גליון 2284

וימר יעקבסון טמיר

ג בי עהא לו פי ם
מבצע זיפ-בוא להצטלם עם גביע אירופה לאלופות
לרגל ז כי ת ה של קבוצ ת מכבי ת״ א בגביע אירופה
לאלופות, מכריז ה חברת עלית, החברה המאמצת
של מכבי ת״ אזה 9שנים, על מבצע מיוחד:
כל ילד שישלח 10ע טיפו ת רי קו ת של זיפ יקבל
בדואר אתה פו סטר הצבעוני ה מיו ח ד של מכבי
ת״ א עם גביע אירופה.
* המשתת פי ם במבצע יכללו ב־ 4הגרלות שיערכו
בכל חודש:
ההגרלה הרא שונה ;14.5.81 -
ההגרלה ה שניה 15.6.81 -
ההגרלה השלישית ;15.7.81 -
ההגרלה הרביעית .16.8.81 -
ובכל הגרלה יקבלו 250 ילדי םאת הז כו ת הגדולה:

0 0והמשקה מוכן!

להניף אישית את גביע אירופה, להצטלם ולקבל
את התמונה למזכרת!
כל ילד יקבל הז מנ ה לבי תו ע ם מו עדי הצילומי ם.
אתהע טי פו ת יש ל שלוח במעטפהל:

״זיפ -מבצע הגביע״ ת.ד 3468 .תל־אביב .61033
חשוב לזכור
אין הגבלה על מספרהמעט פו ת שאפשר לשלוח
למבצע.
מי שישלח יותר מעט פו ת( בהתאם לכללי המבצע)
מגדיל א ת סיכויו לזכות.
בכל הגרלה ישת תפו כל המעט פו ת שיגיעו עד
תאריך ההגרלה.

טו ב לי ע ס

אם לא מצאת יעניין בסידרודד,מאמרים
ו/או בסידרת־הטלוויזיה, אני יכול רק
להתנצל — מבלי להתחרט.
בשבוע שעבר יצא הספר העולם הזה
בעיקבות עמוד האש, שבו נלקטו כל הכתבות
ישל ח עומר, שהופיעו בשבועון.
במסיבה צנועה, שנערכה לכבוד עורכי ה־סידרה,
חולק ספר זה לכל מי שלקח
בה חלק וגם לאנשי רשות־השידוד, ובראשם
יו״ר הרשות, הפרופסור ראובן
ירון, זהמנכ״ל, יוסף (״טומי״) לפיד, שכתב
גם הקדמה לספר, שהופיע בהוצאת
פרוזה.
עצם העובדה שבספר אחד הופיעה הקדמה
של טומי לפיד ואחרית־דבר של
אורי אבנרי — יש בה אולי עדות מעודדת,
לכך• שבעלי דיעות המנוגדות באופן
קוטבי יכולים למצוא עניין משותף בטיפוח
יצירה חינוכיות על עברנו הלאומי.

״העולם _הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. ה&ערכת והבדנהלה: תל־אביב,
רחוב
־כ גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורד
הראשי: אורי אכנרי ראש המערבת: יוסי ינאי * עורד
כיתוב: לילית כוארון ׳צלמי
שנון עורכת כיתול :
תכנית: יוסי כדך
מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי ראש המינהלה: אברהם
סימון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני המו״ל :״העולם הזה״
כע״ם י מודפס כ״הדסוס החדש״ בע״מ, תל־אכיב, רחוב בך
אביגדור. הפצה ״גד״ כע״ם. גלוסות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״ם.

להיות עורן־־עיתון

פירושו לקבל

החלטות.
העורך הוא המחליט מה מתפרסם בעיתון
יומה לא. כלומר: הוא מחליט מה
מוצע לד לקריאה. השאלה הראשונה ש-
הוא שואל את עצמו היא: האם זה מעניין
ז האם אתה, הקורא, תהיה מעוניין
לקרוא זאת?
אני מודה שמדי פעם אני פוסח על
שאלה מכרעת זו, ושואל את עצמי שאלה
אחרת לגמרי: האם חשוב שאתה,
הקורא, תקרא זאת?
אני יודע שיש בזה מידה רבה של
חוצפה. האם אני רשאי להחליט מה טוב
לך? אני רק מקווה שאתה נותן בי אמון
ושתטעם מן התבשיל המוגש לך, אף אם
אינך מבין, ברגע הראשון, מדוע אנחנו
בישלנו אותו.
כך נהגתי לגבי הסידרה הטלוויזיונית
עמוד האש.

האם מו ת ר
ל אנו ס?

״רו צחי הי ה
חבר כנ ס ת? ״
שלוש פעמים בחייו ביקר יוסי ינאי
בביתו ־של הח״כ השייח׳ ג׳אבר מועדי

נכון גם ההיפך: לעיתים די לחזות
במשך כמה דקות בחלק של יצירה, כדי
לעמוד על איכותה הטובה.
ראיתי פרק אחד של עמוד האש שהוקרן
ביום־ד,עצמאות של השנה שעברה.
כימעט והחמצתי אותו. אמרתי לעצמי:
״מה זה כבר יכול לחיות? הטלוויזיה הישראלית
עוסקת בהיסטוריה? זה לבטח
עוד יצירת־קיטש ׳תעמולתית, מן הסוג הידוע.
לכל היותר, אכסודוס חדש.״
בכל זאת הפעלתי את המקלט. החלטתי
לחזות בפרק במשך כמד, דקות, לעמוד
על טיבו הגרוע ולעבור לעיסוק פורה
יותר. תחת זאת ישבתי מול המכשיר עד
הרגע האחרון, נרגש ומרותק. להפתעתי
הרבה, הייתה זאת יצירת־מיופת של היסטוריה
טלוויזיונית — הוגנת, מאופקת,
מאוזנת, חינוכית, מרגשת.
לקראת הקדנתה הסדירה של ר,סידרה
כולה שאל אותי דן עומר אם יש מקום,
לדעתי, לכתבה שתספק חומר־דקע על הכנת
הסידרה, תוך שימוש בחומר העצום
שנאסף בידי המראיינים, ושרק חלק קטן
ממנו מצא את מקומו בסידרה עצמה.
לא הייתי בטוח איך יתייחס הציבור
לסידרה, ואם היא תהפוך מאורע טלוויזיוני
בכל השכבות. גם לא הייתי בטוח

שייח׳ ג׳אבר בביתו עם יוסי ינאי
״אני לא רוצה אותך בתוך הבית שלי !״

מספרים על מבקר־תיאטרון שיצא מ-
אולם־ההצגה אחרי חמש הדקות הראשו נות,
וכתב עליה ביקורת קטלנית. שאלוהו
כיצד היוא מעז לכתוב ביקורת על מחזה

מנכ״ל לפיד עם דן עומר
לא אכסודוס ז1דש

יו״ר ירון מקבל את הספר
בעיקבות עמוד האש
שרק את ראשיתו ראה. השיב המבקר:
״איני צריך לאכול ביצר, שלמה, כדי לדעת
שהיא סרוחה.״
ה עו ל ם הז ה 2284

אם יהיה לקוראי העולם הזה חשק לקרוא
עליה עוד ועוד. אך קיבלתי אם
אחת ההחלטות החצופות: להקדיש מדי
שבוע שלושה עמודים לסיקור ד,סידרה,
וכימעט לאנוס אותך לקרוא אותם.
איני יודע אם אתה התמכרת לכתבות
אלה כמוני. אני עצמי הקדשתי מדי שבוע
כשעתיים־שלוש מזמני לעריכת כל פרק.
מכיוון שעשיתי זאת לפני הקרנת הפרק
המקביל של הסידדה מעל המירקע, היה
לי יתרון על פני כל הצופים האחרים.
אני מקווה שגם הצופים האחרים הפיקו
מן הסידרה הנאה רבה יותר תודות לחומר
הנוסף שסיפקנו.

ינאי שהה במשך שבוע תמים בכפר ובכפרים
הסמוכים ליו. הוא גילה דבר ש התגלה
אחר־כך גם למישטרה: שהטילים
נגנבו מהבסים הצבאי שבגליל המערבי.
יתור כדי חקירתו נתקל ינאי פעמים
רבות בשמו של השייח׳ הדרוזי ג׳אבר
מועדי. הוא שמע שמועות שונות על ה־מיסחר
בנשק גנוב, והוזכר גם שמו של
ד,שילח /על כן יצא ינאי לביתו של
שייח׳ ג׳אבר וראיין אותו על נושא זה.
ג׳אבר הכחיש שמועות אלה מכל וכל.
בפעם השניה ביקר ינאי את שייה׳
ג׳אבר בתחילת השנה, אחרי רצח הח״ב
הבידואי השייח׳ חמאד אבו־רביע.
כיששודרח ההודעה הראשונה על הרצח,
ביום השני בשעה 8.00 בלילה, טילפן
אלי ינאי• החלפנו דיעות על האפשרות
שמ״שפחת הישייח׳ ג׳אבר מועדי קשורה
ברצח.
במשך הלילה עבד ינאי על. הנושא.
נודע לו שעוד באותו לילה נעצרו שלו שת
בניו של שייח׳ ג׳אבד כחשודים ברצח.
מה שהיה, כמה שעות לפני כן,
רמז אינטואיטיבי פרוע, הפך אפשרות נ ד

בכפר ירכא שעל כביש עכו־צפת בגליל.
הפעם הראשונה היתד, לפני כחמש
שנים. בכפר הערבי אבו־סנאן היתר, התלקחות
בין שתי חמולות דרוזיות. ינאי
יצא לסקר את הפרשה, שהסעירה אז את
הארץ כולה.
מילבד תיאור מהלך ההתפרעות באבר
סנאן, הבנת שורשי הטינה בין שתי ה־מישפחוית
היריבות והרקע לשינאה ביניהן,
עניינה את ינאי שאלה נוספת: מניין
השיגו בני־הכפר את כלי הנשק והתחמושת,
שבהם השתמשו בעת ההתפרעות?
היתד, זו הפעם הראשונה שבח השתמשו
בקרב בין מישפהות ערביות בטילי־כתף.

ראה. אך בית המשפט אסר את פירסום
שמותיהם של העצורים בחשד של רצח
הח״נב
גל״ון השבוע של העולם הזה ()2263
הופיע למחרת הרצח. קוראים חדי־עין
שמו בוודאי לב לכך שיותר ממחצית הכתבה
על הרצח היתה מוקדשת לשייח׳
ג׳אבר מועדי — למרות שעל פי מה ש הותר
אז לפירסום, לא היה לו כל קשר
לפרשה.
אחרי צאת הגליון היה די זמן כדי
להכין כתבת־תחקיר מעמיקה על מיקרה-
הרצח של אבדרביע, לגיליון השבוע ש לאחר
מכן. בית המשפט עדיין לא הרשה
את פיירסום העובדה ששלושת בני ה-
שייח׳ הדרוזי הם העצורים בפרשת הרצח.
אולם לנו, במערכת, היה ברור שאנו חייבים
להסתכן ולשבור את קשר השתיקה.
כדי שלא להיות מואשמים במישפט־דיבה,
אך כדי שציבור קוראי העולם
הזה יבין בדיוק מה עומד מאחרי הרצח
שהסעיר את המדינה, היה צריך לעשות
תרגיל עיתונאי שבוודאי ייכנס להיסטוריה
של העיתונות הישראלית. שער העולם
הזה. שהופיע באותו שבוע (העולם
רזה )2264 נשא תמונה גדולה של שיייח׳
ג׳אבר מועדי׳ ולידו הכותרת :״רוצח
יהיה ח״כ?״
במערכת היה ידוע במעורפל סיפור על
מיקרה־רצח שבו היה השייח׳ ג׳אבר מועדי
מעורב לפני שנים רבות. ינאי הח ליט
להיכנס ישר אל גוב־ד,אריות, ביתו
של שייח׳ ג׳אבר מועדי עצמו, ולשאול
אותו על רצח זה. בתוך הכתבה על רצח
אבו־רביע פירסמנו, במיסגרת, כתבה על
(המשך בעמוד )20

מכחכים
א שר יגורנו

*5מ 00ז 6קס£1]0

הקמת תמ״י מסעירה את
רוחו של הקורא, הנבעת
מפחד הפיצול העדתי.

זה התחיל עם פרישתו של אהרון
אבו־חצירא מהמפד״ל, ולא
פסח גם על המערך, שמתוכו מתחילים
לנשור החברים מבני עדות
המזרח, המצטרפים אל בן־עדתם
אבו־חצירא ויוצרים, אגב כך, מפלגה
על טהרת בני המזרח.
אי־שם ברמה כבר נשמעת ה קריאה:
בן עדות המזרח, קום
והצטרף אל אחיך, בני עדתך, בני

מציעה

טיולים רהדריס
* לאירופה.
*ארודב>,ן(דהוטכפמן ו.
* הטורה הרוזולן.
* דרוס אטריון ה.

גורלה של תמ״י, כמה מנדטים
תקבל, ואם יצליחו ראשיה לזכות
במחוז חפצם ולהיות שרים ו־ח״כים.
לא איכפת לי אפילו שה־גלריה
המקשטת את ראשות ה רשימה
הזאת מורכבת משוטרים־
לשעבר ונאשמים־לשעבר. מה ש מעודד
אותי היא התגובה האשכנזית•
איזה פיק ברכיים פתאומי!
איזה פחד פתאומי! הם מריחים
את המרד! פתאום, אחרי שטיפחו
בתוך מיפלגותיהם סיעות עדתיות_ ,
הם נגד חלוקה פוליטית לפי
עדות! פתאום, אחרי שעשרות
שנים הם קיימו מיפלגות עדתיות
נפרדות לערבים, לבדואים ולדת־

הטסלוליס -טלן יפיסוטושלטיס.
רז כ ^ ד רי כי ס -טעוליסוטמסיס.
5ת י מלון־ טוכי ס, רוכס טדרגה א.,

דרוש מסוכן הנסיעות שלך
א ת הוכרת טיולמו!

קול המפרסם

המבון הישראלי לסברווו
נשים !ן וסוווויקח ובדיקוו

שר אכו־חצירא

ווסים 30 וות- 0*191 זו1(1101י 9ה 119*18 110*13-־1

הוצאת שער בחש מל (אפילציהז
* סזון והנו! ׳31׳
תסרוקות, תספורות,החלקות,סלסול,
צביעה,פסים,טיפול פנים, אי פור.
הוצאת שי ערבט עוו ה

*הננת מו ת *
• ס חיוי ס עממיים • >6ירות מעולה•

תל-אביב יודפת 4ליד דיזנגוף 229388 226066 190
זת-גן הרצל 86 מול בנין צזואזים ״ ס לון צוו ה׳

אי תן ע מי חי

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

הדברת מזיקים

מומחים להדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.
בשמירה על בריאותך ורכושך.

רמת-גן, רח׳ מודיעץ ,18ת.ד2272 .
טל6 .־ 7 9 0 1 1 4 -5רש׳מס׳וג עסק *׳481/75

פירסוס אידיאל

אבן גבירול 110 תל־אביב
(•ינת אנטוקולשקי)

מל 14ו 77211• ,227117

טהרת העדה
מישפחתד! נקום יחד, כגוף אחר,
יציב ואיתן, ואבו־חצירא הוא
מנהיגנו, הידד!
ואני כבר רואה כבסיוט כיצד
קמים ומתבצרים בני עדות המערב,
אשר יקימו גם הם מפלגות
על טהרת הווז־ווז. הלוואי ואתבדה,
אבל אני כבר חש את זה
באוויר, מריח את זה. ויתארגן הייתי מציע שיקום
מייד גוף ציבורי אחראי של בוגרי
אוניברסיטות ופרופסורים, שיחד
עם פשוטי-עם מכל העדות
יטכסו עצר, כיצד לפעול בנידון,
כדי לעצור את נחשול גלי מילה-
מת־העדות, ויפה שעה אחת קודם!
ולהלן גם המשיך בעניין: עוד
שנה ועוד שנה ניווכח /מי יהיו
מנהיגינו בכרך /מי יתן את
הטון /בכל תחום בשילטון /
יקה ווז־ווז או פרנקופון.
אס, סל־אביב

פיק ב־ו־כ״ם
לקורא לא ברור מה יצא
מתמ״י, אך די לו במה
שכבר חוללה.

לא מעניין אותי כלל מה יהיה

זים, עינם צרה ביהודים המקימים
מיפלגה עדתית!
הקמת תמ״י עשוייה להביא לכך
שהייקים יתחילו פתאום לאהוב את
הפולנים, ואפילו הרוסים יתחילו
לאהוב את הרומנים!
אוהד לוי, רחובות *

צרת! ר בי ם
גם אשכנזים רוצים להרגיש
דפוקים מדי פעם.

היות שאני״רוצהי״להרגיע׳,לעודד
ולנחם את המקופחים מבני
עדות המזרח עד כמה שאפשר,
אני רוצה לומר להם שיש בארץ
דברים הרבה יותר גרועים. מתי
שמח הגיבן? כשהוא רואה גי בן ״
גדול ממנו!
אני, למשל, אחרי 27 שנות .
ותק, משתכר 87,70 שקל ליום
ברוטו — 2285 שקל לחודש, למרות
שאני אשכנזי טהור ויש לי
ייצוג רחב ביותר בכל המוסדות,
ולמרות שאני ניצול מחנות־המוות
הנאציים ונוסף לזה גם אב שכול,
ולמרות שחברי בעבודה (מבני
עדות המזרח) משתכרים יותר מ מני
בהרבה. לדעתי, מוטב פרנסה
(המשך בעמוד )6
ה עו ל ם

הז ה

2284

אם את דואגת לבתך תני לה טמפון בלי מוליך
רק או־בה טבעי ובטוח!

בתך הגיעה לגיל שבו היא עשויה
לקבל את המחזור החודשי בבל יום.
מנסיונך את יודעת שההתחלה קובעת לא מעט
את התיחסות
הנערה ל״אותם
ימים״ .הכיני
בביתך קופסה
של או־בה
מיני בלי מוליך
— המיועד
במיוחד לנערות
ולבתולות החל מהמחזור הראשון.

טמפון או־בה אינו זקוק
למוליך -
דחיפה קלה והוא
בפנים. בדאי
שתזכרי שמוליך
ולו גם העדין
ביותר, אינו טבעי
ולבן הוא עלול
לפגוע. המוליך
הטבעי ביותר
נמצא בקצות
האצבעות...
או־בה מיני הנו
בעל בושר ספיגה
הטוב בעולם,
קטן ובלתי
מורגש, קל לשאתו
ולהסתירו אפילו
בביס הג׳ינס או
בארנק הכסף.
נסי את או־בה מיני
אין טוב ממנו.

לבי או־ן ה מה, ההסברה ת.ד 5 .ו ו ,2חיפה
אבקש לשלוח אלי א ת הוברח ההדרכה +השי:
5טמפונים בנרתיק

כתובת.
משתמשת בטמפונים

ל א משתמשת

ה11 וו! 0הוה
מאוזן :
)1מקום חפור באדמה לשמירת
מצרכים לימים רבים ;
)5תרגום רומי ראשון, בידי
הירונימוס, של כתבי הקודש ;
)10 אחד מאלופי (מיל ).ב־צה״ל
(ש״מ); )11 די; )13
מקווה רחב־ידיים של מים
מלוחים ; )14 סופר אידי בעל
״קדוש השם״; )15 בת־קול;
)16 נשיא בישראל — קלע
חוטים אחד לאחד; )18 כימאי
שוויצי, בעל חוק היסוד ב־

תרמו־כימיה
עלוב; )21 לוח, ילקוט לדברי
ספרות וידיעות שימושיות;
)22 קיר נוזלים; )24 משום
ש ...הוא העוף הגדול בארץ ;
)25 עיר מטרופולין ביחס לערים
הקטנות שלידה ; )26 עוף
מידבר — משמיע קול; )28
רעשו, סאנו; )30 מאן; )31
עיר רבת אוכלוסין; )32 שמד;
)34 דבר בודד! )35 נשיא ב־צ׳כיה
אחרי מסריק ; )38 אליל
השמש של הכנענים הקדמונים
)39 :גבע־רם; )41 בגלל,
נגד ; )42 מזל טבת ; )43 לשד-
העצם; )45 שם כולל פיוטי
לשרצים ורמשים ; )47 מספיק,
לא עוד ; )48 חפרפרה ;
)50 סל הבכורים; )51 תואר
כבוד מוסלמי )52 :כוח עליון;
)54 מהסריסיס בשושן;
)57 סופר ישראלי מחבר
״יעיש״; )61 מילת זירוז; )62
חמת של עור לשמור בו מים :
)64 גבעה בירושלים ; )65
הזכות לבטל החלטה; )66
כלי־עינויים )67 :של ; )69
מניח אריח ; )70 תמים, נאמן,
צדיק )72 :פריצות בכוונה
רעה ; )74 צמר־גפן ; )75 נעים
לאוזן, לפני הלילה ; )77 פמיניסטי
; )78 קשר לו זרים
והקיפו; )81 צומת מרפא; )83
להיכן; )85 הרם, הגבה! )86
מלך בני עמון; )88 זעף)89 :
דברי הונאה ומרמה ; )91 מרח,
כיסה ; )93 בירה בארץ אירופית
(כ״ח 95 שיח בר נמוך
וקוצני ממשפחת הקטניות ;
)96 כאן )98 :שימש כמזכיר
האו״ם (ש״מ); )100 תן; )102
קריאת אזהרה באשקוקי ; )103
כתב־כריתות; )104 כינוי חיבה
לאפרים במקרא; )105 הר
בגבולנו הצפוני.

מאונך :

)1ממטרה אוטומטית )2 :
רסיסי־בוקר ; )3פרח נוי קוצני;
)4די והותר; )6אויה!
)7תואר לנזיר וכוהן בודאי
בטיבט ; )8לשכה, מדור ; )9
קרבן של איש־ישראל לכפר
על חטא ; )12 זימר זמר קל ;
)15 היפהפיה מטרויה )16 :
קרבן שלום ; )17 מטבע בדרום
אפריקה ; )19 המשתדל להידמות
לבני המעמד הנעלה ;
)20 הבנה, ידיעה ; )21 אבי
העורקים; )23 אבן־טובה; )24
שם האלוהות ; )26 פרובינצ־

מכחנים

21264

(המשך מעמוד )4
טובה ללא ייצוג, מאשר ייצוג ללא
פרנסה.
אני, על־כל־פנים, מוכן להתחלף.
למסור את הייצוג ולקבל
פרנסה.
שימעון שירק, בני־ברק

ע ל־ 3י־ו^חום
הפסימיות גוברת על
האופטימיות.

אנו מתבוננים במערכת־הבחי־רות
של המיפלגות הפוליטיות
שלנו, ורואים שהממשלה הביאה

מה ה ם 113
דימיון מפתיע בין סימלו
של אירגון בינלאומי חשאי
חיים ארוכי ם
הרופא״חקר ובדק —
והוא פונה במיכתב
אישי למנחם בגין :

אני מקווה ומאחל לך שתאריך
ימים, אבל, מצב בריאותך
כיום מצריך הסתלקותך
מייד מעמדת המפתח של ראש
ממשלה בישראל — עמדה
אשר בה אינך מסוגל לפעול
בשיקול דעת קר — וזאת כתוצאה
מהרפואות שקיבלת ב משך
שלוש השנים האחרונות,
ומקבל עד היום בשביל להוריד
את לחץ הדם הגבוה שלך
ולהקל על לבך החולה. כדלקמן:
הורדת לחץ הדם מורידה
את כמות החמצן המסופק
לתאי המוח, ומכאן הפגיעה ביכולת
הפעולה של תאי־המוח
חריפות המחשבה וכושר הניתוח.
אלפי אנשים עלולים
לשלם בחייהם ביגלל השגיאות
שמוח לקוי עושה ביגלל רפואות
הינתנות ללב חולה׳ מו־

יאל; )27 כעם; )29 מודע;
)30 אוברול ; )33 מעון, משכן,
כינוי לרקיע השביעי באגדה
; )34 הפלוגות הלוחמות
בטרום מדינה — בנות ; 40
)36 רם ונישא ; )37 התאגדות
לטיפול בענייני ספורט
וכר; )40 דבר־סוד; )41 אייל,
כוח ; )44 קרה, התאים ליום
מסויים ; )46 בהמת־משא ; )47
שבט בישראל ; )49 כשלון,
תקלה )50 :מזלו של חודש
ניסן; )53 מקור־מים)54 :
בירה באסיה ; )55 תוך ; )56
אות בא״ב ; )58 אגודת־פר־חים
; )59 מיטב היבול —
בשירה ; )60 משוררת יוונית
גדולה מלסבוס ; )62 מזל ; )63
איבר הנקה )66 :סופר אמריקאי
ממוצא ארמני שנפטר

לאחרונה )68 :עמק־עבודה,
עמק־הורה בארץ; )71 סמלו
של קיסר יפן ; )73 תכנית יומיומית
בטלוויזיה ; )76 דפנות
הפעמון ; )77 אור גדול ; )79
הכנסה מניירות־ערך ; )80
אריג־יוקרתי; )82 הוגה־דעות
יהודי בגרמניה בעל ״רומי ר
ירושלמים״ (ש״מ 84 אינווליד
)85 :ריק, הבל; )87
תכשיט בחוטם בהמה ; )90
חברה דנית המייצרת משחקי
הרכבה לילדים; )92 דרגה,
מעלה בסולם )94 :העלה בקול
שאון, שלא מרצון אוויר
וגזים מן הקיבה דרך הוושט
אל הפה ; )96 לחץ ; )97 עוון;
)99 מטבע במזרח הרחוק :
)101 אנא ; )102 מחזאי אירי ;
)103 בור לדריכת פרי־הגפן.

אותנו אל עברי פי תהום כלכלית,
ופיננסית וצבאית, והאופוזיציה
טוענת שברגל אחת אנו כבר מתנדנדים
על־פני התהום.
הסיבות לפסימיות כה עמוקות
ומשכנעות, והסיבות לאופטימיות
כה שטחיות ובלתי־משכנעות —
עד שנימוקי הפסימיות כבדים ב
חיים
ארוכים
רידות את המתח והרגישות
הדרושים לתאי המוח כדי להגיב
ולפעול כראוי במצבים
קריטיים.
אני מקווה שיכולת ההבנה
שלך לא לקתה עד כדי כך
שאינך מסוגל יותר להבין את
הכיתוב במיכתבי זה ולהוציא
את המסקנות מניתוח המצב —
ואני מאחל לך חיים ארוכים
בנחת, בכבוד ובשלווה!
ד״ר אדן גרץ, פירנצה
ובין סימלה של
בישראל.

תנועה

באיטליה השתמשו פוליטיקאים
ואנשי־עסקים מן הימין במסווה שסיפק
להם תא של הבונים החופשיים,
והממשלה נפלה בעיקבות
הגילוי. גם אני כמעט נפלתי כאשר
גיליתי את הדימיון המפתיע

סמל הבונים החופשיים

א חי תו פ ל
הקורא מביע את דעתו על
שינוי פרסונלי מסויים ב־לישכת
ראש־הממשלה.

רחוב הרברט סמואל , 80 תל אביב,טל 656992

פגיעה בחריפות

סמל תנועת עצמאות

מי יו?
הרבה מאלה המורים על אופטי
מיות.
יוסף שריק, תל-אביב

נאומו ותשובותיו של מנחם בגין
למימשל הגרמני ולמימשל הצרפתי
נוסחו ועובדו על-ידי היועץ
החדש, אין פלא שהמחדל הוא
גדול ורב.
עם יועץ מסוג זה, לא תאחר
לבוא גם הידרדרותנו הפנימית והחיצונית.
מי יתן ופרק זה בתול־דותינו
יסתיים חיש מהר.
מידן להב, תל־אביב

אורי פורת נתמנה כיועץ ראש־הממשלה
לענייני־תיקשורת. אורי
פורת הצטיין תמיד בדיעותיו ה ימניות
קיצוניות והניציות, ודגל
במאמריו בהקצנת יחסינו עם ה ערבים
בישראל, בגדה המערבית
ובמדינות השכנות.
הוא נוקט בעמדות לאומניות-
חשוכות כימעט בכל נושא ונושא,
ומגלה גישה אנטי־סוציאליסטית
מובהקת ותוקפנית ללא סייג. אם

בין סמל הבונים החופשיים לבין
סימלה של תנועת עצמאות הישראלית,
מיסודו של הד״ר עזרה
זוהר. האם הדימיון מיקרי י מה
מסתתר מאחורי התנועה הזאת?
אהרון כר־רצון, תל־אביב

אוב טי םבלח ״ ם
הקורא אינו אוהב את
בגין, אך עוד פחות הוא
אוהב את סימון המערך.

כצייר וכאדם שעבר את השואה
ואת התקופה שלפני מילחמת־העולם
השנייה בגרמניה, לא יכולתי
להבליג על השיטה שבה נוהגת
מיפלגת העבודה, בפרסמה בימים
האחרונים את קלסתרו של ראש-
(המשך בעמוד )8
ה עו ל ם

הז ה

2284

מיד נסעתי לשם. זה היה(/״
עם היד על הלב
כדאי. התוצאה — עוד /ע
אני מכיר מעט מאד
אטרקציה במסלול( .אני יע
מארגני טיולים בעולם
כולו שהתנסו בכל החויות מוכן להתערב שבשנה ^1 ן שאני חויתי על בשרי לפני הבאה מקום זה יופיע
שהם ״מכרו״ את אמריקה במסלול מתחרינו).
אנחנו לא נוסעים
לנוסעים שלהם. בארץ,
ל״דיסנילנד״ ,שליד לוס א
הייתי הראשון שאירגן
טיולים לארה״ב. בעקבותי אנג׳לס, אלא ל״דיסני
וורלד״ ,שבפלורידה. כי
הלכו האחרים (אגב, עד
הוא גדול יותר וחדש
היום הטיולים של ״בוא
יותר.
ניסע״ הם נושא
ובענין ה״דיסניוורלד״
לחיקויים) .הנוסחה שלי
נוכחתי לדעת שסיור רצוף
לטיול מושלם הינה
פשוטה: של יום שלם בחום, מעייף
אני נוסע לכל מקום,
מסייר בכל אתר, ישן בכל את האנשים. פיצלנו את
אחד מהמלונות, טועם את הביקור בגן. בשעות
הבוקר מבקרים
האוכל במסעדות!.
באטרקציות המוצלות,
מה שאינו £טוב
חוזרים למלון למנוחה
מספיק בשבילי [11
(וגם להפתעה!) ,שבים לגן

אינו טוב
בשעות הערב הקרירות
בשבילך.
להשלמת הסיור ולתהלוכת
נקודה.
הסיום. מנסיון, זאת הדרך
היחידה להנות באמת
מהמקום.

גם מוותרים על יציאה.
בניו־אורליאנס למשל,
אנחנו לנים. ב״קארה״
זה הרובע הצרפתי היקר
ביותר, במלון בעל ארכיטקטורה ואווירה צרפתיים י * *
אוטנטיים. זה חלק
מהענין. לדעתי, מי שגר י׳
בניו־אורליאנס ״בעוד״
מלע מודרני, פשוט,
מפסיד את העיקר. בלאס־וגאס
לעומת זאת, אנחנו
גרים ב״דאון טאוף׳(ולא
ב״סטריפ״) כי שם ישנו כל
״האקשן״.

אני שונא ל״אכול
אספלט״

בעשר השנים האחרונות ״עשיתי׳ את אמריקה
עשרות פעמים כדי שאתה תקבל א ת טיול חייך.

פעמים רבות ליוויתי
אישית קבוצות מגוונות
כדי לשמוע תגובות בשטח.
לדוגמא הביקור
אוטוסטרדות מחליאות .
בפלורידה
את האנשים.
והתוצאה-בה היום האחרון חשוב
מתכונת הטיולים שלנו
פעם היינו נוסעים
לי כמו הראשון
תמצא את״
למיאמי, אבל נוכחתי
האיזון המושלם פעם היינו טסים
שהיא חמה ומשעממת את
יין טבע לעיר. מאורלנדו, פלורידה, ישר
הנוסע הישראלי. ניגשתי
לשדה התעופה בנידיורק

ללשכת התיירות המקומית
ומשם לתל־אביב. שיניתי
לקבלת אינפורמציה.
הגועשת ומיד
זאת. הגעתי למסקנה, בלשכה הגברת השמנמונת
..אחריה חבל שיום נוסף בניו־יורק
שאלה אותי אם ב״סייפרס
1ד 1 7איימיש. ,
יסיים את הטיול כמו
גרדנס״ כבר
ן) [ 0 0 1 1פנסילבניה
שצריך. זו הזדמנות לערוך

ביקרתי. י
קניות אחרונות, לראות לשיקגו הניאגרה מפלי דרך
הצגה, לאגור רשמים
ואחריה הפרקים. וכך
לסיום, ואפילו לנוח
הלאה לאורך כל הטיול.
לקראת הטיסה הארוכה
בקטעים ״המתים״
הביתה.
במסלול פשוט, טסים. חבל
על הזמן. בעיקרון אני לא
כל שנה אני שואל
חוזר פעמיים על אותה
דרך. אם עושים

בספינהאתאתהדרך מחדש
לטורונטו

את דעתם של
הדרך חזרה לניאגרה
אלה שכבר ד ^ 1
עושים באוטובוס.
נסעו עם
״בוא ניסע״,
קיימת נקודה
סוכני נסיעות אמריקניים,
אחת שעליה אני
עובדי לשכות תיירות, את
עצמי. כל תגובה נבדקת. מתעקש רמת בתי המלון ומיקומם: כל חויה נרשמת. קשה
למנות את השיפורים
אנחנו לנים תמיד
שעשינו ואנו עושים כדי
במרכז העיר או ברובע
להעניק לך את טיול חייך.
המעניין יותר. זה מייקר
מי שלא התנסה בזה לא ידע.
לכאורה, אבל בסופו של
: פחות דבר זה עולה לנוסע
בקש את חוברת ״אמריקה
כשלא גרים במרכז העיר
אמריקה 81״ ,אבל קודם,
משלמים הרבה יותר עבור אולי כדאי שתשאל את מי
מוניות, עבור טיפים ובערב שכבר נסע.

אמריקה אמריקה
יוני
18,25

תאריכי יציאה מספר אוגוסט ספטמבר ימים
יולי
29 3,10,17 6,13,20,27 2,9,16,23,30

הללויה אמריקה
יוני
.17,24

תאריכי יציאה אוגוסט יולי
5,19
8,15,29

ספטמבר
2,9*,23
מספר ימים

מוסיק בריקמן־מנכ״ל בוא ניסע

נפיחות? עצירות?

אין תכנסי
לביקיני ז
תה ביקוניס לעיכול טבעי :
נמס (היחידי בישראל) ,עלים וטבליות.
תה ביקוניס מיוצר מצמחים.

(המשך מעמוד )6
הממשלה כשהוא ״צובט בלחיים״
של עצמו.
עקרונות השיטה הזאת היו נקו-
טים בימים האפלים ההם. מציירים
את דיוקנו של הקורבן כביכול
בצורה ריאליסטית, ולהבדיל
מסיגנון הקריקטורה משנים פרטים
קטנים בילבד, כך שהעין ה־לא־מקצועית
קולטת תמונה מעוותת׳
בלי לעמוד על כך שהיא
מעוותת.
מעולם לא הייתי מאוהדיו של
בגין. וזאת ביגלל שראיתי בעיני
את הסכנה שבלאומנות. יחד עם
זאת, בגין פעל תמיד, בדרכו,שלו,
למען המדינה, ובוודאי שלא מגיעה
לו פירסומת רוויית־רעל שכזו.
חורה לי שמילחמת הבחירות
הידרדרה עד כדי כך.
דויד שניאור, תל־אביב

צ׳יבוטרז 1ה חו ת 1ת
הקורא מודאג משורה
שלמה של עניינים שעל
סדר־היום.

תלמ״ן דיין

פוקס־צ׳בדטרו

תגמולים לנצח

שלום החותנת

שום רמת
במקום תמונתו של הכדורגלן
שום הופעה בטעות
זו של דמתי (״העולם הזה״
.)2282

אני פותח את
ופתאום אני רואה
הכדורגלן דמתי.
כתוב למטה, ואני

מדור הספורט,
את התמונה של
אני מסתכל מה
רואה שלא כתוב

רך = רסקו״ ,נאמר כי
מר אהרון רובינשטיין
דרש וקיבל תמורת ויתור
על הפעלת זבות סירוב
ראשונה בעיסקת רסקו —
כיסוי להוצאותיו המיש-
פטיות. נאמר גם שהסכום
ששולם עמד על
״שלושה מיליון לירות״
(״העולם הזה״ .)2281

ה סיני ר
מפ״ס1ם
מפלגת העבודה• מ פ ״

דרושי אנשים אמיצים, אנשים עצמאיים. אגשים
המוכנים לשחות נגד הזרם. אנשים
שאינם נגררים אחרי הרבים.אנשים כמוך.
לא רוצים בהמשך שלטון הליכוד!
לא רוצים לחזור למצב שלפני 1977 ולא
רוצים תרגיל חדש בנוסח ד״ש!
בואו אתנו לימים טובים יותר! אל תחכו
לפניה אליכם! התקשרו מייד למרכז של׳׳י,
רחוב דיזנגוף 87 תל-אביב טלפון .290257
אנוסנוישלי למז

זגי לו ם
קורסי למתחילים
ממשיכים ומתקדמים

״קמרה אובסקווה״
ת״א,ביאליק 658677-,23
י־ם,בצלאל 233502-, 6

תן טרמפ
ל חיי ל

חבול מפלגות העבודה-מך
אוהדיהם ותומכיהם מתכל׳ן עלמדשאותביתברל החל משעה 2.00 בצהוייס-, ן בשבת.11.4.81
בשעה 4.00 אחרל־הצהריים
עצרת באמפיתאטרון׳

קודאז׳ טרי
משם
אם טענתו של 1אורי אבנרי, שמנחם
בגין מסומם, אמנם נכונה,
אז מטה הבחירות של הליכוד
יכול להשתמש בסיסמה הידועה
לציבור :״עם הכוח הלבן אני
אלוף!״ (או אולי — ״האיש המתוחזק״)
כמו שבגין אומר :״טוב
סוליה בכים — מעימות עם מר
סארקיס״.
האם משהו קרה באוצר? אולי
ארידור התחלה? והרי מזמן כבר
לא הוזלו הטלוויזיות!
אם דיין מתכוון להוציא עוד
ספר בקרוב, שיקרא לו :״תל״ם
— תמלוגים לנצח מתקבלים. יש
אלוהים !
הלו? אדון צ׳י׳בוטדו? שמעתי
שהחותנת שלד התחשמלה. כן?
כן? טוב ־שיש חשמל, חסוך ש לא
יחסר!
גיא משיח, רמת־גן

שם שום רמתי ! כתוב סתם שום !
וזה מה שנקרא שום הולד עם
כל דבר, גם עם רמתי.
זילכה, תל־אביב

ל ה די ם
בכתבה ״ליכוד

עד ׳הד שא
מה שחושבים מעבר לים
על תעמולת הבחירות כאן.

באשר אתה שם בארץ הקודש,
מצורף בזה קולאז׳ חדש וטרי ל שנת
.1981 ככד. זד, נראה מפה.
גיל שער, ניו־יורק

מעי

מהאמור בכתבה עולה כי מר-
שנו, מר רובינשטיין! ,נתן הבטחה
לקבוצת מרידור, כי אין בכוונתו
להפעיל את זכות הסירוב הראשונה,
ולאחר מכן חזר בו, על מנת
לזכות בפיצוי כספי מהרוכשים החדשים.
למהלכים
אלה׳ המיוחסים למרשנו,
נותן כתבכם הנכבד ציון של
״תרגיל מחוכם״.
הננו מתכבדים להודיעכם כי הדברים
המיוחסים למרשנו, בכתבה
הנ״ל, הינם מצוצים מן האצבע
מתחילתם ועד סופם. מדשנו
לא הפעיל ולא הודיע כי ברצונו
להפעיל את זכות הסירוב הראשונה,
ממילא לא דרש ולא קיבל
כל פיצד שהוא, בין לכיסוי הוצ אות
מישפטיות ובין לכל צורך
אחר.
מדשנו רואה בחומרה רבה את
הדברים האמורים בכתבה, מהם
משתמע כי נהג ׳שלא בהגינות או
שלא בתום־לב ואף ניצל מעמד
־או זכות, לשם קבלת טובת הנאה
מקבוצת הרוכיסים.

אמנון עברון,

כדורגלן דמתי
לא שום

עורך־דין, תל־אביב
י• העולם הזה מקבל את גירסתו
של עורך־הדין עברון, ומצטער על
הניסוח הבלתי־מדוייק בכתבה.
ה עו ל ם

הז ה

2284

מלכת האיים

מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד•
* 8י מי ם 7לילות־ כולל טיסה ואירוח

בגושן 3ל ה עונ ה

יו ם שלי שי
טיסה י שירה
מה אתה אוהב? נוף הרים, חופים
ומפרצים — יש דיג, ציד, מיניגולף,
טניס -יש. שחיה בים צלול להפליא,
בריכת שחיה או מועדוני צלילה -יש.
טיולים ברגל, ברכב או ביאכטה -יש.
אוכל ומשקאות כיד המלך, בידור,
סירטאקי ובוזוקי -יש. רק תגיד מה
אתה רוצה, יש! בחר לד פינת חמד
באי כרתים את מפרץ אגיו ניקולאוס,
חוף הרסוניסוס, חוף רתימנון או קוקיני
הנה ובוא לחופשה באי האיים של יון.
ארגון ובצוע:

המחיר הו חלמיום 1 5 . 6 .8 1־$ 3 3 3 .

חגיגה נופש
האושר

כמו כן הצעות
מיוחדות לבית־מלון
מדרגה א׳ או דה־לוכס
פרטים והרשתה: אצל כל סוכני הנסיעות.

בן־יהודה 21ת״ א
,טל 652140 :

קדמום!

טל 292445 :
291354/5/6

גם בשחור־לבן אפשר להבחין

ןבקס מי ה של יוון, הצבעונית כל־כך.
האנ שים -מ ל אי שמחת־חיים,
מכניסי אורחים, בעלי לב־חם.
או ה בי ם לארח, מאו שרים לשמח,
שופעים עליזות.
הנוף -ציורי כל־כך. איי ם ק טני ם
פזורים על ים כחול, שמים ר חו קי ם
ובהירים, מיפרצים רומנטיים, הרים
נישאים וערים לבנות. א רכי ט ק טו ר ה
מודרנית שובת־עין לצד ע תי קו ת מן
הנודעות בעולם.
כל זה מ חכ ה לך ביוון. אל כל אל ה
תוכל להגיע במחיר סביר.
לשם מ בי א ה או תך אולימפיק,
חברת התעופה היוונית, אשר אנ שיה
ישמחו לספר לך על נפלאותיה של
יוון. צריך רק לקפוץ ליוון וכד אי
באולימפיק.
פנה לסוכן הנסיעות שלך. הו א יודע!

הורוסהוס
מ רי ם
בנימיבי

! מזר החודש :

! תאומי
! הקשר בין
בני1מזל
! תאו!ני
והמין נ!צועות

בן מזל תאומים שעוסק רק בתחום
אחו, או במיקצוע יחיו, לא מצא מקומו
קודם כל בן מזל תאומים, שמוצא
את עצמו רק כתחום אחד, ושאינו מודע
לצורן שלו לעסוק בכמה תחומים, או
לפעמים בכמה מיקצועות בעת ובעונה
אחת, הוא עדיין לא מצא את מקומו
הנכון. כדאי להוסיף שעל־פי״רוב הוא
זריז, יעיל, בעל תושיה, הברקות והספק
מדהים• אך לאחר כל אלה הוא מרגיש
משועמם ורוצה להתנסות בפעילויות חדשות,
שיגרו את דימיונו /ויהיו בעלות
אתגר מעניין.
כאן אזכיר מיספר מיקצועות המתאימים
במיוחד לבני מזל תאומים, ושבהם
הם מתבלטים. הדבר הטיבעי ביותר
עבור בן המזל הוא לקרוא את הרשימה
ולאמץ לעצמו שניים־שלושה, או אפילו
ארבעה מיקצועות, ואז כמעט מובטח
לו שיהיה מרוצה.
הוראה כאן ניתן למצוא רבים מבני המזל,
או יותר נכון מבנות המזל. הקשר לילדים
חשוב להם, מאחר שהם עצמם, בלי
קשר לגיל הכרונולוגי, תמיד נשארים
קצת ילדים ומרגישים עצמם טוב בחברה
ילדותית• כיתה שלה מורה בן תאומים
— זו כיתה שהילדים בה מרוצים, אף
פעם לא משעמם להם, המורה מתמצא
בכל־כך הרבה דברים מעניינים, ובשיעור
אחד לומדים ושומעים על נושאים שאולי
לא בדיוק שייכים לנושא, אך אלה
נותנים את העניין האמיתי. נוסף לכל,
כושר החיקוי של המורה, חוש־החומור
ויכולתו לרתק בסיפוריו את כיתתו,
יבטיחו לו כיתה ממושמעת ללא שימוש
בכוח.

מים ן לפני שהקונה יספיק לחשוב ולהתלבט,
הוא כבר יעזוב את החנות עם
הסחורה ביד> ועם ארנק כמעט ריק.
אין! זו אומנותו של אותו סוחר ממולח
ופיקח בן מזל תאומים, שחש מתי לומר
מה, ובאיזו צורה להגיד, מתי לטפוח
לקונה על הכתף, לקרוץ קריצה מהירה,
בתוספת בדיחה עסיסית, והעיסקה גמורה
לשביעות-רצונם של שני הצדדים.

מז כי רו ת
מזכירה בת מזל תאומים מגלה זריזות
ויכולת להימצא בכל המקומות, שבהם
היא נחוצה, בעת ובעונה* אחת. היא
מרחפת במישרד, מהבוס ללקוחות, כש-
בינתיים היא חולשת על שני מכשירי
טלפון, עונה לכולם, מספיקה למצוא את
התיקים הדרושים באותו רגע ולתקתק
במכונה מיכתב מהיר. אם ממתינים לקוחות,
היא תדע ״לזרוק״ להם מישפט
מרגיע בלווית חיוך מבטיח, וגם אם
היא מעט לחוצה, זה בדיוק המצב שבו
תרגיש סיפוק אמיתי ושביעות״רצון מהחיים.

יחסם של בני מזל תאומים לעבודה
לא קל להבין. מצד אחד הם זריזים,
בעלי מרץ ואוהבים להיות עסוקים. אותם
אי-אפשר לשייך לקבוצות של אלה
שמחפשים שלווה וחוסר-מעש. ובכל זאת,
כשהם כבר עוסקים במיקצוע כלשהו,
ולעיתים־קרובות אף בלתי-מרוצים.
הבעיה המרכזית היא שלעיתים־קרו־בות
הם אינם תופסים מה גורם להם
לחוסר שביעות־רצון זו. הגיונית הם יכולים
להסביר לעצמם ולאחרים שהדברים
מתנהלים פחות או יותר כפי המ הם
מוצאים את עצמם חסרי-מנוחה,
צופה. אז מה בכל-זאת גורם להרגשה
זוז

מי יוכל להצליח יותר מבן מזל תאו-

עיתונאות מיקצוע תאומי מובהק. הסקרנות,
העירנות, היכולת לקלוט אינפורמציה,
הזריזות שבה עובר בן המזל
ממקום למישנהו, ההסתגלות המהירה
למקומות ולמצבים /היכולת לדובב את
האנשים ולהוציא מהם גם את מה
שאינם מעוניינים לגלות, ובעיקר, כושר
ביטוי נפלא, כתיבה קלה ויכולת להמציא
את החומר החסר — אלה הופכים
אותם מתאימים ביותר לעסוק במיקצוע
הזה. רבים מהם אכן עוסקים במיקצוע
זה, ומהנים את עצמם ואת סביבתם.

בתחילתו של השבוע עלולות לצוץ בעיות
במקום־העבודה. ואלה אינן קשורות
בטיב הביצוע, הן תתמקדנה
בעיקר על יחסים
ביניכם ובין שאר
האנשים המאכלסים
את מקום-העבודה. מיותרים פיטפוטים
שלכם ושל אחרים,
רכילויות קטנות והשמצות
מעצבנות — מכל
\ 1במרס -
אלה יש להיזהר במ20ב
א פ רי ל
יוחד. החלטות, שקשורות
למקום־המגורים, כדאי לדחות לזמן
מאוחר. הזדמנות לקשרים רומנטיים.

בני מזל סרטן הקשורים לעסקים חייבים
להיזהר־ בשבוע זה, זו לא תקופה טובה
לעסקים. ייתכנו טעויות
בשיפוט, ושגיאות
חמורות אחרות. לא
רצוי לתכנן לטווח־ארוך
ברגע זה. גם להבטחות
הנאמרות כלאחר
יד יש להתייחס
בחשדנות־מה. נסיעות
לצרכי עבודה עשויות
להפגיש אתכם עם אנשים
שבהם תוכלו להע־זר
מאוחר יותר. לאלה שנמאס לפתע הכל,
ושמרגישים צורך לשנות, כדאי להמתין.

ענייני עבודה יעכבו תוכניות שקשורות
לנסיעה, מאוחר יותר יתברר שזה היה
לטובה, למרות שברגע
זה המצב נראה מעורפל,
וגם בתחום העבודה
לא ברור מהו
מקומכם• תוך מיספר
שבועות תתחילו לחוש
מעט הקלה, והתקדמות
שתהיה רצויה
מאוד. קשרים רומנ-
טים חדשים עשויים
להיווצר השבוע דווקא
במקום־עבודתכם. קשר חדש, שתחילתו
בימים אלה, לא יוכל כנראה להאריך.

ענייני כספים רגישים במיוחד השבוע, יש
להימנע ככל האפשר מסיכונים, הימורים
קניות גדולות ומתם בי־זבוזיס.
נסי-עות קצרות
עלולות להפתיע אתכם,
אך לאו־דווקא בכיוון
חיובי. לאלה שנוהגים
כדאי לשיב־לב לחוקי־התנועה,
ולנהוג בזהירות,
בשבוע זה כל מה
שקשור לנסיעות קצת
1 21 נאפ ר״ל -
;!6ב מ אי
מסוכן. בעניינים רומנטיים
מחפשים יציבות,
ולא מוצאים. קשרים חדשים וישנים גורמים
לספקות ודאי־ביטחון באשר להמשך.

שווו

על בני תאומים להשגיח במיוחד לא
לאבד חפצים חשובים. תעודות, מיס-
מכים וכסף. חלק מ-
האבידות יהיו בתוך
הבית, ואלה יימצאו
מיספר שבועות מאוחר
יותר. גם דלתות-
הבית חייבות בבדיקה
נוספת, יש סכנה מפני
פריצות לבתים• מצב-
הרוח די עליז בימים
אלה, מחדשים קשרים
ישנים, ומבלים במסיבות
של ימי־הולדת. גם במקום־העבודה
אופטימית. יותר אווירה
תשרור

מ ס חר

חיי־החברה מעסיקים אתכם יותר מ הרגיל
בתקופה האחרונה, פגישות מיק-
ריות עם ידידים ישנים
מעלות זיכרונות. מצב־הרוח
אופטימי, אך באווירה
אופטימית כזו
עליכם להשגיח לא להיתפס
למחמאות, שעלולות
לטשטש כוונות הנסיעות אמיתיות.
תהיינה מוצלחות ויביאו
לתוצאות מקוות.
אלה שממתינים למיכ-
תב, או לשיחה טלפונית חשובה, ייתכן
שייתקלו בעיכובים. שימרו על סודיות.

אתם נמצאים בתקופה שבה נפתחות בפניכם
אפשרויות רבות בתחום המיקצועי. גס
בשטח הכספי תתחילו
להרגיש תזוזה לכיוון
רצוי. אך בין כל הדברים
החיוביים יש ל־שיס־לב
במיוחד להבטחות
ולהצעות שנאמרות
מבלי להתחייב באמת.
יוזמה, שתבוא מכם,
עשויה להביא לשיפור
22באוגוסס -
22בספטמבר
ניכר במעמדכס בעבודה.
בשטח הרומנטי
תחושו במרבית השבוע בעיות וחוסר־רצון
של בני־הזוג ליצור אווירה חמימה ביניכם.

עיתונות

אתם זקוקים לחופשה אך דבר זה לא
יוכל להתבצע השבוע. מומלץ להתחיל ב־תיכנון
של נסיעה יותר
ארוכה ולזמן יותר ממושך.
הימנעו מלהלוות
כספים לידידים, מכיוון
שמאמצים רבים ידרשו
כדי להחזירו לידכם.
הטיפול במכשירים חשמליים
הנמצאים בביתכם
דורש התייחסות
זהירה. מיכתב מחוץ־
לארץ, או שיחת־טלפון
ממישהו המשתייך לבני המין השני, עשויים
לשמח אתכם ולפתוח בפרשה חדשה.

עקת

קשרים חדשים שייווצרו השבוע עלולים
להתגלות כשונים מהציפיות הראשונות
שתליתם בהם, הרושם
הראשון ייגרום לטעות
בשיפוט. חלק מזמנכם
תיאלצו להקדיש
לטיפול בקרובים, שמעורערת. בריאותם ידידים,
שנמצאו בלח צים
ובקשיים, יישתח-
דרו מהם, ואתם תח גגו
איתם. מיפגשים
חברתיים יביאו להיכרויות
עיסקיות חדשות, ולהרחבת חוג
המכרים. צפו לקשרים רומנטיים חדשים

אמ*>ח
בין שאר המיקצועות מוכרחים להתייחס
גם לאמנות — בני המזל נמשכים
לאמנות, אם כי לא תמיד יהפכו אותה
למיקצוע בלעדי. אך גם אם יעסקו בה
כמיקצוע נוסף, יגלו כישרונות אמיתיים,
ויפתיעו את הסביבה בטיב הביצוע.
מוסיקה — זריזות, חוש קצב, עירנות
ושמיעה טובה גורמים לכך שיהיו נגנים
מבריקים, בעלי טכניקה זריזה, ושולטים
בתחומים שונים ומגוונים בעולם המוסיקה.

פ רו ח
רבים מבני המזל כותבים. סופרים לא
מעטים משתייכים למזל זה ומוכרים
כסופרים גדולים. הרי הכתיבה קולחת
מעצמה, בן תאומים מדבר דרך עטו,
המרחק מהמחשבה לכתיבה קצר ביותר,
כך שאחד המאפיינים הוא הכתיבה ה ספונטנית,
או לפחות כך מרגיש הקורא
בספר שנכתב על-ידי בן תאומים. הכתיבה
אינה מכבידה, ונותנת הרגשה שהקורא
מכיר אישית את הסופר. בן תאומים
מבורך בדימיון עשיר — וספריו
בדרך־כלל מרתקים ומעניינים.

פולי טי ק ה
בני תאומים יכולים להחשב כמתאימים
לעסוק בפוליטיקה, אך למעשה לא
כך הדבר על פני השטח. יכולתם לשוחח
בקלות וכושר השיכנוע שלהם מטעה, כל
זה לא במיוחד עוזר להם בדרכם לפוליטיקה.
הדבר הנחוץ ביותר לפוליטיקאי,
בדרך־כלל חסר להם — השאפת נות
ויכולת ההתמדה, אלה אינם מאפיינים
אותם. ולכן גם כאשר הם כבר
מגיעים למישרה רמה, ומושכים אליהם
תשומת-לב רבה, בגלל הופעתם, נאומיהם
המבריקים, והתנהגותם הבלתי־שיגרתית,
הם מסוגלים לפתע לעזוב הכל,
ולעבור לתחום אחר, שמעניין אותם לא
פחות.

מריבות במקוס־העבודה עלולות לפרוץ בגלל
טעות. הרוגז הרב יגרום לכם לברר
מי האשם האמיתי בטעות,
וזה לא יעורר
סימפטיה אליכם. יש
לשמור היטב על הברי *
אות, כיוון שאתם רגישים
במייוחד בתקופה
זו, החלק הרגיש בגופכם
השבוע — הרגליים
ו 2בדצמבר -
— היזהרו לא לעייפן
19 בינו א ר
יתר על המידה. אי־הבנות
עם בני־הזוג יכניסו
אתכס למתח, אך בסבלנותכם הידועה
תצליחו ליישר את ההדורים כהלכה.

תהיו עסוקים עד מעבר לראש בענייני
עבודה, אך דבר זה לא ימנע מכם להתמסר
לשאר ההנאות,
שבלעדיהן חייכם אינם
חיים. ספורט, קולנוע
מסיבות והרבה אהבות
— כל אלה ימלאו את
השבוע. מיפגשים עם
ידידים חדשים וישנים
יביאו אתכם לתכנן
תוכנית הקשורה לנסיעה
לארץ אחרת. הע־ !131 זדמ
דרות ארוכה מהרגיל
ממקום העבודה עלולה לגרום להתרג-
זות ולדברי ביקורת מעמיתים למיקצוע.

טעות בשיפוט עלולה להביא להפסדים כספיים,
ולאי־הבנה במקוס־העבודה. גם בבית
האווירה לא תהיה שקטה,
יורגש מתח רב, בך
הזוג חסר־מנוחה וביקורתי,
ומאמציכם אינם
מוערכים כראוי. הילדים
עלולים לגרום לאכזבה,
כאשר יתגלה שהעלימו
מכס מידע חשוב. רומנים
ישנים, שהיו מעורפלים
ותכליתם לא ברורה,
נראים יותר מב־טיחיס
עתה, בגלל סודות שיתגלו לכם2 .
הקשרים יקבלו אופי מיסתווי ומרתק* .

8* 11

ב-הנחות׳־׳ץ
עם בשנה ! עשרות אלפי מוצרים בהנחות
אירוע כזה רק פעם
ניכרות ביריד אדם ומעונו 81׳ — היריד הגדול מסוגו
בישראל. בואו ליריד רכזו קניותיכם, ופתחו את
עונת הקיץ בערב בלתי נשכח של בלוי משפחתי.
ביריד אדם ומעונו שילוב מרשים של תצוגה
עשירה ומבצעי הנחות וקניה.

שלל חידושים יחיד במינו בכל הקשור לתרבות
דיור. כלי בית, מכשירי חשמל, מוצרי ״עשה
זאת בעצמך״ ובפעם הראשונה ״ביתן מזון״
הכולל מבצעי הדגמה וטעימה של מיטב מוצרי
המזון. כל אלה וענפי תצוגה רבים אחרים
שירתקו אתכם בערב גדוש ומגוון.

הלהקה האמריקאית
•103113 1( 31166 111631:61־161ז7\ 1
( 1011< 831161 ) €3114011113ת 63ד 161ת ^
להקת היצוג רבת המ שתתפים הכוללת זמרים
רקדנים ונגנים,תופיע מדי ערב על במת ענק
שתמוקם במרכז היריד.
הלהקה תופיע בתכניתה ״ארץ פ ר אי ת׳/
המתארת את הווי החלוצים באמריקה, ימי
הקאובוים, האינדיאנים והמערב הפרוע.
המופע המרהיב של הלהקה, זכה ל שבחים
רבים ברחבי העולם, ונבחר להיות חלק מטקס
ההכתרה שנערך לנשיא רייגן

מדי ערב שפע
ארועים,
הפתעות וחוויות

הגרלת ענק לכל
מבקרי היריד
כל כרטיס כניסה מהווה תלוש השתתפות
בהגרלת ענק נושאת פרסים יקרי ערך.

מועדון הקוסמים הישראלימגיש: ראובן
ומרגרט איסרט אשפי הקוסמים 81׳.
שמוש חינם באחד ממתקני הלונה פרק.
על הדשא עם הזמרת מילי מירן
״קופצים על המטמון״
משחק בחסות חברת סודה סטרים, פרס של 25,000 שקל.
כל האירועים והמופעים
בכרטיס אחד,

מרבז דדריד־ם
גני י ת /נריכה. ש ד׳ רו ק ח. ת ל -א בי ב טלי ו 3ו - 4 7 4נ 0

גיתם מערכות חלמית

היריד ניפתח ביום ה׳ 11 ביוני וינעל במוצ״ש ה־ 27 ביוני.
שעות ביקור ; 23:00 - 17:00 :במוצאי שבת
מצאת השבת ועד .24:00 אוטובוסים . 48,47,28,21 :אגד 526

תפתח הרעה 3

האקלים ההכרתי והפוליטי של ישראל, היום: ,מהווה חממה נוחה
לצמיחתן שד קכוצות רכות ומגוונות כימין. אף פעם לא נהנו מתנאי
צמיחה טוכים כל כך, ומסיכויים טוכים כל־כך. כד אחת מהקבוצות

האלה מזכירה גופים ימניים שככר הופיעו כמקומות, אחרים כעולם.
גט כמיקרים הללו מצאו להן הקכוצות השונות מנהיג אחד כרגע
המכריע. כאשר הגיע כוח כזה לשילטון, היתה התוצאה תמיד נוראה.

04111:1דיה מטיל אוו ער הקבוצות המתרוצצות בשוליים הימניים
של הבמה הפוליטית־ המצפות להתמוטטות המישטר הדימוקרטי בישראל

פעם. חוג עין־ורד היווה מיסגרת נוחה,
בזמנו. כמה מהם הופיעו גם ב״במה״ לפני
שהפכה לתל״ם של משה דיין. איש דבר,
נחום ברנע, דיווח לא מכבר על פגישה
שקיימו על גדות הכינרת, שם נשמעו
איומי ״חיסול״ כלפי מנהיגים מן השמאל.
מדי פעם מעלים אנשי הימין הטכנוק-
ראטי את הגיגיהם על הכתב, בחוברות
העוברות מיד ליד. בני פלד כתב חוברת
כזאת לפני כשנתיים. כותרתה היתה :״אם
תרצו, אין זו אגדה״ .בחוברת זו דחה
פלד את הניסיון להפוך את מדינת-ישראל
למדינה דתית. הוא קרא ״להחזיר את
המנדט לעם״ ולהקים אסיפה מכוננת חדשה
שתכין חוקה ותביא אותה למישאל־עם לפני
שיימסר השילטון למפלגות כלשהן.
בראיון למעריב אמר פלד :״אם ננהג
בערבים בעצתי, העולם ינשום סוף־סוף
לרווחה. תהיה מילחמה לצורך השגת שלום.
לזה מצפה העולם מאיתנו. הגויים מבקשים:
עשו כבר סדר. היום הכל פתוח :
נפט, חנק ערבי, סחיטות, טרור פלסטיני.
העולם טוען נגדנו: לא סגרתם שום בעייה,
אך באותה עת אתם יונקים מאיתנו כל
הזמן. אתה שואל מה תעשה ארצות-
הברית? מה היא עשתה אחרי הניצחון

עין־חרוד
במיסגריה של קיבוצו, עין־חרוד מאוחד,
אחרי שנגמרה תקופת ״הברוגז״ בינו לבין
הקיבוץ. טבנקין, שהיה מפקד חטיבת
״הראל״ של הפלמ״ח, וסנאמניו של יגאל
אלון במילחמת העצמאות, חזר לקיבוצו
אחרי המילחמה. הוא נשלח לטכניון, ולאחר
שסיים את לימודיו הקים בקיבוץ את מיפעל
המתכת פלדות עין־חרוד. הוא ניהל את
המיפעל בצורה שעוררה התנגדות בקיבוץ,
תוך היזדקקות לעבודה שכירה במימדים
גדולים. הוא הקים שיכבת מנהלים שעמדה
לצידו, ומתנגדיו טענו שניהל את המיפעל
מרחוק, ממלון הילטון בתל־אביב. בסופו
של הסיכסוך הורחקו טבנקין וחבריו להנהלה
מתפקידם במיפעל. במשך זמן מה
ניסה טבנקין את מזלו מחוץ לקיבוץ.

לצ &תלמילחמת
הכרעה

כני פלד
׳אלביט
^ חת הקבוצות המסוכנות של הימין
הקיצוני היא זו שניתן לכנותה בשם
הימין הטכנוקראטי. על דרך השלילה,
אפשר לאפיין את חבריה כך: הלאומנות
שלהם אינה נובעת מאמונה דתית. בדרך
כלל הם אף אנטי־דתיים. הם גם אינם
חסידי המלל הרוויזיוניסטי, ודוחים כל
ניסיון לקשור אותם אל הלאומנות המיסטית,
הנשענת על ״השורשים הקדומים״
של העם. מאפיין שלילי נוסף: אנשי הימין
הטכנוקראטי אינם מתמודדים ׳בבחירות
לכנסת העשירית. הם ממתינים.
בקבוצה זו ניתן למנות אנשים כאלוף
(מיל׳) בני פלד, מי שהיה מפקד חיל-
האוויר והיום מנכ״ל אלביט, כאן נמצא
גם אחד מקודמיו של פלד בפיקוד על
חיל־האוויר, ומי שעומד היום בראש חברת
ההשקעות של בנק דיסקונט, דן טולקובסקי
(גם אלביט נשלטת על־ידי דימקונט) .כאן
ניתן לגלות גם אנשים כאיש כינרת איתן
איתן, חלק מאנשי חוג עין־ורד, איש
מעגן־מיכאל מאיר זורע, שניכווה במערכת
הפוליטית וחזר לקיבוצו, ואיש קיבוץ
נוסף — יוסף (״יוספ׳לה״) טבנקין מעין־
חרוד (מאוחד).
מבחינת העמדות המעשיות, אין הבדל
גדול בין אנשי קבוצה זו לבין יתר הקבוצות
של הימין הקיצוני. כמו האחרים,
גם אנשי הימין הטכנוקראטי מתנגדים
לכל נסיגה ישראלית מהשטחים שנכבשו
ב־ .1967 הם אונם מאמינים באפשרות של
שלום עם העולם הערבי. הם דוגלים
בהתעצמות צבאית גדלה והולכת, ואף הם,
ככל השאר, מאמינים ששעתם תבוא כאשר
תיקרום תחתיה המערכת הפוליטית הקיימת.

יוסף טבנקין

אחד המאפיינים החשובים שלהם הוא
בוז עמוק ומתנשא כלפי ״הפוליטיקאים
הקטנים״ השולטים היום בישראל. בעניין
זה אין הם מבחינים בין שימעון פרס
למנחם בגין, או בין יצחק רבין לשימחה
ארליך.
אנשי הימין הטכנוקראטי הם מי שהיו
מפקדים בכירים בצה״ל או בפלמ״ח ובהגנה.
הם תופסים עמדות בכירות במערכת
הכלכלית, או שהיו מצויים בעמדות ניהול
של התעשייה הקיבוצית או המשק הממלכתי.
חלקם מקורבים למה שמכונה ״תנועת
העבודה״ — וכל אלה מכתיבים את אופי
הטיעונים הפוליטיים שלהם. טיעונים אלה
הם כמו־מדעיים, כמו־מנוטרלים־מרגשות,
כמדהגיוניים.

מ ה לי ט גי
ועד מאיבה
שה להעריך, היום, אם העובדה
•\ שהימין הטכנוקראטי נטוע עמוק בתוך
המערכת הכלכלית והחברתית של העלית
הישראלית מגבירה את עוצמתם, או מעקרת
אותם. הם אינם דומים לרב כהנא, לד״ר
עזרה זוהר או אף לגאולה כהן ולשאר
הקבוצות משולי הימין, המסתערים מבחוץ
על העלית השולטת. הם קרובים לצלחת.
הם מכירים את כל מי שצריך להכיר.
יש להם דלת פתוחה במיסדרונות השיל־טון,
ומביטויים הנשמעים מדי פעם מפי
קציני צה״ל הבכירים דהיום, ברור שיש
לעמדותיהם תמיכה איתנה בצמרת הצבא.
חלק מאנשי הימין הזה מתכנסים מדי

דן ט^קוכסקי
דיסקונט

הגדול של ששת הימים? הריעה לנו.
הערבים חלשים בהרבה מאתנו, פחדנים.
כדי להשיג שקט הם יוותרו לישראל.״
פלד משרטט גם את גבולות המדינה:
״אני רוצה להגיע להסדר מדיני עם סוריה
כך: מנהר הליטני (חציו יהיה בגבול ישראל)
בצפון, בקו שעובר לכיוון מזרח
ומקיף את מקורות המים של החולה, יורד
דרומה ומקיף את הכינרת לאורך הירדן
עד כורנוס (נואיבה) ומשם לאל־עריש...
נעביר לירדן את הפוטנציאל האנושי שבגדה,
ואם יחפצו להישאר אצלנו — יהיו
אזרחים שווי־זכויות.״
גם יוסף טבנקין הוציא חוברת. הוא
בנו של מנהיג הקיבוץ המאוחד, יצחק
טבנקין, חברם ואיש־ריבם של ברל כצנל-
סון ודויד בן־גוריון. טבנקין עובד היום

ך * 1חוכרת של טבנקין כוללת עשרה
י 1עמודי מכונת־כתיבה. היא כתובה ב-
סיגנון שהוא תערובת של מאמר כלכלי,
קריאת אזהרה וניתוח היסטורי שיטחי. לחוברת
יש שלוש כותרות :״איבחון דינמי
1980״ ,״היחלצות בטרם שואה״ ו״הערכת
מצב לאומית״.
טבנקין נשמע ממורמר מאוד כשהוא
יושב בכורסא שבדירתו, בשיכון הוותיקים
בפאתי הקיבוץ. הוא טוען שעדיין לא מצא
איש שיוכל לסתור את ההנחות, הגיתוח
והמסקנות שבחוברת שכתב — וראו אותה
אנשים רבים מאוד. והנה, למרות זאת,
לא העז שום עיתון לפרסם את החוברת
הזאת.
בחוברת טוען טבנקין כי מאז מילחמת
יום־הכיפורים נעצרה התפתחותה של הציונות.
התסריט שהוא מצייר נשען על ההנחות
הבאות:

אומר טכנקין :
המשך התהליכים מאז מילחמת יום-
הכיפורים משמעותם :
• המשך גידול החוב הלאומי החיצוני
עד אשר לא נוכל לשלם את החזר הריבית
והחוב, ומקור האשראי יחדל.
6המשך ההתקפלות המדינית וויתור
על כל מעשה ציוני תחת לחץ צרכני הנפט.
• המשך התעצמות צבאות ערב עד אשר
תזכנה במירוץ החימוש ותשגנה עדיפות
צבאית כדי מיגורה של ישראל.״
עד כאן טבנקין.
מצב זה מאלץ את ישראל, לדבריו,
לבחור בין שלוש אפשרויות:
האחת: הכפלת התל״ג על־ידי צמיחה
כלכלית מהירה באמצעות כלכלת חירום,
וכתוצאה: עמידה בתחרות על העוצמה

מימין תפתח הד !71/
(המשך מעמוד )15
הצבאית המספקת תוך התעצמות והגברת
העצמאות של הציונות בישראל.
השנייה: יציאה למילחמת־הכרעה יזומה,
אשר תהרוס את הכוחות הצבאיים
המתגברים של ארצות־ערב ותשחרר אותנו
זמנית מן האיום הצבאי והתחרות במירוץ
החימוש, מילחמה אשר בתנאים המדיניים
הכלכליים אינה סבירה.
השלישית: אם לא נבחר את דרכנו
נותרת האפשרות הנוראה — שישראל
תוכחד. .

ע קו מ ת -ה ש * א ה
מ איי מ ת
כנד,ין דוחה כל ניסיון לקשור בינו
*י 1לבין תנועת התחייה, או כל גוף
פוליטי מילבד אחד — מיפלגת העבודה.

בתקופת שפל, כאשר חלק מהאזרחים
הופך למובטל כדי ללחוץ ולהוריד את
שכר העבודה.״
על החברה והכלכלה הישראלית אומר
טבנקין :״תוך שלושים שנה הגענו למצב
של קיטוב חברתי, כאשר לשני העשירונים
התחתונים יש 0/6ר מההכנסה הלאומית,
ולשני העשירונים העליונים יש .450/0
בגרמניה הגיעו למצב כזה אחרי 200 שנים.
אני לא עוסק בשאלה הסוציאלית, האם
זה טוב או רע. יש סימן אחר. אם הקיטוב
מביא לצמיחה ולהצלחה כלכלית — אז
הוא טוב. אם מביא לירידה בתוצר הלאומי,
לעירעור האיזון החברתי ולאובדן תחושת
ההזדהות עם העם בקרב חלקים בחברה
— זה רע.
״היום יש סימנים ברורים למה שקורה.
האלימות בחברה גוברת, ואצלי אלימות
היא לא רק פשע, אלא גם שביתה של
עובדים באל־על או בחברת חשמל. היום

הוא חבר מיפלגה זו, ומגדיר עצמו כמי
ששייך ל״מחנה תנועת העבודה ההיסטורית,
שבתוכה נשא מחנה הקיבוץ המאוחד
את הדגל הבהיר והבולט ביותר של הציונות
האקטיבית. אין ספק שהמחנה הזה
היה שמאלי יותר מהשמאל, ולפי המושגים
שלך גם ימני יותר מימין.״
ביסוד ההשקפות החברתיות של טבנקין
עומד שיקול אחד ויחיד: מיבחן היעילות,
והוא מנסח את הדברים כך :״המאה דד 19
השאירה לנו שני דינוזאורים רעיוניים.
הקפיטליזם המניף את דגם תחרות הכל־בכל
וכלכלת השוק, והקומוניזם עם השיל־טון
המרכזי העליון המתכנן הכל. שניהם,
ברוך השם, אינם מתקיימים בטהרתם. כל
העולם נוהג היום על-פי העיקרון של
כלכלת שוק בתחום המיקרו־כלכלה, ועל-פי
העיקרון של התיכנון המרכזי בתחום
המקרו. לכלכלת השוק יש יתרונות עצומים
בתקופת צמיחה — וחסרונות גדולים

מוגיל המולדת

הצעירים ליטול יוזמה. שיבואו מכל מקום
בארץ אנשים שמתאימים לשילטון. במערכת
הקיימת — כל האלטרנטיבות גרועות.
״הדרך היחידה היא למוטט את המערכת,
כדי שיצמח משהו חדש ובריא. יש
צורך במהפיכה חברתית כללית. צריך
להקים שורשים חדשים שיפילו את כל
העצים הרקובים. זה מוכרח לקרות תוך
זמן קצר. אם לא בבחירות האלה, אז
בבחירות הקרובות.
״אפילו דיקטטורה עדיפה על המצב
הקיים. להמשיך ככה אי אפשר. המצב
היום הוא הרם טוטלי מכל הצדדים. מישהו

אם יש מישהו שהוא ״המצביע הממוצע״
של הימין הקיצוני, יתכן שאלי שימעון
מייצג את הלך המחשבות שלו.

ה די ק ט טו ר ה עדיפ ה
על ה ד מו ק ר טי ה
פני כמה חודשים יצאתי לטיול
בחוץ־לארץ. זה פתח לי את העיניים.
ראיתי עולם שונה לגמרי מהעולם
שאני רואה בארץ. והמפתיע הוא שזה
יותר טוב שם, אפילו באזורים הגרועים

לאזרח יעוראל

מולדתנו הקדושה בסכנה
אנו הגו פי ם:

אזרחים לשינוי פני החבררל
דורשי טובת העם

מציל אדי שמעון
פטריוט
י • א פחות מתשע רשימות המייצגות
* את הימין הקיצוני לגווניו השונים
התייצבו בבחירות לכנסת העשירית. הרשימות
הללו נושאות לעתים שמות מוזרים,
ובראש כמה מהן עומדים טיפוסים
תמהוניים. אך אין ספק שהריבוי הזה
מבטא הלך־רוח מסויים. מנהיגי הימין ותומכיו
חשים שדבריהם נופלים על אוזניים
קשובות, יותר מאשר אי־פעם בעבר.
,נוסף על התחיה, תנועת עצמאות של
עזרה זוהר ורשימת כך של ״הרב״ כהנא,
ניתן למנות ברשימה זו את ״דרך ארץ״
ו״שורשים״ ,שהוחשדו כי הגישו רשימות
חותמים כוזבות, תנועת ״הצעירים״ של
עורך-הדין צבי סער, שבכל מערכת בחירות
מוצא שם חדש לרשימתו, תנועת
״יוזמה״ ותנועת ״עוצמה״ של רפאל חל-
פרין. העשירה שבין התנועות הקיקיוניות
היא ככל הנראה ״המועצה להצלת המולדת״
,המפרסמת מודעות רבות בעיתונות.

מאוד להתייחס בליגלוג אל ״המועצה״
הזאת. קשה שלא להתייחס אליה
אחרת. המודעה שפירסמה המועצה להצלת
המולדת נראית כפארודיח על מודעות של
אירגונים ימניים בכל רחבי העולם. המילים
״פטריוטיות״ ,״לוחמים״ ,״חזית״,
״עצמאות״ ,״לאום״ ו״הצלה״ מופיעות בה
שוב ושוב, בהטיות שונות ומגוונות. אך
קשה להימנע מן המחשבה שמאחרי תצוגת
הגיחוך הזאת עלול להסתתר משהו
מאיים, אם רק תיווצרנה הנסיבות המתאימות.
מייסדה
ומנהיגה של המועצה להצלת
המולדת הוא תעשיין פלסטיק ירושלמי בן
,41 שהחל את דרכו הפוליטית לפני כשישה
חודשים, כאשר ייסד את האירגון הנושא
את השם ״אזרחים לשינוי פני החברה״.
זהו אלי שימעון, בוגר ישיבת מיר בבני-
ברק, שאינו נרתע מפני הכישלונות הרצופים
שהוא נוחל.כשהקהל אינו מופיע
להרצאות ולעצרות־העם שהוא מכנם. אלי
שימעון אומר במילים פשוטות ובוטות מד,
שפוליטיקאים משופשפים יותר, כמו גאולה
כהן או עזרה זוהר, אומרים בזהירות.

• ל שנ ה

מ דיני ת

שלהר שי מ ה:

בריתרעם ״ חזיתמ שו ת לוחמים

מעהפ עו ל ה

ומפקדתפ לו גו ת מ תנ דביםפט ריו טיו ת,
ת. ד 5 5 7 .ו

שינוי מ בנ המשטרו גיו ס אז ר חי םלמ ען
ה מ דינ ה

מי קו דגו 521רמת -ג ן

• גוטארגונ 0 ,פטרין יםלהצלתהנ ( ולרת

• אסירי ציוו. ועדת

• חזיתלמעןנ ״ חוןלאומילהנואתהנ ( טק

• חזיתלמ ען קי דו ם ש נו נו ת עוני ו עיי רו ת פי תו ח

והחברהוהצלתהמפעלה ציוני

הג רוזיני ם

• ת נו עהלמ ען עצמ או תנלנליתומ דיני ת
•נו ערלמ ען נו ע ר

• ח זי ת לו ח מי םלמ ען מ דינ ת חו קוסדר

• תנו ע ה

ומ שטר יאג

המוניתעל -מפלגתית ״ ישראללנצחי׳

א נו מ צ הי רי ם בז אתעלהקמתר שי מהמ שו תפת

ש תי קרא:

״המועצה להצלת המולדת)׳
ב ר שי מ ה וו
•י׳ מגן

תו מניםה גו פי םהב אי ם:
• .מרנז ליוז מ ה אז ר חי ת פ עי לו ת־ צי בו רי ת

איגו דאר צי כ ל לי ל ה גנ ת זנויו ת

מקב לי קצב או ת ו קו ר בנו ת אינ פ ל צי ה
• מטה

ו ציוני ת

תנו ע ת אז ר חי ם פ עי לי םלמ ען ממשלת

• פדרציה ציו ני ת עו ל מי ת, אנ שי א מ נו ובעט
.ו בי דו ר

נמרל או מ י, ח .ד 1 3 5 7 .רמת -נ ן
• תנועהצ יו ניתלקידוםהאשה, עדותספרד
א לי
מ טו ר ־ פ עי ל ה

; ר -ש לי ם 2 2 5 6 7 4

ש מ עון

ו ה מו עצה

.0 2ת ל -אביב 2 9 6 7 2 0

ת ד 5 4 5 2 .ירושלים

הי ס ה 222856

ביי קו ר 9 1 0 5 5

737968־ ,04

( ר שי מהשל 6 2סניפיםתפורסםבקרוב )
ח ב רי ם ו או ה די ם גיז רו מו דעה זוו הצי גו הבמ קו ם בו ל ט

ביותר, כמו המקומות שבהם גרים הכושים.
יש שם נימוס לא רגיל — בגלוי;
דברים מושחתים עושים שם בהסתר.
אדם מתבייש מעצמו ולא עושה אותם
בגלוי. ניסיתי להבין מדוע שם זד. ככה,
ואצלנו המדינה נהרסת מבפנים, ובמקום
שתהיה לדוגמה, היא מטרה לבוז.
״הגעתי למסקנה שהכל בגדי-המלך-
החדשים. כולם יודעים, אך חוששים לפעול?
.דיך לבוא הנער שצועק. קומץ
קטן של מנהיגים, שמונה לא יותר מ־20
אלף איש, שולט באוכלוסיה ומכתיב לה
מכל הצדדים ובולם לכל האחרים את
האפשרות להתנגדות. יש דו״חות בכל
פינה, מחלקת חקירות מישטרתית, מס־הכנסה
שאין לו אמון באזרחים וביורוק רטיה
נוראה.
״אני רוצה לשבור את כל המיפלגות.
העם לא צריך מיפלגות. נעודד את כל

משלה את עצמו שלא יהיה פה אסון אחרי
הבחירות? יש מי שישלם את הטלוויזיות
והמכוניות?
״יתכן שמייד אחרי הבחירות יקום דור
חדש שיהרוס את הממשלה הזאת ויבנה
הכל מחדש. אנחנו נהיה שם. עתיד המדינה
הוא בידינו. כנסת או לא כנסת, זה לא
הסימן לכישלון או להצלחה. ההצלחה
שלבו תהיה — עידוד העם לדרך חדשה.״
אלי שימעון הוא נגד ביורוקרטיה. הוא
טוען שלא עובדים בארץ הזאת. הוא נגד
שביתות. הוא נגד החזרת שטחים. הוא
אינו מאמין שהערבים רוצים שלום. הוא
נגד מיפלגות. נגד מיסים. ובתנאים הקיימים
— בעד דיקטטורה. הוא אומר כל מה
שאומרים בימין, בדרכו שלו.
כאשר יקום המנהיג, או יקום הכוח,
שיבקש למוטט את הדימוקרטיה בישראל,
גם הוא יהיה בסביבה.

רבע מכל השנתון האמור להתגייס לצה״ל
מסווג מראש כבלתי־מסוגל להשתלב ב־ריקמה
החברתית והכלכלית, ורבים מהם
אינם יודעים קרוא וכתוב. זהו איום גדול
יותר מהאיום הצבאי. משום כך אני אומר
שהפער הוא רע.״
ההחלטה על העתיד — ובמהירות רבה
— היא חיונית לדעתו של טבנקין. חוסר
החלטה הוא רואה כהחלטה להתאבד, ללכת
שלא־במודע לקראת השמדת המדינה.
כמהנדס, הוא מתאר את החזון האפוקליפטי
שלו בעקומות על לוח גראפים. מול עקומת
העוצמה הצבאית הערבית העולה, מתפתלת
עקומת העוצמה הכלכלית והצבאית של
ישראל, שמאז מילחמת יום־הכיפורים היא
קופאת ואינה עולה בקצב העשוי להדביק
את התעצמות המדינות הערביות. ברגע
שבו ייפגשו על לוח ההיסטוריה שתי העקומות
הללו, זו העולה של הערבים וזו
היורדת של ישראל — תהיה שואה.

עסהער בי ם —
אי ב ת נצח
ת תיקוווד תולה טבנקין בעקומה
שלישית, עקומת המודעות של העם.
ככל שהמצב הפנימי בישראל מחמיר, יהיה
העם מודע יותר למצבו. הוא רואה את
תפקידו בהעלאת המודעות הזאת, שהוא
רואה סימנים לקיומה כבר עתה. סימנים
אלה הוא מונה בחוברת שלו:
( )1חרדה לאומית חריפה ומתמשכת,
אישית וקבוצתית.
( )2נכונות מפתיעה ועמוקה לעמוד ל רשות
משימת היחלצות לאומית.
( )3יאוש חסר־אונים מההנהגה הלאומית
על כל מרכיביה (קואליציה ואופוזיציה)
ומיכולתה להתמודד ולהוביל את האומה
להגשמת הציונות.
( )4הירהורים ועירעורים על הדימוקרטיה
הישראלית כדרך לאומית להגשמת הציונות.
חזונו
של טבנקין אינו לוקח בחשבון
אפשרות של שלום עם העולם חערבי.
הוא מבוסס על ההנחה של איבת נצח,
המנציחה את עצמה על־ידי תהליך הח־חמשות
הדדי המתפתח והולך.
״הרעיון העומד ביסוד התנועה הציונית
החדשה אומר שהשואה לא היתד,
מיקרה חולף, וזה קשור במסקנה שבגולה
לא יכולים היהודים להגן על חייהם. אין
הבטחה שבארץ־ישראל זה מובטח, אך
זו המטרה המוגדרת.
״בשנים 1936־ 1939 יצאו הערבים בארץ
הזאת — כפריים ועירוניים — למילחמה
נגד האימפריה הגדולה ביותר בעולם של
אז. רק אוויל יכול לחשוב שניתן לשכנע
אותם להסכים לקיומה של הציונות פה.
אותם לא תוכל לשקר. זה לא יעיל. לא
תשכנע אותם שיש לך זכות להחזיק
במישמר־העמק או בירושלים.
״השאלה היא שאלת האפשרי. אותו
יש למצות. לפני שהגענו להסכם עם מצריים,
היתד, דעתי שאסור למסור להם את
הנפט ואת סיני. אך מכיוון שאני דוגל
באפשרי, אני לא מציע שנצא לכבוש
אותם עכשיו מחדש. אך גבול המזרח
שלנו הוא חיוני, והכרח שתהיה שם עוצמה
צבאית מספקת כדי לקיים אותו. ואם
הגבול הזה חיוני, מתברר שאין לנו מה
להציע לפלסטינים. לא אוטונומיה נוסח
בגין ולא אוטונומיה נוסח סאדאת. לא
פשרה טריטוריאלית ולא מדינה עצמאית.״
טבנקין
דוחה את הטענה שיש עם
פלסטיני בעל זהות לאומית משלו.
הוא טוען שאין זו אלא המצאה תעמולתית
גאונית של ארצות ערב, המשתמשות בפלסטינים
כדי לנגח את ישראל, וכמכשיר
במאבק בינן לבין עצמן על ההגמוניה.
במיסגרת מאבק זה, הוא רואה גם את
חוסר הנכונות הערבית להשלים עם ישראל.
טבנקין
קורא לניתוח שלו ״איבחון
דינמי״ .הוא אינו מבחין בכך שניתוח
זה נשען על הנחות נוקשות, שביסודן
חוסר אמונה בשינוי היסטורי. סכנת ״השואה״
המרחפת על העם היהודי היא
מתמדת. המדינות הערביות תמיד רצו
ותמיד ירצו בהכחדת מדינת־ישראל. הפלסטינים
מעולם לא התקיימו כלאום, ול עולם
לא יהיו לאום. מכאן נובע שהמלחמה
היא ניצחית, ועיקר העיקרים של
הקיום הישראלי הוא התחמשות לקראת
הקרב הבא. לעיקר זה יש לכפוף את
המערכת החברתית, את המערכת החינוכית
ואת המערכת הכלכלית.

שדמה פרנקל ל

\ הקניה/
הו עובה 1
5ב יותר 0
פפו \
ינ״יי• ׳

111011ו.וגי 11

פרסים מחר ל. תעודו ת מי שר אל
ו־ 12 מיליון מחמאות ביום.
סיגרית טיים קיבל ה השנה בפעם הרביעית את מדלית
הזהב מ־חס 11כ<10 5010 סחס 91ו(המרכז הבינלאומי לבדיקת
איכויות בבריסל) ואת גביע האיכות לצמיתות.
בישראל זכו ה שנה סיגריו ת טיי ם שוב ב תו אר ״ ה מו צ ר
הנבחר 1981״ ובתואר ״ ה קני ה ה טו ב ה ביותר 1981״.
כל זאת, ו־ 12 מיליון סיגריו ת טיי ם שמע שני ם מידי יום,
מא שרי ם שוב כי: תוצרת ״דובק״ ערבות לטיב.

וימר יעקבסון טמיר

אריאלי

החתול זלל את עוגת יום ההולדת
בדיוק כשהגיעו הילדים. מה עושים?

פותחים טרופית גדולה.

טרופית גדולה אחת משתיקה
5שובבים.
אשכוליות

ענבים

תפוחים

לימון

תפוזים

תשלובת תבורי

אירלנד סופו של קונסנזוס לאומי
כל המאמרים המליציים על קדושת החיים ונגד
התאבדות, אינם יכולים לשנות את המציאות הפוליטית.
מותם הנורא של ארבעת לוחמי המחתרת האירית בכלא
הבריטי, עורר מהומות, הפגנות, התנגשויות ביו־עדתיות
והתקפות על צבא הכיבוש הבריטי. שובתי־הרעב־עד־הסוף
גדרו במותם גם אנשים אחרים למוות ולפציעות. אבל
היתד. למאבקם גם תוצאה פוליטית ברורה, המהווה ציין
דרך בהיסטוריה של צפון־אירלנד. הקונסנזוס הלאומי
הבריטי, נחישות ההחלטה להחזיק בצפון בכל מחיר
ולמנוע את איחודו של האי האירי, נשבר.
עד כה ניהלו שתי המפלגות העיקריות בבריטניה,
השמרנים והלייבור, מדיניות די דומה בצפון־אירלנד. הם
קיימו את מחוייבותם כלפי הרוב הפרוטסטנטי, אבל
דרשו ממנו ויתורים וגמישות כלפי המיעוט הקאתולי.
הצבא הבריטי ניסה להנמיך פרופיל, ורק נגרר מפעם
לפעם להתנגשויות דמים נגד אחד הצדדים, בדרך כלל
הקאתולי. הדימיון בעמדות ישני הצדדים הוכח מעל לכל
ספק בתמורות הרבות שפקדו את בריטניה מאז נצחונו
של מנהיג הלייבור, האדולד וילסון, בבחירות ב־.1964
כל ראשי הממשלה מאז — הארולד וילסון אדוארד הית,
ג׳יימס קאלהאן ומארגרט תאצ׳ר — נקטו באותה טקטיקה,
שאפו לאותם יעדים אסטרטגיים: להחזיק בצפון־אירלנד
במינימום אבדות ובמינימום השקעות. שיעור המובטלים
בחלק האירי של בריטניה, המתקרב עתה ל־&׳סק, מעיד
על היד הקפוצה של לונדון כלפי הפרובינציה המסוכנת.
כנוסח סעד חדאד. בשבועות האחרונים נשברה סוף־
סוף האחדות הבריטית כלפי אירלנד. צוות המוחות
של מפלגת הלייבור המליץ על שינוי דראסטי, רב
משמעות.

מישאל שנערך ב־ 70 סניפי המפלגה הצביע על תמיכה
מאסיבית באיחוד אירלנד ובנסיגת הצבא הבריטי מהצפון.

בניז־יורק
או במינכן. אבל הפרשניים המערביים סבורים,
שהעתיד שייך לגנרל קנאן אוורן ולכמאליזם, הלאומנות
התורכית החילונית שקמה לתחייה לפחות מאז ההפיכה
ב־ 12 בספטמבר .1980
נשיא כנוסח גוליסטי. גנרל אוורן אינו מעלה
כלל על דעתו להחזיר את תורכיה למישטר של דימו־קראטיה
בלתי־מבוקרת. הוא מבקר חריפות את מפקדי
הצבא שביצעו הפיכה ב־ ,1960—61 אבל לא עשו שום
שינוי מיבני אמיתי בארצם. תוכניתו של אוורן ברורה,
ולפי סאנדי טיינזס היא כוללת את הנקודות הבאות :

תורכיה :
! אתאתודק חוזר
הדיווח הנלהב בשבועון הבריטי סאנדיי טיימס, שיקף
נאמנה את עמדות אנשי העסקים באירופה כלפי תורכיה.
אנקרה ישבה למפה, תורכיה חזרה להיות ארץ בעלת
״אקלים נוח להשקעות״ .התורכים, סבור העיתונאי
האירופי הממוצע, אינם ראויים ׳לחופש מלא, בנוסח

* תורכיה תשאר תחת מישטר צבאי עד ,1985
אפילו אם הדבר יימנע את חברותה המלאה בשוק
האירופי המשותף.
* גם אחרי 1985 ישאר אוורן נשיא בנוסח הגוליסטי.
סמכויות הפרלמנט יוקטנו בהתאם.
* החוקה החדשה תאפשר את קיומן של שלוש
מפלגות פוליטיות. האחת ,״־שמאלה מהמרכז״ ,בנוסח
המפלגה הסוציאל־דיטוקראטית הגרמנית; השניה ימינה
מהמרכז (אך ללא כל קשר למפלגות האיסלאם הקנאיות),
והשלישית מפלגת מרכז גדולה, כמאליסטית, שתהיה
מיפלגת השילטון ״הטבעית״.

0 9 1 1 1

קניו

מפלגת העבודה הבריטית תומכת עתה באיחוד אירלנד׳
ושמה בכך קץ למדיניות הדו־מפלגתית בנושא זה. הצוות
הבכיר שדן בסוגיה כלל שני שרים שהחזיקו בעבר הקרוב

* העידן החדש לא יאפשר את קיומן של תנועות
מארכסיסטיות או איסלאמיות. מורים ומרצים שיטיפו
לתורות אלה יודחו או ייאסרו.
* המינהל האזרחי יעבור תהליך של דה־פוליטיזציה,
ישרת את כל האומה.
+תאסר כל תעמולה מעמדית או ספאראטיסטית.
מפלגות כורדיות לאומיות לא תוכלנה לפעול.
* הנוער והסטודנטים יעברו תהליך של חינוך־מחדש.

111111x 161־£01

311 ) 1101111 X3 0 £

1x1811 {3X180116X8
תאצ׳ר כפרזת המחתרת הקאתולית
מבוקשת בעוון רצח

בתיק צפון־אירלנד, מרלין ריס ורוי מייסון. הם המליצו
על איחוד הדרגתי של האי, באמצעות יתר דמוקרטיזציה
פנימית של הצפון, הידוק הקשריים הכלכליים בין.שני
חלקי אירלנד (אירלנד החופשית ובריטניה חברות בשוק
האירופי המשותף) ,ושיחות משולשות בין נציגי לונדון,
בלפאסט ודאבלין.
הקו החדש של הלייבור עורר חששות כבדים בלונדון.
גם התומכים הנלהביים באיחוד אירלנד, הפתרון הסביר
היחיד, חוששים מתגובה חמורה של הפרוטסטנטים. אלה
נהנו מזכויות־יתר מסורתיות, ושולטים מאז ומתמיד ברוב
עמדות המפתח בכלכלה של צפזן־אירלנד. מרלין ריס עצמו
אף הביע חשש מפני הכתה חד־צדדית על עצמאות,
הקמת יישות פרוטסטנטית בצפון בנוסח סעד חדאד.
עם זאת ברור, שוועידת הלייבור תאמץ את ההמלצה.

המערבי המקובל. הם נגועים בנטייה לקיצוניות, בתנועות
איסלאמיות פרועות ובשמאל קיצוני בלתי־סביר. יורשיו
של כמאל אתאתורק, השולטים כיום באנקרה, מצאו,
לדעת הפרשנים בכלי־חתיקשורת הרכושניים, את הדרך
הנכונה.
קשה אומנם להסביר טיעונים כאלה ל״ 50 אלף
האסירים הפוליטיים בתורכיה, המוחזקים בבתי־כלא
סיוטיים ועוברים עינויים בנוסח ימי*הביניים. גם עשרות
אלפי המובטלים, איכרים לשעבר שאיבדו את זהותם
האתנית ואת צלמם האנושי, לא מתעניינים כל־כך
בהשקעות של החברות העל־לאומיות, שמרכזן בלונדון,

המסע למען האידאלים הישנים של מוסטאפה כמאל
אתאתורק (לאומיות, חילוניות, השתלבות באירופה) יכלול
גם סמינרים מיוחדים לאסירים פוליטיים. הסיסמה :״כמא־ליזם,
שנחשב פעם לעבר המזהיר שלנו, הוא עתה
פילוסופיה של עתיד מזהיר לא פחות״.
הכתובת שעל הקיר. ספק אם יש בכוחן של
מילים יפות ׳לגשר על פני הפער המעמדי ההולך וגובר
בתורכיה. אוורן ינסה לא לחזור על שגיאותיו של השאה
האירני. הוא שופע אופטימיזם, לפחות כלפי חוץ, אבל
הסוציולוגים שלו אינם פוסקים מלהצביע על הכתובת
שעל הקיר. ב־ ,1950 אומריים המומחים, גרו רק 19
אחוז מתושבי תורכיה בערים הגדולות. ב־ 1985 יגורו בהן
54 אחוז מכלל האוכלוסיה. לא צריך להיות מארכסיסט
אדוק כדי להבין שצפויות שם צרות גדולות.

שו ב קיסיוגיר ניצחונו המרשים של גלאפקוס קלרידס בבחירות
בקפריסין, הועם במקצת עקב גילוי של הרגע האחרון.
כיום אין ספק, שקלרידס זמם עם שר״החוץ
האמריקאי לשעבר, הנרי קיסינג׳ר, למנוע את שובו
של הנשיא, הארכיבישוף מקאריוס לקפריסין בקיץ
.1974
אין ויכוח שארצות״הברית איפשרה את מרידת
הנפל של ההרפתקן הימני, ניקוס סאמפסון. הקשר
של סאמפסון גרם לאי הקטן אסונות כבדים. פלישה
תורכית, אלפי נפגעים, בעיית פליטים, שבר כלכלי
ומשבר מדיני. פרשת סאמפסון יצרה זעם רב בקרב
יווני קפריסין נגד ארצות־הברית. ההפגנות האנטי-
אמריקאיות אף הביאו למותו של שגריר ארצית״
הברית בניקוסיה רוג׳ר דייוויס. מיסמכים חדשים,
שנחשפו בארצות־הברית, מוכיחים שב״ 19 באוגוסט
1974 סיכמו ביניהם הנשיא בפועל קלרידס ו-
קיסינג׳ר למנוע את שובו של מקאריוס לקפריסין,
ולנסות למנוע התפרצויות אנטי־אמריקאיות.
קלרידס לא יכול היה למנוע את שובו של
הארכיבישוף הפופולרי (קאסטרו של הים התיכון).
אך מאז מותו של מקאריוס הוא הצליח לבנות
בסיס אלקטורלי רציני. ביום ברור שנצחונו בבחירות
ימנע את הניטרליזציה והפירוז של קפריסין ויבטיח
שהאי הקטן ימשיך להיות בסיס אמריקאי חשוב גם
בעתיד.

הנרי קיסינג׳ר
קשר נגד מקאריזס

חיים ברעם

תכונותיו. לא האמנתי לאף מילה אחת
שלו. היה מנר וגמור איתי שאם
פרס יבחר לראשות הממשלה-
כף רגלי לא תדרוך על מפתנה״

פנקס שירות עט׳ 417

ה ס תכל לו שר בעיג״.
האם א פ שר לתת אמון באיש ה1ה7

העולם הזה 2284

אלכם מטיס, ישראלי החי בניו־יווק,
טוען שההגירה הישראלית 1לארצות־הברית
שונה מכל האחרות. הישראלים
מוחרמים ע ליידי ה יהודים,
ואין הם חייםב: גטאות
ך* חיילים הפריט׳יים, שלקחו את
יי 1המעפילים היהודיים למחנות־המעצר
בקפריסין, ניסו לזהות אותם בשמותיהם.
״יהודי מארץ־ישראל,״ היתר. התשובה
האחידה שקיבלו החוקרים, בעת נסיון-
הנפל להכין רשימת־עצורים.
״היורדים״ ,כפי שמכונים יהודים שהיגרו
לארצות־הברית ממדינת־ישראל, נוקטים
באותה שיטה .״ישראלי ממדינת־ישראל,״
עונה המהגר היהודי, כשהוא נשאל לארץ
מוצאו .״היורד״ הממוצע הוא בן ,30 נולד
בארץ אחרת ולא במדינת־ישראל, שהה
במדינת ישראל רבע או חמישית מימי
חייו ובכל זאת הוא קורא לעצמו ״ישראלי״.
נכון: יש לו תעודת־זהות ודרכון ישראליים,
והוא שירת בצה״ל, אם לא פטר

בעלי דרכונים ישראליים היגרו לארץ
המובטחת, הרי קרוב לוודאי שדו״ח ועדת־להיס
הוא מהימן יותר מנתוני הלישכה
המרכזית לסטטיסטיקה (המכירד. ב״ירי־דתם״
של ישראלים שלא חזרו לישראל
במשך ארבע שנים רצופות. מרבית המהג רים
הישראלים מבקרים בארץ לעיתים
תכופות ונרשמים בבואם ובצאתם על פי
דרכוניהם הישראליים ותעודות־השיחרור
שלהם מצה״ל) .אם המושג ״ישראלי״ יהיה
שמור רק לאלה שנולדו בישראל והיגרו
ממנה לארצות־הברית, או שחיו במשך רוב
שנות חייהם במדינת־ישראל — יש להניח
כי פחות ממאה אלף אנשים שהגדרה זו
מתאימה להם חיים עתה בארצות־הברית.
במשך שנים אחדות, מאז טבע יצחק

ה־ הו ד־ ס
דופק עצמו כבחור-ישיבה או כנערה דתית. אך
״ישראליותו״ היא שאלה מארץ השאלות
של ״מי הוא יהודי?״ או ״למה פירקו את
הפלמ״ח״ — שלשתיהן, כמו לשאלה ״מי
הוא ישראלי״ ,אין עדיין תשובה.
הוויכוח סביב השאלה ״כמה ישראלים
ירדו לארצות־הברית״ הוא ויכוודסטטיסטי-
אתני. אם הוא נסוב סביב השאלה כמה

א ת התוודאד
רבץ, ראש ממשלתה הכושל של ישראל
בשנים 1977—1974 את מטבע הלשון
״נפולת של נמושות״ ,זרמו מים רבים
בנהר ההדסון, שהוא הנהר הראשון שרואה
הישראלי־המהגר בעת בואו אל הארץ
הנכספת, ארץ־חלומותיו, ארצות־הברית
של אמריקה. שש שנים אחרי חרפותיו של
רבץ, החליט הרמטכ״ל לפתוח את מחנות
צה״ל, כדי ״לאמן מם־כפים של הגדנ״ע
משורותיהם של בני היורדים לארצות-
הברית״ ,ואילו תנועת הצופים הקימה
״שבטים לישראלים בלבד״ בלום־אנג׳לם
ובניו־יורק, כששליחים נוספים אצינדרצים
לארצות־הברית כדי להקים סניפים נוספים
של תנועת הצופים הישראלית. הגולה
היהודית הפכה ל״פזורה״ בהבל־פיהם של
״הציונים״ נוסח שרלוט ג׳קובסון, שלא
עלתה ולא תעלה לישראל, ואילו הגאולה-
הישראלית החלה לגאול את בניה בדרך
חזרה: אל גולה ישראלית בארצות הים.

ת ע מו לתה לי כו ד
ו א לו ףהמערך
ף• תקופת ממשלת הליכוד, חדלו
הישראלים ככלל להיות ״רעים״,
אלא שחלק מהם נשאר ״רע״ או ״מתייוון״
בלשון־הזהב של הקונסול הישראלי בניו-
יורק מר פול (הוא לא עיברת את שמו
הפרטי) קדר. הישראלים ה״לא רעים״ הם
אלה המשתתפים בפגישות קציני מילואים
של צה״ל ומקבלים עליהם משימות הסברה
של גוש-אמונים ומדיניות ההתנחלות של
הממשלה. בשביל ״ישראלים טובים״ כאלה,
הקימה הממשלה, בעזרת קרנוודסתר, מכון
מיוחד, השוכן בבניין הקונסוליה הישרא־

* היהודי דובקיס את הישראלי
(המשך מעמוד )19
לית בניו־יורק, והמספק לישראלים ב-
ארצוודהברית חומר בכתב ומסבירים, כדי
״להדוף את המזימות האנטי־שמיות, האנטי-
יהודיות והאנטי־ישראליות,״ כלשון חומר
ההסברה של המכון. לעומת ה״ישראלים
הטובים״ יש, כמובן ,״ישראלים רעים״.
ואלה הם המסייעים בידיה של תנועת שלום
עכשיו, משתתפים בכינוס ניואאוטלוק
בוושינגטון או פעילים בקרן האמריקאית־ישראלית
לשלום במזרח התיכון.
בסיווג הישראלי הרישמי, הסופרת רבת-
המכר רחל (״ברקיע החמישי״) איתן, היא
ישראלית ״רעה״ .איתן, מרצה לספרות
אידיש באוניברסיטה בנידיורק, היא פעילה

יוכלו ללמד עברית...״
הקהילות היהודיות בארצות־הברית לא
היו זקוקות להנחיותיו של דולצ׳ין כדי
להחרים את המהגרים מישראל. בשביל
היהודי האמריקאי, שהוא או הוריו הגיעו
מאחת מארצות אירופה המזרחית במאה
הנוכחית, היתד, התופעה החדשה של מהגרים
מישראל בבחינת אסון־טבע. במשך
כל השנים שחלפו מאז מילחמת ששת־הימים,
דימו היהודים האמריקאיים לעצמם,
שהישראלים החלוצים מחזיקים באדמות
שהאלוהים נתן בהבטחתו לאברהם, כדי
שהיהודים האמריקאיים יזכו בהן עם בוא
המשיח. עכשיו, באים הישראלים לארצות־הברית
ובעצם נוכחותם בה מעידים כאלף

לקונסוליה יש מילון משלה וווים
הם׳ שואלי ם שאינם מסכימים למדיניות
הממשלה.. .י שואלים־ הם יו דדי ם ני צי ם
למען שלום ישראלי־פלסטיני במזרח התיכון.
נתן פלג, סוחר ישראלי שפשט את
הרגל בתל־אביב, והוא בעל עסקים מצליחים
בלוס־אנג׳לם, הוא ״ישראלי טוב
מאוד״ ,כי הוא פותח את ביתו וכיסו לעזרת
אנשי הליכוד, קרן תל־חי, הקונסולים
להסברה, הבונדס והמגבית.
הסוחר הניו־יורקי חיים זיטמן ומפיק
סרטים גידעון פיאט, היגרו מישראל והם
מבני ביתו של הקונסול הישראלי וחביבי
המימסד הישראלי הרישמי בארצות־הברית.
שניהם עזבו את הארץ לצמיתות, אך
בהיותם בעליה של ״שעה בטלוויזיה״,
המשדרת את תעמולת הליכוד עם דברי
פרשנות ימניים־לאומניים של האלוף
במילואים, חיים הרצוג — הם ישראלים
טובים. נילי ינאי היא ״ישראלית רעה״,
שניהלה את השעה העברית בתחנת־רדיו
ניו־יורקית ופוטרה מעבודתה בלחץ הקונסוליה,
אחרי שהעזה להזמין לראיונותיה
ישראלים המצדדים בשלום ישראלי־ערבי

עדים כי הנסיון הציוני נכשל, ההבטחה
האלוהית אינה מתגשמת ויתכן, אפילו,
שהמשיח לא יבוא כלל. כמו קוף מכוער
המתנפל על ראי ושוברו, כך החלו היהודים
האמריקאיים (מהקהילות האשכנזיות; הקהילות
הספרדיות קלטו מייד את היורדים
מישראל) להרחיק, להפלות לרעה ולהחרים
את הבאים מישראל.
הבדל עצום הסתמן ביחסם של היהודים
האמריקאיים האשכנזים אל יורדים ישראלים
בני בריודד,מועצות, לעומת יחסם אל
״היורדים״ מישראל. גם הנושרים וגם

מנפ״ל־לשעגר להיט
מדהים

סופרת איתן
״רעה״
ובחלוקת הארץ בין שני העמים, הישראלי
והפלסטיני.

ח ר פו ת; גי דו פי ם
ונזי פו ת

ך שהתאוששה הנהלת הסוכנות ה*
יהודית מתדהמתה הראשונה, אחרי
שפורסם דו״ח ועדת־להיס, החל ראשה,
היהודי המכסיקאי-פולני אריה דולצ׳ין,
לתקן תקנות חדשות, כדי ״להנחות״ את
הקהילות היהודיות בפזורה .״הישראלים
שירדו מישראל לא יוכלו לבחור או להיבחר
בקהילות היהודיות במקום מושבם,״ פסק
המנהיג הציוני, ש״הסולידריות היהודית״
היא, כביכול, חלק מהפילוסופיה והשקפת-
העולם הציונית שלו. הקלה אחת, שדולצ׳ין
הסכים לעשות לישראלים־יורדים :״הם

היורדים באו מאותה מדינה, ישראל, ואלה-
כמדאלה הם בני הדת היהודית. היהודים-
הסובייטים התקבלו בסבר פנים יפות, זכו
בדירות ובמקומות עבודה, מועדונים ובתי-
כנסת, תרומות ונדבות ביד פתוחה. הישראלים
זכו בחרפות, גידופים ונזיפות.
יחסה השלילי של הקהילה היהודית
הממוסדת בארצות־הברית אל המהג רים
מישראל הוא, עתה, בעוכרי מדיניותה
החדשה של הממשלה, הרוצה לקרב
את היורדים ולהפכם לגיס חמישי ישראלי
בארצות־הברית, חרף הדרכון האמריקאי
שבכיסי היורדים ושבועתם לחוקה
ולדגל האמריקאים. בגלל היחס המשפיל
והמסתייג, לא התיישבו הישראלים בתחומי
המושב של היהודים. משום כך, אין
ביום מקומות מגורים קולקטיביים של
יהודים מישראל, כשם שהיו שכונות
״פולניות״ ,״איריות״ ,״איטלקיות״ או
״לאטביות״ ,כתוצאה מעלייתם של גלי
ההגירה האופייניים לארצות־הברית.
תופעה מעניינת היא יחסם של האנטישמיים
המקומיים — שמיספרם גדל והולך,
ותוקפנותם גדלה אף היא — אל ה ישראלי
המהגר לארצות־הברית, בניגוד
ליחסם ליהודים האמריקאיים אוייבי־ננד
שם .״אתה אינך נראה כיהודי,״ אומר אנ טישמי
מצוי לישראלי, הנתקל בפעם
הראשונה בחייו בתופעות גזעניות כלפי
יהודים, עליהם למד וקרא בעת שהותו
בישראל.
בארצוודהברית הולכת ונוצרת גולה
ישראלית, כשיחסר, של הקהילה והמימסד
היהודי אליה, ממש כיחסה של הממש לה
הישראלית — הוא יחם גלותי.

קורא קר
(המשך מעמוד )3
רצח אחר ,׳שנערך לפני 48 שנה, ושבו
הורשע אז השיייח׳ ג׳אבר.

״הרבה דם
יי שפך!״
העובדה שהכתבה הזאת הופיעה
בסמוך לכתבה על רצח אבו־רביע היתה
יותר מרמז לקוראי העולם הזה.

מדי אנשים וגורמי-מודיעין מישטרתיים
היו מוכנים להישבע שהסוחר שנרצח, ב־איצטלה
של ניקמת־דם בין דרוזים לנוצרים
נהרג לאמיתו של דבר משום שנח שב,
בטעות, כאחד מעדי־המפתח במיש־פטם
של בני ג׳אבר מועדי.
כאשר סיים את איסוף החומר לכתבה,
הוא הבין שבידיו חיומר־נפץ. האשמות
מהסוג שהיו בידיו אינן יכולות להתפרסם,
על פי חוקי ההגינות העיתונאית,
מבי^י שתינתן הזדמנות למואישם להגיב

כתב אז ינאי על קבלת הפנים
שהמתינה לו בכית שייח׳ ג׳אכר :

הראיון עם השייח׳ ג׳אבר מועדי נערך
בשבת האחרונה. כשהגעתי לכפר ירכא,
עצרו אותי בכניסה לכפר אנשי מישמד־הגבול.
הם לא הסתפקו בהצגת תעודת־עיתונאי.
הם ביקשו ממני לרדת מהמכונית,
בדקו את המכונית ואת ארגז ה־מיטען,
וערכו חיפוש מדוקדק על גופי.
ביתו של השייח׳ ג׳אבר דומה לסיב־צר.
ליד הבית חונים שני ג׳יפים צבאיים.
אחר־כך התברר לי שהג׳יפים שייכים ל קצינים
דרוזיים שבאו לעזור, באופן אי שי,
לשמירה על שייח׳ ג׳אבר. על גגות
הבתים הסמוכים, השייכים למישפחת מועדי,
ניצבים צעירים חמושים.
ברחבה שלפני הכניסה נעצרתי על-ידי
כמה צעירים, אף הם חמושים. הם שאלו
אותי לשמי ולרצוני. כשאמרתי להם את
שמי הם הפליטו :״אתה העיתונאי מהעולם
הזה!״ שבוע קודם לכן כתבתי
מאמר שקשר יאת השייח׳ ג׳אבר מועדי
לרצח ת״כ אבו־רביע.
״אתה לא תיכנס איליו,״ הם הודיעו לי.
אולם שייח׳ ג׳אבר הבחין בי מתוך הבית
ויצא אלי. ההיכרות בינינו היא מהתקופה
ישבה הוא היה חבר־כנסת, ואני
כתב פרלמנטרי. לפני יחמש שנים גם ביקרתי
בביתו. היה זה בעת חקירת פרשת
קרב־חמולות בכפר הדרוזי אבדסנאן שבגליל.
במילחמת־חמולות זו השתמשה מיש־פחת
מישליב, אחת החמולות, בטילי־כתף
שנגנבו מבסיס צה״ל. כשהעולם הזה חקר
את זהות סוחרי־הנשק בקרב הדרוזים בגליל
הובילה החקירה אל שייח׳ ג׳אבר.
אז ביקרתי בביתו כדי ׳שישיב על השא לות,
אם אכן הוא מכר את הטילים לבני
המישפחה הדרוזית באבו־סנאן.
תוך כדי אמירת ״אהלן ומחלו,״ כשסבר־פניו
חמור, הכניס אותי השייח׳ ג׳אבר
אל תוך החדר הגדול שבקומת־הקרקע של
ביתו. בחדר ישבו יותר מ־ 30 נכבדים
דרוזיים, וכמה צעירים. אחר־כך התברר
לי ׳שהנכבדים הם כולם מכפרים אחרים,
מג׳ת ומפקיעין, דשה,צעירים הם קציני-
צבא מהיחידה הדרוזית. אלד, היו נאמניו
של הישייח׳ ג׳אבר, שבאו להביע את תמיכתם
בו ואת צערם על מעצר בניו.
צעיר בניו של השייח׳ ג׳אבר הגיש
קפה. ג׳אבר ביקש ממני להמתין. הוא
נעלם באחד החדרים במשך עשר דקות,
שנראו •ארוכות בעיני, ואני יחד עם הנכבדים
והצעירים נותרנו דוממים בחדר.
איש לא הוציא הגה מהפה. נשמע רק
קול שיקשוק אבני־המסבחה. כשחזר ה־
׳שייח׳ ג׳אבר לחדר הוא היה לביוש בבגדים
חגיגיים יותר .״יש לי אורחים,
הייתי צריך להתלבש יפה.״
ג׳אבר נאם באוזני הנכבדים במשך חמש
דקות. מדי פעם נשמעו מילמולי-הסכמה.
מייד כשהסתיים הנאום יצא ג׳אבר מהבית
ועמד בראש טור של בני־מישפחה.
השיייח׳י׳ם עברו על פני הטור, לחצו את
ידיהם של בני־המישפחה והגיעו אל ג׳א-
בר. חלקם נשקו את ידו, אחרים נישקו
את לחייו. אחדים דחפו לידו שיטרי-כסף.
ג׳אבר הזמין אותי לחדר־האורחים ה שני,
שבקומה העליונה של הבית. בחדר
תמונות רבות של אישי־מדינה — דויד
בן־גוריון, משה דיין, המיכתב של סא-
דאת ומיכתב של נשיא ארצות־הברית ו-
ציורי־קיר רבים. את הראיון הוא פתח:
״לא כתבת עלי מספיק? אמצעי־התיק-
שורת יעשו מיליחמה והרבה דם יישפך!״
עד באן קטעים מהכתבה של אז.
ההאשמות שהופיעו בהעולם הזה נגד
׳ג׳אבר מועדי עוררו סערה לא רק בקרב
קוראי השבועון אלא גם בקרב הדרוזים
בגליל. איומי רצח טלפוניים החלו מגיעים
אל ינאי גם למערכת וגם לביתו.

//תלד
מפה! ״
כאשר הגיעו אלינו לפני שבוע שמועות
על המניעים לרצח הסוהר חביב
יעקוב דאוד בכפר־יסיף( ,העולם הזה
,)2283 שוב יצא ינאי לכפרי הגליל. יותר

שייח׳ ג׳אכר (בחתונה)
ספל קפה הכריע
עליהן. ינאי החליט לבקר בשלישית את
שיייח׳ ג׳אבר־ מועדי.

מספר ינאי על ביקור זה :
די פחדתי. זכרתי את קבלת־הפנים ש היתר,
לי בביקור האחרת, את האזהרות
של ידידים מוסלמיים נוצריים ודרוזיים
מפני ג׳אבר, את האיומים הטלפוניים ואת
החבלות במכוניתי.
לפני שנסעתי אל ג׳אבר ביקרתי בבית
הוריו של הנרצח. האב השכול סיפר לי
כי יומיים אחרי הרצח הגיע לבייתו שיייח׳
ג׳אבר, כדי לנחמו, כביכול .״אמרתי לו
מילים קשות, וגירשתי אותו מהבית שלי.
למרות שאמרתי לו לצאת, הוא המשיך
לשבת בביתי עוד שעתיים, בלי שאף
אחד דיבר איתו.״
כשהגעתי לבית ג׳אבר, הוכנסתי על־ידי
אחד מבניו, שלא הכיר אותי, אל תוך
הדר־ד,אורחים הגדול בקומה הראשונה. עם
ג׳אבר ישבו באותה עת כ־ 20 דרוזים, חל קם
קשישים, חלקם צעירים, ושניים ש לבשו
מדי־צה״ל. אילו יכול היה מבט
להרוג, הייתי מת מהמבט הראשון שתקע
בי ג׳אבד.
״׳אני לא רוצה אותך בתוך הבית שלי.
תלך מפה!״ הוא אמר לי, מבלי שטרח
להשיב לבידכת־השלום שלי.
אני סבור שמרוב פחד התיישבתי. אמרתי
לו :״כמו שישבת שעתיים אצל מיש־פחת
דאוד מכפר־יסיף, אחרי ׳שאמרו לך
לצאת, ככה אני אשב פה שעתיים, או
עד שתענה על השאלות שלי״.
מאותו הרגע התעלם ממני ג׳אבר, וכך
עשו כל יתר הנוכחים בחדר. לא הייתי
קיים עבורם. הם המשיכו את השיחות
החרישיות בינחם׳ כשמדי פעם הם שולחים
לעברי מבט זועם.
שלא בכוונה הציל את המצב אחד מבניו
של ג׳אבר. הבן נכנם כשבידיו מגש
עמום ספלונים של קפה תורכי מר. בטעות
הגיש גם לי ספל-קפה, ואני מיהרתי
לקחת אותו וללגום ממנו. היה ברור
לי באותו הרגע שניצלתי. אפילו ג׳אבר
מועדי לא יפר מסורת מקודשת של פגיעה
באורח. ועל פי המסורת, שתיית קפה
הפכה אותי לאורח.
גם ג׳אבר הבחין בטעות של הבן שלו.
לפתע השתנה היחס אלי. הוא קם ממקומו
והזמין אותי לעלות לקומה השניה,
ממש כמו בעת שביקרתי אותו בפעם
הקודמת. סיפרתי לו על השמועות וההאשמות
נגדו בעניין הרצח בכפר־יסיף.
ג׳אבר הכחיש אותן, אם כי הודה שהוא
שמע את השמועות.
אני לא ידוע כנהג איטי במייוחד, אך
מעולם לא נהגתי במהירות כה רבה כמו
ביציאה מכפרו של ג׳אבד, כפר ירכא.
עד כאן סיפורו של יוסי ינאי.

אלפס מסים ן

העולם הזה 2284

עסיס החברה המובילה בייצור משקאות חדש -אב ק ת שתיה -בארבעה
ומיצים בישראל, הכינה עבורכם משקה טעמים: לימון, תפוזים, ענבים ותפוחים,

להכנה מיידית
גזרו את הדמויות שעל האריזות, הדביקו אותן על התלוש
המצורף ושלחו במעטפה סגורה, כל מעטפה
מגבירה את סיכוייך לזכות. ההגרלה בקרוב.

ורשבסקי -פריליך

5גלשנים ^ 30 1מ שקפי שחיה
20 מסכות צלילה
5חגות אופניים
50 סטים של מחבטים לים
סו שעוני צלילה
20 כדורי רגל מעור 1.000 חולצות עסיסית.
20 כדורי סל

משקה עסיסי לקיץ חם
מרווה, מצנן וכמעט מובן.
משקה נפלא בטעם פיחת
עם ציורים ישר מארץ ^

האגדות.

פיל פילון לא מתווכח
שותה מיץ תפוזים ותמיד שמח.

לכבוד עסיס
ת.ד 508 נתניה
42104

שם פ ר טי _
שם משפחה
כתובת __

החתול במגפיים
מיץ ענבים שותה כמו מים.

הג׳יראף עושה צרות
רק מיץ למון רוצה לשתות,

במשו דוו שרם צינזו אבנו בראוו את
עיתונ שואר, וגנז ידיעות ודא סנוו ־
הוא מספר עד הסודות שתאחר הסודות ־
וגם ער מאבקיו עם ״השבועון המסו״ם

הצמודממה

ארו וזבד?
הצנזור הצבאי הראשי פירסם לאחר שיחרורו
מהצבא את הספר ״הסיפורים שלא סופרו״ .במהומות
רכים בספר מספר תת־אוף (מיל׳) אבנר ב—און על
מאבקיו עם ״העולם הזה״ ,ואף מקדיש לשבועון פרק

#השבועון המסו״ם
שיתופם של עורכי העיתונים בסודות
המדינה לא היה נטול־בעיות. מלכתחילה,
מאז החל בן־גוריון בפגישותיו הלא-
רשמיות עם העורכים (להבדיל מפגישות

שפוט אהרון כהן
שבוע!ו| ״בפינה״
הכ״ט בנובמבר, ה״רשמיות״) ,עשה לו
ראש הממשלה לחוק שלא לשתף בהן
את נציגי העיתונות הלועזית — פרט
לג׳ווסלם פוסט — ולא את נציג קול העם.
לגבי קול העם טען, שעיתון זה חב את
נאמנותו למדינה זרה, ולא לישראל. ואילו
אל העיתונים הלועזיים התייחס בביטול,
אף שתפוצת כמה מהם עלתה עשרת
מונים על זו של כמה עיתונים בעברית.
גם שר החוץ והרמטכ״ל נהגו כמוהו.
העיתונים הלועזיים קיבלו עליהם את
הדין...
לעומת זאת התעוררו בעיות קשות עם
העולם הזה. בשבועון, לא היה כתב־העת
מיוצג בוועדת העורכים, שהיתר, מוגבלת
לעורכי עיתונים יומיים בלבד. הואיל וכך,

;פרד בדטם ״השבועון המסויים״ .דהלן כמה מסיפוריו
של בר־־און על הפרשיות ש״העולם הזה״ היה מעורב
(באות רגילה) והערותיו של אבנרי (באות שמנה).

אף לא היה צורך לשתף את עורך העולם
הזה בפגישות שלא-לפרסום עם ראש־הממשלה,
שר־החוץ והרמטכ״ל. אולם
העורך, אורי אבנרי, פיתח קשרים מצויינים
עם כתבים ואנשי־מפתח במערכות העיתונים
היומיים, בכללם גם כאלה שנמנו על
החוג המצומצם בכל מערכת, שלפניהם
נהג העורך לחזור על הדברים שלא-
לפרסום אשר שמע בפגישות: והדברים
היו מתגלגלים אל דפי השבועון.
לאחר כמה ״דליפות״ כאלה, ולא־מעט
מקרים בהם פירסם השבועון חומר טעון-
צנזורה בלי שהגישו לבדיקה מוקדמת,
הוצאתי הוראה שחייבה את העולם הזה
להגיש לצנזורה את כל החומר שבגליון.
לא היתד, בכך אלא תרופה פורתא.
ברגיל, לא היו עוברות 24 שעות מפגישה
כלשהי בין ראש הממשלה והעורכים,
והעולם הזה היה מגיש לי לצנזורה לפחות
ידיעה אחת מן הידיעות שנמסרו בפגישה
ושאר העורכים התחייבו שלא לפרסם.
ואז, אם הצנזור פסל אותה, היה אורי
אבנרי מערער על הפסילה לפני מפקד
הבסיס או לפני .״איני יודע,״ היד. אומר,
״שידיעה זו נמסרה אתמול לעורכים והם
התחייבו להימנע מפרסומה למרות שאיננה
ידיעה בטחונית והצנזורה אינה הלה עליה.
אבל אין להם זכות להתחייב בשמי. ואני
לא התחייבי.״
אז היינו נפגשים עמו ו״מדברים ציונות״,
מסבירים לו את הנזק שייגרם מן הפרסום
ומנסים לשכנעו. לרוב, גם אם לא הש תכנע,
היה מוותר. בעצם, מה שרצה
באמת היה להיות מוזמן לפגישות-
העורכים והוא ניצל כל הזדמנות להפגין
שאין טעם באי־הזמנתו, כי ממילא מגיעים
הדברים לידיעתו. אד היו מקרים שלא
ניאות לוותר. ואז, ביודעי שאין לי הסמכות
החוקית להטיל איפול על הנושא ואם
ילך לבג״ץ — יזכה, הייתי אני מוותר.
הייתי מודיע אז,לכל העורכים כי הידיעה
המסויימת הזו עומדת להתפרסם בהעולס
הזה ואם יגישוה לצנזור אף הם — לא
אפסול אותה.

מעיר אורי אגנרי :
נבון שאי־שיתוף ״העולם הזה״ נ
וועדת־העורכים הרגיז אותי תחילה. היה
זה חלק מן החרם הטוטאלי שהטיל
המימסד — בראשות דויד נן־גוריון —
על ״העולם הזה״ .בן־גוריון הוא שהחליט
שאין אף להזכיר את שם ״העולם הזה״,
ועל כן הוא יצר את המושג ״השבועון
המסויים״ .כל מלחבי-הפינכה של ה-
מישטר צייתו להוראה זו ונהגו על פיה.
התוצאה היתה הפוכה: הכינוי ״השבועון
המסויים״ הפך שס״נרדף לשמו
של ״העולם הזה״ ,וחלק מן הציבור

החל רואה בו תואר־כבוד. כמו שמות-
גנאי אחרים בהיסטוריה (״חסרי-המבנ-
סיים״ של המהכפה הצרפתית ,״הקבצנים״
של מילחמת־השיחרור ההולנדית) הפך
גם זה תואר־כבוד — עיטור לביטאון
שעמד לבדו מול שילטון־היחיד של ״הזקן״
ומיפלגתו, על כל גילויי השחיתות והפגיעות
בזכויות״האזרח.
החרם של המישטר היה מוחלט. כל
מיפעלי־הכלכלה העצומה שהיו כפופים
לו — מיפעלי הממשלה, הסוכנות היהודית,
ההסתדרות, העיריות — החרימו
אותנו במשך שנים רבות ולא נתנו לנו
מודעות. צה״ל ניתק את היחסים עימנו,
ולא הכניס את גליונות ״השבועון ה-
מסויים״ למחנותיו• ״אל על״ נהג כך
במטוסיו. מיטב המישפטנים אימצו את
מוחותיהם במשך שנים כדי לטכס עצה
כיצד להצר את צעדינו בחוקים חדשים
ובתביעות מישפטיות. התיאטרון הלאומי
פיברק מחזה כדי להכפיש אותנו.
ולטר בר״און מסביר, למעשה, את אחת
הסיבות לכך :״העולם הזה״ לא שתק.
הוא גם לא הניח לבן־גוריון להשתיק.
שברנו כל קשר־השתקה שבא לגנוז פרשות
של שחיתות ושרירות, הפלייה ודיכוי,
חירחור״מילחמה ופרובוקציה.
החרמתנו באמצעות ועדת״העורפים אכן
הרגיזה אותי תחילה, אך למדתי במהרה
כי בעל״כורחו יצר בן־גוריון מצב אידיאלי:
המצב המתואר על-ידי בר-און.
אחרי בל ישיבה של ועדת-העורכים,
שבה התחייבו העורבים להשתיק פרשה
זו או אחרת, היה אחד מהם, או אחד
מאנשיהם, מזדרז לטלפן אלי או אל אחד
מחברי המערבת, ומספר על בך. סקופים
בלא-ספור, שראו אור לראשונה ב״שבו-
עון המסויים״ ,באו אלינו בדרך זו.
מעולם לא קיבל איש אף אגורה אחת
עבור שרות זה. בל מדליפינו פעלו מתוך
אידיאליזם טהור. הם היו אמנם שותפים
לקשר״השתקה, אך מצפונם האזרחי
והעיתונאי, הציק להם. והם מצאו
את הפיתרון: לשתוק בעיתוניהם, ולהביא
לפירסום הדברים ב״העולם הזה״.
תופעה זו לא עברה מן העולם. אמנם,
ביום קשה יותר לקיים קישרי־השתקה
מוכתבים, אך עדיין יש חומר רב שאינו
יכול להתפרסם בעיתונים האחרים. וגם
ביום מטלפנים לנו עיתונאים בעלי-מצפון,
המוגבלים בעיתוניהם, ומוסרים לנו את
הסקופים שנמנע מהם לפרסמם.

• פרשת נכו־סאסם
ב־ 25 בנובמבר הוטל, לבקשת נתמיד,
ארגוב, איפול על העדויות שנמסרו לפני
ועדת החקירה (שקיימה את ישייבותיה ב־

צנזור כר־ און
הפעם בלי מספריים
דלתיים סגורות) .ורק למעלה משבועיים
אחר כך הודיע נחמיה על הקלה: מותר
לפרסם את מספרם של הקצינים ושוטרי
מג״ב שנאסרו, אך לא את שמותיהם ו־דרגותיהם.
ורק ב־ 17 בדצמבר התיר בן־
גוריון — לדעתי, בלחץ חברי ועדת העור כים
— את פרסום מספר ההרוגים.
למחרת נודע לי כי העולם הזה מכין
כתבת־ענק על הטרגדיה של כפר קאסם
׳ובה תיאור מפורט של התקרית, כולל כל
אותם הפרטים שפסלנו עד כה. גם נאמר
לי שהשבועון לא ייעתר לכל ותדריכים
בנושא זה ואם תמנע הצנזורה את הפרסום
— יפנה לבג״ץ. היה ברור לי שלא אצליח
לשכנע את שופטי בית־הדין העליון, שבעה
׳שבועות לאחר התקרית, כי פרטיה עודם
מהווים סוד בטחוני. התקשרתי עם נחמיה
ארגוב ־וביקשתיו להסביר לבף גורייון כי לא
ניתן להמשיך באיפול. שער, לאחר מכך
נאמר לי כי האיסול הוסר. אני מודיע
על כך לכל העיתונים ופרשת כפר קאסם
ממלאת את עמודיהם.

מעיר אורי אבנרי:
אם יש פרשה אחת שאני מתגאה בה
יותר מכל, הרי זאת פרשת כפר-קאסם.
למערכת ״העולם הזה״ בולה מגיע עליה
ציון־לשבח — וציון זה בלול, למעשה,
בתיאורו הקצר של בר״און.
ימים מעטים אחרי המעשה קיבלתי
צרור של מיסמכים: עדויותיהם של עדי-
הראייה שנשארו בחיים. הם לוקטו על-
ידי תופיק טובי, שכבר חיה אז ח״כ

שער אהרון כהן

שער כפר־קאסם

שער ישראל גר

שלושה שערים שהתגברו על הצנזורה. הצנזור ניסה לעכב או למנוע את הפירסוס, אך במקרים הללו, כמו ברבים אחרים _ ללא הועחך
מטעם הקומוניסטים, והוא המציא אותן
לאישי-ציבור שונים.
קראתי את הדגרים — והזדעזעתי כפי
שלא הזדעזעתי מעולם. כמילים פשוטות
של נשים, גברים, ילדות וילדים, שנשארו
בחיים מתחת לערימת הגוויות, תואר
סיפור שכאילו נלקח מספר על פעולות
האס״אס הנאצי. נשים, שחזרו עם ילדיהן
מן העבודה, הועמדו בשורה ונקצרו במקלעים,
יחד עם הילדים. פישען היחידי
היה שלא ידעו כלל שהוטל עוצר בכפרם.
הן חזרו מן העבודה אחרי כניסת עוצר
זה לתוקפו.
ברגע שקראתי את הדברים, ידעתי כי
חובתי המוחלטת היא להביא לפירסום
הדברים. הייתי מוכן לסכן למען משימה
זו את עצם קיום ״העולם חזה׳׳• שהרי
למען משימה זו קיבלתי לידי את השבועון
המסויים.
העתקנו את העדויות המחרידות, כלשונן,
בכתבה, והגשנו אותה לצנזורה. זו
פסלה אותה•
התייעצנו בינינו — אורי סלע, אלכס
מסיס, שלום כהן, אלי תבור, עד כמה
שאני זוכר — והחלטנו כי עלינו לסכן
את עצמנו בהפרת-חוק חמורה, מבלי לערב
במישרין את השבועון. חיברנו חוברת,
שבה נלקטו כל העדויות. באתי בדברים
עם כמה אנשים הגונים במפ״ם — שימחה
פלאפן ואחרים• ״העולם הזה״ תרם
את הנייר, שהיה אז יקר-מציאות. מפ״ם
תרמה את הדפוס שלה• אולם ברגע האחרון
הסתבר כי מפ״ם הפעילה צנזורה
פרטית משלח וגנזה חלק מן החומר.

בכל זאת הופיעה החוברת׳_ .טיף דורי
ואורי סלע, שהפיצו את החוברת ברחוב,
נלכדו על-ידי חולייה של ״מנמון־החושד״,
שחיכתה אותם מכות נאמנות, לקחה את
החוברות והשמידה אותן.
הדפסנו את החוברת מחדש. נוסף על
העדויות היא הכילה תגובות של נתן
אלתרמן, אברהם שלונסקי, עמוס קינן,
דן בן־אמוץ ועוד, נוסף על תגובתי שלי.
עם הופעת החוברת הבינה הצנזורה
כי אין עוד להשתיק את הפרשה. היא
נתנה היתר לפירסום• היא הופיעה על
שער ״העולם הזה 1001 יפה להיווכח
כי ולטר בר־און עצמו מברך בדיעבד על
פעולת ״העולם הזח״ ,ומודה שהצלנו
אותו מיסורי-מצפון קשים.

• וזאסוו של אתה! נהו
בדיעבד הגעתי למסקנה שאילו ביקש
למרחב להיתמם יכול היה לפרסם את ה ידיעה
השנייה שלו בלי להגישה כלל לצנ זורה
והוא לא היה עובר בכך כל עבירה.
ההוראה הכוללת שלי כבר מנעה זאת, אולם
במחיר של גילוי הסוד לכל הקשור בעיתונות.
מיד החלו עורכים לטלפן, בשאלות :
מי זה אהרון כהן ו על מה נאסר? דחיתי
את כל שאלותיהם, אך לא עבר חצי יום
והם הגיעו בעצמם אל התשובות. אך לפרסמן
— לא יכלו.
פרט להעולם הזה. אותה תקופה הועמד
השבועון ״בפינה״ .לאחר מקרים חוזרים
ונשנים של עבירות צנזורה, בעיקר של

אי־הגשה, חייבתי אותו בהגשה לצנזורה
מוקדמת של כל החומר המיועד לפרסום.
אולם אותו יום התחכם לנו. בתוך כל
החומר שהגיש השבועון לצנזורה הסתתרה
ידיעה קטנה :״יש לצפות בקרוב להתנג-
חות בידמפלגתית חמורה״ .תחזית זו לא
נקשרה בשום צורה במעצר כלשהו, בריגול
או כבטחון — והיא אושרה. כך יכול היה
העולם הזה לטעון כי היה הראשון שפירסם
רמז על המעצר.
ולמחרת, ב־ 4בנובמבר, יצא העיתון
האידי לעצטע נייעס בכותרת מנקרת־עיניים
:״זעזוע גדול בצמרת מפ״ם.״
ובגוף הידיעה: מזה מספר ימים זועזעה
צמרת מפ״ם בעקבות פרשה פוליטית נוראה
בה מעורב במישרין חבר מרכז מפ״ם, איש
קיבוץ. הפרשה עוררה רושם קשה בחוגים
פוליטיים במדינה, כי המעורב בה ידוע
כאזרח מקובל בחברה ואיש־אמונה של
מפ״ם.

ידעתי שהוא פטריוט נאמן, ציוני אדוק,
והייתי בטוח לחלוטין שאין כל אפשרות
שהוא אכן מרגל.
(דעתי זו התאשרה לאחר מבן בבית-
המישפט. בית״המישפט קבע בי ״הדעת
אינה סובלת״ את הרשעתו בריגול, אן
אישר שהוא קיים מגע אסור עם סוכן זר.
הייתי משוכנע אז, כשם שאני משוכנע
כיום, שאהרונצ׳יק קיים מגע זה בתמימות,
אולי מתוך נאיביות יתרה —
אך בוודאי לא בזדון).
המודיע סיפר לי כי הנהגת מפ״ם
מהססת להתייצב לימינו של כהן, וכי יש
סכנה שהוא יישאר נטוש וחסר״מגן• החלטתי
באותו רגע ש״העולם הזה״ יפוצץ
את הפרשה, ובכך ייצור את הלחץ הציבורי
הדרוש בדי להזיז את צמרת מפ״ם,
שלא רחשה אהדה לאהרונצ׳יק.

מעיר אורי אבנרי:
מודיע אלמוני — נדמה לי שהיה זה
אמנון דרור, אז איש ״למרחב״ — התקשר
עימי וסיפר לי בהתרגשות כי אהרון
בהן נעצר בעוון ריגול.
עוד לפני שסיים את המישפט הפלטתי
:״שטויות !׳׳
הכרתי את אהרונצ׳יק מזה שנים רבות,
וראיתי בו את אחד מאבותי הרוחניים.
אף שלא קיבלתי הרבה מדיעותיו —
המארכסיזם שלו, הערצתו את ברית-
המועצות — הייתי תלמידו בבל הנוגע
להבנת התנועה הלאומית הפלסטינית.

מרגל בר (עם ידידה)
בצל פרשת אייכמן
בפי שמספר בר-און, בך בדיוק עשינו.
בתחבולה הגנבנו מבעד לרשת הצנזורה
ידיעה תמימה״כביבול, שפורסמה בהבלטה
בראש המדור ״תצפית״ :״התנגשות חס-
רת־תקדים צפוייה בין מפ׳׳אי ומפ״ם״.
(״העולם הזה״ .)1101

• מאסוו שו נו
ההמונים צובאים ברחוב דיזנגון? על מוכרי ״העולם הזה״ עם הגילויים על פר

בין גורדון ופרישמן

כולם מבטיחים; יתר על כן, אחדים
מהם אף מבקשים לדחות את הפרסום,
לפחות לשבוע. לאחר כל המאמצים שעשתה
ממשלת ישראל, אומרים הם, להעלות את
משפט אייכמן אל כותרות העיתונים בעולם,

_ 213

ה צנזור מג ד ה אח הכד
(המשך מעמוד )23
אסור שיבוא מעצרו של בר ויסיח את דעת
הקהל מן המשפט.
אני מלא התרגשות נוכח גילוי פטריוטיות
זה, אך בתוך תוכי אני פסימי! דווקא
בגלל משפט אייכמן, ובגלל 400 העיתונאים
הזרים שהגיעו לארץ, איני מאמין שנצליח
לשמור את הסוד.
ואמנם, שעות מספר אחרי הפגישה עם
איסר, מגיש העולם ׳הזיה כתבה גדולה
ומתוכנה ברור שמישהו הדליף לו את כל
אשר נאמר בפגישה. הוריתי למפקד בסיס
ת״א לעכב אף כתבה זו, אולם עד מהרה
טלפן אלי ואמר שעורך העולם הזה
אינו מקבל את ההוראה וטוען כי ידוע
לו ממקור מהימן שלא סיבות בטחוניות
גורמות לעיכוב אלא — בקשה של עורכי
העיתונות היומית.
על־פי הצעתי, הוזמן אבנרי אל מפקד
הבסיס וזה שכנע אותו כי הסיבה האמיתית
לעיכוב היא, שהחקירה טרם הסתיימה וכי
מפעיליו של בר בשגרירות הרוסית אולי
אינם יודעים על מעצרו. אז ויתר העורך׳
אולם תוך הודעה שהוא ימתין רק עד
יום א׳ הבא, ה־ 16 באפריל, ואז יוציא
הוצאה מיוחדת של עיתונו, ויהי מה.

מעיר אורי אבנרי :
גם על מעצרו של ישראל בר הודיע לי
מודיע אלמוני בטלפון. אך בניגוד להודעה
הדומה שקיבלתי שנתיים לפני כן על
מעצרו של אהרון בהן, לא עוררה בי
הודעה זו תגובה של ספקנות. להיפך,
קול פנימי, אינטואיטיבי, אמר לי :״זה
סביר ! ״
הכרתי את בר היטב, והייתי מיודד
עימו. הוא חיה אחד המודיעים החשובים
ביותר של ״השבועון המסויים״• בשעה
שהמישטר הבן־גוריוני הטיל עלינו חרם
מוחלט, וראה בנו את ״האוייב מס׳ 1
של המישטר״ (כפי שגילה לאחר מכן
איסר הראל, הממונה על שרותי-הביט-

חון) ,שימש לנו בר כמודיע במוקד ה־מישטר
ומערכת״הביטחון. הוא ידע את
הכל, והוא גילה לנו את הכל. אם יכולנו
להילחם בשנים ההן ביעילות ובהצלחה
בקנוניות השונות של בן־גוריון, משה דיין
ושימעון פרס, ולשבור בזה אחר זה את
קישרי־ההשתקה שלהם, היה לישראל בר
חלק נכבד בכך.
אך היו בליבי תמיהות לא״מעטות
לגבי בר, שהצטברו במשך השנים. לא
הייתי מודע להם לגמרי. הן היו אינטואי טיביות,
בלתי־מודעות. אך ברגע ששמעתי
את הידיעה על מעצר בר, פרצו כל התמיהות
האלה החוצה. במוח שלי שמעתי,
כאילו ,״קליק״.
כרגיל החלטנו לשבור את קשר-ההש-
תקה לגבי המעצר• אך — כפי שמספר
בר-און — נפגשתי עם הצנזור הראשי
בתל״אביב, שעימו התיידדתי במשך השנים
— והוא שיכנע אותי שפירסום
מיידי יכול לחבל בחקירה ולעזור למרגלים.
(כשנודע
לי שמו של המפעיל הסובייטי,
סוקולוב, לא תמהתי. הכרתי אותו• באחד
הימים הזמין כתב ״טא״ס״ אותי
ואת שלום כהן לארוחת־ערב. במקום
נוכח גם אותו סוקולוב, פקיד בכיר של
השגרירות הסובייטית. הערב דמה לפא־רודיה
של סרט״ריגול: שתינו כמויות
ענקיות של וודקה רוסית טובה, ואכלנו
כמויות אדירות של אוכל. בסוף הערב
שכבו שני הטוואריצ׳ים הסובייטיים
פחות או יותר מתחת לשולחן, ואילו
אני הגעתי על רגלי הביתה).
הסכמתי עם הצנזור על המועד לשיחרור
הידיעה: אחרי חצות במוצאי־שבת• ההמשך
דמה לאגדה. הכינונו גיליון מיוחד
של ״העולם חזה״ ,ובו הסיפור המלא,
והמרתק, על ישראל בר, בעיקר מפי
המאהבת שלו, ששיתפה עימנו פעולה.
במוצאי״שבת הטה רחוב דיזנגוף מרוב
אנשים, ששמעו על הגליון העומד להופיע.

הידיעה עברה מפח לאוזן. אחרי חצות
התקבצו בקטע הרחוב שבין גורדון ו־פרישמן
מאות רבות של אנשים, שהמתינו
בסבלנות. בדיוק בשעה 1אחרי״
חצות הופיעו מוכרי־העיתונים, ובידיהם
גליונות ״העולם הזה 1231 שציבעם
היה — במיקרה חריג ויחידי זה — צהוב.
נדמה לי שאותו גליון נמכר יותר
מכל גליון אחר בתולדות ״העולם הזה״.

#לשנו שר עזו ו״צמן
עזר וייצמן, מפקד וזיל־האוויר חד־הלשון,
נמנה על הקצינים המבוקשים ביותר להרצאות.
ביולי 1961 הוזמן ׳לשאת את ההרצאה
המרכזית בבית-הספר לפיקוד ומטה,
הקורם הבכיר של צה״ל. על יפי המסורת
בפו״ם היה מפקד יחיל נושא את ההרצאה
המרכזית על חילו, וזו שימשה אחר-כך
כנושא לדיון מקיף עם החניכים. אך עזר
לא הסתפק בהרצאה ״מקצועית״ אלא בחר
להרחיב יאת הדיבור על נושא גבולותיה של
ישראל. בהיותו ידוע כאחד ה״אקטיביס־טיס״
בין מפקדי צר,״ל, לא היה זה לפלא
שתיאר את גבולות ישראל במונחים לא
אוהדים ביותר. הביטוי ״גבולות לא־טבעיים״
היה הפחות שבהם.
ב־ 22 ביולי הגיש על המשמר ידיעה
בהאי לישנא :״ועדת החוץ והבטחון תתבקש
בקרוב לדון בדברים שנשא יקצין
בכיר בפני חניכי פו״ם. כפי שנודע, התבטא
הקצין באומרו שמגמת צה״ל צריכה
להיות — הרחבת תחומי הארץ בצפון ובדרום.
כאשר שאל יאחד החניכים, מאימתי
צה״ל הוא המחליט על מגפות מדייניות
ומה יקרה, אם הממשלה תאמץ לה מדיניות
אחרת, הגיב הקצין הבכיר, הידוע בקלות
לשונו, באמרו למפקד בית־הספר כי אינו
מרוצה מרוח התבוסתנות השוררת בין
החניכים.״
עלי לציין שהופתעתי מן האיפוק שבו

קי בי ה: מ• נחן אחה הו ראהלא רי ק *
סעודת קיכיה ;ערכה ב־.1*(53

(! 0מתושבי הכפר, וככלל זה
נשים וילדים, נהרגו. עד הפעולה
פיקד אריאל שרון. כאשד הזד כן־
גוריון למישרד־הכיטחון, זמן קצר
לאחר מכן, היתה לו גירסה על מה
שאירע. מספר כר־און:
״משום מה הוחלט לאמץ קו של התכחשות
למעשה. ב־ 19 באוקטובר שודרה
בקול ישראל הודעה של בן־גוריון, לפיה
לא היה צה״ל מעורב בהתקפה על קיביה.
,נערכה בדיקה ,,אמר בן־גוריון, ,והתברר
ששום יחידה של צה״ל לא נעדרה מן
המחנה שלה בליל ההתקפה.׳ אין זאת,
הוסיף ראש־הממשלה, אלא שההתקפה
בוצעה על-ידי מתיישבים יהודים נזעמים
מכפרי הגבול, שנלאו מלשאת את ההתקפות
החוזרות ונישנות של הפידאיון על
כפריהם. ההודעה נתקבלה בחוסר אימון
מוחלט. זמן קצר לאחר מכן פרש בן-
גוריון מן הממשלה ועקר לשדה־בוקר.
פינחס לבון נתמנה כשר־הביטחון ובראש
הממשלה התייצב משה שרת. אבל המדיניות
של התעלמות רישמית מפעולת התגמול
נשארה בעינה.

ההדלפה
א מי ג ה יו ת ד

תריסר שנים מאוחר יותר,
כאשר התייצב בן־גוריון בראש
רפ״י ותקף את מפא״י, כמערכת
הבחירות ב־65ע ,1היתה גירסתו
שונה.
״בראשית אוגוסט נאם בן־גוריון בצהלה
ושוב תקף את לבון, אך הפעם — לא
בעניין הפרשה אלא על פעולת קיביה. בין
היתר אמר, :מאז ומתמיד נשמר הכלל,
שעל פעולות תגמול מחליטים ראש-
הממשלה, שר־הביטחון ושר־החוץ במשותף.
אך כאשר לבון מילא את מקומי כשר-
ביטחון, והחליט על פעולת קיביה, הוא
לא טרח להיוועץ תחילה עם משה שרת,
שהיה גם ממלא-מקום ראש־הממשלה וגם
שר־החוץ ,.בן־גוריון חזר על טענותיו נגד
לבון גם כעבור ימים מיספר, בעצרת־עם
גדולה בחבל תענך. אז אמר שבצה״ל
היתד, פקודת קבע, אשר דרשה להימנע,
בפעולות תגמול, מפגיעה באזרחים, .אבל
בקיביה, לפי פקודת לבון, פגעו לא רק
בצבא האוייב אלא גם באוכלוסייה האזרחית
,.דבריו גרמו לפולמוס חריף בעיתו—

תונים כאשר עכרו עד הוראות
הצנזורה, לא דנה כמתכונת רגי לה
של מישפט. בר-און מתאר את
ה״מישפט״ :
״הדיון התנהל תוך־כדי ארוחת־צהריים,
כשהכל — השופטים, התובע והנתבע;ם
— מסבים אל שולחן אחד. אגודת העיתונאים
קיבלה על עצמה את האירוח, והיא
עשתה זאת בנדיבות רבה: ארוחות בנות
ארבע מנות, עם יין בצידן וקוניאק עם
הקפה בסופן. קבענו לנו נוהג — אין
משיחין בשעת הארוחה אלא רק בין
המנות. מועד השמעת טענות התביעה היה
לאחר שבילינו את המנה הראשונה ואז,
כאשר הנתבע — בדרך־כלל סמוק פנים
מרוגז — ביקש להפריך את דברי, היה
היו״ר משתיק אותו, :תחילה יביאו את
המנה השניה,.״

טו ר שביעי
מ צונזר

כן־גוריון
מתי הוא שיקר?
נות, אשר נמשך כחודש ימים, אולם לא
נגד בן־גוריון כי אם נגד הצנזורה, אשר
הירשתה את פירסום הדברים.״

בעיית ההדלפות מישיבות הממשלה
התעוררה ככל הממשלות,
ועל בך היה לגולדה מאיר סיפור :
״ראש־הממשלה, אמינטורה פאנפאני שכיהן
בעבר גם כשר־החוץ של איטליה,
קיבל את גולדה לשיחה, שהתנהלה בלבביות
ובחוסר רישמיות, ותוך כדי שיחה
שאל אותה כיצד שומרים בישראל על
סודיות דיוני הממשלה.
״,זה פשוט ,,ענתה גולדה, ,יש לנו ועדת
עורכים ואם יש נושא שהממשלה מבקשת
להצניעו אנו מספרים אותו לוועדת העורכים.
הסדר זה פועל היטב, בדרך כלל.
ואצלכם ז, ,אצלנו ,,ענה פאנפאני, ,זה עוד
יותר פשוט. כתום ישיבת הממשלה אני
יוצא ומספר לעיתונאים את כל אשר
התרחש בה. אני בטוח שדבר מכל זה לא
יפורסם, כי העיתונאים אינם מאמינים אף
למילה אחת שלי

מי שפ ט
ב ארב ע מנו ת
ועדת השופטים שדנה כתביעות
שהגיש הצנזור נגד עורכי העי
כ51-ע
1פסלה הצנזורה שיר כפעם
הראשונה, וח״כ יעקב ריס
תין (מפ״ם ).השתמש כפעם הראשונה
בכמת הכנסת כדי לעקוף
את איסור הפירסום.
״אירעה תקרית מצערת ליד אוס-אל-
פאחם במשולש הקטן. פטרול של צד,״ל
הבחין בדמות שחמקה לתוך חורש זיתים.
אחד החיילים קרא לדמות לעצור ומשלא
נענה פתח באש. בין העצים נמצאה גופתו
של נער ערבי, מנערי הכפר.
״על הפרשה הוטל איפול, אך המשורר
נתן אלתרמן ניסה לעקפו בשיר לטור
השבועי שלו שבדבר תחת הכותרת, עניין
של מה בכך.,
״פסלתי את השיר כי חששתי שהוא
יתורגם לערבית ויגרום לסערת רוחות
בכפרים הערביים. לאחר שהסברתי את
נימוקי לעורכי דבר הם נמנעו מלערער
על ההחלטה.
״השיר הגיע לידי ח״כ יעקב ריפתין
(מפ״ם) ובעת דיון בכנסת על מצב ד,אוב-
לוסיה הערבית החל להקריא אותו מעל
הדוכן. בטרם הבין יו״ר הישיבה (היה
זה יו״ר הכנסת יוסף שפרינצק) את הנעשה
והפסיק אותו, כבר הספיק ריפתין לקרוא
שני בתים. שני בתים אלה נכנסו, איפוא,
לפרטיכל הכנסת שעל פי החוק — אין
הצנזורה חלה עליו, כך שלא היתה לי
ברירה אלא להתיר את פירסומם.״

מפקד וייצמן
פה גדול מדי
ניסח העיתון את הידיעה זמן העידון
שערך את דברי עזר. בדבריו בפו״ם הש תמש
עזר בדימויים מפולפלים הרבה יותר.
בכל זאת ביקשתי ממזכיר המערכת לוותר
על הפרסום, למען שמיו הטוב של צה״ל
— והעיתון נענה. אולם כעבור יום או
יומיים הגיש העולם הזה ידיעה באותו
עניין, שהוסוותה בערמומיות רבה.
תחת הכותרת ״שוליית הקוסם״ סיפר
השבועון על ״אסיפה של אנשי בטחון״
שנערכה לא מכבר יושבה אירע ״אירוע
מזעזע ביותר״ .המרצה המרכזי, איש
בטחון ידוע מאוד, ממקורביו של שר החקלאות
משה דיין, אמר כי מדינת ישראל
״שווה לתחת״ באשר לא הגיעה לגבולות
שהוא, המרצה, חושב לרצויים. ולמה לא
הגיעה? — הפוליטיקאים אשמים. המרצה
הגדיר את בן־גוריון כעובד־בטל זקן ומוג־לב
שב־ 1956 הפקיר את סיני ואת רצועת
עזה ...כשהגיעה העת לשאלות, קם אחד
הנוכחים ואמר כי סאלאן (הגנרל סאלאן,
מראשי הצבא הצרפתי שהתמרדו נגד
דה־יגול בגלל מדיניותו באלג״ריה) ״נדון
למוות בשל התבטאויות דומות.״ ואז קם
היו״ר ונעל בחפזון את האסיפה. אך ה מרצה
הספיק להבהיר כי, לדעתו, צעירים
כמו השואל הם סמרטוטים שלא יכירם
מקומם בין אנשי־בטחון אמיתיים ...הדברים
— סיכם העולם וזזה — נחשבים כמבטאים
גם את דעתו של דיין...
׳מאחר שבידיעה כולה לא נרמז שהיא
מכוונת לאירוע שהתרחש בצבא, התיר
הצנזור התורן את פרסומה. ואז קבע
העולם הזה תמונה של עזר זייצמן בראש
העמוד שבו התפרסמה הידיעה ואילו בתחתית,
כעין ״אליבי״ לתמונה, הדפיס
ציטטה סתמית קצרה מדברי עזר וייצמן
בטכס ענידת־כנפיים לימסיימי קורס טיס.
הסיפור פורסם — ואני הוצפתי קריאות
טלפון של אנשי צה״ל ומשרד הבטחון,
כולם מלאים פליאה ורוגז: כיצד ניתן
לדברים אלה לראות אור? רק אחד לא
טילפן: עזר וייצמן. ואני נזכרתי בדבריו :
״...ואם יתפרסם, לא איכפת לי

מעיר אורי אבנרי :
פרשה זו זכירה לי היטב, בי בה
התחילו היחסים — האם מותר לי לאמר
״יחסי הידידות בין וייצמן וביני.
ימים מעטים אחרי שפירסמנו את הדברים
נתקלתי בעזר וייצמן בבריכה של
מלון ״השרון״ .הוא קרא לי• התחלנו
לשוחח• לפתע הופיע במקום האלוף יצחק
רביו, גם הוא בבגד־ים, ופנה אל עזר
במורת־רוח בולטת :״האם לא מספיקות
לך הצרות שיש לך? מה אתה מדבר
איתו ! ״
עזר, כדרכו, התייחס לאזהרה בביטול,
והוספנו לשוחח. קבענו שאבוא אליו באחד
הימים, ונחליף דיעות על עתיד המדינה.
באתי
אליו. הוא פתח בקבוק־ויסקי,
והתחלנו לדבר. הרציתי לפניו את השקפתי
על האינטרס האמיתי של ישראל :
להשתלב במרחב השמי, להביא לאיחודו
הכלכלי, להגיע לשיאים חדשים של התפתחות
ושיגשוג כחלק מרכזי ביחידה
כלכלית מרחבית.
עזר שמע, השיב, שאל. התווכחנו, ו-

(המשך ז^עמוד )56

אריאל,

טומי לפיד ניסה? 1השתלט על 1 בערב־ראיונות של 81 הדסה בירושלים התראייו וד־טר
איתן, מי שהיה שגריר
ישראל בפאריס ומנכ״ל מישרד-
החוץ במשך 20 שנה, אצל
עזריה רפ,ופורט. בימי כהונתו
של משה שרת כראש

הקובייה הוהתגרייוז והרב לנינו. ר שיחק פינג־פוע

רים יש ארבעה טובים מאוד.״
! 8באותו ערב השתתף גם
מנהל היחידה הניאו־כירורגית
בבית־החולים הדסה, הפרופסור
משה פיינצוד, הידוע ב-
מילחמתו בתאונות־דרכים. הוא
טען כי מרבית התאונות בארץ

מתוף ששת ילדיהם נולדו גם
הם שם.
! 8רותי, רעייתו של ח״כ
עוזי כרעם, משמשת כעוזרת
דובר מישרד־התיקשורת, זכר יה
שיזרוצקי. רותי עסוקה
עתה במיבצע בדיקת אדיבותם
של פקידים במישרדי־הממשלה,
כשהם עונים לפניות טלפוניות
של אזרחים. היא מטלפת לעשרות
מישרדי־ממשלה ביום
ובודקת אם עונים לה בנימוס.

אורי

רמז-עגר־ .זו א ה טי׳
כאשר שהיא

לסז־י ק!לק
ימן תמוג י**

האדריכל הירושלמי
פונגר שמח מאוד
אשתו הבלונדית, אנה,
כתבת של עיתונים גר
מניים
ואוסטריים בארץ, הזמינה
אותו לארוחת־ערב ב־מיסעדה,
לכבוד יום־הולדתו
ה־ .45 גם בנם בן ה־ ,8עמוס,
הוזמן לחגיגה. כאשר חזרו
הביתה, בשעה 9בערב, התקשה
פונגר למצוא מקום־חנייה
למכוניתו .״בטח יש באיזשהו
מקום מסיבה,״ אמר במורת-
רוח. כשעלה לדירת־הגג שלו
והדליק את האור בסלון, נדהם
לראות שם את כל ידידיו
ועמיתיו, שהמתינו לו בחושך.
מסתבר כי אנה, שהיא ממוצא
גרמני, הכינה לו הפתעה
אמיתית.
81 הקוביה, המשגעת את

כל המדינה, הגיעה גם לבניין
הטלוויזיה. השבוע נראה מנכ״ל
רשות השידור, יוסף (״טומי״)
לפיד, כשהוא מהלך במיסדרו־נות
הטלוויזיה ומנסה לסדר
את דפנות הקוביה, כדי שתהיינה
באותו הצבע. עכשיו מתלוצצים
עובדי־הרשות כי סוף-
סוף השתלטה המאפיה ההונגרית
גם על הקוביה ההונגרית.
81 קרובי מישפחתה של
ראש־הממשלה לשעבר, גולדה
מאיר, פסלו את הרעיון לקרוא
לכביש רמות בירושלים
על שמה. אך לפני ועדת-
הצעה של אזרח בשם אפריים
גרינסלד, לקרוא לכביש

1ך ך [ 1ל בוזו של עירך־הדיו יוסף קולק, בן־דודו של
* | י 1ראש עיריית ירושלים, טדי קולק, אירגנה
יי י
את המתנה הפרטית שהעניקה המישפחה לשדי, לכבוד יום
הולדתו ה״ .70 המישפחה נטעה חורשה של 70 ברושים ו־ 11 ארזי
הלבנון, שהם עצים נדירים, על שמו של בעל השימחה בשכונת
קטמון בירושלים. בין בני המישפחה שתרמו למימון החורש היו
אחיו של טדי, פאול, שהוא איש־עסקים, ובנו, עמוס, שבא
ארצה לכבוד המאורע. עמוס שוהה בימים אלה בניו־יורק.

ממשלה הקים איתן את בית-
הספר לדיפלומטים. אמר איתן :
״עכשיו, אחרי 35 שנה, נדמה
לי שהבחירה שלנו היתד, לא
רעה. יש ארבעה ח״כים, שר
אחד ועשרה שגרירים בכירים,
שהיו חניכי הקורם הראשון.
על הח״כים לא אחווה דעה,
וגם לא על השר. בין השגרי-

נובעות מתוקפנותו של הנהג
הישראלי, ולא מתוך שיכרות
או מהירות מופרזת, כמו בחוץ-
לארץ. הקשר שלו עם בית-
החולים הדסה הוא אמיץ ביותר:
הוא נולד בבית־החולים
הזה, אשתו נולדה גם היא שם,
השניים נפגשו בבית־הספר לרפואה
של הדסה, וארבעה

יצחק ובין

הונצח על״ידי צלם זריז בכנס של מיפלגת״העבודה, בשעה שהקשיב לנאומו של
יריבו הוותיק, מועמד המערך לראשות הממשלה, שימעון פרס. רביו ניקה את
עינו, אך בתצלום הוא נראה כאילו הוא עושה את התנועה העממית ״עלינא״ ,שפירושה: עובדים עלינו.

״רחוב סמבטיון״ ,על שם הנהר
האגדי שזרק אבנים במשך
כל ימות השבוע, ובשבת היה
שקט. השם הוצע בתיקווה ש כך
גם יקרה באותו כביש, הידוע
כבר כ״כביש המריבה״.

! 8האדריכל אלישע גת
סובל מבעיות של זיכרון, מאז
שנפגע בתאונת־דרכים. השבוע
סיפר כי לא מכבר, בלילה
חורפי, נסע במונית־שירות בחברת
איש שישב מכורבל
במעילו ושחבש מיגבעת. קולו
של האיש עורר זיכרונות במוחו,
והוא פנה אליו :״תגיד
לי, כשהיינו ילדים אנחנו לא
שיחקנו פינג־פונג בתל-ארזהז
אתה לא הנכד של הפרופסור
פרנקל ז״ האיש לא זכר את
הפינג־פונג מלפני קרוב ל־50
שנה אך הודה שהוא נכדו של
הפרופסור, מצד אמו. רק כאשר
הסיר את המיגבעת שלו הבחין
גת מי האיש: הרב משה
לווינגר, מנהיג קריית-ארבע.

חיים בר שתו

מועמד המערך לתפקיד שר־האוצר,
אם תזכה המיפלגה בבחירות, רקד
הורה במסיבת הסיום של חבר־הנאמנים של אוניברסיטת תל״אביב
ה עו ל ם הז ה 2284

לצד אשתו, יעל. על הכניסה לחיים הפוליטיים אמר בן־שחר :״זה
כמו לקפוץ לתוך מים קרים. כל זמן שעמדתי על המקפצה, פחדתי
מאוד, אך מרגע שקפצתי פנימה, אגי מרגיש כמו דג במים.״

! 8איש העסקים יעקב
מרידוד, שהוא מועמד חרות
לרשת את ׳מנחם בגין, היה
נוכח, משום מה, בתצוגת תיס-
רוקות שנערכה השבוע בתל-
אביב, אמר :״אני רגיש ליופי
— לא רק של נשים, גם של
גברים, גם של המדונה וגם
של החיים, ואם אבחר לכנסת
אני מבטיח לתמוך בחוק להסמכת
מעצבים ואומנים.״

לערב אחד היתה שושיק שני, שהי־י
*׳ 1י תה אחראית על הבזאר, ושמכרה
פריטים שתרמו אנשים שונים בפואייה. היא מכרה

את המיקטרת הארוכה שתרם אייבי נתן במאתיים
שקל לקופאי של בית־החייל, שקנה גם את השימלה
של גילה אלמגור. לידה: הזמרת עליזה אביב.

ת מקם ימה

הרקדנית״זמרת־שחקנית היתה אביבה פז. היא הופיעה עם קוסם
ל הבמה /הפריחה יונים וצודדה לבבות באוברול הנוצץ בצבע ירוק
שלבשה. אביבה חזרה ארצה אחרי תקופה ארן וכה בפריס ובלונדון.

חי לא
היה שם?
וברברה

פראנק פינטרה;
טרייפנד לא היו
איינשטיין, שרום
שלמה ארצי וצביקה

היו שם. אך כל היתר
התייצבו, חגגו ושוב, כמו
שנה שעברה.

אירגון אמני ישראל (אמ״י) חגג
את השנה השנייה ליסודו בערב
רב־משתתפים בתיכל־התרבנת ב־תל־אביב.
בעוד על הבמה מופיעים
בזה אחר זה, מאחרי הקלעים
ישבו כל האמנים, שרבים מהם
באו עם נשותיהם, ושתו את ה־סנגריה
המפורסמת של כמוה

איש־ כפית.

כולם הסתובבו מאחורי הקלעים
בהמולה גדולה, ואני ביניהם. רק
מפעם לפעם הצצתי אל תוך ה־

אולם, כדי לראות כמה מן ההרכבים
היותר מוצלחים של ערב
זה. אחד מהם היה זה של דורין

או 1

כפפי, ציפי שביט וישראדה

צינית
בלבד לרגע
תיתה השחקנית
ירית מאירי מאחורי הקלעים.

קריכושה, שכולן נמצאות בהריון,
והן שרו את השיר מי
עשה_לי את זה.
פעמיים התרגשו כולם מאחרי
הקלעים. פעם אחת כאשר כל
קבוצת הכדורגל של בני-יהודה
באה כדי להופיע עם הזמר ניפים
גרמה. הם לבשו את החולצות

להצחיק בכל מחיו

של השחקן שמואל וילוז׳ני, שהיה לבוש כמו צ׳רלי

צ׳פלין. בפואייה של היכל״חתרבות הוא נשכב על
הריצפה כמת, להנאת הקהל הסקרני שהתגודד
סביבו במעגל. וילוז׳ני הוא שחקן מצחיק מאוד.

הכתומות שלהם, ובאו עם הגביע
המפורסם שלהם.
פעם שנייה התרגשו כולם כאשר
השחקנית האמריקאית קתרין
הלמונד, זו שמגלמת את ג׳סיקה
בבועות, באה לברך את הקולגות
שלה ואמרה על הבמה :״אני מדגישה
כאן על הכיף כיפק.״ כל
השחקנים עטו עליה, רצו לדבר
איתה, להצטלם איתה, להתחבק
איתה׳ להתנשק איתה ולגעת בה.

בעלה הצעיר, דיויד כריסט־יאן,
חייך בהבנה אל כולם .״היא
לא רק משגעת על הבמה, היא גם
משגעת בבית,״ הוא הבטיח לכל
מי שהביט בו.
הגעתי הביתה בשלוש לפנות־בוקר,
והצטערתי שערב כל־כו
ספונטני -ומהנה רואים רק פעם
אחת בשנה. אני כבר מצפה למופע
השנתי הבא של כל החברה
האלה.

היתה השחקנית האמריקאית קתרין הלמונד, שחיי׳

עשתה השחקנית חנה לסלו, שאיש לא הצליח
לזהות אותה בתילבושת של עוזרת״בית. לידה
עומדים מאחרי הקלעים: העיתונאי ג. עיטור והזמר דני
ליטני. חנה לסלו עלתה גם על הבמה באותה תילבושת.

שלוש הגואציות

מאל: הזמרת גלי עטרי, שוש עטרי השדרית ויונה

כה אל כולם בחביבות. היא הסכימה לעלות 1
הבמה לרגע, כדי להראות לקהל כי גם ג׳סיקה שי
אוהבת את אמני ישראל. לידה: שמואל וילוז׳

עטרי, שהופיעה בשיר עם יוסי בנאי, על החור שבד
גלי הופיעה עם הלהיט החם שלה, על החתיך שאו
היא עוזבת. שוש חזרה לא מזמן מארצות״הבר

בלתים

מאת

דני אל ה שמי

א 1שי1צ
8בכרזות־תעמולה של
תנועת התחיה מופיעה צללית
תמונתו של הסופר יעקוב׳
שבתאי. התמונה הוצאה מתוך
אחד האלבומים, שיצאו
לאור לקראת יום־העצמאות
העשירי. הסופר, שאינו נימנה
על אנשי התחיה, התמרמר על

צריך קצת לשפר
את ההיגוי

ואז אני מסדר לך
לקריין לבחירות

8 1מפכ״ל המישטרה בדימום,
הרצל שפיר, נשאל
כיצד ירגיש אם יכהן כשר
בממשלה הבאה ויאלץ לשבת
ליד אותו שולחן עם הד״ר
יוסף בורג, אם גם הלה יכהן
כשר באותה ממשלה. השיב
שפיר :״אני מציע לשאול את

בתה שוורץ

מי שהיונה נערת״זוהר בישראל
ושעברה להתגורר בלונדון, שם הסתבכה
במעצר בגלל חשד בסחר סמים, קפצה ארצה לביקור קצר
ויצאה למסיבה תל־אביבית. ברכה סיפרה שהיא נוסעת בעוד כמה
ימים לארצות־הברית, להופיע כדוגמנית. במסיבה פגשה בקוס־מטיקאי
אבי אושרוב .״רק במסיבות יוצא לי לפגוש את כל ידידי,״
אמרה ברכה ,״כי בביקור הפעם החלטתי להתרכז רק במישפחתי.״

לאיזה מפלגה
שאתה רוצה !

1*1 1 1 1 1 1 1 1 השחקן האידי בן ה ,85-ואשתו,
^ 1י 1 0 *11 השחקנית ליליאן לוקס, ו;או
לערב האמנים והופיעו ביחד עם בנם בשיר באידיש. פסח וליליאן
היו בעלי תיאטרון אידיש בארץ לפני שנים רבות, אך אחרי שנסגר
שבו לארצות״הברית, מקום מגוריהם. הפעם באו ארצה לפי בקשת
בנם, טייק בורשטיין, שהופיע עימם בעבר והופיע עימם גם הפעם.

עמירם ניר וכלבו דינה

הפירסום והודיע לאנשי התנועה
כי אם לא יגנזו את תמונתו
מייד, יתבע אותם לדין.
! 8חד״ר יוסף בורג, שר-
הפנים :״יש עכשיו ל״ו רשימות,
אבל לא בכולן יש ל״ו
צדיקים.״

בורג איד הוא ירגיש לשבת
לידי סביב אותו השולחן.״

! 8גאולה בן־אליעזר,
בתו הבכורה של דויד בן
גוריץ, הצטרפה לתנועתו של
ח״כ משה דיין, ואילו בנה,
הד״ר יריב בן־אליעזר,
ה עו ל ס

הז ה

2254

ה סו פרי עקוב שבת אי מ א״ ם ב מי שפ ט על הגועה ה ת חי ה
זח ים דוי דולאס משמיץ את מי פלג תו
משמש כיועץ לפרופסור חיים
(״חב״ש״) כן* שח ר מן המערך.
לדעת יריב, רק סבו בן-
גורמן ידע כיצד לנהוג במנחם
בגין, שהיה אז מנהיג האופוזיציה

81 נשיא בית־המישפט המחוזי
בתל-אביב, השופט כני־
׳מין כהן, ידוע בלשונו השנונה.
כאשר התעייף, בעת עדותו

הארוכה והמעורפלת של המו
דיע
המישטרתי מיפו, פלומון
משראווי, במישפט המפוצצים

מיפו, אמר לו :״היה כדאי
שתמקד את דבריך. דבריך הם
כמו פצצות מיצור, הכל נופל
ומתפזר לכל עבר.״
! 8אחד הסניגורים באותו
מישפט החל מונה את שמות
השופטים שבפניהם הופיע מש

כתב ״מבט ספורט״ בטלוויזיה, ומי
שהיה אלוף הארץ בשחייה בסימון
חתירה, פוזל לעבר קאריירה של שחקן קולנוע. אחרי שהשתתף
בסרט אחד בעבר ,״דיזנגוף 99״ ,הוא קיבל שוב תפקיד קטן
בסרט ישראלי חדש בשם ״האיש שבא לקחת״ .בסרט זה משחק
גרטל כמדריד״טניס, שהתלמידה שלו היא הדוגמנית־שחקנית מירי
זמיר. גרטל עובד לעתים כמדריך טניס בירושלים, שם הוא מתגורר.
הוא בן קיבוץ רמת־יוחנן ובעל תואר שני בחינוך גופני.

ראווי כעד בחודשים האחרונים.

התערב השופט מנחם אילן
ואמר :״אם אתה רוצה לקצר,
כדאי שתקריא את רשימת
השופטים שבפניהם לא הופיע
משראווי בעת האחרונה, היא
בוודאי הרבה יותר קצרה.״
8התובעת בתיק המפוצצים
מיפו, דכורח פרלינר, הגישה,
כראייה לבית־המישפט,
גלויה עגולה ששלח משראווי
מהולנד לישראל. השופטים
עיינו עיין היטב בתמונה והשופט
כהן העיר, כי זוהי צורה
מוזרה מאוד של גלויה, וכי
בנעוריו היו כל הגלויות מל־בניות.
בחיוך רחב אמרה לו
התובעת :״אדוני, אנשים לא-
מרובעים, כמו משראווי, שול חים
גלויות לא-מרובעות.״
גה החדשה שלה ,״רק למבוגרים׳ /מגלמת פנינה גם את ריטה
היוורת (למטה, מימין) ואת ברמן מירנדה, הזמרת״רקדנית הדרום״
אמריקאית, שנהגה לזמר עם כובע שעליו פירות חיים. השבוע
התקיימה ההצגה הראשונה של פנינה, שבה^ישתתף גם יואל שר.

81 במיפלגה הדתית נוהגים
תמיד לומר, כי ״מפד״ל יש
רק אחת״ .הגיב על כך ח״כ
דויד גלאט, שהוצא מרשימת
המפד״ל לכנסת העשירית :

״כמו שהמיפלגה נראית היום,
מזל שאין שתיים.״
! 8מנהל תיאטרון החאן,
דני של כ, טילפן לדויד
כרנמן, סגן ראש עיריית
ירושלים, המופקד על תיק
התרבות העירוני, והזמין אותו
לבוא ולחזות בהצגה נזילחנזות
היהודים. אמר ברגמן :״אני
מצטער, אך אני חייב לנסוע
להצגה פוליטית אחרת, המתנהלת
עכשיו בתל־אביב, ב-
מיפלגתי.״ ברגמן הוא איש
המפד״ל.
! 8אחרי שכמה מיפלגות
הציבו ברשימותיהם לכנסת,
במקום מס׳ ,2יוצאי עדות
המיזרח — כמו שו שנ ה
ארפלי־אדמוזלינו במערך,
דויד לוי בליכוד ומרדכי
פורת בתל״ם — הציע מני
פאר ששר־הדתות, אהרון
אכו״חצירא, ישים אשכנזי
כמם׳ 2ברשימתו. פאר אפילו
הציע מועמד מסויים מאוד:
עד-המדינה ישראל גוטליט.
81 ועוד אמר פאר :״הרשימה
הכי יפה בעיתונים היתה
השבוע זו של אמ״י, אי ר גון
אמני ישראל. האמת היא שכולנו
היינו יכולים לרוץ לכנסת,
וכמה מאיתנו היו גם מצליחים,
אך אנו האמנים אנשים רציניים,
אנחנו יודעים שתיאטרון
זה מיקצוע רציני.״

^ ס׳ןיסי*ב**,

^)7,ישני׳

.ריל,נז ל ל ^יי
,זלי׳ י׳ י *,נל ל/יניי?ץ לילו ,

* מ ריל^ * 7גפי ^ לימ ( /

י -מי היי

81 הצייר רפי קייזר,
המתגורר דרך קבע בפאריס,
בא ארצה לביקור. ידידתו, רו ת
שרון, ערכה לו מסיבת יום-
הולדת, עם מלאת לו 50 שנה.
כאשר האורחים ציינו, כי קייזר
נראה צעיר יותר מכפי גילו,
הציג בפניהם הצייר את אביו
בן ה־ ,81 שגם הוא נראה צעיר
מכפי גילו. ולמי שעדיין לא
האמין — קייזר הציג גם את
בתו בת זד ,22 העומדת להינשא
השבוע לקיבוצניק מגן-
שמואל. אחד האורחים במסיבה
היה הפסל מנשקה קדישמן,
שבא, כהרגלו, במיכנסיים קצרים,
בלי נעליים. בשיא ה-
שימחה חטף קדישמן עב־הכרס
תנומה קלה על אחת הספות,
אחר כך התאושש והשתלב
במסיבה.
אמריקנו אמרטו
וודקה לימו הרביעיה החדשה
של ״כרמל

משקה ראשון• אצלכם בבא

ס כרמל מזדה
מיקב• רא שון לוגיה יזנרוו •עקב

ה עו ל ם הז ה 2284

רק אצל

אברה גינדי

אין צורך במיליונים

10,000 שקל
זהדירה שלך.
היתרה בתשלומים עד 10 שנים
אין צורך בגיוס מיליונים כדי לרכוש דירת איכות
לך או לילדיך. אברהם גינדי בנה תכנית
למכירת 20 דירות בלבד לפיה תוכל
סוף־סוף להסיר ממך את הדאגה
לרכישת דירה.
כל הסקרים מוכיחים כי דירה היא
ההשקעה הטובה ביותר. לכן הכנס
שדהיומלאחדממ שרדי המכירות של
אברהם גינדי ורכוש אחת מתוך
20 הדירות שיימכרו בתנאי המבצע.

* ברא שון ל ציון 10.000 -שקל
בפתח־ ת קו ה 60.000.-שקל
בתל -א בי ב 200.000 -שקל

אבר ה ם גינ די
תל-אביב
ככר המדינה ה׳ באייר סו

רמת השרון
סוקולוב 84

פתח-תלזוה
חיים עוזר 28

ראשון־לציון
הרצל 62

הנבחר

ץ וברהם גמדי בונה דירו ת שץ ו3שים״ץ ווהבי

הרנה

התדמית

עי בי ״ ת

פי־ננן בי

קראתי בעיתון שאגודת-הכורמים ויק בי
״כרמל מזרחי״ החליטו לפתוח בשורה
של מיבצעי־הסברה והדרכה, במטרה
להגביר את צריבת היינות בארץ,
וזו בהחלט הזדמנות לחדש את מילחמתי
בייצרני האלכוהול.
שימו־לב למה שאמר מנב״ל אגודת-
הכורמים, אהרון נחשון: שלמרות שמחירי
היינות בארץ אינם יקרים, הצריבה
להם נמוכה. ועוד אמר המנכ״ל, שה צרכן
הישראלי קונה בשר יקר ואינו
מתלונן על כך, אולם כאשר מדובר ביינות,
הוא מבקש רק יין זול ונרתע
מהמחיר הגבוה.
מזה לא ברור כל-כך אם חושב ה-
מנב״ל שמחירי היינות בארץ אינם יקרים,
או שהמחיר גבוה, ולא ברור גם
מדוע צריך לעשות מיבצעי הוזלה והדרכה,
כשכל מה שצריך זה להוריד את
המחירים.
בארץ לא משיגים יין בפחות ממאה
לירות הבקבוק. בצרפת, ששם היין, נגיד,
לא פחות שוב, אפשר להשיג יין באיכות
דומה ב־ ,50ו־ 60 לירות הבקבוק, ויש
סוגי יין זול באמת, הנמכרים בבקבוקי
פלסטיק ענקיים, שעולים אפילו פחות.
אז אני לא יודע מאיפה מוציא כבוד
המנכ״ל את הנתונים שלו.
מה שאני רוצה להציע לקוראים לעשות,
כדי להתגבר על מחירי היין המקומיים,
הוא לעשות יין בעצמם. העסק
מאוד פשוט, וכל מה שצריך בשבילו זה
מיכל בקיבולת של 25 ליטר. אפשר להשיג
באלה מפלסטיק.
ובך משחקים אותה: קונים 25 קילוגרם
ענבים, ירוקים או שחורים, באשר
המחירים בשפל, כמובן. רוחצים אותם
טוב־טוב, שמים אותם בקערה גדולה
ואחר כך מתחילים לקפץ עליהם ברגליים
יחפות ונקיות, שיה תענוג בפני עצמו.
מהמרק הענק הזה שולפים את הקונסטרוקציות
שעליהן היו הענבים תלויים,
ושופכים את המרק לתוך המיכל. מי
שאוהב יין מתוק יכול להוסיף לזח
קילוגרם סובר או שניים•
מכסים את המיבל בגזה, ונותנים לזה
לתסוס שבועיים־שלושה. בל יום בוחשים
את העיסה בבלי־עץ, בדי לא לשרוט
את החרצנים. החוכמה היא לדעת להפסיק
בדיוק בשנגמרת התסיסה, שזה
דברים שרואים על-פני העיסה. אז מסננים
הבל בתוך חיתול, ומכניסים את
היין לתוך עשרות בקבוקים שנשטפו
היטב. צריך למלא את הבקבוקים ממש
עד למעלה ולפקוק היטב.
מ 25-קילוגרם ענבים אפשר להפיק
לפחות 20 ליטר יין, ובל אחד יכול
לעשות את החשבון באשר לגובה החיסכון.
אם משהו מתחרבן, ולא מפסיקים

בשמחפשת חברת״טבסטיל דוגמן לע-
ניבות סולידיות, עליו להיות גבר נאה —
אם בי לא יפה מיקצועי, בערך בגיל
העמידה, עם קצת שיער שיבה, קצת
מבט שליו וקצת חיוך מרגיע. מלבישים 4
אותו בחליפה בהה וסולידית, חולצה
בהירה, שתבליט את העניבה, מעמידים
אותו לפני המצלמה, ומורים לו לחייך
ישר אל העדשה, ולהושיט את היד
קדימה בתנועה לא תוקפנית מדי, האומרת
:״גם אתה יכול להראות כמוני,
אם תענוד לצווארך עניבה מתוצרתנו.״
מכיוון שמה שחשוב בבל העניין הוא
מכירת העניבה, המסר במודעה הוא העניבה•
אסור שיהיה במודעה משהו שיסיט
את תשומת״הלב מן העניבה. הדוגמן
הוא בסך הבל קולב חי. המפרסם
אומר באמצעות המודעה: קח בן״אדם
רגיל, סתם אחד, שים עליו עניבה מתאימה
— ופיתאום הוא נראה אחרת.
פיתאום הוא נעשה משהו. אבל כדי שזח
יעבוד, צריך הרקע להיות אפור ומטושטש,
וגם הדוגמן אפור ומטושטש, חסר
אופי וחסר-תדמית• ורק העניבה צריבה
להיות יפה וזוהרת.
אילו היה המערך בית־חרושת לעני-
בות, הוא היה שובר את השוק ב30-
ביוני, עם הדוגמן שימעון פרס. שימעון
פרס הגיע לשלב הנוכחי של מערבת
הבחירות בשכל מה שהוא יבול להיות
זה דוגמן של עניבות. קולב חי. יש לו
התבונה החיונית ביותר לדוגמן עניבות:
אין לו תדמית.
פעם היתה לו אחת. לשימעון פרס
היתה תדמית של איש חלקלק וערמומי,
איש המסובב בכחש את יריביו ונופל
בחתול על רגליו, מה שלא יהיה. בקיצור:
היתה לו תדמית של נובל פוליטי•
ביכלל לא חשוב אם הוא היה
בזה. קרוב לוודאי שלא. נוכל פוליטי
הוא אחד שיש לו תדמית של איש תם
וישר דווקא, בדרך־בלל.
ופיתאום מישהו עשה טעות נוראה,
והביא לפרס מומחים אמריקאים לענייני
תדמית.
מומחים אמריקאים יודעים מה טוב
בשביל אמריקה. באמריקה לא אוהבים
נופלים פוליטיים. תראו מה שקרה ל-
ניקסון. אבל מומחים אמריקאים לא
מבינים שמה שלא טוב באמריקה יכול
להיות טוב מאוד בישראל• כאן זה לא

דוגמן עניבות פרם
אמריקה. אצלנו יש חמישה ווטרגייט
בחודש, ואף אחד לא מתרגש. אצלנו
פלאטו״שרון הוא להיט, וכל מה שצריך
לעשות בשביל להיות מנהיג לאומי זה
לצאת חצי-מזוכה במישפט, או לספסר
בזיכרונות. מי שאין ספקות לגבי תומתו
נזרק לפח־האשפה של ההיסטוריה, או
שהוא נובל פוליטי אמיתי.
המומחים האמריקאים הצליחו לקלף
את תדמית הנובל הפוליטי. התדמית
היחידה שהיתה לו. תדמית טובה מאוד
בפוליטיקה הישראלית. אלמלא המומחים
האמריקאים היתה יכולה להיות
מערכת בחירות נפלאה, שבמרכזה ה
עקיצות

מזמן חזרתי משירות המילואים
שלי, ומשהו עוד נשאר לי מזה, על הרגל.
במילואים לא ישנתי לבד בלילות. כל
לילה התרחשה במיטה שלי אורגיה
מופלאה עם חמיקה מתחת לבגדים,
דקירות וחדירות, מציצות וגירודים• במה
עשרות פרעושים, מיפלצות קטנות ומרושעות,
שכמובן, עשו עלי חיים משוגעים.
מסיבה לא ברורה, אהבו הפרעושים
במיוחד את הרגליים שלי, מאיזור הברך
ומטה. רק פה ושם היו ביקורים גם
באזורי המותניים והגב.
לאחר כל אורגיה כזאת הייתי מסתובב
כל היום ומתגרד, והתוצאה היא שהרגליים
שלי מנומרות עדיין, עד עצם היום
הזה, בשלל נקודות.
וכך, בכל ערב, כשאני מתבונן בעוגמה
בתוצאות האלה של תאוות״הבשרים, זה
מזכיר לי משהו.
הצורה הכללית, התיפזורת, הצפיפות
— הכל בדיוק כמו מודעות הבחירות
האלה, של הליכוד, המערך, המפד״ל
והתחיה, עם ״אנחנו על המפה״ ,״אנחנו
בזמן, זה גם לא נורא, משום שאז התוצאה
היא חומץ טיבעי מצויין, מה שנקרא
חומץ בן יין.
ואגב — מכיוון שהמנכ״ל בכל זאת
צודק במשהו, וגם הבשר בארץ יקר
מאוד, אלמד אתכם בשבוע הבא איך
לעשות בשר בבית.

המפה״ ,״אנחנו במקום המפה״ ו״אנח-
נו מתחת למפה״ .עקיצות של פרעושים,
כל זה, בל ההתנחלויות חללו.
במו הפרעושים על הבשר הזר שלי נוחתים
המתנחלים הללו על אדמה של
מישהו אחר, עוקצים, מוצצים, ומשאירים
אחריהם פיצעונים קטנים על המפה•

מאבק בין בגין חמאניאק ופרס הנובל.
אבל המומחים האמריקאים עשו מ פרס
משורר. הם עשו ממנו איש מיש־פחה.
הם עשו ממנו צדיק תמים. איזה
מין תדמית בבר יכולה להיות למשורר
מישפחתי תמים* שום תדמית. מכסימום
הוא יבול להיות דוגמן עניבות.
בנראה שגם לליכוד יש מומחים אמריקאים.
הליכוד מפרסם עכשיו מודעות
המציגות את פרס בנובל, באיש שאי־אפשר
להאמין לו. הם מנסים להחזיר לו
את התדמית האבודה• מטומטמים.
שארה אור בני ת חשובה
היום נעסוק בשאלה אורבנית חשובה,
והיא: למה הצד המערבי של דיזנ-
גוף יותר הומה מהצד המזרחי של הרחוב.
נא לא לזלזל בשאלה. היא
מעניינת את בעלי-העסקים, והיא מעניינת
מיליוני אנשים שעוברים ברחוב ההוא,
הולכים ותוהים.
התשובה הראשונה שמקבלים על השאלה
הזאת היא, שבצד המערבי יש
יותר חתיכים וחתיכות, ולכן האנשים
הולכים שמה. זה נבון, במובן, אבל זו
לא תשובה• למה יש דווקא שם יותר
חתיכים וחתיכות ן התשובה על זה היא
שבצד המערבי יש יותר בתי-קפה, שמושכים
חתיכים וחתיכות. גם זה נכון,
אבל למה יש שם יותר בתי-קפה? ולמה
יש שם יותר קיוסקים ודוכנים למכירת
עיתונים וסיגריות ובל זה ן למה ן
ובאן באה התשובה המרעישה.
תל-אביב היא עיר ים־תיבונית, עם
אקלים סוב־טרופי אופייני, דהיינו: חם
ולח במשך שמונה חודשים בשנה. במצב
בזה אנשים אוהבים ללכת בצל. אבל
צל יש רק בצד המערבי במשך בל היום.
בבוקר ובצהרים ביגלל העצים, ואחר-
הצהרים ביגלל השמש הנוטה לשקוע.
בצד המיזרחי, לעומת זאת, יש צל רק
מוקדם בבוקר, כשהשמש זורחת.
ולמה בצד המיזרחי העצים לא נותנים
צל גם בצהרים ואחר־הצהרים ן פשוט
מאוד. משום שעמודי״החשמל וחוטי-
החשמל נמצאים בצד ההוא, ולבן יש
לגזום את העצים קצר-קצר, ואין צל.
יותר פשוט מפשוט, לא ן

סגן שמידט ובני דוה
ערב מילחמת ששת־הימים, בשיא החרדה של ימי-
ההמתנה, קיבלתי מיברק מגרמניה. הובעה בו דאגה עמוקה
לישראל, והוא נגע מאוד ללבי. היה חתום עליו
״רודי״.
מי זה רודי?
מישפחתי עזבה את גרמניה, סמוך ליום הולדתי ה-
,10 חצי שנה אחרי עלות אדולף היטלך לשילטון. במישך
חצי־שנה זו הייתי ;תלמיד בכיתה הראשונה של הגימנסיה.
הייתי היהודי היחידי בקרב כ* 500 תלמידים, ובוודאי
בלטתי בנוף ישבו החלו משתלטים חגים פטריוטיים
ושירים לאומניים. אני, לעומת זאת, כימעט ואיני
זוכר איש מבין חברי־ללימודים. בארץ התחילו בשבילי
חיים חדשים, נוף חדש, אנשים חדשים. המעבר מהעיר
האנובר למושב נהלל היה חד ומוחלט.
הנחתי שרוב הילדים שישבו לידי על ספסל־הלימו־דים
הפכו לאחר מכן קצינים בוורמאכט ונהרגו — כי
זה היה השנתון שהגיע לגיל 16 עם פרוץ מילחמת-העולם,
ושהיה בן 22 כשהסתיים הקטל הנורא.
באמצע שנות ה־ 50׳ ביקר בארץ כתב של השבועון
הגרמני ד ר שפיגד. שוחחנו על העיתון שלו ועורכו, רו־דולף
אוגשטיין, ואז התברר כי אנחנו בני אותו גיל
ושגדלנו בילדותנו באותה עיר. בירור נוסף גילה ש למדנו
לא רק באותו בית־הספר — אלא גם באותה כיתה.
זה היה מוזר, מוזר מאוד. כי באותו רגע נמצאנו
במצב דומהלהפליא: שנינו היינו הבעלים והעורכים
הראשיים 1של שבועונים.
גרמנים רבים נהגו להשוות
את שני השבועונים האלה
זה לזה, ולמצוא ביניהם
דמיון רב. באותה עת
היה דרש פיג ר מסובך ב־מילחמה
לחיים־ולמוות עם
הגרמני,
שר הביטחון
פראנץ־יוזף שטראוס — וה
עול ם הזה היה מסובך
במילחמה לחייס-ולמוות עם
שר־הביטחון דויד בן־גור־יון.
נגד שנינו הוגשו
תביעות פליליות. אצלנו
היו פצצות, אצל ד ר שפי גר
נערך חיפוש אלים.
שנינו היינו על הכוונת
של שרותי־הביטחון שלנו.
אחרי הפסקה של יותר מעשרים שנה חידשנו —
אוגשטיין ואני — את היכרותנו. הוא זכר אותי ואת
מישפחתי, וגם את העוגות של אמי. מדי פעם יכולנו
להשוות את קורותינו; .נבחרתי לכנסת ב־ ,1965 וכעבור
כמה שנים נבחר הוא לבונדסטאג( .הוא התפטר מייד,
כי בניגוד לי, לא ימצא עניין בעבודה הפרלמנטרית).
הוא היה חלוץ ההשלמה עם קיום גרמניה המיזרחית וה וויתור
עלרעיון ״איחוד גרמניה״ ,אני לחמתי למען
ההשלמה עם זכות הפלסטינים למדינה משלהם, וויתור
על רעיון ״ארץ־ישראל השלמה״ .הוא הושמץ כעוכר
גרמניה, אני הושמצתי כעוכר ישראל.
היה בינינו הבדל גדול אחד, כמובן: גרמניה היא
מדינה גדולה ועשירה, ורודולף אוגשטיין הפך עשיר
מופלג. ישראל היא קטנה ועניה, ואני נאלצתי להסתפק
במצב כלכלי צנוע יותר.
בפגישותינו למדתי להכיר את העולם הרוחני המסובך
של גרמנים בני גילו לגבי כל הכרוך בזכר השואה
וביחס לישראל. רודולף אוגשטיין מעולם לא הפך את
אהבת־ישראל לסמל המיסחרי שלו, או לקרדום לחפור בו,
כפי שעשה עמיתו, אכסל שפרינגר, בעל העיתון בי ל ד.
אך מעולם לא היה לי ספק לגבי מחוייבותו העמוקה
ביותר לגורל ישראל. זוהי מחוייבות אמיתית, שקטה,
שאינה מישתקת את חוש־הביקורת שלו.
אני סבור כי זהו יחסם של גרמנים רבים בגי הגיל
הזד, שנציגם הבולט ביותר הוא הלמוט שימידט. כל האנ שים
האלה היו מגוייסי הוורמאכט במילחמת־העולם. רבים
מהם הוו קצינים זוטרים ו״מילאו את חובתם״ .את דעתם
הפרטית על הנאצים הם שמרו לעצמם. הם לא רצחו
יהודים, ולא יצאו מגידרם כדי להצילם. אחרי המילחמה
ערכו את חשבון: נפשם, והחליטו להקדיש את חייהם
להקמת גרמניה דמוקרטית, שבה לא ׳תהיה תקומה לגיז־ענות
ולדיקטטורה.
על גרמנים אלה דווקא יצא קיצפו של מנחם בגין.
בנאומי־ההשמצה ישלו נגד שמידט הכריח אותם לחשוב
מחדש על יחסם לישראל ׳ולעבר הגרמני. כתוצאה מכך
כתב אוגשטיין מאמר שעורר תשומת-לב רבה, מפני שהוא
כתוב בהתרגשות עמוקה, כימעט בדט-ליבו.
הנה כמה קטעים ממנו :
!• ״ובכן, היה היטלר, והיו גבלם, היטלר ושפר. היו
רבבת עוזריהם ועוזרי-עוזריהם. וגם אנחנו עצמנו היינו.
גם אנחנו ״שיתפנו פעולה״ ,מרצון או שלא־מרצון.
״שיתפנו פעולה? מי שהיה לא־נאצי (ביגלל השקפת־עולם,
מיקרה או מישפחה) מה יטל היה לעשותו הוא
יכול היה להיות גיבור או קדוש, ולעשות את אשר לא
עשו גם הקורבנות עצמם — חוץ מהגיבורים והקדושים.
הוא יכול היה להקריב את עצמו למען רעו, על פי
מיצוות התנ״ך. את זאת לא עשו הגרמנים, ואת זאת
גם לא עשו היהודים. איו הבדל מוסרי בין הרוב הדומם
של הגרמנים והרוב הדומם של היהודים.״
1 34י...

שער ״דר שפיגל״
״האם

כו לנו נ א צי ם?״

• 1״אגב, אין גם הבדל בין הטרוריסטים הפלסטיניים,
שפעלו במינכן, ובין הלוחמים למען ישראל, שפוצצו את
מלון ׳הימלך דוי ד ב־ ,1946 ושהרגיו ב־ 1948 את מתווך־
האו״ם, הרוזן פולקה ברנאדוט. הם לא חסו על נשים
וילדים, כאשר הושמד ב 1948-הכפר דיר־יאסין, בלי בל
סיבה. האם עמד אז בגין מן הצר?״
ו•׳ ״מה שנאמר על־ידי סוכנות־הידיעות של המים-
לגה הסוציאל־דמוקרטית (הגרמנית) היה חסר־טאקט, אך
נכון: שבגין הוא פוליטיקאי בעל עבר של מניח־פצצות,
פוליטיקאי אשר סיפק ברצון ינשק לפושע סומוזה בני-
קאראגואה. הגיע הזמן לשים קץ למוסר הכפול!״
;• 1״הקאנצלר שלנו, הלמוט שמידט, ושר־החוץ שלנו,
דיטריך גנשר ...התנהגו מבחינה מוסרית כמו הרוב
המכריע של הקורבנות היהודיים. הם לא הקריבו את
חייהם למען אחיהם היהודיים • .זוהי — ורק-זוהי —
אשמתם (ואשמתנו).״
• 1״מדוע צריכים (שמידט וגנשר) לסבול שישמיצו
אותם פומבית כעוזרי־יתליינים וכצאצאיהם של עוזרי-

!• ״הרי ידוע כי ילדים, שהוכו על־ידי הוריהם,
מכים את ילדיהם. בני״ישראל מתנהגים כיום כלפי שכניהם
הערביים כפי שהפרוסים והרוסים התנהגו כלפי היהודים
הפולניים לפני .1914״
• 1״לקאנצלר שמידט מגיעה תודת הישראלים על
כי הוא מנהל מדיניות העשוייה למנוע שואה שניה כלפי
היהודים. הוא הולך בעיקבותיו שיל וילי בראנד, שהחל
חרד באופן גופני להישרדות הפיסית של מדינת־ישראל
ותושביה, אחרי שנתקל בסביתת־הברזל, גולדה מאיד.״
#״מה הקשר בין עצמות האם התנ״כית, שרה,
בחברון הירדנית, ובין המדיניות של המאה ה־? 20״
!• ״איננו יכולים למנוע בעד ישראל מלצעוד אחרי
בגין ושמיר לקראת אובדנה ...גם בלי בגין ושמיר יש ראל
היא מדינה התפשטותית, כובשת, מדינה המתוכנתת
לכיבושים, בתוך מרחב העולה עליה מבחינת חומרי־הגלם
והאוכלוסין אנו, אזרחי גרמניה, יכולים רק לנהל מדיניות
הנראית לנו כסבירה, והעשוייה — אולי! — לשרית את
האינטרסים של ישראל יותר מאשר הפוליטיקה של בגין
ושמיר.״
#״טירוף מוחלט הוא לבסס את המדיניות של
מדינודישראל על העיקרון התנ״כי של האל יהווה, ה מעניש
בנים עד לדור השלישי והרביעי.״
/01 #ס 75 שיל: אוכלוסיית גרמניה המערבית נולדו
אחרי ( 1933 עליית היטלר לשילטון) ,או שהיו אז בני
עשר ופחות.״
!• ״אין לנו עניין בארץ־ישראל השלמה. אולם איננו
רוצים שהאוכלוסיה היהודית, שהתקבצה בישראל• ,תושמד
...ישראל צריכה לחיות. כולנו׳ וזה כולל את בגין
ושמיר, צריכים למנוע שואה ׳שניה!״
את מאמרו הכתיר אוגישטיין במילים ״אנא, בל תהיה
שואה שנייה !״ ועל שער הגליון שהכיל את המאמר
הופיעה הכותרת ״האם כולנו נאצים לצד תמונות
של בגין הזועם וסגן הלמוט שמידט בעת חתונתו ב־.1942

?ז 85ה 1401)$
חידון: מהו ההבדל בין שינוי ור״ץ?
אין לי תשובה. בשנתיים שבהן ישבתי בכנסת התשיעית
לא היתר — ,עד כמה ישזכור לי — אף לא
הצבעה אחת שבה היה הבדל בין איופן־ההצבעה של
אמנון רובינשטיין ושולמית אלוני. שניהם הצביעו בהצבעה
הראשונה בעד !.חוק-ירושלים של גאולה כהן,
והצביעו נגדו בהצבעה האחרונה. לשניהם עמידות
שוות בענייני דמוקרטיה, זכויות־האדם, המיילחמה בשחיתות
׳והכפייה הדתית ׳(עמדות שנקבעו כולן, אם מותר
לי להיות בלתי־צנוע, על-ידי סיעתי עוד בכנסת ה־השישית
).גם בענייני השלום יש להם אותה הגישה
המטושטשת והבלתי־מרגיזה.
קראתי ׳ששתי הרשימות האלה כרתו ביניהן הסכם-
עודפים. זה טוב, כי בכך יצילו, אולי, מנדאט אחד,
שהיה עלול להגיע ׳אחרת לליכוד.
אך בלבי עלתה השאלה: מדוע ביכילל היה צורך
בשתי רשימות? מדוע לא יכלו רובינשטיין ואלוני לדור
ברשימה אחת, ובכך להציל, אולי, מנדאט נוסף? האם
רק מפני שרובינשטיין הוא פרופסור ואלוני אשה? האם
לא יכלו להסכים יעל המקום הראשון? האם אי־אפשר
היה להכריע על כך בהטלת מטבע, למשל?
(מכיוון שרשימה כזאת היתד, צריכה לדגול גם ב־שיוויון־האשה,
אי-אפשר היה להנהיג בה את הכלל
השוביניסטי־גברי העתיק: ליידיס פירסט!״).

הר הורי םשד
מאחר קום

׳תליינים, כשמדובר בענייני הגיון ופוליטיקה (שאינם
תמיד זהים) י הרי אינם עושים את אשר עושים בגין ויצחק
שמיר: אין הם מפירים את האמנה לזכויות־האדם,
אין הם מענים ואין הם מבצעים פשעים גיזעניים.״
ו• ״יתכן כי הישראלים מסוגלים להצדיק ולתרץ את
התנהגותם (כלפי הפלסטינים) — אך לא תוך הצבעה
על העבר. כי לערבים אין חלק בעבר הזה. הערבים
הם כעת קורבנות הישראלים, כשם שהיהודים היו קור בנות
הנאצים הגרמניים. אגב, יש להדגיש שאין מקום
להשוואה בין היטלר ובגין.״
• 1״מי שהיה בישראל נאלץ לשים לב, בעצב רב,
לשחצנות ולריגשי־העליונו׳ת של שלושת מיליוני הישראלים
כלפי מאה מיליון הערבים. ליתר דיוק: של
השיכבה השלטת, שאגב אינה ממוצא יהודי־גרמני״.

מזון למחשבה:
באחד הימים, סמוך לביאת המשיח, ייושבו כל ה-
סיכסוכים.
הישראלים יסתדרו עם הפלסטינים. והיהודים עם ה אנטישמים.
והלבנים עם השחורים. והקומוניסטים עם
הקאפיטאליסטים. וגם — הפלא ופלא! — הגברים עם
הנשים.
ואז יישאר סיכסוו אחד בלתי־מיושב, מאבק־איתנים
שאין לו הכרעה: הקרב בין המשכימים־קום והמאחרים־
קום.
כי זהו מאבק הנוגע לשורשי ההווייה האנושית,
לערכי־היסוד של האדם.
המשכימים־קום מאמינים שהם בעלי כל המידות הטובות.
הם החרוצים, הם העובדים, הם הבונים עלי
אדמות.
המאחריבדקום מאמינים שהם השאור שבעיסה, כו-
חות־היצירה בכל השטחים, פורצי-הדרכים, הממציאים
והאמנים והמשוררים ובעלי־החזון.
המשכימים־קום שונאים את המאחרים־קום, מפני שהם
משחיתים את המידות.
המאחרים־קום בזים למשכימיכדקום, וסבורים שהם
פרימיטיביים וחסרי־נשמה.
ופיתרון אין. ולעולם לא יהיה.

המהפכה ה ס פרדי ת 2

או רי אבנר׳ מנתחאתמשמעותהשברהעדתי

^ פסוק שהפליט אהרון אוזן, המועמד מס׳ 2ברשימת תמ״י, שטען כי ״קיבוץ •
י גלויות נכשל״ — מכיל מידה רבה מאוד של אמת. גם אם אוזן לא ידע בדיוק מה
הוא אומר, הוא שימש פה לאמת היסטורית.
״קיבוץ גלויות (או ״מיזוג גלויות״) הוא רעיון ציוני מרכזי. אם נכשל רעיון זה,
האם פירוש הדבר הוא שהציונות כולה נכשלה י

יתכן, מאוד שיש להשיב על שאלה זו כחיוב.

אך יתכן שאפשר לסייג תשובה זו. דגםאחד של הציונות נכשל, הדגם אשר
נוסה במדינת־ישראל (וביישוב שקדם לה).

האם יתכן דגם ציוני אחר ז

אריים ת כו לי־ עינ״ ם
ך* /רעיון הציוני, שעליו התחנכנו משחר נעורינו, אמר: יש עם יהודי אחד בארץ•
1ישראל. כל עולה חדש מצטרף אליו. הוא משאיר בחוץ את התרבויות הזרות, ובא
לקבל את התרבות שלנו.
(אנשים מתוחכמים יותר דיברו על ״אומה יהודית״ ,או ״אומה עברית״ או ״אומה
ישראלית״ ,אך התכוונו, בעצם, לאותו הדבר. יש אומה חדשה, ואליה יש להצטרף).

האומה נתפסה כיחידה אחת — כמו האומה הצרפתית, למשל.

יש רק אומה צרפתית אחת, מונוליטית ואחידה. יש אומה צרפתית, רפובליקה צרפתית,
שפה צרפתית, תרבות צרפתית, מיטבח צרפתי. אין מקום לחריגים. מי שרוצה
להיות צרפתי, צריך לקבל על עצמו את הכל — החל במולייר וכלה בלחם הלבן
הארוך, הבאגט.
מהי דמותה של האומה היהודית החדשה (או המתחדשת) בארץ־ישראל? את זאת
קבע המימסד המדיני־התרבותי־החברתי שלה, שבא כימעט כולו ממיזרח־אירופה.

האידיאל לא היה ״אשכנזי״ בלבד. יהודי אירופה היו עם מדוכא.
כל עם מדוכא נוטה לאמץ לעצמו את הסטראוטיפים של מדכאיו, ולהלום
להיות כמוהם.

האידיאל הציוני היה ״ארי״ .לא במיקרה נולד הסטראוטיפ של הצבר גבה־הקומה,
הבלונדי, תכול־העיניים. איכשהו נוצר הרעיון שהיהודי המשתחרר במולדתו יהיה כמו
הפאן הפולני או האציל הגרמני — שהרי כך נראה אדם משוחרר, שהוא אדון לגורלו.
משהו מהתפיסה הזאת התגנב, לפחות מתחת לסף ההכרה, גם לרעיון ה״הדר״ של זאב
ז׳בוטינסקי. הציונות הושפעה לא מעט מהסטראוטיפים של האנטי-שמים האירופיים,
ואימצה אותם לעצמה.
היה ברור כי בארץ־ישראל נהווה חברה אירופית, מערבית. מהרצל ועד בן-
גוריון, מז׳בוטינסקי ועד בגין, עובר רעיון זה כחוט־השני במחשבה הציונית. אין זה
רק רעיון מדיני. זוהי פילוסופיה בסיסית, המבטאת את דאיית־עצמנו על המפה
המדינית־תרבותית.

היה תמיד משהו מגוחך בתפיסה זו — אלא שבעליה לא יכלו,
כמובן, לחוש בגיחוך זה.

פולין ורוסיה חיו בשולי התרבות האירופית. היהודים חיו בשולי החברה והתרבות
של פוליו ורוסיה. הרעיון שהיהודים האלה דווקא הם נושאי־הדגל של התרבות
האירופית, שיהיו מעין נושאי־צלב של תרבות המערב (כמו בגין בלבנון) הוא כימעט
גרוטסקי. אך זה לא הפריע לבעליו במאומה.
הכנענים לא היו אלא הצד השני של אותו המטבע. יונתן רטוש וחבריו אימצו
לעצמם את התפיסה הלאומנית־ד,קיצונית שהיתר, אופנתית באירופה של שנות ה־30׳,
והעתיקו דגם זה ל״ארץ־עבר״ ,בתוספת כמה קישוטים מקומיים. הרעיון נשאר ״ארי״,

פדר צי השל עדו ת
(המשך מעמוד )35
גם אם שם את העברים הקדומים במקום הטבטונים הקדומים. אהרון אמיר, יליד פולין,
אימץ לעצמו את החי״ת והעי״ן של השפה השמית, אך העברי החדש שלו דמה
באופן חשוד לפולני החדש של המרשל יוזף פילסודסקי.

לאומה החדשה הזאת, בעלת התדמיות האירופיות, נדרש העולה
מקאזאכלנקה ומתוניס להצטרף.

הוא נדרש להעריץ את לודוויג ואן־בטהובן, להתפעל משיריו של שאול טשרני־חובסקי
על הנוף של חצי־האי קרים, להוליד צבר בלונדי ותכול־עיניים.
למעשה מת הדגם הציוני הזה כאשר ביצעו גרמנים בלונדיים ותכולי־עיניים את
השואה. מרכז-הכובד של העלייה היהודית לארץ עבר לריכוזי היהודים השחומים. אבל
התודעה צולעת תמיד אחרי ההודיה.

עכרו עשרות שנים עד •טהמציאות אחזה בגרונה של הציונות, כדמותו
של אהרון אכו־חצירא.

אתה מו ע ד

^ פשר לטעון כי לא הדגם של אומה־אחת־ויחידה הוא שמת, אלא רק הדגם של
אומה אחידה אירופית־אשננזית מסויימת זו.
יכול מישהו לטעון: יש לשמור על האידיאל של אומה אחת (יהודית, או עברית,
או ישראלית) בארץ־ישראל, בעלת תרבות אחת וזהות אחת, אלא שזו אינה צריכה
להיות אשכנזית. יש ליצור אומה אחידה חדשה, אל־עדתית, שבני כל עדות המיזרח
והמערב יוכלו וירצו להיטמע בה( .ולא חשוב אם זוהי אומה מסוג גוש־אמונים או
מחנה־השלום).
יכול אותו מישהו להרחיק לכת ולטעון: זה חיוני לעצם הישרדותנו הלאומית
בארץ. אם לא נצליח בכך, תתפורר החברה הישראלית, ותוך שניים־שלושה דורות לא
יישאר ממנה דבר.

אני סכור כי איחרנו את המועד לכך.

יתכן שזה היה יכול לצמוח לפני דור־או־שניים. יתכן שאילו היו אבות הציונות
בעלי-מחשבה, ואלמלא הסתפקו באידיאולוגיות רדודות וחמקניות, ניתן היה להביא
לצמיחה כזאת.
אך האם ניתן לעשות זאת כיום, אחרי שנוצרה כאן מציאות אחרת, אחרי כל
המישקעים התרבותיים והפסיכולוגיים והחברתיים והכלכליים והפוליטיים שהצטברו זה
על גבי זה ל

איני מאמין כפך. ובוודאי לא כטווה הקצר והבינוני.

הדגםהאמ רי ק אי
ך האם הדגם של אומה־אחת־ואחידה הוא הדגם היחידי?
\ £למרבה המזל ישנו דגם נגדי — זה של ארצות־הכרית, למשל.
יש ״אומה״ אמריקאית — שבניה קשורים זה בזה בשותפות־גורל מדינית. מצטרפים
אליה באמצעות האזרחות. כשאמריקאי מדבר על לאום — ¥ז \ 1.1נ א 0ך ד\,נא — הוא
מתכוון לאזרחות בלבד.
ארצות־הברית מלאה דגלים — הרבה יותר אף מאשר ארץ לאומנית כמו ישראל.
דגל הפסים־והכוכבים מתנופף בכל מקום — לפני בית־חרושת ומתחנות־מישטרה, בתחנות׳
בנזין ובבתי־ספר. הוא עומד בפינת־החדר של כל שופט ופקיד בכיר. כי הדגל הוא,
למעשה, הסמל המאחד היחידי.
אמריקאי טוב אינו צריך לדבר אנגלית. הוא יכול לדבר ספרדית של פוארטו־ריקו
או של מכסיקו, סינית, יפאנית, אידיש. הוא יכול לדבוק במורשה האירית, האיטלקית
או הפולנית של הוריו. הוא יכול לחיות בגטו כושי או יהודי. הוא יכול לשמור אמונים —
לפחות מבחינה נפשית, וכל עוד אין מילחמה — למולדת הקודמת שלו. אין אונס.

ארצות־הכרית היא מעין פדרציה שד עדות אתניות, שכה שייך
כימעט כל אדם ל״סיעוט״ איזשהו, או אף לכמה מיעוטים כו־זמנית :
אשה, כושית, קאתולית. כל עוד נושא אדם דרכון אמריקאי ושומר
אמונים לדגל, הוא אמריקאי לכל דכר.

נכון, כמובן, שהשילטון המעשי הוא בידי ה״אשכנזים״ .רונלד רגן, אלכסנדר חייג
וחבורתם הם כימעט כולם אנגלו־סאכסים־לבנים־פרוטסטנטים (ואס״פים, בקיצור) ,והוא
הדין לגבי המיליונרים העומדים מאחוריהם. אך גם זה יכול להשתנות.
פלורליזם לאומה מסוג אחר מתבטא בדגם הסובייטי או היוגוסלבי. בברית־המועצות
יש עשרות לאומים מוכרים. אמנם כולם, מלבד הלאום היהודי (המוכר אף הוא ריש־מית)
יושבים על אדמתם. אך גם זה משתנה, כנראה, במהירות במציאות המודרנית. יש
ניידות רבה. גם בברית־המועצות-שולטים ה״אשכנזים״ (הרוסים בעיקר, וגם שאר
הלאומים האירופיים, ההופכים במהירות מיעוט במדינה) .אך זה יכול להשתנות. כבר
היה רודן גרוזיני, אחד דז׳וגאשווילי. מחר יכול לקום רודן אוזבקי או קירגיזי.
יש דגמים לאומיים רבים בעולם של ימינו. למעשה אין שתי אומות דומות מבחינת
הדגם הפנימי שלהן. באיטליה יושבים ה״אשכנזים״ בצפון וה״ספרדים״ בדרום, ויש
הבדלים רבים ביניהם. בגרמניה התפרקה אומה אחת (״רייך אחד, עם אחד, פירר אחד״)
לשלוש אומות (קומוניסטית, מערבית ואוסטרית) .יש אומה שווייצית, המפולגת כדין, בין
קנטונים, שפות ותרבויות, והמאוחדת להפליא.

לי כדור כי הדגם הציוני הישן נשכר. המהפכה הספרדית, שהרוצה
המיקרי־כהחלט הוא אהרון אכו־חצירא, התחילה כהריסתו.

אם הנסיון הציוני יחזיק מעמד, והאומה החדשה שלנו תעמיק את שרשיה בארץ,
יהיה עליה להוליד מתוכה דגם לאומי חדש. הוא לא יוכל להיות העתקה של משהו. הוא
יצטרך לבטא את המציאות הלאומית שלנו, המורכבת והמסובכת.

יכול להיות שמהפכה הספרדית, כאשר תכוא, תתרום לכך דווקא
תרומה חיוכית — לפחות סכחינת חשיפתה של מציאות מכאיבה.

לא במיקרה עומדים בראש המהפכה, בשלב הנוכחי, יוצאי-מארוקו.
כל מי שהיה במארוקו יודע שזוהי ארץ יפהפיה, מושכת מאוד, שובדדלבבות. הנוף
מגוון ויפה• החברה מושרשת, בעלת מסורת עתיקה. האומה המארוקאית מילאה תפקיד-
מפתח בשלבים שונים של ההיסטוריה האנושית בכלל׳ והיהודית בפרט. יש במארוקו
מעמד עליון תרבותי להפליא, השומר על נכסיו התרבותיים בעודו מסגל לעצמו
יסודות צרפתיים רבים. יש עוני במארוקו, אך איני סבור שהוא חמור מזה ששרר
לפני שלושה דורות בפלונסק או בברסט־ליטובסק.
אם כן, מדוע יתגאה יוצא־מארוקו במולדתו ובמוצאו פחות מאשר יהודי מגרמניה,
שבני מולדתו ביצעו את גדול הפשעים של המאה ה־ ? 20 או יהודי רוסי, שבני
מולדתו חיים עד היום במישטר טוטאליטרי פרימיטיבי? או יהודי פולני, שבני
מולדתו נאלצים להאבק כיום על זכויות־אדם יסודיות?

אך זוהי עובדה: רכים מיוצאי־מארוקו מנסים להסתיר את מוצאם.
רבים טוענים שהם ״מצרפת״ (ומכאן ההלצה האכזרית המגדירה את מארוקו
:״דרום צרפת״) .נערות מארוקאיות אינטליגנטיות ויפות מאמינות כי מוצאן מקפח
זת יכולתן למצוא חתן ״מוצלת״ ,לעומת נערות אשכנזיות הנופלות מהן. הבדיחות
גל דויד לוי לא היו בלתי־קשורות במוצאו.

כא־טר ציכור שדם מתכייש כמוצאו, כתרכות אכותיו, כעצם זהו־זו
— הרי זה מצכ מחפיר, מסוכן, כלתי־נסכד, שום חכרה אינה יכולה
־החזיק מעמד במצכ כזה. היא נושאת כקירכה חומר־נפץ, העלדל להת
5וצץ ככל רגע, וככל צורה שהיא.
על התוצאות נשתדל לעמוד בהמשך סידרה זו.

א נוור אד־סאדאת הגיע לידי הי
* מסקנה כי מנחם בגין ינצח בבחירות,
ובא לאופירה כדי לפייס אותו (ראה עמודים
.)39—38 תוך כדי כך הגביר עוד יותר
את סיכוייו של בגין.
העיתונאים הזרים בישראל הסיקו מסקנה
דומה, והחלו מדווחים לתחינותיהם ולעי־תוניהם
ברוח זו.
סיקרי דעת־הקהל הראו שקיימת מגמה
מתמדת של עליית הליכוד. אף שסקרים
אלה רחוקים מאוד מלהיות מדוייקים, אפשר
לסמוך עליהם לגבי המגמות הכלליות.
במטות המערך שרר השבוע דיכאון,
שגבל בפאניקה. במטות הליכוד שררו ה־ביטחון־העצמי
והשימחה.

הכד עמדו מול תופעה, שלא
קל היה דהסכירה: חמישה הו

לא היתה זאת הצכעת־אמון
כאופוזיציה, אלא הצכעת אי־אמון 1 כממשדה.
מאז התחוללו כמה תהליכים בלתי־צפו־יים,
ששינו תמונה זו מעיקרה. בין השאר:

• התרגילים הכלכליים של
יורם ארידור, מאז שקיבל לידיו את

תיק־האוצר. ארידור, עסקן־מיפלגה מנוסה
שעמד עד אז בצל, לא השתדל לטפל בכלכלה,
אלא בסיכויי מיפלגתו בבחירות.
על־ידי שורה של צעדים פופולריים, שינה
את מצב־הרוח הכלכלי בארץ, פייס את
השכבות המקופחות והחזיר לליכוד את
אמון המיגזר האלקטורלי התומך בו באופן
מסורתי.

^ • ההתאוששות האישית שד
מנחם כגין. אחרי תקופה ממושכת, שבה

רבני נ עוו ת חיר־האוויך נבגזאז
היו סיכוייו קלושים למדי -אחריה
דשים אחרי יטהסקרים ניבאו ניצחון
מוחץ של המערך, כשיעור
שד צ ,1:נעלם הפער כיין שני הגושים
הגדודים. בשבועות שנותרו
עד לבחירות עלולה מגמה זו להימשך,
ואז עשוי הליכוד לעכור על
פני המערך ולעמוד כראש טבלת
המנצחים.
האיש שמגמה זו נזקפה לחובתו היה,
כמובן, שימעון פרם, ראש רשימת המערך.
האם הוא אשם בה?

הריבוד: עלייה מ1נע?1קים
ה) ישנים רבים לק ו לו קת קולו
״ האחריות להתפתחות זו במערך דווקא,
אלא בליכוד בילבד.
כאשר הראו הסקרים כי למערך צפוי
ניצחון מכריע, לא הביעו האזרחים, בעצם,
אמון במערך ובהנהגתו. הם הביעו אי־אמון
מוחץ בממשלת הליכוד, שנראתה אז כ-
עלובה וככושלת.

גילה סימנים של אדישות ודיכאון, התעורר
בגין לחיים חדשים, והצליח להחזיר
לעצמו את התדמית של מנהיג נמרץ,
השולט במצב. נאומיו התוקפניים, שעוררו
אי־רצון רב בעולם ובשיכבה הישראלית
המשכילה, גרמו לתוצאה הפוכה בקרב
ההמונים מעוטי־ההשכלה, התומכים בליכוד.

המשכר כלבנון, שחיזק תדמית
זו של בגין כאיש המתפקד כראוי, שאפשר
לסמוך עליו בעת משבר. העובדה שתוב-
נית-המילחמה של בגין לא יצאה אל ה פועל׳
מסיבות של מזג-אוויר, חיזקה בדיעבד
את בגין ע$מו, מאחר שהוא מופיע
עתה כאיש שמנע מילחמה.
הפצצת הכור בעיראק, שבוודאי
חיזקה את תדמית בגין.

• התמיכה הגלוייה •טל נשיאי
מצריים וארצות־הכרית, הממטירים
על בגין גילויי תמיכה וחיבה, והמוכיחים
כי הקו הניצי של בגין אינו מחבל ביחסי
ישראל עם שתי המדינות החשובות ביותר
שהיא קשורה בהן.

הא עוד ש דו •ס׳ להגיע לש־לטון?
• התדמית החדשה שד הממשלה,
שחבריה חדלו מלקלל זד. את זה

!• בשנות ה־50׳ עלה לגדולה כעוזרו
וכיורשו המייועד של דויד בן־גוריון.
״הזקן״ עשה את הכל כדי לקדם אותו.
כאשר כבר נראתה הדרך בסלולה, התמוטט
שילטונו של בן־גוריון בפרשת־לבון. בן-
גוריון התפוטר והלך למידבר. פרס נאלץ
ללכת אחריו.
!• ב־ 1965 נחלה רפ״י הישג זעום,
הכניסה 10 חברים לכנסת. פרס היה הפעיל
המרכזי, עבד ללא־לאות, הקים ובנה. אך
כאשר נקראה רפ״י אל השילטון, ערב
מילחמת ששת־הימים, היה זה משה דיין
שקטף לבדו את כל. הפירות. דיין הפך
אליל תורני, פרס נשאר בצל, בלי מישרה.
רק כעבור שנתיים זכה בתפקיד של שר
זוטר בממשלת גולדה, אשר דיין היה
הכוכב שלה.
$ב־ ,1973 כאשר התמוטט דיין כמו
פסל שנותץ לרסיסים, היתה הדרך פנוייה
לפרס. אך לא הוא -אלא יצדק רבין הוצנח
אל ראשות־הממשלה.
!• במשך שלוש שנים חתר פרס בלי-
מנוח תחת מעמדו של רבין, ולבסוף הצליח
לשבור אותו. ברגע האחרון קיבל לידיו

ולהדליף השמצות הדדיות. באיחור רב,
אך כנראה בעוד מועד, מציגה הממשלה
חזות של גוף מלוכד, המתפקד כראוי.
ממשלה, הנמצאת בשילטון בשעה שהמצב
נראה כמשביע־רצון, נהנית תמיד
מיתרון רב. היא יכולה להשתמש במכשירי
השילטון כדי לזכות באהדה ובפיר־סומת
— כפי שהוכח שוב, באופן בולט,
במיפגש־אופירה.
כל התהליכים האלה יכולים להסביר את
ההתאוששות הרבה של הליכוד בחמשת
החודשים האחרונים. מאוכזבי הליכוד חזרו
אליו. ד!ביקורת נחלשה ואף השתתקה.
מכיוון שרוב בני־אדם הם שבויי־השיגרה,
ונוטים להצביע בעד מי שהצביעו בעבר
— אם אין סיבה חזקה מאוד המונעת
זאת — יכול הליכוד לסמוך על הבסיס
האלקטורלי הקודם שלו.

אם לא יקרה דכר שלישי כשלושת
השסועות הקרובים — ולכד
אין כיום כד סימן — יתכן כי יתרונות
הליכוד עוד ינברו. הכישרון

מ־ס-א\זרמראך
העיקרי של בגין — דמגוגיה המוצאת
הד בלב ההמונים — בא
לידי גילוי מלא דווקא כתקופת
כחירות, ועד כן יש לו יתרון בולט,
נוסף.

ובמעון: אין מסו
ף פרשנים רבים אינם מסתפקים
בהסברים, הרואים בליכוד לבדו את
האחראי לשינוי המצב. מול הצלחתו של
בגין עומד כישלונו של שימעון פרס.

כעוד שהליכוד מתפקד כראוי,
אין המערף מתפקד כלל.

הסימנים לכך רבים ומגוונים. מול תעמולת
הליכוד, שהיא פשוטה ותכליתית,
בעלת קו מרכזי ברור, בולט העדרו של

בשום שטח אין למערך תוכנית אלטרנטיבית
סבירה, משכנעת ועיקבית, מול
תוכנית הליכוד. בעוד שהליכוד יכול להופיע
במערכה זו כגוף לאומני-קיצוני שהביא
את השלום — וכך הוא יכול לאחוז
בשני קצוות החבל — אין מסר של המערך.
הגישה העיקרית שלו היא ״גם אני״.
המערך חושש מלנקוט עמדה אנטי-לאו-
מנית, העלולה להרחיק ממנו גושי־בוחרים
חשובים. הוא פוחד מלאמר דברים ברורים
בעניין הפלסטיני ודבק ב״אופציה הירדנית״
,שאינה משכנעת איש. התוכנית הכלכלית
שלו מורכבת מסיסמות, שאינן
משכנעות מול מעשי ארידור. ביודעו ש מחר
יהיה עליו לרכוש את לב הדתיים,
אין הוא יכול לצאת נגד הכפייה הדתית.
אילו עמד בראש המערך מנהיג כארי־זמטי,
יתכן שהיה מעז להציג לציבור קו
מדיני חדש ונועז, שהיה ביכולתו לשבות
את הדמיון. יתכן שאיש כמו עזר וייצמן
היה מסוגל לכך. פרס, שאין לו תכונות
כאלה, העדיף לשחק מישחק זהיר, מבלי
להסתכן במאומה. זה לא הספיק מול ההתאוששות
של בגין ואנשיו.

המצב האובייקטיבי והפסיכולוגי
אינו לטובת המערך. מחדלי ה־מערך
החסירו אותו.
סיבה אחרת
המערך. אחרי
התרגלו עדיין
כאנשי הליכוד
בשילטון.

טמונה במנטליות של ראשי
שני דורות בשילטון, לא
לתפקד באופוזיציה, כשם
לא התרגלו עדיין למעמדם

כך נוצר מצב פאראדוכסלי :
המערך מנהל את התעמולה שדו
כאילו נמצא עדיין בשידטון, והליכוד
מנהל את התעמולה שלו כאילו
היה באופוזיציה, ומאשים את
המערך במחדלים מלפני ארבע
שנים.

מועמד פרס
מזל

ר ע או

הרס

ע צ מי?

קו כזה בתעמולת המערך. זו מתפזרת
בכיוונים שונים, אין לה מסר מרכזי ברור,
אין בה תנופה של דימיון.
אנשי הליכוד אינם מוכשרים יותר או
פחות מאשר אנשי המערך. הרמה של
שתי הקבוצות שווה, בערך. אך במילחמת־התעמולה
נכשל המערך.

מדוע?

יש לכך כמה סיבות פוליטיות־פסיכו-
לוגיות יסודיות׳.

קודם כד, למערף אין באמת מסר
מרכזי. הוא לא הצליח לגבש
כזה -וזוהי, בלי ספק, אשמתו
העיקרית של שימעון פרט.

סיפר אחד מאנשי המערך :״כונסה ישיבה
לטיפול בבעייה מסויימת. באו מומחים
מרשימים מאנשי המערך, דיברו והחליפו
ריעות. זה היה דיון מעניין, עד שקם
מישהו ואמר: רבותי, אתם שוכחים שאינכם
מנהלים את המדינה! הבעייה שלנו
כרגע אונה להציע מדיניות לניהול המדינה,
אלא להציע קו־הסברה להצגת נושא
זה מטעם האופוזיציה בבחירות.״

נעיץ! של אוני
ד ם הבעייה האישית של שימעון
^ פרס לא נפתרה. זוהי בעייה של
אמינות.
לפני ארבע שנים נוצח פרס בעימות
הטלוויזיוני המכריע על-ידי בגין, שלא
היה אז אלא מנהיג אופוזיציוני חסר-
הישגים. עתה, כשבגין מופיע כראש־המנד
שלה שניהל את המדינה ושהביא את השלום,
מצבו של פרס קשה שיבעתיים.
תועמלני המערך חלוקים בדיעותיהם על

המסקנה. יש הסבורים שיש להסתיר את
פרם, ולשים את הדגש על הצוות. אחד
השידורים המעטים של המערך שהיו מוצלחים
הציג את האלופים של המערך סביב
שולחן, והראה שמיטב המומחים הביטחוניים
נמצאים שם.

לעומת זאת טוענים אחדים כי
אבסורד הוא להסתיר את ראש
הרשימה, המועמד לראשות־המכד
שדה, אם יש בעייה, יש להתמודד
עימה — להציג את פרס ולשכור
את מחסום אי־האמינות.
ואכן, השבוע הופיע פרס בטלוויזיה ב-
נאום־בחירות שעשה רושם חיובי. הדבר
אושר על־ידי סיקרי־בזק מייד אחרי השידור.
אך מכאן עדיין רחוקה הדרך להשגת
קולות, מול פני אריה תעמולתי
ותיק ומוכשר כמו בגין.

בעייה נוספת היא
האירגונית של המערך.

אי־היכולת

במאמץ התעמולתי של המערך עוסקת
עתה ביורוקרטיה עצומה, ללא כל הנהגה
מרכזית יעילה. מנגנון אדיר עוסק במיגוון
עצום של תפקידים — טלוויזיה, רדיו,
דוברות, חומר בכתב, הסברה בעל־פה,
פעולה בשטח ועוד ועוד — ללא יד מרכזת.
כל אבר פועל בנפרד, על דעת עצמו,
ולא פעם ברוח הפוכה מזו של חלק אחר.
יש הסבורים שגם בהעדר מסר פוליטי
וכלכלי מרכזי, יכול היה המערך לגבש
מסר מרכזי מסוג אחר.
המערך יכול היה לבוא אל הציבור ו-
לאמר: היינו בשילטון זמן רב. בנינו הרבה
מאוד דברים. אך היו לנו מחדלים, שגיאות,
תופעות של שחיתות וביורוקרטיה. על כן
סילק אותנו הציבור מן השילטון לפני
ארבע שנים. הציבור צדק אז. אך בינתיים
ישבנו באופוזיציה, ערכנו חשבון־נפש,
למדנו. עכשיו אנחנו הרבה יותר מוכשרים
מאשר הליכוד. אנחנו מוכנים ׳לחזור אל
השילטון כשאנחנו מאוששים ומטוהרים,
בעלי נסיון עשיר ובעלי רוח חדשה.

הצרה היא שכיום אין המערך
מסוגל עוד לאמץ לעצמו מסר כזה,
מפני שזה מאוחר מדי.
רשימת־המועמדים של המערך, שאין בה
פנים חדשות ומעניינות, סותרת אותו. התעמולה
של המערך עד כה סותרת אותו
אף היא. ויתכן שסותר אותו גם אופיו של
שימעון פרס.

גיסו סואג׳
ש ה דו אי ם באופיו של פרם את
שורש הרע.

אילו היה לפרס עומק נפשי, יכול
היה להיות דמות טראגית. כי כל
דרכו עד כה היא צירוף של כיש
לונות־כרגע-האחרון, מכות־על־סף־
ההצלחה.

את ראשות־המיפלגה, ובחירתו כראש-ה-
ממשלה נראתה כבטוחה — כאשר אירע
המהפך הגדול, וההישג נשמט מידיו.
• 1מאז, במשך ארבע שנים, פעל פרם
לשיקום מיפלגתו. שוב הגיע אל סף המטרה.
הסקרים הוכיחו כי ניצחון המערך
בטוח לחלוטין, ושוב לא נותר, כביכול,
אלא ״לתפור את החליפות״ .והנה באה
ההתאוששות המופלאה של הליכוד, ושוב
נראה כאילו היעד המייוחל נעלם.

האם זהו רק עניין של מזל רע ז־

האם מזל רע כל־כך ממושך יכול
להיות סיקרי ץ

יש העוסקים בפסיכולוגיה־בגרוש, הטוענים
כי יש לפרס יצר־של-הרס-עצמי, ושהוא
עצמו שואף, בתת־הכרתו, שלא
להצליח. יש המגלים בפרס ליקויים אחרים.
אך עובדה היא כי פרס. עומד עתה מול
המיבחן הגדול ביותר שלו, כשסיכוייו להיכשל
הולכים וגדלים מדי יום. נדמה שב-
עיקבות ההפצצה של הכור ליד בגדאד
הפך הכישלון כימעט ודאי.

אם ייכשל גם הפעם, יתכן מאוד
ששוב לא תהיה לו תקומה כמנהיג
מיפלגתו.

^ ה היתה מטרת הפגישה באופירה?
למחרת האירוע המוזר היתה התשובה
ברורה לגמרי: מטרת הפגישה היתה
הפגישה עצמה. לא היתה לה שום מטרה
אחרת.

זו נוקלנ שי א
ונ שי קהרנד תו-
ואשי תו ש ו
וזינגש שלא נועד
אלא ל ציני צילום
ניסו בכוח להכניס בה תוכן כלשהו.
אנוור אל-סאדאת הבטיח ״לתווך בין יש ראל
ולבנון״ — אחרי שהסורים ייצאו
מאותה מדינה אומללה. מכיוון שהסורים
אינם מתכוונים לצאת, ומאחר שכל העולם
הערבי תומך בנוכחות הסורית שם, כדרך
יחידה למניעת שחיטה הדדית, הרי זוהי
הבטחת־סרק חסרת תוכן ממשי.
דיברו על הכוח הרב־לאומי אשר יקום

בסיני ערב הנסיגה. אולם המשא־ומתן
על כך מתנהל בדרג המיקצועי בלא בעיות׳
ולא היה שום צורך בהתערבות האישים.

האם
רצו המצרים לראות את אופירה,
כדי להזין את עיניהם בעיר הלבנה היפה
שתימסר להם מחר? נראה שלא. כי כאשר
הוסעו האורחים המצריים באוטובוס

ממוזג־אוויר בעיירה, הם פיהקו, וכימעס
נחרו מרוב שיעמום. העיד לא עניינה
אותם כלל.
האם רצו הישראלים להפציר בנשיא־

דינה אל־־סאדאח רצ ת ה דווקא ל בו אלתל ־ א בי ב
מאות עיתונאים וצלמים, ישראליים וזרים, נהרו
ואופירה כשהם מצויידים בכובעי־קש ענקיים ובביגדי־ים.
בולם חזרו כשבליבם ההרגשה כי היה שם בלגן עצום
:גלל סידורי־הביטחון הקפדניים.
שלושה כתבי־חוץ החליטו לנצל את ההזדמנות
׳להיכנס למים ולשחות• כאשר •חזרו, לא נתנו להם
זנשי־הביטחון לעבור את המחסום, ורק אחרי שידולים
*בים מצד הישראלים הם הורשו לבסוף להיכנס לשטח
ימיפגש•
י הכל ציפו לכך שהנשיא המצרי יבוא בלוויית שתי
:נותיו, אך תחתן הביא את כלתו, דינה, אשת בנו
מאד, הקרוי על שמו של גמאר עבד־אל־נאצר.
אנוור אל־סאדאת שלוש בנות ובן. בת אחת, נוהא,
שואה לבנו של מעיד ׳מרעי. השנייה לובנה, נשוה
גם היא, והשלישית היא ג׳יהאן, הנשואה לבנו
!ל עות׳מאן אחמד עות׳מאן, הקבלן העשיר.
ספרים כי לפני שנים רבות נשבע אל־סאדאת לעבד־
:ל־נאצר שאם משהו יקרה לו, הוא יהיה האפוטרופוס
זל ילדיו. את בנו קרא על שם הנשיא הקודם, כשזה
:וד היה בחיים.
ראש־הממשלה, מנחם בגין, הביא אתו את אחותו,
יחל הדפדין, ואת בתו, חסיה מילוא. לשתיהן
:יה זה הביקור הראשון באופירה.
כלתו של אל־סאדאת, דינה, ביקשה להתרחק מן

המיפגש ולשוטט באופירה. סיירו עימה חסיה מילוא
ומזכירחו האישית של בגין, יונה קלימוכיצרן י. דינה
גילתה עניין בתל־אביב דווקא, ואמרה שהיתה רוצה
מאוד לבקר שם•
העיתונאים הישראליים הירבו לחקור את אנשי ה־מישלחת
המצרית על הנושא שריתק אותם: מדוע הסכים
אל-סאדאת להיפגש עם בגין לפני הבחירות. אלה
מילאו את פיהם מים ולא רצו להשיב על כך. בתום
הביקור ניגש השר לענייני־הסברה־ותרבות, מנצור
חסן, אל העיתונאית הישראלית סמדר פרי ואמר
לה :״נו, עכשיו את יודעת למה הסכים הנשיא שלנו
להיפגש עם בגין?״ התלוצצה סמדר ואמרה לו :״גיליתי
כי אהד הסעיפים הסודיים במיפגש בין שני המדינאים
קובע כי אל־סאדאת יאמר כל חמש דקות, בגין
ידידי /וזה יתן לבגין בכל פעם שני מנדטים נוספים.״
הבדיחה של סמדר נראתה מציאותית ביותר בעת
פגישתם של אל־סאדאת ובגין עם העיתונאים. שם אמר
בגין :״המיפגש שלי עם הנשיא סאדאת כל־כך הצליח,
שאפילו מתתיהו דרובלס, הנמצא במקום ה״63
ברשימה שלנו ייכנס לכנסת!״ אך בגין טעה, כי דרוב־לס
בכלל אינו כלול ברשימת המועמדים של הליכוד,
ובמקום ה 63-ניצב אחד יצחק אבינועם.
בתום המיפגש שאלו עיתונאים ישראליים את עורך

השבועון המצרי או ק טו ב ר, אניס מנצור, מדוע הסכים
אל־סאדאת להיפגש עם בגין. התלוצץ מנצור:
״הנשיא שלנו נפגש ערב הבחירות באמריקה עם הנשיא
ג׳ימי קארטר, וזה הפסיד בבחירות. אחר-כך נפגש
ערב הבחירות בצרפת עם הנשיא ואלרי ז׳יסקאר
ד׳סטאן, וגם זה הפסיד את הנשיאות. לכן הוא בא
עכשיו להיפגש עם מנחם בגין.״
את הנשיא המצרי ליוו עורכי־העיתונים המצריים.

מלבד אניס מנצור, היו שם גם איכרהים נאפע,
עורך א ל־ אהראם, שנמנע מפגישות עם ישראלים,
ומוסא סכרי, עורך א ל ־ א ח׳ באר, היחידי שפירסם מו-
דעות־פירסומת של השגרירות הישראלית במצריים. בלטה
העיתונאית מהא עבד אל־פתאח, הכתבת המדינית
של א ל־ א ח׳ באר, שלבשה חליפת־מכנסיים לבנה
וחולצה שחורה. גם איברהים סעדה, עורך השבועון
החדש מ איו, ביטאון מיפלגת־השילטון, היה שם.
כתבת העיתון א ל גו מ הו רי ה, הודה טאופיק,
הנשואה לכתב המדיני של א ל ־ א הו א ס, חמדי פואד,
באה לבושה בשחור. הישראלים חשבו שהיא מפגינה
בכך נגד הפגישה, כי היא שייכת לחזית־הסירוב ומתנגדת
להסכם־השלום. אך האמת היא שהודה היא באבל.
בנר, בן ה־ 25 נהרג לפני שבועות אחדים בתאונת־דר-
כים בצרפת, עת בילה שם את ירח־הדבש שלו• הודה
ובעלה מלווים את אל־סאדאת בכל ביקור שלו בישראל.

מצריים להשאירם שם אחרי הפינוי ן הכל
ידעו כי זוהי מישאלה שאין לה שמץ
של סיכוי להתקבל, וכך גם אמר אל־סאדאת
למתיישבים שם, באדיבות רבה.
האם רצה בגין להשיג רשות להשתמש
בשדה עציון אחרי החזרתו למצרים ז לא
היה צורך בכך, כי רשות זו מובטחת
בחוזה־השלום.
אם כן, מה היתה מטרת התרגיל י
הדבר היה ברור לגמרי במקום: הוא
נועד ליצור ״אירוע תיקשורתי״ ,אירוע
אשר ייראה בטלוויזיה, יישמע ברדיו ויופיע
בכותרות הראשיות של העיתונים
בישראל, במצריים ובעולם.
ותו לא.

מ א חו ד י

ן * חד העיתונאים שליוו את בגין
י ולא ידע לשם מה, דויד לנדאו מג׳־
רו סלם פו ס ט, העז לבטא את הדברים בגלוי.
בדיווח ציני שם את הדגש על האופי
התקשורתי של המיפגש, שגבל בסאטירה:
(• אחרי שאל־סאדאת הגיע לאופירה,
עלו שני המנהיגים מייד למסוק לשם סיור
— כשלא היה להם מה לסייר. המטרה
היחידה של הטיסה היתה לאפשר לעיתונאים
להגיע משדה־התעופה אל מקומו
של האירוע הבא, מלון מ ארינוז, להתארגן
שם ולהציב את מצלמותיהם, לפני ששני
האישים הגיעו לשם.
>• הצלמים לא הוכנסו לאולם־הדיו־נים,
קבוצות־קבוצות, כמקובל. שני האישים
יצאו אליהם, כדי שהצלמים יוכלו
לצלמם בנחת. היה ברור כי הצילומים
חשובים הרבה יותר מאשר השיחות עצמן.
אל־סאדאת ובגין ישבו בחוץ, במירפסת,
והעמידו פנים כאילו הם מנהלים שיחה
כלשהי, לעיני 300 עיתונאים.
• בסוף היום, אחרי מסיבת־עיתונאים
משותפת שבה לא נאמר דבר, הודיע דובר
ישראלי כי שני המנהיגים ילכו ״אל
מאחורי הווילון הלבן ההוא״ ויחכו שם
עד שהעיתונאים יגיעו למסלול שדה־התעו־פה
כדי להנציח את טכס־הפרי׳דה. כאשר
כל המצלמות והמיקרופונים היו מוצבים
במקום, הופיעו המנהיגים לטכס.

מחיי כבד
מ או ד

ם כן, מה היה עניינו של אל־סא-
י דאת באירוע שתכליתו היחידה היא
לעזור למנחם בגין להיבחר מחדש כראש-
הממשלה 1
התשובה• היתה בולטת וחד־משמעית:
לקבל בחזרה את צפון־סיני. נשיא־מצ־ריים
הגיע למסקנה כי בגין יוכל לעשות

זאת, בעוד שאין לבטוח בשימעון פרם
בעניין חיוני זה. הוא גם השתכנע כי בגין
ינצח במילא ( ה עול ם הז ה ,)2283 ועל כן
החליט שכדאי לפייס אותו. וגם אם יפסיד
בגין בבחירות — מוטב שכראש־האופו־זיציה
יעזור בגין לפינוי־סיני ולא יחבל בו.
תמורת סיכוי זה היה אל־סאדאת מוכן
לשלם מחיר כבד מאוד. כל תחנות־השידור
הערביות בישרו בהרחבה, ובשימחה־לאיד
על הודעותיו של אל־סאדאת באופירה —
שטח שהוא כבוש בידי ישראל — שבהן
הוא הטיל את האשמה הבילעדית למשבר
הלבנוני על סוריה וטיהר את בגין. הש בוע
היה אנוור אל-סאדאת מבודד יותר
בעולם הערבי מכפי שהיה אי־פעם, ונח שב
כבוגד באחיו הערביים יותר מכפי
שנחשב אי־פעם.
״מה בגין עושה לנוי״ שאל בשיחה
פרטית אחד המצרים שנלוו אל נשיאם,
״הוא מרחיב בכוונה את התהום הרובצת

כיום בין מצריים ובין העולם הערבי כולו.
כמה זמן יכולה מצריים להישאר במצב
כזה?״ הרמז הברור: אחרי החזרת סיני
תצטרך מצריים למהר ולתקן את המצב.
מה יהיה אז גורל היחסים בין ישראל
ומצריים י
כעבור ארבעה ימים, כאשר נודע על
הפצצת הכור הגרעיני העיראקי בידי צה״ל,
הפך מעמדו של אל־סאדאת קשה שיבע-
תיים. הכל חשדו בו בשותפות למזימה.
אם מחשבה זו הטרידה את בגין, הוא
לא גילה זאת. באופירה הוא זרח מאושר.
ובצדק לא יכול היה להיות סיוע חזק
יותר לסיכוייו לנחול ניצחון ביום־הבחי־רות
מאשר אישור זה מטעם אנוור אל־סאדאת
שמנהיג הליכוד הוא איש־שלום,
מדינאי ושותף רצוי, למרות שהוא שולל
החזרת שטח כלשהו מן הגדה והרצועה,
ודוגל במילחמת חורמה באש״ף ובסיפוח
הגולן לישראל.

•חפות מווו: חסיה בגין ודינה סאזאת(מחזיקה בסנדליה!)

מחוליית שומרי־האישים, משום שהוא שר־ביטחון
לשעבר. כשדרשו גם שימחה ארליך וייגאל ידין
מאבטחים כאלה, ויתר פרם על המאבטחים.

מדענים לאס ־ ח צי ר א
בבלמח*ר

זיטקיף
תל״כוד מכי! הפתעות הליכוד מנין פירסומן של כמה הפתעות, אשר
יפורסמו כמה ימים לפני הבחירות.

נוסף על השמדת הכור האטומי בעיראק.
עומד ראש־הממשלה, מגחם בגין, להודיע
על הצלחות שלו בדבר חידוש הקשרים
-עב ארצות אפריקה.

אם תהיינה תוצאות־הבחירות בבחינת תיקו בין
המערך והליכוד, או אם יהיה למערך יתרון זעיר
על הליכוד, תהיה האיסטראטגיה של המערך מכוונת
למניעת הקמתה של ממשלה חדשה של הליכוד.

המערך ישתדל לקנות במיקרה זה בכל
מחיר די קולות ככנסת כדי להקים ממשלה
חדשה, שתנהל את המדינה כמשך תקופה
קצרה בלבד, עד לעריכת בחירות חדשות,
שעליהן יוכרז מייד.
במיקרה זה ישלם המערך כל מחיר לסיעות הדתיות,
לסיעות אבו־חצירא ודיין, ולא יהסס גם מלהזדקק
לקולות של רק״ח, כדי לקיים — במיקרה הצורך —
ממשלת־מיעוט.

לדעת ראשי המערך, אסור בשום פנים
לאפשר במיקרה כזה לליכוד לנהל את
מערכת־הכחירות הכאה כמיפלגת־שילטון.

ר בין צופ ה

הליכוד מתכנן גם פירסומים על רכש, ועל קידום
היחסים עם מצריים.

ל כי ש לון ה מ ערך

בי קור תבממשלה

ראש־הממשלה לשעבר, יצחק רכין, המוצב
כמקום הרביעי ברשימת המערך לכנסת
הכאה, טוען בשיחות פרטיות שלדעתו
לא ירכיב המערך את הממשלה הבאה.

על הוויתורים

למרות תחזית פסימית זו, יצטרף, רבין, ככל הנראה,
לצוות המוביל, אחרי שיובטח לו על־ידי פרס תפקיד
של סגן־ראש־הממשלה בממשלת פרס, אם תקום כזאת.

כמה שרים העלו בישיבת־הממשלה האחרונה דברי-
ביקורת על ״הוויתורים״ שעשה ראש־הממשלה, מנחם
בגין, לנשיא מצריים, אנוור אל־סאדאת, במיפגש
אופירה.

קרע

לדעת כמה שרים, לא צריך היה בגין
להודיע על נכונות ישראל למסור את כל
המיתקנים באופירה למצריים, גם אם לפי
ההצהרה המצרית יוכלו האמריקאים
להשתמש בהם.

הן בגין והן אריק שרון דחו את הביקורת, וטענו
שהנושא אינו עומד על סדר־יומה של הממשלה.

י בו ט ל הבי קור
ב מ צר״ ס?
גורמים במיפלגת־העכודה מנסים להשפיע
על ח״כ שימעון פרס לבטל את הביקור
שלו במצריים. על־פי טענת גורמים אלה,
הביקור לא יוסיף מאומה למערך, ואף יכול
לגרוע ממנו.
אותם גורמים הביעו את תדהמתם על כך שפרס
דחה את ההזמנה של נשיא־צרפת, פרנסואה מיטראן.
לדעת גורמים אלה, יכול היה הביקור אצל מיטראן,
שבו היה פרם כוכב-יחיד, להוסיף הרבה לאמינות
פרס לקראת הבחירות.

פר ס
להפקד הו״מ
מפקד כוחות הנ״מ של חיל־האוויר, אלוף־מישנה
הועלה לדרגת תת־אלוף.

מקורות בצה״ל טוענים •טדרגה זו
כעיקבות הצלחת כוחותיו הוענקה בהפלת הבלון של המחבלים לפני כמה
חודשים.

ו אור ־ ב גין

ראשי רשימת תמ״י של שר־הדתות, אהרון אבו־חצירא,
מכינים עתה גרעין של מדענים יוצאי-עדות־המיזרח,
שיביעו את תמיכתם ברשימה החדשה.
כוונת אנשי תמ״י היא לנסות ולשכנע שיש לרשימת
תמ״י פיתרונות במיגזרים שונים בחיי־המדינה,
ושלא קמה על רקע עדתי.

ב ר ־ ל ב מפין צווח
מועמד המערך לתפקיד שר־הביטחון, חיים בר־לב,
הקים צוות העובד כבר על תוכניות לקבלת מישרד־הביטחון
מידיהם של מנחם בגין ומרדכי (״מוטקה״)
ציפורי, אם יעלה המערך לשילטון.

כצוות של בר־לב חברים האלופים (מיל׳)
אהרון(״ארל׳ה״) יריב, ישעיהו(״שייקה״)
גביש ומאיר עמית. חבר בצוות גם מי שהיה
קצין בכיר במישרד דובר צה״ל, זרובבל
(״בבל״) שלו.

הטלוויזי ה הלי מודי ת
ב ש רו ת ה לי כו ד
הטלוויזיה הלימודית, הנמצאת בפיקוח
מישרד־החינוך־והתרכות, עובדת עבור מטה־הבחירות
של הליכוד ומספקת למטה זה
את ניידת־־השדה שלה ומיתקנים שונים.
גם קריינית הליכוד, רות ושדי, היא עובדת הטלוויזיה
הלימודית, ולא התבקשה להתפטר ממקום־עבודתה
בעיקבות עבודתה בבחירות.

ה א לו ףדרש

יחסים קרירים שוררים באחרונה בין ראש־הממשלה,
מנחם בגין, ובין מזכיר־הממשלה, אריה נאור.

נאור טוען בשיחות פרטיות כי יחם ראש־הממשלה
אליו השתנה בעיקבות מינויו של
העיתונאי אורי פורת כדובר ראש־הממשלה.
היחסים בין פורת וכין נאור אינם טובים
כבר מזה שנים אחדות.

אלוף פיקוד הצפון, האלוף אביגדור
(״יאנוש״) בן־גל, דרש ממנכ״ל רשות
השידור, יוסף (״טומי״) לפיד, להחזיר
לצפון את הכתב יורם המיזרחי, מי שהיה
סגן־אלוף ביטרות סדיר, ולהוציא מהצפון
את כתב־הטלוויזיה שם, רמי וייץ.

ה מ עדר מפין

לפיד אכן הודה להחזיר לצפון את המיזרחי, ואילו
וייץ חזר למערכת הטלוויזיה בירושלים.

פ לוגו ת הפרע ה

ארו חות ב שי ש ה

המערך מארגן פלוגות של בני־קיבוצים,
איטר יופיעו בכל האסיפות •שבהן ישתתפו
אישים מהליכוד, ושיפריעו לנואמים, מתוך
כוונה לפוצץ את האסיפות.

מליו! לי רו ת

צעד זה בא כצעד־תגמול על שליחי הליכוד,
המפריעים באורח־קבע לאסיפות פרס.

ציי בו טרו

הנהלת

הי כ ל

של מ ה

בירושלים, מקום מושבה של

הרבנות הראשית, חתמה על הסכם עם מלון פלאזה

הסמוך, שלפיו יספק המלון ארוחות לראשי
תמורת סכום של 60 אלף דולר, שהם כשישה מיליוני
לירות, לשנה.

הי כ ל של מ ה

מול רי ב לין

ע ליז ה

הקומיקאית השמנמונת, מרים פוקס,
שהתפרסמה בעיקבות סירטי־הפירסום
לחיסכון בחשמל, שהוקרנו בטלוויזיה,
כשזכתה בכינוי ״גברת צ׳יבוטרו״ ,תופיע,
ככל הנראה, בסירטי־התעמולה של המערך,
כתשובת המערך לקומיקאי של הליכוד,
ספי ריבלין.

ל א די ברה

צ׳יבוטרו מופיעה כבר עכשיו בתעמולודהבחירות
של המערך ברדיו.

רעיית ראש־הממשלה, עליזה בגין, סירבה
לקבל בבית־החולים שיחת־טלפון מה ״כ
שימעון פרס.
אחרי שפרס לא הצליח לדבר עם עליזה, הוא
התקשר עם ראש־הממשלה עצמו, ודרש בשלום
רעייתו.

פר ס מ קבל

עוז תמוך

מאבט חי ם

ב מעדר

מאבחים מחוליית שוטרי־האישים של
שרות־הביטחון־הכללי מתחילים החל
בשבוע זה, לאבטח את ראש האופוזיציה,
•טימעון פרם.

הסופר עמוס עוז יכריז השבוע על תמיכתו
כמערך.

עד לפני שלוש שנים אובטח פרס על־ידי מאבטחים

על השמועה שנפוצה במערך, כאילו הבטיח לו
שימעון פרס את תפקיד שר־החינוך־והתרבות, הגיב
עוז במילים ״לא היה ולא נברא״.

במדינה העם מאזן תאימות
לכל היותר השיגהמיבצע
לישראל פסק״זמן של
שגתייס״שלוש. כהעדר
פירוז ;רעיני עד אז,
תיתכן שואה 2
אחרי ההתלהבות הראשונה, שכל
מיבצע צבאי כזה מעורר בקרב
הציבור הישראלי, באו השאלות.
האם זה היה נחוץ י מה המחיר ז
האם זה יעזור?
ובראש וראשונה: האם זה היה
מיבצע־בחירות?

סטריינג׳לאב.

אצל

איש כמו בגין, ההבחנה בין המדינאי
והפוליטיקאי קשה מאוד. קרוב
לוודאי שבגין עצמו אינו מודע
כלל להבדל שבין אינטרס לאומי
והישג אלקטורלי. שני הדברים
מעורבים אצלו עד שאי־אפשר
להפריד ביניהם. יתכן מאוד שהוא
משוכנע לגמרי שקיבל את ההחלטה
על התקפת חיל־האוויר על
הכור הגרעיני ליד בגדאד ועל עי־תוייה
מבלי להיות מודע לכך ש זוהי
החלטה אלקטורלית מובהקת.
אבל התוצאה תהיה, מן הסתם,
אלקטורלית (ראה עמודים ,)37—36
השאלה המרכזית היא לגבי הטענה
שהכור נועד לייצור פצצות גרעיניות,
וכי תוך שבועות מיספר
היה נוצר מצב ששוב לא היה
מאפשר את הפצצתו.
בעניין זה עומדת טענה מול
טענה. ועדה מדעית צרפתית, ש בראשה
עומד חתן פרס-נובל הידוע
כידיד מובהק ביותר של ישראל,
טוענת כי הכור לא יכול היה
לשמש לייצור פצצות. ממשלת יש ראל
טוענת את ההיפך.
זוהי שאלה שרק מדען מומחה
ואובייקטיבי יכול להשיב עליה —
ואין מדען כזה. כל העדויות חשודות
מראש• יותר מכל חשודה עדותו
של הפרופסור יובל נאמן ,״ד״ר
סטריינג׳לאב הישראלי״ ,שהוא גם
מדען, פיסיקאי וגם לאומן קיצוני.
שינה מתוקה. השאלה העיקרית
היא: האם זה יעזור?
גם לדעת מחייבי ההחלטה, תעכב
ההתקפה את הפיתוח הגרעיני העיראקי
במשך שנתיים־שלוש, לכל
היותר. בעזרת ידידים בינלאומיים,
תוכל עיראק לקצר תקופה זו.
אם כן, במה השתנה המצב? מה
ייעשה בשנתיים אלה, כדי לשנות
אותו?
הדרך היחידה למניעת הסכנה
האטומית, המרחפת על ישראל, היא
הקמת מישטר מרחבי, אשר ימנע
את הכנסתו וקיומו של נשק גרעיני
בכל ארץ שהיא במרחב —
ובכלל זה ישראל.

בהעדר פירוז יעיל ומחייב, תהיה
פצצה גרעינית בידי הערבים —
בעוד שנה או בעוד חמש שנים.
רק פתי יאמין כי במרחב הזה
יתכן מצב של ״מאזן האימה״ ,כפי
שהוא קיים בין ארצות־הברית
וברית־המועצות. אנשים כמו מועמד
קד׳אפי, גאולה כהן, ד׳איית־אללה
רוח־אללה חומייני והרב משה
לווינגר, אינם יצורים רציונליים.
מאזן־אימה בין אריק שרון וחאפט׳
אל־אסד לא יאפשר שינה מתוקה
בלילות.
כריחה צכאית. לכן דרוש
פירוז המרחב מנשק גרעיני, תוך
הנהגת סידורי־פיקוח שאינם ניתנים
להפרה. זה יכול רק להיות
חלק ממישטר של שלום. בהעדר
מאמץ מאסיבי להשגתו תוך זמן
קצר, לא ימנע מיבצע־הראווה של
מנחם בגין את האפשרות של הש מדת
ישראל בשואה — 2השואה
הגרעינית.
הבחירה האמיתית היא בין נשק
גרעיני בידי שני הצדדים — ובין
מצב שבו לא יהיה נשק אף בידי

מפקד חיר־האוויר עיבוי
נושא ועלה שוב
נראה כי נושא הכור העיראקי יועלה שוב.
פרשנים אסטרטגים טוענים כי קיימת
אפשרות שעתה, אחרי שככל הנראה
העיראקים תיקנו את הנזקים שנגרמו להם
בהפצצת הכור על־ידי מטוסים איראניים,
הוא שוט מהווה סכנז^ לישראל.
הכור הנבנה עתה בעיראק שוכן על גדות־החידקל,
17 קילומטרים מהבירה, בגדאד.

הידיעה בתשקיף ״העולם הזה״ ( 12280 סה־ 13 במאי 1981
״הנושא יועלה שוב
צד אחד. הליכוד, כמו המערך, בורח
מפני בחירה זו. גם התקפה
צבאית היא צורה של בריחה.

ש ט חי ם מו חז קי ם
מוזה בבריסל
הצעיר שהוגד
להיות כומר, נרצח
הרחק מכפרו וגקכר בגלות
התגובה הראשונה היתה כימעט

שיגרתית: דוברי אש״ף הכריזו
כי נציג האירגון בבריסל, נעים
סלים ח׳דר, נרצח בידי שרותי-
הביטחון הישראליים.
ישראלי גולה, אורי דייוויס, ה דוגל
בפירוק ישראל, הגדיל לעשות
ופירסם בישראל גילוי־דעת
ארוך, שבו האשים את שליחי ישראל
ברצח, ואף הביא נימוקים
פוליטיים לכך*.
אך באותו רגע ידעו יאסר ער-
פאת ומומחים אחרים כי זוהי טע-
!נת־שווא. השבוע הודה יו״ר אש״ף
בכך בגלוי. הוא הטיל את האחריות

לרצח על ״המועצה המהפכנית״,
קבוצת־פורשים בהנהגת עורך־הדין
אבו־נידל, לשעבר סוכן־עיראק וכיום
סוכן־סוריה. כפי שגילה העולם
הזה ( )2283 היה ידוע לפני
שלושה שבועות כי הגיע לאירופה
קומנדדרוצחים של אבו-נידל, כש בידיו
רשימה של מועמדים־להיר־
* כתב דייוויס :״עד כה אין
יודעים בוודאות מי ביצע את הפשע
הזה, אולם אצבע מאשימה
מכוונת עקשנות לכיוון שירותי־הביטחון
הישראלייס.״

יוסי ינאי ן ן
צח. .בראש הרשימה עמד הד״ר1
עיצאם אל־סרטאווי, האיש שניצח
על המגעים עם חברי המועצה ה־|
ישראלית למען שלום ישדאלי־פלס־ן
טיני וראשי של״י. ד,רשימה כללה.
גם אישים אחרים שנתנו את ידם
לקירוב ישראלי־פלסטיני, כמו הקאנצלר
האוסטרי ברונו קרייסקי.
היעד הסופי של מערכת־הרצח :
ערפאת עצמו.
מדוע היה הקורבן הראשון דווקא
ח׳דר? יש לכך סיבה טכנית פשוטה.
הנציג הסימפאטי בבריסל, ש־
(המשך בעמוד )48
41 העולם הזה 2284

ו ווו ר,ג

מאתמ איר ת ד מו ר
בנק ישראל

הנגיד וסגניו
מיד ״בנק ישראל״ הוא אחד התפקי דים
היותר יוקרתיים בישראל. הנושא בתפקיד
זה נחשב גם לבעל השפעה רבה

נגיד גפני
ה ק דנ צי המס תיי מ ת בנו במבר

בתחום הבלבלי. מיישדו ומעצבו של הבנק
הממלכתי המרבזי, דויד הורוביץ,
הוא שהקנה לו את חשיבות״היתר. הנגיד,
בנוסף להיותו מופקד על הבנק,
הוא גם יועצה הכלכלי הבכיר של הממשלה
בתוקף החוק (חוק בנק ישראל
— .)1954
החוק גם קובע מתי על הנגיד להגיש
דו״ח לממשלה ולוועדת-הכספים של הכנסת.
החוק אינו קובע מה יהיה כתוב ב-
דו״ח, למרבה הפלא, את זה קובע הנגיד
בהתאם למימצאיו. הצרה היא שהשנה
נקבעו הבחירות ל 30-ביוני, כאשר
חודש לפני מועד זה הגיש הנגיד את
הדו״ח השנתי שלו לממשלה. הופעת ה-
דו״ח מלווה. ,בדרך־כלל, במסיבת״עיתונ-
אים, שבה אמר הנגיד כמה אמיתות
כלכליות, שלא ערבו לאוזניו של שר-
האוצר, יורם ארידור, ובדין. אף כי הדברים
שאמר הנגיד לא היו חדשים, חשיבותם
היתה בכן שהנגיד אמר אותם ; באיזו
עדינות, כמה נזהר מלפגוע, רק רמזים.
אבל גם זה לא עזר. ויורם ארידור
קצף.
את הנגיד אפשר לפטר רק בנובמבר
השנה, כאשר תסתיים תקופת כהונתו.
בטוח, הוא כבר נגיד לא יהיה, אף כי לא
אחת הביע את מישאלתו להמשיך בתפקידו.
ספק גם אם ימשיך כאשר הליכוד
יהפוך לאופוזיציה.

בנק ישראל

בנקי

מ כו ת
מ כ אי בו ת
״בנק המזרחי״ ספג לאחרונה כמה
מכות מכאיבות, שיהיו להן בוודאי השלכות
על מאזן הבנק ל 1981-ואולי עוד
לפני מועד זה.
לפני כמה שנים החליט הבנק להיכנס
גם הוא לעסקי מימון היהלומים,־ ולהתח רות
על נתח מהעוגה שהיתה עד אז בידי
״בנק איגוד״ ,״בנק דיסקונט״ ו״ברקליס-
דיסקונט״ ו״הבנק הבינלאומי״ (בסדר
זה) .ואומנם, הוא נחל הצלחה לא מעטה,
מה גם שחלק גדול מהיהלומנים
בארץ ובחו״ל הם יהודים דתיים, או לפחות
שומרי־מסורת. כניסתו של הבנק לענף
זה בצורה מאסיבית, בשנות הגאות,
גרמה לתחרות גוברת בין הבנקים על
חסדי היהלומנים, שהיו גם הנהנים ממנה.
בשנה
האחרונה, עם גבור המשבר בענף
היהלומים, היה ״בנק המזרחי״ בין הראשונים
שנפגע קשה, בעיקר בגלל חוסר
אפשרות של כמה יהלומנים לעמוד ב״
התחיבויותיהם.
בשבועים האחרונים קרה עוד משהו :
קרנות הנאמנות של הבנק הפסידו כמח צית
מנכסיהן. מי שחושב שמנכ״לים של
בנקים ישנים תמיד טוב, טועה. תשאלו
את אהרון מאיר, מנכ״ל ״בנק המזרחי
המאוחד״.

חקלאות

נווה קורה
לכבוד הממשלה וועדת הכספים של הכנסת ירושלים הריני מתכבד להגיש בזה את הדין־וחשבון של בנק ישראל לשנת ,1980 בהתאם
לסעיף 59 לחוק בנק ישראל, תשי״ד־.1954
המדיניות הכלכלית בשנת 1980 הציבה שני יעדים מידיים: צמצום עודף היבוא,
וריסון התהליך האינפלציוני. כדי להשיג יעדים אלה, ננקטו צעדים לצמצום
הביקושים במשק, דרך הגבלת גידולו של האשראי הבנקאי. הקפאה ריאלית של

הקדמת הנגיד לדו״ח ״כגל, ישראל״
ה ת אריך :

מיסיס

מסיפורי מע׳־מ
לפני שלושה שבועות הבטחתי סיפור
נוסף על נפלאות מע״מ (״העולם הזה״
.)2281 הנה הוא: מעשה ביהודי שפתח
עסק ביולי ,1977 ומיד הודיע לשילטונות
מע״מ על עיסקו החדש. מאז הוא מדווח
מידי חודשיים, על פי החוק, על עיסקו-
תיו• לאחרונה החל היהודי שלנו מקבל
התראות על ״יתרת חוב״ ,אף כי דאג
לדווח כהלכה ובזמן. להתראה הראשונה
וגם לשניה התייחס קצת בביטול ,״בטח
בדו״ח הבא העניין יתיישר״ ,חשב. אך
האיום בעיקול הוציא אותו משלוותו,
והוא אץ רץ למישרדי מע״מ לברר את
עניינו. ומה מתברר ! שהמחשב צודק !
הוא לא הגיש דו״חות מע״מ על התקופה
מיולי ,1976 שבו נכנס חוק מע״מ לתוקף
ועד יולי ,1977 שבו פתח את העסק.
זה שבאותה תקופה לא היה לו עסק
ולא היה לו על מה לדווח, זאת המחשב
לא ידע, למה ו כי תוכנית המחשב של
מע״מ היא ״טמבלית״ .והנה ההוכחה :
כדי להסיר את איום ההתראות והעיקו-
לים, הוא נתבקש להגיש דו״חות מע״מ
על התקופה שבה לא היה לו עסק, ולכתוב
בהם ( 0אפס).
אז, את ה 0-הזה יקלוט המחשב, וישלח
לו הודעה שאינו חייב דבר.
על הטירטור שמטרטרים אזרחים שונים
על לא מס בכפם, צריך להושיב את
המתכנת של תוכנית המחשב בחדר מוסיקה
אלקטרונית, שהוכנה על-ידי מחשב
במשך 24 שעות. הוא כבר לא יטעה.

31.5.1981

אבל לנגיד יש שני סגנים׳ מישנים לנגיד,
ד״ר אליעזר שפר וד״ר צבי זוסמן.
מדי פעם היינו רגילים לשמוע אותם,
ואפילו את דעותיהם, ויש להם כאלה.
בחודשים האחרונים לא שומעים דבר,
הם הפכו חסרי״דיעה? למה 2פשוט
מאוד; תקופת הכהונה שלהם מסתיימת
ביולי, מיד לאחר הבחירות. אז עדיין תשלוט
ממשלת מעבר, עד לכינונה של
ממשלה חדשה. כששותקים, הדובים ישנים,
ולמה לדבר ולעורר דובים. אבל ב-
מיסדרונות הליכוד מתהלכים כבר כמה
מועמדים בכוח, בזכות עצמם, שהתואר
מישנה לנגיד והמשכורת ויתר התנאים
קוסמים להם. מי יודע, אולי.

המדד

מדד מאי ־
5.2אחו!
קשה מאוד לחזות את התנהגות ה מדד,
אך ישנם חודשים שבהם מותר להסתכן.
כך עשינו לגבי מדד פברואר השנה,
כאשר התחזית שלנו פגעה בול.
5.5ההערכות השונות של כמה ממחלקות
המחקר של הבנקים נעות סביב
חמישה אחוז. האופטימיסטים טוענים
פחות מחמישה, הזהירים אומרים יותר.
האמת, כרגיל, תהיה איפה שהוא באמצע.
ההערכה שלנו 5.2

הוא נפל מהעץ ! כי לא כדאי להוריד
אותו משם, וחבל. מי שסבר, שהידיעות
בעיתונות היומית על משבר בחקלאות הם
תעמולת־בחירות, טועה. יש משבר והוא
חמור. אך ראשי אירגוני החקלאים, במקום
לדבר לעניין, מדברים על ״אשמת
הליכוד״ ,במקום על אשמתם הם. שום
חקלאי לא יכול, לצערו, להתפרנס מהאשמות,
אפילו לעיתים יש בהן משהו.
ובכן, עבור ק״ג אפרסקים אנחנו משלמים
בין 7—10 שקלים, החקלאי מקבל
קדחת ן הנהנים הם המתווכים למיניהם :
כולל המובילים, בתי-המיון, המשווקים-
הסיטונאים, הקטעוני-הירקן ואנחנו ה משלמים.
התשומות
החקלאיות (ההוצאות הכרו כות
בגידול הפרי) עולות, המחיר שמקבל
המגדל יורד. פשוט לא כדאי לשווק ן הוא
משאיר את הפרי על העץ ; שיירקב.

ב חי רו ת

כפתורי תעמולה

בין יתר האביזרים שהובאו ארצה לקראת
הבחירות, מצאנו את סמלי הכפתור,
העשויים ממתכת, חומר פלסטי או
נייר, עם דבק או סיכת־ענידה.
מגיפת כפתורי-התעמולה נפוצה בממדים
עצומים, עשרות מיליונים, בבחירות
האחרונות לנשיאות בארצות־הברית.
מחקרים שנערכו בעת הבחירות, פסיכולוגים
של המון וסוציולוגים, ניסו למצוא
הסבר לשיגעון החדש ששטף את כל
אמריקה, הזדהות אישית עם מועמד, או
נושא, על-ידי ענידתו על הבגד. בינתיים
חלפו הבחירות בארצות-הברית, המחקרים
הוטמנו, והכפתורים הגיעו לישראל.
שתי המיפלגות הגדולות עטו על הכפתורים:
הליכוד בציבעי כחול, תכלת
ולבן, המערך בציבעי ירוק, אדום וכחול.
המחיר הזול יחסית (שלושה שקלים)
הופך את הכפתור לכדאי עוד יותר, מלבד
היותו ״לוח מודעות״ נייד, שלא צריך
לשלם עבורו טס שלטים עירוני. אגב,
נוסף על המיפלגות, גם אסירי כלא רמלה
נהנים מהם: חם מרכיבים אותם.

הבורסה

מיניות הבנקים
ושוב שבוע של ירידות, אף כי יותר
מתונות. כמה דברים ראויים לציון: ה-
מעבי אל מניות הבנקים נמשך וביתר
עוצמה ; ביום חמישי האחרון היה חלקם
של הבנקים המיסחריים כ 85 מהמחזור
הכולל במניות. וזה היה צפוי. ענפי הגי-
טוח והמקרקעין הפסידו יותר מ־״/ס, 50
הפסד ריאלי, בהשוואה לרמת השיא של
ינואר. בשוק איגרות החוב הצמודות חל
קיפאון, שיפשיר קרוב לוודאי אחרי הבחירות.
במונחי תשואה לפידיון עמדו
הצמודים בתחילת השבוע במחיר הזול
ביותר מאז תחילת השנה.
החגיגה האמיתית היתה במט״ח. שוב
המשיך לגדול הפער בין המטבעות האירופים
לדולר; גדל מיספר יחידות ה מטבע
האירופיות שאפשר לקבל עבור
דולר. ובאשר לשקל: בסוף חודש מאי
היה מחיר הדולר גבוה ב״ 43.1אחוז,
לעומת סוף חודש דצמבר .1980 המדד
עלה (כולל חודש מאי) ב-״ 37.80/בלבד.
שער המכירה של הדולר במזומן (בבנקים)
היה בסוף השבוע 11.34 שקל.
אם נסדר נתונים נבחרים לסוף מאי
ונשווה ביצועים מתחילת השנה, בטור
יורד, נקבל את התמונה הבאה: בראש,
מניות הבנקים שעלו — אי-די-בי /0י<; 66
בל״ל 61.6פועלים 56.4דולר אמריקאי
43.1המדד (כולל מאי 37.8
אג״ח צמודות מסדרות 3000 32 היאן
היפאני כ-״/ס 30ן ליש״ט כ.240/<>-

קתות הנאמנות
התופעה של לחץ על קרנות הנאמנות,
שהחלה לפני כמה שבועות, תימשך. מיס-
פר והיקף הפידיונות בקרנות אלה הוא
אדיר, וכל עוד יש הנפקות חדשות, תהיה
בריחה מהקרנות. בשבועיים הקרובים
צפויות הנפקות בהיקף גדול. הנפקת זקו-
יות של פועלים בהיקף של 350 מיליון
שקל, אי-די-בי 200 מיליון שקל; הנפקות
בינוניות בגודלן של ״טבע״ ו״דנות״
וכמה קטנות כמו ״התכוף״ ו״תיא״ .הכסף
להנפקות יבוא מהקיים. והקיים
הוא בעיקר קרנות הנאמנות.
מגמת הירידה במניות תימשך, כך גם
יקרה לצמודים. על היקף הפידיונות הכבד
בקרנות ניתן ללמוד גם על פי סוגי ניי-
רות־הערך שהחלו הבנקים למכור, ביניהם
כאלה שבעבר לא נמכרו על ידם
״כמעט בכל מחיר״.

הכלל הוא: להיכנס לניירות טובים
שירדו חזק. קובע אחד מהיועצים :״לא
ייתכן שלאורך זמן הדולר יעלה והצמודים
יירדו״; הוא צודק. מי שיש לו תיק
של 50 אלף שקל, שיישאר במה שיש
לו. אך מי שיש לו 500 אלף שקל, שייכנס
עכשיו. קנו מניות תעשיה טובות,
קנו ״אורדן״ ,״כבלי ציון״ ,אפילו ״אלק-
טרה״ .גם ״ים־המלח״ ,״פולגת״ ו״עלית״.
הן טובות ותישארנה כאלה.
היזהרו מ״תרו״ ,״מקט״ ו ״הראל״,
אחרת סופכם להצטרף למיסדר המפסי דים
של ״שמן״ .ותמיד, לעזאזל, חוזר ה תרגיל,
אבל החבר׳ה לא לומדים. ומתפתים
לקנות במחירים גבוהים, למה !
תשאלו אותם. הם יסבירו לכם איך מניה
בכמות אפסית קופצת ל״ 15 אלף נקודות,
משום שמישהו דוחף אותה, וכעבור זמן
קצר אי-אפשר למכור, ומפסידים עד ס/״60
מההשקעה ויותר.
אתם רוצים לדעת למה ״נשואה״ מכניסה
ביקושים ל״קיסריה״ והיא עולה
מידי יום. תשאלו את מיכה אלבין. הוא
צריך לדעת. אני מציע להתעלם ממניה
זו. ואז גם לא תצטרכו לשאול שאלות שאינן
במקומן.
יועץ אחר אמר לי :״תשמע, אנחנו
עכשיו בתקופת המתנה לעליות. היום הסיכוי
גדול יותר מהסיכון ואז אנחנו
נכנסים״ .גם הוא צודק. מעניין, כולם
יודעים להסביר את מה שקרה, אבל לא
תמיד את מה שייקרה. ובאמת מי יודע
איזו ממשלה תהיה לנו אחרי הבחירות
בעוד שלושה שבועות.
אגב, מישהו טרח להסביר לי, שאם
רוצים להטיל מס רווחי הון בבורסה,
עכשיו הזמן, כשהבורסה בשפל. אמרתי
לו שהתיאוריה בסדר, אבל הוא טועה בתאריך.

אריאל,

קבלת פרקרז אתה יקר למישהו.

* המחיר נכון ליום 21.5.81

ויזה עושה לך חגיגת קיץ. עכשיו תקבלי עד ־? 25 הנחה על סט מוצרי יופי
של הלנה רובינשטיין, כשתשלמי בכרטיס האשראי רזה. מלבד ההנחה
רווח נוסף של אשראי עד חודש ימים.
הכיני עצמך לקיץ-השתמ שי בויזה לעולם היופי

ח 5161ח1כ 1ו 1מ 3ח1016־1
המבצע בתוקף מה 10-עד ה 30 -ליוני ,1981
או עד גמר המלאי.

1רח

זרז 3־ז 0 6 0 0 1 0ץ־ו 0

16 נן וזז £ 0 0 5 3־ • 813261

1 • 8011ו ח 100
1וזז )1״1^136( 50

ח 1_0110ץ 808־ • 813261

1ו ח ( 6 0־ 56 )031ח 0נן 6 8 6 8״ונ 511ו /10ץ1• 1רזרו 1 0 0ח >1 !0

16 נן רח £ 0 0 5 3ז 1* 8 1 3 2 6וזז 0 011 1 2 5בו 5׳

56ח 0נן 8 6 5

מחיר רגיל 264 -ש׳
למשלמים בכרטיס ויזה ־ 214 שי

6־1\/10181111

מחיר רגיל 322 -שלמ
שלמים בכרטיס ויזה 252 -שי

1רח 31 1 2 5וזח־ו 1\ 10ץ1נו 8 6 3ח 1* 0 0 1 6 6רח 0 0 2 0 0נן חח 3ר116 51 וז 6 0 6־ 1311׳ 031־• 1
16 נן ו ח £ 0 0 5 3ז • 8 1 3 2 6

מחיר רגיל 472 -ש׳
למשלמים בכרטיס

ויזה ־ 352

ב־׳ו חודו ודו

) 1.ץ 8 0 6־ • 813261
^ 86311ח • 001016

1רח

(ז 5 6 )0 3ח 0נן 6 8 6 5־91״ • 1^10151111

150

ח 0ו 1_01ץ 8 0 6־ • 813261

00 קוזז3ו^ 5ץ ג 631
ש מ פו ע דין בעלנוסחה
מיו חדתה מונ ע ת גי רוי
ה עיניי ם ו עו ר

הקרקפת.

ז/016״סק ץ 836
טלק מיו חדלס פי ג ת
ה ל חו ת

ה מ יו תרת,

ל צינון ו ה רג ע ת

ה עו ר.

ח 0ו 1_01ץ 836
ת ח לי ב ה תינו ק הנ מכר
ביו תרבאר צו ת
מרכךו מזין
מונ ע
בעל

ה ב רי ת.
ה עו ר.

דלקותו גי רויי ם,
פ עו ל ה

מ מו שכת

ומצ טיין בני חו ח
ל ה שיג ב ב תי

המרקחתוב חנויו ת

ה מו ב ח רו ת

לשרותעצמי.

שלר ענ נו תוב רי או ת.

011 ץ ג) 63
ש מן תינוקמ עו ל ה.
מונ ע גי רוי
עו ר

ה תינו ק ב חי תו ל .

83111 ץ כ 631
ת כ שי ר ח די שהמשמש
כתח לי ף
צ מר

הג פן

אמבטלתינוק.
הספוגב־ז) 031ץ ס 0 8

מונ ע יי בו ש ה עו ר

מ ח לי קעל עו רו של

לאחרחשיפתולשמש.

ה תינו ק ו מו תי ר או תו
נ קי
ממש

רענןור גו ע.
כ מו לאחר

אמבט.

מה איכפת לתינוק שלך ש־ ^ סוחן 1ג01 צו
הוא ספור הצלחה באמריקה?
העור שלו יתן לך את התשובה.
מוצרי 13910״! ץ נ 831 נמכרים ב־ 3גדלי אריזות,
להצלחתה ח סר ת התקדים של סדרת 139 10״זץ 836
והם מצויידים כשסגור חסכוני מיוחד המאפשר לך
(בייבי מג׳יק) נגיעה ישירה במיליוני תינוקות
להוציא מן הבקבוק הפלסטי א ת הכמות המדוייקת
ברחבי ארצות הברית. מוצרי1^ 3910 ץ כ 831
הפכו תוך זמן קצר לנמכרים ביותר בארצות הברית, הדרושה לך. היום גם א ת יכולה להעניק לתינוקך
והכמויות מו כ פ לו ת בחלק מהמוצרים מדי שנה. עור בריא, רענן ומלא חיוניות עם סדרת^139!0ץ גז.83
מהו סוד ההצלחה של 139!0עו ץ נ 631ז
אנשי ה מחקר ורופאי הילדים העומדים מאחורי
0י139 שזץ כ 831 בארצות הברית יצרו מיגוון
תכשירי טיפול שהותאמו במיוחד לעורו העדין ן
של התינוק, ולמידת הלחות והשוממות
החיוניים לבריאותו ולרעננותו.

הנ7ו1ו7ר]/ן0
המישון ףיס

מי עומר מאחור, בור גוי נוו א דו,
האיש שנעצר נמה נעמיס בחשדות
של מיומה, וכמה כסו השיג לאוניה?

שד *וד יוז

5ל שד!ל ד וגבר הפירסום שניתן
~ לאוניית השידור אודליה, כך התעבה
הערפל שאפף את האנשים המשיטים אותה.
היחיד אשר נחשף לאמצעי־התיקשורת,
פול גרינוולד 35 רק הגדיל את המיס־תורין.

היה מוכן להשקיע הון הנדרש
לאוניית־שידור, כאשר בראש המיבצע עומד
אדם כמו גרינוולדי״ שאלו רבים.
ואמנם בישראל היה גדינוולד ידוע ומפורסם.
תוכניות מתוחכמות רבות נולדו
במוחו ועמדו לקרום עור וגידים כאשר
התפוצצו ברעש גדול בכל אמצעי־התיק-
שורת והפכו מרכזן של שערוריות וחקי־רות־מישטרה.
במהלך
הקאריירה שלו בישראל נעצר
גרינוולד כמה פעמים לחקירה, ונחשד
במעשי מירמה שונים. אך מעולם לא
הועמד לדין. ובכל זאת הצליח להגשים
חלום ישן שלו, להקים תחנת טלוויזיה
מסחרית בישראל. כיוון שהחוק אינו מאפ

הפעלת תחנה כזו מתוך שטחה הטריטוריאלי
של המדינה בלי רשיון, החליט
להתחכם, כפי שעשה אייבי נתן באוניית
השלום שלו, ולהפעיל את תחנת הטלוויזיה
מלב ים.
לתוכנית כזו דרושה, כמובן, אונייה
מתאימה, וציוד לשידורי טלוויזיה בצבע,
שאפשר להפעילו מתוך האונייה. לפני
כשנה החל גרינוולד מגשש בישראל כדי
למצוא משקיעים לתוכניתו זו. לבסוף
נואש, יצא לחפש אותם בחוץ־לארץ. את
המשקיע הראשון, איל-אוניות יווני בשם
פיראקוס, מצא ביוון. גרינוולד שיכנע
אותו — לדבריו — כי הוא עומד לשתפו
במיכרה זהב. תמורת השקעה באונייה
ישנה, יוכלו להרוויח 40 אלף שקל לכל
דקת שידור.
אחרי כמה שיחות לתוך הלילה הסכים
לבסוף פיראקוס. הוא קנה את האונייה
אודליה (הנקראת על שם בתו של גריני
וולד) ,אונייה בת 13 אלף טון ובעלת

שני מנועים. היא שימשה בזמנו כאוניית־משא
מהירה, אך מחירו הגואה של הדלק
הותירה ללא עבודה. וכך הצליח פיראקוס
לקנות אותה בזיל הזול. היא נרשמה
בבעלות חברה ליברית בשם פורסיה, ופי־ראקוס
החכירה לגרינוולד למשך עשר
שנים תמורת 45 אחוזים מהתקבולים
ברוטו.

כ ס פי מי ס ע דו ת
ו מו ע דוני ם
^ צעד זז ב א היה לרכוש את הציוד
יי 1הטכני. גם כאן התמזל מזלו של גריני
וולד, וחובב רדיו בישראל גילה את אוזנו
כי חברת ג׳י־וי־סי היפאנית מוכנה למ כור
ציוד כזה במחיר נמוך ביותר. תמורת
כ־ 100 אלף דולר אפשר לקנות, את כל
הדרוש כדי להקרין סרטי טלוויזיה בצבע
בשיטת ס, ברדיוס של 40 קילומטר.

גישושים נוספים בין בעלי־הון בארץ
גילו לגרינוולד כי לא יקבל את מבוקשו
כאן, ומילבד סכום של 30 אלף דולר,
תמורת אחוז אחד בפרוייקט, שהצליח למכור
לדייל אל־על, לא מצא משקיעים
נוספים.
הוא נסע לאיטליה, לחפש שם ידע מקצועי
ומשקיעים נוספים, ומצא יהודי תושב
גוץ*ניה, שהשקיע את הכסף הדרוש
לקניית ציוד הטלוויזיה. כך יכול היה
גרינוולד לצייד את האונייה באנטנה מתאימה
באיטליה ולבוא לישראל כמנצח,
על סיפון אוניית־שידור.
הצרות הגדולות התחילו מייד עם כניסת
האונייה לנמל אשדוד. שילטונות הצבא
עצרו את גרינוולד בטענה כי הוא
משתמט משרות מילואים. כבר בעת הפלגתה
הקצרה של האונייה לישראל נתגלו
בה פגמים טכניים כבדים, שהטילו
בספק את המשך תיפעולה. מישרד־התיק־שורת
בישראל גילה ברבים, כי דעתו
אינה נוחה כלל מהתחרות החדשה.
מייד כאשר שוחרר גרינוולד ממעצרו,
החל מחפש כסף לשפץ את האונייה. יש
הטוענים כי פנה לכל מי שידוע כבעל
ממון במדינה, וכולם, גם בצלאל מזרחי,
השיבו את פניו ריקם. אז נתקל בקבוצת
אנשי־עסקים צעירים ובלתי ידועים, שע שו
את כספם במיסעדות ובמועדונים. הם
היו מוכנים להשקיע כסף באונייה, אבל
(המשך בעמוד )54

במדינה
;המשך מעמוד )41
;יה ידוע כאיש שווזר־שלום, לא
כול היה לרדת למחתרת, כפי ש־נשו
סרטאווי ועמיתיו. כנציג ה־ישמי
של אירגונו בבירה הבלגית
ליד מוסדות השוק המשותף, היה
־תוק למישרדו ולתפקידו. על כן
;יה !ניתן לתכנן בשקט את רציחתו
לבצעה בלי קושי ובלי סיכון של
נמש.
מאותה הסיבה רצחו שליחיו של
!ותו אירגון ביגואר 1978 את הציג
של אש״ף בלונדון, סעיד
ומאמי, האיש שפתח ב 1974-ב־ז־שיח
עם אורי אבנרי, ושסלל
:כף את הדרך למגעים שבאו לאחר
:כן עם ישראלים ציוניים אחרים.
בין עצי, השקד. רקע זה לא
יה ברור למישפחתו של ח׳דר
גדה המערבית, כאשר קיבלה את
יידעה על רצח קרובם.

מדווח צבי כראל, לתב
העולם הזה״ בגדה, שביקר

:בסר :
חמישה כדורים, אחד בלב ואר עה
בראש, שמו קץ לחייו של
ד״ר נעים סלים ח׳דר דעיבם,
ציג אש״ף בבלגיה, שעה שעשה
רכו לעבר מישרדי האירגון ב ריסל.
״מישהו
לא אהב, כנראה, את
דרך שבד, קשר נעים קשרים הדו-
ים עם מדינות־אירופה, ובמיוחד
ם ארצות השוק האירופי חמשו־ף,״
אמר בן־דודו של נעים, כומר
איזור ג׳נין .״הרי ידוע שעד לפני
זן לא-רב נטו מדינות־אירופה ל-
ובת ישראל. והנה חל שינוי וזד
וגל התהפך. לא עוד תמיכה בל-
י-מסוייגת, לא עוד הצהרות-אה-
ד״ אלא הסתייגות, קריאה להכרה
וכויות העם הפלסטיני, לנסיגה
השטחים הכבושים. אין ספק כי
רומתו של נעים היתד, מכרעת,
יצירת הלך־רוח חדש זה. מישהו

קורבן ח׳דר
כימעט כומר
1אהב את העובדה שכך התגלגלו
׳ברים. ולא קשה לנחש מי.״
דרך ארוכה ופתלתלד, עבר נעים
דר עד שהגיע לעמדת־השפעד,
נירה בשורות אש״ף ומונה נציגו
נריסל. נעים נולד בכפר זבאבדה,
^נפת ג׳נין, ביום האחרון של
.19 כפר קטן למרגלות הרי
ומרון, על אם הדרך המוליכה
ן נומת קבאטיה אל עמק הירדן.
רות שלף נרחבים, מטעי שקדים,
ויפים ומשמיש, ושטחי מרעה לון,
מקיפים את בתיו הספורים
ו הכפר.
״האגדה מספרת כי בני הכפר
גו להתפרנס מעשיית סוג מסו!
של גבינה, זבדה,״ סיפר בחיוך
!ד מבני הכפר .״אולם מכיוון
:יה עודף תוצרת, נהגו להשליך
1השאריות לתוך בור. יום אחד
ל גמל לבור וטבע בערימות-
ונר, שהצטברו בתוכו. מאז קראו
פר זבאבדה, כלומר, עושי הנה.״
פישפחתו
של נעים, המולת דעי,היגרה
אל המקום מן הכפר
׳בה שבנפת רמאללה, אחרי ש

התגלע
ריב בינם לבין מישפחה
אחרת .״כנראה גאולת דם, אך איננו
יודעים לבטח,״ הודה השבוע
אחד מצעירי הכפר. השטח היה
שייך למישפחת ארשיד עתירת-
הנכסים מג׳נין, שהעסיקה את בני
המולת דעיבס כאריסים. עם הזמן
קנתה המישפחה חזקה במקום והשטח
הפך רכושה.
בינתיים הגיעו מהגרים נוספים,
חלקם ממצריים, חלקם מאיזור אל-
שאם והתיישבו במקום. כ־3,000
תושבים חיים היום בזבאבדה, מרביתם
נוצרים בני כיתות שונות —
לאטינים, פרוטסטנטים, יוונים־
קתולים ויוונים־אורתודוקסים. כל
כת מחזיקה בכנסייה משלה בכפר.
״לא אהיה כומר טוב״ .כש היה
בן שבע מת עליו אביו, ובהשפעת
דודו נשלח ללמוד בסמינר
לכמרים בבית־ג׳אללה, מייד אחרי
שסיים את לימודי היסוד בבית-
הספר שבכפר .״במשך כתריסר
שנים היינו ידידים קרובים ביותר,״
סיפר רפיק אל-חורי, המכהן ככומר
בכנסייה הלאטינית בירושלים ,״ו־מעודי
לא פגשתי אדם שהיה כה
מוצלח בכל אשר עשה. הוא היה
מבריק, פיקח ופרפקציוניסט, אולם
לא מן הסוג המתנשא. תמיד אפשר
היה לשמוע מפיו עצה טובה, להסתייע
בו בהכנת השיעורים ובזבנג
וגמרנו
הבנת חומר הלימוד. עד היום אני
זוכר כיצד טרח להסביר לתלמידים
בכיתה חומר מסובך בפיסיקה, ו פעילותו הספרותית, תרומתו ההסברו
היה בהיר יותר מזה של עיתונאית העניפד, לכמה עיתונים
המורה. לא היה תחום שבו לא ׳באירופה, כישרונותיו
וכישוריו 3-3וח 11*31 זחוחה ד א1 מראשי הריטוריים לא נעלמו
התעניין.
״פעם ראיתי אותו שקוע בספר אש״ף, וב־ 1976 התמנה כנציג ה־אם
מותר?גה? משא־ומתן
של אנדרה ז׳יד. התפלאתי. כיצד אירגון בבלגיה. מינוי זה איפשר
7מען המתים — מדוע
אתה קורא ספר שאינו עוסק בדת, לו לקיים מגעים חצי־רשמיים עם
שאלתי אותו, .ראשו של אדם צריך נציגי ארצות השוק האירופי ה אסור
7גהדו למען החייט ץ
להיות פתוח לכל,׳ השיב לי , :עלי משותף, שאותם שאף לשכנע כי
השבוע ניהלה מדינת־ישראל
נו לדעת דברים שאינם עוסקים יכירו בזכויות העם הפלסטיני.
משא־ומתן עם אירגודהשיחרור־במישרין
בתחום הלימודים שלנו׳ .״סיגנונו היה מבוסם על הוויכוח
הריטורי,״ סיפר רפיק אל־חורי. הפלסטיני.
המטרה היתה חיובית ואנושית•.
״הוא אהב מוסיקה ונהג לפרוט ״הוא דיבר בהגיון, בשקט ובת על
הפסנתר שבסמינר יצירות של בונה. לא צעק ברגשנות, כפי להביא לידי עיסקה שעל פיה תובטהובן.
וכמובן, הצטיין בשחייה שנוהגים מרבית המנהיגים הער ׳ תר קבורתו,של נעים ח׳דר, שליח-
ובכדור־רגל. כשראית חבורת תל ביים, ולא נקט לשון איומים. הוא אש״ף שנרצח בבריסל, בכפר־מו, -
מידים עומדת ומתווכחת, היית יכול גם לא נמנע מפגישות עם ישרא לדתו בגדה המערבית, תמורת החזרתו
לישראל של עצמות ארבעה
להיות בטוח שנעים עומד במרכזה. לים, ואף כתב מאמרים משותפים
הוא היה מנהיג לכולנו.״
החללים הישראליים, שנהרגו בעם
כמה מהם.״
״פתיחותו לשמוע אחרים, גם היתקלות עם כוחות־אש״ף בדרום-
אחרי 11 שנים החליט נעים
לבנון בשלהי מיבצע־ליטאני * .ה כי
זאת אינה דרכו. הכמורה חדלה אם היו יריביו, הכריזמה שלו ו
וגם ארבעה נקברו בשטח המוחזק
להיות משאת נפשו .״לא אוכל הגיונו היו הסיבות
להצלחתו לע בידי כוחות־אש״ף בדרום לבנון
״ניסינו
דודו.
להיות שלם עם עצמי, ולכן לא למותו,״ הפטיר
(ראה מיסגרת).
אהיה כומר טוב,״ הסביר לרפיק רוד בכפר מעין הלווייה סמלית,
המשא־והמתן לא היה ישיר,
לפני שעזב את הסמינר. עם זאת, משום שאין מקוננים אצלנו על
לא נטש לגמרי את נושא הדת אדם שנהרג למען המטרה, אלא פנים־אל־פנים. הוא התנהל באמ והמשיך
ללמד בירדן את תולדות שרים לכבודו ומספרים בשבחו. צעות מתווכים. אך הצורה לא
הנצרות.
מכונית צבאית שעברה במקום היתה חשובה. נקבע תקדים של
מצוייד בצרפתית, איטלקית וספ חשבה כי אנו מפגינים ומייד הוז משא־ומתן בין ממשלת ישראל ורדית,
שלמד בסמינר, בנוסף ל עקו לכפר חיילים רבים שירו ב הנהגת אש״ף.
הדבר סותר ״לאו״ מוחלט, ש ערבית
ולאנגלית, שאותה למד ב אוויר והיכו כל מי שנפל לידיהם,
עצמו, החליט נעים לנסוע לבלגיה וגם ילדים, למרות שהסברנו להם נקבע על־ידי ממשלת־ישראל: לא
כדי ללמוד. מישפטים ומדעי־המדי־ שאין מדובר בהפגנה אלא בהל -לנהל לעולם משא־ומתן עם אש״ף.

ווייה. חבל שגם גוויות הופכות זהו אחד מארבעת־הלאווים המ תוך
זמן קצר הפך נעים ליו״ר להיות קלף במיקוח פוליטי. אבל שותפים לליכוד ולמערך, המהווים
התאחדות הסטודנטים הזרים באו אללה כרים, אנו יודעים כי כל. את ״הקונסנזוס הלאומי״( .שלוניברסיטת
לובאן בבריסל, וב־ מטרה דורשת את קורבנותיה ו שת האחרים; לא נסיגה לגבולות
1972 קיבל תואר דוקטור למיש־ אנו מוכנים לכך. גם מחמוד אל־ ,1967 לא מדינה פלסטינית, לא
פטים. באותה שנה נשא לאשה המשרי (פאריס ,)1972 ,חוסיין שינוי הסטאטוס קוו בירושלים).
מותר לממשלה לשבור עיקרון
(קפריסין,
אבדאל־חיר
את ברנדט, גערה בלגית שהיתה בשיר
(לונדון, שקבעה לעצמה, אם המטרה היא
עמיתה ללימודים ועבדה בשגרי ,)1973 סעיד חמאמי
רות הסעודית. לרגל נישואיו הח )1978 ידעו כי זה עלול להיות הומאניטרית. אך יכול אדם תמים
ליט נעים לבקר בכפר הולדתו גורלם* .נעים ח׳דר נמצא בשו לשאול: האם החזרת גופות היא
ולפגוש את חבריו משכבר.
רה אחת עם גיבורי האומה הפלס מטרה הומאניטרית יותר מאשר
לא היתד, לו כל בעייה לבקר בטינית.
בין אם ייקבר בכפתו ובין מניעת הרג?
אם מותר לנהל משא-ומתן עם
גדה המערבית. הוא נשא תעודת -אם ייקבר במקום אחר, הריהו נעזיהוי
ישראלית, אותה מנפק זד רץ על־ידי כל אחד מבני עמנו.״ אש״ף למען עצמותיהם של מתים
מימשל הצבאי לתושבי הגדה, אשר
השבוע נקבר ח׳דר, לפחות זמ — -האם אין היתר זה חל פי אלף
חודשה מדי תקופה. באותה עת
על משא־ומתן למען הצלת חיי ה ם
עדיין לא היה ידוע כפעיל באיר־ מנית, בירדן. הנסיון להביא לקבורתו
בכפר מולדתו בגדה, תמורת של מאות ואלפי צעירים משני ה גון־השחרור
הפלסטיני. רק אחרי החזרת עצמותיהם של ארבעה צדדים, שהם עדיין חיים?
שהזר לבלגיה החליט להקדיש את
האם העיקרון היהודי העתיק של
חללים ישראליים שנשארו בשטח
עתותיו לבעיה הפלסטינית. הוא אש״ף בדרום־לבנון מאז מיבצע -״פיקוח נפש דוחה שבת״ א־נו
פירסם שלושה ספרים על הבעיה
ליטאני, נכשל לפי שעה (ראת חל על דחיית מדיניות שאינה מו הפלסטינית
ותולדותיה (אחד
בילה אלא לשפיכות־דמים בלתי-
מהם, במדינה).
רפובליקה פלסטינית
־לקראת
פוסקת?
סוציאליסטית״ ,נכתב יחד עם אורי
דייווים. עותק ממנו הוקדש על־
* באותה היתקלות נשבה ישרא*
מקובל להניח כי מחמוד אל:
ידי דייוויס למישפחת ח׳דר ועליו המשרי וחוסיין בשיר אבו־אל־חיר לי חמישי, שהוחזר כעבור זמן
כתב בערבית ־עד הניצחון — נהרגו על־ידי סוכנים ישראליים, תמורת שיחרורס מן הכלא הישאורי
דייוויס״).
ואילו חמאמי נרצח על־ידי אירגונו ראלי של 74״אסירים ביטחוניים״,
גם גוויות הן קלף פוליטי. של אבו־נידאל, בשליחות עיראק.
אנשי אש״ף.

יחסים מרח ביי ם

רזט >ב,הרע 1הנ 7ת
אם יחס טובים
בשהם מתים —
מדוע אינם טובים
כשהם חיים ץ
אימרה אמריקאית מפורסמת,
מימי מילחמות־האינדיאנים, קבעה
כי ״האינדיאני הטוב הוא האינדיאני
המת״.
כלל דומה נהוג באמצעי־התיק־שורת
הישראליים לגבי אנשי-
אש״ף. הם הופכים טובים ברגע
שהם מתים — או לפחות מתפטרים.

ר או־ גא ״ 1אמת זו הוכחה
לראשונה כאשר נודע כי עיצאם
אל־סרטאווי התפטר במהלך המושב
של המועצה הלאומית הפלסטינית
(״הפרלמנט בדרך״ של
אש״ף) בדמשק. אל־סרטאווי התפטר
באופן הפגנתי מפני שלא
ניתן לו לדווח בישיבת־המליאה
של המועצה על מגעים עם אישים
ישראליים, רובם ציונים, חברי
המועצה הישראלית למען שלום
פלסטיני, שרי, שלום עכשיו ומערכת
ניו אוטלוק.
עד אותו רגע הושמץ אל־סר־טאווי
באמצעי־התיקשורת הישראליים
כסוכן חורש־מזימות, כמנהל
מחלקה סודית ללוחמה פסיכולוגית
נגד ישראל, או כהרפתקן
תימהוני שאין מאחוריו דבר.
אך ברגע שהתפטר הופיע בכותרות
הראשיות בישראל. הטלוויזיה
והעיתונות הציגה אותו כ איש
חשוב, שוחר־שלום אמיתי.
המסקנה: ראו־נא מה קורה לאיש
שוחר־שלום באש״ף. הוא מחוסל.
השבוע קרה דבר דומה לנעים
ח׳דר, הנציג הרישמי של אש״ף
בבריסל (ראה לעיל) .עד לרגע
שבו נרצח בידי פורשים קיצוניים,
אנשי חזית־הסירוב באש״ף, לא
היה אלא שליח של אירגון־מרצ*
חים, אחד מחורשי־המזימות באירופה
המנסים לחבל ביחסי יש ראל
עם מדינות השוק המשותף.
כל הנציגויות הדיפלומטיות של
ישראל בעולם פועלות נגד ההיתר
שניתן לשליחי אש״ף במדי נות
השונות לקיים מעין־שגרי־רויות
מסוג זה.
משנרצח ח׳דר, השתנתה דמותו הישראליים באמצעי־התיקשורת
כהרף־עין. פורסמו בהרחבה דיווחים
של פרשנים מקומיים וזרים,
שתיארו את האיש כאדם אהוד,
תרבותי, שוחר־שלום מדופלם, ש פעל
באש״ף ללא־הרף למען עמ דות
מתונות. המסקנה: ראו־נא
מה קורה לאיש כזה. רוצחים אותו.
מסקנה
אהדת. המסקנה ה אמיתית
יכולה להיות הפוכה. אם
יש באש״ף אנשים כמו ח׳דר :
סעיד חמאמי, שנרצח בנסיבות דומות
ביגלל אותן הסיבות! ועיצאם
אל־סרטאווי, המסכן יום־יום את
חייו למען ז1ניין השלום — אולי
יש בו אישים מתונים רבים אח רים?
אולי ניתן להגביר את כוחם
על־ידי מדיניות ישראלית, שתעודד
את בעלי הקו המתון באש״ף? אולי
מחייב הדבר את החלפת המדיניות
הנוקשה הנוכחית של הליכוד
והמערך בנוסחת יריב־שם־
טוב, למשל?
שאלה זו לא נשאלה השבוע אף
באחד מאמצעי־התיקשורת בישראל
— לא בטלוויזיה, לא ברדיו
ולא בכל עיתון שהוא.

ב חי רו ת
עשו *>ר.ם ה,
ל א 1ץ ילח1ץ ר.
את מי רוצה
מוטה גור
לדפוק ץ
אין אדם נתפס בכעסו. ואיו כעם
גדול יותר מאשר זה של פוליטי-
ה עו ל ם

הז ה

2284

קאי, המבקש לנאום באסיפה שנקראה
על־ידי מיפלגתו, ושחבורה
של בריונים, שליחי המיפלגה היריבה,
מונעת ממנו בכוח מלשאת
את דבריו.
גם פוליטיקאי משופשף ומנוסה
עלול לאבד את השליטה העצמית
במצב כזה ולהפליט קללה עסיסית.
רב־אלוף (מיל׳) מרדכי (״מוטה״)
גור, שאינו פוליטיקאי משופשף,
מצא את עצמו במצב כזה בירוש לים,
והפליט פסוק ברוח ״אנחנו
נדפוק אתכם, כמו שדפקנו את
הערבים!״
למחרת היום התאושש מוטה
גור מכעסו, מד. גם שהפסוק שלו
הפך בינתיים ונשק־בחירות בידי
הליכוד. הליכוד ביקש להוכיח כי
ראשי המערך מתייחסים לבני
עדות־המיזרח כמו אל הערבים.
גור מיהר להכחיש זאת. ראשית,
הסביר, לא התכוון לכך. שנית,
הוא השתמש בסלאנג צבאי. השורש
העברי ״דפק״ אינו בעל משמעות
מילחמתית בילבד, אלא גם
מינית. והוא התכוון דווקא למש מעות
המינית. בקיצור, הוא לא
ביקש להעליב את בני עדות־המיז־רח.
העוקץ
שבהסבר זה הוא דווקא
במה שלא נאמר בו. גור לא
סבר כי הוא חייב להתנצל גם לפני
הערבים, המהווים בשביעית מאוכלוסיית
המדינה. אותם, כך מסתבר.
הוא רוצה להמשיך ו״לדפוק״
גם להבא.

נכים עיוורים ועוקשו
מנה 7בית־חממן התאהב
בעיווריס, גבי־צה״ד,
וממשיך 7טפ 7בהם,
למרות הסכגה זפרגסתד
קולו הרועם של מיקי יעקובסון
נשמע בכל הלובי של מלון וו רינ ה
בתל־אביב. יעקובסון, גבה־הקומה,
מנהל המלון, ניצב מול בעליו של

נכה גרשוני ומנהל יעקובסץ
ה פגנ ה מול ה כינ ר ת

מלון מ רינ ה, חיים שיף. במשך
כמה שנים ניהל יעקובסון את ה מלון
לשביעות־רצונו של שיף, אך
נראה היה שהקרע בין השניים, ש התגלע
באותו היום, היה בלתי־ניתן
לאיחוי.
ימים אחדים קודם לכן ערך
יעקובסון נשף לעיוורים, נכי
צה״ל. לגמרי במיקרה פגש יעקובסון
בבית ידידים שני עיוורים, שנפגעו
במילחמת־ההתשה .״קשה
היה שלא להתאהב בהם,״ סיפר
אחר־כך יעקובסון ,״חוש־ד,הומור
שלהם, ההתייחסות הנהדרת שלהם
לחיים והגבורה שלהם ושל ה נשים
שלהם, גבורה המתבטאת בהמשך
החיים, כימעט וכאילו לא
קרה להם שום דבר, היא שכבשה
אותי.״
ה עו לםהזה 2289

מיקי יעקובסון החליט לערוך
במלון שאותו הוא ניהל נשף לעיוורים.
הוא גייס תרומות מגורמים
שונים, ערך הגרלת־פרסים,
ואפילו הצליח להשיג סוס־רכיבה
כתרומה לנכים. מי שמכיר את
מאה נכי־צה״ל העיוורים, יודע
שכל מה שנראה כאילו בלתי־מת־אים
לעיוור, הוא דווקא המוצא־חן
בעיניהם. רכיבה על סוס מהווה
עבורם אתגר של ממש.
את המזון, המשקאות והמקום
תרם מלון מרינה. שיף לא היה
מאושר מכך, ודרש מיעקובסון
למצוא גם תורם לכסף זה. יעקוב־סון
נעלב, או כפי שהוא אומר,
״נעלב מהנכים״ ,ואמר לשיף מילים,
שאיש מעובדי מלונאי זה לא
העז לאמר לו קודם לכן. התוצאה
היתה בלתי־נמנעת, יעקובסון נאלץ
לעזוב את עבודתו.

״הרגשנו כמה שהכינרת

יפה״ .כעבור כמה ימים מצא
יעקובסון מלון אחר לנהל, מלון
ידלון, השוכן מעל לטבריה. המלון
בן שלושת הכוכבים נרכש כמה
חודשים קודם לכן על־ידי קופת־
•חולים לעובדים לאומיים. הוא היה
במצב מוזנח, ללא לקוחות קבועים
ובהפסדים עצומים. תוך כמה
חודשי עבודה הצליח יעקובסון
להקים את המלון על רגליו, לשפץ
אותו, לאמן צוות־עובדים מעולה,
ולהביא את סוכני־הנסיעות לשלוח
לשם אורחים, ישראלים ותיירים.
כשסיים את מלאכת הקמת המלון,
נפנה יעקובסון לנכים שלו.
הפעם היה לו ברור שבעלי־הבית
החדשים שלו לא ידרשו כסף מ־עיוורים,
נכי־צה״ל. הוא הזמין את
הנכים לבוא ולהתארח לסוף־שבוע
במלונו, יחד עם נשותיהם ובני-
מישפחתם.
כשהגיעו הנכים לבית־המלון
התברר להם שההזמנה אינה כוללת
רק אירוח בבית־המלון, אלא
סוף־שבוע עמום באירועים ובחוויות.
נשותיהם ידעו לדווח להם על
שלט גדול המוצב בחזית המלון
ומברכם. בערב הם הוזמנו לפיקניק
על שפת הכינרת, שבו הוגשו
סטייקים ומיני מאכלים, עד ש־אי־אפשר
היה לאכול יותר. עובדי
מלון יאלון נדבקו בהתלהבות של
הבום שלהם, והנכים הצליחו בקד
שי לאמר ״לא״ לעוד מנה ועוד
מנה של סטייק, לבבות, או כוסית
ויסקי.
כשמצב־הרוח היה מעולה והבטן
מלאה, הזמין יעקובסון את ה נכים
שלו לשייט על הכינרת. אמר
אחד מהם :״אנחנו הרגשנו כמה
שהכינרת יפה, ממש ראינו כמה
שהיא יפה.״
אולם ההפתעה האמיתית היתה
רק למחרת. יעקובסון הצליח
לקבל מקיבוץ דגניה א׳ כ־ 15 זוגות
אוני דואל, אופניים בעלי שני
מושבים. הנכים יצאו למסע בן
50 קילומטרים, מטבריה לעין־גב,
כשבמושב הקידמי יושב מלווה
ואילו במושב האחורי יושב הנכה־העיוור.
אפילו ד״ר קוטי גרשוני,
שהוא קטוע־ידיים בנוסף לעיוורון
שלו, השתתף במסע זה, ש היה
מעייף גם פיקח בעל שתי
ידיים. לתשומת־לב מייוחדת זכו
הצמד אורי ונגה כהן — הוא עיוור,
נכה־צה״ל והיא, אשתו —
שרכבו ביחד על אותו זוג אופניים
לאורך המסלול כולו.
מיקי, כדרכו, דאג לכל הפרטים.
בראש המסע נסעה מכונית-
מישטרה, שפינתה את הדרך ה הומה
ממטיילי החג, ואילו כמאסף
נסעה מכונית של המלון, שסיפקה
משקאות קרים לרוכבים. בעין־גב
המתינה לרוכבים ארוחת-דגים, ש אותה
הסכים הקיבוץ להעגיק ל־נכי־צה״ל.
בסיומו
של סוף־השבוע היו ה נכים
מאושרים, אך האושר שלהם
לא הגיע לאושרו של מיקי יעקוב־סון,
המתכנן כבר עתה את המיב־צע
הבא של העיוורים, נכי־צה״ל.

__ספורט
כ דו רגל
חיפוה ]?משיבר
פרשת החשדות על הטיית מיש-
חקים של הפועל חיפה ירדה כבר
מהכותרות הראשיות, אבל לא הסתיימה.
לאחרונה חקרה המישטרה
שני עורכי־דין ידועים בחיפה,

יום!? ליבנה, וגרוד שיפמן.

ליבנה היה חבר הנהלת הכדורסל
של הפועל חיפה, והוא גם
ידידו של עודד אייל, מי ש הקליט
את השיחה המפורסמת שבה
דיבר דובי שטיין, אחד מעסקניה
של הפועל על קניית המישחק.
לאחר שנערכה ההקלטה ניסה ליבנה
להניא את אמנון צידון,
מנהלה לשעבר של הקבוצה, ש החזיק
בסרט, לא לפרסם אותו.
הגיעו הדברים לידי כך, שליבנה
טילפן לשיפמן, עורך־הדין של
צידון, ואמר לו, בשם שטיין, שלא

רב אותם שיש להם כבר שיחדור
מן הקבוצה. כל השחקנים שהחוזה
שלהם הסתיים מחפשים קבוצה,
וכל המרבה לשלם הרי זה משובח.
בינתיים
נודע על כמה שחקנים

כשלמה קירט וירון אביב,

שאינם מהבולטים ביותר, שהציגו
דרישות כספיות בסכומים של
שניים עד ארבעה מיליון לירות
לעוגה.
הנהלות הקבוצות דחו את ד,צ־

בקשים להגיע לבופוטוצואנה ל
אירוע כלשהו, הם לא היו עושי!
מזה עניין,״ אמר אחד הכדורגל
נים.

בין ש חי ק בו צו ת

שניים וחצי מיליון לירות תובע
הכדורגלן אברהם לב מקבוצת
מכבי יפו, עבור הופעת!
בקבוצה בעונה הבאה. יחד עב
זאת נודע, שהכדורגלן הג׳ינג׳י־הנמרץ
לוטש עיניים לעבר קבוצת
הפועל רמת-גן, שהיא קמצו
האם שלו. אס תציע לו הפוע?
סכום, שלפחות שווה לכסף שהו<
דורש מיפו, יעדיף לב את קבוצתו
לשעבר, למרות שירדה לליגה הארצית
.״אני חושב שיש לי מד
לתרום לרמת־גן,״ אומר לב ,״והייתי
רוצה להיות שותף לעלייתה
לליגה הלאומית בעונה הבאה.׳

מ כ בי ה
קוד כלחתסדה

קפטן דמתי
רק 700 דולו

עורך־דין שיפמן

עותיהם על הסף. השאלה היא מי
יחזיק מעמד זמן רב יותר —
השחקנים או הקבוצות. השאלה השנייה
היא כמה יבקשו השחקנים
הטובים באמת בליגה.

ע צו ת י די דו תיו ת

גדפו! דמת׳
לפרסם את התמליל, אחרת תיפתח
תיבת פנדורה של צידון.
מדוע חקרה המישטרה פרשה

המטרה היתה לקשור את הקצוות
של החקירה. שטיין טען, ש כל
מה שאמר והוקלט היה בצחוק.
אם כך, שאלה המישטרה, מדוע
ניסה שטיין לגרום לכך שהתמליל
לא יפורסם י
פרשה אחרת, שעדיין לא הסתיימה,
היא הפרשה שדנה במנהל
לשעבר של הפועל חיפה, יעקב
(״קוקו״) גור. זה הודיע על נכונותו
לשמש עד־מדינה בפרשת
הטיית מישחק בעונת המישחקים
של ,1976 אבל לא לקח בחשבון,
שלמישטרה תהיינה די ראיות גם
בילעדיו.
השאלה שנשאלת היום היא, אם
יצליח קוקו למצוא מידע שאינו
ידוע למישטרה, ובכך יסיר מעליו
את האיום של כתב־האשמה, שיוגש
נגדו בהיעדר עזרה מצידו.
עד עתה חקרה המישטרה, ללא
תוצאות, חשד בדבר עיסקה בין
עיתונאי חיפאי לעסקן ציבורי, ש חרגה
מהמיסגרת המקובלת. אבל
חקירה זו הופסקה כי לא היו די
הוכחות. אגב, קוקו היה זה שמסר
את המידע שהוביל לפתיחתה של
חקירה זו. השאלה ששואלים את
עצמם חיפאים רבים, הקשורים
בפרשה במישרין או בעקיפין,
היא מתי יגיע תורם.

מ׳ •כוע דא שוו *
הפשרת ההקפאה של שוק ה כדורגלנים
עוררה התלהבות בק והגיזעוווו בופוטוצואנה
היא מדינוז דרום־
אפריקאית, הנמצאת סמוך ליוהוס־בורג.
היא עלתה לאחרונה לכו!1״
רות העיתונים בישראל, בעיקנדת
מישחקים שקיימה שם קבוצת
כדורגלנים מישראל.
מתברר שלמדינה זו יש נציג

מיסחרי בארץ בשם רפי ללקין.
הוא האיש שאירגן את המסע, בשיתוף
עם צמד המאמנים הוותיק

יוסף

מירמוביץ׳

ואמציה

לבקוביץ. דרום־אפריקה המוח רמת
אינה חברה בהתאחדות ה כדורגל
הבינלאומית פיפ״א, ואין
מרשים לחברי פיפ״א לשחק בתחומיה.
בין
היוצאים היה גם קפטן ה־ניבחרת
הלאומית גי דעץ (״גידי״)
דמתי. הובטח לו שיקבל
15 אלף דולר, שהם כמיליון וחצי
לירות ישראליות. בעיקבות הביקורת
על המסע, החליט דמתי לא
להסתבך בדין מישמעתי וסירב ליטול
חלק בהתמודדויות. לכן סירבו
המארגנים לשלם את הסכום
המובטח, והוא קיבל רק דמי״קדי־מה
בסך 700 דולר, שהם 85 אלף
לירות.
בינתיים יצא ״*משכנע״ מטעם
קבוצת שימשון תל-אביב להחזיר
אותו לישראל. דמתי הודיע שבכוונתו
להמשיד לארצות־הברית,
ולנסות להתקבל לקבוצת היוקרה
קוסמוס. הכדורגלנים לא נשמעו
מוטרדים במיייחד ממה שצפוי
להם בישראל .״אם יישב־ראש התאחדות
הכדורגל, מיכאל אלמוג,
וסגנו, עזריקם מילצ׳ן היו מת
גשר,
שהובא מחוץ־לארץ, ייב!
נה מעל הירקון, במייוחד לקראו)
טקס הפתיחה של המכביד, ה־,11
שיתקיים ב־ 6ביולי באיצטדיו!
רמת־גן. הגשר יקשר בין פארק-
הירקון ובין רחבת הכניסה ש?
האיצטדיון.
עיריית רמת־גן, שמקימה אותו.
מקווה שהוא יאפשר גישה נוחה
ל־ 53 אלף הצופים שאמורים להגיע
לטקס.
הקמת הגשר באה גם לפתור או
בעיית הגעתם של 150 אוטובוסים,
שיביאו את 8000 המשתתפים בטקס
הפתיחה, שכן הדרכים הרגילות
יהיו סתומות, כנראה, באלפי
כלי־רכב פרטיים.
גם רכבת ישראל משתתפת במאמץ
הכללי, היא תפעיל רכבו
מייוחדת, שתצא מחיפה, ושד,תעצור
בדיוק ליד האיצטדיון.
מטה־המכביה טוען שיש התעניינות
שיא בכרטיסים. תושבי־חוץ
הזמינו כבר כרטיסים בסכוב
של 50 אלף דולר, שהם כשישה
מיליון לירות ישראליות.
עבודות נוספות נעשות גם ב־איצטדיון
הכדורגל של הכוח מכבי
רמת־גן, שליד פארק הספארי ב־רמת־חן,
כדי להשלימו למישח־קים.
אלה מתרכזות בעיקר בהשלמת
בניית המושבים, שבסיומם
יהיו באיצטדיון עשרת אלפים
מקומות־ישיבה. בינתיים סיימו
כבר את בנייתם של חדרי־ד,ד,לבשה
והשירותים, כאשר תאורת־הלילה
נמצאת בשלבי סיום. דבר
זה חשוב במיוחד, היות וכל מיש־חקי
הכדורגל יתקיימו בשעות
אחר־הצהריים המאוחרות.
באיצטדיון האתלטיקה בהדר־יוסף
ייבנו 2500 מקומות־ישיבה
מיוחדים וזמניים, ובכפר־המכביה
הולך ומוקם מישטח־דשא למיש־חקי
כדורת, כאשר בסמוך נבנים
שני אולמות חדשים לכנסים ולישיבות.
במטה
המכביד, מקווים, שהכל
יהיה מוכן לפתיחה. השאלה שנותרת
ללא־מענה היא — מדוע:
יש לחכות למיפעל מסוג זה, כדי|
לשפר את הדרוש תיקון. הספורטאים
הישראליים משוועים לתאורה
טובה, לחדרי־הלשבה ולאולמות.
לפני ואחרי מישחק כדורגל
מסקרן נגרמים בכבישים שסביב
איצטדיון רמת־גן פקקי־תנועה
אדירים, דבר שמונע מקהל רב
להגיע אליו, ומוריד את מיספר
הצופים המשלמים כסף לקופות הריקות.

מלכת האיים
מלכת המים 81

מז מינ האתה מו ע מ דו ת ה סו פיו תבתח רו ת

לחגיגה של נופש
באי האושר
מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי א חדי
ב ח סו ת

נסיעו ת ו תיירו ת

ימים משגעים ולילות לוהטים בשבוע של נופש וכף בכרתים
הגדול היפה המעניין והמגוון -שבכל איי הנופש של יוון!
טמט־אירופה

חברה מספר 1לנ סי עו ת, תיי רו ת
׳יולים מ או רגני ם ו חו פ שו ת נו פ ש
בווו לחבשלהצעותלטיולים

המס לאחד
מסניפינו;

26 יום, איטליה, שוויץ,
צרפת, הולנד, אנגליה
ובלגיה.
בתי־מלון דרגה א׳
חצי פנסיון(למעט לונדון)
הטיול המפורט והמושלם
/ביותר לאירופה ובנוחות
מכסימלית

טקוטנוביה

25 יום, סקנדינביה
וסקוטלנד. דנמרק,
שוודיה נורבגיה,
סקוטלנד ואנגליה.
חצי פנסיון(למעט לונדון)

מיני אירופה

16־ידס: איטליה, שוויץ
הרביירה האיטלקית׳.
חצי פנסיון, בתי מלון
דרגה א׳

ת״א, רה׳ בו יהודה 21ת״א, רח׳ בן יהודה 33ר״ג, בורסת היהלומים ירושלים, רח׳ שמאי 9
טל 246868/9 .
טל 266222/3 .
טל 654676 .
טל 652140 .

..המחיו
דא שווה
את זה!״ אומות נעות הזוהו
איריס וויוסקו
נודוו אישי
עד הידרדרותה
לסמים -ונסיונותיה
ומקיפים אותה מכד צד, גולדה
את סיפורה :

להחלץ מהם

ישה שוטרים, מלווים בכלב זאב
׳״ אימתני, פרצו לדירה ׳הממוקמת באחד
מרחובותיה הראשיים של תל־אביב.
הם העיפו את המשקוף והחלו להרוס כל
חפץ שנקלע בדרכם. בעלת הדירה הצעירה,
שידעה בדיוק לשם מה פרצה המיש־טרה,
נטלה את כל כמות הסמים שהיו
אותה שעה בביתה ובלעה אותם. ברגע
שהבחינה בכלב המישטרה, שאיים להתנפל
עליה, תחבה ידה לכיס שימלתה, הוציאה
משם חתיכת חשיש, ובלעה גם אותה.
בעוד השוטרים הורסים כל פינה בביתה,
בחיפוש אחרי סמים, התמוטטה לפתע ה־נערה.
הסמים התישו את גופה. היא איבדה
את הכרתה, נלקחה מייד באמבולנס לבית־החולים
איכילוב, כשהיא על סף המוות.
רק בנס עלה בידי הרופאים להצילה.
הנערה, איריס דוידסקו, היא אחת הבחורות
היפות ביותר של ישראל. בהיותה
בת 16 הוכתרה כמלכת המים, ובמשך שנים
ארוכות, לא ירד שמה מכותרות העיתונים.
יופיה המדהים, גובהה, עור פניה הצח
כשלג, כישרונותיה הרבים כציירת, משו ררת,
דוגמנית־צמרת ושחקנית, היקנו לה
שם. עיתונים ומפרסמים חפצו ביקרה, ותמונותיה
פיארו לא פעם שערי עיתונים.
עתה עברה את התקופה 5הקשה ביותר
בחייה, כאשר בחרה להישאר בחיים ולהי-
גמל מן הסם שפיעפע כרעל בעורקיה ואיים
לחסלה בעודה בת .25
ך* שבוע ׳החליטה אירים לספר, בפעם
הראשונה, את סיפורה.

יפה ותמירה, על הספה שבביתה
המטופח, כשציורים פרי מכחולה
מעטרים את קירות החדר

הכל התחיל כשהייתי בת ,16 ואהוב חיי,
אורי גלר, עזב אותי ואת הארץ, שהפכה
לפתע קטנה עליו. אורי ואני גדלנו יחד.
מגיל 12 לא נפרדנו. היינו צמד בלתי-
נפרד. לא חיינו במו גבר ואשה, היינו כמו

רומיאו ויוליה. כשהיכרנו, אורי היה כלומניק
ונוכל, בעל זריזות־ידיים מדהימה. אני,
שהייתי מבוקשת אצל צלמים, הכנסתי
לכל צילום שלי גם את אורי. זה היה
התנאי שלי לצלמים, וכך הכנסתי אותו
לעסקי־השעשועים. אני גם נתתי לו את
הרעיון לנצל את כישרונו וזריזות־ידיו
ולעשות מהם משהו מועיל.
עשינו הכל יחד. הפכנו לאגדת אורי
גלר ואירים דוידסקו. כשאורי החליט לעזוב
את הארץ, הייתי כימעט בת ,16 ולא
קיבלתי את הסכמת הורי לעזוב איתו. אורי
נאלץ לעזוב אותי והבטיח שתוך שנתיים
יקח אותי אליו. ככה נפרדנו.
קודם הייתי רגילה שאנחנו עושים הכל
יחד, ולפתע נותרתי לבדי, כשאהובי רחוק
ממני. אורי לא קיים את הבטחתו ואילץ
אותי לחכות שנתיים תמימות, תוך מתח
ואשליה.
תמיד צחקנו על כל העולם, לפתע נאלצתי
לחיות לבדי, עם כל אלה שצחקנו
עליהם. נפגעתי מאוד, לא היתד לי יותר
מוטיבציה לחיי, והכל נראה לי שחור.
התחלתי להסתובב בכל מיני מסיבות עם
חברים, שם תמיד עישנו חשיש. התחלתי
כמו כל הנרקומנים, משאכטה (מציצה) אחת
בילבד, תוך ביטחון עצמי רב, שלי לא
יקרה מזה דבר ושאני לא אתלרדר לעולם.
יום אחד ידידים השאירו לי על השולחן
בדירתי ״פס״ (שורה של אבקת הרואין)
ואמרו לי בתמימות :״השארנו לך מתנה.״
התפתיתי באותו הלילה וטעמתי מן הסם.
למחרת הגיעו אותם ידידים וחגגנו כל
הלילה. החברים החלו להשפיע עלי לא
להתעסק עם חשיש, כי זה משאיר אפר
ובדלים, וצריך לגלגל את זה, ולמישטרה
קל לגלות עקבות. בו בזמן שפם של הירד

אין עושה אותך מסטולה מייד, וקל להעלים
את זה מעיני המישטרה.
נכנסתי לעניין יותר ויותר, ולפתע זה
מצא חן בעיני. אמנם בהתחלה מקיאים,
אולם אחר כך משתלטת עליך הרגשה
טובה ואז, מבלי להרגיש, התחילה ההתמכרות
הנוראה — החיפוש המתמיד אחרי

הסם, ההשתעבדות הנוראה אליו, להיות
מסטול כל היום. המחיר הנוראי שמשלמים
לא שווה את זה. כשהשפעת הסם עוברת,
נמצאים במצב נואש. הגוף וכל החושים
דורשים את זה עד לאובדן חושים. ההש פעה
עוברת ושוב לוקחים סם, עד טימטום
מוחלט.
לברוח מהמישטרה כל הזמן, לברוח מ־מלשינים.
הבושה הגדולה ביותר היא עם
מי את עומדת ומדברת, מי החברים שלך.
הרי אלה אנשים שבחיים לא הייתי חולמת
להביט לעברם, ולפתע מצאתי את עצמי
יושבת בחברתם, מעשנת איתם סמים,
כשהנושא סביבו מתרכזים חיינו הוא משותף.
כל כך התביישתי, אבל לא היתה לי
ברירה.
כשקמים בבוקר, המחשבה הראשונה
לפני ציחצוח השיניים ורחיצת הפנים זה
איפה הסם — לקחת אותו ולהיות מסטולה
כל היום. אין שום דבר אחר בראש. לא
רצון לעבוד, לא לאכול, לא ליצור — שום
דבר. הסם דורש ממך לוותר על כל הנאות
החיים האחרות. אין תיאבון לאוכל, אין
תשוקה מינית. הסם הורס את כל המהלכים.
אתה הופך לסתם בן־אדם, כמו צמח.
המחשבות היחידות שעוברות במשך היום
בראש, זה איך לדאוג למחר, לקום
בלי קריזה.

יופי, הצלחה
ו מ חז רי ם
ך יצד משיגים את הסם? הו, זה
~ פשוט מאוד. מחירי הסם הם גבוהים
מאוד, לכן ישנן כמה דרכים להשגתו. יש
בחורות שהופכות לזונות ומוכרות את גופן

בשביל זה, אבל אני בחרתי בדרך השניה.
קונים בשביל מישהו אחר, וגונבים קצת
מכל אחד. אין דרך אחרת. כל מי שמשתמש
בסמים, גם מוכר אותם, כדי להשיג
סם בשביל עצמו. חייבים לסחור ולמכור,
כדי שיספיק קצת כסף לקנות עוד מנה
יקרה.

*ירים ודי־וקן עצמי*
.״ אני לאמדברת ! ״

זה בעצם לא סחר בסמים, זה פשוט
חוסר ברירה של נרקומנים משועבדים.
אני, תודה לאל, לא התפתיתי ולא הפכתי
לזונה. עד היום לא התפתיתי בשביל דברים
יותר חזקים מסם. היתד. לי ילדות,
שהכניסה אותי לפרינציפ — נגד ללכת עם
מישהו בשביל כסף. אמא שלי היתד, מחליפה
גברים בשרשרת. כשהיתה מביאה
גבר הביתה, ואני עוד הייתי ילדה קטנה,
היתד אומרת לי :״תהיי נחמדה לגבר הזה,
אירים, אולי הוא יקנה לנו ארוחת צהריים.״
הרגשתי בליבי תועבה נוראית. אמא שלי
היתד. סמל בשבילי, מה לא להיות בחיים.
לכאורה, חשבו תמיד שהיה לי הכל.
יופי, הצלחה, מחזרים. אבל את הדבר
העיקרי בחיים לא היה לי, וזאת האהבה
שכה חשובה עבורי. היא סם־חיים בשבילי.
תמיד הייתי מוקפת מחזרים. תמיד הסתופפו
בחברתי, במטרה להתפרסם ולהתגאות
בפני חבריהם, שהם יצאו בחברת דוגמנית
הצמרת איריס דוידסקו. אולם אף אחד
מהם לא השקיע בעניין רגש כלשהו. הכל
היה חיצוני ומזוייף. הו, במה רגש אני
השקעתי באנשים מבלי לקבל מאומה.
תמיד רצו להפיק ממני תועלת ונעלמו
לאחר מכן. כשראיתי את הניכור והזרות
והניצול, לא היתד לי יותר מוטיבציה ל*
שצוייר על־ידה בשעה שהיתה בגמילה
בבית־החולים.

לגיהיגזם ובחזיהיי
(המשך מעמוד )51
חיים. אנשים וחברים איכזבו אותי. האהבה,
שנותנת לי את הכוח, והיא החשובה
לי ביותר בחיים, לא הגיעה אלי. אהבה
היא כוח אדיר, שאפילו הסמים חלשים
על־ידו. לבסוף נותרתי לבדי לבדי.

״אכי הו רסת
א ת גופי״
ך נגסתי עוד יותר חזק לסמים. לקח *
תי סמים קשים מאוד, ואז נכנסה ה־מישטרה
לתמונה והחלה להפיץ, בעזרת
המלשינים שלה, שאני המלשינה של העולם
התחתון. איש לא יודע איזו הרגשה היא
לחיות בפחד הזה, שחושביש שאני מלשינה.
כינוי הגנאי הוא ״מניאקית״ .המיש־טרה
רצתה שיהיה לי קשה להשיג את
הסם, ושהסוחרים יפחדו למכור לי. המיש־טרה
הדביקה לי בלש, שהתחפש לנרקומן
ועבד עלי שבועיים. הוא ניצל את העובדה
שהייתי באותה תקופה בהירואין וזקוקה
נואשות לסם. למעשה השתמשו בי בדי
לגלות אחרים. בעצם העובדה, שהפיצו
שאני מלשינה גזרו עלי גזר־דין מיית.

איריס דווידסקו עם אורי גלר
״ א הב ה הי א כו ח א די ר —

סיגריה פשוטה, לא הרגשתי טעם, התחלתי
קצת לגמגם. לא צעקתי, רק אכלתי את
עצמי בשקט. כל נרקומן מגיב אחרת. ישנם
שצועקים ובוכים.
במצב כזה העצבים עובדים. הייתי על
סף התמוטטות. כל דבר קטן מעצבן ואין
סבלנות לאף אהד. הכרחתי את עצמי
לאכול. כשהגעתי לבית־החולים שקלתי 44
קילוגרם, ונראתי כמו צל חיוור. היום
אני שוקלת 55 קילוגרם. הייתי במחלקה
עם משוגעים, ורק דבר אחד ניחם אותי
וחיזק אותי: ההרגשה שאני לא כמוהם.
זה מה שנתן לי את הכוח להמשיך.
ידעתי שהתחנה הבאה שלי לפני המוות
תהיה שיגעון, אם לא אגמל. בבית־החולים
קיבלתי יחס נהדר, מהמנהל ומהפסיכולוג
שטיפל בי. אם הייתי יודעת מקודם מה
זאת גמילה הייתי נכנסת לטיפול לפגי
הרבה זמן. היות והייתי בבית־החולים במחלקה
פתוחה, הורשיתי לצאת לגינה.
תהליך הגמילה בבית־החולים נמשך שישה
שבועות. את השלב הקשה כבר עברתי,
אולם ההתמודדות הקשה היא אחר כך,
כשאתה נמצא לפתע עם עצמך, ללא מים־
גרת. אני מאמינה שאוכל להתגבר ולהצ ליח.
בבית־החולים
היתה איתי בחורה, שגם
היא עברה את אותו התהליך. עזרנו אחת
לשניה. היום אני רוצה שקט, שאוכל לצייר
ולכתוב שירים. אני מאמינה שעם רצון
אפשר להתגבר על כל המשברים
פעם הייתי מציירת רק תחת השפעה
של סמים, היום אני רואה שאני מספיקה
ביומיים מה שלקח לי פעם שנה. היום
אני מתכוננת לתערוכה, ונוסעת לחוץ-
לארץ ואחזור רק לפתיחת התערוכה. אין
לי יותר כוח להיות כאן. עברתי גיהינום.
העיתונות עשתה ממגי מטעמים. במקום
.להבין אותי ולעזור לי, ליכלכו אותי בלי
סוף והשתמשו בי. נמאס לי להיות סנסציה,
אני רוצה שקט.

צו ח קי ם
עד די מעה
!ף* ום שי ש לי את אבא שלי. הוא זה
* שעודד אותי והיה איתי במצבים הקשים
ביותר. אני יודעת איזה סבל גרמתי
לו. תסביך־אשמה, שאני גוררת את אבא
שלי ובכך אני הורסת אותו, רדף אחרי כל
הזמן. רציתי לצאת מהסמים בגלל אבי,
שסבל כה רבות. אמא הרסה את הבית
ואותנו, ועכשיו גרמתי נזק כה רב לאבי.
אני מקווה שגמרתי לאכזב אותו.
עד כאן דבריה של איריס.
באחד מרגעי המשבר, בבית־החולים,
ישבה איריס בחדרה, התבוננה סביבה וכתבה
על פתק קטן את השורות הבאות:

איריס עם אביה ועם אמה כעת ה־כתרתה כ״מדכתי־המים״
— א פי לו ה ס מי םחל שי םעל־י ד ר׳

החלו לחפש אותי והייתי נאלצת להתחבא.
אני מכירה הרבה מניאקים, שעובדים
בשביל המישטרה ומלשינים מחוסר ברירה,
כי הם עבריינים בעלי עבר פלילי
והמישטרה לוחצת עליהם בדרך זו. אבל
איזו סיבה היתה לי להלשין? תמיד קל
מאוד ללכלך אדם, ובפרט למישטרה, שלא
איכפת לה. במקום להוציא אוחי מזה,
חיפשו דרכים איך לחסל אותי, שמישהו
אחר יעשה עבורם את המלאכה וידיהם
לא תהיינה במעש.
הייתי מסתכלת יום יום בראי ומתביישת,
ואני לא אדם שרגיל להתבייש. לא היה
איכפת לי מכלום. ראיתי שאני נכנסת
לדרך ללא מוצא, ולא ידעתי אם יהיה לי
אי־פעם את הכוח לצאת מזה. הסיפורים
של החבר׳ה, על תהליך הגמילה ועל הגיהינום
המתלווה אליו, הפחידו אותי עד
נעות. כל יום שנאתי את עצמי מחדש.
כל יום אומרים מחר ומחר ולא מעיזים.
אף פעם לא היית׳ שלמה עם הסמים.
עובדה, בשנים האחרונות החלפתי את
ההרואין בכדורי אדולן,.ידעתי שאני הורסת
את גופי ועוד משלמת בשביל זה המון
כסף. ידעתי שהחברים שלי ימכרו אותי
בשביל חתיכת סם.
והנה, הגיע היום שבו פרצה המישסרה
אל ביתי ומרוב פחד בלעתי את כל כמות
הסם שנמצאה בו. כל הנרקומנים עושים
את זה ברגע שהמישטרה תופסת אותם.
קרה הדבר לי והסמים התפוצצו לי בגוף.

ה מ שוג עי םמתפל לי םומבר כי םעדקללה;
צו ח קי ם עד דמעהו בו כי ם עד ש מחה. ה ם
עייפי םמל היו ת א סי רי תו דהכלה חיי ם,
מלהק שי ב, להא מין ולב סו ף
ה ס עיי פי ם
ל הי פג ע. ה ס סגו רי ם, כי הספ תו חי ם עד
צעקה אך א מו רליאתה: הלאלפע מי ם
נלרח גל |
כלאחד קצת משוגע?

לא פעם גרמה בכך המישטרה למותם של
נרקומנים, שהסם התפוצץ בגופם. הפעם
איבדתי את ההכרה והתעוררתי כעבור
כמה ימים בבית־החולים כשידי מחוברות
לאינפוזיה. אח, שטיפל בי בבית־החולים,
אמר לי שאני נמצאת בסכנת מוות אם לא
אתחיל לעבור מייד תהליך גמילה. הוא
פירט באוזני את כל העינויים המצפים לי.
הסכמתי לעבור לבית־החולים לחולי־נפש
אבר בנ א ל ולנסות להיגמל. אמרתי לעצמי:
יותר גרוע ממצבי כבר לא יכול להיות.
היתד. לי ברירה — או למות או לחיות.
בחרתי בחיים. .
הייתי חלשה, לא ידעתי מה קורה לי.
בימים הראשונים כל הגוף כואב, בקושי
אפשר לזוז. שרירי הבטן כואבים ואין
אפשרות לקום לחדר האוכל או לנוחיות.
קיבלתי זריקות הרגעה, כי היה קשה לי
ללכת לישון לא מסטולה.

במחלקה
עם מ שוג עיס
אט לאט ויתרתי גם על כדורי ה*
הרגעה וגם על כדורים נגד תופעות-
לוואי, כמו הקאות ושילשולים. כל הגוף
שלי היה הרעלה אחת גדולה. רציתי לטהר
אותו. הקאתי בלי סוף ושילשלתי כל היום.
הרגשתי כאילו השטן יוצא מתוכי. היו
לי תופעות־לוואי קשות. לא יכולתי לעשן

איריס עם מוקיון שציירה
״נו ת ר תי ל ב די ל ב די ״

ה עו ל ם

הז ה

2284

הצרה
של עירית
על הבמה היא אהובתו של אותלו, הלא
הוא יוסי פולק• בחיים היא אהובתו של
מישהו אחר. בסרט לא לשידור היא היתד,
אהובתו של המפיק הראשי בתחנה הצבאית.
זוהי הבלונדית הגבוהה, ,עירית
שלג, ששיגעה את כולכם בתצלומי ה׳־
עירום
שלה בסרט.
אז כמו שאמרתי, על הבמה היא אהובתו
של אותלו ובחיים הפרטיים היא אהובתו
של מישהו אחר• המישהו הזה הוא שחקן

צעיר.

( £ 70/7777 7/77

מר אפרופו מתגרש נחי לאור, שהיה אחד מרווקיה המבוקשים ביותר של העיר
תל-אביב, גרם להמון כאבי־לב לכל הנערות, שרצו בו כשנשא
את רחל לאשה. נחי, שהוא הבעלים של רשת בתי־הקפה אפרופו,
חי לו בטוב עם אשתו במשך שנתיים תמימות. עכשיו אני יכולה
להודיע לכן, ציידות הרווקים הבבוקשים, שבקרוב מאוד שוב
יהיה נחי רווק, ואתן תוכלנה לנסות ולצוד אותו.
כן, נחי מתגרש מרחל. היא חזרה לפני כמה שבועות מאמריקה׳
והפרידה הזמנית מצאה־חן בעיני אחד מהם, או בעיני שניהם,
והם החליטו להפוך את העניין למוחלט.

;חי לאוד >עם אחותו עדנה)
וזחה אלברשטיין ןהש מנ ה
מתח תנ ת
נוכחישה

הנסיון הצליח יותר מדי

ירדנה

טו ש׳

עירית שלג
למה הוא נשוי ן
בעבר היה קוטף היפהפיות הזה שחקן
של תיאטרון באר־שבע. עקב סיכסוכים
אישיים עם מנהל התיאטרון עזב, והגיע
אל בית הקאמרי.
הצרה של עירית היא שהוא גם נשוי
ואב לילדים. אבל עירית כבר התגברה
על צרות גדולות מאלה.

איריס ה פ סי ק ה

אחרי שכל העיר דיברה ודשה בנושא,
וכולם רצו שזה יקרה, כדי לנפץ לחווה
אלכרשטיין את תדמית אשת־המישפחה
המושלמת, ואחרי שאחד העיתונים גם רמז
על זה, אני רוצה •להרגיע אתכם. אין סנסציות
בבית מישפחת אלברשטיין־טננבוים.
הסדר הושב על כנו, כמימים ימימה. חווה
ובעלה, ע מי ר ם לא מתגרשים ולא רבים.
״כל הרכילויות סביבי מבחילות אותי
וגורמות לי לאי־שקט תמידי. אנחנו אנשים

ן שו ב

מי שהיתר, דוגמנית עירום מפורסמת
מאוד, בעיקר בשל משמניה הרבים, והיתד,
ידועה גם כבת־דודתו של האברך אורי
זוהר, הלכה בדרכו, הפכה לאברכית ולמדה
את מקצוע ההוראה. עתה מצאה^
סוף־סוף גם את אהבת חייה.
ט ושי פרפר שמחה מאוד בחלקה. היא
תצעד בקרוב מאוד אל מתחת לחופה ע ם׳
אברך ירושלמי מכובד, שכמובן, נחבא
אל הכלים.
לבד כמה שאני אוהבת אותם, את ד,מרוכלים
הטובים שלי, הם תמיד מספקים לי עניין
בסיפורי.

11111111

להש תו ל ל
רק לפני שבוע גיליתי לכם שאיריס
שמי מסקסטה מציגה לעיני כל את האוריגינל
הפרטי שלה, קבלן התיאטרון
יוסי מזור. והנה חלף שבוע והם כבר
לא ביחד. לאיריס כבר אין סיבה למסיבה.
היא כבר אינה משתוללת. הדרך פנויה,
אלא אם כן שוב תפתיע איריס את כולנו
ותמצא לה אוריגינל חדש.

כתר פז
שר 11 אמדווסק,
זוכרים אותה, את אסיפה פז 7זו
שפירסמה את שם ישראל באירופה, ובעיקר
בצרפת, יחד עם בן זוגה לצמד
ולחיים שוקי לדי 7אז קראו להם שוקי
ואביבה. אחרי הגירושין ופירוק הצמד חז רה
אביבה לישראל.
אביבה, שתמיד התגאתה בעיעי החתול
היפות שלה, החליטה שזה לא מספיק לה.
היא גמרה אומר לחשוף את שאר חלקי
גופה בהצגת־עירום חדשה.

ירדגה גורכיץ
בלי איש עסקים

חווה אלפרשטיין ועמירם
לא נכון

אביבה אמנם חיפשה קאריירה חדשה,
אבל בינתיים תפסה ציפור נוספת, אהבה
חדשה. המאושר הוא החצי השני של
צמד הדודאים, כני אמדורסקי, החי
בנפרד ממיקי אמדודסקי, אחרי שהתחתן
איתר, פעמיים.

שקטים ושלווים, החיים הרחק מן ד,המון
הסואן, ואין לנו כל ענין בליכלוכים שכאלה,״
אמרה לי השבוע חווה.
אבל מה אגיד לכם: אם הרבה אנשים
מדברים, יתכן ויש בכל זאת מעט מן
האמת בכל ההתלחשויות. אני מקווה שהפעם
זה לא יהיה כך.

ירדנה גורופיץ היא כזאת מרוכלת
טובה, שתמיד מספקת לי סיפורים. בזמן
האחרון ניהלה ירדנה רומן סוער עם איש־העסקים
יורם אל רועי, אך השבוע נפרדו
השניים.
ירדנה כרגע לבד, אך יורם אלרועי כבר
מנהל רומן עם אשת-החברה מוריאל
צוויג, דוגמניודצמרת, שהיתר, נשואה
לתכשיטן רודה צוויג. אני חייבת לציין
שיורם הוא בחור זריז מאוד, עכשיו נותר
לנו לחכות ולראות מה יהיה עם ירדנה.

ייירגמוסקיוניפ ה מי ס חו ר ״ ם י

שידור

(המשך מעמוד )47
בצורה שתבטיח אותם היטב. הם לא הסכימו
לקנות אחוזים במחירים המפולפלים
שדרש גרינוולד, אבל הסכימו לש לם
את כל חובותיו של גרינוולד לנושים
ישראליים, שהסתכמו במיליון וחצי לירות׳
ולהוסיף על כך עוד מיליון לירות
כדי לשפץ ולתחזק את האונייה.

נאצים באמ רי ק ה
!• לדן רכיב, כתב הטלוויזיה בוושינ
שידורי
מי פ לגו ת
על פגי הג לי ם

גטון, על דיווח אמיץ ומרתק על פעולות
הקו־קלוקס־קלאן, האירגון האנטי-שמי ו־הכימעט־נאצי
בארצוודהברית, במיסגרת
השבוע — יומן אירועים.

^ כספים אלה תיקנו את המנוע ה יי
שני של האונייה, אשר שבק חיים
בדרך לישראל. חיזקו את כננת העוגן,
ושיפצו את הגנרטור שלא סיפק זרם
יציב.
בשלב זה נדמה היה כי האונייה יכולה
להתחיל לשדר, ובגלל הבחירות בישראל
היא עשויה אפילו להפוך מיכרה־זהב,
עליו חלם גרינוולד. התברר כי כמה וכמה
מפלגות התעניינו באפשרות לשדר באמצעותה
תעמולת בחירות לציבור ד,ישראל
ולעקוף בעזרתה את החוק המקציב דקות
שידוד למפלגות. אולם כאשר החלו השידורים
בפועל התברר כי האונייה אינה
די יציבה על פני הים, וכאשר מתעוררים
אפילו גלים קלילים היא מתנועעת וד,אנ־טנה
שלה משנה זווית ואיכות השידורים
הנקלטים בחוף היא גרועה. התקנה לכך
היא בנסיעה איטית לאורו החוף בעת
השידור. מתברר כי האונייה יציבה בנסיעה
יותר מאשר בעמידה. אולם נסיעה
כזו מצריכה דלק, ומייקרת את התחשיב.
ייתכן שגם על תקלה זו היתד, האונייה
מתגברת, כאשר התרגשה עליה לפתע
סכנה חדשה, סכנת החוק הישראלי. חברי
הקואליציה העבירו בקריאה ראשונה בכנ סת
תיקון לפקודת הטלגרף האלחוטי המתייחס
לאודליה בלבד. החוק אינו קובע
דבר באשר לשידורי רדיו מן הים, אלא
אוסר באיסורים חמורים, כמעט דראקו־ניים,
כל שידור טלוויזיה לארץ. החוק
עבר את הקריאה הראשונה ביומה האח רון
של הכנסת התשיעית, הועבר לוועדת־הכלכלה
ושם הוקפא. אם יכנס חוק זה
לתוקף, הוא יאסור על פול גרינוולד,
שהוא אזרח ישראלי, להפעיל את אוניית
הטלוויזיה. הוא יאסור על אזרחים יש ראלים
לעבוד בה, ויאסור על כל אונייה
הרשומה בישראל להפוך לתחנת טלוויזיה.
החוק
לא מסתפק באיסורים החלים על
מפעילי התחנה. הוא אוסר על כל אדם
לעזור לה בתחזוקה, לספק לה חדשות
או ידיעות או תשדירי פירסומת, ומעניש
גם את מי שמייצג את התחנה. אפילו
העיתונים שיפרסמו את מועדי השידורים
של התחנה יהיו צפויים לעונש.

כלכליאה״ל
לשמואל >אקון) נחושתן, מפיק

שי קו פי ת
של צבע
^ סעיף החמור ביותר, המסכן כל
׳י 1תחנת־שידור מסחרית, הוא דווקא זה
המתייחס לאי הכרה בתשלומים לפירסו־מת
בתחנת הטלוויזיה, כהוצאות מוכרות
לצורך מס־הכנסה. סעיף זה עלול להרוס
כל אפשרות למפרסמים ישראלים להש תמש
בשירותי התחנה, וקשה להאמין כי
היא תוכל להתקיים על פירסומים של
חברות זרות בילבד.
אך בעוד החוק קבור בוועדת־הכלכלה,
נפל על אודליה רוגזו של משרד־התיק־שורת׳
שהחל משבש את שידוריה. הוא
הקרין עליהם את שיקופית הצבע של יש ראל,
והוסיף על כך הפרעות קולניות.
לדברי המשקיעים עולה הפעלת מש דרי
השיבוש למדינודישראל כחצי מיליון
שקל ליום. דבר המורה, כי סגירת
התחנה שווה למדינה הרבה מאוד כסף.
אדם הקרוב לפרוייקט והמבקש להישאר
בעילום שם מסכם ואומר :״אודליה
כנראה תיכשל. היא אינה ממומנת מספיק,
ולא הכינו מראש את הרקע המתאים
להפעלתה. אבל כשלונה של אודליה
יכול להוות שיעור טוב מאוד למי שיחליט
להקים את תחנת הטלוויזיה הימית
הבאה. בסכום של כ־ 200 אלף דולר אפשר
יהיה לקנות מיכלית ישנה, בגודל של
כ־ 30 אלף טון, שתהיה יציבה על פני
הגלים, ושתוכל להכיל ציוד כבד יותר,
מסוג 11 זהו אמנם ציוד ישן יותר,
אבל מתאים לשידורים כאלה, ואי-אפשר
לשבש אותו מהחוף. ציוד כזה הוא גם
זול יותר. אם יהיה בכנסת לובי לאונייה
כזו, היא תתגבר אז על כל הקשיים.״
אבל גורלה של אודליה, החלוצה, נחרץ.

צ ל ׳ ש

התוכנית השבועית של גלי צה״ל ״שעה
קלה לכלכלה״ ,תוכנית הדיווח והפרשנות
הטובה ביותר לענייני כלכלה על גלי האתר
(כולל הטלוויזיה) .התוכנית השומרת
על אי־תלות בבנקים ובמפרסמי־מודעות,
חושפת את הכלכלה הישראלית, הבנקים
ומערכת הצרכנות לפני צוות משתתפים,
שעימו נמנים, בין השאר, איתן ליפ
שיץ,
דוס גנחובסקי, אכרהם טל

ולאה פורת, המצליחים להעניק לתוכנית
מימד מרתק.

מ אחרי הקל עי ם
מטע -הפחדה מאורגן
למיתקפה חסרת־תקדים על מוסדות
רשות־השידור יצא הכתב־הצבאי לשעבר
של הטלוויזיה, שדר מערכת הבחירות של
מיפלגת־העבודה (בטלוויזיה) ,עמירם
ניר. בערב ראיונות של המראיין איתן
הנציג, שנערך ברמת־אביב, סיפר ניר,
בין השאר, בתשובה לשאלות המראיין :
ס ״נדמה לי שהטלוויזיה נמצאת מול
מסע־הפחדה מאורגן ושיטתי. היא הוכנסה
לסד, היא כבולה באזיקים. הרבה מאוד
נושאים, שהיו מטופלים בימים כתיקונם,
אינם מטופלים כלל כיום, ואני לא חושב
שזה מיקרה. נושאים רבים שהיו מטופלים
באיזון דיווחי, ובצורה הוגנת ביותר, מטופלים
כיום במימד צר, כאשר קשת הדיעות,
שהטלוויזיה מופקדת על הבאתה, השאירה
רק את הקו״ף מתוך הקשת. וכשאמרתי
שזה לא מיקרה, התייחסתי למסע־ההפחדה
שאני מניח, כי מתנהל כלפי העובדים...
״את המסע מנהלת ממשלת ישראל. זה
התחיל בשידור יורם ארידור, שהיה נאום-
בחירות מובהק, וזה נמשך בהתנכלויות
לכתב רפיק חלפי, שנמנע ממנו כימעט
באופן שיטתי, במשך כחודשיים, לסקר
את המתרחש בשטחים המוחזקים, והמשיך
בהתנפלות על רפיק חלבי, כאשר זה
פירסם את סיפרו. המסע עבר לכתב לענייני
התנחלויות (יגאל גורן) ,שחדל
לסקר את המתרחש שם במשך תקופה
ארוכה. בקיצור יש בטלוויזיה מסע ר.פחדה.״

קריינית
מזור
אצלה הפנים צרות
״איני רואה שזה נכון מהבחינה הציבורית
והאישית. אני חושב שזה לא רצוי.״
באותו ערב ראיונות השתתפה גם הקריינית
דליה מזור, שסיפרה מעט על
הווי הקריינים :״בחדר־האיפור גיליתי כי

חיים (יבין) ,יעקוב (אחימאיר) ועודד
(!בן־עמי) יש להם פנים מלאות

ורחבות, ומאפרים אותם כדי להצר את
פניהם, בעוד. שאצלי זה הפוך לגמרי,
אצלי הפנים צרות, ויש לאפר כך שהן
תהיינה מלאות ועמלות...״

כפיי ה ד חי ת *וטח ינון
נציגם הישיר של שר־החינוך־והתרבות

בתביעתו של ינון לעבות ולהגדיל את
הזמן המוקדש לדת ולמסורת במישרדי
הטלוויזיה, תוך פיזורם בתוך כלל מישדרי
הטלוויזיה, ולא רק במיסגרות הקבועות
והמוגדרות של תוכניות הדת.
מילבד חברי הוועד־המנהל השתתפו בדיון
גם מנהל הטלוויזיה יצחק שימעוני,
מנהלת מחלקת התוכניות אסתר סופר
והרב מרדכי צכיאילי, המופקד יעל תוכניות
הדת והמסורת. בעוד ששימעוני וסופר
הציגו את הצדדים העקרוניים של
נושא הדת בטלוויזיה, ואת חפצם להרחיב
את קשת הנושאים ואת איכותם, הציג
צביאלי את הצד הרעיוני ואת הצורך להפוך
את תוכניות־הדת למכשיר אשר יפיץ את
הרעיונות הדתיים, בעלי מגמה של שמירת
מסורת, באמצעות המסך הקטן.
קואליציה מוזרה קמה במהלך ישיבה
זו בין נציג המערך, דניאל גליד, ובין
מציע ההצעה, מיכה ינון. הם תמכו ברעיון
שהעלה מנכ״ל רשות־השידור, יוסף
לפיד ,״לשקול אפשרות לרענן את שידורי
הדת והמסורת ולהחליף את מיסגרת מורשה
באמצע השבוע בסרטי־תעודה ברמה גבוהה,
שישתלבו בתיכנון הרגיל של תוכניות הטלוויזיה...״

ס קו ל
קדו ש טעונה

מראיין דנציג טופח עד גבו שד ניר
הטלוויזיה הוכנסה בסד
• 1״אני הולך עכשיו לדרד־חיים אחרת,
שאץ חזרה ממנה, מתיקשורת לפוליטיקה,
בלי כל כוונה לחזור לטלוויזיה...״
!• (בתשובה לשאלה אם היה מוכן לק-
^בל בטלוויזיה תפקיד בעל גוון פוליטי) :

זבודון המר ושל המפד״ל בוועד־המנהל
של רשוודהשידור הוא עורו־הדין !מיכה
ינץ• הוא תבע באחרונה דיון מקיף בוועד-
המנהל על תוכניות דת ומסורת בטלוויזיה.
בשבוע שעבר נערך דיון כזה, שהתמקד

מרירות רבה שוררת באחרונה במיסד־רונות
בניין־הטלוויזיה. הסיבה: מישלוח
!הסרט הפולקלורי מישל עזרא ספרא ובניו
של הבמאי ניפים דיין כמייצג של סירטי
הטלוויזיה לתחרות פרס איטליה, תחרות-
הצמרת של תחנות־השידור שהן חברות
באיגוד השידור האירופי. לדעת רבים בטלוויזיה,
אין זה מכובד לשלוח לתחרות
חלק ראשון מתוך טרילוגיה, ששני חלקיה
האחרים טרם הוסרטו, וייתכן שלא יוסרטו.
סיבה אחרת: רמתו של הסרט. י• במית־קפתו
חסרת־המעצורים של ראש-יהממשלה
!מנחם בגין על שדר הטלוויזיה, מי שהיה
מנהל מחלקת־החדשות שלה, חיים
יבין, נשמט מישפט אחד שאמר ראש-
הממשלה. את המישפט הזה שמעו המק-
ליטים וטכנאי־התיקשורת, שהיו בקירבת
ראש־הממשלה! .המישפט :״מילה שלי היא
קדושה, וזה לא משנה אם אני מדבר ארבע
דקות, או עשר דקות. כל מישפט שלי

ה עו ל ם

הז ה

2284

יום רביעי
10. 6

מדכר

הנחיית
קר את
מפיק :

עכרית) :מגזין בפרופ׳
ברוך לב, הסוהמתחולל
בשוק ההון.
חנינא אמוץ.

מיבחר דיו

*שנב למוסיקה
חדשה

• מגזין: איזה קטע
30 שחור-לכן) :
מגזין לילדים בענייני אקטואליה׳
תרבות, הווי ובידור,
המוגש בשידור״חי. קיטעי
מישחק והומור: צרוייה להב
ומנהם עיני.

• סידור: ספינת
האהסה 8.03 שידור
כצבע, מדכר אנגלית!:

פרק נוסף בסידרה הבידורית,
המביאה* סיפורים רומאנטיים,
המתרחשים על סיפונה של ספי־נת־שעשועים.

נוף: נקודת חן
8.53 סידור כצסע,

יום שיש

במיסגרת המוכניו* ״אשנב
למוסיקה החדשה״ (יום שלישי
11.00 ,בלילה, ברשת א׳),
שבעריכת ג׳ואן פרנקס־ויל-
יאמס, יובאו הקלטות מפסטיבל
דונאו-אשינגו, וביניהן היצירות
פרידלהם דל, פראג-
מנט לאורגן ; נוס יאנסן,
קאמלתיזמורת
״טוגן״
רית,
ופיטר־מיכאל האמל,
״גשטאלט״ לתיזמורת סימפונית.
התוכנית תובא בשידור
סטראו.

12. 6
• סידור • :טעה טובה
עם מגי פאר וידידיו
( — 0.15 שחור-לכן, מדסר
ומסדר בעכרית).
• סידרה סהמשסים :
קידמת עדן (— 10.30
שידור כצכע, מדסר אנגלית)
:פרק רביעי ובו מסופר
כיצד שני התאומים שגדלו
דומים לאביהם ולדודם. גם

שואין של עולה חדשה מרוסיה,
שבעלה עזב אותה ורוצה להתחתן
עם אחרת•

• סידרה: סטרסקי
והאץ 10.30 שידור
כצכע, מדכר אנגלית) :

שידור חד־פעמי של פרק מ-
סידרה שהוקרנה בעבר בטל וויזיה
הישראלית.

• סרט קצר: ארנסטו
( — 11.20 שידור כצכע,
כוקסלייטנר: קידמת עדן
יום שי שי, שעה 10.06

שוכן ליד
סרט מספר
יות העולם
ערבות של

כארי וקיל: אמור לי מה שמי
יום רבי עי, שעה 10.06

מדכר עכרית) :פרק נוסף
בסידרת הטיולים עם אורי
דביר, באתרי־נוף שונים בארץ.

פוליטיקה: שידורי
תעמולה 0.30 שידור
כצכע, מדכר עכרית) :
שידורי תעמולה של המיפלגות
לקראת הבחירות לכנסת העשירית.

סרט עלילתי: אמור
לי מה שמי (— 10.00
שידור כצכע, מדכר אנגלית)
:דראמה בת זמננו, ה
מתארת
חיפוש של נערה מאומצת
בגיל העשרה אחר אמה
הטיבעית. האם לא סיפרה מעולם
לבעלה, מרצה בקולג/
ולשני בניה הבוגרים על הבת
הבלתי־חוקית שנולדה כאשד
היתה בת ,18 ושמסרה אותה
לאימוץ. בסרט משתתפים: אר־תור
היל, ברברה בארי, בר־נארד
יוז, וואלרי מייהאפי.

מערכת־היחסים שבין התאומים
זהה כמעט למערכת היחסים
שהיו בעבר בין אדם לבין
צ׳ארלס. כלב מגלה את האמת
אודות אמו, ומחליט להסתיר
זאת מאחיו.

שבת

ארצות־הברית• ה גם
על כמה מבעהשלישי
ועל ההתקובה
באפריקה.

• פוליטיקה: שידורי
תעמולה לסחירות

• סידרה: דאלאס
( — 10.40 שידור כצכע,
מדכר אנגלית) :לבובי יו-
אינג נכונה פגישה מחודשת עם
אלילו מימי לימודיו בקולג׳,
טיילור ״גלאזר״ בנט (ריצ׳ארד
קלטון) .כשזה מופיע העירה,
מחדשים השניים את ימיהם כקדם,
לאחר שבובי מציע ל-
גלאזר להצטרף אליו כשותף
בחברת־הבנייה שלו.

תוכנית המתמקדת בנושאים
ארצישראליים, בהנחייתו של
מאיר שליו.

• פוליטיקה: שידורי
תעמולה לסחירות

• סידרה: לו גראנט
( — 10.30 שידור כצכע,
מדסר אנגלית) :הפרק
״מישחק לילה״ ,המתאר עוד
אפיזודה במערכת של יומון
מקומי בלום אנג׳לס.

• דיון: שיחה ס
שניים 11.20 שחור

סול: סטארקי והאץ׳
יו ם

13. 6
• סרט־תעודה: פנורמה
על קוכה (— 0.30
שחור־לכן, מדכר אנגלית)
:על 20 שנה לשיל-

טונו של קאסטרו, על הבעיות
הכלכליות, החברתיות והפוליטיות
של האי הקומוניסטי ה־

יום ראשון

מדבר עכרית וספרדית):
סרט שאותו ייצר חורחה יוחנן,
על מצבם של האסירים
הפוליטיים בארגנטינה. אנשי
שגרירות ארגנטינה בישראל
הפעילו לחצים, כדי שהסרט לא
יוקרן.

14. 6 ארץ מולדת :

אהכתי 8.03 שחור
לסן, מדכר עכרית טוסה):

יום שלי שי
16. 6

יום חמי שי
קאסטרו: פנורמה, קוכה

11. 6

מו צ אי־ שבת,

לכן, שיחה

• ילדים: מרציפר .
( — 5.30 שידור סצסע) :

• צרכנות: סין האזרח
לרשות (— 7.00
שחור-לכן, מדסר ערכית):

1ויו*יו1ו

תוכנית המטפלת בתלונות של
אזרחים ערביים נגד הרשויות
השונות.

15. 6

• פוליטיקה: שידורי
תעמולה (.)0.30
• סידרת־מתח: ווגאם
( — 10.20 שידור כ
צכע, מדבר אנגלית) :

• כורסה: מהון להון

שטה

6.30

כעכרית) :

אורחי התוכנית: אורה ומרדכי
ארדון.

סרטים מצויירים מוגשים בידי
פילים בלול.

סידרת מותחנים חדשה, שעלי־לותיד!
מתרחשות בעיר ההימורים
הנוצצת לאם־וגאם. בהשתתפות
רוברט אוריק וטוני
קורטים בתפקידים הראשיים.

שני,

שטה 10.30

מקלין: כ״פורום׳ /טורונטו
יו ם שלי שי,

שעה 10.30

• סידור: זה הסוד
שלי 8.03 שחור-לכן,
מדכר ומנסה לשעשע גד
עכרית).
• סידור: שמונה
וחצי (— 8.30 שחור-לכן,
מדכר עכרית).
• דת: שורת-הדין
( — 0.30 שחור-לכן,
מדכר עכרית) :עיכוב ני-

• דת: מורשת (8.03
— שחור־לכן, מדכר עס־רית).

צרכנות: כולכוטק
( — 8.30 שחור־לכן, מד*
כר עכרית).
• פוליטיקה: שידורי
תעמולה לסחירות

• סידור: דון מק
לין 10.30 שידור
כצכע, מדכר ומזמר כאנגלית)
ז הקלטה של תוכנית
פומבית אשר התקיימה בפורום,
טורונטו, בקנדה. בתוב-
תוכנית מגיש הזמר מלהיטיו
הידועים וביניהם: פשטידה
אמריקאית, ליל כוכבים ועוד
שירים רבים אחרים.

• סידרת מתח: שדלוק
הולמס ודוקטור ווט־סון
11.20 שידור
כצכע, מדכר אנגלית) :
הפרק ״ארבע פחות ארבע שווה
אחד״ ,המבוסס על דמותו של
הבלש הבריטי הנודע.

ה צנזור מג ל ה אח הכל
(המשך מעמוד )24
גמרנו בינינו את הבקבוק, ואולי שניים.
בסוף, אחרי חצות, אמר לי פסוק שנחרת
בזיפרוני :״אתה צודק במאה אחוז• אני
מסכים איתך לגמרי• אבל קודם כל צריכים
לכבוש את הגדה המערבית. אחר״כך
אפשר לבצע את הרעיונות שלן.״
ברבות הימים, כאשר הפך וייצמן אחד
האדריכלים של קמפ-דייוויד והחל מדבר
על עתידה של ישראל בתוך כלכלה מיזרח־תיכונית
מאוחדת, נזכרתי לא פעם באותה
שיחה. ידעתי כי עזר לא שינה את
דעתו לפתע, כפי שנדמה לרבים, אלא
שהניצנים לגישתו הנוכחית כבר היו טמונים
בו מזמן.
על כל פנים, גם בשיא המילחמה
בינינו ובין בן-גוריון, דיין ופרס, הקפיד
עזר וייצמן לקיים עימנו יחסים ידידותיים
וגלויים, ולא פעם היתה לי ההרגשה
שהוא מפגין אותם בכוונת, בצורה כימעט
פרובוקטיבית, כדי להוכיח שאינו ״נותן

• נתיבי 031
באוקטובר 1971 פירסם העולם הזה
כתבה סנסאציונית על גילויי שחיתות ב-
שדה־הנפט באבדרודס ובחברת נתיבי נפט
המפעילה אותו.
אותה עת עדיין היה בתוקף הצו הממשלתי
שהטיל איפול כולל על כל נושא
הנפט ובמסגרת צו זה פסלתי בעבר עשרות
ידיעות על כמויות הנפט שהופקו בשדה,
רמזים על כך שאנו ״חולבים״ אותו עד
קצה גבול היכולת ופרטים על זהות החברות
הזרות ששיתפו פעולה׳עם ישראל
בהפעלת השדה. אולם כשהגיעה לידי הכתבה
של העולם הזה לא ראיתי סיבה
למנוע את הפרסום.
לאחר שהתפרסמה הכתבה הצטרפו כל
העיתונים אל המקרה, מי לשבט ומי ל-
לחסד, ובסופו של דבר הורה היועץ
המשפטי לפתוח בחקירה ונגד מנהלי נתיבי
נפט הוגש משפט, שהעסיק את ישראל
במשך חודשים ארוכים (המנכ״ל נמצא
חייב בדין ונשפט למאסר).
כביכול, השיג השבועון הישג עיתונאי
הראוי להתפאר בו. אבל הצלחתו עוררה
קנאה וקנאת עיתונאים — לא !תמיד מרבה
חכמה. נמצאו עיתונים שראו צורך ״להסביר״
לקוראים מדוע דווקא העולם הזה,
ולא הם, זכה ב״סקופ״ והם עשו זאת —
בהטלת האשמה על הצנזור .״אם הנושא
לא העסיק עד כה את הציבור״ ,כתב אחד
מהם ,״הרי זה בשל הצנזורה שדאגה כי
על המתרחש בסיני יוטל פרגוד של
סודיות.״ ׳ועיתון אחר :״הצנזורה פסלה
כל ידיעה על נושא הנפט וכך לא יכולנו
לדווח על הנעשה באבו־רודס.״
היה בטענות אלה עיוות מכוון של
המציאות. במרוצת השנים התפרסמו׳ באישור
הצנזורה ,׳מאות ידיעות בנושא

הנפט — על צינור אילת־חיפה, על מי-
כליות שהביאו נפט לאילת וגם על השדה
באבו־רודם. לפעמים פסלנו מה שנראה
לנו ראוי לפסילה. אולם מעולם לא פסלנו
אף רמז על מעשי־׳שחיתות׳ משום שידיעות
כאלה לא הוגשו לנו, עד שעשה זאת
העולם הזה.

מעיר אורי אבנרי :
יפה מצידו של בר-און שהוא זוכר לנו
את הישגנו העיתונאי החשוב הזח.
״העולם הזה״ הוא שפוצץ את פרשת
״נתיבי נפט״ .אחרי שעשינו זאת, תוך
הסתכנות רבה במישפט של הוצאת-דיבה,
זבו הקופצים על המציאה. כימעט כל
עיתון במדינה טען לסקופ, הצביע על
איזשהו פסוק מובלע שפירסם אי־פעם,
וטען :״אנחנו גילינו ! ״
עלה על כולם שמואל תמיר, שהפקיע
את ההישג הזה כולו לעצמו, כפי שהפקיע
הרבה מהישגי ״העולם חזה״ במרוצת השנים.
אולי זוהי הסיבה התת־הכרתית
לשינאה הפאתולוגית שהוא רוחש ל-
״שבועון המסום״ ,שאותו הוא ניצל במשך
שנים באופן יומיומי ממש•

• ..מילהמת הגנרלים
הראיון שנתן אריק שרון, בעודו בשירות,
לכתב ה״נידיורק טיימס״ (ובו
מתח ביקורת על דרך ניהול המלחמה על-
ידי האלוף גונן ודב-אלוף בר־לב) מוסיף
להכות גלים. למרות שאריק טוען כי
העיתונאי האמריקאי בא אליו עם קצין-
ליווי מטעם דובר צה״ל, ועל כן האמין
׳לתומו כי הראיון הותר, דורשים יריביו
לסלק אותו גם משירות־המילואים. והריב
מתלהט.
ב־ 27 בינואר פונה אלי מזכיר הממשלה
ומספר כי בישיבת הממשלה האחרונה
דרשו כמה שרים להפעיל את הצנזורה
על מגת לשים קץ ל״מלחמת הגנרלים״,
לפחות זו הפומבית, המתנהלת מעל דפי
העיתונים. אולם בטרם תקבל החלטה,
ביקשה ראש הממשלה לשמוע מה דעתי.
אמרתי שאין אפשרות לסגור ברז לאחד
שהיה פתוח זמן כה ממושך, מה גם
שחילוקי-הדעות גלשו בינתיים אף לעיתונות
בחו״ל. לא את הצנזורה צריך להפעיל,
אמרתי, כי אם את המשמעת בקרב
הקצונה הבכירה. צריך להבהיר לקצינים
שאין הם יכולים להוסיף ולנהוג כפי שנהגו
במלחמה, כאשר כל אחד מהם ניהל!מדיניות
פרסום עצמאות ועצמית, להאדרת שמו.

מיויר אורי אבנרי :
אף שבר-און אינו מזכיר זאת גמפורש,
״העולם הזה״ הוא שתרם תרומה מכרעת
לפתיחת ״מילחמת הגנרלים״.
לא יכולנו לעשות זאת בלי עזרתו
הפעילה של אריק שרון, שפיקד אז על
אוגדה כדרום.
לא פעם שאלו אותנו מדוע מצאנו אז

בגינמניה מפחידה אותך
יגעת ולא מצאת הבדלים בין הליכוד,
המערך וכל השאר?

בו אלש מו עאתחד ״ ש

ח ״ כ צ׳רלי בי טון

ח ״ כ תו פי ק ז אי ד

בני מין גונן

ד״ר בני מין כ הן

אסירי העסק־הביש*
מה הפריע לשיחרור
לנכון להסתייע באריק, ולסייע לו ב-
מילחמתו שהיתה אנוכית. התשובה היא
שאריק היה הראשון שהיה מוכן לפתוח
את פיו. סברנו כי חובה לאומית היא
להביא לחשיפת כל פרטי המחדל, בשעה
שאוזנו של הציבור הנדהם כרוייה עדיין
לשמוע. לא היה איכפת לנו מהם מניעיו
של אריק — בעקיפין תרם תרומה חשובה
להבראת המדינה (או לפחות לאפשרות
שניתן למדינה להבריא את עצמה) על״
ידי כך שפתח במטח ההאשמות שלו, והכריח
את קורבנותיו להשיב במטחים
משלהם.

#נוע1ת ינון
רק פרשה חשובה אחת נשמטה מזיכרונו
של בר־און — התרומה המכרעת של
העולם הזה בחשיפתה ישל פרשת העסק־ביש
במצריים.
ליתר דיוק: שתי תרומותינו.
כאשר אך התפוצצה פרשת־לבון, בראש־השנה
,1960 ידע רק קומץ אנשים את הסוד
הכמוס ביותר במדינה: על. מה נטוש ה וויכוח.
החלטנו כי חובתנו היא להנחיל
ידיעה זו לקוראינו — אף שהצנזורה מחקה
כל מילה וכל רמז.
עשינו זאת בצורת תרגיל מחוכם: פיר-
סמנו כתבה שפורסמה כמה שנים לפני כן
!בשבועון מיצרי. היה זה דיווח על מישפט
קאהיר, והוא הכיל את העדויות של השוטרים
והנאשמים במישפט. לא הגשנו
חומר זה לצנזורה, שהרי לא היה אלא
* רוברט דסה ומרסל ניניו, בחתונתה.

חזרה על חומר שפורסם בעיתון מצרי, ושגם
העולם הזה פירסם אותו בשעתו.
באותו עמוד עצמו פירסמנו תמונה גדולה
של פינחס לבון, בליווי סיפור סתמי כלשהו,
שבא להצדיק, כביכול׳ את פירסום התמונה
(העולם הזה .)1201
כמו בפעמים אחרות, סמכנו על האינטליגנציה
של קוראינו, שיידעו לקשור
את הדברים. בעלי החוש המפותח, על כל
פנים, הבינו אז לראשונה כי ״פרשת
לבון״ המיסתוריח קשורה באותה פרשה
בקאהיר משנת , 1955 שנחשבה, עד אז,
בעלילה מצרית זדונית.
הפרשה הוסיפה להכות גלים במדינה
מדי יום, מבלי שפרטיה הותרו לפירסום.
כל הגיבורים העגומים, שהוזכרו במהלך
הוויכוח בין בן־גוריון ויריביו, יזכו בעיתונות
בשמוודצופן, מאחר שאסור היה
לזהותם.
באחד השבועות לא יכולתי להתאפק,
והתחבטתי. כפי שמזכיר בר־און, זכה אז
העולם הזה ביחס מיייוחד: הוא היה העיתון
היחידי במדינה שהצטווה להגיש
לצנזורה את כ ל החומר המתפרסם בו,
ולא ריק חומר הנוגע לנושאים מסויימים,
בעיתונים האחרים. אך אז עדיין לא נהגנו
להגיש גם את התשבצים לצנזורה מוקדמת.
חיברתי בעצמי תשבץ. הכנסתי לתוכו
את שמותיהם האמיתיים של כל גיבורי
הפרשה: אברי זיידנוורק, בנימין גיבלי,
בן־צור, הראל ועוד. אך חיברתי תשבץ
כך שדק מי שידע אית השמות ממילא
יכול היה לפתור אותו. לא היתד, כל
אפשרות לפיענוח אחר.
היד, זה יותר מעשה־מחאה מאשר גילוי־סודות,
ועל כן הסתפקה בצנזורה בסנקציה
אחת: מאותו יום הצטווינו להגיש לביקורת
מוקדמת גם את התשבצים שלנו.
יתכן שעד היום יושבת בחודה מיסכנה
במישרדו של הצנזור ומנסה לפתור את
כל התשבצים לפני הופעת הגליון.
אך תרומתנו העיקרית היתה כלולה במעשה
שאני מתגאה בו ביותר — יותר
מאשר בכל פעולח אחרת של העולם הזה,
מילבד גילוי פרשת כפר־קאסם.
באחד הימים בא אלי, בתנאי מחתרת,
גיבור־המילחמר, צבי סווייט׳ איש־ר,קומנדו
קטוע־ד,רגליים. הוא הביא לי סיפור מדהים.
אשתו של סווייט היא אחותו של אברי,
ראש הרשת במצריים, שהיה ידוע אז רק
בכינוי ״האדם השלישי״ .היא היתה משוכנעת
שנעשה לאחיה עוול נורא, והחליטה
להביא לפירסום הדברים בדרך האחת והיחידה
שהיתר, אפשרית: על־ידי העולם
הזה. היא סמכה על אומץ־ליבנו.
בשורה של פגישות, שכולן התנהלו לפי
מיטב הכללים של קונספירציה מחתרתית,
הביאו לי צבי סווייט ואשתו את פרטי-
הפרטים של העסק־הביש — על פי גירסתו
של אברי, כמובן. מילבד חצי־תריסר ראשי
השילטון ושרותי־הביטחון, הייתי באותו
רגע האיש היחידי במדינה שידע מה

חג שבוע ה ספר העבד>
במרתף לי רי ק, דיזימוף , 190ת״ א

חנות הספרים ״הנמוכה ביותר בעיר״ —
״מרתף לי רייך מציעה לך את המחירים
..הנמוכים ביותר בעיר
הנחו ת ״שבוע הספר״
במרתף ״ליריק״ בדיזינגוף 190
מבחר אינ סו פי(כמעט) של ספרים,
תקליטים, ציורים והדפסים.
צבע לעיניים, מו סי ק ה לאוזניים, תרבות לנשמה
והעיקר — האווירה !
בוא למרתף ליריק.
חנות הספרים הנמוכה ביותר בעיר —
המחירים הנמוכי ם ביותר בעיר

ספר ו ת קלי ט לכל א חד

מרתף ליריק — פתוח יום יום
(כולל מוצ״ש) עד 11.00 בערב.

ה עו ל ם

הז ה

2284

התרחש במצריים באמת.
ולא יכולתי לפרסם. היה ברור כי
הצנזורה תמחק כל מילה.
התלבטתי יומם •ולילה, עד שבאה עצה.
הממציא הגאוני היה אברהם (״אברשה״)
אהדונסון, אדם ססגוני שהתפרסם לאחר
מכן בפרשות שונות, ולא תמיד חיוביות.
אברשה, שהיד• מקורב לכמה מראשי מפא״י,
היה אחד ממודיעי העולם הזה. הוא זרק
לי רעיון :״מדוע שלא תכתוב סיפור
דמיוני?״עטתי על המציאה- .ישבתי וכתבתי סיפור
דמיוני על פרשת ריגול וחבלה של ירשת
יוונית בתורכיה. הסוויתי את זהות הגיבו־רים
בקושי (דיין שטום־העין הפך רמטכ״ל
יווני גידם) וכתבתי סיפור שהכיל את
הפרטים הקטנים והכמוסים ביותר של ה־עסק־ביש,
תיכנונו, ביצועו, גילויו, טיש־טושו
וזיוף העדויות והמיסמכים לאחר מכן.
זה היה סקופ עולמי.
וכך, בערב תג־הפסח 1964 פתחו קוראי
העולם הזה את השבועון ונכחו לדעת
שיש בו דבר חריג לגמרי: סיפור דמיוני
של אחד ניקום קאזאנצאקיס (אני) ,על
קורותיו של שר־הביטחון היווני אלכסיס
(לבון) ,שם הסיפור :״פרשת אלכסיס״,
הוא פורסם בשני המשכים.
נז!ן אלמר?ן

אירי *:ני״
יזקאנווץ

ז מו ס י דנן

אנ ר ״ ס ש לינ סזי

; קיזעתימהמנ״ית
.״-סיי ג:י•
תגי כתה כנ ס ת

החוכרת על פפר־קאסם
וגם הצלת מצפון הצנזור
איני יודע כמה קוראים הבינו מייד
במה המדובר. עברו ימים ושבועות עד
שהעניין עבר מפה לאוזן.
אחד שהבין מייד היה הצנזור הראשי
בתל־אביב, ידידי הטוב. למחרת ההופעה
של הגליון צילצל אלי ופתח את השוחה
במילים :״אורי, מה •עשית ליו״
השבתי בתמיהה .״מה עשיתי לך?״
״אל תיתמם!״ זעם .״חשפת את הסוד
הכמוס ביותר של המדינה !״
השבתי לו ברצעות שאין הדבר כך.
הרי הסיבה לאיסור הפירסום, כפי שהוא
עצמו הסביר לי (ובסיפרו חוזר בר־און
על גירסה זו) היתד. שחשיפת הפרטים
עלולה להביא להרעת היחס לאסירי־הפרשה
בפלא המצרי, ולחבלה במאמצים לשחרורם.
החשש היה שחסידי הקו הנוקשה בעולם
הערבי ישתמשו בפירסום ישראלי, המזהה
את המעשים שביגללם נידונו האסירים,
כדי להפעיל לחץ על גמאל עבד־אל־נאצר,
נשיא מצריים, שנטה לשיחרור.
״אם כן,״ אמרתי לצנזור ,״אין כל
מניעה לפירסום סיפור דמיוני, המדבר על
יוונים ותורכים. איש לא יוכל להשתמש
בו כדי למנוע את שיחדור האסירים!״
בלית־ברירה נכנע הצנזור. הוא רק
ביקש לראות את החלק השני של הסיפור,
שטרם פורסם.
״אגיש לך אותו לביקורת,״ אמרתי.
״חלילה !״ הוא.נרתע ,״אם תגיש לי אותו
רישמית, יהיה בכך אישור שאני מסכים
לפירסום !״
״אם כן,״ השבתי ,״אראה לך את דד
חומר כידיד, ואתה תרשום בשוליים הערות,
כידיד.״
וכך היה. הגשתי לו את החומר, הוא
ביקש להכניס בו כמה תיקונים כדי למנוע
חשיפת •סודות מיבצעיים, וגם החלק השני
פורסם.
אולי לא נעים לבר־און להיזכר בכך.
ה עו ל ם הז ה 2284

יעקבשרת /אי שממאדים

הקש בעץ מרידור
ברגע זה קיבלתי מהשטינקר החכם שלי באוסטרליה
תשובה לשאלתי, ובה מידע מהימן על העצים המסתוריים
של יעקב מרידור, אשר בפי שנמסר בעיתונות הישראלית
אומרים לפתור כליל כמעט את בעיית האנרגיה בישראל.
ובכן, הנה הדו״ח על סעיפיו :
א. רבים משערים, אפילו באוסטרליה, כי למרידור ושות׳
נגלה זן מיוחד של עצים בעלי מקדם־בעירה או ערך קלורי,
או תקראו לזה מה שתקראו, גבוה במיוחד, ובי הם גילו
דרך להצמיחם במהירות עצומה, ותיכננו מיתקנים מיוחדים
לדחוס אחר־כך בל עץ בתוך קופסת גפרורים רגילה, בך שלא
תהיה שום בעיה לשלוח אותם ארצה עם תיירים, שליחים
וסתם נוסעים מאוסטרליה, וישראל לא תוציא פרוטה על
יבוא האנרגיה המהפכנית ארצח.
ב. זה פשוט לא נכון.
ג. ההשערה הנ״ל מצביעה על חשיבה שמרנית שבשמי
רנית, שבמובן אין בה כדי לפתור בעיה בה נוראה בבעיית
הדלק הדרוש לישראל ואיננו, מפני שעד היום לא נמצא
ברחבי ישראל מקום נאות להקמת בור כוח גרעיני, בגלל
סיבות שלא זה המקום הראוי לאזברן• במלים אחרות, תנאי
ראשון להקמת בורי כוח גרעיניים בישראל הוא שלום, בלומר
ביטחון מפני הפצצתם בדרך מן הדרבים, שלא לדבר על בך,
שמרוב עודפי אנרגיה ישראל יבולה להרשות לעצמה עיכוב
תהליך השלום מזה ואי״חתימה על אמנת אי־הפצת נשק
גרעיני בעולם מזה, אמנה שהיא תנאי לקבלת כורים מארה״ב,
למשל.
ד. לעצם עניין העץ, זו האמת במערומיה: מדובר בעץ
אקליפטוס תמיר, שפותחו בו שתי תבונות מופלאות:
.1בזמן העברת השתיל מהמשתלה לאיזור הגידול,
מרכיבים בראשו גלגלת עם חבל. עם צמיחת העץ,
הגלגלת מתרוממת ונשארת בראש הצמרת, ואילו
סיבי החבל יונקים מוהל מהעץ, והחבל גדל עם העץ.
.2גזע העץ מוציא ענפים מכל הצדדים, למעט צד
אחד — זה שפונה לירושלים.
ה. ואיך העץ הזה תורם משהו מיוחד לפיתרון בעיית
האנרגיה! פשוט מאוד — זה עץ החוסך כמויות ענקיות,
כמויות בל ישוערו של אנרגיה ! תארו לבם, שאתם עומדים
למרגלות עץ שבזה, למשל בלבנון, ופיתאום מתחשק לבם
לטפס עליו, נניח בגלל איזה יצר אטאוויסטי שניעור בבם.
אתם מטפסים על העץ, מטפסים, מטפסים ומגיעים עד האמיר
העליון. איזה נוף נהדר משתרע לפניכם ! איזה יופי מסביב !
איזו ארץ בבירה ! בך אתם נהנים שם למעלה שעה, שעתיים,
שלוש, ופיתאום מתחשק לבם לרדת בגלל איזה בורח מציאותי
(צמא, רעב, שתן, או פשוט חשק ללכת הביתה) .אהה ! לרדת
מעץ, ובייחוד במצב של לחץ, זה לא בל בך פשוט במו לעלות !
זה הרבה יותר קשה ומסובן, ולפעמים אפילו בלתי״אפשרי —
מה אם פיתאום, נניח, הגיח לו איזה עננצ׳יק ! מה עושים !
אויויוי, מה עושים? הנה מה עושים: ניתלים בחבל הברוך
על הגלגלת שבצמרת — ומחליקים מטה בצד הפנוי מענפים
— זה שפונה לירושלים שחוברה לה יחדיו!
ו. אתם מסוגלים לתאר לעצמכם במה אנרגיה תחסוך
מדינת״ישראל הודות לעץ של מרידור! מה עץ, מי עץ! עצים,
יערות שלמים יתחילו לעבוד אצלנו מייד בלי הרף!
ז. ולבן נוטעים אותם באוסטרליה הענקית.
קיבלתי את הדו״ח הזה ותיבף ומיד ישבתי וכתבתי
למרידור מיברק :״אס־או־אס דרוש עץ אחד מיידית, לשגר
ישר לשדה מחניים.״

ראשב רי א
בממשלהב רי א ה
זה הבל.

מי ס ת רי הנ שמה
^ הי הו די ת
אני מודה ומתוודה, בי בקיאותי ביהדות אינה מגעת
עד בדי ידיעה אם הרב עובדיה יוסף, רב ראשי בישראל
ליהודים הספרדים, הוא איש קדוש, ומצדי, שיהיה. בתור מי
שמוגדר ביהודי אשכנזי, אני מסתפק בהרגשה הברורה, שהרב
הממונה עלי, שלמה גורן, אינו נחשב לקדוש. כזכור לי,
בשעתו התרוצץ הרב הראשי שלי מזויין בשופר ותקע בו
על יד הכותל ובראש הר-סיני — ולא יצא מזה בלום חוץ
מהדף אוויר מסויים וקולות מוזרים, שמשום־מח נחשבים
קדושים, בלומר בעלי השפעה מאגית, בעיני, או נכון יותר
באוזני יהודים אדוקים.
אבל נחזור נא אל הרב עובדיה יוסף. איש מופלג בתורה
זה נדרש בימים אלה לפיתרון בעייה גורלית: המותר ליהודי
לטוס מעל הר־הבית או לא ! ובבן, הפסק הוא שאסור באיסור
חמור, שבן הר הבית נשאר קדוש עד עצם חיום הזה ולנצח
נצחים, והקדושה, כידוע למי שבבר יודע, עולה הישר השמימה
ומתקשרת שם עם הכוחות העליונים הנקראים אלוהים, וכן
מיתמר אל על מן מרחבת הר־הבית מין עמוד בלתי-נראה

של קדושה, שאסור ליהודי לחצותו פן יבולע לקדושה, לו
או לשניהם גם יחד• אני משער, שהרב הדגול יבול להסביר
על נקלה, איבבה זה טייס גוי שטס מעל הר״הבית אינו פוגע
בשלמות העמוד הבלתי־נראה של קדושה, הניצב באותו מקום.
באשר נפגשתי בימים אלה עם אדריכל נודע, המתמחה
בבניית מיבנים ציבוריים גדולים, וסחתי לו באותה פרשה
של עמוד קדושה בלתי״נראה, אבל שריר וקיים, המעסיקה
בשעה זו רב ראשי בישראל, פקח עלי הלה עיניים תמהות
ואמר לי, בי אותו הדבר אינו מפליא כלל. האם אתה יודע —
שאלני — בי באשר בונים בית־חולים בישראל חייב האדריכל
לקבל אישורו של רב למיבנה חדר־המתים, וכי אם לא ייקבע
צוהר מסויים בתקרת״החדר חזה — צוהר שיש לו מידות
מיזעריות, שאסור לפי ההלכה להמעיט מהן — לא יתן חרב
אישורו והבנייה לא תצא לפועל!
אה, בשביל מה אותו צוהר, אתם שואלים! נו, במובן,
בשביל הנשמות העוזבות את הגוויה ואת הבלי העולם הזה
בכלל, ועולות הישר למעלה, השמימה, אל אותו מקום, שהעמוד
הקדוש המתרומם מעל הר־הבית מגיע!

מזל שכני ם ר חוקים
יש אסכולה שלמה הטוענת בי הערבים, מטבע ברייתם,
אינם לוחמים מעולים, שבן חם אינם נכונים להקריב את
עצמם על מיזבח רעיון, ומה גם שהערבים אינם עשויים מעור
אחד, ויקשה למצוא רעיון רב־עוצמח אחד, או אפילו אינטרס
מובהק אחד, שבשמו ולמענו יצאו להילחם.
אני סבור, שמילחמת 1973 היבדתה את התורה הזאת
בעליל, אבל מכיוון שיש רבים הטוענים בי אותה מילחמה
נסתיימה בנצחוננו, בפי שהעידו היטב הסכמי ההפרדה ואחר-
בך הוויתור על בל חצי־חאי״סיני, מסתמן דווקא חיזוק
של האסכולה חנ״ל, ומה גם שקנה, לעינינו, מצריים עומדת
מנגד, שעה שסוריה עלולה להסתבן במילחמה עם ישראל.
לו יהיה בך. אבל אי־אפשר שלא לשאול, האם באשר
יש לן עסק עם בן ובן עשרות מיליוני ערבים, ועם כך
ובך מאות מיליוני מוסלמים, לא יימצאו ביניהם מספיק
מטורפים וחריגים, שפשוט משתוקקים למות בצעירותם ולקצר
את דרכם אל גן־עדן המובטח הודות, נניח, להתנדבות למלחמה
בישראל.
איני חושב שאפשר לזלזל באפשרות הזאת, ואם בן,
נשאלת שאלה שנייה: האם אנו עושים כבל יכולתנו לזרז
ולקדם את הגשמתה! במובן, אין לנו שום שליטה על
המנטליות של עשרות מיליוני ערבים ומאות מיליוני מוסלמים.
אבל אם מישהו אצלנו חושב לא רק את מחשבת השעה
והיום, אלא למרחוק, בי אז אין הוא יבול להרשות לעצמו
להתעלם מהעובדה הניצחת, שבתהליך האנטי״שלום שממשלות
ישראל צעדו במסלולו בעבר, וממשלת״ישראל הנוכחית ממשיבה
לצעוד בו עוד ביתר שאת, אנו לא רק מרחיקים ידידים.
אנו מוסיפים אויבים, ובפועל ממש, והרי זו סיבה טובח
להשתבח, במובן.
אילו הצביעו שלוש עשרות שנות מדינת״ישראל על תהליך
גובר והולך של שלום והשלמה עם הערבים, היה בל זה
מגוחך ואווילי. מכיוון שאי-אפשר לומר היום, כי בעיית
הביטחון של ישראל נעשתה מישנית, ואפשר לומר רק ההיפך,
אין מנוס מבירור תפקידה של ישראל כמאיץ בתהליך
זה של אי-ביטחון• אולי לא צריך להתרגש, למשל, מכך ובך
מאות לובים המתגודדים נגדנו בלבנון. במה הפצצות פה
ופשיטה נועזת אי־שם בחופי לוב בוודאי יפתרו את הבעיה
אחת ולתמיד, ברגיל. השאלה היא התהליך וכיוונו, התהליך
ועוצמתו, התהליך ומחירו.
בגין, צפורי, איתן, ארנס ושות׳ בוודאי דשים בשאלה זו
יומם ולילה, עד שבקושי נותר להם זמן בשביל הפקידונצ׳יק
חביב, הקרב ומתרחק במין לוויין־שביט, ומאפשר לממשלה
לאפשר לאמריקאים לאפשר לנו להרגע.

הלאהיר דן
בימים אלה, אם איני טועה, ממשיכות כמויות מים ניכרות
לזרום מן הכינרת דרך סבר דגניה המוגבה, בדי להמשיך
ללכת לאיבוד בים המלח, אף על פי שקיים מחסור חמור במי״
תהום בבל אזורי קידוחי הבארות בארץ.
הסיבה ! ספיקת משאבות המוביל קטנה מכמויות המים
חנבנסות לכינרת ברמת מימיה הגבוהה ביותר, שבה היא
מצויה היום.
אם אין ברירה, ומוברחים להסכין עם הכינרת הנמוכה
כמאגר המים העיליים של מדינת״ישראל, ואם אי-אפשר
להגדיל את קיבולתו של מאגר חיוני זה על-ידי הגבהת
רמת מימיו, נשאלת השאלה מדוע אי-אפשר להגדיל, לפחות,
את ספיקת המשאבות. למומחי המים שלנו יש בוודאי תשובה
סבירה לבל אחת משאלות ההדיוט הללו, אבל שום תשובה
לא תשנה את העובדה הפשוטה, ששעה שאותם מומחים
מקוננים על מיפלס מי-התהום הנמוך מדי בשפלה, על כל
הנזקים הארעיים והתמידיים הכרובים בבן, גולשים להם
מי-הירדן הלאה אל ים המלח בכמויות אדירות.
אגב, לא רק מי־הירדן. גם •מי-הירמוך, שבשנים דלות-
משקעים מוזרמים עודפיהם אל אותה בינרת, והשנה, הודות
לברכת הגשמים, אף הם אינם מנוצלים, למרבה חוסר
היעילות.

במדינה
מי שפט
כסף מזומן
הסגיגור הגיח מזומנים
7!7השולח!־,
והנאשם יצא בעונש ק7
עורך־הדין דרור מקרין ידוע כפרקליט
ממולח. אך נאשר הציץ
בכתב־האישוס, שהוגש נגד רח מים
סבה, כמעט והרים ידיים.
לנאשם היו המון הרשעות קודמות,
והוא נאשם שוב בשתי פריצות
ובגניבות. מאחת הדירות שאליהן
פרץ, גנב כלי־כסף ברבע
מיליון לירות. מהשנייה רוקן חפצים
בשווי של 30 אלן* לירות.
כל קו־הגנה אפשרי נסתם בפניו,
כאשר התברר, כי בידי התביעה
נמצאת טביעת אצבעו של
הנאשם, אותה הותיר באחת הדיי
רות
הפרוצות.
כאשר התברר ני השופט היושב
לדין הוא דויד בר־אופיר, הנחשב
אחד המחמירים ביותר ב־בית־המישפט
בתל־אביב, חשבו
הנאשם וסניגורו על דרך כלשהי
כדי להיחלץ בעונש קל.
המסקנה שאליה הגיעו היתה, כי
יש ״לקנות את בית-הסוהר בכסף״
.כאשר סיימה התובעת אלה
ויינברג את טיעוניה לעונש, ביקשה
כי יוטל על סבח עונש מאסר
ממושך. אז גם הסניגור על רגליו,
ובתנועה דרמאתית הטיל על
השולחן סכום של 280 אלף לירות.
״זהו סכום הנזק שנגרם למתלוננים,״
אמר מקרין, ו״הנאשם מח זיר
כל אגורה שנגנבה, ומבקש
מבית־המישפט לשקול זאת לקולא
בעת הטלת העונש.״
התרגיל הצליח. בית״המישפט
הטיל על הנאשם שתי שנות־מא-
סר על־תנאי, וקבע כי מיקרה כזה
לא אירע בבית־המישפט מזה זמן

מחתרת רע שו?
מואל פלאטדשרון לא יהיה
היחיד הרץ לכנסת העשירית
כאשר עונש מאסר תלוי על ראשו.
גם מנהיג האוהלים מירושלים,
ימין סוויסה, רץ לכנסת בעודו
מסובך במישפט פלילי.
בספטמבר 1980 נידון סוויסה
למאסר ששה חודשים על עבירה
של סחר בסמים מסוכנים. כבר אז
היה סוויסה מעורב בפוליטיקה,
וכאשר נגזר דינו החליט להסתתר
במקום מחבוא, ולא להתייצב לריצוי
עונשו בכלא. חודש וחצי
חיפשה אחריו המישטרה עד שמצאה
אותו, ומאז ישב בכלא. על
בריחתו מן המאסר הוגש נגדו
כתב־אישום נוסף.
סוויסה טען במהלך מישפט הבריחה,
בפני השופט דב איתן,
בבית־המישפט המחוזי בירושלים,
כי בתקופה שבה נעלם מהמיש־טרה
היה במצב נפשי קשה עקב
מחלת בנו ולא זכר את מועד
ההתייצבות למאסר. אך אחד מעדי
ההגנה סיפר כי סוויסה היה משוכנע
כי הוא חף מפשע, וירידתו
למחתרת היתד, חלק ממאבק פוליטי
מתוכנן בתנועת האוהלים. השופט
איתן מצא את סוויסה אשם בעבירה
שיוחסה לו, ולמרות טענותיו ה מלומדות
של הסניגור ראובן בר
תקופת
הרנסנס חיו אמנים
רבים שעבדו עבור הנסיכים והמלכים
באירופה. הם ביצעו עבד
דות אמנות — ציורים, פסלים
ומיבני־ציבור, וכל מחסורם שולם
על־ידי השילטונות. יתכן מאוד כי
זכר השיטה הזו עמד מאחרי הצ עתו
של ולארי שרב לעיריית
תל־אביב.
כאשר התברר לשרב, צייר ופסל
תל-אביבי, כי העיריה הגישה נגדו
תביעת־חוב בסד 1500 שקל,
בגלל ארנונה ואגרת־מים, ידע כי
אין בידו לשלם את חובו. הוא
פנה לעורך־הדין צבי לידסקי, ויחד
שקלו להציע לעיריית ׳תל-
אביב שהאמן ישלם חובו במעשה
ידיו.
״מר שרב אינו יכול לחלוק על
התביעה״ ,כתב עורדהדיו בשם
לקוחו לראש העיר ,״אך עם זאת
אין באפשרותו לשלם את הסכום
הנתבע, כי אין לו נכסים או רכוש
והוא אדם החי על אמנות, ולמענה
בילבד.״
ועוד הוסיף לידסקי :״מר שרב
מילא את ידי להציע, כי עיריית
תל־אביב •תגבה את חופה בדרך
של קבלת פסל מעשה ידיו. מחד
גיסא, זו הדרך היחידה, הריאלית
מבחינתו, לשלם חוסו לעיריה,
מאידך גיסא תצא העיריה נשכרת
ממעשה אמנות בעל ערך, להנאתם
של •תושבי העיר.״
אם •תקבל העיריה את ההצעה
האוריגינלית, ייפתח דף חדש ואפשרויות
בלתי נדלות לתשלום
חובותיהם של תושבים המרי-
אמצעים.

״אני זוכר את הלוך הנפש
ממאסר, היה ברור לכל כי לא
יזכה לניכוי שליש מעונשו.
באופן מפתיע, החליטה ועדת
השיחרורים לנכות לסוויסה את
השליש, ולמעשה יכול היה להיות
משוחרר, לולא פקודת־המעצר ב
ימין
סווי סההתעקשו שו חרר
71מעצרבדרכולכנסת
חיים על עבירת הבריחה ממאסר,
הרשיע אותו.

נועז

פסלת מו דחסוג
האמן שאינו ים ו7 7ש7ם
חוב 7עירייה
הציע פס 7כתשלום

פרקליט בר־ חיים

בייסקי הקושר אותי.״
הירהר השופט בכל הנימוקים
אותם שקל בעת המעצר הראשון
ואמר :״אם כי לכאורה עלול
להיראות כאילו הבאתי כבר בחשבון
בפעם הקודמת את כל השיקולים
המלאים לעניין המעצר, הרי
לעיצומו של דבר אין הדברים כך.
אני זוכר עדיין את הלוך נפשי
באותו יום, והוא אינו מוצא את
ביטויו המלא בהחלטה שנתתי. אני
זוכר שהייתי מושפע במידה גדולה
ביותר מחוסר המעשיות של הדיון
וההחלטה בשלב ההוא. אני הייתי
תחת הרושם כי עניינו של הנאשם
כבר נידון בוועדת השיחרורים וכי
אין כל סיכוי שיהיה שינוי בהחלטה
של ועדת השיחרורים. לאור
זאת ראיתי את מתן ההחלטה
למעצר עד תום ההליכים כעניין
פורמלי בעיקרו.״
על כן קבע השופט כי ניכוי
השליש לנאשם הוא נסיבה חדשה,
המצדיקה בדיקת הנושא מחדש.
ואמנם, אחרי הירהורים קבע השופט
כי למרות שהעבירה הנוכחית
היא בריחה ממאסר, אין חומרתה
מצדיקה את מעצרו מחדש של
סוויסה .״אמנם נכון כי העבירה
עליה נידון מראה על זילזול במערכת
החוק, אולם בכך יש להתחשב
בעת קביעת העונש,״ אמר השופט

ו פ תו ח
ך אשר הגיע המועד לג-
^ זור עונש על הנאשם,
החליט השופט לדחות את הדיון
עד למתן תסקיר קצין־מיבחן.
בינתיים הסכים לבקשת התביעה
לעצור את סוויסה עד תום ההליכים.
למעצר בשלב זה היתה רק
משמעות טכנית פורמלית, כיוון
שהנאשם היה עדיין אסיר, בגלל
תיק הסמים הראשון. בגלל בריחתו

מ ה ווולן וף ה
;סא־ן מנלחטר.
קטטה ואלימות ן!7
התנהגות חסרת נימוס
״לבן־אדם יש נימוסים גרועים
וטעם טוב,״ חשב יעקב פטרוש־קה
35 כאשר ראה את אבשלום
פראצברגר מקנח את אפו ברעש,
ומנקה את ידו על חלון־הראווה
של בית־האופנה אוברזון.
פטרושקה, צנחן לשעבר וכיום
מנהל הגלריה הלבנה, יצא
בשעת לילה מהמועדון שברחוב
הירקון בתל־אביב, ונסע במכוניתו.
לפתע ראה דבר שפגע בחוש האסתטי
שלו. הוא הוציא את ראשו
מבעד לחלון הג׳יפ שלו וקרא לעבר
שני הזוגות שעברו ליד חנות
אוברזון :״היית בן־אדם, נהיית
בהמה.״
המילים הקשות הרגיזו את פריצ-
ברגר ואת ידידו יגאל אליהו, והם
קפצו לעבר פטרושקה. הקטטה ש התפתחה
במקום היתה רעשנית ואליהו
אלימה,
ובסופי נמצא
שכוב מעולף על המידרכה. המיש־טרה
שהופיעה במקום החליטה כי

תיק החדש. סניגורו ביקש עיון
נוסף של בית־המישפט העליון
בהחלטתו של השופט איתן, בגלל
שינוי הנסיבות. אבל גם בקשה
זו נדחתה על־ידי השופט משה
בייסקי.
אך נראה כי גם סוויסה וגם
סניגוריו הם אנשים עקשנים הדבקים
במטרה, והם הגישו בקשה
חדשה לשופט איתן. גם השופט
היה נועז ופתוח לשמיעת הבקשה
ואמר :״מאז זמן ההחלטה (על
המעצר עד תום המישפט) ועד
היום, הספיק כבר בית-המישפט
העליון להזקק לעניין לפי בקשת
הנאשם, ואינני סבור, בכל הכבוד,
כי יש משהו בבקשתו של השופט

ובדק רק את השאלה הנוספת —
אם אין סבנה שהנאשם יחזור על
בריחתו.
״הסכנה היחידה שקיימת היא כי
הנאשם יעשה שוב טעות, וברוב
טיפשותו ישלה את עצמו שירידה
למחתרת יש בה כדי להועיל לו
בשאיפתו הפוליטית,״ אמר השופט.
״שמעתי מפי עורך־הדין בר־חיים,
כי בדעת הנאשם להשתלב שוב
במערכת הבחירות הממשמשת ובאה,
ואם אמנם זאת כוונתו של
הנאשם, ברור כשמש כי לא יוכל
לממש את הכוונה הזו מהמחתרת.״
בינתיים שוחרר סוויסה עד ל-
גזר־הדין והשתלב במערכת הבחירות.

פטרושקה
הוא האשם, והגישה
נגדו כתב־אישום על תקיפה.
בפני בית־המישפט לא היתה
מחלוקת. הסניגור שימחה זיו ושולחו
פטרושקה הודו כי הוא אמר
את המילים הפוגעות, ופריצברגר
הודה כי קינח את אפו על חלון־
הראווה. אך לדבריו עשה זאת
כיוון שלא היתה לו ממחטה.

דרש ממנו כסף .״ואין זו הפעם
הראשונה שהוא מנסה לשדוד אותי,״
סיפר הפצוע ,״גם לפני שש
שנים פרצו לביתי שני רעולי-
פנים וסחטו ממני 40 אלף לירות
במזומן.״ לדברי דהאן היה משה
(״התורכי״) יהודה, אחד מאותם
רעולי־פנים.

710עגל סגו ר
טוען שנשדד 7פגי שנים —
וגס השגה, בידי אותו אדס
צפירת מכונית חדה פילחה את
דממת הלילה. שוטר מתחנת לוד
הוציא את ראשו מהחלון וגילה
לתדהמתו כי לפני התחנה חונה
מכונית, ועל ההגה שכוב אדם
מחוסר הכרה. הצפירה נמשכה, עד
שאחד השוטרים חילץ את דויד
דהאן מעל ההגה, ושלח אותו ל-
בית־חולים. בטנו של דהאן היתה
מפולחת בכמה יריות.
למרבה המזל לא נפטר דהאן
מפצעיו, אלא התאושש וגילה ל־מישטרה
כי מי שירה בו היה
״משה התורכי״ .הלה נכנם, לדבריו,
למכוניתו, ובעזרת אקדח

התביעה הגישה כתב־אישום
נגד יהודה, על נסיון לרצח ונם-
יון לשוד, וביקשה מעצר עד תום
ההליכים. הסניגור משה מירח
העלה טענה מעניינת. לדבריו
מעליל הפצוע את סיפור הפציעה
על שולחו, כיוון שהוא נוטר לו
טינה על המיקרה שקרה לפני שש
שנים. אז אמנם לא התנגד דהאן
לשוד, נתן את הכסף ואפילו לא
התלונן במישטרה. אך הפעם החליט
להעליל על יהודה, אשר
לדברי הסנגור לא היה לו כל קשר
למיקרה הנוכחי.
השופט אורי שטרוזמן לא קיבל
את טענת הסניגור. הוא עצר את
משה התורכי עד לסיום ההליכים,
וציין, כי יתכן שהמתלונן נעשה
אמיץ יותר במשך השנים שעברו.
אז אפילו לא התגונן, הפעם היה
מוכן לספוג יריות ולא נכנע לסחיטה-.

סמים

דדו לומוסד ה סגו ר
בקוריאה הצפונית הדרנים
אותם, בישראל מפקירים
אותם למוות איטי
חבורה של נערים כיסתה את
המכונית סובארו סטיישן הלבנה,
שחנתה בנמל השומם של יפו.
נהגה, הווארד רייס, רוקח תל־אביבי
בחליפה לבנה, ישב בתוכה.
בארגז האחורי של המכונית
איכסן הרוקח ארגזי־קרטון גדושים
בתרופות, שכן הוא נאלץ למכור
לנרקומנים את הסמים ממכוניתו.
הצריף בנמל יפו, ששימש
כתחנה למימכר סמים, עלה
באש בל״ג בעומר.
רייס הוא הרוקח היחידי המספק
תחליפי־סמים לנרקומנים,
על פי המירשמים שאותם מקבלים
המכורים מרופאיהם. כל הרוקחים
האחרים מסרבים לעסוק בכך. הם
פשוט חוששים מחוג זה של לקוחות.
אך רייס אינו נרתע כלל.
הוא עלה לישראל מאנגליה לפני
עשר שנים, וגם באנגליה עסק
בטיפול בנרקומנים. מילבד זאת
הוא גם בעל חגורה שחורה בג׳ו־דו,
דבר המקנה לו ביטחון בעיסוק
הנחשב מסוכן. הוא אינו זוכר
אירוע מייוחד, שאילץ אותו להשתמש
בכוחו .״יש ביני וביניהם
יחס של כבוד,״ הוא מסביר .״אני
יודע איר להרגיע אותם והם יודעים
שבילעדי יהיו אבודים.״
מוקד הסמים. בבעלותו שני
בתי־מירקחת בתל-אביב. האחד בכיכר
המדינה, השני בפינת הרחובות
דיזנגוף־גורדון. בית־מירקחת
זה פועל כל היום׳ ללא הפסקת
צהריים. מחזה שיגרתי, החוזר
כימעט מדי יום ביומו: נרקומנים
יוצאים מבית״המירקחת עם שקית
לבנה, מלאה בתרופות, בידם. בנקל
אפשר לזהותם. עיניהם מרצדות
בחוריהם והם עושים מאמץ,
בצעדים כושלים, להתחמק מן העיניים
הבוחנות אותם.
ראש עיריית תל־אביב, שלמה
•(״צ׳יצ׳״) להט, החליט להרחיק
את מוקד הסמים הזה מצפון העיר.
לכן נאלץ דיים להפסיק את
מבית-
הספקת תחליפי־הסמים
המרקחת שלו. בשטח של נמל יפו
הוא מצא צריף נטוש, וקיבל את

׳אישור העיריה למכור בו
סחורתו. שם, בנמל הנטוש, נותר
עדיין כביש סלול, המוביל אל ה צריף
הבודד. בגיבעה המרוחקת,
ממול, שוכנים בתי יפו הגבוהים,
שדייריהם משקיפים אל הנמל השומם
ואל הים הכחול. רייס היה
פוקד את הצריף שעתיים בכל
יום, בשעות• הצהריים. הוא לא
בא לשם לבדו. שוטר אחד יושב
קרוב מאוד אליו, ואחרים אינם
מסירים עין בוחנת מרחוק.
הווארד רייס משלם לשוטרים
עבור הג׳וב. הם שכיריו, כמו השוטרים
שבמיגרשי הכדורגל. אלא
שאצלו במיגרש איש לא משחק.
אל הצריף שלו מגיעים הלקוחות
בצעדים כושלים, בהיחבא, כדי ש איש
לא יראה אותם במצוקתם.
לחיות ככבוד .״בקוריאה הצפונית
הורגים אותם, ובישראל
לא מוצאים פיתרון לבעייתם,״
מסביר רייס .״אך אני מתכוון למ צוא
פיתרון לשיקום הנרקומנים.״
הוא מתכנן להקים מרכז שיקומי
גדול, שב ירוכזו רופאים, פסי־כאטרים
ועובדים סוציאליים. מלבד
הטיפול הרפואי והעזרה הנפשית
שהמכן יעניק לנרקומנים, הוא
גם ידאג להם למקום עבדה. ריים
מקווה ׳שהם יוכלו לחיות בכבוד
מהמשכורת שירוויחו, ושאיש לא
יפטר אתם מהעבודה רק בשל הכתם
החברתי שדבק הם .״הנרקומ נים
הם אנשים רגישים מאוד,״ הוא
מסביר ,״הם זקוקים להגנה.״
לו עצמו אין סבלנות. הוא כבר
גייס את כל סכום הכסף הדרוש,
ותוכניות המיבנה, שיוקם מאלמג-
(המשך בעמוד )61
ח סו ל ס

הז ה

2284

השריטה בשטחים הוא הנוח נאמו במיכתב שנשלח
על־יוי רזג לתורמים אמויקא ״ ם. שולמית 1ולוני אומות
שלא חתמה על מ׳ כתב זה, ושתת יוגום הוא ״קלוקל׳

חתימה
נ ז ״פת
*** 1ו * §וי מייי?ייי 9י נ 1ייי ^ י ו*

יף ין ממילת אפריל 81׳ נשלח מיכתב
* באנגלית לאוהדיה ולתומכיד, של
התנועה לזכויות האזרח ולשלום בארצות-
הברית. על המיכתב, שקרא להרים תרומה
לרשימת ר״צ בישראל, היו חתומים ח״כ
שולמית אלוני ואזרח אמריקאי בשם יוסף
לאו, שנרשם במישרד־המישפטים האמריקאי
כסוכן זר. המיכתב נשלח מניו־יורק,
ונשא את כתובת המוען: תא־דואר 1052
ברדיו־סיטי סטיישן. צורפו אליו מצע ר״צ
באנגלית, וקטע־עיתון מצולם מג׳ רו סלם
פו ס ט, שעסק בשני המועמדים הראשונים
של רשימת ר״צ לכנסת: אלוני ומירון
בנבנישתי.
״ב־ 16 במרס ,81״ נאמר במיכתב ,״נוצרה
קואליציה פוליטית חדשה בין שולמית
אלוני, חברת־כנסת שייצגה את התנועה
לזכויות האזרח בכנסת בשמונה השנים
האחרונות, מירון בנבנישתי, סגן ראש-
עיריית ירושלים במשך 12 שנים, וחברים
של שלום עכשיו. חברים אחדים של תנועת-
השלום חשו בצורך להביא את עמדותיהם
על עתיד הגדה והשלום לזירה הפוליטית.״
קואליציה זו מייצגת, אליבא דכותבי
המיכתב, את ״מצע־השלום הברור, העיקבי
וההגיוני ביותר, כשם שהוא מציג את
העמדה הברורה ביותר לגבי זכויוודהאדם
בקשת הפוליטית הישראלית, ור״צ מודיעה
שהיא ״תצטרף עם מיפלגת־העבודה מיד
אחרי הבחירות הקרובות על־מנת לחזק
את האגף היוני של^ תנועת־העבודה.״
הקוראים האוהדים התבקשו לתרום מ־15
ועד 1000 דולאר, כדי לעזור לתנועה
לעשות שימוש נרחב יותר באמצעי-
הפירסומת ולהגיע לישראלים רבים יותר.

״ה שילטון בגדה
__ הכרחי״

שהמיכתב מצוי אצל אחדים מהישראלים
השוהים שם. אחד מהם היפנה את תשומת-
ליבה למצע הניצי שהציגו אנשי שלום

עכשיו במיסמך.
להפתעתו הודיעה אלוני שהמיכתב נושא
חתימה מזוייפת שלה, ושהמצע המצורף
אינו המצע של ר״צ. הישראלי הציע לה
להשתמש בשירותי המישרד שלו ולהודיע שלונדעכשיו לשעבר נתנה כתף למערך המציע המשך הישיבה הישראלית בגדה.״
אלא שהתירגום האנגלי אינו דומה כלל
למי שנשלח אליהם המיכתב שהוא אינו בבחירות להסתדרות וקראה לתומכיה לתופס
מבחינת ר״צ, ואינו מייצג את חברת -הצביע עבור ירוחם משל.
לנוסח הישראלי, ואינו מהווה כלל תרגום
השבוע, כשנשארה שולמית אלוני פה שלו, קלוקל או שאינו קלוקל. אלה הם
הכנסת הישראלית שולמית אלוני. אלוני
עלה בגורל המיכתב בעל החתימה ה -שני ניסוחים שונים לגמרי.
סירבה, ועד עתה לא ברור אם מקבלי
מזוייפת, מיהרה לומר שהעניין נופח
אלוני טוענת שהמיכתב הבעייתי על
המיכתב יודעים מה דעת אלוני עליו.
מעבר לכל פרופורציה על-ידי יריבים נספחיו נשלח לכ־ 20 איש, ואחר־בך הוא
המצע הניצי ומיכתב־הבקשה לתרומות,
שנשלח ליהדות הפרוגרסיבית באמריקה, פוליטיים שלה בארץ ובחו״ל. החתימה נגנז בהוראתה. אד מיכתבים מסוג זה
נשלחים בכמויות גדולות וקשה להניח
בא אחרי כמה התרחשויות ברשימת ר״צ היא אומנם חתימתה שלה, אך היא הועבחודשים
האחרונים. הצבתו של מירון תקה, ללא ידיעתה, ממיסמך אחר, שהיתה שאלוני מגייסת את שירותי הסוכן, הרשום
בנבנישתי במקום השני ברשימת ר״צ חתומה עליו, על־ידי הסוכן שלה בארצות -במישרד־המישפטים האמריקאי, אך ורק
לכנסת בבחירות הקרובות לוותה בפירסום הברית, לאו. לדבריה, ברגע שהתברר לה למען 20 אוהדים.
מיסמך שהציג בנבנישתי. הוא הציע ״מיש -שהיא מעולם לא חתמה על מיכתב־פניה
בכתבה שפורסמה ב ג׳ רו סלם פו ס ט, וש-
טר נאמנות״ ישראלי בגדה המערבית — לתרומה, הורתה לבטלו ואסרה את ה צילום ממנה הופיע כנספח שני למיכתב-
ההתרמה, נכתב שאלוני ומירון בנבנישתי
שהוא מירשם להמשך הכיבוש בשטחים שימוש בו.
כשנשאלה כיצד מתיישב המצע שפורסם הם עדיין חברי מיפלגת־העבודה, בהיותם
המוחזקים.
מחזיקי פינקסי־החבר של המיפלגה .״תשים
מהלכיה של אלוני לא התקבלו בעין יפה באנגלית עם עקרונות ר״צ, לא חזרה
על-ידי פעילי ר״צ ו״חוג ה׳ באייר״ ,גוף אלוני על הטענה שאין זה מצע ר״צ. היא לב שעניין זד. אינו מובא במרכאות כפו בעל
זיקה לתנועה לזכויות האזרח. היו האשימה את המתרגם האלמוני באחריות לות,״ אומרת אלוני בביטול. לדבריה, היא
שטענו שהרשימה לא נבחרה באופן דמוק לתירגום קלוקל. את כתב ה עו ל ם הז ה ציינה באוזני הכתב שבאיזשהו מקום
רטי, ובזה נכללו גם פעילי שלום עכשיו, היפנתה חברת־הכנסת למצע ר״צ בעברית, בביתה נמצא כרטים־החבר שלה ממיפלגת-
שהוצבו בחמישיה הראשונה. הפרופ׳ יוסף וטענה שסעיף ,3שפורסם במצע באנגלית, העבודה, וברור לה שלכותרת שפורסמה
ב פו ס ט יש משמעות של אפיזודה בילבד.
אגסי, פרש מהתנועה תוך כדי טריקת -הוא תירגום גרוע של המישפט הבא:
בכתבה של ה פו ס ט, שרק חלקה העליון
דלת, בטענה שתוכניתו של בנבנישתי ,״השליטה בשטחים המוחזקים היא תוצאה
כפי שפורטה במיסמך שהגיש, מכוונת של מילחמה. היה ויש מקום להחזיק בהם שלה צולם ונשלח, מובלט הקשר של
למעשה לסיפוח הגדה המערבית לישראל. כוחות־ביטחון ישראליים — רק כערובה בנבנישתי ואלוני למיפלגת־העבודה. הפצת
הכתבה בקרב יהודים אמריקאיים שאינם
פעילה מרכזית אחרת, יואלה הר־שפי, לשלום.״
״כשהגעתי לארצות־הברית,״ אומרת מכירים את המפה המיפלגתית בישראל
טענה במיכתבים לעיתונים שהרכב ר״צ
לכנסת אינו מייצג את דעתם של פעילים אלוני ,״אמרתי למפיץ המצע להימנע עשוייה ליצור את הרושם שמדובר ברשימה
מרכזיים ברשימת־ר״צ המקורית. אלוני מהפצתו, שהרי סעיף 3עלול להציג את הקשורה למערך, והמופיעה באופן נפרד
בבחירות לצרכים טאקטיים בילבד.
התגברה על המשברון, ויחד עם שני פעילי התנועה לזכויות־האזרח ולשלום כגוף

אי 09 ית*׳יס* ) 420 1* 604ס41

110( 00(1* 3

*)9 ) 1*08 )9 11
69*11
מ *£9*088 * 01<99<8 9<$0 0
־* X9*( 111**89091 סז 9 9י 01* 40
* 0*81* 10 8
׳׳.יס׳מאס *18
־890*9911! 4 * 4 *(40
. * 9 3 89 *08 *1901 19*9 600.
סוקג<(*י54־ 08 11* 9* 1$ז*1גזמ>)**01
)ז!מ<מ ׳ 9 *0ז * 0ז 9 • *110 * 94 18
ס 04000•) *11*0 9 811
ן תמ*0מסק <£998118 *)891• 1* 9

ף י פון! המיכתנג התבקש הקורא לעיין
• בנספחים למיכתב, והראשון שבהם
נקרא ״העקרונות הפוליטיים הבסיסיים של
התנועה לזכויוודהאזרח ולשלום״.
הפצצה האמיתית של המצע חבוייה
בסעיף .3נאמר בו ש״שילטון על השטחים
הוא הכרח. הסיבה היחידה להמשך השליטה
הוא האפשרות להשיג שלום וביטחון״.
בסעיף אחר נאמר :״ייעשו ויתורים
מרחיקי-לכת לגבי התביעות לריבונות

בשטחים המוחזקים״.
*#5*1 ג9 הנספח השני שצורף למיכתב הוא צילום
< 090
׳6ז* * 0ס א •*מיק £נ89 1
*<911190*06 •)04*8• •019)1* 02$
קטע־עיתון של •ג׳ רו סל ם פו ס ט מחודש
*0 9401*8. *1031 *0100109
־* 08ף 9י מ ם) ין 46מ 19״ ט<*01
מרס, שבו ריאיין הכתב הפוליטי של פו ס ט,

90*008
זו*אל*108*0* *8״ 8

מרק סגל, את שולמית אלוני ואת מירון
<1011 0 0 * 9

*000 02 198090 9 4 *000, 3$ 8
בנבנישתי. בכותרודהמישנה של המאמר

!:׳ 6*9) £0*148־ 1* 1ג <8)9. *00
נאמר שהשניים עדיין מחזיקים בפינקסי־
.ם ם** 0 8ז>0091908 42 4
החבר של מיפלגת־העבודה הישראלית.

יי*/ 6*91ק •ז104, 11880 .**0**1\ 01
המיכתב ונספחיו עורר סערה בקרב
<00) 4)4 89* 6010, •*01*6

תומכי ר״צ בארצות־הברית. הללו פנו
זזי*נם יימ;9911*010802<30 אי!
)*60800*0*9יאסקיס >91•*9״
לשולמית אלוני וביקשו הסברים למיסמך
הסיפוחיסטי המוזר. כשהגיעה אלוני לאמריקה
באמצע אפריל, כבר היה. ברור לה

10X 6040111(168
51111 6 0 ) 13נ1131ז 6׳ייה $11111* 0111 ^ 1001 80 )1 * 462021 8 6
801״21$־ 031ק 8111ז 0160168־( *זג? *6016 £31*0211
ג 1ז 1 6 6 €111260$ 81$1מ ס ** 6 1120010810 * 6111ז 1116/
* 6$$6! 61601100$. 1 (162 6ו 0נ 111611106 30מ! 1101161 20 1*0 01111681ק מ*1 0 6ו *ק 6ת 3111 2(161ק
1ח<16ח 0ק 68זזס €

0 4 0 9 0 1 , 10,01פגסא ־ ד * 1 1
*1 9יו׳יי •ז־זזסקס \ 198 301*10
30) 0180ז 8 )3מ טי 094504 )9
* * 3(11114 8*00 )2י 8 9 9 )09$
<34 8*009 32ס. סס•ומס *0*1ז3יאן
ו<* 001״8 *8
•ג* 8 *0 *00 1(9 600*9) 42 *3
* 4ס מיסזיז 80111* ,ו 4ז*ו>>ן 5ס
• * 11 * 4 1*40 זייויזז סי
י $3#נ> 4ו)*ס * 0ג 8מ׳יי* 108• — 680
1י>> 0ז 80 34 מסק . 2סא נ! 0 8מזז— 2
,ז*! 1) 80 ז*9 * 0׳מ<א 111* 110
סז*ז*י 3ז * 1־8 * 1ז* 0ז 840* 4 . •3
• •ו * 04ז4סס •יו) ז0׳ן* )0י( 4מן*4

ז8( 0ן מ
•ק<3 )34 0ו׳יי *)4*4 398ג<זק * 3*¥ץ0ס<
8ק מיסיס * 02* 6״ 4 > 18 יו 008ק
•) )34 סס ץ00
0! 534)* ,11001
*) *34 * 9ח* )94 3004)2י*** 31מ*
*20)9* 4 0*1) 02 )34 1434*1
זי * 135 )•)0 00 ) 40 34ץ 1׳ * 0־110
* 108 34 >1 >44 084 0* ) 30
, 39מ*>1* 7ז*טזי** 1 1מ 39 ויג 4ז *
8*4ז 34 2£ו מזי ׳4 *3־ •מסי . 0014 1
€ * 34 3* 03 10 1473.״׳•34) 0
• 41 *8מ*מ* <39 813ס) **31* 4 **41
•016* 8 * 331 מעז) <3144 3*5•10* 3042
•15) 3081ז )0י) אז מ 03) 8* 1.
*4 ** 08 . !308* 3 )8י<* 8912630
01 20* 01 * 0א*)< 3*0*90ז*0מ * 1ס
* 9213 סייז ץ*ייי* י קז״יי *יי 9י )<401
41**1)08,י מי 130 זי 0132

•**4 *0)8״ ? צ 30 יזאזי*׳י מס ז<8
981• 360 39מ*9זס0 )*02׳י 1מ*>0ן יו8
02160 £)201 סז *״ 0) 044 3,ן 3*40

<*4* * 30 וז׳יי *04מ)ז* 404 זג ) 4143.

המאמר מ״ג׳רוסלם פוסט״ שצורף למיכתב

* ה די ק דו ק אינו ברורגםבמ קו ר ה אנג לי.

״ א לוני ובנ בנ י ש תי מ חזי קי ם עדיין בכר טי סי ־ חברשל מי פ לג תהע בנ ד ה י

״זהלא חו מ ר
ל עי תונו ת ״

!ך* .מועמד מס׳ 2ברשימת ר״צ לכנסת
׳י 1התעלם לחלוטין מן הפרשה.
אלוני טענה שפירסום הפרשה, ערב הבחירות,
הוא מרושע, מאחר והפרשה באה
על פיתרונה כבר לפני חודשיים. כיום,
הוסיפה אלוני, שוקדים בר״צ על תירגום
מדוייק של מצע-ר״צ לכנסת לאנגלית, כך
שכל המעוניין יוכל לקבל את תנוסח ה־מדוייק
כפי שמציגה ר״צ אותו בארץ.
שולמית אלזעי טוענת כי יריביה הפוליטיים
מנסים להיתלות בפרשה זו כדי
להשמיצה, כשם שהם מאשימים אותה
שהצביעה בעד חוק ירושלים בהצבעה
הראשונה, ואינם מזכירים שהצביעה נגדו
בקריאה השניה והשלישית.
עיון במצע ר״צ מגלה שהצנעתה של
אלוני נגד החוק בקריאות המאוחרות נבעה
ככל הנראה בסיבות טאקטיות. במצע נאמר,
בפתיח לסעיף הנוגע למעמד ירושלים:
״ירושלים המאוחדת היא בירת-ישראל״,
וזהו בדיוק מד. שביקש לקבוע חוק ירושלים
של תנועת התחייה: שסיפוח חלקה הערבי
של העיר הוא עובדה מוגמרת וסופית.

יעקב מרידוד היה סהנלבמין
אצל הקבלן רנבינשסיין והוא
ל א שו ב ה

אה זה.
ק. מאז הוא בנה אימפריה
כלכלית בינלאומית אדירה, אבל
יעקב מרידוד זוכר היטב מה זה
להיות פועל.
הוא גם יודע היטב שהכל צומח
מעבודה.
יעקב מרידוד מאמין, שצריך
להחזיר לאדם העובד את הרצון
לעבוד ואת האמונה כי עבודתו
תאפשר חיי רווחה וכבוד לו
ולמשפחתו. זה חשוב לעובד
— וחיוני לכלכלה.
מחר, כאשר יעקב מרידור יקח
חלק בניווט משק המדינה, יהיה
הרבה יותר כדאי לעבוד במדינה
הזאת.

מ ד רו ה

במדינה
(המשך מעמוד )58
טים טרומיים, מונחות כבר על
שולחנו. עתה הוא רק יושב וממ תין
לרשיון של העיריה, כדי
להתחיל לבנות.
ב״לג בעומר, לפני כשלושה
שבועות, בחרו כמה פרחחים בצריף,
כיעד מתאים להצתה. הצריף
עלה בלהבות, ודוכן המכירה של
תחליפי הסמים הפך גחלים לוחשות.
הנרקומנים ששבו אל נקודת
המיפגש, הביטו בצריף בדאגה
ורייס היה חסר־אונים.
אחרי החג הוא חזר אל הצריף
המפוייח, החנה את מכוניתו הלבנה
באותו המקום, כאילו דבר לא
קרה. הוא פתח את חלון המכונית
והתחיל לקבל את המירשמים
מידי לקוחותיו. הסידור החדש לא
הפריע לאיש. אין שכנים, וגלי
הים אינם מתלוננים. למי, בעצם,
צריך להיות איכפת שיש משוגע-
לדבר, המוכן לעוד בתנאים כאלה.
לשוטרים קל יותר לפקח מרחוק
על המתרחש. עד שייבנה ה־מיבנה
הטרומי החדש, על שרידי
הצריף השרוף, ימשיך ריים למכור
סמים ממכוניתו. הוא דוחס לתוכה
קרטונים מלאים בכדורי אדולן ד

קומנים ימשיך דיים בפעולתו, בתחומי
הנמל הנטוש. אלא שמעתה
לא ישווק כדורים, אלא רק
סירופ בבקבוקים.

ד ר כי אדם
3רע<ת ..זזע 11ח ד המין ,״
רדיד שימעוגי הגיע
בזיגדק מטיאורי א 7כותרות
העיתונים, כחשוד באספקת
שירווגים מיגיים
דאישי־ציכור —
וגם מאחרי הסיפור הזה
~צריך לחפש את האשה
״באחד מימי השבת, לפני חודש,
אני יושב לי בבית, נח מכל
השבוע הפרוע שעבר עלי בעסק,
ושבע מכל הבילויים והנשים ש בחיי,״
סיפר דויד שימעוני .״פתאום
מצלצל הטלפון, והמפקח ברוך
ישכיל, מהיחידה של תת־ניצב
בנימין זיגל מזמין אותי אליו.
למחרת הגעתי למישטרה, והודיעו
לי שרוצים לעצור אותי ביגלל

חדוקת הסמים כית־המירקחת שד דיים כתד־אביב
במרכז דיזנגוף

חדוקת הסמים דיד הצריף השרוף שד דיים ביפו
מתוך מכונית
פרודורמול, ושני פינקסים. באחד
הוא רושם דיווח למישרד־הברי־אות,
ובשני — דיווח למישטרה.
״אני אדם המדווח על כל פעולותי,
ואפילו מם־הכנסה לא יחשוד בי
לעולם,״ מסביר הרוקח בהומור.
הוא לא מוכן לגלות מה עוד מוסתר
במכוניתו, והאם הוא נוטל
עימו נשק להגנה עצמית, או סב־שיר־קשר.
סירופ
בבקבוקים. השבוע
הונהגה שיטה חדשה. הנרקומנים
לא יקבלו עוד כדורי אדולן, אלא
רק נוזל לשתיה — אדולן מחול
בסירופ. כך, חושבים השוטרים,
יהיה קל יותר להבחין בבקבוק
המוסתר, וקשה יותר לסחור בסם.
עד שיוקם המכון לשיקום נרה
עו ל ם הז ה 2284

שכאילו סיפקתי בחורות לאישי-
ציבור, חברים שלי, בתור שוחד
מיני, וכאילו קיבלתי מהם עבודות
בלי מיכרז תמורת הבחורות.״
זו לא היתר. הפגישה הראשונה
של איש־העסקים הצעיר עם אנשי
מחלקתו של זיגל. הוא כבר הכיר
אותם מפרשה קודמת, שבה הוא
עצמו משמש עד־מדינה.
שימעוני 34 יליד פרם, הוא
בעל חברה בשם דקו־לייט, העוסקת
בהתקנת תאורת־רחוב. יש
לו עסקים עם רשויות מקומיות,
אך דווקא ענייניו עם מס״הכנסה
הביאו אותו למעצר.
סחורה מעוקלת. כל הפרשה
החלה משום שמזכירתו של שיכד
עוני, ג׳ודי כדיר, עבדה אצל שני

אדונים. בשעות היום היתה המזכירה
של דקו־לייט, ובערבים
שימשה כשמרטפית לילדיו של
איש־עסקים תל־אביבי.
המזכירה היתד, מאוהבת בבום
של שעות הבוקר .״היא הוקסמה
מהעוצמה הפיסית ומד,גבריות ש הקרנתי
עליה,״ הוא מספר. היא
רצתה לעזור לו, וכאשר הסתבך
שימעוני עם שילטונות המס, סייע
לו מעבידה של המזכירד,שמרטפית
בשעות הערב לצאת מן ד,מיצר,
ואף הציע לו עיסקה חדשה :
קניית סחורה מעוקלת.
סיפר שימעוני :״שאלתי אותו
מה הוא רוצה בשביל עצמו, והוא
השיב שהוא לא רוצה כלום. אני
צריך לשלם 150 אלף לירות, בשביל
פקיד אחד, חבר שלו, שידאג
שהסחורה תגיע אלי. אחר־כך, כשהכל
התחיל להסתדר, הוא פתאום
בא לי ורצה 600 אלף. ראיתי
שיש לי כאן עסק עם סחיטה,
אז הלכתי לעשות את העסק בדרך
ישרה, וזכיתי במיכרז.״
שימעוני פיטר את המזכירה בעלת
הנאמנות הכפולה, ופנה לתת־ניצב
זיגל. הוא קיבל חסינות כ־עד־מדינה,
ואנשי זיגל חקרו את
הפרשה. איש־העסקים, שותפו של
שימעוני, נעצר, ועימו גם הפקיד
המיסתורי.
אלא שפיטוריה של המזכירה לא
עברו בשלום, לדברי שימעוני :
יי• ״לי לא היה איכפת ממנה, אבל
היא נדבקה אלי כמו עלוקה. היא
חזרה וטענה שהיא אוהבת אותי,
וחשבה לתפוס אותי באיזה שהוא
שלב. אני ריחמתי עליה, אבל לא
יכולתי לעזור לה. כשפיטרתי אותה,
היא יצאה ממני עם מיטען
מרירות גדול והדביקה לי את הסיפור
הזה. היא טענה, למשל, ש הצעתי
לה לשכב עם כמה קליינטים
שבאו למישרד שלי. האמת
היא שהיא יצרה קשר עם כמה,
אבל אם יצא מזה מין אני לא
יודע בדיוק. הסברתי למישטדה
שמדובר בבחורה פצועה וקנאית,
שרצתה להכפיש את שמי בתור
נקמה, ובמישטרה באמת הבינו
שאין שום ממש בפרשה.״
החצי השני. שימעוני מכחיש
את כל סיפור השוחד המיני:
״אנשי הציבור האלה, שאיתם ביליתי,
הם חברים שלי. היינו ביחד
במועדון הים־התיכון, אבל •כל אחד
שילם את חלקו. אני הבאתי להם
בחורות לשם ז למועדון כזה צריך
לבוא עם בחורה? זה כמו לבוא
למיסעדה עם סנדוויץ .,הרי המקום
מוצף נשים מכל העולם, ש מחפשות
בדיוק מה שאנחנו הגברים
מחפשים. יש שם מצבור עצום
של נשים זרות, משוחררות ונעימות
לעין, שאורבות לנו, הישראלים,
בכל פינה. בטח שהיכרתי שם
בחורות. שתיים היו צרפתיות ואחת
ישראלית. עשיתי אורגיה עם
כולן ביחד, ונהניתי מאוד. גם החברים
שלי הכירו בחורות, אבל
אני לא יודע מה עשו איתן. אני
לא ראיתי כלום.״
והמסקנה שהוציא שימעוני מכל
הפרשה :״די לי מכלאלף הנשים
שידעתי בחיי. היו לי כבר נשים
בכל הגדלים, המינים והצבעים.
ניצלתי את ימי רווקותי עד תום.
עכשיו נמאסה עלי ההוללות. עכשיו
אתחיל לחפש ברצינות את
החצי השני שלי.״

ש ט חי ם מו חז קי ם
הפר ואאסור
בשבוע הספר העברי
אסר המימשד הצבאי
עד רשימה ארוכה שד
ספרים
על המאות הרבות של הספרים
האסורים למכירה ולהפצה בשטחים
המוחזקים נוספו לפני שבועיים 72
ספרים. כל עותק של הספרים הללו

חשוד שימעוגי וידידה (שאינה קשורה כפרשה)
אורגיה עם כולן
יכול להיות מוחרם על־ידי המימשל
הצבאי, ומי שמחזיק בידו עותק
של אחד הספרים הללו יכול להוציאו
מידו ולהעבירו לקריאה רק
אם הוא מקבל לכך רשות מפורשת
מרשויות השילטון הישראלי.
הספרים הללו, שהצנזור הישראלי
אוסר על הפלסטינים החיים תחת
השילטון הישראלי לקראם, אינם
ספרים פוליטיים דווקא: הם מכסים
מיגוון רחב של נושאים תרבותיים,
כלכליים וחברתיים. יש ביניהם
סיפרי שירה ופרוזה, והעיתונים
היוצאים לאור בגדה המערבית
ממהרים לפרסם את שמותיהם.
פירסום זה מסייע להפוך דווקא את
הספרים הללו.ללהיט מבוקש.
בין הספרים שנאסרו הפעם יש
שניים של ר׳סאן כנאפני, מי ש היה
מראשי החזית העממית של
ג׳ורג׳ הבאש. אחד מספריו של
כנאפני — גברים בשמש כבר
יצא לאור בעברית בהוצאת מי3־
רש, וזכה לביקורת במדורי ד,סיפ־רות
בעיתונות העברית. הספרים
שנאסרו: החרש והעיוור, ועולם
שאינו בשבילנו.
אהובתי מדיפה. כך נאסר גם
ספר שיריו של מחמוד דרוויש,
המשורר, איש רק״ח לשעבר, שלאחר
צאתו למוסקבה, לפני כמה
שנים, חזר לביירות, ועורר בכך
סערה במיפלגה הקומוניסטית ה ישראלית.
דרוויש עובד עתה במחלקה
התרבותית של אש״ף.
משורר ידוע אחר, שסיפרו, עבודות
תיאורטיות, נאסר על־ידי הצזורה,
הוא מועיין בסייסו, מהשורה
הראשונה של המשוררים הפלסטינים,
בן למישפחה ידועה בעזה.
נאסר גם סיפרו של תאופיק פא-
ייאד אהובתי טליסה. פאייאד הוא
סופר פלסטיני, הידוע בסיפוריו ה קצרים.

חסרים גם קוריוזים ברשימת
הספרים האסורים. הצנזורה היש ראלית
החליטה לאסור למכירה ולהפצה
קובץ משיריו של המשורר
הערבי הידוע עבדולה אל־קורשי.
אל־קורשי ידוע לקוראי השירה
הערבית כבר זמן רב. הוא איש ימי

הביניים, בן־זמנו של אבן־גבירו?
קשה להבין מה, לדעת המיפשל ה
צבאי, יכול לערער את השילטו
הישראלי בשטחים המוחזקים.
כל הספרים שנאסרו — מלבי
אחד — הם משל מחברים ערביב
יוצא־הדופן הוא סיפרו של היהוד
והאנטי־ציוני אלפרד ליליינט?
התמנון הציוני.
ניזר קבאני, שקובץ משיריו נא
סר לפירסום, הוא אחד הידועי!
שבמשוררי המרחב. קבאני הו
משורר סורי־נוצרי, החי בלבנו!
הוא נחשב כמגלם הגישה הליבר
לית־מערבית בשירה הערבית, מר
בה לעסוק בזכויות האישה, ורביו
משיריו הולחנו ובוצעו על־ידי זמ
רים ידועים כפיירוז, הלבנונית ו
עבדול חלים, המצרי.
14 מבין הספרים שנאסרו ד,וצ
או על־ידי המכון למחקר של אש״ן
שמקום־מושבו בביירות. שלושה מ
הם עוסקים ישירות בישראל וב
ציונות: חינוך בישראל, ישרא
והציונות ומחקרים בכלכלה היש
ראלית. יש בכך כדי להעיד כ
הפלסטינים מתעניינים בנעשה ב
ישראל הרבה יותר משמתענייניו
הישראלים במתרחש בתוככי העו
הפלסטיני.
רבים מהספרים שנאסרו — במ
יוחד אלה הכוללים מחקרים מז
עיים בנושאי דת, סיפתת וחברו
— נמצאים בסיפריות האוניברסי
טות ובמכוני המחקר בישראל, ל
עיונם של הסטודנטים והחוקרי
הישראלים.
רבים מאוד מהספרים שנאסר
לפירסום לא נכתבו על־ידי מחב
רים פלסטינים, וחלקם אינם עוסקיו
כמעט בעניינים פוליטיים. ספריו
אחרים, שמותיהם עשויים להעי:
על תוכנם. אלה הם: זו הסיבו
לשינאתי את ישראל מאח אמי
סמי אל־גאמאראווי, או ציונות ונא
ציזם מאת מועיין אחמד מחמוז
אך בשעה שהרב מאיר כהנא מפר
סם באין מפריע בעיתונות הישרא
לית מודעות־הסתה בנוסח נא*
מובהק, קשה לסנגר על צנזור
החלה רק על סיפרות ערבית.

אם נירה רוצה להכתיר את עצמה כמלכה, אני מאחל לה
שתמצאגבוכלבבה ־ אומו־ בעלהוישעבד ,
הפרקליט צבי ן־׳רסקי 1,המשיב ל״נאום התביעה״11 ול אשתו

אופנאית מילר
לא פריחה —

דוגמנית גדלו
לא פריחה —

עקדת־כית הילפר
לא פריחה

.משזסזאצאת,
01/סרחה׳,
ורך״הדין הנודע צבי לידסקי נטל
? בשבוע שעבר את גיליון העולם הזה,
והופתע לקרוא בו שורה של השמצות׳
לדבריו, שהטיחה בו אשתו לשעבר,
עורכת־הדין נירה לידסקי.
קיצפה של נירה יצא על הסיפור ״אגדות
האחים גרים״ ,אותו פירסם צבי בשבועון
שבו הוא נוהג לכתוב. נירה הסיקה
מייד, שהנמשל בסיפור מכוון אליה
ולחייה המשותפים עם צבי.
צבי לידסקי רגיל ,׳לדבריו, להשמצותיה
של אשתו ולמילחמת החורמה שהיא מנהלת
נגדו מזה שנים. אולם הוא לא תיאר
לעצמו שתעשה זאת מעל דפי העיתון,
ותהפוך את סיפורם לנחלת כלל-ישראל.
צבי, שרגיל לתקוף ולהגן בבית־המישפט
מדי יום ביומו, עושה זאת גם הפעם.

מגיב צכי על דגרי נירה, שפורסמו
ב״הטולם הזה״ כשבוע
שעבר :

אני גאה מאוד על כך שהעולם הזה
הקדיש עמוד ישלם לסיפור שכתבתי, תוך
ציטוט ארוך מן הסיפור. מעטים הסופרים
הזוכים לכך. יחד עם זאת הצטערת־ מאוד
על כך שנירה, אשתי לשעבר, מצאה לנכון
לנסות להכפיש את שמי בהשמצות
שלוחות*רם ן. חבל, שאשה שחיתה במחיצתי
שנים כה רבות, כאשר דחפתי אותה
לעשות את בחינות הבגרות וכפייתי עליה
ללמוד מישפטים, נוהגת בשיטות שכאלה.
יצר הקינאה והתאווה לפגוע בי, משכיח
ממנה שיש לנו שלושה ילדים, וביניהם
שתי בנות בוגרות וחכמות, שבוודאי קוראות
את דבריה, שאינם מוסיפים לה לא
גאווה ולא כבוד.
אני בטוח שכנותי, גלית ואוסנת, אילו
עמדו ליד אימן שעה שאמרה את דבריה,
היו מונעות ממנה מלעשות כן. אבל
אני מוכן למחול ולסלוח׳ מכיוון שאיו
אדם נתפס על צערו. ואין לי ספק שדב ריה
נאמרו בעידנא דריתחא, כפי שהם
נאמרים לעיתים כה קרובות. מכיוון שיש
לנו שלושה ילדים משותפים, וגם בגלל
אופיי וסיגנוני — והסיגנון, כידוע, הוא
האדם — איני יכול לרדת לרמה של הדברים
שנאמרו על-ידי נירה, למרות שהם
מחולקים לשני חלקים. חציים מעוותים
מבחינת העובדות, וחציים מכפישים. אלא
שעל אף האיפוק שאני נוקט בו, כדרכי,
פטור בלא כלום אי אפשי.

יפה פי ה, תוססת
__ ואל גנ טי ת

פקידה מיכלין
לא פריחה

ני מכין את חמתה הבוערת״להש־י
חית של אשתי לשעבר, על הבחורות
שיצאתי איתן בעבר. אבל למה ה קצף
והחרון היום? הרי כבר התגרשנו.
מדוע יצא קיצפה דווקא עכשיו? מזה
שנים רפות היא נהגה לספר לכל אדם,
וגם באוזני הבנות שהיו קטנות, חזור וספר
שאבא עוזב את אמא והולך עם
״פריחות״ .כי לגביה כל אישה אחרת
שאיינה היא עצמה מוגדרת כ״פריחה״.
האם אלה שפירא, עורכת־הדין היפה והמזהירה,
היא ״פריחה״? האם אריאלה מי-
כליו, הנאה והאלגנטית, היא ״פריחה״?
האם אורנה גלזן, הדוגמנית היפהפיה והנבונה,
היא ״פריחה״? האם שרה מילר,
האופנאית התוססת והנאה, היא ״פריחה״ ל

האם שוש הילפר, היפה והמאופקת, היא
״פריחה״? נירה טוענת בתוקף, שכל הנשים
האלה הן ״פריחות״ למעט, אולי,
אלה שפירא, שהפכה לחברתה, למרות הרומן
שניהלתי עם אלה כששתיהן עבדו
במישרדי.
אינני רוצה לפתור לעצמי כתרים, ולא
באתי להאריך כאן ברשימה של נשים
כדי לפאר את״ שמי — אולי זה עושה
את ההיפך. אבל כולם יודעים שאינני
נזיר ואין לי שום סיכוי להיבחר במקומו
של הקרדינאל וישינסקי, שנפטר זה עתה
בפולין. יחד עם זאת, לא צריך לעוות את
המציאות ולסלף את העובדות. כשקראתי
את הראיון ״המזהיר״ שנתנה נירה ל־העולם
הזה, כימעט ותמהתי שהיא לא טע ינה
שאני הייתי המתמחה שלה. אחרי הכל,
כאשר היא באה למישרדי, כפקידה ב*
,1961 אחרי שכפייתי עליה לעזוב מישרה
כסגן מזכיר של בית־מישפט לתעבורה,
מישרה שאותה לא רצתה לעזוב, היא
עבדה במישרדי כמזכירה. אני עשיתי אז
את כל המאמצים, ללא לאות, כדי להאיץ
בד, יום־יום ללמוד מישפטים ולהתמחות.
הלוואי שאצליח להשפיע על ילדינו, כפי
׳שהשפעתי לטובה עליה, בניגוד לרצונה,
ללמוד, ללמוד ולהתפתח. בשעה ׳שהיא
טענה השכם והערב :״מספיק עורך־דין
אחד במישפחה״ .לכן חבל וכואב שהגענו
למילחמת עיתונות.
קשה לי לעמוד מנגד, כשאני רואה
שיורקים לתוך באר ממנה ישתו, במיקרה
זה, אני הבאר. במשך כל השנים — חיי
הנישואין שלנו עלו על שירטון לפני
כשבע שנים — עשיתי תמיד מעל ומעבר,
כדי שהכביסה המלוכלכת לא ׳תכו־בס
בפומבי. אבל אני בשיטתי, ונירה ב^
שיטתה.
כבר
כשהתפוצצו חיי הנישואין שלנו,
היא הרעישה עולמות וטילפנד, לכמה מאות
ידידים כדי לקבל מהם חיזוק ותנחומים,
דבר שלא היה לטעמי. אני נוצר את
לשוני. למטה מרמתי לספר סיפורים שהקוראים
ילקקו מהם את השפתיים. אני
חושב שכל הפוסל, במומו פוסל ,׳ואני זוכר
יתמיד שמדובר בשלושה ילדים, שאם
אשמיץ את אימם אפגע בהם קשות. חבל
רק שנירה לא חושבת כך.
כנראה שאופיר, האימפולסיבי והמתפרץ
מתגבר על כל חישוב, בעיקר כשלנגד
עיניה מסע־עונשין, ומגמתה לפגוע בגבר
שכה אהבה, ושממנו קיבלה הכל — את
השם, את הילדים, את הבית ברמת־חן
ואפילו את המקצוע ׳שלא רצתה בו.
בעצם זה מאוד עצוב, כשבאים להילחם
למרגלות בית הרוס, כאשר כל הלבנים
פזורות, העמודים נפלו, ומתוך הבית
עולים תמרוית עשן. להילחם במצב כזה
זה לא רק עצוב, זה גם מיותר. אבל גם
ירושלים חרבה בגלל ריב של קמצא ובר
קמצא.

״ל א אי כפת לי
להתחתןעם זבלן״
7ףישעה זו אני מאוד נזהר בלשוני,
•יי מפני ׳שאני חושש מקשיים בהתראות
עם בני האהוב עופר בן השמונה, או
מהשפעות שליליות עליו. אבל אני ישמח
שנירה קוראת קבועה ונאמנה של סיפו

כשאני שואל אותה מדי פעם ״איך
הסיפור״? היא מעקמת את אפה בבוז.
אבל כנראה שבמסתרים היא קוראת את
סיפורי בשקיקה, ואפילו מחפשת בין ה־שיטין
דברים שלא נכתבו.
הסיפור ״אגדות האחים גרים״ ,עליו יצא
קיצפה של נירה, הוא אגדה למבוגרים.

פרקליט דידסקי
מדוע היא פוגעת בילדינו?
כמו בכל אגדה, כל קורא ימצא בה את
מבוקשו. כנראה שנידה דימתה עצמה
למלכה, אבל בעיני, היום׳ אחרי גירושינו,
הרי אין לה כל כתר. אם נירה רוצה
להכתיר עצמה למלכה׳ אני מאחל שתמצא
לה מלך כלבבה,־ ואפילו אם יהיה פשוט-
העם היא בוודאי תשכיל להפכו למלך.
תמיד היתה אימרת־שפר שגורה בפיה:
״לא היה איכפת לי להתחתן עם זבלן,
העיקר שיהיה בעל טוב״ .אני מאחל לה,
מכל ליבי, שתמצא במהרה חבר או בעל
ושהיא תניח את עטרת המלכות לראשו.
אמרתי לה ביום הראשון להתפוצצות
יחסינו, ביוני : 1974 אל תספרי לבנות,
אל תכניסי אותן לסוד העניינים. זה ביני
לבינך. את הבעיות בינינו נפתור שנינו
לבד. הדבר הכואב לי ביותר זו הפגיעה
בילדי.
אני מקווה שזה לא יקרה יותר, בי
המילחמה נגמרה. אולי אין שלום, אבל
יש הפסקת־אש. נידה גם הפכה אותי
למאויתת. אף פעם לא הייתי ׳טוב בסימני
מורם. אבל אני חייב להתוודות, כי אם
אני כותב במשך שש ישנים סיפורים מן
החיים, הרי מטבע הדברים, שגם אם אני
כותב סיפוריהם של אחרים, כפי שסופרו
לי, אני מכנים הרבה מאוד מן הנימה
האישית שלי. רק מעורבות ריגיש״ת אמיתית,
שמתבטאת בסיפור. מולידה סיפור
טוב. אני מקווה שסיפורי הם כאלה. מה
לעשות, שד,קינאה מעבירה אדם על דע־
,תו; ואשה מקנאה — פגיעתה רעה.

כלרעיך טוזייסז טרופי

זה לא כתוב בהורוסקופי ם
זה לא ענין לפסיכולוגים
אך כל העיר מחייכת טרופי.
מיץ וגזוז בעשרה טעמי ם
משאיר אחריו עיר מלאה חיוכים.
כך, עם טרופי ביד מחייך כל אחד
אריאל

תשלובת תבור,

קשר ב*1ל4שותי

השתמשי בו כמרכך עור במיוחד אם עורך
מתקלף.

השתמשי בו ל הסר ת האיפור.

\(1(411
011 210־״ו

שמן לתינוק
נ־ונסון

השמש אולי מוסיפה לך צבע משגע
אבל באותה עת היא גובה ממך מס
יקר -היא לוק ח ת את הל חו ת ה חיוני ת
כ ל-כךלר עננו ת העור.
שמן ל תינו ק של ג׳ונסון הינו
הפיתרון המו שלם לשמירה מ אוזנ ת
על הלחו ת הטבעית שבעורף. בנוסך,
כל יום אחרי השמש, תני ל עו רן את
הטיפול של שמן ל תינו ק של ג׳ונסון.
שמן ל תינו ק של ג׳ונסון מרכך
בעדינו ת את העור ומס תיר כל
קילוף, והוא ב ה חל ט עשוי להגן על
עורך מהתיבשות.
הקפידי להשתמש בו ו תוכלי לחשוף
בהנאה את המראה השזוף של עורך
העדין והרענן.

141 * 0 1 1 7 1 (<1 1 (\ 0 1 1

הטוב ביותר לתינוק-הטוב ביותר עבורך.
היבואן: חב׳ רנדיארלוזורוב 145ת״א.טל 256815.253286.

<}ך ן\1/עז /\0 £ך ז 7 £ 0 * 7ן ן\/וו_01 ^ 0 ^ 101 1

1981

הוסיפי כמה טיפות בא מבטיה כדי ל ה עני ק
לעורך מגע חל ק ורכות נ עי מ ה.

לאשה

יותר מ ־ 3 0
אס ור : 1החלט
להשתמש בגדולה
ועל יה לעבור
לאמצעים אחרים
למניע ! 1הריון
בלתי ־רצוי

חרוצת

ברחבי־העולם
ך 0 /מיליון נשים
^ 1/בולעות מידי יום גלולה נגד
הריון. הן מהוות 56 אחוז מהנשים אשר
משתמשות באמצעים שונים למניעת הריון.
כלומר, רוב הנשים משתמשות בגלולה,
למרות כל הפירסומים הרפואיים
המתריעים מפני הנזקים שהיא גורמת.
כל הנזקים שבהם מדובר נותנים אותותיהם
בנשים המתקרבות לגיל .30 זהו
הגיל הקריטי שאליו הגיעו הנשים, אחרי
תקופה ממושכת של לקיחת גלולות כאמצעי
למניעת־ההריון. בגיל זה מצויות
הנשים בשיא פוריותן, והן, אינן מייחמות
חשיבות. להשפעה המזיקה מחומר הגלולה,
המצטבר עם השנים בגופן, ומעלה
בהן את הסיכון לנזקים.
כל עוד מצוייר, הגלולה, הן יעדיפו
אותה על פני כל אמצעי־מניעה אחר. כל
תירוץ שבו תנקוט האישה, כדי להצדיק
את בחירתה, נובע מחוסר־מודעות, או
אולי התעלמות מהנזק הנגרם.
״אין תחליף לגלולה, גם לא בשנת
,1981״ קובעים הגינקולוגים ,״למרות ה נזקים
שהיא גורמת, נמשיך להמליץ עליה
כעל האמצעי הטוב והבטוח ביותר למני־עת־הריון.״

ניגשות לגינקולוג, כדי שימליץ בפניהן
על אמצעי״המניעה המתאים. מבין
כל התכשירים והאביזרים הקיימים היום
ניצבת הגלולה בראש. בהיותה האמצעי
הבטוח ביותר, היא מבטיחה הגנה מפני
הריון ב־ 99.9אחוז מהמיקרים, והיא גם

האמצעי הנוח ביותר, מה שהופך אותה
פופולארית מאוד.

10!.סז>זו״!1
גלולת העתיד
ך* גינקולוגים עוקבים כבר במשך
י י 20 שנה אחר הנשים המשתמשות
בגלולה, ומימצאיהם אינם מעודדים. שוב־ושוב
שומעים שהגלולה מזיקה לגוף האישה,
נזק המצטבר עם חלוף השנים. אך
האם הופסק בשל כך השימוש בגלולה?
האם העז אירגון בריאות כלשהו לאסור
את השימוש בה? התשובה שלילית.
בינתיים שוקדים החוקרים במעבדותי־הם
על חומר אשר יוכל להוות תחליף
להורמונים המצויים בגלולה. אך חומר
תחליפי עדיין לא נמצא.
החוקרים הישראליים אינם מפגרים ב־מירוץ
אחר התחליף. בבית־החולים איכי־לוב
ניסתה קבוצת רופאים להפיק גלולה
שתימנע הריון. מכיוון שבקרב הגינקולוגים
קיימת תמימות־דעים — שהחשיש
מונע ביוץ, ניסתה קבוצת המומחים הישראלית
להפיק מחומר זה את התחליף
לגלולה.
אולם, השימחה מוקדמת מדי. גלולת־חשיש
זו לא תעניק לאישה מצב־רוח
מרומם מידי בוקר, מכיוון שזו לא תהייה
גלולת־העתיד. לדיבריהם, הניסוי ייפסק,
בשל תופעותיו!לוואי הנגרמות מנטילת

הגלולה, בהיותה תכשיר למניעת־הריון הבטוח
117111 0 1 *11 * 1 1י 1 1 1 1 1
11 #11 111 1 / 1 1י 1י י 1ביותר, סייעה לנערות להגיע לקיום יחסי־נזין
בגיל צעיר עם בני זוג שונים. הן ממשיכות לבלוע אותה שנים רבות מטעמי נוחיות.

הלנצ חתבל עי ג לו להד

הוצא לסודהסטרים
את המיץ!
פ מפם*;

פמפם לימון, פמפם קרס
סודה, פמפט תות. השתמש
ב״פם־פס״מדהטעם הפלאי
היונק לסודהסטרימאת
הטעם המתם עד לטיפה
האחרונה.
לרשותך 14 טעמים שלא מן
העולס הזה,באריזה
חסכונית!

גזור את פס הכסף מראש
האריזה והכנס את ״פסיפס״,
מד הטעס הגאוני.

לחץ פעס,
פעמיים, שלוש, מלא את
כוסך בסודה של סודהסטריס
בטעם הנכון-ואל תשכח!
שמור את פסי הכסף
מהאריזה!

לרשותך 16 מעמיס נדירים:
קולה, ענבי שועל שחורים,
תפוזים, ענבים, תפוחים,
לימונדה, פטל, קרם סודה,
קוקטייל פיחת, לייס,
תוודשדה,ג׳ינג׳רביר,
ג׳ינג׳ר אייל, אננס, אניסיד,
אשכוליות.

ואולי תוכה בסטמת
25.000 שקלים.
3פסי הכסף יובילו אותך למטמון הגדול 25,000 :שקלים ביריד
אדם ומעונו. גש בתקופת המבצע לקופת היריד, שם תקבל את
מפת המטמון ואת כתב החידה. עם צירוף 3פסי הכסף-תוכל
להשתתף ב״קופצים על המטמון׳!

רוץ! שלא יקדימו אותך!
דגם 201

סודה ססוים: משקה קל בשלוש לחיצות.
אמת | קתזט | ש י 3ר ט מזן

(המשך מעמוד )65
החשיש. תופעות החמורות מאלה
שגורמים ההורמונים בגלולה.
אירגון הבריאות העולמי לא
אסר על השימוש בגלולה. כל מה
שעשה השנה ברשימות שפירסם
היה להודות בנזקים הנובעים מה שימוש
בגלולה. הוא חילק. את
נוטלות הגלולה לשתי קבוצות.
האחת היא קבוצת הנערות הצעירות
המשתמשות בגלולה, והש נייה
היא נשים מגיל 30 עד .35
מהנתונים שנאספו על-ידי איר־גון
הבריאות העולמי למדו הגינ קולוגים
שבקרב נערות אשר התחילו
לקיים יחסי־מין מגיל צעיר,
עם בני־זוג שונים, עולה הסיכוי
לפתח גידול ממאיר בצוואר־הר־חם.
הם ציינו את העובדה שסרטן
בצוואר־הרחם חינו תופעה ש־
.אינה מוכרת בין נזירות.
כשהתגלה מימצא זה, נורו חי־צי״הביקורת
לעבר הגלולה, מכיוון
שהיא האמצעי הנפוץ ביותר
בגיל הצעיר. הרופאים טוענים
שהגלולה היא שהובילה למתירנות
מינית. בהיותה אמצעי־מניעה
בטוח, היא הסירה את החשש מהריון
ודירבנה לקיום יחסי-מין
חופשיים מגיל צעיר.
היום, טוענים הגינקולוגים, הת־בגרו
אותן נערות צעירות והפכו
נשים נשואות, הבוחרות את המועד
הנוח ללידה. הן ימשיכו לב חור
בגלולה כאמצעי למניעת הריון,
וישתמשו בה שנים רבות.

הגלולה מכילה הורמונים, ה דומים
לאלה המיוצרים בשחלה,
אד בגלולה המינון והייחס שונים.
ההורמונים שבגלולה משפיעים על
בלוטת יותרת־המוח. האחראית
להפרשת הורמונים אחרים, הגורמים
להבשלת הביצית והביוץ ב־שחלת
האישה. מכיוון שהגלולה
פועלת על מנגנון הביוץ, זוהי השיטה
הבטוחה ביותר.
השפעה מצטברת
גלולה משמשת גם לרי-
י 1פוי תופעות מסויימות, ולא
רק כאמצעי למניעת־הריון. היא
עשויה להעלים ציסטות (גידול המכיל
נוזל) המופיעות בשחלות,
היא יכולה למנוע כאבי ביוץ, כאבי
וסת, דימומים קשים בווסת
ושעירות־יתר של גוף האישה.
הגלולות ניתנות במיקרים מיוחדים
כדי להקדים או לאחר מחזור
חודשי. פניות מסוג זה הופנו
אל הגינקולוגים בחודש האחרון,
לפני מועד ל״ג בעומר. זהו יום
נישואין שאין אפשרות לדחותו.
נערות אלה קיבלו את העיצה לבלוע
גלולות, כדי לשנות את מועד
המחזור, שכן היהדות אינה מתירה
נישואין בתקופת המחזור.
כל מערכות־הגוף מושפעות מההורמונים
שבגלולה, על כן מצ־

תחנות גלולת ונולי עד ווסחזותיה,
שאותם ניתן לגדות עדיך
ביקורת רפואית תקונתית״
במחקרים נוספים הוכיחו קיום
נזקים חמורים לכבד אצל נשים
מגיל ,30 שלקחו גלולה יותר מ שלוש
שנים. היום ימליץ הגינקולוג
לכל אישה מגיל 35 להפסיק
לקחת גלולה. איסור חמור, בגלל
הסכנות הרבות הכרוכות בכך.

בי ט חון
ממה!
ך פירסומיז הדגיש אירגון
י הבריאות העולמי שני נזקים
עיקריים: האחד׳ הסיכוי לפתח
גידולים ממאירים. מחקרים
הוכיחו שנשים מעשנות הנוטלות
גלולות נוטות לפתח גידולים
ממאירים בשיעור העולה •פי שיב ער!
על השיעור בקרב הנשים שאינן
מעשנות ונוטלות גלולה.
הנזק השני, שהודגש בדו״חות
השנה, הוא יצירת טרומבוזות —
קרישי־דם. קרישי־דם אלה ניתקים
ממקומם על־ידי זרם־הדם,
ונודדים אל איברים אחרים. במקום
שהם נעצרים הם גורמים לנזק•
במיקרה החמור ביותר עלול
הדבר להביא למוות.
הגינקולוגים נבוכים, נשים המצויות
במימצאי המחקרים, מבד
הלות, אולם הגלולות עדיין צועדות
בראש. אמצעים אחרים כמו:
התקן תוך ריחמי, דיאפרגמה, או
אמצעים כימיים שונים, נחשבים
לטובים, אולם אינם בטוחים כמו
הגלולה. מישגל־נסוג, או קיום
יחסי־מין בימים בטוחים -הן שיטות
המקובלות אצל מיעוט -יח סית,
ואינן נחשבות כבטוחות. אף
אחת מהשיטות אינה מתקרבת
אל אחוז הבטיחות של הגלולה.
למרות תופעות־הלוואי הרבות
שיש לגלולה, אומרים הגינקולוגים׳
צריך לזכור שתופעות־הל-
וואי של הפסקת הריון — במיוחד
לפני לידה ראשונה — יכולות
להיות חמורות יותר. מכיוון ש אחוז
הנשים שייפגעו מנזקי הגלד
לה עדיין נמוך יותר מאחוז ה נשים
שייפגעו מביצוע הפלה.

דיך השימוש בה מירשם רפואי,
שניתן רק לאחר בדיקה רפואית
מדוקדקת, מעקב ופיקוח רפואי
בתקופה שבד, לוקחים את הגלולה.
בקרב הרופאים ובקרב הנשים
מקובל להפסיק את לקיחת הגלולה
אחת למיספר חודשים. השיטה
הזו — הפסקה לחודש בכל חצי
שנה — אינה מקובלת יותר. היא
באה רק כדי לגרום לאישה לגהיום

לבדיקה גינקולוגית.
גורסים הגינקולוגים שאין צורך
לערוך הפסקה בלקיחת הגלולה,
אך הם מדגישים את הצורך בביקורת
רפואית קבועה מידי שישה
חודשים. אישה הנמצאת תחת ביקורת
רפואית יכולה לקחת גלולות
במשך שלוש שנים רצופות
ולא יותר! המחקרים הרפואיים
מצביעים על השפעה מצטברת בנשים
המשתמשות בגלולה יותר
מעשר שנים רצופות.
בארצות־הבריח מוכרת התופעה,
שרופאים לא מדווחים על הנזק
הנגרם מהגלולה, בשל הח שש
מתביעה מישפטית. בארץ
ידועים מיקרים של צהבת כתוצאה
מפגיעה בכבד, איבוד ההכרה, או
שיתוקים חלקיים, כתוצאה מתס־חיף
קריש־דם למוח, גידולים ממאירים
בשד ובכבד, ארוזיה ב־צוואר־הרחם
ועוד תופעות, המוכרות
כנגרמות מהגלולה. נהוג
לדווח למישרד־הבריאות על תופעות
אלה -אולם רופא לא יאמר
לאישה שהגלולה גרמה לה לנזק.
התור הארוך לפני דלת הרופא
במירפאה מאלץ את הרופא וה אישה
לוותר על הבדיקה, אולם לא
על רישום הרצפט המיוחל. כך
מתעלמים שניהם, בצורה מודעת,
מהסיכונים ומהסיבוכים הקשורים
בלקיחת הגלולה.
למרות החשש מגלולה, היא
אמצעי־המניעה הבטוח והנוח ביותר.
לכן לא פחתו המלצות הגינ קולוגים
על הגלולה בפני הנשים.
הם אומרים: היתרונות של הגלולה
עולים על חסרונותיה, שאותם
ניתן לגלות מוקדם על־ידי ביקורת
רפואית תקופתית.

גילה רזיו ם

הסולס הזה 2284

במדינה
ע לי ה
פ לי ט ת עלייה
שגי?;דלים שפתחו מלון
7ק 7יטת?;ולים אקדמאים,
נאשמו וזוכו, דפית־המישפט
הביע את צערו
יש נאשמים החושבים כי השופט
דויד בר־אופיר הוא שופט
מחמיר. לא כך חשב הנאשם מיב־

שלל רב, אלא על מי שמוכן לתת
כתף למשימות קליטה, תוך ניצול
ידע מקצועי רחב ומיסגרות איר*
גוניות שבשליטתו, תוך רצון כנה
להיעזר אמנם בכספי ציבור, אבל
על מנת להחזירם. אדם כזה אינו
פועל על פי מניעים פסולים, ואין
לייחס לו מידמה או תחבולה במגעו
עם רשויות הציבור.״
פעיות תקציב. התביעה טענה
כי חברת ממל״ג, באמצעות
שני מנהליה, קיבלה במירמה 15
אלף לירות, לחודש אוגוסט 1976
עבור מדען בשם דדלי קסל. למעשה
סיים קסל את עבודתו בחברה
בחודש יולי של אותה שנה. סעיף
האישום השני דיבר בעובדת בשם
קרול אלטשוק, עולה חדשה מאר־צות־הבדית,
שהועסקה על־ידי
ממל״ג בפרוייקט שחרג מאלה ש אושרו
על־ידי מישרד״הקליטה.
הסניגור ויינשטיין הביא עדים
שהוכיחו, כי הנאשמים כלל לא
טענו אי פעם שקסל עבד בחודש

כלהמת מו ד דו ת ה סו פיו ת
על כתר

מלכת המים 81״
תיז בג הבח בי לו ת ש* ש ל

נשבר לו
מהעבודה?
בוא לשכוח הכלבמלח

שופט כר־אופיר

הסלע האדוס
אילת, סל.

״בסיס מציאותי —
אל לוטן, שזוכה על-ידו השבוע
מכל אשמה.
הנאשם לא עבר עבירה כלשהי
ולא סטה באופן כלשהו מדרך ה ישר
במגעיו עם רשויות הקליטה,״
אמר השופט .״אני מביע
צער רב על שהנאשם מצא או! /
עצמו על ספסל הנאשמים והואשם
בעבירות שיש עימן קלון. קשה
יהיה להשיב לו את הפיצוי המגיע
לו על עגמת הנפש ועינוי־הדין
שעמד בהן בשנים האחרונות.״
לוטן, שיוצג על־ידי עורד־הדין
הנמרץ יהודה וינשטיין, יצא מ־בית־המישפט
נקי וללא רבב, ועוד
זכה לשבחים מפיו של השופט על
מעשיו ועל רצונו לקלוט עליה.
לוטן וחברו אורי שפריר, עולים
חדשים, חזו על בשרם את קשיי
הקליטה ומציאת עבודה בתחומים
של מדעי הרוח והחברה. הם החליטו
לעזור לעולים אקדמאים אח רים,
והקימו חברה בשם מכון לקיבוץ
גלויות בע״מ (ממל״ג) שעזרה
למדענים וקלטה אותם בעבודה בתחומים

פרוייקטים בארבעה
תיכנון אורבני, שירותי מידע לממשלה,
חישוב ביטוח סיכונים ותחום
נוסף.
לוטן ושפריר הגישו לרשות הקליטה
במדינה תוכנית פעולה לקליטת
מדענים, וב־ 1975 אושרה
תוכניתם על־ידי ועדה ציבורית
נכבדה. נקבעו ארבעת תחומי ה עיסוק,
אך לא נחתם כל חוזה בכתב
בין ממל״ג לבין מרכז הקליטה.
הסוכנות העניקה סובסידיה
לממל״ג עבור כל מדען שהועסק
על־ידה בסכומים שנקבעו.
צדיק כפדום. החברה פעלה
וקלטה עולים מארצות הרווחה.
שילמה להם משכורות ופיצויים
כאשר מצאו מקומות עבודה אח רים
ועברו לעבוד בהם.
לוטן ושפריר ביקשו כי הכספים
שקיבלו ממרכז הקליטה יהיו הלוואות
לזמן ארוך. הם התכוונו
להחזיר את הכספים במועד מאוחר
יותר. אך למרבה הפלא כפו
עליהם השלטונות לקבל את הכספים
כמענקים מלאים. קבע בית-
המישפט :״מצב דברים זה מצביע
על כך שלא מדובר כאן על
אדם העט על כספי ציבור במוצא
העולם הזה 2264

0 5 9 -7 3 1 7 1

מהיד מיוחד :־ 3 9 5 .ש׳(לפני מע׳׳נו)

חצי פנסיון לאדם בחדר זנגי.
פרקליט וינשטיין
— אנושי וסוציאלי״
אוגוסט. להיפך. לוטן עצמו מסר
כי עבודת קסל נסתיימה ביולי.
ואמנם נתברר כי הכסף שהתקבל
לא היה עבור החודש שנטען, אלא
נרשם כך בסוכנות בגלל בעיות
התקציב שלה. למעשה היה זה
סכום הפיצויים שהגיעו לקסל.
אנושי וסוציאלי .״נראה לי,״
אמר השופט ,״כי בהקימו את
ממל״ג התכוון באופן כן ואמיתי
לסייע בקליטת מדענים עולים,
בתחום קשה ופרובלמטי של מדעי
הרוח והחברה. הקשיים שמדענים
העוסקים בתחום זה נתקלים בהם,
במהלך קליטתם, הם ברורים ומובנים.
לא לכל מדען כזה ניתן למ צוא
עיסוק מתאים במקצועו —
אם בגלל קשיי השפה, אם בגלל
הצורך בהשתלמויות נוספות לשם
קידומו ושיפור רמתו ; אם מחמת
קשיים תקציביים הכרוכים בהעסקתו...״

במיקרה השני קבע השופט,
כי למרות שקרול לא עבדה ממש
בדל״ת אמות הפרוייקטים שאושרו
מראש, נעשה הדבר בתום לב,
ובמטרה לעזור לפתור בעיות.
השופט ראה את המעשה לא רק
מצידו המישפטי, אלא פקח את
עיניו גם לצד הציבורי־חברתי של
המעשה ואמר :״מוצא זה נמצא
על בסיס מציאותי, אנושי וסוציא לי
איתן, שהעמיד במרכזו את ה צורך
בהמשך העסקתה של אל־טשוק
ובמציאת פרוייקט מתאים
עבורה. זהו מוצא נכון ואנושי,
ואני סומך עליו את שתי ידי.״
מישפטו של שפריר, המיוצג
על-ידי עורו־הדיו הוותיק יעקב
הגלד, טרם הסתיים.
תביעה כזו טוב לה שלא הוגשה
משהוגשה וגרמה נזק רב כל כך.

המח חד ח! עלכתר

מלכת המי<8׳
שו תו תאתהמשקה
שכבשאתה עו ל ם

|ן 8ג נ 201ן

״פינ ה קו לד ה־ ה א מי תי ת
ש ל ״קוקטיילס־פוד־טו־

ם אומרים מה הם או מ די ם ...מ ה הם אוהריג מ ה הם או מ רי ם.

אורנה בן־־אבר ה ם:

..לא נ ם 11ת יא נו שיגג
בתור רקווציהר רפאל הלפרין!״ נשות תג״׳!׳

חבר-הכנסת ואליד צאדק האג׳ יחיא יכנס להיסטוריה
בתור חבר־הכנסת הערבי הראשון מזה אלפיים
שנה, שנסע למצריים במיסגרת מישלחת פרלמנטרית
מישראל. חבר־הכנסת מטעם של״י, שהוא תושב הכפר
טייבה, חזר מלא רשמים.

כיצד התרשמת מביקורו במצריים 7

אני חושב ששיניתי את התדמית שהיתה לי על מצריים.
נסעתי לבדוק את מידת מחוייבותה של מצריים
לבעייה הפלסטינית, ומצאתי שבניגוד למה שמדווח פה
באמצעי־התיקשורת, המצרים סבורים כי הסכם נפרד אינו
בא בחשבון והם מחפשים פתרון כולל. המצרים רואים
עצמם חלק מהעולם הערבי, אך הם דבקים במהלכי השלום.

• מה היה יחם המצרים אליך 7אחרי הבל
אתה חכר־בנסת ערכי.
בהתחלה קצת חששו, כאילו באתי מטעם. אחרי ששמעו
אותי מדבר על מצעה של של״י, האומר כי שלום
צודק אינו בר־קיימא אלא אם תוקם מדינה פלסטינית
בגדה וברצועה, בגבולות 67׳ ,שינו דעתם.

כיצד הגיבו כששמעו את המצע 7

הם נדהמו, ובתחילה לא עיכלו את הרעיון של ערבי
פלסטיני חבר הפרלמנט הישראלי. אולם לאחר מכן
זכיתי לכותרות בעיתונים המצריים.

מה דעתך על מצריים הארץ 7

אני חושב שהמילחמה הקפיאה מאוד את המצב הכל כלי
והחברתי. כיום יש סימני התאוששות. מקימים
רשתות טלפונים, חשמל, ביוב. מקימים בניינים. זה
אמנם מקשה מאוד את השהייה בקאהיר, בגלל תנועת
הבנייה המוגברת, הגורמת לחפירות ולגלי אבנים, אך
רואים תנופת עבודה.

ממה התרשמת כמיוחד 7

מקבלת הפנים האצילית הערבית, לפי כל כללי הטכס
שאפשר לחלום עליהם. המצרים עשו מה שאפשר, כדי
שנרגיש בנוח ונבלה ימים נעימים.

• האם אינך סכור בי צורפת למישלחת
הפרלמנטרית על תקן שד דקורציה 7
יכול להיות שהייתי הופך לדקורציה, לו הייתי שלם
עם אנשי המישלחת. אך היו לי כל הזמן עימותים עם
חייקה גרוסמן וכמובן, עם ראש המישלחת, משה ארנם.
כך שלא נסעתי למצריים בתור דקורציה.

בשבוע שעבר התקיים מופע אמ״י ב״היכל התרבות״
.חצן גולדבלט ואושיק לוי עלו על הבמה, ומישהו
צעק להם איפה פופיק ! וחנן השיב: הלך, חזר לנו
בתשובה. כשסיפרתי את זה לרב מרדכי ארנון, הוא
אמר :״הם היו צריכים להגיד שהתגיירתי.״
בשבוע שעבר פורסם, כאילו מרדכי ארנון נמצא
במקום השני ברשימת עוצמה, רשימתו של רפאל
הלפרין•

פופיק, מה פתאום פוליטיקה 7

אני לא מתעסק בפוליטיקה, אני לא ברשימה של
רפאל הלפרין. אחרי ששלמה נקדימון פירסם את הידיעה
בידיעות אחרונות, פניתי אליו וביקשתי שיכחיש. הוא
שמח מאוד, אבל לא הכחיש

האם אתה מתכוון דאמר שלא היה בל
משא־ומתן בינך לבין רפאל הלפרין 7
היה בינינו דין׳ ודברים. הוא בא אלי, ואמר לי
שהוא רוצה לנצל את המנוף השילטוני כדי להציל נוער
מסמים ומהידרדרות, וכי הוא נפגש עם כ־ 350 אלף בני
נוער, והוא מאמין שחלק יתמכו בו. הוא ניסה לשכנע
אותי ולהראות לי את גודל סיכוייו. אמרתי לו שאני לא
יודע, ואני צריך להתייעץ. הוא אמר: תראה, תראה,
תתייעץ, תשאל. ואני השיבותי לו שאיני רוצה לעסוק
בפוליטיקה.

האם אין דך בל קשר לפוליטיקה ץ

חוץ מזה שאני יושב כל יום שישי עם חברים שלי,
ואנחנו מעלים ומורידים ממשלות, העניין שלי בפוליטיקה
הוא עם יורם ארידור. הוא קובע מחירים, הוא קובע
אורח־חיים, אז יש לי עניין איתו.

ממה אתה מתפרנס 7

אני לומד באור־יהודה ומתפרנס מהרצאות ומהעבודה
עם נוער.

• אינך מתגעגע לחייך הקודמים באיש
כוהימה 7
חם ושלום. מה שיש שם אני יודע, הייתי שם 34
שנים. פה אני יושב בחדר עם אלפיים ספרים ועדיין
אינני יודע כלום.

נואש

אורנה בן־אברהם היא בחורה אינטליגנטית, שחזרה
בתשובה אחרי שהיתה עורכת סרטים וגרושתו ואם בנו
של הגשש גברי בנאי. אורנה חזרה לכותרות כאשר
נטען, כאילו ניסתה להדיח את ישראל גוטליב, עד-
המדינה בפרשת אהרון אבו״חצירא. קטעי השיחות בינה
לבין השר אבו״חצירא, שצותתו על-ידי המישטרה, שודרו
בכל אמצעי״התיקשורת. אורנה, מנהלת מוסד של
חוזרות־בתשובה, חזרה שוב לכותרות כאשר פורסם
כאילו היא עומדת בראש חוג הנשים של תמ״י.
הידיעה כבשה כותרות לא רק בגלל העובדה שאורנה
היא גרושת הגשש וחוזרת״בתשובה, כי אם גם בגלל
היותה אשכנזיה מבטן ומלידה. כשפניתי אליה, רציתי
לדעת מה עושה אשכנזיה כמותה ברשימה ספרדית.

• מה עושה אשכנזיה כמוך
ספרדית 7

כרשימה

כשראיתי את השם שלי בעיתון, זאת היתד. לי הפתעה.
אני לא עומדת בראש חוג הנשים של תמ״י. באמת, אבו־חצירא
ואלי רונן פנו אלי, אבל לא סיכמתי איתם
שום דבר.
אני מאוד מתפלאה שהם פירסמו דבר שאינו קיים.

• נמסר לי ממטה הבחירות של תמ״י,
כאילו נסעת לש^רם אד־שייח׳ לגייס קולות 7

לא היו דברים מעולם. נסעתי להרצות על יהדות
ביחידות צה״ל. אני לא מזדהה עם מיפלגה עדתית. מה
אני, בעד פילוג העם ן הם עשו שימוש בשם שלי ובשם
של הגשש החיוור. כמה עולה היום עמוד פירסומת 300 ,
אלף לירות? הידיעה הזאת היתה שווה שני עמודי
פירסומת, לא בגללי כמו בגלל הגשש.

• האם את מעוניינת להיות מעורכת מבחינה
פוליטית עם גוף אחר 7

אחרי שראיתי מה זו פוליטיקה, אני לא מעוניינת
אפילו להיות קרובה לפוליטיקה. מוסר ופוליטיקה לא
הולכים ביחד, ואם אני צריכה לבחור בין שני העולמות,
אני בוחרת במוסר. מכל הפרשה של אבו־חצירא יצאתי
נפגעת. לא נעים לי. היו כל מיני תגובות לפרשה. איבדתי
מהאמינות-שלי בציבור. אנשים שהיו קרובים אלי,
התרחקו ממני. קורים לי ומסביבי דברים משונים, שאין
לי חלק בהם• את הפרק שלי בפוליטיקה סיימתי. אני
לא יכולה לחיות בעולם הזה. אני טיפוס יותר מדי כן
וישר מכדי לשחק את המישחק הזה. אני איני שקרנית,
אני דוברת אמת. אני עוזבת הכל. אילו הייתי צריכה
לצאת למסע השמצות ולדפוק אנשים, לא היה לזה סוף.
לא כדאי לי כל העסק, לא בשבילי.

ה הם אומרים מ ה הם אומרים מההם אומרים מההם או חו

!־סזה רו בינ ש טיין:

יצחיק ל או ר:

נכשלתי פעמ״ס.
זו בעייתי !

רבקה׳לה רובינשטיין היתה מורה לספרות וללשון
בגימנסיה הרצליה. היא גם היתת נשואה פעמיים —
פעם לאהוד גביש ופעם לאדי כץ. רבקה׳לה הבלונדית
היא דמות ידועה בחוגי הבוהימה ועל חבריה הקרובים
נמנים אנשי תיאטרון, קולנוע ובידור ידועים.
בימים אלה היא מציגה את תערוכתה הראשונה,
הנקראת בפשטות ״חתונה״ .בתערוכה תמונות מטכס
החתונה, המתחיל בשינוי השם והמצב המישפחתי
בתעודת הזיהוי (אצלה שונה השם פעמיים ; היא תמיד
חוזרת לשם נעוריה רובינשטיין) ,תמונה של חתן וכלה
עם המישפחות מכל צד. אך התמונה המרשימה מכולן
היא קולאז׳ ענק ובו ציוריהן של נשים מפורסמות, כמו
ליהי חנוך, טליה שפירא, אסתי זבקו, יהודית סולח,
סימה אליהו, שרה מור, נורית ברונשטיין, כולן כלות,
רובן גרושות.

• למה בחרת דווקא כנושא החתונה?

זד. מאוד אישי. התחתנתי פעמיים והתגרשתי פעמיים.
החתונה היא מאוד משמעותית בחיים שלי. התרבות
שגדלתי עליה אומרת שאשה.מוכרחה להתחתן.

• וזה לא נכון בעיניך?

שימחה שיר מן:

1א 11 1י

11י

ה 11 11ג 1ד

יצחגן לאור ידוע בתור פוליטיקאי, אחד מאנשי
השמאל הבולטים ביותר בקמפוס התל״אביבי, מרצה
בחוג לתיאטרון, עיתונאי ומבקר סרטים. בימים אלה
יצא לאור סיפרו הראשון ״מחוץ לגדר״ ,המורכב, בני גוד
למצופה, מסיפורים לא-פוליטיים.

• כמה מתבטאת כיום הפעילות הפוליטית
שלך כקמפוס התל־אכיכי?
אני מארגן פורום מרצים, שיכלול את הד״ר אבי
עוז, סניה ריינהארט, יהודה (״ג׳אד״) נאמן ובנצי מו־ניץ.
המטרה של הפורום היא להקים גוף שיבלוט את
ההליכה ימינה. סטודנטים עוזבים את האוניברסיטה ומפסיקים
לעסוק בפוליטיקה. מרצים תמיד מסתובבים באוניברסיטה•

דעתך על צחי הנגכי?

הוא מבחיל. סיגנונו חלקלק וכאילו ליברלי. לכן הוא
יותר מסוכן מהרב כהנא, כי כהנא הוא משוגע עם
קבלות.

אתה מתרגז כשמשווים אותך אליו?

זד, נכון מאוד. לדעתי הדרך האחת והנכונה לחיות.
זה שאני נכשלתי פעמיים זו הבעייה שלי. החתונה היא
נושא מרכזי בחיי. בתערוכה אני מסכמת אותו. מעין
סכום של שני כישלונות. הכישלון הראשון נמשך שנתיים
והשני שבע שנים.

• מדוע, לדעתו, נכשלת פעמיים בנישואין?

אני לא יכול לקבל את זה. זוהי השוואה נוחה בשביל
הסוסים. צחי הנגבי רוצה להשמיד ערבים, פשוטו
כמשמעו, אני רוצה לחיות עם ערבים. כל השוואה בין
אנשי שמאל וימין בגלל הקיצוניות היא שיקרית.

כי לא השקעתי מספיק. אחרי הכל הייתי נשואה
לשני בחורים טובים.

• לאור מה שקורה היום באוניברסיטות,
אינך חושב שהשמאל נלחם כטחנות־רוח?

• הנושא בל כף יומיומי, ועם זאת כל כך
מסוכך וקשה. האם יש לך מסר בבל הנוגע
לחתונה?

המטרה שלנו היא מינימאלית. אין שמאל באוניברסיטה,
בטח שלא בצד היהודי של המפה הפוליטית.
המטרה צריכה להיות מצב שבו בפקולטה זו יהיו עשרה
אנשי שמאל, באחרת שנים־עשר, בעוד אחת עשרים —
ולכולם יהיה גוף פוליטי לשבת לדבר ולהקים תוך
חמש שנים תנועה. זה יהיה הישג עצום.

אין לי מסר. אני לא באה להגיד שאני נגד נישואין
ושהנישואין הם דבר מיותר, מיושן. התערוכה היא
אישית. מעין תמונת־מצב. רציתי להוציא החוצה את מה
שקורה בתוכי.

• מדוע שיתפת בתמונת־מצב זו את בל
החכרות שלך?

זהו מחזור הכלות שלי. הייתי פחות או יותר בחתונה
של כולן. זהו בעצם משהו השייך לחיפוש זהות,
לחיפוש המקום אליו אני שייכת. זה. מתחיל בתעודת-
הזיהוי שלי ובתמונת החתן־כלה, וזה נגמר במחזור הכלות.
כל כמה שנים יוצא מחזור כזה לשוק.

• האם זה מיקרי שהרוב כמחזור הבלות
שלך ככר לא נשואות?
את חושבת שזה מיקרי?

פניהד1
כפני הסרוויויה!

• איך קורה שאיש פוליטי כמוך כותב
ספר לא-פוליטי?
הדבר היחיד שקשור לפוליטיקה בספר שלי הוא,
שכל־כך הרבה שנים של פעילות פוליטית מנוכרת נתנו
לי אפשרות להסתכל במשחקים לפנינו. בספר אני לא
מביע דיעות, אני מספר מעשיות. דרך המעשיות האלה
אני רוצה לספר את המציאות המטורפת שאנו חיים בה.
בתקופות שאני עוסק בפוליטיקה, אני לא כותב. כשאני
כותב אני מבקש רחמים, שיעזבו אותי מהפוליטיקה,
שיתנו לי לכתוב בשקט.

ב״גלריה הקיבוץ״ מוצגת בימים אלה תערובת צילומים
של הצלם והמורה לצילום שימחה שירמן —
בוגר הוויז׳ואל ארט הניו-יורקי. שירמן מציג צילומים
של אנשי ציבור מתוך הטלוויזיה. אישים שהם
אורחים קבועים בחדרי־האורחים שלנו.

• למה לא צילמת את נבחרי העם ככנפים
למיכיהם? למה דווקא מתוך הטלוויזיה?
הטלוויזיה היא מכשיר מאוד מאוד מרכזי בחיינו. אנחנו
יושבים הרבה שעות מול הטלוויזיה. האנשים האלה,
שאת רואה בתערוכה, מופיעים כל הזמן והופכים לאנשים
המוכרים לך ביותר, וזה די מרגיז. בהפיכת הקול נוע
לסטילס נוצרים הקשרים מאוד מעניינים, שנותנים
לי שליטה אבסולוטית על האנשים. כשאת יושבת מול
הטלוויזיה, ורואה את הדברים ברצף, זה מתקשר עם
המציאות. כשאת מקפיאה את התמונה, יש אפשרות להסתכל
בכל דמות והדמויות יוצאות קריקטוריסטיות.

• איזו דמות ציבורית יצאה קריקטודיס־טית
כיותר כצילומים שלך?
באיזשהו מקום ההתייחסות היא די שווה. בגין הוא
דמות דומיננטית בטלוויזיה, בייחוד כשאני מקפיא תמונה
עם טכסט. יש כאן תמונה של בגין ומתחתיה כתוב :
הוא נראה טוב? טוב מאוד, רגוע מאוד. זה מאוד מצחיק
וזה מאוד עצוב. זה קריקטוריסטי.

כמה זמן אתה מצלם מתוך הטלוויזיה?

קרוב לשנה וחצי. על התערוכה אני עובד חודשיים.
יש פה צילומים של היומיים האחרונים. את יכולה לראות
פה איך נראה אהרון אבו־חצירא נישא על כתפי
מעריציו ליד הכותל.

• אתה מכנה את הצילום הזה כשם צילום
פוליטי?
אי אפשר להתעלם מההקשר הפוליטי. אני לא רוצה
להצביע על נקיטת עמדה ספציפית, אבל יוצא מתוך
התמונות שאני מטפל במיפלגה השולטת עכשיו באופן
לא כל-כך מעודן.

— שרי ת ישי

0311171 היה

עעז!דת?
1י > ת י ^ 111

יצרני זברה, סבון קאפו׳ ,שמפו רויאל והשמפו החדש בריח תפוחים
ו ב שי תו ף מנכ״לחברת ״א. גינ די*.

אבדה גינדי. אשר יעניק למלכה

הנחה ש ל .-

5 0 0 .0 0 0

ל״יי

ל ר כי ש ת די דהבחבר תו

הדרכת ה מוע מדו ת: אולפן לאה פלטשר

• עיצוב תי ס רו קו ת: סלון ג׳ימי חיפ ה

איפור :״נייטי

מוע מדו ת המעוניינות להשתתףבתחרותמתבקשותלהתקשר
ע מירי 1כרו 1י ,03-2147428 .03-230856 כד לקבוע תור לרא יון

תדגמן דגמי הקו
החדש של
ניבה אופנת
הנשים היפות
לאביב /קייץ
1981

המלכה
...תציג את בגדי־הים
והחוף של
״ גוטקס ״
תציג את המשקה שכבש את 2 העולם
פינה
קולד ה איו תחליף
לפינה
קו לדה אמיתית
של ״קוקטיילס־פור־טו״

אפנת ת שי ם היפות

...תטפל בשערה בתכשירי
לוריא׳ לדהפריס
תכשירי טיפול וצבעי שיער
מיספר אחדבעולם

*תאופר במוצרי

ץ זט\( 8£ 6£טז4א

תכשירי טיפול וצבעי שיער מס׳ 1בעולם

יופי אינו מיקרי עם מוצרי
הקוסמטיקה של

...תציג את הדגמים החדשים
...תזכה בתעודת 50 אחוז של נעלי מ ר נו שעוצבו
הנחה לחתונה בא ולמי על־ידי חיקי סימן־ טוב
א מ בר המפוארים בחולון

...תגיע לנשפים בכל רחבי
הארץ באוטובוס של ד ן
תיו ר, יונייטדסורס

ן שלי ב רלינסק^
מלכת המים 60י ס ייס יוהיה

מדגת המים

ק103 551

נעלי ס ר ^ ס ר ׳ ר ^

101x300

...תטוס ותתארח בכרתים על-ידי

חברת דיזנהויז לנסיעות $
ותיירות — בכירת חברות התיירות
בישראל המספקת שירותיה לעש
רות
אלפי נופשים ומטיילים

תשלב את
יופיה הנשי
בתצוגת

חולצות הגברים
של הווי
׳ 2000 חו״ל- הווי צות
2000 אופנת

1 0 1 1 :1

...תענוד את הכתרים שהכינה
עבורה אנדין
חברת התכשיטים הגדולה
בישראל שתציג בתח רויות
את קולקציית
הקיץ החדשה שלה.
תכשיטי ״אנדיו״בשק״ם.,
במשביר לצרכן, בכל בו
שלום ובבורסה לתכשיטים
ברחוב ריינס 6ת״א

העולם

דיז ״ כ7זל *ז

יוטי״

עיצוב הכת רי ם :״אנדיף׳

טיפול בשיער: תכשירי ״לוריאל״ #אי רגון: מי רי ורפי זכרוני |

יש שופט, החיפאי יצחק יעקובי-שוילי
• היתד. בעייה קשה. הוא עמד להכריע
במישפט שבו נאשם מקס עמרה בסרסרות
לזנות, אך הוא לא שמע מעולם את המתלוננת.
גם הסניגור וגם התובע, אשר
הופיעו בתיק זה, העוסק בעבירה חמורה
שעונשה חמש שנות מאסר, לא ראו את
המתלוננת — פנינה עזרא.
הכל התחיל בכך שפנינה, המכונה פני,
הגיעה בחודש פברואר 1980 לתחנת־המישטרה
בחיפה, וסיפרה לשוטר כי במשך
השנה האחרונה היתד. מועסקת על־ידי מקם
בזנות, והיתד. מוסרת לו מדי ערב את
רווחיה, שהסתכמו בכ־ 4000 לירות ליום.
כאשר סירבה לצאת לעבודה, היה מקם
מכה אותה ומאיים עליה.
פנינה סיפרה במישטרה כי הכירה את
מקס אצל חברה בתל־אביב, כאשר עבדה
כמארחת בבאר ארמונד ברחוב הירקון.
חודשיים אחרי שהכירה את מקס, הוא ציווה
עליה לצאת לעבוד עבורו בזנות. אחרי
איומים מצידו ומרוב פחד, יצאה פנינה
לעבודה, והיתד. מביאה את כל כספה לגבר.
״כמעט כל יום הייתי עובדת בזנות בבתי-
המלון ומרוויחה לו כסף, וכאשר לא עבדתי,
היה מכה אותי באכזריות,״ סיפרה. היא
המשיכה ואמרה כי לפני ארבעה חודשים
״הוא נתן לי מכות בראש ובפנים, וכתוצאה
מכך עשו לי תפרים בראש בבית־חולים
איכילוב, ואני פחדתי להתלונן נגדו, כי
איים עלי שיגמור אותי. לפני כחודשיים
שוב לא עבדתי ולא הבאתי לו כסף, אז
מקם נתן לי מכות וגרם לי צלקת בצד
ממאפרה.״
פנינה הסבירה לשוטר, כי כאשר מלאה
סאת־יסוריה, החליטה לעזוב את תל־אביב,
בתיקווה להיחלץ מידיו של הסרסור, ברחה
לחיפה, והתחילה לעבוד בבאר של פנחס
ברחוב הנמל. פחות משבוע אחרי בריחתה
הופיע מקס בפתח הבאר שבו עבדה פני
בחיפה. הוא הוציא אותה החוצה, הכניסה
למכוניתו, וביקש ממנה כסף. כאשר אמרה
לו שלא היתד. לה עבודה, ולכן אין בידה
כסף עבורו, הוא פתח את ארנקה ולקח
מתוכו 6000 לירות ועוד 350 פרנקים
צרפתים. ואז איים עליה כי תלך לעבוד
ברחוב, אחרת ירצח אותה. אחר כך החזירה
לבאר, ונתן לה כמה מכות אחרונות,

יצאנית עזרא
״הייתי בעצבים ולקחתי לבן
שמרה לעצמה ולא נתנה לעמרה. היא
סיפרה כי אמנם הכירה את הנאשם אצל
חברה בתל־אביב, ו״התחלנו לאהוב אחד
את השני.״ היא גם זכרה כי התלוננה
במישטרה, אולם טענה כי כיוון שבעת
עדותה במישטרה היתר. מסוממת, אין היא

התובע ביקש מבית־המישפט להכריז
על פנינה כעל עדה עויינת, כדי שיוכל
לחקור אותה בחקירה נגדית, והגיש לבית-
המישפט את עדותה במישטרה, לפי התיקון
החדש לפקודת החזיות.
סיפורה של פנינה על דוכן־העדים היה

״יש בפני עדות מוקדמת, אשר סותרת
לחלוטין את הודעתה של פנינה, אשר
לא ראיתיה מעולם מעידה, ואשר ידוע
לי מסיכום מחלה שהוצג בפני כראיה,
כי היא רחוקה מאוד מלהיות בריאה
בנפשה, ושהיא היתד. הוזה הזיות (או

מפני שלא יכול היה לסמוך על עוותה שר היצאנית שלא ואה מימי!
בנוכחות חברותיה לעבודה .״ואני רוצה
שיעצרו אותו, ונמאס לי לעבוד בשבילו
בזנות,״ סיימה פנינה את דבריה.

טכני ק ה
נדירה
׳׳ר* מישטרד! יש נסיון רב עם סיפורים
€כאלה. זונות רבות אוזרן ת אומץ ורצות
להתלונן על סרסוריהן אחרי מריבה קשה.
אולם מיד לאחר ההתפייסות חוזרת־בה
הזונה מכל דבריה במישטרה. היא אפילו
מוכנה ללכת לכלא על עדותה הסותרת,
ולא להעיד נגד הסרסור בבית־המישפט.
כדי למנוע אפשרות כזו, החליטה ה־מישטרה
הפעם לנקוט בטכניקה נדירה,
ולהעיד את פנינה בבית־המישפט עוד לפני
הגשת כתב־האישום נגד עמרה. זוהי פרוצדורה
האפשרית במיקרים שבהם יש חשש
כי העד יחזור־בו מדבריו, או כאשר יש
איומים על חייו. הדבר נהוג לגבי עדי-
מדינה, תיירות העוזבות את הארץ וזונות
המתלוננות על סרסוריהן. וכך, שבוע
לאחר שהתלוננה פנינה במישטרה, כבר
עמדה בפני השופט המחוזי אליהו כהן
בחיפה, ומסרה בפניו את עדותה.
אולם גם התחבולה המישטרתית הזו לא
הצליחה למנוע את הצפוי. עלתה פנינה
על דוכן־העדים והציצה בפניו של עמרה,
שישב בתא־הנאשמים מולה, חזרה־בה מכל
מילה שאמרה נגדו במישטרה. היא לא
הכחישה כי עסקה בזנות, אבל ציינה כי
עשתה זאת כעובדת עצמאית, ואת הכסף

זוכרת דבר מכל מה שאמרה לשוטר.
היא נימקה את הליכתה למישטרה בכך
שחמישה ימים מאז ברחה לחיפה לא
ראתה את עמרה, היא היתד, בחיפה והוא
נשאר בתל־אביב עם אשתו .״בעצבים שלא
ראיתיו, לקחתי סמים והתלוננתי במישטרה.״

שונה לחלוטין מקודמו. היא סיפרה כי היא
אוהבת את מקס, אולם הוא העדיף עליה
את אשתו. כדי להרחיקו מאשתו ניסתה
לעבור לחיפה, אבל הוא נשאר בתל־אביב.
היא היתד. מיואשת ולכן לקחה סמים :
״הירואין, לבן וגם שתיתי.״ וכיוון שהיתר,
מוכנה לעשות הכל, כדי להפריד בין עמרה
ואשתו, הלכה להתלונן במישטרה.
פנינה חששה, כנראה — כי השופט לא
יאמין גם לגירסד, זו והסבירה :״יש לי
בעיות בבית־חולים פסיכיאטרי בגהה. שם
נשארתי במשך 12 שנה. אני שכבתי שם
לפני כשנתיים, הייתי בבת-ים אצל הפסיכולוג
ד״ר רפאלי. באותו יום שנתתי את
העדות, דיברו אתי יפה בתחנת־המישטרה.
חיפשתי חמימות ומצאתי אותה במישטרה.״
מעשה מרכבה

סניגור צנג
״בציציות ראשה

?ז כר זמן מה, כתב־האישום על סר־
? סרות לזנות הוגש נגד עמדה, והתחילה
שמיעת מישפטו בפני השופט יצחק יעקבי-
שוילי, אשר לא שמע ולא ראה את פנינה.
בפניו היו שתי גירסות״ה כפי שנגבו על-
ידי השוטר ועל־ידי השופט שקדם לו.
הוא שמע את כל יתר העדים, ואת הכחשתו
של הנאשם, וכאשר ראה כי עליו לפסוק
את הדין, ביקש מן המישטרה שתביא
בפניו שנית את פנינה.
״חיפושי המישטרה העלו חרס ולא פנינה,״
כלשונו הציורית של השופט, והגיע
זמן להוציא פסק־דין ולסיים את המישפט.

״ממציאה דברים״ כלשון אחותה),״ אמר
השופט. התובע הציע כי בית־המישפט
יאמץ את הודעתה של פנינה במישטרה,
כיוון שהיא נשמעה הגיונית ואמינה, ואילו
התירוצים שנתנה כאשר חזרה־בה מהו-
דעתה היו מגוחכים.
לעומתו טען הסניגור, שמואל צנג, כי
כאשר יש בפני בית־המישפט שתי גירסות
של עד, אשר השופט לא שמע אותו במו־אוזניו,
חייב הוא להעדיף את הגירסה
הנוחה לנאשם, כדי לתת לו אפשרות
ליהנות מספק. השופט אמנם קבע כי לא
הוכח בפניו שפנינה ועמדו, אמנם חיו
יחדיו במלון מגדל־דויד, וכי יתכן ונכונה
גירסתו של עמדה, כי פגש את פנינה
בתקופה שבה היתד, אשתו בשמירת הריון,
״מצב שמנע ממנו לבוא אל אשתו, וכיוון
שגם הוא וגם פנינה שניהם חשקו במגע
המיני, המשיכו להיפגש. הם נפגשו עוד
כשבע פעמים אחרי שנולד בנו. ואחר כך
רצה לנתק את הקשר עם פנינה, כאשר
נודע לו כי היא אשת־איש ולא גרושה,
כפי שפנינה סיפרה לו קודם. הוא בא
לבקר את פנינה בחיפה, כאשר נודע לו
שהיא מחפשת אותו, וכי תתנכל לו אם
לא יבוא אליה ...הוא רצה להקיץ הקץ
על יחסיהם בדרכי שלום, שמא תזיק לו,
כפי שאיימה.״
״אינני סבור שנכון יהיה, במעשה מרכבה׳
זה שלפנינו להחזיק דווקא בציצית-
ראשה של הודעת פנינה, וארים אותה
ואסמוך עליה,״ סיכם השופט וזיכה את
עמרה מחמת הספק.

אילנה אלון

שמפו

הושיטי יד וגעי בשיערך. האם את
לגמרי מרוצה? אין ספק שבתנאי האקלים
של הארץ קשה לשמור על שיער גמיש ורך.
האקלים הישראלי מאיץ את הרס
השיער. השמש הישירה, הלחות הגבוהה. ,
הרוחות, המליחות והאבק פוגעים במידת
הלחות הטבעית של השיער וגורמים לו נזק

^ .0השיער אוהב, האקלים מחייב.

את מה שהאקלים לוקח
משיערך, שמפו פינוק מחזיר—ויותר.

לכן את זקוקה לשמפו מ שובח-
שמפו פינוק. פיתחנו אותו במעבדות ויטקו
במיוחד כדי להגן על שיערך בתנאי אקלים
לבחירתך שמפו פינוק לשיער רגיל,
אלה. פינוק משלב מרכיבים מיוחדים
ו־משואסודוסגזסס טבעי המעניקים לשיערך יבש או שמן, ושמפו פינוק +וא לטיפול
בקשקשים.
ברק, רכות, קלות סידור וריח רענן שילוו
אותך לאורך זמן.

השיער זקוק לטיפה של

מפעם לפעם מגיע לי...
7ו\ו ם<ו

שווה כל מחיך

מפעםלפעםא ני מרשהלעצ מי
משהו מיו ח ד. כמוקנטלמשל.
א ני מדליק לי קנטונהנהמהשי לו ב
הנפלא של רענ נו תוטעםע דין, נ קי ורך.
הטעםהמיוחד של ת ע רו בתהטבק
האמריקאיתו פי לטרהמיקרונייט
המפורסם. קנט.
מפעםלפעםמ גי ע לי.

גאר תומוקיו מסבו עד יחסיו עם אביו הגרמני, אביו הישואד׳,
ער אשתו והנשים בחייו, אמו ואחותו, יחסו לאמנות ורנוריטיקה
אבי הגרמני וויה
קומוניסט, ואחיו, שהוא
הרבה יותר סימפאטי,
היה קצין באס־אס

מ׳ שהתחתן עס אמא
שלי היה מווניסט
פר־אקסלנס. היא טיפוס
של מדליקה זסרחת

ווקופותהשיכוווו שוי
באות בתוצאה מאנטי
קל״מקס בעבודה. אז אני
שונא את עצמי שינאת־זמוזו

לאנשים בארץ יש
מנטליות של מחנודויכוז.
כל המרינה נמצאה
מאחורי גדר־תיל

האלימות שלי נובעת
מתון הטימטוס של
החבות. אני משיב
לאנשים באותו מטבע

או פעס לא היתה ל׳
תחושה של מישפהתיות.
לא עזבתי את הבית, כד
ללכת לבית פחות טוב

איש מלא הפתעות יגאל תומרקיו, מדי
פעם היא שולף מיייד השרוול את השפן.
איש של קצוות: מן הצד האחד איש
מישפחה, נשוי במשך שנים ארוכות לנעמי,
אב לאורנה בת ה״ . 22 מהעבר
השני איש של בילויים, לילות של שיכרות
ושוטטות בבארים. מצד אחד מודעות
פוליטית עמוקה, שאינה מתבטאת
רק בהבעת-דיעה, כי אם גם במעשים,
כמו הקמת פסלים ללא תמורה. לעומת
זאת עשרות רפרודוקציות, הנמכרות כלחמניות
בשוק והמקשטות כמעט כל
חדר־אורחים ישראלי, מתחרות ברישומיו
של יורם לוקוב.

אומרים שהוא גס, מחוספס, אלים,
אומרים שהוא רגיש, כמעט פייטן. בימי
שישי אחר-הצהריים בכסית הוא ראש
לחוגגים• כעת לא רואים אותו, הוא
יושב בסטודיו שלו שברחוב מנדלי ב-
תל-אביב ומכין סקיצות לפסלים. מארחים
לו לחברה שלושת כלבי הסטפורד-
שייר בולטרייר, דור ראשון בארץ, ממוצא
אנגלי. הכלבים טרה, סקיפיו ובו
הולכים איתו לכל מקום. תומרקין מספר
שהכלבים נועדו למילחמות כלבים, מרגישים
בחוש לא ברור מי בעדו ומי נגדו.
כשהם מרגישים כי בסביבה הקרובה
מישהו עויין אותו, הם מתחילים לגרגר•

הוא פתוח, חופשי וגלוי, אינו נרתע
משאלות מביכות ביותר, אינו דורש לק רוא
את החומר לפני שהוא יורד לדפוס,
אין אצלו און דה רקורד, או אוף
דה רקורד, הוא מבקש לא לנגוע בנושאים
מסויימים — כמו כל האנשים
״החושפים את עצמם״ ,גם הוא חושף
רק את מה שהוא רוצה. במישפחתו
הקרובה כמעט שאינו נוגע ,״יש לי אשה
תורכייה, אני פוחד ממנה ״,הוא אומר.
יחד עם זאת הוא מדבר בגלוי על יח סים
מסויימים שהיו לו עם אשה מפורסמת,
שעליה הוא אומר :״החן שלה
הוא בכך שעד היום לא פסקה מלהיות

ילדה בת 17 מבית טוב. היחסים שלה
איתי חיו בגדר של מעשה אסור, לא
נקי. איפשרו לה קצת להתלכלן־.״
לאמו ולאחותו אינו עושה חשבון וקורא
להן בכל שם אפשרי. הוא אינו
חוסך את חרצובות״לשונו גם מאביו
הגרמני, שהתגרש מאמו בגרמניה הנאצית,
לפני שברחה עם הילד התינוק, יגאל,
לישראל.
יגאל תומרקין הקים בשבוע שעבר
פסל מול התנחלות קדום. עוד אקט
פוליטי שזכה לכיסוי באמצעי־התיקשורת
בארץ ובעולם. אמנים אומרים שהוא
הופך את אמנותו קרדום לחפור בו. טו-

י 113 שלי א ב גרמני י— -
עזת מקובלת. אני זוכר שכשהיא הפילה,
אמרו לי שהיא סובלת מהתקפת־כליות.,
הכליות נשפכו לה דרך הפיפי.

(המשך מעמוד )75
עמם כמדו, שהוא, הטוען מד מי ס חו ר
ה א מנו ת, הוא בעצם ה טוהר הגדול מ כולם•
טוענים שהוא עושה מפולי טיק ה
א מנו תומא מנו ת פולי טיקה. יגאל תומר־קין
או מר שאם רוצים ל חיו ת בישראל
צריכים ל חיו ת פולי טיקה.

• האם התקיטית לאתר את
אכיך האמיתי ץ
לא. אבי היה בקשר מכתבים סמוי עם
אמי ועם דודי. לא נזקקתי לעזרת המדור
לחיפוש קרובים.

• כיום שלישי שעבר העמדת
פסל מול התנחלות קדום, מי
מממן את הפסלים שלך?

• האם הוריך התגרשו כעיק•
כות עליית הנאצים לשילטון 7

רצון טוב. ד.יו מיבצעים ישמזם יעזרו לי
באירגון של״י, או רק״זז. קיבלתי תתמה
מידיד אמריקאי בשם איירה לאו. התרו־

אבי אמר לי שאמי התחתנה איתו עקב
חרדתה ׳מהנאצים, היא כמובן מכחישה
זאת. הם התחתנו שש שנים לפני עליית
הנאצים. אבי היה קומוניסט ואחיו היה
קצין באם־אס. אבי עבד כשחקן בתיא־
.טרון, ועבר מפרובינציה אחת לשניה. בשנת
1943 גויים לחזית הרוסית. הורי
התגרשו ב־.1935

אמי ואחותי דיכאו אות*
ארבעים שנה. נעת
הן ד מבוגרות וא1י
ינוד דתעיור אותן

+האם אמך נרדפה כגלל היותה
יהודייה הנשואה לגרמני
נוצרי 7
לא, היא לא נרדפה בגלל היותה יהודייה•
,והם לא התגרשו בגלל שהוא היה
נאצי והיא יהודיה, הם פשוט לא הסתדרו
ביניהם, עם האמא שלי לא מסתדרים.
כיום אבי נשוי בפעם החמישית,
ויש לי אחיות צעירות מהבת שלי.

• כשנפגשת עם אכיך, כעכור
שנים, האם היו לך עימותים איתו,
כעיקכות היותו אזרח גרמני כתקופת
הנאצים ץ

מה בסו אלפיים דולר ניתנה לי דרך קרן
התרבות אמריקה ישראל.

• ״קרן התרבות אמריקה ישראל״
מסרה לך תרומה כדי
להקים פסל מחאה מול קדום ץ
לא, הכסף ניתן לי לצורך הקמת פסל
בכפר ערבי בגליל. עשיתי מהכסף עיס*
קת־חבילה והקמתי גם את הפסל בקדום.
הקמתי שני פסלים בכפרים הערביים דיר
הנא וערבה, פסל אחד נהרס ושיקמתי
אותו.

האב הגרמני ()1947
״למה עזבתני?״

!• מי הרס את הפסל 7

כן, הון* אמר לי בזמנו שהוא היה נגד
הנאציזם. שאלתי אותו: אם היית גיבור
כזה, למה נשארת בגרמניה? והוא השיב
לי, שמכיוון שהוא שחקן, השפה היתר,
המכשיר שלו. לא קיבלתי את הטענה

נ שאו׳ נוסע באוטובוס,
אני מסבר
סר׳ דה מעאביס.
אנשים מסריחים כאן

יש להניה שאנשי המיצפים מסביב. כש הקמתי
את הפסל בא אלי קצין צה״ל
אחד ואמר לי: מה אתה בא להרגיז׳ אנח נו
נהרוס לך את כל מה שתיבנה.

• הגשת תלונה למישטרה 7
הפסל יצא מידי, עכשיו הוא ברשות
המועצה. ידוע לי שהם דיברו עם המיש-
טרה, אבל מה יוצא מזה? בתל־אביב הם
בקושי מצליחים לטפל בוואנדליזם.

• מהו יחסך לפסל השואה והתקומה
שבכיכר מלכי ייטראל כתל*
אביב 7
הפסל נראה כמו הפרצוף של צ׳יצ ׳.

• למה אתה מתכוון 7
נפי שהפסל נראה, זה מה שמגיע לאג־

האב ;ימין) ,האכ החורג והאם (א)197

שלו, הוא עשה מהאמנות שלו פוליטיקה
ומד,פוליטיקה אמנות.
• זו הטענה שטוענים נגדך.
ההבדל בינו וביני הוא, שאבי היה
תמיד בצד הנוח של המימסד ואני לא.
הייתי צריך לקבל עבודה גדולה מבנק

צביעות מקובלת
שים. אם צ׳יצ׳ היה מעוניין לטפח אותו,
הוא לא היה נראה כך.

נה כולה מאחרי תייל, היחסים שלנו מאחרי
תייל, צריך לשנות את הסמל של
המדינה ממגן־דויד לתייל. תייל זו המילה.
אנשים מכבדים רק מה שנמצא
מאחרי תייל.

מאוד איכפת לי, אבל מה אני יכול
לעשות? כמה אני יכול להתפצל ו אני
בניתי את הפסל, אני לא יכול להיות
רשות שומרת.

• כוא נדכר עליך. יגאל תומר•
קין אינו שמך האמיתי.

!• זה לא איכפת לך שהפסל
שלך מוזנח ונהרס ץ

• שמעתי מאנשים, כי העוכדה
שאנשים נכנסים לפסל, חורטים
כתוכו ועושים כו שימוש, משמשת
את המטרה שלשמה כנית אותו :
משהו עממי, שכל אחד יוכל לגעת
יש שימוש ויש שימוש. אם כל אחד
היה ניגש אלייך, צובט אותך, אונס אותך
ומזיין אותך, היית מרוצה מזהו לעומת
זאת אם מישהו היה ניגש אליך, משוחח
איתך, מתייחס אליך בנימוס, מזמין אותך
לקפה, זה נשמע אחרת. פני הדור כפני
הכלב. ככה אנחנו נראים. אני נוסע באוטובוס
ומקבל קריזה מעצבים, כולם מסריחים
כאן! זה מתחיל מהריח של בתי-
השחי, מהדחיפות, מהצעקות. אז למה ש הפסל
יהיה תלוש מהמציאות. בסקנדינביה
זה לא ככה.

י• אתה נשמע כאילו אתה משלים
עם זה.
האשה נעמי
תורכייה

716

יש לי ברירה? את הפסל בערבה הרסו.
לאנשים בארץ יש מנטאליות של
מחנה־ריכוז, הם חיים מאחרי גדר, המדי

נולדתי בשנת 1933 בגרמניה, בשם
פטר גרגורי מרטין היינריך היילברג, לאב
נוצרי ולאם יהודיה.

• מדוע הסתרת את העוכדה הזאת
כמשך שנים ארוכות 7
לא דיברתי על זה מתוך מעצורים של
התכחשות. לא דיברו על דברים כאלה,
שיחקו בנדמה לי. אמרו לי שתומרקין הוא
האבא שלי.

• מתי נודע לך שתומרקין אינו
אכיך האמיתי ץ
אני חושב שבגיל תשע, בן כיתה שלי
אמר לי שאני גוי. אבא שלו עבד במיר־שם־התושבים,
ודיברו על זה אצלם בבית.
זה הדליק אצלי נורה אדומה, שאלתי
את אמא שלי, והיא כמובן הכחישה. ערכתי
מחקר קטן וגיליתי, שתומרקין עלה
ארצה בשנת ,1921 אני נולדתי בגרמניה
ב־ .1933 אני זוכר שראיתי פתק והיה כתוב
בז: לנעמי והרצל תומרקין מתנת נישואין
מעובדי חברת־חשמל, שבה עבד יתו־מרקין.
הפתק היה משנת ,1936 שלוש
שנים אחרי שנולדתי. אמא שלי, כמובן,
המשיכה לשקר לי, אבל זו היתד, צבי-

הכת אורנה
דודתה צעירה ממנה

ישראל, ופוצצו לי את העניין. מה יוצא
לי מהפוליטיקה י הנפש יוצאת נשכרת והכיס
לא כל־כך.

• מתי נפגשת עם אכיך מולידך
כפעם הראשונה?
באוגוסט 1955 בגרמניה. ביקשתי ממנו
שיישלח לי כרטיס.

טו־ריקו, הייתי שותה בבאר פורטו ריקו,
ומדמה לעצמי שאני נוסע לשם. ככל ש אני
יותר מתבגר, ההפסקות בין תקופות
השיכרות גדלות יותר. הנפש לעיתים חפצה,
אבל הגוף לא משלים.

* מה היחס שלך לעצמך כתקופות
של שיכרות?

אם אני גר פה, איכפת לי.׳ יש לי
טראומות של צלבנים. יש דברים שמרגיזים
אותי, אני בארץ ׳ואני צריך לחיות

• אתה מקורם לחוגי הספרדים,
יש לך הכרים כמו גזי חקק, כוככי
שמש וצ׳רלי כיטון, מה דעתך עד
הקמת רשימה של ספרדים דפוקים
מהסוג של רשימת אכו•
חצירא?
אנחנו חיים בעולם מלא בעיות, יותר
ויותר אנשים פחות ופחות מבינים מה
מתרחש סביבם, אנשים לוקחים דברים
״פור גרנטד״ .הבעיה היא שכל אותה חב-

נולדתי בגרמניה הנאצית לאב נוצרי
ולאס יהודיה, נשמי היה פטר גרגורי מוטין
ה״לברג. הרבה שנים לא דיברתי
על זה מתון מעצורים

יגאל ואמו ()15142
אמא המשיכה לשקר
אני חושף את אמי ואת אחותי כי הן
מספיק מבוגרות. הן עצמן דיכאו אותי
ארבעים שנה.

• איך היתה הפגישה כיניכם?

שונא את עצמי שינאת מוות, הרי זה
מזוכיזם פר־אקסלנם להיות שיכור. אין
דרגה יותר נמוכה מאשר שיכור בקיא
של עצמו לקראת הזריחה, בפרט בתל-
אביב עם השמש הבהירה.

הכל. הסתכל עלי, באתי בג׳ינם לממרח
גרמנייה, לא ראו שם דברים כאלה, ה־מיכנסיים
שם היו עם מנגיטים. פגשתי
גם את דודי, אונקל הלמוט, הוא היה
טייס תובלה באס־אס, הוא יותר סימפטי
מאבי׳ כיום הוא ארכיטקט במינכן.

• וממה נוכעת האדימות שדך,

הוא שחקן.

• מה זה אומר ץ

+מתי התחתנת ץ
בהולנד.

יגאל (56ז)15
פגישה מבגרת

האם היא
אמגותי ץ

תוצאה

שד תיסכול

זה לא שייך לאמנות. האלימות שלי היא
חברתית, ונובעת מהטימטום של החברה,
אני משיב לאנשים באותו מטבע. אף פעם
לא הרמתי יד ראשון. יתכן שאני מאבד
את חרצובות־הלשון והידיים הולכות אחרי
זה. אבל האלימות שלי היא תמיד
תגובה לאלימות ולטימטום.
בזיכרונותיו, כותב סאלין, שהיו לו דודות
שפינקו אותו וכל היום היו אומרות
לו פוציניו ממיניו, מטרידות אותו באהבתן
וחודרות לפרטיות שלו. הוא היה מחרבן
במיכנסיו, כדי שיהיה מסריח והן לא
תיגשנה אל״ו בגלל הסירחון.

• התדמית הזו שלך, שד איש
שיכור, גס ואלים לא מפריעה דך?
יגאל כפורים
שיהיה מסריח
הכרתי אותה בבת־ים. גדלתי בבת־ים,
חייתי שם מ־ 1940 עד שהתגייסתי. יש לנו
ילדה אחת, אורנה, בת .22

• איך אתה ססכיר את תקופות
השיכרות שלך?
תמיד אפשר להמציא לזוז סיבות. אני
מניח שהשיכרות היא איזה אנטי־קליימקם
בעבודה. ככה אני די מתבודד ולא איש
חברה, לא אוהב יציאות ומסיבות. יש לי
די פחד־קהל, היום התגברתי על כך, פעם
כל הופעה בפומבי היתד, קשורה לבקבוק
ויסקי, ככל שאני מתבגר, אני יוצא מזה,
כשאגיע לגיל 120 אשתכר מצינצנת נבטים.
אתה
מגיע לקליימקס, ואחר כך הדרך
הבטוחה והמיידית היא לשתות. הדרך ה שניה
היא לנסוע לבד לארצות רחוקות,
ללכת בהודו, או באפריקה, זו תרופה ל דיכאון.
כשלא הייתי יכול לנסוע לפור־

יכול להיות שזה מפריע לי, יתכן ש אין
לי מקום בחברה הממוסדת, כמו שהרקורד
שלי מחייב. מי שמכיר אותי, יש
לו דיעה אחרת עלי, ובשבילי זו נחמה
פורתא. אני לא יכול ללבוש פיאד,נוכרית
כשיש לי קרחת.

יגאל ()15(35
רה, הכוללת את שכנינו הערבים וידידינו
הפרנקים באשר הם, נמצאת בתהליך של
התהוות, ואנחנו לא עוזרים לחברה הזו
להתהוות.
היותר רגישים, אלה שמכנים אותם מאפיה
שמאלנית, מכים על חטא, אבל כל
האחרים עסוקים בלטפח נוסטלגייה לחמו־לות
במרוקו. במרוקו המימונה היתד, מימונה,
הגיגה שכל המישפחה השתתפה
בה. פה המימונה זה לזרוק תירם על שימ־עון
פרס ולהמליך קוף כמו דויד לוי.
חברות בהתהוות מהוות בעייה. השפה
שונה, הז׳ארגון ישונה, אפילו עם אנגלו־סאכסים
יש בעיות, אז שלא יהיו בעיות
עם המרוקאים? אני לא מבין מה
עושים מהרשימה של אבו־חצירא עניין,
בסך הכל נוסף שבט של אורנגוטנגים
לגן־החיות.

• הוא נשא את אמך לאשה
כשהיית כמעט תינוק, האם לא
חשת חיים דו על שהעניק לך את
שמו וגידל אותך ככן?

• אינך סכור שרשימה עדתית
מסוכנת, שהיא עשוייה לפלג את
המדינה דשני מחנות?
מסוכן, הכל מסוכן, אנחנו חיים על
אבק־שריפה. לפחות אבו־חצירא עשר,
מעשה אחד טוב, הוא דפק את המפד״ל.
המערך שיחק כאן הכי נכון, הם עשו
צעד נבון והשתילו אצל אבו־חצירא את
אוזן, בדיוק כמו שהליכוד השתיל אצלם
את דורבין.

• אתה אמן מפורסם והשום,
יחד עם זאת מעין ״ילד נוראי״,
מה הם יחסיך עם המימסד החם
רתי?
מאז שהקמתי אווי האנדרטה לשואה ול־תקומה
אנשים נזהרים ממני. פעם היה
לוחם יותר נוח להיראות בחברתי. היום
שואיסטים וביטחוניסטים מעדיפים להגיד
לי שלום רק כשאנחנו נפגשים בסימטה
צדדית.

• זה איכפת לך?

לשאת את אמא שלי זה מאזוכיזם פר־אקסלנס.
הוא כנראה אהב שיתנהגו אליו
רע, הייתי ירע אם לא הייתי אליו רע.
אמא שלי החזיקה את כיל הסביבה קצר.
תמיד הסתובבו סביבה גברים, חשבתי שיש
לה רומנים סוערים, אבל הם בסך
הכל סחבו לה את הסלים. היא היתד, מה
שנקרא בצרפתית ״אלומז״ ,מדליקה ובסוף
בורחת.

• גם אחותך היא כזאת?
לא. אבל היא מדכאת את בעלה. זוהי
מסורת בת שלושה דורות במישפחה של נו,
סבתי היתד, כזאת. אמי היתד, כזאת
ואחותי היא כזאת.

+ואשתך?
אשתי תורכייה ,׳אני פוחד מתורכיות.

• אתה נוהג חירות כמה שאתה
אומר על הנשים כחייך.
אולי מפני שאף פעם לא היתד, לי
׳תחושה של מישפחתיות, אף פעם לא הייתה
לי תחושה של שייכות, לא הלכתי

ווו * וווו וווו

1-81

111111111

כשאני חושף אגשים הקרובים ארי,
זח לא מתון אקט של בסרה.
זח מתוך אקט של נוחיות.
בך אני גו גו אתם חשבונות

• האם אתה עושה כסף מהאמנות
שלך, האם הציורים,
הפסלים והרפרודוקציות הפכו
אותך איש ע שיר?

לתומרקין,

הוא היד, אדם מסוגר, עם סייגים של
אל תגידו בגת. הוא נהג איתי פר, אבל
לא יותר מזה.

מחקר קטן

הפגישה היתד, מבגרת. תמיד הייתי ב־אשליית
ובצימאון לראות את מי שיצר
אותי, לקרוא אותו לדין — למה עזבתני?
אחר כך פגשתי את אחי הצעיר ממני
בשנתיים, וראייתי את תסביכיו, הייתי די
מבסוט שאבי עזב אותי בגיל צעיר.
התחתנתי עם

לא מתוך אקט של גבורה, כי אם מתוך
אקט של נוחיות, כך אני גומר חשבונות.
הן עיקמו את האף לפה ולשם׳ אבל זה
עובר, זה בסך הכל נייד. כבר אמרו דברים
יותר איומים על אנשים חיים, ואין
לי כל יסורי־מצפון, זהו יחס הדדי, מה
שהן עשו לנפש שלי אינו ניתן לתיקון׳.

9מה היה יחסך
אכיך החורג?

• האם הפגישה עם האיש
שהוליד אותך היתה משמעותית,
היתה לה חשיכות מכרעת כחייך?

נעמי ב־1957

• למה אתה עושה את זה?

• כרשותך נחזור אל יגאל תו־מרקין,
אתה נהנה לחשוף את
עצמך?
יש דברים שאני מוכן להיחשף להם,
יש דברים שלא. אדם אינו חושף מה
שאינו רוצה. בדרך־בלל אני מעדיף לה גיד
את הדברים ככלי ראשון, שלא ירננו
מאחורי גבי. כמובן שהחשיפות שלי הן
במידה, כדי שהסביבה הקרובה לא תיפגע.

• כשכתכת על אמך ועל
אחותך כירחון ״מוניטין״ הן לא
נפגעו?

מהבית שלי כדי לא ללכת לבית פחות 1611 טוב.

• האם לנשים היתה השפעה
על האמנות שלך?
לא, לנשים לא היתד, השפעה.

• מה אם כך מניע את הגירויים
שלך, את האמנות שלך?
אירועים, סקרניוייות באשר הן, לאו־דווקא
הרפתקה של מין. הגרוי לגבי הוא הרבה
יותר חזק ונובע מדברים שביני לבין
עצמי.

ח ס כון ל חינוך ג בוה

(ולכל מטרה)

לכל

ה ארץ

תו ש בי

11 ריבית נצברת וצמודה

התשואה הגבוהה ביותר מכל תכניות החסכון
ומעל לכל — רווח של 3מדדי בממוצע!

כל תשלומיך החודשיים בין 16 באוגוסט לבין 15 בפברואר, יחושבו לצרכי
הצמדה כאילו הופקדו ב־ 16 באוגוסט!!!
כל תשלומיך החודשיים בין ה־ 16 בפברואר ועד 15 באוגוסט, יחושבו לצרכי
הצמדה כאילו הופקדו ב־ 16 בפברואר!!!

כל הרווחים מהחסכון לחינוך לגבוה — פטורי ממס.
לצורך מילוי הספח שלהלן, יעמוד לרשותך צוות עובדי ״גחלת״
בימים א י -ה׳ ,בין השעות 14.00 עד 19.00 בטלפון)03( 294631 - 2 - 3 :
תוכל(י) גם לקבל פרטים במשרדי ״גחלת״ ,בשעות הקבלה: א ׳ -ה 12.00-8.30

ההר שמה לחס כון לחינוך גבוה :
ב״גחלת״ ,אלנבי ,91ת ״ א ( מי קו ד )65174 :ובאמצ עו ת ה דו א ר

--בקשה להצטרף לחסכון לחינוך גבוה(ממולא לאחר בירור הפרטים בטלפון)
? 5׳ ין

.מסי ת.ז..

שם החוסך
היז םהפר טי

הכתובת .
מי קו ד

שם הנהנה .

.תאריך לידה.

מס׳ ת.ז..

שם הנהנה .

.תאריך לידה.

_מסית.ז_.

טלפון __
מצורפת בזאת המחאה ע״ס

שקל עבור 12( 8/81-9/80 חודשים)

תאריך __

״לא טוב היות האדם לבדו״
הכרויות למטרת נישואין

1 1 1י 1ן 19 שנות מוניטין
— י העסק הנבחר לשנת 1981

^ תל אביב.רח׳בן יהודה 58

סל 282932:גס

חתימה __

מזעדון 5
לתד בזו! חדשה
רה־ חס .5תל־אביב
סל׳ 297263

ומדוקצר 11ת
עברית ד/או אנגלית
במהירות ובהצלחה מובטחת
ג,,אולפן גרג״ (בר־קמא)
ת ״ א: וייצמן ,22 טל 254826 .
(באזורים אחרים — לפי פניה)
הודם חדש נפתח ב־14.6.81

ל ב ריז ה
מוסיקפה

חרברט סמואל , 80 טל* 656992 .

יום שלישי 16.6.81

תן טרמפ
ל חיי ל

סר ט של
רומן פו לנ ס קי

בלו , 1סולק ,
כל יזם א׳ ג׳ ז

המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב• התורניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

חן טרמפלחייל

1 העו ל ם

הזה

2284

אמנות
ה*אהלכהכש דו ת

גלריה מבט — שהתאפיינה עד
לשנתיים האחרונות בתערוכות
איכותיות, שרובן היו חדשניות ו מעוררות
דיעות שונות, שהציגה
אמנים כיגאל תומרקין, טובה
כרלינסקי, יעקב דורצ׳ין ואחרים
— שינתה את הקו שלה
מאז שנערך בה שיפוץ, וחללה
הוכפל. יותר ויותר תערוכות ב־סיגנון
ריאליסטי, היפר־ריאלים־
ימי, ועד לתערוכות המחקות אתסיגנון הציור של ימי־הביניים, עם
נופים דימיוניים, תופסים את מקום
האוונגרד והחידוש. נכון, בעולם
כולו חזר הריאליזם למקום בולט,
אך לא השתלט על כל השטח.
תערוכה ברוח הקו החדש של
הגלריה מוצגת בימים אלה במבט.

ציור פוטו־ריאליסטי של אופירה כרק
גוון משתנה כמו עונות השנה
שצבעים סגריריים כאלה אכן נמצאים
בישראל. אבל זוהי עובדה,
היא טוענת.
את חלקה בעבודה במשק תרמה
במשך שנים אחדות בתפירה. אפילו
את חדר־האוכל היתה מקשטת.
לאט־לאט רכשה את הכרת
חברי המשק בעבודותיה, וכיום
היא ציירת ב״פול טיים ג׳וב״.
תערוכתה בגלריה מבט תעורר
ודאי את התפעלות רוב הקהל, אך
ראו, הוזהרתם: הציירת המוכשרת
מציירת ויודעת גם אחרת !
יש לה יכולת ביטוי שונה ומעולה
יותר, ללא ספק, וזהו רק קצה
הקרחון! את רישומיה המקסימים
ביופיים ובעוז ביטויים לא הציגה
הפעם, ויש לצפות להם בתערוכה
נוספת. הם ראויים לכך.

ציירת ברק
בהשפעת ארנסט פוקס
אופירה ברק, צעירה מוכשרת,
שלמדה במיכללה של תל־חי (היא
גרה בקיבוץ גונן שבאצבע הגליל)
,ושהושפעה בעיקר מהמורה־הצייר
אברהם אילת, מציגה
נופים בסיגנון פוטו ריאליזם. אמנם,
היא לא השתמשה בטכניקות
הסינטתיות של הקרנת שיקופיות
והתזת צבע, אלא בחרה להשתמש
בטכניקה מייגעת ומסובכת, ש לאחרונה
הפכה פופולרית מאוד
בארץ — השימוש בטמפרה.
את סוד השימוש בטמפרה למ דה
אופירה במכון של הצייר
ארנסט פוקס בווינה. לשם
הגיעה, לפי הזמנת דולפגנג
מאגר, שביקר אצלה בארץ והתפעל
מעבודותיה. באותה תקופה
היתד, אופירה נתונה בהתלבטויות.
הדרך של הציור המתאר,
האכספרסיבי, לא סיפקה אותה.
יד,יא חיפשה משהו חדש, והצעתו
של מאנר באה בעיתה.
אופירה לא נולדה בקיבוץ, כי
אם בחיפה. שם, מגיל 15 כבר
הסתופפה בבתי־אולפנא של ציירים
ידועים בחיפה .״תמיד רצי תי
לצייר, ומגיל זה כבר ציירתי,״
היא מספרת. לאחר השירות
הצבאי הצטרפה למשק גונן, שהיה
אז ממש בחיתוליו, והיא גאה
להימנות על ראשוניו. למרות שהחליפה
בעל — נשארה במשק.
הנופים הניבטים אליה והמראות
,האופייניים לחבל ארץ יפהפה זה,
משפיעים על ציורה מאוד. וכך,
.אם רואים בתערוכתה ציורים ש הגוון
הירוק שולט בהם — סימן
שציירה באביב. בקיץ, עת השדות
טובלים בזהב הקמה, יצרה את
הציוד הצהבהב, שבו נראה ילד
בעל שיער זהוב־אדמוני, והמתאר
את בנה הקטן בין השיבולים.
בעת החורף היא מציירת נופים
שהגמא שלהם מזכירה ציורים
אירופאים לחלוטין. קשה להאמין
ה עו ל ס הז ה 2284

קשורות לחוויות טראומטיות כה
עזות שעברו עליה, ושמעטים
מסוגלים להזדהות עימן.
לאחר שהות של שנתיים בניר
יורק חזרה ווינפלד לישראל, עם
בעלה האמן, ויש לקוות שביקורה
יהפוך ישיבת־קבע. יש לאמנית
הצעירה מה לומר, אם כי בדרך
מאוד מיוחדת ולא תמיד מהנה.
עובדה, תערוכתה תלויה בצורה
מאוד אסטתית, כשכל עבודה כוללת
קטע מצוייר, כמה צילומים,
שבהם היא משחזרת תמונות מעב רה
בצירוף טקסט מסביר, וחלקים

דגול שטרייכמן, אך לפתע
קרה משבר, ומכון אבני עמד בפני
סערה. פרידה היתה בין ה אמיצים
שהעזו לצאת נגד המיכד
סד הרקוב של המכון, ותבעו החזרת
מורים מעולים שפוטרו, פתיחת
הדו״ח הכספי לעיניים ציבוריות
ועוד. ברגע האחרון, הצליחה
ההנהלה הכושלת לשכנע
את רוב נושאי הדגל לוותר על
דרישותיהם, ועדת־חקירה מטעם
מישרד־ד,חינוך (קרי, לאה פורת
ז״ל) לא הוקמה, על אף שהוכרז
על כך, והכל השתתק. התוצאה

— מכון אבני כיום הוא צל חיוור
ואומלל של מה שסימל העבר המפואר
שלו.
למזלה של פרידה, היא הספיקה
לסיים את הלימודים, אך תביע תה
שיש לחתור לכך שבוגרי המכון
יזכו בתעודה אקדמאית מוכרת,
זכתה בקיתון של צוננים.
״מה את חושבת, שבגלל אי אלו
שגמרו בחינות־בגרות, נקלקל לכל ללמוד היתר את האפשרות
כאן?״ שאל מנהל המכון.
כיום מדובר על האפשרות שה־אקדמיה
בצלאל תפתח סניף בתל־אביב.
בכך יהרגו שתי צפורים —
תיפתרנה בעיות מצוקת הדיור בירושלים
של הסטודנטים לאמנות,
ששכניהם בשכונה הדתית גרמו
במזיד נזקים למכוניותיהם, בטענה
שהם מפעילים מוסיקה רוע שת,
ויתאפשר לתל-אביבים לקבל
השכלה עם תואר בשטח האמנות.
למרות שפרידה התחילה ליצור
כאמנית בצורה המקובלת, בצבע,
רישום וכר, היא עברה מהר
מאוד, בעידוד מוריה, ליצירה י ד
תר רעיונית, מה שנקרא אמנות
מושגית. את רעיונותיה, כמו אה בתה
לארץ, היא מבטאת תוך שימוש
בכל החומרים המאפיינים את
הארץ — חול, קש, חצץ, אבנים
וקוצים. הסך הכל נראה כציור
ריאליסטי, בעוד שהטכניקה שונה
מהמקובל.

כתנץ ,
שתי הציירות המייצגות את ישראל
בביאנלה במונטה קארלו הן

עפרה

וזיווה

צימכליסטה

ליבלין* .אוצר האמנות של חלקן
בתערוכה, שתוצג בארמון ליד קאן
במשך חודשי הקיץ, הוא פול

הגיור! שדג׳יק
יוכבד (ג׳וקי) וויגפלד אינה
פוחדת יותר מכלום. עברו הימים,
שבהם היתה ילדה קטנה בפולין
שהגויים בזים לה, לועגים לה ומעירים
לה הערות אנטישמיות.
על היות ילדותה טבולה בזיכרונות
מרים, שהטביעו את חותמם עליה,
ניתן היה ללמוד בביקור בתערוכתה
בסוסיאון ישראל לפני שנתיים.
שם הוסיפה, כהרגלה, טקסט
כתוב בצד ציוריה, או בתוכם, שהסביר
מה פתאום היא משתמשת
בדימויים כה אכזריים ובוטים. הסתבר
שקשה להיפטר מפחדי היל דות,
והדרך הטובה להשתחרר
מהם במידת־מה, היא להחצין אותם
בעזרת האמנות.
כשנבחרה יוכבד על־ידי הצייר
שמואל כל! להימנות על קבוצת
הציירים הסוריאליסטים בתערוכה
אנזנים בוחרים אמנים ב־מוסיאון
תל־אביב לפני כשנתיים
וחצי, עוררו עבודותיה תדהמה
מלווה בבחילה. לא כל אחד היה
מסוגל לעכל תחבושות הגייניות
ספוגות בצבע אדום כיצירה אמי
נותית. ברור שהיצירה שלה הבי עה
בעיות פנימיות של האמנית
הצעירה עם עצמה, או עם סביבתה.
כיום, היא פותחת את קלפיה
עוד יותר, ומציגה בגלריה גורדו!
תערוכה הכוללת אלמנטים מבד,
הנראים כדימוי ברור לאיבר־המין
הנשי. במאונך לפתח האיבר היא
תלתה צינור פלסטי, שהוצמד בקצהו
לבד, כאילו אמד: לא עוד
מין, או משהו בדומה לזה.
יוכבד נשארה לאחרונה בניו״
יורק לצייר, ומבקר אמנות בשם
סטיכן כשר, הבחור הממושקף
ונעים־ההליכות, נראה כבן־זוג
אידיאלי לציירת כחולת־העין, ה נאה.
יש לקוות שלאחר תקופה
נוספת של אושר הדדי, תפוג מעט
המרירות של האמנית, ועימה
יימוגו רגשי־התיסכול, והיא תתחיל
ליצור יצירות שלא בהכרח

״אימי המילחמה׳׳ של הציירת יוככד וינפלד
אלמנטים מבד וצינורות פלסטיק
קניאל, היועץ האמנותי של עיריית
תל־אביב. עבודות השתיים
עוסקות בשימוש בחול בסיגנון
מופשט.

מושגיים מחומרים שונים. הפחד
מהגויים חלף, עובדה, היא מסוגלת
לספר עליו. נשאר רק הצורך
ליצור, וליצור טוב.

ארץ אהבתה

הצייר המחונן אוזיאש הופ־שטטר
מציג ברמת־גן במוסיאון

ש ד 3ר, ד ה

העירוני, תערוכה מרישומיו המופלאים.
לכל אוהבי הרישום המעולה,
בנוסח המזכיר את רישומי
פרנסיסקו גויה האגדי, מזומנת
חוויה בלתי־רגילה.

תערוכתה של פרידה כרמלי
בגלריה דוגית בתל־אביב מזכירה,
ברעיון שלה, את תערוכת הציירת
אלימה לפני זמן לא רב. שתיהן
כואבות את העוול הנעשה לארץ־
ישראל האהובה עליהן. את זעקתן
הן בחרו להשמיע לא במניפסטים,
צעדות או הפגנות. פשוט במעשה
אמנות.
פרידה כרמלי היא נערה מתול־תלת־שיער,
בשלב זה, שמאחוריה
שנתיים לימוד בבית־הספר הגבוה
לציור, משם עברה למכון אבני,
עת קיוותה לשפר את רמת־לימו־דיה.
היא הספיקה לספוג תרבות
ואסטתיקה מכמה מורים, שאז
עדיין לימדו שם, כמו הצייר ה
הצייר
שהתחיל את

הקארירה

רק לפני שנים ספורות, מנחם

ציירת כרמלי
חול, קש, חצץ וקוצים

ארז, בסיגנון גיאומטרי־קר, מפתיע
את הקהל בתערוכתו ביד
לבנים בחולון. הפעם הוא מוכיח
את שליטתו המצויינת במיכחול
גם בצבע ובסיגנון אכספרסיבי־ריאליסטי.
יחד עימו מציג גם ה צעיר
הדני המעגל. השניים
שיתפו כבר פעולה בעבר, עת
הציגו יחדיו באגודת הציירים.

טסנוע• גאול• ,

עכויויו מתא(! ג לכיסך

יבואן בל ע די ו מו ס ר מרכזי:

# #אזורהתעע1יה,ק.ביאליק , 31071ת.ד ,7175 .חיפה, טל 731291 .

בואו לראות את גראלי באחד הסוכנים המורשים

חיפה: אופן, ש .קרביץ רוז׳ הרצל ,92 טל 664885 04 מוסך יאב, רח׳ אלנבי ,44 טל 521813 04ת״א: אבי מוסר הונדה, דרך פתח תקוה ,35 טל.
613879־ ,03 מוסר המהיר, דרך פתח־תקוה , 110 טל 253641 03 חולון: רונקו, סוקולוב ,67 טל 845743 03 ירושלים: נתן מוסר הונדה, רח׳חרשי
ברזל ו ליד משרד הרישוי תלפיות, טל ,02713748 .גסנר צבי שרותי רכב, אהליאב ,4רוממה, טל 523222 02 באר שבע: מוסר מלכה בני עין חרוד ,65
טל 4 .ו 6ו 3־ ,057 מוטכול, רה׳ טרומפלדור ,84 טל 76388 057 החלק, דרר חברון ,7טל 36663 057 רחובות׳:סוכנות ראשית, פרידל, הרצל 38ו, טל.
52074־ .054 ראשון לציון: אופניה, הרצל ,86 טל 4 .ו9539־ .03 הוד השרון: מוסר דאום, דרר השרון ,35 טל 24295 052 נתניה: וייס שמעון, הרצל ,38
טל 22697 053 חדרה: פלדמן, הנשיא ,42 טל 22670 063 טבריה: כהן אשר, רה׳ כנרת ,6טל 20830 067 אשקלון: סוכנות אופניים ואופנועים אמיר,
ככר העצמאות , 107 טל 23183 051 נהריה: וולפוביץ, הרצל ,63 טל 920543 04 מוסר הקטנוע, אזור התעשיה, טל 923616 04ק. שמונה: בית ספר
לנ היגה נמרוד, טל 35359 067 אילת: מוסר הקטנוע, היימן גדעון, אזור התעשיה, טל__ .05973408 .

מנון מדיונו -מושג חוש בתחום הטיפוח לגבו ׳
צריך הרבה דמיון וזכרון טוב על מנת להזכר בדמות הגבר הישראלי, המרושל, חסר המודעות לאופנה
ולטיפוח, שלא הסיר מעליו את זוג המכנסיים הקצרים, חזהו החשוף והשיער פרץ מבעד לחולצה בעלת
כפתורים פרופים וקשר העניבה האחרון שלו נקשר ביום חתונתו.
הגברים הישראלים עברו מהפכה של ממש והמראה האירופאי הספורטיבי־קלאסי, המאופק והמעונב
הולך וכובש את הרחוב הישראלי. ניכר כי סממני הגבריות המחוספסת של פעם פינו את מקומם
לסממנים של ליטוש, עידון וטיפוח.

אפטר שייב ודיאודורנט בשימוש יומיומי
גבר בעל מודעות גבוהה לאופנה וטעם מסוגנן בלבוש יודע כי גם לריח תפקיד דומיננטי ביותר
בהשלמת כל תדמית גברית מלוטשת; אפטר שייב ודיאודורנט הפכו, לכן, להיות חלק בלתי נפרד
ממערכת טיפוח יומיומית לגבר היודע להעריך הופעה אסתטית מרשימה.

? ן11

כבר ביום שלישי
תוכל להשיג את

הו 11י 09 היה
לירק

ג בחנות

רח׳ דיזנגוף 190ת״א
פתוח עד חצות

! <8ידיאנסרס
הסרטת ארועי בוידיאו !

ציד1ם חת1נ 1ת,בר מצחה ואדמדם מיוחדים
0 1 0

ש ע 1ו : 7

מלל

מ טי חוקסטה

רח׳ רוזנבאו , 5ת״א,טל2 9 6 6 6 2 .

אם בתחילה השתמשו רוב הגברים בסוג מקובל של אפטר שייב בעל ניחוח ובושם שמרניים ופשוטים,
מסתמן כיום בקרב הצרכנים כושר אבחנה וסלקציה בין סוגי האפטר שייב השונים, תוך הכרה
בתרומה ובנופך שמוסיפים ריחות אפטר שייב מעודנים ויוקרתיים, לתדמית הגברית המכובדת.

יותר ויותר נשים ״עוברות״ ל״מנן מליונר
״מנן מליונר״ הוא אפטר שייב חדש שהוציאה לשוק חברת מנן האמריקאית הנודעת, וכבר כבש לו
מקום נכבד בשורה הראשונה של מוצרים מסוגו בשוק העולמי ובעיקר בישראל.
אפטר שייב ״מנן מליונר״ הוא בעל ניחוח גברי מרשים ומעודן, ו״הולך״ היטב עם סיגרים משובחים
ואופנה ספורטיבית־אלגנטית. אנשי עסקים, גברים מהודרים והרבה אחרים היודעים ״להריח״ יוקרה
וסטייל, מעדיפים את ״מנן מליונר״ .עובדה זו עולה מתוצאות המחקרים השוואתיים שנערכו בארה״ב
והמצביעים על העדפה ברורה של ״מנן מליונר״ על פני מוצרים מוכרים אחרים.
גם הנשים קיבלו בהתלהבות את הופעתו של ״מנן מליונר״ בשוק ויש להן חלק נכבד בעידוד צריכתו
של המוצר בקרב הגברים שלהן.
את ״מנן מליונר״ ,אפטר שייב ודיאודורנט ניתן להשיג בכל רשתות השיווק הגדולות ובפרפומריות
מובחרות, באריזות: מתנה של אפטר שייב ודיאודורנט ובאריזה נפרדת של אפטר שייב ״מנן מליונר״.

ה עו ל ם

הז ה

2284

ג׳ונג להרכב () 1
איציק דנין, מומחה לדנב, מ סניו בסידוה זו מה וקוב בממלכת
הרכב בישראל, ומה על בעל המכונית לדעת כאשר הוא חולו למוסו

ך• ון־עתק מושקע ברחבי
י 1העולם בתיכבון מכוניות חדשות
ובייצורן. הטכנולוגיה המת־

ניות פרטיות, ול־ 80 אלף טנדרים
ומשאיות.
על כל חסרונותיהם — הטיפול

תחזוקת המכונית
עולת דישיראולי

תחת לעסוק ב שי מו
השירות ללקות,
עוסקים רוב בעלי
המוסכים בפיקוח על
עובד׳חס, כדי למנוע
מיבם חלפים
וסחיבת לקוחות

קדמת ביותר נרתמת לתחום מיס־חרי
זה, שהתחרות בו קשה ביותר.
במדינות כארצות־הברית, אי־

במוסכים המורשים הוא בטוח יח סית.
לצידם של אלה פועלים היום
בישראל כ־ססס !,מוסכים המע־

ב־ס207

עד 3070 יותר
מכני שעולה
מכונית מקבילה
באירופה

השני בדי תקן
זה יכול להיות יקר ביותר! וכאשר
מדובר בתנאים השוררים
בארץ — יקר מדי.
במדינה מתוקנת מגיעה כל
מכונית לטיפול ותיקונים במוסך
מורשה מטעם יצרן המכונית, או
הפועל מטעמו. מוסך כזה מצוייר
במיכשור ובכלים הספציפיים לטיפול
במכונית המסויימת, ועובדים
בו פועלים מיקצועיים המכירים
את הדגם שבו הם מטפלים.
בארץ, כל זה כימעט שאינו
קיים.

רופאי שיניים
ומוכרי גזוז
ך• יום פועלים בישראל ב*
3,000 מוסכים מורשים. אך
רובם אינם תיקניים. חשוב להבין

,את ההבדל שבין מוסך מורשה
ומוסך תיקני. הרישיון ניתן על-
ידי הרשויות — מישרד־התחבורה
ואיגוד המוסכים. אך כדי שהמוסך
יהיה תיקני, עליו להיות מצוייר
במיכשור ובכלים המייוחדים לכל
דגם, ולהעסיק פועלים שהשתלמו
בקורסים מיוחדים, ושיודעים
לטפל במכונית באורח מיקצועי.
רבים מאוד מבין המוסכים המורשים
בארץ מטפלים בכמה דגמי
מכוניות, אין בהם מיכשור וכלים
ספציפיים, ומצב כוח־האדם המקצועי
שלהם הוא בכי־רע. בלי
להסתכן הרבה ניתן לומר כי
בערך ס/ס 70 מן המוסכים המורשים
בישראל לא היו יכולים לעמוד
בשום תקן אירופי.
המורשים
ב־ 3,000 המוסכים
מועסקים כ־ 32 אלף עובדים, והם
מספקים שירות ל־ 340 אלף מכו-

סיקים כ־ 13 אלף עובדים. נוסף
על כך, יש כ־ 17 אלף ״מאכרים״
— מכונאים עצמאיים המתקנים
מכוניות באופן פרטי - ,בחצרות
בתים ועל המדרכות בצירי הכבישים.
אין צורך לומר שבאלה
אין שום סיכוי לקבל טיפול תיק ני
למכונית.
מתברר כי החוק הישראלי תקיף
הרבה יותר כאשר מדובר במת-
קיני סתימות״שיניים שאינם מורשים.
כאשר פותח מישהו מוסך
לא־מורשה, חולפת שנה או שנ תיים
עד שמישרד־התחבורה ״מגלה״
אותו — ושנים נוספות חולפות
עד שמוציאים צו־סגירה. לא
עובר זמן רב, ובעל המוסך פותח
את עיסקו שוב בקירבת מקום, והתהליך
חוזר על עצמו.
אלא שלהבדיל ממרפאי־שיניים
(המשך בעמוד )82

| 1 1 1 11¥א 1 1עמודים, סככה ועבודה. תקנים, מיכשור
ומיבנה הן זוטות השייכות לחוק בלבד.

1 ^ 1/1
השקעה במוסך תיקני מינימאלי היא בסדר גודל של 200 אלף
דולר, ועם בירכת החוק, למה להתאמץ ולתת ללקוח יותר?

טליה או יפאן, נובע נתח נכבד
מהתוצר הלאומי מתעשיית המכוניות.
התעשיינים אינם מסתפקים
עוד ב״סתם״ מכונית חדשה. הם
מבקשים ליצור דגמים בני״תח־
^ רות, בעלי ביצועים מעולים, בטיחות
רבה, תצרוכת דלק נמוכה,
\ נוחיות פנים וקווים חיצוניים מוש כים.

לשנים האחרונות, היו היצרנים
האירופים המובילים בענף.
הם הצליחו לייצר מכוניות בעלות
ביצועים מעולים. מכוניות אלה
יציבות גם במהירויות גבוהות.
תיכנון הפנים שלהן, הכולל מושבים
אורטופדיים, מבטיח נוחיות
בעת נסיעות ארוכות, ומערכת
הבלימה משופרת. אולם ביצועים
מעולים אלה באים על־

חשבון אורך חייה של המכונית,
וגורמים לעלות־החזקה גבוהה —
במיוחד בארץ.
הסיבה לכך פשוטה: השאיפה
להגיע לביצועים מעולים הולידה
מיבנה מסובך ומורכב של המכונית
על כל חלקיה. מערכות ה מנוע,
ההילוכים והבלימה בנויות
בעדינות רבה, מורכבות מחלקים
רבים ופגיעים, ולעתים אף ממוחשבות.
מערכות אלה זקוקות לטיפול
מיקצועי ביותר, סדיר ודייק ני,
בהיעדרו — הופכות המערכות
העדינות והמדוייקות למעמסה.
לדוגמה: תיקונו של קילקול במערכת
ההגה של מכונית אמריקאית
הוא פשוט וזול יחסית, שכן
המערכת היא פשוטה. במכוניות
האירופיות המשוכללות, תיקון כ
המאכעו
על המדונה

מתקן את רכב מחפשי־וזמציאות, בתיקון מידרכה

אופייני — הכולל ידיים, פה ובעיטות. התיקונים
האמיתיים עוד יבואו, אך גס הס לא יבטיחו את
תקינת הרכב, אס לא ייעשו במוסך המורשה.

מוסכי ב די חקן

יוצאים ל־

(המשך מעמוד )81
לא מורשים. או מבעלי דוכנים
למכירת גזוז שאין ברשותם ריש־יון
עירוני, כאן מדובר לעתים
תכופות בחיי אדם. חוסר־מיקצו־עיות
והעדר כלים מתאימים
להכוונת מערכת הבלימה, למשל
— גורמים לאסונות רבים בדרכים.
טיפול לא מיקצועי עלול לגרום
לשריפת מכוניות, ורשימת ה תקלות
העלולות לקצר חיי־אדם
היא ארוכה. ארוכה בהרבה מידו
של החוק הישראלי.

קו ר סי ם גלי
תל מידי ם
גריל כמו בימים הטובים !
״הוילאך• בית הגריל• טל׳475550
תחנת הדלק פז, אד הכפר הירוק.

שלש אריזות ויטו
במחיר של שתים

מבצע אביב 81

קר מעולה
להרחקת שערות

ך* מחסור כעובדים מיקצו־י
1עיים, במיכשור ובכלים, המאפיין
את רוב המוסכים — מורשים
ושאינם מורשים — גורם
לאיבחונים מוטעים, לתיקונים שלא
לצורך, לביטול והשבתת חלקי
מכוניות ומערכות שלמות ברכב,
לביזבוז דלק במימדים עצומים וקניית
חלקי־חילוף מיותרים. כל
אלה הופכים את אחזקת הרכב הישראלי
ליקרה ביותר. כדי לקבל
מושג על גודל הסכומים, די לומר
שבשנה האחרונה הוציאו הישראלים
לא פחות משמונה מיליארדי
לירות על קניית חלקי-חילוף ל־מכוניותיהם
— וקשה להעריך
איזה חלק מסכום זה בוזבז בגלל
חוסר המיקצועיות של המוסכים.
לכך יש להוסיף את בעיית העובדים.
מישרד־העבודה, איגוד
המוסכים ונציגי היצרנים מקיימים
קורסים שונים להשתלמות
עובדים. אך מיספר הפועלים המגיע
לקורסים הללו הוא מבוטל.
התחלופה במוסכים היא עצומה.
פועלים עוברים במהירות רבה ממוסך
למוסך, כאשר המחסור ב־כוח־העבודה
גורם לתחרות פרועה
ולחטיפת עובדים ממוסך אחד
למישנהו. בתנאים כאלה, לא
מתפנים העובדים לשיפור רמתם
המיקצועית.
לבעלי המוסכים אין, בדרך כלל,
פנאי לעסוק בשיפור השירות. התעסוקה
העיקרית של רבים מהם
היא לפקח על העובדים, כדי למנוע
גניבת חלפים וסחיבת לקוחות.
כאשר מחירו של פנס קדמי במכונית׳
נע בין 5,000ל״י ל*23,000
ל״י, ומחירו של מחשב קטן לתיבת
הילוכים אוטומטית מגיע ל-
40 אלף לירות, כדאי לבעלי המוסכים
להתאמץ בתחום זה. מרבית
הגניבות מבוצעות על-ידי עובדים
המתקנים מכוניות באופן פרטי,
לאחר שעות העבודה — והם זקוקים
לחלק המתאים או למכשירים
המתאימים.
הלקוחות מתפתים להצעות המופנות
אליהם בשעה שהם מביאים
את מכוניתם לתיקון, משום שה תיקון
״הפרטי״ הוא לכאורה זול
יותר. לכאורה — משום שבניגוד
לטיפול במוסר, הטיפול הפרטי
אינו מבוטח.
זאת יש לדעת: בניגוד לאמור
בשלט קטן ברוב המוסכים, כי ה מוסר
אינו אחראי לתקלות שיקרו
ברכב אחרי התיקון — יכולים
הלקוחות לתבוע פיצוי על תקלות
כאלה, שנגרמו כתוצאה מטיפול
לקוי. אך זאת רק בתנאי,
שעשו אותו במוסך מורשה, המבוטח
נגד תקלות כאלה.

טיפול ל קוי
ו מסוכן

חת הסיכות העיקריות ל-
י * הזנחה ולליקויים בשטח ה טיפול
ברכב בישראל, הוא ג׳ונגל
היבוא. במרוצת השנים יובאו ל ארץ
מכוניות כימעט מכל דגם שיוצר
על־פני כדור הארץ. חלק
גדול ממכוניות אלה כלל אינו
מתאים לתנאי הארץ. רבות מהן
סובלות מהתחממות־יתר, ובאחרות
אין מסננים המתאימים לתנאי
האבק השוררים, למשל, במרחבי
הנגב. אך מה שחשוב לא
פחות: ריבוי הדגמים מסכל כל

אפשרות של התמחות. במדינה
שיש בה עשרות מיליוני מכוניות,
כדאי לכל יצרן לקיים שירות טוב
במוסכים מיוחדים מטעמו. במדינה
שמיספר המכוניות בה מגיע ל מאות
אלפים בילבד — יש רק
יצרנים מעטים שכדאי להם הדבר.
כך נוצרה התופעה שקיימים מוסכים
רבים המטפלים בדגמי מכוניות
רבים. כיום, כאשר לכל דגם
משוכלל יש, למשל, מפתח מצתים
המתואם לו בילבד, או שעון
לכיוון לחץ שמן במערכת הבלימה
המיוחד לאותו דגם — משמעות
הדבר היא שחלק גדול מהמכוניות
בארץ מקבל טיפול חסר,

כיצד יוכל הלקוח להתמצא ב-
ג׳ונגל המחירים המשתולל בענף
המוסכים?
כאמור, עלות התיקון מורכבת
משכר-עבודה וממחיר החלפים.
את מחיר חלקי־החילוף יכול הלקוח
ללמוד ממחירון המתעדכן
אחת לחודש, וחייב להימצא,
לעיונו של הלקוח, בכל מוסך. אך
גם על מחיר העבודה המושקעת
בכל תיקון יכול הלקוח לפקח ללא
קושי.
לכל יצרן יש ״שעתוך. זוהי
טבלה שבה כל פעולה המבוצעת
במכונית מתורגמת למיספר הדקות
או השעות הנחוצות לצורך

מ תיר שעתע בו ד ה :
ה מ חי רי ם ב שקלים וכוללי ם מ.ע.מ. 161 161 161 161 160 160 120 120 175 175
156.80
156.80
156.80 165 156.80
156.80
156.80 155 155 168 145.60
145.60
151.20
151.20
162.40 157 117 201 201.60 205 235
110
כיואיק אופל שכרולט מורים
אלפא רומאו קונטסה לנצ׳יה אוטוכיאנקי פולקסווגן
אודי נ.ס.או
דודג׳ ג׳יפ סימקה קרייזלר
כ.ם.וו.
ווקסהול אולדסמוכיל
פיאט
ג׳.מ.ס. פונטיאק וולוו
סובא דו סאאב פיג׳ו סיטרואן פורד דנו סוסיתא כרמל מרצדם רכב דיזל
מכון דיזל
טרקטורים וציוד
אופנועים

המחירון האחרון של איגוד המוסכים כישראל, המצביע
על שכר שעת־עכודה כרכב לסוגיו. עד סוה השנה, כעיר2
כות עליית שכר העובדים המוצמד והוצאות התחזוקה,
עלול להגיע שכר שעת־העכודה לכ־ 265 שקל. פירוש
הדבר, שיום עבודה אחד של שמונה שעות, שאינו דבר
נדיר, יעלה ללקוח 2.120 שקל.
לקוי, ולעתים קרובות אף מזיק
ומסוכן.
ריבוי סוגי המכוניות ודגמיהן
גורם גם למחסור נורא בחלפים,
שלא כדאי לייבאם כלל, אם אין
צורך בכמות גדולה מסויימת.
יבוא בסדרות קטנות מייקר מאוד
את המחירים. בארץ קיים מחסור
קבוע בשיעור של 300/0עד ס/ס40
בחלקי־חילוף מקוריים, שהמיסוי
עליהם מגיע ל־,ס 120 כך מגיעים
לייצור חלפים חליפים, שהם כביכול
זהים למקוריים אך זולים יותר
(להבדל האמיתי תתייחס אחת
הכתבות הבאות).
גם שכר־העבודה בענף הולך וגדל
בשנים האחרונות, ביגלל המחסור
בעובדים. עד לפני כמה
שנים היווה שכר־העבודה ״150/
עד ס/״ 20 מעלות הטיפול. כיום :
ס/ס 20 עד ס/״.30

ביצועה. מחיר שעת העבודה נק בע
על־ידי איגוד המוסכים, וכל
לקוח יכול לדרוש שהחישוב יוסבר
לו. הוא יכול לראות במו־עי-
ניו אם בעל המוסך לא הונה אותו.
כדאי לציין כאן שמישרד־התחבו־רה
מחייב מוסכים שאינם בחזקת
מוסך־שירות־מרכזי מטעם היבואן
לעבוד על־פי תעריף הזול ב־
/3״ 20 מתעריפיו של מוסך היבואן.

גם אם המחיר שנגבה הוא
הוגן, צריך הלקוח הישראלי לדעת׳
כי בגלל כל הסיבות שנמנו
— יבוא פרוע, חוסר המיקצועיות
של המוסכים והיעדר מיכשור,
כלים וחלפים מתאימים — עולה
לו תחזוקת המכונית ב״ 207<,עד
350/0יותר מכפי שעולה תחזוקת
מכונית מקבילה במדינה אירופית.

איציק דנין !

ה עו ל ם

הז ה

2284

מתחשק לך כבר עכ שיו לצאת
לנופ שמל הי ב או ל טיו ל מ הנ ה?

על פלמה עוד לא שמעתי אי גן
עדן שיש בו הכל.
תוכל לבלות שם חופשה
מלכותית בת שבוע שלא תשכח
במהרה.
החל מה־ 3.7בכל יום ף.

זו הדרך המרתקת ביותר
לראות את ארצות הברית —
במכונית אמריקאית חדישה.
אתם נהנים מכל הפרטיות
בקצב שלכם; מבלי לבזבז זמן
באוטובוס דחוס ובחיפושים
אחרי בתי מלון.
הדלק על חשבוננו. הארגון
והמדריכים — מקצועיים
להפליא.
וכל זאת במחיר ובתנאים שרק
אנחנו יכולים להציע.
אמריסע - 81ב־ 25 ביוני,
בחודש יולי בתאריכים ,9 ,9,2
30,23,18,16,11 וב־27
לאוגוסט.

ספרד +פלמה

אם אתה מרגיש שאתה רוצה
להגות גם מספרד וגם מפלמה
צא לטיול של 15 יום הכולל
שבוע בספרד -מדריד, טולדו,
ולנסיה וברצלונה,ושבוע שני
בפלמה דה־מיורקה ב־$1095
בלבד.

אם חשבת שזהו יעד יקר הבט.
במחיר הטיול שאנחנו מציעים
— ורק אנחנו מציעים! 3ענקי
תיירות חברו להגיש לך את
החלום הסקנדינבי במחיר
נמוך בהרבה מהמקובל:
נופש פלוס — החברה היוזמת
והמארגנת.
סטרליע — חברת התעופה
הסקנדינבית הגדולה בעולם
לטיסות שכר.
צ׳רבורג — חברת התיירות
הגדולה ביותר בסקנדינביה.
תהנה משבועיים בדנמרק,
שוודיה, נורבגיה והפיורדים.
מלונות פאר( ,כן, גם שרתון!)
שייט תענוגות ומסלולי טיול
מרתקים, בלוית מדריך ישראלי
צמוד — והכל הכל כלול
במחיר. החל מה־ 3.7בכל יום ו׳.

נופש פלוס מטיסה אתכם לנופש
בכל מקום ביוון.
אנחנו המומחים מס׳ 1בארץ
ליעדי יוון, ומטיסיס לשם
תיירים מרוצים מכל
חברה ישראלית אחרת.
מגוון היעדים רחב —
החל מסיור בן 10 ימים ביוון
הקלאסית, דרך שבוע ברודוס
או בקוס, מיקונוס, כפר הנופש
הבינלאומי, פוסידון,אתונה
והאיים, קורפו, סקיאטוס ועוד
ועוד.
בחר לך יעד, ואנחנו נדאג
שתגיע לשם. המחירים יפתיעו
אותך, וההנאה כולה שלך.

המחירים כוללים:
טיסות הלוך ושוב, הסעות,
מלווה ישראלי, מלונות, שייט
וכל פעילות אחרת כמפורט
בתכניות הטיולים.

פרטים והרשמה:
הסתור — טיולי נופש פלוס,
פרישמן 76ת״א,
טל)03(222158/9 .
ובסניפי הסתור:
ירושלים : )02(224171/2 :חיפה,
:)04(671313ת״א,
:)03(299281ר״ג:)03(721343 ,

ואצל סוכן הנסיעות שלך.

הסדר תשלומי מיוחד
לבשלי כרטיס אשראי

•שדאכדט*

מחיר מבצע לנרשמים עד . 10.6
אמריקה ב־ 33 יום במכונית
פרטית מחוף אל חוף.

צא לנופש בלי הסוס— צא עם

#ו וו1ו ״,י

וש 1 החברה המובילה לטיולי נופש בחו״ל.

פו רטרטושפחמתש ״ ח

מ״אבטליון״

עדות
גור מילחמית קדש, ששת־הימים, ההתשה
ויום־הכיפודים השביחו לא במעט את דור
הלוחמים של תש״ח. סופרי הפלמ״ח הוסיפו
וחיזקו שיבחה זו ביצירתם, בכתיבתם
החד־מימדית, שנועדה לפאר את שאסור
היה לפאר ולשבח את שאסור היה
לשבח.
בימים אלה ראה אור ספר צנום, ש מזכיר
את אווירת תש״ח, את עוצמתם ה נפשית
והאמיתית של בני אותו הדור.
את התום, הנכונות והיושר של אלה
שדמם נשפך בשדות־קרב רחוקים אלה.
הספר עם גור, מאת שרה ושאול אכי־גור
(מאירוב) ,מציג את דמותו של
גור מאירוב, שנפל באותם שדות קרב *.

״עולם

בגור ; פניו רזו והשחירו, חתימת הזקן
בלמה יותר מכפי הרגיל ; מהעיניים נשקף
להט מהול פרוד וענווה...״
האב שאול, שהיה באותו עת בשליחות
עלומה לרכישת נשק בחוצלארץ, דווח
בידי האם על שעובר על הבן הלוחם
הצעיר :״בתכתי אז לשאול , :גור נמצא
בל הזמן כחזית. לפני שבוע חזרה קבוצתו
הביתה על מנת שיחליפוה כקבוצה אחרת ;
לאחר שני ימי־מנוחה השקיע את עצמו
בעבודה כצורה פרועה, כדרכו ...כאשר
החמיר המצב בעיו־גב, וזה היה יומיים
לפני הפסקת האש, יצאה שוב כיתתו בתור
תיגכורת לעין־גב. המצב שם הלד
והחמיר, והתגבר הספק אם תובל הנקודה
לעמוד...״
כמו ביצירה ספרותית מעולה, מוליכה
האם ביומנה את הקורא אל תמונות מהעבר
הרחוק, מילדותו של גור, ונזכרת
ביחסים המופלאים שהיו בין האב, שכמעט
ולא היה בביתו, לביו הבן :״היטב זכור

שרה, שאול, רות וגור מאירוב (אביגור)
״עם כל הלחץ המתמיד של ההיגיון שאינו יודע רחמים״
הספר עס גור מתבסס על שני קטעים.
הראשון נכתב בידי שרה, אמו של גור,
מעט אחרי נפילתו, ב־ .1948 החלק השני
מורכב מקטעים מתוך יומנו של האב,

שאול אכיגור (כזאירוב).

שאול אביגור היה אחת מהדמויות המרכזיות
במערכת הבטחון בימי המדינה
שבדרך, מעיו סגן שר־ביטחוו בחלק השני
של מילחמת השיחרור, ואחד מיועצי הביטחון
של דוי ד כן־גוררץ בעשור הראשון
של מדינת ישראל. במשך שנות המדינה
שבדרך הוא היד, מרוחק מתהליך
גידולו והתפתחותו של בן־זקוניו גור. בתמונות
שהוא מציג מאותה תקופה, המשתזרות
בתמונות אותן מעלה רעייתו שרה,
הוא מצליח במקום שבו נכשל דור שלם
של סופרים.
״גור נולד כששה־עשר בפברואר 1931
כשעה תשע וחצי בערב.״ ואמו כותבת
על תחושתה בטרם לידתו :״כחודשי הריוני
יצרתי לי דמות: כן יולד, עגול־ראש,
יפה. הוא ידמה לשאול ...הוא הופיע.
הרצוי, המקווה. כזה, כדיוק כזה, חזיתיו
כעיני תחי...״
17 שנה חי גור את חייו, עד שנפל
בסג׳רה באחד מדקרבות שפתחו את מיל-
חמת 17 .48 שנה אלה מוצגים בלשון
חסכונית של אב ואם, העשויים מאותו
חומר מעולה, חומר אנושי אשר צר את
חיינו בארץ הזאת. כבר בפרק הפתיחה
מתארת האם שרה, את ביקורו של בנה
המגוייס :״לאור הירח הקלוש הסתכלתי
* שרה ושאול אביגור — עם גור!
הוצאת עם עובד 172 ,עמודים (כריכה רכה).

לי הערב הראשון בו שככו שניהם, שאול
וגור, במיטה על המירפסת. גור, הלוחם
האמיץ, התרפק על שאול בילד קטן, וסיפר
לו על המערכה בעמק־הירדז• על
עצמו לא סיפר דבר. איזו הרמוניה היתה
בהתייחדות החברית הזאת. בירכתי על ה רגעים
האלה שהיו לי כמזור לפצעי.
תמיד אהב גור את אבא, העריץ אותו
והתגאה בו, אם כי לא הרכה לדבר עלץ.
תמיד שאף להיות צודק כעינץ. איומי
הקשה עליו בכל הגילים היה אחד , :אכתוב
לאבא׳ .וכעת הם שוכבים זה על־יד
זה כשני גברים שווים והאחד משלים את

בשלב מסויים של המערכה נמלט גור
מיחידתו והצטרף לקומנדו, והאם החוששת
חשה את שעומד להתרחש :״הת ש העכור
הלך מכר. לא ידעתי מה לעשות עם
עצמי. רק ריבוי שעות־העכודה בכרם ו־עייפותי
הגדולה עזרו לי, לדחוק׳ את ה זמן.״
ואז מתרחש האיום מכל :״בשובי
אחר־הצהריים מעבודתי כברם ניגשתי ל סידור
החדר: לא נגעתי בו מאז היינו
בו ארבעתנו ; כבר ערב, אני רוחצת את
הריצפה של המירפסת. הגעתי לפינת ה רדיו
ועלץ — הקסדה שחבש גור בקרבות,
עד היכנסו לקומנדו. אחזתי את הקסדה
כדי לנער ממנה את האבק, ובמוחי חלפה
המחשבה , :הלוואי, הלוואי שלא יהא עלי
להניח את הקסדה הזאת על קברו׳ .חל חלה
אחזה אותי. רציתי לטרוף עצמי על
המחשבה שעלתה, פחדתי להישאר לבדי ;
אף התגברתי ממרתי לשטוף את המיר-
פסת• רק הגעתי עד המפתן, ואני שומעת
צעדים ככץ ון לחדרי. נכנסו משה וסטולר,

קטן׳

^ מ שוו־ד מנ צרת עי לי ת

פרחי

ועל המפתן, כיו המירפסת וכץ החדר,
כישרוני ...כוחותי עזבוני, אכל רק לדקה ;
חברים הביאוני עד המיטה, שכבתי. אחרי
דקות מספר אמרתי: חברים, לא תעזרו
לי במאומה, חזרו בל אחד לתפקידו. הם
הסתלקו, נשארתי לכדי ; לא מחשכה
ולא דמע, חשתי רק בי גוש־פלדה חד
נתקע כגופי וקורע את בשרי. חרש יבבתי...״
שרה
האם עומדת על זכותה לראות את
וזבעת ׳ פניו האחרונה של הבן, כאשר
ארונו מונח בחדר האוכל :״הפנים נשאת
בשלמותם. צבעם צהכהב־כחול ; הפה ו העיניים
סגורים, תחבושת עוטפת את ה מצח
וכל הראש ; נשקתץ בפניו הקרות,
אותם הפנים אשר רק לפני שלושים שעות
ראיתי כשהן יפות כל־כף ומבטיחות בל-כף

למחרת ההלווייה כותבת שרה לבעלה
במיברק :״שאול יקירי ! אשר יגורנו בא,
אבד לנו ילדנו, ציפור נפשנו, ולא נוסיף
לראות את מאור פניו לנצח. אתך אני
כיגוננו העמוק מתהום — שרה.״ והיא
ממשיכה בהירהורי יגונה :״זהו הגורל
שלחוה אותי מיום היוולח ועד תום חייו
הקצרים: בבדידות הקשבתי לתנועותיו
הראשונות בקרבי, בבדידות הובלתץ לקבורה...״
פרק
מרגש הוא הפרק ״שבע־עשרה שנה
— ראשית״ ,בו משחזרת האם את חיי
בנה, מודעת לגורלה ולאורח חייה ומתארת
את בעלה שאול :״ככר כשנת ,1923 כש אף
היכרתי את שאול בכינרת, היה הוא
איש התעלומה. מופיע — נעלם, אינו ישן
בלילה — וישן ביום: מאוחר כערב הוא
יוצא בעגלה אי־שמה, ובן הלאה ובאווירה
זו של אב שישנו ואיננו, גדל גור :
״באווירה זו של ציפיית־תטיד לשאול
הופיע כמישפחתנו — גור. וכד, מתור
ציפייה מתוחה לאכא, עכרו כל שנות־ילדותם
של הילדים...״
שהות ארוכה מעט של שאול בכינרת
מתוארת בידי האם :״כשהיה גור כן־
עשר, נשאר שאול כשלושה חודשים רצופים•
כמה התגאה גור כשראה את אבא
שלו בכגדי-עכודה, עובד כמסגריה. כשוכו
טכית־הספר היה מתעכב כחצר, מכלה על־יד
שאול ועוזר לו בעבודתו. בדרד־כלל
היה מתבייש כזה שאבא, עובד במישרד׳
ולא בשדה ילדות זו שסבלה מהיעד־רותו
של האב, הותירה אותות בגור ובאחותו
רות, אשר בהיותה בת 12 שיגרה
מיכתב אל דויד כן־גוריון ג ״כן־גוריון
מנהיג הפועלים ! אני מבקשת ממד לשחרר
את אבא שלי. גם אני מצה שיהיה לי
אבא בבית כמו לכל הילדים.״
על כמה מהערכים אותם ייצגה האם בחינוך
בנה ניתן ללמוד מן השורות הבאות
:״פעם אחת — והוא אז בן — 14
לקחוהו לכרם כדי לאמב לערבים שהיו
באים כלילות לגנוב ענבים. ובאמת הופיעו
הגנבים באותו לילה סמור למקום־המארב
כחלקת המדלן שכגיבעת־השמונה• הוא
התקרב ראשון בזחילה, חבט במקל בגנב
ופצע את ראשו; הוזעקנו לכרם. ראיתץ
כשהוא עומד במרחק־מה מהגנב שהיה*
פוחח על האדמה וזב־דם — והוא נבוך.
העירותי לחברים שאין לשתף ילד כגיל
זה כמשימות כאלו. עוד יבוא הזמן...״
וכך ממשיכה שרה ומספרת את סיפור
חיץ הקצרים של גור, כפי שנשתקפו ב עיניה,
סיפור אותו היא מסיימת במילים :
״וכיום 12 ביולי — 1948 נפל כשדות
סג׳רה — והזמן קפא ונשאר עומד.״
רשימותיו של אביגור האב, פחות רגשניות
מאלה של רעייתו. בין רשימותיו
הוא מביא סיפור, בו מופיע גם כדל
כצנלסון, מהתקופה הקצרה שבה התגורר
אביגור עם בני מישפחתו בתל־אביב :
״יום אחד אני יושב עם כרל כגזוזטרת
דירתו ומשוחחים. אנו רואים את גור למטה
כחברת קונדסים והוא מרבת מכות נאמנות
כאחד מכני־גילו, .ראה-נא, ראה,
שאול,׳ אמר כרל בהתפעלות, .כיצד הוא

החרמון

מרביץ מכות.׳ כרל לא יכול לשבוע מה מראה.
הסתכלתי למטה, ואודה, לא ראיתי
כל מקום להתפעל מתעלולי כני וממעשי
תוקפנותו וגבורתו כלפי חבריו. כמעט
שהתרעמתי על כיל• אד כרל לא נרגע
וחזר ודיבר בהתפעלות עצומה על המראה
ולא שבע מהסתכל כחצר...״
בסוף רשימותיו כותב אביגור :״כתוכי
פנימה עודני מצפה שעה־שעה: הנה, הנה
תיפתח דלת חדרי ברעש ובסערה, וגור
מתפרץ פנימה• אד איני זוכר את גור
ניכנס החדרה כאחד האדם — הוא היה
פי ת פנימה כסערה וצהלה• ועם כל הלחץ
המתמיד של ההגיון שאינו יודע רחמים,
עוד לוחשת מהבהבת אי־שם התיקווה־ההזיה
שבל דבר נפילתו לא היה אלא
סיוט כילכד, ואפילו עובדת המצבה אינה
,משכנעת׳ את מה שמתחת להברה ומעל
להגיון. אד עוברים שבועות, חולפים חודשים,
חודשים נוקפים — ודלת חדרי אינה
נפתחת...״
עם גור הוא ספר אמיתי, שיש בו אמת
של שני דורות, יושר חסר תקדים של דור
הורי תש״ח, נאמנות חסרת פשרות של
אחד מבני דור תש״ת ועוצמה שעל חלליה
מנסה להיבנות בימים טרופים אלה מחבר
הסייט.

שירה
וקבץ לפני כשלושה חודשים ראה אור קובץ
שירים צנום בספריה קטנה לשירה שבהוצאת
מסדה, קובץ שביקורת השירה הי
״מקצועית״ לא הטריחה עצמה לעיין ולבקר
אותו. הקובץ מה המשל הזה, מאת
משורר אלמוני ולא נודע בשם יצחק
ו קנין * ,לא גירה את אלה שהיו צריכים
לגלותו, שהרי קובץ זה הוא התגלית ה חשובה
ביותר של השירה הישראלית בשנה
האחרונה, אם לא בשנים האחרונות.
יצחק וקנין, יליד מרוקו, שעלה ארצה
רק ב 1965-ומתגורר בנצרת־עילית, אינו
מסתופף בבתי־הקפה המאכלסים פרחי-
משוררים בשולי רחוב דיזנגוף, ואינו משגר
את לשונו לעכוזיהם של עסקני ספרות
ושירה. יצחק וקנין חינו משורר של אמת.
את קובץ שירץ פותח וקנין ב״עיגיים
שחומת מתוקות בתמרים / .לא זה לא
תמרים,״ והוא מפתיע את קוראיו בשירו
הנהדר ״ארוחת מין״ ,אותו הוא מסיים ב־
״שולחן ערוד, מוכן /ומולו האיש השוקק
עומד /לנגד הסדין חלבן אוחז את בקבוק
• יצחק וקנין — מה המשל הזה ! הוצאת
מסדה; הספריה הקטנה בעריכת
אמיר גלבוע; 55 עמודים (כריכה רכה).

משורר דקנץ
בתוך העיניים האלה

היין /שופר לאט לאט, מגש? זוג שדיים /
וגאנח מלוא חיוכים על שולחו /ערוך
מוכן.״ שיר שמשוררי שולי דיזנגוף עשו יים
לחוש מולו את עקרותם החושנית
והיצירתית.
יצחק וקנין הוא משורר שהאדמה קיימת
בשיריו, משורר ששירת האדמה עוברת
בעד לשורות המאוד קצובות, מאוד אחראיות
ומאוד מלוטשות של שירתו. כמו
השיר ״ברפת״ ,בו הוא כותב,, :רגליים
./זנם
כבדות. פטמות עייפות.
מגרש יתושים /קר ברפת אדם חוזר
לארגזו פותח אותו /משחק עם מחשבתו /
חם כחדר רטוב הקש, חסר תערוכת /
קר ברפת שיר בו מציג וקנין עוצמה
שירית בוגרת.
קיים בשיריו של וקנין מימד צלול
של מחאה, דבר הבא לידי ביטוי בשירו
״הילד,״ ,בו הוא כותב :״יש צועקים ויש
שותקים /יש מתנגדים ויש כעד /יש
הורסים ויש בונים /אכל בולם נחים /
תחת הילת פנס הרחוב יש קשורים
ויש חופשיים /יש בוגדים ויש נאמנים /
ועל ראש כולם איום השמדה מרדוף /
תחת הילת פנסי הרחוב.״ גם השיר חלומו
של חייל, הבא בעיקבות שיר זח, הוא שיר״
מחאה מעולה שפתיחתו מספרת על :
״קסדה על הראש. אבק שריפה / .יזנח
על עלי זית מצפה / .אשבול ענבים.
קופסת לוף• /אשה ערומה רחוקה רחוקה
/ .המלאך לא בא. לא בא את
נושא הקסדה ממשיך וקנין ב״קסדת השלום״
.שם הוא כותב :״בין שני עצים
עמדו שלושה אנשים ונלחמו / .בקרב הראשון
ביקשו מהשמש שתשרוך אחד
מהם /יצאה השמש ושרפה את שלושתם
כקרב השני ביקשו מחגשם ש־יטביע
אחד מהם /ירד הגשם והטביע
את שלושתם כקרב השלישי ביקשו
מהלילה שיתעה אחד מהם /ירד הלילה
ותעו שלושתם וכך עד :״כקרב ה שביעי
ביקשו לרוץ ולכבוש אדמה /ורצו
והגיעו שלושתם /ובכו.״
שיר הכותרת של וקנין ״מה המשל הזה״
נפתח ב״עם עלות החמה קמח ילדה/ ,
הרימה סדין לבן, סדין טל, מעל פני הים /
והתבוננה• /מהומת חתונה בכפר, זר
פרחים להינומה ובדומה לשאר שיריו,
הבנויים במיבנים סיפוריים, מוליך השיר
את הילדה אל ״נער וכלב נילחמים על
עצם מלבינה / .אין אבא ואין אטא/ .
עיר עזובה / .מה המשל הזה? תשבה/ .
העננים כבדים, משמים שוב ירדה דמעה/ .
נבהלה מעט הילדה /ביד כבדה החזירה
את הסדין הלבן, סדין טל, מעל פני הים/ ,
ישבה על מיטתה וחשבה: מה המשל
הזה עכשיו?״
בגרות שירתו של וקנין מפתיעה עשרת
מונים במחזור ד,שירים ״שירים יומיומיים״,
הנפתח בשיר ״לא חריש ולא קציר״ ,בו
הוא כותב :״אם נתלה אלילים מעל
ראשינו /ונשקע בהלום כופרים /לא
יהיה חריש ולא יהיה קציר שיר אחר
של וקנין, אשר יובא כאן בשלמות, מעיד
על בגרותו ובשלות שיריו של משורר
חדש ומפתיע זד, בנוף השירה הישראלית,
שיר שכותרתו ״עיניים״ :״בתוך העיניים
האלה /דמעות על ביזה בכית יתום /
ועל אונם אלמנה / .כתוך העיניים האלה /
זעקה. בתוך העיניים האלה /רבבת נוסעת
ואיש עף מתוכה / .כתוך העיניים האלה /
איש ואשה בתפילה /מול פת לחם.״
מעלה נוספת בשירתו של יצחק וקנין
היא, אי-לכתו בדרכי השירה הנלוזות של
גבריאל כן־שימחון( ,מלך מרוקני),
ארז ביטון (ספר הנענע) ואמנון שמוש
(מישל עזרא ספרא ובניו) ,העושים כל ש ביכולתם
כדי להפוך פולקלור ומורשת לתרבות
במסווה. יצחק וקנין, לעומתם, הוא
משורר של אמת, שאינו נזקק למסיכות ה־פולקלוריסטיות
כדי לאפר את חוסר*
הכישרון, והוא מצליח להעניק לשירה הישראלית
העכשווית מימד נוסף, נידבך
חדש.

מדור זה התייחס כמה פעמים בשלילה
מירבית לספרי הילדים אותם חיבר בשנים

האחרונות אוריאל אופק. מדור זד, שלל
את עמדת הריכוזיות שפיתח אופק, כבעל
השפעה ראשון במעלה על התפתחות ספרות
הילדים המקורית בארץ בשנים האחרונות,
ואת האינטרסים שלו, כמחבר מאוד בינוני
של ספרי ילדים, על חשבון מוכשרים וטובים
ממנו.
בצד אוריאל אופק מחבר ספרי הילדים
הבינוני, מצוי אוריאל אופק אחר —
אוריאל אופק החוקר. אופק, שפירסם כמה
ספרים העוסקים בתולדות ספרות הילדים,
הגיע להישגים בלתי מבוטלים.
החשוב בספריו של אופק הוא ספרות
הילדים העברית — ההתחלה * ,ספר מחקרי,
שהוא ניסיון ראשוני לעקוב אחר
שלבי צמיחתה של ספרות הילדים העברית
מראשית תקופת ההשכלה ועד לדור התחיה
הלאומית. ספר המבוסם על עבודת־דוקטור
אותה חיבר אופק. הוא מתחיל במניין ספרות
הילדים בעברית באבטליון, אותו חיבר
אהרון וולפסון־האלה (ברלין ,)1806
שפקסמיליה מתוכו מובאת אצל אופק ד
מספרת :״חמור אחד נושא מלח עבר
את הנהר וכעוברו נמוטו רגליו ויפול בתוך
מי הנהר. ויקם וירא בי קל המשא עליו
מאשר היה כתחילה (כי נמס המלח ויהי
למים) .ויהי אחרי כן וישב ויעבור את

לנער דעת ומזימה לבור לו הדרך הישרה
והמספרים כתובים המה בלשון המקרא
קלה ונכוחה ויתנו עונג ושימחה
בלב הנעורים ויהיו נקראים כנפש חפצה ;
גם ילמדו בזה שפה יהודית נקיה בלי

אחד מהסופרים העבריים הבולטים של
ראשית המאה שעברה ואמצעיתה היה
אברהם מאפו, שחיבר שלושה ספרים
פדאגוגיים (א) חינוך לנער למתחילים,
(ב) אמון פדגוג למתקדמים( ,ג) דער הויז־פראנצאזע
(הצרפתי הביתי) ללימוד צרפתית.
ספר אחר של מאפו, אהבת ציון,
הוגדר מאוחר יותר כ״הספר הראשון בספרותנו,
אשר נכתב למען הגדולים ונכבש
על־ידי הצעירים״ ,וכן גם סיפרו אשמת
שומרון, שעליו הכריז מאפו עצמו :״אל
חזיונותיה הרבים והנישגבים ישתאו וישתוממו
נערים וזקנים.״ מאפו, שנחשב כאחד
ממבססי. הספרות העברית, היה גם
ממניחי התשתית לסיפור הילדים העברי.
תרגום של ספרים לעברית חשף בפני
קורא העברית ז׳אנר שלם של ספרים
הנחשבים לספרות־ילדים, כמסתרי פריס
•לאויז׳ן סי (תירגום ל,למן שולמן י) ,דע
קיחוטה מאת סרוואנטם, שראה אור תחת
הכותרת אבינועם הגלילי, או משא האוויל

שנה א

עתון לתלסיך־מ וילתל ^תרז
(׳י צוו לשניע • )
יביל ססירים, שירים, משלים. תרו! /ידיעות השבע, ורביי ריסיש
נתינים לפי חח הילריס והשגתם. נעיך

״ל יי• ^ן־־יהודו /יר\ך ה?תי־קקקי וך־וד יוך ילו^יץ נ־יישלם

ו * רי 0

לעירם

ני ־ן׳ 6ו ־ז

• ויו;

יזיין•

חונן עוינים.
׳9 9מי •

-.ק טן 1

1ז י ! רזי א זני

•יניד) ג 1י ז * 1 * 5 1

א״ל כן־אכיגדור, ובעיקבותיו בא
יהושוע הנא רבניצקי, שהחל בפירסום
הביבליותיקה עולם קטן. רבניצקי ניסח
את מטרותיו ביצירת ספרים, אשר ״יביאו
(את הילד) למדתה שיוכל כעצמו לקרוא
ספר עברי בלי עזרת המורה״.
בפרק, והייתם אנשים עברים !׳ צמיחתה
של ספרות־ילדים טבעית בארץ־ישראל
מביא אופק את תרומתה של ארץ־ישראל,
מראשית ימי ההתיישבות בה, בטיפוח
ופיתוח ספרות הילדים העברית, כאשר
מקרא לילדי בני ישראל מאת אליעזר
וחמדה כן־ יהודה הוא מהראשונים שבספרי
הילדים בארץ. בעיקבותיו של בן-
יהודה באו דויד ילין, זאב יעבץ,
יהודה גור ואחרים, שיצרו את התשתית
לספרות הילדים כאן.
אין ספרות ילדים בלא עיתוני ילדים,
ובספרו של אוריאל אופק לא נפקד מקום
רישומם ומיונם של עיתוני הילדים בעברית,
החל מעיתון הילדים העברי הראשון, ש כוון
כולו לילדים, הוא עולם קטון (שראה
אור בירושלים .)1893 ,עולם קטון היה
כתוב כולו על טהרת סופרי ארץ־ישראל.
עד מהרה דיווח עולם קטון על המתרחש
בבתי־הספר בערים ובמושבות, ומרכז הכובד
של עיתונות הילדים עבר מהארץ
לגולה. ב־ 1בפברואר 1899 פורסם בעיר
ליק, בגבול גרמניה, עיתון הילדים גן
שעשועים, בעריכת אברהם מרדכי
סיורקא. בעיתון זה פירסמו את יצירות
הבכורה שלהם סופרים כדויד שמעו־נוכיץ
(שימעוני) ,שפירסם בגיל 13 את
שירו הראשון התדע, וסופרים ומשוררים
אחרים. א״ל כן־אכיגדור וש׳׳ל גור־דון
התחילו להוציא בווארשה ()1905—1901
את עולם קטון, ואחר כך באו שבועונים
כהחבר, שבעריכת י״ח טכיוב, ועוד
כתבי־עת ושבועונים רבים, אשר יצרו
תשתית תרבותית לדור שלם, שהיה, מאוחר
יותר, הדור שעלה ארצה ויישב אותה.
ספרות הילדים העברית — ההתחלה
הוא ספר יסוד בהבנת שורשי התרבות
הישראלית. ספר שיש בכוחו לפענח בפני
הקורא בן־זמננו את הפלא שאין שני לו,
של תחיית הספרות העברית בכליל וספרות
הילדים העברית בפרט. אוריאל אופק
עמד במשימה זן באופן מכובד, תוך כדי
הבאת מכלול העשייה כולה, בצירוף מראי-
מקומות וגלופות של כותרות, שיש בכוחם
להמחיש באופן חזותי את הפלא הזה.

י *נו

פעם אחת ייונחגי סזתלניס על י*סת
זדם לפנית עיב יסכנצים אגניס קשגית
ינל ודור ישל־נו גל• הים רחוצה. חיים
היה תם .<0ד• ג• בקיץ יהיה דרגי. ואסר
ליעי לשלום, הנה ניחץ גא את נ סיגו

מולדת

פרח דמון

הנהר וספוג על שכמו, ויאמר החמור בלבו
אקל מעלי את המשא הזה, ויתנפל כתוך
המים, ולא יכול עוד לקום, בי עברו
המים בחורי הספוג, ויכבידו עליו עד
מאוד, וימת שם תחת משאו...״
אחרי אהרון וולפסון הגיע. יהודה ליב
דן ־ זאב, מי שכונה ״אביר סופרי ההש כלה״
שפירסם את ספר מסילת הלימוד כולל
חינוך הילדים בקריאת האותיות והמילות
בלשון עברית וקיצור כללי הקריאה, שראה
אור בווינה 1848 בתוך הספר חרוזים
ומיכתמים :״אשר יקנה ספרים לא ידע
פתרון הדברים /כחמור נושא מספוא ולא
יאכל שעורים ובעקבות ספר זה באו
ספרי־משלים לילדים, ספרי־מוסר ואגרו־נים.
קובץ
עברי ראשון של סיפורי ילדים
היה טל ילדות מאת זיסקינד ראשקוב,
שכתב בכותרת ד,מישנה של סיפרו :״בחיבור
זה יסופרו מעשי בני-אדם מתכונות
ומידות שונות ואשר הגיע להם, למען תת

(בתרגום נחמן פרנקל, יאסי )1871 ,רו־בינזון
קרחו שתורגם תהת הכותרת כור
עוני (יצחק רומש, וילנה )1862 ורובינזון
העברי (בתירגום ועיבוד של יצחל, אר־טר)
,וכן ז׳ול וורן, שהוצג באותה תקופה
בעברית בשם יוליוס ווערנע, ויצירות משל
פראנץ הופמאן ואחרים.
המיוחד באותו שלב מוזר של ראשית
ספרות הילדים בעברית היה בכך, שבניגוד
לכל השפות האחרות, היד, מדובר בשפה
שהילדים לא דיברו בה, שפה שבעזרתה
ניסו סופרים עבריים להוכיח כי העברית
איננה עוד לשון קודש בילבד.
הפרק על תקופת חיבת־ציון ותחיית הלשון
העברית ( )1905—1881 מתאר את שלב
המהפך העיקרי שביסס את ספרות הילדים
בעברית. הבולט והראשון בפרק זה הוא
נטעי נעמניס — מיקראה שנערכה בידי
אברהם מרדכי פיודקד ( )1883 ובה
כמאה סיפורים. סופרים אחרים שהחלו
לכתוב באותה עת יצירות המותאמות לילדים
ולבני גיל הנעורים היו י״כ לכנר,

סידרת ספרים מרגשת היא סידרת חצב
שבהוצאת מסדה, המתמקדת בחומר מעולה
ובעיצוב יפה, בפירסום ספרים על החי
והצומח בישראל.
ספר חדש שראה אור בסידרת חצב הוא
פרחים במרומי חרמון מאת מיכה ליב נה
* ,ובו סיפור הצמחייה הענפה של
הגבוה בהרי ארץ־ישראל. הספד מורכב
מסידרת סיורים, בתאריכים שונים של
השנה, כאשר מיון צמחי החרמון נפתח
בחפנים קצרי גבעול, דרך סגל צנוע,
אליסון חרמוני, צבעוני החרמון, רומולאת
השלג, נורית זנובה, זמזומית החרמון, ב חניקה
מזרחית, כרים קוצניים, כרבולת מק־רינה,
עריר הלבנון, אשחר הלבנון, דובדבן
שרוע, געדה מזרחית, דרדר ססגוני, ורד
דביק, צללית ערערית, מרווה בוצינית,
חדעד הלבנון, קוסינה החרמונית, קדר אדום
פרחים, ארכובית הארזים, ציפורן הלבנון,
כף אווז, משקפיים חרמוניים, ועוד צמחים
רבים.
פרחים במרומי חרמון מוליך את הקורא
בשישה סיורים, שנעשו בחרמון בתקופות
שנה שונות, עם תמליל פשוט ומרתק,
כמעט יותר מיצירה ספרותית. בסופו של
הספר מצוייר. רשימה מלאה של הצמחים
במרומי החרמון.
ספר זה הוא מהמרחקים שבספרי ארץ־
ישראל, שראו אור בשנים האחרונות.

* אוריאל אופק — ספרות הילדים
העברית — ההתחלה! הוצאת המכון לפואטיקה
ולסמיוטיקה של אוניברסיטת תל־אביב
+מפעלים אוניברסיטאיים 431 ,
עמודים (כריכה רכה).

פרק נודע יותר בתולדות ספרות הילדים
בעברית הוא הפרק ״תושיה לילדי ישראל״,
כאן, לראשונה, ניתנת דוגמה של מו״ל
המטפח ספרות ילדים. הראשון בהם היד,

* מיכה ליבנה — פרחים במרומי חרמון
! סידרת חצב, הוצאת מסדה ; עיצוב :
דורית שרפשטיין; 120 עמודים (כריכה
קשה +עשרות תצלומי צבע מרתקים),

עיתון הירדים הראשון כארץ־ישראל
מסע מרתק אל תוך ספרות־הילדים בעברית

יהודה שטיינברג וי׳׳צ לווין.

גיליון,,העולם הזה״ ,שראה אזר השבוע לפני 25 שנה בדיוק,
פירסם תחת הפותרת ״שר החוצה״ את מאמר העורף, שהתייחס
לסוף קרבות ההתשה כין ראש־הממשלה דויד כן־גודיון לשר־החוץ
המתפטר משה שרת. כסידרה ״דת או ביזנס?״ הציג
צוות כתבי ״העולם הזה״ ,תחת הסותרת ״חברות קדושות כע״מ״,
את פירוט עסקיהן המסועפים של המיפלגות הדתיות, וביניהן
חברות־קדישא.
כסידרה ״מאחרי מסף החול״ המשיר חליל תותח בתיאור

סידרת פגישותיו כמרחב. הפעם :״פגשתי את המופתי כביתו״.
את מדור הבידור מילאו השבוע ארנון ודורי מקיבוץ שדה בוקר,
כסידרה של ״כזבים משדה בוקר״•
כשער הגיליון: שר־החוץ מיטה שרת.

התנסויות משה שוות ^ו נ״שוא* א״ויו ברווה

הוויסות

של ח־־כ באדר * גדוד תוקעי השופרות של הוב גורן

העם הנשק הסודי שד שרת
הכל היד, מוכן למכה הגדולה. כוחות
בן־גוריון היו ערוכים להתקפה. המערך
של שרת נראה מיואש.
התימרון הגדול של משד, שרת, שרד,חוץ,
שביקש לאגוף את עמדות בן־גוריון
בעזרת הדתיים מימין ומפ״ם משמאל, נכשל.
אמנם הד תיי ה התכוונו לפרוש מן
הממשלה ביום הראשון, באמתלה של מיל-
חמה בגידול החזיר, ובאו במגע עם ה־פרוגרסיבים
(כיום ל״ע) ואנשי מפ״ם, כדי.
ליצור חזית משותפת לעזרת שרת. אולם
בן־גוריון חיסל את התימרון בפגז אחד.
בן־גוריון הודיע קצרות: התערבות שרי
המפלגות האחרות למען משה שרת תהווה
תקדים, שיהיה מסוכן גם להן. כי מחר
יתערב הוא במינוי השרים של המפלגות
האחרות.
מאחר וממשלת ישראל אינה ממשלה
הממונה על-ידי העם, אלא אגודה של מנהיגי
מפלגות הממונים על-ידי מפלגותיהם,
היה זה איום רציני. חוץ מזה איים בן־
גוריון בפיצוץ הקואליציה, והודיע ברוגזו,
שעתה הוא מוכן אפילו לברית עם תנועת
החרות. לכל היה ברור, שמשה שרת יתפטר
ביום הראשון.
נשק למען השר. אולם במחסנו של
שרת היה עוד נשק סודי אחד. הוא נורה
ביום רביעי שעבר, כאשר הגיע בצורת
מיברק מארצות־הברית. הבריק אבא אבן:
חל שינוי בסיכויי ישראל לקבל נשק.
בחוגי בן־גוריון שררה מבוכה. היה קיים
חשש כי המיברק הוזמן על־ידי משה שרת
עצמו, כדי להציל את עמדתו, שהרי סילוקו
של שרת, בניגוד לרצון האמריקאים, יכול
היה לחבל בקבלת הנשק. אולם בן־גוריון
לא יכול היה להיות בטוח שאין ממש
בהבטחת אבן. הוא לא רצה ששוב יגידו
לו, כמו אחרי מיבצע כינרת, כי ישראל
עמדה לקבל נשק ושהוא חיבל בדבר ברגע
האחרון. סילוקו של שרת נידחה לכמה
שבועות, עד התבהרות המצב.

בדמותה את הצד הפעיל והיעיל ביותר
של מישרד־החוץ.
כוכב קולנוע. אחד מאלה שידעו להעריך
את גודל האבידה היה וולטר איתן,
מנהל מישדד־החוץ הישראלי. איתן הכיר
את איירין בסוף מילחמת־העולם השניה,
בקאהיר. הנערה הבשלה, ילידת אנגליה,
היתד, אותה תקופה באחד ממצבי השפל
של חייה. נישואיה הראשונים לא הצליחו.
היא התגרשה מבעלה. מדוכדכת ומיואשת,
ניסתה למצוא קצת שינחה בחיי־הלילה של
קאהיר ובחיק החברה הגבוהה.
איתן, אז מנהל המחלקה המדינית של
הסוכנות היהודית, הכיר מייד את הכיש-
רונות הגלומים באותה נערה. הוא ידע גם
היכן יוכל לנצלם ביעילות. איירין הפכה
למזכירתו הפרטית, ושירתה את הסוכנות
היהודית בקאהיר ובלונדון. יתכן ואיירין
חלמה על קאריירה אחרת מאשר להיות
מזכירתו של פקיד גבוה בסוכנות. היא
חשבה להיות ביום מן הימים כוכבת
קולנוע. היא הגשימה את חלומה חלקית
כאשר הפכה להיות הכוכבת הראשונה ב-
ארץ־ישראל, בתפקיד ראשי בסרט בית
אבי שהוסרט ב־ .1946 אולם עד מהרה
נוכחה כי גם בשירות הדיפלומאטי ימצאו
אנשים היודעים להעריך את סגולותיה.
כשקמה המדינה הפך וולטר איתן למנהל
מישרד־החוץ. איירין העתיקה עמו יחד את
מושבה לישראל, וזכתה תוך תקופה קצרה
בידידותם הכנה של שר־החוץ משה שרת,
של איש־המיסתורין־ללא-מיסתורין ראובן
שילוח, של הפקידים הגבוהים ושל אנשי
הסגל הדיפלומאטי.
מובן שבין כל כך הרבה ידידים נמצאו
גם מיספר אדיבים. היו אלה אנשים מרי-
נפש ואכולי קינאה בהצלחתה המסחררת
של איירין. הם לא הבינו מהו ערך היח סים
ההדוקים בין איירין ובין כמה כוכבים
של הדיפלומטיה הבינלאומית. הם היו קט
נים
מכדי להעריך הקרבה עצמית במלוא
מובן המילה.
השמצות מקצועיות. רגשות ד,קינאה
התעוררו ביתר שאת, כאשר נודע לפתע
כי איירין נתמנתה למנהלת לשכת התיירות
הממשלתית. המשמיצים המקצועיים עוררו
רעש בעיתונות הצהובה, טענו כי איירין
זכתה לתפקידה הרם רק תודות לקשריה
הטובים עם האישים הנכונים. לשווא פורסם
מיכרז למישרה, שהתאים בדיוק נמרץ
לסגולותיה האישיות של איירין ברוזה.
הממשלה והתיירים נאלצו לוותר על שירותים
אדיבים.
אך הידידים דאגו כי איירין לא תצא
מקופחת, וכי כישרונותיה יופעלו במלוא
היכולת, במקום הנכון. היא הועברה ל צירות
ישראל ברומא, בתפקיד מזכיר שני
וניספח תרבותי. היחידה שנשארה אדישה
לשמועות היתד, איירין עצמה. בדירת הרווקות
שלה בויא ליסבון, המשקיפה על
שדרת עצים חמודה באחד הרובעים המפוארים
של רומא, הוסיפה היא לתרום את
מלוא חלקה למניעת בידודה המדיני של
ישראל.
כאשד, בעלת טאקט וקומה יפה, לבושה
תמיד באלגנטיות ומושכת תשומת־לג גברים׳
זכתה איירין בתואר האשד, בדרגה
הדיפלומטית הגבוהה ביותר, אחרי קליר
בות-לוס, שגרירת ארצות־הברית היפה-
פיה *.
אם היו אנשים שטענו כי מישרד־החוץ
אינו יודע לטפח דיפלומטים מוכשרים, הנה
ניתנה להם כאן תשובה מוחצת. אחרי
שתי שנות שירות, הועלתה איירין ברחה
לדרגת מזכיר ראשון וקונסול כללי של
ישראל ברומא.
מכה לדיפלומטיה. בתפקיד זה הוטל
* רעייתו של הנרי בות, מייסד השבועונים
טיים ולייף.

״העולם הזה״ !174
תאריך 14.6,1956 :
עליה לקבל את פניו של דאג האמרשילד,
הרווק הבינלאומי היפה, בדרכו לישראל*
.איירין הציעה לו את מיטב עזרתה,
אולם האמרשילד, מטבעו חשדני כלפי
נשים, העיר קצרות :״לא תודה״.
ברור שמישרד־החוץ נזהר מלהגביל את
פעולותיה הברוכות והפוריות לרומא ביל-
בד. היא ערכה סיורים על פני ארצות
אירופה, ביקרה בתפקידים שונים באמריקה,
שם עובדת אחותה הלן בקונסוליה
הישראלית בנידיורק. לכל מקום שם נתקלה
הדיפלומטיה הישראלית בגברים עקשניים,
הוזעקה איירין.
באחת ד,אזעקות האחרונות פגשה איירין
במיליונר אמריקאי, ואז, שעד, שהתפטרותו
של משה שרת איימה כשואה מתקרבת
על הדיפלומטיה הישראלית, ספגה זו מכה
שניה: איירין ברוזה נישאה, התפטרה
מתפקידה, עברה לארצות־הבדית אל המנוחה
ואל הנחלה **.
כמו בשיר העם האמריקאיה נודע, יכלו
ידידיה הרבים לומר לה :״איירין שלום,
אראך עוד בחלום״•

הנגב
ה״ הג׳־פ
במרחק 11 קילומטר לסדום נובעים
מזה אלפיים שנה (לפחות) מעיינות גפרי תיים
חמים, שנמצאו מועילים ביותר לחולים
בדלקת פרקים. אך חולים אלה יכלו
להגיע אליהם רק ברגל. לא היתד, כל
תחבורה מסודרת למקום.
השבוע נחנך בסדום שירות התחבורה
הצעיר והמקורי ביותר במדינה: ג׳יפ
מיוחד יסיע במועדים קבועים את המעוג־יינים
להתרחץ בחמי זוהר שבעין בוקק.

אוש1

עכשיו נשאלת השאלה: כמה נשק (אם
בכלל) מוכנים האמריקאים לספק כדי לה ציל
את משה שרת?

• 1ח״כ יוחנן כאדר, בתגובה על
סידרת הכתבות בהננולם הזה ,״דת או
ביזנס אני פוחד מן הרבנים. בכל
מילחמה נגדם אני אהיה העריק הראשון.״

סנשן

>• הרב הראשי לצד,״ל אלוף־מישנד,
שלמה גורן, הביע השבוע את התלהבותו
מהצעת חייל דתי להקים גדוד של תוקעי-
שופרות שיילחמו, בשעת הצורך, בשיטות
הבדוקות והמנוסות מימי נצחונו של יהו

ב׳ דה דיפלומאטית

שוע כן־ נון.

״שלום איירין, אייריו שלום!
אראך עוד בחלום...״
(מתוך שירי־עס אמריקאי)
אחת החגיגות המפוארות ביותר שנערכו
החודש ברומא, ושמשכה אליה את מרבית
הסגל הדיפלומאטי של בירת איטליה,
היתר, חגיגת הנישואים של רינה (איירין)
ברחה 38 בעלת תפקיד של מזכיר ראשון
בשגרירות הישראלית המקומית.
לגבי. האנשים שהכירו את הכלה, היה
זה לא רק טכס נישואים רשמי, אלא גם
טכס סמלי של סתימת הגולל על אחת
הקאריירות המזהירות ביותר בשירות החוץ
הישראלי. הקאריירה של האשד, שגילמה

• 1הסנסציה האנושית של השבוע: במסיבה
לזכר חיים ארלוזורוכ קפצה
אלמנת המנהיג הנרצח, סימה ארלוזו־רוכ,
לעבר יורש בעלה, משה שרת,
והתריעה לעומתו :״משה, אם אתה נותן
להם להוציא אותר (מהממשלה) אתה לא
בן־אדם!״ אחר כך פנתה סימה ארלוזורוב
אל ציפורה שרת ואמרה :״אני הגנתי
על חיים יותר מאשר את מגינה על משה.״

הזמר הנודע, דייוויד ברוזה, שבעיקבות נישואיה ויתרה על קאריירה דיפלומטית מבטיחה.

* מזכיר האומות המאוחדות שמצא
את מותו מאוחר יותר בג׳ונגלים של קונגו
הבלגית.
** .מנישואיה אלה נולד בנה, המוכר
כיום בארץ בשם־ דייוויד בתזה.

רים״ מציגה את ארונות

הי 1פי של דלתמ תקפל ת
עם היתרתות של א חו אמיתי
הצלחתם של ארונות בעלי
דלתות מתקפלות בארצות
הברית ובאירופה איננה רק
תוצאה ש ל אופנה. ארון קיר
״פולדינג״ מצסיין במספר
יתרונות פונקציונליים
ועיצוביים שהופכים אותו
לפתרון האידיאלי לכל צרכי
האיחסון שלך.

קולוניאלי, תריס וקלאסי,
במבחר גוונים.

בל עדי ל״רים״:
ארון שאינו
מחובר לריצפ ה

דג ם תרי ס

ארון אמיתי,
לא רק דל ת יפה
רוב היצרנים המוכרים
דלתות מתקפלות מציעים רק
דלתות מתקפלות, ללא ארון
מאחוריהן. כך מתלכלכים
הבגדים שבארון בסיד הקיר,
מתכסים באבק וסיח הנושרים
מהתקרה, ופגיעים לחדירת
חרקים.

פולדינג הוא ארון של ממש,
ארון יציב, עם גב ודפנות ורצפה
ותקרה.
הדלתות של פולדינג
אסומות לחלוסין, אפילו בדגמי
התריס, ובגדייך מוגנים היסב
מפני לכלוך, סיח, סיד, לחות
וחרקים.

משפחת ״פולדינג״:
עו שר ש ר סגנונות
ב כל המידות
את הפולדינג שדך תקבלי
לפי המידה שאת צריכה. בלי
פינות מתות בחדר. ומתוך
מבחר הדגמים תוכלי לבחור
בעיצוב שיתאים לסעמך ולחדר
השינה שלך. לבחירתך 3דגמים:

ירושלים: כורש / 7מרכז כלל יפו / 97 שלומציון המלבה / 18 איזור התעשיה גבעת שאול ב׳/גרין, מרכז מסהר׳ ק. יובל. תל־אניב: בך יהודה
118 , 116 , 108א־ /הרצל / 102 הרצל / 32 דרך פ״ת . 156 חיפה: הרצל / 67 דרך הסיבת גולני / 23 שד׳ ההסתדרות ( 20צ׳ק פוסט) /הרצל / 59
הנביאים פיבת הרצל מפרץ חיפה: צומת קרית אתא באר שבע: הרצל / 58 , 59 איזור התעשיה גב־ים ביתן ,6קק״ל .71 אילת: הוכמן, מרכז
מסחרי אשדוד: רח׳ רוגוזין / 25 אשקלון: הרצל ,39 בני־ברק: רבי עקיבא .36 בתיים: חננאל, רוטשילד .39 הרצליה: אפיריון, סוקולוב .53
דימונה: תחנת אגד. חולון: רח׳ סוקולוב .8חדרה: הרברט סמואל .52 טבריה: רח׳ הגליל. בפר־סבא: קולמן, ויצמן .66 נתניה: שער העמק
/ 1שמואל הנציב / 27 ברמן, הרצל .29 נהריה: שד׳ געתון .2נצרת: נמסאווי .720 עפולה: רח׳ הנשיא. עכו: רח׳ בן־עמי .32 פתח־תקוה:
בר כוכבא / 23 בלושטיין, הברון הירש .26 קרית אריה: הכניסה מתחנת פז ״געש״ .צפת: ירושלים . 131 קרית אתא: זבולון .5קרית גת:
שדי לכיש .7קרית־שמונה: מרכז מסחרי. רחובות: אחד העם / 27 ,22 סולו, הרצל .187 רמת־גן: זיבוטינסקי . 106 ראשל״צ: רוטשילד .81
רמלה: הרצל .89 תל־מונד: הדר, מול הדואר. רעננה: אחוזה . 189 כמו־כן ברשת חנויות ״המשביר לצרכן״ וכל־בו שלום.

רק ל״פולדינג״ מסילת
דלתות מוגבהת שאינה מחוברת
לריצפה. לכן ניתן בבוא העת
להעביר את הארון כולו לחדר
אחר או לדירה אחרת. לא
״התחתנת״ עם נישה.

ב ל עדי ל״רים״:
51£1\/132צ5
שינויים בעונות השנה,
בהרכב ובמבנה המלתחה,
מחייבים לעתים שינויים
בסידור הפנים של הארון.
שיסת 1 32ע£1־ד 5¥5המיוחדת
של פולדינג מאפשרת לך
להגביה ולהנמיך מדפים ;
להוסיף מוסות תליה ולערוך
שינויים רבים נוספים תוך
שניות וללא עזרת איש מקצוע.

בל עדי ל״רים״:
5שנות אחריות
רבות נבר דובר בעתונות
ובסלויזיה על יצרני רהיסים
״הצצים כפטריות אחרי הגשם
ונעלמים עם בוא האביב
תקפידי לקנות רק מיצרן
מוכר ואחראי. ד״רים״ מערך
השרות הארצי הגדול מסוגו.
ב״רים״ תקבלי שרות מקצועי
ואמין בכל מקרה שתזדקקי לו -
בכל פינה ופינה ברחבי הארץ.

מיגוון הארונות
הגדול בישראל

חזרה לתחילת העמוד