זמן מה אחרי הרצח נעצר בדואי
צעיר, עטווה אלטורי, כחשוד ברצח,
ולפני זמן קצר הורשע בבית-
המישפט־המחוזי בבאר־שבע, ונידון
למאסר־עולם.
משוטט כרחובות. בזמן ש-
סולימן, שהוא יהודי, התייצב בת-
חנת־המישטרה היה שם, במקרה, י
גם העיתונאי דוד פרטוק, העורך
של העיתון המקומי של באר־שבע.
הוא דיווח על המקרה בעיתונו,
והדבר הגיע לידיו של סניגורו של
אלטורי.
כיוון שהמישפט עומד בפני ערעור
בבית־המישפט־העליון, הזדרז
עורך-הדין משה ישראל וכתב
מיכתב דחוף ליועץ המישפטי, לפרקליט
המדינה ולגברת יהודית
קרפ, המנהלת את החקירה המחודשת
בעניין רצח רחל הלר. הוא
ביקש שיוודעו את תוצאות החקירה
בתחנת־המישטרה, ויודיעו לו
על כך.
בינתיים נודע מבאר־שבע כי ה איש
נראה שנית משוטט ברחובות,
כאשר ראשו מגולח. נראה כי אנשי
המישטר התקשרו באותו ערב
לד״ר אלכסנדר פאליק, שהוא ה פסיכיאטר
המחוזי, והעבירו את 9
סולימן לרשותו. כיוון שהוא כנראה
חולה־נפש• אולם, אפילו יתברר כי
סולימן חולה־נפש, אין זה בהכרח
מוציא אותו מכלל חשד ברצח ה חיילות.
שכן בזמנו נבדקה גם אפ־ה
עו ל ם הז ה 2266

״גליל״ עושה לנו טוב
מזון מל כו ת מפיל כמוי־ות גדולות של חו מצה זרחנית, קלציום, אשלגן ובתל
ה מ הווי ם יסודו ת בבנין גוף האדם.
הפולנית־מוצר המורכב מ פו לן( אבקת פרחים) ,מזון מלכו ת ודבש.
הפולנית עשירה בפרוטאינים, מינרלים, חומצות ו אנזי מי ם חיוניים לגוף.
אנשי מחקר איבחינו הטבה ניכרת־גופנית ונפשית, באנשים שתפריטס כלל מזון
מלכות ופולנית.
פרטים נוספים אפשר לקבל ממחלקת ההסברה של מעבדת ״גליל״.
להשיג בשקם, בשופרסל, בסופרמרקטים, בצמחוניות ובחנויות המובחרות.

מזון מלכות* פולנית
ממוצרי מכוורת קיבוץ שמיר

הכלב שלן זקוק למזון שיכיל את בל אמת
המזון החיוניים,הויטמינים והמינרלים.
מזון שצוות רופאים וטרינרים פיתח.
לאספקת אנרגיה
וכוח לפעילות הגופנית -
פחמימות.

למערכת דם בריאה,
לבנית הכדוריות האדומות
ולמנגנון קרישת הדם
וכן לחילוף חמרים תקין -
ברזל, נחושת וקובלט,
ויטמינים 512ו־.£

לגדילה,לפיתוח הרקמות והשרירים,
לשמירה על המערכת החיסונית -
חלבונים.

לפרווה צפופה ומבריקה
ולעור בריא —
חומצות שומניות,
ויטמין \ וויטמין .2

לחילוף חמרים תקין—
ויטמין ,56 תיאמין,
ניאצין, חומצה פולית ויוד.

לבנית העצמות ולחיזוקן,
ליציבות השלד
ולבריאות השיניים -
סידן, זרחן וויטמין ס.

הכלב שלך זקוק למזון מלא ומאוזן.
מזון נקי שיכלול את כל אבות המזון,
את הויטמינים והמינרלים.
זהו ״דוגלי״.
מזון שהרכבו תוכנו בידי צוות וטרינרים
ושופר על ידו תוך מעקב אחר
התפתחותם וצרכיהם •של עשרות כלבים,
בכלביה שהוקמה במיוחד לצורך זה.
הגודל המיוחד של הפתיתים יסודו
בטכנולוגיה מיוחדת ששולבה בייצור.
היא מאפשרת עיכול טוב יותר
של המזון וספיגה גדולה יותר
של המרכיבים הטבעיים החיוניים
לגוף הכלב.
דוגלי״ ,פשוט, בריא לכל כלב.

דוגל•

מזון בריא לכלבים

דוגלי — מוצרים ו טרינריי ם בע״מ, ת.ד , 39 .ערד

ה עו לםהזה 2266

המישטרה הבריטית בעיקסת וולט דימ׳י
בלבוטק מאת

ד״ר י קו תי אלשרעבי
ועדנה פיינרו

אין חכם
כבעל ]יון
היד. היה חתול, זכר מאוד: בכל
לילה היה מתעלס עם חתולותיו, ויללות
העונג שלו החרידו את השכנים משנתם.
אחרי לילות רבים ללא־שינה טיכסו עיצה
ומצאו: להוריד לו את הביצים. הורידו.

מפקח הימישטרה ג׳ון סטית ובן טיפוחיו כמכי
השוטרים הישקו והאכילו אותו מזון תינוקות
כולנו גדלנו על האגדה הנפלאה שצויירה בידי וולט
דיסני, המספרת על במבי, המאבד את אמו, ניצל מצייד אדם,
ונשאר לבדו להתמודד על חייו העצמאיים ביער.
המציאות מחקה את הקולנוע: בעיירה בשם האסלמר,
במחוז סארי שבאנגליה, יצא מפקח ג׳ון סמית, בלילה קודר
וגשום, לדלוק אחרי שודדים בשוד של שעת חצות. לפתע
פיתאום האירו פנסי מכוניתו עיקבות מוזרים על הכביש :
כיתמי דם ושרידי עור. הוא קפץ מריכבו והכין עצמו לגילוי
הא מפחד?׳
בוודאי שכן. רבים סבורים, בטעות, שהכלב
הינו תוקפן מטיבעו, ובשל־כך באו
חוקי העזר, כמו ״מכת הכלבת״ ותקנות
המחסומים והרצועות.
אבל לכלב, כמו לאדם, יש נפש ויש
רגש. כשהוא מפחד, בדיוק כמו אנשים
רבים, הוא מגיב בתוקפנות. וכמו בן־
אנוש הוא מפחד בגלל חוסר־ביטחון,
בגלל רגש נחיתות, או כתוצאה מגירויים
שאינם נעימים לו.

דון ז ׳ואן
יועץ אהבה

הפושעים ; בוודאי נפצעו במנוסתם. מה נדהם לגלות בשולי
הדרך עופר בן־יומו, נרעד ונפחד. היתר, זו אמו שנספתה על
אם־הדרך. הדורסים פגעו וברחו.
המפקח אסף את במבי, הוביל אותו לתחנת המישטרה,
שם עטפוהו בסמיכה חמה, הישקו אותו בחלב והאכילו אותו
מזון־תינוקות, עד שמצאו לו בית באחד הפארקים הלאומיים במחוז
סארי הירוק, שם הוא חי באושר ועושר עד עצם היום הזה.

ציולענט למישפחה מרובת־ילדים
הכלבן הראשי של מישטרת פאריס אפשר להכין מכל שאריות האוכל משבת,
מכין ״קאסולה״ לכלבי המישטרה — וזה עוד עשוי להספיק לכל ימי השבוע.
ולמי שאינו מכיר את רזי המיטבח הצרובכן:
נוטלים את הירקות שבושלו
פתי יאמר שקאסולה זהו הצ׳ולענט הצר במרק הצח של ערב־שבת: גזר, סלרי,
פתי. תכונותיו העיקריות של הצ׳ולענט . :כולורבי, בצל, ומוסיפים את כל הירקות
זהו מעדן־מלכים של עניים, שמים כל
מה שיש בסיר אחד. צ׳ולענט לכלבים
כלב פוחד עובר, לעיתים, למצב של
התגוננות. אז הוא מסוכן — *קפלים על
מיצחו, שיניו אינן חשופות, גבו כפוף
במיקצת, אפו מורם במיקצת, הוא יורד
מעט על רגליו האחוריות.
כאשר כלב פוחד עובר ממצב של לחץ
למצב של תקיפה הוא מבצע תנועות של
נשיכה, חושף שיניים, ולסתותיו דופקות
זו בזו.
כמובן, את רוב הסימנים החיצוניים
לפחד הכלב אפשר יהיה לזהות בכלבים

תמה פרשת דון ז׳ואן, חשבו בסיפוק,
ועלו על יצועם בחדווה. רק עצמו עיניים
והיללות שבו והפגיזו את שלוות הלילה.
הביטו בחלון: גדוד של חתולים עושים
אהבה ומיללים, כשחתולנו מפליא את
זעקותיו .״מה אתה צועק, הרי כבר אינך
מסוגל לעשות דבר?״ ״נכון״ ענה גיבורנו
״אבל עכשיו אני יועץ!״

ת ח רו ת ה צילו ם,

יחה והסיפור
מדור ״בלגוטק״ פותח תוזרות של
הצילום, הבדיחה או הסיפור המוצלח,
שנושאו בעלי־חיים. הקוראים מוזמנים
לשלוח צילום מעשה־ידם, בדיחה מאוצרם
או סיפור מניסיונם האישי, והדברים
שיפורסמו יזכו בפרסים: מזון
לכלבים מתנת ״ ד ת לי — מזון בריא
לכלבים״ ,או מוצרים שונים לחיות-
הבית, מתנת יאיר צולר, מחנות
״צמח״ ,רחוב פרישמן 44 בתל-אביב.
לבדיחה המוצלחת יוענק פרס בשווי
50 שקל, לצילום או לסיפור — פרס
בשווי של 100 שקל, לפי בחירת הזוכה.

מבט פחדן
אזניים לאחור
כאשר כלב מגיע לדרגת פחד כזו,
שהוא בורח מפני כלבים אחרים או מפני
בכי רע :
אוייבים פוטנציאלים, מצבו
הוא גורם לצד שכנגד גירוי של יצר־הרדיפה
ויצר־הציד. לכלב הבורח אין
יעד ולכלב הרודף מטרה מוגדרת. התוצאות
לגבי הכלב הבורח עשויות להיות
חמורות . .י
איך תבחין כפלב !מפחדז־ ככל
שהסכנה גדולה יותר תהיינה אוזניו משוכות
יותר לאחור. בדרגה גבוהה של פחד
תשכבנה אוזניו, שטוח, על צווארו,
וזוויות־פיו תהיינה משוכות לאחור. ראשו
יראה קטן ומתוח, והוא ישמיע יללות
ובכי.

מבט תוקפן
שיניים חשופות
עס אוזניים עומדות ושיער קצר. קוקר־ספאנייל
ירים את אוזניו הנפולות. כלבים
אחרים אינם זוקפים את אוזניהם בשעת
סכנה, כי אם מושכים אותן לאחור. אצל
כלבים ארוכי-שיער קשה יהיה לזהות את
קיפלי העור ואת מבע עיניהם. אבל,
מעל לכל: בעל היודע נפש כלבו, ידע
להבין את תגובותיו בכל המצבים.

האחרים, שנשארו במקרר וכבר הפכו
בשלים מדי כדי לעשות מהם סלט.
מבשלים על אש קטנה עם עצם או
שתיים עד שהירקות מתרככים מאוד.
מועכים למחית, ואם יש גור קטן אפשר
להעביר במערבל.
מוסיפים לדייסה אורז, סולת, קוסקוס,
קוואקר, או אפילו שיירים של אטריות
או פתיתים.
באין עצמות — קובייה של מרק נמס
תתן את הניחוח המגרה ואת תמצית
הבשר. שיירי חלה יוסיפו גוף.
את המעדן אפשר להקפיא ולחלק לארוחות
שונות, כשמדי פעם אפשר להוסיף
לו בשר טחון לא מבושל או אוכל יבש.
כך אפשר למחוק לפחות חלק מסעיף־
הכלב בלחץ הכלכלי.
מה לא לע שות: לא להכניס תפו-
חי־אדמה. לא לתת לעצמות העוף להסתנן
פנימה. ל א לתבל יותר מדי.

אנשי־הרוח של פרס ^ סופדת ושמה שולמית ^
ה כוווו ת הטובות של אדוארד מו רגן פו דסטד
תופעה

סופרי חצר
סופרים, משוררים ויוצרים אחרים בעו־לם־המערבי
עושים כל שביכולתם על-
מנת שאיש לא יזהה אותם עם מיפלגת
שילטון זו או אחרת. במזרח־אירופה נחלקים
היוצרים לשתי קבוצות — סופרי-
חצר ומורדים. שילטון הליכוד הותיר
דור שלם של סופרים ביתמות בת ארבע
שנים, ובני הדור הזה עושים עתה כל
שביכולתם על מנת לחסלה.
גברת, לשעבר שחקנית כושלת, מופקדת
על הפרוייקט הפירסומי של מיפלגת
העבודה :״חוזרים לעבודה — אנשי־רוח,
סופרים ואמנים עם תנועת העבודה״.

מדינה על אדמת ארץ־ישראל, מדינה ש־השילטון
כה בידי יהודים ...מה שמבקשים
לצייר לגו במאבק למען שלמותה
של ארץ־ישראל נהפך לנגד עינינו לתוכנית
להנצחת מצב, אשר יהפוד את הציונות
לא למדינת היהודים, כי אם למדינה
דו־קומתית. כמדינה בזאת יוסיפו הערבים
להשאר ערבים, אבל היהודים ייהפכו
בהדרגה למשהו אחר על שלושים
שנות רמיסת ״חופש היצירה״ ושיעבוד
התרבות בישראל, שברטוב, כאיש המימ־סד
התרבותי הפלמ״חי, היה אחד מגבר־תניה,
הוא מצטדק ואומר :״יש לנו
השכונות ארוכים עם תנועת העבודה.
אבל לעומת כל מה שמתרחש עכשיו —
ואשר הזכרתי רק כרמז — מוארים אפילו
הכתמים בזוהר־נגוהות הפוליטרוק בדימוס
ממשיך ומגלה :״היום אנחנו
יודעים היטב מה שבתון־־תובנו ידענו
גם קודם — כאיזה קרקע צמחה הספרות
העברית, מי היו פרנפיוז, מי היו צר־בניה,
מי היו — גם זה — בני הפלוגתה

מקור
עדנה הרוחות האופנתיות המנשבות מתרבות
המערב ופורעות את השיער של כמה
מחברות ישראליות משוללות כישרון,

כאידה צורית-מגד ושולמית הר־

חנוך ברטוב
״יש לנו חשבונות
מנהלת הפרוייקט הפירסומי היא כ מי
פריישטדגי (סוזין) ,ששיגרה הזמנות
לאנשי־רוח רבים לפגישה עם יצחק
בן־אהרון :״עם סיום המיפגש. ייערף
דיון קצר בנושא היערכות ציבור האב־נים,
הסופרים והמשוררים לקראת תחי לתה
של מערכת הבחירות.״ פנייתה של
פריישטדט־סוזין נעשתה בלא בושה, אחרי
שפורסם מאמרו המגנה של המשורר
נתן זך, שקרא לסופרי ולמשוררי ישראל
להבין, כי תמיכה במפלגה עלולה
לפגום בערך הספרות הישראלית בעיני
הציבור.
כמו בכל פרוספקט פירסומי, מפרסמת
הגב׳ פריישטדט־סוזין את השמות שכבר
התגייסו: אוריאל אופק, אהרון אש

יעקב כסר, חנוך ברטוב, אה רון
מגד, יגאל מוסינזון, שימשון
מלצר, אנדה אמיד־פינקרפלד,
הד ״ר אמיל פויירשטיין (מבקר התיאטרון
של הצופה) ,הד׳זר מנחם
פרי, דן צלקה ואשר רייך, ועוד
כחצי תריסר אנשים מהפריפריה הספרותית.
מסתבר
שלגוף זה של סופרי־חצר
יש גם אידיאולוגיה. האידיאולוגיה מתפרסמת
בתדפיס סטנסיל של איש מעריב,
חנוך ברטוב, שבו דברים אותם נשא
בבית ארלוזורוב בתל־אביב, ב־ 16 בדצמבר
.1980 טען ברטוב :״הציונות, לפי
מושגי שלי, אינה מסתיימת בכינונה של

אכן, אין בכוחן לשפר את יצירותיהן
של הגברות הנ״ל. וזאת למרות אבקת
״שיחרור האשה״ שהן זורות על עבודותיהן,
ושאר מרכיבי ומקדיחי התבשיל
הספרותי הנשי למינהו.
הפתעה נעימה של עדנה ספרותית טמונה
בקובץ הסיפורים קדחת, מאת שו למית
לפיד 5י. עיקר ההפתעה מצוי
באי קיומו של פער בין כוונותיה של
הגב, לפיד כמחברת, לבין התוצרת הספרותית.
מחברת חמסין אינה מנפנפת בחזייתה
או בחזיות הגיבורות שלה, אינה
מתחפשת לקפקא, אינה מסתירה את
גילה. היא מציגה עולם רב־אמינות, שעובר
בסיפוריה בטבעיות רבה.
הרקע הנופי של עולמה הוא עיר הבטון
והחול תל־אביב. בנוף הימתיכוני המובהק,
המאפיין את כל סיפוריה, פורשת
לפיד סיפורים רבי־דמיון, בצד סיפורים
שהריאליזם טבוע בהם. כבר בסיפור
הראשון ובכוח הדיבור מדמיינת המחברת
״ספינת תה״ שנועדה להיות מכשיר־תיק־שורתי
בין שתי הדמויות המרכזיות, ליבי
ורודי. סיפור מוזר זה מסתיים, כמו היה
אליגוריה לאלימות שפשתה בחברה הישראלית,
בשריפת ״ספינת התה״ .עולם של
אלימות שבו שוזרת לפיד פיסה של
עדנה.
ידי סינוואני מאפיין מחזור של סיפורים
בקובץ זה, טבול בריאליזם תל*
אביבי, שעשוי לעורר קינאה אצל סופרים
תל־אביביים רבים, החסרים את האוזן
הרגישה של לפיד לקולותיה של העיר
הזאת .״הקול קול יעקוב והידיים ידי
עשו״ הוא הנושא של הסיפור, שבמהלכו
מאמצת טובה גולדמן, פקידה במחלקת-
המים שיצאה לגימלאות ביחד עם בעלה,
את זיווה סינוואני .״הגולדמנים מנעל-
נים את לימודיה בכית־ספר לפקידות,״
עד שב״ליל שבת אחד פגשה את מושי
* שולמית לפיד — קדחת ; הוצאת
יחדיו, בשיתוף אגודת הסופרים; 132
טמודים (כריכה רכה).

על הברזלים של אחד ממועדוני־הריקו־דים.
כאותו שבוע חגג את שיחרורו מה צבא.
דק גיזרה היה וגבה־קומה סיפור
העוסק בכפיות טובה, בכוונות טובות,
ובסיום שאחרי הנישואין, כאשר זיווה
מציעה למושי לאמץ מישהי, כפי שה־גולדמנים
אימצו אותה. מושי משיב לה :
״אם תחזירי את החוב שלד לגולדמנים
ימחקו את הנקודה הטובה שרשמו לזכו תם...״
אבל זיווה חפצה ב״נקודה טובה
כשמיים״.
מזכרות הוא סיפור על שיקום מישפ־חות
הרוסות אחרי מוות. מישפחית של
מבוגרים, שאחד מבני הזוג בהן נפטר
והילדים עזבו כבר את הבית. בלשונה
של לפיד :״זמן־מה עוד הם שתיים עם
כני זוגם המתים, אך לבסוף נותת בגפם,
יענקל ומרים כלבד כעבור זמן הם
נישאים בשנית. בתו של הגבר מתמודדת
עם האשד, החדשה של אביה, ואף פולטת
דברים כמו :״איטה זו הורגת אותך ! ״
סיפור פרוע ומעולה הוא היבם, בו
נבחנים ניושאי האח המבוגר בעיני האח
הצעיר. האח המבוגר נושא לאשה נערה
בת עדה מזרחית, שאינה תואמת את
האווירה ר,״פולנית״ של הבית. והפולניות
אכן מביאה לפירוק חד־צדדי של נישו אים
אלה :״שריתי יצאה מהבית, ואחד-
בד שמענו בי עוד כאותו לילה חזרה.
לבית הוריה. תולי ניסה להחזירה אליו
ולא הצליח ובאחד מימי החופש־הגדול
פוגש האח הצעיר — המספר —
את אשת אחיו :״כעוד יומיים נגמר
החופש הגתל, מה? מה עשית כחופיט
הגדול? — דיקלמה שריתי — התחתנתי,
נפרדתי וכאשר המספר מבקש ממנה
שתלמדו לתקוע גרפצים, כפי שעשתה
מול הוריו, אומרת שריתי :״כשתהיה

שולמית לפיד
״גרפצ׳יס מול, פולניות׳ ״
מבוגר תעשה גם אתח דברים לא יפים
ותתכיייט בעצמד וככל זאת תעשה אותם,
כי זאת תהיה הדרד שלך, העלובה, להתמודד
עם עוול או כאב והמספר מתג רה
כפה היה לי טעם של לחם טרי
ורציתי כל בך ללטף את העוד הזזדם•
החם הזה ואחר כך הוא מהרהר:
״אם תולי באמת ימות מצער, אני אתחתן

הסיפור פוקסטרוט אחרון מספר בהרחבה
ספרותית בדיחה של דור הבריגדה,
שיצא להילחם בנאצים והותיר את נשו
..סקופי

תיו למשתמטים למיניהם. זה< סיפור שע לילתו
כמו מתרחשת בין קרשיו האבו דים
של המוסד התרבותי שנעלם מאז —
תיבת נוח ; מוסד הנראה בעיני אחת
.מבנות הדור הצעיר כך :״רכות שמעה
מפי אמה על התקופה המהוללת, בה
השיטה את תיבת •נוח בעזרת חברותיה
מבית־הפפר לכנות׳ אד עתה שהן כאן,
הן נראות לה ככנופיית מכשפות סיפור
המוליך לסוף עצוב של דון־ג׳ואן מזדקן :
״גידעון מביט בה רגע. עיניו מפעפעות
מפניה של חבורת הישישות המקיפות אותו.
הן מביטות בו בשקיקה, מצפות ל משהו.
תובענותן מטרידה אותו ועיניו
נמלטות אל פניה המוכרות של אלישבע
הטמונות בחיקו. ניכר בו כי אינו מזהה
אף אחת מהנשים שמסביבו.״
נר הלילה הוא סיפור של רוחות רפאים,
של אנטי־נוסטאלגיה, סיפור של בני תל-
אביב המתבגרים, השבים אל העבר באופן
בלתי־שיגרתי. הסיפור בדיחה גרועה הוא
אחד הסיפורים המבדחים ביותר שראו
אור בעשור האחרון בעברית. סיפור שמלגלג
על גזע הדוקטורים לספרות עברית
(״וחוץ מזה, מי מלכת יחקור את יצי רותיו
של ראשקעס?״) ועל גזע הגברות,,
הרושמות סטנוגרמות בהרצאות ספרות.
ומפרסמות אותן אחר־כך במוספי הספרות
של הצהרונים (״אני בת שלושים, ויש
לי ילדה כת שמונה״) .סיפורה של שולמית
לפיד מפגיש שניים כאלה, ומוליך
את חוקר העברית עד לכך ש״ידיו הפתעת
לתוף כקעותיה ורכסיה עד שהוא
מגורש מביתה. ובמיפגש מאוחר יותר :
,״זונה ספרותית׳ קילל אותה כלכו ,׳טשכ־שבת
בישבנים שלה כשביל לגרות את.
הגברים ולהשליך אותם. אני עוד אראה

הסיפור האחרון בקובץ — קדחת —
הוא סיפור של מרחבים והתפוררות.
סיפור של אהבת שני צעירים :״כשסיימו
את שרותם הצבאי הלד עמה העירה. היתה
זאת היא ששכרה לו את החדר והיא
שרשמה אותו לחוג לגיאוגרפיה סיפור
של צעירים עם אופנועים. הוא נוטש
אותה, בשל זימון שקיבל למחלקת הסרטן,
והיא מחפשת אותו במרחבים :״מדי שכת
עלתה המוטל על האופנוע שלה ויצאה
לחפש את ישי עד שהיא מוצאת אותו.
״אחרי ששה־עשר שבועות מצאה אותו.
מתחת לתומר, דרומית לדיר־אל־בלח...״
ובדרכה היא נאנסת, ועולמה מסתסכסך
לחלוטין .״בדיד חזרה התקלקל האופנוע
ושני בריונים נטפלו אליה, אנפוה, היכוה
ודדטאירוה על הכביש נטולת הכרה. חודשים
אחדים אחרי שהחליטה יצאה אל
הכביש בעצמה. לשווא ניסו להחזירה
הכיתה. היא אינה קטינה ומעולם לא
נתפסה בשידול שולמית לפיד מביאה
כאן סיפור של דעיכה, סיפור של השוליים•
ולקראת סיומו :״תגידו לחמוטל
שמצאו את ישי ...בפרדם ליד אל־עריש.
ההלוויה מחר בשתיים...״
סיפוריה של לפיד קצרים, פשוטים וחס כוניים•
סיפורים של אמינות מפתיעה,
דמויות תלת־מימדיות, יכולת תיאור רגי-
שה ולשון הנעה בין עדנה לבין כאב.

תרנום
ליליה אדוארד מורגן פורסטר, קלסיקן
בסיגנון כתיבתו ופורק-עול מוסרי ומיני
בחייו 1970—1879 לא זכה לתרגומים;

רבים לעברית (מסע להודו ואספקטים של
הרומן) .פורסטר, שרק לפני כשנתיים פורסמה
אודותיו ביוגרפיה נרחבת של פיני
פרכגקס, היה בבחינת נעלם. מתוך ה ביוגרפיה
הנרחבת מתברר כי עד גיל
30 לא ידע כיצד מקיימים מגע מיני
עם אשה, היה הומו־סכסואל פעיל מגיל
צעיר וקורבן של אהבת אם. ב־ 1917 היתה
לו פרשת־אהבים עם צעיר מצרי. ב־1943
קיבל, כמתנת חג־המולד, שחקן תיאטרון
אמריקאי צעיר מסופר הומדסכסואל אחר,
כריסטופר אישרווד (בחזרה מברלין).
בגיל מבוגר יותר ניהל פרשת אהבים
עם השוטר רוכרט כקיננהם. את
סיפרו האחד על אהבת־גברים, מוריס,
סירסמו רק אחרי מותו.
באחרונה ראה אור בתרגום לעברית
ספרו כוונות טובות * ,שהוא בבחינת
ניסיון לפעור פירצה קטנה בעולם השמרנות
הבריטי של ,1905 השנה שבה
פורסם הספר לראשונה תחת הכותרת
המקום בו מלאכים יראים לפסוע. זה
סיפור על שלהי התקופה הוויקטוריאנית,

מדמעות. אשר לליליה, מישהו אמר לה,
,זה כן יפהפה!׳ אכל היא מתח בלדתה
אותו ואז הגיעו קרוביה מאנגליה
לאיטליה, כדי להציל את התינוק מידי
אביו, הלא־הולם לדעתם.
העימות בין ג׳ינו לבין בני מישפחתה
של ליליה המתה הוא עימות בין תרבויות
והשקפות־עולם. בעימות זה בלתי ניתן
למצות את כוחה האמיתי של הלשון
האנגלית, או, כמאמר פורסטר :״איטל קית
היא מדיום גועע להתנשאות. המילים
הפטרוניות יצאו חינניות וכנות העי מות
מסתיים בגניבת התינוק, הנופל מה־כירכרה
ומת :״הצרור התגלגל מן הדרד
אל היער, למרחק קטן, ונפל על פי תלם
גדול. כה זעיר היה, שאילו נפל לאורכו
היה נעלם. ,והוא לא היה מוצא אותו.״
כוונות טובות הוא ספר מאוד אנגלי,
המייצג את פורסטר ואת שאר בני דורו,
בני קבוצת בלומבסברי כלייטון פטריי־

צ׳י, וירג׳יניה וודף, ג׳ון מיינארד
קיינס ואחרים. פורסטר מציג בספרו את

1תולדות

עת־מול
שלמה שבא הוא ״משוגע״ לתולדות
ארץ־ישראל. רוב יצירותיו עד כה נוגעות
בדמויות מתוך הגלריה המיוחדת, שהפכה
את הארץ הזאת מאין ליש. בין ספריו
נמנים שבט הנועזים, שהוא סיפור השומר״
ומייסדיו, והצייד, על יהושוע חג־

קיו•

זה יותר משש שנים מתמסר שבא
למיבצע מרתק של עיתון לתולדות ארץ-
ישראל ועם־ישראל בשם עת־ מול * ,המד
צא-לאור באמצעות אוניברסיטת תל-אביב
ומישרד־החינוך. עת־מול מביא תיעוד של
פרקים נבחרים מתולדות הארץ, בסיגנון
של מעין רפורטג׳ות עם צילומים נדירים.
השער של חוברת 33 מוקדש למקווה
ישראל בת , 110 עם תצלום משנת 1892

שלמה שכא
״מטורף יוצא־דופן

עברי בירושלים את אליעזר כן־יהודה.
כ. קרסל מביא את סיפורו של אדולף
כרמיה, מי שהיה השר היהודי הראשון
במדינה אירופית כלשהי. אברהם חיים
מביא מעט מדיוקנו של אחד האנשים
השנויים ביותר במחלוקת בתולדות הארץ,
״הפשה הקטן״ ,הוא אלבדט ענתכי.
בשער חוברת 34 מתפרסם תצלום עם
הכותרת ימים ראשונים בראשון־לציון,
כתבת השער היא של הפרום׳ נורית
גוכרין, על נחמה פוחצ׳בסקי ,״הסופרת
האריצישראלית הראשונה״ ,מחברת
ביהודה החדשה. רם גופנא מביא את
סיפור הישוב המצרי הראשון בארץ, שעלול
לעורר תביעות היסטוריות של המצ רים
על הנגב. הרשימה נושאת את הכותרת
תחנת דרכים מצרית בנגב. אכנר
פרץ יוצא בעקבות מישפחה אחת בספרד,
בסאלוניקי ובאכץ־ישראל. שולמית
לסקוב מפרסמת את סיפור ״הכנסיה״
בזכרון יעקב — ניסיונו של מנחם או־סישקין
להקים מיסגרת יהודית נבחרת
בארץ־ישראל בשנת .1903

א.מ. פורסטר
״פארודיה על מערכת יחסים בין המינים...״
הנפתח ב״בולם באו לתחנת צ׳ארינג קרום
ללוות את ליליה ליליה, אלמנה, לא
אהובה על מישפחת בעלה המנוח :״חלפו
במעט עשר שנים נדום שבו התאהב
צ׳ארלם בליליה תיכולד בגלל מפיה, וכל
אותו זמן לא ידעה מרת הרימון רגע
אחד של מנוחה ואחרי מות בעלה :
״מרת הריטון ניצלה את ההזדמנות על
חובות האלמנות והאמהות..״ מהם נמלטה
ליליה לאיטליה שטופת השמש, ושם
התארשה ,״לצורר נישואין״ ,עם זרג
איטלקי ששם עיניו במעט ממונה.
כאשר קרוב של ליליה מציע לבחיר
ליבה האיטלקי 1000 לי״ש, מטלטלו האיטלקי
הצעיר בשתי כתפיו ואומר :״אנחנו
בכר נשואים — נשואים — נשואים מהרגע
שבו נודע לי שתבוא. לא היה •זמן
להודיע לד״״
כוונות טובות הוא ספר של דמויות
קטנות המייצרות אשליה של מאבק סמוי
בין תרבויות — בין הימתיכוניות של
^ האיטלקים לבין הקרירות של הבורגנות
האנגלית. פורסטר מתאר את שיא מועקת
הנפש בצימצום לשוני, שעשוי לעורר
קינאת סופרים רבה :״לא היה רגע אחד
מם ויים, שבו תפסה ליליה כי נישואיה
הם כישלון ; אכל כמהלד הקיץ והסתיו
נעשתה אומללה בל כמה שהיתה מסוגלת
לכד מטיכעה בעוד בני ארצה שהגיעו
לאיטליה ״חשבו אותה למורדת במים־
כמות ואת ג׳ינו לנער מקסים יחסי
בני הזוג התפוררו בהדרגה, עד ש״לבסוף
נעשה בתר לליליה כי ג׳ינו נשא אותה
כעד בצע בסו והיא התעברה, שכן
״תשוקתו האחת והיחידה היתה להיעשות
אב לגבר כמותו ובעודה מתקשה ב לידה
״הוא שבב מחוץ לחדר, כשראשו
נצמד אל הדלת, בשי בלב. כאשר יצאו
לספר לו את הבשורה המשמחת, מצאוהו
שרוי כחצי־הכרה, ופניו הר רטובים
א.מ. פורסטר — כוונות טובות;
מאיר ויזלטיר; הוצאת כתר; 150 עמודים
(כריכה רכה).

שפתו המיוחדת, פילוסופיה הומאנית מוגבלת
וסאטירה חברתית בעלת עוצמה
משתנה. ממרחק של 75 שנה מאז כתיבתו
נראה הסיפור כפארודיה על מערכת
היחסים של שני המינים, מעין צוואה
ספרותית מינית, שלא הובנה כהלכה עם
פירסומה הראשון. מאיר ויזלטיר מעניק
מימד של ספרותיות עברית לתרגום.

בחטף

של המורים והעובדים. את סיפורו של
בית־הספר החקלאי הראשון מביא גידעון
כץ. שלמה הרמתי מביא את סיפורו
של ניסים בכר, מי שהקדים בדיבור
* עת־מול, בעריכת שלמה שבא; חוברות
,35 ,34 ,33 הוצאת אוניברסיטת תל־אביב
ומישרד־החינוך.

לסיכום: עת־מול, בניגוד לכתבי־עת
אחרים המופקים בסיוע מישרד־החינוך-
והתרבות, הוא בבחינת נכס תרבותי רא שוני
במעלה. המתפרסם בו מביא את
הסיפור האמיתי של ארץ־ישראל במאה
השנים של ההתנחלות היהודית. במתכונת
של כתבות קצרות, ממצות, ובלשון עברית
של שנות השמונים .,השכיל שלמה שבא-
להפוך כתב־עת זה לנכס. כדאי לאסוף
את החוברות, ואפילו לכרוך אותן, בשל
החומר המיוחד שבהן, שחלקו לא מצוי
במקומות אחרים.

גי ס ת חי״כ טו ר־ מלכא * ״הערומים נהמתים״ ה שי כחה

ו הזכויו ת * הקור ס של י ע קו בי * דוי ד א בי רן ו״ראש־ המערך
#ו • ידיעה שפורסמה במדור זה לפני שבועיים סיפרה :
״תעלומה בת שנים רבות היא סוד הקירבה היתרה שבין שר־המישסטים
לשעבר, שמואל תמיר, לבין מישפחת אורי צכי
ג רינ כ רג (אצ״ג) .השרי לשעבר הוא הממונה על נכסי־הרוח
של המשורר. מסתבר כי רעיית אצ״ג ומי שהיתה קודם לכן
רעייתו של מבקר הספרות המעולה מרדכי שליו, הגב׳ עליזה
טור־מלכא, היא לא פחות ולא יותר מאשר אחותו של שמואל
תמיר. למשמע קשר מישפחתי זה הגיב סופר חיפאי ואמר:
״צריך לקרוא לתמיר מהיום בשם חבר־הכנסת טור־מלכא׳.״
במיסגרת ״ביקורת העיתונות״ שלו, ניסה איש־הטלוויזיה מאיר
שליו לבדוק ידיעה זו, בעיקר בשל הקשר המישפחתי שהרי
אביו, המשורר יצחק *טליו, הוא אחיו של המבקר מרדכי שליו.
הבדיקה העלתה, שהגב׳ טור־מלכא היא אחותה של רות, רעייתו
בשלהי שנות הארבעים פירסמה ספרית פועלים
של תמיר.
את סיפרו של נורמן מילר הערומים והמתים. באחרונה הח ליטו
ראשי ההוצאה הזו לפרסם מהדורה מתוקנת של הספר,
ואף מכרוה למועדון הספר של מיל״ת. אלא שפנייה דחופה
של הוצאת הספרים זמורה ביתן מוח (זב״מ) הבהירה, כי
זכויות ספרית פועלים בעברית פגו, וכי זב״מ היא שתפרסם
מהדורה משלה של הערומים והמתים ס • גירסה חדשנית
ברוח התקופה לשורתו של חיים נחמן כיאליק ״לא זכיתי
באור מן ההפקר הביאה חנה סוקולוב, רעייתו של המשורר
יהודה עמיחי :״לא זכיתי באור מן ההפקר, אלא לקחתי
שוחד בכתבה מאת יוסף שכיט על ח״כ גד יעקוכי,
סיפר המרואיין על השתתפותו בסמינר בינלאומי שקיימה
אוניברסיטת הארוורד ל״מנהיגים פוטנציאליים״ ,בניהולו של

הנרי קיסינג׳ר. מה שיעקובי שבח לציין הוא, בי סמינר
זה נערך במימונו של הסי־איי־אי, כפי שגילה לפני כמה שנים
ניו־יורק רוויו אוף בוקס, במיסגרת כתבה שבחנה את קשריו
של קיסינג׳ר עם הסי־איי־אי בימים שקדמו לכהונתו כשר־קריאת
תגר על מנהיג מפלגתו השמיע המשורר, החוץ הקולנוען והמרצה הבכיר באוניברסיטות תל־אביב ובאר־שבע,
דויד אבידן, ברשימה תחת הכותרת ״דרושה מפלגה עם ראש״,
אותה *•רסם במיגוון, בתגובה למאמריהם של אכא אכן
וא.כ. יהושוע. ציין אבידן :״הערובה הדרושה היא ההיתקלות
בין הגוף המפלגתי לבין הראש — בין המפלגה והמערך
לבין האינטלקטואלים. הסיסמה שטבעתי פעם, אינטלקטואלים
לשילטון׳ — נכונה היום, בישראל ובמזרח התיכון כולו ו •
מירמה ספרותית ביצע העיתונאי דינו צרור, שפירסם בכתב-
העת פרוזה את סיפורו של הסטיריקאן קובי ניט, להרוג את
הדרקון. צרור שינה אח כותרתו הדרקונית של ניב ל״עוד אגדה״
ושינה באופן קיצוני את משמעות הסיפור. במיכתב של ניב
לצרור נכתב בין השאר :״אינני יודע מדוע עשית זאת, אם
מתוך טימטום גרידא, אם מתוך נסיון להתאים את השם ואת
הסיפור לתיזת המצוקה, החנטרישית, שפיתחת לעצמך במאמר-
המערכת, ואם מתוך הדחף הבלתי ניתן לשליטה של עבד־כי-
ימלוך (לגליון אחד) ,להראות מה, רב כוחו בשינוי שמות. אך
מניין שאבת את תישלובת החוצפה, הקטנוניות והטימטום, חתיכת
אפס אפסיים שכמוך, שאתה מעז בכלל לשנות שם של סיפור
שמישהו כתב?״ בדברי תגובה של עורך פרוזה, יוסי קריים,
הובהר כי בעתיד לא יאפשרו עוד למר צרור לבצע מעשים
שכאלה, שהם בבחינת פגיעה בזכויות המחבר

וה היה 091113 חו ה שהיה
כגיליון ״העולם הזה״ שראה אוד דשכוע לפני 25 שנה
בדיור! ,פורסם ״ראיון מיוחד״ עם הד״ר ישראל אלדד, לשעכר
איש לח״י, מייסד ״סולם״ ו״חזית הנועד הלאומי״ .הראיון נשא
את הכותרת ״מלכות ישראל על גדות היאור והפרת״ .צוות
חוקרי השבועון כדר! ״כיצד חילקן את רכוש העם כמטה״,
כמיסגרת הסידרה ״האם המישטדה מושחתת?״ מישאל־בזק של
כתבי השכועון התמר!ד כנושא :״ראם לדעתך מגיע שכר גדול
יותר לאנשים בעלי השכלה העוסקים כתפקיד אחראי?״ כתכו
המשוטט של השבועון באירופה, עמוס קינן, פירסם מחזה כלי

אזוחיס מדרגה שניה

דיך י/אדאל

וזג 13 הי0
מערכה מפרי עטו, תחת הכותרת ״זה האיש״ ,שהוצג בתי אטרון
״לה פונטיין דה קאטר סייזון״ בצרפת.
כשער הגיליון: יאיר (אברהם שטרן) ,מפקד ומייסד הלח״י
(לוחמי חרות ישראל).

* גבר דוגר על ביצים

עבד־אדנאצר הופך לבן־גוריון * נציגי העם כשחקנים

העם
הפ ע ר השני
״מאורע גדול נתרחש בישראל בשבת זו,
שהאפיל אף על הידיעה בדבר ארבעים
האיליושינים שהגיעו לרשותם של אויבינו.
מאבק איתנים נתקיים השבת בשדה־הכדורגל.
נבחרת הכדורגל של ישראל הופיעה
על המיגרש ועימה ארבעה חודשים
של הכנה. הקהל צפה במישחק במתינות
נסערת לא היו אלה דבריו של כתב־ספורט
נלהב, אלא של מנהיג. ישראל
גלילי, לשעבר ממנהיגי ההגנה וסגן שר־הביטחון,
אמר את דבריו בלעג מר. כי
בניגוד למאבק הספורטאי לא הקדיש אדם
בישראל מאמץ רציני כדי להתכונן למאבק
שני: המאבק נגד האיליושיניס עצמם,
מפציצי הסילון הסובייטים, אשר שום
נשק ישראלי קיים לא יהיה מסוגל למנוע
בעדם להחריב את ערי ישראל.
הירד,ר גלילי על הפער שהיה קיים
בחודשים האחרונים בין דיבורים ומעשים :
״הפער בין דיבור למעשה נסתם, שכן
חדלו כבר לדבר

מוות מול יה ה מו של
חברי־הכנסת הופיעו מגולחים למשעי,
מפורקים היטב, לבושים הדר. אותו יום
הם לא היו רק נציגי העם, אלא גם
שחקנים. זרקורי הטלוויזיה חיממו את
האולם, הצלמים הנציחו כל מילה למען
40 מיליון הצופים הקבועים של תוכנית
הטלוויזיה של השדרן האמריקאי הנודע,
אדווארד (״אד״) מורו.
על כן גם לא היו בכנסת שום קריאות־ביניים,
כאשר סיים ראש־הממשלה דויד
בן־גוריון את תשובתו לשאילתא בקשר
לערבי בשם מחמוד חוסיין עלי מכפר סב־נין,
שפקיד המימשל הצבאי פצע את
פניו בברזל מלובן. קבע בן־גוריון בקול
פסקני :״שום איש לא ניכווה בסב־נין
...מר מחמוד חוסיין עלי ...הודיע בכתב
שהוא מגנה (את) הבדותה בדבר
הכווייה
״הוא הדליל, פרימוס״ .יוסוף כמיס,
ח״כ מפ״ם הערבי, גבר מגושם ומשופם,
התאפק בקושי מלקפוץ ממקומו, כי בכיסו
היתה הצהרה בשבועה, חתומה בטביעת-
אצבעו של מחמוד. הלה נשבע. שבוע
לפני כן :״בתחילת חודש אוקטובר ,1950
הואשמתי על־ידי השילטונות בנסיעה ללבנון
ללא רשיון. הכחשתי את האשמה.

..מי נפל לתוך הפער ד
כיצד
התעשרו

י׳ ציור של צייר המערכת, ליווה
את מאמרו של העורך, שנשא
את הבוחרת הזו ודן בשאלות חברתיות, תוך שימוש בחילה החדשה :״פער״.

״כעבור כמה ימים נקראתי עם עוד
כמה אנשים למישרד המושל הצבאי בסב־נין.
שם דרש הסמל אברהם מאיתנו כי
נודה באשמה, אולם סירבנו. הוא החל
צועק ומגדף וממטיר על כל אחד מאיתנו
מכות בצורה אכזרית. כהמשכנו בהב־חשותינו,
הדליק פרימוס והניח עליו שי-
פודי־ברזל, עד שהפכו אדומים מרוב חום.
ואז החל מאיים עלינו בברזל המלובן,
אולם סירבנו להודות באשמה מבויימת. אז
נטל אחד השיפודים והניחו על אפי. התעלפתי
ונלקחתי לנצרת, שם נבדקתי על־ידי
הרופא ג׳בראן עטאללה ביום . 16.10.50
הוא נתן לי את התעודה המצורפת בזה,
והורה להכניסני לבית־החולים.״
תעודת־הרופא קבעה כי מחמוד סבל
משמונה פצעים שונים, ביניהם כוויה
״בגשר האף״.
על איזו הכחשה הסתמך בן־גוריון?
טען כמיס :״פקיד במדים הזמין את
מחמוד לפגישה ודרש ממנו לחתום שקיבל
את ההזמנה. מחמוד אינו יודע קרוא
וכתוב. הוא שם את־ טביעת אצבעו על
המיסמך. היה זה טופס של הכחשה. זאת
היתה רמאות.״
הרופא איחר. אותו מזל היה לבן־
גוריון גם בתשובתו לשאילתא השנייה,
על מותם של כמה ילדים במשולש, כתוצאה
מסירוב המימשל לתת להוריהם את
הרשיון הדרוש להעבירם לבית־חולים. גם
כאן היה בידי בן־גוריון מיסמו רשמי:
הכחשת ההורים. כמיס הוציא מכיסו
את מיכתבם של שני האבות השכולים. היו
אלה מיסמכים מזעזעים, כתובים על ניירות
תלושים ממחברת, בכתב־ידם של הפלאחים.
כתב האב האחד :״בשנת ,1955
בכפר ערה ...נפטר הילד עדאל עבד אל־לטיף
מערערה, והוא בן שש שנים, לאחר
שהתגברה עליו מחלתו. לפני זה היה
מתייצב כל יום, זמן מה, במישרד המושל
הצבאי, לבקש היתר נסיעה, וכל פעם היו
מסרבים לתת לו את האישור. אחר־כך נפטר
הילד בביתו, בשובו ממישרד המושל
הצבאי עם אמו ואביו. באותו יום הופיע
דופא שנשלח על־ידי המושל הצבאי לביתו
של הילד, ואיתו נשלח גם רשיון(ליציאה)
לשישה חודשים, אך הילד מת עם
בוא הרופא.״
אמינה ב ת שנה. סיפורו של עבד-
אל־רחמן, האב השני, היה דומה :״בשנת
1951 או 1952 פניתי אישית לעוזר המושל
הצבאי ושמו בנימין העיראקי. אתי
היתד. גם אשתי. ביקשנו היתר נסיעה
לחדרה, כדי לקחת את בתנו החולה אמינה,
בת השנה, לרופא. למרות שבתי היתה
במצב מסוכן, לא קיבלתי היתר, והפקיד
הנ״ל גירש אותנו ממישרד המושל, וכך,
מול בית המושל, באותו הזמן, מתה
הבת שלנו.״
גם מיכתבים אלה נכתבו אחרי שהאנשים
עצמם חתמו על הכחשות רשמיות. כיצד
הוחתמו? כמיס משך. בכתפיו הרחבות
ואמר :״כששמים לך אקדח על החזה,
לא תכחיש?״

אביו שלאפ רו ח
עבד אל־רסול בורד,אם ר,לך לתומו ב־סימטאות
הכפר בורמה. הוא בא במיוחד
מקאהיר כדי לראות את הכפר המפורסם

״העולם הזה״
תאריך 9.2.1956 :
בכל מצריים כספק ביצים ועופות. כסטודנט
לכלכלה ידע בורהאם כי בשנה האחרונה
שיווקו איכרי בורמה שגי מיליון
תרנגולות ושישה מיליון ביצים.
לפתע נחרד מהרהוריו: בלא משים התנגש
עם אשד, מקומית, שנשאה על ראשה
סל ביצים, הסל נפל והביצים הפכו חביתה
ענקית. בורהאם התנצל, והציע תש לום.
אולם כאן התעוררה בעיה: האשד,
לא ידעה כמה ביצים היו בסל ,״אבל
אני יכולה להגיד לך איך לעשות חשבון.״
הסבירה: אילו הניחה את כל הביצים
בזוגות, היתה נשארת לה ביצה אחת
ביד. אילו הניחה אותן בשורות של
ארבע, היתה נשארת לה ביצה אחת ביד.
ביצה אחת היתה נשארת גם אילו הניחה
את מיטען הסל בשורות של חמש או שש
ביצים. רק אילו הניחה את הביצים בשורות
של שבע, לא היתד, נשארת לה אף
ביצה ביד. כמה ביצים היו לה?*.
מלאכה עדינה. לסטודנט האומלל לא
היה הכסף הדרוש .״אני מוכן לשלם עבור
הנזק בעבודה,״ הציע לבסוף. היתד, זאת
טעות מרה. אנשי הכפר שהתאספו קבעו
כי עליו לעבוד שש שעות, והובילוהו ל־מיבנה
מקומר ונמוך .״התפשט!״ ציוו
עליו.
הצעיר נבהל .״אין לך מה לחשוש,״
הרגיעו אותו האיכרים .״אתה תשכב כאן
במנוחה ואיש לא יפריע לך.״ לבסוף
הבין הסטודנט מה רצו ממנו. בכוך היו
מונחות כמה אלפים מן הביצים המפורסמות
של הכפר. מאחר שהאיכרים לא
שמעו מימיהם על מדגרות חשמליות וכיוון
שהדגרה טבעית של מיליוני ביצים היתה
דורשת רבבות תרנגולות, הנהיגו בכפר
שיטה חסכונית משלהם: דגירה של בני-
אדם.
מדוע, שאל בורהאם הנדהם, ישכיבו
דווקא אותו על הביצים? ״המהפכה אשמה,״
הסבירו זקני הכפר .״מהיום שקבלנו
רדיו, מסרבים הצעירים שלנו
לשכב כמו תרנגולות.״
לסטודנט לא היתד, ברירה אלא לדגור.
בשובו לקאהיר, נשא עימו מתנה: תריסר
אפרוחים שיצאו לאור העולם הודות
לחום גופו .״בני המאומצים !״ הסביר
בגאווה לידידיו.

אנשים
#בשעה 11 בלילה חיכתה למבקרי
מסיבת יום־ההולדת של הכנסת הפתעה
בלתי־נעימה: נעימת התיקווה שימשה
ליושב-ראש הכנסת יוסף! שפרינצק
כאמצעי לרמוז למשתתפים שעליהם להסתלק
לבתיהם.

׳ £תוושב אחת המעברות בשם אב רהם
עכד־אר־נאצר הגיש
לשנות את שמו לאברהם כן־גוריון,

בקשה

• 1היומון דבר כתב, בלי שום קשר
לשום דבר, את הדבר הבא :״נוכח הגל
העכור של הסתה והחשדה, טוב כי נזכור,
כי אחד הדברים המופלאים שמדינתנו
הצעירה התברכה בהם, זוהי מישטרה
הוגנת, יעילה ונקיית כפיים.״
• שר־האוצר לוי אשכול, בתגובה
לאיום השביתה של האינטליגנציה :״אני
מוכן לקחת שלושה מיליון ל״י הדרושים
לתשלום הפרשי השכר ולהציתם לנגד
עיניהם — ובלבד שלא לשלם. כאן לא
שאלת הכסף, אלא שאלת העיקרון.״
* מיספר הביצים השבורות הוא .301

113011 צבע ת ב או 1ג -ה

סילורה מציגה ץ ות המלה האחרונה ב־־ססר הקטן
507.חסכון בצריכת ץ ונרגיה בטלויזיה צבעונית
חברת סילור ה גאה להציג את הפ טנ ט הבינל או מי
טלויזיה צבעונית חדישה ב על ת מסך ״20
541.0ק1
הצורכת 38 40 ואט בלבד! (פחות ממחצית צריכת
ה אנרגי ה של טלויזיה ממוצעת).

חסכון

צריכת האנרגיה הנמוכה תינה בעלת חשיבות לאומית,
ובמקביל היא מאפשרת לך להנות מחסכון כספי ניכר.

מניעת תקלות

הטלויזיה בנויה לפי הטכנולוגיה החדישה
ביותר ומכילה כמחצית החלקים המצויים בטלויזיה קונבנציונלית.
התוצאה: ירידה דומה בשעור התקלות האפשריות.

1ו 0צירי לע 1ל רחוק סילורה 105״ 20 מאפשרת

להוסיף בשלב מאוחר יותר, ללא שינויים במכשיר, שלט רחוק.

ע 1ר 1ת סילורה 105״( 20 רוחב 60ם״מ בלבד) כמו אחיותיה
הגדולות עם מסכי ״ 2 2ו״ 26 נהנית מהשרות המעולה, מהאחריות
ומהמוניטין של מפעל סילורה כפר מפריק.

הכנס עוד היום למפיצי סילורה ושאל על
חסכון צב עוני ב אנרגי ה סילור ה 105״, 20
מודל . 81

ץ וורך חיים

ני תסמער כו תתד מי ת

צריכת האנרגיה הנמוכה מצמצמת את התחממות
המכשיר ומאריכה במידה ניכרת את חייו.

טלויזי הוץ זל ק טרוני ק ה קיבו ץכפר -מ ס רי ק

חזרה לתחילת העמוד