גליון 2274

שגה 45

טחון
הב א עוד לפני שהתמנה?

חיי ם
בר״לב

וימריעקבסון טמיר

צייר איורים למיכתבים למערכת, הביא
כל כמה שבועות עמודי־קאריקטורות שלמות•
לא היה עמוד בעיתון שלא נשא
את טביעת־האצבעות שלו.
ב־ 1953 פרש דוש מהעולם הזה — לא
רק על רקע פוליטי־אידיאולוגי, אלא
מפני שביקש להתרכז בציור קאריקטורות
בילבד. לשם כך רצה להשתחרר מתפקידו
כעורך גראפי. לא יכולנו להרשות זאת
לעצמנו, ועל כן עבר למעריב.

מיבצע שהיה אז חסר-תקדים: בשרות-
המילואים השתתף בצניחה, וצילם את
עצמו בשעת הצניחה. הכתבה המצולמת
הזאת (העולם הזה ,848 בינואר )1954
היכתה גלים בארץ.
כהונתו של לוריא היתה קצרה — פחות
משנה. שבועיים בילבד אחרי אותה צניחה
היסטורית, פרש מן המערכת. בניגוד
לדוש, לא השאיר בה עקבות רבים.
במשך כמה שבועות מילאה את תפקיד
111־ •

ארו ו

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמיכהרה: תל
אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מכרלוים :
,,עולמפרס״ העורך הראשי: אורי אכנרי ראש המערבת: יוסי ינאי *
עורך־תכנית: יוסי שנון עורבת כיתוב: לילית כואדון צלמי מערבת :
ציון צפריר וענת סדנופטי * כתב בכיר: יוסי היימן ראש המינהלה :
אברהם סיטון מחלקת המודעות: רפי זכרוני המו״ל :״העולם הזה״
כע״ם מודפם כ״הדפוס החדש״ כע״-מ, תל־אביג, רחוב בן•
אביגדור הפצה ״גד״ כע״מ גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

שני קאריקטוריסטים ותיקים של
העולם הזה עמדו בשבוע שעבר במרכז
החדשות — וזו הזדמנות להעלות זיכרונות.
קריאל (״דוש״) גרדוש הוצע על־ידי
שו״החוץ יצחק שמיר לתפקיד הנספח
התרבותי של ישראל בלונדון. הדבר עורר
מורת־רוח רבה, כי דוש ידוע כלאומן
קיצוני. איך זה ממנה הליכוד את נאמניו
האידיאולוגיים לתפקידי־מפתח, ערב פרישתו
הצפויה מן השילטון? ואיך זה נשלח
קנאי לאומני לבריטניה דווקא, ארץ שכל
גישה קיצונית נראית בה כחריגה?
קשה להעלות על הדעת שהאיש המדובר
עליו היה פעם אחד מעמודי־התווך של
מערכת העולם הזה, וכי ביטא במשך
שנתיים את השקפת־העולם שלנו בקארי-
י * קטורות פוליטיות נוקבות.
כאשר בא קארל גרדוש אל המערכת
שלנו, ששכנה אז עדיין בשני חדרים
ברחוב ליליינבלום 12 בדרום תל־אביב,
היה עולה חדש. קודם לכן חי בפאריס,
ושם נדבק בהשקפת־העולם השמאלנית
האופנתית — ברוחו של ז׳ן־פול סארטר
— ששלטה אז באינטליגנציה בצרפת.

כאיש השמאל ובניצול השואה במולדתו,
הונגריה, מצא דוש עוד בצרפת את דרכו
אל לח״י, המחתרת הלוחמת שדיברה אז
בשפה שמאלנית ושביקשה למצוא מסילות

אל המדיניות הסובייטית (על פי העיקרון
ש״האוייב של אוייבי הוא ידידי״) .לח״י
הטיף נגד האימפריאליזם (ולא בארץ-
ישראל בילבד) ,ובעד ״ניטרליזציה של
המיזרח התיכון״.
כאיש לח״י, צייר דוש בפאריס קארי-
קטורות עבור עיתוני־המחתרת של לח״י
בארץ. הוא חתם עליהן בשם ״שיר״.
כשבא אלינו ב־ — 1950 שבועות מעטים
אחרי שקיבלתי לידי את תפקיד העורך
של שבועון זה — שמחנו לקראתו. דוש
אינו רק אדם מוכשר, אלא גם בעל
אישיות חביבה ביותר. למרות שהיינו אז
כולנו בעלי תודעה ״צברית״ קיצונית,
והתפארנו בעברנו הקרוב כחיילים קרביים
בשדות־פלשת, השתלב קארל במערכת חיש
מהר, אחרי ששינינו את שמו לקריאל.
הוא התחיל בציור קאריקטורות בלתי-
פוליטיות, שבהן ליגלג על מישטר־הצנע
ששלט אז בארץ, על המחסור בחומרים,
על מצוקת־השיכון, על השוק השחור.
אלה הופיעו במדור ״העולם הזה צוחק״,
שמילא את ׳העמוד האחרון שלנו( .רק
ב־ 1959 הונהגה שיטת שני השערים, שהיא
ייחודית להעולם הזה ברחבי חבל).
דוש הפך לעורך הגראפי של העיתון
(״עורך־מישנה, תבנית״) ,ועסק במה שנק רא
בלשוננו ״עימוד״ — סידור החומר
בעמודים. הוא צייר קאריקטורה פוליטית
שבועית, שבה נולדה דמותו של ישראל
הקטן, בעל כובע־הגרב. הוא המציא את
ה״קומיק סטריפ״ הראשון בישראל (שבמרכזו
עמדה גיבורה בשם רותי) .הוא

״ ה חול המת חו ק מיו דיו. אני מקוו ה
שבק רו ב וקל ל ע מו דעלר*ליו.״

1^11

קאריקטורה שד דוש (״העולם הזה״ ,705 ינואר )1053
ברוחו של דאן־פול סארטר

קאריקטורה של לוריא (״העולם הזה״ ,843 דצמבר *)1053
צנחן צרפתי

כתב לוריא מתבונן לצגיחה
״הם רק צצים במהדורות חדשות״
העולם הזה 2274

במהרה השתנה הקו שלו עד בלי הכר.
הוא הפך לאומני ואנטי-ערבי קיצוני —
בדומה לאפריים קישון וטומי לפיד. שלושתם
זכו בכינוי ״המאפיה ההונגרית״.
אני מחבב את דוש גם עתה, כאיש.
אך למרבה הצער עלי להצטרף לדיעה
כי אין הוא האיש המתאים, מבחינה
רעיונית, לייצג את תרבות ישראל.
אחרי פרישת דוש ותקופת־מעבר קצרה,
שבה כיהן בתפקידו האדריכל אלישע
גת, נמסר התפקיד הכפול של עורך גראפי
וצייר־קאריקטורות לצעיר בשם רענן לוריא
— הגיבור השני של השבוע שעבר.
רענן היה ההיפך מדוש. לא קל היה
להסתדר עימו, והוא לא השתלב בנקל
במערכת. רבים שאהבו את הסיגנון החביב
של דוש לא חיבבו את סיגנונו של רענן,
בעל השמש האופיינית, שהיה מתוחכם
יותר. הוא היה כבר אז לאומני קיצוני,
בעל אידיאולוגיה של ״צנחן צרפתי״.
ואכן, כחבר־המערכת הוא ביצע לראשונה

העריכה הגראפית צעירה חיפאית, שעבדה
אצלנו עד אז כמגיהה. שמה היה סילבי
קשת, והיא החלה אז לערוך אצלנו מדור־התכתבויות
בשם ״מיכתבים לרותי״.
כעבור זמן קצר התחלק התפקיד, שהיה
בידי דוש ולוריא, לשניים. העריכה הגראפית
עברה לידי אורי סלע, רב הכישרונות,
ששימש בתפקיד זה במשך שנים רבות,
ושעיקבות סיגנונו ניכרים בשבועון עד
היום. את הקאריקטורה השבועית צייר
סופר צעיר בשם עמוס קינן.
המסקנה: קאריקטוריסטים אינם נעלמים.
הם רק צצים במהדורות חדשות.
• אחרי ההתנקשות בעורכי העולם הזה.

מכח בי ם

תיירות מרפא ונופש בישראל ובאירופה
חברת מרכז מרפא ונופש בשיתוף עם בריאות ונופש טורם
מציעים:

א. תוכנית חדשה ב ״ חוו ת הבריאות של מרכז בריאות
ונופש — מלון השרון״ — הרצליה.

״עוזי

חו ב ק עו ד ם
האם מותר להשוות את
מוישה, שנהרג בקרל-
גוסטאב גרמני בגטו ואר־

טר האל־סלבדורי את עמו, מגיע
העוזי שלנו גם לשם, ויש להניח,
כפי שניתן לראות בשער ניוזוויק
האמריקאי, שחלק מהעתים מגיעים
גם לצד שכנגד, ומשמשים

הרזיה רפו אי ת — ללא תרופות וללא ניתוחים.

* ג מיל ה מעישון.
התוכניות כוללות 7 :או 14 יום פנסיון מלא במלון השרון — הרצליה #פיקוח
רפואי מלא • יעוץ דיאטטי ולימוד הרגלי אכילה נכונים — (לתוכנית ההרזיה
• יעוץ פסיכולוגי !• טיפול פיזיוטרפי ושימוש במתקני בריאות
בלבד)
יעוץ קוסמטי לנשים • הרצאות, טיולים וספורט.
שונים

* תוכנית של נופש אקטיבי עם אפשרות של 1נ 0 9 £ <3וטיפולי
בריאות שונים.
+תוכנית של טיפולים גטלסותרפיה.

ב. נופש ו טיפולים רפואיים במרכזי מרפא ו מרח צ אות
באירופה.
אנו שמחים להציע לכם בזאת טיפולים ונופש במרחצאות מהידועים
ביותר באירופה.

או ס ט רי ה :
* באדן ע״י וינה * באד הופגסטיין *
טצמנסדורף * באד שנאו.

באד גסטיין * באד

ג ר מני ה:
* באד מיינברג * באד פיסינג

צ׳כו סלו ב קי ה

באד קיסינגן * באד רייכנהל.

( :רק לבעלי דרכי! ז ה

* קרלסבאד * פישצ׳ני.

יוגוסלבי ה :
¥רוגטקה סלטינה * סמרג׳סקה טופליס * דולנסקה טופליס
* דוברובניק.

רו מני ה:
* סנטוריום אוטופני(טיפולי ג׳ירוביטל ואסלביטל) * באלי פליקס
* קלימנשטי.

ג. טיפולי ם ק לי מ טיי ם רפואיים בארץ.
* טיפול באסטמה ודרכי נשימה במרפאת ^.י1׳ 1.\ 1.0.בערד.
* טיפול בפסוריאזיס במרפאת .0יך 1.?.בים־המלח.
* טיפול במחלות ריבמטיות בטבריה ובים־המלח.
* טיפול בשיקום אחרי תאונות עבודה ודרכים, בטבריה וים־המלח.
כפרטים והרשמה נא לפנות לסוכני הנסיעות או לבריאות ונופש טורם
רחום אכן־נכירול ,49 תל־אביב — 64361 טל 218823 .־264756 — 03־.03

״עוזי״ כשער ה״ניוזוויק״
הצד שכנגד
שה, לחואן, שנרצח בעוזי בניקאראגואהי ישראלי
זאת היתה שאלתו של
אורי אבנרי (״יומן אישי״,
״העולם הזה״ .)2266

כשהרבי
ה ס בון

111ד א ׳ ל י

נ ש ״ ס 1ן 0 0 1ט י ! 1ה

> 0ברו 1נ
ונויקוו

1ם^ם 0בוות 1שי - 0ק ו10 זטי קוו-פן יקוו 8ניקוו|
הוצאת שער בח שמל (אפילציהז
* סזון וחנו! יוגי

תסרוקות, תספורו ת, ה חלקו ת, לסול,
צביעה,פסים,טיפולפנים, איפור,
הוצאת טיונר ב ס עוו ר,

* הנ1ת נוות*

-מחירים עממיים • שרותגועזלה•

תל-אביב יודפת 4ליד דיזגגוף 229388 226066 190
דמת-גן הרצל 86 מול בניו אואזים ייסלון אור!״
בעיות ולבטים
בחיי המין
סאת

מרדכי זידמן

הוצאת רשפים

קסרהץ וובסקור ה

מעב דו ת צילום ל ע בו דהעצ סי ת

למד צילום
ירושלים

רח׳ בצלאל 6טל׳ 2 3 3 5 0 2

מחזור קורסים רא שון צילו ם פי תו חוה דפ ס ה
בשחור לבן למת חילי ם

תל-אביב

רוז׳ ביאליק 23 טלי 65 86 77

קורסים למת חילי ם ול מ מ שיכי ם -שחור לבן.
קורסים ל הדפ ס ה בצבע/סיבכרום. ס דנ א מרוכזת
ללי מודי המ שך בצילום. קורס לצילום בסטודיו.

מד מנחם
מדוע כועסים כול&״על
צעדי ממשלת הליכוד ז
הקוראים מוזמנים לשיר
את המילים הבאות
על-פי המנגינה
״כשהרבי אלימלך״ —
ויושב לעם.
כשהרבי מר מנחם /רצה
לקנות כיכר של לחם /לאכול
פת שחרית, בא לו הכיף /
את הלוקש רץ למשכן /בחנותו
של השכן /אך לפתע
כל העסק התעכב /
אז הוסבר לרב מנחם /כי
הוכפל מחיר הלחם /והלוקש
איבד ת׳ערך הנקוב /הוא כינס
את חסידיו /והרים את
שתי ידיו /ולכל החסידים
היה עצוב /
החבריא אז החליטה /למנות
את רב שליטא /לתפקיד
יורש העצר לאוצר /ומייד,
ראו זה פלא /צצו לוקשים
שכאלה /שאפשר לקנות גם
לחם גם סוכר /
כשסיים רבי מנחם /סער
דת ערבית — פת לחם /לחבריא
בשימחה פתח דבריו/
כבר הגיעה שעת נעילה /הבה
נרון וגם נגילה /עד היום
בית־מקדשינו לא חרב /
אס, תל־אביב
לא רק לניקאראגואה התגלגל
העוזי שלנו, פאר הגניוס הישראלי.
עכשיו, כאשר טובח המיש־

להרג חיילי המישטר, למגינת־ליבם
של ספקי־הנשק, שלא לשם
כך מכרו אותו.
אליהו גל-עד פאריס

הכד שבר
חוץ מהשבר
עצה שימושית מאוד המבטיחה
זכייה חשובה ב-
אירוויזיון.
(המשך בעמוד )6

זמרת אהרון ובעל צור
הכל עובר
העולם הזה 2274

מכחכים

2274
מ אוזן :
)1מגדולי הפילוסופים ד*
יוונים, תלמידו של סוקרטס;
)5תיאטרון סטירי בא״י; )10
מגרש נטוע ! )11 בכמות מספקת!
)13 חיק! )14 לנשיאת
מזונות ! )15 ידית של כלי
לנשיאה! )16 גבול! )18 הוא
אשר שבר את גב הגמל ! )20
בהנדסה — השטח שיש לו רק
מיסד אורך! )21 העתק, נוסח
(ארמית 22 אחת מן
האברים הזוגיים בגופנו! )24
חומרים המופקים מן האדמה
ומצמחים ! )25 גבעה בירושלים
; )26 נוגה, מככב ! )28
כלה, אזל! )30 השכיח, מחה
מן הזכרון! )31 יחידת משקל
גדולה! )32 בונה תנורים! )34
בעל בית־מרחץ! )35 לבנה!
)38 עיר בצרפת! )39 יום חג
בספירת העומר ! )41 סוג !
)42 לשעבד, מי שהיה (לטינית)
! )43 עלוב ; )45 אבי אברהם
עובד האלילים ! )47 סופר
יהודי (ש״מ)! )48 סופר
— מחבר ״מורה נבוכים״
(ר״ת)! )50 בשמים נשיא, על
הארץ — מייסד תנועת הקראים
! )51 שחקנית קולנוע
(ש״מ 52 קידומת לשמות
בורמזיים ! )54 משדר למרחקים
ע״י דגלים, אורות ועוד!
)57 נחלש מצער ויגון! )61
מזון רב טעמים ! )62 מראשי
הלויים שמרד במשה, נענש
ונבלע באדמה ! )64 אחת מן
המשפחה ! )65 תמך ב)66
כלי בתזמורת ! )67 מלכודת!
)69 הצלע שמול הזווית היש רה!
)70 מגפה! )72 סדר ה־הטונים
לפי גובהם במערכת הטונים!
)74 בת שאול! )75
עושה נפלאות, קוסמת ! )77
שדה מרעה ! )78 לא קשה,
נעשה בקלות ! )81 קיצור שמה
של העיר בדרום אמריקה, ש תרגומה
הוא — הנהר של חודש
ינואר! )83 הבין, עמד על
כוונת הדבר; )85 הוראה! )86
מכשירי כיוון ומרחק —
רדאר! )88 מאור חרום; )89
מטרה, מגמה ! )91 סוג קרקע;
)93 דגל; )95 בליטה במנעול;
)96 מפקד מחלקה (ר״ת)! )98
אחד השבטים! )100 שירה
(כתיב חסר 102 המשכו
של הצוארון! )103 כלי־זין!
)104 כינויו הספרותי של אשר
גינצבורג ! )105 בחירה, ברירה.
מאונך :
) 1כל אחד משני חלקי מש
וואה
אלגבראית ! )2אל היערות
המטיל אימה ! )3החלק
הרחב בעלה ! )4מייסד האגודה
הפביאנית בבריטניה (שם
משפחה 6שומן העצם ! )7
צמח תרבות עשיר בניקוטין!
)8מגש ; )9הקול הנשי הנמוך
בזמרה ! )12 חופשה (כתיב
חסר 15 צמח הפפירוס
(כתיב מלא 16 סופר תפילין
ומזוזות (ר״ת)! )17 חג!

(המשך מעמוד )4
אם לשפוט על־פי השיר הלילה
לבדו, אין זה סביר, לדעתי, שלהקת
הכל עובר חביבי תזכה באחד
הפרסים הראשונים באירווי-
זיון. זאת למרות הופעתם המרשימה
ואיכותם כלהקה. הסיכוי
היחידי טמון בהריונה של שול־

לקרנבל בדיו (״העולם הזה״
.)2268
הכתבה והתמונות היו כה חיוורים,
עד שיכולים היו להיות משולים
לכתבה על תל־אביב המתרכזת
בעיקר בעשן היוצא מארובת
רדינג. רצופה בזה תמונה שגזרתי
מהשבועון המקומי

פסטיבל
י הו ס
תגובה על דברי שמרית אור
נגד היורדים (״העולם הזה״
.)2271
מה מצא לו ח״כ עקיבא נוף
לצאת למסע־צלב נגד אמנים
ישראלים המתגוררים בחו״ל,
אפשר להבין. הנ״ל, שעתידו
הציבורי שרוי בעלטה, ושלא
ברור לאיזו עגלה פוליטית יופל
להירתם, פשוט תפס נושא
ויצא למסע בחידות אישי.
אך שמרית אור, מה כואב לה? מה הביא אותה להשמיץ
חברים מאתמול? לא מספיקים לה שני שירים בתחרות ורוצה
עוד? או אולי אחרי שטעמה כבר פעם אירוויזיון (הללויה) ,זאת
שדואגת כל כך ש״יכנס כסף לארץ״ ,מתעקשת שיכנס דווקא
דרך חשבון הבנק הפרטי שלה?
אמנים נמשכים מטבעם למרכזי־תרבות עולמיים. תמיד היו
ותמיד יהיו אמנים ישראלים בנידיורק, לונדון ופאריס, כמו
שאפשר למצוא שם יוונים, מכסיקאים וכר, בלי שהדבר יביא
לקרע בזהותם הלאומית. לכל אמן ישראלי שבחר ליצור ולחיות
בחו״ל, לפחות תקופה מסויימת בחייו, מניעים משלו. איני
מרגיש צורך לתת דין־וחשבון על מעשי לאיש, ואין לאיש
הזכות לשפוט אותי. החלוקה בין ״אנחנו והם״ שבה רצופים
דבריה של שמרית אור ודומיה מלאי קטנוניות וצרות־עין. אני
מרגיש עצמי כישראלי לא פחות ממנה, וראוי לא פחות ממנה לייצג
את ישראל.
ואם להמשיך לפי קו המחשבה של שמרית אור. למה לא
לאסור להשמיע ברדיו שירי ישראלים שלא יושבים בארץ?
למה לא להפסיק להזמין את ברנבויים, צוקרמן ואחרים להופיע
עם הפילהרמונית? למה לא למנוע מעשרות ציירים היוצרים
בחו״ל להציג בארץ? הרי כל אלה ״גוזלים פרנסתם״ של יוצרים
מקומיים. ומכאן ועד לשלילת דרכונם הישראלי (כפי שמציעים
כבר) ,הדרך קצרה, ואת השיטה אפשר ללמוד מברית־המועצות.
יאיר קלינגר, פאריס

)19 מקום משכן ארון ה׳ בהר
אפרים ; )20 לא כבד ; )21
צוות, חבר עובדים! )23 בעל-
חיים ! )24 ערימה, מצבור ;
)26 אלת האושר והפריון של
הכנענים ; )27 מערב ! )29 שיח
ממשפחת הוורדניים, פריו
עסיסי! )30 חוקר נורבגי, נודע
במסעו לקוטב הצפוני !
)33 להיט; )34 שליח; )36
צעיר בעלי-חיים דו־חיים ! )37
צמח נוי דמוי חרצית! )40
מקום מדרך לענבי יין; )41
התגאה ! )44 אמיתי, ישר ! )46
דבר סתר ; )47 שם פרטי של
שתיים מנשיו של הנרי ה־! 8
)49 ישוב בגולן ! )50 כלי
פריטה, מזרחי ; )53 רברבן !
)54 הערכה, השערה ! )55 בעל
חיים טורף ; )56 עטרה ! )58
צמח צעיר וטרי ! )59 עיר
במישור החוף — שמה הרא
הדולפינים
של שארם, עושים
קאריירה — עובדה, עוד מעט
הם פותחים דולפינאריום.

שון — בית־וגן! )60 ממציא
הטלגרף וכתב סימנים; )62
קפדן — רק בחציו ; )63 זכאי!
)66 הפוכה של תרכובת ; )68
יכולת התנגדות, עמידה בפני
פגיעה ! )71 גמילות חסדים
(ר״ת 73 יחידה בחיל ה אוויר;
)76 בן־בקר; )77 אל
השמיים במיתולוגיה היוונית ;
)79 דיבר דברים בלתי ברורים
! )80 היא הנותנת לנו
חיים ! )82 מטבע ; )84 קניין
בעל־ערך ; )85 בשירות הדיפלומטי
! )87 מושב לשופטי
ארץ ! )90 חלל הפה בין הלחי
והלשון! )92 אמת ואשר; )94
מרי, פשע ; )96 שקשוק, רעש ;
)97 החלק הקשה בצמחים !
)99 השווא שבראש המלה ;
)101 השווא בסוף המלה ;
)102 משעמם, חלש ! )103 עוד
רוח באפיו.

מית אהרון, שיהווה אטרקציה.
כאשד ילדים גונבים הצגות, עוב רים
על־אחת־כמה־וכמה. אם אמ נם
תצליח הלהקה, עליה לשנות
קצת את הניקוד בשמה, שיהיה
״הכל עובר חביבי״ (ו״ו שרוקה,
בי״ת קמוצה ודגושה).
משה כנען, רמת־השרון

ק דז ס ד חם
הקורא אינו מרוצה מה״

ממנה אפשר ללמוד עד כמה חם
היה בקרבל.

היינץ מננוס סלומון,
סאן־פאולו

ת 11צאנם
אחרי כל מה שעבר וד
שבועון המסויים בתקופת
המערך, מוטב שיתן צ׳אנט
לליכוד.
צר לי שאינכם אובייקטיביים
לגבי הליכוד. אל תשכחו את ניס-

אבל דג טרי וטעים להפליא,
תמצא רק ג,,טיילת״ —
שלך ושלי.

אחינו כני־ישראל בקרנבל1י
מכסיקאיס בריו
כיסוי

הצילומי

שהוענק

* בכיתוב המקורי נאמר ״קבוצת
מכסיקאים, פרידה ואברהם ממרחי,
רוזה וג׳וזה מאנה, רחל ויעקב
אלפ יל.

יונות ההתנקשות במערכת, את
״זרוק אותו לכלבים״ ואת השחיתות
רבת השבים• כל אלה שררו
בתקופת המערך, זה הסבור שה מדינה
שייכת לו. הם רק מחכים
(המשך בעמוד )8
העו ל ם הזה 2274

מייצרים מוצרים על־פי ידע
שנרכש בעעד.זיונ

נזכחכים
הוא יזם־הם ניטרלו.
הוא התריע־הם התעלמו.
הוא חשך־הם התרגזו.
הם ״עסקנים;
הוא איש מעשי.

(המשך מעמוד )6
עכשיו להזדמנות להתנפל על קופת
האוצר, כדי למלא את אסמיהם
שהתרוקנו קצת בארבע השנים
האחרונות.
פרחיה זמיר, תל־אביב

איר. איר, איר
התפעלות לא מוצדקת ס
כישרונו של צלם המעהזה״
(״העולם
רכת
.)2273
שוב
הצלחתם! שער העולם הזה
מכה את כולם ! איפה תפס
הצלם שלכם את ח״כ שימעון פרס
עטוף בעבאייה הזאת? ברור שלא
במרוקו, שכן פרס כלל לא היה
שם, לפי טענתו. אז איפה? !
נירה מרגודין, תל־אביב
ס לא הצלם, אלא הגרפיקאי
של העולם הזה, יוסי שנון, הוא
שתפס את פרס• שנון הצליח
לתפוס את פרס גם עם כפייה ו־עקאל.

ארס
מסוג שז3ה

יגאל בן־נון -ראש סיעת שינוי בהסתדרות

הוא נאבק לביטול המס הפוליטי
שאתה משלם;
הוא דורש מחברות השיכון
והבניה של ההסתדרות, לחדול
מבניית פאר ולהתרכז בבניה
עממית;
הוא עומד בראש המאבק למען
איכות חייו של העובד במקום
עבודתו.
אם מאסת בעסקנים ואתה
בעד מעשים -

לא כולם מרוצים מהשג-
ריר היוצא שלנו כקאהיר.
מארי גאדבאן, מבקרת־הקולנוע
המצרית החשובה ומזכירתו של
ססטיבל־הסרטים בקאהיר, הביעה
את פליאתה על כך ששלחנו למצריים
אדם שחצן עד־גיחוך, ריקני
וחסר־ניסיון כמו השגריר הישראלי,
המסתובב בפסטיבל ומסריח
הכרזות בומבאסטיות בדבר מדיניות
ההתנחלות של מנחם בגין.
״אנו ערבים,״ אמרה הגברת
גאדבאן ,״והיום אנו מבודדים מידידינו
ובעלי־בריתנו בגלל קמס־דייוויד.
ציפינו שישלחו אלינו
אדם בעל רגישות, כבוד, הבנה
ואהדה. אנו גאים על כך ששגרי־רנו־שלנו
בתל־אביב הוא אדם
שונה.״
יוסף שריק, רילין

לוהרוס או להקים
מיכתב־תודה נרגש על
ביקורת״אמנות (״העולם
הזה״ .)2271
יכולתו של עיתון בכלל ושל

שימעון פרם גם בעקאל וכפייה
שנון בפעולה
כתב בסרט להרוס או להקים דמותו
של אדם. במיקרה זה כוונתי
לאמן. יש ואמן עושה את אשר
הוא מאמין, משקיע מאמץ כביר
בכל המישורים ומבטא מסר מסו־יים.
מספיקה כתבה אחת בכדי
לגרום לו שירגיש, שאכן פרי עמלו
הצעיד אותו צעד אחד גדול
קדימה.
כוונתי לכתבה של גב׳ עליס
טל, אשר סיקרה את תערוכתי ב־מוסיאון
הרצליה. לה נתונה הערכתי
ותודתי.
אסא יוסף, ארכיטקט
הרצליה

עד שיסא הרוכב
להלן הגיגיו הנוראים של

הד״ר חיים צבי, בס״ד.
...והצורר המשומד טדי קולק
גזל את אדמתם של יהודים אדוקים
וסלל שם כביש חילול־שבת
ושוטרי ״ישראל״ עשו פרעות ו חיללו
בית־כנסת בירושלים וניסו
לחנוק יהודים בגזים מרעילים.
ושמעתי ותרגז בטני. ואני אומר:
מותר לקלל את השוטרים ולהח רים
בפולסא דנורא ומותר להפגין
בלונדון ובניו־יורק — אבל אסור
להפגין בירושלים, כי החילונים
הם רוצחים. ונא לזכור את האו־ניה
אלטלינה ואת דה־האן וידידיה
סגל ואורון ירדן הי״ד...
ועד שיבוא הרוכב על החמור,
אנו חייבים לעשות נפשות ולהצביע
בבחירות בעד אגודת־ישראל,
כי זאת חומת מגן ליהדות.

ד״ר חיים צבי קורניק,
תל־אביב

פ׳דפ 1רים
סוף־סוף התגלה קורא שאיני
מרוצה משר״האיצר.
פירפורי הגסיסה של ממשלת
הליכוד מעוררים רחמים• ההוזלות
וההקלות במיסים, עליהם דיווח
לאחרונה כתבה הכלכלי של ה ממשלה,
יורם ארידור, אולי הוסיפו
כמה קולות לליכוד, אבל יש
לי חשש סביר שהכתב הכלכלי
כבד שמח לאידה של הממשלה
הבאה, ממשלת המערך, והוא מתכוון
להפתיע אותנו בעוד כמה
גזרים במקום גזירות.
תמוז שתיל ,,רמת־גן

יגאל בן־נון וחבריו
הם הכתובת שלך .

שיסמן בצ׳ו־צ־יל

דווש^י
בהסתדרות

הדובר טוען שסגן ראש
העיר לא התארח במלון-
פאר על חשבון העיריה
(״העולם הזה״ .)2269
ברצוני להבהיר כי שהותו של
דויד שיפמן במלון צ׳רצ׳יל בלונ דון׳
לפני כמה חודשים, לא היתר,
במיסגרת שליחות העיריה. מכאן
ששהות זו במלון לא מומנה כלל
על-ידי עיריית תל־אביב־יפו. ככלל
אין העיריה נוהגת לשכן את
נבחריה או אנשים אחרים היוצאים
מטעמה לחו״ל במלונות־פאר.

רוני רימון,

כתם ארידור ומפרפר בגין
גזרים במקום גזירות

דובר עיריית תל־אביב־יפו
• דויד שיפמן אמר לכתב ה עולם
הזה שנסיעתו זו היתה מטעם
העיריה- .

חברות ארגונים מוסדות
זאת התמונה שתוקרן על מסך הטלוויזיה
בערב מופע הענק של הטלתרום ובה נציין את
שמה של כל חברה אשר תתרום 15,000 שקל
ויותר בהתרמה המוקדמת לטלתרום.
היה שותף גם אתה למאמץ המכובד למען
הלד הנכה בישראל.
פנה עוד היום למטה המבצע בתל־ אביב
מלון ״הייאט״ טלפון 295588 קו פנימי .521

ראת אף היא בשם זה.
מאחר שכוכב מארס ״אחראי״ על
היוזמה, הוא משמש בכף־היד כאינדיקטור
ליכולת האדם לבצע את רעיונותיו,
בצורה שאותם הגה מלכתחילה.
בהמשך לגיבעת ונוס, שהיא נראית
כממשיכה את האגודל, קיימת גיבעה
הממשיכה, למעשה, את גיבעת ונוס, וזו
מכונה ״מארס״ .לידה נמצא השקע במרכז
כף״היד, הנקרא ביקעת מארס,
ובהמשך, בקו מקביל, שוב ניתן למצוא
גיבעה, הממוקמת בצד החיצוני של היד,
(זו הנמצאת במרכז האגרוף, המכה ב-

כנימי!

השתקפותו שר
נ 1נ :1מרס
באסט רו לוגי ה
1בכוו 1י ד

אם אתה
בן מז ל סלה,
בדוק את
תכונוותיר על יפי
כר היד

מזל טלה נשלט על־ידי הכוכב מארס,
הנחשב לאל המלחמה. לכן אפשר לשער,
שכל התכונות הדרושות לאדם לוחם
אמורות להימצא באדם המושפע מכוכב

התכונות המאפיינות את מארס —
כושר לחימה, יוזמה, אומץ־לב, או מו-
גות-לב, כושר־סבילות, או חולשת הכניעה
בפני סכנה. כמו־כן מסמל מארס
כושר־מנהיגות, אגו חזק, או היכולת
להתייחס לזולת. פזיזות ונמהרות, או
היכולת להוציא מחשבות ורעיונות לפו

ההשפעות
היותר שליליות של מארס
עלולות לגרום לאדם שיהיה אכזרי, חסר-
התחשבות, גס־רוח ונוטה להיטיב את
ליבו בטיפה המרה.
מאחר שכאן נימנו תכונות חיוביות
ושליליות, שאותו כוכב יכול להשפיע
עלינו, מן הראוי שנדע לאבחן, האם
הכוכב השפיע עלינו (כלומר, כל אחד
יוכל לבדוק אצל עצמו) מתכונותיו החיוביות,
השליליות, או אולי קצת מזה
וקצת מזה.
נהוג לכנות את הגבעות שעל כף־היד

מיפגשים חברתיים יאפיינו תחילת שבוע
זה, אולם תוצאות מיפגשים אלה עלולות
לגרום לאכזבות מאוחר
יותר, שכן נטיית-
כם לומר יותר ממה
שרצוי יכולה לגרום לנזק
ולאי״נעימות רבה.
בני״הזוג או שותפים
בעבודה מקשים ומכבידים,
ויוצרים לחץ
נפשי רב, שקשה לעמוד
בו. לקראת סוף־
השבוע יפוג המתח,
אל תתעקשו לשמור ולזכור את הישן,
החידוש יביא שינוי מוצלח בחייכם.

עומס עבן דוו יוצר כובד, מתישים חנוקים
ולחוצים מרוב עבודה, וכבר מחכים לחופשה,
שתוציא אתכם

אנשים, לא כולם רו־ציס
בטובתכם׳ דעו ה ׳
פעם לשמור סוד. מיפי
גשים חברתיים עשויים ס 1 1 ,
להועיל לכס בתוכניות
לעתיד, אך גם שם רצוי מאוד לא להניח
את כל הקלפים שלכם על השולחן.

בני תאומים חשים עצבנות ומתח, אך
אינם יודעים להסביר לעצמם את הסיבה.
מעוניינים בשינוי, וחושבים
על אפשרויות
שונות. אך למעשה שום
תוכנית אינה מעשית
דיה ברגע זה. מריבות
ותככים קטנים יאלצו
אתכם להתמודד על
מקומכם ומעמדכם ב-
מקום־עבודתכם. בני
מזל דגים יוכלו לבוא
לעזרתכם בעניינים שכאלה,
שימעו בעצתם. בפגישות חברתיות
אולי תזדמן לכם אף היכרות מעניינת.

בשמות כוכבי הלכת. גם כוכב מארס
הוא אחד הכוכבים ששמותיהם הועתקו
מאסטרולוגיה לכף־היד.

בכף־היד (בכף עצמה) קיים איזור שכולו
נקרא בשם מארס, אך מחולק
לשתי גבעות וביקעה באמצעיתן, הנק-

כעס על שולחן) ,וזו נקראת גם היא
גיבעת מארס.
האם קיים הבדל בין שתי הגבעות ן
— ובכן, גיבעת מארס (זו שממשיכה
את האגודל) קשורה באומץ הפיסי, מראי
7על רוח־אגרסיבית, המוכנה להתקיף
ולהתפרץ ברגע. ואילו גיבעת מארס הא-
חרת (זו של האגרוף) קשורה יותר ל-
אומץ הרוחני, המוסרי, ולסבילות־הפי-
סית.
גיבעת מארס הראשונה (הקשורה לא-
(המשך בעמוד )72

אנשים מבוגרים מכם, אולי הורים, ידרשו
תשומת־לב וטיפול, לכם לא תהיה ברירה
אלא להקדיש מזמנכם

דרישות רבות מבני־הזוג יכבידו עליכם
ויצרו את צעדיכם. תיאלצו לוותר ולקחת
יותר אחריות. יתכן ש-

מאבקים בין העבודה לבית גורמים למתיחות
ולאי־שקט. רוצים להימצא בבית ו־לן^
דיש^

חשב בלוח-הזמנים של
הסובבים אתכם, דבר
הנוגד את מינהגיכס.
8ז 6ן ו ^י ולא לקחת אותם יותר .
מדי ללב. ידידים ממקום
רחוק יפתיעו אתכם,
ויתכן שיבואו בקרוב לביקור, וישפרו
את האווירה המתוחה בביתכם:

נסיעה לחוץ־לארץ, שאתם מתכננים, מכניסה
מתח רב. אל דאגה ! התוכניות

תצאנה לפועל ותבוצע-
נה בהצלחה. נטייתכם
לבזבזנייי י1שניח סיח״
במהירות• כל תענוגות
הבשרים כגון, אוכל,
נשים ויין, ישטחו י׳
יענגו אתכם השבוע.
אך אל לכם לשכוח
את התחייבויותיכם ה״
מיקצועיות או המישפטיות. יחסים ישנים
עלולים, להתערער, היזהרו בלשונכם.

הקשר החדש שנוצר לא מזמן מתהדק בימים
אלה, וסוחף אתכם לרגשות ויצרים
הזרים לאופייכם הצנוע

לצוץ ללא הכנה ומחשבה
מוקדמות. נסו
להכין תרופה למכה,
תשקלו כל צעד וצעד, והעיקר לא לסמור
על איש בכל הקשור לענייני כספים.

סירו ולחזור לחופש
קום־העבודה יש להיזהר
מפני דברים שיאמרו נגדכם. התמימות
וטוב-הלב לא יקלו עליכם השבוע.

חולשה פיסית גורמת לכם לרגישות מיוחדת
בתקופה זו. עליכם לשמור על הבריאות,
לא להגזים בעבו־

זה אתם נחוצים וחיוניים
יותר מתמיד בעבודה,
ומטילים עליכם
תפקידים מיוחדים. חברים
יבואו לביתכם,
יעודדו את רוחכם ויגרמו למצב־רוח משופר
יותר. אתם תיווכחו שאינכם לבד.

תקופה מהנה, שבה תוכלו להקדיש זמן
לבילויים, תחביבים, ספורט ואפילו אהבות
חולפות. טיולים
לחוץ״לארץ וגם בארץ
עצמה ירעננו אתכם ויביאו
אליכם את אווירת
החופש, שאליה
אתם מתגעגעים תמיד.
יזדמן לכם להיפגש
שוב עם תחביב שאהבתם
בעבר — רכיבה
על סוסים — תמצאו
בו הנאה מרובה. למ-
רות״זאת יהיה עליכם להקדיש מזמנכם
להורים מבוגרים, ולשבת זמן־מה בביתם.

!§111

שאיתם תוכלו לנסות
ליצור קשרים מעניינים. בילוי מהנה נוסף
יתאפשר בשל ביקור אחים ובני־מישפחה.

נסיעות פיתאומיות יגרמו למתיחות בביתכם.
בני-מישפחתכם ינסו להגביל את
צעדיכם ולעכב את תו-
כניותיכם. חוסר-סבל-
נות והרגשה שבנסיעות
מחכות לכם הפתעות
מרגשות, יגרמו לכם לעקשנות
ולעשיית דווקא.
הרגשתכם לא מטעה
אתכם, שינוי חשוב
עשוי לגרום לשבוע להיראות
כאחד השבוזועות
המרתקים, בגלל
הרפתקות מוזרות שתקרינה בו. בשטח

הלימודים תתקשו להתרכז בגלל עומס.

בשבוע זה עליכם להיות זהירים בענייני

כספים, רוח אופטימיות עלולה לגרום לכס

להחלטות פזיזות ובל-

בו תולעודדר לאלה ^
עוסקים באמנות — זה
שבוע שבו תראו שכר
לעמלכם. ידידים ותיקים עלולים לפגוע
בכם מבלי שהתכוונו לכך, אל תשימו לב.

אם את דואגת לבתך תני לה טמפון בלי מוליך
רק או־בה טבעי ובטוח!

בתך הגיעה לגיל שבו היא עשויה
לקבל את המחזור החודשי בכל יום.
מנסיונך את יודעת שההתחלה קובעת לא מעט
את התיחסות
הנערה ל״אותם
ימים״ .הכיני
בביתך קופסה
של או־בה
מיני בלי מוליך
— המיועד
במיוחד לנערות
ולבתולות החל מהמחזור הראשון.

טמפון או־בה אינו זקוק
למוליך -
דחיפה קלה והוא
בפנים. בדאי
שתזכרי שמוליך
ולו גם העדין
ביותר, אינו טבעי
ולבן הוא עלול
לפגוע. המוליך
הטבעי ביותר
נמצא בקצות
האצבעות...
או־בה מיני הנו
בעל כושר ספיגה
הטוב בעולם,
קטן ובלתי
מורגש, קל לשאתו
ולהסתירו אפילו
בביס הג׳ינס או
בארנק הבסך.
נסי את או־בה מיני
אין טוב ממנו.

לב׳ או־בה מה, ההסברה ת.ד ,2115 .חיפה
1אבקש לשלוח אלי א ת חוברת ההדרכה +השי1 :

3 1טמפונים בנרתיק
1שם __ 1
1כתובת --

משתמשת בטמפונים

לא משתמשת

שלום

עכשיו

שלום לך, שלום, שלום־עכשיו. היית
תנועה יפה, היית. היית גם תנועה חשובה׳
היית• לא פעם ולא פעמיים, כשהייתי
בהפגנות שלך, עם עשרות אלפי
העלמות והעלמים ורודי״הלחי, צבטתי
את לחיי כדי לבדוק אם זה נכון. אסור
לזלזל בתנועה כזאת של עשרות אלפי
עלמים ועלמות ורודי״לחי. כשעשרות אלפי
עלמים ורודי־לחיים עומדים ושואלים :
למ הז אז מישהו צריך לחפש תשובות,
ומי שלא מוצא תשובות נמצא בצרות.
ובדיוק מה שהדאיג את בגין, שלא
מצא תשובות ללמה של שלום־עכשיו,
התחיל להדאיג גם את פרס, כי גם הוא
לא ימצא תשובות קלות ללמה של עש
רות
אלפי עלמות ועלמים ורודי-לחיים
שיעמדו וישאלו. הם יכולים לשאול למה
שולחים אותם למילחמות לפני שניסו
לעשות שלום. הם יכולים לשאול למה
שארם־אל״שייך חשובה יותר משלום. הם
יכולים אפילו לשאול למה הכותל המערבי
חשוב יותר משלום. הם גם יכולים
לשאול למה פצאל או אריאל או סתם
רמת״חגולן חשובות יותר משלום• על
השאלה הראשונה, בקשר לשארם־אל-
שייך, כבר השיב בגין לשביעות״רצונם של
שואלי הלמה. על השאלות הבאות יצטרך,
אולי, להשיב שימעון פריס, ולשינד
עון פרס אין תשובות לשאלות הללו. מי
שיצטרך להשיב על השאלות שיופנו ל-

ד ר־ זז
אגרנט של>
יש עכשיו ויכוח עצום אם לפרסם
את רו״ח אגרנט על מילחמת יום־הכיפו־רים
או לא. הוויכוח הזה לא מעניין אותי.
דו״ח אגרנט לא שווה פרוטה, מסיבה
פשוטה. את דו״ח אגרנט חיברו אנשים
שלא השתתפו במילחמה שעליה
חרצו את הדין. את דו״ח אגרנט היו
צריכים לחבר שיריונר מהגולן, רופא
מבית־חולים־שדה במיתלה ואב שכול.
אינני צריך לספר לכם מדוע לא נתנה
גולדה מאיר לשיריונר כזה, לרופא כזה
ולאב כזה לחבר את הדו״ח על מילח-
מת יום־הכיפורים. היא לא נתנה לחם
לחבר את הדו״ח הזה משום שהם השתתפו
במילחמה. כשמינתה גולדה מאיר
את ועדת אגרנט שלה, הקפידה מאוד
שלא יהיה שם אף אחד שהשתתף ב-
מילחמה.
מכיוון שזה המצב, יכול כל אחד שהשתתף
במילחמה לחבר עליה דו״ח
שיהיה יותר אמיתי ויותר אמין מ-
הדו״ח שחיברה ועדת אגרנט. מכיוון שאני
השתתפתי במילחמה, אני רוצה לפרסם
כאן בקיצור את הדו״ח שלי.
אני לא הייתי גיבור גדול במילחמה.
סתם חובש הייתי. חוץ מכמה טילי
קטיושה שעפו לי מעל הראש, חוץ מכמה
פגזים שהתפוצצו פה ושם בסביבה, חוץ
מכמה פצועים וכמה גוויות לא עשיתי

ישראל גלילי בין רבין, ציפורי ובגין, חונכים את בביש אלון
למה 7ככה?
כלום. רק ראיתי מה שהיה.
קצת אחרי המילחמה הייתי בצומת־צח
מהעבר ההוא של התעלה. המפקד
של החזית ההיא היה האלוף אריאל
שרון. אלוף מפואר ואמיץ, שגר ב-
קראוון ועשה חיים, כמו שמספרים.
אנחנו לא ראינו. אנחנו ראינו רק את
המסוק של אריאל שרון.
אחר־הצהריים, כל יום, כשהשמש
היתה בעיניים שלנו, היו המצרים פותחים
בהפגזה, ואנחנו היינו יורדים לשו״
חות. קצת לאחר שההפגזה היתה מסתיימת,
היה נוחת המסוק של אר׳יאל
שרון. הוא היה מגיע מתל״אביב, שם
היה אריאל שרון עסוק בהקמת הליכוד;
בבוקר, כל יום בבוקר, כשהשמש
היתה בעמים של המצרים, היתה הארטילריה
שלנו פותחת באש, וגם אז

ירדנו לשוחות. איך שההפגזה היתה
נגמרת, היינו רואים את המסוק של
אריאל שרון יוצא לתל-אביב, להמשיך
במאמצים להקמת הליכוד• אריאל שרון
אהב מאוד להיות לידינו כשהשמש בעיניים
של המצרים, ולעסוק בהקמת הליכוד
כשהשמש בעיניים שלנו. אנחנו
היינו קוראים בעיתון על מאמציו של
אריאל שרון בהקמת הליכוד, ומתגרדים
בביצים. הרבה מאוד פישפשים היו ב-
צומת-צח.
זהו. זה תקציר הדו״ח שלי על מילח-
מת יום־הכיפורים. אני לא יודע איך
בדיוק נובע מהדו״ח הזה שאני בעד
דיין לא אצביע אף פעם, וגם לא בעד
אריאל שרון או גולדה מאיר ויורשיה,
או שותפיהם.
לא נשאר הרבה, אבל זה מה שיש.

שימעון פרס יהיה אחד ישראל גלילי,
והתשובה של ישראל גלילי ללמה מהסוג
הזה היא: ככה, פשוט ככה.
וכשישראל גלילי אומר ככה, אז חותמים
עליו במערך, ברצון או באי״רצון.
על הככה הקודם של גלילי חתמו גולדה
מאיר ויגאל אלון, וייבדלו״לחיים גם
משה דיין ואבא אבן ויוסי שריד, גם
מאיר תלמי וגם ויקטור שמטוב• הככה
הזה של ישראל גלילי שלח אל מותם —
לפני שמונה שנים היה הדבר — אלפי
עלמים ורודי־לחי. הם נהרגו על קו הביטחון
הבלתי״עביר של תעלת סואץ, והם
מתו על החיץ הטריטוריאלי של
רמת״הגולן, ובעיקר הם מתו על קדושת
הככה של ישראל גלילי, שכבר ניסח גם
את הככה החדש של מפלגת העבודה.
אז — לפני שמונה שנים היה הדבר —
לא היו עשרות אלפי עלמות ועלמים ורו־די־לחי
שעמדו ושאלו למה. עשרות אלפי
ורודי־הלחי הם חדשים, יחסית. הם אלה
שלמדו את לקח האלפים שמתו על קדושת
הככה. והאלפים האלה הם כוח מדאיג.
המערך, וכל מי שיצא ממנו ובא ממנו,
מבינים בפוליטיקה• הכלל הראשון בפוליטיקה
הוא שלכל אחד יש מחיר, והכלל
השני בפוליטיקה הוא שמה שנשאר
לעשות הוא להתמקח על המחיר.
בתורת הסוציולוגיה יש שם לטיני לתורת
המחירים הפוליטית. השם הוא קואופט-
ציה. כאשר רוצים להשתיק ציבור עובדים
מתמרד או מיעוט אתני זועם או
עשרות אלפי עלמים ועלמות עושים
קואופטציה למנהיגים שלהם. קואופט-
ציה היא צירוף, סיפוח כלפי מעלה. האדונים
שבשילטון מספחים אליהם את
מנהיגי המרד והזעם, ומנהיגים הללו
זוכים לכל סימני הכבוד והמעמד של ה־שילשו!
,ונעשים הרבה פחות זועמים ו־מרדניים.
הם מפסיקים לשאול: למה?
הם מתחילים להשיב: ככה !
שימעון פרס לא יכול היה לעשות בעצמו
את הקואופטציה. זה היה מסבך
אותו עם כל חישובי החשבונות שהוא
צריך לעשות גם בלי הצרות הללו. אבל
לשימעון פרס יש שליח. ולא סתם שליח
אלא ר״ץ.
ר״ץ רץ כבר עכשיו עם המערך להסתדרות.
ר״ץ ירוץ עם המערך גם בכנסת.
תשאלו את ר״ץ לאן הוא רץ כש־היתה
ההצבעה בכנסת, בקריאה הראשונה,
על חוק ירושלים. תשאלו את ר״ץ
לאן הוא רץ כשהיתה ההצבעה בכנסת
על חוק הבדואים. התשובה היא שר״ץ
רץ עם המערך. למה ן ככה !
כשייגמרו הבחירות כבר לא יהיו עשרות
אלפי עלמים ועלמות ורודי-לחי שיעמדו
וישאלו: למה ז המערך ושליחיו
היו חכמים מהם גם הפעם, כמו שהיו
חכמים יותר מאלפי העלמים ורודי״הלחי
ששלחו אל המוות — לפני שמונה שנים
היה הדבר.

מה א מ תי אי פהאמ תי איזו א מ תי
אני לא יודע מי שם־לב לזה, אבל הבחירות זה לא מה שהיה פעם. מסריח
משיעמום. שום דבר מעניין לא קורה, שום דבר לא מרגיז במיוחד ושום דבר
לא מצחיק במיוחד. א.נ.ש.י.ם נגד אל״ף, את״א נגד שמטע.
רק לעתים רחוקות אני מצליח למצוא משהו מפעים באמת, כמו המודעה של
המעיד שמודיע לנו ש״אמת בהסתדרות״ הצליחה לשמור על שכרו הריאלי של

העובד. מה עושה המזל! שיומיים אחרי זה מתפרסמת ידיעה שהשכר הריאלי
של העובד דווקא ירד. אז ככה: או שלאמת בהסתדרות יש הגדרה מקורית משלה
למילה ״שמרה״ ,או שיש לה הגדרה מקורית משלה למילים ״שכר ריאלי״ ,או
שיש • לה הגדרה משלה למילה ״עובד״ .וגם זה יכול להיות, שלאמת בהסתדרות
יש הגדרה משלה למילה ״אמת״ .אני נוטה להסבר האחרון.

ב־ 1980 יר ד ה שכר
הריאלי ב־ 3.3אחוזים
מאת סו ג ר ״ דג ר״
בשנת 80״ ירדו השכר
ה רי א לי והתש לו מי םלמשרת
ש כי ר ב-נ. ג א חוזי ם _ הו די ע
א ת מו ל דו גרהלשכההמר כזי
תלפס טי ס טי ק ה.
הדובר מסר עוד, ני התשלומים
ברוטו לשכיר הגיעו בדצמבר 1980
ל־ 3,828 שקל בממוצע. בנתונים
אלה נליול שנר העובדים מהשטחים,
שהוא נמוך מזה של היש־ראלים.
בחודשים
יולי־ספטמבר ,1980
עם תשלום התוספת של 7.5אחו-

קירוב. בתעשייה לא חלו שינויים
בשכר, ובענפי: התחבורה והשירו תים
העסקיים עלך, השבר החודשי
באחוז אהד.

יועלו דמי
אש״ל לעובדי המדינה שיעורי האש׳׳ל לעובדי המדי נה,
היוצאים בתפקיד אל מחוץ
לגבולות שטח השיפוט של מ קום
עבודתם: הקבוע, יועלו החל
מ־ 1באפריל לסכומים הבאים:

בי טו חלא .) 2 ( 111113

פרק שני סידרה על השיטות שבהן ה פכו
ים ביותר ב מדי
חברות־הביטוח לעסקי
ברשימה הראשונה נערכה ההשוואה כין הביטוח המעורב וכין
צורת־החיסכון שבה מפריד המבוטח כין מרכיב החיסכון ומרכיב
הביטוח.
בישראל יש 350 אלף מבוטחים, ורובם המכריע מחזיק בפוליסת

כיטוה מעורב, היקרה. בהדסה מהחיסכון כקופת־־גמד, שלצידה נערך
ביטוח ״ריסק״ טהור.
בפרק זה — על שיטות־העבודה של סובני־הכיטוח, עד דיווחי
החברות, על ההעדפות שכהן זוכה ביטוח־מנהלים ועל שיטת־־עבודתו
של הממונה עד הביטוח והחיסכון במישרד־האוצר.

בישראו מתים סהווו
ו ח1נ 1־ו ת -הב > טו1ותרוו ״ ת ת ותר

ך 1ך מוכרים ביטוח־חייס :
המועמד: אני בריא,
מאריכח חיים.
סוכן־ הביטוח: זאת בדיוק הסיבה
שבגללה אני מעוניין לבטח אותך. החברה
שלנו מבטחת רק בעלי סיכויים טובים.
המועמד: יש לי רכוש, ואיני זקוק
לביטוח.

ומישפחתי

• ״אם רצונך למכור לאדם, עליך
לשכנעו קודם־כל כי הינד ידידו״
• ״היוד ודיבור איטי מפיג מתחים
ומרשים״
• ״זכור! הלקוח אוהב את עצמו יותר
מכל דבר אחר״
• ״הדרך הטובה ביותר של אב להראות
את אהבתו למישפחתו היא על־ידי הבטחת
עתידם הכלכלי״
• ״זכור! ללא מועמדים תסתיים עבודתך
כסוכן חיש־מהר״.

״כאשר אתה מציג נושא ורוצה להביע
התעניינות ורצינות, שב על קצה הכיסא,
רגליים הצידה ואולי אפילו תוך דריכה
על קצות האצבעות, בדומה לאצן על
המסלול — זוהי הופעה של !נכונות, הקשבה
והאזנה לכל מילה של הלקוח.
״שים־לב לביות רגליו של הלקוח. אם

מספרהנפטריםבמשך 5השניםלאחר יום ההולדתמתוך 1000
שהגיעו לגיל הנתון
כלל האוכלוסייה היהודית

בחוברת הסברה דשנו,־
ביטוח נאגר :״שים לב
לכיוון הרגליים שר
הדשה. אם הוא מסובבו
לניוון הללת, זהו סימן
שהוא רוצה לעזוב.״

הד״ר ברעמי צו־ה
\ 1חךע1
קרמן הוא הממונה
1\ 11י 11
על הביטוח והחיסכון במישרד־האוצר. רק
עתה מתנהל מו״מ טס זזברות־הביטוח ל־עידכון
לוחות־התמותה, אך צוקרמן טוען
שהעידכון לא ישפיע על תעריפי הביטוח.
הסוכן: זאת בדיוק הסיבה שביגללה
ביקשתי להיפגש איתך, כדי להראות לך
את התוכנית שלנו, המיועדת לאלה הצרי*
כים לשמור רק על עצמם.
המועמד: אני כבר מבוטח בחברה
אחרת.
הסוכן: זוהי חברה מצויינת, אבל
בפוליסה שלנו יש נקודות מסויימות שאליהן
אני מעוניין להסב את תשומת־ליבך.
המועמד: אשתי מתנגדת לביטוח.
הסוכן: אשתך אולי כן, אולם אלמנתך

דו־שיח. זה לקוח מחוברת־הדרכה שבה
משתמשים בקורסים להכשרת סוכני־ביטוח.
בתחתית כל עמוד, בחוברת זו, יש סיסמות
שימושיות שעל סוכן־הביטוח לחרות היטב
בזיכרונו :
• ״התנגדות המועמד נובעת לעתים
קרובות מדיעות קדומות״
• ״כל אדם מחשיב את ילדיו יותר
מאשר הם במציאות״
• ״הסתכל על הלקוח כעל יצור
אנושי״

כל מי שנתקל בסוכן־ביטוח זוכר, מן
הסתם, כמה מן הסיסמות האלה. כמעט
כל סוכני־הביטוח סבורים שהם ממלאים
משימה חברתית ואנושית חשובה, ומבטיחים
את עתיד לקוחותיהם. לעתים יש בכך
אמת. אך במיקרים רבים מאוד, כאשר
נמכר ביטוח מעורב לאנשים שאין להם
שום צרכים מיוחדים, עושים המבוטחים
עסק רע מאוד מבחינתם, כפי שהוכח
בכתבה הראשונה בסידרה זו (העולם הזה
.)2273 מרבית המבוטחים, שאין להם צרכים
מיוחדים במינם, יכולים לשלב חיסכון
בקופת־גמל וביטוח־ריסק טהור, או לרכוש,
לצד הביטוח, פוליסת חיסכון טהורה ב-
חברת־ביטוח, ולהרוויח בדרך זאת עשרות
אחוזים יותר מאשר בביטוח המעורב
לצורותיו השונות.
אך חברות-הביטוח להוטות למכור. ב-

)1( 1977

גברים

תמותת מבוטחיםב אנ ג לי ה
(כלל המבוטחים) ()2

נשים

1 63
2 55

חטבוה הכוזבת

בעמודה השמאלית מופיעים שיעורי התמותה שעליהם
מבססות חברות־הביטוח בישראל את חי־שוביהן,
לצורך קביעת הפרמייה שישלם המבוטח בביטוח ״ריסק״ .בעמודות שמימין:
שיעורי התמותה באוכלוסיה בישראל, הנמוכים בהרבה משיעורי התמותה בלוחות
של חברות־הביטוח. שיעורי התמותה בקרב אוכלוסיית המבוטחים בישראל אף נמוכים
משיערוי התמותה המופיעים בטבלה זו, שכן אוכלוסיית המבוטחים אינה כוללת
תינוקות, ילדים וצעירים בגיל הצבא, ששיעורי התמותה ביניהם גבוהים מהממוצע
לפתע הוא מסובבו לכיוון הדלת, זהו סימן
מובהק שהוא מעוניין לעזוב: לכן עליך
לנקוט. בטקטיקה שונה של שיחה, על
מנת ליצור עניין מחודש.
אם הוא מתיר את כפתורי המקטורן,

ערני לוחות התמותה נהם משתמשות תנחת־הניסוח,
הן ״מצנותר ל־ 6.6בטירות מכל צל1
! 1מבוטחים. למעשה יש רע 3.1פטירות לכל
אלו. התוצאה: רווחים עצומים להברות
״איגרת לסוכן״ ,שהוציאה אחת מחברות-
הביטוח לסוכניה, יש כמה עצות מאירות
עיניים בפסיכולוגיה שימושית:
״מרבית האנשים מרגישים שהסביבה
ברדיוס של חצי מטר עד מטר שייכת
להם. אל תפלוש לטריטוריה של הלקוח !
אתה רוצה ליצור אצלו ביטחון, ולא
להפחידו !

תשונה גם מהות האירגון ותינתנה לו
סמכויות של ממש. בלישכה חברים כאלף
סוכנים מורשים, אך קיימים פי שלושה
או פי ארבעה, העוסקים בביטוח, וסכנתם
רבה. סטצן דוחה את הטענה שסוכני-
הביטוח נוטים למכור פוליסות המכגיסות
להם רווחים גבוהים.

סימן שהוא מקבל אותד ונפתח על-מנת
לשמוע אותך.״

^ רולד סטצן, מנכ״ל חברת־הביטוח
י י קשת, הוא גם מזכיר לישכת סוכני-
הביטוח. עד לאחרונה היתה זו התאחדות,
אך השם שונה ל״לישכה״ ,בתיקווה שעימו

אומר סטצן :״כאשר אני מוכר פוליסה
לאדם, אני מביא בחשבון שהוא ומישפחתו
יחיו לקוחותי למשך עשרות שנים, ואולי
גם חברים וקרובים שלו ושל מישפחתו.
לשם כך הם צריכים להיות מרוצים מהפוליסה.
אם לא _מכרתי פוליסה טובה, לא
עשיתי עסק טוב.״
לא כולם שותפים להערכה זו. מנכ״ל
התאחדות החברות לביטוח־חיים, שמואל
גולומב, אומר :״ההרגשה היא שהסוכנים
דוחפים קצת יותר את הביטוח המעורב.
אך לו היה המוצר השני (ביטוח ריסק)
נדרש, לא יתכן שלא היה נמכר.״
איש־ביטוח אחר, שאינו רוצה שהדברים
ייוחסו לו, טוען :״תשעים ותשעה אחוז
מהסוכנים מוכרים את הביטוח המביא להם
את הרווח הגבוה ביותר. אך בדרך כלל
זהו גם הביטוח שמבטיח לחברת הביטוח
את הרווח הגבוה ביותר, שאם לא כן לא
היתד. מעודדת את מכירתו על-ידי הבטחת
עמלות גבוהות.״
לסוכנים יש רווחים יפים. אין נתונים
ומיספרים מתייקים, אך ההערכה היא
שכ* 150/0מכספי הפרמיות מגיעים לכיסיהם.
בדו־ך-כלל מגיע אליהם סכום הקרוב

למלוא התשלום של הפרמיה הראשונה,
ואחר-כך 40/0לפחות מדי שנה.
אך דיווחיהם של סוכני-הביטוח הם כאין
וכאפס לעומת ריווחי החברות. לא לחינם
נפוץ כל־כך הביטוח המעורב. ביטוח זה,
שלכאורה הוא חיסכון המשולב בביטוח,
הינו למעשה א ו חיסכון א ו ביטוח. על׳
ידי ״העירוב״ יכולות החברות להסוות את
הצורה שבה הן מרוויחות גם מהביטוח
וגם מהחיסכון, דווקא משום שהמבוטח
איונו יודע כמה כסף בדיוק הוא מפריש
לכל אחד מהמרכיבים.
בבסיס החישוב של סכומי ביטוח־החיים
(הדיסק) עומד לוח תמותה של אוכלוסיית
מבוטחים. הכל היה טוב ויפה, אילו היה
מדובר בלוודתמותה מעודכן של מבוטחים
ישראלים. אך כל חברות הביטוח הישראליות
משתמשות בלוח־תמותה של מבוטחים
בריטיים, שהיה נכון ל־ ,1952—1949 ושהוא
מעוגל כלפי מעלה כדי להבטיח מרווח־רווח
נאה לחברות. לוח־תמותה של כלל
האוכלוסייה בישראל (הגבוה בשיעוריו

]לבקר המדינה.. :שיעור
׳ התשואה בביטוח ומוכי

מלוחות־תמותה של אוכלוסיית מבוטחים,
שאינה כוללת תינוקות, ילדים, וצעירים
בגיל הצבא) מגלה, כי הסתברות התמותה
בישראל היום נמוכה בהרבה מזו שהיתר.
בבריטניה בתקופה .1952—1949
אקטואר (חשב לענייני ביטוח) מישרד־האוצר,
נחום ורמוס, גילה כי הסתברות
התמותה בקרב מבוטחים בישראל מגיעה
למחצית הסתברות התמותה שעל־פיה
עורכות חברות הביטוח את ״חישוביהך.
משמעות הדבר היא, שהמבוטחים משלמים
הרבה יותר מדי — והחברות מרוויחות
את ההפרש.
^ עגודה שערך בנושא זה מגלה
ורמוס כי ב־ ,1976 למשל, אמורות

ת רגיל ב..כפד תאונה״ :ה מבו טח מעודם
פ׳ חמישה, הסברהמ של מת רק פ׳ שניים
אחוז

דוגמה למה שעושות חגמת״הניטוח
הוא סוג ביטוח נפוץ הקרוי ״כפל תאו*
נה״ .ביטוח זח נעשה למי שכגר יש
בידו ניטוח״מעורב רגיל. סוכו״חניטוח
מסביר למבוטח כי תמורת סכום נוסף
זעיר — פרומיל אחד או מעט יותר —
הוא יכול להבטיח למישפחתו שאם
ימות בתאונה, תקבל פי שניים מסכום
הביטוח הרגיל.
למשל: מבוטח בן 30 ביטח עצמו
בביטוח״מעורב בסכום של 100 אלף שקלים•
הוא ישלם סכום של 2006 שקלים
לשנה, הכוללים את מרכיב החיסכון
(כ״ 1700 שקל) ,ומרכיב הריסק (כ״300
שקל) .למבוטח כזה מציעים להוסיף
100 שקלים בילבד לשנה, ובמיקרה מוות
בתאונה תקבל מישפחתו לא 100 אלף
שקלים, אלא 200 אלף שקלים. אין ספק
שלמי שאינו בקי ברזי הביטוח נראה
הדבר משתלם במיוחד.
ביטוח ״כפל תאונה״ נמכר בעיקר למבוטחים
צעירים. סוכני״הביטוח מזכירים
להם׳ כי בהיות המבוטח צעיר ובריא,
אין לו סיכויים רבים למות במחלות
רבות, האופייניות לגילים מבוגרים
יותר, ולעומת זאת רבים סיכוייו היחסיים
למות בתאונה. סוכן״הביטוח גם
מפנה את המבוטח אל המערכה הכבידה
הנערכת בשנים האחרונות (בצדק) נגד
תאונות-דרכים, וגורמת לכך שאנשים
רבים סבורים כי זהו סוג מוות נפוץ
מאוד.
אן בחינה רצינית של ביטוח כפל-
תאונה מגלה, בי היא מבוססת על
הטעייה מתימטית והטעייה פסיכולוגית,
המגלגלות רווחים נאים לסוכנים ולחב-
רות״הביטוח, ואינן משרתות את המבוטח.

הטעייה מתימטית: התוספת
של פרומיל אחד — או 100 שקל לעומת
2006 שקל, אומנם נראיית קטנה, אך
למעשה היא גדולה מאוד. התוספת ל-
כפל-תאונה אינה תורמת דבר לחיסכון,
ומתברר בי באשר למבוטח בן ה־30
מהווה התוספת בסך 100 שקל תוספת
של ״/ס ,30 בערך על מרכיב הריסק שבפוליסה
שלו (המגיע ל־ 300 עד 400 שקל
בשנה, בערך).
הטעייה פסיכולוגית: בניגוד למה
שמקובל לחשוב, שיעור) המוות בתאונות
הוא נמוך ביותר באוכלוסיה
בכלל — ונמוך במיוחד כאשר מדובר
באנשים צעירים. הסטטיסטיקה מלמדת,
כי בתאונות דרכים נפגעים במיוחד ילדים
וקשישים ; אנשים צעירים נפגעים
פחות מאנשים מבוגרים בתאונות״עבודח,
משום שבדרך כלל הם עירניים וזריזים
יותר. במקרה של מוות בתאונת-דרכים
או בתאונת-עבודה, יש למישפחת הנפטר
גם כיסוי ביטוחי טוב מלבד ביטוח-
חיים, מכוח הביטוח הלאומי׳ המעניק
פיצוי במיקרה של תאונת־עבודה, ומכוח

100

8 ניל
אחוז

תרשימים אלה מורים על סיבות המוות של מבו|
1ן 1111!¥| 111ת
׳ 111/1שי טחים אמריקאים עד גיל ,80 וכיצד משתנה הרכב יי הסיבות בכל גיל. כך, למשל, נוטים ילדים וצעירים למות יותר מתאונות וממה שמוגדר
בתרשים כ״שונות״ ,וככל שמתבגרים, סיבות המוות העיקריות הן מחלות־לב, מחלות
כלי״דס וסרטן. כפי שניתן לראות בתרשים, בגיל שבו מתחילים לעשות ביטוח״חיים,
מצטמצם והולך חלקן של התאונות כגורם •מוות חשוב. בישראל קטן חלקן של התאונות
מחלקן בארצות־הברית. תרשימים אלה, וכן התרשים בעמוד הקודם, לקוחים מסיפרו
של הפרופסור יהודה כהנא ״ביטוח סוציאלי, הסדרי גמל וביטוח חיים בישראל.״

גמה

החוק החדש לנפגעי תאונות-דרבים.
השנתון הסטטיסטי מלמד כי רק 6
בעוזך, מכלל הנפטרים, מתים בתאונות
מכל הסוגים, וברור כי לגבי גילאי ה־30
האחוז נמוך מזה. משמעות המיספרים
הללו היא שחברות-הביטוח גובות תמורת
כפל-תאונה מאדם בגיל 30 לפחות
פי 5יותר מכפי הצורך (ס/״ 30 מסכום
הריסק תחת פחות מ 6

היו חברות־הביטוח לשלם 84 מיליון לירות המעורב ובמקביל ייקרו את מרכיב הלמישפחות
הנפטרים (אילו אכן היתד. חיסכון?
התמותה בישראל כמו זו שהוערכה על־ידי
כן ־ ע מי צו ק ר מן: אנחנו לא רוצים
חברות־הביטוח על־פי טבלת התמותה שבד.
להתערב בתעריפים, כדי לא למנוע תחרות.
השתמשו) ,אך בפועל שילמו החברות רק
בן־עמי צוקרמן, כמוהו כאנשי חברות-
48 מיליון לירות! החברות ״מצפות״ ,על הביטוח, טוען כי החברות אינן ממהרות
פי לוחות־התמותד. שלהן, ל־ 5.6פטירות לעדכן את לוחות־התמותה בגלל התנגדות
מתוך כל 1000 מבוטחים, אך ״מקבלות״ מבטחי־המישנה. מבטחי־המישנה הן כמה
רק 3.1פטירות לכל אלף פוליסות. ביש חברות־ביטוח בינלאומיות גדולות, הערבות
ראל, למרבד. הפלא, אין המבוטחים נוטים להתחייבויות החברות הישראליות. אולם
להיפרד מהעולם הזד, באותה תכיפות עובדה היא שיש חברות-ביטוח המוכרות
שאיפיינד. את המבוטחים הבריטיים — ויש ריסק זול — וגם להן יש מבטחי-מישנד.
מי שמרוויח מכך הון עתק.
שאינם מפסידים.
הממונה על הביטוח והחיסכון באוצר.
אך חברות־הביטוח מרוויחות על מכירת
הד״ר בן־עמי צוקרמן, אמר לכתב
העולם מרכיב החיסכון בביטוח המעורב לא פחות
הזה, כי בעיקבות המימצאים של אקטואר
עם ממה שהן מרוויחות על מכירת ביטוח
האוצר מתנהל עכשיו משא־ומתן
חברות־הביטוח, ויש לקוות שלודדהתמותה הריסק.
ממשלודישראל היא המבטיחה את התישונה
תוך שנה .״אד אין לקוות שבעיקבות
כך יהיו שינויים גדולים בתעריפי הביטוח.״ חייבויותיהן של חברות-הביטוח למבוטחים.
העולם הזה: מדוע לא זאת היא עושה באמצעות הנפקת איגרות-
חוב צמודות, הנושאות ריבית שנתית של
כן־עמי צוק דמן: משום שלא מוכרים .50/0חברוודהביטוח חייבות להשקיע ב-
הרבה, ביטוח ריסק טהור. בדרך כלל
איגרות־חוב אלד, לפחות ! 850/0מכספן —
^]! 1 1^*1ן| 1הוא מייצג האינטרסים של מוכרים ביטוח מעורב.
והיתר בהשקעות לא־ספקולטיביות (בדרך-
העולם חזה: כלומר, חברות־הביטוח כלל משקיעות החברות בניכסי דלא־
* .י • י * 1חברות־הביטוח בכנסת. רווחיו
הנקיים ב־ 1980 גדלו ב־ 250 אחוזים. יוזילו את מרכיב הדיסק בפוליסת הביטוח ניידי) .אך המבוטחים אינם מקבלים ריבית

דויד סר, מנכ״ל חברת״ביטוח, מסביר
כי התשלום המוגזם נובע מ״הוצאות
ניהול״ נוספות, אך קשה לקבל הסבר
זה. כאמור, כפל-תאונה נעשה רק למבוטח
שבבר יש לו ביטוח אחר, וההוצאה
הנוספת באן יכולה להיות שולית
בילבד. אין ספק שחברות-הביטוח עושות
באן רווחים נאים מאוד על חשבון טעותם
הפסיכולוגית של המבוטחים.
של 50/0לשנה על החיסכון. הם מקבלים
הרבה פחות מכך.
מבקר המדינה, שבדרך כלל אינו אומר
דברים מפורשים מדי, טוען כך בדו״ח
שלו לשנת : 1979
״הביקורת אמדה את שיעורי התשואה
למבוטח בגיל 35 על כספי החיסכון המצטברים
בביטוח מעורב לגיל ,65 ובביטוח
לכל החיים, כאשר משולמת פרמייה שנתית
במשך כל תקופת הביטוח. לפי חישובים
אלה שיעורי התשואה על גורם החיסכון
בשני סוגי התוכניות הם שליליים; פדיון
הפוליסה נעשה בתום 10 שנים תהיה התשואה
ס —1.50/בביטוח מעורב, ו^-ם—2.5
בביטוח לכל החיים. ככל שפידיון הפוליסה
נעשה יותר מאוחר, גדלה התשואה למבוטח.
כשהפידיון הוא אחרי 20 שנה, שיעורי
התשואה הם ס + 2.50/בביטוח מעורב
1־ + 270 בביטוח לכל החיים. כשהפידיון
הוא אחרי 30 שנה או בסוף תקופת הביטוח,
לגבי ביטוח מעורב, שיעורי התשואה הם
/0ס + 3.5ו־/0ס + 3בהתאמה.״

מכקר טורח גם להטעים את ההבדל
י 1בין החיסכון בחברות־ד,ביטוח לבין
(המשך בעמוד )16

בישראל מתים פחות
(המשך מעמוד )15
החיסכון בתוכניות
הגמל של הבנקים :
״שיעורי תשואה אלה נמוכים מהתשואה
המתקבלת מחיסכון בקופות־גמל, שגם הן
מיסגרות חיסכון לטווח ארוך. שיעורי
התשואה על כספי חיסכון בקופות־גמל
הם כ־ 470 וקיימת אפשרות להוציא את
הכספים אחרי תקופת חיסכון של 15 שנה
וליהנות ממלוא התשואה על כספי החיסכון.
בנסיבות אלה עידוד חיסכון בתוכניות
ביטוח־חיים, שבהן תקופת החיסכון היא
בדרך־כלל ארוכה, מחייב נתינת הדעת
על הגדלת שיעורי התשואה על כספי
החיסכון במיסגרתן.״
אך למרות המלצת מבקר המדינה, עדיין
לא נתן איש את דעתו לעניין חשוב זה
של הגדלת התשואה בתוכניות לביטוח
מעורב. הריבית המירבית שמעניקות חב-
רות־הביטוה, וגם זאת לעתים רחוקות
ביותר, היא בת ( 4.25701 לעומת ריבית של
4.570 ויותר הניתנת• היום בקופות־הגמל)
כאשר החיסכון הוא לכל תקופת הביטוח.
החברות מקבלות, אם כן, מהממשלה,
ריבית בת .570 הן מעניקות ריבית הנעה
משיעור שלילי של —2.570 עד לשיעור של
־ + 2.57 בתום תקופת הביטוח — ומשל-
שלות את ההפרש לכיסיהן. כאשר המבוטח
מפסיק את הביטוח, לפני תום תקופת
שלוש שנים מתחילת הביטוח — עוברים
כל כספי החיסכון לרשות חברת־הביטוח.
חברות־הביטוח מרוויחות גם מפיזור
התשלומים. מרבית המבוטחים מעדיפים
שלא לשלם את כל הפרמייה השנתית
בתחילת השנה, אלא לפזר את התשלומים
על פני 12 חודשים. סוכן הביטוח טוען
אז, שפיזור כזה מחייב תוספת של .670
כך, למשל, כאשר הפרמייה היא בת 2400
לירות לשנה, נאמר למבוטח כי הוא יכול
לשלמה בשיעורים חודשיים של 212 לירות
לחודש. אילו היה המבוטח משלם 2544
( )212 x 12 לירות בסוף השנה, אכן היתד,
זו ״תוספת״ של ! .67 למעשה, מדובר
כאן בריבית של ־ 127 לשנה (צמודה למדד).
המקובלות בקופות-

5נו צו תלמבוטח

דן שפרינצק: חמש עצות ל־מבוטח

( )1לעולם לא כדאי לרכוש פוליסת-
ביטוח־מעורב. עדיף ונמיד לחסוך בקו-
פת״גמל ולרכוש ביטוח־ריסק. ביטוח-
הריטק הזול ביותר (עד לגיל )40 הוא
במיסגרת תוכנית ״סוכך״ של ״בנק הפועלים״
.בצי 40 ויותר ימצאו את ביטוח
הריסק הזול ביותר בתוכנית ריסק דולרי
של ״מנו-לייף״ (מנופקשוררס) .אין להיבהל
מהעובדה שהמחירים ב״סוכך״
עולים מדי חמש שנים וב״מנו-לייף״ מדי
שנה. עובדה זו נלקחה בחשבון.
( )2כדאי להימנע מביטוח כפל-תאו-
נה, שכן הוא יקר מאוד ואין בו צורך
ממשי, שכן דווקא למקרי תאונה יש
ביטוח לכל באמצעות החוק.
( )3ביטוח נגד אובדן־כושר״עבודה ה־נילווה
לביטוח מעורב הוא יקר ואינו
טוב, אך חברות־הביטוח הפכוהו לפיתיון
במוכוזן אותו רק לרוכשי ביטוח מעורב,
או ביטוח ריסק יקר. אם רצונך עז לרכוש
ביטוח אובדך כושר־עבודה, תוכל
כאשר אלה הם פני הדברים, אין זה
מפליא שעיסקי חברות־הביטוח וריווחיהן
הם כה טובים.
׳ 9ב־ 1980 נימכרו פוליסות חדשות
בסכום של כ־ 4מיליארד שקלים — לעומת
כ־ 2מיליארדי שקלים ב־.1979
9ב־ 1980 השקיעו החברות הישראליות
לביטוח־חיים 483 מיליוני שקלים בניירות-
ערך ממשלתיים, לעומת 190 מיליוני שקלים
ב־ .1979 בשני החודשים הראשונים
של 1981 בילבד הושקעו 61 מיליוני שק לים
בניירות־הערך הממשלתיים.
• על הגידול ברווחים אפשר ללמוד

יועץ שפרינצק
בלתי־תלוי
להשיגו בתוכנית ״גונן״ של ״הסנה״.
( )4אם יש ברשותך פוליסת ביטוח
מעורב, קרוב לוודאי שכדאי לך לפדותה.
זאת בתנאי שלא חלפו שנים רבות מאז

ממאזינה של חברודהביטוח אליהו, שאינה
מהגדולות בענף ביטוח החיים (הגדולות
הן חברת מיגדל בניין, הנשלטת על־ידי
בנק לאומי, הסנה, חברודאחות לבנק
הפועלים, הפניקס, הנשלטת על־ידי בנק
דיסקונט, וכן ציון ומנורה) .ממאזן החברה
שהתפרסם בתחילת החודש מתברר כי יתרות
הרווח מביטוח־חיים גדלו תוך שנה
בכ־־ ,2507 בערך פי שניים משיעור האינפלציה.
במצב
זה, כאשר כוח־המשיכה של
חברות־הביטוח לעומת השילוב של חיסכון
בקופת-גמל וביטוח־ריסק טהור הולך ויורד,
קל להבין מדוע אורך החיים הממוצע של

רכישתה, או בתנאי שלא נותרו שנים
מעטות עד תום תקופת הביטוח. אם
בכל זאת רצונך להמשיך, דאג לדברים
הבאים :
6כאשר יש לך פוליסת חיסכון בתיק
הביטוח, ודא כי בכל מקרה — במרוצת
השנים או בתום התקופה — מובטחת
לך ריבית של 47.לפחות (ניתן לעמוד
על המקח עם חברות-הביטוח).
9אם יש לך ביטוח ריסק הנילווה
לפוליסת הביטוח המעורב (״מגן 10״,
״מגן 7״ או ״מגן 12״) כדאי לך להפסיקו
ולרכוש ביטוח־ריסק כמוסבר בסעיף
.1רק אם אתה מצוי בתחום חמש השנים
האחרונות של ״מגן 10״ ,או ארבע
השנים האחרונות של ״מגן ך״ ,או שש
השנים האחרונות של ״מגן 12״ ,המתן
עד למועד התחלפות התעריף, ורק אז
עבור ל״סוכך״ או לריסק דולרי של
״מנו-לייף״.
( )5זכור ) לעולם אל תבטל פוליסת
ביטוח״חיים כלשהי לפני שעברת בהצלחה
בדיקה בריאותית במיסגרת תהליך
רכישת הביטוח החדש.

פוליסת ביטוח־מעורב הוא קצת יותר מ*7
שנים. אך לעומת זאת קשה להבין כיצד
מצליחות חברות־הביטוח להמשיך ולמכור
אותה.
י י תעלומה זאת יש כמה פתרונות.
* הראשון הוא חוסר המודעות של הציבור.
מחברות־ד,ביטוח וסוכניהן קשה
לדרוש שיסבירו לציבור המבוטחים את
חסרונות הביטוח המעורב. אך מדוע אין
הבנקים מסבירים את יתרונות החיסכון
והביטוח אצלם?
(המשך בעמוד )52

למכור״ 111 שאוב לורנץ׳ צבעונית

6.600

שמל.

ליא.ל.מ. אינטרנשיונליש אומץ להוזיל, אפילו
עכשיו, את מחירי הטלוויזיה הצבעונית קרקרו
שאוב לורנץ מתוצרת גרמניה.
א.למ. אינטרנשיונלבעיימ, כיכר המדינה ,76
כתובת זו לפניכם.

הזמנה להרוויח

3400

* כל המחירים
לפי4.3שי ־רחם ו

5,200נ
ן מחיר מומלץ לצרכן

13,200
מחירא.ל.מ.

( מחיר לכל הבא עם מודעה זו 11,300
א.ל.מ. כיכר המדינה ,76 תל אביב טל 454598,456154 .

1 העו ל ם הזה 2274

א פ רי ק ה: ש אג אר חותרדנאמיביהעצמ אי ת
״אין ספק שישראל הפכה מעצמת־על. אתם היחידים
המעזים להתגרות בניגריה, להרוס כל בסיס של ייחסים
עמה לטווח ארוך. וכל זה בגלל רב־סרן סעד חדאד?
פשוט לא־יאומן!״
העיתונאי הבריטי הבכיר ששוחח השבוע בלונדון,
עם העולם הזה, פשוט סרב להאמין למשמע אוזניו. בעוד
נשיא ניגריה, שיהו שאגארי, מתקבל בבירה הבריטית
כראוי לראש מעצמה רצינית, טובחים אנשי חדאד חיילים
ניגריים בדרום־לבנון. כדאי לקרוא היום את העיתונות
העולמית כדי להבין לפחות עיקר יסודי אחד :
בעולם לא מתייחסים כלל לחדאד. כשהוא מישתולל יודעים
הכל שמדובר למעשה בישראל. כל עיתונאי מתחיל
באירופה יודע שהמיליציות הן חיית־הבית החביבה
של רפול, כלב השמירה של החצר האחורית, הזוכה
למנת הפינוקים שלו גם, ואולי בעיקר, כשהוא נושך.
שאגארי עצמו לא התייחס כלל לדרום־לבנון. הוא
הופיע בבריטניה מלווה במסע פירסום חסר־תקדים, ש כלל
מוספים מיוחדים בעיתונים כמו גארדיין ופיננשל
סיימם, שפיארו את הישגי ניגריה — עצמאות כלכלית,
חוק־חינוך חינם, חוקה דמוקראטית, מעבר מסודר
משילטון צבאי למימשל אזרחי מתוקן. וכמובן, הנפט
הרב והמשובח שמימן את כל זה.
אנשי־עסקים בריטים חיזרו אחרי פמליית הנשיא
ללא הרף, ואף קצרו כמה חוזים שמנים למדי. הנשיא
עצמו התנהג לפעמים כמו ראש אימפריה המבקר במושבה
חביבה, אבל קצת מפגרת. אירוניה היסטורית שלא
נעלמה מעיני בריטים רבים, החיים עתה במשק מסו-
יים, פושט רגל, שאפילו יורם ארידור לא היה מצליח
לחולל בו ניסים כלשהם.
לוחם ותיק, ידיד אמיתי. אבל נשיא ניגריה לא
יצא למסעו רק כדי לדבר על כלכלה. הוא לא הסתיר
את מחוייבותו למעמדו החדש כמנהיג אפריקה כולה.
שאגארי חזר והדגיש שעל האמריקאים והאירופים לבחור
בין אפריקה כולה, כולל ניגריה, לבין דרום־אפרי-
קה. אין דרך ביניים ואין מרחב תימרון בין קטבים אלה.
האתגר הניגרי למערב אינו חדש. אחרי הכל מדובר
לא רק במדינה פדרלית רבת־עוצמה, אלא גם בממשלה
פרו־מערבית, המשתיתה את כלכלתה על יסודות רכושניים
מובהקים. התערבות הניגרים במשבר רודזיה
היתד, הצעד המכריע ביצירת זימבאבווה של רוברט
מוגאבה. עתה מנסה שאגארי להשיג, באמצעים דיפלו-

מטיים, עצמאות לנאמיביה בהנהגת אירגון השיחרור
סוואפו.
בעקבות הצהרות שאגארי בזכות עצמאות נאמיביה,
יצאו גם ראש ממשלת זימבאבווה, מוגאבה ונשיא טנזניה,
יוליוס נייררה, בהכרזות תקיפות נגד המדיניות
האמריקאית החדשה באפריקה. שלושת המדינאים תמכו
בקשרים בינלאומיים מסועפים ומגוונים, כולל עם ברית-
המועצות. נייררה אף הצדיק את מעורבות הקובאנים
באפריקה, והזהיר את רונאלד רגן, כי מדיניותו המעניקה
גיבוי למישטר הגזעני בדרום־אפריקה תחזק את
מעמדם של הסובייטים ביבשת השחורה כולה.
אין ספק שנשיא ניגריה אינו מאושר מהמישטר
המרכסיסטי באנגולה או מהאופי השמאלי של מנהיגות
סוואפו. עם זאת הביע שאגארי תדהמה ממגמת ממשלת
ארצות־הברית לחדש את מישלוחי הנשק להרפתקן רד

נגד רגן

בריטניה: סטודנטים
נגד גיזענות
בסוף החודש יקיימו הסטודנטים הבריטים
ועידה שנתית שתוקדש בימעט בלעדית למילחמה
נגד הגזענות. המילחמה באפלייה גזעית ובפאשיזם
תהווה את מוקד הדיון, וראשי הסתדרות הסטודנטים
הבהירו שנושאים אחרים ילובנו רק אם
יוותר זמן. במיסגרת זו תעסוק הוועידה גם במעמד
האשה ובתופעות סכסטיות המהוות ״אפלייה
גיזעית נגד הנשים״.
אין ספק שהוועידה תאשר מחדש את העקרון
הקיים בבריטניה בבר שנים אחדות, שיש לשלול

אנגולי ג׳ונאם סאווימבי, סוכן דרום־אפריקאי בעל ותק,
המקיים את המחתרת הימנית אוניטה בכספי הסי־איי־אי.
סאווימבי, שהוחרם על-ידי ג׳ימי קארטר, אף הוזמן
השבוע לוושינגטון והוגדר על-ידי עוזר שר־הביטחון,
ג׳יימס באקלי, כלוחם ותיק בקובאנים וידיד אמיתי של
ארצות־הברית.
כחירות — ללבנים בידכד. נשיא ארצות־הברית
רונאלד רגן, אינו מסתיר את אהדתו לדרום־אפריקה.
בראיון טלוויזיה הכריז הנשיא, שארצות־הברית לא
תנטוש את דרום־אפריקה, ידידה ותיקה ועשירה באוצ־רות־טבע
אסטרטגיים. עבור שאגארי ושאר מדינות אפריקה
יש בהכרזה כזו לא רק משום עלבון, אלא גם
שינוי מהותי באוריינטציה המדינית של ארצות־הברית.
האירופים, ובעיקר הבריטים, משתדלים להרגיע את
ניגריה. לדברי השבועון הבריטי אקונומיסט, ניסו ה בריטים
לשכנע את שאגארי שראש ממשלת דרום־
אפריקה, פיטר בוטא, יהיה הרבה יותר מתון אחרי
הבחירות ״הכלליות״ (זכות הצבעה — ללבנים בלבד)
בארצו ב־ 29 באפריל. הטענה היתד ,״ישראלית״ טיפוסית:
בוטא מתמודד בבחירות עם הימין הקיצוני,
הדורש חחמרות נוספות באפרטהייד.
לדעת הבריטים, אפשר יהיה לשכנע את כל המדינות
המעורבות במשבר נאמיביה להסדיר בחירות חופשיות
בפיקוח בינלאומי. כך יקבל סוואפו את השילטון
באורח לגיטימי. שאגארי גילה ספקנות, בעיקר בגלל
מדיניות וושינגטון. בגלל כמה אלפי קובאנים, הזהיר
הנשיא, יאבד המערב את השפעתו באפריקה כולה.

צ ילה: פיחשט
משחק אחזה

נשיא ניגריה שאגארי

אסירים פוליטיים נמצאים
רעב. אבל הגסטאפו של
אנשי פינושט עינו תינוק
פרננדו אסקנבאר גונזאלס.
בריחה מבויים.

כבר כמה שבועות בשביתת־פינושט
אינו מסתפק בכך.
בן 18 חודשים לעיני אביו,
האב נרצח בכלא תוך נסיון

הדיקטטור של צ׳ילה, אוגוסטו פינושט, לא מסתפק
בביטול כל הרפורמות של סאלבדור איינדה. תחת
שילטונו הגיע מיספר המובטלים למיליון בני־אדם ותמותת
התינוקות עלתה ב־ 70 אחוז. אבל לפינושט עצמו
אין סיבות רבות לדאגה.
החודש השלים ה״נשיא״ את בנייתם של שני ארמונות
— לשימושו האישי. האוצר של צ׳ילה שילם את
החשבון, שהגיע לחמישה מיליון דולר. חברת הנחושת
של צ׳ילה!? ,ודלקו, קנתה לבתו של פינושט בית כפרי
עצום בגודלו. מישרד־ד,שיכון רכש עבור הנשיא חלקת
אדמה לבניית בית נוסף, לאירוח ולצייד. המחיר המשוער
20 :מיל־ון דולר.
פינושט הוא גם איש־משפחה טוב, הדואג לקרוביו.
חתונת בתו עלתה לממשלת צ׳ילה 300 אלף דולר. הוא
מינה את חתנו למנהל הטלוויזיה הלאומית, ואילו אחותו
זכתה בזיכיון שמן ליבוא מכוניות מארצות־הברית. מסתבר
שהחיים הטובים לא מיתנו את צמאון־הדם של
פינושט. אחרי שהצליח להבטיח לעצמו דיקטטורה ביל־עדית
עד ,1997 הידק הנשיא את קשריו עם ממשלת
רונאלד רגן והבטיח לעצמו חוקה נוחה לצרכי דיכוי.
חוקי פינושט מאפשרים מעצרים ללא מישפט, ופעילות
מרכזי־חקירות סודיים, שאינם אלא מהדורה דרום־אמ-
ריקאית של מרתפי הגסטאפו, חודשו.
השבוע נתגלו שש גופות של אסירים מעונים 55 ,

סטודנט בריטי בהפגנה אנטי־נאצית
לגרש זקנים מעל גיל 70
זכות דיבור מפאשיסטים ומגזענים .״אחרי היטלר
אסור לדגול במתן במה לגיזענות, בתירוצים של
חופש דיבור,״ טוענים ראשי הסתדרות הסטודנטים.
בראיון טלוויזיה שבו השתתפו עשרות סטודנטים
מלונדון, מנצ׳סטר, ליברפול, אוכספורד וקיימברידג׳,
צידדו כמעט כולם בשלילת זכות הדיבור מנאצים
וגיזענים .״תאר לך שמישהו היה מטיף להשמיד
או לגרש זקנים מעל לגיל שבעים, האם חיית
מעלה בדעינן לתת לו פיתחון פה שאל אחד
הסטודנטים את המראיין .״והרי הגיזענים רוצים
לרדוף קבוצות באוכלוטיה רק מכיוון שהם יהודים,
או שחורים.״

בדיחה ל־נ באפריל
ב״ 1באפריל ישא ח״כ שימעון פרס את
בכנס הזדהות עם עמי אמריקה הלאטינית.
הביטחון של רביו, ספק הנשק מס׳ 1לרודן
ראגואה המודח אנסטסיו סומוסה ולכל יתר
דנים רוצחי בני-עמם, ישא דברו, כביכול,
פועלי ישראל, כביכול בשם ההסתדרות.
בדיחת זוועה ל״ 1באפריל!

דברו

ניק-
הרו־בשם

חיים
ברעם

!!111111ב1ו 1לם

הנסיר ציאולס: ביקור מברה הזקנה
בקשתה היחידה של דברת פאני ברי ליום־הולדתה ה־ 109 היתד,
— להיפגש פנים אל פנים עם הנסיך צ׳ארלס. כששמע הנסיך שזהו
חלום חייה של הגברת הזקנה, נאות ברצון, ואפילו האריך לפטפט
עימה מעבר לזמן שהקציב מראש לפגישה אינטימית זו.

הנסיכה סוניה ליוותה את בעלה, הנסיך הארלד מנורווגיה, שבא לצרפת בראש מישלחת תעשיינים
נורווגיים, אם כי בה בשעה היתד, לביקורו גם שליחות תרבותית: יורשי הכתר הנורווגי התכבדו לפתוח,
בנוכחות הנשיא ואלרי ז׳יסקאר ד׳אסטן, את תערוכת הפסלים של האמן הנורווגי הידוע, גוסטב ויגלאנד,
בפאריס. היתה זו הזדמנות לנשיא הצרפתי להחמיא לנסיכה האלגנטית על תצוגת־אופנה פרטית שערכה
בעצמה, כשמדי שעתיים החליפה את מלתחתה. היא רכשה את כל המערכות שלבשה מידי גדולי האפנאים
הצרפתיים. רוב זמנה הוקדש, כמובן, לקניות.

1ח 11ד דנו ה:
>םוה בו׳ ע
וו״סקארריאססן
זה הישג

סופי להרסם: מ עני ת חדשה
כבר אין ספק בכך — כוכבת חדשה נולדה. היא חותמת על
אוטוגרפים, מקבלת מלוא התיבה מיכתבי הערצה בכל יום, וכבר
מכנים אותה בשם סופי לה־בום.,אף ששמה המלא סופי מארסו. אבל
מה שפירסם אותה היתה הופעתה בסרט של קלוד פינוטו, לה בוס,
שלהיט המלווה אותו כבר נמכר ב־ 800 אלף עותקים. התגלית עדיין .
לומדת בבית־הספר, וגרה אצל הוריה.

אפילו תוצאותיהם של מישאלי
דעת־הקהל, המנבאים לו כישלון
חרוץ, אינם מרתיעים אותו: מישל
דברה החליט ולא יוותר: הוא רץ
לבחירות ומתמודד על מישרת נשיאה
הבא של צרפת. ואפילו אם
מתנגדיו מאשימים אותו בחלומות
ובסתירות בין דבריו למעשיו (היה
זה הוא שהטיף למען צרפת לאד
מית ועצמאית, ובה בשעה היה
השר היחידי שצידד בהקטנת תקציב
הביטחון) ,הוא מקפיד להצטלם
מתחת לדיוקן הנשיא הדגול,
ולהבהיר כי גם אם לא ייבחר,
ישמח אם יפריע קצת לואלרי ז׳ס־קאר־ד׳אסטן,
ויסחוב ממנו כמה
קולות.
העו ל ם הזה 2274

שתו שאגאו׳ :שלושת ימי מלכות
נשיא ניגריה, שהו שאגארי, נראה עליז מאוד בהניפו ידיים
לשלום, כשהוא מתקבל על־ידי מישמר כבוד בריטי. היה זה בבואו
ללונדון, לביקור בן שלושה ימים ובן לווייתו היה הנסיך פילים,
שהירבה לטייל בארצות־אפריקה ושמחבב אותן מאוד.

מאורו זיזבו: הבובות החיות שר אמנרין הקטנה
כל הצרפתים מכירים את יוהאן ואווה, התאומים הנחמדים של מארלו ז׳ובר. פחות צרפתים ובוודאי
גם פחות אנשים בעולם יודעים כ 4בשלושת החודשים האחרונים מתפנקים התאומים מאוד, דווקא בשעה
שאמם עובדת על סרט חדש: הסיבה, בסירטה החדש, עניין מזוהם, יש למארלן, לבד מפארטנר גברי,
השחקן ויקטור לאנו, גם פארטנרית קטנה בת שש, בשם אמנדין. אמנדין, המשחקת בסרט בבובה, רצה
בכל רגע חופשי שברשותה לשחק עם שתי הבובות החיות האלה.

אסתר עופרים:
רומן ב!

שנם תמימת

ואנסה ודגו״ב: השיער צומח
כבר אין טעם לחזור ולספר על מעשיה השנויים במחלוקת של
העלמה ואנסה רדגרייב, אך דבר אחד אינו שנוי במחלוקת —
היא שהקנית נפלאה. בתמונה זו, שפורסמה על ידי השבועון שטרן,
היא נראית לאחר ששיערה כבר צמח, מאז הופיעה בסרט הטלוויזיה
על התיזמורת הנשית של אושוויץ. היא יושבת ליד ביתה בלונדון.
העולם הזה 2274

העיתונים הגרמניים חוגגים
שוב עם אסתר עופרים :״יש
לה אהוב חדש, היא מאושרת !״
לנער ( )22 קוראים פילים פון
סל, ולמעשה הוא משמש בתפקיד
האחד והיחיד כבר שנה.
לשאלות העיתונאים ענתה, כי
שוב היא מסוגלת לשיר, והכל
הודות לאושר שמצאה בזרועותיו
של פילים ! ״אחרי תקופה
ארוכה של בדידות סבל וטש טוש,
חוסר־רצון וחוסר-יכולת
לשיר, חזרתי אל עצמי,״ אומרת
הזמרת.

111111׳!! ב של1ן

ואלף זיגל: קיסר החדטיס
בגרמניה קוראים לו :״בית־חרושת הגדול ביותר למוסיקה״ —
זהו ראלף זיגל, הנראה בתמונה עם רעייתו. מאחוריו כמה עשרות
להיטים, שכתב לזמרים בגרמניה ובאוסטריה, כשבראשם ג׳ינגיס חאן
(אירוויזיון )79 ותיאטרון של קטייה אפשטיין 80 גם מהאירוויזיון
השנה לא נעדר — מסורת זו מסורת.

הדולף נזרייב 2 0 :שנה בחופש

פולקר שלנהרף: הגבול הדק בין המציאות לקולנוע

הזמן עובר, ואין רקדן שאינו מרגיש בזאת. ובכל-זאת, רודולף
נורייב, שהוא אולי התופעה הבולטת ביותר בתולדות־המחול מאז
ניז׳ינסקי, השרוי במחלוקת, חוגג — לא את יום־הולדתו, כי אם 20
שנה לשהותו במערב. נורייב זכה לביקורות נלהבות על הופעתו ב דיד
קישוט. הוא נראה בתמונה עם הפארטנרית שלו, נינה וידרובובה.

פניו האירופיים של הבמאי הגרמני פולקר שלנדורף הונצחו, כשהם עטופים בכפייה ערבית, על־ידי
השבועון שטרן, בצילום יוצא־דופן זה. הבמאי, שזכה לפירסום רב ולחילוקי־דעות על כבודה האבוד של
קתרינה בדום ואחר-כך לתהילה בינלאומית בזכות תוף הפח, מסריט בביירות, וזו הסיבה לכפייה ולסבר־הפנים
הרציני. הוא מביים סרט בשם הזיוף, על־פי רומן מאת ניקולאס בורן — על כתב טלוויזיה, הנקלע
למילחמת .1975 את הכתב מגלם השחקן המעולה ברונו גאנץ ולצידו מופיעה השחקנית חנה שיגולה.

העול ם הזה 2274

בשקט בשקט הפכו בתי הכל בו בישראל למוקד ההתעניינות של
ענף התכשיטים. בשקם, במשביר־לצרכן, ובכל־בו שלום, נמכרים
כיום יותר תכשיטי זהב ויהלומים מאשר בכל חנות תכשיטים אחרת.
איך זה קרה?
בתי הכל־בו מציגים את קולקציית התכשיטים הגדולה ביותר בארץ:
הקולקציה הבינלאומית של אנדין. אבל זאת לא הסיבה היחידה:
יותר ויותר אנשים מעדיפים לקנות את התכשיטים שלהם במקום גדול
ומהימן המתבסס על מחיר קבוע וסביר. את היהלומים בבתי הכל בו
אפשר לבדוק בעזרת מיכשור מתוחכם.

ותוכלי לבחור לעצמך, בשקט בשקט, את התכשיט שלך.
המחירים מ־ 2000 שקל עד 20,000 שקל( .ובשקט בשקט אנחנו
מוכנים לגלות לך שבאירופה ובארה״ב נמכרים התכשיטים של אנדין
במחיר כמעט כפול).

להשיג ב:
שקם, המשביר לצרכן,
כל־בו שלום,
אנדין

קוראים ר גלעד.
אבל מאנה הטניס ש ר קורא לי ־־גלי״

אף פעם הנא ענד לא
ראה אנתי בלי נעלי גלי.
אני רק ב! .13 אבל הספקתי
כבר לנסנת כמעט את בל
הנעליים שבענלם. מתנצרת
הארץ נמתנצרת חנץ.
נתאמיננ לי. בשבילי ״גלי״
היא אלנפת הענלם. ננחה.
קלה נגמישה.
אני לא מננתר על ״גלי־׳.
נתסמבנ עלי. אפילנ שאני
נראה סימפטי. אני ינדע
להתעקש.
גלי טנרנדנ ״!ל
נעל הספנרט לאלנפים.

.אנשים
] 9כמה שעות לפני מותו י
י• ציקר המשורר יונ תן ר טו ש
בתערוכות תמונות. הוא נתקל
שם במשורר ישר אל הר,
עורך ההוצאה־לאור הצבאית
תרמיל. לשאלתו של רטוש
לשלומו, השיב הר, שבא מבית
דתי מאוד :״ברוך השם.״
שאל רטוש :״איזה שם?״
י אצל ראש־הממשלה,
טנ ה ס בגין, ביקר השבוע
שר הביטחון האירי, פי לכס״
טרברט. השניים העלו קווים
משותפים בין אירלנד וישראל.
מבחינת השטח — אירלנד
גדולה יותר. מבחינת האובלו־סיה
— שתיהן שוות. שתי המדינות
נלחמו על השגת עצמאותן,
אך האירים הקדימו את
הישראלים במילחמה נגד הבריטים.
בתום השיחה אמר
ך בגין לברט :״אנחנו מצפים
שאירלנד תציב שגריר־תושב
בישראל.״ ענה לו שר־ד,ביטחון
:״יום יבוא.״ השיב על
כך בגין :״יום יבוא — זה גם
כן מועד.״

91 בשבוע שעבר, כאשר
סייר ראש־הממשלה כתי־ ,־חי
שבגליל, נמצא שם גם פי־ום-
סור קובה שנקמן, מומחה
להנדסה ותחבורה בינלאומית.
הוא הציג את עצמו בפני כולם
בגליל כיועץ ראש־הממשלה.
הפמליה של בגין שמעה על
כך והתחילה להתעניין מיהו
האיש המתחזה כיועץ ראש-
הממשלה. אחד השוטרים במקום
סיפר לשוטר אחך כי
צריך לעצור את האדם המתחזה.
אותו שוטר שוטט במקום
ונתקל ביהודה אבנר, יועצו
של בגין, שהתלווה אליו ל סיור.
הוא ניגש אליו ושאל
אותו מיהו. ענה לו אבנר:
״אני יועץ ראש־הממשלה.״
אמר לו השוטר :״אותך אני
מחפש !״ ועצר אותו. רק אחרי
בירור נוסף התבררה ל שוטר
טעותו.
! 9יועצו של ראש־ד,ממשלה
לעיתונות, דן פתיר,
נוסע לשנה אחת לוושינגטון
כדי לעסוק בחקר תהליך־
השלום בין ישראל ומצרים.
זוהי הפעם הראשונה שישראלי
התקבל למכון, העוסק במחקר

! שעות מעטות לפני מיו תו התלוצץ ימתן רט 1ש

מטעם המיפלגה הרפובליקאית
באמריקה .״אחרי שש שנים
ורבע, שאני עובד בממשלה,
בתפקיד שאותו למעשה יצרתי,
אני מרגיש כי הגעתי לנקודת־רוויה
מסויימת, והמשימה בוושינגטון
נראית לי כהזדמנות
להתרענן קצת. בסוף חודש
מאי אני יוצא לחופשה שמגיעה
לי. בסוף יוני מתחתנת
בתי הבכורה, שי־לי, עם
קובי עצמון, שהוא רופא.
אחרי גמר שנת־הלימודים של
שתי בנותי האחרות בבית־הספר
התיכון וגמר עבודתה
של אשתי, יעל, באוניברסיטה
בתל־אביב, נצא כולנו לארצות־הברית.
שי-לי, בתי, החליטה
להתחתן שבוע אחרי גמר הבחינות
שלה באוניברסיטה, ושבוע
לפני הבחירות לכנסת.״

על אלזהים. ועגוירם ניר לא קיים
! 8בוועדה זו הציע ח״כ
עמוס הדר לשכור שירות של
שיחה בארבע עיניים
חברת־חקירות, כדי לגלות אם
נעשות פעולות בלתי־כשרות
בבתי־החוליס.
בחדרי־ניתוח
הגיב על כך ח״כ זאב כץ :
״אפילו החוקרים לא יסכימו
שינתו אותם אחרי המוות, גם
אם יקבלו על כך שכר שמן.״
באותה ועדה מעורר
ח״כ עדי אמוראי, נציג ה מערך,
תרעומת בין אנשי סי-
עת־הליכוד. בנושאים שונים,
העולים לדיון, מחפש אמוראי
עילות להשהייה, מושך הליכים
שונים ודוחה קבלת החלטות.
חברי סיעת הליכוד פירשו זאת
כצורך של אמוראי להבליט את
פעילותו, כדי לזכות ב־ס607
שלהם הוא זקוק לשם כהונה
נוספת בכנסת. חברי סיעת ה

ליכוד
בוועדה מתלוצצים עכשיו,
כי הם מוכנים לעזור לו
לגייס את התמיכה הדרושה
רק כדי שיירד מהם.

81 מנכ״ל כור, נפתלי
כלומנטל, שהוא אחד ממוע-
מדיו של שימעון פרס לתפקיד
שר־האוצר בממשלת ה מערך,
סיפר את הבדיחה הבאה:
זוג אחד התעלס, והגבר
סיפר לאשה במשך כל הזמן
על לניניזם ומארכסיזם, על
סוציאליזם ועל חשיבותה של
המיפלגה. לבסוף אמרה לו ה אשד
מילא המיפלגה, אבל
אל תשכח את התנועה.״

| בישיבת ועדת־הכספים
של הכנסת העלו טענות, שב-
איזור הצפון אין רואים את
הטלוויזיה בבירור, משום שהסורים
הקימו משדר עב־עוצ־מה,
המכסה את כל הגליל.
פנו אל מנכ״ל מישרד־התיק־שורת,
ג ד עון לב, ושאלו אותו
אם יש לו פיתרון לבעיה
זו. העיר ח״כ יחזקאל פלו־מין
:״לא לב יכול לפתור
זאת, אלא מייג׳ור סעד
חדאד, בצורה יותר רדיקלית.״

1ח״כ
אברהם מלמד
העיד בישיבת ועדת־הכספים
בענייני חינוך, כי בבתי־הספר
שמים כיום יותר מדי דגש על
פעולות אצ״ל. העיר על־כך
שר-החינוך, זבולון המר:
״הכללת פעולות אצ״ל נהוגה
כבר חמש שנים במישרד־ד,חינוך.״
אמר ח״כ פלומין :״מלמד
ציפה שדווקא ממשלה זו
תתעלם מפעולות אצ״ל.״
8 1לאחרונה מרבים חברי
סיעת־הליכוד להיעדר מן ה ישיבות
בוועדת־ד,כספים. היחידי
מסיעה זו שנוכח תמיד הוא
פלומין, ולכן, בכל החלטה של
הוועדה, הוא מבקש רוויזיה —
כלומר, הצבעה נוספת. מתלוצץ
פלומין :״אם ירבו מיקרים
כאלה, אני אהפך לרוויז־יוניסט.״

אשתו
של נשיא מכון־וייצמן, הפרופסור מיכאל סלע, אירחה בביתה במכון

את הסופר יזהר (״ס. יזהר״) סמילנסקי. היה זה בערב הפתיחה החגיגי של
11 # 8 11 111
•סניף המועצה למען ארץ־ישראל יפה ברחובות. הסופר הוא בהנהלת המועצה, וסלע היא יושבת־ראש
צל הסניף ברחובות• אמר לה יזהר סמילנסקי :״צריו להפסיק! להפריח את השממה,
והיה דויודיר
***י י*רוט י* ודשי 1ועועריי•
9כתב־הטלוויזיה לשעבר,
עמירם ניר, נשאל על-ידי
עיתונאי לפרטי השיחה שהיתה
לו עם ח״כ שימעון פרס.
השיב ניר :״אני לא יכול
לגלות, מכיוון שהשיחה היתד,
פרטית. במיקרה אחר אפשר
היה לומר שהשיחה נעשתה ב־ארבע־עיניים.״

בעיקבות ההתקשרות
בין ניר ובין פרס אמר הבלשן
אבשלום קור :״אם כבר
הגענו למצב שאנשים, הרוצים
להיות ראש־ממשלה, בוחרים
את אנשי־סודם סן הטלוויזיה,
אני הייתי בוחר את רדיד!
מזור או ברמית גיא.״
81 על פגישותיו של פרם
עם חסן מלך מארוקו מתלוצצים
עכשיו בכנסת כי אלה הן
עלילות חסנבה.
81 בערב־ראיונות עם אי תן
דנציג סיפר מאמנה לשעבר
של מכבי תל-אביב,

רלף קליין :״מוטי ארו־

| ל11י; 1111 במאי הסרט ״לא לשידור״ ,העוסק בתחנה צבאית שבה יש שחיתויות, היה
! 1 1 1111 כתב גלי צה״ל בעת שיצחק ליבני חיה מפקד התחנה. בראיון שערך עימו
ליבני, גילה לבנון סוף־סוף את פשר אחת הכתבות שהתבקש על־ידי ליבני להכין בימי מילחמת ששת*
הימים בעזה. על לבנון הוטל להקליט התקפה של רמוניס, אך הוא לא הצליח להביא אותה. כאשר
חזר לתחנה הוא פוצץ רימון על דלת אחד האולפנים של התחנה, ורעשי הפיצוץ, כולל זעקות
הכתב, בושלו בכתבה. יצחק ליבני שיבח אותו אז אל אותה כתבה, מבלי לדעת כיצד הוכנה.
העולם הזה 2274

יאמס הוא מאוד דומיננטי,
ויש לו נטיה להשתלט על השחקנים
האחרים במיגרש.״
! 9על עצמו מספר קליין:
״תמיד כאשר אני צופה ב־מישחק־כדורסל
בטלוויזיה, וה מתח
הוא עצום, אני מכבה את
הטלוויזיה ל־ 10 דקות ויוצא
מן החדר.״
ועוד :״חדלתי לאמן
את מכבי, כי לחץ־הדם אצלי
עלה -ולא היה גבול למתח שבו
הייתי שרוי. רציתי להישאר
בריא ולהישאר בכלל, ולכן
חדלתי לאמן אותם. אפילו
עברתי דירה מתל-אביב לאבן-

אסטי הוא המנוע של הקבוצה.
מיקי כרקוכיץ הוא
המהיר ביותר, גם בין כדור-
סלני אירופה. לו סילבר הוא
האינטלקטואלי ביותר בין ה שחקנים.
ג׳ים בוטרייט הוא
הרציני ביותר מבחינת המיש־מעת
והאימונים. ארל ויל־

יהודה, כדי לתפוס קצת שקט.
במישחק האחרון של מכבי
גמרתי חפיסת סיגריות שלמה.
זה היה מישחק מושלם מבחינת
המתח והעצבים.״
כאשר שמע השחקן

יוסי גרכר כי צ׳יצ׳ החליט
להפנויק את התמיכה בתיאטרון
הקאמרי, הגיב :״עכשיו צ׳יצ׳
לא מעוניין בתיאטרון עירוני.
הוא שוכח כי בפרמיירות שלנו
הוא הסתובב כמו טייס נפוח.״
81 ניצב-מישנה שלמה
גל, ראש מחלקת־החקירות ב־מישטרה,
היה עד לאחרונה
ראש המדור לעבריינות־נוער.
בפגישה עם עיתונאים הירצה
גל על עבריינות־הנוער וביקש
להוכיח כי יש נערים העושים
טעויות, אך אין הם בגדר עבריינים
:״אני יכול לספר לכם
מיקרה מנערותי, אבל אולי זה
לא טוב לקידום שלי,״ אמר.
הרגיעו אותו העיתונים :״אל
תדאג, הלה על זה התיישנות.״
! 9הפרקליט עוזי (״סב-
דין״) •טראטר מספר בגאווה
כי הוא היה הראשון שידע את
תוצאות מישפט הרצח הכפול.
״נכנסתי לאולם, ואז שמעתי
את פקיד־העזר קורא, :כולם
לשבת׳ .הבנתי מיד שכל הנאשמים
הורשעו בדין והולכים
למאסר.״
213

התרגשות

של דליה שמלן, מנחח בתצוגות•
אופנה. גם המתח בעת המישחק
ניכר היטב על פניה של דליה.
כאשר לחצתי על כפתור האינטרקום
בביתה של הדוגמנית תמי
כן * ע מי, ביום החמישי האח רון,
קיבלתי את התשובה :״מכבי
תל־אביב, תעלו למעלה בבקשה.״
נכנסתי לדירתה, אחרי שהיא הזמינה
אותי לצפות במישחק הכדורסל
בביתה .״הם בטח לא ינצחו,
אך אני החלטתי לחגוג בכל
זאת, ואני עושה מסיבת יום־הול־דת
לחברה שלי, הדוגמנית רדתי
ירון ״,אמרה לי יום קודם לכן
בטלפון. תמי לבשה מערכת של
תלבושת־ספורט עם מכנסיים שמגיעות
על הברכיים, חזיה נוצצת
וז׳קט. המיכנסיים והדקט שקר
פים, וראיתי אותם כמה ימים קודם
לכן על תמי באחת מתצוגות-
האופנה. בדירה היו מפוזרים כ־ריות־ענק
על הריצפה .״קחי צלחת,
יש שם אוכל שהכנתי ונראה
קודם את המישחק,״ אמרה.

רותי כבר היתה שם. גם הדוגמנית
פינצ׳י מור היתה שם, עם
בעלה הדייל עמי מור, שנמצא
במילואים וקיבל חופשה ליום אחד
רק כדי לצפות במישחק. גם ה דוגמנית
מיכל אדר באה ועוד
שתי ידידות של תמי בחברת ה בעלים
שלהן.
המישחק התחיל ותמי הגיבה
בהתרגשות למראה כל סל לטובת
מכבי תל־אביב. פינצ׳י עסקה
כל העת באכילה ובכל פעם ששמעה
צהלות שאלה :״זה לטובתנו
ן״ כאשר אולסי פרי, חברה
של תמי, נראה על המסד הקטן,
העירה פינצ׳י :״אוי, אולסי, מא־מא
שלי, איזה מותק הוא.״
בעוד שהגברים בדירה היו מתוחים
ועצבנים, צעקה תמי ללא
חרף :״יאללה מכבי, קדימה מכבי!״
לקראת סוף המישחק מיהרה
תמי למיטבח והביאה שקית

^ך ר0 *113^171 {111

האחרונים היו המותחים ביותר
בכל מהלן המישחק. בעוד פינצ׳י

לא מסירה עיניה מן המירקען צהלה תמי והתחבקה עם ידידתה

נאוה פוקס, אשתו של יהלומן תל־אביגי. כל סל שנקלע ברגעים אלה
זכה לתרועות. הרגע הנכסף, כאשר מכבי הוכרזה כאלופת אירופה,
דחף את פינצ׳י ותמי זו לזרועות זו .״הם נהדרים, והייתי אומרת

₪לטי ם ו״ חי
)1 1 1 ¥1על פניה של הדוגמנית
1111 #1פינצ׳י מור, שאמנם לא
כל־בן מבינה במישחקי כדורסל,
אן בכל זאת נדלקה על המישחק.

את זה >ם אם אולסי לא היה חבר שלי,״ גילתה תמי לידידים
שבביתה. אחרי שכולם חיסלו את המאכלים הטעימים ושתו עד
תום שבעה בקבוקים של יין לבן ואדום, הלבה בל החבורה לחגוג במו־

עדון־לילה אה חניצחוו של הקבוצה התל־אביבית על הקבוצה האיטלקית.
כל העת לא הפסיקה תמי בן־עמי, להשמיע קריאות ניצחוו :
״יאללה, מכבי תל״אביב בצאתן גילו כי כל תל־אביב שמחה איתן.

ביטחון

הפגע ח תמי
בן־עמי. בתחילה
אמנם לא האמינה שינצחו, אך
לבסוף היתה משוכנעת בניצחונם.
לעליצותה לא היה גבול.
מלאה בשום, על פי עצתה של
מיכל אדר, שהבטיחה שזה מביא
מזל. פינצ׳י התחננה באוזני כולם
לא לשמוח, ורותי ירון ביקשה מכולם
לא לזוז, לשבת באותה פוזה.
כל אותן עצות באו כדי להביא
קצת מזל לקבוצה הישראלית.
הניצחון המיוחל בא ותמי התחבקה
והתנשקה עם כולם. ברגע
הניצחון התחיל הטלפון לטרטר
בביתה ולא הפסיק•
תמי אירגנה מייד את כל ידידיה
שטילפנו, כדי שיבואו למועדון-
לילה בתל־אביב, שם רצתה לחגוג.
לעמי הבטיחה עוד קודם לכן
שאם מכבי תנצח, היא תעשה
תצוגת־אופנה בהתנדבות במקום
המילואים שלו• עם תום המישחק
טילפנה תמי אל יחידת המילואים
והודיעה, שהיא אמנם תבוא לשם,
לערוך את התצוגה.

נאוה ארד
המערך כנעמת

ע הא שה
שדאל
בכדמ אבקיה
לחברה צוד ק ת
הצביע ^1 X ^1לועידת נעמת

הממונה על הכנסות*
המדינה, אוריאל לין, ודובר
מישרד האוצר, דוד כר־חיים,
נאלצים לאחרונה ללכת
ברגל, תחת לנסוע ברכב. מ שניהם
נשלל הרשיון למשך
חודשים. לין נתפס שהוא נוהג
במהירות של 80 קילומטרים
לשעה, ובר־חיים בשל עקיפה
בלתי־זהירה. בר־היים נאלץ
לנסוע עכשיו עם אשתו או
בתו, ואילו לין, שיש לו נהג
צמוד, נאלץ לנסוע עימו לכל
מקום.
81 במיסגרת אירועי פס-
טיבל־האביב בירושלים כלולה
ההצגה מילחסות היהודים, ש אותה
כתב המחזאי יהושע
סובול. כאשר שמע על-כך

כובש זר. אין לי כלים לעורר
אהבה. ולכן, כנראה, אין מנוס
מאשר לעורר מורא. לכן הייתי
מגדיל את העונש.״

ביום חמישי האחרון,
אחרי־הצהריים, הורה ראש
עיריית תל-אביב, שלמה
(״צ׳יצ״׳) להט, לעובדי העירייה
למלא את הבריכה שלמרגלות
בניין העירייה. אחרי
שבדק וראה כי היא חצי ריקה׳
החליט צ׳יצ׳ כי יש למלאה,
מכיוון שאם מכבי תל-
אביב תזכה באליפות אירופה,
יבואו המונים ויקפצו לתוכה.
כאשר הזמין צ׳יצ׳ 100 שוטרים
נוספים, שיבואו בערב לכיכר
מלכי-ישראל, העיר אחד
מעובדי העירייה :״במקום להזמין
100 שטרים, רצוי להז־

שימעזן מיזרחי עבר במכס
במסלול האדום. כי היה
לו על מה להצהיר
שחור בפלקאט־הפירסומת של
הליכוד לבחירות בהסתדרות.
התשובה: כי הוא מהווה את
הכוח השחור, לעומת אלוף ה ארץ
בטניס, שלמה גליק־שטיין,
העושה פירסומת ל חלב
של תנובה וקורא לו
״הכוח הלבן״.

! 8המשורר דויד אבירן
מסתובב בימים אלה כשהוא
נעזר במקל. הוא חזר מלונדון,
שם עסק בעריכת סירטו האחרון,
והיה מעורב בתאונת־דר־כים.
הוא נפצע ברגלו וחזר
ארצה כשרגלו חבושה בגבס.

מילים בגרמנית, למען התורמים
שבאו לכאן.״

! 8הציירת נירה חורב,
בתו של נשיא הטכניון יעמוס
•חורב, פותחת תערוכה חדשה
מפרי עבודותיה. את אחת מ־תערוכותיה
האחרונות פתח
ח״כ עזר וייצמן. כמחווה על
כך החליטה נירה להעניק לו
ציור. השבוע נסעה אל ביתו
בקיסריה ומסרה לו את הציור
המובטח, וייצמן הזמין אותה
בו במקום לבוא לביתו שנית,
והפעם כדי לצייר.

! 8מאז שיצא לאור ספרה
האחרון של ברקת, בשם תנו
לי להיכנס, כותבים אליה עוד
שני אסירים. מילבד כושי ואסיר
נוסף, שאלה אינה רוצה
לנקוב בשמו, כותב אליה גם
צ בי גור, רוצחו של הילד
אורון ירדן מסביון.

׳ 5העיתונאי נחום כרנע
מכנה את שר־החקלאות אריק
ש דון בשם ״מתנחליאלי״.

לרוני

פיינשטיין,

פקיד בכיר בעיריית ירושלים,
יש מזכירה פרטית, בדמותה
של בתו •בת ה־ .6כאשר מטל פנים
אל ביתו היא עונה בטלפון
ומבקשת לדעת מי רוצה
את אביה. כאשר שואלים
אותה היכן הוא, היא עונה :
״מניין לי לדעת? אני רק בת

! 0במאי־הקולנוע דני
וקס מן חגג השבוע שני אירועים.
לו ולחברתו מזה שנים
רבות ,־טורי, נולדה בת ששמה
לי, והטלוויזיה הבלגית
רכשה להקרנה את פירטו
טרנזיט. הסרט הוקרן כבר בטלוויזיה
הגרמנית.

ששל קוואמוסד

ראש עיריית ירושלים, טדי
קולק, אמר :״המקום המתאים,
לדעתי, להצגת מילחמות־היהודים
הוא מישכן הכנסת.״ שנשא עורכי־נשיא
בתל-

8בעת הרצאה
אורי אבנרי בלישכת
הדין בתל-אביב אמר
בית־המישפט המחוזי
אביב, השופט כנימין כהן :
״לפי מצב הדברים עם הסיש־טרה
בזמן האחרון, נראה כי
בית־המישפט לא יקבל אף מילה
שחשוד אמר לשוטר בלי
שהיו לשני צדיו עורכי־דין,
וזה יהיה צודק, שכן המישטרה
צריכה לרסן את עצמה. אבל
כך צריכים גם העיתונאים!״

בפסק־דין שניתן על-
ידי בית־המישפט המחוזי בימים
אלה כתב בנימין כהן
דברים על אהבת־השילטון :
״מה שהשופטים והשוטרים והפקידים
והשרים צריכים זה
לא מרות, אלא חיבה. צריך
שהעם יאהב את שליחיו, ואני
ממש נחרד להיווכח שוב ושוב
עד כמה שוטר, ביגלל
היותו שוטר, נתקל בעוינות
קולקטיבית ביישוב, כאילו היה
העולם הזה 2274

מין 50 שוטרים ו־ 50 מצילים.״

כשחזרו שחקני מכבי
תל-אביב לישראל, ביום השישי,
החליט יושב־ראש מחלקת
הכדורסל של מכבי תל־אביב,
שימעון מיזרחי,
לעבור במסלול האדום במכס
בנמל־התעופה לוד. כשנשאל
מדוע, השיב :״יש לי אוצר
ביד, הגביע, וצריך להצהיר
על כך.״
הפרקליט אכרהם
לנדשטיץ הסביר את ההבדל
בין נאשם יהודי וערבי. ליהודים
אין כל כבוד לבית־המיש־פט,
כפי שהפגין טוכיח או״
*טרי, שקילל את השופטים
אחרי שנידון למאסר־עולם. לעומת
זאת, כמה ימים לאחר
מכן נידון נאשם ערבי לשלוש
שנות מאסר על מיסחר בסמים.
למרות שהיתה זו עבירתו ה ראשונה,
לא כעס, אלא קם
על רגליו ואמר לשופט, חיים
שטיינברג ,״שוקראן״ (תודה).

בכנסת
שואלים בהלצה
מדוע לובש דויד לוי סוודר

בערב-ראיונות של
הדסה במלון הילטון בירושלים
אירח המנחה, עזריה רפו־פורט,
בין היתר את פרופסור
אלי ם שלוי, ראש המחלקה
לספרות אנגלית באוניברסיטה
העברית בירושלים. היא סיפרה
כי היא באה מלונדון לישראל
ורצתה להיות כאן עובדת
סוציאלית. אחרי הראיון ניגש
אליה זוג־תיירים מאוהיו ש אמר
לה :״עכשיו אנחנו יודעים
מה ההבדל בין האמריק אים
לישראלים. באמריקה כל
אחד נראה חשוב, אך כאשר
מתחילים לדבר איתו מגלים
שאין לו מה לומר. כאן כולם
נראים לא-חשובים, אך כאשר
מתחילים לדבר איתם יש לכל
אחד סיפור נפלא.״
81 במכון וינגייט חנכו
אולם חדש על שם ברלין, שנתרם
על־ידי הסנט הברלינאי.
בין המבורכים היה גם שגריר
גרמניה בישראל, ק׳לאום
שיץ. הוא דיבר בעברית
רהוטה, אך בתום נאומו התנצל
לפני הקהל הישראלי :
״עכשיו אני צריך לומר כמה

כרמ לי טהתש
חממו את הכרמליטוז בסיר
סמוק.הוסיפו פלחי פרי הדר
סבסי.פיר 1ת הסונה וקינמון
לפי הטסם.
כרמ לי טהקר
הוסיפו לנרמליטה קוביות קרח.
פלחי לימון. או פרי הדר אחר.
פלחי תפוחי סץ, וקינמון
לפי הטסם.

! 8בשבוע שעבר הוקרן
טרנזיט לפני ועדת מבקרים
מטעם מעריב, העומדת להעניק
את פרס העיתון, המתחרה בכינור
דויד של ידיעות אחרונות.
אחד מכוכבי הסרט, י צ חק
(״פיצ׳ו״) סן־ צור, בא
להקרנה בחברת קצין־צה״ל
צעיר, שהתרשם עמוקות מהסרט.
היה זה נועם, בנו של
ח״כ עוזי כרעם, שהוא גיסו
של פיצ׳ו. שתי אחיותיו האחרות
של פיצ׳ו, שנוכחו גם הן
בהקרנה, קשורות גם הן בעולם
הסרטים. האחת נשואה למפיק
הטלוויזיה והסרטים אמציה
חיוני והשניה היא אלמנתו
של במאי־הטלוויזיה פול
סלינג׳ר. פיצ׳ו התגלה לאחרונה
גם כסופר מוכשר. סיפורו
הראשון, המתפרסם בירחון ה ספרות
פרוזה, עורר עניין בקרב
חוגים ספרותיים.

מוקד

הציירת הצרפתיה שעלתה ארצה הציגה בתערוכתה האחרונה ציור
שעליו כתבה ״אלי האלוהי״ .היא התכוונה לאלי זילבר, דובר
מישרד״החקלאות, שהוא חברה הפרטי ושעימו היא מתגוררת, אלי (בתמונה משמאל ליד הציירת)
הזמין לתערוכה א 6הבוס שלו, שר״החקלאות אריק שרון, שמייד הסכים עם הציירת, שאכן אלי בסדר.

ר,יפכו
את כרמליטה
למשקה אישי
העשוי בסגנון
שלכם, לאנשים
שאתם אוהבים.
שתו והגישו
כרמליטה סנגריה
קראו חם, לבה
בזוגות, במסיבה
ובכל מקום.

8שחקנית־התיאטרון רחל
רכיד, אמה של טל, שהיא
גרושתו של שחקן הקולנוע
מאיר סוויסה, עומדת להינשא
לשחקן־התיאטרון הצעיר
אייל כרטונוב, נכדו של
אחד מוותיקי הבימה, יהושע
ברטונוב. יהיו אלה נישואיה
השלישיים של רחל והראשונים
של אייל, הצעיר ממנה.
! 8שחקן־הקולנוע משה
איש־כסית נעדר בשבועיים
האחרונים מבית־הקפה שלו,
כסית. הסיבה: בנו, לי, חלה
במחלה המחייבת שמירה של
24 שעות ביממה. משה לא זז
ממיטתו, עד שהחלים.

ה 1ז י ( 1+4811 חזס שת )1103 נבגושן גלה עננ ה

נ^מ!77

העו ל ם הז ה 2274

בל תים

מתי צריך הנואם לדאוג?
באשר הנוכחים מקרבים
את השעון לאוזן בדי
לוודא שהוא פועל!

בליל-הנצחון של קבוצת
מכבי תל־אביב, פגש מפקד
מחה תל־אביב, משה טיוכז־קין,
את העיתונאי אילן
שחורי, ליד בניין העיריה,
בכיכר מלכי־ישראל. כאשר
התבוננו השניים בחוגגים שקפצו
לבריכה, אמר טיומקין
לשחורי :״אני אתן לך אלף
לירות אם אתה קופץ עכשיו
לבריכה!״ אילן השיב לו כי
הסכום אינו מספיק, וטיומקין

ברקוביץ מיקי, שפתח לאחרונה
חנות־ספורט ברחוב
דיזנגוף, נשאר באירופה כדי
לרכוש ציוד לחנותו.
; 10 הסופרת אלה ברקת
קיבלה השבוע מיכתב מ שי ט־עין
(״כושי״) רימון, הכלוא
בגרמניה השנה השביעית בגלל
עבירת־סמים. כותב כושי בין
היתר :״עשי לי טובה וארגני
לי איזה ספר טוב על אוש־וויץ,
כדי שתתקבל אצלי תמו-

1 1!1 71/1היא רק ב ת ,9אך כבר ה חלי ט ה על מיק־
| 111 צועה בעתיד. היא רוצה ל היו ת רקדנית״בטן. 111111 ללא כל לימודים מוקד מי ם, הפגינה ריקוד־בטן באחת מתצוגות־האופנה
בתל־אביב .״ ה ת חל תי סתם כך לרקוד ל מו סי ק ה מיזרחית,
ששמעתי בבית, והורי לא התנגדו לזה ״,הסביר ה הילדה. גם ק הל־הצופות
שחזה כ ה העיד כי היא אכן עתידה ל היו ת רקדנית״בטן.

התנצל :״זה כל מה שיש לי
כרגע בכים.״
! ח״כ משח שחל אמר
השבוע באחד מנאומיו :״לפני
שנכנסתי לכנסת אמרה לי אשתי
שרה :״אל תאריך בנאומים.״
לשאלתי איך אדע
מתי אני משעמם, ענתה לי:
״כל עוד מסתכלים האנשים
בשעון, אין לך מה לדאוג. תתחיל
לדאוג כאשר אתה רואה
שהאנשים מקרבים את השעון
לאוזן, ובודקים אם הוא עדיין
הולד.״
! 8המעריצים שהגיעו ל*
נמל־התעופה בן־גוריון, כדי
לקדם את פניה של נבחרת הכדורסל
של מכבי תל-אביב,
לא הצליחו לגלות את מיקי
העולס הז ה 2274

נר, יותר בהירה ומדוייקת על
מה בדיוק התרחש שם. בתא
מימיני, מד, שמפריד בינינו
זה קיר של 20 סנטימטרים, שוכן
האחרא־ על הטרספורטים
לאושוויץ. בתא משמאלי שוכן
רוצח־ההמונים, הפושע הנאצי
קאדוג, שהיה ממונה על ביתן
.11 שם היה מצוי קיר המוות
השחור, שבו הוא נהג לרצוח
את קורבנותיו. בתא ממולי
מצוי הטיפוס הנאלח ביותר,
אחד בשם ג׳וזף קליד, החובש
הראשי של אושוויץ.
אני מרבה במחשבה לשפוך
עליו קצת בנזין ולהצית אותו,
אך מה שמונע זאת ממני הוא
שאני לפתע שואל יאת עצמי:
בעצם, בשביל מיי״

אריות בס אפארי ברמת־גן

לא א
כמו הכל, אני עוקב בנשימה עצורה אחרי התפתחות
הדברים בפולין. יפלשו? לא יפלשו?
לא מכבר גילגלתי שיחה עם יצחק ליבני. עלתה
המחשבה ׳שייט בהיסטוריה מעין ״תיכנווד של עמים.
עם לידתו ,״מתוכנת״ העם בצורה מסויימת, המכתיבה
לו דפוסים קבועים של התנהגות. לאחר־מכן חוזר העם
על עצמו שוב ושוב, כאשר ״נפשו״ (המסורת שלו,
ספרותו, ראייתו את ההיסטוריה של עצמו) גוזרת עליו
את אותה ההתנהגות.
הנה — הישראלים. בשחר ההיסטוריה (או המיתום
הלאומי) שלנו יש הסיפור על גירוש הגר. מחברי התנ״ך
לא הסתירו את סלידתם ממעשה ״שרה, המתוארת ככלבתא,
וגם התייחסו בזילזול־מה
לחולשת־האופי של אברהם,
שנכנע לאשתו. גורלה
של הגר מסופר באהדה
בולטת. ישמעאל הוא הקורבן
החף־מפשע, והק־דוש־ברוך־הוא,
ברוב רחמיו,
מעניק לו פרם־תגחו־מים
(״כי לגוי גדול אישימ־נו״).
מאז
חזר סיפור זה על
עצמו פעמים אחדות. שוב
ישוב חוזרים הישראלים
אל הארץ (שבטי־ישראל
בהנהגת יהושע, התרי־בבל,
הציונות המודרנית) ואלפה ובכל פעם חוזר על עצמו
הסיפור הטראגי של
גירוש ישמעאל — השמדת הכנענים בידי יהושע (אם
אכן היתד, כזאת) ,המאבק נגד השומרונים בימי שיבת־בבל,
ה״בריחה״ הערבית של ,1948 עד הפקעת״האדמות
הסיטונית בימים אלה. גולדה מאיר כהעתק מודרני ישל
שרה אמנו, אריק שרון כמכשיר עיוור בידי גורל שתוכנת
לפני קרוב ל־ 4000 שנים.
והנר — ,הפולנים. בכל דור ודור קמים עליהם לשעב־דם,
ובכל דור קם המנהיג המכין את האסון במדידיו.
כאילו נגזר על הפולנים להרגיז את שכניהם הגדולים
והאכזריים, וממש לקרוא להם לפלוש לארצם.
לך ואלסה מופיע, בתסריט זה, כגיבור בטרגדיה
יוונית — אדם שמעשיו נגזרים עליו מראש, הרואה
בעיניים פקוחות כיצד מתרגש עליו האסון, ואין בידו
לשנות את התנהגותו.
כמה פעמים כבר חולקה פולין בין שכניה? כמה
פעמים נכבשה, כולה או חלקה, בידי הרוסים? ראיתי
פעם רשימה, והיא ארוכה ומר־שימה.
האם למדו הפולנים מן ההיסטוריה העגומה ושלהם
להיזהר, להתאפק, לרסן את עצמם, לשמור על חוש־המידה?
לא. ואלסה עצמו, כך נדמה, רואה את המתרחש
ומנסה לרסן את הגולם שהוא יצר. אך הגולם חזק ממנו.
שוב ושוב מתגבר על הפולנים הפיתוי הנורא של
הגבורה, של ״הכבוד הפולני״ (שהיה, אולי, אבי ״ההדר
הבית״רי״ של מנחם בגין, הנער מברסט-ליטובסק) .בקיל־שונים
נגד אבירים חמושים, על גבי סוסים נגד טאנקים,
בסיסמות ׳נגד צבא־היבשה הגדול ביותר בעולם.
האם יכול עם להשתחרר מן התיכנות שלו? אם אכן
יצליחו בכך הפולנים הפעם (הלוואי!) יהיה זה סימן
טוב גם לנו.

ל ך לך. ואלסה
שוב ושוב מדהים אותי כישרונו של האדם הנורמלי
לקיים פנקסים כפולים של מושגים וערכים. דברים שהם
נכונים לגבי האחרים, ד,״גויים״ ,אינם נכונים כשמדובר
על בני־ברית, ולהיפך. י הנד — ,לך ואלסה.
מה עשה האיש? התקומם נגד הסתדרות־עובדים אדי-
רה, שלא היתד, אלא מכשיר בידי הממשלה־המעסיקה.
הסתדרות מכורה. הוא בא להחזיר למיליוני העובדים את
החירות, את הזכות להיאבק על שכרם ועל תנאי־עמדתם,
להכריז על סיכסוך, לשבות.
על כך הוא זוכה אצלנו בהערצה. ליבנו עימו. כל
ישראלי הגון מתפלל לניצחונו, להבסת העריצים ר,קומו־ניסטיים
בארצו, לבלימת ההתערבות הסובייטית.
בימים אלה הולכים המוני־בית־ישראל לקלפי, כדי
לבחור בהנהגת ההסתדרות שלנו. בהסתדרות זו אין
שמץ של חופש לאגודות המיקצועיות. הפועלים כפופים
למישמעע׳ת נוקשה. הביורוקרטיה ההסתדרותית, המשרתת
את אחד מגדולי המעבידים בארץ (חברת העובדים ההסתדרותית)
,כובלת כל מאבק מיקצועי אמיתי. לכל
היותר היא מופיעה, בסיכסוכי־עבודה, כמתווכת וכבוררת
בין המעביד והעובדים — ממש כמו. בפולין שלפני
״סולידריות״.
אם אכן יחזור מחר המערך לשילטון הממלכתי, תהיה
ההסתדרות ״שיפחה נרצעת למעביד מם׳ 1במדינה —
הממשלה. היא תכהן שוב, כמו בעבר, כ״ימישטרת־עבודה״
של שר־האוצר. תפקידה יהיה להוריד לעובדים את הראש,
להקפיא או להוריד את שכרם הריאלי, בעוד שהרווחים
ישל בעלי-ההון הגדולים, הבנקים וחברות־ד,ביטוח ישגשגו,
ואילי ההון השחור ישמנו עוד יותר בחממה שהקים להם
המערך. וחברי־ההסתדרות אומרים אמן.

אילו היה בא לך ואלסה לישראל — האם היה עובר
את אחוז־החסימה?

פגישה בקפה מ־ 1סקי
בראשית שנות לז־ .40 אחרי פרישתי מאצ״ל, התיידדתי
עם צעיר בשם בנימין תמוז, שהיה סופר ופסל. יחד עם
אמו, רוסיה ׳נהדרת מן הסרטים, גר ברחוב נחלת־בנימין,
בדירה שהיתה מלאה בפסלים ובחלקי־פסלים. עד כמה
שזכור לי תיו אלה ברובם פסלים של נערות ערומות,
בעלות אגן־ירכיים רחב וראש קטן. תמוז, שיש לו ראש
גדול, האמין כי ראש קטן הוא סמל היופי.
אותן נערות רחבות־אגן יבאו לחקות את עשתורת
הקדמונית. כי תמוז, כפי •שהעיד עליו ישמו, היה שבוי
במיתוס של הכנענים הקדומים — העיברים שלפני
תקופת־התנ״ך.
באחד הימים ״שאל אותי תמוז :״האם אתה מוכן
להיפגש עם אורי שלח?״
קפצתי על המציאה. היתה לי סיבה. באוקטובר ,1941
כשאך מלאו לי ,18 כתבתי בכתב־העת האינטלקטואלי
החברה של הד״ר יעקוב ויינישל מאמר על חוברת
בשפה הצרפתית, שהופיעה בפאריס ערב הכיבוש
הנאצי. היא נישאה את השם שם — ביטאון לפעולה
עברית, והיא הטיפה לרעיון שעל האומה העברית להינתק
מן היהדות. בעיני העורך, עדיי גורביץ, קרוב־רחוק
של זאב דבוטינסקי, היתה היהדות מעין מחלת־רוח
קיבוצית, שהביאה להתפזרות העברים בעולם ולהפיכת
האומה לעדה.
אחרי פירסום המאמר התקבל במערכת מיכתב זועם
וארוך של אוריאל •שלח, ובו התקפה חריפה על התיזות
•שבמאמרי. בסופו הוסיף הכותב הערה אישית עוקצנית.
רציתי להכיר את האיש.
הפגישה נערכה בקפה גדנסקי, ברחוב יבנה בתל-
אביב. זה היה אז קפה מקובל על אנשי־עסקים. אני זוכר
שבשעת הפגישה היה שומם. התפלחתי מעבודתי (נדמה
לי שאז הייתי עדיין פקיד במישרד של עורך־דיו) ובאתי.
לפני הפגישה נתן לי תמוז חוברת משוכפלת סודית
— תזכיר שהגיש אורי שלח ב־ 1939 לאברהם (״יאיר״)
שטרן, אז חבר מיפקדת אצ״ל׳ ובו ׳תוכנית להקמת
מיפלגה מחתרתית, בעלת זרוע צבאית, לשם שיחדור
היישוב מההנהגה הציונית ושיחרור הארץ מן הכובש
הזר (לפי סדר זה) .בתזכיר הוצע ושהמייפלגה תשחרר
את היישוב מן היהדות, תפסול את הציונות, תנהיג
במקום הדגל הציוני, הכחול־לבן, את דגל מלכות־ישראל,
בציבעי ׳תכלת־ארגמן, וכר. הכיל היה כיתוב בסיגנון עיברי
נהדר, נוקב ונחרץ ,׳ועשה עלי רושם רב.
אורי שלח נראה כבד אז קשיש מגילו. הוא היה קרח,
מכוער, שונה מכל אדם. הפגישה היתד, אומללה.
הייתי כבן ( 18 איני זוכר את התאריך המדוייק) ונראיתי
כבן .15 הוא נראה כמי שיכול היה בנקל להיות
אבי. הוא דיבר אלי כרבי אל תלמידו־לעתיד, והציג
לפני את מ״שנתו.
עיקרה היה, כפי שנוסחה לאחר מכן ׳בחוברת מישא
הפתיחה של שלח :״אין עברי כי אם עברי, בן ארץ
עבר, ארץ העברים — להוציא את כל זולתו.
״וכל ״שאיננו בן הארץ הזאת, ארץ העברים, אינו
יכול להיות עברי, ואיננו עברי׳ ולא היה עברי
מעודו.

״יוכל הבא מן הפזורהמיהודית, לארצותיה
ולדורותיה, מתחילתה ועד סוף כל הימים, הוא יהודי,
ולא עברי, ואיננו יכול להיות כי אם יהודי בילבד —
טוב או רע, גא או ׳•שפל, אבל יהודי .
״והיהודי והעברי לא יוכלו להיות זהים עד עולם.
מי שהוא עברי אינו יכול להיות יהודי, ומי שהוא
יהודי אינו יכול להיות עברי.״ (הדגשות במקור).
לכן, אמר לי רטיוש, יש ׳להפסיק את העליה היהודית.

לא ידעתי באותו יום כי אורי שלח — יממש כמו
בנימין תמוז וכמוני — לא היה יליד־הארץ, ועל כן לא
יכול היה, בעצם. להיות ״עברי״.
לדבריו, יהיה דין הגירתם של יהודים לארץ כדין
הגירתם של יפאנים או איטלקים אלינו. יהיה בהם
צורך — נביא אותם .׳ולא — לא.
על נקודה זו פרץ הוויכוח.
בחוצפה של צעיר אמרתי לו, בערך :״היכן ההגיון?
לפי תורתך, שאיני מקבל אותה, כל מי שנולד כאן
הוא עברי. אם כן, מה איכפת לך להביא מיליון יהודים?
הם יבואו, יילדו ילדים, ואלה יהיו עברים. אתה יכול
להתייחס אליהם כאל בתי־חרושת לעברים.״
הזכרתי ליו את הפרולטרים של רומא העתיקה. אלה,
כפי שמעיד כינויים (״פרולס״ — צאצאים, בלאטינית)
משרתים את המדינה לא ברכושם ובכישריונותיהם, אלא
בדבר היחידי ישיש להם — ביושרם להוליד צאצאים.
דווקא לפי תורתך, אמרתי ,׳עלינו להביא לארץ את
המיספר המירבי של עולים יהודיים.
בעיני אורי שלח היו אלה דברי־כפירה נתעבים. בו
במקום •שם קץ לוויכוח ולשיחה. מאז, עד פטירתו השבוע,
לא החליף עימי מילה. כשהייתי נתקל בו ברחוב דיזנגוף,
הייתי מקדם את פניו בשלום, והוא היה מתעלם ממני.
איך מודדים את פעלו •של אדם כמו אוריאל הלפרין-
•שלח — הוא יונתן רטוש?
אם אמות־המידה המקובלות כיום במדינה הן —
הצלחה, מישרה, כסף, תואר — הרי נכשל כליל. כאשר
כתבתי עליו פעם כי מעולם לא מנו תלמידיו יותר
מתריסר צעירים, הגיב בזעם (בכתב) כי באסיפה מסויי-
מת נכחו 42 צעירים. היו
גילגולים •שונים לתנועה
ה״כנענית״ (השם הודבק
לה כשם־גינאי על־ידי אברהם
שלונסקי, אחרי שהת־יגלה
כי כמה מחסידי הקבוצה
ערכו בפלמ״ח פולחן
של ריקוד סביב עשיתורת
עירומה, שהייתה, אם איני
טועה, נועה אשכול, בתו
של ראש הממשלה לעתיד).
אך בכל גילגוליה — הוועד
לגיבוש הנוער העברי,
קבוצת אל״ף, מרכז העברים
הצעירים ועוד) ,5לא
יהיו בה אלא כתריסר אחד
או שניים של חסידים, שדטוש
התחלפו
מפעם לפעם. ביניהם
היו אהרון אמיר, עמוס קינן, בועז עברון.
אך האם זהו באמת המודד הנכון לגבי הוגה־דיעות?
הייתי מציע קריטריון אחר: הוגה־דיעות אמיתי הוא
זה שמשפיע גם על מחשבות מתנגדיו, המשנה את כל
הנוף הרעיוני של דורו, עד כי לא יתואר עוד בילעדיו.
כזה היה, למשל׳ קארל מארכס. לא ריק מארכסיסטים
ואנטי־מארכסיסטים הושפעו על־ידו, אלא כל אדם יחושב,
מאז ימי מארכס ועד ימינו, נושא בקירבו מישהו ממחשבות
מארכס. וכזה היה, כמובן. זיגמונד פרויד. וקארל
פיון־קילאוזביץ( .שלא לדבר על משה רבנו, ישוע מנצרת
ומוחימד. או תיאיודור הרצל. ואולי א׳וסוולד שפנגלד).
רטוש היה איש כזה. אין כיום אדם יחושב בארץ,
שלא הושפע במישרין או בעקיפין על-ידי מחשבתו.
גם מי שפסל אותה מכל וכל.
שלא כמו אחרים, אני מודה בפה מלא בהשפעה זו.
מעולם לא הייתי כנעני — בניגוד לאגדות שנפוצו לא
פעם, וגם בשבוע האחרון. גיבשתי את מחישבותי, בשנים
ההן, כאלטרנטיבה ובניגוד למחשבותיו, ועל כן גינה פעם
אותי ואת חברי (בכתב) ב״סתגילתנים, זדמננים, קצרי-
רוח, דורשי פיתתניות קלים ו,הדרך הקצרה׳ ,שוחרי
מחיאות־כפיים ובעלי־כוונות־טובות למיניהם...״
רטוש שלל את קיום העם היהודי, ורצה לנתק את
האיומה העברית מיהודי העולם. הוא הכחיש את קיומה
של האומה הערבית או של איומות ערביות (וביכללן
הפלסטינית) .הוא חלם על אימפריה עברית גדולה
ב״ארץ־הפרת״ ,היא ״ארץ עבר״.
לעומתו האמנתי (והריני מאמין כיום) שהאומה העברית
החדשה בארץ היא חלק מן העם היהודי! שאכן
קיימות אומות ערביות ,׳והן בעלות־בריתנו הטבעיות,
שתקום בינינו ברית־עמים על בסים של שותפות בין
שווים. לשם כך יצרתי את המושג ״המרחב השמי״.
רטוש שלל את הציונות מכל וכל. אני הערצתי את
הציונות תמיד כתנועת־שיחרור עתירת הישגים מופלאים,
לצד שגיאות חמורות, ולא היה לי כל קושי בשילוב
רעייונותי ברצף הרעיוני הציוני הרבגוני.
אולם אומר גם זאת: לעולם לא הייתי מגיע לרעיונות
אלה, בניסוח זה, שהתגבשו בקבוצת ארץ־ ישראל
הצעירה (היא קבוצת כתב־העת במאבק) ,שיסדתי ב־
,1946 לולא חולל רטוש את המהפכה המחשבתית שלו
כמה שנים לפני כן. מדויד בן־גוריון ועד נתן ילין־מור,
לא חיה בארץ איש רציני שלא הושפע ממנו.
במדינת ישראל של ,1981 בגבור ההתנוונות האינטלקטואלית,
בשלוט עסקנצ׳יקים בעלי מישקל־פישפיש, היה
איש כמו רטוש חריג מבוטל. מותו, לפני שבוע׳ ילא עורר

כמשורר.
שום התרגשות. בקושי זכרו את תרומתו
* על תולדות התנועה כתבתי סידרת מאמרים (העולם
הזה )1260 והלאה, ופרק בסיפרי מילחמת היום השביעי.

שבוע של שלוה ב אי ט לי ה:
סורר טו
לן אפרי
ה עי ר ה ציו רי ת

ה אי הקסום

כל מ ה שאיחלת לעצמך לקיץ -מתג שם עכשיו ב תוכני ת הנופש החדשה של
״אליטליה״ ,ה חל ב 1-באפריל . 1981
טי ס ה ישירה ל רו מ א ולינה בנאפולי. ל מ חר ת, לפי ב חיר תך -לק אפרי או
ל סו רנ טו. שבוע שלם של מנו חהמ שולבת ב טיולי ם, של א רו ח אי טל קי ח ם, של
הנ א ה בלי גבול.
סורנטו החל מ־$580
קאפרי החל מ$577-

ה מ חיר כולל טי ס ה תל־ אביב־רו מ א־ תל־ אביב, העברה מנ מל ה תעופה ב רו מ א
ל מ קו מו ת הנופש וחזרה, אי כ סון ב מלון לפי בחירה 8 ,לילות 2 .א רו חו ת
ביום, מע׳ימ ו הרב ה הנ א ה.
אפ שרות שהיה נו ספתב רו מ א -לפני או א חרי החופ שה.

לאיטליה. עם מי, א ם לא עם ״אליטליה״.

ץ* -1£ 5ו 7עוו £ן\/ו 0ו־־ו

הזמנות ומידע נוסף בכל משרדי אליטליה.
תל־אביב: רחוב הירקון , 104
טלפון6 :־.244141
ירושלים: רחוב הלל ,23 טלפון.228653 :

הזמנות ומידע נוסף לטיולים בדרום איטליה בכל סניפי קופל נסיעות.
-״־ משרדראשי: רח׳פרישמן,14ת״א,טל 246121.־.03

העולם הזה 2274

8 0א >ת

.״רנו 4די היא המכונית שבה יושמו
בל חידושי הידע והפיתוח
במתקדמים ביותר -רנו 4ו
היא הקני ה הטובה ביותר.
יש בה מנוע -
8ר 2ו סמ״ק,
מירווח פנ טס טי
לנו ס עי ם, מושבים אורטופדיים,
הינע קדמי המבטיח יציבות
ובטיחות,
צריכת דלק
חסכוני ת מאוד.
רדיוס היגוי מושלם -נו חהל חניי ה,
ביצועים מרשימים, נו חו ת סלוני ת.
״רנדי -מקו ם ראשון במכירות בשוק האירופאי המשותף.
היום, תודות ל הפח ת ת המסים
במחיר של 111/963

שקלים בלבד!
המחיר נכון ליום

27,3,81 וכולל מ.

ב!״ משהקרסי * תל אביב טל .333242.ירושלים טל .226491.חיפה טל 510296,721751 .

גם השנה ארגנה חברת דיזנהויז בשיתוף עם ארקיע
טיסות קבועות ומובטחות -ישירות לאי <05 שביוון.
אנו ממריאים קבוע בכל יום ב׳ ,בשעה
10.00 בבוקר -תמיד ישירות ל.<03 -
הנופש ב <05 -מתחיל כבר בטיסה
וכבר בצהריים אתם על שפת הים
בשמש המלטפת, פותחים שבוע
בילוי מרתק, בבתי מלון מעולים
עם בריכות שחיה,מתקני ספורט
שונים ואפשרויות בידור רבות׳.
בואו לחגוג איתנו את
הטיסה הראשונה ב־ 13.4.81
ואתם מוזמנים למשיכת
ליל הסדר ב18.4. -
מחירים מיוחדים לילדים.
טיסות ישירות -קבועות
ומובטחות בכל יום ב׳
בבוקר. מתקבלות הזמנות
לכל העונה .
לעצום את העיניים ולחלום,
לראות את החולות הלבנים,
•* .לטבול בים הבדולח
הנושק להם
לעבור בין מקדשים עתיקים
והרי געש מלאי מסתורים,
לסעוד ארוחות נפלאות
בטברנות לצלילי
בוזוקי
לצאת לציד עופות
בנופים טבעיים
פקחו את העיניים.
אתם באי . <05
* אלפי הישראלים שכבר היו איתנו ב< 0 3 -
כפוף לאשור מנהל התעופה האזרחי.

הרשמו בהקדם.

קוי תעופה
ישראליים בע״נל
דיזנהויז בע״מ
משרד ראשי: רודבו־יהודה ,21 טל. 652140 .
סניפים: רח׳ בן-יהודה .33 טל. 652676 .
רמת-גן, בניין בורסת היהלומים, טל. 266222 .
ירושלים: רה׳ שמאי ,9טל. 246868 .
ורשבסקי -פריליך /קורן

מ דו עהשת קו בימי ה שו א ה?

ר ש רגעים שבהם מסוגל המירקע
לזעזע אותך עד לעומק הנשמה— .
רגעים של אמת שהיא כה עמוקה, כה
פשוטה, כה נוקבת עד כי כל נפשך
נחרדת.
רגע כזה היה בסוף הפרק של עמוד
האש בשבוע שעבר, כאשר סיפרה האשה,
שבאה מפולין ב־ ,1942 את אשר ראתה
בארץ.
היא באה מגיא ההריגה. היא כבר ידעה
כי מכונת־ההשמדה הנאצית קוטלת מיליונים.
והנה באה אל עם שאנן, המנהל
את חייו היומיומיים כאילו היו אלה ימי
שלום.
האשד, ראתה תור ארוך. היא שאלה
אם זהו תור ללחם או לחלב. נאמר לה
שזהו תור לקולנוע.
״אתם השתגעתם?״ זעקה, והדמעות עוד
עמדו בעיניה כעבור 39 שנים ,״שם נרצחים
האחים שלכם, הוריכם, מישפחותיכם
— ואתם הולכים לקולנוע?״

כנם כשקט, לתכנן, להחליט, לכצע.

ומעכר לזה :
עזרה ממשית.

קודם כל, לאסוף ידיעות, לגכש
תמונה כרודה של מצכ.

לא רק כמה צנחנים, שפעלו בשרות
המודיעין הבריטי ולמען מטרותיו. אלא
לוחמים נועזים ומאומנים היטב, בעלי
תוכניות־מיבצע מוכנות בארץ, שיכלו
לקחת לידיהם את הפיקוד על המחתרות,
הפרטיזנים והגטאות.
זאת היתד. התאבדות? אולי. אך כעבור
זמן קצר הוציא היישוב מתוכו מתאבדים
כאלה, צעירים כמו דוב גרונר ושני אליהו
ורבים אחרים. לא היה מחסור בלוחמים.
היה מחסור במנהיגים.
יכולנו לשלוח נשק, כסף. חבלנים

לבצע — מה?
לא היתה כל בעייה. ניתן היה להחדיר
סוכנות לכל חלקי אירופה. בכסף טוב,
אפשר היה לקנות מידע מוסמך. אפשר
היה להעביר מישדרי־אלחוט לתאי־המחתרת
היהודיים.

שנית, לספר את האמת ליהודי
אירופה.
מן הגטאות יצאו אנשים, תוך סכנות
שלא־ייאמנו, כדי לברר מה מתרחש. אך
המוני היהודים לא ידעו, עד לשערי ה־

יכולנו להושיט

היא האשימה אותנו — אותנו,
שעמדנו אז כתור לקולנוע. גם אותי.
הייתי אז כן ,19 וגם אני
הלכתי לקולנוע, פלירטטתי עם
כנות, קראתי ספרים, שמעתי מוסיקה.
כמו כולם.
לף־פיתפותי־כיצים של פוופסו־
׳ 1רים מדושני־עונג לא יטשטשו את
האמת הפשוטה, הנוראה הזאת: היישוב
עמד מנגד, כאשר הושמד שליש העם ה יהודי.
התירוץ
המקובל הוא: מה יכולנו לעשות
י היינו חסרי־אונים, כמו היהודים

ז הו

דא היכולת חסרה. חסר הרצון.

ר ש סילוף מיפלצתי בטענה כי היינו
כאן חסרי־אונים כשם שהיו ההם שם.
היה קיים הבדל תהומי:

ההם חיו תחת שילטון העריצות
הנוראה כיותר שידעה האנושות
כעת החדיטה. אנחנו היינו כימעט
חופ״טיים.
בתנאי הגטו, במחנות־המוות, באווירה
הכללית של אימה, לא יכלה להתגבש
מנהיגות יהודית בעלת כושר מחשבה,
תיכנון והכרעה.

כארץ יכלה להתקיים מנהיגות
יהודית עצמאית. וזו יכלה להת־

אכל עם נורמלי, כעדמדו מול
מצב כדתי־נודמלי, מוציא מקירכו
מנהיגים דא־נורמדיים.
בשעת המיבחן העליון זרקו הבריטים
את נוויל צ׳מברליין ה״נורמלי״ ,האהוד,
ושמו במקומו את וינסטון צ׳רצ׳יל השנוא,
המתנשא, ה״בלתי־נורמלי״.

ואילו אצלנו לא היתה שום
תכונה כזאת.
ויש להדגיש: לא היה שום הבדל בין
מיפלגה למיפלגה, בין מפא״י והרוויזיוניס־טים,
בין חילוניים לדתיים. דויד בן־גוריון
לא רצה לשמוע, ומעולם לא טיפל בענייני
השואה. משה שרת במפא״י ואריה אלטמן
הרוויזיוניסט עשו בדיוק את אותו הדבר
— הם התחנפו לבריטים. מנחם בגין,
שכבר היה אז בארץ, המשיך בשביתת-
הנשק עד ,1944 בדיוק כמו אליהו גולומב.
הייתי אז עד־ראייה לכמה מן ההתרחשויות,
ואני יכול להעיד מידיעה אישית:
בימים הנוראים ביותר של השואה התקוטטו
ביניהם עסקני הימין והשמאל על עוד
מישרה ב״מישרד־ההצלה״ באיסטנבול, על
עוד שלושה ״סרטיפיקאטים״ לאנשי-
שלומם.

זוהי האמת הפשוטה, הנוראה.
ומר*ם: היישום היה עסוק בצרוי
תיו. הוא עמד מול סכנה נוראה.
הנאצים עמדו לפלוש לארץ. לא יכולנו
לחשוב על זולתנו.

שקר.

יכולנו לעשות. ועוד איד יכולנו!
בישוב של 1942 לא שררה אווירה של
חוסר־אונים. להיפך, שרר ביטחון עצמי
עילאי. הנוער של אז היה בטוח ביכולתו
לעשות את הכל — הרבה מעבר
ליכולתו האמיתית.
שנתיים לפני כן הגה אברהם שטרן,
הוא יאיר, תוכנית לכיבוש הארץ בכוח
הנשק, בעזרת הגרמנים.
באותם הימים חלם המנהיג הרוויזיוניסטי
זאב פון־וייזל על הפיכה מזויינת בארץ,
בעזרת החיילים הארצישראליים בצבא
הבריטי ואנשי המחתרות, כדי להקים
מדינה יהודית בצורה של דומיניון תחת
הדגל הבריטי.
לא חסרו תוכניות. לא חסר כוח. מאות
ירים בארץ — אנשי הפלמ״ח, החי״ש,
ולח״י היו מוכנים לחרף את נפשם
>.׳4ן העם, והם עשו כן כעבור שנתיים-
.גלוש, כאשר החל המרד נגד הבריטים.

תדר במצב ״בלתי־נורמלי״ .ולנו היו
מנהיגים ״נורמליים״ ,עסקני-קהילות, פקידים
של הסוכנות היהודית, פוליטיקאים
קטנים של יום־יוס, גמדים.

לא דוכים ולא יער.

בדרך לאו שוויץ: למי ה ם חי כו!
״מרחצאות״ ,את האמת. הנאצים טיפחו
את האשליות. תפקידנו היה לשבור אותן.
זה לא היה בלתי־אפשרי. הקמנו בארץ
תחנות־שידור מחתרתיות למטרות שונות
ניתן היה להפעיל תחנת־שידור שתגלה
את האמת ליהודי אירופה. בכל רחבי
אירופה היו תאי־מחתרת וגם יחידים
שהקשיבו בדריכות לתחנות־שידור כאלה,
אף כי העונש על כך היה מיתה.

שלישית, אפשר היה להזעיק
את העולם — להזעיקו כך שלא
יכול היה להוסיף ולשתוק.
לא על־ידי פניות באיגרות חשאיות
לממשלות. לא על־ידי שתדלנות. אף לא
על־ידי צום חד־פעמי.
אלא על־ידי השבתת היישוב כולו,
השבתת הארץ כולה.
הצבא הבריטי היה זקוק לארץ־ישראל.
היינו בסיס חיוני לאספקה, לתחבורה.
המרחב כולו היה אז (בפעם הראשונה
והאחרונה) יחידה כלכלית מאוחדת שפעלה
למען המאמץ המילחמתי הבריטי. כל
דרכי האספקה למצריים עברו דרך פלשתינה

אילו השבתנו את הארץ — לא לשעתיים,
לא ליום, אלא לחודשים על גבי חודשים,
כפי שעשו הערבים ב־ — 1936 היה קולנו
נשמע בעולם !
יכולנו לבצע פעולות ראוותניות, לשם
הזעקת העולם. יכולנו לבצע מעשים
דרמתיים, שאי־אפשר היה להתעלם מהם
גם בעיצומה של מילחמה גדולה.

וחומרי־חבלה. בכסף היה ניתן לעשות
הרבה. ואם היה הסר כסף, ניתן היה
להזעיק את יהודי אמריקה כך שלא יכלו
גם הם לעמוד מנגד.
הילל קוק אמר זאת בשידור — והילל
קוק צדק. בשידור נראה כחריג, ואילו
הפרופסורים, שחייכו למישמע דבריו,
נראו כאנשי־הגיון.

אודם התקופה היתה תקופת-
חירום, החמורה כיותר כתולדות
ההיסטוריה היהודית. החריגים
צדקו. דכיגדל אניטי־ההגיון הדורי
החשיכות העצמית לא עשינו דכר
להצלת המיליונים.
ץ והי היטאלה האמיתית — לא מה
י יכולנו לעשות, אלא מדוע לא
עשינו.
מדוע אף לא חשבנו על האפשרויות?
התשובה הנדושה: מפני שהדברים שקרו
היו מעבר לתחום ההשגה. אי־אפשר היה
להאמין שהם קורים, דווקא מפני שהיו
כה מיפלצתיים. המוח האנושי דחה את
הדברים, מפני שלא היה יכול להתמודד
עימם.
לא האמינו, שהרי אילו האמינו היה
צורך לפעול.
כל זה נכון. אולם זהו המיבחן של
מנהיגות.
מנהיגים ״נורמליים״ אינם יכולים להס
נכון,
היה פחד. הוא הגיע לשיאו באביב
,1941 כאשר ערכו הנאצים את הפלישה
המוטסת המדהימה לאי כריתים. הפאשים־
טים התקדמו לעבר מצריים, יוון היתד.
בידי הנאצים, רבים האמינו כי ארץ־ישראל
תהיה היעד הבא.
כעבור כמה חודשים, כאשר הגיע הוור־מאכט
לקווקז, היה נדמה כאילו תנועת־מלקחיים
ענקית חותרת אל ארצנו —
מלוב בדרום ומן הקווקז בצפון. במשך
כמה שבועות פחדנו.
אבל פחד זה הסתיים, אחת ולתמיד,
כאשר הצבא האדום והשלג הלבן עצרו
את הנאצים בשערי מוסקווה. ראינו את
היומנים הסובייטיים הנהדרים, שפיארו את
הניצחון הזה. באותו רגע נשבר המיתוס
של הצבא הגרמני שלא־ינוצח. גם בימים
השחורים של אל-עלאמיין ב־ 1942 לא
פחדנו עוד.

מ־ 1942 והלאה — לפחותמ-
1942 והלאה — יכולנו לפעול. לא
פעלנו.

^ חת הסיכות לכך היתד. אפסות
י המימסד הלאומי על כל חלקיו —
מן השמאל ועד הימין, הקואליציה דאז
והאופוזיציה דאז כאחת — מול פני השואה
הנוראה.
אך אם המנהיגים היו כך, איך
היו המונהגים? בצדק אמרה אניטה
שפירא בשידור: יש יחסי-גומלין בין אלה
ואלה. ציבור בעל תחושה אחרת היה
(המשך בעמוד )52

והאהוב, מזמין

הסתור. טיולי
111£^ 1

מועדונים ודיסקוטקים, בתי־קפה וחופי רחצה מלאי פעילות שמחה,
מפרצים שקטים מיוחדים לנודיסטים, שמש מלטפת, בתים צחורים,
אויר צלול וריח מתוק של חופש ואהבה.
אנשים בכל הגילים באים למיקונום מכל העולם לקחת חלק בשמחה
ולראות איך זה קורה.
השנה -יש טיסות צ׳רטר ישירות, למיקונוס.
ממריאים ב 10.00-בבוקר וכבר בצהריים באותו היום אתם בשמש
המלטפת של יוון, מתחילים שבוע מרתק בבתי־מלון מעולים עם בריכות
שחיה, מתקני ספורט משוכללים ואפשרויות בידור מדליקות.

ק וי ת עו פ ה

ישראליים בע״מ

בואו איתנו בטיסה הראשונה ב( .16.4.81-מתקבלות הזמנות לכל העוגה)

כל מה שסיפרו לך על מיקונוס...נכ
פרטים והרשמה: במשרד הס תור-טיולי ״נופש פלוס״ -פרישמן ,76ת״א. סד .03-222155-6 •7-8 ,234356 .יוב 0ניפי ״הסתור״: :ת״.א־ בן־יהודה , 32 טל.03-299281 .
ירושלים המלך ג׳ורג׳ ,25 טל 02-224171-2 .חיפה -נורדאו , 14 טל .04-664686 640313 .רמת־גן ־ ביאליק ,47 טל 03-721343 .בכל משרדי הנסיעות, ובסניפי ארקיע.

״התענוג כולו שלי״

אירופה -דל ת ניקוטין בעישון עשירה בטעם.

ה עו ל ם הזה 2274

ב ד דו ל ה חל מ ה -
ה פ סי קהאופירה
101 את הטיפול שגום
לנ שירת שיערו תיה
^ שסוע פורסמה בכל העיתונים תמונתה של רעיית
י י נשיא־המדינה, אופירה נבון, שקיבלה מדלייה •מהקרן
הבינלאומית לשיקום הילד, על מאמציה בתחום זה.
איש לא שם־לב כי הגברת נבון הופיעה בפעם הראשונה
מזה כשנה בשערה הטיבעי:
לפני כשנה בדיוק גילה העולם הזה כי אופירה נבון
חובשת פיאות־נוכריות, מכיוון ששיערה הטיבעי נשר,
בעיקבות טיפול כמוטראפי שקיבלה בעיקבות מחלתה
(העולם הזה .)2221
השבוע גילתה אופירה נבון להעולם הזה כי בעיקבות
הפסקת הטיפול, חזר שיערה לצמוח, וכי היא מרבה
כעת להסיר את הפיאה ולהופיע בשיערה הטיבעי.
סיפרה אופירה נכון :״חזרתי מאמריקה לאחר
שהייה בת יומיים בניו־יורק. ירדתי מן המטוס בשיערי
הטיבעי, בלי פיאה, בפעם הראשונה. אנשים זרים לא
הבחינו בכך, אך ילדי רצו לקראתי, ודבר ראשון אמרו
לי :״יופי אמא, כמה שזה מתאים לך !״ זו היתד.

הרגשה נהדרת, הילדים גילו כזאת רגישות. אחד
הפרקים הקשים ביותר במחלתי היה להסביר לילדי מה
קורה לשיערי. זה היד. קשה מאוד, הילדים קיבלו את זה
קשה. כעת, כששיערי צומח מחדש, הם ממש מאושרים.
השיער נראה כמו שיערי הטיבעי בימיו הטובים.
אני עדיין רוצה לשמור לעצמי את האופציה להשתמש
בפיאה לנוחיותי. גיליתי מתוך הכרח מה שנשים רבות
גילו מתוך נוחיות — שפיאה יכולה לפתור הרבה בעיות.
היום, למשל, ביליתי עם בתי בבריכה, טבלנו במים,
חזרנו הביתה בשמונה ושלושים, ובתשע ושלושים היה
לי אירוע. שיערי מקורזל, ולא היה לי זמן ללכת
לספר, חבשתי פיאה מתוך נוחיות. כמובן שבשעות-
הפנאי כשאני אהיה עם הילדים, כשאלך לבריכה, או
כשאסע לטיולים ואלון תחת כיפת־השמיים, לא אש תמש
בפיאה.

ההכרח פותר
מן הברירה
^ וויית איבוד השיער היתה קשה. קיבלתי טיפול,
י י והשיער פשוט נעלם, לא רק הידלדל, פשוט נעלם.
יש ביטוי שאומר, שההכרח פותר מן הברירה, כך הרגשתי,
אני הייתי מוכרחה, לא היתד, לי ברירה, חבשתי
פיאה.
אחרי שנה הסתיים הטיפול ונסעתי למצריים. שיערי
התחיל לצמוח מחדש. זו היתד, הרגשה נפלאה, השיער
צמח כשיערו של תינוק, פלומה רכה וראשונית זו
היתה הרגשה נפלאה, אך טיבעית ומובנת לאדם חולה
סרטן כמוני. אשה ידועה שנפגשתי איתה לאחרונה

ושיש לה שיער משלה, יעצה לי להמשיך ולהשתמש
בפיאות. היא עצמה משתמשת בחלקי פיאות מדי פעם,
פעם פיאה קצרה, פעם קוקו ופעם אסוף, היכל לפי
האירוע, למרות שאין לה כל בעייה עם שיערה הטיבעי.
היא אמרה לי שכדאי לי לנוחיותי להמשיך ולהשתמש
בפיאות.
כל זמן שהייתי בריאה, היה לי את שיערי שלי,

..הרבו המוגש ביותו היה,
באשו חזותי מניו־יווק* ,וזזו•
׳מהמטוס בשימו׳ הטבעי וילדי
יואן לקראתי ואמרו לי:
!וני אמא נמה שור מתאי לן!״
הארוך, וסידרתי אותו לפי סוגי האירוע. כעת אני
שומרת על שיערי החדש מכל מישמר, לא משחקת
איתו, לא אנטי-פרמננט ולא קירזולים, לא תיספורות
ולא גלגלים. אני רוצה לשמור עליו עד שיהיה ארוך.
איך קיבלתי אומץ ללכת ללא הפיאה. פשוט מאוד.

בערב הראשון שלי בניו־יורק הלכתי עם פיאה, למחרת
הזמינה אותי ג׳יהאן סאדאת לארוחת־צהריים בהשתתפות
מזכיר האו״ם, קורט ואלדהיים. ירדתי למיס-
פרה של המלון עם חברה שלי, חפפתי ראש, וראיתי
תמונה במגאזין• ביקשתי מהספר שיעשה לי את התסרוקת
של הדוגמנית. הוא עשה. אמרתי לו תודה רבה,
ועכשיו תלביש לי בבקשה את הפיאה. הוא כל-כך כעס
עלי ונעלב ושיכנע אותי שהתסרוקת מתאימה לי ויפה.
חברתי הצטרפה לשיכנועיו. אני לא הייתי בטוחה,
לבסוף שוכנעתי, והלכתי בשיערי שלי לארוחת־הצהריים.

המזכירה חשבה
שהשתפרתי
ך* מזכירה של ג׳יהאן סאדאת ראתה אותי ואמרה לי :
י 1״מה הסתפרת? זה נורא יפה.״ היא ראתה אותי
יום קודם בפיאה הארוכה, לא העליתי בדעתי שלא ידעה
על מחלתי, מסתבר שלא. אמרתי לה בסוד שפשוט
הורדתי את הפיאה ושזה השיער שלי, ואז ג׳יהאן
אמרה לי :״שלא תספרי לה סודות, אני אף פעם לא
מגלה לה סוד.״ צחקנו והאווירה היתד, נינוחה. אחר־כך
היא לקחה אותי הצידה ואמרה לי שהתיספורת יפה
מאוד. היא נתנה לי אומץ ואז החלטתי לחזור לישראל
בשיערי הטיבעי.
אני מתארת לעצמי שיהיה קשה להתרגל אלי בתיס־פורתי
החדשה, לכן אמשיך בינתיים להשתמש בפיאות,
עד אשר שיערי יצמח כמקודם, יהיה ארוך ואוכל לשחק
איתו כרצוני. עד אז אשמור עליו מכל מישמר, אני
מרגישה כאילו ניתנה לי מתנה.״

הכלכליים, משום שאי־אפשר זזיה לזמן את שר
התעשיה, גדעון פת, לפגישה על נושא זה.

פת ביקר כשבועות האחרונים בארצות־הברית,
כאנגליה ובמצריים, ובשבוע הבא
הוא עומד לצאת לדרום־־אפריקה.

וסולן ש׳
אל מי שהיה שר־החקלאות, אהרון אוזן, הגיעו
איומים מצד גורמים בכירים במערך.

אנשי המערך הודיעו לאוזן, שאם הוא
יצטרף לרשימת דיין, הם ידאגו לכך
שהמישפט האזרחי התלוי נגדו, שעוכב
בינתיים, יתחדש.
הועלם תיק?ומרו?
תיק מישטרת פאריס, שחקרה את
ההתנקשות בכית־הכנסת ברחוב קופרניק,
נעלם ממחלקת־החקירות של המישטרה
הצרפתית, והעתק ממנו, שהיה כלישכתו
של שר־הפנים הצרפתי, נעלם את הוא.
מקורות ישראלים בפאריס טוענים, שבתיק
היו הוכחות לגבי אשמתו של אחד
החשודים במעשה ההתנקשות, וכי החשוד
היה בידיה של המישטרה הצרפתית
ושוחרר.
לעיתונאי ישראלי, שביקש את תגובות דובר
מישטרת צרפת ודובר מישרד־הפנים, נמסר
שהפרשה נמצאת עדיין בחקירה ושאי־אפשר למסור
דבר. הדוברים סירבו לאשר או להכחיש את עובדת
היעלמו של חומר החקירה.

ומגוונות הופעת ה1אצ
ב*קול ישראל״
השמעת קולו של אלברט שפר, מי שהיה
שר־החימוש של אדדלף היטלר ואדריכלו
החביב, בשידור של ״קול ישראל״ ,נמנעה
בעיקבות יוזמתו של אזרח.
דק בן־אודיס איים בהגשת עתירה לבג״צ אם לא
תוותר רשות־השידור על השמעת הראיון עם שפר,
ואחרי דין־ודברים נתקבלה דרישתו. קולו של
שפר לא הושמע, ותחת זאת צוטטו דבריו בדברי־פרשנות
של הפרופסור שלמה אהרונסון.

ישווה תוואי
תעלת הימי
תוואי תעלת הימים, שעליו הוכרז לפני כמה ימים,
ישונה, ככל הנראה, על־פי דרישת כמה שרים.

בישיבת־הממשלה האחרונה העלו כמה
שרים את השאלה :״מי החליט על
התוואי שעליו פורסם?״ התברר כי התוואי
עובר דרך רצועת־־עזה, ושרי הליברלים
וסגן ראש־הממשלה, הפרופסור ייגאל ידיו,
דרשו שהוא יעבור מצפון לרצועה ,״כדי
שלא לעורר בעיות מיותרות.״
שרי חרות ושר־החקלאות, אריק שרון, דרשו
להשאיר את התוואי כמתוכנן, אך נראה שהרוב
בממשלה יחליט בסופו של דבר שהתעלה תעבור
צפונית לרצועה.

לוסטידה

בארץ

הארכיבישוף של צרפת, האב לוסטידה, מי שהתפרסם
עם מינויו כיהודי לשעבר וכידיד הדת היהודית, הביע
את רצונו בפני גורמים ישראלים לבקר בארץ.

הקהילה היהודית בצרפת, יחד עם
השגרירות, מנסים לשכנע את לוסטיז׳ה
לוותר בינתיים על המסע. בעיקכות
הכרזותיו החוזרות ונשנות של האב
לוסטיז׳ה בעניין היהודי התגברה, לדעת
גורמים יהודיים, האנטישמיות בצרפת,
והחוגים היהודים חוששים שמא ביקור

חב״ ש מתמודד באילת נשיא אוניברסיטת תל־אביב, הפרופסור חיים
(״חב״ש״) בן־שחר, ששמו הוזכר כאחד ממועמדי
המערך לתפקיד שר־האוצר, החליט להעלם מתל־אביב,
כדי שהלחצים עליו, להסכים ולקבל את
המינוי, ייפסקו.

חב״ש החליט לבלות באילת עד אחרי
הבחירות להסתדרות.

יונת! רטוש
לא וקבר
לא התקיימה הלוויית למשורר יונתן
רטוש, מייסד תנועת ה״כנעניס״.
רטוש ציווה את גופתו למדע, וקבע
כי האוניברסיטה תשרוף את השרידים.
כצורה זו מנע את קבורת חלק
מגופתו בטכס דתי — בהעדר כל
צורה אחרת של קבורה כארץ.

דובר השגרירות
איש רשות־השידור, המכהן כיום כדובר מישלחת
ישראל לאו״ם, נחמן שי, עומד לפרוש מתפקידו
בשבועות_הקרובי_ם ולעבור מנידיור^ ,לוואשינגטון.

שי עומד לקבל את תפקיד
ישראל בוואשינגטון.

שגרירות

דרת?;טלו
עד ר שוח־ה שידור
השבוע חולק לשרי־הממשלה דו״ח ביקורת חריף
ביותר על הביזבוזים הכספיים ברשות־השידור.
את הדו״ח ערך צוות כלכלנים באגף התקציבים
של מישרד־האוצר, בראשותו של סימי אפשטיין.

על־־פי הדו״ח אפשר לחסוך מאות מיליוני
לירות מתקציב רשות־השידור, אם ירוסנו
המנהלים והעובדים, כעיקר בנושא
ההוצאות האישיות.

ועלהו חיחיס ברבנוח
תיקי גירושין של שתי נשים, אשר שמן שורבב
לפרשת שר־הדתות, אהרון אבו־חצירא, נעלמו
ממישרדי הרבנות בתל־אביב.

גורמים הבקיאים בפרשה טוענים, שבתיקים
שנעלמו היה חומר נפץ כעל השלכות
רבות על הפרשה.

בעיית הדרכון

דוו! קרא

שד וילי אמס

לשיחות

דרכונו של ארל ויליאמס מעורר
בעייה במישטרת הגבולות כנמל*
התעופה לוד, בכל פעם שקבוצת
מכבי תל־אכיב חוזרת ממישחק חוץ.
שלא כשאר השחקנים האמריקאיים
בקבוצה, שקיבלו אזרחות ישראלית,
רשום ארל ויליאמס כשחקן זר,
המחייב בכניסתו לארץ אישוך מיש•
רד־הפנים הישראלי.
ארל, המוכר בתגובותיו הנוטות
לרוגז, נאלץ עם שובו להתעכב
בדוכן ביקורת הדרכונים עד לבוא
השוטר האחראי במישטרת הגבולות
בלוד, אשר נותן את ההסכמה להתעלם
מדרכונו הפרובלמטי של השחקן
המוכר, ולאפשר לו להיכנס חזרה
לארץ.

שגריר ישראל בפאריס, משה רוזן, עומד להיקרא
לארץ לשיחות עם שר־החוץ, יצחק שמיר ועם
ראש־הממשלה, מנחם בגין.

למישרד־החוץ הגיעו תלונות חריפות מצד
הקהילה הספרדית של יהדות צרפת על
רוזן. מלבד ההתנגשות האחרונה בין ראשי
היהדות הספרדית לבין השגריר, מצביעים
אנשי הקהילה על מה שהם מכנים :
״התנכלויות גיזעניות של השגריר כלפינו
כשנה האחרונה.״
א 1מ 3ל ב !

רוכש סונול

בך שומט ווליון

חברת ההשקעות אמפל, חברה אמריקאית בעלת זיקה
לחברת־העובדים, שבראשה עומד מי שהיה מנכ״ל
בנק הפועלים, יעקוב לוינסון, היא החברה שהוגדרה
בעיתונים כ״המשקיעים האמריקאיים״ העומדים
לרכוש יחד עם קבוצת גרניט את חברת הדלק
סומל מהאחים ארתור ובוב בלפר.

ביו עורכי־הדין מתהלכות שמועות כי פרקליט
המדינה, גבריאל בך, עומד להתמנות כשופט בבית־המישפט
העליון.

שר־האוצר, יורם ארידור, מתנגד לרכישה,
ומסרב להתחשב באמנה בין ישראל
לארצות־הברית לגבי ביטול כפל מס.
אם יצטרן־ המוכר לשלם את מם רווחי
ההון כארצות־הכרית, יגיע הסכום רק לתי
מיליוני דולר, אך אם הוא יצטרך לשלם
זאת כארץ, יהיה המם כ־0צ מיליוני דולר.
ארידוד משתמש בעובדה, שהאמנה עדיין
לא אושרה סופית.

נסיעות פח

חלק מציבור המישפטנים מתנגד למינוי
זה, כיוון שבך לא חזר מאנגליה בזמן
מילחמת השיחרור, והמשיך את לימודיו
בלי להשתתף במילחמה.

>ל 2ו מהלידוח
מבוצעות היו
חוח קיסר
בבית־החולים רנזב״ם נוכחו לראות, שמיספר הלידות
בניתוחים קיסריים עלה ל 12<70 זהו מיספר גבוה.

מביאות נזק

ד״ר איתן פאר מבית־החולים ״רמב״ם״
מסביר, שהעלייה הגבוהה בניתוחים
הקיסריים הביאה לירידה ב־/״ 30 של
סיבוכים ונזקים מוחיים אצל העוברים.

ההצעה להפוך את מיבנה המימון של ענף היהלומים
עדיין לא נדונה כלל בממשלה ובצוות השרים

לעיתים קרובות חלוקות הדיעות בתוך הצרת־הרפואי,
בדבר ההחלטה לבצע לידה בניתוח קיסרי.

במדינה
העם
חז רהאל
המערבד.בר 1ע
ושיחת הגשיא היא
הדרך הקלה ביותר
זרבישת שם־יעולם
בארטות־הברית
זה קרד, שוב.
ביום דד 70 לכהונתו כנשיא אר־צות־הברית,
נורה רונאלד רגן
בידי מתנקש. כפסע היה בינו ובין
המוות.
רצח בתיאטרון. אם אכן נקבע
גורלה של אומה על־ידי המיתוסים
שצמחו בה בימיה הראשונים
(ראה יומן אישי) ,הרי גורל אר״
צות־הברית נקבע במידה רבה על־ידי
מיתוס האלימות של המערב
הפרוע.
הריגת נשיאים תופסת מקום
נכבד במיתוס זה. אחד מגדולי •
הנשיאים של ארצות־הברית בכל
שנות קיומה — אברהם לינקולן —
נרצח בתיאטרון, לעיני כל, בידי
שחקן. שני נשיאים אחרים —
וביניהם ג׳ון קנדי הצעיר והנערץ
— נרצחו במאה ה־20׳ במקום
פומבי.
גם דמויות ציבוריות נערצות
אחרות נרצחו במקומות פומביים—
ביניהן מארטין לותר קינג הכושי
וג׳ון לנון, החיפושית הבריטית.
נראה כי רצח אדם מפורסם הוא
הדרך המקובלת על אנשים אפסיים,
שחונכו מילדותם על בירכי
פולחן־האלימות, לרכוש לעצמם
שם־עולם.
:שק לבל רוצח. רונלד רגן
עצמו הוא אחד מגדולי הסוגדים
לפולחן המערב הפרוע. לא זה
בלבד שלקח חלק בבניית פולחן
זה, כשחקן הוליבודי, אלא שאחד
מעמודי-התווך של מצעו ה״שנד
רני״ הוא השמירה על זכותו של
כל אמריקאי לשאת נשק בלי
רישיון, כזכות־יסוד אזרחית.
״זכות״ זו, שמקורה באגדת המערב
הפרוע, היא הסיסמה העיקרית
של ד,״לובי״ של סוחרי-
הנשק, המבקש לבטל גם את ההגבלות
הקלושות שהוטלו בשנים ה אחרונות,
בעיקבות הרציחות הפוליטיות
ועליית הפשע.
ואכן — בשעה שסוחרי־הנשק
הממלכתיים שולטים בעולם ומכוונים
את מדינותן של מעצמות ומדינות
— וביניהן מדינת־ישדאל —
מדוע ייגרע חלקם של סוחרי־הנשק
הקטנים, המספקים כלי־מש-
חית לרוצחים פרטיים ן
יש תחליף. לעם האמריקאי בא

המיקרה המדהים כתזכורת לעובדה
כי בחרו זה עתה בנשיא שעבר
את יום־הולדתו ה־ ,70 ושכל פגיעה
בבריאותו עלולה להיות קטלנית.
אולם הם נרגעו כאשר נוכחו
לדעת באיזו מהירות — ואולי
מופרזת — היה סגנו, ג׳ורג׳ בוש,
ראש הסי־איי־אי לשעבר ׳,מוכן
לתפוס את מקומו.
בארצות־הברית של ,1981 אין
חשיבות רבה לאישיות אחת. ה-
שילטון יישאר על כנו ויפעל עלפי
דרכו, גם אם שמו של הנשיא
ישתנה.

ב חי רו ת
שיחמוס וו 91 ול6

אב זוהי חזרה
בללית לבחירות לבנסת,
הרי זה סימן רע מאוד
הבחירות בהסתדרות הן בבחינת
חזרה כללית לבחירות לכנסת. זאת
ידעו עסקני כל המיפלגות.
אם כן, צפויות בחירות משעממות
מאוד לכנסת. כי שבוע לפני
סגירת הקלפיות בבחירות למוסדות
ההסתדרות אפפה אותן אווירה של
שיעמום עמוק.
״כדאי לך הסתדרות. חזקה!״
צעקו המודעות והודיע הג׳ינגל ברדיו,
בעברית משובשת. אך הציבור
השיב בפיהוק רחב.
להילחם -כמי 1אחת הסיבות
לכך היתה, בלי ספק, חוסר
כל ויכוח בין המיפלגות.
כימעט אף לאחת מן המיפלגות
לא היה מה לאמר בבחירות אלה.
המערך התלכד מסביב לדמותו המשעממת,
הבלתי־שנויד,־במחלוקת,
של ירוחם משל• המערך לא היה
יכול להבטיח הסתדרות לוחמת,
כי הוא מקווה לעמוד בעצמו בראש
הממשלה הבאה — ואז במי תילחם
ההסתדרות?
ביכלל היה ליבו של המערך
חצוי. מצד אחד רצה לדרום את
הליכוד, כדי להוכיח שהוא נמצא
בסימן של עליה. מצד שני חשש
שמא ניצחון מוחץ בהסתדרות ינחיל
למיפלגה תחושה של ביטחוך
עצמי מופרז לקראת הבחירות לכנסת,
ותרוקן מן התוכן את קרי־את־החירום
לתמוך במערך כדי להוריד
את הליכוד מן השילטון.
הליכוד היה במצב עגום דומה.
לא היה לו מה לאמר. הוא לא יכול
היד, לייסר את משל על כי לא
לחם די צורכו בממשלה — כי
הממשלה היא של הליכוד. לבסוף
הסתפק הליכוד בסיסמה אישית:
״דויד לוי — איש חזק בהסתדרות.״
גם זאת סיסמה מוזרה. לשם מה

דרוש איש. חזק בהסתדרות? כדי
להילחם בממשלה. .למעשה היתד,
טמונה בסיסמה זו הנבואה כי ה ממשלה
הבאה תהיה של המערך.
בצורה מפורשת נאמר הדבר בסיסמה
המרכזית של של״י :״כי
משל לא יילחם בפרס !״
שאר המיפלגות דיברו מבלי ל־אמר
דבר. רפ״י דרשה לדבר ״ישר
לענייך — ולא אמרה מילה לעניין
.״שינוי״ דיברה על הצורך
בשינוי — מבלי להגיד איזה שינוי.
שולמית אלוני הצטרפה פשוט לרשימת
המערך, וכך מנעה את הע מדת
רשימתה במיבחן, שהיה עלול
לקלקל את סיכוייה. בכך גם קבעה
כי בעניינים החשובים אין,
למעשה, הבדל בינה ובין המערך.
כמה לכדרנים. האם שיעמום
טוטאלי זה הוא אות לבאות?
היו שהשיבו על שאלה זו בשלילה.
בהסתדרות נוצרה הסכמה
אילמת בין כל המיפלגות שלא ל דבר
על עניינים לאומיים, שלום
וסיפוח, החזרת שטחים והתנחלות.
במילא חסר העניין העיקרי שעליו
חלוקות הדיעות במדינה.
אך היו שהשיבו על השאלה בחיוב.
אם אכן יעמדו גם בבחירות
ללנסת העניינים החברתיים והכלכליים
במרכז הוויכוח, כפי שרוצה
המערך — על מה יסערו*},רוחות?
יתכן כי הבחירות בהסתדרות
מצביעות על הצפוי בעוד שלושה
חודשים: אדישות כללית של ה ציבור,
שהגיע למסקנה כי אין הבדל
בין המיפלגות הגדולות, ושאין
סיכוי למיפלגות הקטנות.
אם כן, תתפנה הבמה לבדרנים
הפוליטיים, מסוגו של משה דיין.

שקר הסקר
איך?:סח שאלה,
כדי?;־!בל תשובה גוחה
עסקן הרוצה בתוצאה טובה ל־מיפלגתו
בסקרים צריך לעשות
דבר פשוט: לבקש כי השאלה ביחס
למיפלגתו תנוסח כך, ששמו
של העומד בראש הרשימה יופיע
בה. הדבר יגביר את סיכויי מפלגתו
לזכות בתוצאה מחמיאה — ויש
מכונים המעמידים ברצון את שירותיהם
״המדעיים״ לרשות השקר.
צריך לדעת בימים אלה איזה
יומון לקרוא. בסקר שערך המכון
למחקר חברתי שימושי, ושפורסם
בידיעות אחרונות, זוכה הליכוד ב־
16 מקומות בכנסת, ואילו בסקר
שערך מכון פור״י, ושפורסם ב־הארץ,
הוא זוכה ב־ 23 מנדאטים.
אבל גם לעסקני המערך כדאי לקרוא
את הארץ. על פי הסקר שפורסם
שם הם זוכים ב־ 50 מוש
דיין
נגד דיין2 1 : 4 :
•*1 מנדטים מימין: הסקר של המכון
למחקר חברתי שימושי שפורסם
בידיעות אחרונות. משמאל :
הסקר של פור״י בהיארץ. העמודה
הקיצונית משמאל, בסקר
של המכון, היא המקבילה לתוצאות
הסקר של פוד״י. יש
לשים־לב שבסקר של המכון
התוצאות הן באחוזים, ואילו
בסקר של פור״י התוצאות הן
במושבים בכנסת. כך, למשל,
שווים 6׳ל 13 של הליכוד ל־16
מנדטים בערך, ואילו!־ל 27 של
המערך שווים 33 מנדטים.

ניערך 23 ליכוד 7 מפד״ל

ר״ץ 4 שינוי 4 משד, דיין
אגו״־י—פאג״י 4

ד״תחיה

של״י 5 מיעוטים
אחרים (פחות 2 13 נמנעים
,120

״ידיעות אחרונות״27.3 ,

העול ם הז ה 2274

״הארץ״26.3 ,

קורבן־ התנקשות רגן
כל מופרע רשאי לשאת נשק
בים בכנסת. הסקר השני מעניק
להם רק 33 חברי־כנסת. שני הסקרים
נערכו באותו מועד, בערך :
בחודש מארס• .
ההבדלים גדולים מאוד גם כשמדובר
במפלגות האחרות. הארץ
מקנה למיפלגות הדתיות 11 מנדטים.
רשימת דיין מקבלת רק 4
מקומות. ידיעות אחרונות נדיב
כלפי דיין, ומעניק לו 21 מנדטים,
אך המיפלגות הדתיות זוכות אצלו
רק ב־ 7מושבים. לכל המפלגות
האחרות מעניק פור״י בהארץ 19
מנדטים. המכון למחקר חברתי
שימושי קמצן יותר, ונותן להן רק
5מושבים.
״ כ מו כחיים״ .שני הסקרים
נערכו לא רק באותו המועד, אלא
גם, פחות או יותר, על־פי אותו
מידגם אוכלוסין. כיצד אפשר להסביר
את ההבדלים העצומים?
הסבר אחד, טוען הפרופסור יוחנן
פרס, מרצה לסוציולוגיה ויועץ ל־מכון־סקרים,
נעוץ בחלוקת קולות
ה״נמנעים״ ,אלד, שאינם מוכנים
לומר כיצד יצביעו. רפאל גיל,
מנהל מכון פור״י, טוען שהצליח
להתגבר על הבעייה. הוא מציב
גם קלפי ומעניק לאוכלוסיית ה־מידגם
תחושת הצבעה ממש ,״כמו
בחיים״ .התוצאה: בסקר שלו יש
רק ס/ס 10 של נמנעים, כמחצית
מיספר הנמנעים בבחירות לכנסת.
בסקר של המכון, המתפרסם בידיעות
אחרונות, נמנעים לא פחות
מ־ 330/6מהנשאלים.
זהו ההבדל בפרשנות. יש הבדל
נוסף, החשוב במיוחד כשמדובר
במיפלגות הקטנות והבינוניות. הבדל
זה נובע מאופן ניסוח השאלות.
מתברר, שהאזרחים הנכללים ב־סידגם
משיבים בצורה אחת כאשר
הם נשאלים לאיזו מפלגה יצ ביעו,
ובצורה שונה לחלוטין כא שר
הם מתבקשים לגלות דעתם
על האישיות הניצבת בראש המפלגה.
יוחנן פרם טוען שכאשר השאלה
היא לגבי האדם — ולא ה־מיפלגה
— הדבר עשוי להכפיל
ולשלש את סיכוייה לזכות בתמיכה
בסקר.
״כאשר הדברים אמורים לגבי
המערך או הליכוד,״ אומר פרס,
״יש לכך השפעה, אך לא השפעה
גדולה במיוחד, משום שכולם מכירים
את המפלגות הללו. לכן אין
זה משפיע בצורה מכרעת אם תה יה
השאלה , :האם תצביע בעד
המערך או הליכוד /או׳ ,האם תצ ביע
בעד שימעון פרס או מנחם
בגין׳ .אך כאשר מדובר במיפלגות

אחרות, קטנות יותר, יש לכך הש פעה
של עשרות ומאות אחוזים.״
מחירה של שאלה. הסבר
זה מבהיר את ההבדלים העצומים
שבין הסקרים שפורסמו בידיעות
אחרונות ובהארץ, ומטיל צל כבד
על אמינותם.
האמת אינה מעניינת במיוחד אח
הפוליטיקאים בתקופה זו. הם מ־עוניינים
בסקרים שיוכיחו כי כוחם
עימם וכי יש להם תמיכה ציבורית
רחבה. יש מכונים שאינב
מדקדקים בזוטות כאלה. כל שאלה
בסקר מכניסה אלפי שקלים.

מי ש טר ה
,.זמן ^הגהיג
א ת המ״שטרר!׳*
עיבוב יציאה בוטו
אך חמ8כ״?
לא יבול להתערב
המיזוודות כבר היו על המטוס
נבחרת הנוער בכדורסל, נרגשו
כולה, עמדה לטוס לדרום־אמריקו
לסידרת מישחקים. אלא שאז הת׳
ברר כי המאמן, פינחס גרשון, איי
נו יכול לעלות על המטוס.
אנשי המישטרה גילו, ברגע ה
אחרון ממש, כי נגד המאמן מ
צו איסור יציאה מהארץ, שהוצ:
נגדו במהלך מישפט פלילי. המיש
פט נסתיים לפני כחצי שנה. ד,מ
אמן הורשע בעבירות שונות שי
קבלת רווחי־מניות בדרך בלתי
חוקית ונידון למאסר־על-תנאי ש
שישה חודשים. אבל צו העיכוב ל:
בוטל, משום מה.
שטוף־זיעה הגיע פינחס למיש
רדה של עורכת־הדין נירה לידסק
ישר מנמל־ר,תעופה. הוא ביקש נ
מנה שתעשה לביטול הצו, כז
שיובל לצאת עם הנבחרת. אי
מאנשי המישטרה, שאליהם פנח
עורכת־הדין, לא הסכים לקבל ז!
עצמו את ביטול הצו ללא איש!
בית־המישפט, ואישור כזה הצרי
דחייה של יום נוסף.
אז החליטה הסניגורית לטלו
ישירות למפכ״ל ולבקש את הו
ערבותו. אריה איבצן היה חב׳
מאוד, אך כאשר שמע כי המד
בר בביטול צו עיכוב יציאה מ!
ארץ השיב :״אם אעסוק בעיכו;
יציאה לא יהיה לי זמן להנד,
את המישטרר״״ והפנה את הגבו
לידסקי לקצין המתאים.

לי החשובה ביותר בחייו עד כה, נועץ
עמירם ניר בשלושה אנשים — בהוריו
ובאחותו, ליאורה, העובדת בל״שכת-העתר
נ׳ות בירושלים. אמו ואחותו היו בעד ה החלטה,
אביו הציע לו לחכות מיספר
שנים, כדי למצות את יכולתו בטלוויזיה.
הקאריירד.
העיתונאית של עמירם ניר
( ,)30 יליד תל־אביב, התחילה לגמרי ב־מיקדה.
ניר, בוגר תימן חדש ומדריך
בקן צפון של השומר הצעיר, חלם על
קאריירה בתחום הרפואה. כשהתגייס ל צבא
התנדב לצנחנים. במהלך אימון נפצע
בכתפו, היתה זו הראשונה בסידרת
פציעות חמודות שבאו לאחר־מכן. כתוצאה
מהפציעה ירד הפרופיל שלו,
וכבר אז הובהר לו כי לא יוכל להמשיך
.לשרת ביחידת הצנחנים.

כתבה
ע ם _ ה לי קו פטר

ך״ זא לא יכול לשבת שלושה חוד־
/ /י 1שים על התחת בלי לעודד איזה
סקאנדלצ׳יק.״ במילים אלה התבטא איש
טלוויזיה בכיר, כששמע כי עמיתו ל-
מיקצוע, הכתב הצבאי של מחלקת־החד־שות,
עמירם ניד, החליט לוותר על הזוהר׳
התהילה וההצלחה, להתפטר מתפקידו
בטלוויזיה, ולהצטרף למטר,־ההסברה
׳של מיפלגת־העבודה.
הצטרפותו ׳של עמירם ביר הפתיעה
רבים, בייחוד את השילוש הקדוש —
יוסי ביילין, ישראל פלג וגדעון לוי, שלושת
דובריו של מנהיג מיפלגת העבודה,
׳שמעון פרס. אלה נכנסו להיסטריה מיה רו
להדליף לעיתונאים כי עמירם ניר
דרש תמורת שירותיו את תפקיד ראש-
לישכתו של מנהיג מיפלגת העבודה, אם
וכאשר יבחר כראש־ממשלה. עוזרו הרביעי
קזל פרס, בועז אפלבאום, לא לקח
חלק בחרושת־השמועות. יודעי־דבר ב־סידרת
מיפלגת
העבודה ידעו לספר כי אפלבאום,
הנמצא בעימות מתמיד עם שלושת הפציעות
עוזרים
האחרים, היה היחידי שקידם בברכה
את הצטרפותו של עמירם ניר.
ך יום הראשון לעבודתו במטה-
כשניר עצמו קרא בעיתונים כי הוא
י ההסברה של מיפלגת העבודה הציג
ביקש מפרס את תפקיד דאש-לישכתו,
אותו ראש־המטה, אהרון(״אהרל׳ה״) הראל,
הוא לא הבין על מה המהומה, לאחד בפני חבריו לעבודה, הוא עבר מחדר
מחבריו אמר :״ראש־ל״שכה זה תפקיד לחדר, לחץ ידיים והכיר את ׳האנשים.
כל־כך חשוב? הרי זה תפקיד בעורף,
עמירם ניר אינו איש פוליטי. אל עולם
מאחרי הקווים. אני אוהב להיות בקווים הפוליטיקה הגיע מעולם העיתונות. הוא
הקידמיים, בקו־האש, ולא לשדר הור הוכיח את עצמו כעיתונאי מצטיין וכאיש
אות מהעורף.״
טלוויזיה מעולה. במשך הקאריירה שלו,
היה מי שטרח להדליף, כאילו דרש
בת עשר השנים, גרם לגילויים מרעישים,
עמירם ניר מקום ריאלי ברשימת מיפלגת וכמה מכתבותיו עוררו סערות והועלו בדיוהעבודה
לכנסת. עמירם ניר העדיף ל נים בכנסת ובוועדותיה. הוא בקיא ויש ליו
שמור על שתיקה. רק לאחד התייעצות יד ורגל בבגיין חוטי ירושלים, אך בעועם
חבר-הכנסת יוסי שריד — שבאחדים לם הפוליטיקה הוא משול לחייל שה׳וצנח
מהעיתונים נכתב כאילו אמר לשמעון
לשדה־הקרב — הכדורים מסביבו שורפרס
כי יסרב לעבוד יחד עם עמירם ניר קים, הפגזים עפים, הוא אינו יודע מיהו
— החליט ניר להגיב למסע ההשמצות האוייב ומי. הם כוחותיו, הוא אינו יודע
ולסערה הציבורית שעורר עם פרישתו מי יורה על מי, מי ״ורה עליו, על מי
מהטלוויזיה. הוא אמר לעיתונאים כי נפ הוא צריך להגן, ובמי הוא צריך לירות.
גע מקבלת־הפנים שהכינה לו העיתונות,
׳ לפני שעשה את ההחלטה הגורלית, או

החלטתו לעבור מקאריירה עיתונאית
לקאריירה פוליטית. הוא סיפר כי בתחי לה
החליט לשתוק, כדי שלא ללכלך את
הדף הראשון בקאריירה הפוליטית שלו.
הוא טילפן למנכ״ל רשות־השידור, יוסף
לפיד, בו בלילה. לפיד הנדהם אמר לו
שישקול את ההצעה עד הבוקר. בבוקר,
כשטילפן ניר אל לפיד, אמר לו זה:
״אני מקווה •ש,שקלת והחלטת לא לעזוב
את הטלוויזיה״ .כשאמר לו ניר כי החלטתו
נחושה, הפציר בו לפיד לקחת חופשה
ללא־תש׳לום. גם חבריו במחלקת־החדשות,
לאחר שנרגעו מתדהמתם, הפצי רו
בו לקחת חופשה. אמר לו מוטי קיר־שנבאום
:״מהטלוויזיה לא מתפטרים, הטלוויזיה
היא כמו מיספר ירוק״ .אך ניר
היה נחוש בהחלטתו כי הדרך הנכונה וההוגנת
היא להתפטר.

ך* כית־החולים בא לבקרו חבר שעבד
בגלי צה״ל. החבר שאל אותו אם
יהיה מעוניין להצטרף לתחנה כפתב־צבאי.
באותם ימים נקלעה התחנה הצבאית לצרות.
רמת הכושר של כתביה הצבאיים
היתד, בכי רע, ולאחר שאחדים מהם התמוטטו,
בעת שיצאו לפשיטות עם יחידות
צבאיות מובחרות, ניתנה הוראה שלא לצרף
יותר ׳לפעולות את כתבי גלי צה״ל.
לעמירם ניר היו הכישורים — הוא היה
איש יחידת צנחנים מצטיינת, הוא היה
אינטליגנטי וקיבל את הרוב.
במהלך עבודתו ככתב־צבאי נפצע בפעם
השניה, בעת שהצטרף לפלישה בלבנון.
זמן קצר לאחר מכן, כשהיה בדרכו ל ירושלים,
נפצע פעם שלישית. הפעם היווה
זו פציעה רצינית, שבמהלכה איבד את
עינו הימנית. עמירם ניר אינו אוהב
להרבות בדיבור על נסיבות הפציעה. השמועה
מספרת כי נרדם בשעת נהיגה,
מכוניתו התנגשה במכונית שבאה ממול,
מישקפי־השמש ׳שהרכיב פגעו בעיניו,
הוא החזיק בעיין ונהג בעצמו לבית־החו־לים.
תוך
כדי עבודתו בגלי צה״ל השלים
ניר קורם־קצינים. כשהשתחרר מצה״ל
עלה לירושלים, ונרשם ללימודי יחסים
בינלאומיים וכלכלה באוניברסיטה העברית.
הוא התקבל ככתב ללא תחום כיסוי
מוגדר בטלוויזיה הישראלית.
כשפרצה מלחמת יום־הכיפורים מצא עצמו
עמירם ניר במאגר קצינים ללא-
שיבוץ. מצבו היה קשה. הצבר אוהב
״האקשן״ רצה להצטרף ליחידה־קרבית.
הצבא רצה לצרף אותו, בגלל הפרופיל
הנמוך שלו ועינו האחת, להג״א. הוא
נסע לחטיבת הצנחנים במילואים, שם
שירתו חבריו מהשירות הסדיר. מפקד
החטיבה, שאליו פנה בבקשה לצרפו ליחידה,
הודיע לו חד־וחלק כי לא יוכל
להצטרף. עמידם לא ויתר, הודיע למפקד
׳שיצטרף עם אישור או בלעדיו. לבסוף
נכנע המפקד וצירף אותו ככתב.
ניר טילפן לירושלים, וביקש ׳לשלוח
לו צלם. הצלם שנשלח היה בנייה בן־נון.
ניר ובן־נון הצטרפו אל הגדוד הראשון
שפרץ את המצור על מוצב בודפסט. במהלך
הפעולה הזאת נפצע בפעם הרביעית.
למרות פציעתו סירב להתפנות, והמשיך
עם, החטיבה עד לצליחת התעלה.
בחצר המפורסמת נפצע הצלם בניה בן-
נון, ועמירם ניר נפצע בפעם החמישית.

השניים -פונו לעורף. כתבותיו של ניר
הגיעו לטלוויזיה בדרכים מאולתרות. הוא
שלח אותן עם פצועים שפונו לעורף, עם
טייסי הליקופטרים שהביאו מפקדים ל התייעצות
בשדות־הקרב, ופעם אף ניצל
טייס ׳פאנטום, שנאלץ לנחות-נחיתת־אונס
בבאלוזה ,׳ושלח אית׳ו כתבה מצולמת.
כשהטייס הגיע לטייסת, הוא טילפן לירושלים,
הטלוויזיה שלחה מונית לטייסת,
כדי שתאסוף את הכתבה.
עמירם ניר פונה לבית־החולים ש ש יצדק.
תמונתו בבגדי בית־החולים, כש־רטייה
מעטרת את עינו, בחברת הבדרן
דגי קיי, פורסמה בכל העיתונים.
סיפר לאחר מכן עמירם ניר :״דני קיי
בא לבקר בבית־חולים, והתיישב לי על
המיטה. הייתי מטושטש לגמרי, וניסיתי
כל הזמן לזוז, מכיוון שכאבה לי הפצי עה.
דני קיי לא הוטרד, כנראה, ואמר:
מישהו מזיז את המיטה שאני יושב עליה,
אני לא יודע מי זה, אבל אם אני אמצא
אותו, אני אוציא לו את העיין השנייה.״
מיד כשהחלים מפציעתו חזר ל״שדה־הקרב.
הוא שהה ׳חודש בפאיד, ואחו־-כך,
עם הפסקת האש, הצטרף, לגדודים ששהו
ברמת־הגולן.

//פאט ריו טיז ם
זו מיל הגסה ״
ל יר סיים את המלחמה בדרגת סגן.
• כשחזר ׳למחלקת-החדשות. התמנה ל הקים
את דסק חדשות־החוץ ועמד בראשו.
ואז זכה להצלחה חסרת־תקדים. מנהל
מחלקתיהחדשות, צבי גיל, מינה אותו
כעורך מבט. עמירם ניר היה אז בן
.23 הוא סיפר אז לחברים :״זה לא פשוט,
יש לי בעיית מנהיגות. זה לא קל להיות
בן 23 ולהגיד לכתב, שהוא בעשר שנים
יותר מבוגר ממך ובשבע שנים יותר
ותיק ממך, שהכתבה שליו היא קישקוש.״
ניר ערך את מבט במשך שנה, ואז
הפתיע שוב. מפקד גייס׳ות־השריון של
אז, האלוף משד> ,״מוסא״) פלד, פנה אליו
וסיפר לו שקש בעיה חמורה מאוד של
מחסור בקציני שיריון, שרבים מהם נהר גו
במילחמה. השיריון, כך הסביר לו פלד,
רוצה להכפיל את עצמו, והוא מנסה ל גייס
קציני מילואים מחילות אחרים, שיתנדבו
ויעשו הסבה לשירי׳ון. ניר הקשיב
ושאל את פלד :״יש לי זמן לחשוב?״
פלד ענה :״כן, יש לך שעה.״ שבועיים
לאחר מכן מצא עצמו עמירם ניר
במדים.
במחלקת־החדשות של הטלוויזיה לא
הבינו את ׳מניעיו של הכתב הצעיר והעורך
הכישרוני ניר. היתה זו ׳תקופה
של חילופי מנהלים במחלקת־החדשות.
צבי גיל פריש, ודן שילון עמד להחליף
אותו. ניר היה שותף פעיל בתיכנון רה־הארגון
של מחלקת־החדשות, שנערך ביוזמתו
של שילון הדינאמי. דן שילון
הציע לניר, בן ה־ ,24 לעמוד בראש דסק-
הפנים, שהוא הדסק הגדול ביותר במחל-
קת־החדשות. ההסדר עמד להיכנס ל תוקפו.
כשניר בא אל שילון וסיפר לו
כי החליט להתגייס לחיל-השיריון. תגובתו
של שילון הייתה אישית :״אתה עוזב אותי
עכשיו שאל את ניר.
״האמנתי אז שאני צריך לעשות הסבה
לשיריון, שזה הדבר הנכון לעשות,״
מסביר ניר. לחבר שפנה אליו ושאל אן-
תו :״עמירם, ברצינות, למה אתה עושה
את זה?״ ענה :״פאטריוטיזם זו מילה

גסה.״ בהזדמנות אחרת סיפר כי פחד
להגיד שמניעיו היו אידיאליסטים, מכיוון
שאיש ממילא לא היה מאמין לו.
באותה הזדמנות אמד :״קשה לי להסביר
את עצמי, כשאני מנסה אז אנשים
אומרים שאני שחצן, מפני שאני מאמין
בכוחי.״ עמירם ניר האמין בכוחו עד
כדי כך ,׳שעבר קורם קציני •שיריון, שבסיומו
הועלה לדרגת סרן ומונה כמפקד
׳פלוגת טנקים.
במהלך אחת מחופשותיו עלה לירושלים,
יובא לבקר את עמייתיו בבניין הטלוויזיה.
דן שילון הציע ילו לתרגיל את אצבעותיו,
ושאל אותו אם יבא לו לעשות כתבה
במהלך החופשה. באותו יום אירע פיצוץ
של מיטען הבלה בבית, בדרך חברון, בירושלים.
אדם אחד נהרג, כימה נפצעו ובגרם
נזק רב למיספר דיירות. עורך יומן
השבוע דאז, רם עברון, הציע לעמירם
ניר לעקוב במשך מיספר ימים אחר המתרחש
בבית ׳שנפגע . ,לעיקוב אחר ׳תהליך
השיקום של ׳תושביו, ועל הדרך שבה הם
׳מתגברים על ההלם והכאב וחוזרים לחיי
יום־יום.
במהלך הכתבה התברר כי מדינת ישראל
,׳באמצעות מוסדותיה המוסמכים, כמו
עיריית־יריושלים, מס־רכוש, חברית־התש-

׳שנחת בשדה־התעופה בן־גוריון בשבת.
דן סממה התבקש לבדוק את האפשרות
להפיק מידגם של הטלוויזיה לבחירות לכנסת.
הוא למד כיצד בוצעו מידגמים
דומים בארצות אחרות, זיתיכנן מידגם ש יתאים
לשיטה הפוליטית בישראל.
המידגם שבינה עמירם נייר, בעזרת ה־סטאטיסטיקאי
חנוך סמית, בישר לעם
ישראל את עליית הליכוד לשילטון.

״שחצנות
וד מ מגיו ת״
לל מירם ניר היה האיש הנכון ב-
׳ א מקיום הנכון, ומישרת הכתב הצבאי
הוצעה לו. אחרי הבחירות להסתדרות
ימונה ככתב צבאי ׳במקומו של נחמן שי.
כשהתחיל את ׳תפקידו הגיעה הפעילות
בלבנון לשיאה. הוא סיקר את מיבצע
ליטאני מתחילתו יועד סופו, והשתתף ביבמה
-פשיטות רגליות של צה״ל. הוא סיקר
את תהליך השלום, על הבטייו הביטחו־
׳ניים, וביקר ׳ארביע ׳פעמים במצרים.
במהלך אחד הביקורים יעורר שוב סע רה.
היה זה במיסגרית מסיבת־עיתיונאים
שקיים הנשיא אנוור אל־סאדאת, בעיק־

שר־הביטחון, עזר וייצמן, שאמר לי, ,כל
הכבוד! ,״
עבודתו העיתונאית שיל יעמידם ניר
הגיעה לשיאה במלחמה שניהל נגד ה־רמטכ״ל,
רב־אליוף רפאל (״רפול״) איתן.
בעיקבוית פרשית החנינות שהעניק ה־רמטכ״ל
לחיילי צה״ל וקציניו, ערך ניר
סידרת כתבות, שבהן הציג את השימוש
׳שעיושיהם הרמטכ״ל וכמה אלופי צה״ל
בסמכות העונשים המוקנית להם על־יפי
החוק הצבאי. הוא הביא דוגמאות, והוכיח
כיצד מקל הדמטכ״ל בעונישיהם של
חיילים ,׳שהורשעו ברצח ערבים. הוא
הביא דוגמאות לכך שאלופים מקלים ב־עונשיהם
של קצינים וחיילים שהורשעו
בעבירות גניבה ימירמיה. הרמטכ״ל ירתח
מזעם, ופירסם מייד הודעה, ישבה הכחיש
מכל וכל את גילוייו של ניר על היקף
המתקות העונשים.
פרשת פינטו
^ שיא של הגילויים היתה פרשת סגן
• דניאל פינטו, שכונה תחילה בשם
הנדון מליטאני .׳סגן פיניטו הואשם כי

שהתקיים אתו שלושה חודשים קודם לכן,
והוכיח בי הרמטכ״ל לא דיבר אמת.
כתוצאה מכך קמה ישוב סערה ציבורית,
ונשמעה דרישה להדיח את ה־רמטכ״ל.
הפרשה הסתיימה עם שובו
של וייצמן, שהודה לרמטכ״ל להפסיק
את החרם על הטלוויזיה, ולהיוועץ
בו לפני כיל החלטה על חנינה לחיילים.
יחסיו של ניר עם הרמטכ״ל הוגדרו
על־ידו כ״קורקטים״ .הוא לא פסק מלהעביר
ביקורת על התבטאויותיו הפוליטיות
ישל הרימטכ״ל ׳בנושא השטחים. עימירם
ניר אמר מעל המירקע לכל עם ישראל כי
׳תפקידו שיל הרמטכ״־ל אינו להביע דיעות
פוליטיות. הוא גם הוכיח יאת הרמטיכ״ל
על נסיוניותיו לעקוף את מוגבלות תקציב
הביטחון.
בקייץ האחרון הוזמן כאורח צבא אר־צות־הברית
לביקור בן חודשיים בבסיסי
צבא אמריקאים ,׳והוא סיפר :״ביקרתי
בחתך מאוד רחב של הצבא האמריקאי,
החל מבסיסי הראווה באלסקה׳ בסיסי חיל-
האוויר בנאבאדה והתעשיות הביטחוניות.
הייתי בבונקר של פיקוד האוויר האסטרטגי׳
שממנו ינהלו את המלחמה הבאה,
וביקרתי בבית־הספר האמריקאי לשיריון,

״הוא משוד רחיץ־ שחוצות דשדה ׳הקרב. הנדודים שורקים סביבו, הבגזים
נופלי ם מכל עבר, ואין הוא יודע מי האוייב ומי כוחותיו

ויי

מל ׳והמישטרה, אינם מזדרזים לשקם את בות משבר שחל בשיחות, עם הקמת הת־הבית
שנפגע, וכי קיימת הזנחה ׳נוראית נחיליו״ות־הדמי של השר אריאל שרון בבטיפול
בנפגעים, הזניחה שהשפיעה ׳עלי סיני. סיפר עמירם :״׳העיתונאים הישראהם
באופן קשה. מס־רכוש, למשל, גילה לים נדרשו להסתגר במילונם, מחשש מפני
כי אחד הדיירים חייב כסף למס־רכוש כעסו של העם המצרי. למעשה, הותר לנו
משנים קודמות, והודיע שלא יתחיל ב לצאת ירק למסיבת־חעיתמאים שקיים השיקום
הפגיעות עד שאותו ׳תיושב ישלם נשיא סאדאת באחד מבתיו, על הדשא
״ ׳18 מתחת לעץ הפיקוס. הנשיא עימד וזרקאת חובו.
נאצות וגידופים על מנהיגי ישראל, הירושלים פרס מכשילים
את השלום. קמתי וביקשתי ל שאול
מיספר ׳שאלות. הוא הסכים. שאל לעיתונות
תי אותו האם הוא לא סבור שעל חי־
׳לוקי־הדייעות שהצביע בדבריו צריך לדון
ך* כתבה של ניר עוררה סערה. בעיק־ בוועדת שרי־החוץ. האם חיליוקי־דיעות
* 1בותיה התקיימו דיונים בכנסת, ו־ אלה אינם מחייבים משא־ומיתן ולא ניתוק
חברת־הכנסת גאולה כהן דרשה לסגור של היחסים והפסקת השיחות.
״הנשיא עיניה שאי־אפשר לנהל משא־את
הטלוויזיה, בטענה כי היא מורידה
את מוראל העם במדינה ומשרתת את מט ומתן עם מנהיגות שחצנית, דמגוגית ו־רות
אש״ף. לטענותיה של חברת-הכינסת בלתי־אחראית. ואז שז&לתי אותו אם הוא
כהן, הצטרף גם הבר־הבנסת ייוסף תמיר. סבור שחילופי ״׳מחמאות״ ימן הסוג הזה
תורמים לקידום ׳תהליך־השלום, שביו הוא
עמירם ניר קרא על המהומה שעוררה
כתבתו בעיתונים שהגיעו אל המאהיל שלו מעוניין. סאדאת הפטיר מישפט עצבני,
ובכעס הסתובב, עזב את רחבת־הדשא ובסיני.
אחרי
שרות ;בן ישנה ביחידת הטנקים, הפסיק את מסיבת־העייתונאים.
״באותו לילה שודר האירוע במלואו הן
שב אל הטלוויזיה, ומונה לתפקיד כתב
לענייני ירושלים. במיסגרת עבודתו זו בישראל והן במצרים. מלון שפאוד, שבו
התגוררתי, הוצף טלפונים — מעיתונאים
קיבל את יפרם יריושלים לעיתונות.
זמן קצר לאחר פרשית ׳ענתה הוקדמו מצריים, שביקשו להיפגש אייתי, מעיתונ הבחירות,
בעיקבות פרשת מטוס אף ,15 אים ישראלים ומהטלוויזיה. התקשר גם

ביחד עם ישני חיילים פרץ לבית בלבנון,
התעלל בשני ערבים, ורצח אותם בחניקה,
בעזרת ניילון. הדמטכ״׳ל המתיק את עונשו
של הסגן משמונה שנים לשתי שנות מאסר.
בעוד
הצנזורה מונעת מניר לפרסם את
הפרטים שעליהם הורשע סגן פיניטו ב־בית־המישפט,
הזדרז הרמיטכ״ל־ ופירסם
גירסה שונה לחלוטין של הפרשה. ניר
הגיב בידיעה המצטטת את הכחשות ה־רמטכ״ל
לצה״ל להחרים את הכתב־הצבאי
של הטלוויזיה, שלא לשתף איתו פעולה,
ולא להתיר לו לצלם את כתבותיו בשטח
צה״יל.
המאבק בין הכתב לרימטכ״ל נימשך כשלושה
חודשים. לאורך כל התקופה הזו
ניסה הרמטכ״ל להביא להחלפתו של עמי-
רם ניר בכתב צבאי אחר. מנ׳כ״ל רשות־
־השידור, יוסף לפיד, נתן את גיבויו המלא
לניר ׳ולמאבקו. לבסוף הסתיים המאבק
כאשר הלום אנג׳לס טיימס פירסם
את הפרשה במלואה, בעקביות מי-כתב ש־
!נישלח על־יידי אורי אבנרי לחברי־הכנסת,
שבו פורט את נסיבות הימיקרה במלואן.
אז יצאה הטלוויזיה הישראלית עם ה סיפור
יועם שמיו המלא של הנדון מליטא־ני.
ניר הושווה כל יפרט בסיפור לפרטי
הגירסא שמסר הרמטכ״ל בראיון עיתונאי

שם נהגתי ויריתי בטנק החדש מסוג
אקס אם .,1צנחתי בתרגיל גדול •של הדיוויזיה
ה־ 82 המוטסת, שהיא יחידת-
הצנחנים של צבא ארציות־הברית ,׳והש תתפתי
בתרגיל של יחידת הקומנדו האמריקאית,
שחייליה השתתפו בימיבצע
הכיושל באיראן, יחד איתם צנחתי שוב
בתרגיל פשיטה. ביקרתי בוועידה הרפובליקנית״
שמינתה את רונא׳לד דגן כמועמד
לנשיאות, ופגשתי את אנשי המפתח של
הנשיא העתיד, העוסקים בנושא הביטחוני.
אחר־כך פגשתי א׳ת שר־ההגנה האמריקאי,
בראיון, בביקור שנקבע לי ב־פאנטאגון.״

ל היו ת
יותר צדיק״
ל? מידם ניר המשיך במסורית הסקו־
^ פיט שלו ,׳וחשף לראשונה את ההסכם
האמריקאי־מצרי, שקבע כי המצרים יעמידו
לרשות האמריקאים את בסיס קנא,
שיליד לוקסור ׳ואת בסיס ראס־ביאנאס.
הסקופ הוכחש במשך ימים אחדים ולאחר
מכן אושר.
במשך כל הקאריירה העיתונאיות המצליחה
שלו המשיך עמירם בלימודי תואר
(המשך בעמוד )40

י צג־חה ב שד ה מזקשים י

הבורסה מחנים
ומשקיעים חושים

השבועבמשק
יום שני — 23.3 ,היו ם נערכת שביתת מורים• ,ניחר ת הי ה שביתה של
הורי התלמידים — השבתת״מגן• ,יומיי ם חופש גם הגננות שובתות
הייצור התעשייתי ירד ב״ 1980ב־ ; 3.7הירידה ה חד ה ביותר מ אז שנות ה 50
שיעורי האש״ל לעובדי המדינה יועלו החל מה 1.4העובדים המקצועיים
בחברת״החשמל חזרו לעבודה ת קינ ה האוצר אישר סיוע של 100 מיליון
שקל לייצוא ה ח קל אי ב בו רסה: מחזור קטן ; תנודות ק לו ת
יום שלישי — 24.3 ,בתי־ הספר מו שבתים ; שמיניסט :״תנו לי לגמור
ללמוד התעשיה האווירי ת מכרה ב־ 73 1980מ טוסי ״ווסטווינד״ ב״200
גביית המס
מיליון דולר נפ תחה תערוכת טכנולוגיה 81 בתל־אביב
הריאלית משכירים עלתה ג 160/0יבוא ה טלוויזיות מעכב הייצוא החקל אי
נחתםה סכ ם השכר עם אירגוני הסגל ה אקד מי נד ח ה ייקור אגרות-
רכב הז ה ב 526 :דולר ל אונקי ה האם הפרו הבנ קי ם הגדולים א ת
חוק ההגבלים העס קיי ם ן ב בו רסה: עליות שערים מ תונו ת.
יום רביעי — 25.3 ,חברת הה שקעות החדשה ״גרניט״ רכשה א ת ״ ס מול ״
ו״סופרגז״; ה מ חי ר 50 :מיליון דול ר; ה מי מון: על״ידי ה בנ קי ם עובדי
מישרד״הביטחון נוק טי ם עיצומים אסיפו ת״ מ חא ה של עובדי דואר הנדס ה
תחנת״הכוח בחדרה תופעל בפ ח ם, החל
עיצומי המורים נמשכים
מ אוגוס ט השנה הפחתת הריבית בתוכניות ה חיסכון אינה עבירה
תקציב ק ק ״ ל לשנת 81/82י הי ה
מאות קיבלו קיצבאות אבטל ה במירמה
668 מיליון שקל הזהב 535 :דולר ל אונקי ה.
יום חמישי — 26.3 ,מ ח לו ק ת בין האוצר ל״בנק ישראל״ על עידוד היצוא
העיריות מתנגדות למענק מהאוצר תחת העלאת מי סי ם סי מני
נפט בקידו ח ״געש 2עיצומים במי שרד־התיקשורת ז גדל מיספר
המוצרים ה מ סו בס די ם הבנקי ם הגדולים העלו ה מענקים לממ שיכים ב חי סכון
ס 40מהמ חיר בעיסקו ת נדל״ן ,״ מתחת לשולחן בבורס ה: עליות
שערים חדות במניות ; ה מחזור 104 מיליון שקל.
יום שישי — 27.3 ,ארידור: לא ת הי ה חריגה מ ה סכ מי השכר
הפוגה בשביתת ה מו רי ם; הלימודים מ תנ הלי ם כרגיל אושרו הוזלות של
מ שקאות קלי ם, חלפים לרכב, מייבשי־שיער, מצנמים. ב תו ר: הוזלת מחירי הדירות
מיו ם רביעי ה״ ,1.4יעלה יו ם אישפוז 1250שקל; יעודכנו כל קיצבאות
הביטוח ה ל או מי; מ ת חי ל ה שנת תקציב חדשה.
יום ראשון — 29.3 ,עובדי מישרד״הביטחון החריפו העיצומים פו רס ם
דו״ח מבקר המדינה על חברת״הח שמל; הא שמות שני הצדדים נכונות
15 מיליון דולר יגוייסו בארצות־הברית לביצוע קידוחי נפט בארץ סעודיה
תלווה 10 מיליארד דולר לקרן המטבע הבינלאומי ת הוזלת ה טלוויזיו ת
תימ שך ההס תדרו ת הקציבה 10 מיליון שקל ל מל חמהבאב טל ה
החל ב־ 1באפריל ייכנס ל תוקפו חוק חדש לביטוח נפגעי ת אונו ת אישיות
בבורסה: עליות שערים חדות במניות.

מההםכוחבים
במודעת בחירות של המערך :
ממשלת הליכוד ז ביצעה • גזרה •
שחקה • קיצצה • הביאה • סייעה • הפכה.

הקפי א ה

• השיגה •
ההסתדרות (המערך) נ שמרה
הביאה • הרחיבה • פעלה • הפעילה • נל חמה • תרמה.

• שיבשה
נאבקה

• גרמה

עשתה

שלום רוזנפלד ב״מעריב״ :
.שר־האוצר יורם ארידור הצליח להביא א ת האינפלציה ממצב נואש לחמור, ועוד
מעט נגיע למצב גרוע — וגם זה לא רע.

שו ק

המכונות :
מחכים לירידות?
כדאי לייצא

לארצות־הברית

בעיקבות
הוזלת מחירי המכוניות בעלות
נפח מנוע של עד 1300ס מ ״ ק אירעו
כמה דברים: הוזמנו כעשרת אלפים
מכוניות חדשות בגודל זה. השוק של
תוכניות־מח שב
(סופטוואר).
תוכנה
,יד שניה׳ ,שבו שלטו עד ל א חרונ ה הישראליות
הפכו לאחרונה מבוק שות ב-
מוכרים, שקבעו לעצמם מחירים כיד ה ארצות״הברית.
ה סיב ה המיידית: חבר׳ה
דמיון הפרוע, נעצר• הקוני ם הפוטנציא עם
ראש, ל ק חו א ת הראש בידיים ומוכלים
החליטו להמ תין למכוניות שייפלטו
רים חבילו ת תוכנה שאין להן מ ת חר ה.
לשוק, ממכירת רוכשי המכוניות החדחומר״הגלם
גדל ב אוניברסי טו ת בארץ,
שות. מחירי המשומשות נעצרו ובכמה
בפקול טו תלמ תי מ טי ק ה ולמחשבים.
מהן גם ירד המחיר. נכון למדורי ה *ירט
מכוניות של היום השישי שעבר.
אווירה זו של ה מ תנ ה תתחלף, לדעת
ב מ חירים יו תר נוחים• לשוק יצטרפו גם
כמ ה מ סו חרי המכוניות המשומשות, ו ״המבטלים״
,אל ה שהזמינו מכונית חדלקר
אתפסח והקיץ שלאחריו ת חול
שה, שילמו מיק דמה של לפחו ת 5000
עליה במחיר המשומשות. ייגבר הביקוש
שקל, אך עם הגעת ה מכוני ת החדשה
למכוניות משומשות שמחירן עד 50 אלף
יתברר להם שמחירה עלה ב אלפי ם רבים
שקל. י הי ה קושי זמני במכירת מכוניות
של שקלים בגלל פי חו ת ה שקל — הוצבגיל
שנתיים־שלוש, עד 1300ס מ ״ ק, שאה
נו ספ ת שלא יוכלו לעמוד ב ה. גם
המחיר המבוק ש עבורן נע בין 70ל־100
הציפיות שהיו להם בעת הז מנ ת המכואלף
שקל; אווירת החג והקיץ הקרב
נית החדשה, למכור א ת הישנה במחיר
ייצרו לחץ נוסף על השוק — נהגים
טוב׳ עלולות להתבדות. או מר ״מקורב
חדשים יחפשו מכוניות ישנות ונהגים
ל שוק״ :״מי שהתיישב על פרייווט לא
ו תיקי ם יחפשו מכוניות כימעט חדשות
יחזור לאוטובוס״.

השבוע 29.3 — 23.3היה שבוע
אופטימי בבורס ה. מחזורי העס קו ת ה יומיות
גדלו והגיעו עד ל־ 100 מיליון
שקל. עיקר העס קו ת ב מניו ת הבנקים הגדולים.
עלו מדדי כל הסק טו רי ם. עליה
חדה נרשמה באג״ח הנ ס חרו ת בפרנקים
שווייציים (ראה מדור זה לפני שבועיים).
הנסיונות לייצב א ת השוק ולה קנו ת
לו הרגלי השקעה ל טווח ארוך, עדיין
לא עלו יפה. מ חכי ם למ שקיעים נוס פים,
ישנים וחדשים, כ אל ה שנחלצו כבר
מהטר או מ ה של ה מפול ת, שקנו כבר
טלוויזיה צבעונית והזמינו מכונית חד שה,
ויש בידם די כסף לחזור לבורסה.
״מקורבי הבורס ה״ ,מונח מקובל לכל
אלה שמסתובבים ב בו רס ה — ב אול ם ה מס
חר׳ במשרדים, שלהם ושל א ח רי ם —
אומרים, כי הבורס ה מתייצבת. ל קר א ת
ה 1-באפריל ו אחריו יגדלו המחזורים.
הציבור הגיע לרוויה בכס פי ם שהוא מוכן
לסגור בתוכניו ת ה חיסכון, ואת העודפים
יחזיר לשוק.
ההערכה ה מ קובל ת היו ם על היועצים
לה שקעות היא, שעד לבחירות, בסוף
יוגי, צפוי גל של עליות, א ם כי ב מ מדים
צנועים יותר מבעבר. ה ם מסייגים קבי עה
זו בשלושה תנ אי ם: בתנאי שעד
ל״מועד הקובע״ לא תוצע לציבור תוכ נית
חיסכון ב תנ אי ם טובי ם ב מיו ח ד;
בתנאי שהמדד יישאר, או לא יעלה על
>־׳ל , 6ובתנאי שהבנקים י ת חילו לחשוב
שהשוק כשיר ל הנפקו ת חדשות. ב מילים
א חרו ת: היום הזמן לבנות תיק השק עות
חדש, וזה בדיוק מ ה שהבנקים
מציעים לל קו חו תי ה ם.

(המשך מעמוד )39
ראשון -ליחסים בינלאומיים וכלכלה. הוא
סיים את לימודיו בהצטיינות. והוצע לו
מסלול ישיר לדוקטורט, שבעיצומו הוא
נמצא בימים אלה.
לפגי מיספר חודשים שידר עמירם את
הכתבה הסנסאציונית האחרונה בשלב זה
של הקאריירה שלו. הכתבה על כישלון
ממשלת ישראל. בגין הודיע על הקדמת
הבחירות, ובפורום ראשי־הדסקים של הטלוויזיה
התבקש הכתב המדיני, אלימלך
רם, על־ידי ראש מחלקת החדשות, טוביה
סער, להכין כתבה על -הממשלה. רם טען
שהוא עסוק, וסער ביקש מהכתב הצבאי,
עמירם ניר, להכין כתבה בתחום לא לו.
ניר ישב שבוע ימים בסירטייה, ערך,
שיבץ, מצא חומר !מתאים. מאוחר יותר
סיפר כי לכתבה נכון מזל רע מההתחלה.
הסתבר כי מכונת־ההעתקה של המעבדה
התקלקלה׳ המעבדה היתר, עסוקה בהדפסי

במה להשקיע 7
בראשית אפריל ״יס תובב״ הרבה כסף
חופשי בארץ. מיבצעי ה הוזלו ת יגרמו
להקדמת הוצאות התקציב — חגיגה של
שלושה חודשים. השפל ב מכירת אג״ח
של ״בנק ישראל״ יימשך ככל הנראה.
תו ספ ת היוקר של אפריל ופדיון תוכניות
החיסכון של הבנקים, שהחלו לפני חמש
שנים, יתנו גם ה ם או תו תי ה ם. בקיצור
— אוויר ת חג עד למועד הבחירות.
הבנקי ם מנ סי ם לה שאיר חלקמהכסף
העומד לפדיון ב מר תפי ה ם. ה ם מציעים
מענקים מוגדלים ל״ממשיכים״ .האם זה
כדאי ! ואולי כדאי להשקיע ישירות ב-
צמודים, ללא תיווך ה בנ קי ם! או ב תוכניות
ה חי סכון הדו־ שנתיות!
סדר העדיפויות המוצע הוא: צמודים
עם סיכון ק טן וסיכוי גדול (תלוי ב יועץ
הה שקעות) ,תוכניות חיסכון דו-
שנתיות 6ואחר-כך 5ולבסוף ה תוכניות
עם ה מענקי ם המוגדלים.
עד לתאריך הקובע אין טעם להשקיע
במט״ ח. האוצר עושה ככל יכולתו, לא
תמיד בעזרת ״בנק ישראל״ ,ל ה אי טאת
פיחות השקל.

התדד

מה יקרה א ם...
במארס 1979 עלה המדד ב״; 5.60/0
במא רס — 1980 עלה המדד ב; 5.1</0-
מה י קר ה למדד במארס ! 1981
זוהי שאלת מפ ת ח כלכלית בעלת השלכות
פוליטיות מ ר חי קו ת לכת. ההבדל
בין ״המדד עולה״ או ״המדד יורד״
י הי ה בכ מ ה עשיריות ה א חוז. מארס
הוא החודש הקובע של שר־האוצר —
של מי ת קפ ת ה הוזלו ת, הסוב סי דיו ת, ה מענקים
ויתר האמצעים שצריכים לגרום
לעצירת המדד. זוהי מ שימה ק שה, מ ה
גם שכל האמצעים שננקטו עד כ ה הצלי חו
״לגרד״ רק ס /ס 0.1במדד פברואר. במדד
מארס קיי ם קושי נוסף: מדד ה מחירים
הסי טוניי ם עלה בחודש הקוד ם,
כך גם ת שומות הבנייה. א ת שני אלה
צריך הי ה לנטרל.
בקיצור, א ם מדד מארס לא יעלה
על ״ 60/י הי ה זה הישג ; אםי הי ה 5.50/0
— הישג גדול; אך א ם יעבור א ת ששת
האחוזים, שארידור עצמו קבע לעצמו,
יהיה זה כישלון• עתה ז קו ק שר־חאוצר
לרחמי שמיים ולרחמי הסט טי ס טי ק אי
הממ שלתי.

צנחן ניר וידיד
אחרון הפטריוטים
צילומים לסידרה עמוד האש, גם מעבדת־הקול
היתה עסוקה וסירבה לפנות זמן לכתבתו
של ניר. הוא החליט לוותר.
הכתבה, לדבריו, ירדה מבחינתו מהפרק.
אלא שאז אירע מה שעמירם ניר כינה
בזמנו בשם ״אקסידנט״ — יאיר שטרן
קיבל תפקיד הפקה חדש, ובמרץ של
מטאטא חדש, המטאטא היטב, הצליח לארגן
את אנשי המעבדה והקול.
הכתבה הוכנה. לפני שידורה צפו בה
טוביה סער, יורם רונן ומנכ״ל רישות־השידור,
יוסף לפיד, שאישרה לשידור.
הכתבה, שהציגה את הממשלה כמעט
בקריקטורה, עוררה סערה רבתי ועלתה
לדיון בכנסת.
כיום משתמשים באותה כתבה מתנגדיו
של ניר, המצביעים על פוליטיזציה במחל־קודהחדשות.
המתנגדים טוענים כי כבר
אז, כשהכין את הכתבה, ידע ניר שהוא
הולך לתפוס ג׳וב במיפלגת העבודה, והכתבה
היתד, אמורה לסלול בפניו את
הדרך. מי שמכיר את ניר יותר מקרוב
יודע, שניר פיקח מכדי להשתמש בתכסיס
כל־כך פשוט וברור.
כשד,תבקש השבוע להגיב על ההאשמות,
כאילו היתד, זו כתבה יזומה ומכוונת אמר :
״אני לא בא להתנצל על הכתבה ההיא,
היא אושרה על־ידי מנכ״ל רשות־השידור,
ואני לא צריך להיות יותר צדיק מלפיד.
מי שאומר שכבר אז היו לי תוכניות
פוליטיות, איננו מכיר אותי, אני לא אומר
שלא היו לי תוכניות כאלה, אבל השבתי
אולי בעוד עשר, שתים־עשרה שנים, כש־יימאס
לי מהטלוויזיה, אוכל 1להגשים אותן״
.תוכניותי הקרובות ביותר היו בתחום
לימודי המישפטים .״לפני 1שלושה
שבועות הגשתי טפסי־הרשמה ללימודים,
כעת זה יורד מהפרק.״
עמירם ניר, אחרון־ד,פטריוטים, מדבר
ישר לעניין, עושה רושם של בחור הגון
וישר. הוא עדיין רווק, וחי עם כלב
הזאב שלו, דינה. השם דינה הוענק לו
בטעות, כשנחשב לכלבת־זאב שהלכה ל איבוד.
כשהסתבר שהוא כלב ולא כלבה
היה מאוחר לשנות את שמו, וניר החליט
שקוראים לו דינה, על דין התנועה.
העו ל ם הזה 2274

ר * ד כר־לב, המקורי נפל ב־ 6ב־אוקטובר
1973 בהתקפת־פתע, שאיש
לא חזה אותה מראש — גם לא האיש
שעל שמו נקרא קו־הביצורים, חיים בר-
לב, מי שהיה רמטב״ל צה״ל.
לאחר־מעשה, כאשר כל אלוף בצה״ל
חיפש באופן קדחתני תירוצים למחדליו,
היתד, לחיים בר־לב אמתלה לנפילת הקו
שלו. טענתו: הקו לא היה מאוייש כדרוש,
ועל כן לא יכול היה לתפקד.

בחירות בגדה המערבית.

השבוע צץ פיתאום מועמד חדש
לתיק הביטחון: יצחק רבין.
איו? הכיצד? הרי לפני זמן לא־רב
מוגר רבין ב״התמודדות״ המפורסמת בצורה
שלא הותירה קלפים בידיו. הוא
נראה כגמור, לפחות לכמה שנים טובות.

פתאום הוא ישנו. מדוע? מפני
ששפייזר רוצה בכך.
מדוע מעוניין שפייזר ברבין?
אילו היה במיפלגת־העבודה מישקל
כלשהו להשקפות פוליטיות, ניתן היה
לאמר: יש קירבה אידיאולוגית. רבין
הוא נץ. שפייזר הוא נץ.
אלא שבעולמו של שפייזר, אין חשיבות
לקטנות כגון אלה. יש סיבה הרבה
יותר מוחשית.
לרבין יש כ,-־/ס 30 במיפלקת-העבודה.

כרגע מתחולל קרב דומה. שוב
עומד במרכזו הקו של חיים בר־לב.
שוב נערכת עליו התקפת־פתע.
ושוב ניתן לאמר כי הקו
לא היה מאוייש.
אלא שהפעם לא היה התוקף אנוור אל-
סאדאת. שמו היה אליהו שפייזר.

אדרו! ־ מי?
ד לאחרונה לא היו רבים במדינה
? שהיו מזהים את בעל השם הזה. מ־

חוץ לחוגים המצומצמים ביותר של עם־
קני־מיפלגות, היה אליהו שפייזר דמות
בלתי-ידועה.
הדבר מוזר כשמדובר על אדם המכהן
מזה שנים כחבר־כנסת. אלא ששפייזר לא
היה מעולם חבר־כנסת רגיל. הוא כימעט
ואינו מופיע בכנסת, נראה באולם־המליאה
רק במיקרים נדירים, ובוועדות אינו משתתף
ביכלל.

אם כן• ,מניין צץ אליהו שפייזרץ
למראית עין, הוא בא מן האין. הוא
עסקן אפור שבאפורים, מנהל לישכת־המס
של ההסתדרות — ג׳וב בלי הדר וזוהי.
שפייזר הוא עסקן מן הסוג שכבר נעלם
בישראל. אין הוא עוסק ביחסי-ציבור בל-
תי-פוסקים לעצמו, כמו יוסי שריד. אין
הוא מרבה לנאום כמו אבא אבן ,״לעשות
כותרות״ כמו עמום הדר. אין הוא
שורץ שעות במיזנון־הכנסח, כדי להתרועע
עם עיתונאים ולרכוש את חסדיהם.
תחת זאת אסף, בשקט ובשקידה, כוח
במיפלגתו. הוא בנה מנגנון, רכש אנשים,
שיבץ נאמנים בעמדות־מפתח. מכי וון
שלא משך תשומת־לב, ולא נראה
כמאיים על איש, איש גם לא הפריע לו.

עד שיום אחד נמצא שפייזר על
המפה, בשקט, כמו אי שעלה
מקרקעית הים.

משהו מריח במפ לג דו־ ה ע בו ד ה. מהו?

זר. האיש השקט ניצח את איש־המיסתורין.
שפייזר
הודיע לפרס כי לא ישלים עם
מסירת תיק־האוצר ללווינסון. היו לו לכך
כמה סיבות:
!• לווינסון ביקש להיות בעצמו ה־איש־החזק
במיפלגה. אילו היה זוכה בתפקיד
שר־האוצר, היה הופך יורשו של
פינחס ספיר לא רק דיקטטור כלכלי,
אלא גם בום מיפלגתי. מי ששולט בכסף,
שולט בעסקים.
!• כדי לשלוט במיפלגה, צריך שפיי-
זר לשלוט, לפחות בעקיפין, על התיקים
הכלכליים.
בשקט, בהתמדה, חיסל ה״חוג״ של
שפייזר את ה״חוג״ של לווינסון, שנקרא
״חוג בית ברל״ .זה שבק חיים לכל חי.

כאשר נפגש לווינסון עם פרס,
כדי לסכם את תנאי־הכניעה של
היו״ר לאש״ף־הכספים, נוכח לדעת
כי הגלגל התהפך.

לכאורה עשה זאת פרס למען גד יעקובי,
המבקש להיות לפחות שר התמ״ת, בעוד
שלווינסון הטיל וטו מראש על כל מינוי
של יעקובי בשטח הכלכלי. למען יעקובי,
חברו ושותפו מימינדימימה, הקריב שמעון

פרם את יעקב לווינסון. כך זה נראה.

אך האמת היתה אהדת: לווינ־פון
הוקרב על מיזבח כוחו של
שפייזר.

010(1סוב באזזצע
^ ל אותו מיזבח מבקש עתה שפיי-
? זר להקריב את חיים בר-לב.
בר-לב הוא ״יקה״ ישר-לב, בלי-חוב-
מות. בשנים הקשות של המפלה כיהן
כמזכ״ל המיפלגה, טיפל בה באופן מיק־צועי.
אך הוא לא בנה לעצמו מנגנון
משלו. לא עלה על דעתו שעליו להקים
לעצמו כוח עצמאי. הוא סמך על פרס.

כמו רבים לפניו, נוכח לדעת
כי פרס הוא מישענת קנה רצוץ.

פרס הבטיח לבר־לב מזמן את תיק־הביטחון
בממשלה הבאה. הדבר נחשב,
עד השבוע, כדבר מובן מאליו. ממשלות
זרות כבר החלו מתייחסות אל בר-לב
כאל האיש הבא. בין השאר סמכו על
כך שבר־לב הסולידי, הידוע בקור־רוחו
בריגעי־משבר, יוכל לחסל את גוש־אמד
נים, בעימות המזויין הצפוי אחרי ה

יחזור כוח זה למישחק־הכו־חות
במיפלגה, יגביר הדבר את
עוצמתו של מי שנמצא באמצע,
כין מחנה־פרס ובין מחנה־רבין.

מי שנמצא באמצע יכול לתמרן, לשחק
״זה נגד זה״ ,לכרות בריתות חול פות,
להכתיב תנאים .״מקום טוב באמצע״
הוא היעד המייוחל של כל פוליטיקאי
מיקצועי. הדבר מזכיר את הבדי חה
המפורסמת על השלושה השוכבים
מתחת לשמיכה צרה: זה מושך לכאן
וזה מושך לכאן, אך האיש שבאמצע
מכוסה תמיד.
לשפייזר יש עניין רב בהחזרת רבין
לפעילות. כי שפייזר יהיה אז המתווך,
המפשר, המאזן. גם פרס וגם רבץ יהיו
תלויים בו, איש נגד רעהו. בממשלה,
שיהיו בה גם פרס וגם רבץ, השונאים
זה את זה שינאת־מוות כימעט גופנית,
תהיה חשיבות מוגדלת לאיש־המפתח,
שיחזיק את החבילה ביחד.
אבל רבין, ראש־הממשלה לשעבר וה־רמטכ״ל
לשעבר, יכול לחזור לממשלה
רק בתפקיד אחד: תפקיד שר־הביטחון.
תיק־החוץ מובטח לאבא אבן, ולשפייזר
אין עניין להזיזו משם.
בר־לב הודיע השבוע כי לא יכהן בממשלה
בכל תפקיד אחר.

כך, לפתע פתאום, נראה כי בר־
(המשך בעמוד )44

כיום אליהו שפייזר הוא האיש החזק
ביותר במיפלגת־העבודה, המתכוננת לחזור
לשילטון במדינה. אנשים עולים אליו
לרגל. העיתונאים, שלא דיברו עליו מפני
שהוא לא התחנף אליהם, נאלצים עתה
לחזר אחריו.

שפייזר קיים, והוא נמצא במר כז
העניינים.
איש ־ חמיסויח 10111

ף* ביטוי הראשון לכוחו החדש של
י י שפייזר בא במהלך, שהדהים את המדינה.

במשך שנים נבנתה תדמיתו של יעקוב
לווינסון, הבוס הכל־יכול של בנק הפועלים.
לווינסון הוא איש־מיסתורין מסוג
אחר. הכל מעריכים אותו, ורבים חוש שים
מפניו. אשר ידלין טען כי הוא
האיש שעמד מאחרי המערכה שבה חוסלו
ידלין ואברהם עופר. באופן שיטתי
פילס לווינסון לעצמו את הדרו אל ה־שילטון
המוחלט בכלכלה הישראלית.
בשעתו סירב לכהן כשר־האוצר בממשלת
יצחק רבין, מאחר שלא ניתנו לו
הסמכויות הדרושות, לדעתו, למילוי התפקיד.
הפעם היו הכל בטוחים כי לווי-:
סון יקבל את שלו: את תיק שר־האוצד
בממשלת פרס, יחד עם הסמכות הביל-
עדית למנות את כל השרים הכלכליים
והחברתיים, לקבוע לבדו את מדיניות ה ממשלה
מננייני כלכלה, חברה וכספים.
בכים, והכל התייחסי
הכלכלי הבא

מועמד כר־לב

המינוי היה בכיס

בום שפייזר (משמאל)
הפינקס פתוח

אור וידא מ ס, הנזוו ס רן המצמ״ן שר
מנ 1ת ר־ א בי ב, עוז ב את ה או ץ
תוו שבוע״ם 1301111 -ר״תעוזס חרה״
ב א לו חזאים הוא מונןלחזור
רל וי לי אמס, שחקנה המצטיין של
י מכבי תל־אביב, אלופת אירופה בכדורסל,
נחשב כיום לשחקן הריבאונד
(קליטת כדור חוזר מהסל) הטוב ביותר

חתימה על כדור

באירופה. ויליאמס גבה־הקומה מתגורר
עם אשתו, מרגריט ושני בניהם, ארל-
ג׳וניור ודרק, בצפון תל־אביב.
על מישחקו של ויליאמס חלוקות ה־

ארל ויל״אמס חותם למעריץ על כדורסל, עם הגיעו
לנמל־התעופה בן־גוריון. ויליאמס עצמו אינו
מחזיק כדורסל בבית, וילדיו מעדיפים לשחק בלגו. הוא אוהב את הקהל הישראלי,

המונים הריעו לקראתו אחרי המישחק
דעות. יש האומרים שהשחקן הכושי לא
מימש את ציפיות מכבי, אלה מתייחסים
למישחקים שבהם שמר ויליאמם על פרופיל
נמוך, ולא הירבה בקליעות לסל. הם
מצביעים גם על התנהגותו האלימה של
ויליאמס על המיגרש, כאשר שריקת השופט
מעוררת את זעמו. למרות התפרצויותיו
ידע השחקן, בעל הגוף המוצק,
לרכוש את אהדת הצופים, והם מריעים
לו בעלותו על המיגרש. אין ספק, אומ רים
רבים מהם, שארל ויליאמס מחזיק
את מכבי בתמונה.
כשירד מהמטוס, שהביא אותו משטראס־בורג
ביחד עם הגביע, התבקש על־ידי
עיתונאים לאשר או להכחיש את הידיעה
שהוא עומד לפרוש מקבוצת מכבי תל-
אביב. תשובתו היתה אחת: אין תגובה.
זו היתה התגובה שאותה קיבלתי גם אני
מארל ויליאמס, אלא שלי היה מזל טוב
יותר ,״תפסת אותי ברגע המתאים,״ הוא
אמר לי, והזמין אותי לדירתו שברחוב
פייבל בתל-אביב.
מרגריט הגישה קפה, ויליאמס הענק
התיישב על הכורסה בפישוק־רגליים. הוא
נראה עייף, אבל סימפטי. במהלך השיחה
אמר פעמים רבות דברים והיפוכם, והחליף
דיעות מיספר פעמים כה רב, עד
שנזקקתי לעצור את הראיון ולבקש ממנו
להבהיר כמה נקודות סותרות.
אחרי שאמר לי כי היחסים בינו לבין
קבוצת מכבי מצויינים, אמר לי שהוא
מקווה שמנהלי הקבוצה יתייחסו אליו טוב

יותר. אחרי שאמר לי שהוא עוזב את
ישראל, אמר לי שבשנה הבאה הוא רוצה
לגור בהרצליה. אחרי שאמר לי כי צערו
הגדול ביותר: ובע מכך, שאינו יודע
עברית, ושחבל שהוא חוזר לאמריקה ללא
ידיעת השפה, הדגיש באוזני, שהוא מתכוון
בעתיד ללמוד עברית באולפן.
הרגשתי הכללית היתה, שארל וויליאמס
סובל מעייפות ריגשית. ניכר כי החווייה
הריגשית העצומה שעברה עליו בערב
קודם, בכיכר מלכי ישראל, נתנה בו את
אותותיה. ללא־ספק הוא אוהב את ישראל׳
והייחס החם שלו הוא זוכה גורם לו
להתרגשות עצומה. התרשמתי כי למרות
איומי הפרישה שלו, הוא אינו רוצה
לפרוש, והיה, בהחלט, שמח להישאר בישראל,
כמו שהתבטא, עוד ארבע שנים
ולשחק במכבי תל־אביב. ארל ויליאמס
נמנע מלהצהיר הצהרות, ונזהר מאוד בדבריו׳
אך הוא נראה לחוץ ביותר, כאילו
יש לו מעמסה על הגב, שאותה הוא צריך
לפרוק.

מה היתה הרגשתו־ כמהלך
המישחק כשטראסכורג ז

לפני המישחק הרגשתי שאנחנו ננצח,
אני תמיד מרגיש שאנח
טיפוס כזה של
ידעתי מי
רונים,

לישראל כדי לשחק פה כדורסל ולחזור
הביתה, מההתחלה לא הרגשתי פה כמו
תייר, אלא כחלק מהאנשים שגרים פה.
כשניצחנו, הרגשתי שאני מנצח בשביל
האנשים בישראל, הייתי כל־כך מאושר,
הרגשתי כמו שלא הרגשתי מעולם, אף
פעם לא קרה לי דבר כזה. אני משחק
כדורסל מגיל שתים־עשרה, כבר עשרים
שנה. כל חיי שיחקתי בשביל עצמי, פית־אום
מצאתי את עצמי משחק בשביל עם
שלם. פשוט למדתי מיד את המנטליות
של הישראלים. הבנתי שהנצחון חשוב ל מודל
שלהם. בישראל מתייחסים לניצחון
בכדורסל אחרת מאשר בארצות־הברית.
פה זה יותר אמוציונאלי, אם אני משחק

מבט של פרידה!

מעיפים ארל ויליאמס וארל
ג׳וניור, בן השבע. ג׳וניור
לומד עם אחיו, דרק, בבית־הספר האמריקאי בכפר־שמריהו, וכמו

אמו, מרגריט, רוצה להישאר בישראל. הוא דובר עברית, ומעריץ
את קבוצת מכבי תל־אביב. ארל ויליאמס טוען שהקשר שלו
עם ישראל ועם קבוצת מכבי תל־אביב שווה כל סכום שבעולם.

• אם אתה כל בך מבין את
העם הזה, למה אתה עוזב עכשיו
את מבכי ץ
זה לא שאני עוזב עכשיו את מכבי,
אני חושב על פרישה כבר זמן־מה, זה
לא מפני שאני לא יכול לשחק כדורסל.
אני בן שלושים ושתים, אני יכול בקלות
לשחק עוד חמש שנים. רעיונות הפרישה
התחילו לבצבץ בראשי כבר באוקטובר,
שנה שעברה. החוזה שלי עם מכבי יפקע
ב־ ,1982 לפי החוזה אני צריך לשחק עוד
שנה, אבל אני עייף, אני מאוד עייף.

חוזה ז

אתה הולך להפר את ה
אני
לא מפר חוזה, אני פשוט הולד ל־מקום
אחר, אני רוצה לנוח. אני עייף,
אני מבולבל, אני נרגש. אני מוכרח להחליט
עכשיו.

• דווקא כעת, כשחזרת מ־שטראסכורג
מנצח /־

אני מוכרח לעשות את זה כמנצח,
מוכרח לפרוש בסטייל, זה לא טוב לפרוש
כשאתה מפסיד, צריך לפרוש כשאתה נמצא
בפיסגה.

• מה התוכניות שלך?

אני עומד לחזור לארצות־הברית, ולהיות
עם מישפחתי בסאופילד מישיגן. מישפחתי
רוצה שאשאר פה, שאמ שי ד לשחק עם
מכבי. אמא שלי היתד, פה עם שני אחי,

מישפחה שנזאת

היא מישפחת ויליאנזס: ארל, נזרגריט, ג׳וניור
ודרק. מרגריט היא בוגרת קולג׳ ועבדה כפק
דת־בנק במישיגן. בישראל העדיפה להיות עקרת־בית. מימין: אוהדים משולהבים בבריכה.

וס־הכיבור־ם

(הנושן מעמוד )43
אמרתי להם שאני רוצה, יפרוש, זום אמרו
לי: ארל, תישאר בישראל ותשחק במכבי
..אשתי, מרגריט, רוצה להישאר פה,
שאלי אותה, היא תגיד לד מה היא
חושבת.
מרגריט ויליאמם: אני חושבת, ש-
ארל צריך להישאר בישראל, ולשחק עם
מכבי, כסף זח לא העיקר בחיים, הרווח
הריגשי והרוחני שהוא מקבל מהמישחק
במכבי, שווה כל דבר חומרני, כל סכום
כסף שהוא.
| ,ויליאמס: בשבילי לשחק במכבי
תל-אביב זה אומר הכל. את יודעת מה
זה נותן לי? זו קבוצה מפורסמת. באר-
צות־הברית אין יהודי, שלא מכיר את
הקבוצה, מכבי הביאה אותי אל התוכנית
הפופולרית בוקר טוב אמריקה, זה לא
ן משהו שאני יכול להפנות לו עורף.

• בשחקן מיקצועי אמריקאי,
האם העובדה ששיחקת במכבי
תל־אכיב מוסיפה למוניטין שלך ז
תראי, בארצות־הברית לשחק באן־בי-איי
זה הטום. אבל האמריקאים מכירים את
הכדורסל האירופי. זכייה בגביע אירופה
בכדורסל נחשבת לשנייה בחשיבותה בעולם.

למה, אם כך, אינך נשאר
כישראל?

• אומרים שאתה חם־מזג.
אני לא חם־מזג. לפעמים אני תוהה
למד, אומרים את זה. כל ספורטאי אמיתי
מתרגש, מי שלא משחק, לא יכול להבין
את זה, רק כשאתה על המיגרש ואתה
מעורב, אתה יכול להבין מה גורם לשחקן
אחר להתרגז, להתרגש. אני טיפוס של
מנצח, איכפת לי, אני מתרגז, אני מתעצבן,
אני צועק, אני דוחף, זה טיבעי.
את יכולה ללכת לאן־בי-איי ולראות שם
שחקנים, כולם, מאל״ף ועד ת״ו, מקללים,
הולכים מכות, כולם רוצים לנצח. מי
שלא מבצע עבירות בכדורסל הוא לא
שחקן אמיתי. אני מאוד רגשני, אני רוצה
לנצח, רוצה לשחק טוב, אני טיפוס של
מנצח. מפני שאני רגשני, כשלא הולך לי
אני נעשה מצוברח.

• אפשר לשכנע אותך להישאר
במכבי?
זה לא עניין של שיכנוע. אם העם פה
לא הצליח לשכנע אותי, אף אחד לא
ישכנע אותי. אני מרגיש פה טוב, כמו
בבית. אם אי-פעם אשחק כדורסל בישראל,
זה יהיה רק במכבי תל-אביב. אני בטוח,
שאם מנהלי הקבוצה ירצו שאשחק במכבי,
הם ישכנעו אותי לא לפרוש.

• אתה דורש יותר כסך?
כסף זה לא הכל.

• מה, אם בך, מציק לך?

שחקן ויליאמס
״אני טיפוס של מנצח״
אני לא יודע, קשה לי להחליט. אני כלבך
אוהב את החיים שלי כאן, תראי כמה
זה נפלא, הבית שלי מלא פרחים, אנשים
שולחים זרים עם מיכתבי תודה, ילדים
כותבים לי מיכתבים. יש לי פה הרבה
מאוד חברים. למרות שאני אדם מאוד
פרטי, אני אוהב להיות בישראל.

אני לא מרוצה מהעיתונאים, שכותבים
דברים שאני לא אומר, בלי להיכנס לפרטים.
אני רוצה להגיד לך, שתשעים
אחוזים לא ציטטו אותי נכון. העיתונאים
כותבים רק רע. הם לא יודעים את הסיבה
לרצוני לפרוש, והם כותבים דברים לא
נכונים.

• מה היחסים שלך עם אולסי
פרי?

• למה אתה רוצה לפרוש?

הוא החבר הטוב ביותר שלי. אנחנו
עובדים יחד כצוות. אולסי רוצה מאוד
שאשאר בישראל, מאוד חשוב לו לשמור
על הקבוצה כקבוצה, הוא גם לא רוצה
שג׳ים בוטרייט יעזוב, הוא רוצה לשמור
על מכבי מאוחדת.

• מה הוא אומר על תוכניות
הפרישח שלך?
לא דיברתי אתו על זה, לא דיברתי
עדיין עם מנהלי הקבוצה, אחרי שאדבר
אתם ואדע איפה אני עומד, אדבר עם
אולסי.

• מה חן תובניותיך כארצות*
הכרית?
אני לא יודע, יש לי תואר בפיסיקה
ובהסטוריה, אני אפגש עם כל מיני
אנשים.

• האם יש לך שם עסקים?

־״יין
לא. שמעתי, שכתבו בעיתונים, שאני
עוזב, כדי לפתח את עסקי. בסך הכל,
יש לי בארצות־הברית כמה השקעות לא
חשובות, ובית שרכשתי בסאופילד מישיגן,
וכן חלקת-אדמה.

תראי,
כשחקן אני רואה דברים אחרים,
וההנהלה רואה דברים אחרים. אני רוצה
שהמנהלים ישתנו, והם רוצים שאני אשתנה.

אם אני מכינה אותך נכון,
אתה טוען שאתה והנהלת מכבי
לא מסתדרים.
תראי, אין זה בעייה איתי ועם מכבי,
אנחנו אוהבים אחד את השני. מנהלי מכבי
הם המדריכים שלי בישראל, הם עזרו
לי להתיישב כאן, הם עשו בשבילי הכל.
הם לא יכולים לעזור לי יותר. אנחנו
משולים למישפחה. הם האמא ואני הילד.
בתור ילד, אני מרגיש, שאני לא יכול
יותר לאכול. בתור האמא, הם מרגישים,
שאני צריך לאכול, כי האוכל טוב בשבילי,
בריא בשבילי. יש בינינו חילוקי־דיעות.
אבל מכיוון שאנחנו מישפחה, אנחנו צריכים
לשבת ולדבר.

• אז למה אתם לא מדברים?
הם יגידו לי: ארל, אל תעזוב. אני
אוהב אותם, והם אוהבים אותי. אז אני
נמצא במצב של סימן שאלה. אני לא
אומר, שאני פורש, ואני לא אומר, שאני
לא פורש. אני יכול לנסוע לאמריקה,

ולחזור לישראל בראשון באוגוסט, לקראת
מישחקי־הליגה.

• ומה יקרה אם לא תחזור?
אני לא יודע.

• מתי אתה עוזב?
אני עוזב תוך שבועיים. ז #ז ה שלי על
הדירה נגמר כבר בעשרים וששה במרס.
אני מוציא את הילדים מבית־הספר ה אמריקאי
בכפר־שמריהו, לוקח את הכלבה
הישראלית שלנו, תמי, ונוסע.

• כלב שלם?
אני בטוח, שמכבי רוצה שאשאר. ואני
אומר לעצמי: ארל, אל תפרוש, הם
אוהבים אותך, ואתה אוהב אותם. את
יודעת מה, אם הם יראו לי, שהם באמת
רוצים שאשאר במכבי, אשאר! אבל אם
לא ארגיש, שהם רוצים, באמת ובתמים,
שאשאר, אפרוש. לא אשחק יותר כדור סל.
האנשים אומרים לי: ארל, תישאר.
אני רוצה להישאר. אני אוהב אותם, את
האנשים בישראל, אני רוצה לשחק במכבי.
אני יכול לשחק פה עוד ארבע שנים כמו
כלום, אני יכול לפרוש מכדורסל כשחקן
של מכבי. רק מכבי יכולה לעצור את
פרישתי עכשיו• אד קבוצת כדורסל ב עולם
לא יכולה להציע לי מספיק כסף
בשביל לעזוב את מכבי. כי בשבילי מכבי
זה לא רק כדורסל, מכבי היא ארץ, היא
אנשים. כשאני אומר מכבי, אני מתכוון
למדינת ישראל. את יודעת איך נותנים
לי להרגיש כאן? כמו בן־אדם, אני לא
יכול להסביר לך את זה.
קשה לי להסביר באנגלית, זהו אחד
קתיסכולים שלי. אתמול עמדתי על הבמה,
מול 150 אלף איש, רציתי להגיד להם
תודה, רציתי להגיד להם מה הם עושים
לי, אמרתי באנגלית. רק עשרה אחוז
הבינו מה אני אומר. יש כל־כד הרבה
דברים שאני רוצה להגיד. את יודעת,
כמה זה מתסכל אותי לראות תמונות שלי
בעיתונים, ולא להיות מסוגל לקרוא מה
כתוב? אני מנסה לדבר עברית, אני יודע
כמה מילים, ונתקע. אני מתבייש לעשות
שגיאות, זה מביך אותי. אם אחזור מ אמריקה
בקייץ, אני אלך ללמוד באולפן.
זה ממש כואב לי, שאני לא מסוגל לבטא
את הרגשתי. למשל, כשאני הולד עם ה־מישפחה
שלי למיסעדה, ובאים אנשים
לבקש אוטוגרף, אני מתבייש להגיד להם
לא. כי אני לא יכול להסביר, למה לא.
אני לא יכול להגיד להם שאני צריך
שקט ופרטיות, אז אני נעשה אגריסיבי
ושונא את עצמי. את יודעת איד זה
בישראל. את נותנת אוטוגרף לאחד, ו-
פיתאום באים עוד חמישים אנשים ואומ רים,
למה נתת לו ולנו אתה אומר לא?
אני לא רוצה להעליב את האנשים, אבל
לפעמים זה יוצא לי, וזה מציק לי נורא.
אני יודע, שהמעריצים נורא מעריכים
אותי, הם אוהבים אותי כאדם, וזו סיבה
נוספת, שבגללה אני רוצה לפרוש. אני
מרגיש משהו, שאני לא יכול להסביר
אותו. לחוז כזה. אני צריך מנוחה. תאמיני
לי, שאם אני לפעמים מתנשא, זה לא
מפני שהראש שלי בעננים, זה לא מפני
שאני סטאר, זה מפני שאני במבוכה,
שאני מבולבל, אני צריך להירגע.

• איך אתה מסתדר טס חבריך
לקבוצה?
תראי, לכל אדם בקבוצה יש דיעות
משלו, על החיים, על הכדורסל. אבל,
קודם כל, אנחנו קבוצה, ואנחנו מסתדרים
אחד עם השני כקבוצה. זה העניין, מכבי
היא קבוצה, קבוצה מאוחדת !

• אז מה, אתה: שאר כישראל?
אמרתי לך, אם מנהלי הקבוצה ישכנעו
אותי להישאר במכבי, אני נשאר.

• אין לך טלוויזיה ציכעונית?
לא. מכבי נתנו לי טלוויזיה שהוד לבן.
אני רוצה לשאול אותך משהו, אם לא
אחזור למכבי אנשים יצטערו?

• א:י חושבת שכן.
למה עושים כזה עניין מזה שאני עוזב,
למה לא עושים עניין מעזיבתו של ג׳ים
בורטרייט?

• אולי ספני
יותר גדול.

שאתה

סטאר

אם כך, שהנהלת מכבי תשכנע אותי
להישאר. אם הם רוצים שאני אשאר, הם
שרית ישי 1
יודעים מה לעשות.

(המשך מעמוד )41

לב ימצא את עצמו מחוץ לממשלה
הכאה.
אין זו המכה היחידה שירדה השבוע
על ראשו של בר-לב התמים.

כדי להבטיח לעצמו את מקומו,
רוצה שפייזר להיבחר מייד במזב״ל
המיפלגה — התפקיד הנתון עתה
כידי כר־לב.

מתחרהו על התפקיד, עוזי ברעם מ ירושלים,
גם הוא לא טמן את ידו בצלחת.
הוא בנה לעצמו שילטון אישי
בעיר־הבירה. באיזור שלו אין עוצמתו
נופלת מזו של שפייזר באיזורים האח רים.
גם הוא הקים מנגנון, מינה אנשי-
שלומו, השתלט על סניף. בירושלים עולה
כוחו הממשי על זה של טדי קולק.
אולם ברעם תמך בלווינסון, ונמצא ב צד
המפסיד. שפייזר החליט שזה הזמן
לחסלו כיריב אפשרי. לכן הוא תובע את
בחירת המזכ״ל לאלתר.
הדבר אינו כה קשה, כי תפקידו של
בר־לב התרוקן מתוכנו. בית־המיפלגה
ברחוב הירקון עומד שומם, בשעה שקם
מנגנון־בחירות עצום בראשות אהרון
הראל במלון דבורה, ומנגנון נוסף של
אזרחים-למען-פרם, גוף שהוקם על-ידי
קומנדו המיליונרים הבינלאומיים, הממוקם
במלון דן הסמוד.

הכרית החדשה כץ שפייזר
דרכין נועדה, כין השאר, להבטיח
זאת. אנשי רכין מתנגדים לשינוי
ההחלטה המחייכת את בחירת
הסזכ׳׳ל עוד לפני הבחירות. אנשי
רכין גם יוסיפו לכוחו של
שפייזר כבחירה עצמה.
לכאורה, מוזר לבחור במזכ״ל, לפני
שנערכות הבחירות לכנסת, ולפני שנודע
אם המיפלגה תהיה בממשלה או באופוזיציה,
ואם ראשי המיפלגה יהיו שרים
עסוקים או עסקנים פנויים.
אך החשבון המעשי הוא שונה. אם
לא ישונה התקנון, יהיו זקוקים רבים
מראשי המיפלגה לרוב משוריין של 6070
במרכז המיפלגה, בן 1500 החברים, כדי
להיכלל ביכלל ברשימה לכנסת הבאה.
במרכז שולט שפייזר על גוש־הצירים ה מכריע.
כל ח״כ ותיק המבקש להיכלל
שוב ברשימה — מיצחק רבין ואבא אבן
ועד יוסי שריד — יצטרך לכרוע ברך
לפני שפייזר, כדי לזכות במינוי.

עד להגשת הרשימה מעניק
הדבר לשפייזר עוצמה אדירה והוא
מבקש לנצלה כדי להבטיח לעצמו
את מקומו כסזכ״ל.

1שר *ש1לעו 117131ד
איויש פי עו נל הדנו-ם האלה על
י -מיפלגת־העבודה?

מבחינה פוליטית, שפייזר מייצג
את כל המגמות הימניות והניציות
כמיפלגה.

הוא נץ קיצוני, סיפוחיסט ותומך בהתנחלויות.
הוא בעד הברית ה״היסטורית״
עם המפד״ל, ויתמוך על כן בהגברת הכפייה
הדתית. הוא אוייב מושבע של
ה״יונים״ המעטים ששרדו במיפלגה, ומתנגד
לכל שותפות עם כוחות ליברליים
ושמאליים.

המערך כהנהגת שפייזר לא
יהיה שונה כהרבה מן הליכוד.
מבחינה אירגונית, מבשרת ההתפתחות
האחרונה רעות לממשלה הבאה, אם
תקום מטעם המערך. כבר ברור כי רא שה׳
פרס, הוא אדם חלש־אופי בהתמודדויות
פנים־מיפלגתיות, ושאינו מסוגל
לכפות את רצונו, להכתיב את תנאיו ל-
אנשי־המנגנון. הוא יהיה תלוי בהם.
עם צירופו של רבין לממשלה, יאבד
לה כל שריד של סיכוי לתפקד כראוי.
היא לא תהיה אלא מהדורה חדשה של
ממשלת־רבין, תוך חילופי־תפקידים בין
שני המתמודדים העיקריים.

כסך הכל תהיה ממשלה כזאת
חסרת־יכולת כמו ממשלת בגין.
וכמו ממשלת רכין לפניה.
עד לאן מגיעות האמביציות של שפיי-
זר לעתיד־לבוא? נראה כי אין גבול.
הבום.האחרון של המנגנון המפא״יי, שרגא
נצר, שהשתלט בשיטות דומות, היה
נטול אמביציות מדיניות. הוא הסתפק
בשילטון מאחרי הקלעים, בתפקיד בל-
תי־רישמי. רשמית, לא היה מעולם אלא
מנהיג עובדי התברואה בעיריית ת״א.

אך שפייזר קורץ מחומר אחר.
הבטיח השבוע אחד מראשי המיפ
לגה, בנימה פסימית מאוד :״עוד
ישמעו ממנו!״

ה עו ל ם הז ה 2274

! טו ד רי ם
,מ ד די ם
ף* יום השישי האחרון לא התפללו
* י תושבי שיחד, ממזרח לחברון, במים־
גד שבכפר. הם יצאו לתפילה המונית על
אדמותיהם. כאשר באו למקום קציני
צה״ל, צעקו לעברם התושבים :״לא נצא
מפה גם אם תהרגו אותנו! אתם גנבים
שבאים לשדוד את אדמותינו!״
בשעה שהעיניים מופנות לחברון׳ שם
עורבים מתנחלי בית־יהדסח וחבריהם מ־קריית־ארבע
פרעות בתושבי העיר, עורך
המימשל מסעי־שוד קרקעות סביב העיר.
המשמעות של הפקעות האדמה בכפרים
ובעיירות י הללו חמורה יותר מהתקריות
בעיר עצמה — אלה צעדים שקשה יהיה
לחזור מהם. כאן לא ייתבע המערך החלטת
ממשלה שתמנע את ההפקעות ותבלים
את התנופה של ״יצירת עובדות בשטח״.
ההפקעות הללו מסתדרות יפה עם תוכנית
אלון, ושימעון פרס כבר הודיע שלא
יוריד התנחלויות. המימשל הצבאי, בהשראתו
של שר־ההתנחלויות אריאל שרון, פועל
במהירות רבה כדי להפקיע אדמות
רבות ככל האפשר עד יל־ 30 ביוני, וכדי

המוכתרים הם פקידי המימשל, ומשכורתם
באה ממנו. משום כך הם חייבים ל חתום
על הצווים. אך הם ״שוכחים״ ׳ל מסור
למחזיקים בקרקע את תובן הצו,
פשוט ביגלל הבושה. כד יוצא שבעל ה קרקע
אף אינו ייודע שאדמתו שוב אינה
שייכת לן .
בתום 221 יום מהחתימה על הצו פוקעת
זכותו של בעל הקרקע לערער בפני
ועדת־הערר, משום ש״תמה תקופת הערר
החוקית״ .כיוון שבמיקרים רבים אין בעלי
הקרקע יודעים על המתרחש, הם לומדים
על ההפקעה רק כשמגיעים לשטח המודדים
או הבולדוזרים, ורק אז הם
מערערים על התפיסה.
ברוב המקרים ׳נעתרת ועדת-הערר, ומוכנה
לשמוע את טיעוני העותרים. אך
אלה אינם מתמצאים בסבכי החוק, ומבקשים
את שירותיהם של עורבי־דין. הפרק־ליטים
זקוקים לאישור ירד ועדת־הערר,
בדי שיותר להם לעיין בספרי האחוזה
ולבדוק אם אכן מדובר בקרקע ממשלתית.
• אך גם אישור יו״ר ועדת־הערר אי-

כית שנהרס כשטח התפיסה (לידו: עורף חדין שיוח׳י)
״עקרו, שברו, וניסרו״
— דרך יקרה, מסובכת וארוכה.
קשה להאמין ששילטון חוקי, המכבד
את עצמו, פועל בשיטות כאלה. אך זוהי
המציאות בגדה המערבית. החוק קיים שם
כדי שאפשר יהיה לעקוף אותו בכל דרך
אפשריית, כדי לשדוד את קרקעות התוש בים
הפלסטינים.

בלי הודעה
דישמית
^ שיוה /שם הופקעו 4,000 דונמים,
— לא באה כל הודעה ממשלתית ריש־מית.
התושבים הסיקו על המתרחש כאשר
הגיעו המודדים כדי לסמן את השטח
שנתפס.

חיילים. הם התחילו ׳לסמן בצבע שחור
אבנים בשטח. שאלתי אותם מה הם עושים,
והם אמרו שזהו שטח ממשלתי. ל מזלי
היה ביני ובין אחי סיכסוך קרקעות
שהחל ב־ 1949 והסתיים ב־ . 1960 ביית-
מישפט השלום בחברון פסק בזמנו לטוב־תי
וחילק את הקרקע ואת הבעלות עליה.
למזלי יש לי ניירות ואוכל להציג אותן
בפני ועדת־ערר. אך מה יעשה אדם שלא
היה לו סיכסוך קרקעות עם אחיו?״
באיזור בווירה, שם הופקעו 400
דונם, היו בשטח מטעי זיתים, מחצ בה
ומיבנה לפועלים. את הזיתים עקרו,
לדברי בעל הקרקע׳ מתנחלים מקריית־ארבע
.״מה שלא הצליחו להוציא עם השורשים,
שברו. ימה שלא הצליחו לשבור
ניסרו.״ התוצאה: מאה עצי זית עקורים.

ה מי מ של הצב אי ה פו זרוע שד גוש־אמוזים ־ כדי לע קוף את
בית־המישפט מונחות אדמות פרטיות כ״ אדמות המדינה״ ־ ח. לים
נשלחים לעקור שתילים ולגרש מתפללים -הקק״ל הודם מימים
להפוך כל הסדר בגדה המערבית לבלתי-
אפשרי.
מימדי ההפקעות עצומים. להלן כמה
דוגמות :
• 1בכפר שיוה׳ מבקש המימשל לתפוס
שטח של 4,000 דונם.
י• ליד הכפר תרקומייה הוצאו 32 צווי
תפיסה.
י• באיזור העיירה יטא מבקש המימשיל
לתפוס 10 אלפים דיונם.
י• מצפון לחברון, באיזיור בודדה, נתפסו
על-ידי המימשל 400 דונם.

העמדת פגים
של שילטון חו ק
ד ותר מכל דבר אחר מעידות על
אופיין של ההפקעות הללו השיטה
שבה פועל הימימשיל. יש כאן רק העמדת
יפנים של שילטון־חוק. על כך מספדים
עורכי־הדין המייצגים את בעלי הקרק עות.
הללו אינם רוצים להזדהות בשמותיהם.
אימת המימשל עליהם.
ביסוד השיטה עומד הצורך לעקוף החל טת
ממשלה שנתקבלה בעיקבות הסכמי
קמם־דייוויד, ושעל פיה לא יופקעו עוד
קרקעות פרטיים בגדה המערבית. משום
כך מכריז המיימשל על כל קרקע שהוא
מבקש להפקיע כקרקע ממשלתית, וחובת
ההוכחה כי המדובר בקרקע פרטית מוט לת
על בעל הקרקע. וזה יבויל ׳לפתוח בהליכים
רק אחרי התחלת העבודות —
ובדרך־כלל גם זה כבר מאוחר מדי.
בשלב הראשון מזעיקים את מוכתרי
הכפר שבתחום שיפוטו מבקש המימשל
׳לבצע הפקעה. המוכתרים מוחתמים על
ציו הכתוב עברית. בדרך-בלל הוא אינו
מתורגם לערבית. בצו, שעליו חותם המוכתר
״בשם״ בעל הקרקעות, נאמר:
״הנני מאשר בזה כי המקרקעין שפרטיהם
מובאים להלן הם רכוש ממשלתי.״ רק
לעתים רחוקות מצורפת לציו מפה ׳המפרטת
את גבולות השטח התפוס.

נו ׳מספיק לצורך זה. ניהול ספרי האחוזה
כפוף לקצין מטה לענייני מישפטים
היושב במימשל — והוא אינו שש לסייע
לעורכי־הדין.
בינתיים, עד לבידור העניין, מוציאה
ועדת־הערר צו־מניעה, שעל-פיו אסורה
כל עבודת פיתוח בקרקע התפוסה, עד
שתוכח הבעלות עליה.
את הצו הזה עוקף המימשיל על-ידי
הוצאת צו אחר, בדבר ״׳נטילה ורכישת
חזקה״ ,להבדיל מהצו המקורי הנקרא
״ציו בדבר אישור היות מקרקעין רכוש
ממשלתי״.
וכך, בשעה שהדיון המישפטי עדיין לא
נערך, כבר נוצרות העובדות בשטח. הדרך
היחידה הנותרת פנויה בפני בעלי הקרק
ע, היא פנייה לבית־הדין הגבוה לצדה

המוכתרים כינסו את תושבי הכפר, והללו
החליטו כי הפועלים שוב לא ייצאו
לעבוד בישראל. תחת זאת ישארו בכפר
כדי לעבד את האדמות שנתפסו ״ולהפוך
אותן לגן־עדן״ .ביום השישי קיימו תפי לה
בשטח שניתפס, ולא הסכימו לעזבו גם
אחרי שחיילי צה״ל איימו עליהם, לדבריהם,
בגז מדמיע.
תושב ח׳רבת חלאווי, ליד יטא, מס פר
:״באו אלי חיילים והודיעו לי שאם
לא אפנה את החושה שבה אני גיר, ישרפו
אותה ויחרימו את עדרי.״
מויחמד אלרג׳בי הוא מנהל המוסיאון
העירוני של חברון. הוא מתגורר בקירבת
העיר. אלריג׳בי מספר :״השבוע באו ל שטח
שליד ביתי ארבעה מוכתרים, ש איש
מהם אינו מהסביבה. יחד איתם כאו

כעלי־קרקע שחידם ואל־נזאר כדיר שגסרלה באדמתם
״לאן אקזז את הגפנים שלי?״

המתנהלים מקריית-ארבע אינם פועלים
מתוך תאוות־הרס לשמה. הם מבקשים
להשמיד בל הוכחה שהשטח המופקע היה
מעובד. כך יהיה קל יותר לטעון שהמדובר
בקרקע ממשלתית.

דיד
בתוך הכר ס

^ אדמתו של מוניר אלנזאר, בכפר
י תורקמייה, ממש בתוך הכרם, פורצת ה*
קרן־הקיימת דרך חדשה. פועלי הקרן־
הקיימת כבר שריפו־ את החושות שבהן הת גוררו
הפועלים.
מספר אלנזאר :״רוצים לעשות כאן
דרך ברוחב 15 מטרים. לאן אזיז את
הגפנים שלי 1הגשתי עירעור. ועדת־הערר
כביר דנה ביו חודשיים, וסלילת ה דרך
עומדת להסתיים.
״הם המשיכו לעבוד גם כשהראיתי להם
את צו המניעה שהוציאה ועדת־הערר. שום
דבר לא עזר. הם המשיכו. השכן שלי,
׳שחידם, רצה להשליך את עצמו לפני
גלגלי הטרקטור. הרגעתי אותו. אמרתי
ליו שנקרא למושל. יש חוק ויש ממשלה.
טילפנתי למושל. הוא לא האמין שעובדים
בשטח. הזמנתי אותו שייבוא לראות והוא
אמר שהוא עסוק, ושיבוא למחרת בתשע.
חיכינו לו עד הצהריים, והוא לא בא.״
עורכי־הדין המטפלים בענייני התוש בים
חוששים לעורם. הם שומעים איו מים
גלויים. על ׳פירסום שמם אין מה
לדבר. הדוגמה העומדת לנגד עיניהם היא
של ראשי הערים כרותי הרגלים משכם
וימרמאללה.
עורך־דין אחד מספר מה שאמר לו קצין
מימשל בטול־כרם :״לא כדאי שיקרה לך
מה שקרה לחברי הוועדה להכוונה לאומית
״.אחיו של אחד מעורכי־הדץ היה
צריך ׳לצאת לירדן ׳כדי לבקר את אביו
החולה. נאמר לו במימשל, ש״מי שיש לו
אח שמטפל בנושא הקרקעות לא מקבל
רישיון יציאה לירדן.״

ם אומדים מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים..

ש למר. ל הט :

אנה פווגר:

אולס׳

״ מהאתאומות 11 , ,ואקשהדי ,״הדגשתי שכל העבודה
גבעתיים זאת עיו?״ אוי רוצה ל ב דו ת! ״ שלי יורדת לטמיון!״ ״
ראש עיריית תל־אביב, שלמה להט, שקוראים לו
צ׳יצ׳ ,החלי ט להעניק לתושגי תל־אביב תעודות־אזרח,
שיעניקו להםה טבו תמה טבו ת שונות, ג מו, למשל,
רחצה״חינם בחוף ה ק אנ טרי קל אב ששמו בתל־אביב
שונה לחיף־הצוק, או חנייה ב מ קו מו ת מרכזיים.
ראש עיריית גיבעתיים, יצחק ירון, התרגז על
צ׳יצ׳ ויצא בחרי־אף נגד ח לו ק ת כרטיסי-התו שב, בטענה
כי תושבי גיבעתיים מבלים זמן ניכר מז מנ ם בעיר
תל״אביב, וזה לא פייר, פשוט לא פייר. הוא גם הלך
בלהעליב, וטען כי ראש־העיר מחלק תעודות כדי שלא
ישימו לב לזה שהוא סוגר תי א טר או ת ומועדונים.
שאלתי א ת ראש־העיר מה יש לו להגיד על
דבריו של ראש־עיריית גיבעתיים:

ראש מועצת גיבעתיים, את מתכוונת?

• אדוני ראש־העיר, אני מתכוונת לראש
עיריית גיבעתיים.
מה את אומרת ! לא ידעתי שיש שם עיריית. גיבעתיים
זאת עיר?

• אתה צוחק, סליחה שלא הכנתי, וככל
זאת: מה דעתך על דכריו של יצחק ירון ץ
אני מתפלא על הסיגנון ועל הדרך שבא התבטא.
זה לא תרבותי, וזה לא חברי, להגיד שצ׳יצ׳ שקוע בבוץ
כל־כך עמוק. אם אני מבין, אז לפי דבריו לעיריית גיב־עתיים
אין בעיות כלכליות. נו, יכול להיות שזה נכון.
לגופו של ענייו, תל־אביב היא עיר מטרופוליטנית,
בירת המיזרח התיכון. המיסים של תושבי העיר הם
שמאפשרים את מתן השירותים. אנחנו מעוניינים בהגירה׳
ומחפשים כל דרך לתת לתושבי העיר עוד תמריצים.
אנחנו רוצים עוד תושבים בתל־אביב. באנו לכלל
דיעה שאם נעניק לתושבים תעודת־תושב, שעם הצגתה
יוכלו ליהנות מהנחות ומהטבות, אז אנשים ירצו לחיות
בתל־אביב.
תגידי לי, לא מגיע לתושב תל־אביב להתרחץ חינם
בים שלו, המוחזק מהמיסים שהוא משלם? הוא צריך
לשלם מיסים גם בשביל תושבי ירושלים? מה יש,
בהרצליה לא משלמים כרטיסי־כניסה לים, ואף אחד
לא צועק?
את יודעת — מה שיצעקו, שתהיה מהומה! יצחק
ירון עושה לי שרות מצויץ! ככה כותבים על זה בעיתונים•
אם לא היתר. קמה מהומה, מי בכלל היה כותב
על זה?

• דמה לדעתך הוא צועק ץ
הניחו לו ! מה זה חשוב למה?י זה לא רציני ! אל
תתפסי אותו על חם בשעת צערו.

אחרי ה ק רנ ת הפרק ״הפיתרון ה סופי״ בסידר ה
״עמוד האש״ ,הציע לי העורן שלי לראיין א ת ידי דתו,
העיתונאית הגרמניה אנ ה פונגר. אנה, ילידת
ברלין, נולדה ב״ 1943 כגרמניה פרו טס טנ טי ת. כיום
היא נשואה לאדריכל הישראלי, אורי פונגר, יליד חיפה,
ואם לעמוס, בן ה־ .$שאלתי א ת אנ ה, שהתגיירה
עם נישואיה, א ין הרגישה כבת למי שפחה גרמנית,
שעל ס פי חי ה נמנים גם קרובי-מי שפחה שהיו חברים
במיפלגה הנאצית, כ שראתה א ת הפיתרון הסופי :

נורא קשה לי לראות את זה, אני רוצה לברוח
מזה. מצד שני אני צריכה לדעת, וזה כואב לי נורא.
הרגשתי הראשונה היתד, מאוד מוזרה. כבר אחרי
הצפייה בחלקיה הראשונים של הסידרה הרגשתי שאני
מקבלת רגשות יהודיים שלא היו לי כשהתגיירתי. אך
כשראיתי את הפיתרון הסופי הרגשתי פשוט כיהודיה,
הרגשה חזקה שלא היתה בי קודם לכן. אני נשואה
ליהודי, יש לי ילד יהודי, וחשבתי לעצמי: מה היה
קורה אילו אורי ואני היינו נולדים 20 שנה לפני שנולדנו?
מה היה קורה לנו?
עם הקרנת הסידרה הייתי בדילמה. הבן שלי, הצופה
בסידרה מההתחלה, הוא בן של גרמניה ממוצא פרוטסטנטי.
במישפחה שלי, כמו בכל מישפחה גרמנית נורמלית,
היו דודים ודודות נאצים. זה חלק מהמורשת
שלי. אני לא יכולה לברוח מזה. זה חלק מהזהות שלי.
אני מהדור הזה שגדל בשנות ה ,50-אחרי המילחמה.
ההורים, הקרובים, המורים, לא רצו לדבר על המיל-
חמה, על השואה. גילינו הכל לבד, והיינו מאוד חשדניים
כלפי המבוגרים.
אני זוכרת שכסטודנטית נסעתי ברכבת התחתית
לאוניברסיטה. ישבתי מול אנשים מבוגרים, וחשבתי:
מי אתם? איזה פשע ביצעתם במילחמה? אני מהדור
של הגרמנים, שבגיל רך למד מה קרה בדור של ההורים
שלו. אהבתי את ההורים ואת המישפחה שלי,
ומצד שני ידעתי שהם עשו משהו נורא, וזה היה הקונ פליקט
הכי חזק של הילדות שלי — לאהוב אותם
כקרובים ולא להביו ולא להיות מסוגלת לדבר ולשאול
מה בעצם קרה להם בזמן הנאציזם.
הרגשתי את זה שוב כשחזיתי בפרק הפיתרו! הסופי.
לא, לא התביישתי. אני לא חלק ממה שקרה. הדור
שלי הוא הקורבן של ההורים שלו.
אם אני חושבת שזה יכול לקרות שוב בגרמניה?
אני פשוט לא יודעת. העם הגרמני עושה מה שאומרים
לו. הוא מציית במאה אחוזים. כיום יש בגרמניה דמוקרטיה.
הגרמנים מקיימים אותה במאה אחוזים. מבחינת
החוק זה לא יכול לקרות. מבחינה אנושית, זה עניין
מסובך. אני מקווה שזה לא יכול לקרות פעם נוספת.
אבל יש לי ספקות.

תפס תי א ת או ל סי פרי כמהד קו ת לפני שרץ עם
חברתו, הדוגמנית תמי בן־עמי, לכיכר מלכי״ישראל,
כדי להופיע לפני עשרות אלפי או הדי ה הנל הבים של
קבוצת מכבי תל-אביב, ו שאלתי או תו :

• אודסי, איך הרגשת כשהורידו אותך
מהמיגרש אחרי חמש עכירות?
נורא, פשוט נורא! הייתי כל־כך עצבני, שהיו צריכים
לתפוס אותי כדי שלא אתפרץ. ניסו להרגיע אותי,
אבל שום דבר לא עזר. הרגשתי שכל העבודה שלי,
כל השנה, יורדת לטמיון. חשבתי איזה טיפש אני, איך
יכולתי להגיע ברגעים כאלה קריטיים למצב של חמש
עבירות. הרגשתי כל-כך רע, לא ידעתי מה איתי,
כאילו שאני נמצא בחלל ריק.

• חשכת שמככי תנצח ז
הייתי בטוח שננצח. לא היה לי כל ספק, עד הרגע
שהורידו אותי מהמיגרש. תראי, אני יודע שהיו אנשים
שפיקפקו בהצלחה שלנו, מפני שלאיטלקים היה יתרון
עלינו במחצית שראשונה. אני די מתפלא על זה, מכיוון
שמי שמכיר אותנו ויודע איך אנחנו משחקים, יודע
גם שברוב המישחקים אנחנו די חלשים בהתחלה, ולקראת
הסוף אנחנו תופסים שוונג.

• מה קרה לך כשניצחתם ץ
מה אני אגיד לך, הרגשתי פנטסטי, פנטסטי ! אני
יודע מה זה להפסיד. הרגשתי את זה טוב-טוב בשנה
שעברה, כשהפסדנו בברלין. ותאמיני לי אני לא רוצה
יותר אף פעם בחיים שלי להרגיש הרגשה כזו, אף
פעם בחיים שלי! הרגשתי גא כשחקן של מכבי וכיש ראלי,
הרגשתי כמו ישראלי גא, זו המילה.

• מה הן תוכניותיך הקרובות ץ
אני נוסע לניו-יורק, לבקר את דורי, החיים בניו-
ג׳רזי. אבי מחלים מהתקפת־לב. טילפנתי אליהם לספר
להם על הניצחון, והם סיפרו לי שראו אותי ואת ארל
ויליאמס בתוכנית בוקר טוב אמריקה. הם הסריטו אותי
על קסטה, ואני אראה את זה כשאהיה בארצות־הברית.
תמי (חברתו הדוגמנית, תמי בן־עמי) מצטרפת אלי.

• אתם מתחתגים?
את תהיי הראשונה לדעת על זה.

• אינשאללה.

תה הם אומדים מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם <זומ1

אורל1־ : 3

רוון:

גוט :

ד שבוו את המיתוס
אני דורכת במקום!

הסט שר ״ רג טיי ם
רק על הרעיון מגיע ל ה צל׳׳ש. יום אחדקמה לה
מיכל רוזן, שהיא פקיד ה ג״אל-על״ ,נשואה ואם לשני
ילדים, ומח לי ט ה לכתוב ספר בישול. נכון, כתבו כבר
ספרי-בישול לפניה, אבל אפילו רות סי ר קי ס לא חשבה
על הרעיון של מיכל רוזן. היא פשוט הלכה לכל
ה מיסעדו ת הכי טובו ת בארץ ולקחה מהן אתהמת כונים
הכי הכי. בשלב זה ה ספר הנקר א ״כיד המלך״
הוא רב-מכר בשפה האנגלית. ה מ הדור ה העברית שלו
יצאה בי מי םאלה לאור•

• מיכל, מאין הרעיון לקחת מתפוגים שר
מיסעדות ולרכז אותם כספר?
הקרייני ת הפופולארי ת של ״מב ט ספורט״ ,אורלי
יניב, קיבל ה מיכתב־פיטורין מ״גלי צה״ל״ .באחד העי תונים
נכתב כאילו פוטרה אורלי בגלל צרות״עין ו קינאה.
פניתי ל״גלי צה״ל״ ושם נמסר לי כי כול ם
מצטערים צער רב על פיטוריה של אורלי, שהיא
קרייני ת מצויינת ובחורה נח מדה, וכי הפיטורין נובעים
מטעמי צימצומים. פניתי אל אורלי ושאלתי או ת ה.

• למה פיטרו אותך מ״גלי צה״ל״?
הייתי עובדת זמנית והגיע הזמן שאקבל קביעות,
אחרי ארבע שנים שבהן עבדתי בתחנה כחיילת ושנה
אחת כאזרחית. החוזה שלי עמד להסתיים בראשון
במארס. יום אחד קרא לי המפקד, צביקה שפירא, לחדרו
והודיע לי שהוא מפטר אותי מטעמי צימצומים.

• איד קיבלת את הודעת הפיטורין?
ברגשות מעורבים. מצד אחד הצטערתי, כי אהבתי
את העבודה בתחנה. הרגשתי שם בטוח, כמו בבית.
מצד שני אני טיפוס כזה, שאם לא מעיפים אותו לשלב
הבא, אני נשארת באותו מצב שנים, דורכת במקום. אז
הפיטורין מגלי צה״ל זרקו אותי כעת למצב שאני צריכה
להחליט מה הלאה.

• ומה החלטת?
החלטתי בינתיים שלא להחליט, לקחת כמה חודשים
של חופש. לא שההצעות מציפות אותי, אבל בכל זאת
מגיעה לי קצת מנוחה.

• את עובדת בטלוויזיה, על איזו מנוחה
את מדברת?
אני עובדת בטלוויזיה כפרי-לאנס, אין לי תנאים
ואין לי משכורת.

• כמה את מרוויחה?
מעט. בערך שליש ממה שהרווחתי בגלי צוז״ל.

• את על תקן של בובבת בטלוויזיה?
זה לא מתבטא בחשבון הבנק שלי.

לא גנבתי אותו, הוא כולו שלי. זד, הכל התחיל
במיקרה, פתאום. שכבתי ככה, אחרי־הצהריים, לנוח
ופתאום אמרתי לבעלי סטיוארט: אני הולכת לכתוב
ספר. הוא שאל אותי על מה ז אמרתי לו על מיסעדות.
נו, טוב, בעלי כבר מכיר אותי ולא שאל יותר שאלות.
למחרת הלכתי לעבודה ואמרתי להם שישכחו ממני
לחודש ימים.

• איך ביצעת את העבודה?
תראי, אני אוהבת לאכול במיסעדות, אז הלכתי
למיסעדות שכבר אכלתי בהן קודם.

• כמה זה עלה למיסעדות?
שום דבר, אפילו לא ארוחה. כי, כאמור, אכלתי בהן
קודם. בעלי המיסעדות שיתפו פעולה ברצון ברגע שאמרתי
להם שזה לא יעלה להם גרוש. הם שמחו לתת לי
מתכונים.

• את כעצם עושה פירסומת לא־נורמלית
למיסעדות, אפילו נותנת את כתובתן.
זה לגיטימי. הגיע הזמן שיהיה בארץ ספר הדרכה
למיסעדות, ושאם עקרות־הבית רוצות לבשל משהו יוצא-
דופן במיטבח שלהן, יהיה להן מהיכן לקחת את המתכונים.

הספר לא בשר?
!באמת, הגיע הזמן לשבור את המיתום הזה של
הכשרות. כמה מיסעדות כשרות טובות יש בארץ 1
הרי רוב הישראלים הולכים למיסעדות לא־כשרות. חוץ
מזה אפשר לבשל כל מתכון בספר באופו כשר —
במקום חמאה ובשר צריך להשתמש במרגרינה ובשר,
ובמקום שמנת ובשר צריך להשתמש בשמנת פחה.
מה יוצא מזה? נו, טוב, זה באמת עניין של טעם.

כמה כסך תרוויחי אם הספר יימכר?

לא חשבתי על כסף. בינתיים המהדורה האנגלית
הולכת שיגעון וכבר כיסיתי את ההוצאות שלי. אם
הספר יימכר בהצלחה, ארוויח בסך הכל עשרה אחוזים
מהרווחים.

ישראל זה לא א מ רי ק ה, א מר לי פעם הגרפיקאי
דויד טרטקובר, הידוע בכינויו ״ טטה ״ ,ו מ אז אני
לא יכולה לה שתחרר מהעניין הזה, ביי חוד א ח רי שנו כח
תי במו עיני עד כמה שהאיש צודק.
עוד אחד שנוכח בכך הוא ה שחקן ועוזר־הבמאי
ב סר טי ם, רפי גוט, שחזר מניו-יורק, א חרי שעבד על
הסט של סר טהמאה ,״רגטיים״ ,שצולם בניו־יורק
ובאירופה, בבימויו של מילוש פורמן. ביק שתי מ מנו
שיספר בכ מ ה מילים על העבודה בסרט•

זה היה משהו אדיר! סגרו לגמרי שני בלוקים
בין רחוב 11 לרחוב ,12 בדאון־טאואן ניו־יורק, באיזור
השדרה השנייה, למשך שבוע ימים, ושיחזרו מחדש
את האחור כמו שהוא נראה ב־ .1917 על הסט הסתובבו
שני השחקנים הראשיים, בראד דוריף ומארי סטינבורגן,
וכאלפיים סטאטיסטים, רובם הגדול תושביו המובטלים
והמסטולים של האיזור. הם נהנו, מן הסתם, מהעובדה
שמצלמים ליד הבית שלהם סרט, והרוויחו משהו כמו
45 דולר נקי ליום.
אני הגעתי לסט על תקן של חצי סטאטיסט. חיפשתי
כל דרך אפשרית כדי לעבוד בסרט באמריקה. כשקראתי
בעיתון שמחפשים שחקנים לרגטייס, בבימויו של מי-
לוש פורמן, אמרתי לעצמי: אני רוצה להיות שם!
הגעתי למישרד, היה שם שלט עצום שאמר :״שחקנים
ושחקניות — הנכם מתבקשים להשאיר את התמונות
פה למטה, ובשום פנים ואופן לא לעלות למעלה!״
אבל אני, כידוע, לא קורא אנגלית, אז עליתי והתחלתי
לנדנד לכל המזכירות, בייחוד למזכירה אחת יהודיה
שאפילו דיברתי איתה באידיש. כל-כך נידנדתי,
שאמרו לי יהיה בסדר, רק תלך מפה.
כשהגעתי לשלב של מדידת הבגדים, הכרתי את
מייקל האוזמן, שהוא המפיק הבכיר של הסרט, והמביים למעשה את הסרט יחד עם מילוש פורמן. בעוד שפורמן
מתעסק בעיקר עם השחקנים הראשיים, ומדי פעם עם
המלצמה, מביים האוזמן את הסצינות ההמוניות. הוא
יושב לו על סולם־ענק באמצע הסט, עם כובע מלחים
ומטריה, מבסוט לאללה, ומשדר הודאות.
מייקל האוזמן מינה אותי כעוזר-במאי, ובמשך שבוע
הייתי אחראי לקבוצת סטאטיסטים, ודאגתי למילוי הוראותיו.

שרית
ישי

ממסי קורדרוי
גיו רדאש
בשלל צבעים

ב מ כי ר ת
סור העונה

יבוא ושיווק בסיטונות וליחידים

תל-אביב: יהודה המכבי 456351,57
רחובות:קחי הרצל 76274 ,181־054
ר־ג: רח׳ דר כהן ,2פינת ביאל>7ז 734730.66

בתוךש בו עתקבלשעונדבחזרה .
א ח רו ת לתקון — 6חודשים• חלפים כזקור״וט.
מעבדת שרות ארצית ״בני ח שה קרסו׳
רח׳ ריבל , 2 6ת ״ א. טל 332379 .

כי משל לא יילחם בפרס \
הצביש
דן בהז יו״ר סיעת ש

שהוכיח כושרו!

קמרה אוובסקורה

מעב דו ת צילום ל ע בו דהעצ מי ת

כי משל לא ילחם בפרס ׳
בדאי לך הסתדדזת עצמאית
הצבישמתנתשל•

לסד בילו ם
ירושלים

רח׳ בצלאל 6טל׳233502
מחזור קורסים ראשון צילום פיתוח והדפסה
בשחור לבן למתחילים

תל-אביב

רח׳ ביאליק 23 טל׳ 658677
קורסים למתחילים ולממ שיכים -שחור לבן.
קורסים להדפסה בצבע/סיבכרום. סדנא מרוכזת
ללימודי המשך בצילום. קורם לצילום בסטודיו.

ה עו ל ם הז ה 2274

במהדורה

מ 0111111

10 0

פלייבוי בסכנה
הם קוראים לעצמם סטרסקי והאץ׳ של
האולפנים, אך כולם מכירים אותם בשמם
המקורי על המסך הקטן. בסיום של כימ־עט
כל תוכנית שצולמה בהרצליה יופיע
שמם של בני כרמלי -צלם, ונתן
מנספלד — מנהל־במה.
לצמד־חמד זה יש הרבה מן המשותף,
בעיקר חוויות. שניהם גרושים מזה אר בע
שנים ויותר, ושניהם הקדישו חייהם
לעבודת האולפן. זה נשמע קצת מוזר,
אך לזה בדיוק אני מתכוונת.
שלא יעלה בדעתכם שמדובר בשני
מיסכנים. בני ונתן הם שניהם גברים
נאים, בני בן 30 ונתן בן .33 נתן הוא
הגבוה בין השניים, אך בני רחוק מלהיות
נמוך׳ .
דון־ג׳ואנים דר־לה־שמטה, כפי שבני
נהנה להתקרא, ליצנים אמיתיים.
מאחר שהפעילות האינטנסיבית של האולפן
מאפשרת מעט מאוד פרטיות מחוצה
לו, מוצאים השניים כד־פעולה רחב
בתחומו. חתיכות וכוכבים שם לא חסרים,
ועם שני פנויים שכאלה — למה לא.
לא אוכל לספר לכם כעת על רומן
אקטואלי. השניים ממשיכים להתעופף
מפרח לפרח. אולם טיס קטן יש לי עבורכן
החתיכות: בני מת שמישהי תחזר
אחריו פעם, ולא תשאיר לו את כל
המלאכה. אם מישהי מעוניינת, אז קדימה,
יש לך פה כתובת.

היא עדיין במצב טוב, ואפילו טוב
מאוד, הייתי אומרת. הכוונה לרחל
ה רמתי, מפיקת תוכניות־הרדיו, אשר
מאז הגיעה אל קול ישראל בתל־אביב
ועד היום, הצליחה להחזיק בתואר הרם

זה גרם לכ מהמב תו לו ת
ה ק ריי ההתל ־ א בי בי תלח רו ק

ה ר די ושל
שינ יי ם ב ־

ק׳נאה׳ אבל עדבדה• א^ לא אהת מהז

ה צ לי חהע די יןלג זו ל מן הרמ תי הז א ת
ה ר בי ם.
המאמ צי ם
ל מ רו ת
אתהכתר,
במשךהש ני םהר די ופו ני ותשלה. הצי

ליחה הגברת דנן להתגרש מבעלה, עוזי,
שהיה איש־מכירות. מאז גירושיה לא פסקו
המחזרים מלהתדפק על דלתה, אבל
זד, לא מה שיעשה רושם על בחורה

^ 8111

כשמתגרשים, זה קורה לשני הצדדים,
אך לא בהכרח פעם ראשונה לכל אחד.
אחרי שנישואיו השניים של דמי אבן
התפוצצו כמו קטיושה, הוא התחיל לקיחת
את החיים ביתר קלות. התואר של
נער-שעשועים הודבק לחתיך הזה בחיפה,
המתפרנס מן הספורט, וחתיכות נצמדות
אליו בכל מסיבה.
אולם עכשיו הוא מופיע כשנערה סולידית
אוחזת בביטחון בזרועו, שחרחורת
מסופרת סטייל קליאופטרה. כששאלתי
את רמי לזהותה, ידע לברבר על הכל,
אך עליה לא רצה לספר. מהצדדים קלטתי
שקוראים לה נילי, ושהם נמצאים בטווח
מסוכן מהרבנות.

]יוגב ת הדרו ם
רחל הרמתי
— באולפן
כסו רוחל׳ה. היא דחתה את כולם בעדינות.
לאחרונה
לא נזקקה אפילו להרחיק
נדוד, כדי למצוא לה מלווה כלבבה. הוא
נמצא בתוך אולפני הרדיו פנימה. הכוונה
למיכה פרידמן, הכתב המזוקן של
יומן החדשות. בינתיים הרומן בעיצומו.

מיכה פרידמן
אהבה —

אמיר הוכנכרג, הידוע יותר ב״כומכה״ ,מוכר להרבה תל־אביבים, שהתרוצצו
בסטודיו 601 ופירכסו לצלילי המוסיקה הרועמת. אך המקום שבק חיים, ובעליו התפזרו
לכל רוח. הכי רחוק נמלט דווקא בומבה, שהגיע עד חיפה, והתיישב בה, כדי לנסות
ולטעון את המצברים מחדש.
בומבה אולי זקוק למנוחה, אך למי איכפת. כשחתיך שחרחר כזה מגיע לעיר,
ועוד עם סטייל וקצב תל־אביבי, מתעוררות הילדות לפעולה, מניעות את האגן
וממצמצות בעיניים, והלבבות מתפרקים לרסיסים.
אך גם בחור כזה נופל בפח לפעמים, והפעם לא יכול היה לבחור פח נעים
ממנו, כי רונית קוטין הצעירה כבשה את ליבו כליל והשניים מתגוררים יחד.

כשמדברים על הדרום ועל הסיפורים
היפים שמתרחשים שם, מתכוונים בדרך-
כלל לאילת. אז מסתבר שלא צריך ללכת
כל־כך רחוק. על באר־שבע שמעתם?
יופי של עיר. יופי של מזג־אוויר. יופי
של אנשים. אחד מהם הוא נעם סמש,
ואותו אי-אפשר להחמיץ. ג׳ינג׳י בן ,26
המתנשא לגובה של כמעט שני מטרים.
אפשר לראות אותו מסתובב בעיר, כש־כובע
רחב־שוליים מכסה את התלתלים
הג׳ינג׳ים שלו. אפשר בהחלט להבין אותו,
אחרי הכל ראשו כל־כך קרוב לשמש,
שזה ממש מסוכן.
לפני כשנה, כך מספרים, עבד במוע-
דון־לילה תל-אביבי כתקליטן, ואז, באחד
הערבים, הכיר במועדון יפהפייה בלונדית,
אנגליה ששהתה בארץ תקופה קצרצרה
לצורך עבודה, בשם לין כואאי. כבר
אז מצאה לה הבלונדית הקטנה מקום
אצלו בלב, אלא שאחרי ארבעה ימים
פרחה לה חזרה לאנגליה הגשומה, לא
לפני שהבטיחה, שברגע שתגיע שוב לישראל
תיצור עימו קשר.
מסתבר שללין יש מילה של גבר. מבטיחה.
מקיימת. לפני כשבועיים קיבל נועם
טלפון, ומצידו השני של הקו הוא
שמע את קול הפעמונים של האנגליה.
הקטנה שלו, הודיעה לו :״אני באה״.

כני כרמלי (כמסירה)
קצת חיזור

רונית קוטין
כומכה ממחה בחיפה

בומבה מתעסק בביטוח, ובין עיסקה לעיסקה הוא לא שוכח גם לטפח את
אהבתם המשותפת, כשרונית מתרוצצת באוניברסיטה בין כל־כך הרבה מתחרים.
אני לא יודעת מתי מתכונן בומבה לחזור לתל-אביב. אך הובטח לי חגיגית
שיגיע עם רונית, ושישוב לפעילות מלאה בחיי העיר.
מי שזוכר את עברו המפואר של הדיסקוטק
בדניה, בחיפה, לא ישכח גם
את ציפי רום, אשתו לשעבר של כוכב
הכדורגל במכבי חיפה, דני שמילוכיץ.
השניים היו בעלי־המקום בתקופת הזוהר
של חייהם ונישואיהם.
מאז הגירושין מסתובבת ציפי בעיר
חופשי-חופשי כבר כמה שנים טובות, והזמן
כמעט אינו נותן בה את אותותיו.
על האהבה היא לא מוותרת, ועם כל
הסקס והמרץ שזורם בעורקיה, יימצאו
תמיד צעירים ויפים סביבה, המבקשים
את קירבתה וניסיונה.
אני בהחלט יכולה להבין לליבן של
אימהות אוהבות, שבניהן הגיעו לבגרות,

שהשינה נודדת מהן והלאה. אני לא רוצה
להפיח תקוות־שווא בליבכן, אך האמת
היא שבימים אלה אפשר קצת להרגע, כי
בראש של ציפי יש עכשיו איטלקי משגע.
אז לאיטלקי קוראים מאוריציו (,)35
וכמו שהוא נחת בארץ לעשות קצת עסקים,
בי הנ״ל הוא בעל חברות לקרמיקה
ושיש, ומעוניין למכור גם לנו קצת, מסדרים
לו ארוחת־ערב חגיגית, ומושיבים
אותו לצידה של הגברת רום, שהוזמנה
גם היא.
מה אספר לכם, האש נדלקה בעיניים,
והלב כמעט פיספס פעימה מרוב ספיד.
אם לא היו נוכחים נוספים לאירוע, אני

לא בטוחה שלא היו משנים את התפריט.
ציפי רום האגדית והאיטלקי שלה פשוט
לא יכלו להיפרד, וכשהעסקים לחצו, תגבר
נסע, נמשך הקשר, דרך מכשיר
הטלפון, בוקר־בוקר.
בינתיים, בין טלפון לטלפון, ממשיכה
ציפי בעיסוקיה, וגם חזרה מעט לעיסוקיה
המשנים, אולי כדי לשרוף קצת אנרגיה
שבוערת בגוף — בכל ערב כמעט
היא רוקדת ומרקידה את תושבי-חיפה

בדיסקוטק על הר־הכרמל.
מה שנותר לנו בינתיים הוא להמתין
לאביר האיטלקי, שיחזור ויקח את ציפי
לסיבוב בעולם, כפי שהבטיח.

לץ כואאי
ביקור חוזר

ספח־ט אגודות קפי טל־זםמה מו ע ד
במועצת פועלי תל־אביב גועשות הרוחות.
חברים רבים טוענים שאגודת הפועל
תל־אביב דורשת סכומי כסף גדולים

מוסל -יוק
הפסד צורב של נבחרת הנוער
של ישראל לנבחרתה החלשה של
ניו־זילנד, במיסגרת מישחקי קדם־
הגביע העולמי, הוציא סופית את
חניכיו של ג׳ ק מנפל מתמונת
הגמר שייערך באוסטרליה.
ביקורת קשה מותכת בישראל
על הצורה שבה ניהל מנסל את
מישחקי הנבחרת בבואנוס־איירם.
הוא הגורם הישיר לכישלונה של
נבחרת הנוער, אומרים מתנגדיו
הנמרצים. אלה מצביעים על שגיאותיו
הרבות של מנסל כבר מאז
שהתחיל לאמן את נבחרת־הנוער,
במקביל לכך שאימן את הנבחרת
הבוגרת. לא יתכן, הם אומרים,
שיהיה אותו המאמן לשתי הנבחרות,
שהרי לפחות אחת מהן תצא
ניזוקה.
עוד לפני שיצאה הנבחרת ל־מישחקים
בבואנום־איירס עורר
מנסל תגובות חריפות כשניפה
שיבער, שחקנים, ביניהם שחקנים
מצויינים כדויד פיזנטי ממכבי- ממכבי נתניה ומוטי איוגיר
תל־אביב.
עד כה שיחקה הנבחרת שלוש
פעמים. היא נוצחה 1:0על־ידי
ארגנטינה, ואת מישחקה הראשון
נגד ניו־זילנד סיימה בתיקו.
שיקולו הטאקטי של מנסל ב-
מישחקו השני נגד ניו־זילנד הוכח
כמוטעה. הוא השאיר את השח קן
המצויין אמיר סטמפו על
הספסל, בכוונה• לשמור על כוחותיו
לקראת המישחק האחרון נגד
ארגנטינה, אך מנסל לא לקח בחשבון
שהנבחרת תפסיד את ה-
מישחק, וכך לא יהיה להתמודדות
נגד ארגנטינה כל ערך.
כך הוכח שוב שיכולתו של
מנסל לנהל מישחק לוקה בחסר.
ועוד מצביעים מתנגדיו על סכומי-
הכסף הגדולים שהוציאה התאחדות
הכדורגל על הכנות הנבחרת ל-
מישחקי קדם־הגביע העולמי. ס1יל-
יונים של לירות בוזבזו על מח-
נות־אימון וארוחות משותפות, וכל
זאת לשווא.
עבור המישחקים של הקבוצות בליגה,
ועבור כל מופע אחר שנעשה ביוזמתה .׳

החברים ממורמרים על כך שדווקא ב־הפועל
יוצרים אווירה קפיטליסטית. מלבד
העובדה שבמישחק-הגביע האחרון של
קבוצת־הכדורגל של הפועל תל־אביב נמכרו
כרטיסים יקרים בלבד, כשיציעים —
שמחיר כרטיסיהם זול יותר — נותרו
ריקים, על פי הנחיות ראשי האגודה, הרי
גם בהזדמנויות אחרות מנסים אנשים אלה
לגבות כסף רב.
לפני שבוע עשתה אגודת הפועל ערב־בידור
לכל אוהדיה. כרטיס עבור ערב זה
עלה אלפי לירות. זו הסיבה לכך שרק
200 כרטיסים נמכרו. אבל רוב יושבי
האולם היו פונקציונרים, שהיו במילא
מצביעים עבור המערך. בסופו של דבר
הפסידה האגודה בערב זה גם כסף וגם
מצביעים פונטציאליים.
ועוד על הפועל תל-אביב: זוהר כהן,
מאמן קבוצת הכדורסל,,הופיע לפני ועדת־הספורט
של הפועל תל־אביב, בראשות
חיים שחורי, והציע את הרצד שפיר
לתפקיד יושב־ראש מחלקת־הכדורסל של
האגודה. זוהר לא ידע שהרצל שפיר הוא
אוהד מושבע של קבוצת הכדורסל של
מכבי תל־אביב .־

כדורסל
השטראס בו רגי ה
שערוריית שטראסבורג, או ״השטראס-
בורגיה״ ,החלה עוד לפני המישחק.
משום־מה בחרה התאחדות־הכדורסל הבינלאומית
פיב״א לקיים מישחק חשוב
זה באולם צר־מידות, המאכלס בדרך כלל
רק 5000 צופים• ימים אחדים לפני המיש־חק,
כאשר האוהדים הצמאים לכרטיסים
נותרו בידיים ריקות, דאגה פיב״א לאלתר
2000 מושבים נוספים, שהיו כטיפה
בים.
מאות אנשים, שנותרו ללא כרטיסים,
הצליחו להסתנן פנימה על־ידי הצגת כרטיסים
למופעים אחרים, והפריעו למי ש שילמו
מחיר יקר כדי להיות עם הקבוצה
בניצחונה.
מארגני־המישחק לא הצליחו להשתלט
על המזכירות. זו טעתה ויצרה בילבול
ומתח מיותר, כאשר רשמה עבירות לכל
דיכפין ובלי כל הבחנה. כך מצא עצמו
חנן קרן, שלא שותף במישחק, כשלחו־בתו
ארבע עבירות, בעוד לוילאדטה
האיטלקי, שעבר אז שלוש עבירות, נרשמה
עבירה אחת בלבד.

שימעוין מיזרחי ואמנץ אבירן,

חברי הנהלת מכבי תל-אביב, קפצו ממקומותיהם
ורצו לעבר המזכירות בחמת־זעם,
בדרישה לשנות את הרישום. כאן התערבו
שופטי המישחק, שבדקו את העניין,
ודרשו לשנות את הרישומים ולהתאים
אותם למציאות.
בתום המישחק פרצו אוהדיה המשולהבים
של מכבי תל-אביב למיגרש, והשוט רים
הצרפתיים הנדהמים לא יכלו לעצור

מיליון

עסה אב אבי כהן, שחקנה הישראלי של קבד
צת־הכדורגל ליברפול, התחיל לגשש באופן
בלתי־רשמי אצל ראשי קבוצתו לגבי האפשרות
לעבור בעונה הבאה לקבוצה הבאה.
אבי שוחח עם מזכ״ל הקבוצה, פיטר
רוכינסון, בעת טיסתם לסופיה למישחק
נגד אלופת בולגריה, במיסגרת מישחקי
גביע אירופה לאלופות. רובינסון ניפנף
אמנם בחוזה של אבי עם הקבוצה האנגלית,
שתוקפו יפוג רק עם תום עונת-
המישחקים הבאה, אבל לא שלל אפשרות
׳לביטולו .״הנחנו לקוויו קיגאן לעזוב,
וייתכן שניתן גם לך ללכת,״ אמר האיש
החזק של ליברפול.
הבעייה העיקרית של אבי כהן, המתקשה
להוכיח יכולת טובה בליברפול, היא
התמורה שיבקשו ראשי האגודה, הידועים
בסכומים האדירים שהם מוציאים עבור
רכישת שחקנים ומכירתם. ליברפול תדרוש
סכום השווה ל־ 60 מיליון לירות ישראליות,
עבור אבי כהן, אחרי ששילמו עבורו ל מכבי
תל-אביב 40 מיליון לירות.
השחקן הישראלי הבינלאומי מחפש כעת
קבוצה שתרצה לשלם עבורו סכום זה.

אותם. מזכ״ל פיב״א, בורה סטאנקו־ביץ׳
,חיפש את ג׳ים בוטרייט, כדי
להעניק לו, כקפטן הקבוצה, את הגביע,
אולם ההמון המשולהב גרם לו לשנות את
דעתו, והוא מסר את הגביע לשחקן הקרוב
אליו ביותר, שמואל זיסמן, שגופייתו
נלקחה כבר ממנו על־ידי האוהדים, שהניפו
אותו אל על. שימעון מזרחי המזועזע
חרד לשלום הגביע, והצליח לקבל אותו
לידיו, ורק כשנראה ששום סכנה לא נש קפה
לגביע-אירופה לאלופות, שהוענק ל מכבי
תל-אביב, הועבר הגביע מיד ליד,
עד שנגעו בו כל שחקני הקבוצה.

כדורגלן כהן
מוכנים לשחרר

וארד ויליאמס אינו ברור. רודי דא־מיקו,
מאמן הקבוצה, יוחלף, כנראה, וכך
גם עוזרו, צביקה שרף. הכנסות הקבוצה
בעונה הבאה יירדו בצורה משמעותית,
שכן בעיקבות הניצחון בשטראסבורג, עולה
מכבי תל־אביב ישירות לגמר, ללא
מישחקי קדם־גביע.
ארבעה מישחקים אלה, הממלאים את

*1וגחון •קר
עתה ניצבת מכבי תל-אביב על פרשת
דרכים. עתידם של. ג׳ים בוטרייט

מיליוני ב בו רסת
שבעה מחזורים לפני תום מישחקי הליגה בכדורגל, כאשר
המובילה. הפועל תל־אביב, אינה אילופה בטוחה, וכאשר קבוצות
נוספות מצטרפות לתחתית — מתחילה בורסת־המאמנים
בפעילות נמרצת.
מאמנים מחפשים קבוצות. אגודות מחפשות מאמנים. אלה
ואלה מנפנפים בחוזים לטווח ארוך, ויחד עם זאת מסתמנים
כמה הסכמים.
נסים בכר ממשיך לאמן את שימשון תל־אביב. האגודה
מרוצה מהמאמן וצורת־עבודתו, ולכן יקבל גם סכום של 50 אלף
שקל מראש, וסכום נוסף של מיליון לירות, צמוד למדד. עד
כה מהווה החוזה תקדים, שכן הצדדים הסכימו על משכורת
כוללת של מיליון וחצי לירות, אך עם קבלת חצי מיליון
לירות מראש, יגרור הסיחרור האינפלציוני תשלום נוסף של
חצי מיליון לירות, מלבד מיליון הלירות שיקבל כהפרש מהסכום
שניתן מראש• בסך הכל: שני מיליון לירות.
בכר ויתר על הצעות ממכבי פתח־תיקווה ומכבי נתניה.
״אימנתי כבר אשכנזים, כורדים ובני עדה אחרת,״ אומר
המאמן ,״אבל התימנים הכי טובים.״
יעקב גרונדמן, מאמן מכבי נתניה, יעבור לקבוצת מכבי
תל־אביב, כאשר המועמדים לאימון נתניה הם יוסף (״יוסל׳ה״)

מרימוכיץ׳ ויעקב פרלימן.

מרדכי (״מוטל׳ה״) שפיגלר, מאמן בית״ר תל-אביב, ימשיך
לאמן את הקבוצה, אם תעלה לליגה הלאומית, מה שנראה
בטוח לאור מקומה המצויין בראש־הטבלה. שפיגלר יהיה המאמן
היקר ביותר, אם תעלה קבוצתו לליגה הלאומית, שכן נוסף על

הגביע *
עוד ניצחון מה ואבדנו

מאמן שפיגלר >מימין)
מענק עלייה ללאומית
שני מיליון הלירות שהוא מקבל כמשכורת׳ יזכה במענק-ניצחון
ובסך מיליון לירות נוספות. סך הכל: שלושה מיליון לירות
לעונה, מכיסו של אהרון מיש, המממן את הקבוצה.

יד-אליהו, היו חלק נכבד וחשוב מאוד
מהכנסתה של הקבוצה. גם אם ישחררו חלק
מהשחקים, יוצרכו לשלם כסף רב עבור
שחקני־רכש.
מנגד משוחחים קברניטי האגודה עם
שלמה (״צ׳יצ״) להט, על מתן מקום
שבו יוכלו לבנות איצטדיון קטן, שישמש
אותם למישחקי-מיבחן ולאימונים שוטפים.
המשא־ומתן של הקבוצה עם ראש־העיר
נמצא כבר בשלבים סופיים, ונראה שמכבי
תזכה לבסוף בבית החסר לה.
* בידי שימעון מיזרחי. מאחור: שלמה
להט.
העול ם הזה 2274

ץ 17.״הפקות 7ן רזז בינלאומיות״ מציגים
בתכנית חופשה בגרמניה
סיפור א הב ה
מחרוזת רוסית הליצנים מחול החרבות״
׳׳ימי הוליווד׳׳
׳עולם החיות״
^ ׳ הים האכזר״
״גבירתי הנאוה
״כנר על הגג״

מי ק צ בי ם לו ה טי ם מרהיבים ביופיים שטרםנר או כ מו ת ם בי שראל

תל־אביב
כמגרש ״דידינו.״

המופעים י תקיימו כאוהל מפואר כיותר ועל קרח מלאכותי
חיפה

(דיזנגוף פינת אבן־גבירול)
מערב יום העצמאות
! 6.^.6ועד ל־21.5.81
כרטיסים: הפצה ראשית ״הדרן״ ,אבן
אבן גבירול סי ,.טל .248787 .למוסדות
— ,248844 וביתר המשרדים בעיר.
ובערים: יפו, ר״ג, בת־ים, חולון,
הרצליה, פ״ת,

איצטדיץ קרית חיים
1 ירושלים

לשבוע ימים בלבד 30.5.81—6.6.81 :

בחופשת ספ&ה 11.4.81—25.4,81 :
כרטיסים: הפצה ראשית ״קופת
היפה״ ,הרצל 21 טל 662244 .ובמשרדים:
גרבר ,״נובה־גרבר״ .כנהריה
— שרותי דוד, טל .920330 .בכרמיאל :
במועצה המקומית.

כרטיסים: למוסדות: משרד ״קלעים״
רח׳ שמאי ,8טל 234061 .־ 02 ובמשרד
״כהנא־בנאים״ ,רח׳ יפו ,38 טל.
•224008 בבית •טמש: במועצה המקומית.

ברחובות
במגרש ״מכבי״
רחובות, ל־ 4ימים בלבד .1.4-4.4.81 :כרטיסים: משרד ״לוטוס״ ,טל׳ 57200־ .054 בנס ציונה, יבנה וראשון לציון — במועצות
הפועלים. בחדרה ברחבה שלמול התחנה המרכזית, ל־ 3ימים בלבד .6.4.81—8.4.81 :כרטיסים: קופת קולנוע חוף. בבנימינה
וזכרון במועצה המקומית. פרדס חנה ב״מכבסה״ .צמח—טבריה ברחבת אולם הספורט ״בית בנדל״ ,ל־ 3ימים כלבד —27.4.81 :
.29.4.81 כרטיסים: במועצה האזורית עמק הירדן, טל׳ 51421־ ,067 בטבריה — ״בידור הצפון״ ,טל׳ 22542־ .067 בבית שאן — במרכז
הקהילתי, טל׳ 88220־ .065 בעפולה — ידיעון עפולה. אילת השחר בקיבוץ אילת השחר ל־ 3ימים בלבד .2.5.81—4.5.81 :כרטיסים :
למוסדות — באילת השחר, קופת אולם התרבות (דוד שחר) ,טל׳ 37592־ .067 בקרית שמונה — במשרד ״מידע 8״ טל׳ 40106־,067
41159־ .067 בצפת — חנות גרינבוים. במטולה — מועצה מקומית. נתניה ברחבת שד׳ בנימין — ביד,״ס יונתן ל־ 4ימים בלבד :
.8.6.81—11.6.81 כרטיסים: משרד ״מופע״ ,טל׳ 30335־ 053 ומשרד סיגנל. כ״ס — ניסן. אור־עקיבא, במועצת הפועלים.

בישראל מתים מוזות

במערך

(המשך מעמוד )16
ההסבר הוא פשוט. לבנקים הגדולים
יש הברות־ביטוח הנשלטות•
על־ידם (במיקרה של בנק הפועלים,
אין זה כך. אך הסנה
היא חברדדאחות השייכת לחברת־העובדים
ההסתדרותית) .הרווחים
שעושים בחברות־הביטוח הללו
גבוהים בהרבה מן הרווחים שעו־

כל שינוי

הממונה על הניסוח:
..חהערפות להברות
הניסוח לעומת
(!ופות־הגמל -
תוצאה של
תסוויס היססוו״ם״

אין ,

יגאל בן־נון, ראש רשימת שינוי בהסתדרות.

השיפור העיקרי במצבו של המערך נובע מכך
שהליכוד הרבה יותר גרוע. חוץ מזה, במערך אין כל
שינוי:
הניצים טורפים את היונים.
משל מפזר הבטחות ללא כיסוי.
ועם המיפלגות הדתיות העסקים כרגיל.
במערך אין כל שינוי, אך מכיון שהליכוד כל כך
גרוע, ירכיב המערך את הממשלה הבאה.
ולכן אם רצונך בשינוי אל תיתן לו רוב מוחלט.
אל תיתן לו למכור אותך שוב למיפלגות הדתיות
ואל תיתן לו לעשות בהסתדרות בכל העולה על
רוחו.

אמור הן
לאנשים שאפשר להאמין כהם
אמור הן לשינוי
בכנסת ובהסתדרות.

מפלגת המרכז

שים הבנקים בתוכניות החיסכון
והביטוח שלהם־עצמם, ולכן נמנעים
הבנקים מן התחרות ״הלא-
הוגנת״ נגד עצמם. משום־כך גם
נמנעים הבנקים (להוציא בנק הפועלים)
בדרך־כלל מלהציע תוב-
ניות־ביטוח ריסק זולות באמת,
ואינן מריצות סוכנים ״בשטח״
כדי להביא אליהם מבוטחים.
כדי לאלץ את המבוטחים לרכוש
ביטוח מעורב, אין רוב חברות-
הביטוח מאפשרות רכישת ביטוח
ריסק טהור בילבד. הן מוכרות
ביטוח כזה — המשתלם בדרך-
כלל הרבה יותר מביטוח מעורב.
רק למי שיש כבר ברשותו ביטוח
מעורב. כמו כן אין חברות־הביטוח
מוכרות ביטוח מ ד אובדן כושר
עבודה אלא אם כן יש כבר ללקוח
ביטוח מעורב. עובדות אלה רק
מדגישות עד כמה אין הביטוח
המעורב משתלם לצרכן. רק כאשר
כבר נרכש ביטוח זה, מאפשרות
לו חברות־הביטוח לרכוש ביטוחים
טובים יותר — אך מכניסים פחות
מבחינת חברות־הביטוה וסוכני-
הביטוח.
ההסבר השלישי להמשך שיגשוגו
של הביטוח המעורב נעוץ במדיניות
מישרד־האוצר, ובמיוחד האגף
הממונה על הביטוח והחיסכון,
ואגף מס־הכנסה. הללו מעניקים
לביטוח המעורב שורה של הטבות
— חלקן על־פי־חוק וחלקן על־פי
״הסדרים היסטוריים״.
ן * המכות ניתנות לצורה
י 1מסויימת של הביטוח המעורב,
הידוע כ״ביטוח מנהלים״ ,והמבוסס
על הפרשות של העובד והמעביד
לחברת־הביטוח. הפרשות אלו מחולקות
כך, שחלק פונה לתשלום
על־חשבון פיצויי־פרישה, וחלק
על־חשבון תגמולים (תשלומים
חודשיים שמקבל העובד אחרי
פרישתו) ,כפי שנעשה הדבר בהפרשות
לקופות־גמל. אך בעוד
שהתגמולים משוחררים ממס־הכג-
סה, מוטל מס־הכנסה על פיצויים
מעבר לסכום מסויים, המשתנה
מדי־פעם. בביטוח־מנהלים מרשים
שילטונות המס לחברות־הביטוח
להעביר את הריבית המצטברת
על־חשבון ההפרשה לפיצויים אל
חשבון התגמולים, וכך יוצא שהחוסך
בחברת־ביטוח משלם פחות
מס מעמיתו החוסך בקופת־גמל.
זהו, כאמור, הסדר היסטורי שאין
לו שום אחיזה בחוק, ואגף מס־הכנסה
יכול לבטלו בכל שעה.
ההפרשה לחיסכון בביטוח־מנה־לים,
כמו בקופת־גמל, יכולה להגיע
ל־4״ 18.33 לכל היותר משכר העובד.
בקופת־גמל נשמר סידור זה
בקפדנות, אך לא כן בביטוח-
מנהלים. כיוון שביטוח זה צמוד
באופן מלא למדד, יכול שיעור
החיסכון להגיע לשיעורים גבוהים
יותר מהשכר, כאשר עליית המדד

הנדו!

מהירה מעליית השכר (כלומר,
באשר השכר הריאלי אינו נשמר).
יתרון זה יתבטל לחלוטין אם
יוצמד השכר באופן מלא למדד,
כפי שמבקש לעשות שר־האוצר
הנוכחי, יורם ארידור. אך לא תמיד
זה יתרון. הצמדה מלאה למדד
כאשר השכר נישחק לאורך שנים
יכולה להביא לכך שהמבוטח יאלץ
לעלם שיעורים עצומים משכרו
לצורך הביטוח, שלא ברור אם
יוכל לעמוד בהם.
הטבה נוספת: למבוטחים בחב־רות־ביטוח
מותר להשתמש ב־ס/״ס!
מן הכספים המופרשים לפיצויים
לצורך רכישת ביטוח־ריסק. כאשר
סכום הפיצויים עולה על הסכום
המשוחרר ממם, יש כאן הטבה
נוספת לעומת החיסכון בקופת־גמל,
שם אין מותרת הפרשה כזאת.
כאשר נשאל הד״ר בן־עמי צו־קרמן
על הטבות אלה, השיב כי
המדובר ב״הסדרים היסטוריים״,

(המשך מעמוד )33
מוציא מתוכי, באותם ימי־גורל,
מנהיגים אהריב.

וכאן אנו מגיעים אד אמת
איומה, שאסור להשתיק
אותה.
היישוב של אז גדל וחונך באווירה
אנסי־יהודית, כימעט אנטי שמית. הציונות של אז לימדה
את בניה לבוז ליהודים. לזלזל בהם
לרהוס להם טינה( .״מדוע לא באו
כאשר יכלו לבוא? מגיע להם!״).

ההרגשה התת־הכרתית
היתה: דא חשוב מה קורה
ליהודים שם, השום מה עושים
אנחנו כאן: אנחנו בונים
כאן מודדת, ואחרי ה•
מידחמה יוכלו לכוא הנה —
מי שיהיו אז כחיים.
לא מיקרה הוא שיונתן רטוש
הקים את התנועה הכנענית דווקא
בימים ההם. רעיונות כאלו
ריחפו באוויר, אף שרק מעטים
העזו לבטא אותם בצירה כה חד־משמעית
ונחרצת.
משהו מן הבוז הזה מתנגן כיום *
בשאלה ״מדוע הם הלכו כצאן ל טבח?״
יש ח־צפה תהומית בשאלה
זאת, כאשד היא נשאלת על־ידי
בניו של ישוב שישב כאן
לבטח, שהתעשר וששמן, ושלא
עשה דבר כרי להציל.

איש־ ביטוח סטצן
״פוליסה טובה״
וביקש שלא להתייחס לנושא זה
בפירוט בשיחה טלפונית.
מבקר המדינה מתייחם לנקודות
אלה ולמעורבות הממונה על הביטוח
והחיסכון. כדרכו, נעשה הדבר
בעדינות רבה:
״האוצר מעורב באופן פעיל
בענף ביטוח החיים על־ידי מתן
זיכויים ממס־הכנסה למבוטחים ו־על־ידי
הבטחת תשואה צמודה
לחברות־הביטוח ...לדעת הביקורת
על המפקח על הביטוח לשכלל את
הכלים שלרשותו, כדי לבחון אפשרות
להקטנת פרמיות הביטוח.״
אלא שאיש אינו בודק את הדרך
להקטנת הפרמיות. נראה שהמגמה
היא בדרך כלל הפוכה.
צריך להדגיש כי למרות ההטבות
וההעדפות הניתנות לביטוח־

חשב האוצר:
״הסתברות התמותה
בישראל ־ מחצית
מהסתברות התמותה
שתויה מבססות
הברות־הביטוח
את חישוביהך
מנהלים, עדיין הוא יקר מאוד
בהשוואה לחיסכון בקופת־גמל ו-
ביטוח־ריסק טהור לצידה. גם
ההטבות הללו אינן מכסות על
ההפרשים העצומים. חברות־הביטוח
ממשיכות לרדות את הדבש, כאשר
הדבורים העמלניות — קהל המבוטחים
— משלם יותר מדי, והממונה
על הביטוח אינו עושה דבר וחצי-
דבר כדי לבלום את מכירת הביטוח
שלמה פרנקל 1
המעורב.

ין הדכר משחרר את המג י
היגים מן האחריות.
המנהיגים־ — כולם, מילבד אנ שי
לח״י, שנחשבו כמטורפים —
היו משועבדים בלב ובנפש לברי טים.
הם לא הבינו, ולא רצו לה בין,
שגם בין בעלי־ברית יש אינ טרסים
שונים, וכי האינטרס העליון
של היישוב הוא לחבל בהשמדה.

המנהיגים
היו עבדים ל בריטים.
גם זוהי אמת פשוטה.
והרוויזיונישטים לא יצ-־״י
או מכלל זה.
רק ב־ 1944 פתח אצ״ל במיתקפה
על השילטון הבריטי. היא שילם
מס־שפתיים ליהודים באירופה,
אך ״המרד״ של מנחם בגין לא
נועד לעזור ליהודים להינצל מן
השואה, אלא להקים מדינה שתציל
בבוא העת את פליטי השואה.
כאשר בא יואל בראנה ארצה,
בשליחותו הנואשת מטעם ישראל
קסטנר — אדם שגדולי המנהיגים
בארץ לא הגיעי לקרסוליו מבחינת
אומץ־ליבו — לא מצא אוזן קשבת
אצל איש, ישוב מילבד קומץ א;־
ישי לח״י.

^ ד*ע זה חשוב? לשם מה
״ י לגרד את הפצעים הישנים?

מי שאינו לומד ממחדלי
האתמול, נגזר עליו לחזור —
עליהם.
לא תהיה בדור הזה שואה
שניה לא תקום עריצות־נאצית
שניה. מה שקרה היה חד־פעמי,
ולא יקרה שנית באותה צורה.
אולם התופעה עצמה חוזרת על
עצמה שוב ושוב: מנהיגים קט נים
אינם מסוגלים להתמודד עם
אתגר חדש, המאיים על חיי האומה.
עם אדיש, השקוע בהנאות
העלובות של היום־יום, אינו רואה
את הכתובת על הקיר, ואינו מעלה
מתוכו מנהיגות של ממש.
אנחנו נכנסים לעידן הגרעיני.
הצו העליון מחייב לעשות שלום,
עכשיו מייד. לפני שהפצצה האטומית
תשנה את חיינו עד ללא
הכר.

אכל המנהיגים של היום
הם כמנהיגים דאז. שוב הם _
משועכדים לשלטון זר ול-
אינטרס שלו. ושום עומד
העם כתור לקולנוע.
העו ל ם הזה 2274

המהפ כן זשלא זי ת ה: ווג בו וי1ו וי שרא לי 1מסובים
להיות נוכחים בלידו ת של נ שו תיה ם, ל מוו ת שב תי־ ה חולי ם
?וראי׳ םלהם ואף ה כינו את כל ה סי דו רי םהד רו שי םלכו

ע רי קי

ני פוחד, אינני מסוגל להיכנס
/ /י * לחדר־הלידה עונה אברהם בגדדי
למיילדת, בחדר־הלידה בבית־החולים
ומב״ם, הקוראת לו להיכנס פנימה יחד
עם אשתו.
הוא השתתף עם אישתו, עדה, בקורס־הכנה
ללידה, אולם שכח את האישור
שניתן לו בסיום הקורם. לא עזרו הפצרות
המיילדת, שהסבירה לו שדי בנכונות
שלו, כדי שדלת חדר־הלידה תיפתח
לפניו.
בית־החולים הקריה בתל־אביב, שייסגר
בקרוב כדי לעבור למיבנה החדש
בבית־ד,חולים איכילוב, יציע לנשות תל־אביב
חדר־לידה לפי החלום האמריקאי.
כל יולדת תזכה בחדר פרטי, כדי שבעלה
יוכל לעבור עימד, את חוויית הלידה,
למרות שבצוות־ד,רפואי הביעו חלק
מהרופאים התנגדות לשיטה החדשה.
לפני שבע שנים סיימו לבנות את ה אגף
החדש בבית־החולים רמב״ם בחיפה.
כל יולדת נהנתה מההפתעה החדשה
שקידמה את פניה. לא עוד אולם מלא
במיטות עם יולדות, אלא חדר פרטי וגישה
פסיכולוגית חדשה לאירוע הלידה.
לצוות הרופאים והמיילדות הצטרפה
פסיכולוגית, ציפורה תדמור, השואלת —
אם כל הצוות מתרגש כשנולד תינוק,
מדוע שהבעל לא יהיה נוכח במעמד
הזה י היא ממשיכה לעודד בני-זוג להיכנס
יחד גם לזזדר־ניתוח, בלידה המחייבת
ניתוח קיסרי. אולם הוא מתקשה
להסביר מדוע, אחרי שבע שנים, עדיין
חושש הגבר הישראלי להיכנס לחדר-
הלידה, ופחות מ־^ס 10 מבני־הזוג מוכנים
לעבור יחד את חוויית־הלידה.

מיכשור דפואי
מבהיל
^ ין זד אופנה״ ,מזדרז להסביר
/ /י הד״ר איתן פאר, גינקולוג ממח־

אישה שיצאה מחדר־הלידה מרוצה,
גורסים הגינקולוגים, משתפת מיד את כל
׳חברותיה בחוויה הטובה והמרגשת, שעירה
עליה בלידה יחד ע בן־זוגה.
בתי־החולים, שלא יתאימו עצמם לשיטה
החדשה, יאבדו את הנשים.
אכן, ברוב בתי־החולים שינו חדרי-
הלידה את המיבנה הפנימי, כדי שהבעל
יוכל להיכנס אליהם. אולם המציאות
מראה שרק היולדת לבדה נהנית מה־

הצוות־ד,רפואי אינו נסוג מהרעיון שבו
הוא מאמין — הוא דואג להסביר
לכל יולדת הנרשמת ללידה כי בעלה
רשאי להיות עימה בלידה. באוניברסיטאות
מלמדים את הסטודנטים לרפואה,
שמקומו של הבעל הוא לצד אישתו.
המיילדות החדשות לומדות, שיש לסייע
לבעל לתמוך באישתו. כל הצוות־הרפואי
בחדר־הלידה פועל מתוך הכרה, שהבעל
שייך למקום בדיוק כמו האישה ההרה,
ושיש לעזור לו ולא להתעלם ממנו.
איך קרה, שאירוע הלידה, שהיד, שייך
ליולדת ולצוות־הרפואי בלבד, בתוך חדר
סגור בבית־החולים, הסיר את המחיצה
בפני בני המישפחה הנוספים 1
הרעיון עלה לראשונה במוחו של ה גינקולוג
האנגלי רוברט היד, שטען שחלק
ניכר ממרכיב הכאב בלידה נובע
מהפחד הבלתי־ידוע. אם ידריכו את הנשים
לפני כניסתן לחדר־הלידה, הן
תהיינה רגועות יותר, והכאב המייוחס
לפחד •יופחת.
בצרפת הצטרף אליו הגינקולוג לבואיי
פרדריק, שגרס שיש לאפשר לכל ד״ .
המישפחה להיכנס עם היולדת לחדר־הלידה,
ושיהיה זה הבעל שיינתק רמו
ידיו את חבל הטבור, המקשר בין היולדת
ופרי־ביטנה.
דווקא שוודיה והולנד היו המדינות החלוצות
שאימצו את הגישה החדשה, י-

מ די ד ה
לקת־היולדות בבית־ד,חולים רמב׳׳ם .״יותר
ויותר בני־זוג יקבלו את הגישה החדשה
הזאת, ותיהפך למקובלת ביותר.״

חדר הפרטי המוצע לה — חדרי הלידה
אינם מתפוצצים מכמות הבעלים הנוהרת
אליהם, רק מיספר קטן מהבעלים מנצלם.

לחדר־הלידה, למרות
בקורם־ההכנה. בשלט
״חדר לידה, הכניסה
גם הפצרות המיילדת

קורס דאבות

ד״ר איתן פאד, גינקולוג בבית־החולים רמב״ם, הוא
חסיד הגישה הזזדשה, הקוראת לבעלים להיכנס לחדר״
הלידה. בקוכם־הכנה ללידה, שמתקיים בקרית חיים, הוא מנסה לעשות נפשות לגישתו.

ששניהם השתתפו
הכניסה כתוב :
ליולדות בלבד״.
שייכנס, לא עזרו.

שאיפשרו לראשונה לבעלים להיכנס ל־הדר־הלידה.
לארצות־הברית
הגיעה השיטה באיחור.
שם למדו להכיר אותה רק כשנדהמו
לגלות שפחת מיספר הלידות בבתי־החו־לים.
הסתבר לגינקולוגיס, שהנשים
העדיפו להישאר ללדת בביתן. הן סרבו
להיכנס לבית־חולים, שבו מקדם את
(המשך בעמוד )55

קבלת מודעות
לכל ה עי תוני ם
ב מ חירי ה מערכת

שיפור נוסף
ברהיטי המתכת
הטובים ביותר

שיטת הגימור?.?.0 .
שהונהגה לאחרונה במפעל
רהיטי המתכת של ״הארגז״
היא השיטה המתקדמת,
המודרנית והמשוכללת
ביותר בעולם.
אין בישראל איכות, גימור
וצביעה של רהיטי מתכת
ברמה כה גבוהה.
בדוק, השווה ואמת עובדות
אלה לפני הרכישה.

פירסום אידיאל
אבן גבירול 110 תל־אביג
(פינת אנ טו קול ס קי)
טלפון 771118 , 227117

ן מועדון 5

0ק.ק

לתרבות חדשה
דח הס

תל־אייב

טי׳ 297263
יום שלישי 7.4.81

המועדון סגור
המועדון פתוח צימי שלישי
משעה 8.30 בערג. התוכניות
מ ת חילו ת בשעה 9.00 בערב.

הארגז
ר חי החרש , 4

ת ל ־ אביב, ט ל 332231 :

א צי ל ל רנ ר -ר ת׳ ק ר לי ב ך 15ת ״ א • 0אחים ה מ בו רגר -ר ה׳ פי נסקר 21פ ״ תסאל רי סבע ״ נז -ר ה׳ י פו 44 חי פ ה ־
המד רי ך -ר ח׳ סמולנסקי 2נתניה ־־ א. ווליני׳ ן -ר ה׳ הרצל 164ר חו בו ת ־ וילשט ין -ר ח׳ י פו 30י רו ש לי ם ־
מ ר כז המדף -ר ח׳ מטל ון ( 58מ ר כז מסח רי ) ת ״ א >< כרמל -רוז׳ ק ר לי ב ך 10ת ״ א ־־ מ עיז ב ע ״ מ -ר ח׳ רוט שי ל ד
61ר א שון ל ציון ־ לאוטמן ־ ר ת׳ נחלתבנימין 52ת ״ א ־ נחמיאםיצחק -ר ה׳ מקוהישראל 22ת ״ א ־ לנדאו
יצחק -ר ח׳ אחוזה 106רעננה ־ סוכנויותהד רו ם -אשדודס דו רון גדרה -נדרה >־ הוכ מן -מ ר כז מסח רי אילת ־
אעו גי א ל -חשאם -עזה ־ האר גז -ר ח, החרש 4ת ״ א >< ניןנוןבע ״ מ -דרךהעצמאות 61 חי פ ה ־ וסר מן א ת
קו רצברג -ר ה׳ העצמאות 55 חי פ ה ־< הספר -ר ח׳ וי צ מן 9נתניה ־ או פ ק -ר ה׳ סוקולוב 72רמת ־ ה ש רון ם
ק ר בי ץלנגב ־ ר ה׳ הרצל 70ב ״ ש מאיר ״ -דרךהש רון 59 הו ד ־ ה ש רון ־ גזית -ר ה׳ א בן ג בי רו ל 98ת ״ א ־
ס ני פי ק ר בי פויכטונגר -אחדהעם 24ת ״ א ־ סניפיהמש בי רהמר כזי. לוי יעקב -טבריה, פסג׳ חמייא.

תן טו־מ
לחייל

חדיש? להצביע ריקיוו אומרים :״אלה שקר ישראל״
בואו ונבדוק זאת :

כאשר ישראל מתעקשת לדכא אוכלוסיה כבושה בת מליון
תושבים, דיכוי המזיק לא רק לנכבש אלא
גם לא פחות לכובש —

אנחנו לא

כאשר ישראל נשלטת בידי אנשים חסרי אחריות, המתעקשים
להמשיך במדיניות ההתנחלות על-
חשבון עם אחר (על-חשבון תקציבים
חיוניים לפתרון המצוקה החברתית בארץ)
ותוך ידיעה, כי המחיר צמוד לעוד הרבה
דם שישפך —

אנחנו

אוהביםאת זהי

כאשר בישראל חיים אזרחים יהודים שווים יותר ואזרחים
ערביים שווים פחות —

אנחנו

אוהביםאת זה!

כאשר בישראל הולך ומעמיק הפער החברתי והעדתי, גובר
ניצול העובד השביר לעומת התעשרות קלה
ומואצת של קומץ בעלי-הון וספסרים —

אנחנו

אוהבים

א ת זה•

אוהביםאת זה!

אר אנחנו משוכנעים, שישראל
לא צריכה להיות מדינה כ חי
אנחנו מאמינים כישראל ערכית, שפוייה ודמוקרטית,
המבטיחה לכל תושביה, יהודים כערכים, שוויון מלא ; המהסלת
תל־אביג
ת״ד 4885

את הפער, החברתי והעדתי ; החותרת לשלום צודק, כולל
ובר־קיימא, קודם־כל עם העם הערכי הפלשתינאי ונציגו המוכר
הבלעדי — אש״ף — וזאת על כסיס הכרה הדדית כין עם
ישראל והעם הערכי הפלשתינאי, והקמת מדינה פלשתינאית
עצמאית בצד מדינת ישראל.
בעוד שהסכמי קמם־דייוויד והאוטונומיה נכשלו והאופציה
הירדנית היא ולד מת — תוכנית השלום שלנו היא ריאליסטית
וברת־כיצוע. היא מקובלת על המדינות הערכיות השכנות, על
הנהגת אש״ף ועל האומות המאוחדות.
לישראל כזו אנו נאכקים כל ימות השנה.

אנחנו מאמינים שזהו הייעוד
החברההישראלית היום,
לכך היא ראויה!

חיזוק חד״ש הינו חיזו ק הכוח ה לו ח ם העקבי
למען ה שלום, ה ד מו ק ר טי ה, א חוו ת״ ה ע מי ם
וזכויות העובדים.

מזית דחזקוטית
(( 1ודרה).ט 11י11 01 וטל
המפלגה הקומוניסטית הישואוית
פנתויס שחווים ומוגי ציבור יהודיס ועוניס

עריקים מלידה
(המשך מעמוד )53
פניהן מיכשור־רפואי מבהיל, הגורם
להן לחוש חולות.
לידה בבית, שהפכה דרמטית
והצריכה התערבות רפואית עם
מיכשור, הותירה נזקים חמורים ליולדת
ולעובר, כשעבר זמן יקר
עד שהיולדת הועברה לבית־החו-
לים. הרופאים נאלצו לחפש דרך,
אשר תחזיר את הנשים לבתי־החו־לים•
לשם כך נבנה חדר-לידה
במתכונת חדשה, שבו המיטה היא
ספה רכה, הריצפה כוסתה בשטיחים
והקירות בתמונות. המיכשור
הרפואי הוסתר בדופן־הקיר, ורק
בשעודהצורך היתה אפשרות לסו-

הלידה, שחל עליה טבו בעבר.״
בקורס ההכנה ללידה, המתקיים
בקרית־חיים, נחלקות הדיעות בין
הגברים לארבעה סוגים מאפיינים:
הבעל שבא עם אישתו להקשיב
להרצאות, אבל מצהיר שבמועד
הלידה הוא יגוייס למילואים.
הבעלים המצהירים שהמידע בקורס
מעניין אותם, אולם לחדר-
הלידה הם לא מסוגלים להיכנס.
לעומתם נותרו בני־זוג המצהירים
:״אני אעשה זאת למען איש תי,״
ומסכימים ללוות את נשותיהן
לתור חדר־הלידה.
הסוג הרביעי הם בני־זוג החושבים
שהם מוכנים לנסות לעבור

״כניסה ליולדת בלבד״ .אולם
ביום שבו נרשמת היולדת ללידה
בבית־החולים, מוסבר לה שבעלה
רשאי להיכנס עימה ללידה.
בוריס יעקובשוילי ( )22 איגו
מעלה על דעתו שעליו להיכנס
עם אישתו, רחל, פנימה .״ראיתי
שהיא סובלת,״ הוא אומר ,״אבל
אין לה ברירה. היא למדה מאימה
ללדת ולגדל ילדים, והתפקיד
שלי — להביא פרנסה.״
לעומתם, הקיבוצניקית מאפק,
פלוסי ירושלמי 34 נהנית מכך
שבעלה התפנה מעבודתו במטעי-
המשק, והצטרף אליה ללידה ה שלישית.
בוכה וצוחקת היא מצ־

ל ש לו ח

בחו׳ ל

ש י לפסח
מבחר גדול של
ה ג דו ת מ פו א רו ת

מאוירות, בצבעים, ובשפות שונות
ביניהן:

* ץ מ0ז$ווו קס ז ^ 5ז * *
הגדה מיוחדת במינה, משולבת בסיפור
הדרמה של הפסח במהלך הדורות
מחיר £9.95

וכן ספרי מ תנו ת
רבים א ח רי ם

כבית משפט השלום
כתל־אכיב—יפו
בענין: בנימין קלטר
בורים יעקובשוילי לא
ך ך | 1י1

מעלה על דעתו את

האפשרות להיכנס עם אישתו, רחל, לחדר־הלידה.
יחד עם כל בני־המישפחה, כשלצידו מל מזון ליממה

*-יי 1

ארוכה, הוא ממתין בחוץ לבשורה המשמחת. רחל
אינה רוצה שבעלה ישב לידה בשעת הלידה ויראה
אותה מתייסרת. שניהם השליכו לפח את פתק ההזמנה
לקורס ההכנה ללידה, שנשלח אליהם מבית־החולים.
הירד בשתי הלידות הקודמות
לא העזתי להוציא הגה ליד הא־הות
מהמשק. הפעם אני מאושרת
להתפנק ליד בעלי, ומרשה לעצמי
לצעוק ולבכות.״
״הבעל

רגיש מדי״
^ וסי א בי ב ( )27 יושב נינוח
ומאושר ליד אישתו, דיזי
( ,)22 ומחבק את בנו׳ הבכור.
אישתו אינה מבינה איך הוא
הצליח להחזיק מעמד בלידה, ואילו
הוא גאה לומר :״עשיתי
את זה למענה.״
בחדר סמוך מתייסרת ליאורה
( )22 יותר מיממה, בשלב הצירים.
בעלה, אהוד, התשוש אחרי
השעות הרבות שבהן הוא ישב
ליד אישתו, פולט :״התייאשתי.״
דיזי ויוסי אביב השתתפו יחד בקורם ואילו אישתו, שנראתה מנומנמת,
ההכנה ללידה. יוסי נהנה לעזור לאישתו ממהרת להגיב :״אתה התייאשת?״
בלידת, כדי שהיא תסכים ללדת עוד הרבה ילדים. בשביל דיזי הלידה. מיכל הכט, סטודנטית חיננית
היתה סיוט, והיא בשוס־אופן אינה מוכנה לשמוע על הלידה הבאה. מהשנה החמישית בבית־הספר
לרפואה בחיפה, מסתובבת חסרת־בב
את התמונה ולגלות בלון־חמצן את חווית־הלידה עם נשותיהן, מנוחה בין החדרים שבהן נאנמתוך
הכרה שהם שותפים ליצירה. חות היולדות. היא אינה מסכימה
ושאר אביזרים רפואיים.
בישראל התופעה החדשה אינה עם הרופאים, המלמדים אותה
; /למען
מובנת מאליה, והיא גם לא פש שיש לשתף את הבעל בחוויית־טה
במהירות, כמו בארצות אח הלידה• ״שמעתי רק צעקות מה^
אי שתי״ רות, ששימשו דוגמה לגינקולו־ חדרים שבהם נמצא בן־הזוג.
בשביל מה הוא צריך את זה?״
גים הישראלים. בתי־החולים בא דץ

וזשנו מאוד שגם ב רץ כבר ערוכים וקוראים לבעלים היא שואלת ,״המראה אינו מחלהיכנס
אליהם. אולם הגבר ה מיא לאישה, ואילו הבעל סובל.״
ישראל נאבד את היול/
/י י ישר*
ד״ר אלכס קורת מצטרף גם
דות,״ מסביר הד״ר איתן פאר, ישראלי מתמהמה, ויש צורך לעהוא
לדעתה :״הבעל הוא רגיש
״ובתחההולים קוראים היום ל שות לגישה החדשה.
מדי, מפריע ומיותר בחדר־הלי-
בעלים להיכנס אליהם, ומאפשרים
מדלת חדר־הלידה בבית־החו־דה.
הוא רק מחכה לרגע שהלבני־הזוג
להשתתף בקורס הכנה לים רמב״ס שכחו להסיר (במשך
סיוט עבורו ייגמר.״
ללידה, כדי ללמדם מהי חוויית־ שבע שנים) את השלט הקובע :

ת.א13225/80 .

ע״י ב״כ עוה״ד א. רוזנשטין ו/או ד. רפופורט ו/או
ד. מארק ו/או א• חכימי כולם ביחד מרחוב אחוזת בית
3תל־אביב.

התובע

— נגד —

חגי שחר
ע״י ב״כ עו״ד א• ברקת ו/או י. יעקובוביץ מרחוב
אבן גבירול 83 תל־אביב.

אברהם אלון (ציטרנבוים)
לוס אנג׳לס קליפורניה ארה״ב.

הנתבעים

הודעה על המצאת כתב תביעה לנתבע
מספר 2בתחליף המצאה מחוץ לתחום השיפוט הואיל ובנימין קלסר הגיש לבימ״ש השלום בתל־אביב תובענה
נגדך ובהתאם לצו ביהמ״ש מיום ,5.3.81 הנך מוזמן •להגיש
כתב הגנה תוך 90 יום מיום פרסום מודעה זו.
אם לא תעשה כן, יהיה לתובע הזכות לקבל פס״ד שלא כפניו,
עפ״י תקנה ( 102א) לתקנות סדר דין אזרחי תשכ״ג—.1963

עו״ד ד. מארק
ס׳ר התוכע

הבעל בפניט

העו ל ס הז ה 2274

בריזה מוסיקסה

0 £ .חרברטסמואל 80 סל<*656992 .

לוז, פולק,
כל יום אי ג׳ 1
פתוח כל יוס כולליוסא׳ בישער 21.00 ,

קולנוע
סר ט ,
מלכת הכפר
כאשר הגיע הסרט בתו של כורה הפחם
לישראל לראשונה, לפני כשנה, התבוננו
בו המפיצים והגיעו למסקנה שאינו מתאים
לארץ! הסיבה ז סיפור חייה של זמרת
הקאונטרי, לורטה לין, הוא יותר מדי
אמריקאי. עניינו בתופעות זרות לנו, והוא
מדבר על מוסיקה שאינה כל כד פופולארית
בישראל.
מאותן סיבות עצמן זכה הסרט להצלחה
רבה בארצות־הברית, הפך אחד המועמדים
הראשיים בתחרות על האוסקר.
למען האמת, אפילו חברות הסרטים
בהוליווד סברו שהמדובר בסיפור אמריקאי
מדי, ורובן פשוט סירב לנגוע בו. וזאת
חרף העובדה שלורטה לין היא שם־דבר
באמריקה, בעיקר באמריקה הכפרית, וש-
האוטוביוגראפיה שלה, עליה מבוסם הסרט,
עוררה בזמנו רעש גדול, בעיקר משום
שהעזה להוקיע בגלוי מיני נושאים כמו
שימוש בסמי־מרץ, מניעות הריון, עימותים
עם הבעל וכר. אילו מדובר היה באליל
פופ נורמאלי, כל הדברים הללו היו נח שבים
למובנים מאליהם, אלא שלעולם
שירי הקאונטרי(שירים בנוסח כפרי עממי)
הוא עולם מיוחד במינו, עולם של מאזינים
רחוקים מחוגי הסילון ומן המוסר החדש:
המאמינים עדיין באדיקות בערכים הישנים

סיסי ספיסיק ולורטדז לין
החיקוי והמקור
של דת, במישפחה ובמולדת, ושל זמרים
הדואגים לכך שתדמיתם הציבורית תתאים
בדיוק נמרץ לדרישות אלה.
הכוככת מתמוטטת. עולם ה-
קאונטרי צריך להיות מוכר כבר לצופי
הקולנוע בכל העולם אחרי נאשוויל של
רוברט אלטמן: סרט על כוכבי הסיגנון
הזה, בעיר הבירה של הפיזמונאות הכפרית
(שנתנה את שמה לסרט) .אפילו פרשת
המשבר של לורטה לין מופיעה בו בצורה
מוסווית: רוני בלייקלי מגלמת כוכבת
המתמוטטת על הבמה והחוזרת להופיע
בלחץ בעלה־אמרגנה רודף הבצע והמוש-
חת. אלא שסרטו של אלטמן נטל את
נאשוויל ואת תושביה שלא על מנת להציגם
באורח ריאליסטי, אלא כחומר שבו
עשה כאוות נפשו, תוך בניית אלגוריה
סאטירית על האומה האמריקאית כולה.
מיותר לומר שמאז אין אלטמן נמנה על
הקולנוענים האהודים על פרנסי העיר
נאשוויל וכוכביה.
שלא כמו אלטמן, התסריטאי טום ריקמן
והבמאי מייקל אפטד הסתפקו במטרות
יותר צנועות. הם אינם מתיימרים לדון
בבעיות חובקות־עולם או להציג מראה
מול פני אמריקה או נוכח פניו של עולם
מוסיקת הכפר. הם הבחינו שבידם סיפור
עם מרכיבים יוצאי-דופן, והם נצמדו אליו
עד הסוף, מבלי להתפתות להטפות פוליטיות
על שיחרור האשד, או להתפרצויות
דראמתיות נוסח כוכב נולד.
מדובר בבתו של כורה פחם, הנישאת
בגיל 13 לחייל משוחרר בן .19 תוך ארבע

סיסי ספיסיק כתפקיד לורטה לין (מימין) וקון ׳הלם כתפקיד אכיה (משמאל)
מישפחתו של כורה פחם
שנות הנישואין הראשונות היא מביאה
לעולם ארבעה ילדים, עוברת עם הבעל
מעיירת המכרות שבה נולדה ליערות
מדינת ושינגטון שבצדה השני של היבשת.
היא מצויידת בכל הנתונים להיות
ישישה מיובלת ואפילו סבתא כבר בגיל

תדזלין! לטכעת. אלא שהיא שרה
לילדיה כל היום. הבעל שומע אותה ותחת
שיקנה לה את טבעת נישואין — ידו לא
השיגה לרכוש כזו לקראת החתונה — הוא
מביא לה הביתה גיטרה, מאלצה כמעט
בכוח ללמוד כיצד פורטים כמה אקורדים
בסיסיים, ואחר כך הוא כמעט גורר אותה
אל הבמה, כדי שתשיר בפני זרים. למרות
הביישנות, שגורמת לה להקיא לפני שהיא
פוצחת בזמר, הוא מעניק לה מעמד של
זמרת חובבת. אלא שהבעל אינו מסתפק
בכך. הוא שומע שהשביל לתהילה עובר
דרך אולפן התקליטים ונוטל את אשתו,
שאינה יודעת מה הם תווים, לאולפן מקומי.
אחר כך, בלי בושה, הוא מציב אותה
על כיסא, מול שמיכה שהוריד מן המיטה,
ומנציח אותה בצילום פירסומת ראשון.
על מכונודכתיבה ישנה הוא מדפיס את
הביוגרפיה שלה, ואחר־כך מעלה אותה
למכונית יחד עם התקליטים הראשונים
ועם תיקי-הפירסומת. השניים עוברים ב
ספיסיק
וטומי לי ג׳ונס ב״כתו שד כורה פחם״
לא להסתיר מעיני הציבור

צוותא בכל תחנות השידור הקטנות, ומוצאים
עצמם לבסוף במיצעד הפיזמונים של
שירי הכפר.
היפוך !היחפים. ככל שהיא הולכת
ומתפרסמת הופך תפקידו להיות שולי יותר
וזה, כמובן, כואב במיוחד למי שהתחנך
על הגירסה שהבעל הוא זה שלובש את
המכנסיים במישפחה, בכל מקרה ובכל
הנסיבות. סידרת המשברים המתפתחת בהמשך
יכולה כמובן להזכיר את כוכב נולד,
על גילגוליו וחיקויו הרבים והשונים. אולם
במיקרה זה שתי הדמויות הראשיות בדראמה
הן במלוא אונן. הם חיים יחד
כבעל ואשה ודווקא מבינים זה את זה היטב.
לכן קשה היה לגלוש להגזמות ולסצינות
חריפות יתר על המידה מבלי לפגוע בבשי
החי.
למען האמת זהו, אולי, אחד ההישגים
העיקריים של הסרט. מן הרגע הראשון
הוא עוסק בנושאים רגישים למדי, אבל
מצליח לעקוף את כל המיכשולים בפיקחות
רבה ולשמור בקפדנות על אופיו.
רגישות והומור. יתכן שההצלחה
הגדולה ביותר של הסרט כולו היא בליהוק.
סיסי ספייסיק, הילדה המפוחדת והמפחידה
מקארי, הברווזון הפורח בשלוש נשים,
וחברתו הקטינה של רוצח פסיכופאתי בשביל
הזעם מצליחה לעבור דרך ארוכה —
מנערת כפר בורה וילדותית עד היותה
כוכבת מפורכסת ומקושטת, מצויידת בכל
עדיי המקצוע, בהומור, ברגישות ובפש טות:
אלה הן בדיוק התכונות שהקהל
אוהב גם אצל לורטה לין.
ההפתעה הגדולה היא, שסיסי אינה
מניעה שפתיה לקול הקלטות הזמרת המקצועית,
כפי שמקובל לעשות בדרך כלל
בהוליווד, אלא שרה את כל השירים במו
פיה. אפטד טען שכך תחוש את התפקיד
טוב יותר. לורטה לין תמכה ברעיון וסיסי
נזכרה בימים שהיתה ג׳ינג׳ית צעירה, הת גוררה
אצל בן דוד של אמה, השחקן ריפ
תורן, וניסתה להיות זמרת עוד לפני ש החלה
ללמוד מישחק. מי שישמע אותה
בסרט יחשוד לרגע שהמדובר בפיזמונאית
מנוסה. אפילו לורטה לין התקשתה להאמין
למשמע אוזניה כאשר חזתה במוצר ה מוגמר.
הפתעה
אחרת היא שחקנית־מישנה בשם
בוורלי ד׳אנג׳לו(שהופיעה כשילה בשיער).
היא מגלמת את הזמרת המנוחה פאטסי
קליין, הטובה בידידותיח של לורטה לין.
בשני קטעי הזמר שהוטלו עליה היא
מציגה מיקצועיות שמעידה כי אכן הופיעה
במשך שנים כזמרת, לפני שהחלה לשחק
בסרטים כמו הרומן של אנני.
ולבסוף — טומי לי ג׳ום, ששורבב עד
עתה בכמה תפקידים של פרי-ארבעה סכ סיים,
בהפקות לא-כל-כך־מוצלחות. הוא
מתקבל כדמות אנושית. גם הוא, כמו סיסי
ספייסק, עובר דרך ארוכה מן הרגע שבו
הוא מופיע לראשונה על המסו, כנער
פרא שזה עתה השתחרר מן הצבא, ועד
שהוא הופך להיות אמרגן שכרסו משת-
ה עו ל ם הז ה 2274

פלת מעט מעל לחגורה והוא משתדל לנגן
כיעור שני בקונצרט שבו סבר כי הוא
יהיה הסולן.

נ>קמת

י שראל
בית חדש
קולנוע חדש עומד להיפתח בתל־אביב.
לא בדיוק קולנוע, אבל מקום שמתכוון
להציג סרטים בצורה מסודרת ושוטפת.
זהו אולם בית ליסין, המאכלס כבר עכשיו
את התיאטרון של ההסתדרות בניהולו של
יעקב אגמון.
אגמון, השואף להפוך את המקום למרכז
של תרבות, החדיר לאולם לא רק
פעילויות בשעות הבוקר, לתלמידים של
בתי־הספר, אלא גם מכונות הקרבה חדשות׳
שבאמצעותן הוא מתכוון להקרין
סרטים בהצגות יומיות ובהצגות של חצות.
הכוונה. היא להציג את אותם הסרטים,
שאינם מוצאים מקום על מסכי תל־אביב
— בגין השיקולים המסחריים של בעלי
בתי־הקולנוע•
את בית למזין כקולנוע סדיר (צריך
לזכור שהקרנות היו שם גם בעבר, עם
^ הרצאות של דויד גרינברג, למשל) עומד
׳אגמון לפתוח בשבוע הבא, במיסגרת
אירוע שהולם בהחלט את בעלי־הבית —
ההסתדרות. במשך שבוע שלם יוצגו שם
סירטי-עבודה מכל הסוגים, החל מהשביתה
של אייזנשטיין ועד לנורמה ויי של
מארטין ריט. באחד הערבים אף יתקיים
סימפוזסיון על הנושא.
זאת המנה הראשונה. המשך יבוא. כך
לפחות מקווים שוחרי הסרט הטוב בתל־אביב.

הצ>פור>בו
הציפורים
(לימור, תל־אביב,
ארצות־הברית) — כל מי שאוהב
א ת שפת הקולנוע ויודע להעריך
א ת השימוש הנכון ו ה מל א בה, יראה בסר ט זה של אל־פרד
היצ׳קוק סר ט חוב ה שאסור להחמיצו. הוא בנוי
לתפארת. הצורה ו ה תוכן משרתים זה א ת זה להפליא. שי לוב
מזהיר של הומור ואימה, של רומן ומשל, של תיח-
כו ם טכני ו הברק ה אידיאולוגית.
כל מי שסבור כי השבחים הללו מוגזמים — שיראה
אתהסרט כמ ה פעמים. רק אז יבחין שכל פעם נחשפים
בפניו דברים חדשים. ב מ קורו ז הו סיפור של דפנה דה־מוריה
על ציפורים הפו שטות על כפר א מרי ק אי רגוע וזור עים
בו אי מהו מוות, מנ ק רי ם עיני איכרים, תו ק פי ם ילדים
והופכים א ת גן־העדן השלו והיפהפה לגי הינום מאיי ם.
ושלא ת היינ ה ט עויו ת: לא מדובר כאן בציפורי-טרף, אלא
בציפורים ק טנו תות מי מו ת, שהגדולה ו ה מפ חיד ה מביניהן
הוא העורב.
היצ׳קוק בונה אתה אי מ ה שלו בהדרגה ובקפדנות
רבה ; ה חל ברמזים ד קי ם בסצינות הפ תי ח ה, בתוך חנו ת
למימכר ציפורים, עבור בכלוב מוז הב של צמר ציפורים
המועבר אל הכפר שבו עתידה להתרח ש השואה, וכלה
בסצינה סופי ת מפחידה, שבה האנ שים נ מל טי םבה חב א מן
ה מ קו ם, שעה שאלפי ציפורים מ שקיפות עליהם בדומיה
מ איי מ ת.

המ>כחול>ם
היפהפיה הנרדמת (גת, תל־אביב,
ארצות־הברית) — ז הו אולי
העשיר והצבעוני שבין כל סר טיו
של ו אל ט דיסני המנוח. פרי עבודה מ או מצ ת של כארבע
שנים. הסר ט נראה כהצגת-פאר לכל דבר, בעושר השופע
מכל ה תמונו ת, בצבעוניות שלו ובשמירה הקפדנית על המיב-
נה של כל ת מונ הות מונ ה. כרגיל, כאשר רואים סר ט של
דיסני, יש תחו שה מוזרה שהוא מצליח למצות בצורה
מו שלמת א ת כל רצונותיו על המסך — הוא אינו תלוי
ב שחקנים או במיכ שולים פי סיי םאח רי ם בתוך האולפנים,
אלא יכול לר או ת מול עיניו צילום וצילום מבין ה־ 24 שמר כיבים
כל דקה בסר ט, ויכול לתכנן מראש, עד הפרט
האחרון, מה ייראה ומה לא ייראה על ה מסך, מבלי
שתהיינה לו הפתעות. ואכן מבחינה זאת הסר ט הוא מעין
התג שמות מו שלמת של עולם האגדות ו ה חלו מו ת נו ס ח
דיסני, וכל ילד שלא הו שחת עדיין ל חלו טין על-ידי ה טלוויזיה
והח מדנו ת של ימינו, יפיק בוודאי הנאה מרובה.
אפשר להניח שהדרך בה מעמיד דיסני א ת הטוב מול
הרע ונותן להם להתנצח, עשוייה לעורר ויכו חים בקרב
המחנכים, שיטענו כי לא זו תדרך ללמד א ת הנוער כיצד

מפיקה רותי פרס
אף פרוטה מאבא
אבא, שלא התלהב מעודו מעולמם ה קולנועי
של ילדיו, היתה פשוטה :״עשו
מה שאתם רוצים, ובילבד שאני לא אתן
פרוטה.״
״איש לא מכיר את כל המיכשולים ש עברו
בדרך לגיוס הכספים,״ מספרים ה שניים•
״כי דווקא משום שאנו ילדיו של
גיגי מטיחים בפנינו: קחו מאבא! ואנחנו
לא מוכנים לקחת מאבא.״
מדובר בשני הסרטים — אהבה ללא
רחמיס היא אכזרית ואהבה ראשונה נדונה
לכישלון. שניים מסידרה של שמונה מלו־דראמות,
שהראשונה מתוכן נעשתה ב צרפת
ושמה צל המישחק.
*ושוב, באופן מוזר, נעשה הסרט השלישי
בסידרה לפני השני. הבעיה היתה,
שלצורך אהבה ראשונה חיכה עוזי לאי-
יי שור הקרן לסרט איכות, והאישור התעכב.
״כשראינו
שעניין הקרן מתעכב,״ מס פרת
רותי ,״ישבנו בבית מדופרסים וה גענו
למסקנה שאם לא נעשה סרט עכשיו,
העולס הזה 2274

כדאי להזכיר שוב, שהיצ׳קוק מצביע כאן פעם נו ספ ת
על ה ס כנו ת האורבות לאנושות דווקא מכיוונים שנראים
לכאורה ת מי מי ם לגמרי. לא בכדי סיפר לטריפו, שבשלב
מ סויי ם רצה לשלב בסרט בדי ח ה הק שורה לסצינה האח רונה,
שם צריכה הי תחאחת הדמויות לו מ ר :״ציפורי
כל העולם התא חדו, כל מ ה שיש לכם ל הפסיד הוא רק
א ת הנו צו ת! ״

>( 3קסם

מישפחוו פרס ו*וו 3רשת
בישראל לא אוהבים חריגים, בעיקר
לא חריגים מצליחים. ואם כי עדיין אי-
אפשר לכנות את רותי ( )24 ועוזי ()30
פרם (אח ואחות) סיפור הצלחה, מן הטעם
הפשוט שטרם הציגו את עבודתם המשותפת,
הרי הקצב שלהם מעורר קינאה.
שני סרטים בחודשיים — במציאות ה ישראלית,
זה כימעט חטא מעורר חשדות.
ומה טבעי יותר מלהלעיז :״ילדיו
של גיגי פרס (אחיו של שימעון) נולדו
עם כפית של כסף בפה והם ממשיכים
לאכול ממנה.״
השניים טוענים שתגובתו היחידה של

הציפור והמותקף: להפסיד את הנוצות

כמאי עוזי פרס
הקולנוע זו שפה
נגיע לצילומים מותשים מרוב המתנה.
ואז החלטנו לעשות את הסרט השלישי,
ולדחות את השני אחריו.״ וכך קרה שאת
אהבה ללא רחמים עשו רותי ועוזי בתקציב
שלא עלה על 35 אלף דולר. כל
העובדים השקיעו בסרט את עבודתם. ואילו
לאהבה ראשונה הגיעו השניים כשהם
מצויירים כבר בתמיכת הקרן, עם
השקעות נוספות של קבוצת שאול אייזנ-
ברג וסוחר הנשק ארנון מילצ׳ן.

הנסיך והנרדמת: להתמודד עם הרשע
להת מודד עם הרשע. אבל, כמובן, שזה עניין מישני בלבד.
המעלה של סרטי דיסני ושל הקולנוע ה א מרי ק אי בכלל,
היא ששאפו תמיד, בראש ובראשונה, לבדר.

היום, חודשיים של עבודה על שני סרטים,
מאמינים השניים שזו הדרך הנכונה
לעבוד בישראל: עם אנשים המאמינים
בבמאי והיודעים שאתמול עבדו ב־
״השקעה״ ומחר יקבלו גם משכורת. רותי,
תלמידת האוניברסיטה לשעבר, שהפכה
למפיקד, בעל כורחה, כבר מתכננת את
סרטה הבא כבמאית — עם תסריט מקורי
שלה, המצפה לאישור הקרן. ואילו עוזי
מתכונן, אולי, להגיע לקאן עם המלו־דראמה
השלישית.
שפה קולנועית. אם סרטו השני
דומה לא דומה היה טראומה של ישראלי
נוכח האידיאלים האסתטיים של אירופה,
וסרטו אהבה כוזבת ניסיון לאינטלקטוא־ליזציה
של אהבה, הרי לפתע נהפכו ה יוצרות
וסיפורי המלודראמה נטולים כל
עוקץ אינטלקטואלי. מה קרה ו ״פשוט
מאוד,״ טוען עוזי ,״אותי מעניינת הש פה
הקולנועית ונראה לי שהמלודראמה
בסיגנון הוא ניסיון לעשות את הקולנוע
הנכון. זוהי התשובה שלי בדיאלוג עם
הקולנוע האירופי של היום. אם קרה
משהו טוב בקולנוע הישראלי, הרי זו
העובדה שמאותה קבוצה שנקרא ׳קיץ׳
ב־ 1977 יצא הדור החדש של הקולנוע:
נסים דיין, איתן גדין, אני ואחרים. כולם
עושים היום סרטים בזה אחר זה, וכולם
מתעניינים ביצירת שפה קולנועית שמאפשרת
להם דיאלוגים עם במאים כמו
גודאר ופאסבינדר.
״הבמאים האחרים בישראל אינם מודעים
כלל להתייחסות אל הקולנוע כאל

שפה אמנותית• למיכל בת־אדם. נידמה,
שאם היא אומרת בחבל דק, שהיא זוכרת
איד אמא היתר, בהריון אז היא עושה
אמנות. אני לא מקבל את הגישה הזאת.
איני מקבל את היומרנות הפיוטית של
מיכל ואת הפיתולים המוזרים והשגיאות
של דני וקסמן בטרנזיט. שפה משלו.
שפה הגיונית ונכונה, שלא משתמשת
באלמנטים השייכים למדיום אחר והיוצרים
תחושה מזוייפת. יש היגיון בעובדה
שהמצלמה עולה או יורדת, ואין טעם
להציב עדשות במקומות משונים רק כדי
לעשות רושם. הבילבול מוביל לדעתי
לשקר.״
תדריך חוב הלר או ת:
תל־ אפיס — קאגמושה, התוועדות,
גלוריה, המטרו האחרון, איש הפיל
ירושלים -טס
חיפה — גלוריה, איש הפיל, טייס
שב הביתה

תל־אביב

קאגמושה (גורדון יפאן)
— מצביא גוסס בוחר בגנב מן השורה,
שהוא במקרה בן דמותו, ככפיל שימלא
את מקומו במשך שלוש שנים אחרי שי מות.
סרט מרהיב, מלא הירהורים על ההבל
שבתחילה ועל השטות שבכאריזמה,
בבימוי גדול במאי יפאן — אקירה קו־רוסאווה•

הנאצים הפשיטו בחווות אלגנטיות רשם הסרטה סו ס עד מגע
מ! ־ השחקן היהודי ב״ם סוס־תעמורה למען הנאצים ונשלח
לאושוויץ ־..אלוהים, אלוהים ר צעקו הגומנים נ שהנעוח היחודיה ירחה
בהם ־ השומר הצעיר לחם בבית־־ר -מאחרי הקלעים של חסידרה

הפרק ה־ 13 של עמוד האש מציג תחת
הכותרת שואה וגבורה את אחד הפרקים
השנויים ביותר במחלוקת בתולדות היהודים
בזמן החדש.
הסרט מתמודד עם שאלת ההישרדות מול
ההתאבדות של העם היהודי בתקופת־השיא
של המילחמה העולמית השנייה. הוא מציג
כיצד השימחה על מפלת הגרמנים באל-
עלמיין ובסטאלינגרד מושבתת, כאשר נודעת
האמת על השמדת יהודי אירופה.
המפלה אינה מונעת מהגרמנים להמשיך
בביצוע ״הפיתרון הסופי״ — וככל שגל-
גל־המילחמה מתהפך לרעתם, כך הם מגבירים
את קצב ההשמדה.
אחד מרגעי השיא בסרט הוא המיברק
שנשלח מתוך גטו־וארשה אל מנהיגי היהדות
בארצות־הברית, האומר :״הננו למסור
לכם על הרצח הגדול ביותר בכל
הזמנים המיברק הסתיים בקריאה :
״זוהי קריאתנו האחרונה לכם!״
שלושה חודשים מאוחר יותר פרץ מרד
גטו־וארשה.
הפרק ״שואה וגבורה״ מעורר גם את
השאלות: מדוע הגיב העולם הנאור באדישות
לשואה 1האמנם עשתה התנועה הציונית
כל מה שניתן היה לעשות להצלת
יהודים (ראה הנדון) ? והאם באמת הלכו

היהודים ״כצאן לטבח״ ל

״..זיווגו גערה
עם זקן..״
בשואה וגבורה יש סידרה של צילומי-
קולנוע, המביאים תמונות אותנטיות של
החיים שהתנהלו בתוככי גטו וארשה. תמונות
אלה לקוחות מתוך סרט־תעמולה
נאצי, שנעשה במטרה להציג לעיני הגרמנים
את הנחיתות היהודית עד תום.
על סרט זה, וסרטים תיעודיים גרמניים
אחרים שבהם השתמשו בהכנת הפרק הזה,
מספר עורך הסידרה, יגאל לוסיו :״את
ההסבר לסרטים אותנטיים אלה, שצילמו
הנאצים, מצאתי בסיפרו של ישראל גוטמן
על יהודי גטו־וארשה. גוטמן מספר
על קבוצה של תסריטאים וצלמים גרמניים
שהגיעה לגיטו, שהכינה את הסרט
האמור• הגרמנים ביימו ברחובות״ הגטו
מצבים שהתאימו לקונספציות הרעיוניות
של הנאצים ולמטרותיהם התעמולתיות.
הדבר נעשה, לפי הרישומים, בחודש מאי
,1942 כמה חודשים לפני התחלת החיסול
(יוני 42׳) .רוב הסרטים שבפרק זה לקוחים
מתוך אותו סרט״תעמולה נאצי.
על קטעי הסרט הזה מובא כיתוב,
המספר בין השאר :״הדוקטור האנס
פראנק, המושל הכללי של פולין, אמר
,חרצנו את דינם של היהודים למות ברעב
פראנק היה האינטלקטואל ש בחבורת
היטלר, מישפטן, בעל כמה דוק-
טורטים .״בתפקידו הנוכחי דאג לנישול
היהודים ממקורות פרנסתם. הוא הקציב
לכל נפש מנת־מזון בשיעור של 184
קלוריות ליום (אשד, בוכה ובידה תינוק).

581

בגטו הסתובבו ילדים נפוחי רעב ...ב־16
בדצמבר 1941 אמר הדוקטור האנס פראנק,
המושל הכללי של פולין, לחבר מרעיו :
,יחסי אל היהודים מושתת על התיקווה
שהם יחדלו מלהתקיים. צריך לסלקם, אולם
מה יש לעשות איתם? האם הנכם סבורים
שניישב אותם במיזרח ז בברלין אמרו
לנו: למה לכם הטירחה הזו, אין מה
לעשות בהם במיזרח, חסלו אותם בעצמכם

לוסין :״עברנו מאות ואלפי עדויות,
כמו עדותו של אברהם לווין, שכתב ב־13
במאי 1942 ביומנו, :אתמול חטפו הגרמנים
בעזרת השוטרים היהודים ברחוב,
ובמיוחד בין תושבי ג׳אלנה ,36 נערות
יהודיות, נשים, צעירות וזקנות, וגם גברים
מגולחים ובעלי־זקן, אל השער של ג׳אל-
נה .36 קרבו לשם שתי מכוניות גדולות
ובהן גרמנים, טייסים, אנשי אס־אס ויחידות
אחרות, וכן מכונית קטנה ובה

קצינים. ראשית כל צילמו את הנערות.
אגב, חטפו במיוחד נערות ונשים הלבושות
נאה, ואף הדר. אחר-כך הם הכניסו
את כל הגברים והנשים היהודיים אל בית־המרחץ,
הנמצא באותה החצר. בפנים שבו
וצילמו את הנשים, אחר־כך אילצו את כל
הגברים והנשים להתפשט עירומים כביום
היוולדם. קצינים גרמניים זיווגו זיווגים בין
היהודים, אלא שזיווגו נערה צעידה עם
יהודי זקן, ולהיפך, בחור צעיר עם אשה
זקנה. עתה אילצו את אלה ואת אלה לבוא
במגע מיני ...מעמד זה, המגע המיני,
צולם על-ידי מכונות מיוחדות, שהובאו
והוצבו לשם זה. מיספר ההיטלדיסטים
הנוכחים נאמד במאתיים ישראל גוטמן
מעיר בסיפרו כי סרט גרמני זה נגנז,
ולא הגיע ל א קרני ם...״
לוטיו :״מתוך הסרט הזה יש קטעים
רבים שלא הבאנו בעמוד האש. מראים שם,
למשל, דירת־פאר ובתוכה אנשים אוכלים
וזוללים מכל טוב. מראים לווייה עם סוסים,
והאנשים מתנהגים כאילו ואין כל
מילחמה. הם מראים גם מיסעדות־פאר,
ובהן אנשים היושבים וזוללים. בצד תמונות
אלה מראים הגרמנים, בסרט התעמו
לתי
הזה, את מעמדות העוני והרעב של
הגטו, תמונות שאנחנו מיינו מתוך הסרט.
״הכוונה המקורית של הגרמנים היתד,
להציג את פער־המעמדות בין היהודים ה שונים,
יהודה באואר הסב את תשומת-
ליבנו לכך שיש להזכיר כי התמונות לקוחות
מתוך סרטי־תעמולה, משום שעצם
התמונות, הנראות בשואה וגבורה, תמונות
של יהודים בעלי זקן המגיעים לישיבת
ד״יודאנראט ,,אינן יצגניות, מאחר
ורוב אנשי ה,יודנראט, היו חילוניים. וזו
הסיבה לכך שברקע, אחרי ראשו של ראש
ה׳יודנראט ,,שהיה בסך הכל יהודי מתבולל,
יש תצלום של יהודי דתי. הביום
הגרמני ניסה להעניק לצופה את התחושה
כי ה,יודנראט, מתנהל בנוסח של הפרוטוקול
של זקני־ציון.
״הצגנו, בעיקר מתוך הסרט הנאצי,
קטעים של גוויות המוטלות ברחוב, ועגלות
המוליכות גוויות לקבורה, ואת הרעב
והעוני שבתוך הגטו, מצב, שהיה קיים,
לטענת ישראל גוטמן, החושף בסיפרו את
הבדלי המעמדות שהיו באמת בתוך הגטו,
והמדבר גם על העשירים, העניים, המבריחים
והעולם־התחתון, פער שהנאצים הבליטו
אותו מעבר לכל פרופורציה ...אני
רואה עדיין בבהירות את התמונות הראשונות
שראיתי בסרט־התעמולה הנאצי.
אני זוכר את היהודים עם הפרוות, עם
דירות־היוקרה, המיסעדה. אבל הכנסנו קטע
כמו זה המתאר את הצגת שולמית על־פי
אברהם גולדפאדן, שהרי הסרט הנאצי הזה
דומה לסרטים תיעודיים אחרים שהביאו
את תיאור גן־העדן של טרזיינשטאט

;;הם שמעו צעדים
וראו מגפיים..״
אחת העדויות המרגשות ביותר על מה
שהתחולל בשלבים הראשונים של מיש-
לוח היהודים מתוך גטו־וארשה אל מח-

נות־ההשמדה הביאה בקומה שאדור, שקטעים
מתוך עדותה מובאים כאן :
״...באחד הימים אני חזרתי מהעבודה,
ואמא כבר לא הייתה בבית ולא היה אח
אחד. כל מה שמצאתי בבית היו שני
הילדים הקטנים, והם סיפרו לי שבאה
מישט רה ושלקחו את אמא והעלו אותה.
זה לא היה אוטו, זה היה אוטו שסוסים
סחבו, זה היה מין תחבורת־פנים־גטו...
״אז אח שלי, שמו היה משה, שהיה
יליד ,1928 רץ אחרי האוטו וצעק , :בלי
אמא שלי אני לא רוצה לחיות והם
העלו אותו יחד עם אמא. נשארתי עם
שני הילדים הקטנים.
״אני הייתי חייבת לצאת כל בוקר לעבודה
...ידעתי שיום אחד אני אחזור
והילדים לא יהיו, ואני חושבת שכל
הרגשות שלי התרכזו בשני הילדים האלה...
בלילות הייתי שומעת את השיחות שלהם,
כמה שהם מבינים שלי קשה ושאני כזאת
צעירה, ושאני צריכה להתנהג כמו אמא,
כך הם דיברו ביניהם...
״זו היתד, עליית־גג והתיקרה הלכה בשיפוע,
שנגמר עם הגג ...שם הייתי מחביאה
כל בוקר את הילדים ...הייתי מכניסה
אותם, שם בפנים, מתחת לגג, וסוגרת
אותם עם כל מיני גרוטאות
״בערב אחד חזרתי מהעבודה וכשהם
שמעו אותי, הם היו יוצאים כמו עכברים.
לילדה היה על המצח פצע ענקי,
חתוך כמו בסכין ...ואז הם סיפרו לי
ככה: שהיום נראה להם מאוד־מאוד
ארוך ...והם חשבו שכבר לילה, אז -הם
יצאו מהמחבוא שלהם והתיישבו על המדרגות
וחיכו לי. הם כנראה נרדמו, כי
פיתאום הם שמעו צעדים כבדים, והם
ראו מגפיים, אז הם ברחו מהר לתוך
המחבוא הזה, אבל הם לא הספיקו לס גור
מאחוריהם את הדלת ...הם שמעו
שמדברים גרמנית וצועקים והתחילו להש ליך
פנימה כל מיני דברים, אז פגע
בראש שלה איזה דבר חד שהשליכו. ואז
היא אמרה לי: אבל אני לא בכיתי, כי
ידעתי שאם אבכה אז הם ירו פגימה
ויהרגו אותנו, ולא רצינו שאת תבואי
ותמצאי אותנו מתים
את עדותה על אחיה מסיימת בלומה
שאדור רצתי לחפש את הילדים. לא
היה בית־יתומים, לא היו ילדים. אמרו לי
שהפשיטו את הילדים עירומים והכניסו
אותם ב־ 18 בינואר לקרונות בדרך לטרב־לינקה,
ערומים. זה סוף הסיפור של ה ילדים
שלי.״

הרגיש שעל-ידי פיאור הגבורה היתה הש מצה
מוחלטת על שישה מיליון שנטבחו.
״אבל בשנים האחרונות יש בקרב החוקרים
וההיסטוריונים של השואה מעין
שינוי־ערכים לגבי שאלה זו. היו סימפוס־יונים
רבים על נושא זה, והוטחה ביקורת
רבה על התפיסה ששררה מייד
אחרי המילחמה העולמית, ביקורת על ה תפיסה
שבנתה את המושג, השואה והגבורה׳
.ולכן, מול הגבורה של מרדכי אני-
לביץ וחבריו, אנחנו מביאים את יאנוש
קורצ׳אק, שבלי ספק היה גיבור, ואי-אם-
שר לומר עליו שהוא הלך־כצאן־לטבח.
״יש כאן בעייה• בקרב החוקרים נעשית
כיום ריהביליטציה עקרונית לשישה מיליון•
זה כבר מגיע לכדי קיצוניות, ומצויים
אפילו חוקרים הטוענים כי לוחמי־הגטאות
היו מתאבדים, בשעה שהמשימה באותם
ימים היתד, אחת: להיוותר בחיים, כדי
להשאיר לעם היהודי שארית. הבעייה בתקופת
השואה — כך הם טוענים — לא
היתה קידוש־השם, וההתאבדות שירתה את
המזימה הגרמנית להכרית את העם היהודי.
״השאלה,
לדבריהם, לא היתה שאלה של
כבוד, אלא שאלה של להישאר בחיים. מה
גם שבאותו זמן.החל כבר להתהפך גלגל
המילחמה (מפלת הגרמנים באל־עלמיין
ובסטאלינגראד) .רוב היהודים התנגדו אז
למחתרות, וטענו שיש להנמיך את הפרופיל,
ולחכות לניצחון בעלות־הברית. לכן
רצוי היה, לדעתם, אפילו ללכת בשקט,
לפי הפקודות של הגרמנים, שהרי תמיד
ישנה תיקווה שמישהו יינצל.״

טלאי צהוב ב תוני ס ובברכין אחת התמונות הבלתי-ידועות, המופיעות
בפרק, היא תצלום של יהודים תוניסיים,
המסירים את הטלאי הצהוב בצורת מגן-
דויד מעל לזרועם, משליכים ורומסים
אותו.
לוסין :״אנחנו כים,עט ולא יודעים ש יהדות
צפון־אפריקה סבלה מהגרמנים ב
כרזה
אנטי־שמית כלוח־ מודעות גרמני כימי המילחמה *
הגבורה לא היתה במרד הגטאות
אלא שישנם גם עמים אחרים באירופה,
והראייה היא אותה פרשה מופלאה
של הצלת יהודי דנמארק. עם הגיע הפקודה
לגירושם, הקדימו אנשי המחתרת ה דנית
את הגסטאפו, ובעזרת מאות ספינות
דייג וסירות־טיול הצליחו להבריח כימעט
את כל בני הקהילה היהודית לחופי שוודיה,
שד,יתד, נייטראלית.
סיפור נוסף הוא סיפורו של בורים,
מלך בולגריה, שתיאור פגישתו עם אדולף
היטלר מובא בסרט. ליסין :״נפל לנו
לידיים סרט שבו נראה בורים מלך בולגריה
מבקר את היטלר. למדנו את הנושא,
וגילינו שבורים הוא עוד מיקרה של
אחד ששמר על היהודים שלו. הוא שמר
בכל מיני דרכים. אבל בדיקה שערכתי
אצל החוקרים הבהירה שאין לזקוף זאת
לזכות טוב ליבו אלא ללחץ העממי, לכנסייה
ולכל מיני חוגים בעם הבולגרי,
שתבעו מהמלך לעשות כן. בוריס מת
כמה חודשים אחרי פגישתו עם היטלר

א ב טי חי ם בגליל
את הסרט שואה וגבורה ביים אשר בן-
טולילה (טללים) ,עורד־סרטים רב־ניסיון
בטלוויזיה.
על בן־טולילד, והסרט, מספר עורך-
הסידרה :״הוא יליד טנג׳יר, והיו לי
הרבה ויכוחים איתו. הוא רצה להכניס
את מורשת האידיש, יותר ממה שאני
הייתי מוכן. הוא בכלל אחד שיש לו עניין
בשורשים. לכן הוא חזר בשם שלו,
מטללים לבן־טולילה.
״אבל ההתמודדות שלו עם הנושא הזד,
היתד, ממש מרתקת. אין לי ספק שהושפע
כמו כל שאר במאי-הסידרה, שעוסקים
בפרקי השואה. הטיפול הזה, יומם וליל,
מול שולחן־העריכה, שעות על שעות,
כאשר היטלר במסך, כאשר הקורבנות במסך,
זה דבר שמותיר את רישומו.
״אשר טללים הוא לא ירושלמי כיום.
הוא חי במשק בגליל. הוא עזב את הטל-
4וויזיה והתיישב לו בגליל. כאשר פנינו
^ אליו לתת כתף לסידרה, הוא היתנה
תנאי מקורי מאוד: שהוא יעבוד רק שלושה
ימים בשבוע, מ־ 8בבוקר ועד הלילה,
כלומר, יום־עבודה כפול. במשך חודשים
הוא עבד שלושה ימים ברצף כל
שבוע, ובשאר הזמן הוא היה במשק שלו
בגליל, עובד את אדמתו. בשבוע שעבר
הוא זרע שם אבטיחים.״

הגיבורים הלכו כצאן
באחד מקטעי־ד,תיאור של המתרחש בתוככי
גטו וארשה מצוי תצלום של המחנך
יאנוש קורצ׳אק.
למרות שיש אשלייה חזותית בתצלום
כאילו המדובר בסרט, אין זה פילם, אלא
תצלום עם אפקט של תנועה, שהשיג הבמאי
על-ידי קירוב המצלמה.
לוסין :״התמונה הזאת אינה התמונה
המוכרת של קורצ׳אק במהלך צעידתו עם
הילדים שלו אל המוות. וזה חשוב לאיי*
דיאולוגיה של הסידרה
״ישנה בעייה קשה מאוד. בשנים הראשונות
אחרי השואה חינכו את ילידי־הארץ,
ואותי, על גבורתם של לוחמי־הגטאות.
קיבלנו אז את התיזה שטענה כי כל
האחרים הלכו, כצאן לטבח׳ .אף אחד לא

אורח״ישיר, ושהתושבים היהודיים -שם
נאלצו גם הם לשאת טלאי־צהוב על השרוולים.
מה עוד, שהפילם הראשון של
ניצולי־שואה הוא הפילם הזה על יהדות
תוניס, כאשר תוניסיה שוחררה בידי חילותיו
של הגנראל אייזנהאור.
״איתרתי את הסרט הזה בארכיון הסרטים
של הצבא האמריקאי בוושינגטון.
מצאתי אותו תחת הכותרת, המערכת על
צפון אפריקה׳ .התמונה מופיעה לה בתוך
סרט המתאר מערכה זו. קטע תלישת מגני-
הדויד הצהובים ורמיסתם התרחש באמצע

בסרט זה מעידה אינגה דויטשקדון,
שעברה את כל ימי המילחמה העולמית
בברלין. לוסין :
בלב הרייך השלישי,
״בשעה שהגרמנים הרגו ורצחו יהודים בכל
רחבי אירופה, הם נזהרו שלא לגעת ביהודים
שלהם• בהחלת ה,פיתרון הסופי׳ על
יהודי גרמניה עצמה הם המתינו עד
לרגעים האחרונים של המילחמה, מצב ש אנחנו
מתארים אותו גם בסרט זה.
״ממהלכי השואה וההשמדה, התצלומים
חוזרים כל הזמן אל בתי־הקפה של ברלין,
אל העיר שתושביה היהודים הסתובבו
בה בחופשיות.״
ואז מספרת אינגה דויטשקרון על אותו
יום נורא, של הפיכת ברלין ל,יודנרייך,
דבר שהתרחש באמצע .1943 אחרי שידידה
גרמניה מספרת לאמה של דויטשקרון
על כל שהנאצים עושים ליהודים, מספרת

דויטשקרון וכך החלטנו לרדת למחתרת.
פירוש הדבר היה, בפשטות, להסיר
את, הכוכב היהודי׳ ,ולהיעלם מן הבית

הגולגולת הי הו די ת
בימי כיבוש צרפת בידי הנאצים ניסו
הצרפתים להיות למאמינים אדוקים יותר
מהאפיפיור של המחשבה הגרמנית.
עדות על דבקות אדוקה זו מביא שואה
וגבורה בקטע המצולם, המדווח על התע רוכה
האנטישמית ״היהודים בצרפת״ .קטע
מצולם זה מביא מילה במילה את דברי
הקריינות של הקריין הצרפתי, האומר:
״הסטאטיסטיקה והנתונים והתמונות —
ממש מעוררים זוועה. הם מוכיחים כי
הכנסת־האורחים והאבירות הצרפתית —
נוצלו בידי היהודים. כל ד,מישרות הבכירות
אוישו בידי היהודים. היהודים הטילו
עצמם על עם אוהב־שלום, ודחפו אותו
למילחמה והובילו אותו לתבוסה נוראה
זו. זו היתר, תוצאה הרסנית של פעילות
היהודים
לקריינות זו נילוות המחשות חזותיות
של מיבני גולגגלות יהודיות, שנועדו להמחיש
את תורות־הגזע הגרמנית. לוסין:
״מסתבר שהאנטי-שמיות של הצרפתים,
ברגע שהתאפשרה להם, פרצה בצורה ארסית
מאוד, והתבססה על המסורת הארוכה
שלהם באנטי־שמיות

שטרות טדזיינ שטאט
מהנר,־הריכוז טרזיינשטאט הוא אחת התופעות
המוזרות ביותר של השואה.
המחנה הוקם כמחנה לדוגמה, כדי ש ישמש
כמכשיר־תעמולה, ויפריך את הטענה
שמשמידים יהודים במחנות־הריכוז ברחבי
אירופה.
בין השאר הנפיקו הגרמנים שטרות־כסף
מיוחדים לשימוש פנימי במחנה זה, כהמחשה
ל״אוטונומיה״ שבה זכו היהודים
במחנה זה. הכסף היה, למעשה, חסר־כיסוי,
והיום הוא בעל ערך לאספנים.
למחנה זה הזמינו הגרמנים בקביעות
את נציגי הצלב האדום, לבחון ולבדוק את
מצבם של היהודים, ומצבם במחנה זה
אכן ריצה את אנשי הצלב האדום.
בין אותם שעברו את המילחמה בטרזיינ־
* למטה משמאל :״היהודי אשס במיל־חמה
!״ מעליה :״התבייש, פטפטן ! האוייב
מקשיב! השתיקה היא חובה מימין למע־עלה:
ימייהחרבות של הנוער ההיט־לראי
בזאלצבורג. מתחתיה :״חיל הרגלים
שלנו״ .למטה מימין: תערוכה ״נוף המולדת״.

לפי אחת הגירסוול. הורעל על־ידי
הנאצים, שחששו מפני השפעתו ויכולתו
שלא להיכנע להיטלר.

עמוד האש

האמתשד מפ״ס:

(ה^זשן מעמוד )59
שטאט היתד, השחקנית נאווה שאגן.
קטעים מחוך עדותה, שאינם מופיעים
בסרט, מובאים כאן:
״זו היתה עיר־קסרקטינים. מילבד
ד,קסרקטינים היו שם, אולי, חנויות.
האוכלוסיה
היתד, של כ־ 15 אלף
לפני כן, ועכשיו הכניסו לשם
רבבות של יהודים. מיססרם נע
בין 70 אלף ל־ 150 אלף. הצפיפות
היתד, איומה.
״למשל, ברחוב הראשי, איפה
שהיו חנויות, היו אנשים שישנו
בחלונות הראווה. פתאום, כשהודיעו
על ניקוי העיר, הוציאו את
כל האנשים מחלונות־ד,ראווה —
והיו שוב חלונות־ראווה. פיתאום
היו חנויות, והיו חלונות-ראווה,
והיו וילונות, ופרחים
״כבר שמענו שהמעצמה הנאצית
מתמוטטת, וכפי הנראה היינו
מרוכזים בדבר אחר. אני זוכרת
שעשו סרט, כמובן שניסו לגייס
את כל מי שהיה לו׳משהו משותף
עם תיאטרון, או ריקוד ...את
הסרט, את הבימוי ואת ההשתתפות
עשו יהודים יוצאי־גרמניה...
״את הסרט עשה קורט גרון, שחקן
ידוע מאוד, ואני זכיתי במיק־רה
לראות מה היה בסופו, כי אחרי
שהוא גמר את הסרט, הכניסו
אותו לטרנספורט לאושוויץ...
״ראיתי את קורט גרון זוחל על
הברכיים ומדבר אל האס־אס , :אני
עשיתי בשבילכם את הסרט!״ האיש
לקח מקל והיכה אותו, וזרק
אותו לתוך הקרון לאשוויץ.
״אני זוכרת את קורט גרון
משחק בסרט אופרה בגרוש, בתור
מפקד־המישטרה...
״שלושה או ארבעה חודשים לפני
הסוף התחילו להגיע טרנספורטים
בחזרה מאושוויץ לטרזיי-
נשטאט. רצנו, כמובן, לקרונות ה אלה,
ופתחנו אותם. אנשים ממש
התגלגלו החוצה — גוויות, חולים
)בריאים. הכל ביחד. זה היה מראה

״משיחזור מאוחר יותר מתברר
סיפור של הדגל, שהניפו ה־בית״רים
מעל לגטו וארשה. באיר-
גון של מרדכי אנילביץ׳ השתת פו
חברי כל תנועות־הנוער, כולל
הבונד והקומוניסטים. אנשי בית״ר
באו וביקשו להתקבל, ואניילביץ׳
היה מוכן לגייס אותם כיחידים.
״כל הפרשה הזאת היא פרשה
מאוד סתומה. אנשי־בית״ר כינו
את עצמם אצ״י(אירגון צבאי יהודי)
,והם ראו את עצמם כמקבי־לים
לאצ״ל בארץ־ישראל. הם לא
היו מוכנים להתפרק ולהתגייס כיחידים
לאירגון של אנילבי׳ף. אז
הם קיבלו גזרות משלהם בגבול
הגטו. למעשה נלחמו, במהלך מרד
גטו וארשה, שני אירגונים. הם
נלחמו בגבורה, ואף אחד מהם לא
שרד בחיים.
״הסיפור של אצ״י היה סיפור
הנפת*הדגלים. ביום הראשון של
הקרבות הם הניפו על גג בניין
גבוה את הדגל היהודי, הכחול-
לבן, ואת הדגל הלאומי הפולני.
ברובעים הפולניים של וארשה ראו
את זה, והמחתרת הפולנית שידרה
את הידיעה לעולם. זה היה ממים־
גני־הראווה הגדולים של מרד גטו-
וארשה. אבל היום יש מרירות רבה

החלילן מאושוויץ
אחת התגליות, שבהן נתקלו
עורכי עמוד האש, היה סיפור
מרידת הזונדר-קומנדוס של אוש־וויץ.
לוסין
:״כמה מאנשי קהילת סא־לוניקי
היו ממחוללי המרד במק־נר,־הריכוז
אושוויץ. מהקבוצה שמרדה
לא נותר איש. שרד רק
הד״ר אלברט מנשה, שניגן כחלילן
בתיזמורת־אושוויץ המפורסמת,
שהיה עד־ראייה לכל שהתרחש

ד״ר אלברט מנשר יום אחד,
כשהתיזמורת עברה ליד הקרמא־טוריום,
שמענו את הגרמנים צורחים
, :תיזמורח, תסתלקו מכאן !׳
וראינו להבות פורצות מן הקרמא-
טוריום. אבל הלהבות פרצו דרך
התיקרד, ולא רדד הארובה.
״מה קרה 1ראינו שזה היה
מרד בתוך הקרמאטוריום. למחרת
למדנו כי האנשים שם, העובדים,
הרגו את הגרמנים שם וניסו
לצאת• אבל החיילים באו מייד.
היו שם כאלפיים, והרגו את כולם.
הם הכריחו את כולם להיכנס
לקרמאטוריום 300 .יהודים,
ביניהם ארבעה בני־דודים שלי,
שהיו בזונדר־קומנדו, כולם נהרגו

״הקרמאטוריום נהרס לגמרי,
אבל זה לא הועיל. כי היו ארבע
משרפות אחרות, ויומיים אחרי זה
הם התחילו לבעור שוב.״

הגיבורים ל ח מו
זה בזה
הידיעה על פרוץ המרד של
יהודי גטו־וארשה הגיעה לעולם
הרחב משידורי-אלחוט של המחתרת
הפולנית.
לוסין :״המחתרת הפולנית בווארשה
היתה קשורה בקישרי־אל-
חוט עם הממשלה הפולנית הגולה
בלונדון. היחסים בין המחתרת למחתרת
היהודית בווארשה היו
פרובלמאטיים, אבל קורקטיים.

״פרופיל יהודי״ בתערוכה
ארם צרפתי
של אנשי-בית״ר נגד אנילביץ׳.
שאלתי בזמ נו, את ישראל גוטמן,
שהיה בעצמו חבר השומר הצעיר
וחבר באירגון היהודי הלוחם של
אנילביץ /ושהוא גם החוקר של
הנושא, מדוע אנילביץ׳ לא היה
מוכן לקבל אותם. גוטמן הירהר
ואמר: אני חושב שהסיבה האמי־תית
היא שאנילביץ׳ עצמו היה
פעם בית״רי. אמר ולא ייסף.
״מסתבר שמילחמות־ד,יהודים לא
היו רק בארץ־ישראל, אלא גם בגטו
וארשה. גם הגיבורים נלחמו
זה בזה. כנראה שזה טבע האדם.״

מונולוג של לו חמת
עורכי עמוד האש החליטו שלא
להביא לפני צופי הסידרה את
הגלרית המקובלת של מנהיגי המרידה
בגטאות, והעדיפו על פניהם
עדות מרגשת של חברת-בונד
לשעבר, מאשה פוטרמילך.
לוסין :״חיפשנו פנים חדשות
כדי ליצור חווייה של עדות חד-
פעמית. העדפנו לפנות לאנשים
שטרם דיברו, כדי שנצליח להע ביר
את החווייה הרבה יותר טוב.
זה עדיף על עדויות של אנשים
שמאז השואה עברו מבית־ספר ל־בית־ספר
ודיברו על הנושא הזה,
אנשים שהם כבר מספרים את הרצאותיהם
ולא את חוויותיהם —
ה עו ל ם הז ה 2274

מבלי לפגוע באנטק צוקרמן, אבא
קובנר ואחרים. הניסיון שלנו
להגיע לאנשים מהמרד, שטרם
נחשפו, הצליח מעבר לכל גבול.״
מאשה פוטרמילך :״זה היה
ליל־פסח ...קיבלנו ידיעה שה,יודנראט׳
מוציא את כל החברים שלו
לבונקרים, כי הם הראשונים שידעו
שהגרמנים מתכוננים לעשות
את האקציה בגטו. אנחנו תפסנו
את העמדות שלנו ליד החלונות...
״היינו קבוצה של עשרה. שתי
בנות, שמונה בנים ...עשינו שם

״לא היינו יכולים להקדיש לפר טיזנים
סרט מלא. גם החומר המצולם
על הפרטיזנים מגביל אותנו.
רובו חומר של סרטי־תעמו-
לה סובייטיים.
״נכון שהיה לנו ויכוח עם הבמאי
של הסרט. טללים רצה להש תמש
בסרטי־התעמולה הסובייטיים,
ובסופו של דבר ויתרתי לו בנושא
הזה, אם כי יש להעיר הערה
עקרונית. מקורו של הסרט הזה על
הפרטיזנים לוט בערפל. אנחנו, עקרונית,
מקפידים מאוד על האותנל

אינך יבול להפסיק לעשן?

ל כ תו ת הסר
אתכת מי
טילאק זאת לא עוד מ שחת
שיניים: זאת משחת שיניים
השומרת על בריאות השן.
מדענים בעולם קבעו שאין כמו
טילאק להגנה מפגי עששת,
להסרת כתמי ניקוטין, קפה
ואחרים.

המק• כורים (מימין) אצל היטלו־הציל
יהודים והורטל?
בריקדה ...עמדתי יחד עם המפקד
שלי, של הקבוצה, שמו לוי זרו־זלץ.
התפקיד שלי היה שהייתי
צריכה להדליק את הפתיל של
הרימון, זה היה רימון מתוצרת
עצמית. בפתיל היו כמה גפרורים.
היה צריך ׳להדליק גפרור להדליק
יי את כל הגפרורים, ואז לזרוק
אותו.
״זה היה צריך להיות פעולה של
שניים• אחד מחזיק את הרימון,
והשני מדליק את הגפרור. אני זוכרת
שרציתי להדליק את הגפרור,
ומרוב התרגשות הידיים כל-כך
רעדו לי ...וכשהצלחתי להדליק את
הפתיל של הרימון, ולייבל זרק
אותו וראיתי את התוצאות, את
הרעש וראיתי ותיכף שמעתי את
הצעקות, ,או גוט או גוט !׳
(אלוהים, אלוהים) של הגרמנים,
וראיתי איך שהם נופלים, ואחד ש התחיל
לצעוק, תראו אישה ! אישה
לוחמת !׳ לא יכולתי לתאר שמתכוונים
אלי.
״אז עשיתי דבר-מה והתחלתי
לירות באקדח עד הכדור האחרון,
וראיתי איך שנופלים הגרמנים. זה
היה בשבילי הרגשה כזאת, הקלה,
כאילו אני עשיתי את שלי...
״אני לא יכולה להיזכר כמה זמן
זה לקח. אני רק ראיתי כל הזמן
— אש, דם, צעקות. פעם ראשונה
שיריתי. אני לא יריתי קודם אף
פעם, ולא זרקתי רימון. לא הייתי
חיילת. הייתי בגטו, אחת מאלה
שהיו נפוחים מרעב ושלא חשבו
על כלום, חשבו רק איך לחיות
את היום. ופיתאום הרגשתי שעשיתי
משהו, שאני הייתי יותר חזקה
מהגרמנים, שכל החיים של הגטו
היו בידיים שלהם

סר ט תיעודי;
עלילתי או מ בויי ס

הפרק מסתיים בקטע מצולם של
פרטיזנים, שהיווה סלע־מחלוקת
בין מפיק הסידרה, יגאל לוסין,
ובמאי־הסרט, אשר טללים.
היתה זאת מחלוקת עקרונית
לגבי סוג זה של סרטים, שעליה
מוסיף לוסין :״נושא הפרטיזנים
הוא נושא לסרט תיעודי שלם, או
אפילו לסידרה, ועקרונית נראה
לי שמוטב לעיתים להתעלם מנושא
מאשר למרוח אותו.
העולם הזה 2274

טיות של הסרטים. אנחנו משתדלים
שלא להשתמש בסרטים עלילתיים,
ואם אנחנו משתמשים
בהם — אז אנחנו מזכירים שזה
שיחזור, או סרט עלילתי, כמו
הקטע על מישפט־דרייפום. אנחנו
יודעים שהאותנטיות: והאמון שהצר
פה נותן בנו, האמון שאנחנו מראים
לו סרט אמיתי, סרט דוקומנטרי,
סרט מורכב עם קטעים
מתוך יומני־חדשות — הוא חלק
מהחווייה, מהמערך האמיתי של

הסרט.
״לכן אנחנו מסתייגים מקטעים
מבויימים, כי הסידרה היא סידרה
דוקומנטרית. הסרט הזה, שבו נראים
הפרטיזנים, עורר בינינו את
הוויכוח אם זה סרט עלילתי
מבויים, או סרט שצולם ביערות.
״אם כבר מזכירים את סוג הגבורה
של הפרטיזנים ביערות,
אני חוזר ומדגיש שבעיני עורכי-
הסידרה, סרט זה משתדל להראות
ולהציג עמדה שלא במילחמת־הגטאות
היתה גבורה. הגבורה הי-
תה בעצם החיים בשואה. הגבורה
היא הניסיון להישאר בחיים. ולכן
מחקנו, ברגע האחרון, את ה״א*
הידיעה מכותרת הסרט הזה,
ובמקום, השואה והגבורה׳ כותרת
הסרט הפכה, שואה וגבורה

דן עומר

הפרק ה: 14-
בשבוע חבא :
״בעל־הברית הנשכח״ (—1945
,) 1943המת אר כיצד התנועה
הציונית מבק שת לה שתתף, בין
השאר, במאמץ ה מיל ח מ תי כדי
ל הי מנו ת על בעלות״הברית, מוחל
ת לבסוף הי שג: ה ק אבינ ט ה־מיל
חמ תי הבריטי מאשר א ת
הקמת הבריגדה הי הודי ת. ה ח לטה
אחרת היא לכונן, א חרי
ה מיל חמה, מדינה י הודי תבחלק
מארץ״ישראל, דבר שנשמר בסוד.
אצ״ל פו ת ח ברא שית 1944במרד
מזויין, לח״י מתנק ש בלורד
מוין. ההגנה מ ת חי ל ה בסיזון
(הסגרת אנ שי־ המח תר ת לידי ה בריטים)
והיישוב הוא על סף
מיל חמת־ א חי ם.
בריטניה יוז מתאתהקמת
״הליגה הערבית״ ,רוזוולט לו מד
על ה שאלה הי הודית מפיו של
איבן־סעוד, ולבסוף, עם ניצחון
בעלות־הברית, אין היהודי ם מוזמנים,
כצפוי, ל ק טו ף מפירות-
הנצחון. ה ם ״נעל-הברית הנשכח״.

והחשוב ביותר: מ שחת שיניים
טילאק, שלא כמשחות אחרות,
אינה פוגעת בציפוי האמאיל
המגן על השן.

לבריאות השיניים של כל בני המ שפחה

המבון היעודא^ לסברו מ
נעוים 1ן ו 0וו טו1ן ב ובד!11
קו ר סי םספחת נשי - 0ה ו0מ( 1יגו-.פזי 10ד סניקוו
הוצאת שער בח שמל (אפילציהז
* סלון חומן יופי
ת סרו קות, ת ס פו רו ת, החל קו ת, סל סול,
צביעה,פסים,טיפול פנים, איפור,
הוצאת נ! 1יערבטעווה

*הנח! נלות*

•מחירים עממיים • שרות מעילה•
תל-אביב יודפת 4ליד דיזנגוף 90ו 229388 226066
דמת-גן הרצל 8 6מול ננין אואזים ״סלון אוה ,׳

חן טרמ 3ל חיי ל
611

שידור צלג ה1עילות
• לשלמה גנון, מפיק השעשועון
הטלוויזיוני הרדוד איש מפתח. שעשועון
זה, אשר נועד מעיקרו לחזק את הקשר
בין צופי־הטלוויזיה ובין סיפורים מעברה
של ארץ־ישראל, מגביר, בדומה לשעשועון
הדתי שורת הדין, את בריחת צופי־הטלוויזיה
אל אולמות־הקולנוע.
שעשועון זה ממחיש את תפיסת יצהלו
שימעוני, מנהל הטלוויזיה, שביסודה
מונחת ההצלחה שהיתר! בעבר הרחוק לשעשועון
מחפשים את המטמון, עוד ב־גילגולו
כתוסנית־רדיו. מפיק איש מפתח
לא השכיל, בשתי התוכניות אשר הופקו
עד כה, לבחור משתתפים שיש להם ידיעה
ראשונית בתולדות ארץ־ישראל, והתוצאה
היא שאיש־המנעול הגיע, בדרך של מיקרה
ובורות, אל איש־המפתח, ותוכנית זו מהווה
הוכחה לנעילה שבה נעל יצחק שימעוני
את הטלוויזיה.

שבהם יקבלו כתבי-החדשות הטבות וטו־בות־הנאה,
כנהוג בחלק מהעיתונות היומית.
נוהג זה עשוי להיגמר בימים אלה,
בעזרתו של חיים פלטנר, הכתב התל־אביבי
של הטלוויזיה לענייני כלכלה.
בנק המיזוחי המאוחד שיגר כרטיס־טיסה
לאחד מכתבי־הכלכלה בתל־אביב לסיור
בשווייץ, עם ביקור וסיקור חנוכת סניף
חדש של בנק זה שם. בהגרלה, שנערכה
בין הכתבים, עלה שמו של פלטנר.
ממזכיר עיתונאי תל־אביב, מאיר כן״
גור, שיגר למנכ״ל הרשות, יוסף לפיד. ,
מיכתב על נייר אגודת העיתונאיים י עם
העתק למנהל חטיבודהחדשות בטלוויזיה,
טוביה סער. בן־גור ביקש מהם לאשר
את יציאתו של פלטנר, עבור ה׳פול׳
(תאגיד) של מדורי הכלכלה והבורסה.
בחוות־דעת שמסר טוביה סער ללפיד
הציע לאפשר לפלטנר את הנסיעה לחוץ-
לארץ, בתנאים הבאים( :א) פלטנר ייצא
על־חשבון ימי־החופשה השנתית שלו( ,ב)
הוא לא יסקר בטלוויזיה בשום אופן את
סיבת יציאתו( ,ג) דיווחו על פתיחת סניף-
הבנק, שיתפרסם ב׳פול׳ ובכל מדורי ה
מאחרי
הקל עי ם
חאל טו דו ח: סו ר
בפתיחה של ישיבת פורום החדשות, שבו
משתתפים ראשי הרדיו והטלוויזיה, הודיע
מנכ״ל רשות-השידור, יוסף לפיד, כי
אחרי שיקול ממושך החליט לעצור בשלב
זה את ההרצאות, ערבי־הראיונות ושאר
החאלטורות, שבהם משתתפים עובדי רשות
השידור, עד אחרי הבחירות.
לפיד הודיע על הפצת חוזר מיוחד מטעמו,
ובו הנחיות זמניות, האוסרות את
ההופעה מחוץ לכתלי רשות־השידור. חוזר
זה מתייחס גם לעובדים בכירים, המקבלים
תשלומים עבור הנחית ערבי חיים שכאלה

שתי תחנות־השידור העיקריות של ישראל, קול ישראל וגלי צה״ל, מתחבטות
בימים אלה בנושאים הנוגעים ישירות בתיקשורת עם היורדים.
קול ישראל קיבל באחרונה הצעה של תחנת־שידור מקומית בניו־יורק
לשידור תוכנית משותפת עם קול־ישראל, אחת לחודש, שתתבסס על קו-שידור-
רדיו בלוויין. באמצעות טלפונים יישאלו אישים אישים בישראל שאלות על־ידי
מאזינים בניו־יורק.
הנהלת חטיבת־החדשות של קול ישראל טרם הגיעה לכדי גיבוש עמדה סופית
להצעה זו.
מיבצע שירותרוס של גלי צה״ל, העומד להיערך ביום־העצמאות הקרוב,
יעמוד בסימן של שיתוף־פעולה עם תחנת שידור ניו־יורקית אחרת, המשדרת
.שעה ליום בעברית, תחנה זו עומדת להעניק ביום־העצמאות שמונה שעות תמימות
למיבצע השירותרום, שבו ישובצו דברי-קריינות ושירים. התחנה תאפשר
ל״יורדים״ לשדר דרישות־שלום מישראלים השוהים בניו־יורק לקרוביהם ביש ראל,
תמורת 25 דולר הברכה, והברכות יושמעו גם בגלי צה״ל.

במקביל לפסילת רעיון זה, עשוי להסתיים
בימים אלה משא־ומתן בין רשות־השידור
ובין הנהלת תיאטרון ירושלים
בדבר התקנת אולם בן 700 מקומות־ישיבה
באחד מאגפי התיאטרון. רשות־השידור
תחכור ותשפץ את שטח האולם, כתחליף
לאולם שידורים חיים שהיה צריך להיות
מוקם במיסגרת פרוייקט בניין־הטלוויזיה
בשכונת רמות בירושלים, שהוקפא לזמן
בלתי־מוגבל.
הטלוויזיה הישראלית היא אחת מתחנות-
הטלוויזיה המעטות בעולם, הפועלת עדיין
ללא אולם לשידורים חיים.

פסקול
לו בנגו לו מלךהטלת דו
תקליטן רשת ג׳ שידר, במסגרת תונד
ניות־פורים של הרשת, חיקויים של אנשים
מפורסמים, לפי פניות של מאזינים. עם
תום המישדר קיבל א כי אתגר טלפון
זועם וכועס מח״כ צ׳ררי כיטון, ששאל
מדוע לא זכה גם הוא בחיקוי ובפירסוס
מסוג זה ערב מערכת־הבחירות. לא הועילו
טיעוניו של אתגר, שהמדובר במתיחת
פורים, ושלא הוא קבע את בקשות המא
שאלת
ניר בישיבה
עם שימעון פרם,
שקדמה לתוכנית מוקד של השבוע
שעבר, הועלתה ׳התנדבותו׳ של
הכתב־הצבאי־לשעבר של הטלוויזיה,
עמידם ניר, למטהו של פרס.
במהלך הפגישה הציע עורך מבט
שני, שמעון טפלר, שהיה ב
רדיורדים

שיאכלסו
את המכירה הפומבית, שיערוך
.מני, פאר במיסגרת הטלתרום, יהיה כתב-
היד המקורי של ספר־הילדים הנודע ש חיבר
הצייר והסופר נחום גוטמן,
לובנגולו מלך זולו. כתב־היד מכיל גם
את ציור העטיפה המקורי של הספד
(באקוורל) ,ואת הרישומים המקוריים ש גוטמן
התקין לסיפרו את פגרת-
הכנסת עומד לנצל הכתב ׳מיכה לימור
בשייט בים־התיכון. אלא שמסעו של לימור
בים ייערך ביחד עם צוות הכולל צלם,
מקליט ותאורן, שבעזרתם הוא יכין כתבה
לתוכנית מבט שני על חייהם של הימאים
הישראליים. לימור היה בעבר ימאי, ושימש
כמפקד היאכטה של שליט גאנה, אגל,־
רומה מחקר שערכו כתבי השבועון
הכלכלי הבריטי אקונומיסט גילה כי כ־30
אחוז מזמן־הנופש של האירופים מוקדש
כיום לצפייה בטלוויזיה, ועוד 25—30 אחוז
מוקדשים לפעילויות פאסיביות הנעשות
בבית, בעיקר קריאה והאזנה למוסיקה • •
נבחרים של מיפלגות, שיעקבו בשבועות
הקרובים אחר נוכחותו של חיים יכין
בוועידות המיפלגתיות, יגלו אחרי הבחירות
כי נוכחות זו היא עבור סידרת-
סרטים שיבין מכין, תחת הכותרת בחירות
81׳ — שם זמני. את עיקר עבודתו ימקד

קריין אתגר
צ׳רלי ביטון מחה
כלכלה, יהיה בלא שמו וחתימתו של פלטנר.
לפיד קיבל את המלצותיו של סער, ואישר
לפלטנר את יציאתו לשווייץ.
עדיין נותרת השאלה העקרונית: כיצד
ינהג פלטנר, כאשר יצטרך לדווח בשם
הטלוויזיה על בנק המיזרחי המאוחד, שהוא
נסע לחוצלארץ באורחו י

ח לי קזו פוגו־והתע מו ל ה

שי ח טסלר
שאלה בעלת אופי קטנוני
צווודהמראיינים, שלא להעלות את
הנושא. הסיבה: זו תהיה שאלה
בעלת אופי קטנוני.
הנושא לא הועלה.
פרישתו של ניר קוממה כלפיו
עובדים רבים במחלקת־החדשות
של הטלוויזיה.
במיסגרת מישפחתית (עבור סכומים של
50 אלף ל״י ויותר).
את ההנחיות מסביר לפיד בכך שיש
לשמור בכל מחיר על תדמיתה של רשות־השידור,
הנגררת בעל כורחה בידי גופים
פוליטיים רבים למערכת־הבחירות, בניגוד
לכתוב בחוק רשות־השידור.

!סיעוד! :ההתחלה
במשך עשר שנות קיומה של הטלוויזיה
הישראלית, היא הצליחה למנוע מצבים

מעט אחרי פירסום התוצאות מהבחירות
להסתדרות יתחילו שידורי-התעמולה האלקטרונית
ברדיו ובטלוויזיה.
לפי חוק־הבחירות יינתנו, במהלך החודש,
לכל מיפלגה ורשימת־מועמדים עשר
דקות שידור בצבע, בטלוויזיה, ועוד עשר
דקות עבור חבר שהיה לה בכנסת היוצאת.
ברדיו תקבל כל רשימה 25 דקות שידור,
ועוד ארבע דקות נוספות עבור כל חבר-
כנסת של הרשימה בכנסת היוצאת.
לפי המפתח המיפלגתי, תתחלק עוגת
התעמולה האלקטרונית כך: הליכוד יהיה
זכאי ל 180-דקות־שידור ברדיו, וכמעט
שלוש שעות הקרנה בטלוויזיה ! למערך
יינתנו 157 דקות־רדיו ו 142-דקות בטלוויזיה.
תשדירי המפד״ל ייראו על המסך
במשך 58 דקות, שינוי במשך 34 דקות,
וכן הלאה. רשימות חדשות, שתתייצבנה
לבחירות, תקבלנה 10 דקות בילבד בטלוויזיה,
ד 25 דקות ברדיו.

פ רו ״ קטטל בי ה
מנכ״ל רשות-השידור, יוסף לפיד,
דחה בשבוע שעבר הצעה להקים אולפן-
טלוויזיה משוכלל באולמות הריקים של
מיבנה חוטי ירושלים (העומדים להתפנות
עם מעבר מינהלת רשות־השידור למיש-
רדיהם בבניין כלל בירושלים) .שטח האולמות,
שהוא 500מ״ר, הוגדר בידי ראשי
רשות-השידור כשטח שכל השקעה כספית
בו, כאולפן, אינה כדאית.

כתב־שט לימור
מבט שני בים
זינים. הח״כ הזועם איים במישלוח מיב־תבים
למנכ״ל רשות־השידור והשר המופקד
על תיק הרשות. אז שמע אתגר צחוק
אדיר בקצה האחר של הקו. עד מהרה
התברר לו כי היה זה השדר יצחק איתן,
שהוליך, בעזרת חיקוי קולו של ח״כ ביטון,
את עמיתו שולל על קוקטייל שערך
שגריר ארגנטינה בישראל לאיסוף תרומות
למיבצע הטלתרום למען הילדים
הנכים, הגיב אזרח ארגנטיני, הרוצה בעילום
שמו, שהוא מקווה כי השגריר
הישראלי בבואנוס־איירס יערוך קוקטייל
למען הילדים הנכים ויתומי המישטר של
בין הפריטים
הגנרלים בארגנטינה

יבין בליכוד, במערך, במפד״ל ובמשה
״יין סרטון עלילתי בעל רקע אקטואלי
מתחיל לצלם בימים אלה איש
ניקוי ראש לשעבר, קובי ניב, שעבר
באחרונה הסבה מיקצועית לבימוי־סרטים.
הסרטון חדשות עוסק בכתב־טלוויזיה היוצא
לסקר מעמד שבו מבשרים לאשה
שבעלה נהרג. בסירטו של ניב האשה
אינה מגיבהכצפוי לצרכיו התיקשורתיים
של הכתב, ואז הוא מתחיל להשתולל
ומנסה ביים אותה לצרכיו החדשותיים.
את האשה, המודיע והכתב מגלמים :
עליזה רוזן, ששון גבאי ושבתאי
קונוורטי• .

העול ם הזה 2274

* א ר 1ז י \

ו/ח 0 1 £ 8 4ו\ו ט מביא אליך את ההמבורגר האמיתי, בסיגנון אמריקני.

שפע של טעמים, עם תוספות בלי תוספת־מחיר,

מתובלים ברוטב שאין כמוהו בשום מקום בארץ, ובמנות גדולות — בדיוק כמו באמריקה

איפה יש ו\/ו\ 0 1 £ 5 /ע וט
תל־אביב, סלומון 10 התחנה המרכזית) דיזנגוף סנטר בן יהודה 44 דיזנגוף ( 93 בית־גלידה 44 ,טעמים)
אבן גבירול ( 24 בית־גלידה 44 ,טעמים) רמת־גן: ביאליק 46 הרצליה פיתוח: כיכר דה שליט(הפתיחה בקרוב)

המבורגר ביג סם הוט־בורגר צ׳יזבורגר פישבורגר אנקל סם ספיישל
הוט דוג אגבורגר אפל פיי (גלידה) סנדיי

בו א לנעדן עועיים ב

01.£א17

קשר בחיל&שות*

ז 1א ז 1< £
שווה כלמ חי ה

מפעם לפע ם אני מר שה לעצ מי
מ ש הו מיו ח ד. כ מו קנ ט למ של.
אני מ ד לי ק לי קנ ט ונ הנ המה שי לו ב
הנ פלא של רעננו תוטעם עדין, נ קי ורך.
הטעםה מיו ח ד של תע רוב תהטבק
האמ רי ק אי ת ו פיל טרה מי ק רוניי ט
ה מ פו רסם. קנ ט.
מפעם לפע ם מגי ע לי.

יום רביעי

• מדע בידיוני: חלוצי
החלל חלק ב׳ (0.15
— שידור כצבע, מדבר
אנגלית) ז ווילד סטאר מוצא
מעבר, שדרכו תוכל הספינה
להיחלץ מהסערה החללית,
והרוחות בקרב אנשי ספינת-
החלל נרגעות.

בור״ מספר כיצד תום וחבריו
יוצאים למסע אל המעבעוד
הק נשאר מאחור.
רות,
עוקב אחרי ג׳ו האינ הוא
דיאני,
וחושף מזימה שלו לנקום
באלמנה דאגלס.

• סרט ערבי: שם לא
ידוע 5.32 שחור־לבן,
מדבר בערבית).
• סרט קולנוע: גשמי
רנצ׳יפויר 10.15 מד־

יום ראשון

* שידור חי — ארץ
אהבתי 8.03 שחור
לבן, מדבר עברית) :תוכניתו
האקטואלית של מאיר
שליו.

חידות השבועית.

• תרבות: שמונה וחצי
8.30 שהור־לבן,
מדבר עברית) :תוכנית

הפרק ״קול קורא בשימחה״,
ובו מצליחה ונדה להסית
שבט פיליפיני פרימיטיבי, ש מאמין
בחיות, כי הציביליזציה
המודרנית רוצה לגזול מהם
את אמונתם. בעלי־החיים תוק פים
את האנשים המודרניים
ומכריזים מלחמה, בעוד בילי
ורלי משכנעים את ראש־הש-
בט שוונדה היא זו שמנצלת
אותו לדברים רעים, והוא חוזר
בו מדבריו.

שבועית על מחול ותיאטרון.

• דיון +סרט: השעה
השניה (— 0.30
שחור־לבן, מדבר עברית
+אנגלית) ו התוכנית, ש

מדע: תצפית, מגזין
דו־שכועי בענייני מדע
וטכנולוגיה 8.03ש
חור־לכן, מדבר עברית).
• סרט קולנוע: ג׳ק
הגדול 10.00 שידור
כצבע, מדבר אנגלית) :
מערבון קלאסי, בכיכובו של
ג׳ון ויין ובהשתתפותם של
מוריין או׳הרה, ריצ׳ארד בון,
פט ויין וכרים מיטשאם. הסרט
מגולל את סיפורו של
בעל-אחוזות אוהב־נדודים, ה חוזר
הביתה כדי לנסות ולנד
צוא את השודדים אשר חטפו
את נכדו.

-ש8-ו0>1יוש

יום שישי, שעה 10.15
בר אנגלית) :עיבוד לקולנוע,
על־פי סיפור של לואיס
ברומפילד. הסרט מתאר מיס־גש
בין אירופים והודים, על
רקע של סערת מונסון, ההורסת
איזור נרחב בהודו, בימי
השילטון הבריטי. בין המשתתפים
בסרט זה: ריצ׳ארד
ברטון, לנה טרנר, מייקל רני,
פרד מקמורי וג׳ואן קראו־פורד.

ביום שבת ( )4.4גשעה
, 2.10 ברשת ב׳ ,יובא חלק
שני במסע ה של הד״ר אני ט ה
שפירא, בעיקבות גיבור ה ביוגרפיה
שאותה חיברה על
ברל כצנלסון. הפעם יתמקד
מסעה ב חוו ת בו״שמן, ובסיור
בירושלים, שם ה קי ם ברל
כצנלסון חוו ת־יר קו ת על אדמו
ת מי שפחת ה מופ תי הירו שלמי.

יום
שלישי

• תיעוד: עמוד האש
( — 8.03 שידור בצבע,
מדבר עברית) :פרק 14
בסידרה :״בעל הברית הנשכח״.

צרכנות: כולבוטק
— 0.45 שחור-לבן, מדבר
עברית).
• בידור: מונטה קרלו
( — 10.15 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) :בהשתת
פות
ניל סדאקה, לורטה סווט
(מ.א.ש ).האחים האדסון ועוד
אחרים.

• סידרה: חדר הנשים
11.05 שידור
בצבע, מדבר אנגלית):

סידרה חדשה, בת שלושה
חלקים, הבוחנת במבט מציאותי
אשד, בשם מיידה (לי רא-
מיק) ,המנסה לעשות הכל
כמו שצריך — מתחתנת, יולדת,
מנהלת־בית — ואז מתברר
לה שדבר־מד, השתבש.
הסידרה עובדה על־פי סיפרה
של מרלין פרגץ׳ .הפרק הרא שון
נפתח בסידרד, של תמונות
מימיה של האשה באוניברסיטה,
בשנת ,1968 וה מעבר
של מיירה מחיי האו ניברסיטה
לחיי היום־יום של
עקרת־בית, לידה ראשונה י־לידה
שניה, בדומה לספר,
הרי שגם הסידרה מנסה לנ־_
תץ את המיתוס של האשה
התלויה בגבר :״היום, יותר
מאי־פעם, יש לנשים אפש־

שבת

• בידור: גל אחד
( — 0.30 שידור בצבע,
מדבר ומזמר בעברית) :
תוכנית הבידור של יעקוב
אסל, בהשתתפות: דובי גל,
צביקה פיק, להקת תיסלם,
רוני וייס, הדוגמנית פנינה
רוזנבלום בשיר־אהבה, מני
בגר, רקדני ג׳אז ושאר משתתפים.
את התוכנית כתבו

תיערך בהנחיית יצחק רועה,
תציג את הנושא: מכירת פוליטיקאים
כמוצר של תקופת
בחירות. במיסגרת התוכנית
יוקרן הסרט הצרפתי היתוש,
המתאר, בנימה הומוריסטית,
את תהליך ״בישולו״ של פוליטיקאי
המתמודד בבחירות.
צוות של יועצים מקיף את
המועמד 24 שעות ביממה, ומייעץ
לו בכל התחומים :
לבוש, ביטוי, התנהגות. בתום

ברטון: גשמי רנצ׳יפור

בעיקבות

יום שני
• חידון: זה הסוד
שלי 8.03 שחור־לכן,
מדבר עברית) :תוכנית ה
0שיחזור:
כילי בחור
כארז 0.32 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) :

מארסי טרם יציאתה לחופשה
מהווים בסים לסידרה של סיטואציות
קומיות מרתקות. בשבוע
הבא תשוב למסד ה־סידרה
בועות (ראה ז מיסגרת).

ו*ד 3ח רו ״ו :

• שידור חי — בידור :
אירוויזיון — 0.00( 1081
שידור בצבע, מדבר כבמה
שפות) :שידור ישיר
מדאבלין, של תחרות הזמר

לקראת שי חו

להקת באקס פייז: אירוויזיון
מוצאי שבת, שעה 9.00

רוזנבלום, גל ודוגמנית: גל אחד
יום חמישי, שעה 9.30
קובי ניב (ניקוי ראש) ורוני
וייס.

ום שי שי

• סידרה לילדים :
הקלברי פין וידידיו (3.00
— שידור בצבע, מדבר
אנגלית) ג הפרק ״ד,ק הגי-

הראשית של שירות השידור
האירופי - .הארצות המשתתפות
לפי סדר הופעתן הן: אוסטריה,
תורכיה, גרמניה, לוכסנד
בורג, ישראל, דנמרק, יוגוסלביה,
פינלנד, צרפת, ספרד,
הולנד, אירלנד, נורוגיה, בריטניה,
פורטוגל, בלגיה, יוון,
קפריסין, שווייץ ושבדיה. את
ישראל מייצגת להקת הכל
עובר חביבי בשיר הלילה,
אותו כתבו יובל דור ושוקי
לוי.

• טיולים: נקודת־חן
( — 8.50 שחדר־לבן, מד
בר עברית).
• סידרה: לו גראנט
( — 10.00 שידור כצבע,
מדבר אנגלית) :הפרק
״תרמית במעבדה״ מגולל עוד
אחד מסיפורי מערכת עיתון
יומי בלוס־אנג׳לס.

• דיון: שיחה בשניים
10.55 שמור-לבן,
מדבר עברית).
• קומדיה: בנסון
( — 11.25 שידור בצבע.
מדבר אנגלית) ג הפרק האחרון
בסידרה בנסון הוא
תחת הכותרת :״החופשה של
מארסיי״ .הוא מתאר את ההווי
הנוצר עם יציאתה לחופש
של מזכירת המושל
גאטלינג, לשייט-חופים בים
הקאריבי. אלא שיסוריה של

הסרט תיעדר, כאמור, באולפן
שיחה, שתתמקד בניגודים
שהסרט מעלה, למשל: האם
הפוליטיקאים נמכרים כמו
שאר מוצרי צריכה פופולא ריים?
האם פירסומות של
בחירות בטלוויזיה משפיעות
על הבוחר? מה חלקם של
מישאלי דעת־הקהל? מפיק
התוכנית: דויד מיכאלים.

• סרט ישראלי קצר :
מיכתב אהבה למשורר
( — 11.05 שחור לבן, מדבר
עברית) :סירטה של
אווה סייג, בוגרת המגמה ל קולנוע
בבית־צבי. על סיפור
אהבה בלתי־אפשרי בין בחור
תל-אביבי מצוי ובין נערה
סגורה ומופנמת, על רקע
הווי הצעירים בתל-אביב כיום.
משתתפים: דולי כוהן,
יגאל אבן־אור.

שוב ער תתסר
״בועות״ ,אשר הסידרה הורדה מעל המסך־ ה ק טן בשל
שביתת הקולנוע ו ה טלוויזיה
בארצות-הברית, לפני
למעלה מחצי שנה, שבה ב-
מישנה״עוז אל ה מ סך. מרי,
ברט, צס טר וג׳סיק ה ימשיכו
להטריף בגלי-צחוק א ת צופי
הטלוויזיה הי שראלית ה חל מ יום
ראשון 12.4

רות בחירה״ ,מסכמת מיירה,
גיבורת הסרט, את עולמה.

• שידור חי: בחירות
— 12.00( 1081 שחור
לכן, מדבר עברית) :מיש־דר
דיווחי מיוחד של מח־לקת־החדשות,
שידווח וייסקר
את התוצאות הראשונות של
מערכת הבחירות להסתדרות.
מפיק: יאיר שטרן. המישדר
יימשך עד לשעה 2אחר־חצות.

חאג, נחיל (ימין) נוצח בי ט. חמשת ₪ש 1וי ם ברצח
זונומח מת ספק וחגגו את הזינו למטח )

יי• ילוחי שמפניה זרמו בבית־המיש־
•\ סט. סניגורים נישאו על כפיים, סוכריות
הושלכו על חמישה אנשים שירדו
לקומת הקרקע של בית־המישפט, מזוכים
מאשמת רצח. מצהלות השימחה של בני
המישפחה נשמעו למרחוק. האחים קרלום
ועמרם אדרי, הספר בבר עמר מבת־ים,
החייל שלמה מרעלי ויוסף (״יוסד.״) מסיקה
זוכו מאשמת רצח האג׳ כחיל.
היה זה ב־ 6במארס .1980 עשרה ימים
אחר־כד החלה ביפו סידרת התפוצצויות
שפגעה באנשים וברכוש, הטילה אימה
וחרדה בעיר. מיסתורין אפפו את הפיצוצים.
לכאורה נבחרו הקורבנות באקראי׳
ללא קשר ביניהם. רק השבוע, ב־בית־המישפט
המחוזי, בעת מישפטם של
המפוצצים מיפו, התגלה כי היתה זו נק־מת־דם
שצצה בעקבות אותו זיכוי חזי־שמפניה.
יהודה,
אחיהם הבכור של קרלום ועמרם
אדרי, נהרג לפני שנתיים מחומר-
נפץ שהוטמן כדי לפגוע בו. מאז החלו
להתנכל לחאג׳ כחיל, האח הבכור במיש־פחת
כחיל מיפו, שהיה סוחר סמים ידוע.
המישטרה חשדה כי יהודה אדרי היה
קורבן של מילחמת כנופיות־סמים, וכי
בראש הכנופיה המתחרה עמד חאג׳.
פעמיים החטיאו הכדורים את מטרתם,
וחאג׳ יצא בשלום. בפעם האחרונה, ביולי
,1980 קפצו חמישה אנשים רעולי־פנים
ממכונית ליד חנותו של חאג׳ ביפו, וב־חישכת
הלילה ירו לעברו צרור כדורים
מעוזי. הוא נהרג, אחיו נפצע קשה.
רוצחים רעולי־פנים
ף * ישפטהרצח היה ארוך ומסובך.
יו חסייו אחיו הצעיר של חאג׳ ,וכמה
ידידי מישפחה עלו על דוכרהעדים וסיפרו
כי זיהו בוודאות את הרוצחים שירו
בחאג /ובבית־המישפם זיהו אחד אחד
את חמשת הנאשמים. הסניגורים הביאו
עשרות עדי־הגנה ועדי־אליבי למרשיהם,
אך המישפם הוכרע על פי עדותו של
סלומון משראווי, המודיע המישטרתי הידוע
מיפו.
״למרות שאני ידיד של מישפחת כחיל,
אינני יכול לשתוק כאשר הם נותנים
עדות שקר בבית־המישפט,״ אמר מש־ראווי
בטון דרמאתי, כשניצב על דוכן העדים.
לדבריו סיפרו לו האחים כחיל מייד
אחרי הרצה, כי הרוצחים היו רעולי-
פנים, ולא היתה כל אפשרות לזהותם.
אבל הם החליטו לשקר ולהצביע על חמ שת
הנאשמים, כדי שיורשעו ברצח חאג׳.
השופטים הפסיקו את סיכומי הסניגורים
ויצאו להפסקה קצרה. אחרי דקות
ספורות חזרו והצהירו כי הם מזכים את
כל הנאשמים מחמת הספק. קריאות ה־שימחה
והצהלה הגיעו עד לקומת הקרקע,
שם ישב גבר לבן שיער שבידו כוס
קפה• הוא הרים את ראשו ומעיניו ניבטה
עצבות. אחר כך קם על רגליו ובצעדים
איטיים עזב את ביודהמישפט.
היה זה אחמד כחיל, אביהם של חאג/
חסיין וחסן. גבר גדל־גוף בשנות השי שים
לחייו. בתקופת המנדאט שירת כשוטר
ושיתף פעולה עם המחתרות היהודיות.
הוא ובני מישפחתו נשארו בביתם
שביפו, ואת הילדים גידל במדינת־ישד־
6 16 • 1

א חיו שד הנרצח, ח סן (ל מ טה) צא לנ קו ם את
ד מו ב סי רו ת פיצוצים -ועכ שיו הוא ע ר־ ה מ רינ ה
אל. הוא ראה את בנו הבכור נרצח, ואת
החשודים ברצח עורכים מסיבת־שמפניה
בבית־המישפט על זיכוים.
אך דווקא האח שלא היה נוכח כלל ב־מישסט
הרצח, חסן, הוא אשר ירש, לפי
המסורת, את מקצועו של חאג׳ והיה חייב
להוציא אל הפועל את נקמת הדם. שכן
חסן הוא הבכור בין האחים שנותרו בחיים.
ואכן, הוא נטל לידיו את מכירת
הסמים והמשיך גם לעבוד בחנות־המכולת
שלו ביפו. כל יום ראה את עמרם אדרי
חולף במכונית ב־אס־וו ליד חנותו ביפו,
נועץ בו מבט מחייך כאומר :״אני רצחתי
את אחיך ויצאתי זכאי!״
כיבוד לרגלי העץ
ך• ייתי מוכן לעשות הכל כדי
/ /י 1לנקום את דם אחי,״ העיד חסן
בבית־המישפט. וההזדמנות נפלה לידיו
חיש מהר.
מוחמד טורק, ידידו מביודהספר, פנה
אליו, כעשרה ימים אחרי הזיכוי והציע
לו חומר־נפץ כדי לפוצץ מכונית. לטורק
(״סגן״) לא היה קורבן מיועד, הוא רצה
לפוצץ מכונית כדי לבלבל את המישט-
רה. שכן באותה תקופה היה מוחמד שניר,
גם הוא מוסלמי תושב יפו, עצור בחשד
כי פוצץ את מכוניתו של דויד שולמן,
בעל נזרם. מכוניתו של התעשיין מולכדה
ליד ביתו באפקה, וכאשר ניסה להתניעה
התפוצץ ונהרג.
המישטרה חשדה באחים שניר, שהיו
מסוכסכים עם שולמן בענייני קרקעות.
״אם השוטרים ידאו שממשיכים לפוצץ
ביפו באותה השיטה, גם כששניר במעצר,
לא תהיה להם ברירה והם ישחררו אותו,״
הסביר טורק לחסן. וכך — כל אחד וסי בתו
עימו — החליטו השניים לבצע פיצוץ.
חסן בחר כקורבן את שנוא נפשו
עמרם אדרי. מכונית הבי־אם־וו שבה נהג
לנסוע היתה שייכת לידיד מישפחה בשם
יואב סיגה, שגר ביפו, ולעברה כיוונו חסן
וטורק את פעמיהם.

חתדס

ק הצמיד את חומר״הנפץ למכונית
ורבן. חסן המתין לו בפינה. למחרת
שמעו השניים כי באותו בוקר היה זה
דווקא סינה שהתניע את המכונית, ושאי-
בד בהתפוצצות את שתי רגליו.
המפוצצים לא ידעו כלל, שבאותה שעה
עצמה שבה מילכדו את המכונית, היו כל
המזוכים בביתו של בבר עמר הספר מבתים,
חוגגים את הזיכוי שלהם במסיבה
סוערת.
אחת התוצאות של הפיצוץ היתה שיח-
רורם של האחים שניר מן הכלא, והזמג־תו
של חסן לפגישה לילית עם שניר
וטורק.
מישפחת שניר התגוררה בחווה בתוך
פרדס שניר בגיבעת הרצל. הבתים של
בני המישפחה בנויים זה ליד זה, ומוגנים
בשתי גדרות ובשני שערים. באותו לילה
קייצי התקבל חסן כאורח נכבד. הוא
הוזמן לשבת לרגלי העץ, שם הוגש הכיבוד.

הסביר לו מוחמד שניר כי הוא
וטורק ״עשו״ את שולמן. וכי גם ברצונו
לנקום את נקמת דם אחיו, עלי שניר,
שנרצח יחד עם אשתו, כאשר אלמונים
פרצו לביתם והרגום באכזריות. איש לא
נעצר על־ידי המישטרה, וגם שניר עצמו
לא ידע במי לחשוד. לכן הציע לחסן ״לר-

ביתו של ישראל בגימוב היה קשור למיש־פט
הרצח. בגימוב היה ידידם של האחים
אדרי, ונתן אליבי לאחד מהם בבית-
המישפט. חסן רצה לגמול לו על כך,
וכיוון שלא היתד, לבגימוב מכונית, הוח לט
למלכד את דירתו. בעזרת שעון-
השהייה ושני בלוני־גז פוצצה דירת ה קרקע
של בגימוב. רק בנס ניצל הוא
עצמו ממוות.
הכוונה להתנקש במומו אדרי, אחד האחים,
עלתה גם היא בתוהו כיוון שגם
הוא לא נסע במכונית ולא התגורר בקומת
קרקע. כאשר ביקש חסן ממחאג׳נה
שיארוב למומו ליד העצים, כדי לקטול
אותו בצאתו מהבית, סירב מחאג׳נה, המכונה
״פחמאווי״.
ובינתיים, לשם הסוואת המטרה ה אמיתית,
נבחרו הקורבנות על־ידי שניר.
כך נפצעו אשתו ובתו הקטנה של אברהם
מזרחי, ונהרגו משה דושי, אמנון רז ואשתו
אתי, ויוסף לב, המכונה ״אבו תום״;
דבר אחד היה משותף לכל הקורבנות
— כולם היו יהודים. אפילו בסלומון מש־ראווי,
אשר גרם למעשה לזיכוי החמישה,
לא פגע חסן .״נכון שבגלל עדותו של
משראווי זוכו הרוצחים של האח שלי,
וזה כאב לי, אבל אני לא נתתי רימון

עדי שניו ( לגעוש ]רצח עם אשש
ביפו - 1אח 1*1מוחמז ו [1למטח מ ימין)
יצא ל נקו ם או 1ז ימו 1ב פי צו צי ם

קורבן עדי שניר ואשתו
רצח אכזרי בבית

מזוכה עמרם אדרי זיאשתו
חגיגת שמפניה בבית־המישפט
לאדם שניסה, לדברי־ד,תביעה, להרוג את
משראווי.״

צוח את כל העבריינים שרצהו את אחיך
ואת אחי.״
כך, מאוחדים בנקמת־דם, יצאו המפוצצים
לדרך.

עי ד של

ש עון ־ ה ש היי ה

אי מי ם

ו ב לו גי -גז
אז פוצצה ביפו כמעט כל שבוע
• • מכונית או דירה. הקורבן הראשון
שנבחר באותה אסיפה לילית היה מיקו
לויה. עבריין יפואי, המתגורר ליד השעון.
לדברי שניר, ניסה פעם לויה לרצוח את
חאג׳ ולא עלה בידו. לכן יועד לו המיטען
הראשון. חסן התבקש לגייס סכום של
100 אלף לירות, לקניית חומרי־חבלה,
והוא גייס מיוזמתו את באסם מחאג׳נה,
צעיר מאום־אל־פאחם, שיהיה קבלן־מיש־נר,
לפיצוצים.
המיטען במכוניתו של לויה לא התפר
י־ צץ, והקורבן הבא שנבחר היה בעל מיס-
עדה, אברהם (״צ׳יטה״) מזרחי, שחסן
כמעט שלא הכירו .״אבל כיוון ששניר
בחר את לויה כקורבן ראשון, כנקמה על
מות אחי, הייתי מוכן לפוצץ את מי שהוא
.בחר,״ הסביר חסן.
מבין שאר הפיצוצים רק הפיצוץ ב־

^ סן כחיל הפד עד־מדינה נגד שני
* • חבריו לכנופיה, טורק ושניר. באסם
מחאג׳נה ברח מכלאו וטרם נתפס. וב אווירת
בית־המישפט מרחפת כיום השא לה
המביכה, האמנם נרצחו כל כך הרבה
אנשים חפים מפשע רק בגלל אותו זיכוי,
שניתן לפני שנה ז האמנם הפכה יפו לעיר
של אימים רק בגלל נקמת־דם ן
הסניגור במישפט, דני שיינמן, העלה
השערה כי המניע לרציחות לא היה רק
נקמת־דם — היה זה גילגולה של מילחמת
הכנופיות שהחלה בימי חאג׳ ,וכל הנרצחים
היו חברים בכנופיות־סמים מתחרות•
חסן הכחיש זאת ! הוא הודה אמנם
כי עבר לנהל את עסקי הסמים של אחיו
המנוח, אבל לא המשיך במילחמות ואינו
מכיר את כנופיות הסמים ביפו.
אך אפילו המניע של מילחמת הכנופיות
אינו מסביר מדוע התכוונו המפוצצים
להרוג את תנ״צ בנימין זיגל ולפוצץ את
מישטרת מחוז ת״א. אילנה אלץ |

X1111־11111

ארכע ה שני ם האחרונות, של שלטון הליכוד, היו לא
רק עגומות מ ב חינ ת ת קינו ת ה שלטון והר סניו ת
מב חינ תהמ שק הלאומי — אלא גם שנים של
נטיגה חמורה במעמד ה א שה.
במאב קי ה של התנועה לזכויות ה אזרח בנו שאים אל ה וכן במאב קי םלה ענ ק ת
שוויון מלא לאשה ולאיש — במעמד, ב תנ אי ם סו צי אליי ם ובכל מערכת
ה חו קי ם -היי ת ה נעמת שותפה נאמנה ולוח מת.
נעמת -כתנועת נ שים מרכזי תבמ סג רתההסתד רו ת -תי קרא לעמוד בראש
פעילות ועשיה זו. מתוך א מונ ה בצורך ל חז קאת נעמת ו מנ היגו תה מ תיי צב ת
הפעם התנועה לזכויות ה אזרח כ חל ק מר שי מ ת המערך לנעמת.
נעמת חז ק ה, ב הנ הג ת המערך, תגביר א ת כוחנו לפעול ל קי דו םהא שה ולמען
חברה צודקת יותר.

אני פונה אליכן, חברות רצ
נעמת אמת.

-תו מכות ואוהדות להצביע בבחירו ת לועידת

הסניגור נחמן בטיטו
כתב־האישום וצחק.
אמנם לא היה מצחיק, כיוון
האשים שלושה צעירים ערבי ,
תושבי לוד בגרימת חבלה חמורה
לחליל קסוואני, אולם בטיטו יודע
כי כתב־אישום באותה עבירה בדיוק׳
הוגש כבר קודם לכן לבית־המישפט
בירושלים בגד שלושה
חשודים אחרים, ערבים תושבי
ירושלים.
מה שהצחיק את עורך־הדין
היתה העובדה, שגם שלושת הנא שמים
הראשונים וגם שלושת ה נוספים
הודו באשמתם במישט־רה.
לפי נסיבות המיקרה היה
ברור, כי רק שלושה אנשים ביצעו
את המעשה. והנה היו בפניו
שלושה נאשמים מיותרים.
שטועה קטלנית. נסיבות
המיקרה: בחודש יולי בשנה ש עברה
הגיעה מכונית לפתח חנות
מכולת בירושלים המזרחית. מתוך
המכונית יצא אדם, ובידו צנצנת
שהכילה נוזל צהבהב. הוא
נכנס לחנות, הביט סביבו ואז
שפך את תוכן הצנצנת בפניו של
חליל קסוואני. עינו השמאלית של
חליל נפגעה ממי האש שהותזו על
פניו והוא התעוור.
במישטרה זיהה הקורבן את ה בחור
שתקף אותו, ואף תיאר את
מראהו וקרא לו בשמו. המישטרה
עצרה את הקטין שזוהה על־ידי
חליל, ועוד שני גברים. השלושה
נאשמו בגרימת חבלה חמורה לחליל,
והודו במישטרה. כאשר
הגיע מועד המישפט כפרו כל ה שלושה
באשמתם, והתביעה חזרה
בה מהאישומים. מבחינה פורמלית
זוכו השלושה ואין להעמידם שוב
לדין באותה אשמה.
זמן מה אחר־כך עצרה המישט־רה
שלושה חשודים חדשים, כולם
תושבי לוד, והאשימה אותם
בשפיכת מי־אש על פניו של קם-
וואני. גם שלושת החשודים הללו
הודו באשמתם במישטרה•
כאשר נטל לידיו בטיטו את הגנתו
של מישל סבא מלוד, שהשתייר
לשלישייה השניה׳ התברר
לו כי אחד הנאשמים סיפר במיש־טרה
על המניע לפשע: הקורבן
הפיץ בירושלים שמועה שגבר
מסויים שוכב עם נשותיו של חברו.
הגברים אמנם לא הכחישו את
מעשה הניאוף שנעשה בהסכמת
כל הצדדים, אך הם כעסו על חליל
שביזה אותם בפני הקהל. לכן
החליטו לנקום בו.
מכל הסיפור הבין הסניגור שיש
לברר מדוע הודו כל כך הרבה >
אנשים באשמה אחת. הוא החליט
להזמין כעדי־הגנה את כל הנא שמים
מהשלישייה הראשונה, ש נגדם
בוטלה התביעה• הדבר ה יחיד
שנותר בטוח הוא כי חליל
איבד את עינו.

קיוסק בג רון
שבע שגים גאבקים
לפינויו שד קיוסק
מהכביש הראשי טעימה השקשוקה שבקיוסק
מאוד, והרבה חיילים נזקקים לה
בדרכם לדרום. אולם הקיוסק של
גיטה וניסים להון, בצומת ביל״ו,
עומד למדינת־ישראל כמו עצם
בגרון. הקיוסק, שאינו אלא צריף
עלוב, ניצב במקום שבו אמור
לעבור כביש עורקי רב־מסלולים.
לפני תיכנון הכבישים תסענה אלפי
מכוניות מדי יום על האתר ש עליו
עומד היום הקיוסק.
התוכנית הזו אינה חדשה. כבר
לפני שנים, ב* ,1964 הושג הסכם

העו ל ם הז ה 2274

עם מישפחת לוזון, לפיו עליה לפנות
את המקום שבו נמצא הקיוסק
ולעבור לצידו השני של כביש
הדרום, למקום שהוסכם על דעת
שני הצדדים.
בצבת הפשרה. שבע שנים
חלפו, מישפחת לוזון לא מיהרה
והמדינה שכחה מכל העניין. והנה,
כאשר החלו עבודות הסלילה במקום,
התברר כי במשך השנים
שעברו החליטו השילטונות להרחיב
את הכביש המוצע עוד יותר,
וגם האתר שעליו הוסכם בין הצדדים
ב־ 1964 נועד להפוך חלק
מהכביש. לפיכך שוב אי-אפשר
לבצע היום את הסכמי . 1964 במצב המדינה מצאה עצמה
קשה. לכאורה היא מחוייבת בהסכם
פשרה שנחתם בבית־המיש־פט
להעמיד לרשות מישפחת לוזון
את המקום בצידו השני של הכביש,
תמורת פינוי הקיוסק. אלא
שהדבר שוב אינו אפשרי היום,
והמדינה לא תוכל לבצע את חלקה
בהסכם. כדי לצאת מהסבך הגישה
עורכת־הדין דורית שפירא,

טוב, הוא לא היה סם מסוכן כלל,
אלא אבקה תמימה ולבנה.
סניגורו של סוויסה, עורך־הדין
משה מרה, טען כי השוטר טעה
בזיהוי וכי לא סוויסה הוא אשר
מכר לו את הסם. אולם השופט
אורי שטרוזמן לא קיבל את הטענה,
ועצר בהתיים את סוויסה עד
תום ההליכים במישפטו.
תנועות נאה דור ש
?פגי הבחירות צצות
תנועות שונות ומשונות;
ברק -כ 77 מן הימין הקיצוני ישעיהו נאה, איש נתניה ,״מת כבד
בזה להציג חלק מתוכנית מצע
מקוצר, פרי תיכנון של עשרות
שנים, הנותן פתרונות לכל הבעיות
המטרידות את כולנו.״
התנועה שמבקש נאה להקים

קיוסק המריבה
לא רמאות, לא טעות
מפרקליטות המרכז, בקשה לבית־המישפט
לבטל את הסכם הפשרה
ולתת למדינה חזקה מיידית בקיוסק.
אלא
שאין זה דבר קל לבקש ביטולו
של פסק־פשרה. שני הצדדים
כבולים בו, ויש רק עילות
מעטות המעניקות אפשרות כזו
לביטול. והעילות הן רמאות של
אחד הצדדים, או טעות -יסודית.
אף אחת מעילות אלה אינה נוגעת
לעניין. ובינתיים, עד שיימצא
פתרון מישפטי לבעיה, מעכב הקיוסק
הקטן את סלילתו של כביש
בעל שישה נתיבים בצומת ביל״ו.

נ״ סם או סודרה>

הכסף היה כסף
כזוב וההומה -
״הומר טוב״
דני סוויסה נאשם בכך שמכר
לשוטר מוסווה שתי מנות של
הרואין, וכי בפעם השלישית רימה
אותו ומכר לו אבקה לבנה וחם-
רת־ערך, פודרה ממש.
בשתי הפעמים הראשונות, בינואר
,1981 קנה השוטר מסוויסה
שתי מנות קטנות של הרואין, ושילם
עבורן כ־ 1,500 לירות למנה.
בפעם השלישית ביקש מנה גדולה
יותר, הנקראת בלשון השוק
״חצי״ ,כלומר: חצי גרם הרואין.
מחירה של מנה כזו היה אז
3,500 לירות, השוטר מסר את
הכסף וקיבל תמורתו אבקה לב־
^ נה, שסוויסה העיד עליה כי היא
^ ,.חומר טוב״.
מעבדות המישטרה בדקו את כל
הקניות, וגילו שסוויסה סידר את
השוטר. החומר האחרון היה באמת
העולם הז ה 2274

היא ״התנועה להרמת קרן ישראל״,
ובין השאר הוא ממליץ :
• הבחירות תהיינה אישיות.
בכל עיר וכל איזור יבחרו את
נציגיהם דק מקרב תושבי המקום
הידועים כבעלי מידות טובות,
ישרי־לב, שונאי בצע ולא רודפי-
כבוד.
• הסכמי קמפידייוויד בטלים
ומבוטלים, כי למנחם בגין לא היה
מנדט מהעם והדבר נוגד את הנוהג
הבינלאומי.
• רק אנשים אלימים ייאסרו
עד לגמר המישפט.
#תיאסרנה שביתות במוסדות
חיוניים. זכויות העובדים תותאמנה
למוסדות מקבילים או לבוררות
חובה.

• נחזיר את המסורת היהודית
ואת העזרה לזולת על-ידי הדגמה
אישית.
• אלה שהתדרדרו לפשיעה,
נעזור להם לחזור בתשובה .,כי
אנו אשמים שהרחקנו אותם מן
הדח ומן המישפחה.
• ניצור אווירה יהודית בארץ,
ואז יחזרו הבנים לגבולם.
• ישראל תחיל את חוקי המדינה
על כל המקומות המשוחררים
ותתקן במיקצת את חילול
השם בהר״הבית, וזאת על־ידי
בניית בית־כנסת לתפארת.
• נחנך את העם יחד איתנו
ליראת שמיים, דבר המרתיע יותר
מאלפי שוטרים ומאסרים ארוכים.
כל אחד חייב לדעת שיש דין ויש
דיין, היודע את מחשבותינו.
• ייאסר גידול חזיר בישראל.
נבלות וטריפות יימכרו רק בריכוזים
לא יהודיים.
את בשורתו לאומה מסיים ה נביא
ישעיהו נאה במישפט הידוע
״אם תרצו, אין זו אגדה.״

להרחקת שיער מיותר
בעל ניחוח נעים
פועל במהירות ובעדינות
ללא כאבים

תכשירי קוסמטי קה ״פיג מליון״ פותחו במעבדות ״ קו ס מי טל״ בשוויץ
ומיוצרים בבית אינטרקוסמא ־ ״וולה״ .ברשיון משרד הבריאות.

איתן עמיחי
לבנייה

בתל־ א בי ב
ב איזו ר טו ב
ע ם אי שו רבנייה

הדברת מזיקים

מו מ חי ם להדברת תיקני ם (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרי ם ובגדים.
בשמירה על בריאו תך ורכושך.

דמת־גן, רח׳ מודיעין ,18ת.ד2272 .

טל6 .־ 5־ 7 9 0 1 1 4ר ט׳ מסיוג עסק 481/ 75י 1מ ״י
אי ל ת — צ* 740״ע 05

די רתפארמ רו הטת
להש כי ר!
ברחוב הלסינקי בתל־אביב.
עם טלפון, הסקה, מעלית וכל היתר.

לפנות לנורית,
טל 03—254936 .

לפנות טלפון 72273 :־.052

שיער הראש הוא אחד הגורמים החשובים בעיצוב האישיוה והמראה של כל אדם,
ולכן חשוב מאוד לשמור על יופיו ובריאותו. שיער יפה ובריא אינו רק מתנת טבע.
יותר מכל הוא תוצאה של טיפוח, טיפול שוטף ושיטתי הכולל: חפיפה, צביעה,
תספורת ותסרוקת.
חברת ״וולה״ העולמית שוקדת מזה 100 שנה על פיתוח ענף קוסמטיקה השיער ועור
הראש, ומוצריה ותכשיריה משווקים בעולם כולו, ומיליוני נשים וגברים חבים לה
את הופעתם המרשימה.
הזדמנות נאותה לקבל תשובות לכל הבעיות המטרידות אותן בקשר לשיערו, היתה
למלכות המים של ״העולם הזה״ שלי ברלינסקי ודגנית נחום, שהגיעו לסיור בחברת
״וולה״ ,לאחר שערכו את הסיור המסורתי במפעלי החברה, השוכנים בשכונת עטרות
בירושלים — באורחותיו של מנכ״ל ״וולה״ בישראל, מר מיכאל בראוו. תוך כדי
מעקב אחר תהליכי הייצור של תכשירי השיער המגוונים, העלו הבנות שאלות ובעיות
המעסיקות אותן בכל הנוגע לטיפול נכון בשיערן.
בהדרכתו של מר מיכאל בראוו ובעזרתם של מר דני בראוו סמנכ״ל החברה, הממונה
על הייצור והמחלקה הטכנית, ומר שלמה אסקלרד סמנכ״ל וממונה על ההדרכה
קיבלו הבנות במקום שיעור מאלף ומפורט בנושא הטיפול בשיער. התשובות שהן
קיבלו יעניינו בוודאי גם או תן — הקוראה, מאחר וגם לן יש בוודאי שאלות רבות
המטרידות אותך בנושא.
זאת ההזדמנות שלך. לפניך מספר עצות בסיסיות, אשר יעזרו לך לטפל נכון בשיערן.
אז קדימה — הכנסי לחדר האמבטיה, מלאי את האמבט במים חמים, והכיני עצמך
לשלב הראשון בטיפול בשיער — החפיפה.

נתונים סטטיסטיים בעולם מוכיחים כי לכל אדם רביעי בעיות שיער, אשר את רובן
ניתן לפתור על־ידי טיפול נכון בתכשיר המתאים.
מדעני וחוקרי חברת ״וולה״ העולמית הצליחו לפתח ולייצר סדרת שמפו בשם
״קריזן״ העונה לפתרון רוב בעיות השיער :
שמפו ״קריזן״ (באריזה כחולה) ,למניעת קשקשים.
שמפו קריזן (באריזה ירוקה) ,למניעת שיער שמן.
שמפו קריזן (באריזה כתומה) ,למניעת שיער יבש וקצוות שרופים.
אחרון אחרון חביב. בימים אלה הופיע בשוק הישראלי שמפו קריזן (באריזה לבנה)
לנקוי יסודי ולריענון הקרקפת. לאחר חפיפה ראשונה יורגש יתרונו הגדול של
השמפו המיוחד הזה. המומלץ, אגב, גם לאלה שיש להם שיער רגיל ללא בעיות...
היות וחפיפה נכונה חשובה מאוד לבריאות ולטיפוח השיער, כדאי לכם לפנות לאיש
המקצוע, הספר, אשר יקבע איזה שמפו מאלה שצויינו לעיל, מתאים לסוג השיער
ושלכם.
אם משום מה, לא נהניתם עדיין מהשרותים המקצועיים ישל הספר, יתן לכם מר
אסף קוסטין, היועץ המקצועי של חברת אינטרקוסמא ״וולה״ יעוץ מקצועי אישי
במקומות הבאים :
בתל־אביב: בסטודיו ״וולה״ ,רח׳ יסוד המעלה ,21 בימי ראשון ורביעי בשעות
12—10 לפנה״צ (בקרוב אחה״צ).
בירושלים, חיפה, ובאר־שבע מתקיימים ימי יעוץ במרכזי השיווק של אינטרקוסמא
״וולה״ עפ״י הודעות בעתונות.
אנשי הקיבוצים ותושבי ערי השדה יכולים לפנות בכתב ישירות למרכז ההדרכה של
אינטרקוסמא ״וולה״ — ת.ד ,1365 .ירושלים ויועצי החברה יבואו לעזרתכם בפתרון
הבעיות בהקדם האפשרי.

צביעה במספרה
אם את מחליטה לצבוע את שיערך, הדרך הבטוחה ביותר היא לסמוך על בעל
המקצוע, מעצב השיער — הספר או הספרית, היודעים את מלאכתם, ואשר רובם
השתלמו בקורסים או סמינרים במרכזי ההדרכה של ״וולה״ בירושלים, בתל־אביב
או בערבים מקצועיים ובהדרכת אמני תסרוקות מחו״ל כמו וידאל ששון ואחרים. אנשי
מקצוע אלו משתמשים בצבעי קולסטון 2000 של ״וילה״ ,המבטיחים תוצאות בטוחות
ונהדרות בידיהם המאומנות של הספרים. לפני שאת קובעת את הגוון הרצוי לך,
זכרי לדרוש מהספר את כרטיס הצבע של ״קולסטון 2000״ וביעוצו המקצועי תבחרי
את זה המתאים לך.

חפיפה נכונ ה -כיצד
היסוד לכל טיפול בשיער הוא החפיפה הנכונה. תחילה יש להרטיב היטב את שיער
הראש. יוצקים שמפו על כף היד ומפזרים באופן שווה על השיער כולו. עתה עוברים
לשלב הבא — שלב העיסוי. מתחילים את עיסוי הקרקפת מן העורף ובתנועה סיבובית
לכיוון המצח ממשיכים מכיוון האוזניים, כלפי מעלה, אל מרכז הגולגולת. עיסוי
טוב חייב להימשך דקות אחדות. שוטפים וחוזרים על התהליך פעם נוספת. שוטפים
היטב את השמפו מהשיער.

עם איזה שמפו לחפוף
״וולה״ מציעה לך מבחר תכשירים לחפיפה :
״נאופון״ — שמפו עדין מאד, המכיל תמציות צמחים, ויעיל כאמצעי נגד עודף שומן,
הודות לתמצית צמחית (קרויטר) הכלולה בו.
״לייפפון״ — שמפו עדין המבוסס על תמצית צמח הקמומיל (קמליה) ,המתאים
היטב לשיער יבש. שמפו זה מצויין לשיער בלונדיני, ומסייע לשמירת הגוון תבהיר
הרענן של השיער.
אייפון — שמפו מעולה המכיל לציטין• טוב ויעיל לשיער רגיל ולשיער עבה. כל שלושת
סוגי השמפו מרוכזים, ולכן גם חסכוניים מאד.

״בל־ליידי׳ לצביעה ביתית
אחד החידושים המעולים של חברת ״וולה״ 1העולמית הוא ״בל־ליידי״ קולור־שמפו.
זחו תכשיר חדש ומושלם לשימוש ביתי, המעניק לשיער צבע טבעי וזוהר. השימוש
בו קל מאוד, שכן המכשיר משווק באריזה המכילה את כל האביזרים הדרושים:
בקבוקון טפטפת עם מי־חמצן, חומר הצבע, זוג כפפות ״וקרויטר־אציד״ לניטרול הצבע
בגמר הטיפול. לאריזה מצורפות הוראות שימוש מתאימות. זכרי — אין להשתמש
בתכשיר לגיוון או צביעת הריסים והגבות.

טיפוח השיער

הפתרון למניעת שיער מחוספס, חסר ברק ובעל קצוות שרופים.
לטיפול בבעיות אלה מוצע להשתמש בתכשיר הטיפוח המופלא ״לייפטקס־בלזם״,
המופיע בשלוש צורות לשיער רגיל, לשיער שמן, לשיער עם שקשים• אופן השימוש :
לאחר החפיפה עם אחד השמפונים העדינים מפזרים ״לייפטקס״בלזם״ על השיעי׳
בלבד (ולא על העור) ,מעסים אותו, משאירים 5—2דקות ושוטפים. תכשיר טיפוח
זה מותאם במיוחד לאקלים הים תיכוני. כדאי לנסותו ואחרי שימוש ראשון יורגש
׳מייד חחבדל.
ה עו ל ם הז ה 2274

מר מיכ אל בר אוו, מנב״ל חב ר ת ,,אינ ט ר קו סמאמלה ״
מקבלאת או ת ״המוצר הנבחר 1981״ מידי ראש עירית
תל־אביב מר שלמה להט.

כיצד נלחמים בתופעה של

נשירת שיער
״וולה־זן״ הוא תכשיר יעיל למניעת או להקלת נשירת שיער, ופועל היטב גם להבראת
׳שיער ועור ראש פגום. התכשיר מכיל תמציות מרפא, הפועלות בצורה מושלמת
על שורשי השיער ומחזקות אותו. אופן השימוש: לאחר החפיפה, סופגים את המים
מהשיער בעזרת מגבת. מחלקים את השיער לשבילים במסרק. מורחים ״וולה־זן״ ישר
מהשפופרת על עור הראש. מעסים קלות ומניחים לפעול עשר עד חימש־עשרה דקות.
תוך כדי כך, רצוי להרטיב במעט מים את עור הראש ולעסות• לשטוף במים לקראת
תום הטיפול.

מ שמ אל לי מין מנכ״ל ״וול ה״ מר מיכ אל בר אוו, מר דני
בראון ס מנ כ ״ להחברה, ליד בריכת ה ש חי ה ב כני ס ה
למפעל בירו שלים.
רק בתכשירי שיער של ״וולה״ ,לעומת ! 24.760/0המשתמשות בתכשירים אחרים. בקרב
הגברים, ן4ל 61.39 משתמשים ב״וולה״ ,לעומת ו4ל 38.61 המשתמשים בתכשירים אחרים.
חברת ״אינטר־קוסמא־וולה״ מקוה שהגברים ילכו בעקבות נשותיהם ובמשאל הבא
בשנת 1982 יזכו אותם גם הגברים בנצחון מוחץ...
הבאנו בפנייך רק חלק מהבעיות המעסיקות אותך בנושא. סניפי ״וולה״ עומדים
לרשותך בכל עת למתן תשובות, הצעות והדרכה מתאימה, בכל הנוגע לשיערך.
הכתובת לפניות בכתב: אינטרקוסמא וולה בע״מ, מח׳ ההדרכה, ת״ד 1365
ירושלים.

אות המוצר הנבחר 1981
לקראת העשור הרביעי הכריזה החברה על סיסמה חדשה: היופי מתחיל בשיער...
ושיער יפה מתחיל ב״וולה״ ,וההוכחה: תכשירי השיער של ״אינטרקוסמא־וולה״
זכו במקום הראשון במשאל ״המוצר הנבחר״ .1981

נצחו! מוחץ
זו השנה הראשונה שהנהלת מטה ״המוצר הנבחר״ החליטה לכלול במשאל גם מפעלים
לתכשירי שיער ותוצאות המחקר מעידות ש־ו£,ל 75.24 מבין נשות ישראל משתמשות

מלכות ה מי םמקב לו תהס בר מפי מר דני בר אוו, ס מנכ ״ל
ה חבר ה, על ה ב די קו תהקפ דניו ת הנערכות לכל מוצר.
ב ת מונ המשמ אל מ סבי ר מר שלמה אקסלרד, ס מנכ ״ל
ה חבר ההמ מונ ה על ה ה דרכ ה, כי ,,שי ער יפה הוא תו צאה
של טיפול נכון.״
העולם הז ה 2274

/אי שממאדים

האחרונה
מר נאור, שב בבקשה פה. אתה יכול להיות נינוח• זה לא כואב
בכלל. אנחנו רק נצמיד אלין את החיישנים של המכונה. הנה,
ככה, לראש, ללב, ליד ימין — אתה כותב ביד ימין.׳׳ כן או
לא — זה כל מה שאתה צריך להגיד. אמת או שקר /לא חשוב,
כאוות נפשך. המכונה כבר תדע בעצמה. אז ככה: שמך אריה
נאורו היה לך שפם! אתה רואה כמה זה פשוט! — אנחנו
שואלים, אתה משיב והמכונה רושמת לה. אז איפה היינו ז
בשפמו יופי. נמשיך ז אתה מזכיר ממשלת״ישראלו אל תשים לב
לרעש הזה• זה המכונה צוחקת. זה שום דבר. כשאתה מסרת
מה שמסרת לרענן לוריא, היורד הבזוי שהקריקטורות שלו מופיעות
בעיתון שפיחסם ראשון את שיחת קרטר—שמידט, האם
סיפרת לו, כי מה שמסרת לו כבר התפרסם ו האם כאשר שיחת
קרטר—שמידט פורסמה בעברית בראשונה, קראת אותה ו האם
לפני זה קראת אותה במיברק סודי משגריר ישראל בגרמניה
יוחנן מרוז, שהעתקו הגיע אל שולחנך ו האם אתה הוא, מר
נאור, שגם בפעם הראשונה הזאת רגע אחד מר נאור, מה אתה
עושה ו למה אתה ק מו לאן אתה רץ ו באמת, איזה מין חוסר
סבלנות ! הלא נשארה לנו רק שאלה אחת, רק שאלה אחת !
מי שם ז אהרון הראל ! תיכנס בבקשה !

^ יוזמה צרפתית
הכרך האחרון של יומן ריצ׳רד קרוסמן אינו מונח לפני, אבל
באחד העיתונים קראתי, שבפרק על מילחמת סואץ ועל הקנוניה
הצרפתית־אנגלית״ישראלית ב״ 1956 הוא קובע מפורשות, שלא
רק מילחמת סואץ אלא גם מיבצע קדש — שבישראל עדיין יש
תמימים המבקשים להפריד ביניהם נוסח ״חבל שלא עשינו את
זה לבד״ ,שעה שכל הגיון המיבצע היה שלא לעשותו לבד — היה
פרי יוזמה צרפתית .
קביעה זו מאשרת את הפסוק ביומן האישי של משה שרת,
שבו הוא מספר, בהיותו באותם ימים בשליחות מדינית בהודו —
בתמימותו הוא סבר שזו שליחות, שעה שהאמת היא שזה היה
שילוח, שכן עצם נוכחותו בישראל באותם ימים היתה לצנינים
בעיני מביני המילחמה, שחזקה עליהם שחששו בצדק, כי אילו
היה סודה דולף אליו הוא היה מזעיק שמים וארץ נגדה, למרות
שבבר הודח חד״וחלק משרותו בממשלת בן־גוריון — על מיכתב
חשוב שקיבל מהמנהל הכללי של מישרד־החוץ באותם ימים,
וולטר איתן, שם נאמר מפורשות שיוזמת המילחמה היתה
צרפתית.
אולי אין לתמוה כלל על ששום עיתונאי לא ניגש עד היום
אל וולטר איתן כדי להציל מפיו מה בדיוק כתב באותו מיכתב
למשה שרת בהודו, בשם שספק אם מישהו אצלנו ייתפס למה
שנתגלה עכשיו ביומן קרוסמן באותו עניין. אבל, ברוך השם,
לא רק בישראל כותבים ספרי היסטוריה. לפי הגיון הדברים
המקומי אולי יבוא יום, שישראלי המבקש לדעת את עבר מדינתו
יצטרך לנסוע לחו״ל, כדי לספק את צימאונו.

וי1־ 1לבם ניר
המנוקד התורן הוא עמירם ניר. אתם יודעים איך זה בלול
התרנגולות הכללי שלנו. אז קדימה — עד דם יישפך •
ואני אומר לבם: מה יש 1
אינני מכיר את עמירם ניר. אינני יודע אם יש לו ראש המתאים
לכובע ראש־ממשלה. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אבל
קיבלתי רושם מכמה וכמה כתבות טלוויזיה שלו, שהוא ברנש
אינטליגנטי. זה לא משהו! זה לא מיצרך מבוקש בלישכותינו
הממאירות מנשורת של נפולות ז
נניח שאני מנהיג דגול. דגול באמת, כלומר דגול עד כדי כך
שפשוט אינני מרשה לעצמי להקיף את עצמי בחסידים שוטים,
חנפנים ולקקנים ואומרי־הן — בנבנאים, כך קראתי פעם —
למיניהם, שלא לדבר על תבכנים ותחבלנים ורברבנים ומללנים
ורדופי טובת־עצמם בבל מחיר, הם ובל זב ומצורע וזבלגן למינהו;
דגול עד בדי כך, שאיני חושש מחברים ומעוזרים ומבפופים מושחזי-
שכל ופורי־יוזמה, ולא זו בלבד, אלא שאני מחפש אותם בנרות,
אפילו מעבר למירקע, וצד ושולה אותם ומעמידם לימיני, ומאציל
להם סמכויות, ומתזמר אותם כטוסקניני בשעתו. אז מה, אם אני
סבור, שעמירם ניר מסתאב בטלוויזיה ומסוגל להפיק יותר מעצמו
בלישכתי — לא אניד אצבע !
בכלל, האין סכנת קטנוניות ונמושיות אורבת לפתח כל מוסד
ממוסד, שמכוח פרקינסוני, בלומר בתוקף ותק״כרעיים, עולה בו
כל אחד בדרגה עד שבל״בולו מסתיידד בנושאי תפקידים שאינם
ראויים לכהן בהם — אלא אם בן נפתח בו צוהר _ ו דוו ק א
למעלה, בקומה העליונה — לקליטת צנחנים־מוצנחים מוכשרים,
שהם טובים לעצמם וטובים לא פחות לסביבתם, כאותו פילפל
שהדהיר את החמור !
אז אם עמירם ניר ברנש מוכשר — אתם רוצים להגיד לי שהוא
יוריד את הרמה שם, בלישבת יושב־ראש מפלגת־העבודה ! ומה
רע, אם בדיוק 100 יום לפני הבחירות׳ ככתוב״עלי־ספר, הוא
מתפטר משרות המדינה ועובר לשרות מפלגה ! שום דבר לא רע
בזה. אלא מה ! אוהוהו אלא מה ! אילו שימעון פרס, אותו
שימעון פרס גופא, שבשעתו הדביקו בו כינוי ״שימעון פירסומת״,
היה מפגין חושי פירסום ויחסי״בירבור נאותים, חזקה עליו שהיה
משווה להצנחה העמירם־נירית צורה מכובדת, כנה ואמיצה. העובדה
שהוא לא עשה זאת — לא רצה או לא יבול או לא היה
מסוגל — מוליכה לבמה מסקנות בלתי-נמנעות לגבי אישיותו
ומנהיגותו של היושב״ראש. אני מניח שעמירם ניר, בתור בחנש

מוכשר, לא הופתע בליל. ואם, למרות הבל, הוא בחר לדבוק
בעבודה כרות בנעמי, ומה גם בלא שריון מושב בטוח בכנסת,
שלא לדבר בממשלה, כנהוג במקומותינו ובאלופינו — יבורך. אני
חוזה לו עלילות גדולות. הוא עוד עשוי להפתיע את העם בהנהגת
נורמות חדשות בהנהגה מפלגתית ולאומית. ואם נבואתי הדלה
הזאת תתגשם, אני מקווה שמישהו יזכור אותי.

^ אני !
אם סבתא שלי היתה חיה, היא היתה גונחת ממעמקי לבה
אשר לא ישוערו גניחת ״אוי שכזאת, שכל עצי שדרות רוטשילד
היו נדבנים בזה אחר זה מנחלת־בנימין ועד ״הבימה״ כאבני
דומינו בפעלול הידוע. אבל סבתא שלי לא חיה, ובבל שידוע לי,
היא נטלה עימה אלי קבר את סוד האנחה היהודית רבת־הפנים
ועמוסת ההיסטוריה הלאומית. במצב זה לא נותר לי אלא להפליט
״אוי שטחי חלוש נוכח פלא פגש פרס במרוקו.
לפי שקראתי ושמעתי, סביר לי שפגישותיו המלכותיות של
שימעון פרס במרוקו ובלונדון דלפו דווקא מלישבתו, אבל ה״אוי !״
החלוש שלי, בי נשבעתי, לא נגנח בשל כך. עוד נחזור במשהו
לעניין מקור ההדלפה, אבל מה זה חשוב ! האם הבעיה העיקרית
אינה התואר וההדר שבו מצטיירת ישראל כולה בעיני הערבים,
בעיני העולם כולו, ואם תרצו, גם בעיני עצמה ! תסלחו לי,
איזו מין מדינה זאת, שאפילו במעמדים החשובים, העדינים, הייתי
אומר אפילו המלכותיים, אינה מסוגלת להתאפק — ומפליטה
נפיחה רבתי, גם קולנית גם מסריחה, עד ששום הזזת כיסא
אינה מועילה, כמו בבדיחה הדרויאנובית (״תירצת קול ,,ריח
תירצת ז״) .אוי !
עם משונה, היהודים. לא שותים — ותאונות עושים. לא
מכניסים יין — אבל מוציאם סוד. אוי !
אינני יודע אם פרס עמד מאחיוי ההדלפה, או שמא היא
נפיחת אחד מנעריו שאץ לשרת את עניין האומה, המדינה,
המפלגה ויושב־ראשה (וגם עניינו״הוא זכור לטוב) מתוך ביטחון
גמור שהוא יודע את חפץ אדונו גם מבלי לשאלו (גם לנחמיה
ארגוב, המזכיר הצבאי של ראש־הממשלה ושר־ביטחון דויד בן-
גוריון, היה חבל להעיר את אדונו משנתו, ולפיכך אישר בשמו
מיבצעים בגון קיביה וכינרת) ,כשם שאיני יודע אם הדלפת שיחת
קרטר— שמידט הראשונה, שמאחריה מסתתר עכשיו מי
שבוודאי הדליפה בשניה (אני מתאפק מלומר מדוע היה צריך
להדליפה בשניה) ,נעשתה ביוזמת ראש״הממשלה או שר-החוץ,
או שוב, לא היתה אלא נפיחה של משרת. אבל אני יודע, שיש
אנשים שאינם מסוגלים לשמור סוד, ויש אנשים שמוכרים סודות
בעבור בצע כסף או תפקיד, ויש אנשים שמשקיעים בעיתונים
סודות כמו כסף בבורסה, בהניחם כי באופן זה הם מבטיחים את
שמם הטוב בבלי־התיקשורת הנהנה משימתם הנאמנן, שעה שהאמת
היא שהמניות שלהם אינן שוות מאומה, והנהנים משימתם
בזים להם בליבם. אוי !
במצב זה, ששוב אינו ניתן לריפוי אספיריני, צריך לבוא ניתוח,
וניתוח פשוט למדי: אם, בעיקרון או בדיעבד, מדינת־ישראל —
לא מנהיג פלוני, פוליטיקאי אלמוני או שר פלמוני, אלא בפירוש
מדינת־ישראל, שבן כך זה מצטייר בלפי חוץ — אינה מסוגלת
לשמור שום סוד מדיני, בי אז מוטב להבריז על שמיטת סודות,
חד-וחלק ! האם לא יהיה הרבה יותר מכובד, למשל, אם שימעון
פרס בכבודו ובעצמו יחזור ארצה הישר לתוך מסיבת״עיתונאים
שתזומן לו על־ידי עוזריו הנאמנים, ושם, קבל מיקרופונים ומצלמות
יכריז: רבותי, אני עבדכם שימעון פרס נסעתי למדינה זו
וזו, ושם, נפגשתי עם מלך, נ סי ך — או שוטה אחר שנתן בי אמונו!
כמובן, יהיה עליו למהר. הוא יצטרך לשקול אם לא כדאי
וראוי לו לעשות את מסיבת־העיתונאים המכובדת הזאת עוד
בצאתו, שהרי עליו להקדים את האפשרות שיריב כלשהו יכנס
מסיבת-עיתונאים מכובדת, ויצהיר קבל מיקרופונים ומצלמות:
רבותי, זה עתה נודע לי, ששימעון פרס וכולי וכולי.
האם מישטר שמיטת־הסודות לא יהיה מכובד יותר!
כלי־התיקשורת הרעבתניים לא ייצאו מופסדים. הנזקים המדיניים
לא יגדלו. אבל מבת ההדלפות המדיניות פשוט תיעלם. הכל
יהיה גלוי, פשוט ישיר. כדרך אדוניהו בן חגית.
^ —181

איי!

טעות של שבת
אמת, ברשימתי לפני שבועיים ״שומרי שבת בעם״ נפלתי
קורבן — באשמתי — לשתי טעויות.
(א) שר־החוץ יצחק שמיר לא חילל שבת בטיסה מניו־יורק
לרומא• הוא טס ביום ו׳ והגיע לרומא לפני כניסת השבת, ואפשר
שהשיח בינו ובין ראש״הממשלה בענייו הפגישה עם האפיפיור,
שמועדה גלש לשבת, עדיין היה לפני כניסת השבת, כה יעשה לי
אלוהי השבת ובה יוסיף. שר״החוץ הוא אפיקורוס דיו, ואין צורך
לתלות בו עבירות נוספות.
(ב) הפסוק ״יותר מששמרו ישראל על השבת שטרה השבת על
ישראל״ ,שדשתי בו דוש וחזור לגופו, היה עשוי להחשב כמאמר
חז״ל — אם כי לא אמרתי זאת במפורש — והנה מתחוור,
שמטבע חדש הוא, ומבית״היוצר של ח״נ ביאליק !
אגב, שר״החוץ שלא נפגש עם האפיפיור מפני שחזקה עליו
מיצוות ראש״הממשלה שלא לחלל את השבת, נפגש באותה שבת
עם שר־החוץ האיטלקי, אך לא מתוך חילול שבת, שכן האחרון
הטריח את עצמו ובא אל בית שגריר ישראל ברומא, שאצלו
התארח שר-החוץ יצחק שמיר. הוכחה נוספת, שאי-אפשר לה
למדינת־ישראל בלא גוי של שבת.

הו רו ס קו מ

(המשך מעמוד )10
גודל) מייוחסת למזל טלה, ואם
היא ממשיכה את גיבעת ונוס
בצורה הרמונית — בלומר, אינה
גבוהה מדי, ואף אינה שקועה —
היא. תראה על החלטיות, אומץ-
לב, כושר־התנגדות, יוזמה, שלי- במצבים ושלווה
טה־עצמית
קשים.
אגב, זו נחוצה במיוחד לאלה
המתעתדים לשמש מפקדים בצבא,
או לאלה המתבוננים לעסוק
בניהול ובאירגון• לבעלי
גיבעה בזו יש יכולת לבצע ולציית
לפקודות בזמן מילחמה
ונבונות להסתכן. כמו-בן מראה
גיבעה זו על תכונה של אהבת-
אדם, ועל יכולת פדגוגית ורפואית•
נשים בעלות גיבעה בזו
נחשבות לאמהות טובות במיוחד.

גיבעת מארס גבוהה מדי
— נראית יותר גבוהה מהגיבעה
שאליה היא מחוברת (גיבעת
ונוס) ,והיא בולטת במיוחד —
מאפיינת טיפוס אלים, רודף־מל־חמות,
סביבו תמיד ריב ומדון —
נוטה לחיות שתלטן ואכזרי.
נטיותיו האגרסיביות ולשונו הפוגעת
הן בעלות השפעה מפריעה
ופוגעת בחיי הסובבים אותו.
לזכותו ייאמר שבדרך־כלל לא
יפחד מנטילת סיכונים, ובשעת־חירום
יהיה מסוגל להפגין התנהגות
אמיצה. יחד עם זאת גם
הטיפה המרה אהובה עליו במיוחד,
ולא תמיד יוכל לשלוט
בתוצאות של חיבתו זו.
גיבעת מארס חסרה, כלומר,
במקום גיבעה ניתן למצוא בעין
שקע, מראה בי האדם פשוט
מוג״לב ואינו מסוגל להילחם.
גם את תוכניותיו ורעיונותיו קשה
לו להוציא לפועל. הוא פוחד
להביע את דעתו, שמא יתנגדו
לו. הוא לא האדם שיאהב לטפל
בזולתו.
גיבעת מארס השניה, זו הממוקמת
בצד החיצוני של היד
משוייבת למעשה למזל עקרב.
ואותו כוכב מארס השולט בבני
מזל טלה, עובר שינוי כאשר הוא
שולט בבני מזל עקרב• או יותר
נבון לומר, שההשפעה של אותו
כוכב משתנה, בהתאם למזל שבו
האדם נמצא.
גיבעת מארס בגודל רגיל, לא
בולטת מדי, אך גם לא חסרה,
מגלה את האומץ המורלי והפיסי.
זהו סוג האומץ שבאמצעותו
מצליח אסיר פוליטי בשביתת-
הרעב שלו, למשוך את תשומת״
לב העולם לעוול הנעשה בסביבתו.
גיבעה
כזו גבוהה ובולטת מדי
מצביעה על מזג גרוע ונטייה
לאלימות. אך רק לעיתים־נדי-
רות יפנה בעליה לכוח הפיסי,
כדי להפעיל מזג זה. כתחליף הוא
משתמש בסארקזם וברישעות
מנטלית. זהו אדם חסר־מנוחה,
עצבני, בודד והפכפך.
חוסר גיבעה במקום זה מראה,
שוב, טיפוס פחדן וחרד,
שייכנע, קרוב לוודאי, לכל צורת
מישטר, במטרה להציל את עורו.
אדם בזה לא ניחן בדימיון או
במעוף רב, ובוודאי לא יהיה
המסמר בשום חברה.
בנוסף לנאמר בדאי להזכיר,
שגיבעה זו מראה, בין השאר
גם על דימיון יוצר, ועל היכולת
לבצע את הרעיונות המתעוררים
באדם בעל דימיון מסוג זה. ל-
אמנים, ציירים, פסלים, או אמ-
נים מסוג אחר, חשוב שתהיה
גיבעה מפותחת יפה ומאוזנת
על״ידי שאר הגבעות•
שקע עמוק בין שתי גבעות
אלו נקרא ביקעת מארס, ומראה
על אכזבות רבות. לאדם זה התחלות
רבות, שעל־פי־רוב נגמרות
בכישלון.
סיכום: גיבעת מארס טובה
מראה בבל יד על אדם אמיץ,
שילחם למען רעיונותיו בכל
מקום שבו יעבוד. הוא יהיה עידני,
בעל גאווה ואישיות עצמאית,
ויוכל לנהל ולארגן כל
מיבצע שיוטל עליו בהצלחה רבה.
העו ל ם הזה 2274

גיתם מ ט רכו תתדמית
ילדים אוהבים

סנפרוסט
צ ל מי

אתילדכט
עם סופרוסט
פרס ראשון: טיסה זוגית לאנגליה
פרס שני: אופניים
פרס שלישי: שעון
פרסים נו ס פי ם: ספרים, משח קי ם,
חבילו ת שי ממוצרי סגפרוס ט.

מוצרי סנפרוסט, הנאה בפני עצמה. רק לשלוף מהמקפיא, דקות ספורות של הכנה ו ...זהו.
וכדי להוסיף על התענוג מכריזה ״סנפרוסט״ על מבצע פרסים ענק.
0צלמו את ילדכם עם אחד ממוצרי סנפרוסט.
0גזרו את שם המוצר מ־ 5אריזות סנפרוסט (ירקות או מעדני מאפה).
0שלחו את הצלום הצבעוני עם שמות המוצרים ל״ילדים אוהבים סנפרוסט״,
ת.ד 40020 .ת״א 64733 ,עד .20.5.81
הצלומים המצטיינים שייבחרו ע״י חבר שופטים יוצגו בתערוכת ״אדם ומעונו 81״ ,ויכללו בלוח שנה יוקרתי.
100 הצלומים המצטיינים יזכו את שולחיהם בפרסים.
כל משתתף יזכה בדפדפת ״מתכונים שילדים אוהבים להכין״.

הדרך אל עולם החלומות שלך עוברת בפיס

ד״ר?ווויאד שרעבי
ועדנה פיינרו

לזכר — נטייה ״להשתין בקיר״ ,זהו
דחף פנימי מתכונות העדר, לסימון הטריטוריה
שלו. לכן אם אתה עשוי להיות
מוטרד, כשישתין על שיחי־הוורדים שב-
גינתך המטופחת, קח נקבה — אותה קל
יותר ללמד איפה לעשות את צרכיה.
לזכר — נטייה לתקוף זכרים אחרים.
במיקרים מסויימים עליך להתחשב בשכנים,
ולראות בדימיונך מה עשוי להשתבש
ביניכם, אם יפרצו קרבות תרנגולים בין
הכלבים התוקפנים שלכם.
לזכר — גודל, חוזק ותחב. לנקבה —
עדינות, חנפנות, חביבות ואמינות. חשוב
על נטייתך הטיבעית: הצורך להרשים
ולהפגין חוזק, או הצורך בנוכחות נשית
רכה מוגברת.

מונולוג
של ח תו ל
ש חור
כן, ראיתי אותך. אתה הדוגל בשיוויון-
זכויות, אתה שאימצת את העיקרון ״שחור
הוא יפה״ — סטית ממסלול נסיעתך, כדי
לא לפגוש בי. ולא רק זאת, גם ירקת
לעברי שלוש פעמים ; טפדטפדטפו —
זה יפה להאמין באמונות־תפלות ז
חשבת פעם מה אני מרגיש?
תאר לך שאדם שחור היה חוצה את
הכביש וכל החתולים בסביבה היו יורקים?!
ואתן,
האימהות הצעירות והמשוחררות
מדעות־קדומות, מרשות לילדיכן ללטף
כל חתול עזוב בגן־הציבורי, ורק בי לא
מרשות לגעת. זה הוגן?
כשהייתי צעיר חשבתי לצבוע את השיער
לבלונד. מה יש? רק לפנינה רוזנבלום
מותר? נכנסתי למיספרה ופיתאום כולם
ברחו. כנקמה, כל פעם שראיתי אשה
עומדת להיכנס למיספרה, רצתי ועברתי

לזכר — אין עונות התייחמות. לכלבה
— יש, פעמיים בשנה, במשך כשלושה
שבועות. בזמן הייחום עליך לשמור עליה,
אם אינך רוצה להניח לה להביא גורים
(ועל שאלה זאת — בהזדמנות אחרת).
בבית שיש בו ילדים עדיף לבחור בכלבה׳
כי היא אמינה יותר, ממושמעת יותר
ואין חשש שאופייה ישתנה בגלל כלבים
זרים הנמצאים בסביבה. אבל, מעל לכל
ההבדלים התיאורטיים הכלליים, כדאי
לחשוב על אופייו של הכלב בהשוואה
לאופייו של המאמץ: אם אתה בעל מרץ
רב, חשוב אם לא בחרת לך ביישנוני
ואל תציע לאדם זקן גור של כלב צייד,
שיפיל אותו מרגליו עד מהרה.
בחירת כלב היא עניין ריגשי ואישי
(גברים מחפשים בו לעיתים את ה״אני״
שלהם, ונשים נוטות לקשור סרטים בין
אוזני ה פו דלשל הן ל כן חשוב מאוד
שתחשוב לפני קבלת ההחלטה, ואז תוכל
לומר ״זה הכלב שאני מבקש״ ,מעורב או
גיזעי זה כבר לא משנה.

בדיוק לפניה. היא היתה מסתובבת, יורקת
וחוזרת הביתה.
כשהתבגרתי ניסיתי להקים מיפלגה —
״חשנא״ת״— חתולים שחורים נגד אמונות-
תפלות — אבל לא הצלחתי לגייס כספים,
רק כסף שחור.
׳היום אני מבוגר ועייף, ואומר לבני:
״קצה׳לה״ ,שתביא לי כלה לבנה, מבית
טוב, אתה שומע?״
מה לעשות, גם לחתול שחור יש אמונות
תפלות.
כל הזכויות על המונולוג הנ״ל שמורות
ליסמין ליברמן, רחוב 16 נתניה, הזוכה,
הפעם, בתחרות הבדיחה, הסיפור והצילום
של מדור כלבוטק.
הקוראים, שכתביהם יפורסמו במיסגרת
תחרות זאת, זוכים בתשורות דוגלי —
מזון לכלבים בפיקוח וטרינרי, ומתנות
צמח — חנות לחיות-בית של יאיר צולר,
בתל-אביב.

מאח

אחד היתרונות הגדולים >סל כלב על־פני
ילד הוא האפשרות לבחור בו, על־פי
התקציב, תנאי־המגורים ואופייו של כל
אדם, המתכונן להיות בעל כלב. מי שאינו
חושב שיצור חי בביתו הוא גם בן־
מישפחה, מוטב שלא ייקח על עצמו עול
שכזה. אמנם, התענוג שמיסב בעל־חיים,
בתמורה לטיפול מסור, רב לאין־ערוד,
אבל טוב לדעת מראש — כלב אינו צעצוע,
וההחלטה להכניסו הביתה כורכת בתוכה
התחייבות: כבר ענית על השאלות —
גור או מבוגר, קטן או גדול, פרווה קצרה
או ארוכה, גיזעי או מעורב — נשאר
לו לדעת אם ברצונך בזכר או בנקבה.
ובכן, בשאלה זו מסתבכים טעמים אישיים
ולפעמים אפילו אמונות־תפלות.
למתלבטים — כמה ״טיפים״ :לזכר —
באופן־כללי, אופי חזק מאוד, זאת־אומרת,
קשה יותר לחנכו מאשר את הנקבה. את
הזכר צריך להעמיד על מקומו עוד בהיותו
גור, כדי שיבין מי משניכם הוא האדון
במישפחה. ובבקשה לזכור: כלבים אוהבים
אדון שהוא אדון, במשמעות המלאה של
ההגדרה.

איד לבחור

גירית קלייה (הכלכה) ואיב אשכר
המצילים המסורים

איחוד

מישפחות

כשנירית אשכר פנתה לכלבוטק וביקשה לעזור לה למצוא את אביו ואמו של
סטר אירי מקסים, שמצאה לפני כחודש, משוטט פצוע ורעב בכיכר־המדינה בתל־אביב,
לא היו בליבה תקוות רבות :״פניתי פעמיים לאגודות צער־בעלי־חיים בתל-אביב,
גבעתיים ויפו, פניתי לווטרינארים בסביבה. פניתי לשכנים וערכתי מישאלים — שום
דבר. והנה, יומיים אחרי הופעת הידיעה בהעולם הזה, צילצל הטלפון בביתי, :אנחנו
הבעלים /הודיעו לי בהתרגשות.״
הסתבר, ששמו של הכלב היפהפה, בן השבע — שנירית קראה לו קלי, דוגמת כלבתה,
קלייה — אינו אלא פמור, והוא שייך לנורית ודובי סמואל. הוא קיבל את שמו מעצם-
הירך, בשעה שנורית למדה רפואה.
לפני כשנה, עם הולדת בתם של נורית ודובי, שניהם רופאים, פיתח לו פמור
קאריירה של בריחה, להפגנת ברוגז .״אומרים על הסטר האירי שהוא טיפש? הוא
כל-כך חכם, שהוא נאמן לעצמו בלבד״ ,מסביר דובי את בריחותיו. הפעם ברח פמור
מבית־החותגת, לשם הוגלה בגלל ריימונט בדירה. והמעניין מכל — נירית אשכר אכן עברה
עם פמור ליד בית־החותנת. הנ״ל נעצר ליד הבית, הביט למעלה, כרומז משהו,
ואחר־כך עשה פרצוף תמים והמשיך ללכת .״כנראה עשה חושבים, והחליט שטוב לו
אצל נירית.״
סוף טוב׳ הכל טוב, אבל כדאי לזכור: סימני זיהוי על רצועה כולל מיסטר טלפון
— חובה! לא כדאי לגרום לאנשים טובים עוגמת־נפש שכזאת. המישטרה לא מוכנה
לטפל בכלבים חסרי סימני-זיהוי, והאגודה לצעד־בעלי־חיים לא תמיד נותנת את
האינפורמציה המדוייקת. עובדה, גם מישפחת סמואל פנתה לסניפי־האגודה, ונאמר לה :
״לא שמענו על דבר כזה.״

דוכי, פמור (הכלב) ,ליאת ונורית סמואל
המוצאים המאושרים

* הציד!

סוניה הקוקסינל•״

זועקותהקוקסינלים על
חנו תו ש 1ג 1ו ו עריה 10 חודשי

מן הסוג הגרוע ביותר, על־מנת להמשיך
לחיות. בבית־הסוהר שולט העולם־התחתון.
הם יעשו הכל כדי להגיע אלינו, אפילו
לתא בודד מן הסוג שבו יושבת היום
סוגיה.
״כשהכניסו אותי לצינוק, באחד מבתי-
הכלא שבהם ישבתי, עברה השמועה בכלא
מפה לפה. האסירים המחלקים את האוכל
לאסירים בצינוק עלו אלי לפי התור
והתעללו בי ללא־רחמים. לפעמים שניים
עשו בי מעשי־סדום, אחד מלפנים ואחד
מאחור. היו עוטפים אותי עם שמיכה
מהולה בשתן.
״יצאתי מבית־הסוהר שבור והרוס, ללא-
שיניים וכולי צלקות. כשביקשתי עוד
מנת־אוכל, הסכימו לתת לי רק במחיר
נתינת ישבני לסיפוק תאוותיהם. כשעמדתי
עם המיזוודה ביד, ביום השיחרור, לפני
מפקד הכלא, העובדת הסוציאלית והשופטת,
הדסה בן־עתו, אמרתי להם שכפי שנכנסתי
לכלא כך אני יוצא, לאותו מקום ולאותו
מיקצוע. ענה לי מפקד הכלא . :אני יודע.׳״
מרלין היפהפיה, חברתה של סוניה,
שעברה בכלא את אותן חוויות שעברה
זלמן שושי, מתפרצת לשיחה ומוסיפה
בהתרגשות מהולה בדמעות:
״הייתי עם סוניה כבר בתא־מעצר ל־48
שעות. לפתע חשה ברע בגלל לחץ־הדם
הנמוך שלה והתעלפה. הזעקתי את הסוהר
בבהלה, לבקשת עזרה ראשונה, והוא ענה
לי, :אין דבר, שיימות, יהיה פחות קוקסינל
אחד בעולם ,.כך היא שכבה מעולפת
ללא מיים ועזרה. אני בכיתי כל הזמן

בכלא. בפסק־הדין החמור הזה נטל על
עצמו השופט אחריות להכריע בין חיים
ובין מוות. דעתי שסוגיה נתונה במצב

זלמן שושי, המכונה ״זלסה״,
הוא גבר. זלמן לא עבר עדיין
את הניתוחים לשינוי־מין שעברו חברותיו.

!1וח0י1לי 0 1 0ם ח!
^ ודגים את סוניה שלנו הקוק-
/ /י 1סינלים בסכנה!״ ״סוניה עלולה
להתאבד כל רגע בכלא,״ ״סוניה־הקוקסינל
חולה מאוד וזקוקה לעזרה דחופה,״ ״כל
רגע נוסף באגף־הגברים בכלא מסכן את
חייה.״ קריאות נואשות מסוג זה נשמעו
באסיפה מיוחדת שייזמו הקוקסינלים בארץ,
בעיקבות גזר־דין חמור שנגזר על חברתם
— עשרה חודשים בכלא.
סוניה־הקוקסינל פתחה את תיבת־הדואר
ומצאה הזמנה לבית־המישפט. היות והיתד,
צריכה לשמש כעדה באחד המישפטים,
סברה לתומה שהיא הולכת להעיד באותו
מישפט. היא נדהמה כשמצאה את עצמה
נאשמת בעבירה של גרימת מיטרד לציבור,
על סמך עדותה של אישה הגרה קרוב
למקום־עבודתה, בזנות. וכך. ללא עורך-
דין שיגן עליה, גזר עליה השופט, אליהו
מצא, גזר־דין השולח אותה לעשרה חודשי
מאסר בכלא רמלה.
סוניה נלקחה לכלא מיד לאחר פסק-
הדין. כלביה, שהם כמו ילדיה, נשארו
בבית ללא אוכל ומים. לא ניתן לה להכניס
לתא־הבידוד את ההורמונים שהיא כה
זקוקה להם. היא חולה וחלשה בגופה,
סובלת מלחץ־דם נמוך, המחליש אותה
וגורם לה להתעלפויות. חבריה, שביקרו
אותה בכלא, מספרים שהיא שבורה לחלוטין
ובמצב גופני רע מאוד.
פסק-הדין המזעזע שקיבלה סוניה זיעזע
את ציבור הקוקסינלים בארץ, ביודעם מה
מצפה לחברתם בכלא. רובם עברו את
החוויה הנקראת תא־מעצר. חלקם ישב
בכלא זמן ממושך יותר, והם מודעים היטב
לסכנות האורבות לקוקסינל, הנשלח למאסר
בחברת גברים. הם נתונים להתעללות
מצד אסירים ברוטליים מן הסוג
הגרוע ביותר ואין מי שיושיעם.

״החשיש
של החברה״
ך{ תח את האסיפה הקוקסינל זלמן
״ • שושי, שישב כבר במאסר באגף-
הגברים :״שברו לי את השיניים בכלא,
משום שסירבתי לקום בלילה למישגלים.
לא היה לי כבר כוח, אחרי שהייתי נאלץ
בכוח לבצע זאת כ־ 12 פעמים ביום. אני
הייתי החשיש של החברה, והמיזרן לסיפוק
תאוותיהם. כשסירבתי, מרחו על פני צואה
ושתן, קראו לעברי קריאות־גנאי, ירקו
עלי, חתכו אותי בסכינים, ושברו לי את

השיניים. כל השיניים שבפי היום הן
שיניים תותבות, מזכרת מהכלא.
״הייתי נתון להתעללות מתמדת. בלילה
פחדתי לישון, הייתי בוכה בכי מר, והיו
לי מחשבות התאבדות. הייתי זועק לעזרה
אל הסוהרים, אולם הם לא ענו לי, כי
היו חסרי־אונים מפחד מפני האסירים.
כך נותרתי ללא־הגנה, כמו חיה בסוגר.
הייתי חייב להיענות לתביעות ולסטיות

כי הייתי חסרת־אונים. נדחקנו לפינה,
כי כל מי שהיה עובר לידינו היה זורק
עלינו סיגריות בוערות.״
זלמן שושי, המזדהה כליל עם מצבם
של סוניה בכלא, נזכרת :״קוקסינלים חותכים
ידיים, כדי להינצל ממאסר של 48
שעות. תארו לעצמכם מה קורה ברגע זה
עם סוגיה המיססנה, השפוטה לעשרה חודשים.
אני יודע היטב מה קורה לה עכשיו

חמור, כי היא מזריקה לעצמה הורמונים
בכמויות המשפיעות על מוחה והמחלישים ״*
את גופה. היא נתונה להתעללויות שלא
תוכל לעמוד בהן. היא יצור עדין ושברירי.
היא עוברת עתה טראומה קשה. אני יודע
בדיוק את ההשפלה, קריאות־הגנאי כמו
,הומו תראה את התחתונים׳ ,או, הומו
תרים רגל׳ .זורקים עגבניות ומלפפונים,
צועקים קריאות־בוז, ואנו הולכים בפחד

בין הסורגים, כמו חיות בקירקס. אנחנו
הפורקן של האסירים.״
דליה, שהיתה אבא לשלושה ילדים לפני
שהפכה קוקסינל, מוסיפה :״לסוגיה יש
ף גוף נשי משגע עם חזה ׳נהדר ושיער יפה
והיא אשד, לכל דבר. איך אפשר לזרוק
דבר כזה לגברים בכלא, הרי זה כמו כיבשה.
בין זאבים. ברגע שהיא תצא לאוכל, או
לשירותים, או למיסדרון, אין לה ביטחון
על חייה. אין מנוחה לרגע, יגיעו אליה
לכל מקום שתהיה בו, בכל הדרכים. אם
תסרב, תהיה קורבן לסכינים. בשלב ראשון
תיכנס לדיכאון־נפשי. אין לה את האיפור
והתלבושות היפות שהם ההגנה שלה,
הלבישו עליה מין סרבל גברי. הבידוד
עצמו משפיע, והיא פשוט תתאבד. חייבים
להוציא אותה משם.״
צורתם יוצאת־הדופן של הקוקסינלים,
מושכת תשומת־לב בכל מקום. אפילו
במקום שנראה לכאורה מוגן — בית-
המישפט — אין להם מנוחה .״בבית־

בלילה

לובש/ת זלמן שושי
בגדי אשה וחובשת פיאה.
באשה היא מושכת תשומת־לב רבה.

המישפט האולם מלא מפה לפה,״ אומרת
איריס ,״כולם רצים להסתכל עלינו כמו
על קופים בקירקס. אפילו ילדים בתיכון
באים ומסתכלים וצוחקים, ואף שופט לא
טרח אף פעם להוציא אותם מן האולם.״

״אני נאלצת
לעבוד בזנות״
ך* וויכוח ,׳ההתרגשות. והחשיפה לי
1פני אנשים מבחוץ, מביאים את איריס
לבכי, ובגילוי־לב מדהים היא אומרת
בהתרגשות :״אני יצור עדין. בניגוד למה
שאנשים חושבים, אני רגישה יותר, בגלל
הבעיה המיוחדת שלי. אני כל הזמן נתונה
להתעללויות בכלא, אם לא תהיה לי עזרה
•אני אתאבד. איך אפשר לשבת בבידוד
,כמו חיה? אנחנו לא פושעות, רק עובדות
למחייתנו. איננו מזיקות לאף אחד. אנחנו
עושות את עבודותינו בשקט ולא מטרידות
איש. החוק החדש הורג אותנו. אנחנו
נשים עם לב זהב, שאוהבות לעזור לזולת,
מדוע מתעללים בנו ככה? מאז מאסרה
של סוניה אני פוחדת פחד איום, כי אני
חלשה מאוד. אם יכניסו אותי לכלא כאילו
גוזרים עלי דין מוות.״
עד כמה חשובה להן הנשיות, מוכיחה
דליה, שנולדה גבר ובתנאים ובחברה
שבהם חיה־ נאלצה להתחתן וללדת ילדים
כגבר, כמובן. כשיצאה לעולם והגיעה
לעצמאות נפשית, הביעה שהיא רוצה להיות
אשה, ויתרה על ילדיה ומישפחתה, עברה
שינוי בגופה, הפכה אישה, למרות כל
ההתנכלויות מצד סביבתה, החלה לעבוד
בזנות על־מנת לממן את ניתוחיה ולפרנס
את ילדיה .״הנשיות שלי זה הדבר הכי
חשוב לי, נולדתי בטעות גבר, והחלטתי
לתקן את הפגם הזה בכוחות עצמי. הייתי
מוכנה להקריב הכל בשביל להגיע ל׳
זהותי-העצמית. אם ישלחו אותי לכלא
|^ום גברים לא אוכל לעמוד בזה. ברחוב
אני מקבלת מכות, אבל אף פעם לא
מחזירה, כי מיד ישלחו אותי לכלא ויא־שימו
אותי באופן טיבעי. לכן אני סובלת
הכל בשקט.״
מרלין, המושכת תשומת־לב בגלל צורתה
החתיכית, נעצרת לעיתים־קרובות על־ידי

טרף לגברים בכלא

תשמש מרלין
אם תישלח ל־כלא.
גופה של מרלין הוא גוף־אשה נזשגע .״אני מודעת היטב

שוטרים, גם בלכתה לתומה ברחוב. היא
מתלוננת :״בגלל החוק החדש כל דבר
הוא מיטרד לציבור. אני הולכת למכולת,
עוצר אותי שוטר וטוען שהסתובבתי למטרת
זנות. ירדתי לחנות לקנות צמר־גפן,
עצר אותי שוטר ואמר, :את עצורה.׳
עליתי לניידת והסברתי לו שרק הלכתי
לבית־מירקחת, ענה לי , :לא מעניין אותי.׳
פחדתי מהמעצר וחתכתי לי את הידיים,
כדי להינצל. ידעתי מה מצפה לי בבית-
הכלא. אם אני מסרבת למגעים מיניים
חותכים לי את הפנים בסכיני־גילוח. איש
לא יקבל אותי לעבודה אחרת, כשם שאיש
אינו רוצה להשכיר לנו דירה, אני נאלצת
לעבוד בזנות.״
חדר־המעצר של הקוקסינלים, טוענים
אותם ששהו שם, הוא בגודל של שני

לסכנה האורבת לי בכלא הגברים,״ אומרת מרלין .״אפילו אם
ישימו אותי בתא ב דד, תמיד יגיעו אלי. אנחנו המיזרון והחשיש
של האסירים, אין לנו כוח להתנגד בגלל זריקות ההורמונים.

מטר עם חמש מיטות ברזל, חלון בגודל
של קופסת סיגריות, אין אוויר לנשום,
מהשמיכות נודף ריח חזק של ליזול, בית-
השימוש בחדר הוא ללא אסלה, לטיולים
אין מוציאים אותם, אפילו מחבלים זוכים
לטיול אחד ביום באוויר, אבל היחס אליהם
הוא כאל אנשים בשפל המדרגה, יותר
גרוע מחיות.
״בית־הסוהר זה לא אוניברסיטה להומוסקסואלים,
הה לא יחזיר למוטב שום
קוקסינל לחיים נורמליים,״ טוען זלמן
שושי .״העונש הוא רק עיעוי־נפש מיותר
לקוקסינל, החי בפחד מתמיד. אם אני
רוצח, או שודד, אני אקבל עלי את הדין,
אבל אם אני מוכר את גופי למחייתי, כי
אין לי מיקצוע אחר, מפני שהחברה לא
מקבלת יצורים כמוני לעבודה נורמלית,

אני מוכר את גופי כדי לא לשדוד ולא
לגנוב ולא לרצוח זקנות.
״חייבים לבנות לקוקסינלים כלא מיוחד.
אנחנו ציבור גדול, שהולך ומתרבה בכל
יום.״
חברת־הכנסת שולמית אלוני הזדעזעה
לעצם הרעיון שכלאו קוקסינל .״הצעתי
בזמנו את ביטול הסעיף הפלילי, הרואה
בהומוסקסואלים עבירה פלילית. לקחת
אנשים מסכנים כמו קוקסינלים ובמקום
להתייחס אליהם בסובלנות, כולאים אותם
ומפקירים אותם להתעללויות מיניות של
אסירים ברוטליים. אני אגיש שאילתה על
כך בכנסת, ואבדוק כל דרך אפשרית למנוע
התעללות בהם בכלא. כן אבקש עבור
סוניה חנינה ותנאי־מאסר הוגנים.״

נירה גל !

אמנות
ש*ג9עון אבני -

*ין 1ב־ א !וירו
כשביקר שימעון אבני בתערוכה
״ציור אמריקאי של שנות ה־80׳״
במוסיאון תל־אביב, שנערכה על-
ידי מבקרת האמנות ברברה רוז,
חש רגשות מעורבים. ראשית,
חש חלק אורגני מתערוכה זו;
שימעון, שהוא אחד מטובי הציור
המופשט בישראל, חש זעם ותים־
כול בראותו את הלגיטימציה שנותן
המוסיאון לסיגנון ציור זה,
שבאמריקה הפך, החל משנות ה סל,
לקלאסיקה ובישראל הוא נחשב
עדיין למוקצה מחמת מיאוס.
״מדוע כשברברה רוז מביאה
לכאן תערוכה של ציור מופשט,
התערוכה מוצגת באכסניה המפוארת
ביותר?״ שואל שימעון ומוסיף
:״ואילו ציוריי לא רק ש־אינם
מוצגים, אלא גם הציור ששייך
לאוסף המוסיאון הורד אחר !
כבוד למחסן, מאז נכנסה אוצרת
האמנות הישראלית לתפקידה,
לפני כשלוש שנים.״
כל מי שמתבונן בעבודותיו, ה מוצגות
כרגע בחלל היפה של
בית־התרבות ברחובות, לא יכול
שלא להסכים עימו. ציוריו של

״גליל״ עושה לנו טוב
מזון מלכות מכיל כמוייות גדולות של חומצה זרחנית, קלציוס, אשלגן וברזל
המהווים יסודות בבניו גוף האדם.
הפולנית־מוצר המורכב מפולן(אבקת פרחים) ,מזון מלכות ודבש.
הפולנית עשירה בפרוטאינים, מינרלים, חומצות ואנזימים חיוניים לגוף.
אנשיי מחקר איבחינו הטבה ניכרת־גופנית ונפשית, באנשים שתפריטכז כלל מזון
מלכות ופולנית.
פרטים נוספים אפשר לקבל ממחלקת. ההסברה של מעבדת ״גליל״.
להשיג בשקם, בשופרסל, בסופרמרקטים, בצמחוניות ובחנויות המובחרות.

שימעון אכני
זעם ותיסכול
אבני מרתקים את הצופה אל בדים
צבעוניים השונים מסיגנון עבוד-
תו לפני כמה שנים. אולי ביקורו ״*
האחרון בניו־יורק הוא שהשלים
תהליך שימוש בצבעים עזים יותר׳
ששינו את מהות ציורו מ־למון
ישט-גיאומטרי
מופשם־לירי
יותר. לפני תחילת עבודתו צילם
הרבה חלונות ושערים, ואלה היוו
את הבסיס לתיכנוני ציוריו. מבעד
לחלונות המהווים מיסגרת פנימית
לציור, משתקף הנוף העירוני,
ואילו הצייר מנסה לפרוץ כל העת
החוצה. הכמיהה החוצה מהווה
חלק חשוב ביצירה.
ראיית הנוף מבעד לסורגים
היא בעצם גם ראיית עולם. בדיבורו
השקט והאיטי הוא מסביר
את יחסו למוסיאונים, החוששים
לנקוט עמדה כלפי אמן, ושאין
להם בעצם שום קריטריונים להח ליט
מיהו אמן טוב.
אבני הוא בראש ובראשונה
אמן חשוב. את עקרונותיו הוא £
מנחיל לתלמידיו, בתיקווה שב־ *,
דור הבא יהיו מילבד ממשיכי׳
דרכם של נביאי האמנות המושגית
(שבארץ היא פשוט ממאנת
לגווע, ויולדת מפלצות חדשות

לבקרים) גם אמנים רציניים, ש־מכחול
וצבע אינם מילה גסה
עבורם.

1ש־ם או ה מ 1תזאתרף
^ לא כל הנשים, אבל רבות מהן
אוהבות ליצור בחומר רך. סידרת
תערוכות מחומרים רכים (כאילו
לרכות יש עדיפות על קשיות, או
שהיא נשית מיסודה) נערכת בגלריה
הקיבוץ בתל־אביב. התערוכה
הראשונה בסידרה הציבה את
עבודותיהן של מירטה אדרי, מקיבוץ
קבוצת שילר, ואביבה אור-
טס מראשון־לציון.
באולם הכניסה לגלריה ניצבו

ידע והחושניות באמנות, שקלטה
בעת שהותה באיטליה, מימשה
על־ידי שהחלה לצייר כעין גופים
על בד, אך בצורה שטוחה. את
הגופים הללו ״הוציאה׳׳ מהבד
המצוייר, ויצרה אותם בצורה נפחית
על־ידי תפירת גזרי בד סא־טין•
זהו תהליך המבוסס על מה
שקלטה באיטליה, שם נפוץ השימוש
בבדי סאטין בעיקר לצורך
קישוט חלונות ראווה.
מירטה אדרי, בהיותה חברת-
משק, נמצאת בסביבה המכילה
צמר כבשים וכותנה. את החומרים
הללו לקחה מירטה, ילידת
ארגנטינה וקולוריסטית מעולה,
כדי ליצור גופים פיסוליים מחומר
רך. אולם מירטה לא נתנה
לחומר לקבוע את הצורה הסופית
של היצירה. לתוך מיסגרות שהיא
קבעה, כמו תיל או פדספקט שקוף,
הכניסה את החומר ד,אמורפי, ונתנה
לו את הצורה שהחליטה
עליה.

א קוו ר ל
אורטס גופים רכים מסאטין
עבודותיה של אביבה אורטס. הגופים
התלויים, עשויים מבדי סא־טין
בוהקים, מגלמים שלב חדש
בעבודת האמנית הצעירה. את ה־

ביותר. עד לפני שנים אחדות ניתן
היד, לספור את ציירי האקוורל
בארץ על כף־יד אחת׳ והולצמן
נמנה עליהם. כמוהו גם הצייר
שנפטר לפני כמה שבועות — קו־סונוגי.
שלושת ציוריו אינם דוד
קא מהידועים או מהאופייניים,
מילבד פנים בית־הכנסת, המזכיר
בקשתות המסוגננות שלו את סיג־נון
הציור הישראלי של שנות דד
30 וד,־.40

מירר! .״כסדבאום ־
מיפג ש עם רגשות

אמנם לזקן ציירי ישראל לא
מלאו עדיין תשעים, כפי שפורסם
בכל אמצעי־התיקשורת, אך חברי
אגודת־האמנים הזדרזו כחצי
שנה לפני האירוע, וערכו לו תע־רוכת־מחווה
בצבעי-מים. לצורך
העמדת תערוכה בצבעי־מים, שכה
מאפיינים את דרכו של יוסף זריצ־קי,
נאספו כמה מאמני האקוורל
בארץ, רובם מד,מנוסים והבוגרים
ומיעוטם מהצעירים־המחוננים, ויצרו
חגיגה לעין. הציורים מחממי
הלב מכולם שייכים לצייר הוותיק
אהרון גלעדי, שתערוכה מיצירותיו
נפתחה במוסיאון קיבוץ הזורע.
אם צבע־מים מזכיר לכל
גוונים בהירים, שקופים ומעודנים,
הרי אצל גלעדי הצבעים
כהים, אך לא אטומים! עזים, אך
לא כבדים! וראו זה פלא — הקלילות
והשקיפות של צבע המים

אהרון גלעדי
אשן* צבעי המים
קיימים גם בקשת צבעים כהה כזו
של גלעדי. .
את הצעירים מייצג הצעיר הירושלמי
ערן וולקובסקי. הנופים
הנשקפים מבעד לחלון ביתו מקסימים
בעדינותם, ויש באיכות
ציוריו משהו שמזכיר את גדולי
ציירי צבע-המים הישראלים.
למרבה הפלא, מיוצג חתן החגיגה
זריצקי, בציור אחד בלבד,
וגם הוא לא מד,אופייניים לו. גם
ידידו שטרייכמן מיוצג בשני ציו
רים
לא רציניים מדי, אווריריים
וקלילים. רוברט בזה בציורי נוף
נמל יפו, פשוט מקסים כל עין.
לעומת הציורים הפיגורטיביים,
הרי ציוריו של ג׳ון בייל הם מופשטים,
אלא שהפעם זה באקוורל.
בייל אורג כעין שטיח צבעוני
מהנחות מכחול מגוונות, והתוצאה
הצורנית היא נאה, אופיינית ל-
צבע־מים ולצייר המופשט כאחד.
שימשון הולצמן הוא מהאקוו־רליסטים
הידועים וציוריו מהנים

ראית פעם תצוגה

של פוד־פרוססורים?
לכאורה כולם דומים,
כי כולם מסתובבים
כשמפעילים אותם.
אבל למעשה
רק מג׳ימיקס מבצע
את הפעולות השונות
ביעילות מירבית;
ורק מג׳ימיקס, עם
המנוע החזק והמשוכלל
שלו, מסוגל לעשות
הרבה יותר מאחרים.
תוצרת 060?, ?00006׳ צרפת

קשה לאפיין את טיב הרגשות
המפעמים בה, והדוחפים אותה ל לא
הרף ליצור פסלים ותבליטים.
אך אין ספק שרגשות אלה חזקים
בעוצמתם, והם משתקפים בעבודותיה.
תערוכת
היחיד הראשונה של
מידה וייכסלבאום מבוססת כולה
על עבודות פיסול ותבליט, המ תארות
גולגלות או חלקי־פנים
בתוספת גפיים — עליונות או תחתונות.
האם
המוות שולט בנושאי יצירתה,
או שזהו אירוע אחר כלשהו
מן העבר, שצף ועולה בזיכרונותיה
ומשתלט על יצירותיהו! ואולי
אלה הן השפעות שספגה
מאמנים אחרים?! אחד הפסלים
היפים של מירל׳ה, עשוי מתכת,
מזכיר במידה מסויימת את מאדם
פוגאני של קונסטנטין בראנקוזי.
בתערוכתה שבגלריה ענזליה
ארבל לא פתחה צוהר רחב לעולמה
הפרטי, הותירה את המבק רים
בתערוכה עם הרבד, סימני־שאלה.
אך הדבר לא הפריע ל מבקרים
לרכוש את עבודותיה.
יתכן שנתנו בכך ביטוי להרגשתם
שתערוכה נחשונית זו מבשרת
יבול מבורך ורב־ערך בעתיד, מע שה
ידיה של אמנית ישראלית
חדשה•

יותרבשר. רק מ ג יי מי קסי כו ל
ל ט חון בבת ־ אחת 600 גר ם כשר.
יותרבצק. מ ג יי מי קסי כו ל ל לו ש
600 גר םבצקקשהב ״ לי שהאחת ״.
למג׳י מי קסיש
ש תי מסחטות (ל רכי ש ה בנפ רד):
מסחטת גזר ומסחטתפ רי־ הד ר.

יותר מיץ.
יותרדיסקות לביצועים מיוחדים.
למשל: דיסקהל ציי פ ס, דיסקה
להכנת או כ ל סיני, דיסקהל רי סוק
קרח ( כ ו לן ני ת נו תלר כי ש ה בנ פ רד) ו עו ד

יותר מאחרים.
*:י״עזסחז

מ ג יי מי ק ס
מקצץ, מער בל, טו חן, פו ר ס,
מרסק, לש וסוחט טו ב יו ת ר
מאח רי ם. זאתנקבעבב די ק ת
אי גו דהצר כני םבארח ״ בשה עני ק
למג יי מי קסאתהמקוםהרא שון

ועכשיו,
הפעילי את מג׳ימיקס.
מרגישה בהבדלי
יבוא: חיי ם אל קל עי בע״מ.

מג׳ימיקס היה הראשון ונשאר הראשון
העולם הזה 2274

אוריאל אופק גונב חלמאים ^ זיכרונות סימון אשת
מונטאן ^ חרזן אמריקאי בעברית סינתטית ^ האיש שכ תב ערכים
פלגיאט במונחון לספרות מאת אשר א. ריב־לץ,
שראה אור בספרית פועלים, כתוב
על הערך ״גניבה ספרותית״ (.פלגיאט) :
״העתקת רעיונות מקוריים או חלקיים

אוריאל אופר,
כתב מחדש את ...בשוויס־זינגר !
מיצירות של אחרים, כלשונם או בשינויים,
כלי נטילת רשות ובלי איזכור המקור.
הולד, זכויות שמורות׳ באו להגן על היוצרים
מפני פלניאט.״ באחרונה ראה־אור

בהוצאת כתר ספר בשם חלם עיר החכמים,
מאת אוריאל אופי שעונה על הגדרת
המונח ״פלגיאט״.
אופק, לשעבר עיתונאי בדבר לילדים,
עורך מסחרי של סדרות ספרי־ילדים ב־בתי־הוצאה
שונים, ומחברה של עבודה
תיאורטית בנושא ספרות הילדים, מנסה
לבסס לעצמו בשנים האחרונות מעמד של
מחבר ספרי־ילדים, אך הצלחתו מעטה.
עיר החכמים של אופק ראה אור, בדרך
מיקרה, בוזמנית עם שני ספרים אחרים
מאת והסופר האלמוני יצחק כשווים ׳
זינגר שכותרותיהם שלומיאל איש־חלס **
וחכמי חלם ותולדותיהם אלא שאופק
מתעלם מקיומם במבוא, שבו הוא מציג את
הרקע לסיפורי חלם שלו, ומוסיף :״אוריאל
אופל, כתכ את המעשיות האלח מחדש
וגם הוסיף להן נופח מדמיונו הוא מתעלם
מתרומתו של בשווים־זינגר, אישר
מזה שנים רבות נודע כמשחזרן ומעבדן
של אגדות חלם. אבל מיהו יצחק בשווים־
זינגר לעומת אופק ו!
הפרק הראשון בסיפרו של אופק, מעשה
במוטל שהלך לווארשה, מה ראה בדרך ומה
עבר שם, הוא עיבוד לפרק שלומיאל איש־חלם
יוצא לווארשה. אופק מאבד את השלומיאל
של בשוויס־זינגר ויוצר לו מוטל
משלו.
ניסיונו של אופק לרשום על שמו, כיצירה
ספרותית, יצירות עממיות ידועות
ברבים, ביותר מחצי־תריסר גירסות, מעיד
י אוריאל אופק — חלם עיר החכמים ;
הוצאת כתר; 98 עמודים (כריכה קשה).
** יצחק בשוויס־זינגר — שלומיאל
איש־חלם ; הוצאת עם עובד ; עברית :
צבי ארד; 80 עמ׳ (כריכה קשה).
*** יצחק בשוויס־זינגר — חכמי חלם
ותולדותיהם ! הוצאת אדם ; עברית: יהודה
מלצר; 47 עור (כריכה רכה).

הרבה על עיסתו. אווירה זו של גניבה
ספרותית בולטת גם בכתוב על דש סיפרו
של בשווים־זינגר ועל דש ״גירסתו״ של
אופק. אצל בשוויס־זינגר :״הסיפורים
שלפנינו כתובים כרוח סיפורי חלם הישנים
והטובים /אד ההמצאות המשעשעות
הן פרי דמיונו הפורה של יצחל, כשווים־
זינגר אצל אופק רשום :״אוריאל או פל״
המוכר לקוראים מספריו ומתרגומיו
הרכים, כתכ את המע׳טיות האלה מחדש
וגם הוסיף להן נופר מדמיונו ואם
להתעלם מכך שבשוויס־זינגר כתב ״ברוח
סיפורי חלם הישנים והטובים״ בעוד שאופק
״כתב את המעשיות האלה מחדש״,
הרי הקורא התמים עשוי עוד להאמין, כי
אופק הוא זה שזכה בפרס נובל לספרות,
בעוד שבשוויס־זינגר הסתפק רק ב״פרס
יציב״ לספרות־ילדים.
תחום נוסף, שהולם את תוכנית הצרכנות
כולבוטק, הוא תחום האיכות. אם גירסתו
של בשווים־זינגר היא בעלת ערך ספרותי,
עם קישור איכותי בין פרק לפרק, הרי
ש״גירסתו״ של אוריאל אופק היא בבחינת
העתקה של נוסח פולקלוריסטי, משולל
ערך ספרותי כלשהו. וגם בקטעים הלקוחים
מבשווים־זינגר, דומה שהאיכויות של
בשוויס־זינגר נמוגות בידיו של אופק.

מוריס פונם ספר זכרונות מרתק בשם
הנוסטלגיה כבר לא נזה שהיתה * ,שראה
אור בעברית לפני כחודשיים.
רובו עשוי בסיגנון מעורב של ראיון ;+
וידוי, והוא מציג את סיניורה כך :
״נולדתי כ־ ,1921 בויסכאדן שבחבל הריין,
כשהיה החכל נתון לכיבוש צרפתי ...אכי
היה כנו של יהודי פולני, יהלומן שלא
היכרתי. אמו היתה יהודיה אוסטרית ולא
אהבתיה במיוחד, משום שמעולם לא קיבלה
כאמת וכתמים את אמי חייה מתחלקים
לשני חלקים בלתי־שווים. בחלק .
הראשון — תיאור ילדותה. בחלק השני
(״בעקירתי מן הגדה הימנית אל הגדה ה שמאלית
וככניסתי לקפה, פלור היא
מתארת עולם של התפוררות בעת מילחמה,
תרבות של ניוון בין בתי־הקפה. היא
עצמה מעבירה את זמנה בין רודה כלן,

דאק פרבר, פאכדו פיקאסו, דורה
מאד ו 0וטץ. היא כותבת :״סוטין,

שאינו מעז להיכנס לחנות לצבעים שמא
הסוחרת, שהוא לקוחה מאז ומתמיד, תל שין
עליו ...ולטעות כמיספר (סוג הצכע)

תרגום
סיניורה סימון סיניורה, שחקנית קולנוע ותיאטרון
צרפתיה, שהיתר, גם דמות מרכזית
בשמאל האינטלקטואלי של ארצה בתקופה
רבת־תהפוכות שאחרי המילחמה העולמית
השניה, פירסמה בעזרת הסופר־עיתונאי

תיסמונת ביטון
מלתעות ארז כי ט ץ הוא תופעה סוציולוגית מעניינת למדי. הוא
מייצג זרם שולי בתרבות הישראלית, של פולקלור עדתי המתפרסם
במסווה של יצירה תרבותית־ספרותית. ביטון נוטל חומרי פול קלור׳
אשר בכל תרבות וספרות הוא מהווה את המישור
השלישי או הרביעי של מעשה היצירה הספרותית, והופך אותו
למרכיב האחד והיחידי של חרוזיו.
המשבר הפוליטי־חברתי העובר על החברה הישראלית העניק
לביטון ולאחרים, הניזונים מתומר־הגלם הפולקלוריסטי, מעמד
נשגב יותר מערכם היצירתי. הדבר העניק לביטון את זכות
הנאום בוועידת מיפלגת העבודה, מתוך כוונה לרצות את מי
שנוכחותו של ביטון עשויה לרצותו. אלא שביטון לא הסתפק
בכך, ונוכחותם של יוצרים כעמוס עוז, א.ב. יהושוע ו .0
יזהר הכעיסה אותו והביאה אותו לפרסם
מאמר במעריב. מתחת לכותרת כתוב, בין
השאר, על כד שביטון ״מאשים את סופרי
,ישראל הראשונה׳ במנטליות של מיגדל־שן
ובכורות גמורה ככל שנייד כחיי
יותר ממחצית האוכלוסיות היהורית כאץ,״
ועולה הרושם שמר ביטון אינו
מבין כלל ספרות מהי ושירה מהי. והוא
מאמת בורות זו בעזרת טיעונים כמו :
״תופעת העכשוויות בספרות ביטוייה
דיווח של חוויית היחיד בסיטואציה מוגדרת
כהווה, נעורה מזיקות להוויה ביוגרפית
אישית או קולקטיבית, טוענת ל-
אוניכרסליזם מוחלט עד כדי כד, שאיז־כור
מן התנ״ד נחשב כחוסר כישרון
ממש מן הסתם מתכוון ביטון בקביעה
זו לחוסר הכישרון של יהודה עמיחי,
שהשימוש הקבוע במטבעות תנ״כיות
מגמדו, ולמשוררים ישראליים אחרים, ש־שירתם
ניצבת בסולם השירה העברית
בחצי תריסר מעלות מעל לשירת ביטון.
ביטון מביע דיעות של אדם מר־נפש.
כנראה שהסיבה האמיתית למרירותו נעוארז
ביטון
צה בידיעה הפרטית שלו את האמת ה דגל
עדתי
מוגבלת של חריזתו, המנסה להיבנות מ^

מוטיבציה יצירתית בעלת נימה של גזענות עדתית. לגזענות זו
אין מקום בחברה הישראלית, שתרבותה בשנים האחרונות היא
מעין כור־היתוך ענקי.
אם יש לביטון תלונות כלשהן, הוא אינו מפנה אותן לכיוון
הנכון. שהרי הוא זכה במה שלא זכו עמוס עוז, א.ב. יהושוע,
פינחס שדה, יהודה עמיחי, נתן זך ואחרים. הוא זכה בכר
שממשלת־ישראל תסבסד את ספר הנענע שלו ותמכור אותו ב־12
שקל, כמאמר המודעה שפורסמה החודש בעיתונות מטעם מישרד
החינוך והתרבות :״מוכא כזה לידיעת המחנכים, כי ניתן לרכוש
ספרים כנושא מורשת יהדות המזרח כמהירים מסובסדים כהוצאה
לאור של מישרה הביטחון חבל שבסיבסוד כזה לא זוכה,
למשל, מורשת יהדות צ׳כוסלובקיה, הכוללת את כתבי פרנץ
קפקא, מכם כדוד, קרל קראוס ועוד
חצי תריסר יהודים לא מסובסדים.
תיסמונת ארז ביטון היא מאפיין של
צביעות ושל תהליך ירידת המיפלס התרבותי
בישראל, תוך הפיכת יצירה תרבותית
ליצירה פולקלורית רדודה והמרת הספרות
בפירורי פלקלור. ערכם הספרותי של פירורים
אלה מוגבל וחד־מימדי, כמו שירי
הנענע של ביטון. הניסיון לקידום מלאכותי
של יצירות של בני עדות המזרח

כארז ביטון, אמנון שמוש וגבריאל

כן־שמחץ בידי מישרד־החינוך הוא
משולל ערך לחלוטין. מה גם שאיש אינו
זקוק לו, מכיוון שהניסיון להציג קיפוח
של עדות המזרח בספרות הישראלית הוא
חסר כיסוי. הוא בא •לכסות ערווה של חוסר
כישרון, שהרי יהודה בורלא לא רק
שנחשב לאחד מן הבולטים שבספרות הארצישראלית,
הוא היה גם נשיאם של
סופרי ישראל. וסופר כמו א.כ. יהושוע
אינו נזקק לדגל העדתי להוכחת כשרונו.
ראייתו של ביטון את העובר על הספרות
הישראלית כמסכת גיזענית (כפי שמשתמע
מתוך דבריו) היא בבחינת איוולת, המעידה
על ניתוק מהאמת היצירתית בארץ.

סימון סיניורה
אשת־חיקו של טרוצקיסט
ולקכל על הראש מאדון, איטר מעולם לא
ראית את ציוריו ורק אחרי מותו תגלי
שהיה צייד דגול כמו כן היא מתארת
את המיפגש בין פיקאסו לנאצים. הם
שאלוהו על הגרניקו! :״האם אתה שעשית
זאת?״ והוא השיב :״לא ! אתם ! ״
סיניורה הצעירה פותחת את הקאריירה
שלה כניצבת בסרטים, כשהיא מחליפה
את שמה מ״קמינקר״ ,״שלא היה ברטוני
דיו ל״סיניורה״ .היא פוגשת במאי
צעיר בשם מיבאדאננ׳לו אנטוניוני
וניצב צעיר בשם אלאן רנה, וחוסה ב־צילם
של שחקנים כארטי ודיל כארי.
עד מהרה מנהלת סיניורה את רומן האהבה
הראשון שלה עם איב אלגרה, שממנו
היא מעבירה את אהבתה לאיב מונטאן.
בלשונה המיברקית־ת׳אורית והחסכונית :
״קתרין בתי, ובתו של אלגיה ; בהיותה
כת שלוש נעשתה גם כתו של מונטאן ;
והיא ציפצפה על ברכיו של ז׳ראר פיליפ,
ז׳אק כקד מרח יוד על פצעיה וקלוזו
* סימון סיניורה — הנוסטלגיה כבר לא
מה שהיתה ; הוצאת עס עובד ; 319
עמודים (כריכה רכה).

הפין את שיעורי־החופשה שלה. היא לא
חוותה על בשרה את שנות ההחמצות, ה חרדה
והפחד ובנוסח שונה מעט :
״כ־ 1945 שב אבי והופיע, במדים, אחרי
חמש •מנות היעדרות, שבמהלכן הפתוכב
כין לונדון לאקדח, בין אקרה לניו־יורק
ובין ניו־יורק ללונדון. הוא גילה את בתו
היפה בהריון מתקדם, מופרית על־ידי
במאי־קולנוע, שטרם ביים ולו רק סרט
אחד ויחיד ואשר, גרוע מכד, הוא אחיו
של קולונל אלגרה שהיה מפקדו הישיר
אצל דה־גול. אין מה לומר, עשיתי המון
,בזיונות׳ עם מישפחת אלגרה לדתו
היפה, שהוא עזבה בתולה ותיכוניסטית,
היתה לשחקנית חסרת־תעסוקה, לאם־לא
נשואה־לעתיד...״
עם איב מזנטאן נפגשה ״ב־ 19 באו גוסט
בשמונה וחצי בערב, כקירוב, בפ״ט
פול דה ואנס וכעבור עמוד וחצי היא
מוסיפה :״ולמחרת היום שב לאכול

ציטוטון

המועצות במקביל לפרוץ המרד ההונגרי
של .1956 סארטר ניסח בפניהם את הבעיה
כך :״אם תסעו, יהיח בכד גיבוי לרוסים,
אם לא תסעו יהיה בכד גיבוי לריאקציה.״
ועל -פתרון הבעיה מספרת סיניורה :״הקש
המפורסם, ששובר את גב כל הגמלים.
מונטאן חתם חוזה לשחק בסרט, מודיל־יאני׳
,בבימויו של מקם אופילום. הסרט
אמור היה להיעשות בשובנו מסיבוב־ההופעות.
דויצ׳מייסטר, המפיק, טילפן בוקר
אחד למונטאן ונתן את הצרירה בידו :
,אם אתה יוצא לשיר שם, אין סרט. מפיצים
ובעלי־האולמות הודיעו לי שאם תעשה
זאת, לא ירצו בסרט שתופיע בו.׳
לא החזקתי את השפופרת השניה. הסתכלתי
במונטאן מקצה החדר. הוא הקשיב,
שליו מאוד ורצתי מאוד ואחר־כד אמד :
,לא חייתי בטוח שאסע, אכל עכשיו הכל
נעשה פשוט מאוד: אני נוסע
בסיום הפרק על מסעם של בני הזוג

׳ :1959 יידישע מאמע

תיאור מייצג על ביקורם של בני הזוג סיניורה־מונטאן בישראל ב״ ,1959 מפי
סימון סיניורה, בספרה הנוסטלגיה נבר לא מה שהיתה (ראה: תרגום) :
מאז 1959 לא שבנו וביקרנו בישראל• עם זאת, בתל־אביב ובגר ב״, 1959
9ביקרו אצלנו — ביקור יוצא״דופן — חמי שה אנ שים, חמי שתם סוא-
י א לי ס טי ם שבאו מארצות מזרח־אירופה, בדיוק במו חברנו מווילנא,

אן עצובים ממנו. אנ שים אל ה רצו להזעיק א ת תשומת״לבנו לגורלם של הפלס טינים.
ה ם דיברו על מ חנו ת
״בתל־אביב, בבי תו של שגריר צרפת מר ז׳ילבר — שגריר שטרח ללמוד
עברית — סעדנו ב מחיצ תו של בן־גוריון וגב׳ בן־גוריון. גברת בן״גוריון הי ת ה
הדוגמה המו שלמת למ ה שמכנים בפולקלור, ה,יידישע מאמע׳ .היא נבחה בהופעתו
של מונ טאן אמש ואף שאינו •יהודי בל־עיקר, חיבבה או תו מאוד• אותי ...היא
הי ססה. ה תבוננה בי, א מד ה אותי, שקלה או תי. מעמדי בי הודי ה-למחצ ה לא דיבר
בשבחי. א חרי הכל, א ם אמי אינה יהודיה ...מי יבול לדעת א ם אבי הוא באמת אבי.
היא לא א מר הזאת. בעצם לא א מר ה לי ולא־כלום. אולם ...א חרי הגבינה התעורר
בה לפתע הח שק לק שור עמי שיחה, ולפתע פ ת או ם א מר ה לי באנגלית, עם מיבטא
רוסי״פולני נהדר , :ואת, איזו מין שחקנית אתן שחקנית טובה או רעה !׳ התבוננתי
לנס חאת תשובתי, תשובה שתהא בעת ובעונה אחתחמ קני ת ומתפלפלת, בשבו־גוריון,
שהחליק בשתי ידיו א ת שני מיצמחי שערו בשני צדי ראשו,
אמר, :מאמע, מאמע, בבקשה ...אני ב טו ח שהיא שחקנית טובה׳ ,והיא
ענתה, מאין אתהיודען

ארוחת־צהריים, ובערב ירדתי לניצה, לשמוע
את הופעתו, והוא שב ועלה לס״ט
פול ואני שבתי וירדתי לקאן ...אינני חצה
להידרדר לרמה של עיתוני־משרתות.
בתיד ארבעה ימים התרחש דבר־מה מהמם,
כלתי צנוע ושאינו ניתן לתיקון...״
עם החתימה על ״קריאת שטוקהולם״
— מינשר בעל השראה קומוניסטית נגד
הפצצה הגרעינית (האמריקאית) — נאסר
על סיניורה ומונטאן להיכנס לתחומי
ארצות־-הברית. זהו העידן הקומוניסטי של
סיניורה, שהיא אינה מתכחשת לו, בדומה
לאינטלקטואלים רבים אחרים מהשמאל.
מאותה תקופה היא זוכרת כותרת של
היומון הקומוניסטי ל׳הומניטה, שבישרה
על מותו של הסופר חתן־פרס־נובל אנ דרה
ז׳יד :״אנדרה ז׳יד לא מת, הוא
מת מזמן.״
כאשר סיניורה נבחרה לשחק בקסדת
הזהב של ז׳אק בקר, הוזמן מונטאן לש חק
בשכר האימה של קלהו. עד מהרה
שותפו בני הזוג בסרט האלמותי ציד
המכשפות, על־פי מחזהו של איתור
מילר, שהיה בעצמו קורבן ציד המכשפות
בימי הסנטור ג׳וזף מקארתיי סיניורה
אינה חוסכת בהשמצות על המשורר הקומוניסטי
הצרפתי הנודע לואי אראגון
(פעמווי באזל והקומוויסטים) ועל אשתו
אלזד! טריולה. היא מספרת :״יום אחד
שאלתיו מוקיע, במש! -שנים אחכות, העמיד
לעיתים קרובות פנים שאינו מכיר
אותי. והוא, בעיניים נוצצות במשובה
כחולה, הסביר לי שדווקא משום שזכר
אותי לא רצה להכיר אותי. חייתי עם
אדם שהיה, לפנים, מזכירו של טחצקי
והוא לא יכול להרשות לעצמו ללחוץ ידה
של אשת־חיקו של טרוצקיסט• היה זה
ביום של מצב־רוח מרומס, וערכנו מפקד
של ידיים פריסאיות שיש או שאין ל לחצן...״
אחד
הסיפורים הדרמאתטיים הוא סיפור
של עיתוי. בני הזוג סיניור-ה־מונטאן היו
צריכים לצאת לסיור הופעות בברית-

לברית־המועצות מספרת סיניורה על פגישה
עם ;יקיטד! חרושצ׳וב. שאל הרודן הסובייטי
:״ובכן, לא היה לכם קל לבוא
אלינו?״ והם ענו לא קל במיוחד
לבוא אליכם בימים אלה, מר חחשצ׳וב ! ״
״בגלל הלחצים הפאשיסטיים?״ הוא
שואל, זסיניורה משיבה לו :״לא, כגלל
מה שאירע בכודאפשט, מר חרושצ׳וב...״
אחר־כך מגיע תור סיפור ההצלחה של
סיניורה בסרט מקוס בצמרת, שהוליד אותה
אל האוסקר ואל סיור בארצות־הברית.
סוף־סוף הותרה כניסתם לאמריקה ומונטאן
אף ערך בה סיבוב הופעות. בארצות־הברית
מחדשים סיניורה־מונטאן את קשריהם עם
המחזאי ארתור מילר ועם רעייתו החדשה
השחקנית מרילין מונרו. בימי
שהייתם בהוליבוד משחק מונטאן עם מונרו
בסרט׳ והארבעה חיים במעין אידיליה
כימעט־מישפחתית :״בבונגלו 21 שמעתי
את טירטור מכונת־הכתיבה של מילר.
מרילין היתה באולפנים החל מן השעה
המש וחצי בבוקר. מונטאן היה מגיע שמה
בשבע וחצי...״
סיניורה מצטטת יאת מרילין האומרת
לה :״תסתכלי, כולם חושבים שיש לי
רגליים יפות וארוכות, אבל יש לי ברכיים
כפופות ורגליים קצרות ומספרת כיצד
הן היו מחמצנות את שערן אצל המקסיקאית
הזקנה :״אמנית מי־החמצן, שהבהירה
את שערה של ג׳ין הארלו...״
כעבור זמן חתמה סיניורה על ״מינשר
ה־ 121״ שיזם סארטר נגד המילחמה ב־אלג׳יריה.
מונטאן לא חתם עליו מסיבות
טכניות ,״הגנאי לחותמים קיבל אופי
רשמי. הוא התממש כפעולות־גמול, שתוכנן
פורסם על כתליהם של תחנות-
השידור, הטלוויזיה, התיאטרונים ומישרדי־ההפקות.
כל מי שחתם על המינשר, ואין
זה משנה מה מקצועו, נאסרים עליו גלי
האתר, הבמות והחדשות־בטלוויזיה...״
בהמשך הקאריירה שלה השתתפה סיניורה
בספינת השוטים של סטנלי קרמר,

בתפקיד ״לה קונטסה״ באמריקה שעברה
מהפכה ליבראלית. סיניורה בהערת אגב:
״באותיי, על הפסנתר• ,טוכנים זה בצד זה
שגי מיכתבים ממוסגרים. הראשון מיכתבו
של קנדי, נשיא ארצות־חברית, המודה
לטונטאן על כי נענה להזמנה לבוא ולשיר
בוועידת המפלגה הדמוקראטית ; מיכתב
זה נושא את תאריו ה־ 20 בינואר .1963
על ודטני חתום בוהן־דת מרטין לותר־קינג,
שמודה למוגטאן על כי הנחה כינוס
רב־משתתפים בשער וארסיי, שבמהלכו
הסביר מרטין לותר־קינג לצרפתים את
מאבק אחיו. מיכתב זה הוא מה־ 5באפריל

גילוי הלב בספר זה מתגלה בהערות
כמו :״אחרי שעברת את גיל ארבעים,
טוב, נאמר ארבעים־וחמש, יש לו רק
שתי אפשרויות: להיצמד לתפקידים של
בנות שלושים־וחמש, שלושיס־ושש, או
לנהוג כמו כולן ולהשלים בסבר־פנים-
יפות עם העובדה, כי מי שהיא כת
ארבעים־וחמש עתידה להיות בת ארבעים־
ושש, ולא ארבעים־וארכע;..״
סיניורה ממשיכה בתיאור חוויותיה כ שחקנית,
כאדם וכאדם־מעורב־בפוליטיקה,
תוך הבעת שאט נפש מהפלישה הסובייטית
לצ׳כוסלובקיה וההפיכה נגד איינדה ב־צ׳ילח.
היא ממשיכה ומרחיבה את דיוקנה,
כשחקנית קולנוע בעלת רגש חברתי עז,
היודעת גם כיצד לנסח את תחושותיה
נוכח האירועים ההיסטוריים, ואינה חוששת
מלחשוף עצמה ברגעי חולשתה.
נוסטלגיה כבר לא מה שהיתה הוא
עולם מרתק, שבמרכזו אישיות מיוחדת.

שירה

פריילומניה
אם המשורר חיים נחמן ביאדיק כתב צות
וכר,
נרגז

כי ״עוד ישנן ערים
הגולה כהן יהבהב
הרי שישנם רבים
-הישן הזה, במחצית

נשכחות בתפונרנו
הישן...״
שממשילים את
השניה של ה־

אולי גבריאל פרייל הוא משורר של
אמת, אבל לשונו היא מיכשלתו -העיקרית.
יליד רוסיה, שהיגר לארצות־הברית ב־
,1922 בוגר ישיבת ר׳ יצחק אלחנן בניו־ורק,
פירסם החודש קובץ שירים חדש
שלו בעברית — אדיב לעצמי ובו
עדות נוספת על הניתוק המוחלט הקיים
בינו לבין כל הדברים־ היפים שהתרחשו
ללשון העברית וללשון השירה העברית
כעשרות השנים חללו. כבר בשיר הראשון
שבקובץ, אתגר מפוכח, מופיעים הר כבי
לשון כמו ״אני זקוק לשמץ־אתגד /
תוף המאסר חלבן״ .הרכבים עמוסי מלא כותיות,
הנקראים כמו היו שירה שנתחברה
בעזרת מילון. ובשיר אחר שלו :״אף
:בית הקטן כשלעצמו /מיתחלן חסר־איכפתיות...״
הטייה שניתן להחזירה ל־פרייל
בתוספת ריבית :״אף השיר הקטן
כשלעצמו /מתפרליין חסר־חריזות גם
מעמס לשוני כמו ״עיון במילון לאחר
התקף תיסכוליס /הוא מטובי הפורקנים...״
ממחיש את ניתוקו של דובר העברית
הסינתטית מארצות־-הברית מקצב השירה
העברית בישראל.
בשיר מעבר לשינה ויקיצה הוא כותב
על ידידו המתרגם את שיקספיר ומעיר על
חפצו ״לתת לי לחיות /ביוליום קיסר
הקטול בקטעים האמריקאים שלו נקראת
שירתו כתרגום לא־מוצלח של ה משורר
היהודי אמריקאי אלן גינסכרג,
בשורות קצוצות כמו ״אני חושב אז על
ביאליק בעיירה /ופיוס האינטימידת ה־שילגית
שלה והרי הרכב לשוני־שירי
כ״פיוס האינטימיות השילגית שלה״ ,אילו
יהיה נכתב בידי משורר ישראלי היה
זוכה בקיתונות של בוז. אלא שפרייל
מקבל פרסים על שורות כאלה. ויש מי
ששר לו גם שירי־הלל.
יתכן ששירתו של -פרייל היתד, יוצאת
טובח יותר באנגלית. הנוסח העברי שלה
הוא שדוף, משולל ערך שירי כלשהו.

אנציקלופדיה

איש מרכזי

נזתפרליין חסר־חריזות

בימים אלה ראה אור כרך־מילואים של
האנציקלופדיה למדעי החברה שבהוצאת
על המישמר ובעריכת דוי ד בנ עני **.
זוהי תוספת לכרכים א—ה, ובהם עידכון
של ערכים בתחומי הסוציולוגיה, מדע־המדינה,
הכלכלה, ההיסטוריה, החוק ו־המישפט,
החינוך וזרמי המחשבה.
בכרך זה כמה ערכים מעולים שבמעו לים,
כמו :״אירגון השיחרור הפלסטיני
(אש״ף אמנות וחברח״ ,״דימוקראטיה
תעשייתית״ ,״הון השכלה״ ,״טרור אישי״,
״ישראל, היחסים עם מדינות ערב״ ,״מהפיכה״
,״מוסיקה וחברה״ ,״מחלות נפש״,
״פס ערד־מוסף״ ,״סוציולוגיה״ ,״סטרוקטו־ראליזם״
,״פלסטינים״ ,״שמאל חדש״ ועוד.
הכל עשוי בבקיאות רה,וטח.
פרט שמעיב במקצת על האמינות המדעית
הוא הערך ״שלי — (שלום לישראל),
אותו חיבר איש של״י לשעבר י אי ר
צב ן :״באביב 1979 החליטו מרכיבי
של״י לפתוח בהליכי איחוד לקראת הפיכת
הברית הפדרטיבית לתנועה מאוחדת. ה החלטה
עוררה ויכוחים קשים, בעיקר
בקרב חברי, מוקד׳ ,שחלקם שלל את
האיחוד באשר אינו מתבסס על מצע
רעיוני, ציוני-סוציאליסטי• לקראת ועידת
האיחוד התפקדו כ־ 1400 חברים ; כמה
מראשי מחנה של״י המרכזיים (קרי: יאיר
צבן) בעיר ובקבוצה לא הצטרפו אליו...״
עורך האנציקלופדיה, דויד כנעני, ראוי
לכל שבח על מיפעלו, שבמידה רבה הוא
מיפעל של יחיד.

מאה ד,־ ,20 לשירתו העברית של מר
גבריאל פרייל, תעשיין גיו־יורקי בדימוס,
העושה שירים בשעות הפנאי שלו
בשנים האחרונות קיימת נטיה בביקורת
השירה העברית בישראל ׳לרומם ולשבח
שירתו של פרייל, הרבה מעבר לערכה ה סגולי.

גבריאל פרייל — אדיב לעצמי!
הוצאת הקיבוץ המאוחד; 47 עמודים
(כריכה רכה).
׳-ן8יי*
דויד כנעני — אנציקלופדיה למדעי
החברה! הוצאת על המישמר; 938 עמודים
(טורים כפולים).

גבריאל פרייל

זה היה 05111:1הו ר שהיה
בגיליון ״העולם הזה׳׳ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה,
הקדיש העורף את מדורו ״הנידון״ לאופציות המילחמה והשלום
של גמאל עבד־אל־נאצר. המערבת סברה שבמהלך השנה —
— 1956 תפרוץ מילחמה, בפי שאבן קרה כמציאות. במדור
״במרחב״ פורסמו כהרחבה זכתנותיו של מייסד הלגיון הערבי
ומפקדו, ג׳והן באגוט גלאב, שנודע יותר כגלאב פחה, תחת
הכותרת ״לגיון גידלתי ודוממתי״• במדור המדע — סיפורם
של מדענים שהדת לחיק הטבע השומה,־ תחת הכותרת ״חיפשנו
אוצרות בנגב״ .כתבו המשוטט של השבועון באירופה,

עמום קינן, הביא מהווי הישראלים בפאריס, תחת הכותרת ״מה
נשתנה בפאריס״ .מדור הקולנוע תיאר את סיפור אהבתה של
הכוכבת גריים קלי לנסיך רנייה ממונאקו, תחת הכותרת ״הוד
מעלתה, גדיים״.
בשער הגיליון: כוכבת קולנוע גרייס קלי•

חבריו של אורי אילן ^ מסיפורי ת־׳נ גי אבו מעדי
ציידי

חברה־קדישא
העם איש השסע
וככה — בפתאום, במחי נופל
ונעלם החיץ,
וקם זמננו גלוי־פניס ונוגה־פתע
מאירו,
ומרצועת־החוף הזאת, לרגע קט,
פקוחי עיניים,
רואים אנחנו את תוכו, את משמעו,
את מחירו.
במילים אלד, הספיד נתן אלתרמן את
הצעיר שצילו היה פרוש על שבוע הפסח
של תשט״ז. שעה שארבעת החיילים שהיו
שבויים שוחררו השבוע (יחד עם אזרח
אחד) וחייכו אל האזרח הישראלי מעל
עמודי העיתונים ביום שיבתם למולדתם,
הצדיע הקורא בליבו לאיש החמישי, שלא
חזר: אורי אילן, שהתאבד בכלא דמשקאי
והצמיד לגופו פיתקה שזעקה :״לא
בגדתי!״
מכויישים ומעודדים. היה זה.סמלי
שהצעיר מגן־שמואל הטביע את חותמו
דווקא על שבוע זה. שבוע הפסח, בו
מבקרים מאות אלפי בני עיר את קרוביהם
במשקים, ואלפי צעירים יוצאים לטיולים
תנועתיים ופרטיים המביאים אותם אל
ישובי־הספר, הוא השבוע בו נזכרת העיר
הישראלית בגבורתם היומיומית, האפורה
והמובנת־מאליה של בני המשקים, לאורך
950 קילומטרים של גבול יבשתי הרה-
סכנות. זהו שבוע ההתיישבות העובדת.
במאות מקומות בארץ, ממשק דן הגלילי
ועד לניר־יצחק במשטח הנגב, נכחו בני
העיר בטכסי־הסדר בחדרי־האוכל המקושטים,
חזרו הביתה מבויישים ומעודדים

הצנזור

למראה בני־המשקים החיים במתח מתמיד
של עבודה ושמירה מפרכת, תוך ויתור
על מותרות שהפכו מובנות מאליהן בערים.
אור של פשטות. אחרי חידוש זה של
המגע עם קרקע־הצמיחה האמיתית של
כוחות העם, יכלו אלפים רבים מבני-
העיר להבין בקלות רבה יותר את הדברים
שכתב המשורר־מורה משה טבנקין
במיכתב לבניו לזכר אורי אילן :
״...ואולי יזכור הילד ויהרון ר בכך, שהנה
לפני שנים מועטות היה אורי זה גם הוא
ילד קטן בקיבוץ. ולא מזמן הוא היה
נער בחברת־הילדים שלו ...וזה עתה הוא
השתתף בלימודים, בריקודים ובאימונים
של שיכבת־הנעורים שלו, וכן הוא למד
להיות נער זקוף וחופשי, גאה וחופשי
ויפה כגן־שמואל שלו, כמו עין־חרוד
שלנו...
והנד. גם בשבי, כשדרכו נחסמה, אף
בכלא, כשחופשתו נשרדה, וגם בעינויים,
כשהרגיש כי גופו נשבר — נשארה רוחו
גאה ונשמתו התנשאה חופשית אל מעבר
לשריגי הברזל — צוחקת לאוייב, ומצטחקת
באור של פשטות וגבורה אל אמא
שלו ואל אבא שלו, אל גן־שמואל שלו
ואל כולנו...״

מיעוטים

10 ידיות 3או 1־ר
כשחזר שייך ג׳אבר מעדי כחבר־הכנסת,
במקום ח״כ סייף א-דין זועבי שהתפוטר,
זכה, בנוסף על כך, ב־ 20 אלף ל״י ו-
4,000 דונאם מטעים, החליט מעדי שהגיעה
העת להפגין את נאמנותו לשילטונות.
הוא רצה גם־ להתעלות על מתחרהו,

חוגג

הח״כ הדרוזי סאלח כניפס. מעדי החתים
את תומכיו על בקשה לממשדר, בה היא
נדרשת להכריז על.גיוס חובה של בני
העדה הדרוזית לצה״ל, במקום ההתנדבות
הנהוגה כעת.
על הבקשה חתם גם ח״כ סאלח כניפס.
לא חתמו: תומכיו של כניפס, שלא נתבקשו
לעשות זאת. הם נעלבו, הצהירו
כי לא יתמכו בגיוס חובה, כיוון שאין
לדרוזים זכויות מלאות. חוקי המימשל הצבאי,
אמרו, חלים גם על כמה כפרים
דרוזים. הקרן־הקיימת לישראל -החרימה
חלק מאדמותיהם, והפועלים הדרוזיים נאלצים
להיזקק ללישכת העבודה של הערבים.
לשם מה, איפוא, יצדדו בגיוס חובה?
.אבנים על ג/כוני ת. כאשר הופיע
שייך ג׳אבר במכוניתו המפוארת בכפר
עוספיד״ כדי להסיע את ראש־ד,מועצה ותומכו,
לביב אבו-רוקן, לדליית אל־כרמל,
שם נערכה חגיגה לכבוד התמנותו כח״ס
ציפתה לו הפתעה בלתי נעימה. מתנגדיו
נאספו בכפר, ידו אבנים במכוניתו, תוך
קוריאות ״לא אתה תקבע אם נתגייס ל-
צה״ל !״
בדליית אל־כרמל זכה לקבלת פנים דומה.
בנו של המוכתר, עלי חלבי, שרצה
בשעתו לגייס חיילי צד,״ל דרוזים למילחמה
בשישאקלי, מנהיג סוריה בתקופת מרד
הדרוזים — נאלץ להפסיק את נאומו חו־צב־הלהבות
לטובת גיוס החובה, לצאת
מן הבית באקדח שלוף ולירות 10 יריות
באוויר כדי להבריח את המפגינים.
השבוע יצא המרצע מן השק: מתנגדי
מעדי הודיעו כי אינם מתנגדים, למעשה,
לגיוס חובה, אולם רוצים כי על הקריאות
לגיוס יחתמו גם מנהיגיהם.

מ שהו 133׳

שימחת השיבה של שבויי דמשק 7״;-

השבי מצטיירת על פניו של טוראי־ראשון גד קסטלניץ, אחד מארבעת החיילים החוזרים
מן השבי, שעה שהוא מאכיל את ידידתו. קסטלניץ היה אחד מחברי היחידה שעל
שורותיה נימנה אורי אילן מגן־שמואל, שלא עמד בעינויי הכלא הסורי והתאבד בתליה

המכונית השחורה נעצרה בהצטלבות
בית־דגון בחריקת בלמים .״הרשיונות!״
פקד שוטר־תנועה שרעד מקור הליל. צעיר
חובש כובע הושיט לו ביד בטוחה את
רשיון הנהגות ואת רשיון המכונית.
״מכונית חברה קדישא?״

״משהו בפנים?״
״גוויות !״
הדבר נראה חשוד בעיני השוטר יצחק
מוסקוביץ: בשעה 11 בלילה אין זה
נהוג להסיע גוויות לקבורה. הוא ניגש
לדלת האחורית, הציץ פנימה, גילה גוויו-
תיהן של שלוש ארנבות מוטלות ליד
שלושה רובי״צייד ושני צעירים מכורבליג
בשמיכות.
השם הנסתר. השבוע פסק שופט-
השלום התל־אביבי מכס צ׳רנובילסקי קנס
חמש ל״י לכל אחד מנוסעי המכונית. העבירה:
החזקת כלי־ירייה ללא רשיון.
אולם בזה לא תמה הטרגדיה המישפטית
הקטנה. שניים מהנשפטים היו חברי קיבוץ
דתי, ואילו השלישי עבד כנהג בחברא
קדישא. גם אילו היה להם רשיון להחזקת
כלי-ירייה לא היו יכולים להצדיק את
מעשיהם בפני חבריהם ומעבידיהם. הם
התחננו ששמותיהם לא יפורסמו.
מאז, צילצל הטלפון בחברה קדישא
בתל־אביב בקצב מוגבר. מאות סקרנים
נזעמים רצו לדעת מיהו הנהג. חיכתה
להם אכזבה: מזכיר חברה קדישא עצמו
לא ידע את שם נהגו העבריין.

״העולם הזה״ <(4ע
תאריך 5.4.1956 :

מ׳ ה מ שוגע?
אחד האנשים החשובים ביותר במדינה
הוא זאב מליון. לולא שמר בעין פקוחה
על מוסר ד,סרטים היה הציבור כולו הופך
לחבורה של סאדיסטים מאזוכיסטים וסתם
טושעי־מין. כי אותה עין פקוחה מסתכלת
בתמונוודו־,עירום האיומות ביותר, לפני ש־הצנזור־הראשי
מליון פוסל אותן לקהל
הרחב.
הדבר המרגיז הוא, כי הקהל הרחב
אינו מעריך כראוי את ההקרבה העצמית
של זאב מליון, שקיבל עד עצמו להתענות
ולהתייסר יום־יום בראיית תמונות-עירום
מגרות, כדי להגן על הציבור מפני אותן
זוועות. אדם אחר היה כורע תחת נטל
המעמסה, מאבד את שיווי המישקל הנפשי.
אולם הצנזור הראשי אינו דומד, לצופה־הקולנוע
הרגיל, שתמונות מסוג זר, היו
מוציאות אותו מן המסלול. הוא נשאר
נורמאלי בהחלט.
חרב?ע/טפריים. כמו כל אדם נורמאלי,
אין זאב מליון אוהב ביקורת. כקצין
ותיק, שכיתת את חרבו למספריים, הוא
מצפה כי פקודותיו תבוצענה ללא חיוך
ספקני. תחת לערוך מיסדר בוקר כדי
להוריד את החיוך מפרצופי הטוראים הוא
עורך מפעם לפעם מסיבות עיתונאים*.
החודש עשה הצנזור שני מעשים, שהוכיחו
כי שילטון דיקטטורי הופך גם אדם
נורמאלי לעריץ. הראשון תקע יתד בגלגלי
הסרט מעשה במונית, לאחר שאישר את
הסרט, קם הצנזור פתאום להגן על בריאותו
של אדם יחיד.
קבע מליון: אפיזודה אחת בסרט דומה
למעשהו של גרשון פאר, פקיד הבנק ה־תל־אביבי
המפורסם שפיזר בשעתו את
כספי הבנק בין שוכני המעברות. אחרי
שקמה שערוריה ציבורית, נסוג מליון כחייל
טוב: הוא החליט שבכל זאת אין
הקטע דומה לאותו מעשה, וכי הצגתו
מותרת. הוא רק מחק מילה אחת :״משוגע

כי ש רון קדמי. דוגמה זו של ניצול-
לרעה של סמכויות, שניתנו למטרות שונות
לגמרי, עוד הוסיפה להכות גלים, כאשר
עשה מליון את מעשהו השני. הוא הכריז
מילחמה על גמאל עבד־אל-נאצר. הדבר
נעשה בצורה מקורית מאוד. מזה כמה
שנים נוהגים עולים רבים, המבקשים להציל
את הונם, לקנות סרטים מצריים ולהביאם
ארצה. זוהי העברת הון נוחה
לטילטול. מאחר שסרטי מצריים אינם פוליטיים,
ומתרכזים כולם בנו שאיו של אה בה
וזמר, פתחו סרטים אלה בפני הקהל
הישראלי אשנב קטן להווי הארץ השכנה.
השבוע החליט מליון כי לא ירשה עוד
הצגתו של שום סרט מצרי. בזאת השיג
מטרה כפולה: הוא גזר הרס כלכלי על
1העולים האומללים שהשקיעו את כל כספם
בסחורה זו, והוא הוסיף עוד נידבך לחומת
החרם הערבי הסוגרת על ישראל.
יתכן כי זאב מליון מבזבז את כשרונותיו׳
והיה מיטיב לעשות אילו החליף את
תפקיד הצנזור בתפקידו של שחקן, כי
גלום בו כישרון קומי מקורי, שיכול היה
להביא תועלת לסרט הישראלי המתלבט.
* באחת מהן, אליה הוזמנו כתבי ירושלים
(אך לא מבקרי הסרטים!) ,הציג את
כל הקטעים שקוצצו על־ידו מתוך הסרטים.
העיתונאים, שבאו בלוויית נשותיהן וכבודה
רבה, יצאו שבעי־רצון, החליטו פה אחד
שאומנם לאחרים אסור בהחלט לראות
את אותם קטעים.

הבנק הפתוח
בכל השעות.
•משיכת מחסנים
עד 600 שקל ליממה.
•הפקדות שיקים.
• העברות ותשלומים.
• הזמנת פנקס שיקים.
•ברור יתרה.
2000

הבנק שלא נסגר.

בוא לגדול אתנו.

כ״ו אדר כ׳ תשמ״א1.4.1981 ,

המחיר 11 :שקלים (כולל מ.ע.מ).

מיספר 2274

חזרה לתחילת העמוד