גליון 2296

שער

שער אחו רי:

קיי דיוי:

ה מו נגד אוי דו ר
ונג ד גוו ן
שר־החינוך זבולון המר מאיים
שוב כהתפטרות. עתה מכריעה
הממשלה כעימות ׳ שכינו וכין
־טר-האוצר. להמר יש חזית נוספת:
הרבנות ה

ראשית. בינתיים
מתגברת התסיסה
כתוך המסד ״ל.

! ג לי

בלש1* 1

הנע

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל*
אביב, רחום גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא-דואר . 136 הל
הראשי: אורי אבנרי ראש המערכת: יופי ינאי עורך־
תכנית: יוסי שנון עורכת כיתוב: לילית בוארון צלמי
מערכת: ציון צפריר וענת סרנוסטי ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני
המו״ד :״העולם הזה ,
כע״מ. מודפס כ״הדפוס החדש״ בע״מ, תל־אביב, רחוב בן•
אביגדור. הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

מסתבר שטעיתי במדור זה כאשר
קבעתי, לפני שבועיים, שמעולם לא הכיל
העולם הזה תוכן־עניינים.
העמיד אותי על טעותי שימעון סאמט,
שנימנה עם מייסדי שבועון זה לפני 44
שנים. סאמט, מוותיקי העיתונאים בארץ,
שכיהן כחבר מערכת הארץ עד לצאתו
לגימלאות, הוא אביו של עיתונאי אחר —
כתב הארץ גידעון סאמט, המייצג עתה
את עיתונו בארצות־הברית.

כותב סאמט־האב:

במאמר־המבוא
מהרהר בפומבי
(אינדכס בלע״ז)
העולם הזה לא

שלך (״קורא יקר״) אתה
בשאלת תוכן־העניינים
וקובע, בין השאר, שפירסם
מעולם אינדכס.

שאת. אתה (פשוט) פנוי יותר ומרוכז יותר
בעולמך ה״זשורנאליסטי״ .כמי שנפשו לא
חשקה אף פעם בעסקנות ציבורית פוליטית־מיפלגתית
וכר, אלא בעיתונות בילבד,
הריני סבור שלפחות מבחינה זו אין
לך על מה להצטער, אם אינך עוד חבר
הכנסת, שלרובם המכריע של חבריה אין
ביכלל עט עיתונאי שנון, והם זקוקים
לחסדי אנשי־עט.
עדכ אן דבריו של שימעון סאמט,
שהוסיף לחתימתו ״ותיק סופרי עיתון
הארץ״ ,וחן־חן לו.
בדקתי ומצאתי שבגליונות רבים אכן
פירסם קיסרי רשימה של כמה מכותרות
המאמרים בגליון, אך לא היה זה תוכך
ענייני מלא, וגם לא צויינו מיספרי העמודים.
לא היה צורך בכך בגליון של 20
עמודים.
אשר להצעה לפרסם מראש אח תוכן
הגליונות הבאים של העולם הזה — הדבר

ה ק טינ ה ו כו כבהכדורגל
הוא נשא אותה לאשה כשהיתה
כת ,15 וכחודש השמיני להריונה.
עתה הגישה נגד כעדה,
הכדורגלן דויד אמיגה תכיעה
למזונות, והיא טוענת: הוא
סכה אותי, מתעלל כי, מסרב

לספק את מחסורי
ואת צורכי כתנו
הפעוטה אך לעצמו 7 4
הוא דואג היטב.

סולו מון א בו עדיין בכלא
בית־המישפט ציווה לערוך מישפט חוזר לאסיר־העולם סלומון אבו —
והוא עדיין יושב בכלא. האם יקבל חנינה 1האם יימנע מישפט
חוזר? אור חדש על פרשת הרצח שהסעירה את המדינה לפני
11 שנה.

ונפגעת׳ עם
בני עדות חמיזוח!׳
,ה ח ״כ.מרדכי (מוטה) גור מדבר
כגילוי-לכ בראיון על האפשרות
שיתמודד עם שימעון פרס על
ראשות סיפלגת־העכודה, על
פגיעות של צה״ל כמטרות אזרחיות
ועד טוהר הנשק, עד יחסו
לעדות המיזרח ועל המתרחש
עתה כמיפדגתו.

קפה וסמי
שוקי וייס, ממנהלי קפה דיצה בתל־אביב, נעצר כחשוד בסחר בחשיש.
בית־הקפה, שהיה מוקד משיכה לבוהמה התל־אביבית, מושן עתה
נרקומנים ובלשים.

איפ ההדגד גן?
מיסתור
ה או רגז מ ה

גברים ונשים מגיבים על מאמרה של
האשה האוסטרלית. נערה בת 15
שואלת למקומו שד הדגדגן. גבר אמריקאי,
כעדה של ישראלית, משווה
אמריקאיות לישראליות. אשה ישראלית,
שחזרה מארצות-הברית, משווה
אמריקאים לישראלים.

וצח בווינה, צהלה בירושלים
מי מרוויח מהרצח בווינה? מי מפסיד? התשובה לשאלות אלה מגלה
את זהות המתנקשים. הקנצלר האוסטרי ספג מכון. אש״ף מיהר
לגנות, ובירושלים ובדמשק חגגו. הכשה נוספת של אבו־נידאל?

עיתונאי סאמט עם כלתו, נכדו וח״כ פרם
אמן במתן כותרות מבריקות
״זה לא היה דרוש בימי כהונתו של אורי
קיסרי המנוח מאז ייסוד העיתון ב־1937
(בשם 9בערב) ,ועד שקיבלתי מידיו את
תפקיד העורך ב־.1950״ עד כאן דבריך,
אורי אבנרי מכובדי.
ומכאן הערתי .-טעות בידך! כמי שהיה
חבר קבוע במערכת 9בערב, ואחר-כך
במערכת היעולס הזה עד העברת העיתון
לידיך על-ידי אורי קיסרי, הריני יכול
להעיד שעורכנו, ידידי הנאמן אורי קיסרי
ז״ל, כן נהג — ולעיתים לא־רחוקות —
להעזר באינדכס ולהבליט את תוכן העניינים,
אפילו בעמוד הקידמי.
הוא היה, לדעתי, אמן במתן כותרות
מבריקות, אופייניות לרוח החיבור ומאוד
מתוחכמות, ונהג לבחור. את הכותרות המוצלחות
ביותר כדי להבליטן באינדכס.
אשר לשינוי בעיתונך היום על־ידי
הכנסת תוכן־העניינים ׳בעמוד השלישי של
כל גליון — הריני סבור שהשכלת לעשות.
אגב: בשבועונים וירחונים נודעים ש־בשפות
לועז בעולם הונהג אף להקדים
פירסום (מראש) של הרשימות העיקריות,
העומדות להופיע בגליון הבא, מבלי לחשוש
ש״הקונקורנציה״ תנצל הודעה מוק דמת
זו על-ידי פירסומים דומים.
אגב: מאז חדלת להיות חבר־כנסת מור גשת
יד־העריכה שלך בהעולס הזה ביתר
העולם הזה 2296־

פשוט אינו אפשרי. בניגוד לשבועונים
רבים אחרים בעולם, המכינים את כתבותיהם
זמן רב מראש, מתבשל גליון העולם
הזה כולו באותו שבון ן. מכאן המתח האקטואלי,
העולה לא־פעם על זה שבעיתון
יומי.
מובן שיש חומר הנמצא בשלבים שונים
של הכנה במשך שבועות, ולפעמים אף
חודשים, אך לעולם אין לדעת שבוע מראש
אם יתפרסם ומתי. כי מאורעות השבוע
הם המעצבים את הרכב הגליון, את תוכנו
וגם את הניסוח הסופי של הכתבות וכות־רותיהן.
מבחינה זו ונשארנו נאמנים לסיס־מתו
של אורי קיסרי, שהתנוססה במשך
שנים רבות בראש השער של כל גליון:
״ריתמוס החיים, דופק הזמן״.
אני שמח להיווכח כי ציבור־הקוראים
קיבל את חידוש הופעתו של האינדכס
השבועי בברכה. אם יש לך הערות על
צורתו והרכבו של תוכן־העניינים, הייתי
מבקש ממך להמציא לנו.

הוא בן ,23 היא בת 40
יומנו הפרטי של הגבר הצעיר שאשה כת 40 הזמינה
אותו להתגורר ככיתה ולחיות איתזז כבעל ואשה, ואחר-
בך התלוננה עליו כמישטרה, ואילו הוא עקב אחרי
השכנה כעזרת טלסקופ והטריד אותה כטלפון.

תעלה ררא שערת
האו״ם מגנה, הירדנים מאיימים בתעלה משלהם, יובל נאמן מקווה
לפוצץ בעזרתה את סיכויי השלום, ובכל הנראה לא תתחיל בניית
תעלת־הימיס לעולם, למרות שכבר מוציאים מיליונים על תיכנונה.

שכח וייס ערך סקר ומצא כיצד הצביע העם כישראל
בבחירות האחרונות
על הדוגמניות הזוהרות שד שבוע האופנה
מלכת היופי העולמית של החרשות־אילמות היהודיות
נסיכת ים־סוף נכחדה כאילת תשקיף כמדינה
אתה והשקל — על מנהלי
בנק-לאומי, ביטוח־מנהלים
ומכוניות־מירוץ

מכתבים, תשבץ

הורוסקופ — מזל בתולה
עולם קטן — על צ׳כוסלובקיה, 27 ניקאראגואה ופלסטין

אנשים כעולם אנשים ממסיבה למסיכה כלונים יומן אישי
הנדון

מה הם אומרים — צבי רימון,
נילי ירון, רפי נלסנן, גי פולופ, 42 ברוך אלה, דבורה נמיר

איש ממאדים
חשכון עוכר ושב שידור מדריך שידורים
קולנוע — על דויד ׳אבידן וקירה
ניז׳ינסקי

רחל, המרחלת
זה היה העולם הזה שהיה
נמר של נייר — על ג׳יימס
ג׳ונס, דאב ויסוצקי, דודו טופז
ומנחם בן

מארבל מו דלב או
מינויו של משד, מנדלבאום לתפקיד המישנה לנגיד
בנק־ישראל מעורר תרעומת רבה במיפלגת־העבודה.

סנדלכאום, שהוצב עתה כעמדת־זינוק
לקראת קכדת תפקיד נגיד הבנק, היה
כ־77ע 1ציר כוועידת־ההתמודדות של
מיפלגתהעכודה, ואף השתתף כניסוח
מצע־המיפלגה. הוא הצטרף למפד״ל רק
אחרי תבוסת המערך בבחירות. ועתה,
טוענים כמיפלגת העבודה, הוא גובה
את ״מחיר הבגידה.״

אנשי המערך מקווים שאפשר יהיה לנצל נגד משד.
מנדלבאום את עסקיו המפוקפקים של אחיו,
הקבלן שימחה מנדלבאום• זה נדון לפני שלושה
שבועות לשנתיים וחצי מאסר, אתרי שמכר דירות
בבניין שבנה ברחוב הרב חן בירושלים פעמיים.
לקבלן מנדלבאום היו גם עסקים מעבר לקו הירוק,
ביניהם בית־חרושת לבלוקים בקריית־ארבע.

מתונה רביו מתפרק כקרב מנהיגי הקיכוץ־המאוחד, שהיוו את
עמוד־השדרה •טל מחנה רכין, שורר עתה
זעם רב על השותפות הפוליטית שכין
יצחק רכין וכין אליהו שפייזר.
שפייזר יצא בהתקפה חזיתית נגד אנשי התנועה
הקיבוצית במיפלגת־העבודה, והללו הודיעו במפורש
שבחירתו כמזכ״ל המיפלגדי תביא לפילוג. תמיכתו
של יצחק רבין בכמה ממהלכיו האחרונים של שפייזר
עומדת להביא לכך שמנהיגי המחנה הקיבוצי יודיעו
לרבץ כי שוב אינם עומדים מאחוריו.

ג קו ל ס
מ קו רב ל א ״זו ברג
הח״כ החדש אלי קולם (ליכוד) ,שהתמנה כיו״ר
ועדת־חוקה־חוק־ומישפט, מקורב לאנשי שאול
אייזנברג במיפלגה הליברלית, וגם הקאריירה
המיקצועית שלו קשורה באחד מהם.

קולס עושה את תקופת־ההתמחדת שלו,
לקראת קבלת תואר של עורך־דין,
כמישרדו של הפרקליט אמנון רוזנשטיין.
רוזנשטיין נמנה עם סיעת שריר־פת
כמיפלגה הליברלית, והוא מייצג מדי פעם
חברות של קבוצת אייזנכרג כעניינים
מיש פט יים.
מעמדו של קולס בראש אחת הוועדות החשובות
ביותר של הכנסת עשוי להתברר כבעל חשיבות רבה
למיליארדר היהודי־יפאני, שכבר יש לו אחיזה
איתנה בממשלה.

ה מי ל ח מה באפ רי ק ה -
טוב ה לי ש ר אל

יוגשו גם דג ממולא כנוסח אשכנז
(״געפילטע פיש״) וגס קוסקוס כנוסח
יהודי מארוקו, תסייע לחסל את המרירות
כמיפלגה. כסעודה ישתתפו כ 30-ח״כים.

יהלומנים ישראלים, שחזרו היטכוע מחו״ל,
טוענים שהמתיחות סביב גכולות דרום־
אפריקה אינה עומדת להיפסק, עד שלא
תושג עלייה משמעותית במחירי היהלומים
והזהב בשווקי העולם.

מתיחות בחמד׳

היהלומנים הללו אומרים כי שמועות הרווחות בחוגי
קונצרן־היהלומים של דה־בירס אומרות שהמתיחות
באפריקה הדרומית — שכבר הביאה לפשיטה הדרום־
אפריקאית לתחומי אנגולה — היא תוצאה של
שיתוף־פעולה מוזר בין דרום־אפריקה וברית־המועצות.
שתי
ארצות אלו הן המייצאות הגדולות בעולם
של זהב ויהלומים, וסחר־החוץ שלהן סבל מאוד
בשנה האחרונה מהידידות התלולות במחירי הזהב
והיהלומים. על־פי גירסה זאת, יועיל מצב מתוח
ליד המיכרות בדרום־אפריקה במידה שווה לשתי
המדינות

מחירי הזהב בבורסות אירופה התחילו
לעלות כשבוע האחרון. כארץ מקווים
שעלייה חדה במחירי היהלומים תציל
גם את הענף כישראל, הנתון כקשיים
חמורים.

בי קו ד ח על הממ של ה
1303־ של מוטה
הח״כ מרדכי (״מוטה״) גור כותב עתה ספר על
תקופת שירותו הצבאי. בספר הוא מקדיש קטעים
מפורטים לתיאור מיבצע־אנטבה ומילחמת־ליטני
ב־ ,1978 שהיו בעת שירותו ברמטכ״ל.

כפרק הדן במילחמת־ליטני מותח מוטה
ביקורת נוקבת על התהליך של קבלתי
ההחלטות כממשלת הליכוד כ־,1978
כאשר הוא ניהל את המילחמה כלבנון.

צד הפורנו
מבו קשעד־ ידי
ה אינ טרפול
צלם הפורנו, דניאל גרנות, שנעצר
לפני חודש כתל־אכיב בחשד שפיתה
נערות להצטלם בעירום ולקיים עימן
יחסי-מין, מבוקש גם על-ידי האינטרפול.
כימים
אלה הגיעה למישטרת ישראל
בקשת־הסגרה דישמית ממטה האינטרפול
באירופה. גרנות מבוקש על
ידי מישטרת גרמניה, בחשד שביצע
•טס עכירות מידמה ואונם, עוד לפני
שהיגר לישראל.

האיש הנבון
ב מ קו ם הנבון

והוא בן 84 שנים

הצטרף
לנ טו רי־ קרסא
הכדרן־לשעכר אורי זוהר, שחזר
כתשובה לפני כמה שנים, הגיע עתה
אל החוגים הקיצוניים כיותר של
העדה החרדית כירושלים. עד עתה
היה אורי זוהר מקורב לישיבת אור
שמח המייצגת פלג מתון־יחסית. עתה
הצטרף לנטורי-קרתא — הפלג הקי־צוי
כיותר.
אשתו של זוהר, איליה, מארגנת
קייטנות לנשים, שמטרתן המוצהרת
היא ״להחזירן כתשובה״ .אלונה
איינשטיין השתתפה בקייטנה כזאת,
וכתוצאה מכך חזרה כתשובה.

ב בו רסה מעריב׳:
ל א יהיה מיתון
בכורסה לניירות ערך כתל־אביב טוענים
הברוקרים הפרטיים שהבנקים הגדולים
מפיצים כמתכוון שמועות על אפשרות
של מיתון כלכלי כקרוב, כדי להביא
להורדת רמת-השערים הגבוהה בכורסה.
לדברי הברוקרים מעוניינים הבנקים בכך שאחרי
ההנפקות הגדולות שלהם השבוע תמותן עליית
השערים של מניותיהם, שעברה בהרבה את עליית
המדד, בשמונה החודשים הראשונים של השנה.
הברוקרים טוענים שמדובר ב״מיתון מילולי״,
ולמעשה אי־אפשר להביא למיתון של ממש כאשר
כמויות עצומות של כסף נמצאות בידי משקיעים
רבים בציבור.

הי דמה
במיפלגת העבודה מעריכים כי לחציו של ״האיש
החזק״ ,אליהו שפייזר, לקיים עתה את ההתמודדות
על תפקיד מזכ״ל המיפלגה, יהיו ללא הועיל.

החזון־ איש היה ידוע כלמדן גדול וגם
כמחולל מופתים, ומה שחשוב לצורף
החלום — הוא היה מקובל על כל החוגים
הדתיים, מתונים כקיצוניים.

סו לחה בין מינר ח״ס
סעודת ״סולחה״ חגיגית נערכה בין השלישי השבוע
במיסעדת־יוקרה ליד תל־אביב, בהשתתפות ח״כים
מבני עדות־המיזרח וח״כים אשכנזיים ממיפלגת־העבודה.

3דגתהע בו ד ה

ייצוא מוי

כמיפלגת העבודה מקווים שהסעודה, שבה

אורי זוהר

בחוגי המפד״ל מלגלגים ואומרים שהרב הראשי,
שלמה גורן, חלם את החלום הנכון, שבו הופיע
גם האיש הנכון .״החזון איש״ ,שהרב גורן אמר עליו
שהופיע בחלומו, היה הרב יוצא־ליטא ישעיהו
קרלי, שישב בבני־ברק, ושנחשב כגדול הפוסקים
במדינודישראל.

מיטתתפת כאבלה של נירה גל,
חכרת המערכת, כמות עליה אביה

משה גולדין

סיבת המתיחות: סיכסוך שפרץ בין אוזן ובין
מזכ״ל המיפלגה, משה גבאי, מי שהיה יועצו של
אהרון אבו־חצירא בעת שהיה שר־הדתות.

הההערכה היא שניתן יהיה לשכנע את
חיים כר־לב להביע את רצונו לכהן בתפקיד
כמשך שנה נוספת, ולקיים את ההתמודדות
כעוד כשנה.

מערכח

העולס ה!ג

בתמ״י שוררת לאחרונה מתיחות כין שני
מנהיגי המיפלגה, השר אהרון אבז־חצירא
וסו״ן־השר אהרון אוזן.

לאר צו ת ערביות
כמה תעשיות ישראליות — כעיקר
תעשיית-התרופות, תעשיית־הנייר
והתעשיית-הצכע — עוסקות בייצוא
סמוי בממדים גדולים לארצות ערכיות
כאיזור.
ייצוא זה, שהתחיל מאז חתימת הסכם השלום עם
מצריים, מהווה את ענף־ההכנסה העיקרי בשורה
ארוכה של מיפעלים ישראליים. המדינות שאליהן
מיוצאות הסחורות אמנם תוקפות את מצריים על
יחסיה המיסחריים עם ישראל, אך ממשלותיהן
יודעות יפה מהו מקור הסחורות שמגיע אליהן.

במדינה

טינית התקפה על בית־הכנסת המרכזי.
ממשלת־ישראל טענה שאש״ף
אחראי למעשה זה. בעיקבות המע שה
הודיעה סמשלת־ישראל לממ שלת
ארצות־הברית שהיא רואה ב פעולה
זו של אש״ף הפרה של
שביתת־הנשק. לטענתה, שביתת-
נשק זו אינה חלה רק על הגבול
הצפוני של ישראל, אלא בעולם
כולו. יתר על כן, ממשלת־ישראל
רואה את עצמה אחראית לשלום
היהודים ברחבי העולם, ועל כן
התקפה של אש״ף על יהודים היא
הפרת שביתת״הנשק•
הטיעון כולו כלל כמה פירכות.
בין השאר :
!• אין כל הוכחה לכך שהפיגוע
בווינה אכן בוצע על־ידי אש״ף.
כל ההוכחות הובילו בכיוון ההפוך :
שבוצע על־ידי אירגון־פורשים פלס טיני,
דווקא כדי לפגוע באש״ף
(ראה עמוד .)6
>• שביתת־הנשק אכן אכן חלה
על הגבול הצפוני בילבד, כפי ש הדגישה
ישראל עצמה בעת שהושג
ההסדר.
• .אין לישראל מעמד בינלאומי
כמגינה על יהודים שהם אזרחי
מדינה אחרת, ושום שביתת־נשק
בין ישראל וגורם כלשהו אינו יכול
לחול על אזרחי אוסטריה, צרפת
או כל מדינה אחרת.
אך הפירכה העיקרית הית* זו:
ממשלת־ישראל הכחישה בקולי־קו־לות
שיש לה ביכלל שביתת־נשק
עם אש״ף. היא עמדה בתוקף קי צוני
על כך ששביתת״הנשק קיימת
בינה ובין יממשלת־לבנון, גם בדמיון
הפרוע ביותר אי-אפשר היה לייחס
לממשלת־לבנון את האחריות לפי גוע
בבית־הכנסת בווינה.

הסלחןה שגתי
תוך אנחות וגניחות
של מורות ותדמידיס,
ואגחות־ההקזח ש 7ההורים
החלה שנת־הדימודים
״אי-אפשר לסמוך על אף אחד !״
נאנחה המורה הצעירה ביום השלישי
בבוקר, אחרי שהעירה את
עצמה, לראשונה מזה חודשיים, בשעה
7בבוקר. שנת־הלימודים
החלה.
עד הרגע האחרון ממש קיוותה
המורה, כמו אלפים מחברותיה ומאות
אלפי תלמידים ותלמידות, שמשהו
יקרה.
שר-החינוך יעמוד באיומיו ו־ישבית
את הלימודים.
הרשויות המקומיות תתמרדנה ותסרבנה
לפתוח את בתי־הספר.
אירגון המורים יתמלא, ברגע
האחרון, רוח־קרב.
משהו.
אך שום דבר לא קרה. שר־החינוך
התקפל, כרגיל, כפי שהוא
מתקפל תמיד כאשר הוא מאיים
— אחת לחודש, בממוצע — להתפטר
מתפקידו (ראה עמודים .)8—9
הרשויות התפשרו.
הסתדרות המורים שתקה.
שנודהלימודים נפתחה, ומאות־אלפי
זוגות־הורים פלטו במקהלה
אחת, אנחה עמוקה של הקלה.
רק פעם אחת. זה לא היה
חידוש של . 1981 להיפך: כל מי
שגדל בארץ זוכר את הדבר מימי
ילדותו — לפני קום המדינה, בראשיתה
או בעבר הלא־רחוק.
זהו פולחן ישראלי מקורי :
האיום בהשבתת הלימודים ערב
פתיחת שנת־הלימודים.
בדרך כלל גורם לכך ציבור־המורים,
המקופח מאז ומעולם. אולם
רק פעם אחת מאז קום המדינה
מימש את האיום והשבית
את הלימודים — וגם זה לא בפתיחת
השנה, כשהתלמידים משתוקקים
לכך יותר מכל.
בכל חמישים השנים האחרונות
היתה רק שביתת־מורים אחת בפתיחת
שנת־ד,לימודים, וזה היה
כעשר שנים לפני קודם המדינה.
כך, תוך ׳אנחות וגניחות, החלה
שנת־ד,לימודים תשמ״ב, חודש לפני
׳תחילת השנה עצמה.

ויהי מרידוד, ויהי אור

מדיניו ת
האם נדף שאינו
צד דשביתרדהגשק
ים ו 7 7הפר אותה ץ

צורכי נוחיותם של המשקרים.
כאשר כפו האמריקאים הפסקת־אש
על ממשלת־ישראל, בעיקבות
ההפצצה העקובה,־מדם של חיל־האוויר
הישראלי בביירות, נולד
שקר: שזהו הסדר בין ממשלת־ישראל
וממשלת-לבנון, באמצעות
ארצות״הברית.

לשקר אין רגליים, אומר הפיתגם.
גם לא לשקר דיפלומטי, שנולד ל־

כל העולם ידע כי לא היו פעו־לות־איבה
בין ישראל ולבנון, אלא

אשר הומואגגץ (ל שנוגו)

הסקר שד ח״נ שבח ו״ס מוביל ומסקנה:
להעמיד את רביו בראש, לסלק את שריד ומנ ים
אילו נערכו הבחירות בשישה
באוגוסט — חודש ושבוע אחרי ש נערכו
למעשה, היה הליכוד זוכה
ב־ 53 מנדטים, המערך היה זוכה
ב־ 43 מנדטים בילבד, המפד״ל וא־גודת-ישראל
היו זוכות בחמישה
מנדטים כל אחת, התחיה וחד״ש
היו זוכות בארבעה מנדטים כל
אחת, תל״ם של משה דיין היתד,
זוכה בשלושה מנדטים, שינוי בשני
מנדטים ור״ץ במנדט אחד. כך
קובע הח״כ שבח וייס, פרופסור למדע־המדינה
באוניברסיטת חיפה.
לדבריו, הוא הסיק נתונים אלה
מסקר שתוצאותיו מתפרסמות כאן
לראשונה, ואשד נערך יותר מחודש
אחרי הבחירות• בסקר בדק וייס
כיצד הצביעו הישראלים. וייס חקר
1700 נשאלים, והוא טוען שהסיווג
שערך על־פי קבוצות אוכלוסיה
שונות אינו מקובל על הסוקרים.
שריד הפריע. הח״כ החדש
היה מעוניין במיוחד בצורת ההצבעה
למען מיפלגתו, המערך. לדבריו
עולה מן הסקר שלו, שאילו

היתד, מיפלגת־העבודה מתייצבת
לבחירות ב־ 30 ביוני ללא מפ״ם,
היתד, מקבלת 47,יותר מקולות
המצביעים, מכפי שקיבל המערך
כולו• 137 מבין אלה שלא הצביעו
למערך טענו בסקר של וייס שה מניע
העיקרי לכך היה הימצאותו
של יוסי שריד ברשימה. המערך
היה מאבד 270 מקולותיו אילולא
הוצב שריד שרשימה.

וייס ערך לצורך הסקר סיווג של
האוכלוסיה לקבוצות שונות, ובדק
כיצד הצביעה כל קבוצה :
• בשכונות אמידות בערים
גדולות וותיקות ובפרברי-יוקרה
הצביעו למערך ! ,627 לליכוד1־267
ולמיפלגות הדתיות .470
• בשכונות של שכירים ועצמאיים
קטנים, בעיקר במרכזי הערים,
הצביעו למערך ,3870 לליכוד 497
ולמיפלגות הדתיות .870
!• בערי־עולים וערי־פיתוח, ש בהן
לא עולה שיעור בני עדות
המיזרח על 707 מן האוכלוסיה,
הצביעו למערך ,3970 לליכוד 487

ולדתיים .870,

בין ישראל ואש״ף. הפסקת־האש
היתד״ כמובן, בין שני צדדים אלה.
אולם ממשת־בגין התכחשה לכך,
ביגלל אי־רצונה להודות בעובדה
שהעניקה בדרך זו הכרה כלשהי
לאש״ף, כצד לוחם.
שרשרת פירכות. ביגלל שקר
דיפלומטי זה נוצר השבוע מצב
מגוחך.
בווינה ביצעה חוליית־פיגוע פלס־

• 1מבין יוצאי פולין הצביעו
607.למערך1 ,־ 317 לליכוד ו־97 ,
לאחרים.
• 1מבין יוצאי ברית־המועצות
הצביעו 627 למערך׳ ! 297 לליכוד,
ו״ 9 7לאחרים.
!• מבין יוצאי רומניה הצביעו
־ 917 למערך 137, ,לליכוד ו־ו 97
לאחרים.

• בעיירות־פיתוח שבהן מהווים
המסקנה מנתונים אלה, טוען שבח
יוצאי עדות המיזרח יותר מק 807 וייס, היא שהמערך הפך להיות
מכלל האוכלוסיה קיבל המערך מיפלגת ״הוואספ״ — הוותיקים,
297׳ הליכוד — ,567 הדתיים ,97 ,המבוססים ויוצאי ארצות אירופה
ותמ״י כמעט את כל שאר הקולות — .כמו המיפלגה הריפובליקאית ב*
!• על המיפנה שחל בדעת הק ארצות־הברית, בעוד שהליכוד מההל
בין הבחירות להסתדרות והב ווה עתה מעין קואליציה של ״המיחירות
לכנסת מעיד הנתון הבא: עוטים״ — המהגרים החדשים יותר,
קולות חברי ההסתדרות שבין ה המבוססים פחות, בדומה למיפלגה
מצביעים ( )637 והתחלקו כך: ה הדימוקראטית בארצות־הברית.
מסקנה זאת מתחזקת כאשר בודמערך
597 לעומת 627 בבחי רות
לוועידת ההסתדרות באפריל קים את שיעורי ההצבעה למיפל־גות
הגדולות בקרב קביוצות אוב־השנה)
,הליכוד ( 37701 לעומת .)2870
וייס בדק את ההצבעה על־פי
לוסיה המסווגות על-פי מיקצוען.
עדות :
• 1בקבוצה הכוללת אקדמאים,
סטודנטים, מורים ומורות, אחיות
!• מבין יוצאי עיראק הצביעו
54701 למערך 397! ,לליכוד 1־ 770 והנדסאים (צווארון לבן) ,זכה ה לאחרים.
מערך
ב״ 547 והליכוד ב,-־.327
י• באוכלוסיה המתגוררת ליד
• 1מבין יוצאי תימן הצביעו
״ 317 למערך׳ 537,לליכוד, ו־ קיבוצים, ובין העובדים במיפעלי
ההסתדרות, שהינם יוצאי עדות־
167,לאחרים.
• מבין יוצאי צפון־אפריקה
המיזרח, הצביעו ־ 267 למערך ו־הצביעו
187 למערך 677 ,לליכוד 1־ 747 לליכוד ולמיפלגות האחרות.
רבץ היה עוזר. וייס בדק בסו־
157 לאחרים.

תעמולה עצמית. למרות הר קע
הקודר, יכול היה טיעון זה
להעלות רק חיוך על פני בעלי־השיחה
האמריקאיים של הדיפלומ טים
הישראליים.
גם שאר הטיעונים לא נראו רציניים
יותר. כך ביססה ממשלת־יש־ראל
את טענתה לגבי האחריות של
אש״ף למעשה על העובדה ש״נמ־צאו
דיגלי אש״ף בדירה שבה נת פס
המחבל השלישי.״
לאש״ף אין דגל. הדגל המכונה
כך על־ידי התעמולה הישראלית,
בעיקביות עקשנית, הוא הדגל הל אומי
הפלסטיני, המקובל על כל
הפלסטינים בעולם, ושנולד שני
דורות לפני לידת אש״ף.

(המשך בעמוד )9

קר גם את השפעת תעמולת הב חירות
לצורותיה השונות על המצ ביעים.
הוא ביקש מן המצביעים
לומד את דעתם על טיבה של תע מולת
המיפלגות השונות. רוב ה נשאלים
סיווגו את תעמולת הליכוד,
שינוי, המפד״ל ושל״י כ״טו־בה
פלוס״ ,תעמולת המערך סווגה
כ״בינוניח ומטה״ ,ותעמולת המיפ־לגות
האחרות סווגה כ״בינונית״.
על פי הסקר השתתפו 287.מה מצביעים
באסיפות־חוצות 971 ,הש תתפו
באסיפות באולמות סגורים,
6 7השתתפו בחוגי־בית. אצל 97,
מהמצביעים נערכו ביקורי-בית׳ 7 7
זכו לקבל שיחות טלפוניות, ו־470
קראו חומר בכתב 47, .התבוננו
בכרזות (פלאקאטים) 14771 ,קראו
מאמרים בעיתונים שהתייחסו למע רכת
הבחירות. התיקשורת האלק טרונית
מובילה בתחום התעמולה :
727,מבין המצביעים חזו בשידורי־התעמולה
בטלוויזיה י׳> 367 האזינו
לשידורי־הרדיו.
וייס בדק גם מה היה קורה אילו
הוצב יצחק רבין בראש רשימת
המערך• לדבריו מורה הסקר כי
במיקדה זה היה זוכה המערך ב״> 117
אחוזים נוספים מבין מצביעי הר שימות
האחרות. לעומת, היה המע רך
מאבד במיקרה זה 270 מאלו ש הצביעו
למענו.

ת׳ ביצע את הפיגוע הרצח]׳ בבית־הכנסת בביות אוסטריה?
אידו מטוות הוא בא ד שות? מ׳ עומד מאתו׳ התוקפים?
ך* מישטרה האוסטרית יד-
י י עה: משהו מוכרח לקרות.
שר־ההפנים׳ ארווין לאנץ גבה־הקו־מה,
ניבא זאת. השילסונות המתינו
לכך בחוסר־ישע מסויים. כי לאוסטריה
אין ״מוסד״ למודיעין ול־ביטחון־חוץ,
וגם אין לה שרות
ביטחון־כללי לביטחון פנים. ההגנה
מפני פעולה טרוריסטית וחת־רנית,
בצורה כלשהי, מסורה בידי
המישטרה הרגילה, שאין לה הכ לים
להתמודד עם אתגר בינלאומי
כזה.
כאשד נתפסו בנמל־התעופה של
וינה שני חבריה של חוליית־פיגוע
פלסטינית (העולם הזח )2293 ידעה
המישטרה האוסטרית כי זהו
רק קצה הקרחון. חמישה פלסטינים
נוספים כבר היו באותה
שעה בתוך אוסטריה, תחת עיקוב
מישטרתי. אחרי התקרית בנמל־התעופה,
הם נעלמו.
השערת השילטונות האוסטריים,
שהתחזקה מאז היא: החולייה
שייכת לאירגון אל־עאסיפה (״הסער״)
,קבוצת־רסיס שפרשה מאיר-
גון פת״ח — והטוענת שהיא פת״ח
האמיתית. בראשה עומד אבו־ני־דאל,
עורך־הדין הפלסטיני שהיה
נציג פת״ח בבגדאד, ושהפך שם
סוכן השילטונות העיראקיים בתקופת
מאבקם במנהיגותו המתונה
של יאסר ערפאת. כאשר עברה
גם עיראק לקו מתון יותר, עבר

סאדאת את ביקורו באוסטריה, בעצה
אחת עם קרייסקי. קרייסקי
עצמו נופש, כמו בכל שנה, באי
הספרדי מאיורקה. בווינה השתררה
אווירה של -חופשה.

השבוע, כמצופה, ביצעה
ההודייה את המיכצע שלה.
הוא היה כושל למדי, אך
השיג את מטרתו.

מרוויח?
דץ ודיית־הפיגוע מנתה שני
* אנשים, הטוענים כי הכירו
איש את רעהו רק כמה דקות לפני
ההתקפה, אחרי שקיבלו הוראות
בכתב• הם חבשו כיפות וביקשו
להיכנס בשבת לבית־הכנסת.
נראה כי חזותם המיזרחית הש־

אחד מעדי־הראייה טען כי המתנקשים
צעקו, בעת מעשה ,״פי־אל־או״(אש״ף)
.על מציאה זו עטו מייד
מנגנוני״התעמולה של ממשלת״יש־ראל
ושל האופוזיציה האוסטרית
כאחד.
אך הרקע הפוליטי של מעשה
היה הרבה יותר מורכב.

במו ככד פשע פוליטי. ה שאלה
הראשונה המזדקרת
לעיני החוק היא: סי מרוויח
מזה ץ איזו מטרה יבולה
פעולה בזאת לשרת זו
*פ חד ה

098

מסממ שוז^ * 0 /1

בירו שלי ם
אלה זו פוסלת מייד, כ״
דבר מובן מאליו, את האפש רות
שהיתה זאת פעולה מטעם

התקפה על קו״סק׳

שער השבועון האופוזיציוני
ווכן־פרסה (״עיתונות שבועית״)
,ובו כלי־הנשק שנתפסו אצל שני אנשי חוליית־הפיגוע בנמל־התעופה
וינה. הכותרת :״קשר הטרור״ ,תוך הבלטת שלוש האותיות
פי־אל־או. הגליון הכיל התקפה על הקאנצלר, ברונו קרייסקי ומדיניותו.

מי היה מעוניין לבצע פרובוקציה
כזאת?

תבים והפרשנים, שכירי־העט ו־שכירי־הפה
של התעמולה הריש־

מייד את ההשערה הזדונית כי סוב-
ני־סתר ישראליים הם שביצעו את
הפרובוקציה, כדי לחסום את דרכו
של אש״ף אל אירופה. שמועות*
זדון כאלה הופצו גם במיקרים ה קודמים,
שבהם בוצעו פעולות-
טרור באירופה־ כגון רצח נציג
אש״ף בבריסל, רצח איש״הביטחון
האש״פי אבו־דאוד בוורשה, ואף
בעת ההתקפה על בית־הכנסת ברחוב
קופרניק בפאריס. בכל המיק־רים
הופרכו שמועות אלה.
אמנם, ישראל היתד. המרוויחה
העיקרית, והבולטת ביותר, מן התקרית.
מישרד־החוץ בירושלים
מיהר לפרסם הודעה צוהלת, שטענה
כי מעשי־הטרור בווינה הם
תוצאת המדיניות הפרו־אש״פית
של ברונו קרייסקי. שימחה ארליך
מצידו טען כי המעשה מהווה הפרה
של שביתת־הגשק בגבול הלבנוני
— הודעה מדהימה בבורותה, בעלת
השלכות מפחידות. כל ידידי־יש־ראל
באוסטריה ניצלו את ההתק־פח
על מקום־תפילה יהודי, שבה
נהרגו ונפצעו אזרחים אסוטריים,
כד להטיף נגד אש״ף ביכלל ונגד
מדיניותו של קרייסקי בפרט.
גם בישראל גוייסו כלי־התקשו־רת
במלואם כדי להטיל את האח ריות
למעשה על אש״ף ולהצדיק
את מדיניותו של מנחם בגין נגד
״אירגון המרצחים פי־אל־או״ .הכ
באווירה
של שטיפת־מוח, נדם השבוע
קול ההגיון בישראל.
אולם אין אדם רציני בעולם ה מאמין
כי אכן ידם של סוכני-סתר
ישראליים במעשה. כרגיל, נעשית
מלאכתם של ממשלת־ישראל והני-
צים הישראליים בידי הניצים הפלסטיים.

ציניקאים
אנטי־ישראליים הפיצו

עו־פאת בווינה

תמונה שצולמה בשיא
ביקורו של יאמר
מרפאת בווינה, שאורגן מליידי עיצאם סרטאווי

אבו־נידאל לדמשק, ומשרת עתה
את הקו הסורי. פת״ח דן אותו מזמן
למוות, אך לא הצליח לבצע
את גזר־הדין.

מטרת החוליה בווינה: לבצע
התנקשות ראוותנית
כשני האישים המסמלים יותר
מכל את הרעיון של
שלום ישראדי־ערכי, ושעמדו
להיוועד על אדמת אוסטריה:
הקאנצלר האוסטרי,
ברונו קרייסקי, ונשיא מצריים,
אנוור אל-סאדאת.
לפי שמועות הרווחות בווינה,
הניחה המישטרה האוסטרית לראש
שרותי־הביטחון של אש״ף (ושל
פת״ח) ,אבדאייאד (שמו האמיתי:
צאלח חלף) ,לחקור את שני הא־
:ירים. עוד לפני־כן נחקרו, כנראה,
ידי הד״ר עיצאם אל־סרטאווי, ה־
*!יש שניצח על יוזמת־השלום של
ת״ח באירופה.
כתוצאה מן החקירות ביטל אל־

(אינו בתמונה) .מימין: הקאנצלר ברונו קרייסקי,
מרפאת, שר־הפנים ארווין לאנץ וראש מיריית־וינה
לאופולד גראץ. לאנץ וגראץ בלטו במאורמות השבומ.

חומה עוררה את חשדם של שני
השוטרים האוסטריים, שהוצבו כשומרים
על הבניין, והרגילים ליהודים
אוסטריים בהירי־עור. כאשר
עיכבו את השניים, פתחו אלה בפעולה
מבוהלת, ירו וזרקו רי־מוני־יד.
שני עוברי־אורח נהרגו,
18 נפצעו, ביניהם שני השוטרים.
את המצב הציל נהגו של איש־עסקים
יהודי. האיש היה שומר־ראש
חמוש, בנהגים רבים של אנ־שי־עסקים,
יהודיים ולא־יהודיים,
באירופה של .1981 מכיוון שהיה
נוצרי לא התפלל, אלא עמד בכניסה
באפס־מעשה, כאשר החלה ה תקרית.
הוא שלף את נישקו, ירה
ופצע את אחד המתנקשים. השני
ברח ונתפס אחרי מירדף. בכלים
של השניים נמצאו כתובות, והד
מישטרה פעלה בזריזות כדי לנצלן.
אי*ש שלישי נעצר מייד בדרך זו.
הפעולה כולה היתה חובבנית בצורה
שכימעט לא״תיאמן.

הנהגת אש״ף, שהיא גם הנהגת
האירגון פת״ח.
יאסר ערפאת ואנשיו נחלו הש בוע
הישג מדיני גדול, כאשר שר־החוץ
הצר9תי הסכים להיפגש עימו
בביתו של ראש״הממשלה הלבנוני
(תפקיד שבעליו הם תמיד מוסלמים,
בעוד שנשיא״המדינה הוא
תמיד נוצרי־מארוני) .זהו צעד גדול
קדימה בדרכו של אש״ף להשגת
הכרה מצד אירופה, שהיא הצעד
הראשון לקראת הכרתה של אר־צות־הברית
באש״ף.

ביצוע התקפה רצחנית,
המקוממת אוטומטית את
דעת-הקהד האירופית נגד
אש״ף 24 ,שעות לפני הפגישה
הזאת בביירות, לא יכול
היה להיות אלא מעשה•
איכה נגד ערפאת ופרוכו
קציה חמורה כיותר נגד הנהגת
אש״ף.

מית, מילאו את החלל בטיעון זה.

המקור:

דמ שק
ף טד הפלסטיני, ברור לגמרי
למי היד, עניין במעשה פרובוקטיבי
זה: אנשי חזית־הסירוב, הממשלה
הסורית, וכנראה גם בעלי-
הברית של סוריה בגוש המיזרחי.

המטרה היא כפולה: להרוס
את מעמדו של יאסר
ערפאת ולמגוע את ההתקרבות
שכין אש ״ף וכין אירופה
המערבית, שהיא שלב
כהתקרכות כין אש״מ וכין
א רצות־ הכרית.
החוליה המחברת בין שני המחנות
היא ברונו קרייסקי, המנהל
מזה שנים מדיניות עיקבית שנועדה
לקרב את אש״ף אל המערב,
תוך כדי חיזוק ההנחגה המתונה
(המשך בעמוד )8

עם אוזניות)

כל אחד 1וכה!
החופש הגדול חוגג בעמינח. עכשיו אתה יכול לקבל חינם את ה־ואו^ז<ו 1שכל כך רצית.
איר? פשוט מאד: ספר להורים שלך שכל מי שקונה ספת־נוער של עמינח במשך חודש אוגוסט
למה אתה מחכה? קדימה, קח את ההורים לחנות הרהיטים הקרובה
מקבל במתנה
בחר לר ספת־נוער של עמינח, ותקבל

ה מבצע

!13^1 (16 חו

׳סטודיו

׳נעורים״ מ ת רו ממת

׳סטודיו״ מ ת רו ממת

קנגורו׳

ספת ״סטודיו״ רב־שימושית.

ספת ״סטידיו״ פונקציונלית ומשתלבת
להפליא גס בחדר קטן.
מיוצרת בשני דגמים:
״סטודיו״— ע״יהסטה קלה של המשענת,
הופכת ספת ה״סטודיו״ היפה למיטה
כפולה ונוחה.
״סטודיו״ מתרוממת — ספה יפה ביום,
מיטה בגולה בלילה וארגז מצעים מרווח
לבלי־מיטה.

״קנגורו״ — ספת־נוער משולבת.

״קנגורו״ ספת־גוערשמחביאה בתוכה
מיטה מתקפלת. מתרוממת בקלות ויש
בתוכה מספיק מקום גם למצעים וגם למיטה
המתקפלת.

״נעורים״ — ספת־נוער שהילדים
אוהבים במיוחד.

ספת ״נעורים״ מצטיינת בעיצוב צעיר ורענן
ומיוצרת בשני דגמים:

״נעורים׳ /ספה־מיטה־כפולה — לדגם
מיוחד זה׳יש למעשה שני מורונים.
כשמורידים את המזרון העליון — הופכת
הספה לשתי מיטות נפרדות או למיטה אחת
כפולה.
״נעורים״ מתרוממת — ספת־נוער נוחה
ובריאה מאד (מזרון־קפיצים) ,עם ארגז
מצעים מרווח לכלי־מיטה.

₪נן ויו(נ(חו

תצוגה ומכירה: רשת חנויות יניב • .ניר-צפי: טלפון 20777 054 תצוגה ראשית תל־אביב: דיזנגוף סנטר קומה ב׳ .תל־אביב: רח׳ דיזנגוף • .203 ירושלים: רח׳
יפו, מרכז כלל, חנות .226י• תצוגה ראשית לצפון: מפרץ חיפה, רה׳ ההסתדרות, ליד משרד הרישוי חלפת: רה׳ הרצל • .78 באר־שבע: רח׳ הפלט ׳ח .71
07072, 161. ) 201( 4601805/6ן> 18)3)1 81131-11), 310 ? 2161-5011 ? 1401:1403<1 031 ירושלים: רהיטי רויאל, דרך
ניו ג ׳רם י :
מורשות — 45
נתגיי׳״ רח
* סוכנויות בית לחם • 1120 תל־אכים: רהיטייורד, הרצל ; 154 רהיטי מוניטין, נחלת בנימין • 122 הרצליה: רהיטי,נתן, סוקולוב • 167 ראשון־לציון: רהיטי עלפי, הרצל • 1 103 חולון:
דיוריט, אילת • 1 18 ההרה: תרבות הדיור הגיבורים •! 78 נתניה: רהיטי עילית. ככר העצמאות • 1 11 כפר־סבא: רהיטי תל־חי, וייצמן • 141 רמת־גן: פולי
רהיטי נלושטיז. הברוו הירש 26י• א שייי: אשדה רה יט ים׳ א• התעש י ד״ ..ב,ת •3נ:י לנגסנר ׳ -א -:התעש-יה -:עמל

ד סויגה
(המשך מעמוד )6
של אש״ף, הנתמכת בידי סעודיה.

ההתקפה כווינה היא
ראש־חץ שד מאמץ מכוון.
מתוחכם ושיטתי לשכור את
החוליה המחכרת הזאת.

כמו בפעולות הקודמות, שהחלו
עם הירצחו של הייבץ ניטל, חבר־העירייה
וראש האגודה לידידות
אוסטריה־ישראל, נועדה ההתקפה
על בית־הכנסת להשיג את היעדים
הבאים:

• לעורר כאוכדוסיה האוסטרית
שינאה כללית לפלסטינים.
האיש הפשוט ברחוב

בווינה אינו מבדיל בין קבוצה
פלסטינית אחת לשניה. המילחמה
בין קבוצות פלסטיניות על אדמת
אוסטריה, תוך הריגת אוסטרים
חפים־מפשע, מעוררת בו תגובה
נגד כל הפלסטינים. מצב־רוח זה
מופנה, כמובן, נגד מאמציו של
הקאנצלר קרייסקי לפעול להתקרבות
פלסטינית־אירופית, פלסטינית-
אמריקאית ופלסטינית־ישראלית.

• לעורר התנגדות פנימית
נגד קרייסקי. באוסטריה

החל משבר כלכלי. מיפעלים חשובים
נסגרו, ונוצרה אבטלה. קרי-
את־הקרב של האופוזיציה היא :
קרייסקי מזניח את ענייני ארצו,
כדי לשחק מישחקים חובבניים ונאיביים.
יתכן כי התקפות אלה
יכריחו את קרייסקי להקטין את
פעילותו בעיניינים הפלסטיניים.

• ליצור אקדים כדדי באירופה
שימנע התקרבות
נוספת כין מדינות השוק המשותף
וכין הנהגת אש״ף.

ובכך לחסל, או לפחות לצמצם, את
פעילותה העצמאית של הנהגת
אש״ף. התוצאה: הגברת האפוטרופסות
הסורית והסובייטית על
אש״ף, והפיכת האירגון למשרת
עיוור של מדיניות דמשק ומוסקווה.
שרשרת הפרובוקציות משרתת
היטב את המגמות האלה. מבצעיהם
מדגישים בכל הזדמנות שהם
שייכים לאש״ף. השימוש בשם אל-
עאסיפה, הזרוע הצבאית של איר־גון
פת״ח, נועד אף הוא למטרה
זו. אנשי אבו־נידאל טוענים שהם
אנשי פת״ח האמיתיים, וכי איר־גונם
הוא אל־עאסיפה האמיתי —
מאחר שערפאת ואנשיו בגדו באידיאלים
האמיתיים של האירגון:
השמדת ישראל.
מטרה נוספת שהושגה השבוע :
הסיכסוך הפרמננטי הרדום עם
:רונו קרייסקי התלקח מחדש,
:צפוי, כאשר קרייסקי מהיר־החי-
מה הגיב בחריפות על כמה הערות
שמחות״לאיד ועוינות שבאו
מירושלים. מכיוון שאלה היוו התערבות
גלוייה וברוטלית במדיניות,פנים
האוסטרית, לטובת האופוזיציה
הימנית, גרם הדבר להחלפת
מחאות והשמצות.
גיצים דמען !ציס
י״ מו תמיד, יש כאן שותפות*
אינטרסים מוחלטת בין המ יניות
הניצית של ממשלח־יש-
ראל ובין מעשיה ודבריה של חזית,סירוב
הפלסטינית.

אחרי התקרית הווינאית
חגגו כדמשק וכירושדים ב-
*ותה המידה. ואולי גם על
;דות המוסקווה.

ולא במיקרה — לשתי הבירות
יש מטרה משותפת אחת: להפיל
זת ההנהגה המתונה של אש״ף,
להפוך את האירגון לאבר מדולדל
חסר־עצמאות באגף הערבי הקי-
יוני, ולמנוע כל תקומה ליוזמת־שלום
אשר תביא, במוקדם או בס־זוהר,
להקמת מדינה פלסטינית
גצמאית לצד ישראל, על בסיס
של הכרה הדדית.

לפי כל הסימנים, זוהי רק
זהתחלה, וצפויות פעולות
אוותניות נוספות להשגת
יעדים אלה, לשימחתם ה
,לוייה או המוסווית של
,:כרניטי ישראל.

״המודם נסיו המגד ר נקומדיה שואדת: והתנסו בגה
לעדור פתירות פנימיות ־ או לא, לגרום לעריכת בחירוח
ף* פעם היה הקרב אבוד
י • מראש. שר־ד,חינוך, זבולון
המר, איים להתפטר רק מתוך
הרגל• ראש־הממשלה, מנחם בגין,
אף לא היה צריך לפנות, כהרגלו,
אל השר השמנמן והתמים־למראה
ולבקש ממנו לא לעשות צרות. אף
לא היה צורך שראש־הממשלה יחוש
בליבו, כפי שקרה לא אחת בעת
משברים ממשלתיים. די היה במיחושים
קלים בברך — והמר התקפל
ללא תנאי.
בו ביום ניחתה עליו מהלומה
בחזית שניה, כאשר הרב הראשי,
שלמה גרן, איים להוציא נגדו כתב
סירוב והחרמה, צעד בעל משמעות
חמורה ביותר לאדם דתי.
ידידיו אינם יודעים מה קרה לו
הפעם .״הוא התנהג כמסומם,״ אמר
אחד מהם. המר ידוע במפד״ל כ־טקטיקן
מעולה שיודע לנתב יפה
את מהלכיו בסבך הפוליטי, ושאינו
עושה צעדים בלתי־מחושבים. מפו־ליטיקאי
ממולח כמוהו לא ציפו
שיחשוב שהוא יכול להילחם בו
בזמן בשלוש חזיתות שונות — ולנצח.
לזבולון
המר מצפה מאבק נוקשה
בתוך מיפלגתו. הוא נתון בעימות
מסובך מאוד מבחינתו ומבחינת הציבור
הדתי בכלל, נגד הרב הראשי,
שלמה גורן. אך אין ספק שה־יריב
הקשה ביותר, שדווקא נגדו
ביקש המד להתמודד.תחילה, הוא
שריה,אוצר יורם ארידור.
שרי הליכוד יודעים יפה שהם
חבים חובה על נצחונם בבחירות
לשני אנשים: למנחם בגין וליורם
ארידור, כאשר לא ברור כלל למי
ולמה היה חלק מכריע יותר בניצחון:
לשעשועים המדיניים והרי־טוריים
שסיפק בגין, או ללחם
הנדבות הכלכלי שסיפק ארידור. לא
ניתן היה להעלות על הדעת ששרי
הליכוד יניחו למישהו — ויהיה זה
גם שותף קואליציוני חשוב —
לזכות בקרב נגד שר־האוצר. למען
שלום־בית דובר אמנם על פשרה,
אך גם המר ידע יפה שהובס בקרב
נגד ארידור•

הראשי לישראל. ומשום כך אימץ
ללא ויכוח את פסק ההלכה של
הרב עובדיה יוסף, שנבחר בתמיכת
רבני אגודת־ישראל שבגוף הבוחר.

סוף
ל ח לו מו ת

בירג־קביות
מפו קפ ק
כאורה ניהל זבולון המר את
/המערכה נגד ארידור ״לשם
שמיים״ :למען תקציבה של מע־רכת־ר,חינוך
הישראלית. ידידיו ב־מפד״ל,
וגם כמה מיריביו, טוענים
שיש לו מה שהם מכנים גישה ממלכתית
אמיתית. אך מאחרי הגישה
הממלכתית מסתתרות גם שאירות
אישיות עזות מאוד.
רק לפני שנה וחצי דובר בעיתונות
הישראלית בהרחבה על ה אפשרות
ששר־החינוך הצעיר והמצליח
מטעם המפד״ל יהיה פעם,
בעתיד, מועמד לראשות הממש לה,
אם יווצר המצב הפוליטי המתאים.
באותה הזדמנות דובר גם בהפיכת
המפד״ל למיפלגה כלל־לאו־מית,
לא לדתיים בילבד.
לא חלף זמן רב, ולהמר היה נדמה
שהוא נמצא בדרך הנכונה. בנובמבר
1980 התנגש שר־ד,חינוך בקרב
חזיתי עם שר־האוצר דאז,
ייגאל הורביץ, ויצא מן הקרב כש ידו
על העליונה. שר־האוצר התפטר
מן הממשלה כאשר זו החליטה
— לפחות על גבי הנייר —
לאמץ את מסקנות דו״ח ועדת עצ־יוני
כדרישתו של המר.
שר־החינוך היה אז בשיא הפופולאריות
שלו: איש המפד״ל שמנהל
קרב עקרוני על עניין השייך
לציבור כולו, ולאו־דווקא לציבור
הדתי. אין ספק שזיכרון הניצחון
ההוא היה לנגד עיניו של המר
כאשר התחיל במערכה נגד שר־האוצר
הנוכחי.

אלא שהנסיבות היו שונות לחלוטין.
הנסיבות
השתנו לא רק בתוך
הממשלה. המפה כולה השתנתה.
אך המר, שמאז התבוסה שנחל
המפד״ל בבחירות האחרונות מסתובב
כמי שחרב עליו עולמו, לא
היד מסוגל לקרוא את המפה.
המהלומה שספג שר־החינוך במערכה
נגד ארידור, עשויה להיראות
כלטיפה קלה לעומת החבטות
שהוא עלול לספוג משלמה גורן.
במפד״ל רווחות כמה הערכות
באשר לסיבת העקשנות הפיתאומית
של הרב שלמה גורן בעניין החפירות
הארכיאולוגיות בעיר־דויד.
איש אינו מוכן להתייחס ברצינות
לאפשרות שהרב הראשי עושה את
מעשיו ללא חשבון של רווח־והפסד
פוליטי, אלא פשוט משום מאמין
שאסור לחפור בבית־קברות מפוק

שגיסה זו אינה מסבירה,
\ 1עדיין, מה סיבת המילחמה ה אישית
שמנהל גורן נגד המר דווקא.
ההסבר שנותנים לכך במפד״ל
הוא זה: כאשר הורכבה הממשלה
לחצו שני אנשים למען מינויו של
זבולון המר כשר־הדתות, נוסף על
תפקידו כשר־החינוך. היו אלו אהרון
אבו-חצירא, שר־הדתות היוצא,
שביקש למנוע את התיק מיוסף
בורג ומסיעת למפנה השנואה עליו.
רבים מאנשי עדות־המיזרח שנותרו
במפד״ל ולא הצטרפו אל
אבו־חצירא הם חברי סיעה זאת
(הח״כ בנציון רובין, איש תמ״י,
היה חבר הסיעה) ואבו־חצירא רצה
להבהיר להם כי אם ישארו במם־
ד״ל, ישארו ללא מישרות רבות.
האיש השני שניהל מערכה למען
מינויו של המר כשר־הדתות,
היה הרב שלמה גורן• גורן היה
מקורב, מאז שיחרורו מצה״ל, לחוגי
הצעירים במפד״ל. הוא ידע ש אם
ימונה המר כשר־הדתות, מובטח
לו שיועבר החוק אשר יבטיח את
המשך כהונתו כרב ראשי, שכן
׳העברת חוק זה היא בתחום סמכותו
של שר־הדתות. אלא שהמר
הפקיד אותו לחסדיו של יוסף בורג,
איש סיעת למפנה. לסיעה זו יש
מחסור במנהיגים פוליטיים שיוכלו
לרשת את יוסף בורג כמנהיג ד,מפ־ד״ל,
אך אין לה מחסור ברבנים
שיוכלו להחליף את שלמה גורן
כרב ראשי. על פי גירסה זו, נוקם
עתה גורן בד,מר על שמכר אותו
במיסגרת עיסקת מאד, המיליונים,
שתוסבר להלן.
לזבולון המר היתד, ברורה היטב
המשמעות של העדפת פסק־הלכה
תורני על־פני חוק המדינה: סוף
דרכו כשר־החינוך, קץ התדמית
שבנה לעצמו כאיש בעל גישה
ממלכתית, ולא דתית־צרה, וכתוצאה
מכך — סוף לחלומותיו לה פוך
מנהיג לאומי. גם יוסף בורג
לא התרגש במיוחד, ואף לא הסתיר
את דעתו שעל־ידי פסק־הלכה
זד, חיסלו הרבנים הראשיים את סיכוייהם
להמשיך בתפקידם.
כאשר נמצא שר־הפנים יוסף בורג
באלכסנדריה, הודלפה לעיתונים
ידיעה על כך שבורג הציע לבן־
מאיר ללכת אל גורן ולהפחיד אותו,
שאם יתעקש בפרשת החפירות
לא ייבחר לכהונה נוספת כרב
ראשי. מטרת ההדלפה היתד, להוכיח
לגורן שיש לו יריבים קשים
יותר מהמר, ושנגדם, ולא נגד צעירי
המפד״ל, צריך גורן לכוון את
מילחמתו•
פק .״מי שמצא מאה דרכים לטהר
אך כל מאמצי הפשרה היו ללא
ממזרים, היה יכול למצוא אלף דר הועיל. גורן החליט להילחם עד
כים כדי לטהר קברים,״ אומרים הסוף, ואף גייס לעזרתו את החלום
במפד״ל. מדוע, אם כן, נאבק גורן שבו הופיע -,החזון איש״ (ראה
בלהיטות כזאת1
ידיעה בתשקיף) .גורן סיפר את
המפתח הוא חוק הרבנות הרא סיפור החלום בסודי סודות לידידיו.
שית. על־פי החוק הקיים, מסתיימת הוא ידע היטב שחלום מסוג זה
כהונת הרבנים הראשיים בתום שתי עשוי לעשות עליהם רושם גדול,
קדנציות. כדי שיוכל גורן להמשיך אך לעורר ליגלוג כללי אם יתפרסם
בתפקיד, יש צורך בד,ערבת חוק ברבים. ואמנם, גורן גילה שלא רק
מיוחד בכנסת. אם לא יהיה חוק הוא נלחם עד הסוף. מישהו הדליף
כזה, יסיים שלמה גורן את תפ את הסיפור, שהיה בידי כתב קול־קידו
בתוך זמן קצר, והוא אינו ישראל במשך 36 שעות, וששודר
רוצה בכך.
רק לאחר שפורסמה הידיעה על
אחת הגירסות אומרת שגורן מב החלום במערב.
קש להרחיב את בסיס התמיכה בו.
עתה מפעיל שלמה גורן נגד
בגוף הבוחר את הרבנים הראשיים המר את כלי־הנשק החדים ביותר
יש ייצוג גדול גם לחוגים קיצו השמורים באמתחתו — חרמות וניניים
יותר מחוגי המפד״ל, וגורן
דויים דתיים. המר עלול לגלות ש מבקש
להשיג את תמיכתם לקראת
איבד את מעמדו לא רק כמנהיג
המערכה על המשך כהונתו כרב לאומי, אלא גם כמנהיג דתי. בכך

ארידור ־ או לא, להתפטר בגלל גורן ־ או לא,
.חדשות לכנסת בעוד שנה ־ או לא...

במדינה
(המשך מעמוד )5
על פי הגיון זה יכלו הבריטים,
בשעתו, לטעון כי ״הסוכנות היהודית
אחראית למעשה הטרור של
כנופיית־שטרן, מפני שדגל־הסוב-
נות נתפס בחדרם של הטרוריסטים
מכנופיית־שטרן.״ אלא שלא היה
קיים דגל של הסוכנות. הדגל הב־חול-לבן
היה הדגל הלאומי היהודי.
אלא שכמו תמיד, התעמולה משכנעת
את בעליה, המתבסמים בה,
אך אינה משכנעת את מי שהיא
מכוונת אליו.
אם הדיפלומאטים האמריקאיים
לא צחקו, הרי זה ביגלל החשש כי
הטיעון — מופרך ככל שיהיה —

מודעה שתישאר, מן הסתם, יחידז
במינה בפולקלור הפרלמנטרי ז
ישראלי, ואולי גם העולמי.
נאמר בה כי ״רות ועקיבא נו
מודיעים באושר על הולדת ב
אח לאיילת.״
היה זה נוסח מרתק, מכמה בחי
נות :
• רותי נוף אינה קיימת. י
עומת זאת קיימת פקידה בע
רותי הולצמן, רווקה בת 32׳ ז
עובדת במלנן דן בתל־אביב. ה׳
האם.
6עקיבא נוף הוא גבר נשו
אך לא לרותי הולצמן. אשתו ה
העיתונאית מירד, נוף, שנוף מסו

רותי ועקיבא נוף
מודיעים באושר
על הולדת ב1
אח לאיילת

נכד לגחמה ויהושע הולצמן ז״ל
ולחיה ויהושע נפרסשק

שרים המר וכורג
עוד שנה וחצי?

הוא מציב את זבולון המר ואת
המפד״ל כולה בפני דילמה קשה
ביותר: אם תתעלם מפסקי־ההלכה
של הרבנות, תהיה זו פגיעת־מוות
במוסד הרבנות הראשית, והודאה
בכך שלמעשה מהווה רבנות זאת
מעין סניף של המיפלגות הדתיות,
כשהיא מקבלת את כל סמכותה מ־המימסד
הפוליטי, וכפופה לו. אם
תקבל המפד״ל את פסק־ההלכה,
יתכן שיהיה עליה לפרוש מהממשלה
ולהפר את האיזון העדין, שהיא
מקיימת מזה עשרות שנים,
בין ציות לצווים הדתיים־תורניים
ובין הליכה בתלם ממלכתי.

ייי לז ר

? 14 פולי טי ת
ך* מפד ״ר עומדת לפני ברירה
י • זו בתקופה שהיא הקשה בתולדותיה.
בחירות 1981 היו׳קרב ווטר-
לו של המיפלגזדהדתיודהלאומית,
ושל נפוליודהמלט־המך. לא לחי

השפיעו תוצאות הבחירות בצורה
הקשה ביותר דווקא על זבולון
המר ועל צעירי המפד״ל• סייד
לאחר הבחירות אף הצהיר המר
שאינו רוצה להיות שר, ושהוא רוצה
להקדיש את עצמו לשיקום
מיפלגתו. הוא הודה, למעשה, באחריותו
לתבוסה, אחריות רבה מזו
שר מנהיגים אחרים במפד״ל —
של כל אדם אחר במפד״ל.
תחת השפעתו של המר —
אימצה המיפלגה את הקו הלאומני,
ומיעטה להדגיש את דאגתה לצרכים
דתיים. היה זה המר שלחץ בתוקף
למניעת פרישתו של הרב חיים
דרוקמן מהמפד״ל, ולשילוב אנשי
גוש־אמונים ברשימת המיפלגה לכנסת.
היה זה המר שחיזר במרץ
אחרי אבו־חצירא אחרי שזוכה —
וספג ממנו יריקה פוליטית בפרצוף.
אך חשוב מכל: היו אלה המר
וצעירי המפד״ל שדאגו ״ליישר קו״
עם הליכוד ערב הבחירות.
צעירי המפד״ל היו סבורים שה־

המר עם בגין
״אל תעשה לי צרות !״

עליה המסתמנת בכוחו של הליכוד
בחודשים שקדמו לבחירות, תועיל
גם להם, אם ידגישו את שותפותם
עימו. הליכוד לא הותקף אפילו פעם
אחת על־ידי המפד״ל בתעמולת
הבחירות שלה. אריה האן, מזכיר
סיעת המפד״ל בכנסת ומראשי הצעירים,
קיים מדי יום, בתקופת מע רכת
הבחירות, ישיבת־תיאום עם
דוברי הליכוד, דויד אדמון. אחד
משרי המפד״ל הידוע בחריפות־לשונו,
אמר בעיקבות פגישות אלה
על אריה האן :״הוא אינו דובר
אמת, הוא דובר הליכוד.״
התוצאה היתה נוראה• היום אין
עוד ספק לאיש במפד״ל שהליכוד
היה גזלן הקולות העיקרי של מצביעיה.
מניתוח תוצאות הבחירות
שנערך במפד״ל התברר שתנועת
התחיה נטלה מהמפד״ל מנדט אחד
או שניים, תמ״י נטלה אף היא
מנדט אחד או שניים, ואילו הליכוד
גזל ממנה שלושה מנדטים.
הודאתו של המר באחריות, היא
שגרמה לו להסכים לוותר על תיק־הדתות,
אך לא בחינם. במפד״ל
מכנים זאת בשם עיסקת המאה
מיליון: לרשותו של המר הועמד
סכום של מאה מיליוני לירות לצרכים
מיפלגתיים פנימיים, שבעזרתם,
כך נאמר, הוא ישקם את מיפלגתו.
למתנגדיו של המר, אנשי סיעת
למיפנה, ברור שחלק נכבד מסכום
זה יופנה לשיקום כוחו של המר
עצמו. תוצאות הבחירות לימדו ש־וותיקי
המפד״ל, המהווים את בסיס-
הכוח העיקרי של סיעת למפנה,
נשארו נאמנים למיפלגה. את המס־ד״ל
נטשו בעיקר הצעירים יותר,
בוגרי ישיבות בני־עקיבא, העירוניים
והאשכנזים. הם הצביעו לליכוד.
גם אנשי גוש־אמונים לא
התפתו, והצביעו למען התחיה.
המר מבקש לבנות מחדש את
בסיס־הכוח שלו — ולעשות זאת
במהירות. במאי 1982 אמורה להיערך
ועידת המיפלגה, ולראשונה מזה
שנים רבות עלולות להיערך גם
בחירות בוועידה זו. המר יודע שאם
ייערכו בחירות, לא יהיה די בתימ-
רוני־כוח בתוך קבוצת ההנהגה של
המפד״ל. יהיה צורך כמצביעים
ממש.
וכך, כמו. המלט, נסיך דנמרק
המעונה והמיוסר במחזהו של שייק־ספיר,
מגלגל המר את עיניו כלפי
מעלה, כשכל קיומו הפוליטי מונח
בימים אלה על כפות המאזניים.

תי־ח שומה ל׳ באב תשמ״א׳ 30.8.81
מודעת־ הלידה ׳ כ״מעריב״
אח לאיילת —

הזוג נון ן־הולצמן, ערב הלידה
— הורים מאושרים
בא לשרת מטרה מסויימת: חידוש
המילחמה מצד ישראל בלבנון.

אי שי ם
שיא ה תו צסה
מודעה קטגה בצהרון
מוסיפה שיא חדש
לגוף הישראלי
יש הגדרות שונות למושג ״שיא־החוצפה״
.הגדרה אפשרית :״עקיבא
נוף״.
השבוע עבר עקיבא נזף את כל
השיאים הקודמים, שציינו את
דרכו רבת־השעתריות.
בצהרון מעריב התפרסמה, ביום
השני, במקום בולט בעמוד שש,

לתת לה גט, ושעימה הוא, מ
בסיכסוך ממושך, רצוף סקנדל
סירוב לשלם מזונות, קובלנות
מישטרה על תקיפה גופנית
פקודת־מעצר אחת. סיכסוו זה
הוליד כמה הצעות״חוק של הן
המזוקן, שנועדו לשפר את מע!
בהליכים המישפטיים התלויים
עומדים.
• הבן החדש הוא רק אח ח
לאיילת נוף, בת ה־ 5וחצי, נ
של עקיבא ומירח נוף.
מדוע הזדרז נוף לפרסום מוז
מגוחכת זו? יש לכך סיבה
בה. בניגוד לגברים אחרים, ה
ניעים, בדרך בלל, אירועים נ
זה שמחוץ לגדר הנישואין, מעו
נוף דווקא לפרסם ברבים את
ייניו — כאשר הם נוגעים לנע

בי טוח

העחוים: ימה בדאי יעבוד
עשה ולהיות מנב״ י בבי״ י
זה שבנק־לאומי יצא בסוף השבוע
שעבר בהנפקה ״הגדולה ביותר בתולדות
הבורסה״ ,אנחנו כבר יודעים. אבל, כדי
לצאת בהנפקה צרין להגיש תשקיף. באמצעות
מיסמך זה מביאה החברה לידיעת
הציבור את כל הפרטים על מצבה.
פירסום התשקיף טעון אישור הרשות
לניירות ערך. הפרטים המופיעים בתשקיף
חייבים להיות נכונים, והדגש הוא על
חייבים. החוק קובע עונשים על מסירת

ישיאו ודו

מרוני

מידע לא נכון, שעלול להט עו תאת המש
קיעים
בכוח.
פירסום התשקיף הוא רק התחלה של
תהליך. אבל אותנו יעניין הפעם פרט
מעניין מתוך התשקיף: כמה מרוויחים,
או, ליתר דיוק, מהי הכנסתם של מנהלי
בל״ל. ב״ 1980 היא היתה 5.2מיליון
שקל ברוטו, כולל הוצאות נלוות. ב-
1979 היה שכרם 1.7מיליון שקל• הנתונים
מתייחסים לשכרם של יו׳׳ר הדירקטוריון
וחמשת המנכ״לים המשותפים
וכן שכר חברי מועצת״המנהלים.

החלטתי לבדוק אם הם ראויים לשכר
כזה, והתברר שכן. הרווח הנקי של בל״ל
ב־ 1980 היה 518 מיליון שקל, גידול של
201 אחוז לעומת הרווח של .1979 משכורת
המנכ״לים גדלה רק ב 198
המסקנה: השכר גדל עם הרווח.
כדי שתכירו את הנבחרים, אנו מצרפים
את תמונותיהם, אולי מישהו מהם הוא
שכן שלכם. במיקרה והתשובה היא חיובית,
אפשר לבקש הלוואה.

איינהורן

״עקב מאכט

גם בנק-הפועלים, כידוע לכם, יוצא
בהנפקה וכמובן הגיש תשקיף.״ גם שם
מופיע סכום, יותר צנוע, אך כזה שראוי
עדיין להתכבד בו. ועוד דבר שראוי לציון:
המנכ״לים של הבנקים מחזיקים
חבילות גדולות של מניות הבנקים שאותם
הם מנהלים, וזה בוודאי מההכנסה
הפנויה שלהם. מי שמקבל משכורת של
מנכ״ל, יכול להרשות לעצמו לקנות
סטוק בל״ל, ולדאוג שיהיו תמיד בעליה.
זה טוב גם למנהלי בנק״הפועלים
וגם לבעלי דיסקונט•

ביטוח 111 חרס:
לא נרנו בטוח
עשרות אלפי המבוטחים בביטוח-
מנהלים עלולים למצוא עצמם במצב
מאוד לא נוח, כאשר יפרשו מעבודתם.
למה ן בגלל האינפלציה. ההפרש בין מה
שהמבוטח אמור היה לקבל בתנאים
רגילים, בלי אינפלציה, ובין מה שיקבל
למעשה, בתנאים של אינפלציה דוהרת,
מסתכם בעשרות אחוזים.
כדי להסביר את הדברים, נציג את
תוכנית ביטוח־תמנהלים של ש.ה. שביטח
עצמו באחת החברות הגדולות בארץ.
תקופת ביטוח״המנהלים (ביטוח־חיים,
המשלב חיסכון וביטוח-ריסק) היא בין
האחד ביוני 1964 לאחד ביוני .1991 מר
ש.ה. משלם את הפרמיה שלו מראש,
בכל שנה, כשסכום הביטוח מותאם למדד
פעמיים בשנה — באחד בפברואר ובאחד
ביולי• כלל זה חל על כל הפוליסות
מסוג זה, הקיימות בארץ.
כאשר יפרוש ש.ה. מעבודתו בחודש
יוני ,1991 יקבל את הסכום המגיע לו,
כפי שיחושב באחד בפברואר באותה שנה,
כאשר המדד הידוע באותו תאריך יהיה
זה שפורסם ב״ 15 בינואר, המתייחס לחודש
דצמבר של השנה הקודמת. בקי צור:
ש.ה. יפסיד שישה חודשי מדד,
שהם האינפלציה שתצטבר מדצמבר 1990
ועד ליוני .1991
כאשר החל ש.ה. את תוכנית הביטוח
שלו, היו שיעורי האינפלציה נמוכים,
ואיש לא יכול היה לשער, כי אי־פעם
תהיה חשיבות רבה להפרש של שישה
חודשים. היום נראה העניין אחרת.
אם ש.ה• היה פורש השנה, מה היה
קורה ן האינפלציה בין דצמבר 1980ליוני
1981 הסתכמה בכ״ס/ס .50 אם מיודענו
המבוטח היה מקבל בתחילת יוני
סכום של מיליון שקל, על פי תחשיב
המבוסס על דצמבר , 1980 הרי שהפסיד
כ־ 350 אלף שקל —.כשליש מהסכום
שהגיע לו. הפרש זה הוא כה משמעותי,
שלעיתים הוא יכול לחוות את ההבדל
בין חיים בכבוד ובין עוני. איש לא יוכל
לערוב לנו שהאינפלציה ב 1991-לא תחיח
גבוהה יותר ועימה גם חפסדיהם של
המבוטחים.
מהו הפיתרון! פשוט מאוד, להתאים
את סכום הפוליסה בכל חודש ולא בכל
שישה חודשים, ואז יהיה סכום הביטוח
מוצמד במלואו למדד האחרון. נראה שמטעמי
נוחיות אין חברות הביטוח עושות
זאת, המפקח על הביטוח אינו עומד
על כך, ורוב המבוטחים כלל אינם יודעים
מה מצפה להם.

תע רוכו ת

מה ותו טהו
ממכונית מ׳ רוץ?
אובנוע מיווץ
הפעם נספר על מה שיקרה ״בפעם
הראשונה בארץ״ בסוף החודש. הפעם
נוכל לראות מכוניות וגם אופנועים שאותם
רואים רק בסרטים. אלה שמארגנים
את תערוכת המכוניות בתל״אביב
עשו חשבון והחליטו — אם מוציאים
בארץ על רכב והסובב אותו עשרות מיליארדי
שקל בשנה, למה שלא ילקקו
קצת מהשמנת שעל העוגה ן
לא חשוב מי מצא את מי, היזם ה ישראלי
את המארגן הגרמני, או להיפך
— שניהם החליטו להמר על הסקרנות
של הישראלים. כדי לספק סקרנות זאת,
הם יביאו ארצה 40 כלי־רכב מכל-מיני
דגמים, סוגים, צורות ושנות ייצור —
החל ממכוניות שמהירותן 300 קילומטרים
בשעה וגמור באופנועים המגיעים
למהירות של 328 קמ״ש.
אז מי שמתעניין יכול לקחת סיבוב.
בתשלום, כמובן•

הבורסה

מי יצטון־ לעבוד
קשה, נדי שהמאזן

יראה יפה
השבוע החולף היה עדיין עצבני. אומנם
פחות מהשבוע שלפניו, אבל בכל-
זאת. חלק מאווירת האי״ודאות יצרו
מילחמת ההודעות והידיעות על הפסדי
הבנקים המתמחים במתן אשראי ליהלו-
מנים.
ההנחה הרווחת בין ציבור המשקיעים
שבנק זה כמו רישיון להדפיס כסף, עדיין
לא חלפה. בנק תמיד מרוויח, ובאמת,
ב־ 1980 הרוויחו הבנקים יפה מאוד. גם
במחצית הראשונה של שנת 1981 היה
הרווח נאח, בעיקר אצל אלה שהסעיף
״חובות מסופקים״ לא גדל ריאלית.
מכל העסק הזה של אשראי מובטח
בחלקו, או לא כל כך מובטח, יצא נקי
לגמרי בנק הפועלים — זה לא השטח
שלו. גם הבנקים שספגו הפסדים יתגברו,
אבל פי-בי ודנות יצטרכו לעמול קשה
כדי שהמאזן של הבינלאומי יראה יותר
יפה- .ואולי גם, לחרוג מהמדיניות של
אי־תמיכה במניותיהם, כפי שכבר עשו
בשבוע האחרון, בלית ברירה. הבה נניח
להם להתאושש. אגב, מתי יפורסם ה מאזן

מישהו, קרוב לעניינים רמז לי, שב-
״בינלאומי״ יהיו שינויים פרסונאליים,
אך דאג לומר שלא כדאי שאפרסם את
העניין. שכן, אם אפרסם, ידחה מועד
״השינויים״• מה דעתכם, על איזה מחנה
נמנה הרומז, על אלה ש״ישונו״ החוצה
או למטה, או על אלה ש״ישונו״ למעלה ן

צמוד ומצר
נו, מה אתם אומרים על הצמודים ז
ירדו, מ ה! בטח שירדו. אז הפלא חזה,
שמה שיורד זה טוב, חל בעיקר על ה צמודים.
למה ז מה שיורד יותר, יצטרך
אחר כך לטפס יותר. ומי שקונה כרטיס
בקומת המרתף, נוסע יותר קומות.
את ההסבר הארוך הזח עם חדוגמח
אפשר לסכם במילה אחת ארוכה: הצמודים
יהיו יותר אטרקטיביים. בינתיים
היו פדיונות גדולים מאוד, כדי שיהיה
כסף להשקיע במניות הבנקים. אז מתי
באמת יהיה מעניין וכדאי לרכוש צמודים
ז קודם כל, תנו להנפקות הגדולות
להיגמר, ואז למי שיש עוד כסף, ואם
הנציג של בנק־ישראל בבורסה יתנהג
בהתאם לציפיות, יהיה כדאי לרכוש צמודים•
הפעם, העיתוי המדוייק, הוא ש-
״יהפוך עני לעשיר״.

מה שסוג -סוב המיז
מניות טובות — נכסיות ובריאות
טובות תמיד. אפילו ירדו קצת, ירידה
סימן לעליה בעבר, וגם בעתיד. קחו את
״פולגת״ ,את ״עלית״ ,ואפילו את ״דו-
בק״ .באלה כדאי להחזיק• גם ״ים ה מלח״
,למרות הירידה היא מניה טובה
מאוד. סבלנות רבותי !
• אלקטרה המשיכה לעלות — אמריי,
לכם. תראו איך נראה המאזן.
• בתיבת נח של ״אררט ״5התקינו
מנוע דיזל חדיש תחת משוטים, והיא
עלתה יפה מאוד. מר שני, קיבלת סוכנות
של מנועי דיזל, מה קרה לנעליים ז
• ויש לנו עוד יופי של עליות ב-
״דרעד״ וגם ב״ארלדן״ .למה ן כובע !
ולא רק משום שיש להן קשר למקרקעין.
אלה מניות שטוב לצעוד איתן בזהירות.
אני לא טיפוס זהיר. לכן אני לא משקיע
בהן.
• מה קרה ל״אפריקה״ז עוד שבוע
טוב עבר עליה. מי זה דוחף אותה כל
הזמן ! אם לא קבלן אז אולי ההתנפלות
על הקרן החדשה של דיסקונט ,״תאנה״,
המתמחה במקרקעין••
עכשיו יש לי עצה טובה מאוד: קנו
אופציות, לא חשוב מה, לא חשוב מי.
זוהי האופנה האחרונה בבורסה של תל-
אביב. אפשר גם לקנות חבילה בקרנות
המתמחות באופציות. שיעשו הם את העבודה.

אנה נס האננס?

חפשו אנת 1בפרילי.

׳המון פרי בפריל׳

פרילי מעדן חלב
עם המון תותים׳אוכמניות,
אננס,או משמש. מה יכול
להיות טעימיותהבריא
יותר.
אפשר לאכול אותו או
לשתות אותו.
להשיג בכל עונות השנה.

תנובה
כל סוב מן הטבע

גרבי הספורט ש ל סברינה.
זרגליים ש ל האלוף.

מכתבים
אין ונוס *0381
על מת מבוסס פסק ה הלכה
האוסר חפירות
ארכיאולוגיות בעיר דויד
בירושלים ז

נניח שהרב שלמה גורן הרם, בדבריו,
שתי חליפות(!) וסיכן את
חייו היקרים(!) ויצא עם שלל רב

ד * 1 1ובץה עוו! .היי־

תם אין שום מקום לספקות, ואין
שום מקום לזיכויים. הם אשמים.
אבו־חצירא הוא איש השנה.
גדי רצץ .,תל־ אביב
כל ניתוח אובייקטיבי של השנה
שעברה יצביע על כך שהעובדה
הבולטת ביותר בה היא החרפת
היחסים הבינגושיים. כמבטאה ה בולט
של מדיניות זאת הוא הנשיא
הנבחר של ארצות-הברית, רונלד
רגן. הוא צריך להיות איש השבה.
אליהו גדברט, חולון
...זהו האיש שהעלה את הליכוד
לשילטון בישראל, כאשר
חילק סוכריות בשפע, סוכריות
גשמיות וסוכריות מילוליות. זה
האיש שסיפק לעם היושב בציון

— שק מלא עצמות. מנין לו לרב
המכובד שאלו עצמות של יהודים
דווקא?
כידוע, ההבחנה בין יהודים ובין
לא־יהודים מבחינה אנטומית
היא אפשרית, אך בניגוד ׳לדיעות
המקובלות, באותו המקום בגוף שבו
אפשרית ההבחנה, אין שום
עצם! כלומר, גם אם מצא הרב
המכובד שק מלא עצמוודאדם, יתכן
מאוד שעצמות גויים הן אלו,
וכידוע, לא מתנגדת הרבנות שלבו
כלל שיחוללו בתי קברות של גויים

ורד קלר, ירושלים

שר אבו־חצירא
סמל לעדה

הלאה הכפ״ר
השאלות שמעוררת ״מיל״
חמת הקברים״ בעיר דויד
בירושלים

תופעת האלימות כפי שבאה
לידי ביטוי בהתפרעות חרדים בשאלת
החפירות הארכיאולוגיות
מעוררת שאלות מספר: כלום הדת
תחליף בעתיד את חוקי מדינת יש ראל?
האם קומץ של דתיים יוכל
לכפות מרותו על ציבור כה רחב
של חילוניים, אשר אינו חפץ ב־כפיה־דתית?
עד מתי נסבול מתופעת
האלימות הברוטלית?
הריני קורא לכל האנשים שוחרי
החופש, אלה שמאסו בכפיה״הד־תית,
להדים קול צעקה ולמחות
נמרצות. הציבור החרדי חייב לדעת
ולזכור, שבכוח הזרוע לא יוכל
להכתיב להמונים בארץ צורות
חיים•
אין הציבור החילוני חפץ להפריע
לשמירת השבת בבני־ברק או
בירושלים, אולם הוא לא יסבול
שיפריעו לו לחיות כרצונו.
יוסף פג ח סי, רמת־ג!

הוא היה איש ׳תשנה !
קוראים מציעים מועמדים

שנת 1981 עמדה בסימן החרפת
היחסים הבינעדתיים בישראל. מי
שהצית את הניצוץ היה שר־הדתות
לשעבר, אהרון אבו־חצירא, אשר
יצא זכאי, פחות או יותר, במישפטו
הראשון, וכבר הוא עומד למישפט
שני. מי שהביא אותנו למצב שבו
אדם כזה יכול להיות סמל לעדה,
הם האשכנזים. כאשר שופטים או
נשיא
רגן
החרפה

אחדות מן ההגדרות,
הן חלקי פסוקים, פית־גמים
או אימרות.
מאוזן :
)1קריאתו של ארכימדס !
)5האי שבו נע רך הניסוי
האטומי הראשון! )10 נקי מ חטא!
)11 נקבה בסלע! )13
״אומץ״ בהשאלה ! )14 חומה
נמוכה ! )15 בבואה כהה ! )16
רגב ! )18ר״ת שמו של
משורר גדול ! )20 עם 20 מאונך
— נתץ, שבר! )21 מה
שראה הבורא ביום ג׳ פעמיים
! )22 אל היערות במיתולוגיה!
)24 אחת מארצות
אמריקה הדרומית ! )25 הבקר
המרביע ! )26 ראוי שיצחקו
לו> )28 פיתרון •,באור ! )30
דבש נוזל! )31 הדר! )32
יהודה ושומרון! )34 בעלה השני
של רות המואביה! )35
גזר־עץ! )38 התפשטות בכיוון
מסויים ! )39 שירה ! )41
״שבשתא כיון ד ..דש״! )42
עדנה! )43 אמרת החתן בחופתו

ששתית ממנו אל תזרוק בו
)47 עלוב, ללא מישענת! )48
הצלע השלישית במשולש ישר־זווית!
)50 מישקל הסחורה
ללא האריזה! )51 אחד מאש־פת
קופידון! )52 מגן, כוח!
)54 לענה ! )57 סיפור אלגורי
קצר ! )61 אות המסמלת נצ־חון!
)62״טובל ו ...בידו״!
)64 מועד! )65 ביצה, מי־מד־מנה
! )66 מספיק ! )67 בעל־חיים
הנושם בזימים ! )69 גיס,
אחי הבעל! )70 בנו של יוסף
מנצרת! )72 משמש בבית-
המרחץ! )74 עולם! )75 פיזר,
הפיץ ! )77 קו־מפריד בדקדוק
העברי ! )78 חציר,
נבל ציץ 81 שמן משובח !
)83 מיכללה אמריקאית! )85
חיל-אוויר (ר״ת 86״אין
הביישן 88״אם אין
אני לי מי 89 עיר מד
סיקת ה״קאנטרי״ בארה״ב !
)91 קידומת לשמות הולנדיים !
)93 חיק! )95 אנרגיה! )96
הוולד בכבשים ! )98 מקום
מידרך היין ! )100 התנשאות
טבעית של אדמה ! )102 הרבה!
)103 טבעת באף בהמה ! )104
אדיש ( 2מילים)! )105 מן הספרים
החיצוניים.

מאונך :
)1״יש אדם קונה עולמו
בשעה 2גם! )3הלך
רכיל! )4משענת! )6מאברי
הגוף! )7״אם אין ...אין
תורה״! )8שבת מעמלו! )9

המשולש לא במהרה יינתק״ !
)15 מזוקק, טהור ! )16 סלע
עשיר בפחמת סידן ! )17״ידע
..קונהו וחמור אבוס בעליו״!
)19 של נמושות״! )20

בטמפרטורה נמוכה ! )21 ישוב
ליד ת״א, על גבול ביקעת־אונו!
)23 אחד השוואים! )24
שר בממשלה! )26״שומר פיו
ולשונו שומר מצרות 27
ניצוץ ! )29 כמות רבה ! )30
נטול תיקווה ! )33 או״ם
)34 רמאי ! )36״חנוך לנער
על־פי 37 בכי, אבל!
)40 בבקשה! )41 שופט במיש־פט!
)44 בדרגה אחת פחות!
)46 קול גברים נמוך בזימרה:
)47 מצב במישחק המלכים!
)49 לחש, הרהור! )50 תכשיט!
)53״טול ...מבין עיניך״
! )54 סרט קולנוע על חיי
מתאגרף ! )55 אוי ! )56 חבל !
)58 ראש־הממלכה בפרס! )59

כד! )60 שאול! )62 דורון !
)63 כנף ! )66 בעל־חיים ממיש־פחת
הלווייתנים! )68 אחד
ממלאכי שמים ! )71 רקיע ! )73
הוד ! )76 בכורו של נח ! )77
מסית! )79 רגיעה, שאננות!
)80 בת־קול ! )82 תנועה קצובה
באוויר! )84 מאבני החושן
! )85 הבדלה ! )87 מזון
משמים! )90 שמה הפרטי של
אשת נשיאנו הראשון! )92
נזדמן עם מישהו! )94 מאצבעות
כף הרגל ! )96 גם הוא
מאבני החושן! )97 למצוא
מחט בערמת )99 סימן
נגינה! )100 מדף! )102 בסולם
התווים! )103 עוד נשמה
באפו•

1138951 הישו^ל 0¥בדו 78
!! •1111 סמוויקה 91ד״1ן11

שר שרון
בתור בדיחה

ורסים!11ו1ת 1שי •1ן001 ווי 11ח > בדי 1{8ו 10י? 1ו
הוצאת שער בח שמל (אפילציהו
* 101111( 1יעי

לחם ושעשועים. זהו בגין־ארידור,
ושמו מעתה בגידור.
צחי עמית, ירושלים

תסרוקות, תספורות,החלקות,סלסול.
צביעה,פסים,טיס 1ל פנים, אי פור.
הוצאת שי ערבש עוו ה

...איש שנת תשמ״א הוא זה ש־בתשמ״ד
יכניס את ארליך למחנה
ריכוז, ואולי עוד קודם לכן יקיף
בטנקים את מישרד ראש־הממשלה,
ולו גם בתור בדיחה — שר־הביט־חון
החדש אריק שרון.
צכיה דנציג, תל־אביב

* גמג מו* 8

סזזידיס עממ״ינז • *

תל״אסב יוד 0ח 4ליד דיזאחף 239388 226066 190
מזת-גן הרצל 86 מול ברן *ו אר ם ייסרו! *!וזי׳

בעת קנ״ת סח־הסטריס .201

150 שקלי עבור
הסיפק שלך!-
וכולל ״סיפולוקס
ותוצחז־חוץ).
כ ביצוע, חיוב

הוא קרא על המושבה
האחות כפר־תבור, ומגיב
(״העולם הזה״ ) 2292

כצופה מן הצד המבין משהו בשלטון
המקומי, הנני מבקש לקבוע,
שכפר־תבור כיום הנה הרבה מעל

כין[
כדאי להזכיר כי לפני כ״ 45 שנה
היה זה אותו חזן עצמו, סוציאליסט
ולוחם ללא חת, אשר פירסם ב*
דבר דאז, בעצם הימים הנוראים,
ארבעה או חמישה מאמרים נגד הדת,
בהם נתן ביטוי חריף ונוקב
לדיעותיו החילוניות המשוחררות.
והיום? כדברי ישעיהו הנביא:
״והיה העקב למישור״ .יעקב חזן

נוראי
מי אמר על ראש־הממ-
שלה שלגו את הדברים
הנוראים הללו?

״...והיפוכו בבגין, שבאצ״ל
לא היה בבחינת, אי-אי-אי׳
כלל, כי הקובעים שם היו אחרים,
אלה שתיכננו ואירגנו
ועלו על הבריקדות, כשהוא —
עיקר תפקידו היה לייצג אותו

עורר רוזנכדום
אי־יאי־אי

לום, עורך ידיעות
ב־ 7באוגוסט .1981

אביגדור דהן,

הכותב: ד״ר הרצל רוזגב־הממוצע
בכל הנוגע לתשתית, למוסדות
ציבור ולאיכות החיים. זאת
מושבה דוגמתית בהחלט לאיר וכיצד
צריך לפעול.
מר מיכה גולדמן, ראש מועצת
כפר תבור׳ הוא בצועיסט חיובי
במלוא מובן המילה. בעטיו נושמים
תושבי הכפר אוויר פיסגות
של כל טוב מוניציפאלי. הביקורת׳
באם ישנה, אינה יכולה לעמוד
בשום יחס לנעשה בשטח.
אין מד. לעשות. ל״צערי כי רב״,
יש גם ראשי מועצות מהמערך ש־הינם
מוכשרים למדי...

הבא לנו את הסיפון היש!
שלך תיתן לך 150 שקלים
תמורתו בעת קניית מכשיר

סודהסטרים - 201 המכשיר
הגדול עם הבקבוק הגדול
לצמאים הגדולים.
בחר שלושה נד 15
הטעמים החדשים שלנו,
ותקבל אותם בחינם!

השחל לתוך אריזת הטעם את
מד הטעם הפלאי-פם־פם-
ויהיה לך כמה סודה שתרצה,
באיזה טעם שתרצה, באיזה
ריכוז שתרצה.

ח ״כ כני שליטא,

ראש המועצה המקומית מנחמיה

בעל הנ ס
נס אירע לח״ב הטרי של
אליעזר גרנות.
מפ״ם
דקה אחרי שיצא ממכוניתו
פגעה קטיושה ברב-
בו וריסקה אותו בליל

ח״ב גרנות פגש ביעקב חזן,
מפ״מניק ותיק שבוותיקים, סיפר
לו את סיפורו וזה אמר: אליעזר,

את 150 השקלים ניתן לקבל אצל:
אילת: מעדניה דרומית-האלמוגים .405/2אשדוד: נז.י.א -.שתתי גז מנ״מ-הראשונים .111
אשקלון: סלון כהנא -צ הי ד .1באר שבע: אודיל סוכנויות ו הפצה -הרצל ;71 מכולת שו ט ר -
השלום .31 בניסינה: עקיבא מרכוס ושותי-מרכז מסחרי. בת ים: גלונוס -שד׳ העצמאות ;62
כל בו ליפשיץ-בלפור ;33 שי אלקטריק-בלפור .87 גבעתיים: סיוונית-ויצחן .25 הרצליה:
כל בו שוחמ-סוקולוב .37 חדרה: המאור-הנ שיא .36 חולון: אמבי-סוקולוב ;44 רדיו
אביגדור-סוקולוב .120 חיפה: א לו ל -הפצה ושווק ב ע״ מ-דרך העצמאות ;39 ישיר לצר כן-
ציק פוסט; סגל ובניו-החלוץ ;61 פרימר-הנמל .59 טבריה: שווק כנרת-קרית שמואל. יבנה:
פיזנטי-דרך יבנה .6יהוד: סופרמרקט בן דוד-סירקין .1יפו: סלון גירוו-יפת ;103 צופי קו פי-
שדי ירושלים .69 ירושלים: ט ב רי אי -מרכז כלל, חנות ;336 שלמה לוי-ה שזיף ,3מחנה יהודה.
לוד: שניב-מוצרי חשמל בע״מ-נתב״ג. נצרת: בניאיברהים יוסף .720/24-נתניה: אור
למופת-סמילנסקי .1פחח תקוה: סלון ברק -חובביציון ;39 פריד מור-חיים עוזר רצפת:
שאול גנון-ירושליס .70 קרית אתא: ברק חאיר -הוגו מולר ;38 פטמן מ שה-העצמאות .50
קרית מלאכי: ניסים עובד -מרכז מסחרי. קרית שמונה: כל בו ט ל -מ ר כז מסחרי. קיראון:
אלקטרו און־ מ רכז מסחרי. ראשון לציוז:יורם כהן-רוט שילד ;42 סלון תומר-הרצל .22
רחובות: גזית -שרותי גז וקמפינג-בילו .52 רמלה: נברשות המגדל-הרצל .84 רמת גן:
דנירמ-הרוא־ה .13 רעננה: מרכז מסחרי גולן־א חוז ה .198 תל אביב: אפי גרע-הכרמלי;33
דרייב סטור -דרך חיפה; זקרי יהודה -סלומון ;7כלי בית שיינפלד -מקוה ישראל ;2שהרבני-
אצ״ל .14 שכונת התקוה. תל סונר: חקיה-מרכז מסחרי. בכל בו שלום: בכל סניפי

אין ק לי ט ה
במושבהה וותיקה ראש-
פינה לא קולטים את שידורי
הטלוויזיה הישראלית

אנו,
החתומים מטה, תושבי ראש־פינה,
אם המושבות העבריות בגליל׳
חיים מזה חודשים ארוכים
בהרגשה הקשה, כי מבחינת הטל וויזיה
הישראלית — אין אגו נח שבים
לאזרחי מדינת ישראל.
מזה חודשים ארוכים אין אנו
קולטים את שידורי התחנה היש ראלית
כלל — או קולטים אותם
(חלק קטן מאיתנו) בצורה גרועה
ומשובשת, מן המשדר במנרה.
עשרות פניות של תושבי ראש־פינה,
בעל־פה ובכתב, אל המנהלים
הטכניים של רשות השידור,
וכן לאנשי משרד התקשורת, נענו
שוב ושוב בנוסח, :המשדר מקול קל׳!
,יתוקן תוך שבוע, /תנסו
לקלוט מתחנה אחרת׳, ,אין מה לע
תושבי
ראש־פינה

אף אהדלאק

״סוציאליסט״ חזן
היה סוציאליסט

חזר בתשובה ומטמורפוזה דומה
עוברת על מפ״ם כולה, כמדומני.
יצחק סוכול, תל־אביב

שות׳ — וכיוצא באלה תשובות.

א 1לטלפןל־ ) 02 ( 520375 :)02 ( 537724א) 03 ( 721255 1
ולבקשמאנשי שי רו תאח״נו ש ל גו שי בואול בי ת ך.

אמת|קרחון |שיפוי|1נעסן

קרית ביאליק

מאידך — מול הרמה הטכנית ה עלובה
של הקליטה הישראלית (אם
בכלל) — אנו קולטים מצויין את
מיבחר שידוריהם של שכנינו. אנו
שואלים אם בזמנים כגון אלה שעברו
עלינו לא מזמן בגליל, לא
מגיע לנו לקלוט את שידורינו
שלנו — במקום את תעמולת האויב
על מיגוון תחנותיו.
ולסיום עניין עגום זה — הרי
קיבלנו בזמן האחרון לתשלום את
טופסי האגרה, בהם אנו נדרשים
לשלם עבור שידורים שאותם אין
אנו קולטים.

השק־ם: בכל חנויות השופרסל: בכל חנויות הסופרמרקם.
סודהסמרים: ד־ר כהן .2ר־ג; נבעת שאול ,24 ירושלים.

סודה סטוים: משקה קל בשלוש לחיצות.

אחרונות,

לך אמור תפילת־הגומל ליד הכותל.
ה״סוציאליסט״ גרנות שמע ב עצת
רבו׳ הלך והתפלל. מפ״ם כולה
התפללה, בוודאי, יחד עימו ברגע
הנשגב: כמעט מהפד היסטד

ראשי ההסתדרות הזדעזעו
מהכוונה לבטל טיסות
״אל״על״ בשבת בגלל ה פגיעה
בעובדים, והקורא
שואל מדוע אינם מזדעזעים
במיקרה שלו

מדוע לא הזדעזעו אחרי שקראו
בעיתונים שאני משתכר 107,30
שקלים ביום ברוטו, שהם בערך
2000 שקלים נטו בחודש, אחרי 28
שנות ותק כפועל בבית־החרושת
לביסקוויטים פרומין. שכר זה נמוך
(המשך בעמוד )16

2.00 יו

לבקבוק!

השוה בעצמך

במשפחה הוחלט:

מאלט

(השואה(כונה דיו )27.7.81

שם המשקה מחיר לכוס
0 200״ל
מאלט

מ. אגי.

קולה מישפחתי
טמפו מישפחתי קריסטל מיץ פז

148 אג:
138 אג׳.
136 אג׳.
112 אג:

קח דך סרט וידאו תוכל למצוא בספדייתנו
את מבחר הסרטים הגדול כארץ.

כל הסרטים מתורגמים.
באם אין לן וידאו תוכל לשכור אצלנו ולהגות
בביתך מצפיה נעימה ממיטב הסרטים.
סניפים בכל הארץ :
גבעתיים, רח׳ כצנלסון ,61 טל• . 260588
סניף נתני!ה: טל.053-27939 .
סניף חיפה: מלון דן כרמל, טל.04-81980 .
סניף רחובות: טל.054-59195 .
סניף ראשל״צ: טל. 03-946876 .
סניף רמלה—לוד: טל.054-20195 .
סניף באר-שבע: טל• . 057-71111
סניף ירושלים: טל.02-245519 .
סניף אילת: טל.059-74852 .
סניף תל-אביב: כבר המדינה, ה׳ באיייר ,48
טל. 260588 .
סניף רמת-השרון: רח׳ סוקולוב . 86
המשרד הראשי: יצחק שדה ,34 טל.03-339243 .

מכתבים

(המשך ממעה־ )14
משכר המינימום לעובד מתחיל,
שהוא 110 שקלים ליום, ופחות מ־קיצבת
זיקנה עם תוספת סוציאלית,
שהיא כיום 2554 שקלים בחודש,
נטו.
ב־ 19 השנים האחרונות פניתי
בעניין זה לכל שרי־העבודה ול־ממונים
הראשיים על יחסי־עבודה,
ולכל מוסדות ההסתדרות, ובראש
ובראשונה למזכ״ל ירוחם משל —
אך כל פניותי היו לשווא. מזעזע
לא פחות הוא, שכל חברי לעבודה
שותקים, ואני היחיד שמתלונן.
לאור זה, אני חושב שהעניין
שלי ראוי הרבה יותר להתערבות
ההסתדרות ו־ 13 הוועדים החזקים
במשק, מאשר עניין אל־ על,
שמשון שיכין, בני-ברק

כרב דיו ק
הקורא

מברית־המועצות

לא צהוב

כבר חלפו שנים רבות מאז עליתי
לארץ מברית־המועצות, אך דבריו
של ויקטור גרגורייביץ אפאנ־סייב,
עורך הפראבדה, כפי שהביאם
עורך השבועון עוררו בי זיכרונות
רבים• היו שנים ארוכות
מאוד שנהגתי לקרוא את הפראבדה
מדי יום, לא משום שחשבתי שיש
בו אמת רבה, אלא משום שצריך
היה שמורה ברוסיה יקרא את העיתון.
הבאתי איתי כמה גיליונות
לארץ, ואני שולח לכם אחד. אני
מקווה שאינו צהוב מדי, ועדיין
אפשר לקרוא.
אהרון קפלן, תל-אביב

שרים ותת ־ שר ים

העיתונות מוסרת :״רכב
הדור ונהג צמוד יקבלו
כל סגני־השרים״

>ז$יה 1

* ת הספר המשגע

מידיס
\ 7־ 7י\ 7וו
כתובות 7זיר עסיסיות
במהדורה חדשה מורחבח

להשיג בחנויות הספרי המובחרות
הפצה: א .ערמוני, טל) 03 ( 292026 .

אין ספק שגם אם התנאים ופיתוח
קו החוף לא היו אופטימאליים,
הרי בכוחן של העיריות היה
לתקן את המעוות ולהפוך את מע רב
העיר למקום מתוכנן היטב —
לבילוי, לספורט, ולתרבות.
תוצאת אי־התכנון ידועה: זי-

ראש העיתץ ״פראבדה״
נתקף זיכרונות למקרא
דבריו של אורי אגנרי על
״פראבדה״ הסובייטי (קו רא
יקר ,״העולם הזה״
)2294

עורף

116x0 ** 0 ( 1 0 1) 1 1 0 0־ו 0א >ותםק־ו א 146א 0ח ק 0

וי.סי.סי. מס 1 .בישראל

ןנלד( *

חוף תד־ אכיכ-יפו

אם אכן יסתיימו בכך כל דרישותיהם
של סגני״השרים, דיינו.
אבל לי נדמה שהתיאבון עוד גדול
והדרישות עוד תידרשנה, ועל כך
החמשיר הבא:
כל תת שר וסגנו הצמוד ! /יקב לו
רכב אולטרא־חמוד /עם וילון
ומיזוג /וספה לבת־זוג /ומסוק
עם טייס בשדה־לוד.
אס, תל־אביב

גבאל הים
לפני כמה שבועות כתב
אורי אבנרי על יחסה
הבלתי״אוהד של העיר
תל־אביב אל הים המשתרע
ממערבה (הנדון,
״העולם חזה״ )2289

בימים אלו התקיים כנס של יד
יצחק בן־צבי באוניברסיטת תל־אביב,
על תל־אביב הקטנה. גם
כאן עלה נושא זה, כאשר הגיאוג־ראף
שבחבורה, הפרופסור אלישע
פורת, טען שהעיר התנכרה לחוף
ימה מאז ומעולם. אחרים ניסו להצדיק
ולהסביר מדוע פנו פרנסי העיר
עורף למערב.

הום, ביוב, רעש, בתים מטים ליפול
ומוקדי עבריינות. תוצאות —
שבחלק מהן אפשר להבחין בתצלום
המצורף — רצועת חוף מוזג־

לים

תאונות הדרכים הן להם עכשיו
הבמה. ומי יעלה על דעתו, שבעצם,
לא איכפת להם ז אפילו
תרופה כבר הקימו להם: רשות,
ועדה לענייני תאונות דרכים או
משהו כזה, ושר־התחבורה כבר
ידע להצהיר שמדובר בתופעה שהיא
הכרח אלמנטרי בחברה טכ נולוגית
המכבדת את עצמה...
אף על פי כן, יעשה השר הכל,
כלומר, יקים ועדה שתדרוש כוח
אדם, תקציב, וסמכויות נוספות
לשר הממונה, בכדי לנסות ולצמצם
את מימדי ה״בעיה״ עד שנגיע לשיעור
תאונות הדרכים שלפני שנ תיים,
ובא לישראל גואל.
ואני אומר: מי שלא נבהל מ־הווייתנו
החברתית אלא רק מראה
הדם מפחידו, יתרגל. כמו הכביש
כך המדרכה, והתור לאוטובוס, וה שוק
והכנסת. הכישלון אינו טכני.
הבעיה אינה הכבישים, המכוניות,
הנהגים. הבעיה היא חברתנו, פרצופנו,
יחסנו לזולת ולחוק.

נ שר התח פו שו ת
לקראת ראס הסנה ראוי לזכור את פודים

ידוע כי לשרי המערך יש חולשה לחליפות לפעמים הם מזדרזים
ותופרים להם חליפות לנשף שכלל לא הוזמנו אליו. אבל צריך
לציין שכאשר הם לובשים את חליפותיהם, הופעתם מרשימה ומכו׳
בדת. לעומת זאת, ראינו את שרי הליכוד מתרוצצים בחליפות התלויות
עליהם כעל דחלילים.
והנה, לקראת הקדנציה החדשה של ממשלת הליכוד נמצא פתרון
מפתיע — השרים ויתרו על חליפותיהם, כל אחד בחר לו תחפושת
מקורית בה יופיע לישיבות־הממשלה אשר תתנהלנה במעין פורים-
שפיל.
תארו לעצמכם את שמחה ארליך גשימלת ט״ו בשבט וסלסלת
ביכורים על ראשו.
יורם ארידור כבר הוכיח את עצמו כקוסם ד,שולף מן הצילינדר
מה שתבקשו.
הופעה מרשימה תהיה בוודאי לשר מרידוד, בלבוש של ימי־הביניים,
ביד אחד אבן החוכמה כיאה לאלכימאי, וביד השנייה
שקית פופ־קורן א שר ע תיד ה ליהפך ל מ קור בלתי-נדלד, של אנרגי ה.

ד״ר בורג אמור היה להופיע באפרסק, אבל לאחר שקיבל גם
את תיק־הדתות והוא עלול באחד הימים לשבת מול עצמו בחקירת
שתי־וערב, סוכם על דעת המפד׳׳ל שעליו להופיע פעם כד״ר ג׳קיל
ופעם כמיסטר הייד.
דוד לוי יופיע כ״חוזר בתשובה״ עם פטור תמידי ממילואים.
השר אבו־חצירא יהיה מאוד עסוק בחודשים הקרובים, וספק אם
יוכל להתפנות לעסקי בידור. אם כן, הוא יופיע כאסיר חודה.
לאחר התלבטויות קשות החליט אריק שרון להתחפש ליונת
השלום, אלף, זה הולם את דיבורו המגרגר. בית, זה ודאי ישכנע
את הסורים להזיז את הטילים.
זבולון המר יבוא בלבוש קטיפה שחור — המלט מושלם. הוא
ישא נאום עצוב על מה שקרה למישפחתו המפד״לית ובסיום ההתלבטות
הנוראה יאמר0 86 11118161 1 401ס X0 86
מר בגין לא יהיה מחופש, אבל הוא יתן את הטון במסיבה.
שמיר ובן־מאיר מתחפשים לדון קיחוטה וסנצו פנשה. במקום
תחנת רוח יופיע ברקע מגדל נפט סעודי.
צ 3י מרו ם, רמת השרון

חת, גורדי שחקים העוצרים
הרוח ומסתירים את הנוף.
דן יהב, תל־ אביב

המי לכוד
בדרך הנ כונ ה
עוד טרם גוועו צלילית
האחרונים של המילחמה,
והאוויר דחוס שוג במי-
לותיחם של אותם שח קנים
עצמם

הכישלון של הביורוקרטיה השלטת
הוא בזה שחשבו שאפשר לז רוע
שובניזם לאומי בלא לקצור
שובניזם אינדיווידואלי.
עלי לייעצם במיוחד למנוע בכל
מחיר דיון כולל באופי החברה
הזאת, והקשר של תאונות הדרכים
לאופיה, להתנהגות ולאסטרטגיה
של החברה. אלא שאני בוטח בהם
שהם יודעים לכלכל את מליצותי־הנה
ועוד היד נטויה.
אפשר להמשיך לכדרדר בבורסה
ולעשות כסף בכנסת, כי המילכוד
— בדרך הנכונה ! טם־טם !
אידן גור זא ,3קרית־אתא

אסיכל

מתנת לן פרס גדול!
5000 שקל
נזה עוד לא הכל

השתתפי במבצע עוגת הסתיו 1981 של אפיכל. תאריך המבצע.21.8 - 30.9 :

א. חברי מתכון עוגה מקורי
ב. על המתכון לכלול לפחות 4מוצרי אפיכל
ג. שניים מהם חייבים להיות: מרגרינה אפיכל או מרגרינה מטע וקמה תופח אפיכל.
ד. שלחי את המתכון בצירוף 4אריזות ריקות של מוצרי אפיכל לאפיכל ת.ד 160 .חדרה.
ה. שולחות 20 המתכונים הטובים ביותר תוזמנה לתחרות אפיה ובסיומה תוכתר ״אשפית עוגת הסתיו 1981״
ושתי סגניותיה.
פרס ראשוז 5000 שקל. במידה שבמתכון שלך יותר מ־ 4מוצרי אפיכל תזכי בתוספת 200 שקל לכל רכיב!
פרס שני 2500 שקל, פרס שלישי 1000 שקל ועוד מאה פרסי ניחומים (חבילות שי אפיכל)
המתכונים שישלחו יהיו רכוש חברת מטע והיא זכאית לעשות בהם שימוש על פי רצונה.

אפיכלבפיכל

ניתם מערכות תדמית

סידרת אפיכל כוללת: קמח רגיל, קמח תופח, קמח תופח עם קקאו מרגרינה לאפיה, מום, פודינג, ג׳לי, בטעמים .
מגוונים, פלן שוקולד ווניל, סובר וניל, אבקת אפיה, אבקת סוכר, ג׳לסין, מייפל סירופ סירופ שוקולד סירופ קרמל,
אינסטנט שוקו, צבעי מאכל ירוק, צהוב, אדום, תמציות אפיה ב־ 12 טעמים, שמרים יבשים, פתיתי קוקוס מטוגן, קרם
לעוגות וקסטה וניל ושוקולד ועוד.

2975 שקל בלבד והצבעונית בביתך!
המסלול האישי של סילורה
תוכנית המסלול האישי של סילורה מאפשרת לך לרכוש צבעונית לפי יכולתך ואפשרויותך הכספיות. עכשיו עם סכום נמוד ם ילורת תכנים צבע לתייר.
שתי הצעות שעשויות להתאים לך: שלם 2975 שקלים והטלויזיה בביתך והשאר בתשלומים נוחים. שלם 990 שקלים בלבד למשך 8חודשים (בתוספת
תשלום ראשוני לפי סוג המקלט) והצבעונית של סילורה שלך.

־.מחירים כוללים
זע״מ
והתשלום במזומן

סוג המקלט
10 58״20
10 38״22
+ 10 58 שלט ״20
+ 10 58 שלט ״22
¥1? 3״22
¥1? 3״26
+ ¥1? 3שלט ״22
+ ¥1? 3שלט ״26

מחיר רגיל

־־14£30

׳15^30
1^01^5׳ז<1^08

מחיר מבצע 12170 13330 13500 14660 12530 13650 14325 15450

ם ילורה,הכל נראה אחרת
הצבעונית של סילורה זכתה בתערוכת ״אדם ומעונו׳ בפרס ראשון לעיצוב המוצר.
בצבעונית של סילורה הכל נראה הרבה יותר טוב.

חסכון צבעוני באנרגיה
לסילורה שלל דגמים בגדלים שונים. למידרת 0שני חידושים בלעדיים: צריכת
חשמל של 40 וואט בלבד לעומת מקלטי טלויזיה אחרים הצורכים בין 140ל־170
וואט. למקלט זה תוכל להוסיף שלט רחוק בכל עת בלי צורך להביאו למעבדה, יתרון
בלעדי של סילורה.

בטוח מקיף ל־ 5שנים על חלקים ועבודה
סילורה נותנת לר תמורת 90 דולר תוכנית בטוח שאין לה תקדים. חמש שנים של
בטוח הכולל רכיבים, מנורת מסך ועבודה, הרבה מעבר למה שנותנת לך כל חברה
אחרת. מלאי החלפים של סילורה מבטיח לרישקט נפשי במידה שתזדקק להחלפת
רכיב זה או אחר.

@ סילוררז
טלויזיה ואלקטרמיקה קיבוץ ככרמס רי ק

גיתם מערכות תדמית

בא אל סילורה. תופתע עד כמה מותאם המסלול האישי לאפשרויותיך!
סילורה נותנת יותר לועדי עובדים באמצעות מסלול מיוחד.
לחברי קיבוצים, באמצעות ארגוני הקניות הארציים הסדרי תשלום מיוחדים.

סילורה איכות ללא פשרות
הצבעונית של סילורה מיוצרת כקיבוץ כפר מסריק בטכנולוגיה מתקדמת ובתהליכי
בקרת ייצור קפדניים ואמינים. שבע שנים של ייצור מקלטי צבע הקנו לסילורה
אמינות שאין לה מתחרים.

פרטים במפעל סילורה קבוץ כפר מסריק טל׳ ;04-912205-6 :מפיצים ראשיים: מוצרי תכן, תל־אבלב רח, הארבעה , 8טל 266113 03

* ירושלים: אזור תעשיה תלפיות, טל׳ 2 :־ 718211־ ;02 חיפה: חוף שמן(ליד צ׳מפיון מוטורם),טל׳ 4 04-674283 באר־שבע, קרן קיימת 39 טל׳ 5 :־ 4־ 39123־ .057 האחים סייג: קריולאתא, טל;04-723162 :,

לידסקי 1גנ/ן

זמיר

טינה -תסחת (טט

נסיוכות מיוחדות של מיקרה
זה לא ראיתי מנוס מלהעתר לבקשה
למען עשיית הצדק. כן ברצוני להעיר
כי מובן מאליו שבהחלטתי זו אין
מניעה לכך שכבוד נשיא־המדינה יעיין
ויחליט בבקשת החנינה שהמבקש הגיש
לפניו, ובמקביל לבקשתו זו לערוך מיש-
פט חוזר.
״על יסוד האמור אני מורה, על־פי
סעיף ( 9א 2של חוק בתי־המישפט
תשי״ז, שבית־המישפט המחוזי בתל-
אביב יקיים מישפט חוזר בעניין הפלילי
שבו פסק.״
החלטה זו נחתמה על־ידי נשיא בית-
המישפט העליון בירושלים, משה לנדוי,
כשהתבקש לדון בבקשה נדירה ביותר —
להורות על מישפט חוזר לסלומון אבו,
מי שהורשע גם בבית־המישפט המחוזי
וגם בבית־המישפט העליון ברצח, והמרצה
את עונשו בכלא כבר 11 שנים.
סלומון אבו טען מהיום הראשון למעצ רו
שהוא חף מפשע. פעמיים ניסה לברוח,
פעם אחת גם הצליח ובכל פעם
שנתפס הסביר :״אני חף מפשע, לכן
אני לא צריך להיות בכלא.״
לפני כשנה וחצי שכרה מישפחתו של
אבו את צמד עורכי־הדין הירושלמי, נח מה
וזלמן סגל. כשהתחילו עורכי־הדין
לנבור בתיקי החקירה והמישפט, הם גילו
עובדות תמוהות, ואף מעוררות חשד, ל גבי
נקיון־הכפיים של חלק מהמעורבים
בחקירה, במישפט ובהחלטות השונות.

ה מו מחה הוא
״לא מומחה ״
^ חת התמיהות נוגעת לעובדה שמי
\ 1שהסגיר, לאמיתו של דבר, את סלומון
אבו הוא העבריין ישראל דנוך( .העולם הזה
.)2292 דנוך, איש שרירים, שומר דיסקוטקים
ופקח בעיריית תל־אביב, המרצד,
עתה עונש מאסר של שנתיים ביגלל

פרטים רבים ומשמעותיים את עדותו ה ראשונה.
הוא טען ששלושת הצרפתים,
ביניהם סלומון אבו, עמדו מצידו השני
של הכביש, וחצו אותו אחר־כך. עדותו
בבית־המישפט תאמה את הגירסה השניה
שלו.
אך נראה שהדבר ששיכנע את נשיא
בית־המישפט העליון יותר מכל להורות
על מישפט חוזר — הוראה נדירה ביותר
בתולדות המישפט הישראלי — הוא פר שת
האקדח. במישפט טען התובע, אורי
וגמן, שהוא היום עורך־דין עצמאי, שה בדיקה
הבליסטית הוכיחה שהאקדח, ש הובא
על־ידי התביעה למישפט, הוא אק דח
הרצח. וגמן טען זאת על סמך סיכום
הבדיקה הבליסטית שערך המומחה
הבליסטי של המישטרה, מפקח אהרון
ברגמן. ביודהמישפט המחוזי, ואחריו
בית־המישפט העליון, קיבלו את חוות
דעתו של ברגמן. עורכי־דין העוסקים ב פלילים
יודעים, שלא תמיד קיבל בית-
המישפט את חוות דעתו של ברגמן. ב-
מישפט אחר, של אבו חילחל, מסר ברגמן
עדות של מומחה לבליסטיקה. שופט בית-
המישפט העליון, חיים כהן, הגדיר את
ברגמן כ״לא מומחה״ ,ובמילים בוטות
פסל את עדותו מכל וכל• מישפטו של
חילחל היה שנתיים לפני מישפטו של
סלומון אבו.
עתה התגלה שברגמן אומנם הגיש
מיסמך מיקצועי, שלפיו האקדח הוא אקדח
הרצה, אך ״שכח״ לציין שהאקדח הגיע
אליו כשהוא נקי. קנהו של האקדח היה
אחרי טיפול וניקוי כשהוא נמצא על-
ידי המישטרה במקום שאליו נזרק, כב יכול,
על־ידי הרוצח בעת מנוסתו.
ברגמן רשם השגות אלה בנייר־העבודה
שלו, אך נייר־העבודה לא הגיע לידיעת
בית־המיש&ט. התובע וגמן לא ציין את
המימצא הזה בפני השופטים. במיכתבו ל-
העולם הזה ( )2294 קבע וגמן שדו״ח זה
לא נמסר על־ידי המישטרה לפרקליטות,

חודש אחרי שבית־המישפט ציווה ע ל מישנט חוזר, עדיין ישב סלומון אבו בכלא

מעורבותו בפרשת הרצח הכפול, מסר
שתי עדויות במישטרה. בשתי העדויות
הוא האשים את סלומון אבו ברצח אחד
מליווייתני הפשע של תל-אביב באותה
עת, עזרא שם־טוב מיזרחי. אך בין שתי
העדויות, שנמסרו בליל הרצח, בהפרש
חמש שעות, נתגלו סתירות.
התביעה לא הביאה את דנוך להעיד
במישפט. עורך־דינו של סלומון אבו, ע ד
רו־הדין התל-אביבי המפורסם, צבי לידס-
קי, לא העלה את דנוך כעד מטעמו,
כדי שיסביר את הסתירות בעדותו. כפי

שהסביר :״אילו קראנו לתוך בשם• ההגנה,
היה מעיד נגדנו.״
התמיהה השנייה מתייחסת לעד המרכזי
ביותר במישפט הרצח. יש
מישפטנים הטוענים שבעקבות עדותו
הורשע סלומון אבו. זהו רחמים (״אבון״)
כהן, עבריין שישב בזמן הרצח במכוניתו
של עבריין מוכר אחר, יוסקאי, שנפטר
בינתיים. בעדות הראשונה שלו במישט-
רה סיפר יוסקאי, שהוא היה בסמוך למקום
הרצח, בקרן הרחובות הירקון ואלג־בי
בתל-אביב, וכי הוא ראה שלושה צר
פתים
המוכרים לו, שאחד מהם היה סלומון
אבו, שעמדו ברחוב אלנבי, בצידו
המיזרחי ,״ליד העמודים״.
עדותו זו של כהן תאמה עדות אחרת
שנמסרה במישטרה, של הפרוצה אליס
(״ויקי״) בוזגלו. בוזגלו עצמה נעלמה ו־המישטרה
לא הצליחה להביא אותה לה עיד
בבית־המישפט. עדותו של כהן גם
התאימה למימצאי הבדיקה הפאתולוגית
של גופתו של שם־טוב מיזרחי. אולם חודש
אחרי שמסר את העדות, בא כהן
למישטרה ומסר עדות נוספת, שסתרה ב-

וכי גם לא היה נהוג למסור לה ״דפי
עבודה״ שלה.

״עורד-דיו
סביר״
ךםפרק לי טו דאז של אבו, צבי לידס־י*
קי, קובע שלא ידע כלל על דפי־העבו־דה
של ברגמן. במיכתב ארוך להעולם
הזה, אחרי האבר, הראשונה בסידרה,
(המשך בעמוד )46

19א

הורוסהוס

מדים בנימיני

מדל החודש :
בתולה אפשר להגדיר
את אברהם(נוגה)
שביט כארס
בעל הרבה

גיש מאוד לא נוח כשמישהו אחר נמצא *
״תן וקח״ עם העובדים שלו, או אלו ה נעים לשוחח עימו, אך כאשר אינו צריך
את האדם, הוא מסוגל מחר מאוד להפ במרכז• קיימת אצלו תחרותיות סמויה3 ,
כפופים לו. כאשר הוא צריך להופיע
לכן הוא חייב להיות המסמר.
נות את הגבלפני
סוג זה של אנשים, הוא לא נחמד
עתידו לא ברור אפילו לו לעצמו. כיוון *
במיוחד. לעומת זאת, הוא מלא קסם
הוא נראה מאוד חמים ולבבי, כשבתושהמישחק
הפך לו לטבע שני, לא ברור 3
וחן כשהוא מופיע לפני אחרים. אז הוא
כו הוא מאבד את סבלנותו, ומסוגל
להפסיק הכל או לקטוע בגסות וכפית -לו לאן הוא נסחף. יש לו שאיפות סמומתרגש,
ומוסיף נופך של רגש לדברים
יות להגיע לתפקיד ציבורי חשוב בשטח
שהוא אומר, וזהו למעשה סוד הקסם
אומיות.
הפוליטי. אך לא בקלות יצליח להגשים
שלו. הוא בעל יכולת פסיכולוגית טובה,
לו יש גבוהה, אינטליגנציה הוא.בעל
שאיפות אלה, כיוון שלמרות שכלפי חוץ
ויותר מכל הוא מסוגל לאתר את הנקוחשיבה
ריאלית, הוא רואה דברים ב הוא מופיע כסיפור של הצלחה, הוא נתון
דה החלשה של השני ו״לעבוד״ עליה.
מכ את לחלק יודע תמיד אך בהירות,
תמיד
במאבקים קשים ביותר כשהוא
הוא אוהב בית, ילדים ומישפחה. אל
נשים הוא מתנהג בזהירות. בתת-ההכרה לול הדברים לשניים. בחלוקה זו הוא
מעוניין להגשים שאיפות, שאחרים פחות 3
שלו, נשים הן נושא לכיבוש, כמו כל שוב מחלק חלוקה נוספת של שתי אפמוכרים
ופחות מוכשרים, מצליחים להג -
שרויות, וכך הוא יכול לרדת לפרטים. שים בקלות יחסית. הוא צריך לעמול
דבר אחר בעולם• אך יש לו מעצורים

הוא לא מסוג האנשים שיכולים לששגורמים
לו לכבד את הנשים. אם הוא
קול את הפרטים הקטנים ולעסוק בהם קשות ולהוכיח הצלחות רבות לפני שיפול

לידיו התפקיד בו הוא באמת מעוניין.
השנה האחרונה היתה קשה ביותר
לפני שראו את הבעייה בהיקפה הכולל.

לכן יש אצלו הבחנה ברורה בין עיקר עבורו. זה נגרם על־ידי הקרינה הקשה
ותפל. הוא מאוד תכליתי ולא יבזבז של כוכב שבתאי, מול אוראנוס ובגלל

זמן על דברים שאינם רלוונטיים.
המיפגש של מרס ומרקורי. הוא הרגיש
שדברים אינם בשליטתו, וכי הוא כבול לבזבז הכסף חשוב לו — הוא יודע

כלפי חוץ הוא מופיע כסיפור הצלחה ן!
* ₪ווו תוומיזו במאבקים קשים * י׳ש *

נולד בתאריך — 14.9.27 אפשר להגדירו
כאדם בעל הרבה כוונות טובות,
רצון טוב, מוח יעיל, חריפות שיכלית
ותפיסה מהירה. הופעתו החיצונית חשובה
לו מאוד — לא רק המראה החיצוני,
אלא גם כל מה שקשור להתנהגות
וסיגנון״חיים.
הוא אוהב הוד והדר, ולהראות שיש
ביטוי לכסף. הוא יודע היטב כל דבר.
הוא מחושב מאוד, אוהב להופיע, ויודע
בדיוק כל מה שהוא עושה. למעשה,
אפשר לומר שהיה מתאים לו להיות
שחקן או פוליטיקאי. הוא בעל כושר
שיכנוע טוב, והוא עקשן מאוד•
יש לו דרישות גבוהות מהאנשים הסובבים
אותו. יש לו מערכת ברורה של

התחייבויות בין שותפים כובלות את
צעדיכם עד כדי-כך, שאינכם יכולים למלא
את הדרישות הרבות
שעומדות בפניכם בעבודת•
בני המישפחה
באים אליכם בתביעות
ודרישות שונות ומשונות,
וגורמים לכם לרוגז
ולהרגשה של חוסר

אונים. הפורקן יימצא
ו 2במרס ־
דווקא בעבודה, גם שם
20 באפריל
אל תפריזו במאמצים.
מצב הבריאות רגיט
במיוחד בתקופה זו. סיכוי רב מס-
תמן לממש תשוקות חבויות השבוע.
4 4 4

טוו1

שוורים נהנים מפירות הצלחתם, אך נאלצים
לעבוד קשה. לא קל למצוא רגע .
פנאי לחובות השיג־רתיים,
ואתם נאלצים
לארגן מחדש את סדר
יומכם. תוספת עבודה
תורגש רק מבחינת
הזמן שתצטרכו להקדיש
לה, אך לא מב1101
חינת
העול. תהיה זו
עבודה נעימה שתעשו
ו 2באפריל -
20 במאי
אותת בהנאה ואהבה.
בילויים הקשורים ב־מיסעדות
ובתי־קפה, ינעימו לכם את הזמן,
בני מזל שור — אל תבזבזו כסף רב.

4 4 4 4 4מכרים רבים, תחומי התעניינות חדשים,
4תחביבים ובילויים מרתקים גרמו לכם 4 לפיזור ולבילבול. מרוב
4 4 עיסוקים תחושו ש4
אתם
רוצים לשבת
4 4 שוב בבית ולארגן את 4 החיים מחדש. החופ4
שות
הסתיימו, ידידים
4 4 שהתארחו בביתכם חז4

לביתם, ולכם קשה
4 4 למצוא את מקומכם.
; במאי ־
4 נ ביוני

נצלו את ההפוגה לר4 4 שותכם,
וקיראו ספר
צפויה תקופת נסיעות
*4טוב,כי בקרוב
חדשה• הרפתקת אהבים צפוייה לכם.

מאומי!

לו שאיבות לתפקיד פוליטי מרכזי

יחזר אחרי אשה הוא יהיה זהיר מאוד,
בעל נימוסים מקסימים, ויאגף אותה
מאחור.
הוא ניחן בכושר הקשבה, ולאנשים

אותו, אך יודע עוד יותר טוב לאגור
אותו, כדי שיחיה לו מה לבזבז. הוא
יצירתי בתחום הפיננסים והתעשייה,
אבל יצר הראווה מפריע לו להיות פרודוקטיבי,
כפי שבאמת היה יכול להיות.
מבחינה זו הוא לא מנוצל, ומי שמפריע
לו זה הוא עצמו• הוא טוב לאדם
שהוא חפץ ביקרו, ומאוד לא נעים ועוק צני
אל מי שהוא אינו מעוניין בטובתו.
הוא אימפולסיבי באופן ראשוני,
אך מסוגל לעצור ולרסן את עצמו.
בחברה הוא חייב להיות המרכז, ומר-

בידי הנסיבות. הוא חש שהסביבה והתנאים
מתאכזרים אליו ובקושי הצליח
לעמוד בכך.
בחודשיים האחרונים חלה הקלה, כ-
שמהלכם של סטורן ויופיטר התיישר.
פברואר היה עבורו חודש קשה מאוד,
הקשיים יחזרו שוב בדצמבר• תקופה קשה
זו תסתיים רק בסוף אוקטובר .1982
הסיבה — כוכב אוראנוס התקרב, במפת
הלידה שלו, בפברואר 81׳ ,לכוכב
שבתאי, ובדצמבר 81׳ הוא חוזר ועולה על
שבתאי, ויסתובב סביבו כל השנה הבאה.

אינכם נמצאים עתה בתקופה המאושרת של
החיים, הבית שוקק קרובים ומכריס ומתם
חברים, שכולם באים
אליכם על מנת לתנות
את צרותיהם. הדבר
מכביד עליכם ואתם
רוצים לברוח.
נצלו את ההזדמנות ש־תיקרה
בדרככם השבוע
וסעו לטיול או לחופשה
קצרה. הדבר יתאפשר
גס תודות לסכום כסף

מצב מוזר, מצד אחד, חשים כעין חוסר
בהירות ועירפול, רצון להתבודד לנוח ממרכזים ולהתרחק
חברתיים רועשים. מצד
שני, ידידים שנק שרו
אליכם לא מזמן
מעסיקים את מחשבותיכם
וגורמים לכם
לשנות מתוכניותיכם.
אתם מרגישים צורך
] 8 6 2 3 2 3 3 0לחדש קשרים, ואלה
* 10131113X2שנותקו יחודשו כנראה

ב או

כ ס פי

קשרים עם אנשים השוהים בחוץ־לארץ
גורמים לשמחות מיקריות ומפתיעות. תקר
פ ה שלמעשה נחשבת
קשה, אך מעניין לעקוב
אחר מה שקורה
באמת. בכל פעם שאתם
נקלעים למצב
מדכא וכמעט בלתי־אפשרי,
ההצלה באה
ממקום בלתי־צפוי. ואתם
מוצאים את עצו
2בדצמבר ־
19בינואר
מכם שמחים ומאו׳
שרים1 ,אך ה או ש ר נמשך
זמן קצר והדבר חוזר על עצמו. יש
להתאזר בסבלנות, תוך זמן קצר תופתעו.

אברהם (פומה) שפיט
מערכת ברורה של ״תן וקח״

שיי כנ ס לכי סכ ם

רח פתאומי. הצבע הלבן ירגיע אתכם.
בני מזל מרטן — צאו לנוח קצת.
4 4 4
בני אריה עסוקים בנסיעות, חלקם נוסעים
מעבר לים, חלקם ממש על הים,
ואחרים יסתפקו בנסיעות
קצרות בארץ.
יוזמה חדשה בתחום
העבודה תביא להתקדמות
יפה. דברים
שעוכבו ימצאו פיתרון
מהיר ופתאומי, סכום
כסף שעשוי להגיע יעזור
לכם לשפר את פני
הבית שבו אתם מתגוררים•
מיכתב חשוב או
ידיעה בטלפון עתידים לשנות את הת-
קופה. עיסקו בספורט, בלו בחיק הטבע.
4 4 4

הדאגות שליוו את השבוע החולף הוסרו
מעליכם ברובן, כעת אתם מרגישים הרגשה
יותר קלה ונעימה•
במקום העבודה
מסתמן שינוי רצוי, אך
לא כדאי לפתח תיקווה
רבות בקשר אליו,
כיוון שעדיין צפויים
עיכובים בדרך. מצב
בריאותכם דורש תשו22ב
אוגו ס ט -
מת לב מיוחדת. דב22ב
ספטמבר
רים שהזנחתס מציקים
כעת, ואי־אפשר להמ׳*•
שיך
להתעלם׳ מהם מבחינה כספית יש
להיזהר במיוחד, בתחילת השבוע יהיה טוב.

נתונה

מאזנייט

ב ק רוב. ה מ צב

אינו מעודד ביותר, אך באמצע השבוע
תיתכן הקלה זמנית• נוחו בשבוע זה.
4 4 4

לעקרבים תקופה לא נוחה במיוחד, מתיחות
בבית, בני־הזוג אינם מרוצים ובאים
בטענות. אתם נמצאים
בביקורת מתמדת וזו
מכניסה מתח רב לאווירה.
ידידים שבעיתות
צרה ציפיתם שיבואו
לעזרתכם, מתחמקים וגורמים
>אכזבה. התחייבויות
חדשות בשטח מכבידות המיקצועי
עליכם, אך דווקא במישור
זה צפויה לכם
הצלחה, לכן נסו להתרכז בעבודה.
בני מזל עקרב — צאו קצת להינפש,
4 4 4
למרות שבעבודה מציעים לכם הצעות
מקדמות ומבטיחות, אתם אינכם מתלהבים
ומעדיפים לנוח
להתרחק ולהרהר במצב
החדש אליו נק לעתם
בעל כורחכם.
מתיחות בבית גורמת
לחוסר שקט ודאגות
באשר לעתיד. מבחינה
כספית המצב אינו
גרוע, גם אם אינכם
3 0 9רואים בבחירות מה
עומד לקרות. תוך זמן
קצר יתברר שהמצב משביע״רצון ולא יחסר
לכם דבר. צפויות לכם הפתעות.

4 4 4
מאבקים סביב עניינים כספיים גורמים
לכם לרוגז רב ואפילו למצב של דאגה.
אך אל תאבדו את ה שליטה
העצמית. תוך
שבועיים שלושה המצב
יתבהר, ותיווכחו שלמעשה
אינכם מפסי דים•
ידידים רבים
יבואו לעזרתכם בתקופה
הקרובה, ויגישו
עידוד רב, גם רוחני
20 בינואר -
וגם חומרי. אדם קרוב
$ו בפברואר
השוהה בארץ אחרת,
יציע הצעה מהפכנית שתביא עימה שיי
נוי מבורך. בני דלי — עיסקו בספורט3 .
4 4 4

מריבות ומיכסוכים שהיו לאחרונה גרמו

לכם לאבד את השיפוט ההגיוני, להיסחפות
רחמים עצמיים ורג־שנות
-לעיוות המציאות .
בתקופה זו עליכם להתמודד
עם המציאות
כפי שהיא. בן הזוג ידרוש
ויתורים ואתם תיאלצו
לוותר. עדיף כך
מכיוון ש וויתורים אלה

יביאו לכס תועלת ב9ו
בפברואר -
20במרס
עתיד. בענייני כספים
יש להתייעץ עם קרוב
מישפחה שעליו אתם סומכים, מכיוון
שהמצב מאוד עדין ורגיש• היו זהירים .

זנית

* יותר גדול 750 -כדל ב מ קו ם 700 מי ל בבקבוק אחר.

32 כו סו תכמ קו ם 25 ובאותו מחיר!

10x6

10x 6שותים בצמא

דובדבנית שוקולד טה 1ד ותות שזה
עטפנו אותם בגלידה ביתית״
י והרי ל[ך טוופז
(לבחירתך טופז במבחר ט(!מים)

01107

ח״ 3מוטה גוו מזבו על המצג ם דנדגת־ העבודה, ער האנשוות
שיתמודד ער מקומו שד בוס, ער התבטאויותיו שבוושו כגיזעניות,
על הפגיעה נאזוחים בפעולות צה״ל, ועל הנשיא סאואת
נשבגיו אוגר שנגענו
בעבר במטרות אזרחיות,
הוא לא ממציא המצאות.
במידחמת ההתשה עזבו
התושבים את בקעת־הירדן

כשנסעתי לבער את וייצגו
אחרי שנבצע ובתאונת
ורכים, הוא לא אמר לי
שנסע לראש־הממשלה
לוווש את בימוי

מושגים נמז נאמנות,
חברות, הגינות, שעד
ואמת חת בעלי משמעות
שונה לחלוטין בחיים
האזרחיים

אני האמנתי שסאואת
מתכוון רכל מילה. אני
לא אמות׳ שסאואת
׳משעו לנו, אלא
שאנחנו משסוית לעצמנו

הבודה של הפצצת
מיבקדת־אש״ף בביירות
עלתה עשרות בעמים
כשה״ת׳
רמטנ״ל

להגיד עלי שאני שונא
את עוותיחמזוח ח
סללה. נלחמתי עם
בני עדות־המיזוח
ונבזנעת אחוס

ף מיפלגת העבודה עוד לא הספיקו
לקפל את החליפות ולהחזירן
לארון, וכבר היא נקרעת מבפנים. הציבור
הגדול שנתן אמונו במיפלגה, שלה היפנה
עורף בבחירות הקודמות ושחיזק את
כוחה בעשרה מנדטים נוספים בבחירות
הנוכחיות, עוד לא השלים
עם המפלה, אך במיפלגת העבודה
כבר משחיזים ציפורניים ונלח מים
על הירושה• שימעון פרס נלחם
ביצחק רביו. אליהו שפייזר נלחם בחיים
בר-לב. שושנה ארבלי״אלמוזלינו נלחמת
ביוסי שריד, ורענן נעים, שהציבור כלל
לא הספיק להכירו, כבר מנהל מילחמת-
סיסמות של ״קוסקוס נגד געפילטע פיש״.

בחלל התוהו״ובוהו של מרכז המיפלגה
ברחוב הירקון נזרקים בזמן האחרון
שני שמות — יעקב לווינסון, מי שהיה
מנכ״ל ״בנק הפועלים״ ומשמש כיום
מנכ״ל ״אמפל״ ומחלק את זמנו בין
תל-אביב ולוס״אנג׳לס, ומוטה גור, מי
שהיה רמטכ״ל ומשמש כיום גם כחבר•
כנסת וגם כמנהל חטיבת המתכת של
״כור״• לווינסון, שהוצע לו להיות מועמד
לתפקיד שר״האוצר מטעם מיפלגת העבו-
דה, אך ויתר ברגע האחרון — שוהה
כרגע בלוס״אנג׳לס. מוטה גור נמצא בארץ,
משקיף על העיר תל־אביב ממרומי
הקומה ה־ 14 של בניין ״כור״.
גור היה אחד מגיבוריה של מערכת

הבחירות האחרונה. התבטאותו :״אנחנו
נדפוק אותכם כמו שדפקנו את הערבים״
זכתה להדים רבים ועוררח שע־רוריה.
לא היתה זו הפעם הראשונה
שבה עורר רב-אלוף (מיל׳) מרדכי גור
שערורייה. הוא התפרסם עוד קודם לכן׳
כטען, שאינו מעוניין בחיילים יוצאי
עדות-המיזרח, שאינם מגיעים לרמה הנאותה
שצה״ל הציב לעצמו. ערב ביקורו
הראשון של הנשיא המצרי אנוור אל-
סאדאת בירושלים, ניסה גור לשבש את
הביקור וטען שאין להאמין לאורח. ה ארץ
רעשה וכמוה עיתוני העולם. עזר
וייצמן, שר-הביטחון דאז, דרש את פיטוריו.
הוא התפרסם גם כאשר מבקר*

המדינה מתח ביקורת חריפה על מיקרי
הביזה בעת מיבצע ליטאני. ילדים מכירים
את מוטל גור כמחבר הספר ״עזית
הכלבה הצנחנית״.
מוטה גור הביע בעבר את רצונו להיות
ראש־ממשלה. במיפלגת העבודה מספרים,
כי הוא אינו מסתיר את רצונו לרשת
את מקומו של שימעון פרס.
נפגשתי עם מוטה גור במישרדו שבבניין
״כור״• כיאה למפקד בכיר בצבא
הוא הקדיש לי שעה אחת בילבד ,״על
השעון״ ,וענה תשובות ישירות ולעניין,
מבלי לנסות ולהתחמק.

#מה קורה במיפדגת העבודה?

״ אני

1יי

א ח רי1

(המשך מעמוד )23
יש משבר במיפלגת העבודה והוא גלוי
לעין.

* מה סיכת, המשכר?

המשבר הוא תוצאה של פרדוכס שנקלענו
אליו אחרי הבחירות. מצד אחד,
תוצאה בעלת משמעות 47 :מנדטים לעומת
,32 בבחירות הקודמות! מצד שנע לא
אנחנו הרכבנו את הממשלה. לו היינו נכשלים
ממש, היה במי לתלות את האשמה,
לו היינו מנצחים ממש, אולי לא היתה
בעיה. אנחנו כלואים בין הישג ובין נסיון

המונע של מ לג ת־העבודה
וחוס מאוד
מדעותיהם של יוסי
שויו, ואב שטונהאל
וון הורביץ. שושנה
אובלי־אלמזזמו
יכולה להדגיש בנוח
די קשה לעשות את חשבון־הנפש האמיתי.
זה גורם לתיסכול מעורב בחוסר ידיעה של
מה ניתן לעשות. בעיות שהן ביסודן לא
כל כך מהותיות מקבלות פתאום תהודה
גדולה. ויש כמה נושאים חשובים שעלו
בבחירות ושצריך לתת להם תשובה בעתיד.
• דמשד ץ
נושאים כמו המצע הרעיוני־כלכלי־חב-
רתי־מדיני.

+זה כעצם הכל:

נכון, צריך לתת את הדעת מהבחינה
האלקטוראלית. לשאלה אם הציבור לא

יכול להיות שעם הזמן יתקדרו הרוחות,
ויכול להיות שהמיפלגה תיכנס למילחמה
אמיתית. יווצרו גופים שיאגרו כוחות צג־טריפוגליים,
שימשכו החוצה.

• השמועות אומרות כי פרס
ורכין גמרו כעצם את עצמם...

דעתי שונה. עובדה היא, שהישגנו הישג
לא קטן בבחירות, ואי־אפשר לטעון כלפי
ההנהגה׳ בעיקר כלפי פרם, רבין ובר־לב,
שהם נחלו כישלון אישי. אי־אפשר להתחלק
בניצחונות ולהתנער מהכישלונות.
בעוד שנה וחודשיים יהיו בחירות לרשויות
המקומיות, וצריך לאפשר להנהגה ה נוכחית
להפיק לקחים ולהוכיח שהעלייה
בבחירות אינה עניין מיקרי, וכי הם מסוגלים
להצעיד את המיפלגה קדימה.

• מה יקרה אם כעוד שנה
וחודשיים תיווכחו לדעת שתחת
להתקדם ולהתפתח, נקלעתם לקשיים
ונקרעתם מכפנים ! האם
גם אז תמשיכו לתת הזדמנות
להנהגה הנוכחית?
במיקרה כזה נחליט מה לעשות.

• כלומר, תבקשו מההנהגה
הנוכחית לפנות את מקומה?
עד שנבקש מההנהגה הנוכחית להסיק
מסקנות אישיות יש לתת לה אפשרות
להצעיד אותנו קדימה.

מיפלגה מתפוררת, המיפלגה תחליט בעניין
שלי• זה לא עניין אישי.

#האם אתה מבין לך
למיקרה בזה?

לוכי

את יודעת מה קרה איתי בבחירות ה־

יוסי שויז אמו י• שהוא
מנוח את תעממת־לב׳
לאנשוות שיתמוך ב׳
כיורש אפשרי
אחרונות? הרחוב, כמו שאת קוראת לו,
אמר שהייתי מם׳ 2אחרי פרס. הסתובבתי
ימים ולילות בכל הארץ, זה נקרא לובי?
זה נקרא קבוצות כוח? אם כן, אז כן
הקמתי לובי בקרב קזזל הבוחרים של
המיפלגה. אך אם את מתכוונת למשיכת

הצכאי.
סערה.

התכטאות

עוררה

גם כרמטכ״ל וגם כמח״ט לא

יכולתי

לסבול שנכנסים לי לצבא למעלה ס״?/0ס6

בני עדות המיזרח ואילו לתפקידי מפתח
מצליחים להגיע רק מעטים מאותם ס/״.60
אמרתי כי חובת המדינה והצבא לתקן זאת.
בתקופתי הוחזרו לשירות אלפי חיילים ש פוטרו
קודם משירות צבאי.
אחרי שאמרתי מה שאמרתי, הותקפתי
גם על־ידי וייצמן וגם על-ידי שרון. אני
טענתי שהמדינה חייבת לתת הזדמנות שווה
לכל החיילים. ואומנם, פתחנו בתי־ספר
מיוחדים לחיילים. לשמחתי, ממשיך רפול
עם בתי־הספר עד היום.

#אם כוונתך היתה טוכה, ואם
אומנם פתחת כתי־טפר לחיילים
נחשלים, מדוע הותקפת?

מכיוון שהעזתי לציין עובדה שלא נע מה
לאוזן• השתתפתי באופן פעיל בניסוח
המצע החברתי של מיפלגת העבודה —
אז אם זה נקרא להיות גזעני אני לא יודע
מה זה גזעני. אני לא בך אדם הפוחד להתמודד
עם עובדות ואני מודה שההתמודדות
שלי עם עובדות באה לפעמים טרם זמנה.

* כדרך כלל, כאשר איש צכא
ככיר פורש מתפקידו ומנסה להת

כמיפלגת העבודה נערכים
כעת זה מול זה שני מחנות:
מחנה אחד הרוצה כף כמנהיג
אפשרי ומחנה שני הרוצה כיעקוכ
לווינסון, שהוצע לו לפני הבחי-
רות להיות מועמד לתפקיד שר־האוצר.
לווינסון
איזה לווינסון? לווינסון בכלל
לא נמצא כעת בארץ.

• חכר־הכנסת יוסי שריד, כך
ניתן להכין מהתכטאויותיו האחרונות
רוצה כלווינסון.
אני לא יודע על מה את מדברת. יוסי
שריד הפנה את תשומת־ליבי לאותו שי־דור־רדיו
שלו. הוא אמר לי שהוא מעלה
אפשרות שאני אהיה יורש אפשרי. הוא
הזכיר גם את יצחק נבון, ולמעשה השאיר
אופציות פתוחות.

רמטכ״ל גור מסביר את מיכצע אנטבה
וייצמן ביקש

ל קצ ר

את שרותי כרמטנ״ל, אמרתי לו: אני׳,א טוראי, ואותי

חוטים זה לא הדרך שלי. אם יהיה לי
כוח — זה יהיה כוח ציבורי אמיתי.

*,הייתי רוצה, ברשותך,
להתעכב על התכטאויותיף שהתפרשו
כגזעניות. במיוהד על אותה
התבטאות מפורסמת כגן־סקאר
כירושלים, שם אמרת כערך כך :
״אנחנו עוד נדפוק אתכם׳ במו 1שדפקנו
את הערכים.״

אל-סאדאת מדכר עם גור כנמל-התעופה לוד
״חבוי־ממשלה אמרו לי: לנזה אתה לוקזז את סאדאת ברצינות1״

רוצה את המצע שהצגנו או שמא לא הצגנו
את המצע בצורה נכונה. שאלות חברתיות
כמו הפער העדתי, היחסים בין המיפלגה
וההסתדרות, בין ההתיישבות העובדת לעיירות
הפיתוח, שאלת מקומם של הצעירים
במיפלגה, כל אלה הם נושאים שצריך
לתת עליהם את הדעת.

• האם אתה סכור שכל הבעיות
העצומות שציינת לא היו מתעוררות
אם הייתם זוכים בכחי־רות
ומרכיכים את הממשלה?
גם אם הן היו מתעוררות, הרי שלא בצורה
שזה קורה עכשיו. אילו היינו מרכיבים
את הממשלה, שאלת מזכיר־המיפ־לגה
היתד, פחות דומיננטית, והאווירה
היתד, יותר נוחה. אך בגלל התוצאה הפרדוכסלית,
הדברים מקבלים חשיבות יתרה.

• כיצד, לדעתך, יתפתח
המשכר הנוכחי בעתיד הקרוב?
24 1

• האם הקשכת לאותו שידור-
רדיו?
לא שמעתי ברדיו, אך אני לא מוציא
מכלל אפשרות שמישהו רואה בי מועמד
להנהיג את מיפלגת העבודה.

• כהזדמנות קודמת אמרת
שאתה רוצה להיות ראש-ממשלה.
אני אמרתי שאני יכול להיות ראש־ממשלה,
ואני עדיין אומר זאת. אך בינתיים
לא אצה לי הדרך. למדתי במשך השנים
כי יש הנהגה וצריך -לאפשר לה למצות
את כל האפשרויות.

• ברגע לא אצה לך הדרך. מה
יקרה כעוד שנה וחודשיים, אחרי
שיינתן להנהגה למצות את כל ה אפשרויות,
אם יתברר שהיא נכ שלה?
בעוד
שנה וחודשיים, אם ניווכח כי ה־

אם ראית את סידרת הטלוויזיה הנבחרים,
ודאי ראית איו החבר׳ה של הליכוד
מנסים לנפח התבטאות אחת ויחידה שהיתה
לי. ראי, בגן־סאקר היו בסך הכל 15
חבר׳ה שהתפרעו. הם עמדו קרוב מאוד
לבימה. כשאני עליתי לבימה לדבר הם
דווקא לא התפרעו ואני אמרתי בחיוך על
השפתיים, כי הם לא הרגיזו אותי: יש
לנו 15 אורחים מהליכוד. ולמה אני מדגיש?
15 כי היו שם 150 אלף איש. ספרתי
אותם אחד לאחד, ואליהם דיברתי, והציטוט
המדוייק הוא: דפקנו את הערבים,
נדפוק גם אותכם.
לא היה שם שום עניין עדתי. לא דיברתי
על עדות, דיברתי על 15 החבר׳ה שהתפרעו•
זו עלילה לעשות מזה עניין עדתי.
בסוף הכנס ניגש אלי חיייל ששירת איתי
בירושלים ואמר לי: מה שאתה עושה זה
לא הוגן. למה אתה משווה אותנו לערבים?
אמרתי לו, מספיק שאתה נפגעת, ולמחרת
התנצלתי בפומבי בכנס בטכניון בחיפה.
מאז הופעתי במאות הופעות ודווקא בשכונות
ובעיירות היתד, לי הצלחה. וכש אומרים
עלי שאני שונא עדות המיזרח,
שיהיה ברור שזה קשקוש מקושקש. נל חמתי
איתם, נפצעתי איתם. כל הביצה
הזו של צ׳חצ׳חים -ועדות מיזרח לא מגיעה
אלי בכלל.

• בראיון עיתונאי אמרת בי
אינך מעוניין כחיילים כני עדות
המיזרח, שמורידים את רמתו של
צח ״ל. אמרת גם שאין סיכוי,
לדעתך, שכני עדות־המיזרח ידביקו
את הפער כמהלך שירותם

מענישים!״

ערות כחיים האזרחיים, הוא נתקל
כקשיים. האם גם אתה נתקלת
כקשיים?
אני מוכרח לומר, בדיעבד, לא היו לי
בכלל בעיות לעבור מחיי־צבא לחיים אזרחיים.

+ככל
זאת, מתפקיד של
רמטכ״ל המעורה היטב כבעיות

כשאמות׳ שאני,
נומטכ״ל, לא יכול
לסכור את העובדה
שבוי עדות־המווח
מהווים • 607 מהמתגייסים
לאה״ל, ורק מעטים
מגיעים דעמדת־מפתח,
צ״ותי לבר
שלא ועם לאוזן
הכיטחון של ישראל עברת לתפקיד
של מנהל חטיכה כ״כור״ —
הפכת לפקיד כמוסד כלכלי.
נכנסתי לעבודה כמנהל חטיבת המתכת
בכור על פי בקשתי. ביקשתי במיוחד חטיבה
קטנה. רציתי להיות מחדש מפקד גדוד
ולהתחיל מלמטה. זה מילא את חיי באופן
מלא. עולם המתכת הוא עולם מעניין —
(המשך בעמוד )47

חוחו־נהשל״לון״
״חרחובה״ -הפלא העתיק של הטבע
״חוחובה״ הוא צמח שמקורו במדבריות מכסיקו, קליפורניה
ואריזונה והגדל גם בארץ, הפולים שלו מכילים שמן טבעי
וטהור בעל סגולות מרשימות,
כבר לפני 400 שנה עמדו שבטי האינדיאנים באמריקה על
תכונותיו המופלאות. הם השתמשו בו לשם ריפוי פגמים
בשיער ובקרקפת וכמשחה לטיפול בעור.

״חוחובה״ ־ המפגש
בין הטבע והמדע
מחקרים מקיפים בשמן ״חוחובה״ נערכו ברחבי העולם וגם
באוניברסיטת באר־שבע. הם הוכיחו כי שמן ״חוחובה״ הינו
כה טהור, עד שכמעט ואינו מצריך. תהליך זיקוק. אין זה פלא
שחברות קוסמטיקה רציניות בארה״ב ייצרו ממנו תכשירי
קוסמטיקה מיוחדים במינם.

״חוחובה״ ־ כוחו המסתורי
של הטבע

ומרעננת, שומר על לחותו הטבעית של עורך, משפר את
גמישותו ופועל למניעת התקרנות והתנוונות. הוא מגן על
גופך בפני נזקי רוחות וקרה, קרינת שמש ויובש וגם בפני
עור יבש או פגום.

״חוחובה״-
האוצר הטבעי של ״לוך׳
מאז ומתמיד ידועה ״לון״ כחברה אשר תכשיריה
מבוססים על אוצרות טבע, כגון המינרלים של ים
המאז. לכן טבעי הדבר בי היא הראשונה להגיש לך
את תכשירי ״חוחובה״ ־ סדרת קוסמטיקה ישראלית
המיוצאת אף לחו״ל. תכשירי הטיפול של ״חיחובה״
כוללים קרם לחות, קרם הזנה, חלב פנים, לחות לגוף,
וקרם לשעות היום והלילה. כמו כן שמפו לשיער
רגיל, יבש ושמן ובעתיד גם קרם שיזוף ושפתון.
מליוני נשים וגברים אשר גילו את
סוד ״חוחובה״ ,מכנים אותו ״כל יכול״.
כשתגלי אותו גם את. תביני מדוע ..

שמן ״חוחובה״ חודר לעור במהירות ואינו
שומני למגע. הוא משרה הרגשה נעימה

מוצרי ״חוחובך״ -בפיתוח חברת
״.נגב חוחובה״ בשיתוף חברת ״דלק״

ח1ח?1השל״לוף
215

אברהם גיודי
100,000 שקל
המדד עלה -אברהם גינדי עוצר את עלית
המחירים ל־ 10 דירות בלבד, ומעניק הנחה של

תל־ א בי ב

תכנית ל־

פתח־תקוה

בצפון העיר, בר חוב בורלא 5 ,דירות־יוקרה מ פו א רו ת
ו מרוו חו ת במחירי פ ר סו ם ובתנאי־רכישה נוחים
שפע של שי כ לו לי ם :
• בכל די רהאינטרקוםעם
ט לויזי ה ׳לזי הוי האורחים.
• רי צו ףכההמ יו חדבס לו ן,
ש טי חי ם מ קי ר ל קי רבחד רי
ה שינה.
• שני מי פ ל סי םבכל די ר ה.
• שני ח ד רי ־ רחצהבכל די ר ה.
• קרמיקהב רי צפתהאמבטיה
ו ב שי רו תי ם.
• חרסינהמ או יי רתוכ לי ם
סני ט ריי ם.
• חימום ניפרד לכל די ר ה.
• מיתק ני משח קי םותאורה
ד קו ר טי בי ת.
• לו בי מ פו ארב כני ס ה.

ב מ קו מו ת היפים ביותר בעיר, דירו ת־יוקר ה בנו ת 4ו־/2י 4
חדרים, ב מ חירים מיו חדים ובתנאי־ת שלום נו חים ב מיו חד :

ח ד רי ם:

880,000 שקל ב מ קו ם $§07000

שקל

4 / 4ח ד רי ם:

960;000

שקל ב מ קו ם .1 ^ 0 6 0 7 0 0 0 -שקל

בכל הדירות מיפרט טכני משוכלל ושפט של חידושים.
פנטהאחים 799,000

שקל

ראשוץ־לציון
• דירו ת־יוקרה במערב העיר, ב אזור היפה ביותר, בבנין בן 4
קו מו ת, שבו 8דירות בנו ת 4ו־ 5חדרים.
• מיבצע מיוחד למכיר ת 5דירות בנו ת 4חדרים במרכז
ה שקט של ראשון לציון :

610,000

שקל ב מ קו ם

^7107000

שקל

10,000

*150,000

היתרה

שקל בהרשמה
שקל עם חתימת החוזה
במשכנתא ובתשלומים חודשיים עד
הכניסה.

*בתל־אביב — 450,000 שקל,
בפתח תקוה 350,000 -שקל.
המחירים אינם כוללים מ.ע.מ.

*ברה גינדי
ת ל -א בי ב

ככר המדינה ה׳ באייר סו

פתח -ת קו ה
חיי םעוזר 28

ר א שון־-ל ציון
הרצל 62

אברהם גינדי בתה דירות ש אנ שי ם אוהבים

צי כו ס לו ב קי ה: רוחו שלסטאל־ן
חוא שלח שני מיכתבים. מראשון נועד לשלושה ה־מנהיגים
הסוציאליסטים הבולטים באירופה, ברונו קרייסקי
וילי בראנדט ואולף פאלמה. השני שוגר לאינטרנציונאל
הסוציאליסטי• תוכנם היה זהה: קריאה לעזרה ולתמיכה,
והצהרת מחוייבות ל״דמוקרטיה, סוציאליזם, שיוויון, סולידריות
בין־לאומית, ניהול־עצמי בכלכלה, והגדרה עצמית
לכל העמים״.
המחווה הפשוט הזה הביא אותו לכס המישפט בעוון
חתירה נגד המדינה ושיתוף פעולה עם גורמים זרים.
הוא נידון לשבע וחצי שנות מאסר במישטר חמור.
הפעם לא מדובר במנהיג תנועת־שיחרור עממית
בארגנטינה, ואפילו לא בלוחם מחתרת באל־סלוואדור.
רודולף באטאק 57 דובר תנועת אמנה ,77 חי ופועל

ביותר בגוש המיזרחי, ורמת הדיכוי השוררת בה עולה
אפילו על זו של רומניה. אידספק שהוסאק זוכה בבידכת
הסובייטים, העוקבים בדאגה הולכת וגוברת אחרי ״השתוללות
הדמוקרטיה״ בפולין.
בשבוע הבא תתחיל בפראג סידרה חדשה של מישפטי־ראווה
18 .מתנגדי המישטר צפויים לעונשי־מאסר ארוכים,
בגין אותם סעיפי־אשמה שעליהם נידון באטאק.

ני ק אר אגו א ה:
עג ס טרי? מעצ מ ת ,

שוס קניי

לוחם־חדפ־ש רורולף כאטאק
עינויים בלפיד בוער
בצ׳כוסלובקיה ,1981 במישטר הקורא לעצמו ״סוציאליסטי״.
אין
המדובר בתופעה בודדת, חריגה. המישמר הסטא־ליניסטי
של גוסטאב הוסאק אחוז חרדה וחלחלה נוכח
התפשטות התנועות הדמוקראטיות בפולין, והליברליזציה
הפושטת בהונגריה. הוא השליט בארצו טירור המזכיר
את שנות החמישים. צ׳כוסלובקיה הפכה למדינה הקשוחה

רוב התיקוות ממוקדות עתה בסיפור ההצלחה העכשווי
של הסוציאליזם האירופי — נשיא צרפת פרנסואה מיטראן.
משקיפים צרפתיים סבורים שמיטראן יתערב אישית בפרשה,
ואף ידרוש מהמפלגה הקומוניסטית הצרפתית
ללחוץ על מוסקבה ופראג, להפסיק מייד את מישפטי-
הראווה ולשחרר את העצורים.

הנאשמת העיקרית היא הד״ר אירנה סיקלובה, פסיכולוגית
וסוציולוגית בת ,46 שתמכה בהתלהבות במישטרו
החדשני של אלכסנדר דובצ׳ק, שמוגר בפלישה הסובייטית
ב־ .1968 אחרי נפילת דובצ׳ק איבדה סיקלובה את מישרתה
באוניברסיטה, והועסקה במשך שנים ארוכות כעוזרת־בית.
לפני שנים אחדות זכתה לריהביליטציה חלקית,
עבדה בבית־חולים יוקרתי בפראג ואף הגישה תוכנית־ייעוץ
בטלוויזיה הממלכתית. עם החמרת הקו של הוסאק
והגברת מעורבותה בתנועה לזכויות־האדם, הודחה הד״ר
סיקלובה מכל תפקידיה. מאז חודש מאי היא עצורה
בתנאים קשים, ומשקיפים אירופים צופים שעונשה יהיה
חמור במייוחד.
עינויי ם. חוגים סוציאליסטיים בצרפת, העוקבים
בעניין רב אחרי מישפטי־פראג החדשים, מביעים דאגה
רבה בשל הנהגת שיטות עינויים בנוסח שנות ה־.50
אחד הנאשמים שיועמד החודש לדין הוא הזמר הפופולארי
ולאסטימיל טראסנאק 30 אחרי שלושה ימים
של חקירה אינטנסיבית סבל טראסנאק מהתמוטטות-
עצבים מוחלטת. מעדויות מהימנות ביותר מסתבר שהחוקרים
חרכו את כפות ידיו של הזמר בלפיד בוער.
גם חברו למעצר, הכומר הקתולי ואצלאר מאלג, בן
ה ,31-הוכה קשות בכלא.
חברי אמנה 77 חוששים מאוד לגורלו של רודולף
באטאק. קשריו הענפים עם הפדראציה הבינלאומית
לזכויות־האדס, המסונפת לאו״ם, לא יעמדו לו, ככל
הנראה. באטאק, הסובל מאסטמה כרונית, עומד להישלח
לכלא מירוב הידוע לשימצה. בהודעה מייוחדת שפורסמה
בווינה על־ידי המכון האוסטרי ליחסים בינלאומיים, קבעו
מתנגדי המישטר שבאטאק לא יוכל להחזיק מעמד בכלא
מירוב. שבע שנים וחצי בתנאים כאלה, כמוהם כפסק־דין
מוות.
אכזבה. פרשת פראג עוררה הדים קשים באירופה,
בעיקר בצרפת, מערב־גרמניה ואוסטריה. דוברי הקאנצלר
האוסטרי, ברונו קרייסקי, כבר הדליפו לכתבים אמריקאיים
ובריטיים, שביקורו המתוכנן של נשיא צ׳כוסלובקיה
באוסטריה יבוטל. עם זאת מאוכזבים לוחמי-החירות ה-
צ׳כיים מהתגובה המתונה מדי של האינטרנציונאל הסוציאליסטי.

מיבצע
הפירטיות האווירית של ארצות־הברית ליד
חופי לוב התקבל בישראל בהתלהבות רבה. שליט לוב,
מועמר קדאפי, אונו השליט הפופולרי ביותר בישראל,
ואפילו טובי הפרשנים נסחפו בצהלה הכללית. איש מהם
לא טרח להזכיר, שהאמריקאים יצרו תקדים מסוכן
ביותר. מה יקרה אם מחר יתקוף חיל־האוויר הסובייטי
מטוסים ישראלים ן גנגסטריזם אלים של מעצמת־על
המכוון נגד מדינה קטנה הוא פסול באופן עקרוני, וסופו
של הרווח השולי יוצא בהפסד חמור הרבה יותר.
• ״מהפכן אמיתי״ .אבל במנגואה, בירת ניקארא־גואה,
ראו בחומרה רבה את התוקפנות האמריקאית.
הרומן הקצר בין ושינגטון לסאנדיניסטים נסתיים בשלהי
עידן ג׳ימי קרטר. הנשיא רונאלד רגן רואה בניקאראגואה
קובה נוספת. לכן הטיל על עוזריו להכין תוכנית מפורטת
לדה־סטביליזציה של המשטר הסאנדיניסטי. בימים אלה
מתאמנת יחידה מובחרת של אנשי העריץ המודח שנרצח,
אנסטסיו סומוסה,״׳ ליד מיאמי, פלורידה 5000 .חיילים
נוספים, נאמני המישטר המושחת שסולק במהפכה לפני
שנתיים, חונים בהונדוראס השכנה, ומבצעים לעיתים
תכופות חדירות אלימות לתוך ניקאראגואה. שתי יחידות
צבא אלה ממומנות על־ידי מטה הסי־אי־איי במיאמי,

שר־חוץ אלכסנדר הייג
הון־עתק להונדוואס ואל־סלוואדור

ר שעות וטמטום
עורכי השבועון הפלסטיני בשפה האנגלית ״אל
פג׳ר״ ,מתלוננים שהדואר מתנכל למישלוחי״עיתו־נים
המגיעים אליהם מחוץ־לארץ. שליחי העיתון
נארצות״הברית ובאירופה שולחים להם חבילות עי תונים
פעמיים בשבוע .״אל פג׳ר״ לא קיבל מיש״
לוהים באלה מזה חצי שנה.
בעלי העיתון שוקלים פנייה לבית״המישפט. עיכוב
מישלוחי דואר, המכילים חומר גלוי ולגיטימי,
נוגד את המישפט הבינלאומי. כבר עתה ברור
שהפרשה עתידה להתפרסם בעיתוני העולם, ולהמיט
חרפה נוספת על ישראל.
האם יתן שר־הביטחון החדש, אריאל שרון,
הוראה לשים קץ לשערוריה זו 1

שר־הכיטחון אריאל שרון
מי יתן את ההוראה?

מרכז מסורתי לפעולות־חתרנות אמריקאיות נגד תנועות־שיחדור
מתקדמות באמריקה הלאטינית. גם צבא דיוג*
דוראס וצבא אל־סלוואדור — שניהם בפיקוד ימני
קיצוני — נהנים מהאיבר, של רגן כלפי ניקאראגואה.
הסיוע הצבאי הזורם לארצות אלה מיועד לשתי מטרות
עיקריות: חיסול תנועות האופוזיציה המקומיות והמיל־חמה
בסאנדיניסטים.
ממשלת ניקאראגואה אינה חוששת במייוחד מעימות
צבאי קונבנציונאלי 40 .אלף החיילים ואנשי המיליציה
האזרחית יוכלו להדוף, בקלות יחסית, תוקפנות מעבר
לגבול. אבל המצור הכלכלי מתחיל לתת את אותותיו.
המעמד הבינוני רוטן על המיסים הכבדים, שנועדו
לממן את הרפורמות החברתיות. מנהיג האופוזיציה,
אלפונסו רובלו, המנהל רמת־חיים גבוהה ביותר אך
מגדיר עצמו כ״מהפכן אמיתי״ ,אמר לעיתונאי האמריקאי,
פיטר צ׳אפמן, ש״הממשלה סטתה מדרך ׳ הפלוראליזם,
הכלכלה המעורבת ומדיניות־חוץ ניוטרליסטית״ .אבל
רוב העם בניקאראגואה ממשיך לתמוך בסאנדיניסטים.
בעיקר זכתה לאהדה התוכנית לביעור הבערות. מכלל
2.5מיליון תושבי ניקאראגואה נכללים עתה יותר ממיליון
בתוכניות־לימודים מגוונות. רוב המורים הם מתנדבים,
ולמעשה נערך גיוס כללי של האינטליגנציה כדי לחסל
כליל את האנאלפבתיות בניקאראגואה.

חיים בר ע ם

אגשים בשלס

הוסיפה אן: אחי התחתן מתי ר&נטרבה להמתין לטבילתה
לתינוקת שמחזיקה הנסיכה אן בזרועותיה מבט
זועם וכעוס. האם משום שהרגישה עצמה מקופחת י
התמזל מזלה של זארה אן אריזכט פיליפס,
התינוקת המייוחסת, בתה החדשה של הנסיכה אן,
ונכדתה הטריד, של המלכה אליזכת השנייה,
להיוולד ב־ 15 במאי האחרון. בימים כתיקונם, היתד,
לידה מלכותית זו זוכה למיטב הכיסוי העיתונאי,
מה עוד שהילדה באה לעולם אחרי דאגה רבה
ששררה בחצר באקינגהאם, נוכח שמועות עקשניות
על גירושין אפשריים בין אן ובעלה מארק
פיליפס. אבל מי חשב על הריונה של אן או על
לידתה של זארה כשכל העיניים היו נשואות
לשמלתה של ליידי דיאנד, י

אדי מיי ק טואגדיה בשני צובעים

פהסואה מ ר אן: מד יותר רתיבזזו
מנהיג הסוציאליסטים והנשיא הצרפתי, פרנסואה מיטראן,
מתחיל לגלות בימים אלה, שקל יותר לזכות בנחירות מאשר
לשלוט אחרי שזוכים בהן. אומנם, הרוב שהעניקו לו הצרפתים
הספיק לו כדי לשלוט ללא שותפים, אבל כפוליטיקאי מפוכח, הוא
סבר ששרים קומוניסטים בממשלתו יבטיחו שקט במשק ויעזרו לו
להתגבר על בעיות כלכליות סבוכות, שירש מן השילטון הקודם.
לא דובים ולא יער. עוד בטרם הספיק להתיישב בנוחיות על הכיסא
בארמון האליזה, פרצו כמה שביתות.
השביתה המרגיזה ביותר את הצרפתים היוצאים לחופשה היתד,
שביתת הרכבות, אם לא די בכך, מפרסמים עתה עיתוני צרפת
רשימה שלמה של עניינים בהם חלוקים ביניהם מיטראן וג׳ו רג׳
מארשה, מנהיג הקומוניסטים. אז מה הפלא שהנשיא החדש,
חוטף תנומה בכל הזדמנות אפשרית י

המתבונן בתמונה שמימין
עשוי לחשוב שחלה בה תקלה
טכנית: לאשה תווי פנים של
אשה שחורה לכל דבר, אלא
שציבעה לבן. לא, אין זו תקלה
וגם לא בדיחה — זאת
טראגדיה אנושית. האשה, א די
מיי קירני, נולדה, לפני 41
שנים, שחומת־עור ככל אחיד
ואחיותיה. אלא שבעיקבות׳
מחלה קשה שפקדה אותה בשנת
1959 נטלה בעת אישפו־זה
תרופות חריפות והפכה
לפתע לבנה.
הרופאים איבחנו בה מחלה
נדירה הנקראת ויטילגו. הרפואה
המודרנית טרם מצאה את
סיבות המחלה המיסתורית ה זאת.
ידוע רק שמחלת הויטילגו
מתבטאת באובדן תאי הפיגמנט
בעור. אלא שהפגיעה הפיסית
החיצונית היתה כאין וכאפס
לסיבלה של אדי: בעלה עזב
אותה ובני מישפחתה נידו אותה
מקהילתם. והמוזר מכל —
בימים אלה, לפתע פתאום, היא
מתחילה להשחיר בהדרגה.

עכשיו, כשהן•,מונים נרגעו וגזרו מן העיתונים
את כל תמונות החתונה, התפנה אפילו הצלם
הרשמי של ארמון המלוכה, הלורד ליצ׳פילד,
דודנה של המלכה• והרי ידוע שבטכס הטבלה
מלכותי חשובה נוכחותו של הצלם, חיונית לפחות
בנוכחותו של הכומר. וכך, יומיים אחרי
הפסטיבל בכנסיית סנט־פול, נערך פסטיבלון הט בלה
צנוע, בכנסייה האינטימית של ארמון וינד־ן
ור. האם המאושרת, בכובע המזכיר את הכובעים
של אימה, התייצבה לצילום הרשמי כשהיא
מציגה את פיטר פיליפס, הבן, והנסיכה זארה,
הבת.

בכוסות שמפניה ובעיניים נוצצות חוגגות, זו מול זו, זמרת צעירה וסבתא ששימשה
לה השראה ללהיט המוזר ביותר שנכנס לאחרונה למצעדי הפזמונים בעולם כולו —
עיניה של בט דייווים. את הסבתא בת ה־ 73 אין צורך להציג, אם כי יתכן מאוד שמעריצי
הלהיט צעירים מכדי להכיר אותה ממש. זו בט דייוויס, מי שהיתה במשך שנים רבות
הגברת הנוראה של הבד האמריקאי.
הזמרת קים קארנם עצמה, גם היא כבר אינה בגיל הטיפש־עשרה. בגיל 34 החליטה
לכלול שיר זה בתקליט ארוך־נגן בשם זהות מוטעית ונדהמה לראות שדווקא בגלל

השיר היחיד בתקליט שלא היא כתבה, היא זכתה להצלחה בידלילה. למרות שקים היא
מלחינה ותיקה, כתבו את השיר ג׳קי דה־שאנון ודונה וייס.
ואילו דייוויס, שנכדיה נהנים מפירסומה המחודש של סבתא, מתבדחת :״מאחר
ומעולם לא הייתי ריטה הייוורת או ג׳יין הארלו, היו העיניים שלי האביזר החשוב
ביותר שעמד לרשותי. ב־ 1930 כשיוניברסל רצתה לבטל את החוזה עימי, נסוגה החברה
ברגע האחרון רק בגלל העיניים שלי.״

סילביה קריססר: אילו התאהבה׳ בנהג שלי לא ה״ח׳ מתביישת בכ ו!
הגברת ההולנדית הצעירה, ששיגעה עולם ומלואו —
פעם, פעמיים ושלוש — בדמות עימנואל, ממשיכה
להכות גלים. היא החליפה את התפאורה, ותחת דיפלומט
משנות השבעים, היא נשואה עתה, על הבד, לאציל
בריטי משנות ה־ ,30 בעיבוד חדש למאהבה של ליידי
צ׳ארטלי (בתמונה מימין) ,שהופק על־ידי מיודענו, מנחם

גולן. עם זאת, היא ממשיכה להיות גם אם מסורה לבנה,
אלתורי, ומשתעשת עימו בעת ההפסקה (בתמונה משמאל).
על תפקידה החדש היא אומרת :״סוף כל סוף אני
משחקת אשד. כלבבי. אשה אינטליגנטית וחושנית, ולא
בובה ללא נשמה. זאת אשה אריסטוקראטית שהתאהבה
בשומר־היערות והתגלתה כאישיות מיוחדת במינה. גם

אני הייתי עשויה להתאהב בנהגי או במזכיר שלי, ולא
הייתי מתביישת בכך. לעומת זאת, אני מתביישת ב־עימנואל
ולולא בעלי הראשון, הוגו?!לאוס, ששיכנע
אותי להצטרף אליו באותה תקופה לתאילנד, לא הייתי
נוגעת בתפקיד. היום, לאחר שנפרדתי גם מהגבר השני
בחיי, נשארתי עם האדם החשוב לי באמת — בני-ארתור.״

1 1 1 1 1 1 3 . 11*111111

ג״ון סואוולטה: ברוק שילזס ואוי? סמלים מינ״ם!
מבט של מבוכה וחיוך עצבני משתקף בעד חלון

המכונית המוגף. מאחריו יושב ג׳ון טראוולטה,

>יקי קודש: אני אוהבת ונחוג
על גברים מכורסמים, עשירים וחוקים!
כשרוצים להעליב אותה אומרים לה שהיא הגירסה האנגלית
לל׳אקלין סוזאן. אומרים שספריה הם בסד״הכל רומנים של זימה.
אבל ג׳קי קולינס בת ה־ 38 הספיקה כבר לכתוב כמה רבי־מכר.
הראשון שבהם, העולם מלא בגברים נשואים, יצא לאור ב־,1969
ואחריו זרמו פר ההרבעה, המכשפה ואוהבים ומהמרים.
את גלגלי היצירה שלה משמנת טכניקה מזהירה של מין ספרותי
:״אומנם, אני כותבת הרבה על סכס, אבל איני מפרטת
כמו רבים אחרים. איני רופאה גניקולוגית — אני סופרת. אינך
יכול להכניס שתי דמויות ספרותיות, חסרות פנים ודמות, ישר לתוך
קלחת מינית פראית על דף של ספר. אם תרצה לעשות זאת, תוכל
להסתפק בשבועון עם תמונות עירום. ספרי מלאים סכס, משום
שאני משאירה הרבה לדמיונו של הקורא. וברגע שהדברים מתרחשים
בפנטסיה שלו, החוויה הרבה יותר אירוטית!״
ג׳קי קולינס סבורה שגם סיפרה החדש, העומד להופיע באר-
צות־הברית תחת השם הזדמנויות יהיה סיפרה הטוב ביותר :״זהו
הספר שתמיד רציתי לכתוב. אני אוהבת לכתוב על גברים מפורסמים,
עשירים וחזקים. הנשים אוהבות לקרוא עליהם• למעשה,
הנשים נמשכות אל סוג זה של גברים ממזריים. כזה בדיוק הוא
ג׳ינו סנטאנג׳לו, הגיבור שלי. אחד מאותם נבלים מקסימים —
קצת מולטימיליונר, קצת מאפייה, קצת מאצ׳ו. הבעייה היא שבתו
גזורה בדיוק לפי מידותיו. היא קצת גדודיה סטיינס. קצת
ג׳יין פונדה וקצת גולדי האון״.
האמת היא, שחל עיכוב קל בהופעת הספר, משום שכמה
מן הקוראים המיקצועיים של ההוצאה לאור האנגלית הזהירו שבספר
ישנם כמה שעורים מיניים מפורטים מדי. אבל כל הבעייה, לדעתה
של ג׳קי, נעוצה בעובדה שהסופר הוא סופרת. ולא סתם אחת,
אלא כזו שנראית טוב מדי(לראיה, התמונה שלמעלה) .״קשה לאנשים
לעכל הארולד רוכינם ממין נקפה, מה עוד שהגיבורות שלי
קורצו מהחומר שממנו קורצו הגיבורים של רובינס״.
אם כבד מזכירים שמות, הרי ג׳קי קולינס היא אחותה הצעירה
של השחקנית ג׳ואן קדלינס, ואשתו של אוסקר לדמן, בעל
דיסקוטק אמריקאי, שראה את תמונתה בירחון וחצה את האוקיאנוס
כדי לבקש את ידה.

ולידו, מסתירה את פניה במושב האחורי, צעירה
מפורסמת לא פחות: כרוק שידלס, הלוליטה
המתבגרת (״תינוקת יפהפיה״) בת זד 16 בסך־הכל.
זה הזוג החדש המדיר שינה מעיניהם של צלמי
ניו-יורק כבר שבועות. ביניהם היו השניים שחיכו
שעות ארוכות ליד בית־המלון יונייטד ניישנס פלאזה,
במנהטן, והצליחו לתפוס במצלמתם את טראוולטה
ושילדם נמלטים על נפשם במכונית, בדרכם למיס־עדה
הידועה אמבסדור גריל.
על מה כל המהומה, ומה מרגש כל-כך בזוג כו־כבי־קולנוע
היוצאים לאכול ארוחת ערב? ובכן,
אלה אינם סתם כוכבי-קולנוע, אלה נכסי־צאך הברזל

>״׳ נונשט״ן:
לא צריו להיות יפה
האיש המזוקן ועגול הפנים, שנראה
בתמונה בחברתה של לינדה
אכנס, הוא ג׳יי ברנשטיין.
רבים מכנים אותו האביר לאנס-
לוט, וסבורים שהאימפריה שלו
דומה לקאמלוט. הוא היום סוכן
השחקנים הממולח ביותר בהוליווד.
ברנשטיין
שנולד עגלגל, ללא
ייחוס ותואר, נועד על־ידי מיש-
פחתו להיות מאמן כדורגל. בדיוק
לפני 20 שנה התחיל לעבוד כפקיד
זוטר בסוכנות ויליאם מורים,
ואחרי שלוש שנים החזיק מכונת־כתיבה
אחת על קרש גיהוץ, ובתור
ארון משמש לו מקרר בלי חשמל.
היום, עם סמי דיווים

ג׳וניור, תרם ג׳ונס, פטי רגן.
לי מייג׳ורס וסוזאן סנט
ג׳יימם הוא אפילו לא צריך
להיות יפה.

של המזדנבים הצעירים, שמרכיבים את הקהל
הקובע את הכנסות הקופה בארצות־הברית. מסביר
זאת טראוולטה עצמו :״גם היא וגם אני מהווים
סמלים מיניים.״ הקהל הזה רוצה מאוד לדעת מה
קרה שג׳ון טראוולטה, שהתעניין תמיד בנשים מבוגרות
ממנו (והיום הוא בן ,27 בסך־הכל) ,מוציא
לתרבות רעה קטינה בת ,16 שמלווה בכל פגישו-
תיה האינטימיות באמא שתלטנית?
״טראוולטה החזיר את שילדם הביתה בארבע לפנות
בוקר. היכן היתה אמא?״ רעמו העיתונים .״אמא
יודעת על הכל,״ התגונן טראוולטה ,״לא איכפת לי
לשוחח על כל בני המישפחה של שילדס, אבל באשר
ליחסינו — מוטב לחכות להודעה הנכונה בזמן
הנכון.״

י לבבי הכו תנה המעולים

0לע*מ)

•זיר

ל א הגדולים ביו תר־ אבל הטוב ביותר

סטודיו 8
מודיע על הקמת

להקת רקדני ג!אן₪/פס
הדרכה וכוריאוגרפיה ע״י הרקדנית

גולו

שרון

מועמדים ו מוע מדו תהמ עוניינים להתק בל ללהקה
י תק שרו לסטודיו ,8טלפון ,237026
או לשרון גולן, טל 484928 .

לשעורי הלהקה יובלו להצטרף תלמידים ברמת
מתקדמים, מורים למחול, או רקדנים מקצועיים

השעורים ו ה חז רו תבס טו דיו חדש
(אבן גבירול ) 103

לשח קני במה —

ייערכו שעורים מיוחדים למחול ג׳אז/סטפס
סטודיו ,8ארלוזורוב ,8ת״ א, טל 237026 .

אולטרסול של דה׳ פישר

לאיכות י ש מחיר
לכלי העבוד ה החשמליים של איכות גבוהה
במ חיר נמוך יחסית.

^411

כלי עבודה חשמליים טובים אינם יכולים להיות זולים. הסיבה לכך
נעוצה באיכות החמרים, במאמץ הטכנולוגי ובבדיקות האיכות
שכל כלי טוב צריך לעבור.
במפעלי ^£0״האיכות ללא פשרות״ אינה רק אימרה. האיכות פירושה.
בחירת המרים מעולים, טכנולוגיה מתקדמת וכ־ 200 בדיקות שונות
העובר כל כלי וכלי.
תהליכי הייצור של ^£0נותנים לבסוף בידך, כלי עבודה חשמלי שהינו
בין הטובים שניתן להשיג כיום.
מכאן תבין כי לאיכות יש אומנם מחיר. אולם כשמדובר בכלי העבודה
החשמליים של ^£0מחיר האיכות הוא נמוך ובהחלט כדאי לך
לשלם עבורו. כי כלי העבודה החשמליים של ^£0ישרתו אותך שנים
רבות ללא תקלות.
להשיג בחנויות המובחרות לבלי עבודה.

הידע הרפואי הנרחב של פישר מעבדות פרמצבטיות ומחקרים רבים שנעשו בארץ
ובחו״ל עזרו בפיתוח התכשיר החדיש המקנה לעור שיזוף יפה אך גם בריא.
הבסיס התחליבי בתרכובת החדישה מקנה לעור שיזוף בריא תוך סינון הקרניים
האולטרה סגוליות המזיקות של השמש, ומעניק לעור לחות.
תכשירי אולטרסול מופיעים בדרגות 15-3בהתאם לסוג העור ולזמן השהייה
בשמש כאשר 15-8מיועדים לעור רגיש במיוחד ולתינוקות.

כל מה שאת צריכה מהשמש.

לא יותר.

סטעם

בחסות :
״אברהם
קולדה״
תכשירי

רווו ל ס רז ר

בחס 1תעע״זיו״

חברת הנסיעות ״דיזנהויז״ * חברת הבנייה הבונה בראשון־לציון, פתח־תקווה, רחובות ותל־אביב
גינדי״ * בית האופנה ״ניבה״ * בגדי־ים וחוף ״גוטקס״ +המשקה שכבש את העולם ״פינה
* תכשיטי ״אנדיך * חברת התחבורה ״יונייטד טורם״ * חברת הקוסמטיקה ״נייטשר ביוטי״ *
השיער ״לוריאל״ * חולצות גברים ״הווי 2000״ * נעלי ״מרנו״ * סלון לכלות ״אסבר״

הנ שף ה מלכו תי ל ב חי ר ת מל כ ת המים 1981

״ היכל

התרבוח ׳ ׳

ח ל ־ אביב

• מיצעד מועמדות • ראיונות אישיים • תצוגות אופנה מפוארות — קייץ 81 של :״ניבה׳ /״גוטקם״ ,״הווי
2000״ ,״אנדין״ ,״מתו״ ,״אמבר״ • עיצוב תסרוקות: סלון ג׳ימי ומרסל חיפה. הדרכת המועמדות: אולפן לאה
עיצוב הכתרים :״אנדין״ .אירגון: מירי זכרוני ורפי זכרוני.
פלטשר. איפור :״נייטשר ביוטי״ ^1׳ס^6£

אמנים אורחים:

הארוויזיון * מוט>

זיר ר>ק> מנור

צב>קה פ>ק -זמר ומלחין ה שנה * חלב ודבעץ -זוכי
גלעד> -הבדרן־חקיין מס׳ ו * מנ> פאר ־ ״שעה טובה״
ג׳וק> ארק>ן ול הק ת בנות הג׳אז * מעץ ה נו> ול הקת הדולפינים.

גבירול 90 תל־אביב, ט ל פון 248787
כ ר טי סי ם: הפ צהרא שי ת ״ ה ד רן׳ ,,א בן
ו ל מו ס דו ת 248844 וביתר המש רדי ם בעיר. ביפו: גו ט מן. רמת־גן: רכניץ.
בת־ים: היוז ם. חולון: בידו רון וכר טי ס טו רון. ל חיי לי םבק צין העיר תל־אביב.

י דין: אין עצם במק 1םשב 1אפשר
ל הב חין בין י הודי 1בין ל א־יוזודי
81 רעיית הנשיא, אופירד!
נכון, לא שבעה נחת מהחופשה
התל-אביבית שהיא נופשת עם
בעלה, יצחק במלון הייאט.
לפני חודש, כששהו שם בני-
הזוג, הם שוכנו בסוויטה המלכותית
של המלון, וזכו ביחס
מיוחד. עתה, כששבו למלון,
התברר להם לתדהמתם שהסוויטה
הוזמנה על-ידי המיליונר
הצרפתי ז ׳אן אייב
מאסטיי, ששילם מראש 3000
דולר עבור הסוויטה. בנירהזוג

קבלת הציון, יהיו מאוד ארוכים
עבורי.״
! 8כשנשאל הרב הראשי
האשכנזי, שלמה גורן, מדוע
הקצין את עמדותיו בשאלת
החפירות בירושלים, סיפר ש־החזון־איש,
מנהיג דתי מלפני
דור, הופיע בחלומו ואמר לו
שעליו לעמוד בתוקף על דיעו־תיו.
גורן גילה זאת בחתונת
בתו של מזכיר־המפד״ל, דני
וורמוס. הבאים לחתונת שרה

אריק שרון

סיעת-המערך בכנסת, שקדמה
לדיון על החפירות בעיר־דויד,
התארח גם הפרופסור ייג אל
ידין, שסקר את פרשת החפירות
במקום. בין היתר אמר
ידין :״אני קובע בוודאות כי
אין בעיר־דויד שום קברים.״
אחרי אתנחתא קלה הוסיף :
״למרות שאני יודע את מי
צריך לקבור שם
81 כשנשאל ידין על-ידי
שימעון פרם אם אפשר ל-

לחץ את ידו של נשיא מצריים, אנוור אל־סאדאת, בעת קבלת־הפנים
שערך הנשיא המצרי למישלחת הישראלית בשבוע
שעבר בארמון סאפה באלכסנדריה. מאחוריהם עמדו שר״החוץ המצרי, כמאל חסן עלי,
ושגריר ישראל במצריים, משה ששון. לפתע העיר מישהו את תשומת״ליבו של הנשיא
המצרי והוא פנה בהבעה רצינית לעבר הדובר. היה זה סגן־הנשיא חוסני מובארך, שעמד

נבון שוכנו בחדר מפואר אחר
במלון, הנופל מהסוויטה.
8 :שמועות שהילכו במים־
דרונות הכנסת טענו שהיושב-
ראש החדש של ועדת־החוקה
של הכנסת, א לי קולאם, אינו
עורך־דין, והשנה גם לא יוכל
להיות כזה, משום שתנאי האוניברסיטה
אינם מאפשרים לו
לגשת במועד מיוחד 1נוסף לבחינה
בדיני-עונשין. אך קו־לאס
עצמו טוען שהוא אכן
מתמחה, אך יסיים את התמחותו
בנובמבר הקרוב. לדבריו
הוא מתכוון לגשת לבחינות
לקבלת רישיון לעריכת־דין
כבר באוקטובר, ואם יעבור
את הבחינה בהצלחה יקבל את
הרישיון בפברואר .׳81״אני
מאוד מקווה שלא אכשל,״ אמר
קולאס ,״חודשי ההמתנה, עד

מיהרו לפרש את החלום. אחד
ציין שמזלו של גורן הוא שיש
לו קשר עם הרב הראשי הספרדי,
עובדיה יוסף, שיוכל
לפתור לו את חלומותיו. אחר
טען, לעומת זאת, שהחלום פוגע
בשיוויון הזכויות לעדות-
המיזרח .״למה זה בא דווקא
לגורן, ולא ליוסף?״ שאל.

81ח״כ-שינוי מרדכי
וירשוכסקי, העיר, בעיקבות
חלומו של גורן, שכאשר ל מנהיג
הדתי האמריקאי מר־טין
לותר קינג, היה חלום,
היה זה חזון של שיוויון חברתי,
ושאיפה לביטול הפערים
בחברה, בעוד שכאשר הרב
גורן חולם, מה שמתגלה לו
בחלומו אלה עצמות ומתים.
! 8בישיבה האחרונה של

81 בעיקבות הצטרפותו של
הח״כ הליברלי לעבודות החפירה
בעיר־דויד, הוא קיבל בשבוע
שעבר מיברק מח״כ
אגודת-ישראל, מנחם פרוש,
שבו מזהיר אותו פרוש שאם
ימשיך לשאת את הדגל ה־אנטי־דתי,
הוא ייעלם מהר
מאוד מהמפה הפוליטית. פרוש
סיים את מיברקו בעצה :״סור
מדרכך הרעה, דרור!״
81 למסיבת בר־המיצווה ש־

ספטמבר הקרוב, ובריאותו של
בגין תמשיך להיות תקינה. הוא
אף יצור קשר אמוציונלי עמוק
עם נשיא ארצות־הברית, רו״
נאלד רגן, כשיבוא לביקור

! 8ליפשיץ גובה עבור
הכנת מפה אסטרולוגית לבאים
אליו 4000 לירות.
81 קשיי־דיור מלווים את
יושב־ראש הכנסת מאז היבחרו

מאחור. הוא הצביע על שרון ואמר שהגיע הזמן ששרון ילמד ערבית, משום שבתפקידו
החדש, כשר״הביטחון הישראלי, עליו לבוא במגע עם הרבה דוברי״ערבית. הגנרל עלי
התפקע מצחוק לשמע ההערה, והנשיא אל־סאדאת פרץ אף הוא בצחוק רועם, שסחן
את שרון ואת שאר הנוכחים. רק לאחר מכן חזר אל־סאדאת והמשיך בלחיצת״הידייק
לשרון, שהופסקה על־ידי האינטרמצו. את התמונות צילם הצלם הירושלמי חנניה הרמן

* הבדיל בין עצמות יהודי ולא־יהודי,
ענה ידין :״הדבר שעל
פיו ניתן להבחין בין יהודי
ללא-יהודי אין בו עצם.״
81״אני מתחייב שלא להצביע
בעד שינוי החוק מיהו־יהודי,
גם אם הממשלה תיפול,״
קבע ח״כ דרור זייגרמן
בראיון עם יעקוב אגמון.
להפתעתו קיבל בשבוע שעבר
הח״כ פתק משר־החקלאות ר
סגן־ראש-הממשלה, שימחה
ארליך, שבו הודה לו השר
על עמדותיו וציין שהאזין בסיפוק
רב לדבריו.
81 זייגרמן אמר בראיון
שהוא מתנגד בתוקף לליכוד
הליכוד, ושהוא תומך בוויתורים
מרחיקי-לכת לפלסטינים
בגדה המערבית.

ערך שימעון (״כושי״) רימון

לבנו במושב בית־הלוי, בא
חברו מילדות, אהוד דיין
מנהלל. אהוד, בנו של ח״כ
משה דיין, הביא כמתנת־בר־מיצווה
את סיפרו של אביו
לחיות עם התנ״ך. במסיבה
השתתפו קרובים מעטים שלי
כושי, הממשיך עדיין להסתתר
אי-שם בארץ.
! 8האסטרולוג
ליפשיץ טוען שבחודש אוקטובר
תפרוץ מילחמה במרחב.
ישראל תהיה מעורבת בה,
בעיקר בגבולה הצפוני. נשיא
סוריה הנוכחי האפט׳ אל־אסר,
ייעלם בעיקבות המיל-
חמה מהמפה הפוליטית, ובישראל
תוקם ממשלת ליכוד-
לאומי. משה דיין יפרוש מחיים
פוליטיים כבר בחודש

הרצל

לתפקידו. למנחם סבידדר
הוצעה דירתו של שר־הבריאות
לשעבר, ישראל ברזילי המנוח,
ברחוב הרמב״ן ,10בשכונת
רחביה בירושלים. אך
ההצעה ירדה מן הפרק, משום
שהדירה שוכנת בקומת־הקרקע
של הבניין, ופונה לכיוון הרחוב.
לדעת גורמי־ביטחון ר.יה
בדירה זו משום סיכון ביטחוני
ליו״ר החדש. מילבד זאת, השיפוצים
שנדרשו בדירה היו
מגיעים ל־ 10 מיליון לירות.
81 בינתיים מבלה סבידוו
בבתי־מלון ירושלמיים, למורת
רוחה של אשתו, רעיה. גור
מים מישפחתיים הביעו או
ביטחונם שפרשת הדירה תבוז
על פיתרונה בהקדם, מאחו
ובירושלים יש כיום דירות
שרד פנויות רבות.

^4ישחק על בימות ברודוויי
י הוא חלומו הנכסף של כל שחקן
— אולם רק חלומם של מעטים
אכן מתגשם. המאושר שזכה השבוע
לממש חלום זה הוא השחקן־זמר
מייק בורשטיין, שקיבל תפקיד
ראשי בהצגת באתוס, המועלית
בברודוויי. הישג כזה מצדיק בהחלט
לערוך מסיבה, ואכן כמה שעות
אחרי שקיבל את ההודעה הטלפונית
מאמרגנו בארצות־הברית, אסף
את כל ידידיו, שבירכו אותו על
הצלחתו ס המחזה בארנום

רצח בעיניים

ישראל גוטסינר, החצי הראשון של ״צמד
רעים״ ,נהנה מאוד מכל המאכלים שהוגשו
בחגיגת ב־המיצווה לפסטיבל ועמד כל הערב קרוב למיזנון.

נקרא על שמו של גדול הקיר־קסנים
בעולם, שמו של פיניאס
טיילור כאינוס הפך בזמנו אגדה
בקרב אוהבי הקירקסים. התפקיד
הראשי בהצגה, שאותו קיבל
בורשטיין, הוא של בארנום עצמו,
וכדי להצליח בכך נסע מייק אחרי
המסיבה לשבועיים של אימונים
מפרכים בקידקס אמיתי, שבו ילמד
להלך על חבל ולבצע להטוטי-
• מייק הפך דמות קירקס ידועה באירופה תודות לתוכנית־הטלוויזיה
ההולנדית שבה הוא
מככב• לאחת מהופעותיו באה הרקדנית
המפורסמת צ׳יטה ריב־

•חת טימן לשחק!

עקום עדין

היד המציירת על חולצתה של הזמרת ירדנה
ארזי היא ידו של במאי המחזה, צדי צרפתי.
גב חולצתה של ירדנה מלא בחתימות שאר משתתפי ההצגה.

מניו־יורק, ניצל את שירותיו של
שכנו כדי לנהל שיחה טראנס־אט־לנטית•
להפתעתו הודיע לו אמר־

הם הזמר יזהר כהן וחבר^
1 ^ 1111 1 1 1
תו דבורה ביקון, שומרת ב-

מועדוני־לילה. השניים היו צמודים האחד לשני

הזלילה הגדולה

החצי חשני של ״צמד רעים״ ,בני
רוזנבאום, בא גם הוא לחגיגה
כמו שותפו נגש בהתלהבות רבה בשיפודים ודאג למלא צלחתו מדי פעם.

יירה, והציעה לו לבוא לבקרה
באמריקה, שם תציג אותו לפני
מפיקי ההצגה. אחדי כמה שבועות
הגיע בורשטיין לביקור בארצות־הברית,
וכשנדע לו שמחפשים שח קן
להצגה, ניגש למיבחני־בימה
׳#׳-אחרי מיבחני־הבימה קיבל
תשובה שלילית. שבועיים מאוחר
יותר נקרא שוב לאמריקה, כדי
לערוך מיבחנים גדולים יותר, ושוב
קיבל תשובה שלילית. מייק המאוכזב
חזר לארץ 9למישפ־חת
בורשטיין אין טלפון בביתה,
וכשהתקבלה הודעה במכשיר־ד,ק שר
של מייק שמחפשים אותו

סיקאי קובי אושרת
הוריו של מייק, השחקנים הוותיקים
לילי,אן לוקס ומכס בור־

במשך כל הערב. הם תפסו שולחן צדדי שממנו
השקיפו על האורחים. יזהר שלבש מכנסיים אדומים,
חולצה לבנה ועניבה אדומה, נראה מאוד אלגנטי.

גנו כי מפיקי ההצגה החליטו בכל
זאת לקבלו, ושעליו להגיע לבדוד־ווי
תוך ימים ספורים ו
אורח־הכבוד במסיבה היה שגריר
ארצות־הברית, סם רואים, ולכן
התנהלו השיחות בשפה האנגלית.
כשנכנס לואים הכריז מישהו:
״הנה בא מיסטר־גרין־קארד,״ ולו־איס
הבטיח לכל הנוכחים שלא
תהיה שום בעייה בקבלת אשרת-
כניסה לאמריקה לכל מי שירצה
לראות את מייק בברודוויי
בין המברכים היו הזמרת איל נית,
שבאה יחד עם אלישבע
אושרת, אשתו־בנפרד של המו־

שטיין, הציגו בגאווה רבה את
התוכניה של באונוס, שבה מופיעים
צילומים של השחקן ג׳ים
דייל, שאותו יחליף מייק ו!•
מסיבת־הצלחה אחרת חגגו שחקני
ההצגה ברנשים וחלומות. ההצגה,
שהושקעו בה מיליונים, ושתוכננו
לה עשר הופעות בילבד, הצליחה
יותר מן המשוער• התוכנית המקורית
שונתה, ומפיקי המופע הח ליטו
על 20 הצגות נוספות !•ו•!•
גילה שקין, תפאורנית ההצגה,
עיצבה חולצה שעליה מצויירות
שפתיים גדולות. כל מי שנטל חלק
בהצגה לבש אותה, והשחקנים

ברנשים וחתימת
הגברים שבהצגה
לבשו, אומנם, את החולצות האחידות אולם ה
חתמו
אחד לשני על החולצה
שולה חן נשבעה שתתלה
את החולצה בחדר־השינה שלה
למזכרת־נצח. על גב חולצתה של
ירדנה ארזי חתמו כל השחקנים,
אבל על החזה היא הירשתה לחתום
רק לצדי צרפתי, במאי ההצגה
0עירית ענכי, הזכורה
מפסטיבל שירי־הילדים כילדה
הקטנה ששרה עם הזמר אבי טו־ילדנו
את השיר ״למה ככה?״
גדלה מאז מאוד, וכיום, כשהיא
כבר נשואה, היא רוקדת ומזמרת
בהצגה ו • צדי צרפתי העלה
חוויות מתחילת דרכו בעולם ה תיאטרון,
כששיחק בתיאטרון הקאמרי
לצידם של שחקנים מפורסמים
כמו חנה מרון, רחל
מרקום וזיודית אכרמסון, ה
חולצות
שלהם נשארו מיותמות. אביב גלעדי (מימין)
שהוא המפיק בפועל של ההצגה וידידה של חנה
לסלאו, משוחח עם אלדד שרים, המנהל המוסיקלי.

נשואה היום לפסל מתניה אב־רמסון
על גג מיסעדה
תל־אביבית נחגגה חגיגת בר־ה־מיצווה
של הפסטיבל החסידי. כל
מי שהשתתף אי־פעם בפסטיבל
תמי פלד,
הוזמן לחגיגה
אשתו של מפיק הפסטיבל החסידי,
מיקי פלד, קיבלה את
פני האורחים וחילקה לגברים כיפות.
כשהגישה כיפה לבדרן מני
פאר, סירב זה לקבלה וטען:
״קודם כל אני רוצה לחפור היטב
בתוך המוח היהודי שלי, ולבדוק
איזה גנים הורישו לי אבותינו״
הזמרת נירה רכינוכיץ,
שבאה לחגיגה, הזכירה לכל מי
ששכח כי בפסטיבל החסידי הראשון
היא זכתה במקום הראשון,
כששרה ״צמאה נפשי״ .את השיר

חתימה תחתונה

חולצתה של הזמרת שולה חן מ
אה כימעט לגמרי בחתימות. שוי
הסתובבה גאה מאוד בחולצתה, שעליה נכתבו מחמאות רבו

ביצעה יחד עם אחותה, גליה
רכינוכיץ עקיבא נוף
בא למסיבה יחד עם חברתו רותי
הולצמן, הנמצאת בחודש השמיני
להריונה ו• הזמרת חנה
אהרוני, החיה באמריקה, ושלד־

בריה גם עושה שם חיל, באה
למסיבה יחד עם בעלה, איש־העס־מני
קים
חיים טישמן
פאר, שבא למסיבה בלי אשתו
קרני, סיפר שהשאיר אותה ב־נהריה
והפסיק את חופשתו רק
כדי להגיע לחגיגה .״מדברים עכשיו
על כך שימות־המשיח הגיעו,״
אמר מני ״הרי אמרו שעל
מידרון הר־הבית יש בית־קברות.
עכשיו, משהתחילו החפירות, גילו
שאין שם מתים, וזה הרי הסימן
לתהיית־המתים !״

נפגשו במסיבה שערך מייק בורשטיין ונהנו
מחברתה של השניה• הן לא היו מן
ע ליזו ת שבמסיבה אלא ישבו ושוחחו.

1׳ 1 1ן 1ך עונדת על צווארה הזמרת חנה אהרוני, היוש
דרך קבע בארצות״הברית ושהגיעה לביקור
1 1 1 1 11 #1
לדת. בעלה, חיים טישמן, הוא בין השאר אמרגנה של להקת ״קיו

א הרון פאפ 1מובן ל ה תר איין רק ע לי׳ ד * מי שי ש
לו תעודת־עיתונא. תען ד ת־ז ה 1ח ופינ ק ס־ מילוא*ם
1111 שלושת ילדיו הקטנים
שד ד 1יד ודרדקי נשלו!ו
עד־ידי אפם?ארץ? ,קראת
תחידת שנת הדימודים. משדד
שה ו#ד יו 11ן י*ו 1י דנ ((#ד! גט־צאיט
אצד קתבי־מישפחה, ו־אידו
אמט, ט(ג־שט ,^,ממתינה
באיטליה להחלטה עד הסגרת
אהרוני לארץ.
* 1בערב־ראיונות נשאל
שר־התחבורה חיי ט קורעו
על־ידי המראיין אי תן דנציו.
מי המועמד שלו לרשת את
עזבה ט >בכין, כשזה יעזוב
את תפקידו. קורפו טען שכל
הנמצאים בכנסת הם מועמדים.
היקשה דנציג :״גם אתה1״
ענה השר :״א ...ברבות הימים

111 השר החדש, שהוא
עורך־דין במיקצועו, סיפר שעם
מינויו העביר לשותפו במישרד
את התיקים שבהם טיפל. הם
היו חמישה בילבד.שר־התיי־רות
החדש, אברהם שריר,
שאף הוא עורך־דין, הוריש
לשותפיו במישרד, לדברי קור־פו,
פחות מארבעה תיקים.

מצוי שלוצמחי\0
שורשים

שונים.
מריר,מעורר
תי אבון
טבעי 31 -ז״)^ 3

! 9כתב ג׳רוזלט פוסט ב־אדם,
ליאון הדר, שעשה ב־כיקור־מולדת,
ביקש להיפגש,
לצורך מחקר מדעי שהוא עושה
באוניברסיטת קולומביה בניד
יורק, עם חבר הוועד־המנהל
של רשות-השידור, אהרון
פאפו. פאפו הסכים, אך היחנה
את הפגישה בכך שהדר יביא
איתו תעודת־עיתונאי, תעודת-
זהות, מיכתב מהאוניברסיטה על
המחקר ופינקס־מילואים. כששאל
הדר מדוע עליו להביא
פינקס־מילואים, נענה שפאפו

של אדם בן כלב, שכתם יורם
קכיולן, עמדה לרדת מן הבמה
למרות שהוצגה לפני קהל רב.
ההצגה, המועלית בבית־התי-
אטרון של נווזדצדק, היא הצגה
רבת־מישתתפים 20 .שחקנים,
ביניהם עודד קוטדר וכילה
אלמגור, חברו לקואופרטיב
המציג בפני קהל של פחות

-ז -א רי ׳ ד>מנד,ל כיום ״ביי:

ד׳ימים 1,ד״ד באנג״ת, ובניגוד
ד׳ם פר נכתב ״״ על !נושא זי׳
לספרים א ״?טובמגרפי. לדברי

׳ ׳ 1י \ 1ל ״111י 11׳ י מנהל לישכתו של ראש״הממשלה ישב לצידו של יועץ ראש״חממשלה
\ 111 1 1# / 1\ 11י לענייני תיקשורת, העיתונאי אורי פורת, ועיין בגליון של העיתון
המצרי ״אל־אח׳באר״ שבו דווח על ביקור המישלחת הישראלית במצריים. קדישאי רצה להוכיח לפוות
על פי התמונות, שהסיקור הוא נרחג. מכיוון שאינו קורא ערבית, לא יבול היה לבחון את הדיווח הכתוב.

שפוליטיקאית נשואה כל-כך
הרבה זמן לאותו הגבר.
1דוקטור יהודה פרח,
ח״כ-הליכוד החדש, מביא עימו
לכנסת רעיון מהפכני ללימוד
קרוא וכתוב לילדי בית־הספר
היסודי. פרח, שהיד׳ מפקח
במישרד־החינוך-והתרבות ואף
שימש כמורה, טוען שטעות
היא ללמד ילדים לכתוב, בדפוס
או בכתב, על פי השיטה
הנהוגה היום .״ועד שהוא גומר
לכתוב שמש, היא שוקעת.״
על פי שיטתו יקבל כל ילד
קופסה עם כל האותיות זז-
עיבריות. באותה. קופסה יהיה
לוח מגנטי, שעליו ירכיבו הילדים
מלים כאוות נפשם, וינסו
לראות אם יש להן מש מעות.

אמריקנו.
מקורר היטב,
>צימל 7

נו 77}0ה 0

הקרח 8 על מעל קוביות ק אמריקנו מון,מון
מיץ לי
כפית

— 1ח לי
.יקב•

0לל ן 1^ 01/

*מיי £

סליי׳

מאנס נאש

צלם סובנות־הידיעות איי־פי, שנלווה לביקור המישלחת הישראלית באלכסנדריה,
הצטרף אל ראש״הממשלה מנחם בגין, ואל שר־הפנים יוסף בורג בביקור
בבית״הבנסת היהודי בעיר (מימין)• מאחר ולא היתה לו כיפה, השתמש בחולצתו בביסוי-ראש.
אמריקנו אמרטו
וודקה לימון
הרביעיה החדשה
של ״כרמלי׳

1משקה ראשון־אצלכם בבאר

זיז כרמל מזרחי
יזייזב׳ רא שי! לוגית וזכרון ק נ

מחקר קצרה על אישים ביש ראל.
בהיותה בנידיורק פנו
אליה שתי בנות, ושאלו אותה
לפרטים מסויימים בביוגרפיה
שלה. אחר-כך התברר לה שהן
רצו לאמת את העובדה שהיא
אכן נשואה לאותו גבר שהוא
אבי שלושת בניה. לשתי הנערות
זה נראה מוזר ביותר,

אינו מוכן להתראיין על-ידי
יורד.
! 1מרכז ודובר סיעת־המערך
בכנסת, ישר אל פל;,
יצא השבוע לאוסטריה, כאורח
מיפלגת־העבודה שם. לחבריו
במיפלגה, שתמהו מדוע הוא
נוסע דווקא לווינה, ענה ש לאחר
הדיון הסוער בסיעתו,
בעניין הגעפילטע־פיש, החליט
לוותר על מאכלי־דגים והוסיף :
״השניצל הווינאי הוא פשרה
המקובלת על כל חלקי הסיעה.״
91 ההצגה מסיבת־פורים

מ־ 400 צופים. ביגלל אופי המקום
שקעה הקבוצה בהפסדים
גדולים, ופנייה ליו״ר המועצה
לתרבות ולאמנות, אבנר
שליו, לא הניבה את הפירות
המקווים. הבנק שעזר בשיפוץ
המיבנה לא התחייב לעזור
לשחקנים, והיו שחשבו שההצגה
תרד תוך ימים אחדים.
בשבוע שעבר הגיעה הקבוצה
להסדר עם מיפעל גדול, שתרם
עשרות אלפי שקלים לקבוצה,
ושאיפשר את המשך ההצגות
בנווה־צדק.
! 9תא״ל (מיל ).אורי

את גיבורי הספר.
׳ 9הפרופסור דויד לי־כ
אי נשאל בערב־ראיונות אם
בעיקבות פירסוס הדו״ח על המצב
השורר בבתי־הכלא ישתנה
משהו. ליבאי שהיה חבר
ועדה השיב :״אתם
שאני תמים?״
! 9ח״ב
סיפרה,
רונה

1פרח הוא בעל ריעות
חריגות גם בתחום מדיניות־הרווחה.
אף שהוא עצמו נמנה
עם עדות־המיזרח, הוא טוען
שיש למנועאת מתן הכסף ״לכל
הפרזיטים שמתדפקים על דל תות
לשכות־זזסעד, ואת הכסף
שייחסך יש להעביר לפנימיות
לילדים?׳מבתים בעייתיים.״
! 9לודמילד! ,אשתו של
הח״ב הירושלמי החדש דן
תיכון, צפרה בשבוע שעבר
בצופר מכוניתה באחד הרהו-

בלתים
פרטי של הפרופסור עזרה
זוהר מסתיים באות ה׳ (ולא
בא /כמקובל) ,מפני שהוא
רופא, העוזר לחולים. זוהר
הפריך טענה זו וגילה ששינה
את שמו הפרטי, מאחר ולא
רצה להיקרא על שם עזרא
הסופר התנ״כי, שהיה, לדעת
הפרופסור, גזען. עזרא דרש
מהחוזרים מגלות-בבל, לגרש
את נשותיהן הנוכריות.
81 זוהר, יושב־ראש התנועה
הפוליטית הימנית ״עצמאות״,
החליט להמשיך לעסוק בפוליטיקה.
לדעתו, העובדה שב־
5000 בוחרים הצביעו עבורו,
היא סימן לכך שדיעותיו נקל טות
בציבור, למרות שאמרו
עליהן שהם שמרניות, ימניות
ולא-אקטואליות.
81״האם נוהג ראש־המנד
שלה ככל האדם?״ שאל יצהלו

מאחורי גבו קוראים לו, ,״נציג
תמ״י בקסטל״.
81 הנסיונות לשלום־בית
בין סיעות הצעירים ולמיפנה
במפד״ל נקלעו למבוי סתום,
בעיקבות דרישות שהעלו הצעירים
לצרף לסיעתם חברים
שאינם שייכים לה. ח״כ אסר־הם
מלמד, מראשי למיפגה,
פנה בשבוע שעבר לסגן־שר-
החוץ, יהודה כן מאיר,
מראשי הצעירים, ואמר לו :
״אני מוכן להיכנס איתך ב־בריודנישואין,
אך כשהולכים
להתחתן, החתן לא מביא עימו
פילגשים.״

אתה אמרת עלי
שאני חכם
ואינטליגנטי !

8הדוגמנית •חלי גו ל דנ־כרג,
שכיכבה בכמה סרטים
בארץ, עומדת לחזור לניו־יורק
לשנה שנייה של לימודים בחוג
לקולנוע באחת האוניברסיטות
בעיר• חלי שהגיעה ל

מי זה יכול
להיות !
גרת עבודתה. נלווה אליה בעלה, שמואל, שהוא הכתב הצבאי של
״קול״ישראל״ ,שנסע אף הוא כדי לסקר את הביקור.

ליכני את אנשי חירות, מר דכי
ציפורי ואליהו כן־
אלישר, בשיחה חברית. השניים
טענו שבניגוד לדיעה
הרווחת בציבור נוהג מנחם
בגין להתייעץ עם עוזריו, לספר
בדיחות ואף לשוחח על ענייני
רכילות. ליבני הנדהם, ביקש
לשמוע דוגמות לרכילות שמספר
ראש־הממשלה, אך נענה
בשלילה.
! 8״מוכר ולא חביב,״ כך
מכנים במיסדרונות בית־המפ־ד״ל
בתל-אביב את אשר
לזימי, שהיה המועמד מס׳
14 ברשימת המיפלגה לכנסת.
לזימי תבע לעצמו את תיק־הדתות,
וגם כיום, אחרי הקמת
הממשלה החדשה, הוא בטוח
שיוכל להצטרף לממשלה כשר.

ארץ לביקור של שבועיים, נש ארה
חודשיים וחצי מכיוון שלדבריה
היא חשה בבדידות
נוראה בארצות־הברית. לדעתה
ניו־יורק היא המקום הגרוע
ביותר בעולם.
! 8הזמרת־שחקנית אבי
כה פז, חציו של הצמד
שוקי ואביבה, המופיעה בימים
אלה בהצגה לילות דק־מרון,
קיבלה הצעה מפתה
מצרפת. המפיק זמר אגרי
כראטר בא לארץ והציע ל-
אביבה להופיע ׳ עימו באולינד
פיה בפרים. אביבה ״,שלהיטה
אהוב אותי יותר היה רב־מכר
בצרפת, שיכנעה את האורח
הצרפתי, שהוא יהודי, להישאר
בארץ, ובימים הקרובים
הם ייצאו בתוכנית חדשה.

יו״ר הכנסת מנחם סבידור וח״ב אבא אבן.

גיוס נדוןרדמש ון
הג׳וק הצלבני בא קי באחד הימים. קראתי את סיפרו
הנהדר של סטיוון ראנסימן על תולדות הצלבנים. באחד
הפרקים עמד על הבעיות הביטחוניות של הצלבנים, אחרי
שכבשו לראשונה את ירושלים. מרבית הארץ היתה
בידיהם (יחד עם חלקים מסוריה, לבנון ותורכיה של
היום) ,אך הצבא המצרי החזיק מעמד באשקלון. ראנסימן
תיאר את המערך הצבאי המצרי באשקלון ואת המערך
שהקימו הצלבנים מולו.
לפתע ביצבצה במוחי מחשבה מחשמלת: הרי המערך
המצרי דאז דומה להפליא למערך שלהם כעת (זה היה
בשנות ה־ .)50 כשם שיש היום ״רצועת עזה״ ,היתד, אז
״רצועת אשקלון״ .ומעניין עוד יותר: המערך הצלבני
מול רצועת־אשקלון דמה להפליא למערך של חטיבת־

־ו<~1ז(8חדן וזץ ג1

גיבעתי במילחמת־העצמאות שלנו. בג׳יפ של שועלי
שימשון הגעתי בדיוק לאותם המקומות שבהם עמדו אז
ביצורי הצלבנים !
מאז אני הוגה, מדי פעם, בבעיות הצלבנים. הגיוק
הזה, כשהוא בא, אינו מרפה ממך. שוב ושוב עתה משווה :
מי אצלנו דומה למלך באלדווין הראשון? מי הוא משה
דיין הצלבני? אם יקום צלאח־אל־דין חדש, מניין יבוא?
האם דומים האשכנזים והספרדים של היום לפרנקים ולפולנים
של אז? (הפרקנים של אז היו דווקא עולי־אירופה,
ואילו הפולנים היו ב׳ני־עדות־המיזרח) ועוד.
השבוע שלח לי הפרופסור יהושע פראוור מאמר -על
הדוקטרינה הביטחונית של הצלבנים. פראוור, מומחה
גדול לענייני הצלבנים, יודע על התעניינותי, כחובב,
בפרק היסטורי זה.
בעוד שאני מוכן להכיר בדמיון הרב בין הצלבנים
והציונים, וסבור שיש להודות בכך ולהסיק לקחים, נמנה
פראוור עם אותם המתנגדים עקרונית להשוואה זו. אך
כאשר הוא כותב, מתגנבת ההשוואה, כימעט בעל־כורחו,
אל תוך כל שורה.
כך כתב פראוור במאמר זה על שאיפתם של הצלבנים
להגיע אל גבול־המידבר בעבר־הירדן, ולהחזיק במידבר־סיני.
הם גם פלשו לסעודיה. קשה להאמין שהוא אינו
מודע לחשיבות האקטואלית של הדברים — או שאינו
מודע לכך שכל קורא שלו יגיע להשוואה זו.
אפשר להסיק, כמובן, לקחים שונים ואף סותרים.
למשל: האם לא חטאו הצלבנים בכך שניסו להחזיק
בשטחים נרחבים מדי, שלא התאימו לכוחותיהם (בבחינת
״תפסת מרובה לא תפסת״)? האם לא התעקשו לחפש
פיתרונות צבאיים לבעיות שלא היה להן פיתרון צבאי,
תחת לחפש בעוד מועד את הפיתרון המדיני?
אך בעיקר הביא אותי מאמרו זה של פראוור להסקת
לקח אחר.
הדיעה המקובלת היא שהצלבנים — שהחזיקו בארץ,
כולה או חלקה, במשך 200 שנה — היו נתונים במשך כל
הזמן במילחמה טוטאלית בעולם המוסלמי. ולא היא.
לפחות עם מדינה ערבית אחת הצליחו הצלבנים לכרות
מעין שלום. ודווקא עם האויב המסוכן ביותר: דמשק.
מכיוון שהצלבנים לא יכלו לכבוש את דמשק, ושליטי
דמשק לא יכלו לזרוק את הצלבנים לים, יצרו ביניהם
מצב של שביתת־נשק, שהיה למעשה בבחינת שלום נפרד.
בשנת ,1108 תשע שנים אחרי נפילת ירושלים בידי הצלבנים,
הושג הסכם. כל השטח שבין החרמון והירמוך —
רמת־הגולן של היום — הפך איזור מפורז. אף אחד מן
הצדדים לא הקים בו ביצורים. השילטון היה משותף,
וההכנסות חולקו שווה בשווה בין האמיר של דמשק,
הנסיך (הצלבני) של טבריה ונציגי התושבים המקומיים
(מעין אוטונומיה).
מדי פעם הפרו קבוצות של אבירים מצד זה או אחר
את השלום. אך ההסכם החזיק מעמד במשך 80 שנים(!)
עד לקרב של קרני־חיטין, שבו התמוטטה ממלכת־הצלבנים
הראשונה. בתקופה זו היתד, קיימת מעין נורמליזציה,
היו יחסי־מיסחר וגם קשרים אחרים.
הלקח? אם תרצו: שלום נפרד עם ״הגדולה והחזקה
במדינות־ערב״ אינו מבטיח לאורך־ימים את הביטחון
והקיום, אם אינו מוביל לשלום כולל עם העולם הערבי
והמוסלמי כולו. אחרת לא יהיה אלא אפיזודה מעניינת,
שפרופסור מלומד יכתוב עליה דברים בעוד 900 שנים.

ש די ם ורו חות
כבר סיפרתי פעם בקיצור איך הכרתי את סטיוון
ראנסימן. הנה הסיפור במלואו:
לעולם־לעולם איני כותב מיכתבים למחבריהם של
ספרים, גם כשהם מוצאים חן בעיני מאוד. אולי אני חושש

שמא הדבר יביך את המחבר, או יטריד אותו. אולי יש
לי עכבות אחרות. איני יודע.
אולם סיפרו של ראנסימן על הצלבנים עשה עלי
בשעתו רושם כה עז, עד כי לא יכולתי להתאפק וכתבתי
לו מיכתב. הבעתי בו כמה מן המחשבות שהסעירו אותי
בשעת הקריאה, ושאלתי אותו אם אי־פעם עלה בדעתו
שיש דמיון בין המדינה הצלבנית והמדינה הציונית.
כעבור כמה ימים הופתעתי על־ידי תשובה אישית
מפורטת. בסיגנון הבריטי האופייני, הרציני־המהתל, השיב
שלא זו בילבד שהשוואה זו אכן עלתה על דעתו, אלא
שכימעט התפתה לתת לסיפרו כותרת־מישנה׳ :״שיעור
מעשי לציונים איך לא לעשות זאת.״ אולם, הוסיף,
״ידידי היהודיים יעצו לי לוותר על רעיון זה.״ בתום
המיכתב האדיב הזמין אותי לבקרו בכל עת שאבוא
לבריטניה.
כעבור כמה חודשים הזדמנתי לממלכת־האיים. מתוך
חשש־מה צילצלתי אליו, אמרתי את שמי והוספתי, בנימה
של התנצלות ,״אדוני בוודאי אינו זוכר את שמי, אבל...״

ראנסימן הפסיק אותי :״בוודאי אני זוכר את שמך.
אנא, בוא לבקר אותי!״
ביום בריטי גשום, קריר וערפילי (זה היה לפני
שהבריטים החליטו, למרבה הצער, להילחם בזיהום־האוויר
וחיסלו את הערפל הלונדוני המייוחד) ,נסעתי אל ביתו
בחורשת־סינט־ג׳ון בלונדון. המשרתים היו בחופש, והאיש
פתח לי את הדלת בעצמו.
בנימוסים הנהדרים, האופייניים לאצולה הבריטית,
יצר תוך כמה דקות אווירה נינוחה. לגמתי מכוס של שרי,
שקענו בכורסות, והתחלנו לשוחח.
שוחחנו במשך שעות. איני יודע כמה — שעתיים?
שלוש? ארבע? אני רק זוכר שהחושך ירה ובלהט
הוויכוח השתרר חושך בחדר, לפני שהמארח שם לב לכך
והדליק את האור.
דיברנו על הכל. על העובדה שהמדינה הציונית,
השוכנת בארץ פלשת, קרוייה דווקא ״ישראל״ ,בעוד
שהישות הפלסטינית (״הפלשתית״) ,שהיתה אז בידי ירדן,
שוכנת באיזור שהיווה פעם את ממלכת ישראל. על
ספרדים ואשכנזים. על המאבק בין העולים החדשים
(הצלבניים) ,שונאי הערבים, ובין הצברים, בני הדור
הרביעי והשמיני, שהיו מוכנים להסתדר עם הערבים.
ועוד ועוד ועוד.
כעבור שנים הזדמנתי לאנגליה עם אשתי, רחל, שהיא
אנגלופילית משוגעת כמוני, ואף יותר. עלה על דעתי
להציג לפניה אריסטוקראט בריטי אמיתי, שנלקח כאילו
מתוך ספר או סרט. שאלתי היכן נמצא ראנסימן והסתבר
שעבר לסקוטלנד. צילצלתי, והוא הואיל להזמיניני שוב.
טסנו לאדינבורו, שכרנו מכונית ונסענו דרומה. ישנו
בטירה משגעת שהפכה בית־מלון(בסיגנון הקרוי ״סקוטיש־בארוניאל״
,הנראה כאילו צוייר בידי ילד שהתבקש
לבדות מדמיונו טירה שבאגדה, בעלת צריחים וחומות).
למחרת בבוקר הגענו אל ביתו של המלומד. היה זה
סיגדל־שמירה, שנבנה לפני כמה מאות שנים על־ידי
הסקוטים כדי להגן על ארצם מפני פולשים.
ראנסימן ערך לנו סיור מודרך במיבנה העתיק, על
מדרגותיו הנסתרות וחדרי־הנשים שלו, ואחר־כך ישבנו
וסעדנו. השיחה התגלגלה, כמובן, לסיפורים על רוחות
ושדים בטירות עתיקות, והאציל המלומד שיעשע אותנו
בסיפורים על הרוחות המסתובבות ׳בלילות בטירה זו.
פעם, כך סיפר, הלך לישון, אחרי שנעל היטב את
דלת חדרו. באמצע הלילה התעורר מרעש מוזר. הדלת
היתה פתוחה והסתובבה על ציריה. הוא הרגיש שאינו
לבדו...
חייכנו משועשעים, כשלפתע שמנו לב שהאיש אינו
מתבדח. הוא סיפר את הדברים ברצינות גמורה. מחקנו
את החיוכים מפרצופינו בחיפזון.
לא נשארנו בטירה בלילה, ועל כן איני יכול לאשר

או להכחיש אם אכן מצוייה בה רוח היודעת לפתוח
דלתות נעולות.

אי ש ד 1.1למרבבה
אי־אפשר שלא לאהוב את לובה אליאב, ואי־אפשר
שלא להסכים עימו. האיש הוא נביא בדורו, מנביאי-
התנ״ך בימי קדם — מתריע, מזהיר, דורש ומקיים בגופו.
כשדיבר השבוע במיסגרת הסידרה המצויינת של חיים
יבין, הנבחרים, אמר דברים נכונים מאוד־מאוד: שאין
עתיד למיפלגת־העבודה אם לא תשתנה, שעל מנהיגי
מיפלגה זו ״לשחק במיגרש״ של אור־עקיבא, תחת לשחק
במיגרש־הגולף הסמוך. וכן הלאה.
הסכמתי עם כל מילה. ובכל זאת, כשהירהרתי בדברים
בלילה, עלו בי כמה ספקות.
מדבריו של לובה אליאב עולה תמונה נוסטלגית של
מיפלגת־העבודה, שהיתה בסדר בעבר, ושהשילטון השחית
אותה בשנים האחרונות. לפני שקרה אסון זה, לפני
שהמנהיגים עלו לדירות־הפנטהאוז בנווה־אביבים והסתערו
על מיגרשי הגולף והטניס, היתד. זאת מיפלגה חלוצית,
שמנהיגיה הצניעו־לכת והסתפקו במועט. תנועה אידיאליסטית
וסוציאליסטית. מתי זה היה?
׳אכן, לובה אליאב היה כזה, ונשאר כזה. אך האם
המיפלגה היתד. כזאת אי־פעם?
אולי בשנות ה־ .20 אולי. אך כשעמדתי על דעתי
כנער, בשנות ה־ 30 המאוחרות, ראיתי את מפא״י כמי^לגה
שתלטנית, מושחתת למדי, שמנהיגיה חיו בהחלט מעל
לרמה הממוצעת (הנמוכה, אומנם) של הציבור בארץ.
עם קום המדינה פרצה השחיתות את כל הסכרים.
עוד במהלך מילחמת־העצמאות הסתערו מנהיגי מפא״י
על עולם של מותרות, שמעטים העזו לחלום עליו לפני כן.
עידן מכוניות־השרד, מיסעדות־הפאר, הטיולים בעולם,
הנהגים הצמודים, המזכירות, מלונות־הפאר בארץ וברחבי-
תבל — כל זה התחיל מייד, בראשית המדינה. מסך עבה
של צביעות והתחסדות לא יכול היה להסתיר את השחיתות
הגוברת, שהתחילה עם שוד הרכוש הנטוש, בשווי של
מיליארדי לירות דאז, שחלק די ניכר ממנו מצא את דרכו
אל כיסים פרטיים של אנשי־שלומנו.
אל יחשוב מישהו כי השחיתות התחילה בארץ עם
הכיבוש של ,1967 וכי חלוקת־השלל היא המצאה חדשה.
כל זה היה כבר קיים אז, גם כאשר בן־גוריון, שרת וספיר
חיו בדירות צנועות.
נכון שמיפלגה זו עמדה בראש השילטון שהביא את
המוני העולים מארצות־ערב. אך משהובאו אלה ארצה,
נזרקו לתוך גטאות רחוקים, מעברות ועיירות־״פיתוח״,
באיצטלה של ״פיזור האוכלוסיה״ .היישוב הוותיק, בהנהגת
מפא״י, שהיה אחוז באותם
הימים בבולמוס של חיי-
מותרות חדשים, תוך יצירת
מעמד חדש של מיליונרים
מאנשי־שלומנו, לא
חלם להדק את החגורה,
ולוא אף בחור קטן אחד,
כדי להקל על גורלם של
העולים החדשים.
אין לי שום נוסטלגיה
לתקופה הזאת. הסיפור על
מפא״י ההיסטורית, היפה
והנקיה, אינו אלא אגדה.
גם אז היה לובה אליאב
חריג, צדיק בסדום, אחד
האידיאליסטים אשר סיפקו
— בעל־כורחם — אליבי
למעמד שליט חדש, רודף-
בצע ותאב־שילטון.
בהמשך הלילה עלה בי פיקפוק נוסף.
לובה נותן דוגמה אישית נהדרת. הוא מבלה את זמנו
בעיירות של ״ישראל השניה״ ,מלמד את המבוגרים שפה
ודעת, ומקדיש את כל חייו למעשים טובים.
זה יפה. זה נהדר. אך האם זוהי התשובה לבעיה?
גם אם יתווספו אל לובה האחד מאה לובאים?
לובה מזכיר לי במיקצת את ״האצילים המתחרטים״
בהיסטוריה הרוסית, אותם בני המעמד העליון שמאסו
בשחיתות של הוריהם ואחיהם, ושביקשו לכפר עליה
במעשיהם הטובים. איני סבור כי הצמיתים המרודים של
רוסיה דאז העריכו את מעשיהם.
בחור צעיר באור־עקיבא, שלמד לשנוא את המימסד
הלבן, האשכנזי, עלול להגיד לעצמו: בהתחלה באו קצין-
המישטרה האשכנזי והמורה האשכנזי וגובה־המיסים ה אשכנזי
והשופט האשכנזי. אז יש גם אשכנזי טוב שמצטער.
אבל אני לא רוצה שיעשו לי טובות, גם כשהכוונות
הן הטובות בעולם. אני רוצה להשיג מה שמגיע לי!
השחורים שהתעוררו באמריקה היפנו את זעמם קודם
כל כלפי הליברלים הלבנים (היהודיים ברובם) ,שנדהמו
למראה כפיות־הטובה. העמים הקולוניאליים המתעוררים
פנו לא רק נגד השליטים והחיילים הזרים, אלא גם נגד
המיסיונרים, שכל פעלם היה אך טוב ויפה. אולם הם
סימלו את הפטרונים הזרים לא פחות ממושלי־המחוזות.
אשכנזים וספרדים צריכים למצוא דרך לפעולה משותפת
למען הקמת ישראל אחרת. לובה הוא איש דגול מרבבה —
אך איני בטוח כי דרכו מובילה למטרה זו.

הדואה אח הנולד

נוור אל־סאדאת היה מקסים, כ־רגיל.
הוא שפע חמימות ואופטימיות,
כרגיל. הוא דיבר בגילוי־לב, כרגיל.
הוא הבטיח שהשלום הישראלי-מצרי
יימשך גם אחרי הפינוי של שארית סיני.
הוא נתן הוראות לקדם את הנורמליזציה.

הוא גם אמר שצריכים לפתור
את הבעייה הפלסטינית. ולא לחץ.

מנחם בגין היה מאושר. אריק שרון הין4
מאושר. והשמש של אלכסנדריה, שראתה
כובשים כה רבים בבואם ובהולכם, חייכה
המיפגש ה־ 11 של בן הלבלר מברסט :
ליטובסק ובן־הפקיד ממית־אבו־אל־כום
הסתיים בכי־טוב. הוא׳התנהל באווירה
טובה ולבבית. הוא היה ״פורה״ ו״ידידותי״
ו״טוב מאוד״ .השניים התחבקו (אם כי
פחות) ומנחם בגין הדביק !נשיקה ללחייה
של ג׳יהאן אל־סאדאת( .מתי ילמד שאין
עושים זאת לאשה ערבית ו).
השיחות על האוטונומיה תיפתחה מחדש.
ההכנות לפינוי תימשכנה. הנורמליזציה
תתהדם.

מים הרבה, שזוהי ראייה נאיבית, הגובלת, לא לישראל).
יחסי ישראל-צרפת התקררו במהירות
באיוולת.
צרפת נתונה במילחמה בלוחמי-השיחרור רבה. שארל דה־גול גילה כי ליהודים הם
האלג׳יריים. זוהי מילחמה אכזרית ונוראה מיעוט ״שתלטני״ .במילחמת ששת־הימים
מאין כמוה, שבה התייצבו יהודי אלג׳יריה פנה באופן מוחלט עורף לישראל, ומיש-
לצד המדכא הצרפתי, גם תודות לאותו לוחי הנשק הצרפתי אליה הופסקו כליל.
חוק של כרמיה, אשר העניק להם אזרחות
הקאריירה של שימעון פרס נמ צרפתית
שלושה דורות לפני כן.
שכת, עד עצם היום הזה.
הצרפתים מתגאים ב״הגיון ה־האם
הייתי נביא? בוודאי שלא. לא
גאלי״ שלהם. ההיגיון הזה אומר: היה כל צורך ברוח־הנבואה, כדי לדעת
בעיתות מילחמה, האוייכ של מה עומד להתרחש. היה די בעיון בסיפרי
אויכי הוא ידידי.
ההיסטוריה. המדינות מתנהגות על פי
לוחמי-השיחרור האלג׳יריים הם חביבי אינטרסים, והמדינה הצרפתית אולי יותר
העולם הערבי, והם מקבלים סעד ועידוד מכולן. במאבק בין אינטרס וסנטימנט, המידי
גמאל עבד־אל־נאצר, נשיא מצריים. אינטרס מנצח תמיד.
דה־גול לא רימה איש. פרם ו
האדיב של הערבים ביכלל ושל עבד־אל-
נאצר בפרט הוא דויד בן־גוריון. לכן כדאי שות׳ רק רימו את עצמם.
לצרפת לספק לישראל כל כמות של נשק
ה כל זה נוגע לחיוכיו של אנוור
ולהעניק לה כל סיוע מדיני. כי הלחץ
אל־סאדאת?
הישראלי על מצריים מקטין את הלחץ
יש כאן לקח.
האלג׳ירי על צרפת.

יופי.

אז היו הרכה חיוכים כיחסים
כיחסים שכין ישראל וצרפת.

אמר והאמין.

המדריז״לשעבר של הנוער מבן
שמן.
אמרתי וכתבתי אז באותו ויכוח, פע

ן * ה יקרה אז?
• י אפשר לחשב זאת מראש.

כרגע שתיסוג ישראל מן השעל
האחרון של אדמת מצריים, יסתיים
פרק.
באותו רגע עצמו ימות יעד אחד של
המדיניות המצרית, ויבוא במקומו יעד
חדש: לחזור במהירות האפשרית אל העולם
הערבי, לשקם את הגשרים שנהרסו,
לגרום לנורמליזציה (במלוא מובנה האמיתי
של המילה) של יחסי מצריים־ערב.

המדיניות המצרית תתנהג בהתאם לכך.
.מה פירוש הדבר? האם יתמוטט אז
השלום הישראלי־מצרי כלא־היה?

אמנם, דויד בן־גוריון לא חיבק את
שארל דה־גול. איך אפשר היה לחבק את
הגנרל הצונן? בן־גוריון הגיע לו בקושי
עד החזה. והצרפתי היה מתעלף מרוב
תדהמה אילו ניסה זאת אורחו. פולה בן-
גוריון גם לא היתה מרשה לבעלה להדביק
נשיקה ללחייה של הגנרלית.
אבל היתה חמימות• והיתה לבביות.
צרפת לחמה באלג׳יריה, והצרפתים שנאו
את הערבים בלב ובנפש. ישראל היתה
בעלת־הברית הקטנה והנאמנה במיזרח־התיכון,
שניצחה זה עתה את המצרים.
״! שסממ׳! 6 1,3ז 71 קראו הישראלים
והרימו כוסות מיץ .״תחי ישראל !״
אמר השגריר הצרפתי בישראל, שלמד
עברית על בורייה, ושתה שמפניה.

האם אמיל זולא הצרפתי לא לחם למען
היהודי אלפרד דרייפום? האם היהודים
לא הריעו לכבוד המהפכה הצרפתית, ש הביאה
להם חרות, שיווית ואחווה? האם
לא היה נפוליאון הגדול ראשון הציונים,
ואף הציע ליהודים להקים את מדינתם
בארץ־הקודש? האם לא העניק שר־המיש-
פטים הצרפתי־היהודי איזאק מואיז אדולף
כרמיה את האזרחות הצרפתית ליהודי אל־ג׳יריה?
האם לא היה היהודי ליאון בלום
ראש ממשלת־צרפת, שלא לדבר על פייר
מנדם־פראנס?
שותפות היסטורית עמוקה שכזאת אינה
זקוקה לשותפות של אי!ו.טרם ים, כדי להוות
בסים לברית איתנה וניצחית. אך יש גם
שותפות מוצקה של אינטרסים. צרפת לא
תוותר לעולם על אלג׳יריה, שהיא חלק
בלחי־נפרד של המולדת הצרפתית, מחיז
ממחוזותיה. מה גם שלא היים ביכלל,
ומעולם לא היה קיים עם אלג׳ירי, והאירגוו
הקרוי אף־אל־אן אינו אלא אירגון טרוריסטי
פושע. המניהל בקאהיר.
בך נראו הדכרים לשימעון פרס,

עיניו נעוצות כתאריך היסטורי:
אפריל ,1982 החזרת שארית
סיני•

אם לא תשכיל ישראל עד אז
לעלות על דרך-המלך של פיתרון
הכעייה הפלסטינית, היא תהפוך
מיטרד מכיך כדרכה של מצריים.
ט מראה החיוכים והחיבוקים נדדה
. €מחשבתי אחורה, אל סוף שנות ה־50

ף* ימים ההם היה לי ויכוח פומבי,
״ ממושך וחריף עם שימעון פרס, מי
שהיה סגן־שר במישרד־הביטחון.
פרם ראה את עצמו, בצדק־מה, כאדריכל
הברית הישראלית־צרפתית. הוא האמין
בה, כפי שהרבי מגור מאמין באלוקים
ובקופת־המדינה.
באחד הימים אמר: הברית בינינו ובין
צרפת אינה מבוססת רק על שותפות של
אינטרסים. היא נובעת משותפות עמוקה
של אידיאלים.

עתיד מזהיר כמדינה השייכת למרחב.
ממשלת ישראל מתעקשת שלא להעניק
לפלסטינים אף את ״האוטונומיה המלאה״,
שהובטחה. מעשים כמו ההפצצות ליד בגדאד
ובביירות מקשים על נשיא מצריים
עוד יותר.
אולם בסבלנות עילאית מחזיק המנהיג
המצרי מעמד. בחיוכים חורקי־שיניים הוא
שומר על הידידות.

איני סכור כך.

לשלום הזה יש שורשים עמוקים. העם
המצרי אינו רוצה במילחמה, והוא קיבל
את השלום בשימחה. היחסים החדשים עם
ארצות־הברית יחייבו את המשך השלום.
וגם הצרכים של מצריים, הנמצאת עדיין
בשלב מוקדם של שיקומה הפנימי.
אבל יש הרבה צורות של שלום. שלום
ארצות־ר,ברית—קנדה, למשל, ושלום הודו—
פאקיסתאן, והשלום בין שתי הגרמניות.
השלום הישראלי—מצרי יחזיק מעמד,
אך הנורמליזציה תתרוקן מתוכן. היחסים
יתקררו. תהיינה הצהרות עוינות, מעשים
מדיניים מתואמים עם ארצות־ערב האח רות,
ועמידה על זכות הפלסטינים למדינה
משלהם לצד ישראל.

בגין מנ שק לג׳י ה אן, א ל ־ סאדאת בצד: לא לא שה ערביה

אחרי שהוחמץ השלום, הוא
יחמיץ.

אל־סאדאת עשה ב־ 1977 מעשה היסטורי,
העולה אף על מעשיו הנועזים ביותר של
שארל דר,־גול. הוא פתח לפני ישראל את
הדרך לשלום — השלום האמיתי, המלא,
הכולל. בעמדו לפנינו בכנסת גם הסביר
לנו, בשקט ובהגיון, מהו מחיר שלום זה.
היו בבשורה זו הרבה אידיאלים והרבה
סנטימנטים, אך קודם כל היתד, בה הערכה
מפוכחת של האינטרס המצרי. מצריים
רצתה לקבל בחזרה את חצי־האי סיני,
אם אפשר בלי מילחמה. היא גם רצתה
בכריתת ברית חדשה עם ארצות־הברית,
כדי לקבל ממנה סעד ׳וסיוע. והיא היתד,
מעוניינת בשלום, אשר יאפשר לה שיקום.

יש ל א יצדק אם יאשים בכך,
י * בבוא היום, את אנוור אל־סאדאת.
החל מנאומו הראשון בכנסת וכלה בדבריו
האחרונים באלכסנדריה, הוא הזהיר מראש
שכך יקרה, בלשון מנומסת, ידידותית,
מאופקת — אך ברורה.

אולם, כך טענתי, מילחמתה של צרפת
באלג׳יריה אבודה מראש. אין כוח בעולם
של המאה ה־ 20 המסוגל להציל שילטון-
כיבוש מול פני עם השואף לחופש. במוקדם
או במאוחר תצטרך צרפת להיכנע, להעניק
לאלג׳יריה את עצמאותה ולהסתלק משם.

כאותו רגע ממש ישתנה הכל.

היעד המרכזי של המדינונת הצרפתית
ישתנה מן הקצה אל הקצה. לא עוד הניצחון
במילחמה, שבה אויבו של האדיב
הוא ידידה של צרפת. אלא פיוס האדיב
ושיבתה של צרפת אל העמדות בעולם
המוסלמי, שאבדו במהלך המילחמה.
במצב חדש זה לא תהיה עוד ישראל
בעלת־ברית רצוייה ומועילה, אלא מיטרד.

לכן, כלי כל קשר לאידיאלים
ולסנטימנטים יפים, צרפת תפנה
נגד ישראל כרגע שיושג -השלום
כאלג׳יריה — והדכר יקרה תור
כמה חודשים או שנים.
לא היה ״זה ויכוח אקדמי. נבעו ממנו
מסקנות מרחיקות־לכת. אילו התקבלה
דעתי, היתה ממשלת ישראל יכולה לקבל
גם את הצעותי: לבנות בשקט גשרים אל
המנהיגות האלג׳ירית הלוחמת, להגיע עימד,
עוד במהלך המילחמה ליחסים של ידידות
וכבוד הדדי, כדי שאלג׳יריה המשוחררת
תהפוך, בבוא היום, גשר בין ישראל ומצ ריים.
ואל העולם הערבי כולו.

ההמשך ידוע. דעתו של שימעון
פרס ניצחה, כמוכן. כל קכרניטי
ישראל היו שותפים לה.

צרפת נכנעה ב 1962-והעניקה לאלג׳יריה
עצמאות מלאה. המתנחלים הצרפתיים סול קו
משם, והיהודים הלכו עימם (לצרפת,

מטרות אלה הושגו כמלואן. אך
מצריים יטילמה עכורן מחיר ככד
מנשוא — .לא מעט כיגלל אי
נכונותה של ישראל לפתור את
הכעייה הפלסטינית.
מצריים הוקעה כבוגדת וגורשה מן העולם
הערבי. אם היתד״ עד אז, מנהיגת
העולם הערבי, הפכה עתה המצורעת של
העולם הערבי. הסיוע המאסיווי של סעודיה
למצריים הופסק, והדבר קוזז במידה רבד,
עם הסיוע האמריקאי. מיליוני מצרים בנכר
הופקרו לחסדי ממשלות עוינות. יח סיה
ההיסטוריים של מצריים עם המרחב
הגיאו־פוליטי הטבעי שלה — יחסים כלכליים,
צבאיים, מדיניים ותרבותיים —
נותקו או שובשו.
לשווא מזהיר אנוור אל־סאדאת את ידידיו
הישראליים שאם לא יפתרו את הבעייה
הפלסטינית הם לא יזכו בשלום של ממש.
לשווא הוא מנסה להקל עליהם לבלוע את
הגלולה המרה. לשווא הוא מתאר לפניהם

אכל המוני ישראל יתייחסו ל
דכרים, כמוכן, אחרת. וככך יש
סכנה גדולה.

הישראלים יגידו: הוא רימה אותנו. הוא
המתין עד שנחזיר לו את כל סיני. וברגע
שקיבל את הכל, הוציא לנו לשון.
יגידו: אי־אפשר לסמוך על ערבים, ואסור
להאמין להם. עיניכם הרואות.

יגידו: עכשיו הוכח סופית כי
כל מי שדוגל בשלום עם הערכים
הוא נאיכי.

האמת תהיה, כמובן, הפוכה. אנחנו לא
היינו נאיביים אף לא לרגע. ידענו שזה
יקרה. כתבנו על כך בלי הרף. וגם מאמרי
זה ישמש, בבוא העת, כעדות.

אתם נאיכייס. כלפי מצריים,
כפי שהייתם כלפי צרפת.

סברתם שתוכלו להתעלם מדבריו הגלויים
והכנים של אל־סאדאת. סברתם
שתוכלו לרמות את כל העולם. שתוכלו
להשיג שלום נפרד, שיאפשר לכם לצפצף
על כל העולם הערבי.
זוהי אשלייה.

האמת היא שאם לא יקרו דברים
חדשים ומכריעים כין היום
וכין אפריל ,1982 יגביר השלום
את השינאה כין ישראל והעולם
הערכי יותר מכל המילחמות.

171*11X 117
ביקור אצל קונה

עורכות הדוגמניות פינצי מור (מימין) ושמנה
מארש, שירדו ממרומי הקומה ה־ 18 במלון. בינתיים
_עוסקות (משמאל למעלה) הדוגמניות אורנה שחר (מימין) ,ענת זמיר ונינט יאסור בשיחה.

כינג, שהחליטה לתפוס שלווה בין הכיור לאמבט. במיסדרונות המלון

ממתינים ללקוחות
עיניים, העובדת למען ניבה

מאחוריו

והם אינם באים השנה בהמוניהם, גם כאשר
אחת המעצבות היא ג׳ני בלוזר מלוכנסת ה־הקולקציה
של סיקסטין פלוס שהיוותה חידוש.

ך* ולן היו שם, לא נפקד מקומה של
אף אחת בגלריית הדוגמניות במלון
הייאט. מיהודית ארדיטי עד ליהודית נגר,
משרית עד שנית, התאספו להן הנאות,
יריבות ואוהבות וסבבו במסדרונות לרוב.
שוחחו על דא ועל הא כי כך יאה לשבוע
האופנה.
במרומי הקומה השמונה עשרה, בירכתי
במה דמויית סיפון של יאכטה ובחדרים
המעוצבים בסימון מלחים !נמצאת הגברת
גוטליב. לצידה שרועות דוגמניותיה היפות
תמי בן־עמי, פינצי מור, שרונה מארש

מיוחד במינו :

קצב,

ואילנה בן־שושן. בדממת השיממון נשמעים רד
הנגיסות מתיקרובת המעדנים המתוקים והמשמי
— מי לא יראי
תמי התמירה שבה לכור מחצבתה ישראל
גוטקם, לאחר חופשה בת חודשיים באמריקה הגה
והמבטיחה. שם, חוץ משנחה מתצוגות אופנה, טי־וגם
למדה לשחות, בקורם קבוצתי שקיימה עיר
לום אנג׳לם.
היא אומנם לא סיימה את הקורם, אך היא כ
מצליחה לחצות את הבריכה עם קרש שבא לעזרו
הישג לא דע למי שהייתה לפני מיספר שנים מל
המים, ומאז היא מלכת אופנת בגדי־הים. והעיה

חדר ביאכטה

תופסות שלווה הדוגמניות תמי בן־עמי (מימין /פינצי מור ושרתה מארש. הך צולמו
כך עוצב אולם התצוגה של חברת גוטקם. החלל
הימי בא להדגיש את אחד המוטיבים של הקולקציה במצלמתו של סוון נקסטרנד, שצילם גם את התמונות האחרות בעמודים אלה.
ביגדי חוף בסיגנון מלחים. על הספות הרכות, המרופדות בבד פרוטה בפסים כחול־לבן ־׳תמי חזרה לאחר חופשה של חודשיים שבה לא השתתפה באף תצוגת אופנה אחת.

שבוע־הימיני שד ח אוב נ ה הנו ובגישה
חברתית של הדוגמניות ־ באי! עסקים
יפה כפיר היפה, בפרט אם הקניין הוא
הולנדי חביב, ששיערו מתבדר ברוחות
המזגן ועיניו יוקדות למראה קולקציית
העור היפה, אבל הוא רוצה הנחה, כי הרי
הכל כל כך יקר, מתלוננים. כולם.
דוגמיות אינן הסרות: יש דוגמנית משיכון
פועלים העונד, לשם בלי רמתי,
גרושה ,2 +המחפשת כסף לעריכת בר־המיצווה
של בנה הבכור. לנלי קוראים גם
נלוצ׳קה, והיא ילידת רוסיה, מורה לחינוך
גופני לשעבר, גבוהת־קומה ואדמונית.
אפשר היה להבחין בפניה היפות ועיניה
המלוכסנות קמעה של ג׳ני בלוזר, מעצבת

האופנה לבית ניבה מזה מספר שנים, אשר
טרחה ועמלה להסביר ולהראות, וגם למדוד,
את החידוש העיקרי בשבוע האופנה :
סיקסטין פלוס 16+חברה המופיעה
כסניף של ניבה, שנוסדה על ידי אחד
מבעליה, ישראל ברוך והמעצב הבילעדי
שלה הוא גידעון אוברזון.
חברותיה של ג׳ני, האחיות חן, ש נראות
כתאומות זהות עבדו בפרך,
התלבשו והתפשטו במרץ רב. נראה היה
כי הקניינים הגרמניים התקבצו בחדרי
התצוגה של ניבה גם כדי להשביע את
(המשך בעמוד )44

ות ורעננות, מנהלות בינתיים הדוגמניות שיחתה
להן תעסוקה רבה. שבוע האופנה. הפעם היה
^•ומשעמם וללא קניינים גדולים מחוץ־לארץ.

לה לה יית

האקזוטית הזו הייתה שם הכי צעירה והכי
יפה, וההסבר פשוט: הגיל הממוצע בקורס
היה .65 האם אין זו סיבה מספקת לקפוץ
ללוס־אנג׳לס במקום להרשם לקורס שעורכת
עיריית רמת־גן בבריכת גלי־גיל?
ובחדרי חדרים מוצאים את בעלת חברת
ג׳ינג׳ט, מינה, שהיא לצורך העניין אווה,
ולצידה אדם, בעל חברת אדס־אנד־איב,
משוחחים על התפוח שנפל רחוק, ועל
הקניינים שהרחיקו לכת לחו״ל ולא שבו.
אבל להיות על המפה צריך! יחסי ציבור
צריך ! ומי תעשה זאת טוב יותר אם לא

מחזה נדיר למדי בשבוע
האופנה הפעם — קניין הו
לנדי צעיר ונאה מחבק אחת מהדוגמניות

או ה די ם ...מ ה הס אומרים ...סה הם או ס רי ...מה הס <זומרים..

*301 רימון:

נילי רון:

רפי נלסון:

״ועץ לשו זה ״להיות נייבי־סיסו ״עכשיו אג חברה
לא נשואי! קתוליים!״ תחת להיות מורה!״ בערב 11מ וגבל!״
טנת הלימודים מתחילה ויש לי, כמו להרבה אמהות
אחרות, שאלות רבות למורות שבידיהן אנו מפקידות
את הילדים שלנו. פניתי אל נילי ירון, מורה בעלת
14 שנות ותק בבית״ספר עממי ברמת״אביב ורעייתו
של מבקר התיאטרון, אליקים ירון. שאלתי אותה :

• האס לדעתך אפשר ללמד ככיתה ש
דחוסים כה 40 תלמידים ץ

העיתונאי וצגי רימון, איש ״הטלפון האדום״ של
גלי צה״ל, מונה כיועצו של שר״התיירות, אברהם שריר.
העיתונאי הוותיק, שעסק במיסגרת עבודתו העיתונאית
גם בסיקור תעופה ותיירות, לא זוהה עד עתה עם כל
גוף פוליטי. שאלתי אותו :

האם אתה איש הליכוד ץ

לא, אני לא איש הליכוד, אך דיעותי אינן רחוקות
מהדיעות שהליכוד מייצג. אבל אני מוכרח להגיד ל ך
שהיום, יומיים לפני שאני מתחיל בעבודתי כיועצו של
השר שריר, הוא עדיין לא שאל אותי לדיעותי הפוליטיות.

מדוע מינה השר דווקא אותך כיועצו ץ
אנחנו מכרים טובים כבר כמה שנים. אם יכולה
להיות כימיה בין פוליטיקאי לעיתונאי — זה מה שקרה
בינינו.

• האם כדאי דך לוותר על היוקרה שד
״הטלפון האדום״ עכור תפקיד כפוי־טוכה כיועץ
שר ץ
היה לי די קשה להחליט. כל מה שאומר על הרגשתי
כלפי הטלפון־האדוום: תחשב ביהירות. את הטלפון־האדום
אני יילדתי, עבדתי איתו את כל חבלי־הינקות והיום,
כשהוא בן ארבע, אני נותן אותו למישהו אחר. זה קשה,
אני מורה. אתה מקבל משהו, אתה מתרגל אליו ומתאהב
בו, וזהו הדבר המסוכן ביותר — זהו הרגע לקום ולעבור
לג׳וב אחר.

• ומה יקרה אם לא תאה* את עבודתך
כיועץ לשרץ
יועץ לשר זה לא נישואין קאתוליים, וגם מנישואין
קאתוליים, כפי שאת יודעת, אפשר היום להשתחרר.

מודה המלמדת 40 ילד בכיתה יכולה לשמש במקרה
הטוב כבייבי־סיטר. לדעתי זה אסון — למורות ולתלמידים.
המורים
שמלמדים בבית־ספר תיכון הם בעלי עמדה
גבוהה יותר ומשכורת גבוהה יותר. צריך להפוך את
הדבר ולשים את הדגש על הגיל הרך. כיתות א׳ ,ב׳
ו־ג׳ הן הכיתות הקובעות בעיצוב אישיותו של הילד.
בכיתות אלה יותר מ־ 20 ילד זה לא בא בחשבון בשום
פנים ואופן. לדעתי, מורה צריכה לפחות עוזרת אחת או
שתיים: במקום שסמנריסטיות תשבנה בסמינרים, שתשבנה
בכיתות. אין כאן בעיה של תקציב — זה צריך להיות
גמיסגרת של עבודה מעשית ואז התלמידים ייצאו נשכרים׳
המורה תצא נשכרת והמורים לעתיד ייצאו נשכרים.
כשיש: לך : 40 תלמידים הילד הולך לאיבוד המורה לא
רואה אותו, היא לא יודעת עליו דבר.

• מה דעתך על שיטת שיעדרי־הכית
הנהוגה כארץ ץ
אסור לנו להרוס את -הילדות ולהתקיף את הילדים
בשעורי־בית — הם חסרי ערך חינוכי או לימודי. זה
כל־כך מאום על הילדים שהם באים •הביתה, זורקים את
הילקוט ומיד יושבים להכין שיעורים — העיקר להיפטר.
הצרה היא -שההורים מעריכים מודים שנותנים הרבה
שיעורי־ביית. האמהות רוצות לישון בצהריים והן מעדיפות
שהילדים יהיו עסוקים.
אם לא היו שיעורי־בית היתד, נפתרת בעיית הילקוטים
הכבדים. אני לא אומרת שהילד צריך לבוא הביתה
ולשכוח את כית־הספר — האלטרנטיבה, לדעתי, צריכה
להיות ביקור בספריה, גזירת קטעי-עיתונות והדבקתם,
ציור, הקשבה למוסיקה והליכה לתיאטרון — הכל תחת
עינו הפקוחה של המורה.

•:מה דעתך על תנאי הלימוד כבתי־הספר

אומר לך בקיצור: בחורף אנחנו הולכות להתחמם
בהפסקות אצל המזכירה. המורים והתלמידים יושבים
בכיתה עם מעילים. איך ילד יכול להתרכז כשהוא כותב
בכפפות או כשהוא לובש חמישה סוודרים י

לא יכולתי להאמין למראה עיני: על הקבלה,
שקיבלתי מחיה׳לה העומדת מאחורי הבאר בכפר של
רפי נלסון, חיה כתוב ״כפר נלסון בע״מ״ .החלטתי
לברר אצל בעל הדבר עצמו, אין ייתכן שהאיש הפחות
ממוסד בארץ הפך פיתאום לחברה בע״מ.

• רפי, איך הפכת ל״רפי נלסון בע״מ״ץ־באו אלי ממס-יההכנסה, התלבשו עלי וזהו. כעת אני
חברה בערבון־טוגבל. כל בוקר אבי יושב מול הראי
ומנהל עם עצמי ישיבת מועצת־מנהלים. אני מתווכח
ומחליט החלטות — הכל בהתייעצות עם השותף שלי,
שנמצא בראי. כל בוקר אני מאחר לכפר בגלל הוויכוחים
שיש לי עם השותף שלי. מה אגיד לך ו הרסו לי את
החיים.

• מה יהיה גורל הכפר אחרי שיחזירו
את השטחים למצריים ץ
הכפר יהיה נקודת הגבול ממש. הגבול יעבור מאה
מטרים ממני, ליד השקמה. את רואה את הדקלים האלה?
זהו רק ישלב ראשון בהתפתחות הכפר. בקרוב אני עומד
לבנות כאן בית־ספר לצלילה ופאב, ממש על המים.

והמלון הבטון

לידך לא מפריע לך ץ

המיפלצתי

שבונים

המלון נמצא בתחת שלי, ממש מאחורי הגב. אני לא
רואה אותו ביכלל .׳חוץ מזה, הוא נבנה על ידי פאפו.
מה, אני יכול לריב עם החברים שלי י

* אחרי שייפתח הפאב, האם תפעיל את
הכפר גם כלילה ץ
השתגעתי ן אנחנו סוגרים כאן עם רדת החמה. ביכלל,
כשאני דואה פה יותר ממאה איש אני משתגע.

ה הם או מ רי ם ...מ ה הם אומרים ...מה הם או מ די ם ...מה הם אומו

ג 3ו לו פ:

3ר*ר אד ה:

ד בו ר ה נמיר:

״ דהנסיק להיות ״האחים אמהר׳
תורכיה סוג ג לא להשקיע בסרטים ר חובתי העיתונאית!

אני זוכרת ימים כששבוע״האופנה היה האירוע
הזוהר ביותר בארץ. אני זוכרת • שמיסדרונות מלון-
הפאר, שבו התקיים השבוע היו מלאים בקניינים חוצ-
לארציים, שייצגו רשתות״מכירה חשובות. אני זוכרת
עשרות עיתונאי״אופנה ואווירה זוהרת ועיסקית.
השנה היה שבוע־האופנה שונה. תחת הדוחק כמיס-
דרונות, ראיתי דוגמניות משועממות, חסרות עיסוק.
שבוע״האופנה ״לא היה מה שהיה פעם,״ עד כדי כן
שהוחלט לקצרו ביום אחד (ראה עמודים ,)40—41
החלטתי לפנות אל אחד היצרנים ולשאול לדעתם.
בחרתי בגי פולופ הצעיר, בנו של מי שהיה מנכ״ל
״בגד״עור״ ,לסלי פולופ. גי, שהקים מיפעל חדש, מקווה
להמשין את מה שאביו נאלץ להפסיק. המיפעל הקטן
שלו שוכן בחדרה, וממוקם בבניין בית־קולנוע ישן,
שהוצאו ממנו הכסאות. יד ימינו של גי במיפעל היא
ארוסתו הדוגמנית חווה לוי

מה אירע, לדעתך, כשכדע־האופנה?
מדוע לא הגיעו קניינים ץ

לפי דעתי אין ליצרנים הישראליים מה להציע היום
לשוק העולמי, ביגלל המחירים הגבוהים.
ישראל הרגילה את הקניינים הבינלאומיים להתייחם
אליה כמו שמתייחסים להונג־קונג, לטייוואן, לתורכיה
ולקוריאה. כלומר, כמו אל ארץ המייצרת סחורה זולה.
מה קרה י המטבע האירופי ירד, ואם יצרן ישראלי לקה
בשנה שעברה 50 מארק והרוויח עליהם חמישה מארק,
השנה לא רק שאינו מרוויח את חמשת ד,מארקים, אלא
מפסיד אותם. לכן הוא נאלץ לייקר את המחירים ב־ס/ס,20
והקניינים אינם רוצים לקנות במחירים כל־כך גבוהים.

* אם בך, האם לא בדאי לבטל את שבוע־האופנה?

מדוע
לבטלו היו זמנים פששבוע־האופנה הביא מוניטין
עצום לישראל. אבא שלי היה מביא ביעצמו לשבוע-
האופנה 30 קניינים. צריך שהיצרנים יפסיקו לייצר סחורה
זולה, כדי שהקניינים יפסיקו לראות בישראל קוריאה ב׳
או תורכיה ג׳ .לי יש מיפעל קטן ובו 17 פועלים. אני
מנסה לייצר בגדים יפים יותר, אופנה יותר מיוחדת.

* האם אתה ממשיך בדרכו של אביך?
האם אתה רוצה שהמיפעל שלך יגדל לממדים
של ״בגד עור״ כזמנו ץ

אני ממשיך ברוח שבה הקים אבי את המיפעל, אך
מכיוון שהמיפעל שלי קטן יותר׳ אני מייצר ברמה יותר
גבוהה. האווירה במיפעל היא מישפחתית. את יודעת
שעובדים אצלי היום שמונה פועלים שהיו הטובים ביותר
והנאמנים ביותר במיפעל של אבא שלי? הם החליטו
לנטוש מקום־עבודה בטוח של חברה עשירה, ובאו אלי
לעזור לי לנסות ולהקים מיפעל קטן. זו הרוח שבה אבא
אני את המיפעל שלי.

ברוך אלה הוא איש עסקים רציני, גן למישפחת
האחים אלה עתירת״הנכסים. לברוך יש ג׳וק בראש,
ג׳וק שעלה לו עד עכשיו בכמה מיליונים טובים: הוא
משוגע לקולנוע והוא משקיע ללא הרף בסרטים ישראלים.
הקולנוע הוא הצעצוע שלו — צעצוע יקר לכל
הדיעות. לאחרונה השקיע אלה כסף בסירטו של פרוספר
פרייאנטה ״האיש שבא לקחת״.
צילומי הסרט הופסקו באמצע, ואלה, כך סופר לי
הפסיד בפעם המי יודע כמה את כספו. טוב, בכך לא
היה כל חדש. אלא שהפעם, כך סופר לי, החליטה
המישפחה להטיל וטו על השיגעון של ברוך• האחים
אלה אמרו לו: זהו, עד כאן, יותר אתה לא עושה
סרטים. מכיוון שמדובר באדם בוגר, באמצע שנות
החמישים שלו, ולא באיזה ילד בן ,17 החלטתי לברר
אצלו את העניין.

* האם נכון שהאחים אלה אסרו עליך
להשקיע בספים כסרטים ץ
נכון מאוד. נמאס להם שאני עושה כל הזמן צחוק
מעצמי ומפסיד מיליונים.

למה אתה עושה מעצמך צחוק ז

מה את הולכת לכתוב על כך בעיתון? בשביל מה,
בשביל שייראו איך איש־עסקים רציני כמוני משתטה
כמו ילד? מה לעשות, אני משוגע על קולנוע ואני רוצה
לעזור לקולנוע הישראלי. בכל פעם אני אומר לעצמי
שאולי הפעם זה ילך, ובכל פעם אני אוכל אותה מחדש.

* כמה בסך הפסדת כסרט של פרוספר
פרייאנטה? ארבעה לשריין את
אשלם רק
מוכן ויקחו

מיליון לירות. ושלא תחשבי, הפעם החלטתי
עצמי. סיכמתי עם המפיק אמציה חיוני שאני
עבור המעבדות. כלומר, אחרי שהסרט יהיה
אותו למעבדה אני אשקיע את הכסף.

* הסרט לא מוכן, צילומיו הופסקו. איך,
אם כן, הפסדת את הכסך?
איך? אני אגיד לך איך: במקום לגמור את הסרט
ולקחת אותו אחר כך למעבדות, הם לקחו את הפילם
אחרי כל יום צילום. כך שעד עכשיו אני חייב למעבדה
ארבעה מיליון׳ לירות, כשאין בכלל סרט, ומי יודע אם
אי־פעם יהיה סרט.

• למה שלא תשקיע סכום נוסך ותאפשר
לפרוספר לגמור את הסרט?
הרי אמרת בעצמך שאת יודעת שהמישפחה אמרה:
זהו עד כאן מספיק ודי.

בראיון שערכתי בשבוע שעבר אמר לי, בין השאר,
הפרופסור דויד שר, מנהל בית״היולדות במרכז הרפואי
על־שם שיבא בתל השומר שכתבת ״ידיעות״אחרונות״,
דבורה נמיר, גרמה לפאניקה בציבור כאשר פירסמה
ידיעה על מות יולדת בתל־השומר. גברת נמיר ביקשה
להגיב על דבריו של הפרופסור שר ואמרה לי :

אני חושבת שדבריו של הפרופסור הם בגדר שערורייה.
זוהי הפעם הראשונה שפרופסור שר, שהוא מנהל
בית״יולדות וגם יושב־ראש האגודה הישראלית לגינקולוגיה,
יוצא בהתקפה על העיתונות. הוא לא עשה כך
כאשר פורסמו לפחות שש ידיעות על מות יולדות בבתי־יולדות
אחרים. למה מצא לנחוץ להגיב רק כאשר מדובר
במוסד שאותו הוא מנהל? זה פשוט לא הוגן.
אם ידיעה על מות יולדת מעוררת פאניקה בציבור,
מדוע הוא לא הגיב בכל הפעמים האחרות שבהן פירסמתי
ידיעות כאלה? האם יצא בהתקפה נגדי רק משום
שהפרתי את קשר השתיקה על תל־השומר?
השנה נודע על שישה מיקרי מוות בזמן לידה. אם
אכן, מות יולדת מתרחש אחת ל־ 10 אלפים לידות, כדברי
הפרופסור שר, הרי שהשנה, מתוך 91 אלף הלידות
שהיו בארץ, היו תישיעה או עשרה מיקרי מוות — אם
עקב קרע ברחם או ביגלל דימום שעירוי־דם לא עצר
אותו. היה מיקרה של אוויר בריאות ומיקרה של יולדת
שלא התעוררה מהרדמה אחרי ניתוח־קיסרי. בכל המיקרים
מונתה לפי החוק, ועדת-חקירה, וזה לא נעים. על חלק
מהמיקרים נודע לי וחלק לא פורסם בכלי־התקשורת.

• את עיתונאית המקורבת לעולם הרפואה
והמעורה היטב במתרחש כבתי־חולים.
לדעתך יש מקום לדאגה?
יש דאגה טיבעית. תקלה יכולה לקרות לכל אשה
ולאו דווקא בלידה הראשונה. לכן מוטל על טיפות־החלב
לעקוב אחר נשים הרות, במיוחד אחר נשים הסובלות
מתופעות ההופכות את ההריון לרב־סיכון.
אסור לעשות הכללה שזה בכלל לא מסוכן. בכל כנס
גינקולוגי מדווחים פרופסור שר וחבריו על סיכונים
אפשריים בהריון ובלידה, מפרטים את ההתפתחות הטכנולוגית
בשטח המיילדות המודרנית ומבקשים עיתונאים,
במיוחד אותי, להביא אותם לידיעת הנשים. אז ׳כשאני
מפרסמת חומר כזה, זה לא מפחיד? זד, לא גיורם פאניקה?
אני חושבת שתפקידי, ככתבת רפואית, לדווח לציבור על
המתרחש ברפואה. כמובן שיש ידיעות מדאיגות ויש
ידיעות משמחות. לא אני יוצרת את הידיעות, אני רק
מדווחת עליהן, ואני עושה זאת כבר 20 שנה.

— --ש די ת ישי-

י צ1ורו־ד,ו1א־ דוג מניו ת י

״ונקב שרת /איש ממא די ם

געפילטע ניש
מצדי, שרענן נעים יהיה יו״ר ״העבודה״ ,מזב״ל
״העבודה״ ,יו״ר האופוזיציה של ״העבודה״ בכנסת —
הכל. אם כבר להקיא, חבל על הקרפיונים. ואתם יודעים
מה ! כשאני מסתכל על ״העבודה״ הזאת, איני בטוח כלל
וכלל, שהיא יכולה שלא להיות אלא ליכוד ב׳ .עם
השפייזרים והנעימים והמטילדה־גזות למיניהם — ונא לא
לשכוח את הנחמקינים — מה צורן יש בשריד ובאבן,
ואפילו בפרס וכרביו! גם על יצחק נבון כבר אפשר לוותר
(אגב, איפה הוא נחבא בימי קרבות העצמות היבשות!).
.ועכשיו, אחרי שהקאנו והוקל לנו, נדבר קצת על
געפילטע פיש ועל קוסקוס לאו דווקא מנקודת־מבט בגובה
הקיבה או המעיים, אלא קצת יותר גבוה — מהראש.
געפילטע פיש וקוסקוס הם סמלים, כמובן, ולכאורה
הכל טוב ויפה ונחמד, ממש שוויון נפלא: געפילטע פיש
לאשכנזים, קוסקוס לעדות המזרח, ויאכל כל אחד בשם
אלוהי כרסו.
אבל האמת היא, שאין שוויון בין געפילטע פיש ובין
קוסקוס. אין שוויון, מפני שלאשכנזים יש הרבה יותר
מגעפילטע פיש — ולעדות המזרח אין.
רבותי המלומדים, אתם יכולים לחשוב עלי מה שאתם
רוצים. אני מצפצף עליכם. אני אגיד לכם מה שאני חושב

יש עתיד למדינת ישראל הרי זה לא ביצירת שיווי משקל
אווילי בין שתי תרבותיות שוות, כביכול, מפני שאין שתי
תרבויות שוות. יש תרבות גבוהה ויש תרבות נמוכה, יש
תרבות עשירה ויש תרבות דלה. שיהיה לכולם האומץ
להודות בכן, לנציגי הקוסקוס אומץ להכיר, כי הם שואפים
להגיע לא לנקודת הממוצעת אלא למדרגה הגבוהה ביותר
שיכולה להעניק תרבות הערכים המערביים. זאת צריכה
להיות המטרה של כולנו, ויותר מ״״/ס 20 של נישואי תערובת
יעשו למען המטרה הזאת יותר מכל דיבורים. בשתי נכדותי
האשכספרדיות נשבעתי !
אבל מה ! לקפוץ בבת אחת מתרבות אחת לאחרת,
ומה גם כשהדבר כרון בטיפוס לא קל למעלה — אי־אפשר,
ולעיתים זה עניין של יותר מדור אחד. אז מי שרוצה יכול
להגיב על אין־אונים זה בזעם נוסח ״אני יהודי ישראלי
שחור וגאה״ של שלמה צדוק מעמישב, ששפן את מררתו
לפני אלי תבור ב״ידיעות אחרונות 21.8.81 בווידוי
היסטורי. אבל הזעם הזה יעזור ! אם הוא יקיא עלי (דרן
אגב, אני לא משוגע על געפילטע פיש אם כי חותנתי עושה
זאת לא רע לגמרי) ,או אם הוא יתקע בי כדור — זה
יעזור! אם הוא יחפש מומים ואשמים בפער החברתי —
זה יעזור !

אחרי שהקאנו והוקל לוו, נדבו על געפירטע־פיש
!קוסקוס -לא מגובה הג ע ״ ם אלא מהראש
על געפילטע פיש ועל קוסקוס בלי מורא ובלי משוא פנים,
כמו שנאמר שם. ואם זה לא ימצא חן בעיניכם, תוכלו
יזהקיא. לא איכפת לי• כספן מארח התנסיתי בתופעה
זאת לא אחת.
אני לא מחפש פה את האשמים. זה בכלל לא חשוב.
אני רוצה להבין מה קרה• מה המצב. והמצב הוא שהיהודים
האשכנזים, חוץ מגעפילטע פיש, פיתחו תרבות מושגית
ענפה, דתית וחילונית, מסורתית, סיפרותית, הגותית,
לאומית, ואילו עדות המזרח לא. ולא יעזור שום דבר. זו
האמת.
שאלו מומחים ויגידו לכם: עיקרה של היצירה הדתית
של עדות המזרח אינה חדשנית, אינה מעמיקה. כוחה
בשינון, בבקיאות. לא יותר מזה. אם היו לעדות המזרח
תקופות של שגשוג רוחני (כבתקופת ספרד הרחוקה) —
הן נקטעו ולא היה להן שום המשן ראוי לשמו.
האם זה בגלל התרבות המוסלמית שאליה נקלעו,
שבתוכה הם חיו ופעלו, שממנה הם הושפעו ! אולי. אבל
מה זה חשוב ! אנחנו לא מחפשים פה אשמים• אנחנו
מבקשים לדעת מהו המצב לאשורו.
טלו, למשל, את החסידות. זוהי יצירה אשכנזית מיוחדת
במינה. היש לה מקבילה אצל עדות המזרח ! התשובה
שלילית. אמת, החסידות עצמה, בראשיתה, היתה פרי
השפעה ״גויית״ ,ועל כן נרדפה בחמת־זעם על־ידי יהודים
מסוג נטורי״קרתא של הימים ההם, אבל בשלב מוקדם
לטדי חלה תמורה, והחסידות נעשתה גורם יהודי ראשוני,
יצירתי, שהוסיף נופן מיוחד לחיים היהודיים בגולה
האשכנזית (ולימים אף התגלגל בצורות שונות ומשונות
לתון התנועה החלוצית).
שלא לדבר על כן, שהיהדות האשכנזית הופרתה בקביעות
על־ידי סביבה שרמתה התרבותית היתה לא אחת
גבוהה יותר, וינקה את מיטב הערכים של התרבות האירופית.
ומה
אצל עדות המזרח ! שום כלום. ממי הן יכלו
לשאוב השראה — מהאיראנים! מהעיראקים והסורים!
מהתימנים והמרוקנים !
אז אין אפשר בכלל לדבר פה על שוויון התחלתי !
ואין אפשר לדבר על שוויון עתידי במשמע של שוויון
יכולת-תרומה להיווי עם אחד !
עובדה, לאשכנזים אין שום צורן בהתרפקות על חיי
העיירה, על תרבות העיירה, על ״פולקלור״ שכל כולו חיקוי
הסביבה. אין׳ להם מיני ״מימונה״ ו״סהרנה״• געפילטע
פיש ! עניין גדול ! על זה הם מתרפקים ! בזה הם מתגאים!
כשיש להם מנדלי ושלום עליכם וביאליק וטשרני-
חובסקי וכו׳ וכו׳ — ואל תשכחו את המיטען האירופי
הכללי — הגעפילטע פיש והטשולנט נדחקים לקרן זווית.
תחת זאת, כאשר מדובר בתרבות עדות המזרח _ על
מה מדברים! במה מתגאים! במה מתברכים! בריקודי
בטן (ערביים) ,בקוסקוס (ערבי) ובשאר תבשילים (ערביים).
או קיי• זה טעים מאוד. אבל מה עוד! וחוץ מזה, איפה
התרבות המערבית!
או שמא התרבות הזאת לא נחוצה בכלל לא חיונית —
כפי שמרמז לנו הקיא של חה״כ (״עבודה״) רענן נעים !
אז אני אומר, שאם התרבות האשכנזית-מערבית הזאת
והערכים האלה שאיזכרתי על קצה המזלג אינם נחוצים —
מוטב כבר שהכנסת שלנו תהיה כולה כנסת של חסידי
קוסקוס, ונדע היכן אנו עומדים ולאן פנינו.
אני לא אשם, שאני אשכנזי. אני לא אשם, שספגתי
מילדותי אורח חיים ודרכי חשיבה מערביים. אני לא אשם,
שמבחינה זאת אני משוחרר מתסביכי נחיתות• נכון, אני
לא משוחרר מתסביכים אחרים, וביניהם תסביכי אשמה
על שלא עשיתי דיי — כשיכולתי — להשראת תרבות
מערבית על סביבתי הלא-מערבית. אבל אני משוכנע, שאם
ו 4 !4

(המשך מעמוד )41
עיניהם בזוג הקליאופטרות השזופות, וגם
כדי לחזות בקולקציית הקיץ החדשה ש עוצבה
מבד קליל ולעתים שקוף.
ואם מדובר בכימעט תאומות, הרי גם
תאומה אמיתית היתה שם — החצי הראשון
של האחיות נעמי ושולי רוזנברג.
נעמי עבדה בחברת טרה וגם מצאה זמן
רב למנוחה .״זה נורא כייף,״ אמרה,
״ושונה מתצוגות רגילות. פוגשים אנשים
מארצות שונות ובכלל ...אמנם, אין זד,
מקום ליצירת קשרים מיוחדים ורציניים,
אבל נחמד.״
ומה באמת יכול להיות כל־כך גרוע
לגבי מי שהשתחררה לפני ארבעה חודשים
מכבלי הצבא (להקה צבאית) ,לומדת מוסיקה
ומתכוונת להקליט כמה שירים בסגנון
הרוק האהוב עליה•? מה גם שמנהלה האישי
הוא בעלה של ציפי שביט.
פירחי שטיינמיץ הסכימה לגלות שהיא
בת 25 שנים, שהתחילה את דרכה בחברת
גיליו כמנהלת מכירות, גילתה כעבור שנתיים
כישרונות סמויים שהיו טמונים בה,
והמשיכה בהצלחה רבה את דרכה כמעצבת
אופנה. מי שלא ראה את הקולקציה שהכינה,
לא ראה קולקציה יפה מימיו:
קלילה, לבנה ורומנטית כעיניה החולמניות.

כן, כולן יפות שבא לבכות, היתד,
שם, למשל נירה פרדר, שהיתר, נסיכת
היופי מטעם שבועון לאשה, ונבחרה בתחרות
מיס־אסיה לסגנית רביעית. גם
היום, בשיערה הקצרצר ועיני החתול ה
יעזור
— אם עוד יש משהו שעשוי לעזור — אם אנשים
כמו רענן נעים ושלמה צדוק יפסיקו להקיא על מה שמייצג
הגעפילטע פיש (לא על הגעפילטע פיש עצמו) ודווקא ישאפו
אליו (אני בטוח שבסתר-ליבם הם כבר שואפים לכן, אחרת
לא היו חשים אין־אונים מתסכל ומחולל זעם) .אם הדבר
נבצר מכוחם — יהיה רע מאוד, כי קיא יהיה, הרבה קיא
ורק קיא, ואז גם לקוסקוס לא יהיה טעם.

המחתרת הארכיאולוגית של הרבנות הראשית, שהשתלטה
זה מכבר על הקיר התומן את מערב הר הבית (״הכותל
המערבי״) ,וחותרת זה שנים מתחתיו בחשאי, הגיעה באח רונה
בחשאי לאולם המזבח של בית״המקדש ומצאה אותו
שלם. ליד המזבח נמצאו עצמות תרנגולת לכפרות, עגלה
ערופה, שעיר לעזאזל וגולגולת צפה על המים, והרב הראשי
מיהר לקברם בטקס ממלכתי חשאי לקול תרועות בקרן
איל-העקדה, לפי חלוס-חזון שחלם בחשאי והדליף בסוד
לכתב ״אום אני חומה״ ,אוריה זוהרי. חתן התנ״ן הראשון
כבר הוכרז בחשאי לכוהן גדול והתחיל להקריב שם יונים
ניציות• לפי תגובותיו של בעל-הבית אחר הפסקת הצום
הממושן, יוחלט בחשאי מתי אפשר להתחיל להקריב
בהמה דקה ואחר־כן בהמה גסה, ולפי שנמסר בחשאי אין
מחסור ביחוד במין האחרון. עוד נודע בחשאי, כי חוגים
דתיים חוששים מאוד פן חידוש עבודת הקורבנות בחשאי
ישפיע על קבוצות אוכלוסיה מסויימות לחדש את פולחני
ההקרבה לבעל ולמולן. בעניין זה כבר התקשרו הגורמים
הנ״ל בחשאי עם הגורמים המוסמכים בחשאי, הרב אריאל
שרון שליט״א ואלוף( -מיל׳) אהרון אבו-חצירא.
בחוגים מסויימים ממתינים בגלוי לחלום הבא.

מי ב זקים
* נכון הרושם שלי, שבאחרונה הפרסומת המסחרית
המממנת את גל״ב וגל״ג של שידורי ישראל מורכבת
ב 99 בקירוב מאמרי-שפר בזכות מיני מנעולים
מתוחכמים ודלתות מבוצרות, אין מנוס ממסקנה שהפשע
המאורגן נוסח ישראל מחזיק את ״קול ישראל״.
* תצלומי הלוויין הסוציולוגי שהגיעו באיחור
ארצה, מלמדים על מיתאם מדהים בין אזורי ההצבעה
בעד ״המעדן״ ומיקומם של מכלי ״האגודה למען
החייל״ לאיסוף פסולת עתונים.
* ועידת הפיסגה באלכסנדריה הביכה משוס״מה
בהצלחתה המרעישה את כל חוזי השחורות שניבאו את
כשלונה, ולפרשנים יש הזדמנות נאה לתרץ את האכזבה
לטובה. פרשנותי שלי: סאדאת סומן על רגן שיכופף
בקרוב את זרועו הנטויה של בגין בתנאי מיזוג אויר
בוושינגטון, ולמה לו להזיע לשם כן בחום הלוהט של
אלכסנדריה !
+עם חידושן, בקרוב, של שיחות האוטונומיה
כפי שהוסכם במיפגש בגין— סאדאת, יתכן, שמי שלא
הבין עד כה למה בדיוק הכוונה באותה אוטונומיה,
יגלה שזה לא היה בגלל טיפשות.
* קחו אליהו שפייזר, ערבבו במאשה לובלסקי
ותבלו ברענן נעים, ולא תצטרכו געפילטע־פיש בשביל
לעשות את זה.

דוג מני ת פרדר
כ עז ע ט

מי ם־ עו ל ם

ירוקות, היא יפה אמיתית, כי רק ליפה
אמיתית יש האומץ לקצץ את מחלפות
ראשה ולגלות את האמת במערומיה. וה־מערומים
כאן משובבים ומסובבים את
הראש לכל רואיהם, גם כשהם מכוסים
בחולצת־חזיה וחצאית קלוש מתנפנפת *
המגלה רגלים ארוכות־ארוכות וחטובות-
חטובות. ונירה בת ה־ ,22 המשתתפת בפעם
הראשונה בשבוע־ד,אופנה, אינה רק דוגמנית.
היא גם סטודנטית שסיימה כבר
מכינה קדם־משפטית, ובשנה הבאה תהיה
סטודנטית מן המניין. ולמי שיש לו תוכניות,
ראוי להזהירו: נירה היא בחורה
צנועה ונעימת הליכות, הגרה עם ההורים
ברמת־גן, ונוסעת בעוד שבועיים עם החבר
שלה, סטודנט למישפטים ודייל לעת מצוא,
לאיטליה.
ומי שעולה ממעמקי הכיור אינה מלכתן
האמבטיה אלא הדוגמנית ציפי בינג, ש-י
החליטה להיות מקורית ותפסה שלווה
במאוזן בחדר־האמבטיה.
אך הפתעות אין. למרות מזג-ד,אוויר
הישראלי הטוב, ולמרות הקיץ שטוף השמש
והחול והזפת שעל שפת הים. גם
הם לא עמדו למדינה. השיממון והשעימום
שלטו בכיפה.
כך הסתיים שבוע האופנה המקוצר — ן
שבוע המיני שהפך לפגישה חברתית של
הדוגמניות, מה שנקרא בלשון צבאית
״צוות הווי דוגמניות״ .או רנ ה גלזן :

שלושה זוגות מהשמיי
• מפאי׳יניק ומפא״?יק־כדאי1יק
מפא״יניק ומפא״יניק־כדאיניק הם שני דברים שונים לגמרי,
למרות הדימיון בשמות. את מפא״ינק-כדאניק לא עשו
באצבע, ואילו מפא״יניק ירד מהירח. מפא״יניק-כדאיניק ידע
תמיד על איזה צד של הלחם מרוחה החמאה — וכשאין
חמאה — המרגרינה. מפא״יניק, לעומת זאת, מורח את לחמו
במרגרינה גם כשיש חמאה.
ממשלות עולות וממשלות יורדות, ולמפא״יניק־כדאיניק
תמיד טוב וגם נעים. כשהוא סופר הוא בשליחות בלונדון,
כשהוא פקיד הוא בשליחות בבואנוס־איירס וכשהוא כלכלן
הוא נספח בלוס-אנג׳לס. כשהוא ח״כ הוא מבקר את חבריו
השליחים. מפא״יניק, לעומת זאת, הוא בשליחות מטעם
עצמו, בדרך״כלל במקומות הכי דפוקים — שחלק מהם
נמצא אפילו בתחומי מדינת ישראל.

ויכוח

רענן נעים: אני מקיא מגעפילטע-
פיש ! אני אוהב קוסקוס !
יוסי שריד: אני אוהב גם קוסקוס
וגם געפילטע-פיש ! לא אתן שיקיאו
על געפילטע״פיש !
רענן נעים: לא אמרתי שאני מקיא
על געפילטע־פיש ! אמרתי שאני מקיא
מגעפילטע־פיש !
אבא אבן: אני מתעב הן קוסקוס
והן געפילטע־פיש! אני אוהב סטייק
טרטר !
מיכה חריש: אני מקיא מסטייק

מכיוון שבכל היקום נשאר רק מפא״יניק אחד, כדאי
למפא״יניקי־כדאיניק היתה פעם דירה בשיכוו״ותיקים. אחר־כך
היתה לו דירה ברחביה, ועכשיו יש לו וילה בסביון, וכשהוא
בארץ חוא גם גר בח. צאצאיו של מפא״יניק-כדאיניק חם
אחד כלכלן, אחד קולנוען ואחת יועצת.
מפא״יניק-כדאיניק ידע תמיד מה שכדאי לדעת, ואמר
תמיד מה שכדאי לומר. ביטויים אופייניים של מפא״יניק-
כדאיניק הם :״ההסתדרות צריכה לגלות אחריות לאומית
ולא להסתפק בתפקיד של איגוד-מקצועי״ ,״ישראל צריכה
לשמור על גבולות״הביטחון הטיבעיים שלה״ ,״לא חיוני להקים
התנחלויות בלב אוכלוסיה ערבית צפופה״ ,״ההתיישבות היא
פאר היצירה הציונית״ וגם ״אי-אפשר לסגור בדור אחד פער
של מאות ואלפי שנים.״
לפני חמש שנים קרה למפא״יניק-כדאיניק דבר איום
ונורא, מי פילל ומי מילל. הלך לו השילטון. מפא״יניק-
כדאיניק אומנם חשב שנצח־ישראל״לא״ישקר ורק תאונה קטנה
קרתה, אבל הנצח שיקר, ומפא״יניק-כדאיניק היה צריך
להחליט אם הוא יותר מפא״יניק, או אם הוא יותר כדאיניק.
מפא״יניק-כדאיניק החליט כמובן שלא להחליט, וכך קרה
שמפא״יניק-כדאיניק היה לפעמים קצת פחות מפא״יניק ולפעמים
קצת פחות כדאיניק, אבל תמיד — מפא״יניק-כדאיניק.
וכך קרה שכאשר הה מפא״יניק״כדאיניק שליח, הוא
המשיך להשתלח, כאשר היה נגיד, הוא המשיך לנגד וכשהיה
נספח, המשיך לנספח. כל זה, זאת אומרת, כל זמן שנתנו לו.
כשהתחילו לא לתת, התחיל מפא״יניק-כדאיניק להשתולל,
וזה בדיוק מה שקורה היום במפא״י-כדאי שיש לה שם
זמני: מיפלגת״העבודה. המון מנכ״לים בפוטנציה, ושרים
בפוטנציה, וסגני־שרים בפוטנציה, ושגרירים בפוטנציה, ובוררים
בפוטנציה נשארו רק עם הפוטנציה — ועליה הם רבים.
אילו חיה מפא״יניק-כדאיניק מסוגל לקצת מחשבה פילוסופית,
במצבו הנוכחי העגום חיה יכול להתנחם במחשבה
שגם לליכודניק״כדאיניק יקרה פעם מה שקורה לו עכשיו,
כי ״לא לעולם חוסן״ ,כמו שאומר המפא״יניק-כדאיניק.

עבד נואע ווובד בי •מוזר
מפא״יניק־כדאיניק יצר פה בארץ שני סוגי עבדים —
אחד בתור מוצר עיקרי ואחד בתור מוצר-לוואי. אחד הדברים
המצחיקים שאומר עכשיו מפא״יניק-כדאיניק, חינו שהוא
לא עשה לחם את זה בכוונה.
טרט י ! איד אפשר לאכול דבר כזה ן
אני אוהב פודינג !
עדי אמוראי: אני אוהב מרק
עוף !
משה שחל: אני לא מבין מה
קורה לנו, חברים! כולנו ירדנו מהפסים!
על מה הוזיכוח פה ז מת קורח
פה ז על איזה מאכלים אתם מדבריסי
האם לא ברור שהכי טוב זה בורקאס י
שמעון פרס: תלוי בטיב המילוי.
גבינה — הולך. תרד — ככה-ככה.
יצחק רביו ! בורקאס ! זה גועל
נפש ! אני מקיא מבורקאס ! אני אוהב
בורשט !
ישראל קיסר: מלאוואח ! רק
.ג׳חנון !
׳ירוחם משל: מלאוואח זה טוב!
מג׳חנון אני מקיא ! סלט ירקות תאכלו,
חברים, רק סלט ירקות !
אברהם כץ־עוז: מספיק עם ההצגות,
חברים! הגיע הזמן לומר את
האמת! אני מת על סטייק לבן!
הרב מנחם הפהו: אני מקיא
מסטייק לבן!
אברהם כץ־עוז: הרבה פעמים
כבר הקאת ן

הכימאי הראשון שעירבב 0 0ו ־ ס לא יצר בכוונה
ריח של ביצים סרוחות, אלא שמפא״יניק־כדאיניק לא היה
במצבו של הכימאי הראשון. הוא היה צריך לדעת שכאשר
לוקחים אנשים ושמים אותם במעברות ובעיירות ״פיתוח״,
ואומרים להם להתרבות במהירות ונותנים להם עבודה שחורה
ותת־חינוך, אז מה שיוצא זה עבד נרצע ועבד-כי-ימלוך. לכן,
כאשר מפא״יניק-כדאיניק טוען שבלי כוונה עשה מה שעשה,
הוא שקרן פשוט.
המוצר העיקרי של מפא״יניק-כדאיניק הוא עבד נרצע.
עבד נרצע אומר שהכל יהיה בסדר, שזה רק עניין של זמן,
שהפער יצטמצם בהדרגה, שכולנו עם אחד, שהנשיא הוא
משלנו, ותסתכלו על שלמה אליהו והקבלנים גניש וגינדי.
עבד נרצע הוא עבד שאוהב את אדוניו האשכנזים יותר ממה
שהוא אוהב את עצמו, ושונא ערבים יותר ממה שהוא שונא
את עצמו, וכך הוא חי באיזון עדין של אהבה״שינאה.
התוצר השני של מפא״יניק-כדאיניק הוא עבד-כי-ימלוך.
בעיני עבדיכי-ימלוך הכל מוצא-חן, חוץ מדבר קטן אחד,
שהוא בעצמו העבד והאשכנזי הוא המלך. העבד רוצה להיות
מלך, ולהפוך את המלך לעבד• ההבדל בין עבד נרצע ועבד־כי-ימלוך
הוא זה: עבד נרצע רוצת להיות מיליונר כמו
שלמה אליהו, ואילו עבד־כי-ימלוך רוצה לחיות איש־עסקים
כמו יעקב ממדור. מה שמשותף בין עבד נרצע ובין עבד-
כי-ימלוך הוא, ששניהם מצביעים בעד מי שמבטיח לחם
שינאת־ערבים חינם־אין־כסף. בינתיים, עד שימלוך, יש לעבד־כי-ימלוך
בעיה: לא ברור לו אם הוא שונא יותר ערבים,

מפא״ניה כדאיניה
או שונא יותר אשכנזים, או שונא יותר את עצמו — ביגלל
שאינו יודע להחליט.
יש גם אנשים שאינם עבדים נרצעים וגם למלוך אינם
רוצים, אבל הם אינם תוצר של המפא״יניק״כדאיניק, אלא
אותם שהצליחו לחמוק דרך המסננת שלו. הם יודעים שחם
עבדים, אך רוצים להשתחרר ולא למלוך, ומבינים כאחד-
האדם ששינאת-ערבים אינה יכולה להיות תחליף לתת-חינוך.
רק כשיהיו מספיק מאלה יתחילו המפא״יניק-כדאיניק והלי־כודניק־כדאיניק
לפחוד. בינתיים, כל עוד העבד הנרצע והעבד-
כי-ימלוך מקזזים זה את זה, הכל-בסיידר-גמור.

סובו־חצו וסובר סתם
סופר־חצר וסופר־סתם הם תת״ענף של מפא״יניק-כדאיניק.
לי כו דני ק־ פ ד איני ק עדיין לאהספיק לי צור סופרי״חצרו סו פ רי-

סתם, אבל עדייו יש תיקווח. וחוץ מזה, הוא אוהב את
סופרי מפא״י, מה רע בהם, בעצם !
סופר־חצר חושב שמחשבותיו חם עניינו הפרטי בהחלט.
כשהוא כותב, טובת העם עומדת לנגד עיניו, ולעזאזל המחשבות
הפרטיות. על מה שתהליך כזה עושה למחשבות מוטב שלא
לדבר. לסופר״חצר לא איכפת מי בשילטון, שהרי טובת העם
עומדת מעל לשילטון, וטובת העם דורשת לאהוב את גוש-
אמונים גם כשיש מחשבות פרטיות אחרות, ולשנוא את שונאי-
עצמם, גם כשאין מחשבות פרטיות אחרות. סופר־חצר תמיד
יגן את השילטון, וכמו שנאמר, הוא אוהב את המלאכה
ואוהב את השררה.
לסופר סתם יש בזמן האחרון בעיה. הדמויות שתיאר
סופר־הסתם בספריו כאילו היו קריקטורות עם פולקלור
וסלנג התחילו פיתאום לחיות לנגד עיניו הנדהמות, וסופר-
הסתם קורא לחן ״תת־תרבות״ ו״שוק-חכרמל״ .לעומת זאת,
הדמויות שתיאר סופר״הסתם בספריו כאילו היו חיות —
המנהיגים היפים, החיילים היפים והישראלים היפים ביכלל —
הפכו פתאום לנגד עיניו הנדהמות לקריקטורות נלעגות,
וסופר-הסתם מנסה לאסוף את הקריקטורות למילחמת-מגן
אחרונה על בריקדות מנייר.
בינתיים שמח סופר-החצר ללעוג למצבו העגום של סופר-
הסתם ולשים לקלס את מילחמתו האבודה. מצבו של סופר-
החצר מעולם לא היה עגום, אף פעם אינו עגום, ולעולם
לא היה. המילחמות היחידות שהכיר, הן המילחמות נגד
מחשבותיו הפרטיות, שתמיד נגמרו בניצחון טובת העם.

חנינה מתחתל שטיח
(המשך מעמוד )19
החושפת את כל המחחדלים שנעשו בפרשת
סלומון אבו, כתב לידסקי :״ה ראיה
החדשה, בד, כתב המומחה אהרון
ברגמן, על דף יומן, את המילים, :הכלי
מגורז על גריז יבש, הצינה זזה בקושי,
הקנה נראה נקי,׳ לא היתר, בתיק הפרקליטות
ולא צורפה לחוות־דעת המומחה.
ההגנה לא יכלה לדעת או לנחש שיש
דף מיומן שאינו נמצא בחומר החקירה
בפרקליטות.״
גם התובע דאז, אורי וגמן, כתב
במיכתב ארוך להעולם הזה (העולם
הזה ,)2294 שלא ידע על קיומם של דפי
העבודה של ברגמן, אלא רק על חוות*
הדעת שלו.
כשהתעוררה הפרשה מחדש, התבקשו
כמה קציני מישטרה לעמוד בראש צוותי
החקירה בפרשה. אחד מהם הוא ניצב־מישנה
שלמה גל, ראש מחלקת החקירות
והתביעות במטה־הארצי, שהגיש ליועץ-
המישפטי לממשלה, הפרופסור יצחק זמיר,
חוות־דעת ארוכה ומנומקת, המשתרעת
על 12 עמודים.
בחוות־דעת זו, מצטט גל את העדות
שמסר לו ברגמן :״דפי־ד,עבודה היו פתוחים
לעיונם של בית־המישפט והסנגורים,
שיכלו לשאול עליהם כאוות נפשם ולבדוק
אותם במו ידיהם. זכור לי, שהיו
עורכי-דין שביקשו לראות את דפי־ד,עבודה
וקיבלו אותם ממני, אחרי אישורם
של ראש מז״פ ושל בית־המישפט.״
גל מציין במיסמך שלו :״גירסה זו
נתמכת בהמשך מאמירתו של עורך*הדין
אורי וגמן, התובע במישפט אבו, שתאר
לפניי ולפני רחל סוכר ויהודית קרפ (עובדות
מישרד־המישפטים) את העובדה, ש הוא
נהג לאפשר לעורכי-הדין לעיין בכל

חומר החקירות, לרבות בדפי העבודה של
אנשי מז״ם.״
בהמשך כותב גל, כמסקנה :״דיבריהם
של עורך־הדין וגמן ושל המפקח ברגמן
מבהירים באופן חד־משמעי, כי דפי-
העבודה של מומחה מז״ם בתיק זה היו
פתוחים לעיונו של הסניגור אילו רצה
בכך, אלא שזה לא ביקש לעיין בהם.״
גם היועץ־המישפטי לממשלה, למרות
שהתנגד לעריכת מישפט חוזר לסלומון
אבו, העיר הערות מעוררות תמיהה על
מהלך המישפט של סלומון אבו, לפני 11
שנה.

במיסמך שהגיש לנשיא כית־המישפט
העליון כותב זמיר:
אומנם יתכן, כי בא־כוח המבקש * לא
ידע ידיעה פוזיטיבית על קיומם של דפי-
העבודה של המומחה הבליסטי, ובוודאי
יש להניח שלא ידע על תוכנם. עם זאת,
עורך־דין סביר צריך להניח, כי חוות-
דעת של מומחה בליסטי, המוגשת לבית־המישפט,
מתבססת על בדיקות שתוצאותיהן
הועלו על הכתב, וסביר להניח, ש אילו
פנה בא־כוח המבקש ושאל על דפי־העבודה
של המומחה הבליסטי, היה שומע
על קיומם, ואילו ביקש זאת, היה
מקבלם לעיונו.
יש לשאול אם הראיות החדשות יכלו
להיות בידי הנידון או בא־כוחו, או יכלו
להיות ידועות לאחד מהם באופן סביר.
כלומר, אם הנידון או בא־כוחו נהגו קודם
המישפט ובמהלך המישפט בחריצות
ראויה או בתשומת־לב סבירה, כפי שניתן
היה לצפות באותן נסיבות. הווה אומר,
* המבקש הוא סלומון אבו ובא־מחו,
שאליו מתייחס זמיר, הוא עורך־הדין צבי
לידסקי.

פרקליטים סגד
,אין ברירה אלא לאמץ את האפשרות הפוטרת את אבו...״
אם הנידון או בא־כוחו יכלו לדעת על
קיום ראיה מסויימת, אך בחרו להתעלם
ממנה משום שלא נראתה להם חשובה או
מועילה, או משום שלא תאמה את קו
ההגנה שבחרו, או אם בפועל התעלמו

הא רה האקדח?

כקשר עם פרשת האקדח כמישפט סלומון אבו,
שיגר עורך־הדין צבי לידסקי את המיבתב הבא
למערכת ״העולם הזה״ :

לבית־המישפט המחוזי הוגשה חוות־דעת של מומחה (אהרון
הנרי ברגמן) ,שסומנה ת.4/
המומחה רשום כעד מם׳ 31 ברשימת עדי־התביעה. חוות־הדעת
היא מפורטת, והמומחה קובע בשבועה, בסעיף ז׳ לחוות-
הדעת, כי ערך ניסוי באקדח הנדון ב־ 10 כדורים מקליבר 7,65
(סומנו נ/ו — נ )10/מתחמושת המעבדה.
בסעיף 1קבע המומחה :״אקדח ברטה, מיספר 58944 קליבר
,7,65 ניתן להפעלה ולידי ובכוחו להמית אדם.״
בסעיף 3קבע המומחה :״הקליעים פ — 7ם ,8פ , 10 נורו
מהקנה שהיה מורכב באקדח ברטה הנ׳׳ל, בעת קבלתו לבדיקה.״
לפי חוות־דעת המומחה הקליעים פ 7דפ 8הוצאו במכון הפתולוגי
מראשו של המנוח, עזרא שם־טוב. הקליע פ ,10 הוצא מגופת
המנוח אהרון מליח.
ההגנה במישפט טענה טענה גורפת ומרחיקת־לכת, והיא, כי
לנאשם סלומון אבו לא היה כל קשר לאקדח, כי לא החזיק
בו וכי האקדח לא נתגלה במסלול של אבו.
בפתח המיישפט אמר אבו עצמו לשופטים (ע׳ .1לפרטיכל
הישיבה מיום : )16.6.70״באשר לעובדה א׳ 1אומר הנאשם :
איני מכיר את שם־טוב. באשר לא׳ 2אמר הנאשם: איני מכיר
את אהרון מליח ...לא היה לי אקדח.״

פרקליט דידסקי

״הראיה החדשה עשויה לקעקע...״

— 46ו

הסניגוריה. טענה כי האקדח לא נמצא במסלול הבריחה של
הנאשם ברח׳ הירדן, אלא במקום אחר. ,ולכן אין האקדח מהווה
ראייה כלשהי לאשמת הנאשם. הואיל ולטענתנו היה הנאשם
ברח, הירדן ולא ברח׳ נס־ציונה, אין האקדח מהווה כל דאייה
נגדו.
התביעה טענה, כי האקדח נמצא ברח׳ הירקון פינת נם־
ציונה, וכי הנאשם רץ ברחוב: נס־ציונה, ולא ברחוב הירדן.
גירסת התביעה לגבי מקום מציאת האקדח היתד, מלאת
סתירות ובילבולים. השוטר ביטראן סיפר בעדותו כי האקדח
נמצא סמוך לבית מס׳ .61 בבדיקות שערכתי במקום, הסתבר
כי הבית מס׳ 61 אינו בפינת נס־ציזנה — הירקון ונקודה זו
הועלתה בבית־המשפט.
כן טענה ההגנה שמוזר שדווקא ביטראן מצא את האקדח,
למחרת האירוע, אחרי שחוליה רצינית של קצינים וסמלים לא
מצאה אותו קודם. המסקנה היתד, שאין לסמוך על עדותו.
טענה אחרת שהועלתה על־ידי ההגנה היתד, העדר טביעת־אצבעות
על האקדח. העדר טביעת־אצבעות של הנאשם על האקדח
הובילה למסקנה אחת ויחידה: כי הוא לא אחז באקדח. טענו
גם שלפי ראיות התביעה עצמה, לא היתד, לנאשם, בזמן המירדף,
אפשרות לנגב את טביעות*!־,אצבעות, וכן כי לא הוכח שהיו לו
כפפות. מסקנת ההגנה היתד, כי האקדח הושתל אחרי הרצח על-
ידי מאן־דהוא, כנראה הרוצח עצמו.
נשיא בית־המשפט העליון, השופט לגדוי, ציין בהחלטתו
לקיום מישפט חוזר לאבו :״בבית־המישפט המחוזי והעליון, לא
חלקה ההגנה על כך שהאקדח, אשר נמצא למחרת היום, היה
הכלי שממנו נורו היריות הקטלניות. אולם נטען בשמו של אבו
כי המקום שבו נמצא האקדח לא היה המסלול שבז הלך עד
שהחל המירדף אחריו, ועל כן לא הוא אשר השליך את האקדח
לאותו מקום. אלא מישהו אחר, ואולי היה זה היורה האמיתי או
מישהו בשליחותו אשר, שתל׳ את האקדח באותו מקום בזמן
כלשהו בין שעת המירדף לבין שעת מציאתו של האקדח.״
הראייה החדשה, שבה כתב המומחה אהרון ברגמן, על דף
מיומן, את המילים :״הכלי מגורז יעל גריז יבש, הצינה זזה
בקושי הקנה נראה נקי״ ,לא היתד, בתיק הפרקליטות, ולא צורפה
לחוות־דעת המומחה.
לכן, ולפי חוות־הדעת ת 4/של המומחה, לא חלקנו על
העובדה שד,אקדח הנדון ירה את הקליעים ,76פ ,8פ( 10 שהוצאו
מגופות הקורבנות) ,כפי שציין המומחה.
חוות־הדעת של המומחה הוגשה לפי פקודת־ד־,ראיות, ויש לה
תוקף של עדות בשבועה.
אני מניה שההגנה תמשיך לטעון את הטענות העיקריות
הקודמות :
(א) מ--האקדח נמצא למחרת, ולא במסלול שבו עבר
הנאשם.
(ב) כי הוא הושתל על-ידי מאן־דהוא׳ כנראה הרוצח עצמו.
(ג) כי אפילו לפי גירסת התביעה על מקום הימצאו, הוא
נמצא במקום אחר (צפונה יותר) מרח׳ נס־ציונה פינת הירקון.
(ד) כי לא היו עליו טביעות־אצבעות, ולכן מסתבר כי מאן־
דהוא שתל אותו.
אולם הראייה החדשה עשוייה לקעקע את קביעת המומחה
שהאקדח הנדון ירה את היריות.
ההגנה לא יכלה לדעת, או לנחש, שיש דף מיומן שאינו
נמצא ב חומר ה ח קי ר ה בפ רק לי טות.
אני משוכנע שאבו הוא חף־מפשע, ומאושר שיש החלטה
לקיים מישפט חוזר. אני בטוח •שחפותו־מפשע תוכח בבית-
המישפט.

ממנה משום שניהלו את ההגנה ברשלנות
או משום טעם אחר .,לא יהיה זה נכון
לאמור כי אותה ראיה לא יכולה היתד,
להיות ידועה להם.
מיבחן זה צריך לחול גם על החומר
שבתיקי המישטרה. יתכן שבתיקי החקירה
של המישטרה יימצא חומר שהנידון
או בא־כוחו לא יכלו באופן סביר לדעת
או לשער כי הוא מצוי בתיקים אלה. אך
לעומת זאת, אפשר שבתיקי המישטרה
יימצא חומר שאדם סביר, או לפחות עו־רך-דין
סביר, היה יודע או מניח שהוא
מצוי שם. לדעתי כך הדבר לגבי דפי-
עבודה של מומחה בליסטי, כאשר מומחה
זה מגיש לבית־מישפט חוות דעת מטעם
התביעה בקשר לכלי־נשק. במיקרה כזה
צריך עורך־הדיו של הנאשם להניח, כי
חוות דעת זאת מבוססת על בדיקות שתוצאותיהן
הועלו על• הכתב.
עד כאן דבריו של היועץ המישפטי לממשלה.
עוד
לפני שהגיש סלומון אבו את בק שתו
למישפט חוזר, הוא הגיש בקשה
לנשיא המדינה לחון אותו. הבקשה הוגשה
לפני כשנה, אך עד היום היא מת עכבת
במישרדו של שר־המישפטים, ש עליו
להמליץ לפני הנשיא אם לקבל
או לדחות בקשות לחנינה.

האפ שרות
ה שגיי ה
^ אשר עמד סלומון אבו להגיש את
• בקשתו למישפט חוזר, והדבר נודע לשר
ניסים, הוא הזעיק אליו למישכן הכנסת
את נחמה וזלמן סגל. ניסים טען באוז ניהם
שהוא מוכן להמליץ לפני הנשיא על
המתקת עונשו של אבו• עורכי־הדין, שידעו
שאבו אינו מבקש נקמה, ואפילו
אינו מעוניין לגלות את הרוצח האמיתי9 .
ושכל רצונו הוא להשתחרר מהכלא, שמחו.
אך ניסים סירב לנקוב בתאריך שבו
ישוחרר סלומון אבו מהכלא והפרקלי-
טים, יחד עם אבו, החליטו להגיש את
הבקשה למישפט חוזר לנשיא בית־המישפט
המחוזי.
על פי החוק צריך היועץ־המישפטי ל ממשלה
להגיש תוך 90 יום מיסמך מגיב
על בקשה כזו לנשיא בית־המישפט העליון.
זמיר פנה בבקשה מייוחדת לנשיא
בית־המישפט וביקש אורכה. כשזו לא
הספיקה לו, ולא היה לו נעים לבקש
אורכה נוספת, הוא ביקש מפרקליטיו של
אבו לבקש גם הם אורכה, והם הפביגלזד
זמיר ביקש מהמישטרה להכין לו חוות-
דעת על הפרשה כולה. התפקיד הוטל על
רב־פקד אברהם שאלתיאל, ראש מדור
ההנחייה במטה הארצי, הידוע כאחד הקצינים
המוכשרים במישטרה. אחרי שחקר
עדים, עיין בכל חומר החקירה והמישפט
העלה שאלתיאל ב־ 26 בפברואר 1981
שלוש אפשרויות:
( )1אבו אומנם ביצע את הרצח והשליך
את האקדח תוך כדי מנוסתו. מישהו
אחר, יתכן שאיש־מישטרה, ניקה את

האקדח בין הזמן שבו ירו ממנו ובין
הגעתו למעבדת־הנשק.
( )2אבו לא ביצע את הרצח אלא מישהו
אחר, שניקה את האקדח והשליך
אותו במקום שבו נמצא למחרת היום, אם
באופן מיקרי או במתכוון, כדי להפליל
את אבו, כשהרוצח ידע כי אבו נעצר
על־ידי המישטרה לאחר שברח לאורך
רחוב הירקון.
( )3אפשרות דחוקה נוספת היא, כי
המומחה, בכתבו ״הקנה נראה נקי״ ,לא
הבחין בסימני־ירי, למרות שהאקדח לא
נוקה.
מסקנותיו של שאלתיאל :״נראה לי,
כי באין שום ראיות לאפשרות הראשונה,
ואפילו נכונה היא, לא נוכל היום, לאחר
11 שנה, להוכיחה ולמצוא את מנקה האקדח.
אין ברירה אלא לאמץ את האפשרות
השניה, הפוטרת את אבו מאשמה
ישירה לרצח. האפשרות השלישית נסתרת
על־ידי הודעת המומחה. נראה לכן
כי מתעורר ספק באשמתו של אבו על
פי המימצאים החדשים שנמצאו.״
חוות־דעת מקצועית זו הועברה לזמיר
אך לא מצאה חן בעיניו. עוד קודם לכן
הצהיר זמיר שהוא מתנגד בכל תוקף
לעריכת מישפט חוזר לסלומון אבו. זמיר
הטיל שוב על המישטרה לחקור ולכתוב
לו חוות־דעת נוספת.
חוות־הדעת השניה נכתבה כבר על־ידי
מפקדו של שאלתיאל, שלמה גל. על־פי
נוסחה נראה שהיא נכתבה כתשובה לטענות
שטענו היועץ־המישפטי או באיכותו
נגד חוות־הדעת הראשונה. שלמה
גל אמנם כותב שאפשר היה להימנע
מביטויים קטגוריים כגון ״אין ברירה אלא
לאמץ את האפשרות השניה הפוטרת את
אבו מאשמה ישירה לרצח,״ כפי שהופיעו
בחוות הדעת של שאלתיאל, אך מציין:
״אני חייב להדגיש שהדו״ח סוגנן באופן
עקרוני על דעתי.״

״הגשיא יעיין
וי חלי ט״
ד ם חוות דעת שניה זו לא מצאה
י* חן בעיני היועץ־המישפטי, והוא דרש
חוות־דעת שלישית. שלמה גל כתב חוות-
דעת ארוכה, ובה מישפטים מעורפלים,
ללא כל המלצות או מסקנות. הדבר איפשר
ליועץ המישפטי לבסס את התנגדותו
לעריכת מישפט חוזר, למרות שקודם לכן
סמך גל את ידיו על המסקנה שסלומון אבו
הוא חף מפשע. גם לאבו לא יכלו להיות
טענות לגל. באותה חוות־דעת שלישית
יכול יכול היה כל אחד מהצדדים למצוא
את אשר חיפש.
ב־ 27 ביולי ,1981 לפני כשישה שבועות,
הוציא נשיא בית־המישפט העליון
צו המורה לערוך מישפט חוזר לאבו.
השופט לנדוי, היודע שטחנות הצדק בישראל
טוחנות לאט, חשש שמא המישפט
החוזר, היכול להימשך שנתיים, יעמוד
כמיכשול בדרכו של אבו לצאת לחופשי
קודם לכן. מבלי שהתבקש, ציין לנדוי
בפסק־דינו :״מובן מאליו שבהחלטתי זו
אין מניעה לכך שכבוד נשיא־המדינה
יעיין ויחליט בבקשת החנינה שהגיש לפניו
(סלומון אבו).״
עורכי הדין סגל, שידעו שבקשת החנינה
הראשונה שלהם מונחת אצל שר־המישפטים
משה ניסים זה שנה, מבלי
שהועברה כלל לנשיא־המדינה, מיהרו להגיש
בקשה נוספת לחנינה, המסתמכת בין
היתר על פסק־הדין של לנדוי. אולם שר-
המישפטים, אולי בלחצו של היועץ המיש־פטי
לממשלה, אינו ממהר להעביר את
הבקשה לנשיא.
נשיא־המדינה יכול להעניק שני סוגי
חנינה. חנינה מלאה, המוחקת את האש מה
ואת ההרשעה, והמתקת דין, המוחלת
לאסיר חלק מתקופת מאסרו. אם יגיע
החומר לידיו של נשיא־המדינה והוא יתן
חנינה מלאה, אי־אפשר יהיה לערוך מיש-
פט חוזר לסלומון אבו. אם הוא רק ימ־תיק
את דינו, כדי שאפשר יהיה לשחררו
מהכלא מייד, אפשר יהיה לערוך
מישפט חוזר.
התרשמותם של מישפטנים מפסק־הדין
של נשיא בית־המישפט העליון, והעובדה
שרוב העדים במישפט הרצח לא יבואו
להעיד, נותנת סיכוי רב לזיכויו של אבו
במישפט החוזר. במיקרה כזה, אין ספק
שאבו יגיש סידרה של מישפטי פיצויים
נגד המעורבים בפרשה, ואולי גם נגד המדינה,
עבור ישיבה של 11 שנים בכלא.
שבועות ארוכים אחרי שהוחלט שיש
לערוך מישפט חוזר, יושב עדיין סלומון
אבו מאחרי סורג ובריח. יוסי ינאי 1

אחר סרס! ״

(המשך מעמוד )24
הרגשתי שאני שותף לנסיונות, שאני תורם
משהו לתעשיה הישראלית.

• וכיצד השפיע עליך המעבר
לחיים הפוליטיים?

נכנסתי ללישכת המיפלגה, הופעתי לפחות
שלוש פעמים בשבוע, בערבים נתתי
כשש או תשע הרצאות בשבוע — בסמינרים
ובבתי ספר במיפלגה. הטילו עלי לה יות
נשיא אגודת ידידי אוניברסיטת באו־שבע
— זאת אוניברסיטה המטפחת את
יחסי החברה. אחוז התלמידים יוצאי עדות
המיזרח בה הוא גבוה׳ והכספים שאנו מגייסים
מיועדים בעיקר לפעולות חינוך, כגון :
סיוע סטודנטים לילדים ולמישפחוח נזקקות.
כך שהייתי פעיל באופן מלא ולא
היתה לי כל בעיה.
אני לא מאלה האוהבים להישפך על
נוסטאלגיה• כל דבר בזמנו• הנה, למשל,
עזר הציע לי לחתום על שנת שירות
חמישית כרמטכ״ל, וכמו שהוא אמר, לה ביא
ביחד איתו את השלום. אמרתי לו.״
תודר. רבה. כל הצבא ברוטציה — גם ה־הרטכ״ל
יהיה ברוטציה.
לעומת זאת בשנה האחרונה בכנסת באו
לידי ביטוי הצטברויות של דברים.

• למה אתה מתכוון?־

• האם אתה סכור שרמטכ״ל
רשאי להתערב בהחלטות המדיניות
של הממשלה?

•:האם הוא רשאי, לדעתך,
לנסות לטרפד החלטות ממשלתיות?־

הייתי מפציץ.
כמובן שהיו מצבים בהם הפצצנו מיפק־דות,
ואם בימקרה עברו בסביבה אזרחים
והיו נפגעים, זה היה רע מאוד, לא זו היתד,
הכוונה. הבעיה הראשונה בה נתקלתי
במילחמת־השיחרור היתד, לשמור על השכונות
הערביות של חיפה בפני ביזה.
זה היה לא סימפטי.

מצטער

• בלומר, הסיפורים על טוהר•
הנשק של חיילי־ישראל ככל המיל•
חמות לא היו אלא אגדה?

בכל המדינות — במיוחד בישראל, שבה
החלטות מדיניות וביטחוניות קשורות זו
בזו — מוצא עצמו הרמטכ״ל מעורב, בד-
רך־כלל, בהחלטות ברמה הממשלתית.

במיקרה זה, של ביקור הנשיא סאדאת,
לא יכולתי לשכנע את הממשלה ואת שר־הביטחון
לדון בבעיה לפני הביקור, והחלטתי
שחובתי להביע את דעתי.

• האם היום
על כך?־

אתה

אני מצטער שלא הצלחתי לגרום לדיון.
לגופו של מעשה, אם הייתי עומד בפני
אותו מצב היום הייתי מחליט שוב אותה
החלטה. זה לא היה ספונטני, זה לא בא
לי ברגע.

• האם התייעצת לפני שהחלטת
לנקוט כצעד כה קיצוני?

לא׳ לא התייעצתי. לאחר מעשה שאל
אותי עזר מדוע לא סיפרתי לו לפני ש פניתי
לעתונות• אמרתי לו, :כדי שאתה

בצבא יש מערכת ערכים והתנהגות שו נים
לחלוטין מזו שבחיים האזרחיים. מוש גים
כמו: לויאליות, חברות, הגינות, שקר
ואמת הם בעלי משמעות שונה לחלוטין,
ולזה קשה לי להתרגל.
שירתי בצבא 30 שנה בדיוק ואני מודה
שעד היום קשה לי להסתגל להרגלים מסחריים
ופוליטיים מסויימים. אני לא בטוח
שאי־פעם אסתגל — ובכר הקושי האמיתי
במעבר מחיי־הצבא לחיים האזרחיים.

• לפרשת הראיון ערב ביקור
סאדאת נתלוו גם קוריוזים. עזר
וייצמן טוען כסיפרו שתאונת־הדר־כים,
שכה שכר את רגלו, אירעה
כזמן שמיהר לביתו של ראש־המם־
שלה כדי לדרוש את התפטרותך.
יש שתי גירסות לסיפור זה. הגירסה
של בגין והגירסה של וייצמן. קודם כל אני
אספר לך את הגירסה שלי: חזרתי מחדל
על פי קריאתו של עזר, נכנסתי למישרדו
והוא אמר לי , :תקצר את שירותך ותעזוב
בינואר.׳ אמרתי לו, עזר, אני לא סמל
ואותי לא מענישים. אם אתה רוצה, אני
מוכן להתפטר מייד, ואני מצדיע להחלטתך.
סיכמנו בו במקום שנוציא הודעה לרדיו על
התפטרותי, ואני אפילו ניסחתי אותה• הוא
נסע לירושלים ונפצע בתאונת־דרכים. כש ביקרתי
אותו בבית־החולים הוא לא סיפר
לי כי נסע לבית דאש־הממשלה כדי לבקש
את פיטורי.
לפני שלושה חודשים בגין עצמו סיפר
לי כי וייצמן דרש את פיטורי עוד בעת
שהותי בחו״ל — הוא אפילו לא חיכה עד
שאשוב ארצה. מהי האמת — גירסתו של
בגין או גירסתו של וייצמן? איני יודע.

אם מישהו אמר שהיה טוהר־נשק הוא
סיפר אגדה• אם כי, בעניין ביזה והתעללות
עמד צד,״ל בעשר דרגות גבוה יותר מעל
לכל צבא אחר בעולם.
לא אשכח שאחרי מילחמת ששת״הימים
נסעתי לארצות־הברית וסיפרתי כיצד התייחסנו
אל השבויים הפצועים עד שמישהו
אמר לי: מוטה, תפסיק לספר סיפורים, עוד
יחשבו שאתה סאקר.
כשהייתי חייל במילחמת־ד,שיחדור או
מפקד־גדוד במילחמת קדש והייתי צריך
לאסוף שלל, עמדתי בפני בעיית ההתלבטות
של האנשים מול הפיתוי ומול הלח צים.
אני לא אומר שאין יוצאים מהכלל,
אך בחינוך נכון כל חייל מרגיש שזה
לא בסדר והרוב נוהגים בהתאם.

• מדוע התפוצצה פרשת הביזה
דווקא כמיכצע-ליטאני?־
משום שבמיבצע־ליטאני ידעתי שאנחנו
פועלים בתוך אוכלוסיה אזרחית וציוויתי
להפעיל את המישטרד,־הצבאית ולהקפיד
על־כך במיוחד. אם את לא מוצאת התעסקות
בשלל אחרי מילחמות אחרות זה
רק מפני שבליטאני נתתי הוראה לטפל
בעניין ביד די נמרצת.
במילחמות אחרות מיקרי שלל וביזה
פשוט לא הוזכרו במיסמכים כתובים.
במיבצע־ליטאני, שאחריו נערכו מישפטים,
יכול היה מבקר־ד,מדינה לבקר את הצבא.
התופעות של ביזה, שלל, פגיעה באזרחים
ובשבויים חזרו, בכל המילחמות —
תמיד יש יחידות מנותקות, וכמעט תמיד
קורה שאנשים חורגים מהנורמות.

• לפני מסע סאדאת לירושלים
ניסית לחכל כביקור. טענת אז
שסאדאת מתכנן אונאה אסטרטגית
ושהוא לא יעמוד כהסכמים.
היום, ארבע שנים אחרי ביקורו,
ושלוש שנים אחרי הסכמי
קמפ-דייוויד, האם עדיין אינך נותן
כו אמון?־

זהו עוד אחד מהציטוטים הלא נכונים.
לא זה מה שאמרתי ולא מזה אני פחדתי.
הבעיה שלי לא היתד, עם סאדאת. לי היה
ברור שיש פער עצום בין כוונות סאדאת
לבין מה שממשלות־ישראל, אז והיום, מוכנות
לתת. חשבתי אז שממשלת־ישראל
לא היתד, מודעת לפער• כמה ממנהיגי הממשלה
אמרו לי, מה אתה לוקח את סא־דאת
ברצינות?׳ וייצמן עצמו אמר לי:
,מה אתה חושב, שהבעיה הפלסטינית
מעניינת את סאדאת? אלה הם רק דברי
פתיחה.׳
ואילו אני האמנתי שסאדאת מתכוון לכל
מילה שהוא אומר ושהוא יבצע כל הכרזה
שלו. לא אמרתי שסאדאת משקר לנו, אלא
שאנחנו משקרים לעצמנו.
ראינו ביום־הכיפורים כיצד המצרים מתכוננים
למילחמה. ראינו אותם מקימים את
הגשרים, מבצרים את העמדות ואמרנו
לעצמנו: לא יכול להיות ! סאדאת לא יפתח
במילחמה !
סאדאת דיבר במפורש על גבולות 67׳
ועל מדינה פלסטינית, והוא מאמין בזה.
מבחינתו הסובייקטיבית הוא צודק — ועל
כך התרעתי. לצערי הרב, עובדה שהשיחות
על האוטונומיה נעצרו וד,נורמליזציה איטית.
אני הייתי רוצה לקוות שטעיתי בהע־רכתי.

היית
מפציץ את המיפקדה בכיי־רות?־

האם הפשע של סגן פינטו
היה מיקרה יוצא דופן או לא?־

מרואיין גור
מהי האמת? גירסת בגין או וייצנזן?
תהיה נקי אם תרצה לנקוט באמצעים נגדי.׳
איש בלשכה לא ידע על־כך ואני
הפכתי האחראי היחידי והבלעדי למעשה.
ברמה כזו חלק גדול מההחלטות הן אישיות
בלעדיות.

• ברשותך נעבור לעניין טוהר־הנשק.
האם לדעתך היה הכרח בהפצצת
מיפקדות אש״ף באיזור
מגורים בביירות?
בעית המיפקדות של אש״ף הנמצאות ב־בתי־מגורים
עלתה עשרות פעמים כאשר
שימשתי רמטכ״ל. קיים פה אבסורד, שראש
הממשלה היטיב לבטא אותו: הם
מנצלים את האוכלוסיה החפה־מפשע, פוגעים
באזרחים שלנו ומתיישבים בבתי־מגורים
— זה שם עלינו אזיקים.
כאשר שקלנו עניינית מה חשוב יותר,
פגיעה במיפקדה או חוזק מוסרי ומדיני —
אף פעם לא החלטנו לפגוע. כדי להחריף
את הפרובלמטיקה שאלתי את חברי ועדת-
החוץ־ור,ביטחון: אם אנחנו רוצים להפציץ
מיפקדות למה שלא נעשה זאת בדמשק
ל האם רק בגלל שהסורים יותר
חזקים? למה דווקא בביירות — האם
מכיוון שלבנון חלשה ופחות מסוכן לתקוף
את ביירות? אם עושים אבחנה כזו אז
מותר לעשות גם אבחנה מדינית.

ד,מיקרה של פינטו לא היה בזמני ולכן
אני לא בקיא בפרטים. אבל אם מה שפורסם
הוא נכון, אז אני לא זוכר מיקרה כזה
— ואני זוכר הרבה מאוד מיקרים.
אני עצמי העמדתי לדין קצין מצטיין
על־סמו תלונה של סמל• הסמל טען ש הקצין
הרג פצוע והקצין הכחיש. העמדתי
אותו למישפט והוא זוכה. אמרתי לו שהוא
קצין מעולה, בעל עתיד בצבא וכדאי
שיידע כבר עכשיו שיש דברים שעושים
ויש דברים שלא עושים.
זה לא היה הוגן להגיד שכולם היו צדיקים
טהורים. עובדה שבמיבצע־ליטאני
נתתי הוראות חמורות. אך אף פעם לא
נעלם מעיני שרמתו המוסרית של צה״ל
גבוהה הרבה יותר משל צבאות אחרים.

• מתי הפכת לנץ?

אספר לך סיפור: אשתי ריטה רחוקה
מאוד מנושאי מילחמה ושימוש בכוח. כש התחתנו
היו בינינו ויכוחים — היא לא
הבינה מה הסיבה, בעצם, לסכן חיים או
לפגוע בחיים אחרים. יום אחד ראינו סרט
על ההתנגדות הצרפתית במילחמה — קצין
גרמני ניגש אל אם עם שני ילדים וציווה
עליה להחליט איזה משני הילדים להרוג
ואיזה להשאיר בחיים. כשיצאנו מהסרט
אמרה לי ריטה: כעת אני מתחילה להבין
שיש מטרות עליהן יש טעם להילחם.
לעצם העניין — אף פעם לא קיבלתי
את החלוקה ליונים ולניצים, ואני גם לא
מקבל אותו עכשיו. עד ביקור סאדאת
• האם כתקופת כהו־נתך ב הייתי יונה ומאז אני נץ? זה הרי קישקוש.
רמטכ״ל פגע צה״ל כמיפקדות ש י כשהגיע סאדאת והציבור היה מוכן לוונמצאו
כשטח אזרחי?
תר על שטחים תמורת שלום, נץ מקצועי
כמו וייצמן הפך ליונה. זה חסר עומק ואני
היו הרבה מיפקדות שדה שפגענו בהן,
והיו גם נפגעים אזרחיים משום שהם מבי מציע לחברי ולכולנו לא להיתפס למאב אים
למיפקדות את מישפחותיהם. כשבגין קים שאין בהם עומקאומר
שהיו דברים מעולם הוא לא המציא
• נחזור אד מיפלגת העבודה.
המצאות —-יש דברים שמהם אי־אפשר לדעתי, ציבור הבוחרים שלכם
להתעלם.
מבולבל — מצד אחד יופי שריד
תוך כדי מילחמת ההתשה עזבו את ביק וזאב שטרנהאד ומצד שני אתה
עת הירדן רוב התושבים. לא עשינו זאת ושושנה ארכלי-אלמוזלינו. מי המחוסר
אידיאולוגיה כי אם מחוסר ברירה. דובר המוסמך שדך מיפלגתך?
במילחמה קורים מצבים לא סימפטיים.
המצע שלנו רחוק מאוד מהדיעות של
עדיף להימנע ממילחמה, אבל אם היא
יוסי שריד, של זאב שטרנהאל ואפילו של
מתרחשת, יש לפעמים ניגוד בין הכורח דן הורוביץ. הם נמצאים במיעוט. אלמוזלינו
המיבצעי לבין השיקולים הפוליטיים.
יכולה להרגיש נוח — היא מבטאת דיעות
• אילו היה הדבר בידך, האם שקרובות הרבה יותר למצע המיפלגה.

שיחר

מיזמוזים עלהגשר

מאחרי הקלעים

ב־ 31 ביולי, במיסגרת שידורי בית־השידור הישראלי, במהלך תוכנית העוסקת
בשאלות ותשובות, עיוותה הקריינית ׳מרלין כדלי את קולה, באמצעות פעלולי״
קול, והציגה עצמה כתושבת השטחים הכבושים. במהלך דבריה, טענה בדלי
כי כאשר עברה את הגשר, בדרכה מירדן, מוזמזה במהלך בדיקתה בידי כוחות״
הביטחון.
בתובח לשאלת העולם הזה הבהירה דוברת רשות־השידור :״מדובר בתוכנית
סטודיו מס׳ , 1שבה מנסים לענות על שאלות המציקות לערבים מישראל
ומהשטחים הכבושים. לצורך התוכנית יוצרים דמות פיקטיבית, ומנסים להעלות
את השאלה על הפרק. הנושא שעלה בתוכנית היה מדוע מחרימים קופסאות־בשר,
בשמים ותרופות. התוכנית ניסתה להבהיר, כי תרופות אינן מוכנסות ארצה
בגלל אי-אישור מישרד־הבריאות, מזון בגלל מגיפת החולירע, ובשמים מאחר
והם בבקבוק מפוקק...״

סירוס הרש1ר<
בהמשך לישיבת־תיאום שנערכה בין
ישראל ארקין, הממונה על תקציב־המדינה,
איתן רף, החשב הכללי של
מישרד-האוצר ושלמה עכאדי, סמנכ״ל
רשות־השידור (העולם הזה ,)2295 שבמה לכה
הובהר לנציג רשות־השידור ש״נא-
סר עליו לערוך התקשרויות כלשהן עם
ספקים, תסריטאים, חברות־הפקה, אולפנים
ותחקירנים ...הוציא משרד־האוצר
בראשית השבוע שעבר מיכתב למנכ״ל
רשות־השידור, יוסף לפיד, ובו תביעה
חוזרת על־כך שכל הפקה חדשה של
הרשות תהיה כפופה לאישור בכתב של
מישרד־האוצר.
המיתקפה של מישרד־האוצר על הנהלת
רשות־השידור, והנסיון לאכוף על הרשות
השגחה כלכלית צמודה כאמצעי־לחץ, הת חזקה
עם הצעתו של הממונה־על־הכנסות
המדינה, אוריאל לין (הכפוף לשר־האו-
צר יורם ארידור ).לבטל את אגרת
הטלוויזיה והרדיו. לתביעתו של לין כוונה
כפולה: ראשית, זמן־השידור, המוקדש
כיום לפירסום ״תשדירי אגרה״ על המסך
הקטן, יועבר לידי מישרד־ה^וצר ומינהל-
הכנסות־המדינה, ויאפשר, אם יהיה צורך,
להביא תשדירים של שר־האוצר לאומה.
שנית, חיסול עצמאותה הכלכלית (מבחינה
חלקית) של רשות־השידור.
כבר בחודשים האחרונים נקפדה במידה
רבה עצמאותה של רשות־השידור, שתקציבה
צומצם, ולא אושר על־ידי מישרד־האוצר
כתקציב שנתי. מדי חודשיים היה

על נציגיה של הנהלת רשות־השידור
להתייצב לפני ועדת־הכספים של הכנסת,
ולבקש את הכספים המובטחים לה. ועדת־הכספים
של הכנסת, בהשראת מישרד־האוצר,
מחזיקה את הרגל על צינור־החמצן
הכלכלי של רשות־השידור, ומשחררת
תקציבים רק כאשר הרשות מניחה
את דעתה של הוועדה.
שיטת־לחץ זו על רשות־השידור אינה
המצאה בילעדית של הממשלה הנוכחית.
ב־\ 1975כאשר יו״ר ועדת הכספים דאז,
ישראל קרגמן, לא היה מרוצה מההחלטה
של רשות־השידור לשדר בין השעות
11 בלילה ועד לחצות (סיבתו היתה
שהפועלים יראו טלוויזיה, ולא יקומו בזמן
לעבודה) ,הוא הפעיל מכבש דומה של
לחצים יעל תקציב רשות־השידור. אלא
שכעבור כמה חדשים נטש קרגמן את
שיטתו, ורשות־השידור שבה והיתה עצמאית
מלחצים כלכליים.
המגמה של אנשי מישרד־האוצר, בהשראת
ארידור, היא עיקבית יותר, ואין

יועץ־תיי,שורת פורת והכוס
שיניים תותבות

ספק שבשלב מתקדם יותר עלולה רשות־השידור
להתמוטט מבחינה כלכלית ולהיכנע.
אז תתפקד בהתאם לדרישותיו של
השר ארידור.

במישרד ראש־הממשלה מטפחים רעיון
מדהים, שמטרתו היא לבלום את עצמאותה
של רשות־השידור ולהכפיף את
עובדי הרשות, ובעיקר את עובדי חטי-
בת־החדשות, לממשלה.
כוונת מישרד ראש־הממשלה היא לה ביא
תיקון לחוק רשות־השידור, שיסמיך
את הממשלה למנות ״נציב על תוכניות
הטלוויזיה והרדיו״ ,שיהיה מעין עורך
ראשי, בעל זכויות על העריכה ועל הטיפול
העדין בנושאים השנויים במחלוקת
ציבורית .״נציב רשות־השידור״ יקפיד
על ביצוע קפדני של מדיניות הממשלה
וסיקורה, במיסגרת דיווחי כלי־התיקשורת
הממלכתיים.
הסיבות לכוונה זו, הנרקמת במישרד
ראש־הממשלה, נובעות מכישלון הליכוד
בבחירת אנשיו ברשות־השידור — היו״ר
פרוס׳ ראובן ירון, המנכ״ל יוסה

כחי של החטיבה, טוביה סער, וקודמו
של לימור, יעקוב אחימאיר.
כאשר נשאל לימור לפשר אותה ״הרמת
כוסית״ ,שדומה לה לא נעשתה ל־ח״כים
אחרים (ורבים) אשר מונו החודש
לתפקידי סגן־שר, אמר :״משה קצב הוא
ידיד ותיק שלי עוד מ־ ,1970 כאשר חשפתי,
בעזרתו, שערוריית־בחירות בעירו,
קריית־מלאכי, שנעשתה על־ידי אנשי ־י
מפא״י. מאז אנחנו מקיימים יחסים הדר •ז
קים למדי בינינו, ועד היום לא התאפשר
לי לערוך לו מסיבה...״
כאשר נשאל סער לעמדתו בעניין ..הרמת
הכוסית״ ,השיב :״אדם יכול לבחור
את חבריו מכל חוג שהוא רוצה...
תגובתו של יוסף לפיד היתה דומה,
אם כי איזכרה מיקרה קודם שהתרחש
בחטיבת־החדשות :״מה שאדם עושה בביתו
— אין לאף אדם זכות להתערב,

הדוב שלל־מ11־
עם פרישתו של יעקוב אחימאיר
מתפקיד עורך מבט ומינויו (במכרז) של

הכתב־הפרלמנטרי־לשעבר מיכה לימור

כמחליפו, השתנתה כליל האווירה במערכת
מבט. את מקומם של חילוקי־הדעות
שבין אחימאיר ומנהל־החטיבה טוביה
סער תפס סיגנון חדש של מאבק־כוח
עקשני בין סער ולימור. כמה שינויים
במערכת, בהשראת לימור (ביניהם ניסיון,
שנכשל, להעביר את רפיק חלבי מתפקידו
ככתב לסיקור הנעשה בשטחים הכבושים)
,נעשו בניגוד לרצונו של סער.
בראשית השבוע שעבר ערך לימור
בדירתו מסיבה של ״הרמת כוסית״ לכבוד
ח״כ משה קצב, לרגל התמנותו כסגן
שר־השיכון־והבינוי וכאחראי לפרוייקט
שיקום השכונות. למסיבה זו הוזמנו עוד
כמה חברי־כנסת, רובם בני עדות־המיז־רח.
הבולטים שביניהם: ח״כ מאיר
שיטרית (שהוא, בנוסף על תפקידו
כח״כ, גם חבר מליאת־רשות־השידור) ;
ח״כ צ׳רלי ביטון; ח״פ ז׳אק אמיר
וח״כ מיכה חריש. את העדה השניה
ייצגו ח״כ יוסי שריד וח״ב רוני מי לוא.
למסיבה הוזמנו כמה מאנשי מח־לקת־החדשות,
ביניהם יאיר שטרן, דן

רכוש־הציבור שהופקד בידם כאילו היה
רכושם הפרטי...״
!• ״לבריטניה בת 60 מיליון התושבים
יש מליאת רשות־השידור בת שמונה אנשים
בילבד — כולם אנשי־מיקצוע, הממונים
על־ידי שר־התיקשורת. אבל ישראל,
בת שלושה מיליון התושבים, זקוקה,
משום־מה, למליאה בת 31 חברים,
המתמנים לכהונתם על-ידי הממשלה כולד

״בעוד המליאה הישראלית אינה
אלא גוף אנמי לגמרי, אשר אינו יותר
מאשר מועדון לכיבודים ולבירבורים, ללא
כל סמכויות מעשיות — הנה המליאה
הבריטית מורכבת, כאמור, משמונה מיק-
צוענים ב,פול־טיים-ג׳וב׳ ,אשר לידם פועלות
ועדות־ייעוץ בכל תחומי. עיסוקיה
של הטלוויזיה...״
#״לאנגלים, שהתמחו בסתימודפיות,

נציב עליון לשידור?
לפיד, ושאר נציגי הליכוד במליאת
רשות־השידור ובוועד־המנהל שלה. סיבה
נוספת״ :אי־יכולת הממשלה לרסן את
עצמאותה הדיווחית של מחלקת־החדשות
בטלוויזיה, ולעיתים גם ברדיו.
השמועות טוענות כי האדם שמאחרי
הצעה זו הוא היועץ לענייני־תיקשן רת
של ראש־הממשלה, אורי ׳פורת, כתב
ידיעות אחרונות לשעבר. פורת, המשמש,
נוסף על תפקידו כיועץ־לענייני־תיקשורת
גם כחבר במליאת רשוודהשידור, הוא
איש הימין הקיצוני. עוד לפני עלות אחרונות בידיעות פירסם הליכוד
( )23.7.1976 רשימה תחת הכותרת ״חוק
רשות־השידור בבריטניה ואצלנו״ ,שבו
טען, בין השאר:
החוק הקיים — חוק רדוד, סתמי
וכימעט חסר־תוכן — מאפשר לאחדים
מעובדי הטלוויזיה (והרדיו) לעשות ב
סממה,
אליעזר יערי, מיכאל קר־פין,
שני החוזרים מארצות־הברית דן
שילון ורון כן־ישי, וגם מנהלה הנו

עוד אדם נורא אחד במישרה מלאה,
הנושא את התואר, המפקח על תוכניות
הטלוויזיה אבל בישראל לא יכול להיות
מפקח כזה, משום שאץ חוק כזה.
גם אם היה מתמנה, לא היה לו על מה

•:״נוסף על המליאה, יש לנו גם
ועד־מנהל, מנכ״ל ומנהל — אך כל אלה,
מסתבר, במידה ויש להם בכלל, שיניים/
הרי הן כולן תותבות...״
• 1״מה שדרוש — ובהקדם — הוא
תיקון החוק.״
עכשיו, כאשר פורת נמצא במישרה
הבכירה של. היועץ לענייני תיקשורת
של ראש־הממשלה, ומשמש גם כחבר
במליאת רשוודהשידור — הוא המניע
את השינויים העתידים להתבצע בעתיד
הקרוב בחוק רשות־השידור, שיביאו להכחדת
עצמאותה של רשות ממלכתית זו.

עורך ״מבט״ לימור
חשיפת שערוריית־בחיחת
כמו שדחינו את הטענות נגד א לי מלך
רם, שאירח בביתו את ח״כ ־שימעון
פרס לארוחת־צהריים, כן אנו דוחים
טענה זו. כל עוד הדבר אינו פוגע במהלך
התקין של העבודה, אין פגם במעשה
שכזה.״
השאלה: מה יקרה אם תיאלץ מחר
מערכת מבט לסקר עוד ״שערוריית בחירות״
בקריית־מלאכי?

פ ס קול
ר 31.רוטל!שן ש ל המור
הערכות טכניות בבניין הטלוויזיה אומרות
כי שידורי מהדורות מבט בצבע יתחילו
בסוף ינואר ,1982 או בראשית
חודש פברואר ו • #בפגישה שערך מנכ״ל
רשות־השידור, יוסף לפיד, עם שר
החינוך, זבולון. המר, שבמהלכה דיווח
המנכ״ל לשר הממונה על רשות־השידור
על אופי ההסכמה שהושגה בין שר־האוצר
יורם אדידור ובין ראש השולחן הכלכלי,
אלישע שפיגלמן, הבהיר שר-
החינוך :״אם ארידור ימשיך במדיניותו
גם אחרי המוצא שאופשר לו — אני
אתייצב כולי מאחרי רשות־השידור״
ידיעה שפורסמה במדור זה בשבוע שעבר,
על פגישתם של חברי ועדת־העורכים
בעניין פרשת שפיגלמן, שטענה כי יו״ר
איגוד־עיתונאי ישראל, לוי־ יצחק ה ירושלמי,
נתן את הסכמתו למיפגשיו
של שפיגלמן עם השרים המר וארידור,
לשם מציאת פיתרון לפרשה, אינה נכונה.
ואיגוד־עיתונאי-ישראל
ועדת־העורכים
נקטו עמדה עקרונית שלא צידדה בפשרה
מעין זו. לנגד עיניהם עמד החרם, ששר-
האוצר מקיים על ד,כתב־הכלכלי של ידיעות
אחרונות, ג ד עון עשת את העי תונאים
מלווה החשש שמא פרשות שפי-
גלמן ועשת מהוות איתות לגבי מדיניותה
של הממשלה כלפי חופש־העיתונות.
הווולוז הזה ^ססס

חדש!
פדינטיל — דיאודורנט ומי בושם
בבקבוק אחד!

1000/0חומר פעיל בבקבוק הזלפה —
ללא גאז !
מבושם במתינות ומשתלב יפה עם שאר
תכשירי הטיפוח שלך.

מבצע מיוחד 5 :י מי ם פנ סיון מלא
1792 שקי ־ילל ״ ״
מלון המלך שאול
אמק לן ן ״ן * ח ״ ״י ״

הנחה לי ל די ם בהדר ההורים 50 עד גיל 6״ 30 עד גיל . 12
במלון ״המלך שאול״ הנא תכ ם מן הנופ ש מלאה בי המלון דואג גם
לילדיכם: גננ ת צמודה לחצי יום לילדים עד גיל 6
ומדריך למ שחקי הברה לילדים עד גיל . 12
לרשותכם בריכה אולימפי ת, מדשאות, מרפסת שיזוף, סאונה, הדר
התעמלות, בר ו מו עדון לילה, סרטים ועוד; הדרים נ עי מי ם, מיזוג אויר
בכל חדר, רדיו וטלפון. מטבה מ עו ל ה וכ שר.

לועדי עובדים ו קבוצו ת -הנ ח ה
לצד ה אי רו ח הרגיל, פועלת מחלקה מיו חדת
להרזיה וצמ חונו ת בה שגחת די א ט טי קני ת מו סמכת

פיו־ו; קורח?
המשקה שעושה חיים מעניניסם ם...
יבואנים ומפיצים בלעדיים בישראל: י.ד. עסקים בעם.ת״א טל 832236 .

מניחו נווית שן עווני יצוא !
חולצו ת גברים בדגמים מרהיבים
מבצע מוגבל ער גמרהמל אי י! כלה קו ד ם זוכה!;

הזמנות ב מלון* .טל5 6-7-8-9 .ד 24ו 4כ ()051
ובסניפי הזמנות ללא ת שלום נוסף בסניפי ״קל״ — שרותי נופש
ן תנאים מיוחדים לקבוצות בכל עונות השנה
• ת״א (פתוח רצוף • )19.00—09.00 רמת־גן: הרואה 15א׳ טל 731773 .
• ראשל״צ: רוטשילד 37 טל 997965 .
גורדון ,28 טל,222042׳.
• נתניה: ככר העצמאות , 10 טל .׳38757־053
בלילה: מזכירה אלקטרונית.
• כרמיאל: מרכז מסחרי טל 987390. .־04
אבן גבירול 140 טל 450359 .
• חולון: סוקולוב 86 טל • 892305 .באר־שבע: הרצל ,90 טל 78108 .־.057
• ירושלים: רח ׳ פינס ( 5ע״י מלון המרכו) טל 227943 .־.02

וב י י כו כנ 2יי אתב ׳ 113ת א טל 623925 .

615897

לונר 331113

60 חסכון

המקום היחיד ב א רץ
המשלב תכנון איש׳
לפי מידות הלקוח
ע הרכבה עצמית
באיכות וגימור משלי

ת״א, רח׳ הפטיש ( 4פינת הרצל )125 טל 821795 .
פתוח ;18.00 - 9.30 :יום ר 13.00 - 8.00
•ווספקט יסלח לגל דורו*

המכירה תתקיים במכסמו החדש ־ אור יהודה

הבי מיסטר <ס> ח£־ו *5ו\/ו

^ או ד י הו ד ה. אזור התע שי ה החר ש, ר ח ־ העמל ( 6לירב יו דראמקא) ^

תו טרמפ לחייל

מלכת האיים
מלכת המים 81

מזמינה את המועמדות הסופיות בתחרות

לחגיגה של נופש
באי האושר
מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד!
ב חסו ת

נסיעות ותיירות

,ימים משגעים ולילות לוהטים בשבוע של נופש וכף בכרתים
~ הגדול היפה המעניין והמגוון -שבכל איי הנופש של יוץ!

כל הטיסות עד סוף אוגוסט מלאותן
אל תחמיץ את להיט השנה בעונה הכי* יפה ! !
בספטמבר ועד 16 באוקטובר 1

בכל יום שישי טסים ל;
£ספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה 1

יום רביעי

• ילדים: קרוסלה
( _ 5.30 שחור־לכן).
התוכנית ״מקום אחר״ בשידור
חוזר.

פנתר
(0.05
מהכר

סרט מצוייר: ההוורוד
כתחרות
— שידור כצכע,
אנגלית) .הפנתר ה
ורוד
נוטל חלק בתחרויות אולימפיאדת
החורף, מבצע תעלולים
משעשעים.

• סידרת טלוויזיה :
ספינת האהכה (— 8.03
שידור בצבע, מדכר אנגלית)
.פרק נוסף בסיפורים

המצולמים הנרקמים על סיפונה
של אוניית־נופש אמריקאית
השטה לאורך חופי הים
הקאריבי.

• תנ״ך: חידון !ה•
תנ״ך העולמי (— 0.30
שידור כצכע, מדכר עב־רית)
.חידון התנ״ך הבינ
לאומי
למבוגרים מחדש את
המסורת-שנפסקה למשך תריסר
שנים 32 .מדינות משתתפות
השנה בחידון, שייערך באולם
תיאטרון ירושלים ויובא ב שידור
ישיר. מפיקה: נעמי
קפלנסקי.

111י 1י1י*וי 1ע

• תעודה: חיים עלי
אדמות 5.30 שידור
כצכע, מדבר אנגלית).
פרק שישי בסידרה הנהדרת
של דייויד אטנבורו .״הפלישה
ליבשה״ מתאר כיצד הצליחו
חיות־המים הקטנות להסתגל
לחיים על פני האדמה, שזה
עתה נוצרה.

• סידרת טלוויזיה :
ידיד לעת צרה (— 6.32
שידור כצכע, סדכר אנגלית)
.מבוגר הפורש לגימ־לאות
מוצא עצמו מעורב בפרשת
שוד. בעזרת הכלב הוא

מובא הפרק׳ השמיני בסידרה.
הוא נפתח בעצרת שנערכה בכיכר
מלכי־ישראל, ממשיך בהכנות
לעימות הטלוויזיוני ובמאמצים
של. הרגע האחרון,
לפני יום הקלפי. תסריט ובימוי:
חיים יבין.

• מותחן: תעלומת
שכעת השעונים (10.30
— שידור כצכע, מדכר
אנגלית) .עיבוד לטלוויזיה

— בשני פרקים — למותחן
המבוסם על סיפרה של אגאתה
כריסטי.

( — 10.13 שידור בצבע,
מדכר אנגלית) .פרק נוסף
בסידרה את עולמו של מנתח-
הגוויות. סיפור בלשות מעבדתית.

יום
ראשון

• מוסיקה: כיתת-
או מן 8.03 שידור
כצכע) .״פשטות הביטוי״

כשלוש שנים, בעת שהאזין
לנגינהם של פסנתרנים צעירים
במרכז המוסיקה בירושלים.

קולנוע: הסרטים
שאהכנו 8.30 שידור
כצכע +שחור־לכן, מדכר
עברית, אנגלית וצרפתית)
.תוכנית שישית ו
אחרונה
של סרטים שאהבנו,
תחת הכותרת ״שאלה של
זהות״ .הקטעים שיוקרנו הערב:
גרטה גארבו בהמלכה
כריסטינה 1933ג׳ק ניקול־סון
בתפקיד עיתונאי הנוטל
זהות של סוחר־ינשק בסרטו

יום שי שי

• סידרה לילדים :
היידי כת ההרים (3.00
— שידור כצכע, מדכר
אנגלית) .עיבוד לטלוויזיה

• כידור: צא מזה
( — 8.03 שידור כצכע,
מהכר עברית) .תוכנית בידור
בהנחיית הבדרן יהודה
ברקן.

#תרכות: שמונה ו חצי
8.30 שחור לכן),

על פי ספר־הילדים הידוע של
יוחנה ספירי. בפרק הראשון,
״בכפר״ ,מחליטה דודתה של
היידי לעבוד בפרנקפורט, והיא
מפקידה את היידי בידי הסבא,
איש האלפים המתגורר במיד־רונות
ההרים המושלגים. אנשי
הכפר השכן, שדעתם על הסבא
אינה חיובית ביותר, נדהמים
לגלות שהיידי תתגורר
במחיצתו.

היא אירוע חשוב בחיי האדם.
עם היציאה לגימלאות סובבים
החיים סביב ציר חדש — הפנאי.
בחלקו הראשון של ד,מיש-
דר תוקרן הדרמה בצבעים
המשרת הטוב והמסור, מאת
ג׳ו אורטון, מחזאי בריטי הו־מוסכסואל
שנרצח. אחרי הק רנת
המחזה יתקיים דיון בהש תתפות
גימלאים ומומחים ה מכינים
עובדים לקראת פרי שתם
..כיצד משפיעה הפרישה
מן העבודה ז האם זה תענוג
או עונש?

• סרט ערכי: כמו
על גשר נייר (— 5.32
שחור־לכן) .נדיה לוטפי,

אחמד מזהר ומחמוד יסין הם
גיבוריו של משולש־אהבה, העוסק
ברופא מצליח, טרוד
ועסוק, ובאשתו המשועממת.
האשד, מגלה עניין במאהב
צעיר ונאה. עם התפתחות הרומן
מעמיק חלן רע הנפשי של
האשד : ,עליה להחליט במי
לבחור.

• סרט ישראלי קצר :
עת לחייך (— 11.10
שחור־לכן) .סרטו של דויד
קדם מספר על שוקי, צלם-
עיתונות המתעתד אירועים. גם
בחייו הפרטיים הוא מנציח
אירועים. למשל: כשחבריו
דוחפים בשארית כוחם מכונית
שנתקעה בחול, הוא מעדיף

שבת

לולו: אירופה שרה

• דת: להקת היי?נוג
של עולי כרית־המועצות

יום שלישי, שעה 10.00

מה ניצן ובנו הבמאי עומרי
ניצן משוחחים על המילה הכתובה
לעומת המילה המוצגת,
על האב שנמשך לעסוק בספ רות
ילדים ועל הבן שפנה
לתיאטרון.

• סידרה בידורית :
בועות 11.20 שידור
כצבע, מדכר אנגלית).

נירגד, כן־ארי ושוקרון: עכשיו לחייך
יום שני, שעה 11.10

תחת הכותרת ״סוף המירוץ״

#דיון +סרט: השעה
השניה -לקראת הגיל
:השלישי 9.30 שחור־לכן
+סרט משודר כ צבע)
פרישה מן העבודה

• דיון: שיחה כשניים
10.50 שחור-
לכן) .סופר ספרי-הילדים של
מצליח
ללכוד את השודדים.

וזה1חז1ו

המגזין שב למסד הקטן, אחרי
חופשה. השדר חיים קינן
יורד מעל המסך.

של מיכאלאנג׳לו אנטוניוני
זהות גנובה ; קטע מתוך
סירטו של קוראסוואה קג־מושה
; השחקן במאי וודי אלן
מתבקש על־ידי ידידו התסריטאי
מייקל מרפי, להופיע
במקומו בימי צייד־המכשפות
בארצות־הברית בסרטו של
מרטין רייט שם בהשאלה
( :)1976ז׳אן פול בלמונדו
הוא שוטר המתחזה לגנגסטר
בסירטו של ג׳ורג׳ לוטנר שוטר
או נוכל; בסרט הבדיוני
עולם העתיד נאבקים פיטר
פונדה ובליית דנר בכפיליהם
החבוטים המנסים לחסלם.
מפיק ועורר: שאול שיר־רן.

• תעודה: הנכחדים
שחור־לכן).(0.30

במלון, נפגש עם דאטש ומגלה
לו שעודנו אוהב את
ג׳סיקה.

(8.00

שחור־לבן)

סיפורה של הלהקה, שזור ב שירים
ובריקודים.

מותחן :

קווינסי

הוא האחרון בפרקי חסידרה,
המוקדשת כולה לפסנתרן הדגול
ארתור רובינשטיין. הקטעים
צולמו בישראל לפני

ברט קמפבל נקרא הביתה על-
ידי אשתו מרי, הטוענת הי
ילדם סקוטי מתחיל לרחף בחדרו.
ברט מאשים אותה ב־שתיד,
מופרזת. ג׳ודי נותר
לכוד בהיפנוזה .,כשהוא בן
דמותו וגילגולו של יוליום,
יהודי זקן. דני מתעורר במיטה
עם אמו החורגת. ג׳סיקה
ומרי משוחחות על חיי המין
שלהן, בעוד יונים ואני מגיבות
בתנועות. צ׳אסטר, המתגורר

רוכינשטיין: כיתת אמן
יום ראשט, שעה 8.03
לצלם אותם מאשר לעזור. בסרטון
משתתפים ריטה שוק־רון
(תלי) ,קצ׳לה (שימעון בן-
ארי) ולירון נירגד (גילה).

יום שלישי

• תעודה: סיפורי
אופנה 0.30 שחור־
:לבן) .סרט־תיעודי. סיפורים
וחוויות מראשית האופנה בארץ,
כשהעדיים והגינדור נחשבו
לסממנים של קלות־דעת.
על הימים של הקוקו והסארא־

פו•.כידור:
אירופה
שרה (חלק א 10.00
שידור בצבע, זמר כשפות
רכות) .מדי שנה נערך בעיירה
מיסן, בדרום־מיזרח
נורווגיה יריד הצדקה הגדול
של סקנדינביה מוצארט. הש נה
מארח היריד זמרים, זמרות
ולהקות שזכו באירווויזיון ב משך
26 שנות קיומו. המיש-
דר יובא בשני חלקים. יופיעו
בו יזהר כוהן, להקת חלב ו דבש, והזמרת לולו.

גברים ונשים מגיבים ער מאמרה הבדובוקטיב׳ שר האשה
האוסטדרית, הטוענת נ׳ רק גירו, הדגדגן מביא אשה רירי אורגזמה
ך* ארי גדין 39 בעל תואר אקדמי
€במינהל־עסקים. הגיע לארץ מוויר־ג׳יניה
שבארצות־הברית. הוא מתגורר
ועובד בארץ כבר שנה . .אולם לא יכול
להיקרא ״עולה חדש״ מכיוון שאינו יהודי.
לפני שבועיים נשא לאשה בחורה
ישראלית — בנישואין אזרחיים בקפריסין.
שפתו שונה, אולם הוא לא נראה
זר. לאשתו הוא קורא ״הני״ והיא לו
״דרלינג לא בכל בית ישראלי מוצאים
זוג שכזה. גם לא בירדדדבש.

לארי גדין מספר:
רוב האמריקאים יודעים שהישראלים
הם גברים שוביניסטים. הם אינם חוש בים
על האשה ולא דואגים לה באקט
המיני. אנחנו, הגברים האמריקאים, נו הגים
אחרת. חשוב לנו שהאשה תיהנה
לא פחות מאיתנו, הגברים. מאהב טוב
הוא זה שנותן דעתו על הנאת בת-
הזוג, ולא רק על הפורקן שלו עצמו.
אני חי בישראל כבר שנה, אולם לא
מכיר גברים ישראלים. לא שוחחתי מעולם
עם ישראלי על התנהגותו המינית,
כך שאיני יודע אם הישראלי הוא אכן
שוביניסט גברי. זו רק ההשערה שלי וזו
הדיעה המקובלת עלי.
פה בארץ שמעתי אומרים, שבאמריקה
נשים וגברים שכחו מהי אורגזמה: שאיו
אורגזמה ביחסי-מין- .זה אינו נכון.
ההיפך הוא הנכון. נשים אמריקאיות
ערות מאוד להשגת הסיפוק ביחסי־מין.
אני משוכנע שנשים אלה התנסו בהרגשה
של אורגזמה.
מובן שיחסי מין ודאגה להנאה של
בת־הזוג אינם מחייבים מערכת של נישואים.
יש בהחלט נטייה להתרחק מ-
מיסגרת של פרטנר אחד ויחיד לכל
החיים. היום האנשים נעים ממקום למ קום.
נוצרו הזדמנויות להכרויות חדשות
וחולפות. הערכים הדתיים והשמרניים
איבדו מחשיבותם. האדם עסוק ברדיפה
אחרי כסף, כי כסף נתפס כאמצעי ה*

המאמר שפורסם כגיליון ״העולם הזה״ (88 צצ) לפני תישעה שבועות,
תחת הכותרת ״מיסתורי האורגזמה הנשית״ ,עורר, כמצופה,
תגובות חריפות כיותר של הזדהות ותדהמה.
לא רק לגבי נשים רכות היווה המאמר גילוי ששינה את תפיסתן
לגכי מקומן כיחסי-המין, אלא גם כעיני גברים רכים, כני כל הגילים,
היו כמאמר גילויים מדהימים.
גילה רזין, כתבת ״העולם הזה״ לענייני רפואה, שגבתה כחודשים
האחרונים עדויות ותגובות של נשים וגכרים על אותו מאמר, ממשיכה
ככך כעמודים אלה.
מקנה יותר חופש. וכמובן, אסור לשכוח
את הגלולה. נשים מדגישות את
עצמאותן וחוסר התלות שלהן בגבר.
ולמרות זאת, במערכת היחסים בין
גבר לאישה, הרגש חשוב לא פחות מה
יצר.
איני רואה בכך כל בעייה. לצד
הכרויות חולפות קיימות גם התקשרויות
ממושכות. כל קשר אמיתי הנוצר
בין שני אנשים כרוך בדאגה ובחיבה.
זהו הדבר שמפגיש ביניהם שוב.

לי ברור, שבת הזוג שלי צריכה להעריך
וליהנות מהאורגזמה שלי. שהשגת
האורגזמה צריכה להיות המטרה שלה
בדיוק כמו שהיא שלי, וששנינו צריכים
לרצות להגיע לסיפוק מיחסי המין
שהתפתחו בינינו. לא זכורה לי אשה
שוויתרה על האורגזמה שלה. אני חושב
שהגבר הוא שדואג ושאחראי לאורגזמה
של השניים. אני מתגרה בקלות. לי לא
קשה להשיג את הפורקן שלי. בשביל
האשה זה מאמץ. עליה להתגרות. במשך
זמן ממושך יותר. האורגזמה שלי תגיע
בכל מיקרה, ועל כן עלי לשלוט בעצמי
כדי להאריך במישחק האהבה. אני לא
סובל מהעובדה שעלי לעצור את עצמי.
חשוב לי לגרום הנאה לבת־זוגי.
מנסיוני למדתי שלנשים יש קושי גדול
יותר משל הגבר להגיע לאורגזמה. איני
מתכוון לומר שעל האשד. לא מוטלת
מחוייבות לדאוג להנאת הגבר, אולם זהו
דבר קל.
אני חושב שהגבר מגיע לפורקן בצורה
קלה יותר, הוא מרשה לעצמו להתגרות
בקלות. נקודת המוצא — התשוקה
— שווה אצל הגבר והאשה. גם ההתרגשות
המינית זהה. קיים יותר דימ-
יון משוני, וזה מקסים אותי. ובכל זאת,
תחום הגירויים המיניים המשפיעים על
הגבר הוא רחב יותר. אני מרשה לעצמי
להתגרות ממראה גופה של אשה, מסרטים,
מתמונות. כל אלה נוצרו על־ידי
גברים ולמען גברים. אשה, לעומת זאת,
חוסמת עצמה בפני גירויים מיניים כאלה.
זה אינו מצב טיבעי, אלא תופעה
נרכשת. האשה חונכה להגביל את הגירוי
המיני שלה. איני יודע אם זוהי
הסיבה לכך שהגבר מגיע בקלות לפורקן
והאשה ביתר קושי, אך יתכן שגם זהו
חלק מההסבר.
קראתי שהוכח שגירוי מיני זהה מביא
גבר מהר יותר לזיקפה מאשר אשה
לרטיבות. יתכן שגם תופעה זו הינד. תוצר
של חינוך, אשר בו התגובה לגירוי

המיני מושפעת ממצב פסיכולוגי.
אשה מגיעה לאורגזמה בתהליך המכונה
על־ידי כמצב של מתח והרפייה.
מתח נוצר כתוצאה מתשוקה מינית, וה סיפוק
שבא בעקבות המתח מביא אותה
לפורקן, שהתוצאה שלו היא ההר-
פייה. באקט מיני אנחנו יוצרים מתח
עד לנקודה שבה הגוף לא מסוגל עוד
לעמוד בו, והראש נותן פקודה לשיח-
רור השרירים וההרפייה.
מקריאה בספרים ומנסיוני למדתי ש לנשים
אין תחושה בנרתיק. אני יודע
שהדגדגן הוא האיבר הרגיש הגורם לגירוי
מיני חזק לאשה. אני מניח שאם
הנרתיק היה רגיש, נשים לא היו מביאות
ילדים לעולם ! (מעניין שכשלארי
אמר זאת, התרוממה אשתו מהכיסא, כשהיא
אחוזת הפתעה) נשים מגיעות לאורגזמה
בעזרת גירוי הדגדגן. הדגדגן
הכרחי ליצירת האורגזמה. ברור לי, ש נשים
יכולות להגיע לאורגזמה ללא חדירה.
מבחינה נפשית מענגת יותר ה הנאה
המינית המושגת עם חדירה. בעוד
שמבחינה גופנית בלבד, יכולה ה־אשה
להגיע לסיפוק ללא חדירה. זהו
ההבדל בין אוננות לבד ובין יחסי מין
עם בן־זוג. באוננות עבודת היד מהנה
אבל לא כרוכה בה הנאה נפשית.
פעם אחת היתה לי חוויה עם אשד,
שלא רצתה שאחדור לתוכה. איני זוכר
בדיוק את הסיבה, אני חושב שהיא
אמרה שהיא הפסיקה לקחת גלולות או
שהיו אלה ימים לא בטוחים והיא חששה
מהריון. לא רציתי להבין זאת. זה לא
מצא חן בעיני, ולא פגשתי אותה יותר.
היום אני פחות סכס־מאניאק. לא בכל
מגע מיני אני חייב להגיע לפורקן. לעיתים
יותר קרובות מספק אותו החיבוק,
הנשיקה ומגע הגוף כשאני עם אשה.
חומר פורנוגראפי, אביזרי עזר במין
ומועדונים לגירוי מיני אכן נפוצים ב־ארצות־הברית.
הם הגיעו לשם מהארצות
הסקנדינביות ומאירופה. אני לא
רואה בכך תופעה שלילית. מה רע בכך
שתתגרה מהם? אני אוהב סכם, ורואה
עצמי כאדם מיני. ההנאה מכל אמצעי
הגירוי המלאכותיים נתפסת בעיני בצורה
חיובית. לדעתי זה אפילו יכול לתי
רום ליחסי מין.
כשחזרתי מווייטנאם, היו לי בעיות
הסתגלות בכל תחומי החיים. המין היה
רק חלק מהן. שלא הייתי חברותי ובהחלט
לא פרטנר טוב. הייתי סגור ומרוכז
בעצמי. רציתי רק לקבל מכל אחד
ולא לתת מעצמי. באותה תקופה לא
ייחסתי חשיבות להנאתה של בת־זוגי,
כי העסיקו אותי רק הצרכים של עצמי.

סכם בשבילי היה אז פעולת פורקן פיזיולוגית
בלבד. קשה לי לומר בדיוק מתי
השתנו הערכים שלי, אבל אין לי ספק
שקריאת ספרים והצצה בחומר פורנו•
גרפי, יחד עם התנסות ממשית במין
תרמו לי רבות.
בארצות־הברית, החומר הכתוב והמצולם
הוא נפוץ וקל להשגה. אני חושב

הגבר צריך להיות רגיש ובטוח בעצמו כדי
לקבל עובדות חדשות. אותם גברים שמתעקשים
לטעון שהם תמיד הביאו את בנות
זוגם לאורגזמה ״אמיתית״ ,מגינים בחירוף
נפש על עליונותם• ״איבר־המין שלי הוא
הקובע, ולא הדגדגן שלה״ הם טוענים.
האמת היא שההנאה שלי מאיבר מין

גברי היא אך ורק חזותית. גבר לא יוכל

רית קיימת רק מילה אחת. גם לאקט החדירה
יש כינויים שונים בעוד שהשפה העברית
דלה במילים. אלה המוכרות לנו הן
גסות וחסרות חושניות. שפה עשירה מביאה
ליותר פתיחות. היא מסייעת ליצירת
קומניקציה תוך כדי האקט המיני.
הישראלים מבצעים את האקט המיני
בשתיקה. כמו בולי עץ. אף אחד לא יודע

פסיכולוגית אורנה יוגב

מנהל־עסקיס לארי גרץ

״באמריקה לומדים מין ברמה אוניברסיטאית !״

״באמריקה יש אורגזמה !״

שישנן חוברות מין ששימשו ממש כמדריכי
מין ולאוו דווקא כחומר לגירוי.
הפלייבוי הוא עיתון שגם היום אני קורא
ונהנה מאיכותו. לא יזיק שגם בישראל
יופץ חומר טוב כזה בין האנשים.

״ ה ה 3אהמאבר ־ מ 1

״הווו!!1ונו! אייפה ה דגז־גן?״

ו רנ ה יוג ב ( )26 היא יפהפיה מה־ממת.
גבוהה, חטובה, מקרינה סכם
וחיוניות. הבחורה בעלת המראה ההוליוודי
בילתה את ארבע השנים האחרונות
בין כותלי האוניברסיטה בניו־יורק. היום,
עם תואר ראשון בפסיכולוגיה, היא מתלבטת
האם לחזור לניו־יורק או להשלים
את לימודיהתואר השני בארץ.
בינתיים היא מבלה. בצהריים בחוף הים,
ובערב, עד השעות הקטנות, ממסיבה
למיסעדה. היא בולטת לעין, ומהווה מוקד
לתשומת־לב. לבושה אופנתי, שיערה ה בלונדי
פרוע .,ושיניה הלבנות נחשפות בחיוך.

אורנה
יוגב אומרת:

בכל פעם שאני מגיעה חזרה לארץ, יש
לי בעיה עם הגבר הישראלי. הישראלי
שוביניסט. פה מקובל, למשל, שרק הגבר
הוא המחזר. גבר מחוזר נרתע מיד. אשה
המעזה לחזר אחרי גבר, נמצאת במצב לא
נעים. לגברים ונשים ברור שהמתכונת
הנכונה היא גבר מחזר — אשה מחוזרת,
ואסור לסטות ממנה.
השבוע אמר לי בחור משכיל :״את מרשה
לעצמך להתנהג בחופשיות אבל דעי
לך שהביטחון העצמי שלך מפריע לגבר
הישראלי.״ וגבר אחר אמר לי :״אני לא
מתנגד שתנהגי לפי הרגשתך, אבל הבנתי
את המסר.״ הוא היה כל כך מבוהל ממני !
הגבר הישראלי רוצה שאנהג כפי שמקובל•
שלא אפר את הכללים. שחס וחלי

לא אפגין שליטה. שאטפל בו בכפפות
של משי, כי הוא רגיש, פגיע, ואינו יכול
לתפקד בביטחון.
בארצות־הברית המצב שונה לחלוטין. שם
גבר יעריך אותך יותר אם תהיי אקטיבית
ויוזמת. גבר מצפה ממך שתהיי שותפה
איתו בכל מערכת היחסים. הוא נהנה
להיות מחוזר.
מרגע יצירת הקשר ועד ליחסי מין לא
חייב לעבור פרק זמן משמעותי. הקשר יוביל
לעשיית אהבה אם הגבר ימצא חן
בעיני והאווירה תהיה חושנית ותקרין חום
וחיבה• חשוב לי להרגיש שנבנה בינינו
משהו ואז להגיע לאקט מיני.
לא הצורך להגיע לאורגזמה מוביל אותי
למיטה, גם לא יופיו או מעמדו של הגבר,
אלא העובדה שהקשר מבוסם על חיבה
הדדית. זהו הדבר החשוב ביותר, שיגרום
לי לרצות להעניק מעצמי ולקבל ממנו.
להשגת האורגזמה אני מייחסת חשיבות
אבל לא תמיד ניתן להשיג אותה. מצב
רוח, אווירה, פרטנר, הם גורמים שמש פיעים
על היכולת להגיע לשיא. מצבו
של הגבר עוד יותר רגיש אבל הוא. עסוק
יותר מדי בצורך להגן על. האגו שלו־זה
לא תמיד מוצא חן בעיני. אני רוצה
שהגבר יהיה אמיתי -.גבר שלא חושב שעליו
להוכיח לי משהו.
גילוי הדגדגן לא מצא חן בעיני גברים
שכל חייהם ידעו שהם הקובעים איך האשה
צריכה ״לגמור״ .הם לא רוצים ללמוד.

שואלת נעדו
ך* ין המיכתכים הרבים שהגיעו ל י עורכת סידרה זו מאז תחילת פיר־סומה,
היה מיכתב נוגע־ללב של נערה
שזיהתה את עצמה כתלמידה בת 15
מהרצליה בי.

כדתכת חן רון:
הותרתם אותי מלאת חרדות לגבי
עתיד חיי המין שלי בעקבות סידרת
הכתבות על מיסתורי האורגזמה הנשית.
אני חושבת שבעייתי היא בעייתן של
נערות רבות בגילי, אבל בראש ובראשונה
היא שלי.
לאורך כל הכתבות היללתם ושיבחתם
את הוד מעלתו הדגדגן החבוי לו אישם.
אני קראתי ושמעתי על הנ״ל עוד
הרבה קודם, אבל רק עכשיו שמתי לב
לעובדה שפשוט אינני יודעת היכן הוא
נמצא.
זה נשמע מצחיק ומלא בורות אבל...
חוסר הנסיון שלי מותיר אותי עם המון
שאלות שאין להן תשובה. אני לא רוצה,
לא רוצה להחנק מחוסר ידע עד גיל
מאוחר !
הבנתי כבר מזמן מהי אורגזמה —
תיאורטית. פיסית, עד כמה שאני יודעת
— לא. חברה שלי בטוחה שכולנו
נפסע בשבילי העולם פריג׳ידיות, ואולי

ג בוי חזותית בילב ד!

להבין זאת. החדירה לנרתיק יוצרת גירוי
פנימי נעים. בלעדיה אני חשה בחיסרון,
אבל לא החיכוך הוא שמביא לאורגזמה.
מישחק מיני בדרך אל השיא הוא חלק
חשוב. גם הקשר המילולי חשוב ומגרה.
השפה האנגלית עשירה יותר. למשל איבר־המין
הגברי נקרא פניס, דוק (כמו שמו-
ליק) ,קוק (תרנגול) ,קריק (קוץ) ,ובעב־

מה עובר על בן הזוג. אם היו להם די
מילים אז הם לא היו שותקים. צריך ללמוד
לעשות אהבה. באמריקה האינפורמציה
נרכשת בשיעורים. לא די בהתנסות. יש
צורך ללמוד. בארץ זכורים לי שיעורים
בחינוך מיני, בהם כל הכיתה היתה מגחכת,
בעוד בארצות־הברית לומדים את הנושא
ברמה אוניברסיטאית.

15 1

פשוט לא נדע אם ״זה״ קרה לנו או

בכלל, פיתאום, כשאתה בן ,15 אתה
מתחבט בשאלות שכבר מזמן אינן ״מאיפה
באתי״ ,ו״איך באים ילדים לעולם״.
פיתאום השאלות הרבה יותר קונקרטיות
— וזה מגלה לך עד כמה אתה בעצם
לא מבין. אני לא רוצה להתקל בהמון
אכזבות עד ש...
אולי צריך לשנות משהו בצורת הקניית
הידע לילדים קטנים כמוני? אולי,
בעצם, רבות הנערות שגיששו וחיפשו
בעצמן — ולשווא.
אז לעזאזל, איפה הוא?
עד כאן מיכתבה של הנערה.
אמרה לי אשד, בת : 30״חברה שלי
חושבת שהדגדגן שלה מצוי במקום
אהר.״

כדאי להבהיר שמיקומו של הדגדגן
הוא אצל כל הנשים באותו המקום, אך
גודלו שונה מאשה לאשה.
הדגדגן מצוי בחלק הקידמי של הפות
(הפות הוא כל האיזור המוקף בשפתיים
הגדולות והקטנות) .השפתיים הקטנות הן
הפנימיות, בעוד שהשפתיים הגדולות הן
המגבילות את חצר הפות. במיפגש ה-
קידמו בין שתי השפתיים הקטנות מצוי
הדגדגן. הוא מקביל לפין של הגבר, אלא

מיסתודי האורגזמה הנשית

אירופה שרש

(המשך מעמוד )53
שהוא בעל מידות קטנות. הדגדגן,
כמו הפין, מתקשה על־ידי גירוי
מיני. גם הוא בנוי מכלי־דם רבים,
הוא עשיר בעצבים, שחודרים לעומק,
ורגיש לגירוי מיני.

מעיעה

אצל הגבר עוברים השתן ונוזל-
הזרע בתוך צינור השופכה לאורך
הפין בעוד שאצל האשה דש הפרדה
בין הדגדגן, צינור־השתן
והנרתיק. בנרתיק ישנן בלוטות
המפרישות ריר בתגובה לגירוי
מיני.

טיוליס גרזדריפ

אשה המזהה את עצמה כדינה
בלכמן מיפו, פנתה במיכתב אל
הפרופסור יהודה לווייתן (העולם
הזה .)2292

* לאירופה.
שארהיב,לן( רהו ט כסיון ו.
״* הטורה הרהולן.
* דרוס אטרילן ה.

כותפת האשה:
פרופסור יקר,
אם ייצא אחד מאלף שיסיק
מסקנות כמוך, יהיה זה צעד ענק
בהתפתחות. אבל למי יש אומץ
ותבונה לשינוי כד, גדול י
כל התשובות לשאלותיך, הרי
הן במאמרו של ד״ר דוד רודי,
באופן ישיר או עקיף. מדבריו
עולה שלא חשוב באיזה איבר
נהנים, כל זמן שלא נהנים באמצעות
הדגדגן אלא באמצעות חדירה.
המסלוליס המדריכיס
-טעוליסו טנוסיס.
כתי מלון -טוגיס, רוכס מדרגה אי.

-טלזיפיסוטו שלטיס.

שלא חשוב להגיע לאורגזמה,
אבל אם אינך מגיעה, את בעלת
מעצורים, ואם את מגיעה באמצעות
הדגדגן את אגוצנטרית.
שחשובים השיתוף, הריכוז, וגישה
לא מגמתית למין, אבל אלה
הם מירשמי-סרק לאשה. כי כך
משיגים את הוויתור המבורך
(שהוא מעין התמסרות ״לסוג אחר
של סיפוק״).

דרוש נזסוכו הנסיעות שלך
את הונרת טיולינו,.
אירופה שרש
!5סו 01ז*ק0מע£

קול המפרסם

המשקה שעושה חייט מענינים סם.״
יבואדם וספיעים בלעדיים בישראל: י.ד. עסקים בעמ.ת״א טל 832236 .

כתב אשכול:

גם על-ידי גירוי הפין קל להגיע
לבד לפורקן. האם על־כן ייעץ
ד״ר דויד דודי לגברים להימנע
מגירוי הפין כשהם ביחד עם
אשה י

הפוטנציאל הביצועי טמון בעיקר
בכושר האינטלקטואלי. אהבה, בהקשר
זה, היא גורם היכול ללכד
גורמים אלה להרמוניה משתנה.

אילו מטרת הוויכוח לא היתה
מניעת היאה מנשים, היו הגברים
אומרים לעצמם (ולנו) :״זה
מה שטוב לך? או-קיי, בואי וניה־נה!
ולעזאזל התיאוריות.״

פי ש !3לד ה

^ גוכה אחרת• באה במיכתב
י של גיורא אשכול, שזיהה את
עצמו כצייר בן ,30 רווק.

כך יוצרים מצב שבו האשד,
נחותה במין ובו היא ״לא בסדר״
בכל מיקרה. נראה שבגרות נפשית
ותענוג (של האשה) אינם
יכולים ללכת ביחד. נראה ששיתוף
יכול להיווצר רק כאשר הדגדגן
אינו משתתף. מה שחשוב הוא
לא העובדה שעל-ידי הדגדגן קל
להגיע לפורקן לב ,1אלא שעל-
ידי הדגדגן קל להגיע לפורקן (גם
יחד) .וזה לא טוב.

הכרתי גברים ששיא תענוגם
היד, גירוי מבפנים, על־ידי אצבע
בפי הטבעת. אילו סירבתי —
היה מתקיים ויכוח• אילו גם הצ מדתי
לכך תיאוריה שזה לא בסדר,
הייתי שמה אותם בעמדת
נחיתות, כי רק בעמדת עליונות
אפשר לומר לשני מה טוב בשבילו.
על־כן אין תיאוריה על מה
נכון לגברים ; יש תיאוריה האומרת
מה נכון לנשים, ומדוע עליהן
להימנע ממה שמהנה אותן
ביותר.

לפתה קולרה אמיתית
לא צריך להוסיף כלום

אחרי מחשבה, ומניסיוני בנושא
זה, אני מבדיל בין שני מושגים:
מין וסכם.
מין היא פעולת־ביאה טיבעית,
שאין צורך ללמוד אותה. היא
אינסטינקט חייתי, שירשנו מאבותינו.
סכם
הוא ־ מושג חדש, מודרני,
המנצל את המדיום המיני לצורכי
הנאה.

שים נא לב, שהוויכוח אינו
על איו ליהנות, אלא על הזכות
ליהנות, שאם לא כן, הרי לא
היה ויכוח. כי על מה יש להתווכח,
כאשר אני רוצה דבר מה,
ואתה מוכן לתיתו ליי

ליהנות, כך מנציחות התיאוריות
האלה את חוסר ההנאה, את המעצורים
ואת נחיתות האשד .,תיאוריות
אלה נוצרו על־ידי גברים
בתרבות גברית, והן נקלטות על-
ידי גברים ומונעות את שינוי המצב.
והמצב כפי שהוא, אינו יכול
להיות משאת־נפשן של נשים• אולי
הוא משרת דווקא את הגברים :
עשויה לגרום להם לחשש שמא
הידיעה שנשים נהנות בדגדגן
הם מיותרים. זו אולי הסיבה שתי-
אוריות אלד, מדגישות כל-כך את
החשיבות והנורמליות של האורגז מה
הווגינאלית, כי אז הגבר חיוני.
קרא את דבריו-הנרגשים של
ד״ר רודי על השיתוף והפחדים
של הגברים.
אשר לפחדים של הגברים, אלה
ודאי אינם מטופחים על־ידי הנ שים
ה״מסתירות״ את הסוד הגדול
(מנסיוני, אין הרבה קונים
לסוד) .שליטים תמיד פוחדים מאובדן
כלי שליטתם.
וכפי שהיסקת, ביטול העליונות
הגברית, הקשורה בנורמות האורגזמה
הווגינאלית תשחרר את ה גברים
מן הפחד בעניין גודל הפין
ומשר זיקפתז.
נראה עם זאת, שבשלב זה של
ההתפתחות האנושית הביטחון
חשוב יותר מן החופש: כמו
בשבטים בהם כורתים לאשה את
הדגדגן, כך ההברה המודרנית, על
תפיסותיה הפסיכולוגיות, גם כן
כורתת את הדגדגן, אך בדרכים
יותר מתוחכמות באמצעות נורמות
רגשי אשם.

התיאוריות הפסיכולוגיות מתיימרות
לעזור לנו להשתחרר ממע־צורים
ולהיות מסוגלים ליהנות.
אבל כאשר אנחנו נהנות, ובדרכינו
אנו, הן דורשות שנעשה זאת בדרכן,
שבה רובנו לא מסוגלים

לכן ברור שהדיעות תהיינה חלוקות,
ובצדק• מפני שיש הבדלים
אינסופיים ביחסי־הגומלין שבין
שני המושגים, מין וסכם.
האורגזמה היא מושג ישן, כמו
יחסי־מין, והוא מתאים בעיקר לצורכי
הגבר, ביגלל מיגבלות תרבותיות,
הדבר משתנה ככל שה אדם
מפתח את תרבותו. בימים
מודרניים אלד, יש קונפליקט עצום,
מפני שהאדם המודרני רותם את
מדיום המין, שהאורגזמה כלולה
בו, למימוש ההנאה הפיסית־פסי-
כולוגית. עושים זאת בעזרת מדיום
הסכם, שהוא ביצוע אינטלקטואלי
למיצוי מכסימלי של מדיום זה.
הקונפליקט בא בעיקרו מפני ש האורגזמה
היא הפי-אבד של יחסי־המין.
וסכם הוא מצב של הנאה
מתמשכת, ולא תמיד עם גבולות
מוגדרים של זמן.
יש האוהבים אורגזמה, ויש סכם,
ויש הרמוניה.
אנשים מזייפים במערכת המבוססת
על אינטליגנציה (דימיון ורגישות)
.יש המנסים לחקות מודל
שהוא בעל יכולת גבוהה של הצלחה•
טיבעי שיהיו מי שנשארים
מאחור, וזה גם טיבעי לא להודות
שאני פחות.

שולה אוחינינה,
שנבתוה כמלכת
הזוב• העולות של
החושיס־אילסים
היהודיים,
מסיכות בשפתה
כיצד וכהה
בתואר מכסו

מ( גישה עם שולד. אוחנינה
י הינה חוויה. עוצמת הדברים
הנאמרים על־ידי הנערה החרשת־אילמת
גדולה מעוצמת קולם של אהבה אנשים בעלי כושר דיבור ושמיעה
נורמליים.
^ רא שונה
הנערה, שמלאו לה לא מזמן
עשרים ואחת שנים, זכתה לפני
כחודש בתואר מלכת היופי בתח ולה מסוגלת לבטא את
עצמה בדיבור מהומהם, ברות
שנערכה במיסגרת קונגרס
החרשים־איילמים היהודיים העולמי, הברות שאדם רגיל אינו יכול
שהתקיים בבנייני־האומה בירושלים. להבינן. השיחה עימד. נערכת בשולה,
בת להורים יוצאי מרו אמצעות ידידים, המסוגלים לתרגם
קו, ירשה בצאתה לאוויר העולם את דבריה. שולה עצמה יכולה
את ליקוי־השמיעה של אימה. מאז להבין את השאלות כאשר היא
מתבוננת בתנועת השפתיים.
היה עליה להתמודד עם חוויית

העולם השומע. מיגבלה זו לא מנעה
משולה את הרצון ללמוד
ולהתפתח ככל האדם.

אומרת שולה :״לפעמים אני
חושבת שאני יפה — בעיקר כשאני
מתלבשת יפה. ולפעמים רק חמודה.״
שולה, נערה עדינה ורגישה,
הדואגת לחזותה החיצונית, התחילה
לעצב את לבושה והופעתה
באופן אישי, ולכן אך טבעי היה
שעם סיום לימודיה העל־יסודיים,
בבואה ׳לבחור מיקצוע להתמחות
בו, פנתה לתחום המעניין אותה
במיוחד — עיצוב אופנה .״האמת
היא שאני אוהבת להתלבש כמו
דוגמנית, אבל אני לא יכולה להיות
דוגמנית מפני שהגובה שלי לא
מתאים, הייתי רוצה להיות דוגמנית
צילום ופידסומת, אבל אני

|*8 ^ 1(0שולה וחברה אמנון דמתי, בביתה שברעננה,

י 3 1־ £כשעדיין היו זוג אוהבים. אמנון, רקדן חרש,

רוקד בלהקת קול ודממה, אשר חבריה הם בעיקר חרשים־אילמים.

נשף הבחירה

שבו נבחרה שול,
כנזלכת־היופי, נערך ב
בנ יני האומה בירושלים לפני חודש. האירוע התקייו

במיסגרת הקונגרס העולמי של חרשים־אילמים יהודיים,
שמתקיים פעם בארבע שנים. החרשים־איל־מים
שבאו מכל רחבי העולם, בחרו בשולה פה אחד.

לא יודעת איפה למצוא צלם.״
לתחרות היופי של החרשים הגיעה
כמעט במיקרה. חברים סיפרו
לה על התחרות ולחצו עליה להשתתף•
מיספרה בתחרות היה ,13
אך למרות כל האמונות הקשורות
במיספר זה זכתה היא בתואר.
לפני כשלוש שנים החלה לרקוד
כחובבת בסטודיו של להקת
החרשים קול ודממה, אולם זנחה
תחביב זה משום ש״הלימודים
יותר חשובים לי, להיות מעצבת
אופנה או מורה למגמת אופנה.״
בסטודיו הכירה שולה את מי
שעתיד להיות אהבתה הראשונה,
אשר התמשכה לאורכן של שלוש
שנים, הרקדן אמנון דמתי, מדריכה
לריקודים. מספרת שולה :״אני
אוהבת את אמנון עד היום, אולם
עכשיו אנחנו רק ידידים טובים
ועדיין מתראים.״
זמנה הפנוי של שולה מנוצל
לצורך טיפוח והתמחות במיקצועה.

תחביבה הוא קריאת ספרים —
בעיקר סיפרי פסיכולוגיה. שולה
אוהבת לרקום ומרבה לצייר בעיקר
ציור אופנה.
למרות שהיא מודעת למיגבלו־תיה,
אין היא חשה כל רגשי נחיתות
כלפי העולם השומע והמדבר:
״אני מרגישה בסדר, למרות שאני
לא כמו כולם, תמיד כולם חיבבו
אותי.״ אולם כאשר עליה לבחור
בין מסיבת ריקודים הנערות אצל
חברים בתל-אביב ובין מסיבת ריקודים
הנערכת אצל חרשים, הרי
שהעדפתה האישית היא האפשרות
השנייה ,״מכיוון שבמסיבות של
שומעים אני משתעממת. יש לי
בחור שהוא רציני ורוצה אותי,
אבל הוא בחור שומע ואני לא
רוצה עם בחור שומע, כי אין לי
ביטחון. יש לי חששות שאולי לא
תהיה לו סבלנות אלי, או שבטח
יהיו לו חברים שומעים והם ידברו
(המשך בעמוד )66

קולנוע
י שראל
שדר ]!!סאובידן
זה היה צפוי — האיש שמסוגל לכופף
מילים׳ מוכרח היה לנסות את האוצר
המילולי במדיום המודרני ביותר שקיים
בעולמנו — הקולנוע. לכן, כשכתב שיר
בשם שדר מן ׳העתיד כבר ראה המשורר
דויד אביה בעיני רוחו את השורות נעות
על הצלולואיד. זה היה טבעי יותר עבורו
מחלום שחלם על סרט ראווה עם מרכבות
למאות וסוסים לאלפים על התחלת המאה
(לחץ שלא נולד מעולם).
בשעה טובה, אחרי קצת יותר משנה —
בעזרת המפיק יעקב קוצקי והמפיק אלכם
מסים (חברת ישואס) — עומד הסרט לפני
הצגות בכורה אכסקלוסיביות בסימנטקים
של תל־אביב, ירושלים וחיפה.
״ סרט שפוי״ .למה הצגות אכסלו-
סיביות דווקא? כי הסרט דובר אנגלית.
אומר הבמאי־המשורר :״זה לא הגיוני
שאדם יבוא משנת 3005 אל שנת 1985
וידבר דווקא עברית. חוץ מזה השפה
האנגלית היא השפה הבינלאומית התיק-
נית, ולדעתי, רק ראש בינלאומי יכול
להגיע לקהל בינלאומי.״ לכן את אבידן
לא מעניין כלל לפנות אל הקהל הישראלי,
ובוודאי לא אל הקהל הרחב, שאינו חושב
כמותו. נשמע מטורף? לדעתו של אבידן

קירה׳ גיז׳ינסקי 3־15(56

קירה גיז׳יגסקי 11(81*3
הברוטאליות שברה אותר

את העולם שניז׳ינסקי לא היה מטורף.
אך קירה טרקה את הטלפון בפניו.
הוא לא ידע בדיוק מה יעשה בה אם
תסכים להתראיין מול המצלמה, אך קסם
מיסתורי משך אותו אליה. הוא ערד סרט
תיעודי על חייה, שהיו מרתקים בפני
עצמם.
קירה נולדה בוינה. אביה ואסלאב
ניז׳ינסקי ואמה, רומולה, לא הטילו שום
ספק ביחס לעתידה. בגיל 17 זכתה לביקורות
נלהבות כשהופיעה בהלנה היפה

בבימויו של מאקס ריינהארדט בוינה
ובברלין. לאחר שרקדה בעולם כולו, משוודיה
ועד בודאפשט, דרך בלגיה ו־מאדריד,
נראה היה כי תעדיף להשתקע
בשמש האיטלקית. נישואיה לבן־טיפוחיו
של דיאגילב, המנצח איגור מארקביץ׳,
החזיקו מעמד שנים ספורות בלבד, אך
הקאריירה שלה ככוריאוגרפיה היתה יציבה
יותר. היא עשתה לה שם בינלאומי וב־
1956 נטשה את פירנצה ונדדה לסן־פרנ־ציפקו.
ב־ 1960 החליטה לפרוש וחיפשה

מורה למחול וכוריאוגרפית ניז׳ינסקי עם תלמידותיה כפעולה
מרוסייה לסן־פונציסקו
זה נשמע שפוי לגמרי.
גם מחיר הפקתו של הסרט הוא, לדבריו,
,שפוי׳ :״זהו סרט משוגע בתקציב שפויי,
תחת סרט שפוי בתקציב משוגע.״ כשמבקשים
ממנו הסבר פשוט יותר הוא
עונה: מה זה היום תקציב? אותו סכום
באמריקה נחשב כעלוב, באירופה כבינוני
ובישראל כענק.
לשלוט כיקום. גם על השאלות
האחרות קשה לקבל מדויד אבידן חשובות
סטאנדרטיות, וכל שנותר לנו הוא ללקט
את אימרי השפר שפיו נובע, כמו :״הסרט
שלי הוא סרט מקומי במושגים של כדור־הארץ
...הסרט שלי אינו סרט של מדע
בדיוני. הוא מייצג את הפילוסופיה העתידנית
שלי ...אני רואה בסרט שלי סרט
רטורי. בעוד שבעבר הבימה היתה אולמי-
הרצאות וקתדרות היום זה הפילם ...המסר
שלי אינו מכוון לעולם העתידני. המסר
שלי העיקרי הוא שאנחנו יותר עתידנים
ממה שאנחנו יודעים.״
ולסיום שורת הציטוטים עוד אחד, האהוב
על אבידן במיוחד :״חמש אצבעות
לנהל גאלאקסיה — עשר אצבעות לשלוט
ביקום.״
סרטים היא רו קדתדבד
לפני קצת יותר משלוש שנים הופיע
בסן־פרנציסקו, בהופעת-אורח מיוחדת, ה

רקדן
רודולף נורייב. מי שערק בשעתו
למערב ונחשב על-ידי רבים כיורשו הרוחני,
או אולי אף כגילגולו החוזר, של
ניז׳ינסקי האגדי לא האמין למראה עיניו:
בתום ההופעה, נכנאה לחדר ההלבשה שלו
אשה גוצה וכבדת־גוף, במעיל כבד ותיק
ענקי בידה .״איש צעיר,״ פנתה אליו,
״אני אלמד אותך כיצד לרקוד.״ והקשישה
העגלגלה כפירושקי והלבושה כבאבושקה,
החלה לרקוד כאחוזת טירוף. נורייב
התבונן בה כמהופנט. הוא ראה לפניו
את ניז׳ינסקי האחד והיחיד וידע, שהיחידה
שמסוגלת להעביר את המסר
הרוחני ואת התאווה הבלתי נדלית להתנועע
ולדבר בגופה כאביה, בשעתו, היא
בתו הנשכחת, העקשנית והכימעט מטורפת,
קירה.
שאלות סתומות . .במאי צעיר, ש עבד
בטלוויזיה האוסטרית, בשם רוברט
דורנהלם, רצה להעזר בה בעשיית סרט
על ניז׳ינסקי. המיתוס של ניז׳ינסקי ביקש
לו ביטוי הולם, שמעולם לא ניתן לו על
הבד או על הבמה (הסרט בהשתתפותו
של אלן בייטס נחל כישלון אמנותי וקופתי
כאחד) ,אך קירה סירבה. הוא הציף אותה
בפרחים ובשיחות טלפון יום־יומיות, אך
לשווא. הוא ניסה להשפיע עליה בכל דרך
אפשרית. טען שרק בפיה תשובות על
שאלות סתומות ביחס לאביה, הפציר בה
לגלות את הידוע לה על הסכיזופרניה
שלו וניסה לשכנע אותה לעזור לו לשכנע

ואסדב רוימולה וקירה (כת ה* )6ניז׳ינסקי
גילגול חוזר
העולם הזה 2296

שלווה בחיק הדת• היא היתה משוכנעת
שאביה לא היה חולה בנפשו כי אם
נשבר מהתוקפנות של סביבתו.
ילדה זקנה. סירטו התיעודי של
דורנהלם שבר את התנגדותה. האשד, ה־אכסצנטרית
היתד, כמו הר געש שחיכה
לרגע המתאים כדי להתפרץ, ומשבא האיש
המתאים, יצאה הלבה בצורה של סרט לא
על ניז׳ינסקי כי אם על קירה.
מי שראה את הסרט בפסטיבל הסרטים
בקאן, במיסגרת שבוע־הביקורת, הבין מייד
שאין זה סרט ביוגרפי רגיל. לבד מן
הסיפור על קירה ועל ניז׳ינסקי יש בו
אלף ואחד רבדים מרתקים לא פחות:
זהו סרט על אשה שכימעט אונסת במאי
לעשות כרצונה, רק משום שאין גבולות
ללשונה ולרעיונותיה. זהו סרט על מישחק

המח שב פושט
את הרגל
המחשב שידע יותר מדי
ארצות־תל־אביב,
(סטודיו,
הברית—קנדה)
— הסכנה שבהפיכת
הפרט לקוד קבוע וחשוף לחלוטין במחשבי המימסד
אינה נושא חדש. הבמאי אריק טיל (שעשה בישראל לפני
שנה, את ״מרי וג׳וזף — סיפור אהבה״) ,עסק לפני כמה
שנים בתעלולי מחשבים, בסרט שבו השחקן פיטר יוסטינוב
הצליח להערים על המכונות ועל המפעילים אותן, ולסחוט
מהן הרבה מאוד מיליוני דולרים, מבלי שאיש יוכל לעשות
לו דבר.
עכשיו משתלבים שני נושאים אלה בסרט המספר מה
קורה לאב שבתו נפגעה בעצירת־פיתאום של מכונית. עובדת
סוציאלית חרוצה חושדת שהאב היכה את הילדה, הולכת
לחבר שמפעיל את מחשב הביטוח הלאומי, וזה מוצא שהאב
עבר פעם עבירות פליליות (אחר כך מסתבר שמדובר בהלצת
בית״ספר ובדו״ח תנועה) .היא ״מצילה״ את הזאטוטה
מידיו של האב המיפלצתי, כביכול, ומרוצה מאוד מעצמה.
אבל לא כך ההורים והילדה. הם יוצאים כולם למילחמה,
כל אחד בדרכו. האב, שהוא ארכיטקט במיקצועו, ממיר
את מומחיותו ליום אחד, ומצליח להטיל תוהו ובוהו בכל
סידרי בראשית, עד בדי־בך שהוא אפילו מעניק לעצמו
בן נוסף.
זו אמורה להיות קומדיה, והסרט אכן מתייחס לדברים
בהומור. יש כאן גם מעשה בנישואין שעלו על שירטון,
ויש כאן קאריקטורה אכזרית למדי של עובדים סוציאליים,
שחם במיקרה הטוב כסילים בעלי כוונות טובות, אבל
ברוב המקרים, הם כסילים נעלי כוונות ניבזיות. לצורך

ת ד רי ך
חוב הלד או ת:
קירה וילדה כת־דמזתה
האושר והסבל

ועל.טירוף, על אמנות ועל שיגעון ועל
ההבדל הדק שביניהם, על ביקורת עצמית
ועל התבטאות חסרת־מעצורים, על רומנטיקה
ועל סבל.
זוהי, אולי, הפעם הראשונה שבמאי
צעיר מצליח לבטא באמצעות ילדה זקנה
את אחד התהליכים המרתקים והקשים
ביותר לביטוי בקולנוע — תהליך היצירה.
הוא לומד בלי סוף מנסיונה העשיר, ועם
זאת הולך שבי אחרי תמימותה. אין זה
חשוב יותר אם ניז׳ינסקי היה מטורף או
שפוי, גם אין זה חשוב אם קירה משכה
את הבמאי באף או אם היה זה הוא
שדיכא אותה. שיתוף הפעולה בין השניים
הוליד את אחת החוויות המרתקות שידע
הקולנוע בשנים האחרונות.

תל־ אגיב: הנפיל, אנגי ורה, אנשים
פשוטים, הסייח השחור, ברווזים.
חיפה - :הנפיל, התוודעות.

תל־ אביג
הכפיל (סינמה ,2ארצות־

הברית, מוצג גם בארמון חולון ובאורה
חיפה) :סירטו של ריצ׳ארד ראש עם
פיטר אוטול בתפקיד של במאי טיראן המוכן
לעשות הכל כדי להעמיד פרודוק-
ציה כרצונו. לתוך העלילה משתרבב כפיל
שהיד, עד לרצח על אתר הצילומים. סרט
הדן באמנות במישורים שונים ומגוונים,
באמת ובאחיזת עיניים.
+אנג׳י ורה (גורדון, הונגריה:
כיצד הופכת נערה ישרה לנאמנת
המיפלגה• הטיעון שמדובר בסטנאליזם

מ א רי סהארט לי: ל אב א היו ע בי רו ת־ תנו ע ה
הסרט הופשט כל עניין המחשב עד כדי גיחוך, ושיאו
בסצינה האחרונה, שבה מתמלאת כבר ניו־יורקית בכרטי סיות
ניקוב ובדפי מחשב.
אלן ארקין, כקורבן המכונות המתקומם, התנסה כבר
לא פעם בתפקידים דומים, והוא מסוגל לגלם דמות כזאת
בעיניים עצומות• יש לו ההומור והזעם הדרושים לכך,
והוא משתמש בהם היטב. מופיעות לצידו מאריט הארטלי,
ברעייתו, ומוניקה פארקר, כעובדת הסוציאלית המבלבלת
את בל היוצרות.

ובתקופתו העביר את הסרט מגבולות הונגריה
לעולם החופשי.
הסייח השחור (דרייב אין,
ארצות־הברית) :סירטו של הבמאי רא־קול
באלארד מופק על-ידי פרנסים פורר
קופולה על יחסים בין ילד לסייח שחור
ויפהפה, מוסיקה מקסימה של כארמיו קר
פולה, צילומים מעוררי התפעלות והתוצאה
מדברת אל לב הורים כילדים.
אנשים פשוטים (גת, אר־צות־הברית)
:רוברט רדפורד כבמאי עושה
נפלאות בסיפור פשוט על ילד לא
מאוזן בבית לא מאוזן. מישחק מרשים
של דונאלד סאתרלנד, מרי טיילור־מור ר
טים קארי.
ברווזים (מוסיאון, ארצות־הברית)
:מצחיקון לא שיגרתי מתבסס
על מישחקי מילים וכישרון בלתי אמצעי
של מייקל אמיל (אחיו של הנרי יאגלום
הבמאי) וז׳אק נורמן ושחקנית חדשה ש כדאי
לעקוב אחריה, פטריס טאונסנד.
הדוור מצדצד פעמיים (פאר,

ארצות־הברית) :ג׳ק ניקולסון וג׳סיקה
לאנג׳ מתמודדים עם התאווה ככוח מניע
והרסני בחייהם בגירסה חדשה לרומן ה מופת
שביים בוב ראפלסון.
!** האלים משתוללים (אלנבי,
דרוס־אפריקה) :מה מתרחש כאשר ה-
קידמה מגיעה לג׳ונגל הדרום־אפריקאי ב
במאי
אבירן כ״שדר״
לשלוט בייקום
עיקבות בקבוק קוקה-קולה, שנזרק ממסוק.
סרט משעשע עם הרבה מראות טבע מרתקים.

פרוכידנס (סינמטק, ארצות־הברית)
:סירטו של אלן רנה על סופר
גוסס העושה לעצמו ולבני מישפחתו חשבון
נפש ומסתבר כי השקפת החיים הסובייקטיבית
אינה קודרת כל כך כמו
המציאות. מישחק נפלא של ג׳ון גילגוד,
אלן ברסטין ודירק בוגארד.

חי פ ה

אירית מאירי כמעבדה פארמנטלית לבדיקת בדיקות אורנזמתיות ב״שדר מן העתיד״
אנחנו יותר עתידנים ממה שנדמה לנו
העולם הזה 2296

התוודעות (שביט, הונגריה)
:הבמאי איסטבן סאבו מדגים יחסים
בין גבר ואשה שאינם נשואים זו לזה
הנאלצים לרדת למחתרת בימי מילחמת־העולם
-השנייה ולפתח ביניהם יחסים של
אמון ללא סייג. עבודה יפה מצד כל
המעורבים.

ד! דיק
והטוב

הוא אחד השחקנים הוותיקים ביותר בתיאטרון
הישראלי. הוא גם אחד הטובים
שבהם• הוא גבר גבוה מאוד ומשופם. לכן
אין פלא שתמיד הוא מוקף נשים יפות
ומושכות. זהו דודיל! סמדר, שהיה בעל
השחקנית נירה עדי, ויש להם בן משותף
מנישואין אלה שהוא בן 17 וחי עם אמו.
למדות שדודיק זה מוקף תמיד הרבה
בחורות יפות, הוא תפוס חזק מאוד רק על
אחת. במשך שנתיים הוא נאמן רק לשחק נית
תיאטרון הילדים, מלי סיסו נמוכת
הקומה. גם כשמלי נסעה לה ללונדון, לל מוד
מישהק, הוא חיכה לה, בסבלנות ובנאמנות.
ועתה, כשהיא שוב בארץ, הם שוב
נראים יחד, תמיד מחובקים ומאושרים
ומתחלקים אפילו בדירת־מגורים משותפת.

מלכות יש הרבה בעולם, כל אחת והארץ הקטנה שלה. אצלנו
בארץ אמנם אין מלך, אבל מלכה אחת יש ויש. ולא
סתם מלכה, אלא מיס־תבל לשעבר, והיא רינה מור.
רינה היא אשת יחסי־ציבור של המיליארדר אייזנברג, שאצלו
הכל, כידוע, קינג־סייז. והנה הגיעה אלי שמועה, שלדינה יש
רומן עם גירעון גידרון, שהוא בעצמו אחד מיועציו של
אייזנברג דנן. מגיעה שמועה כזאת, אז לא נותנים לה להתגלגל
סתם ככה על הריצפה. מרימים אותה, ואחר-כך מרימים
טלפון ושואלים.
אז ככה, מתברר שרינה לא מכחישה שהיה לה רומן עם
איש־העסקים יעקב כרזל. ועוד מתברר שגם עם אמנון מוזס,
הידוע כנוני, בנו של נוח מוזס מבעלי היומון ידיעות אחרונות,
גם איתו היה לה רומן ארוך שנגמר לא מזמן. ואילו הסיפור
על גידעון גידרון, טוענת רינה, אינו נכון ! ואלה בדיוק נמרץ
המילים שיצאו מפי המלכה :״אנשים שרוצים להרגיז המציאו
את הסיפור הזה. אין לו כל שחר. אני לא מבינה למה עושים
לי את זה. אין לי שום רומן כרגע, אבל כשיהיה, אספר. לעומת
זאת אני קונה מכונית.״ כך אמדה לי המלכה.

כרמית רהן־ין ן

היה לו רומן אדיר עם דינה כהנוכיץ,
שהיא מפיקת תוכניות בטלוויזיה. כולם
כבר דיברו על חתונה הממשמשת ובאה.
כולם, מלבד דינה עצמה, שדווקא בשיא
פריחתו של הרומן יצאה לה לחופשה ב־חוץ־לארץ.
ואז
הוא הכיר את חברתה הטובה, הקריינית
הזרוקה של הטלוויזיה, כרמית גיא,
1והרומן שהיה לו עם דינה היה סתם רומב־צ׳יק
לעומת מה שהתפתח בינו ובין כרמית.
אני מתכוונת לאלי שאלתיאל, ההיס1
טוריון
והמבקר הספרותי, שהיה אלמן ואב
! ״ לבן. אלי וכרמית היו כל כך מאושרים
^יחד, עד שהחליטו להינשא. כעת החליטו
ן להפגין את אושרם, והם שבים למדור שלי

מיכאל והקצינה
סוף־סוף זה קרה. האמרגן־זמר־במאי,
מיכאל שושן, שותפו של מיקי גולדג־כדג,י
אחיו של דודו טופז, מתחתן. למה
סוף־סוף? כי מיכאל לא היה ידוע כרודף
נשים דווקא, ולא נראה בחברתן של רבות
מבנות המין הזה• לכן כל כך שמחתי,
כאשר קיבלתי הזמנה לחתונתו. מיכאל
השחרחר והצנוע מתחתן עם רהל פינ־קלשטיין,
קצינה בצבא הקבע, בדרגת
סרן. אני יכולה עוד להוסיף בעניין זה,
שהרומן שהתנהל בין רחל ומיכאל, היה
קצר. השניים התאהבו ממבט ראשון, ולכן
היתה החלטתם כה מהירה.

( 1ח 1א אל הכלים (

דיירץ־ז-ייריז ד תר ל

לדד

ד י זא

ר יר יו יוד

ר* רר יר* י

ידימז

בניגוד למה שחושבים כשרואים את כל
הפרקליטים בגלימותיהם ואת כל המזכי־

ספיר־חסדבש

ס*. דוגמנית היא
יפה מה זה יפה1
היא
׳מצליחה — מה זה מצליחה ! שמד, ספי״
רית דכני, וכל ידידיה מכנים אותה
ספי.
עד לאחרונה היה לה, לספירית שלנו,
רומן ארוך־אדוד עם אכי אלון, בעל

מועדון־לילה במיקצועו. אבל, כידוע, גם
רומנים ארוכים נגמרים, וכך קרה לרומן
ספירית־אבי. אבל בחורות יפות ומצליחות
כמו ספי לא מסתובבות זמן רב חופשיות
בשטח. לא חלף הרבה זמן מאז שנגמר
הרומן הארוך — וכבר התחיל רומן קצר.
גם הרומן הקצר, מסתבר, נגמר.
נגמר בחתונה.
בעוד שבועיים ימים ׳תינשא ספי ל דודי,
טייס־נווט במיקצועו, ותירדה את
הדבש בירח המיועד לכך.

סמדר קילצ׳ינסקי
מבט עורג
רות בחולצות מעומלנות. כשעובר במים־

דרונות המישפטן הצעיר ציון אמיר,

כרמית גיא ואלי שאלתיאל בהמתנה מכיוון שכרמית בהריון. היא כבר סוחבת
את כרסה מזה חודשים ומצפה בקוצר רוח
לביקור החסידה

למשל, צריך ממש לנגב את הריצפה. כל־כך
רטובים ועורגים המבטים שנועצות בו
השופטות, הפרקליטות והמזכירות — שלא
לדבר על הנאשמות וד,מאשימות.
ציון זה, כך מספרים לי, הוא דווקא
בחור נחבא־אל־הכלים, למרות שהוא עובד
אצל צבי לידפקי הידוע. מה זאת אומרת
נחבא־אל־הכלים 1זאת אומרת שקשה
לתפוס אותו פעמיים עם אותה בחורה.
והנה, לשימחתי, דווקא הצלחתי לתפוס
אותו עם בחורה, ולא סתם בחורה, אלא
סמדר קילצ׳נסקי היפה, בתו של ה־מפגין־הצייר
אנדרי קילצ׳נסקי. סמדר
דנן היתד, עם ציון במסיבה, ותלתה בו
מבטים אוהבים, כאילו שהוא חבל כביסה.
חוץ מנשים — ואת הסוד הזה נא לא
לספר לאיש — אוהב ציון גם להצטלם
בעירום, לאלבום התמונות הפרטי שלו.

דודי וספי
רומן קצר

מתאים לי...

תמיד חשבתי
שיש רק
י סיגריה אחת -
עד שגיליתי

¥^¥ 80ס\0/ש8

תערובת אמריקאית,
המחיר 5ש.

א שר נמכרותבחו

הן י פו תונ עי מו ת
פ שו טלאתר צי ל הו רי דאותן

אז ביאישתד עי כי מלבדהאמבטיהזהמאודבאופנהלהסתובב <
בברכה, על שפתהיםאוסתם בין ח ד רי ה בי ת, גםכשב אי םאורר

0110ן 01 המגע המלטף של האופנה

המאהב היה
,2313 רונו
בשוק.
היתה נבת ,40
גדושה,
בת־קיבוץ שנולדה
ברוסיה.
השכנה היתה
צונ״וה זוהרת.
^ ו היתה אהבה שנועדה מראש לי
כישלון. הכל היה נגדה. המאהב, יהודה
מוריה, היה רק בן ,23 רוכל בשוק,
צעיר נמוך־קומה, שמנמן ומקריח, ורחל*
היתה גרושה כבת .40 יהודה הוא
בן למישפחה מעוטת אמצעים יליד שבד
נת־עוני. אחיו הבכור היה מסובך בעניינים
פליליים והוא צמח בסביבה אלימה
ונואשת. רחל היתה בת קיבוץ, ילידת
רוסיה, שגדלה בחממה מישפחתית אוהבת
ומבינה, וקיבלה חינוך אקדמי.
בעלה לשעבר של רחל, אלוף־מישנה
בצה״ל, היה מפקדו הישיר של אחיו הבכור
של יהודה. המפקד הקדיש תשומת-
לב מרובה לפקודו, ועזר לו להיקלט בחברה
ולצאת מסבך העניינים הפליליים
של העבר.
בסוף 1976 היתה רחל גרושה טריה
ויום אחד טילפן אליה יהודה, שחיפש

:אשם יהודה מוריה ו״רחל
,מבטה כשל אשת מוקסמת ואוהבת.

מהבד. ממדד.
את בעלה. הוא רצה להעזר בו בעניין
פרטי כלשהו. רחל סיפרה כי הם גרושים,
ובין השניים התפתחה שיחה.
״את רחל הכרתי ב־ .25.11.76 ביום הראשון
להיכרותנו ישבנו בבית־קפה. ושם,
לאחר שיחה, הרגשתי שהיא מחזיקה
בידי ומבטה כשל אשה מוקסמת ואוהבת,״
כתב יהודה ביומנו .״שאלתי אם
תאות להצטרף אלי לדירה של חבר, שהמפתח
היה אצלי, והיא הסכימה. שם קיימנו
לראשונה יחסים מיניים, ונוכחתי לדעת
כי היא אשה בעלת מזג מיני חם.״
קשיים התעוררו כאשר רצה יהודה
לבוא לבקר בביתה של אהובתו.
אך שם התגוררו איתר, שני ילדיה, נערה
שהיתה אז כבת 15 ונער כבן .12
בפעם הראשונה בא המאהב בערב לביתה
של רחל לחזות בטלוויזיה, ומכיוון
שבחוץ החל גשם סוחף, אמרה רחל כי
זוהי הזדמנות שהוא יישאר ללון בביתה.
״בהתחלה ישנתי על הספה. באמצע הלילה
היא העירה אותי לעבור למיטתה כדי
לעשות אהבה. במשך הזמן יחסינו התהדקו,
ואז אמרה שהיא אוהבת אותי,
והיתד, רוצה שאעבור לגור איתה כבעל
ואישה לכל דבר.
השכנים בבית המשותף בעיר הדרומית
* שם בדוי.

הביטו בהשתוממות בשכנתם. הם הכירוה
כאשה שקטה, גרושה המגדלת את שני
ילדיה והעוסקת בעבודתה המכובדת. ו־פיתאום
גילו כי האשד, הבלונדית, הדהויה
במקצת, פורחת בחברתו של המאהב,
הצעיר ממנה ב־ 15 שנה. כאשר היה
אבי ילדיה מבקר את ילדיו ועולה לדירה,
היתד, רחל מסתגרת עם מאהבה במיטבח.
באותה תקופה החלה הבת המתבגרת
להראות סימני עצבנות, וסיפרה לאמה כי

דה היה בטוח כי כל זד, הוא תרגיל כדי
להשקיט את בעלה, והם אמנם המשיכו
להיפגש כבעבר. ההבדל היחידי היה ש יהודה
לא התגורר עוד בביתה של רחל.
רחל היא שהפכה בת־בית במישפחתו
של מאהבה. היא הכירה את אמו, דודו־תיו
וקרוביו האחרים, ונהגה לנסוע איתם
לטיולים ולשמחות מישפחתיות. כולם
התייחסו אליה כאל חברתו של יהודה,
ולא דיברו על הבדלי הגיל שביניהם.

..״תבן שבל חיי אודה גשזתעת 101 ,שלא תעזוב
אותי?״ שאלה וחל את הוזה לבז׳ שגירשה אתו
אביה אמר לה שאם יהודה יגור בביתם,
יהודה יאנוס: אותה. המתח בבית הפך
בלתי־נסבל. בכל פעם שהיו הילדים חוזרים
מפגישה עם אביהם הם היו מתוחים
יותר, ומפגינים את שינאתם ליהודה ו־סלידתם
ממנו. לבסוף פנה האב ואיים
שאם המאהב לא יעזוב את הבית, ידרוש
שהילדים יעברו להתגורר איתו.
כדי למנוע את הפרדתה מילדיה,
הסכימה רחל ללכת יחד עם אבי ילדיה
למישטרה ולבקש שיזהירו את יהודה לבל
יטריד אותה ולבל יבוא עוד לביתה. יד,ו
שוב
שוחחו בני־הזוג על האפשרות ש ישובו
להתגורר יחדיו, ויהודה הציע לרחל
נישואין, אך היא משובדמה סירבה.
״אם יש יחסים יפים בין בני־הזוג, לשם
מה להתחתן? הרי זה סתם נייר!״
ב־ 1978 חלתה רחל וסבלה משיתוק זמני.
היא אושפזה בבית־חולים, ויהודה טיפל
בה במסירות. הוא היה מבקרה יומיום,
וגם אמו הצטרפה אליו.
באחד הימים הקשים, כששכבה בבית־החולים,
אמרה רחל ליהודה, כשדמעות
בעיניה :״יתכן שכל חיי אשאר משותקת,

נכון שלא תעזוב אותי?״
המאהב הבטיח להישאר לצידה לנצח.
כאשר חזרה רחל לביתה, אחרי החלמתה,
חל שינוי ביחסים בין השניים. לדברי
רחל היא הבינה אז כי כל העניין
היה טעות, וכי יש לחסלו בעוד מועד.
יהודה טוען שהיא נכנעה שוב ללחצים
שהפעיל עליה בעלד,־לשעבר, וליחסים הקשים
שהיו בינו ובין הילדים.
יום אחד אמרה רחל ליהודה שעליהם
להיפרד וביקשה שיעזוב את ביתה. הוא
חשב כי מדובר שוב בפרידה למראית-
עין, כדי להשביע את רצון בעלה. אך
היא הלכה לתחנת־המישטרה והתלוננה כי
יהודה סטר על פניה ואיים עליה שיפגע
בה אם תצא עם גברים אחרים.
״בתחילת שנה זו נשבר בי משהו ביחסי
עם רחל. החלטתי לנסות את מזלי
באנגליה, כשאנו מציינים את פרידתנו
בארוחת־ערב במיסעדה מפוארת והולכים
לסרט,״ כתב ביומנו.
הדבר היה במרס 1980 והערב הסתיים
בגן־ציבורי קטן, שאליו הלכו כדי לשוחח,
אך מכיוון שהאווירה היתה מאוד רומנטית,
קיימו שם יחסי־מין. למחרת טס
יהודה לחו״ל־.
במשך החודש שבו שהה באנגליה קיבל
מרחל שני מיכתבי־אהבה לוהטים:
״ליהודה שלום היתה בינינו המון

אהבה מוזרה

עדינול חוש ומחודש

(המשך מעמוד )61
אהבה והמון הבנה, ובין כל זד, גם
המון אי־הבנה וחוסר-סליחה על
דברים שנעשו. יכול להיות שהנסיבות
האובייקטיביות שלי לא אים־
שרו לי להתנהג בחופש רגשות,
בלי להתחשב בסביבה ...כרגע אני
מרירה מאוד על הצורה הניבזית
שבה נגמרו יחסי־האהבה, הידידות
— או איך שתקרא לזה ...אני
מודה שהיו תקופות יפהפיות, ואותן
ודאי לא אשכח• הצרה היא
שביו התקופות האלה היו דברים
ניבזיים, והם מאפילים עליה.״
ובמיכתב השני:
״איך היית אומר? ,רוחל׳ה, אני
מתגעגעת אליך אתה רחוק או

מוצר חדש בשוק — עדינול תחליב לתינוק — תחליב
לטיפול בתינוק שפותח במעבדות איקאפרם (כפר־סבא),
ומיועד לניקוי וטיפוח עור התינוק (והאם) .תחליב עדינול
נמכר במיכל צהוב עם פיית ״פלי־פ־טופ״ המסייעת
לשימוש חסכוני בתחליב.
משחת עדינול לתינוק עליה ״גדלו״ רבות מאיתנו עברה
גם היא ריענון: הרכב המשחה שופר והיא נמכרת בשפופרת
פלסטית צהובה נוחה לשימוש.
מוצרי עדינול נמכרים בבתי־המרקחת.

״לא טוב היות האדם לבדו״
2ך 1ך ן הכרויות למטרת נישואין

1 1י 19 1 1שנות מוניטין
י— * העסק הנבחר לשנת ¥ 1981

טל־^ 03 282932
^ תל אביב, רח׳ בן יהודה 58

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת

נאשם באותו כתב־אישום, שהוגש
על-ידי התובעת הלנה ביילין, כי
הטריד גם אשה אחרת, צעירה
יפהפיה המתגוררת בדירה סמוכה
לדירתה של רחל.
בבית־המישפט הסתבר כי בכל
אותה התקופה שבה היו יחסיו עם
רחל בשפל, הציץ יהודה לבית
השכן וראה שם את השכנה הבלונדית,
גם היא גרושה, אך צעירה
וזוהרת, ובעלת־מרץ ויוזמה.
הוא נהג להשקיף לעבר דירתה
בכל שעה משעות היום והלילה,
והיה מטלפן ומבקש להיפגש אי-
תה. בתחילה היו השיחות האנונימיות
אדיבות, אך כאשר סירבה
היפר,פיה להיפגש איתו, החל מנבל
את פיו ומציע לה הצעות
מגונות בטלפון.
השיחות נמשכו מאמצע 1979
ועד סוף נובמבר .1980 יהודה היה
מטלפן ללא הרף, ודרש מלאה *
להיפגש איתו. הוא הסביר לה כי
היא מושכת אותו מבחינה מינית
והציע לה במילים מגונות וניבול-
פה הצעות מיניות שונות ומשונות.
מדי פעם היה מודיע לה מה
צבע התחתונים התלויים על חבל-
הכביסה בדירתה, ועל מצב מכוניתה.
פעמיים הודיע לה כי למכונית
תקר בגלגל, ואכן, כאשר ירדה
לאה לרחוב, גילתה כי כך היה.
היא חשדה כי הוא הגורם לתק-

תיה שלה עם יהודה. לאה, שלא
הכירה את רחל קודם לכן, מיהרה
לטלפן אליה ולספר לה על ההטרדות
הטלפוניות. שתי הנשים
החליטו לעשות יד אחת כדי לל כוד
את הגבר שמירר את חייהן1 .
בשעה שמונה בערב ב־ 30 בנובמבר
,1980 הגיע השוטר, ולאד,
הכניסה אותו לחדר־ארונות קטן
המשקיף אל הסלון. בשעה 9בדיוק
הגיע יהודה לדירה. לאה
שאלה אותו מייד על עניינה של -
רחל, והוא סיפר כי בתחילה היה
ביניהם רומן וכעת היא אונה רוצה
בו יותר. משכה אותו בלשונו
עד שסיפר לה בפירוט על כל ההטרדות
הטלפוניות שביצע במשך
שנה וחצי. אז יצא השוטר מכד

קונדמחבואו ועצר אותו.
השופט אורי שטרוזמן התרשם י
ממראה עיניו וממישמע אוזניו.
כאשר התפשרו התובעת, הלנה
ביילין, וד,סניגורית, כרמלה חנוך,
והחליטו להאשים את יהודה באי-
שו*ים קלים ׳יותר מאשר בכתב־האישום
המקורי, הרשיע אותו השופט
על־פי הודאתו.
בטיעון לעונש ביקשה התובעת
ביילין להחמיר בעונש, מכיוון ש-
בסערת־הרגשות של הרומן הראשון
נולדה התנהגות אלימה, ש כוונה
אל רחל, ונגרם נזק נפשי
רב ללאה, שסבלה שנה וחצי מ־

ב עיו ת
ול ב טי ם
בחיי המין
מאת

נוסוס איריאד

ד״ר מרדכי זידמן

אבן גבירול 110 תל״אביב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפון 772118 ,227117

הוצאת רשפים

הזמן כברעכ שיו
מקום ל מו ד עו ת בג ליון

ראש השנה

העול סגוג
שיופיע במוצ״ ש

״רחל״
״אני מרירה מאוד
קרוב, בעצם לא משנה, בכל זאת
אני מתגעגעת• מסתבר ששלוש
שנות היכרות לא הולכות ונעלמות
פיתאום. חוץ מזה היית תמיד אומר,
לעולם לא תמצאי אחד כמוני,
נאמן, ישר כלפיך וכמובן אוהב
,.ומכיוון שאני טיפוס רגשני,
זוכרת ונזכרת בדברים שבאמת
היו יפים בינינו אתה יודע,
יהודה, כנראה אהבתי אותך מאוד
בתוך תוכי ...אינני יבולה לצאת
עם אדם אחר, איני מסוגלת לחיות
עם אדם אחר מכיוון שקשה לי
להסביר את ההרגשה (ואני מפחדת
ממנה) שאדם אחר יגע בי.
איך אומרים בסלנג? ,אני בתולה
בשבילך /בינתיים אומר שלום,
וכתוב לי לפחות, שלא אתגעגע
אליך כל-כך, רחל.״

האש ״

ח א חי ת

ך תקופה עצמה, שבה כתבה
* רחל את מכתבי-האהבה הניר־גשים
הללו, היא פנתה למישטרד,
והתלוננה כי מביתה גנבה טבעת
יקרה, והיא האשימה בגניבה את
יהודה.
כאשר חזר המאהב ארצה, אחרי
חודש ימים בלבד, מיהר להתק שר
איתה, ושוב נפגשו כזוג אוהבים.
רחל הביעה לפניו את צערה
על התלונה במישטרה, והז מינה
אותו לחזור לגור בביתה.
יהודה, שהתחיל לעבוד כרוכל ב־שוק־הכרמל,
חזר וגר בדירתה של
רחל האקדמאית והם חיו, כבעל
ואשד, לכל דבר עד אוקטובר / 80
הם ניהלו חיי יונדיום שיגר-
תיים. כאשר כיבסה רחל את וילונות
הסלון ולא הצליחה לתלותם,
עשה זאת יהודה עבורה. הם
יצאו יחדיו לקנות בגדים ומתנות
לילדים, וביקרו ידידים ומכרים
כמו כל זוג נשוי.
כתב-האישום שהוגש לבסוף נגד
יהודה לא התייחס רק להטרדתה
של רחל, ולאיומים עליה. יהודה

יהודה ו״רחד״ בטיול

...על הצורה הניבזית שבה נגמרו יחסי־האהבה
רים הללו.
לילות חסרי-שינה ושעות אומללות
רבות עברו על לאה, מפחד
השיחות האלמוניות. היא אומנם
פנתה בשלב מוקדם למישטרה, אך
שם הסבירו לה כי אין ביכולתם
לתפוס את המטריד, וכי עליה לעשות
זאת בעצמה.

מלכוד ת
ברחוב
ן * הרי התייעצות עם ידיד,
י י קצין־מישטרה, החליטה לב סוף
להטמין מלכודת למטריד הטלפוני.
היא נענתה יום אחד לבקשותיו
והסכימה להיפגש איתו
ברחוב. בבוקר, כאשר יצאה לעבודתה,
זיהתה את יהודה, שעמד
במקום שקבעו, ועשה בידו תנועות
חיוג בטלפון. הוא הציג את
עצמו כמטלפן המעריץ.
כאשר נפגשו, הסביר שהשם
שבו הציג עצמו בטלפון אינו שמו
האמיתי, וכי שמו יהודה. לאה
ביקשה את מיספר־ר,טלפון שלו,
והם קבעו פגישה לשעת־ערב בביתה
של לאה. מייד אחרי שהורידה
את יהודה ממכוניתה, מי הרה
לאד, לתחנת־המישטרד״׳ סיפרה
כי בערב יגיע המטריד לביתה,
וביקשה שיהיה שם שוטר.
כאשר נתגלה לה שמו המלא של
המטריד, שוחחה עם חברה שהכירה
גם את רחל, ושידעה על צרו*
שם בדוי.

הטרדות טלפוניות בלתי־פוסקות.
רק יוזמתה ואומץ־ליבה הם שגרמו
לתפיסתו של הנאשם.
הסניגורית חנוך הדגישה את
מערכת־היחסים המסובכת בין יהודה
ורחל. האהבה האמיתית והדחייה
שהביעה לו רחל בעת ובעונה
אחת, גרמו לו לבילבול
מוחלט, עד שלא הבין אם היא
רוצה בו או סולדת ממנו.
היא הדגישה את מיכתבי־ד,אהבה,
את הנסיעות המשותפות ל טיולים
בחברת בני־מישפחתו, ו -י
ביקשה מבית־המישפט להקל בעונשו.
״אינני
סובר כי אביא תועלת
למישהו מהמעורבים בתיק זה אם
בגזר־הדין אקבע את הערכתי לגבי
השתלשלות האירועים שהביאו
לאשמת האשם באישום הראשון
(לגבי רחל) .המתלוננת והאשם
היו בקשרים רומנטיים, ויחסיהם
חרגו לעיתים מתחום הרומנטיקה,״
קבע השופט.
השופט סבר כי די להטיל על
הנאשם מאסר־על־תנאי וקנס כס פי,
כדי להרתיעו ממעשים כאלה
בעתיד.
״באישום השני (לגבי לאה) עבר
הנאשם כל גבול מותר, אפילו נתייחס
למותר בסלחנות,״ קבע השופט,
והעניש את יהודה ב־ 4חודשי
מאסר־על-תנאי.
שתי הנשים יצאו מבית־המיש־פט
כידידות. המאהב יצא בעונש
מאסר־על־תנאי של שיבעה חודשים
בסך־הכל, וקנס של 3000
אילנה אלון 1
שקל.

וה היה 011113 הזר
ג ליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה
בדיור! ,היה גליון ראש־השנה תשי״ז, שעל נכי שערו הופיעה
תמונת איש־השנה, נשיא מצריים נטאל עבד־אל־נאצר. סקירת
שנת תשט״ז, שבה וטיפלה ב״קרן המגף׳ ,ובציד הפידאיון
ובשובו של מורדכי אורן לישראל ממעצרו בצ׳כוסלוכהיה.
אנשי־השנה בשטחים השונים היו לפי סדר זזז: עולם —
ניל,יטה ברושצ׳וב ; צעיר — יוכבד צור (צנחנית שהשתתפה
באליפות־העולם בצניחה, שנערבה במוסרן בה) ; מדיניות — משה
שרת ; כנסת — ח״כ מיכאל חזני ; מדע — פרופסור מרכוס
ריינר (אביו של מנב״ל בנלן־הפועלים כיום, אפריים ריינר) ;
אמנות — דני ר!יי ; מישפט — עו״ד מיכאל כספי ; ספורט —
שוער נבחרת ישראל בכדורגל, יער!וב חודורוב ; אשה —

שהיה

אופירה ארז(כיום רעיית הנשיא יצהר! נבון, שנבחרה באותה שנה
כצכרית )1956ן ספרות — חיים חפר ודן בן־ אמוץ (על
סיפרם ״ילקוט הכזבים תיאטרון — זלמן לביוש ובתיה לנצט.
ב״העולם הזה״ השבוע לפני 25 שנה ראה אור סיפורו של
דויד סבר מעין־השופט, ומדורה הסאטירי של לילי גלילי
״העולם הבא״.
בשער הגליון: איש־השנה תשט״ז, נשיא מצריים גמאל עבד־אל־נאצר.

..פצצות
הורגות
״תדאביב החדשה׳ * נודיזם 1956
קפיטליסטים בדיוק נמו שהן הורגות סוציאליסטים

העם
י 1םהכלבהלבן
פרעוני מצריים העתיקה חשבו במותם
על ראש־השנה הבאה. בין המצרים שנקברו
בפיראמידות היו בקבוקים כחלחלים׳
שהיו כנראה מלאי בושם, ושנשאו
כתובות על השנה החדשה, וגם אבני
השחם, שנשאו בכתב־חרטומים את הכתובת
או אב נאב (״למזל טוב״) —
כנראה כמתנה לראש־השנה. .
מאז ממשיכים בני־אנוש, איש איש
כדרכו, לקדם את פני ראש־השנה. בלב
כל אחד מהם כירסמה ההרגשה כי כל
אשר קורה ביום הראשון של השנה
החדשה עלול להטביע את חותמו על השנה
כולה.
י כך נוהגים הטאמילים והסינהאליזים ב הודו
להפסיק כל עבודה בראש־השנה
שלהם (באמצע אפריל) ,עד בואה של
״שעת המזל״ .כאשר נקבע מתי חלה
שעה זו, מתחילה עבודת־האדמה במרץ
כפול והסל הראשון של זבל נקבע באופן
חגיגי בקרקע.
קנה לגירוש הרוחות. בעולם הערבי
חל ראש אל־ שנה (מבוטא: ראם אם-
סנה) ביום השנה לבריחת הנביא מוחמד
ממכה. מאחר שהלוח המוסלמי אינו צמוד
לתנועת־חשמש, יכול חג זה לחול בכל
עונה שהיא של השנה. הוא מוקדש, מאז
ראשית המאה השישית, להערצת הנביא
מוחמר ולמילחמתו ברע. כל ערבי חייב
לפתוח את ביתו לכל עובר ושב, לחלק
נדבות לנצרכים ולספר על הבריחה.
הקוריאנים קוראים לראש־השנה בשם
״יום־הזהירות״ ,כי כל הקורה ביום זה
חשוב לגבי השנה הבאה• על המישפחה
להישאר ערה בליל החג, להביא בחצות
זבח לאבותיה.
בני וייטנאם מביאים בראש-השנה קורבן
לפני בית מקדשם, טובלים במים כדי
לטהר את עצמם. בני טונקינג מציבים ענ פי
קנבוס גמישים על גגותיהם, כדי לגרש
את הרוחות הרעות.
ענבים ונשיקות. האירופים חוגגים
את ראש־שנתם לפי הלוח הגריגוריאני,
שנקבע על-ידי האפיפיור גדיגוריוס השמיני
בשנת ,1582 כדי לתקן את שגיאות
הלוח של יוליום קיסר משנת 45
לפני־הספירה. ההפרש הצטבר ל־ 11 יום.
בזו אחר זו קיבלו כל הארצות באירופה
את הלוח החדש.
בבריטניה בוצע השינוי לפני מאתיים
שנה, למורת רוח ההמונים שהפגינו ברחוב,
וקראו :״החזירו לנו את 11הימים!״
רוסיה קיבלה את הלוח הגרי-
גוריאני רק אחרי המהפכה הרוסית״.
השוודים מאמינים כי האדם הראשון
העובר על מפתן הבית בשנה החדשה,
צריו להיות גבר. אם עוברת אשה ראשונה,
יביא הדבר מזל־ביש. בסקוטלנד זוכה
המבקר הראשון בבית לנשיקה, מפי האדם
הפותח לו את הדלת.
בעוד שהדנים מקיימים המולה אדירה
בחצות ויורים זיקוקין־די־נור כדי לגרש
רוחות רעות, וההולנדים מפעילים את צופרי
אוניותיהם כדי להקביל את פני ה שנה
החדשה, הרי שבספרד חייב כל אדם
לאכול שנים־עשר ענבים עם הישמע ה־צילצול
הראשון של השעה .12 אם יש
ברצונו לזכות בשנה טובה, עליו לגמור
* ומשוס כך חוגגים את יום השנה של
מהפכת אוקטובר בשיבעה בנובמבר.

את האכילה לפני גמר הצילצול ה־.12
האינדיאנים, אשר לכל שבט מהם היה
ראש־שנה נפרד משלו, היו מכבים את
המדורות עם כניסת ראש־השנה ומפזרים
את העפר. אש חדשה הודלקה על-ידי שומ״
רי-האמונה, שחנקו כלב לבן ותלוהו. ביום
החמישי של השנה התוודו כל בני השבט
בפומבי על חטאיהם. אז הובא הכלב הלבן
למזבח ונשרף.
האופטימיות הטיכעית. בישראל
יהיו טכסי ראש־השנה השבוע מגוונים :
החל מן הטכס האדוק בביודהכנסת של
מאה־שערים, עבור בטכסי העדות השונות
והחסידים וכלה בטכסים השונים לחלוטין
במשקי השומר הצעיר. מאות אלפי
אזרחים יחוגו את החג כדרכם: במסי-
בות־לילה על שפת הים, באולם הריקודים
של בית־המלון, או במיטה.
מעט מאוד אנשים קיוו כי השנה הבאה
תהיה טובה יותר מן הקודמת, מעט מאוד
חששו שתהיה בהרבה יותר רעה. הקהל
השלים עם העובדה כי גם בשנה הבאה
יפלו חיילים צעירים על הגבול. הודעת
קול קהיר על הריגת 13 חיילים מצרים
בשבוע האחרון של השנה החולפת —
היתה רמז לבאות.
הנבואות השחורות על שואה פוליטית
או כלכלית השאירו אותו אדיש. האופטימיות
הטיבעית של עם, שראה בדורו
הרבה סכנות והתרגל לניסים פוליטיים,

קבעה את הגישה לשנה החדשה.
נוספה עליה ההרגשה, המוצדקת, שעל
אף כל הוויכוחים, השינאות והניגודים, עם
ישראל הוא בפרוס שנת תשי״ז מאוחד
יותר מכל עם אחר בעולם.
נכסים הקרן עדייו קדמת
יהודי גרמניה עשו מה שעשו יהודים
רבים בגולה, לפני 20—15 שנח. הם קנו
אדמות בארץ מבלי שיהיה להם מושג
היכן נמצאות אדמות אלה. בין השאר,
קנו מיגרשים שסומנו על המפה בשם ה מצלצל
״תל-אביב החדשה״.
לדברי החלקלקות של סרסורי הקרקעות,
נמצאת תל-אביב החדשה פחות
ממאה קילומטר מתל־אביב עצמה, מרחק
לא גדול ביחס למקובל בארצות גדולות.
לקונים ניתן להבין כי תל-אביב החדשה
אינה אלא פרבר־גנים של העיר העברית
הראשונה.
רק לאחר שעלו ארצה, הבינו הקונים
את טעותם• ״תל־אביב החדשה״ נמצאת
קרוב לבאר־שבע, מקום שם לא נמצא
אף בית יהודי אחד•

״העולם הזה״ מא9
תאריך 5.9.1956 :
השבוע, כעבור שתי מילחמות וחצי
דור, התנחמו סוף־סוף קוני האדמות. חברת
השיכון ההסתדרותית פתחה במשא-
ומתן לרכישת קרקעות ״תל־אביב החדשה״
שנשארה אומנם, רחוקה עדיין מתל-
אביב הישנה, אך הפכה ללב איזורי הפיתוח
של באר־שבע החדשה.
מער העירנמיס !תמתי
השיעור הראשון והיחיד בנודיזם המוני
ניתן לתושבי נהריה בקיץ .1948 פלוגה
שהשתתפה בקרבות הגליל הגיעה למושבת
הנופש הצפונית, הקימה את מאהלה על
שפת הים• אולם כאשר ביקשו החיילים
לבלות בעיר, נתקלו בקיר של אדישות.
למחרת בבוקר עסקו החיילים בניקוי
נישקם, שעה שמאות נופשים אזרחיים ירדו
לחוף. ואז החליט מפקד-הפלוגה להתנקם
בתושבים על קרירותם, ופקד על
חייליו :״חבר׳ה, לים!״.
תוך שניות היו עשרות החיילים עירומים
כביום היוולדם. הם רצו בקריאות
גיל בין הנופשים, כיסו את השטח בערוותם•
האזרחים נסו בתדהמה, בהשאירם
את שדה הקרב לכובשי הגליל.
החיילים התרחצו והשתזפו כנודיסטים
מבטן ומלידה. דק לאחר שהופיע המפקד
מרדכי מקלף, ניאותו להתלבש מחדש.
״מה שהיה, היה,״ הטיף המפקד ,״אל
תשכחו את עצמכם, והתנהגו כראוי לחיילי
צה׳ל.״
ארבעה זוגות צעירים. שמונה שנים
לאחר מכן ו־ 60 קילומטרים דרומה, החליק
טנדר ירקרק במורד המוביל לחוף
דורה הנתנייתי. ליד ההגה ונערה חיננית,
ערמונית-שיער, ישב צעיר שחרחר,
רחב כתפיים• היה זה דויד, אחיו של
אחד מחיילי הפלוגה שהתפשטה בנהריה.
במשך השנים, שמע לא פעם את סיפור
המעשה מאחיו הבכור.
יחד איתו במכונית היו עוד שישה נוסעים
— שלוש בחורות ושלושה בחורים.
ארבעת הזוגות התפשטו, פתחו בריצה
לעבר הגלים המקציפים שלרגלי דיגיבעה.
דויד טייל בשמש, בחופשיות, לבוש
שעודיד .״מגוחך להסתיר את מה שהעניק
לנו הטבע,״ הסביר למבקר פתאומי ובל-
תי-רצוי, שגילה את החבורה בבילויה.
חברתו רינה, נערה תמירה וחטובת־גו הס כימה
לדעתו .״אני אוהבת אמבטיות שמש,״
הוסיפה ,״ואינני רואה כל הבדל בין
גוף בביקיני לבין גוף בלי ביקיני.״
חכרה סגורה בהחלט. היתד, זו
רחצתם המשותפת חסרת־הכיסוי השלישית
של החבורה, המורכבת מחמישה חיילים
ושלושה תלמידים. השמונה, תושבי נתניה,
הזדמנו למטרה זאת מדי שבת בבוקר.
כאשר. נשאלו אם מוכנים הם לצרף נודיסטים
נוספים לחוגם, הצהירו :״א) אץ
אנו נודיסטים אידיאליסטים — אנו נודיס טים
מתוך ספורט ומפני שזה בריא.
ב) אנו חבורה מגובשת וסגורה, נוח לנו
כפי שאנו ואין אנו מתכוננים להרחיבה.״

פ סנקי השנה
אשתח השנה: אופירה א ח ()1111

אותה הגדירה
מערכת
העולם הזה כ״אחת מני רבות, שנבחרה כמסמלת את היופי החיצוני ואת היופי הפנימי
של הנערה הצברית. אופירה ארז נשלחה במחצית שנת תשט״ז, למיפגש בנות המסים
בצרפת. בחן טבעי ניהלה תעמולה שקטה ורבת־השפעה לאחוות־עמים מרחבית

• 1ח״כ מהציונים־הכלליים (כיום ה מפלגה
הליברלית) במתחו ביקורת על
משתמטי קרן המגן :״פצצות הורגות
קפיטליסטים בדיוק כשם שהן הורגות
סוציאליסטים.״

רומך מילוחמוה ו.ד 1ל מהמילחמה ה עול מי ת

ש ל מיי סד

שז שלתס 1ח די תה

ק י 11ז ־ חשבונוח
תרגום

ג׳ונם
אחד משלושת הרומנים החשובים
ביותר, שנכתבו. על מילחמת־העולם השנייה,
הוא סיפרו של ג׳יימס ג׳ונם
מעתה ועד עולם, שמהדורה חדשה שלו
בעברית ראתה־אור בימים אלה* (שני
הרומנים האחרים הם הערומים והמתים
של נורמאן מילר, ומילכוד 22 של

9 0ר 1ת י

אלא שבניגוד לדבריו של הולמם, סיפור
מעתה ועד עולם הוא סיפור המאבק
לשבור את רוחו של פרו, ולהחזיר
אותו לזירת־האיגרוף. האדם המופקד
על מלאכה זו הוא הסמל הוותיק
וורדן, שדעתו על הקצינים היא :״קצונה
תהפוך אפילו מלאן־ לבן־זונה• הם
מחזיקים אותר בביצים
בהגיעו אל מאהל הפלוגה, פוגש פרו
בטוראי נוסף, אנו״׳לו מאג׳יו. גורלם של

ג׳וזף הלי).

מעתה ועד עולם הוא רומן כמעט
אפי, המצליח, בעזרת גלריה של דמויות
קשוחות, להציג תמונת-מצב היסטורית
של ארצות־הברית בסוף שנות השלושים
ובראשית שנות הארבעים (טרם כניסתה
למילחמה העולמית).
הנפש־הפועלת המרכזית של מעתה ועד
עולם היא דמותו של סמל־לשעבר, רו־ברט
פרואיט, המכונה פרו, יליד הרי
קנטאקי .״על ערש־מותה אמו סחטה ממנו
הבטחה אחת והיא :״שלעולם לא תפגע
במישהו, רק פשזה חפרחי לגמרי, רק
כשאתה מופרח לגמרי לעשות את זה...״
פרו התגייס לצבא, ובמצודת מאייר
(ב־ )1936 למד להתאגרף. כמצטיין באיג־רוף
זכה בדרגת טוראי־ראשון בשנת
שחתו הראשונה. במקביל לאיגרוף,
״פמצודת מאייר אחז בחצוצרה הראשונה
בחייו. החצוצרה חוללה פו תמורה מיידית
והוא פרש מנבחרת האיגרוף ונעשה חניד
ביחידת המחצצרים ...מקץ שנה וחצי קיבל
דירוג א׳ והיה מחצצר טוב — טוב עד
פדי כף, שתקע את, האשכבה׳ פיום שכי-
תת־הנשק כפית־העלמין הצבאי הלאומי
בארלינגטון — גולת־הפותרת ותיקוותם
של פל המחצצרים בצבא. אפן, הוא מצא
את יעודו
בתקופת שהותו בוושינגטון, כמחצצר,
ניהל פרשיית־אהבים עם בת־טובים .״הם
פילו בנעימים שישה חודשים, עד שהד ביקה
אותו בזיבה באשד שוחרר מ־בית־החולים
הצבאי, איבד את תפקידו
ואת דירוגו. כזמנו לא היתד לצבא האמריקאי
אבקת סולפה כאשר ביקש
לשוב ליחידת המחצצרים, הוא גילה שמקומו
נתפס. הוא החליט להתרחק מ וושינגטון,
ובחר להיות בבסיס־הצבא ה אמריקאי
בהוואי, למרות ש״בהגיעו אל
מהנה סקופילד, עדיין היה מר מאוד בגין
החצוצרה. משום־פד חזר אל האיגרוף
באחת מתחרויות האיגרוף הצבאיות,
הנחית פ ת מהלומה על דיקסי וולס,
שנפל על פניו .״שבוע ימים היה דיקסי
נטול־הפרה. לבסוף חזרה אליו הברתו.
אבל, מאור־עיניו אבד לו פרו החליט
לפרוש מהאיגרוף. אך איש לא האמין
שהמהלומה בדיקסי והשבועה לאמו גר מו
לכד.
פרו מועבר ליחידה, שמפקדה הוא ״סרן
,דינאמיט׳ הולמם, חביבם של שוחרי־הספורט
באיי הוואי הוא אומר לפרו:
״פקודות מטכ״ל אינו מאלצות אדם להיות
מתאגרף, אם אינו רוצה בכד. אתה תראה,
שלא נפעיל עליו לחץ, להבדיל מגדוד
.27 אני לא מאמין בלחצים. אם אתה לא
רוצה להתאגרף, אנחנו לא רוצים אותף
בנבחרתנו
* ג׳יימס ג׳ונס — מעתה ועד עולם:
נוסח עברי: אריה חשביה ; הוצאת
זמורה, ביתן, כוורן ; 2כרכים 790 ,עמודים
(כריכה קשה).
״ בנוסח העברי הראשון של מעתה
ועד עולם שראה אור בשנות החמישים,
כונתה מחלת הזיבה בשם, חבילה׳ !

חוגר מול צבא ארה״ב
שירים של הגברים שאין להם מקום
פרו ומאג׳יו נקשר לחיים ולמוות, מראשית
הספר ועד לסופו הטראגי.
מישור־עלילה נוסף בספר •,הוא סי פורה
של קארן חולמם, רעייתו של
מפקד־הפלוגה, המגדירה את מצבה כ־אשת־קצין
במילים :״עזרתי לף ב-
קאריירה שלד פל כמה שיכולתי• אתה
יודע את זה. הלכתי למסיבות ששנאתי.
מילאתי את התפקיד שלי — תפקיד האשד
האוהבת. אבל דבר אחד לא אעשה
למענך: לא אשכב עם קולונל דלברט...״
קארן הולמס מעבירה בהמשך הסיפור את
התעניינותה המינית אל הסמל הפלוגתי
של בעלה, סמל וורדן.
הצלע הרומנטית של פרו היא ויולט
אוגדה, בת־תערובות הוואית.
בפרקים הראשונים של מעתה ועד עולם,
מובאים פרקי־הווי של חיל־דמצב האמריקאי
בימי שלום. אווירת החוגרים
והמש״קים ושתיתותם של הקצינים, כאשר
במרכז נמצאים הסמלים המקצועיים. בין
הקטעים הצבאיים משלב ג׳ונס תיאורי
הימור, זונות, אלימות ואטימות צבאית.
כל אלה מתוארים בצורה ריאליסטית
ביותר בלשון צבאית אותנטית.
באחד הלילות מחליף פרו את המחצצר
הקבוע של היחידה, וכשהוא תוקע את
תרועת־האשכבה הוא מבטא את הרגשתו
במילים :״זהו שיר אמיתי, שיר
השיגרה, לא שירם של גיכורי־המילחטת.
שירם של אסירים כפלא, המתגרדים, המצחינים,
המיוזעים מתחת למעטה אבק־סלעים
אפור. שירם של תורני־המיטכח
המטונפים, של גברים בלי נשים שבאים
לנבור במועדון־הקצינים אחרי שמסתיימות
הנשפיות שם. זה שירה של חלאת
חמץ האנושי ...זה שירם של הגברים
שאיו להש מקום, המושר על־ידי גבר
שלא היה לו מקום מעודו, ולפיכר הוא
יכול להש מי עו...״
ברבע השני של הספר מתחיל סיפור
מאבקו הקשוח על פרו, כאשר סמל־הספורט,
צ׳י!? צ׳ו ט, שהוא ממוצא אינ דיאני,
מבהיר לו את הפילוסופיה שלו,
ואומר :״בצבא המצב תמיד של מיל־

בתם

לי ד ה ־ו אז ס

עניין

חמה צ׳יף צ׳וט מתרכז בטירטורו האישי
של פרו, המכונה בפי המש״קים
בולשביק. באחד מרגעי־העימות מתערב
בתמונה מפקד־הפלוגה, הולמס, ותורם
את חלקו במאמץ־השבירה קח את
ההייל הזה למעלה ותן לו חגור מלא,
זוג נעליים נוסף, קסדה נוספת וכל השאר,
וקח אופניים והוצא אותו למסע רגלי מזו רז
אל מעבר קוליקולי ובחזרה. ודאג לכד
שירוץ ריצה קלה לכל אורד הדיר.
כשיחזור, הבא אותי אלי פרו מסיים
את המסע, מסרב להתנצל בפני מפקד־הפלוגה,
זזה מגיב :״קח אותו כחזרה
לשם, פאלוסו. הוא עוד לא קיבל •מס פיק

חברו של פרו, הטוראי אנג׳לו מאג׳יו,
שנשבר מלחציהם של המש״קים בפלוגה,
הגיע בשעת שיכרות לכדי התכתשות עם
שוטרים־צבאיים :״ם מל־ראשון מילטון
י וורדן הכין את כתב־האישום נגד אנג׳לו
מאג׳יו. כתב־האישום כלל את כל הסעיפים
האפשריים. מפקדת המישטרה הצבאית
היא שתבעה אותו למישפט. הוא
הואשם כשיכרות, התנהגות פרועה, התנגדות
למעצר, הפרת פקודה, הכאת מש״ק
בשעת ביצוע תפקידו, ובהתנהגות שאי נה
הולמת איש־צבא מאג׳יו נדון ל שישה
חודשי מאסר, ונשלח לעבוד כמחצבת
אכן במרומי מעבר קוליקולי.
פרק נוסף מעוללות־הגבורה של הצבא
האמריקאי הוא פרק הרדיפות בפונדקי
הוואי אחר הומוסכסואלים שקיימו מגע עם
חיילים, שבמרכזו עומד אנג׳לו מאג׳יו,
שנשבר בכלא, ומלשין על כולם.
באחד מעימותיו על הגנת זכותו שלא
להתאגרף, מגיע פרו למאבק עם כלו ם.
השניים משלחים את אגרופיהם איש ברעהו,
ובשיא המאבק, כאשר מסביב מש תוללים
חיילים מריעים ,״וצווארו היה
חשוף לאגרוף הימני על פיקת הגרוגרת,
ופרו עשה זאת. מהלומה זו הסבה לידו
באב עז, אד היתה כדאית. כלום נחנק
ולפת את צווארו כשתי ידיו וקרם תח תיו...״
בהמשכו של הערב מעורב פרו
בהתכתשות נוספת, והפעם עם אחד הסמלים.
הוא נעצר ומואשם בשיכרות, בהתנהגות
פרועה, ובהכאת מש״ק. בבית־הכלא
שבמחצבה, פוגש פרו באנג׳לו,
שמשמש ״כרית אימונים״ לרב־סמל ג׳אד
סון, המכונה בתרגום •זה ״השמן״ (וחבל
שהמתרגם לא השתמש בכינוי האמריקאי
פאטסו, כפי שהוא מופיע במקור).
לא נפקד מקומה של הבעייה היהודית,
והמייצג אותה הוא אייזיק נתן כלו ם,
יהודי מיוסר :״הם ירחמו על היהודון
כשככר מאוחר. אז לא יגידו •שהוא פחדן.
או הומוסכסואל. תהיה מילחמה. היא ככר
באירופה. קרבות ומוות ודם ושינאה. תי נוקות
יינקו את זה עם מחלב שלהם,
חשב בלום בטראגיות. קראו לזה נצרות
ויהדות. נוצרים חונכו לשנוא יהודים.
יהודים למדו לשנוא נוצרים. וככל ההצגה
הגדולה הזאת, כשץ ם חלק ממנה, הירהר
כלום באקסטאזה של עצב — לא היתה
אף לא נפש אחת שחיבכה את אייזיק
נתן כלום כזכות עצמו, בגלל אישיותו,
אופיו ...אתה הומו, חשב בלום במרירות.
מפלצת. אתי? צייד להכיר את העובדות.
עשית את זה, וזה מצא חן בעי־ניד•
זאת אומרת שאתה, מתרומם׳ .וכולם
יודעים שאתה, מתרומם׳ .לא מגיע לד
לחיות. ידו שיחררה את הגיצרה. החזיר
את הלוע לפץ והבנים את אגודל רגלו
לשמורת ההדק. הגיש את האגודל אל
ההדק. רגלו היחפה של גבר היא דבר
מכוער, דוחה. הוא לחץ על ההדק
והוא מת.
בכלא עובר פרו יסורי גיוזנום מידי
רס״ר ג׳אדסון. אנג׳לו מגלה לפרו את
תוכניתו להימלט מבית־הכלא. לאחר

מייכתבי

מ 1חם

סידרת עינויים שמבצע בו ג׳אדסון, מגיע
אנג׳לו לטיפול בבית־החולים של הכלא.
פרו מגלה שאחד מהאסירים־החיילים מת
מעינויים, והוא אומר :״אחכה עד שאש תחרר
מכאן ואז אצוד אותו ואהרוג אותו...
אתן לו הזדמנות הוגנת ...שמעתי שיש
לו תמיד סכין. אהרוג אותו כסכין
כעבור ארבעה חודשים ו־ 18 ימים של
מאסר, עזב פרו את הכלא ושב ליחידתו.
הוא רוכש סכין קפיצית. באחד הבארים
הוא פוגש את רס״ר ג׳אדסון, מזמין אותו
החוצה, שולף את הסכין, ומשחרר את
הלב. גם ג׳אדסון שולף את סכינו. הקרב
קצר: פרו נפצע בגבו, אד רס״ר ג׳אד־סון
קורס תחתיו :״הרגת אותי, לנזר
רצית להרוג אותי?׳ שאל ומת פרו
חובש את עצמו במימחטות :״תהיה לי
צלקת יפה כמקום הזה, חשב וציחקק.
הצלקות בגופו של גבר הן ההיסטוריה
הכתובה של חייו ומגיע מעולף למחצה
לביתה של נערתו לשעבר. הוא פוגש
בסמל וורדן, שהסתיר את עריקתו של
פרו, ושמציע לו לשוב ליחידה.
ואז מגיעה התקפת־הפתע היפנית על
נמל פרל־הארבור. וורדן מתגלה כגיבור,
ופרו מחליט, לאחר לבטים, לשוב ליחידתו,
בשובו נעצר על־ידי פטרול, מתבלבל,
נמלט, ואז :״שלושה דברים פיל חו
את חזהו זה אחר זה, בכאב, והוא
גפל אפרקה למיד המכתש כאשר
מגיע למקום מרדן, הוא מציע לקצין:
״מוטב שייכתב פשוט שהוא נפל בעת
מילוי תפקידו. לא יירשמו שמות האנשים
שלכם והתקרית תראה יותר קטנה״.
סמל מרדן הופך לקצין. הצבא של
ימי שלום הופך לצבא של ימי מילחמה.
מפנים את האזרחים מהוואי. בין הנשים
והילדים הנשלחים לארצות־הברית נמ צאים
קרן, אשתו של הולמס ובנו. כאשר
הבן אומר :״הוי, אמא, אני רוצה
להשתתף בה (במילחמה עונה קרן :
״...אל תדאג• אולי תחמיץ את המילחמה
הזאת, אכל תהיה בגיל המתאים למיל־חמה

מעתה ועד עולם הוא הראשון שמבין
ספריו האנטי־מילחמתיים של ג׳ונם (ספריו
הנוספים הם אחדים באו במרוצה,
הקו האדום והדק, האקדח, לך אל יצרן
האלמנות ועוד רבים) .זהו מיסמך נדיר,
אמין ומרגש על חיי הצבא, בכל צבאות
תבל. זהו ספר מעולה, שמצליח להעניק
לקורא את העוצמה, האלימות, ההשפלה
ומישחק החיים־והמוות הקיימים בצבא.

שורשים
ויסוצקי השם ויסוצקי קשור בארץ ובעולם ב חברת
התה הנושאת שם זה. הלונימוס
זאב ויסוצקי החל את דרכו כמקימד,
וכבעליה של חנות תה מוסקבאית במאה
שעברה. במקביל, נימנה קלונימוס ויסוצ־קי
עם ראשוני חובבי ציון, והיה בין
התורמים הראשונים למיפעל ההתיישבות
היהודית בארץ.
בימים אלה ראתה אור מהדורה חדשה
של מיכתבי מלך התה היהודי, תחת הכותרת
קבוצת מכתבים שנשלחו לאנשי שם
בעניין ישוב ארץ ישראל* .ויסוצקי יצא
* קלונימוס זאב ויסוצקי — קבוצת
מכתבים שנשלחו לאנשי שם בעניין ישוב
ארץ־ישראל: מבוא והערות מפתח: ישראל
קלויזנר; הוצאת יד יצחק בן־צבי; 335
עמודים (כריכה רכה +תצלומים).

כשליח חובבי ציון לארץ־ישראל, ושיגר
מיכתבים בנושא זדי מרוסיה, מהדרך
ומארץ־ישראל עצמה. קובץ מיכתביו,
שראו אור לראשונה בשנת תרמ״ה
( ) 1885 בווארשה, הוא מיסמך ראשוני
במעלה לתולדות ראשית היישוב היהודי
בארץ.
סיורו של ויסוצקי בארץ־ישראל החל
ביפו, ועבר לבחינת החיים והכלכלה במו שבה
פתח־תקווה. מפתח־תקווה יצא ל סיור
במושבות הדרום — ראשון־לציון,

וכולו התמרמרות, על רשימה שפורסמה
במדור זה על מגיפת הבדרנים, שהחלו
לפרסם באחרונה ספרי הצחקה, שירה
ופרוזה. בסיום מיכתבו כותב ארקין :
״...ואם יש לך בעייה על ספר או בדיחה
של בדרן מסויים אנא פנה אליו לא אל

ארקין התעלם במיכתבו מהעובדה, כי
התייחסתי לתופעה שבאה לידי ביטוי ב שבוע
הספר העברי, שבו מילאו סיפריהם
של בדרנים בדודו דותן, דודו טופז
ואחרים את הדוכנים. אני בטוח, כי אם
היו עסקני־ספרות כמו א שר דייר או
אורציון כ ר תנ א, מתחילים להופיע כתיאטרון
פנטומימה, באולמות תל־אביב,
היה הדבר גורם לארקין להתקומם.
יחד עם זאת . ,צודק ארקין בתביעתו
להתייחס עניינית לכתיבה זו או אחרת,
של בדרן זה או אחר, ולא להכליל הכללות.
סיפרו של הבדרן דודו טופז, כתם
לידה * שעליו יצא הקצף, עשוי להמחיש
לקוראים את חובת המבקר כלפיהם,
ולהסיר, במידת הניתן, אות־קין זה מהאות
העברית.
את כתם הלידה שלו פותח טופז בקבי עה
״תקופת הגן והשנתיים הראשונות
ככית־הספר עברו עלי עם השפה האנג לית,
המנהגים האנגליים, התרבות האנגלית.
לכן כשנכנסתי לבית־הספר בארץ,
כאמצע כיתה כ׳ ,הייתי כנטע זר• העברית
שכפי היתה טובה, אכל חסרו לי כל
אותן מלים שילד רוכש בגיל ארבע עד
שבע — הקללות, המלים הגסות מי לים
אותן למד טופז בהמשך לימודיו,

חו בב־ ציון ויסוצקי
רגשות כאלה לא יתוארו
גדרה ועקרון, ובדרך ביקר גם באחוזתו
של ראוכן לרר בוואדי־חנין. הוא עלה
לירושלים עם אליעזר בן־י הוד ה, ונפ גש
עם הרבנים, הספרדי והאשכנזי, והמ שיך
לזכרון־יעקוב, שם נתכבד בהנחת
אבן־הפינה לבית־הכנסת. במשך שלושה
חודשים שישב בארץ שיגר ויסוצקי מיב־תבים
רבים למנהיגי חובבי ציון, לעי תונות
העברית והיהודית, לאגודות ולאנ שים
פרטיים. הפירסום שבו זכה ביקורו
עורר את התמרמרותם של פקידי הברון

ארמון רוט שילד.
המהדורה החדשה של קבוצת מכתבים

היא מהדורה מצולמת, המלווה בתצלומי ה אישים
והמנהיגים עימם נפגש ויסוצקי,
ושאליהם שיגר את מיכתביו. בין המכותבים
הראשונים בולט הסופר ועורך השזזר
פרץ ס מולנסקין, שויסוצקי היה ממו־קיריו.
מכותבים אחרים היו מ שה לי־

לגכלום, יהודה גורדון, ואר״ז צדר־

בוים, זזמו״ל של המליץ שאליו כתב :
״ידיד יקר ונכבד! חיכיתי עד כה ב־דברים
ולא דיברתי בקהל על דכר העניין
הנבבד שהצעתי לפני איזה חברים מקהל
הנאספים כקאטוכיץ, לייסד כשותפות בתי
חרושת לעבודה ומלאכה בארץ הצבי...״
במיכתב ששיגר, עם הגיעו ליפו, אל
ד״ר ל. פינ ס קר (מחבר האוטואמנסיפציה)
ולראשי חברת חובבי־ציון, כתב ויסוצקי:
״עתה אובל לבשרכם, כי באנו ב״ה אתמול
הלום, יפו, בחו׳׳ש. אדוני היקרים!
עטי ילא לספר לכם עוז הרושם אשר
התחקה בקרבי עמוק עמוק, בהציגי רגלי
על יב שת א ר צנו הקדו שה. איו מל ה ב לשוני
להביע דגשותי ברגע ההוא, כי
רגשות כאלה לא יתוארו כאומר ודברים...״
הקובץ קבוצת מכתבים הוא מיסמך אותנטי
של אהבת־ציון. זהו מיסמך שבכו חו
להציג לקורא פרקים באהבת ארץ־
ישראל ובתולדות יישוב הארץ, ומבהיר
את המרכיב האנושי, אשר נעלם מספרי
ההיסטוריה• הוא מציג את פסיפס האי שים
שפעלו ברבע האחרון של המאה
שעברה בנושאי ארץ־ישראל והיהדות
באמצעות דיעות, התרגשויות והגיגים.
קבוצת מכתבים הוא פנינה נוספת ב כתר
ספרי תולדות ארץ־ישראל, הרואים
אור בשנים האחרונות בהוצאת יד יצחק

בן־צבי.

תולעי תרבו!

טופז

לפני כשבועיים קיבלתי מיכתב מאת ג׳ו־קי
ארקין — תיאטרון פנטומימה ותנועה

בדרן טופז
קנדונים ושיני זהב
מילים כמו צ׳חצ׳ח, שאותן הוא פולט גם
בבגרותו הגזענית.
אבל אם להתעלם מהקללות והמלים ה גסות,
הרי שכתם לידה הוא אגדטרים
בן 113 עמודים, ברווח גדול, על נייר
עבה, שמחברו, כך דומה למדפדף בספר,
ניצב מול המראה יומם וליל, ומטפח את
יופיו ואף מתפעל ממנו.
יש למחבר כתם לידה בעיית נשים. היא
מתחילה מהסיפור ד,ראשון מ״יפה היתה
בת כיתתי, שיער חום אסוף לאהוד בשתי
סיבות ראש וכו׳ ש״הסבירה לי מה
פירוש המילה, קנדוו׳( .הילדים מצאו אחד
כזה במגרש שליד בית־הספר ואני, כמו בן,
לא ידעתי מה זה
מקנדונים עובר טופז, לכאבי העם ה יהודי
״לא הבנתי איד ייתכן שיפת נסעה
לגרמניה: הרי שם הורגים יהודים ! איזה
עסקים יעשה שם האבא שלה? העסקים
היחידים שיכולתי לחשוב עליהם בהקשר
לגרמניה היו סבונים משומן יהודים או
תכשיטים משני זהב שלהם סופר מיו מן
לא ד,יה מסתכן לתאר ילד שאינו

* דודו טופז — כתם לידה; הוצאת
ביתן; 112 עמודים (כריכה רכה +תמונת
המחבר בגב העטיפה).

יודע מהם קנדוניס, אך יודע על סבונים
ושיני־זהב.
מקנדונים, יפה, סבונים ושיני זהב,
מתבגר טופז המספר לנו :״כביתה ה׳
כבר אהבתי את שולה, ובכיתה ז׳ הח לפתי
אותה באירית תוך כדי מיון
אהבותיו מעביר אותנו טופז עד לשנת
,1977 בנוסח סידרת הטלוויזיה דאלאם
בגילגולה המאתיים, אל מיפגש שני עם
אותה יפה, הנשואה לאיל־נפט.
בסיפור השני שלו, מבהיר טופז לקור איו
״יש לי איזשהו אידיאל נשי כראש...״
והוא ״בחורה יפה, נבונה, עדינה, שיודעת
איך לדבר ויודעת מתי לשתוק ומספר
על חיזורו אחרי אחת, שנדמה לו כי
היא תואמת מיפרט נשי זה. כאשר הוא
מוצא אותה :״התעלסנו במיטה שלו, על
הסדינים שלו, ואף־על-פי שהרגשתי ש היא
שלי לגמרי באותם רגעים, זו היתה
הממלכה שלו וכנוסח של חוג הסילון
הבדרני מגלגל ומרעיף טופז מילים רי קניות,
משוללות רגשות, מילים על מי לים,
בתיאורים חד־מימדיים, שלא ברור,
מה חפץ בחם לקורא.
דודו טופז מופעל מן הסתם על־ידי ה הכרה,
שהחוויות השטוחות אותן עבר ב־בית־הספר,
או בתקופה הלונדונית שלו
(כמעט מתחרז עם התקופה הכחולה של
פי ק א סו) ,חוויות המובאות בלשון שאי נה
יכולה להתמודד אפילו עם לשון סיפור
השבוע בלאשה, יש בכוחן לעניין את
מעריציו מבמות־ד,בידור הקל והזול. קור איו
אינם נזקקים מן הסתם לדיוק היסטורי,
שהרי כאשר טופז מבשר דבר כמו:
״לשם תיזכורת, זו היתה שנת •1969 היו
צ׳בוסלוכקים שלמדו לחיות עם העובדות
החדשות, והיו אחרים שהעדיפו לעזוב את
מולדתם ובלבד שלא לראותה בידי זרים...״
—למי משנה, שטופז הוסיף שנה להיס טוריה

פרק מאלף בהשקפת־עולמו של טופז,
הוא ציפיותיו מנשים, אותן הוא מנסת
בצניעות גברית :״בדרך־כלל הן צרי כות
שוב לשירותים ברגע שהתפשטתם
ואתם מוכנים מכל הבחינות להיכנס למי טה.
אז הן הורסות את כל המתח בלחי שה
סקסית , :רגע, מותק, אני מוכרחה
פיפי.׳ מד, קרה? הן לא יכולות לעשות
בבית משהו בנוסח של בדרך־כלל
הם צריכים שוב לומר צ׳חצ׳ח, כאשר
הגיעה שעת הבשורה הפוליטית. אז הם
הורסים את כל המתח בלחישה בדרנית,
,רגע, המון, אני מוכרח לומר, צ׳חצ׳ח׳.
מה קרה, יחם לא יכולים לומר את זה
בבית מול המראה?
וטופז יודע גם למרוח על פרוסת
תאוות ד,שוביניסט הגברי שלו מרגרינה של
אידיאולוגיה ״ובאותו רגע גיליתי את
הפיתרון לכל הבעיות הפוליטיות הסבו כות
והבנתי בדיוק מה פירוש, עשו אהבה
ולא מילחמח!׳ הבנתי שאלה שעושים
מילחמה הם אלה שכבר לא מסוגלים
לעשות אהבה אינטליגנטי מאוד. שחק
אותה טופז.
בפרק צמח בר, שב טופז ומגלה את
דעתו על הקהל, והפעם בכתובים :״יש
קהל חם ואינטליגנטי, ויש קהל פרימי טיווי
ועדיין. לעמוד בפני הסוג השני,
זה בערך כמו לבלות במיטה עם אשה
פריג׳ידית או עם זונת רחוב מה יש
עוד להוסיף, לדברים שטופז חושב על
המעיין הנו ב ע שסיפק את לח מו עד לליל
הצ׳חצ׳ח שלו?
כתם לידה הוא ספר חד מימדי, המספר
על בדרן אגואיסט .,משולל רגישויות,
והמנסה לספק לקהלו בידור מהול בקני
דונים, סבונים, שואה, אהבה, קינאה,
ידידות, התאבדות — הכל למעט אמת
תלת־מימדית, כמתבקש מתיאור ספרותי.

כן, ששלח תגובה תחת הכותרת מיכתב
מאוס, אבל מה אני יכול לעשות.
וזד לשון מיכרנכו שד מנ ח ם בן :
גבריאל מוקד ודן עומר הם על־פי־רוב
ובדרך כלל, צהובים זה לזה, בידוע, אף-
על־פי־כן יש ביגיהם, כפי שגלוי לכל,
למרות יריבותם, כמה דברים משותפים.
והעיקר שבהם, מנקודת המבט שלי, הוא
ששניהם אוהבים אותי.
מה זה אוהבים? ! אוהבים זה לא מלה.
הנח גבריאל מוקד, למשל, עורך, עכ שיו׳
:הוא אוהב אותי עד בדי בך שגם
כשאיני משתתף באהת מחוברות, עכשיו׳
,הרי בעיניו במוני במשתתף, ובך
אירע כי כחוכרת, עכשיו׳ האחרונה מתנוסס
שמי (כאמת סליחה על ההתנסחות

מ שורר כן
״מבוכה מינית מסויימת
הדוחה שבה אני נוהג בשם זה) על שערה
האחורי של החוכרת כמשתתף מן ה מניין,
אף על פי שאיני משתתף כאותה
חוכרת. בן משתתף. לא משתתף. אלה דב רים
קלים בעיני מוקד. לגביו, אני מש תתף.
תמיד. כאמור, הוא אוהב אותי.
ועוד דבר קטן, כאמת לא השוב: באו תה
חוכרת, עכשיו׳ ,שבה אני מופיע כ משתתף
(אכמור, כשאיני משתתף. סליחה
על־ ההדגשות החוזרות ונישנות) מופיע
שיר ארוך ורחב כחתימת מ.ב.
מי הוא אותו, מ.כ.׳? ובכן, אותו
,מ.ב.׳ ,היא המשוררת מאיה בז׳רנו, ש־ראשי־תיבותיה
בראשי־תיכותי(נכון, אגב,
שהצירוף, ראשי־תיכות׳ בהקשר מתחכך
זה יוצר מבוכה מינית מסויימת?) .ועכ שיו,
דן עומר. גם הוא אוהב אותי מאוד.
אוהב אותי עד בדי כך, שדי כראשי
התיבות של השם שלי כדי לעורר אותו
למחמאות אלימות כנוסח , :פרחי משו ררים
דכים יבולים ללמוד מ,תרגיל השיר׳
הפוליטי של מנחם כן, שפורסמה בחו ברת,
עכשיו׳ האחרונה, כאמור, זה לא
אני. זו מאיה בז׳רנו.
בבל מיקרה, אני רוצה להבטיח למוקד,
כי אם יחזור וילאה את הציבור כענייני
שמי, אפרסם אני כחתימתו מכתב כתוב
על־ידי ב״נטר של נייר״ ,שבו יכה גבריאל
מוקד בפומבי על בל חטאיו, וכין
השאר ישמיע בו הצהרות אהבה וסלי חה
בלפי דן עומר, מנחם פרי, מאיר וי־זלטיר
ובן־עמי שרפשטיין. באמור, יהיה
אותו מיכתב חתום גבריאל מוקד, או
מקסימום ׳ג.מ.׳•
בתודה,

גז;חם כן

בנמר של נייר (העולם הזה,)2291 ,
הובאה סקירה על השנתון עכשיו, ובה
צויין בין השאר :״גם שירו הבלתי מנו קד
של מנחם בן עשוי לשמש, תרגיל
שירה׳ לכמה מפרחי המשוררים, שניצני
שירתם מתפרסמים בחוברת זו
הערה זו קוממה את המשורר מנ ח ם

#הערת, נמר של נייר׳ :אכן היה
כישלון מה בראשי־התיבות מ.ב ,.מה עוד,
שמנחם בן אסור לו להתעלם מהשפעתו
על שירי משוררים ומשוררות כמאיה
בז׳רנו. במיקרה ומנחם בן יישלח כמובטח,
מיכתב החתום גבריאל מוקד, או
ג.מ. מדור זה לא יפרסמו, מחשש חוק
לשון הרע.

מלכהחרשת אי למת
(המשך מעמוד )55
ביניהם ואני אשתעמם כי לא אבין
אותם. בעצם, אולי, אם יהיה מי שהו
שמאוד איכפת לו ממני ותהיה
לנו שפה משותפת, אז אני אח שוב
על זה.״

אוני ב ר סי ט ה
לחר שים

גיטרות

**י ולה סיימה בהצלחה לפני
י -כחודש שנת לימודים במגמת
עיצוב אופנה בבית־הספר המיק-
צועי אורט. זהו בית־ספר רגיל
שכולם בו מדברים ושומעים. יש
לה תוכניות ללמוד בבית־ספר גבוה
יותר לעיצוב אופנה לחרשים ב אוניברסיטת
גלוד בוושינגטון, ה
אין
א צ לנו כ לי נגינהאח רי ם,
אבל יש כלמהשק שו רלגיטרות.
גיטרותחשמ ליו ת, אקוסטיותוקלאסיות
אמפליפייריםואפקטיםחשמ ליי ם.
חלקיםמש לי מי םבשפע.
ספרל שירל םוחוברות תוו ל ם.
סוכניםבלעדיים בי שראל של

הגיטרותשב שי מו שהלהקותהטובותבעולם
\ 1122 עוו 9ז ׳ 3ו 83ו\ו 0 1 1 0 8 ,0 8עו $ 0ו\ 6£ 8£1ח 0 £ 0ו עו ד.
מלכה או חגינ ה
להיות דוגמנית

ת ל־ א בי ב, ר חו באידלסון ( 12פינת בן־י הו ד ה) ת״א.

אוניברסיטה היחידה בעולם המיועדת
ללקויי שמיעה .״בשביל זה
אני צריכה ללמוד אנגלית במרץ,
אבל אנסה תחילה בבית־הספר ל אופנה
כאן בארץ׳ שנקר. אם יקבלו
אותי כאן אוותר על נסיעה
לאמריקה.״
שולה נאותה לספר מעט על
מאבקי היום־יום של החרש בסבי בה
שומעת :״לחרשים קשה יותר,
כי הם צריכים יותר להתאמץ, כי
הם צריכים כל הזמן להתרכז בשפתיים
של מי שמדבר איתם, לא
להסתובב או לעשות משהו אחר.
אם אני מסתובבת לרגע ואני לא
רואה שתי מילים, אני לא מבינה
מה נאמר לי.״ בפיה אף סיפורים
על אנשים סקרנים הפונים דווקא
לאדם הנושא עימו מכשיר שמיעה
ושואלים אותו מה השעה וזאת רק
על מנת להינות מצורת התשובה.
אין לשולה תביעות מיוחדות מ החברה
השומעת, למעט התביעה
לאפשר לה ולחבריה החרשים
והאילמים לפעול בחברה כאחד האדם.
אולם לשם כך חייבת החברה
הישראלית להבין כי יש
״ללכת לקראתנו כדי לאפשר ואף
לטפח את מעורבותנו במתרחש בארץ.״
כך למשל שואלת שולה,
מדוע לא יאופשר לקהל החרשים
לצפות במהדורת החדשות ככל
האדם על-ידי תוספת כיתוב על
המסו. עד כה נענתה רשות־השי-
דור לבקשה בשתי דקות כיתוב ב חדשות
בלבד, בשעה שמונה בערב.

נבחרה אשר כהן,
דליה
ך 1ץךע {1מעיפה
1 1 1 1 1 3 ^ 1*1 1 7 1
י * י י כסגנית שנייה לנסיכת ים־סוף. דליה
•ו * 1 יייין
כהן מורחת ליפסטיק על שפתיה, כאשר רונית בן־דויד מביטה בה בהתעניינות רבה.

נסיכת יסחסיף
אופירה הראשונה, הסגנית נאדל, איריס אוחנה והסגנית השנייה דליה כהן, על דוכן
המנצחות. השלוש זכו כבר קורס בתוארים, במיסגרת תחרויות מלכת־המים .1981

בתוך מימי ינדסוף

טובלות המועמדות אשר בילו יוס של
כיף בכפר של רפי נלסון ליד אילת.
הבנות אשר השתתפו בתחרות, זינקו למים בחדווה ובגיל, והתפלאו לגלות שהמיס קריס.

ן ו היו בידי מארגני טכס הבחירה
* של נסיכת ים־סוף כרטיסים לכל תו שבי
אילת ולכל התיירים הנופשים, לא
היה ככל הנראה איש בעיר הדרומית
שהיה מפסיד את טכס בחידת נסיכת ים־
סוף. הטכס התקיים על שפת הבריכה של
מלון קיסר, שהוארה באור יקרות. הבי קוש
לכרטיסים היה רב. המארגנים נאלצו
לסרב למרבית הפונים, ואלפי הכרטיסים
נמכרו מבעוד יום. הפונים המאוכזבים
טיפסו על גגות בתי-דמלון שמסביב לברי כה,
כדי לצפות בנשף המרהיב.
תיזמורתו של משה נוי — תיזמורת
הדולפניס — תפסה את מקומה על הבי מה.
מתחת לבימה תפסו את מקומם
השופטים. מסורת היא בטכס בחירתה של

נמקס וב־וושם שתונסייס
נוניז הנונ ש אילת
נבחרה נסיכת ים־סוו
נסיכת ים־סוף, שהאילתי בה״א הידיעה,
רפי נלסון, יימנה על חבר השופטים. רפי,
בכובע הבוקרים הנצחי שלו, ובחברת
״ידידו הצמוד״ ,בקבוק הוויסקי, תפס את
מקומו לצד יתד השופטים, שעליהם נמנו
איציק טולאדו מחברת עץ הזית, עוזי ער
בדיה, נציג חברת הווי , 2000 סידני אבי טל,
נציג חברת לוריאל, השחקן והבדרן
מנחם זילברמן, שירד לאילת ביחד עם
אשתו דורית והפך עיתונאי, האמרגן יהו דה
טלית, ואחרונה אחרונה חביבה מל*
כת־המים של השנה שעברה, שלי בר*

לינסקי, שנפשה באילת. גם דאקס, איש־העסקים
האילתי, נמנה עם חבר השופטים,

אך הוא בחר לשבת מעברה השני של
הבימה, ביחד עם אשתו, הציירת אביבה
דקל, ובנם צחי. בתם העיתונאית של בני
הזוג דקל היתה בעבודה, בתל־אביב.
אחרי המופע המרהיב הגיע הרגע הגדול.
מני פאר הכריז על המלכות. כסגנית
שנייה נבחרה דליה כהן. משה בארי,

המכונה ״פשוש״ ,מסלון אמכר, הכתיר
את דליה המאושרת. הסגנית השנייה, או פירה
אוחנה. ,הוכתרה על-ידי אבי אלה,
מנכ״ל מלון קיסר, שאירח את המועמדות
בסוף השבוע. ואילו את נסיכת ים־סוף,
אירים נאדל, הכתיר ראש עיריית אילת,
גדי כץ•

אבי ואה באילת

ואלה החברות שלקחו חלק
בנשף לבחירת נסיבת ים־סוף

נציג סלון אמבר, משה (״פשוש״) פארי
מכתיר את הסגנית השנייה, דליה כהן,
בכתר של אנדין, נשכה רבות רצו בו.

אבי אלה, מנכ״ל מלון קיסר, אשר
אירח את המועמדות, מכתיר את
הסגנית השנייה, היפהפיה אופירה אוחנה.

אילנה סיבוני בשימלת־בוקר של ניבה. הבנות הציגו גם שמלות־ערב של חברת ניבה.
דניה דותן טסה כל הדרך לאילת, כדי לעזור לבנות ללבוש את השמלות המרהיבות.
המלון האילתי המפואר ״קיסר״ לבש
חג• הוא אירח את תחרות בחירת
נסיכת ים־סוף. בטכס רב רושם עלו על
הבימה מיטב אמני ישראל.
הבנות המשתתפות הציגו את הדגמים
האחרונים של ״ניבה״ ,״גוטקס״ ,״מרנו״
ו״אמבר״ .מאחרי הקלעים שתו
״פינה קולדה״ .בשעות הקטנות של
הבוקר ובמצב״רוח מרומם הסתיים
הערב, שיישאר חקוק זמן־רב בלב
אלפי הצופים שחזו בו.

ראש עיריית אילת, גדי כץ, מכתיר את נסיכת ים־סוף איריס נאדל. הבנות הוסעו לאילת
באוטובוס ממוזג־אוויר של יונייטד טורם, קיבלו שי של חברת תכשירי השיער לוריאל.
וולטר ביצ׳ל, מנכ״ל חברת ביוטי נייטשר העניק למתמודדות היפהפיות מתנות.

רונית בן־דויד בשימלת־כלה של אמבר.
הבנות קיבלו שי מחברת ע׳דהזית. הן
תוטסנה לכרתים על־ידי חברת דיזנהויז.

דלית נברי, מירי בלוקי ואילנה סיבתי מצפות לעלייתן על
הבימה. הן לבושות בביקיני של חברת גוטקס. הבנות לוו על־ידי
צמד דוגמנים שהדגים חולצות גברים של הוואי .2000 המלכה,

שתבחר בהיכל התרבות בוזל־אביב, תזכה להנחה משמעותית
בקניית דירה מידי הקבלן אברהס גינדי. התיקווה לזכות
בתואר הנכסף עוזרת לסתחרות להתגבר על עייפותו.

ה-בירה ב פ חי ת-

תמונה נינוחה עם גברת.

ז 96ז ! 3

דיאודורנט .) 3149

רעננות מיוחדת מאד לאורך כל היום.
דיאודורנט פינוק הוא צורך אמיתי
בתנאי האקלים של הארץ.
דיאודורנט פינוק מונע הזעת יתר
ומעניק הרגשה יבשה ורעננה שתלווה
אותך לאורך כל היום.

ניחש עדין שאינו מתחרה בריח הבושם
האישי שלך.
לנוחותך דיאודורנט פינוק כדורי
(חס ,)8 0 11 המתאים לעור רגיש במיוחד,
ודיאודורנט פינוק בספריי

דיאודורנט פינוק מתייבש מהר, אינו
משאיר הרגשה דביקה, והוא בעל

דיאודורנט פינוק. רעננות מיוחדת מאד
לאורך כל היום.

מי לא זקוק לטיפה של7)3149

אני שובר לי את הרגליים כדי להתפרנס!״ טוען כוכב מנב
יפו(בעיגול) ,דויד אתיגה, לרבד אשתו הקטינה, על, שהגישה נגדו
תביעה למחנות עבוד עצמה ועבוד בתה בת הגשת החודשים

) ף ן קופה קצרה לאחר נישואיהם,
כאשר גרו השניים אצל הורי ה־אשה,
התחיל הנתבע להכות את אשתו
לעיני אמה. כשהעירה לו על כך, הוא ענה
לה: יש לך ילדה מפגרת. כל זאת כאשר
התובעת סירבה לתת לו את מענק ה לידה.״
זהו
סעיף מתוך כתב תביעה שהגישה
נערה בת . 16 בעלה, הנתבע, הוא כוכב
כדורגל ידוע, החלוץ המרכזי של קבוצת
מכבי יפו, דויד אמיגה.
כאשר נישאו השניים לפני שישה חודשים׳
נראה הכל שונה לחלוטין. אז היה
זה סיפור אהבה לוהט שהסתיים מתחת
לחופה, כאשר גילם הצעיר כל־כך של
החתן והכלה רק הוסיף לשימחה.

הבלתי גמגע:
הרייו
ן * ויד אמיג ה היה שחקן כדורגל ש י
כוכבו התחיל לדרוך כבר לפני שנ תיים׳
כאשר הכיר את יעל עמוס. כמו לכל
שחקן כדורגל, היו לאמיגה מעריצים —
וגם מעריצות. שניים מחבריו היו אחיו,
המבוגרים של יעל. הבחור המוצק והנאה,
גאוות השכונה, ביקר בבית מישפחת עמוס,
שם פגש את האחות הצעירה, בת ה־. 14
האהבה שהתפתחה ביניהם היתד, לוהטת —
הנערה היפהפיה מצאה־חן בעיני כדורגלן,
והבחור הנאה מצא־חן בעיניה.
השניים התחילו לצאת לבלות בחשאי,
כפי שנאמר בכתב־ד,תביעה. יעל הצעירה
פחדה מהוריה. היא חששה שהם לא יראו
בעין יפה את בילוייה עם הכדורגלן, שקנה

את ליבה במתנות יקרות, בבגדים אופנתיים
ובתכשיטים.
אז קרה הבלתי־נמנע: יעל נכנסה להריון.
היא לא גילתה דבר להוריה. האפודות
הארוכות והרחבות שהיו אז באופנה סייעו
לה להסתיר את הריונה. גיזרתה הדקה
התעבתה, אך הוריה לא גילו דבר עד
לחודש השמיני להריון.
לפני אהובה, דויד, לא הסתירה יעל את
הריונה. יום אחד הגיע אחיו של דויד,
וגילה לאחד מאחיה של יעל שאחותם
הצעירה הרה לאחיו.
ההמשך היה ברור: נישואין. מישפחת
החתן נשאה בהוצאות החתונה, ומישפחת
הכלה — הוריה של יעל — שיכנה את
הזוג הצעיר בביתה.
חודש אחרי הנישואין נולדה הבת,
אודליה. לפתע, נאמר בכתב־התביעה, הש תנה
לחלוטין יחסו של דויד אמיגה אל
אשתו. דויד אומנם לא הכחיש שהוא
אביה של הילדה, אך סירב לדאוג למח־סורה,
או, בלשון כתב־ד,תביעה :״הנתבע
סירב לרכוש מיטה לתינוקת, או עגלה,
וכן צרכים אלמנטריים למען הילדה, וכן
סירב להסדיר לתובעת ביטוח־רפואי.״
נראה שמה שהתרחש בבית לא הפריע
לשחקן על מגרש הכדורגל. הוא היה ל כוכב
מבקיע־שערים, והתגמול לא איחר
לבוא. קבוצת מכבי יפו סייעה לזוג הצעיר
למצוא דיור, והשניים עברו לדירה בבת ים,
שאת שכר־הדירה עבורה שילמה קבוצת
הכדורגל.
גם בביתם החדש, כפי שטוענת יעל,
לא השתנה יחסו של בעלה. היא טוע נת
שדויד אמיגה המשיך להכותה ולא
הסכים לדאוג למחסורה. הוא נהג לצאת

לבילויים לבדו, כשהוא מותיר את אשתו
בבית בלילות. הוא אמר לה שאם היא
רוצה אוכל. או בילויים, עליה לצאת לעבוד.
טיבם של הבילויים היה ברור :״הנתבע
הודיע לתובעת כי ייצא מהבית בכל ערב
בלי לקחתה עימו, וכי נישואיו אינם צרי כים
להפריע לחייו הפרטיים. באחת הפע מים
סיפר לתובעת שהוא צריך ללכת
לטקס בר־מיצווה של בן מכרים שלו, כאשר
הסתבר שהלך ל,בר־מיצווה׳ של ידידה
שלו.
״הנתבע התחיל יוצא מן הבית בכל
ערב, כהבטחתו, חוזר מתי שהוא רוצה.
הוא מבזבז כספים על ימין ועל שמאל,
ומצד שני הוא מונע כספים מהנתבעת
ומבתו בטענה שהיא, אשתו, צריכה לאכול
לחם עם בצל, ולא בשר. אם ברצונה
לאכול בשר -עליה לצאת ולעבוד, בי אינה
נכח.״

דיי שה
לגט
^ מיגה כן ה־ ,21 ששוחרר מהצבא מ־י
סיבות בריאותיות, המשיך בדרך זו
כמה חודשים, אך לאחרונה השתנתה הת נהגותו.
הוא התחיל להתעלם מאשתו,
ולתבוע מן הנערה, שעדיין לא מלאו לה
16 שנים, לתת לו גט. הוא אמר לה שחבריו
מלגלגים עליו במילים: מה אתה, פרייאר?
בגיל כזה יש לך אשד, וילדה?״
על-פי סעיף 11 בכתב־התביעה אמר
כוכב הכדורגל לאשתו :״מה אח רוצה
ממני? אני צעיר, אני חייב לך משהו?
שימי את הגט על השולחן ולכי.״ כדי

כדורגלן א מיג ה
בר־מיצווה?
להדגיש את דרישתו הוא נוהג להעליבה
לפני חבריו, ולהכריז שהוא צריך ללכת
״כי יש לו חברה״.
כאשר הידרדרו היחסים בין בני־הזוג,
לא יכלה עוד יעל לשאת את המצב ועקרה
עם בתה הפעוטה, אודליה, לבית הוריה
הזקנים. ההורים הם נתמכי סעד, אך הם
עוזרים לד, להתגבר על המשבר, מסייעים
לה לגדל את הילדה, ודואגים למחסורן
של האם ובתה.
דויד אמיגה כלל אינו מוטרד, על-פי כתב

(הנושך בענווד )74

עשרות מיליונים מנוזנזיס דתינ 11ן תסדת־המים -אשד ניגוד סיבות
פוליטיות אין שמץ שר סיכוי שתיתנו אי־פעם בתווי המיועד

071119 הפיל הלגו
>> ילד רצתה מדינת ישראל לעורר
י נגדה את איבת כל מדינות העולם,
ובמיוחד את איבתם של ירדן, מצריים
והפלסטינים ! אילו רצתה להוכיח שוב
שאין לה שום כוונה להגיע לשיתוף־פעו־לה
איזורי; אילו רצתה לבזבז עשרות
מיליוני לירות כדי להשיג מטרות מדי ניות
אלה — כל מה שהיה עליה לעשות
הוא בדיוק מה שהיא עושה, למעשה,
עכשיו ז לתכנן את תעלודהימים בתווי
המיועד לה עתה, בין אתור קטיף שב-
רצועת עזה ובין עין־בוקק שבינדהמלח.
כבר הוקמה חברה ציבורית נכבדה הנושאת
את השם חברת ים־התיכון — ים־
המלח. כבר מונו לחברה זו 13 חברי מוע־צת־המנהלים,
יו״ר מועצת־מנהלים, אבר הם
שכטרמן, שהוא גם יו״ר מרכז תנועת
החירות, ומנכ״ל. חבורות שלמות של גיאו־לוגים,
ארכיטקטים, מהנדסים, מודדים ו ציירי
מפות, מקבלים כבר היום שכר ב מיליוני
לירות, כדי לתכנן את תעלת ה ימים
— כאשר ברור לחלוטין שתעלה זו
לא תיחפר בתווי המיועד.
התיכנון כשלעצמו כבר גורם ל היוצא,
צרות
מדיניות. שר-האנרגיה
יצחק מודעי, נשא עימו את תוכניות ה תעלה
לוועידת האו״ם לאנרגיה שהתקיימה
לאחרונה בניירובי. בעיקבות הצגת התוכ נית
גונתה ישראל על־ידי הוועידה, אשר
דרשה להפסיק את ביצוע התוכנית. הפיר־סומים
שישראל תשתמש במימי התעלה

תווי הדרומי של תעלת־הימים — בו ביום
נגזר דינה של התעלה.
התעלה לא תיחפר. לא משום שהיא
אינה כדאית מבחינה כספית. זו אינה
השאלה החשובה ביותר בהקשר זה. גם
לא משום שהתעלה עלולה להפר את מאזן
המלחים של ים־המלח. גם זו אינה השאלה
החשובה. התעלה לא תיחפר, משום שהיא
בלתי-אפשרית מבחינה פוליטית.
לרעיון תעלת־הימים, המחברת בין רד
ים־התיכון וים־המלח, יש היסטוריה ארו כה.
בתולדות הציונות מופיע הרעיון כבר
בספר אלטנוילנד (ארץ חדשדדישנה) של
בנימין זאב הרצל. אך היו אלה דווקא
הבריטים שחשבו עליה במושגים מעשיים -
יותר.
הבריטים, שקיבלו את המנדט על איזור
המזרח־התיכון אחרי מילחמת העולם ה ראשונה,
ולא העלו על דעתם לוותר עליו
בקלות, עסקו בתיסנון מים איזורי. לגבי
איזור שחון כמו המיזרח־התיכון, היתה
לתיכנון זה חשיבות מרובה. מהנדסי המים
של האימפריה הבריטית הכינו תוכנית
מים כוללת למיזרח־התייכון כולו — מעיראק
במיזרח ועד למצריים במערב.
לצורך הכנת התוכנית הספציפית לאיזור
המערבי של המיזרח־התיכון — לבנון,
ארץ־ישראל—פלסטין ועבר־הירדן, הוזמן
המומחה האמריקאי לאודר מילק. בשנת
1938 הגיש לאודר מילק את תוכניתו.
למעשה מבוצעת תוכנית זאת עד היום,

השמית שהוצעה על-׳ו׳
ינבל נאמן!התקבלה עד
ועת ממשרת־ישראל
נבו גומה לגילו ישראל
באדם ולחשוש •רזדיס
על ״מריס גועינ״ם
ללא פיקוח בינלאומי״

שמש קטין תגרוה לנד
ששואל לא שנה להבל
משן בינלאומי לצורך
ביצוע הפררקט. אין שום
סקי להשיג!מיליארד
דולו ממריונוים יהודייה
אמריקאים )אירופאיים

לקירור כורים גרעיניים, גרמו לכך שהמלך
חוסיין שלח איגרת לנשיא ארצות־הברית,
בה טען ש״תעלה זו תאפשר לאוייב ה ציוני
לבנות כורים גרעיניים הרחק מכל
פיקוח בינלאומי.״
באוזני שר־החוץ האמריקאי, אלכסנדר
הייג, אמר חוסיין ש״מטרת התוכנית היא
בניית תחנות גרעיניות,״ ושר־החוץ האמריקאי
הבהיר שמדינתו לא תממן את ה פרוייקט
הישראלי.
אך לא רק האמריקאים יימנעו ממימון
הפרוייקט, שעלותו המשוערת היא מיל יארד
דולר (כמאה ושלושים מיליארדי
לירות) .תעלת הימים תוחרם לחלוטין על-
ידי כל מדינות העולם, ועל־ידי כל הגופים
והאירגונים הבינלאומיים, וביכללם הבנק-
העולמי. די בעובדה זו כדי להבהיר שאין
שום סיכוי לביצוע התוכנית. ללא מימון
מהחוץ לא תוכל ישראל לבצע תוכנית-
ענק כזאת, ואיש אינו חושב ברצינות
שהמיליונרים היהודיים באמריקה ובאירופה
יוכלו לתרום סכומים שיקדמו את
ביצוע הפרוייקט.
מי שסבור ש״העולם כולו נגדנו״ יראה
בהתפתחויות אלה הוכחה נוספת לטענתו.
אך עליו לדעת שישראל עשתה כל מה
שביכולתה כדי להביא את העולם לעמדה

שכן ביום שבו סיימה ועדת ההיגוי,
בראשותו של הפרופסור יובל נאמן, את
תפקידה, באוגוסט ,1980 והמליצה על ה-

בתוספת שינויים קלים, שהוכנסו בשנות
החמישים על־ידי מומחה אמריקאי אחר,
במיסגרת ההסכם שמוכר בשם תוכנית
ג׳ונסטון.
כבר על־פי תוכניתו של לאודר מילק
היה ברור שניצול יעיל של מימי הירדן
והירמוך, לצורך השקייה, ידלדל את נהר 1
הירדן במהלכו בין הכינרת וים־המלח,
וייבש את ים־המלח. כדי לשמר את ים-
המלח, המליץ לאודר מילק על חפירת
תעלה בין הים־התיכון ובין ים־המלח. מן
התוכנית היה ברור לחלוטין שאין להעלות
על הדעת חפירת תעלה כזאת ללא שותפותן
והסכמתן של שלוש המדינות העתי דות
לקום, שלכולן היה גבול משותף לגדות
יכדהמלח.
אחרי שנחתמו הסכמי הפסקת־האש בין
ישראל ושכנותיה ב־ ,1949 נשמרו, למעשה, ן קווי־היסוד של תוכנית לאודר מילק.
הירדנים שמרו על התוכנית בקפדנות
רבה׳ ולאחר כמה נסיונות שהוכשלו על-ידי
ישראל, חדלו גם הסורים מתכנית הירמוך
שלהם, שהיתה עתידה לפגוע בעיקר בירדן.
המצב עתה הוא, שישראל משתמשת
במקורות הירדן ובמים שהיא שואבת ישי רות
מהכינרת לצורך השקיית הנגב, ב-
מיסגרת תכנית. המוביל-הארצי. הירדנים
משתמשים להשקייה בכל מי שטיפונות־הקיץ
של הירמוך. כך קורה שבנהר־הירדן,
מדרום לכינרת בואך ים־המלח, זורמים
בעיקר מי שטיפונות־החורף של הירמוך.
הירדנים, על פי התוכנית שגם ישראל

תעלת

! .1 * 1תוכנית קטיף .2 .תוכנית חילופיוז — תעלה מאיזור
זיקים .3 .התוכנית האיזורית של שלמה גור.
עקבה.
תעלת ירדנית; (מאיזויר!
שראלית מאיזור אילת .5

יוזם ;אמן ( כ א סי פ ה של תנו ע ת־ ה ת חי ה)
חד־צדדי
מסכימה לה, עומדים להקים סכר שיאגור
את שיטפונות־החורף של הירמוך כדי ל נצלם
להשקייה. התוצאה תהיה דילדול
נוסף של הירדן, הפיכתו לתעלת ביוב,
למעשה, וחיסול ים־המלח.
כאשר דיבר לאודר מילק על תעלת־הימים,
עמד מצב זה לנגד עיניו. באותה
תקופה לא דובר כלל על ניצול התעלה
לצורכי הפקת אנרגיה, שכן מחירי הנפט
בעולם היו נמוכים ביותר• אך גם עתה
יכולה תעלת־הימים לשרת בעיקר מטרה
אקולוגית — הצלת ים־המלח. הרווח ה־

בניגוד למה שמספויס
הוגי תוכנית קטיף
למידזנויס ואד ״ם
המבתרים בארץ ־!תכנית
קטיף תספק במקדה
׳ תנתב דק ־ 77מוני
האנדגיה של
*ועת! !שואל
אנרגטי שעשוי לצמוח ממנה הוא שולי,
ובשום תנאי לא כדאי לחפור תעלה כזאת
רק לצורכי הפקת אנרגיה.
אמת פשוטה זו הוסתרה מפני בעלי-
ההון היהודיים שאליהם פנתה ישראל
בבקשה לממן את הפרוייקט. בפברואר
השנה היתד, בארץ מישלחת של מיליונרים
יהודיים־צרפתיים. אחד מהם, שרשם במח ברתו
את הנתונים שנמסרו לצרפתים על־ידי
המסבירים הישראליים, מוכן להישבע

ששמע במו אוזניו, שתעלת־הימים אמורה
לספק לפחות וס /ס 20 מצורכי האנרגיה של
ישראל.
למיספרים אלה אין שחר. אילו היתד,
תוכנית קטיף מבוצעת היום, היתד, מפיקה
אנרגיה השווה לכ־ 150 מיליון דולר בשנה,
כאשר ישראל מוציאה שני מיליארד וחצי
דולרים לשנה על אנרגיה. כלומר, חיסכון
של כ־,־ 70/בשנה. אך גם זו השערה אופ טימית
מאוד. אילו בוצעה התוכנית, ברור
שהיה צורך בהסכמתה של ירדן, שזייתה
תובעת, ומקבלת, מחצית מן האנרגיה המופקת.
כלומר, ישראל היתד, חוסכת למע שה
רק שלושה אחוזים וחצי מתיצרוכת
האנרגיה שלה.
אך שוב — הצדדים הכלכליים אינם
החשובים ביותר כשמדובר בתעלת־הימים.
הצדדים המדיניים חשובים הרבה יותר —

יו״ר שכטרמן (כמי שרדו כ תנו ע ת -ה ח רו ת)
לא פטריוטי
ודווקא עליהם נתנו מתכנני התעלה את
הדעת פחות מכל.
במשך עשרות שנים שימש רעיון
חפירת התעלה מנוף מדיני בידי ממשלות
ישראל. מכיוון שהיה ברור שחפירת

הוועדה הנולמנטוית
האשימה את מישור-המוץ
על שלא בחן את
ההשלכות המדיניות
והבינלאומית של תזמית
קטיף, ותסתפק בבחינה
ההשלכות המישפטיות
שר מודעי
גינוי בניירובי

מ תנג ד גור
״תוכנית איזורית״

הוועדה הפרלמנטרית, שבדקה את הנושא
במהלך כהונתה של הכנסת התשיעית. ועדה
זו הורכבה מנציגי כל המיפלגות הגדולות
ומחברי ועדות הכלכלה, הכספים, וועדת־ד,חוץ־וד,ביטחון.
בראשה עמד יגאל אלון
המנוח, ולאחר מותו החליף אותו יצחק
רבין. במסקנות הביניים שהגישה הוועדה

ד,תעלה מחייבת הסכמה ירדנית, ואולי אף
שותפות יך דנית, נערכו במשך השנים
עשרות פגישות בנושא זה — כולן חש איות
— בין ישראלים וירדנים. חלק
מפגישות אלה !נערך בין אנשי מיקצוע —
מהנדסים ומומחים לענייני מים ואנרגיה,
וחלק נערך בהשתתפות אנשי הדרג ה פוליטי.
היה ברור שביצוע התוכנית יתכן
רק בעת שלום, אך כמה פוליטיקאים ישר אליים
עשו בתוכנית שימוש כדי לשמור
על הידברות מסויימת עם הירדנים.
הנושא המדיני עמד לנוכח עיניה של

ב־ 30 ביוני 1979 יש התייחסויות רבות
לבעיות המדיניות הכרוכות בחפירת התע לה.
בין השאר נאמר:
״גם אם יתברר כי ניתן לנצל את אפיק
הירדן להזרמת המים המלוחים יש צורך
בבדיקה מדינית (ההדגשה במקור) ,האם
מקובל הדבר על הצד השני.״
הוועדה הפרלמנטרית לא הכריעה בין
התוכניות השונות שהובאו לפניה. אחת
התוכניות, התוכנית הצפונית (מיספר 3
במפה) ,הוגשה על־ידי המתכנן שלמה
גור. על־פי תוכנית זאת ,״התוכנית האזורית״
,עתידה היתר, תעלת־הימים לעבור
בעמק-יזרעאל ובעמק בית־שאן, ואחר־כך
בגאון־הירדן. ברור שהיה צורך בהסכמה
ירדנית לתוכנית. תוכנית אחרת שהוד
(המשך בעמוד )77

0תאכל• לחם
(המשך מעמוד )71
התביעה, ממד, שקורה. הוא מתגורר
גם בדירה השכורה בבת־ים׳ וגם
אצל אימו ביפו׳ או אצי ידידים.
אמיגה ממשיך לדאוג רק לעצ מו
:״הנתבע קיבל לאחרונה סכום
של 9500 שקל, אך לא הואיל
לקנות דבר וחצי דבר לאשתו או
לבתו. בד, בעת שהוא קונה לעצמו
מיכנסי ג׳ינס יקרים בסכום של 600
שקל כל זוג וחולצות יקרות, הוא
אומר לתובעת , :מי את שאני צריך
לקנות לך? בשביל העיניים היפות
שלך? אני שברתי את הרגליים,
ואת לא תגידי לי מה לעשות עם
הכסף.״

ביגוד
ו קל פי ם

^ פעמים גו הג אמיגה להגיע
* הביתה אל אשתו ולהעיר אותה
:״הנתבע נהג לחזור בשעות
הלילה המאוחרות או בשעות ה בוקר
המוקדמות, כאשר הוא מעיר
את אשתו ומכריח אותר, להכין לו
דבר־מה חם, כמו קפה או תר״״

אחת מעבודו תיו ה חד שו ת של דן בן אמוץ בתע רו ב ת תי בו ת הקס מים ה מו צג ת בגלריה ,13 !/2יפו, עד
מ ח צי תספטמברן ערב ער ב כין שבע לחצות.
מוגש כ שרות לפרסום יעיל על גבי גפרורים, ע״י מפעלי ניר, חיפ ה.

אודי זוז
אחה ץ

ך מועדון
לתרבות חד ש ה

משרד הפר סו ם הצעיר
והמבריק כיו ת ר באר ץ
מחפ ש אדם צעיר
ומבריק המובן לעבודה
קשה ו תו ב עני ת במ שך
שעות ארוכו ת.

רה׳ הס .5תיי־אביב

בעל תו א ר במדעי החכרה
עם ידע ב שיווק ו״שרון־ן״
על פרסום.
כתוב בצרוף קורות חיים ונסיון
קודם לת.ד ,4459 .מיקוד ,63304

טרגט

צלצלו 03/622892

בשעות ,8—18 ואנו נחזיר
טלפון המאשר את ביקורו. להתראות, ואל תשכחו
להכין בקבוק ויסקי רוני ווקר למסיבה שלכם.
בוני ווקר מטייל בארץ במכוניו ת 41/751

טי׳ 297263
יום שלישי8.9.81 ,

יוקרן סרט ישראלי של

אפרים קישון
המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב• התוכניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

כדורגלן אמיגה
״מה אני, פראייר?״

לא רק על ביגוד הוציא דויד
אמיגה סכומי־עתק, אלא גם על
מישחקי קלפים, כפי שעולה מטענת
כתב־התביעד :,״כל הכנסותיו הוצאו
על רכישת ביגוד לנתבע, בילויים
ומשחקי קלפים.״
יעל אמיגד, טוענת, כי היא רוצה .
שבעלה יפרנס אוחד, ואת ילדתה,
כדי שהן תוכלנו להתקיים ולחיות
בכבוד. ככתוב בכתב התביעה:
״התובעת. זקוקה לסכום מינימלי,
לרכישת ציוד ראשוני, של 5000
שקל, לרכישת מיטה, כלי רחצה,
אמבטיה ועגלה לתינוקת...
״התובעת עותרת למזונות זמניים.
היא זקוקה לסכום של 6000
שקל לחודש, למעון שליו ושקט
והיא תבקש שבית־המישפט יבטיח
זאת, בכל דרך וצורה שימצא ל ,
נכון•״
יעל
אמיגד, לא הגישה את ה תביעה
על דעת עצמה. היא התייע צה
בבני מישפחתה, ואז החליט
אביה, יוסף עמום, לפנות לעורו-
הדין מנשה בר־שילטון כדי שזה
ייצג אותר, בתביעתה למזונות.
משום שיעל קטינה בת־ ,16 הוגשה
התביעה לבית־המישפט באמ צעות
האב. התביעה עצמה תתברר
בעוד כשלושה שבועות, בבית-
המישפט המחוזי בתל־אביב.

צכי ק ה שדו

מוהל ..דיצה״ ,שחייה מוקז הבוהמה
בתדאביב, נעצו באשמת סחו בסמים

ויזולן י
!הבלשים
מזנון השחקנים בתיאטרון הבימה, מספרת :
״אני לא הצלחתי בחיי הנישואין שלי,
ונאחזתי בשני הבנים, שוקי ואחיו הגדול,
אבי. חבל ששוקי לא שמע בקולי והתחתן
צעיר כל־כך, הוא היה מונע מעצמו צרות
רבות.״ •

״ הו א יישבר
בכלא
דןכר תו הנו כ חי ת של שוקי, הדוגמ־
* י נית דינה ברכה, מודאגת מאוד ממצבו :
״אני פוחדת לדבר. אני לא רוצה להגיד
דבר שיכול לקלקל לשוקי. הוא יישבר
שם בכלא. שוקי לא בנוי למצביכו כאלה,
הוא מאוד רגיש ועדיין לא מבין מה בדיוק
קרה לו.״

מנ הל־ קפה שוקי וייס
מסיירת אגוז לאברכביר
ך* חש עכר בין יושבי בית־הקפה התל־י
אביבי דיצה. בצהרי יום נכנסו למקום
שוטרים חמושים וכיוונו פניהם לעבר האיש
שעמד נינוח מאחרי הבאר, כשבידם
פקודת מעצר.
לפני שהספיק שוקי וייס להבין את
המתרחש, הוא מצא את עצמו בניידת
המישטרה מוקף שוטרים. אנשי המישטרה
הובילו אותו לביתו, שם מצאו שקי חשיש.
נגד וייס הוגש כתב־אישום על אחזקת
קילוגרם וחצי של חשיש ועל סחר בסם.
כאשר הוא דן בעבירות, שאותן הוא
מכנה ״נגע ממאיר שיש לשרש אותו״,
מתעלם בית־המישפט מעברו הנקי של
הנאשם ונוהג בו בחומרה. כך החליט
השופט חיים דבורין כשהורה לעצור את
יהושע (שוקי) וייס עד תום ההליכים נגדו.
מעצרו של שוקי היכר. בתדהמה את
כל חבריו. הם מעידים עליו שהוא בחור
חרוץ, שהצליח תוך זמן קצר להפוך את
הקפה הרהוט דיצה — ששימש בעבר
שחקני שחמט קשישים — למקום משגשג
ומצליח ולמישכן הבוהימה התל-אביבית.
עם מעצרו של שוקי, הידרדר הקפה
והפך למקום מושבם של בלשים ונרקו •
מנים.

שותף

או שכיר
כן ה־ 29 הוא בעל עבר קרבי
״מפואר. הוא שירת בסיירת־אגה והיה
ידוע כחייל למופת. עוד כשהיה בשירות
סדיר נשא לאשה את נאווה ושכר מהוריה
אחת מרשת חנויות הספרים והתקליטים
מסדה, לאחר כמה שנים נפרד שוקי מאשתו,
עזב את החנות ופנה לנהל את ביודהקפה.
בכל הקשור לבית־הקפה חלוקות הדיעות.
חבריו של שוקי ובני מישפחתו טוענים
שהוא היה שותף בבית־הקפה. שוקי השקיע
את מיטב כספו כדי לשפץ את המקום
תמורת שותפות בעסק. לטענת בני מיש-
פחתו נחתם חוזה בינו ובין בן־ציון הרש־קוביץ,
בעל הקפה, שבו הוסכם כי שוקי
הוא המנהל הבילעדי של בית־הקפה למשך
חמש שנים, עם אפשרות של הארכת ה חוזה.
בן־ציון
הרשקוביץ טוען כי לא היו דברים
מעולם. שוקי עבד בדיצה כמנהל

דוג מני ת דינה ברכה
״הוא לא יחזיק מעמד בכלא !״

״דיצה״ כי מי ה ה מוכי ם, כיום ראח רי־ הצה ריי ם
ואחר־נך: נרקומנים ובלשים
שכיר במשך שנתיים, והפסיד את עבודתו
מייד עם מעצרו .״אין לי שום קשר לעניין
המעצר. איני רוצה כל מעורבות בנושא,״
אמר הרשקוביץ. כל עוד לא הסתיים ה־מישפט
לא מוכן בן־ציון להוסיף, אלא
זאת: שוקי לא היה מעולם שותף בבית-
הקפה, אלא אך ורק מנהלו השכיר.
בן דודו של שוקי, עדי בן־צבי, פנה
לעורך־הדין רמי הדר בבקשה שזה ייצג
את שוקי בכל הקשור לשותפות או לבעלות
על בית־הקפה .״אני, לא מוכן לאשר או
להכחיש שיש בידי מיסמכים כלשהם, ה מתייחסים
לזכויות של וייס בדיצה,״ אמר
הדר ,״פנו אלי לייצג אותו, ואם לא תהיה
ברירה אחרת אפנה לבית־המישפט לצורך
הגנה על זכויותיו של שוקי ומימושן.״
הוריו של שוקי גרושים. אביו נטש את
הבית כששוקי היה ילד קטן והאם, ניצולת-
שואה שמטעמים שונים לא מקבלת שילו מים
מגרמניה, גידלה את שני הבנים
בכוחות עצמה ללא כל עזרה.
אמו של שוקי, שרה וייס, שמנהלת את

כשנעצר שוקי וייס על־ידי המישטרה,
הוא הודה באחזקת הסם וגם במכירת
שתי סוליות חשיש בסכום של 10,000
שקל.
במישפט־הזוטא שנערך בשבוע שעבר
טענה פרקליטתו של וייס, עורכודהדין
נירה לידסקי, שאין סיבה לעצור את שוקי
עד תום ההליכים משום שאין כל חשש
שהנאשם ישבש את הליכי, המישפט. אולם
השופט נעתר לבקשתה של התובעת, ליאורה
גלאט, שטענה כי בכל מיקרה צפוי
שוקי למאסר ואין להקל בעבירות סמים —
במיוחד כשהמדובר בכמות גדולה כל־כך
של סם.

בלש
ב מיסדרון

ידסקי התכחשה להודאתו של וייס
בדבר הסחר בסם .״שוקי נכנם ללחץ,״

היא הסבירה ,״נפלה עליו אימת השוטרים,
וכשהתבקש לנקוב בשמו של האדם לו
הוא מכר את הסם נקב בשם נורברט.״
לטענת עורכת־הדין הוא פשוט אמר את
השם הראשון שעלה בדעתו, כשראה בלש
בשם נורברט עובר במיסדרון.
״בבית המישפט,״ אמרה לידסקי ,״הת־בחשנו
להודאתו של שוקי בדבר הסחר
בסם. טענו שהודה בדבר שלא עשה. שוקי
קנה את החשיש אך לא מכר אותו.״
כשדמעות בעיניה, אומרת אמו של
שוקי :״לכל תקופה בחיי היה כאב אחר,
הפעם הכאב הוא הגדול ביותר. שוקי הוא
לא טיפוס של עבריין, הוא בחור טוב
והגון. רק אני יודעת כמה קשה עבד וכמה
התאמץ כדי להצליח בבית־הקפה. למעשה,
כך הוא נהג בכל דבר שבו עסק.״
שוקי וייס נמצא עכשיו בבית־מעצר,
שבו יישאר עד תום ההליכים המישפטיים
נגדו. לא נקבע עדיין תאריך לתחילת
מישפטו, אך בני־המישפחה מקווים שלק ראת
סוף השבוע הבא יוגשו כיתבי התביעה
וההגנה.
״ברחתי מהמוות פעמיים,״ נאנחת האם
שהיא ניצולת שואה ,״קשה לי לחשוב
שעכשיו יהרוג אותי שופט אחד. אבל אני
לא פוחדת מהמוות, אני פוחדת מהחיים.״

לא התחילו לפני השעה חמש ושלושים.
הסוסים דהרו כל אותה העת בין הקהל
וצנפו בזעם. מדי פעם התרומם סוס מבוהל
על רגליו האחוריות, וגרם לעומדים סביבו
לנום לכל עבר.
״בואו הנה, מה אתם חושבים לעצמכם
שבאנו להתמזמז כאן ז״ צעק צופה תל-
אביבי חמום־מוח .״רוצים לראות מירו־צים

הציפיה הארוכה הייתה מורטת עצבים.

רק להתעסק עם כל הסוסות,״ אומר
עליו דני הלפרין, בעליו של טרזן.
* *י ע טו ת ה סו סי ט נשמעו למרחוק
י והפריעו את שלוות העמק הירוק
שעל־יד כפר בן־נון. מאות אנשים הצטופפו
סביב החבל שהקיף את המסלול הצר,
והביטו בעניין רב בחמשת הסוסים שזינקו
זה עתה ויצאו למירוץ הראשון.
השמועה עברה מפה לאוזן: יוסי קרש
מכפר בן־נון מארגן מירוץ סוסים ארצי.
לא קדמו לתחרות הודעות רשמיות,
מאחר שמירוצי הסוסים בארץ נמצאים
עדיין בחיתוליהם. בדרך־כלל מאורגנים
המירוצים על ידי חובבים, או על ידי בני-
הקיבוצים שמחליטים להתחרות בינם לבין
עצמם על תואר הרוכב המהיר ביותר.
כך היה גם ביום השבת בשבוע שעבר.
מכל קצות הארץ זרמו למקום התחרות
עשרות רוכבים עם סוסי העבודה שלהם.
מלבדם הצטופפו במקום גם רבים מתושבי
הכפרים הסמוכים, אוהדים מכל הארץ,
בני משפחותיהם של הרוכבים וסתם סקר נים.
טובי הרוכבים בארץ היו אמורים
להשתתף בתחרות.
התחרויות, שנקבעו לשעה ארבע,

ש לו ש ה שי ס כי מו

מקומות ישיבה לא היו. סביב במת השופ טים
נשמעו ויכוחים, ובין הקהל הסתובבו
להם סדרנים שניסו, ללא הצלחה, להזיז
מהדרך את הילדים הרבים שהתרוצצו
בהתלהבות בין הסוסים .״ילדים זה מסוכן,״
ניסה סדרן משופם לדבר על ליבם
של שני ילדים שהחליטו לבחון את פרסו תיו
של סוס ערבי, אבל ללא הועיל.
״אני מבקש לרדת מהמסלול. אם לא
ירדו המסלול אנחנו לא נוכל להתחיל
בתחרות!״ קרא יוסי קרש, האחראי הבלונדי
מכפר בן־נון. עשרות האורחים ש הסתובבו
על משטח המירוצים לא שעו
לקריאותיו החוזרות ונשנות. הם היו עסו קים
בבחינת הסוסים מקרוב. יוסי התייאש,
והמשיך לרשום את המאחרים שביקשו
עדיין להצטרף לתחרות.

סו סי ם
ושוטרים
ך* יטעה היי ת ה כמעט חמש כאשר
* הוזעקה למקום ניידת של המישטרה
שעזרה בפינוי הקהל מן המסלול. נשמעה
יריה, והמירוץ הראשון החל.
לתחרות הגיעו סוסי תורוברייד טהורים,
חצאי תורוברייד, סוסים ערביים אצילים
וסייחים. המיקצים היו למרחק של 800
מטרים 1000 ,מטרים ו־ 1400 מטרים. אורגן

לצאת בכל זאת למי־רוץ,
עם הישמע היריה,
היו: אילן בוסתנאי על הסוס סער, ממן יהודה מכפר בן־נון,

— 7 6 1

אף ״מיקצה מקופחים״ ,עבור רוכבים ש־סוסיהם
סירבו לזנק למשמע היריד! ,או
לכאלה, שסוסיהם נבהלו וברחו.
המירוץ הראשון היה למרחק של 800
מטרים. חמישה סוסים הוזנקו, אולם רק
שלושה הסכימו להשתתף בתחרות. אחד
מהם התעייף באמצע הדרד. בין שני ה נותרים
התפתח קרב צמוד, שניצח בו
לבסוף יאיר אדיב בן ה־ 17 מהוד־השרון
שרכב על הסוסה טנקר! בת השלוש.

שלוש פעמים הוזעקה למקום התחרות ניידת של סישמריהגבול, שהפרידה
בנוח בין הניצים. החבר׳ה מבארייעקוב התקוטטו עם הסדרנים ומחו על
כך שמסתירים להם כל הזמן. המריבות הפריעו למהלך החזרות וגרמו אכזבה לרוכבים.

שרכב על הסוס הלבן שח ועמוס דיין מבאר־יעקב, שרכב
עס סוסתו סופה• יתר הרוכבים נתקלו בקשיים, כאשר
למשמע הירייה החלו הסוסים המבוהלים נסים לכל עבר.

גם במיקצה השני, של חצאי חורוברייה
הסכימו רק שניים מהסוסים (מתוך החמי שה)
להשתתף בתחרות.
בוא הנה, תגיד לי, אתה סדרן ן״
צעקה צעירה מגודלת שיער לעבר הסדרן
המבוגר ,״אז למה אתה מסתיר לי כל
הזמן ן תזיז מפה את כל האנשים האלה!״
לא עבר רגע והקהל הצטרף אליה בצע קות.
התחרויות הופסקו, שני צעירים החלו
בתיגרת ידיים שהתפתחה למריבה המונית.
שוב הוזעקה למקום ניידת כדי להפריד
בין הניצים. השוטרים השתלטו על הצעי רים
-הכניסו אותם לניידת ונסעו .״חברים,
אני מבקש מכם להתנהג יפה,״ התחנן
יוסי קרש ברמקול .״ההתנהגות שלכם אינה
מתאימה לתחרויות, אתם מפריעים לנו
להמשיך.״ בעוד הוא מדבר, התפתחה תיגרר!
נוספת שאף היא הסתיימה בהתערבות
המישטרה.
בינתיים הוצף המסלול באנשים והסדר נים
יצאו למאבק נגדם. המזניקים, שלא
הבחינו במתרחש, הזניקו את המיקצה ה שלישי.
רק מראה חמשת הסוסים שיצאו
לדרך ואיימו לדרום את כל מי שעמד
בדרכם, שיכנע את הקהל לפנות את ה מסלול.
״אני
מבקש מכולם להתאזר בסבלנות,״
התחנן שוב יוסי קרקו .״לפנינו עוד שלושה
מיקצים, עד הסיום הישארו בבקשה ב מקומות.
אל תסתובבו כאן, זה מסוכן.
הסוסים יכולים לדרום אותכם.״
במקצה הרביעי זכתה קרן אור בת
ה־ז 1שהיתה הרוכבת היחידה. היא רכבה
על סוסתה סנטר, והיתד. אהובת קהל
אי ל ת דקל ו
הצופים.

תעלתה בי להלבן 1

(המשך מעמוד )73
כרה, היתה להוליך מיים מים־סוף לים-
המלח (מיספר 4במפה) .גם תוכנית קטיף
הוזכרה. הוועדה הפרלמנטרית לא הכריעה
בין התוכניות השונות.
אך לפרופסור יובל נאמן, שהועמד בראשועדת ההיגוי, אצה הדרך. הוועדה שבראשה
עמד, הורכבה מאנשי חברת־החשמל
ומאנשי מישרד־האנרגיה, שלרשותם הועמדו
מומחים מיקצועיים. ועדה זו המליצה
י על ביצוע חד־צדדי של תוכנית קטיף.
י יתרונותיה של תוכנית זאת, על־פי הש-
ו קפותיו המדיניות של ראש־ועדת ההיגוי,
ברורות מאוד. יובל נאמן, מנהיג תנועת
התחייה, הוא מתנגד נמרץ של הסכם ה שלום
עם מצריים. הוא מתנגד לכל הסכם
עם הפלסטינים, וסבור שאסור להאמין
כלל לערבים, וממילא אין לחתור לשיתוף
פעולה עימם. שר־האנרגיה, יצחק מודעי,
והממשלה כולה, אימצו את המלצות ועדת
ההיגוי.

סיכון
ה שלום

ך • וועדה הפרל מנ ט רי ת, שהמשיכה
י 1בעבודתה גם לאחר הגשת המלצות
ועדת ההיגוי, לא הסתירה את דעתה על
.תוכניתו של הפרופסור נאמן. בדו״ח ה מסכם
שהגישה ב־ 31 במארס 1981 נאמר:
״הוועדה מביעה את מורת רוחה כי חלק
־ ממסקנותיה (בדו״ח הביניים) והמלצותיה
לא מומשו. ביחוד אמורים הדברים לגבי
המלצה מס 3 .בדבר בדיקה שווה של כל
החלופות ...לדעת הוועדה, החלטת הממשלה
לטובת התווי הדרומי (תווי קטיף)
בלי שהתוכנית הצפונית — האמורית —
נבחנה במלוא היקפה ומשמעויותיה האנר־גטיות,
הכלכליות, המדיניות והבינלאומיות
מחטיאה חלק ניכר ממטרות הפרוייקט
כולו ...לביצוע התכנית הידועה כתוכנית
קטיף דרושה החלטה מדינית באשר ל־אוטונומה
ועתיד רצועת עזה ...הוועדה
סבורה כי מישרד־החוץ צריך לתת תשובה
ברורה יותר לגבי סדר העדיפויות המדיני
של החלופות השונות ולא להסתפק בהע רכות
משפטיות־מדיניות גרידא.״
מבחינת מסקנות הוועדה הפרלמנטרית
עולה מדוע תוכנית קטיף בלתי אפשרית
מבחינה פוליטית:
חפירת מוצא התעלה באמור קטיף ש-
ברצועת עזה, ללא הסכמת הפלסטינים
(בין שהם במישטר אוטונומיה ובין שהם
נמצאים במיסגרת מדינה עצמאית) היא
י הפרה גסה וברורה של כל האמנות הבינלאומית
שישראל חתומה עליהן. יותר מזה :
מצריים אינה מסתירה את זיקתה המיוחדת
לרצועת־עזה, וברור שפעולה חד־צדדית
מצד ישראל ברצועה תסכן גם את השלום
עם מצריים. די בעובדות אלה כשלעצמן
— כפי שהתברר — כדי להביא לגינויה
של ישראל באו״ם, ולחיסול כל סיכוי
להשגת מימון בינלאומי.
הפתרון שהוצע לבעייה זו — בניית
תעלה עוקפת מאיזור זיקים (מיספר 2
במפה) ,אינו מעשי. תעלה כזו תייקר את
הפרוייקט במידה רבה מאוד ותהפוך אותו
לבלתי־רצוי. אך חשוב לא פחות: התעלה
באיזור זה תחסל את מאגר מי התהום
הגדול ביותר של ישראל, באיזור זיקים.
תוכני ת קטיף היא כד אי ת — על־פי
מסקנת הממליצים עליה — אם תעלה את
מיפלם ים־המלח מן המיפלס הנוכחי —
* 403 מטרים מתחת לפני הים־התיכון, ל־
393 מטרים מתחת לפני הים. אך ברמה
של 400 מטרים מתחת לפני הים יש ל־ירדנים
תחנת שאיבה, המעבירה מי־מלח
מהאגן הצפוני של ים־המלח לבריכות
האידוי של מיפעל האשלג הירדני באגן
הדרומי. אין להעלות על הדעת שישראל
תציף את תחנת השאיבה הירדנית, ותחסל
מיפעל ששוויו 500 מיליוני דולר. גם ה ממליצים
על תוכנת קטיף מודים שאם
מדובר בהעלאת מיפלם הים למינוס 400
מטרים בלבד, אין תוכניתם כדאית.
ובינתיים, על־ידי עצם העלאת התמד
ינית — כבר קבעה ישראל תקדים מסוכן
— שמותר לחפור תעלה כזאת באופן חד-
צדדי. ואם מותר לישראל לחפור תעלה
כזאת — ברור שגם לירדנים מותר לחפור
תעלה מים־סוף לים־המלח.
פני הדברים היו יכולים להיות שונים
לחלוטין אילו נעשו הדברים בדרך שהמליצה
עליה הוועדה הפרלמנטרית, והתוכ ניות
השונות היו נבחנות גם בהתאם ל השלכות
המדיניות. אילו כך נעשו הדב רים,
יכולה היתד, התוכנית לשמש מנוף
לשיתוף פעולה איזורי. שלמה פרנקל!>

* גומאדי בנה נמה נעמיס בעת ה סי טו
* הבוקדיטה ינדה ותת ח וק סיגריה אחת
* שימו מהיין שמו עליהם מנעו לדלת מזוגגת

גו מאד - פגישה אוסטריה, שווייץ וצפון־איטליה, כאשר
נתפס גומאדי• אשתו התחילה מייד לחפש
את הסניגורית, אך איש לא ידע היכן
היא נמצאת בדיוק. אולם הפקידים במיש־רדה,
שהוא גם מישרד אביה, עורך־הדין
הוותיק יעקב (״קובה״) הגלד, התקשרו
עם אביה וביקשו ממנו לאתר את בתו.
ואומנם, כאשר התקשרה עדנה עם אביה
מפירנצה, מסר לה זה את מיספר־הטלפון

פרקליטה קפלן
״הוא אינו נראה שבור
^ וא היה ממש נרגש לראותני,״
1 1/ /סיפרה עורכת־הדין אדומת־השיער,
עדנה קפלן, כאשר חזרה השבוע ליש ראל.
היא דיברה על העציר המפורסם
ביותר בישראל, רחמים (״גומאדי״) אחרו ני,
שאותו היא מייצגת.
עורכת־הדין קפלן לא נפגשה קודם
לכן מעולם עם הלקוח המפורסם שלה.
אשתו, בת־שבע אהרוני, היא שפנתה
לסניגורית בתום מישפט הרצח הכפול.
היא ביקשה ממנה לבדוק היטב את כל
החומר המישפטי בתיק, ולבדוק את הש לכותיו
לגבי בעלה. היא גם ייפתח את
כוחה להיפגש עם פרקליט־המדינה והיועץ
המישפטי, כדי לוודא בדיוק את מצבו
של גומאדי.
טיול בפירנצה
ף* חודש מאי השנה, כאשר קיבלה
— עורכת־הדין קפלן את התיק, לא
ראתה כל דחיפות בבדיקתו. גומאדי היה
בחוץ־לארץ. מדינת־ישדאל אומנם חיפשה
אותו, אבל ללא הצלחה. כתב־האי-
שום ברצח עמום אוריון ועזר כהן, שהו גש
על־ידי פרקליטות תל-אביב, הוקפא
בינתיים בבית־המישפט. לכן הבטיחה עו־רכת־הדין
לגברת אחרוני כי תבדוק את
התיק ביסודיות בעונת־החגים, בחודשים
אוקטובר־נובמבר.
בפגרת בית־המישפט, בתחילת חודש
אוגוסט, נסעה הסניגורית עם בעלה ושתי
בנותיה לחופשה שנתית. היא טיילה ב

גברת אהרוני ברומא, וסיפר לה על
תפיסתו של גומאדי.
מכאן התחיל תהליך ארוך ומסובך של
אירגון פגישה בין גומאדי וסניגוריתו
בכלא האיטלקי. מאחר שהעציר מוחזק
בבית־כלא איטלקי, הרי רק עורך־דין
מקומי רשאי לטפל בעניינו. לכן מונה
לגומאדי עורך־דין איטלקי, המטפל ב ענייני
הסגרתו. אך הוא רצה מאוד להיפגש
גם עם עורכת־הדין הישראלית שלו.
לשם־כך פנתה בת־שבע אהרוני לקונסול
ישראל ברומא, אברהם אגמון, אך הוא
הסביר לה כי הסיכוי לפגישה כזו הוא
מיזערי. לכן פנתה הסניגורית עצמה ל-
פרקליט־המדינה, גבריאל בך, והוא שפנה
מייד לשגרירות, כדי לשמור על זכויותיו
של האזרח הישראלי רחמים אהרוני.

שופט ד4 מזכירות חרי טיפול של יותר משבוע נודע
\ * לסניגורית כי השופט־החוקר נתן הס כמה
עקרונית לפגישה כזו _.היא קנתה
מייד כרטיס־טיסה לרומא, וביום החמישי,
ה־ 27 בחודש, יצאה בדרכה לרומא. בת־שבע
אחרוני וגם קונסול ישראל נפגשו
איתר. והבהירו לה כי בעזרת מיכתבים
שהכין מישרד־החוץ תוכל לבקש מהשו פט
החוקר את אישור־הכניסה לבית־המעצר.
למחרת
בבוקר פנתה הסניגורית לשו־פט־החוקר
במישרדו, כשהיא מצויידת ב־מיכתבים
הדרושים. שם, בקומה החמישית
של בית־המישפט, במישרדו המרווח,
כשהוא מוקף בארבע מזכירות, קיבל השו פט
את עורכת־הדין. הם שוחחו באיטל קית,
ובאדיבות רבה הסביר לה השופר
את מצבו של גומאדי.
הפרוצדורה באיטליה להסגרת אזרח זר
היא ממושכת. הדבר יכול להימשך בין
חודש אחד לשלושה חודשים תמימים, ולא
ברור, כמובן, מה תהיה התוצאה, גם
אז. אך כרגע נראה שגומאדי נלחם בחס־גרתו
בכל תוקף, וינקוט בכל ההליכים
נגד הסגרתו המיידית. לשם־כך פועל עבו רו
עורך־דין איטלקי.
השופט מסר לעורכת-הדין את אישור-
הכניסה לבית־המעצר, ובאדיבותו אף
וידא בטלפון שגומאדי נמצא בבית־הסוהר
מלכות השמים, ולא הועבר משם עדיין
למקום אחר.

חדר־הקבלה בבית-המעצו הוא מרווח
ומהודר. כאן בדקו את דרכונה של הסני גורית,
ונטלו ממנה את רשיון־הכניסה.
היא נלקחה לחדר קטן, שם חיכה לה
גומאדי. דלתו של החדר היתד. מזוגגת,
שומר מזויין סגר אותה, אך נותר עו בד
בחוץ.
חיפוש בארגק
ובשומרים חיפשו בארנקה של עורכת*
*הדין, והוסבר לה כי תוכל לכבד את
לקוחה בסיגריה אחת בלבד, ולא — כפי
שהדבר נהוג בארץ — בסיגריות ללא
הגבלה. הסוהר גם ניסה להגביל את
זמן־השיחה בין השניים לעשר דקות. אך
הסניגורית הודיעה לו כי לא עשתה את
כל הדרך מישראל לפגישה בת עשר דקות.
השיחה, שעליה׳ מסרבת עורכת־הדין
להרחיב את הדיבור, נמשכה שלוש שעות
תמימות. מכיוון שהיא טרם עברה על
התיק המישפטי, ותפיסתו של גומאדי באה
לכל בהפתעה, מתקבל על הדעת כי היה
זה הוא שדיבר במשך רוב הזמן, וסיפר
לה את גירסתו• כל מה שהסכימה הסני גורית
לומר אחר־כך היה שהוא היה
נרגש מאוד, והדגיש את חפותו. דמעות
עמדו בעיניו כמה פעמים, כאשר סיפר
על העוול שנעשה לו, לדבריו. הוא כועס
מאוד על רמי ערוטי, שלדבריו שיקר
במישפט.
״מצב־רוחו טוב, והוא אינו נראה
שבור,״ מסכמת עדנה קפלן. הוא היה
לבוש חליפה ספורטיבית בצבע תכלת, ואת
פניו קישט זקנקן חד. .״הוא מתכוון לח זור
לישראל, אך אינו רוצה להיות מובל
באזיקים, לפי הליכי־הסגרה.״
התנאים בבית המעצר אינם קלים, אך
הוא זוכה לביקורי אשתו, כמקובל באי טליה.
ילדיו כבר חזרו לישראל, לקראת
תחילת שנת-הלימודים, וגם אשתו תיאלץ
לחזור לישראל בקרוב, כדי לטפל בילדים
הקטנים.
עורכת־הדין לא רצתה להתייחס בדבריה
לאושרי, אך הבהירה כי אם יוחזר גו־מאדי
לישראל וייערך לו מישפט פלילי,
היא תעמוד על־כך שרמי ערוסי יחזור
לארץ, כדי שתוכל לחקור אותו בחקירה
אילגה אלון !
נגדית.

1 7 7

חריצנים בסביבה קוראים וו,,כביש הורביץ . ,הוא הורחב ביוד כהונתו
של ״גאל הודביץ כשר ־האוצר ־ בדיוק עד לכניסה לכפר־ מגוריו

אוטוסטראדה ברטית
ילו כשיו צריכים שר אוצר שיגור
באשקלון,״ צוחקים הנהגים המקו מיים
,״שר האוצר האחרון, שגר בכפר
ורבורג, אירגן.את הכביש עד הכפר שלו,
אבל מה יהיה עם המשך הדרך 7שר האו צר
החדש גר בירושלים. מי ישפץ לנו
את המשך הכביש?״
לא רבים הם הכבישים בארץ שאפשר
לנסוע בהם בנוחיות כה רבה כמו בכביש
בעל ארבעת המסלולים, המתחיל בצומת
כנות, עובר דרך הצמתים העמוסים מס־מיה
וקסטינה, ונגמר בדיוק מול הכניסה
לכפר־ורבורג. הנוסעים הממשיכים בכיוון
אשקלון נאלצים לנסוע בכביש משובש,
בעל מסלול אחד בלבד, הרצוף בטלאים,
ובגשרים שעליהם יכול לעבור בכל פעם
רכב אחד בלבד בכל כיוון.
כביש זה הוא עורק תחבורה חשוב. בכל
בוקר משתרכת בו התנועה באיטיות רבה.
הוא צר מלהכיל את כל משאיות־הענק,
נושאי הטנקים, האוטובוסים והמכוניות
הפרטיות, העושים את דרכם בו. עד לפני
זמן קצר היה הכביש כולו משובש וצר,
אולם לפני כארבע שנים החלה מע״צ

עזות של תמרורים

המורים על הפניה
ימינה לכיוון כפר־ורבורג.
בהמשך הכביש, כשני מטרים אחרי הפניה ניצבים שני

תמרורים (ראה חץ) המורים על הפיכתו לכביש רגיל בעל
מסלול אחד, שהתנועה בו היא בשני הכיוונים. הכביש הצר ממשיך
לכיוון אשקלון. הכביש ברוב שעות היום, עמוס כלי־רכב כבדים.
שהושקעו, לדבריו, בהרחבת הכביש מסוף
אזור התעשיה ועד לכפר־ורבורג, שהוא
אזור מת לחלוטין, בשיפוץ הכביש עד
למחנה עמנואל לפחות. תשובתו היתד:,
״אנחנו לא גמרנו עדיין את העבודה באזור.
ישנה כוונה להמשיך בהרחבתו של הכביש.
אין שום סיבה להפסיק את בניית הכביש
באמצע ולקפוץ הלאה להרחבת הקטע הבא.
כל דבר יסודר בזמנו. הכביש למחנה עמנואל
מתוחזק על ידינו באופן שוטף, ויורחב
אייל ת דקל )
ברגע שיהיה תקציב.״

שר־האוצר ייגאל הוד־ל

ביץ מתגורר בכפר־

ורבורג, אחד הכפרים הסשגשגים באיזור.
לשפץ ולהרחיב אותו. משום מה נעצרה
העבודה בדיוק בכניסה לכפר־ורבורג.
השמועה הנלחשת באזור מפה לאוזן
מספרת, שהעובדה שכפר־ורבורג הוא מקום
מגוריו של שר־האוצר לשעבר, ייגאל הוד־ביץ,
היתה בין הסיבות שגרמו למע״צ
להזדרז ולסיים את הרחבת הכביש בדיוק
עד הכניסה לכפר. גם המועד שבו התחילו
בבביצוע עבודה ההרחבה חופף למועד
תחילת תהונתו של הורביץ כשר בממשלת
הליכוד.
האם יתכן שהיתר. לשר-האוצר לש עבר
השפעה כלשהי על קביעת מועד
הרחבתו של הכביש או על הקביעה עד
היכן בדיוק יש להרחיבו?
מאיר גזית, דובר מע״צ, מכחיש האש מה
זו בכל תוקף .״אין שום קשר,״ הוא
אומר בלהט ,״בין התאריכים שבהם הת חלנו
בעבודה, או בין העובדה שהחלטנו
לסיימה בשלב זה מול כפר-ורבורג, לעוב דה
שהורוביץ היה באותה התקופה שר־האוצר.״
הוא טוען שהכביש באזור הורחב
בהתאם לתוכנית מיתאר ארצית, שאושרה
כבר לפני עשר שנים.
״התכתיב לתוספת מסלולים ולשיפורים
בכבישים,״ ממשיך מאיר גזית ,״נעשה
בראש וראשונה אחרי שאנחנו מבחינים
בעומס תנועה בכביש כלשהו. אנחנו עו שים
תקופה ססויימת מעקב, ורק אם אנחנו

78 1

כביש מיסכן

הוא הכביש הממשיך נזכפר־ורבורג לכיוון אשקלון. הכביש
צר במיוחד• על הגשרים הרבים שלאורכו יכול לעבור
בכל פעם רק רכב אחד. הכביש שנסלל עוד בתקופת האנגלים, הוא משובש מאוד.

מגיעים למסקנה שאכן יש עומס בלתי-
נסבל באזור, אנחנו משפצים את הכביש.
רק אנחנו רשאים להגיש תכתיב כזה.״
הקטע הראשון של הכביש, מצומת קם־
טינה ועד לקריית־מלאכי, הורחב לפני אר בע
שנים עקב עומס התחבורה באזור.
לטענת דובר מע״צ הוחלט להמשיך בהרחבת
הכביש עד לכפר־ורבורג, מאחר שזהו
אזור תעשיה, שבו עוברים כלי־רכב כבדים
רבים• מצויים שם גם בסיסים צבאיים,
שאליהם מגיעים בדרך כלל כלי־רכב בעלי
נפח גדול במיוחד. על פי התוכנית, מת כוונת
מע״צ להרחיב את הכביש עד לצומת

סילבר, והלאה, עד לבאר־שבע.
איזור התעשיה של קריית־מלאכי,
שעל־פי דיברי הדובר גזית, היה הגורם
להרחבת הכביש, מסתיים כשני קילו מטרים
לפני כפר־ורבורג. הדרך ממנו והלאה
רצופה משני צידיה בשדות השייכים לכפר-
ורבורג ולמושב אביגדור שממולו. לעומת
זאת, אל המחנה הצבאי הגדול ביותר, מח נה.עמנואל,
הנמצא כחמישה קילומטרים
דרומה לכפר־ורבורג, מוביל כביש צר ומ שובש.
הכביש עמום ביותר בכל בוקר.
שאלנו את דובר מע״צ אם לא היה נכון
יותר להשקיע את 20 מיליון השקלים

ההצטלבות בד״5 .נך

שלט מכוון לאיזור התעשיה המקומית.

בקיץ אני שבר לם 11ט1ה.

961־731

כ״ו אם ת שמ״א26.8.1981 ,

מים פ ר 2295

שנה 45

ה מ חי ר:

15 שקלים (מי,י ׳*.יי

אשתו של דויד אמיגה טוענת

וכב כדורגל דויד א מיג ה

חזרה לתחילת העמוד