גליון 2289

בתמוז תשמ״א15.7.1981 ,

מיספר 2289

(!בשיו מי שדד הביטחון

;מחיר 15 :שקלים (כולל מ.ע.מ).

להשיג; בתל אביב :״ סו פ ר גיינס״ ,י הוד ההמכבי 57 טלי ; 456351 :חנויו ת
״מצקיף׳ ,״גיינס סנ ט ר״ ,דיזינגוף ; 66״בו ב 2״ דיזינגוף ; 185״מיי ג׳ינס״
בן־י הוד ה ; 14״וו ס ט גיינס״ בן־י הוד ה ; 1״ בו טי ק 109״ איבן גבירול . 109 יפו:
״מזן״ ,שדי ירו שלים .48 בת-ים :״זה מ ה שיש״ ,רוט שילד .27 רחובות :״ סופר
גיינס״ ,הרצל . 181 רמת גן :״ סופ ר גיינס״ ,ד״ר כ הן 2פינת בי א לי ק ;)66
גבעתיים :״ טופ גיינס״ ,ויצמן . 23 אשדוד :״רוקי״ .פתח תקווה :״שאול״ חיי ם
עוזר . 10 רמת השרון :״אפרל״ סו קו לו ב , 52״לי״ סו קו לו ב .64 הרצליה :״לי״
סו קו לו ב .47 חולון :״ א פנ ת דבש״ ,סו קו לו ב ; 66״ארי לונדון״ ,סוקולוב . 19
נתניה :״בלו גיינס״ ,דיזנגוף פינ תהר צל ״ אד ם ו חוו ה״ ,ה ר צל .29 ירושלים:
״מצקין ס פו רטר חבי ה״ ק ק ״ ל ; 29״ ס פו ר ט אולי מפי ה״ ,כי כרה דוי דקה;
״ מ ח סן הגיינס״ ,שץ ; 8״ ס קו פ ״ שמאי ; 8״ ח סי ד״ יפו .65 באר שבע :״גיינס
סנ טר״״ ,החלוץ .81 קרית מלאכי :״רוקי״ .חיפה :״מ צקין״ ,״בי ת הגיינס״
הרצל ; 20״אור הגיינס״ ,ה ר צל ; 7״הגיינס״ שדי הנ שיא .124 קרית ביאליק:
״ג:ינס לי״ ״אילת :״ אתא״.

ובחנויות נוספות בכל הארץ

היבואנים והמפיצים: אחים נקש

העולם הזה נשאר עתה בודד במערכה
— חשוף להתקפות־מצח והתקפות
מאחור, הקול הצלול היחידי שיישמע ברמה
בריגעי-משבר, כאשר יהיה צורך
לאמר דברים שפויים ובלתי־פופולרייס,
נגד הרוח הלאומנית־הקנאית המתגברת
והולכת.
נעמוד מול אתגר זה, כמו שעמדנו מולו
בעבר. לשם כך נהיה זקוקים לנאמנותם
ולעזרתם של קוראינו — שלך.
קוראי העולם הזה לא היו אף פעם
קוראים־סתם של שבועון־סתם. הקשר בינם
ובין ״השבועון המסדים״ היה תמיד
הרבה יותר חזק ועמוק. עתה הזמן
להדק אותו.

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי * המערכת והמינהדה: תל
אביב. רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־־דואר . 136 העורר
הראשי: אורי אבנרי. ראש המערבת: יוסי ינאי * עורד־תבגית:
יוסי שנון •י עורכת כיתוב: לילית בוארון צלמי
מערכת: ציון צפריר ועגת סרגוסטי. ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. מודפס ב״הדפוס החדש״ כע״מ. תל־אביב, רחוב בף
אביגדור. הפצה ״גד״ בע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ בע״ט.

אבק־הקרב של הבחירות התפזר,
ובנוף הצחיח של חיי־הציבור הישראליים
נותר רק מיבצר אחד שמעליו מתנופף
דגל השלום: שבועון זה.
מחנה־השלום הישראלי הובס בבחירות
האלה והוכה שוק על ירך. תנועת של״י,
המיפלגה היחידה בעלת מסר ברור ועיק־בי
לגבי פיתרון־השלום, נמחקה מן המפה
הפוליטית־פרלמנטרית• שתי קבוצות פוליטיות
קטנות, בעלות מגמה ליברלית
כללית — שינוי ור״ץ — שרדו בכנסת
רק תודות לוויתור על כל מסר פוליטי
ברור בבחירות. המערך העלים במהלך
הבחירות את היונים שבו, סתם להם את
הפה ומנע כל דיון על ענייני השלום,
מלבד כמד, מליצות כוללניות. סיעודהמע-
רך, כפי שנבחרה, היא ניצית בעיקרה.
תנועת שלום עכשיו חוסלה בבחירות,
אחרי שכמעט כל עסקניה הידועים הז דהו
כמועמדים או כאנשי־מנגנון של ה־מיפלגות
השונות, ושוב לא תוכל עתה
אלא לשמש כמכשיר־עזר גלוי או מוסווה
של המערך. בכך נעלמה יעילותה.
בכנסת העשירית לא יהיה אף גורם
אמין אחד שיוכל לגבש ברצינות תוב-
ניודשלום ברורה ולהאבק עליה מתוך
מניעים פטריוטיים — מצב שלא היה קיים
כדוגמתו בארבע הכנסות האחרונות.

אין זה מיקרה שהממונה הכל־יכול על
שרותי־הביטחון דאז, איסר הראל, הגדיר
בספריו את העולם הזה כמי שהיה
האוייב מם׳ 1של המישטר בשנים ההן,
ולמעשה כאופוזיציה יעילה יחידה. הראל
גם קידש עליו מילחמה: הוא ניסה לתקוף
את העולם הזה מאחור, על-ידי
הקמת שבועון חדש (רימון) ,שהיה משד

שטיפת
ה מו ח
עתה ג הזמן לערוך חשבידנפש
ציבורי של ישראל היפה והשפוייה.
המציאות שהתגלתה בבחירות 1981 היא
מפחידה• המערך לא העז להתמודד עם
התורה הלאומנית־הדתית של הליכוד, ומי
שניסה להתמודד — הובס• בקרב הדור
הצעיר השיגו הליכוד והתחייה רוב מוחלט.
ההמונים של בני ״עדות המיזרח״
הלכו שולל אחרי התורות הלאומניות ביותר.
פירוש הדבר אינו רק תבוסה לד,ש-
קפת־העולם הישראלית השפוייה, אלא גם
מירשם לתבוסות עוד יותר חמורות
בעתיד.
אין זו תופעה פוליטית בלבד. זוהי
תופעה חינוכית, תיקשורתית•

מדם. ניצחון הליכוד בבחירות ,1977 ועוד
יותר בבחירות ,1981 הושג בחדרי־הכי-
תות של בית־הספר הישראלי, הממלכתי-
דתי והממלכתי שאינו־דתי-כביכול.
ההשפעה השלישית, המשלימה את השפעת
הבית ובית־הספר — והדואגת לשי-
מורה היומיומי — היא השפעת כלי-
התיקשורת.
קיימת אי הבנה רבה לגבי צורת ההשפעה
הזאת. עיקרה אינו טמון במאמרים
בעיתונים, בהרצאות ברדיו ובסימפוסיו־נים
בטלוויזיה.
שטיפת־המוח האמיתית מתבצעת באמצעות
מהדורת־החדשות ועמוד־החדשות.
היא פועלת בצורה נסתרת: הבלטת ידיעה
אחת וגניזת ידיעה אחרת, הבלטת חלק
אחד של ידיעה תוך המעטת חלק אחר,
ניסוח כותרת או מישפט ראשון, הבעת-
פנים (בטלוויזיה) ,נימת־קול (ברדיו) ,גודל
הכותרת ומיקומה (בעיתונות).
אין כימעט הגנה מפני שטיפת־מוח זו —
לא כשהיא מתוכננת במישטר טוטאלי-
טרי, ועוד פחות כאשר היא נעשית אוטומטית,
מרצון, על־ידי עורכי־התיקשורת
בחברה דמוקרטית. כי הקורא אינו יכול
לנתח פרטים אלה, או אף לשים אליהם
לב. הוא מקבל את תוכן עמוד־החדשות
ואת מהדורת־החדשות כעובדות אובייקטיביות•
כוח־השיפוט וחוש־הביקורת שלו
אינם מופעלים.
אותו האדם הקורא מאמר בעיון, החושב
עליו והמחליט אם לקבל את מסקנותיו
או לא, אינו מתייחס כך אל ידיעה.
זו נראית לו כנתונה• ציבור הקורא במשך
מיבצר בודד
המצג הזה מטיל אחריות מיוחדת
על שבועון זה — אחריות שלא היתה
כדוגמתה מאז שנות ה־ 50 ושנות ה־60
המוקדמות.
בימים ההם אכן היה העולם הזה הגורם
היחידי בארץ שהיה בעל תהודה ציבורית
רבה ושעסק בעיקביות בגיבוש
אלטרנטיבה מחשבתית למדיניותו של
דויד בך גוריון. בסדנה של העולס הזה
נולדה לא רק קונספציה חדשה של הדרך
לשלום (ברית ישראלית־פלסטינית ודו־

פע בכל הקרנות של שרותי־הביטחון,
ושנועד לחסל את העזלם הזה פיסית, אח רי
שמטרתה זו לא הושגה על־ידי שורה
של פצצות התנקשויות ומישפטים.
חגורת־הבדידות של העולם הזה נפרצה
כאשר קמה ב־ 1965 תנועה פוליטית אשר
ינקה בגלוי את רעיונותיה משבועון זה
(העולם הזה — כוח חדש) .מאז, ובגיל-
גולים שונים, התרחב המאבק, נוצרה חזית
שנייה בכנסת וחזית שלישית ברחוב• כמה

שלוש השפעות מעצבות את דמותו של
אדם, לגבי תפיסותיו הפוליטיות: הבית,
בית־הספר ואמצעי־התיקשורת.
בבית יונק הילד את תפיסותיו מן ההורים
— שהם (בחלקם) חניכי בית־הספר
הישראלי, והמושפעים מדי יום על־ידי
כלי־התיקשורת•
בית־הספר הישראלי הוא חממה לגידול
גזע שוביניסטי, בעל תפיסה לאומנית

שנים סוג מסויים של ידיעות, אינו יכול
אלא לפעול על פיהן. כמחשב המתוכנת
בצורה מסויימת, אין לו ברירה אלא לתת
את התשובות המתבקשות מן התיכנות.
ציבור הבוחרים של 1981 הכריע כפי
שהכריע בהתאם לתיכנות הזה. הוא פעל
כפי שמתבקש מראיית הנוף העולמי והארצי,
המשתקף מדי יום באמצעי־התיקשו־רת.
מכיוון שתמונה זו זהה בכולם —
החל בטלוויזיה וכלה בכל העיתונות היו־

בהתכזו אבק־הקוב שר הבחירות, נותר רק מיבצו אחד
שמעליו מהנובר וג ד השלום ושפיות־הדעת: השבועון המסו״ם
קיום בשתי מדינות לאומיות שכנות) ,אלא
גם תפיסה מרחבית חדשה (השתלבות
ישראל במרחב השמי) ,טכניקה להשגת
השלום (״מטכ״ל לבן״) תפיסה גלובלית
חדשה (ישראל כחלק מהעולם השלישי).
מעבר לזה נולדה בסדנה זו הביקורת השיטתית
הראשונה של המישטר הקיים
בארץ (המהות הפיאודלית של המיפלגות
הוותיקות, הסממנים האנטי־דמוקרטיים של
המישטר הבן־גוריוני, הכפייה הדתית, ה שחיתות
של המימסד, וכד).
כל זה לא נעשה כפרוייקט אקדמאי,
אלא במהלך מאבק שבועי הריף וצמוד.
העולם הז ה 2289

וכמה תנועות, שכולן ינקו את רעיונותיהם
מן העולם הזה (ושרוב מנהיגיהן קראו
שבועון זה מאז ימי נעוריהם) פעלו במישורים
ובשיטות שונות.
בבחירות של 1981 חוסל נוף זה. הכנסת
הפכה מידבר־שממה, שבו מתרוצצים שני
גושי־עסקנים. שולטים בה אלופי השחי תות
והכפייה הדתית. שום קול צלול של
שלום ורפורמה פנימית לא יתנשא בה.
הבמה הפוליטית התרוקנה מכוחות פוליטיים
יעילים, המסוגלים לנהל את המאבקים.
בכלי־התיקשורת השתררה אווירה
של פחד ונכנעות.

צרה, שינאה לעולם ״הגויים״ ,גישה פא-
ראנואידית לעבר היהודי, וחוסר ביקורת-
עצמית• כל עוד קיים בית־הספר כמו
שהוא, על תוכנית־הלימודים שלו, צי-
בוד־המורים שלו והאווירה הכללית השוררת
בו, אין תיקווה לתיקון לאומי.
אני מרבה לצטט בהקשר זה את ה־אימרה
המפורסמת של דוכס ולינגטון, המצביא
הבריטי, שאמר כי ־״הניצחון בקרב
׳ של ווטרלו הושג במיגרשי־הספורט של
(בית־הספר) איטון.״ באותו בית־ספר
התחנכו ועוצב אופיים של בני האצולה
הבריטית, ששימשו כקצינים בקרב העקוב-

מית — לא היתד, לציבור ברירה.
שני הגושים הפוליטיים הגדולים, שלא
נותר כימעט הבדל ביניהם לגבי הדרך
המדינית והחברתית, עוצבו על-ידי אנ שים
שגדלו בבית הישראלי, שחונכו ב-
(המשך בעמוד )16

מכתבים
המנוצח האמיח
בניגוד למה שאפשר לחשוב,
לא מנחם בגין ניצח
בבחירות האחרונות.
המנצח האמיתי, האחד והיחיד
של הבחירות האחרונות לכנסת
הוא מזכ״ל ההסתדרות ירוחם
משל, שמעולם לא היה כוחו רב

מעיעה

בעננים /במשתנה הציבורית העזרה
היא מיידית.
ולדימיר שימשוגי, ומת־אליהו

לא אמר
בכתבה שהתפרסמה על
המאורעות בכפר״יאסיף,

טיו לי ס (יז ד רי ס

* לאירופה.
*ארהיינ,ון נדהוטכסמן ו.
* הטורה וזרוזמן.
* דרוס אטריון ה.

מזב״ל משד
המנצח האמיתי

הכוסלוליס -כמן יפיסוטושלטיס.
רלל ^ ל לי לי ס -מעולים ומנוסים.
כדלי מלון־ טובי ם, מנ ם מדרגה א:

כל־כד כמו בארבע השנים האחרונות,
כאשר מיפלגתו היתה באופוזיציה
בכנסת. הפסדה של מים־
לגת העבודה הותיר שוב את ירוחם
משל כאיש החזק האמיתי של
מיפלגה זו ושל המשק הישראלי.
גניה מרפד, תל־אביב

דרוש מסוכן הנסיעות שלך
את הוכרת טיוליגו!

חבי ת אסר, ש רי פ ה
שתמיד

קול המפרסם

מז עדזן ^ 5
לתרסת חד שה
רח׳ הס .5תל־אכיב

ס־297263 ,, 1 יום שלישי 28.7.81 ,
יוקרן

סרט קולנוע
ישראלי

9ק וי 9 9 1 1 1 9 9 9

אברהם הפנר

גאחויקר *18809119

במאי

המועדון פתוח בימי שלישי
משעה $.30 בערב• התוכניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

וגם 301

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

פוסוס אידיאל

אבן גבירול 110 תל־אביב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפון 772118 ,227117

ו חו

• 5ש11ת אחויות
• ח1צות אוה״ב
דהכזים כוספים
להספקה

8085 501
6085 601
6085 901

נציגים מעד״ם בישואד ׳111101

נ כו המדינה. ה׳ באייר ,52ת״א
ט 7פ1נימ4 5 5 6 2 0 ,4 5 5 9 3 8 :־ 0 3

מבט אל בעייה
היא בוערת.
לית מאן־דפליג שממשלת הליכוד
לא פעלה בתחום החיוני ביותר
במדיניות הפנים שלנו —
יחסינו עם הערבים בישראל (ש לא
לדבר על ארץ־ישראל) .כיום,
כל אזרח שישי הוא ערבי — ובעתיד
הקרוב יהיה כל אזרח חמישי
ערבי. אוכלוסיה זו חשה עצמה
מקופחת, חסרת זכויות שוות ונושאת
בעול קשה.
ממשלת הליכוד לא היתה מעוג־יינת
לטפח את המיגזר הערבי ולקדמו.
כל שיפור במצבו הוא פו־על־יוצא
של סטיכיה ואינרציה,
ולא פרי תיכנון לטווח הבינוני
והארוך.
בעיית־פנים זו היא מהחשובות
ביותר, וללא פיתרונות ומעשים
חלוציים, תתפוצץ חבית אבק-
שריפה זו וכולנו ניכווה בגיציה.
דן יהב, תל־אביב

הגורד בכף והיד
לפעמים קשה לדעת מהיכן
תבוא המוזה, ומאיפה
תצוץ בת־שיר.
לפני זמן מה ניקרתי במוסיאון
תל־אביב. נהניתי מהתצוגות, והתאכזבתי
מאוד ממצב השירותים.
כוונתי לניקיונם. הרי אתם מבינים,
במקום תרבותי כל כך ...כמה
ימים לאחר מכן נכנסתי לשירותים
ציבוריים ליד לישכת המודיעין בתחנה
המרכזית בתל־אביב, ונוכחתי
לדעת שבעצם אין הבדל מהותי
בין השירותים במוסיאון ובין השירותים
בתחנה המרכזית. ועל־כך
כתבתי שיר.
גברים, היכנסו נא לאט-לאט /
התענוג כבר מתקרב /אוויר צח
ורוח קלילה /מסירות דאגה מלב
כבד /במשתנה יש תא פרטי לכל
אחד /לבדוק את גורלו המונח
בכף היד /את מזלכם אל תחפשו

סודי ביו ת ר
המצאה חדשה של
אנרגיה גרעינית זולה
ופשוטה, ללא כל זיהום
רדיואקטיבי !
הנני שמח ומאושר להגיש
לכם בזאת אמצאה מפרי רוחי,
לסוג חדש של אנרגיה גרעינית,
אשר תיגרום מהפכה
וסנסציה במדע. היות וטרם
רשמתי עליה פטנט, אבקשכם
לשמור על כך כסוד כמום,
לבל תידלוף החוצה, היות ואתם
• היהודים הראשונים ש תדעו
על כך.
מיתקן פשוט וזול זה יקל
מאוד על אוצר המדינה, ויחסוך
מטבע קשה. המיתקן ניתן
להפעלה בכל מקום, אינו
מצריך ידע רב להפעלתו ר
אפשר יהיה להתקינו ולהפעילו
בכל ישוב יהודי, כגון התנחלויות,
מיצפים וכד /ולתרום
לביטחונה, פיתוחה ד
שיגשוגה של המדינה.
האמצאה החדשה פשוטה עד
להדהים: גלגל פשוט עם שלבים,
נתון בתוך מיתקן סגור
ומוגן מדליפות. מעל לגלגל,
בגובה מתאים, קובעים מיכל
מחורר ובו חומר גרעיני הניתן
לפיצוח.
לצורך הפעלת המיתקן, ליצירת
אנרגיה חשמלית או מיב־נית,
מחברים את הציר של
הגלגל עם השלבים על־ידי
מערכת תימסורת מתאימה
לעומס (גנרטור, משאבה וכדומה)
.כאשר המיתקן כולו מוכן
להפעלה, מכניסים עכבר לתוך
המיתקן. העכבר מטפס על
גלגל השלבים כדי להגיע ל־גרעינים,
ועל־ידי כך נוצרת
אנרגיה גרעינית זולה, ללא
כל פחת בכמות הגרעינים.
שבתאי לוי, תזוז־גן
יוחסו לד״ר ם לים מח׳זלי
מכפר יאסיף הדברים הבאים,
כאילו נאמרו מפיו:
״להיכנס ולהרוג אותו,
להרוג את המלשין,״ וכן:
״זה הבית שלו, עיזבו את
הבית הזה, זה הבית ההזח״
שכן״
(״העולם
.)2283
)1מהקשר הזכרים ומקריאת ה־
(המשך בעמוד )6
העול ם הז ה 2289

וימר יעקבסון טמיר

מכתבים
(המשך מעמוד )4
קטעים בהם נאמרו המישפטים ה־נ״ל
עולה בבירור כאילו מרשי אמד
דברים אלה.
)2מרשי מכחיש אח הדברים
הנ״ל מכל וכל, וטוען כי ייחוסם
אליו מהווה פגיעה בו, הוצאת דיבה
עליו ועבירה נגד חוק לשון־הרע.
)3מרשי התקשר טלפונית לכותב
המאמר, ראש המערכת יוסי
ינאי, והעמידו על הטעות שבדבר
וביקשו למסור לו מידע מאיפה
שאב את האינפורמציה הנ״ל, וביקשו
לפרסם הכחשה לדבר. אך
הכתב הנכבד לא הסכים לדבר,
וטען כי המידע נכון וכי מרשי
מפחד לחשוף את הדברים.
)4באווירה השוררת היום, פיר-
סום המאמר ויחוס דברים למרשי,
שלא נאמרו בהקשר של חימום ה אווירה,
פוגע בשמו הטוב של מרשי,
גורם לו נזק גדול, ומהווה הס תה
נגד מרשי.
אליאם פרח, מישפטן, עכו

מאוזן :
.Iבשפת אימי הם לא יותר
מאשר שוטים תמימים (.)5
.4בחור לעניו, אבל בתוך תוכו
חסר חן (.)5
•9תייר אמריקאי זורק מבט
חוזר בחבר ממשלה לשעבר

.10 נסרב לעלות אל ערוגות
הבשם 3
.IIהכי טוב שישוב להשתמש
באלימות (.)3
. 12 מבצע רקוד סוער בגפו

.13 מנהיג פועלים בהא הידיעה
— בלי רכב צמוד (.)3
•14 כמצוטט, זו אחת הטכניקות
הננקטות בתשבץ כזה

.16 מסמכי הפוליטיקאי זר
״גמיש״ ,נחשפו על־הבמה (,4

.18 קור האשד, שהפך למחול
לוהט (.)3 ,4
.21 מבצע תרגיל התעמלות
אופייני, לאחר שירד מנכסיו

•24 טייס מהודר (.)3
.26 פורר בקפידה את הסלע,
כדי להקל על העיכול (.)3
.27 מאמן כדורגל בדימוס, שוב
נכנס לבוץ (.)3
.28 גליל מלא נקבים (.)3
•29 לאחר שחטף מכה רצינית,
התפתל הקדוש מכאבים

.30 בגלל הדור הרביעי הצליח
להדביר את הקדחת (.)5
.31״ברכו שמים את צאנם
וטפם וכל אשר שייך להם 5

כור ועוד כו ר
הלקח שלמד מנחם בגין
ממערכת הבחירות.
הפצצת הכור העיראקי הביאה
למנחם בגין את ראשות־הממשלה
על מגש אטומי. אם יפציץ מנחם

פתרון תשבצופן 2287

| 1 ] 16110י

ג \1 1

1א ק7
1ג| ח

7 ׳ 174

ג? 6.1צ

ר ן\ >8
67 8
1גיג ולן 9 1י \

מאונך :
.1הפרט יקל על עצמו בהסתבכות
עם החוק, בעזרת הגב׳
אלוני (.)7
.2המוזמן החמישי לסעודה
הגיע בשיירה (.)5
.3מעורבות נמל־התעופה הלאומי
בפרשת ההונאה, פורסמה
ברגשנות מוגזמת (.)7
.4בקלות חלק בטויי חנופה

.5איסוף מידע מודיעיני בחופשה
שגרתית (.)5
.6האם נכין משהו קל לארוחת
צהריים 7להיפך — במחבת

•7הרופא האמריקאי חי בשלום
עם ׳׳השכנים, למרות
סירובו לעבוד בלילה (.)4 ,2
.8המן ירד והותר לאכילה,
גם למקפידים הקיצוניים (.)6
.15 ניגב דמעותיו בתרעומת

•17 שוב, ציפצף על אבחנת
הרופא, בענין שסכנתו ללב
רבה (.)3
.18 אך הסקנדינבים, מרבים
לעסוק במחול (.)6
.19 כך היא מגדירה חוסר
תקווה: מה שהיה יהיה ומה
שיהיה היה (.)5 ,2
.20 הפציפיסט שנקלע לקרב
אקדחים, מפתיע כך את יריבו
בדקה התשעים (.)3 ,4
.21 השוד המזדקן שצבר
נסיון, תפס שלווה סוף סוף

.22 איש לא הקדים אותם
בדרך לרחובות (.)7
.23 מספרים צ׳יזבטים ביום
התשלום (.)6
.25 בהעדרו ינקטו עמדה לא
מסורתית בקשר לאבותינו (.)5
.27 חבל שבדורנו המתוסכל
לא נוהגים לרקוד כך (.)5

המלך בגין
כתר אטומי
בגין את הכור האטומי של פא־קיסתאן,
יוגש לו כתר מלכות ישראל,
ואם יפציץ כמה כורים סובייטיים
— יקנה לו חלק ונחלה בעולם
הבא. אני במקומו הייתי
מתחיל מהסוף.
מ. אהרונו־כ, ירושלים

קדחתה הי ס ט רי ה
מקורא

הרבה שלומות
ותיק ונאמן.
ברכות חמות לעבודה הנהדרת
הנעשית על־ידי צוות מעולה של
שפויי־דעת בתוך קלחת ההיסטריה
והשיגעון הרוחני של החברה ה ישראלית.
חיזקו ואימצו.

שמואל אביטל,
ה ס בון

הי עו ד א לי

1111־ 1 0ן 0 1ס ( 1״ 7ן ה

לסב רו ת
וני ד ״ קו ר

ספחת נשיס-דן וסמסיקה-פדיקן ו סויקזו
הוצאת שער בחשמל ואפילציהו
* סזון והנון זפי
תסרוקות, תספורות, החלקות,לסול,
צביעה,פסים,טיפול פנים, איפור.
הוצאת ע 1י ער ב ט עוו ה

*החת נחת *
•חזזירים עממיים שרות מעילה•
תל-צזביב יודפת 4ליד דיזנבוף 229388 226066 190
דמת-גן הרצל 8 6מול מיו צזואזים ״סלון צווה״

הזוכים בארוחה משגעת במיס-
עדת ״הטיילת״ ,רח׳ הרברט סמו-
אל 80ת״א שעלו בגורל בין
הפותרים נכונה את תשבצי הצופן:
חיה לוטן, רח׳ קיבוץ גלויות
,7גבעתיים; פרחי זיוה,
הזוהר ,45ת״א ; גל איריס, מחנה
יוכבד ,13 איל תן יעקב דטארי,
רח׳ מרבד הקסמים ,318 בני-
ברק• .
על הזוכים להתקשר עם בעלי
המיסעדה, טלפון 03-656992
ולתאם את מועד בואם.

קולורדו, ארצות־הברית

עוין־גימלים
הקורא מבקש להגיב בזעם
על דברי הבדרן דודו
טופז ביחס לבני עדות
המיזרח.
אותם צ׳חצ׳חים ושין־גימלים,
כפי שכונו בני עדות המיזרח,
נתנו את נפשם על המולדת, לא
פחות מהאשכנזים תומכי המערך,
״יפי־הנפש״ .אותם שין־גימלים
מופיעים בספרי הגבורה של צר,״ל
כבעלי צל״שים בכל התקופות מאז
(המשך •בעמוד )8
העו ל ם הז ה 2289

מה הם שמים לן שם ז
אם זה מוטורקרפט
אתה בידיים טובות
כ שאתה מפ קיד א ת מכוניתך בידי ה מכונ אי שלך
אתה רוצה להיות בטוח.
בטוח שאתה בידיי ם טובו ת ונאמנות, שירכיבו
במכוניתך א ת חלקי החילוף ה טובי ם ביותר.
וכשמדובר בחלקי חילוף — אין כמו המקוריי ם.
זאתה סיב ה שעליך לדרוש חלקי חילוף
מתוצרת מו טו רקרפט.
חלקי החילוף של מו טור קרפט תוכננו
לרמת איכו ת גבוהה המאפשרת לך נהיגה א מינה
וב טוחה ו ח סכון מכ סי מ אלי בהו צ או תהא חז ק ה.
ה ם מורכבים כחלפים מ קוריי ם בכל ה מכוניו ת
החד שות של פורד. ה ם גם מ ת אי מי ם לרוב

המכוניו ת של יצרנים אחרים .
ואם המכונאי שלך אינו יודע, כדאי שתספר לו:
את חלקי החילוף של מוטורקרפט אפשר להשיג
במרכז החלפים הארצי החדש של החברה הישראלית
לאוטומובילים, מפיצי פורד בישראל, המרכז
הגדול והמשוכלל ביותר מסוגו באירופה ובמזה״ת.
מרכז החלפים מצוייד במחשב מרכזי המאתר
במהירות את הפריט שאתה ז קו ק לו ו הו א המילה
האחרונה בתחו ם חלקי חילוף, טיפול ו א חז ק ה.
כשאתה בא איפוא, למוסך, זכור: אינך צריך
מכונאי מקורי אלא חלקי חילוף מקוריי ם.
חלקי החילוף של מו טו ר קרפ ט.

באחריות פורד

מתאים למכוניות של מרבית היצרנים
מ צ תי ם — מ סנני ם• חלפי הצתה• רצועות איוו ת ר •.מגבי ם• נו רו ת• צינורות מי ם•
נ תי כי ס״ מי ס בי גלגלי ם•בולמי זעזועים•

מוטורקרפט ־ חלקי חילוף ללא תחליף.
החברה הישראלית לאוטומובילים בע״מ, מפיצי פורד בישראל
מרכז חלפים ארצי, רח׳ גבורי ישראל פינת רח׳ יצחק שדה תל־אביב טל 337863 .
חיפה, רח׳ יפו ,45 טל .531171 .ירושלים, רח׳ דוד המלך ,14 טל 226141 .

9וו.1ל(1ווח אוון.

מכחכים

אצלי תקבל הסרטה, סר ט וידאו
וצילומים של הרגעים הי קרי ם לן.
מתחתן ג ק רוג! אם כן, כדאי לך לסמוך על אדם
מיקצועי בעל ידע וניסיון בצילום!

* ביצוע מעולה של ק ס טו ת וידאו
* הסרטה וצילום או מנו תי באירועים
* צילומי ס טודיו מרוט שים
כדאי לצלם את הרגעים היקרים לך,
התייעץ עם אדם מיקצועי
מוטי אולפני צילום סטאר 4הסרטה וצילום
אמנותי, בן־יהודה 160 תל־אביב 4

(המשך מעמוד )6
קום המדינה, וזאת יכול לבדוק
בעצמו גם אותו בדרן מצחיק.
אילו גם בצה״ל לא היו קיפוח
וזילזול, היו בני עדות המיזרח
מגיעים גם שם לדרגות בכירות
ובכמויות רבות יותר. אולם כולנו
יודעים שעד שיהיה ״דמטכ״ל תימני״
יזרמו מים רבים בירדן, למרות
שלא חסדים מועמדים לכך.
אך השיטה הנוהגת בכל המיגזרים
במדינה, הגיעה גם לצה״ל. הייתי
מציע לאותו דודו טופז ללכת לאוניברסיטה
וללמוד את ההיסטוריה
כפי שהיתר ,,ואת חלקם
של בני עדות המיזרח בהקמת המדינה
ובמעשי הגבורה של צה״ל.
היי ם אלי עז, קריית־שמתה
?1מ; מסל
הקורא תתלהב מיפי־תו-
ארה של השחקנית־פסלת
דליה עזר (״העולם הזה״
.)2287
כבר זמן רב לא ראיתי עירום
מושלם כל־כך כמו של דליה עזר
— .וחיל מאוד שלא ניתנה לקוראים
ההזדמנות לראות כיצד מפסלת
דליה עזר את גיפה שלה בעירום.

טלפון
4 236433 — 242102
פתוח . 16.00-19.00 , 10.00-13.00

ות 83מהמלאת
בגלל שיקולי כבוד הפסיד
הוועד למען החייל כסף
רב (״העולם הזה״ .)2282
מן הכתבה על מסיבת יום־ההו־לדת
לישראל בניו־יורק, הבנתי
שמר נתק׳ה ניר סירב לקבל תרומה
בסך 25 אלף דולר למען הוועד
למען החייל. הופתעתי גם מ־

שחקנית עזר
וגם פסלת

יו״ר ניר
למען מי?

המשך הסיפור, שממנו הובן ש אילו
היה שיתוף פעולה מצד הוועד
למען החייל, יכול היה הערב
ההיא להניב מתנה יפה לצה״ל. אך
תודה לאל, כנראה הגענו כבר למצב
שבו אני יכולים לדחות תרומה
גדולה כל־כך. צה״ל כבר יכול
להרשות לעצמו לא לקבל תרומה
מכל תורם, ומהתנהגותו של מר
ניר אפשר להסיק שקופתו של
הוועד למעו החייל מלאה ושמנה.
מרים תמיר, לוס־אנג׳לס

* ר ן 1ן ך ^ ץ הכרויות למטרת נישואין
לא טוב היות האדם לבדו״

19 1 1 1שנות מוניטין
^י*יי ^ י • העסק הנבחר לשנת 9 1981

ן תל אביב, רח׳ בן יהודה 58

טל־, 05 282932

האמת של חנ 35ה
כמה שאלות _מכאיבות לראשי
המערך וההסתדרות.
בחוצות
תל־אביב ראיתי שני
שלטים שהחרידו את מנוחתי.
שלט אחד הוצב על בניין המחל־

בות של תנובת בתל־אביב ונאמר
בו :״המוצרים של תנובה טובים
באמת״ ,כאשר המילה אמת כתובה
באותיות אדומות ובולטות
מאוד. כל בר־בי־רב יודע שהייתה
זו פירסומת בחירות למערך. מעל
בניין כור בתל־אביב ראיתי שלט
של כור הנושא את אותה ״ברכה״.
להלן שאלותי:
(א) האם תנובה וכור הן חברות
של המערך?
(ב) האם ידוע לכם שכ״ס407
מחברי ההסתדרות אינם חברי ה מערך?

בשם מי ועל חשבון מי נעשו
המודעות?
(ד) האם ההוצאה נרשמה בספ־רי־החשבונות
של החברות האלה
כפירסומת של החברה? כ״תרו־מה״
למערך?
(ה) מה דעת מבקר ההסתדרות
על כד?
אכרהס חראוכני, תל־אביב

וריאציה על הנושא :
מר שימעון מתאבל לו מרה /
הוא אינו תופס מה קרה /מי
נביא ויבין /את קיללת מר רבין/
שהביאה כזו מין צרה.
אס, תל־אביב

3ל לח ר 3ין
לפעמים האנשים עושים
צחוק מההיסטוריה ולפעמים
ההיסטוריה עושה
צחוק מהאנשים.
נראה בעליל כי התגשמה כבר
הכרזתו של יצחק רבין, אשר הדגיש
בפומבי כי לא יקח חלק בממשלתו
של שימעון פרס, וזאת
למרות הסולחה הרעשנית והנשיקות
הסוערות. להלן חמשירים בענייו

מר שימעון ששיחק בנידמה לו/
עד היום לא תופס מה קדה לו /
עוד מעט ויבין /שקיללת מר
רבין /תידדפנו בקול קונטרה-
צ׳לו.

מועמד פרס
נדמה לו
לידיעת

הקור אי ם
המערכת אינה נוהגת
להחזיר כתב־יד וחומר
הנשלח אליה. הכותבים
למדור זה מתכקשים לכתום
כקיצור, על צד אחד
של הדף, כרווחים גדולים
— רצוי כמכונת־כתיכה.
העולם הזה 2289

אגפאמטיק -*1008 שי חו לצת ! מקורית•*• סרט אגפאקולור-יחוברת ׳ :אי ד ל הצלי ח בצילום׳.

טל־ארויו

אגפאמטיק 3000 עם מבזק אלקטרוני אינטגרלי
י-שי כרית מתנפחת^סרט אגפאקולור^חוברת:״איך ל הצלי ח בצילום.״

מצלמת אגפא מ טיק 3000זכתהב ציון הטוב ביו ת ר בסוג ה
ל אי כו ת התמונה במחקרה שוו א תי ש ל איגוד הצר כני ם ה בינל או מי
ש פי רסמהה מו עצ ה הי שרא לי תלצרכ נו ת ב עי תונ ה
י מה כ ד אי ׳ ומס 36

הורוססוס
מדים

בנימיג׳

1מזל החודש:

סרטן
על אישיותם של בני מזל סרטן נאמרו
ונכתבו דברים רבים, ולכאורה, קל
להגדירם. בן מזל סרטן טיפוסי ואופייני
הוא זה האוהב את ביתו וקשור למיש־פחתו.
דואג לאסוף ולצבור כסף, רכוש
וזכרונות, אוהב ילדים, בעל דימיון מפותח,
אינטואיטיבי, רגיש ופגיע במיוחד.
בולטות אצלו גם תכונות מעשיות,
וצורך עמוק בביטחון ובשמירה על הקיים•
הוא אינו מפזר את כספו בקלות,
וחוסך לימים קשים, שאולי יגיעו. הוא
מגן על עצמו ועל סביבתו, מכריו באים
אליו כשהם שרויים בצרות. הוא זה
שיעזור ויטפל וייקח ללב.
אחד הדברים המאפיינים את בן המזל
הוא — הצחוק. יותר מכולם הוא

מיגוון צורות של ציפורניים
אינדיקטור למחלות, מודד לרגשות
הטיפוס הקליל, שלא לוקח ללב, וכל
תינוק יודע שההיפך הוא הנכון.
כל הדברים האלה, כאמור, מוכרים
וידועים, אך לא תמיד מתאימים למציאות•
ההבדלים בין בני מזל סרטן כל-
כך קיצוניים, עד שלפעמים אי״אפשר

גני מזוסוסושונים זה מ זה ;
אור, בשד השבעת הירח השוום נמזדם
ההבדלים ביניהם עשויים להיות קיצוניים
אוהב להתבדח על כל דבר, על״פי־רוב
הוא גם ביישן, ולכן הצחוק עוזר לו
להסתיר את ביישנותו, ומחבב אותו על
האנשים. פעמים רבות הצחוק מטעה
את הסובבים אותו — מי שלא ניחן
באבחנה דקה יכול לטעות ולחשוב שזהו

להאמין ששניים כל־כך שונים ומובדלים
אחד מהשני שייכים לאותו מזל. יתכן
שבגלל השפעתו של הירח, ששולט במז-
לם, ונתון לשינויים רבים, הם כל-כך
שונים.
מכל מקום, על־מנת לדעת ולהבחין

אורח, שעשוי להגיע במפתיע מחוץ-
לארץ, יגרום להפתעה נעימה ולהנאה
מביקורו ומחברתו. מה
גם שמכריו המרובים
בארץ יתווספו גם הם
לחוג מכריכם, ויגרמו
לכם לחידוש הפעילות שחסרה החברתית,
מאוד לאחרונה. ביקור
זה ישפיע גם על
העבודה, וייתכן שב-
עקיפין תוכלו להעזר
בו על-מנת להתקדם.
לקראת סוף השבוע תחושו עייפות וצורך
להתרחק, לישון ולחדש את הכוחות.

הצד הדינמי שבאישיותכם יצא לאור בשבוע
זה, אנשים שמעריכים את דעותי־כס^
וש יפו טכס^

לאיזה סוג משתייך אותו ״סרטו״ שעליו
רוצים לדעת, אפשר להעזר בציפורניים.
לצורת הציפורניים משמעות
רבה, הן משמשות כאינדיקטור חשוב
לקורא כף״היד. מבחינה בריאותית הן
מראות על מחלות, או נטיות תורשתיות
שיש לאדם. צורתן וגודלן אומרות
רבות למסתכל עליהן על אופיו של
האדם.
כאן אסביר בקצרה מה ניתן ללמוד
על האופי של בן מזל סרטן, או כל מזל
אחר, לפי הציפורניים.
החלוקה העיקרית היא לארבעה סוגים:
ציפורן ארוכה, קצרה, רחבה או
צרה.
ציפורניים ארוכות -מראות אדם
רגשן, פתוח לרגש ודמיון, מתלהב מכל
דבר, מעט ילדותי ותמים. היופי מהווה
חלק חשוב מצרכיו היומיומיים• אדם
כזה עוסק על-פי-רוב בעבודה הקשורה
לאמנות וליופי. נוטה להיות שמרן, אינו
מתמרד מטיבעו ואינו נוטה לחולל מהפכות,
גם אט דברים אינם נראים לו. הוא

בעל יכולת הסתגלות וקבלת־הדין, אופיו
מעודן וחברותי. הוא אידיאליסט ומאמין
בטוב, במיקרים מסויימים הוא מעדיף
להתעלם מהמציאות, אם זו אינה מתאימה
למזגו העדין.
ציפורניים צרות -מראות שהכוח
הפיסי הוא לא הצד החזק באישיותו
של בעל ציפורניים אלה. הוא רגיש
מאוד, נפגע בקלות, תגובותיו עיצביות
בעיקר, לכן לא קל לו לשלוט בעצביו
כאשר הוא רוגז, אך לאלימות הוא
אינו מגיע. הוא נוטה לצד הרוחני ונמשך
לסיפרות, שירה וכל דבר אמנותי.
ציפורניים קצרות -תמיד מראות
על ביקורתיות יתירה. ככל שהציפורן
יותר קצרה, כך האדם יותר ביקורתי.
בעל ציפורן כזו ניחן בשפע של אנרגיה,
סקרנות ואינטואיציה חזקה. הוא
בעל מזג זריז ונמרץ, ער לפרטים, ומעוניין
לחקור ולברר כל דבר הניקרה בדרכו.
חוש־הוטור בריא עוזר לו להתגבר על
מצבים שבהם הרוגז היה יכול להביאו
(המשך בעמוד )68

פעילות חברתית תהיה במרכז חייכם
* .השבוע• אורחים יפתיעו בביקור בביתכם,
ואתם תערכו שיחות
׳ארוכות אל תוך הלילה אינטלקטובנושאים הפופולאריות
אלים.
שלכם
תעלה, ותהיו
אורחים מבוקשים בכל הרומנטיקה מסיבה.
תפרח, מכר חדש עומד
לחולל שינוי ולפוי
: 1אפריל -
;:0 .בלואי
תוח פרק חדש ומסעיר
בעולם הרגש. גם הידידים
הוותיקים יותר יעמדו אתכם בקשרים•
יש לשמור על סודיות, לא לפטפט.

הישגים כספיים בלתי״צפויים עשויים
להוסיף יתר־ביטחון והרגשת יציבות.
רצוי לא לתכנן תוכניות
כספיות לטווח-

ארוך, ולא להבטיח
הבטחות נמהרות, מכיוון
שהשיפוט עדיין
יכול להטעות. בשאר
התחומים ניכר שיפור
רב. חיי האהבה מלאי
הפתעות נעימות, תקוי
2בנואי -
. 20 ביוני
פה רומנטית מבורכת
מאוד, עם יחסים יציבים
מבחינה ריגשית• טיולים וחופשות
יעברו עליכם בנעימים, ללא עצבנות.

שים מתחילים, ותוכלו
לקחת יוזמה ולהעז לבצע
דברים שעד עתה
התעכבו, אך גם כאן עדיף לפעול לבד,
ללא שותפים. בני מזל עקרב מתרגשים.

בני מזל אריה מסיימים עניינים חשובים,
ומנסים לתכנן תוכניות חדשות לעתיד.
אלה שמעוניינים להתז

שוו

10 •4

רים אלה. העבודה
שוב תגזול זמן רב, ולמרות־זאת תיאלצי
להתחשב בבני״הזוג ולמלא מבוקשם.

בני מאזנים עסוקים בעניינים הקשורים
לשינויים ביתיים — חלקם עוברים דירה,
או משפצים את
מקום־המגורים. כספים
יוצאו השבוע על
ריהוט חדש, או מחודש,
ועל חפצים קטנים
ונחמדים שיקשטו
את הבית. אורחים
בלתי־צפויים עשויים
להגיע, אלה יוכלו
לתרום ממירצם
וכוחם, ולעיור לכם
בשינויים שעומדים לפניכם. יחסים רן-
מנטים בלתי־יציבים עלולים להסתיים.

התפתחות בלתי־צפוייה ביחסים שהתחילו
לא מזמן עשוייה לגרום לשינוי כל התוכניות•
קשרים עם ארצות
אחרות מעסיקים
אתכם מרבית הזמן.
רעיונות מקוריים, שיובאו
על־ידי מכר שיבוא
לבקר בתקופה
זו, יוסיפו לכם שימחה
וביטחון אישי וחברתי.
המצב הכספי גס הוא
עומד בפני שינויים
מפתיעים. אנשי עסקים
יוכלו לגלות יוזמה. התקופה עצמה דינמית
ומלאת אירועים, והשינויים יבואו.

תוכניות שתיכננתם מתחילות לשגשג
ולהראות תוצאות משביעות־רצון. מבחי־נה
כספית — אפשר

חוסר-מנוחה במקום־העבודה גורם למתח
ולרגישות. סיבה קלה ביותר עלולה
להביא לכעס, ואפילו
ולעיסוקיס לבילויים
ספורטיביס. ילדים עלולים לגרום לעיכובים
בתוכניות ואולי אפילו לרוגז.

שינויים, שאותם את^
מתכננים, עתידים להגיע,
אך מאוחר יותר•
נסיעה חשובה לא כדאי לדחות.
אדם שעימו תיפגשו, יפתיע אתכם.

השבוע תהיו אהודים בסביבה שבה אתם
עובדים, או גרים. במקום־העבודה יבקשו
את עצתכם ואת עזרתכם
ביישוב סיכסוך,
בין שני צדדים, ששניהם
קרובים לליבכס.
אל תסרבו לבקשה, מי
אם לא אתם מסוגלים
להישאר אובייקטיביים
ולפתור את הבעייה?
ידידות שמתפתחת לאיטה
עשוייה להיהפך
לפתע לקשר עמוק,
חשוב ורציני. הפחד מהתקשרויות קבועות
עלול לגרום לכם להתנהגות בלתי־מובנת.

ענייני בריאות אסור להזניח בתקופה
זו. תוכניות שתיכננתם לחודש אוגוסט
עלולות להתעכב, אם
לא תשגיחו על כל
פרט הקשור לבריאותכם.
האחריות, שנופלת
עליכם ושמאלצת
אתכם לעבוד יותר מהרגיל,
אינה מוסיפה,
ויכולה לגרום נזק. נסו
לגייס אחרים לעזרת20
בינו א ר -
$זבפב רו א ר

כם ולנוח במידת-
האפשר, בייחוד בתחילת
השבוע. משבת ואילך ההרגשה משתפרת,
ידידים שיגיעו עשויים להפתיעכם.

בני דגים חשים קלילות, שימחה וחדוות־חיים.
בתקופה זו יוצאים יותר לבילויים,
פוגשים ידידים נש כחים,
מארגנים טיולים
וחופשות במקומות קרובים
לים. אהבות ישנות
מתחדשות, וחדשות
מתחלפות. חיי
האהבה מפתיעים ומשעשעים,
ואין להתייחס
אליהם ברצינות־יתר השבוע,
מכיוון שיחם
כזה יכול לגרוס להתייחסות
לא נכונה ולעגמת־נפש, שאינה
שבה אתם מצויים.
מתאמיהלתקופה

ריס״ מציגה את ארונות

היופי של דלת מתקפלת
ע היתרונות של א תו אמיתי
הצלחתם של ארונות בעלי
דלתות מתקפלות בארצות
הברית ובאירופה איננה רק
תוצאה של אופנה. ארון קיר
״פולדינג״ מצטיין במספר
יתרונות פונקציונליים
ועיצוביים שהופכים אותו
לפתרון האידיאלי לכל צרכי
האיחסון שלך.

י-ד^ירר״ ו-יר
קולוניאלי, תריס וקלאסי,
במבחר גוונים.

בלעדי ל״ רים״:
ארון שאינו
מחובר לריצפה

דגם תריס

רק ל״פולדינג״ מסילת
דלתות מוגבהת שאינה מחוברת
לריצפה. לכן ניתן בבוא העת
להעביר את הארון כולו לחדר
אחר או לדירה אחרת. לא
״התחתנת״ עם נישה.

ארון אמיתי.
לא רק דל ת יפה
רוב היצרנים המוכרים
דלתות מתקפלות מציעים רק
דלתות מתקפלות, ללא ארון
מאחוריהן. כך מתלכלכים
הבגדים שבארון בסיד הקיר,
מתכסים באבק וטיח הנושרים
מהתקרה, ופגיעים לחדירת
חרקים.
פולדינג הוא ארון של ממש,
ארון יציב, עם גב ודפנות ורצפה
ותקרה.
הדלתות של פולדינג
אטומות לחלוטין, אפילו בדגמי
התריס, ובגדייך מוגנים היטב
מפני לכלוך, טיח, סיד, לחות
וחרקים.

מ שפחת ״פולדינג״:
ש שר של סגנונות
בכל המידות
את הפולדינג ש 7ך תקבלי
לפי המידה שאת צריכה. בלי
פינות מתות בחדר. ומתוך
מבחר הדגמים תוכלי לבחור
בעיצוב שיתאים לטעמך ולחדר
השינה שלך. לבחירתך 3דגמים:

בלעדי ל״רים״:

57£1\/132׳\5

שינויים בעונות השנה,
בהרכב ובמבנה המלתחה,
מחייבים לעתים שינויים
בסידור הפנים של הארון.
שיטת 32ו£1\/־ר3צ $המיוחדת
של פולדינג מאפשרת לך
להגביה ולהנמיך מדפים ;
להוסיף מוטות תליה ולערוך
שינויים רבים נוספים תוך
שניות וללא עזרת איש מקצוע.

בלעדי ל״רים״:
5שעת אחריות
רבות כבר דובר בעתונות
ובטלויזיה על יצרני רהיטים
״הצצים כפטריות אחרי הגשם
ונעלמים עם בוא האביב
תקפידי לקנות רק מיצרן
מוכר ואחראי. ל״רים״ מערך
השרות הארצי הגדול מסוגו.
ב״רים״ תקבלי שרות מקצועי
ואמין בכל מקרה שתזדקקי לו -
בכל פינה ופינה ברחבי הארץ.

ירושלים: כורש / 7מרכז כלל יפו / 97 שלומציון המלכה /18 איזור ה תעשיה גבעת שאול ב. תל־אביב: בן־יהודה 08ו 118,116 ,א׳ /הרצל
/ 102 הרצל / 32פ״ת . 156 חיפה: הרצל / 67 דרך הסיבת גולני / 23 שד׳ ההסתדרות ( 20צ׳ק פוסט) הרצל / 59 הנביאים פינת הרז!
מפרץ חיפה: צומת ק. אתא. באר־שבע: הרצל / 58,54 איזדר התעשיה גב־ים ביתן ,6קק״ל .71 אילת: הוכמן, מרכז מסחרי. אשד
רח׳ רוגוזין .25 אשקלון: הרצל .34 בני־ברק: רבי עקיבא .36 דימונה: תחנת אגד. חולון: רה׳ סוקולוב .8חדרה: הרברט סמואל
.52 טבריה: רח׳ הגליל. כפר־סבא: קולמן, ויצמן .66 נתניה: שער העמק .1נהריה: שד׳ געתון .2נצרת: נמסאווי .720
עפולה: רח׳ הנשיא. עכו: רח׳ בן־עמי .32 פתח־תקוה: בר כוכבא .23 קרית אריה: הכניסה מתחנת פז ״געש״ .צפת: ירושלינ
. 131 קרית אתא: זבולון .5קרית־שמונה: מרכז מסחרי. רחובות: אחד העם .22 רמת־גן: ז׳בוטינסקי . 106
ראשל״צ: רוטשילד .81 רמלה: הרצל .84 רעננה: אחוזה . 184

ולידת זהב של שטראוס
טל טהרת השמנת,
כבר 33 שנה.
בטעמים:
שוקו-וניל,
מוקה-וניל,
וניל־צימוקים.
משקל:
400 גרם ׳ 600 גרם.

! 011070^ <0גלידה מן הטבע.

\ הקדה /
\ הגוובה 1
| ביותר ׳0
\ 1981

המערךהדימוקוט ואני
אמנם בבר חלף המון זמן מאז, ומים
רבים זרמו בירדן, אבל בבל זאת הייתי
רוצה להידרש פעם נוספת — פעם אחרונה
ודי — לאותן בחירות לכנסת העשירית
שהיו בראשית קיץ ,1981 ואשר
בהן, בזכור, ניצח הליכוד בהפרש זעום.
אם היה משהו שהזיז לי משהו בבל
תעמולת הבחירות שהתנהלה לקראת
הבחירות הללו, זה היה משהו שהופיע
בתעמולת הבחירות של המערך, וזה הדבר:
שצריך הפעם להכריע, אמרו תועמלני
המערך, בין ישראל דימוקרטית,
שאותה מייצג המערך, ובין משהו אחר,
חומייניסטי, למשל, שאותו מייצג הליכוד.
על הדבר הזה חזרו וניגנו, ניגנו
וחזרו מיטב הסופרים ואנשי־הרוח מה-
קליבר הגדול, וגם כל מיני עסקנים
ופרחי-עסקנים מקליברים קטנים יותר.
וכדי שתבינו למה המשהו־הזה עשה
לי משהו, אספר לכם כמה סיפורים.

הפינקס האדום
דיו פרוטה
כדין מאה
תיראו תיראו את הגרמנים האלה
! זה צדק זה ז אנשים שבדם
קר רצחו יהודים ובל מיני גויים
אחרים מקבלים שלוש עד חמש
שנים ! ולזה הם קוראים מישפט ן
לזה הם קוראים צדק ן רוצחים כאלה
מתועבים! ואיך שבל הצבועים
האלה אומרים: טוב, תראו,
עבר בבר הרבה זמן מאז ...הראיות
לא בטוחות במאה אחוז ...אין הוכחה
לגבי כל הנרצחים ...סיפורים.
תירוצים, קישקושים. מה זאת אומרת
שאין הוכחות ! דין פרוטה בדין
מאה ! אפשר להוכיח שרצחו אחד!
זה מספיק לגמרי ! מה, אם מישהו
רוצח אדם, הוא לא מקבל מינימום
מאסר״עולם בכל מדינה דימוקרטית!
ותראו, תראו את ההבדל בינינו
לבינם. הם, הגרמנים האלה, נותנים
שלוש עד חמש שנים לאנשים
שרצחו מאות ואלפים, ואילו אנחנו,
תראו מה זה ! סגן דני פינטו, למשל.
על מה בסך־הכל האשימו אותו!
שרצח ארבעה ערבים! ומה,
על שניים אפילו לא היו להם הוכחות
! ומה, איך הוא רצח אותם
בסך־הכל ! לא גזים, לא משרפות,
כלום. חוט ניילון פשוט. סתם חוט.
אז אם אלה, הגרמנים, מקבלים
שלוש עד חמש שנים על רצח מאות
ואלפים, במה צריך לקבל דני פינטו!
כלום ! עשר דקות מכסימום היה
צריך לשבת. אבל לא ! אצלנו יש
צדק ! דין פרוטה כדין מאה ! אצלנו
הוא קיבל לשבת שנים, שנים!
בן, אנחנו לא גרמנים ! בשאצלנו
תופסים מישהו על רצח מתועב כזה
— הוא יושב, ולא חשוב במה אנשים
הוא רצח, ואם הוא רצח אותם בניילון,
בגרזן או עם מקל! אצלנו
הוא לא יהיה אחר-כך גם גיבור
לאומי כמו אצלם ! אצלנו הוא לא
יוכל ללכת עם ראש מורם ברחוב !
אצלנו, נידוי חברתי יהיה עליו ! אם
הוא יתחתן — אף אחד לא יבוא
לחתונה שלו ! אם יהיו לו ילדים —
בקושי יסכים מישהו לדבר איתם !
בכה זה אצלנו !
וחבו, חכו, הוא לא יגמור בל בך
מהר לשבת, במו אצלם, עם חנינה
והמתקת עונש, ובל הדברים היפים
שהגרמנים האלה המציאו בשביל הרוצחים
שלהם ! לא ! אצלנו דין
פרוטה כדין מאה! שנים הוא יישב!
מינימום שישה חודשים ! פת זה
לא מאיידנק, ולא יהיה פה מאיי-
דנק !

סיפור ראשון. בימים שעוד הייתי ילד
קטן היתה מפלגה ושמה מפא״י, שהיתה
יותר גדולה מכל המערך ביחד. ומה
שנקרא ״תנועת העבודה״ ,זה בעצם בא
ממנה, ממפא״י. באותם הימים, ימי
בן-גוריון, כשעוד הייתי באמור ילד קטן,
לא הבנתי הרבה בפוליטיקה, וגם לא
הבנתי למה אבא שלי שונא את מפא״י.
אבא שלי היה פועל במוסד ממשלתי
גדול, והוא עבד בו עשרות שנים, עד
שפרש לגימלאות. רק כשגדלתי קצת,
העז אבי לספר לי איך זה קרה שהוא
נשאר כל הזמן פועל פשוט, למרות שהיה
בעל-מקצוע מצויין, ואילו חבריו, שהתחילו
לעבוד בערך כאשר הוא התחיל,
התקדמו בעבודה ונעשו מנהלים קטנים
ומנהלים גדולים.
הסיפור היה פשוט מאוד: אבי לא
הסבים לקחת הביתה פינקס-אדום• הוא
לא הסבים להיות ״חבר מיפלגה״ ,צמד
מילים שבאותם זמנים היתה לו משפד
מעות אחת ויחידה. אמרו לו, לאבי :
מה איכפת לך! תיקח פינקס, ואחר-
כך תצביע איך שאתה רוצה, מה זה
מפריע לך ! אבל הוא לא הסכים. הוא
בל-כך לא הסבים, עד שהזמינו אותו
לפגישה עם איש מהשין־בית, שגם הוא
ניסה לשכנע אותו להצטרף למיפלגה.
אבל השיבנועים לא עזרו למפא״י. אבא
שלי נשאר בלי פינקס־אדום, עקשן שכמוהו.
שלושים שנה פועל פשוט בלי
פינקס־אדום.

הלקחים שאני למדתי־ מהסיפור הזה
הם אלה: ראשית, שאין שום בושה
בלהיות פועל פשוט. שנית, שאם רוצים
להתקדם בחיים כדאי להשיג פינקס־אדום.
שלישית, הדימוקרטיה של מפא״י.

עוד פ>נק7ו אדום
סיפור שני. בינתיים גדלתי וגדלתי,
וכל השינאה של אבי למפא״י לא עזרה
לו: אני הלכתי לתנועה־המאוחדת. לפני
שיצאנו להגשמה, אמרו לנו שעכשיו
צריך להצטרף להסתדרות. פה התעוררה
איזו בעייה קטנה, כי מישהו בעדה
שלנו שאל למה. אני בבר לא זוכר בדיוק
מי זה היה, אבל נדמה לי שזה הייתי
אני. אולי מין רתיעה מפינקסים אדומים•
משהו תורשתי במישפחה. במיס-
גרת מסע השיבנוע הוזמן לקן שלנו
החבר ישראל קרגמן, שאז היה חבר-
כנסת. רק שאלה אחת שאלתי את החבר
ישראל קרגמן: איך יבולה ההסתדרות
לייצג באותו הזמן גם את הפועלים
וגם את המעבידים ! המון תשובות נתן
החבר קרגמן, אבל תשובה לשאלה הזאת
לא היתה לו. כנראה שזו שאלה

יצחק רכין
ניבזות כזאת, במו שהיתה שם באוניברסיטה,
עוד לא ראיתי. הלקחים שלי
מהסיפור הזה: ראשית, הניבזים הקטנים
מחירות וממיפלגת״העבודה עוד יהיו
חברי-כנסת כשיגדלו, שנית: הדימו-
קרטיה של מיפלגת העבודה.

הדרך לוויסקי

גולדה מאיר
קשה מאוד, כי עד היום לא שמעתי
תשובה עליה. בסוף קיבלתי פינקס-
אדום, כי הוסבר לי שבלי זה לא אוכל
לקבל שירותים רפואיים. הלקח שלמדתי
מהסיפור הזה היה בפול: ראשית, שכדי
לקבל שירותים רפואיים צריך להיות
חבר הסתדרות. ושנית, הדימוקרטיה של
מפא״י.

הניבזים יגדלו

דוד בן־גוריון

סיפור שלישי. למרבית הפלא המשכתי
לגדול, והגעתי עד לאוניברסיטה.
הימים היו ימי גולדה מאיר. באותה
אוניברסיטה שבה למדתי היו פעם בחירות,
ובאותן בחירות זבה השמאל ב״32
מנדטים מתוך .40 במקומות הנותרים
התחלקו חירות ומיפלגת״העבודה. השמאל,
שרצה להיות דימוקרטי, נתן
לאופוזיציה העלובה שליטה בוועדת-ה-
ביקורת, ולא חלף זמן רב עד שעסקני
חירות ומיפלגת־העבודה עשו קנונית, ובעזרת
הרוב שלהם בוועדת־הביקורת עשו
מהפיבת-חצר, זרקו חברי מועצה ברצונם,
והכניסו חברי מועצה כרצונם, עד
שהשיגו רוב. במילים אחרות: עיוותו
את רצון הבוחר• מאז בבר ראיתי מקרוב
איך עושים ניבזוית בפליטיקה, אבל

סיפור רביעי. באותה שנה שבה התלחש
סיפור הניבזות, הייתי עורך ביטאון
הסטודנטים של אותה אוניברסיטה.
יום אחד קיבלתי טלפון מיו״ר אגודת
הסטודנטים, איש מיפלגת־העבודה, שכבר
תיארתי את הדרך שבה הגיע לרום
מעמדו. ובה אמר לי האיש: אם תפרסם
בעיתון מאמר מסויים, אתה עף. אני
אמרתי לו שיישקני מנשיקות פיהו, אבל
בלשון הרבה פחות נמלצת והרבה יותר
נמרצת. המאמר פורסם ואני לא עפתי.
לעומת זאת נקלעה אגודת הסטודנטים
באופן פיתאומי לקשיים כספיים, שלא
איפשרו לה להמשיך לממן את ביטאון
הסטודנטים, ואני הלכתי להיות באדמן.
הלקח שלי מהסיפור הזה: ראשית, הדרך
מחופש הביטוי למזיגת וויסקי רצופה
קשיים כספיים. שנית, תדימוקרטיה
של מיפלגת העבודה.

בערך מערך
סיפור חמישי. גדלתי עוד ועוד, וגם
מערך כבר היה. הימים היו ימי יצחק
רבין, ואני הלכתי לחפש עבודה במיש-
רד ממשלתי אחד. לפני הפגישה עם
הפקיד הבכיר אמרו לי שלא בדאי לי
להגיד לו מה בדיוק אני חושב. לא
רעבתי ללחם באותם הימים, אבל לא
הייתי מי-יודע-מה רחוק מזה, אז אמרתי
רק בערך מה שאני חושב, בלי
להיכנס לפרטים, מה שנקרא. את העבודה
לא קיבלתי• בנראה שגם בערך
לא הייתי מתאים. הלקח שלי מהסיפור
הזה: ראשית, כשאתה מחפש עבודה
אצל מערבניק, תגיד לו בערך מה
שהוא חושב, ולא בערך מה שאתה חושב.
שנית: הדימוקרטיה של המערך.
זהו. אלה הסיפורים. עכשיו, יכול להיות
שאני סתם חתיכת פאראנואיד, ואולי
פשוט לא היה לי מזל בחיים, וכל
הזמן ניתקלתי רק בצדדים הלא-יפים
של הדימוקרטיח מיסודם של מפא״י והמערך,
ואילו אחרים נהנו מכל התכונות
האנטי-חומייניסטיות שיש במיפלגה הזאת.
יבול להיות.

ח שב תי

שיש רק סיגריה אחת-
עד שגיליתי אח 80ס^.8£0

מוקד

תערובת אמריקאית

המחיר 5ש,

מתאים לי
ה עו ל ם הז ה 2289

אם אתה רוצה דג רו נאשיסט קסן בבית -
ו ו לחנות וסנה את אחז הספרים
לילדים, והמספרים על גיבורינו הסטנים

4יי

הרוצחים העונים
והבוגד השמאי]׳
״אסונות״ פקדה את שחקני הניבחרת הלאומית. שניים
מהם נספו בתאונת פגע-וברח. שלושה אחרים נהרגו
בשריפה מיסתורית במגורי הניבחרת במכון וינגייט.
השוער הלאומי נעלם.
״נותרו בניבחרת רק שני שחקנים בריאים ושלמים
— החלוץ המרכזי אלון לוי, והשוער רפי. שניהם נש־תייכו
לאחרונה למועדון הספורט החדש והמזהיר שהקימו
ספורטאי ההתנחלויות החדשות בשטחי המולדת המשוחררים
— מועדון, התחיה׳ שמו.״
אך לא חלף זמן רב, וגם רפי נעלם באופן מיסתורי,
ואילו אלון ניצל רק בנס מהרעלת־קיבה קשה. כל האירועים
הללו היו מקור לדאגה רבה במישרד החינוך והספורט,
שבראשו עמד השר דויד רונן. המשימה שעמדה
לפניו, ולפני ראש מדור הכדורגל, יהונתן אביבי, היתד,
להכין את הניבחרת למישחקי הגביע העולמי בספרד.

,.אלון ודפי בפעזלהד
ך* וא השתכנע שכל: מה שאמר לו אלון על
/ /י י הערבים והישראלים אמת לאמיתה הוא. שהישראלים
הם ששאפו תמיד באמת לשלום, ושהם אינם
משתנים אפילו כאשר אויביהם הופכים לפריצי חיות,
לרוצחים נתעבים — והישראלים מוכנים להמשיך ולהיות
מופת לאויביהם בהתנהגותם האבירית והנאצלת, המחייבת
אותם לתת לאויביהם דוגמה, כיצד יש לנהוג בחלשים
ובמובסים.״
זה אינו קטע מפארודיה סאטירית על התעמולה היש ראלית
בחו״ל. זהו קטע מספר ילדים, שנדפס בשנה
שעברה בישראל, אחד מסידרה פופולרית של ספרי הר־פתקות,
ספר הנמצא בכל סיפריה ציבורית, ונקרא, מן
הסתם, על-ידי עשרות אלפי ילדים ישראלים מדי שנה.
ההשפעה העצומה שיש לסיפרות ילדים על עיצוב
עולמו הרוחני של האדם אינה עוד בחזקת סוד. מושגים

בהתנחלות בשכם העילית, על הר גריזים, שם הקימו
את הסניף הראשון של מועדונם. חבריו הראשונים היו
צעירי ההתנחלות, וכעבור זמן מה הצטרפו אליהם כמה
מצעירי השומרונים הגרים בשכם, ואף כמה צעירים
ערבים מקומיים, אשר החליטו לקשור את גורלם בגורל
עם ישראל.״
ואכן, מועדוני התחייה כבשו את לב הנוער. מישחקם
השתפר. ולא חלף זמן רב עד שנבחרת התחייה ניצחה
את נבחרת ברזן ל שביקרה בארץ בתוצאה .0:4
גילוי הקשר
לון, שחשד כי יש יד מכוונת מאחורי שרשרת
\ * האסונות המיסתורית שפקדה את הניבחרת, החליט
יחד עם חברתו חננה לחקור בעניין, ולשמור בסוד על
נסיעתו לחיפה, כדי לטמון מאוחר יותר פח למתנקשים.
לפני נסיעתו שוחח אלון עם עודד־עוואד, ערבי צעיר
משכם, שהצטרף לניבחרת ועבר את שמו. עודד־עוואד
כעם בשעת השיחה עם אלון, משום שהמאמן הלאומי
ניפה אותו מהניבחרת, אך אלון הרגיעו והבטיח לו שידאג
להחזרתו אליה, ובלי משים הזכיר את נסיעתו לחיפה.
אלון נכנס למכונית הספורט שלו ,״הצברית״ ,והחל
בנסיעה. פיתאום ראה את אחיו הצעיר שמאי, שהיד,
ילד חלוש וצנום, אך עשה הכל כדי להתגבר על ״רפיונו״.
אלון ושמאי הסתבכו בוויכוח, שבמיסגרתו הטיח שמאי
באלון כי זה האחרון מעכב את התקדמותו ביגלל הקנאה
והפחד מפני האח הצעיר, העלול לתפוס את מקומו

..ואש עלי הוונו בחרון אידאונים־•
הפיתרון: לבנות ניבחרת עתודה צעירה, שאליה יצורף
אלון, השריד היחיד מהניבחרת הבוגרת. ואז בדיוק נחטף

כךמתחוכים בו ח רי ה ת חיי הדכוסחר 12
ש טי פ ח־ מו ח ל או מני תבמ סוו השד סי פו ר ־י ל די ם
וערכים המשתרשים בגיל צעיר — קשה מאוד לעקרם
בגיל מאוחר יותר. ילדים לומדים מספרי ההרפתקות
שהם קוראים בלהיטות לא פחות ממה שהם לומדים בשיעורי
הגיאוגרפיה, או ההיסטוריה.
שוק ספרי הילדים הוא שטח פרוץ. אין מי שיבדוק
את הספרים הללו, ויידאג למידת התאמתם לגילים השונים,
או לכך שלא יביאו להשרשת מושגים מסולפים,
או גיזענות סתם• התוצאות עלולות להיות נוראות.
הורים טורחים רק לעיתים־רחוקות לבדוק מה בדיוק
מגיע לידי ילדיהם, והתוצאה היא שאנשים צעירים רבים
מאוד בישראל דהיום נחשפים לחומר תעמולה לאומני
וגיזעני, המוגש בצורה פרימיטיבית ובוטה. חומר תעמולה
כזה מוגש במסווה של ספר ילדים, הספורטאים הצעירים
שביס, שהוא חלק מסידרת ספרים דומים, פרי עטו של
אבנר כרמלי. הספרים מיועדים לגילאי עשר. הספורטאים
הצעירים שבים נדפס בשנת ,1979 בהוצאת מזרחי.

להלן סיפור הספר :

לכדורגל הישראלי הגיעו ימים קשים. שורה של

אלון כאשר נסע לבדיקה בבית־החולים רמב״ם בחיפה.
מיהו אלון לוי?
״מאז מילחמת־ששת־הימים, מאז שוחרר רובה המכריע
של ארץ ישראל מעול זרים בידי צבא ישראל במילחמת
גבורה שלא נודע כמותה, והמולדת חזרה כמעט לגבולות
אשר היו לעם הישראלי בתור הזהב שלו בימי הנביאים
— מאז אותו יום דגול היד, אלון לוי מטפח חלום —
להנחיל בשדה הכדורגל לארץ ישראל כולה אותה תהילה
כבירה אשר הנחיל בשעתו למדינת ישראל הישנה והקטנה
בתחרויות על אליפות העולם בכדורגל בטוקיו.״
לשם כך הקים אלון לוי ביחד עם השוער רפי מועדון
ספורט חדש :
״אלון ורפי החליטו להקים את מועדונם בראש ובראשונה
בהתנחלויות החדשות שקמו בשטחי המולדת
המשוחררים מאז מילחמת־ששת־הימים. הם רצו כי בשטחי
מולדת אלה, שהם ליבה ועיקרה של ארץ ישראל,
ארץ הנביאים הדגולים, יקום ויתחדש עם ישראל כעם
מופת ...אלון ורפי עזבו את קבוצתם הישנה, ועברו לגור

בניבחרת. בהיגררו בלהט הוויכוח, גילה אלון לשמאי,
כשם שגילה קודם לעודד, שהוא נוסע לחיפה.
בינתיים התכוננו רננה, חברתו של אלון, ושועה,
חברתו של השוער שנעלם, רפי, לצאת לחיפה כדי
לפגוש שם את אלון. השתיים היו מורות להתעמלות
״בבתי־ספר עבריים שונים שקמו בשטחים המשוחררים.״
גם נסיעתן שלהן שלהן לחיפה היתה בגדר סוד, כמו
נסיעתו של אלון, והן ניסו להסתיר את דבר הנסיעה
מפני חברתן עדנה, ששמעה קטע מהשיחה בין אלון
(המשך בעמוד )48
1 15

קורא יקר
(המשך מעמוד )3
גית־הספר הישראלי והמושפעים
מדי יום על־ידי אמצעי־התיקשורת
הישראליים.

אי אחד בים מאז שנולדה מערכת זו, היא
ראתה את תפקידה העיקרי בהצגת
גוף אחר — בהגשה אחרת של
העובדות, בחשיפת עובדות אחרות,
בגיבושן בפסיפס מודיעיני אחר.
אין אנו משלים את עצמנו
שאנחנו יכולים לעמוד לבדנו מול
שטיפת־המוח המאוחדת של בית־הספר
וכל אמצעי־התיקשורת האחרים,
אשר קולם האדיר ממלא
את החלל. בוודאי שלא. אך אנו
מקווים לעזור להישרדותו של צי בור
איכותי של בעלי-דיעה, ה מורכב
מרבבות יחידים בעלי-או־פי,
ולסייע לציבור זה לעמוד בפני
שטיפת־המוח הכללית.

ע לו ל

ל הי ו ת

י 1* .חר

״ לונויימ5

כל עוד קיים אי אחד בים השחור
של הקנאות, הדיעות־קדומות, התפיסות
המעוותות ושטיפת־המוח
— יש תיקווה ויש בסים לשינוי
ולתיקון.

דוס
.ד ״ .פ היייחיטשלגי ׳

* הורדת מתזז הווי״*ם של•,0
יסד עלול לעליה ל״יי״למללבנ*-־

מחי ;מ״יי״״ח^״עול״יעי*•

מנו גי תחם ני ג ׳ מ

רמ5

680$

כג ס ת של
ע ס קני ם

חיפ ה הל• ל ^ 775

טובות יותר

>רדיו־שייפ
3מחשבים*^ שעונים צילום

736138

726394

תן טר מ פ
ל חיי ל

כל עוד קיים אי בטוח אחד, ש־אי-אפשר
להטביעו, יישארו קיימים
גם איים קטנינדיותר הפזורים
פה ושם, במקומות פחות־בטוחים.
זהו
תפקיד השבועון הזה. ברור
לנו כי ירוכזו עתה כוחות רבים
כדי להשמיד אי בודד זה• על
כמה מן התוכניות האלה, המוסוות
היטב, כבר ידוע לנו. כמו שעמדנו
בעבר פעמים רבות בהתקפות
כאלה, נעמוד בהן גם הפעם.
תפקיד זה נראה לי עתר, חשוב
יותר מכל תפקיד אחר העולה על
הדעת, ואני מתכוון להקדיש לו
את כל כוחי ומירצי. כאשר החלטתי,
בפרום מערכת־הבחירות,
שלא להציג את מועמדותי ל כנסת,
היתה זאת אחת הסיבות העיקריות.
לא היו לי אשליות
לגבי תוצאות הבחירות, והיה ברור
לי מה צריך להיות ציר המאמץ
העיקרי למחרת היום.

לפינה קולח; אמיתית
לא צריך להוסיף כלום
רק למזוג ולשתות.

9יו־ה ק1וודה

המשקה שעושה חיים מענינינזם ם...

יבואנים ומפיצים בלעדיים כישראל: י.ד, עסקים כעס,וד־א טל 832236 ,

הכנסת העשירית אינה במה
להתמודדות של רעיונות. זוהי
כנסת של עסקנים, שבה יתנהלו
מאבקים של עסקנים על עניינים
של עסקנים ,״סערות״ מפוברקות
על דברים של מה־בכך, ללא מאבק
על השקפות־יסוד או על פית־רונות
אלטרנטיביים. יש בה רוב
אדיר של ניצים — אנשי הליכוד,
הדתיים והמערך כאחד. היונים המעטים,
ששרדו בה לפליטה, יהיו
משוללי כוח לפעול בכנסת זו
פעולה של ממש. שלושת הנציגים
של התחייה יהיו בעלי השפעה
גדולה לאין שיעור מזו של שלושת
השרידים של מחנה שינוי-ר״ץ המוכה.
עומדים מאחוריהם כוחות
גדולים, מאורגנים ונחושי־החלטה
וגם כל מערכת-החינזך.
הקרב על בית־הספר הוכרע
מזמן. הוא הוכרע מבלי ־ שאנשי
ארץ־ישראל השפוייה אף הבינו מה
קורה, ושיש להתגייס למאבק. חוץ
מכמה איים זעירים, בקיבוצים ובמקומות
אחרים, אין בארץ מוסדות־חינוך
שבהם יכולים התלמידים
להימלט משטיפת־המוח הכללית.
וגם באותם איים, ההצלחה היא
חלקית בלעד.
הקרב היעיל היחידי נותר עתה
הוא בעולם התיקשורת. שבועון זה
נושא את דגל הקרב הזוז. נעמוד
בו, בלי מורא ובלי משוא־פנים.
ה עו ל ם הז ה 2289

עיראק

שעה אחר המילחמה

ראיש ועד הפועלים במיפעל התעשיד, האווירית הבריטית,
בריטיש איווספייט, חזר בפעם המאה על דרישותיו
להעלאת שכר ׳גבוהה במייוחד. ההנהלה לא סירבה באורח
סופי .״כדאי לכם לחכות קצת,״ יעץ לו יו״ר חבר-
המנהלים .״אנחנו עומדים לחתום על עיסקה ענקית עם
עיראק, ואין ספק שהעובדים יקבלו את חלקם.״
הפועלים הסכימו לחכות, אך הידיעה דלפה לכל כלי-
התיקשורת באירופה. בויטי׳ש איחספייס עומדת לחתום
על הסכם להקמת תעשיה אווירית מודרנית ליד בגדאד,
היקף העיסקה הוא 2מיליארד דולר בשלב ההקמה
בלבד.
פירסום הידיעה הרגיז את ראש ממשלת בריטניה,

על הפרלמנט בכוח הנשק, עצור עתה ומחכה למישפט.
קשה לומר שטאחירו, פאישיסט מוצהר ומעריץ מושבע
על הדיקטטור המנוח פרנסיסקו פראנקו, סובל במייוחד
במעצר. הוא נתון במעצר בבסיס צבאי, קיבל לנוחיותו
דירה מפוארת המשקיפה על הים, מארח מעריצים
וקרובי־מישפחה ונהנה מפופולאריות רבה בקרב הימין
הספרדי.
לאחרונה הורשה הקולונל לקיים מסיבת עייתונאי־חיוץ
במקום מעצרו. העיתונאים זכו למזון, למשקאות חריפים
וגם להברקות מנוסחות היטב, לצרכי יצוא:
* אינני דואג לעצמי, אלא לספרד. כבר עשיתי
נסיון הפיכה בעבר, ואעשה זאת גם בעתיד. איני מפחד
מבתי־סוהר.
* אני מתנגד לזכות בחירה כללית. רועה־צאן או
איכר אינו מסוגל להחלטות פוליטיות.
* יש יותר מדי פוליטיקאים בספרד. צריכים לפעול
למען. המולדת ולא למען מיפלגות פוליטיות.
* צריך לחזור לשיטות של פראנקו. המלך נכנע
ללחץ מדינות אירופה והנהיג מישטר דימוקרטי. הוא
עצמו נוכח בטעותו. ספרד איננה חלק מאירופה.
בחוגי הימין הקיצוני בספרד מאמינים שטאחרו עוד
ייקרא לדגל ויהיה הקאודיליו החדש. הכוחות הדימו־קרטיים,
לעומת זאת, מבטלים אפשרות כזו, ובטוחים

מרגרט תאצ׳וי
בוחרים יהודיים, כסף ערבי
מרגרט תאצ׳ר. ממשלתה הכריזה על נייטראליות מוחלטת
במילחמת איראן־עיראק ועל אמברגו מוחלט על יצוא
נשק לשתי המדינות הלוחמות. תאצ׳ר גם חוששת
מלחץ ישראלי. כמעט מחציית המצביעים באיזור הבחירה
שלה, פינשלי, בצפון־לונדון, הם יהודים.
עם זאת ברור שהעיסקה תתבצע מייד עם סיום
המי׳לחמה. משקיפים בפאריס סבורים, שמילחמת המיפרץ
תסתיים בספטמבר. לה מונד דיפלומטיק דיווח השבוע
על מאמצי הידברות בין איראן ועיראק. לשתי המדינות
אינטרס משותף ברור לסיים את המילחמה בהקדם
האפשרי.
נשיא עיראק, סאדאם חוסיין, אינו מסתיר את כוונתו
לייצר במיפעל החדש מטוסי-קרב. הוא מנסה להשתחרר
מתלותו בברית־הימועצות מבחינה צבאית. בשנה שעברה
רכש סאדאם ארבע ספינות־מילחימה איטלקיות׳ ומיספר
לא ידוע של מטוסי נזיראז׳ צרפתיים.

פולין: ארכה נוספת
אין כימעט ספק, ששר־החוץ הסובייטי, אנדריי גרומיקו,
העניק לפולין ארכה נוספת.
כישלון שיחות השוק הכלכלי של הארצות הקומוניסטיות
ושיקולים אסטרטגיים כלל-עולמיים דחקו, לפי
שעה, את הפלישה הסובייטית לפולין. בר״ת־המועצות
תולה היקוות רביות בהידוק היחסים, בעיקר הכלכליים,
עם מערב־אירופה ובהמשך מיבצע התקנת צינור הגאז
מסיביר לארצות השוק במימון גרמני.
השבוע מתקיים בוורשה קונגרס החירום של המפלגה
הקומוניסטית הפולנית. הרפורמות מרחיקות־הלכת ושיטת
הבחירות החשאיות מעוררים חלחלה במוסקבה. הביקור
״הידידותי״ של גרומיקו נועד להזהיר את מנהיגי
המפלגה, ובעיקר את הליברל ולאדיסלאב קאניה, בפני
פתיחות מופרזת כלפי סולידאריות וכלפי הכנסיה הקא-
תולית. כמה אישים מרכזיים, בעיקר שמרניים, נכשלו
בבחירות, אבל הרוסים נרגעו במקצת אחרי שנודע שרק
ישני חברי הפוליטבירו (הלישכה הפוליטית) וארבעה
מתוך 49 מזכירי־מח׳וז •שיל המפלגה לא הצליחו להיבחר
כצירים לקונגרס.

ספרד :
ט אחר! מחכה לתורוו
מפקד המיישמר האזרחי בספרד, הקולונל אנטוניו
טאחרו מיולינה, שניסה להשתלט לפני חמישה חודשים

׳מלך־ספרד קרלום וכנו
דמוקרט בעל כורחו?

האופציה

הירדנית

סיפרו החדש של שר החינוך, הרווחה והבריאות
בממשלתו של ג׳ימי קארטר, ג׳ו קאליפאנו, מכה גלים
בארציות־הברית.
קאליפאנו הוא חבר ותיק במפלגה הדימוקרטית
האמריקאית, וכיהן כשר גם תחת ג׳ון קנדי ולינדון
ג׳ונסון. בתקופת כהונתו של ריצ׳ארד גיכסון עבד
קאליפאנו כיועץ משפטי בעיתון רב־היוקדה ושינגטון
פוסט. קאליפאנו סייע לפוסט להיות חוד החנית במאבק
של המימסד הליברלי בארצות־הברית, לחשוף את
פרטי שערוריית ווטרגייט ולהדיח את גיכסון.
קאליפאנו הזדהה פוליטית עם קארטר, אבל לא
היסס למתוח ביקורת על תיפקוד הממשלה, בעיקר על
צוות היועצים של הנשיא בבית הלבן. לבסוף פוטר
על־ידי קארטר.
אחד מסיפוריו המרתקים של קאליפאנו קשור
בחוסיין מלך ירדן. מסתבר שהמלך הקטן קיבל שוחד
אישי מממשלת ארצוודהברית בסכום קבוע של מיליון
דולר לשנה. ב* 1977 הודלף דבר השוחד לושינגטון
פוסט, קארטר ביקש מקאליפאנו להפעיל את השפעתו
על בעלת העיתון, קאתרין גרהאם, כדי למנוע את
הפירסום בטענה המוכרת היטב לישראלים: הסיפור
עלול לפגוע באינטרסים של ארצות־הברית במזרח
התיכון. אלא שנימוקים כאלה ׳אינם עובדים בצפון-
מזרח ארצות־הברית. אין שם מוסד מקביל לוועדת
העורכים והפוסט דיווח על שערוריית השוחד בעמודו
הראשון.
כעבור שנה הודה קארטר בפומבי שהפירסום לא
פגע בשום אינטרס אמריקאי. חוסיין עצמו לא גילה
שום התרגשות. עיתונאי ניו־׳יורקי, ששמע על כך,
סיפר לקארטר בדיחה יהודית כמעט קלאסית:
יהודי שנתפס במעילה ברוסיה הצארית, נתז
לשופט מעטפה ובתוכה 500 רובלים, כדי שייצא

שלס קניו

יש שילובה של ספרד בקהילה האירופית מבטיח את
החרדות בארץ זו.

סין: נפט שחור
בים צהוב
סין העממית הפכה לאחרונה מטרה מבוקשת לחיפושי
נפט מצד כל החברות הגדולות. השפע הזמני בדלק
אינו מרתיע את המשקיעים. סין הקומוניסטית אינה
בוחלת, כמובן, בשיתוף פעולה עם חברות־הנפט, שהן,
אולי, האויב הראשי ישל השמאל העולמי. איזורי הים
הצהוב, צפון־מיזרח לשאנחאי, והים הסיני הדרומי מוצפים
כיום במומחים מערביים — גיאולוגיים, כלכלנים
ונציגי חברות־הנפט. בעיקר פעילות באיזור יפאן .,צרפת
ובריטניה. מומחים אמריקאיים מעריכים את פוטנציאל
הדלק הטמון בים מסביב לחופי סין ב־ססז מיליארד
חביות.
בינתיים פירסמה ממשלת סין מיכרז בינלאומי המזמין
חברות זרות לבקש זכיונות להפקת נפט. התנאי העיקרי
של סין הוא העסקת מיספר מירבי של עובדים סיניים
ושימוש בציוד קידוח וצנרת מתוצרת מקומית.
הבעיה העיקרית המטרידה את מחפשי הנפט היא
סערות הטייפון סמוך לחופי סין. לעומת זאת משבחים
המומחים את המים הרדודים, המפחיתים ׳מאוד את
הוצאות הקידוח ומגבירים את הכדאיות הכלכלית של
הפקת נפט בסין.
כבר היום יש בסין די נפט לצרכים מקומיים. ה פוטנציאל
החדש של אנרגיה יבטיח לסין רזרבות מטבע
זר לצמיחה כלכלית, להעלאת דמת־החיים ולמודרניזציה
(בסיוע אמריקאי) של הצבא הסיני.

שלג ׳־מ

קאו־טר

שר־לשעגר קאליסאנו
התקפה חדשה על קאוטר
זכאי בדין .״קח את הכסף, יש כאן ,500 איש לא
יידע,״ לחש היהודי. השופט לא הניד עפעף :״תן
לי 1000 ודאג שכל היהודים ידעו,״ ענה.

חיי םברעם

1111113. 11*1111(1

— 1944 פרנסואה מיטראן׳ המכונה ״מורלאן״ עם כלבו

- 1981 דניאל ופרנסואה מיטראן בארמון האליזה

דניאל מיטואן:
אשת וזמחתות

— 1944 דניאל גוז (היום — מיטראן) בת 20

סוד הצלחתם של בני-הזוג
מיטראן טמון במחתרת הצרפתית
— נוהגים ידידיהם של
האדון והגברת הראשונים של צר פת
לומר עליהם. ואמנם, שעה
שעברו המחתרתי של מיטראן
ידוע לכל, וכן גם כינויו מאותם
הימים ,״מורלאך, היתד. דניאל
מיטראן, לשעבר דניאל גוז (שם
נעוריה) ,נחבאת אל הכלים. רק
היום, לאחר היבחרו של מיטראן
לנשיא צרפת, יצאה מאלמוניותה.
״אני מציג לפניכם את ארושתי
החילונית, הדימוקרטית והסוציאליסטית,״
כך נהג מיטראן להצי גה
בפני חברים, ימים ספורים
לפני שנשא אותה לאשה, ב־ 28באוקטובר
( 1944 תמונת־הכלולות
נראית משמאל).
ואמנם, הגדרתו הולמת להפליא
את האשד, שגדלה בבית מורים
חילוניים בוורדן, נדדה איתם למחוז
בורגוניה, והתחנכה באווירה
של צדק ושיוויון לכל. שיחרורה
מכל אמונה דתית ורדיפת הצדק
העקשנית שלה הרגיזו אנשים
רבים באוכלוסיה הכפרית שהיתה
דתית בדרך־כלל. היה זה בתחילת
המילחמה, מייד לאחר תבוסתה
של צרפת, כשאביה התגייס למח תרת.
לימים, הסתירו בביתם לו-
חמת-מחתרת, והמישטרה הצרפתית

ערכה חיפוש בביתה, והיכתה את
האם. המראה לא נשכח מעיניה של
דניאל.
בשנת ,1944 זמן -קצר אחדי
שהתגייסה למחתרת, הגיעה לבית
מישפחת גוז בפאריס לוחם צעיר,
שכונה ״מורלאך. כריסטין, הבת
הבכירה, היום מפיקת־סרטים ואש תו
של השחקן היהודי רודה

הנין, הראתה לו תמונות של בני-
המישפחה, ביניהם אחותה הקטנה,
דניאל .״זו תהיה אשתי,״ אמר
פרנסואד־מורלאן.
היום היא הגברת הראשונה של
צרפת, ועדיין נותנת ידה לכל פעו לת
התנדבות שיש בה כדי לסייע
לאנשים שנגזל מהם החופש.
העול
ם הז ה 2289

ג״מי קזנזוס.. :קשה רסגוואת הבה אחו׳ התבוסה!״
הספורט הלבן הפך זירת־התגוששות מילולית לכל מי שצופה את כישונו הקרוב ועצביו מתחממים :
כך קרה לאילי נאסטסה, שזכה לכינוי ״הפה הגדול של הטניס״ ,וכך ייקרה לג׳ימי קונורם, אם לא ידע
לבלום את פיו כל אימת שהוא מפסיד על המיגרש. ברולן־גרום, המישחקים שקדמו לווימבלדון, תפסה
אותו המצלמה ״על חם״ ,כשהוא עושה בידו ובפיו תנועה מגונה, שלוותה בכמה מילמולים, שלא כדאי
להעלותם בדפוס.

היא נכדתו שר אלברר ארור

האשוז התוקעת בשופר מחודד, תחת כיפת־השמיים, אינו! אלא
נכדתו של הפסיכיאטור הנודע אלפרד אדלר, שהשקיעה נפשח
ורובה בתורת־המכשפים. מארגרט אדלר, שהוציאה לאור ספר, לצייר
ליאור הירח, ערכה מחקר מקיף בקרב המכשפים והקוסמים באר-
צות־הברית, שהפכו זרם חדש ב־ 30 השנים האחרונות .״כל שמר־טף
או עורך־דין עשוי להיות מכשף,״ אומרת מארגוט, המתארת קבוצות
שונות של אנשים המשתייכים למיסדרים, כאלף במיספר, הקיימים
היום מחוף אל חוף באמריקה. הם מקיימים פולחנים של ריקוד,
נגינה ושירה בחיק-הטבע, כשבכוונתם להשפיע בפולחנים אלה
על גורלם וגורל העולם, בדומה למיסדרים מודרניים אחרים, כתנועת
הפמיניזם, או שימור איכות ׳הסביבה .״אין כל דימיון בין מכשפים
אלה לעוסקים במיסה שחורה, או במעשי-שטן,״ קובעת מארגוט.
״אמנם שמעתי על מיסדר מסויים של מכשפים בניו־ג׳רסי הנוהג
להקריב חתולים, אבל בארבע שנות תחקירי לא נתקלתי בו מעודי.
בעוד פולחני השטן התבססו על השלילה וכוחות־השחור, שכונו על-ידי
המסורת הנוצרית כוחות השטן, מתבססים המכשפים החדשים על
פולחנים עתיקים של עובדי האלילים מן הזמן של טרום הולדת
הנצרות, פולחנים שהיו ברובם התקרבות אל הטבע ואין בהם
כל גורם שלילי.״
לדעתה של אדלר, תופעה זו היא התשובה למשבר הפוקד את
כוכבנו :״בני־האדם מחפשים להם דת חדשה, שתאפשר להם להתמזג
עם הטבע, ולמצוא לעצמם הגשמה ותיקווה חדשה.״ בה בשעה,
היא סבורה, זוהי גם תשובה מתאימה לאותן הנשים המתוסכלות,
המחפשות לעצמן ביטוי בעולם משוחרר ממישטר פאטריארכלי. בעולם
זה של פולחני הטבע העתיקים נודע מקום מרכזי לאלה. האשד,
רואה עצמה כבת־ילוויה טיבעית לכוחות הפראיים שבטבע, דוגמת
האשד, המופיעה בפולחנים העתיקים שבספרות הנוצרית, או באגדות
המלך ארתור.
מארגוט אדלר, בת ה־ ,35 עומדת בעצמה בראש מיסדר מכשפים,
שעה שאת הכשרתה המיקצועית בקורות הקוסמים קיבלה בלונדון,
שם קיים איגוד ותיק של קוסמים ומכשפים. אמנם, גם בזמנים מו דרניים,
כמו בימי הביניים. עדיין רודפים את המכשפים, היא טוענת׳
למרות שלגבי דידה יש לה פרנסה בשפע: לבד מהיותה תחקירנית
וקוסמת יש לה גם תוכנית־רדיו קבועה בנושא. העיסוק
בכשפים מעסיק אותה בפגישות ׳קבועות עם שישה מכשפים אחרים-
בניו־יורק, המקיימים טכסים של ריקוד תחת כיפת השמיים —
בבגדים, או בלעדיהם ,״תלוי במזג־האוויר״ .הגבר שעימו היא חיה,
גליידמן, סופר ופסיכולוג, מעודד את פעילותה, אם בעצמו טרם
השתכנע בתועלת הממשית של מעשי־הכשפים. אשר לאביה, הפסיכיאטר,
הוא מסכים שזוהי תופעה נשית מובהקת ובריאה בהחלט.
העולם הז ה 2289

גיון טואוולטה: בחורה אל הבמאי הראשון
לכוכב ג׳ון טראוולטה היתח עד כה קאריירה משונה מאוד: הוא התגלה כמעט חרש־חרש בסירטו
של בראיין דה־פאלמה, קארי, אבל התגלותו היתר, כה חרישית, עד שאיש כמעט לא זוכר. אותו
מסרט זה. זה היה סיפור אימים על גילגול נשמות, והבולטת ביותר בסרט היתה סיסי ספייסיק, שעשתה
דרך רצינית עד הגיעה לפרס האוסקר בזכות תפקידה בבתו שד כורה פחם. לעומתה, ג׳ון טראוולטה —
שהופיע בסרט כאחד מחבריה של קארי לספסל הלימודים, מעין חתיך מבוקש בשכונה — עשה את
תפקידו הגדול בשיגעון המוסיקה. אחרי-כן בא גל של רכילות, ושיבש את חייו הפרטיים ואת
הקאריירה שלו גם יחד. אחרי כמה רומנים עם נשים בוגרות ממנו חזר אל הבד בסרט פושר, והחליט
לפרוש למשך תקופה מסויימת, עד הימצא עבורו תפקיד מתאים• נראה כי ההזדמנות נמצאה לו בחזרה
אל הבמאי הראשון, בראיין דה־פלמה (במרכז התמונה שלמעלה) ,ובסרט חדש, לצד אשתו של דה־פלמה,
ננסי אלן (הנראית בתמונה) ,שנראתה גם בסירטו של בעלה־הבמאי, לבוש לרצח. הסרט עתיד
להיות מותחן פוליטי, על תאונה מיסתורית, המסתברת כקנונידדפוליטית מתוכננת בתיחכום רב. ישנם
הסבורים כי למעשה זה שיחזור של פרשת אדוארד קנדי וטביעתה של מרי קופצ׳נה. בינתיים קרתה להס-
רטה תקרית מיסתורית: סצינה המונית, שהוסרטה בפילדלפיה ושעלתה להפקה כחצי מיליון דולר, הלכה
לאיבוד, כאשר ה״נגטיב״ נגנב בנסיבות נעלמות.

*(! שי ם ב 111ל ם

זמרת שינה: אלבום אחז 110 אמביציה
הנשים של ג׳יימם בונד היו מאז ומעולם גזע מיוחד במינו,
וכך גם הזמרות, שנבחרו בקפידה רבה, כדי לבצע את שיר הפתיחה
של הסרט• גם שיר זה נבחר על־פי מירשם מיוחד, כדי שיהלום. את
כותרות הסרט, אחד הקטעים המרתקים ביותר, שלעיתים אפילו עלו
בייחודם על כל ההמשך• את המוצר האחרון בסידרת בונד, למען
עינייך בלבד, פותח קול חדש היוצא משפתיים אדומות ומחוטבות,
ומשמתגלים פניה של הזמרת, ברור שפנים אלה לא יעילמו מן הבד
אחרי סוף הסרט. אשר לקול — יש לו עתיד. את הפנים אפשר
לראות בתמונה שלמעלה: זוהי שינה איסטון, זמרת בת ,21 שכבר
אחרי אלבומה הראשון, לקחת את זמני, משווים אותה לבארברה
סטרייסנד. היא עדיין המומה מן ההשוואה עם האשה המהווה
עבורה אידיאל בשטח הפופ :״קשה לי •להתייחם להשוואה מעיו זו.
אך בוודאי שזה מחמיא לי מאוד,״ אומרת שינה ,״אמת, קיוויתי
שהשירים יצליחו.״
כשמאחוריה שלושה להיטים, רכבת הבוקר (מן הסרט תשע עד
חמש) ,נערה מודרנית ואשה של גבר אחד, התייצבה שינה איסטון
בשורה הראשונה של זמרות הפופ. הישג מרשים בהתחשב בעובדה
שעד לפני שנה וחצי היתה עדיין תלמידת קולג, ליד גלאזגו, בסקוטלנד•
היא שאפה להיות זמרת, אך למדה דראמה באקדמיה המלכותית
הסקוטית• כל הקאריירה המיקצועית שלה מסתכמת בזמן הקצר
הזה. בעזרתם של האמרגנים, דיק ארלון (שהיה בעצמו זמר בשנות
ה־ )50 וכרים ניל ניסתה למצוא לעצמה סיגנון. ואז באה ההזדמנות
הגדולה — סרט תעודי של הבי־בי־סי בשם השעה הגדולה, שסיפר
כיצד הופכים אלמונית לתגלית. לימים התגשם הדבר על עורה.
היום היא בת ,21 קצת נאיבית, אינטליגנטית ואגרסיבית :״אני
רוצה להרחיק־לכת ככל שאוכל. אני אמביציונרית מאוד, ורוצה
להפיק את מלוא ההנאה מכל שאיפותי. אם זה פופ, קולנוע, או
תיאטרון״.
על פי ההתחלה נראה כי שינה בדרך הנכונה. היא היתה נשואה
במשך שמונה חודשים, אך החליטה כי הנישואין נכשלו — לא
מפני שהיתה צעירה מדי, כי אם מפני שעשתה טעות בבחירה.

ברט ריינולדס 011111.. :לימדו אותי רקח י״
כשנפגשו סופר־מאצ׳ו, ברט ריינולדם, וסופר־אינג׳ל, פארה פואסט, על בימח־הצילומים של מירוץ
כדור־התותח (בתמונה למעלה) ,חיכו: הכל לפיצוץ רומנטי. אבל לבד מרומן קצרצר, כמו שמכתיב
התסריט, לא קרה שום־דבר. מדוע י לברט ריינולדס ישנו הסבר פשוט: זה לא הפחד שלי מפארה, או
מכל אשה אחרת, הגורם לי לפחד מקשר רציני, זו אולי העובדה שאני מנסה למצוא את דמות הבערה
שתבוא אלי מראש הגיבעה, כשבפיה ״צלילי המוסיקה״ .לדבריו, החל תהליך הלמידה העצמית שלו כבר
בשנת ,1965 כשהתגרש מאשתו הראשונה, השחקנית ג׳ודי קארנה• אחריה לא היה מעוניין בנשים, אלא
בהרפתקות־מין .״הייתי מוכן לזנק על כל אשה שפגשתי, אם זו דיילת, טלפונית, או מלצרית. בכל
בוקר הייתי נאלץ להתגנב אל ארנקה של האשד, שלנה אצלי, כדי לראות את שמה בתעודת־הזהות. עד
שהגיע היום שבו לא הצלחתי לזכור מי אני. את הלקח הנוסף למדתי מדאיינה שור: כמה שאתה מתפזר
יותר, אתה מאבד את עצמך. כך שקעתי בסאלי פילד, אבל גם מיחסי עימה למדתי לקח: אם אתה חי
יותר מדי עם האשד, שבה התאהבת, סופו שתאבד גם אותה. לאן מועדות פניו של ריינולדס עתה י הוא
היה רוצה להיפטר מדמות ה״מאצ׳ו״ ,ולהיות פעם אחת ג׳נטלמן .״אבל בכך לא האשימו אותי אף פעם!״

נול אנקה: בן 40
על סף שנות דד 40 יכול פול
אנקה׳ להיאנח אנחת רווחה: לא
רק שנשאר בחיים, בשעה שחבריו
לתקופה, כמו בובי ריידל, בראיין
היילנד, פאביאן, או פראנקי אב-
לון, נכחדו ואינם — הוא פעיל
ומאושר לחלוטין: בתמונה משמאל
הוא נראה כשהוא משחק ביליארד
עם שלוש מחמש בנותיו, כשמאחוריו
עבודות ענקיות של אנדי וורד,ול
בשלוש גירסות שונות של
צבע לדיוקנו. עבודות אלה הן רק
חלק מאוסף נדיר של אמנות בת*
זמננו המקשטות את ביתו• שם,
באחוזה יפהפיה, מן היפות שבאי-
זור, מתגורר הזמר עם אשתו מזה
19 שנים, אן זועייב, צאצאית ל־מישפחה
מצרית אריסטוקרטית.
פול אנקה, לשעבר ברווזון
עגלגל ומכוער בעל קול של ציפור,
התפתח לפיזמונאי מחונן. הוא
כתב לסינאטרר, את אחד מלהיטין
הגדולים ביותר, בדרכי שלי, ולתום
ג׳ונס את היא אשה היא גברת.
יחד עם זאת לא נטש את הבמה,
והוציא לאור את אלבומו ה־,40
שלפני כל הסימנים יהפוך תק ליט
זהב דוגמת רבים מתקליטיו.

ה עו ל ם הז ה 2289

< . 7 2עו

לבקבוק!

ה שוה בעצמך
( ה ש 1א 1זנכ 1נ ה ליו ם )19.5 .81

; במשפחה הוחלט:

מאלט

שם המשקה מחיר לכוס
71א״4
מאלט
2 0 0ח׳ 1י

קול ה מי שפח תי
ט מפו מי שפח תי
ק רי ס טל
מי ץ פז

124א״ג
116א ג
114א ג
95א ג

מדוע אושפז ספי ריבלץ במוחלקה לטיפול נמרץ
ומדוע מתבוננים הכתבים הצבאיים למחונה־ריכוז
11 בעת ישיבת המפד״ל,
בשבוע שעבר, קרא מישהו
לעבר הד״ר יוסף! בורג,
שדיבר על הרכב ציבוו״הבוח-
ריס של המיפלגה :״אתה אינך
יודע הכל!״ ענה לו בורג:
״ישנם שלושה סוגי ידיעה. של
בורג, של הקדוש־ברוך־הוא
ושל דויד בן־גוריון. בורג
יודע כימעט הכל. הקדוש-
ברוך־הוא יודע הכל. ואילו בן-
גורמן ידע הכל יותר טוב.״

וביקשו להיות מצולמים בשי-
דורי־הטלוויזיה של הליכוד לבחירות.
על־כך העיר גירעון
גדות, ראש מטה־ההסברה, ואמר
שערב הבחירות צולמו
יותר מ־ 70 פעילים מרכזיים של
הליכוד, כשבמטה היה ברור
מראש שצילומים אלה לא
ישודרו לעולם, וכך פוייסו
הפעילים שרצו להופיע.
! 9ניסים סיפר שהיו לו
ספקות לגבי כישוריו של ספי

רדי התנועה בתל־אביב נציגים
של מוקדי־כוח שונים בתוך
המיפלגה. מכיוון שהמיזנון בבית
המיפלגה הייה סגור, דאג
שריר להכין למוזמניו שקיות־משקה
עם קשים ועוגיות. כל
מי שנכנס לחדר התכבד במשקה
ובעוגית, ושמע משריר
כמה חשוב שהוא יהיה שר
בממשלה הבאה.
! 3העיתונאי הדצל אד־ליד
מדבר שאל, עם פירסום

מזכ״ל ההסתדרות, לא רצה בתחילה להיכנס אל תוך
* |ל||׳ 1111 ¥1 0 1 0
המיכלאה, כפי שנקרא האיזור המגודר בפארק״חירקון,
#111 #1 11111 1
שבו נערך כנס ההגנה והפלמ״ח. מארגני הכנס הכינו כמה עשרות מושבים לאנשים
הקשישים יותר, בעוד שהמכובדים היו צריכים לשבת על הדשא, עם כולם. אן כל
האישים הלכו באופן טיבעי לעבר הכיסאות והתיישבו עליהם. משל ישב במשך שעה

! 9העיתונאי מוטי חביב,
קצידהעיתונות של מטה-הד,סברה
של והליכוד, היה חבר
מערכת חדשות הספורט לפני
שהגיע לליכוד. מוטי אומר
שהמעבר היה קשה, משום שבפוליטיקה
יש הרבה יותר כאסח
מאשר בכדורגל.
91 שר-המישפטים, משיה
ניסים, שהיה יושב־ראש אגף-
ההסברה של הליכוד, סיפר
השבוע שכאשר נפגש לראשונה
עם אנשי מישרד קשר בראל,
פירסומאי הליכוד, ואמר להם
שבמסע-הבחירות יש להראות
את הישגי הליכוד, הם פרצו
בצחוק.
91 הבדרן ספי ריבלין
התבטא באותו נושא ואמר:
״האמנתי בביטחון מלא, בביט״
חון-שדה, שלא יתכן שניכשל.
בתקופת הליכוד היתד, חקיקה,
כפי שמעולם לא היתה. הקמנו
144 יישובים חדשים.״ אחר
קרץ בעינו למאזיניו, אנשי
הצוות חמיקצועי של מטה-
ההסברה של הליכוד, ואמר
אחרי אתנחתא קצרה :״הרי
את האמת אנחנו יודעים.״
91 השר ניסים סיפר שיש
לו בבית ערימת-מיכתבים של
אנשי הליכוד, שכתבו אליו
העו ל ס הז ה 2289

התוצאות הסופיות של הבחירות
לכנסת העשירית :״מדוע
אסף יגודי השיג 800 קולות
1מאיפה הוא השיג כל-
כך הרבה, ועל חשבון מי?״
! 9דירי מנוסי העלה ה שבוע
השערה שעקיבא. נוף
סוגר את רשימת הח״כים של
הליכוד שנבחרו לכנסת העשירית
מכיוון שהוא רוצה לעמוד
מאחורי כולם.
91 יושב־ראש הכנסת ל
שעבר,
יצחק כרמן, נשאל
השבוע על־ידי המראיין, איתן
דנציג, מדוע החליט לפרוש
מתפקידו. הוא השיב :״כמה
זמן יכול יהודי להחזיק את
פיו סגור ז אני רוצה סוף־סוף
לפתוח את הסה.״
! 9כשנשאל ברמן אם הוא
רואה עצמו מתאים לכהונת
שר השיב :״איני מכיר בישראל
אדם אחד שלא רואה עצמו
מתאים לכהן כשר.״

ארוכה על הדשא, אולם הוא נתקף בכאבי־גב והובל לתוך המיכלאה על״ידי כתבת
״דבר״ עליזה וולד (בתמונה מימין) .הרמ״א, ראש המטה הארצי של ההגנה, ישראל
גלילי, היה צריך לעבור בין חבלים בדרכו מהמיכלאה לעבר הבמה שעליה נאם (תמו*
נה אמצעית) וגם למפקד גדוד הפלמ״ח, יצחק רביו (בתמונה השמאלית) ,הגביהו את
החבל כדי שיוכל להיכנס אל תוך מיכלאת המכובדים, בדרכו לעבר במת הנואמים.

ריבלין, וחששותיו גברו כששמע
אותו צועק כל הזמן
״השמאלנים המנוולים האלה,״
אך בהדרגה הבין שאלה הן
דיעותיו האמיתיות של הבדרן,
ואין הוא אומר זאת רק כדי
למצוא חן.
91 ריבלין סיפר שהוא עבד
בבחירות ״עם כל הלב,״ ועל
כן לקה במה שקרא ״מיקרה־לב.״
לדבריו אושפז במחלקה
לטיפול נמרץ .״את דף רישומי
פעימות־הלב שלי תליתי בבית
על הקיר, לצד כל מיכתבי-
ההשמצה שכתבו עלי ושקיבלתי
לביתי,״ אמר והוסיף :״לפי
העיתונות, הפסדתי הרבה חברים.״

9העיתונאי אי תן הסר
אמר השבוע לעמיתיו, מתנגדי
השר אריאל שרון, במיזנון
בית סוקולוב בתל־אביב :״חב־ר׳ה,
אני מציע לכם להכין את
הכפיות, כדי לחפור במחנות-
המעצר.״
! 9במיפלגה הליברלית מתנהל
מסע נמרץ של המעויניינים
להיות שרים בממשלה הבאה,
שירכיב הליכוד. אחד הפעלת-
נים הוא יושב-ראש הסיעה
הליבראלית, ח״ב אברהם
ש רי ר. הוא זימן אליו למיש-

תמי נרקיס

היתה בין המעטים, מקרב 40 אלף באי כנס ההגנה והפלמ״ח, שנעיד בשבוע
שעבר, שלבשה מדים• תמי, בתו של האלוף (מיל׳) ע;וזי נרקיס, לא היתה
בתפקיד בפארק הירקון, שבו התקיים הפנס, אלא באה לראות את החברים של הוריה ואת החברים
של סבה• אמה של תמי היא אסתר נרקיס (מימין) ,ואילו סבה הוא דויד הכהן (משמאל).
213

״איך עז שי ם
שאל עובר־נדבק
שמואל

אחרי 32
חודשי נהיגה
אלפי נהגים
נהנים להתניע
מכוניתם ,
במצגרי מלד

המצבר האמין
ביותר בעולם.

*ללא טיפול
*ללא הוספת כזים

לרכב פרטי

3 9חד ש•*,
א חויו ת

סוכנים לישראל:

הפצהתל.אביבוהמרמ:

1ועדת-ר,כספים של הכנסת
היוצאת היא הוועדה היחידה
הממשיכה בפעילות שוטפת, גם
כאשר הכל ממתינים לכינוס
הכנסת החדשה. ביום החמישי
שעבר התקיימה אחת הישיבות
האחרונות של הוועדה, וכימעם
שהאופוזיציה השיגה רוב בהצבעות
שהיו, בעניינים חשובים
ביותר כמו מענקים למיפעל
פרוטארום והכרזת איזור ירכא
כאיזור־פיתוח. כל הליבראלים
של הליכוד עסקו במעשי־מר־כבה
קואליציוניים. פסח גרו־פר,
שראה עצמו לפחות כשר-
החקלאות, נכנס ויצא, איש
אגודת־ישראל, שלטה לורנץ,
הפקיד את ראשות הישיבה
בידי חיים קור* ,איש חרות,
ויצא כל הזמן לטלפן. אחד
הח״כים שהיה במקום כינה את
שהתרחש בישיבה ,״תחנת-
רכבת של מרכבה קואליצ יונית.״

אהרון הראל יושב-
ראש מטה־הבחירות של זזמע-
רך׳ סיפר מה התחולל מאחרי
הקלעים של המיבצע להחזרת
יצחק -רבץ להנהגת המערך
כמועמד לתפקיד שר־ביטחון.
הוא אמר שמיד אחרי הפצצת
הכור בעיראק, ניבא סקר יתרון
של 18 מנדטים לליכוד.
סקר שהוגש בו־זמנית טען שאם
רבץ ימונה כמועמד לתפקיד
שר־הביטחון יקבל המערך 45
אחוז מקולות הבוחרים, בעוד
שהליכוד יקבל רק 25 אחוז.
לפי סקר שבזה גם חיים
!בר״ לס לא יכול היה לעמוד,
והסכים לוותר על מועמדותו
לתפקיד.
! 0חיים שיף, בעל רשת-
המלונות, שהוא תומך פעיל
של הליכוד, נשאל אם לא
הגיע הזמן להקים בארץ קאזינו,
כמו בכל ארץ אחרת שיש בה
תיירים רבים. השיב שיף :
״לאור מה שיתרחש בקואליציה
הקרובה, אפשר לשכוח מקאזינו
להרבה זמן.״
81 בשבתרבות האחרון, שבו
השתתף חבר-הכנסת רוני מי־לוא,
הוא איים שהליכוד יעשה
סדר באמצעי התיקשורת הממלכתיים,
ויעיף את ״בעלי ה־פינקס
האדום״ .הגיב על כף
מראיינו, יצחק ליבני, מנב״ל
רשות־ד,שידור לשעבר :״כמה
אירונית היא העובדה שמילוא
אמר מד, שאמר לאדם שאותו
זרק הליכוד לפני שלוש שנים
מרשות־ד,שידור, וקיווה שאחריו
יבואו לטלוויזיה רק אומרי-

* ללא קורוזיה
* מצבר סגור
36 חודשי אחריות
פ רו רטה

:אחיס פ/1ב!
״ .0כנ,־.ת-ביא

בנר״ן

תל־אביב,רח׳ לינקולן ,19 טל 284976.־ ,03ת.ד884 .

חשמל שמשוו ,334033 מוסר אורי ״ ,337426 61*11 זיק אור , 253802 היימליו יעקב ,331817 חשמל יעלן ב ;333465 מגדל שללם , 650984
פולקסווגן מוסך הדרום ,832268 מוסך תושיה פולקסווגן , 336825 פולקסווגן פליקם ,331823 מוסך אריה מגרשי התערוכה .441084
בת ים: עוזי שחמרוב .862536 חול :11 אזור התעשיה עוזרי משה . 803265 יפר מוטקה , 832859 נב_עם , 831654 אלי את אלי .821463
ראשוז לציוז: המתניע 941647 רחובות: טבנואור 51484־ .054 פולקסווגו רבב הנגב 51650־ .054 רמלה: מאור .054-25094 גדרה: קרני אוד
בתחנת סונול 91877־ 055 אשקלון: תלמי הנגב 97311־ .051 בני ברק: אור נע ,77423 6מיכה במוסך ביג .708096 פתח הכוה: פסח הלר .912977
גפר סבא: הוד השרון רמות השביט, בן ארי שרת 8־31387־ .052 אזור נתניה: יורם רז, כפר ויתקין 96804־ ,053 טכנואו.ר חשמל אורי 38013־. 053

הפצה באר שבע והדרום:
חשמל ״שאולי׳ אזור התעשיה כביש חברון 35111־ .057 חשמלאים מורשים: מוסך ברעם פולקסווגן 72011־ ,057 איציק חלקי חיללה
74045־ ,057 מוסך הנאמן פולקסווגן 77195־ ,057 פולקסווגן ריטס 71744־ ,057 המניע צומת גילת 83424־ ,057 עוזי צומת קסטינה 81868־.055

הפצה חיפה והצפון :
מצברי גולד חיפה גולדנר, המגינים 533293 100־ ,04 חשמלאים מורשים חיפה והצפון: אור חדש ,728655 אוטו אור , 666922 מו ס ך ארו ,724374
לפשיץ , 524148 מרויץ , 669710 פיקס אור ,720371 רם אור ,643737 מוסך תלפיות ,674977 אלטשולר תל חנן .231127 טב.עוך: עציון .932062
עכו: זרם הגליל .913306 פרדס חנה; כהן שמיר 79407־ .063 בנימינה: אודי את בני בתחנת פז 61216־ .063 הדרה אלקטרו רכב 26200־, 063
ברונו גולדשטיין 22685־ .063 נצרת: בודג׳נה יוסח 56438־ ,065 מוסד הצפון פולקסווגן 72046־ .065ע פולה: קואופרטיב התבור 93506־.065
בפר תביר: מוסך צפון 67702־ .067 צפת: אוטוסטרט 31142־ .067 יסוד המעלה: מוסך יסוד 37200־ .067ק רית שמונה: פולקסווגן רכב הבשן
>40939־ ,067 קואופרטיב גליל עליון 40713־.067
הפצה ירושלים: גוטמן דוד אזור התעשיה תלפיות 781818־ ,02 לוינסון צבי בתיאונגרים 283110־.02

אתה תבחר את הרהיטים
ואנחנו נביא אותם עבורך מאירופה
חברת דניש נערכה לסייע לך ביבוא
אישי ממיטב היצרנים האירופאיים.
רהיטים ואביזרים ברמת עיצוב
ואיכות בין לאומיים, המתאימים
לביתך ולמשרדך. הצעה זו מתאימה
לקונים בעלי דרישות גבוהות,
למעצבי פגים, ולאנשי מקצוע,

רנוונ-גן: דרו ז׳בוטינם קי.104
ירושלים; רה׳ הסורג, מול בנק ישראל.
חיפה: ככר מטלת מרים, הכרמל הצרפתי.
תל־אביב: בכר המדינה, פינת ויצמן.
אילת; מרכז מסחרי, צופית עלית.
באר־שבע: ווד החלוץ .104

דניש־יסא אישי

ד ן 1ש ו £

81 ליבני מסתובב בימים
אלה בהרגשה טובה, ומזכיר
לחבריו, שכבר הספיקו להתאכזב
מהרשימות שהצביעו
עבורן, שהיו צריכים לאמץ
לעצמם את סיסמתו של האמריקאי
ברנרד כרוך .״היהודי
הזה, שהיה מדינאי מפורסם
בימי הנשיא פראנלין דלאנו
רוזוולט, הציע לידידיו שיצביעו
למען מי שמבטיח הכי
פחות, משום שהוא יהיה הכי
פחות מאכזב. ועד היום הכלל
הזה מוכיח את עצמו.״
1אורי יפה, קפטן אל
על, סיפר השבוע כיצד השפיעו
הבחירות על ילדיו. באחד ה ערבים
צפו ילדיו עימו בתח-
רות־טניס מווימבלדון, וכשה-
תוצאה היתר, תיקו, שאל הבן :
״מד, יעשו עכשיו ז״ ענתה לו
הבת :״עכשיו מחכים לקולות
של החיילים.״
ה עו ל ם הזה 2289

אחזך כל־כך יפה בטלוויזיה?״
אורח את דליה מזור. ואיך כימעט
שי בסרטן
01 גלי צה״ל חידשו את
הקלטת התוכנית הסאטירית
יתוש בראש, בעריכת בתיה
שושני• בתוכנית הראשונה,
שתשודר בשבת הקרובה, לא
יופיעו שני קטעים: לשאלה
מהי העיר הגבוהה בעולם השיב
יהונתן גפן -״ירושלים
בטונים הגבוהים של בגין.״
לשאלה אם האדם הוא חיה או
בהמה, השיב אחד מחברי-
הצוות ,״תלוי לאיזה מיפלגה
הצביע.״ על פי ההקלטה לא
היה ברור מי אמר זאת.
01 שמואל שי טוען ברצינות
ששלמה כר־שביט
כימעט והדביק אותו בסרטן,
ואומר שיש לו הוכחות לכך.
לפני שבועות אחדים צילצל
אליו בר־שביט, הידוע כהיפד
כונדר לא־קטן, ואמר לו :״אני
מוכרח ללכת איתן לרופא. אני
בטוח שיש לי סרטן ! אני אוכל
ואפילו זולל, אך אני יורד
במישקל.״ שי הסכים ללכת
עימו לרופא, והוביל אותו בזרועותיו
למרפאה. במקום הוצע
גם לשמואל שי להיבדק, ושי,
שהרגיש שהוא בקו־הבריאות,
הסכים להצעה. כשהתקבלו תוצאות
הבדיקה אמרו לבר־שביט
שהוא יכול ללכת הביתה, ושאין
לו שום דבר, ואילו משי ביקשו
לשוב לבדיקה חוזרת, כעבור
שלושה ימים. שי, שגם הוא
היפוכונדר לא-קטן, הוצא מהמרפאה
כשהוא נשען על שלמה
בר־שביט, מדדה לביתו, ובמשך
שלושה ימים לא אכל וכימעט

אנשים
את האדם שעצר אותי ברחוב
ואמר לי: איך עושים אותך
כל־כך יפה בטלוויזיה?״

הטכנאי

הוותיק

רשות-השידור, אמנון פאר,

יכול לזקוף לזכותו את העובדה
שהנחיית טקס־ד,פתיחה של המכביד,
עברה ללא תקלות. בעת
מירוץ־הלפיד בתוך האיצטדיון,
פרצו משתתפי המכביד, אל
עבר השביל שבו רץ נושא
הלפיד שדמה גליקשטיין,
והקיפו אותו. חברי המישלחת
הצרפתית, שרצו אף הם אל
גליקשטיין, ניתקו בלי כוונה
את כבלי המיקרופון של מנחה
הטכס, עזריה רפפורט. איש
לא הבחין בכך, ואפילו על לוח
הבקרה לא נראתה התקלה.
עזריה מיהר להשתמש במיק רופון
של הקריין הספרדי,
שעמד לידו, ואז הבחין בתקלה
אמנון פאר ורץ לשביל המקיף
את המיגרש של האיצטדיון
וחיבר את הכבלים המנותקים.

׳ 0השחקנית רות דורון,

אבוייס סנה

סגן״אלוף בצה״ל, עורר התרגשות
רבה בקרב באי בנס ההגנה והפל-
מ״ח. אפריים, שבא לבוש מדים וענוד אותות, יחד עם שתי בנותיו,
הוא בנו של מי שהיה ראש מיפקדת ההגנה, משה סנה.

שהיא גם נהגת־ד,אוטובוס הראשונה
בישראל, ניסתה להתקבל
לעבודה כנהגת באירועי
המכביה. היא נדהמה כשגילתה
שמבקשים ממנה כסף עבור
חולצות בעלות סמל המכביה,
שאותה נדרשה ללבוש בעת
עבודתה. עוד יותר הופתעה
כשמארגני האירוע הודיעו לה
שעבודתה בשבת תהיה ללא
תוספת־שכר. רות, שבשנה האחרונה
נעלמה מהנוף התל-
אביבי, העדיפה שלא לקחת
חלק באירועי־המכביה.

גלל׳ייי

סייי׳
ד׳ ^ז כיי *
י׳י ,7לימת

זרת בלישכת־העיתונות של הליכוד. גליה, שהגיעה השבוע למסיבה
של אנשי מישרד־הפירסום של הליכוד, סירבה להצטלם ולשוחח
עם עיתונאים. כאשר צולמה בשיחה עם העיתונאי מוטי חביב,
מיהרה להפסיק את השיחה ולעבור לפינה אחרת של האולם.
לא ישן. מיואש ומדוכא הגיע
למרפאה, נבדק ואחרי המתנה
ארוכה קיבל תשובה שלילית,
שאישרה שאין לו סרטן. סיכם
המנחה שמואל שי ואמר :
״הרגשתי שנולדתי מחדש.״
! 0קריינית־החדשות של הטלוויזיה,
דליה מזור, טענה
שבניגוד למה שחושבים, אנשי
מחלקת־ד,חדשות אכן חוששים
מעידן הצבע בטלוויזיה. דניאל
פאר, אמרה, נוהג לבוא לשי-
העולם הזה 2289
אמריקנו אמרטו
יז דורים לבוש בחולצה בעלת
נקודות, עניבה עם פסים ובלייזר
ציבעוני. כשיתחילו לשדר
חדשות בצבע, לא יוכל להרשות
לעצמו להופיע כך, והוא
מודאג מכך כבר היום.
91 דליה מזור סיפרה, ש-
איש־טלוויזיה בארץ אינו יכול
לעבור ברחוב מבלי שעשרות
עיניים יינעצו בו, ואוזניו יש מעו
תגובות מגוונות על רמת
השידורים .״אך אני לא אשכח

צלב גדול. הוא פנה לציבור לתרום לפרוייקט אומנות שהוא
מתכוון לפתוח בשבוע הבא בפארק־הירקון בתל״אביב. ג׳ים, המו־שח
את חלק־גופו העליון בצבעים — זהב ואדום — מאמין שהופעה
יוצאת-דופן תעזור לו להתקבל על-ידי תושבי העיר באהדה,
לקבל מידיהם תרומות בסך 20 שקל לנפש ולקרבם לסוג המיוחד
של אומנותו שבה הוא משלב פיסול סביבתי ומופעי-ג׳אז.

וודקה לימון הרביעיה החדשה

משקה ראשון• אצלכם בבאר

כרמל מזרחי
מיקבי ראשון לזניון הנריו יעקב

*!אל אניינל

הצטוף לתוכנית ח ץ -צנ ע 81
״חץ״ פותחת בפויך את נל האפשרויות נד• שתונל(וטש
את הטלויזיה הגרמנית השבה ביותו, וגם לגמוו את החודש.

כמו בגרמניה ובכל אירופה, כך בישראל, צועדת ״מץ״ במקום הראשון בטיב, באמינות, בשירות ובחידושים טכנולוגיים.
רק ״מץ״ יכולה להעניק לך, הצרכן, כל כך הרבה יתרונות ללא תוספת במחיר.
לדוגמא:
* בלעדי ולטובתך 5 :שנות אחריות על חלקי חילוף (כולל מנורת המסך) .י מעבדות שירות ממוחשבות העומדות לרשותך 24 שעות ביממה.
* תכניות מיוחדות לרכישה בתשלומים לכל תקציב ולפי אפשרויותיו * .חינם! 5 -משחקי טלוויזיה אן ,1ן ןט 8צבעוניים לשעשוע ופיתוח המחשבה
(בדגם ״קפרי מסלול תשלומים מיוחד עם אספקה מידית של טלוויזיה צבעונית ״ 20 עם או בלי שלט רחוק.
עובדה :״מץ״ נבחרה ע״י קהל הצרכנים הישראלי כ־״בית העסק הנבחר 1981״ ו־״הקניה הטובה ביותר 1981״.
לוח הצ עו ת ר כי שתט לויזי ה דגם ״ 26 עם שלט ר חו ק.

לוח הצ עו ת רכי שתט לויזי ה ״ 2 2עם שלט ר חו ק.
מם י
הצעה

מזו מן

ת ש לומי ם

תשלום
חו ד שי

סה״כ מ חי ר כולל
א חריו ת למסר
וחל קי ם ל־ 5שני ם

8.000
6.000
4,000
8,000
6,000
4,000
8,000
6,000
4,000
8,000
6,000
4,000

1,150
1.950
2.750
875
1,490
2,090
730
1.210
1.690
625
1.025
1,425

1 1,450
1 1.850
12,250
11,500
1 1,960
1 2,360
1 1,650
1 2,050
12.450
1 1,750
1 2,1 50
1 2,550

מו עד אספקה

כעבור 3
כעבור 3
כעבור 3
כעבור 4
כעבור 4
כעבור 4
כעבור 5
כעבור 5
כעבור 5
כעבור 6
כעבור 6
כעבור 6

חוד שי ם
חוד שי ם
חוד שי ם
חוד שי ם
חוד שי ם
חוד שי ם
חוד שי ם
חוד שי ם
חוד שי ם
חוד שי ם
חוד שי ם
חודשים־

חהפכה!
״וידיאו מץ־צבע 2000״ ב 24-השלוחים

סרט קולנוע, משחק כדורגל, קונצרט, סרט מצוייר ...אתה הוא
זה שתחליט במה לצפות ומתי.
רכוש לו ״וידיאו מץ־צבע 2000״ -וידיאו טייפ מהמשוכללים ביותר
בעולם, בתכנית תשלומים מיוחדת שלא תפריע לד לגמור את החודש.
תשלום ראשוז 6,000 :שקל ועוד 24 תשלומים חודשיים בסו 1,000
שקל כל אחד.
* תוכל לרכוש את המכשיר המשוכלל בפחות תשלומים, בהתאם
לרצונך ויכולתך. אספקה בתום התשלום האחרון.

* ה מ חירי ם אינ ם כו ללי ם מ.ע.מ.

* ה מ חי רי ם אינ ם כו ל לי ם מ. ע .מ.

הבצע יוצא חן הגלל של,,חץ י לאספקה מידית * 500 טלויזיות״20

בתנאי וגישה בלבד״ם 4424:שק( נחזוחן

עו(ט וחוק

ושד 12 השלוחים חודשיים של 896ש

המחיר בתשלומים בולל מ.ע.מ וריבית חודשית של נ . 67. -המחיר גמזוחן ־ 11,904,ש׳

(הה לן(התאמץ?
הצטרף(הומיה מץ!

המחירים בתוקף
עד 31.7.81

תלוש וידיאו

לכבוד
״בית מץ״ רח׳ מודיעין 19 בני־ברק מיקוד.51263 :

הטלויזיה הגומנית הטובח ביותו

להשיג במרס״מנויימודיעיו 19 יבני-ברק
ואצל סוכנים מורשים שליימנן ייבכל רחב• הארנן

מי קו ד5 1 2 6 3 :

כתובת ...טל. בעבודה

.,ההויון שד המוינה״ חסת״ם
והשבוע באו לחגוג את לידת

הילדה של
המדינה

כולם חששו שזה יקרה כבר
בחודש השישי להריון, על בימת
הארוויזיון, כשלהקת הכל עובר
חביבי שרה את שירה, הלילה. אך
שלומית אהרון הרגיעה את כולם,
והבטיחה לסחוב את ההריון
עד תום. היא אכן עשתה זאת,
ולדבריה אפילו נכנסה לחודש העשירי.
בשבוע
שעבר ילדה שלומית,בת
בכורה ובריאה, במישקל שלושה
וחצי קילוגרם. לכבוד האירוע ערכו
לה קיקי רוטשטיין ועמי מני
דלמן, חברי הלהקה, מסיבת־הפ-
תעה, שנערכה בביודהחולים אסותא.
למסיבה הוזמנו כל האנשים
שעבדו בעבר ובהווה עם הלהקה,

הסבתות והסבים משני הצדדים,
המנהל המוסיקלי של הלהקה, אלדד
שרים ואשתו ענת, וצדי צרפתי,
הבמאי של הלהקה.
האב הטרי, יובל, סיפר לכולם
כיצד נבחר שמה של התינוקת —
טליה: לפני הולדתו ציפתה אימו
לבת, וגם שם מצאה לה — טליה.
כדי לפצותה על כמיהותיה הרחוקות,
הוחלט להעניק שם זה
לנכדתה.
סיבה נוספת למסיבה — יום־
הולדתה של שלומית, שחל ביום
שבו נערכה החגיגה. האוויר היה
ספוג התרגשות, ובכל פינה בה
התגודדו החוגגים ניתן היה לש מוע
דברים כמו :״הילדה של

שלומית ואחותה הבכירה, מירי,
מתחבקות בחום ומצהירות :״אנחנו
אמנם לא דומות, אן אנו אוהבות אחת את השניה מאוד, והאחווה
בינינו היא אמיתית. אף פעם לא רבנו, ואנו נאמנות מאוד.״

במיטת יולדות

״ההרוויזיון״ נגמר, וטליה
דור מוצגת קבל עם על״ידי
ההורים המאושרים• בשעת הצילום ליטף יובל את

טליה דור

בתו בחום ולחש באוזנה :״עוד פלש אחד וזהו.״
לאחר שראו האורחים את התינוקת החלו לנחש
למי היא דומה. הרוב החליט שהיא דומה לאבא.

המדינה״ ,״ההריון של המדינה״
ו״ילדת ההרוויזיון״.
אביו של קיקי, המשתוקק כבר
להיות סבא, אמר לכולם :״לעמי
יש כבר בן, לשלומית וליובל יש
בת, ואילו הבן שלי הוא בטלן,
שיחשוב קצת גם עלי, ויביא לי
נכד לשמחני.״
כל החוגגים השתוקקו לראות
את הילדה, וביקשו רשות מה

1״ ״ שלומית אהרון מתחבקת ו-
ערא
י רי|| 1¥
מתנשקת בהתרגשות עם צדי

צרפתי, שאותו היא מכנה בחיבה, ה״אבא של הלהקה.״ לדעתה הוא
גם הבמאי הטוב ביותר במדינה. צדי מצידו מעניק לה חיבוק חם.

רופא המיילד, דוקטור משד, מירון,
לראותה. הרופא נתן את אישורו,
ודרך החלון הראתה האחות
את טליה. הילדה, כנראה, לא
נבהלה מהאנשים, והבעת־פניה היתד,
אדישה .׳׳
כולם החלו לנחש למי הילדה
דומה, והדעה הרווחת היתה —
היא דומה לאבא.
בלי אוכל, ממתקים ומשקה אי־אפשר,
ולכך דאגו הסבתות: הן
אפו עוגות שוקולד, עם ציפוי של
פרחים ומרציפן, והשיקו עם כולם
כוסות של יין. החוגגים הע ליזים
פצחו בשירת להיטד, של
הלהקה, מפסטיבל שירי הילדים
האחרון: עודני ילד.

לקיקי רוטשטיין סיפרה
שלומית שהיא מרגישה
כמו סופיה לירן. קיקי, מיהר להשיב לה, שהיא תקבל נשיקה
מלכותית כיאה לכוכבת ישראלית בינלאומית, שהיא כמו סופיה לורן.

_ 217

.כמו לסופיה ס רן!

בלנ ני ם

מאת

דניאלה שמי
הניע בעלה של ה אש ה
ראשון במידזץ סוסים
! 8בדיחה שנחתה השבוע
בנמל־התעופה בן־גוריון, בטיסה
ישירה מווינה, וביקשה
זכויות של עולה חדש, מספרת
שהחבר ליאוטיד ברז׳־
גיי ב קם בבוקר, פתח את החלון,
ראה את השמש הזורחת
ואמר: בוקר טוב, חברה
שמש, איד את מרגישה? ענתה
לו השמש: מצויץ, חבר לי-

לרופא ואמרה לו :״בעלי חושב
שהוא סוס־מירוץ. האם אפשר
לטפל בו?״ הרופא ענה לה
שהוא מכיר מחלות מסוג זה
ויוכל לטפל בבעלה, אך הטיפול
עולה בכסף רב. ענתה לו האשד
:,״זו אינה בעיה. בעלי
זכה כבר בארבעה מירוצים.״
׳ 8הרוזנת האמריקאית
בדיפטינה פדוצי טוענת

וגלי מו מ חי מ ח

פינצ׳י כימעט ופיספסה את התצוגה המפוארת• היא שהתה בשבוע
שעבר בלונדון ועמדה להגיע ערב קודם התצוגה לישראל,
אולם ביגלל עיכובים בנמל־התעופה של לונדון התעכב במטוש,
ופינצ׳י טילפנה לבעלה, עמי, כדי שיודיע למארגנים למצוא לה
מחליפה. אן לבסוף הגיעה בזמן ואף הספיקה להשתתף בחזרות
לתצוגה. בתמונה מדגימות השתיים סריגים של הבוגרת ענת קדוש.

מועמדים יצחק ארצי, שמואל פלאטו״שרון ואדוארד קווצצוב, בתשדירי־בחירות בטלוויזיה.

אוניד. ברז׳נייב שמח על כך
שהיום מתחיל ברגל ימין, יצא
ללישכתו, ועבד בקצב מהיר,
עד שעבר את המיכסה שקבע
לעצמו. לפנות ערב, כשהגיע
לביתו, פתח את החלון ואמר:
ערב טוב, חברה שמש, איך
את מרגישה עכשיו? ענתה
לו השמש: עכשיו אתה יכול
לקפוץ לי, כי אני כבר נמצאת
במערב !
בעל הפאב ארז אבר־מוכיץ׳
סיפר השבוע שמישהו
פירסם מודעה בעיתון שהוא
מוכר את כלבו המדבר. קונה
נלהב הגיע לדירת בעל־הכלב
ושאל את הכלב :״אתה מדבר?״
השיב לו הכלב :״רק מדבר?
אני מתקתק במכונת־כתיבה,
מדבר שבע שפות, וגם יודע
לבשל.״ ניגש הקונה לבעל-
הכלב ואמר לו :״איך אתה
מוכר כלב כזה?״ ענה לו האיש
:״לכלב יש תכונה נוספת :
הוא גם משקר.״
81 סיפור אחר של אברמוביץ׳
:אשד, מודאגת הגיעה

שהיא התמנה לחתונתם של
יורש־העצר הבריטי, הנסיך

צ׳ארלם וליידי

דיאנה.

היא הוזמנה ביחד עם ארוסה
הישראלי, רופא־ד,שיניים הדוקטור
עמי פיז׳נסקי, שהוזמן
עם בנו מנישואיו ה קודמים.
גם שני בניה של
כריסטינה הוזמנו לחתונה. ה רוזנת,
השוהה בימים אלה בארץ,
מתכוננת לנסוע בימים
הקרובים לנידיורק כדי להכין
לעצמה מלתחה חדשה.

! 8קאסווירה הולנדר, האמריקאית יצאנית־הצמרת
שהשתתפה בכנס הסכסולוגים,
רואיינה ברדיו בתוכנית כל
צבעי הקשת, כששאל אותה
המראיין, יוסי גרבר, מיהו
הגבר שנמצא עימה, אמרה
לו :״הוא בא פעם לראיין
אותי, ומאז אנו ביחד.״ בתום
הראיון, כשהבחור יצא לשירותים,
אמרה היצאנית־הסופ־רת
לגרבר :״הנה מיספר ה טלפון
שלי, גם אתה יכול
לנסות.״
ה עו ל ם הז ה 2289

האישש נשא

הלפיד 5חיוזשים

דימה,״ צוחק שלמה גליקשטיין.

חם בחוץ. כשגופו שטוף־זיעה
והוא על סף אפיסת־כוחות, הוא
ממשיך לרוץ. שוב ושוב הוא
מציית להוראות, חוזר על עיקבו־תיו
וגומע בשניה ובשלישית את
המסלול שבו עתיד הוא לרוץ נש־לפיד
הכבוד בידו, בטכס פתיחת
המכביד, ה־.11

מבט לעתיד

העבר של גליקשטיין רצוף ניצחונות,
גם ההווה. את העתיד קשה יותר
פות. השאיפות שלו מתרכזות ברצון לזכות בטורנירים בינלאומיי

ך ״| ש ״הילדים בגן פחדו
* / 1י ממני, הייתי הכי גדול
גגן.״ מהגן קפץ ישר לכיתה גי״ת.

התנאים בהם נא־לץ
גליקשטיין ל*

התאמן באותן שנים היו קשים.

הידיים שיל המדינה דד 3

אני באימונים. כל חודש חודשיים
חוץ־לארץ. תחרויות, אליפויות,
ואין לזה סוף. כל חודשיים אני
יוצא לשבועיים של חופש, ואז
אני נוסע לאשקלון, להתפנק בבית,
אצל האמא• נח ומנקה את
הראש. פוגש חברים וקורא ספר
טוב. נרגע מההתרוצצוינת האינסופיות
שלי בין המיגרש, הבית
ושדות־התעופה הזרים.״
הרומן השני הכי־חשוב־בחיים
של גליקשטיין הוא עם לינה לוי,
אותה הכיר לפני שלוש שנים .״ליגה
ואני שירתנו בצבא כמדריכי
גדנ״ע. חברה משותפת הכירה בינינו
ומאז אנחנו ביחד.״
לינה היא ירושלמית בת .24 נאה
וחייכנית, שמאז שיחרורה מהצבא
עבדה כמזכירתם של שלושה
שרי־אוצר, ארליך, הורביץ וארי־דור.
כיום היא עובדת בתל־אביב.
״יש לה הרבה סבלנות,״ מגלה
גליקשטיין וחיוך מתפשט באיטיות
(המשך בעמוד )56

המרים

נפטר לפני שלוש שנים, ה<
עובד ת

כ מז כי ר ה

ב קו פ ת ־ חו לי

את הטניס לספורט פופולארי בארץ. בתצלום: מתאמנים לקראת
המישחק נגד הונגריה ; גליקשטיין מחבט מס׳ 1ודייויד שניידר מס׳ .2

תחייך. לאט. קצת הצידה. מהר
יותר. עוד פעם.
הוא מציית בקור־רוח ובסבלנות
אינסופית — שתיים מבין התכונות
שעזרו לו להפוך ספורטאי
מס׳ 1בארץ.
שלמה גליקשטיין, בן ,23 יליד
אשקלון, הפך בשנים האחרונות
מלך הטניס של ישראל. הוא נערץ
על-ידי המוני הטניסאים הישראלים
— חובבנים ומקצוענים כאחד.
״לפני שלוש שנים, אחרי שאבא
שלי נפטר, התחוללה תמורה בגישה
שלי למישחק הטניס,״ מספר
גליקשטיין .״כל החיים, מאז
גיל עשר, אני משחק טניס; מתאמן,
מתחרה וברוב המיקרים גם
מצליח. לא הייתי יכול לעשות
זאת בלי תמיכה מהמישסחה שלי.
בתור ילד אשקלוני, חייב הייתי
להגיע לאימונים בתל־אביב פע־מיים־שלוש
בשבוע. אבא שלי
היה תמיד עוזר לי וטורח להסיע
אותה הלוך וחזור. תמיד עודד
אותי, והיה גאה מאוד כשהגעתי
להישגים.״

לפני שלוש שנים נפטר אביו של
גליקשטיין ממחלה קשה. היתד, זו
מכה קשה בשבילו .״ואז בעצם
השתנתה אצלי הגישה לטניס. באותה
תקופה החלטתי שאגיע
רחוק. שאצליח להגשים, בשביל
אבא שלי, את כל מה ששאף ורצה
לראות בי. והיום, כל הישג
וכל תוצאה, מוקדשים לו ולזיכרו.״
ואכן, שלמה גליקשטיין הגיע
רחוק מאוד במושגיו של הספורט
הישראלי. הוא הצליח להעלות את
מדינת־ישראל על מפת תחרויות
הטניס הבינלאומיות, כשהוא מסומן
כמס׳ 49 מבין אלף שחקני הטניס
המקצוענים מכל רחבי תבל
שנטלו חלק בטורנירים.

ני קוי
ראש
חת הבעיות הכי חמורות
/ן י 1שלי,״ ממשיך גליקשטיין,
״היא, שד,טניס כימעט אינו מש איר
זמן לדברים אחרים. כל יום

ל 1 (1י הירושלמית הנאה היא חברתו־הצמודח״מאוד של גלי
שטיין כבר שלוש שנים. היא מלווה אותו למישחקיו באו

וכשהדבר מתאפשר היא גם נוסעת איתו למישחקים שלו בחוץ־לאו

ייי

אתנו זונה ומחיו ג״נגל
ספי ריבלין מוצא חן בעיני.
נכון, הוא היה די נתעב. הוא לא קרא תמלילים
שנכתבו עבורו, כפי ׳שהוא מספר. הוא הוסיף להם נימה
אישית, נימה של שינאה וארס, שהיו מייוחדים לו.
.כשדיבר על יריב, לא דיבר על בן־אדם — אלא על
שרץ -על פיישפש. בכישדון רב, באמצעות מיישחק של
עיניים וקול, הבהיר למעריציו כי היריב הוא תית־אדם.
בכך תרם תרומה מכרעת לתופעה המייוחדת שנוצרה
בבחירות שהיו — זיהום המוחות.
אין זו הסברה פוליטית. זוהי תעמולה בנוסח הד״ר
יחף גבלס ודר שטימר, שיטה שהופעלה נגד היהודים,
ושהכשירה את הקרקע לשלב
הבא. אם היריב הוא
שרץ, יש לטפל בו כמו
בשרץ. את השרץ דורסים
או מרעילים באדי־רעל.
אם כן, מדוע מוצא ספי
ריבלין חן בעיניי
זה הכל עניין יחסי.
ספי ריבלין האמין בתורה
שאותה הוא בא ״למכור״
בשיטותיו הנלוזות.
הוא לא יצא להשריץ
שרצים תמורת בצע־כסף
בילבד.
אך הנה פירסם העולם
הזה את סיפורו של פלוני,
שכתב את הג׳ינגל ישל ריכדין הליכוד, ואחר-כך הלך והצביע
בעד המערך. ואת וידויו של אלמוני, שאמר ישהוא
מוכן לכתוב שיר עבור כל אחד — מרק״ח ועד התחייה
(או כימעט).
איך קוראים לאשה שמתנה אהבים בלי אהבה, תמורת
כסף? לגבר שאינו עוסק באהבה, אלא ״מגיש שרו׳תים
מיניים״ י
יש לכך שם תנ״כי עתיק .״לא תביא אתנן זונה
ומחיר כלב בית ה׳ אלוהיך לכל נדר, כי תועבת ה׳
אלוהיך גם שניהם״.
לא הייתי רוצה לפגוש בגרמני שכתב — נניח —
ג׳ינגל נגד היהודים עבור המיפלגה הנאצית, כשרות
מיקצועי, ושהלך אחר־כך להצביע בעד הקומוניסטים.
בתעמולה הפוליטית אין מקום לאנשים שאינם מאמינים
במה שהם עושים. אין ״מוכרים״ פוליטיקה כמו
סבון .״פוליטיקה״ היא העיסוק בגורלה של המדינה,
של האנושות, של בני־אדם חיים. מי שמוכן לכתוב
ג׳ינגל למען המילחמה, כשהוא דוגל בשלום — או
להיפך — הוא, בעיני, אדם מאוס.
על פני איש כזה אני מעדיף את ספי ריבלין בכל עת.

חלום זה נגוז במהרה, אך האפשרות בהחלט קיימת:
האזרחים הערביים בישראל בוחרים בעשרה חברי־כנסת.
אם ירכזו את הכוח האלקטורלי הזה, איו אף חלק ניכר
ממנו, ואם ייפטרו מרק״ח, הם יוכלו לקבלע מי ישלוט
במדינת־היהודים.
כוח זה יגבר. מדי ארבע שנים, כי הריבוי הטיבעי
של הערבים הוא הגדול ביותר במדינה! ,והוא עולה אף
על בני ״עדות־המיזרח״ ,המעניקים את כוחם לליכוד.
אין בזה כל רע. כל האזרחים שווים, בלא הבדל של
גזע, לאיום, דת, עדה יומין. מנחם בגין עצמו אמר
זאת השבוע.
בכל זאת הייתי מציע למנחם בגין ולחסידיו להרהר
מעט על ההשלכות של התפתחות זו. לפני מילחמת־העולם
השנייה ישב בפרלמנט הבריטי גוש של נבחרים איריים,
שלחמו על שיחרור עמם. הדברים הגיועו לידי כך
שאירים אלה קבעו, למעשה, מי ישלוט בבריטניה. הם
היו לשון־המאזניים במיקרים רבים. מכל הנימוקים
להענקת העצמאות לאירלנד, היה זה הנימוק הפרגמטי
המשכנע ביותר.
עוד מוקדם לנתח את התפנית המפתיעה שחלה בקרב
הבוחרים הערביים בבחירות שהיו. מה גרם לדם לתת
קולות כה רבים למיפלגיזר שפתחה עליהם באש ביום־
האדמה, שהפקיעה את מרבית קרקעותיהם, ששיעבדה
אותם במשך ישנים רבות ל״ימימשל צבאי״׳ הדוגלת גם
כיום בקיום המוסד הבזוי הקרוי ״יועץ ראש״הממישלה
לעניינים ערביים״?
בבחירות אלה נקנו המוני קולות ברחוב הערבי,
בסיטונות ובקימעונות. אך נדמה לי שלא די בהסבר
זה. ערבים רבים באמת ״התפכחו״ ,וגם אצלם פועלת

מועצת גדול, הקוראן
במשב כמה דקות מאושרות (לאנשי המערך) ,ב-שיא
הפסטיבל של חנוך סמית במוצאי יום־הבחירות, היה נדמה
כאילו יגבר המערך על הליכוד. כסי שהסביר סמית,
גורמים לכך הקולות הערביים.

!וו —.ווי!

איש החזון וההגות
עלי לבקש סליחה מאליהו שפייזר.
לא, לא עשיתי לו כל רע, וגם לא דיברתי בו סרה.
אבל חטאתי לו בליבי.
חשבתי שהוא עסקן מיפלגתי אפור. איש של מאני-
פולציות ואינטריגות. אדם שהקים גוש־כוח במיפלגת־העבודה,
ללא שמץ של אידיאלים, חזון או מצע כלשהו,
מילבד סיסמות ניציות אופנתיות.
והנה, במיקרה פתחתי את הרדיו במכוניתי ושמעתי
קטע מראיון ׳שהעניק ישפ־יזר ליצחק ליבני.
איך יכולתי לטעיות כך? הנה, שמעתי מפי שפייזר
עצמו: הוא איש של חזון, איש של מחשבה והגות,
שליכד גוש גדול של אנשי־מיפלגה
מסביב לאידיאלים.
הוא מואס במאניפולציות
ודוגל בהתמודדות של רעיונות,
ודמוקרטיה מיפלג־תית,
וביכלל. אך בעיקר
— הוא איש״ישל-חזון־׳והגות.
ואם שפייזר אומר כך —
זה בוודאי נכון. כי מי
מיטיב להכיר את שפייזר
משפייזר עצמו?
אני ממש כועס על עצמי.
הנה ישבתי עם שפייזר
שנתיים בכנסת התשיעית.
שמעתי שניים־שלושה נאומים
מפיו( .מכיוון שנכחתי
בכל ישיבות המליאה, בטוחני
שאלה היו נאומיו היחידים•
איש־חזוך והגות אינו צריך לנאום הרבה. הוא
יכול לרכז את החזון־וההגות במילים ספורות).
איך זה לא שמתי לב לחזיון שבנאומים? איך לא ראיתי
את הרעיונות המקוריים שניתזו לכל עבר?
על כגון אלה נאמר: עיניים להם ולא יראו, אוזניים
להם ׳ולא ישמעו.
חבר־הכנסת שפייזר, קבל־נא את התנצלותי. בחיי,
זה לא יקרה לי שוב.

לידתה שיל מ׳פרצת

מוכרי התדמית
קראתי בעיתון אמריקאי כתבה על שני מוכרי־התדמית
האמריקאיים שחלשו, כביכול, על מערכת־הבחירות
בישראל — דייוויד גארת של מנחם בגין
ודייוויד סוייר של שימעון פרס.
מסתבר כי דייווידיים אלה מהווים צמד״חמד לא
מהיום. הם כבר התמודדו איש עם רעהו בכמה מערכות-
בחירות קודמות. עם הארצות שבהן הפעילו את כישרו־נותיהם
הברוכים נמנות ונסואלה, קוסטה־ריקה והקהילה
הדומיניקאית.
הרשימה מאלפת. היא מורכבת כולה מארצות אמריקה
הלאטינית.
הם לא פעלו בצרפת, גרמניה, בבריטניה. אף לא
ביוון, בספרד ובפורטוגל.
ואכן — האם יעלה על הדעת שפראנסואה מיטראן
יזמין מומחה אמריקאי לבניית תדמיתו? שהלמוט שמידט
או מארגארט תאצ׳ר יזמינו אדונים משדרת־מאדיסון
כדי לייעץ להם בבחירות?
יעצם הרעיון מגוחך. הפוליטיקה היא העיסוק בעניינים
המקוריים ביותר של כל הארץ, ואין שתי ארצות דומיות.
במערכת־בחירוית פונים אל הנימות הטמירות ביותר של
הנפש הלאומית. יש בה מקום לאינטואיציה, לנסיון, לידע
׳שאינו כתוב בספרים. עצם הרעיון שמומחה זר, מעבר
לאוקיינוס הגיאוגראפי והפסיכולוגי, יוכל לייעץ בעניינים
כאלה, גובל בטירוף. או בתסביך נחיתות קולוניאלי.
האם יודע דייוויד סוייר מה זה צ׳חצ׳חים? האם יודע
.דייוויד גארת את ההבדל בין חיתוך־דיבור צברי ופולני?
מילא. באו שני אדונים נכבדים, גבו את שכרם
והלכו הביתה. לא נגרם שום נזק.
אך הפרשה כולה משאירה אחריה טעם ׳מסויים. היא
מוכיחה כי ישראל התרחקה מאוד מצרפת ומגרמניה,
וגם מיוון ומפורטוגל. קהיליית־התפוזים שלנו קרובה
עתה מאוד לרפובליקות־הבננות, והיא נמצאת אי־שם
בין קוסטה־ריקה ואקוואדור.

היווניים ומצאתי שזהו צירוף ישל שתי מילים: קופי —
שבירה (ביוונית מודרנית) ודרומו — דרך, רחוב.
שבירת־דרך, בקיצור.

שיטת ״הגלולות נגד הבחילה״ .הם הצביעו בעד מיפלגה
רעה, נגד מיפלגה רעה יותר.
אם יגבירו הערבים מגמה זו, ניתן לחזות מראש מצב
שבו הם יבואו במקום הדתיים כלשון־המאזניים של הפוליטיקה
הישראלית. לא עוד מועצת־גדולי-התורה, אלא
מעין מועצת־גדולי־הקוראן תקבע מי יהיה ראש־הממשלה
הבא של ישראל.
אך זהו כאין וכאפס לעומת מה שיתרחש, ברבות
הימים, אם יסופחו השטחים הכבושים לישראל. אמנם,
המספחים אינם חולמים על מתן זכויות אזרחיות ל״תושבי
יהודה ו(ד),שומרון ורצועת־עזה״ .הם היו מעדיפים לגרשם
מן הארץ׳ או להחזיקם כאוכלוסיה של עבדים. אבל כוונות
לחוד ומציאות להוד. במרוצת הזמן לא יהיה מנוס
מהענקת זכות־הבחירד, לערבים המסופחים.
מי ישלוט אז בארץ?

מי עושה קפנדריא?
יש מילה אחת בשפתנו המשגעת אותי. איני יודע
איך מבטאים אותה כראוי, ולעולם איני בטוח מה היא
אומרת — דבר או היפוכו.
המילה היא ״קפנדריה״ .או קפנדריא,
מה זה, לכל הרוחות? דרך ארוכה מסביב למיכשול,
דטור בלעז, או להיפך — קיצור־דרך? הצליל של המילה
מרמז, איכשהו, על האפשרות הראשונה דווקא. מילה
כזו ארוכה צריכה לסמל דרך ארוכה.
מילון אחר שהתייעצתי בו קבע שהפ״א בקפנדריה
היא פתוחה, והדל״ת שוואית. כמו שכולנו מבטאים אותה.
טעות.
מילון גור אזמר, נכונה, כי הפ״א של קפנדריא היא
דגושה ׳וסגולה, זהדל״ת פתוחה. איש אינו מבטא זאת כך,
מילבד עמיקם גורביץ, אך זוהי הצורה הנכונה.
גור גם קובע מה משמעיות המילה :״מעבר לקצר את
הדרך״ .שנאמר במקוריות :״מימי לא עשיתי ביית-הכנסת
קפנדריא״( .במ״ר, י״א. י״ב).
המילה חדרה לשפתנו מהיוונית. בדקתי אצל ידידי

ראיתי את הסרט האנטי־קומוניסטי החריף ביותר
שחזיתי בו מימי.
מי עשה אותו? קומוניסט, כמובן.
אנג׳י ורה (בהונגריה, כמו בצה״ל, שם־המישפחה
מופיע לפני השם הפרטי) היא נערה הונגריה תמימה,
ישרה, פשוטה, בראשית המישטר הקומוניסטי במולדתה.
באסיפת התא ישל המיפלגה בבית־החולים, שבו היא
עובדת, היא מתלוננת על הזנחה ורשלנות, הפוגעות
בבני־אדם — החולים.
דבריה של הפועלת נגד המנהלים הבורגניים מושכים
את תשומת־לב המיפלגה, והיא נשלחת לקורס לפעילים
קומוניסטיים. מרביצים בה
את התורה. וככל ׳שהיא
הופכת קומוניסטית טובה
יותר, משוכנעת יותר, כן
היא חדלה מלהיות נערה
תמימה, י׳שריה, פשוטה.
היא מסכימה להלשין על
פועל זקן והגון, הרוטן נגד
בוס מיפלגתי. היא מלשינה
על המדריך שלה, שביו התאהבה
ושאותו פיתתה. היא
יוצאת מן הקורס במכונית
מיפילגתית ועוברת על פני
חברותיה, הרוכבות בשלג
על אופניים. היא תהיה עיתונאית,
עורכת, מנהיגה ב־מישטר
של מישטרה חשאית
והלשנות.
לידתה של מיפלצת.
מה רצו יוצרי הסרט הזה להגיד? לכאורה: שפעם,
בימי סטאלין, הקומוניזם היה רע, ועכשיו הוא טוב.
אבל המסר האמיתי הוא הרבה יותר עמוק. הוא אומר
שדוקטרינה טוטאליטרית מוכרחה להרוס את האדם.
שההתמסריות הקנאית לתורה כלשהי, ותהיה טובה ככל
שתהיה, מביאה לדה־הומאניזציה. כפי ׳שאבותינו הכנענים
הקריבו את בניהם למולך, כן נדרש המאמין הטוטאליטרי
להקריב על מיזבח האידיאלים של המישטר כל דבר
שהוא הגון ויפה: אהבה, רעות, נאמנות לאדם.
כשמסר זה בא מתוך אולפן קומוניסטי בהונגריה,
בצורת סרט יפהפה, החושף את פרטי־הפרטים של התהליך
— חובה היא לראותו.

כלרעיר כוחייכת טרופי

זה לא כתוב בהורוסקופים
זה לא ענין לפסיכולוגים
אך כל העיר מחייכת טרופי.

מיץ וגזוז בעשרה טעמים
משאיר אחריו עיר מלאה חיוכים.
כך, עם טרופי ביד מחייך כל אחד
כל העיר מחייכת טרופי.

תשלובת תבור,

ה״> ,ר(1ן וי<.ו.ם

ני יושב בחדר־העבודה שלי ביום
> השבת בבוקר, ומשקיף על הים.

המראה אינו רגיל: איש אינו
מתרוצץ על שוכרי־הגלים, איש
אינו משתכשך כמים. הים ריק
מאדם.

נדבר הזה אינו קורה אף ביום־הכיפו־וים.
תמיד נמצאים תריסר יהודים, וכמה־וכמה
תיירים, השוחים במים הכחולים גם
ביום המקודש.
הפעם — אין. משרוקיות שורקות וקולן
מנסר בחלל. הרמקולים מטרטרים. אין
ספק: צ׳יצ׳ גייס המוני מפקחים ושוט רים
כדי למנוע אח כניסת הקהל למים.

זהו סוד החיסכון: לנייס עשרות
פקחים כדי למנוע את העסקתם
של תריסר מצילים.

שיגעון ז לא יותר מאשר שאר פרטי
פרשה משוגעת זו•
המילחמה בעיצומה. המצילים מוותרים
על רבבות לירות בחודש, שכר השעות
הנוספות, תוך הפעלת עיצומיהם. צ׳יצ׳
אירגן מיבצע צבאי של פקחים, פשט ב־השכת־לילה
על תחנות־המצילים, והחרים
את החסקות שהושכרו על-ידי המצילים.
בכך פגע בהנאתם של מאות אזרחים.
אנשים הנמשכים אל הים בימי־הקיץ הלוהטים,
משלמים על כך בחייהם.

״ו־וו

ציצי והסצידי
מילחמה פרטית ממש, כין ראש-
העירייה וכין המצילים שלו.
איני יודע מה גרם לכך, מי העליב את
מי, ומדוע דבקה בצ׳יצ׳ השאיפה —
שאיפה שאי־אפשר עוד לכבוש אותה —
״לדפוק את המצילים.״
בצד האחד עומד ראש־העירייה הכל-
יכול, בעל־הבית של העיר הגדולה ביותר
בארץ, מפקד בעל עבר יפה בצה״ל, המנהל
את הקרב כאילו עמד לפני מפה המסומנת
בחיצים.
בצד השני עומדים המצילים — רובם
בחורי־חמד, בנים אמיתיים של תל-אביב,
צעירים פשוטים, בלתי־מתוחכמים, בעלי
אחד המיקצועות היפים ביותר עלי אדמות.
אני מכיר אחדים מהם, כשם שאני מכיר
את צ׳יצ׳ .במשך שעות שמעתי סיפורים
נרגשים על מעשי־הצלה שונים. ראיתי
את ההתרגשות אחרי מיקרה שבו נכשלו

אילי־הון לקרן־הבחירות של צ׳יצ׳ בבוא
היום.

איני מובן להאמין לסיפור זה.
איני מוכן להאמין שיקריב חיי־אדם
על מיזכח של כחירות.
אם כן, מה?

חוששני יטיש כאן עניין של עלבונות,
מישחקי־יוקרה מילחמות־כוח.

יש עוד משהו. משהו שאיש אינו
1מודע לו. משהו המתנגן בתת־ההכרה
של שני הצדדים הלוחמים.

כגופה של תל־אכיב העיר מתרוצצות
שתי נשמות. נישמתה של
תל-אכיכ־הימית ונישמתה של
תל-אכיב הייכשתית.
צ׳יצ׳ מגלם את הנשמה האחת. המצילים

שיגעון? הכד לפרק הכא כסיד־דה

מעתי את דבריו של צ׳יצ׳ ב-
ע רדיו, אחרי טביעתן של שתי הנערות
בשבוע שעבר, בחוף גורדון. הן ניס־פו
אחדי שהמצילים הניפו את הדגל ה שחור
והסתלקו, במיסגרת עיצומיהם.
לפני כן טבעו אחרים במקומות שבהם
חוסלו תחנות־המצילים, כחלק מאמצעי״
החיסכון של ראש־העיריה. עיצומי המצילים
נועדו להכריח את צ׳יצ׳ לפתוח מחדש
את התחנות שנסגרו.
באותו ראיון ברדיו היה צ׳יצ׳ במיטבו.
מפקד־גייסות״השיריון המכה באוייב. גנרל
נחוש־החלטה שאינו נכנע, ויהיה מיס־פר
הקורבנות כאשר יהיה. מצביא היודע
שבכל מיבצע נופלים חיילים.

בעינינו, תל־אכיב כלי ים היא
כירושלים כלי החומה, בחיפה
כלי הכרמל.
אני זוכר את שפת־הים בשבתות, בשנות
ה־30׳ ,כאשר המוני בני-אדם כיסו את
שפת־הים מאלנבי ועד בית־הקברות המוסלמי.
נערים ערביים צעקו לה־בורס
אג׳יפסיין, ומכרו את גליונות העיתון
הצרפתי שהגיעו באותו בוקר ברכבת מ•
קאהיר, בהעדר עיתונים משלנו בשבת.
היו מוכרי-אסקימו, ורובי־אוויר לקליעה־למטרה
בטיר, וחסקות — והמצילים.
החוויות המיניות הראשונות של רבים
מצעירי תל־אביב התחלקו בין גן־הדסה
ובין החלל שבין הקלונסאות מתחת לסוכת
טיר, על חוף הים. כנער בשרות אצ״ל
נשלחתי להקים תא מחתרתי בתנועת
זבולון. לבשנו מדים לבנים ויצאנו בשבתות
בסירות־חתירה גדולות מן הירקון אל
הים הפתוח.
לא נטשנו את הים גם כאשר התמלא
בזוהמה. פעם מצאתי את עצמי, על גבי
חסקה (ודווקא בחברתו של שמואל תמיר)
בלב ים של חרצפים, שהשתרע על פני
מאות מטרים מרובעים.
לצמצם את חוף־הרחצה? לסגור תחנות״
מצילים? חיסכון על חשבון ההנאה היחידה
שהיא גם תל־אביבית מובהקת, גם
המונית וגם בחינם?

שום אדם שגדל כתל-אביב שד
נו, תל־אכיב הימית, לא יכול היה
להעלות זאת על דעתו;

ף* כנסת השישית והשביעית ניסי-
תי להעלות רעיונות רבים לשיפור
איכות־החיים במדינה. חלק מהם הוגשמו
(הסעה״חינם של חיילים, התרת הפלות,
החובה לחגור חגורות־בטיחות) .אחרים
לא הוגשמו כלל (הקמת חיל־כבאים ארצי,
הנהגת קוורום בכנסת).

,,לא ניכנע;״ היתה סיסמתו
של ראש־העיריה, והוא חזר עליה
כמה פעמים תוך דקות מעטות.

אחת ההצעות שהיו קרובות
כיותר דליכי היתה להקים רשות
ארצית לשפת־הים.

מי ינצח בקרב? תשובתו הנחרצת של
צ׳יצ׳ ,תשובה אמיתית של גנרל :״מי
שיש לו יותר נשימה !״

במילים אחרות: להפקיע את כל ה חופים
במדינה — בים־התיכון, בים־המלח,
בכינרת וביברסוף, מידי הרשויות המקומיות,
ולאחדם בידיו של מינהל ממלכתי
ארצי — אשר יפתח את כולם על פי
תוכנית מרכזית, יטפח אותם ויספק בהם
את השרותים•

לצ׳יצ׳ ,כך הסתבר, יש נשימה.
לא בן לאותן שתי נערות. הנשימה
נגמרה להן ככר אחרי הגל
הראשון שיטטף אותן.
האם המחיר אינו גבוה מדי? ״בהחלט
לא !״ לדעת צ׳יצ׳ .״בשביל פרינציפ צריכים
להילחם!״
ואם זה יעלה בחייהם של עוד כמה
נערים ונערות? קובע צ׳יצ׳ באופן נח רץ
:״השיקול הוא לא כמה זה יעלה.״
העיקר הוא שלא להיכנע.
וביכלל, מי טובע? ״כמה מופקרים״,
שנכנסו לים למרות שנאמר להם, אישם
בעמודים הפנימיים של העיתונים, ש אסור
להיכנס למים. אם אינם יודעים לקרוא,
או אם אינם קוראים עיתונים, זוהי
הבעייה שלהם. וליתר ביטחון גוייסו בשבת
שלאחר מכן עתודות הפקחים.
כל הכבוד• כך מדבר מפקד. כך צריכים
להילחם, כאשר האוייב עומד בשער.
כך הציל צה״ל את המדינה ועצר את
הסורים והמצרים במילחמת יום־הכיפורים.

השאלה היא אם כך צריכים
להילחם גם נגד קומץ של מצילים
כחוף תל-אכיב, ואם לשם כך יש
להקריב קורבנות ולקבוע מהו
שיעור-האכידות הסביר.
או שמא יש כאן דוגמה מדהימה של
טירוף־מערכות.

^ ין לי דבר נגד צ׳יצ׳ .להיפך. אני די
\ * מחבב אותו. אני מעדיף אנשים מקוריים,
בעלי קצוות חדים ועור מחוספס,
על פני עסקני־מיפלגות אפורים ועגולים,
שאפשר לדחוף אותם לכל חור.
אבל נדמה לי שבפרשה זו השתבשו
אצל צ׳יצ׳ המושגים. הוא לקה בליקוי-
מאורות.

מזה כמה שנים מתנהלת מיל
חמת־חורמה, מילחמה אישית,

רחוב אלנבי בראשיתו: הגב אל הים
— והכישלון הוא מוות. ואת הגאווה הצוהלת
כאשר הצליחו, והעניקו לאדם
חיים חדשים. כל מציל כזה הוא ״אבא״
של מאות אנשים ונשים, המתהלכים עלי״
אדמות תודות להם( .גם אני ניצלתי פעם,
כאשר התהפכה החסקה שלי בים סוער).

מה גורם למילחמה הזו כין שני
צדדים כאלה ץ

1באורה: הכסף. צ׳יצ׳ אומר שעל
העירייה לחסוך. לשם חיסכון עליה
לסגור תחנוודהצלה רבות• שהאזרחים יו־אילו־נא
להתרחץ במקומות הנותרים.
זה נשמע לי כשטות גמורה. כל חוף־
הים של תל־אביב מספיק בקושי למתרחצים.
אמנם, העשירים יכולים לטבול בבריכות
האלגנטיות של בתי־המלון וה־קאונסרי־קלאב.
אבל אנשים אחרים, כמוני,
מעדיפים את הים שאלוהים נתן לנו.
ושום ראש״עירייה לא ישכנע אותנו כי
צריכים לתקן את המשק העירוני המתמוטט
על־ידי חיסכון פעוט בשכרם של
כמה מצילים.

חסידיו של צ׳יצ׳ אומרים: המצילים
הם חמסנים. הם רוצים
עוד ועוד.
אלא שאין בכך אמת. שכרם של המצי לים
הוא גבוה בשיא־העונה, וגם המאמץ
שלהם הוא עילאי. לעומת זאת אין למצילים
מה לעשות בחודשי החורף.
אוייביו של צ׳יצ׳ טוענים שיש כאן קנו ניה:
צ׳יצ׳ רוצה לחסל את כל החופים
העממיים, על מציליהם, כדי להעניק את
החוף כמתנה לבתי־המלון, השייכים לאילי-
ההון — ביניהם גדולי-הנדבנים של תנו־עת־החרות
וניצולי-מחנות שעלו לגדולה
במועדוני-פראנקפורט. תמורת זאת יתרמו

(וגם אני, אודה בכך) מגלמים את השניה.
בראשית היתה תל־אביב הייבשתית.
יהודי יפו, שהקימו את שכונתם העברית
הראשונה, לא הלכו אל שפת־הים. הם
הקימו את נווה־צדק במרחק ניכר ממנה,
כאילו ברחו ממנה עד כמה שאפשר. לאחר
מכן התרחבה העיר החדשה מיזרחה, ל-
שכונת־התיקווה. ודק כאשר לא היו עוד
אדמות בכיוון זה, מפני שבעלי־הפרדסים
הערביים לא רצו למכור, התקדמה העיר
בעל־כורחה, מאונס ממש, אל שפת־הים,
באמצעות רחוב־אלנבי.
כשהגיעה העיר לחוף, נאלצה להתקדם
לאורכו. לא היתד, ברירה. אך ברגע הראשון
שיכלה, פנתה עורף לים. היא הלכה
לאורך רחוב בלוך ואיבן־גבירול, לתוכ־ניודלמ״ד,
לרמת־אביב, לאפקה ולצהלה.

זוהי תד־אכיב איטר גבה אל הים.
שהניחה לרחובות שליד הים
לשקוע בהזנחה נוראה, ולטיילת
להפוך מרכז של עכריינות־צעירה.
לא ראיתי כדבר הזה אף כעיר
אחת כעולם, השוכנת לחוף־ים.
השפכים זיהמו את הים, ובמשך שנים
רבות אי-אפשר היה להתרחץ בו ביכלל.
(בבחירות של 1951 המציאה התעמולה
של מפא״י את הג׳ינגל הבא נגד ישראל
רוקח, ראש עיריית־תל־אביב ומנהיג הציונים
הכלליים :״רוקח, רוקח, תהיה
בן־אדם — /שב בתל־אביב וטהר את
הים ! /עבודה זו רבה, ואין לך פנאי
— /השאר את שילטון־המדינה למפא״י!״)

האם אך מיקרה הוא שצ׳יצ׳
עצמו קבע את מישבנו באפקה,
הרחק סשפת־הים?
המצילים (וגם אני) שייכים לתל-אביב
אחרת. גדלנו ליד הים.

11א ת

הכאתי לכך נימוקים רכים. אך
נדמה לי שדי כפרשה אחת זו של
צ׳יצ׳ והמצילים כדי להוכיח עד
כמה רפורמה זו חיונית.

חוף תל-אביב אינו משרת רק את תל-
אביב, ובוודאי לא צריך לשרת רק את
הצרכים של עיריית תל־אביב. החוף שייך
לציבור כולו, לכל גוש־דן, וגם לירושלמים
המיסכנים שהקדוש־ברוך־הוא (שנראה לי
תמיד כאל יבשתי מאוד) שכח להעניק
להם ים.

אי-אפשר לטפל רק כחוף אחד,
או כקטע אחד. טיפול כזה עלול
תמיד להפוך קרדום לחפור בו, ולאו
דווקא כחול הים. מאכקי־יוק־רה,
סיכסוכים — לבל אלה אין
מקום כגן־עדן שד מים וחול.
אני מחדש את ההצעה: לקחת את
שפת־הים מידי כל העסקנים המקומיים,
של מיפלגה א׳ ושל מיפלגה ב׳ — ולמסור
אותה בידי מינהל מרכזי ייחודי, כדוגמת
רשות שמורות־הטבע.
יכול מישהו לטעון כי מוטב למסור את
החוף ליזמים פרטיים, כגון בתי־המלון,
שידאגו לשרותים ויגבו תשלום.
זוהי גישה מסוכנת. אני יכול להרשות
לעצמי לשלם עבור ההנאה מחוף נוח,
שבו לא תשרור אז הצפיפות. אך המוני
ישראל יישארו בחוץ. הסער שהתגלה בבחירות
יגבר עוד יותר. החופים הפרטיים
יגבירו את השינאה בין אמידים ועניים,
בין ״ווז־ווזים״ ו״צ׳חצ׳חים״.

אלוהים נתן לנו את החול והים
בחינם. הטלת מס עד ההנאה מהם
תהיה מעשה אנטי-סוציאלי, חטא
שלא ייסדה.

במדינה
מה אומו החוק?

זמשק

1ה מתחיל
השבוע זה התחיל, ובשעת כתיבת דברים אלה, מה שהיה בטוח
יא, שהחשב הכללי סגר את הברזים• כולם טענו נגד ההזרמה,
ד ההוצאה העודפת של הממשלה. עוד איו ממשלה חדשה, אבל
שורות חדשות יש: סוגרים את הברזים. ואולי עד שדברים אלה
או אור, תתחלנה גם המשאבות לשאוב. יעלו מחירי הדלק• לא
עכשיו הם זולים במייוחד, אבל הגיע הזמן לעלות. ובעיקבות
דלק, כרגיל, גם החשמל והמים וכל היתר.
מבטיחים לנו מתינות, לא מיתון; נעלה מחירים מעט ובשקט.
ן טין סובסידיות, אין ברירה. מדד יוני הנמוך בכיס• גם זה של
לי לא יהיה גבוה במייוחד. עד אז תהיה לנו ממשלה חדשה, שרים
דשים ואולי גם מישים חדשים ומעט גזירות חדשות. איך הם
מרו :״בדרך הנכונה״.

:לכלה

עיסקה עתידית
זהו נושא הטעון הסבר. אנו חייבים לעשות זאת, כדי להסביר,
ה קרה למודעה של בנק מכובד.
ובכן, עיסקת חליפין עתידית, או בקיצור עיסקת ״פורוורד״ ,היא
התקשרות לקניית מטבע מסויים, תמורונ מטבע אחר, בתאריך
תידי מסויים, כאשר שער החליפין לקנייה ולמכירה נקבע ביום
שירת העיסקה.״ ועוד הסבר: שער חליפין של מטבע אחד כלפי
חר, למשל המרק הגרמני לעומת הדולר היום, הוא ״השער
מסירה מיידית״ ,הקרוי בעגת הסוחרים — שער ה״ספוט״ .השער
נקבע היום לעיסקה שתיעשה בעתיד נקרא שער ה״פורוורד״.
טכניקה וצורת החישוב אינם מענייננו ברגע זה. מה שחשוב הוא,
עיסקות חליפין עתידיות מקובלות היום בעולם המערבי, וחלק
נום של עיסקות הייצוא והייבוא נעשות בדרך זו. הן באות להבטיח
יבואן וליצואן מחיר מובטח בעתיד. יש בעיסקות אלה סיכון
סויים.
ועכשיו לעיקר: במודעה של ״בנק המזרחי״ ,המתפרסמת בעיתונות
יומית, מובא קטע מ״הארץ״ ,המסביר, איך לקוח של הבנק
מע לעצת הבנק, ביצע עיסקת ״פורוורד״ על-ידי קניית מטבעות
ירופיות בכמויות גדולות לשישה ושמונה חודשים, והרוויח את
פרשי השער של אותן המטבעות לדולר.
מה שמפליא הוא, שעל־פי הדוגמה המובאת במודעה, הלקוח
פסיד הרבה כסף, בניגוד למה שכתוב בה. יכול היה לקנות כמות
ולח יותר של מטבעות אירופיות כיום, כנגד כמות הדולרים שמכר
עבר. עד כאן.

נבנים

5ו שנות בניה
עובדי ״בנק ישראל״ עוברים בשבועות אלה לבניין החדש של
בנק בקריית בן־גוריון בירושלים. זהו, זה באמת בניין יפה, גם
בחוץ וגם מבפנים, ואפילו מותאם לתפקידו. מה פלא, לקח
זם 1$שנה לבנות אותו. מאז 1965 הוא נבנה לשיעורים ; ולא
פאת מחסור בכסף: היה ״חלש״ בענף הבניין, בנו אותו• היתה
אות בענף, הפסיקו. עד עכשיו בנו שם 20,460 מטר רבוע; אל
זגה, יבנו עוד ,10,000 אלה מחכים למיתון הבא.
שתי הערות: בבניין החדש יעבדו פחות. יום העבודה קוצר
זצי שעה, על חשבון הפסקת־הצהריים. יישאר יותר זמן לסידורים
ניר, לאחר העבודה.
כששמע פרופ׳ פארקינסון המפורסם, שהיה אורח הבנק לפני
נה, שעוברים לבניין חדש, שאל: מה ייעשה בבניין הישן. השיבו
:יימכר. אמר למארחיו: צריך להרוס אותו, רבותי, אחרת
;לאו אותו בפקידים חדשים.

הכנין החדש של בנק ישראד
15 שנים בנו בהפסקות

בראשון ביולי נכנס לתוקפו
״חוק הפיקוח על עסקי ביטוח״.
החוק עוסק, בין היתר, ביחסים
שבין סוכן־הביטוח לבין חברת-
הביטוח. סעיף 30 בחוק זה הפך
שדה־מריבה בין הסוכנים לחברות.
הסעיף
קובע שלכל סוכן חייב
להיות הסכם בכתב עם המבטח
(חברת״הביטוח) ובו חייבים להיות,
בין היתר, שני תנאים. ה-
ראשון קובע, שהסוכן חייב ״להח זיק
כספים שגבה ממבוטחים בחשבון
נפרד״ .אומרים הסוכנים :
כן, חשבון נפרד אצלנו בכספת.
אומרות חברות־הביטוח: לא, בחשבונות
מיוחדים בבנק, לכל
חברת״ביטוח. מה אומר ה חו קי
שניהם צודקים.
התנאי השני אומר :״להעביר
למבטח עד ליום ה־ 15 בכל חודש
כספים שגבה ממבוטחים בחודש
הקודם.״ אומרים הסוכנים: להעביר
כספים, בבקשה: אך פחות
העמלות ובקיזוז סכומי נזיקין
שונים• אומרות החברות: לא,
את כל הכסף שגביתם ; אנחנו
נשלם לכם את העמלות וכל היתר•
מה אומר החוק: שניהם
צודקים.
התוצאה עד כה: הסוכנים
הם בעד החוק כלשונו. הם תובעים
שייכתב בחוזה עימם, מה
שכתוב בחוק. ולא יותר. החברות
גם הן בעד החוק, אולי קצת
יותר, על־פי הסעיפים הנוספים
שהן רוצות להכניס לחוזה. בין
היתר טוענות החברות, שהסוכנים
נוהגים ״לחמם את הכסף״ ,להשקיע
אותו, ולחנות מרווחים נאים,
עד להעברתו לחברה. אומרים הסוכנים:
קודם כל אנחנו נוהגים
לפי ההסכמים שהיו לנו עם ה חברות,
ושנית ״כל״ ,מה פיתאום,
הם שמים את הכסף בפריז׳ידר!
ובינתיים נכנס החוק לתוקפו,
אבל ההסכמים שבין הסוכנים
לחברות לא נחתמו. בינתיים
מייעץ איגוד חברות-הביטוח לחבריו,
לחתום על חוזים זמניים.
התוצאה: חברות ״חזקות״ מכתיבות
לסוכנים את התנאים ;
וסוכנים חזקים מכתיבים לחברות
״חלשות״ את התנאים•
את העיקר לא שכחנו הפעם.
ב״ 1.1.82 ייכנס לתוקף ״חוק חוזה
הביטוח״ ,העוסק ביחסים בין
המבוטח לסוכן ולחברת־הביטוח.
אז נטפל גם בו.

ה מ חי רירד
״תאריך היסטורי״ חדש נקבע
בשבוע האחרון: מחיר הזהב ירד
אל מתחת ל־ 400 דולר האונקיה
( 31 גרם) .הזהב איבד יותר
ממחצית ערכו בשוק. גם ה״בן-
דוד״ ,הכסף, איבד מערכו• הוא
נפל ממחיר שיא של 50 דולר
האונקיה ל״ 8.30 דולר, היום.
למה זה קרה ז אומרים המומחים:
כשהדולר מתחזק, והוא
עושה זאת לאחרונה בקצב גובר,
בגלל שערי הריבית הגבוהים ב־ארצות-הברית,
הזהב נופל. לא
כדאי להחזיק בו• מפסידים
פעמיים — פעם בגלל ירידת ערכו
ופעם שנייה, אובדן ריבית צפוייה
בהשקעה בדולר. את זה הבינו
גם המשקיעים באירופה. מה
עשו ! קנו דולרים. וככל מיצרך
מבוקש, עלה שוב ערכו. וזה גם
מסביר מדוע ירד ערכן של המטבעות
האירופיים, לעומת הדולר.
המומחים אומרים, שמחיר המתכות
היקרות יוסיף לרדת. ויש
להם סימנים :,האוצר האמריקאי,
אומרות השמועות, ימכור
את מלאי הכסף שברשותו (140
מיליון אונקיות) ,כדי לקנות מתכות,
שחשיבותן האיסטראטגית
גדולה יותר, כמו קובלט וטיטנ-

איפה הם סלם?
בשבוע שעבר היו עליות; גם
בתחילת שבוע זה• משהו התעורר•
אבל זה עוד לא זה• המחזורים
היומיים עדיין לא גדלו.
רוב המשתתפים הם אלה שהיו
פה כל הזמן• אין משתתפים
חדשים. רוב הכסף הגדול עדיין
״על הגדר״ — וזהו מונח בורסאי
חדש יחסית• ״על הגדר״ משמעו
עוד לא החליט, עדיין בעמדת
המתנה ; האם לקפוץ פנימה, או
אולי יותר בטוח לחכות. כל הפיתויים
של בורסה עולה, במתי-
מת, ושל התלהבות שלאחר הבחירות,
לא עזרו. איפה הם
כולם !
העם זשיא או מ1ה*ג

קריית-שמונה סבזח
כרגיל אך הפעם
נוספה דמות חדשה
לדראמה
אם חיל־האוויר הוא הפטיש המסד,
בריכוזי הכוחות הפלסידניים
בדרובדלבנון, קריית-׳שמונה היא הסדן.
השיטה
פועלת, בדרך כלל, כך:
• 1מנחם בגין מחליט על פעולה
של צד,״ל בלבנון. הסיבה יכולה
1להיות מיבצעית (מידע על ריכוז
עויין, איתור מיפקדה וכד) או
פוליטית (הצורך להרשים את הציבור,
לתת פורקן לרגשות או.

למילון הבורסה, או ליתר דיוק,
לעגת הבורסה, נוסף מושג חדש :
״מניות מסומנות״ ,על מישקל
״קלפים מסומנים״ ,להבדיל. השביע
אפשר היה לשמוע מפי
המבצעים באולם המיסחר את
המישפט :״כל בנק וחמסומנות
שלו•״ ולמה הכוונה. כל בנק,
ולא רק בנק, יש לו את המניות
החביבות עליו ובהן הוא תומך,
בדרך־כלל; ובדרך-כלל הן אלה
הנמנות על קבוצתו ..למשל ( מי
תומך בלאומי אפותיקאי, לאומי
תעשיה, בל״ל, כמובן. במי יתמוך
פי-בי ב״מירב״ ,כמובן• מזרחי
יתמוך בטפחות, למה לא ז הוא
שאמרנו ,״מניות מסומנות״.
ועוד משהו: בשבוע שעבר היו
מניות ״אלרן״ באופנה. הן רצו
ועלו כל יום ב״ 30 נקודות. המזרחי
מחזיק חבילה כבדה שלהן;
גם פי־בי לא טמן ידו בצלחת.
לזה קוראים ״סימון״.

0*1113 לסזון
אני מבקש מאדון בלאס, שמחזיק
חבילה כבדה מאוד של מניות
״סולל-בונה״ ,לשלוח לי פרחים.
כבר לפני חודש וחצי אמרתי במדור
זה, שהוא יגיע לפשרה מחוץ
לכותלי בית-המישפט. אמרו לי
שאכן זה קרה. בפברואר עמדה
המניה על 6500 נקודות; כשהודעתי
על פשרה אפשרית היא
עמדה על 9500 והיום על 19,000
נקודות• המחיר הסופי שהוצע
לבלאס הוא לפי 25,000 נקודות.
אגב, חלק מן המניות נקנו ב1977-
ב־ 1.10ל״י (לא שקל) .כל הכבוד.
מגיע לו.

מאב איתן
מנתח פיננסי, מומחה במיק-
צועו, אמר לי השבוע: יש שלוש
חברות גדולות שמצבן הפיננסי
איתן והתחזית לעתיד הקרוב
טובה מאוד :״ים־המלח״ ,״פזל-
גת״ ,״שופרסל״ (כן, שופרסל).
הרווחים שלהן גדולים ואמיתיים ;
זה יבוא לידי ביטוי בערך ה מניות,
אפילו בשוק שלנו.
• מה 1-בספטמבר תונהג בבורסה
שיטת מיסחר חדשה —
שיטת המיסחר הרציף. עליה עוד
נכתוב• כיוון שהמיסחר על״פי שיטה
זו יסתיים ב״ 5.30 אחר-
הצהריים, תהיינה בעיות לעיתונים
ש״סוגרים מוקדם״.
• ״פולגת״ הרוויחה לא רק
מהייצוא, אלא גם מעיסקת
״פורוורד״ על ייצוא של 1מיליון
ליש״ט לבריטניה. הרווח נבע
מהפרש שערים של 1.90 דולר
לליש״ט לבין 2.30 דולר לליש״ט
שקיבלו לאחרונה.
יום. צעד שיוריד את מחירי הכסף.
ואשר לזהב, זה, על-פי חששם
של הסוחרים בו, ימשיך לרדת ;
מתי יתחילו שוב לקנות זהב!
על כך משיב סוחר מתכות גדול
מניו-יורק: כשהזהב יגיע לשפל
של 250 דולר האונקיה•

הנשיא נבון
אצבע מאשימה באצבע הגליל
לאותת מסר כלשהו לערבים ו/או
לאמריקאים).
• צה״ל מבצע את הפעולה,
הורג כמה לוחמים פלסטיניים או
אזרחים לבנוניים, הורס כמה מיב-
נים או כלי־נשק.
• הכוחות הפלסטיניים מגיבים
בירי של קטיושות לעבר קריית־שמונה.
בירי זה עלולים אנשים
להיפצע או להיהרג׳ ומיבנים להיפגע.

חיל־האוויר מופעל שוב כדי
לבצע פעולה שתרגיע את הזעם
בישראל.

גיבורים כעליבורחם. כד
קרה גם השבוע. מנחם בגין רצה
— לפי הדלפות ממשלתיות —
לאותת לאמריקאים, ערב בואו של
השליח פיליפ חביב לישראל, כי
עליהם לעשות משהו כדי להזיז
את הטילים הסוריים מביקע־ת־לבנון.
טילים
אלה מילאו ׳תפקיד חשוב
במסע־הבחירות של מנחם בגין.
הוא הבטיח לסלקם בעצמו, אם
האמריקאים לא יסלקו אותם (״חכח,
אסד, יאנוש יטפל בך אף
ששום אדם רציני בישראל אינו
׳מייחם לנוכחות הטילים בביקעה
חשיבות רבה׳ הפכה הפרשה עניין
׳של יוקרה.
אחרי ההפצצה הישראלית, הגיבו
הפלסטינים בקטיושות. הפעם נפצעו
בקריי׳ת-׳שמוגה אנשים ונפגעו
מיבנים, יותר מן המקובל. בגין
שיגר מייד את חיל-האוויר כדי
לבצע פעולה נוספת׳ ובכך להרגיע
את אנשי העיר הצפונית הפגועה.
איש לא שאל א׳ת אנשי קריית־שמונה
עצמם מה דעתם על תם־
(המשך בעמוד )37
העולם הזה 2289

ף* רגע הראשון נשמעה ההצעה כמטורפת. להקים

— ממשלה של אחדות לאומית למחרת מערכת־הבחי־רות
רוויית השינאהז ואכן, בישיבת־לילה של לישכת
מיפלגת־העבודה היא נדחתה פה־אחד.
את ההצעה העלתה המפד״ל. היא עושה זאת אחרי
כל מערכת־בחירות. כי המפד״ל היא ״ילד־טוב-ירושלים״,
והיא בעד אחדות האומה וכל שאר הדברים הטובים.
כל עסקן משופשף יודע, כמובן, שמצד המפד״ל אין
זה אלא מעשה טיכסי, מעין מישחק־אהבים לפני הגו־על״נפש.
אחרי שהציעה את הקמתה של ממשלת־אחדות״
לאומית, ואחרי שההצעה נדחתה, ניגשת המפד״ל במצפון
שקט לעסק העיקרי: לסחוט עד כמה שיותר תיקים,
כסאות וכסף מן השותף הבכיר בקואליציה המצומצמת
הצפוייה.
כל עסקן יודע כי האינטרס של המפד״ל הוא שלא
תקום ממשלת־אחדות־לאומית, כי בקואליציה כזאת יהיו
כוחה בטל בשישים ויכולת־המיקוח שלה אפסית• הפעם,
אחרי המפלה הנוראה שלה בבחירות, על אחת כמה וכמה.

אולם
לא יוזמת־הסרק של המפד״ל חשובה,
אלא הרעיון עצמו. הוא נדחה על־ידי
המערך כקלות־דעת ,״כלי שיקול כפי
שאמר חיים צדוק, אחד הראשים המפוכחים
כמיפלגת־העכודה.
שיקול רציני יותר היה מלמד, שיש כמה וכמה נימוקים
כיבדי־מישקל להקמתה של קואליציה־רבתי בשעה
זו, הן לטובת המדינה כולה, הן לטובת המערך.

הם נוגעים לכל ארכע הבעיות הגורליות
העומדות לפגי המדינה: הכעיה הלאומית,
הבעיה הכלכלית, הבעיה העדתית והבעיה הדתית.

כדאי

מדת
של הכפייה הדתית, ואולי אף להסיג אותה ב־מידת־מה.

הב ע״ר. הפר סו נ לי ת
אחדות לאומית
(הני מוקים בעד ונג ד)

יש לקואליציה-רכתי כזאת יתרון גדול :
היא תשקה את המצב לאמיתו, תחסל אשליות
ומיקסמי-שווא. היא תאפשר גיבוש אופוזיציה
אמיתית, לאומנית, ליברלית ושמא-
לית — שתאפשר ויכוח של ממש והתמודדות
של דיעות אמיתיות.

יתכן מאוד שממשלה, שכימעט מחצית
חבריה יהיו אנשי המערך, תוכל להיות גמישה
קצת יותר.

דבר אחד ברור: כל מדיניות העשוייה
להינקט על-ידי הליכוד ו/או המערך מחייכת
מידה רכה מאוד של שיתוף־פעולה מצד הגורמים
העיקריים בכלכלה, תוך נכונות להתחלק
כעול וליצור אווירה מתאימה.
ההסתדרות תוכל, מן הסתם, לבטא את דעתה וללחוץ
למען האינטרסים של חבריה בתוך קואליציה־רבתי
בצורה יעילה יותר מאשר מבחוץ. ההסתדרות, בהנהגת
ירוחם משל, או בהנהגת ישראל קיסר, לא תעלה ממילא
על הבאריקדות.

• ה ב עיי ההעד תי ת
ץ הו, אולי, הנימוק החשוב ביותר לטובת קואליציה •
רבתי.
בבחירות 1981 התגלתה תהום בין שני חלקי ישראל•
מצד אחד: מחנה שבו יש חפיפה רבה בין בני
עדות־המיזרח, אנשי השכבות הכלכליות התחתונות ומי
עוטי־השכלה, בעלי השקפות לאומניות ודתיות, חסידי

^ נימוק הרציני היחידי נגד קואליציה כזאת הוא
י 1שבבחירות התגלו הבדלים תהומיים בין שני הגושים
הפוליטיים — הליכוד והמערך — ואי-אפשר לגשר
על פני הבדלים אלה.

האמת היא שאין כימעט הבדל מהותי בין שני הגושים.
מי שדיבר על ״שתי תרבויות״ ביקש לחפות על
העובדה שאין ״שתי מדינויות״ .שני הגושים דוגלים
בארבעת הלאווים לגבי הנסיגה מן השטחים, ירושלים,
מדינה פלסטינית ואש״ף. גם לגבי האוטונומיה וההתנחלות,
הכלכלה והחברה, הדת והחינוך, ההבדלים ביניהם
הם מיזעריים, אם יש כאלה ביכלל.
אליהו שפייזר וחיים קורפו יסתדרו ביניהם היטב.
יצחק רביו ויצחק שמיר יוכלו לשתף פעולה בלי בעיות.
המתיחות בין פרס ובגין היא אישית בילבד, ואינה
מגיעה לממדי השינאה שבין פרס ורבין•

הנסיגה מסיני לא תפתור את הבעייה. אחריה עלולים
היחסים בין ישראל ומצריים להידרדר, אם לא
תהיה התקדמות בגדה־המערבית וברצועת-עזה. מנחם בגין
כבר הוכיח שאינו מסוגל להתקדם. הוא תקוע במבוי
סתום.

#אין הבדל !

זה היה טכסים נחמד ומחוכם — אך רק
כסיל יתייחס אליו ברצינות אחרי־מעשה.

חשוב שבאותו רגע תעמוד כראש-המדינה
ממשלה בעלת רוב מאסיכי, שתוכל להעניק
גיבוי מאסיכי לפעולות שתתכקשנה, בייחוד
אם יהיה צורך להפעיל את צה״ל כמיכצע
גדול נגד יהודים.

ן* כלכלה הלאומית תקועה אף היא במבוי סתום.
ההבטחות של יורם ארידור הם עורבא פרח. ליורם
ארידור אין מושג. האמת היא שלליכוד כולו, וגם למערך
כולו, אין מושג.
בשטח זה אין תיזה מול תיזד — ,זו של הליכוד
מול זו של המערך. עומדות רק מליצות מול מליצות.
לאיש אין תוכנית ברורה להוצאת העגלה מן הבוץ.

יהיה לכך יתרון עצום: חסימת דרכו של
אריאל שרון אל תפקיד שר־הכיטחון. אם אכן
מהווה שרון כתפקיד זה סכנה לאומית, סכנה
לשלום וסכנה לדמוקרטיה, כפי שסבורים
רכים וטובים, הרי זוהי הדרך היחידה
למניעת הדבר.

התשובה היא: לא דובים ולא יער.

ף, אפריל 2אע 1חייבת ישראל לפנות את שארית
-סיני. אין ספק שהליכוד, בהנהגת מנחם בגין, מוכן
לכך. אך במיקרה הטוב ביותר יהיה הדבר מלווה במשבר
נפשי ופוליטי.
בפעם הראשונה יסולקו יישובים שהוקמו על־ידי ה מדינה,
והדבר יחיה מכאיב. הימין־הקיצוני, בהנהגת
התחייה וגוש־אמונים, יתגייס להתנגדות המונית, אולי
אף אלימה וחמושה.

• הסו ״ההכלכ לי ת

ף* ,דור כי בראש קואליציה כזאת
י -נם אם ישיג המערך עדיפות
מיספר קולות־הבוחרים, תוך שיוויון
הצטרפותה של שולמית אלוני אליו.
קים קואליציה בלי המערך, והמערך
קואליציה בלי הליכוד.
אולם בקואליציה כזאת יהיה שימעון פרס סגן ראש־הממשלה,
והוא או יצחק רבין יוכלו לדרוש את תפקיד
שר־הביטחון, השני בחשיבותו בממשלה.

יעמוד מנחם בגין
מיספרית (מבחינת
של מנדאטים) עם
כי בגין יכול להאינו
יכול להקים

בלהט הבחירות המציאו שני הצדדים הבדלים עצומים,
דובר על ״שתי תרבויות״ .לשני הצדדים היה
כדאי ליצור היסטריה כזאת, כדי לבלוע את המיפלגות
הקטנות שבשכנותן. המערך יצא ״להציל את המדינה
מידי הליכוד׳ /ויצר סביבו שדה של הרס. הליכוד יצא
-,להציל את המדינה מידי המערך״ ,ופגע קשה במפד״ל,
בתמ״י ובתחייה•

• ה פ עיי ההל או מי ח

אם התהליך ייעצר לגמרי — יהיו לכך תוצאות
הרות־אסון לגבי המצב במרחב, יחסי ישראל-אמריקה
ומעמד ישראל בעולם כולו.

למערך?

מנחם פרס או שימעון בגין ל בנין
והליכוד. במחנה השני יש חפיפה רבה בין אשכנזים׳
בעלי מעמד כלכלי איתן, השכלה גבוהה יותר,
השקפה פחות לאומנית ופחות דתית, חסידי המערך.

פילוג בה חותך, המשתרע על פני בל המישורים,
הוא סכנה לאומית ממדרגה ראשונה.
אין זו בעייה פוליטית בילבד — זוהי בעייה המאיימת
על עצם קיומו של עם אחד, חברה אחת.

מערכת־הכחירות חשפה תהום זו והרחיבה
אותה. קואליציה־רכתי לבדה כוודאי לא
תסתום או תצמצם אותה. אך היא תיצור
אווירה שבה יהיה ניתן — אםירצו -
לגיטת למיכצע שד הבראה לאומית.

• הבע ״ ההד תי ת
^ מצב הנתון יוצר גן־עדן לסחטנים דתיים. הליכוד
י י יחיה תלוי כל־כולו בחסדי הדתיים, והם יודעים
זאת• אין גבול למה שהם יכולים לדרוש, וכימעט אין
גם גבול למה שהם עלולים לקבל, ביחוד כשיש שלוש
סיעות דתיות המתחרות ביניהן, ושכל אחת מהן דרושה
לקואליציה.

מצב זה ישתנה כאופן דרמתי אם תקום
קואליציה־רכתי. זו תוכל לוותר על השתתפות
הדתיים ביבלל. אם תיכלל כה המפד״ל
המצומקת, יהיה כוח־המיקוח שלה אפסי.
בממשלה הזאת אפשר לעצור את ההתקדמות המתהקרנת
שני האישים בוזמנית, כהלצה של הבמאי
לפני העימות הטלוויזיוני בין שני המנהיגים.

• ה נימוקי םנגד
^ נימוק האמיתי היחידי נגד רעיון זה, שהביא
י 1לפסילתו על הסף, טמון בתיקוות המערך לתפוס
את השילטון תוך זמן קצר, אם יישאר באופוזיציה.

החשבון הוא כך: תוך זמן קצר יעלו ספי נות
הליכוד על שירטונים.

ספינת ארידור אינה יכולה להישאר על פני המים.
האיש רוקן את קופתש־,מדינה. תחת לפעול להבראת
הכלכלה הלאומית, הוא ניצח על משק־חמס למען הבחירות.
הדבר
יביא משבר כלכלי. המשבר יפקח את עיני
הציבור, ובייחוד את עיני השכבות העניות, שתמכו ב־בגין.
זה יתן סוף־סוף סיכוי למערך.
אחרי החזרת סיני, שתהיה מלווה במשברים חמורים,
ישנה אנוור אל-סאדאת את חקו שלו וישתדל להתקבל
בחזרה בעולם הערבי. בגין לא יתן לסאדאת את
ההתקדמות בגדה המערבית וברצועת־עזח, שהנשיא המצרי
זקוק לה. הציבור ייווכח לדעת כי בגין ויתר על
השטחים הכבושים מבלי להשיג שלום אמיתי. מרוב
אכזבה יפנה אל המערך.
הכפייה הדתית הגוברת תיצור אף היא התמרמרות
בקרב שכבות רחבות, ואלה יתחילו להתגעגע לשילטון
המערך.
יתר על כן: הקואליציה היא כל-כך מצומצמת שהיא
לא תוכל להחזיק מעמד. יהיו בה משברים בלתי־פוס־קים.
כל סיעה קטנה יכולה לסחוט ויתורים חדשים בכל
עת. ולא תעמוד בפני פיתוי זה. בכנסת יהיה מצב
הממשלה קשה, והיא תפסיד הצבעות רבות
ואין לשכוח: הליכוד הוא בגין, ובגין עלול לרדת
מן הבמה.

לפי חשבון זה, מוכרחה הממשלה ליפול
(המשך בעמוד )48

_ 135

תוצוונ!יף
חוק נגד
החפט רו ת נבון
הליכוד מתכונן בהקדם לאפשרי לחוקק שינוי
בחוק־יסוד: נשיא המדינה, שיקבע כי נשיא המדינה,
אחרי סיום תפקידו, לא יהיה רשאי להציג את
מועמדותו לכנסת בבחירות הראשונות לאחר מכן.

הכוונה היא למנוע כעד יצחק נכון
מלהתפטר, כדי לעמוד כראש המערך,
כפי שמציעים כמה מפעילי מיפלגת־העכודה,
הרואים כו את המתחרה
האפשרי היחידי למנחם כנין ככחירות
הכאות.

ה ש בי בנגד היועץ
שרות־הכיטחון הכללי מתנגד להמשך
קיום תפקיד יועץ־ראש־הממ־שלה
לענייני ערכים, ודורש לסגור
את מישרדי היועץ כרחכי-הארץ.
ראש השב״כ לופיע לפני ועדת־השרים,
שהוקמה כדי להחליט אם להמשיך ולקיים
את מישרת היועץ לענייני ערבים, ודרש
לבטלה.

ב עי ק בו תההפצצה ־
נציג עי ראק

שהוא יתנגד
ביטחון, אך
כבר פעמים
הצהיר קודם

לממשלה שבה יהיה שרון שר־נסיון
העבר מראה שמלמד הצביע
אחדות בניגוד לעמדה, שעליה
לכן.

אין גם כל סיכוי לכך שסגן־שר־הכיטחון,
מרדכי ציפורי, ייעדר מאולם־הכנסת
כעת הצגת הממשלה החדשה, אם אריק
שרון יהיה כה שר־כיטחון.

צ ה ״ד
מווכונן ל שרון
בקרב הקצונה הבכירה של צה״ל מתחוללת סערה,
בעיקבות האפשרות שאריק שרון ימונה כשר־הביטחון
הבא.

מרכית חכרי המטכ״ל, כראשותו של
הרמטכ״ל רב־אלוף רפאל (״רפול״) איתן,
מתנגדים לשרון, וחלקם אף מאיימים
כפרישה.

הרמטכ ״ ל מו ע ל
נגד דידה
הרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל (״רפול״) איתן, התחיל
לזמן אליו לשיחות קצינים קרביים במילואים,
בעיקבות ידיעות על כוונתם לרדת מהארץ.

רפול מנסה לשכנע את קציני־המילואים
שלא לרדת, ולחלקם הוא אף מציע
להתגייס לצכא־קכע ולהשתלכ במערכת־החינוך
הצבאית.

נחשף נסיו!
חבלה בוך אל־עלי׳
נסיון הכלה כמטוס ״אל־על״ ,שעמד
להמריא לפני כשבועיים מנמל-התעופה
של ציריך, נחשף על־ידי עובדות־ 1הביטחון
הישראליות כנמל.
מיזוודה שהגיעה מנמל־התעופה של דנבה
עוררה את חשדה של אחת מעובדות־הביטחון.
היא הזעיקה את בעל המיזוודה, ביקשה ממנו
לפתוח אותה ובמיזוודה התגלה מיטען חומר נפץ.

ושיא העצרת

ה טי סהה71׳ ס תורי ת

נראה כי בעיקבות הפצצת הכור העיראקי על־ידי
חיל־האוויר, ייבחר נציג עיראק כנשיא התורן
של עצרת האו״ם.

שלפלא טו

כחודש הכא מגיע תורו •טל הגוש
האסיאתי לשלוח את נציגו לתפקיד נשיא
עצרת האו״ם. על התפקיד התחרו,
מילכד עיראק, גם כנגלה-דש, סינגפור
וסוריה. כעיקכות הפצצת הכור על־ידי
חיד־האוויר הסכימו יתר המתמודדות
להסיר את מועמדותן, וסגן־שר־החוץ
העיראקי, איסמט קיטני, ייכחד כנשיא
העצרת.
למעשה הסכימה לכך גם ארצות־הברית, כפרס
על המתינות שגילתה עיראיק בוויכוח על ההפצצה.

שרון ־ ארי דו ד
שר־האוצר, יורם ארידור, הוא מהתומכים הגדולים
במינויו של אריק שרון כשר־הביטחון, בעיקבות
שיחה שקיימו השניים בסוף השבוע שעבר.

כשיחה התחייב שרון לפני ארידור לבצע
קיצוץ גדול בתקציב־הביטחון, כשיעור
העולה על זה שככר הבטיח שרון כעכר.
הכספים שיקוצצו יופנו על-ידי האוצר
להמשך מימון מדיניות-ההוזלות שלו.

ה קו א לי צי ה
ה חיוו רבש רון
בכנסת אין מתייחסים ברצינות־יתר להצהרת
ח״כ המפד״ל, אברהם מלמד, שיצביע נגד הממשלה,
בעת שזו תוצג לפני הכנסת, אם ייכלל בה
אריק שרון כשר־הביטחון. מלמד התבטא באחרונה

אין זו הפעם הראשונה ששמואל
פלאטו־שרון יצא השנה מהארץ
כדרך מיסתורית. גם כחודש פברואר
יצא כמטוס פרטי, ועד כמה שידוע
טס אז לאירופה לגיוס כספים.
פלאטו יצא השבוע כהכרת
אדם אחד. קודם לכן הודיע
למראיינת ״העולם הזה״
(ראה עמודים )61—53 שהוא
טס לאילת.
לאחר מכן הודיע עוזרו, צכי וילדר,
כי אמנם פלאטו טס לאילת, ושם
פגש איש־עסקים דרום־אמריקאי.
כעיקבות שיחה זו החליט פלאטו
לטוס. מייד לאקוודור. שיטת הטיסה
נכחדה כדי לשבש ניסיונות
צרפתיים לשים עליו יד.
הידיעה הודלפה על־־ידי מישטרת
הגבולות, שנקטה אמצעים מיוחדים
כדי לאפשר את יציאתו משדה־דב
כתל־אכיב, ומיד עם היוודע הדכר
כארץ ניסתה מישטרית צרפת
לברד פרטים.

לחץעד נבון
אישים שונים, המקורכים למיפלגת־העבודה,
ניסו להשפיע על נשיא-המדינה,
יצחק נכון, להטיל את תפקיד הרכבת
הממשלה על שימעון פרם.
אישים אלה טענו באוזני נבון, שלמרות שברור
שפרס לא יצליח להרכיב ממשלה, הרי שהקמת
ממשלתו החדשה של מנחם בגין תידחה לפחות
ב־ 21 ימים, דבר שיותיר למערך זמן נוסף לנסות
ולהפריע לבגין בהרכבת ממשלתו.

נכון דחה כתוקף רב כל פנייה כזו אליו.

תורגימן עבור דוו״ א
נראה שהפירסומים כאילו עומד ניצב
נפתלי קראום להחליף את מפקד מחוז
תל־אביב הפורש, משה טיומקין, אינם
נכונים. התפקיד של מפקד מחוז תל־אכיב
יימסר כנראה לידי תת־ניצב אברהם
תורג׳מן, מפקד מרחב חיפה.

דולצ׳ין שבר
אחה שיא
יושב־ראש הנהלת הסוכנות היהודית, אריה
דולצ׳ין, הידוע כמי שאוהב להתגורר במלו־נות־פאר
ברחבי העולם על חשבון הסוכנות
היהודית, שבר בשבוע שעבר אפילו את שיא
הביזבוז של עצמו.

דולצ׳ין שהה כמשך שלושה ימים
כמלון הנחשב כיקר כיותר ,״הילטון
נוגה״ כג׳נכה, שם מתגוררים בדרך־
כלל רק עשירים מסוגם של שייח׳ים
ערכיים עשירים או אילי-ספנות יווניים.
מחיר
חדר ללילה ב״הילטון נוגה״,
ללא ארוחות, הוא 5צ 3פראנקים
שווייציים, שהם כ־וו 1אלף לירות.

קנוניה וגד טי פ ר פן
קבוצה של עיתונאים אמריקאיים, אנשי הימין
הקיצוני, עומדת לצאת לארגנטינה, כדי לאסוף
בחוגי המימשל הפאשיסטי שם חומר נגד העיתונאי
הארגנטיני תושב ישראל, יעקובו טימרמן,
שהאשמותיו נגד שילטונות ארגנטינה הביכו את
הנשיא רונלד רגן והימין האמריקאי.
טימרמן גילה כי בארגנטינה פועל מנגנון הדומה
לגסטאפו, המעריץ את היטלר והמפעיל שיטות־עינויים
חמורות במייוחד נגד יהודים

העיתונאים האמריקאיים יכואו, כנראה,
גם לישראל, כדי לחקור, ככיכול, את
טימרמן ולהציגו כשקרן __

ה לי כו ד יוציא יומו!
אישים שונים בליכוד בודקים עתה את
האפשרות לגייס כסף כרי להוציא ביטאון
יומי לליכוד.
יומון הליכוד היום נסגר לפני כעשר שנים,
בהותירו אחריו חובות גדולים. היום היה עיתון
שמיזג את חרות, ביטאונה של תנועת־החרות
ואת הבוקר, עיתונה של המיפלגה הליברלית.
איל־הכספים שאול אייזנברג, ההולך ומשתלט על
הליכוד, מתכונן להוציא שבועון שישמש לביצור
כוחו הפוליטי.

צעירי פרס
קי פ לו ת פ קי די ם!
הצעירים שליוו את שימעון פרס בשנים האחרונות,
ושלהם הבטיח פרס תפקידים ממלכתיים אחרי
שהמערך יזכה בבחירות, קיבלו כבר תפקידים
במיסגרת מיפלגת־העבודה.

דוברו ויועצו של פרס, יוסי כיילין, עומד
לקכל את ראשות אגף־ההסברה של
המיפלגה. גירעון לוי, שנועד להיות
ראש לישכת ראש־הממשלה, ממשיך לעבוד
כיועצו וכעוזרו הראשי של פרס, ואילו
ישראל פלג, שנועד להיות ראש לישכת
העיתונות הממשלתית, ימשיך לרכז את
סיעת־חמערך ככנסת ולכהן כדוברה

איגו ד העיתונ אי
וגד ארי דו ר
האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל עומד לצאת
במיתקפה חריפה על שר־האוצר, יורם ארידור,
בעיקבות התקפותיו הגסות של ארידור על עיתונאים
שונים• ארידוד ועוזריו דורשים לפטר את אלישע
שפיגלמן מהטלוויזיה, לנקוט אמצעים נגד גדי
סוקניק מהרדיו, ומחרימים את הכתב הכלכלי של
ידיעות אחרונות, מידעון עשת.

יושכ-ראש האיגוד, העיתונאי לוי יצחק
הירושלמי, התבטא כחריפות נגד ארידור.
גורמים כאיגוד דורשים לקיים בעיתונים
קשר של שתיקה נגד ארידור, אם אכן
יצליח לפגוע כשפיגלמן או כסוקניק.

במדינה
(המשך מעמוד )34
קידם המייוחד במישחק זה. מבלי
שנשאלו, הם עונים — לא בדיבורים,
אלא ברגליים. תחלופת די־אוכלוסיה
במקום היא עצומה.
מנהיג פוטנציאלי. פרשת השבוע
יכלה להיות רגילה — לולא
נוספה למחזה דמות חדשה: גשיא
המדינה.
אחרי הפעולה הזדרז הנשיא לבוא
לקריית־שמונה, לשתף את עצמו
בסיבלות התושבים. הוא לא הסתפק
בכך, אלא השמיע דברי-ביקורת
חמורים ביותר על הממשלה, שאינה
מטפלת בקורבנות הפיגועים, ובעיר
ביכלל, בדרך הנאותה. הוא גם נתן
לממשלה עצה ׳שגבלה בפקודה:
לשגר לקריית-׳שמונה מייד ועדת־ישרים,
שתשב במקום עד שיימצא
פיתרזן לבעיות.
היתה זאת מוסיקה הדשה מפיו
של יצחק נבון, ובצמרת המיפלגות
הזדקרו במה זוגות־אוזניים. האם
מדבר נשיא־המדינה או מנהיג פוליטי
פוטנציאלי?
אחרי הבחירות נשמעו במיפלגת־העבודה
קולות שתבעו להזעיק את
יצחק נבון לראשות מיפלגת־העבודה
המנצחת-המובסת, כדי לפ־תוח
במיבצע־חירום של כיבוש
״עדות הימיזדח״ (העולם הזה .)2287
הנשיא בקריית־שמונה הצליח —
בכוונה או שלא בכוונה — להר־אות
מה יכולתו בשטח זה. הוא
דיבר אל בני עדות־המיזרח. הוא
שלח אצבע מאשימה לעבר ר,ממ־שלה.
הוא ביטא את מאווייהם ותביעותיהם.
הוא התקבל על־ידם
כמלך.
בתל-אביב לא נעלם מסר זה.
כנסים נוצרת המועל; ה

הפנס שנועד לחוג
את הניצחון הפך
סמל?כישלון
כאשר עלה הרעיון לראשונה,
היתה לו משמעות מעשית ברורה.
כנס הפלמ״ח נועד לתרום תרומה
חשובה לתעמולת־ד,בחירות של
המערך, לזהות אותו עם העבר
המפואר, להזכיר לציבור את שורשיו,
להזעיק לפעולה את הלוחמים
הוותיקים.

ירוחם כהן כבנם
וגס עסקנים בהמוניהם
במחשבה שנייה נפסל הרעיון.
תחת זאת נקבע לכנס יעד אקטואלי
אחר: לשמש במה לחגיגת־הניצחון
העיקרית של המערך, אחרי
הבחירות.
שלטים מיותמים. בינתיים
קרה מה שקרה, וכנס הפלמ״ח הפך
מאורע עגום מאוד. עסקני המערך
באו בהמוניהם — ביניהם אישים
כמו שימעון פרס וירוחם משל
שהקשר שלהם לפלמ״ח לוטה בערפל.
הפלמ״חניקים האותנטיים,
כמו ירוחם (הג׳ינג׳י) כהן, כמעט
נעלמו בין העסקנים. בחלל ריחף
(המשך בעמוד )38
העולם הזה 2289

לא תחסו
שרון בדישו
^ י מפחד מפני אריק שרון ד
כולם. בל מי שעומד ב דרכו
אל המנהיגות העליונה
כמדינה.
מנחם בגין אמר לפני שנה (״בהלצה״)
שאם אריק שרון יהיה שר־הביטחון,
הוא ״יקיף את מישרד
ראש״הממשלה בטנקים״ .כלומר :
יבצע הפיכה צבאית.
שימחה ארליך אמר, באותה עת,
שאם אריק שרון יהיה שר־הביט-
חון, הוא יכניס את מתנגדיו למח־נה־ריכוז,
והוא — ארליך — ייכנס
לשם ראשון.
כל ראשי תנועת־החרות, שיש
להם השאיפה להשתתף בבוא העת
במאבק על ירושתו של מנחם בגין,
חוששים מפני מפני שרון.
ואזרחים ללא־ספור במדינה חוששים
שאם יגיע אריק אל עמדת־כוח
מרכזית זו, יהווה שם סכנה
לדמוקרטיה ולשלום גם יחד.

וכבד זאת: השבוע היה
נדמה שרק נס יכול למנוע
את מסירתה של עמדת־מפתח
זו כידי שרון.

(״דדו״) אלעזר• הוא ניסה להפיל
את מוטה גור. בתפקידו כיועץ
ראשיהממשלה יצחק רבין ניסה
להפיל את שר־הביטחון שימעון
פרס, כדי לפנות את הדרך לשר
אשר ימסור לו את תפקיד ה־רמטכ״ל.
יעד
זה לא הושג. תחת זאת
העלה שרון את מבטו אל המדרגה
הבאה: תפקיד שר־הביטחון. הוא
ניסה להשיג את התפקיד עם הק מת
ממשלת־בגין ונכשל, הוא ניסה
להשיגו אחרי שעזר וייצמן התפטר,
וחסם את דרכו של כל מועמד
אחר לתפקיד. בגין חסם אותו.
עכשיו הוא חזר להתקפה, והיעד
בהישג־ידו.
השבוע היה נדמה שחוץ מהקמת
ממשלת־אחדות־לאומית (ראה עמוד
)35 אין דרך למנוע ממנו את התפקיד•
כל נסיון אחר יהווה הבעת
אי־אימון מוחץ באריק שרון —
ויגרום למשבר חריף ביותר.

את היעד הבא. ואז הוא מתחיל
להילחם להשגתו באותם העקשנות,
הוסר־הרחמנות, הריכוז המוחלט
והדבקות־במשימה, שגילה
בזמן שנלחם להשגת היעד הקודם.

היעד הבא הוא, כדי בל
ספק: ראשות הממשלה.
יתכן שתהיה לו הסבלנות להמתין
עד לירידתו של מנחם בגין מן
הבמה — אך הדבר אינו בטוח כלל
וכלל. הוא יכול לפתוח במערכת
חתירה בלתי־פוסקת תחת מעמדו
של בגין, כפי שעשה שר־הביטחון
פרם לראש־הממשלה דאז, יצחק
רבין. אין ספק שבגין, המכיר את
אריק היטב, חושש מכך.

אין ספק שאריק יזיז
שמיים וארץ כדי להסל את
כל היריבים עד ירושת בגין,
וינסה להשתלט על תנועית־

אין איש כצמרת הרו
שיוכל לתפוס את ימקרנ
של כגין מבחינת הכארי׳
מה האישית, ההשפעה ע
עדות־המיזרח והיכולת לי
צג את הלהט הלאומני -
מילכד אריק שרון.

המוני ישראל שרו ״אריק מל
ישראל״ לפני ששרו ״בגין מל
ישראל״ .יש לו כאריזמה. הוא ג
בורו של הנוער הלאומני. ואם עדי
אינו מושרש בקרב עדות־המיזר
כמו בגין, אין ספק שבהעדר מר
מד אחר ימלא הוא את החלל הז
כאשר יירד בגין מן הבמה•
מישרד־הביטחון עצמו מהוו
עמדת־כוח אדירה. הוא חולש !7
מחצית תקציב־המדינה (מיל!
סעיף החובות) .הוא שולט על איו
פריה כבירה. יש לו היכולת לכו
את המאורעות הלאומיים על
רצון המחזיק בו, בייחוד כאשר ו
שר מצפצף על הנחיות ראש־המו
שלה והממשלה — כפי שעשה אר
פעמים רבות בעבר.

הוא יכול לחמם גבולו!
ליצור משכרים, לבצע פ;
לות מזהירות, שייזקפו י
עיני הציבור לזכות השר.
בהירארכיה של ישראל, ש
הביטחון הוא מם 2 ,בממשלה, כ
שד־החוץ בארצות־הברית• שלד
ראשי־ממשלה (דויד בן־גוריון1 ,
אשכול ומנחם בגין) החזיקו ביז
הם גם את תיק הביטחון, כדי ל
נוע את עלייתו של מתחרה מסה
לא יורם ארידור, לא יצן

פינוי ימית

מה גרם לכך?

ך* וד גלוי הוא שמנחם בגין
״יי ביקש למנוע את הדבר. אנשיו
הגו את הרעיון של מסירת
התיק בידי יצחק שמיד, ומסירת
תיק החוץ בידי אליהו בן־אלישר.
אחרת, אמרו, יישאר בגין עצמו
בתפקיד הביטחוני.

אודם בגין לא רצה לנהל
כגלוי מערכה נגד שרון. על
פי שיטתו הבדוקה, כיקש
שמישהו אחר יגייס התנגדות
לשרון, כדי לאפשר ל•
כגין עצמו לטעון כי היה
רוצה כשרון, אלא שהדבר
אינו אפשרי.
הדבר לא הצליח. ראשית כל,
מפני שהליברלים, יריביו של שרון,
רוצים בתיק החקלאות, שבו תלוי
קיומה של החקלאות הפרטית, הנה־רסת
והולכת תחת ידיו האמונות של
שרון. ארליך לא יכול היה עוד לחסום
את דרכו של שדון לתיק הביטחון.

גם סיבה פרגמטית אחרת לאי-
חסימת שרון: אם יקים בגין קואליציה
של 61ח״כים, יהיה כל ח״כ
חשוב. אם יתרגז שרון ויקח את המנדאט
שלו לתנועת־התחייה, אין
רוב ואין קואליציה. ואילו במחנה
התחייה יהווה שרון סכנה מיידית לליכוד.
אלא
שעל כל הסיבות המעשיות
האלה מאפילה סיבה אחרת, בלתי־מוגדרת:
אי־אפשר לחסום את
שרון. הכל התעייפו מן המאבק
נגדו, ואילו הוא טרי ורענן כמו
ביום הראשון.

זהו כוחו המייוחד של
אריאל שרון: כאשר הוא
קוכע לעצמו יעד, אין הוא
מרפה ממנו. יבול הוא להיכשל
פעם, פעמיים, חמש
פעמים, מאה פעמים —
יטוכ ושוב יחזור אל המית
קפה. לעולם אינו מרפה,
אלא כאשר ההישג כידיו.

במשך שנים היה היעד: ה־רמטכ״ליות.
הוא ניסה להפיל את
חיים בר־לב. הוא הפיל את דויד

ין* ש המברכים על כניסתו של
אריק שרון לתפקיד זה ביגלל
סיבה אחת בילבד: שר־הביטחון
הבא יהיה אחראי לפינוי חבל־ימית.

אין אדם •טייטיב לבצע
זאת כמוהו.
הדבר ייכרה תהום בינו ובין ה ימין
הקיצוני, חבריו־בהווה —
גוש־אמונים׳,התחייה ועוד. אך אין
ספק שאריק יקדיש במיקרה זה את
כל כוחו למיבצע זה, כפי שהוא
עושה לגבי כל מיבצע שיוקרתו
האישית תלוייה בו.
שאלה מעניינת אחרת נוגעת ל־תקציב־הביטחון.
במילחמתו רבת־השנים
ברמטכ״לים ובשרי־הביט־חון
שחסמו את דרכו, הציע אריק
קיצוצים דראסטיים בתקציב־הבי־טחון,
בממדים שבעבר רק סיעת
העולם הזה — כוח חדש בכנסת
העזה להציעם. הוא טען כי קיצוצים
אדירים אלה יגבירו את יעילות
מערכת־הביטחון וישפרו את
צה״ל.
הדבר נבע מרצונו להפיל את
הרמטכ״לים — דדו, מוטה גור ורפאל
איתן, ואת שרי־הביטחון
שימעון פרם ועזר וייצמן• אך הדבר
גם נבע, בלי ספק, מאמונתו
בצידקת הדבר.

כשר־הביטחון ירצה אריאל
שרון לסדק את רפאל
(״רפוד״) איתן, שכו הוא
רואה את יריבו. הוא ירצה
למנות רמטכ״ל צעיר, שיי
•טמע דו, כגון אביגדור
(״יאנרט״ ).כן־גל או דן שומרון.
האם.
בתפקיד זה ימשיך להציע
קיצוצים בתקציב־הביטחון — או
להים ך, ישנה את עמדתו וידרוש
את ההיפך?

ך הבעירה העיקרית הכרוכה
י * במינויו של אריק כשר־הביט־חון
אינה נוגעת כלל לתפקיד זה,
אלא ליעד הבא.
זוהי דרכו של אריק: ברגע שהוא
משיג יעד אחד, הוא קובע

3יק
סי כו ת בי ט חון
החרות. יתכן כי בניסתו
לתפקיד שר־הכיטהון ככר
מהווה את ההכרעה הסופית.

בידי אריק יהיו מאותו רגע
יתרונות כבירים• שום מנהיג אחר
בתנועת־החרות לא יהיה בעל יתרונות.
דומים.
בבחירות 1981 הוכח כי לגבי
סיכויי הליכוד יש חשיבות מכרעת
לדמותו של המנהיג העליון. לא
הליכוד ניצח, אלא בגין. הוא האיש
שהביא את לגיונות ״עדות המיזרח״
לליכוד, והוא שגייס את הלהט
הלאומני שהעלה את הליכוד ל־שילטון,
וביחוד בקרב הדור הצעיר.

שמיר,
לא יעקוב מרידוד ואף
דויד לוי יוכלו להתחרות עם אר
כשזה יהיה שר״הביטחון. ואם
חברו כולם ביחד כדי לחסום
דרכו של השור המסתער — קו
לוודאי שאריק יפיל את כולם. ו
כבר עשה זאת בהצבעה במו
חרות, לפני כמה שבועות ביל!

יתכן שמנהיגי חרות
ירצו להכיר במציאות
אך אריק עצמו מכיר !
תה. הוא יודע שיש לו ע!
סיכוי כביר — וכרגע ש
כנס לחדר כדישכת ע
הביטחון, יקדיש 99 או
ממירצו העצום למיכצע ;
שני, כדתי־נלאה וכלו
פוסק למימוש סיכוי זה.

במדינה
(המשך מעמוד )37
ריח הכישלון הפוליטי של המחנה.
מכיוון שלא היה ברור אם זהו
כנס של הפלמ״ח או כנס כללי
של חטיבות ההגנה, ילא באו המוני
הלוחמים של ראשית תש״ח. השלטים
של גולני, גיבעתי, קירייתי
ואחיהם נשארו מייותמים.
המשתתפים הקשיבו לנאומים,
בירכו איש את רעהו, התחבקו
למען המצלמות וחזרו הביתה, כש־מועקה
בליבם. איש מהם לא היה
בטוח׳מה מקור המועקה: הרגשת־הגיל
למראה החברים והחברות,
הידיעה כי הפלמ״ח שוב אינו האידיאל
של הנוער, או הכישלון

ו־־זיייי

תנועת בג־ עק־בא

ודו •גוו
״•ל• פ• *מ* ונ רו#ל * 11 ממי

ירדנה נגר
תהילה8*812 מרש ־

7.13
מאזי*

*•אן * 1וזוזו־נ״ יז׳ר מרד גי־ ״יז־״ 2

ינג>* 0רג־ע• ר בממזז ו״סס־ז נמאנו• •ג* •י**״7
רג־י׳ ז*י* ח מוקאזי
״ סנכי ם סרה

הם חוזר ! ,

תפקידם של שני הנערים,
החבושים בכובע
מצחייה, הוא להוציא את הקהל מן הים, אך הס

מתקשים למלא את התפקיד. בדרכם מחוף פרישמן
אל חוף גורדון עוצר אותם השוטר, ומודה להם לחזור
לחוף פרישמן, מפני שהמתרחצים שם חזרו למים.

בבר השוה שעברה טבעו שלוש־עשוה בת׳׳א -
בחודש״ ם של העיצומים נ בו טבעו שגונה

!מונחו. טהו מדונג זמפ־י־•

לדדז׳ אגי לא מבין מה
היא עושה פה !״ אמר כליאה
איתן ארבל וקפץ מעליה
דרכו אל המים. בתום חודשיים
עיצומי המצילים, העוזבים את
נחנות־ההצלה בחופי תל־אביב
כל יום בשעה 2.00 בצהריים
זינם עובדים בימי שבת, החליטה
יריית תל-אביב להציב גדר, כדי
מנוע מהאזרחים לרחוץ ביס ללא
צילים ׳(ראה הנדון).
ביום השישי האחרון גייסה הירייה
עשרות נערים, כדי שיית־עו
עמודי־ברזל ויימתחו חבל,
שר יימנע מעבר אל הים .״נתנו
:ו הוראה לגדר את קטע החוף
פרישמן ועד לגורדון,״ מסביר
חיוך בני תג׳קוב בן ה־ ,18 המאור
מהרווח הקל שיפיק מהעבודה
הזדמנה לו במיקרה.
עוד עשרה נערים, כשסיגריה
קועה בפיהם וחיוך נסוך על פני־

הטרנזיט האפורה של פקחי העירייה
עשרות נערים נוספים, חבושי
כובע מצחייה, המרמז שנוכחותם
בחוף היא בתפקיד פיקוח. עליהם
לפנות אל האזרחים החמקניים ה מתקרבים
אל המים, ולהורות להם
להתרחק אל רצועת־החוף שמעבר
לחבל. הם פונים אל הקהל שוב
ושוב, עד שהם זוכים לתשומת־לב.
רק חלק מהאזרחים במים נשמע
להם, וגם אז רק עד לרגע שבו
הם מתרחקים. או־אז מתמלא הים
שוב במאות ראשים, השוחים במים
הצוננים.
זוהי תמונת חוף־הים בין פריש־מן
לגורדון. מהקצה הצפוני מגיע
שוטר במדים, המשגיח על הפקחים
הצעירים, ומורה להם לשוב לחוף
פרישמן, ולהוציא מהמים את כל
המתרחצים• עמודי־הברזל, שלטי־האזהרה,
הפקחים והשוטר מתקשים
למלא את תפקידם. הכל מתעלמים
מהם. ילדים רצים מתחת לגובה

מיפנש בכנס הפלמ׳׳ח
ניצחון שלא היה
של המערך, הסותם את הגולל על
התיקווה שתנועת-העבודה ההיסטורית
שוב תטביע חותמה על החברה
הישראלית.

ה,.עודום״ הדוס,
כרי להצליח בעיתונות
אסור לבקר את מדיניות
הסוכנות והממשלה
יוסף וינוקורוב ייסד את הירחון
ברוסית מיר (שלום) כאשר
הגיע לארץ מבדית־המועצות, לפני
שבע שנים. כאשר החל הירחון
לגלות עמדות עצמאיות בענייני
עליה וקליטה, וביקר את
מדיניות הממשלה והסוכנות, התעוררו
בעיות, שווינוקורוב סבר
שרק בארץ מולדתו יתכנו כמותן.
וינוקורוב היה עיתונאי בברית-
המועצות. הוא כתב בסובייטסקי
ספורט, יומון שיש לו שישה מיליוני
קוראים, ובשבועון מיוחד למורים.

מספר
וינוקורוב:

מצפון עגום

קורא איתן ארבל לחבל המתוח בין
עמודי־הברזל. חבל זה יאשר צריך למנוע
מעבר לים, אינו זוכה למלא את יעורר איתן קופץ מעליו ואומר :
״אם החבל משקיט את מצפון ראש העיר, אז יש לו מצפון עגום.״

1 11111ן 1 1ך בתנועות ידיים קורא השוטר במדים לכל
ויי 1 י ^ י י המתרחצים לצאת מן המים. הם אמנם
נים לו, אך קודם לכן מקפידים להגיב — האחד כועס השני צוחק.
עמלים במרץ לסיים את המשי-
שהוטלה עליהם עד כניסת
5בת. הם עוסקים בשלהם ואזרחי
אביב הגודשים את החוף ולהם. מתעלמים לחלוטין מה ול
המתוח בין העמודים.
לתיגבור ההשגחה פלטה מכונית

11 58 -

החבל, מבוגרים קופצים מעליו,
ויש כאלה אשר בחרו פשוט לשבת
עליו.
לורי זיונץ יושבת נינוחה בחוף
פרישמן בשעה 15.00 ביום שישי,
כששלושת ילדיה, אבי 4שירי
( )5ואביבית 8רצים לכיוון

המים. החבל גבוה מהם ולאימם
הם אומרים :״אמא, תראי, יש
חבל ואנחנו יכולים לעבור מתחתיו.״
אימם מצחקת ואומרת :״אני
מסתכלת, אל תתרחקו יותר מידי.״
מעליהם ומעל ה״גדר״ מנתר צעיר
בלונדי. זהו איתן ארבל, המבקש
הסבר לתופעה החדשה של החבל
בחוף .״זו הדרך לפתור את ה־סיכסוך
בין העירייה והמצילים?״
הוא מגחך בפליאה .״במאבק בין
העירייה והמצילים מושקע כסף
ומאמץ אשר היה צריך להפנות
לתיגבור המצילים בחוף. בחוף־ים
צריכים להיות כמה שיותר מצי
לים.
כאזרח המשלם מיסים לע
ריה, אני רוצה שיוקצה סכום כב
מירבי לביטחון חיי הרוחצים ביו
אני בא כל יום לים. כמוני ע1
רבים אחרים. הים הזה צריך להיו
פתוח ובטוח.״
מצפון העירייה
יתן מסתכל סביבו וסו*
י שהחבל אינו עוצר את החג
צים להגיע אל המים. הוא תמז
(המשך בעמוד .3

אני לא חושב כמו הממשלה
והסוכנות בכמה עניינים חשובים,
ואני כותב את זה בעיתון שלי.
אני חושב שיש בעייה קשה עם
יחסי־הציבור של העליה, ביחוד
העליד. מרוסיה. שישים אחוזים
מהישראלים מגלים עמדות עויי-
נות נגד העולים. ,וזו בעיה חמורה
יותר מבעיית העבודה או הדיור.
אני
חושב שלנו אסור למנוע
׳מהייא״ס והג׳וינ״ט לעזור לעולים
בווינה ובארצות־הברית. יהודי ש יוצא
מברית־המועצות, והגיע לכל
מקום בעולם, אנחנו לא איבדנו
אותו. ביגלל הדברים האלה יש
לי עימות מתמיד עם הסוכנות,
מאז שהליכוד הגיע לשילטון.
בינואר 1979 הקימו בסוכנות
מחלקה רוסית. בראשה הועמדה
לאד. סלובינה, שהיתה עורכת
קרוג, העיתון של הליכוד ברוסית.
כשהיתה באופוזיציה, צעקה שצריך
לתקן את מצב העולים. כאשר
הגיעה לשילטון, התחילה להילחם
נגד העיתונאים, ובמיוחד בגד
(המשך בעמוד )56
העולם הזה 2289

מה הם אומרים מה הם אומדים ...מה הם אומרים

יקה ג רו ס מן

יו הרכ הן:

מה הם אונ

׳דויד טרט קו ב ד :

״אני מיקרה קלאסי ״הניקוות דא תאמו
לי מה ל ע שו ת!״
יזהר כהן, כוכב האירוויזיון (אבניבי) ,נעלם לחלוטין
מנוף הבידור בארץ. שמועה רדפה שמועה. אמרו
שהוא לא רוצה לשיר יותר. אמרו שהוא לא יכול
לשיר יותר. אמרו שהזכייה באירוויזיון, שהפכה אותו
לפתע לכוכב מפורסם מאוד, היתה גדולה עליו, ושהוא
לא יכול היה לעמוד בקצב המסחרר ונשבר. השבוע
שמחתי לשמוע שיזהר שב אל עולם הבידור עם
שלושה שירים חדשים שכתבו הוא וקורין אלאל, ותק-
ליט חדש שלו, בהפקתו של דודו אלהרר, עומד לצאת
בקרוב לשוק. שאלתי אותו —

יזהר, דאן נעלמת ץ

עשיתי הפסקה מכוונת של כמעט שנתיים. היו לי
בעיות אישיות, הייתי חייב להפסיק.

היו לך הירהורי פרישה?

היו לי מחשבות על פרישה. עברתי תהליך התבגרות
שבו חשבתי הרבה. חשבתי שאני לא רוצה להיות
חלק מעולם הבידור, לא רוצה להיות זמר. אבל בעזרתם
של כמה אנשים טובים החלטתי להפסיק את הפרישה
ולחזור.

חייקה גרוסמן היתה מהבולטים והפעילים שבחברי-
הכנשת. שלוש קדנציות בילתה בבית־המחוקקים, ועתה
היא בחוץ.

איך קרה שנשארת מחוץ לכנסת?

במפ״ם יש עקרון שמי שהולך לממשלה לא הולך
לכנסת.

• עד כדי־כך היית בטוחה שהמערך ירכיב
את הממשלה?

מה כדיוק עכר עליך?

היו לי עניינים עם עצמי, כל מיני לחצים חזקים.
הכל קרה בווליום חזק — ההצלחה הפנטסטית, הפיר־סום,
ההערצה. דברים איבדו פרופורציה, הרגשתי שמשהו
איתי לא בסדר. זהו סיפור קלאסי של כיל זוכי
האירוויזיון. רק עכשיו קראתי ספר על מה שקדה לאותם
שזכו במקומות הראשונים. פראנס גל, למשל, היתד,
צריכה לפרוש לשש שנים, עד שחזרה. הכתב הנורווגי
שבא לראיין אותי כעת, לקראת הנסיעה לערב זוכי
האירוויזיון, סיפר לי שהסיפור שלי הוא קלאסי ושאין
לי מה לדאוג.

דויד טרטקובר, המכונה טרטה, הוא אחד הגרפי קאים
הטובים ביותר בארץ. בשבוע שעבר הפתיע את
חבריו ואת קהיליית האמנות בארץ. טרטה הציג את
תערוכת הציורים הראשונה שלו, ב״גלריה נעמי גיב־עוף׳
בתל-אביב. הפתיחה נערכה ביום השישי אחר הצ-
הריים, שלא כמקובל, ורוקנה את קפה ״כסית״ מיושביו
הקבועים• מוישלה איש״כסית הכין טנגרייה ממסטלת
במייוחד, ובמו שאמר הסופר איציק בן־נר, שגם
הוא נכח במקום :״בל העיר נמצאת כאן, איש לא
נעדר.״

• טרטה, מה אתה מציג כתערובת
הציורים הראשונה שלך? י
אני מציג ציור מקומי, ארץ־ישראל. אני חי בארץ,
הראש שלי בארץ, והכל יוצא מהנוף של ר,ארץ. התבקשתי
לפני זמן מה על־ידי רינו צרור להכין דיוקן
עצמי לעיתון פרוזה, ציירתי שיחי סברס וכתבתי ראש״
רחביה, כאן זה מתחיל.

• מהשיחה שלנו יכול להשתמע, באילו
אתה מצייר את נמל יפו ואת סימטות ירושלים.
אני לא מצייר את נמל יפו ולא את סימטות ירושלים.
אני מצייר ציור עכשווי של שנות השמונים. אני
רואה בציור שלי נוף.

עכשיו?

איפה החבאת את כל הציורים עד

איך אתה מתכוון לחזור לעולם הבי
אני
מצייר הרבה שנים, למגירה. עכשיו יצאתי מהמגירה,
כי אני חושב שהגיע הזמן.

• מאז שארידור מוגה כשר-אוצר ועד
לבחירות, עכר זמן. האם לא ניסית, כמשך
הזמן הזה, להינגס ככל זאת לרשימת המערך
לכנסת?

לאט לאט, ובצורה אחרת. דברים לא ייצאו יותר
מפרופורציה, הכל יעשה יותר בנחת ובאופן ריאלי. הקלטתי
שני שירים יפים, שכתבנו קורין אלאל ואני, ואני
מקווה שהקהל יאהב אותם.

• רפי לביא, כביקורת על התערוכה שלך,
כתב :״כניסה חזקה להיכל האמנות.״ איך
אתה מתייחס לביקורת?

לא. אין לי עוד עניין להיות בכנסת. הייתי שם
שלוש קדנציות, ואני מכירה את הכנסת לפני ולפנים.
אין לי יותר מה ׳לחדש.

• אחרי המשבר שעברת, איך אתה מתייחס
לערב זוכי האירוויזיון שיתקיים כגור
ווגיה?

אמלא את תפקידי הציבורי על הצד הטוב ביותר.

עכשיו אני לוקח את זה כסתם כיף. אין תחרות, וכל
זמר בא עם השיר שזכה בו. חוץ מזה יהיה מעניין
מאוד לפגוש אנשים שעברו משבר דומה לזה שאני
עברתי.

כן. לפני כמה חודשים זה היה ברור לחלוטין, ואז
בא ארידור עם השוחד שלו, והקערה התהפכה על פיה.

+ומה תעשי?

איזה תפקיד ץ

איני יכולה לומר ברגע זה.

מתי תוכלי?

כשהעניינים יתבהרו, בעוד שבוע שבועיים.

דור?

אתה חוזר להופעות כרחכי הארץ ץ

אני עוד לא מאה אחוז. אני אמנם מרגיש הרבה
יותר חזק, אבל לא מספיק. לאט לאט הכל יהיה בסדר.

זה נעים לקרוא ביקורות טובות. קראתי גם ביקורות
פחות טובות. קראתי ביקורות מהימנות וביקורת אחת,
בג׳רוזלס פוסט, חצי מכסחת. אני לא מתרגש מביקורת.
אני יודע מה אני עושה, מה הבעיות שלי ולאן אני
הולך. הביקורת לא תאמר לי מה לעשות.

• ״אנשים קונים את הציורים שלך ץ
קונים. אבל אותי יותר מעניין שאנשים באים, ואני
שומע כל הזמן מישפט אחד שחוזר על עצמו :״הפתעה,
הפתעה, הפתעה.״ בשבילי התערוכה היא התנסות
חדשה, למדתי ממנה הרבה מאוד גם על יחסי גלריה
ואמן.

--שדיתש

.שעה טובה״ יצאה לחופשה -ונר

שבת לבנים ונוחים, רחוק מן הרעש ה־תל־אביבי.
כל זה היה שם, בכפר־הנופש
קיסרית, אך משום מד. הפך האירוע, ש־

1¥1ייהך !| 1ן י | 1הוא אהרון (״ארלה״)
1״ ליד השלט הענק שצי
כמוהו, אך כולם העדיפו להישאר יבשים.

לא בעבודה

היו מנחה התוכנית מני פאר והתחקירנית היפה של שעד.
טובה, דליה מור. בעוד שמני בא למסיבה בין הראשונים,
איחרה דליה לאירוע, אך מיד נקראה להתייעצות קצרה עס מני בעניין אירגון המסיבה.

^4ה יכול ׳להיות יותר מהנה מאשר
1בילוי של ליל-קיץ על כרי־דשא נרחבים׳
מסביב לבריכת־שחיה מלאה במים
כחולים וצלולים, עם כיסאות־נוח מסביב
לה, עם פירות ומשקאות בשפע, עם קישוטים
של בלונים צבעוניים וכתובות
מוארות באש ואנשים לבושים בבגדי-

^]0 1 1 1^ 111
י ״יי *
מרביץ לה,״ התלוצץ
משעמם, כשהמוסיקה

הם במאי הקולנוע אהרון שמי ובתו איריס שמי, זמרת בלהקת סקס
ליד אירס יושב גם החבר הקבוע שלוב יוסי מזור .״אני כבר
האב. המסיבה, אשר היתה אמורה להיות אירוע עליז, הפכה למיפגש חב
היחידה ברקע היתה אות התוכנית, ולא מוסיקת דיסקו רעשנית כנהוג ה

דונסקי הדוגמנית במשק־׳
1פי־שמש צבעוניים ושימלה
לבנה וחשופה עם שיער ארוך וגלי.

1ץ^נין 1ד י רייס־דייוויס באה ארצה
לביקור קצר ונראתה שזו*

פה ובשיער ארוך• היא באה עם בתה,
דנה שאולי, ועם חבר חדש אנגלי.

יפות, יפות

היו שרית צמח (מימין) ,מורה למוסיקה, עס הזמר צביקה פיק ועם
תבל לשעבר, רינה מור. בתמונה מימין: מירית שם־אור, אשתו
צביקה פיק, בחולצת מחשוף עשויה מפאייטים צבעוניים, ואשר שערה היה שזור צמות וחרוז
הרבה מאמץ ורצון טוב הושקעו בתיכנון המסיבה ובקישוט המקום וההענות המוזמנים היתה מל!

ז חב יה התקבצו ליד הבריכה כדי לחגוג
את יום־הולדתו ה־ ,37 ושבא מירושלים
עם אשתו עמיאלה. היו שם התחקירנים,
התפאורנים, הצלמים ושאר עובדים• ה־אמנים
שהופיעו במשך השנתיים האחרונות
בתוכנית, באו בהרכב מלא. אך בכל
זאת עזבו כולם עם ההרגשה, כי המסיבה
היתד, יכולה להיות עליזה יותר, שמחה
יותר, ומשום מה לא היתה כזאת.

איציק קו ל
ואודי דן

]ולדפינגר, מפיק: התוכנית, שקפץ לבריכה ושחה
עבמיס. ארלה ציפה שגם אורחים אחרים יעשו
!רלה חגג באותו יום גם את יום הולדתו.

^4מנכ״ל אולפני הרצליה, איציק קול,
• י שהחלים מהתקף אולקוס, בא סמסי-
בה עם אשתו נעמי וסיפר כי למחרת
היום הוא טס לארצות־הברית, כדי לש מש
שופט בתחרות־יופי אמריקאית .״מה
שמטריד אותם זה הסיליקונים בשדיים,״
אמר איציק, שביים והפיק את תעמולת
הבחירות של המערך ,״אך מה שמעסיק
אותי הן ההכנות לקראת הבחירות הבאות.״
העיתונאי אורי דן הסביר, כי ״למעשה
המערך ניצח בבחירות, גם אם כולם
חושבים שהליכוד ניצח.״ עמיתיו העיתונאים
שהיו במקום שאלו אותו, אם יבלו
בעתיד במחנות־מעצר נוחים או שיאלצו
לסבול גם שם.
המלחין אלדד שרים, עם מבט דומנטי
בעיניים, אמר :״איזה מקום נהדר פה !
התחתנתי כאן, לפני שנים אחדות, ואש

מ ו אי י!׳ ם גם סוסים

| או לפחות כך זה ניראה, כאשר
סוס לבן ועליז אחד מעוב־המלון,
השתתף בטכס הקצר וההיתולי של הבאת הלפיד להדלקת הכתובת שעה טובה.

האלוף במילואים רחבעם (״גנדי״) זאבי
בא עם אשתו יעל, תסס מקום טוב באמצע,
על אחד מכיסאות־הנוח, ונשאר שם
כל הערב. שדר הספורט אלכם גילעדי,
השוהה בלונדון, קפץ ארצה לחופשה באילת
ובא למסיבה כדי לגלות כי ״עכשיו
אני בליגה ב /כבר לא אומרים לי
שלום כמו פעם.״

כולם ניסו לנחש כמה כסף הוציאה
הטלוויזיה על כל העניין, אך התברר כי
בעלי כפר־הנופש עשו את המסיבה על
חשבונם. הטלוויזיה השתתפה רק בסכום
זעום.

תחיה אדר 1

מאח רי הקל עי ם
ובתח תי ת הבריכה

111!1ך החליטה לגדל רותי גלזר, מעצבת־האופנה הירושלמית שסימן ההיכר
שלה הוא הקרחת המבהיקה שלה .״בגלל הקרחת אני לא מצליחה למצוא

עבודה, ולכן החלטתי לגדל שיער שיגיע לי עד הכתפיים,״ אמרה. על אוזנה עגיל ענק.

אמור היה להיות מסיבה עליזה, למיפגש
חברתי שקט ומשעמם. מי שבא למסיבה
כדי לרקוד לצלילי מוסיקה רעשנית, התאכזב.
מי שבא כדי לחזות בתוכנית אפר
גותית עשירה, גם כן התאכזב. והמסיבה,
שנערכה לכבוד צאתה של תוכנית הטל וויזיה
שעה טובה לחופשת־קיץ, הפכה
לאירוע שלא היה בו לא מלח ולא פיל-
פל. סתם פגישה של 600 איש, שכולם
נטלו חלק במשך השנתיים האחרונות
בתוכנית הטלוויזיה, אם במרואיינים כעובדי
התוכנית.
הרבה מאמץ הושקע בתיכנון המסיבה
ובקישוט המקום היפה להפליא, וההיענות
של המוזמנים היתד, כמעט מלאה. מנחה
התוכנית, מני פאר, היה בין הראשונים
שבאו למקום, וכן מפיק התוכנית אהרון
(״ארלה״) גולדפינגר, שחגג באותו היום

תי, ענת, הנמצאת בחודש התשיעי להריונה
עוד יכולה ללדת כאן.״

ירדנה ארזי
ו אלפ ס גלעדי
ך* תחקירנית גוני סביר גילתה, כי
י י היא נמצאת בחודש השישי ,״דבר
שהצלחתי להסתיר עד עכשיו, אך יותר
אי־אפשר.״ הזמרת ירדנה ארזי באה עם
חברה, נתן תומר, והציגה גיזרה דקה
מאוד .״אני בדיאטה,״ הסבירה, ואיש לא
הבין מדוע, כי היא רזה מאוד ממילא.
הזמר צביקה פיק בא עם ג׳ונאס מימון,
הלשעבר של פנינה רוזנבלום, והתחמק
מעיני הצלמים כאשר עמדה לידו חתיכה
כלשהי.

4י נדי רייס־דייוויס באה עם בתה
י דנה ועם חתיך־צמוד־אנגלי לחופשת-
קיץ, וסיפרה כי היא עומדת להשתתף
בהצגה חדשה בלונדון. ח״כ עקיבא נוף
בא עם חברתו, רותי הולצמן, הנמצאת
בהריון מתקדם. כולם התיישבו על כיס-
אות־הנוח או על הדשא וציפו לתוכנית
כלשהי. לבסוף עלה מני פאר על הבמה,
הציג את כל עובדי התוכנית, הנמצאים
תמיד מאחרי הקלעים. כאשר הציע לאר גן
בבריכה מישחק כדור־ים נגד נציגי
העיתונות שבמקום, העיר לו מישהו כי
העיתונאים כולם כבר נמצאים עמוק בתחתית
הבריכה.
המוסיקה היחידה שהושמעה היתה ה צלילים
הפותחים את שעה טובה מדי ליל
שישי, והמלצרים עברו עם מגשים, עלי הם
היה עוף מטוגן ודגן מטוגן בשומשום.
היחידי שלא נסע דרך רחוקה היה דני
זיידל ״הצדיק״ ,המתגורר בבית שכן לקיסרית.
בגלל
הווילות השכנות לא השמיעו מוסיקה
של דיסקו, כדי לא להפריע את
מנוחת השכנים, ואחרי שהוגשו כל העוגות
התחילו האנשים להתפזר. מני היד,
אחרון החוגגים. הוא הגיע הביתה בחמש
לפנות בוקר.

11י י 1י היה חיים (״ויויאך) הרצוג1 ,
״ 1שעמד בראש מערכת הבחירות 1
של המערך. הוא חיפש מנוחה על אחד |
מכיסאות־הנוח במקום. לידו אשתו אורה| .

(0 77(07/7(07מ !7ע/לע
הי ה ע צו ב
לרגע קצרצר אחד, שאיש לא הצליח
להבחין בו, היה עצוב לפנינה רוזני
פלוס, הידועה בציבור כזוהרת. תוכנית
היחיד שלה, שהיתה גם תוכנית היחיד
של הבדרן יוינל עור, ירדד. מהבמה לאחר
עשר הצגות בדיוק.
אך לאחר אותו רגע קצרצר שוב צהלה

וכבי שמח

פנינה ושמחה, והסיבה, לא להאמין —
רומן חדש. שם המאושר הוא דייוויד
בורשטיין, עשיר אוסטרלי גרוש, שאשתו
חיה בארץ והוא קופץ מדי פעם לבקר
אותה ואת ילדיו.
וכך, באחד הביקורים, הסתנוור דייוויד
מפנמה, וגם פנינה לא נשארה, איך אומרים,
אדישה לקסמיו. לעומת־זאת אדישה
עכשיו פנינה לקסמיו של אהובה הקודם,
ג׳ונאס, מיימון, שגם הוא מצידו אדיש
לקסמיה, אבל לעומת־זאת אינו אדיש
לקסמיה של צביה גליצקי, שהיא גם
אחותה של השחקנית יונה אליאן, ש היא
גם אשתו של הזמר ששי קשת.

אהבה ומוסיקה
החוגים הדתיים מכירים אותו היטב, אך
גם אחת כמוני, העוקבת אחרי השירה
החסידית, ופסטיבלים חסידיים וירושלמיים,
ורואה איך הוא זוכה שם תמיד באחד
המקומות הראשונים, מכירה אותו את
מונה רוזנבלום, הנחשב היום כמס׳ 1
בשירה החסידית. בטלוויזיה, בתוכניות
הדת, הוא המנהל המוסיקלי המבוקש ביותר.
מונה, שהוא גבר כבן שלושים, תמיד
הסתיר את אהבותיו, עד לשבוע זה.

פנינה רוזנבלום
לא אדישה

אד-אל
אד הידד
מיטה הי לל מזכיר לכם משהו? ננסה
שוב: הצנחן המזמר? נזכרתם? יופי, כי
יש סיפור.
למשה לא כל-כך הלך בזמן האחרון.

הפעם התגלתה אהבתו במלוא הדרה.
מונה צעד אל מתחת לחופה עם חסידה
דתית אמיתית, שאת שמה לא גילינו מפאת
צניעותה. הוא חגג את נישואיו בפאר
והדר בהתאם למסורה ולשיבעת הברכות.
אותי מעניין אם מונה יקדיש לאשתו
החסודה והאהובה שיר חסידי, אולי משהו
משיר השירים?
שוברת הלבבות
פעם היתד. שחקנית ושמה נעמי כפרי,
שחוץ מזה שהיתה שחקנית; ,היתה שוברת
לבבות אמיתית. בהתחלה הביא אותה
הבמאי דני ליטאי ונתן לה תפקיד בהצגתו
כה לחי. לא עבר זמן רב, ודני
עזב למען נעמי את אשתו. אלא שאז,
בהצגה, הכירה נעמי כפרי את הזמר דני
מפינג, שהיה אז בתחילת דרכו. מיד
עשתה נעמי תרגיל לדני ליטאי ושברה
את לבבו, והלכה והתאהבה לה בדני
מסינג. ולא סתם התאהבה, אלא שהיה
גם תכל׳ס: השניים התחתנו, לא לפני
שדני מסינג עזב למען הנישואין האלה
את אשתו ואת ילדיו.
אלא שגם הנישואין האלה לא ארכו
זמן רב, ולב שבור נוסף יצא לדרך. דני

נעמי כפרי
העיר מקווה
מסינג נסע לאמריקה לחפש את מזלו.
ואילו נעמי עזבה את שדות המישחק
והפכה עורכת־סרטים. והנה, שוב נרשמה
נעמי לנישואין, הפעם מדובר בצייר־סטיריקאי,
דודו נבע, וכל העיר מקווה
שליבו לא יישבר.

מד, שנראה משונה מאוד על אנשים
רגילים, יכול להיראות רגיל מאוד על
אנשים לא רגילים, וזהו בדיוק הסיפור
הבא.
זוכרים את אלי הזאב, אותה דמות
ססגונית ואלימה מאנשי הרב כהנא• ,זה
שהיה מעורב בקטטות ומכות, ושבסוף

בזימרה לא הלך לא אי-אי-אי. גם העסקים
היו קצת בשפל המדרגה, כי בפאב אל־הילל,
שפתח לפני כחצי שנה, שתו קצת
יותר מדי על חשבון הברון, וקצת פחות
מדי על חשבון הקליינטים. המקום גם
לא היה מסודר כל-כך מבחינת הרשויות
ודברים כאלה. ומכיוון שצרות, כידוע, באות

גלעד ברטוב
צרות צרורות

שושנה הזאב
מזל טוב

בשלישיות, התחילו ליחשושים רמים מאוד
שגם העניינים שבין משה ואשתו,
לא כל-כך ...וכל זה, אמרו, משום שאחיה
של שרית היה שותפו של משה לעסקים,
וכשבעסקים לא הולך, בין השותפים לא
שורה הידידות.
אלא שעכשיו, כך אומרים, התחילו העניינים
לשוב ולהסתדר. משה החליט שאח
זה אח, ואשד. זה אשה, והוא ושרית שוב
כמו זוג יונים והפעמונים מצלצלים על
צוואר החסידה, כי שרית כבר בחודש
השלישי להריונה. ואם זה לא מספיק
בשביל האושר, אז משה גם הקליט כמה
שירים חדשים, שמצליחים די יפה ברדיו,
ואני שולחת לכולם בירכת אל-אל-הילל.

שרית,

משה הדל
אח זה אח ואשה זה אשה

התברר שעבד פעם למען האפ־בי־אי?
אותו אלי הזאב נהרג בחברון לפני יותר
משנה, ויחד עימו עוד חמישה מבחורי
ישיבת ההסדר. אלי הזאב דנן הותיר אחריו
אלמנה, ושמה שושנה: הזאב. לאנשי
צוות העולם הזה, שביקשו לדבר עם האלמנה
ולצלם אותה, היו צרות צרורות,
ועניינים עם המישטרה ואפילו מישפט.
בחקירת המישטרה טיפל אז קצין מיש-
טרה צעיר, ושמו גלעד ברטוב (גוטנס־קי)
,שעשה את העבודה במסירות רבה
מאוד־מאוד.
והנה, מה רוצה המזל, שממש לא מזמן
מתפרסמת מודעה בעיתון המודיע, עיתונה
של אגודת ישראל, ומה כתוב במודעה?
ששושנה הזאב, אלמנתו של אלי, וקצין
המישטרה, גלעד ברטוב, עומדים לבוא
בברית הנישואין.
כמו שראיתי את זה קפצתי כנשוכת-
נחש, ושאלתי את שושנה בעצמה אם יש
אמת בפירסום, ושושנה לא רק אישרה
שכך באמת עומדים הדברים, אלא אפילו
אמרה :״אני שמחה שהעולם הזה מאחל
לי מזל טוב לרגל נישואי.״
מאחל, גם מאחל.

* 8ט ב עו י -

(המשך מעמוד )38
״החבל הזה בא לפתור את מצפון
העירייה 1המצפון הזה׳ נראה בעיני
עגום.״
אלי עטר ( )19 יושב בנחת על
החבל. הוא עבד בעבר כמציל,
אולם כל מה שקורה היום בחוף
אינו מטריד אן תו .״אני על עצמי
יודע לשמור.״ הוא אומר באדישות,
וממשיך לנוח על החבל.
עמודי־ברול, חבל, פקחים ושוטרים
הם נוף חדש בחופים. קהל
אדיש המתגנב אל הים — זהו
ספורט חדש בחופים, שבהם ננטשו
תחנות־ההצלה ממצילים. נשאלת
השאלה ; מי יגיש סיוע מיקצועי
נכון בשעת טביעה.
״אנחנו דורשים מהעיריה שתחזיר
לעבודה שיבעה מצילים, וש־תאייש
שלוש תחנות־הצלה שנסגרו
העונה,״ מבהיר אברהם לוי, מוועד
המצילים. בחודשיים שבהם נוק טים
המצילים בעיצומים, מתו ב טביעה
שישה אנשים. העירייה
מחרישה. היא מצפה שהציבור
יהיה סובלני.

— 8.5.81 קורבן 1

טבע בחוף פרישמן תייר, סי-
מונס דיין 58 שהגיע לישראל
מאנגליה. הוא התגורר במלון
סיטי, השוכן ברחוב מפו בתל־אביב,
וירד לרחוץ בים ״גלי שקט״
(לפי הגדרת המצילים).
בשעה 15.00 מצאו את גופתו
צפה במרחק 40 מטר מד,ח! ף
מצילים לא היו באותה שעה בחוף,
ונערים ששחו בים משו אותו. הודעה
נמסרה למישפחתו בלונדון.

— 5.15.81 קורבן 2

טבע בחוף הילטון־דרום ראובן
ג׳ורג 60 מביתו שברחוב שלו
7בתל־אביב הוא ירד לרחוץ בים.
בשעה 8.30 בבוקר, במרחק 45
מטר מהחוף, גילו אותו מתרחציח,
שמיהרו לקרוא למציל מתחנת-
ההצלה שבחוף הילטון־צפון. אחד
מהמצילים מיהר לשחות אל ה גופה,
ומשה אותה מהמים בעזרת
גלגל־הצלה.
חוף זה, הילטון־דרום, אינו
מאוייש השנה. תחנת־ההצלה שפעלה
בו בעונה הקודמת נסגרה
בשל הצימצומים. מסוכת־ההצלה
בחוף הילטון־צפון מביטים המצילים
לכיוון צפון בלבד, מכיוון
שתחנתם פונה לכיוון זה, והם אינם
מסתכלים ממרום סוכתם אל חוף
הילטון־דרום.

• — 23.)5.81 קורבן 3

ך ץ שבוע, כשנה לאחר
י * המישפט, נגזר דינם של
מנאשמי ״הקשר התורכי״.
אהרוני וחיים זאדה נדונו
שנות מאסר כל אחד.
בנימוקים לגזר־דינה קבעה השופטת
ויקטוריה אוסטרובסקי־כהן:
״החדרת
כמות עצומה כזאת של
סם קשה לארץ כמוה כפעולה עו־יינת
נגד אזרחי המדינה. הסם
יכול להגיע ולפגוע באזרחים ובחיילים,
במבוגרים ובקטינים, ואין
צורך לחזור ולהרחיב את הדיבור
על התוצאות המחרידות של התמכרות
להירואין. לפי העובדות,
כפי שנקבעו על־ידי, שני הנאשמים
אינם שליחים או בלדרים
או מפיצים. הם משתייכים לבנו־פייה
חסרת־מצפון, אשר בשביל
בצע כסף ובשביל רווח עצום
התארגנה לצורך מיבצע הברחה
גדול זה. הנאשמים היו בין אלה
אשר היו עשויים לקבל לידיהם
את המישלוח.
״אין ז!; חשוב ואין זה קובע מה
היה חלקו של כל אחד מהנאשמים
באירגון ובמימון המיבצע, אשר
בוצע על־ידי אותו, אכבר׳ האלמוני.
אשר שלח שני קילוגרם
הירואין, כמעט טהור, באמצעותו
של תמר הפרסי.״
עד כאן גזר־הדין.
בעשור האחרון חלה עליה תלולה
בשימוש בסם ההירואין בישראל•
אחת הסיבות העיקריות לכך
היתד, גל המתנדבים האמריקאי,
שהגיע אחרי מילחמת .1967 את
הביקוש הקטן שנוצר החליטו לנצל
גורמים פליליים. הללו הרחיבו את

שהחל שניים
הרצל
ל־12

הרשת

שהפעילה את הקשר התורכי. למטה
מימין: דינה אחרוני. מעליה
(בחולצה לבנה) ; בעלה, הרצל אהרוני. באמצע (עם

דקט של עור) :דויד טבארי, עבריין נמלט שק
חזר לארץ עד היום. מעליו (בחולצה שחורת) :ליז
טבארי, אשתו של דויד. משמאל: שלמה זאד

״1תגיינג יית המבולבלת״ שינתה את עדותה בבית־המישפג
וסיפקה אזנ ההוכחה לק שו־ ביו אנשי ה ח בו ת

טבעה, באותו חוף, הילטון דרום,
חנה אפרגאן 14 שהגיעה לחוף
מהישוב עמישב שליד פתח־תיקווה.
ביום הראשון לחופשת־הקיץ, בתום
ישנת הלימודים, הגיעה לחוף, כדי
׳לחנות מטבילה ראשונה העונה במים
הצוננים.
בשעה 11.30 הבחין בה החייל
׳שלמה מקמל במרחק 65 מטר,
מהחוף. יחד עם הנער סימון פרל-
זון, שהגיע למקום על גבי גלשן,
הם הוציאו אותה לחוף, ומיהרו
להזעיק מציל מתחנת־ההצלה בחוף
הילטון־צפון.
אותה שעה היה חוף הילטון־
דרום הומה בקהל, שהתעלם מההוראה
:״מערבולות, אסור לשחות
בחוף ללא מצילים.״ קהל זה שחה
בים, וגם נהנה מכל שירותי־החוף
הניתנים במקום (כיסאות, מיזנון,
ומיקלחות).
שלושה ימים היתד. הילדה חנה
אפראגן מחוברת למכונת־הנשמה
במחלקה לטיפול נמרץ בבית־החו־לים
יהדסה בתל-אביב. בבוקר היום
הרביעי הפסיקה לנשום.

הוא טילפן להרצל אחרוני, וביק
ממנו לבוא לתורכיה עם יתו
הכסף. אחרוני נסע אל טבאר
ושהה שם כשבוע, עד לביצז
העיסקה.
מחירם של שני קילוגרם הירוא
בתורכיה היה 15 אלף דולרי
ה,קילוגרם. בארץ נמכרת סחורה
במחיר של 15 מיליוני לירו
הקילוגרם — רווח של אלף אחוזי
בערך.
ההירואין התורכי נשלח ליע
ראל כשהוא ארוז בתוך רשמקו(
הבלדר היה צעיר פרסי בשם דחק
זביח קרסל. כאשר הגיע לישרא!
לפגי יותר משנה, המתינה לו ז|
מישטרה בנמל־התעופה בן־גוריו
שם נעצר. אך השוטרים ד,חלין
להשתמש בו כדי להפיל בפח ז!
הכנופייה כולה, וניתן לקרסל י
המשיך לבית־מלון בבת־ים, ש
אמור היה ליצור קשר עם שולחי

— 26.)5.81 קורבן 4

טבע בחוף צ׳ארלם קלור הנער
חלד חאמדי 17 שהגיע לחוף
ממחנה הפליטים בלטה, שליד שכם.
בשעה 10.45 בבוקר, כשהים במצב
״גלי נוח״ ,גילה אחיו הצעיר של
חלד את הגופה הצפה במרחק שני
מטרים מהחוף. הוא מיהר לקרוא
לעזרה מציל מתחנת־ההצלה בחוף
בוגרשוב, במרחק 210 מטר.

• — 7.7.81 קורבן 5
• — 7.7.81 קורבן 6

טבעו בחוף גורדון, ליד קיר
(המשך בעמוד )48
העולם הז ה 2289

צייד הסמים

במכונית מישטרה, בשעת
פעולה, פקד
חביב שוויקי, ראש מחלק סמים מיבצעי ארצי. שווי־קי,
הניצב בראש היחידה המייוחדת, מופקד על המהביקוש,
ועימו את חשוק. מחירו
היקר של ההירואין, והקשיים
שבהברחתו, אילצו קבוצות של
סוחרי סמים קלים יותר, כחשיש
וגלולות למיניהן, להתחבר יחד.
חם השקיעו בשותפות כסף, ול עתים
הבריחו חשיש בכמויות גדולות
לאירופה, כדי לממן את הבאת

אבק בלווייתני הסמים הקשים הפועלים בישראל ומחוצה
לה. בצמרת המישטרה זכה שוויקי להערכה
שכן ההצלחות של יחידתו תעלו את יוקרת המישטרה.
שוויקי עשה את שירותו הצבאי ביחידה מובחרת.

ההירואין, בעיקר מתורכיה ומ־איראן.
בראש
אחת מאותן קבוצות עמד
דויד טבארי, סוחר סמים ממוצא
פרסי, שנהג לנסוע לתורכיה לעתים
קרובות לרגל עסקיו. שם
פגש סוחר־סמים פרסי אמיד בשם
אכבד. שותפיו של טבארי היו

הרצל אחרוני, שעסק בסחר עופות
בשוק העליה בתל-אביב, וחיים
זאדה, אזרח עובד צה״ל מחולון,
שהביא לשותפות גם את בנו
שלמה, שהיה נרקומן.
טבארי נסע לתורכיה עם הכסף
שגייס, ושם התברר לו כי הכסף
אינו מספיק לקניית שני קילוגרם.

מ תי ם מ
פעם אחו
ף רצד אהרוני הגיע לא!
י • יום אחרי קרסל, ויום א
לאחר מכן שיגר אהרוני את אש
דינה, ואת לידה, אשתו של דול
טבארי, ליצור קשר עם דהו
ולהביא את ההירואין. הנשי
חזרו בלי החומר. למחרת טילו
דהרם אל חיים זאדה. זה ביק
מהפרסי לבוא לדירה, ברחוב גי׳
סות השיריון ,8שם התגורר
זילפה, אימה של דינה אהרוג
(המשך בעמוד ^6

דן בן־אמוץ ער עמוס קינן: מנין שנינו אתה אדון השמאלץ היומנס׳ והמתקתק
עמוס קינן ע!ל דן בואמוץ :׳ו צו ללא נרים, החוצב אנדרטה מחומו שאינו קיים

כצל מערכת-הכחירות וספיחיה התנהל
כחמשת השבועות האחרונים תלודקרב עוקצני
כין שלושה מכובכי העיתונות העברית :
הסופרים עמוס קינן, אפריים קישון ודן כן־
אמוץ. הכוחות לא היו שקולים נ מול עמום
קינן ;שכתב את דבריו כצהרון ״ידיעות אחרונות״
!.התייצבו שני יריכים (שהשתמשו כדפי
״מעריב״) .דן כן־אמוץ מצא כקרב הזה
את ההזדמנות לחזור ולתת למדורו את שם

אפריים קישון
״סוף־סוף סופר״

ק־נן: נן־אמוץ פנה לנוער המאונן
ני יודע שגיבון כתב ספר כזה על רומי. אבל השם
י טוב, כי המיקרה דומה. שקיעתו ונפילתו של קישון
דומות לאלו של האימפריה הרומית. .
קודם כל, קרה משהו לאוייב: בעוד אנו מפתיעים
אותו ללא הרף מ־ 1948 ועד ,1967 הנה קם הוא עלינו
להפתיענו ביום כיפור .1973
שנית: סאלח שבתי התעורר מתרדמה עמוקה והתחיל
לדבר את העברית של עצמו.
של עצמו: לא של בן־אמוץ, לא של אפרים.
סאלח שבתי אמר אשכרה דאווין, חנטריש מסטול,
ואז שני החנטרישים של העבר הקרוב נעשו מסטולים
ולא ידעו כלל היכן הם.
חוץ מזה, ארבינקא נכנס לביודהסוהר בעוון מעילה
וסאלח שבתי נעשה ראש־עיר.
חוץ מזה, סאלח שבתי הפסיק להיות פועל־דחק
ונהיה קבלן: מפני שהערבים באו לעבוד במקומו.
קישון, שהוא ציוני משחר נעוריו, לא היה מסוגל
להיות ביטוי לאהבת־המולדת ולאהבת העבודה של הפועל
הערבי. הוא נשבר.
קישון נשאר ללא אלמנט.
מה פירוש המילה אלמנט י פירושה הוא: קהל הקוראים
הטבעי שלך בארצך הטבעית האורגאנית שלך.
קהל הקוראים של קישון נעלם מארץ־ישראל.
דן בן־אמוץ, גבר מזדקן, פנה באורח טיבעי אל
הנוער המאונן. במיקרה של צרה וחירום, כל אחד
פונה אל השורשים האמיתיים שלו.
קישון, אילמלא היתד, ציונות ואילמלא היה/ציוני,
היה נעשה כיום סופר מכובד בתוך התרבות האוסטרו־הונגרית־גרמנית.

שהוא סופר פחות גדול מקישון, פשוט החליף
את הצדי״ק של הציונות באות אחרת, אם גם בתוך
.אותו אל״ף בי״ת. קישון חזר אל השורשים: כמו הרצל,
אשר בבזל הקים את מדינת־היהודים, חזר לציריך.
היום הוא סופר גרמני — מה שהוא היה בעצם כל
הזמן וגם צריך היה להיות. הוא הימר על תופעה חולפת,
נכשל — אך חזר בו, כי היה לו לאן. לדן אין לאן
לחזור בו.

קי שון: אין וניחת ו1לי
בדי תוייו תשריש׳
^ קולגים שלי בארץ קנאן, עמום יקירי, המעלימים
י 1מקוראיהם בעיקביות מרשימה את 26 השפות הנוס פות,
שבהן מודפסים ספרי, ועיתים מצליחים באופן יחסי
יותר מאשר בגרמניה (למשל ביוגוסלאוויה, מה אתה

*!411

הטור שהיה דו בשעתו כ״העולם הזה״ —
״הנהלת השכונות״ .השדושה מכירים היטב
איש את רעהו, ומחסלים השכונות כלי רחמים.
״העולם הזה״ מכיא כאן קטעים נכחרים
מהקרב שהתנהל ככלים שכורים עד דפי גיליונות
סוף־השבוע של שני הצהרונים, מאחר
שמי שאינו קורא את ״ידיעות אחרונות״ ואת
״מעריב״ כאחד 7א היה יכול לעקוב אחר
מהלכיו המדוייקים.

אומר על זה ז) ,החלו לנגן לאחרונה על המיתר הנאצי
האחד והבודד 24 שעות ביממה. לא עוד ידיעה אחת,
לא עוד רכילות כלשהי על אודותי בלי להזכיר, בחבילה
אחת, גם את הרייך השלישי .״הפליטונאי א. קישון,
הפופולארי במיוחד בגרמניה, ערך ברמת־גן מסיבת יום־
הולדת לבתו רנה״...
ועכשיו בא גם עמוס ומסיק מן העובדה, שאני נמצא
זה כמה חודשים בשווייצריה, כי אני סופר גרמני, אשר
״חזר לשורשיו האמיתיים״ .האם אתה מעוניין לדעת
לאיזו חברה טובה נכנסת, באיזה קרנבל משונה אתה
משתתף, עמוס יקירי? הנה לך מיספר דוגמות להנאתך:
במוסף הארץ נכתב, למשל, ש״קישון הוא ליצן־החצר
של גרמניה״.
״קוויזלינג״ ,מתקן את המוסף הפסל יגאל תומדקין
בחותם ,״שכל מישטר פאשיסטי היה מתגאה בו.״ תומרקין
אף מוצא, שאני גזען, ומוסיף כראיה ש״סאלח שבתי הוא
מין שאנדור הונגרי, והשוטר אזולאי הוא מין מיקלוש.״
אכן, עמוס יקירי, עליכם לבוא לידי קונסנסוס לאומי,
אתה והפסל: האם סאלח הוא ממוצא הונגרי או ממוצא
גרמני, עלי לדעת זאת בהקדם.

בן ־ א מו ץ: תלמיד 11311
דד מסו לוין
^ קירו־של־קישון,
אתחיל בווידוי שכלאתי בקרבי כל עוד התעלמת ממנו
או כתבת עלי, ברגעי־חולשה, כמה מלים טובות (שוודאי
לא סלחת לעצמך).
אני מכיר בארץ הזו סופרים גדולים ממך, ציירים
מוכשרים ממך, עיתונאים טובים וחשובים ממך ושניים-
שלושה משקיפים ופרשנים רציניים ויסודיים ממך (בתחום
המחזאות אתה נופל מניסים אלוני ובתחום הסאטירה
אתה נראה כתלמיד מפגר ליד חנוך לוין) .אבל עלי
להודות שבתחום אחד אין שני לך בארץ. בתחום האבסורד,
שום סופר או עיתונאי, שום מנהיג פוליטי או שר בממשלה,
אינו מגיע לקרסוליך. אתה מלך האבסורד! בקרב
חסרי־הדעת המבקשים להעמיד פנים של אינטלקטואלים,
רבים מעריצי-אבסורדיך וחסידיהם השוטים.

3יון: בישרונו שר;וישוו
פרים קישון לא ניסה להעמיד פנים שהוא מה
י * שאיננו, לא לקח לעצמו זהות שאולה.
אפרים קישון היה בטוח שהוא אנחנו. שאותה מהות
שהוא מבטא אותה, היא המהות שלנו.
לאפרים קישון יש גם מה שאין לדן: יש לו כוח
ויש לו כלים. בכוחו ובכליו הצליח לזמן־מה לחולל
פלא: כמו שהוא חשב שהוא אנחנו, כך למשך זמן
מה חשבנו אנחנו, שאנחנו הוא, קישון — הוא וכל
מה שהוא מבטא, הוא והמטען הרוחני־ריגשי־היסטורי-
אידיאולוגי שלו.
כישלונו של קישון הוא טרגדיה, וטרגדיה של כולנו.
זה כישלונה של ציונות אשכנזית קרתנית מעמד-
בינונית, אשר קיוותה בכל ליבה לכונן כאן עיירה גאה
ועצמאית, עיירה שיש לה צבא אדיר, גטו של פרנסות-
אוויר, אבל עם זיקפת אדירים, עיירה החיה על גויים
של שבת — יהודים ולא יהודים — ואף רודה בהם
ביד רמה.

דן כן־אמוץ ()1981
״גבר מזדקן״

?י שו! :סוף־סוו לא נדחו
ף* טרם אסביר את עצמי, עלי להודות לך מקרב
י לב על שקראת לי סופר ברשימתך, ולא פליטונאי או
בדחן, כמקובל בחברה הטובה. באמת תודה לך. טרם
זכיתי בארצנו לכבוד כזה. אתה ערכת לי ממש פרמיירה.
שכן בשום אנתולוגיה עברית על ספרות או על המחזה
המקורי, בשום קובץ, חוברת או מסה מסוג זה לא תמצא
את שמי אפילו בזכוכית מגדלת, עמום יקירי. הנני סוד
צבאי, חומר מסווג. על תריסרי הספרים שלי המופצים
על פי כדור הארץ, ואשר הפכו אותי בתרגומיהם השונים
לסאטיריקן בכיר בעולם, פורסמה עד עכשיו ידיעה אחת
ויחידה בעתונות שלגו: מיספר החשבון שלי בבנק
שווייצרי.

3י שון 10 :וזחצנתך הגאי׳
^ גע, חושבים.״
•/ /כך אומר סאלח שבתי, קרוב לוודאי בגרמנית.
אם אינני טועה, ידידי עמוס, גם אתה שהיית בשעתך
כמה שנים טובות בצרפת, ואיש לא טרח להאשים אותך,
שחזרת לכור־מחצבתך הגאלי. יתר על כן, בשום עיתון
לא פורסם מיספר חשבון הצ׳קים שלך, ולא זה של דניאל
ברנבוים ויעקב אגם. שום עיתון לא שאל איזה רשיון-
ישיבה קיבל גיבור האומה אבי כהן משילטונות העיר
ליברפול, או דני קרוון משלטונות איטליה. האם ראית
אי־פעם בעיתוניגו כותרות רועשות של קידוש הלבנה
על אודות שפע הזמרים, הציירים, המנצחים, המפיקים,
הכנרים, השחקנים, האדריכלים והפרופסורים־בשנת-
השבתון, שיצאו את הארץ בתוקף מיקצועם לתקופה קצרה
או ארוכה יותר כדבר המובן מאליו?

האינך מוצא, עמום ידידי, שלתסביך הרדיפה שלי
יסודות איתנים?

?ון: הארמנס של;וישוו נגמר

3ן-או?וץ: אתה אדון השוסולץ

*ר* ישץ הו א סופר יותר גדול מדו בן־אמוץ, פילוסוף
׳ | יותר גדול, וכמובן מהמר הרבה יותר מזהיר.
אם דן ידע ללמד את הזאטוטים איך אבא שלהם
היה מדבר, קישון ידע ללמד את האבות איך הזאטוטים
שלהם ידברו.
קישון לימד את הבורגנים הזעירים החדשים להגיד
שאמש גמזו אותם בפוקר. קישון לא למד אמש ולא
למד גימוז מאיש לפניו. בניגוד לדן בן־אמוץ שלמד
עברית, קישון יצר עברית. את העברית של קישון למדו,
דיברו, שיחקו על הבמה ועל המסך וחיו אותה, עד
שהאלמנט של קישון נגמר. זה לקח זמן לא קטן.

תה מדבר על שמאלץ בן־אמוצי, אבל מבין שנינו
י * אתה אלוף השמאלץ הרומנטי המתקתק (ועוד אחזור
אל כתיבתך הסאכארינית על נוף ארצך ומולדתך, אם
רק לא תנטוש את המערכה, שאני מקווה להמשיך כאן,
עד שאמצא לי נושא משעשע יותר לעסוק בו).
אתה מדבר בהתנפחות על תרבות, כאילו זו נפחה
נשמתה במאה ה־ .19 בעיניך, כמו בעיני הבריטים, מיפעל
פוספאטים הורס ומשחית את הדרו הקדום של המידבר
ושל הנוף התנ״כי, אשר הונצח בפעם האחרונה על־ידי
רוברטם. הרומנטיקה המבחילה שלך משתקפת היטב
בציוריך האינפאנטיליים, שנראים כאילו נתלשו מספר
עשה זאת בעצמך, בו התלמיד ממלא את החלל שבין
הקווים בצבעים ממוספרים.

קישון: הסהר שדך

קישון: שם חינה וחנן 1שת

רא מצטמצם?

ך * ק עיתדן אחד נענה לתחנוני: המבקר הספרותי
• של הארץ יורם ברונובסקי, הכותב בשם־החיבה
יוחנן רשת, הקדיש לי עשרים שורות שלמות. יורשה
לי להעתיק לפחות את התחלת ביקורתו הספרותית:
״למי שנגעל מן העברית הגמלונית, המאולצת והעלובה
של אפרים קישון צריך להזכיר, כמובן, את העובדה,
שקישון הוא עולה חדש שאין לבוא אליו בדרישות

ך* מאמרך קשרת את גורלי עם זה של הצבר־העולה
*י דן בן־אמוץ, שגם הקהל שלו נעלם, לפי הרגשתך.
אליבא דאמת, אינני חסיד גדול לעיסקות־חבילה בשדה
האמנות והתרבות, כי מישהו תמיד מרוויח מן השידוך

עומדת לעד. עד הנה בן־אמוץ כפנומן חברתי של חיי
התרבות. ואשר לבעיותיו האישיות, כיצד להשקיע בשווייץ
את האתנן שהוא גובה עבור הזיוניונים שלו, נקווה
שימשיך לעמוד בהן.

אוננות אינסלווסואריח
ת ה מבקש שיתייחסו אליך בהערכה, בכבוד
וברצינות — תתחיל לכתוב ספרים שלא יימכרו,
שאיש לא יבין אותם ואיש לא ירצה לקרוא אותם. קח
דוגמה מקינן למשל. הממזר הזה יודע את הסוד. כתיבתו
העיתונאית היא בשביל ההמונים, לצרכי פרנסה בלבד
(הרי מוכרחים להתקיים איכשהו) אבל כשהוא עוסק
בספרות הוא עושה כל מה שביכולתו כדי שספריו לא
יימכרו חלילה יותר מאשר במחצית או רבע המהדורה
הראשונה. הוא לא כותב בשביל הקוראים. הוא, חביבי,
כותב את האוננות האינטלקטואלית שלו בשביל הנצח.
ומי שכותב בשביל הנצח אסור לו שיבינו ויעריכו אותו
בעודו בחיים. עליו לכתוב בצורה מנוכרת, אזוטרית
וסתומה ככל האפשר. רק כך יש לו סיכוי שאחד הפארא־זיטים,
אחד הכתבנים המתוסכלים המתפרנסים בעיתונות
משפיכת דמם או ליקוק פצעיהם של יוצרים ,״יגלה״ אותו
להמונים הנבערים ויעניק לו את התואר החשוב ״סופר״.
עליך להודות שסופרים מעטים במדינה זו השיגו את
המטרה הנאה שקינן הציב לעצמו. כישלונו כסופר הוא
הצלחתו הגדולה ביותר.

ל!יון: דחזגם את הזיונים רינאנית
ני, אישית, מכיר בארץ הזאת שקרן אחד או
י שניים, שפיתחו מיומנות מיקצועית מסויימת, והם
מסוגלים לשבח ולקלס סופר שהוא תועבת נפשם, בידיעה
שזוהי השקעה טובה, ושהמיקצוע מחייב. התקווה שלך,
אפרים, היא שאולי עוד כמה שקרנים יהפכו למיקצוענים,
ואז יום אחד לפתע תזכה להתייחסות, לביקורת במוסף
ספרותי, ורק אתה ואני נדע שפשוט לא היתה להם

דן בן־אמוץ מראיין את עמוס קינן ().1960
״כי מזיון תצא תורה״
הכפוי, ומישהו תמיד מפסיד בו. אבל אם כבר עיסקוד
חבילה, מדוע לא עם עמוס קינן? האם הקהל שלך אינו
הולך ומצטמצם בקצב ריבוי שידורי הצבע, יקירי, האם
מדורך הסאטירי לשעבר ״דעתו של עוזי״ איננו ערך
מוזיאלי היום, כלום אינך סובל כמונו משינוי הערכים
הזוחלים בארץ הצבי?
מה קרה, אתה שואל?
שום דבר לא קרה. פשוט הזדקנו, ידידי הטוב, שנינו
ביחד. לא הקוראים נעלמו, אלא נעורינו חלפו ללא שוב,
שלנו ושל הקוראים. אנחנו נהיה עוד מעט בני שישים,
אם זכרוני אינו מטעני. באוטובוס היו מוסרים לנו היום
את מקומם ילדי הקוראים שלנו, אילו נסענו עוד באוטובוסים.
אנחנו בגיל המעבר, יקירי, שאל אח הרופא שלך.
כדי להבין מה קורה אתנו, אינך חייב לבנות עוד תיאוריות
משלד ולאסוף עדויות — די להסתכל במראה.

קינן: ילקוט הכוני

הוא אוסף שר הומוו דחוי
ך* ן יכן־ א מו ץ הגיע לארץ־ישראל כמה וכמה שנים
* טובות לפני אפרים. דן בן־אמוץ השליך את בגדי
הגלות שלו לאש עוד בערב הראשון. הוא הימר על
ארץ־ישראל.
דן, כמו מהמר טוב, כאמור, הלך עד הסוף. הוא אפילו
למד איך להיוולד אחורנית. הוא למד את שירי הילדים
ואת פיטפוט התינוקות, הוא למד איך סבתא וסבא היו
מספרים לו מעשיות מזמן התורכים• אילו היו לו סבא
וסבתא שראו את התורכים. למי שמסתכל על חיינו ועל
הווייתנו בעין בלתי מזויינת — וזיונים כידוע זה לא
הכל — דן בן־אמוץ היה הביטוי, אם. לא ההתגלמות
של ארץ ישראל.
קשה לקבוע בוודאות אם היה זה הוא שהמציא את
הנוסטאלגיה, אבל מה שבטוח הוא, שהאיש למד את
המיקצוע כאילו המציא אותו. ילקוט הכזבים הוא אוסף
של הומור דהוי, שהתאים מאיו כמותו למציאות דהויה,
שרצתה לזכור את עצמה כאשר היתה צעירה ויפה —
אבל כבר לא ידעה איך זה נראה ואיך זה נשמע. שום
אדם סנילי אינו מצליח להיזכר איזה זאטוט נהדר הוא
היה, ואולי זאת אחת מהגדרותיה של הסניליות.

מוגזמות. אלא שאז יכול אותו נגעל היפותטי לטעון,
שהצרה היא, שקישון כמו אינו מכיר במוגבלותו ומגוש־מותו
הלשונית אלא להיפך, מחשיב כנראה את עצמו
אשף לשוני, ומתבדח כל הזמן עם ובתוך המדיום הזר
והמתנכר לו הזה, הלשון העברית. הוא חושב, שהוא
מצחיק בכותבו התחכמויות לשון אוויליות...״

בן־ א מו ץ: חרר שהם מנוישיס

עמוס קינן ()1981
״צ׳ילבה, צ׳ילבה, צ׳ילבתי״

תה רוצה לזכות בכבוד ובהערכה של איזה יוחנן
י רשת או חלזונות אחרים מסוגו המתקדמים על גבי
הריר שהם מפרישים במוספים לספרות — קח דוגמה
מקינן יקירך. בניגוד לקהל הקוראים שלך קהל קוראי
ספריו ״הרציניים״ של קינן לא נעלם. הוא עדיין לא
הגיע אליו ועל כך כל הכבוד לו — אין מה לדבר. אני
מקווה מאוד שהוא ימשיך ללכת בדרכו הספרותית בלי
לשנות כיוון. אם יום אחד הוא יתחיל לכתוב ספרים על
חייו בצורה מובנת ולא מנוכרת (כפי שהוא יודע לכתוב
רשימות פוליטיות) הקהל עוד עלול לרכוש את ספריו
שעוד יתורגמו לשפות זרות ואני מכיר את נשמתו
הרגישה של קינן. ביום בו יאלץ לפתוח חשבון בשווייץ
הוא ימות משברון לבב, לא הייתי רוצה שיגיע לידי כך.
אני מאחל לו שנים ארוכות של כתיבה רצינית שאיש
לא יקרא אותה.

ק״נן: בן־אמוץ הוא שם־ שיטח,
כן־ אמוץ הימר על התכחשות לזהותו, ושאל
1לעצמו לצורך נוחיותו את מה שנראה לו באותה
שעה כזהות המבטיחה ביותר: הצבר. ארץ ישראל. היפה.
אילו היתה הצבריות מציאות של ממש ולא אופנה
שיקרית, היתד. לבטח מצמיחה פרי הילולים טעים ועסיסי
יותר מבן־אמוץ. אפילו סופר שיטחי ובעל כישרון מאוד
קטן כמו בן־אמוץ, יכול היה להפיק מתוך מציאות אמיתית
משהו יותר עמוק מ״מה נשמע״ ומשהו פיוטי יותר
מילקוט הכזבים. השמאלץ הבן־אמוצי, שנגמר לו הסוס
מהר, היה כישלון כפול, איפוא: כישלונו של יוצר ללא
כלי־יצירה לחצוב אנדרטה מחומר שאינו קיים.
נכון שעם בעיית הזיוניונים יש לו הכלים להתמודד.
הצרה היא שאנדרטה הבנויה מחומר זה, בהכרח אינה

ברירה, סוף־סוף הם עוסקים באחד המיקצועות העתיקים
שבעולם, ולא תמיד חובה לאהוב את הלקוח.
אישית, אני מאחל לך כל טוב, ומקווה, כמוך, שעוד
נריב ועוד נתגושש ללא רחמים, כי לא אתה ולא אני
ראויים לרחמים, נשאיר את רחמינו לזקוקים להם.
למשל: אולי אתה יכול להשתדל שיתרגמו את הזיונים
של בן־אמוץ ליפאנית ולגרמנית, כי מזיון תצא תורה.

בן־אמו ץ: האנדוטה שלי
^ ל תחשוב קינן שאינני מעריך ומוקיר את דאגתך.
אי ממש אסיר תודה לך שהזכרת לקישון את עניין
תרגום ספרי האחרונים ליפאנית וגרמנית. המנוול הזה
מנסה להתעלם מהעניין, על אף המיכתבים והמיברקים
הרבים ששיגרתי לו לשווייץ בנדון. אתה יודע מה אני
מוכן לעשות בשבילך כאות הוקרה לשתדלנותך? אני
מוכן להשפיע על זמורה-ביתן־מודן שירכשו את ספריך
בתחנה ושואה 2ויתרגמו אותם לעברית. איך אני בשבילך
צ׳ילבה, צ׳ילבה, צ׳ילבתי?
אה כן. עוד משהו. אתה מודה שעם בעיית הזיוניונים
יש לי הכלים להתמודד, אבל — וכאן אתה מכנים לי
שטוזה — ״הצרה היא שאנדרטה הבנויה מחומר זה,
בהכרח אינה עומדת לעד.״ קינן חלושי, אתה פוזל ללא
הרף לעבר הנצח — לא אני. אחרי — המבול! אחר
מותי, שיישרף העולם עם כל כתבי וכחביך! אני —
תאמין לי — די לי בכך שהאנדרטה שלי תעמוד לי
הלילה ומחר בין חמש ושבע.
415

הקשרה חנ ד כי
זמשן מעמוד )43
*הביא עימו את ההירואין. אנשי
מישטרה הורו לדהרם לתבוע
זאדה שיגיע בעצמו למלון, בואנה
שהפרסי אינו מסוגל למצוא
ת הכתובת.
זאדה הגיע למלון. ודהרם הניח
ת הרשמקול בתוך מכוניתו. ביתו
רגע הקיפו אנשי המישטרה
ז זאדה ועצרו אותו, ולמחרת
צרו את הרצל אהרוני ואת שתי
:שים.
כל העצורים הכחישו כל קשר
נניין. זהותן של שתי הנשים
שאלו על דהרם בבית־המלון,
! היתד, ידועה למישטרה באותו
לב. פקד חביב שוויקי, שפקד
י המיבצע, רק חשד כי לידה
:ארי, עקרת־בית דוברת פרסית
ם לשתי בנות, היא אחת הנשים
היו במלון. רק לאחר שאמר לה
זוהתה על־ידי אחד העובדים
!לון, נשברה והודתה כי באה
נזאול בתום לב על חבילה ובה
גדי ילדים, שבעלה היה אמור
זלוח כמינהגו.
עדותה בבית־המישפט היתה

סניגורית קפלן
עדות כבושה
:ולבלת, והיו בה סתירות רבות.
׳חילט להכריז עליה כעל עדה-
יינת. אך אחרי 11 ימים של
1סקה במישפט, חלה בו תפנית
׳אמתית. לידה טבארי הודתה
ותע בקשר שבינה ובין הרצל
;רוני, ששיגר אותה למלון בדית
אשתו. היא גם סיפרה
בעלה, דויד טבארי, נהג להכותה
התעלל בה. לדבריה, החליטה
מר את האמת ,״מתים רק פעם
זת.״ בעת העדות נראתה לידה
:ולבלת, דיברה על איומים בטלן
ולא היתה יציבה. אך עדותה
תקבלה. בעלה, דויד טבארי,
כרז עבריין נמלט.
עורכת־הדין היפהפייה, הד״ר
־נד, קפלן, שייצגה את הרצל
;רוני, הגישה מאוחר יותר עיר־יר
על פסק־הדין, בטענה שעדותה
ל לידה טבארי היתה ״עדות
:ושה״ — מונח מישפטי המתאר
•ות שאין להאמין בה. הפרקליטה
גנה גם כי העדויות היו נסיב־יות,
אולי מחשידות, אך לא מס־קות
לביסוס ההרשעה.
תוצאות מישפט זה היוו חוליה
סרשרת ארוכה של הצלחות ה־שטרה
בתקופה האחרונה. הצל-
ית אלה, שלוו בתפיסות סם רבות,
•מו להאמרת מחירים בשוק ה זים.
בפרשה זו הצליחה המיש־דה
להניח ידה על שורה ארוכה
ל דמויות, שהיו מוכרות למיש-
רה מזה שנים:
ן• דויד אמטטני טבארי, סוחר
:זים בעל עבר פלילי, המשועבד
עצמו להירואין, כיום עבריין
גלט.
!• הרצל אהרוני, בן ,28 שהס־בך
בעבר בתיגרות אלימות בשוק
עליה.

חוג לחקר
הואומטזלוגיה

<׳• אשתו, דינה, ותימה זילפה־זיווה.
אביה של זו נרצח לפני
כמה שנים על־ידי מאהבה של
אימה, כאשר נמצאו במצב אינ טימי.
הרצח אירע בדירה ברחוב
גייסות השיריון ,8לשם אמור היה
להגיע הבלדר הפרסי.
@1חיים זאדה, בן ,54 עובד
צה״ל שהיה מוכר כמתעסק בסמים,
ובנו שלמה, שהצליח להימלט
מהמישטרה אחרי מעצרו של אביו,
אך נתפס לאחר חודשיים בחולון,
במירדף מלווה יריות. שלמה זאדה
ממתין היום למישפטו.

? 68011י>ס1ד51

אופיו ם
במרצדס
ן ךן יסוד הרשת האחרונה בא
״ י לאחר שורה של הצלחות
אחרות —
#לפני כשלושה חודשים נתפסה
הבלדרית חיה ולדמן מבתים
עם קילוגרם הירואין, ונדונה
לחמש שנות מאסר.
• השנה נתפסה אנגליה בשם ז׳אנט ג׳ונל, שבתחתית הכפולה
של תיקה נמצאו 900 גרם הירואין.
היא נשפטה למאסר ארוך.
! €לא מכבר חוסלה רשת של
מבריחי חשיש בדואים, שהבריחה
את הסם ממצריים לישראל. הללו
נתפסו באיזור הג׳ורה שבפיתחת־רפיח,
שנחשב, עד לאחרונה ל־גיזרה
בטוחה לסוחרי־סמים.
! 0חוסלה רשת שהבריחה סמים
בכל רחבי המיזרח התיכון, ואשר
בראשה עמד ארמני, תושב מיזרח
ירושלים, ושמו מטוסיאן. עם רשת
זאת שיתף פעולה איש או״ם אוסטרי׳
שניסה להבריח 63 קילוגרם
אופיום במכונית מרצדס. האוסטרי
נדון ל־ 30 חודשי מאסר ומטוסיאן
נדון לשבע שנות מאסר.
לפני כחודשיים נתפסו שני
יהודים גרוזינים, מוצגר שווילי
ויצחק בשדה דזאגאשווילי בשדה־התעופה
בן־גוריון, כשעמדו להוציא
מן הארץ תיק שהכיל 23
קילוגרם חשיש.
בפברואר 1981 הגיע לארץ יעקב
רפאלי, תושב שכונת־התיקווה. הוא
הגיע מיוון ובמיזוודתו נמצא קילוגרם
הירואין. רפאלי הסכים לשתף
פעולה עם המישטרה, שהבטיחה
להמליץ על הקלה בעונשו. המטרה
היתד, ללכוד את ראש הרשת,
שימעון בן־משה, תושב אזור,
שהמתין בתורכיה.
רק לאחר שקיבל אישור מרפא-
לי, שהסם הגיע בשלום, חזר בן־
משה ארצה. הוא הגיע לביתו של
רפאלי, שם קיבל את ״החומר״,
שהיה מורכב הפעם מקמח וסוכר
ענבים. בדרכו החוצה, עטה עליו
המישטרה. הוא נעצר, ומישפטו
מתנהל בימים אלה. רפאלי, הבל-
דר, נדון לחמש שנות מאסר.
הצלחות אלה אינן מקריות. ב־מישטרה
נוטים לייחס אותן לצוות
שבראשו עומד פקד חביב שוויקי.
צוות זה הוקם בעיקבות אחת ההמלצות
של ועדת־שימרון לבדיקת
מצב הפשיעה בארץ. לאחר שהוועדה
דנה בהחמרת הפשיעה,
היתה אחת מהמלצותיה להקים
יחידה ארצית לטיפול בעבירות
סמים, שהיקפן חורג מתחום טי־פולן
של תחנות־מישטרה מקומיות.
רשתות המפיצות סמים פועלות
לעתים קרובות בהיקף ארצי, ואף
מפתחות קשרים בינלאומיים.
בעיקבות ההמלצה הוקם ציוות
סמים מיבצעי ארצי, שהורכב
מאנשי מישטרה מובחרים, בעלי
ניסיון רב בנושאי סמים, בילוש
ומודיעין. בראשו הועמד צעיר
נמרץ, הפקד חביב שוויקי. השיטה
שבה פעל הצוות בנושא הסמים
היתד, חדשה. אנשי הצוות לא עסקו
ב״תופעה״ ,אלא התרכזו ב״יעדי־אדם״
,במילים אחרות — באנשים
שהיקף פעילותם בענף היתה חריגה.
המטרה היתה לתפוס אנשים
אלה בשעת מעשה, כאשר הם
מבצעים עיסקות פליליות.

נעמי אדווה !

פי סיו ט ר פי ה
עי סוי( מסג׳)
ש עו דן: ודיי^* 8

המיסה למכון

בפינה שקטה, ברחוב
שלמה המלך
בתל־יאביב, מצביעים השלטים על הכניסה למכון העיסוי.
המכון ממוקם בקומה התחתונה של בית די
רות,
והכניסה אליו היא דרך החצר. הדיירים לא
חשדו במאומה• במשך כמה שבועות נהגו שוטרי
מחלק המוסר לארוב ללקוחות שיצאו מהמכון אחרי
הטיפול, ולגבות מהם עדויות על טיבו של הטיפול.

הבל תלו
י 6כאורה, הכל נראה בסדר.
* המקום: רח׳ שלמה המלך, מס׳
,103 תל־אביב. השילוט המפורט
שבכניסה לחצר הבית, מבהיר :
קופת־חולים ישובית — רופאים
פרטיים. בחדר־הקבלה הנקי מקדמת
את פניך אחות צעירה, בחלוק ילבן.
את דמי־התשלום עבור הטיפול
עליך למסור לקופאי המבוגר ש יושב
בכניסה.
אך למעשה, מתחת לחלוק הלבן,
האחות אינה לובשת מאומה. למונח
״קופת־חולים ישובית״ אין שום
הסבר הגיוני, והאחיות שבמקום,
האמורות להתמחות במסג׳ פרה־רפואי,
עברו קורם שארך ארבע
שעות בילבד. המדריכים השאירו
למתלמדות כר נרחב לדמיון ול־אינטואיציה
הבריאה שלהן.
ב־ 29 ביוני, בשעות הצהריים,
פשטה המישטרה על קופת־החולים
הישובית, עצרה שש צעירות ש עבדו
במקום. את המנהל, אדם
פעילן, ושני עוזרים, מאיר ברוך
ושלמה פולק.
הדוקטור אדם פעילן ואחיו,
שניהם מעל לגיל שבעים, לבני־שיער
ועייפים מהחיים, הובאו לפני
השופט אהוד ולך, שנתבקש על־ידי
המישטרה לעצרם בגלל ניהול
מכון שעסק, יבין היתר, גם במתן
שירותים מעיים.מן העדויות התברר, כי קופת־החולים
הזו היתד! מפרסמת מודעות
בעיתונים, שהציעו קורס למסג׳יס־טיוח
רפואיות. כל בחזרה שנקלעה
למקום בעיקבות המודעה, היתה
עוברת קורם מזורז של ארבע
שעות, שנועד לה לבדה. לדברי
החשודים, העביר את הקורם הפרטי
הזה אדם בשם מנשה, שמקצועו
המקורי נהג. הוא היה מבקש
מהמתלמדת להתפשט, והיה מעביר
את ה״שיעור״ על גופה. אחרי
ארבע שעות כאלה. היתה המתלמדת
״מסג׳יסטית מומחית״.

״ביד
או בפה״
4ן נשה טרם נעצר, כיוון שלא
י נמצא, אבל חלק מהבחורות
שעבדו במכון כבר נחקרו. הן באו
בתמימות ללמוד מקצוע. מכיוון

שאופנת מכוני־המסג, כמעט שנעלמה
מן הנוף הישראלי, בגלל
פסיקת בית־המישפט־העליון, שראה
בהם בתי־בושת, משכו המודעות
נערות, שהתכוונו ללמוד מסג׳
רפואי כמיקצוע מכובד.
במקום היו ארבעה חדרונים
קטנים, שעל דלתו של כל אחד
מהם הי׳תה קבועה נורית זעירה,
שנועדה להזהיר מפני פשיטת ה־מישטרה.
הלקוחות היו מגיעים ל־קופת־החולים
ללא כל תלונות על
מצב בריאותם, והיו -נשלחים ל מסג
/לנערות לא הוסבר, כנראה,

על־ידי החשודים מה עליהן לעשות,
אבל אם לא הסכימו -לדרישות הלקוח,
נקראו למישרדו של הרופא־המנהל
והלה היה מבקשן להיות
נחמדות ללקוחות. בדרך כילל קיבלו
הלקוחות הרפיה ללא קיום
מגע מיני מושלם. אבל כמה
מהבחורות טענו, כי אחת העובדות
היתה נוהגת גם לקיים מגע מיני
מושלם. היא עצמה הכחישה זאת,
והודתה רק בגרימת הרפיות למיניהן.
בין
העדויות שגבתה המישטרה
מצויה עדות של קטינה, שהוזמנה

:.הבחורות דא דבשו ד בי מתחת לחרוק״ ,מסכות
אחת חסו ב דו תבמ נו ןהע יס ויהרמאי
המכובד, שלטענת המישטוה היה בית־ בושת
למישרדו של הרופא, כדי להעניק
ילו מסג׳ .ואז סגר את הדלת וביצע
בה מעשה מגונה.
המישטרה ממשיכה לחקור: חשדות
על הונאת הנערות שביקשו
ללמוד מיקצוע בקופ״ח, על ניהול
בית־בושת וגם על עבירות של מס־הכנסה.

פחות
או יותר, והיה חביב מאוד.
בסוף השיחה הוא גם הזהיר אותי
שיהיו בחורים שיבקשו ממני
לעשות להם הרפיה מינית. לא
הבנתי מה זה, והוא הסביר לי שיש
גברים שמבקשים מהמסג׳יסטיות
לעשות להם ביד או בפה. הוא
אמר לי לסרב להם ולשלוח אותם
לקופה מיד. היתה לי הרגשה מוזרה
לגבי האזהרה שלו, אבל העובדה
שהזהיר אותי, ואסר עלי לעשות
הרפיה מינית, השקיטה אותי.
המקום נראה סולידי לגמרי. הדבר
היחידי המוזר שם היו המנורות
בתאים, שיכלו להבהב ולהזהיר
את הבחורות בשעת סכנה.
על איזה סכנה דיברו, לא ידעתי.
גם לא טרחו להסביר לי.
הבחורות שעבדו שם היו רובן
צעירות ונחמדות מאוד. מילבדן
היו שם גם שלמה פולק ומאיר
ברוך, אנשים מבוגרים וחביבים,
שעבדו בדרך כלל על הקופה, ו
ישים
מסג׳ והתחלתי לעבוד עוד
באותו היום, אחרי השיעור.
היום הראשון עבר בסדר, עשיתי
מסג׳ לשני גברים מבוגרים, שהיו
נחמדים מאוד ולא באו אלי בדרישות
מייוחדות. כשגמרנו לעבוד,
נסעתי הביתה עם בחורה שהיחה
ותיקה במקום. בדרך היא ׳שאלה
אותי אם עשיתי למישהו הרפיה,
אמרתי לה שלא והוספתי שאין
לי שום כוונה לעשות כך. היא
צחקה ואמרה לי :״ברכה •,דבר
ראשון, אי־אפשר לעבוד במכון
בלי לעשות את זה, ודבר שני,
שתדעי לך שמזה מרוויחים הרבה
כסף. הגברים אוהבים את זה ז־
:נותנים לנו טיפים גבוהים.״
הייתי המומה לגמרי. פתאום נז כרתי
בכל מיני דברים שלא שמתי
לב אליהם קודם — העובדה שכולן
הסתובבו שם רק בחלוק לבן ובלי
שום דבר מתחת׳ החיבוקים והבדיחות
עם הלקוחות. פתאום

שכר גבוה. לרגע לא היססתי. מי
ידע שקופת־חולים ישובית אינה
קופת־חולים רגילה? גם כשהגעתי
למקום לא נראה לי שום דבר
חשוד. אדם פעילן קיבל אותי
לשיחה. הוא הסביר לי את העבודה,

היפנו את הלקוחות לתאים, שבהם
חיכו הנערות.
עוד באותו היום קיבלתי שיעור
בעיסוי מבחור בשם מנישה, שעבודו
׳שילמתי מאה שקלים. מנשה
העביר לי ולעוד כמה בחורות
חדשות שיעור של שלוש שעות
בערך. הוא הדגים לנו כיצד עו־

הבנתי את הכל.
באותו יום הייתי בטוחה שלעולם
לא אחזור למקום הזה, אבל בערב,
אחרי שהשכבתי אית הילדה, עשייתי
חושבים. הכסף חסר לנו, הייתי
שקועה בחובות איומים, ואולי זוהי
הדרך לצאת מהבוץ שבו שקעתי.
למחרת חזרתי לעבודה, כשהח לטתי
נחושה לעזוב את המקום
ברגע שאגמור להחזיר את החובות
שלי.

מכפרת כרכה בהן* .קצוצת
שיער פת 23 מחולון :

קשה לי לדבר על מה שהיד,
אני בקושי יכולה היום להסתכל
לבת שלי בת השנתיים בעיניים.
כל כך אני מרגישה מזוהמת.
הגעתי לקופת־חולים ישובית דרך
מודעה בעיתון, שאותה ראיתי לפני
כמה חודשים. מצבי הכספי היה
גרוע מאוד באותה התקופה. התגרשתי
מבעלי ׳והייתי צריכה לדאוג
לפרנסתי ולפרנסת הבת שלי,
׳שרון. המודעה בעיתון נראתה לי
עניינית. נערות, בואו לימדו מסג׳
בקופת־חולים, מיקצוע מעניין ו
מעסה
שנעצרה

* שם בדוי.

״הכי /גס
תורך יגיע״
כ אי והלכו. חלק
ביקשו הרפיה מינית וחלק
לא. היו כאלה שבאו רק לשבת
ולדבר. כך הם התפרקו — בשיחה.
הסתרתי את הסיפור הזה מה־מישפחה׳
שלי. אמא שלי אישה
מבוגרת, וידעתי שהדבר יכול לפגוע
בבריאותה בצורה קשה מאוד.
גוע בבריאוהת בצורה קשה מאוד.
הרווחתי הרבה כסף. קיבלתי טיפים

של 5000

שיחזור

התצלום שהופיע בהעולם הזה 1918 ליווה כתבה
של זאב יפת. היתה זו כתבת־תחקיר מייוחדת על
מכוני־העיסוי בתל ־ א בי ב, שעוררו בזמנו שערוריה. בתמונת: העיתונאי
יפת זוכה בעיסוי, באחד ממכוני העיסוי שפעלו בעיר, במיסגרת הכתבה.

לירות

ויותר,

גבוסף

למשכורת הבסיסית. וזה מה שהחזיק
אותי שם.
מהבחורות הוותיקות יותר שמעתי
סיפורים מזעזעים. סיפרו שפעילן
מנסה להתעסק עם הבחורות ולבקש
מהן מסג׳ והרפיות. בחודה שאייתה
התיידדתי אמרה לי :״חכי הכי,
ברכה, גם תורך יגיע.״ ובאמת,
תורי הג״ע מהר מאוד.
ימים מעטים לאחר שהתחלתי
לעבוד, ניגש אלי פעילן וביקש
ממני להישאר איתו אחרי שעות
העבודה ולעשות לו מסג /סירבתי.
באותו היום ברחתי הביתה יותר
מוקדם.
זמן קצר אחרי שהתחלתי לעבוד
היתה הפשיטה של המי׳שטרה. עצרו
אותנו והחזיקו אותנו 48 שעות
במעצר. הדברים האלה שקרו לי
נראו לי כיל כך לא אמיתיים —
הם נראו לי חלק מסרט מפחיד
או מסיפור רע. כמובן, שהמישפחה
שלי היתד. צריכה להגיע לבית־המישפט
ולהוציא אותי בערבות.
כך גם נודע להם הכל. כל המיש־פחות
שהגיעו לבית־המישפט כדי
להוציא את הילדות שלהן בערבות
היו המומות. היו שם בעלים ש־

ביום הראשון לעבודתה כמט
נעצרה דניאלה ועקנין על־ידי
מישטרה. הבחורות שהסכימו לספר את סיפורן לכתבת העולם הזה, בי
שו שלא לפרסם את שמותיהן. בתמונה: דני׳אלה בחדרה שבבית הור
שמעו לראשונה את האמת על מה
שעושות הנשים שלהם בעבודה.
היו אמהות ואבות. המעצר עצמו
היה חוויה משפילה, למרות שב-
מישטרה התייחסו אלינו יפה מאוד,
ועשו הכל כדי שנוכל לצאת משם
מהר.
במידה מסויימת טוב שזה קרה.
המעצר הביא סוף לכל הסיפור
הזה. מי יודע כמה זמן עוד הייתי
ממשיכה לעבוד, ואם הייתי מוצאת
את הכוח הדרוש כדי לקום ולעזוב,
למרות כיל הפיתויים הכספיים. מזל
שהסיוט הזה נגמר.
עד כאן סיפורה של ברכה.
דניאלה וענקנין* מחולון, יפה־פיה
בת 21׳ מתקשה עדיין לעכל
את החוויה שעברה.

מספרת דניאלה:
לפני שבועיים נתקלתי במודעה
של קופת״תולים ישוביוב המודעה
עשתה עלי רושם טוב, והלכתי
למקום בשביל לבדוק מה בדיוק
הם מציעים. יתמיד ׳רציתי להיות
אחות ולעבוד עם אנשים.

״אמא
חשדה״
מ גשתי שם את הפרופסור
״ והיתד. לנו שיחה שבה הוא
סיפר לי שהמוסד הוא מוסד רפואי
ותיק ומכובד. ביקשתי ממנו לפרט
ולהסביר, ואמרתי לו שאם זד. לא
חוקי אני לא מוכנה לעיבוד שם.
הפרופסור הרגיע אותי ואמר לי
שאין בעיה כזאת. הוא גם הבטיח
לי שילמדו אותי לעשות מסג׳
לאנשים חולים, ושאקבל הסמכה.
כשחזרתי הביתה וסיפרתי לאמא
שלי, היא מיד התחילה לחשוד,
וביקשה להיפגש עם הפרופסור.
הוא הסכים להיפגש איתר. ונתן לי
אפילו מיכתב בשבילה, עם החותמת
ישלו כרופא מוסמך. המיכתב די
הרגיע את אמא שלי, והחלטנו
שאלד לעבוד שם לתקופת נסיון.
ביום הראשון שלי בעבודה נעצרנו
כולנו על־ידי המישטרה. הס*
שם בדוי.

פקתי לחיות שם שעה אחת וז
היייתי בשוק. איזה בושיוית!
ידעתי בכליל מה הולך שם.
כשהגענו לבית־המישפט, ושמן
את הסיפורים של שאר הבחור
פשוט לא האמנתי. המישט
׳שיחררה אותי למחרת. בהתח
לא האמינו שזה היה היום הרא?
שלי בעבודה. זה נראה להם תיו
פשוט מדי. אבל אחר כך, כשו
שהייתי זרה לכל הבחורים שע
׳תצפיות על המקום, האמינו לי.
הסיפור הזה זיעזע אותי. או
מזל שהדברים קרו כך, ושי
הספקתי להתחיל לעבוד שם ולו
כנס לכל הבוץ הזה.
עד כאן סיפורה של דניאלה.
דניאלה היא בחורה פשוטה
נעימה, שהחיים לא האירו
פנים. בגיל : 17 נישאה לחבר מי
דות, ואחרי שנה ילדה את ב!
הראשון, שהוא עיוור ומפגר מליד
האם הצעירה כרעה. תחת נו
העול הפתאומי שהוטל עליה. ה
לא זכתה גם להדרכה כלשהי בנו!
לטיפול בילד המוגבל. שנה לאן
הולדת הבן התגרשה מבעלה וחזו
לגור בבית הוריה שבחולון.
הדוקטור פעילן מכחיש את 1
עדויות שמטילות בו דופי. הו
שכר להגנתו את עורכי־הדין נו
קנת?׳עימנואל ידידיה וטען להגנין
כי שורש העניין נעוץ בסיכסו׳
עבודה בין אחד העובדים וההנהל
לדבריו המוסד שהוא מנהל הו
מוסד מכובד, המוכר על-ידי שיי
טנוות הבריאות.
לדברי פעילן, גם שאר העדוין
׳ניגבו מפי עובדים שפוטרו מעב
דתם ושרצו לפגוע בשם הטוב ע
המוסד ובמנהלו. לדבריו חשז
ההנהלה בטוהר המידות של כי
מן הבחורות שהועסקו במוסד,
התלוננה על כך במישטרה.
פעילן על מעצרו, בטענה שהז
סובל ממחלתילב קשה והמעצ
עלול להחמיר את מצבו. ביו
המישפט דחה את העירעור| .
כתב-אישום עדיין לא הוגש, א
הפרשה הסתבכה בינתיים, כשעל
החשד ששוטר מסויים ינהיג לפקו
את המקום מפעם לפעם וכי שו
טרת אחת אף עבדה בו.

רוצחים ער בי ם ו בו ג ד שמאלני

זשך מעמוד )15
:רתו. בדרך לחיפה סיפרה ל-
רתח את התוכנית לגילוי חקי:
אם אמנם זהו קשר, יערך
א־ספק ניסיון נוסף לפגוע בון,
וצריך להשתמש בו כפיתיון
י ללכוד את המתנקשים. חשדה
:רננה היה מופנה אל כל חוג
ריהם של שחקני הניבחרת,
:ן רק למכרים היתה גישה אלי.ביניהם
חייב להימצא הבוגד.
:עתיים, בדרך לחיפה, אסף
ון שני חיילים. לא חלף זמן
,ואחד מהם כיוון את נישקו
אלון, והודיעו שהם אינם חיי-
£אמיתיים, ושאלון חטוף, ויו
לעצור את מכוניתו לצד הד־

אותה — ולמען דבר צודק זה אני
נלחם.״
ועל כך משיב אלון :״לוא היית
מרגיש את אהבת המולדת שאותה
מרגיש כל צעיר ארץ־ישראלי פשוט
לארץ־ישראל, ואותה מרגיש כל
יהודי בגולה הרוצה לשוב ולחיות
במולדת הניצחית, היית מבין מדוע
אנו מוכנים להקריב את חיינו
למען נוכל לחיות כולנו כבני־חו־רין
בכל ארצנו! אבל אתה בעל־מום
בנפשך — אינך מרגיש שום
אהבה לארץ מולדתך, שבה נולדת
אתה, ובד. נולד עמך.״
ואלון ממשיך בוויכוח עם הבוגד
הכל יודעים יפה, ואנחנו
חוזרים ומצהירים זאת ללא הרף,

בית־החולים הדסה. הם עשו מעשי
זוועה שלא יתוארו !
״אולם בחורינו, לוחמינו המעטים,
השיבו מכה על מכה, ולאט־לאט
היטו את כפות המאזניים של
המילחמה לטובתנו ...הלוחמים הערבים
התמוטטו מעוצמת הסתערו-
תנו ונסו, ובעקבותיהם נסו מן הע רים
והישובים הערביים גם התושבים
הערבים. כי הם, שרצו לשתות
את דמן של אימותנו ולנפץ
אל הקירות את ראשי ילדינו, ולהרוס,
לאבד ולהשמיד את כולנו
עד האיש האחרון — הם היו בטוחים
שאנחנו נרצה לעשות להם גם
כן אותם הדברים...
וכך נוצרה בעיית הפליטים —

רעיל! סיפר* ילדים הנראים כתמימים,
;ונדים ריעות קרומות והיסטוריה מ של ב ת

.החוטפים גילו את אקדחו של
יון, ואחר־כך הרדימוהו.
כשבי גילה אלון שהוא נמצא
ברת ידידו, רפי, וסגן־מאמן ה־
;חרת, אביתר עציון.
(ימי השובים?
אירגון מחבלים ערבי, אשר
ה בוגדים ישראלים משתפים
מו,״ היא התשובה, ומי שמשתף
!ילה עם החוטפים אינו אלא ה מן
הלאומי, אברהם הגלילי!

אקד חי מאוזר
ל חו טפי ם

)י יצר נעשה המאמן הלאומי
^ בוגד מסוכן? רפי, השוער,
ביר זאת לאלון. הסובייטים וה ביס
נבהלו מהאפשרות, שבאלי(!
העולם ישחקו ״עברים וער(!
באחווה גמורה, בניבחרת הלנית
הארץ־ישראלית בכדורגל״.
( למנוע זאת, הוקם אירגון־
בלים ערבי מיוחד :״וניתנו לו
צעים בלתי־&וגבלים ואנשים
:שרים — וביניהם אחד מטובי
הפנטים בעולם הערבי, וכן קיש־את
אירגון־המחבלים הזה עם
זסר בוגדים מן היישוב העברי
רץ, בוגדים מן הסוג הגרוע בגר,
העובדים בשירות האדיב —
ורים שאין בליבם שום רגש
ולדת ולעם׳ והם שואפים להם-
י את ארץ־ישראל כולה לידי
לטון ערבי מוחלט...״
׳הנה, אותו מהסנט ערבי כלל,
הוא שהיפנט את המאמן הלני,
אברהם הגלילי, הפועל בשי-
ז הבוגדים ללא ידיעתו, והוא
ביא לחיסולה של הניבחרת הלנית.
הסוד הנורא הזה התגלה
פי כאשר נחטף, והבוגדים ניסו
פנט גם אותו. אך המזימה נכש,ורפי
הצליח להפנט את המי
נט, ולסחוט ממנו את סודות
חתרת הבוגדנית. מעתה שולט
עשה רפי בכל מעשי המחתרת
!!ת באמצעות המהפנט־המהופנט•
׳אכן, עד מהרה הגיע המהפנט,
י, והביא עימו שלושה אקדחי
!וזר למען החטופים.
אלא שאז נתגלתה מזימתם של
טופים הגיבורים. הערבים והבר
הישראלי שעימם צרו על החדר.
הטילו לתוכו גאז מרעיל. ד,כ־
־גלנים הצליחו לפרוץ החוצה,
ודר נותר רק עלי. אמר אלון:
אלצו לנשום את הגאז המרעיל
יו, ואם ימות ביסורים קשים,
יה זה עדיין עונש קל לעומת
;יתות שהביא על רבים אחרים.״
;ספורטאים האמיצים מצאו עצ־נצורים
בקומה השלישית.
־,בוגד, אחד החיילים המדומים
!לון לקח במכוניתו, דרש מה־ורטאים
להיכנע. וכה אמר הבו:״אני
אינני מכיר בעם וב־לדת
הללו, שאתה מדבר עלי!
עם ישראל וארץ־ישראל הם
וצאה אימפריאליסטית וצריך לח-
אותם יחד עם כל האימפריא־ום
בעולם. צריך להחזיר את כל
:רץ הזאת לערבים שמהם גזלו

שארץ זו היא גם מולדתם של הערבים
אשר נולדו בה, לא פחות
משהיא מולדת שלנו, בני הארץ
הישראלים...״
״אבל הערבים — הם אינם רוצים
לחיות עימנו באחווה במולדת
המשותפת שלנו! מאחוריהם מיליוני
איש, והם עשירים יותר מכל
עמי העולם, בגלל הנפט הרב שלהם
...הם אינם מסכימים בשום פנים
ואופן להשלים עם קיומנו בארצנו,
ושואפים בכל הדרכים ובכל
האמצעים להשמיד אותנו, ממש
כשם שהשמידו לפני דור את הא־שורים
והארמנים ...אך מזימתם
של הערבים, השואפים להשמידנו,
לא תיצלח! ומדוע? — כי האיכות
שלנו והרמה האנושית שלנו
קובעים יותר, ולא הגודל המים־
פרי והעושר החומרי שלהם! יש

טען אלון — כבלון תעמולתי ש ניפחו
הערבים ותרלא. הסיפור חזר
על עצמו, לדבריו, אחרי מילחמת
ששת״הימים :״התנהגותנו עם הערבים
בשטחים ששיחררנו היתד,
למופת — אך שוב, רבים מהם היו
בטוחים שנעשה להם מה שהם רצו
לעשות לנו, והם מיהרו לעבור אל
מעבר לגבול. כרגיל, כעבור ימים
לא רבים, הם התחילו לצעוק ברדיו,
בטלוויזיה ובעיתונות, שהם
גורשו על־ידינו בכוח מן הארץ.
ושוב, הם הצליחו לשכנע את דעת־הקהל
בעולם, שזו האמת׳ והשקר
הנוסף שלהם שיכנע אותך ואת
חבריך הבוגדים גם כן!״
וכך, בעוד אלון מסיח את דעתו
של הבוגד, חמק רפי והצליח להפתיעו
תוך איומי אקדח. אך הוא
לא ירה בו• הבוגד ייבב ו״התפלש
לרגלי רפי ואלון, מנשק את נע ליהם.
ברגע זה התגלה לו כל התיעוב
שבפשע הנורא שפשע כלפי
עמו, העם הישראלי,״ והוא שלף
שאבריה ונעץ אותה בליבו.
שוביניזם ועליונות

.עצור! הרעים בוגר
לנו מטרה נעלה — להיות בארצנו
עם למופת ואור לגויים, כאבותינו
הנביאים לפנינו.״
אלון יצא קדימה, והמשיך בדבריו,
חושף את עצמו מול לוע ה־מיקלע
שבידי הבוגד הישראלי.
כנגד טענת הנישול שהיתה בפי
הבוגד, אמר אלון :״מילחמת־השיחרור
היתה המילחמה הקשה
ביותר והנואשת ביותר של עם
ישראל בדורות האחרונים. היישוב
הישראלי מנה אז כ־ 650 אלף נפש
בלבד, מול כמיליון ערבים מקומיים
ועוד כ־ 40 מיליון ערבים בארצות
שמסביבנו. מטרת מיליון הערבים
שישבו בארץ היתד, פשוטה ואיומה
כאחת — להשמיד במרחץ־דמים נורא׳
בשחיטה ובעינויים קשים, את
כל התושבים העיבריים ולרשת את
בתיהם ורכושם ואת הארץ כולה,
ולמחות כל זכר שלנו מתחת לש מיים
ומעל פני האדמה...
״הם פתחו בהתקפות על ישובינו
בכל קצווי הארץ, וארבו לשיירות
האספקה שלנו בדרכים. הם רצחו
בפראות נשים וטף חסרי־מגן בע רים
שבהן ישבו אלה בצד אלה
ישראלים וערבים, התעללו בגוויות
הנרצחים. בדרכים הם השמידו עד
האיש האחרון שיירות שלמות שלנו,
ביניהן שיירת רופאים ואחיות
שעלתה להר־הצופים בירושלים, ל־

ף* ינתיים, השתחרר המאמן
הלאומי מהשפעת המהפנט הערבי.
הוא הזעיק את שר־החינוך־
והספורט ואת חברותיהם של הספורטאים,
והללו חשו אל הבניין,
שם כבר התגברו הכדורגלנים על
כל אוייביהם.
הסיפור מסתיים בנימה אופטימית.
רפי ואלון מציעים נישואין
לחברותיהם, ותשובת שועה, חברתו
של רפי, היא :״אנחנו נסכים
להינשא לכם, בנים — אך ורק
בתנאי שתזכו את ארץ־ישראל באליפות
העולם בכדורגל!״
עד כאן סיפור הספורטאים הצעירים.
כאשר
מגיע סיפור מעין זה לידי
ילדים בני עשר, סכנתו גלוייה לעין.
הם לומדים ממנו שכל הערבים
הם רוצחים הזוממים להשמיד את
ישראל, לרצוח ילדים ולנפץ את
ראש האימהות. הם לומדים שערבי
טוב הוא ערבי מת — או מי שהחליט
להיטמע ולהתבולל בעם היהודי
תוך ויתור על זהותו הלאומית
והדתית. הם לומדים את תולדות
מילחמת־העצמאות. בדרך מסולפת,
חסרת כל קשר למציאות. הם לומדים
ש״העולם כולו נגדנו״ ,ומתחנכים
לשוביניזם ולתחושת עליונות
גזענית.
הספר גדוש בתיאורי אלימות,
שכל מטרתם לעורר רגישות זוועה,
פחד ושינאה, תוך השקעת שירי
תהילה וחשבונות למתנחלים ב־
״ארץ־ישראל השלמה והמשוחררת״.
כאשר בבתיה״ס ובתנועת־הנוער,
בעידן שר־החינוך זבולון המר, אין
שום נוגדנים בחומר הלימוד, התוצאה
תבוא לידי ביטוי בעוד שמונה
או עשר שנים, כאשר קוראי ה־ספורטאים
הצעירים ודומיו יתחילו
לקחת חלק בחיים הפוליטיים.

8גובעו
(המשך מעמוד )43
המארינה, שתי נערות — ירדנה
נגר ( )12 ותהילה כורש 12שהגיעו
לחוף בחברת נערות נוספות
מיהוד.
החוף המה אנשים, וחבורת הנערות
פנתה יחד אל המים. בשעה
15.30 מצאו עצמן נסחפות לעומק
הים, והחלו זועקות ׳לעזרה, כשהן
אוחזות זו בזו.
הנערים ששחו לעברן נסחפו אף
הם למרחק 80 ,מטר מהחוף. זרם
המים והמערבולת מנעו מהם לשחות
לכיוון החוף. הם הצליחו
להגיע אל קיר האבנים המקיף את
המארינה. האבנים החדות פצעו
כל מי שניסה לטפס עליהן, אולם
זה היה מוצא נואש יחידי עבורם.
השתיים הגיעו במצב אנוש. תהילה
כורש לא נשמה, ואצל ירדנה
הדופק עדיין פעל.
אמבולנס שהוזעק למקום פינה
את שתיהן לבית־החולים שבו נקבע
מותן. אל ביית המישפחות ה־מתאבלות
הגיעו גם ישני הנערים
שעזרו בחילוץ הנערות. בני ד,מיש-
פחות הודו להם על התושיה שגילו.
על שלא עמדו אדישים וקפצו אל
הים המסוכן כדי לנסות ולהציל
את הבנות. אחיה הבכור של ירדנה
נגר ז״ל אמר :״כל הכבוד לאותם
בחורים, אולם הם אינם יודעים
לפעול כמו מצילים,״ הוא חזר ואמר
בצער ,״אם היו מצילים בחוף,
היתר, היום אחותי בחיים. שכן
הדופק פעל עדיין, כשהוציאו אותה
מהמים.״
׳אחותה של ירדנה מוסיפה ואומרת
:״היינו קורבן לעקשנות ישל
צ׳יצ /היום זה קרה לנו ומחר
לעוד מישפחה.״ בני־המישפחה
מסרבים לדבר על הנושא .״שום־
דבר לא יחזיר לחיים את אחותנו,
זה הגורל.״ חותם את השיחה אחיה
הבכור של ירדנה ז״ל, שהיתר,
בת־הזקונים במיישפחד, בת שיבער,
ילדים. רק ירדנה נותרה לגור עם
ההורים, שכל ילדיהם האחרים בגרו
ויצאו מהבית.
אחותה של ירדנה ז״ל זכתה
לפני שלוש שנים בתואר מלכת-
המים בתחרות של ׳העולם הזה.
זוהי יהודית, נגר היפהפיה, שהיום
היא אחת מדוגמניות־המסלול המבוקשות
ביותר בארץ.
בביתה של תהילה כורש יושבים
ההורים, האח והאחות דוממים. רק
הדוד מסוגל לדבר על מה שקרה.
״המישטרה היתד, צריכה לסגור
את הים,״ הוא אומר ,״בדיוק כפי
שסוגרים שטח שיש בו סכנת פיצוץ.
חוף ללא מצילים צריך היה
לנעול. רק אז היה הקהל מתקומם
והממשלה היתד, מחפשת פיחרון
הולם לסיכסוך בין העירייה והמצילים.״
ירדנה
נגר, פת הזקונים גמיש־פחתה
ותהילה כורש, הבת הבכורה
במישפחתה, הובאו יחד לקבורה
ביהוד.

• — 12.7.81 קורכן 7
• — 12.7.81ל,ורכן 8

שגי בחורים טבעו מול הדולפינריום
החדש בתל-אביב — שאול
עזרא ( )25 ויוסף איגי ( )23 שהגיעו
מרמלה.
בשעת צהריים יצא מהמים חברם
השלישי שמעון אליהו ומיהר להודיע
למישטרה ששני חבריו, ששחו
עימו בים. נסחפו בגלים הגבוהים
ונעלמו מעיניו. המישטרה הזעיקה
את אוניית החופים וצוללנים החלו
משעה 13.00 בצר,דיים בחיפושים
באיזור.
כשנודע למצילים על האירוע הם
יצאו ביוזמתם למקום כדי לסייע
בחיפושים. בחוף נותרו בגדיהם
ישל שני הבחורים הנעדרים.
קטע חוף זה נוצר בעת בניית
יקיר הדולפינריום. הוא לא היה
חוף רחצה. במרחק 250 מטר משם
היה בעבר חוף גאולה שנסגר לפני
שנתיים.
שמונה קורבנות אלה טבעו בפרק
הזמן שבו נוקטים המצילים עיצומים.
כישחוף הים איננו גדוש מתרחצים
כמו באותה תקופה בשנה
שעברה — בגלל הגבלת הרחצה
בים, ללא מצילים.

גיירה רזין ₪

ממ שלת א ח דו ת
(המשך מעמוד )35

כהל,דם. תוך •טנה, שנה־וחצי,
לכל היותר שנתיים —
תיערכנה כחירות חדשות.
ואז, סוף־סוף, תגיע שעתו הגדולה
של המערך. אחרי שהגיע
אל סף השילטון בבחירות 81׳ ,ישיג
רוב מוחלט.

זהו תהליך כלתי־נמנע.

• החש בון
המעש
ן* הו השכון יפה והגיוני —
1אך הוא רחוק מאוד־מאוד מלהיות
בטוח.
כל מי שמדבר עליו כיום בביטחון
מוחלט — מוטב לו לזכור
שהוא ניבא באותו ביטחון עצמו את
נפילת הליכוד בבחירות 81׳ ,כדבר
״בלתי־נמנע״.

כפוליטיקה, שום דכר אינו
״כלתי־נמנע״.
הספינה הכלכלית טובעת —
אבל היא טובעת כבר הרבה שנים.
הממשלה יכולה תמיד למכור משהו
לאמריקאים — חתיכה של עצמ אות,
ויתור פוליטי, שירות צבאי,
הימנעות מעשיית־צרות — תמורת
כסף טוב, שידחה את המשבר עוד
זמן־מה.
חשוב יותר: השכבות הפגיעות
ביותר מבחינה כלכלית הן אותן
השכבות המוקסמות על־ידי בגין,
והשוכחות את כל הצרות כאשר
נשמעים צופרי המילחמה.

מי יפריע לכגין — או
אף ליורשו — לחמם את
הגכול, לגרום למתיחות, ל־כצע
מיכצע־ראווה צכאי
מרשים, או אף לפתוח ב־מילחמה
ממש ככל עת הנוחה
לליכוד 5מי יפריע להם
לערוך א ז מערכת־כחירות?

מי יודע אם השבר העדתי לא
יגיע לממדים כאלה שכדאי יהיה
לליכוד לרכב עליו ולחזור אל ה־שילטון
בפעם נוספת, על גל של
הסתה עדתית?
כל החשבונות של נפילת הליכוד
״על בטוח״ ,כתהליך בלתי־נמנע
— לא בשל הבראת המערך אלא
בשל התמוטטות הליכוד — כבר
הושמעו בסוף — 1980 וכולם התבדו
ביוני .1981

הדכר יכול לקרות. אך
הוא כהחלט אינו מוכרח
לקרות.

בבחירות אלה התגלו העובדות
הדמוגרפיות היסודיות של המדינה.
אם לא יחול בהן שינוי לטובת המערך,
לא ינצח המערך בשום בחירות
בעתיד. והשינוי יכול לבוא רק
על-ידי פלישת המעיד לשכבות
של עדות־המיזרח. יתכן כי יהיה
לו קל יותר לבצע זאת כשותף
בקואליציה גדולה מאשר כמיפלגה
אופוזיציונית

המערך -
כ פי ש הי ה
ן* תכן שכל הנימוקים האלה
היו מאבדים את חשיבותם אילו
היה סיכוי כלשהו שהמערך יתאושש
כמיפלגה, יהפוך אופוזיציה
לוחמת ומוכשרת, יאמץ לעצמו
מסר חדש ומחשמל, ויקים לעצמו
מנהיגות חדשה, דינאמית וכא־ריזמטית.

אין
שמץ של סיכוי לכך.

המערך יישאר כפי שהיה. הוא
יהיה אופוזיציה עלובה בכנסת.
ישלטו בו עסקנים אפורים, חסרי
חזון ומעש. ההנהגה הקיימת, הכושלת,
תתבצר בו — בטענה שהיא
כימעט־כימעט ניצחה בבחירות, ו*
שניצחון המערך בבחירות הבאות
הוא ״בלתי־נמנע״.

למערך הזה כדאי להצטרף
לקואליציה־רכתי.

שלמה פרנקל !

העולם הזה 2289

הכל בעצם התחיל
עם סבון אוליביה.
אמא ממש גידלה אותי ״י
עליו. עוד היום, הנחוח העדין של
סבון אוליביה מזכיר לי ריח נפלא
של ילדות מתוקה.

כל שיער ו״הרויאל שלו״.
שמפו רויאל מתאים לכל סוגי
השיער. הוא מותיר את
יער נקי,
רך וקל

נשארתי הילז ה
של עץ הד ת

המראה המטופח
והעדין של ידי שייך
ברובו לקרם הידיים המעולה
אוליביה סיליקון. הוא תמיד
בשימוש מידי לאחר הדחת הכלים
או כל עבודת בית אחרת.
כשמתחשק לי לטבול
באמבטית מים חמה,
ריחנית ומרגיעה,
אני עושה את זה עם סבעקאפרי.
קאפ רי -סבון מרענן המעניק לעורך
ניחוח נעים לאורך זמן.

דיאודורנט
לה ולי
משאיר אותי
רעננה במשך כל היום
לכן, הוא נמצא איתי
תמיד בארנק.

למשחת השיניים זברה
פסים ע ליזי ם -
אדומים ולבנים.
היא טעימה, בעלת פעולה כפולה
ומשאירה בפה טעם מרענן. לא פלא
שאצלי בבית הכל אוהבים אותה.

מוצרי לה־ולי-הסבון,
הדיאודורנט,השמפו
וקרם הידיים
משלימים זה את זה
ומעניקים הרגשת
רעננות נפלאה.

יופי של
עץ הזית

בכל

נז?ן ת5ז1דנח5ר!רמנו
סיידר הגליל.
מתפוחי העץ הטריים והמובחרים ביותר.
סיידר טהור וצלול ללא תוספות מלאכותיות
שבא אליך הישר ממטעי התפוחים של הגליל.
שתה אותו לבריאות!
הכל בסיידה

מיוצר ע״י מנגל בע״מ, קרית שמונה
משווק ע״י

לתש לו ב ת תבורי.

כישלונו, דעתו עד בגין, בוס, אבו־תציוא וביטון, ער עסקיו בעודם,
הסתבכותו עם החוק בצרפ ת וטוען: דא אננ ס לכלא!
אנשים הפסיקו ובוא
לביתי, ני הפסקתי
להזמין אותם, ולא בגלל
שזה לא ומ כובד
לבוא לפלאסו־שוון

הבעיה שלי עם צדפת
הרגיזה הרבה אנשים.
הם אמדו: ה 1א חצה
להיות -עם וגל1אחת
בכנסת והשנייה בכלא?

שכוחי אנשים
שיסיעו זקנים לקלפיות,
והם שמו לזקנים
פתקים של
מיפלגות אחוות

שימשו פוס גמד את
הקאו״וה שלו, הוא צריו
ללכת הביתה. הוא
אנסיפסי. הוא לא אשם
שאי! לו כאויזמה

העיתונים לא אוהבים

אני לא יכול למסור
את שמות השותפים
שלי, כדי שלא לסבו
אותם בעבירות
מסבע 11

אשי, ני •ע! !לי

קצת יותר מד־ בית,
קצת יותר מדי מכולת,
קצת ׳ותו מוי אשה

את התשובות בראיון זה איני יכולה
למסור כלשונן. הראיון התקיים באנגלית
והמרואיין תיבל את האנגלית המשובשת
שלו בעברית משובשת-לא-פחות, באידיש
ובצרפתית.
שבועיים אחרי כישלונו בבחירות, באתי
אל ביתו המפואר של שמואל פלאטו*
שרון בסביון. אחרי שזוהיתי על״ידי
טלוויזיה במעגל סגור הוכנסנו, לאחר
כבוד, הצלמת ענת סרגוסטי ואני, לאחד
מחדרי־האורחים שבבית הענק על״ידי

ויאיינה שו

גברתן בלונדי ושתקן. צבי וילדר, מזכירו
חובש הכיפה של פלאטו״שרון, הלך להודיע
לבוס שלו שהגענו. הגברתן הבלונדי-
השתקן כיבד אותנו באורנג׳דה פושרת.
ענת התפעלה מהציורים של רנואר ופי־קאסו,
ואני, שביקרתי בבית ארבע שנים
קודם לכן, לפני הבחירות של ,77 שמתי־לב
שלסידרת התמונות המישפחתיות
התווספה תמונתו של יואב בן השלוש.
פלאטו־שרון נכנס לחדר לבוש בחליפה
גזורה היטב, מריח למרחקים מאפסר-

־ י 8 1

שייב צרפתי .״בפעם שעבר שנפגשגו לא
היה בל כך טוב,״ הוא אומר לי בעברית
עילגת ומתכוון לראיון שערכתי איתו לפני
ארבע שנים. אחר־כך הוא מספר לי בי
בהתחלה סירב להיפגש איתי, כי העיתונות
נגדו, אך שוכנע על-ידי יועצו צבי
וילדר. אני מודה לווילדר•
אנחנו עוברים לחדר״העבודה המרכזי.
ענת לא יכולה להסתיר את התפעלותה.
הבית מפואר אפילו בקנה-מידה אמריקאי.
בחדר-האורחים המרבזי, סביב ל
שולחן
העגול, ממול יצירה ענקית וקי׳
נטית של יעקב אגם ובין הציורים של
דאלי, ואסארלי ושאגאל, אני מראיינת
את פלאטו־שרון•
הוא נראה עייף, משהו כבה בעיניים
שלו. האיש הזה, שהגיע לישראל ושמר
במשך תקופה ארוכה על פרופיל נמוך,
נחת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. הוא
התפרסם בארץ לאחר בקשת ההסגרה
של ממשלת צרפת, הפך יחד עם אשתו
היפהפיה אנס אחד המארחים המבוקשים

״מוטב גנבמאשר אידיוט!יי
(המשך מעמוד )51
ביותר בתל״אביב. הזוג פלאטו״שרון ערן
מסיבות קוקטייל, ארוחות־ערב ותצוגות״
אופנה לצרכי צדקה — כולן בחצר הבית
הגדול, לצד הבריכה•
כשהוא הקרין את הסידרה ״שואה׳/
לפני שהוקרנה בטלוויזיה, הוזמנו כל מי
שהם משהו והתייצבו בהרכב מלא. אך
לפתע התהפן הגלגל. פלאטו־שרון נכשל
בכנסת והסתבן בפלילים. המארח מס׳
1הפסיק לארח את האנשים שבראש
הסולם החברתי, הסתפק בזמרים, בדרנים
ובסטארסקי והאץ׳ ,שהובאו לביתו
על״ידי ידידו האמרגן יהודה טלית.
אין מרגיש אדם כזה ז אין מרגיש
הח״כ הבודד שנכשל בבחירות? אין מרגיש
איש שהוגשה נגדו בקשת-הסגרה
מצרפת ותלויים ועומדים נגדו תשעה
חודשי מאסר בפועל בבית״סוחר ישראלי?
הלכתי לפלאטו־שרון שבועיים אחרי
הבחירות, ושאלתי אותו

איך אתה מרגיש?
כמו אדם חופשי. אני לא צריך ללכת
לכנסת בל יום. לא, אני לא מרגיש טוב,
תאמיני לי. אני עבדתי באופן לא־גורמלי
במשך ארבע השנים האחרונות. אפילו בגין
לא עבד כמוני. אפילו בגין לא הכיר את
בני הארץ הזו בשנים האלה כמו שאני
היכרתי. כל הבעיות הכי גדולות של האנשים
הכי קטנים הגיעו אלי. כשהייתי

למישפחה כזאת מקום מגורים. מפני שהיה
לנו צוות מומחים, מצאנו פיתרון למיש־פחה.

#לכמה
אנשים כסך הכל נתת
שירות מהסוג הזה?
שלושים־אירבעים אלף. וזה חוץ מהבעיות
שפתרנו במיכיתבים. מכל האנשים שפנו
אלינו, אולי רק לעשרה אחוזים לא
הצלחנו לפתור את הבעיות. אם, למשל,
יבא אלי זוג צעיר ואומר לי :״אדון פלאטו,
יש לנו שני מילית לירות וחסר לנו עוד
מיליון כדי לקנות בית״ ,אני לא אתן
להם מיליון. לא?!

• ארבעים אלף איש זה קצת
יותר משני מנדטים, מדוע, אם
כן, לא עברת את אחוז החסימה?
לא ביקשתי מאף אחד להצביע בשבילי,
רק עזרתי לאנשים. למשל, אין לנו בית־ספר
לווטרינרים ויש חוק שאומר שהממשלה
חייבת לסבסד לימודי סטודנט הרוצה
ללמוד בחוץ־לארץ ׳לימודים שלא לומדים
בארץ. רוב האנשים לא יודעים זאת. היה
לגו בחור שרצה להתאבד, בגלל זה שלא
יבול היה ללמוד וטרינריה. אמרנו לו
שב בשקט ומצאנו לו פיתרון. יש מיקרים
שהרפואה לא עוזרת להם. למשל, היה
מיקרה עם ילד, שאמרו שאם הוא לא
יסע ׳תוך חודש לניתוח באמריקה, הוא
ימות. את חושבת שאני יכול לתת לילד

ושנשכרו כדי להסיע את הזקנים ,״שמו
לחם ביד פתק של מפלגה אחרת.

• איך אתה יודע?
יש לי חיבר טוב, שבא בשבע בבוקר
לקחת זקנה אחת, שרצתה להצביע בשבילי
לקלפי. הסתבר לו שבא מישהו מהליכוד
עוד קודם לכן. הזקנה שאלה את האיש
מהליכוד אתה פלאטדשרון, והאיש אמר
לה כן. הוא שם לד, פתק ביד. היא שאלד,
אותו זד, פלאטדשרון והוא אמר לה בן.
הזקנים לא יודעים מה לעשות. בכלל,
השיטה של האותיות לא טובה. זהו טריק
של המפלגות הגדולות. אנחנו הארץ היחידה
בעולם שמשתמשת בשיטה הזו. תסבירי
לי למה לא לכתוב בפתק את שם המפלגה.
הדי 45 אחוזים מכלל האוכלוסייה
לא קוראים עברית. מבלבלים אותם עם
האותיות. תלכי -לרחוב, תשאלי איזה אות
שייכת לאיזו מפלגה — חוץ ממערך וליכוד
אף אחד לא יודע. והמפלגות הגדולות
מרמות. צריך לשניות את השיטה, שיהיה
כיתוב מערך או פלאטו־שרון. אגשים כמו
יצחק יצחקי או רפאל הלפרין, את יודעת
מה האותיות שלהם? והיו עוד סיבות.
אנשים היו בטוחים שאבחר. בגלל המאבק
הגדול בין ליכוד למערך אנשים אמרו
ממילא הוא בכנסת, אז נציביזע לאחת
המפלגות הגדולות.

• לא הגזמת קצת?
היו כאלה שאמרו שיהיו ילי שלושה.
אני אגיד לך עוד משהו. אילו היו מת-
קיימות בחירות חדישות כעבור שלושה
ימים הייתי מקבל שלושה מנדטים. החבר
הכי טוב שלי לא בחר בי בגלל הליכוד.

• מר פלאטו־שרון, אתה אדם
רציני, ויודע 1שפוליטיקה זה לא
מישחק. האם אתה כאמת חושב
שלאשתך אנט, כישורים של הב־רת־כנסת?

בהחלט
! רציתי שתעבוד במישפחות
ברוכות־ילדים. היא עבדה בקרן פלאטד
שרון. לאישה הזיו יש נשמה ואני ידעתי
שהיא ׳תעשה הרבה דברים בשביל מיש־פחות
ברוכות־ילדים. היא היתד, יכולה
להיות הנציגה הכי טובה שלהם בכנסת.

• עם טבעות היהלומים והבגדים
של איב סאן לוראן?
פדאטו־שרון במסע־כחירות
׳שואל את האנשים למה דווקא אני יכול
לעזור להם, הם היו עונים לי: אז לאן
שאני אלך?

• אולי זה מפני שיצרת רושם
כאילו הכסף שלך פותר כל
כעיה?
4לא, מה פתאום. לא את כל המיקרים
פתרנו בעזרת הכסף שלי. בכל ארץ מתוקנת,
אחראית המדינה לבעיות יוצאות
הדופן של תושביה, בכל ארץ פרט למדינת-
ישראל. אז אני החלטתי לקחת על עצמי
את התפקיד של המדינה. כשבא אלי בן־
אדם עם בעיה, אני קודם כל פותח לו
תיק, לא שואל מערך או ליכוד, העיקר
שהוא יהודי. אני יכול לתת לך דוגמות
של אלפי מייקרים שעבדנו בשבילם. ה־מישרד
שלי קיבל ב־ 20—15 איש ליום.
קיבלנו מיכתבים בסדר גודל של, מאתיים
ליום.

• להיכן הלכה המשכורת שדך
כחכר־כנסת?

כזה למות? כשהממשלה הפסיקה ארוחות
חמות לזקנים, באו אלי 500 איש ואמרו :
אדון פילאטו, אם לא נאכל נמות ! אז תיכף
הרמתי טלפון לשר כץ, והסתבר שצ׳יצ׳
קיבל ׳תקציב לארוחות חסות, אפל פיזר
אותו על דברים אחרים. איימתי על צ׳יצ׳
שאם לא יסדיר את העניין אני אעשה
צרות גדולות. העירייה סידרה את זה
תוך יומיים.

* ולמרות כד זאת כגדר כך
ארבעים אלף אייט ולא עברת את
אחוז החסימה. לאן, לדעתך, נעלמו
הקולות האלה? אתה מרגיש
שניצדו אותר?
אני לא יודע אם ניצלו אותי. יש הרבה
סיבות. הכישלון אף פעם לא נובע מסיבה
אחת. אל -תשכחי שהיה לחץ של שתי
המפלגות הגדולות. אנשים לא הצביעו
בעד, הם הצביעו נגד. נגד הליכוד או
נגד המערך, אבל אף אחד לא הצביע בעד.

* וזה הכל?

רק המשכורת? שאני אגיד לך כמה
כסף עוד השקעתי כדי לפתור את הבעיות
של האנשים האלה?

לא! היה לנו אירג-ון גרוע, מי שעבד
בשבילנו עבד בשביל אנשים אחרים.
הרבה אנשים לקחו מכוניות שלנו ועבדו
לליכוד ולמערך׳.

הרבה, הרבה מאוד. טיפלנו בנשים מוכות.
לאן יכולה לפנות אישה שבאה הביתה
ומוצאת את בעלה עם אשה אחרת במיטה?
אשד, כזאת היא תלשה, הבעל שלה זורק
אותה לרחוב והיא פוחדת ללכת למיש־טרה.
היא באה לפלאטו״שתן. יש מיקרים
שנדשפחה לא שילמה ישכר דירה. לילה
אחד ׳אני מקבל טלפון — האמא -והאבא
עם חמשת ילדיהם ברחוב. קודם כל סידרנו
להם בית־מילון, אחר כך טיפלנו בבעיה.
עמדו לרשותנו שני עורבי־דין והסתבר
שבארץ יש חוק, שהעיריה חייבת להסדיר

* ואתה עוכר עד זה לסדר־היום?

י 57

שכרתי מישרד־חקירות, שיבדוק מה
בדיוק קרה ואיך בגדו בי וניצלו אותי.
העניין בטיפול.

י• מה לדעתך קרה?
אנשים זקנים, שעזרנו להם, לא יודעים
להצביע. אתה צריך לקחת אותם ולשים
להם פתק ביד. הם לא מכירים את האותיות
לא יודעים קרוא וכתוב. מתבלבלים.
מה שקרה זה שהאנשים שעבדו בשבילי

מאה אחוז.

+מה דעתך על בגין?
הוא יהודי ממדרגה ראשונה, אוהב
אנשים ויש לו חזון לשלום. לפי דעתי
הוא רץ יותר מדי על קמפ-דייוויד, אבל
הוא יסתדר -עם זה. הבעיה של בגין היא
שאין לו צוות, אין איש סביבו שיכול
לייעץ לו. הוא ראש־ממשלה -טוב, אבל

צ ביקה פיק ת ה לוזיזח
חבו־כנסת גסי 2
ברשימה שלי, אמרתי לו
שהכנסת וה לא
.,היכל החרמתי׳

• מה הם אומרים לך לאחר
מעשה, אלה שלא הצביעו עכורך?
את לא יודעת איזה אכזבה אני קורא
בעיניים שלהם.
• לבמה מנדטים ציפית ז־לחימשה־שישה,
באמת, זה מה שחשפתי.

״אילו היו מתקיימות כיום בחירות חדשות, הייתי מקבל שלושה מנדטים !״

• אם היית נבחר לכנסת אתה
סכור שבגין היה מזמין אותך
להצטרף לקואליציה?

זה מה שיש לה עכשיו. אבל אל -תשכחי
מאיפה היא באה. היא גדלה בבית עני,
עם אחת-עשרה נפשות, והיא אוהבת
אנשים.

• חכרת־כנסת זה מה שנקרא
פול טייס ג׳וב. היית מסכים שתשהה
זמן כה רב מחוץ לכית?
למה לא? אני לא צריך שתהיה לה
קאריירה, ואנחנו לא זקוקים למשכורת

איו לו טכגוקרטים, מומחים שיעבדו איתי,
אין לו מישהו שיחליף אותו. האנשים
סביבו הם כמו חיות. זו הבעייה של בגין.
הוא לא -בונה צוות של טכנויקרטיס.
אני הייתי הראשון שהציע את אריק שרון
כשר־ביטחון. זוהי המומחיות שלו, אלה
הם חייו. אריק שרון היה שר-חקילאות
גרוע. הוא לא היה האיש הנכון במקום
הנכון, אבל שר־ביטחון — כל הכבוד!

• מה עוד לא מוצא חן כעיניד

אצל בגין?
זה לא רק אצל בגין, זה בכלל אצל
ראשי הממשלה של ישראל- .לראש־הממשלה
אין שום אוטוריטה, הוא תלוי בחברי-
הכנסת.

י• אתה רוצה שיהיה פה דיקטטור
ראש־ממשלה?
לא, אבל מה שאני רוצה זה מישטר
נשיאותי .׳שארבעה אנשים יתמודדו, ומי
שייבחר הוא הבום ואינו •תלוי באף אחד,
גם לא בפרלמנט. הפרלמנט נועד כדי
לחוקק חוקים, לא בשביל לשחק במיש־חקים
של אתה תן לי חמישה חברי־כנסת
ואני אתן לך שני שרים. מי בוחר את
השרים? המפלגה, לא ראש-ד,ממשלה.
לראש־ד,ממשלה אין מה להגיד. מדביקים
לו צוות. איך אפשר לחיות -ככה?

• אתה רצית לשחק את ה
מישחק הזה, קיווית שיהיו לך די
מנדטים ושתהיה שר״השיכון?
נכון- .לו היו לי שלושה מנדטים, הייתי
מוזמן על־ידי בגין להשתתף בקואליציה
והייתי מבקש להיות -שר־השיכון. ככה זההולך, לא? אבל אני לפחות הייתי שר־שיכון
טוב.

• מה דעתך על אהרון אבו

אריק שורון היה
שר־חקלאות רע, אני
הייתי הראשון שהציע
אותו כשהביטהון.
הוא אחד החברים
הכי טובים של

צי ר א?
לפי דעיתי הטריק ישלו לא הצליח. בפעם
הבאה׳ אם הוא רוצה להיות בכנסת, הוא
צריך לחזור לימפד״ל- .בפעם השנייה הטריק
הזה לא יעבוד.

• מדוע אתה מנסה ליצור לעצמך
תדמית של צפון־אפריקאי?
מדוע הלכת אל כאכא סאלי?
הוא חבר של המישפחה ׳שלי, קודם כל.
אני לא דתי, אבל יש לי כבוד לדת.
המישפחה שלי לחצה עלי ללכת אליו.

• למה דווקא לפני הבחירות?
כדי לקחת ממנו ברכה, הוא כמו אלוהים
בשבילם.

• אם אמנם הלכת אל כאבא
סאלי כאמת וכתמים מתוך אמונה.
מדוע השתמשת בו לצורך
תעמולת הכחירות שלך?
שלה. אבל אני מרגיש ׳שהיא היתד, יכולה
לעשות משהיו.

• אתה כעד נשים בפוליטיקה?
למה לא?

• אתה מסתדר עם חכרת־הכנ
סת שולמית אלוני?
לא, היא לא מדברת איתי. אם אנט
הייתה נבחרת כחברת־כנסת שולה אלוני
היתה צריכה להסתיר טוב טוב את התפרים,
מהניתוח למתיח-ת־פגים שעשתה.

ראיתי שכולם מפרסמים: אגודה, אבו־חצירא.
למה אני לא?

• לא ענית לי עדיין על השאלה מהי דעתך על אכו־חצירא?
מתאים ל-ו ׳להיות רק שר־הרת-ות.

• מה דעתך על שימעון פרם?
אני חושב שהאיש גמר עם הקאריירה
שלו. הוא נמצא בפוליטיקה כבר שלושים
שנה, הוא חיה פולוטית, קארייריסט.
אנחנו הארץ היחידה בעולם שבן־אדם יכול
לשחק שלושים שנד, בקארייירר, פוליטית.

׳תראי, באמריקה נשיא לא טוב הולך
הביתה אחרי ארבע שנים, ולוקח אית׳ו אית
כל הצוות. פה לא נותנים צ׳אנס לאנשים
חדשים. הפוליטיקה כמו אמנות — אמן
נותן את מיטבו בחמש־עשר שנים׳ אחר־כך
הוא חי מהמוניטין של השם שלו. זאת
לא הפילוסופיה שלי, אני לא המצאתי
אותה, אבל אני מאמין שאנשים יכולים
להיות במיטבם חמש עד יעשר שנים,
אחר־כך צריך תחלופה.
פרס הוא פוליטיקאי טוב. יש ליו בעיה
עם הכריזמה, הוא אנטיפאטי. הוא לא
אשם, זה אלוהים שנותן או לא נותן
כריזמה לאנשים. אבל די׳ הוא צריך
ללכת. אני אוהב אנשים חדשים, שעושים
את העבודה והולכים הביתה. תאמיני לי,
בן־אדם נורמלי עושה במיטבו מקסימום
עשר שנים, אחר־כך הוא עסוק בלהסתיר
את הטעויות. אני לא אעבוד יותר מעשר
שנים בשביל הממשלה, אתן את הטוב
שבי ואלך הביתה.

• אם המערך היה מרכיב את
הקואליציה והיה מזמין אותך
להצטרך, היית הולך עד זה?
אני לא הושב. אולי את נדהמת׳ אבל
אני לא סוציאליסט. אני מכיר את המארב־סיזם,
למדתי במשך ארבע שנים פוליטיקה
באוניברסיטה של פאריס. בצעירותי הייתי
קומוניסט, והשיטה היא גרועה. אנשים
בנויים לתת את מיטבם כשיש להם מוטיבציה,
לא חישוב ימה המוטיבציה י—
כבוד, כסף, אידיאולוגיה. הסוציאליזם הורג
את המוטיבציה, ולכן אני לא יכול להצטרף
למערך. אני לא יכול לתת את
תוכניתי לשכר־דירה למערך, אני מעדיף
מיפלגה ליברלית.
את יודעת מה, נניח שהיו לי שלושה
מנדטים ולמערך היה דוב, והיו נותנים
לי לעשות את עבודתי בלי להיות חבר
בממשלה, היו אומרים לי: ניתן לך
מישרד עם כוח להזיז את התוכנית שלך.
הייית מסכים.
1 1 1

• מר פלאטו שרון, אתה יכול
לסכם את הייטגך כמשך ארבע
שנות חכרותך ככנסת?

אני בונה כעת ששת אלפים יחידות-דיור
בסן־פאוליו עבור הממשלה הברזילאית. זה
נורמלי שאני אבנה ישם, ואתן מהידע שלי
שם, ובשביל הארץ שלי לא אוכל לעשיות
כלום?

<• הסיסמה שלך היא: איש
בודד ככנסת. סיפרו לי שהסיסמה
היתה הלכה למעשה, סיפרו לי
שהיית מכור־ לחלוטין מכחינה
הכרתית, איך הרגשת עם זה?
אני אגיד לך׳ לאף פוליטיקאי אין
חברים׳ זהו מיקצוע שבו כל אחד דואג
לעצמו, זוהי העבודה הכי אכזרית בעולם.
אני באופן אישי העדפתי להישאר מחוץ
לקומדיה של הכנסת, כמעט מיד ראיתי
שיש שם צבועים, מהמערך עד לליכוד.
יש לי חיים חברתיים בכנסת, היו לי
חברים שם, אריק שרון, יצחק יצחקי,
קורפו, דויד לוי, ז׳אק אמיר, הילל זיידל,
יצחק פרץ. יש לי קישר אייתם, הם באים
אלי גם הביתה.

+מה היו יחסיך עם הכתכים
הפרלמנטריים?
יחסים טובים ועם סולם, חוץ מאיזה
שניים־שלושה.

• מדוע העיתונות אינה אוה בת
אותך?
זוהי שאלה קשה מאוד, את צריכה
לדעת טוב ממני. תראי, יש לי חיים שונים.
באתי לישראל עם בעיה בצרפת, ויש לי
קצת יותר מדי מכיל דבר — המכונית שלי
היא קצת יותר מדי, הבית שלי הוא
קצת יותר מדי, האישה שלי היא קצית
יותר מדי. גם הצעד להיות חבר־כנסת
היה קצת יותר מדי, האנשים אמרו:
לאיש הזה יש הכל, מה הוא רוצה? הוא
מוכרח להיות חבר־כנסת? אגרוייסע כבוד,
חבר-כנסת, אם היית יודעת איזה כבוד
מפוקפק זה.

• אנשים חשכו ,־טאתה רוצה
להיות חכר־כנסת לא כגלל הככוד,
כי אם כדי למנוע את הסגרתך
למישטרה הצרפתית?
תראי, יש לי בעיות עם צרפת, וגם
זה הרגיז את האנשים. הם אמרו: מה
הוא חושב לעצמו, שהוא יכול להיות עם
רגל אחת בכנסת ורגל אחת בבית־סוהר
בצרפת.

• מה הן כדיוק הכעיות שיש
לך עם החוק הצרפתי?

הטריק שד אבוחציוא
לא הצליח. הוא צריו
לחזור למפד״ד

הבעייה העיקרית היא מס־ההכנסה. כמה
חברות שלי פישטו את הרגל והסתבכו בפלילים,
אפל המקור הוא מס־הכנסה. כל
הצרות, גם הפליליות, נובעות מהבעיות
עם מס־הכנסה.

+אתה ככר לא חכר-כנסת,
צרפת שלחה כקשת־הסגרה שנייה
לפני כשישה חודשים, כיצד אתה
מתכוון לפתור מצידך את הכעייה?
כעת יש לי זמן, נראה.

אמרתי לך קודם׳ כשאת לא בממשלה
את לא יכולה לעשות כלום. הצעתי חוקים
שלא עברו, הגשתי בסביבות חמש־מאות
שאילתות. עשיתי כמיטב יכולתי. מה עשו
המערך, ד״ש, של״י או שולמית אלוני?
הם לא עשו כלום. אין מה לעשיות, אם
אתה לא בקואליציה אתה לא יכול להזיז
דברים.

• אתה מתוסכל?
הבנתי עצמי למישרת שר, רק שר
יכול לעשות משהו במדינה. הברוך הוא,
שהשרים הם פוליטיקאים. יש לנו את
הידע הטכנולוגי הכי מתקדם בעולם,
ואנחנו ממנים את מודעי כישר האנרגיה
והתשתית. דויד לוי הוא נחמד מאוד,
אבל אינו מבין כלום בשיכון.

<• מדוע אתה מכין יותר ממנו?
אני עושה ׳שיכון כל חיי, אני בונה
לברזיל, לוונצואלה.

• כעת?
כן, ממש בימים אלה אני בונה אלפי
בתים.

• מדוע אינך כונה כארץ?
זה קשה מאוד לבנות פה! ,אני לא
מעוניין לבנות לשוק הפרטי, אני רוצה
לבניות לממשלה.

+אם כעיית השיכון כד־כך
השוכה לך, מדוע אינך כונה שיכונים
לזוגות צעירים ומשכיר להם
כשכר־דירה חודשי?
זה בלתי־אפשרי לבנות כאיש פרטי.
עד שהממשלה לא תשנה חוקים, אין מה
לעשות. צריך הרבה כסף, הממשלה צריכה
להפסיד על זה כספים, אבל זה נורמלי,
זוהי ההתחייבות של הממשלה כלפי העם.

• כעת אתה לא חכר־כנסת,
אין לך חסינות.
הכנסת לא עזרה לי בעניין ההסגרה,
לא ביקשתי פרוטקשן מהכנסת. את יודעת,
שוועדודהכנסת יכלה לקחת ממני את
החסינות. עובדה, שכשהממשלה הצרפתית
ביקשה אותי בפעם הקודמת, השר צדוק
שלח את הבקשה בחזרה, ואמר לצרפתים :
אין כאן קיים !

• ומה עם בקשת־ההסגרה הנוכחית?
מישרד־המישפטים
צריך להחליט.

• כמה כסף אתה חייב למס־ההכנסה
הצרפתי, כמה הם דורשים?
קצת
פחות מאשר בבקשת-ההסגרה הקודמת,
אני יבול לגמור אייתם על עשרה
מיליון דולר.

9ואתה תגמור?

• האם אתה מתכנן את שהותך
ככית־הסוהר כארץ, כעיקכות הר
שעתך כשוחד כחירות?
אני לא חושב על זה, אני בטוח שלא
אשב בכלא, אני זכאי.

• לפני מיספר שנים הוזמנתי
למסיבה ככיתך, ופגשתי כאן את
חכר־הכנסת צ׳ארלי ביטון עם
איטתו, הס היו אורחיך, מדוע הורעו
היחסים כיניכם?
אחיו עבד פה, עש״תי מסיבה, והוא בא
לפה בדיוק פעם אחת. אני חושב שכל זמן
שאנחנו במיילחמה עם הערבים, אסור
שתהיה פה מיפלגה שייש לה קשר עם

אנט ושמואל פלאטו־שרון עם בגין
,בגין הוא ראש־ממשלה טוב, אבל אין לו צוות טכנוקראטים, הוא קונה שרים
הערבים. לרק״ח יש קשר, דרך המדינות
הקומוניסטיות, עם איש״ף, אני רוצה להוציא
את רק״ח מחוץ לחוק.

• למה קראת דו אידיוט?
כי הוא אידיוט.

• אתה הושב שזוהי שפה פרלמנטרית?
כשבכנסת
יש אנשים כמו צ׳ארלי ביטון,
צריך לדבר בשפה שהם מבינים. דרך-
אגב, שימת־לב שהוא לא קרא לי אידיוט,
הוא קרא לי גנב, אני מעדיף להיות גנב
ולא אידיוט.

• כוא נחזור רגע לתעמולת הבחירות
שלך, מדוע לא השתמשת
כאנשי מיקצוע?
היו לי אנשי מיקצוע, אבל אני מאמין
בעצמי. רענן לוריא טילפן ׳מחוץ־לארץ,
והציע לי כסיסמה את המישפט :״חוק כן,
חוקן לא״ .היתה לי הצעה משדרן טלוויזיה
מפורסם מאוד, אחד מבכירי מגישי מבט
לחדשות, לעבוד במערכת הבחירות, להתפטר
מהטלוויזיה כמו עמירם ניר. אבל
בסך־הכל היו לי 14 דקות, ואני מאמין
בעצמי.

אני בונה בכמה ארצות. בברזיל, בוונצואלה,
באקוואדור ובאירופה. בכל ארץ יש
לי מישרד. המישרד המרכזי הוא בבית
אל-על.

• היכן אתה מחזיק את הכספים
שלך?
רוב הכסף בארץ.

+יש לך שותפים?

• אתה יכול למסור די את
שמותיהם?
אני לא יכול, פלי שמיות. השותפים שלי
עובדים בארצות ׳שבהן יש פיקוח על
מטבע זר, לכן אסור לי לגלות אותם. יש
ארצות שבהן אתה יכול לקבל עד עשרים
שנה בית־סוהר, כשאתה עושה עבירות
במטבע זר.

• האם עסקי בנייה הם עסקיך
היחידים?
לא, יש לי קצת חוות בוונצואלה.

• נפט? י
קצת, בדרום־אמריקה.

•,מדוע טען מישרד־השמירה
של כני טל שאתה חייב לו כסף?
עובדת בשבילי חברה, ושולחת לי חשבון.
אני אומר: חבר׳ה, זה לא נכון, החשבון
לא מתייק, עבדיו אצלי שישה אנשים
ואתם שולחים לי חשבון על תישעה. כל
מי שמביא לי חשיביון ואני מסרב לשלם
מה שלא מגיע, הוא מאיים עלי שילך

ועזן לור־א טילפן אי
מחרל והציע לאת
הסיסמה:
ה!ק נן, חוקן לא!

• לפני פרשת ההסגרה לצרפת
היית איש חכרה מאוד פופולארי,
אנשים שיחרו לפתח ביתך, כל מי
שהוא משהו התגאה להיות אורח
שלך. אחרי פרשת ההסגרה ואחרי
בחירתך לכנסת התהפך הגל גל,
לפחות מבחינה הכרתית, איך
אתה מרגיש עם זה?
אנשים עדיין באים, אני עושה מסיבות
טשולענט בשבת, אבל אין ילי זמן לחיים
חברתיים, אני מסרב ללכת לחרבה מסיביות.

אני מתכוונת להגיד, שזמן
קצר אחרי שהגעת לישראל וקנית
את כיתך המפואר כסכיון היית
כראש הסולם ההכרתי בתל־אביב,
היום זה לא כבוד גדול להיות מוזמן
דכית פדאטו שרון, איך אתה
מרגיש עם זה?
אני לא מרגיש כך. אני חושב שאנשים
הפסיקו לבוא הנה כי הפסקתי להזמין,
לא משום שזה לא מכובד לבוא אלי.
להיות מוסד חברתי היה !נחמד לחצי שנה,
שנה, אבל מה יצא לי מזה? אנשים באו,
אכלו והלכו.

לעיתונות. אתה לא משלם, אני הולך
לעיתונות — זהו איום קבוע. יום אחד
העיתונות תתעייף מלכתוב שטויות, וגם
הפטנט הזה לא יעבוד. לבני טל שילמתי
מיה שהגיע לו.

+מוז היה טיב יחסיר עם הזמר
צכיקה פיק?

• יועצך, ז׳אק כן אודים, כתב
ספר, שכו הוא משמיץ אותך.
מדוע העסקת אותו כמערכת הב
חירות הנוכחית?

צביקה פיק רצה להיות חבר־בנסת, הוא
רצה להיות מס׳ 2ברשימה. אמרתי לו.
שהכנסת זה לא תיכל־יהיתרבות, אז הוא
והיה ברוגז.

הוא יועץ, לא יותר מזה. בסך־הכל עבד
כמה שעות, לא כמו במערכת הבחירות
הקודמת. חוץ מזה, הספר הוא לא כל־כך
קטסטרופה. בפעם הבאה תשאלי את רבין
למה הסכים להיות שר־ביטחון אצל פרס.
כהב זה, אלה הם החיים, רביו כתב על
׳פרם דברים יותר גרועים ממה שז׳אק
בן אודים כתב עלי.

• אתה יכול כבקשה לתאר לי
את עסקיך?

• ושימי תכורי?
הוא רצה ממיני 200 אלף דולר כדי
לייצג אותי ביצור, זיו הייתה קומדיה,
לא לקחתי את ההצעה ברצינות, לקחתי
אותה כבדיחה.

• פלאטו שרון, אתה איש
עשיר, יש לך אשה נאה, כית נאה
וכלים נאים, למה אתה צריך את

אני אידיוט, אני אוהב יהודים.

קולנוע*
כוכבי ם
כל מורות בונד
וסרה הן עזשות היום
מצבה בבית־קברות אינה המקום החביב
על ג׳יימס בונד, הסוכן המורשה להרוג.
007 אוהב להזין עיניו בעצמים מסוג אחר,
חיים יותר, תוססים יותר.
אבל הפעם, בפתיחת הפרק החדש של
הרפתקותיו, הנושא את השם למען עינייך
בלבד, הוא עומד ליד מצבה, ועליה כתוב

השם ״תרזה בונד״ .רק מעטים זוכרים כי
ג׳יימס בונד, הסוכן המבוקש ביותר על-
ידי השוק החופשי של המין היפה, התחתן
רק פעמיים בחייו. הפעם האחרונה היתה
זו השחקנית דיאנה ריג, שגילמה את טריים,
וינצנזו, שהצליחה להביא את בונד
להינשא לה ברגע של חולשה.
ג׳ורג׳ לאנגבי גילם את הסוכן פעם
אחת ויחידה, בסרט בשרות הוד מלכותה.
חמש פעמים הופיע שון קונרי, ושש
פעמים רוג׳ר מור.
אלא שברור מאוד כי האבל אינו יאה
לבונד האלגנטי, וכי המצבה של טרייסי
היקרה אינה אלא הקדמה לנושא הרומנטי

שחקנית אורסולה אנדרם עם הסופר יאן פדמינג
הדוגמה האידיאלית

קארול כוקה ורוג׳ר מור ב״לעיניך בלבד״
התנהגות פרובלמטית

קלודין אוז׳ה ושון קונרי ב״כדור הרעם״
בחזרה לפאריס

ג׳יין סיימור כ״חייה ותן למות״
קאריירה.והריון

דניאלה ביאנקי כ״מרדסיה כאהבה״
בחזרה לרומא

התורן בסרט זה: חולייה נוספת בשרשרת
החוליות המחוטבות להפליא, המרכיבה
את המושג הנשי המיוחד, שנוצר
בקולנוע, והעונה להגדרה: נערות־בונד.
אלה הן אותן יפות־יפות, המשמשות כנושאי
אהבותיו הגדולות של ג׳יימס הכובש,
להבדיל מכל הקישוטים האחרים, שכבודם
במקומם מונח, המהווים את החטיפים שבין
הארוחות.
ביקיני קטנים. הגיבורות של בונד
תמיד יפהפיות גדולות עם ביקיני קטנים,
שיער מטופח ושיניים משוייפות, חיוך פיר־סומי
ואיפור מושלם. הן מוכנות ללחוץ
על ההדק של כלי־הירייה, המפאר את גוון
החטוב, באותה המהירות שבה הן מוכנות
לזנק למיטה. הן עדינות וקשוחות, זנותיות,
אך אינן זונות.
לא פלא איפוא, שהארוחה האחרונה של
בונד בלמען עינייך בלבד היא קרחון סוער
— קארול בוקה, שחקנית שנתגלתה על־ידי
לואיס בניואל בפאריס, ושעשתה את
צעדה הקולנועי הראשון בסרטו, הנושא
המיסתורי של התשוקה.

לעומת גיבורותיו הקודמות, שנשאו
שמות מוזרים, כמו ״האניסאקל ריידר״
(אורסולה אנדרס) ,או ״פוסי קאלור״ (הו־נור
בלקמן) ,מופיעה קארול בוקר, בתפקיד
מלינה האבלוק, ארכיאולוגית־צוללנית, ש־מיקצועה
מעניק לה את התיחכום היאה
לגיבורנו, ומוצאה — חצייה יווניה וחצייה
בריטית — את האקסוטיקה והמיסתורין
הכמויות הדרושות.
אלא שאם היה הדבר תלוי בשיפוטו
הבריא של 007 עצמו, ייתכן, שהגברת
בוקה היתד, עפה משרות הוד מלכותה.
שכן, השחקנית ירוקת־העין, בת ה־ ,23 הפתיעה
את ההפקה כולה בהתנהגות בלתי־הולמת
את מעמדה .״התנהגותה על בימת־הצילומים
היתה בלתי־מיקצועית ומבישה,״
העיד עליה מאייר בק, עוזר״ההפקה של
המפיק העליון, אלברט ר. ברוקולי, והוסיף
:״היא גרמה להרבה סיבוכים בהתנהגותה
ד,פרובלמטית, ונהגה לשכב לישון
בעיצומם של הצילומים.״
מה שלא סייע בהפקה, היו הצהרותיה
של העלמה בוקה, שהודיעה לעיתונאים
העו ל ם הזה 2289

ש״מור זקן מספיק כדי להיות אביה ולא
מאהבה״ (מור היום בן .)53
העיקר הפירסומת. בכך לא רק הפרה
את האיזון העדין, שהינחה את ברו־קולי
בעיצוב בנות־הזוג הנשיות של גיבורו
באותה קפדנות עצמה, שהוא משגיח
על חליפותיו של הסוכן ועל מכוניותיו.
היא גם הפרה כלל מיקצועי, שכל שחקנית,
הנוטלת על עצמה תפקיד של נערת בונד,
חייבת לדעת: חלק הארי של העבודה
אינו המישחק, כלל וכלל, לא, כי אם יוד
סי־הציבור. או כפי שהיטיבה לבטא זאת
בריט אקלנד, ששיחקה את מרי גודנייט
באיש בעל זרוע הזהב 1974״לשחק
בסרט של בונד זה 30 אחוז ביצוע ו־70
אחוז פירסומת. מסע־הפירסום מתחיל ביום
שאת מתחילה להסריט. את חייבת לערוך
סידרת צילומי פירסום לפחות פעם בשבוע
במשך שנה שלמה. עליך להתלבש ככל
האפשר פחות והביקיני אינו הכרחי, את
יכולה לוותר עליו אם את רוצה״.
מה שנשאר יציב בקאריירה של אקלנד
מנסיון בונד שלה, הם הזיכרונות, שכן
הקאריירה שלה כשחקנית לא המריאה מע־לה־מעלה,
כפי ששיוותה לעצמה. היום היא
מפרסמת את ספר זיכרונותיו, בריט האמיתית,
ומקדמת את מכירותיו. הופעתה
האחרונה היתה בטלוויזיה במיני־סידרה ב שם
עמק הבובות.
אשתו השנייה. שתיים מן השחקניות,
שעשו קאריירה רצינית מאוד מאז הופיעו
בסרטי בונד, היו דיאנה ריג וג׳יין סיימור.
דיאנה ריג, שזכתה להיות אשתו השנייה
של בונד, היתד, למעשה כבר מבוססת דייה
על הבמה ובטלוויזיה הבריטית. אחרי בונד
היתה אפילו מועמדת לפרס הטוני בשל
הופעתה באבלאר ואלואיז על בימת ברודווי
1971 היום היא מסריטה את שחיתות
מתחת לשמש של אגתה כריסטי, עם פארט־נרים
מכובדים כפיטר יוסטינוב, ג׳יימס
מייסון ומגי סמית.
אשר לסיימור, שהופיעה כבתולה בעלת
הכוחות הטלפאתיים המדהימים בחיה ותן
למות 1973 זו היתה רקדנית במקורה,
והתקדמה להפליא לקאריירה משגשגת על
בימות ברודווי עד היום. בשל הריונה נאל צה
לפרוש לאחרונה מהצגת אמדיאוס,
שזכתה להלל רב, ונישאה למפיק שלה,
דייוויד פלין, בשבוע זה ממש.
שחקנית אחרת, שדרכה קיבלה תפנית
רצינית אחרי בונד, היא הונור בלקמן ש גילמה
את מומחית הטייס והג׳ודו, פוסי
גאלור, בגולדפינגר 1964 גם היא, כריג,
הופיעה בסידרת הטלוויזיה הנוקמים, והפ כה
שהקנית תיאטרון מבוקשת באנגליה.
אחרי שהופיעה במוסיקת לילה זעירה, תש חק
את תפקיד הרוזנת בצלילי המוסיקה,
ובגירסה מחודשת זו בבריטניה תתבקש גם
לשיר.
הפילוסופיה נשארת. ומה על האחרות?
דניאלה בייאנקי, ששיחקה את טא־טיאנה,
המנסה לערוק ממיזרח למערב במ־רוסיה
באהבה 1963 חיה ברומא עם בעלה
הרופא. ומגדלת את ילדיו. קלודין אודה,
מיס צרפת לשעבר, ששיחקה את דומינו
בכדור הרעם 1965 עושה סרט חדש בפא ריס,
שם היא חיה. מי האמה, ששיחקה
את קיסי סוזוקי באתה חי רק פעמיים
( ,)1967 ושהיתד, אשתו הראשונה של בוגד,
מופיעה בעיקר בקולנוע ובתיאטרון ביפאן.
ג׳יל סט. ג׳ון, שהיתר, טיפאני קייסי ביה־

סוף גנב
לונל״ה
מ ב (דקל, תל־אביב, ארצות־הברית)
— מייקל מאן הוא במאי
אמריקאי צעיר, שמאמין, בנראה,
באגדות התפארת של הגיבור הבודד. הוא כבר תיאר בעבר
מין סיפור שכזה, שבו הצליח פיטר שטראוס להוכיח עצמו
כרץ למרחקים ארוכים, למרות היותו אסיר בכלא, והוא
עושה זאת שוב. הפעם, ג׳יימס קאן מחליט שהוא יכול
להיות שודד סוליסט, שעוסק רק בצד האמנותי של הפריצות,
אבל אינו מלכלך ידיו עם שיווק הסחורה הגנובה.
מובן שזה לא יבול להימשך לאורך זמן, כי סינדיקט
הפשע רוצה תמיד נתח מכל מה שקורה מחוץ לחוק,
ואומן השוד המתוחכם נאלץ בלית״ברירה להסכים להצעה,
שאי־אפשר לסרב לה. אלא, שכידוע, עסקים עם הסינדיקט
הם חד״סיטריים, יש בהם רק בעל״בית אחד, וזה אינו
הפרט הבודד. לבן, מי שחושב שיש באפשרותו להתנות
תנאים, או לעשות תוכניות לעתיד, ללא רשות ה״קאפו״
(שאינו בהכרח איטלקי) ,טועה טעות מרה, כפי שמסתבר
פעם נוספת מן הסרט הזה.
במקביל לעלילת הפשע יש בסרט עוד שני מרכיבים :
מצד אחד, סיפור אהבה בין קאן וטיסזדי וולד. מצד שני,
סיפור נאמנותו של קאן לידיד שרכש בכלא ושעדיין נמק
שם — הוא עומד לנפוח את נשמתו ממחלה, בטרם יסיים
את ריצוי העונש שהוטל עליו.
מאן והתסריטים שלו נאחזים במיתוסים הישנים

לומים לנצח 1971 השתתפה בכמה סרטים.
אך פירסומה הבולט בא לה בשנת
1970 בזכות היותה בת־לווייתו של ד״ר
קיסינג׳ר בימיו העליזים ביותר. בארבארה
באך, שהיתה מייג׳ור אנייה אמאזונה ב־המרגל
שאהב אותי, נישאה זה מכבר לדיג־גו
סטאר, היתה לה הופעה קצרה בסרט
משותף איתו בשם איש המערות, אך הוא

ג׳יימס קאן: האיש הבודד
שעמדו מאחרי בל דראמת־פשע הוליוודית בזמנים הטובים:
האיש הבודד מול המימסד.,אהבה שאין לה סיכוי, באשר
היא פורחת על קרקע בזאת, ידידות, נאלצת, שמבדילה
בין הגיבורים לרשעים, ומוסר־השכל, האומר כי סוף הגנב
לתליה (באן צריך היה אולי לומר שסוף הגנב הגדול יותר
לתליה).

נשאר על ריצפת חדר־העריכה. לואה
צ׳איילס, שהיתר המדענית היפר,פיה הולי
גודהד, נוטלת שיעורי מישחק, וטוענת ש היא
מתכוונת להתבסס על כישרונה, ולא
על גופה.
אשר לבחירתו של ברוקולי, שלדעתו,
עונה ביותר על הפילוסופייה ההולמת המנ חה
אותו בבחירת נערת בונד, זו היתה

ונשארה הבחירה הראשונה — אורסולה
אנדרם. אנדרם, שגילמה את הראשונה ב־סידרת
הנערות בד״ ר נו 1962 היא עד
היום הדגם שלפיו מנסים ברוקולי ושותפיו
למצוא את החדשה בסידרה :״פנים
אלמוניים שיתגלו לראשונה. ולא סתם
פנים, עד היום אני זוכר כיצד ראיתי אותה
לראשונה, בתמונה שהזדקרה מתוך ערימת
צילומים של נערות שכבר נפסלו על־ידי
סוכני הליהוק. היא היתד, יפהפיה בבגדים
רטוב ובלתי־ידועה לחלוטין, משמע לא
דרשה משכורת אסטרונומית.״
גם אנדרם לא הרחיקה־לכת בקאריירה
קולנועית, אם כי המשיכה לשמש נושא
רכילותי מפתה ומוקד־משיכה לצלמים עד
עצם היום הזה, כשהיא אם לילדו של הארי
המלין, שותפה לחיים, הצעיר ממנה בש נים
רבות. בימים אלה היא משתתפת לצדו
בסרט חדש.
ואחרונה חביבה -העיקבית מכולן, הנע-

כארכרה =אך ורוג׳ר מור ב״הסרגל שאהב אותי״
אשתו של רינגו סטאר

דיאנה ריג
אשתו המתה

בריט אקלנד
נשארו זכרונות
העולם הזה 2289

לואה מאקסוול ושון?!ונרי ב״גולדפיגגר״
מאני פני הנצחית

רה היחידה שהשתתפה בכל תריסר ההפקות
עד כה, זוהי לואה מאקסוול, הידועה
בכינוייה ״מאני פני״ ,הלא היא מזכירת
השרות החשאי, המאוהבת בבונד לנצח.
אמנם, ברוקולי טוען שיאן פלמינג תיכנן
משהו משותף עבור בונד ומאני פני, אך
לרוע המזל נפטר לפני שהנציח רעיונו
בכתב. ובינתיים, תמשיך מאני פני לעקוב
ולעגוב אחרי הסוכן הנכסף, ובימי חול,
כשהיא במצב של חצי פרישה מן הבד
(בגיל ,)54 היא תיכתב טור עיתונאי אישי
בעיתון קנדי, הנושא את הכותרת ״מאני־פני״.

האיש שנשא
כל המועמדות הסופיות
בתחרות

מלכת המי 81׳
תהיינה אורחות חברת

בטיול משגע כאי כרת ,

וב־שיח
שוחרי השלום
לאחר הבחירות לכנסת
מה הלאה?
המנחה:

דיי ר

אברה עוז

ביו ם שני , 20.7.81 ,בשעה 7בערב
תל־אביב ,״בני ברית״ ,רח׳ קפלן 10

1ידיא 01ר סו
הסרטת ארועים בוידיאו !
צילום חת1נ>וז,בר מצווה וארחוים מיוחדים
110 1 0

3שע״11

$ 2 9 9 :1כולל מטימ וקסטה

רח׳ ו חנב אום ,5ת״א,טל, 2 9 6 6 6 2 .

תן טרמפ לחייל

(המשך מעמוד )29
על פניו .״אנחנו יחד שלוש שנים,
אבל הנטו שלנו הוא הרבה פחות.
המצב השתפר בחצי השנה האחרונה,
כשלינה עברה לגור איתי
בתל־אביב. לפני כן, כשגרה בירושלים,
כמעט ולא התראינו. אבל
היא בסדר. זה לא קל להיות חברה
של מישהו, שמעביר את רוב
שעות היום שלו על מיגרשי הטניס
בארץ ובחוץ־לארץ. וזה גם
לא קל להכיר בעובדה שהטנים
הוא במקום הראשון, וכל דבר
אחר בא אחריו. התרגלנו לעובדה
שאין לנו הרבה זמן ביחד,
ואנחנו משתדלים ליהנות ממה
שיש.״
שלמה ולינה מתגוררים בדירה
קטנה בנאות־אפקה. חברים? לא
חסר. מה שחסר הוא זמן.
גליקשטיין הגיע להישגיו המרשימים
בגיל צעיר־יחסית .״תמיד
הייתי הכי קטן בכיתה,״ הוא נזכר.
״קפצתי על כיתה אל״ף ונכנסתי
ישר לבי״ת. כך שהייתי הילד־של־הכיתה
במשך כל השנים ב־בית־הספר.
הדבר לא הפריע לי,
היה לי מיבנה־גוף גדול והילדים
התייחסו אלי בכבוד, לא כמו אל
צוציק. לא הייתי סטאר בבית־הספר,
וחיי חברה לא כל כך
עניינו אותי. הייתי שקם מדי ולא
נטיתי להתערב בפעולות החברתיות
של שאר הילדים. העדפתי
להסתגר, והתרכזתי בטניס. כיום
אני קצת מצטער על כך, ועד עכשיו
קשה לי לצאת מזה. אני אדם
סגור מטבעי, אלא שהיום המעמד
מחייב, ואני משתדל לצאת ולהיפתח
יותר.״
הכוח הלבן
ךיצ חוגו של האמריקאי ג׳ון
ימקנרו על ביורן בורג בווים*
בלדון, לא הפתיע את הטניסאי הישראלי
.״אני חושב שההפסד של
בורג היה צפוי,״ הוא אומר .״מקנ־רו
טוב יותר על מיגרשי־דשא, והוא
התעלה על עצמו במישחק
נגד בורג. הוא היה קרוב לשיאו,
במישחק אגרסיבי מעולה, והפעיל
על יריבו לחץ גדול יותר. כל
זאת בנוסף לעובדה שבודג לא
הפגין מישחק מעולה. אני לא יודע
אם מקנרו יצליח לשמור על מקומו
כאלוף לאורך זמן, אך ברור
ששניהם ימשיכו לתת את הטון
בצמרת מישחקי הטניס עוד זמן

את ישראל מייצג גליקשטיין ב־מישחקי
טניס, ואת תנובת הוא
מייצג בפירסומת הכוח הלבן.
״חוזים מסוג זה מכניסים כסף
טוב,״ הוא מסביר .״וצריך הרבה
כסף כדי לממן נסיעות כל כך
רבות לחוץ־לארץ — השתתפות
בתחרויות, אימונים ועוד. כשאני
הולך לתחרות אני אף פעם לא
יכול לדעת לאיזה מקום אגיע,
ואם אזכה בכלל. הפירסומות מבטיחות
סכום קבוע.״
לפני זמן־מה הוא חתם על חוזה־פידסום
חדש עם חברה ישראלית
ועתה הוא נושא את התגיות של
החברה על החולצות שלו ועל ה גרביים
והמגבות.
ומה לגבי העתיד? ״על בטוח,
הייתי רוצה להיות מיספר אחד
בעולם,״ צוחק גליקשטיין .״אבל
עלי להיות ריאלי. לכן אני מקווה
מאוד להיות בין העשרים־שלושים
הראשונים, וזה לא קל. התחרות
היא עצומה• מיספר המקצוענים
בענף הטניס גדל משנה לשנה.
ולי לא נותר אלא לקוות, ולהתאמן
עוד יותר חזק.
בינתיים גליקשטיין בראשית דרכו
כמס׳ 1של ישראל וכפוטנ־ציאל
רציני מאוד בתחרויות הבינלאומיות.
והוא
ממשיך לרוץ קדימה. השבוע,
במיסגרת מישחקי גביע דיי-
ווים, הביס את באלש תרוצ׳י,
אלוף הונגריה, המדורג בין 20
הטניסאים הראשונים בעולם.

במדינה
(המשך מעמוד )38
שלום. אני לא מוכן לסתום את
הפה, ולכן הורתה סלובינה לא
לשלוח את העיתון שלי לרומא
ולווינה, או לאולפנים ולמרכזי-
הקליטה שבהם יושבים העולים
מרוסיה.
היתה לי פגישה עם סלובינה
בסוכנות. בפגישה היה גם העוזר
של אריה דולצ׳ין, אליעזר אק-
בס, ובני. הם הציעו לי לחתום
על חוזה, בתנאי שלא אבקר את
הסוכנות• זו לא ־היתר הפעם הראשונה
שניסו לקנות אותי.
אדמה, מנהרה ועליה. כשהגיע
הליכוד לשילטון, הציעו לי
לאחד את הירחון שלי עם העיתון
של סלובינה, ולערוך את שניהם,
בלי ביקורת נגד השילטון.
לא הסכמתי. אחרי זה התקיפו אותי
בקווג של הליכוד, וכתבו עלי
שאני סוכן של רק״ח, פלאטו־שרון,
נטורי-קרתא ושל״י — כולם
ביחד. כתבו שאני מסית את
העולים להפגנות, וכתבו שאסור
לי לכהן כסגן יו״ר אירגון הלוחמים
בנאצים, וכסגן יו״ר איר־גון
עולי ברית־המועצות. רוצים
לבודד אותי, ומתנכלים לי מבחינה
כספית. הסוכנות לא קונה
ממני גיליונות, כמו שהיא עושה
עם שאר העיתונים, ומנסים גם
לשכנע מוסדות ואנשים שלא לתת
לי מודעות.
כל מה שאני רוצה זר, להוציא
עיתון טוב, שמשקף את הבעיות
האמיתיות של העולים. אין לי
מממן. אני עצמאי, ורוצה לכתוב
בדיוק מה שאני חושב, ואת זה
הם כנראה לא אוהבים.
עד כאן דברי וינוקורוב.
בארץ יש כ־ 150 אלף עולים מ-
ברית־המועצות, ולמענם יוצאים
לא פחות משמונה עיתונים: השבועון
קרוג (גלגל) ,בהוצאת הליכוד,
היומון נאשה סטראנה (ארצנו)
,המוצא על־ידי החברה המ אוחדת
לפירסומים של מפא״י, הירחון
,22 בעריכת רפאל נודל-
מן, הריבעון הדתי מנהרה, הביטאון
הממשלתי ציון, ואדמה ועם
בהוצאת מישדד־הקליטה. בגרוזינית
יוצא העיתון עליה. תפוצתו
של שלום מגיעה ל־ 2400 עותקים
בחודש, ועורכו, יוסף וינוקורוב,
שזכה לעיטור גבורה של הצבא
האדום, אומר שהוא מוכן להילחם
גם כאן, בישראל — והפעם
על חופש העיתונות. .

ד רכי אד ם
עורר־ הד״!

שהיה גלסגר

בקיאותו הרכה
ש 7עורד־הדץ
בהלחמה וריתוך _
באה לו מעיסוקו הקודם
דמותו של עורך־הדין מנחם
רובינשטיין, עוטה גלימה שחורה
וממושקף, לא היתה שונה מזו
של כל עורך־דין אחר. הוא נראה
כאדם העוסק בענייני־רוח ובסים־
רי־חוק. לכן נדהם המומחה המיש־טרתי
כאשר החקירה הנגדית של
עורך־הדין בענייני מסגרות היתר!
מיקצועית ביותר.
״האם זה נכון שכאשר עוסקים
בריתוך מתפזרות כדוריות־מתכת
לוהטות לכל הכיוונים, ואם אין
לובשים איפוד־מגן מייוחד הן מש אירות
סימני חריכה אופייניים על
הבגדים?״ שאל הסניגור. המומחה
הודה כי הדבר כך, אך הסביר
כי זה תלוי במרחק שבו עומד
המרתו ממקור החום.
רובינשטיין ניסה להוכיח כי
כיוון שלא התגלו סימני חריכה
כאלה על בגדי מרשו, לא יתכן
כי הוא השתתף בשוד, שבו רות־כה
כספת גדולה ותוכנה נגנב.
מקדם־ סכנה גבוה. החקירה
הנגדית שלו היתד, כל כך מדהימה

בידע המקצועי שלה, שניכר היה
כי עורך־הדין לא למד את הנושא
בפקולטה למישפטים .״כאשר
אני עבדתי במסגרות,״ הוא הסביר
,״תמיד לבשתי איפוד־מגן,
ובכל זאת נשארו על בגדי סימני
ריתוך.״ השופט חיים דבורין התעניין
מאוד בעברו המיקצועי של
עורך־הדין .״את הצלקת שעל שפתי
קיבלתי בעת שעבדתי בריתוך
ברידינג דל״ת,״ הסביר רובינשטיין
בחיוך לשופט הנדהם .״עמדתי
על פיגום בגובה של 12 מטר.
ומיסגרת פלדה במישקל של חמישה
טונות ניתקה מאחד הכבלים
שהחזיקו אותה. היא השתוללה וה
פרקליט
רובינשטיין
פגיעה ישירה בטנק
פילה כל דבר שהיה בדרכה. גם
אני הייתי שם, ונפלתי עם הפיגום
מגובה של 12 מטר. נפצעתי קשה
ונלקחתי לאיכילוב. ואז החלטתי ללמוד
מישפטים.״
רובינשטיין נולד בתל־אביב וסיים
את בית־הספר התיכון כמו
כל ילד מבית טוב. אבל כאשר
סיים את שירותו בצה״ל, רצה לע שות
כסף, ומהר. הדרך היחידה
שהיתה פתוחה בפני חייל צעיר
חסר מקצוע, היתה לעסוק במיק־צועות
בעלי מקדם־סכנה גבוה. כך
הגיע לריתוך קונסטרוקציות. הוא
החל דרכו כמרתך דודי־לחץ בבית-
חרושת לשמנים. העבודה היתה
כל כך מסוכנת, שמיתה נעשית
תמיד בנוכחות מכונית מכבי-אש.
הכל היה אפוף קיטור ושמן, וה חום
היה רב• וכך למד את המיק־צוע
תוך כדי עבודה.
ריתוך־ כאיצטדיון. רובינשטיין
לא חשש מהסכנה שבעבודה,
שכן בקרבות 1967 נפגע הטנק
בו ישב מפגיעה ישירה, והוא ניצל.
הוא
הגיע לפיסגת מיקצוע המסגרות
והיה מרכיב צנרת קיטור
בגבהים. גם אחרי שנפל ונפצע לא
עזב כליל את עבודתו המסוכנת.
וכאשר למד מישפטים באוניברסיטה,
בשנה אל״ף, מימן את לימודיו
בקיץ בעבודת ריתוך באיצ־טדיון
הכדורגל שנבנה אז בחולון.
אמנם מאז הפך עורך־דין אין לו
זמן למיקצוע הישן, והוא מתרוצץ
בבתי־המישפט ומגן על נאשמים
-אך הפעם היתד, לו ידיעתו
במסגרות לעזר רב.
״אני רואה שחזרת לגירסא דיג-
קותא,״ אמר לו השופט דבורין בחיוך,
כאשר סיים את חקירת המומחה
המישטרתי. גם הנאשם היה
מרוצה מאוד, שכן הוא הצליח לבחור
את עורך־הדין היחיד במדינה
המומחה גם במישפטים וגם במסגרות.
העול
ם הז ה 2289

שיחר
צל״ש

מילכוד המליאה -והממשלה

היסטוריה זמסר.
׳• לחיים יבין, שהפרק הראשון של
סידרתו על הבחירות (״תופרים חליפות״)
הפעיל את המצלמה כמכשיר לתיעוד־בזק
היסטורי. אף כי ברור כי הסידרה נערכה
תוך מבט לאחור, ויש בה הרבה מן
החוכמה־שלאחר־מעשה, הראה יבין בפרק
זה כי המצלמה קלטה עוד בראישי׳ת־ראשיתו
של המאבק סימנים ברורים לתוצאותיו:
השיגאה של בני־עד׳ות־המיזרח למערך, כנציג
המימסד האשכנזי־הלבן־המתנכר. אף
שיבין משכיל ללכת ׳בין טיפות-הג׳שם בנושא
עדין זה, הצליח לכלול בדבריו רמזים
רבים, שיש בהם כדי לעורר אצל הצופה
הנבון מחשבה על הדראמה של בחירות
.1981 המיקצועיות החלקה, האלגנטית
כימעט, של יבין שלטה בחומר כולו.

המיתקפה המאסיביית של כמה ישרים וחברי־כבסת מצמרת
הליכוד על רשות-השידוד, יוהמגכ״ל שלד״ יוסף לפיד, עישזייה
להיכלם בלימה חוקית.
האמון המלא שהעניקו חברי מליאת רשות־השידור, בישיבתם
האחרונה( :כשבוע אחר הבחירות) בהנהלת הרשות וביוסף לפיד
טרפו את קלפיהם של ראשי הליכוד, שהתכוונו לפטר את לפיד
ולהעמיד כמקומו את האחראי להסברה בליכוד, גידעון גדות,
או את מזכיר־הממשלה, אריה נאור, כמנהל־מטעם של הליכוד
על רשות־השידור.
חוק רשות השידור ביסס את מליאת־רשות־השידור כגוף
עצמאי, המעוגן בחוק. גוף זה בוחר את המנכ״ל ואת היו״ר
שלו, ומן הממשלה נמנעה האפשרות למנות את ראשי הרשות
בילעדייו. האמון המלא שבו זכה ׳לפיד מצד חברי־המ׳ליאה
והיו״ר ראובן ירון, שהוא גם חבר מרכז תנועת־החרות, היה
חד־משמעי. חברי־המליאה לגווניהם השונים גיצבו מאחרי
הימנכ״ל.

אם הממשלה החדשה תעמוד בכל זאת על רצונה לפטר את
לפיד, יהיה עליה לשנות את חוק רשות השידור, לפרק את
המליאה שמינה שר־החינוך רק לפני כשלושה חודשים, לחוקק
חוק חדש ולמנות הרכב חדש של המליאה. אם ישונה הרכב
המליאה, יהיה על הממשלה, ועל השד המופקד על רשות־השידור
(בכוונת הממשלה להעביר את הטיפול ברשות השידור מידי
שר־החינוך לידי מישרד ראש־הממשלה) למנות במליאה החדשה
שתשקף את הרכב הכנסת החדשה. ייווצר איזון בין הליכוד
־׳ובין המערך, בעוד שמיספר החברים הדתיים במליאה יקוצץ
לכדי מחצית. ספק אם הדבר רצוי למישהו.
מיילכיוד זה ׳עשוי להשאיר את הרכב המליאה כפי שהוא היום,
תוך יצירת איזון בוועד־המנהל של הרשות בין שתי המיפלגות
הגדולות ,׳תוך הענקת עצמאות תיפעולית פוליטית להנהלת
רשות־השידור. מצב זה עשוי להיות הזרז העיקרי לממשלה
לפתיחת ער׳וץ־טלוויזיה נוסף.

..מוקד״ מחוזר־,
• ליעקוב אחימאיר, עורך מבט
שהפך עורך מוקד ׳ושהבנים עומק, בגרות
ויכולת חדשה לתוכנית שהידרדרה במהלך
השנה האחרונה. במוקד עם ראש־הממשלה,
הצליח אחימאיר כשדר שלא לכוף ראשו
מול ראש־הממשלה, ולהעניק מישנה תנופה
לכוח־העמידות של מיחלקת-החד׳שות ׳בטלוויזיה,
מול ראש־הממשלה שהיה בשיא-
כוחו הריטורי, בשל העוצמה האילקטד
ראלית שזכה בה בבחירות. בסידרה של

כל מיסגרת של לוגיסטיקה הפקתית,
שתקום בארץ כערוץ שני, לא ׳תוכל לקום
בלא שותפות גלויה או סמויה עם אולפני
הרצליה, בהנהלת יצחק ק1ל, ומיפעלי
תיקשורת בירושלים ,׳בהנהלת מיכה
שגריר ודן ארזי, המחזיקים ביחד את
דוב כוח־האדם המיקצועי והטכני של השוק
החופשי בארץ. חברות אלה, אשר התפתחו
במשך שנים רבות, כמעניקות שירותים
לטלוויזיה, צברו מידע, מיומנות, מייכשור

פגמים שהיו, לדעתו, בסדר ובנוהל הציבוריים,
כפי שנעשו בידי בראל, במהלך
ישנות עבודתו( .בין הפגמים: ניצול טח־לקת־החדשות
לקידום בחירות, כגון הקרנת
סרט בערבית על בית־ברל, כמה ימים
לפני ישיבת ועדת־המיכרזים, כאשר בוועדה
יושב חבר הוועד־המנהל ומנהל בית
ברל גיסים אלמוג, ועוד מעשים מסוג

בימים אלה עומד מבקר־המדינד, לפרסם
את דו״ח־החקירה שלו על מערכת זו של
מאבקים בהנהלת התחנה הערבית. חלק
ממימצאי מבקר-המדינה יתמקדו בפסק-
בוררות שפסק בשעתו השופט־העליון ב־גימלאיו׳ת,
צ כי גכרכזדן, במהלך המאבק
בין פתאל לבראל. אם יצדיק הדו״ח את
פתאל, עשוי הדבר להביא לסידרה של
שינויים דראסטיים בצמרת התחנה הערבית,
ואולי אף להחזרתו של סלים פתאל לניהול
התחנה.
חדד ה 1ז? ׳ 3י ם
מהפכה־זוטא עומדת ׳להתחולל בשבוע
הבא לחיזוק התרבות בטלוויזיה. זה יהיה
בישיבתה שיל ועדת־המיכרזים של רישות־השידור,
אשר יתמנה מנהל למחלקה חדשה,
אשר תאגד בתוכה את תיאטרון שידורי
ישראל, שלא הפיק דבר מזה קרוב לשנתיים,
המגאזינים לתרבות, ומדור הסרט
הישראלי הקצר.
הסיבות, שהביאו את הנהלת הטלוויזיה
לאגד את כל אלה תחת מנהל אחד, היו
סידרה ׳של מחדלים יצירתיים. הגדול בהם
היה כישלון האחראית הזמנית לדראמה,
דנה קוגן, בהפקת הסידרה חדר מורים.

בחופשה־ללא־תשלום, והעומד לשוב בימים
אלה לעבודתו בטלוויזיה. אם ימונה מפיק־בכיר
זה לתפקידו החדש, עשוייה ׳להתחולל
בשל מפלת חדר מורים מהפכה בחדרי
המפיקים של הטלוויזיה, והנהנים העיקריים
ממנה יהיו הצופים.
פסקול הנלפעים והמר טיט
מיכה לימור, שהתמנה כעורך מבט,
הוא, בדומה לדמויות־מפתח רביות בטל-
וויזיה׳ בוגר חיל־הים. לימור, שהיה בעבר
איש חיל־הים, ואחר־כך מפקד היאכטה
הפרטית של קומו אנקרומה, נשיא גאנה,
מצטרף לטוביה סער, מנהל חטיבת-
החדשות, שהיה קצין בחיל־הים, ולארגון
צוקרמן, מנהל-הטלוויזיה לשעבר, ג׳ודי
לוין, מנהלית ׳מחלקת־התוכני׳ות לשעבר,
׳ויוסי גודארד, שהיו בעבר שייטים נלהבים
יש פגם בולט בעובדה שחבר
מליאת דש׳ות־השידור, מאיר שיטרית,
משמש גם כחבר־הכנסת. הפגם הוא בכך
שהמליאה היא, בהתאם לחוק רשות
השידור, גוף שעליו קיים פיקוח של
הכנסת. כך ששיטרית הוא חבר בגוף אחד,
המפקח על גוף אחר שבו הוא יושב
יש הסכם־ג׳נטלמני בין אורלי
יניב ובין מנכ״ל ׳אולפני הרצליה, יצחק
קול, שהבטיח לשריין לה עבודה אם יוקם
ערוץ ישני ואם ישלוט בו תוך
חודש ימים עומדת להסתיים העברת ד.מנ־גגון
של רשות־השידור מבניין חוטי
ירושלים לבניין כלל. אחרי ההעברה יתחילו
חוטי ירושלים בסידרת שיפוצים,
לשם התקנת אולפני־הרדיו החדשים

מבקר־המדינה
שאלות על נושאים לוהטים, כמו פיטורי
בעלי פיגקסים אדומים, עתיד רשות־השידור
ושאלת הערוץ הישגי, החמרת
הכפייה הדתית במדינה ועוד — עלה בידי
אחימאיר להשיג תשובות פומביות מפיו
של מר בגין, כבלם מפני טירוף־המערכות
העלול ׳להתחולל במדינה.

מאחרי הקל עי ם

ופוטנציאל־הפקה, אשר אינם נופלים ביכולתם
מאילה ישל רשות־השיד׳ור.
הקמתו של ערוץ שני של טלוויזיה תביא,
מן הסתם, ליצירת תאגיד־ענק, שבו יחברו
רוב חברותשזהפקה בישראל ,׳ביחד עם
תאגיד של העיתונות היומית, וספק יאט
יהיה לגוף פוליטי כלשהו, ליכוד או מערך,
שליטה פוליטית על תאגיד זה.
ה מי כ רז ו6נ>לזזר

ע ר 1ץ עוו׳
לפני קרוב לשנה נערך בהנהלת רשות-
המאבק העקשני שהתחולל ׳במערכת־ השידור מיכרז למישרת מנהל הטלוויזיה
הבחירות בין הליכוד והמערך היה גם הערבית. התמודדו בו שני יוניבים ותיקים
מאבק בין שתי חברות להפקת סרטים — ,סלים פתאל, מנהל מחלקת-התוכניות
סרטי רול ואולפני הר׳צליה, שהפיקו עבור של התחנה הערבית, ויוסף ב ר אל, מנהל
שתי המיפלגות הגדולות א׳ת סרטי־התעמד מחלקת החדשות שיל התחנה הערבית.
כאשר נערכה ההצבעה בוועדת־המיכרזים
לה שלהם. שמועות עקשניות חוזרות וטוענות
כי לשתי חברוודמהפקה הובטח עלי היתה התוצאה 2בעד פתאל, ו־ 2עבור
ידי ראשי המיפלגות, שלמענו עבדו, שלי בראל. אלא שאהד מהשניים שהצביעו בעד
פתאל היה יו״ר הרשות, הפדופסור (למיש־טה
בערוץ ׳ישני אישר יוקם.
הודעתו של ראש-הממשלה, מנחם פטים) ראוכן ידון, ובהתאם לחזק היד.
בגין, בתוכנית מוקד, על כוונתו להביא לו קול כפול. בסיבוב־הבחירה הראשון היה
לכינון ערוץ שני בטלוויזיה, הביאה לשי־ זה, על כן, פתאל אשר זכה במינוי. אלא
שחברי ועדת־המיכרזים התעלמו ממצב
דוד־מערכות יבין חברות־ההפקה.
תיקוו׳ת הליכוד שערוץ שני יהיה אוהד זה, ובהצבעה חוזרת נבחר בריאל למיישרה.
׳לליכוד. היא מופרכת. גורם התחרות בין
סלים פתאל, שישוחרר מייד אחרי דימיב־הערוץ
הממלכתי והערוץ המיסיחרי יוריד רז מתפקידו כמנהל מחלקת־התוכניות,
חלק מהעומס הפוליטי מרשות-השידור, ושהיה תקופת־מה בחופשה־ללא־׳תשלום, שב
ויחלק אותו בין ׳שתי התחנות. התחרות על בימים אלה לעבוד כמפיק בכיר בטלוויזיה
האיכות -המידע ומשיכת אחוזי־צפייה גבוהעברית.
הוא התנגד לבחירה, בטענה שאין
הים ,׳תכריח את שני הערוצים לנהוג כשני ביכולתו של בראל לקדם את התחנה
עיתוני־הערב ,׳שהתחרות ביניהם נוקשה הערבית .׳פתאל מסר תיק עב־כרם לידי
ביותר.
מבקר־הימדינה, ובו רשימה ארוכה של
העולם הז ה 2289

מפיקה קדגן (במהלך הסרטת חפיף)
מחדר המורים לשידוד־מערכות
סידרה זו, שהטלוויזיה השקיעה בה משאבים
עצומים, הפכה הפקת־נפל בת שלוש
אפיזודות, אשר ספק אם תימצאנה ראויות
לשידור. גם כישלון המגאזינים לתרבות,
בעיקר שמונה וחצי ומוסף הביאו את
הנהלת הטלוויזיה לחתור לשידוד־מערכזת

ההנהלה הציעה את התפקיד לאחד
מבכירי־המפיקים בטלוויזיה, הנמצא כיום

1בכינוי ״המפעים והמרטיט״ התכבד

השבוע קריין הספורט גיסים קיוויתי,
אשר תיאר במהלך טקס פתיחת המכביד.,

את כניסתו של שלמה גליקשטיין,

כשבידו לפיד המכביד ,,׳לאיצטדיון. הסיבה :
קיוויתי, ששידר את המאורע ב׳שידור־זזי,
אמר למיקרופון :״ברגע זה מתחולל אחד
הרגעים המפעימים והמרגשים בתולדות המדינה...״

דור כצכע, מדכר ער

רביעי

יום חמישי

15. 7

16 . 7

סידרה לילדים :
של רואלט דיסני
— שידור כצכע.
אנגלית) .הסרט ״מים

• מגאזין: פגישה כחצר
הירושלמית (1.00
— שחור לכן, מדבר
ערכית ועכרית) .עבד אל-

עולמו
(5.30
מדבר

• מדע־כידיוני: חלו צי
החלל 0.15 שידור
כצבע. מדבר אנגלית).

ואהב דראושה, מנהל בית-
ספר בכפר איכסאל, ויעל העלית׳
מנהלת בית־ספר סוקו-
לוב בתל־אביב ותלמידיהם מספרים
על מיפגשים וביקורים
הדדיים מוצלחים של תלמידי
בתי־הספר משני המיגזרים.

גנובים ימתקו״ ,מספר על מאבק
בין נער כפרי ונער עירוני
על נערה.

ספינת הארגו

מתקרבת

• ספורט: מישחק ה
כית)
.במהלך חופשה על חוף
הים, באתר נופש, עומד לטבוע
ילדם של אחמד (רושדי אבאזה)
והודה (נאדיה לוטפי) .סועאד
(צפיה אל-עמרי) מצילה אותו,
ומתחברת אל המישפחה כולה.
היא דורשת קצת יותר מאשר
חיבתם של בני המישפחה, ואז
צצות הבעיות.

בבילי ניומן באופן אישי. נודע
לה שהיא עלולה לחלות בסרטן,
בגלל סם־פלאים מסויים שאותו
נטלה אמה בעת שהיתר, בהריון.

דיון: שיחה כשניים
( — 10.55 שחור לכן).
ישראל פלג משוחח עם דן
פתיר על תקופת שירותו כיועץ

• סרט קולנוע: אנשים
גבוהים (— 0.15
שידור כצבע, מדכר אנגלית)
.מערבון בכיכובם של

קלארק גייבל, רוברט ראיין,
ג׳יין ראסל וקאתרין מיטשל.
על שני אחים המובילים עדרי-
בקר גדולים.

• סידרת טלוויזיה :
המיסכאח שד ארצ׳י
8.30 טידור כצבע.
מדכר אנגלית) .הפרק ״התביעה
של ברני״ ,מספר כיצד
נופל ברני מכיסא־המזל שלו,
במיסבאה של ארצ׳י, ונפצע
קלות. בתחילה ארצ׳י אינו
מודאג, עד שהוא מגלה כי
הביטוח שלו אינו מקיף את
הנזק. משנודע על כד לברני.
הוא מוותר על דמי הנזיקין,
עד שארצ׳י מצליח להפוך את
הקערה על פיה.

• סרט טלוויזיה :
שותפים לפשע (_ 0.30
שחור לכן, מדבר אנגלית)
.סיפורו של אסיר לש

כידור וזמר: שדרות
עונות •טירה (11.05
— שידור כצכע, מדבר
ומזמר עברית) .שידור חו
עבר
וסוהר שסיים את שירותו.
השניים מנסים לפענח מיקרה
של פשע.

זר של התוכנית העוסקת ב־שירי־טבע,
עם שרהל׳ה שרון
ומועדון־הזמר של עמק־הירדן.
בהשתתפות דולי! ,נדב, יענקל׳ה,
טובה, יעל, נתן, יואב ולהקת
בנות קיבוץ בית־זרע.

• סרט ישראלי קצר :
מיקשינה +איש שחור
שבת גייכל: אנשים גבוהים

18 . 7
• חדשות: מכט לחדשות

סידרת טלוויזיה :
דאלאס 10.05 שידור
כצבע, מדכר אנגלית).
החלק הראשון של הפרק ״התיק
האדום״ .ג׳ולי גריי (טינה לו־איז)
מגיעה שוב למסקנה שגיי׳
אר׳ מנצל אותה, ומחליטה לנקום
בו ולהסגיר את סודותיו
ליריבו קליף בארנס. קליף,
המגיע לדירתה של ג׳ולי, אינו
מוצא אותה בבית, כמוסכם.

לו כיאנקו וג׳יי: מארציאנו
יום רביעי, שעה 10.15
כדור־הארץ ולארסס סגלה את
אהבתו לנורה, שנפגעה מקרינת
גאז.

• תיעוד: טיפ-טיפה
( — 7.00 שחור לכן, מד־כר
ערבית) .סרט תיעודי
על שיטת הטיפטוף בישראל,
על ממציאה ועל יתרונותיה
החקלאיים.

• כי ת ר: עוד להיט
( — 8.03 שידור כצכע,
מזמר כאנגלית) .תוכנית
מוקדשת ללהיטים לועזיים.

• סרט קולנוע: מאר
ציאנו 10.15 שידור
כצכע, מדכר אנגלית).
סיפורו האמיתי של אלוף-
העולם באיגרוף, רוקי מארציא-
נו, שפרש מהכס העולמי לא
בשל תבוסה, אלא בשל רצונו
באהבה ולא בתהילה. רוקי החל
את הקאריירה המקצועית שלו
אחרי מילחמת־העולם השניה,
כאשר הגיע לידיו של סוכן-
המתאגרפים אל וייל. ברברה
מארציאנו ראתה כיצד הופך
בעלה להיות רובוט של אל
וייל, בעוד נישואיה עולים על
שירטון. בפני רוקי עומדת
הברירה: זירת האיגרוף או
החום שבחיי המישפחה. בסרט
מככבים טוני לו ביאנקו בתפקיד
האלוף, וינסנט גארדיניה,
בלינדה ג׳י מונטגומרי ומייקל
אדהיו.

שכוע 8.03 סיכום מיש-
חקי המכביד, ה־.11

• תיעוד: הנכחדים

( — 0.30 שחור לכן) .פרק
שני בסידרה הסוקרת את מערכת
הבחירות לכנסת, מראשית
המירוץ ועד יום הבחירות. בפרק
זה ,״הנפשות הפועלות״,
מלווה חיים יבין את המאבק
במיפלגה הליברלית שבליכוד
על תפקיד יו״ר המיפלגה.

• סידרת־מתח: וגאס
( — 10.30 שידור כצכע,
מדבר אנגלית) .הפרק ״הר

המוות״ מספר על מנהיג אינדיאני,
שנרצח במהלך מסע־דייג
עם הבלש הפרטי דן טאנה.
איל־ממון העוסק במקרקעין
מנסה לרכוש את הקרקע האינדיאנית
שהותיר המנהיג, אך
זקני השבט מהססים. טאנה
מאיץ בהם לבחור מחליף ל״דב
האפור״ שנרצח.

יום שישי
17 . 7
• סידרה לילדים :
הקלכרי פין וידידיו (3.00
— •טידור כצכע, מדכר
אנגלית) .פרק נוסף במעללי
הקלברי פיו ותום סואייר.

• סרט ערכי: לעולם
לא אחזור 5.32 שי
יוס
שישי, שעה 9.15
לענייני תיקשורת של ראשי-
ממשלה יצחק רבין ומנחם בגין.
בשיחה ידובר על הלקחים ועל
-החוויות של פתיר.

• סידרת טלוויזיה :
בועות 11.25 שידור
כצכע, מדכר אנגלית).

דני שוכב בחדר־מיון וברט ו־מרתה
מנסים לנחם זה את זה
בחדר־המתנה. צ׳אק ובוב מנסים
לעודד את השניים. כשיוצא
הרופא מחדר־ד,ניתוחים
מציג לו בוב סידרת שאלות
המעידה על ידע רב בתחום
הרפואה. צ׳אסטר אינו מצליח
לשכב עם אני והוא מתוסכל
מאוד. אני מנסה לעודדו, אך
הוא ממאן להתנחם, וחושש
שהיא תנטוש אותו למען גבר
בן גילה. ג׳סיקר, מנסה לפתות
פעם נוספת את אל, אך זה
מסרב להתמסר לה טרם חתונה.
ג׳סיקה אינה מוכנה לשוב
למיסגרת הנישואים. דני מתעורר
וג׳ון וברט באים לפקוד
את מיטתו. ברט נשבע לנקום
את נקמתו ועוזב את החדר
חדור רוח־קרב. הרופא מודיע
לבני המישפחה שכליותיו של
דני נפגעו, ויש צורך להשתיל
לו כליה.

איש לכן 10.45כצבע,
מדכר אנגלית +
עברית) .מיקשינה הוא סיר

של רוני ניניו (בנם של
אברהם ניניו וחנה בן־ארי
ז״ל); דיוקנה של אריאדנה
מיקשינה, מלחינד,־פסנתרנית
רוסיה בת ,80 המתגוררת בניו-
יורק מאז .1925 מיקשינה כת בה
יותר מ־ 900 יצירות מוסיקאליות.
הסרט הוקרן במוסיאון
לאמנות מודרנית בניו־יורק,
ונמכר להקרנה בכמה תחנות
טלוויזיה בארצות־הברית. הסרט
השני, איש שחור איש לבן,
מאת שאול דושי, מתאר הזיות
מהווי הבוהיסה בתל־אביב.

יום שגי

ארליך: הנכחדים
יוס חמישי, שעה 9.30
רק למחרת היום נודע לו
מדוע. ג׳יי אר׳ מנסה לנצל את
ההזדמנות ולסבך את בארנס
בעלילה של רצח.

ניניו: מיקשינה
יום שני, שעה 10.45

20. 7
• בידור: זה הסוד
שדי 8.03 שחור דבן).

יום שלישי

21 . 7

• מגאזין: תצפית
( — 8.03 שחור לכן).

• סידרת־מתח: ק־ווינסי
10.50 שידור
כצכע, מדבר אנגלית).

מגאזין למדעי הטבע.

הפרק ״ילדה גדולה״.

• צרכנות: כולכוטק
( — 8.30 שחור לכן).
• תיעוד: דאה (0.30
-שחור לכן) .על ילדה

יום ראשון

עיוורת המנסה לתאר את ההתמודדות
היומיומית שלה עם
הסביבה. במאי: איתן טל ;
הפקה: אוניברסיטת תל-אביב.

19 . 7

• מגאזין: ארץ אהבתי
8.03 שחור לכן).

• כידור: לקט מתוכניות
״שעה טוכה״ (10.00
_ שחור לכן).

מגאזין לאהבת ארץ־ישראל,
בהנחיית מאיר שלו.

• תיעוד +חדשות :
מכט שני 0.35 שחור
לכן) .בהנחיית מיכה לימור.
• סידרת טלוויזיה :
לו גראנט 10.05 שידור
כצכע, מדכר אנגלית)
.נושא חדשותי פוגע

• סרט מתח: סטון
( — 10.50 שידור כצכע,
אנגלית) .הפרק
מדכר

פתיר: שיחה כשניים
יום ראשון, שעה 10.55

״סמים בין ידידים״ ,מתאר עוד
אחת מעלילותיו של הבלש
סטון, מחברם של ספרי בלשים.

מלכת האיים
מלכת המים 81

מזמינה את המועמדות הסופיות בתחרות

לחגיגה של נופש
באי האושר
מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד!
ב ח סו ת

די דנ לז לי ד
נסיעות ותיירות

ימים משגעים ולילות לוהטים בשבוע של נופש וכף בכרתים
הגדול היפה המעניין והמגוון -שבכל איי הנופש של יוון!

הוספנו טיסות

שבועיות בימי שישי בתאריכים:
31,24,17 ביולי 21,14,7באוגוסט

ארגון ובצוע :׳

דיזוהוי!

30ח

מרבית הטיסות לכרתים מלאות
בכדי להענות לבקשות הרבות

8ימים 7לילות-־
כולל טיסה ואירוח

פרטים ו הר שמה:
בו־י הוד ה 21ת ״ א
־־ טל 652140 :
*וצל כל סוכני הנ סיעו ת.

3־ו/6ץ וחו1

אנניבר ס מ צי ע ה:

מבחר טיולים נסלאן ים במחירים ללאו תקדים !

לאר צו תהבל קן
• 5ו יום -י 1ג ו 0לביה, אוסטריה

במחיר $ 1 2 5 5 :בלבד!

20 יום -יוון, יגו 0לביה, אוסטריה ) ,יויטליה

במחיר $ 1 5 5 5 :בלבד!

• 5ו יום -ינו 0לביה .! 11׳ ,

במחיר $ 1 2 2 2 :בלבד!

• 6ויום -בולגריה, יו גו 0לביה, יוון

במחיר $ 1 1 4 4 :בלבד

• 5ו יום -יוון, בולגריה, רומניה

במחיר$ 11 1 1 :

22 יום -רומניה, יגוסלביה, בולגריה

• 5ו יום ־ בולגריה. רומניה

במחיר:

$ 1 3 3 3בלבד!

במחיר:

$ 8 8 8בלבד!

כל מחירי הטיולים הנ״ל, כוללים: טיסות, איכסון במלונות ׳׳דה
לוקס״ ,דרגה א׳ ו׳׳תיירות מעולה״ ,פנסיון מלא ברומניה
ובולגריה וחצי פנסיון ביוגוסלביה, אוסטריה ואיטליה!

תל-ץ וביב: רחב , 17 טל6 2 2 9 7 6 -7 :
טל 224427 :
דיזנגוף פו,
העבמץ וות ,88 טל 522041 :
חיפה:

בל המתמודדות על כתר

מלכת המי 81
עונדות את תכשיטי

פיט?ר!1לדר

חכרת התכשיטים
הגדולה בארץ

המשקה שעושה חיים מעניניסם ם,..
יבואנים ומפיצים בלעדיים בישראל: י.ד. עסקים געמ.ח״א טל 832236 .

לבב הכותנה המעולים

לא הגדולים ביותר-אבל הטנבים ביותר ^

י המאמר הפרובוקטיבי של אשה אוסטרלית נשים שטענה שדק גירוי הדגד גן מביא א שה וי די או רגז מ ה
03386565

ך* ־ 10 באוגוסט תהיה אלה ברקת
בת .41 היא גרושה ללא ילדים, שונאת
את המילה ״גרושה״ ,טוענת ששני הגברים
שלהם היתה נשואה — ״בטעות״ ,כדבריה
— הם הגברים הפחות חשובים
בחייה. היא אומרת שאין לה מקצוע,
למרות שרבים מכירים אותה כעיתונאית
(לא פעילה בזמן האחרון) אך היא מקווה
שיזכרוה כסופרת. אלה ברקת הוציאה
לאור שלושה ספרים, שהאחרון — תנו לי
להיכנס (סיפור נפש) — שינה, לדבריה,
את חיקה ואת מבטה על יחסים בין־אישיים.
בשלוש השנים האחרונות כתבה שלושה
ספרים המבוססים על ניסיונותיה האישיים
והעיתונאיים, ואחד מהם דן ביחסים שבינו
לבינה, בסיבות שהביאו לניכור בין המינים,
בסיבות להומוסכסואליזם ובמהות
האהבה( .ספר אחר הוא סיפור אישי,
מסע אל הדת היהודית, שאותו כתבה אחרי
שהיתה שישה חודשים בטריפ דתי) .היא
טוענת שסיום עריכתם של הספרים מתעכב
בגלל מילחמת־קיום פשוטה. באין לה תומך,
היא מתפרנסת למחייתה ככתבנית ומקווה
למצוא גואל פיננסי.

אלה כרי,ת אומרת:
אורגזמה? עלפון חושים. איבוד תחושת
הגוף. כשמתרחשת אורגזמה אמיתית, גדולה,
הראש מתרוקן מהמחשבות. קיימת
רק תחושת ההנאה, המביאה אותי לריחוף
ואווריריות בין הבשר לעור.
אני מכירה שתי צורות של אורגזמה.
״אורגזמה קטנה״ ו״אורגזמה גדולה״ .ההבדל
בין השתיים הוא כמו ההבדל בין
רגש החיבה לרגש האהבה. אלה שתי
דרגות שונות של תחושה. במישגל יש
מיגוון מגעים המביאים את הגוף למעין
רפיון חושים נעים ועדין. רפיון זה הוא
למעשה ״אורגזמה קטנה״ .במישגל טוב
אני יכולה להגיע לכמה אורגזמות קטנות.
ככל שגובר להט היצרים, מתקרבת ה־

1איסתורי
ה או רגז מ ה
הנשית

מ מד 1ב רי
המאמר שפורסם בגיליון ״העולם הזה״ של השבוע שעבר, תחת
הכותרת ״מיסתורי האורגזמה הגשית״ ,עורר, כמצופה, תגובות חריפות
ביותר של הזדהות, מחאה ותדהמה.
כאלפי בתים שימש מאמרה של האשה האוסטרלית, שנתנה תיאור
שונה לחלוטין מהמקובל על האורגזמה הנשית, נושא לוויכוח סוער.
לא רק לגבי נשים רבות היווה המאמר גילוי ששינה תפיסתן לגבי
מקומן כיחסי המין, אלא גם לגבי גברים רכים, בני כל הגילים, היו
כמאמר גילויים מדהימים.
גילה הזין, כתבת ״העולם הזה״ לענייני רפואה, שגבתה בשבוע
שעבר עדויות ותגובות של נשים ישראליות על אותו מאמר, ממשיכה
בכך בעמודים אלה.
גם בכך יש שינוי מהפכני. בפעם הראשונה מוכנות נשים, בעיק־בות
מאמר זה, להזדהות בשמן המלא ולגלות סודות אינטימיים ביותר.
גילה רזין תמשיך לגבות עדויות ותגובות בגיליונות הבאים, מתוך
תיקווה שבכך יתרום ״העולם הזה״ להבראת חייהם של רבבות
גברים ונשים כישראל, שהבורות הכללית בענייני־מין פגעה בהם.

אורגזמה הגדולה. כשהיא מתרחשת, זח
מתקיים בשיא הלהט. עלפון החושים הוא
כל-כך עצום, שבאמת אחר-כך אני מגיעה
לעלפון של ממש, בלי תחושה של כלום,
וזה נמשך בין 10ל־ 20 דקות. היו לי
כמה מיקרים שבהם הגבר ממש נבהל
מהעלפון הזה. אבל במיקרה מסויים של
גבר שהיה לי איתו סיפור ארוך, גם הוא
היה מתעלף ביחד איתי. אחרים — נבהלו,
אם כי הנבהלים הללו, הם דווקא המאהבים
הטובים ביותר.
איני מאמינה שאפשר להגיע אל האור גזמה
הגדולה בבת אחת, אך בהחלט אפשר
לחוש מיספר גדול של אורגזמות קטנות,
וליזהנות מהן גם בלי להגיע לאורגזמה
הגדולה. הכל תלוי בבן הזוג ובסוג היחסים
שבינינו. אם הוא יודע לחוש את שלב
הרפיונות הקטנים, העדינים (של האורגזמות
הקטנות) ,וההבנה איתו עומדת
על רמה גבוהה, יש התקדמות הדרגתית
אל הפיצוץ — העלפון. זה לא יקרה לשום
ילדה או נערה או אשה במישגל הראשון.
מהו האיזור הרגיש ביותר בגופי י !
את מצחיקה אותי! כל גופי רגיש! לכל
אבר יש תפקיד. הבעיה שאנשים שוכחים
שלא האבר אלא צורת המגע הם הקובעים.
דגדגן? כבודו במקומו מונח, אך
ליקוק כפות אצבעות הרגליים, למשל,
מסוגל לעתים להביא להתעוררות גופנית
פנימית, יותר מאשר נגיעה פלגמטית
בדגדגן או החיפושים אחריו...
תיסכולים מיניים? התנסות ראשונה?
אני מאמינה שהיה לי מזל. מגיל צעיר
החלטתי שכל דבר אני אלמד באופן טבעי,
וסירבתי להציץ בחומר קריאה ״גם״ ,שהיה
מועבר בין בני כיתתי בביודהספר היסודי.
הנשיקה הראשונה היתד, חוויה אמיתית
ועבר זמן רב עד שחשתי את חווית הנגיעה
בשדי הבתוליים. אני צוחקת עכשיו, כי
כשאותו חבר ראשון נגע בשדי, חשבתי
שאני זונה ורציתי להתאבד. ד,מיסכן נאלץ

מיסתור׳ האורגזמה הנשית
(המשך מעמוד )61
להבטיח לי שישאר חבר שלי בלי ״ידיים
ארוכות״ ,אך היחסים הטחורים בינינו
זרקו כעבור חודשיים את המחשבות הרעות.
עברתי
באופן הדרגתי כמה שלבים, כמו
שהיה !נהוג באותה תקופה מזוייפת, כשכל
אחד עשה אותם גישושים גופניים אך
האשים את האחרים ב״גועל נפש״ .כמובן
שדיברנו אז יותר משעשינו. אבל זה
סיפור בפני עצמו.
כשאמרתי ״היה לי מזל״ — התכוונתי

לפעם הראשונה שהייתי בעירום מוחלט
עם בן המין השני. למרות החברים בילדות
ובנעורים, הערצתי מגיל 14״אליל״ ש הופיע
אז ועוד זמן רב לאחר מכן על
במת והבידור הישראלי. והנה, כשהייתי
בת 17 וחודש, במחנה־עבודה של תנועת-
הנוער, הופיעה פתאום הלהקה שלו בקיבוץ
נאות מרדכי, שבו התקיים מחנה־העבודה.
פתאום ישבתי ליד ״האליל״ הזוהר שלי,
ואחרי שעתיים של שיחה — הציע לי
חברות. כמובן שהסכמתי, אבל כשעשה
את הנסיונות הראשונים לקראת יחסי-מין,
אמרתי: לא, אני בתולה. הוא הסכים
להמשיך את החברות, ורק אחר כד התברר
לי שלא האמין לי שאני בתולה. ואיך
התברר — זה הסיפור הממוזל שלי. חייגו
בעירום מוחלט, הוא ליקק את כל גופי
והעריץ את הוואגינה הבתולית שלי. זה
היה נעים מאוד, אבל כשאת בתולה —
התחושות המיניות רדומות עדיין, ואני
המשכתי בסירובי. רציתי לשמור על בתולי
עד ליל־הכלולות, תארי לך!
האליל שלי, שהיה אז בן ,22 מבוגר
ממני בחמש שנים, באמת ניסה לשכנע
אותי בנגיעותיו לוותר על בתולי. בסופו
של דבר עבר להסבר מילולי. שכחתי מד.
זה מיזמוזים כשהייתי בן ,17 אמר. ואני
לא יכול להיות חבר שלך ולשכב עם
אחרת. על רקע זה נותקו היחסים ואני
חזרתי להיות נערה בשר ודם — והוא
אליל־של-חלומות. זה לא הולך ביחד,
נערה ואליל. אבל גבר זה, שזיכה אותי
במגע מיני ראשון, מבלי שהרגשתי אבר-
מין גברי בתוכי, העניק לי מתנה ענקית
שרק שנים מאוחר יותר הבנתי אותה.
העובדה שהוואגינה שלי קיבלה יחם מעריץ
ולא סתם ״דפיקה״ במגע המיני הראשון,
הפכה אותי למשוחררת מבעיות מיניות.
מי הוא האליל הזה ן יש לי עליו קטע
ארוך מאד בספר שאני כותבת. הוא ידוע
מאוד. המהפך בחייו השאיר אותו בסימן
שאלה כל-הך גדול לגבי כל הקהל ה ישראלי,
שזהו פשוט אבסורד להכניס את

שמו לכתבה ארצית כל-כך, כשהוא עצמו
הפך כמעט לקדוש אלוהי.
אז מי זכה בבתולים, שחשבתי כי אקדיש
אותם לבעל? בחור. בשר ודם. בן גילי.
שגם הוא היה בתול. הלילה הגדול שלנו
התקיים אחרי חמישה חודשים שבהם
עברנו את כל השלבים של ההתקרבות
הנפשית-רגשית־מינית. כיוון שהשלבים
היו הדרגתיים, זכיתי להגיע לאורגזמה
כבר במגע המיני הראשון האמיתי.
אבל, כמובן, שלא בכל מגע יש אורגזמה,
וכאן נכנסים לתמונה מושגים כמו

אהבה, הרם עצמי, סיבות ליחסים מיניים
וכר. לי אין בעיות עם עצמי, אך יצא
שלגברים מסויימים היו בעיות איתי. אני
פשוט לא מוכנה לתת יותר משאני מקבלת.
מההתחלה קיבלתי יחם (האליל !) וגם היום
אני לא מבינה את הגברים שחושבים כי
הם עושים טובה, בעצם גתינת הגוף ואבר-
המין שלהם. יופי, אז יש להם מה שאין
לנו, לנשים, אבל אין שום סיבה לתת
יחס ולהעריץ אבר־זכרות — אם בעל
הגוף הזכרי לא נותן יחם ומעניק לחות
לוואגינה. מרגיזים אותי הגברים שנרתעים
מלגלות את הוואגינה באותו אבר אחד
בגופם, שיודע מהו טעם — הלשון. אז
נכון שצינעת הפרט אצלנו היא חשובה
מאוד, אך במגע מיני שלא נעשה לצורכי
הצגה קיים רק הפרט.
היה לי טריפ דתי, ולמדתי הרבה מאד
על יחסי-אישות במיסגרת היהדות. רוב
המיצוות הן עבור הגבר, ולא האשה. מדוע?
את התורה אפשר לפרש ב־ 70 צורות, אך
כיוון שבאתי אל הדת מהחילוניות וחזרתי
אל החילוניות, יש לי תיאוריה משלי:
אבר־הזכרות הוא יצר־הרע, ועל מנת לחיות
חיים שהטוב מתאזן בהם עם הרע (אין
רע בלי טוב, ולהיפך) ,הגבילו את הגבר
במיצוות שמסיחות את דעתו מאבר־חזכרות
שלו .״והגית בו יומם וליל״ — אינו
מתכוון, כמובן, לאבר־מין, אלא לדברים
שברוח.
לגברים יש בעיה פשוטה מאוד. אבר-
המין שלהם הוא חיצוני, והם חשים את
התעוררותו מראשית הבוקר. אז אם הוא
מתעורר עם ׳בעיה של זיקפה, וחייב ללכת
לתפילת שחרית, הראש מוסב מהזיקפה,
וזו נעלמת. לחילוניים אין פתרונות. אז
מה יוצא? גבר נשוי, שיחסיו עם אשתו
טובים, יכול לעורר אותה בעדינות ולקיים
ביחד איתה את מיצוות הביאה בתחילתו
של יום. אחר כך הוא הולך לעבודה בלי
בעיה. גבר נשוי, שיחסיו עם אשתו רעים —
נשאר עם בעיה ומפנה אותה אל המזכירה
שלו, או אל כל אשה שהוא נתקל בה

במיסגרת היום הרגיל. אצל גבר רווק
הבעיה טורדנית עוד יותר.
אז נכון שמין הוא טבעי בדיוק כמו
אוויר לנשימה, אבל ההבדל הזה בין הבעיה
החיצונית של הגבר למופנמות האבר המיני
של האשד — ,דיוא־הוא המונח בבסיס
היחסים, המעוותים לעתים קרובות, בין
שני המינים. לא לחינם נאמר שהנשים
הן בעלות כוח סבל רב יותר, נפשי, כמובן.
למה? כי אבר־המין שלהן הוא פנימי.
אני לא קמה עם בעיות בתקופה שאין
לי גבר. כמובן, כשמדברים על הנושא
המיני, קיימת תחושה מינית, אך היא

אינה קיימת כשאני לא נתקלת בנושא
המיני מבחינה מילולית. את לא מאמינה?
תתפלאי. בטריפ הדתי שלי נדרתי וקיימתי
היטהרות מינית בת שלושה חודשים,
ומאז ועד היום חי הראש שלי בשלום
רב עם אבר־המין שלי.
חסרה לי בכל השיחה שלנו המלה
אהבה. איני רוצה להגיד שכל מגע מיני
שלי היה רק כשהייתי מאוהבת. אבל אני
יכולה בהחלט להגיד שאהבתי, בדרגות

שונות של אהבה, כמעט כל גבר שהייתי
איתו. אהבה זה דבר רחב וצבעוני, שיש
לו צורות שונות. היתד, לי, למשל, אהבה
אמיתית של 24 שעות, שהיתר, שייכת
למקום המסדים ולמצב המסדים שבו
פגשתי את הגבר המסדים. אפשר גם
לאהוב את הרגע, ואפשר לאהוב מישהו
חודשיים, שנה, שלוש שנים. אפשר גם
לאהוב בעת ובעונה אחת כמה גברים, כי
לכל אחד מהם יש צבע אחר מבחינת
האישיות. עברתי את השלבים האלה, ואני
מקווה שעוד מצפה לי אי־שם אהבה מבוגרת,
לכל החיים.
אגב, אם היתה אהבה מאיזשהו סוג
שמניתי . ,מאהבי אלה נשארו ידידי לכל
החיים. אותם מיקרים של התפרקות מינית
בלבד נשארו בגדר התפרקות מינית בלבד,
ולפעמים אפילו מוזר להיווכח שפעם מצאתי
עניין במשהו מהסוג הזה. בכל אופן, אף
פעם לא נשארתי עם מישהו רק כיוון
שהיה פנטסטי במיטה, והראש שלו לא
עמד בדרגה שווה לאבר־הזכרות שלו.
אוננות? אני מעדיפה מישגל על פני
אוננות. מובן שאוננתי, אבל בעיקר מתוך
סקרנות להבין מה זה. הפעם הראשונה
היתד, כשכבר הייתי בת .36 מישהו פשוט
שיפנע אותי שצריך לנסות את זה, וכך
עשיתי. היה מעניין, אבל זהו זה. אני
לא רוצה להיות מתחסדת ולהגיד שלא
היתד, לי הנאה באוננות, אבל זאת הנאה
של פורקן ולא אותה אורגזמה של עלפון-
חושים טוב ובריא, ביחד עם בן־זוג. נשים
שבוחרות באוננות כפתרון אינן אשמות
בכך. לא התמזל להן לפגוש גברים ש אוהבים
נשים, ויודעים לתת לאשר, את
התחושה שהם רוצים בה. לא •רק בגלל
אבר־המין שלה או ההנאות המיניות שהיא
תעניק לו. כואב לי על נשים כאלה, וכואב
לי על עצמי כשאני בתקופת יובש רגשי
שמביא ליובש מיני. בשנים האחרונות
הפכתי יותר ויותר סלקטיבית בהתחברויות
הבין־מיניות שלי, ובד־בבד גדלה ההנאה
כשקיימת התחברות טובה, הכוללת הכל.
לא מיספר המישגלים הוא הקובע, אלא
המהות שלהם.
למד, הכוונה במהות? התקשורת הבין-
מינית מתחילה שעות לפני ההתרחשות
המינית עצמה. אני לא קופצת למיטה עם
אדם זר. אני לא נמשכת אל גבר, ויהיה
היפה ביותר, אם הראש שלו לא ״מדליק״
אותי. אני לא מתיידדת בכלל עם גברים
שהנושא הראשון מצידם הוא נושא המין.
גברים כאלה הם בדרך כלל לא בני-אדם
בעיני, ובדבר היותם בעלי-און יש ספק

שימי-לב: אם הראש מדליק, ויש איב-
פתיות של בני-אדם המכבדים זה את זה
ורוצים זה את זה, נכנסת מאליה האווירה
המרגשת של אירוטיקה. מופיע מעצמו
הניצוץ הרומנטי, ועד כמה שאני נחשבת
בעעי אחרים ל״נועזת״ — קיימת בי
הרומנטיקה.

א שה ד תי ת מין אי 11
רק להורדה, גס והנאה!

יפורה גרנכיץ, בת ,49 פסיכולוגית
^ ויועצת בנושאי מין לנערות, בעיקר
מהזרם הדתי. היתה עיתונאית, אולם פרשה
בשל מחוייבות מישפחתית. אם לחמישה
ילדים, שכולם נשואים. בעלה עורך-
דין רבני, והיא אשה דתיה שגדלה בשכונת
מאר,־שערים בירושלים, בת למיש-
פחה הנמנית על כת נטורי-קרתא•

מספרת ציפורה:
נישאתי על־ידי שידוך. שנינו היינו טיפוסים
ניגודיים, שאיחד אותם דבר אחד
משותף — אמונה דתית.
ההורים הם אשר מלמדים אותנו מהם
יחסי־מין. באופן טיבעי הובילו אותנו לכך,
שלא נתייחס לנושא עד שההורים יעלו
אותו בפנינו. חונכנו שהמין שייך אך ורק
למיסגרת נישואין ומישפחה.
נראיתי מאוד מפותחת כבר בגיל .14
הדבר היה כל כך משמעותי, שהבריטים,

ששלטו אז בארץ, הכריחו אותי להוציא
תעודת-זיהוי, כי לא האמינו שאני צעירה
מגיל .16
בנות ובנים למדו ובילו אז בנפרד. רק
הלימודים העסיקו אותי. לא היתד, סביבי
אווירה שתתסיס אותי ותעורר מחשבות
מיניות. הייתי מאוד רגועה, וכמוני היו גם
שאר חברותי. פה ושם היינו מגחכות לעבר
בחור שחלף על פנינו, ודיברנו אם הוא
יפה או מכוער, מעניין או נודניק, אבל
ללא תחושות גופניות כלפיו.
בגיל 17 אבי שאל אותי אם בחור
מסויים מוצא חן בעיני. השבתי שלא חשבתי
על כך. אבי היה זה שהסביר לי מהן
תחושות מיניות, וחונכתי על המישפט
״מצא אשה מצא טוב״ — שר,אשר, היא
ביתו ומיבצרו של בן־זוגה, ושהמין הוא רק
חלק מן הבית המשותף.
כעבור חודש נישאתי לאיש. נהוג אצלנו
להינשא בגיל צעיר. וכי מה הספיקה אשד,

חילונית יותר ממני? עוד בילויים, עוד
סרטים. זהו סיפוק רגעי, המותיר אותך
עם תיסכול עצום. אני נישאתי מוקדם.
הולדתי חמישה ילדים ובגיל 43 חייתי
חופשית לפתח תחביבים אישיים ולצאת
ללמוד כאוות נפשי.
הנישואין נועדו להקמת בית. מיצוות-
הביאה חלה על הגבר. הוא חייב להינשא
עד גיל עשרים, כדי להקים בית. גבר שלא
נישא עד גיל זה נחשב למת. לאשה אין
גיל מיצוות־ביאה.
זה לא נכון לחשוב שאצלנו נועד המין
להולדה בילבד. אותי חינכו גם ליהנות
מחיי־מין. אני חושבת שאשה דתיה מסוגלת
ליהנות ממין יותר מאשה חילונית.
שבועיים בחודש אני לא באה במגע. זוהי
תקופת הנידה. הגוף מתנקה בפרק זמן
זה מזרעו של הגבר. המגע שלאחר מכן
הוא יותר מרגש. דווקא ההפסקה הזאת,
והידיעה שמותר לד לקיים יחסי־מין רק
בפרק זמן של שבועיים, ולא במשך חודש
שלם, היא המגבירה את התשוקה ואת
הרצון ליהנות יותר מיחסי־מין. אחרי
שבועיים של איפוק באה תשוקה טיבעית,
ויחסי־המין !נעשים במלוא תשומת־הלב.
את הדרכים ליצירת גירויים מיניים
גיליתי לבדי. לידי מצוי בן־זוג, שרוצה
להעניק לי הנאה שלמה ואני מחפשת איך
להעניק לו. גבר חייב לקנות ולרצות את
האשה כדי שתסכים לקיים עימו יחסי-
מין. אשד, רשאית לסרב, אולם לגבר אסור
להימנע מיחסי־מין. בכתובה כתוב שהוא
חייב לה את אונו.
אשד, ובעלה ישנים במיטות נפרדות.
וכשאשה מסיימת את תקופת הנידה היא
שולחת לו רמזים, כדי שיבין שהיא חפצה
לבוא במגע מיני. אם בתקופת הנידה אסור
לה להגיש לו אוכל או חפצים לתוך היד,

הרי כשתמה התקופה היא חוזרת להגיש
לו אוכל ופורסת מצעי־מיטה חדשים. האשד,
מתקשטת, ואפילו מתאפרת לכבודו,
כדי למצוא חן בעיניו. אנחנו מייחסות
חשיבות ללבוש בתוך הבית, יותר מאשר
ללבוש מחוץ לבית — וזאת למען הבעל.
אשד, אינה נחותה מבעלה. האשד, היא
אשת־חיל. האשד, היא נבונה. אברהם ראה
שני בנים ושרה ראתה שני לאומים. אשד,
החפצה להשתמש באמצעי־מניעה יכולה
לבקש את רשות הרב. היום נהוגה אצלנו
גישה ליברלית מאוד. אם אשד, תאמר,
אפילו אחרי שני ילדים, שילד נוסף ימוטט
אותה מהבחינה הנפשית, יאשר לה הרב
להשתמש באמצעי־מניעה.
התייחסות לבית נובעת מיחס של קדושה.
הכבוד ההדדי הוא ערך נעלה. הבית
נחשב ׳למיקדש .׳אין בו עימותים, מפני
שהוא מקום מקודש.
אסור לנו לקיים יחסי-מין ביום, כי צדיק
לא יעשה זאת ביום. נאמר בתורה ש־אבימלך
מלך פלישתים ראה מבעד לחלון
את יצחק מצחק עם ריבקה. רש״י מפרש,
שהוא ראה זאת רק בדימיונו, שהרי צדיק
לא יקיים יחסי-מין עם אשד, בשעות היום.
רק מהחדרת הפין לפות לא תיגרם
תחושת האורגזמה. הדגדגן הוא איבר-
תחושה המסייע להנאה ביחסי־מין. הטבע
היתל בנו מעט, בכך שהדגדגן מרוחק
מהנרתיק. אולם בכך ידע להפריד בין
הנאה ממין לבין קיום יחסי־מין רק לשם
הולדה. ההוכחה לכך שהמין נועד גם לשם
הנאה מצויה בעובדה שאשה מסוגלת
להמשיך ולקיים יחסי־מין גם בגיל הבלות.
היהדות היא אוצר בלום ונפלא. אדם
דתי בוחר לו אשה המתאימה לו במידות
ובדיעות ומעוררת בקירבו רגש חיבה
אליה. לא מדברים על המין. זהו הפיס !

״דא ידעת בנדר שיש
הנאת מינית גם ראשה!״
מאיה היא גרושה ואם לבן.
״ בת .28 אחרי שהתגרשה מבעלה
עבדה ארבע שנים כאשת־יחסי־ציבור, והכירה
בעבודה זו את העולם שאמור
להראות נוצץ. לדבריה הוא נוצץ רק כלפי
חוץ, ואינו אלא זיוף מסחרי. היום היא
עובדת כמנהלת-חשבונות.

שוש מאיה מספרת:
אורגזמה היא שיא ההנאה שאני מסוגלת
לחוש במגע המיני. זהו השיא שאליו אני
מסוגלת להגיע. הוא מתחיל ומתקדם בהדרגה,
עד לשיא שבו אני חשה כמאבדת
עשתונות. הראש והגוף מתרוקנים ממחשבות.
אני מרגישה כמרחפת וחסרת-
מישקל — ריחוף עד לשמיים — שמסתיים
בנפילה רכה וברפיון.
אני זקוקה להקדמה ממושכת כדי להצ ליח
להגיע לשיא ההנאה במגע מיני. הגבר
צריך לגרות אותי. הנגיעה בדגדגן יכולה
רק לסייע בגירוי, אולם אך ורק חדירת
אבר המין הגברי לנרתיק שלי מביאה
אותי אל תחושת האורגזמה. כמה שיותר
עמוק יותר טוב. אני לא מסוגלת, בפגישה
ראשונה, להצליח ליהנות ביחסי המין עד
לתחושת השיא. זה לוקח זמן עד ששנינו
לומדים להכיר אחד את השני. זה לוקח
זמן.
מעולם לא אוננתי. יתכן שעשיתי דברים
היכולים להחשב כאוננות, אבל לא ידעתי
שזו אוננות. באופן מודע לא חשבתי מעולם
לאונן, כי מעולם לא חשבתי ליהנות לבדי
מתחושה גופנית מינית, אלא תמיד רציתי
להגיע לזה עם גבר.
נישאתי בגיל .19 לא ידעתי כלום על
מין. לא היו לי ציפיות כי לא חשתי כלל
תחושות גופניות של תשוקה מינית. בעלי
היה הגבר הראשון בחיי ואני ידעתי שעלי
לתת לו את גופי כדי שהוא יגיע לפורקן.
התפקיד שלי במערכת הנישואין היה לספק
את בן זוגי. כמו כן ידעתי שאסור לי
לסרב לו, ושאני חייבת להתמסר לו.
לא הצלחתי להכיר מהי הנאה ביחסי-
מין. אולם תמיד אמרתי שאני נהנית, כי

לא רציתי לפגוע באגו הגברי של בן זוגי.
במשך הזמן הגעתי למסקנה שאני כנראה
לא נורמלית, ושאיני מתאימה למערכת
יחסי־מין. נוכחתי להבין, שאנחנו לא מצליחים
ליצור קשר האחד עם השני. היינו
טיפוסים מנוגדים. אני אהבתי לצאת לבילויים
חברתיים ואילו בעלי רצה להסתגר
בבית. לדעתו, היה עלי, כאשה, לשבת
בבית וללדת ילדים. שלא לדבר על כך
שהיה אסור לי לחשוב על לימודים ועל
קאריירה מקצועית מחוץ לבית. מכיוון
שגם המין לא יכול היה לעזור לנו בפיוס,
התגברו כל המתחים, עד שהחלטתי, יום
אחד, לשים לזה קץ. עזבתי את הנישואין.
תקופה ממושכת אחרי הפירוד לא ביקשתי
כלל להגיע למגע מיני עם גברים.
לא היה לי כלל צורך בכך, כי האמנתי
שאני לא מסוגלת ליהנות.
לאט לאט התחלתי לגלות את עצמי.
לאחר הגירושין גיליתי שגם הסובבים
אותי מוכנים להתייחס אלי כאל אדם עם
דיעות ושאיפות משלו. למדתי שמותר לי
להיות יוזמת בזמן המגע המיני. לומר
לבן הזוג איך, איפה ומה יגרום לי גירוי
מיני. אם גברים נוהגים לכוון את האשה
בעת המגע המיני כדי שתגרום להם הנאה,
מותר גם לאשה לבקש זאת מהגבר. אין
צורך להתבייש, אלא להיפך, ליצור הידברות
כדי להכיר אחד את השני.
הסרתי מעצורים שליוו אותי כל השנים
והתחלתי להרגיש אישה משוחררת. באתי
במגע עם גברים רבים ותוך כדי התנסויות
גיליתי את גופי. זה לא אומר שהפסקתי
לזייף, ולומר לגבר שנהניתי מהמגע
עימו עד לתחושת שיא, כאשר הוא יקר
לי ואיני רוצה לפגוע בו. אבל למדתי
מהי תחושה של הנאה אמיתית, לעומת
הנאה אחרת, שהיא הצורך רק להיות
נאהבת בזרועותיו של הגבר.
הבנתי מהן הציפיות שלי בחיי־מין עם
בן הזוג. היום אני מאמינה שמין ללא
רגש, הנעשה רק כאקט טכני, הוא המוביל
לזיופים. כאשר אני נכנסת למיטה עם גבר
שאני רצויה לו ואהובה עליו, האקט המיני

אשת יחסי־ציכור שוש מאיה
ידעתי שעלי לתת את גופי כדי

המלווה ברגש אינו יכול להיות מזוייף.
כשאני!נהנית מהמישחק המיני ולא מגיעה
לשיא, אני לא מרגישה ששיקרתי לגבר,
כי לא היו לי ציפיות ליותר מזה. אולם,
אם הגבר מאמין לי שנהניתי והוא חושב
שהגעתי לאורגזמה, אלה היו הציפיות
שלו, בהן הוא רוצה להאמין, ולא אקלקל
לו את השימחה הזו.
אם תהיה לי הרגשה שהיחסים בינינו
יכולים להוביל למערכת טובה, אני אשמור
עליהם. אני יודעת שהגוף שלי עדיין לא
בשל. עדיין לא גיליתי הכל. אני חיה

שהוא יגיע לפורקן !״

בהרגשה ששם, הרחק מעבר לפינה, אמצא
הפתעות נוספות, חדשות. אני חושבת
שהראש שלי הגיע לשלב של שיחרור,
אולם בגוף שלי קיימים עדיין מעצורים.
יתכן שעלי למצוא את בן הזוג המתאים,
שיתן במערכת המשותפת את אותה הכמות
שאני מוכנה לתת. אני גרושה כבר שש
שנים, וחיה בשנתיים האחרונות עם חבר.
אינני יודעת אם מצאתי את מה שחיפשתי.
אוני יודעת אם הייתי בוחרת להעצר היכן
שאני היום. אני חושבת שאני ממשיכה
להשתנות.

״ הואש הוא א ;בו־־הומיו
החשוב ביותו של האשה!״
^ נ ת הסכימה להזדהות רק בפרטים
הבאים: בת ,30 ילידת קיבוץ בצפון,
השייך לתנועת השומר הצעיר. ענת הגיעה
לתל-אביב אחרי הצבא. היא למדה באוניברסיטה
ועוסקת היום בתירגום. השבוע
היא נישאת בארצות־הברית, בנישואין
אזרחיים, לבחור אמריקאי נוצרי שהכירה
בארץ.

ענת מספרת:
כל כך השתוקקתי אל הבחור שאנשא
מחר, שחל אצלי תהליך של פתיחות
נפשית. היה קשה להשיג אותו בהתחלה,
ורק אחרי שנגענו זה בזו גילינו את
התשוקה הגופנית שבערה בנו.
פעמיים עמדתי לפני ההחלטה: להינשא
או לא. ברגע האחרון לא התחתנתי. נטיתי
להפחית בחשיבות המין בחיי, בשל הכיש לונות
שהיו לי. ניסיתי לשכנע את עצמי
שמין אינו חייב לתפוס חלק מרכזי בשיקולי
בחיים. היום, כשמצאתי בן־זוג
שעימו גיליתי מהי תישדורת נכונה, המין
חזר להיות תנאי לחיים. ללא מין אמות.
עד שגיליתי את בן הזוג שלו אנשא
מחר, לא היכרתי את הגוף שלי. המין
היווה עבורי הנאה רגעית בילבד. הייתי
נוכחת בזה רק בבוקר למחרת. זה היה
כמו לעשן סיגריה טובה וזהו זה.
בן הזוג חשב רק איך לגרום לעצמו
פורקן. כאשר הצלחתי לגרום לעצמי הנאה
בזמן יחסי המין, זה היה במקרה, בזכותי,
ולא בזכות השותף. אולם אם לא נהניתי
לא היה הדבר חשוב לו כלל.
הייתי מתוסכלת בשל כך שלא הגעתי
להתנסות מינית ממשית. לעיתים, כל ה־

ביטחון העצמי שהפגנתי בחיי היום־יומיים
התערער במיטה בזמן המגע המיני. ההנאה
החדשה שגיליתי אינה דומה כלל ליחסי
המין שלי בעבר.
היכרתי גברים שחיפשו דבר אחד —
פורקן לעצמם. היום אני מסתכלת, מריחה,
טועמת ויוצרת קצב. מין נמצא אצלי
בראש. העובדה שאני מחפשת הנאה מינית
היא המאפשרת לי ליהנות ממנו בזמן
האקט. אם הראש משתוקק למין, אז מספיק
ליטוף כדי לגרום לי להתעוררות מינית
עזה.
איני חייבת להגיע תמיד לאורגזמה.
מישחק הגוף, ההתלכדות והרגשת החמימות,
לרצות להיות האחד בתוך השני,
היא הרגשה מענגת בפני עצמה. מעולם
לא הייתי יכולה להסתפק בהרגשה זו עם
בני הזוג הקודמים בחיי. אני מוכנה לסיים
יחסי־מין גם בלי להגיע לאורגזמה. היא
אינה תופסת מקום עיקרי בסולם הערכים
שלי. הכייף של להיות ביחד עולה אצלי
על הערך של להגיע לאורגזמה. לכן לעולם
לא אצטרך לזייף לבן הזוג שלי ולספר
לו שהישגתי אותה. אני נותנת למוח שלי
רק להרגיש, ובשום פנים ואופן לא לחשוב.
לרצות או לצפות לאורגזמה משמע —
לגרום למוח לחשוב.
אין אצלי תחליף לאבר־המין של הגבר,
מפני שאני זקוקה, לשם ההנאה, להרגיש
אותו חודר אלי כמה שיותר עמוק. אחפש
את הדגדגן אך ורק כדי להאיץ את האורגזמה.
קשה
לי להסביר במילים מה היא בעצם
אורגזמה. כמי שנולדה במקום השוכן לחוף
ים, הייתי ממשילה זאת לנחשול מים
ענק המתנפץ בתוך גופי. הגל מתקרב

מיסתורי האורגזמה הנשית
(המשך מעמוד )63
אלי, אני מכינה את גופי לקראתו, מעלה
את תחושותי למכסימום עירנות, כדי לדעת
לקבל את הגל המתקרב אלי. כשהוא מגיע

נוצר איחוד מושלם של הגוף והרגש. הם
מתאחדים ויוצרים יחד תחושה של שיכרון.
אני לא מאבדת את ההכרה, למרות השיכרון.
בשיאה של תחושה זו אני מגלה
את עצמי.

,אשה שעושה מין ן נראית
נ:ורתת יותר מאשר אחות ר

פיסיולוגית, אלא גם מרגשות נפשיים.
אשד, שלא תיצור קומוניקציה טובה עם
בן־הזוג, או שתחסר בה המוטיבציה להתקרב
אל בן־הזוג, לא תצליח ליהנות
מהמגע המיני.
אבל אם היא תדע להבחין שלא המין
בה פגום, אלא הקומוניקציה, היא כבר
עשתה צעד קדימה.

אני לא מאמינה שיכולה להיות קומוניקציה
טובה בין בני־זוג ללא מין. בן־אדם
הוא יצור מיני מטבע בריאתו, על כן
המין תופס חלק כל־כך חשוב בקומוניקציה
שבינו לבינה.
אצל נשים שונות יש מיני אורגזמות
שונות. אצל אותה אשה יכולות להופיע
אורגזמות שונות. אשד, אחת אינה יכולה

^ ,ו ת קרייצר־אביב היא סכסולוגית
י ומורה־יועצת.

היא מבהירה מהי אורגזמה:

האורגזמה הינד. תופעה פיסיולוגית. הגוף
נענה לגירוי מיני, עובר שלב של
התרגשות, שלאחריה חלה הרפייה קלה,
שפורצת שוב לשיא הנקרא אורגזמה.
דחף מעי — לקיים מגע מיני — קיים
אצל כל אדם שאין לו מעצורים רגשיים.
תגובה לדחף המיני היא זו אשר בשיאה
מגיעים לאורגזמה.
בשלב האורגזמה פועלות בגוף שתי
מערכות. האחת: כלי־הדם, והשניה: מע-
רכת־השרירים. כלי־הדם בסביבת אברי-
המין מתמלאים בדם. אצל האשד. אלה
שפתי־הפות, הדגדגן, הרחם והשדיים. אצל
הגבר: האשכים והפין.
עם הגירוי המיני מתכווצים שרירי דופן
הנרתיק. זהו שלב הדומה למצב שלפני
התעטשות, שבו הפנים, העיניים והאף
חשים גירוי מתפשט ומתעצם. גם האוזניים
והכתפיים מתגייסים לקראת השיא.
כך גם הנרתיק והרחם מתכווצים לקראת
האורגזמה. יש אין־סוף תחושות אשר
נקראות אורגזמה בפי נשים. גם בסיפרות
המיקצועית אפשר למצוא הגדרות שונות.
הסכסולוגית, הד״ר רובין, קובעת ב-
סיפרה, שאשר. מאבדת הכרה בעת האורגזמה.
היא צועקת ושומעת פעמונים.
אם אשה תקרא את התיאור הזה ולא
תמצא שכך הדבר גם אצלה, היא עשוייה
לחשוב שהיא לא נורמלית. אין צורך.
האמת היא שקיימות אורגזמות שונות.
רק שליש מהנשים המתנסות ביחסי־מין
מסוגלות להגיע לאורגזמה — קובעים
המקורבים לנושא מבחינה מיקצועית. חלקן
מגיעות לכד תוך כדי מישגל, אחרות
לפני המישגל, במהלך המישחק המיני, ויש
נשים המגיעות לאורגזמה אחרי שהגבר
הגיע לאורגזמה.
בעוד שאצל הגבר השפיכה היא ההוכחה
לשיא שלו בזמן המגע המיני, הרי שאצל
האשה אין אפשרות לזהות סימנים חיצו ניים
בטוחים. זוהי העובדה המאפשרת
בעצם לאשה לזייף בפני הגבר את השיא.

אשה נרטבת אך ורק בשלב ההתרגשות.
היא מפסיקה להרטב בשלב שמעבר להתרגשות.
אשה יכולה לכווץ את שרירי
הנרתיק גם בצורה רצונית, מצב המתרחש
באופן טבעי בעת האורגזמה. נשים יכולות
לבצע גם תרגיל של ״נשימת נרתיק״.
הן שואפות את הנרתיק פנימה ומרפות.
תרגילים אלה, יחד עם למידה לאונן,
הם אלה אשר בסיטואציה שונה עוזרים
לאשה ללמוד איך להגיע לאורגזמה. אולם
במיקרים אחרים הם מאפשרים לאשה לזייף
אורגזמה. התכווצות הנרתיק יוצרת
חיכוך מוגבר ביעו לבין אבר־המין הגברי
ומזרזת את השפיכה אצל הגבר. אשר.
עייפה זו יכולה להסתובב ולהרדם.
הסכסולוגית לני ברבק קבעה, שהדגדגן
ולא הנרתיק הוא האחראי לתחושת האורגזמה
אצל האשה, כפי שהפין ולא האשכים
גורמים לכך אצל הגבר.
חדירת הפין אל הנרתיק היא כשלעצמה
אינה מאפשרת לאשה להגיע לתחושת
אורגזמה. התחושה נגרמת למעשה אך ורק
עם הופעת גירוי ישיר, או עקיף, בדגדגן,
בזמן האקט המיני. אשה שהדגדגן שלה
מגורה באופן עקיף, תגיע לאורגזמה תוך
20 דקות, או כלל לא. גירוי ישיר על
הדגדגן גורם להאצת הגירוי המיני.
גם אם אשה תאונן ותפעיל גירוי ישיר
על הדגדגן היא תצליח להגיע לאורגזמה
במהירות, עדיוק כפי שקורה אצל הגבר.
אם התהליך היה הפוך, ואשד. היתה
מגרה את הדגדגן על אשכי הגבר, היא
היתה מגיעה לשיא מהר יותר, בעוד ש לגבר
היה לוקח יותר זמן, אם בכלל,
והוא היה נשאר מאחור.
מקובל היה לחשוב שמקומו של הפין
בתוך הנרתיק, כי זהו המקום הרגיש
בגוף האשה, המביא אותה להנאה מינית
מכסימאלית.
זה לא כך. את הדברים האלה צריכה
אשד, לדעת. הידע המיני שלנו עבטיח
סיכוי להצלחה בחיינו המיניים. כדי להנות
מהמגע המיני יש צורך ללמוד אותו. חוויה
מינית, שבמיסגרתה אפשר למדוד את
עוצמת האורגזמה, בנוייה לא רק על חוויה

בתרשימים ממחישים הגרפים ריגוש מיני אצל האשה והגבר,
בשעת המגע המיני. בטבלה מימין: עקומה א׳ מורה על מצב
של התרגשות, המתעצמת במהלך זמן מסויים, עד שבשי׳אה
היא מובילה אל נקודת האורגזמה. הקו המקווקו שבהמשך עקומה
זו מראה שישנה אפשרות, אחרי הרפיה קצרה, להגיע לאורגזמה
נוספת, שלאחריה בא ריפיון. עקומה ג׳ ממחישה עלייה

6 (4 1

סכסולוגית רות קרייצר־־אכיב
״אבר־המין של הגבר אינו נמדד לפי אורכו, אלא לפי חריצותו !׳׳

מהירה יותר בהתרגשות, בעת המגע המיני, המובילה תוך פרק
זמן קצר אל האורגזמה. עקומה ב׳ מתארת התרגשות מינית,
שאינה מובילה אל השיא. ההתרגשות נעצרת בשלב ה״רמה״,
שאחריו בא ריפיון. נשים רבות סבורות, בטעות, שהמצב המתואר
בגרף ב׳ הוא אורגזמה. בטבלה משמאל מתארת העקומה
ריגנש מיני אצל הגבר, המוביל אל השיא, שבו מתרחשת השפיכה
זוהי האורגזמה של הגבר. הקנ המקונקנ מתאר מצב
של אפשרנת להגיע לאנרגזמה נוספת, אחרי הרפייה קצרה.

ללמוד או לחקות אורגזמה של אשד, אחרת,
אבל היא יכולה ללמוד מהן הנקודות
הרגישות בגופה, כדי להביא את עצמה
לסיפוק מיעי. יותר אשר, מטבע בריאתה היא יצור
מיני מהגבר. היא יכולה להגיע ליותר
אורגזמות מהגבר. יש לה יותר אברים
ארוגניים, ומחקרים מתקופות קדומות מלמדים
שנשים רצו יותר מין מגברים.
אשד, מגיעה לשיא מיניותה רק בגיל
30 או .40 היא נשארת מינית גם בתקופת־הבלות,
שהוא מצב שאינו משפיע על
רגישותה המינית של האשה.
אצל הגברים המצב שונה.ככל שהם
צעירים, הם יותר מיניים. ככל שאבר-
המין הגברי פעיל יותר, הוא משתוקק
יותר לסיפוק מיני. תלמיד שלי בן 17
נתן לכך פירוש משלו; אבר־מין לא נמדד
על־פי אורכו, אלא על־פי חריצותו. אם
גבר יפסיק לתפקד עם אבר־מינו בתקופה
מסויימת, הוא יאבד מכושרו.
מצב כזה אינו קיים אצל האשה. לידות, מיני מחזור חודשי ותקופות ללא מגע
אינם פוגמים ביכולתה המינית.
זאת הסיבה לכך שאשה בגיל הבשלות
תחפש פארטנר צעיר, ואילו הגבר יחפש
ונערה צעירה, שתפצה אותו רגשית על
אובדן כושרו. אולם גבר מבוגר, שאינו
מפסיק לפתח את כושרו, לא יאבד אותו.
אשד, אינה מאבדת את עוצמת הזיקפה,
על כן אינה עוברת משבר כגבר. אולם
נשים הרוצות להראוע טוב חייבות לקיים
יחסי־מין. אשה שמקיימת יחסי-מץ נראית
פורחת יותר מאשה שוויתרה עליהם, ש הפנתה
את האנרגיה שלה למקום אחר.

עעזזויזנן

יצרני זברה, קאפרי, שמפו רויאל
והשמפו בריח תפוחים
ובשיתוף מנכ״ל חברת ״א. גינדי״,
אברהם גמדי, אשר יעניק למלכה
הנחה של — 500,000.ל״י לרכישת
דירה בחברתו
המלכה תציג את

הדגמים

החדשים לשנת / 1981

אפנת תערם היפות
תטפל בשערה בתכשירי׳
טיפול וצבעי שיער מיספר /
אחד בעולם

תציג את המשקה
שבבט א ת העולם
אמיתית של ״קו*
קטיילט-פור-טו״
תטוס ותתארח בכרתים ע״י

תדגים את דגמי 1981 של

הטבעיים של

נייטשד ביזטי /

הדרכת המועמדות: אולפן לאה פלטשר עיצובי

תיסרוקות: סלון ג׳ימי ומרסל חיפה איפור :״נייטשר (
יופיה הנשי בתצוגת חולצות
גברים

תוכתר בכתרי

תגיע לנשפים באוטובוסי

תציג את שמלות הכלה של

ביוטי עיצוב הכתרים,, :אנדיו״
טיפול בשיער: תכשירי ״לוריאל״ *
אירגון: מירי ורפי זכרוני

מועמדות הסופיות• מלכת הסיס •׳81 הו
ך *,לי ב ח כו ט בת דד 18 היא חדרתית, עם עבר מושבניקי.
י רלי חומודהעיניים היא חיילת בצבא, בתפקיד
אחראי מאוד, שעליו אינה מרחיבה את הדיבור.
בזמנה החופשי היא רוכבת על סוסים וגולשת על
גלשן. בכל רגע פנוי היא שוקעת בתוך אהבתה
הגדולה: הספרים של הארולד תבינם. בעזרת הספרים
היא מפליגה אל עולם החלומות הבלתי־אפשריים.
רלי היא בחורה רצינית, המתעתדת ללמוד פסיכולוגיה
באוניברסיטה, מיד אחרי סיום שירותה הצבאי.
אין לה כל שאיפות בתחום הזוהר והדוגמנית. לתחרות
הגיעה כדי להשתתף בחווייה, שלדעתה היא חד־פעמית.
לרלי אין חבר. אך, כמו שהיא מספרת :״יש לי

דלי בחבוט

רלי בסרבל בגיזרת מיכנסי־הרמון, עשוי בן־לון מבריק,
מדגמי הקו החדש של אופנת ניבה. בצילומים שלמטה
מופיעות המתמודדות בבגדי־הים של מטקס. שיערן
של הבנות טופל לפני הצילומים בתכשירי לוריאל דה
פריז. כל הבנות תצגנה בתחרויות את נעלי מרנו.

נעיר

ידיד תל־אביבי, דמות מאוד ידועה. אנחנו יושבים
ומשוחחים. הוא אדם מבוגר, מאוד נבון ושקול. זה לא
שאני אוהבת גברים מבוגרים, אבל הדמות שלו מוצאת
חן בעיני מכל הבחינות. אולי מפני שאני באה מעיר קטנה,
והוא מראה לי את כל הדברים היפים של תל־אביב.״
רלי נולדה במושבה, בנימינה, ובילדותה היתה שכנה
של הורי התמלילן אהוד מנור ,׳שגם כתב את הישיר
המפורסם על ימי־בנימינה בביצועה של חווה אלברשטיין.
להוריה של רלי היו שם משק ופרות. אחרי שההורים
עברו לחדרה, היא נהגה להתגעגע אל חיי הכפר, אך
כיום שוב אינה מתגעגעת. החיים בעיר מושכים אותה.
אם תזכה באחד התוארים, היא מבטיחה כי תהיה
מאושרת. אם לא, היא מבטיחה להיות מאושרת לא-
פחות. אחרי הכל, עצם התחתית אינו הדבר שמשך
אותה. הנסיעות ברחבי הארץ, ההיכרות עם בנות חדשות,
הנסיעה לכרתים בעזרת חברת דיזנהויד, המתנות והבילויים
— כל אלה הם די והותר בשביל רלי הסימפאטית.

הגדולה

רונית בן־דויד מציגה הדפס שחפים בלבן, על סרבל
אופנתי העשוי בן־לון, תוצרת אופנת ניבה. לפני הצילומים
אופרו הבנות במוצרי הקוסמטיקה הטבעיים
של נייטשר ביוטי, כאשר על המלאכה מנצחים המנהל
הכללי של החברה, וולטר בייצ׳ל ושותפתו אורנה גלזן.
יום יום

ף* ונית כן־דדד פת ה־ 16 ושיבעת החודשים היא
1עדינת־מראה. יש לה שיער בלונדי ועיניים כחולות,
והיא עולה לשמינית במגמה חברתית בבית־ספר תיכון
בבת־ים. לתחרות מלכת־המים הגיעה אחרי שחברותיה
ראו מודעה בעיתון ׳והמליצו עליה.
רונית אוהבת לשמוע מוסיקה, ולבלות ימים שלמים
בים. היא אוהבת לקרוא, והסופרים האהובים עליה הם
א.ב. יהושע ודן בן־אמוץ. רונית מנגנת במנדולינה ובחליל,
רוקדת בלט ועד לא-מכבר היתה חברה בתנועת
הצופים. היא ״בת־תערובת״ לאב יליד־הארץ, העובד
כפועל־יצור ,׳ולאם ממוצא מרוקאי, ויש לה אחות בת

כשהיא נשאלת אם גם אחותה יפה היא עונה :״היא
יפה בשחור.״
רונית הגיעה לתחרות ׳מלכת־המים מתוך כוונה לנסות
ולזכות באחד התארים. לדבריה היא עוקבת אחרי
התחרויות הנערכות מדי שנה בשנה,׳ ומתוך המעקב
למדה לדעת כי הבנות המשתתפות עוברות חוויות
בלתי־רגילות, ולומדות להכיר אנשים חדשים.

641

!ועמדות הסופיות• חלבת חמים •׳81 חת

יש רק בעיה אחת לרונית :״אני לא אוהבת להיות
יותר מדי ׳מפורסמת. לכן אני לא יודעת איך אתמודד
עם הפירסום, אם אבחר. אין לי כל כוונה להיות דוגמנית
או שחקנית, כי אין לי די ביטחון עצמי לדברים האלה.
למרות שעקבה בשנים האחרונות אחרי תחרויות מל־כת־המים,
הפתיע התהליך מעט את רונית. כאשר מאפרי
חברת־הקוסמטיקה איפרו אותה לקראת הצילומים,
היא הופתעה :״מה פיתאום אני צריכה לחתאפר? אף
פעם בחיים שלי לא התאפרתי!״
אך כמו כל אשה קטנה, היא נכנסה מהר מאוד
למישחק, וכשהתבוננה בראי כדי לראות את התוצאה,
היא קפצה והכריזה בשימחה :״יו, איזה יפה אני!״
על תוכניותיה לעתיד, היא אומרת :״עדיין לא הח

לית נכרי כחולת־העיניים מסופרת בתיספורת פאנק
* קצרצרה, לא בגלל אידאולוגית הפאנק, התופסת
לאט־לאט שכבוית של אנשים צעירים בארץ, כי אם
בגלל הקיץ.
לדלית היה שיער בלונדי ארוך, שהגיע עד ל כתפיה.
אבל ״כעת קיץ, חם לי, ונוח לי בשיער
קצר. אני בכלל לא טיפוס של פאנקיסטית. אני אוהבת
בגדים ספורטיביים ונוחים, מוסיקה נורמלית, והפאנק
עושה לי רעש באוזניים.״
דלית בת ה־ 15 וחצי עולה לכיתה י׳ו״ד בבית־הספר
התיכון בכפר־אתא, מקום מגוריה. כשהיא בשאלת מדוע
החליטה להשתתף בתחרות מלכת־המים היא מספרת

דלית נברי

יוני ת בו־דויד
לטתי מה אני רוצה להיות כשאהיה גדולה. אולי ללמוד
פילוסופיה באוניברסיטה, כי פילוסופיה מאוד מושכת
אותי.״
אין לה כרגע חבר, אבל יש לה חברים שאיתם היא
מרבה לבלות. בצבא אין היא רוצה לשרת קרוב לבית,
והיא מאוד מקווה לשרת בבקרה בחיל־האוויר. זה נראה
לה תפקיד אחראי ומעניין ,״הכל, רק לא פקידה,״ היא
אומרת ,׳ומחייכת חיוך שובה־לב.
דלית בסרבל סטרפלס, במראה הדיסקו, עשיי בדליו,
עם הדפס־עלים בלבן ואדום, אופנת ניבה לקיץ 81׳.
המתמודדות תצגנה בתחרויות את מוצרי אנדין —
חברת התכשיטים הגדולה בארץ, ואילו הדוגמנים שיופיעו
יציגו הדגמים האחרונים של חולצות הווי .2000

כי הנסיעה לכרתים משכה אותה ונראתה לה כדרך
נהדרת לבלות את חופשת־הקיץ.
לדלית הרבה תחביבים. בשעות־הפנאי שלה היא לומדת
ספרות עם מורה פרטי, הסופר עופר יסעור, שכתב את
הספר עקב אכילס. את השיעורים הפרטיים היא מקבלת
בספריה של אוניברסיטת-חיפה .״אני קוראת ספרים
ושירה, ואחר־כך אני לומדת לנתח ומעבירה ביקורת,״
היא מספרית.
השירה היא אהבתה הגדולה של דלית, והמשוררים
האהובים עליה הם יהודה עמיחי, נתן אלתרמן והמשוררת
רחל. היא עצמה חוטאת בכתיבה, אך את השירים שלה
היא עדיין לא מפרסמת ,״כי אלה הם, בדרך כלל,
שירים מאוד אינטימיים, ובשלב זה הם נועדו למגירה.
אולי בשלב מאוחר ייותר אחליט לפרסם אותם בספר.״
חוץ מסיפרות ושירה, רוכבת דלית על סוסים, מנגנת
בפסנתר ויש לה חבר קבוע. וכמו שהיא בעצמה אומרת,
״אני אמנם עדיין קטנה, אבל היחסים בינינו רציניים.״

פאנ ק

יעקב שרת /איש ממאדים

עווו האמנריקאים!
באודסה הוכרזה כוננות ספיגה. בוושינגטון התייצבו איש
ליד כפתור טילו הבליסטי. בגין אשר־על־האיזון העל־מעצמתי
שאג — ומי לא יירא !
כל המידע מצוי בידיו האמונות. הוא עוקב אחרי התימרון
הרוסי־סורי יום יום ושעה שעה, והוא יודע ומודיע :״זו לא
בעיה שלנו. זו בעיה של ארצות־הברית.״ כי לא עת להצטנעות
ולענוותנות העת הזאת, ואם רגן, הייג וויינברגר אינם תופשים,
כי בנפש העולם המערבי הדבר, כי אז אתה פתח להם בראיון
טלוויזיה וגלה להם, העמד אותם במקומם, דחק בהם לקום
ולעשות, שכן השוטים הללו פשוט אינם חשים בסכנת הפלישה
הסובייטית המרחפת על חופיהם משני עברי היבשת האמרי-
קאית, אינם מכירים באיום המיידי הנורא על נשיהם וילדיהם.
לא, לא, זו אינה בעיה ישראלית כלל וכלל. אם התימרון
הרוסי־סורי יתפתח לפלישה של צבאות רוסיה לישראל, נכה
בהם שוק״על״ירן ובהזדמנות זאת נסגור חשבון עם סוריה. לא
זו הבעיה. לנו אין שום סיבה לחשוש מפעילות סובייטית צבאית
באיזור. והאם לא לימדנו כבר את הרוסים לקח בשמי התעלה
בימי מילחמת״ההתשה ן זה הוליד הזרמת טילים בשפע למצריים,
לקראת מילחמת ! 1973 התגברנו עליהם! הם יודעים זאת,
יודעים היטב, ולכן פשוט מפליא מדוע הם חוזרים על הקונספציה
בסוריה. שוב טילים, טילים, טילים, שוב מריכים ומתכננים והס־כמים
ובריתות. לשם מה כל ז ה! נגד ישראלי חס וחלילה• רק
שוטה יעלה בדעתו, כי מדובר ברמזים או אף באיומים גלויים
לעבר ישראל. הם לא יפחידונו. אנטבה ! בגדאד ! המרחק מאודסה
לתל״אביב אינו גדול מהמרחק מתל״אביב לאודסה !
אמנם כן, בעזרת השם כל התימרון הרוסי״סורי הזה אין לו ולא
כלום עם ישראל. אנחנו יודעים זאת. הסורים יודעים זאת.
הרוסים יודעים זאת. אבל אין אפשר לישון בשקט, כאשר יש
לעולם המערבי בעיה! כאשר עתיד ילדי אמריקה בסכנה! אמנם
זו הבעיה שלהם, אבל חרף השלווה והביטחון האופפים אותנו
יכול לא נוכל להחשות שעה שאפילו את הצי הששי שלהם
אין האמריקאים מניעים מנאפולי ! רגן, אתה לא שומע ! הייג,
אתה לא רואה! ויינברגר, אתה לא מריח! פשוט קשה להאמין,
שאינכם מבינים כי זו הבעיה שלכם. לא, לא שלנו! לולא
הייתי מכיר אתכם, הייתי מסוגל לחשוב לרגע, שאתם סבורים
באמת שזו אינה הבעיה שלכם, שזו הבעיה שלנו, שאתם סבורים
שעלינו להבין אותה ישירות, על בשרנו, בלא פרשנויותיכם ובלא
תימרוני־נגד של ספינותיכם ...הבלים ! הרי אנחנו מכירים אתכם
היטב! הרי, כידוע לכם, אתם ידידינו ובעלי-בריתנו ! ואנחנו
יודעים שאינכם מסוגלים להתרומם לתיחכום חשיבתי שכזה. אז
תסלחו לי, אם בהזדמנות זאת של ראיון טלוויזיה פשוט לא
יכולתי שלא להעירכם מתרדמתכם הביטחונית. עורי אמריקה,
ובצר לך, אם רק תרמזי רמז, נגיש לד שי, את חורבות אודסה.
יאנוש ורפול מוכנים !

^ מאזז בז לאומי
המאזוכיזם היהודי הבריא, זה המלווה את עמנו מאז עקדת
יצחק, אם לא לפני זה, בהצלחה היסטורית ייחודית ותוך
התחזקות מדור לדור, מכוח צבירת אסונות לאומיים קטנים
כתבוסות ופוגרומים וגדולים כהגליות, גירושים ושואות, חגג

בימים אלה נצחן נוסף בימית.
האיו בי ם של י מינו א צו־ ר צו להתגודד ולהתגרדבחרסהלאו מי
בפצע האנוש של השלום עם מצריים, כדי להוכיח לעצמם שאכן
מדובר בפגע היסטורי חדש, שכמובן לא היה עוד בתולדות האומה.
אנשים ממיטב הכוחות היוצרים והבונים, שהלכו בשעתם שבי
ביודעין אחרי חלום סיני, ארץ לא להם, כפי שהוכיחו בעליל
נסיגות 1949ו־ ,1957 מילחמת ( 1973 ששורשה נעוץ, לדברי יוזמה
•ומתכננה, בימית דווקא) וחוזה שהלום הישראלי־מצרי — חרף
כל הפילפולים של היסטוריונים, מישפטנים וסתם שוחרי התפשטות
טריטוריאלית בישראל על אי־קיום גבול בינלאומי מוכר
ומקובל בין ארץ־ישראל ומצריים — התכנסו למין תשעה־באב
פרטי במלאות עשור ליסוד ימית, ובעזרת שוחרי בלימת תהליך
השלום קוננו על מיטב שנים שהקדישו לאסון הביזבוז הלאומי
של משאבי אנוש וחומר, שגזילתם מתוך השטח שבתוך גבולות
הארץ הלא־בטוחים רק עשאם לא־בטוחים שבעתיים.
ימית אינה שלנו. סיני אינו שלנו. שטח שכבשנו במילחמה,
שהשתלטנו עליו בכוח הזרוע — ואין זה חשוב כלל מדוע ובאילו
נסיבות — אינו שלנו. שהרי לא מדובר במציאה כשרה של כברת
אדמה, שהמוצא הישר שלה מכריז קבל עולם על מציאתו פעם
ופעמיים ושלוש, וזוכה במיקחו באין טוען ודורש.
לא זו בלבד שבעלי השטח הקודמים הזעיקו שמיים וארץ
בתביעתם לקבלו חזרה, ולא זו בלבד שבגלל אטימות אוזניו
וליבו של המוצא הישר יזמו אותם תובעים עקשניים מילחמה
ממש, שתוצאותיה גורדו בחרס גדול בחגיגות עשור אסון ימית,
אלא ששום ממשלה בעולם לא קמה להעיד עדות מסייעת לטובת
״המוצא״ ,ולרעת הטוען לבעלות המסורתית.
כלום לא היה אפשר לפתח גישת ״נו, אז לא פידלנו״ לגבי
הניסוי הלא־מוצלח בהגדלת שטח ישראל על חשבון מדינה
שכנה בלא הסכם ו מתחוור שלא. המאזוכיזם היהודי המסורתי,
המפעפע בדם האומה כמיטב המסורת התשעה־באבית, המעניקה
יכולת וצידוק להתאבל על חורבן גם בימי גאולה, גזר אחרת.
וכך אצו־רצו יהודים, איש חרסו בידו, כל אחד איוב לאומי,
להתגרד בצוותא קבל עולם נדהם ומשתאה נוכח הפיכת חג
השלום (זה, המאפשר בין השאר שלא לגייס מילואים בעת

י 618

חירום סביב שטחי מציאה לא־כשרים בגבולות אחרים) לחגא,
אגב ביזבוז משאבים נוספים של רוח וחומר לריק.
שכן אם מישהו חכם, או הרואה את עצמו ככזה, סבר כי
מימית תצא עכשיו תורת אנטי־שלום חדשה, נוסח ״טוב ימית
בלי שלום משלום בלי ימית״ ,לבטח נוכח כי לא נמצאה לתורה-
מסיני זו שום אחיזה ממשית• ממשלת־ישראל היוצאת, שראשה
מתברך בסיכויי קואליציה חדשה בראשותו, שתהיה יציבה ארבע
וחצי שנים בדיוק, המחישה זאת בהימנעות רועמת מהשתתפות
בעצרת האומללה. וליתר ביטחון, מצייצות הציפורים כי אריאל
שרון יהיה שר־הביטחון בממשלה הבאה עלינו לטובה.
יקשה למצוא סיבה יפה יותר למינוי המחוכם הזה מאשר
בחירת ״הרשע״ הנכון לניצוח על פינוי הפיתחה, כשם שיקשה
למצוא סיבה יפה יותר לשמחת ״הצדיק״ יצחק רבין על שנחלץ
מצרה זו, שבוודאי היתה צרה צרורה שבעתיים אילו ממשלת
מערך היתה ׳מנצחת על המלאכה.
לכן לא מובן לי מדוע אריאל שרון מחייך, ויצחק רבין סר
וזעף ומעשן כמו קטר. סאדו־מאזוכיזם ו

הורו סקופ 1

(המשך מעמוד )10
להתפרצות כעס, שכמעט אינו
מסוגל לשלוט בה. כושר ניתוח
מעולה כלול בציפורן כזו, ובעליה
אינו נרתע מלנתח גם את עצמו,
וכמובן את זולתו. הוא לעולם
אינו מתעלם מהמציאות, ומקבל
את העובדות כפי שהן מתגלות
לעיניו, אינו מנסה לייפות שום-
דבר למען הרגשה טובה יותר.
הוא ניחן בהיגיון ובשכל ישר.
ציפורניים מאוד קצרות ושטו־חות,
שאורכן פחות משישה מילימטר,
ושהן רחבות — מעידות
על מוח פעיל ביותר, ביקורתי,
עקשן ווכחן. הוא מתווכח על

£בד־בא־אבא!
עדיין אני נתקל באנשים חכמים ונבונים, שאינם מסוגלים
להבין את פשר ההערצה שמעריצים כה רבים מבני עדות־המיזרח
את מנחם בגין, בן נאמן לקהילות אשכנז, ווס״ווס שאי־אפשר
למצוא ולא היה אפשר להמציא שורשי ממנו, כפי שאך זה הוכיח
לכל בהתמוגגו משבת המלכה של עגלונים וחנוונים בעיירת
הולדתו שבפולין.
לדידי אין כאן שום סוד נעלם, שום חידה שאין לה פיתרון.
האנשים שצעקו היסטרית ״בגין ! בגין בנפנוף חולצות ובלעדיו,
והוסיפו ומילאו ב״בגין מלך ישראל חי וקיים גילו את הסוד
ופתרו את החידה במו פיהם, בשוררם גם ״בר״בא־אבא, בר-בא-
אבא וכו׳ .כי מנחם בגין, הוא לא רק דמגוג אמיתי (מה
שאין כן פרס ועדייו לא שום אישיות אחרת במערך)• הוא גם
מנהיג אמיתי (מה שאין כן פרס ועדייו לא שום אישיות אחרת
במערך) ,כלומר אבא (ובכינוי־חיבה :״בר-בא-אבא״) לאומי.
ככלות הכל, במה ניכר מנהיג אם לא בעדר פוסע — פוסע!
שועט! — אחריו בצייתנות, בדבקות, בהערצה, בסנוורים שכליים
וגשמיים ! במה ניכר אבא לאומי, אם לא בכיבוד קנאי והיסטרי
של דמותו ובנכונות לחבול בכל מי שאינו מכיר באבהותו!
מבחינה זאת מנחם בגין הוא יורשו של דויד בן״גוריון, שאף
הוא התנכר בשעתו בעדרי חסידים שהיו נכונים ללכת אחריו
באש ובמים ללא ביקורת. ואכן דוק ותמצא, שרבים מבין אלה
שדויד בן־גוריון התגלם בעיניהם בשעתו כמשיח, הם עצמם או
בניהם העתיקו גילום זה אל מנחם בגין ן וכשם שההרכב העדתי
של החברה הישראלית השתנה במרוצת השנים ״לטובת״ עדות-
המיזרח ו״לרעת״ עדות״אשכנז, כן גם השתנה ההרכב האתני
של העדר הצמא לאב־רועה, הצועד בטוחות קדימה (או אחורה,
כמו שנאמר ״במקום שהרועה תועה הצאן תועין אחריו״) —
לא בלי עזרת מקל וכלבים מפה ומשם — ומי־לא !
אין ספק, ככל שאנשים נזקקים יותר לדמות אב כקביים
תמידיים בחייהם, כן סביר שימצאו אותה לאחר ההתגמדות
הטבעית של האב הטבעי (או היעלמותו) במין רב־אבא לאומי.
האם הביקוש לרב־בר״אבא שכזה רב יותר בקרב קבוצות אוכלוסיה
מסויימות ! האם קבו צו תאלהחופ פו ת מי גז רי םעדת יי םמסויי ־
מים, רמות־חיים מסויימות, המשתקפות בגובה הכנסה ומידת
השכלה! אלה שאלות מגרות למדי, אך לא פחות מהן מגרה
השאלה מהו הדבר ההופך מנהיג לרב״אבא (בלשון העם :״בר-
בא־אבא״) ומתי ובאיזה אופן הוא מופיע.
האם אי־שם בחגווי המערך, בסתר מדרגות העבודה מתפתח
לו איזה רב״אבא־בר־בא־אבא, שיגזול בבוא היום את העדר
מבן־מינו שבשילטון ! לא בלתי־אפשרי. כשלעצמי, אני מעדיף
מצב של אי־בר־בא״אבא הדדי, אבל עתה לא נותרו לנו אלא
להמתין ולעקוב אחרי התפתחות דודו טופז.

¥בומה שביט גימבם פתאום כשעון פעמונים שנדרך וקרא
להנהיג שעון קיץ.
מר שביט, הבעיה אינה פיגור בשעות. הבעיה היא פיגור
בשנים !
* שלמה להט קרא לעם להפסיק להתרחץ. מר להט,
והסרחון ז מילא, אנחנו אולי נתרגל, אבל לא שמת לב שכבר
לא רואים שום בהמה בתל־אביב בזמן האחרון י

שאיוולת! -פז
ועשיתי על דודו — שהכל לו ינודו:
הלך טופז אל בגין
בכה, אמר :״סליחה...״
צחק הלה, נשק לו,
אמר :״תודה לך!״

כל דבר, ומוכן לחטוף את הריב
בציפורניו, אם המריבה לא מגי עה
אליו מעצמה. הוא מסתכסך,
מתרגז, חושד ומתווכח, כמעט
רק למען הוויכוח• הוא בעל
התרשמות מהירה, לעיתים זו
מלווה בפחדים ובדאגות. הוא
חריף ושנון, ואם ניתן להתאים יי
מיקצועות לציפורניים, אפשר לומר,
שלעיתונאי טוב דרושות ציפורניים
מהסוג הקצר.
ציפורניים רחבות -מראות
על כוח. ככל שהציפורן רח בה
יותר, כן הכוח הפיסי רב
יותר. ירחים בציפורניים מראים
על חיוניות, בעיקר חשוב שיתיח
ירח באגודל. כשזה חסר, האדם
נוטה להיות אפטי וחסר־מרץ,
אפשר להגדירו כ״עייף מהחיים
וחי כדי לנוח״ .כל פעילות הנדרשת
ממנו מעייפת ומדכאת אותו,
דרוושוות ציפורני ם
קצרות ו שטוחות
אפילו אם ניחן בכישרונות רבים.
הוא צריך להשקיע את כל המרץ
והכוח שקיימים בתוכו על-
מנת להצליח•
ירחים גדולים מדי מראים על
עצבים רגישים מאוד. האדם מתרגש
מהר, קצר־רוח, חסר־סב•
לנות, ומעורב ריגשית בכל דבר
ציפורניים רחבות ובינוניות באורכן,
שהקצה מעוגל — מר
אות על בהירות וישוב״דעת, אופי
פתוח, הגון, כנה ומסור.
רצוי שהציפורניים תהיינה בצנע
ורוד, שמראה על בריאות
נפשית וגופנית.
ולסיכום, כדאי לציין, כי אין
סוף תכונות ניתן לגלות בציפורניים,
לרבות מצב בריאותי
ונפשי. קיימת אף תורה שעל פיח
ניתן לאתר כמעט כל מחלה
שהיא בגופו של אדם — עד כדי
כך רחב הנושא.
העו ל ם הז ה 2289

0 0קון ו 3ו 81ץ 8 3 6

ז <^6״\ 0קץנ 831

ח1.0110ץ> 831

011 ץ נ 831

83111ץ8313

שמפו עדין בעל נוסחה
מיוחדת המונעת גירוי
העיניים ועור הקרקפת.

טלק מיוחד לספיגת
הלחות המיותרת,
לצינון והרגעת העור.

תחליב התינוק הנמכר
ביותר בארצות הברית.
מרכך ומזין את העור.
מונע דלקות וגירויים,
בעל פעולה ממושכת
ומצטיין בניחוח
של רעננות ובריאות.

שמן תינוק מעולה.
מונע גירוי של
עור התינוק בחיתול .
מונע ייבוש העור
לאחר חשיפתו לשמש.

תכשיר חדיש המשמש
כתחליף אמבט לתינוק.
צמר הגפן הספוג ב־ו1ז83ץ836
מחליק על עורו של
התינוק ומותיר אותו
נקי רענן ורגוע.
ממש כמו לאחר אמבט.

להשיג בבתי המרקחת ובחנויות המובחרות לשרות עצמי.

מה איכפת לתינוק שלך ש־ 9 *€סו 60 )31) 0
להצלחתה חסרת התקדים של סדרת^39!0ץ836
(בייבי מג׳יק) עיילה ישירה במיליוני תינוקות
ברחבי ארצות הברית, מ וצרי3 0־\1יץ 836
הפכו תוך זמן קצר לנמבריס ביותר בארצות הברית,
והכמויות מוכפלו ת בחלק מהמוצרים מדי שנה.
מהו סיד ההצלחה של 0י\׳33׳ץ ל:83
אנשי המחקר ורופאי הילדים העומדים מאחורי
3§;0אץ נ 836 בארצות הברית יצרו מעוון
תכשיר׳ טיפול שהותאמו במיוחד לעורו העייי 1
של התינוק, ולמידת הלחות והשומייית
החיוניים לבריאותו ולרעמותו.

מוצרי 39-טץל 83 נמכרים ב־י ודלי אריזו ת,
והס מ צויי רי ם בשסגור חסכוני מיוחד המאפשר לך
להוציא מך -הבקבוק׳ הפלסטי את הכימות המדרייקת
הדרושה לך. היו ם גם את יכולה להעניק למינוקך
עור בריא, רעיו ומלא חיוניו ת עם סדרת !39;€ע! *-830

601* 1כל תינוק יתיש בהבדל.

לק (ח)\(02030 7
סידרתתכסיר׳ כ 4111ס 0א ס 8א כי ! תאסכר
תכסיר׳ ק < 1י כ 1ת ״ ק ת אי 7x1׳ ק )] 16 11* 710י ק
( 2ת ת <1כ! ) תרכ 2ת א ]] 0יק),

א 6 2יחת !כ!

< 1ח 1<17ח? רק < 1ת ת 0 X 0 2 0 . >1 2 !6ת ת 0י 7ר ת
א ! 0י אי ת 0כ ת 1ן א^ן 1ת ח!י ! 2ח 1ת !< 1חרת 0י. 11<,
< 1ק 2ר 1ויסת^2 2 1׳ תתסתאס׳ 2ת כ 0י

6711׳^ 3ח! 1י!ת ^ 1כחר!( 1

01(412001(400 01(400
2 8 1 (8

תח!יכ 6׳ 11!,כ*) כ\ 6ר ריג</ה ( 0י]1ן) תח!יכ 0י^ 11 כאכי! כ א 1ת } !6 7(7(0תח!יכ ! ח 1ת 11^ 0כ*) כ01ר
אי ר ס. ו2י! 7x1 !120 *11 כן }16י 10ת 1אס}}׳ 6א .6אי כ*1׳ * 1רכסר
הג/,ך ל ( 0י]1ן) כס!! .אי2! 1ד !* 1ר

^ל 1ה ה .

( א 1א [ 11ר 1יו 1ה 1ר) 1

תח!יכ וסאן ! -כ ר כרלרל

כאסת ^ פי ק כ2ן! 1ת 1<!!1כ*י 1ת.

בלבוטק
מאת

ד״ר •קותיאל שר עבי
ועדנה פ״נו־־ו

הכלב פחד

להוציא את
התימה מהים
בגל סיפורי הכלבים הטורפים, שפקד
את המדינה, אולי בהשפעת הבחירות, היה
סיפורה של מישפהת יבניאלי כאואזיס
במידבר. זו ציפתה להולדת בנה, אך בטרם
זה נולד, החליטה לאמץ כלב מגזע פויינטר.
כך, חשבו בני־הזוג יבניאלי, יגדל הכלב
עם הילד, ישחקו שניהם יחד, והכלב ישמור
על הבית. ומאחר שמישפחת יבניאלי גרה
במושב, היתה הבחירה אידיאלית: נמצא
הפויינטר, כלב גיזעי, נחמד, בעל אופי
נוח לבריות ולסביבה.
בשעה טובה נולד בן, במשך שנה וחצי
הלכו השניים, הכלב והילד, כיברת־דרך
רצינית, כי הלא כלב בן יותר משנה
כמוהו כנער בן .11
בשבת לפני שבוע החליטה המישפחה
לנסוע לכינרת. הכלב, שמאז ומעולם פחד
מן המים (רבים הם הכלבים האוהבים מים,
אך ישנם גם כאלה היראים מכך) ,נשאר
כדי לשמור על הילד, על שפת הכינרת,
וההורים נכנסו לשחות במים.
אך כעבור זמן־מה החל הילד לבכות
ולקרוא ״אבא! אמא!״ הוא ראה אותם
מתרחקים ממנו, והחל נכנם גם הוא למים,
מנסה להגיע אליהם. ההורים, שראו אותו
מרחוק, לא הספיקו לשחות לקראתו במהירות
מספיקה, והחלו צועקים לעברו
בחרדה :״לא, לא הכלב הבחין בנעשה
והתחיל נובח בצורה היסטרית, חסם את
דרכו של הילד, רץ לפניו ונעמד בדרכו.

מי שהיה, ולו רק פעם אחת, במשך
30 השנים האחרונות בחוף הסלע של
בהדים, מכיר אותו, את משה נשרי. כן,
כן, זה הג׳ינג׳י המשכיר כיסאות־נוח ואינו
מש מן הים בקיץ ובחורף. זה המאמץ לו
כלבים וחתולים, מציל שחפים פצועים,
ואוסף כל בעל־הי שנקלע למצוקה.
רק בעייה אחת הציקה לו למשה —
מדוע כל האנשים חושבים שהכלב והחתול
חיים מאז ומעולם באיבה נצחית. חשב
וחשב, וביום קיץ יום חום, כששקעה
השמש והוא נשאר לבדו עם רקסי, כלב
כנעני שאימץ אותו לבעל, ישב והעלה
על נייר את גירסתו הפרטית: לא הכלב
לא סובל את החתול.
ובכן, לפני הרבה־הרבה שנים, היה היו
זוג זקנים. לא היו להם ילדים, והם החליטו
לגדל חתול וכלב. הכלב והחתול
התרגלו זה לזה. הכלב למד לא לנשוך
את החתול, והחתול השכיל לא לנהום
על הכלב. הכלב היה ידיד ונאמן, והחתול
ערמומי ופיקח.
בערב־שבת טרחה האשה והכינה נתח
של בשר צלי, שניחוחו עלה והתפשט
למרחוק. היא הניחה את הבשר על השולחן
טרם תכניסו למקרר, והנה, השכן צילצל
בדלת. הכלב הזדרז והתייצב לפני הדלת,
כדי לראות מי הבא, ובינתיים זינק לו
החתול אלי השולחן וחיסל את כל הבשר.
לתת תרופה לכלב עונת־הקיץ מועדת לפורענות: שילשו-
לים, אקזמות ושאר פגעים, ולפעמים
הכלב שלך צריך לקבל תרופות בצורת
גלולות, או כמוסות. גם ילד קטן קשה
לשכנע לבלוע תרופה לא נעימה, ולעיתים

משה נישרי עם ידידים על חוף כת־ים
האו — נזיאו
משראה הכלב כי רק השכן בדלת, חזר
מיד אל המיטבח, כדי להשגיח על החתול
שלא יגנוב את הבשר; הוא ידע שאין
לתת אמון בחתול, וחוץ־מזה פחד פן
יאשימו אותו כי הוא אכל את הבשר,
אך אבוי, כל זכר מבשר לא נשאר.
חזרה האשד, אל המיטבח וראתה את
השבר. הסתכלה אל החתול, הביטה אל
הכלב, ושאלה בכעס: מי אכל את הבשר 1

בטרם הספיק הכלב לענות, היתמם החתול
כמו לא ידע במה מדובר וענה: מי י יה !
הוא ! הכלב נבהל ועטה בגימגום: ההוא!
ה־הוא!
מאז האחד שונא את השני. ובשל כך
נענש החתול, שלא ידע לומר יותר מאשר
״מי־ה־הוא״ ,״מי־ה־הוא״ ,והכלב, למרות
כל תבונתו, בפוגשו את החתול, לא שוכח
לו את המעשה ונובח ״ה־הוא״ ,״ה־הוא״.

וצאי לטייל בשמש הצהויים
״כלבים שוטים ואנגלים — רק הם בלבד
יוצאים לטייל בשמש הצהריים היוקדת,״
כך אומר השיר המפורסם של דני קיי.
האומנם? המציאות המרה מצביעה על כך
כי לא הכלבים שוטים הם, כי אם בעליהם.
ולמרות שהשמש הישראלית חמה לאין
ערוך מן השמש הבריטית, עדיין ישנם
אנשים מוזרים ביותר, המוציאים את
כלביהם לטיול מפוקפק בשעות הצהריים
הלוהטות. אחרים סוחבים אותם לשפת־הים,
ומצפים מהם שישתזפו להנאתם.
ובכן, טעות היא לחשוב שטיול מעין
זה עשוי להרגיע את הכלב, או לשמש
לו כתחליף לפעילות גופנית יומית. כשהחום
מגיע לשיאו, המידרכות בוערות,
האספלט חם ודביק, וחול־הים רותח, גם
לכלב קשה להלך יחף! הליכה ממושכת
עם כלב, בתנאים אלה, תיגרום לשחיקת
כף־רגלו. אלא שאצל הכלב מצב של
שחיקת כפות־הרגליים עשוי להביא למצב
שבו הכלב לא ילך יותר.

הכלב רופפת בגבור החום, אך לפעמים
הוא נשמע כדרכו ונאלץ לשבת על אחוריו,
על המידרכה הבוערת. עור האשכים
מתחמם, והוא עשוי לסבול מכוויות. לא
רק שזו תופעה כואבת, כי אם גם קרקע
פוריה להתפתחות של אקזמה, גירוי
וגירוד, הגורמים לאי־שקט אצל הכלב.
לכן, כשאתה סובל מן החום, אל תשכח,
גם הוא סובל ממנו. ואולי אפילו יותר
ממך. הנח לו לשבת במקומו המוצל, ראה
כיצד הוא נהנה לרבוץ על הריצפה הקרה,
במקום מוצל, שיש בו מעט רוח. אל

אנשים רבים שוגים ונותנים לכלבם
פקודות של ״שב״ ,״ארצה״ ,בלי לחשוב
על החום הלוהט. בדרך־כלל מישמעת
הוא פשוט אינו יודע איך לעשות זאת.
כך גם הכלב: לפעמים אי־אפשר לרמותו
ולהבליע את טעמם של הכדורים באוכל,
לפעמים אין כל ביטחון שאכן הוא בלע
את התרופות עד תום, ולפעמים, כמו
במיקרה של כדורים נגד תולעים, צריך
לתת לו את המנה על בטן ריקה.
איך עושים זאתי
החזק ביד אחת את ליסתו והעליונה,
ולחץ את שפתיו בעדינות לכיוון שיניו.
בידך האחרת דחף את ליסתו התחתונה
כלפי מטה, והנח את הגלולה רחוק ככל
האפשר על בסים לשונו. כך תהיה בטוח
שהרפואה אכן בדרכה למקום הנכון.

הילד המשיך ללכת לתוך המים, והכלב
נואש ממאמציו לעצור אותו בנביחות, תפס
את הילד בפיו ומשך אותו לאט־לאט מן
המים. וכך לא הירפה הכלב מלהחזיק
בצורה עדינה את ידו של הילד בפיו,
עד שההורים הגיעו אל השניים. כך הפך
כלב שמירה לכלב הצלה.

עזרה־־ו־אשווה
לכלב מו רעל
הבחנת בסימני הרעלה אצל כלבך,
דוגמת קצף בפה (שאינו הפרשת־יתר של
רוק) ,רעידות מופרזות ושרירים באיזור
הגפיים, המתכווצים ונרפים לסירוגין
ושלא כרגיל — הגש לו עזרה ראשונה.
וכך תעשה: הזעק רופא לחיות״בית,
או העבר אותו בעצמך לרופא, בלי דיחוי!
בה בשעה עורר בו את רפלקס
ההקאה, כדי לעודדו לפלוט את הרעל
שבלע ; צוק כפית מלאה מלח, עמוק
לתוך פיו. אם לא הצלחת פעם ראשונה,
חזור על הפעולה בשנית. אם הקיא,
תן לו שמן קיק, כדי שמעבר הרעל
במערכת־העיכול שלו יהיה מהיר, ובכך
תוכל למנוע את ספיגתו במחזור־הדם.

תיכפה עליו דברים שלא יוכל לבצע.
הכפייה, שאין בה היגיון, תיגרור השתל שלות
גירויים נפסדת!
לעומת זאת, אם תיקח אותו לטייל
בשעות בין־ערביים, או בשעות הבוקר
המוקדמות לשפת־הים, תוכלו שניכם ל-
הנות מבדידות על החוף וממישחקים ו־מיפגשים
עם כלבים אחרים בגן. וכמובן,
להנות אחד מהשני בלי עצבים.

במדינה
מי שפט
ח1י1!1ז ומאויחרת

הביכמיסט סייס
את ריצוי עונשו
87 ני שדגו בחנינה

התבגיות הטונותביותר
לנופשבישראל.
מלון קיסד — אילת

קיסרית — קיסריה

מלון קאגטוי קלאב

פאר מלונות אילת, מועדון הלילה
החדיש באילת 504 .שקל לזוג, לינה
וארוחת בוקר ליום. ילדים עד גיל 2ו
בהדר הורים 0׳״ 50 הנחה.

כפר הנופש החדיש 24 ,שעות ביממה
פעילויות ספורטיביות וחוויות בידוד
וכל זאת במחיר של 440 שקל לאדם
כולל מע״מ לפנסיון מלא :
כולל כל התוכניות.

נופש ספורטיבי ומשפחתי, בחודש
יולי תהנו גם מברביקיו עשיר
במחיר ארוחת ערב רגילה.
(ברביקיו בלבד 150 -שקל
לאדם) .וכל זאת ב־ 390 שקל
לאדם לחדר זוגי חצי פנסיון.
(המחיר תקף גם לאוגוסט).

מלון בקעת הירח —
אילת

מלון הסלע האדום —
אילת

מלון נופש מעולה למשפחות עם
ילדים 2 ,בריבות-שחיה, חדר אוכל
בהגשה 423. —,ש׳ לזוג כולל מע״מ,
לינה וארוחת בוקר.

המלון היחיד הכולל בידור ערב
ערב, אוכל מעולה, תוכנית לילדים
וכל זאת במחיר— 440.ש׳ כולל
מע״מ לאדם בחדר זוגי,
חצי פנסיון.

דן קיסריה, כרמל, אכדיה

גלי כנות

4לילות +לילה חמישי חינם (לינה
וארוחת בוקר) ,בקבוק יין וסלסילת
פירות בחדר וכל זאת ב־ 325. -שקל
לאדם בחדר זוגי לינה וארוחת בוקר
(אכדיה וקיסריה בתוקף עד ה־)22.7

מלון פאר, לאורחים השוהים
3לילות, ניתנת שהיית חינם
בלילה הרביעי (לינה וארוחת בוקר)
וכל זאת במחיר 3,309. -שקל
כולל מע״נז לזוג על בסיס
חצי פנסיון ל־ 4לילות שהלילח
הרביעי. על בסיס של לינה
וארוחת בוקר.

מלון בלו־ביי — נתניה
פאר מלונות נתניה 2 ,בריכות שחיה
הדרי אוכל מפוארים— 350.ש׳ כולל
מע״מ לאדם בחדר זוגי, חצי פנסיון,
מינימום 4לילות.

שלמה המלך — נתניה
מלון פאר 4כוכבים, מועדון בריאות,
בריכת שחיה, סאונה 366.— ,ש׳
לאדם בהדר זוגי, חצי פנסיון.

כל המחירים כוללים מ.ע.מ.
המחירים בתוקף עד ה־ 1.8.81
מכבדים כרטיסי אשראי ישראכרט וויזה
הזמנות טלפוניות באמצעות כרטיסי אשראי
ישראכרט: טל 28*186/7 .־03

כל ישראל

במחירי בית המלח ואפילז פחותו

* דולפינריום פתח שעריו — הזדרזו
ותהוו ממחירי ת קו פ ת ההרצה

תנאים מיוחדים לקבוצות מעל 15 איש

פרטים והרשמה בסניפי ״כל־ישראל, תיירות ונופש״ :
תל־אביב: הנהלת, כל ישראל״ אלנבי ,95 טל * 286186/7 .חולון:
תודיקו, רה׳ סוקולוב ,60 טל 847652 03 חיפה: רה׳ בלפור 11
טל 643258 04 נתניה: שרטורס, רח׳ שמואל הנציב ,6
טל 31343 053 עפולה: אקדמי־טרוול, רחוב הכנסת סו,
טל 93123 065 אשקלון: אשקלונטורס, מרכז נפתי, טלפון
29922־ * 051 ראשון לציון: רה׳ הרצל ,45 טל 946646 03
כפר־סנא: טמסח, רח׳ ויצמן ,78 טל 22192 052 באד״שנע:
בן־וייס, רת׳ העצמאות ,48 טל 74615 057 פחח־תקוה: רה׳
איכילוב ,4טל 911744 03 רעננה: רן, רה׳ חנקי! ,5טלפון
23984־ * 052 דמת־נן: היסתור, רח׳ ביאליק ,47 טל 721343 .־.03

אברהם הלוי ( )60 חשב כי הוא
עושר, מיצווה. הרי כתוב בתנ״ך,
כי עליו לייבם את אלמנת אחיו,
ולכן נשא לו אותה לאשה, למרות
שהיה כבר נשוי לאשה קודמת
והיו לו ממנה שלושה ילדים.
חמש שנים אחרי אותו ייבום
הוזמן הלוי לדין על ביגמיה. הוא
שוחט ובודק, ולכן חשב כי אינו
צריד עורך־דין, ויוכל בעצמו
להסביר לשופט את ההלכה ואת
הדין הדתי בעניין זה.
אלא שדיני המדינה אינם מוש תתים
בעניין זה על הדין הדתי,
וגם בהלכה היהודית נקבע כי ה חליצה
קודמת לייבום. על כן לא
שיכנע הלוי את השופט, אורי
שטרוזמן, כי הוא חף מפשע, אך
שיכנע אותו כי העונש המגיע לו
אינו מאסר בפועל( .אם כי בית-
המשפט העליון קבע בכמה תקדימים
כי העונש על ביגמיה הוא
עונש מאסר בפועל).
״אינני מאמין בתקופות מאסר
קצרות לאנשים שאינם עבריינים
מובהקים, ואשר לא יעברו בחייהם
עוד פעם עבירה כזו,״ קבע
השופט כאשר פסק לנאשם עונש
של מאסר על־תנאי.
אבל הפרקליטות לא רצתה לסטות
מן התקדימים שנקבעו בעניין
ביגמיה בביודהמישפט העליון,
ועירערה על קולת העונש.
לחיצת־יד חמימה. גם ל-
בית־המישפט העליון יילד הנאשם
ללא סניגור, בטוח בצידקתו ובכוח
שיכנועו• אולם כאן קרתה
לו תקלה. השופטים לא הסכימו
עם הנמקתו של השופט שטרוזמן,
וקבעו כי אין מקום לסטות מה־תקדימים.
הם גזרו עליו ארבעה
חודשי מאסר בפועל.
רק אז פנה הלוי, תושב ראש־העין,
לעורך־הדין הפתח־תיקוואי
אבי אורן, וביקש את עזרתו. אמ נם
לא היה כבר הרבה מה לע שות,
אבל אורן ניסח מיד מינד
תב בו ביקש דחיית ביצוע העונש,
עד שיוכל להגיש בקשת חנינה
לנשיא. לוי נטל את הבקשה
ונסע לירושלים. היה זה בדיוק
ביום בו נפרד השופט העליון חיים
כהן מעובדי בית־המישפט, כאשר
יצא לגימלאות. הוא ראה את ה־לוי
עומד בין יתר העובדים, ולחץ
בחמימות גם את ידו. אבל הדבר
לא עזר ללוי להשיג דחיית ביצוע.
התשובה היתד, שלילית, והוא
הלך למאסר.
בקשת החנינה הוגשה, אך בימים
אלה, כאשר סיים לוי את
ריצוי העונש, קיבל את התשובה
המרגיזה, מהמחלקה לחנינות: מכיוון
שהוא כבר השתחרר, שוב
אין מקום לדון בבקשתו. עבר
זמנו — בטל קורבנו.
מיעיכט ח׳לוי על חסל

הנאשם זוסה מפריצה
וגניבה; סיוון שהחס?
ששימש כראיה — אבד
יעקב (״טופ׳לה״) וולפסון הוא
דמות ידועה בתל־אביב. הגבר בן
ה־ 36 הספיק כבר להסתכסך עם
אנשים רבים בעיר, ולעורר כמה
מהומות• למרות היותו בן למיש-
פחה מכובדת, וירש כספים רבים
ממישפחתו, נאשם בבית־המישפט
(המשך בעמוד )75

ה עו ל ם הזה 2289

ו ח שו ת
חוזו ת
שעבר מסיבה, בדירתה שבקומה ה־17
במיגדלי דויד המלך, הזמינה את כל חבריה,
הבוהמים והלא־בוהמים, והראתה לכולם
שהיא נראית יופי, שגידלה שיער ארוך,
שרזתה, ומעל לכל — שהיא מצחיקה
ומאושרת יותר מתמיד.
ברכה נאמן, מי שהיתר. לפני עשר שנים

וחיפשה בה חשיש. שמה ושם ידידתה־בנפש,
רינה רמות, הוכתם והיא נתקלה
בקשיים כשניסתה למצוא עבודה כשחקנית.
אבל
מעז יוצא מתוק, ולא הכל היה רע
באותה תקופה. עקב הסערה שהתחוללה
סביב סיפורה (העולם הזה ,)1718 קיבלה

כרכה ;אמן — 191(5
״הכל קטן עלי !״

״נמאס לי להיות נעות־ן והו!״
י—י ח ר 1ז1ד־ד־ו*ו־זזוז 1ו ,־ 1־ד*ד 1וז

! 1 1 זוז 111 רו־ ^^זדו1-1ווייז^ווו1דו^(^^ו־־ו־ ודד־ו1י(ו 1ח1ו וודו.־-־ד

אומות בדגה נאמן, שיווה מן
תאוץ לבני עשו שנים ושחזוה
ך שמועה עבדה מפה לאוזן. ברכה
י י נאמן חזרה לתל־אביב. חלק אמרו שהיא
יפה מתמיד, אחרים אמרו שמעולם

לא נראתה כל כך רע. סיפרו שהיא עצובה,
אמרו שהיא שמחה. והיא, בתשובה לכל
השמועות, ערכה ביום השישי בשבוע

כרכה נא;-ן — השסע
״נעשיתי טראומטית״

כרבה וכנה כמירפסת דידתה כתל־אכי־כ
״לא התגעגעתי לתל־אביב !״

נערת־זוהר תל־אביבית ושחקנית תיאטרון
בהבימה ובהקאמרי, עזבה את האוץ
בסערה.
״ברחתי מכאן,״ סיפרה השבוע ברכה.
״היתד. לי תקרית מאוד לא נעימה עם
המישטרה, שהשאירה אצלי טעם רע מאוד
וחיזקה בי את ההרגשה שהכל בארץ
קטן עלי.״
לפני עשר שנים נעלמה ברכה, מלכת־המסיבות,
מנוף הבוהמה התל־אביבית. היא
העדיפה להיעלם, אחרי שהמישטרה, ב־עיקבות
מידע שהוזרם אליה, פרצה לדירתה

ברכה נאמן מיכתב ממהנדס השמל צעיר
בשם דויד לוי. הוא ..ביע השתופות
בצערה, והזמין אותה להצטרף אליו לאיראן,
שם עבד בשביל חברה אמריקאית.
ברכה היפהפיה קיבלה את מיכתב התנחומים
באהדה, ואת ההזמנה לחוץ־לארץ
בשימחה. היא ארזה את מיזוודותיה ונעלמה,
כשהיא גוזלת בכך מהעיר תל־אביב
שחקנית כישרונית ומבטיחה, אחת
מנערות־הזוהר היותר פופולאריות שלה
הנסיעה העיסקית לאיראן הפכה עד מהרה
רומן לוהט, והשניים חזרו ארצה לגיחה

_ 713

הזו הרת חוז ר ת
(המשך מעמוד )73
קצרה כדי להינשא. בתום הטכס, שנערך
בבית ויצ״ור ארזו השניים את חפציהם
וחזרו לטהרן, שהיתר. נתונה אז בשליטתו
של השאה.
״פרס היתה שיעמום די גדול,״ מספרת
ברכה ,״הרבה לא היה שם עם מי לדבר,
הסתגרתי בבית, קראתי הרבה, והכי
חשוב — נכנסתי להריון. נולד דרור, בני׳
הראשון, שכיום הוא בן תשע. הייתי זקוקה
למנוחה הזאת. אחרי כל ההתרוצצויות
שלי בארץ, המסיבות והעבודה הקשה, היה
פשוט טוב לא לעשות כלום, אלא להיות
עקרת־בית לכל דבר.״

נשבר
ן\ ח רי שנתיים באיראן עברו ברכה
י ובעלה לבאנגקוק. אחרי שמונה חודשים
נוספים, לאחר שאיבדו את רוב רכושם
בשריפה שפרצה בנמל באנגקוק, הגיעו
לסאן־פרנסיסקו ושם התנחלו לשבע שנים.
י משום־מה נמנעה ברכה כל זמן שהותה
בחוץ־לארץ מלהמשיך בקאריירה שלה
כשחקנית .״עבדתי קשה בארץ ופשוט
נשבר לי. עוד יותר נמאסה עלי התדמית
שהדביקו לי כאן. בכל הצגה שיחקתי את
נערת־הזוהר המטומטמת, או את האישה
מוכת־הגורל שהחיים התאכזרו אליה. במשך
כל השנים שלא הייתי כאן, שיחקתי את
עצמי: ברכה נאמן.
״הלכתי להמון חוגים, הרביתי להש תתף
בהרצאות ולהתפתח בתחומים שונים,
אליהם לא היתר. לי גישה עד אז. לקחתי
קורסים בתיקשורת, באמנות, ביוגה, ב-
פסיכו־דרמה, בדוגמנות, בעצם מה לא?
באיזשהו שלב אפילו למדתי קרטה, אבל
העניין התגלה כיותר מדי כואב. פתאום
היה לי זמן בשפע. לא התרוצצתי מחזרה
לחזרה וממסיבה אחת לאחרת.״
יסמין, ילדתם השניה של ברכה ודויד,
נולדה בסאן־פרנסיסקו לפני שש שנים.
הישראלים, חבריה הקרובים של ברכה,
חגגו. כל מי שהזדמן לאיזור, מצא עצמו
מוזמן לביתם היפהפה של ברכה ודויד,
הממוקם באחד מאזורי היוקרה הסמוכים
לסאדפרנסיסקו.

כרכה ככיתה

כרכה כ״כואינג, כואינג״*
״נערת־זוהר מטומטמת —
״זה היה נהדר לקבל חברים שהגיעו
אלינו לגיחות קצרות מהארץ,״ מחייכת
ברכה ,״הם עידכנו אותנו בכל מד. שקורה,
ומנעו מאיתנו הרגשה של ניתוק.
החברה שלי בסן־פרנסיסקו הייתה מורכבת
ברובה מאמריקאים. הישראלים ש מגיעים
לגור באמריקה, מעדיפים משום־
מה לגור בניו־יורק, או בלוס־אנג׳לם, לי
אישית יש פריחה מהמקומות ההמוניים
האלה.״
מדירתה המפוארת של ברכה, הנמצאת
בקומה ה־ 17 בבניין מיגדלי דויד המלך,

— או אשה מוכרת־גורל?״

אפשר להשקיף כמעט על כל העיר תל-
אביב. ברכה מתבוננת בעיר הפרושה למטה
ואומרת ,״לא התגעגעתי הנה. קצת מוזר,
אבל הייתי מלאה לחלוטין בכל מה שהיה
לי שם. התגעגעתי לאנשים, לחברות הטובות,
אבל לא למקום. בשום מקום
בעולם אי-אפשר לקשור קשרי חברות
עמוקים כל־כך כמו אלה שהיו לי בישראל.
כאן חברות זה חברות, אפשר לסמוך
עליהן בכל זמן ועל כל צרה שלא תבוא.
באמריקה האנשים שומרים על מרחק.
הקשרים אינם עמוקים מספיק.״

״הזמן איג ד
ממ שמעותו׳,
הקאריירה שלה לא התחילה
י ברכה, למרבה הפלא, בתל־אביב. היא
התחילה אותה הרבה קודם, בעפולה, עיר

נישואיה לנאמן לא ארכו זמן רב, השניים
התגרשו כשברכה היתד, בת .21״למרות
זאת,״ היא מעידה ,״נשארנו חברים טובים
עד היום.״
למרות העובדה שברכה לא היתד, בארץ
כמעט עשר שנים, היא מעולם לא ניתקה
את עצמה מכל מה שקרה כאן .״עכשיו,
כשחזרתי ואני כאן, הזמן איבד ממשמעותו,״
אומרת ברכה .״טוב לי לחזור.
לא יודעת כמה זמן נישאר פה. בינתיים
חזרנו לשנתיים לפחות, עד שדויד יסיים
את עבודתו, כמפקח מטעם הצבא האמריקאי
על הקמת בסיסי-התעופה בארץ.
״מה אחר־כך? אין לי כל מושג. אני
עסוקה בשלב הנוכחי בהתאקלמות. יש בי
הרגשה נעימה, כשאני עוברת על יד
כסית, או כשאני רואה מרחוק את תיאטרון
הבימה והקאמרי. מצחיק, אבל עוד
לא הלכתי לראות אף הצגה. יקח עוד

כרכה עם אריק איינשטיין — >5זע1
ממסיבה למסיבה

כרכה עם כעלה דויד וילדיה דרור ויסמין
רומן באיראן

הולדתה, שם השתתפה כניצבת בהצגה
בכיכובה של גילה אלמגור .״הענין פשוט
תפס אותי,״ נזכרת ברכה .״נורא נסחפתי,
וכשגוייסתי, ניסיתי בכל כוחי להגיע ל-
צוות־הווי, אף פעם לא הבנתי למה לא
קיבלו אותי.״
,את שירותה הצבאי לא הצליחה ברכה
לסיים. היא נישאה לבחיר־ליבה באותם
ימים, עמום נאמן. כשהגיעה לתל־אביב,
נרשמה והתקבלה ללימודים בבית־צבי,
שם קיבלה, למעשה, בסים והדרכה ראשונית
בכל מה שקשור למישחק.
* עס נפתלי יבין ז״ל.

קצת זמן וגם לשם אגיע. בינתיים אני
מסתכלת, שומעת, בוחנת ופתוחה להצעות-
עבודה מכל סוג שהוא.
״כן, אפילו מישחק. בשום פנים ואופן
לא נערת־הזוהר המטומטמת, או האישה
האומללה. זה לא.״
רשימה ארוכה של הצגות נזקפת לזכותה,
בין השאר: הזמנה לארמון, סע
הביתה יונתן, ארבעה תחת קוות־גג, בקט,
הנרי הרביעי ועוד רבות אחרות.
רשימת הסרטים שבהם השתתפה ארוכה
אף היא. מבין היותר מפורסמים: איריס,
ארבינקא ומרקו שלי.

במדינה

(המשך מעמוד )72
המחוזי בתל־אביב בפריצה ובגניבת
יהלומים ממלטשה ברמת־גן•
התביעה
טענה כי בשלהי ,1979
חדר טופ׳לה בעזרת מפתח שקיבל
מחברו, נתן עוקשי, העובד ב־מלטשה,
ופתח את הכספת הקטנה.
הוא הוציא מתוכה יהלומים
בשווי של 68 אלף דולר, הכנים
לתוכה חומר־נפץ -סגר היטב את
הדלת וחיבר חבל עבה לכספת הגדולה
שהיתה מונחת מעל. לדברי
התביעה, התכוון טופ׳לה לפרוץ
בעזרת חומר־הנפץ את הכספת
הגדולה ולרוקנה.
משום מה לא התפוצץ החומר
שהוטמן בכספת, ובכל זאת הגיעה
המישטרה לוולפסון, ואפילו
מצאה עד נגדו. את שלוש (״מוני״)
משה, נרקומן שהיה חברו של
טופ׳לה, ושהעיד כי וולפסון סיפר
לו כי הוא פרץ את הכספת, וביקש
ממנו למצוא קונים ליהלומים
שגנב.
התביעה העמידה את טופ׳לה_ לדין
על פריצה וגניבה, ומלבד
עדותו של מוני היה בידיה סיוע
— חבל ענק באורך של 90 מטר
שנמצא בביתו של טופ׳לה.
חומר מתלקח. החבל נלקח
על־ידי המישטרה מדירת הגג של
וולפסון, בבית השייך למישפחתו,
ברחוב שלמה המלך בתל-אביב.
הוא נלקח בגלל חשד של עבירה
אחרת. באחד הימים, לפני הפריצה,
הוצתה דירה בבית ברחוב
פיירברג, השייך לטופ׳לה. ה־מישטרה
חשדה כי הוא אשר גרם
לשריפה, כדי להתנכל לדיירים.
כיוון שההצתה בוצעה בעזרת חבל
עבה, רווי בחומר מתלקח, ניסתה
המישטרה לבחון אם זהו חלק
מאותו חבל שנמצא בביתו של
טופ׳לה• במיקרה זה התברר כי
אין כל קשר בין החבלים, ואמנם
לא הוגש כתב־אישום נגדו עד
היום.
ואולם בעת שהיה החבל ב־מישטרה,
נזכרו השוטרים כי גם
במיקרה הפריצה למלטשה נמצא
חבל, והם בדקו את שני החבלים.
לדבריהם התברר, אחרי בדיקה
אלקטרונית מסובכת, כי אמנם על
שני החבלים נמצאים חלקיקים
תואמים של מתכת. חלקיקי המתכת
עברו לחבל, לדברי המיש־טרה,
בעת שטופ׳לה היה מעלה
חומרי בניין לדירת הגג שלו, והחבל
השתחק ליד קיר מסגריה
הנמצאת בקומה הראשונה של ה בית.
עוד
לפני שהוגש החבל הענק
לבית־המישפט כראיה, העיד המסגר
מרחוב שלמה המלך, כי בעת
השיפוצים שנעשו בדירתו של בעל
הבית, לא היתה עדייו מסגריה
בחצר. ולכן לא יכולים היו החלקיקים
לעבור לחבל.
בינתיים הוסיפו אנשי מז״פ לבחון
את החבל בארבע בדיקות
נוספות, ביניהן אחת שבגללה היה
צריך לשלוח אותו לבדיקה בלונדון.
כאשר היה הכל מוכן, והתובעת
דבורה חן התכוונה להגיש את
החבל כראיה, התברר לפתע כי
החבל נעלם. במחסני המישטרה,
בה מאוחסנים המוצגים למישפט,
לא נמצא החבל גדל־המידות, ש אורכו
כ־ 90 מטר ורוחבו כשתי
אצבעות אדם.
ללא חבל, לא היה סיוע לעדותו
של הנרקומן, והתובעת
ביקשה מבית־המישפט לזכות את
טופ׳לה. חברו, עוקשי, אשר נאשם
גם הוא בפריצה, הורשע ונידון
לשלוש שנות מאסר•
למרות הזיכוי, טופ׳לה עצמו
יושב עדיין בבית־הסוהר, לתקופה
של ארבע שנים, על צירוף של
כמה וכמה תיקים: על החזקת
נשק ללא רשיון, נהיגה בעת
היותו מסומם, גרימת תאונה ועוד
כהנה וכהנה•
העולם הז ה 2289

סכין הגילוח
הסוב ביותר בשלם.
החירש כמבצע הכרות
חילקיוסון גילוח בכיף, ללא חתכים, עם חילקינסון.
ווילקינסון־־יצרני החר בו ת זה 200 שנה.

פרופייל הסכין ה כ פו להמת אי םאתעצ מו לפניך.
מ ת אי םלכל מכונו ת הגי לו ח -כו לל ה מכונה שלך.
היבואן:
ד נויז ר
טר״ד
מוצרי איכות ויופי לשימוש אישי וביתי.

שווק: פ.י. הייסן בע״ינו
טלפון 58190 :־052
אבנת|קדמון |שיפרי|1נעמן

ז.בדת צ״בוטדו ב ב חינו ת ה בגדיו ת #ו תיס מונ ת
קרן ־מורת אל הכותל־ הסעד בי
בדדנ, הספרות החדשים
האתיקה של נתן שחם
ר איון מ פו ברק עם אמיל אזיאר?

בגרות 81
ארבע שנות שילטונו של השר מטעם
המפד״ל, זבולץ המר, במערכת החינוך
בישראל, השאירו,עקבות של חד-
מימדיות, כפייה־תרבותית, בורות ונייח
במערכת החינוך הממלכתית. בימים
אלה הסתיימו בחינות הבגרות לשנת / 81
והן מהוות הוכחה, למה שעולל המר למערכת
החינוך בימי כהונתו עד כה.
בחינות 81׳ מהווה תעודת־עניות לחברה
הישראלית, למישרד־החינוך ולציבור
החילוני, זה שאיפשר במשך שנים את
*,סחף שהתחולל במערכות החינוך. הבחינות
הן רדודות, אינן מחייבות יותר
מאשר שנת לימוד אחת, שלא לדבר

רק בשילטון !הנציבים הרומאיים בייחודה,
אלא גם בשחיתות ובהסתאבות שבקרב
הכהונה, וביצר הפירוד של העם) .שאלד,
מרתקת אחרת מנוסחת כך :״מאבקם
של נאמני המסורת היהודית כארצות
מערב־אירופה ומרכזה במשכילים
(היהודיים) ובתוכניותיהם.״ אמרכלי חדת
במישרד־החינוך סילקו מתוכניות־הלימודים
שלהם את האמת בדבר מרידת
המשכילים בדת, וב״אלף שנות רבנות
שחורה״ ,כפי שכינה אותן אחד
ממשוררי ההשכלה. מר, שנותר להשכלתם
הכללית של תלמידי מערכת החינוך
81׳ הוא ״מאבקם של נאמני המסורת
היהודית״.״
למחברי השאלון אין, כנראה, עניין
בסיסי לגלות לתלמידיהם, כי הציונות
נוסדה על בסיס מרד ההשכלה בדת,
וכי ראשוני הציונים וממשיכיהם נרדפו
בידי הרבנים, תלמידיהם וכל אנשי ה־מימסד
הדתי — שיורשיהם השתלטו בהדרגה
על מערכת־ד,חינוך החילונית בישראל.
שאלה
מרתקת בהיסטוריה כללית מתייחסת
ל״השתלטותה של כרית־המועצות
על ארצות מזרח־אירופה והקמתה של
כריית וארשה״ .סביר להניח, שאם יהיה
תלמיד שיכתוב כי התחוללה מילחמה־עולמית,
וכי ברית־ר,מועצות נאבקה ו
מלתעות

מחנד־כוחן
המר
מכשיר עיקרי של הקצנה לאומית
על אלמנטים מגוחכים של לאומנות ודתיות
אווילית שאינם הולמים את ה תקופה.
תעודת־בגרות ,׳81 שבה זוכים
אותם שעבדו את בחינות הבגרות 81׳היא חסרת ערך ! האוניברסיטות חדלו
להתייתם לתעודות אלה ברצינות, והן
עורכות בחינות־כניסה משלהן, שנועדו
לדלל את ה״הישגים המלאכותיים״ של
מישרד־החינוך ובוגריו.
כמה משאלוני ״בחינות הבגרות״ של
השנה הגיעו לידיו של נמר של נייר.
שאלונים אלה ייעיד ס על ייייה יייווגת
של ״שאלות מדריכות״ בעלות גוון פד
ליטי־לאומני, כמו, למשל, שאלון הבחינה
בהיסטוריה: ההיסטוריה היהודית
שולטת בו, ורק מעט עוסק בהיסטוריה
של העולם הרחב. השאלון בנוי כך,
שתלמיד שאינו יודע דבר וחצי דבר על
ההיסטוריה של העולם העתיק, יוון, רומי,
האיסלאם, ימי-הביניים והעת החדשה,
אך מתמצא באורח קלוש בהיסטוריה
יהודית, יכול לצבור 100 מתוך 100 נקודות
אפשריות.
מופיעות בוי שאלות כמו ״פעולותיו
של נחמיה לביצור הישוב היהודי כ־אדן...״
ו/או ״כאיזו מידה תרם שיל־טונם
של הנציבים הרומאים ביהודה ל .פרוץ
המרד הגדול״ (מחברי השאלון אי נם
מעזים לחבר שאלה כמו :״הגורמים
לפרוץ המרד ׳הגדול״ — שהרי אז תהיה
לתלמידים הזכות, שלא להתמקד אך ו
!1—111 - 1 7 6ו

הקיזה דמים רבים במילחמה נגד היטלר,
וכי מתנגדי הפאשיזם בפולין, הונגריה,
בולגריה, רומניה ואלבניד, כרתו בריתות
עם הקומוניסטים באותן ארצות, וקידמו
בברכה את צבאות ברית־המועצות —
הוא יתקל בחיוך. אותה שאלה בנוסח
אחר: השתלטותה של ארצות־הברית על
ארצות מערב־אירופה והקמתה של ברית
נאט״ו — היתד, מתקבלת בחיוך של
התלמידים האומללים, שהפכו קורבנות
למכונות־הוראה ולתוכניות־לימוד, שעיקרן
שטיפת־מוח והכשרה של בריגדות
חדשות לצבא הלאומנות הישראלית ה,
חדשה.
תרומתו
של זבולון המר למערכת־הלי־מודים
היא מקצוע־בגרות בעל נימה לאומנית
מובהקת (אם כי בעבר היה בעל
נימה שחינכה ל״אזרחות ידיעת העם
והמדינה״ .בתחום זה מופיעות שאלות,
שיש בכוונתן ליצור שיוויון ״פרופורציונאלי״
בין הסבל של עדות ישראל
השונות. שאלות כמו ״המדיניות
הנאצית כלפי היהודים בשנים 1942—38״
עבור תלמידים אשכנזים, ושאלות כמו
״יהודי עיראק בשנים : 1951—1941 סבלם,
מאבקם ועלייתם ארצה״ עבור תלמידים
בני עדות המיזרח. מעניין מאוד
איזה ציון יקבל תלמיד, אשר יענה על
השאלה השניה ויזכיר את סיפור ההס

בין סוכנים ישראלים ושליחי ראש
ממשלת עיראק דאז, נורי סעיד, בדבר
השלכת פצצות ליד בתי־הכנסת של בגדאד,
כדי לעורר אימה בקרב יהודי העיר
ולדחוף אותם לעלות לישראל. ל זבולון
המר הפתרונים.
שאלה מרתקת אחרת :״כיצד מתמוד דת
ישראל עם בעיות האנרגיה?״ מורה
אחד סיפר, שכאשר יצאו התלמידים מהבחינה
התברר כי מרביתם השיבו ״כעזרת
הגברת צ׳יבוטרו י פרט מאלף
הוא, שבחינה זו נערכה יומיים לפני שיעקב
מרידוד סתר את חוקי שימור
החומר של אדברט איינשטיין ואחרים,
במטרה ״להתמודד עם בעיות האנרגיה״
והבוחר הפרימיטיבי.
בבחינות הבגרות בתנ״ך קיים גם ״ה גורם
החינוכי״ ,בנוסח בית־אולפנא של
המר. אד. ת השאלות :״משל יותם, שירה
נגד־מלוכנית זו ...היא חולייה משלימה
לנאומו •של גירעון. שלא כמחובר אליו,
ניתן היה לפרש אותו פירוש אנארסים-
טי מחבר השאלון סובל, מן הסתם,
מתיסמונת הסדר האזרחי הטוב, והוא
מלא פחדים מפני ״פירוש אנארכיסטי״,
או פירוש לא־רחוק מזה, שאותו אוהבים
צעירים בישראל ותלמידי תיכון —
פירוש פינחס שדה, כפי שכתבו בסים־
רו מות אבימלך ועלייתו השמיימה בזרו־

מ אנייריזם שיל בדרנים

בקטע הסיום של סיפרו הדבר, כתב אלבר-קאמי :״ואבן,
בהאזינו אל קריאות השימחה העולות מן העיר, זכר רייה סי
שימחה זו סבנה צפוייה לה כבל עת. כי יודע היה מה שנעלם
מן ההמון העלז הזה, ואשר ניתן הוא לקראו כבל הספרים,
בי מתג הדבר אינו מת ואינו נעלם לעולם, כי יכול היה לנוח,
רדום משיד עשרות בשניים, כרהיטים ובבלי־המיטה, כי מחכה
הוא באורד־רוח בהדרים, במרתפים, כמיזוודות, בממחטות
וכבלויי־נייר, ובי אולי יבוא יום ולאפונם של בני־האדם וכדי
ללמדם לקח, יעיר הדבר את עכברושיו וישלחם למות בעיר
מתרוננת״ *.
בימים אלה תוקפת מגיפה מחרידה את התרבות הישראלית,
אחרי המתנה באורח־רוח בחדרים, במרתפים, במיזוודות, בממחטות,
בבלויי־נייר ובמגירות מתוסכלות.
מגיפת ׳הבדרנים, שתשעה קבין של אי וולת
ניתנו להם, והם אינם מסתפקים
בכך וחשים צורך נפשי עמוק ליצור
לעצמם תדמית של יפי־נפש ואנשי־רוח.
בדרנים אלה החלו למשוך בעט־סופרים
ובחרט־משוררים, והם מכבידים על מדפי
הספרים בחנויות עד לעייפה.
ראשון הבדרנים שנפשו חשקה בתדמית
של איש־תרבות, היה זמר המתק־תקות,
שלמה ארצי, שפירסם ספר של
חרוזים בעל יומרות של שירה. ארצי
נתן את האות, ובימים אלה הפכה התופעה
למגיפה תרבותית האוכלת כל חלקה
טובה בתרבות הישראלית.
אם היתה תועבה של ממש בשבוע
הספר העברי, שננעל לפני שבועיים,
היתד, זו תועבת הבדרנים שהתחפשו ל דותן
משוררים,
סופרים ושאר בעלי־בשורה,
ושדאגו שהרמקולים בדוכני המו״לים
יזעקו :״דודו טופז יחתום על ספריו
בדוכן של הוצאת ...דודו דותן יחתום על ספריו בדוכן של
הוצאת והרי כבר נאמר ש״מדודו (טופז) ועד דודו (דותן)
לא היה עוד כדודו״.
טופז־את־דותן מייצגים את המגיפה האמורה יותר מכל.
הם זוכים לסיוע מן הצד, של סופרים־לעת־מצוא כצסיקה
פיק, שאלבומו הפך מן הסתם מועמד תורן ל״פרס ישראל
1982״ ,כאכשלום קור, עם הגיגיו הקישוניים, כמאיר
עוזיאל, עם תרומתו לתרבות הישראלית (בעיקר לתר
לים
מעודף דיו, מוטב שיסתפקו בחתימה על תמונות, לבקשת
מעריצות אלמוניות צעירות. אבל לחבר דיברי־תיפלות, ולעמוד
בדוכני שבוע הספר העברי ולחתום עליהם, יש בכך משום
תעודת־עניות לספרות הישראלית כולה, לסופרים הישראליים
שלא התקוממו. על כך, למו״לות הישראלית שהוכיחה כי היא
רודפת בצע, ובעיקר לציבור שרכש ספרים אלה.
איזו עליבות תרבותית! התרבות כבר לא מה שהיתה —
וחבל.

* הדבר ׳— מאת אלבר קאטי ; נוסח עברי: יונתן רטוש ;
הוצאת עם עובד 246 ; 196? ,עמודים (כריכה רכה).

• סימון סיניורה — הנוסטלגיה כבר לא מה שהיתה ! הוצאת
עם עובד ; 302 עמודים (כריכה רכה)- .

בות החשיבה המאוד־מקורית) ,ועוד חצי תריסר ליצנים, כוכבי
מישדרי סאטירה־מטעם של שבת בבוקר, בדרנים של שעשו־עוני־טלוויזיה,
או כוכבי התוכנית לעקרת־הבית (בית פתוח)
בטלוויזיה.
באחרונה ראה אור בעברית ספר זכרונות של שחקנית קולנוע
צרפתיזל. מעולה, סימון סיניורה ז הנוסטלגיה כבר לא
מה שהיתה * .ספר מעולה, אותו חיברה בצניעות רבה אשה,
שבנוסף לכך שהיא שחקנית מעולה, יש לה גם מה לומר. כזה
היה אכרהם חלפי, שהיה שחקן וכתב שירים, זפירסם אותם
בענווה בלתי מקובלת אצל שחקנים ובדרנים.
אבל החזיון המביש הזה של דודו־את-דודו חותמים על ספריהם
הוא כתם מחפיר על התרבות הישראלית. ואם הם סוב
טופז

ארצי

תדמית
של יפי־נפש ואנשיירוח

עות אמו, באמת . ,מישרד־חינוך חינוכי
מאוד. מישרד־חינוך שמצליח להרחיק
את מיטב הנוער מן התנ״ך ומהעוצמה
הספרותית של התנ״ך, ומשאיר לאחרי
הבגרות את דפיו למאמינים בילבד.
שאלה אחרת בשאלון לתנ״ך מנוסחת
כך 1נביאי אמת ונביאי שקר —
ציין והסכר קווים אופניים להם)2( .
מהו, לדעתו, ההבדל העיקרי ביניהם?״
ואם היה תלמיד כלשהו כותב משהו כמו
״אהבת ישראל של א. ד .גורדון ואהבת
ישראל של חנן פורת״ ומסביר את ״ההבדל
העיקרי ביניהם״ ,האם היה זוכה
בקיצבת הנקודות לשאלה זו 7האם היה
מוכיח כי הבין את התנ״ך והשכיל לע־נ
שות בו שימוש במציאות הישראלית 7
מיקצוע אחר ברשימת המיקצועות ׳שבהם
נבחנים בבחינות הבגרות הוא ״אמ נות״
.גם כאן לא משנה אם תלמיד
יודע או שאינו יודע מיהם ליאונרדו

בהמצוד אחר סליוט שבע יש בישראל
ראש־ממשלה אשה, והפעם זו חתיכה
משגעת, שמחבר הספר מעיר כי ״היא
תהיה מוכנה לשכב עם כל מנהיג ערבי
כדי להביא את השלום.״ היא שימשה
פעם כאהובתו של נשיא ארצות־הברית.
מחבר הספר, גאי אלימו, שעבר הכשרה
בסיסית כטייס־חלל בארצות־הברית,
מציג בסיפרו מעט מסממני המילחמה
הגרעינית העתידה להתרחש במרחב, ב סיבוב
שאחרי הבא. הספר עמום גם
בתיאורים מדוייקים וקפדניים של טיסת־חלל,
ושאר מרכיבים טכניים העשויים
להרשים את חובבי המדע־בידיוני, אם
כי הוא לוקה בכמה אי־דיוקים היסטו ריים
בעניין הישראלי.
העימות הישראלי־פלסטיני נוסח גאי
אלימו, הוא למעש־ ספר פתיחה למיל-
חמה עולמית שלישית, העתידה להתר
רים
של המדינה. גזר עיתון מידיעות
אחרונות ( )7.9.1979 גילה ״ראיון מיוחד
ובלעדי״ עם ״הסופר הצרפתי אפוף ה־מיסתורין״
,תחת הכותרת ״רק היצירה
חשובה, לא הסופר״ ,שנעשה בידי אחד
ו מחבר הסנדק, מאייו פוצו, קיבל
באחרונה סכום־עתק וחסר־תקדים ב־מו״לות
העולמית, עבור ספר אותו טרם
חיבר. פוצו קיבל סכום של שני מיליון
דולר עבור הזכויות לפירסום סיפרו, שיעסוק
בשודד הסיציליאני פיל ב טו ר ה
ג׳וליאנו, מקופת הוצאת הספרים סיי־מון
אנד שוסטר. סכום זה אינו כולל
תמלוגים עבור זכויות לספרי־כיס, פיר־סום־סידרתי
בעיתונים וזכויות הסרטה
• #בתוכנית הטלוויזיה מוס׳׳ף הדגים
הניספח־לשעבר לענייני תרבות בניו־יורק,
נתן שחם, אתיקה ראוייה לשמה.
הוא פירסם כמעט רק את ספרי הוצאת
ספרית פועלים, הוצאה השייכת לתנועה
הקיבוצית שבה חבר שחם — הקיבוץ־
הארצי ; הוצאה שהוא נימנה על עור־כיה
מזה שנות דור. שחם, בעבר אחד
הפוליטרוקים הידועים ׳של ״דור הפלמ״ח״,
המשיך בכך מעט ממסורת אותם ימים
של ״התרבות המתקדמת״ ,ועורר סופר
תל-אביבי נודע להעיר :״פוליטרוק פעם,
פוליטרוק תמיד !״ על מישקל סיסמת
השומר־הצעיר :״שומר פעם, שומר
תמיד 9החודש, כאשר ביקר המשורר
הירושלמי יהודה עמיחי בעיר
הולדתו וירצבורג, גרמניה, נכנס לארכיון
העיר, לעלעל בעיתונים מהתקופה
שבה גורשה מישפחתו מגרמניה. בארכיון
העיר מצא עמיחי רשימה של ״אזרחים
בני העיר אשר אזרחותם נשללה
מהם בשל אי־נאמנות הבולטים ברשימה
היו: כרטולד כרכט, אריקה

אכיטד עינבר.

ישפוט הקורא בין המציאות, כפי שנתגלתה
בצרפת רק בחודש שעבר, לבין
המציאות אותה גילה אותו סוכן־ביון־
ספרותי־ישראלי עינבר, הפותח את רשי מתו
כך :״ברצוני לספר לקהל־חקור־אים
הישראלי, המכיר את הסופר הצרפתי
אמיל אז׳אר מקריאת תירגום סיפרו
,כל החיים לפניו׳ ,על פגישתי עימו בפאריס
לפני זמן־מה. פגישת סופר ומ תרגמו
היא לרוב עניין שבשיגרח. אולם
אני הלכתי מלא ציפיות וסקרנות
׳לפגוש גאון. לכסוף פגשתי אדם והתאכזבתי
במיקצת. אחרי הירהור נוסף

דה־ וי;צ ׳י, ולאסקז, פיקאסו, די־דר
ואחרים. מספיק לדעת מיהו מארק
שאגל, ומהי תרומתם של ראובן, לב נון,
מוקדי, ארדון ושטיינהרט ל
אמנות
העולמית. שאלון הבחינה באמ נות
מתעלם עקרונית מהאיקונוגרפיה
של האמנות הנוצרית (אם כי הוא מכיר
בקיומה של אמנות לא־יהודית — למרות
ה״לא תעשה לך פסל ומסיכה״),
ותובע מהנבחנים להוכיח בקיאות בלאומנות
ולא באמנות, כמו השאלה :״שאגל
כאמן יהודי החי בגולד — במד
ייחודו?״
* שאלה אחרונה בשאלון האמנות :
״תאר פיסול סביבתי, אנדרטה או מונומנט
ידוע בי־טראל על הנוף והסביבה
בהם הוא ניצב. בתשובתך התייחס ל שאלות
הבאות( :א) מה ביקש האמן
להשיג ביצירתו? האם לדעתו חדא הצליח?
(ב) כיצד משתלבת היצירה בנוף
ובסביבה? (ג) האם יש בה תרומה לגיבוש
סיגנון י׳שראלי? (ד) האם היצירה
לטעמך? נמק.״ מה היה קורה לתלמיד
שהיה מתייחס לפסלו הנהדר של רגו־מ
ר ק? בכיכר מלכי־ישראל בתל־אביב,
והיה מצטט את עמדתו של האמן ומציין
כי תומרקין לא התכוון בדיוק לשואה,
אך הביא את ״תחושתו האמנותית״
אליה ! 7אותו תלמיד היה מציין, כי
היצירה אינה משתלבת בנוף העכור של
הבתים המכוערים המקיפים אותה, והיה
מוסיף כי אין בנמצא ״סיגנון ישראלי״
באמנות׳ .האם נבחן כזה היה מקבל
ציון הולם ! 7
סידרת שאלונים זו, ממחישה את האיוולת,
הניוון, השיטתיות, הלאומנות
והדת, שמערכת־החינוך בימי שילטוגו
של המר הפכה לתעלת הביוב שלהם.
זבולון המר הפך את מערכת־החינוך
לאויב הגדול ביותר של החברה הישר אלית,
למכשיר העיקרי של ההקצנה הלאומנית.

מדע
בידיוני

הסיבוב ה־7
הלהיט האחרון בספרי המדע־הבידיוני
בלונדון, הוא המצוד אחר סליוט שבע,
מאת גאי אלימו* .ספר זה, עיקר
עלילתו במאבק צמוד אותו מנהלים טייס־חלל
פלסטיני ומפקד חיל־האוויר הישראלי,
ששניהם נולדו בירושלים. אחד מ־פרקי־השיא
של המצוד אחר סליוט שבע:
כאשר טייס־החלל הפלסטיני, איש אש״ף,
שאומן בידי הקג״ב, שולח קרן־מוות במתפללים
ליד הכותל־המערבי, בעוד
שמפקד חיל־האוויר הישראלי יוצא למשימת
התאבדות, כדי להטיל, כנקמה,
פצצת אטום על אודיסה, ברית־המועצות.
הספר מתאר את שכיר אל־טי מאני,
שהחל דרכו כנער בשירות אש״ף,
במאבק נגד ישראל, והפך בהדרגה ל בכיר
טייסי־החלל של ברית־המועצות.
יריבו, מיכאל אלץ, מפקד חיל־האוויר
י הישראלי, נולד במרחק כמה מאות מטרים
מביתו של אל־טימאני, בירושלים
,המנדטורית.
* גאי אלימו — המצוד אחר סליוט
שבע ; הוצאת קורגי בוקס 456 :עמודים
(אנגלית).

השלילה

בחטף

מאן ונחום גולדמן • •

חש, לדעת המחבר, אחרי עימות גר
עיני־חללי.

איזכור

פיברוק?
בידיעות אחרונות ( )2.7.81 פורסם, תחת
הכותרת ״נפתרה חידת הסופר הצרפתי
אפוף הנויסתורין״ ,כי ״דמותו חמיסתורית
של הסופר שכתב בשם־העט (פסבדונים)
אמיל אז׳אר נחשפה. השבוע התברר כי
,אמיל אז׳אר׳ ,אחד מן המכובדים וה חשוכים
בסופרי צרפת, לא היה אלא
הסופר הצרפתי־יהודי הידוע, רומאן
גארי שהתאבד לפני שישה חודשים.
,״אז׳אר׳ ,שזכה לפני שנים אחדות בפרס
גונקור, שהוא הפרס הספרותי החשוב
ביותר בצרפת, על סיפרו, כל ה חיים
לפניו׳ ,היה תמיד דמות אפופת־מיסתורין
ומעולם לא הופיע בפומבי.
אולם באחרונה הוציא חתנו, פאול פאב־לוביץ,
ספר בשם, הדמות שהאמינו בה׳,
ובו גילה את הסוד , :אמיל אז׳אר׳ היה
רומאן גארי, שהתפרסם כטיים־קרב וכסופר*
שכתב בעיקר ספרי־מתח ורומא־נים
קצרים. נראה, כי החליט להשתמש
בפסבדונים כאשר עבר לכתוב ספרות
טובה יותר, וחשש כי פירסומו הקודם
יפריע לו.
״גארי התאבד זמן קצר לאחר שגרו שתו,
השחקנית־ ג׳יין סיברג, נמצאה
מתה במכוניתה, כתוצאה ממנה גדושה
מדי של סמים.״ עד כאן לשון הידיעה,
כפי שפורסמה בידיעות אחרונות.
ידיעה לאקונית זו הזכירה לכותב שורות
אלה את ״תיק אז׳אר״ שלו, ולאחר
חיטוט קל בתיק זה התברר, ש״שירותי
הביון הספרותיים״ תוצרת ישראל אינם
נופלים באיכותם משירותי הביון האחגארי
שירת כטייס־קרבי, באותה
טייסת שבה שירת מחבר הנסיך הקטן,

סיגט־אכזיפרי.

התחוור לי, שמקור האכזבה הוא בצי־פיותי
שלי וכי לא היה מנוס מאכזכה,
שכן הגאונות, מן ־הסתם, אינה מצב ה־מתבטא
ככל רגע כחיי אדם, ואין כל
סיבה שתהא ניכרת לעין בעת שיחת־חולין
במישרד קטן של כית־הזצאה
פאריסאי...״
ממשיך עינבר בעינברי לשונו :״אז׳אר,

סדפר־כדוי אז׳אר
נראה כבן ארבעים פלוס
כידוע, כמינהגו נוהג: אינו מתראיין,
מסתתר מהציבור ומהעיתונאיס, חי לו
בשקט ובשלווה באותו איזור מרוחק,
ואפילו בית־חהוצאה שלו אינו יודע מתי
יבוא לפאריס, ולכמה זמן. בתום שיחת־עבודה
במישרדי המו״ל ביקשתי שיפגי־שוני
עם אז׳אר. אותה שעה ישב הוא
בחדר המזור ועיין בספרות אנגלית ו־אמריקאית,
לצורף מתן חוות־דעת למו־ל״ו
הצרפתי ...כששאלתי מה עושים כדי
לפגוש את אז׳אר, יצאה אשת־שיחי מן
החדר וכעבור דקותיים שבה ואמרה, כי
אז׳אר מוכן לפגוש אותי ל,כמה דקות׳.
אמרתי בלבי ׳שיילד לעזאזל׳ ,והיטבתי,

בי אני רוצה לשוחח איתו ושיואיל בטובו
לקבוע די פגישה ביום אחר, כשיהיה
לו פנאי, .לא כדאי,׳ השיבה הגברת,
,אמור לו שלום ותפטפטו קצת. מי יודע
מתי ישוב לפאריס.׳ הלכתי אחריה ונכנסתי
למישרד קטן, ואז הרגשתי לפתע
שמנסים, לעבוד׳ עלי: הברנש שישב בחדר,
מאחורי מיכתבה בסיגנון לואי עשרה
כלשהו, לא דמה לשום אז׳אר שראיתי
עד אותו יום באיורים, שונים של
מאמרים בעיתונות ...בקיצור, אז׳אר אינו
דומה לעצמו: אין לו שפם־אדירים,
הוא הרבה יותר מבוגר מן הצעיר המשופם
שדיוקנו מאייר את המאמרים עליו,
נראה כבן ארבעים־פלום, כעל תווים
בלקאניים־הונגאריים ועיניים ענקיות שמתגלגלות
ומתרוצצות בלי־הרף בארובו תיהן,
או שננעצות כך ומרשפות שעה
שהוא רוצה להדגיש מיטהו או לשכנע.לבוש ג׳ינס, מעשן הרבה, מדבר בקול
צלול ורם ובשפה רהוטה ומשוכללת, אם
כי מהוססת לעיתים...״
אלא שעינבר שכח שהוא אז׳ארולוג
בעל מוניטין רב, ושנתיים קודם לכן
כבר פירסם במוסף לספרות של ידיעות
אחרונות 7.1.1977 תחת הכותרת ״אמיל
אז׳אר מגלה טפח״ ,קטעים מתוך ראיון
אותו העניק אז׳אר לנובל ליטראר •,ושבו
מכונה אז׳אר פאול פאבדוכיץ.
כמה מחומריו של ראיון זה שימשו בראיונו
״הבלעדי״ של עינבר עם אז׳אר,
שנתיים מאוחר יותר.
מה שמרתק ב״ראיון הבלעדי״ אותו
ערך עינבר עם אדאר/גארי הוא התיאור
:״נראה כבן ארבעים־פלוס, בעל
תווים בלקאניים־הונגאריים תיאור ש אינו
הולם את גארי, שהיה יליד ,1914
והיה בגיל 65 כאשר העניק לעינבר את
.ה״ראיון״ .גארי, למרות היותו טייס־קרב
במילחמה־העולמית השניה, לא הצליח
לשמור על מראה של ״כבן ארבעים־
פלוס״ (והוקרא יכול לראות את מראהו
בתצלום 12 ,שנים קודם ״הראיון המיוחד״
אותו העניק האיש־שלא־חפץ־בפיר-
סום לסוכך הביון־הספרותי-הישראלי).
ייאמר לזכותו של מר עינבר, שיתכן
שקבע מראש עם רומאן גארי, כי יטש טש
את גילו ויביא תווי־פנים ״בלקאניים־
הונגאריים ועיניים ענקיות שמתגלגלות
ומתרוצצות בלי־הרף בארובותיהן...״
וחוץ מזה, אנחנו הרי פרובינציה, ולישראלים
מותר תמיד למכור סחורה סוג
ב /כסיפורים מהעולם הגדול.

כגיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה
בדיוק, פורסמה כתכת־שער תחת הכותרת ״מישפט אשכול״.
הכתכה עסקה כדז״ח מכקר־המדינה, כנין דירת־שרד שהמדינה
העניקה לשר־האוצר. מדור הספורט של השכועון הקדיש בתכת־ענק,
תחת הכותרת ״המישחק״ ,לתחרות הכדורגל שנערכה
הכדורגל של *•י

כין נבחרת 1
כסדסקכה, גין כאיצטריין כרית־
״דיגאסד״ במוסקבה,
כאיצטדיון ״דינאמו״

המועצות ונבחרת ישראל. ישראל הובסה כתוצאה .0:5
אשכול.

י י ״י -׳הגיליון•:
כשער יי

הנאשם:
לוי
א שכול

ונו ל שותת דם #ואשיח הירדה !( שואל * קוב
הש יווו של ״ קולש וא ל ־ נגו ״ גליצה־־ ל״
העם בצע שוחח ד
פצע-ענק השותת־דם, המתמשך על גופה
הרוטט של ארץ־ישראל, מטירת־צבי
עד עין־גדי, שוב שלח השבוע גלי כאב
חדים ומטריפים לכל שאר האברים. הפצע
הקרוי גבול הטביע את חותמו על כל
תנועותיו והגיגיו של הגוף.
ענני-מילחמה כבדים. שוב רבצו על
הנוף הקייצי הלהוט. מעשים מוזרים קרו
בערפל זה. האזרח רק שמע קטעים מן
הנעשה, אולם גם קטעים אלה הספיקו
להוכיח כי סיגנון חדש חדר ללוחמה-
הזעירה•
סימון חדש. פרשת השבוע היתד,
מורכבת מכמה אירועים, שרק עריכתם
בסדר כרונולוגי הפיחה בהם רוח של
משמעות :
• מאורע : 1שני אזרחים ישראליים,
יוחנן גוטמן וחיים דובינסקי, נורו
ונהרגו מן המארב בקטע הגבעי המסוכן
בין מעלוי,־העקרבים וחצבה. שום מעשה
קודם בשטח זה לא יכול היה לשפוך אור
כלשהו על סיבות המעשה הזה. ממשלת
ירדן מיהרה להסתייג ממנו, תוך חשש
בולט מפני פעולת־תגמול ישראלית ב־מימדים
גדולים.
!• מאורע צ ו מוסטאפה חאפז, קצין

משה שדת בסדום

המודיעין המצרי שהדריך את חוליות-
הריגול והחבלה שחדרו לישראל,־ נהרג
באורח מיסתורי. קול ישראל נתן פיר״
סום מכסימאלי למעשה, ורדיו קאהיר
השתיק אותו תחילה, והטיל אחר־כך את
האשמה על סוכני ישראל.
#מאורע : 3צעיר ישראלי נהרג
ליד וילהלמה, באחת מהתקריות המוזרות
ביותר שאירעו אי־פעם במדינה.
• מאורע 4נ הניספח הצבאי המצ רי
ברבת־עמון, שנאשם על־ידי ישראל
באירגון פעולות הפידאיון מתחומי ירדן,
נפצע קשה על־ידי פצצה שנשלחה אליו
בדואר מירושלים העתיקה (שהיתר, אז
בשליטת ירדן); ממשלת מצריים האשימה
את ישראל גם באירגון התנקשות
זו ואיימה להגיב בכוח.
ירידה עין זועמת
״אנו מסתכלים על הנסיעות לחוץ-
לארץ בעין זועמת,״ אמר בשבוע שעבר
דובר מישרד־הפנים, בהצדיקו את הקשיים
המלאכותיים שהונחו בדרכם של
אזרחי ישראל המשתמשים בזכותם החוקית
לנסוע לחוץ־לארץ.
היתה זאת רק עין אחת של מדינת־

משה שרת,
החוץ המודח
בתצלום כשהוא שוהה במרחצאות סדום, ומתבונן
המיקלחת. במהלך חופשה זו טיפסו שרת ואשתו על

ראש־הנזנזשלה לשעבר, ושר־בידי
דויד בן־גוריון, נראה
באשתו ציפורה החוזרת מן
פיסגת הר־מצדה תוך 110 דקות.

ישראל. העין השניה הייתה פקוחה מע בר
לים. השבוע סירסם עלון יהודי אמריקאי
את הקטע הבא מן הפרוטוקול של
הפרלמנט הקאנדי :
חבר הפרלמנט רולאנד מיצ׳נר :״אדוני
היושדיראש, הייתי רוצה לשאול את
שר האזרחות וההגירה מה נעשה כדי
להקל בישראל על הסידורים של המועמדים
להגירה לקאנדה, ואלו קרובי-
מישפחה של תושבים קאנדיים יבואו
בחשבון לשם הגירה בזאת?״
שר האזרחות וההגירה :״הממשלה לא
התקדמה באירגון סידורים למהגרים בישראל,
ואין לה כוונה להתקדם בשטח זה,
מאחר וממשלת־ישראל, המחפשת עולים
לארצה, אינה רוצה שנעשה זאת.״
שאל העלון היהודי־אמריקאי: כיצד
ליישב שלילה עקרונית זו של זכות ה הגירה
מישראל עם טענתו המוחצת של
הנשיא הציוני, נחום גולדמן, כי שלילת־זכות־ההגירה
מיהודי מארוקו היא פגיעה
בזכויות־האדם?

״העולם הזח״ 1179
תאריך 19.7.1956 :
באמתלה השקופה ביותר כדי להביא את
העניין עד לדרג הגבוה ביותר, למנוע
מד,מאזין את ההנאה הצפויה לו.
כאשר לא היה די בכך, נאסר על כל
עובדי קול ישראל לערוך בשעות הפנאי
שלהם תוכניות בתחנה היריבה. העובדים
עצמם הצטערו על כך. הם אהבו
מאוד לבצע את מיטב תוכניותיהם, שנפסלו
או קולקלו בקול ישראל, ודווקא
בגדי צה״ל. התוצאה: העובדים החלו
לערוך תוכניות בשמות בדויים *.
המקרה האחרון היה הקש ששבר את
האוזן. שתי התחנות ניצבות עתה ממש
כשתי האמהות במישפט־שלמה, כשקול
ישראל דורש בתוקף לגזור את הילד
לשניים כדי ששני הגלים לא ייהנו• ה עניין
לא היה כה עצוב, אילמלא שיחק
הציבור את תפקיד הילד שעומדים לגזור
אותו.

מכ חכי ם
מ־שפט שדמו־.
שפופרת הטלפון כמעט שנשמטה מידו
של מנהל גלי צה׳׳ל, תחנת השידור של
הצבא, מרוב תדהמה. מתוך השפופרת
בקע קולו של מנהל קול־ישראל, הד״ר
צבי זינדר, שמסר בסיבטאו האמריקאי
המובהק הוראה מוזרה ביותר :״לא נסכים
בשום פנים שגלי צה״ל יעבירו גם
הם את שידור תחרות הכדורגל ממוסקבה

לקריין יורם רונן, שבא לאולפן גלי
צה״ל באותו ערב, לא נותר אלא לש פוך
ערימת תקליטים על לוח הגרמופון,
להפסיק את הנגינה מדי רבע שעה לשם
מסירת התוצאה העדכנית של המישחק.
מקולו לא שפעה התלהבות יתירה: הוא
ידע היטב כי אף ייצור חי בארץ לא
הקשיב באותו רגע לשידורו.
שרירות פה ההוראה המוזרה, ששום
נימוק לא נילווה אליה, היתה רק
שיא חדש בתולדות הקצרות והמשובשות
של היחסים בין שתי תחנות־השידור,
המתחרות על אוזנו של האזרח הישראלי.
קול ישראל, הפועל באמצעות תריסר
אולפנים בשלוש הערים הגדולות ותשע
מכוניות, לא יכול היה מעולם להשלים
בשקט עם העובדה שגלי צה״ל, אשר
לרשותם רק אולפן אחד וקטן יותר
מאחרון האולפנים של קול ישראל, מכונית
אחת, משדר בעל עוצמה מוגבלת,
הנקלט רק במרכזי היישוב בארץ, ותקציב
המגיע רק ל־ 40/<,מתקציב שירות-
השידור, הצליח בכל זאת לרתק למעלה
ממחצית המאזינים אל גליו, כפי שהו-
כיח סקר המאזינים האחרון.
תחנה המנוהלת ביתר גמישות וכישרון
היתד, מסיקה ממצב זה מסקנה ברורה
אחת: עליה לשפר את תוכניותיה, לקרב
אותן לאוזן האזרח. אופייני הוא
שקול ישראל הגיע למסקנה אחרת: יש
צורך להילחם בכל הדרכים הכשרות וה־בלתי־כשרות
בתחנת גלי צה״ל, ולפעול
לחיסולה של התחנה היריבה, כדי שהמאזין
יהיה עבד־עולם לכל שיעמום שקול
ישראל יחליט בשרירות־פיו להגיש

שידורים במחתרת. הפעולות לא
איחרו לבוא. מנהלי קול ישראל השקיעו
בהן את כל המרץ והיוזמה שאינם מושקעים
בתוכניות עצמן. אם נודע לקול
ישראל כי גלי צה״ל עומדים לשדר תוכ נית
מעניינה כלשהי, הם נאחזים מיד

רצחד— האן
הרצח של הפרופסור די־האן (העולם
הזה )977 נחשב בעולם היהודי כולו וגם
בישוב הלאומי לפסק־דין עממי צודק...
די־האן היה לא רק בוגד בעמו, אלא
גם המחבר של שירים פורנוגראפיים ו־חילול־קודש.
הייתי הראשון שכינה אותו
כפושע מיני ...הוא הקדיש שירים בל-
תי־ספורים ל״אהבה״ לצעיר הערבי ש עמו
קיים יחסים מיניים. הוא גם נטבל
פעם לנצרות בידי אשתו, וילדיו היו
נוצריים. ירושלים מדניאל גרינוואדד
נדהמתי לקרוא על ...השתתפותה של
מרח רחל בן־צבי (ינאית) בתיכנון רצח
הד״ר די־האן. הפירסום הזה פוגע קשה
לא רק בבית הנשיא בלבד, היקר וה מכובד
על כולנו, אלא בכל אזרחי ישראל
ובכל יהודי בא שר הוא יהודי.

עליכם לתקן את השגיאה הפאטאלית
שעשיתם בהבאת דברים אלה.
כ. א .ט־קאי, ירושלים
• העולם הדה אינו נותן הערכה, אלא
רק מציין עובדות. רחל ינאית (בן־צבי)
היתה אחת מארבעת האנשים שהשתתפו
בפועל בהריגת די־האן. שלושת האחרים:
אברהם תהומי, ישראל שוחט ויעקב

למזלו הרע חי די־האן המנוח לפני
כ־ 30 שנה, בעת שלוט המנדט בארץ.
המוסדות היהודיים נוהלו אז על־ידי אנ שי
השמאל שדגלו בשיטה דו־לאומית,
קומוניזם וכר. אנשי השמאל גרמו נזק
רב ליישוב, ועל כן די־האן נלחם בהם,
במטרה כפולה ומכופלת: לשחרר את
היישוב מעולו של השמאל ויחד עם זאת
להבטיח סטאטוס חוקי ומלא ליהדות ה דתית
תחת השילטון המנדטורי, עד לסילוקו
וחיסולו.

ד״ר מקס פוקס שועלי,

תל־אביב
• כמו תוכניתו של מיכאל אוהד בגלי
צה״ל :״על צלילים ואנשים״ הנושאת
את שמו הבדוי :״בעריכת יואל
קרני״׳.
גרינוואלד נודע ברבים במאבק אותו
ניהל כנגד הד״ר ישראל קסטנר, ב־מישפט
המוכר כ״מישפט קסטנר״.

אריאל׳

״ג כתמוז תשמ״א15.7.1981 ,

מיספר 2289

שנה 45

המחיר:

15 שקלים (כולל מ.ע.מ).

מכון העיסוי ש ל דייר פעילן

בי ת בו ש ת
או מוסד רפואי

חזרה לתחילת העמוד