גליון 2293

י״ככאם תשמ״א12.8.1981 ,

מיספר 2293

:מחיר

15 שקלים (כילל מ.ע.מ).

להשיג: בתל אביב :״סופר גיינס״ ,יהודה ה מכ בי 57 טלי; ; 456351 חנויו ת
״מצקיף׳ ,״גיינס סנטר״ ,דיזינגוף ; 66״בוב 2״ דיזינגוף : 185״מיי גיינס״
בן־יהודה ; 14״וו ס ט גיינס״ בן-יהודה ; 1״בו טיק 109״ אייבן גבירול .109 יפו:
״מזן״ ,שדי ירושלים .48 בת-ים :״זה מה שיש״ ,רוטשילד .27 רחובות :״סופר
ג׳ינס״ ,הרצל .181 רמת גן :״סופר גיינס״ ,ד״ר כהן ( ,2פינת ביאליק ;)66
גבעתיים :״טופ גיינס״ ,ויצמן .23 אשדוד :״רוקי״ .פתח תקווה :״שאול״ חיים
עוזר . 10 רמת השרון :״אפרל״ סוקולוב , 52״לי״ סוקולוב .64 הרצליה :״לי״
סוקולוב .47 חולון :״אפנת דבש״ ,סוקולוב ; 66״ארי לונדון״ ,סוקולוב .19
נתניה :״בלו גיינס״ ,דיזמוף פינת הרצל ״ אד ם וחווה״ ,הרצל . 29 ירושלים:
״מצקין״ ,״ספורט רחביה״ ק ק״ל : 29״ספורט אולימפיה״ ,כיכר וזדוידקה;
״מחסן הג׳ינס״ ,שץ ; 8״סקופ״ שמאי ; 8״חסיד״ יפו .65 באר שבע :״גיינס
סנטר״״ ,החלוץ .81 קרית מלאכי :״רוקי״ .חיפה :״מצקין״ ,״בית הגיינס״
הרצל : 20״אור הגיינס״ ,הרצל ; 7״הגיינס״ שדי הנשיא .124 קרית ביאליק:
״גיינס לי״ ״אילת :״אתא״.

ובחנויות נוספות בכל הארץ

היבואנים והמפי צים: א חי ם נק ש

כותב לידסקי:

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהלה: תל־אביב,
רחום גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורר
הראשי: אורי אכנרי ראש המערכת: יוסי ינאי עורך־
תכנית: יוסי שנון עורכת כיתוב: לילית כוארון צלמי
מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי ראש המינהלה: אברהס
סיטון י. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
כע״ס. מודפס כ״הדפום החדש״ כע״מ, תל־אכיב, רחוב כף
אביגדור. הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״כל.

עיתון שאתה רגיל אליו דומה לבית
מוכר. אתה יודע היכן עומד כל רהיט,
היכן טמון כל חפץ. אתה יכול להסתובב
בו גם בעיניים עצומות. ידיעה זו מעניקה
לך הרגשה של ביטחון.
כאשר אתה נוטל לידיך עיתון מוכר
— יומי או שבועי — אתה. יודע היכן
מצויים המדורים האהובים עליך, היכן
המדור שאתה רגיל לקראו ראשון, היכן
המדורים שאתה פונה אליהם רק לאחר
מכן, ואולי ביכלל לא. הכרה אינטימית
זו הופכת את העיתון לידיד ישן ומוכר,
חלק מחיי־השיגרה שלך. ידוע שקשה
מאוד, למשל, להחליף את העיתון היומי,
שאתה רגיל לקראו בשעת ארוחת־הבוקר,
ועוד הרבה יותר קשה להחליף את השבו עון.
לכן
אין זה רצוי לשנות את סדר המדו רים
בשבועון. אך החל בשבוע זה אנחנו
עושים נסיון כזה•
ההגיון הפנימי הטמון בסדר המדורים
בהעולס הזה אינו ברור למי שאינו מצוי
בבעיות הטכניות של המערכת. אך יש
הגיון כזה. הוא נובע מן העובדה שאין
מדפיסים את העולם תזה כולו בעת וב עונה
אחת. שיטות־ההדפסה שלנו מחיי בות
את הדפסתו חלקים־חלקים.
עד כה אורגנה ההדפסה כך שהחלק
הפנימי של העיתון — האמצע שלו —
הודפס אחרון, ועל כן רוכז בו החלק ה אקטואלי
ביותר, שהושלם ברגעים האח רונים
ממש. אולם זה מכבר החלטנו שיש
לשנות סדר זה. כי הוא גרם לכך שדווקא
העמודים הראשונים של הגליון היו מוק דשים
לדברים הפחות בוערים, בעוד שה נושאים
הבוערים ממש הופיעו רק בעמוד
30 והלאה.
צרה זו גדלה ככל שגדל העיתון, עם
ריבוי המודעות של מפרסמים המבקשים
לפנות באמצעות שבועון • .זה אל הציבור
האיכותי ביותר בארץ — כפי שהוכיחו
הסקרים המדעיים על ציבורי־הקוראים בארץ.
החל
בגליון זה אנחנו באים להכניס,
באופן נסיוני, שינוי בסדר־המדורים, ואנו
מבקשים אותך להיאזר בסבלנות עד ש תתרגל
לסדר החדש. הכוונה היא להק דיש
את העמודים הראשונים (והאחרונים)
של הגליון לחומר האקטואלי ביותר. ב עמודים
אלה יופיעו המדור תשקיף, התחלת
המדור במדינה והכתבות האקטוא ליות
ביותר.
אני מקווה שתוך כמה שבועות יתרגל
ציבור־הקוראים לסדר זה, ויסכים עימנו
שהוא טוג מקודמו.
הכושר להתרגז
אחד העסקנים הבכירים במדינה
אמר לי השבוע :״אני מקנא בכם. איך
אתם יכולים עוד להזדעזע ממה שקורה
במדינה, אחרי כל השנים האלה ז״
מי שאינו מסוגל להתרגז, כאשר צרי-
העולס הזה 2293

כים להתרגז, אין לו הזכות — וגם לא
היכולת — לעסוק בהוצאת עיתון לוחם.
בשבועיים האחרונים התרגזנו — כול נו•
הגילויים בפרשת אסיר־העולם סלומון
אבו הוציאו אותנו מכלינו. כתבנו על כך
כתבה אחת בגליון האחרון (העולם הזה
,)2292 ועוד נחזור לפרשה זו שוב ושוב,

הודעתו של ישראל דנוך במישטרה
(על חלקו בתפיסת סלומון אבו אחרי הר צח)
היתד, בתיק הפרקליטות, והועתקה
על־ידי הסניגוריה. הודעה זו נראתה לנא שם,
לחבריו הקרובים ולי כהודעה מפ לילה,
עויינת וקשה.
בהודעה זו מספר תו ך כי הוזהר לפני
כשבועיים (כלומר, שבועיים לפני תאריך
מסירת ההודעה) על־ידי אנשים, שאת
שמם אינו זוכר, כי סמי (הנאשם) וחבריו
מתכוונים לרצוח אותו בשל בחורה שפנ תה
לעזרתו, מאחר וסמי וחבריו רצו להד
רידה לזנות.
מו ך מספר כי הבחורה פנתה לעזרה
למנוח עזרא שם־טוב, והוא שמר עליה
ואף סיפר ל תו ך על העניין.
תו ך גם מספר על סיכם וך אלים שהיה
— כך סיפר לו המנוח עזרא שם־טוב —
בין שם־טוב וארבעה בחורים בשל הבחו רה.
לדברי המנוח, המתינו הבחורים ליד
דירת הבחורה, וכאשר עזרא ליווה אותה
פגשו בו ליד דירתה. הם איימו עליו שאם
לא יפסיק להתערב בעניין הבחורה ירצחו
אותו.
הוא סיפר לו גם שהיו אקדחים בידי
הבחורים, וכי סמי (הנאשם) היה ביניהם,
ותוך כדי הוויכוח נתן עזרא לסמי מכות
בפרצוף.
תו ך אף הוסיף כי שמע שסמי וחבריו
הם גנגסטרים מצרפת.
תו ך מסר את הודעתו במישטרה ב־
,7.4.70 בשעה 1.30 בלילה.
העויינות בין תו ך וחבריו לסמי והב־ריו
היתר ברורה לנאשם ולי. ידענו גם

״־׳קתו 81״)

האוגדן שהבין לידסקי
,האמנתי בכל מאודי בחפותו מפשע.
עד שתתברר עד תום, ועד שיועמדו לדין
ויורשעו האחראים למעשים הנראים ברגע
זה כפשעים נגד זכויות־האדם.
צבי לידסקי, עורך־הדין שהגן על סלו מון
אבו במישפט, מחה נמרצות על כמה
פסוקים שהופיעו בכתבתנו הראשונה, ו שהיה
בהם לדעתו, להטיל ספק בפעילותו
המיקצועית. הדברים נגעו בעיקר לאי-
הזמנתו של ישראל תו ך לעדות במישפט,
ולטענת המישפחה כי לידסקי התחייב לכ תוב
ספר על מיבחני־אמת.
ביקשתי ממנו להגיב עליהם ולהעמיד
את הדברים על דיוקם, מנקודת־השקפתו
של מי שניהל את הסניגוריה, ולהלן דב ריו:

תו ך היה חברו הטוב של המנוח, עזרא
שם־טוב. ידענו בוודאות כי תו ך יהיה
עד עויין לנאשם.
בעדותו בבית־המישפט המחוזי אמר
הנאשם :״אני הכרתי את שמו של עזרא
שם־טוב. לא נכון שמישהו סיפר לי, ש עזרא
או מישהו אחר שלח את אולגה

לחדל.״
ובמקום אחר :״לא נכון שהייתי מסוכ סך
עם עזרא בגלל הבחורה הספרדיה. לא
הכרתיו.״
מסיבות השמורות עיסה לא הזמינה
התביעה את ישראל תו ך להעיד. אנחנו
בוודאי שלא היינו צריכים להזמין עד זה,
שהיה הופך לעד־תביעה מובהק, אשר

סדר

ה מ דו ר־ ס:

איש ממאדים אנשים אנשים כעולם
אתה והשקל בלונים כמדינה
הורוסקופ
זה היה העולם הזה
חשבון עובר ושב
יומן אישי
מדריך שידורים
מה הם אומרים מכתבים ממסיבה למסיבה
נמר של נייר
עולם קטן פורום קולנוע
ראיון השבוע
רחל המרחלת שידור תשבץ
תשקיך

היה מנסה בכל מאודו להעיד נגד הנאשם
על הרקע ועל המניע האפשרי (סיכסוך
בין סמי והמנוח עזרא שם־טוב).
אילו היתה ההגנה מזמינה את ישראל
תו ך כעד מטעמה, היה נעשה המישגה
החמור ביותר, והסניגוריה היתה משרתת
את האינטרס העליון של התביעה, גם על-
ידי השחרת פניו של הנאשם וגם על-ידי
הצגתו כבעל עניין ברציחתו של שם־טוב.
מה גם שאין הסניגוריה יכולה לחקור ב חקירה
נגדית את העד שלה.
י בית״המישפט המחוזי קבע כי מניע הר צח
לא הוכח, וכך קבע גם בית־המישפט
העליון, וזאת לפי טענתי שלא היה לאבו
מניע.
אשר ל״מיבחן המשולש״ :
פניתי פעמים רבות לשרי״המישפטים
וליועצים המישפטיים לממשלה, בדרישה
לערוך לאבו מיבחן משולש כזה (פוליג־ראף
+זריקת־אמת +חקירה בהיפנוזה).
לא קיבלתי על עצמי לכתוב ספר על
נושא זה, כפי שנאמר בכתבת תעולס חזה,
אלא לאסוף חומר מישפטי בארצות־הברית.
וכך עשיתי, ב־ . 1975 נסעתי אז
לארצות־הברית ואחר כך מסרתי את ה חומר
לתירגום, וקיבצתיו באוגדן.
מסרתי עותק אחד ליועץ המישפטי ל ממשלה,
עותק לסלומון אבו ועותק אחד
נשאר בידי. הפרוס׳ אהרון ברק, שקיבל
את החומר מידי, אמר לי באחת השיחות :
״זו עבודה גדולה.״
האמנתי בכל מאודי, ואני מאמין עד
היום, בחפותו־מפשע של סלומון אבו, ו כאשר
נסעתי לאמריקה לאיסוף החומר,
אמרתי לו ולמישפחה שלא אקבל שכר־טירחה
עבור הנסיעה ואובדן הזמן הכרוך
בכך, אלא רק את ההוצאות.
עשיתי כל אשר לאל ידי לחסוך בהוצ אות׳
והתארחתי באמריקה אצל ידידים.
לא שילמו לי עבור הנסיעה כל שכר-
טירחה, ולא שילמו לי 25,000 דולאר,
כפי שכתוב בהעולם הזה. שולמו לי הו־צאות־הנסיעה
בפועל׳ והוצאות תירגומי
חוות״הדעת והספרים שנמסרו לתירגום
למישרד־תירגומים בתל־אביב.
מילאתי את התחייבותי כלפי אבו במ לואה׳
והאוגדן שהעברתי לידיכם, ובו
חוות־הדעת של המומחים, הוא ראייה לכך.
עד כאן דבריו של לידסקי, שהבטיח
להגיב בימים הקרובים, אחרי שיעיין מח דש
בכל החומר, גם. על פרשת הדו״ח
הבאליסטי של המישטרה שלא הוצג ב־מישפט•
הוא העביר לי העתק של אותו
אוגדן גדוש*חומר, שבו נאספו פירות
חקירתו בארצות״הברית לגבי היעילות, ה טכניקה
והקבילות המישפטית של מיבח־נים
בגלאי־שקר, בהיפנוזה בזריקות-
אמת.

הור 3יץ

•חורו ל 1 3״ ה
הנושא הראשון, בוועדת־ד,כספים של הכנסת, יועלה
על־ידי שר־הבינוי דויד לוי. השר ידרוש להחליט
על בניית דירות להשכרה על פי התוכנית שהגישו
בניו של השר לשעבר, ייגאל הורביץ.

הל!ור 3
ובכל זאת,
מעיין יסולק
למרות הודעותיו שד מנם״ל מישרד־הביטחון,
יוסף (״יוסקה״) מעיין, שלפיהן
הוא נעתר לבקשת שר־הביטחון החדש,
אריק שרון, ונשאר כתפקידו, הוא ייאלץ
לפרוש ככר כשבועות הקרובים.
שרון אינו רוצה בו כבמנכ״ל מישרדו, אם כי עדייו
לא החליט במי הוא מעוניין כראש המישרה

וול הדובר
על פי דרישתו של אלי לנדאו, מינה שר־הביטחון
אריק שרון את אלי זילבר כדובר מערכת־הביטחון.
זילבר היה דוברו של שרון במישרד־החקלאות, וקודם
לכן היה דובר מישטרת נתניה.

נראה כי אריק התחרט על המינוי, והוא
מנסה להחזיר את זילכר למישרד־־החקלאות.
אולם שר־החקלאות החדש, שימחה ארליך,
מסרב להעסיק את זילכר כדוכרו.
בינתיים השאיר שרון את הדובר הקודם של
מישרד־הביטחון, דני ויינריך, בתפקידו. עתה יש
למישרד שני דוברים.

ע 1ד

הכדורגל -
תר 1יל הסחה
הודעתו של ראש סיעת אגודת־ישראל בכנסת, אברהם
שפירא, שלפיה הוא מתכוון ללחוץ על מוסדות־הספורט
בישראל, כדי שמישחקי־הכדורגל בשבת
יבוטלו, היא תרגיל מחוכם של הח״ב החדש.

מקורביו שד שפירא יודעים לספר שהוא
אינו חולם בדד לגרום להפסקת מישחקי
כדורגל כשבת, מפני שהוא יודע שהתגובה
שד ציבור אוהדי־הכדרגל כארץ עלולה
להיות חמורה. שפירא ינסה למקד את
דעת־הקהד כפרשת הכדורגל, כדי להשכיח
מן הציבור את הסחיטות הדתיות שד
האגודה בעת הרכבת הקואליציה.

כשהועלתה התוכנית לראשונה, נאלץ
הורכיץ להודיע שבניו לא יבצעו אותה,
משום שהוא כיהן אז כשר־האוצר. עתה,
עם פרישתו של הורכיץ מהחיים הפוליטיים
הפעילים, נראה שמישפחתו תאמץ שוב
את התוכנית, שכה יושקעו 200 מיליון
דולרים תוך ארבע שנים.

מ דוו!
התפטר ורדי ז
התפטרותו •טל אלוף (מיל׳ !.רפאל
ורדי ממישרד־הכיטחון, כיום שבו
נבנם אריק שרון לתפקיד, עוררה סערה
כמערכת־הכיטחון.
ידידים של ורדי טוענים שאמר
לפני פרישתו :״אי־אפשר להעמיד
כראש הביטחון אדם שכל הייו הפר
פקודות.״ כנו של ורדי נפל כמילחמת
יום־הכיפורים, כעת ששירת כאוגדה
של שרון.

נגד בורג

עמית ־

הוועדה לבדיקת מצב בתי־הכלא בישראל, ועדת
השופט קנת, עומדת להוציא דו״ח ביניים נוסף תוך
שבועיים־שלושה. היא אינה מסתפקת בדו״ח הסופי
שלה, שיוגש רק בעוד חצי שנה.
דו״ח הביניים כולל התקפה חריפה על שר־הפנים,
הד״ר יוסף בורג, שיואשם ישירות על־ידי הוועדה
כאחראי ולא רק באחריות מיניסטריאלית,
ל״שערוריה האנושית הגדולה ביותר בישראל״.

מובייל !,גרניט״

ההוראה היחהי
שד שרון
הכתבים הצבאיים, שליוו את שר־הביטחון אריק
שרון בסיורו בצפון, התרעמו על היחס הנוקשה
שגילו חיילים, שלא איפשרו להם לסקר את הסיור.
מקורביו של שרון טענו באוזני העיתונאים, שההוראה
לסלקם היתה של הרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל
(״רפול״) איתן. שרון התנצל לפניהם.

עתה התברר שההוראה לסלק את הכתבים
היתה של שרון עצמו, והחיילים רק ביצעו
את הוראת השר.

נראה כי הה״כ לשעבר מאיר עמית יקבל
על עצמו את תפקיד מנכ״ל חכרת ״
ההשקעות הגדולה ״גרניט״.
התפקיד הוצע לעמית כבר לפני כמה חודשים, אך
הוא סירב לקבלו, בתיקווה שבסופו של דבר יתמנה
מנכ״ל כימיקאלים לישראל. עתה, כשברור לגמרי
שעמית לא יקבל תפקיד זה, הוא יסכים, ככל הנראה
להיות מנכ״ל גרניט.

סדנת יחסי אנוש
במישטרה
על פי דרישת שר־הפנים, הד״ר יוסף בורג, יתכנס
הסגל הבכיר של המישטרה באחד מבתי־המלון בארץ
לדיון בן כמה ימים. בכנס זה, שלא יעסוק בנושאים
מישטרתיים, ינסו חברי הספ״כ, סגל הפיקוד הכללי
של המישטרה, ללבן בעיות הקשורות ביחסי־אנוש
מעורערים בפיקוד המישטרה.

לאחרונה קיים בורג שיחות אישיות עם
מרבית הניצבים כמישטרה. כולם, מילכד־י
אחד, הביעו השגות על היחסים בספ״כ. היו
אף כאלה שאמרו לשר, כי הם שוקלים
פרישה מהמישטרה, בגין מערכת יחסים זו.

מודעות תיוסורס

נסגר חיק

לימור ידיר

אישיות ציבורית

המערך מתכוון לפרסם מדי יום
כיומו מודעה קבועה כעיתונים• ,ט־תציין
את הזמן שעבר מהיום שבו
הבטיח ודטר יעקוב מרידוד לחשוף
את סוד ההמצאה המיסתורית שלו.
המודעות תהיינה כעלות נוסה
קבוע, והן תופענה כמקום קבוע כעיתון.

שלחו

תיק פלילי חמור נגד אישיות ציבורית,
שהיא גם אחד האנשים העשירים כארץ,
נסגר כאחרונה, על פי הוראת היועץ
המישפטי לממשלה.

קצ־ניס ל ר 3 1 0

גרפיקאי

האישיות הואשמה בפרשת שוחד עירונית בהיקף
נרחב, וגורמים בפרקליטות טענו שההרשעה בתיק
זה מונחת בכיסם•

מטה חירום
באוצר

הגרפיקאי ראובן אדלר, מי שהכין את כל
עבודות הגראפיקה דמערבת־הכחירות של
הליכוד, עומד להתמנות על־ידי שר־הביטחון
אריק שרון כממונה על מערכת־ההסכרה
של מישרד־הכיטחון.
אדלר מקורב לליכוד גם בעיקבות קישרי־מישפחה.
הוא בעלה של רונית רוזנשטיין, בתו של עורך־הדין
אמנון רוזנשטיין, פעיל המיפלגה הליברלית.

שר־האוצר, יורם ארידור, החליט להקים
מטה־חירום כמישרדו, שיתכנס פעם כשבוע,
מדי יום ששי כשעה 7כבוקר.
במטה־החירום הכלכלי החדש של ארידור ישתתפו
נציב שרות־המדינה, אליעזר הקסטד, מנכ״ל
מישרד־האוצר, עזרא סדן, החשב הכללי, איתן רם,
הממונה על התקציבים, ישראל חיים ארקין והממונה
על שוק ההון, בן־עמי צוקרמן.

במטה הארצי של המישטרה הוחלט שלא להמשיך
עוד בגיוס קציני־מטה למיבצעי אכיפת חוקי־התנועה.

התברר שכמיקרים דכים מדי יצאו עברייני־תנועה
זכאים, ר,ק משום שקציני־המישטרה
עצמם לא ידעו את החוקים, או שלא ידעו
להסביר את מהות העכירה ככית־המישפט.

חילופי משמרות
פ^חותסי*
ראובן (״רוכיק״) רוזנטל יתמנה כקרוב
עורך ״חותם״ ,מוסף שבועי של יומון ספ״ס
״על המימשר״.
רוזנטל, בן קיבוץ נחשון, יחליף בתפקיד את בנקו
אדר. אדר אינו חוזר לקיבוצו, גן־שמואל. הוא
יועסק ככותב מאמרים בננל־הנזישנזר.

במדינה העם הקרב עד הקברים

הדת איגה יגוזה זפבוד
את הארכיאולוגיה —
!1יש 7בך סיבות עמוקות
זהו אחד הפאראדוכסים של
מדינת־ישראל: רוב הוויכוחים על
העתיד מתנהלים באיצטלה של וי כוח
על העבר.
כך זה בתישעה באב׳ היום שעל
פי המסורת הוחרבו בו גם בית-
המיקדש הראשון וגם בית־המיקדש
השני, והקשור גם בהתמוטטות ה מרד
של בר־כוכבא.
מזה כמה שנים החל ויכוח על
מאורעות אלה• שלושה דורות של
ציונים חונכו לראות במורדים את
גיבורי האומה. אולם עם התגברות
הלאומנית־דתית־מיסטית הקנאות בישראל החלו רבים לראות את
מאורעות־העבר בעיניים אחרות.
המכבים נראים כקנאים דתיים, ש התנגדותם
לשילטון הזר נבעה
מעיקר מהתנגדותם לתרבות החילו נית
השלטת בעולם. הקנאים נר אים
כקבוצת־שוליים מטורפת, ש חיסלה
ברצח ובטרור את ההנהגה
האחראית בירושלים, ושהביאה על
הקהיליה היהודית בארץ אסון מח ריד•
ואילו בר־כוכבא נראה כמנ היג
מוכה שיגעון־גדלות ,,שהביא
במעשה מטורף לחיסול היישוב ה יהודי
בארץ.
רק הד קלוש מן הוויכוח הזה
חדר לבמות ציבוריות ולכלי־התיק-
שורת• אולם ויכוח אחר הגיע
השבוע לדרגה גבוהה של להט
ואלימות. היה זה הוויכוח על ה ארכיאולוגיה.

מול זו• לוויכוח זה יש מש מעות
הרבה יותר עמוקה מכפי
שנראה במבט שיטחי.
למעשה עומדות זו מול זו שתי
תפיסות היסטוריות: הדתית וה ארצית.
הגישה
הדתית טמונה בספרים.
על פיה, מתחילה ההיסטוריה עם
אברהם בן־תרח, נמשכת עד גלות
בבל, נפסקת, מתחילה עם שיבת־ציון
ונמשכת עד בר-כוכבא, יו צאת
מן הארץ לגולה וחוזרת אליה
בדורות האחרונים. ראייה זו מח לקת
את העולם לשניים: יהודים
וגויים.

העולם הזה 2293

.תמנון

נער

שמונה !רועות׳
ך* תגובה בירושלים היתד,
י י שיגרתית: תחילה מבוכה,
אחר־כך השמצה.
זה קדה פעמים רבות בעבר, כ אשר
מנהיג ערבי כלשהו היד.
מפרסם רמז על רצונו בשלום. זה
היה קרה ב־ , 1965 כאשר ביטא ה נשיא
התוניסי, חביב אל־בורגי־בה,
הצעה היסטורית להגיע לש לום
עם ישראל. לא במיקרה מה כרה
יוזמת בורגיבה גם השבוע.
זה היה קורה, בלי כל ספק, גם
אילו פירסם אנוור אל־סאדאת ב נובמבר
1977 בקאהיר הצעה ש ישראל
תחזיר את כל סיני ותם-
רק את ההתנחלויות, תמורת שלום
עם מצריים.
״חוגים מדיניים״ היו דוחים את
ההצעה על הסף, כתמרון מצרי
שקוף לזכות בדעת־הקהל האמ ריקאית.
כעבור יום היה שר מ מדרגה
שניה מביע את דעתו ש זוהי
מזימה מצרית אפלה ל,רגרום
לחיסולה של ישראל בשלבים.״
ראשי מיפלגת־העבודה היו מצ טרפים
לקונסנזוס הלאומי ומשמי צים
את הנשיא המצרי בלשון
חריפה עוד יותר, כדי להוכיח לצי בור
את נאמנותם הלאומית.
השבוע זה קרה שוב• המדינאי
מס׳ 1של סעודיה פירסם תוכנית־שלום
.״החוגים המדיניים״ בירו שלים
— פסבדונים מוסכם לפקי די
מישרד־החוץ — גינו אותה.
כלי־התיקשורת הישראליים, ובי ניהם
כל היומונים, פירסמו את
הגינוי הישראלי בראש, בכות רות
הראשיות ובראש הידיעות,
ואילו את התוכנית עצמה פירסמו
מתחת לגינוי. היתד, זאת דוגמה
קלאסית של שטיפת־מוח, מן הסוג
המקובל במדינות טוטאליטריות.
ההצעה הסעודית בת שמונה הס עיפים
תוארה כתמנון בעל שמונה
זרועות.

8נקודות
ך* תוכנית שד יורש־העצר
י י פאהד, שהוא האיש החזק
במישטר הסעודי, כללה את שמו נה
הנקודות הבאות:

+נסיגת ישראל מכל השטחים
שנככ׳טו כ־(7יע.1
ניסוח זר, כולל, למעשה, הכרה ב גבולות
ישראל של ה־ 4ביוני
. 1967

• סילוק ההתנחלויות הישראליות
מן הגדה המער־כית
ושאר השטחים המוחזקים
(קרי: רצועת־עזד, ורמת־הגולן).

ערוכות לחופש־הפולחן
לכל העדות הדתיות כארץ-
הקודש.
• הכרה כזכות הפליטים
הפדפטיניים לשיכה למולדתם
או תשלום פיצויים למי
שאינם רוצים לשזכ( .פירוש
הדבר: ויתור על הדרישה שכולם
יוחזרו).

• מישטר־נאמנות של ה
או״פ כגדה המערכית וב
רצועת־עזה כתקופת־מעכר.
• כיגון מדינה פלסטינית
עצמאית, ש כי דתה תהיה כירושלים
הערכית.
• ערוכה לזכות כד המדינות
כמרחב לחיות כשלום.

מתן ערוכה מטעם ה-
או׳ים, או כמה מחברותיו,
להסכמים שיושגו.

האמיר פאהד
מזימת ושמה שלום

י 6תגוכה הזועמת של ממ י
שלת־ישראל יש סיבה פשו טה.
לא זו בילבד שאינה מעוניי־נת
בהידוק היחסים בין וושינגטון
וריאד, ולביצוע עיסקות־הנשק עם
סעודיה, אלא שההצעה הסעודית
שמה את האצבע על נקודת־ד,תור פה
של ממשלת־ישדאל: אי־נכו־נותר,
להחזיר את הגדה המער בית,
גם תמורת שלום מלא. כל
ממשלות העולם, וביכללן ממש לת
ארצות־הברית, דוחות עמדה
ישראלית זו.
מכיוון שמיפלגת־העבודה שות־

פה לעמדת הליכוד בעניין זה
(ארבעת הלאווים של הקונסנזוס
הלאומי: לא מדינה פלסטינית,
לא נסיגה לגבולות , 1967 לא משא-
ומתן עם אש״ף, לא ביטול הסי פוח
של ירושלים המיזרחית) ,הת חרו
שימעון פרס ויצחק רבין עם
יצחק שמיר בשלילת היוזמה ה סעודית.
האיש היחיד בצמרת ש קידם
בברכה את היוזמה הסעודית
היה, למרבה התמיהה, דווקא איש
הליכוד: שר־ר,אנרגיה החדש, יצ חק
ברמן הליברלי.
ההצעה הסעודית היתה, כמובן,
רק עמדת־פתיחה למשא־ומתן, וב תור
שכזאת היתד, מרחיקת-לכת
למדי בגישתה• היא לא נבדלה מ תוכן
נאומו של אל־סאדאת בכנ סת.
מובן
שגם ממשלה שוחרת״
שלום בישראל לא היתד, מקבלת
תוכנית זו כמו שהיא, אלא תוב עת
כי במהלך המשא־והמתן ישו נו
בה נקודות מסויימות. למשל •
שתהיה הכרה מפורשת וסו פית
בגבולות ישראל מלפני מיל־חמת
•1967
•• שייקבע מראש כמד, פליטים
יורשו לחזור, בעוד שלכל האח רים
ישולמו פיצויים.
• שיצויין במפורש שמה של
מדינת־ישראל כאחת המדינות ש יש
להן הזכות להתקיים בשלום.
י• שיושג חוזה־שלום רישמי
בין ישראל ובין המדינה הפלס טינית
שתקום, תוך הכרה הדדית
והתחייבות הדדית לסידורי־ביט־חון.

שבתקופת־המעבר לא יקום
שילטון זר, כגון נאמנות של ה־או״ם,
אלא שהמעבר יהיה בתה ליך
מבוקר, תוך שיתוף ישראלי
פלסטיני ישיר.
אולם תיקונים הכרחיים אלה,
התואמים את עמדות מחנה־ד,ש לום
הישראלי, אינם פוסלים את
ההצעה הסעודית כעמדת־פתיחה
ערבית סבירה למשא־ומתן.

היוזמה הסעודית תירשם כה
דמנות היסטורית נוספת שהוו
מצה בהיסח־הדעת, ושצללה לו
חום כאבן בביצה.

לגישה הארצית יש פרספקטיבה
אחרת. היא רואה את ההיסטוריה
הישראלית כהמשך לתרבויות קוד מות
בארץ. היא מתעניינת בכל
התרבויות שצמחו בארץ לפני ה תקופה
הישראלית, ואחריה. אחד
המכשירים העיקריים שלה היא ה ארכיאולוגיה.

הארכיאולוגיה רואה את תול דות
הארץ באופן פיסי, שיכבה על
גבי שיכבה. סנטימטרים מעטים
מתחת לשיכבח המוסלמית טמונה
ר,שיכבה הביזנטית, ומתחתה ה-
שיכבד, הרומאית, ומתחתה השיכ־בד,
היהודית, ומתחתה השיכבה ה ישראלית,
ומתחתה השיכבה ה כנענית,
וכן הלאה — רציפות סם־

גונית של תרבויות ועמים, שהארץ
היתד, מולדת משותפת לכולן.
רוב הארכיאולוגים הישראליים
משתדלים אמנם להבליט את ה תקופה
הישראלית בתולדות הארץ,
אך איש מהם אינו יכול להתעלם
מפסיפס תרבותי רבגוני זה.
אופ;ת דיין. משום כך נמשך
הנוער הישראלי אל הארכיאולוגיה,
ובשנות ד,־50׳ הפכה זו אופנה דו מיננטית.
ייגאל ידין ירש את ה־מיקצוע
מאביו, אך משה דיין,
רחבעם (״גנדי״) זאבי ואלפים אח רים,
בעיקר בצה״ל, אימצו לעצמם
את הארכיאולוגיה כתחביב.
הדבר עורר בצדק את זעמם של
הדתיים, שראו בעיסוק זה פתח

לכפירה, ואף לכנעניות ר״ל. י
מילחמת־תרב
פעם התלקחה
סביב נושא זה. לא היה זה מיקו
שדווקא השבוע הפך מילחמה
לקרב של ממש (ראה עמוד

השתוללות העסקנים הדתי׳
שבאה בעיקבות המכה שספגו
בחירות, ושהגיעה לשיאה במש
ומתן הקואליציוני, גורמת לה
תוללות של הקנאים העומדים
חוץ למימסד המדיני . .הקרב
הקברים היה רק סימפטום לכך.
פרשה זו תחלוף, מן הסתם•
יתכן כי זהו אות המבשר :
הבאות: מילחמת־התרבות הב
תי־נמנעת.

אנוור אל־סאדאת, שאינו רואה
בעין טובה יוזמות ערביות מתח רות,
ביטל את ההצעה הסעודית
באומרו ש״אין בה כל דבר חדש״.
הוא צדק: עקרונות אלד, כלולים
בהחלטותיה של ועידת־הפיסגה
הערבית שהתכנסה ב־ 2בנובמבר
1978 בבגדאד, בתגובה על הסכם
קמפ־דייוויד. העיתונות הישראלית
העלימה אז, פד,־אחד, החלטות
אלה, וטענה כי בבגדאד הוחלט על
״השמדת ישראל״.
פאהד פירסם הצעה דומה לפני
שנה. גם אז גונתה ההצעה נמר צות
על־ידי יצחק שמיר ואנשיו,
שראו בה רק מזימה זדונית לר כוש
את דעת־הקהל האמריקאית
ולהכשיר את הקרקע למכירת נשק
אמריקאי לסעודיה.

עמדת־פתיחה סביוה

ממשלה ישראלית נבונה הית
על כן, מברכת על ההצעה הסע
דית, מרימה אותה על נס כביב
להתגברות התבונה במחנה ד,ע!
בי, ומזמינה את סעודיה ובעלו!
בריתה — וביכללם אש״ף — ל
תיחת משא־ומתן גלוי או חש:
כי סעודיה אינה מדינה שולי
ומרוחקת. מאז קמפ״דייוויד ו:
רוש מצריים מן העולם העת
סעודיה היא המרכז המוכר ר
האומה הערבית. מערכת־יחס
מסועפת, הדוקה אך בלתי־רי?
מית, יצרה מערך ערבי שבו שוו
פים, לצד סעודיה, כל מדינות 1
מיפרץ הפרסי, עיראק, ירדן, מ;
רוקו והנהגת אש״ף (ראה עם
.)6ואכן, דובר בכיר מאוד ר
אש״ף, אבו־ג׳יהאד, הדרז לבז
על ההצעה הסעודית ולהבטיח <
תמיכת אש״ף בד.,

כאבו בביצד!
החד?
ף* ׳משלת־ ישראל
י לא יכלה, כמובן, לעלות <
דרך זו. קווי־היסוד שלד, קובעי
כי ישראל ״תממש״ את זכותה ז
הגדה המערבית ורצועת־עזה בת
תקופת״המעבר של האוטונומ
— כלומר, שגם אילו היתה ק:
האוטונומיה, היתד, ישראל מס
חת את הגדה בכוח. במציאות
אין כל סיכוי שהאוטונומיה תקו
וממילא יבוצע הסיפוח בדרך יש
רה יותר.
השבוע בלט המחדל ההיסטו
של המערך, שאינו מהווה אלטר
טיבה לליכוד אלא השלמה לו> .
פחות בלט השבוע היעדר נ4
גות כלשהי של מחנה״השלום
ישראלי בכנסת העשירית, שיס
להשמיע לפחות מחאה.

שראל,

ב א רו ק בגין מנחיל ניצחונות להנהגתאש״ף

נ 1י ! 11079170
ך־ אשר תקום המדינה הפלסטינית,
• יצטרכו ראשיה להקים אנדרטה ל מנחם
בגין בכיכר המרכזית, מול בניין
הפרלמנט. אם לא יעשו כן, יהיה זה
מיקרה מחפיר של כפיות־טובה.
אך בינתיים היתה ממשלת-יישראל צרי כה
לרשום את פארוק אל-קדומי, ראש
המחלקה המדינית של אש״ף, בספר הזהב
של הקרך הקיימת, ביגלל שרותיו המצויי־נים
למען מנחם בגין, אריק שרון ושוזד.

שתי ההצעות אינן כגדר בדיחה.
זוהי המציאות המדינית.

תונאת לטובת בגין
77 רב הבחירות לכנסת העשירית
+הכריז יאסר ערפאת, בראיונות ל עיתונות
הערבית והעולמית ,׳שהוא מייחל
לניצחונו של בגין. הוא נימק זאת ברצי נות
גמורה.־
הקו הקיצוני של בגין, כך אמר, יביא
לאווירה של משבר ולהידור הבעייה ה פלסטינית.
ואילו המערך, שמדיניותו כלפי
אש״ף והמדינה הפלסטינית אינה שונה
מזו של בגין, מעמיד פנים כאילו הוא
מתון יותר, והיה מרגיע את העולם.
הדברים לא נשארו בגדר הכרזות. אי שים
בכירים באש״ף ניתחו את מצע
מיפלגת־העבודה כדי להוכיח שאינו נבדל
לטובה ממעשי הליכוד. הד״ר עיצאם
סרטאווי, ראש מחנה-השלום באיש״ף, ה מבוקש
עתה על־ידי חבורת הרוצחים של
אבו־נידאל, פירסם בביטאון הרישמי של
פת״ח מאמר ארוך, שזכה בלי ספק ב־בירכתו
האישית של ערפאת לפני הפיר־סום.
במאמר זה בדק כל סעיף במצע
מיפלגת־העבודה והגיע למסקנה שהיא
מסוכנת לפלסטינים יותר מאשר הליכוד.
סרטאווי טען שהמערך מטיף, למעשה,

איש־אש״ף סרטאווי >מימין) ,וידי בראנד׳ ,קרייסקי וערפאת בווינה
את מי רצו הטרוריסטים להרוג 7
למסע של, רצח־עם כלפי הפלסטינים ב לבנון.
יתכן
כי מאחרי גישתו של ערפאת עמד
החשש שמא יצליח שמעון פרס בכל זאת
להחזיר חלק מן הגדה המערבית לממלכת
ירדן. מבחינת האינטרס הפלסטיני, מוטב
שהשטחים הכבושים יישארו לפי שעה
בידי ישראל, ולא יימסרו לירח. כי רד
שילטון הישראלי הוא מטיבעו זמני, מבחי נה
חוקית ומעשית כאחת, ויביא בסופו
של דבר לישילטון פלסטיני. ואילו מסירת
השטחים לידי ירדן עלולה להקשות על

שיחרורם, אלא בדרך של מהפכה.

על כל פנים, ערפאת ואנשיו
לא השתדלו להקשות על בגין בבחירות.
לא זה כילכד שלא עשו
דבר בדי לעזור למחנה-השלום ה ישראלי,
אלא שגם לא הפריעו לליכוד.
לפחות
פרשן ישראלי אחד, דיוויד לנדאו
מג׳רוסלם פוסט, אף טען, כי ערפאת
הפסיק במתכוון את כל פעולות־האיבה
נגד ישראל בתקופת הבחירות כדי לעזור
לבגין לטעון כי הליכוד הבטיח את ה
ביטחון.
למחרת הבחירות — כך טען
לנדאו — פתח אש״ף בפעולות נגד אצבע
הגליל.
(הדבר לא היה כך. לא אש״ף חידש
את מעשי־האיבה בצפון, אלא בגין, בשו רה
של פעולות גדולות ויזומות. אך עוב דה
היא שאש״ף לא עשה דבר וחצי־דבר
כדי להפריע בצורה כל שהיא למנחם בגין
לחזור לשילטון).

אם אכן ייחל ערפאת ברצינות
לשיבתו של בגין, הרי הצדיק קו
זה את עצמו במהרה.

חידוש המערכה בלבנון על-ידי צה״ל,
בפקודת רא־ש-הממשלה ושר־הביטחון בגין,

--מאת

או רי א ס רי
הנחיל לאש״ף את גדול ניצחונותיו המדי-
ניים מזה ישנים. כאשר נכפתה על בגין
שביתתרהנשק, זכו אש״ף גיכלל וערפאת
בפרט בהישג חסר־תקדים, והדבר אף
צויין בכל העיתונים הרציניים בעולם. ל מעשה
הוכר אש״ף כצד לוחם וכשותף
!מכובד להפסקת־האש הדו־צדדית עם מדי ינת
ישראל.
מנחם בגין ניסה להתפתל במישחקים
מילוליים, מן הסוג החביב עליו, כדי לחו-
כיזח שאין זה כך. אך כל הפרשנים ב עולם
סבורים אחרת. בראשם התייצב ה שבוע
אנוור אל־סאדאת בכבודו ובעצמו,
כאשר הכריז בארצות־הברית כי הפסקת־אש
זו בין ״הישראלים והפלסטינים״ מהווה
את המעשה החשוב ביותר מאז קום מדי-
נת־ישראל. הצעד הבא צריו להיות, לדב ריו,
אקט של הכרה הדדית בו־זמנית בין
ישראל ואש״ף (כפי שהוצע בשבועון זה
פעמים ריבות).

ערכאת צריך היה, על כן, להודות
לבנין. אך יש לעניין השלכה
אחרת, מסוכנת מאוד — גב לערכאת
עצמו.

קאט״זשה המנצחת
כתבת בדונם

איש־ אש ״ך אל־קדומי

פגישה בתוניס, ראיון בגרמניה, שרות לבגין, מכה לערפאת

ך* הישג המדיני הגדול של אש״ף
י י הושג בעיקבות פעולת מילחמה פלס טינית.

זוהי
העובדה המכרעת, שתיר
(המשך בעמוד )76

פצע בואש

הארכיאולוג •ד״ר יגאל שילה על רקע חפירות ״עיר דויד*.
למרות ששילה מיתן את עבודות החפירה במקום, הותקפו
הוא ואנשיו על־ידי חרדים קיצוניים. שילה נפגע בפניו מאבן, אך מבטיח להמשיך לחפור.

ושלהרב \ורן <

^ ל־ פי היריד! הראשונה אי־אפשר
? היה לנחש את מימדי הקרב הגדול.
לפני כחודשיים הגיע למטה מרהב ירושלים
של המישטרה אברך וביקש להגיש תלונה
!נגד ארכיאולוג. האברך, עמרם ברוש, הת לונן
נגד הארכיאולוג יגאל שילה על שהוא
מחלל קברים, בכך שהוא חופר במורד ה דרומי
של הר־הביח.
חוקרי־המישטרה יצאו לאתר החפירות,
שבשיפולי ואדי חילווי בירושלים. הם מצ או
במקום כמה עשרות צעירים מצמידים
במקושים קטנים, בסלי־עפר, באתים וב הרבה
התלהבות. על צעירים אלה ניצח
הארכיאולוג יגאל שילה, כשלידו עוזרת
אשתו תמי. שילה, שנדהם מהופעת חוק-
רי־המישטרה, הציג בפניהם רשיון־חפירה
מטעם אגף־העתיקות של מישרד־החינוך.
לעמרם ברוש נמסר שהחפירה היא חוקית
ושלתלונתו אין כל בסיס.
הצהרת מילחמה
ף׳ משך חודש המשיכו החפירות ללא
•יי כל הפרעה, עד שב־ 14 ביולי הגיע
חיל־החלוץ של הקנאים הדתיים. אברכים,
שזוהו אחר־כך כתושבי מאה שערים, ה גיעו
לאתר־החפירות, המכונה עיר־דויד,

הס״ ות הקדושה

שוטרים רכובים על
סוסים ממשיכים לשמור
על אתר החפירות הארכיאולוגיות ״עיר דויד״ ,למרות שהמהומות
שכחו• בכל פעם שאדם דתי מתקרב לאתר החפירות, נזעקים

מפקד מישטרת ירוי

שלים, תת־ניצב רח י
מים
קומפורט, החליט הפעם על נקיטת
יד־קשה נגד הדתיים המשתוללים, החלטה
שהוכיחה עצמה כנכונה. המהומות פסקו.
החלו להתפרע, להרוס את המיבנים שהוק מו
במקום ולהכות את החופרים. המישט-
רה שהוזעקה למקום עצרה אחדים מהם.
הם שוחררו אחרי שהבטיחו ש״זו רק
התפרעות הפגנתית״.
כשנעלמו לובשי י הקפוטות השחו רות
התחילה מערכה אחרת, זו של
עסקני-הדת. רבנים וחברי־כנסת של אגו-
דת־ישראל התחילו להפעיל לחצים על שר

החינוך זבולון המר ודרשו לשלול את
רשיון־החפירה ־מקבוצת שילה. לטענתם,
נמצא במקום בית־קברות יהודי, והחפירה
מחללת את קדושת המתים. לפי טענת
שילה, שנתמכה על־ידי חבריו למיקצוע,
אנשי אגף־העתיקות, אין בעיר־דויד שום
סימן לבית קברות.
כשלושה שבועות המשיכו הארכיאולוגים
לעבוד בשקט. ביום השני לפני שבוע
פרצו כ־ 300 חרדים לתוך אתר החפירות,
השתלטו עליו, פצעו את שילה והסתלקו
רק כשהופיעה המישטרה.
מפקד מרחב ירושלים של המישטרה,
תת־ניצב רחמים קומפורט, החליט לנקוט
הפעם ביד־חזקה. הוא הורה לעצור שמונה
מבין החרדים ולא הסכים לשחררם, למ רות
הלחצים שהופעלו עליו. האברכים
שוחררו על־ידי שופט, והוגש נגדם כתב
אישום.
תגובת מאה שערים לא איחרה לבוא.
למחרת יצאו אלפים מבני השכונה לרחוב,
הבעירו צמיגים והשליכו אבנים על עוב רים
ושבים ועל מכוניות חולפות. מפקדי
מישטרת ירושלים היו מוכנים לכך. עוד
קודם הצהיר הרב הראשי, שלמה גורן,
הצהרת־מילחמה על החפירות. הוא שלל
אותן, וטען שהארכיאולוגים הפרו הסכם
חתום, בינם ובין החוגים הדתיים, לפיו הם
לא ימשיכו בעבודה• כאשר גם הרב הציוני
אומר שהחפירות מהוות חילול־קודש, מתי רים
החרדים הקנאיים כל רסן• .

הרוכבים מחשש שהוא חיל־חלוץ למיתקפת דתיים גדולה. מישטרת
ירושלים החליטה שלא לוותר הפעם לחוגים הקיצוניים, שלא
להיכנס איתם למשא־ומתן ושלא להכנע לשום לחצים לשיחרור
עצורים חרדים. עתה ממשיכה העבודה באתר הארכיאולוגי.

שלא כבעימותים קודמים בין מישט־רת
ירושלים ובין החוגים החרדיים, הח ליט
הפעם קומפורט להתייחס אל הד תיים
כאל עבריינים לכל דבר. כוחות
מישטרה גדולים נשלחו לשכונה ולא הס כימו
לשום משא־ומתן עם פרנסיה. ה שוטרים
שקיבלו תיגבורת מיחידת־מישמר־הגבול,
שנמצאת תחת פיקוד מישטרת
ירושלים, השליכו רימוני-עשן, פרצו בח סותם
אל הרחובות.
כמו תמיד, ברחו משליכי-־האבנים ומב-
עירי־הצמיגים לבתיהם. עד לשבוע שע בר,
הסכימו הכל שגם ביתו של מיידה
אבנים הוא מיבצרו, והמישטרה נמנעה
מלפרוץ לבתים. הפעם, כדי למנוע את
התחדשות מעשי־האלימות, הוחלט ללכת
עד הסוף. השוטרים עברו מבית לבית,
מדירה לדירה, ועצרו את מי שנראה להם
כאיש שיידה אבנים כמה דקות קודם לכן.

עצמות־אדם

ראה כי שיטת היד־החזקה הוכיחה
— עצמה. המהומות פסקו, הרחובות נפ תחו
לתנועה ואף אבן אחת לא הושלכה
יותר. כמה ימים אחר-כך באו כמה חרדים,
כגנבים בלילה, וחיללו קברים בהר הרצל
ובהר־המנוחות•
ביום השני השבוע באו שלושה אברכים

לעיר דויד כדי לבדוק אם הופסקו החפי רות׳
לתדהמתם, כפי שהודיע בטעות קול
ישראל. הם גילו שהעבודות באתר נמשכו

כרגיל.
בעוד השלושה מספרים לקצין מישטרה
ששמר במקום, על עצמות־אדם שהתגלו
בחפירות, הגיע לאתר הרב שלמה גורן,
בלוויית הרב מרדכי לופז מבית־הדין הר בני
בתל־אביב. גורן נכנס לשטח מלווה
בנהגו ופגש שם את תמר שילה. לדבריו,
הוא בא לבדוק אם אכן נשמר ההסכם
שנחתם בין מישרדי החינוך והדתות ובין
שילה, על הפסקת העבודות באתר למשך
עשרה ימים, עד לבדיקה מדוקדקת אם
שימש המקום כבית־קברות יהודי לפני
מאות שנים.
שלושת החרדים שהיו במקום הצטרפו
לגורן, ותוך כדי שיחה באידיש הראו לו
את המקום שבו, לדבריהם, נמצאו העצ מות.
גורן הנדהם לחץ עליהם שיצהירו
בכתב, שאכן היו במקום וראו במו עיניהם
עצמות־אדם בין האבנים. גורן טען שאסור
היה לחופרים להמשיך ולעבוד ואף לא
לבצע עבודות־אחזקה וניקיון. הוא הו סיף,
שלדעתו ברור שהיו קברים בשיכבה
העליונה, לפני 400 שנה, וזו סיבה מספ קת
להפסיק לחפור, ולו מחשש לבזיון
כבוד־המת.
במקום נקהלו חופרים רבים, וגורן פנה
אליהם וביקש לדעת מה הם עושים בם-

הכתיב לאברך החרדי, שהזדעזע למראה
העצמות, את נוסח ההצהרה. כשראה שה נוסח
אינו מספיק, ביקש מהאברך, יצחק
וייס, להוסיף שהוא ושני חבריו הוציאו
את העצמות מהמקום.
גיבוי מלא
ן * צוייד כהצהרה שמסרו האברכים
של העדה החרדית, לא הסבים הרב
גורן להמתין לבואו של יגאל שילה, ששהה
באותה עת בישיבה במישרד החינוך והתר בות.
לתמי שילה׳הוא יעץ לנקות את
ביתה הפרטי, ולא את קברות היהודים,
וכשראה את בנה הקטן, דרור, הציע לש ניהם
לנסוע לחוף הים.
יגאל שילה 44 שהגיע אחר־כך לאתר,
דחה את טענות החרדים בירושלים, ואת
דברי הרב שלמה גורן, וטען שזהו שלב
חדש במאבק החילוני־דתי בבירה .״אחרי
שהעבירו את חוק הפתולוגיה, וניצחו בכ ביש
רמות, הם מרגישים שאגודת־ישראל
מכרה את עצמה לקואליציה. לכן הם מת חילים
להיטפל אלי, וכך הם רוצים להר אות
שהם נשארו שומרי התורה בירוש לים,״
אמר שילה.

הרב־הריאשי האשכנזי, הרב שלמה גורן, תפס טרמפ
0 1 1 1 * 11
1711111
על פרשת ״עיר דויד״ .גורן, שלטענת הארכיאולוגים

1 /1 * 113
אישר את החפירות במקום, החליט עתה להיות קדוש אף הרבה יותר מאגודת־ישראל.

לעצם העניין- ,דוחה הארכיאולוג את
טענת החוגים הדתיים בירושלים, כאילו
נחשפו באתר קברי יהודים. אומר שילה:
״במקום הזה חופרים החל מ־ , 1923 ואנו
המישלחת השלישית באתר. הארכיאולוג
מקליסטר היה הראשון, שהחל לחפור כאן,
ואם היו כאן קברים, הרי שהם נחפרו אז.
חפירות אחרות נעשו כאן בין השנים
1961—7על-ידי קבוצה בראשות קניון.
אנו חופרים כאן מ־ , 1978 במימון אמדת
עיר דויד, על שטח שנקנה כדין עוד
בזמן המנדט. אנו נמצאים ביום כעשר
שכבות במוך העיר הישראלית והכנענית,
בתקופת הברונזה — כלומר במאה ד13-,
לפני הספירה. גורן טוען שישנם כאן קב רים
מהמאות האחרונות. החרדים טוענים
שישנם כאן קברי אמוראים ותנאים. אם
זה נכון, הם היו צריכים להתגלות מעל
פני השטח, ולא מתחת לעיר הישראלית
שאנו חופרים עכשיו. כדי להצדיק את
עצמו טוען גורן שזו לא עיר דויד. אם

עזות
הרב יצחק
שמה על נייר רשמי
מדינה, לפיה מצא

גורן הכתיב לאברך
וייס הצהרה, שנר־הנושא
את סמל ה במקום
עצמות־אדס.

זד, לא ליד הגיחון, הנמצא במורדות איזור
החפירה, אז איפה זהי״
יגאל שילה מדגיש שעד לרגע זה מיש-
רדי החינוך והדתות ואגף־המשיטרה נות נים
לחופרים גיבוי מלא. לדבריו הוא עו בד
ברישיון, ואין שום הסכם להפסקת
העבודה באתר, אם כי הוא מוכן למתן
את הפעילות. לא דובר על נטישת השטח.
לדבריו אמרו לו במשרד־החינוך לא לעזוב
בשום פנים את אתר החפירות. למעשה,
טוען שילה, הוא רשאי, על־פי תנאי ה־רישיון,
לחפור בשטח חדש מעבר למקום
המריבה הנוכחי. לדבריו, ניתן רשיון הח פירה
אחרי התייעצות עם הרב גורן. הרב
הראשי שינה את עמדתו אחרי ההפגנה
הגדולה שערכו במקום אנשי נטורי־קר־תא
בשבוע שעבר והתייצב לימין החוגים
החרדיים הקיצוניים בירושלים.

כן־ ציון ציטדין 1

קום. הוא טען שהאתר אינו עיר דויד
התנכית, אלא בית־קברות מסודר, ולכן
אין שום ערך היסטורי לחפירות. הרב
הראשי זעם על הפרת ההסכם, והוסיף
שד,ימצאם של קברים במקום, שלא לדבר
על עצמות-אדם, מחייבת את הפסקת ה חפירות
במקום לאלתר.
הרב גורן פנה לצאת מהמקום, ואיים
שידווח לגורמים הממשלתיים הקשורים
בפרשה על הפרת ההסכם וחידוש העבודה
בשטח. אך בטרם נכנס למכונית הוולוו
שלו, הוציא נהגו מתא המטען נייר מכ תבים
רישמי של הרבנות־ד,ראשית, והרב

כלי המשחית

כלי־העבודה של הארכיאולוגים
— מכושים, אתים ומברשות
בתוך מריצה. הרב גורן ניצב ליד כלי־העבודה בעת סיורו באתר,

! ן 9אברך ירושלמי, יצחק וייס, הוביל את הרב גורן
אל מקום שבו נתגלו, לטענתו, עצמות־אדם. גורן
דרש להכריז על המקום כבית־קברות, כדי שהחפירות תופסקנה.

ו ג שו( ,

שי ג עו נו ת

מאת מאיר תדמור

גם קוביות
המשק
הגזרותהבאותעליוו גם הונגרית
לטובה:
לממן

איר

נצליח

הי שיבות

אי־אפשר רק לקחת. אפשר להדפיס קצת לטף. קצת יותר, הרבה יותר. עד
כאן. צריך גם לקחת, לגבות, לחסוך בהוצאות, וזה מה שיורם ארידור רוצה לעשות :
• לצמצם את האשראי ; יהיה פחות כסף, יקנו פחות, גם הממשלה.
• להקטין את הסובסידיות. זה שאנחנו נהנים מסובסידיות-ענק, מילא.
אבל למה זה מגיע לערביי הגדה, עזה
וממלכת ירדן. אנחגו נשלם יותר.
• מחיר הדלקים יעלה שוב. למה
נשלם פחות עבור דלק מאשר, למשל,
הצרפתי, או הבלגי ואפילו האנגלי.
• הוצאות מישרדי־הממשלה יגדלו,
אבל תוך הקפאה. כמו כפור־חם, חודש
כן חודשיים לא. אפילו יפוטרו עובדים.
לא הרבה, אבל יפוטרו.
• תונהג שיטה חדשה של תוספת־יוקר,
שתפצה על ההתייקרות העתידה
ולא כמו היום על ההתייקרות בעבר.
זה יחסוך אולי הרבה כסף למשק. אם
ההסתדרות תסכים וזהו אם גדול.
• יימשכו ההוזלות של מוצרים
שונים. מתברר שזה פטנט טוב להגדלת
ההכנסות.
• תונהגנה תופניות״חיסכון חדשות,
שיתחרו בקיימות.
הממונה על הכנסות־המדינה לין
• יבוטלו כל מיני הנחות ופטורים
הגבייה תועמק
ממיסים. זה נושא שנוי במחלוקת.
• יונהג מס״ערך״מוסף מיוחד לרשויות
המקומיות ולעיריות, שיפתור את הממשלה מלהזרים כספים אליהן. גם
זה נושא שעדיין במחלוקת.
• יוגדל כוח האדם באגפי המיסים. נקודה לזכותו של אוריאל לין, הממונה
על הכנסות המדינה. הגביה ״תועמק״ .הם כבר בדרך הנכונה. הם גבו ביולי הרבה
יותר מהאומדן. והם רוצים לעשות זאת שוב בחודש הבא ובזה שלאחריו והלאה.
9האם יקצץ אריק שרון את תקציב הביטחון. אומרים שהוא הבטיח זאת
ליורם ארידור. אבל, כשהבטיח, הוא היה המיועד לשר־הביטחון. היום הוא השר.
ואולי ממישרד־הביטחון העניינים נראים אחרת. על נושא זה בונה ארידור הרבה.
נחיה ונראה.
עכשיו הכל תלוי בארידור. אפילו מרידור לא יפריע לו. הוא יהיה עסוק
בענייני ״אנרגיה״ .אז אם מנכ״ל האוצר ישתף פעולה, והשותפים הקואליציונים
יקבלו את חלקם, ולא תתרחש קטסטרופה שלא מן המניין, יש סיכוי שהמדד של
אוקטובר השנה יגיע ל ,12*-במקום 185 וזה הרבה.

ש נח שמיטה!
מה 1ה?
מעשה שהיה, כך היה. ירקן, אחד
מרבים, מגיש מדי שנה את הדו״ח
לשילטונות״המס. מפקח המס רשאי, כמובן,
שלא לקבל את הדו״ח, ולקבוע
לו שומה על-פי התחשיב. התחשיב, או
״הדגם להכנסה״ ,של הירקנים בנוי על
ממוצע ארצי, על-פי סדרי גודל של חנויות,
מיקום, מיספר העובדים ועוד.
מה אומר התחשיב: שכל ירקן מרוויח
בממוצע * 66 ברוטו על קניותיו
וזה כולל כבר פחת של 10 קנה ירקות
ב 1000-שקל, הרווח ברוטו יהיה 660
שקל. יפה.
שנת ,1979 או ליתר דיוק ט־22.9.79
ועד 4.12.80 היתה שנת״שמיטה, שבה
אין הדתיים אוכלים גידולים של יהודים,
אלא של ערבים בלבד. את הירקות
קונים במרוכז על־ידי ועדת־שמיטה עירונית
בירושלים ובבני־ברק, והוועדה
היא זו שמוכרת את הירקות והפירות
לירקנים.
נחזור לירקן שלנו• הוא הצהיר בדו״ח
שלו לשנת־המס 1979 על הכנסה קטנה
בהרבה מהרגיל. המפקח לא קיבל את
הדו״ח, וחייב על פי התחשיב. רץ הירקן
אל רואה־החשכוז שלו ושאל אותו
מה עושים ז הלכו אל המפקח ואמרו

10 *1

מ ע1

מדור זה, שיופיע מהיום, יעסוק בידיעות
שמשום מה לא ראו אור בעי תונות
היומית, או שהופיעו בה בהקשר

הלא נכון, או הבלתי-מתאים.
• מחלקת״המחקר של ״בנק ישראל״
מוציאה מדי שבוע מעין חוזר,
שכותרתו :״נתונים עיקריים על המשק
הישראלי״ .יש שם דברים מעניינים
מאוד״ וגם בקיצור רב. מה שאין שם,
למשל, הוא הסבר, מדוע שלושה שבועות
לפני הבחירות (זוכרים, ה־ 30 ביוני
!) ושבוע לאחריהן, לא יצא החוזר
לאור.
• ד״ר יוסף גבאי הוא המישנה
לממונה על הכנסות המדינה. על שמו
נקרא ״חוק גבאי״ ,העוסק במיסוי בת־

לו ששנה זו היתה שנת־שטיטה ; אמר
להם: תביאו אישיר. אמרו לו: מן
המפורסמות היא. אמר להם: הביאי
אישור. הביאו. אמרו לו: בשנת-שמיטה
מתח הרווחים הוא 20—25 אמר להם:
מה פיתאום. אמרו לו: ועדת־השמיטה
קונה וקובעת לנו את המחיר שבו נמכור.
אמר להם: תביאו אישור. הביאו
את האישור. עכשיו תיקן המפקח את
השומה. עכשיו שואל הירקן, למה טיר-
טרו אותי במשך חצי שנה• אגב, מה
עם כל הירקנים שאין להם רואי״-חשבון
ושלא הביאו אישור מ״ועדת״השמיטה״.

השיגעון האחרון הוא, כמובן, הקוביה
ההונגרית, ש־ 200 אלף ממנה נמכרו
בארץ. פרופסור רוביק ההונגרי המציא
אותה, האמריקאים קנו את הזכויות
והטאיוואנים מעתיקים ומייצרים
אותה במיליונים, ללא־תשלום עבור זכויות.
הם זריזים מאוד. עובדה, בטייפה,
בירת טאיוואן, יש היום 50 חברות

*£1119

הקוביה האמיתית
הונגרית !

הונגרית !

המייצרות את הקוביה ומציפות את העולם.
הן עושות זאת מהר, ובזול, על
חשבון האיכות. הקוביות הזולות מתפרקות
מהר, ולפעמים גם מהר מאוד.
זה מתאים למחיר 35—45 :שקל לצרכן.
הסוג הטוב יותר ,״הקוביה הכחולה״,
עולה כ־ 60—70 שקל, גם היא מתפרקת
לאחר זמן. הקוביה ההונגרית, שיתרונה
בכך שככל שמשחקים בה יותר, היא
טובה יותר, אינה נמכרת כמעט• מחירה
לצרכן צריך להיות 90 שקל, כמחיר שתי
קוביות טאיוואניות. המקום הכמעט
יחיד בארץ, שם אפשר לקבל, לא לקנות,
קוביה הונגרית הוא ״בנק דיסקונט״.
הם מחלקים כאלה ללקוחות ״מועדפים״.

שבכל־זאת מחפש קוביה הונגרית,
יחפש את החותמת של פרופסור רוביק
על אחת הקוביות הלבנות ואת החותמת
של ״קונסומקס״ ,החברה לסחר חוץ,
בודפשט, על האריזה המיוחדת. אלה
שוות את מחירן, הן אינן מתפרקות.
מאוד נאי אינפלציה. לאחרונה הוא נזקק לעזרתם
של יצחק סווירי מבנק ישראל
ולעזרתו של דב הלפרין, סגן-נציב טס•
הכנסה לשעבר ועד לאחרונה, כדי להסביר,
למי שהיה צריך להסביר, חוק
מסובך זה. ואל תשכחו, הוא יושב-ראש
הוועדה שעל שמו היא נקראת.
• זוכרים שפתחו לפני שנה את
מיכרות״תימנע ! עכשיו שוקלים שוב, אם
לא כדאי לסגור אותם בגלל המחירים
בשוק העולמי. הם ״מתעתעים״.

כלכלה

המדד של יולי
המדד של יולי, שיתפרסם בסוף השבוע,
עשוי להפתיע שוב. בכל מיני ״חוזרים
פנימיים״ ו״שלא לציטוט״ ובחי־שובים
שונים עם הערה בנוסח ״בהערכה
שמדד יולי יעלה גשמע ונכתב שה-
מדד ייעצר על * ,5.5כמו זה של פברואר
•*זשנה. למה ז או, זה מסובך, ועוד
פחות בטוח. על כל פנים, כדי לעגן
את עצמי על עוגן בטוח, הנה ביולי
1979 עלה המדד ב 5.5ביולי 1980
ב״* .4.4זה אומר משהו. אך אם יעלה
המדד בפחות ממה שנקבתי, הרווח כולו
של אוצר־חמדינה.

הבורסה

אם אין ברירה,
אז בורסה סובה
אין ספק, כמות החמצן הכלכלי במדינה
גדלה בשבוע שעבר ן מניות הבנקים
הגדולים הפכו להיט ובאמת גנבו
את ההצגה. זה טוב ליהודים ! כן, ובעיקר
לאלה שרכשו את מניות בל״ל,
פועלים ואי־די-בי בזמן. וזאת בניגוד לאלה
שהתמחו במניות חופשיות, והשבוע
אכלו אותה לאט, אבל בטוח. אבל, בסך
הכל, ה״זיגזגים״ למעלה ולמטה יצרו
קו עולה. מדדי המניות במרבית הענפים
עלו יפה. שערי איגרות־החוב הצמודות
עלו, הדולר עלה, ולעומתם ירד מחיר
הזהב וערכם של יתר המטבעות האירופים.
וזה שוב מוכיח שאין ברירה —
הטוב ביותר להשקיע בבורסה ובמניות.
איזה ז זו שאלה קשה, וכרגיל אני מפנה
אותכם ליועצים לניירות-ערך. גם
הם מהססים. גם הם לא בטוחים. ואין
דבר פחות בטוח מאשר תחזית לעוד
שבועיים בחזית המניות. ואז חוזרים
לבנקים. ואחד מהם, מהיועצים, טוען
היום שאין טוב מהצמודים לטווח-
ארוך ; גם הוא צודק, אבל ממתי ן כבר
מהיום, ואולי לאחר פירסום המדד בסוף
השבוע ואולי הרבה יותר מאוחר. יהיה
טוב, בינתיים !

שמושח, ומפיפיס
כבר אמרתי יותר מאשר פעם, שלש-
מועות, בעיקר לשוק עולה, מישקל גדול.
שמועה טובה, או סיפור יפה, הם חלק
בלתי־נפרד ממניה נכסית. בשבועות האחרונים
רווחו הרבה שמועות על הנפ-
קות קרובות של הבנקים. לאן שאני מגיע
״שמעת, בנק ...יוצא בהנפקה.״ שמעתי
והוא באמת יצא וזה שעוד לא יצא, יעשה
זאת השבוע או בשבוע הבא. אבל יש דבר
חשוב עוד יותר. השבוע רדפה אחרי
שמועה עקשנית? היא פשוט לא הרפתה
ממני. שמעתי אותה משלושה מקורות
שונים בנוסח ,״אומרים שבנק־לאומי
יוצא עם קרן חדשה שתתמחה במניות
מקרקעין.״ התשובה היא לא. כך אמר
לי דובר הבנק. והוא אמר לי ״לא״
אחרי בדיקה.

״דוק 1זדע1
שאלתי אחד מראשי היועצים, תגיד,
מה בעצם קורה בשוק ההון ז הנח
התשובות: המערכת הפיננסית מלאה
נזילות. הבנקים משקיעים בשוק ההון.
עצבנות ן כן, זה משום שכל כמה ימים
יש ״ז׳וק חדש״ ; שביתת נשק, הגבלת
אשראי ושמועות בלי סוף. זה משפיע
פסיכולוגית, אך בסך הכל השוק טוב.
בעוד שבועיים יהיה ממוצע השערים יותר
גבוה מהיום (איזה אלגנטיות!).
יתרגלו גם ל״מצבי־הרוח״ ולכל ה״ז׳ו-
קים״ .תגיד, אולי שמעת משהו על
קרן מקרקעין של בל״לן ה״ז׳וק״ הזה
מת. והנה מה שאמר לי יועץ אחר:
מניות לא צריך למכור? הציבור שהחזיק
מניות הרוויח יותר מה״אינדיאנים״
שקנו ומכרו ולא ראו רווחים• יש לנו
עכשיו שוק שכל יומיים משנה גישה.
המעורבות של הציבור גדלה, וזה מה
שמכריח את הסוחרים לקנות במקום
לממש. זה בדיוק מה שקרה בתחילת
; 1977 השוק עלה, הסוחרים לא הא מינו
שנכנסים לתקופה של גיאות, וה ציבור
הכריח את הסוחרים לקנות לא חר
כל מימוש. כן, גם ב״ 1977 היו הקפאת
אשראי ומחנק באשראי? כסף זרם,
אבל לא לתעשיה. והיום, מה יהיה י
יהיה אותו דבר, אולי.

סיפור מחשמל
בקרוב יתפרסמו התוצאות החצי־שנ-
תיות ( )30.6של ״אלקטרה״ .צפוי גידול
של מאות אחוזים ברווח נטו. הייצוא
של החברה, בעיקר קולטי שמש ומערכות
מיזוג־אוויר, עבר את כל התחזיות.
בשוק המקומי גדלו המכירות של
מוצרי״הצריכה בעיקבות מיבצעי ארידור.
כלכלנים מעריכים שבמחיר הנוכחי ()600
המכפיל החדש יהיה . 1.5

נתתי הוראות קבע בבנק
הפועלים. הם דואגים לכל תשלומי
החשבונות שלי ולא גובים דמי עמלה.
•חשבונותחשמל
•חשבונות טלפון
•משכן-חיובים על פי הרשאה
•תוכניות חסכון
•קופות גמל
יתר על כן, אני לא מסתכנת בקנסות פיגורים,
כי הבנק אינו שוכח לשלם.
זה רווח נקי שלי, אני עושה ביקורת ובינתיים
הכסף נמצא בחשבוני עד לרגע האחרון האפשרי.
בקיצור, אני חוסכת בלבול־מוח, כסף, טרדה וזמן.
עשיתי ב שכל-נתתי הוראות קבע.

בוא לגדול אתנו.

י*!ס הטעם הנבחר

בגלידה של שטראוס אפשר
להרגיש מיד את הטעם הטוב
של גלידה אמיתית.

באמצעות שיטות הייצור
החדישות ביותר.
לכן, אין זה פלא ששטראוס
זוכה בתארים ״הקניה הטובה
ביותר״ ,ו״המוצר הנבחר״ מזה
12 שנה ברציפות!

גלידת שטראוס עשויה
כולה מחלב טהור והיא
מיוצרת במבחר ענק של טעמים,
במגוון של פירות
עם או בלי שמנת
וגם סדרה מיוחדת לשומרי משקל.
כל מוצר מגיע טרי ושמור היטב
באריזתו, כי אצל שטראוס
מקפידים על איכות וטיב

ועכ שיו-מוצר חדש :״גלידונית׳
חטיפי גלידה
בטעם וניל מצופה שוקולד!

01107

בים

איש השגה
הקורא לוי מציע:
איש־השנה — לצערי הרב, מנ חם
בגין.
איש־השנה במישפט: אהרון
אבו־חצירא.
איש־השנה בכנסת: מנחם סבי-
דור שזכה בפרס על שלא עשה
דבר.
איש־השנה בקלקלה: ייגאל
הורביץ.
יוסף לוי, בת-י

הימוון של פלוד
על נגינת הימנון בית״ר
בטכס האזכרה הממלכתי
לזאב ז׳בוטינסקי.
אין אני זוכר, מתוך עיון בפיר-
קי היסטוריה, את זאב ז׳בוטינסקי
כמנהיג לאומי. גם אם נקבל את
טכס האזכרה הממלכתי, הרי ש
מאוזן

מאח

. Iלדפוק יש לפעמים •נטיה
להסתבך במשחק־ילדים 3,2
.4בילוש בצרוף אחר (מ) ()5
.9גם הוא מופיע ב״מי ומי״
בפילוסופיה ()3

נדיב אבידן

. 10 מסתובב ברחוב עם שיר תו
— הלוך ושוב ()3
. IIחלקו של הרב גורן ב ראיית
הנולד ()3
. 12 חברת־תעופה בתהליך של
התאקלמות ()3
. 13 בשיטת המיקוד יש משהו
בלתי מובן לרוב האזרחים ()3
. 14 כשתגיע לחמישים תעצור!
וחוזר חלילה ()7
. 16 כמו נמר בכלוב עם חש בון
בבנק ()3 ,4
. 18 פרי כזה יכול לגרום להלם
אומנותי ()7
.21 קו־הגמול כפי שננקט ע״י
קומוניסט פולני ()7
.24 צורב באופן יסודי וביוד עין

.26 האם אפשר להכניס פר חים
למזוזה? ()3
.27 עבר חוויה דמיונית בחב רת
אווילים ()3
.28 הכשיר את עצמו לקראת
ההצטרפות ליתר השחקנים ()3
.29 טס הפוך כדי לחבר שני
קרשים ()3
.30 משתמש הרבה ברגליו ו מתרברב
— הכוכב ()5
.31 השקיע מאמץ רב, אבל לא
בהכרח בגלל השחפת ()2 ,3

פתר ון תשבצופן 2(2(90

. 1החזיר כבעליו, ערוכים נגד
כל התקפה אפשרית ()4 ,3
.2מעיין בהן בשפת השכ נים

.3יש משהו מסוכן כאפיפיור
הבוחן אותך, דרך מערכת
מראות ()7

מנהיג ז׳בוטינסקי
לאומי?

.4על ערש דווי, נתאבל בק רוב
על עמי שברך אחרת

.5כוכב הכדורסל סגר לצייר
את הדלת בפנים ()5

הימנון בית״ר אינו ולא היה ממ לכתי,
אלא ייצג פלג בעם• העוב דה
שאותו פלג אוחז בהגה השיל־טון
אינה מהווה לגיטימציה לשי נוי
ערכי הממלכתיות.

שמואליל! לוילרמת־גן

.6עוסק בהכנת חומר כתיבה
להצגה — ללא עזרה מבחוץ

.7פלט משהו בחוסר שבי עות
רצון בין שליאפין לקרתו

.8למשל: בול יקר יוצא דו פן

. 15 סלע בולט מסתיר את בעל
הדרגה ()3

שונאים אותזו
צריך לראות את האמת
ולא להעמיד פנים, טוענת
בעלת הדבר.
שונאים אותנו! תושבי עיירות־הפיתוח
פשוט שונאים את הקי בוצניקים.
קיבוצניק.
תתעורר כבר מהשי נה
הארוכה הזו, ותפסיק למלמל
לי מישפטים לעוסים על קינאה
והסתה. איך חשבת שיתייחסו
אליו? אתה, שטובל בירק ובשפע,
נוסע במכונית פרטית־קיבוצית ו לא
באוטובוס ! בבית יש לך הכל,
מן המקרר והסטריאו ועד למזגן:
אתה, שמכירים אותך במיפעלים
רק בתור המעביד — גם כאשר
אתה עובד בשורה אחת עם הפוע לים.
מאילו
קשיים כלכליים סבל ה קיבוץ?
האם הרגיש בהם חבר
הקיבוץ עצמו? מתי זה היה? אי לו
היית שם, למעלה, והיית אומר
שזו מטרתך, אולי לא היו שונאים
אותך. אך כשאתה מתיימר להיות
סוציאליסט, לומר דבר אחד ולע שות
דבר אחר? ותסתכל תתעורר
קיבוצניק,
סביבך בעיניים פקוחות. אם שונ אים
אותך, יש לכך סיבה. אם אתה
(המשך בעמוד )14

1131171

7 1 7 1 *1 1 1 1 ) 1 1 7 1 0 * 1 1 1 1

לסבדוו !
ובד ״ 7ןור

^סיססמו־ות 1ש*- 8דו 01 וו1וי3ה-סזיסוו 1119*1
הוצאת שער בוזשסל נאפירציהו

יוגי
* סלון וממו
ו 4ו.־81 זו>.וד.ו.?,ו^ ;685— 1:י--י?,־-י־־—1 86833ו>—8
תסרוקות, תספורות,החלקות,סלסול,
צביעה,פסים,טיטל פנים, איפור.
הוצאת שיער ב ש עוו ה

. 19 בפעם הראשונה, שתינוק
לא יהודי משתתף בקרב אמי תי

זרימתו אינה טעימה, ללא
של ספק (מ) ()5 ,2
איזה מין הגוי משונה?
ממש זוועה ()7

.22 משל מימש כך את זכותו,
אך לא לתועלתו הפרטית ( )4,3
.23 הם נמצאים במצב נפשי
לא כל־כך טוב, כאשר הטלפון
משיב :״שלום לנוזלים״ ()6
.25 אני סבור שיש לנו כאן
שני מנחים ()5
.27 יש משהו בחוק שנועד
כנראה להגן על גלגלי העגלות

הזוכים בארוחה משגעת במיס-
עדת ״הטיילת״ ,רה׳ הרברט סמו-
אל 80ת״א שעלו בגורל בין
הפותרים נכונה את תשבצי הצופן:
חיה לוטן, רח׳ קיבוץ גלויות
,7גבעתיים ; פרחי זיוה,
הזוהר ,45ת״א ; גל איריס, מחנה
יוכבד ,13 אילת ן יעקב דמארי,
רח׳ מרבד הקסמים ,318 בני-
ברק.

*מנת מות*
• ס חי רי ם עממיים • סודות נועולה•
!זל-אביב יודפת 4ליד ויזנגן ף 229388 226066 190

ומת-גן הרצל 8,6מול בניו אוארס י, סלון אוח״

העולם הזה 2293

מאונך :

. 17 סבו משמיע קולות נפץ
אדירים מלמעלה ()3
. 18 ליקט משהו הצומח על
שפת־הנהר — בקבוצה לא
מאורגנת ()6

על הזוכים להתקשר עם בעלי
המיסעדה, טלפון 03-656992
ולתאם את מועד בואם.

מכחכים
(המשך מעמוד )13
רוצה לשנות משהו, תחליט מה
אתה רוצה — דולרים, או שיוויון 1
קיבוצניקית, צפון הארץ
9השם והכתובת שמורים במערכת.

מציעה

צורך
לנזוף בהם או לפטרם בגין
התרשלות במילוי תפקידם.
דן ורד, תל־אביב

אין 1יסי?
מי אמר שניסים כבר לא

טיולים נרזדריס

אצבע משולשת
ו..ח11 עח מזרחית

* ל אי רו פ ה.

נמשך הדיון ״בתנועה
המזרחית״ (״העולם
הזה״ .)2291
״אצבע משולשת״ ו״תנועה
מזרחית״ הן שתי מחוות שו נות,
אף כי שתיהן מכוונות
להביע משהו מעין :״אני מצפ־צף(ת)
עליך״ ,״אני אראה לך!״,

כשמראים לך אצבע משול שת
מפנים אליך אגרוף יד
קמוץ, שהאגודל תחוב בו בין
האצבע והאמה הכפופות, ומ בצבץ
כלפי חוץ. תנועה מזר חית
היא תנועה כלשהי שמ סמלת
אקט מיני (כמו בשיחת
חירשים־אילמים) שיכולה להי עשות
בצורות שונות.
האצבע המשולשת הא פייג׳)
נהוגה בין יהודים ממזרח־אי-
רופה (והקורא אלי קומרצ׳רו,
אמנם מצטט בענייו זה את
שלום עליכם) .התנועה המזר־

* ארודכ, וןגדוזוטכסמןו.
* ה טז ר רז ה ריז מו.
* דרוסאט רי רן ה.
הטסלוליס -טין יפיס וטושלטיס.
ללטל רי לי ס -מעולים ומגוסיס.
לולי מלון־טוניס, רונס מדרגה אי.

ורד לא גר ש

דרוש ניסונו הגסיעות שלך
את וזוכרת טיוליגו,.

אף 3ע

קול המפרסם

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

פרסום אידיאי

נפיחות? עצירות?

אין תכנסי
לביקיני?

במדור ״אנשים״ נכתב בי
בבניין שבו קבע השר אריאל
שרון את דירתי ה חדשה
התגורר דן ורד,
שריצה את עונשו על חלקו
בהשתייכותו לרשת שפעלה
בישראל בשירות ה סורים
(״העולם הזח״
.)2290
אני מצטער שעלי לאכזב את
מערכת העיתון ואת כתבו. מעולם
לא גרתי, התגוררתי או ביקרתי
בבית כלשהו ברחוב וייצמן בתל-
אביב. איני גר שם, או מבקר שם
כעת.

תה ביקוניס לעיכול טבעי:
נמס (היחידי בישראל) ,עלים וטבליות.
תה ביקוניס מיוצר מצמחים.

מועדזן 5
רח׳ הם .5תל־אביב
טי 297261

בחודש אוגוסט המועדון יהיה סגור לרגל
חופשת הקיץ
המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב• התוכניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

חית היא בעצם חיקוי מחווה
הרווחת בארצות המזרח והים
התיכון. התנועה המזרחית ה זאת
התפרסמה במישפט רצח
ארלוזורוב, לפני כ־ 45 שנה.
אלמנת הנרצח, סימה ארלוזו־רוב,
העידה במישפט, שהמת־נקשים
עשו כלפיה תנועה מז רחית
לפני הרצח. אז לא היי תה
טלוויזיה ודבריה הותירו
מקום לניחושים רבים.

ד״ר ראובן סיוון,
ירושלים
קורים קדושת ן

בארץ־ישראל

ראש־הממשלה ושר־הביטחון ה יקר
שלנו, המייצג את הגפילטע־פיש,
הפד גיבורם של מי שמעדי פים
בורקאם. ועוד לפני שראש־ממשלתנו
— המתלבש כאדון פו לני ,בעניבה אופנתית ובכפתורי־

ועראפאת מזל שנגמרה שביתת
המצילים.
עוד מעט והייתי מתחיל לה אמין
שצ׳יצ׳ עושה את מלא כת
אש״ף והערבים! הם רו צים
לזרוק את כל היהודים
לים, ובזמן שביתת המצילים
כבר הספיקו להיזרק שמונה !
א ה רון כ ר מי, תל-אביב

אמר אז לוא אמר

לחרבות חדשה

אגודל תחוב

חפתים מוזהבים — מספיק לפתוח
את פיו, מתחילים מעריציו לזעוק
״בגין מלך ישראל !״
יוסף! שריק, תל-אביב

אבן גבימל 110 תל-אביב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפיו 772118 ,227117

קורא סיוון

קורא ורד
שום פאשלה

להשיג ננ תי המרקחת נלנד.
אישור משוד הנריאות 002־

929־11146
עייני בעלון לצרכן המצורף
לאריוה שאושר ע״י משרד
הבריאות.

מאז צאתי את הכלא התגוררתי
בשתי דירות שכורות. האחת ברח׳
יוסף אליהו בתל־אביב (שם הייתי
שכנו של ראש־הממשלה, מנחם
בגין, שיש לו דירה ברחוב רוזג־באום
הסמוך) ,והשניה, הנוכחית,
בסביבת גן־מאיר בתל־אביב•
כך שאנשי אריק בכל זאת לא
ביצעו שום ״פאשלה״ ולא היה

באביב 1979 אמר הסטודנט
דאז לכתבת ״העולם
הזה״ דברים מסויימים שפורסמו
בשמו (״מעצר
בית לסטודנטים״ ,״העולם
הזה״ ,)2161 באשר
לעמדתו כלפי אש״ף. בקיץ,
באותה שנה, שיגר
פרקליטו דאז, אברהם גל,
מיכתב בו הוכחשו הדברים
שפורסמו (מכתבים,
״העולם הזה״ .)2182
עתה מבקש האיש להעמיד
דברים על דיוקם.
נהוג לומר שהשחיקה מהווה
סימן להסכמה, במייוחד כשהדב רים
אמורים בדברים שפורסמו ב פומבי!
אך איו להכליל, במייוחד
(המשך בעמוד ) 16
ה עו ל ם הזה 2293

מתאים לי 80 ...

תמיד חשבתי
שיש רק
סיגריה אחת ־
עד שגיליתי את 80י\\,ז\\מ\0,מ8

העולם הזה 2293

מו קד

80מ״מ,
תערובת אמריקאית,
המחיר 5שי.

ערוץ נוסף בטלוויזיה שלך י
1500 משחקי טלוויזיה
במ שחק הטלוויזיה הטוב בעולם

סזינו־פוקר
משחק הטלוויזיה של ״אטארי״
לעשות חיי בשעות הפנאי,
לשחק ולהכות.

ארס

בעת

דיזנגוף 223ת״א
טל 241082 .־03

מכחכים
(המשך מעמוד ) 14
כאשר מדובר במצב מיוחד במינו.
האמת היא שזועזעתי מהפיר־סום
שהיה כביכול בשמי, ושנכתב
על־ידי הפרקליט אברהם גל. אך
כשרציתי להגיב נבצר ממני הדבר
בגין כמה סיבות, ביניהן איומים
על חיי. עכשיו טוב להודות שחלק
מהאיומים הרתיעו אותי בזמנו.
ברצוני לציין את הדברים הב אים

אמנם דיברתי עם פרקליטי בז מנו,
על הצורך להגיב על כמה
פירסומים שהתפרסמו בשמי כאשר
הייתי במעצר־בית. אבל מה ש פורסם
בשמי על התנועה הציונית
והביקורת שלי (כביכול) על תנו עת
השיחרור הלאומית הפלסטי נית
— אש״ף — מאבקיה ומנהי גיה,
לא היו אמת. שום ביקורת
לא הטחתי במנהיגי עמנו. זהותי
הפלסטינית, ורק היא, תמשיך לד בוק
בי, ואני אמשיך לדבוק בה
לעולם, ותמיד אהיה גאה בה. וב עיני,
אש״ף — יקראו לו כאשר
יקראו לו בישראל — ממשיך
להיות הנציג הלגיטימי היחיד של
העם הערבי הפלסטיני, יהיו התנ אים
והנסיבות אשר יהיו.
ולבסוף אני מבקש את סליחת
חברי וידידי ובני עמי, שהופתעו
מהפירסום ההוא.
מסעוד אגבריה, כפר מוסמוס
י • בהערה למיכתב שפירסס בזמנו
עורך־הדין אברהם גל נכתב
אז :״העולם הזה״ מבין את הטני!

הדגים
שותקים תמיד
הציונים לא, הפלסטינים לא
והיא דומה מאוד לקריקטורה ש־פירסמתם
בשבועון. הייתי שם בשבוע
שעבר, ואני שולח לכם תצ לום
של כרזה כזאת.
הרצל אכיכי, תל־אביב

אי דלהצליח

בל להתאמץ
פיצד יתגבר המערך על ה״

גנציה לא מבינה הרבה יותר ב בחירות
מאשר ד,עמך ו
שימשון שיבק> בני־ברק

לאכד גי ם
אורי אבנרי כתב שהציונות
בולה, על רגל אחת,
היא שהיהודים אינם רוצים
לחיות בדגים, שביג-
לל שתיקתם אפשר להתייחס
אליהם באכזריות.
ההסבר
פט אחד:
הלאומית
נם רוצים

תו ד ה

אלי קורגט,

על משמעות נוספת של
תוצאות הבחירות.

הרצל 20 חיפה, טל 673608 .

כל אלה שהילכו עלינו אימים,
כי חייבים להכריע לכאן או לכאן,
ואין אפשרות לשחק כיפי-נפש ו חייבים
להצביע לטובת הגוש הג דול,
המערך, היכן הם היום? מה
מעשיהם ו וכיצד יגשימו את מא ווייהם
ותפיסתם האידיאולוגית?

עבור עיצוב הבמה המרשים
ב טקס בחירת
הקריקטורה שד זיק
״העולם הזה״ 2291
עים שהביאו לכתיבת מיכתב זה.״
עכשיו מובן מדוע נכתבו הדברים
הללו.
כל המועמדות הסופיות
בתחרות

* לכחה מי 81׳
תהיינה אורחות חברת

די דנוז רי ד
בטיול משו ע כאי כרתים

תל-אביב

רעצוד ־ כ׳צזר י
לגיגזבורג
יוחנן -פרחים

נסיכתחיפה ׳81

נכון, אך חסר לי מיש־שזו
גם הסיבה לתנועה
הפלסטינית. גם הם אי שינהגו
בהם כדגים.

מאצבע לאצבע
מהיפן שואב הקריקטוריסט
של השבועון את
רעיונותיו ן
על המון חולצות באצבע הגליל
הודפסה קריקטורה של צייר אל מוני,
שהופיעה גם על פלאקטים,

לא ענד
במערכת הבחירות הבטיח
מנחם בגין שלא
יפלו עוד קטיושות ב-
קריית־שמונה.
חלחלה עוברת בי למחשבה,
מה היה קורה כאן אילו הב טיח
ראש־הממשלה מנחם בגין
במערכת הבחירות, שלא יהיו
עוד תאונות־אוויר במדינת־ישראל,
שלא יהיו עוד רעי־דות־אדמה
או מגפות כולירה.
הגיה דיין, ירושלים

קריקטורה של גדילי אדמוני

כולנו נותרנו קרחים מכאן ומ כאן.
השילטון נשמט מידי המערך
״השמאלני״ ו״הסוציאליסטי״ רח־

• ובאותו שבוע בצפון
האלקטוראליות בעיות
שלו ויזכה לשילטון־נצח ז
בעד המערך הצביעו בדרך־כלל
שכבות מבוססות ואינטליגנציה.
בעד הליכוד הצביעו בדרך כלל
השכבות החלשות ועדות־המיזרח.
לכן צריך המערך להציע חוק, ש בבחירות
הבאות קול של בן השכ בות
החזקות יהיה שווה פי כמה
מקול של בן השכבות החלשות.
ואם יקשה על המערך להסביר כי צד
עושים זאת, עליו לשאול את
פי ההסתדרות, שלה יש ניסיון רב
בעניין הפליות וקיפוח:
( ) 1ההסתדרות יצרה קיפוח
ממוסד, בדמות קבוצות שונות של
עובדים: עובדים זמניים, קבועים־
יומיים, קבועים חצי־חודשיים ו חודשיים,
וכר.
( )2העובדים החזקים מקבלים
שכר גבוה פי־כמה מזה של החל שים.

)3תוספת־היוקר של החזקים
גדולה בהרבה מפו של החלשים,
ויש מיקרים שבהם תוספת־היוקר
של עובד חזק גדולה יותר מכל
שכרו של עובד חלש.
( )4החזקים עובדים בקיץ שעה
פחות, ומקבלים פנסיה גדולה יו תר
מזו של החלשים.
ולמען האמת — האם האינטלי־

קורא יהם
הילכו אימים
מנא ליצלן, אך גם מפלגה שמא לנית
באמת אין לנו.
האפשרות היחידה לעצירה ה סחף
ימינה היא להמשיך במאבק
מחוץ לכנסת ולמימסד הפוליטי,
ולנסות לאחות את הקרעים ולהד ביק
את השברים.

דן יהב,

תל־אביב

ה עו ל ם הז ה 2293

193 לבקסקו

במשפחה הוחלט:

השוה בעצמך
מחיר למס
שם המשקה
200 חי ל
מאלט
80 אגי.
148 אג;
קולה טישפחתי טמפומישפחתי 138 אג: קריסטל 136 אג׳.
112 אג;
מיץ פז
(השואה נכונה 7יום ) 27.7.81

שוש £חשנם חזח

מ דיניו תהמתו
אינ המוסרית
אני יליד הארץ (נתניה) ,בוגר בית״הספר לקציני־ים
בעכו. הפלגתי כשנתיים באוניות-סוחר, ואחר־כן
פניתי ללימודי מישפטים. מ־ 1969 אני גר בקריית״
שמונה. רעייתי, חרות (מקודם סבוראי) עוסקת בקדרות
ובהוראה. לנו שלוש בנות בגילים .9—17
עברנו לגור בקריית־שמונה, מתוך אמונה, כי זהו
מקום שבו נוכל לחיות על־פי דרכנו. ביחס למילים
״על־פי דרכנו״ אני עדיין איתן בדעתי. אירועי הימים
האחרונים מכרסמים מעט במילה ״לחיות״ (לשרוד,
להתקיים) ,אבל אנחנו עדיין אופטימיים ואין לנו
תוכניות לעזיבה.

מאז הודברה הקדחת, הוקמה המדינה וחברת־השפע
שולטת בארץ — אין עוד כקריית-שמונה, מקום
בארץ, בו ניצבת אוכלוסיה כה חלשה וכה מבודדת
מול קשיים כה חמורים.
קריית־שמונה קרובה מדי אל הגבול הלוהט, ורחוקה
מדי ממרכזיה הגדולים של אוכלוסיית המדינה.
רוב מניין תושביה, מסווג כ״שכבות־מצוקה״ ,והיא
כולה נעדרת מנהיגות קונסטרוקטיבית. הקריה שנועדה
לשמש כעיר־פלך, נראית כנטע״זר בסביבתה המיידית.
המקום עולה לכותרות, לרוב בהקשר עם אירועים
בעלי גוון שלילי • ,ואין הדבר תורם לתדמיתה האטרקטיבית.
משיורדת העיר מהכותרות — היא חוזרת
אל תהום הנשייה.
זהו, איפוא, המילכוד, שממנו חומקים רק כבודדים
(אשר ברבות הימים נאספו לרבבות) ,והעיר נשארת
לכודה בו• תיקוותה להיחלץ ממנו הולכת ופוחתת.
אצייר תמונה מעוותת ובלתי־הוגנת, אם אתעלם
מנקודות האור הרבות המצויות בעירי.
קריית־שמונה נתברכה במערכת חינוך (פורמלי
ומשלים) מצויינת. המעוניין בכך — יכול לחזות בכעשר

הצחקת או תי,
גנרל מט
איש מצחיק הוא גנרל דני מט, הנושא, משום־מה,
בתואר ״מתאם הפעולות בשטחים״ (מתאם, יש להניח,
בין פעולות הממשלה ובין פעולות גוש־אמונים ואנשי
הרב כהנא)1
בחודש הזה נתן הגנרל מט ביטוי מעודן לחוש
ההומור המקורי והשורשי המקנן בחשאי בתוככי אישיותו
חמורת הסבר. כתום ביקור עיסקי בשווקים
העירוניים של בית־לחם ורמאללה, ואחרי שיחה ידי־דות־ת
להפליא עם ראשי הערים הללו, העניק הגנרל
ראיונות־חטף לכתבי־הטלוויזיה, ובישר לעם בישראל
(כמו גם לנתינים בשטחים) כי מעתה ואילך ייאסר
באיסור חמור על ראשי הערים להשמיע הצהרות שמהן
משתמעת אהדה כלשהי לאש״ף• ״אין כל הבדל בין
אש״ף הצבאי ואש״ף המדיני,״ הטעים הגנרל ,״וביסודה
של כל פעולת טירור מונחת פילוסופיה מסויימת.
מי שטוען כי אש״ף מייצג אותו, מזדהה בוודאי עם
ההחלטות המדברות על חיסול ישראל, שהתקבלו
במושב ה״ 15 של המועצה הלאומית הפלסטינית ב־

..במיסגות חובש תביטו׳
יוכלו אישי־ציבזו להצהיר
ער הוקירחם העשקה
להתנחלויות המוקמות
על אדמותיהם המופקשת״
דמשק. דיבורי־אהדה גלויים לאש״ף מוליכים בהכרח
לפעולות טירור, וזאת לא נוכל לשאת,״ דברי הגנרל.
הגנרל־המתאם העפיל לפסגות חדשות של הומור,

הצגות תיאטרון (ריפרטוארי) במשך השנה. יש לנו
מרכז־טניס שלא רבים כמותו. כל עוד מדובר בתיאטרון
ובשירה״בציבור קיים שיתוף של אמת בינינו לבין
הקיבוצניקים.
נקודות־אור אלה משולות לכוכבים הפרושים בלילה,
על פני כיפת הרקיע, ומסייעים — למי שלמדם
— למצוא את הצפון ולנווט את דרכו, אך כדי אור-יום
אינם מאירים.

בהיותי תושב גבול הצפון ,״הסמיכני״ שמואל
שניצר (״מעריב״ )24.7.81 ,לקבוע את מידת המוסריות
שבטדיניות ה״מנע״ של ממשלת־ישראל. מבלי שאטען
למונופולין בענייני מוסר, או למומחיות בענייני ביטחון,
אני טוען: מדיניות ה״מנע״ איננה מוסרית, בהיותה
פוגעת ללא הצדקה באוכלוסיה האזרחית משני צידי
הגבול. אי־המוסריות כלפי הצד הישראלי בולטת נוכח
ההישגים הטובים יותר שהביאה (בשעתה) מדיניות
התגמול ; ונוכח העובדה שקריית-שמונה הוטלה —
יי ביודעין — אל שדה המערכה, כשלרשות תושביה
לא עמדו די מיקלטים מפני מטחי הקטיושות —
תוצאותיה המיידיות והמתמשכות של מדיניות ה-

ממשלת־ישראל נדרשת, איפוא, בראש ובראשונה,
לצנן את הגבול ולאפשר לקריית־שמונה לטפל בבעיותיה
האחרות.
הממשלה איננה מטפלת כראוי גם בבעיות הפיתוח
של קריית־שמונה, מרבית השיכונים שבונה הממשלה
בקריה מזכירים את הקוביות של שנות החמישים.
רמת ההטבות והתמריצים המובטחים לתושבי העיר,
אינה עולה במידה ניכרת על הניתן לערים דוגמת
ערד וכרמיאל, שירותי״התיקשורת ירודים באיכותם,
ומישרדי־הממשלה, האמורים לשרת את האזרח, אינם
מקיימים נציגות מספקת בעיר — מה שמאלץ את
תושביה להיטלטל בדרכים.
כל אלה טעונים תיקון, ויפה שעה אחת קודם.
אם משום ריחוקה הגיאוגרפי של העיר — אין נמשכים
אליה משקיעים פרטיים. תיזום המשלה בעצמה הקמת
מיפעלים משלה, אשר יספקו תעשיה מגוונת ומכובדת
לתושבי קריית״שמונה.
שכנינו לקו העימות — אנשי הקיבוצים — נקראים
להשתחרר מדיעות־קדומות, למרות התופעות המצערות
שליוו לאחרונה את מערכת היחסים שבינינו.
קריית־שמונה יכולה ומעוניינת לספק להם את שירותיה
העירוניים (אותם הם נוטים לקבל בתל״אביב) ;
ולא רק את עובדי הצווארון הכחול.
והעיקר — נתון בתחום אחריותם של תושבי העיר.
אותם תושבים שלא נקו מפני הקטיוושת, חייבים
ויכולים לטפל גם בקשייה האחרים של העיר. אני
מאמין שאם, מצד אחד, נשתחרר מהנחת״היסוד שהכל
״מגיע״ לנו — אזי נדע לנסח את תביעותינו הצודקות,
ונוכל לזכות בהן לטובת העיר. ואם, מהצד השני,
נאמץ לעצמנו את האכסיומה שכאן הוא ביתנו היחי די
— הרי נשכיל להצמיח את המנהיגות הראוייה לנו.
אם כתוצאה משני אלה נוכיח לאחרים (הממשלה
והקיבוצים) את כוח עמידתנו ויכולתנו להתארגן —
סופם שיכבדונו.
ואם כל אלה יתקיימו בנו — מי בכלל ירצה
ללכת למקום אחר.

ע!״ דמיכאל

תמרי, קריית־׳שמינה

כאשר נשאל על-ידי כתב הטלוויזיה ראפיק חלבי,
אם אין סיתרה מסויימת בין שיחות האוטונומיה,
העשויות להתחדש בקרוב, ובין ההגבלות שהוא מטיל
חדשות לבקרים על חופש הביטוי של איש־ציבור, שה-
אוטונמיה עלולה לחול עליהם, אם ירצה השם .״לא
ולא,״ השיב הגנרל ברצינות תהומית, והוסיף :״קיים
כר נרחב לחופש ביטוי לאישי־הציבור בשטחים. הם
יבולים להתבטא ללא הגבלה ברוח עקרונות הדו-קיום
בשלום והסכמי קמפ-דייוויד״.
למשמע הדברים הללו לא יכולתי עוד להתאפק,
ופרצתי בגלי צחוק אדירים .״עוד לא תמה שרשרת-
הדורות של ההומור היהודי עתיק היומין,״ אמרתי

נשינשוט הגנרל מט את מדיו
יוכל להציג את מועמדות)
לתפקיד מזכיר הממשלה
במקום אריה נשרי
לעצמי ,״ולכשיפשוט הגנרל מט את מדיו, בתום שירותו
הצבאי המפואר, יובל בוודאי להציג את מועמדותו
לתפקיד מזכיר הממשלה, באשר מזכיר הממשלה הנוכחי,
אריה נאור, שגם הוא נודע בשער בת־רבים בשני-
נותו ובזיקתו להומור, יקודם לתפקיד שגריר ישראל
בדיסנילנד. הוספתי וחשבתי לעצמי, בי אך בשגגה
לא אמר הגנרל שמותר לאישי־הציבור בשטחים להצהיר
גם על הוקרתם להתנחלויות המוקמות על אדמותיהם
המופקעות, ומהוות, ללא ספק, בסיס ליציבות, לדו-
קיום ולביטחון. ועוד, רשאים הם אישי״הציבור הפלסטינים,
להצהיר על הוקרתם העמוקה לגיבורים עלומי-
השם שהטמינו את מיטעני-הנפץ במכוניותיהם של
ראשי הערים והטילו בהם מום לכל ימי חייהם.
הם גם יוכלו לבטא ללא הפרעה את הערכתם הרבה
לגירושם של ראשי העיריות חברון וחלחול. ועד לפגישתו
הבאה עם נתיניו, בוודאי יוכל מוחו הפורה
של הגנרל מט לחשוב על תחומים נוספים ורבים של
חופש־ביטוי, שיוכלו לתרום תרומה קונסטרוקטיבית
לשיחות האוטונומיה הקרבות ובאות.

בזאת ובזאת חשבתי, כאשר ניגבתי בממחטה את

הדמעות שזלגו מעיני יחד עם גלי הצחוק שלא ניתן.
עוד לעצרם.
״מה בל״בך מצחיק פה \״ שאלה אשתי.
״אוהוהוהו,״ אמרתי לה (מאז אותה אסיפה מפוארת
של הליכוד בנתניה, למדתי מראש־הממשלה ושר״
הביטחון שלנו כיצד לבטא זאת כראוי) ,״אותי זה
מצחיק
״מצחיק אותי,״ הסברתי לאשתי ,״לראות כיצד
אדם מכובד ובעל בעמיו משמיע דברי הבאי כאלה
קבל עם ועולם, ואף מאמין ברצינות גמורה כי הם
ניתנים לביצוע, מצחיקה אותי המחשבה שהגנרל
מט מאמין בתום־לב כי איסורים דרקוניים על ביטוי
תחושות לאומיות בסיסיות אבן ימנעו תחושות אלה
מכך שיבואו לכלל ביטוי באלף ואחת דרבים מחוכמות
ועקלקלות. מצחיק אותי עיוורונו של הגנרל, שאינו
רואה כי הפך את עצמו לבדיחה מהלכת על שתיים.״
אך אחרי הירהור נוסף הלכתי למיקלחת, ושטפתי
עצמי בקילוח עז של מים חמים, בדי להיטהר מן
הזיהום הסביבתי שדבק בי ובאזרחים רבים אחרים,
שצפו, כמוני, באותם גילויים של הומור משובב״נפש.

•וסי אמיתי, קימ״ן גבולוח

חיו

(טייפ עם אוזניות)

ז ! 111 1 1 1 (1 1
סד אחד זוכה!

החופש הגדול חוגג בעמינח. עכשיו אתה יכול לקבל חינם את ה־א^ו<ו_ו*/¥ץ שכל כר רצית.
איך? פשוט מאד: ספר להורים שלך שכל מי שקונה ספת־נוער של עמינח במשך חודש אוגוסט,
שמחירו 2500 שקל. למה אתה מחכה? קדימה, קח את ההורים לחנות
מקבל במתנה
הרהיטים הקרובה, בחר לך ספת־נוערשל עמינחילדי^וד! ״י יז־״ ותקבל ^ו <ו/¥*1ץ חינם.
המבצע בתוקף עד ,31.8.81 או עד גמר המלאי
1 5ינוח!

״סטודיו״

׳נעורים״ מתרוממת

״סטודיו״ מתרו ממת

סנגורו״

ספת ״סטודיו״ רב־שימושית.

״קנגורו״

ספת ״סטודיו״ פונקציונלית ומ שתלבת
להפליא גם בחדר קט].
מיוצרת בשני דגמים:
״סטודיו״ — ע״י הסטה קלה של המשענת,
הופכת ספ ת ה״סטודיו״ היפה למיטה
כפולה ונוחה.
״סטודיו״ מתרוממת — ספה יפה ביום,
מיטה כפולה בלילה וארגז מצעים מרווח
לכלי מיטה

קנגורו״ ספת־נוער שמחביאה בתוכה
מיטה מתקפלת. מתרוממת בקלות ויש
בתוכה מספיק מקום גם למצעים וגם למיטה
המתקפלת.

ספת־נוער משולבת.

״נעורים״— ספת־נועד שהילדים
אוהבים במיוחד.
ספת ״נעורים״ מצטיינת בעיצוב צעיר ורענן
ומיוצרת בשני רגמים:

״נעורים״ ,ספה־מיטה־בפולה — לדגם
מיוחד זה יש למעשה שני מזרונים.
כשמורידים את המזרון העליון — הופכ ת
הספה לשחי מיטות נפרדות או למיטה אחת
כפולה.
״נעורים״ מתרוממת — ספת־נוער נוחה
ובריאה מאד נמזרון־קפיצים) ,עם ארגז
מצעים מרווח לכלי־מיטה,

תצוגה ומבירה -תל אביב(תצוגה ראשית) :דיזנגוף סנטר, קומה ב. תל אביב: רה׳ דיזנגוף .203 ירושלים: רה יפו, מרכז כלל, חנות .226 תצוגה ראשית לצפון: מפרץ חיפה, רה׳ ההסתדרות, ליד
משרד הרישוי. חיפה: רה׳ הרצל .78 באר שבע: רה׳ הפלמ״ח .71 נתניה: רה׳ הרצל .45 ניו־גירסי(ארה״ב).0.07072 :ויו 18*401 0080,081ח 18ק חס$־ו0ו 8ק , 310 זטי! 3ו81

במפעל במושב ציר צבי. בחנויות השקם. ברשת חצויות ״יניב״ ובחנויות הרהיטים המובחרות בכל רחבי הארץ.
העול ם הז ה 2293

מזל החורש:
אריה

מי הם

בחולה

בני מזל בתולה רחוקים משילטון, כפי
ששכנם האריה קרוב אליו. הם אנשים
מעשיים וקפדניים, מדקדקים בפרטים,
רגילים לעבוד בעבודות הנושאות אופי
אחת התכונות המאפיינות ביותר את
האריות — הרצון להכתיב את רצונם
או את דעתם לאחרים. בגישתם לאנשים
הם חשים כעין אחריות, ולא רק שהם
מתעקשים שרצונם יעשה, הם מוכנים
להסביר ולפרט מהי הסיבה שבגללה
עדיף לנהוג לפי השקפתם.
נכון, שרק המילה אריה מעוררת אסוציאציה
של שילטון ומלוכה, ולכן אין
להאשימם שהם רואים את עצמם נישאים
מעל לכולם. לטובתם יאמר, ש־בחום־ליבם
ובנדיבותם הטיבעית הם מוכנים
להקשיב גם להסברים הנוגדים את
דעתם, ולהתרחק כאשר אין מעוניינים
בשילטונם או אפילו בעזרתם.
נשאלת השאלה, האם רק בני מזל
אריה נוטים לשלוט, או שמא יתכן שבמזלות
האחרים מסתתרים מיני שליטים,
או אפילו עריצים, אך שם המזל
אינו מכריז על תכונתם זו.
אם כך מי הם השתלטנים ן

מי אם לא הוא ז אפילו הופעתם

¥של האריות אומרת כולה הדרת־כבוד

או־״ה

טלאים מבלים בחופשות, ומתכננים לעשות
את כל הדברים הא1ן ןבים עליהם.
בביתם מעיקות עליהם
בעיות, אך הדבר אינו
מונע מהם לבצע
את תוכניותיהם• אווירה
די נעימה במקום-
העבודה. הלחץ הרגיל
אינו מוסר מעליכם בתקופה
זו, ונוסף לכך
צפוייה הכנסה נוספת
מעבודה שתבצעו. יש
להיזהר מהבטחות מ בני
המין השני, שכרגע מתלהבים ומאוחר
יותר נוחלים אכזבה קשה.

האהבה החדשה שנדלקה באחרונה בוערת,
ואתם מרגישים שסוף־סוף יש מי שנותן
לכס את כל תשומת־הלב,
וו)דבר נוסך בכם
ביטחון רב• אורחים,
שיוסיפו עבורו) ,יבקרו
בביתכם ויישהו בו
מיספר ימים. איזרו כוח
ומלאו את המקרר בכל
טוב להנאתכם ולהנאת
אורחיכם. הצעה לנסי:1
2׳.אפריל ־
עה משותפת עם ידיד ;*0 :
במאי __

תפתיע אתכם, מאחר
שהפעם אתם עומדים לענות בחיוב להצעה
ולבצע סוף־סוף את אותה נסיעה.

שוו

9לא׳17

מאזנים שתלטנים.י קשה לדעת, ועוד
יותר קשה להחליט אם כן ואם לא.
הופעתם העדינה והתנהגותם החיננית
והמתחשבת אינה משאירה ספק בלב
רואיהם, שהם רכים וניתנים לשליטה.
אד לא כן הדבר. למרות הרושם שהם
משאירים וחוסר-ההחלטיות בהתנהגותם,
לפחות בדבר אחד הם בטוחים —
שהם לא יתנו לאיש לשלוט בהם. הם
יכולים להסכים עם דברי האחרים,
יכולים להסכים עם דברי האחרים, לוותר
ולהתפשר לזמן קצר, ואז מגיע הרגע
שבו הם נעלמים ופונים לדרכם, ואותו
״שליט״ ,שהיה בטוח שהם ב״כיסו״,
נשאר נבון ומצפה. הם אינם ניתנים
לשליטה, אך פעמים רבות הם עצמם
נוהגים בשתלטנות, בייחוד במקומות-
עבודתם ולא בביתם, אך שילטון זה
קשת קשתים אינם שתלטנים. השתייכותם
למזלות־האש יכולה לעורר מחשבה בכיוון
זה, אך על-פי-רוב הם מעדיפים
להתמסר לדברים המעניינים אותם, ולא
מתפנים למישחקים של שילטון. הם

האם וק בני מזל אויה 1וטי ושלום, או
או שם המזל אינו מנוי! על תכונתם 11
של שירות לזולתם. חשוב להם שהעבודה
שלהם ושל האחרים תעשה בשלמות
וללא שגיאות. ידידיהם ועמיתיהם יכולים
לטעות ולחשוב לא פעם שהם שתלטנים
נוראים. וכל זה בגלל לשונם העוק צנית
והביקורתית. ההערות הרבות שנאמרות
על-ידם גורמות לחוסר״שקט,
וכל אדם בסביבתם מהרהר במעשיו ובודק
את עצמו, וכאשר הביקורת בונה,
הם אפילו גורמים לאנשים לנסות לשנות
את עצמם או את גישתם לעבודה• אך
אם בזכות דבריהם הם נהפכים שולטים,
הם הראשונים להיות מופתעים
תוכנית לעמק חדש או זזתימתיחחה על
דירה חדשה רצוי לדחות למועד אחר.
עיכובים בלתי״צפויים
לא יתנו לשבוע להתנהל
בשיגרה הרגילה.
על־מנת להימנע מתק לות
ומסיבוכים יש ל היזהר
ולהשגיח בשבע
עיניים על מעשיכם.
נסיגה ׳ אימפולסיבית
מסכנת אתכם ואת רכושכם.
השבוע טומן בחובו
לא מעט סכנה
עבורכם. סיכסוכיס עם בני־המישפחה יכני
סו׳ מתח, אך יימצא פיתרון לסיכסוך.

אריות עוברים שינויים דרמטיים בחייהם
בתקופה זו. לחץ במקום־העבודה מביא
אתכם למחשבות על
סיום דבר אחד, והתחלה
של דבר שונה,
שאליו אתם שואפים
מזמן. בבית חשים
מתיחות רבה, בני-הזוג
יבואו בדרישות שלא
תוכלו לעמוד בהן. על
אף החששות מפני
פרידות שייכפו עליכם,
הדבר לטובתכם, ומוביל
לבנייה של חיים חדשים• עזרה
רבה תמצאובקרב ידידים ומכרים.

נעשה בדרכי-נועם ובצורה בלתי-נתפסת
לסביבה.
עקרב מיותר לשאול אם העקרב שתלטן,
כאן אפשר לענות ללא ספקות — כן.
אישיותם החזקה, עקשנותם, שאפתנו-
תם וביטחונם בצדקתם — כל אלה לא
נותנים להם אפילו להיזתיר תכונה זו.
הדרכים שבהן בוחרים העקרבים לשלוט
על האחרים רבות, שונות ומגוונות. לא ובין בני מאזנים נקרעים בין העבודה
בית, פה התחייבויות לוחצות, ומצד שני
בן״הזוג בא בתביעות,
ואתם יושבים בין הכי סאות
ומרגישים מתוחים.
בן־הזוג שאיתו
אתם מנהלים רומן
נסע לחוץ־לארץ, ואתם
מרגישים מעט
בדידות וגעגועים. חברים
באים ויוצאים אך
לשימחת הפגישה אבד
הטעם. אתם בקשיים
כספיים והסובבים אתכם נוטים להתייחס
בקלות-דעת רבה מדי לנושא.

תוכניות הקשורות לחוץ־לארץ מתעכבות,
והדבר גורם לכעס ולעצבנות, יש לשמור
היטב על הבריאות, וכן
להיזהר בנהיגה ממכשירים
חשמליים. סכנות
מעטות מרחפות לא סביבכם השבוע. בשטח
העבודה מכירים ביכולתכם,
ומציינים את
כישרונותיכם וחריצו־
: 1 22אוקטובר ־־
תכם. בני המין השני
;22 בנו במבר
נמשכים אליכם, ה־בעייה
היחידה הקיימת
ה״א במי לבחור. חוב כ ס פי ישן יוחזר
לכם בקרוב ויעזור לקנות את שרציתם.

דוגלים בשיוויון ובצדק, ואינם רואים
בעין יפה דיכוי רצונות של עצמם או
של זולתם. כאן חייבים להזכיר שהם
יודעים מהו רצונם, ושישתדלו להגשים
כל שאיפה המתעוררת בהם. לפעמים
אפילו ייכפו על סביבתם את שאיפותיהם,
אך מתוך אמונה בצדקתם, ובשום אופן
לא על־מנת להשתלט. החופש חשוב להם
כל־כך, שעצם המחשבה להיות מעורבים
עד כדי להשתלט על מישהו, מבריחה
אותם לנסיעה הבאה, שבה אפשר להתנער,
להתבודד ולהנות מהחיים.
(המשך בעמוד )63
עדיין שרויים במצב־רוח בלתי־יציב. התנודות
בהרגשתכם גורמות לכס לבילבול
ולהתלבטויות. הספקות
המלווים את חיי־הרגש
בתקופה זו אינם מאפ שרים
להגיע להחלטה
כלשהי, מריבות וסיב־סוכים
עם בני־הזוג יעמידו
אתכם בעמדה
תוקפנית. למרות שהאשמה
אינה בכם, עליכם
להבהיר את כוונו־תיכם,
למחול על כבו דכם
ולהחזיר את היחסים לאפיק הרצוי
לכם. אורחים יהוו את התבלין של השבוע.

בתקופה זו אתם פופולריים במייוחד,
לכל מקום שאליו אתם מזדמנים, מקבלים
את פניכם בשינד
חה. ידידים, שלא הת-
ראיתם עימם זמן רב,
יראו את עצמם לפתע,
ויוסיפו להרגשה הטובה.
האווירה בבית
פחות נעימה, מתיחות
רבה שוררת ביניכם ובין
בן־זוגכם, מריבות
ניצתות ברגע ובגלל
דברים חסרי-ערך. שו-
תפכם לחיים חסר-מנוחה, וקשה להשביע
את רצונו. עדיף להתרחק מבעיות.

¥הצעה לבילוי אינטלקטואלי יוצא״דופן
עייפות ממשיכה להכביד על חייכם. הקשתים
מרגישים הקלה, ומתחילים לעזמן
רב יוקדש לעבודה השבוע, דברים
¥ומרתק תפיח רוח״חיים והתלהבות עצועבודה
מתנהלת לאיטה ולא בקצב שלו לות שוב על דרך־המלך. המשברים והשהזנחתס
אינם סובלים דיחוי, ועליכם

מה. כדאי להשקיע את
אתם רגילים. פחות בי-
קשיים שעברתם יוסלהספיק
לסיים בזמן את

הכסף ולהצטרף לאי¥
קורת־עצמית
תקל על
רו מעליכם, ותרגישו
כל ההתחייבויות ש ¥
רוע.
קשרים רומנטים
ההרגשה. אהבות חדשאתם
שוב מסוגלים
לקחתם על עצמכם. ל¥
יישמרו
בתוך הבית,

שות גורמות לאכזבות
לחזור לעצמכם. נסיאחר
כל הלחץ יש סי

תחושו לא שינוי
לשם מת לפתע
פיתאומיות, עומדת לחוץ״לארץ עה כוי
רב להצלחה ולהח

צורך לרוץ ולחפש בנערים
מאשליות. כדאי

בפתח, ואלה שלא ייסקדמות
בקאריירה. ה ¥ למ נפשי. שקט חוץ
להיזהר
מלקחת סיכועו
יארחו, כנראה, במצב
הבריאותי אינו

רות השיפור הכספי
נים כספיים ובעיקר בביתם
ידידים וקרובים

משביע רצון דברים

שהורגש לאחרונה, ב22
באוגוסט -
הימורים, מכיוון שאתם
19 בפברואר
משם, המצב הכספי
שונים מציקים וגורמים
2 >.בנובמבר ־

22 בספטמבר
20 ננזילז
?0בד^בודד•
שבוע זה עליכם להי עשויים
אפילו לזכות,
ידאיג אתכם בתחילת
להרגשה לא כל־כך

מנע מהוצאות גדולות

אך לאבד את הכסף
השבוע. אולם לאחר
טובה. האהבה שהת¥
הכרחיות. ובלתי מיותרות ומקניות מיד.
ידידים נמרצים יכריחו אתכם לצאת
מיספר ימים המצב יילד וישתפר, ו-

פתחה לאחרונה גורמת להשפעות לא רצו¥בני
מזל אריה ילהיבו אתכם בשבוע זה.
לחופשה — אל תסרבו, הפתעה מחכה לכם.
כספים יגיעו לידכם בזמן המתאים.
יות, כדאי להיות עירניים כדי לא להיפגע.

מרים 1ב1ימי1י

וסמכותיות. שפע השיער המפאר את
ראשם משמש להם כעין תחליף לכתר,
ומבהיר לסביבה מיהו השולט. הם נמשכים
לכל דבר נוצץ ומפואר. המתכת
האהובה עליהם — זיהב. מקומות־הבי-
לוי והמגורים חייבים להיות מפוארים
והדורים. לאריות כושר״אירגון מעולה,
וכישרון דרמטי — אלה הן שתי תכונות
חשובות לזה שיודע כיצד לשלוט. הם
מתחשבים ב״נתיניהם״ ,ורבים מהם
שולטים בצורה שקטה ולפעמים אפילו
בלתי־מורגשת. עצם נוכחותם מכתיבה
לאחרים את רצונם. יש להוסיף שהם
שליטים נעימים ומוכשרים להפעיל צוות
שלם, שבו כל אחד ירגיש את עצמו
שבע־רצון ומכובד.

מכן. ביסודם הם צנועים, נחבאים אל
הכלים ואינם מעוניינים להתבלט.

תמיד קל לזהות לאן הן מובילות, אלא
אם אתה עצמך עקרב, וניחנת בחוש
״בלשי עקרבי״ ויכולת לאבחן לאן מובילה
התנהגות זו או אחרת של עמיתך
למזל. אם האריה בטוח בשילטונו, לא
כך העקרב, הוא צריך להוכיח לו ולאח רים
שהוא חזק, בולט ועל פיו יישק
דבר• הוא מעדיף ללבוש תדמית נוקשה,
ומשתדל שלא ייווצרו סדקים בתדמית
זו. כיוון שבתוכו הוא בכל־זאת שייך
למזלות-המים, והרגש הוא השולט באישיותו
— כשמישהו מצליח לחדור מבעד
לשיריון הנוקשה, הוא עוד יכול למצוא
עקרב רך, רגיש וותרן.

| * יותר מרוכז ־ שימו לב לתוית! הסימן 8x 64
מעיד על רמת הריכוזיות הגבוהה.

* יותר מיץ טבעי ־ הנותן לו את הטעם הנפלא.
*־ יותר גדול ־ 750 כדל במקום 700מ׳ ל בבקבוק אחר.

52 כוסות כמקום 25 ובאותו מחיר!

7110701א\/רח

01.0531\/1־

ש*\\/1/ו קט -הלהיט המהפכני של מקס פקטור
זעצב לן־ שפתיים מו של מו ת.
ז ו״ו ק -מ חלי ק ברכות על שפתייך
מעניק להן ברק ע מו ק, מהמם...
ז1/\1<£עו ק ט -תשעה גוונים מח ש מלי ם
:אריזה חד שנית.
?ת חייבת לנסות...

נוא והפצה: חבר ת נורית בע״מ.

•חדש

פאפא ג דודו — או שתיכנס מיד
הביתה׳ או שתקבל מסות!
דודו: לא רוצה מכות, רוצה בננה!
טאטא: דודילו בובילו, חמודצ׳יק
שכמוך, מתוק שלי, בובלה שלי, בוא הבי תה
אל טאטא, כבר קר בחוץ.
דודו: לא רוצה הביתה!
כאבא: דודילוש שלנו, שאתה תעשה
לנו דבר כזה? זה יפה? מה יגידו השכ נים?
מה יגיד דוד פרס? מחר זה יהיה
בעיתונים ! בשביל בננה אתה בוכה ככה?
שילד בגילך יעשה דברים כאלה? תבוא
הביתה דודילה שלנו.
דודו: לא בא! רוצה בננה!
אבא: נו, מה נעשה איתו? ! הילד
פשוט לא מבין מה שמדברים אליו! בננה

נאמן ם נ 1שהוא נאמת
משהו נורא, מה שעשו לפרופסור יובל נאמן, איך שצילמו אותו בטלוויזיה! הנאום
הכי חשוב של מנהיג היהודים האמיתיים, הלאומיים, בא, כשהולכים להרכיב ממשלה,
והטלוויזיה השמאלנית עושה ממנו צחוק ! במקום שיצלמו אותו מזווית נורמלית,
ויראו אותו כמו שהעם מכיר אותו מכל העיתונים ומהעצרות נגד הנסיגה, עם בלורית

עילמה
ל דג ק ב•
רוצה בננה!
דודי: אמא! אבא! מאמא! פאפא!
טאטא! באבא! גנבו לי את הבננה! היו
לי שתי בננות וגנבו לי אחת ! אני לא
רוצה הביתה!
אמא: דודיניו מותק, למה אתד. עושה
צרות? העיקר שנשארה לך בננה אחת!
דו דו: לא רוצה !
אכא: דודו — מיד להיכנס הביתה !
דודו: לא רוצה׳ רוצה את הבננה!
גנבו לי בננה !
מאמא: דודינקה מותק, תבוא הביתה
ומאמא תיתן לך נשיקה!
דודו: לא רוצה נשיקה! רוצה בננה!

מנהיג התחייה יובל נאמן
משמאל — במציאות, מימין — בהזיות השמאלניות
קטנה וחמודה, באים אלה מהטלוויזיה, ומראים אותו עם איזה נחש שחור מוזר
שמתפתל לו על הראש! גאולה כהן חייבת להגיש מיד הצעה לסדר היום, שישנו את
זווית הצילום של הטלוויזיה! שמעכשיו יראו את הפרופסור נאמן כמו שהוא נראה
באמת, ולא כמו שהשמאלנים מהטלוויזיה רוצים שנראה אותו!

נכנס לו בראש! אנחנו פה מסדרים את
הבית, והוא עם הבננה המחורבנת שלו!
אמא: תן לו בננה ונגמור את ה עניין
! מה, חסרות לנו בננות? ברוך השם

מאמא: מה שמפחיד אותי זה התק
דים.
אבל מה לעשות? גם אני חושבת
שצריך לתת לו בננה ולגמור את העניין.
צריך להשכיב את הקטנים לישון.
טאטא: עכשיו כבר לא נגמור איתו
עם סתם בננה.
כאבא: גם כן בעייה! ניתן ילו בננה
מיושרת !

אכא: אז סיכמנו על בננה מיושרת ז
כולם (במקהלה) :סיכמנו.
אכא: דודו ! בוא הביתה, ניתן לך
בננה מיושרת ! רגע, איפה הילד? אני לא
רואה אותו ! נעלם !
אמא: אל תדאג, אבא. הוא כבר ליד
המקרר, מקלף את הבננה החדשה שלו.

הישגיםגדוליםלסגחד ״ ד ונ םהקמחהקואליציה
שלושהתיקיםו שו רהשל תי קוני ב ע1״נדת
ההסכם הקואליציוני כחתם אמש בירושלים • תירי החינוד למנהיג
הטחד״ל, הד״ר רז • תלמידי אוניברסיטות ישוחררו משירות צבאי •
המחד״ל תקבל רישיון לבנק ולתהנת־טלוויזיה • זעם בליכוד ובציבור הדתי.
— מאת כתבנו לענייני מפלגות —
לאחר משא־ומתן קואליציוני ממושך
נחתם בחצות הסכם בין המערך והמחד״ל
על הרכבת הממשלה הבאה. מנהיג ה מערך,
הרב זלמן בילוש, אמר עם החתי מה,
:ברוך שקיימנו והגיענו לרגע הזה.״
ואכן, זה היה המשא-ומתן הקואליציוני הארוך
ביותר בתולדות הרכבת ממשלות
בישראל. הוא נמשך מאז הסתיימו הבחי רות
לכנסת ה־ , 15 באביב שנת . 1999ב בחירות
אלה, כזכור, היה שיוויון קולות
בין הליכוד בהנהגת הרב פישל אדלר,
ובין המערך בראשות הרב זלמן בילוש.
המיפלגות הדתיות הקיצוניות לא עברו
את אחוז החסימה, והמחד״ל — המיפלגה
החילונית־דימוקראטית־לאומית, זכתה ב ארבעה
מנדטים, שאיפשרו לה להוות את
לשון־המאזניים בין הליכוד והמערך, ש בלעו
לתוכן את קולות הבוחרים החרדים.
להלן כמה מסעיפי ההסכם הקואליציוני,
המהווים לדעת הכל כניעה לתכתיבי החי לוניים

• תלמידי אוניברסיטות שלא ירצו ל שרת
בצה״ל, יוכלו להשתחרר מהשירות.
המחד״ל טוענת כי אין לכפות חבישת
כיפה והנחת תפילין בכל בוקר על יהודים־
חילוניים, כפי שנהוג בצה״ל.
י • בל אחד מבוחרי המחד״ל יקבל מ המדינה
מענק חד־פעמי בסך טריליון שקל
וחצי, ורנטה חודשית בסך מיליארד שקל,
צמוד לדולר.
• כדי להסדיר תשלומים אלה ינתן ל־מחד״ל
רישיון לפתיחת בנק, שיהנה מער בות
אוצר־המדינה.

• למחד״ל ינחו רישיון לפתיחת תחנת
טלוויזיה, שתוכל להקדיש רבע מזמן ה שידור
שלה להקרנת סרטי עלילה בהש תתפות
שחקניות.
• 1לחילוניים יותר לשחק רמי במירפ־סת
בערבי־שבתות.

תגובות על ההסכם הקואיליציו•

מנהיג הליכוד, הרב פישל אדלר:
זהו הסכם מביש. המחזיר אותנו 30 שנה

לאחור. המערך הוכיח שאינו מסוגל ל שמור
כהלכה על מורשת ישראל-סבא,
ונכנע לאורך כל החזית לחילוניים.
הראשץ לציון, הרב חובב ציון: ב עזרת
השם נעבור גם את ארבע השנים
האלה.
מנהיג המפד״ל ( של א עברה את אחוז
החסימה) ,הרב דוב קגן: ההסכם הזה
מוכיח עד כמה שגו הבוחרים החרדים
כאשר לא הכניסו לכנסת נציג דתי אמי תי,
והעניקו את קולותיהם לרבנים ה־רכרוכיים
של המערך והליכוד.
משמעות הרב זלמן כידוש
0יוקלו העונשים המוטלים על מי ש נוסע
בשבת, מושך בזקנם של יהודים־
חרדים, או מתרועע עם גוויות.
י• המחד״ל תקבל שלושה תיקים בממשלה
— תיק הרווחה, תיק הפנים ותיק
החינוך, למרות שיש לה ארבעה חברי־כנסת
בלבד. כמו כן תקבל שישה סגני־שרים,
תישעה מנכ״לים, תריסר סמגכ״לים
וכ־ 300 מישרות זוטרות יותר.
י• לשר־החינוך תהיה רשות להנהיג ב־בתי־הספר
שיעורים בהיסטוריה כללית,
מתמטיקה, פיסיקה, כימיה ועוד שורה של
מיקצועות חילוניים.

אין ספק: הבוחר אמר את דברו. הוא מעניק את עיקר כוחו לשני
הגושים הגדולים — המערד והליכוד, ושלל את הייצוג מהמיפלגות הדתיות
הקיצוניות יותר. אך שוב, ברגיל, ביגלל שיטת הבחירות, אנו עדים לתופעה
שמיפלגה קטנה, המהווה את לשון־ המאזניים, יכולה להשיג את כל מבוקשה,
למרות שהיא מייצגת חלק קטן כעם.
ואכן, המחד״ל נתנה אמש שיעור
מאלף בתורת המו״מ הקואליציוני ל מערך
ולליכוד כאחד. אין זה סוד ש הליכוד
היה מוכן להעניק למחד״ל לא
פחות משהעניק לו המערך, ולכן אין
יסוד להתקפותיו של הרב אדלר על ה הסכם.
אם העדיפה המחד״ל את המערך,
לא היה זה מסיבות חילוניות, אלא בגלל
קירבה רעיונית למיפלגה זו בעניינים
מדיניים.
נראה שצפויות לנו ולילדינו ארבע
שנים קשות מבחינה דתית. הפקדת תיק

החינוך, ומתן טלוויזיה לחילוניים, פירו שם
הוא שאנו ובנינו נהיה חשופים ל סכנות
החינוך החילוני ומראות פריצות
בטלוויזיה, שלא כל העם יהיה חסין
כלפיהם. אין גם להתעלם מכך שאחד
הסובלים העיקריים מההסכם שנחתם את מול
יהיה אוצר־המדינה, שאחד מתפקי דיו
מעתה יהיה להעשיר את היהודים-
החילוניים. אכן, אנו עדים לתופעה פא־ראדוקסלית
לכאורה: ככל שקטן כוחו
המיספרי של הגוש החילוני, כן גדל
כוח המיקוח הפוליטי שלו, ונראה שאין
גבול ליכולת הסחיטה שלו.

סרסוסקארו

היית דמה לד
כו כ ב
אלגנטי, ספורטיבי או אופנתי במיוחד?
זאת ועוד נמצא במגוון הגדול של חולצות הגברים
של ״כוכב״ .ל״בובב״ מוניטין רב בייצור חולצות
גברים באיכות מעולה.
חולצות״כובב״ להשיג בחנויות המובחרות ברחבי הארץ.
המפעל :״כוכב״ שביל המפעל ,3קרית המלאכה ת״א, טל׳ 834414

העוד:

חצי

מחקר דמוגראפי חדש של האדם חשף עובדות עדכניות
על אוכלוסיית העולם בשלהי : 1980

כיום חיים בעולם 4.5מיליארד ביני־אדם.

+מגמת העלייה תימשך ב־ 130 השנים הבאות, עד
שאוכלוסיית העולם תתייצב ותמנה כ־ 10.5מיליארד בני־אך

סין

#שיעור הילודה :

אירופה

הכסף יגיע מהמקור המסורתי לצרכים כאלה בעולם
הערבי. מלך סעודיה, חאלד, היה עסוק החודש בהגשת
סיוע־חירום לממשלת לבנון ולאש״ף. עם זאת הוא חזר
שוב על הבטחתו, לממן את כל ההוצאות הדרושות
לבנייתו מחדש של אוסיראק.

שלושת הגדולים :
ניז׳ר 51.4 :לאלף תושבים
מאלאווי 51.1 :

קניה 50.8 .
שלוש המדינות הן אפריקאיות.
שלושת הקטנים :
מערב־גרמניה 9.8 :לאלף תושבים
שווייץ 11.5 :
שבדיה 11.8 :
שלוש המדינות הן אירופיות.

הכור המקורי עלה 250 מיליון דולר. קשה לאמוד
את מידת הנזק שנגרם לאוסיראק. זהו מידע חסוי.
לדברי היומון הצרפתי לה מעד, יצטרך חאלד להשקיע
לפחות 300 מיליון דולר, בשל עליית מחירי הציוד,
חומרי הבנייה והמיכשור המתוחכם.
סולידאריות ערכית. ל מתת אי־האמון והחשדנות
ההדדית, חלה בשנים האחרונות התקרבות ממשית ביחסי
עיראק — סעודיה. מאז תחילת הקרבות באיראן, מסבסדת
סעודיה חלק גדול מהוצאות המילחמה. קיים גם שיתוף
פעולה הדוק באופ״ק. שתי המדינות נמנות על המחנה
המתון, השואף לשמור על רמת מחירים נמוכה יחסית,
כדי לא לפגוע בכלכלה האירופית והצפון־אמריקאית, ובכך
לשמור על ערך ההשקעות שלהן במערב.
העיראקים השתמשו י במלך חאלד כדי ללחוץ על
ממשלתו של נשיא צרפת, פרנסואה מיטראן, לחדש את
מישלוחי האוראניום לעיראק.

*0711
מזכ״ל־האו״ם קורט ואלדהיים

קניו

4.5מיליארד עושי צרות
* שלושה רבעים מאוכלוסיית העולם חיים בארצות
העניות• ,התת־מפותחות. עד שנת 2000 יגיע שיעורם
ל־ 80 אחוזים מכלל תושבי כדור־הארץ.
* ביבשת אפריקה חיים כיום 486 מיליון בני־אדם,
בשנת 2000 יגיע מיספרם ל־ 833 מיליון.
+באמריקה הלאטיגית חיים עתה 336 מיליון, עד
שנת 2000 יגיע מיספרם ל־ 562 מיליון.
* ביבשת אסיה חיים כיום 2,608 מיליון בני־אדם,
עד שנת 2000 יגיע מיספרם ל 3,564 מיליון.
י* באוסטרליה ובניו־זילנד חיים כיום 23 מיליון,
עד שנת 2000 יגיע מיספרם ל־ 30 מיליון.
* בצפון אמריקה חיים כיום 254 מיליון בני־אדם.
עד שנת 2000 ימנו 286 מיליון.
י* באירופה חיים כיום 486 מיליון בני־אדם. עד
שנת 2000 יגיע מיספרם ל־ 511 מיליון בלבד.

יצויין שתשע הארצות בעלות שיעור־הילודה הנמוך,
הן כולן ממערב־אירופה.
במקום ה־ 10 נמצאת יפאן, עם 15 נולדים לכל 1000
תושבים.
הממוצע העולמי הוא 29.4לאלף תושבים.

עיראק: פצצה
של מלך
השבועון הבריטי רב־היוקרה, אקונומיסט, מדווח על
מאמצים קדחתניים של נשיא עיראק, סאדאם חוסיין,
לבנות מחדש את הכור הגרעיני שהושמד על ידי היל ד,אוויר
הישראלי.

נשיא־עיראק סאדאם חוסיין
פצצה פרימיטיבית

• עשר הארצות המאוכלסות כיותר כעולם
כמחצית : 15181
סין העממית הודו ברית׳המועצות
ארצות־הברית אינדונסיה בראזיל יפאן בנגלאדש פקיסתאן ניגריה

985 688,6 268 229.8
148.8
121.4
117.8
92.8
88.9
79.7

מיליון בני־אדם מיליון מיליון מיליון מיליון מיליון מדליון
•מיליון מיליון מיליון בני־אדם

• חמשת המרכזים העירוניים הגדולים
ניו־יורק רבתי
טוקיו — יוקוהומה מכסיקדסיטי סאן־פאולו
שאנחאי

— 20.4

— 13.5
— 13.4

מיליון בני-אדם מיליון מיליון מיליון מיליון בני-אדם

• תוחלת־חיים :
יפאן: גברים 72.7 :שנים; נשים 77.4 :שנים
שבדיה: גברים 72.3 :שנים ; נשים 77.9 :שנים
קנדה: גברים 70.1 :שנים! נשים 77 :שנים
ולשם השוואה: אתיופיה (מקום אחרון) — גברים:
37.5שנים; נשים 40.6 :שנים.

הק ו

טו מי
חרף כישלון ועידת קאמבודיה (העולם הזה ,)2290
משוכנעים הסינים שהעצרת הכללית של האדם
תאשר בנובמבר את המשך מעמדו של פול פוט,
ראש מרצחי חמר דוד, כנציג החוקי של קאמבזדיה.
אירגון מדינות דרום־אסיה קיווה, אמנם, לנקוט
בקו יותר פייסני כלפי ויאט־נאם, כדי לשכנע אותה
לסגת מקאמבודיה. אך עמדתה הנוקשה של סין לא
איפשרה פשרה. העתונות המערבית מדווחת, ששגריר
סינגאפור באדם, טומי קו, חניך קימברידג /בן ,43
נשא נאום נלהב בזכות החמר מ ד. לכתבים הנדהמים
הסביר קו, שהוא למד את הגישה הזו מהמדינאי הפלורנטיני
הידוע, ניקולו מאקיאוולי. על מיטת חוליו,
סיפר קו, פנה הכומר למאקיאוולי הגווע וביקש ממנו
לחזור בתשובה, ובעיקר, לגנות את השטן המשחית.
״עכשיו זה לא הזמן לעשות אדיבים,״ ענה לו מאקי־אוולי.

מאז
הצהרתו התקיפה של שר־החוץ החדש, קלוד
שיסון. חלה התקרבות רבה בין צרפת ועיראק. סגן ראש
ממשלת עיראק; טאריק עזיז, שיש לו קשרים מצויינים
עם הפקידות הבכירה במישרדי החוץ והביטחון של צרפת,
אופטימי. הוא סבור שעיסקה עם צרפת עשוייה להיחתם
בקרוב. נשיא עיראק, סאדאם חוסיין, נשאר כדרכו,
שאפתני. הוא חותר לבניית חמישה כורים חדשים, ולא
היסס לאיים על צרפת בניתוק הקשרים הכלכליים לא
רק עם עיראק, אלא גם עם מדינות ערביות סולידאריות
עימד״ קרי: סעודיה, ואולי גם כוויית.
הצרפתים מבקשים למתן את הלחץ הנגדי, הישראלי
בעיקר, ומצהירים שיקפידו על ערבויות נגד פיתוח נשק
גרעיני עיראקי. לפי שעה הם החליטו על שיגור אוראניום
מסוג קאדאמל, שאיננו מעושר דיו ליצור פצצה אטומית.
לדברי סופר האקונומיסט, יש בידי עיראק תריסר קילו גרמים
של אוראניום מעושר. בעשרה קילוגרמים ניתן
לבנות פצצה פרימיטיבית, יחסית.
מקורות מערביים סבורים, שהסעודים עצמם אינם
מעוניינים בפצצה גרעינית עיראקית. פרשן רדיו מונטה־קרלו
אף גרם, שהערבים חוששים מצעד מטורף של
מנחם בגין, עד להפצצודמנע של ריכוזי תעשייה ומיתקני־נפט
סעודיים ועיראקיים. סאדאם חוסיין ער לספקנות
הסעודית, והוא מחפש מקורות אחרים, לא רק צרפ תיים,
לאוראניום. לפי שעה מוזכרות בעיקר ברזיל
ופורטוגאל, אבל פרשנים אמריקאיים הבחינו בחיזורים
עיראקים גם כלפי מכסיקו, העשויה להפוך מעצמת
אוראניום חשובה באמצע העשור הנוכחי.

חיים ברעם

ך לבני ה כו תנ ההמ עו לי ם

ר שת אחבר היחידה בי שראל
בעלת בית אופנה לשמלות כלה,
מכון יופי לטיפול בכלות וחתנים
ואולמ׳ שמחות מפוארים

סלון אחבר

שלש אריזות ויטו
במחיר של שתים

אולח אחבר

תל־אביב, בן־יהודה , 64
טל׳ 226692 237394

חולון, ז׳בו טינסקי , 6טל׳ 855680

בית האופנה של מלכות היופי
בישראל.
שמלות חופה אקסקלוזיביות עיצוב תסרוקות אופנתיות טיפול יופי ואיפור

חתונות בר מצווה בריתות
(עם מוסיקת רקע) ,מטבח
אירופאי ומזרחי כשר
למהדרין. מיזוג אויר מלא.
חינםלמתח תני ם ב״אמבר״:

שמלת כלה
טיפול יופי לכלה ולחתן 2שמלות לשושביגות טיפול ל־ 2מלוות
ליל כלולות לחתן
ולכלה במלון מפואר

דגש

1יךיא 01ר נ1

בפגרת הקיץ

הסרטת ארועים בוידיאו !

• התעמלות מיוחדת

צילום ח תונו ת, ב ר מצווה וארתניים מיוחדים

וח׳ רוזנבא1ם ,5ת״ א, טל 296662
רח׳ ירושלים 13 חיפה טל 662757

לחיטוב הגוף
תהיי גמישח״רעננה
תחזקי שריריך עם יציבה
טובה וזקופה.

• קורט מיוחד להרזיה
צוות מורים מעולה
אווירה נעימה ואדיבה
הרשמי מיד

אולפן לאה פלטשר

חן טרמפ ל חיי ל

אבן גבירול ,50 תל״אביב
טל 267282 .

ה עו ל ם הזו! 2293

11*111111ב 111ל ם
1 ליידי דיאנה ספנסר: הכלה בוכה לפני החתונה (בתמונה למעלה) ומנוחמת על ידי
צ׳ארלס וכלבו ברגע של פרטיות (בתמונה למטה)

1!1זתווה הוווסתית: תסימרס שניח־הווחנה
וא אי!8ז לפיוסוס
זרם הדיו וקילוחי המילים, שבאו
לתאר ולפאר, לפרש ולנתח את
השפעתה של החתונה הממלכתית
על האויפורה של עקרת־הבית,
טרם יבש. אך ביו מאות העיתו נאים
שהוזמנו על־ידי מחלקת-
ההסברה של חצר באקינגהאם נמ צא
אורח אחד לא קרוא ואפילו
לא רצוי: העיתונאי סיימון רגן
(שמו זהה לשמו של הנשיא ה אמריקאי);
רגן כבר הסתבך לא
פעם עם חצר המלוכה, כשכתב
ספרים על הנסיך צ׳ארלס והנסיכה
מארגרט. קצין־העיתונות של ה חצר,
מייקל שאה, ביטא זאת ב קול׳
כשהצהיר בחודש ינואר ה אחרון
:״רגן הוא המעצבן שבכל
הכתבים המלכותיים — הוא מצליח
להדיר שינה מעינינו מדי לילה
בלילה• איכשהו מגיעה לידיו ה אינפורמציה
שעה אחת קודם שהיא
מגיעה אלי, ואני נאלץ לדדות
אחריו, תמיד בעמדה מפוקפקת של
הצורך להגיב על גילוייו.״
אך העובדה שלא קיבל הזמנה
לכסות את טכס החתונה לא הר תיעה
את רגן מלהמציא שורה של
סיפורי רקע ועובדות, שפירסומי
ארמון באקינגהאם טרחו להסתירם,
או לפחות לטייחם, בעיני הציבור,
ואחד ממקורותיו של רגן, ריצ׳ארד
מיד, לשעבר בדלוויה של הנסיכה
אן, הגדירם כך :״איש לא יודע
כמה בעיות קדמו לאותו מישפט
קטן ,״האם תינשאי לי״ .רגן, ל עומת
זאת, מונה אותן וטוען, כי
מאז חודש דצמבר היו לפחות עשר
תקריות, שכמעט החזירו את
דיאנה לעבודתה בגן־הילדים.
01 בשלב מסויים פרצה מריבה
קולנית בין הנסיך אנדריו והנסיך
העולם הזה 2293

ליידי שרה ספנסר: כמעט״כלה רוכבת עם המלכה בלונדון
צ׳ארלס על גילויי חיבתה של
ליידי דיאנה. הנסיך אנדריו אמר
לאחיו :״אני חושב שאתה מנסה
לגנוב את נערתי.״ העניין הידרדר
לתיגרת־ידיים, והמלכה אליזבט נר אתה
כשהיא עוזבת בזעם את
המקום. לכן צפויות חריקות ביחסי
הנסיך וידידתו שהפכה גיסתו.
01 בני־מישפחתה של דיאנה
לא הסכימו עם הפרוטוקול, שקבע
כי שני הוריה הגרושים זה מזו
חייבים לעמוד בטכס החתונה זה
מול זה. הם העדיפו את נוכחותה
של האשה הנוכחית, ליידי ריין
ספנסר.
> 0ליידי דיאנה גינתה בקול את
העובדה שעליה לעבור סידרה של
בדיקות רפואיות ובדיקות אחרות
טרם אישר הארמון את הנישואין.
01 ליידי דיאנה הודיעה שהיא
רוצה ״המון־המון ילדים.״ צורת
התבטאותה :״אני אשאיר מאחורי
אפילו את המלכה ויקטוריה״ (לה
היו תשעה) ,לא נשאה חן בעיני
הארמון, שראה בכך חוצפה והת גרות•

בכינוס מישפחתי שנערך ב חודש
ינואר הוכיחה ליידי דיאנה
את צ׳ארלס, בפומבי, על ידידותו
הנמשכת עם סאברינה גינס. היא
עזבה במפגין את בית החופש ש להם
בסאנדינגהאם, וגרמה ל־צ׳ארלם
עימות מבייש עם צלמי־העיתונות
שתבעו תגובה.
01 הנסיך צ׳ארלס התפרץ בכי נוס
מישפחתי אחר וזרק בפניה
של דיאנה :״כל הנידנודים הרו מנטיים
שלך עולים על עצביה של

אמי.״ ״גם אתם עולים על עצבי.״
החזירה דיאנה.
01 שלוש נשים נשואות, שהיו
בעבר ידידות אינטימיות של ה נסיך,
הרתיחו את דמה של דיאנד
בביקורם בגלוסטר• זה קרה בשעת
חופשת־צייד בשמורת בופור, וה־שערורייה
זכתה לכינוי הסתרים :
״הסקאנדל הגדול״ .שלוש הנשים
האמינו כי כל אחת היתה די־
״יחידה״ ,ודיאנה הביאה לעימות
מבייש ביו השלוש נוכח הנסיך.
01צ׳ארלס ביקש ממזכירה ה אישי
של אליזבט, סיר פילים מור,
לנהל חקירה סודית על עברה ה אישי
של כלתו׳ עוד לפני שגילה
את אוזנה של המלכה בדבר כוונתו
לשאת את דיאנה. הכלה העתידה
גילתה זאת, נפגעה קשות וכמעט
אמרה לצ׳ארלם לא.
׳ 0לאוזניו של צ׳ארלס הגיעו
הערותיה של אמה של דיאנה, פרג־סס
שאנד־קיד, שלמעשה היא מר חמת
על בתה ועל בחירתה הלא-
מוצלחת :״צ׳ארלס סובל מהפר עות
מיניות. הוא מאושר רק כש הוא
רוכב על סוסים. ודיאנה מפ חדת
מסוסים מאז היותה ילדה
קטנה ...נוסף לכך יחסו של בית־המלוכה
לגירושין מיושן בהחלט.״
01 אחותה של ליידי דיאנה,
שרה ספנסר, לשעבר כמעט כלתו
של צ׳ארלס, הפריחה הערה עוק צנית
לגבי אחותה: כולם חושבים
שהיא ביישנית ונחבאת אל הכלים.
למעשה, היא נהנית מאוד מכל
מישחק המחבואים עם העיתונות.
היא דק מעמידה פנים.

מצת אחר
אחרי 10,000ק״מ

מצת מוטורקרפט
אחרי 10,000ק״מ

מצת מוטורקרפט החדש.
המתחרים שלו,מתחרים
רק חצי דרך

מוטורקפט מציגה את מצת
מוטורקפט. מצת חדש, יוצא דופן,
ומיוחד. המצת המעולה בכל
המובנים.
מבחנים קשים ביותר במעבדות
ובדרכים הוכיחו זאת -מצת
מוטורקרפט מחזיק מעמד יותר
מכל המצתים המקבילים הידועים.
למשל, השווינו את מצתי
מוטורקפט, עם מצתים של יצרן
מתחרה בסדרת מבחני דרך שנמשכו
כ 20,000-ק״מ.

האלקטרודה הצדדית והמעטה
החיצוני של האלקטרודה המרכזית
עשויים מסגסוגת חזקה במיוחד של
ניקל -כרומיום, והם מתוכננים
לעמוד במצבים הקיצוניים ביותר
של התחבורה המודרנית. קצה
המבדד הבולט, מבטיח יעילות
מקסימאלית בתחומי הטמפרטורה
הקיצוניים ביותר.

למצתי מוטורקרפט
התנגדות גבוהה יותר לזיהום קר
מאשר למצתים רגילים, דבר החשוב
והתוצאה?!
במיוחד כיום בתנאים עירוניים של
מצתי מוטורקרפט ־ היו עדיין בכושר עצור וסע.
מלא.
כך שעם מצת מוטורקפרט ־
בלאי האלקטרודות היה
אתה יכול להיות בטוח בהתנעה לכוונון מינימאלי והם לא נזקקו
קלה, בפעולה חלקה, ביעילות,
המרווח מחדש.
ובשירות ארוך ללא תחזוקה.
אבל במצתים של היצרן המתחרה
הראו בלאי קשה של האלקטרודות
ובמקרים אחדים אפילו התפוררות
של האלקטרודה המרכזית.

מה גורם למצתי מוטורקרפט
להחזיק מעמד יותר מהאחרים?
די פשוט, התכנון המיוחד של
האלקטרודות עושה אותם חסונים
יותר.

החברה הישראלית לאוטומובילים בע״מ, מפיצי פורר בישראל
מרכז חלפים ארצי, רח׳ גבורי ישראל פינת רח׳ יצחק שדה תל־אביב טל 337863 .
חיפה, רח׳ יפו ,45 טל .531171 .ירושלים, רח׳ דוד המלך , 14 טל 226141 .

זכור! המצת מותקן ומומלץ על
ידי פורד. ובפורד אתה יכול להשיג
גם נקודותמגע(פלטינות) ,וקבל
(קונדסטור) שלמוטורקרפט.

מצתים־ מסננים • חלפי הצתה • רצועות
איוורו ס מגבי סינורו ת• צינורות מים •
נתיבים • מיסבי גלגלים • בולמי זעזועים •
__ באחריות פורד __

||§)11£שסז1¥1010
מתאים למכוניות של מרבית היצרנים

מצתי מוטורקרפט־להדליק.
לנטוע. ולחטוך.

9ווד. לטווח אוון.
ה עו ל ם הזה 2293

)11*11111

ב 111 לס
מרי ט״רו־מור: אנשים לא בדנו פשוטים
השחקנית מרי טיילור-מור, גיבורת הסרט אנשים פשוטים, מצאה
לה אושר מחודש: אחרי שנפרדה מבעלה, גראנט טינקר, והתאוששה
מפרשת התאבדותו של בנה היחיד, נצמדת מרי טיילור־מור, בת ה־,44
לאיל־העסקים הבריטי, סיר גורדון לינדסיי ווייט, בן ה־ .58 ועל כך
ייאמר: יש לה טעם לאנשים לא כל־כך פשוטים.

שתזוו־נמא׳ אלן וסן: הו?צד?1ה!!כנדה, עם העין היחידה
והקנועה, אינה מגלה להדביק אוזון
אן פאריו, שהתגלתה בגיל 17 בסרט עליז בשם
מלון על החוף, הצטלמה באולפני־בולון עם במאי
מתחיל. מתחיל, אבל לא אלמוני. מאחר שזה, הנראה
בתמונה כשהוא גוחן על השחקנית, ידוע היטב
כשחקן: אלן דלון. אלא שלראשונה בקאריירה
של 22 שנות־בד עבר אל הצד השני של המצלמה:
דלון מביים בעצמו את דלת בפעם הראשונה.
עובדה שהפחידה גם את אן :״השם דלון הפחיד
אותי. נהגתי כרבים אחרים שאינם מכירים אותו.
התייחסתי אליו כאל אחת הדמויות מן הקולנוע, או,
אם יסלחו לי על הביטוי, כאל טיפוס קשוח״.
ואמנם, הצעיר שהתגלה בשנת 1959 על־ידי רנה
קלמנט בלעין השמש כמאהב יפה־תואר, שנועד
להיות הגיבור הרומנטי של הבד הצרפתי, הפך עד
מהירה לסמל המיתום הקשוח: רוקו ואחיו של
ויסקונטי, ליקוי חמה של אנטוניוני, הבודלס, הסמר
ראי, ג׳ף, בורסאלינו, החבורה הסיציליאנית, המעגל
האדום, שמש אדומה, מר קליין — כולם עיצבו לו
תדמית שאי-אפשר לטעות בה. הגדיר זאת היטב
הבמאי פרנסואה טריפו, כשנשאל מדוע לא נתן
לדלון אף פעם תפקיד בסרטיו :״הוא יפה מדי.
הוא כל־כך יפה, עד שאינו אנושי״.
חייו הפרטיים רק עיבו את הערפל שמסביב
לדמותו: הוא היה מעורב בפרשיות של הברחת־סמים
ונחשד על־ידי המישטרה הצרפתית בשיתוף־
פעולה בחיסול שומר־ראשו, לפני כמה שנים, רצח
שטרם פוענח עד עצם היום הזה. שמו קשור זה זמן
ממושך כשחקנית מידיי דארק, אך קשרו העמוק עם
רומי שניידר נושא אופי של אהבה טראגית, שלא
עמדה בתכתיבי המציאות. מיבחנו הראשון כבמאי
מגלה את דלון המיקצועי באור חדש, דרך עיניה
העו ל ם הזה 2295

של הכוכבת פאריו :״דלון שייך לאלה הטוענים,
שכדי לשחק טוב צריך להרגיש טוב ובנוח. במקום
לשחק את התפקיד, הוא מעדיף את הביטוי, לחיות
את ההצגה׳ .אני חושבת שהוא חי אותה בעוצמה
ובמודעות למצלמה, הקרובים לכישוף. כשהוא מופיע
לפני המצלמה, נדמה כאילו הדמות שהוא מגלם
אינה יודעת כלל שיש סביבה תפאורה, או שחקנים
אחרים. אלה החיים עצמם. ואילו המצלמה הכבדה
עם העין היחידה והקבועה שלה, אינה מסוגלת
להדביק אותו. אבל היא מצליחה והיא אינה שוכחת
אותו אף לדקה אחת. כשהוא חוזר להיות במאי,
שוב מתרחש נס. הייתי מגדירה זאת בשתי מילים
— הוא משכנע ומשוכנע בעת ובעונה אחת. הוא
משוכנע כי הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה והוא
משכנע כי הוא יודע להסביר לאחרים בדיוק מה
הוא רוצה. אבל חובה לומר כי הכל מתרחש בלי ברליות
שאינה שכיחה באולפנים.״
על במת־הצילומים נוהג אלן דלון בסדר מופתי
ובשיווי־מישקל שמעוררים התפעלות. אך הוא גם
האיש שהעז להסתכן ולהמר, ככפי שמתארת אן
פאריו את החלטתו להפקיד בידה את התפקיד
הראשי :״עמד בפניו מיבחר גדול של שחקניות.
לשלב הסופי הגיעו חמש. הייתי ביניהן, אך לא
האמנתי שיש לי סיכוי. הוא קרא לי לאולפן ואישר
זאת באוזני: את אינך מתאימה לתפקיד כלל. את
בת 20 ונראית בת . 16 אני זקוק לגיבורה שתהיה
בת 28 ותראה בת .28 את תינוקת ואני זקוק לאשה.
אבל מאחר שאת כבר כאן, נעשה את המיבחן׳.
לאחר המיבחן אמר, :כולם מסכימים אתי. את
צעירה מדי לתפקיד. אלא שעכשיו אני כבר לא
מסכים עם כולם. אני חושב שאת המתאימה ביותר.
נעשה את הסרט ביחד!״

דיצ׳ארד לרטון: בשירות הזד מלנוונה
השחקן הבריטי ריצ׳ארד ברטון הגיע במייוחד ללונדון (בליווי
אשתו, השחקנית סוזאן) ערב החתונה המלכותית, על־מנת ללוות
בקולו את שידורי הבי־בי־סי של הטכס. כשהוא חבוש בצווארון
חימום מייוחד, בעיקבות פציעתו בשעה שהתמוטט ונפל בהצגת
קאמלוט על בימת־ברודוויי, אמר השחקן :״הרופאים פקדו עלי
מנוחה מוחלטת של שלושה חודשים, אבל אני מבטיח לחזור
בתוך חודשיים.״ למען הכתר הבריטי הוא עשח זאת אפילו מוקדם
יותר.

א 1 1 *1111

שלם

ורה לנדר:

טרה הטברג היתד. ילדה
וועדת שאהבה מאוד תיא־ן
ון, אך לא היה לה כל סיכוי.
א נולדה בסטוקהולם לאב
;בין לליבה ולאם שדיכאה
כל מחשבה על במה. מיש־ך,
של קרובים, שרצו לה ב
עיסה, נטלה אותה לריגה.
ן למדה גרמנית, ראתה תי דון
והתחילה לשיר. אז הי-
בת 18 ועדיין מכוערת:
ה היה ארוך לבלי שאת,
|ערה מקורזל ואדום כאש.
ה מכוסים בבהרות שמש
טריות אחרי הגשם. גופה
ק ומסורבל. ונוסף לכל. היא
זה קיצרת־ראייה מאוד ונ צה
להרכיב מישקפיים• חב־שגילתה
את קולה העמוק
מסולסל אמרה לה: את
יי אמן.
זיא חזרה לססוקהולם וביק־
; להתקבל לבית־הספר חממ תי
לדראמה, אך נכשלה.
* נישאה בחיפזון לשחקן
וידי צעיר בשם נילס לנדר.
ן ר מן השם המלצל לא נש לה
ממנו כלום לאחר גי סיה.
אך בינתיים ילדה לו
ן ילדים, שהצטרכה לפרנס
וחות עצמה. אביה, האדם
חיד שעודד אותה, נפטר גם

הוא :״הדגשתי שגם אדם וגם
אלוהים עזבוני לאנחות,״ אמרה.
אך רצונה העז להצלחה

לא עזב אותה. עם שירה ה אחד,
הרוח סיפר לי אלף סיפורים
עלתה לבמה. היתד, זו
המצוקה ולא החלומות שקצרו
את ההצלחה. שכן באוקטובר
1929 התייצבה על הבמה אשה
חדשה, שהעזה לצחוק על עצ מה
בקול :״אתם רוצים לר אות
שחקן — הסתכלו עלי,״
התגרתה בקהל• והקהל אהב
אותה.
כך זה התחיל, סוף־סוף. היא
היתד, בת ,22 קצת מבוגרת
בשביל שחקנית מתחילה, אך
לא התעצלה. בעקשנות רבד,
עברה מפרובינציה אחת ל־לשנייה,
כשד;יא נעזרת כאמר גן
ארנסט דולף• בשנות הרעב
והמצוקה שלה הפסידה מיש־קל,
בגלל קוצר־ד,ראייה קיבלו
עיניה מבט מעורפל שעה ש הורידה
את מישקפיה, והיא
הורידה אותם. היא בחרה ב מלתחה
מפוארת עם מחשופים
עמוקים, וניצלה את כל חס שהפכה בצעקנות רונותיה
אותם
מעלות (בתמונה העל יונה
משמאל) .קהל של 135,000
בא לשמוע את האלמנה העליזה
בקול ד,קונטראלטו אלט
שלה, ווינה הזמינה את הכו כב
החדש להסריט תחת שמיה
את האכסל בשער השמיים עם
הכוכב תיאו לינגן. משנת 36׳
עד 43׳ שרה בברלין, ובזמן
שכוכבים אחרים החרימו את
גרמניה, קנתה היא ארמון ב כסף
שממשלת היטלר הזרימה
לכיסה, וכולו במטבע־זר. לא חר
שביתה הופצץ, חזרה הבי תה,
וזכתה לקבלת־פנים עדי נת.
איש לא רצה לשמוע את
הזמרת ששרה להיטלר. ואז,
בשנת , 1957 כשהיחה בת ,50
חגגה את החזרה הגדולה ל במה.
הזקנים רצו לשמוע או חד,
ולהזיל דמעות, הצעירים
מילאו את האולמות, כדי לר־אייז
את האגדה קמה מקברה,
גם הפעם לא לקחתה עצמד,
ברצינות וגם הפעם הצליחה.
מאז שנת , 1978 כשמת הפט רון
שלה, ארנה הילפרס היתה
צמודה לכיסא גלגלים (בתמונה
מימין) ,ולפני חודש נפטרה.
אמה היתה היחידה שלא יכלה
להבין את הצלחתה :״הרי את
בסך הכל שרה!״ אמרה.

סאחלין קנדי: הבריחה הגדולה
קארולין קנדי נראית כשהיא בורחת מצלמי־ה,עיתונות בחברת
המחזר האחרון שלה, מרטי קפלן, שהוא בעצמו עיתונאי. קנדי,
בת ד,־ ,23 מבלה לילות רבים בדיסקוטק התפוח הגדול מאז עברה
להתגורר בגפה בדירתה שבמנהטן. היא מחלקת את הדירה
עם שני שותפים־גברים, מה שמעודד מישמרות עיתונאים לבקרים.

ליו ט״לוו: הציפור הכחולה
ליז טיילור ( )49 וסנאטור ג׳ון וורנר ( )53 נשואים חמש שנים,
ואף ששניהם מבלים עתה בנפרד, הוא בוושינגטון, לפי דרישות
הפוליטיקה, והיא בברודווי, לפי לוח ההצגות, הם עומדים על כך
שהציפור הכחולה נמצאת בבית .״השמועות על פרידה הן עורבא
פרח,״ הצהיר וורנר ,״לשנינו יש קאריירות משגשגות. לשנינו יש
נישואין משגשגים״.
ה עו ל ם הז ה 2293

לבעלי תיאבון בריא

ארוחת שחיתות

מנה שניצל ג דו ל -ב צי פוי פריך וטעים
מנה גדולה צ׳יפס -תוצרת בית
מנה סלט .
לחמניה חמה
המחיר 46 :ש׳ בלבד

2דגים מטוגנים -בציפוי פריך וטעים
ד: מנה גדולה צ׳יפס -תוצרת ביתלחמניה חמה
המחיר 46 :ש׳ גולל הכל

לטורפים בררניים
2חלקי א<£ו 0וו-וכ< סם וחח (עוף מטוגן) בציפוי
לרעבים עם פה גדול
מנה גדולה צ׳יפס -תוצרת בית
סנדוויץ 3קומות
לחמניה חמה
קומת קרקע -פרוסת לחמניה
המחיר 46 :ש׳ כולל הכל
קומה א׳ -שניצל או׳ דג או סלט עוף
קומת ביניי ם-פרוסת לחמניה
קומה ב׳ -עגבניות, כרוב, מלפפון חמוץ, חסה ורוטב
־ ז 7קומת גג -כיפת לחמניה
המחיר 26 :ש׳־

מנה צ׳יפס 9ש׳

את הארוחות המשגעות של סאני-ב1י תוכל גם לקחת הביתה ולהזמין לאירועים(סאוהם־ת/ס)

^ 301/ן ןוו1ו1ו 9נ:שוו[
4 1 בהשגחר
הרבנות

ת״א. דיזנגוף ( 196 ליד פרג; מעבר לכביש)

טל 03-232919 .

גינדי אברהם בנין משרדים בתל־אביב
החלה הממרה לבנין משרדים
יוקרתי במיוחד בצפון תל־אביב,
ברח׳ השל״ה ליד רח׳ בזל.
הבנין בן 4קומות בלבד וייבנה
ברמה גבוהה לפי מיטב המסורת
של בניני אברהם גינדי.

דירות יוקרה בתוכנית ל־בתל־אביב
בצפון תל־אביב, ברת בורלא מציע אברהם גינדי 5דירות יוקרה מפוארות ומרווחות
במחירי פרסום ובתנאי רכישה נוחים.

• בהרשמה
10,000 שקל
• עם חתימה החוזה
2 5 0 ,0 0 0ש קל
•הלוואה
6 0 0 .0 0 0ש קל
• היתרה
בתשלומים נוחי
ל 2 0 -חודש

שפע של שכלולים:
•בכל דירה אינטרקום עם טלווזיה
לזיהוי האורחים.
• ריצוף כהה מיוחד בסלון, שטיחים
מקיר לקיר בחדרי השינה.
• שני מפלסים בכל דירה.
• שני חדרי רחצה בכל דירה.
• קרמיקה בריצפת האמבטיה
ובשרותים.
• חרסינה מאויירת וכלים
סניטריים.
•חימום נפרד לכלדירה.
•מיתקני משחקים ותאורה
דקורטיבית.
•לובי מפוארבכניסה.
תיכנון:
ע״י אדרילים רשקס־גולדמך.
תיכנון ועיצוב חזיתות ברמה
בינלאומית המייחדת את בניני
אברהם גינדי -
ע״י משרד אדריכלים אבי רסקין
והרי המלי.

לרגל המבצע יהיה משרדנו
בת״א פתוח במוצ״ש החל
מצאת השבת.

אנוהס גינ ד
תל-אביב
כבר המדינה ה׳ באייר סו

בתח-תקוה
חיים עוזר 28

דאשון-לציון^
הרצל 62

ץ ובר ה ם גינדי בונ ה די רו ת ש אנ שי ם או ה בי ם

*!שים
מי שלא היה מאושר
ביותר מבחירת מנחם סכי־דור
לתפקיד יו״ר־הכנסת היה
דווקא מזכיר־הכנסת, נתנאל
לורך. לפני שלושים שנה,
כשסבידור היה ראש ענף מיש-
טר־ונוהג בצה״ל, הוא תפס
ברחוב בירושלים חייל צעיר,
שחיבק את ידידתו. סבידור
החליט שמעשה זה הוא בני גוד
לפקודות המטכ״ל, הקוב להתנהג
עות
שחייל צריו
כראוי בציבור, והעמיד את
החייל לדין. היה זה נתנאל
לורך.
! 8כאשר הרים מנחם׳
בגין את הכוס כדי לברך על
הקמת הממשלה החדשה, ידעו
רק מעטים בחדר כי היתד.
סיבה נוספת לחגיגה. באותו
יום עצמו חל יום־הולדתה של
מזכירתו, יונה קלימובסקי.
! אחרי נאומו של יו״ר
מיפלגת־העבודה, ח״כ שיט־עץ
פרס; בעת הדיון בכנסת
על הממשלה החדשה, היו רבים
שתהו אם פרם חיבר בעצמו
את הנאום, שהיה רצוף בחי-
דודי־לשון. מקורביו מוכנים
להישבע שראו את פרס כותב
את הנאום במשך שעות, ומק דיש
תשומת־לב מרובה להב־

יויו־ הכנסת העמיד לדין את מזכיר הפוסח מפני

דיונים, אמר ח״כ שלמה לו
רנץ מאגודת־ישראל :״כתוב
שבתישעת הימים שלפני תיש־עה
באב לא מתחתנים. אולי
כדאי לדחות את המשא־וה-
מתן.״ יוסף בורג, שהוא גם
רב מוסמך, הביט בו בתימהון:
״בגמרא כתוב שמותר להת ארס
בימים אלה. לורנץ, האם
אתה מכיר את המסכת הזוז״
לורנץ החוויר ולא ענה.
81:בעת הדיונים במרכז
המפד״ל על חלוקת התיקים
בממשלה החדשה, קם נציג ה מושבים
ואמר שלא יתכן ש־ח״ב
אליעזר אכטכי

שחיבק את ידידתו בפומבי
ולס של סרו. מתקתק ״תיק. תיק. תיק!״
היה נבוך ביותר, ולא הגיב.

לשמואל

! 8מילוא סיפר
שי שהוא נתון בסיכסוך עם
ראש־הממשלה, מנחם בגין :
כשפרץ המשבר, שבעיקבותיו
הודיע השר דויד לוי שלא

שלה ביקר אצלה רופא, והורה
לה להישאר במיטה במשך _
שבועיים נוספים. ירדנה השי בה
לו :״לא יעזור כלום. אני
חייבת לראות את מנחם בגין
כשהוא נואם את הנאום על
הקמת הקואליציה.״ השיב לה

הן ענו לו ש״אינן מוכנות
לקרוע את התחת בשביל ה ממשלה
הזו.״
81 בתו של שר־החינוך
הצרפתי ז׳ אקלאנג, הגיעה
לארץ לביקור אצל התכשי־

שר־החקלאות.
ימונה כסגן
אחד הנוכחים קם והציע ש ישלחו
לשם את גדליה
שרייכר, מנכ״ל מישרד־הד-
תות, ממקורבי אהרון אני
חצירא. כשנשאל מדוע, ה שיב
:״כי שם קוצרים בלי
לזרוע.״
! 8בערב־ראיונות, שבו
רואיין גם ח״כ יצחק דכין,
התבקש ח״כ רוני מילוא
לשרטט דיוקן אפשרי של
ממשלת־ליכוד־לאומית. מילוא
אמר י שלדעתו היה תפקיד שר־הביטחון
צריך להינתן בממ שלה
כזו לרבץ. ח״כ המערך

נדרש על־ידי שימעון פרס להגן עליו מפני המפריעים לו׳.המילחמה

נגד ההתפרעויות היתה רק אחת הצרות של היו״ר בישיבה הטארא־
1 ^ 11 1 1 1 1 1 /1י י
תונית שבה אושרה הממשלה החדשה. רק מעטים בכנסת יודעים שיש לסבידור גם בעייה אחרת :
הוא סובל מבעייה גופנית, המקשה עליו לנהל את ישיבות הכנסת שעות ארוכות. בין יודעי־דבר עוררה
יכולתו לעשות כן עד כה, התפעלות. אולם הכל הסכימו שיש להיענות בדחיפות לדרישתו למנות לו סגנים.
יצטרף לממשלה אם ילקח
ממנו תיק־הקליטה, צילצל מי לוא
לבגין ואמר לו שאי-
אפשר להקים ממשלה בלי לוי.
בגין ענה לו שאם כך, שיר כיבו
ממשלה בלי בגין. מילוא
טוען שתשובה שכזאת מפי
ראש־הממשלה כמוה כנזיפה,
שבעיקבות
אך הוא מקווה
הצטרפות לוי לממשלה הח דשה
ישובו יחסי מילוא־בגין
לתיקנם. מילוא הוא אחי חתנו
של בגין.

1 **1 ״13 ^ 111191 *111 סגן ראש־הממשלה ושר״החקל־אות,
התעייף בעת הדיון בכנסת
\ 1 1 1 1 /1 111י י | /
על הקמת הממשלה. הוא הסיר את משקפיו, עצם את עיניו
וניסה להתרכז במשך שניות אחדות. ראש־הטמשלה, שישב לידו,
לא הפגין סימני עייפות והקשיב לנאומים בריכוז רב.
רקות שמילאו את הנאום. כך
הופיעה בנוסח הכתוב ההג דרה
על יוסף בורג, שר-
הפנים־והדתות ומנהל המשא-
והמתן על האוטונומיה :״אס פן
של תיקים, זנחן של עניי נים.״
מקורביו של בורג טו ענים
שהוא נפגע עמוקות מ ׳
דיברי פרס עליו. ואילו אחד
הח״כים האחרים סיפר שפיל
אחד אומר לפיל שני, למראה
פיל שלישי המתקרב אליהם:
״תראה אותו! יש לו עור של
בורג !״
8 1עם הגיעו של דוקטור
בורג למישרד־הדתות, כבר
החלו עובדי המישרד לספר
בדיחות על השר החדש של הם.
מאחורי גבו הם קוראים
לו ״בורגיבה״ ,ואחת הבדיחות
מספרת שכאשר עבר בורג
בדיקת־לב, נשמע ליבו פועם:
״תיק, תיק, תיק...״
! 8באמצע המשא־והמתן
על הקמת הממשלה החדשה,
באחד הרגעים הקשים של ה־העולם
הזה 2293

׳ 8מזכירות הליכוד בכנ־נסת,
ירדנה מלר, התמו טטה
בשבוע שעבר מאפיסת־כוחות.
יום לפני הצגת המנד

סגן ראש״הממשלה חיוצאת, עזב את שולחן

הממשלה מיד אחרי שהושבעה הממשלה

/ 1\ 11
החדשה. את ידו של הפרופסור לארכיאולוגיה, מיהר ללחוץ שר־הביטחון
החדש, אריאל שרון, שידיו היה אחד המתנגדים לו.

הרופא :״קודם נראית לי חו לה,
אבל שפויה. עכשיו אני
כבר לא יודע.״

! 8ח״כ המערך יוסי
שריד חיפש השבוע מישהו
מידידיו של הפרופסור ייגאל
ידין. שריד טען שאם אף
אחד לא יספר לידין שהוא
כבר לא סגן ראש־הממשלה,
הוא ימשיך להופיע לישיבות
הממשלה.
׳ 8הבדרן טוביה צפיר
סיפר שעם כניסתו של שימ חה
ארלי 1לתפקידו כשר-
חקלאות הוא מיהר לבקר ב־לולי
מושבים וביקש מהתר נגולות
שיטילו ביצים סוג א׳.

טאית רחל גרא, המיודדת
עם האב. וואלרי, הדוברת
רק צרפתית, התקשתה למצוא
כאן ידידים ישראליים, והת־יידדה
עם הצרפתים המופיעים
בימים אלה במופע בלט על
הקרת ביד־אליהו.
! 8לטכס בחירת סגן־ראש
עיריית חולון
לתפקיד מזכיר מועצת פועלי
חולון, הגיעו ראשי ההסתד רות,
אך נעדר ראש עיריית
חולון פנחס אילץ. כשנש אל
רינת אם עבר בינו ובין
אילון חתול שחור, ענה :״לא
הייתי אומר ששחור. אומר
שעבר חתול אפור.״

משה רינת־

ך 11 שר־העבודה״והרווחה לשעבר, שלא היה
^ | חבר־כנסת, נפרד אף הוא מהכנסת ביום
/ 1\ 1111
השבעת הממשלה החדשה. כץ ד״ר לעבודה סוציאלית, שהיה מועמד
לכנסת ברשימת משה דיין, תל״ם, נפרד בחיוך מהשר משה ניסים.

xהנוונוו
ז$ת<ו 0דו!

1 1דוח בועז אפלבאום, הת־
״ מוגג מנ ח ת בדיר־ש

!1111
:ה של תלמה וי שינסקי כשראה כל כך הרבה

תלמה דשינסיי, גרושתו
5ל השחקן שלמה וישינסקי,
רכה בביתה מסיבה לכל מדוכאי
;מערך. המסיבה שתוכננה לאחר
;בחירות, נדחתה בגלל המתיחות
:צפון בועז אפלכאדם, עוזרו
ז ל שימעון פרס, היה אורח-
בוד ביחד -עם עוד כמאה חו גים
שהגיעו למסיבה, ביניהם ה־רופסור
רדיד ליבאי, הפסיכי־
!טר הד״ ר ריצ׳-ד קורגהאו־ר,
ישראל פוליאקוב, המכו ר,
פולי, מהגשש החיוור ואש ד
אפי דיין, שהוא

וייח

של המערך היא
לנג־קרוליין

חוגגים
עליזים. אפלב או ם הוא שכן של תל מ ה,
ונשאר אחרון כדי לעזור ל ה לנ קו תאת הדירה.
תל מ ה עצמה עובדת כדיילת־קרקע ב״אל״על״.

איבוד תפקידו כשר המישפטים ב ממשלה
אם המערך היה זוכה
•*! 6יורם המזרחי, כתב ה טלוויזיה
מהצפון, ראה עצמו מוז מן
כאוהד ה״דפוקים״ .הוא נעלם
בשעה מוקדמת מהמסיבה בתירוץ
שקשה לו לרקוד 0 :אי לן
דר, שחקן הקאמרי, שהגיע ל מסיבה,
ביקש מ בו עז אפלכאום
לפקוד אותו כחבר מלא במיפלגה
ולא רק כאוהד ׳ 0!00 .אורי לוי
ושלמה וישינסקי, שחקני הקאמרי,
הופיעו כצמד בידור במקל טים
בקריית שמונה בימי ההפג זות.
הם סיפרו במסיבה שאנשי
קריית שמונה התלוננו בפניהם על
מצב המקלטים והאשימו את המע רך•
שני השחקנים אמרו להם לפ נות
לבגין ״בגין מלך ישראל״ ל הפתעתם
של אנשי קריית שמונה
שלא ידעו שהמערך לא זכה ב בחירות,
אלא הליכוד 0 00 צל

הצדעה קנדל,

א חו ת ה

תוך כדי ריקוד זיווה מבצעת
תלמה.

ידידה מילדות של תלמה וישינס־קי,
הגיע למסיבה יחד עם חברתו
השחקנית קרולין לנגפדרד.
יונתן גפן, גם הוא ידיד-נעוריה
של תלמה, הגיע ישר אחר הופעה.
במסיבה היו טייסים רבים עם
נשותיהם היפהפיות ודיילות אל־על,
שאת הקשר ביניהם לבין ה מערך
יצרה תלמה, שהיא עובדת
אל־על. בעל חברת־סרטים, מיכה
שגריר, הגיע במייוחד מירוש לים
למסיבה. ביחד עם אנשי רדיו
וטלוויזיה, ביניהם כתב הטלוויזיה
בצפון, יורם המזרחי גדול-
המידות, והכתב הכלכלי של ה טלוויזיה,
אבי אנג׳ל. על המו סיקה
ניצחה ורדה גיתאי, ש היא.
מגישה תוכניות ברדיו. ורדה
דאגה להביא עימה את התקלי טים
עם הלהיטים הלוהטים ביו תר
• 0 !•.מיכה שגריר מת לבט
בהכנת סרט חדש שיתבסס
על צילומי סטילם שצולמו בארץ
בתחילת המאה, על-ידי צלמים יש ראלים
וערבים. לדעתו סרט נע
על גבי תמונות סטילס נותן תחושה
נפלאה יותר בידו של גבר הנע על
גוף אשה 0010 בועז אפל־באום,
עוזרו של פרם, המגדיר
את תפקידו החדש היום כעוזר
למגר את המשטר, סיפר במסיבה
מהי דמוקרטיה: הזכות המוענקת
ליוסף בורג לבחור לו כל ארבע
שנים ראש־ממשלה 0 0 0 .״דפוק״
אחר היה פרופ׳ למשפטים דוד
ליבאי, המשמש כיועץ המישפטי
של מיפלגת העבודה, עם אשתו
ניצה ליבאי שהיא יועצת ראש־הממשלה
למעמד האשה. ליבאי
התאמץ לחייך אל הנוכחים במסי בה
שראו צורך לנחם אותו על

שבחבורה הם הפסיכיא טר ריצ׳רד קורנ הואזר
(מימיו) והמישפטן דויד ליבאי, ששקעו בשיחה.
הם תפסו פינה בחדר, לגמו מ שקאות, ו שוחחו על ענייני עבודה.

נערתו שר טחן

היא דיילת ״אל־על״
דני בזבז, ש לבשה
בגד ריקוד מנומר לגופה ומעליו חצאית ח תוכ ה

מעור. דני היא ילידת לבנון, ו מוצאה ממי שפחה
מאוד עשירה. היא עובדת רק כ שמתח שק לה, ובשאר
הזמן מ טייל ת בעולם. דני היא גם רקדנית מעולה.

אור, גילעד פן־שח, ציפי
מייזלר, צ׳רלי סלומון ויג אל
פוטון, וסיפר כי בדרך כלל יש
לאנשי דשת ג׳ מירושלים הוראה
מפורשת שלא לעבור את הקסטל,
אבל הפעם, באופן יוצא מן הכלל,
הגיעון לאסם השחקן חנן
גולדבלט ביקש מהצלמות ש לא
יפתיעו אותו, כדי שיוכל לק חת
״ביס מסוגנן״ מהאבטיח, ש אותו
אכל בתיאבון רב ...ו
לקצב מחיאות־כפיים סוערות הת
אוכל
הזמר אריק סיני, שלכבודו נערכה מסיבת הפירות
1 11י | ן ן
במועדון ה״אסם״ .אריק גדול־המידות הוא בעל תיאבון
1 1 1 ^ 11
גדול. כל הערב הסתובב בין אורחיו, ומילמל ״אני נורא מתרגש״.
כבד רד על אסם, שבבעלותם של
אריק סיני ומתי כספי. כ אלף
איש הצטופפו במקום לברר
את הזמר אריק סיני על צאת תק ליטו
החדש צל כבד. כל מי שהוא
משהו בתחום התיקשורת היה׳
שם, גם כדי לברך את אריק סיני

וגם כדי ליהנות משפע הפירות
ומן הפונץ׳ הקר שהוגש ב מקום
דני ליטאני, איש
חברת התקליטים סי־בי־אס, הראה
לכולם בגאווה רבה את השולחן
סביבו ישבו אנשי רשת ג׳ ,ביני הם
הקריינית הוותיקה לאה לי
בפיתה
זולל השחקן גדרן אייל גפן, שן
111 #111 חיה עצבני עד שהגיע האוכל אל פיו.
לאחר שאכל כאוות נפשו ואף שבע, החל לחגוג.

נהלה מעין חלוקת פרסי אוסקר
באסם. צילום ממוסגר של עטיפת
תקליטו של אריק סיני ניתן במת נה
לכל מי שתרם משהו להופעת
התקליט. כשנקרא לבמה אפי
גנור, שצילם את עטיפת התק ליט,
ולא הופיע, הציע סדלו יור־מן,
מפיק התקליט, שאמו של אבי
תקבל בשמו את הצילום. את ה טכס
חלוקת הצילומים לא הצליח
אריק ברוב התרגשותו, לנהל
לבדו כשהתבקש להגיד משהו, הצ ליח
רק לומר :״אני נורא מת בייש,
אני הולך לקרוא למתי
כספי ו מתי כספי סיפר
שהוא ״הולך ותם״ ולמלחין דויד
קריכושה, שנבהל ורצה לדעת
למה, הסביר מתי כי הוא הולך ו תם
משתי סיבות — האחת ידועה,
ועל השנייה הוא עדיין תמה
בין כל האמנים, חבריו של אריק,
שהגיעו לברכו, היו ז ׳ק גולד־

פרג, אדי אכדמוכ ואופי
פפר, חברי להקת קליק. יהודית
רפיץ באה עם אמרגנה האישי
י? 5קכ גילעד, שהוא גם ידידה
הקבוע. השחקן אייל גפן, בנות

להקת סקסטה וחברי להקת תיסלם,
שבאו עם אורחיהם, חברי
להקת השמות המפורסמים מלונ דון.
גם מפיקת התקליטים תלמה
אלייגון הנמצאת בחודש שביעי

אדום אוכל הזמר מתי כספי, שהוא שותפו של אר
^ ך 1י|!י!|ת
סיני במועדון ה״אסם״ .כספי לקח על עצמו < יי תפקיד המארח ועשה זאת בכישרון, כאמן ותיק ומנוס
להריונה הגיעה לאסם יחד עם
בעלה, יורם רוז, שעשה הסבה
מקצועית מארכיטקטורה ופתח הו־צאת־ספרים•
כל אלה נהנו מהתק ליט
של סיני, שהתנגן ברקע, ונד
הופעתו של מתי כספי
אריק סיפר כי את המילים והלב
טועמת
מפיקת התקליטים תלמה אלייגון, 111111י שביקשה להסתיר א ת הריונה המוקדם מא |
1 1 -1
חורי הסיר הענקי. חפונץ׳ לא יזיק לעובר, היא אמרה.

נים לשיריו חיברה הזמרת האמו
קאית ג׳ניס איאן. כשהיתה
ארץ, התיידדה איתו והבטיו
לשלוח לו שירים שיוכל לב:
בארץ. להפתעתו הרבה אכן הגי
שירים אלה וחלק מהם הפכו כ!
ללהיטים.

ענבים

מאשכול שחור גדול אוכל המלחין דו
קריבושה, שאינו מרבה להופיע באירוע
חברתיים, נהנה להסתובב בין חובבי־המוסיקה המיקצועיי

•עקב חזן
להתפ לל ליד

סכי! הגילוח
הם 1ב ביותר כשלם.

! השר מרדכי ציפורי
הגיע לראיון ברדיו, וגילה
עניין בצד הטכני של העבודה
באולפן. הכל היו בטוחים ש הוא
נוהג כך מאחר שזה
ערב כניסתו לתפקיד שר־ה־תיקשורת,
אך הוא סיפר שה סיבה
היא שונה. כשהיה ב־אצ״ל
שירת ביחידה שכבשה
את תחנת־השידור ברמאללה,
ורק אחר־כך גילו הלוחמים
שאינם יכולים להפעיל את ה תחנה
ולשדר ממנה. הסתבר
להם שזו היתה תחנת־מיש-
דרים בילבד, ללא אולפני־שי-
דור.

! 6ציפורי סיפר שהוא
כונה ״אלוף הבריחות״ ,בעת
ששהה במחנות־המאסר הברי טיים
באפריקה, למרות שברח
רק פעם אחת, משום שנהג
לחפור נתיבי־בריחה עבור אח רים.
הבריטים, שחשדו בו ש הוא
המארגן של הבריחות,
שאלו אותו איך הוא עושה
זאת. ציפורי הצביע על עצי
אקליפטוס, שהקיפו את המח־נה,
ואמר לשומריו שהאסירים
נוהגים לכופף את צמרת העץ
עד לתוך המחנה, מושיבים
עליו אסיר ומשחררים את ה ענף.
הבריטים נראו מטילים
ספק בסיפור, אך למחרת כר תו
את כל האקליפטוסים ש הקימו
את מחנה־המעצר.
החודש במבצע הברות

! 3ערב סיום המשא־וה-
מתן הקואליציוני עדיין חגגו
בליכוד את ניצחונם בבחירות.
יו״ר הכנסת, ח״כ מנחם סבי-
דור, והשרים יצחק שמיר,

יצחק מודעי ויעקב מרי

דוד
הגיעו למסיבה בתל-
אביב, שבה בלטו פעילים מר כזיים
וח״כים של הליכוד.
ראש־הממשלה שהיה טרוד ב ענייני
קואליציה בירך את
באי־הערב באמצעות הטלפון,
שר־החוץ היה מתוח והדגיש
בקול רם :״אנו נרכיב את
הקואליציה על אפם וחמתם!״ אירגנה ציפורה מרידוד
את המזון, שהוגש לשרים ול-
ח״כים, שהשתתפו בדיונים ה קדחתניים,
וכששאלה את מו דעי
אם יסתיים המשא־והמתן
ותוקם ממשלה, הפגין השר-
ללא־תיק ביטחון רב ופלט:
״סבלנות, סבלנות !״
ווילקיוסון גיל1ח בכיף. ללא חתכים 1( .חילקינסזן.
ווילקינסע-יצתי החרבות זה 200 שנה.

י על מכונית שנסעה ב-
תל־אביב נראתה המדבקה :
״מכונית זו מונעת באנרגיה
צימחית של מדידור!״
! 0מדוע זכה אהרון
אבו־חצירא בתיק־הקליטה?
הבלשן אבשלום קור הס ביר
:״בגין רצה שאבו־חצי-
רא יהיה הממונה על אסירי-
ציון.״

8אבשלום קור טוען
גם שבממשלה חדשה לא
יהיו הדלפות, כי כולם כולם
בפנים.

פרופייל הסכין הכפול המתאים את עצמו לפניך.
מתאים לכל מכונות הגילוח -כולל המכונה שלן.
היבואן:

דנוער

מוצרי איכו ת ויופי לשימוש אישי וביתי,

שווק: פ.י. היימן בע״מ
טלפון 58190 :־052
אבנת|קתזון|שיפרין|נענזן

׳ 8השחקנית ליאורה
ריבלין, המגלמת תפקיד של
פרוצה בהצגה סטריפטיז אחרון,
אמרה שזונה, בניגוד ל ממשלה,
אינה משאירה את
הלקוח בחוסר־סיפוק במשך
קדנציה שלמה.
!׳ מסתבר שלא רק רב נים
שולחים את חסידיהם ל התפלל
ליד הכותל, אלא גם
אנשי השומר־הצעיר עושים
זאת. לח״כ החדש של מפ״ם,
אליעזר גרנות, אירע נס
לפני שבועיים. כאשר ביקר
בקריית־שמונה פגעה פצצת־קטיושה
במכוניתו, דקה אחרי
שעזב אותה, וריסקה אותה ל חלוטין.
גרנות ׳סיפר על ה-
ה עו ל ם הז ה 2293

צייוה על וחי כ מפי ס
הכותל אחרי שניצל ממוות
מיקרה למנהיג מפ״ם הקשיש,
יעקב חזן• תשובתו של חזן:
״אליעזר, לך אמור תפילת
בירכת־הגומל ליד הכותל !״
גרנות עשה כמיצוות מנהיגו,
ונראה בשבוע שעבר מתפלל
ליד הכותל.

ראובן דיין את כרוז ההצגה.
אחרים איימו על השחקנים
וניסו לקרוע ^,נת ביגדיהם.
מעטים דרשו לבדוק את ה נשק,
ומישהו קפץ וצרח ז ״תן
לי, תן לי את הרובה ! אני
אחסל את הערבי הזה ! ״

81 אירוע יוצא־דופן היה
בשבוע שעבר בבית־הנשיא ב ירושלים.
רעיית הנשיא, או־

׳ 8המלחין אלדד שרים,
המעבד והמנצח של המחזמר
המוסיקלי ברנשים וחלומות,

רעייה פלד

רופאת״רנטגן מבית־החולים ״בילינסון״,
הפליאה את באיה של מסיבה שאליה
הוזמנה, בריקודיה הרצופים. ברגע של מנוחה סיפרה שלפני חודשים
אחדים ערפה צילוס״רנטגן לפסנתרן ארתור רובינשטיין, בן ה־.90
תוך פדי הסרת בגדיו הוא קרא לעברה באידיש: את מאוד חמודה ׳.״

נאווה ארד

ח״כ המערך דאגה לחזות״פניה, נעת
הדיון שהתקיים נכנסת על הקמת הממשלה
החדשה• נאווה שלפה מארנקה כלי־איפור, ומול המראה
הקטנה אינקה את פניה נסומק״לחיים. לח״כ משה שחל, שענר
לידה, לא הפריע העניין, והוא לא הניט __כלל לעברה.

גילה שלבתו בת השבועיים יש
כוחות מאגיים. לאלדד, בעלה
של המשוררת ענת שרתוק,
נתפסה חוליה בגבו, והוא
התקשה לנוע. ידידים הציעו
לו לפנו למרפא המטפל בחוליו
בעזרת שתי ידיו ביל-
בד. אלדד הגיע אליו, ובאחת
הפעמים סיפר למרפא שכאשר
התכופף והרים את בתו,

פירה נכון, הזמינה לביתה
קבצה של נכים אנשי איל״ן,
שבה טיפלה אופירה עד שנב חר
בעלה כנשיא. שתי נשים
שבהן טיפלה אופירה הגיעו
לבית־הנשיא בכסאות־גלגלים,
והביאו עימן את תינוקותיהן,
שנולדו לא מכבר. אופירה
התרגשה, פרצה בבכי וקראה
לתינוקות :״הנכדים שלי.״
8מזכירתה של אופירה,
ריכל.,ה פרוסי, החליטה ל התפטר
מתפקידה, לנצל את כל
הידע שרכשה בבית־הנשיא ול הפוך
לעובדת סוציאלית בא חת
מעיירות־ד,פיתוח.
׳ 8השחקנים יוסי. סגל,

׳ 8מאמן נבחרת הכדורסל
של ישראל לשעבר,
חמו, הוא עתה מראשי ליש־כתו
של מפכ״ל־המישטרה,
אריה איבצן. חמו ממונה,
בין היתר, על לוח־הפגישות
של המפכ״ל. הוא קבע עם
איבצן סימן, שלפיו יידע איב־צן
מתי לקצר את שיחותיו
עם אנשים, משום שממתינה
לו פגישה נוספת. הסימן הוא,
כמובן, הסימן המפורסם מ- טיים הכדורסל : מיגרשי אאוט.

אכרהם

ראוכן דיין ושלמה פיג־

קלשטיין לא האמינו עד ה יום
השישי האחרון שהמעו רבות
הפוליטית של תל־אבי-
בים רבים רוויה אלימות וביר־יונות.
השלושה יצאו לחוף
תל־אביב והציגו בתיאטרון־
רחוב קטע קצר מרחצה לילית,
מחזה סאטירי חדש שהם
שהם מעלים בצוותא. בקטע
שהוצג מגלם יוסי סגל את
דמותו של ליצן מבולבל, ה מופקד
על שמירת בונקר־תחמושת.
הוא נאלץ לשמור
על ערבי, והוא עושה זאת
באופן אלים. לערבי, שלמה רובה מוצמד
פינקלשטיין,
קצוץ־קנה לגבו, יוסי אומר
לו :״זוז זוז!״ ולקהל הוא
אומר בחיוך :״אין לי מה
לפחד ממנו. אפילו שברייה
אין לו.״ רבים מהמתרחצים,
שראו את השלושה, זעמו וחש בו
שזוהי הפגנה של שלום
עכשיו. הם ניסו לקרוע מידי

סתיו, חלף כהרף עין הכאב
בגבו. המרפא מיהר להסביר זרמים למלחין שלבתו יש
חשמליים בגופה, והיא תהיה
מפותחת מאוד מבחינה מוסי קלית.

נראה שהמשכורות ב יומון
ההסתדרותי דבר אינן
מספיקות. כתבת דבר לענייני
טלוויזיה, טובה צימוקי,
בתו של הכתב הבכיר של
ידיעות אחרונות, אריה צי
מוקי, מצאה לה עיסוק מכ ניס
נוסף: מדי ליל־שבת היא
מארגנת, יחד עם ידידיה, ד,צ־גות־חצות
בקולנוע ירושלמי.

האסיר״זמר היה נרגש במסיבת־עיתונאים
! 11111 1 1 1 0
שערכה לכבודו חנרת־התקליטים שהוצי1111111
1 1 1
אה את תקליטו ״שושי באגף שבע״ .הוא סיפר על הקשיים שהיו
בעת הקלטת התקליט בכלא באר-שבע. הסוהרים חששו שמא האורחים
מבחוץ יכניסו סמים לכלא, ולכן הם העבירו לאגף מלשינים.

׳ 5אכרחם גינדי, קב לן
הבניין, סיפר שבעת שירו תו
הצבאי שימש כסמל־תרבות
בצה״ל, והיה זה הוא שגילה
את השחקן־בדרן גדי יגיל.
עם שיחרורו, שאף לעבוד עם
יגיל בתוכנית־בידור משותפת,
אך נאלץ לדחות את הרעיון
על הסף, בגלל התנגדות תקי פה
של אביו. במישפחת גינדי
עמדו על־כך שילד לעסוק ב בניין,
ולא בבידור.
! 8הסכסולוגית אילנה
ארד תיארה כ״חיזור״ את
שלבי הטיפול שהיא מעניקה
לבאים אליה: בתחילה יש
מבוכה. אחר־כך גישושים רא שוניים,
שאלות־פתיחה. לבסוף ולשתף להיפתח מתחילים פעולה. שיתוף כזה נוצר פעם
בינה ובין קשיש בן ,69 שבא
וביקש יעוץ בעניינים מיניים.

יין ב תוסננו נ
של של מצוי
שלוצמחיל

^ ״ ייי

טבעי ־
אמריקנו, מקורר ה׳
לימון.
יי *זו 71

על הקרח 01<$ס 6 8ח. ,

אמריקנו מעל קוביות קרח
מון,מון
מיץ לי כפית פלח לי
כתוספת / 2יעם
־׳־ירבב היטב.

אמריקנו אמרטו
וודקה לימון הרביעיה החדשה
של ״כרמל״
משקה ראשון• אצלכם בבאר

כרמל מז ר חי
מיקבי ראשו! לציו! וזנ ח ! יעקב

העולם הזה 2293

בלננים

מאת דניאלה שמי
ליז טיילוד היתה מהנחת
ונשענה על מקל. אך
היא ידעה לדבר
81 לשימעון פרס יש שכ נה
בבניין שבו הוא גר: מל־כת־יופי
צרפתית, דני דיין
( ,)23 שהיא אשתו של מעצב־האופנה
הצרפתי־יהודי פידכן
דיין, שחיסל את עסקיו בפא ריס
ועלה לארץ. השנייס מת־גוררים
אצל הצלם אכי דיין
ומעצב־האופ־בנווה־אביבים,

נשענת
על מקל ובקושי מהל כת.
אבידר התפלאה מהי גדולתה
של ליז, והבינה זאת
ברגע שהכוכבת פתחה את
פיה.
׳ 11ח״כ המערך שבח
וייס גילה שאשתו של מנחם
בגין, עליזה, למדה בבית-
הספר בפולין יחד עם הוריו.

מנחם עייני

לאחר ששתה לשוכרה כמות גדולה של
קוניאק, החליטה להפשיט את הדוגמנית
כוכי אבוטבול תוך כדי ריקוד. כוכי לא סירבה. עייני, שהוא
שחקן, הגיע למסיבה שנערכה בחצרו של ספר ידוע, בלבוש יוצא-
דופן. הסרבל שלבש נראה כקרוע, אך הוא פשוט לא נשרך.

נה, שעיצב את ביגדיהם־של

הנשיא אנוור אל־סאדאת,
השחקנית בריג׳יט בדדו,
הזמר תום ג׳ונס ורבים

מנחם בגין בכנסת.

מפורסמים אחרים, מתכוון לע סוק
במיקצועו גם בארץ.
81 העיתונאית תמר אבי־דר,
שהוציאה בימים אלה
לאור את ספרה אמריקה שלי.
המתאר את חוויותיה כנספחת
לענייני״נשים בשגרירות יש ראל
בוושינגטון • ,תיארהם גי שה
שהיתה לה עם השחקנית
בביתו של
ליז טיילור.
שמחה דיניץ, שהיה שגריר
ישראל בארצותיהברית, נער כה
מסיבה שאליה הוזמנה גם
השחקנית המפורסמת. לדברי
אבידר, היא נראתה מוזנחת,

׳ 8האסיר המשוחרר המ פורסם
ביותר במדינה, שימ־עץ
(״כושי״) רימון, לא
הסכים, עם הגיעו לארץ, מ גרמניה,
להודיע היכן הוא שו הה.
מסתבר שאחד הדברים
הראשונים שעשה כושי עם
בואו היה לחפש את ידידיו
הישנים. הוא זכר שידידתו,
אשת הבוהמה, נעמי אד ווה,
נוהגת לקנות כל יום
מזון לבעלי־החיים שבביתה
בשוק־הכרמל. הוא בא לשוק
במונית מהמקום שבו התארח,
ושאל את הרוכלים על אד ווה.
את אדווה הוא לא מצא,
אך מיהר לקנות שני קילו
גזר. מאז שנעצר בגרמניה לא
נגס בירק זה.
ה עו ל ם הז ה 2293

ז״גר ווייסו וקליינו
פישפשתי בין ניירותי הישנים וגיליתי מיסמך נשכח.
נרשם בו כי ביום הולדתי ה־ 19 התייצבתי במישרד־ההגירה
של ממשלת פלשתינה (א״י) בתל־אביב ושילמתי
500 מא״י (מילים ארצישראליים) עבור החלפת שמי רד
לועזי בשם עברי. כעבור חודש פורסם הדבר בעיתון
הרישמי.
אני זוכר שזה היה אחד מריגעי־הגאווה בחיי. היה
זה מעשה עצמאי שלי, בחרתי לי שם שמצא חן בעיני,
קבעתי רישמית את זהותי העברית. ולראייה: שמרתי
על מיסמך חסר־חשיבות זה במשך כל השנים האלה.
נזכרתי בכך כאשר ראיתי על המירקע את כתבתו
של וויים יבין על עסקני חרות. אחד הגיבורים היה
צעיר לאומי זקוף־קומה,
מזוקן ומשופם, סמל ההדר
של הדור החדש של הלי כוד,
חבר־הכנסת החדש ו הצעיר
מיכאל רף0ר.
אני שואל את עצמי :
מה גורם לכך שבחור
צעיר, הצועד זה עתה את
צעדו הראשון בזירה המדי נית,
ושיש לו בוודאי שאי פות
מרחיקות־לכת, מת עקש
לדבוק בשם לועזי,
גרמני (פירושו, כפי שציין
חיים יבין, היודע גרמנית
על־בורייה, הוא ״קורע״,
״קרען״)? היכן הקוממיות
הלאומית? שלא לדבר על
היחס הרשמי של חרות
לעם־המרצחים ושפתו.
רייסר הצעיר אינו צריך לסבול בבדידות נוראה, בדבקו
בשם ״גלותי״ בסיעתו זקופת־הקומה. הוא נמצא בחברה
טובה: אחד יצחק זייגר (״שעון״ ,באידיש) ,וצבי רנר
(״רץ״ ,בגרמנית) ודרור זייגרמן (״שען״ ,באידיש) ופינחס
גולדשטיין (״אבן־זהב״ ,בגרמנית) ,ודויד שיפמן (״איש־אוניה״
,בגרמנית טובה, אך בגרמנית וולגארית יש לזה
גם פירוש אחר) .כולם אשכנזים לתיפארת, המכריזים
על כך בעצם שמם, בסיעה המבטאת קודם כל את התקומ מות
עדות־המן זרח נגד המימסד האשכנזי.
אך מד, נלין על הקטנים, כאשר כך נוהגים גם אבות
המהפך הלאומי — מנחם בגין, שימחה ארליך (״ישר״,
בגרמנית !) אליעזר שוסטק?
תחת כל אלה, תנו לי ארידור ומרידור וסבידור, ואם
תרצו גם ברידור וגרידור ודרידור והרידור.
יש מעט נושאים שלגביהם הסכמתי י בכל ליבי עם
דויד בן־גוריון. אך תמכתי בו בלב שלם כאשר כפה,
ממש בכוח, על כל נציגי ישראל לאמץ לעצמם שמות
עיבריים. הוא הבין כי אקט זה הוא הכרזה האומרת:
כאן אני, כאן אשאר! ואילו אדם השומר בקנאות על
שמו הגרמני או הרוסי, והמגדל את ילדיו בשם זה, חשוד
בעיני תמיד כי ייעלם באחד הימים בקהילת־קודש ברוק״
לין, ולא תדע כי בא אל קירבה.
אם איני טועה (תמיד יש מי שמוצא פירוש עיברי
למהדרין לשם. גרמני או סלאבי מובהק) יש בסיעת
הליכוד בילבד 21 בעלי שמות לועזיים. ואם ייכנסו עשרה
נוספים, בעיקבות החוק הנורווגי המוצע, יגבר מחנה״
הלעז בשישה נוספים. הראשון יהיה אדון לאומי מאוד
בשם מיכאל קליינר, שפירושו, בגרמנית ,״קטן״.
בין 18 שרי הממשלה הלאומית החדשה, ישנם בעלי
שמות לועזיים — וביכללם אבו־חצירא.
זה לא יכול היה לקרות בימי דויד גרין, ששינה את
שמו לבן־גוריון !

לחזור בת שובה לביירות אחד החוזרים בתשובה, אשר מחה נגד שיחדור עמי תיו
מחובת השרות במילואים, הודיע בגאווה שהוא עצמו
משרת אף משרת, וכי השתתף בהפצצה האחרונה של
״מיפקדות המחבלים״ בביירות.
זה עורר בי כמה שאלות.
לא פעם הירהרתי על הפסיכולוגיה של טייס, היושב
לו במרומים והממטיר, בלחיצת־כפתור, מוות על גברים,
נשים וילדים. מה התרחש בליבם של טייסי הירושימה
ונאגאסאקי, שרצחו בשניה אחת יותר בני־אדם מאשר
ג׳ינגיס חאן בכל חייו? מה חשבו — אם חשבו — הטיי סים
הגרמניים שרצחו בסיטונות את תושבי ורשה
ורוטרדאם, או הטייסים האנגלו־אמריקאיים ׳שעשו את
אותו הדבר, פי מאה, בהאמבורג ובדרזדן?
יש משהו מפחיד, בלתי־אנושי, במלאכת טייס־דוהפצצה ,
בייחוד כשהוא טס בשמיים ״נקיים״ ,ללא חשש מפני
טייסי־אוייב או אש מן הקרקע. הוא דומה למלאך־המוות,
הגוזר את דינם של המונים ללא כל יחס אישי. האם הוא
חושב על כך שהנה, ברגע זה, משחקים ברחוב ילדים,
מתכוננת כלד, לחתונה, רוקמים אנשים חלומות׳ קוראת
אם מיכתב של בנה — ובעוד רגע, אחרי שאלחץ על
כפתור זה, כל אלה לא יהיו קיימים?

כשהומצא המטוס, נאמר שהוא מחזיר למילחמה תכונה
של אבירות ורומנטיקה. על הקרקע קפאו הצבאות, רבצו
המיליונים בחפירות מלאות כינים. המיקלע שם קץ
למילחמת־היחיד. אך שם למעלה, בשמיים הכחולים, בין
העננים, שם עוד מתמודדים בני־אדם, אחד מול אחד,
׳במו אבירים בימי־הביניים. שם עוד נחשב הלוחם־היחיד.

שם עוד נרקמות אגדות.
יתכן שמשהו נותר מזה אצל טייסי היירוט. אך מה
לכל זה ולמלאכת המפציץ?
אני בטוח שימפציצי ״המיפקדות״ בביירות היו בחורי-
המד, ממיטב הנוער, שמילאו נאמנה פקודה. אך מה
התרחש בליבם, כאשר מצאו עצמם ימעל לשכונות צפו-
פות־אוכלוסין בביירות? האם חשבו אז, או לאחר מכן,
על טיב מלאכתם, או רק על הצורך למלא פקודות (מה
זה מזכיר?) ולהשיג ״פגיעות טובות״ (מילים מחרידות!)
אני מניח שהטייסים לא שמחו על המלאכה ולא התגאו
בה, אלא פשוט ידעו שעליהם למלא פקודות בלתי־נעימות,
תוך הינתקות מירביית מרגשות ושיתוק הדמיון. בוודאי
גם חשבו ׳שעל־ידי כך הם מונעים הרג בבית.
אך הנה בא ״חוזר בתשובה״ .איש דתי. ולא סתם
דתי מלידה ומחינוך, אלא דתי חדש, שגילה זה עתה
את המיצוות, ואיש כזה מתפאר בביצוע משימה זו דווקא,
שהחרידה את אנשי־המוסר בעולם כולו (ולא חשוב
שהתלוותה לאנשי־המצפון גם מקהלה של מתחסדים).
מה זה אומר? זה אומר דבר שחשדתי תמיד: שאין
ולא כלום בין דת ישראל, כפי שהיא מקובלת כיום בחו גים
רבים בישראל, ובין מוסר אנושי כלשהו. החוזרים
בתשובה חוזרים אל פולחן שיבטי פגני עתיק, אל ה׳

אלוהי צבאות, אל רצח־העם של ספר יהושע. אין הם
חוזרים לשום ערכים כלל־אנושיים, ובוודאי לא למוסר
של ״לא תרצח !״
אם זוהי ה״תשובה״ ,מוטב לחזור אל השאלה.

המרכיב המרקיב
ישבתי במירפסת דירתי ושוחחתי עם עיתונאי זר,
מומחה ותיק וידוע לענייני המרחב שלנו. היה חם מאוד,
לח מאוד. גם הרוח הקלה, שבאה מן הים, לא העניקה
לנו הקלה רבה.
דיברנו על מדיניות ישראל. הגענו לכלל מסקנה
עגומה: יהיו ההישגים בטווח הקצר כאשר יהין, בטווח
הארוך מובילה מדיניות זו לאסון.
לאחר מכן דיברנו על המאתנים בלבנון, שמדיניותם
מטורפת עוד יותר .״מדברים על תסביך־מצהן* ישל ישר אל,״
אמר האורח ,״אבל למארונים יש תסביך־מצדה גדול
פי אלף!״
הוא לגם מן המשקה הקר, שלח מבט מהורהר בים
הכחול שמולנו, והוסיף :״זהו עניין ים־תיכוני. האקלים,
לא החום• כי אם הלחות. הלחות הזאת משפיעה על המוח.״
הוא לגם עוד לגימה ושקע בזיכרונות .״ראיתי את זה
לפני 25 שנים אצל הצרפתים באלג׳יריה. אחר־כך ראיתי
את זק במקומות אחרים בארצות הים־התימן. אין ספק,
הלחות הזאת מרקיבה את המוח.״

הסבתא היהודיה
בשבוע שעבר סיפרתי כאן על הסרט הגרמני לילי
מארלן, שחזיתי בו זה עתה. אך העלמתי חווייה אחת —
זו שרייתה לי מיד לאחר מכן.
יצאתי מאולם־ההקרנה וחזרתי הביתה, פתחתי את
מקלט הטלודזיה.
בסרט דיברו על תעודות מישפחתיות ועל ״מיסמכים
אריים״ ועל הכשרות הגיזעית של אמא וסבתא, במיטב
הסלאנג המטורף של הרייך השלישי.

בטלוויזיה הישראלית ישבו שני אדונים מלומדים
ודיברו על גיור כהלכה ועל תעודות רבניות ועל הכש רות
הדתית של אמא וסבתא.
אני יודע שאסור להשוות. שכל השוואה כזאת היא
מרושעת ופסולה.
אבל מה אני יכול לעשות? באותו רגע זה נשמע
לי כהמשך ישיר!

טירה קסומה ברמלה לפני כשלושים שנה טילפן לי ידידי גרו גדא, האבא
של גרשון, יגאל ועוד, ושאל אם אני מוכן להצטרף אליו
לטיול קטן. הוא רוצה להראות לי משהו. גרא היה אז
אחראי לבתי־הסוהר.
נעניתי, כמובן, והוא נסע למיבצר־מישטרה גטוש ליד
רמלה. היה זה אחד מאותם מיבצרים חומים שהוקמו
על־ידי הבריטים במילחמת־העולם על כל גיבעה רמה
בארץ, כדי להילחם בצנחנים גרמניים, אם יבואו. הם
נשאו את שמו של האייש שבנה אותם, טגארט, אותו
בריטי שבנה גם את הגדר לאורך הגבול הצפוני בימי
המרד הערבי של . 1936
הבניין נראה כטירה קסומה באגדת־ילדים. עשבי־פרא
כיסו את האדמה, הדלתות היו פרוצות, עצי־תמר שיוו
למקום מראה אכזוטי.
״כאן,״ קרא גרא בהתלהבות ,״אני אבנה בית־סוהר !״
הוא פתח גליל של תוכניות, וכך, בחצר המיבצר, קם
לנגד עיני הכלא שקם לאחר מכן במציאות.
לא רציתי להיות כפוי־טובה, ולא הפרעתי לאיש
הנלהב, שפיתח את רעיונותיו בכושר־הדיבור המופלא
המציין את כל בני מישפחת גרא. אך היו לי פיקפוקים
חמורים.
האמת היא שאני שונא בתי־סוהר. אני משוכנע שבדו רות
הבאים יביטו על מוסד זה כעל אחד הביטויים של
הבארבאריות האנושית בתקופת־חושך, כשם שאנחנו
מביטים כיום על מרתפיי־ד,עינויים של האינקוויזיציה דשל
מלכי ימי־הביניים.
רק מוח אנושי מעוות יכול להעלות על דעתו שניתן
לתקן בני־אדם על־ידי הרחקתם מן החברה, כליאתם
כחיות מאחרי סוגר ובריח, בחברת פושעים ומופרעים
אחרים. בית־הסוהר הוא בהכרח ביצה אנושית המגדלת
יתושים של פשע, בית־ספר לפשיעה ולסטייה, מכשיר
להריסת בני-אדם ולניוונם.
הדבר היחידי שניתן לאמר כיום בזכות מוסד זה הוא
שהחברה האנושית לא מצאה עדיין שיטה טובה יותר
להגנה על עצמה מפני פור־עי־חוק,
המפירים את כללי
החיים־בצוותא. אך יתכן ש היו
נמצאות שיטות כאלה
מזמן לולא פעלו בלב ה חברה
אינסטינקטים אפלים
ובלתי־מודעים של נקם ו שילם,
הרגשת-אשמה ודי כוי
עצמי.
שנה״שנתיים לפני אותו
ביקור, כשהייתי מתקן־עולם
טרי שיצא זה עתה מן ה צבא,
נהגתי לשוחח-על נו שא
זה עם רם סולומון, מי
שהיה אז מנהל מישרד־המישטרה.
הוא דגל ברעיו גרא
נות
מתקדמים ביותר. ב מדינה
החדשה, כך האמין,
ניתן לפתוח דף חדש לגמרי במאמץ לשיקום העבריין,
לחדש חידושים עולמיים. מציון תצא תורה. אך סולומון
הובס במהרה, הביורוקרטיה השתלטה, ומאז הפך בית-
הסוהר גם בישראל פח־אשפה, שלתוכו זורקת החברה
את מי שסרחו. הפח מכוסה במיכסה, כך שאין החברה
נאלצת לראות ולהריח.
דיברתי על כך עד בוש בכנסת, אך כל דברי על
נושא זה נפלו על אוזניים ערלות. הכנסת, כמו החברה
כולה, אינה רוצה לשמוע. אנשים הגונים אינם רוצים
לדעת מה קורה בכלא, כשם שגרמנים טובים (להבדיל
אלף הבדלות) לא רצו לדעת מה קורה ליהודי שנלקח
בלילה מן הדירה ממול. מעולם לא נמצא כסף שהיה
דרוש כדי לתקן את בתי־הסוהר, אך תמיד נמצא כסף
כדי להילחם בפושעים, שקיבלו את ההכשרה והדיפלומה
שלהם בכלא־רמלה.
עתה באה הוועדה הממלכתית וגילתה שהמצב בבתי-
הסוהר הוא אכן נורא ומחפיר. זה יכול היה להיות פתח
לתיקווה לאלפים הנמקים בגיהינום בלתי־אנושי זה. אך
כבר למחרת היום הודיע השר יוסף בורג שזה מוגזם,
ושנעשה רבות, ושאין אור בלי צל, ושאר דיברי־הבל
של פוליטיקאים וביורוקרטים שלא איכפת להם דבר,
ובילבד שלא יהיה רעש.
לכן מסופקני אם יתוקן משהו — עד אשר יתפוצץ
סיר־לחץ זה בבום גדול.

1 39

הראשון בנישב׳
!(לנת־המים
3ע דך בחינה
והשאיר את
החיפאים ערים
עד אוו הבוקר
נוהה קצרה וקיבלו ארוחת ערב. שעת
האפס הגיעה, אולם היכל הספורט היה
מקושט והבמה היתה מוקפת בנורות צב עוניות.
מני פאר, המנחה הפופולרי של
שעה טובה, תפס את מקומו על הבימה.
הבנות הנרגשות עמדו מאחורי הקלעים
ושוחחו בהתרגשות: דיברו על הנסיעה
המצפה להן עם תום התחרויות לאי כר תים•
חברת הנסיעות דיזנהויז תטיס את
הבנות לאי המקסים, שם תשובנה במלון
חמישה כוכבים ותבלנה שבעה ימים חלו מיים•
הן שוחחו על בגדי הים המרהיבים
ועל צעיפי הזהב שהוענקו להן כמתנה על-
ידן_חברת גוטקס, על סנדלי הזהב גבוהות
העקב, שקיבלו מנעלי מרנו ועל תכשירי
האיפור החדישים שקיבלו מחברת התמרו קים
הטיבעיים נייטשר ביוטי.

ש גוזיפו
וגע לפני

נסיכת הצפון היפהייה מיכל בניססי נועלת את סנדלי הזהב של
נעלי מרנו רגע לפני העליה לבימה, כשהיא לבושה בבגד הים
ובצעיף המוזהב שקיבלה ביחד עם יתר המועמדות כמתנה מחברת גוטקם. רונית בן־דוד
כורעת גם היא• הבנות התרגשו מאוד לפני העליה לבמה, הן אופרו בתכשירי נייטשר
ביוטי ושיערן סורק על־ידי הספר ג׳ימי, אחרי שחפפו אותן בתכשירי לוריאל.

ף } יפההא דו מ ה לא הלכה בלילה ההוא
• 1לישון. כשלושת אלפים איש גדשו
מפה לפה את היכל הספורט כדי לקחת
חלק באירוע הנוצץ של השבוע: טקס
בחירת נסיכת הצפון, שהיה הראשון בסד רת
נשפי מלכת המים. המועמדות הנרג
שות,
שתים־עשרה במספר, הגיעו מבעוד
מועד לעיר הכרמל. באוטובוס הממוזג של
חברת יונייטד טורם פגשו את נהג האו טובוס׳
שלא היה אלא יוסף ויסוקר, בן
למישפחת הכדורגלנים המפורסמת.
אחרי מספר חזרות נשלחו הבנות למי

לרוץ ׳לבמה

הדוגמנים החתיכים שהדגימו את הדגמים
האחרונים של חולצות הווי 2000
עומדים משתאים נוכח מירצה של אחת מבנות הג׳ז של ג׳וקי ארקין.

דליה-כהן פקידה בתנובה משמאל, ואורלי חיון חברת תנועת

השומר הצעיר מקריית־מוצקין נועצות זו בזו חיוך מסויים

י י 1
לפני שהן עולות לבמה למרות המצב התחרותי עזרו הבנות אחת לשניח לפני התחרות.

מני פאר קרא אל הבימה את המועמדות
אחת אחרי השניה. תמירות יפות ושזופות
הן פסעו בבטחון על בימת היכל הספורט
וסחטו מחיאות כפיים סוערות מהקהל.

טיפול או

לתחרות באוטובוסי!

אחרי שהבנות הוצגו בפני הקהל׳ הן התי.
בפניהם של השופטים: וולטר ביצ׳ל, מחברת ניי|
ביוטי, יעקב פרידהיים, מחברת אברהם גינדי, ין
פלנר, מחברת לוריאל. יושב ראש חבר ־השופטים

הגברים שבחבורה להביא נהג מהרחוב
אל האולם. בינתיים, שאל את הנשים שא לות
על בעליהן. כששבו הבעלים ואיתם
צעיר מעוספייה, אותו נשאו על כפיים,
התברר, כי הנשים לא כל כך מכירות את
בעליהן. התשובות שנתנו הן, לא דמו כלל
לתשובות שנתנו הבעלים על אותן שאלות
לקול צחוקו הרועם של הקהל. הצעיר
מעוספייה קיבל חבילת שי, מתנת חברת
עץ הזית. מני הציע לו לספר לאשתו כי
קנה את החבילה, כי אם יספר את הסיפור
האמיתי, היא ממילא לא תאמין לו. מש פחת
הר אדיר קיבלה חבילת שי בשווי
של עשרת אלפים לירות מתנת חברת תכ שירי
השיער לוריאל, ואילו הזוג השני
קיבל מתנת תנחומים מחברת פינה קולרה.
הגיע זמן בחירת נסיכת הצפון. תחילה
נבחרו הסגניות. מנכ״ל פינה קולרה, אי־ציק
פרושינבוסקי, הכתיר את הסגנית
השניה, חיה אייגס. מנהל השיווק של חב רת
עץ הזית, רוני דקל, הכתיר את הסגנית
הראשונה, דליה כהן, ואז הגיע הרגע ה גדול
והתזמורת פצחה בנגינה, ולקול תרו עת
הקהל הכתיר ראש עיריית חיפה,
אריה גוראל, את נסיכת הצפון, מיכל
בניסטי, שהיתה ללא ספק חביבתו של ה קהל.
האורות כבו, האמנים חזרו לתל-
אביב וקהל החיפאים הלך לנום את שנתו.
הבנות עייפות, אך מרוצות, עלו על האו טובוס
של יונייטד טורם, כשהן מספרות
שוב ושוב זו לזו על חוויותיהן ומצפות
בקוצר־רוח לנשף הבא שיתקיים ביום רבי עי
בטבריה, ושבו תיבחר נסיכת הכנרת.
לאחריו יתקיימו נשפים באילת, באש קלון,
בבאר־שבע והנשף הגדול בהיכל
התרבות. עם תום הנשפים תגיע שיאה
של תחרות מלכת המים, כשהבנות יוטסו
על־ידי חברת דיזנהויז לבילוי חופשה
משגעת באי כרתים.

סידור

דליה כהן בשימלת ניבה
ותכשיטי אנדין נועלת את
נעלי מרנו. חברת עץ הזית העניקה
שי לכל הבנות המשתתפות בתחרות.

חתיכה

חבר השופטים, ושרית כהן יצגה את מש רד
התקשורת. את סלון ג׳ימי, הסלון
המפורסם לתסרוקות מחיפה, שבעליו ה ספר
ג׳ימי היה אחראי לתסרוקתן של ה מועמדות,
יצגה מרסל אלגרסי.
לאחר שהמועמדות הוצגו בפני הקהל
והשופטים, החלה התוכנית האמנותית ה עשירה.
במהלך הנשף זימן מני אל ה בימה
שני זוגות מתנדבים. אחד ה זוגות,
ששם משפחתו הר אדיר, סיפר
למני כי הוא נשוי מזה שבועיים. מני
שאל: מה זה, הכל בסדר אצלכם, נשואים
שבועיים וכבר עוזבים את הבית? כשאני
התחתנתי, אמא שלי שלחה לי במשך
שלושה חודשים סנדביצ׳ים, כי לא עזבתי
את חדר השינה שלי.
אחרי סיפורו הפרטי, שלח מני את שני

11 ימחת הויצחון
וזוזי

סגנית ראשונה דליה כהן (משמאל) ,וסגנית שניה
חיה אייגס, מנשקות את נסיכת הצפון מיכל

ש הוררזר הוול ־ ידיר אש 1ו י

ך ן | לפני העלייה לבימה מעניקה אילנה סי•
1בוני לחיילת רחל בחבוט. הבנות הנסעו
ז המפוארים וממזזגי האוויר של יונייטד טורם.
:צבו

היה

מזכיר העיר חיפה, יוסי גלוזמן ואת חברת
החשמל נציגת ועד־ר,עובדים עדנה וייצמז•
וייצמן. נציג דיזנהויז, שתסיע את המועט-
דות לכרתים זאב מורן, נמנה גם הוא עם

חיה אייגס, סגנית שניה ל•
^ 1״ 1 ^111
נסיכת הצפון, מוכתרת על־ע

ידי מנכ״ל פינה קולדה יצחק פרושינובסקי.

1111111111 דליה כהן מתל־אביב, פקידה
י 1*1יייי במחלקת הירקות של תנובה,
מוכתרת על־ידי מנהל השיווק בעץ הזית רוני דקל.

1סיכה

מיכל בניסטי מבתים,
מנושקת ומוכי
תרת על־ידי ראש עיריית חיפה.

ליו־1׳ תנור, תסריטאית 11 כימאית, טליה שפירא השתקנית, אשד יצוו
או 1הסום ״מונולוג נעל אשה״ מספרות על עתיקתן שהופרה
** ליה שפירא חזרה בשעות הערב
מסידורים בעיר. בבית העץ שבו
היא מתגוררת, בשיכון דן, נקלעה לקר-
בות־רחוב. בנה יונתן בן ה־ 6אירגן את
כל השכונה למלחמה נגד הבייבי־סיטר
שלו.

רית של הסרט .״שרק לא יחשבו ששיחקתי
את עצמי,״ היא אומרת וכוססת ציפור ניה
.״עבדתי על התפקיד כשחקנית.״
ימים ספורים לפני הקרנת הסרט בטל וויזיה
חגגה את יום־הולדתה ד,־ .35 היא
מייחסת חשיבות רבה לסרט ולתפקיד

ליד,י. תוך כדי שיחה עלה בדעתה ש טליה
תשחק את הדמות הראשית .״הת ייעצתי
איתה איזה שחקנית לחפש, ופתהפנימי

אום חשבתי, שהמונולוג
טליה מאוד דומה למונולוג של אלו נה,
גיבורת הסרט, ואז אמרתי רגע רגע,

טליה גרושה, ראש למישפחה חד־הו־רית,
ניסתה להרגיע את הרוחות, הן את
יונתן וחבריו מצד אחד, והן את הביי־בי־סיטר,
שלא היה בעצמו אלא ילד.
היא היתד, צריכה לעשות את זה מהר.
תוך חצי שעה עמד להיערך בביתה ראיון
עיתונאי. הבית נראה כמו אחרי מהפיכה,
והיא עצמה הרגישה כמו אחרי מסע מפ רך,
היתד, זקוקה למיקלחת. יונתן היה
צריך קצת פינוקים, תשומת־לב וארוחת*
ערב, והטלפון לא חדל לצלצל. טליה,
ג׳ינג׳ית מתולתלת ותמירה, ניסתה להש ליט
סדר בבאלאגאן.
ליהי חנוך הגיעה לביתה של טליה שפי רא
במועד: ערב שבת, שש בערב. בתה
מאיה חיכתה לה בבית הוריד, בפתח-
תיקווה. ליהי הבטיחה למאיר, שהראיון לא
ייארך יותר משעה וחצי, והיא תצטרף
אליה לארוחת הערב. יפה כמו סוסה אצי לית,
שיער בלונדי פרוע, שימלה ערבית
ורגליים יחפות, התפרצה לתוך בית חבר תה
והתיישבה ליד שולחן העץ המוארך.
הטלפון צילצל. הזמן קצר, ערב שבת, וב יום
השני הבא עומדים להקרין את סרטה
מונולוג של אשה. שנתיים עבדה על הס רט
והיא דאוגה. אחרי הסרט יתקיים דיון,
והיא אינה מבינה לשם מה הם זקוקים
שם בטלוויזיה לדיון, שהרי הסרט אומר
את כל מה שיש לה להגיד, בשפה פשוטה
ומובנת.
גם טליה שפירא מודאגת, שמא הדיון
יחנוק את הסרט. את טליה מטריד אלמנט
נוסף: כבר שנים שהיא שהקנית ועדיין
אינה מבינה איך אנשים מכירים אותה,
מזהים את שמה, משייכים אותה לז׳אנר
של בידור. טליה אינה מרבה להופיע ב סרטים.
היא בוחרת את תפקידיה בקפי דה,
וחוששת עתה מהתדמית הדוקומנט
דיאלים
מערביים, תוך חיקוי כמעט מתוך
התבטלות של התרבות האמריקאית. הדור
שעם התבגרותו שבר מערכת ערכים ומו סר
שהיתר, ברורה ומוצקה. הדור שעם
כישלון חיי־המישפחה שלו היווה את
מיקרה הגירושין הראשון במישפחה. דור
שנאבק על דרך החשיבה שלו. דור שלא
מצא את דרכו וברח לסמים, לאלכוהול
ולארצות רחוקות. דור שהוליד ילדים
מתוך בילבול, וקיווה ועדיין מקווה שלא
לחזור על השגיאות של הוריו.
ליהי חנוך וטליה שפירא שייכות לדור
הזה. מונולוג של אשה, מבקשות שתיהן
להדגיש, אינו סרט על אשה, ובוודאי
שאינו סרט על אשה גרושה או על
מישפחה חד־הורית. זהו סרט על המדינה.
כל מה שקורה לגיבורת הסרט קורה
למדינה. תהא זו שגיאה להתייחס אל
הגיבורה כאל חריג, מיקרה יוצא־דופן.

שאותו היא מגלמת, והפחד אוחז בשיפולי
בטנה. ליהי נמרצת, מדברת בשטף, מנה לת
דיאלוגים טלפוניים עם ענת לוברס־קי,
עורכת הסרט. ענת עבדה עם ליהי
בכל סרטיה הקודמים ומונולוג של אשה
הוא סרט של שלוש נשים. על כוס עראק,
בבאר תל-אביבי, כמה לילות לפני הקרנת
הסרט, אומרת ענת :״כל אחת מאתנו
נלחמה בסרט הזה על האשה שבה.״ ,

נציגות אופיינית
לדור שלם

המילחמה נמשכת גם בביתה של טליה.
השחקנית והבמאית־תסריטצית הן נשים
בכל רמ״ח אבריהן. שתיהן מכירות זו
את זו. שנים ארוכות .״התבגרנו זו ליד
זו,״ אומרת טליה. כשבאה ליד,י אל
הדשא של טליה, וסיפרה לה על הסרט,
מצאו עצמן מחפשות שחקנית שתגלם
את הדמות הראשית .״בשום פנים לא
רציתי אשד, שתשחק את עצמה,״ אומרת

*ל ונודוג שד אשה״ ,הוא סרט /
העוסק באנשים שנולדו אל תוך
המדינה ! סרט העוסק בפעם הראשונה
בדור הראשון של לוחמי מילחמת־השיח־רור.
הדור שגדל עם החלום של הוריו.
הדור שאמור היה להגשים את החלום.
הדור שחונך לערכים ואידיאלים של ארץ-
ישראל, ומצא עצמו מגשים חלומות ואי

לא רק המניפסט שלה, זה גם המיקצוע
שלה. אז למה שלא תשחק בסרט ז כך
שיצא שטליה עבדה איתי על הסרט
עוד לפני שידענו שהיא תשחק את הדמות
הראשית.״

בשיחה עם שתי הנשים עולה כאבו של
דור שלם. שתיהן מדברות על התמוטטות
ערכים, על אכזבת ההורים, על ההאשמה
שדור שלם נושא על כתפיו, על השבר
שאחז אותן עם התמוטטות חיי־המישפחה
שלהן, על השבר העובר על המדינה.
על השתיקה הפרטית ועל השתיקה הצי בורית.
שתיהן מנסות להוריד מעל כת פיהן
את נטל ההאשמה, להסתכל על
החיים בעיניים מפוקחות, לחיות עם ה פחד,
לקחת אחריות ולגדל את ילדיהן
בדרך הנכונה ביותר, חרף כל הקשיים.
ליד,י בחרה במכוון לגיבורת סרטה את
בת השכבה המובילה. זו שנולדה להורים
אידיאליסטים שלחמו במילחמות והקימו
את המדינה. זו שסיימה תיכון. שירתה
בצבא, למדה באוניברסיטה. זו שבעיות
של כלכלה אינן בראש סולם דאגותיה.
יזו המחפשת, המתלבטת, המנסה להבין,
וחשוב מכל — המנסה לחשוב ולהסיק
מסקנות.
ליהי חנוך וטליה שפירא הן בנות
אופייניות לדור שלם. הכאב שלהן מת בטא
לא רק בדברים שהן אומרות, לא
רק בסרט אותו יצרו, האחת כבמאית-
תסריטאית, השניה כשחקנית, כי אם גם

1טליה שפירא :״כמו פלמ״חניקית שלא ניתנה לה הזדמנות...״

ליהי חנוך:

החיים נראים לי כמו דב־בויח...
ריות על ליהי, לסלול את הדרך למאיה,
ולהבין שאני הולכת, למרות האכזבה
והכישלון לחיות בחברה שבה אני חיה.
טליה נ ההורים שלי קיימים בי, הע רכים
קיימים בי, והקונפליקט שלי הוא
ביני לבין הפלמ״חניקית־שלא-ניתנה־לה־הזדמנות
שבי. עד לאותו הרגע שליהי
קוראת לו השבר, הייתי בבילבול רגשי
וסבלתי מרגשי-אשמה נוראיים. איכזבתי
את עצמי. ומה אעשה ואין פלמ״ח? ה־פלמ״ח
פורק. בנו את המדינה והטילו
עלינו אחריות.

באורח חייהן, במבע עיניהן, באופן שבו
נאמרים הדברים.
ליהי: מונולוג של אשה הוא נסיון
לבדוק אנשים שנולדו לתוך משהו ברור.
לא רציתי להתעסק עם.אנשים הסוחבים
אחריהם את השואה, אנשים החיים עם
טראומות. אני בת ,32 נולדתי עם המ דינה,
למישפחה עם בסיס מוצק במושבה
ראש־פינה. ראיתי שהשבר הפרטי העובר
עלי עם התמוטטות חיי־המישפחה שלי, מק ביל
לשבר של החברה מסביבי. ראיתי שמה
שקורה לי באשה, קורה גם להורי וגם
לחברים שלי וגם לאנשים שאני פוגשת
ברחוב. אני חושבת שהתהליכים העוב רים
על אדם דומים לתהליכים העוברים
על החברה שבה הוא חי, לכן החלטתי
לבדוק דרך סיפורה של אשה אחת מה
בדיוק קורה.

לדעת להיכן
אני הולכ ת

הייתי בהלם
בארבע שנים
ך יכורת הסרט היא ילידת הארץ. הו־
^ דיה הבטיחו לה בילדותה, להגן עליה. מתנפץ כעת הוריה עייפים. גם חלומם
לנגד עיניהם. כעת היא צריכה לעמוד
מול החיים ולהתמודד איתם לבד.
אני בן־אדם עם מודעות חברתית עמו קה.
הסתכלתי וראיתי שכל מה שחונכתי
עליו לא דומה לאיך שאני חיה ולאיך
שאני מגדלת את הילדה שלי.
נכון שהתגרשתי, נכון שעברתי שבר
בחיי הפרטיים, אבל בשבילי ללכת ברחוב
ולראות מה קורה מסביב זה בדיוק אותו
הדבר. מה שקורה בתוך ביתי פנימה
ומה שקורה ברחוב משפיעים עלי במידה
שווה.
טליה נ סיפורה של גיבורת הסרט
הוא סיפור של אדם שמתבגר וצריך
להתמודד עם הבגרות שלו. אני חונכתי
על מערכת ערכים נורא ברורה, וסבירה
לכל אוזן, ומעל לכל — נורא הירואית.
אני נולדתי להורים שבנו את הארץ הזו.
אבא שלי הוא איש־שמאל ובי עצמי יש
אהבה לדור החלוצים. אני מרגישה כמו
פלמ״חניקית שלא ניתנה לה הזדמנות.
להיות פלמ״חגיק זה נקי, זה יפה,
זה לבנות את הארץ, זה לחיות עם מטרה
קיצונית ברורה. מה יש לדור שלנו כנגד
זה? חונכנו שאדם צריך לחיות עם
אידיאל, והנה מה אנחנו שומעים כל
הזמן מההורים שלנו? שאנחנו דור ש־מאכזב,
ואיך אנחנו חיים, ואיך אנחנו
מדברים, ובשביל מה הם ׳נלחמו, ומה
אנחנו עושים עם החלום שלהם.
ל י ־ י ז החיים נראים לי כמו רב־בריח,
ואני חלמתי -על חיים שקטים
בכפר. כל חלומות־הילדות שלי מתנפצים
נוכח המציאות היומיומית. בבית הורי
חינכו אותי על אידיאלים. הורי שרים
שלושים שנה אותם השירים, ושום דבר
לא השתנה. שלושים שנה, והמדינה הזו

לא הצליחה להתקדם לשום כיוון. האמהות
שלנו קיוו שהן תהיינה החיילות אחרו נות,
והנה הבנים שלהן משרתים בצבא
ועוד שבע שנים גם הנכדים שלהן ישרתו
בצבא.
כשהתמוטטה. המישפחה שלי, כשהת־גרשתי
מבעלי, אירע השבר הפרטי שלי.
התחלתי לשאול את עצמי על מה אני
נלחמת, על איזה עקרונות אני מגדלת
את הילדה שלי. הסתכלתי מסביב והיתה
לי הרגשה של מערבולת. הרגשתי נורא
לבד והייתי בהלם במשך ארבע שנים.
ההלם התבטא בשתיקה, והתחלתי לחוש
בשבר. השבר הכי יסודי היה עם ההורים.

חונכתי עם מודל מסויים וברגע שלא
שמרתי על המודל של ההורים שלי. השבר
היה חד מאוד. זה היה כמו ללכת באותו
מסלול המון שנים, ואחר־כך לסטות ממנו.
המישפחה, ההורים, היוו לגבי דבר חד
מאוד. ברגע שחיי המישפחה התמוטטו,
ברגע שהבנתי שההורים שלי לא יכולים
להגן עלי יותר, התחלתי לבדוק את
כל המערכות! המערכות שחונכתי עלי הן
מול המערכות שלי. ואז גיליתי את
הפטנט, שאם אני רוצה לעמוד מול פני
הדברים אני חייבת להודות בכישלונות
ובאכזבות. אני חייבת להודות בהם ולא
להסתיר אותם. ואז החלטתי לקחת אח

ב?ן ייה של דורנו קשה במיוחד. אנח־י
י נו החלום שלא הוגשם, אנחנו מבול בלים
ולא יודעים באיזו דרך ללכת.
לא יכולתי ללכת על החלום של ההורים
שלי. יום אחד התעוררתי והבנתי שאני
צריכה ללכת בדרך שלי. פעם מישהו
סיפר לליהי ולי, על אדם אחד שעמד
לצאת לדרך רחוקה ובא אל הבעל שם-
טוב וביקש ממנו ברכה. אמר לו הבעל
שם־טוב: אני מברך אותך שבכל מקום
שבו תהא, תהייה כף רגלך דורכת על
האדמה.
ליהי: זה היה אחד המוטואים של
הסרט: לדעת באיזו דרך אתה הולך
ולהיכן אתה הולך. במשך כל שנות-
השתיקה שלי לא מצאתי את הדרך.
השחיקה התבטאה בזה שלא אמרתי דב רים
בקול־דם, שחשבתי שאולי איזה נם
יציל אותי, איזה משהו חיצוני. ואז,
כשהפסקתי לשתוק, הבנתי ששום נס לא
יציל, שאני חייבת להגיד בקול־רם מה
קורה לי, ששום דבר לא קרה במיקרה.
שמה שקורה לי בחיים קורה גם מסביב,
שאני חיה במדינה עם אזרחים מדרגה
שניה, עם שטחים כבושים ועם שישים
אחוזים של תושבים שמרגישים מקופחים.
לו יכולתי, הייתי מדגישה עוד יותר את
הבעיה הפלסטינית, שמשפיעה על כל
מה שקורה לנו בארץ הזו.
אני בן־אדם עם מודעות פוליטית. נו לדתי
בבית חצי-ימני וחצי־שמאלי. אבא
שלי היה באצ״ל, אמא שלי בשומר־הצעיר.
האיום מבחוץ נמצא בסרט. כש הגיבורה
מדברת על אש שפרצה בשדות,
היא מדברת על המילחמות. אבא שלה
היה חייל־גיבור שבע מילחמות. אבא שלה
תמיד היה מכבה את הדליקות שפרצו
בשדות, והיא לא פחדה. יום אחד היא
התבגרה והבינה שהערבים הם לא האוייב
האמיתי, שאבא שלה לא יגן עליה יותר.
יום אחד היא התבגרה, בדיוק כמו שליהי
התבגרה, והבינה שהיא צריכה לחפש
בעצמה דרך להגן על עצמה ועל ילדתה,
ושזוהי הדרך היחידה — אין דרך אחרת.
טליה: כל מה שקורה לגיבורה קרה
(המשך בעמוד )44

דחיות 11הפחד
:המשך מעמוד )43
ני. אני יכולה לעבוד רק דרך
נצמי. אם לא הייתי עוברת תהליך
־ומה בחיי הפרטיים, לא הייתי
כולה לעשות את התפקיד הזה.
!צאתי את עצמי הולכת בדרך
טונה מזו שחונכתי עליה. ניסיתי
ומנם להקים מישפחה, לרכוש חל-
זת־אדמה, לבנות עליה בית. ני-
זיתי לחיות כמו שחינכו אותי.
:רגע שזה לא עבד הרגשתי רג־סוודאשמה.
ברגע שהערכים עלי ,ם
חונכתי החלו להתפורר לנגד
ניני, העיקה עלי אשמה נוראית.
שירתתי בצבא, השתתפתי ב־
!ילחמת ששת־הימים ובהתשה, ו־
!תאום מצאתי את עצמי חושבת,
!!אפילו שחינכו אותי שכך צריך
היות, אני לא רוצה להלחם ב רבים•
אני אמנם משתתפת ב-
מלחמה, מפני שחונכתי למלא את
!ובתי, אך לא בלב שלם.
ליהי: צריך להודות בכישלון,
יריד להגיד בקול-רם שאנחנו חיים
:מדינה שונה מזו שהורינו חלמו
:ליה. צריך להגיד בקול-דם שלא
!כל בסדר. צייד להודות בבעיות,
הכיר בהו ולהתמודד איתן. אשה
ריכה להגיד: אני נכשלתי ב־חסים
שלי עם בעלי, כי הזנחנו
ת היחסים האלה, וככל שאבין
!אמנם כד היה, ואגיד בקול־רם
זלא הצלחתי, יקל לי להתמודד
ם הבעיה.
בסרט הזה אני חושפת את עצי
נו בפני העולם. עשיתי סרט ש ריד
להוציא אותנו החוצה. אנח־ו
אנשים עם בעיות, יש בינינו
שים גרושות המתמודדות יום־
ים עם עצמן ועם החברה מסבי-
ן׳ עם ילדיהן ועם הוריהן. לא
וד גיבורות עם תת־מיקלע. אלו ת,
גיבורת הסרט, מתמודדות עם
ותן בעיות שיש לאשה החיה ב־יו־יורק
או בפאריס.
ט לי ה: והבעיות שלה אינן כל
ך נוראיות. היא בסד הכל בן-
דם. נכון שהיא ראש מישפחה
ד־הורית, אז מ הי אני לא מבי־ז
למה אנשים נבהלים ממישם־

חות חד־הוריות, למה אנשים אומ רים
שאין דבר כזה מישפחה חד־הורית.
ליהי:
אנשים פוחדים מתופ עות
חריגות• החברה רגילה לנור מות
של אבא־אמא־ילדים. כל דבר
שונה מערער את הביטחון של ה חברה.

תהליך של התמודדות עם עצ מה
ועם בעיותיה. בפעם הראשונה
בחייה היא מנסה לפתור את ה בעיות
שלה בכוחות עצמה.
ליהי: אנחנו חיים בעידן של
בדידות, ניכור, חוסר מנהיגים. זו הי
תמציתו של האדם המודרני —
הוא ניצב לבדו מול עצמו. אנחנו

וכעת אני מגדלת את הבת שלי
מאחורי רב־בריח• חינכו אותי ש צריך
לתת מים למי שמבקש, וש צריך
לעזור לנזקקים לחצות כביש.
ומה אני אומרת למאיר, בתיל
שתבדוק קודם אם האיש לא מאג־יאק,
שתיזהר מאנשים זרים. נכון,
צריך להגיד את האמת, שיש כ־

ליהי וכתה מאיה
״על איזה עקרונות אני נוגדלת את הילדה שלי?״
ט לי ה: לגיבורת הסרט אין
שום דבר נגד נישואין. הנישואין
שלה לא הצליחו. לנגד עיניה ה מודל
של הוריה, שנישואיהם כן
הצליחו. אני בטוחה שהיא היתד,
מנסה נישואין חדשים, אילו נית נה
לה הזדמנות. בסרט היא עוב־

דור של אנשים שזרקו את הקביים
ושאין להם אלוהים. זה אופייני
לכל העולם המערבי ובישראל זה
יותר הריף. באופן אישי קשה לי
לעמוד מול האכזבה הגדולה שכל
זה קרה כל כך מהר. גדלתי במו שבה
שבה מעולם לא סגרו דלת,

אלה ויש כאלה, אבל איד לחנך
לאבחנה מי הם אלה ומי הם אלה?
טליה: צריך לראות את ה קרקע
שאנחנו דורכים עליה להס תכל
על האדמה ולעמוד מאחורי
איפה שאתה חי זה טוב או רע זה
מה שיש.

ליהי: עשיתי סרט על קבלת
הדואליות של החיים, קבלת ה דברים
והמחיר שאתה משלם עבו רם.
העצב והשימחה ביחד. לדעת
את הפחד ולדעת לחיות איתו.
גיבורת הסרט אומרת: הבלתי־ידוע
מפחיד אותי. אני מבינה ש הדרך
הזו מוכרחה להביא אותי
לשינוי, אבל אין די בהבנה, אלא
אם היא תחילתה של דרך חדשה,
השינוי מפחיד. הסרט הזה הוא
על לקום בבוקר או לא לקום ב בוקר.
אנשים שראו את הסרט
שאלו למה לא הכנסתי קצת רג עים
יפים, קצת ציפורים ושמיים
כחולים. ובכן, זהו סרט על כאב,
על עצבים חשופים, על תהליך
קשה של התמודדות והכרה. בוודאי
שלגיבורה יש רגעים יפים עם
בתה, ואולי עם גברים, אבל הס רט
לא עסק ברגעים היפים. הסרט
עסק ברגעים הקשים. מדברים
איתי על פמיניזם. אבל המסר שלי
בסרט מופנה לאותה מחצית אוב־לוסיה
רדומה. צריך לקחת אחר יות.
גברים עדיין לוקחים יותר
אחריות בחברה שלנו, והנשים
צריכות להתעורר ולקחת אחריות
כאדם. קיימות שתי ברירות: או
להינתק, לברוח מהחיים ולהפוך
קורבן שלהם, או לקחת בהם חלק.
זהו דור הטלוויזיה והאטום, אולם
אפשר למצוא בו את הצדק ואת
היופי שההורים שלנו חיפשו, אולי
בדרכים אחרות, ולהילחם על כל
רסיס־חיים.
ההרגשה שלי בסרט הזה באה
מבפנים• יש בסרט קטעים שקרו
לי, יש קטעים שקרו לטליה, יש
קטעים שקרו לנשים רבות אחרות.
יש בסרט הזה, לבד מהמונולוג שלי
ושל טליה, מונולגים של עשרות
נשים, מכל שכבות הציבור.
טליה: זהו סרט של חשבון־
נפש של האדם עם החברה עם
עצמו.
ליהי: אני מקדישה את הסרט
הזה למפלגת־העבודה.

שרית ישי

נואו או התסיסה וחניווו נגונעים חסונים ניותו שהיו נאוץ

מצעד הכוכבים
הגדול במדינה
זהר ארגוב

צביקה פיק

כלי ם שלובים

יגאל בשן

* דורי בן־זאב
* טוביה צפיר

יצחק קל פ טר (צ׳רצ׳יל)

דני לי טני

* שוש עטרי
* א רי ק סיני

* גרי אק ש טיין
* אילני ת

אבי טולידנו

חלב ודבש

* 800)1696 863)61$

דודו טופז

שייקה אופיר

שימי תבורי

עפרה חז ה

:ש 1 £ £וזכ ה בפ ר ס :

ערב * ערב * ערב * ערב
דיסקו ב חסות חברת?ז?ז. ז
הדיסקוטק שיעיר את כל העיר.

מ תי כ ספי

להקת ברור־חייל

צמד הפרברים
צמד הדוד אי ם
אסתר שמיר
יעל לוי
אי תן מ סורי
ה א חי םוהא חיו ת
רותי הולצמן
להקתק לי ק

דיסק ג׳וקיס: אלי י שראלי_ שו שעט רי _ מני רו ל _ ש לו מי רוו
כל ערב — א לי פו ת די ס קו נו שאת פ ר סי ם.
הצגות לילדים, ריקודי עם והרקדות, שירה בציבור, סרטים, קריית ציירים, קוסמים
וליצני רחוב, סדנאות יצירה, משחקי טלוויזיה ומחשב, מכוניות משחק, קריית ספורט
הגדולה במדינה — ע״י עיריית תל־אביב—יפו (קט־רגל, כדור־סל, טניס שולחן, סקווש,
האבקות, ג׳ודו, איגרוף) ,מכוניות עתיקות, תחביבים, תחרויות כלבים ותצוגת אילוף
כלבים, מופעי ראווה של קפיצות סוסים ורודיאו, תערוכת מדע, טכניקה, ביתן. עמים,
דוכני מכירה, הפתעות ופרסים.

גני התערוכה, ת״א29.8.81 — 15.8.81 ,

פתיחה בשבת 15.8.81 בהופעת הבכורה של ״כלים שלובים,׳
(יגאל בשן, צ׳רצ׳יל, דני ליטני וגרי אקשטיין).
כרטיסים במחיר — 40 שקל
בלבד בקופות במקום.
מחיר הכרטיס כולל את
הכניסה לכל ההופעות
והארועים ב״נוער 81״.
אוטובוסים .67 ,48 ,47 :

בין ה ב אי ם ״ לנו ע ר 81״ ל בו שים ב בג די 1 £ £יוג ר לו מ די ערב 2פרסים.

בק ש ב כני סהת לו שי הנ ח ה של זזק. ז

בחסות עיריית ת״א

הפרופסור ישעיהו ליבוביץ מדבר על מילחמח ־אחים אפשרית, על
המפולת שתבוא אחרי השיבה לקו הירוק, על מנחם בגין, גולות מאי ו
ודויד בן־גוויון, עוו דת ומדינה והמי פ לג 1ת הדתיות

דת־ישואל הקושרת
עצמית ברשות חילונית
בכל צווה!בבל התנאים
הולכת בדרן
של התאבדות

ילא הסוחת׳ את עצמי
ללכת לקלפי. כל זמן
שבעיית השטחית אזנלה
׳נפחות, אין שוס טעם
להתעסק בכל דפו אמד

מנתם
בגין אינו אלא
ממשיך הקו של ממשלות
מפא ׳ והמעדר, ששללו
את קיומו וזכויותיו
של העם הפלסטיני

אינני בטוח אם אפשר
יהיה למנוע מלחמת אחיט.
מלתמת־אחים לא תהיה
תקטסטוופח הגדולה
ביזחו של עס ישראל

׳כול להיות שאחד׳
שנסתלק מהשטחים,
נצטוו ללחום למען
מדינתנו היהודית.
אני אינני כאצ׳פיסט

לעובדה שמישפסות
יהודיות אינן יכולות
להתמתן עס מישפתות
יהודיות אחוות אין כל
קשו לחוקי הנישואין

פרופשור ישעיהו לייבוביץ׳ עמד מול
המיקרופון ונשא את דברו — קהל-
מאזיניו נשאר פעור־פה. הפרופסור שהופיע
באסיפת בחירות של של״י, שצולמה
לסידרת הטלוויזיה ״הנבחרים״
קרא במפורש למילחמת״אחים. כשהוצגה
הסידרה ביום החמישי האחרון, עוררו
דבריו מחלוקת רבה — הוא הותקף
משמאל ומימין. הפרופסור מעורר הפרובוקציות
לא התרגש• לטענתו, הוא
גם לא קרא את המאמרים שנכתבו בעד
או נגד דבריו.

פרופסור לייבוביץ׳ ,איש דתי ושומר־מיצוות,
נערץ על-ידי רבים. כשמתקיימת
הרצאה שלו, מלא האולם מפה לפה,
ודבריו מעוררים כמעט תמיד סערה ומחלוקת•
הפרופסור בן ה־ 79 מלמד בפקולטה
למדעי״הטבע ובפקולטה למדעי-
הרוח שבאוניברסיטה העברית מאז .1934
הוא למד כימיה ופילוסופיה באוניברסיטת
ברלין, וב 1928-קיבל תואר דוקטור
לפילוסופיה. בשנים 1926—1928 השתלם
בביוכימיה במכון לפיסיולוגיה בקלן,
וב־ 1934 קיבל תואר דוקטור לרפו

ובאותה שנה עלה לארץ.
בדברו איתי, בחדרו צר״המידות, שבבניין
הפקולטה למדעי״הטבע של האוניברסיטה
העברית בגיבעת-רם, יושב
הפרופסור ומשחק במיספריים. הוא משפיל
את עיניו בדברו — הוא דומה לאדם
שהשלים עם מצב שאינו חפץ בו.
הוא מדבר במישפטים קצרים ומדי פעם
עולה קולו לטונים גבוהים, בייחוד כש הוא
מדבר בשנואי-נפשו.
בשיחה איתו קיימת תחושה כי מיל-
חמת״האחים והמפולת שעליהן הוא

מדבר, עומדות להתרחש בזמן הקרוב
— ממש מצפים מאחרי הדלת.

• כסידרת הטלוויזיה ״הנבחרים״
,צולסת נואם בכנס שד״י.
האם אתה חכר התנועה ז
לא. הייתי שם כי נמצאה לי הזדמנוית
להגיד מה שלפי דעתי יש להגיד, והייתי
אומר דברים אלה גם במיסגרות אחרות.

תחייה?

כמיסגרת

תנועת ה415

,,אינני פוחד ממיל חמת אזרחים ויי
(המשך מעמוד )45
את חושבת שהם היו מזמינים אותי?
לוא היו מזמינים אותי, הייתי הולך ואומר
את דברי.

י• האם אתה משתייך דמיפ
דגה ז

של מילחמת־החשמונאים, שהיתה בין שומ רי
התורה והמתייוונים.

• כשאתה מדכר על מילחמת
אחים, כיצד אתה מחלק את העם?
איני מחלק את העם. הוא מחולק.

אחים, ואני חוזר ואומר שאיני רואה ב־מילחמת־אחים
את הקטסטרופה הגדולה
ביותר לעם. הקטסטרופה של עם היא כש הוא
מאוחד בטיפשות וברישעות.

• והיה אם תפרוץ מידחמת
אחים, כאיזה צד של המיתדס תעמוד
אתה?

• מדוע ז

דא אחותי אן נעת את תנועת
..שלום עכשיו״ ,מימי שהתנועה
או נעם לא אמדה את האתת

• האם יש כאי־השתייכותך ל•
מיפלגה משום הפגנה ץ
מד, שאדם עושה באופן הפגנתי זה מע שה,
ואז הוא צריך לנמק. אני איני מפגין
את אי־השתייכותי למיפלגה.

• לאיזו מיפלגה הצכעת ככחי
רות לכנסת העשירית ץ
לא הטרחתי את עצמי ללכת לקלפי.

יש הרבה קווי־חלוקה: יש יהודים שאי נם
יכולים לסעוד על שולחן אחד עם
יהודים אחרים — איני יכול לתאר לעצמי
קו־חלוקה שהוא עמוק יותר. יש מישפחות
יהודיות שאינן יכולות להתחתן עם מישפ־

אמרתי לך שאפילו לא ברור לי בין
מי ומי תהייה המילחמה. יכול להיות שבין
הצבא הסר למרות ממשלת־ישראל ובין ה־
״פרייבט־ארמי״ ,המוקם על־ידי מתנחלי
גוש־אמונים — גם זה אפשרי.

• איזה צד ינצח לדעתך כמיל•
המה כזאת?
שום־דבר אינו ברור, משום שעתידה של
מדינתיישראל תלוי היום במידה רבה לא
בעמה, אלא בנשיא ארצות־הברית. ב־24
השנים האחרונות תימרנו את עצמנו ל מצב
כזה, שקיומנו תלוי בחוט דק הנמתח
מן הב״ת־הלבן, ולכן אין כל אפשרות
לצפות את העתיד על סמך הגורמים הפוע לים
בקירבנו.

• האם אינך חושש כי דכריך
יהוו זרז למילחמתייאחים?

אני חייב לעסוק בפסיכולוגיה של אנ שים
אחרים?

• האם אינך מדבר כדי להשפיע?
איני
חושב שדברי משפיעים. הוזמנתי
לכנס של״י ואמרתי את דברי, מכיוון שהם
צריכים להאמר. ספק רב אם הם אומנם
משפיעים על מישהו.

• מה דעתך על השימוש שעושה
ראש־הממשלה, מנחם כנין,
כדת. מה דעתך עד כך שהוא
משתמש לעיתים כה קרוכות כביטוי
״כעזרת־השם״ או ״אם ירצה
השם״ ז
דיכוכיץ בכיתו
נביאי ישראל בגדו בעם ובמדינה, והוא הדין בכל חכמי־ישראל
טעם להתעסק בשום דבר אחר, וזוהי דד
בעייה אם נסתלק מהשטחים או לא נסתלק
מהשטחים.

• כאותו נאום שנשאת ככנם
של ״י ושהוצג כטלוויזיה הטפת ל־מדוע
עשית
מילחמת־אחים :
זאת?
אמרתי שאני חושש שקשה יהיה למנוע
מילחמת-אחים. אמרתי שמילחמודאחים

חות יהודיות אחרות, ואין לזה כל קשר
לטיב חוקי־הנישואין שמחוקקים 120 פוחל צים
בכנסת. יש דיני־גידה וטבילה, ה מטביעים
את חותמם על שליש של כל
חודש בחיי האיש והאשה. אני לא מדבר
על מיקרים של כוהן וגרושה או ממזר.
אם צד אחד מקבל עליו את המישמעת
הדתית של. הצו הסכסואלי והצד השני
אינו מקבל, אץ אפשרות של תיי־אישות.
והטיפשים אומרים שזה קשור בחקיקת־הכנסת
בענייני נישואין וגירושין.

מיושעח כמו גולדה מאיד, שחש
חמד׳]׳ שלח חיה שאיו עס פלסטיני,
לא נסעה מלטעון לסוציאליזם בימינו

אינה הדבר הגרוע ביותר בעיני. הדבר
הגרוע ביותר הוא הקונסנזוס של כל העם
על דבר מושחת. מילחמת־אזרחים על ער כים
היא אמנם אסון ככל מילחמה, אך
יכולה להיות משמעותית. נתתי דוגמה של
מילחמת־האזרחים האמריקאית ואתן דוגמה

דת ישראל הקושרת עצמה ברשות חילו נית,
בכל צורה ובכל תנאי, הולכת בדרך
של התאבדות, מכיוון שמהותה של הדת
לא להשתלב בשילטון־המדיגי.

כלוחמי מילחמת־אזרחים נגד השילטון.
כל נביאי־ישראל היו בוגדים — זאת־אונד
רת, לפי הקונספציה של פטריוטיזם לאומי
הם היו בוגדים בעם ובמדינה. והוא הדין
ברוב חכמי-ישראל.

• לפי אילו קווי־חלוקה?

• וזו אינה הפגנה?

• כנץ נכנע זה עתה לתכתיביה
של אגודת־ישראל. כאדם
דתי, מה דעתך על אגודת־ישראל?

• נכיאי־ישראל היו תמיד מעורבים
כשילטון המדיני.

דומני, שאדם צריך להגיד מדוע הוא
משתייך למיפלגה, אדם אינו צריך לנמק
מדוע אינו עושה משהו.

את חושבת ששלושה מיליון יהודים עמ דו
והסתכלו אם אני הולך לקלפי או איני
הולך לקלפי? בעד מי להצביע? אני מכיר
ברגע זה בעיית אחת, שהיא חיונית לעם
ישראל, בעייה שאם אינה נפתרת אין שום

לדתו של עם ישראל — וזה בעיניי פסול
לחלוטין.

יש קו־חלוקה אחר המשתמע מן המונ חים
מוסררה ורחביה, שכונת התיקווה ו־רמודאביב,
קריית־שמונה והקיבוצים ש־וסביבה.
ואפשר להוסיף על זה עוד קווי-חלוקה. לזה התכוונתי כשאמרתי שאיני
בטוח אם. אפשר יהיה למנוע מילחמת־

אני בוחן כלייות ולב? אם אני ארשה
לעצמי לדון במד, שמתרחש בליבו של
אדם אחר, וזה תמיד מפוקפק מאוד, היי תי
אומר שלבגין אין כלל יחס לדת, אלא

• אגודת־ישראל מקווה להשפיע
על ענייני-הפנים של ישראל,
מקווה לחוקק חוקים דתיים שייכפו
על הציבור־החילוני.
איזה חוק שמחוקקת הכנסת עלול להפ ריע
לך בצעד אחד בחייך? אגודת ישראל
השיגה מה שהיא רוצה, ומה שאגודת-
ישראל רוצה, אני לא מעוניין בו. פקחי-
התעופה בנמל בן־גוריון גם הם משיגים
את מה שהם רוצים.
העניין העקרוני של מד שקוראים דת
ומדינה הוצג על ידי פעמים רבות, כש סיפרתי
על שיחה שהיתה לי עם בן־גוריון
בראשית שנות ה־ ,50 בערך לפני 28 שנים.
יש להבין שבן־גוריון שנא את היהדות
שונאה כימעט פאתולוגית. והנה באותה
שיחה אמר לי שהוא מבין יפה למה אני
דורש בכל ׳תוקף הפרדה מוחלטת בין ה דת
והמדינה, שכוונתי היא שהדת תהיה
גורם עצמאי, אשר השילטון המדיני, ויהיה
מה שיהיה, יצטרך תמיד להתמודד עימו.
ולכן, דומני שכאן אני זוכר את דבריו
ממש מילה־במילה, אמר לי בן־גוריון: אני
לעולם לא אסכים להפרדת הדת מהמדינה,
אני רוצה שהמדינה תחזיק את הדת בידה.
וזהו המצב הקיים — דת ישראל היא
פילגשו המוחזקת של השילטון החילוני,
וזה מה שהמיפלגות הדתיות כולן רוצות

• האם אינך סכור כי כדת היהודית
יש כמה אלמנטים לא אנושיים
כמו, למשל, נישואי כוהן וגרושה,
שכיום, אחרי הורכן כית
המקדש, אין להם כעצם כל משמעות:
מדוע, למשל, נענש הממזר
על חטאי־אסו£
הדת עומדת בניגוד לאינטרסים האנו שיים.
מה זה טוב? לפי הלגנדה שמפט מים
בה את הילדים בבית־הספר, אמר
טרומפלדור , :טוב למות בעד ארצנו׳.
מישהו יכול להגיד שטוב זה לאכול עוגה
עם קצפת. ובכן, מה זה טוב?

$וככל־זאת, היו שנים שכהן
ישכו חכמים, ושינו חוקים כדת
היהודית.

השינויים היו מטעמים דתיים, מעולם
לא מטעמים של אינטרסים אנושיים. לפי
התורה, נישואין בין כוהן וגרושה אסורים.
התורה יודעת מה זה חוק, בחוק לעולם
אין הגיון. חוק הוא ביטוי למגמה רצונית,
לא להכרה רציונאלית — בזה אין הבדל
בין החוק־האלוהי לבין חוק־המישטרה.
מדוע שאדם יקבל את החוק אם הוא יכול
להיות עבריין? הנה, יש ציבור שלם, ה קרוי
״עולם־תחתון״ ,שאינו מקבל את ה חוק.
מה תגידי לאדם שיאמר שאינו רואה
סיבה שלא לגנוב אם לא ייתפס על־ידי
המישטרה. הוא אינו גונב אם אינו רוצה
להיות גנב. מה ההבדל בין איסור גניבה
ובין איסור נישואי־כוהן וגרושה? זה מגו חך
להאחז באיזה מיקרים, במקום לראות
את הסיטואציה הכללית, סיטואציה שבה
יהודים אינם יכולים לאכול יחד על שול חן
אחד, ומישפחות אינן יכולות להת חתן,
מכיוון שיש ממזר, ויהודים אינם
יכולים לעבוד יחד ביגלל השבת. מה
משותף לכל אלה, אם לא הסמרטוט ה ציוני,
הצמוד למוט? ובאמת, יש בני-
אדם שרואים בסמרטוט הזה ערך־יעליון.

• אתה מתכוון להניד שאתה
מקכל את הדת כמו שהיא, מכלי
לשאול שאלות ץ

האם יש עולם ישל הגות, שבו נשא לות
שאלות יותר מאשר בדת? כמובן,
על שום שאלה גדולה לא גיתנת תשובה.
רק לשאלות טריוויאליות יש תשובות. ה־

אני גניו וזן!!נוצר!
אחת שלא תוו
ראגויקה ־ ונוחי
קבוצת שווי־קוחא

בעייות הגדולות של האדם אינן ניתנות
כלל הפיתרון. כל הפילוסופים יודעים זאת.

• מהו יחסר לאלה המכנים
אותך נכיא זעם נ־זה
פיטפוט ! ביכלל, שימוש במילה
נביא זו ממש פרוסטטוציה של המונח.
ומה איכפת לי, אני צריך להתייחס לכל
דבר־הבל וטיפשות?

• כאיש המדע־המדוייקים, מה
דעתך על המצאתו של חכר־הכנ־כת
יעקב מרידוד?
שקר, כזב, רמאות וגניבת־הדעת.

• כאיש דתי, מה יחם ך לתופעת
החזרה־כתשוכה, הנפוצה כזמן האחרון,
עד כדי־כך שאגודת-ישראל
כיקשה כמשא־ומתן הקואליציוני
לשחרר חוזרים־כתשוכה משלוש
שנות שירות־־כמילואים?
דומני שהתופעה הופכת. מיקצוע חדש.
קשה לי להגיד לך מה דעתי על־כך. החז־רד,־בתשובה
נודעת למיספר של יחידים
ואין לה משמעות ציבורית. תשובה פירו שה,
שיהודי, שלא ישמר מיצוות, מקבל על
עצמו עול־מיצוות. כשהעניין מקבל אותה
צורה, המתבטאת בעיקר בסממנים חיצו ניים,
מתעורר חשד שזה מיקצוע.

מקומות־הקדושים שכשטחים המוחזקים

• נטורי־קרתא מחכים לכואו
של המשיח.

אין מקומות־קדושים. שום דבר בעולם
אינו קדוש — רק אלוהים קדוש.

הרעיון־המשיחי היה עניין צדדי בהווי.
במציאות זה אף פעם לא תפס מקום.

• גס כית-הכנסת וספר־התורה
אינם קדושים ץ

• נטורי־קרתא משתמשים כטיעון
המשיחי לאי־הכרתם כמדי-
נת-ישראל.

אלה הם אובייקטים של עשיית־מיצוות.
נוסף על כך, העם־היהודי אינו עם־התורה,

יש אנשים תוואים
בסמוטו הציוני,
הצמוד לגום,
עוו עליון
ולכן אין שום הצדקה שהעם הזה יציג
דרישות פוליטיות ולאומיות בשם התורה.
העם פסק להיות עם-ד,תורה במאה ה־. 19

• מהו יחסך לנטורי־קרתא?
אלה הם יהודים שאינם מעוניינים ב עצמאות
הלאומית־ימדינ״ת של העם־היהו־די,
ואני רוצה בה. אני חייב לכבד כל
אדם באשר הוא אדם, אבל אני מפריד
בכיבוד הזה.

• האם צפית את כשלון מיפי
לגת־העכודה ככחירות לכנסת העשירית

לא, לא היתד, לי הערכה מסויימת על
הלך-הריוח בציבור. תמיד חשבתי ,׳שלמע שה,
מנחם בגין אינו אלא ממשיך בקו של
כל ממשלות־מפא״י והמערך שקדמו לו.
היו ששללו את קיומו, ואין צורך לומר, ,
את זכויותיו, של העם הפלסטיני. הן, עם
התנועה־הקיבוצית שלהן׳ ,התחילו בהתנחלויות
מעבר לקו־הירוק. שימעון פרס
הוא האחראי לקדום, ויגאל אלון היה
אחראי לביקעת־הירדן, ועל זה אפשר
להוסיף כהנה וכהנה, עד להצבעה בעד
חוק-ירושלים. ולכן׳ למה יצביע אדם בעד
המערך, אם מנחם בגין עושה את אותם
דברים עצמם במרץ רב יותר?
אני חוזר ואומר בשלישית: סכנת מילח־מת
אזרחים קיימת, ולא זה הדבר המפ חיד
ביותר. דווקא ההתאחדות הלאומית
בשינאת הערבים מפחידה אותי. הקונסנ־זוס־ו־,לאומיי,
שאומר כי חזרה לגבולות
הקו־הירוק אינה באה בחשבון, הוא ש מפחיד
אותי. אני חושש שתהיה בארץ
הזו מפולת פנימית — וזה גרוע ממילח־

בן־גנויון שנא אח הזח
היהודית שינאה נימעט
נאחולוגית. הוא אגו ל׳
שלעולם לא יסכים
להנירדת הדת גהגוינה.
הוא וצח שהמדינה
תחזיק את חות ביוה

• האם אין כליכך כל יחס ל־

ליכוכיץ חוקר

המצאת מרידוד — רמאות וגניבת־דעת

• אתה חושב שמנחם כגין נהן
כתכונה שד ראייה לטווח־רחוקץ
זה לא מנחם בגין. הודיעו לו מוושינג טון:
אם לא תפסיק את העסק בלבנון,
מרה תהיה אחריתך. והוא חתם עם ער-
פאת. איבדנו את הכושר לעשות על פי
החלטתנו, הבנתנו והכרעתנו, ואנו מופע-

ובגין אין כיל יחס
לדת, אלא לדתו של
עם ישראל -ודה נע׳]׳
נסור לחלוטין
לים על-ידי אותו כוח־חיצון, הבית־הלבן,
המושך היום בחוטי מדינת ישראל. כל
מה שבגין עושה, כביכול למען ההיסטו ריה,
כפוי עליו.
איני יודע מה מתרחש ביליבו של בגין
פנימה. דבר אחד אין לפקפק בו — *יש
בו אהבה עזה מאוד לעם־היהודי ולארץ־
ישראל.

• האם אינך סכור כי כגץ אח ראי
כמידה דא־מכוטלת לאותו
קונסנזוס-לאומי, שאתה כד־כך
הרד מפניו?

ליכוכיץ נואם
החזרה בתשובה הופכת מיקצוע חדש

במילחמת ששודהימים, בצדק או שלא
צדק, כל העולם היה לצידנו. היום אין לנו ידיד בעולם כולו, וזו אינה אשמתו
של בגין. לקונסנזוס אחראים בראש ו בראשונה
אנשי מפא״י: גולדה מאיר,
שימעון פרס ויצחק טבנקין — הדמות ה זוהרת
של מנהיג תנועת־שיחרור האדם
העובד, אשר בסוף ימיו נעשה פשוט פא־שיסט.
ולכן תביני למה אני לא הייתי
מוכן, ואיני מוכן, ללחום את מילחסת ה מערך
נגד הליכוד.

• האם אינך מצטער על העל־מותן
של תנועות השמאד מהמפה־הפודיטית
כישראל?

מת־אזרחים — ואני חושש למה שיוותר
אחרי המפולת.

כל תנועות השמאל, שדיברו על שלום,
אינן שוות בעיני מאומה. אני מעוניין ב תנועה
האומרת שיש להסתלק מהשטחים
— כשם שדה־גול הסתלק מאלג׳יריה, ו־הפורטוגלים
הסתלקו מאנגולה — בלי ל הזכיר
את המילה שלום. לאחר מכן יבוא
שלום או לא יבוא. יתכן שאחרי שנסתלק
מהשטחים נצטרך ללחום למען מדינתנו ה יהודית.
אני איני פציפיסטי.

• אחרי המפולת כולם ירדו לאמריקה.

רק״ח אומרת שיש להסתלק
מהשטחים כדי לדכר על שלום.

אני יודע רק על קבוצה אתת, שבוודאי
שלא תרד לאמריקה, ואלה הם נטורי״
קרתא. הקשר שלהם לארץ־ישראל אינו
תלוי בקיומה של מדינת-יישלאל.

סוכנות קומוניסטית.
בעניין השטחים זה
מה יגידו מחר, אם
להגיד ההיפך מזה.

6מהו יחסך לתנועת שלום־
עכשיו?
אני לא אהדתי אף פעם את ׳שלום־
עכשיו, מפני שאף פעם לא אמרה את
האמת — שצויוך להסתלק מהשטחים ה מיושבים
מיליון וחצי ערבים. שלום־עכשיו
דיברה על שלום, ואני איני מדבר על
שלום. אני רוצה מדינת־ישראל כמדינת
העם־היהודי, ואיני רוצה במעין רודזיה־זימבאבווד,
תחת שילטון יהודי.

טוב. טיעונים יש הרבה מאוד. אל
תשכחי כי מירשעת כמו גולדה מאיר, ש-
הקו־המדיני שלה היה ״אין עם פלסטיני״,
לא פסקה מלטעון לסוציאליזם בימינו.
לכן הטיעונים של בני־האדם הם אי־רלבנ־טיים.
ההיסטוריון
בעתיד יתקשה להבין את
הדבר, שמה שכונה תנועת השיחרור ה בינלאומית,
תנועת החירות והקידמה ה מכונה
סוציאליזם, דגלה במדינת ישראל
בסיסמה שאין עם פלסטיני, ולכן גם אין
לו זכויות־פוליטיות. ואילו הלאומן השו ביניסטי,
מנחם בגין, חתם על מיסמך ה מכיר
ב״לג׳יטימייט רייטם אוף דה פלס-
טיניין פיפל״ .ידוע לי שמנסים לרמות
את העם ולהגיד כי מדובר על זכויות
ערביי ארץ־ישראל, אך לא כך. כתוב ב פירוש:
לג׳יטמייטם רייטם אוף דה פלס-
טיניין פיפל. ואני שואל, כיצד ינסה ה היסטוריון
בעוד אלף שנים להבין זאת?

טוב, רק״ח היא
מה שהם אומרים
נכון. אך איני יודע
יתקבל צו ממוסקבה

ליכוכיץ כוויכוח

אינני מוכן ללחום מילחמת המערך בליכוד

שיחר
מאחרי הקלעים
כמו תזיד **1הוד, דת
גבות רבות הורמו בחודשים האחרונים
למראה עמידתו האמיצה של מנכ״ל הר שות,
יוסף לפיד, במאבק על חופש־העי־תועות,
שהגיע לכדי עימות־גלוי בין מח־לקת־החדשות
של הטלוויזיה ובין הממש לה.
היו שראו בעמדתו התקיפה של לפיד
חלק מתפקידו כמנכ״ל, ואחרים שהרימו
גבה בתמיהה.
בישיבה משותפת, שנערכה לאחרונה,
של ועדי־העובדים של הטלוויזיה וה רדיו,
בקשר עם מאבקם של עובדי רשות-
השידור על הגנת חופש העיתונות וה ביטוי,
אמר לדברי משתתפיה ראש השול חן
הכלכלי בטלוויזיה, אלישע שפיגלמן,
שהוא גם ראש ועד עובדי-החדשות של
הטלוויזיה :״תומי (יוסף לפיד) הבהיר,
שבעוד שנתיים וחצי־ הוא מסיים את תפ קידו
ברשות־השידור, ויש בכוונתו ל שוב
לעיתון־האם שלו, מעריב. עידו די־סצנצ׳יק
(מעורכי מעריב) הבטיח לו
שאם יצליח במאבק על חופש־העיתונות,
יתמנה, בבוא הזמן, כעורך מעריב...״
בתגובה לשאלה אמר לפיד :״לא אמר תי
דבר כזה, לא לשפיגלמן ולא לאיש
אחר. לא רק שלא אמרתי דבר כזה, אלא
שגם במערכת־היחסים הקיימת כיום ב מעריב
אין לעידו דיסצנצ׳יק האפשרות
למסור את מישרת העורך.״
שפיגלמן, מצידו מביא גירסה אחרת על
הדברים שאמר באותה ישיבה. לטענתו,
לא הבינו הנוכחים את דבריו .״כאשר
הסברתי לחברי הוועדים את אחדות האינטרסים
בינינו ובין לפיד, בשלב זה,
הבהרתי שיש לי ספקולציה אישית ופר טית,
והיא שליוסף לפיד יש אינטרס פר טי
במאבקים בתוך מעריב. ומילחמה שלו
למען חופש־העיתונות תזכה אותו בקר דיט
מכובד, במאבק על מישרת העורך
הבא של מעריב.
בינתיים, ניצבים רוב עובדי הטלווי זיה
והרדיו מאחרי לפיד במאבקו. נודע,
כי בפגישה של לפיד עם אחד השרים הוא
הבהיר לאותו שר, לגבי נסיון הממשלה
להכתיב לכלי־תיקשורת מי יהיה המראיין
את מי :״עבור העיתונאים זהו דבר עק רוני,
לא פחות מאשר אכילת בשר חזיר
עבור יהודי דתי.״

פתק אנ ונימי ונ ם
דיב ר שי קו צי ם
מיד אחרי שיא העימות באצבע־הגליל החליטו שלושת עורכי מישדר־הצהרים
בחצי היום, מיכאל דק, גבי גזית ויוני דניאל, לצאת ולאתר
אולפן־חדשות בצפון הארץ. אחד מהישגי־המישדר מקריית־שמונה היה ראיון
שהם ערכו עם כתב־הרדיו בצפון, מאיר אינשטיין, שתיאר למאזינים את
המצב במקום.
מנכ״ל הרשות״ יוסף לפיד, שהאזין לחלק ממישדרי צוות זה מהצפון,
החליט, על דעת עצמו, לשגר מיכתב־הוקרה למנהל חטיבת החדשות, עימנואל
הלפרין, ולבקשו למסור איחולים לעורכי בחצי היום.
ימים אחדים אחר מכן קיבל לפיד מיכתב־תשובה תמוה, שבו כתבו מיכאל
דק וגבי גזית :״לא קראנו את כל המיכתב שלך. מתוך האמור אנחנו מסיקים
שזה היה אמור להיות מיכתב־תודה.״״ הערתם האירונית של השדרים התכוונה

פסקול
אל: גבי גזי ת ומיכאל דין, באמצעות עמנואל הלפרי

לא לגמרי עמדתי על ההומור שבמכתבכם אלי, או \

ברור לי כי הוא מבטא רגישות יתירה, שאינני יכול
אלא לברר עליה, אילו הי נחתה אתכם אותה הרגישות
כלפי הזולת, ודאי לא הייתם מצרפים למכתבכם את
הפתק האנוני מי עם דברי השיקוצים.
ועכשיו, לגו פו טל עניין: שלחתי את מכתב הברכה
ביוזמתי ומקרב לב. ההסתיגות כי ״לא שמעתי את כל השידור
החי מהצפון ועל כן אינני ערב לכר שכל מה ששודר היה נקי
מרבב״ היתה מחוייבת למציאות: אין מנכ״ל רשות השידור
יכול לשבח שידורים שלא שמע, פן ׳יקרא בתוקף תפקידו
לבדוק דברים שאולי לא היו צריכים להיאמר. ניתן היה
לצפות כי עתונאים ברמתכם י בינו אילוץ זה ויקבלו את
ברכתי ברוח טובה במקום שיגיבו בשחצנות

מאחר־ התדע
של ..הנבחר־ם״
בערב־ראיונות בהנחיית איתן דנציג
בבת־ים רואיין מנהל חטיבת-החדשות של
הטלוויזיה בעבר, חיים יכין, ועורך ומ פיק
הסידרה הנבחרים.

בין השאר אמר יכין:
!• (בתגובה לטענה כי הסידרה היתה
צריכה להיות מוקרנת רק בעוד זמן רב)
איני מקבל את הדעה הזאת. מערכת־הב־חירות
האחרונה ביטאה במידה רבה מה פכה
בארץ. היא ליהטה את הרוחות בצו רה
שלא ידענו. היא הפכה את המדינה

לפיסקה במכתבו של לפיד, שאמרה :״לא שמעתי את כל השידור החי מהצפון,
ועל כן אינני ערב לכך שכל מה ששודר חיה נקי מרבב
למיכתב ששיגרו השדרים למנכ״ל, הם צירפו גם פתק אנונימי, מאותם
פתקים שעובדי הרדיו והטלוויזיה נוהגים לתלות מדי פעם על לוחות־המודעות,
בגנות ההנהלה.
מיכתבם של דק וגזית עורר את חמתו של לפיד, והוא שיגר להם מיכתב

זועם (ראה: גלופה) ,שבו העיר להם בין השאר :״אילו הנחתה אתכם אותה
הרגישות כלפי הזולת, ודאי לא הייתם מצרפים למיכתבכם את הפתק האנונימי,
עם דברי השיקוצים...״
התכתבות זו בין המנכ״ל ובין שדרי בחצי היום עשויה להביא למאבק גלוי
בין המנכ״ל לשדרים.
לשני מחנות, שכל אחד בטוח בצידקתו,
ומבחינה זו יש בה כדי להדאיג. אבל גם
אם הממשלה תחזיק מעמד במשך ארבע

שנים, הפועל־היוצא מכך הוא שישנה טמ פרטורה
גבוהה מאוד, ואמוציות עמוקות.
יש אנשים ועיתונאים האומרים: נמאס
לנו לראות את הפרצופים הללו כל הזמן,
חכו איזה זמן, והראו את הסידרה אחר-
כך. אבל אני חושב שרוב הציבור יש לו
עניין רב לראות את מערכת־הבחירות, כפי
שהתגלתה, ולהערכתי עדיין לא הסתיימה.
נדמה לי כי מערכת הבחירות נמשכת
גם עכשיו.
• קיבלתי תגובות רבות. אני מוכרח
לומר לשיבחה של דיסידרה, שאישים משני
צירי המיתרס משבחים את הסידרה, ו אומרים
שהיא מאוזנת. לא אתפלא אם
בסופה של הסידרה יהיו לחלק מהאנשים
טענות. יש עוד שלושה סרטים. עד היום
היו טענות מצד מיפלגת העבודה, בעיקר
מצד ח״ב שימעון פרם, בעיקר על הפרק
שהציג את האסיפה בבית־שמש, שהוא
לא היה יכול להשתלט עליה. לדעתי,
הוא אמנם לא יצא טוב מהתמונה שנשק פה
שם. אבל אני מאוד מסופק אם הקהל,
שהשתתף באסיפה הזאת — .ואנ חנו נראה
עוד אסיפות, גם של בגין וגם של פרס —
יראה את עצמו באסיפות האלה. צריך
לעשות, חושבים׳ .זאת לא רק הבעיה של
פרס, ולא רק הבעיה של מי יהיה בממ שלה,
ומי יהיה באופוזיציה. זו שאלה
של כל אחד ואחד מאיתנו, ואיך הוא
מתנהג במציאות הפוליטית. באסיפות ה אלה
היתה התנהגות שגבלה בהיסטריה,

ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לח שוב.
מילבד מורת־רוחו של פרס, קיבלנו
גם תשבחות רבות מצד הליכוד ומיפלגוד
העבודה.
!• (כיצד התקבל במטות־הבחירות לצו רך
צילום הנבחרים?) במצודת זאב, למ של,
היו 900 צירים, והיה להם כפל־הר־גשה.
מצד אחד הם מחבבים אותי מה טלוויזיה,
ומצד שני אני עבורם מ״המא-
פיה השמאלית״ .אבל הרוב התייחס אלי
בחום ובסימפטיה.
• (על תוכניותיו בעתיד) היו פניות
אלי, אבל לא רציניות ..אני לא אלך לע בוד
בתחנת־הטלוויזיה של נתניה או בת ים.
אם כן, בתחנת־הטלוויזיה חוקית ורצי נית,
ולא בתחנה קיקיונית. אילו היו
פותחים ערוץ שני, ואילו היו מציעים לי
הצעה קוסמת — מדוע שלא אקבל אותה 1

בגין וש *3גדמן
עורך מוקד, יעל,כ אחימאיר, משדר
אחת לשבוע, בתוכנית שעתיים משתיים ש בגדי
צה״ל, פינה אישית, שבח הוא מגיב
על אירועי הפוליטיקה הישראלית. בשבוע
שעבר הגיב אחימאיר על סיגנון המשא-
ומתן הקואליציוני, כפי שהוכתב בידי ה־מיפלגות
הדתיות. בין שאר דבריו אמר :
״האם כל רב צריך לשאת עתה על
גבו אות־קלון מדכא לחשוב שדוו קא
במדינת־היהודים יש ליהדות תדמית
כה משפילה בימי המשא־והמתן הקואלי ציוני
...לא מתאים ליהודים הדתיים ביש ברא
ראל,
שזו תהיה תדמיתם...״
שית חודש אוקטובר ייסנס לתוקפו בטל וויזיה
תיכנון חדש, התפור בהתאם לת נאים
התקציביים של הרשות, הסובלת
מקשיים כלכליים, שמקורם באינפלציה
• 9ויכוח תוקפני עשוי להתפתח בישי בת
מליאת רשוודהשידור, כאשר זו תא שר.
בחודש הבא, את התיכנון החדש.
הוויכוח יסוב סביב תוכניתו החדשה של
ירון לונדון, העלולה להחסם בידיהם של

אהרון פאפו, אהובה מרון ומיכה

ינ ץ 0 9מוורת־רוח רבה קיימת בטל וויזיה
על האיסור שהטיל המנכ״ל על הוד
זרתה של מגישת תוכניות־הספורט, אור לי
יגיב, למסך הקטן. עובדי הטלוויזיה
מתרעמים על איסור זה וטוענים שיש
כאן אי־צדק מיקצועי. לראייה מביאים עוב־די־הטלוויזיה
את שיבתו של קריין תשדי רי
הליכוד, ספי ריכלין, לעבודתו בטל וויזיה
הלימודית. לדעת העובדים, יש בכך
מינהג של איפה ואיפה 9סמנכ״ל
הרשות, שלמה עכאדי, עומד לזכות
בקדנציה שלישית בתפקידו, בניגוד לסמנ־כ״לים
קודמים. קדנציה שלישית לסמנכ״ל
לענייגים כספיים אינה מקובלת בשרות
הציבורי בישיבתה הראשונה של
הממשלה החדשה, התייחס ראש־הממשלה
מנחם בגין בברוטאליות לעיתונות
המודפסת והאלקטרונית בישראל, והעיר
״היד. לנו איש אחד טוב בידיעות אחרונות,
זה היה אורל פורת (המכהן כיום כיוע צו
לענייני תקשוורת) ..ברדיו ובטלוויזיה
אין לנו איש בהמשך דבריו, כלל בגין
בין ארבעת משימותיה הראשונות של ה ממשלה
החדשה ״לפתור את בעיית אלי שע
שפיגלמן.״״ בגין שב וחזר על דב רים
אלה, בנימה היתולית, כאשר הציג
את ממשלתו החדשה במישכן הנשיא׳99
על הפיכתו של יוסף לפיד לסמל המא בק
על חופש־העיתונות אמר המפיק
מרדכי (״מוטי״) קירשנכוים :״אצלנו
בארץ אפשר להפוך את בניטו מוסולי״
• 9בראשית
ני לצ׳ה גווארה...״
ספטמבר תצא מנהלת התוכניות בטלוויזיה,
אסתר סופר, כשופטת לתחרות פרס איטליה
לסרטי טלוויזיה. הסרטים שייצגו את
הטלוויזיה הישראלית בתחרות זו יהיו
מישל עזרא ובניו ופולרצ׳ינלה, תוכנית
שטרם הוקרנה, המוקדשת לשנת ה־ססז
להולדתו של איגור סטרווינסקי. פרס
איטליה נחשב כחשוב וכמכובד שבפרסי
הטלוויזיה באירופה ׳ 9 9אחרי הפוגה
ארוכה, יוקרנו שוב, על פי התיכנון החדש
של הטלוויזיה, סירטי בי־בי־סי. להפו גה
גרמו מחיריהם הגבוהים של סרטים
אלה. מנכ״ל רשות־השידור הצליח להגיע
להסדר הולם עם מנהלי בי־בי־סי לגבי
תנאי הקרנתם של סרטים אלה בארץ
במיסגרת התיכנון החדש תוחלפנה רוב
הסדרות, המוקרנות כיום, בסדרות־טל-
וויזיה חדישות יותר. רק בעוד שבוע תפר סם
הנהלת הטלוויזיה את שמות הסדרות
החדשות שתוקרנה בעונה הבאה על ה-
מירקע.
העולם הזה 2293

מלכת האיים
מלכת המים 81

מזמינה את המועמדות הסופיות ב תחרו ת

לחגיגה של נופש
באי האושר
מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד!
ב ח סו ת

ד * דנ ז לי ד

נסיעות ותיירות

ימים משגעים ולילות לוהטים בשבוע של נופש וכף בכרתים
הגדול היפה המעניין והמגוון -שבכל איי הנופש של יוון!
ך כל הטיסות עד סוף אוגוסט מלאותן
יאל תחמיץ את להיט השנה בעונה הכי* יפה ! !
בספטמבר ועד 16 באוקטובר

בכל יום שישי טסים ל;
רי יזסרס-

מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה 1
פרסים והרשמה: אצל כל סוכו הנסיעות.

אי>ייינציע! דיזנהויז״ ני־יה ^ ^

מטעם

בחסות :
״אברהם
קולדה״
תכשירי

בחס 1ת

03111:1

ע ע ״זי מ־

חברת הנסיעות ״דיזנהויד * חברת הבנייה הבונה בראשידלציון, פתח־תקווה, רחובות ותל־אביב
גינדי בית האופנה ״ניבה״ * בגדי־ים וחוף ״גוטקס״י * המשקה שכבש את העולם ״פינה
* תכשיטי ״אנדין״ * חברת התחבורה ״יונייטד טורם״ * חברת הקוסמטיקה ״נייטשר ביוטי״ *
השיער ״לוריאל״ * חולצות גברים ״הווי 2000״ * נעלי ״מרנו״ * סלון לכלות ״אמבר״

תחרויות אזוריות:

טבריה — ב״חמי טבריה הצעירה״ ,ביום רביעי ,12.8.81 בשעה 9.00 בערב.
מכירת כרטיסים מוקדמת: ב״בידור הצפון״ טבריה (לשעבר אלחדיף) ,טל 22597 .־.067

בצפת חנות גרינבוים, טל 30249 .־.067

בבית־שאן במרכז הקהילתי במחלקת התרבות, טל 88220 .־.065

אשקלמ -במלוו היוקרה ״המלך שאול״ (מסביב לבריכה המפוארת) ,במוצאי שבת ,15.8.81 בשעה 9.30 בערב
מלון בקבלה באשקלון מוקדמת
רם מב רת
•055
22796־055
טל^ 22796
״יונה״ ,סל•
הכרטיסים ונדי ׳
מלון ״המלך שאול״ ,טל 34129 .־ 1051 באשדוד במשרד
״המלך שלשאן ל//
הנשף: בקן פת
סים בערב
יילים,
למיפעלים וח
הנחות הנחות

אילת ^ -ווהיזקרה ״קיסר״ (מסביב לבריכה המפוארת) ,ביום שישי ,21.8.81 בשעה 9.30 בערב.
מכ רת כרט ס ם מוקדמת: אצל זנתי ליד הקולנוע,
בתי המלון באילת. בערב הנשף בקופת מלון ״קיסר״ ,טל.
רל אצל בית הלחמי, בקיוסק איזידור, אצל ״מקור הספר״ — במרכז סולל רונד ו 5רי ל ד
76160־ .059 הנחות לוועד, עובדים. לחיילים ק ר ^ הסם במרכז סול. בונה ובקבלה של כל

בנשפים המלכותיים:
• תצוגות אופנה מפוארות — קייץ 81׳ של • ניבה״
• מיצעד מועמדות • ראיונות אישיים
.אנדיך, מ רנו ^ א טי עיצוב תסרוקות: סלון ג׳ימי ומרסל חיפה. הדרכת הנעעמדות: א&פו לאה
עיצוב הכתרים :״אנדיף. אירגון: מירי זכרוני ורפי זכרוני.
פלטשר. איפור .״נייטשר ביוטי״ 1¥׳ס8£4 .
גרטהם״

דירי

אמנים אורחים:
צביקה גלעדי

האייויזיוו * מוטי
* וי קי מנור *

פיק -זמר ומלחיו ה שנה * חלב ודבש -זוני
הבדח־חלוי׳ו מסי מני פאר . -שעה טובה־גיוקי איקין ול הקת בנות הגיאז * משה נוי ולהיות הדולפינים.
הנשף המלכותי לבחירת מלכת המים 1981

היכל התרבות תל־אביב — ירם שלישי 1.9.81ב־0ס 8.בערב

פוס שתי ציפורים במכה אחת.

יום רביעי

• סי דרתמתח: ה-
מיקצוענים 10.00 שי דור
כ צכע, מד כר אנגלית)
:הפרק פרשת אוג׳וקה

12. 8

מספר על עלילות
הפנים באנגליה.

• סידרה לילדים: ע ד
למו של וולט דיסני (5.30
— שידור בצבע, מ ד בר
אנגלי ת) :הפרק בובי הכלב

׳ 1ראשון

הנאמן (חלק ב׳) .בובי ממשיך שם בבית־הקברות, לרבוץ קבור בעליו, ואינו מוכן ללכת
לביתם של אנשים הרוצים
לאמץ אותו.

16. 8
• מוסיקה: כתת או מן
8.03 סידרת תוכניות

• סיד ר ת טלוויזיה :
כילי כ חו רכא רז( צ— 0.3
שידור כ צכע, מד כר אנג
מוסיקליות.
בתוכנית השבוע
משתתפים הפסנתרנים קלוד
פרנק וג׳ינה בכאואר עם הכנר
איזיק שטרן. עורך ומגיש :
אריה ורדי.

לית ) :ונדה מנסה לחבל ב-
מישחקי הטניס באוסטרליה
על־ידי קנגורים מאולפים ו מונחים
על־ידי המומחה שלה,
ד״ר פבהוב, וזאת תוך כדי
הכנסתם למישחקי־הטניס והו כחת
יכולתם של בני־אדם. אך
כמובן שבילי, לילי ווילי מג לים
את המזימה, ומסכלים
אותה.

• מגזין קולנוע: ה סר
טים ש א הכנו 8.30
תוכנית ובה קיטעי סרטים
מפירסמיס, בהגשת דליה מזור.

• סי דרת טלוויזיה :
לו גר אנ ט 10.00 שי דור
כצכע, מדכר אנגלית)
:הפרק השפעה מספר

• סר ט קולנוע: עול מה
הנ סתר של עקרת-
כי ת 10.00 שידור
בצבע, מדכר אנ ג לי ת):
קומדיה פרי-עטו של ג׳ורג׳
אקסלרוד. בהשתתפות וולטר
מתיאי, פטריק או׳ניל ואן ג׳ק-
סון. העלילה מספרת על זוג
נשיי, המתגורד בשכונת־יוק־רה.
עס הופעת לקוח מפונק
של הבעל. העוסק ביחסי־צי-
בור, מחליטה האשד. להוכיח
לבעלה שקסמיה עדייו עימה,
והיא מציעה את עצמה כנערת*
טלפון. החייבת לשרת לקוח
מכובד של בעלה.

יום חכזישי
13. 8
• מדע פופולארי :
חיים עלי א ד מו ת ( 5.30
— שידור בצבע, מד כ ר
פרק שלישי :
אנגלי ת) :
היערות הראשונינז פרק זה
עוקב אחרי התפתחות החיים
והטבע על פני האדמה, לאחר

ביטחון־

כל ילדי האל: מוסיקה כ ה ארל ם
יום שלישי, שטה 10.00

על קבוצה רבודהשפעה של
אנשי־עסקים, המבקשת לשכנע
את בעלת העיתון, גברת פיג־צ׳ון,
למאבק ציבורי על הקמת
נמל־תעופה חדש. לו גראנט
מתמודד עם בעיית הטיפה־

יום ש1י
17. 8
• כידור: ה ח כו כו ת
מאר חו תאת החלילן ז׳אן
פייר דמפל 8.03 שידור
בצכע, סדכר אנגלית)
:החלילן הנודע דאן
פייר רמפל הוא אורח החבו בות,
ובמהלך התוכנית הוא
משמיע כמה קטעים מפורסמים.

$כידור: אי שמפתח
( — 0.30 שחור לכן) :
שעשיעון לאהבת ארץ־ישראל.

• פ שע: כ עי ק כו ת ה פשע
10.45 שחור
ל כן) :על שלושה וארבעה

— מותחן המספר על שוד ה תכשיטים
הגדול המתבצע ב מונטריאול.
צוות חוקר ממיש־טרת
קנדה מנסה לגלות מי
ביצע את הפשע. בתפקידים
הראשיים: מייקל קאן ופול
הרדינג.

יום שליש•
18 . 8
כלכו ט ק

#צ ר כנו ת :

מירוץ בין הליכוד לבין המע רך,
ועוסק בסוגיית האלימות
במערכת־הבחירות. הרגשת ה קיפוח
והפער העדתי פרצו
החוצה בחמת־זעם, באסיפות־בחירות.
להט הייצרים, שמצא
פורקן באסיפות המערך ובקרי אות
חוזרות ונשנות ״בגין,
בגין״ ,הפך את האלימות נו שא
מרכזי במערכת הבחירות
עצמה. זו היתה נקודת־מיפנה
בתעמולתן של שתי המיפלגות
— המערך והליכוד. המערך
השתמש באלימות כדי להר תיע
מפני שילטון הרחוב, ומ נגד,
נגח אותו הליכוד על
נסיונו ליצור קיטוב עדתי ב עם.
על מה שקרה באסיפות
העם (וביניהן הידועות יותר,
כמו פתח־תיקווה, נתניה ולוד)
ועל התפנית במערכת־הבחי־רות
ביד חזקה.

יום שי שי

רמפל :

ה ח כו כו ת

יום שני, שעה 8.02

14. 8
#סידרה לילדים :
הקלכ רי פין וידידיו (3.00
— שידור כ צכע, מד כר
אנגלי ת) :הפרק האק סויד
ותום פין. דודה סאלי חושבת
שהאק הוא תום, בעוד שתום
מתחזה לאחיו• האק ותום פות חים
בחיפושים אחרי ג׳ים.

#סר ט ערכי: הקן ה שקט
5.32 שידור כצבע,
מדבר ע ר כי ת) :

איינ שטי ץ: ארץ י שראל
יום שישי, שעה 11.05

שיצורים שונים עזבו את ה מים.

סי דרת טלוויזיה :
ידיד לכל צרה (צ— 0.3
שידור כ צכ ע, מדכר אנגלית)
:הפרק וילי וקיים מס פר
על הרפתקותיהם של שני
נוודים, וילי הקשיש והילדה
קיים, שאליהם מצטרף הנווד
המוכר שלנו.

• סידרה ת עו די ת :
הנכ חדי ם 0.30 שחור
לכן) :הפרק היד החזקה, ש הוא
הסרט השישי בסידרת
הנבחרים, מתאר את המשך ה
תסריטאי
מתאהב בבחורה,
לאחר שזו מצילה את חייו.
נידע לו שהיא מורה ושהיתה
נשואה בעבר. הם מחליטים
להתחתן, ולהקים בית מלא
אהבה. אך במציאות הדבר לא
בא לידי ביטוי. הרבה מאור עות
גורמים להפרת השקט וה שלווה.
שחקנים: מחמוד ׳סין,
ברלנתי עבד אל חמיד וסמיר
ע׳אנם.

#סר ט קולנוע: ה עלטה
כרודי (— 0.15
שידור כ צכע, מד כר אנגתקופת
טרום מיל-
לי ת) : מורה חמת־העולם השניה.
בריטית מנסה להקנות לתל־מידותיה,
לבד מהשכלה, גם
אמונה, דרך-חיים ואידיאולוג יות.
השחקנית מגי סמית, זכ תה
באוסקר עבור הופעתה ב סרט
זה בתפקיד המורה. את

תפקיד המורה המתאהב במו רה
מגלם בעלה של מגי סמית,
השחקן רוברט סטפיס.

• זמר: אריק אינ-
שטיין 11.05 שחור
לכן) :הזמר אריק אינשטיין

בשירי ארץ־ישראל הטובה וה יפה•
תסריט ליהי חנוך (שי דור
חוזר).

המרה של העורך הכלכלי שלו.

(— 8.30

• דיון: שיחה כ*פנים
( — 10.50 שחור לכן).
• סי דרת טלוויזיה :
בו עו ת 11.20 שידור
כצכע, מד כר אנגלית).

ת־כבית הצרכנות והגנת האז רח
של הטלוויזיה הישראלית.

• ת עודה: עולם ה א
ר תו ר

מס תורין
קלרק 0.30 שידור
כ צכע, מדכר אנגלי ת) :
הפרק ח! כסת הקדנזוניס שב מהלכו
חושף קלרק לפני הצו פים
מיבצרי זכוכית, סלעים
מותכים, סוללות השמל, גלגלי־
״י: ם וגולגלות מיסתוריות
מאבן ־ק ה, בני אלפיים שנה.

שבת

• כיתר: כל ילדי ה אל
— מוסיקהבהא רל ס
( — 10.00 שי דו ר כ צב ע,
מדבר ומזמר אנגלי ת) :

15. 8
• סי דרת טלוויזיה :
דאלאס 10.00 שידור
כ צכע, מדכר אנגלי ת) :
ה.ר ק נערת־ טלפון מספר כי צר
פאם מתיידדת עם חברה
חדשה, ליאן (ורוניקה המס),
מבלי לדעת על עברה המפוק פק•
כאשר רואה אותן ג׳יי. אר.
יחד, הוא מחלים שזוהי ההז דמנות
להרוס את שמם הטוב
של בן מקסוול, תומכו של קליף
באדנס, ושל פאם בעת ובעו נה
אחת. ג׳יי.אר. מאלץ את
ליאן, באמצעות סחיטה, לה ביא
את מקסוול ואת פאם
למצב מביך, ושוכר צלם שינ ציח
את המעמד, בתיקווה לת
שחור

לכן)

ביצ ע טלוויזיוני נדיר של מו סיקה
מתיצדת רובע הארלם
בייו־יורק. שנוצרה בשנות ה סל
ה־ 30 למאה. במהלך המו פע
מובאים תולדות הג׳אז.
בנוסח הניו־יורקי שלהם. ב עזרת
להיטי אותה תקופה.

• סידרה חד שה: סיפו
רו של חייל (— 10.50
לכן) :סידרת טלוויזיה חד
אליוט:
סיפורו של חייל
יום שלישי, שעה 10.30

שה, המבוססת על רומן מאת
אנטון מילר. משתתפים בסיד-
רה: סם אליוט, קליף פוסס,
צ׳רלין קאר, גלן פורד ואח רים.

קולנוע ברבבים מחכים דמטזצ״וו
ג׳ק ניקולסון הרגיש טוב מאוד, ואפילו
מצויין, יחסית להרגשתו של כוכב, שמצוי
בתוככי כלוב, ושהחיות, המרמות לעצמן
שהן בני־אדם, עומדות ומתבוננות בו מ בעד
לסורגים. כן, זה היה בפסטיבל הסר טים
בקאן. ניקולסון היה הכוכב האמרי קאי
הרציני היחיד, שביקר השנה בקאן
ושנאות להעניק ראיוגות. הוא נענה רק
למתי מעט, אותם ברי־מזל שהזמינו את
הראיון מבעוד זמן, כמו כותבת השורות
האלה. הוא הירשה לאנשי יחסי־הציבור
שלו לקבוע שני דאיונות ביום — אחד
בבוקר ואחד אחרי־הצהריים. הוא הגיע
לקאן לארבעה ימים, הווה אומר: שמונה
ראיונות לכל היותר. והוא היה אפילו יו תר
מסבלני. עובדה: ג׳יימס קאן, שאמור

לידע הבשרים ורסיסי חיים. כאן עצרנו,
שכן זה היה סרטו הראשון עם בוב ראפל־סון
1970 עתה שב לעבוד עם ראפלסון
על הדוור סצלצל חסיד פענזיים. מוזר, כל
הטיפוסים ששיחק מאז היה אינטלקטואל
בורח־מן־הבית, הרוצה לנסות ידיו במלא כה
שחורה (רסיסי חיים) ,הפכו יותר פסי־כופתיים
מסרט לסרט• האם לא מתחשק
לו לשם שינוי להיות פעם הבחור הנחמד?
התשובה באה בדמות הנוספת שהוא ו־ראפלסון
בחרו לעצב: הגבר הנוטה ללון
בתחנת־בנזין מרוחקת, ונשאר שם כמאה־בה
של האשה, הופר רוצחו של הבעל
ומשלם מחיר כבד עבור תאוותו.
ניקולסון צוחק :״קל לי לעבוד עם רא־פלטון.
את שנינו מעניינים הטיפוסים ה סובלים
משיגעון אישי. משהו מייוחד, ה מניע
אותם מתחת לפני השטח ואינו נותן
להם מנוחו! .הברנש העומד במרכז יצירתו
של הסופר ג׳יימס קיין, שכתב את הדוור

הכוכב המבוקש

ג׳ק ניקולסון בפסטיבל הסרטים בקאן. הכוכב
המבוקש ביותר על הבד האמריקאי היה במצב־רוח
מרוסס, נוכח מאות הבקשות לראיינו עבור רשתות־השידור והעיתונים באירופה.

היה להגיע לפסטיבל לכבוד סרטו גנב,
התחמק מן העניין בתירוץ רישמי של תאו־נת־מכונית.
האמת היא, שפשוט קיבל פיק־ברכיים.
לא כן ניקולסון וג׳סיקה לנג —
השניים קיבלו רמז מחברת לורימר, שהפי קה
את הדוור מצלצל תמיד פעמיים, כי
רצוי לבחון את הקהל האירופי ואח תגו בותיו
של הסרט (גירסה שנייה של הדוור
המקורי, בכיכובם של ג׳ון גארפילד ולנה
טרנר) .ניקולסון, הכוכב המבוקש ביותר
היום בארצות־הברית, מצא עצמו עטור
תהילה בבואו לדרום־צרפת, מקום שבו
העיתונאים מבקשים לראות את המבוק שים
במילא, או לגלות את המפתיעים וה מהממים.
אלא
שדיבוק הפסטיבל נגע בו. ניקול־סון,
בחולצה לבנה ובמשקפי־שמש, מק ריח
וקטן בהרבה מכפי שהוא נראה על
הבד, כמעט שהלך לאיבוד על מידרכות
הטיילת. הוא היה מוכן לחייו לצלמים
שנואי־נפשו (אינו מרשה לצלם בשעת
ראיון) ולחלק אוטוגרפים. הוא האריך ב פרשנות
והתעייף הרבה אחרי שאזלו שא לותיו
של המראיין של הבוקר — כך דווח
לי. ובתום יום של שמש ועמל למחרת
הפרמיירה הצרפתית, כשכולם כבר הרגי שו
באהדה של העיתונות הצרפתית, וני-
קולסון הוסיף אינטרוויו לטלוויזיה כמתת
חסד, הגיע אלי איש עייף ורעב. הוא הת נצל
על כי ייאלץ להפסיק את השיחה, כדי
שיוכל לטעום מן ״פטוצ׳יני קון באזיליקו״.
מן הניצוץ נהגנו בהילוך אחורי לקן
הקוקייה, צ־איינהטאון והפרט האחרון, עד

המטורף התווו

גיק ]׳קולסוו

ההבעות המגוונות על פניו של ג׳ק ניקולסון, בסידרת
דמויות שגילם בסרטים. משמאל לימין: רסיסי חיים,
אדם בעקבות גורלו, קן הקוקיה, צ׳איינה־טאון, הפרט האחרון, שפתיים מעוותות וקריצה.

ג׳ק ניקולסון בתפקיד האב, המתכונן לרצוח את אשתו
ואת בנו בסירטו של סטנלי קובריק הניצוץ. מתחת
לפני השטת נותרו כמה נקודות רכות, העושות את דמויותיו הקשוחות מרתקות במיוחד.

מצלצל תמיד פעמיים, ריתק אותי תמיד.
ידעתי שראפלטון יאהב אותו מאותן סי בות
שאני אוהב אותו, בגללה חושניות
המעבירה אותו על דעתו. ידעתי גם שרא־פלסון
לא ירצה *לעשות גירסה חדשה של
משהו ישן, וכי לעולם לא ירצה לעשות
מותחן. כשהחלטתי, בכל זאת, להסריט את
הספר עם ראפלסון, חרף העובדה שהספר
הוא גם מותחן, הצעתי לו לכתוב בצוותא
עיבוד מחודש של הספר.״
ניקולסון — שחקן, במאי וכותב. איך
היה הנסיון לעבוד עם פרפקציוניסט כסטנ־לי
קובריק על הניצוץ? האם לא הטרידה
אותו התערבותו של קובריק בכל שלב
משלבי העבודה? כמה היה מסוגל להש קיע
בעצמו בדמות האב המטורף, שנר אתה
כפארודיח על משוגע יותר מאשר
תרגיל של טירוף? היה מישהו שהעיר
בציניות, כי ניקולסון עשה את קרמר נגד
קרמר אחרי שהאשה שיגעה את בעלה...
תשובתו של ניקולסון משתהה. ההמתנה
הזו מבהירה לי מיד מה יהסו אל קובריק.
״לעבוד עם קובריק,״ אמר ,״זה היה ממ ריץ:
כמה השקעתי מעצמי — בערך מטר
וחצי.״
לעבור מהר לנושא אחר! כבר הזהירו
אותי מפני המוקש ששמו קובריק, וסיפרו
שהשניים התנגשו זה בזה.
גאון אחר שאיתו עבד הוא אנטוניוני.
״או, הייתי רוצה לעבוד איתו שוב.״ אבל
דווקא סרטו האחרון של אנטוניוני היה
כישלון .״שטויות,״ אומר ניקולסון ,״הוא
פשוט לא מסוגל לעשות סרט רע. האיטל־ה
עו ל ם הז ה 2293

שנאו גם את אוונטורה, עד שהמבק הצרפתיים
סיפרו להם שהסרט הזה
דעי לך דבר אחד: המבקרים יכו להיות
יותר גרועים, אנטוניוני —
קים רים
טוב.
לים

יש לו הרגשה שכך ייקרה גם לדוור
מצלצל תמיד פעמיים. הוא יודע שקיצצו
את הקטעים שעליהם עבד הכי קשה עם
ג׳סיקה לנג. טענו שקטעים כד, נועזים
לא נראו על הבד. ניקולטון עצמו חשב
שהאירוטיקה היא המימד החשוב ביותר
בסיפור. לא כך חשבו המפיקים. הם ידעו
שזה המימד החזק, אבל הכירו בעובדה
שכרי להביא קהל רחב ולקבל סיווג צג־

ג׳ק ניקולסון וג׳סיקה 9111151 לנג באחוז התמונות ה*
יי י
חושניות מתוך הדוור מצלצל תמיד פעמיים.

תחליף למשיח
בלי חמור
סופרמן ( 2מוגרבי, תל־אביב,
ארצות־הברית) — מי אמר ש-
סרט-המשך חייב להיות פחות
טוב מן המקור? המשך מעלליו של איש־הפלדה הכל-
יכול, מוכיח כי כל הנחה זו היא הבל ורעות״רוח. ובכל
מה שנוגע לענייני קופה, יש מיספרים שמדברים בזכות
עצמם, והם יותר משכנעים מן המיספרים המקבילים של
סופרמן .1ובאשר לאיכות, הטרט השני הוא יותר עליז,
פחות יומרני והרבה יותר מפוקח מן הראשון.
יתכן שהסיבה העיקרית לכך הוא הבמאי, ריצ׳ארד
לסטר, שנטל חומר־גלם מן התסריטאים מאריו פוצו ודיי־וויד
ולסלי ניומן (האחראים גם לתסריט הקודם) ,והכניס
בו מימדי סאטירי והומוריסטי משלו, מבלי להפחית
במאומה את התנופה הפאנטסטית של גואל האנושית,
עטור האדרת הכחולה. האגדה נשמרה, והילדים בוודאי
יהנו ממנה מאוד. מעלית במיגדל אייפל נשלחת לחלל
בטחי יד של סופרמן; ילד ניצל לפני שהוא צונח למימיו
הגועשים של מפל נייגארה ; עיניים קודחות ומעלות אש
כמו קרני לייזר ; משב־פה מקפיא כל תבערה ; נשימה
עמוקה יוצרת רוח״סערה, ועוד מיניי תעלולים מסוג זה,
משמשים את סופרמן ואת אוייביו — הפעם מורדי קריפטון
מתחילת הסרט הקודם, שבאו להשתלט על כדור-
הארץ• ובין תעלול לתעלול, לובש סופרמן, כרגיל, את
חליפתו הצרה במקצת של העיתונאי המתחיל קלארק קנט,
ומסתכל בעיני עגל מאוהב בעיתונאית הנמרצת והמצליחה
לויס ליין, המלמדת אותו את סודות המיקצוע.
כבדרך אגב מכניס לסטר גם הערות ובדיחות פרטיות
משלו. למשל, חדר מלון שכולו ורוד להחליא, התגלמות
הטעם הרע, המיועד לשימוש זוגות בירח״דבש. במקום אחר
הוא מדגיש את תסביך שימשו! של האומה האמריקאית,

סרט שבו כמעט מגיעים לשיאים, אבל רק
כמעט.
סיפרו שגם הוא השתולל בבית, כשהראו
לו את התוצאות. אבל על כך אין הוא
עונד, ישירות, רק מסביר במה היתה שו נה
גישתו מזו של ג׳ון גארפילד.
״בשבילי,״ כך אמר ,״גארפילד שיחק
את תסביך האשמה. הוא השתדל להיראות

כריסטופר ריב: נזימד סאטירי והומוריסטי
כלומר: האמונה שאהבת אשה מסרסת גיבורים; אם
רוצה סופרמן בלויס ליין, עליו לוותר על תכונותיו המופלאות.
ואפשר, כמובן, גם להרהר בכך, שהטוב המוחלט
והרע המוחלט קורצו מאותו החומר, כולם יצירי הכוכב
קריפטון, או לתהות כיצד זה שבשורש כל העוולות יש
מעשים טובים, וככל שהמעשה טוב יותר, העוול עשוי
להיות גדול יותר. במיקרה זה מוביל סופרמן פצצת-מימן
לחלל החיצון, כדי שההתפוצצות לא תזיק לאיש. אבל
מסתבר שהריאקציה הגרעינית היא שמשחררת את הנבלים
מן הכלא הקוסמי שלהם.
אין צורך לקחת את כל הדברים ברצינות. בסופו
של דבר, מדובר כאן בסידרה מצויירת, המסתייעת בכישוריו
המיוחדים של הקולנוע.

המון תרגילים טכניים.
״עתה היתה לי ההזדמנות לממש את
כל אשר למדתי — איך להבטיח שהמתח,
שהוא אוייבו של המישחק, לא ישתלט
עליך. שהרי תחת מתח אתה מאבד את
החושניות שבמישחק שלך. ומילבד העל מת
מתח באמצעות תרגילים שונים, עשי תי
מה שאני עושה בכל תפקיד. הרי הש תתפתי
בכתיבה, בניתי לי קונספציה של
הדמות וציירתי את הדרך הטובה ביותר
כדי לשחק אותה. אחרי שאני בונה את
כל הדברים האלה, אני משתדל לשכוח
כל מה שלמדתי, ואז אני לוקח איתי דק
מה שאני מוצא בסביבה. רק אז מתחילה
העבודה ממש.״
נשמע מעייף, לא כן? האם זו הסיבה
שנטל חופש לשנה תמימה? האם הוא ב אמת
מתכונן לקנות אי ולשכב על הבטן
בחברת האשה שאיתר, הוא חי כבר שמונה
שנים, אנג׳ליקה יוסטון י
״הסיפור על שנה של חופש הוא לא
סיפור, כי אם החלטה• צריך לדעת מתי
להפסיק. וזה קשה ביותר, בעיקר בשבי לי
— אני קורא כל כך הרבה ספרים
ועיבודים ותסריטים המוגשים לי. כדי
להפסיק היום, הייתי צריך להפסיק לקרוא

תסריטים לפני שנה. זה קשה מאוד לסרב,
שמא יגיע דווקא אותו הדבר שאתה כד,
נכסף אליו. אבל צריך להיות חזק —
להחליט ולבצע. ואני עומד לממש החלטה
זו בכל הרצינות.״
היש תפקיד שהיה רוצה לעשות ו חלום
מודחק, שאיפה כמוסה?
״כן, הייתי רוצה לשחק את פרד אסטר,
בתנאי שפרד אסטר יביים אותי. אבל גם
הוא כבר לא רוצה לעבוד עוד. מישהו
עוד מסוגל לקחת את העניין ברצינות
ולחשוב שאני מסוגל לגלם את פרד אס־טר?
! אם כן, אז צריך להזדרז ...מד, ש באמת
הייתי רוצה לשחק זה תפקיד של
אשה. הציעו לי פעם את אותו פרוייקט
של קאליגולה• הרי ידוע שקאליגולה ניהל
בית־בושת אריסטוקראטי לסנטורים, שבו
העסיק גם את הסנטורים וגם את נשותי הם,
משני עבריו של אותו קיר עצמו. הוא
בעצמו היה מופיע בבגדי אשה, ומוליך
אותם שולל עד שהיה מגלה להם את עוב דת
היותו גבר. זה מצא חן בעיני. זו היתה
משימה מרתקת. חוץ, אולי, מהטוגה• האם
את חושבת שהטוגה היתה מתאימה לין
היא בוודאי היתה נראית משונה עלי...״

עדנה פיינרו !

*׳ 11 *1 1 1 1 1 | 1 1111 אחד מתפקידי־הבתולים של ניקולסוך בדרך למהילה,
!141-411 3/י״י אחרי עשר שנות עבודה בסרטים ללא גמול. פירסומי,
ניקולסון גילם תפקיד של עורך־דין הולל לצידה של קנדים ברגן (.)1971
זורלי מתאים, ולא ״רק למבוגרים״ ,צריך
.לסרס את הסצינות הנועזות. וכך התקבל
לא נותר מן הספר. בשבילי המיניות היתד,
המניע העיקרי של הגיבור, ומעלתו הכד
ייוחדת של הספר. בכל סרט שאני עובד
עליו אבי מחפש את המימד החדש עבורי,
כשחקן. אף פעם לא שיחקתי גבר שד,חו שניות
עומדת במרכז אישיותו. תמיד הר גשתי
שגם אצלי עומדת החושניות בראש
סולם העדיפויות, אבל מעולם לא ניצלתי
העולם הזה 2293

אשם כל הזמן. אולי משום שהצנזורה הי תד,
כה קשה באותם זמנים, והרבה מין
זאת בעבודתי. לכן נמשכתי לחומר בצו רה
חזקה כל כך.״
איך ביטא את החושניות שלו בדמות
הרוצח הפאתולוגיז ״המורד, למישחק
לימדה אותי פרק שהיד, לי לעזר רב. לפני
כל סצינה שאתה עומד לשחק — כך אמ רה
— בדוק את מצב החושניות שלך ושל
הדמות שאתה משחק. לשם כך היו לנו

לביאה 70

י 1י 1ה אחת התמונות החזקות ביותר של הדוור מצלצל תמיד
*׳יי פעמיים — ניקולסון חוזר הביתה, מגלה במיטה
לביאה. אחד הסימנים להרס הצפוי, בגלל החושניות המשתלטת על גיבורי הסרט.

במדינה
סמים
צלם ובהיכל
ניסה 567ק סמים
זעצידים — אך זכה
כרחמי כית־המייטפט

מבצע מיוחד 5 :ימים פנסיון מלא
1792 שקל כולל מ.ע.מ.
מלון המלך שאול
(לאדם כהדר זוגי,
אשקלון

פנסיון מלא

הנחה לילדים בחדר ההורים 5036:עד גיל 6״ 30 עד גיל . 12
במלון ״המלך שאול״ הנאתכם מן הנופש מלאה כי המלון דואג גם
לילדיכם: גננת צמודה לחצי יום לילדים עד גיל 6
ומדריך למשחקי הברה לילדים עד גיל .12
לרשותכם בריכה אולימפית, מדשאות, מרפסת שיזוף, סאונה, הדר
התעמלות, בר ומועדון לילה, סרטים ועוד: הדרים נעימים, מיזוג אויר
בכל חדר, רדיו וטלפון. מטבה מעולה וכשר.

אחד משוטרי המדור המרכזי,
שנכנס לאולמו של השופט עמוס
זמיר, לפני כמה חודשים, היה בעל
עין חדה. הוא הצליח לקלוט בעי נו,
כי מתחת לספסל עליו אמורים
לשבת הנאשמים המחכים לדינם,
דביקה חבילה חשודה.
מישוש קל העלה כי עשרה גרם
חשיש, והרבה כדורי אדולן עטו פים
היטב בניילון, הודבקו במס טיק
במקום שבו יכולים הנאשמים
לקחתם באין רואה. השוטרים הח ליטו
להציב מלכודת. הם לא נט לו
עימם את הסם, אלא השגיחו
מרחוק לראות מה ייעשה בו. ל הפתעת
הכל לא נגעו העצירים
בסם שהיה דבוק מתחת לספסלם.
אחרי שהכל עזבו האולם, הת חבא
אחד השוטרים בתא העדים.
הוא התכופף ולא ניתן היה לר אותו.
בערך בשעה 1.30 בצהריים

הוא סיים את שירותו בצבא ללא
פגע, והיתה זו הסתבכות רגעית
וחד־פעמית. מקרין הדגיש את
עברו הנקי של הצעיר ואת העוב דה
שהודה באשמה וישב במעצר
עד תום ההליכים.
השופט לא נעתר לבקשתה של
התובעת. פנינה גיא, להטיל על
בוחבוט עונש מאסר. הוא גזר
עליו מיבחן למשך שנתיים ימים
— ללא מאסר.
חוק שתי הרעוע1ת

למידת ששגי עדים טענו
כי הם כיצעד התפרצות
7א זוכו הנאשמים ארבעה חודשים אחרי שהור שעו
מרדכי עמר וציון מיארה ב פריצה
לקיוסק בנתיבות, התייצ בו
במישטרת נתיבות שלושה
צעירים אחרים, שטענו כי הם עצ מם
ביצעו את ההתפרצות לקיוסק.
עורך־הדין מרדכי לנצ׳נר גילה
את ההתרחשות החדשה כאשר
קבע כבר את מועד העירעור ב
לועד•
עובדי םוק בו צו ת -הנ ח ה
לצד האירוח הרגיל, פועלת מחלקה מיוחדת
להרזיה וצמחונות בהשגחת דיאטטיקנית מוס מכ ת

הזמנות במלון ; טל2 4 - 5 -6-7 -8 9 .ו 4כ ()051
הזמנות ללא תשלום נוסף בסניפי ״קל״ — שרותי נופש
תנאים מיוחדים לקבוצות בכל עונות השנה
• ת״א (פתוח רצוף 19.00—09.00 רמת־גן: הרואה 15א׳ טל 731773 .
י ראשל״צ: רוטשילד 37 טל 997965 .
גורדון ,28 טל,222042׳.
• נתניה: ככר העצמאות , 10 טל 38757 .־053
בלילה: מזכירה אלקטרונית.
י כרמיאל: מרכז מסחרי טל 987390. .־04
אבן גבירול 140 טל 450359 .
• חולון: סוקולוב 86 טל • 892305 .באר־שבע: הרצל ,90 טל 78108 .־.057
• ירושלים: רח׳ פינס ( 5ע״י מלון המרכז) טל 227943 .־.02

וב״כוכב 2ייאל1בי 113 תא טל 623925 .

615897

כבר במכירה !

ו00$אזא£ק

תובעת גיא

כיליון ספטמבר 1981

החשיש הוחבא בחזייה

ח,ינסט״?
*•סללו

:רעים

* *ז הפצה בלעדית
סטימצקי

״לא טוב היות האדם לבדו״
הכרויות למטרת נישואין
19 שנות מוניטין
העסק הנבחר לשנת 1981

^ תל אביב. רח־ בן יהודה 58

טל־03 282932

הופיע באולם אלי בוחבוט ( )22ו בחורה
בשם חבצלת חדד, שהיא
חברתו של אחד העצירים שישבו
על הספסל, ושעבורם נועד הסם.
בוחבוט הוציא את החבילה, נתן
אותה לחבצלת. היא הטמינה או תה
בחזייתה.
הפתככות רגעית. השניים
נתפסו על־חם כאשר עזבו את ה אולם
והסמים בידיהם. כתב־האי־שום
נגד בוחבוט האשים אותו
בסעיף המקביל לסחר בסמים —
סעיף חמור הנידון בפני בית-
המישפט המחוזי. בוחבוט נעצר
עד תום ההליכים על־ידי השופט
דויד ולך, שקיבל את טענת התו בעת
כי הכנסת סמים לאולם ה־,
מישפט הוא כמו ״צלם בהיכל״.
כאשר הגיע השבוע המישפט
לסיומו, בפני השופט חיים דב ר
דין׳ הציג הסניגור, דרור מקרין,
תסקיר של קצין־מיבחן. התברר
כי רחמים גדל ללא אב ואם, נז רק
ממוסד למוסד, ורק כאשר הת גייס
לצה״ל מצא מיקלט ובית.

בית־המישפט העליון. הוא הגיש
מיד בקשה להגשת ראיות חדשות,
והציג בפני בית־המישפט את עדו תם
של שלושת הצעירים שהודו
במעשה.
בבאר־הודאה
באשמה.
שבע נערך מישפט חדש. כל ה עדים
שהעידו במישפט הקודם חז רו
על עדותם, וגם שניים מתוך
הצעירים שהודו בפריצה עלו לדד
כן־העדים. אחד מהם, צעיר בן , 18
חייל בצה״ל, עלה על הדוכן וחזר
בו מסיפור הפריצה. פרקליט ה תביעה
חקר אותו והעלה אותו
שוב על דוכו־העדים. הפעם סיפר
הצעיר כי נתבקש על־ידי מישנד
חות הנאשמים להודות באשמה ו לקחת
על עצמו את תיק הפריצה.
לדבריו, הציעו לו כסף כדי שיע שה
זאת.
לא היתד, זו הפתעה כאשר השו פט
גילעד גילעדי חזר וקבע, ש חרף
העדויות החדשות הוא מר שיע
את שגי הנאשמים בביצוע
הפריצה לקיוסק.
ה עו ל ם הזה 2293

גברים ונשים ממשיכים להגיב על מאמרה הנהבוקטיב׳ של האשה
האוסטודית, הטוענת כ׳ דק גיוו׳ הדגדגן מביא אשה ליו׳ אורגזמה
ף יצה אכרכנאד ( )45 היא פסיכולוגית
קלינית בעלת מוניטין, המטפלת בעי קר
בבעיות של תיפקוד מיני. היא מט פלת
בלקוחותיה הן באופן אינדיווידואלי
והן בטיפול קבוצתי. כשפניתי אליה, כדי
לראיין אותה במיסגרת סידרת כתבות
זו, לא היה עלי להסביר לה מהו הנושא.
ניצה אמרה שמאז סיפורה של האשד. ה אוסטרלית,
הגיעו אליה כמה מהמטופלים
עם גיליון העולם הזה בידיהם. סיפורה
של האשד. האוסטרלית יצר אצל כמה מה מטופלים
פתיחות, שאיפשרה להם לשוחח
ביניהם באופן חופשי יותר על נושא המין.

1זניסחורי
ה או רגז מ ה
הנ שית

;יצה אכרבנאד אומרת:

אני מניחה, שההדגשה המרובה שניתנה
לדגדגן היא מלאכותית, מבטאת רק פרי־צת־דרך
למאבק הנשים לשיוויוניות עם
הגבר. הדגדגן הינו חלק מאברים ארו גניים
בגוף האשה. נכון. יש לו מערכת
עיצבית יותר מפותחת. דרכו גם קל יותר
לאשר. להגיע לאורגזמה, אבל אין לי
ספק שקיימת כמיהה אמיתית לחדירה.
הדגדגן קיבל, על כן, אות כבוד המבשר
על שיחרור האשה, אולם כשזה יקרה,
יירד הדגדגן מגדולתו.
הגבר אינו מחפש אך ורק גירוי הע טרה.
גם הוא כמה לחדירה. אין לי ספק,
שקיימת אורגזמה מחדירה, למרות. שחי כוך
בדגדגן מסייע להגיע לאורגזמה. ידוע
לי שאורגזמה יכולה להתרחש גם תוך
כדי חלום. כך שאני מניחה, שיש עוד
אברים ארוגניים בגוף האשד. והגבר, המ חפשים
ביטוי מיני. ומין בנוי גם על
התייחסות רגשית בין בני־הזוג.
ביחסי־מין צריכה להיות קומבינציה
בין המידה שבה האשה מתייחסת אל
בן הזוג עימו היא נמצאת באקט מיני,
לבין ההתייחסות שלה לעצמה. זוהי ה בעיה
היסודית שקשה לאשה להתמודד
עימה. הנורמה החברתית קובעת, שה־אשד,
סוחפת לכיוון תהליך קומוניקטיבי,
בעוד שהגבר מושך לכיוון האורגסטי.
אקט סיני הוא מיפגש בין שני אנשים.
אצל שניהם מתחיל המיפגש בתהליך של
יצירת קשר היכרות. הם לומדים האחד

את דבדן׳
המאמר שפורסם כגיליון ״העולם הזה 2288 לפני ארבעה שבועות,
תחת הכותרת ״מיסתורי האורגזמה הנשית״ ,עורר, כמצופה,
תגובות חריפות כיותר של הזדהות ותדהמה.
לא רק לגבי נשים רבות היווה המאמר גילוי ששינה את תפיסתן
לגבי מקומן כיחסי־המין, אלא גם כעיני גברים רכים, כני כל הגילים,
היו כמאמר גילויים מדהימים.
גילה רזין, כתכת ״העולם הזה״ לענייני רפואה, שגבתה כחודש
האחרון עדויות ותגוכות שד נשים וגברים על אותו מאמר, ממשיכה
ככך כעמודים אדה.

לגלות

מהם

מוקדי

;את השני. מנסים
הגירוי.
בשלב זד, קיימת נטייה פיזורית, בעוד
שכדי להגיע לשלב האורגזמה עליהם
להגיע למיקוד. כאן מתחיל הקונפליקט.
כל אחד מגיע בשלב אחר למיקוד. אם

הם לא מוצאים יחד שפת־גוף משותפת,
התהליך של ההתרגשות, שצריך להתע צם,
משתבש.
התהליך האורגסטי הוא אך ורק אוטי-
אירוטי. אני לא יכולה להגיע לשיא שלי
עם מישהו. אני חייבת להיות ממוקדת

בתחושות של עצמי. אין אפשרות להיות
פנויה לתהליכים שקורים אצל בן־הזוי
שלי באקט המיני. כל האידיאולוגיה, ש אנשים
לומדים בעיקר מספרות הרומנים,
המייחסת חשיבות לכך ששני בני־זוג
יגיעו לשיא ביחד, אינה אפשרית. התהליד
האורגסטי קורה ביני לבין עצמי.
אני, למשל, הולכת לישון לבד. לא
תידרש מפני בפעולה כזו התייחסות מיו חדת
אל בן־הזוג, בעוד שבאקט מיני
צריך בהחלט להיות מסוגלים להתייחס
בדואליות האחד לשני.
זוהי הבעיה. מין טוב בנוי מתרכובת
••*ל המידה בה מסוגלים שני בני־הזוג
להתייחס האחד לשני. אבל פה אני חוזרת
ומדגישה, שבשלב של השיא כל אחד
יכול להיות רק עם עצמו.
הקונפליקט הזה, בתוך תהליך מיני,
אינו קיים באוננות. נשים המתקשות לה גיע
לאורגזמה, מסוגלות בהחלט להגיע
לשיא כזה באוננות. בעוד שבאקט מיני
בין שניים, כל אחד קובע קצב שונה
ומקשה להגיע לריכוז. אבל עלינו לזכור
שנכנסנו לתהליך מיני בגלל משיכה אל
בן־הזוג. בגלל שחיפשנו פידבק מה ׳זני.
וההנאה של האחד מאדירה את ההנאה
של השני. והסך־הכל הוא הנאה משותפת
של השניים.
התהליך של האוננות הוא על כן כל
כך קל. אשה שתתקשה להגיע לאורגזמה
עם בן־זוג, תעדיף על כן לאונן. היא
לא מסוגלת להתגבר על הקושי להתייחם
אל בן־זוג, בעוד שמעבר לדלת מחכה
לה תהליך כל כך פשוט. זהו המצב המו ביל
נשים לזייף. הן בוחרות שלא להת מודד
עם תהליך מסובך. ביחסים עם בן-
זוג הן צריכות לפתוח את הפה ולדבר.
וכפי שהן למדו ליהנות מאוננות, הן
יכולות לאונן יחד עם בן־הזוג. בצורה
זו ילמד כל אחד את הגוף של השני
אולם הרבה נשים מתייאשות בדרך
ומאפשרות לגבר להגיע לשיא שלו ולהי רדם.
אחר־כך הן נכנסות לאמבטיה ומאו ננות.
הן אינן מסוגלות להירדם עד שלא
סיימו את התהליך המיני, אבל הן מת ביישות
להודות בכך בפני הגבר. הן

מיסתור ה אורגז מ ה הנ שי ת
(המשך מעמוד )55
יגיעו לשיא שלהן לבה אבל עם תחושת
תיסכול. כי התהליך החל בגלל משיכה
בין השניים, וחייב לחזור אחרי השיא
לקשר בין שניים.
האשד, האוסטרלית דיברה על טכייקה.
אני לא מזלזלת בכך שהידע הזה חשוב.
אני אפילו גיליתי שזוג שהיד, נשוי 12
שנה, מבלי שד,אשד, הגיעה לאורגזמה,
העז לראשונה •לדבר על כך בעיקבות
מאמרה של האשה האוסטרלית, אבל ה חשוב
הוא שיישמר הקשר בין שני
האנשים, הם לומדים מהטכניקה המפו רטת
איך לעשות מין, אולם הסיבה ־*אקט

לשיא, ייפגע הדימוי הגברי שלו. מיבצע
כזה פוגע ביכולת של הגבר לתפקד.
מצב כזה לא קיים אצל האשה. אם
היא אכן הגיעה להתרגשות־שיא, או לא
הגיעה, הדבר לא ישפיע על הדימוי הנשי
שלה. לאשה אין דבר חיצוני שיעיד על
יכולת התיפקוד שלה. היא גם לא צריכה,
כמו הגבר, להיות אחראית למיבצע. כל
גבר יודע, בסופו של דבר, שעם האגו
אי-אפשר לזיין. עם אגו אי־אפשר לעשות
דבר.
טיפלתי בקבוצת גברים הנחשבים ל-
ארוטומאנים. הם כל הזמן עסקו בציד-
נשים לשם מגע מיני (ציידי מיספרים).

מרגיש מנוצל. אבל היה עליו לד,משיד
להוכיח עצמו כגבר.
לעומתם הנשים עשו בשנים האחרונית
פריצת דרך. מצבן נוח הרבה יותר משל
הגבר. הן עלו לכותרות. המיניות שלהן
נעשתה לגיטימית. להן מותר היום גם
להתבטא וגם לדרוש. אבל בכל מיפגש
עם גבר האשה יכולה ליהנות מהתנהגות
ספונטנית, כי אם גמרה ואם לא ימרה,
האחריות מוטלת על הגבר.
הגברים חשבו, שכדי להוכיח גבריות
עליהם להיות חזקים ואלימים. אבל מה
שבאמת נחוץ לאשה הוא יחם ענוג יא־טי.
רק גבר שאינו חייב להוכיח זהות י־י.יפ־קוד
מיני, יכול להיות קשוב לקצב המגע
.עם האשה. נהוג היה שהגבר חייב להיות
אקטיבי, בעוד שהיום אנחנו בתחילתו
של עידן חדש. נשים עדיין לא כל כך

מעזות ליזום, לבטא עצמן ולהיות אקטי ביות.
גם הגברים עדיין לא מוכנים לה יות
מחוזרים. כי בעוד שבעבר היה לנו
ברור מהי זהות גברית ומהי זהות נשית,
הרי שהיום הדבר אינו חד משמעי. הגב רים
מבולבלים יותר. הם לא יודעים
אם עליהם לדבוק במשימה, ולהגן על
זהותם המינית, בעוד שהנשים נהנות
מעצם האפשרות לצוד אותם. הנשים פרצו
אל השטח הגברי והגבר חושש שיתפסו
את מקומו.
אני חושבת שבארצות הסקנדינביות
ובאירופה בכלל כבר עברו את המשבר,
אבל בישראל קיימת אווירה שונה. שרות
בצבא, מילחמות ואוריינטציה ביטחונית
מיוחדת, שבה אנחנו שרויים, גורמת לגבר
בישראל להגן על זהותו הגברית. אצלנו
נשמרו חזק מדי הפערים בזהות.

״אי־א נשו־ ל בו 09
זבחיוח1י״
ממוסכמות 1
פסיכולוגית ניצה אברבגאל
״האוסטרלית הצילה כמה מישפחות !״
המיני היא הרצון לשמור על קשר
שייכות. העמקה של קשר קומוניקטיבי
אכן תלויה בידע של הטכניקה במצב
אינטימי.
למרות הפתיחות שחלה בשנים האח רונות
בשיחות על נושא המין, אנחנו
עדיין סובלים מנורמות פטריאכליות.
אצל האשד — ,זה אקט של שוחד. אצל
הגבר — אקט של הוכחה. לגבר חשובה
מאוד הזהות המינית שלו. הדאגה של
הגבר לזיקפה, שרק היא תביא אשה
לסיפוק, מכניסה אותו למצוקה. על הגבר
לשמור על הזיקפה שלו וגם להיות קשוב
לאשה. הוא קיבל על עצמו את התפקיד
לגרום לה סיפוק. אם הוא לא יביא אותה

במיפגשים הראשונים שמעתי אותם מת גאים
במעללי הגבורה שלהם. האשה בסי-
פורי־השוויץ שלהם פיתתה אותם. תוך
חצי שעה הם הצליחו להכניס אותה
למיטה. הס גם הדגישו את העובדה,
שהאשה נתנה לגבר להרגיש שהוא הגבר
הטוב ביותר שהכירה.
אחרי חודשיים השתררה דממה. גברים
הפסיקו לספר על הצלחותיהם המיניות.
אחרי חצי שנה מתחילת המיפגשים ד,טי פוליים
התחלתי לשמוע סיפורים אחרים.
גברים החלו לומר שהנשים תובעות מהם:
״מה הן בכלל רוצות ממני? אני לא
בקבוק סיפון !״ הגבר כבר לא נשמע
כמי שלהוט אחרי אקט מיני. ההיפך. הוא

הסכסולוג צב* הון־ :

ד• ב לי מו ד ה טכניק ה!״

הד״ר צבי י• יד הוא רופא״גינקולוג, שחיה בין הרופאים הראשונים
נארץ שיבאו לארצות־הברית להתמחות בשכסולוגיה. הוא האחראי
על המירפאח לטיפול בבעיות של תיפקוד מיני, בבית״החולים רמב״ס בחיפה.
לפני עשר שנים, כשפנה הד״ר הוך להתמחות זו, הוא נחשב כרופא הצעיר
ביותר בין הסכטולוגים. אז מקובל היה, שרק רופא ותיק יכול לטפל בבעיית
הסכסולוגיח. כיום מכהן הד״ר הון כיושב־ראש אירגון הרופאים חטכסולוגים
בארץ. הוא חיה הנציג הישראלי הבכיר בכנס הסכסולוגים הבין־לאומי שנערך
לאחרונה בארץ.
דעתו :
האשה האוסטרלית צודקת. הדגדגן הוא איבר־המין הנשי הרגיש ביותר.
מבחינה עוברית גילו החוקרים שבדגדגן של האשה, כמו בעטרה אצל הגבר,
מרוכזים יותר עצבים. אבל לאחרונה גילו החוקרים, שקיים עיצבוב רב גם
בקיר הנרתיק של האשה. כניראה שעצבים מהדגדגן, החודרים לעומק, מגיעים
לנרתיק. מצאנו שקטע הנרתיק הקרוב לשלפוחית״השתן רגיש מאוד. עצבי
הדגדגן מגיעים כניראה לקטע זה.
אין לנו הסבר מדעי מדוע קיימת כמיהה אצל האשה לחדירת איבר״
המין הגברי אל הנרתיק. אבל בינתיים ניתן להסביר זאת בכן, שגם הנרתיק
מקבל עיצבוב מהדגדגן. אנחנו, הסכסולוגים, מקבלים את דברי הנשים
האומרות שלא רק מגירוי הדגדגן הן מגיעות לאורגזמה• לכל אשה יש נקודות
רגישות שונות בגופה, על כן מה שחשוב הוא שהאשה תכיר את הגוף שלה,
כדי שתוכל להגיע לאורגזמה במגע מיני. יש נשים שהנרתיק שלחן חסר
עיצבוב. נשים כאלה אכן זקוקות לגירוי חיצוני, שאותו ניתן להשיג דרן
הדגדגן.
לדעתי כל אחד יכיל לדעת אין ליהנות באקט המיני על־ידי לימוד
הטכניקה בילבד. אני אפילו גורס שבכמה פגישות אפשר ללמד כל אדם
נורמלי את הטכניקה, שתסייע לאנשים להיות מאושרים. יש לקחת בחשבון
את העובדה, שלא תמיד חוסר היכולת להגיע לאורגזמה נובע אן ורק
מבורות. אני מניח שיש אנשים הזקוקים בד בבד עם לימוד הטכניקה
גם לטיפול פסיכולוגי כדי להשתחרר ממעצורים.

^ ורנד, ש שון, בת ,22 השתחררה
\ * מצד,״ל ונוסעת לטייל בארצות־הב־רית.
אורנה הגיעה לתל־אביב מעיר סמו כה
לפני חצי שנה, כדי לחיות באופן
עצמאי בעיר הגדולה. היא רואה עצמה
כנציגה של דור צעיר, שלא זכה לחיגוך
מיני בבית״הספר התיכון. דור שלומד
על המין מסרטים, ספרים והתנסות, הח לפת
חוויות עם חברים היא שיטה ׳וספת
כדי לקבל מידע. כמה מידידיה של אורנה
השתתפו באוניברסיטה בקורם על מיניות
האדם. לדבריה עזר הקורס לסטידנטים
להבין את הנושא, אולם לא שיחרר אותם
ממוסכמות חברתיות הממשיכות להכתיב
להם דפוסי־התנהגות.

אורנה ששון אומרת:
גבר? מובן מאליו שיגיע לשפיכה.
שזהו השיא שנקרא אורגזמה. יש, יביים
שאמרו לי שלא בכל שפיכה ד,ם מרגישים
אורגזמה. אין לי לכך הסבר. אשד? ,לי
גם ברור, שבכל מגע מיני אגיע להנאת-
שיא שהיא אורגזמה.
היכרתי גבר שלימד אותי להכיר את
הגוף שלי. להיות פתוחה. להעז למשש
את כל חלקי גופי יחד איתו. הוא צאל
אותי מה אני מבקשת שהוא יעשה לי.
מד, אני אוהבת. הוא פשוט מאוד לא
הרשה לי להתבייש. הוא הסביר לי שאני
צריכה לשאוף להגיע לאורגזמה. שזה
חשוב לי באותה המידה כמו לו. שחלק
מההנאה שלי וחלק מההנאה שלו היא
העובדה, ששנינו נגיע לאורגזמה.
עד שפגשתי אותו היה ברור לי שרק
הגבר צריך ליהנות. היום אני מרגישה
בטוחה וחופשיה באקט מיני עם גבר.
זד, לא קרה ביום אחד. זהו תהליך למידה
ממושך, כמו כל דבר בחיים שצריך
ללמוד. אני לא אכנס היום עם גבר לאקט
מיני אם לא תינתן גם לי האפשרות
ליהנות. כשאני לא מגיעה לתחושת־שיא,
הכל נראה בעיני שית ! זהו תהליך
שנקטע באמצע, ואני לא אצליח להתנתק
ממנו. במצבים כאלה אני פשוט נכנסת
למיקלחת ומאוננת לעצמי.
גם אני שואלת כל גבר ״מה אתה אוהב,
איך אתה רוצה שאגע בך, חזק או חלש?״
אין דרך טובה יותר מהתנסות כדי
להכיר את הגוף. אני חושבת שזה שב שנים
קודמות לא ידעתי מהי אורגזמה,
נובע מכך שהגבר לא ידע או לא ניסה
בכלל ללמד אותי. לא עם כל גבר אפשר
לדבר. מקובל היום יותר לשוחח עם
חברות, אבל ישנן גם כאלה שלא מוכנות
לשמוע. הן חושבות שזה דבר אינטימי,
וששיחה על כך יכולה רק לקלקל את
ההנאה שיכולה להיות להן במיפגש עם
גבר.
גם בבית־הספר אני חושבת שהמורים
חשבו כך, כי עובדה היא שבכל שנות
הלימודים זכורים לי רק כמה שיעורים
בהדרכה מינית. בעוד שהיום אני חושבת
שצריכים להיות שיעורי-חובה כאלה ב־בית־הספר.
גברים שרואים אותי מסתו דדת
בשיחות אינטימיות עם חברות קור אים
לזה רכילות, אבל אני חושבת שב שיחות
כאלה אני לומדת המון.
אני אוהבת שמדברים איתי במיטה. אני
אוהבת שהגבר יהיה מוכן למשש לי את

את השדיים. ללקק
והאצבעות, מהישבן,

כל הגוף. למחוץ
אותי עם הלשון
עד כפות הרגליים.
החדירה? זהו שלב סופי אחרי מישחק
גופני ממושך. לא היכרתי גברים שהגיעו
לשפיכה לפני שאני הגעתי להנאת־שיא.
אני חושבת שהם שולטים בעצמם.
פעם אחת אמר לי גבר ״אני לא רוצח
לגמור״ ,האמת היא שלי היתד, הרגשה
מאוד מזופתת. אני לא הבנתי אותו,
ולא מבינה למה גבר ינהג כך. המישחק
המיני משתלב גם בצפיה בסירטי וידאי.
צילמנו את עצמנו בזמן המגע המיני.
אנחנו גם נוהגים לשפוך על עצמנו בירה
ולשתות את עצמנו בליקוק. את יודעת
מה זה? זה טעם החיים !
אני חולמת לעשות גם מין סדיסטי
או מזוכיסטי. ראיתי סרטים כאלה וזד,
נראה מאוד מהנה. עדיין לא עשיתי את
זה רק מפני שאין לי אומץ לבקש זאת
מגבר.
יש לי חברה שקונה את כל הסיפרות
האירוטית. היא יודעת לדקלם בעל־פה
את כל התיאורים המגרים כל גבר וכל
אשה, אבל היא עצמה לא מעזה ללרת
בבית שלה עירומה לעיני החבר שלה.
כשהם רוצים מין, היא מתפשטת בחושך
ונכנסת מתחת לשמיכה.
אני לא מזייפת. לא שאני חושבת ש אסור
לשקר, אלא שבמיטה צריך להיות
פתוחים, חופשיים ומשוחררים לומר הכל.
אני יכולה לומר לגבר שאיני נהנית, כדי
שיחד נשתדל להתענג טוב יותר. בתקופה
שבר, ניסיתי להתנתק מגבר אליו הייתי
מאוד קשורה מבחינה רגשית, אבל ידעתי
שזו היתה ״ידידות אסורה״ ,פגשתי בגבר
הנחשב לדון ג׳ואן. חשבתי שדרכו אצליח
להשתחרר מהחבר הקודם. היו לי ציפיות
שהוא יהיה הגבר הנפלא ביותר במיטה.
האמת היא שזה היה כישלון חיי. הוא היה
אגואיסט. מאוחר יותר דיברתי איתו. הס ברתי
לו בעדינות, שבדיוק כמו שלו,
בתור גבר, יש דחף מיני המחפש פורקן,
כך זה גם אצלי. הייתי מתוסכלת ומעוצ בנת,
והוא לא הבין עד מה אני בכלל
מדברת. שאלתי אותו אם כך הוא נוהג
עם כל הבחורות. האם הוא משוכנע שהן
נהנו. הסברתי לו שכל מה שהוא עשה
היה אך ורק לחדור אלי. לא היה מישחק
מיני, כהכנה.
אמרתי שאני בטוחה שכל הבחורות
שהוא היה איתן לא נהנו כמוני. הוא
שאל אותי אז למה הן נאנחו וצווחו,
זה מישחק? הוא קיבל לבסוף את הדב רים
שהשמעתי באוזניו. הפתיע אותי,
אבל הוא ביקש ממני שנתחיל הכל מח דש.
לי זה החמיא מאוד. אני בטוחה
שהייתי הראשונה שאמרה לו כמה הוא
גרוע במיטה.
לא הייתי יכולה לחזור׳׳אליו. לא היה
לי מצב־רוח להתחיל הכל מההתחלה. ית כן
שלא חשתי רצון להיות איתו. אין
קשר בין רגש אהבה ובין כמיהה לה גיע
למגע מיני. אהבה מתפתחת בשלב
הרבה יותר מאוחר, אחרי התנסות מי נית.
אהבה זהו רגש הרבה יותר מור כב
מד,כמיהה למגע מיני, שנובעת מר צון
לפורקן יצרי. מכאן אני רוצה להס ביר,
שמוסכמות חברתיות הן הרבה יו־

תר חזקות מהעובדה שקיים בנו יצר
מיני. הן גם מתנ׳גשות הרבה פעמים
בעובדה שקיימת היום מתירנות מינית
בין הצעירים.
אסור לי להיכנס למיטה עם גבר ב פגישה
הראשונה. אני יכולה לחשוק ב גבר,
להיות מגורה, אבל לא מקובל למ מש
את הכמיהה. אם אני אעשה זאת,
אחשב לזונה. זו עובדה. לא משנה בכלל
מהי האמת שלי. בחברה תודבק בי
תווית. לא אוכל לצאת מזה. אני אוהבת
ונהנית עם ידידי. אין לי כוונה לעזוב

מקובל. בחיים זה בלתי-אפשרי עדיין. רק
בדמיון מותר לי לדפוק גבר, שאני חו שקת
בו. גם בי בעצם מושרשות המוס כמות
החברתיות. אם איזום מגע מיני
עם גבר, הוא בטח ירגיש לא־גבר. י-
אני ז ארגיש אשה.
החברה, לעומת זאת, מכתיבה לי ש עלי
להרגיש אשד, רק אם הגבר יוזת
מגע מיני איתי. אני לא אמיצה מספיק
כדי לשנות את המוסכמות.
פעם אחת גבר שאל אותי אם אני
עייפה ורוצה ללכת לנוח. השבתי ־*ו

משוחררת־צבא אורנה ששון

מתרגמת ליליאן סרוויה

״אי־אפשר להיפטר מתווית שהודבקה!״

״תנויד תימצא אשה שתפשק רגליים !״

את החבורה הזו, לכן עלי לשמור על
הכללים. קבעו אותם הגברים. כי ברור
מאליו, שגבר שיעשה זאת לא ייחשב
לזונה.
הייתי רוצה מאוד להיות היוזמת. לע שות
כל מה שמתחשק לי. למה הזכות
הזו נופלת רק בחלקו של הגבר? בסי סים
אני רואה ובספרים אני קוראת שזה

הו- ,ו פגשתי שאטה
המזלז
שאני
מוכנה ללכת לנוח איתו.
היתד, העזה עצומה מצידי. לא
בגבר שיאמר לי: אני נהנה מזה
תחזר אחרי. ראיתי רק גברים
לים באשה שיזמה קשר עימם.
אני בת ,22 וגברים מבוגרים אומרים
לי: אורנה, את צריכה לחזור לגור ב בית
הוריך.

״וודור הזוו אבוד,
יע 1לחנך חדש!״
4י* יליאן ס רוויה היא ילידת
€דריה. עלתה ממצריים לפני
מדינה. שהתה בצרפת בשליחות
כדי לעשות ״עבודה פוליטית״.
נישאה וגם התגרשה.
ליליאן עוסקת היום בתירגום ספרים
מהשפה העברית לצרפתית. היא כתבה
בעצמה ספרים, ביניהם ספר בשפה הצרפ תית
— שיחות עם יגאל אלון. יחסי ה״
מין מבוססים, לדעתה, על ליקויים בחי נוך.
היא מטיפה, לכן -לחינוך חדש.
אלכסג-
קום ה המדינה,
בצרפת

ליליאן
סרוויה אומרת :

כשהגיעו הראשונים לארץ, הסיסמה היתה
למען חברה שיוויונית. מעמדה של האשד,
בארץ היד, אז מתקדם לעומת נשים באר צות
אחרות. בינתיים מה שקרה הוא, שהם
התפתחו ואנחנו הידרדרנו. הנשים שתקו
גם במין. אילפו אותן לכך. כולנו התעייפ נו
מהשקעה רגשית. גבר המשתמט מהשק עה
רגשית, קשה הרבה יותר להילחם בו.
בארצות־הברית, אורגזמה אצל האשה
וסיפוק אצל הגבר נשארו היום כסמל ביל-
בד. הם רק מדברים על אורגזמה, כי ה סמל
הזה הפך לכישלון.

בחברה המערבית נתנו לאשה תפקיד
נחות ומעמד נחות. היום אנחנו בעיצומו
של תהליך שבו הנשים מתמרדות. המרד
הראשון היה של ושתי. היא מרדה נגד
בעלה, אחשוורוש, שביקש ממנה להלך
עירומה מול עיניהם של הגברים השתויים.
ושתי סירבה. אז התעורר הצורך להעניש
אותה, פן תלמדנה ממנה נשים אחרות.
בעלה התייחס אליה כאל חפץ, והיא היתה
מוכנה לוותר על הכתר. הסיפור, כמובן,
לא מגלה לנו אם המלך היה מאהב טוב
במיטה. עצם העובדה שעיסקי הפסיכולוגים
פורחים, נובעת מכך שהאדם של היום הוא
יצור חולני ושברירי. הוא סובל, ואינו
מסוגל לתפקד. קשה לנו להתבגר. אנחנו
בוכים כמו ילדים. היחסים בין גבר ואשד,
אינם אמיתיים.
לפני עשר שנים׳ בצרפת, אשה גרושה
היתד, צריכה לבקש רשות מבעלה כדי
לפתוח חשבון בבנק. בעוד שתמיד היה
מובן מאליו, שהיא מספיק אחראית כדי
לשאת בנטל המוטל עליה כאם לילדים.
באיטליה מחנכים כל נער, שמילבד אמו

ואחותו, כל יתר הנשים הן זונות. ואת
מצפה שהוא יתנהג אחרת לאשה 1
בדחף המיני אצל החיות יש גם מישחקי־אהבה.
ברור שגבר ואשד, לא מקיימים
מגיע מיני רק לשם הולדה, אלא גם לשם
הנאה. אם ההנאה הזו לא תבטיח גם שיא
של אורגזמה, אזי האשד, והגבר לא יהיו
כל כך כמהים למגע מיני. היום מקובל
פחות להינשא בשידוך. לפני הנישואין
שני בני־הזוג בודקים את הקשר ביניהם.
אבל מושרשת בנו ההכרה, שעל האשה
ללדת בנים. ויש גם בימינו גברים שאת
התענוג במין הם מחפשים אצל זונה. גברים
כאלה לא יוכלו לחזור אל האשד,
ולהציע לה פוזת־מישגל קצת שונה, כי
האשד, תחשוב שהיא זוגה.
רק לעניים היה מותר לבחור בת־זוג, על
פי בחירה שנבעה לרוב ממשיכה מינית.
הנישואין נחשבו לביצוע עיסקה. לעשי רים
היה כסף לקנות אשד, יחד עם רכוש.
לה היה אסור לגעת ברכוש זה. רק לעי תים
התמזל המזל, והיתה התאמה בין בני ד,זוג.
אם אשד, כזו בגדה בבעלה׳ היה זה
רק כדי לחפש תענוג. אם התמידה, סימן
שנהנתה. מכיוון שכדי לבגוד צריך ל שקר׳
והיא היתד, מוכנה לקחת סיכון כזה.
זונה מזייפת. אשד, שחשוב לה לשמור
על שלום־ב״ת, על מיסגרת נישואין רופ פת
— תזייף. אשד, מזייפת גם מפני ש הגבר
לא בטוח בעצמו. היא רוצה גם
להיחשב בעיניו, כדי שלא ילד אל אחרת.
גברים לימדו את הנשים לשקר להם. לא
ידוע לי על אשד, שתשאל גבר האם נהנה?
זו שאלה ששואלים הגברים. חשוב לגבר
לדעת שהוא היה טוב.

הם פוחדים להתקשר, לתת מעצמם. הם
לא מוכנים לאהוב. לשני בני־זוג ידוע רק
איך ההרפתקה התחילה, אין יודעים איך
היא תסתיים. זה בולם. הם מרגישים ש דבר
מאוד בסיסי נשמט להם מהידיים.
אם יש מולי אדם שווה, שהוא שותף,
רוצים להגיע לרגשות זהים, אבל שם
פוחדים לתת אושר, כי ברור מראש ש הקשר
ייפסק.
פתאום יש דרישה לקיים דו-ישיח. גבר
שאינו מוכן לכך, הולך למונולוג — אל
גבר אחר, ליחסים הומו־סכסואלים. אשה
שאינה מוכנה להתמודד עם חינוך הגבר
פונה ליחסים לסביים.
אצלנו המצב הביטחוני טיפח את דמות
האם. האשה היא קודם כל אם, הנותנת
בנים למדינה. היא מחכה לבן, שיחזור
הביתה משדד,־ד,קרב. אשד, שומרת על ה גחלת
המישפחתית בקן. היא צריכה להי שאר
בבית. לבת היא מייעדת תפקידים

שונים מאשר לבן. הגבר חייב להיות גי בור
׳.לשחק בתפקיד שהוא לא־כל-כך רוצה

יש צורך ליצור אדם חדש. יחסים שווים,
עם שיתוף־פעולה בכל המישורים. צריך
לשרוף את הסרטים והספרים הישנים ו לבנות
מערכת-חינוך חדשה.
אם אשד, תתנא את הקשר שלה עם
הגבר בכך שהוא יגרום גם לה הגאה,
הגבר יעשה זאת. כל אדם מתנהג על פי
הכללים הנהוגים בסביבה שבה הוא חי.
אם האם תלמד את הבן שכל נערה היא
בן־אדם בדיוק כמוהו, ואחותו לא קיימת
כדי לשרת אותו, אלא היא עוד ילד
שווד,־זכויות בבית, הוא יגדל לתרבות
חדשה. זהי חינוך. לא נולדים עם התר בות,
יש צורך ללמוד אותה. יש ללמד
שמותר לבטא רוך ואהבה.
דחף מיני ותענוג הם אומנם שני דב רים
שונים, אבל צריך ללמד את הצעירים
לראות גם את השני. בשביל תענוג צריך
לעבוד! יש צורך להשקיע, האחד למען
השני. בעל־מלאכד, טוב היא אמן. כי
הוא יודע לעבוד וגם להשקיע רגש. ה בעיה
היא שהאשה היום היא במצב גהית.
היא החלשה. דווקא זו הנקודה המקנה לה
אפשרות לדרוש יחם מהחזק. היא יכולה
לדרוש מהגבר שיתן לה תענוג, אבל
הצרה היא שבין כל הנשים תמיד תימצא
אחת שרק תפסק רגליים. אבל אם ישנה
באמת כוונה ליצור יחסים תקינים, אין
סיבה שמישהו יחשוב שקיימת תחרות.
כל אחד יכול לתרום כדי שהקשר יסב
תענוג לשני בני־הזוג. בן הרואה בבית
הוריו שיתוף־פעולה בין ד,הורים, ושמסם־
רים לו שחיי־מין ואהבה צריך לטפח, ילמד
מכך. כשהוא יתבגר הוא יידע לתת מעצמו
לאשה שבחיקו.
להפסיק לומר שמין זה דבר גם וש אסור
לדבר עליז — רק כך יגדל נוער
שיחשוב שמין זה דבר יפה. הבסיס ל משיכה
בין גבר ואשד, הוא הדחף. אבל
אחר־כך משופע המגע מהאווירה ומסוג
היחסים הראשוניים, המגע המיני לא יוצר
מצב של ניכור. זה הגוף שהגיב כך׳ ועצר
את המגע, ואבדה לנו האורגזמה.
בשביל להגיע למצב שבו יהיה אפשר
להנחות גבר, צריך להגיע לאווירה של
ידידות, חברות. כשמרגישים משוחררים,
מגיב הגוף בצורה ספונטנית. אפשר ל המציא
יחד את צורת המגע. לא רק האשד,
צריכה להיות משוחררת, גם הגבר צריך
לשאוף לכך. עשינו ממנו סופר־מן, כש האמת
היא שגם לו מותר להיות עייף, או
לא־תמיד לרצות במגע מיני. אי-אפשר
להפוך אותו לסוס־עבודה.
גבר שחושב שגם לבת־הזוג שלו מותר
ליהנות, ישתדל למצוא מהן הנקודות הרגישות
בגופה. אני עצמי מרגישה שעם
כל גבר יש לי נקודות רגישות שונות,
לכן אי-אפשר לפעול כמו מכונה. סוף
התהליך המסובך היא האורגזמה. השאיפה
החדשה היא, שעל השאלה ״איך הגבר,
האם הוא מאהב טוב 1״ נוכל להשיב כך:
״בשבילי הוא טוב, הוא עושה מה שטוב

״אשה ננגסו! וגיסה
הגבר י ״
עם אבד
ידן קידר רווק בן 28 סטודנט
י שסיים שנה רביעית בלימודי הרפואה
באוניברסיטה ברומא. הוא נמצא כעת ב חופשה
בארץ, ומחשיב עצמו כגבר נורמלי.

אילן קידר אומר :
מרבית הנשים נוטות להפריד בין הגבר
ואיבר־המין שלו. הפרדה זו מביאה את
האקט המיני לכך שיהיה רק טכני. זהו
מגע מיני טפל, חסר תוכן ובהמתי. אנחנו
לא מגיעים לחוויה מינית עם הכלי, עם
איבר־המין, אלא עם בן־אדם. אצל יותר
מידי אנשים קיימת בתת־ד,תודעה הפרדה
בין האדם הפרטי והפיטר פאן שלו. אהבה
עושים עם בן־אדם ולא עם איבר־המין
שלו.
קיימות שתי דרכים כדי לעשות אהבה.
האחת: היא חיקוי ספריו של הרולד ת בינם,
שבו מתוארים כל הסמלים האירו־טיים
ד,משלד,בים את היצרים. אשד, מנסה
לחקות את הדימוי האירוטי והגבר ה־שוביניסט
חולם בלילות איך יכבוש ל עצמו
את האשד.,
הדרך השניה נובעת מהרמוניה בין שני

בני־הזוג. היא מתבטאת בהבנה, בהשקעת
רגשות המשתתפים ומלווים את האקט ה מיני.
כל העשייה הזו מקבלת מימד שונה
לחלוטין. כל אחד מבני־הזוג אינו נרתע
מכל צורת מגע שתגרום הנאה לבן־הזוג
השני (אני אחד שלא נגעל) .אם אני מאו הב,
כל דבר נחשב בעיני אסתטי. כל דבר
שמענג את השני מתקבל גם כמגרה.
זהו מצב שונה לחלוטין מהאירוטיקה ב ספריו
של הרולד רובינם. זהו אינו אקט
חייתי. גם. אני לא חושב שבאקש שבו
נשמעות גניחות, צעקות, מילים כמו אני
אוהבת חזק, אדיר, זהו אקט וולגרי. שני
בני־אדם שמזיעים ומשמיעים כל מילה
אשר מבטאת עוצמה וחוזק, הם פשוט
מאוד עושים זאת כי זה מגרה. בעיני זהו
מצב מבורך. כל מד, שעלי לזכור הוא,
שלא לאבד את המימד האסתטי, שהוא
החשוב. בכל אחד מא״תנו ישנם רגעים
של חייתיות. יתכן שזה מצוי יותר אצל
הגברים, אך אל להן לנשים לזייף אורגז מה,
כי הן חושבות שזו צורה לעשות מין.
(המשך בעמוד )58

מיסחודי האורגזמה יי

ע קב שרת /אי שממאדים
ישראל ,
שישו ושימחו, יהודים. יש לכם ממשלה חדשה. אגל שלא
יהיה בלנכם שמץ של ספק. זוהי ממשלה העיירה הישנה
נושנה, שאיננה אבל ישנה.
עהרצג היה זקן, וכשהיי.ו צעירים היינו שרים על הזקן
של בוגרשוב. היה היו זקנים דקורטיביים ואינם עוד.
הזקנים החרדיים של הרב ש״ך והרבי מגור והרבי מגורן
וחכם עובדיה יוסף אכלו אוהם.
וזו לא תהיה חוכמה גדולה להגיד, כי בגין מרגיש מצויין
בין הזקנים האלה, שבצילם השחור הוא חוסה ומתרפק
על ימי השבת הטובים ההם, בעיירת הולדתו בפוילין, וכי
,ביטילסקי, בן הכרך הקוסמופוליטי אודיסה, היה נמלט
ממווסח שכזה כמבית־מחסה למטירפים. מפני שבסיכומו
הבעיה אינה בגין. הבעיה היא העם שהעניק לו
של דבר,
שילטון בחס! ת מועצת־גדולי־התורה•
הוא רואה פרצוף
וכשהעם הזה מסתכל היום במראה,
עם זקן ופיאות. לא, לא יעזור לו, לעם הזה, אם הוא
ימשמש בלחייו וינסה לשכנע את עצמו כי הן חלקות למישעי,
כי רק לפני רגע הוא התגלח. לא יעזור.
הזקן והפיאות הם שם, במקומם — על הפרצוף הקולק טיבי
של ממשלת״ישראל ושל מדינת־ישראל.
ולא חשוב במיוחד אט היה הסכם כזה או לא בדיוק
כזה עם המפד״ל מזה ועם אגודת ישראל מזה, ומהם בדיוק
הסעיפים וסעיפי־הסעיפים של התחייבויות בגין ישות, לדתיים
הציונים ולדתיים הא.טי־ציונים, שבעזרת השם הוא שולט
ב עזר ת ם. חשוב התהליך. והתהליך הוא שילוב חומייגיסטי
של הקצנה לאומנית והקצנה דתית.
ל ט עינ ת ישראל צמח זקן — והיא נוטה יותר ויותר
ימיגה.
כ> טען יגיד לכם, כי הזקן משבש מהלכה של ספינה
ביס. קברניט אחראי, המקפיד על תיפקוד יעיל של ספינתו,
מט;ק את הזקן הזה לעתים מזומנות. לא בגין ושות .,כלומר,
נא עט ישראל שבמדינת־ישראל. הסמל של הזקן נעשה חשוב
לעם יותר מן הספינה ותיפקודה. הספינה מקשה להתקדם
בגלל הזקן 1שלא תתקדם• ובאמת, עם זקן בטוח שכזה,
לשם מה בכלל יש להתקדם ז שמש הקידמה, דום בישיבה,
וירח חרות־הפרט בעמק השטריימל.
איך אמר שר־הביטחון, רבי אריאל שרון, מלך החוזרים־
בתשובה והפטורים־ממילואי״חובה, המסתיר עדיין בהצלחה
את הזקן העבות שלו מתחת ללחייו המגולחות? ״אני יכול
לומר לך, יהודה בן־מאיר, אם לא תהיה אגודת ישראל, אז
בעוד 30 שנה לא תהיה מפד״ל, ואם לא תהיינה ישיבות
לא יהיה עם ישראל״ (מי שלא מאמין, יקרא ״ידיעות
אחרונות״ מ־ ,5.8.81 ואחר כך אולי יתפוש, שלא חשוב אם
הוא מתגלח מדי בוקר או מדי בוקר וערב — יש לו זקן!).
לנין (או אולי רוסי דגול אחר) היה אומר :״קרצף
רוסי ותמצא טטרי!״ זו הבעיה שלהם. הבעיה שלנו היא
שכאשר אתה מקרצף שרון או בגין (כלומר — שלא יהיה
שום ספק — כשאתה מקרצף את היהודי הישראלי המצוי) —
אתה מוצא את הרבי בלוי מנטורי־קרתא. מפני שאם קיום
עם ישראל תלוי בקיום המפד״ל, וקיום המפד״ל תלוי בקיום
אגודת ישראל, הרי קיום אגודת ישראל תלוי בקיום נטורי-
קרתא, שלפי ההגיון היהודי הזה הם השאור היהודי בטהרתו.
איך אפשר להסביר אחרת את הפראדוכס, כביכול, שלפי
המוסכם בין בגין־את־שרון עט הדתיים, חייב צה״ל לפתוח
שעריו ביתר רוחב לפני מטיפי־דת ומחזירים־בתשובה, על מנת
שקורבנותיהם המאושרים ייפטרו משרות מילואים ! מישהו
מבחין פה בסתירה? בוקר טוב אליהו הנביא! (הנכדה שלי
אומרת ״אליהו ענבים״ ,אבל זה לא שייך לעניינו כאן, וחבל).
ומדינה יצירת־כפיה של הציונות החילונית, השבויה בכבלי
האנטי־ציונות הדתית, אינה סתירה? והשבתת מיפעלים
תרבותיים, בדוריים, תעשייתיים, שרותיים — יום אחד בשבוע
בגלל אמונות תפלות הכורכות בטלה כפויה ביום מסויים (שבו,
כידוע, אלוהים שבת ממלאכת בריאת העולם) על כל מי
שנולד לאם יהודיה או התגייר כהלכה עם גאולת העם
והעולם על-ידי משיח רוכב אתון — אינה סתירה ! חבישת
שטריימל על חברה, מדינה, ארץ — אינה סתירה?
מי שסבור, כי אפשר וצריך לסבול את הסתירות הללו
ובלבד שבגין יהיה ראש הממשלה, ושרון שר־הביטחון, ושמיר
שר״החוץ, וארליך שר־החקלאות, וה וה וה עד סוף רשימת
סגני־השרים, טועה טעות איומה, ולא רק מפני שהמשק
הישראלי פשוט יקרוס תחתיו מכובד הזקן הקואליציוני,
כלומר מנטל ההפסדים של בטלת השבת (הודו לא קורסת
תחתיה עקב הקופים והפרות והעכברים הקדושים הזוללים
שם באין פוצה פה ומצפצף כמות מזון בל תאומן, אבל המתים
בכפן ברחובותיה אינם מסכנים את עוצמתה הדמוגרפית).
העניין אף אינו כל כך בכך, שגלישת ישראל לימי״הביניים
תרחיק מעליה את הקהילות היהודיות המתקדמות ברחבי
עולם, שיסתכלו עליה כולה כפי שהם מסתכלים כיום על
מאה שערים — בתמיהה מהולה ברתיעה, שלא לדבר על
ממשלות ״ידידותיות ובעלות״ברית״.
גרוע מזה, תהליך ״ההזדקנות״ של מדינת־ישראל — החל
משלב מסויים של גודל הזקן הדתי ביחס לנפח ספינת
מדינת-היהודים — יאיץ את הירידה מקרב חילוניים החרדים
לאיכות חייהם ולממדי חירותם האישית, וחיש מהר פגע
אנושות באיכות צה״ל (ככל שאני אמון על ניתוץ פסילים
אני מתקשה להגיד בפומבי את אשר אני חוזה לגבי ההתפתחות
השלילית של צה״ל עקב ההקצנה הלאומנית-אדוקית
של החברה הישראלית, אבל נמצא גבר אמיץ שגילה דעתו
מפורשות בענייו זה, ואמר בין השאר :
״...אנחנו חזקים וחיל-האוויר שלנו הוא בין הטובים

נסה בזקן!
בעולם, לא מעט משום שמגיעים לחיל אנשים ברמה
יוצאת מן הכלל. הם מוכנים לעשות את הדבר הנפלא
והנורא הזה — לחימה בשרות העם — רק כל עוד
ברור להם שא-חנו מנסים להיות צודקים. ברגע שיפק־פקו
בכך, יש לאנשים האלה ברירה: בלוס־אנג׳לס
לא ראיתי רבים שהולכים לצה״ל. ולנוער שהולך היום
לקורס טיס או ליחידות מתנדבות אחרות, יש גם
אפשרויות פחות קיצוניות מירידה — פשוט לא להתנדב.
מי שנמצא בשרות יבצע את הפקודות — כאמור,
כל זמן שאינן בלתי־חוקיות בעליל — אבל אנחנו
הרי רוצים חיל־אוויר טוב גם בעוד שנה, שנתיים,
חמש שנים אורי טלמור לאמיר אורן ,״דבר השבוע״.)31.7.81

ובד בבד עם זה, ואפילו לפני זה, יפתח המיעוט במילחמת־מאסף
שניצניה כבר מבצבצים מחריצי האספלט של נמל-
התעופה בו״גוריון, סליחה, בגין, ומהכרזות ועדי-העובדים
הגדולים.
אין מנוס מן הטילחמה הזאת, שלפי כל הסימנים תהיה
הנוראה מכל מילחמות ישראל מאז , 1948 מפני שזו תהיה
מילחמת־אחים. ההתנגשות בין דת מאובנת וחסרת פשרות
(רק בישראל; מחוצה לה התמונה אחרת לגמרי; מדינת-
ישראל כבר הוכיחה, שיהודי חופשי יכול להיות רק בחברה
פתוחה, סובלנית, כלומר מחוצה לה) ובין הציונות החילונית
שוחרת הקידמה, בלתי נמנעת.
אין ספק יד מי תהיה על העליונה בסופה של מילחמה
זאת בין היהודים.
לא יהודים.

יתפטר נ סן ־־־
זיצחק אחר1ן1
הנשיא יצחק נבון מחל על כבודו פעם שניה — ועמד
דום למישמע הימנון בית״ר ״בדם וביזע יוקם לנו גזע״
בטכס הממלכתי המוזר שנערך בהר הרצל ביום השנה למות
זאב ז׳בוטינסקי ראש בית״ר (ומחבר ״בדם וביזע יוקם לנו

מילא, בפעם הראשונה זו היתה, ככל הנראה, הפתעה.
לא נעים, אבל מה — להסתלק ממקום הטכס ולהעטות
חרפה על הממלכה? אבל בפעם השניה, בדעתו מראש מה
מחכה לו, ביקש הנשיא במפורש מעורכי הטכס לבל יושר
ההימנון הלא־לאומי הזה ונענה בשלילה שחצנית. איני יודע
אם בטכסים ממלכתיים הנערכים על קברו של דויד בו״גוריון
משמיעים את ה״הימנון״ השמאלני ״תחזקנה״ ,אבל ברי
לי שאם מדובר בטכס ממלכתי, אין מקום להשמעת שיר
זה חרף תוכנו הביאליקאי ההולם כל כך את המעשה הציוני
(שאגב ספק אם הוחלט אי-פעם להגדירו כהימנון רשמי על-
ידי גוף כלשהו בקרב תנועת־העבודה).
ואם כך, בדעתו מראש את הביזיון הממתין. לו במארב
הר הרצל — בזיון כפול שבאטימות לבקשה ובעצם ההשמעה
— נשאלת השאלה על מה ולמה ראה הנשיא לנכוח בכלל
בטכס, שלעצמו היה נטול שמץ חשיבות חברתית־לאומית״
חינוכית ורק בא לספק יצרי שליטה חרותיים?
מה, אילמלא הופיע שם, על־יד הקבר, היו מדיחים אותו ז
אדרבה !
ובעצם, למה הוא מחכה, הנשיא ז מדוע אין הוא מתפטר
וחדל מרצונו הטוב לסמל ישראל לאומנית־חרדית (שוביניס-
טית־קלריקלית, בלטינית האידישאית של בגין) 1כלום הוא
סבור, שפרישתו היא שתחשוף את ערוות הסתלפות החזון
הציוני לעין כל ברחבי עולם ז סוד זה נגלה לכל שעיניו בראשו
זה מכבר, ואפילו לפני הבחירות לכנסת העשירית, שעד
התפרסם תוצאותיהן עדיין היה אפשר לממלאי תפקידים
בכירים בישראל לקוות למהפך שני, ולהחזיק, איכשהו, מעמד
בשליטת בגין.
אדרבה, התפטרות יצחק נבון מכהונת נשיא רק תועיל
ליחסי-הציבור העלובים של מדינת־ישראל בכך שתבהיר, כי
עוד לא פסו נבונים מן הארץ.

בעיה בגינות עדינה
הפיגוע הפלסטיני באוטובוס הישראלי ליד מעלה־החמישה,
שאירע ככל שניתן לברר בימי ממשלת ״הליכוד״ בראשות
מנחם בגין (ולא, כפי שרווחות שמועות, שמקורן בלישכת
ראש־הממשלה הנוכחי, בימי ראש הממשלה שימעון פרס,
שסיסמת ״בגין לשילטון הפילה אותו מכס הצללים) ,במרחק
אווירי של פחות מעשרה קילומטרים ממישכן ראש-
הממשלה (אותו מנחם בגין גופא) ,מעמיד את שרות־הביטחון
הכללי לפני בעיה עדינה, שלא תיפתר בנקל כבעיה הפשוטה
של פיענוח מיבצע קיטוע רגליים, שנפתרה על הצד היותר
טוב באי־פיתרון מוסמך מכוח תוצאות הבחירות לכנסת העשירית.
קשה לשער, שתתקבל החלטה שלא לעשות לפי שעה
כלום.

(המשך מעמוד )57
כמו שהגבר לא צריך לד.שתולל כדי
להרשים אשה. הוא יעשה זאת בטמפרמנט
אישי הקיים בו בדרך לפורקן ממתה. נכון
שהיו נשים שבאקט המיני עימן לא שאל תי
אם הן נהנו. אני מחפש רק פורקן
לעצמי. במגע מיני כזה קיים הביצוע ביל־בד,
כסו לאכול ולשתות כשאני רעב ו צמא.
זה לא כבוד גדול. לא רציתי לספר
לחברים. במחצית מהתנסויותי המיניות,
שבהם היה חשוב לי לדעת אם האשה
נהנתה, קיבלתי ממנה תשובה שלילית.
הרגשתי לא נוח. זו היתד, הנאה חד-
צדדית. אני חושב שלמרות כל העצות
המפורטות של האשד, האוסטרלית, אין
כלל ערבות לכך שהידע הטכני יבטיח
הצלחה. גבר מתבקש להיות עילוי ביצו־עיסט
על מנת להביא אישה לאורגזמה. על
הנשים לזכור שלא כולם כאלה. יותר
מכך: בודדים הם הגברים הללו, כמו ש־בודדות
הן הנשים היודעות לבצע אקט
מיני בצורה פנטסטית.
רגש — היא מילת־המפתח. במידה ד
מעורב באקט המיני רגש, ישנה פתיחות
גדולה יותר ורצון להשתדל יותר האחד
כלפי השני. הכוונות הטובות מוקרנות ב אופן
סמוי ונקלטות היטב על־ידי בו־הזוג/בת־הזוג.
במישחק שלפני האקט ה מיני
מתגלות כל הכוונות. אם עוצמת ה רגש
שמוכנים להשקיע היא מינימאלית,
לא מגיעים לבסוף לתוצאות.
הרצון להשקיע והחשיבות שנוהגים ל שייך
למאמץ של הגבר כדי להביא אשד.
לאורגזמה, דופקים את הגברים. זה כמו
הריבה שנותנים לילד. כשמגישים לו או תה,
הוא מסרב, אבל אם מקשים עליו ו מסתירים
אותה, הוא כמה אליה יותר.
כך גם במין. הרצון העז והמחשבה ש צריך,
פוגמים באקט המיני. המאמץ הופך
את האקט למכני.
אשד, היא כוורת של סנטימנטים. ללא
רגש אל הגבר עימו היא מקיימת מגע,
היא לא תתן לעצמה להגיע להנאה חופ שית.
אשד, פיתחה לעצמה נישה שהיא
תגיע לאורגזמה דרך הרגש. נהוג לחשוב
שהגבר, פחות מהאישה, מנהל את מהלכיו
על-פי תכתיבי־רגש. אולם באקט מיני, כדי
ליהנות צריכים שני בני־הזוג להשקיע
רגש. לאשה חשוב שהגבר יתן לד, הרג שה
שהיא רצויה, בדיוק כפי שגבר שאינו
רואה באשה רק אובייקט מיני, ירצה לחוש
רגש שהוא רצוי. זהו אלמנט ספונטני,
סמוי ואינסטינקטיבי. האשה האוסטרלית
לא מסוגלת להכתיב אותו. אם הוא אינו
קיים, אז האשד, תהיה בובת־מין.
מיותר להסביר שבמצב זה לא נשאלות׳
שאלות. נערך אקט מיני רק לשם פורקן.
אבל אם ההתייחסות היא אל הקומפלקס
האנושי, ולכל אחד חשוב מהשני, אז
שניהם חייבים להשקיע מאמץ זהה כדי
ליהנות את השני. אל לר, לאשה לחכות
שהגבר יוביל וידאג לשניהם. הרבה נשים
מרגישות מבוכה. מתביישות לומר: תגע
לי פה ...תלקק, לי ...תפסיק. חייבת להיות
הדרכה. לא גסה. בצורה עדינה. אם לא
מילולית, אז לפחות מכוונת על־ידי תנו עות,
הגבר יבין. הוא לא אידיוט. רק גבר
שהוא אגואיסט או אגוצנט יהיר, קשה ל שנות.
גבר רוצר, להצליח בתיקשורת. הוא
רוצה מאוד לזכות בהערכה, אבל שלא יספת
לי שגבר יכול לשלוט בשפיכה. זד,
יכול להיוית אך ורק במישגל בסוג. כש הגבר
בורח, כשהוא מדגיש שהוא מתקרב
לשפיכה. אבל עד לאן עליו לברוח? ל רחוב
השני? איזה צורה יש למגע שבו
כל הזמן בורחים?
כל הבעיה היא שהדגדגן של האשד, הוא
חבוי. ובנוסף לכך, הוא יותר קטן משטח
הפנים של העטרה (גלנדה) שבראש הפין
של הגבר. אבל אם שניהם, עטרה של
הגבר והדגדגן של האישה, יקבלו את אותו
הגירוי — הם יהבו באותה מידה ויגיעו
לשיא באותו פרק זמן. אבל העטרה של
הגבר היא גדולה יותר וחיצונית, בעוד
שאצל האשד, היא קטנה מאוד וחבויה.
זאת הסיבה שיש להשקיע יותר מאמץ
כדי להביא אשד, לאורגזמה. אם המאמץ
נובע מעוצמת־רגש, כל השאר יביא מאליו.
הדגדגן יסייע לאשת להתגרות. זהו
מקום יותר רגיש מכל מקום אחר בגוף,
אבל אף אשד, לא תדחה את חדירת איבר־המין
של הגבר אליה. בלעדי החדירה ה אקט
המיני אינו מושלם. החדירה עצמה
חשובה מאוד להרגשת השתייכות, שות פות
והתאחדות. אבל בישראל מבינים זאת
אחרת. פה כל מי שנורמלי הוא חייל ב צנחנים
והוא גבר שמספק את האשה. יש
לו איבר־מין שאיתו הוא חודר אל האשד״
לא הוא כאדם מול אשה-אדם.
ה עו ל ם הזה 2293

אריאל

תשרובח חבורי

^ן תטחים ציור רד

^ 106.161 גן\/

סיידר הגליל.
מתפוחי העץ הטריים והמובחרים ביותר.
סיידר טהור וצלול ללא תוספות מלאכותיות
שבא אליך הישר ממטעי התפוחים של הגליל.
שתה אותו לבריאות!
הכל בסיידר!

מסימ׳ץ

המיויונוית שהיתה..החתינה שד חינה־
3ח נ שת את בעדה, שהשאיו רה
ח וב ות של מיליונים -ונעלם

1ייי-

^ ירנן הלפרץ נעלם, ולא השאיר
כתובת,״ השיבה השבוע אשתו,
יונה, לנושים שהגיעו לדירתה, בתל״
אביב, עם צווי־עיקול.
לפני שמונה שנים הקים איתן הלפרין,
יחד עם שותף, חברה בשם הידרובטון,
ובשלוש השנים האחרונות עלו חייהם
המשותפים של יונה ואיתן על שירטון.
יונה המשיכה להתגורר בדירה השכורה,
יחד עם שלושת הבנים, ואילו איתן עזב
את הדירה מבלי להשאיר כתובת.
יונה משוכנעת שהוא חי בארץ, נע ונד
בין חיפה, עיר־הולדתו, ואילת, שם הוא
מתגורר עם ידידתו — אחות בבית־החו־

לים בעיר.
בשנים האחרונות נקלעה״התברה הידרו־בטון
לקשיים כספיים. יונה היתה רשומה
בה כשותפה, אך מעולם לא התערבה
בניהול החברה. היא אדריכלית העוסקת
רק בתחום המיקצוע, .עתה מגיעים הגו שים
אליה. לה יש כתובת, ואין בכוונתה
להסתתר. מדי מם היא מגלה בתיבת־הדואר
שלה הפתעות. בנק הפועלים תובע
מיליון לירות. בנק ׳איגוד דורש תישעה
מיליון לירות. חשבונות החיסכון של
ילדיה באותם הבנקים עוקלו. בית־המיש־פט
המחוזי בחיפה הוציא צו־עיקול על

מכונות־יבטון, רכב מנועי ודוודים השיי כים
לחברה היורובטון.
יונה, נרגשת ונרגזת, פנתה לעורכי-
דין כדי להיוועץ בהם. היא לא תיארה
לעצמה מה גודל התיסבוכת אליה נקלעה.
אולם הדבר ששבר אותה יותר מכל היתה
הודעה, מטעם השופט מלכיאל סלוצקי,
כי בבית־המישפט המחוזי בחיפה הוצא
צו, לפיו מעוקלת גם המשכורת שלה.
האדריכלית, שחשבה לפרנס בכבוד את
עצמה ואת שלושת בניה, שלא נהנו מדמי-
המזונות שהיה חייב אביהן, שואלת :
״עד לאן עלי להגיע י״
המיליון הראשון
^ יאעבדה בשתי משרות, כדי לעמוד
על שתי רגליה. מכיוון שהרוויחה
יותר מ־ 43 אלף לירות, לא נהנתה מסכום
כסף שהיתר יכולה לקבל מהביטוח ה לאומי,
כאשד, שבעלה לא משלם לה דמי-
מזונות. הוריה המבוגרים עוזרים לה לגדל
את בניה .״גם הם שבורים מהחוויה
העגומה,״ קובלת האדריכלית בת ה־.33
״ואני נאיבית מכדי לקלוט כמה חייב

יונה בויום היתה נערה מאושרת ביום שנישאה לאיתן
1 1 1ך! 1ן| | 1ויך
הלפרין, לפני עשר שנים, בחיפה. הוא הבטיח לה שהם

) 1111111
היו מיליונרים בזכות עצמם. היום נותרה לבדה, עם שלנשת בניה, ללא רכוש וללא בעל.

אדם לשלם עבור אזרח שאינו ממלא את
חובותיו, המתהלך חופשי במדינה ואף
אחד לא יכול לעצור אותו.״
יונה הלפרין אינה דמות אנונימית ב עירה.
רבים מתושבי חיפה מכירים אותה
היטב. זוהי יונה בויום, בתו היפהפיה
של קבלן אמיד בעיר, שפנתה לימודים
אקדמיים בטכניון. מעריציה מספרים ש היתר
תלמידה מצטיינת.
בסוף שנת הלימודים השניה היא נישאה
לאיתן הלפרין, גבר בעל גוף שעבד אז
כאיש מכירות בתדיראן. בני הזוג לא
נזקקו להלוואות כדי להתבסס בראשית
דרכם. ההורים דאגו לרכוש עבורם דירה
יוקרתית בחיפה, וסייעו להם ברכישות
נוספות.
אחרי שלוש שנות נישואין, כשהיו
כבר הורים לבנם הבכור, החליט איתן
להיות עובד עצמאי׳.הם מכרו את ד,דירי,
כדי להשקיע את הכסף בקניית משאבות-
בטון .״מבית אי אפשר להרוויח כמו
מעסק,״ הסביר לה איתן. היו אלה שנים׳
של תנוסה בבנייה ויונה קיבלה את ההס בר,
שזו ההזדמנות שלהם לעשות את
המיליון הראשון .״לא רציתי לעצור רע דו,
וחשבתי שזו ההזדמנות שלו להצ ליח,״
אומרת יונה.
בכל אותן שנים עשתה יונה חיל כאד-
ריכלית, ואיתן נהג להתפאר בפני ידידיו
שהוא נשוי לארכיטקטית מצליחה.
באמצעות שליחים
^ ל הרווחים שהפיקה החברה הוש-
* קעו בה. איתן ויונה לא חשבו לר כוש
לעצמם דירה באותם ימים, אם כי
כבי* היו מיליונרים. לעומת זאת הם
טיילו הרבה בארצות רחוקות, ולכל אחד
מהשותפים בעסק היתד מכונית מפוארת.
רק המכונית של יונה שירתה עובדים
אחרים בחברה, ולכן נלקחה ממנה לעי תים
קרובות.
אחיה של יונה ניסה להבהיר לה את
מעמדה בעיני בעלה .״את רק מכשיר
רבייה עבורו,״ אמר. ואמנם יונה ילדה
את בנם השלישי כשאיתן היה בשיאו
של רומן עם אשה אחרת.

״לא רציתי לקלוט,״ היא מספרת.
״חשבתי שהכל הסתדר. יותר מכל לא
רציתי שהדבר ייוודע להורי.״ איתן לא
חזר לחיות עימה. באמצעות שליחים, היא
ביקשה ממנו שיעזור לה בתשלום שכר־הדירה
ובמימון כלכלת הילדים. לפעמים
הוא היה נותן לה כסף, ושוב נעלם.
היה זה איתן שקבע עימה תאריך למתן
גט בבית־הדין הרבני, אולם הוא לא
הופיע. לדברי אשתו טען :״אף אחד
לא יקבע בשבילי מה עלי לעשות.״
בראשית השנה קבע השופט מלכיאל
סלוצקי, שעל איתן לשלם לאשתו 70
אלף לירות מדי חודש. גם קביעה מיש-
פטית זו היתד, כלא היתה .״אף אחד
לא יכתיב לי כמה עלי לשלם,״ אמר איתן
לדברי אשתו.
למישטרה אין זמן
^ ום אחד דרש איתן מיונה את המכונית
.״ניסיתי להתנגד, אולם המכות
שחטפתי הספיקו כדי שאוותר על המכו נית,״
מספרת יונה, שהתלוננה במיש־טרה
על התקיפה.
כתבת העולם הזה שוחחה עם חבריו
של איתן בחיפה. הם מספרים :״איתן
התחיל את עסקיו בעזרתו הנדיבה של
האבא של יונה, אולם האומץ שלו הוא
שהביא את החברה הידרובטון להצלחה
מסחררת.״ איתן הצהיר בפני חבריו ש יהיה
למיליונר. החברים היו משוכנעים
שאכן יצליח .״ידענו שהוא לא בוחל
בשום דרך כדי להצליח,״ אמרו עליו.
בתחילת חופשת הקיץ הגיעה יונה עם
שלושת ילדיה לתל-אביב. היא חשבה
שתוכל לשנות אווירה ולבנות מחדש את
חייה. הנושים הגיעו גם לכתובתה החד שה.
הם עיקלו ריהוט בדירה לעיני ילדיה.
כשפנתה למישטרת חיפה, על סמך צו-
מעצר נגד בעלה, השיבו לה :״יש לנו
אלפי פקודות־מעצר כאלה, ואין לנו זמן
לזה.״
יונה הלפרין :״פקודת־המעצר היא פיסת
נייר שאינה שווה מאומה. אז מי באמת
מסוגל לתפוס את בעלי?״

611

במדינה
איי ר ג תי ם

שזאין ביזד אז מ״ ם

״8סד 7י חיתון״ ש? ההססס
הקואליציוני הבא יובזו
7קב 7תעודת גישואין
תמורת 10 דולר
ד.חל בחודש אוגוסט יכול כל
זרח ישראלי לרכוש לעצמו תעו־ת־גישואין
עולמית. היוזם: ישר־לי
בשם ישעיהו תומא־שי״ק, ש־וא
מתאם מחוז חמש של רשות
וירות תבל, המנפיקה תעודות
ולנדות שונות, וביניהן דרכון
ולמי המודפס בשבע שפות (תעד
ס הזה .)2263

מספר שי״ל: ,

הצורך להנפיק תעודת־נישואין
ולמית נובע מן הצורך בנישואין
זרחיים בישראל ובארצות תיאו רטיות
אחרות. אנו מתנגדים ל־פייה
דתית ולוחמים למען זכו־
•ת האדם בהתאם להכרזה העול־

יוזם תומא־שי״ק
האזרח נזם׳ 1הסכים
ית בדבר זכויות האדם שהוציא
או״ם. הסכם נישואין הוא אחד
זכויות האלה.
לפני שנתיים פניתי למנהל רשות
בל, גרי דייוויס, אזרח העולם
ם׳ 1והצעתי לו להנפיק תעודות־שואין
עולמיות. מישפטנים של
רשות בדקו את הצדדים המישפ־יים
של הנפקת התעודה, והגיעו
מסקנה שהרשות יכולה להנפיק
ותן.
החל מחודש אוגוסט יוכל כל
דם בעולם לרכוש •תעודת נישו־ין
כזו, אד ורק בהתאם להצהרתו
אישית והכנה. הנפקת התעודה
היה מותנית בהרשמה כאזרח עז־ם
וברכישת תעודות אזרח־עולם.
ני הזוג שהם אזרזוי־עולם של
ימשל עולמי, יצהירו על הסכנד
ם המשותפת, שניתנה מרצון חופ י,
ותמורת עשרה דולר הם יקבלו
ת התעודה החופפת לסעיף 16
ל ההכרזה העולמית של זכויות
אדם, הכרזה שכל מטשלה לאו־ית,
כולל ישראל, חתומה עליה.
סעיף המדובר קובע, שכל איש
ושה שהגיעו לפירקם רשאים ל־וא
בברית נישואין ולהקים מישפ ה,
ללא כל הגבלה מטעמי גזע,
זרחות או דת. בני הזוג זכאים
זכויות שוות במעשה הנישואין ו שעת
ביטולם. על כך חתמו נציגי
8ראל בשהתקבלו לאירגון־האד
ות־המאוחדות, וברור שסעיף זה
א יכובד על־ידי הממשלה ה־ואליציונית
הבאה.
עדכ אן דברי שי״ק.
שי״ק מקווה שתעודת־הנישואין
זו תפתור אתי בעייתם של רבים
תושבי האמור, פלסטינים ויהודים
ואינם יכולים להיגישא כיום בדר־ים
מקובלות, בגלל כפיה דתית
זגיעה מתמדת בזכויות הפרט. ל עת
נדשפטן הבקי בסוגיה, תוקף
מישפטי של התעודה הוא מפוק
מאחורי
שלט1ה צולמו נגוסת־־א גאות בחורות -

פק, ולמעשה עד היום לא נבדקה
תקפותה בבית־מישפט. להצהרה ו לתעודה
יש בשלב זה !תוקף הצהר־תי־טכסי
בילבד, שכנראה אינו
מחייב את הרשויות המישפטיות
בארץ.

ולטענת

המי שטרה
גס קטינות־

דרכי חיים
אסור 1 ,מוווחר>־וו ומאד

אשה תובעת דמי־מזוגות
מאגי בעזה; ואן!
זוכה בהם
״תהרגו אותי אם אני יודע מה
זה להיות אשד, משוחררת,״ טוען
יצחק רטהויז בן ה־ .60 רטהויז נת בע
על־ידי כלתו, לשלם לה מזו נות
— ששת אלפים שקל לחודש.
התובעת, אשת בנו, שנית רטהויז
בת ה־ ,28 טענה באוזני חמה, כי
היא רוצה להיות אשד, משוחררת.
התביעה למזונות, שהוגשה בימים
אלה, באד, בעקבות נסיעתו הלא־צפויה
של הבעל לחו״ל. כשנסע
הותיר את התובעת ואת שני יל דיה
ללא אמצעי־מחייה. בתביעה
טוענת האשד, שבהעדר הבעל־האב
מן הארץ, חלה חובת הפרנסה על
הסבא, שנטל לדבריה חלק במיב־צע
הברחת הבן לחו״ל, כדי לה ביא
לעיגונה של התובעת ולמנוע
ממנה פרנסה.
מספר רטהויז־הסב :״ביקרתי
אותה כששמעתי לראשונה על ה תביעה
המוזרה. היא סיפרה לי
שהיא רוצה להיות אשד, משוחר רת.
שאלתי אותה ממה את רוצה
להשתחרר בדיוק, וחשבתי שתס פר
לי שהיא רוצה להשתחרר מ דאגות,
חובות וצרות שיש לה. אבל
היא אמרה לי שהדבר היחידי ממנו
היא רוצה להשתחרר זה מתלות
בגבר, ולא חשוב איזה גבר. שאל תי
אחר־כך הרבה אנשים לפשר
המושג, אשד, משוחררת ולא קי בלתי
שום תשובה שאני יכול לע כל
אותה. אני לא יודע. יכול
להיות שהיא צודקת. אני לא מבין
את הדור החדש הזה, הקורא ל עצמו
משוחרר.״
צבי ושנית נישאו ב־ , 1973 חרף
התנגדות חריפה של הורי הבעל.
למרות זאת ניהלו חיי־מישפחה
תקינים, ונולדו להם שני ילדים.
לפני כמה חודשים התחילו חיי
בני הזוג להשתבש, ובאין מוצא
הגיש הבעל תביעה לגירושין. ב תביעה
הצהיר כי אשתו מורדת
בבעלה, משרכת דרכיה, ואינה
ממלאה את חובותיה כאשה. הבעל
טען כי אשתו עברה לגור בחדר
אחר ועזבה את חדר השינה המ שותף.
לדבריו היא יושבת שעות
ארוכות ללא מעש, תוך מילמול
דברים בלתי ברורים, ואף איימה
כי תיטול אקדח, המצוי אצלה ב־רישיון,
ותחסל את בעלה וילדיה.
עוד טען הבעל בתביעתו, כי
כשראה שמישפחתו נהרסת, החליט
כי למען שלמות נפשו ושטו הטוב,
עדיף לו שיעזוב את הארץ.
״כי, לכול־־מוח״ .שנית החלי טה
לתבוע את הורי הבעל, של דעתה
היו שותפים לקנוניה נגדה.
בתביעתה היא מאשימה את הבעל
בהזנחת מישפחתו לטובת תחבי׳-
ביו — טנים־שולחן ונשים אחרות.
כל מעשיו נעשו, לדבריה, בעידו דם
ובהסכמתם המלאה של הוריו
ועל פי עצתם, וכשנסע ל חדל הם
מימנו את הנסיעה ואף הודיעו לה
אולטימטיבית כי לא ישוב עד אשר
תסכים לגט לפי תנאיו. ולא, הוא
יעגן אותה כל החיים ולא יהיה
לה ממה להתקיים.
היא מצהירה בתביעתה, שאין
לה כל אפשרות לעבוד, בעיקר
בגלל מצבה הנפשי הקשה שבו
היא נתונה עתה, עם בריחתו של
הבעל. כמו כן מתארת שנית רט-
הויז את הנתבע, אבי בעלה, כאדם
אמיד ובעל הכנסות גדולות, שב־
(המשך בעמוד )64

בצילומי עירום
ומישגליס ע״י

צדם הפורנו
ך( צופים ראו על מסך הוד י
י דיאו נערה צעירה. היא נכנ סה
בביישנות למישרד שעל דלתו
היה כתוב ״גרנות — יבוא ויצוא״.
בהירית-עיניים, שערה מתולתל,
לבושה ג׳ינס וחולצת־טריקו.
״קראתי את המודעה בעיתון, ו באתי
לראות אם אני מתאימה,״
אמרה הילדה, שלא נראתה מבוג רת
מגיל . 15 הגבר שקיבל את
פניה היה נאה למראה, דיבר ברצי נות
•ובמיקצועיות. גילו ,58 ,לא
ניכר עליו.
דניאל גרנות פירסם במשך, תקו פה
ארוכה מודעות בע־תיונים, ש הזמינו
צעירות גאות לבוא לסטודיו
שלו כדי להצטלם לאלבום שיופץ
בחוץ־לארץ. התמורה שהובטחה ל־צעירו
— 600 שקל. רינה* באה
בעקבות המודעה.
הצלם הראה לרינה אלבום. היא
הציצה בתמונות של נערות רבות
שהיו מצולמות בפוזות שונות. כולן
היו לבושות באותו בגד — ביקיני
שאולתר משני צעיפים שקופים,
חלקן היו מצולמות בעירום. הצלם
הסביר לרינה, כי האלבום עתיד
להישלח לגרמניה.
כאשר נראה היה שרינה מהססת
להצטלם בלבוש־צעיפים. הסביר
לה הצלם׳ כי כל הצעירות שראתה
באלבום הן נערות מבתים טובים,
•תלמידות תיכון וסטודנטיות, וכי
תצלומים אמנותיים כאלה מתפרס מים
בכל העיתונות העולמית ה מכובדת.
רינה
הסכימה להתחיל בצילו מים,
וגרנות הכין את הציוד ה דרוש
לכך. הוא הפעיל את הזרקו רים,
שהיו מפוזרים בהדר, וכיוון
את כולם אל רינה. עיניה סונוורו
מן האור שהופנה אליה, ודעתה
גסתנוורה מן האפשרות להפוך
דוגמנית מפורסמת ואולי גם שחק נית
קולנוע. כיל האפשרויות הללו
נראו לפתע בהישג יד.
גרנות הפעיל מכשיר נוסף, ש ניצב
מול רינה, אבל היא לא
ראתה ולא הבינה, כי למעשה היתד,
זו מצלמת־וידיאו אוטומטית, ש הנציחה
בצבעים כל פעולה שנעש־
•תה בחדר. אז נטל גרנות מצלמה
רגילה והחל מצלם במהירות יויב־מיקצועיות
את פניה וחלק גופה
העליון של רינה. הוא החמיא לעל
הופעתה הנאה, והציע כי ב שלב
זה תוריד את חולצת הטריקו
ותתעטף בצעיף השקוף ,״כמו יכל
הבחורות שהצטלמו לפניה״ .רינה
הסבה אליו את גבה, פשטה את
חולצתה. וכיוון שלא לבשה מאו מה
מתחתיה, התעטפה בקלות ב צעיף.
הבעיה היתד, שפיסת האריג
* שם בדוי.

השקופה היתה קטנה, ולא הספיקה
כדי לכסות ממש את כל החזה.
גרנות היה אדיב מאוד, ועזר לרי נה
להתעטף, כדי שתהיה מכוסה
היטב. כל אותה עת צילמה אותה
מצלמת הווידיאו הנסתרת.
בהמשך ביקש הצלם כי תוריד
גם את חלק לבושה התחתון, ו הציע
לה צעיף נוסף. גם הפעם
עזר הצלם לרינה להיתעטף במיטפ־חת,
שהיתה גולשת מצד אחד ו מגלה
צד שני. לעולם אי־אפשר

סניגור גוראד
״אין עבירה פלילית ! ״
היה לעטוף את בל •הגוף בצעיף
הקטנטן — •תמיד נותר צד מגולה,
ומצלמת הווידיאו מצלמת.

עס תחתונים
ובילעדיהם
ך! שלב הנו ע ז בצילומים החל
י י אז. גרנות הבהיר, כי התמו נות
האמנותיות חייבות• להראות
תשוקה ותאווה. לשם כך על פיט־מות
השדיים להיות בולטות מבעד
לצעיף השקוף. הוא שלח את ידיו

לחזה וליטף קלות את השדיים,
כדי להבליט את הפיטמות .״זה רק
עניין מיקצועי, אין בכך כל צד
מייני,״ היה מסביר. אם הנערה
היתד. צעירה מאוד, היא היתה
אולי מאמינה ; אם היתה מבוגרת
יותר, אולי חשבה כי קאריירה
מזהירה כדוגמנית בינלאומית ראויה
לקורבנות.
המישטרה עלתה על העניין רק
אחרי שנערות אחדות התלוננו כי
גרנות מסרב לשלם להן את הסכום
שהובטח •תמורת התצלומים. בחי פוש
שערכה המיישטריה בדירה ש ברחוב
בוגרשוב פינת חובבי־ציון,
מצאה יותר ממאה קסטות וידיאו,
שצולמו בעת המגע •והמשא שהיה
לגרנות עם הדוגמניות, כאשר ה אורות
המסנוורים היו מופנים אל
פניה של הדוגמנית, וזו לא הבחי־נר.
כלל בצילומים הנוספים. היא
היתד, מרותקת לצלם, אשר הסיח
את דעתה מכל דבר אחר בחדר.
המישטרה תפסה את כל הקם־
טיוית בארגז חתום, שהיה מוכן ל־משלוח
בדואר. ההסבר שנתן לכך
הצלם היה, שכיוון שמדובר בצילו־מים
•כל כך דיסקרטיים, לא רצה
להשאירם בדירה הריקה כאשר
היה נוסע לחופשה, והיה שולח את
הארגז לעצמו בדואר למקום שהו תו.
מישטרת
ישראל אינה ערובה ל־
150 שעות של סרטים כחולים. י
גם מערכת הווידיאו של מישטרת
ישראל אינה מאותו הסוג שביו
צולמו הקסטות. לכן נאלצה ה־מישטרה
להשתמש בסטודיו פרטי
כדי לראות את הסרטים.
אדם שראיה כארבע שעות מתוך
מצבור הקסטות, אמר, כי הזדעזע
דווקא מרמתן של הבחורות .״הן
אינן פרחות ולא זונות. יש ביניהן
ילדות ששיער ערוותן טרם צמח,
•ויש ביניהן הרבה בחורות הנר אות
ונשמעות מבית טוב. כולן
הסכימו לכל מישאלותיו של הצלם.
נדהמתי גם מרמת המוסר של ה ילדות
האלה. יחלק גדול מהן לא
לבשו דבר מתחת לבגדיהן. לא
חזייה׳ לא תחתונים. זיהיתי אפי לי
אחת שיהיתה בהריון מתקדם. .
התעלומה הגדולה היא מה הת כוון
גרנות לעשות בקסטות. האם
נוצרו לשם שיווק מסחרי י או
שמא צולמו לתענוג אישי בלבדי
האם עבד גרנות לבדו, ללא עזרה,
או שמא •היה מישהו שעזר לו ב צילום
ובשיווק.
יותר ימ־ 300 בחורות, שכתובותי־הן
ושמותיהן נמצאו בפינקם מסו דר,
מצולמות באוסף. יודע-־־דבר
אומרים, כי בסרטים הללו הונצחו
מישגלים אותנטיים של תצלם ו־דוגמנייותיו,
העשויים לקבל מחי-

8הו רו ס קו פ
רים גבוהים ביותר בשוק; בניגוד
לסרטים כחולים רגילים, לא מדו בר
כאן בשחקנים המבצעים תפ קיד
במיקצועיות׳ ,אלא בבערות ש לא
ידעו כלל כי מעשיהן מצולמים
וימונצחים, ונהגו בטבעיות גמורה.
״אב בטוח שחלק גדול מהנערות
הלכו הביתה מבולבלות ומבוהלית,
וחששו לספר דבר על מה שקרה
להן. הן בוודאי חששו לספר זאת
להוריהן. והעדיפו לשכוח מכל ה עניין,
ולהתייחם אליו כאילו לא
קרה,״ אמר אדם שראה חלק מ הסרטים.

(המשך
מעמוד )20

על גדיים אפשר לומר שהם
אלה המסתתרים אחרי שם כל־כך
מטעה־גרי. העורך שלהם להגיע
לעמדה שבה יוגלו לשלוש,
מעורר רצון להחליף להם את
שם המזל למעשהו משכנע יותר.

בכל שלבי
ה עיי טול
כרעיים גמצא גרנות ב״
מעצר, אך למישטרה תפקיד
קשה ומייגע. עליה לאתר לחקור
את כל הנערות, וברור שחלק גדול
מהן תסרבנה לשתף פעולה מחשש
עונש־הורים ובושה. המישטרה זקו קה
גם לזמן רב, כדי לסיים בדיק תם
של כל הסרטים הרבים ולשייך
כל אחד מהם לנערה מסויימת. רק
אחר כך תוכל הפרקליטות לפתוח
בהכנת כתב־אישום ולברר את ה סעיפים
והאשמות המתאימות.
כאשר הובא השבוע גרנות ל־בית־המישפט,
לשם הארכת מעצ רו,
טען סניגורו, שלמה גודאל, כי
מרשו לא עבר כל עבירה פלילית :
״הוא הזמין בחורות להצטלם עבור
קטאלוג והבטיח להן תשלום. אם
לא שילם להן, יש בנך אולי הפרת־חוזה,
וזה עניין אזרחי, לא פלילי.
הצילומים, נעשו בהסכמת הנערות,
והמישגלים צולמו כדי שהנערות
לא תוכלנה לבוא אחר כך ולהת לונן
כי נאנסו, או שלא הסכימו
למעשים.״
פקד יהודה אפל ביקש להאריך
את מעצרו של החשוד ב־ 15 יום
נוספים. הוא החזיק לידו־ שני תי קים
עבים ואלבום, שהביל מאות
תמונות צבעוניות של נערית בכל
שלבי העירטול, שנמצאו בביתו
של החשוד .״המישטרה טרם סיי מה
את החקירה. יש 150 שעות
של סרטים שעלינו לראות ולמיין.
אבל כבר עכשיו יש בידינו כמה
תלונות של נערות, המספרות כי
גרנות אנס אותן. יש כמה מיק רים
של מעשים מגונים בכיח ושל
מעשים מגונים בקטינות״.
הסניגור טען, כי המזכירות של
גרנות היו ממיינות את הנערות
שנענו למודעות ובוחרות מביניהן
את המתאימות. הן קיבלו הוראות
מפורשות לא להכניס קטינות ל צילומים.
אבל אפל שלף מיד כמה
דפים מתוך האלבום שלפניו והצי גם
לשופט .״האם לא רואים מיד
כי הנערות המצולמות הן קטי נות?״
שאל .״מלבד זאת היה ב מעשהו
של גרנות משום חדירה
לתחום הפרט. הוא צילם אפילו
נערה במחזור שבדקה את עצמה,
ואינני מאמין שבחורה תהיה מוכ נה
לצילומים כאלה.״
השופט, משה מץ, השתכנע מ החומר
שהוצג בפניו, ציווה על
המשך מעצרו של החשוד למשך
15 יום נוספים, וקבע כי האשמות
של סחיטה מינית, אשר לפי דברי
המיישטרה גם אותן ביצע גרנות,
הן דבר חמור. לדברי אפל ה־ת ה חשוד
!תובע מהבחורות שבאו ל בקש
את תמונות העירום שלה, כי
תשכבנה איתו תמורתי כל תמונה,
ולא — יפרסמו ברבים.
גרנות הוא גבר בעל שיער ארוך
הצבוע חום, הוא הגיע לישראל
לפני שלוש שנים מגרמניה, ופתח
בדירתו עסק של יבוא ויצוא. הוא
י ייבא לישראל במשך הישנים הללו
כמה פריטים, כגון כפכפים לבתי-
4חולים וכספות למכוניות. במשך
כשנה פירסם בעיתונים מודעות
שונות, בהן הזמין דוגמניות ונע רות
יפות לבוא להצטלם לקטא־לוג,
עבור תשלומי כמובן. במוד עות
אחרות הזמין ״יפהפיות מתקד מות
לצלומי וידיאו״ ,עבור חשלום
גבוה.
עד היום אותרו רק 17 מבין
מאות הנערות והנשים שצולמו ב סטודיו
של גרנות. המישטרה ממ שיכה
לחפש את היתר.

קשה לומר שהם שתלטנים, אך
גם את ההיפך אי־אפשר לומר
עליהם. גם בתבונה זו הם אינם
צפויים, כמו בשאר הדברים. ניתן
למצוא ביניהם אנשים שממש
נאבקים למצוא להם מקום
שבו יוכרו כשליטים בלעדיים.
שני כוכבים שולטים בהם —
אוראנוט ושבתאי, וכאשר הם
נתונים להשפעה חזקה על שבתאי
— הם יהיו השתלטנים.

נאשם גרנות (באמצע 1עם כלש (מימין) וראש מיחלק־המוסר אפל (משמאל)
אונס — טוענת המישטרה

גרנות מכסה את פניו כיציאה מאולם המעצרים —
מעשים מגונים בקטינות

דגים

כמו שהגדיים יודעים להסתיר
את אישיותם האמיתית, כך הם
יודעים לרפד את שתלטנותם. הם
חולמנים, בעלי דמיון, חביבים
ונעימים. אוהבים לפנק ולהת;-
פנק ומוכרים כנדיבי-לב• באותן
דרבים רבות ונעימות הם יודעים
גם לכוון את זולתם למלא את
רצונם. החיוך המקסים ביותר
והמחמאה החמה ביותר תינתן
על-ידי בן דגים, שירצה שתמלא
עבורו מישאלה כלשהי. אבל מא חר
שהם יודעים להתחלק במה
שהם השיגו, בגלל טוב-ליבם,
איש לא יצא מקופח מ״העיט־קה״
הזו.

במו שאר מזלות-האש גם ה טלאים
מגלים אישיות, שמאופיינת
על־ייד רצון חזק וצורך בעצמאות.
כמו האש כך הם —
ניצתים ברגע ונסחפים אחר רצונותיהם
ודחפיהם, בלהבה ענקית.
הם בל־כך כפופים לרצונותיהם,
שלא תמיד זוכרים שיש להתחשב
גם בסביבה. פעמים רבות
יכתיבו״את רצונם בצורה חסרת-
סבלנות ואפילו תוקפנית. על-פי-
רוב הם טובי-לב ואינם מתכוונים
להרע לאיש, אך נוכחותם
כל-כך חזקה, שבכוח רצונם העז
הם שולטים באחרים כמעט מבלי
לחוש בכך. יש להוסיף שתקופת
שילטונם קצרה ונגמרת כאשר
התלהבותם נעלמת.

־שיר
שוורים אינם בדיוק אלה שאפשר
לבנותם ״מלבים״ .באה בת
הנוחיות המאפיינת אותם
הם מעדיפים למצוא לעצמם
אפיק מטויים, שבו חם חשים
עצמם מהלכים בתלם בטוח וקבוע.
ובל זמן שבסביבתם הקרובה
איש אינו מפריע להם, חם
אינם מתערבים בחייהם של ה אחרים.
תאומי שילטון
! בשום אופן לא, הם
בקושי מספיקים להשתלט על
בל התחומים המעניינים אותם.
הקצב המהיר שבו הם עוברים
מדבר לדבר, ומידידות אחת לאחרת,
אינו משאיר להם זמן
להשתלט על מישהו או משהו.

רטן

— ויוצא לכית־המעצר
סחיטה מינית באיומים

מי שמע על מלך המסתתר
בקונכיה 1סרטנים ושילטון אינם
מתאימים האחד לשני. הם
אמנם עקשנים כאשר הם מאמינים
בעיקרון זה או אחר, אך
הם פועלים בדרכם השקטה וה מופנמת.
ומי שדרכם אינם מתאימה
לו, שיתרחק.

במדינה
(המשך מעמוד )62
אפשרותו לכלכל ולפרנס את התו בעת
ואת שני ילדיה.
בכתב־ההגנה שהגיש הנתבע,
באמצעות עורר־הדין שלמה שוהם,
מכחיש הסבא את טענותיה של
כלתו, כאילו עודד את בנו להת גרש.
הוא מספר על עצמו שאינו
אמיד, ומתגורר בדירה בת שני
חדרים, שכורה בדמי־מפתח, יחד
עם אשתו, שניהם אנשים חולניים.
משכורתו מספקת בקושי לכלכלתו
ולכלכלת אשתו, ולכן אין בידו
לשלם מזונות לכלתו.
בדיון שנערך בבית״המישפט
פסק השופט, שעל הסבא־הנתבע
לשלם לכלתו דמי־מזונות טרום-
זמניים, בסך 35 אלף לירות, עד
להתחדשות הדיונים, אחרי פגרת
בית־המישפט. יצחק רטהויז שי לם
את הסכום ואמר :״שילמתי
מפני שכל העניין עבר דרך ההר
צאה־לפועל; ולא רציתי איתם עסק.
בין כה וכה פסק־הדין הוא זמני,
אז למה לי להיכנס לבילבולי-
מוח? חוץ מזה, אם שילמתי זה
לא אומר שזה מחובתי לשלם לבד
את כל הסכום. הכי גרוע שיכול
לקרות זה, שבסכום ששילמתי ית חלקו
גם בני מישפחתה של כלתי.״

האס ביגללה נוצח ׳הושוו ווי?

מישפט
ר,עב 1דה ה־א ח״נו

הגהג חשב בי
ה !0מפיסטית ״עובדת״,
דחוא־־גאשס במעשה מגוגה

דרבי אשה

יעל כרבה כ בי ת המישפט
חבר קנאי מאוד

המיקצוע: נוכלות

הצינה עצמה בבת
מיליוגר ונמלטה
מידי המישטרה
הנאשמת, אשד, צעירה ונמוכת־קומה,
הגיעה !לאולם המישפט כבו לה
באזיקים. עיניה היו עצובות

נוכלת דינר
4שנות מאסר
ומלאות דמע. מיד כאשר נכנסה
לאולם של השופטת ויקטוריה
אוסטרובסקי-כהן, קמה הצעירה
אסתר וינר על רגליה וביקשה
מבית־המישפט שירשיע אותה בכל
ההאשמות ׳שבכתב־ד,אישום.
השופטת הופתעה. התובעת יהו דית
אמסטרדאם הופתעה. אך המופתע
מכולם היה סניגורה של
רינר, אוריה באר. רק זמן מה קודם
לכן התייעץ איתה, והשניים הח ליטו,
כי הנאשמת תכפור בהאש מות.
ההודאה הפתאומית נראתה
לו מוזרה מאוד. הוא פנה לבית־

לפני זמן קצר הסתיימו ההלי כים
בהודאתה המפתיעה בבית ה־מישפט.
השופטת קיבלה את טענת
התובעת אמסטרדאם, כי יש להח מיר
עם הנאשמת בגלל המירמות
הרבות שבהן הורשעה. היא נידונה
לארבע שנות מאסר בפועל ול שלוש
שנות מאסר על־תנאי.

י אפשר היה להתעלם מהצעירה בעלת
\ 1השיער המתולתל, שגלש על כתפיה. היא
נכנסה לאולם־המעצרים בהליכה סכסית ובשימלת־מיני
קצרצרה. עיניה היו נשואות אל אלי גרא-
ציאני, שישב על ספסל החשודים, מוקף שוטרים.
גם הבלונדית, יעל ברכה, היתד, עצורה עד לפני
זמן קצר יחד עם גרציאני, בחשד רצח יהושע
לוי. היא ישבה על הספסל האחורי ונראתה כמו
העתק מוגזם של פנינה רוזנבלום. שפתיה היו
צבועות אדום לוהט, מפושקות בצורה פרובוק טיבית,
ועיניה החומות היו משוטטות בין הצופים
באולם במבט מתגרה.
הקורבן, עבריין מוכר למישטרה, העביר את
עסקיו לארצות־הברית לפני שלוש שנים, ושם
הסתבך ברצח הזוג ראובן בלום־אנג׳לס. בחודש
מארס השנה חזר לישראל עם מכונית קאדילק
מפוארת, ולפני שלושה שבועות נמצאה גופתו מו טלת
בבניין בית־החולים הנטוש ביפו. ברור היה
כי הכיר את רוצחו, כיוון שנורה מטווח קרוב.
מכוניתו המפוארת נמצאה בקומת המרתף של
הבניין.
חקירות המישטרה התפרשו על פני שטחים
רבים, שבהם אפשר היה לגלות את המניע לרצח
לוי. חקרו בעיסקות־סמים, שלפי חשד המישטרה
היה לד מעורב בהן. חקרו בעניין קרובי מישפחת
ראובן, שאולי רצו לנקום את נקמת הזוג. וחקרו
גם לתוך עברו הרומנטי של לוי, שם מצאו את
המישפט וביקש שהות לשוחח עם
מרשתו, כדי לברר מד. קרה.
אחרי ההפסקה הקצרה, חזרה הנאשמת
על הודאתה, והסבירה ל־בית־המישפט,
כי נמאס לה לבוא
מבית־המעצר לבית המישפט באזי קים
,״כמו פושעת״ ,ולכן היא
מעדיפה להודות באשמה, לפרוע
את חובה לחברה ולגמור עם הכל.
למרות עיניה התמימות, היו תלו יות
ועומדות נגד אסתר וינר בת
ה־ 30 האשמות רבות על מירמה.
תחנות־מישטרה בכל הארץ חיפ־שוד,
בשל ׳שרשרת מעשי נוכלות.
הגופה נתרמה למדע. לבחו רה
בעלת הפנים התמימים, שנול דה
ברוסיה ועלתה לישראל לפני
כשמונה שנים, היתד, שיטת הונאה
מייוחדת. היא השתמשה בשפות
הרבות שרכשה בארץ מולדתה, ו כאשר
דיברה עברית נהגה להש תמש
במיבטא גרמני. היא היתד,
מספרת לקורבנותיה כי היא בת
יחידה לאב ׳מיליונר החי בגרמניה.
בנתניה, שם התגוררה תקופה
מסויימת, רכשה בחנות הבגדים
של ׳רקטור סבן, בחודשים יולי־אוקטובר
, 1979 דברי לבוש בסכום
1200 שקל. היא לא שילמה עבור
רכישותיה, וסיפרה לבעל החנות,
כי אביר, צריך לבוא מגרמניה ו להביא
לה הרבה כסף. כאשר הגיע
מועד התשלום, הסבירה לבעל ה
החתיכה
יעל. התברר למישטרה כי חברה הנוכחי,
אלי גראציאני, ידוע כקנאי מאוד.
המישטרה עצרה חשודים אחדים, וביניהם את
גראציאני ויעל. הנערה סיפרה כי יצאה תקופה
מסויימת עם המנוח, אך הוא לא היה הגבר
היחיד שחיזר אחריה.
גראציאני מסר אליבי לזמן הרצח, טען כי
היה בבית־חרושת כרונזגן. הוא הכחיש כי טבעת
זהב שנמצאה במקום שייכת לו, וגם יעל הכחישה
זאת. אולם לדברי המישטרה׳ קיימות עדויות
הטוענות כי הטבעת שייכת לו, וכי הכחשתו מפ לילה
אותו.
בהפסקה הביאה יעל מזון ומשקאות ממיזנון
בית־המישפט. גראציאני אכל ושוחח איתה. ה סניגור,
מנחם רובינשטיין, טען כי למישטרה
היו שבעה ימים שבהם היתד, יכולה לאמת את
האליבי של החשוד, וכי הוא הובא פעמיים ל-
מכונת־אמת מרצונו החופשי .״האם אדם הקשור
ברצח יסכים ללכת למכונת־אמת פעמיים?״ שאל
הסניגור.
השופט החליט בכל זאת לעצור את גראציאני
לחמישה ימים נוספים, שבהם תבדוק המישטרה
את האליבי שלו
כאשר הורד החשוד לתא העצירים, ליוותה
אותו יעל בעיניה היפות. אחר־כך יצאה גם
היא מהאולם, כאשר כל העיניים מלוות אותה.

חוב, כי אביה נפטר ותרם את
גופתו למדע. אביה האמיתי של
אסתר נפטר לפני שנים רבות ב־ברית־המועצ׳ות.
כאשר
החלה מישטרית נתניה
לחפשה, נעלמה. התעלול הבא
שלד, היה בחיפה. היא משכה צ׳קים
ללא כיסוי, וכאשר עלתה המישט־רה
על עקבותיה מסרה פרטי זיהוי
כוזבים. היא נעצרה, וטענה בפני
השופט, כי היא זקוקה לטיפול
גינקולוגי דחוף. היא שוחררה ב ערבות
כדי לעבור ניתוח בבית־חולים
הכרמל, ומשם נעלמה בלי
להשאיר עקבות. מישטרת חיפה
הכריזה עליה כעל עבריינית נמל טת.
היא
עברה לחדרה ושם הציעה
למכירה מכונית וולבו לאחד בשם
מיכאל ברנשטיין, בטענה, כי את
המכונית קנה לה אביה המיליונר.
היא קיבלה ממנו 200 אלף לירות
ונעלמה.
מישטר׳ות ׳נמל התעופה בן־גור-
יון, ירושלים ומרחב הירקון בתל־אביב
הציגו את תמונותיה על
לוחותיהם כעבריינית מבוקשת.
בינתיים הכירה בפתח־יתיקווה,
בראשית , 1981 שתי צעירות. היא
עשתה עליהן רושם של אשת ה עולם
הגדול ׳ובתו של מיליונר, ו הבטיחה
לקנות להן כרטיסי־טיסה
לגרמניה. השתיים הזמינוה להת
גורר
בביתן, והפקידו בידה 15
אלף לירות ׳ודרכונים. היא נעלמה
כאשר הכסף והדרכונים בידה.
הגבר שהסתנוור. גם בעניי נים
רומנטיים שירבבה את אביה
והמיליונים המחכים לה. כאשר
הכירה את יוסף בן־שימחון מנת ניה,
הציגה עצמה בפניו בשם אנט
רוזנברג׳ סיפרה לו, כי אביה הוא
בעל חברה להשקעות בגרמניה
וגם היא עצמה מיליונרית. לשם
כך ׳לבשה בוודאי את הבגדים ש נטלה
בטענות־שווא מחנות הבגדים
בנתניה, ותכשיטים שקנתה בדרך
ז׳ו בחנות אחרת באותה עיר. ה גבר
הסתנוור מסיפוריה ולבושה,
והאמין כי היא אשד, עשירה.
כאשר ביקשה ממנו הלוואה של
100 אלף לירות, עד שיגיעו הדול רים
שאביה שלח לה, נתן לה זאת
בן־שימחון ברצון. אך כאשר הגיע
מועד הפרעון, סיפרה אסתר, כי
רבד, עם אביה ואין בידה להחזיר
את הכסף.
היתד, זו סוף־סוף תחנת המישט*
רה בנתניה שתפסה אותה, והיא
הועמדה לדין. התביעה ביקשה את
מעצרה עד תום ההליכים, אך ה נאשמת
ביקשה להשתחרר• בער בות,
וטענה שוב, כי היא בהריון.
הפעם לא עלה הדבר בידה והשופט
אורי שטרוזמן פסק, כי היא תעצר
עד תום ההליכים.

השופטת מיכל ג׳ייקובס מרחו בות׳
נזקקה למילון של דן בן-
אמוץ מתיבה בך יהודה כדי להכ ריע
׳בדין. נהג המשאית יוסף
אמר, שנאשם במעשה מגונה, טען
להגנתו, כי חשב שהטרמפיסטית
היא פרוצת־דרכים.
״אחרי שעלתה למכונית שאלתי
אותה אם היא עובדת, והיא השי בה
בחיוב,״ סיפר הנהג ,״ולכן
שלחתי ידיים, כי חשבתי שהיא
זונה, ושלכן עלתה למכוניתי.״
הטענה של עורך־הדין יורם שפ טל,
הסניגור, כי היתד, כאן טעות
בעובדה, עוררה את סקרנותה של
השופטת .״ניגשתי לבדוק אם אמנם
פירוש המילה עובדת בשפה ה עברית
׳משמעו עובדת על הכביש.
חפשתי ולא מצאתי ואפילו לא במילון
לשפה עברית מדוברת של
בן־אמוץ ובן־יהודה,״ כתבה השופ טת
בפסק־ך ינה.
״הוא שאל אותי אם אני עוב דת,
ועניתי שכן. כי אני עובדת
בתור מטפלת בחולים. אני אשד,
נשואה, ויש לי שלושה ילדים.
פ״תאום הוא עצר את האוטו והת חיל
לגעת בי בכוח. נדהמתי ו התביישתי.
התחלתי לצעוק, ואז
הוא הוריד אותי מהמכונית,״ סיפ רה
המתלוננת.
נהג אחר, שראה אותה עומדת
׳בכביש המומה ופרועה, ובגדיה
קרועים, עצר ושמע את סיפורה.
הוא הביאה לתחנת המישטרה.
השופטת הרשיעה את אמר במעשה
מגונה, והטילה עליו קנס
בסך 500 שקל ׳ושלושה חודשי
מאסר על־תנאי.

ש אלוהים בשמי ם

הנאשם שוחרר פעם
ממעצר, אך 7א
באשר התובע
עוזי שראטר התעקש
השוטרים מיהרו לרדוף אחרי
שני הגברים שיצאו מתוך בית-
דירות ברחובות, כאשר בידיהם
רכוש גנוב. אחרי מירדף קצר נת פסו
השניים, וגם התכשיטים והאק דח
שנגנבו משתי דירות בבניין
נמצאו בידיהם.
יהודה אלמליח לא התרגש .״אתם
זוכרים,״ אמר לשוטרים שעצרוהו,
״כי לפני שנה בערך תפסתם אותי
עם בחור אחר במכונית, וטענתם
שהיה בה רכוש גנוב?״ השוטרים
זכרו .״אתם ביקשתם מהשופט
אורי שטרוזמן שיעצור אותי עד
׳תום ההליכים והצלחתם, אבל אני
עירערתי לבית־המישפט העליון,
והשופטת מרים בן־פורת שיחררה
אותי. אתם רואים, יש אלוהים ב שמיים!
גם הפעם אני אצא.״
״אולי יש אלוהים בשמיים.,אבל
יש שראטר בפרקליטות,״ אמרו לו
השוטרים בביטחון .״הפעם לא
תצא ממעצר.״
ואמנם בעת הבקשה למעצר עד
תום ההליכים, לפני השופט המחוזי
החדש צבי הכהן, טען עוזי שרא־ ׳
יטר, כי אין לשחרר את אלמליח,
מכיוון שהפעם הרחיק לכת. הוא
ניסה להימלט מידי המישטרח, ו תוך
כדי כך נגח את מכוניתם של
השוטרים. בידו היו התכשיטים ה גנובים,
וכתב־האישום החדש מדבר
על שתי פריצות.
אלוהים לא עזר לאלמליח — הוא
נעצר עד תום ההליכים.
העולם הזה 2293

קורס מקווי
מלמד נשים
בנות + 35
איו־ לצאת

^ יי היי מלאים ויתורים
/ /י י. והתפשרויות ובמשך 20
שנה ישבתי בבית, טיפלתי בקן
המישפחתי. היום למדתי להתנהג
כמו שאני מרגישה ולא לשחק תפ קידים.״
מספרת אחת מבוגרות
קורס, הנערך במיסגרת הפרוייקט
לקידום האשד.,
פרוייקט זה התחיל בשנת , 1979
בשיתוף מישרד־העבודה־והרווהה
— האגף לקידום שירותים ואגף-
תעסוקה ומעמד־האשה, כדי למ צוא
פיתרון למצוקתן של עקרות-
בית. הפרוייקט נועד לעזור לנשים
מכל שיכבות האוכלוסיה, בתקופות
גיל שונות, שמבקשות •לפרוץ את
המעגל הסגור של תפקידים הקשו רים
בבית ובמישפחה, ולבטא עצ מן
בתחומים נוספים — בעבודה,
בלימודים ובפעילות בקהילה.
אחת ממטרות הקורס היא לע זור
לנשים להתגבר על הנורמה
החברתית, הקובעת תפקידים ב חברה
לפי מינו של אדם. בי־ השאר,
עורכות המנחות תרגילים
בתקשורת שבהם מספרות הנשים
על לבטיהן ושאיפותיהן, לעיתים
בפעם הראשונה בחייהן. הן גם
משתתפות בתרגילי דיאלוגים ומו־נולוגים,
שמטרתם ללמד את הנ שים
להקשיב לזולתן, או להגיב
על הנאסר והמתרחש סביבן.

איזון

ת הפרוייקט מנהלות שתי
י נשים. האחת, דבקה נרדי,
בעלת תואר שני בחינוך מבוגרים,
והשניה הדסה וסרצוג, שמיקצועה
הוא עבודה־סוציאלית.
רבקה נרדי היא אשה נאה ומ טופחת,
תושבת נוף־ים, בת 40
ואם לשלושה ילדים. היא טוענת
שגם היא וגם הדסה מהוות מודל
הזדהות לנשים העוברות את ה קורס,
משום שהן משתפות נסיון
אישי ומעבירות את המסר בצורה
אותנטית.
שתי הנשים מלאות מרץ ומאוד
פעלתניות. יומן מתחיל השכם ב בוקר
ומסתיים בשעות הערב ה מאוחרות.
כרגע נמצא בהדפסה

אהבת ה שבדו!
חס;צ״אדית

האסיר לא רבה
להשתחרר — בגלל אהבתו
לעובדת הסוציאלית

אסירים בורחים לעיתים מהפלא,
אבל מעולם לא יום לפני מועד
התכנסותה של ועדת־השיחרורים.
אלא שרחמים רייפלר ,24 ,עשה
זאת. הוא !נידון ל 43-חודשי מאסר
בעוון פריצות שונות, וריצה אותם
כמעט עד תומם. אך יום לפני ש התכנסה
הוועדה לדיון בהורדת
ישליש מעונשו, נמלט רחמים מ הכלא.

בריחתו ממעשיהו, גנב מכו נית
ונסע ליפו. משהו בנהיגתו
נראה חשוד לשוטרים שעברו במקום,
והם החלו במירדף אחרי
המכונית הבורחת. כאשר ניידת־מישטרה
חסמה את דרכה שיל ה־העולם
הזה 2293

מן המיטבח-אל
שים האחת כלפי השניה בקורס
לא באה לידי ביטוי מחוץ למיס־גרת

רחל זבורוף 46 אשה נשואה
ואם לשלושה ילדים, היא היחידה
שהסכימה לגולל את סיפורה.

מספרת רחל:

עקרת־ כי ת זבורוף
,למדתי שלא לשחק תפקידים!׳
ספר, שכתבו במשותף, אשת —
גם למען עצמה, והוא מיועד לאנ שי
מיקצוע.
הדסה וסרצוג ורבקה נרדי טו ענות,
שהפרוייקט נוצר כפרוייקט
ניסויי, וכי הן שואפות להגיע ל אוכלוסייה
נרחבת.
למנחות הפרוייקט שאיפה להיות
מרכז חשיבה ולמידה לאנשי מיק־צוע,
ולעסוק בשיקום־שכונות. ול פיכך
הן צריכות למצוא את האי זון
העדין שבין הפצת הידע לבין
סיפוק השירותים.
״במסגרת הפרוייקט מתקיימים
קורסים כלליים, בני עשרה שבו עות
כל אחד, שבהם אנחנו תוק פות
את נקודות־התורפה של ה־אשה,
ונותנות לה את הכוח להח ליט
על, הצעד הראשון׳ שיחזיר
אותה לתלם של חיי־עשייה,״ אומ רות
השתיים.

בד בבד עם השתתפותן של ה נשים
בקורס, המתקיים בשעות־הערב
קורס, במיסגרת דומה, לבע ליהן
של אותן נשים, שמטרתו ל הסביר
לגברים את תהליך השי נוי
העובר על נשותיהם. אין הע נות
רבה מצד הגברים להשתתף
בסדנות אלה. לטענת רבקה נרדי,
הגבר חושש מהתפתחות האשה,
וקשה לו להבין את תהליך השי נוי
הזה, ולנסות להתקרב אל אש תו,
כדי לעזור לה להתגבר על
תקופת הלבטים בחייה.
למרות העובדה, שבקורס מסוג
זה מתקבצות נשים בעלות השכ לה
שונה, בשנות ה־ 20 ובשנות
ה־ 40 לחייהן, נוצרת הרגשת מיש־פחתיות.
בעייתן המשותפת של
נשים אלה, כמו גם מטרתן המשו תפת,
מאפילה על ההבדלים ביני הן.
אולם הפתיחות שמגלות הנ
מכונית,
סטתה זו מהכביש ונת קלה
חזיתית בעמוד חשמל. מתוך
שברי הרכב חולץ רחמים ללא
פגע.
הוא הוחזר עוד באותו יזם ל-
בית־הכלא, ולא הספיק ליהנות
אפילו מיום חופש אחד. על הברי חה,
גניבת המכונית זגרימת נזק,
נידון רחמים לשנתיים מאסר, ש אמורות
היו להתווסף על עונשו
הקודם.
אוזן קשובה. כאשר עבר
׳עורך־הדין דרור מקרין על התס קיר
שהוגש עבור רחמים על-ידי
הפסיכולוג של הכלא, הד״ר פרנץ
סילפן, החל בפעם הראשונה להבין
את רחמים. הדו״ח סיפר, כי בעת
בריחתו של האסיר מהכלא היה
קשור בקשרים מייזחדים לעובדת
הסוציאלית. הוא לא רצה להש תחרר
מהכלא כיוון שלא רצה ל התנתק
ממנה. בריחתו לא שימ שה
לו יציאה לחופש, אלא דרך יי
לחזור לכלא לזמן ארוך.
את ההסבר הזה הביא הסניגור

בפני ביודהמישפט העליון, כאשר
עירער בפניו על חומדת העונש.
בדו״ת נוספה פיסקה חדשה, ש אמרה,
כי בינתיים הוטב מצבו של
רחמים והוא בשל לשיחרור, וכי
אינו קשור יותר לעובדת הסוציא לית.
ההנמקה
האוריגינלית מצאה או זן
קשובה אצל שופטי בית־המיש־פט
העליון. בימים אלה החליטו
להקטין את עונש המאסר שהוטל
על הנאשם, כך שיהיה עליו לשאת
רק בתקופה ישבה ישב במאסר עד
מועד העירעור.
מיד עם תום העירעור שוחרר
רחמים מבית־הסוהר, ונסע לאביו
החי בגרמניה.

הציץ ונ 3גו>
היא טענה: הוא הציץ
לאמבטיה, הוא מען:
טעות בזיהוי
למרקו

גרשון

היתה

ביקורת

הקשבתי לתוכנית־הרדיו לאשה
ושמעתי את רבקה נרדי מספרת
על הקורס. הרגשתי כאילו מדב רים
ישר לליבי• הדברים היו ברו רים
ופשוטים וכאילו נועדו רק
בשבילי. לאחר התוכנית יצרתי
קשר עם מנחות־הקורס, ורק לאחר
חצי שנה הגעתי לפגישה עימן.
לפני קורס זה עברתי קורסים
רבים, כדי למלא בתוכן את חיי
חסרי־העניין. בעלי וילדי לא הת נגדו
לעצם הקורס ולהשתתפותי
בו, אך יחד עם זאת בעלי לא היה
מוכן לשתף פעולה בנושא, בטענה
שהוא אינו מעוניין להשתטות. ל פגישה
אחת משותפת של הנשים
ובעליהן הגיע גם בעלי, אולם הוא
לא גילה עניין בנושא, אלא הגיע
מתוך סקרנות וליגלג עלי.
לא היו לי ציפיות עצומות משי נוי
כללי במישפחה, אולם יחד עם
זאת היתה לי הרגשה שאני יכולה
לעקור הרים.
בימים הראשונים של הקורס
היה לי מאוד קשה. לא הייתי מו כנה
להיפתח. אולם לאחר שהבנ תי
את העיקרון שעליו פועל ה קורס,
הבנתי שהאשם הוא בי,
וניסיתי להתגבר על חוסר הפתי חות
שבי.
אז הייתי קהת־חושים, לא ער נית
מספיק לסובב אותי. עשיתי
דבר קבוע ורגיל אז וחושי התקהו,
אך לאחר הקורס הרגשתי שהת עוררתי,
הפכתי רגועה יותר.

לוותר !״
ין לי תעודת־בגרות ולכן
הרגשתי שאיני יכולה להת מודד
עם נשים בוגרות־תיכון וב עלות
מיקצוע, ולכן גם נרתעתי
מעצם חיפוש אחר עבודה. בשלב
קשה על התפאורה של אולם ה מעצרים
בבית־המישפט בתל־אביב.
אילו היה מתבקש על־ידי התיאט רון
בו הוא עובד כתפאורן ליצור
תפאורה, היה בוודאי עושה זאת
ביתר כישרון. אלא שבאותם רג עים
היה עסוק מדי ומוטרד. הוא
הובא למעצר על־ידי נציג המישט־רה,
בחשד כי הציץ לאמבטיה של
ג׳וליה אידיסס, ברחוב ז׳בזטינסקי
בתל־אביב.
האשד. הצעירה התלוננה במישט־רה,
בי מישהי מציץ לתוך חדר-
האמבטיה ישלה כאשר היא מתרח צת,
ולפי התיאור עצרה המישט-
רה את גרשון, שהיה בסביבה.

כנות תל־אכיב המתרה־צות.
אחרי 48 שעות הובא מרקו
לבית־המיישפט, לשם הארכת מעצ רו.
המישטרה ביקשה כי !תינתן
לה שהות לערוך מיסדר זיהוי ל חשוד,
ועד אז ביקשה להחזיקו ב מעצר.
אבל הסניגור צבי לידסקי
לא הסכים. הוא העלה כמה׳טענות.
.״ראשית,״ אמר ,״אפילו הציץ

מאוחר יותר נרשמתי לקורס למד
כירות וכתבנות ובמקביל מצאת
עבודה כמזכירה במישרד עורכי
דין•
בני משפחתי לא התנגדו ליצי
אתי לעבודה, משום שאני עובדו
בשעות־הבוקר, כשכל בני־הביו
עסוקים. האחת שעודדה אותי ל
אורך כל הדרך היתה אימי, שהי!
האמא הכי טובה, תמיד היתה כזו
ויחד עם זאת אין לי שום חשי
להיות כמוה• עד היום היא עוזרו
לי בבית, ומוכנה לעשות הכל כד
שאמשיך לעבוד.
אני רוצה שילדי ילמדו מיקצוז
ולא יהיו תלויים באחרים. לדעתי
אדם שעובד יש לו ביטחון, כוז
ועוצמה וגם החברה מסתכלת עלי
אחרת. מטרתי העיקרית היא לח
סוך מספיק כסף לנסיעה לחו״ל
אך כל אחד ומטרותיו.
עם המנחות ועם הנשים שעבר
איתי את הקורם נשארתי בקשו
חם ׳ואמיץ. אנחנו נפגשות אחו
לחודש, כל פעם בביתה של אח
רת, ועורכות מעין סדנה פרטיו
לבעיותינו.
הדבר העיקרי שלמדתי בקור;
הוא לעשות מה שאני אוהבת, ל!
לוותר על ההנאות הקטנות הפרטיות
שלי. אני אוהבת בלט ובעל
לא, אז מה, האם זו סיבה לוותר•
שנים רבות עשיתי זאת, היום אנ
יודעת שטעיתי, ובעלי התרגל ש׳
אני עושה דברים שמעניינים אותי,
וכל זמן שזה לא נוגע לו וב
אישית אין לו שום התנגדות.
הקורס נתן לי הרבה חיזוקיב
חיוביים אך אני חייבת להמשץ
להתמודד עם דברים גם מחו׳
למיסגרת הקורס.

עד כאן דיברי רחל זכורו־!?
מטרת מנחות־הקורס היא להוביל
את המשתתפות בו למצב, שבו
הן תיישמנה את התרגיליב
שהן מקנות במהלכו בחייהן הפרטיים.
אך הן אינן מתעלמור
מהשפעתן של הסביבה הטיבעיה
וכישרונה של כל אשה על יכולתן
של הנשים להתמודד עם הבעיוח
מחוץ למיסגרת המצומצמת ש7
הקורס.

החשוד כמו דויד המלך לבת־שבע
הרוחצת, אין בכך משום
עבירה לפי החוק הישראלי. כיוון
שהעבירה של השגת גבול מתבצ עת
רק כאשר ההשגה היא פי סית,
ואין זה מספיק שאדם מסת כל
למקום אסור כדי להוות עבי רה
כזו. אפילו היה אדם נוטל
מיישיקפת ומציץ דרכה לבל בנות
תל־אביב המתרחצות, עדיין לא
היה בכך משום עבירת השגת
גבול.״
הוא הוסיף והסביר לבית המיש־פט,
כי למישטרה היה די זמן תוך
48 השעות שבהן היה התפאורן
עצור, כדי לעשות את מיסדר־הזיהוי
המבוקש. הוא גם הסביר,
כי אפילו יש צורך לעשות מיסדר
כזה, אין כל צורך במעצרו של
החשוד לשם כך והוא יבול להת ייצב
למיסדר מרצונו החופשי.
השופט יורם גלין קיבל את טע נות
הסניגור. גרשון. שוחרר בער בות
של 2500 שקל, אותם הפקי דה
עבורו אשתו החוקית.

615

ר1נו 1־מעמדי על ה..ז.זענ 1ת־החד שה״ בגרמניה ^
עולמו המיני של חוקר יליד מאה־שערים •^ר המפרפרת !המשוררת
תרגום

פועלים

במלכודת

צים עליה, מאלצים אותה לספר על הצי תות.
היא מגלה להם את המקום שבו
מוחזקים העתקי שיחות הפועלים, בתוך
תיקים. המספר זועם :״הנה עמל אדם
כמוני כל ימי־חייו. הורס בגופו דיסקית
כין־חולייתית למען המיפעל. וכאן יושבת
אשח אחת ורושמת את ׳שיחותינו ה סודיות
...היא רושמת את כל ץ שאנו
מספרים זה לזח בתום־לב...״
צרה נוספת המתרגשת של המספר :
מאבק המתנהל בין שכניו לבין המערכת
המוניציפלית בעניין הקמתם של מיבנים,
לרווחת העובדים הזרים. לצרה זו מצ טרפים
נסיונותיה של אנג׳ לי ק ה, אשתו,
לקרב בינו לבין שכניו מהמעמד הבינו ני,
המתגוררים מעבר לרחוב.
המספר וחבריו מתארגנים כדי לגנוב
את התיקים, שבהם תעתיקי שיחות הפו עלים.
הם מתגנבים למיפעל וגונבים או־

ב־ 1961 נוסדה במערב־גרמניה קבוצת
,61 אגודה של סופרים ואנשי־רוח, ש הציבה
לעצמה ׳מטרה ״להתדיין אמנו־תית
עם עולם העכודה התעשייתית.״ דוב רה
של קבוצת 61 היה מכם פו־ן־דר-
גרץ, כורה שהפך סופר מצליח.
בחודש שעבר ראה אור׳ לראשונה ב־תירגום
לעברית, אחד מספריו — סופה
מקומית * .הספר מתאר כיצד שרשרת של
אירועים מוציאה מכונאי־נהג במיפעל
תעשייתי מאלמוניותו, והופכת אותו למג-
היג־פועלים, תוך פרישת דרמה אנושית-
חברתית. רקע העלילה: דורטמונד, עיר-
תעשיה, שבה משתרגים להם ערכי ה שמרנות
הגרמנית עם עולמם של פועלי-
התעשיה, אורח חייהם של הגאסט־ארביי־טרם**
ואנשי המעמד־הבינוני הגרמני.
רצח ילדה; ד,נפש-הפועלת־ד,מרכזית חו שפת
מערכת־ציתות במיפעל; המיסבאה,
ופועלים הנבגדים בידי האיגוד המקצועי
— כך נבנית יצירה ספרותית מדהימה
בצניעותה, בכוחה ובאמינותה.
סופה מקומית נפתח בגילוי גופה של
ילדה, ליד העיירה, ובפועל האיטלקי א ג ־
ג׳לד פינולה, הנעצר כחשוד ברצח. ה מספר
מתאר את כניסתו לפונדק האיגודים:
״האנשים ידעו שאני מיודד מזח שנים
עם אנג׳לו היחסים בין המקומיים לבין
העובדים הזרים מתחדדים. במקביל מתחדדים
היחסים בין המעמד הבינוני ומי
יעמד הפועלים המקומי, כמאמר רופא־השיניים
כורמגן נ ״הרחום שלנו חולף
ומתפתח למרכז אדום המספר מתלוצץ
ומשיב לו :״שים־לם, אדון בורגמן, שאלה
לא יגיעו לשיליטון; לא תוכל להד־וויה
את טאתיים־אלף חמארקים שלף
כישנה.״
המספר חושף, בתיאורים קצרים אך
תמציתיים, את עולמו כעובד. הוא מגן
סופר־פועל פץ־דר־גרין
על חברו, אנג׳ילו, ששוחרר מהמעצר אח בגידת
האיגוד המיקצועי י
רי שהוכיח את האליבי שלו, והופך מנו דה•
רמז על הסערה הקרבה ובאה —
תם. למחרת עורכת ההנהלה מסיבת חג־מנהלו
של המספר מזמינו ומבשר לו :
המולד לפועלים. מנהל המיפעל פותח ב־
״המיפעל שלנו בששושגארט זקור! למנהל
״עמיתי וידידי היקרים ! אני מקווה שכך
שיתת־ההוכלה. ההנהלה חשכה עליך...״
אני יכול לכנותכם. אני שמח מאוד ש כאשר
הוא שב לביתו, ומספר על כך,
כולכם כאתם למסיבת חג־חמזלד הפו אומרת
לו בתו קרין, ספק ברצינות ספק
עלים שרים שירים, מאזינים לנאומים
בצחוק :״אתה יוצר פכיכד אי־שקש.
ולוגמים בירה
האמן לי, אכא. הם רוצים להיפטר ממד.
בשיאה של המסיבה קופץ המספר, מה והשיטה
חשוכה כיותר להיפטר ממישהו
סה את כולם :״יש לי דכר חשוב למסור
היא לקדמו כעכודה ...הם אינם יכולים
לכם ואחרי שהכל משתתקים, הוא
לפטר אותך מעבודתה ואיו להם אפש ממשיך
:״אדוני המנהל, פכר, הייתי
רות אחרת אלא להיאחז כשיטה זו...״
רוצה לקבל מפיר מידע מסרים: לאיזו
״כיום השני כשבוע, כשיעות לפני־הצ־מטרה
הוקמה מערכת־הציתות כמיפעל-
הריים, הוזמנתי להנהלה מספר המס נו...״
באולם פורצת סערת־רוחות. במה־פר.
תוך כדי המתנה הוא שומע שיחה
כה שולף המספר את אחד התיקים שנג בין
שני חבריו, בוקעת מתוך מכשיר
נ בו :״כאן רשומות שיחות שניהלו בי משוכלל
והנהג פרנץ ויגל פיפר כ־ניהם
דירלם ופולמר, למשל ...חברים!
פרטי־פרטים על חנייתו, וכיצד ניתן לש על
כל אחד טאיתנו יש תיק כזה. כאן
נות את מד־המרחקים, כך שאישי לא יוכל
נרשמו השיחות הפרטיות, שהתנהלו ב־לבדוק
אותו, אם החשבון נכון או לא־מיפעל
במשך שלושת החודשים האחרו נכון.
כשם אלוהים, אם רק ישמע מישהו
נים בתשובה לשאלת־ המנהל, מהיכן
מן האחראים את הדברים האלה מת התיק,
משיב המספר :״התינוק הנוצרי
ברר ליו שמדובר במערכת־האזניד, העוק בת
אחר השיחות הפרטיות של הפועלים . .נתן לי אותם לחג והוא ממשיך :״וזה
שאתם עושים לנו, אדון הולמו, אינו אלא
ביחד עם כמה מחבריו פורץ המספר
שלילת התופש. אני מפנה את תשומת־לביתה
של המזכירה שינדדר. הם לוח לכד
לכך שדבר כזה הוא כמשה פלילי
* מכס פון־דר־גרין — סופה מקומית; •ובר־עונשין כמה דקות אחר כך מש ליך
פועל בקבוק בירה על קופסת־התיק־עברית:
ד״ר בצלאל וססלר ; הוצאת
שורת שהיתר, תלויה על הקיר. המספר
כתר; 212 עמודים (כריכה רכה).
מוליך כמה פועלים למישרד, על מנת ש **
עובדים אורחים — כינוי לעובדים
זרים, המייובאיס לגרמניה בעיקר מאל־יאזינו
במכשיר לקולות מן האולם, שבו
ג׳ירירג איטליה ותורכיה.
מתקיימת המסיבה. הפועלים מוציאים את

כ 66

עץ האשוח, ושורפים אותו בחצר ד,מיפ־על.
שוטרים מגיעים לשער.
הפועלים מתפזרים, המתח הולך וגובר.
המזכירה שינדלר מבקרית בביתו של ה מספר,
ובתו שואלת אותו אם שכב איתה.
פגרת חג־המולד מחזיקה את המתח על
אש חזקה. עם החזרה לעבודה, מתברר
כי מנהל המיפעל מוזמן להנהלה הארצית
ומודח ממישרתו. המספר מוזמן אל
גרינפלד, איש האיגוד המקצועי, והוא
מספר לו את השתלשלות העניינים. גריני
פלד מבטיח :״אלה מהנובר חושבים ש יש
לנו, סוף־סוף, משהו ממשי נגד הימ־עפיקים.
כעת עומדים הם במערומיהם
לפנינו המספר משוכנע בצדיק העומד
לראות־אור, ובמאבק שילווה אותו. בשו בו
הביתה ;אומרת אשתו, אנג׳ליקה :״וכ שזה׳
יגיע להתפוצצות, אל תסמוך על
ידידים. חטובים בידידיך יבעטו באחו־ריר״.״
בינתיים
מתלהט הקודקוד השני של
העלילה, נושא הקמת הצריפים ברחוב
מגוריו של המספר :״בצריפים אלה רו צח
חיעיריה לשכן שלוש־מאות תורכים.
אנחנו מתנגדים לתוכנית השכנים
מבקשים ממנו לחתום על עצומה, והוא
משיב :״בין התורכים האלה יש אולי
אחדים, שעימם אצטרך לחיות מדי יום
במיפעל שלנו ...אני מצטער מאוד...״
למחרת, במיפעיל, הוא מוזמן לחקירה
במינהלה. אומר המספר :״איני מוכן לע מוד
כאן לפניך כנאשם. כאן, במיפעל,
,יש רק נאשם אחד ויחיד — ההנהלה...״
כאשר הוא יוצא מהחקירה בחמת זעם,
מתברר כי הפועלים, בכל סניפי החברה,
פירקו את קופסות־התיקשורת. בינתיים
עומדת יקרין, בתו של המספר, להתארס
למרטין, שהוא יורש מיישפחה בעלת
ממון.
עולמו של המספר מסתבך. הוא מגלה
שהאיגוד המקצועי שלו מתעלם במתכוון
מפירסום הפרשה. הוא מושעה מעבודתו.
למחרת בבוקר מתפרסם סיפור מכשירי
הציתות בעיתונות המקומית. ההנהלה
חושדת במספר, כי הוא זה שהדליף את
הסיפור. הוא מפוטר. על העתק הודעת
הפיטורין שלו, הנתלית עיל לוח־המוד־עות
של המיפעיל, מוסיף מישהו בעיפ רון
:״המרחיק את החרא — מגורש :
העושה את החרא — בא על שכרו...״
הפועלים מתקוממים, מכריזים על שביתה.
הנהלת המיפעל מביאה פועלים מן ה חוץ.
מתחולל מאבק עם הפועלים המייו־באים,
ואלה מסתלקים. ואז ,״ביום הש לישי׳
לשביתה, התייצב האיגוד המקצועי
לצדנו רשמית• כד חיינו מבוטחים מבחי נה
כספית י ומבחינה חוקית המספר ו חבריו
מגיעים לבית־הדין־ לעבודה, שם
הוא מספר את סיפור מכשירי־הציתות.
כאשר מתברר כי לא המספר, אלא המז כירה
שינדילר מסרה לעיתונות את סי פור
מכשירי-ד,ציתות, מזוכה גיבור ה סיפור
מן ההאשמות, מוחזר לעבודתו,
והמשבר והשביתה מגיעים אל סיומם.
הקודקוד השלישי של הסיפור מגיע ל כדי
מיצויו, כאשר אנג׳לו האיטלקי תו פס
את אבי הילדה שהוא הואשם ברצי חתה.
הוא פונה אליו בהיסטריה :״מצאו
את רוצח בתר, רינטה. מצאו׳ אותו. זח
לא היה אנג׳לו הוא בוכה וצוחק בעת
״זח חיה מוסטאפה...
ובעונה אחת :
טוסטאפח...״
,את פרק העיתונות החופשית של מע־רב־גרימניה
חושף מכס פון דר גרין, כש הוא
מאתר את המספר המחזר על פתחי
מערכות היומונים יבעיר, כדי לפרסם את
החומר מהתיקים שבהם מצוי החומר ה־מצותת.
אחד העורכים מסביר לו בנימה,
אותה מנסים לכפות באחרונה גם על
כלי־התיקשורת בישראל :״אתה יודע,
בעירנו אין צורך לראות ולחטט איד ורק
בצדדים חיטליליים. אם נפרסם את החו מר
שבידה נוציא בעצמנו ברבים ריבה
על עירנו...״

המספר ניכנס לסיחרור :״מאז התחלנו,
עברה כבר חצי שנה. האיגוד המקצועי
לא נקף בלל — או פטעט — אצבע למעננו.
בעיתונות של האיגוד המקצועי לא
הודפסה אף לא שורה אתת על ענייננו.
האם אין זה מוזר בעיניך?״ בהתאם ל מסורת
של הקרבות האבודים בספרות
הגרמנית, יוצא המספר למאבק נואש, כ־מאבקו
של מיכאל קולהאם של פ ץ ־
קלייפ ט הוא פונה לבעל בית־דפוס קו מוניסטי,
כדי להפיץ עלונים בציבור. בעל
בית־הדפוס פוחד מהשילטונות :״הזמנתי
היום מדיסלדורף מערכת אותיות חדשה,
כי סוג האותיות שלי רשום אולי במקום
כלשהו המספר ובעל־הדטוס מחברים
את העלון־כרויז, הקורא לפועלי העיר
לבדוק אם ישנם מכשירי־ציתות.
ציתות.
בינתיים מתבררת שתיקת האיגוד המק צועי
,״האיגוד שצייד לשמור על זכויו תינו
לפני המעסיק, הוא־עצמו ייהפך ל מעסיק...״
במילים אחרות: האיגוד המק צועי
רכש את השליטה במיפעל הארצי.
עוד בטרם מעכל המספר את הלם בגידת
האיגוד בפועלים, פורצת שריפת־ענק ב צריפי
הפועלים התורכיים, שזה עתה
הוקמו. גרמנים בודדים נחלצים להצלתם
של התורכים - ,ובתו של המספר נפגעת
בעינה. המספר הופך למריר יותר, והוא
פונה לעובדים הזרים האיטלקיים, שיעזרו
ליו להפיץ את עלוניו־כרוזיו. חברו אנג׳־
לו, אומר ילו :״החברים שבצריף הם קו מוניסטים
איטלקים ברובם. והם אומרים:
אם העלונים הם ביטביל קומוניסטים גר מנים
— יפיצו אותם ברצון...״
המספר, חבריו והעובדים הזרים האי טלקים
יוצאים לחלק את הכרוזים במיפ־עלי
ד,תעשיה שבעיר. אך דבר אינו עו צר
את האיגוד המקצועי. למחרת מודב קת
הודעה על לוח־ר,מודעות שבמיפעל :
״הכנק לכלכלה שיתופית רכש 75 אחוזים
מכלל המניות של חברת מסמן לייצור
גזים אחד מחבריו מנסה לעצור אותו,
יאך המספר־ מסביר ליו :״האיגוד המק צועי
שלנו הפד למעסיק. כעת יצטרך
האיגוד לחפור את עודו ולהתנהג בשי טות
של כל המעסיקים, אם לא ירצה
לפשוט את הרגל...״
המספר מבקר את ביתו שתומת־העין
בבית־החולים והיא מברכת אותו יעל ה עלון
ישלו. למחרת מוזמן המספר להנ הלת
המיפעל, והוא מוזהר בעניין העלו נים.
כמה ימים אחר כך הוא שורף בחצר
המיפעל את שאר התיקים, האוצרים את
תמלילי מכשירי־הציתות. המספר מפוטר
בשנית, ומנהל המיפעל מזהיר את הפוע לים
:״ברגש זח הוא קומוניסט ...קיצוני
ביותר ...אים תתפשט גישתו בין העוב דים,
לא נוכל להחזיק כאן מעמד...״
סופה מקומית הוא סיגנון לא מוכר עד
היום בתירגומים לעברית, שלא לדבר על
הספרות המקורית, שאיבדה כל מגע עם
מעמד־העובדים. לפני כמה חודשים סקר
מדור זה אנתולוגיה של. שירה, שראתה
אור על־חשבון ההסתדרות הכללית ופיר־נסה
כמה עלוקות־שירה. מוטב היה להס תדרות,
אילו היתד, משקיעה את כספי
העובדים בסוג כזד, של ספרות, ומעודדת
כתיבה של ספרות מקורית בכיוון זה.

מקור

גבר בסבך
י הו שעדר־ייו ס ף, מאחרוני המישמ־רת
הוותיקה של הספרות הישראלית, לא
זכה מעודו לליטופי ד,מימסד־ד,ספרותי ב ישראל.
בר-יוסף נחשב במידה רבה לכיב־שה
השחורה של הדור, מצב שמנע ממנו
כיבודים, מענקים, הטבות ופרסים שלהם

הוא ראוי. טפריו הנודעים והמעולים הם
עיר קסומה, אנשי בית־רימון ואהבת נפש.
הוא נדחק לקרנות הספרות הישראלית,
למרות שיש ביצירותיו כדי להעמידו ב מרכז
העשייה הספרותית בארץ.
בניגוד לסופרים אחרים, שמעיין יצי רתם
התייבש אי־שם בגיל החמישים, הרי
שהחיוניות לא נטשה את יצירותו של
בר־יוסף.
באחרונה ראה אור ספר חדש שלו —
הפוטוגראף הרבייעי* .ספר זד. מביא את
סיפורו של בן ירושלים, יליד מאה־שע־רים,
שהתפקר והפך מרצה־חוקר באוני ברסיטה,
תוך פיתוח מערכת מורכבת עם
שלוש נשים — אשתו הראשונה, אשתו
השניה, ובתה של השניה מנישואיה הרא שונים.
הספר נתקבל במיקלחת צוננת
מצידן של כמה מבקרות פמיניסטיות, ש לא
הטריחו עצמן להיכנס לעובדי־הקורה
של הפונחגראף הרביעי, ומנעו מבר־יוסף
את הכבוד לו הוא ראוי, כסופר המתמודד
בהצלחה עם החומר והנושאים הספרותיים
שבהם הוא מטפל.
הנפש־הפועלת בספר זה, נחמן כן־
מ״חם, בנו של מנחם מנדל פלקוכיץ,
הוא יליד מאה־שערים ״שפירסם כדפוס
את עכודת הדוקטוראט שלו על השפעת
הלשון הערכית על שירת ימי־הביניים
שלגו, ולאחר כשן את ספרו הגדול על
המקכילים הערכיים כשירה העכדית...״
כותרת הספר, הפוטוגראף הרביעי, מש מעה
:״גוף הוא לכוש חולף ,-היום לו־כשת
הגשמה קפוטה גאה או מכוערת,
,מהר היא משירה מעליה את הקפוטה...
הגשמה של סכא ידעה לאלף את הקפו טה
שלה, את גוף הכשר ...גשמתו של
אכא הצליחה קצת פחות ...ואילו אתה,
הפוטוגראף הרכיעי...״
נחמן בן־מנחם איבד כבר בצעירותו
את הקפוטה :״גחמן ־ממשיך להדק את
הכיפה הזעירה לסלוריתו כל עוד הוא
מצוי כתחומי מאה ־שערים. משהוא עו לה
על האוטוכוס המוכילו לאוגיכרסיטה
שעל הר־הצופים, הוא מוריד את הכיפה
הזעירה...״
באוניברסיטה הוא עושה חייל, עוזר
בהעתקת צילומים מגניזת קאהיר עבור
הפרופסור יהודאי. הוא עושה זאת
בביתו של הפרופסור, שם הוא מוזמן לא כול,
כתחליף לשכר עבודה. בבית הפרו פסור
ישנן שתי נשים. מרי /אשה ארמ נית
— ״מפעם לפעם גילה עיקכותיו של
יהודאי כחדר השיגה של: טרי״ — המנ הלת
את משק־הבית, מפני שרעיית ה פרופסור
נמצאת בטיפול בסנטוריום ל־חולי־רוח
בשווייץ. האשד, השניה היא
בתו של יהודאי, תמר׳ המתנכרת בהת חלה
לנחמן.
יום אחד, כאשר תמר ונחמן נותרו ה יחידים
בבית, מפתה תמר את נחמן ״עם
התקרכותו למיטה. כותוגת־הלילה היתה
כמעט שקופה. שדיה הקטנים נראו כבי דור.
גם חמוקי בטנה ושוקיה וכרכיה.
וכיוון ש תלי ה היו פשוקות קמעה, נראו
גם שערות ערוותה נחמן הנבוך נמ לט
מחדרה לשירותים, שם הוא מגלה
את טעם האוננות, לראשונה בחייו. בפעם
אחרת שואלת !תמר את נחמן :״מדוע רו עדות
הידיים שלך?״ היא מפתה אותו
לנשקה, ואז היא שואלת :״שמע, אתה
מפוגל לעמוד לפני עירום ככיום היוול־דף
ף״ אט אט הוא מתפשט ו״אברו הזקוף
הדהים אותה בסופו של מעשה אומרת
תמר :״הרסת אותי, טמכל שכמוך !
גמרת אותי ועיניה זהרו...״
החוויות חזרו ונשנו על מיטתה של
תמר .״יום אחד אמרה לו שהגיעה לכלל
החלטה. הוא יעכור להתגורר עמה כהד רה
לתקופת נסיון של פמה שבועות...״
ואחרי שישה שבועות אמרה לו :״נחמו,
זהו זה. אנחנו יכולים לחשוב על חתו נה...״
המיניות היא המרכיב האחד וה יחיד
של מגעיהם, וכעבור זמן תמר מת עברת.
שניהם נישאים ברבנות, בלא צר מוניה
כלשהי.
כאשר נולדה בתם! ,חמדה /עוברים
שניהם לקן המישפחתי שלהם. היא שו לטת
ורודה בנחמן .״גם בשעשועי המיש־גל
היתה לעתים קרובות מוציאה אותו
מן הכלים נחמן, הנושא על שכמו את
עול הבית ועול לימודיו, מושך אה עבו־דת
הדוקטוראט שלו עשר שנים תמימות.
* יהושע בר־יוסף — חפוטוגראף ה רביעי
127 :עמודים; הוצאת יחדיו (כרן־
כה רכה).

בימי מילחמת השיחרור נולד בנו, מג־ח
ם ׳ שבוע אחרי שאביו נהרג מפגז יר דני
בירושלים.
בקיץ שבו נולד מנחם, חוזרת האם
משווייץ. הקשר בין האם ותמר זיעזע
את נחמן. הוא נכנס למצב של אין־או־נות.
הוא חדל לספק את תאוותיה של
תמר. היא שולחת אותו לרופאים, אך
ללא הועיל. בסופו של דבר הם מתגרשים.
הסיבה לאין־אונות של נחמן: סיד רה
של הזיות אודות אביו המת .״מנחם
מנדל, חגג את נצחונו. הוא הפך את טי פת
הזרע של כנו לטיפה סרוחה. הוא
הרג את הנשמה האפיקורסית של נחמן.
הפכו למת מהלך על שתיים...״
אחרי גירושיו הצליח נחמן עד מהרה
להשלים את עבודת הדוקטוראט שלו, תוך
בריחה אל העבודה כאל מקום מיפלט.
הוא מתנתק בהדרגה מבתו ומבנו, ומעו־לם־המין.
עד שפגש במרגוט, עולה חד שה
מתונים, שהיתר, נשואה לנוצרי פרי סאי,
התגרשה ועלתה ארצה עם בתה.
מרגוט מגיעה לביתו של נחמן ככתבנית.
היא ההיפך הגמור מתמר. עד מהרה חם
מתאהבים, והבת, פו ע ה /מקבלת ברצון
ואהבה את קשרי אמה עם נחמן. מרגוט
ונחמן נישאים. בחודש הרביעי להריונה
היא מפילה, ובבית־החולים מגלים שלק תה
בסרטן־הדם. שעון־החול של אהבתם
הולך וכלה, תוך גילויי אהבה מרגשים.
נחמן נוטל שנת שבתון, כדי להקדישה
למרגוט, עד מותה.
פועה, שהפכה בינתיים נערה, מטופלת
בידי נחמן .״שישה חודשים תמימים היה
נחמן נתון במאבק עם עצמו.״״ ויום אחד,
כאשר פועה !לבשה את אחת משמלות
׳אמה, דימה אותה נחמן ׳למרגוט המתה
וחיבק אותה. כאשר ישנו באותו לילה,
״נדחקה כו, כרגיל, וחשה כפעם ה ראשונה
באברו הזקוף מבעד לשתי ה־פיג׳מות
יטלהם. אותו לילה חלם נחמן
שמרגוט רוככת עליו והוא מלטף נכה
כשעת מעשה, כפי שאהבה...״
המגעים ביו האב החורג לפועה מתהד־קהים.
חיבוק פה, לטיפה שם .״היא תפ

כידו וכיקשך שימשיך ללטף שדיה.
לשם כך פשטה את החלק העליון של
הפיג׳מה ...שבוע ימים לא ירדו ידיהם
מקו המותניים ...לאחר שלושה לילות
ככר. שככו עירומים. הוא שכב כשקט
ונתן לה לעשות כגופו ככל העולה על
תהה. וכך, כלי שיכוון אותה, עלתה עליו
כרכיכת מישגל ודחקה עצמה אליו. העט רה
גכנסה לתוך הפתח הסגור כשערי
הבתולים...״
במשך ארבע שנים חיו האב החורג
והבת חיים שכאלה. היא הסתירה את
שמתרחש בביתם. היא התחילה ללמוד
רפואה, מבלי שדבר ימנע אותם מחיי
האישות שלהם :״לילה אחד, לאחר ׳מיש־גל
ממושך, נתקף נחמן סכאכ-חזה עז
ובקשיי נשימה הוא נתקף ;בלבו. פוער,
טיפלה יבו טיפול מסור, ואט אט הוא שב
לעיסוקיו. עד ששבו לאהבת גופותיהם
ועברו את אחד משיאי המיניות. התו צאה:
פועה נכנסת להריון ומסרבת לה פיל
הוולד. היא מציגה עצמה כאחת ש נכנסה
להריון מחוץ־לנישואץ, מאחד מ מחזריה.
ופרי אהבתם בא לעולם — בת.
נחמן הופך בתוך הבית לאב מאושר,
ומחוץ לבית לסב מאושר. מטפל בתינו קת
ובאמה. כעבור זמן־מה מתפתחת פר־

שיית־אהבים בין הד״ר פועה לד״ר שאול
תומר ,״שקנה לו: מוניטין כניתוחי־מוח
מסובכים היא נישאת לו, ונחמן נותר
בבדידותו המזדקנת :״אני נשאר כתוך
מרגוט, חמדה ומנחם יוצאי־חלצי. איך,
למשל, נשארים כתוך יוצאי־חלציים...״
הוא מתחיל לשוב לעולם ילדותו, בטיו לים
לשכונת מאד,־שערים.
יום אחד, בגן־הפענזון, מול הר־ציון,
הוא פוגש בתמר, אשתו הראשונה. הם
משוחחים. למחרת הם נפגשים שוב, ו תמר
מטיחה בו :״אני מבירה אותך עד
לקרביים שלך. לא אתה האיש המסוגל
להתאפק מלנצל נערה צעירה ותמימה
התולה בך עיני-עגל ...התפלאתי שחיכ תה
חצי שתה. אני הייתי בטוחה שתשגל
אותה בתוך ימי השכעה מתברר שב־לשים
פרטיים מטעמה של תמר בלשו אח רי
כל שהתרחש בין פועה לנחמן, וה סיבה
:״רציתי להוכיח לעצמי שלא אני
אשמה באימפוטנציה שלך ובגירושין של נו...״
נחמן עובר סידרה של ריגושים,
ומצליח להתגבר על תשוקות המתחדשת
לתמר. הוא אינו מתרשם מהאפשרות, ש יציבות
מסוגלת להעניק לו עוד עשרים
שנות־חיים, ודועך בהדרגה לתוך היר־הודיו.
מסקנת־חייו היא :״לפני מי אתה
עתיד ליתן דין־וחשכון? איני עתיד ליתן
דין־וחשכון בל עיקר. מי שאינו כעל
אמונה אינו חייב בדין־וחשבון״.״
מעלתו הראשונית של הפוטוגראף הר ביעי
היא בלשונו, שכן זו שוטפת. מעלות
נוספות שבספר: הנסיון להתמודד עם
עולם הזיותיו ותשוקותיו של גבר י שרס
אלי: עולם שסופרים צעירים, במיפלסי
הגיל שבין יהושע בר־יוסף ויותם ראו
דני /מפחדים, מסיבות השמורות עימהם,
להתמודד איתו.
לקורא, ששכח טעמו של ספר עברי ש קריאתו
קולחת, ממתינה חוויה, אם כי
הספר אינו מגיע לרמה ולאיכות של ה חשובים
שבין ספריו של בר־יוסף.

שירה

ישנם בני־אדם משועממים, המתעלים
מעל יצריהם חבלתי־מסופקים אל עשיית
שירים. אלא שאין די בתיעול יצרים בל-
תי־מסופקים לעשיית שירים, כך ששירים
אלה נותרים בבחינת כלום מוחלט. תחו שה
זו של תיעול מסוג זח, עולה למיק־רא
קובץ־שירים של יאירה נינוסר,
הנושא את הכותרת מורדים, מפרפרים *,
קובץ שאין בו מורדים, וכל שנותר בו
הם פירפוריה של גינוסר.
בחינה של מרכיבי אותן שורות קצו צות,
המתחזות לשירים, מגלה עד מהרה
גברת הנמצאת אי־שם בסוף העשור הרביעי
לחייה: גיל, שאם מעט כישרון
בכוחו ליצור שירד, נהדרת ומרגשת, בתנ אים
של כישרון ויכולת חשיפה. אלא
ששירי גינוסר משוללים אח אלה וגם את
אלה.
השימוש העקר והחלול בתרגילי שירח,
כמו ״השמש היתה הוכחה ישירה לגודל
הוודאות או ״עיתון היה עדות כנפיים
לגוף הנעדר ומוטב להתעלם מ״ליד
מיטתי משק כנפי עיתון / ,אין מלאכים
אחרים של יהודה עמיחי בשישה
שירים לתמר) מעיד על אין־האונות השי רית
של גינוסר. גם שורות־שיר כמו :
״בזיקת קצוות חרדה על עמדה.״״ אותר,
היא מתעלת ״לביו ישות פוליטית ענ קית...״
.או ניסיונות לשימור המורשת
הפולנית, בנוסח :״צו? — פאני פנדו רה,
צד ף — פאני פנדורה ושאר מיז־מוזי־לשון,
שכל קשר ביניהם לשירה
ממשית הוא יכולת הקריאה של הגב׳ גי־נוסר
בשירי משוררות כדליה רכיקו־ביץ
ויונה וולך /שקינאתה בהן עוברת
כחוט השני משורה לשורה בספרונה.
פרט נוסף, הוא הנסיון ליצור קצב של
חריזה פנימית, אותו היא מבצעת באמ צעים
גסים כמו :״ליד אילת נעים אי לים.
אולי לא יקראו אילים?״.״
מדוע חייבת השירה הישראלית להפוך
קורבן לשיעמום של כותבים למיניהם?
י יאירה גינוסר — מורדים, מפרפרים;
הוצאת הקיבוץ המאוחד; 31 עמודים (כריכה
רכה).

איכות שירתה של לאה גולדברג אי נה
מוטלת בספק, ותיקוותי היא ששירה
זו לא תיפגם בשל קירבת המקום לסי קור
שיריה של גינוסר.
סיפרון זוטא של שירי לאה גולדברג *
הוא בבחינת קלסיקה של השירה הארצ ישראלית.
מצויים בסיפרון זד, מיטב שי ריה
של המשוררת המנוחה, החל משירד,
לתמונת אמא, דרך נחל שלי (״היה נערי
דגול מרבבה / ,זריז, דמוני, גבוה/ ,
נשבע נערי לי שבעים הטבעה / ,אמר
באביב אבואה ועד הנחל שר לאבן

מ שור ר ת גולדכר ג
איילות מול אילים
(״.״כי היא חידה ואני החד / ,כי שנינו
קורצנו מנצח אחד גם המחזור
משירי הבן האובד, בהרי ירושלים
(״איכה תוכל ציפור יחידה /לשאת את
כל השמיים /על כנפיים /רפות /מעד
לשממה ושירי סוף הדרך (״הדרך
יפה עד מאוד — אמר הנער / .הדרך
קשה עד, מאוד — אמר העלם / .הדרך
ארוכה עד מאוד — .אמר הנכר / .ישב
הזקן לנוח כצד הדרך קטע מתוך
אהבתה של תרזה די מון (״איני רוצה כל
לילה כחלום /לראותך אותך, איני רוצה
לרעוד /בהפתח דלתי משירי ארץ
אהבתי״ ,כנגד ארבעה בנים ומשורר זקן
(״רכים אינם זוכרים את שטי /ומעטים
מאוד /יודעים כי עוד ה תז אחד /נותר
לי בשכילם
מיבחר שירי לאח גולדברג בספרון זד,
מעיד על איכויותיה כמשוררת ובאשה,
שהיה בכוחה לנתב את מכאובי לבה ל תוך
שיריה, כמו בשירה סולויג (״למה
חיכית לי? מה בצע? /ילד שלא נו לד
/ ,נפש פתוחה כפצע / ,פצע שלא
נגלד לם משומד כקרח, זיו נעורים
שפנה או בשיר אלי, בו כתבה:
״השנים פרכסד את פני /כזכרון אה בות
/וענדו לראשי חוטי־כסף קלים /
עד, יפיתי מאוד״.״ כשיר הקצר תשובה,
אותו חיברר, כתשובה על השאלון ״לשם
מה נכתבים שירים ליריים״ ,בתבד ומה
לעשות כסופים כמאה העשרים•? /וב־אילות?
/וכאבנים הגדולות /שכהרי
ירושלים?״
איזה ערך שירי, מילולי, מחשבתי יש
לשורה של שירת גיגוסר ״ליד אילת נעים
אילים. אולי לא יקראו אילים לעו מת
״ומה לעשות כסופים כמאה העש רים?
ובאילות של לאה גולדברג.
המרחק בין גולדברג לבין גינוסר הוא
המרחק שבין שירה לשירבוט חלול. ה טרגדיה
היא, שעצם פירסומו של מלל
בעל יומרות שיריות, במו זה של גינוסר,
מביא לפיחות בשירה האמיתית ופוגם ב שו
מת נהדרות, כמו שורותיה של גולד ב
רג :״אין לד זכות חנינה כעולם/ .
הכל הוכרע / .חלומותיך טדכעים כים /
ואת אומרת שירה.״
לסיכום: סיפרון שידיה של גולדברג
אינו רק נכס לאוהבים הצעירים, שסיד רה
זו מיועדת להם. הוא נכס שמקומו
בכל כוננית ספרים.
* לאה גולדברג — זוטא ; הוצאת
הקיבוץ המאוחד וספרית פועלים; 109
עמודים (כריכה קשה בפורמט קטן).

בגיליון ״העולם־הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שגה
בדיור״ פורסם מאמר העורף ,״הי דרומה?״ .במאמר שקל
העורף את סיכויי המילחמה, וניבא פעם נופפת כי המילחמה1
קרבה והולכת (חודשיים בילבד לפני מיבצע קדש) 12 .שאלות
הציגה מערכת ״העולם הזה״ למומחה־הביטחון של תנועת
ההרות, הח״ב יעקב מרידוד, שאמר ״מיבצע צבאי — מיד!״
באותו גיליון פורסם סיפור מאחרי הקלעים של מישפט שמטנף,
הפקיד ה שר, שחשף את השחיתויות בנמל חיפה ובמכס. תחת
הכותרת ״תורכיה כלי הקפה התורכי״ פקר כתב ״העולם הזה״
את האופן שבו ״יהודים מנהלים עסקים ובונים את שיכוני
הממשלה״.
מדור הבידור של השבועון הקליט השבוע לפני 25 שנה
את התוכנית ״שלשה בסירה אחת״ ,ופירסם את הבדיחות

וההברקות של משתתפי הצוות, כמו השאלה של המנחה יצדק
שימעוני ״מה ההבדל בין קואליציה לאופוזיציה?״ ותשובתו
של אמנון אחי־נעטי :״אותה דגנרציה בשינוי האוריינטציה.״
ביקורה של הזמרת ארתה קיט זכה בכותרת ״ארתה הרעה
הזאת״ .תחת הכותרת ״מה אירע בחדר המנהל?״ פורסם סיפורו
של מנהל כית־ספר כאשקלון, שהואשם במעשה מגונה באחת
מתלמידותיו.
בשער הגיליון: שרת־החוץ גולדה מאיר וראש האופוזיציה
ח״כ מנחם בגין.

מנקד וחושדת ׳וושו ונשוי קרתא *ו
בגין 1956
המרגל של ה רו יצחק רפאל * מלחכי פינחס לבון

לא גש
בשבת האחרונה הזמין מפקד מישטרת

•ד ד,,זקן״

הוויכוח הגדול

הפגנוח

תאריך 15.8.1956 :

מפעלים

מדיניות
(ראה שער).
שישה ימים ארוכים ישב מנחם בגין ב דירה
בלתי־מרוהטת ברחוב יפה־נוף בזיב־רון־יעקב,
השקיף באפס מעשה על הנוף
המרהיב של חוף קיסריה, שהשתרע למרג לותיו.
ביום הראשון השבוע חזר לדירתו
הקטנה בצפון תל־אביב, מצא אותה פרו צה,
אסף את הניירות שפוזרו על הארץ,
החזירם למקומם.
למחרת בבוקר, שעה שהשרב הכבד
גרם בחוץ להתעלפויות ולמכות־שמש, קם
מנחם בגין באולם הישיבות המקורר של
מלון דן, הניח לפניו את שעון־היד המוז הב
שלו. במשך שעה הרצה לעיתונאים
מקומיים וזרים, בעברית שזורה במלים
ובמישפטים רוסיים, לטיניים ואנגליים,
על הצעתו לפתוח במילחמה נגד מצריים.
״נחל מצרי״ .העיתונאים שחידדו
את אוזניהם וקיוו לשמוע את פרטי המיב־צע
המוצע, אוכזבו. מנהיג תנועת־החרות
לא גילה שום פרט על ציר־ההתקדמות
של המיבצע המוצע, על גודל הכוחות
הדרושים ועל שיטת הפעולה. אולם הוא
קבע כמה עקרונות, עליהם מתבססת
הצעתו :
#אין כל קשר בין אקטיביזם לבין
פעולות־תגמול. הוויכוח על פעולות־תג־מול
על רצח יהודים נסתיים לפני 22
שנה. תקופה תקופה והאקטיביזם שלה.
ו• הוויכוח כיום הוא בין אקטיביזם
ופסיביזם. אין לזה כל קשר עם פציפיזם,
כי גם הפסיביזם מוביל למילחמה, רק
בתנאים רעים יותר לישראל.
ן• הממשלה שגתה שגיאה חמורה לא
רק בזה שהודיעה מראש שלא תתערב.
בזאת יצרה חיץ בינה לבין המדינות
המעוניינות באופן היוני לחסל את ההל אמה
של ד,סואץ, בידי עבד־אל-נאצר...
!• טעות היא לחשוב שכדאי לישראל
לחכות עד לגמר פעילות שאר המעצמות,
ולנקוט רק אז בפעולה צבאית נגד מצ ריים.
אחרי שהמעצמות הגדולות יתפשרו
עם עבד־אל־נאצר, הן יתנגדו לכל פעולה
ישראלית שתפריע לפשרה, בעוד שכיום
היו אותן מעצמות יכולות לתמוך בפעו לה
ישראלית.
• מיהו בן־ברית? ״כל מדינה העו מדת
בסיכסוך עם אוייבינו.״ נכללה בפי רוש:
בריטניה הגדולה .״היתד, מילחמה
בינינו לבין. האנגלים, אולם אם יש לנו
אפשרות ללכת כיברת־דרך יחד, אנחנו
נגיד כן.״
ו• אין לתת בסיסים או רשות־מעבר
לכל צבא זר בשטח ישראל. אולם במיק-
רה של פעולה צבאית משותפת ,״ידונו
המטות הצבאיים בסידורים הדרושים לשם
יעילות הפעולה.״
הסיכום: על ישראל להפעיל את צב אה
,״לפני שתעלת־סואץ תהפוך נחל
מצרי״.

״העולם הזה״ 983

כוכב שלושה בסירה אחת

יצחק (״צחי״) שימעוני,
מנחה התוכנית הפופולארית
שלושה בסירה אחת, זכה בתואר ״הנער בעל קול האצבעות המלטפות״ .שימנחני,
המשמש כיוס כמנהל הטלוויזיה, היה לפני 25 שנה הכוכב מס׳ 1של גלי האתר.

ירושלים, לוי אברהמי, את המפקח הכללי
של המישטרה, יחזקאל סהר, לסיור בבי רה.
אברהמי רצה להראות למפקדו כיצד
הצליח לשמור על השקט, למרות הפגנות
הדתיים.
השניים, שהיו לבושים במכנסיים קצ רים,
חולצות אמריקאיות וסנדלים ללא
גרביים, סיירו במכוניתו של אברהמי
במקום הפגנת נטורי קרתא. קנאיו של
ר׳ עמרם בלוי ראו את זוג הפרובוקטו רים,
ומשכו אותם מן המכונית. הקצינים
ניסו להסתתר בפתח בניין, אך נטורי
קרתא לא הרפו מהם, והציפו אותם במבול
של יריקות, חרפות וגידופים.
כאשר שבו השניים למטה, לסיכום
ידיעות היום, יכלו לעיין בהודעת החזאי:
לא היה זה גשם שירד עליהם.

דרכי אדם

הבלש ר1נ5רטי
מישרד ראש־הממשלה שולט על מקו־רות־מודיעין
מצויינים. בין השאר הוא
מקבל דו״חים מפורטים על הוצאות פעו לות.הבילוש
נגד העולם הזה. לכן התפלא

טדי קולק, מנהל מישרד ראש־הממשלה,
כאשר קיבל מיכתב אנונימי, בו נמסר
לו כי החומר על פעולות אהוד אבריאל
בקריית־שמונר״ נמסר להעולם הזה על־ידי
יעקב הרצוג, מראשי צמרת מישרד־החוץ,
ובנו של הרב־הראשי לישראל, עורך
בטרם, אליעזר ליבנה, הפרופסור ישעיהו
לייבוביץ ועסקנים דתיים אחרים.
כעבור זמן קצר הופעלה המישטרה,
כנראה לפי דרישתו של יעקב הרצוג.
החקירה היתד, קצרה ונמרצת. כתוצאה
ממנה הופיעו כמה שוטרים בביתו של
צבי הרכבי, כתבלב ממושקף וכפוף־גב
שיצר לעצמו איגוד של סופרים דתיים
ומינה את עצמו כיושב־הראש שלו.

בחדר הישיבות של אגודת העיתונאים
בתל־אביב התכנסו בתחילת השבוע כמה
גברים, שאינם רגילים לבקר שם. במרכז
ישב הפרופסור יוחנן רטנר, איש הטכ ניון.
משני צריו ישבו יגאל אלון זשימעון
אבידן. בקצה השולחן מצץ המשורר נתן
אלתרמן סיגריה אחרי סיגריה?
הם כינסו את העיתונאים כדי למסור
להם על התחלת המיפעל שהעסיק אותם
יותר משנה: כיצד למצוא ציון נאה
לזכרו של יצחק שדה, מייסד הפלמ״ח
שהפך דמות אגדית עוד בחייו.
כמה מתלמידיו וידידיו של ״הזקן״
התכנסו בבית־הנשיא בירושלים, ויסדו
ועד ציבורי להקמת ״יד ליצחק שדה״.
השבוע, במלאת ארבע שנים למותו, הצי גו
חברי הוועד את תוכניתם.
הפרמ ״ ח ני ק. בשלושה
ה עי ק ר :
מקומות בארץ נושאים ישובים את שמו
של יצחק שדה. אלה הם ניר־יצחק, קיבוץ
של השומר הצעיר שהוקם על־ידי פקודיו
של שדה על גבול רצועת עזה; משאבי
שדה, של הקיבוץ המאוחד, אף הוא
מורכב מפקודי הזקן, על כביש באר־שבע
ניצנה, ושדה־יצחק, מושב עולים על גבול
המשולש.
לפי התוכנית, יוקם בניר־יצחק מיבנה
תת־קרקעי המיועד לשמש בית־חולים (25
מיטות) לשעות־חירום ומוסיאון בימי
שלום. על פני הקרקע תוקם אנדרטה
ויוכשר מקום מיפגש למחנות־נוער.
במשאבי־שדה יוקם אמפתיאטרון, ש ישמש
מרכז אמנותי לישובי איזור רמת־הנגב.
במעלה האמפתיאטרון תוצב אנדר טה,
שבסיסה ייבנה כחדר־זכרון. ואילו
בשדר,־יצחק תוקם פינת־תרבות לזכרו של
המצביא שהיה ידוע גם כמחנך ועיתונאי.
לצורף זה דרוש לוועד הציבורי סכום
של 250 אלף ל״י. מניין יבוא הכסף?
חלק יתרמו המוסדות; אך העיקר יבוא
לדברי המארגנים מהפלמ״חניקים שפשטו
את בגדיהם וחזרו העירה.
לשם כך נפתחו חשבונות מיוחדים
בכל רחבי הארץ.

אנשים

* ערב צאתו לחוצלארץ, ביום הו פעתו
של גיליון העולם הזה של השבוע
שעבר, בו סופרו פעולותיו הענפות, פנה
ח״כ יצחק רפאל לכל סופרי העיתונות
היהודית העולמית ובעלי ההשפה בה,
בבקשה שלא יפרסמו שום דבר מן החומר
העתיד להופיע בהעולס הזה.

הרכבי, עסקן הפועל־המזרחי שנמנה
על סיעת יצחק רפאל, הוא טיפוס ירו שלמי
ידוע. פעם גירש את אשתו מפני
שילדה לו בת; פעם אחרת, אחרי שהא שים
חבר־מיפלגה אחר בעבירה מסויימת,
הוצא זמנית ממיפלגתו, כאשר בשעת
בירור טענו כל העדים שהוא׳עצמו ביצע
עבירה זו.

>• עם כניסתו הקרובה של שר־הבי־טחון
לשעבר, פיגחס ל פון, לתפקיד
המזכיר הכללי של הסתדרות העובדים,
אומרים ליצנים כי כמה מפקידי הוועד-
הפועל עומדים להפוך ל״מלחכי פינחס.״

לא בררו מדוע מינה את עצמו הרכבי
לבלש פרטי נגד העולם הזה. אולם מגוחך
יותר ממנו היה היומון לם רחב, שהכתיר
את הידיעה על מעצרו של הרכבי במילים
״נערך חיפוש בביתו של כתב העולם
הזה״.

י• הסופר שמואר יוסף עגנון אמר
השבוע על אחד הפרופסורים הוותיקים
באוניברסיטה העברית, העושה ספרים
הרבה אין־קץ :״אם יכתוב האיש בקרוב
ספר בשם, הגאון: אוטוביוגרפיה׳ —
לא אתפלא!״

סו רז 11״0

מלי ם יפות הן מלי ם בריאות
ה ח לי קי ל סנ ד לי ״שול״ ו מי ד תחו שי בהבדל: רגליך
תרג שנה ותר אנ ה טו ב יו תר.

5011011

את כל היתרונות של סנדלי ״שול״ תמצאו
בסנדלי העור — דגמי 81׳ הזהרו מחקויים זולים

סנ ד לי ״שול״ נו חו ת
ומתרג לו תאת רגליך

עם כ ל צעד שאת עושה.

\ לכ׳ ״שול״

ה ק מו רי ת — (בלעדית ל״שול״) ש ב סו לי ה ה מיו חדת
מפעילה אתאצב עו תי ךואתכל שרירי כף רגלך. פ שוט...
ויעיל. הפ על תהש רי רי ם מ שפר תאתמראה רגליך
ו מונ עתאתהת עי פו ת ך, גםבה לי כ ה או ב ע מיד ה מ מו שכ ת.

\ מח׳ ההסברה
\ ת״ד , 2115 חיפה 31020

סנ דלי ״שול״ י חי די ם ב מינ ם ב עול ם, ולכן, עולה ערכ ם
על מ חי ר ם. סנ ד לי ״שול״ במבחר דג מי םוב צב עי ם או פנ תיי ם.
ץ להשיג ב ב תי המרקחת, ח נויו ת או ר טו פ דיו ת

״שול״ עושה לך את הקיץ!

ובמ שביר ל צרכן בי רו ש לי ם, ב חי פהובת ״ א — 1
סניפי דיזנגו ף סנ טרו אלנבי.

אבקש לשלוח אלי קטלוג ״שול״
מוצרי איכות לטיפול וטיפוח הרגל.

כתובת

וי שי ו סקי
מתח תן שוב
מאז שהוא התגרש מאשתו, תלמה, הוא
לא נראה אף פעם לבד. תמיד הקיפו את
שלמה וישינסקי, שחקן תיאטרון הקאמרי,
בחורות יפות, והוא נהג להחליפן כל
הזמן. כל זאת עד לפני שנה. אז הכיר
שליה בחורה שהתיישבה עליו חזק-חזק

אהבה לוהטת במישפחת אבן
לא, זו לא הגברת גובר, אם־הבנים, וגם לא בתה של הגברת
הנכבדה הנ״ל, למרות שכל מי ששומע את שמה דווקא חושב
שכן. זוהי. רחל (חלי) גובר היפה והחמודה בעלת הגיזרה
המשגעת. איך היא שומרת על גיזרה שכזו? ובכן, היא שותפה
בבעלות על מכון לפיתוח-הגוף, הרזיה וריקודים, שבעזרתם שומ רים
על גוף רזה וחטוב. היא שומרת על עצמה גם בזכות אדם
שנדלק חזק עליה ועל גיזרתה הדקיקה והמשגעת. אהבתם אף
היא גורמת לה להיראות כה מושכת.
מי נדלק עליה, אתם רוצים לדעת? טוב, זהו הבן של האבא.
אני מותחת אתכם יתר על המידה — זהו אלי אכן, הבן של
האבא שלו, שהוא אכא אכן, שאמור היהלהיות שוב שר־החוץ
שלנו, אם המערך היה חוזר לשלטון.
אך אלי טוען תמיד שהוא עומד בזכות עצמו ולא בזכות אביו,
ואני אכן מאמינה לו, שכן הוא מצליח מאוד בתחום המקצועי

א בי ב ה פז
תפוסה•

שלו. הוא הנגן הכי־הכי צעיר בתיזמורת הפילהרמונית היש ראלית׳
שבה הוא מנגן על קלרינט, וכל.מי ששמע אותו מנגן, כולל
אני, אומר שהוא גדול.
אלי ואהובתו רחל אוהבים כך כבר יותר מחצי שנה, ומיום
ליום אהבתם גדלה, אבל למרות הכל הוא גר בדירה משלו
והיא גרה בדירה שכורה• הם זוג צנוע ונחבא אל הכלים, ושניהם
הדגישו בפני כי הם שונאים פרסומת וכי הם רוצים לשמור על
חייהם הפרטיים לעצמם• בשלב זה הם לא מדברים על חתונה, כי
לדעתם מוקדם מדי לדבר על צעד כזה, למרות שייתכן בהחלט
שזה יקרה.
בינתיים ימשיך אלי לנגן וחלי תפתח את שיטתה החדשה
לריפוי כאבים בבפות-הרגליים במכון שברשותה והם ימשיכו
לאהוב. הם זוג כל־כך יפה וצנוע, כמו רבי עקיבא ורחל, שאני
באמת מאחלת להם להיות יחד זמן רב.

לביאה

אחרי הצלחה מהממת בצרפת, כחלק
מהצמד שוקי ואביבה, חזרה זו האחרונה
לישראל. אכיכה פז, בעלת עיני החתול
היפות, החליטה לחזור ולכבוש את הקהל
הישראלי, וזאת בעזרת הצגת־העירום
דקנזרון. בהצגה חושפת אביבה את חזה
למראית עין, והקהל יוצא מכליו. אביבה
הקליטה השבוע שיר חדש בשם בא
לי לאהוב, אותו כתב עבורה בעלה
לשעבר וחציו של הצמד, שוקי לוי ...אבל

שלמה וישינסקי
בחורות יפות
מאוד. זוהי אסנת, שאת שם מישפחתה
לא גיליתי בשלב זה. היא בת ,20 והיא
משרתת באחד מציוותי־ההווי של צה״ל.
בסוף חודש זה יתחתנו שלמה׳ואסנת בבית
אחד מידידיו.

כל זאת סיפרה לי גרושתו, הלא היא תל מה
וישינסקי. היא הוסיפה ואמרה לי,
שלמרות שהיא ושלמה גרושים, הם נשארו
חברים טובים. היא תבוא לחתונה לשמוח
בשימחתו, והיא מאחלת לו כל טוב. גם
אני מקווה שיהיה להם כל טוב, ושהפעם
הנישואין יחזיקו הרבה זמן מעמד.

סיטר אהבה
נאווה ברוכין

מה לעשות כשהזמרת
זנחה אותנו לטובת צ׳ילי, שם היא הפכה,
לדבריה, סטאר. השבוע שבה נאווה ליש ראל
לחופשת־מולדת. היא סיפרה לכל מי
שרק רצה לשמוע, שהיא עומדת להיות
סופרסטאר גם באנגליה, שם מטפל בה לא
אחר מאשר פרנסים ליי, שכתב את
המוסיקה לסרט: סיפור אהבה.
נאווה סיפרה שהיא חתומה אצלו על
הפקת אריך־ונגן, ושהוא דואג לה מכל
הבחינות — יחסי־ציבור, השמעות בכל
התחנות, וגם לטיפול אישי יותר היא זוכה
מידיו. מה אתה אומרים? פרנסים, שידוע
כגבר של כמה נשים, לאו דווקא של אחת,
נדלק דווקא על נאווה שלנו.

אכיכה פז
לכבוש את ליבה
האמת היא שאת אהבתה הנוכחית היא מו צאת
בדמותו של !הגרי ברטר, המעבד
המוסיקלי הנודע מצרפת, שחיזר אחריה
עוד כשחיתה בצרפת. אלא שאז היתה נשו אה
לשוקי. אביבה קראה להנרי לארץ בנד
ייוחד, כדי שיעבד את השיר. וכאן הסתבר,
שהנרי הצליח סוף־סוף לעבוד גם עליה,
והיא נכבשה בקסמיו. אביבה טוענת שהיא
באמת מאוהבת, ואני יכולה לומר שיערב
לה, ושתאהב כמה שרק בא לה.

היא שחרה לחופש זמן רב, אבל היא
החליטה שכדאי להמתין, פי בשבוע שעבר
היא קיבלה את הגט המיוחל. המאושרת
הזאת היא לא אחרת מאשר עירית
לביא, לשעבר מלכת-המים, מלכת־היופי
וסגנית ראשונה למים־תבל, והיום יפהפיה
ודוגמנית־צמרת. עירית ובעלה־לשעבר,
יורם אזרן, בעל מיפעל לשקיות ניילון,
החליטו השבוע שהגיעו לסוף דרכם המ שותפת
ונתנו לכך תוקף חוקי. אבל שלא
תחשבו, חלילה, שהם ברוגז. לא ולא. הם
די בשולט, ואפילו הלכו כבר פעם אחת
לים, יחד עם שני הבנים בני דד 5וה־. 10
עירית, יפה ומאושרת מתמיד, ידעה ל
שוק

ת פו ס!
ממש לקנא בו, בשוקי וייס הוא מצ ליח
כל כך, שבא לי לעשות ״טאצ׳ ווד״
נגד עין הרע. לא רק שהינו הבעלים של
קפה־האמנים דיצה, יש לו גם מיסעדה

דינה ברכה
לחיות בכיף

עירית לביא
לצוד את ליבה
ספר שאיזשהו אסטרולוג ניבא לה שרק
עכשיו היא תתחיל מחדש בחיים, ואפילו
תצליח מאוד באירופה. אני משוכנעת,
שהדרך פנויה, הרבה מחזרים ייצאו לדרך
לצוד את ליבה. אריות, זה החודש שלכם,
צאו לשחרר לטרף, ומי יודע, אולי תצליחו
לצוד את הלביאה היפה הזאת.

בתיאטרון הלאומי. ונוסף לכל הוא גבר
נאה, שנשים תמיד נמשכות אליו. בחמשת
החודשים האחרונים הצליח שוקי להסתיר
רומן אימים שהוא מנהל עם דינה כרכה
היפה, שהיתר. אשתו של, טדי שאולי,
האח של רפי שאולי, ואחר־כך היתד.
נשואה לכוכב קבוצת הכדורסל של הפו על
תל־אביב בארי לייבוביץ. היא עצ מה
דוגמנית מצליחה, אך בזמן האחרון,
כך ידע לספר שוקי, היא לא כל-כך מדגמ נת,
כי היא נופשת ונהנת מאהבתה. שוקי
טוען כי היא מאוהבת בו, ושלו טוב עימה,
אך הוא לא בטוח אם הוא מאוהב בה,
מפני שהוא לא יודע אהבה מהי, ועד היום
לא היתד. לו אהבה. אך :״אנחנו עוד לא
בני שלושים, ויש לי מספיק זמן ללמוד״.
כך טוען שוקי. ובינתיים, הקשר ביניהם
הדוק מאוד, אך הם גרים בדירות נפרדות
ונפגשים כל הזמן. שוקי הטעה רבים כא שר
ביקרה בארץ לא מזמן הדוגמנית
זזלי גולדנברג. הוא יצא לבלות איתה,
ובולם חשבו שזהו זה, הרומן החדש של
שוקי. אך הוא צחק על כולם ואמר שחלי
היא סתם ידידה, והמשיך להיות בכיף
אמיתי עם דינה.

במדינה
אנשים

רהויס את ה מו!

לקפל את הדגל

הסופר שהתחגך כשומר
הצעיר; דשתצזומו הופיע
ע 7פזאקטים של התחייה;
גפטר כגי 47 7
כרזות התעמולה הידועה של
תנועת התחייה מתנוססת עדיין,
יותר מחודש אחרי הבחירות, על
עמודי-חשמל, לוחוודמודעות וקי רות
בתים• מעטים קשרו את דמותו
של הצעיר נושא הדגל, המצויר
בכרזה, עם הסופר יעקב שבתאי,
שנפטר בשבוע שעבר מהתקף־ל 3
והוא בן 47 בלבד.
מי שזיהה אותו בכל זאת, חייך
בתמיהה ושאל עצמו כיצד הגיעה
תמונתו של מי שהיה ״שמוצניק״
מובהק — פעיל קנאי בתנועת ה־שומר־הצעיר
— לכרזת־תעמולה
של התחייה. ההסבר הוא פשוט.
בשנת 1950 עזב צעיר כבן •16
את מחנה השומריה, שהיה ממוקם
על הר־הכרמל, חפוי ראש ומרוגז.
באותו יום נערך במחנה השומר-
הצעיר יום ספורט. חבורה קטנה
של נערים, שהחליטו לברוח לחיפה
במקום להשתתף באירוע הספור טיבי,
חזרה בחשאי בשעות אחר-
הצהריים למחנה, אך נתפסה, לאכ זבתה,
על־ידי המדריכים הבוגרים.
כעונש הרוחקה הקבוצה מהשומריה
עוד באותו היום. בין המודחקים
היה גם יעקוב שבתאי, שעזב את
המחנה ברוגז רב, יצא לטייל
סביב המחנה כדי להרגיע את
רוחו. צלם שנקלע במיקרה למקום,
הבחין בנער היפהפה והנציח את
תמונתו. הצלם ויעקוב שבתאי לא
תיארו לעצמם, שיבוא יום ותמו נה
זו תזכה להיכנס לאלבום הע שור
של מדינת־ישראל. ודאי שלא
חלמו שב״ 1980 תהפוך להיות סמל
בכרזת־תעמולה של תנועה ימנית
בתנועת התחייה.

סיפר השכוע איציק קול,
מנהל אולפני ההסרטה בהרצליה,
ומי שהיה חכרו
הקרוב של יעקוב שכתאי
עוד מימי תנועת הנוער:
התמונה הזו של יענק׳לה זכתה
להיות תלויה בחדרו של ראש-
ממשלה דאז, דויד בן־גוריון. יעג־ק׳לה היה ידוע בבלוריתו השחורה
במיכנסיו הקצרים, שאותם נהג
לקפל קצר קצר. הוא היה תמיד
שזוף כזה, סמל ליופי הישראלי
החדש• כל הבנות השתגעו אחריו.
כשראה את הכרזה של התחייה
לא ידע מה לעשות. הוא אף פעם
לא ידע מה לעשות. בסופו של
דבר פשוט הניח לכל העניין, למ רות
שהיה זה אבסורד לגביו, לראות
עצמו על הכרזה של התחייה, תנו עה
שמסמלת עבורו את ההיפך
הגמור מדיעותיו שלו.
יענק׳לה היה איש ישר מאוד,
מצפוני ואוהב בריות. היה תמיד
מודאג מעתיד מדינת־ישראל .״מה
יהיה, איציק?״ היה שואל אותי
בדאגה ,״לאן אנו הולכים?״ ב תקופת
מערכת הבחירות האחרונה
צילצל אלי בכל ערב, כדי לתת
לי עצות לסירטי התעמולה שעשי תי
למען המערך.
אחת התכונות הכי מקסימות שלו
היתה שלא ידע מה פירוש המושג
רכושנות. הוא היה צנוע, לא דרש
דבר מעבר למה שדרוש היה לו
כדי להתקיים• לא היתה לו מכו נית
וגם לא דירה, והוא אף פעם
לא היה מודאג מהעניין. הדברים
לא חסרו לו. אחת התכונות הכי
מצחיקות שלו, לעומת זאת, היתה
הפדאנטיות שלו באשר לעבודתו.
האיש לא הוציא לאור ספר עד
שלא היה בטוח שהכל בו מדוייק
ומעודכן. על כל ספר עבד שנים.
אני זוכר שלפני כמה שנים עמדה
למכירה דירת הוריו — הרכוש
חולק בין כל קרובי המישפחה.

התוויח

סופר שכתאי כפלאקאט של התחייה וכתצלום המקורי
בלורית שחורה ומיכנסייס קצרים

יענק׳לה ביקש לקחת לעצמו רק
את מכונת התפירה הישנה, ש־היתה
שייכת לאמו. אך הוא דרש
לראיין את כל מי שביקש לקנות
את הדירה עצמה• ״כאן לא יגור
כל אחד,״ הצהיר יעבק׳לה.

דר קרקעות, נרשם על שמות רא שי
המישפחות בכפר תבור• הש טח
שבו מדובר נמצא בתהליך
הפקעה לצורכי ציבור, וזאת לא חר
שהמועצה הציעה הצעה כס פית
גבוהה בהרבה מערך הקר קע.
המועצה טוענת שהתובעים
פנו למועצה יותר משנה אחרי
שהבניין נבנה, ולא טענו את טע נותיהם
במהלך הבנייה, ובהיות
חלקם תושבי הכפר הרי שהם
מנועים כיום מלטעון את הטענות
הנטענות על־ידם•

עד כאן סיפורו של איציק קול.
היה זה קול שנתן ליעקוב שב תאי
לתרגם, בפעם הראשונה, מח זה
עבור התיאטרון הקאמרי. שב תאי
חיבר סיפורים, רומן ומחזות,
ועסק בעיבוד ובתירגום. מבין יצי רותיו
היותר ידועות: כתר טל הראש,
סיפורי הדוד פרץ, זכרון
דברים.
הוא נולד בתל־אביב למישפחת
פועלים. שנות ילדותו עברו עליו
במעונות־העובדים, שם התגורר עם
הוריו ושני אחיו. הוא היה חבר
השומר־הצעיר בקן מרכז, ומאוחר
יותר חבר קיבוץ מרחביה. בראיון
ששודר בשבוע שעבר בקול ישראל
אמר שבתאי, שאחד הדברים
שאותם היה מבקש לעצמו במייו־חד
הוא פגישה מחודשת עם הוריו
שנפטרו לפני שנים. ימים ספורים
לאחר מכן מת יעקוב שבתאי.

סופר שכתאי ערב מותו
הגליל סביון עוד
הגדיל הזוחזוו!

בכפר תכור שואלים :
האם יעצור כית־המישפט
את הכגיה
המואצת כמושכת

פגישה מחודשת עם ההורים
שה במושבה, המנוהלת על־ידי
צעיר נמרץ בשם מיכה גולדמן,
הנושא עיניו למשרות פוליטיות
בכירות. תושבים במקום מהרהרים
אם מעשיו של גולדמן, שמעולם
לא נבחר לתפקידו בדרך דמוקר טית,
אלא מונה באופן שרירותי,
לא יפגעו בסופו של דבר ביישוב
הוותיק.

״מועצה מקומית אינה יכולה
לעשות דין לעצמה ולבנות ללא
קבלת היתר, תהיינה הסיבות אשר
תהיינה,״ קבע בית־מישפט הש לום
בעפולה בגזר־דין שבו תבעה
המדינה את המועצה המקומית
כפר תבור, על בניית תוספת ל בניין
המועצה ללא היתר של הוד
עדה המקומית לתיכנון ולבניה.

כאשר ניגשה המועצה המקומית
להרחיב את בניין המועצה, ב־
, 1977 לא שמה לב לעובדה שחלק
מן השטח עדיין רשום על שם
בעל התאגדות של איכרים מוותי קי
היישוב שאינם עוד בחיים. ה מועצה
החלה בבנייה על שטח
שאינו שייך לה וללא קבלת היתר
מגורמים המוסמכים, והמדינה הגי שה
נגד המועצה כתב־תביעה ב תחילת
. 1980

כפר תבור (פסחה) יחגוג בקרוב
את יובל ה־ 90 להיווסדו, ומסתבר
שלא הכל תמימי דעים עם הנע־

השופט לא השתכנע מטיעוני
בא־כוח המועצה, שכרגע נמצאת
המועצה בשלבי הפקעת הקרקע,

וקבע שמועצה מקומית צריכה
לשמש דוגמה ומופת בעניינים ש בהם
היא מופקדת על ביצוע חו קים.
השופט הניח שבסופו של
דבר יינתן היתר למיבנה, אך קבע
שאם לא יושג ההיתר עד יוני
1982 ייהרס המיבנה.
אך בזאת לא תמה הפרשה• ב־בית־מישפט
השלום בעפולה עומ דת
להתברר תביעה שהגישו יור שי
משה זלמן כהן, אחד מוותיקי
המושבה, הטוענים לבעלות על
חלק מהאדמות שעליהם הוקמה ה תוספת
לבניין המועצה. ה ם, ד חו
בעבר הצעות פשרה שהוצעו להם
על-ידי הנתבעים — המועצה ה מקומית
— ותובעים את זכותם על
הקרקע.
אוויר ואווירה. המועצה ה מקומית
טוענת בכתב״ההגנה ש הגישה,
שהשטח שעליו הוקם ה־מיבנה
היה שטח ציבורי שהיה
שייך לכל הכפר, ובמיסגרת הס־

המבקר כיום בכפר תבור מב חין
בבנייה המואצת במקום. ב מושבה
מוקם מרכז ספורט ענק על
שם אברהם עופר, ושכונת מגורים׳
בנה־ביתך־בעצמך. לדברי מיכה
גולדמן מהווה הכפר דוגמה לישוב
קהילתי. הוא טוען שיש גבול לפי תוח
המושבה, ובכוונתו להפוך את
הכפר למרכז איזורי של הגליל
התחתון, אך לא לעיר. ועדה של
תושבי הכפר בוחרת את המוע מדים
למגורים בכפר והגידול בבי קוש
נובע, לדעתו, מהתשתית ה יעילה
שהוקמה במקום בשנים ה אחרונות,
לרווחת התושבים. לדע תו׳
הבנייה המואצת איפשרה קב לת
תושבים חדשים למושבה במ הירות
רבה, ואם יש התנגדות
הוא לא יודע על כך. ההשמצות
נגדו, לדבריו, הן מצד מיספר
מצומצם של אנשי המקום והוא
אינו מעוניין להגיב על כך .״ית כן,״
אומר גולדמן ,״שההשמצות
נובעות מהצלחתי לפתח את המו שבה
ולהפכה למקום שצעירים רו צים
לגור בו.״ לגבי המישפט ה מתנהל
הקשור למיבנה לא יכול
היה לשיב•
מסתבר שלא הכל תמימי דעים
עם ראש המועצה הממונה. לפני
כשנתיים אורגנה פטיציה של תו שבים
אחדים, שקראה למועצה
להימנע מפגיעה באופי הכפרי. של
המקום. גולדמן זימן את מארגני
ההחתמה לשיחה בלישכתו, וה הדורים
יושרו עד כדי כך, ש כאשר
ביקר במקום כתב העולם
הזה לא הסכים איש לדבר על כך.
אחת מתושבות הכפר הסכימה רק
לומר ש״האוויר בכפר נפלא, ה אווירה
בכלל לא.״
העולם הזה 2293

אורחים המתרבים והולכים בבירה. מנסים השילטונות הצרפתיים
להקשות על האורחים הללו את
השהות בפאריס, ואינם נוטים להא ריך
את תוקף רישיון השהיה (ה סדור)
בדרכוניהם.
גביבר 11111111 *1
ך יום הראשון השבוע נער כה
בחיפה הלווייתו שי ציון
אטיאס. הוא נורה בשבוע שעבר,
כאשר ישב עם ידידים בבית־קפה,
ליד כיכר האופרה בפאריס. אחד
הידידים הללו היה יוסף (ג׳וני״)
אטיאס, שנורה ונפצע גם הוא.
ג׳וני סירב לשתף פעולה עם חוק ריו
הצרפתים, כאשר באו לבית ר,חולים
לחקרו, ואלה לא הצליחו
להציל מפיו את הסיבה ליריות,
ומדוע נרצח ציון אטיאס.
עסקים בפאריס

;רצח ציון, הוא קרוב מיש־פחה
רחוק של ג׳וני. בחיפה
מוכר כסוחר־סמים, שעבד

לים שהיגרו מהארץ, או של יהודים
שהגיעו ישירות מארצות
צפון־אסריקה לפאריס. איזור זה
ידוע כמרכז סחר״הסמים הקשים
של פאריס.
אחת המיסעדות באיזור שייכת
לצ׳רלי אבו, אחיו של סלומון אבו,
העומד להשתחרר מן הכלא• הוא
הורשע, כזכור, ברצח עזרא שמטוב
מזרחי (שפירא) ויעקב אלמליח,
צ׳רלי אבו ידוע כאדם ישר —
וככל הנראה אין שום קשר בין
צורת פעילותה של ״המאפיה הי הודית״
שפעלה בפאריס לפני כמה
שנים, ובין טיב פעילותם ומהות
עיסקיהם של הישראלים הפועלים
עתה בפובור־מונמרטר. האחים
ויליאם ואדגר זמור, שנודעו ב ארץ
כ״מאפיה הצרפתית״ ,לא
עסקו, ככל הידוע, בסמים. הם

לכך יש כמה פתרונות. ראשית:
כל אדם שנולד במרוקו רשאי לק בל
דרכון מרוקאי, בתנאי שהוא
שוהה במרוקו תקופה של חצי
שנה — ואז יש ביכולתו להימצא
בצרפת כרצונו. חלק גדול מבין
העבריינים הישראלים שהחליטו
להעביר את פעילותם לפאריס
נסעו קודם לכן למרוקו, שהו שם
שישה חודשים, ורק לאחר מכן
באו לפאריס.

שוד אלים, שבמהלכו נגנב נשק
ממחנה של צה״ל. אטיאס היה אז
בן . 17 הוא לא הודה באשמה,
אך שותפו לעבירה, גבריאל פרץ,
נשבר בחקירת המישטרה והודה.
על סמך הודאה זו נשפט ג׳וני ל ס!
שנות מאסר. את רוב תקופת
המאסר ריצה בכלא־שאטה. הוא
נחשב שם לחבר טוב והיה אהוד
מאוד על האסירים, שראו בו מנ היג.
חלק גדול מזמנו בילה ג׳וני
בעיסוק בספורט• הוא היה ידוע
בכוחו הפיסי, והאסירים נמנעו
מלהתגרות בו.
בסמוך לשיחרורו מהכלא הכיר
אטיאם, באמצעות חברים, את יחז־

והיה ידוע כגבר שאפשר לסמוך
עליו.
כאשר הגיעו לפאריס האחים
כהן מקריית־ים שליד חיפה, הצי עו
לאטיאס לנסוע עימם לטיול
בשווייץ. הם סיפרו לו שיש להם
חשבון עם אדם בשם אולמן,
עבריין מחיפה שהתגורר בשווייץ,
והתעשר שם מפעילותו כסרסור-
זונות וכסוחר־סמים. ג׳וני אטיאס
צורף למסע כ,,גב״ (שומר ראש).
האחים כהן נכנסו לדירתו של
אולמן יחד עם ג׳וני אטיאס. הת נהל
ויכוח על חוב גדול של אול מן,
בעיקבות עיסקת סמים. אחרי
כמה דקות נרצח אולמן. שני ה־

מי שרוצה לדלג על השהות ה ארוכה
במרוקו, יכול להשיג ב־מרסיי,
בדרום צרפת, כל מיסמך
מזוייף! החל בדרכין וכלה בריש־יון־רכב
בינלאומי. לא מעט מבין
העבריינים אינם מסתפקים בדר כון
אהד, אלא קונים ׳כמד, וכמה
דרכינים שונים, המקשים מאוד על
חיי המישטרה הצרפתית. גם ה אינטרפול
מתבלבל. כאשר תופסים
עבריין בעל דרכון מרוקאי, אין
משייכים אותו לישראל — ובמ רוקו
לא יודעים עליו דבר.
סחר בהירואין
^ כדיינים המשתחררים מבית ^
,הסוהר בישראל, יודעים בדיוק
לאן עליהם לפנות כשהם מבק שים
להגר לפאריס. אלה מביני-

נווה ונהוג ־ ה״בוס״ נפצע המישטוה הצופתית סבורה
שהמילחמה בין הישראלים ער השירטון בשוק הסטים בפאריס רק התחילה
יחד עם אחיו, שלום אטיאס, ש כינויו
בעולם התחתון היה ״הצ בוע״.
בעקבות
הטרדותיה של מישט־רת
חיפה, נסעו שני האחים לפני
שנה וחצי לאירופה, לנסות שם
את מזלם. באחד הסיורים שלהם
נתפס ״הצבוע״ באמסטרדם כש ברשותו
אקדח, והוא מרצה עתה
שנת מאסר בכלא הולנדי. אחיו,

היו בעלי בתי-קפה גדולים בפא ריס,
ועסקו גם בהימורים ובז נות.
עיסקי חבורה זו התחסלו כ על־ידי
אשר
נהרג אדגר זמור
שוטרים צרפתיים בבית־קפה ב- כשש בולבאר סן־מישל, לפני
שנים (אחיו, וילאם, נפצע אז
קשה) .סלומון. אבו היה קשור ב חבורה
זו, אליה הקזתייכו גם לילי
ואלי אבוטבול, שהראשון בהם מת

חיפאית אטיאס
אשת הבוס
ציון, השתקע בפאריס, שם הצטרף
לחברה גדולה של ישראלים, ה מרכזים
את פעולתם בכמה איזו־רים
של הבירה הצרפתית: באיזור
רחוב פובור־מונמרטד, ובאיזור
כיכר רפובליק, שניהם בצפון ה עיר
(הגדה הימנית)•
בפובור־מונמרטר יש היום מיס־עדות
ובתי־קפה רבים של ישרא־

בכלא רמלה, והשני נמצא עדיין
בארץ.
דרבון מרוקאי
ך גם היום אין מישטרת
י * צרפת רואה בעין יפה את ה

המוכרים כקשוחים ומסוכנים,
זוכים מיד למקום של כבוד באוב־לוסיה
הוותיקה. בדרך־כלל לא
חולף זמן רב עד ש״העולה הח דש״
מתאקלם ומתבסס מבחינה
כלכלית. העיסוק העיקרי, שהוא
המכניס ביותר, הוא סחר בחירו־אין.
הקשחים ביותר בין העבריי נים
מקבלים מעמד של בום, ש מתחתיו
עובדים עושי־דברו ה קרויים
״פועלים״ .הם אלה המוכ רים
את הסם ברחוב. הבוסים דו אגים
לקנייה הסיטונית של הסמים,
ומבלים את זמנם בישיבה ב־בתי־הקפה
בפובור־מונמרטר או
בכיכר רפובליק, כשהם ממתינים
לפידיון היומי שממביאים הפועלים
הקימעונאים• הפועלים הם אלה
הנוטלים על עצמם את הסיכונים.
הם חשופים להלשנות של נרקו מנים,
למלכודות של המישטרה,
ולגניבות של הסחורה או הפידיון
בידי עבריינים אחרים.
כך נוצרים עימותים, לעתים
קרובות, בין חבורות שונות של
עבריינים, כאשר הנשדדים תובעים
בתוקף את החזרת הסוחרה או ה כסף.
אלה הם המיקרים שבהם
מוטרדים גם הבוסים. זה קורה
גם כאשר אחד הפועלים מנסה
להיות עצמאי.
על רקע זה יש לא פעם עימו תים
אלימים המסתיימים ביריות
וברצח• המישטרה הצרפתית סבו רה
שציון אטיאס שנרצח, היה
פועל של ג׳וני אטיאם, שהיה ותיק
ממנו בבירה הצרפתית.
ג׳וני אטיאס — הפצוע — הגיע
מישראל לפני כשנתיים. היו לו
״המלצות טובות״ ,והוא התקבל
בכבוד גדול בעולם התחתון של
פאריס.
ג׳וני אטיאם היד. תושב טירת״
הכרמל שליד חיפה. באמצע
ב־השתתף השישים שנות

קאל
גרשוני, מי שהיה שוער קבו צת
הכדורגל של מכבי חיפה, וב אותה
תקופה ניהל מועדון־לילה
בתל־אביב. כאשר יצא אטיאס
לחופשה מהכלא, דאג גרשוני למ צוא
לו ידידה לבילוי.
לי ב ר טי

בכלא
זי והיתה עופרה סייג, יפר,פיה
י בלונדית וירוקת־עיניים• ה שניים
התאהבו והחליטו להתחתן
עם שיחרורו של אטיאס. אך כאן
התעוררה בעייה: עופרה סייג
היתד, קשורה לעבריין אלים אחר
בחיפה — חיים ליברטי. היא אף
ילדה לליברטי בת. ליברטי ישב
באותה תקופה בכלא־רמלה, וכ אשר
נודע לו על השידוך, התנגד
בתוקף. לבסוף שוכנע ליברטי,
והסכים. כאשר יצא אטיאס את ה כלא,
נישאו השניים.
אטיאם החליט שאינו רוצה לח זור
לחיי הפשע. הוא התחיל לעבוד
כמדריך־נוער בטירת־הכרמל ו כעבור
זמן־מה פתח שם דיסקוטק.
הוא עשה חיל, ומצבו הכלכלי
היה טוב. ואז, יום אחד, נורה
אחיו יעקב על־ידי שוטרים, כאשר
ערכו בביתו חיפוש סמים והוא
ניסה לברוח• ג׳וני התחיל להסת בך
בצרות עם אנשים שונים ב־טירת־הכרמל,
ולבסוף החליט לע זוב
את המקום ולעבור לשטח אחר.
ידידו יחזקאל גרשוני היה אז
באירופה. הוא היפנה את אטיאס
למכריו בפאריס. אטיאס התאק לם
בבירה הצרפתית במהירות,
רכש לעצמו מעמד איתן. הוא היה
מוכר באיזורי סחר הסמים, בפו־בור־מונמרטר
ובכיכר הרפובליי*
כאיש חזק. היה אהוד על כולם,

אחים כהן נעצרו ובימים אלה עו מד
להתחיל מישפטם. הם מואש מים
ברצח• ג׳וני אטיאס נעלם מ השטח.
הוא חזר לצרפת. והאינטופול מישטרת שווייץ
חיפשו אחריו• כאשר התגלה לב סוף
ונלקח לחקירה, טען אטיאס
שלא ידע דבר על כוונות האחים
כהן. לדבריו נסע עימם לטיול, ו נקלע
בעל־כורחו לנסיבות החמו רות
שבהן בוצע הרצח. טענתו
התקבלה, והוא שוחרר בערבות
והמשיך בפעילותו הרגילה ברצפת.
בימים שבהם היה מבוקש על־ידי
האינטרפול פנה ג׳וני אטיאם
לידידו משכבר הימים, יחזקאל
גרשוני, שהתגורר באותה עת ב לונדון.
אטיאס ביקש שגרשוני
יביא לו בדחיפות 25 אלף דולר.
גרשוני הבטיח לבוא תוך יממה,
אך תחת להגיע לפגישה עם אט־יאס
בפאריס, המריא ללוס־אנג׳לס
כשבכיסו הדולרים שהיה חייב ל-
אטיאס.
חופשה בגרמניה
ך ראה שלאחרו;ה חל פיחות
במעמדם של כמה מהמסים ב-
איזור פובור-מונמרטר. הפועלים
החלו להרים ראש, לרמות איש את
רעהו. הבוסים החליטו להיפגש ל שיחה
בבית־הקפה שליד כיכר ה אופרה,
ושיחה זו הסתיימה ב רציחתו
של ציון אטיאס ובפציעתו
של ג׳וני אטיאס. עתה, ככל הנר אה,
תתחיל מילחמה של ממש.
כמה מהעבריינים הישראלים ב פאריס
חוששים לעורם, חלק מהם
עזב השבוע את הבירה הצרפתית
ויצא לחופשה בגרמניה ובהולנד.

נעמי אדווה י

1אומדים מה הם אומרים ...מה הם או מ רי ם ...מה הם אומרים..

ו8ו ,7ר !? 0דיין :

בוגרי

רמווו־ ה טאוו־ד :

אולי עזר ו־יצמן
יניא את השלום!

צבא

עמירס קליין הוא עורך־דין מלוס״אנג׳לס, שמגיע
מדי קייץ לישראל, לעורך עסקים. בדרך כלל עסקיו של
אדם אינם ענייניו של העיבור. אך במיקרה של עמירם
קליין, שהוא בן למישפחת יורדים, עסקיו לא רק שהם
עניינו של העיבור — הם עריכים לעורר דאגה. שכן
עמירם, המכונה על״ידי קהילת הישראלים בלוס״אנג׳לס
בשם ״מיסטר גרין־קארד״ ,מגיע מדי שנה כדי להיפגש
עם עשרות ישראלים המעוניינים לרדת לארעות־הברית.
במלון תל״אביבי מפואר, שבו הוא מתגורר, הוא
מנהל יום פגישות עמוס לעייפה, ופוגש בישראלים
המשלמים במיטב כספם כדי לזכות בירוק הירוק הזה,
המקנה לתושבים זרים זכות״ישיבה וזכות־עבודה ב-
ארעות״הברית.

• עמירם, לכמה אזרחים ישראליים הסדרת
כשנה החולפת ״גרי־קארד״?

הסדרתי בערך 3,555 תעודות ירוקות. אך אל תשכחי
שכמעט ארבעים אחוז מתוך המיספר הזה הם בתי״אב,
שכוללים גם את האשה והילדים.

• האם חמיפפר שציינת נכוה ממיספר
מקכלי התעודות הירוקות כשנה הקודמת ז

לא, זהו בערך אותו מיססר. אין עליה משמעותית
במיספרם של בעלי אזרחות ישראלית שמבקשים את
הברטים הירוק.

• אתה מתכוון להגיד שמיספר הישראלים
המעוניינים לרדת לארצות־הכרית לא עלה ולא
ירד כשנה האחרונה ץ

בדיוק כך. מדובר באותו מיספר של אנשים. אין כל
עליה משמעותית במיספר היורדים. העליה הגדולה היתה
אחרי מילחמת יום־הכיפורים.

• אתה מגיע ארצה לפגישות עכודה. מי
הם הלקוחות הפוטנציאליים שלך?
כאן חל שינוי משמעותי. בשנה שעברה היו מרבית
הלקוחות׳בעלי מישפחות. השנה פחת מיספר המישפחות
המעוניינות בירידה, ועלה מיספר הצעירים יוצאי־צבא.

• האם כעלי־עסקים נמנים גם הם על
לקוחותיך?
כן, אני נפגש עם בעלי מיפעלים המבקשים לפתוח
סניפים בארצות־הברית — בעיקר יהלומנים או יצרנים
של מכשירי־אלקטרוניקה.

+האם הם מחסלים את עסקיהם כישראל ץ

לא, רובם משאירים פה את העסקים עד שיקבלו
את הגרין־קארד. איש מהם, בדרך כלל, אינו מעוניין
לעבוד בארצות־הברית באופן בלתי־חוקי.

• עם כמה אנשים נפגשת כשנה שעברהז

200 איש.

• ריימונדה, מה דעתך על מינויו שד אריאל
שרון כשר־כיטחון בממשלת־ישראל ץ
אני חושבת שמינויו של אריק שרון מהווה סכנה
לאזרחים הפלסטי!ניים — הוא לא נותן לדבר, הוא חושב
שבפוליטיקה שלו הוא יכול להשתיק את הקול הפלס טיני•
אבל הוא טועה! ככל שהוא יכפה את מדיניות יד-
הברזל שלו, הוא ייצור התנגדות אצל האוכלוסיה. מאז
1967 ניסו הישראלים להשמיד בכל מיני דרכים את העם
הפלסטיני. הם לא יכולים לעשות זאת, כשם שהגרמנים
לא הצליחו להשמיד את העם היהודי.

+מה דעתך על תוכנית־השל׳ום שהציע
הנסיך פאהד מסעודיה ץ
זוהי תוכנית טובה מאוד, שתיפתור אחת ולתמיד את
הבעייה הפלסטינית.

• מה גרם, לדעתך, לסעודיה להכיר כזכות
קיומה של מדינת-ישראל ץ

בפוליטיקה הכל אפשרי. כל העולם הגיע למסקנה
שאין עוד אלטרנטיבה, ההכרה של סעודיה היא לא על
דעתו של פאהד בלבד — הוא לא יכול היה להציע תוכנית
כל־כך חזקה, אלא אם קיבל הסכמה מכל יתר ארצות-
ערב — ובכך לדעתי כוחה של התוכנית.
לא רק סעודיה, אלא כל מדינות־ערב מכירות בזכות
קיומה של מדינת-ישראל. הגיע הזמן שמדינת־ישראל
תכיר בזכות הקיום של מדינה פלסטינית. אין ברירה,
אנחנו חייבים או להכיר האחד בשני, או להרוג האחד
את השני. אני מקווה שיקום איש חכם בישראל, כמו בן-
גוריון בשעתו, שיגיד — נקבל את התוכנית.

• האם את מתכוונת לבנין?

אני לא יודעת. בפוליטיקה אי־אפשר לדעת. הכל
אפשרי. הנה, בגין חתם על הכרה בזכויות העם הפלסטיני,
הוא חתם על הסכם הפסקודאש עם הפלסטינים בלבנון.

• כשאת אומרת איש חכם, מי עולה כדעתך

• כמו מיץ

200 איש.

מינויו של אריאל שרון לתפקיד שר־הביטחון עורר
התנגדות עזה בקרב ראשי־הערים, אישי-הציבור והעיתונאים
הפלסטיניים בגדה״המערבית. נפגשתי עם העיתונאית
ריימונדה טאוויל, וביקשתי לשמוע את דעתה
על אריק שרון ועל תפקידו החדש. ביקשתי גם לשמוע
את דעתה על תוכנית השלום הסעודית.
בתחילה סירבה לדבר — לדבריה, נפגשה בשבוע
שעבר עם מתאם פעולות צה״ל בשטחים, האלוף דני
מט, ונתבקשה על־ידו להמעיט בשיחות עם עיתונאים
ישראליים — אך לבסוף נעתרה והעניקה לי ראיון.

יש כמה אנשים חכמים בישראל, שיושבים בשקט.

• עם כמה אנשים נפגשת השנה ץ

אולי עזר וייצמן.

רוגן:

ברברה רוגן, בת ,30 נשואה למוסיקאי בני קדישזון.
צעירה אמריקאית שהגיעה לישראל ב־ ,1974 ומאז היא
מרגישה כישראלית״לבל״דבר. בימים אלה עומד לצאת
לאור ספרה הראשון, הנקרא בעברית ״זארה״ .הספר
יצא לאור בארצות-הברית ובאנגליה, במיסגרת הוצאת
הספרים המכובדת ״דאבל דיי״• ברברה היא בעלת
סוכנות הספרותית הגדולה ביותר בארץ.

• כרכרה, מדוע מעורר ספרך החדש סערת
רוחות ץ

הספר הוא סיפור־אהבה פוליטי. הוא מספר על בתם
של ניצולי שואה שהיגרו לישראל מארצות־הברית והת יישבו
בכפר פיקטיבי בגליל הילדה לא מוצאת את
מקומה בכפר, ודווקא ילדי הכפר הערבי השכן מוצאים
חן בעיניה והיא מתיידדת אתם. כשהיא בת 17 היא
מתאהבת באחד הנערים, ומתפתח ביניהם סיפור־אהבה.

• ומה קורה כהמשך ץ
למה את מצפה? קורת אסון. אמה של הצעירה נשבעת
שתשבור בכל מחיר את הרומן בין בתה והערבי, והמחיר
אמנם כבד. הוריה של הצעירה מחליטים לסדר את הבחור,
מלשינים לשילטונות שהוא משתייך לפת״ח• והוא אכן
נעצר ונכלא לשנתיים על לא עוול בכפו. כשהצעירה
מגלה שאמא שלה הסגירה את הבחור היא בורחת מהבית.
היא פוגשם בעורבת־דין, שדמותה מבוססת על דמויותיהן
של פליציה לנגר ולאה צמל, עובדת בשמורת הטבע בעין-
גדי ומנהלת רומן, המבוסס על נוחות, עם מנהל השמורה.
ביעתיים נהרג הבחור הערבי בכלא על־ידי אסירים יהו דיים
הארה בורחת מהארץ ומשוטטת בעולם חסרת מנוחה.

• האם הסיפור הוא ביוגראפיץ

• ומגיין הרעיון לספר ץ

1114)17 01 שץ 6ג<.53
משירו של בוב דילן <1מ 12
מי היא אותה אשה מדהימה שהוא מתאר בשיר? השיר
הוביל אותי לדמות של זארה, דמות של אדם שאין לו
בית במקום כלשהו.

• האם את מעורכת פוליטית כמה שקורה
כמדיגה ץ

אני בן־אדם עם מודעות פוליטית עמוקה. עליתי
ארצה מסיבות פוליטיות .־ הייתי פעילה בארצות־הברית
בתנועת-המחאה נגד מילחמת ויאט־נאם, ועליתי ארצה
כמחאה. זה נשמע מוזר. עכשיו אני פעילה בשל״י.

• מה אמרו הביקורות על הספר שלך ץ
בחוץ־לארץ אמרו שמפתיע מאוד *ומבטיח מאוד שספר
מסוג זה יצא לאור בארץ, בתנאים הנוכחיים. לעומת
זאת, בארץ, בג׳רוזלם פוסט, למשל, נאמר שעראפאת לא
היה כותב ספר יותר קיצוני, ושמי שכתב את הספר חייב
להיות איש אש״ף.

זה הם *ומרים מה הם *ומדים מה הם *ומרים מה הם *ומ

ג ׳וזה אבר :

״הפצצות הקטיושות
דא מסוידות אותי! מישפחה ברעננה!
אלי אביבי, נשיא מדינת־אכזיב, סבל גם הוא מהפגזת
הקטיושות שאיימה על הצפון ועל ישובי אצבע־הגליל.
אלי, המתפרנס מן התיירים הפוקדים את ה אכסניה
שבמדינתו, רגיל שבעונה זו היא מלאה מפה
לפה. הוא נוהג להחליף כמעט כל שבוע את כרית החותמת,
המתבלה מרוב שימוש אחרי שהוא מטביע
בדרכוניהם של המבקרים את סמל מדינת אכזיב.

• אלי אכיכי, כמה אנשים מתגוררים כרגע
כמדינת-אכזיכ?
בערך חמישה אנשים.

+מדוע?

ביגלל ההפגזות. בשנה שעברה היה המקום מלא
מפה לפה במאות אנשים — והשנה כלום.

+איך אתה מסתדר?

בינתיים זה קשה, ההפגזות הרסו לי שנד, שלמה.

• האם כמיסגרת הפיצויים שהכטיהה הממשלה
לכתי־העסק כקריית־שמוגה וכנהריה
תקכל גם אתה פיצוי כלשהו?
אני מקווה שכן. לא דיברו איתי על זה, אך אני
עומד לפנות לממשלה. מגיע לי לא פחות מכפי שמגיע
לבתי־מלון בנהריה.

• אכל אתה מדינה עצמאית...

אך אני עדיין משלם מיסיס למדינת־ישראל.

• מה קורה כרגע כאיזור של סולם צור
מכחינה תיירותית?
ממש שקט. בכפר־הנופש הסמוך, הצרפתים לא מתפ קדים.
כל האיזור שומם. אצלי יש חמישה תיירים. אנשים
ביטלו את בואם, אפילו בלי להודיע לי, הם פשוט לא
באו וזהו. מה שיותר גרוע בעיני הוא, שהמועצה המקומית
סולם־צור לא נותנת לי חופש־תנועה. אסרו עלי לקיים
אירועים, אסרו עלי לקיים את פסטיבל אכזיב המסורתי.
הם רוצים להרוס אותי.

• מדוע?

הם רוצים הכל לעצמם. הקיבוצים רוצים להשתלט
יי על המקום. הם כולם תופחים ומתפטמים. יש להם מיסע־דות
ובתי־הבראה, וזה לא מספיק להם. הם רוצים לקחת
י ממני גם את אכזיב, למרות שאני נמצא כאן כבר
שלושים שנים. הם מסרבים להעניק לי חשמל, למדות
שהחשמל עובר מטר אחד מהגדר שלי.

• איך אתה מסתדר כלי חשמל?

משתמשים בנרות•

• האם אינך מתייאש?

לעולם לא אנטוש את המקום. ההפגזות שהיו כאן
מציקות לי הרבה פחות מכפי שהן מציקות למועצה
האיזורית סולם־צור. שם אני יודע, האוייב מפציץ, אבל
כאן יהודים מתנכלים לי. שמו גדרות מסביב, ובתוך
החצר שלי שמו גדרות־תיל.

מזה זמן רב אני מתכננת לכתוב עליו. חיכיתי רק
להזדמנות המתאימה. את ג׳וזה אבר, מלך־הספרים
של כוכבות הקולנוע, פגשתי בעת שהותי בלוס-אנג׳לס,
כשבאתי לבקר את האחיות הספריות בתיה ועליזה,
שעבדו איתו• ג׳וזה אירגן באותה שעה את התלתלים
המפורסמים של הזמרת בט מידלר. בקומה העליונה
חפפה את הראש ויקטוריה פרינסיפל מדאלאס, ומתחת
למכונה ישבה ברברה וולטרס. ליד ג׳וזה עמדה ופיטפטה
הזמרת שר, כשבנה, ג׳רמיה, בלונדי מדליק בן שלוש,
משחק במכונית על הריצפה. ג׳וזה עסק בהתקנת
תסרוקתה של פארה פוסט• בקיצור, אווירה של מספרה•
אלא שפה היה מדובר בשמות הכי גדולים של
עולם הקולנוע, הטלוויזיה והרוק האמריקאי. אז גבי-
רותי ורבותי, יש לי חדשות בשבילכן, ג׳וזה הוא לא
רק הספר הכי מבוקש בהוליווד, אלא גם אחד משלנו.
הסכיתו ושמעו :

• ;׳וזה, מה הקשר שלד לישראל ץ
יש לי מישפחה בישראל. אחותי ואמי מתגוררות ברע ננה
ואני נוסע כל שנה לבקר אותן.

• אתה עצמך התגוררת אי-פעם כישראל?

כשמישפחתי עלתה ארצה מצרפת, ניסיתי לעלות גם
אני, אבל לא מצא חן בעדני. יש לי שיער ארוך המגיע
עד למותניים, ואני אוהב להתלבש באופן אכסטרא-
ווגאנטי — זה האופי שלי. לא יכולתי לעבור ברחוב
דיזנגוף, אנשים ממש רדפו אחרי, הצביעו עלי באצבע
באופן מאוד מכוער. כשהייתי רוצה להגיע מארלוזורוב
לפרישמן, הייתי הולך ברחוב הירקון.

+לכן חזרת לפאריס?

חזרתי לפאריס לתקופה קצרה. היתה לי שם מספרה
מוצלחת מאוד. אחר־כך החלטתי לנסות את מזלי בלונד
אנג׳לס. אני מרגיש שמצאתי את הבית שלי. מלבד
ההצלחה העצומה שלי כספר בקרב כוכבות הוליווד,
אני אוהב את אורח החיים כאן. יש לי דירה משגעת
בסנסט, ואני נוהג במכונית רולס חיים. יש לי הרבה
מאוד חברים בעולם המוסיקה, בעיקר המפיק אלאן קאד,
שהוא ידיד אישי שלי. אני גם בן־בית בכל המסיבות של
כוכבי־הקולנוע בעיר.

• מיהי כוככת הקולנוע האהוכה עליך
כמייוחד כלקוחה?

אני אוהב את כולן. שר ממש משגעת. לרחל וולש יש
את הגוף הכי מושלם בהוליווד ופארה בחורה מקסימה.

• האם נוסכות מפורסמות זוכות ליחס
מייוחד ץ

רק אחת. ברברה וולטרס. אני נוסע אחריה בכל׳רחבי
ארצות־הברית. כשיש לה תוכנית ״ספיישל״ אני נמצא
איתה ומסדר את שיערה. ברברה היא בין הבודדות שאני
מוכן לנסוע אליהן, ושהן לא צריכות לבוא למספרה שלי.

דוי:

״לעקוב אחו׳ הצר
גידי לוי הוא צייר ופסל ידוע, שמשלב בעבודותיו
פיסול וציור. עבודותיו זוכות תמיד לתשומת־לב, והוא
אחד האמנים הנמכרים ביותר בארץ. גידי מתגורר עם
אשתו רותי, דיילת ״אל־על״ ,ועם בנם אדם, בבית
חלומות ביפו. את הבית רכשו לפני שנים בפרוטות, וגידי
הפך אותו בשתי ידיו אחד הבתים היפים בארץ. בימים
אלה עורן גידי, לוי תערוכת־צילום, ב״גלריה הלבנה״.

• עד עכשיו הוכרת כצייר־פסל. מה פתאום
צילום ץ
אני מצלם שנים, כל מיני דברים. לפני שנתיים
פירקתי בקצה הגינה של ביתנו ביפו מבנה אטום, שב משך
חמישים שנה איש לא פתח אותו. גיליתי שם דברים
סוריאליסטים מדהימים — היו שם לולים בני חמישים
ושילדי תרנגולות.
כשפירקתי את הקירות נותרו רק הקורות, והבחנתי
שהצל משחק עם הקורות באופן מעניין. עקבתי אחרי
הצל במשך שנתיים, בכל עונות השנה — חורף, קייץ,
סתיו ואביב — ובכל פעם תפסתי מצב מסויים של השמש.
זה היה השלב הראשון, שבן החלטתי לצלם ...אחר־כך
בשביל לשנות את פני הגן, הוספתי אביזרים וצבע,
ונוצר מצב אבסטרקטי, שלא היה קשור למצב הקודם
של הגן.

+האם לעכודת הצילום שלך יש משמעות
שהיא מעכר לצילום עצמו?

זוהי שאלה שתמיד מסבכת אותי. צריך למצוא סיבה,
למה מציירים.
צילמתי כי גיליתי מצב, מעניין, ואני חושב שהוא
יעניין גם אחר?!.

• מדוע קוראים לתערוכה ״פרוייקט גן
אדם״?

מפני שהגן שבו נערכו הצילומים הוא הגן של אדם,
בני בן החמש. המשולש הזה הוא גן המישחקים שלו —
שם נמצאים הצעצועים, ארגז החול, האופניים והפטישים.
אני כאילו שכרתי ממנו את הגן לתקופה מסויימת.

• ככל תערוכה שלך אתה מצליח למכור
את מרכית העכודות. האם אתה מאמין שתצליח
למכור גם עכודות צילום?

היו פה אספנים מבלגיה, שרצו לקנות את כל העבודות.
צילום מבוקש כיום גם במוסיאונים. אמנות הצילום נעשית
בפרט כשלא מדובר בצילום לשמו, אלא בצילום אמנותי
ואספנים משקיעים כסף רב ברכישת צילומים, בצד רכישת
ציורים. בנידיורק צצו בשנים האחרונות עשרות גלריות
המציגות צילומים בילבד.

• מדוע המחירים של הצילומים כתערוכתך
גכוהים כל-כף?

הפיתוח של הצילומים עלה הון. העלות של כל עבודה
עלתה לי קרוב ל* 400 דולר.

שרית ש* —1

בגין, מלך פל ס טין
(המשך מעמוד )6

שם בתודעתו של בל פלסטיני כאשר
הוא.
אילו נערך השבוע ויכוח בין אחד מ ראשי
מחנה־הישליום באש״ף ובין אחד
מראשי מחנזדהסירוב בו, יכול היה איש־הסירוב
להטיח בפני יריבו דברים אלה:
״הימים האחרונים מפריכים אחת ולתמיד
את הטענות שלכם.
״הנה פעלתם במשך שנים כדי ליצור
דו־׳שיח בינינו ובין ישראל ולהגיע ל תהליך
של הכרה הדדית, שיביא לשלום
בין ישראל ובין מדינה פלסטינית. מה יצא
מזה? האם הזזתם את ישראל אף במילי מטר
אחד לקראת יעד זה, או להיפך?
״ניהלתם, באמצעות עיצאם סרטאווי ו אחרים,
דו־שיח רצוף עם מחנה־השלום
הישראלי הציוני. מה השגתם? האם מחנה
זר. גדל בישראל והשפיע על הממשלה?
להיפך! :בבחירות האחרונות הוכה מהנה
זה שוק על ירך, מילבד הקומוניסטים, אין
בפרלמנט הישראלי אף נציג אחד הדוגל
בהכרה הדדית בין ישראל ואש״ף.

״כקיצור — כל אנשי־השלום כאש
״ה לי? השיגו דכר אחד כמאמץ
של שמונה שנים ויותר.
״ואילו אנחנו — תראו מה השגנו!

״באמצעות ׳כמה קאטיושות,
אשר ירו כמה עשרות פצצות עד
קריית־שמונה, נהריה והקיבוצים
כסכיכה, השגנו יתרון מדיני ככיר,
לא רק שהמוני הציונים כרחו מה
ערבי.
היא גרה בגיבעה הצרפתית בירוש לים,
ונעה בין ארצות־המרתב. כאשר שמ עה
כי קדומי עומד לייצג את אש״ף ב וועידה
של שרי־החוץ הערביים בתוניס,
נסעה לשם כדי לראיין את האיש.

המסר שד קדומי היה מדהים.

שר־החוץ של אש״ף לא התבטא בניסו חים
חמקניים ודייפלומטיים. הוא קבע, כי
אש״ף לא יכרות לעולם שלום עם המדינה
הציונית, וכי גם הקמת מדינה פלסטינית
בגדה וברצועה לא תסיים את המילחמה.
זו תימשך עד אשר תקום מדינה פלסטי נית
בארץ כולה. הוא גינה את הדו־שיח
שהתקיים בין שליחיו של יאסר ערפאת
ובין מחנה־השלום הציוני הישראלי, ותקף
אישית את עיצאם סרטאווי.
הגרמניה האינטליגנטית, שלא היתה
בטוחה שהבינה נכונה את הדברים ה מפתיעים,
חזרה ושאלה שוב ושוב, כדי
לאפשר לקדומי להבהיר את דבריו. הוא
הגיב בנוסחות חריפות עוד יותר.
לא היה ספק: קדומי יצא לתקוף ב חריפות
את הקו המזוהה עם יאסר ערפאת.
הוא חיבל במתכוון במאמצים הממושכים
של אש״ף לבנות גישר אל אירופה ה מערבית.
הוא הביך אנשים כמו ברונו
קרייסקי, הדוגלים בהכרה באש״ף לשם
עידוד הכוחות המתונים בו. הוא השמיט
את הקרקע מתחת ליוזמה האירופית, ש־היתזז
ההישג החשוב ביותר של אש״ף
בשנים האחרונות. הוא נתן חיזוק מכריע
לאותם אנשים בממשלה האמריקאית, ה מתנגדים
לכל שיג ושיח עם אש״ף. והוא
הנחית, במובן, מכה נוספת על ראש
מהנה־הישלום הישראלי.

ביד ו־ ה מי שפט העליון נסר עדו ת
שנתקבלה עז־״ידי השופט המחוזי וקבע:
ע ד השופט לב דוק א ת הדברי 0במקו ם

כקיצור, כעיניים פקוחות וכהכרה
מלאה מסר ראש המחלקה
המדינית של אש״ף נשק אדיר
כידי מנחם כגין, כדי לשכור ולנתץ
את כד הגשרים שנכנו כשנים
האחרונות בין אש״ף וכין
העולם המערבי. כי אין כעולם ה־מערכי
אף גורם אחד המוכן לתמוך
כאש׳׳ף אלא על כסיס של
שלום ישראלי־פלסטיני.
יתר על כן, דבריו של קדומי סתרו ל חלוטין
גם את יוזמתו של ליאוניד ברז׳־
נייב הסובייטי, שקדומי עצמו בירך עליה
לפני כמה חודשים. המנהיג הסובייטי
הציע שיחות־שלום בהשתתפות ישראל ו־אש״ף,
כדי להגיע להקמתה של מדינה
פלסטינית ״תוך כיבוד הזכות של כל ה מדינות,
וביכללן ישראל (במפורש!) ל שלום
ולביטחון.״

נדא׳ לת!ות 1ץ

ראש־מחלקה אל־קדומי
מסר מדחיס

מקומות האלה, אלא שארצות־הכרית
נאלצה לכבות על ישראל
שכיתת־נשק המעניקה לנו מעמד
מדיני דצכאי חדש לגמרי.
״נכון. ספגנו אבידות. אבל במילחמה
אי-אפשר להימנע מאבידות. ובהשוואה
להישג, האבידות הן כאין וכאפס.

״תודה, יא חכיבי, דרד־השלום
אינה מובילה לשום־מקום. רק כדרך
של מילחמה אפשר להשיג
משהו. כי הישראלים מכינים רק
שפה אחת — שבת הכוח: כדם
ואש פלסטין נפדה, כדם ואש פלסטין
תקום:׳׳

ףלה הכיא את קדומי למעשה כה
י חמור ומרחיק־לכת?
אל־קדומי 50 יליד שכם שברח מ הארץ
ב־ , 1948 נשוי ואב לשני ילדים,
הוא אחד מראשי הקו הפרו־סובייטי ב־אש״ף.
הוא רחוק מלהיות קומוניסט, אך
הוא טוען כי רק בעזרת הסובייטים יוכל
איש״ף להגשים את ׳מטרותיו.
אל־קדומי (״אבו־לוטף״ ,כשמו המחתר תי)
נמנה עם מייסדי תנועת פת״ח, בסוף
שנות ה־ / 50 אך אין הוא שייך לחוג
מקורביו של ערפאת, וגם אין לו בסיס־כוח
פוליטי עצמאי. הוא סתגלן מובהק,
המתאים את עצמו למציאות הפוליטית ה משתנה
כדי להישרד.

450 יום בכלא
בילה עם ׳אשתו ובתו בת

עברו על סידו בן־שושך. במשך התקופה הארוכה
הזאת קיבל חופשה אחת בילבד ל־ 48 שעות אותו!
הארבע. בתמונה למטה: סידו תיקי ביום חתונתם

כמו פלסטינים רכים מסוגו, החליט
קדומי מזמן כי הרכה יותר
קל לעשות קאריירה פוליטית כנץ
מאשר כיונה.

יתר על כן, הוא ראה בעין רעה מאוד
את פעיליות־השלום של סרטאווי, שפעיל
מה יוכל איש־הישלום באש״ף להשיב על
כשליחו האישי של ערפאת, במיסגרת ה דברים
אלה? על פני הדברים, הטענה
מנגנון של פת״ח, תוך עקיפת המחלקה
נכונה. חשוב יותר: שלושה ׳וחצי מיליוני * המדינית של אש״ף, שבראשה הוא עומד.
פלסטינים, בביירות ובכוויית, בדמשק ו במשך
השנים עשה קאדומי יכל שהיה
בשכם, רואים את הדברים כך.
ביכולתו כדי לחבל במגעים הישירים בין
השתלשלות־הדכרים העניקה עיישראלים
ופלסטינים. היו שראו בכך את
דוד עצום לכוחות הקיצוניים כידה
של ברית־המועצות, שאינה מעוניי־אש
״ף, והנחיתה מכה נוספת עד
נת בשום מגעים שאינה עוברים דרך
הכוחות המתונים.
מזסקווה. היו שראו בכך ביטוי לשאיפו תיו
האישיות של קדומי.
הפרשיה המפורסמת ביותר: באחד ב ינואר
1977 פירסמה המועצה הישראלית
למען שלום ישראלי־פלסטיני גילוי״דעת.
ל רקע זה יש להביו את הפצצה
שנוסח בידי האלוף (מיל׳) מתי פלד ו־
? שהטיל פארוק אל-קדומי באמצעות
עיצאם סרטאווי. היה זה המיסמך הפומבי
ראיון בשבועון הגרמני ש,סרן (״כוכב״).
הראשון שנוסח על דעת שני הצדדים.
פרשה זו החלה כאשר החליטה ויבקה
בו ביום פירסם אל-קדומי בביירות
בדונם, ראש כתבי השבועון הגרמני ב הכחשה
זדונית. לא זה בילבד שהמיסמך
מרחב, שכדאי לשוחח עם מנהיג פלסטיני
עצמו הוכחש, אלא נאמר גם ששום נציג
בכיר על המאורעות בלבנון. ברונם, גרמ פלסטיני
לא נפגש כלל עם ישראלים.
ניה בלונדית תמירה מהאמבורג, מתמסרת
(המשך בעמוד )78
לאחרונה לענייני הסיכסוך הישראלי—

רינצצה עוד 11181׳

^ ידו כן־ שושן פסע במהירות לעבר
״ י ביתו שברחוב הילל מספר 36 בחי פה.
שנה ושלושה חודשים חלם על הרגע
הזה, שבו ישתחרר מכלא שאטה ויחזור

לזרועות אשתו, ויקי, ובתו בת הארבע,
קרן. בכל רגעי המשבר והבדידות שלו
בכלא נהג למצוא מיפלט במחשבה על
הרגע שבו יצלצל בפעמון הבית ויחזור

לחיק מישפחתו הקטנה והאהובה.
בימים אלה סיים סידו לשלם את חובו
לחברה, חוב שכלל לא היה חייב לה. הוא
ישב בכלא 450 יום עד שעירעורו לבית־המישפט
העליון הביא לזיכויו.
סידו הורשע בעיקבות עדותו של השו טר
חנניה אלטיט, בלש ממדור־הסמים, ש העיד
בשבועה בבית־המישפט המחוזי, כי
ראה את סידו מטמין שקית, ובתוכה חשיש,
במרזב שבחצר ביתו.
אלטיט היה העד היחידי שהעיד ב־מישפטו
של בן־שושן. עורך־הדיו של סידו, בפני רענן, הביא יוסף הפרקליט
שופט בית־המישפט המחוזי, אמנון כר מי,
עדות נגדית. הוא זימן לבית־המישפט
מהנדס חיפאי בשם צברי, שהעיד על סמך
תרשים שעשה במקום, כי השוטר אלטיט
לא ראה את מרזב הבית מהמקום בו טען
כי עמד בתצפית .״לא יתכן,״ טען המהנדס
בעדותו ,״שהשוטר עמד במקום שטען
שעמד בתצפית, מכיוון שממקום זה לא
ניתן בכלל לראות את המרזב, שבו נמצא
החשיש.״
השופט כרמי, שעליו הוטל לפסוק בסו גיה
זו קבע בפסק־הדין :״מעדות זו עו לה,
לכאורה, שאלטיט העיד לפני עדות
שקר, שכן הוא לא יכול היה לראות את
מה שהעיד כי ראה. המהנדס צברי הו תיר
בי רושם טוב, אולם איני מוכן לקבוע
שאלטיט שיקר בעדותו. שוטר זה השאיר
בי רושם נאמן, ואין זאת אלא שהוא עמד
במקום שונה מן המקום שבו עמד המהנדס
צברי, ואשר ממנו ניתן לראות את המר זב.

פסק כרמי, וסידו בן־שושן נשלח
לרצות שלוש שנים בפועל בכלא שאטה.
כל טענותיו וטענות סניגורו דאז נפלו על
אוזניים אטומות.

מראה1מיסוביב לפינה ״״־ימיושממקום
זה ראה את מידו בן־שושן מטמין שקית ובתוכה סמים

ברחוב, כאילו שבעלה הוא פושע מבוקש.
ויקי לא יכלה להסתכל לקליינטים שלנו
בעיניים מרוב בושה.״

״אכלתי
את הלב״

בערעור שהגיש פרקליטו החדש של
סידו, עורך־הדין משה רום, לבית־המיש-
פט־העליון, הוא העלה מיספר טיעונים.

!דאייתי שכור לגמרי,״ ,סיפר הש־
/ /י י בו ע סידו ,״לא הבנתי איך הצליחו
לשלוח אותי לכלא על סמך עדות שקר.
החלטתי לערער, ופניתי לעורך־הדין משה
רום.״

״למעשה,״ טען רום בעירעור ,״קביעתו
של השופט כרמי, שאין הוא מוכן לקבוע
שאלטיט העיד עדות־שקר, בטעות יסו דה.
השופט קבע, נוכח עדותו של המ הנדס
צברי, כי אלטיט עמד במקום שונה
מהמקום בו עמד המהנדס, וקביעה זו אין
לה על מה שתסמוך.״

טחנות הצדק טוחנות לאט. כל יום ישי בה
בכלא גרם לסידו כעס רב וכאב־לב:
״עזבתי בבית אשה צעירה, שכל ניהול
העסק שלנו נפל על כתפיה. יש לנו מיני מרקט,
שבו אנחנו עובדים ביחד. כשנע צרתי
היא היתד, צריכה לנהל אותו לבד.
היא נשארה עם הבת הקטנה והעסק ואני
אכלתי את הלב בכלא. הילדה שלי לא
הכירה אותי, וכמעט בקושי דיברה איתי.
כשהיתה מגיעה עם ויקי לבקר אותי ב כלא,
הסתכלה על אבא שלה, שכלוא מא חורי
סורגים, כמו שמסתכלים על חיה.
ויקי התביישה ללכת ברחוב. כולם מכי רים
אותנו בחיפה, והיו מצביעים עליה

״מצב
מוזר״
ענתו השניה של עורך־הדין היתה,
שבית־המישפט טעה, כאשר לא קבע
מיד כי אלטיט שיקר, למרות שקבע שה-
מהנדס הותיר בו רושם טוב. מכן נובעת
טענה שלישית, כי עדות המהנדס צברי וה תרשים
שהגיש, לא יכולים להותיר ספק
שעדותו של אלטיט אינה מדוייקת. לכן
היה על בית־המישפט לקבוע, בצורה חד-
משמעית: או שאלטיט שיקר ויש לזכות
את הנאשם, או שהמהנדס צברי לא דובר
אמת, ומימצאיו אינם נכונים, ואז יש ל הרשיע
את הנאשם .״נוצר פה מצב מוזר,״
ממשיך עורך־הדין רום בטענותיו ,״שה שופט
האמין לשני העדים גם יחד, ולא
קבע לצורך הכרעת־הדין איזו עדות לקבל
כמכרעת, ואיזו עדות יש לדחות.״
העירעור שהגיש עורדהדין רום לבית־המישפט
העליון נתקבל. לאחד דיונים מ מושכים,
קבע בית־המישפט שיש להחזיר
את התיק לבית־המישפט המחוזי, והורה
לו לגבות עדויות נוספות, ולצאת עם הע דים
למקום התצפית. בית־המישפט העל יון
קבע גם, בהחלטה חסרת־תקדים, שעל
השופט כרמי לצאת אף הוא לשטח, כדי
להתרשם מהמימצאים•

^ __ייני

מס ליפול

1ן ן 1 1בעדות השניה שמסר אל־
111111י | טיט הוא חזר בו, וטען ש למעשה
עמד על הגגון שעליו מצביע סידו.

במרזב הבית כאשר הגיעו למקום שופט בית־הנזישפם המחוזי,
הפרקליטים והעדים, כדי לשחזר את עדותו של אלטיט, נקבע
בבירור כי לא ניתן היה לראות את המרזב ממקום תצפית זה.

ך* סיפור שדי עם אלטיט הוא סי-
׳//י י פור ישן,״ ממשיך סידו את סיפו רו
.״עוד מהתקופה שבה עבדתי כמלצר
בקפה שטואוס, שהוא מקום מיפגש בין
היתר גם של עבריינים, הוא שם עלי עין
וניסה להשפיע עלי להפוך למודיע של ה־מישטרה.
לא רציתי את זה ומאז הם במ עקב
אחרי.
״לא האמנתי שהדבר יכול להגיע עד
כדי־כך שישימו אותי בכלא על סמך עדות

המרזב הנסתר

סידו בן־שושן מצביע בשיחזור שעשה טבור צוות
העולם הזה. על המרזב שבו נמצאה שקית הסמים.
על־פי עדותו של השוטר אלטיט הוא עמד בתצפית בחצר הבית השכן באותו רחוב.

של אלטיט בלבד. איפה פה הצדק? כש הגיעו
לעצור אותי, באו למקום כמה
בלשים ושוטרים ומשום מה רק אלטיט
העיד במישפט. ועל סמך העדות שלו,
בגלל שהוא שוטר, האמינו לו, ולקחו שנה
ויותר מהחיים שלי.״
בעיקבות הוראתו של בית־המישפט ה עליון
לצאת לשטח, יצא השופט אמנון
כרמי לאיזור, בלוויית שני העדים, הנא שם
והפרקליטים. בעת השיחזור התברר
לבית־המישפט שבשום פנים ואופן לא ני תן
לראות את המרזב מהמקום בו עמד
אלטיט, לדבריו. אז עלה השוטר על גגון
וטען, כי עליו עמד וצפה בבן־שושן.
לשאלותיו של עורך־הדין רום, טען
אלטיט להגנתו, שבמהלך הפעולה היה
מרוכז מאוד במלאכת התצפית, ולכן לא
זכר את מקום התצפית. הוא גם לא הב חין,
שהגגון, שעליו הצביע, היה רעוע,
ומט ליפול. יצויין גם שבעדות הראשונה
שמסר השוטל, הוא טען שעמד על הקר קע.
בעדותו השניה שינה את דעתו, וק בע
שעמד על הגגון.
״קשה להתעלם,״ פסק בית־המישפט ה מחוזי
,״מהעובדה שבעדותו המקורית סי פר
אלטיט על מקום תצפית מסויים, ו אילו
בעדות הנוספת מיקם את מקום ה תצפית
במקום שונה לחלוטין. קשה לה בין
כיצד נתחלפו מקומות התצפית ב זיכרונו.״
קביעה
זו של ביודהמישפט המחוזי, ה
ביאה
ביום החמישי שעבר את שופטי
בית־המשפט׳ העליון, ובראשם השופט
שמגר, לזכות מייד את האסיר בן־שושן
מכל אשמה ולשחררו. זאת בניגוד להמ לצתה
של התובעת, שטענה שיש להאמין
ולדבוק בגרסתו של אלטיט.

סופו של
מסע יסורים
ך* שופטים שמגר, בייסקי ושילה, דחו
י י את מתן נימוקיהם לשיחרור למועד
מאוחר יותר• כך הגיע לסופו מסע הייסורים
בן 450 הימים של סידו בן שושן.
״אי אפשר לסלוח ולשכוח דבר כזה,״
אומר סידו בזעם ,״המדינה הזאת עשתה
לי עוול. חזרתי לבת מתנכרת, אשה על
סף התמוטטות ועסק במצב קשה, שלא
לדבר על מה שעבר עלי בכלא, על הדב רים
שלמדתי שם, ועל איך שחייתי שם״.
סידו בן־שושן הממורמר שוקל לרדת
עם אשתו ובתו מהארץ ,״קשה לי למצוא
את מקומי כאן,״ הוא מסכם.
בתשובה לשאלת כתב העולם הזה, שביק שה
לדעת אילו צעדים ננקטו נגד הבלש
אלטיט, ענה לה ממלא־מקום דובר ה-
מישטרה, מפקח דב לוצקי, כי לא ננקטו
שוט צעדים נגדו. השוטר הועבר ללא כל
קשר לפרשה, לתפקיד אחר במישטרה.

1 391
(המשך מעמוד )76

הודעה שיקרית זו סיפקה נשק
שלא יסולא־כפז למתנגדי ׳ההידברות
עם אש״ף, תרמה תרומה
חשוכה להריסת הסיכויים של סח־נה־השלום
הישראלי בבחירות שד
±97 /ובעקיפין גם לעליית הליכוד
לשידטון.
מאז אישרו מנהיגים פלסטיניים רבים —
ובראשם יאסר ערפאת עצמו, בהזדמנויות
אחדות — את קיום המגעים בין אישי
המועצה הישראלית ובין נציגים מוסמכים
של אש״ף. מגעים אלה אף הוזכרו בהקדמה
לסיפרו של אבו־אייאד (צלאח חלף),
ראש השרויתים החשאיים של איש״ף. לא
נותר ספק בלב איש שקדומי שיקר אז

111/ן

אולם מאז ראשית ±981 אירעה
כאש״ף התפתחות הפוכה. הצהרת
קדומי היתה רק הביטוי הבוטה
כיותר שד המי פנה.

מה — כי קו קיצוני זה מקובל עתה
גם על ברית־המועצות.
באותו הזמן קרו דברים, שתירגמו את
דיבוריו של פארוק אל־קדומי לשפת ה מעשים.

פתיחת המיתקפה הגדולה של מנחם
בגין והפאלאנגיות הנוצריות בלבנון, ש הגיעה
לשיאיה בהפלת המסוקים הסוריים
ופרשת הטילים בביקעת־הלבניון, היה ברור
לאש״ף שהוא נתון בסבנתיחיים. הסתמנה
האפשרות שצה״ל יפלוש ללבנון ויכבוש
את כל האיזור הדרומי, המהווה כיום מעין
מדינונת פלסטינית תחת שילטון איש״ף;

הציבור הרחב ראה רק את קצה הקר חון.
באוסטריה נתפסו שני טרוריסטים
פלסטיניים. שבאו בטיסה מדמשק ושנשאו
עימם מחסן שלם ישל נשק וחומרי־נפץ.
הנציג הרישמי של אש״ף בווינה, שבא
לקבלם בנמל־התעופה של וינה, התבקש
לחזור הביתה. בוורשה נפצע אנושות
מנהיג פלסטיני אחר, אבו־דאוד, שהואשם
בשעתו על־ידי השרותים הישראליים כמי
שאירגן את חטיפת הספורטאים הישרא־

מה קרה י

קרה מה שקרה כלבנון.

מצב זה הפך את אש״ף תלוי
כהגנת הצבא הסורי.

בחקירה הודו שהם שליחיו של אבו-
נידאל. האוסטרים חשדו שהם באו לבצע
התנקשות בקרייסקי ובנשיא אנוור אל-
סאדאת, בפגישה שעמדו השניים לערוך
עם שובו ישל הנשיא המצרי מוושינג טון.
הפגישה בוטלה, כשנודע כי מצויים
באוסטריה עוד שיבעה מאנשי אבו־נידאל,
מהם חמישה שנעלמו מעיני המישטרה
האוסטרית.
חמורה מכל היתה העובדה כי בנמל-
התעופה בווינה המתין לשני הטרוריסטים
הנציג הרישמי של אש״ף בעיר, ע׳אזי
חוסיין. איש זה מואמן רשמית למוסדות
הבינלאומיים הממוקמים בווינה (כגון 0וכ־נות-הגרעין
הבינלאומית) ,ולא לממשלת
אוסטריה. אך למעשה הוא מהווה גם נציג

נציג א ש״ף היה סובן סורי ו שי תףב עו להעה רו צ חי ם
ש ב או לחבלב הי שגיו שלערפאתבאירופה
בהודעתו. אך הנזק נעשה.
אחד מאנשיו של קדומי, שתמכו ב שקר
זה ושדאגו להפיצו, היה הנציג ה־רישמי
של אש״ף בפאריס, עז־אל־דין קלק,
שלא שותף במגעים. הדבר לא עזר לו:
הוא נהרג בידי הקיצוניים, שרצחו גם את
שליח אש״ף בלונדון, סעיד חמאמי, שהיה
הראשון שפתח במגעים.

שלהבת באחים
ף י רוע, אס כן, עשה קאדומי עכשיו
י שוב מה שעשה? מדוע יכול היה
להרשות לעצמו לעשות זאת? מדוע לא

היה צורך לשעבד את האינטרס העצמ אי
של אש״ף, המוביל לעבר השלום עם
ישראל, לאינטרס הסורי, שהוא שונה
לגמרי, ובעקיפין גם לאינטרס הסובייטי,
השולל כל תהליך־שלום שבו אין תפקיד
מרכזי לברית־המועצות.
הסורים אינם אוהבים את ערפאת, והיו
רוצים מזמן להחליפו באיש משלהם. גם
הסובייטים היו מעדיפים, מן הסתם, איש
שמאלי במקומו של ערפאת הימני, ה נתמך
על־ידי הסעודים.
מול איום רב־גווני זה נסוג ערפאת
בזהירות. הוא התפשר עם הסורים, טיש־טש
את העמדות המתונות, הסכים לעריכת
מושב המועצה הלאומית הפלסטינית ב־

ליים באולימפיאדת מינכן. בצל המעשים
האלה נחשד אחד אבו־נידאל.

מה הקשר כין מאורעות אדה וכין
האירועים בלבנון ודיכרי קדומי

אבו־נידאל הוא עורך־דין, ששימש ב שעתו
כנציג פת״ח בבגדאד. בימים ש בהם
היתה עיראק בעלת מגמה קיצונית, י
היא שיכנעה את אבו-נידאל לבגוד ב הנהגת
פת״ח, בעלת הקו המתודיחסית,
שפתחה אז במגעיה הראשונים עם כוחות־שלום
ציוניים בישראל (זה היה בימים
שבהם נוצר המגע החשאי הראשוני בין
סעיד חמאמי וביני. הפלסטינים ראו במגע
זה חוט להעברת מסר של ערפאת ליצחק
רבין, אז דאש־המממשלה).
הנהגת פת״ח הדיחה את אבו־נידאל
ודנה אותו למוות. פסק־הדין לא היה ניתן
לביצוע. לעומת זאת רצחו שליחיו של
אבו־נידאל את אנשי פת׳׳ח החשופים ב עולם,
שנחשבו כמתונים, וביניהם את
סעיד חמאמי בלונדון ועז־אל-דין קלק ב פאריס,
במרוצת
הזמן השתנה המערך הערבי.
עיראק, שתיכננה את המילחמה באיראן,
התקרבה אל הגוש הערבי המתון, בהנהגת
סעודיה. בוועידת־הפיסגה בבגדאד, ב־2
בנובמבר , 1978 נוצר מערך מתון ׳של
סעודיה, עיראק, ירדן ואש״ף.

אכו־נידאל הסתלק מבגדאד ועבר
לדמשק, אויבתה העיקרית
של בגדאד, שנטלה לידיה את הנהגת
המחנה הערכי הקיצוני. יתכן
שהטרוריסט השאפתני מקבל
גם סיוע ממועמר קד׳אפי הלובי.

ערפאת (חובש כופיה) כמכס ממלכתי
אנדרטה לבנין
הודח או נענש למחרת היום? בשם מי
דיבר?
בסוף 1980 היה אש״ף קרוב לפריצת-
דרך היסטורית. יאסר ערפאת עצמו הכריז
על מגעיו עם מחנה של״י בישראל. ביט און
פת״ח פירסם את מאמריו של סרטאווי
בהבלטה עצומה. מנהיגים פלסטיניים שמו
את הדגש על המגעים עם כוחות ישרא ליים
הידועים לכל כציוניים. מנהיגים ער ביים
מהשורה הראשונה היו משוכנעים.
ואף אמרו זאת בשיחות פרטיות, שאש״ף
קרוב לביצוע מעשים פומביים מרשימים,
שיהוו פריצת־דרך לקראת השלום עם
ישראל.
היו לכך סימנים רבים. אש״ף תמך
בהחלטותיה של ועידת־הפיסגה הערבית
בבגדאד, בנובמבר , 1978 שגינתה את
קמפ-דייוויד, אך שתמכה בתוכנית־שלום,
ברוח התוכנית הסעודית שפורסמה ה שבוע.
אש״ף הביע תמיכה בהצהרתו ה־חד־משמעית
ישל ברדנייב. האירגון אותת
למנהיגי אירופה שיש סיכוי ליוזמה אי רופית׳
שתדגול בדזמנית בזכות ההגדרה
העצמית של הפלסטינים ובזכותה של יש)־־
אל לקיום ולשלום.

7 8 -ח ויין ווו

דמשק, והשלים שם עם קבלת החלטה
בגנות המגעים עם כוחות־שלום ציוניים
בישראל.

הוכח שוב שכבד שגוברת העצמאות
של אש ״ף, כן מתחזקות
עמדותיה המתונות. וככל שאש ״ת
;דחן? לזרועות המישטרים הערכיים
האחרים, בן מתקשות עמדותיו.
הוכח
גם שוב שיש שיתוף־פעולה אוטו מאטי
בין הניצים באש״ף והניצים בישר אל.
המ״תקפה של בגין חיזקה את ה קיצוניים
באש״ף, כשם שמעשי הקיצו ניים
באש״ף חיזקו את בגין.

אום בשם אס־נידאל
ף* מצב ז ה לא ראה אל-קדומי עוד כל
״ צורך לשים מחסום על פיו. הראיון
שלו לכתבת הגרמנית היה, כימעט בלי
הסוואה, התקפה פרועה על ערפאת ועל
כל העמדות המזוהות עימו — לטובת
הקו הקיצוני המקובל על סוריה. נראה
כי קדומי סבור — ולא ברור על ם מך

לפני כמה חודשים נודע כי אבו־נידאל
מתכנן מסע־טרור גדול באירופה. אנשיו
רצחו מנהיג סוציאליסטי יהודי בווינה,
כנראה על־סמך ההנחה (הכוזבת) שהיה
מעורב במגעים הפלסטיניים־הישראליים.
ד,ם איימו בגלוי לרצוח את ברונו קריי־סקי,
בעל־בריתו העיקרי של ערפאת ב אירופה,
שמילא תפקיד חשוב בתיווך בין
ישראל ומצריים, והמבקש למלא תפקיד
דומה בתיווך בין ישראל ואש״ף. בראש
רשימת׳ המייועדים־לרצח עומד עיצאם
סרטאווי, שנחשף יותר מכל פלסטיני אחר
במגעיו עם כוחות-שלום ישראליים. סר־טאווי
גם מילא תפקיד חשוב באירגון
פגישת קרייסקי־ערפאת.
קרייסקי, סרטאווי והקורבנות־המייועדים
האחרים נקטו אמצעי־זהיתת. משום־כך
רצחו אנשי אבו־נידאל את נציג אש״ף ב בריסל,
שלא היה כלל קשור במגעים.
בסך־הכל שיתף איש זה פעולה עם ישרא לים
מסוגו של אורי דייוויס, השוללים את
עצם קיום ישראל, והמזדהים עם אנשי־הסירוב
הקיצוניים ביותר באש״ף.

כמילחמתו יכול היה אכו־נידאל
להסתמך על ההחלטה של המועצה
הפלסטינית כדמשק, שגינתה
את המגעים עם כוחות־השלום הישראליים.
היא הפכה את דמו
של סרטאווי, ולמעשה גם של ער-
פאת וקרייסקי, הפקר. דיבוריו של
קדומי נתנו לכך הכשר נוסף.

נשק ביינה
ז ד מאורעות הדרמתיים של הימים
י י האחרונים היוו המשך הגיוני למער כה.
מישטרת
הביטחון האוסטרית אסרה את
שני נושאי־הנשק שבאו במטוס מבגדאד.

דיפלומאטי כלפי מטשלת־אוסטריה. לאח רונה
רכש וילה מפוארת בפרבר של
וינה, שנועדה לשמש כשגרירות של אש״ף
בבירת אוסטריה.
חוסיין לא היה מעורב בכל צורה שהיא
במגעים בין קרייסקי, ערפאת, סרטאווי
ואישים ישראליים. אף שהציג את עצמו
כאיש מתון, היה ידוע כחבר באירגון אל-
צאעיקה, הכפוף לסורים.

חלקו כפרשת הטרוריסטים מוכיח,
על בן, שיש שיתוף־פעולה
כין אכו־נידאל וממשל ת־סוריה, ואולי
גם עם קדומי, שהוא הכוס
הישיר של חוסיין כמחלקה המדינית
של אש ״ף.

על דעת־הקהל האוסטרית עשתה הפרשה
רושם עגום ומרגיז. אין האוסטרים ברחוב
מבחינים בין גופים פלסטיניים שונים,
ועל כן נראה להם כאילו גומל אש״ף ל-
קרייסקי ולאוסטריה רעה תחת טובה. גם
בשאר ארצות־איתפה גרמה פרשה זיו,
יחד עם הראיון של קדומי, להרגשה כי
אין כעת טעם ביוזמת־השלום האירופית.

כך השיגו אגשי־הסירוב כאש״ף,
הסורים ואולי גם הסובייטים את
אשר ביקשו: הגשרים כין אש״ף
וכין המערב התמוטטו עוד לפני
שהושלמו.

בגין מקבר וחתן
די פעמיץ העיקר׳

בנו זמז. כמוכז.

מנחם ר ריו
י • מו דו ח
בגין.
הוא נתן בלבנון דחיפה עצומה לחיזוק.
המעמד הבינלאומי של אש״ף. אנוור אל-
סאדאת ניצל זאת כדי להטיף באמריקה
להכרה באיש״ף. הנסיך הסעודי פאהד פיר־סם
תוכנית־שלום מרשימה, כדי לקרב
יעד זה. בדעת־הקהל האמריקאית, וגם
בחוגי הממשלה שם, נראו סימנים ברורים
לשינוי איטי אך עמוק בכיוון זה.
והנה באים קדומי, אבו-נידאל ושות׳
ועושים את הכל כדי לשים הישג זה לאל,
לשרש את השתילים שצמחו ולהנחית
מכת־מוות על ההישגים הפלסטיניים.

מטורף, מטורף, מטורף המרחב,

אולם הערכה נכונה של השתלשלות זו
צריכה להבחין בין תהליכים קצרי־טווח
וארוכי־טווח. המיפנה הטאקטי באש״ף,
החלשת מעמדו של ערפאת, מעשיו של
אברנידאל וקבוצתו הקיקיונית, דיברי-
ההבל של קדומי — כל אלה הן הת פתחויות
קצרי־טווח. בחשבון הסופי יקבעו
תהליכים הרבה יותר עמוקים, והם מובי לים
באיטיות עיקבי׳ת לקראת הקמתה של
מדינה פלסטינית — אולי בהסכמת ישר אל׳
אולי על אפה ועל חמתה.
האפשרות השניה נראית כיום יותר סבי רה.
תגובת
אש״ף על תוכנית־השלום של
סעודיה הוכיחה כי הכוחות המתונים ב־אש״ף
רחוקים מלהיות מובסים• אבו-
ג׳יהאד האיש מס׳ 2בפת״ח, מקורבו של
ערפאת וראש הפעולות הצבאיות של ה-
אירגון, מסר הודעה מפורשת בזכות
התוכנית. הדבר מוכיח כי ההנהגה הקיימת,
הנשענת על הסיוע הסעודי ממשיכה לח לוש
על התנועה, למרות הטכסיסים ש נועדו
לפייס את סוריה. הפסקודהאש
חיזקה מן הסתם את ההנהגה.

מבחינה זו עולה פעולתו של מנחם
בגין לטובת הפלסטינים על
פעולתו של אל־קדומי לטובת ממי
שלת־ישראל.

בקיץ אוי שבר למונטנה.

961־131

א1רח חף־מפשע
שב 1450 בכלא -
מפו ששוטר
שיכר במישפט

חזרה לתחילת העמוד